P. 1
raspad sfrj

raspad sfrj

|Views: 287|Likes:

More info:

Published by: Бранко Вучовић on Dec 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/19/2013

pdf

text

original

B R.

143–144, III– IV/ 2009.

T RE]I

PROGRAM

U ~asopisu Tre}i program {tampa se deo priloga emitovanih na Tre}em programu Radio Beograda.

Emitovanje Tre}eg programa Radio Beograda po~inje svake ve~eri u 20.00 ~asova. Program se emituje na srednjim talasima 1008 KHz (298 m) i preko mre`e ultrakratkotalasnih predajnika: Avala na frekvenciji 97,6 MHz, Deli Jovan na 94,9 MHz, Tupi`nica na 96,1 MHz, Ov~ar na 90,1 MHz, Donji Milanovac na 90,0 MHz, Tekija na 92,1 MHz, Bajina Ba{ta na 93,0 MHz, Besna Kobila na 95,3 MHz, Crni Vrh (Jagodina) na 99,3 MHz, Jastrebac na 89,3 MHz, Crna Trava 99,6 MHz, Crveni ^ot na 96,5 MHz, Maljen 107,9 MHz.

sadr`aj

KORNELIJUS KASTORIJADIS: ^ETIRI PREDAVANJA 9 Anti~ka demokratija i njen zna~aj za nas 38 Ekologija i politika 51 Pseudo-haos, haos i svet 69 Obrazovanje i demokratija OKCIDENTALIZAM I LJUDSKA PRAVA
83 KOSTAS DUZINAS 100 ENTONI PAD@EN

Paradoksi ljudskih prava Ljudska prava, prirodna prava i imperijalno nasle|e Evrope Zapadna koncepcija ljudskih prava protiv islamske?

130 HAJNER BILEFELT

O JAVNOSTI I PAM]ENJU POLITIKE PAM]ENJA U SRBIJI 1989–2009
163 GORDANA \ERI] 170 MILAN SUBOTI] 181 IVANA SPASI]

(Ne)politi~nost kolektivnog pam}enja: kako smo pojeli 20 godina?

Individualna se}anja i politike kolektivnog pam}enja u postkomunisti~kom stanju O problemu dostupnosti „privatnih“ se}anja, na primeru bombardovanja Srbije 1999. godine Jugoslovenizmi izme|u pam}enja i zaborava

195 ALEKSANDAR MILANOVI]

IMPERIJALNI NARATIVI
203 MILAN SUBOTI] 243 ALEKSEJ MILER

Rusija izme|u imperije i dr`ave-nacije: jedno tuma~enje Istorija imperije i politika pam}enja

STUDIJE

261 ALEKSANDAR MOLNAR 307 ANA TRBOVI]

Advokat sabljonosca: Karl [mit 1912–1919.

365 IRINA DERETI]

Pravni kontekst raspada Jugoslavije: suverenitet i samoopredeljenje naroda Diskontinuitet sa zlatnim dobom kao po~etak politi~kog i istorijskog: Platonov mit u Dr`avniku (268d-274d)

REFLEKSIJE O MUZICI
375 ALEKS ROS

Ples Zemlje – Posve}enje, folklor, le Jazz

HRONIKA

Festivali 425 ALEKSANDAR MILOSAVLJEVI]: Opasno je u teatru igrati se 440 BILJANA SRE]KOVI]: 41. Beogradske muzi~ke sve~anosti Knjige 448 PREDRAG KRSTI]: Oboljevanje i filozofija 452 VLADAN RADOVANOVI]: I-mejl art i knji{ka struktura 457 BOJAN JOVANOVI]: Vek Kloda Levi-Strosa

pojmom krize

Li~nosti 454 ALEKSANDAR BO[KOVI]: Kraj jedne epohe – Le{ek Kolakovski

a quarterly publication by Radio Belgrade containing a selection from the broadcasts of the Third Program No. 143–144, III–IV/ 2009

TRE]I PROGRAM

CONTENTS
CORNELIUS CASTORIADIS: FOUR LECTURES 38 Ecology and Politics 51 Pseudo-Chaos, Chaos and the World 69 Education and Democracy OCCIDENTALISM AND HUMAN RIGHTS 100 130

9 Hellenic Democracy and its Significance for Us

83 COSTAS DOUZINAS: Paradoxes of Human Rights

Legacy

ANTHONY PADGEN: Human Rights, Natural Rights and Europe’s Imperial HEINER BIELEFELDT: “Western” Versus “Islamic” Human Rights?

ON THE PUBLIC AND MEMORY THE POLITICS OF REMEMBRANCE IN SERBIA 1989–2009 163 IMPERIAL NARRATIVES 203 243 261 365

GORDANA \ERI], MILAN SUBOTI], IVANA SPASI], ALEKSANDAR MILANOVI] MILAN SUBOTI]: Russia between Empire and Nation-State: an Interpretation ALEKSEJ MILER: The History of Empire and Politics of Remambrance

STUDIES 307

ALEKSANDAR MOLNAR: Sabre Wielder’s Solicitor: Karl Schmitt 1912–1919.

IRINA DERETI]: Discontinuity with the golden age as the beginning of the

ANA TRBOVI]: The Legal Context of Yugoslavia’s Breakdown: Sovereignty and

Historic and Political Time: Plato’ Myth in the Politicus (268d-274d)
ALEX ROSS: The Dance of the Earth – Consecration, Folklor, le Jazz

National Self-determination

REFLECTIONS ON MUSIC 375

CHRONICLES

Festivals
440 448 452 454 457

425 ALEKSANDAR MILOSAVLJEVI]: It’s Dangerous to play with the Notion of Crisis

in the Theatre

Books

BILJANA SRE]KOVI]: 41. Belgrade Music Festival PREDRAG KRSTI]: Contracting a Disease and Philosophy

Persons

VLADAN RADOVANOVI]: E-mail Art and the Structure of a Book ALEKSANDAR BO[KOVI]: The End of an Epoch – Leszek Kolakowski BOJAN JOVANOVI]: Claude Lévi-Stross

kornelijus kastorijad is: ~etiri predavanj a

tre}i program

LETO–JESEN 2009.

8

Tre}i program Radio Beograda Br. 143–144, III–IV/2009

UDK: 321.15(38) 304.9:141.7 ; 502.1:141.7 111:113/119 ; 124.1:141.319.8 101:37.01 ; 37.035:172

9

KORNELIJUS KASTORIJADIS

ANTI^KA DEMOKRATIJA I NJEN ZNA^AJ ZA NAS1
1. Anti~ka Gr~ka: seme a ne uzor

Mo`da ne bi bilo besmisleno da uzgred napomenem kako je moje interesovanje za starogr~ku demokratiju i starogr~ko stvaranje uop{te – veoma staro interesovanje – ponovo o`ivelo tokom razvoja moje misli, a naro~ito posle kritike kojoj sam podvrgao tradicionalnu revolucionarnu ideologiju, konkretnije – marksizam. Ovo o`ivljavanje posledica je priznanja da su neki osnovni elementi prvi put stvoreni u staroj Gr~koj. Ti elementi su nestali s propa{}u anti~kih polisa, s usponom i vladavinom Rima, s pojavom i zasnivanjem hri{}anstva. Ponovo, me|utim, nastaju u zapadnoj Evropi pred kraj srednjeg veka kada se stvaraju gradovi (polis), kao u staroj Gr~koj, dakle zajednice koje su iznova poku{ale – u potpuno druga~ijim uslovima nego {to je to bio slu~aj u staroj Gr~koj – da same, koliko je to mogu}e, upravljaju sobom bore}i se protiv feudalizma, protiv crkve, protiv apsolutne monarhije, uspostavljaju}i naizmeni~no savezni{tva s jednom ili drugom silom kako bi uop{te mogle da pre`ive kao, do izvesnog stepena, politi~ke zajednice koje upravljaju samima sobom. Ovi gradovi su tvorevina gra|anske klase. Koristim ovaj pojam u njegovom prvobitnom zna~enju, jer ozna~ava prve gra|ane, prve industrijalce i trgovce, „odbegle najamnike sa feudalnih poseda“, kako ih je nazivao Marks, koji su pronalazili slobodu i za{titu unutar zidova nePredavanje, odr`ano u Leonidiju, 17. 8. 1984. godine. Tekst predavanja je ispravljen, dopunjen i oboga}en kra}im poja{njenjima 1985. godine i kasnije objavljen kao posebna knjiga. – Prim. prev.
1

pre svega kao zakoni u uskom. Dovode se u sumnju tradicionalne institucije. zakulisnih manevara i pompeznih predizbornih obe}anja. kao {to mislim da niko ne mo`e da vidi – osim ako nije potpuno }udljiv. Anti~ka Gr~ka nije uzor. Smatram. me|utim. ustavni zakoni. politi~ke ne u sada{njem smislu. pretpostavka i rezultat jednog drugog. ili ako nije omamljen precima – staru Gr~ku kao uzor koji bi bilo dovoljno prekopirati kako bismo prona{li slobodu. ili za bilo koji drugi spolja{nji i vandru{tveni princip ili izvor institucionalnosti. Redak i jedinstven fenomen koji se mo`e uo~iti u staroj Gr~koj. u me|uvremenu. na po~etku. izvinite. {ta je svet. jednakost i vrlinu. Grad je. pravdu. druga~ijeg razumevanja sveta (kao {to }u to pokazati u nastavku). za ono {to nam je ostalo od na{ih o~eva. samorazumljivom. 10 kog grada. konstitucionalni zakoni politi~ke zajednice. na neki na~in. niti model koji treba imitirati. ali i kao dru{tvene predstave (slike) sveta. prvi put.tre}i program LETO–JESEN 2009. stvorena u staroj Gr~koj. da razjasnim svoju poziciju kako bismo otklonili svaku mogu}nost za nesporazum. Prema ovom mi{ljenju karakteristika evropske renesanse – bar u po~etku – jeste ponovno stvaranje jedne stvarne politi~ke zajednice. Po~etak sumnje . jeste sumnja u tradiciju: dru{tvo ne ostaje ~vrsto vezano za tradicionalne institucije. kao ne{to {to se podra- 2. ve} u velikom i va`nom smislu koji se odnosi na samoinstitucionalizaciju i praksu ljudske zajednice ~iji ~lanovi zaista `ele da preuzmu odgovornost u ure|ivanju dru{tvenih odnosa i koji. za koju stvar vredi `iveti ili umreti. Ovu dvostruku sumnju u nasle|ene institucije danas smo u poziciji da smatramo. Ne vidim. {ta je zlo. `ele da budu autonomni. za re~ i zapovesti Jehove. zakoni koji jednom za svagda odgovaraju na pitanje: ko vlada? (kralj i aristokratija prema tradiciji. Starogr~ka demokratija i starogr~ko stvaranje uop{te. kao {to to ne mo`e da bude nijedno istorijsko delo u bilo kojoj oblasti. @eleo bih odmah. Takva politi~ka zajednica je. lova na glasove. nadahnu}e i izvor ideja. i danas su zna~ajni za nas. od feudalaca i od crkve i time osvajao slobodu. dakle institucionalizovane predstave na kojima se odgajaju deca i od malih nogu u~e {ta je dobro. dakle kao politi~ki zakoni. ili demos u skladu s novom institucionalno{}u). da za nas ona mo`e da funkcioni{e kao plodonosno seme ukoliko pretpostavimo da nam omogu}ava da u svojoj genezi vidimo obilje uvek savremenih elemenata – ona mo`e i treba da bude za nas podstrek. polako dobijao izvesne povlastice od postoje}ih vlasti koje sam pomenuo: od kralja. na neki na~in. sada{njem smislu.

ideju jednakosti i tako dalje. ali koja nema robove. U svim ostalim poznatim dru{tvima podrazumevao se nastavak `ivota onako kako je bio zate~en i odr`avanje svakoga na svom mestu. samo ako ih dodirne. niti podi`e revoluciju: jednostavno prelaze u islam. ne stvara revolucionarnu partiju. a ne traganje za slobodom. u poziciji smo da smatramo samorazumljivim. cilj robovaustanika bio je promena mesta i uloge unutar postoje}eg dru{tvenog sistema. ili indijske policije. kao aktivna reakcija klase ili klasa koje trpe ugnjetavanje i izrabljivanje. gotovo nikada. ili za jednako{}u. ~ak i danas. nikada i nigde nisu va`ile osim u dva izuzetka: prvo u staroj Gr~koj i. Onaj ko veruje da su ove ideje. naravno. U ve}ini slu~ajeva jedino {to uo~avamo jeste individualna ({to se podrazumeva) reakcija ugnjetenih individua. odre|ene ideje koje vladaju dru{tvenom organizacijom uop{te. ve} spas du{e i osvajanje ve~nog `ivota. ugnjetavani slojevi ne postavljaju kao svoj cilj promenu dru{tvenih institucionalizacija. Ukoliko se osvrnemo na ljudsku istoriju u celini. a naro~ito u rimsko vreme. leta gospodnjeg 1984. Ovo se ne posti`e oru`anom pretnjom nekih generala. Ovim `elim da ka`em da takozvana klasna borba (ovde ne mogu detaljno da ulazim u ovu temu). predstavlja izuzetak u ljudskoj istoriji. odmah okru`io slugama i robovima. utvrdi}emo da ove ideje nikada i nigde nisu postojale. Ono {to se podrazumeva za jednog Indusa. ili za pravdom. mnogo kasnije.KASTORIJADIS: ^ETIRI PREDAVANJA zumeva. ve} ube|enjem samih ljudi da se nalaze na mestu koje im u dru{tvu pripada. CIA. naziva „najve}om demokratijom na svetu“ – robovi ostaju robovi. ovaj ustanak se okon~ava u ponovnom uspostavljanju iste. jeste o~uvanje sopstvene pozicije unutar postoje}ih dru{tvenih kasta. ili kao ne{to {to se podrazumeva. na Siciliji i u Maloj Aziji. na primer ideju socijalne. Dakle. Navedeni 11 . potom. Najni`u kastu ~ine robovi. religiju koja tako|e postoji u Indiji. duboko se vara. ono {to je va`no nije sudbina dru{tva. Za jednog hri{}anina. zaraziti. kao regulativna zna~enja dru{tvenog `ivota. stare situacije bez ikakvih promena. U dva slu~aja. ako je zaista hri{}anin. osim u starogr~kom demosu i na zapadnoevropskom prostoru (koji je danas poprimio svetske razmere). koja se zbog populacije. ^ak i u najuspe{nijem ustanku robova u starom svetu. Veoma mali broj ljudi koji bi `eleli da promene svoju sudbinu. u zapadnoj Evropi i u dru{tvima na koja je ona uticala. Tako|e. Za klasi~ne Jevreje podrazumevalo se prilago|avanje zapovestima Jehove. pa zato postoji ~itav niz pravila koja ure|uju odnose izme|u kasta. KGB. Danas. ~lan vi{e kaste }e se isprljati. ili samo jednostavno pravde. postojale i va`ile svuda i oduvek. robovi su odmah po uspostavljanju nezavisne zajednice izabrali kralja koji se. posle svega {to se dogodilo – izme|u ostalog i u Indiji.

Istorijsko stvaranje mo`e se razumeti. Ukratko }u ispitati tri glavna problema uzro~nih interpretacija fenomena „starogr~ka demokratija“: a) geografsko odre|enje. ni danas. pokriva ovu ~injenicu ukazivanjem na neki vandru{tveni entitet. 3. po pravilu. a to ne zna – i. Moja pozicija se mo`e sa`eti na slede}i na~in: svako dru{tvo se samo-stvara. {to je nu`an zahtev svakog autenti~nog uzro~nog obja{njenja fenomena. postojanje ropstva i c) hoplitska falanga. Pojedini stvarni uslovi ote`avaju njeno razumevanje. nije se pojavio dru{tveno-politi~ki fenomen analogan demokratiji u doba Perikla. godine dozvoljava da zaklju~imo da je – iako je njena geografska struktura olak{avala zasnivanje jedinstvene dr`ave – zemlja bila izdeljena na male zajednice. Me|utim. U nastavku }u pomenuti neobi~nost gr~kih kolonija. jer je ve} okon~ano. nije dovela do pojave demokratskog ure|enja. Istorija kao stvaranje. feni~anski gradovi). Ne mo`emo da prona|emo zakonitosti. ni 1480. „male“ politi~ke zajednice. 12 primer pokazuje da dublji cilj ~itavog pokreta nije bio promena institucija. ~ak i danas. Smatram da je ona klju~ za razumevanje ~itave istorije. ostale su monarhije ili oligarhije (na primer. Nasuprot tome. ista. ve} promena individualne situacije ljudi unutar istih institucija. Dakle. uzroke ili nu`nosti i dovoljne uslove koji bi u svakom slu~aju proizveli jevrejski monoteizam u XII veku pre nove ere u tom delu sveta i samo na tom mestu i samo u tom periodu. ne ostvaruje se nu`no ono {to navodno „dozvoljava“ ili „ne dozvoljava“ geografska morfologija (male politi~ke zajednice ili jedinstvena dr`ava). bila naklonjena stvaranju autonomnih zajednica koje su u nastavku prerasle u demokratije. . u mnogim drugim slu~ajevima. Re~ stvaranje je za mene veoma va`na. samo-institucionalizuje. a da nije mogu}e neko uzro~no obja{njenje. godine nove ere a ni 1200 pre nove ere. „geografski“ definisane ili nedefinisane. ~injenica koja. 2. Geografska organizacija je bila i ostala.tre}i program LETO–JESEN 2009. Primer Nema~ke do 1870. i.) Pominjao sam starogr~ko stvaranje (demiourgia). navodim dva zapa`anja: 1. koja spre~ava konstituisanje jedinstvene dr`avne vlasti. lak{e ili te`e. b) na~in proizvodnje. me|utim. (U nekim drugim slu~ajevima jedino {to su pobunjeni robovi tra`ili bilo je da se vrate u svoju domovinu. Slabost uzro~nih obja{njenja U odnosu na ovu tezu. niti formiranje malih nezavisnih zajednica nu`no vodi ka demokratskoj organizaciji tih zajednica. naro~ito. a) Smatralo se da je raspar~ana geografska organizacija zemlje.

– Prim. Atina – koji sti`u do demokratije. (Aristotel. predla`e „sud. postoje polisi – ~iji je najkarakteristi~niji primer. naravno. ni dominantno shvatanje nekih marksista ili levi~ara da 13 Ekkliseia tou demou – skup{tina op{tine. nikada nije postojala prava demokratija. narodni a ne profesionalni sudovi. Gde je demokratija u Aziji? Ropstvo je postojalo i u Rimu. su|enje“ (krisis). ostao oligarhija. i u „vlasti“ (arche). Raspravljamo da li je ropstvo bilo nu`an i dovoljan uzrok za postojanje demokratije. jer ima mogu}nost da u praksi ili potvrdi ili poni{ti ~ak i odluke Eklisije. ovde ne raspravljamo o tome. od po~etka do kraja.2 (U pitanju su. . i to zato {to u Atini ~etvrtog veka – poredak koji poznaje i u kome Aristotel `ivi – sudska vlast zaista ima tendenciju da postane prva. dakle u~e{}e u sudskoj vlasti. dakle u~estvovanje u vladanju. prev. a i neki drugi. za nas.KASTORIJADIS: ^ETIRI PREDAVANJA b) proizvodni odnosi i naro~ito postojanje ropstva obja{njavaju starogr~ku demokratiju. i plebejci glasali za predstavnike aristokratije. u kome. Sparta. Ropstvo je. neverovatno usko poimanje ko jeste a ko nije gra|anin. niko se nije potrudio da utvrdi za{to u istoj toj Gr~koj. Me|utim. koji sve vi{e tonu u oligarhiju. Ropstvo nije postojalo samo u Atini. imali. ropstvo nije ni nu`an ni dovoljan uslov. nu`no. Borba plebejaca uspela je da donekle ograni~i vlast aristokratskih porodica. bez obzira na borbe plebejaca protiv institucionalizovanog re`ima.) Mislim da }emo se. u skladu s onim {to }u u nastavku poku{ati da poka`em. Postoji konkretno shvatanje {ta jeste i {ta treba da bude politi~ki subjekt. koje su uvek ostajale vladaju}e. Tako|e. u kojoj postoji ropstvo. demos3. postojalo. – Prim. Prema tome. demokratski polisi. skup gra|ana. Istorija pokazuje da ono nije bilo ~ak ni dovoljan uzrok. i da promeni oblik te vlasti. naravno. Demos – op{tina. od koga i poti~e ovo odre|enje. Od svih zemalja starog sveta koje su poznavale ropstvo (dakle gotovo sve) samo je jedna stvorila demokratiju. kao {to tako|e ne mo`emo ozbiljno uzeti u obzir. prev. naravno. Cvetalo je u Aziji. ve} u Rimu: izborno telo i uticaj patricija bili su organizovani tako da su. Koren nasilja i name{tanje glasanja – veoma dobro poznata osobina na{eg politi~kog `ivota – ne nalazi se u staroj Gr~koj. I jedni i drugi prihvataju da je zaista posto2 3 Mislim da je o~igledno da ne mo`emo ozbiljno uzeti u obzir takvu vrstu obja{njenja. s obzirom na postojanje ropstva. svi saglasiti da su stari Grci. Na ovom mestu skre}em pa`nju na jedno ~udno savezni{tvo marksista-levi~ara i reakcionara. Rim je. dakle gra|anin kao individua koji mo`e i koji je du`an da u~estvuje u „su|enju i vlasti“ (kriseos kai archis).

koje bismo politi~ke zaklju~ke danas mogli da izvedemo? Mo`emo dobro da razumemo koji politi~ki zaklju~ci proizlaze iz pozicije reakcionara. a naro~ito na ju`nu Italiju i Siciliju. sve to je dobro znao i napisao je u Kapitalu da je stvarna dru{tveno-ekonomska osnova anti~ke demokratske dr`ave bila zajednica nezavisnih malih privrednika. ali veoma va`an nema~ki sociolog i filozof iz XIX veka (ka`em nepoznat jer mnogi brbljaju o njemu. imala su 1–2–3 roba. vlasti. me|utim. ve} sudar dve disciplinovane i ujedinjene grupe hoplita. U pitanju su poljoprivredne oblasti – dolina Leonidija. ujedinjenje falange ne samo da ni{ta ne obja{njava ve} se i ona sama ne mo`e interpretirati druga~ije nego kao neodvojiv deo stvaranja polisa. . nove vrste vo|enja rata u kome borba nije „niz duela“. Kada se u gr~kom polisu pojavljuju prve tendencije Demosa da se bori protiv oligarhije i aristokratije. 14 jala demokratija u Atini. ve} ga ~ine gra|ani svrstani u borbeni stroj falange. U trenutku velike demokratske revolucije u Atini pod vo|stvom Klistena (508–506) dru{tvo se nije oslanjalo ~ak ni ekonomski na ropstvo. za otprilike 30000 gra|ana u trajanju od tri veka. Naj4 Hopliti – te{ko naoru`ana pe{adija koja se bori u stroju. a ne ropstvo. u politi~kom prostoru. koja je ostavila za sobom velika i vredna dela koja su do danas sa~uvana u svim oblastima. gde borbeno telo nije ograni~eno na plemi}e-konjanike. na primer – manje-vi{e samodovoljne u smislu poljoprivredne proizvodnje. – Prim. prev. Da je ropstvo bilo nu`na pretpostavka te ~injenice.tre}i program LETO–JESEN 2009. od primene nekog tehnolo{kog otkri}a. njeno ostvarenje u jedinstvu i uzajamnoj zavisnosti hoplita u falangi i nestajanje „gladijatora-heroja“. politi~kog centra i jednog broja hramova (drugi deo hramova nalazio se izvan grada i defini{e epikratiju – epikrateia). Pojedina doma}instva (oikos). gradovi ne `ive od ropstva. {tavi{e dru{tveno-politi~ke: ono pretpostavlja imaginarno dru{tveno (politi~ko) zna~enje jednakosti politi~kih zajednica kao ratnika. zanatlija i trgovaca. Drugim re~ima. c) Tre}e uzro~no obja{njenje oslanjalo se na fenomen hoplitskih4 falangi. koji se zove Karl Marks. Ovaj fenomen ne poti~e. Jedan drugi fenomen od velikog zna~aja jeste gr~ka kolonizacija. koje se {ire oko grada (asty). Prva kolonizacija u Joniji po~inje u XI veku pre nove ere. Naoru`anje hoplita u falangi ne razlikuje se drasti~no od naoru`anja gladijatora-heroja. koja su ~inila ukupno radno stanovni{tvo. socijalne prirode (a ne tehni~ke). A za marksiste? Jedan danas gotovo nepoznat. Ujedinjenje falange je dru{tvene. ve} na rad nezavisnih malih proizvo|a~a – seljaka. a malobrojni ga shvataju). Drugi talas se {iri na obale celog Mediterana. oko utvr|enog polisa zanatlija. To zna~i da je demokratija produ`etak.

veza smisla. jedna obrnuta strana sveta. Harmonija i mera za stare Grke nisu date. kao {to su falange ili kolonije. Ovaj Haos nema nikakve veze s kasnijim pojmom haosa kao zabune. „stvari“.5 Na`alost. detinjasto je naivna. iz praznine. na primer. 722–723. 116) sva bi}a (bogovi i ljudi. 731–735). Feni~anske kolonije. moram da se ograni~im na pojedine osnovne ideje koje }u na brzinu formulisati. 15 Institucionalizacija dru{tva je svaki put institucionalizacija magme socijalnih imaginarnih zna~enja koja mo`emo i koja treba da nazovemo svetom (kosmos) imaginarnih zna~enja. dakle ni iz ~ega. idili~na projekcija zapadnih shema i nostalgija XVIII i XIX veka. kako prve tako i druge. Za Hesioda (Teogonija. iz ni{tavila (haino): „Na samom po~etku bi Haos“. Gr~ko shvatanje sveta: osnovna imaginarna zna~enja . Veza demokratskog stvaranja s pojedinim fenomenima koji se pojavljuju od prvog momenta. prenose identi~ne zakone metropola kao {to se i u kolonijama jevrejskih zajednica nalaze identi~ni zakon Jehove i navike tradicionalnog na~ina `ivota. obavezuju}i se da napi{e zakone koji }e biti u skladu sa situacijom. jedna posebna karakteristika gr~kih kolonija koja ih razlikuje od kolonija drugih naroda. predstava i zna~enja sveta koji zamenjuju stare. jeste. ~iji grli} obavija „trostruka no}“.KASTORIJADIS: ^ETIRI PREDAVANJA starije kolonije nastaju 770 ili 776 godine pre nove ere. „fenomeni“ i „sile“) ra|aju se iz haosa. b) Osnovna ideja za starogr~ko shvatanje jeste ideja Haosa. ipak u samoj Teogoniji postoji poslednje mesto ili dubina. „Koreni“ sveta – „zemlje i neplodnog mora“ – izlaze iz tog ogromnog }upa. Me|utim. me|utim. dakle u vreme kada i Homerovi epovi. uop{te ne-reda. „Koreni“ sveta – svet = red – njegova „druga strana“. Stari Grci nisu jedini narod koji je imao kolonije. koja je Haos u kasnijem smislu tog pojma: pesnik mu daje konvencionalno i simboli~ko ime Tartar (stihovi 717–720. gr~ke kolonije tako {to svaka za sebe bira svoje zakone i svoje zakonodavce. zbrke. a) Interpretacija koja je ranije dominirala i koja je va`ila za starogr~ki svet i ~oveka. Postoji. Nasuprot tome osnivaju se. kao svet i ~oveka harmonije i mere. ve} su problemi i svrhe – njihovo je ostvarenje uvek nesigurno i neizvesno kada je re~ o ljudskom `ivotu. pre svega. jeste ovaj mon5 Dru{tvo dovodi do toga da postoji jedan svet zna~enja i samo dru{tvo postoji u odnosu na jedan takav svet. 4. 724–730. koja nas upu}uje na ispitivanje novih odnosa.

Mi znamo da smo podlo`ni istom zakonu koji vlada i ostatkom sveta. u istoimenoj Eshilovoj tragediji. ljudi – ako je mogu}e. To se jasno isti~e u Odiseji kada se Odisej sre}e sa senkom mrtvog Ahila u Hadu. sada{njeg gospodara. To }emo u~initi mi. stihovi 488–491 Dakle. ovo je zakon postojanja Bi}a: zakon ra|anja i propadanja. zakonu ra|anja i propadanja. gori je od ovozemaljskog `ivota. i ponovnog stvaranja sveta od haosa. Samo na ovoj strani (u kojoj i mi `ivimo) vlada – za sada – Zevs i ~ini je. ako i postoji. kao {to su im nepoznati mesijanstvo. Ova teorija inspiri{e poziciju prema kojoj ono {to treba da se dogodi dogodi}e se ovde. ne ti~e se nas. videti Da pada ru`no i vrlo skoro. Ono {to se ne doga|a ovde. zavisi od nas i mi smo ti koji }emo to u~initi. izme|u bogova. nikakva politi~ka snaga. garanta nekog idealnog dru{tva. ako tako mogu re}i. svetom.tre}i program LETO–JESEN 2009. ne doga|a se za nas. c) Svet nije napravljen za ljude niti se interesuje za njih. Uop{teno. podlo`ni su bezli~noj Sudbini (Moira). sluga nekog Siroma{nog seljaka malog imanja. a jo{ manje koja ih „voli“. Bogovi se me{aju samo kada ih neko o{teti. Radije bih na zemlji radio. novu vlast posedujete i mislite Kako stanujete u nepristupa~nim za bol palatama: nisam li mo`da Video Do sada pad sa trona dva tiranina? Tako }u i tre}eg. ni bogovi nisu svemogu}i. ili u korenima haosa. 16 struozni prostor. zatim Kronosa. povratka u haos. preko glasnika Hermesa: „Vi novi. ili ih ne po{tuje. ne postoji nikakva transcendentalna izvan-svetovna sila koja se zanima za ljude. prema starogr~kom shvatanju `ivota. na neki na~in. i ako nam to Sudbina dozvoli – ili je to nemogu}e. XI pevanje. stihovi 955–959 d) Bar do kraja V veka – i ovo je period koji me zanima.“ Odiseja. doga|a se negde drugde. Haos imamo i u sebi samima u obliku hybrisa. Nego da vladam svim onim ugaslim mrtvima. Osim toga. koja mu ka`e: „Smrt mi nemoj slaviti Odiseju sjajni. koja je prvo donela Uran. Ideja nekog istorijskog zakona. posednik nau~ne mudrosti u politi~kim pitanjima. ni istorijska nu`nost. nepoznata je Grcima. Prometej. dakle neznanja ili slabosti da uvidimo granice svog delovanja. i tome sli~no. dakle VI–II–V vek – za starogr~ko shvatanje `ivot posle smrti ili ne postoji ili. jer da su granice bile jasne . To ne}e u~initi ni Bog.“ Okovani Prometej. {alje poruku Zevsu. ili mogu}nost izvansvetovnog bega. pa tek potom Zevsa. Ono {to je va`no za nas de{ava se ovde.

Kronos. dogodi}e se ovde. Zato bi se moglo re}i da postoje mnoge i lepe mitologije. Unutra{nji odnos demokratije i filozofije . Ove ideje nazvao sam osnovnim imaginarnim zna~enjima. gr~ki pesnik. na ovom svetu donjem.. izra`ava istu onu filozofsku percepciju koju sam ukratko poku{ao da formuli{em. da imamo. – Prim. svaki ljudski `ivot. da do|emo do tako potrebnog nadahnu}a za `ivot. od ovog trenutka. Kao politi~ka institucija tragedija je institucija samoograni~enja. Zevs. Me|utim. ne bi postojao hybris. 7 Philhellene – philos + hellen = prijatelj Gr~ke. Istinita u smislu da svi mitovi imaju jednu zna~enjsku osnovu. Gr~ki svet gradi se na svesti da ne postoji beg od ovog sveta i od smrti. Me|u sa~uvanim 6 Andreas Empirikos (1901–1975). u kome se odra`ava na{ `ivot. Ja bih rekao: nadahnu}em `ivota do{li do znanja o smrti. – Prim. slava Grka. strahom od smrti nadahnuli `ivot“. prev. kao {to je mnogo puta u pro{losti spre~avao ljude. Nalazimo ih od stvaranja. sa~uvani. 5. iako malobrojni. uostalom. mi }emo to ovde u~initi. 17 Strah od smrti obuzimao je svuda i oduvek sve smrtnike. negde oko 680–670. da je ~ovek smrtan. Ona stalno podse}a atinske gra|ane da postoje a priori nepoznate granice deluju}eg subjekta. Mo`da nas on spre~ava i danas. U ovaj period se sme{taju i kona~an oblik Homerovih epova i Hesiod. verujem. Polis se stvara u VIII veku pre nove ere. i jedna od poruka tragedije koja je direktno povezana sa filozofijom i koja je oplo|ava. uo~ava se neverovatno stvaranje koje obuhvata sve grane politi~kog `ivota. On sam treba da ih razume ili da ih predoseti. samo je jedna istinita – starogr~ka. One su na~in osmi{ljavanja stvarnosti. pi{e i veliki lirski pesnik Arhiloh. dakle. i jedan od pionira hiperrealizma u poeziji u Gr~koj. pojmovi bez ikakve dubine. Na ovom mestu bih se usudio da ispravim jednog velikog gr~kog pesnika Andreasa Empirikosa. neka bude. svest da smo zaista smrtni i da ono {to treba da bude. oslonac. ~iji su fragmenti. U jednom kratkom periodu. ve} od Homera i u mitologiji.KASTORIJADIS: ^ETIRI PREDAVANJA i prepoznatljive a priori.. koji su prvi. Ovo je. gr~kog sveta. Niko ne mo`e da mu uka`e na njih a priori. ljudskog `ivota i sveta. sledbenik hiperrealizma.¹ sveljudska. Zna~enje sleda Uran. Na po~etku VII veka. koji deluje odgovorno shvataju}i opasnosti svojih dela. prev. prvobitnog uspostavljanja. kako je opisan u mitovima. postojali bi samo prestup i greh.6 Pesmu Na putu filhelena7 Empirikos zavr{ava `eljom: „da bude Š.

odgovorili su drugi. bolji od tebe drugi }u kupiti. Da. Me|utim. onaj nov novcati {to ostavih pored nekog `buna nevoljno. tamo gde je i po~ela. Sledi Anaksimandar koji ta~no. Njeno ra|anje je neodvojivo od zapanjuju}eg otvaranja unutar starogr~kog dru{tva. ve} u smislu neograni~enog. ~ije prve temelje vidimo na ovom mestu. ta~no. smatra da je svet stvoren od jednog beskona~nog elementa (apeiron). postojala je samo u anti~koj Gr~koj. Zaista. jedan od prvih koji su postavili ova pitanja i koji je poku{ao da na njih odgovori. Da li iko mo`e da zamisli Jevrejina ili hri{}anina ne samo da pi{e: „Pa {ta ako sam Biblijom nos svoj obrisao? Bolji primerak drugde }u prona}i“ ve} da postane slavan zahvaljuju}i tim svojim stihovima? Od samog po~etka. Spasoh me|utim `ivot svoj. a {ta naprosto mnjenje? Tales. [ta me se ti~e onaj moj {tit? Nestani! Bolji od tebe drugi }u kupiti. ovo beskrajno i bezgrani~no traganje. u jednom dru{tvu kao {to je gr~ko u kome su se li~na hrabrost i vojni~ka ~ast veoma cenile. smatrao je da je svet stvoren od jednog elementa koji je nazvao voda (hydor). ova politi~ka zajednica poseduje ube|enje da ne mo`e da se odr`i kao zajednica ako je ne brane gra|ani koji je sa~injavaju. Fragment 13 I ovo otvoreno govori i doprinosi Arhilohovoj slavi. zadivljuju}e je da istovremeno pesniku daje mogu}nost da slobodno ka`e: „Pa {ta ako sam ostavio svoj {tit.tre}i program LETO–JESEN 2009. prema mom mi{ljenju. koje se javlja s osporavanjem tradicionalnih predstava i tradicionalnih institucija. jeste zajedni~ki koren i demokratije i filozofije. a svoj sam `ivot spasao. Svoj jedinstveni karakter ona duguje upravo tom jedinstvenom kontekstu u kome se stvara. osporavanje zakona.“ Osporavanje. . ali ne u smislu kvantitativno beskona~nog. Na taj na~in ra|a se filozofija. a da do tada va`e}a ube|enja nije smatrao za miteme. naravno. Postavlja se pitanje: [ta je svet? [ta zna~i kada ka`emo da ne{to jeste? Koja je razlika izme|u bi}a i mi{ljenja? [ta je istina. Kao {to sam ve} naglasio na po~etku. izra`ava se pitanjima: Ko je gospodar? Ko upravlja polisom? Ovo vodi ka dru{tvenoj borbi protiv aristokratije {to kao rezultat daje demokratiju. ali filozofija u pravom smislu. Utoliko ona odaje naro~itu po~ast hrabrosti. i u Indiji i u Kini postojala je neka vrsta filozofije. u sada{njem smislu tog pojma. Osporavanje (sumnja) institucionalizovanog dru{tvenog predstavljanja poprima za svet oblik filozofskog pitanja. Mnogi su navodili da postoje i druge filozofije osim gr~ke. 18 fragmentima postoji jedan neverovatan i neshvatljiv za bilo koje drugo dru{tvo: [tit moj neki Saj sad u`iva.

Samoinstitucionalizacija nije stanje. kasnije u trajanju od deset godina i tako dalje) sve do faze koju opisuje Aristotel u Atinskom ustavu (oko 340 godine p.KASTORIJADIS: ^ETIRI PREDAVANJA Postoje mnogobrojni i razli~iti argumenti kojima se podr`ava ovakvo mi{ljenje. uzgred. filozofi se bave politi~kim pitanjima ({to se mo`e videti jo{ od Heraklita) a. koji ponovo iz temelja revidira kako politi~ki `ivot polisa tako i predstavljanje sveta koji poseduje. nego i pitanje: kako mo`e da se opravda to ko vlada? Rasprava se. na neki na~in. Ne postavlja se jednostavno pitanje ko vlada. Karakteristi~no je da se samoinstitucionalizacija ne ostvaruje u konkretnom i kona~nom politi~kom obliku. dok je filozofija u Indiji ili u Kini ostala filozofija sve{tenika ili filozofija dvora i mandarina. Aristotel (~ije su politi~ke ideje. sam politi~ki `ivot. Uzajamna oplodnja politi~kog pokreta i filozofskog pitanja jeste onaj element koji karakteri{e ~itavu ovu epohu i koji je zape~atio jedinstvenost kako demokratskog polisa tako i filozofije koja se razvija unutar njegovog konteksta. u po~etku samo iz redova aristokratije s do`ivotnim mandatima. Da li je pravedno da vlada manjina ili ve}ina? [ta zna~i pravedno? To pitanje se. „ustavnih“ zakona (dr`ave Špoliteia¹ dakle) i drugih institucija. ve} postepeno. Politi~ka istorija Atine. jeste politi~ka istorija stalnog stvaranja.n. a {ta je pravda? – pitanje koje ima isti karakter kao i prvobitno filozofsko pitanje: [ta je svet i kakav je? 19 Pojavljivanje svih ovih pitanja u anti~kom demokratskom polisu (veliki broj polisa postaje demokratski u periodu od VIII do IV veka pre nove ere. susre}e s filozofskim: [ta je pravo. S jedne strane. osim Sparte koja je poseban slu~aj) dovodi do sna`nog pokreta samoinstitucionalizacije dru{tva. Prema mom mi{ljenju. dakle. od trenutka kada se nasledni vladari zamenjuju izabranim. s druge strane. inspirisale mnoge gluposti razli~itih komentatora) ka`e za svoju epohu: 6. ve} procedura koja se izra`ava kao aktivnost promene „osnovnih“. Samo-institucionalizacija . ni jedan od njih ne potresaju politi~ke borbe. „organskih“. osnovni argument je u ~injenici da je filozofija u anti~koj Gr~koj bila filozofija gra|ana koji razgovaraju na agori s drugim gra|anima. od njenog osnivanja (dakle. naime. to jest ona se ne uobli~ava jednom za svagda. pro{iruje na pitanje legitimiteta politi~ke vlasti i politi~kih re`ima. a ve}ina se odnosi na pitanje sadr`aja filozofije. primorava da se traganje produbljuje. u skladu s potrebama i okolnostima. a ne svih u celini i istovremeno.e). prema tome. malo pre nego {to makedonska dominacija ne obori nezavisnost polisa.

on nije Pol Pot) u deset plemena i deli politi~ki kalendar na odgovaraju}i broj meseci (od 35 ili 36 dana). jer lak{e se dobitima i poklonima korumpiraju samo neki. od ~etiri nastaje deset. on ka`e da ga te`e potkupljuje manjina. Me|utim. jedini filozof koji ima phronesis. naravno. Atinski ustav. . ve} je ono materija politi~kog delovanja. korisni politi~ki oblici. a ne kolonijalno. Klisten ponovo organizuje ati~ka plemena. XLI. ne{to {to mo`e i treba da se promeni da bi se institucionalizovali novi. Demos Eudiafthoroteroi gar oi oloigoi ton pollon. Veruje da ga je mogu}e potkupiti poklonima i raznim koristima (ili predizbornim obe}anjima). u ovoj definiciji postoje nedopustive stvari. a ne mnogi. on to ne ~ini jer {to bi se u tom slu~aju novostvoreno pleme poklapalo sa starom tre}inom (tre}inom starog plemena. i. i odluke koje su nekada bile u nadle`nosti skup{tine pre{le su u ruke demosa. a) Ko je demos Demos se sastoji od svih punoletnih slobodnih mu{karaca Atinjana. tako da bi vreme predsedni{tva (prytanaeia) svakog plemena odgovaralo kalendarskim mesecima. Zaista. Svi atinski zakoni po~inju frazom: edoxe ti boyli kai to demo. mogao je da stvori 12. 20 Demos je postao gospodar svih i svime upravlja glasanjem i sudovima gde i sam poseduje vlast. naravno. To nas podse}a da glasanje koje sledi ne proisti~e iz neke „nau~ne“ analize. niti je to dru{tvo ne{to {to se iz nekih razloga ne mo`e dota}i. nije u pitanju potpuna reorganizacija svega) mo`e da postane objekt politi~kog delovanja. Osnovna karakteristika demokratske procedure je ~injenica da demos stavlja samog sebe u centar svega. niti ga je izveo ra~unar. Da bi ova radikalna promena i reorganizacija postala op{ta svest on razvrstava gra|ane (politi~ki. Za nas. I u ovome se ~ini da su ispravno postupili (dokousi poiein orthos). do izvesne mere (jer. ne ka`e da je narod nepotkupljiv. Me|utim. Ne{to je odlu~eno onako kako je odlu~eno jer se to demosu ~inilo ispravnim (edoxe). Prvi put u istoriji svedoci smo da se jedan politi~ki pokret ne suo~ava olako sa reformom dru{tva iz koga je ponikao. dakle dvanaestinom ukupnog stanovni{tva) i {to bi dru{tveno-politi~ke grupe ostale iste.tre}i program LETO–JESEN 2009. Na pri8 7.2 Dokousi poiein orthos: Aristotel. Na taj na~in pokazuje da celokupan dru{tveni `ivot. kao {to pi{e Aristotel.8 Jedan od najneverovatnijih trenutaka ove procedure samoinstitucionalizacije svakako je slavna Klistenova reforma (508–506).

dakle. ili bar ja danas. I. Stav „ja sam ljudsko bi}e i glasam u dru{tvu u kome ne postoji diskriminacija“ mo`e da se pretvori. Ovo }e pitanje uvek postojati. treba da se odlu~i o sastavu izbornog tela. {to isklju~uje robove. ka`emo da svaka punoletna osoba treba da u~estvuje u svim politi~kim vlastima sa apsolutno jednakim pravima. Nije mogu}e da milijarde stanovnika na zemlji zajedno i istovremeno odlu~uju o svim temama bilo gde da se one javljaju. samo-sudskim (aytodike) i nezavisnim (aytoteles). Institucija izbora ismeva se ako bilo ko. kako je to odlu~ila desnica u Francuskoj. Trebalo bi da postoji podela na manje zajednice i neki statut. Eklisija (Ekklisia) demosa svojim 21 b) Na koji na~in se ispoljava vlast demosa . Mi. Moglo bi se re}i da je u vreme atinske demokratije. Ovu odluku treba da donese zajednica koja }e preuzeti odgovornost i konsekvence takvog definisanja. zna~i da sam sebi daje svoje zakone. i pretvara se. {to isklju~uje `ene. ipak glasa.KASTORIJADIS: ^ETIRI PREDAVANJA mer. najautonomnijem multietni~kom dru{tvu. i ograni~iti. Ona se ispoljava kao neposredna demokratija. o kojoj odgovorno odlu~ujemo i usvajamo je. (Za{to da to bude od 21. treba odlu~iti da li }e na izborima za demos jednog polisa pravo glasa imati svi oni koji se u trenutku izbora zateknu u njemu. da odre|uje politi~ko telo i od kog uzrasta se u njemu u~estvuje. pravilnik koji bi regulisao teme koje se odnose na te zajednice. bez ikakvih mogu}nosti da snosi posledice svog glasa. „Glasam“ zna~i potpuno u~estvujem u konkretnoj politi~koj zajednici koju treba. Autonoman. na neki na~in. smanjuju}i granicu punoletstva?) U svakom slu~aju treba doneti odluku koja se ne mo`e dokazati i koja je. Tukidid je jednom re~enicom definisao koje su tri osnovne politi~ke vlasti. U pitanju je pozicija koju mi formuli{emo u odnosu na konstituciju vladaju}eg tela i koja se ne dokazuje ni na jedan nau~ni na~in. bez ikakvog u~e{}a u politi~kom `ivotu grupe o kojoj je re~. ili 18. „Punoletnih“ je jo{ problemati~nije jer nas direktnije upu}uje na osnovno pitanje politi~ke filozofije i politi~ke prakse: pitanje osniva~kog trenutka kada jedno telo odlu~uje da „smo mi gospodari koji. bez ikakve pretpostavke. Kada `eli da polis okarakteri{e kao slobodan. on ga naziva „autonomnim. godine `ivota. u suprotnost onome {to bi `eleo da bude. U pitanju je politi~ka pozicija. bez „predstavnika“. „slobodnih“. arbitrarna. do nekog stepena. znaju}i pri tom da nam ona ne re{ava sve postoje}e probleme. Na primer. tako|e. Ako je odgovor negativan treba odlu~iti koja je najmanja du`ina boravka kao uslov da bi neko imao pravo da glasa. odre|uju ko jo{ u~estvuje u ovoj vladavini“. ^ak i u najslobodnijem. Pre nego {to politi~ki filozofi po~nu da raspravljaju o politi~koj podeli vlasti. „mu{karaca“.

Tako nije postojala opasnost da se neki zakon izglasa s ciljem da se donese konkretna odluka. Prema mom mi{ljenju. Ideja profesionalnog sudije jednom starom Grku ~inila bi se suludom. prepu{tamo profesionalcima. Donosila je. posle razgovora u Skup{tini. Sudije su birane izvla~enjem. {to je i najva`nije. III. sudsku i izvr{nu vlast. i da ga primeni. dakle. zna~i da polis upravlja sam sobom. i u ~injenici da osnovne odluke politi~kog `ivota zajednice. Skoro dva veka. u pravom smislu upravne vlasti i funkcije. kao {to je bila presuda vojskovo|ama u pomorskoj bici kod Arginuse. dve tre}ine. 1001 ili 1501 ~lan – u zavisnosti od situacije – koji su sa~injavali odre|eni sud. ili polovina gra|ana. prema mi{ljenju mnogih drugih. na skup{tinama je u~estvovao veliki broj ljudi. javni radovi. II. donosi Eklisija demosa: rat. {to je bila Temistokleova ideja i njegov doprinos pobedi kod Salamine. Za vreme Peloponeskih ratova atinski demos imao je trideset hiljada punoletnih Atinjana. izme|u ostalog. Sada{nja politi~ka filozofija i filozofija prava predstavljaju kao osnovne funkcije dr`avne vlasti zakonodavnu. najverovatnije. naravno. iz gluposti.e. u 4 veku p.tre}i program LETO–JESEN 2009. odluka koja je za ono vreme bila ravna putu na Mesec. donosila je odluke od kojih su 9/10 bile potpuno ispravne. Eklisija demosa. bio je pozvan. Nezavisan. Na ovom mestu isti~em slede}e: – Prvo. Samo-sudski (aytodike) zna~i da su njegovi sudovi odlu~ivali o svim osporavanjima i sumnjama koje su mogle da iskrsnu. mir. odlu~ivala po zakonima. pohod na Siciliju. – Druga se odnosi na nezavisan karakter upravne vlasti. ali i. To se ogleda. me{anja. slu~ajan uzorak naroda. bilo unutra{nje bilo spolja{nje prirode. Donosila je i odli~ne. u su{tini se o svemu odlu~ivalo glasanjem Eklisije. koji je bio zakonodavan jer je glasao za neki zakon. Ovo je neka vrsta . i kriminalno lo{e. na primer. savezni{tvo. Kada je trebalo raspravljati o krajnje ozbiljnim temama na Eklisiji. u zvanju sudske vlasti. bez obzira na udaljenost koju su ati~ki seljaci morali da prevale. Treba naglasiti da dve poslednje odluke pripadaju kategoriji koju mi danas. Na taj na~in.n. od ~ijeg suda zavisimo. bilo je prisutno. izgradnja Partenona i tako dalje. Ove je odluke u anti~koj Gr~koj donosio demos. stvaranje flote. 22 glasanjem. Od trideset hiljada punoletnih Atinjana svake godine bi se izvla~ilo {est hiljada mogu}ih sudija u jednom vrlo komplikovanom sistemu koji se stalno pobolj{avao s ciljem da se spre~i bilo kakva mogu}nost prevare. Kao {to to nedvosmisleno ka`e Aristotel. zanatlije i seljaci koji su je ~inili. Donosila je i pogre{ne. Na ovom mestu treba naglasiti da sudovi u Atini nisu bili profesionalni. kvalitet donetih odluka. a naro~ito po osnovnim statutarnim zakonima. ili uticaja na 501.

jer se tako pre}utkuje osnovna vlast – upravna. Sirijac ili Grk. ne izvr{ava zakone. ona ni na koji na~in ne izvr{ava. ne bi smatrao ni malo va`nom osobom. Od trenutka kada neko neopozivo i za izvesno vreme (na primer. bila prepu{tena robovima. Usudio bih se da ka`em da smo `iveli u anti~koj Gr~koj. u najve}oj meri. uklju~uju}i i Rusoa. Kada neka vlada upravlja. ne zna~i da u neposrednoj demokratiji ne postoji uprava. na primer. Sve to. od pet godina) poverava vlast odre|enim ljudima. upravnik Narodne banke Gr~ke bio bi neki ume{ni rob. vojskovo|e. ali se skromno (i obmanjiva~ki) naziva izvr{nom. oni su slobodni jedan dan u pet godina. ne postoji ni u savremenim pravnim raspravama. bez obzira na to {to ova re~ mo`e da zasmeta. on se sam politi~ki otu|io. jer bi njegov posao jednostavno bio izvr{ni. koja se ni na koji na~in ne mo`e nazvati „izvr{nom“. pomalo popustljiv. naravno. dakle ona upravlja (dobro ili lo{e. Stari Grci nisu poznavali licemerni i obmanjiva~ki pojam zastupanja naroda kao {to ga ne poznaju ni noviji politi~ki filozofi. s odre|enim pravima i du`nostima koji mu pripadaju. Pore|enje s novijim shvatanjima a) Zastupanje . U ve}ini slu~ajeva. ona tada vlada. u svakom slu~aju. Izvr{na vlast ~ak nije ni vlast. koji se. Feni~anin. Veoma mali broj koji se bira ne samo da je odgovoran – naravno – ve} se mo`e opozvati (jo{ jedna gr~ka tvorevina) za vreme trajanja mandata. to je politika. jer ni jedan dan u pet godina Englezi nisu slobodni: 23 8. upravnik se bira izvla~enjem. u smislu da upravnik drugog odeljenja izvr{ava neki zakon konkretizuju}i pojedine detalje koje zakonodavac nije mogao da odredi ili predvidi. ~ak. na primer. Na ovom mestu mo`emo uo~iti najmanje tri osnovne razlike u odnosu na novija. Za stare Grke to uop{te nije bio problem. naravno. upravnici: dakle. Kada neka vlada izazove rat. Ruso je pisao o Englezima (jer je tada jedino Engleska imala Parlament) da misle da su slobodni jer biraju svoje poslanike. Ovde je u pitanju stvarna vlada politi~ke zajednice i stvarna vlast koja. ili obmane. Na ovom mestu Ruso je. ni u savremenoj politi~koj filozofiji. predla`e i uti~e na Skup{tinu da izglasa Bud`et. Kada objavljuje rat. odnosno da ne postoje. ili savremena shvatanja. Kada neka vlada stvara. on bi bio smenjivan sa funkcije. Ako bi Eklisija ustanovio da je neka optu`ba protiv nekog upravnika osnovana. gra|ani koji imaju neki javni zadatak odre|enog trajanja. to je drugo pitanje). na neki na~in. a razlog tome je o~igledan. ona je samo trenutna uprava koja je u staroj Gr~koj.KASTORIJADIS: ^ETIRI PREDAVANJA nenamerne prevare.

U Staroj Gr~koj nije bilo kompetentnih u politici – mi{ljenje svih imalo je podjednaku te`inu. a mo`da }e neke i razdra`iti – utoliko bolje. Na ovom mestu se pojavljuje i drugo kapitalno pitanje – pitanje kompetencije. 24 ono o ~emu neko misli. Druga osobina }e se mo`da nekima u~initi paradoksalnom. kandidatima i tako dalje. nije postojala teolo{ka ideja prema kojoj se dominantna supstanca naroda. Na primer. b) Izbori . Neko bira one koje smatra najboljima (aristos). Atinjani su organizovali izbore. izbor koji pravi tog dana. aristokratski princip. zanatska kompetencija. imali i politi~ku ulogu. pa samim tim je imalo smisla da se izaberu najbolji tehni~ari. izbor je. va`no je starogr~ko shvatanje prema kome se pitanje izbora postavljalo samo na onom mestu za koje je bila potrebna tehni~ka. koji ga onda odr`avaju i otelotvoruju u slede}ih pet godina. naravno – glasali su za razli~ite teme ili protiv razli~itih tema. izbornim zakonom. Od Herodota do Aristotela smatrali su – molim vas da posebno obratite pa`nju na ovo mesto – da su izbori aristokratska institucija. naravno. dok istovremeno svaki kandidat poku{ava da ubedi bira~e da je najbolji. generali su. kada se opet zgu{njava i prenosi na 300 ljudi i tako dalje. tj. I ako o tome dobro razmislimo. o kojima sam govorio. U toj oblasti zaista je trebalo izabrati najbolje. Na ovom mestu postoji osnovno politi~ko otu|enje koje stari Grci nisu ~ak ni imali kao politi~ku mogu}nost. Za stare Grke. nisu smatrali da se arhonti biraju. za stare Grke. re~ najbolji (aristos) ima dvostruko zna~enje – zna~enje porekla i zna~enje uro|enih vrednosti pojedinaca Me|utim.tre}i program LETO–JESEN 2009. posle neke misteriozne hemijske procedure. Me|utim. Drugim re~ima. zgu{njava jedne nedelje i spu{ta s neba i pronalazi svoje telo me|u 300 ljudi. Me|utim. stvar je o~igledna. svake godine biralo se deset generala za vojna zvanja. arhonti su se birali izvla~enjem. zanatlije. dok se ne pojavi ponovo za pet godina. pona{anjem i tome sli~no. U pitanju je glas. U oblastima u kojima se nesumnjivo zahtevala tehnika ili specijalno znanje. Osim nekih izuzetaka. Uzimaju}i u obzir zna~enje koje su tada imali ratovi. u osnovi. s obzirom na to da su smatrali da niko ne mo`e da zastupa gra|anina na Eklisiji demosa. ve} je determinisan (i danas mnogo vi{e nego pre) prethodnim godinama. postoje}im strankama. princip i ideja demokratije nisu ono {to pod tim podrazumevamo danas – dakle izbori. Naravno. onoga koji se isti~e i onim {to je u~inio. Ne postoji nauka ili tehnika – gde navedene pojmove treba razumeti u starogr~kom smislu – politi~ke stvari ~ije znanje bi dozvolilo onima koji ga imaju da se smatraju boljima kao vladari.

dakle. Tre}a stvar koju treba dota}i jeste slavni pojam dr`ave. Sude}i prema rezultatu. Periklov stav zna~i da su ovi ljudi `rtvovali sebe za druge. u stvari. i tako dalje kada je u pitanju mesto (topos). dakle. nagradili su tragedije kao {to je Antigona i tako dalje. najve}eg demokratskog teksta koji je ikada napisan. Polis. a ne dr`ava (kratos). onaj ko je ozna~en da izabere najboljeg politi~ara jeste onaj koji koristi svoje politi~ke sposobnosti. preuzeli su iz starogr~kog ovu re~ koja zna~i. prevode}i Platonovu Politeia kao Der Staat izazvali su veliki nesporazum. Izabrali su ljude kao {to su Temistokle ili Perikle. Korint. andres gar polis. a naro~ito Nemci. 25 c) Dr`ava . U nema~kom prevodu to mesto glasi: „@rtvovali su sebe za dr`avu. a ne neki drugi potkovi~ar. dakle narod. Kada su sada{nji Grci uz pomo} sila za{titnica i Bavarske osnovali savremenu gr~ku dr`avu (kratos). izraz. Prema tome. Perikle ka`e: „Ovi ljudi su `rtvovali sebe za polis“. Profesori univerziteta. otkrivenu u XIX veku. politeia. dakle. Starogr~ka zajednica jeste polis. golo nasilje. Polis su Atinjani. jednostavno i logi~no. Prema tome. Tukidid nikada ne govori o Atini ili o bilo kom drugom polisu. za ostale ~lanove zajednice. koje se uvek iznova javlja. [ta je polis? Prema Tukididu andres gar polis. polis su Atinjani. {to je materijalna gre{ka zbog koje se obaraju studenti na ispitu na prvoj godini. Mitilinejci. U septembru 1939. dakle u smislu nekog nezavisnog mehanizma odvojenog od dru{tva. isto i za zajedni~ko mi{ljenje gra|ana i za reakcionarnog i apsolutno antidemokratskog filozofa kao {to je Platon – kompetentan da izabere najboljeg zanatliju nije neki drugi zanatlija. Konjanik je kompetentan da izrazi mi{ljenje o tome ko je najbolji potkovi~ar ili sedlar. prema izborima koje su organizovali Atinjani. Atina je geografski pojam. Korin}ani. a koja. godine Waffen-SS su objavile nema~ki prevod Periklovog Epitafa. brutalno.KASTORIJADIS: ^ETIRI PREDAVANJA Iz toga proisti~e pitanje: ko je bio kompetentan da izabere najbolje zanatlije? Ono {to je dobro jeste da je odgovor na ovo pitanje. proizlazi iz projekcije odre|enih govornih struktura prevodilaca karakteristi~nih za odre|enu epohu. Starogr~ki polis ne mo`e se nazvati dr`avom u smislu koji dr`ava danas ima. mogu}e je razumeti da su bili u pravu kada su ove ideje sprovodili u delo. prevode Politeia ton Athinon. ve} onaj koji koristi proizvod njegovog rada. U tom prevodu zamena re~i polis re~ju dr`ava (kratos) bila je dovoljna da se tekst protuma~i kao nacisti~ki. koji mnogo bolje od mene znaju gr~ki. helenisti. Ka`e Atina. Strani filolozi. Kada je u pitanju polis on ka`e Atinjani. Za anti~ke Grke ne postoji Politeia ton Athinon.“ Sli~no va`i i za slavnu Aristotelovu knjigu Ustav atinski.

u Dr`avi i revoluciji. Me|utim. preti govore}i: „Mi (koji imamo najvi{e brodova) }emo oti}i i stvori}emo neki drugi grad negde drugde. Ideju neposredne demokratije mo`emo svakako prona}i u ameri~koj revoluciji iz 1776. godine. ova institucija se odr`ala u savremenoj Americi. ^lanovi sindikata zauzimali su najodgovornije pozicije sistemom rotacije. Ono po~inje od rimskog doba i svoj vrhunac dosti`e u feudalizmu. on slavi ovakav na~in organizacije i naziva ga neposrednom demokratijom. skup{tine svih gra|ana koji zajedni~ki odlu~uju o u~e{}u u ratu protiv Engleza. Time on misli da }e Atina biti negde drugde. u obliku neposrednog u~e{}a gra|ana u odlu~ivanju organa lokalne samouprave. Temistokle. od velikog su zna~aja. Teritorijalno shvatanje politi~ke zajednice je savremeno shvatanje. ono {to je Lenjin sam u~inio posle Oktobarske revolucije. Pre pomorske bitke kod Salamine. Opozivanje odgovornih bio je jedan od principa Pariske komune i jedan od razloga {to ju je Marks toliko cenio. Takozvane Town Hall Meetings. Ne samo da nisu postojale stalne vo|e – koje }emo kasnije s pravom nazvati sindikalnim birokratama – ve} nisu bile ~ak ni izabrane. Na ovom mestu }u se zaustaviti iako bih imao jo{ mnogo toga da dodam. u Italiji“. Tre}i ~in drame je. dakle. ^ak i danas. ali to je sasvim druga pri~a. .tre}i program LETO–JESEN 2009. zna~i da bilo koga ko je izabran na neku poziciju mogu u bilo kom trenutku da opozovu oni koji su ga izabrali. Podseti}u da je svaki put kada se javljao neki stvarni demokratski politi~ki pokret u poslednjih nekoliko vekova – {to va`i i za po~etke radni~kog pokreta – ponovo pronalazio. Bog zna da li su Atinjani bili vezani za svoju zemlju. ili Konfederaciji. smatrali su da su iznikli iz zemlje sami od sebe. koja na neki na~in predstavlja odbranu neposredne demokratije. Smatrali su sebe jedinim autohtonim Grcima. S ovim elementima sre}emo se jo{ ~e{}e u pravilima koja su uspostavili engleski sindikati u prvih 50. gde nije postojala ni neposredna ni predstavni~ka demokratija. ponovo smi{ljao i ponovo stvarao neke od osnovnih ideja o kojima smo danas govorili. u o~ajanju {to ostali Grci ne prihvataju argumente da se bitka po~ne na ovom mestu. o porezima. a ne da su Atinjani tamo gde je Atina. naravno. o Ustavu dr`ave. u stvari. 26 nije geografsko odre|enje. nezavisno od slede}ih izbora i tako dalje. Drugi element: opoziv. 60 godina postojanja. ^elnici su rotacijom dolazili na to mesto. da }e Atina biti tamo gde su Atinjani. To. Poku{a}u samo u nekoliko re~enica da objasnim razloge za{to smatram da je ova tema i dalje izuzetno zna~ajna i savremena. Treba re}i da je Lenjin u jednim od svojih mladala~kih radova ovakav na~in organizacije nazvao primitivnom demokratijom. Kasnije.

Kod zapadnih filozofa susre}emo ideju prema kojoj. Prvo. prev. stvaranjem jedne stvarne politi~ke zajednice. ali stvarne Sovjete. on sam je to jasno napisao. kojoj nije potreban neki spoljni. kao i u Ma|arskoj 1956. Va`io je i u radni~kim savetima u Italiji i Nema~koj dvadesetih godina. pre nego {to ih je u potpunosti porobila Partija. a u smeru autonomnog dru{tva u kome autonomno `ive ljudi. b. jer postoji Bog i taj Bog je duh. samouprava. Postoji ~ak i jedno mesto kod Platona prema kome to da neko smatra svet beskona~nim jeste „znak neznanja“. dakle ukidanje suprotnosti izme|u dr`ave – nezavisnog mehanizma – i dru{tva. koje je potpuno suprotno od. nisam rekao da su stari Grci „verovali“ u pojam beskona~nog. 9 Ioannis Theodorakopoulos (1900–1981). Postoje argumenti. Pomenuli ste Platona. na primer. profesor Univerziteta i ~lan gr~ke Akademije nauka i umetnosti. filozof. Govorim o onome {to se dogodilo izme|u VIII i V veka. tako|e. Na kraju. . koji zastupaju potpuno suprotno mi{ljenje. logocentri~nog modela koji postoji kod savremenih mislilaca. Ovo je jasno. centralna osnova u starogr~kom razumevanju sveta. da postoji zna~enje ljudskog `ivota koje je srodno (u etimolo{kom smislu srodno) ukupnom tkivu (teksturi) sveta i Boga koji ga je stvorio. Prvi put ~ujem ovakvu tezu. rodom iz Sparte. i najvi{e i najmanje Grk od svih starogr~kih filozofa. za njegov odnos prema istini i stvarnosti dru{tva koje ima pred sobom. specijalizovani mehanizam optere}en svojim specijalisti~kim delom. tako|e. svet nu`no treba da je stvoren prema a. Platon je. ili c na~inu (Dekart. jedne dru{tvene grupe koja je u stanju da sama sobom upravlja. Osim Anaksimandra i Hesioda ni jedan drugi Grk ne voli pojam beskona~nog. istovremeno. Hegel) i nu`no je. godine. 27 PITANJE: Rekli ste da su stari Grci verovali u haos i beskona~no i naveli ste primere iz Hesioda i Anaksimandra. bila je i ostala jedan od glavnih ciljeva svakog pokreta koji je te`io radikalnoj reorganizaciji dana{njeg dru{tva. kako kod Teodorakopulosa9 tako i kod nekih drugih autora. Rekao sam da postoji jezgro. Mnogo toga bi se moglo re}i za Platona. RASPRAVA KORNELIJUS KASTORIJADIS: Problem je zaista ozbiljan. – Prim. postoji u principu izbora predstavnika u Sovjete. On dolazi posle demokratije i mrzi demokratiju i sve ono {to se sa njom dogodilo.KASTORIJADIS: ^ETIRI PREDAVANJA Opoziv. iako na to ne treba podse}ati.

granicu. . Kada Solon razgovara sa Krisom. ponude za mrtve. a da bi ne{to imalo oblik mora da ima kraj. Za stare Grke. Tra`imo poznato. nije pre`ivela. transcendentni brojevi. granice. u stvari. neizbe`no. zna~i da beskona~no kohabitira s kona~nim. Oni narodu nisu bili va`ni. ne}e{ se popeti na Olimp. Kada su Dijagorini sinovi pobedili na Olimpijadi jedan od onih koji su bili svedoci te pobede rekao je Dijagori: „Umri sada Dijagora. Tako|e. Kako je mogu}e njeno funkcionisanje u dru{tvima koja su do`ivela velika klasna i ekonomska raslojavanja svojih ~lanova? Da li nas ova neposredna demokratija mo`da vra}a korak unazad? Kao {to verovatno znate iz istorije. {ta jo{ o~ekuje{ od `ivota. 28 PITANJE: Govorite o neposrednoj demokratiji. koji bi `eleo da je sve kraj. a {to i dalje nastavlja da postoji i kod Platona i kod Aristotela. Sve ovo poku{avaju da odbiju i isklju~e teolozi-filozofi. od Homera do tragi~ara.“ Primeri sre}nih ljudi koje mu kasnije navodi odnose se na ljude koji su umrli u nekom sre}nom trenutku – Telos Atinjanin. kada se. Ono {to je sjajno kod starih Grka. i tako dalje. iracionalni. bolji svet za nas ljude. jer su odre|ene i definisane. posle koga. ka`e u Filebu za sva bi}a: „da u svojoj prirodi imaju spoj granice i beskona~nog“ Š16c-d¹. stvari nisu mogle a da ne propadnu. granica (to peras). 5 ili 11. me|utim. [ta je to {to kraj ima? Matemati~ke veli~ine.tre}i program LETO–JESEN 2009. dok je ono {to tra`imo kraj. kao i beskona~no mnogo drugih brojeva. kao {to su to i geometrijski oblici i brojevi. to jest da njihova veza nije „logi~na“. pomenuo bih i partijske mehanizme koje niste pomenuli i koje najverovatnije odbijate. posle Pitagorine teoreme. ka`e mu: „Nikoga sre}nim ne smatraj pre kraja. idealista Platon. postojale su zajednice u Filadelfiji i drugde u Americi koje su poku{ale da stvore jednu takvu vrstu demokratije koja. Kasnije su matemati~ari dokazali da su ne samo kvadratni koren iz 2 ili 3. Da su zaista re{ili probleme naroda. I ovde po~inje problem koji postaje filozofski skandal. ono postoji unutar kona~nog. Naravou~enije tragedije je slede}e: ljudski `ivot nema nikakav smisao. Pojam beskona~nog je vi{ezna~an. svet u kome `ivimo nema nikakvo zna~enje i drugi. ve} da to. Tako i Platon. pa u tome nisu uspeli. otkriva da dijagonala kvadrata nije simetri~na stranicama. Molitve za mrtve. poznato treba da ima oblik. eksplicitna. da sve ima granicu. ne postoji. Kleobije i Beton. ne postoji ni jedno zna~enje ljudskog `ivota. jeste ideja beskona~nog kao neodredljivog.“ Dakle. Kako je mogu}e da jedan partijski mehanizam napreduje bez takozvanih ~lanova partije? I neki drugi su poku{ali da primene ono o ~emu ste govorili. Svi ovi sre}nici su prestali da `ive u jednom trenutku vrhunca. pojavljaju se tek posle IV veka. tada bi ih narod Po~nimo od poslednje konstatacije.

jedna od stvari sa kojom nisam saglasan sa Hanom Arent. mo`da se ponovo vra}amo u rano detinjstvo demokratije? 29 . a koja se posebno bavila Gr~kom i koja je o njoj pisala mnogo i ta~no. Mi smo tako|e du`ni da se suo~imo s problemom mogu}nosti politi~ke jednakosti u jednom dru{tvu u kome postoji specijalizovana politi~ka organizacija. Mo`da govorite utopijski. 10 Seisaxtheia (seio + axthos) = Solonova odluka ili zapovest o rastere}enju kojom su svi dugovi bili smanjeni ili otpisani. To. K. okon~ava se sa Klistenom. prev. ne postoji ni jedno mesto na svetu da je ono o ~emu govorite za`ivelo. U slu~aju da nisu bili u stanju da otplate dugove postajali su robovi. otprilike. oni su re{eni. Ekonomsko raslojavanje je bilo dostiglo takav stepen da su bogati zemljoposednici pretili da postanu vlasnici svega: pozajmljivali su siroma{nim seljacima koji su pod hipoteku stavljali svoja tela. S druge strane. Stvaranjem raznih institucija Atinjani ograni~avaju politi~ku mo} bogatih i poku{avaju da umanje ekonomsku nejednakost. {to ne zna~i da su re{eni za ~itav svet. Ovo se odnosilo na Atinjane i za nas danas nema veliki zna~aj. triremis) – vrsta galije sa tri potpalube vesla~a. ili zna~ajno ekonomsko raslojavanje. odr`avanje triirisa11. Solon je sisahtijom10 otpisao ve}inu dugova i zakonom zabranio pozajmice koje kao hipoteku imaju telo. jeste {to potcenjuje ~injenicu da je u savremenoj epohi socijalni problem. Problem ekonomske nejednakosti se na izvestan na~in javlja u staroj Gr~koj u VI veku sa Solonovim reformama. ili se bar sa njim nisu suo~avali na isti na~in kao {to smo mi danas du`ni da ~inimo. slede}e: ono {to je va`no kod starih Grka jeste to {to je centar njihovog zanimanja bio politi~ki. 11 Triiris (lat. naravno. Me|utim. sam promovisao. nije u stanju da stvori politi~ku jednakost. – Prim. politi~ki. Me|utim. u stvari. odr`avanje ratnog konja i tome sli~no. Ona tvrdi. Za stare Grke problem mogu}eg politi~kog raslojavanja ~lanova dru{tva. Problemi kojih ste se dotakli su veoma va`ni. – Prim. pokazali su koje stvari nas vode napred. naravno. Za mene. Ovim {to sam rekao ne ignori{em savremeni svet i iskustvo dru{tva u kome `ivimo. nije a priori isklju~eno.: Mo`da i govorim utopijski. ~est ratni brod kod starih Grka. Solonova reforma. jedno dru{tvo u kome se uo~ava veliko. zajedno s peripetijama Pizistrata i njegovih sledbenika. prev. stvarnost. Dakle `ivot. kao aporija (pitanje) ekonomskog raslojavanja (ovde }emo donekle izostaviti pitanje slobodnih gra|ana i robova i bavi}emo se pitanjem raslojavanja izme|u slobodnih gra|ana) nije se postavljalo. a ne socijalni problem.KASTORIJADIS: ^ETIRI PREDAVANJA K. tako {to name}u bogatima odre|ene izdatke: sponzorstvo.

Prema ovom mi{ljenju. jedna partijska struktura. 30 Smatram da se problem neposredne demokratije u politi~kom smislu mo`e da postavi jedino kao problem samouprave ljudi u svim sektorima i. Me|utim. ^injenica je da neki od njih imaju privilegije i da mogu da ih uve}aju i pro{ire. bilo kapitalisti~ko-birokratske zapadnih zemalja. godine. partijskih struktura i ~lanstva. {ta nam u stvari daju? Daju partijsku birokratiju koja u slu~aju socijalnih promena postaje vladaju}a klasa koja zauzima mesto starih kapitalista. Naravno. ili ~ak i goru od prethodne. to zavisi od procena i vrednovanja stvarnosti i razli~itih fenomena. onda je ono samouprava. od njihove `elje i njihove stvarne snage da sami upravljaju. Mislim da je ovaj primer reductio ad absurdum. kao {to je to slu~aj u isto~nim zemljama. Od trenutka kada postoje ljudi na stalnom mestu u vlasti – kao {to su to nu`no ljudi koji se sistematski biraju u ~lanstvo u Centralnom komitetu. Lenjinovi profesionalni revolucionari iz 1903. me|utim. Svako drugo bi nas vra}alo nazad. ve} stvara embrion nove klasne organizacije koja }e. vi{e funkcionere ekonomskih i tehni~kih struktura.tre}i program LETO–JESEN 2009. birokratske diktature. Zapitali ste se nije li ovo korak nazad i navodite za to primer partijskog mehanizma. . u sekretarijat Komunisti~ke partije. ve} su samo stalni. naro~ito ako verujete u istorijski materijalizam. Ovaj privilegovani sloj u Rusiji iznosi 15–20% od ukupnog stanovni{tva i sadr`i u sebi svu partijsku birokratiju. Vidimo da jedan partijski mehanizam. zajedno sa svojim ~lanovima. Re{enje mo`da i ne postoji: niko nam nije obe}ao da }emo jednog dana sti}i u obe}anu zemlju i tu nisam saglasan s Marksom. u politbiro. koji nisu ~ak ni profesionalci. postoji re{enje. u proizvodnji putem podru{tvljavanja va`nih sredstava proizvodnje i kolektivnim upravljanjem proizvo|a~a proizvodnjom. ili na bilo koje mesto u partiji – kako je mogu}e da zahtevate od tih ljudi. u smislu da u savremenoj epohi i s tehni~kim sredstvima koja postoje. bez obzira na dru{tvenu promenu. lekcija iz savremene istorije je da uop{te nismo iskora~ili iz antidemokratske vlasti i da re{enje ne predstavljaju profesionalni politi~ari i da su to jo{ manje profesionalci partijskih struktura. da ignori{u svoju stvarnu egzistenciju. posledi~no. bilo otvorene. stvoriti situaciju analognu prethodnoj. Ne znam da li sam vas zadovoljio odgovorom. Ako. ne mo`emo a da ne idemo sve vi{e ka oblicima politi~kog otu|enja. upravo ovi partijski mehanizmi. Na taj na~in dolazimo na isto. inteligenciju i vojsku. stalni partijski ~lanovi. Smatram da ovo re{enje zavisi od samih ljudi.

31 . K.: Ne mogu vam odgovoriti na ovo pitanje. Ono {to je jasno uo~ljivo. obeshrabrenje vodi ka inerciji. Ako se ovaj trend nastavi tada sve ono {to se desilo u XVIII i XIX veku. bez obzira na siroma{tvo.. a ne jedan teoreti~ar ili intelektualac. naro~ito ne u Gr~koj. bez obzira na to {to je u pitanju svetski fenomen. koja se mo`e igrati u novac. Nisam u stanju da odgovorim {ta }e se dogoditi. K. – Prim.. Samo je ona kompetentna da na njega odgovori. 1936.KASTORIJADIS: ^ETIRI PREDAVANJA K. blaga manipulacija ljudima. Naravno. prev. 14 Karta{ka igra. PITANjE: Danas se u Gr~koj podrazumeva jedna vrsta logike koja nas determini{e. samba i makuba.12 Postoji sna`na budu}nost gr~kog dru{tva koja se mo`e sa`eti u tri re~i: fudbal. Americi mo`e da se izgubi. prev. 1968. K. K. Moj problem je u tome {to se neki pokreti marginalizuju dok. smatramo pesimisti~kom. Tako se ponovo vra}amo na mesto koje sam pomenuo na po~etku svog izlaganja kada sam rekao da smatramo da se podrazumeva da se pitanja slobode. Nema~koj. Pre dve godine bio sam u Brazilu kada je situacija tamo po~ela da se menja. Do{li smo u situaciju da svaku poziciju koja ka`e: „Pazite ljudi. Treba da postoji jedinstveni pokret koji bi u svom centru imao neposrednu demokratiju i jednu vrstu anti-logike. privatizacija. pravde i jednakosti postavljaju u svetskim razmerama.: Nije pesimisti~an. defini{e. Ovo stanje se sve vi{e {iri u zapadnim dru{tvima. K. – Prim. sli~na preferansu. niko vam nije obe}ao da na kraju `ivota postoji raj“. Kada ka`em „pokre}e je sistem“ to ne treba shvatiti kao neku teledirigovanu zaveru koja se smi{lja u podrumima 12 U pitanju je crna magija koju je konsultovao predsednik Narodne banke Brazila da bi saznao da li treba da devalvira valuta i koliko.14 Narastaju}u privatizaciju na neki na~in pokre}e sam sistem. {tenara) – vrsta veoma popularnih no}nih klubova sa novogr~kom turbo-folk muzikom. Kao {to sam ve} rekao ovo se uop{te ne podrazumeva. skiladiko13 i kumkan. istovremeno. – Prim. Ose}am neku vrstu pasivne inercije koja me veoma zabrinjava. Italiji. {ezdesetih i sedamdesetih godina u Francuskoj. a koje bismo mogli da sa`memo u slede}e: potro{nja. Ono se odnosi na ukupnu politi~ku zajednicu. 13 Skiladiko (`argon. ISTI SAGOVORNIK: Va{ odgovor je nekako pesimisti~an. da nestane. jeste da postoji sna`na budu}nost koja se mo`e sa`eti u tri re~i: fudbal. u pravu ste kada ovo napominjete i potpuno vas razumem. U delu sveta u kome `ivimo – bez obzira na unutra{nje podele – postoji jedno preovladavaju}e stanje koje ima svoju logiku.

kako `ivimo i kako. Na neki na~in ova jedinstvena anti-logika postoji. suprotstavljaju}i ga ~ileanskom diktatoru Pino~eu). dodao bih. K. da su ljudi u Poljskoj pod veoma te{kim uslovima mogli da krenu u ovom pravcu. 32 Pentagona ili General motorsa. pogledajte ko smo. ali sam problem se. da li je shvatljivo neograni~eno {irenje privatizacije? Da li je mogu}e funkcionisanje jednog dru{tva u kome se stvari sve vi{e kre}u u ovom pravcu? Da li postoji neka granica koja treba da se pre|e da bi do{lo do neke reakcije? Ovo je jedno od va`nih pitanja. me|utim. Ovo je tema koju ljudi poku{avaju da shvate. ne-ravnodu{nosti. . istovremeno. na kraju. Pitam se. pogledajte {ta smo sve uradili. na primer. da se odbrani od tehni~ara koji sami za sebe mogu da stvore razorno oru`je kakvo god `ele? Kako je mogu}e da gra|ani ta~no kontroli{u vlast bez uplitanja partijskih mehanizama ili stranaka ili grupa koje zamenjuju prisustvo gra|anina kao pojedinca i koje ga zastupaju u organima koji donose odluke. imamo elemente. Jedino {to mo`emo da ka`emo jeste da. Drugo pitanje odnosi se na stvaranje jedinstvene anti-logike koju ste pomenuli.tre}i program LETO–JESEN 2009. ^injenica je. Me|utim. poni{tavaju}i na taj na~in neposrednost njegovog u~e{}a? Ne bi trebalo da zaboravimo. niko ne stvara probleme drugima. odgovornosti. Ovo je veoma uo~ljivo u Periklovom Epitafu – tekst koji bi trebalo da se ~ita {to vi{e. a da ne nanosi {tetu celini. To je anti-logika kolektivne organizacije. od avgusta 1980. i primer stare Gr~ke u kojoj je demos postao plen demagoga. Re~eno je da je navodno starogr~ka demokratija ugnjetavala pojedinca. do diktature Jaruzelskog (koga „socijalisti~ki“ mediji u Gr~koj nazivaju „poljskim vo|om“. Pitanje je da li mo`emo da je ostvarimo ako ljudi po~nu da prave poku{aje u ovom pravcu. kako je mogu}e da jedan takav sistem pre`ivi u potrebama sada{njeg `ivota. a ne negde drugde? Na ovo pitanje ne postoji a priori teorijski odgovor. Ovo nije tema koja dozvoljava teorijski odgovor. ili je uo~avaju. Za{to se to dogodilo tamo. ve} kao uro|enu logiku sistema koji vodi ka ovakvom rezultatu. polis ima zakone i svi se zanimamo za op{te dobro. na neki na~in. ali ne u prevodu – gde vidimo da sam Perikle opisuje narod re~ima (parafraziram): pogledajte kako smo mi organizovali polis. K. uo~ava u prakti~noj aktivnosti ljudi koja se kre}e u ovom pravcu. da nije postojala individualna sloboda i tako dalje. Sve su to pra- PITANJE: Neposredna demokratija gr~kog polisa – ovo malo i lepo – bilo je stvaranje kojim su se i sami Grci ponosili i koje je ostavila dela kojima se divi ceo svet. svako radi {ta `eli.: Stari Atinjani su se zaista ponosili mogu}nostima stvaranja i svojim polisom. kontrole.

~ak i zna~enje re~i. koji stvara sam nadaju}i se posthumnoj slavi. govorili ste o demagozima i pomenuli opasnost da demos padne u njihove ruke. Dolazim sada do najva`nijeg: uop{te nisam pristalica malog i lepog – to je shvatanje kome se suprotstavljam – prvo zato {to verujem da sukob zajednica od 50 ili 100 ljudi nije politi~ko re{enje. Demokratija. Ovo je demokratija: narod je izabrao Kleona. U staroj Gr~koj nije postojao taj savremeni fenomen neshva}enih. bio neshva}eni ili ignorisani veliki umetnik. (Ovo je naravno nemogu}e od trenutka kada su nagrade u nadle`nosti raznih ministarstava kulture. koriste}i najuvredljivije i ~esto poni`avaju}e izraze. Da nije tako. ka`u jedni. Pi{e Konjanike. pojedinci se ostvaruju kao individue u~estvuju}i u `ivotu zajednice. Postojali su veliki umetnici kojima je narod aplaudirao i koje je nagra|ivao. Nije mogu}e da takve zajednice autonomno pre`ive ukoliko ostatak ~ove~anstva i dr`ava ostanu onakvi kakvi jesu. prev. zato {to je za mene polis – ne polis-~udovi{te. Istovremeno. za vreme Peloponeskog rata. ili u socijalnom `ivotu. Da nije mo`da gr~ki narod. kao {to proizlazi iz Epitafa. najo{triji mogu}i napad na jednog popularnog politi~kog vo|u – Kleona (danas bi to bio Andreas Papandreu)15. kao i drugi narodi danas plen demagoga? Ali da ne ulazimo dublje u temu demagogije. ve} utopija. smatram da bi to bilo neverovatno osiroma{enje ako bi se on ograni~io na krug od 30 ili 50 ljudi. i sam biva za to nagra|en. U `ivotu Atine. I {ta onda? Pa. ili ignorisanih umetnika. ili ih je birao da vajaju skulpture na Akropolju. Tre}e. demokratija. ili bi. rat korumpira sve. nedovoljna. pojedinac bi bio nedovr{ena. ve} ljudski polis – velika tvorevina ~ove~anstva od koje svako mo`e mnogo da nau~i. osniva~ partije PASOK (Svegr~ki socijalisti~ki pokret). u najboljem slu~aju. da postane njihova `rtva. kao {to je to i danas. Euripida na primer. Drugo. diktaturi daje ime: novi demokratski socijalisti~ki revolucionarni pokret D`abigue.KASTORIJADIS: ^ETIRI PREDAVANJA ve gluposti. Re~i su postale slogani. – Prim. a Kleon je ponovo izabran.) Pre moje reference na Kleona i Andreasa Papandreua i nezavisno od nje. jadna osoba. politi~ki problem nije samo kako }e vladati 20 ili 30 Andreas Papandreu (1919–1996) – politi~ar i ekonomista. Svaki afri~ki desetar koji sa ~etiri d`ipa i pet mitraljeza uvodi svoju diktaturu. Aristofan dobija nagradu za ovaj komad. u su{tini gra|anski. promenio kvalitet atinskog `ivota. ka`u i drugi. To je posledica rata. Aristofan – tako|e veliki umetnik – ismeva i izvrgava satiri nagra|ene umetnike. Recimo samo da se od jednog trenutka pa nadalje. premijer Gr~ke (1981–1989. nego politi~ki. Ovakav razvoj stvari postojao je zaista i u gr~kom politi~kom `ivotu. Kao {to divno pi{e Tukidid. 15 33 . a istovremeno ne samo da dozvoljava Aristofanu da ga kritikuje ve} ga zbog toga slavi. 1993–1996). Istovremeno. I to zato {to rat nije bio spolja{nji.

uzimaju}i u obzir savezni{tvo desnice i komunista koji su se izjasnili za takvu politiku. On pretpostavlja da sredstva javnog informisanja rade svoj stvarni posao. referendum. za{to se ne primenjuju na~ini koji ve} postoje? Naravno. mo`e da bude komedija. ako mi socijalisti po~nemo da organizujemo referendume. Maja 1981. ako po~nemo da pitamo narod za mi{ljenje? Ka`ete da bi trebalo prona}i na~ine. dakle posao koji kontroli{e. Nastavlja s tom politikom ignori{u}i mini (ili pseudo) pobunu jednog dela socijalisti~kih poslanika. iako bi politika nuklearne energije dobila podr{ku. naravno. i to ne samo u slu~aju Francuske. Ne tvrdim da je referendum ideal neposredne demokratije. kao i svako drugo glasanje. vlada bi dobila izme|u 50–60% glasova za. to jest gradnji nuklearnih elektrana. prisiljavaju}i poslanike da izglasaju relevantne kredite. jednim politi~kim ~ove~anstvom. Referendum ima zna~enje samo ako se narodu zaista pru`e mogu}nost da se informi{e i da savesno sudi o temama za koje se poziva da odlu~i. mogu}e je. Podr`ava aktivnosti i proteste ekologa protiv izgradnje novih nuklearnih objekata itd. (Dakle. godine Socijalisti~ka partija formira vladu i. 34 ljudi (ovo se re{ava ili se ne re{ava. nije ovde od velikog zna~aja). Referendum ne mo`e i ne treba da poprimi oblik navijanja za jedan ili drugi fudbalski klub.) Ali kuda to idemo. ili re{enja koja pove}avaju u~e{}e gra|ana u odlu~ivanju i kontroli onih koji su u vrhu vlasti u zajednicama ~ije dimenzije (ili za probleme ~ija priroda) ne dozvoljavaju neposredno samo-upravljanje. kako }e ti narodi sti}i dotle da smatraju sebe jedinstvenom politi~kom zajednicom.tre}i program LETO–JESEN 2009. odmah izra`ava svoje namere da nastavi s programom i politikom proizvodnje nuklearne energije prethodnih vlada. Za{to se to ne doga|a? [ta je ko~nica? Za{to se tamo gde je mogu}a mnogo ve}a samouprava ona ne ostvaruje? Za{to lokalna samoupra- . Uzmimo na primer Francusku koja ima socijalisti~ku vladu (socijalisti~ku treba staviti najmanje 25 puta pod znake navoda) u kojoj je ustavom zagarantovan referendum. Socijalisti~ka partija se godinama protivi nuklearnoj politici prethodnih vlada. na kraju. [ta na ovoj skali velikih politi~kih zajednica zna~i neposredna demokratija? Zna~i da odbijamo re{enja koja. smatram samo da je to jedan od na~ina da se narod izrazi. pedeset ili dvesta miliona i. Stvarni problem je kako }e samo-upravljati jedan narod od deset. To je za mene problem. vode otu|enju politi~kih struktura i da tra`imo re{enja koja daju najve}u mogu}u vlast zajednicama ~ije dimenzije dozvoljavaju neposredno samo-upravljanje. Uop{te ne pomi{lja na referendum. Ali.

Razmatrao sam ropstvo iz dve perspektive. Kakvo logi~no obja{njenje vi mo`ete da date za kurs istorije. socijalisti~kih pod znacima navoda. imali na umu da pohvataju druge i da ih u~ine robovima. I drugo. okruzi. Tamo gde su robovi bili pod kontrolom vlasnika. Rekao sam da su za stare Grke postojala ograni~enja u razumevanju ko je bio gra|anin. i to su PITANJE: Na po~etku svog izlaganja pomenuli ste robove u staroj Gr~koj. Interpretiraju}i taj fenomen rekli ste: „To {to su postojali neki robovi nije toliko va`no. Sve to ima jedno logi~no obja{njenje. jo{ dublje. jer je ropstvo postojalo u svim zemljama starog sveta. od zna~aja. za vreme pobuna. a dana{nji Amerikanci su tako|e svi zajedno odlu~ili o ratu u Vijetnamu? Britanci su svi zajedno odlu~ili o Foklandskom ratu? va. Marks je. Me|utim. oblasti. Rekao sam da je ropstvo ne obja{njava. a {to je u vezi s tvrdnjom da su zapadne zemlje u velikom stepenu o~uvale starogr~ku demokratiju: stari Atinjani su odlu~ili. Posle ovog dolazi jedan drugi re`im. kao „obja{njenje“ atinske demokratije. Kasnije su se borili radnici – u savezni{tvu sa seljacima i intelektualcima – i stvorili su socijalizam.: Nikada nisam rekao da „nije va`no“ {to su postojali robovi. ako ni{ta drugo. kao {to ste rekli. Hteo bih da vas pitam slede}e. ili neodlazak na Skup{tinu.“ Tako|e ste rekli da su robovi. ne mogu da imaju stvarna prava? Kako je mogu}e da imamo ve}e u~e{}e gra|ana ako oni znaju da se. Podsetio sam na ono {to je i sam Marks nagla{avao.KASTORIJADIS: ^ETIRI PREDAVANJA K. nisu mogli da budu objekti kupoprodaje. a da one nisu imale demokratiju. Gra|ani su bili slobodni punoletni mu{karci. kapitalizam. feudarhija je ukinuta jer su se borili kmetovi. Ne verujem da su mogu}e ove promene u homeopatskim dozama. Prvo. bilo da se interesuju. pokazali ste posebnu osetljivost za demokratije zapadnih zemalja i podrugljivost prema demokratijama isto~nih. vidimo da se ne{to tako nije dogodilo i da je robovlasni{tvo ukinuto. ni{ta ne}e promeniti? Svaki gra|anin }e po~eti neposredno da u~estvuje ukoliko zna da je njegov odlazak. bilo da se ne interesuju. Pitam. op{tine. u skladu sa saznanjima do kojih ste do{li? Tako|e. me|utim. jedna logika sistema koja se protivi svakoj demokratizaciji i vodi ka sve ve}em politi~kom otu|enju ljudi. dakle u robovlasni~kom re`imu. da je osnova starogr~kog polisa bila nezavisna mikro proizvodnja. 35 . Govorio je da je klasna borba to~ak istorije: ropstvo je ukinuto jer su se robovi borili. K. ka`e dve-tri re~i o njemu i odbaci ga. imao neku teoriju. Ovde bih `eleo da dotaknem i va{e pozivanje na marksizam: mislim da je veoma riskantno da se neko uzgred poziva na marksizam. kao instituciju. o pohodu na Siciliju. vas i svakoga: za{to se ove homeopatske doze ne uzimaju? Verujem da unutar sada{njeg sistema – bilo da govorimo o desnici bilo o levici – postoji re`imski interes i.

@ao mi je. i tako dalje. Ka`ete da Marks ima teoriju i pomenuli ste borbe robova. Gde vidite borbu robova? Tako|e sam rekao da postojanje klasa koje podrazumeva eksploataciju niti zna~i niti podrazumeva da te klase postavljaju pitanja promene dru{tvenog zakonodavstva ili pravde ili jednakosti.: Nije re~ o tome kako ja to tuma~im. Naravno da je va`no. Vi znate za sabotiranje proizvodnje radnika u isto~nim zemljama. nekonzistentna s idejom da se svaka ugnjetena klasa bori. Po~ela je da odmi~e kada su radnici mogli da se organizuju. tako {to proizvode predmete koje prodaju na tr`i{tu koriste}i dr`avna sredstva? Oni su primorani da koriste ta sredstva da bi nekako ograni~ili eksploataciju kojoj su izlo`eni. njegova odbrana nije mnogo odmicala. naravno. K. i to veoma. Ni feudalizam nije ukinut zato {to su se kmetovi borili. Tako ne{to se nikada nije dogodilo. dakle sabota`om ili uni{tavanjem ma{ina. ne mo`ete da tvrdite da ja smatram kako „nije va`no {to je postojalo ropstvo“. obara vladaju}u klasu i dolazi na njeno mesto. tra`im elemente koji mogu da pokrenu moju misao kao i razmi{ljanja drugih. K. Ropstvo je ukinuto u trenutku kada je prestalo da bude profitabilan na~in proizvodnje za vladaju}e klase. Dakle.: Jasno sam malopre govorio o ovoj temi. a ni istoriju. U kapitalizmu sve dok se radnik odupirao hipereksploataciji ~isto individualnim sredstvima. U staroj Gr~koj zaista pronalazim neke elemente koji pokre}u moju misao. Nikada Marks nije rekao da je ropstvo ukinuto zato {to su robovi borili. u tome {to vi tra`ite kalupe koje mo`ete da primenite. Ovo je marksisti~ka interpretacija koja otprilike odgovara istorijskoj stvarnosti. {to potvr|uje ~injenicu da rade za sebe. da postave kolektivne ciljeve i aspiraISTI SAGOVORNIK: Mo`da imate na umu sabota`e koje su robovi ~inili nad sredstvima za proizvodnju da bi dobili slobodu? ISTI SAGOVORNIK: Ukinulo se samo od sebe? Kako to tuma~ite? . ali ne poznajete dobro ni Marksa. K. 36 ograni~enja koja su za nas nedopustiva. Ukinuto je u trenutku kada je gra|anskoj klasi bilo u interesu da postoje slobodne selja~ke ruke koje su. o kra|ama u fabrikama. dok ja. klasna borba u ~isto individualnom obliku i ne vodi nigde. K. primorane da idu u fabrike. me|utim. Ropstvo nije ukinuto zato {to su se robovi pobunili tra`e}i da postanu robovlasnici. A istorijska stvarnost je. jer ne mogu da `ive od obrade zemlje. suprotno tome. me|utim. da ima druge te`nje od jednostavne individualne za{tite radnika. ve} {ta se zaista dogodilo. Da bi vodila negde ona mora da se omasovi i da postavi sebi druge ciljeve. Ovo je. Razlika je.tre}i program LETO–JESEN 2009.

kada je kona~no odlu~io da se povu~e iz Vijetnama. ni malo naivna.KASTORIJADIS: ^ETIRI PREDAVANJA cije. Rekao sam. u tome {to je ameri~ki narod. {to ruski narod danas nije u poziciji. Ja ih nazivam liberalnim oligarhijama. To ni na koji na~in ne zna~i – a to nisam ni rekao – da dana{nje zapadne zemlje ~uvaju mnoge elemente anti~ke demokratije. naravno. njihovog izbora itd. O pitanju obja{njenja koje dajem toku istorije danas ovde ne mogu da raspravljam. Razlika je. me|utim. Mogu samo da vas obavestim da ne dajem nikakvo obja{njenje u smislu u kome ga vi tra`ite. godine ponovo pronalazimo neke elemente anti~ke demokratije. irelevantna. koja. jer kao {to je jednom rekao Danijel Kon-Bedit. da svaki put kada se javljao stvarni pokret – kao {to je to bila ameri~ka revolucija ili radni~ki pokret – ponovo otkrivamo iste principe neposredne demokratije u obliku opoziva odgovornih. na`alost. mogao da raznim protestima. to ne zna~i da u ovim zemljama postoji demokratija u smislu da narod vlada i da sam donosi odluke. narodnih borbi u kojima je naj~e{}e radni~ka klasa igrala ogromnu ulogu. Pripisujete mi ideju da su zapadne zemlje o~uvale mnoge elemente anti~ke demokratije: jedna vrlo ~udna ideja. Me|utim. u ovim zemljama vlada manjina. ~ini se da ne mo`e da se dogodi ni u Rusiji. niti je moglo da se dogodi u robovlasni{tvu. za ono {to sam tvrdio i koju nikako ne usvajam. da niko nije pitao ameri~ki narod da li `eli da ide u Vijetnam. demonstracijama i akcijama primora svoju vladu da okon~a rat. Istovremeno. nisu dovoljna da te zemlje okarakteri{imo kao demokratske u pravom smislu te re~i. Zavr{io bih osvrtom na problem koji ste poslednji pomenuli. moj sindikat mi zabranjuje da radim posle 12 i 20. {to obja{njava pre`ivljavanje pojedinih institucija koje i danas sre}emo u Americi. postoje liberalne institucije. me|utim. otpad i ostatak borbi iz pro{losti. i ponavljam. Rekao sam da u ameri~koj revoluciji iz 1776. ali ovde }u se zaustaviti. S gr~kog prevela Aleksandra Zistakis 37 . {to je posledica borbi koje su se u njima javljale i koje se hronolo{ki sme{taju u period od kraja srednjeg veka. kao {to je velika op{tinska ili lokalna autonomija. Zapadne zemlje zaista ~uvaju. gomilu demokratskih pravila. Postoje i druga pitanja. u svakom slu~aju. I trenutno. kao {to niko nije pitao ruski da li `eli da ide u Avganistan. U vezi sa va{om poslednjom opaskom: saglasan sam. Ovo se nije dogodilo. Naravno.

sinergiju i ravnote`u institucija unutar jednog dru{tva. ne bi postojali ni dru{tvo ni istorija. Jehove. Ova zna~enja su: postojanje Boga. vidimo {ta zna~i autonomija. Pre svega. Iz svega toga vidimo jedno socijalno imaginarno zna~enje koje po~inje. vrednosti.7 Ne mo`emo govoriti o politici i ekologiji. osim. dakle.7 502.) U starogr~kim dru{tvima. i ona objedinjuju zapanjuju}e mno{tvo. ali i kroz storiju. smisao. pojedine osobine ovog Boga. preciznije. na poziv odeljenja za hemiju. zapravo. koje se uobli~ava i koje }e postati veoma va`an ideal u istoriji ~ove~anstva. zakon koji je ovaj Bog dao. ona ih jednostavno stvara: one su tvorevina svakog dru{tva i svake istorijske epohe. pre svega. pravilo. Kada pogledamo jo{ dublje vidimo i neka druga veoma karakteristi~na i va`na socijalna zna~enja kao {to je smrtnost. Za{to ovo zna~enje nazivam imaginarnim? Zato {to nas ovde ne zanima filozofsko pitanje postojanja ili nepostojanja Boga.9:141. norma dobrog gra|anina. kriterijume. februara 1993. usmerenja. zatim nezavisnost polisa i sloboda gra|ana. 38 UDK: 304. Bez njih. EKOLOGIJA I POLITIKA1 . ona ih ne preuzima iz prirode. pravila. bila njena osnovna karakteristika koju sam nazvao kapitalisti~kim imaginarnim elementom. proizvodi prema logici). kako individua tako i zajednice. postoje i druga koja su za nas mnogo va`nija. daju im identitet. A starogr~ki je je1 Predavanje održano 19. (Ovde se Marks zaista dotakao ne~eg zna~ajnog. ve} nas zanima njegova socijalna stvarnost: Jehova je stvaran za Jevreje i ako me|u vama postoje materijalisti ne ljutite se na mene kada ovo ka`em. niti ih stvara prema logici (niti ih. Da bih bio razumljiviji nave{}u primer klasi~nog jevrejskog dru{tva koje odgovara Starom zavetu: u njemu jasno i kategori~no vidimo da centralna imaginarna zna~enja organizuju ukupan `ivot ovog neobi~nog dru{tva. O ~emu je. Mojsijev zakon koji anticipira sve {to se odnosi na `ivot Jevreja i tako dalje. u starogr~kim polisima. a da ih ne uvrstimo u op{tiju strukturu. svih religijskih imaginarnih zna~enja. Solun. bez ovih socijalnih imaginarnih zna~enja. Aristotelov univezitet.tre}i program LETO–JESEN 2009.1:141. naime. sam polis koji je istovremeno i institucija i imaginarno zna~enje. Drugim re~ima. godine na Filozofskom fakultetu. {to bi ovoga trenutka. re~ i {ta. naravno. `elim da ka`em govore}i o imaginarnom elementu? Svako dru{tvo kroz svoje institucije artikuli{e pojedina socijalna imaginarna zna~enja. Ona socijalizuju individue. setite se jedne poznate Marksove re~enice iz njegovih ranih spisa u kojoj ka`e da je Apolon iz Delfa bio u `ivotu starih Grka stvarna sila kao i bilo koja druga.

okuplja se. koji u Timaju ne govori o ljudima. Platonov Bog. do Stoika barem. stvara jedan svet dobar i lep. ali kako ka`e Platon. u bukvalnom smislu. Koristim ovde latinski termin jer njegov gr~ki par zapravo ne postoji. i politi~ku i duhovnu renesansu. otprilike. oni misle – ~ovek. na druga~iji na~in. i magarci su smrtni. – Prim. onoliko koliko je to mogu}e. jednu artikulisanu celinu. ova sumnja. hibris (hybris). a ne u smislu preporoditi se kao {to bi to bilo u srpskom. Re~ smrtnik koristi se i u zapadnoevropskim jezicima. ovo dovo|enje u pitanje i ~itav pokret koji se pri tom stvorio. o zanatliji koji stvara svet. 39 . tvorac u Timaju. ali govori o tvorcu. Ovo bismo mogli da pro{irimo i ovde }u. ali oni ne misle na magarce.KASTORIJADIS: ^ETIRI PREDAVANJA 2 Gr~ka re~ anagennesis (ana + gennao) zna~i ponovo se roditi. U X i XI veku u zapadnoj Evropi – i ovo je tre}i primer koji nas jo{ direktnije zanima – u borbi gradova koji se stvaraju i borbi prvobitnih gra|ana za samoupravu. – Prim. susre}e s ograni~enjima. ovo logon didonai koegzistira s priznavanjem i sve{}u o granicama ljudskog saznanja i ljudskog razuma (logos). prev. ponovo stvoriti. ova renesansa dovodi u pitanje institucije ustanovljene i u politi~kom i u intelektualnom i u duhovnom polju. kada stari Grci ka`u smrtnik. Najva`nije od svih ograni~enja ono je {to Platon naziva „ono {to prima“ (dehomenon)3 ili prostor (chora)4. nemesis. naj~e{}e. odgovara onome {to }e kasnije Aristotel nazvati materijom (hyle). – Prim. prev. bukvalno: posuda. Platon. nego je neko ko se. tako da se ustanovljene i nametnute ideje i predstave ne prihvataju vi{e bespogovorno. naravno. u tu svrhu. ili u poetskom smislu kao. Dakle. iako je veoma mo}an. ratio u smislu racionalni (orthos) logos. 4 Chora zna~i jo{ i prazno mesto. pravda (dike) i tako dalje. u staroj Gr~koj. amorfno mesto (u smislu mesta koje jo{ nije zadobilo oblik. formu). Na ovaj na~in stvarna mo} mudrosti Tvorca negde prestaje. Ovaj novi istok. o Bogu. navesti samo jedan primer. u onom ~uvenom davati logos (logon didonai). ponovo se javlja i kao socijalno imaginarno zna~enje i kao ideal. pa makar i u embrionalnom obliku. u poku{aju da stvori svet (kosmos). kao i u staroj Gr~koj podrazumeva. od materijala koji poseduje i koji nije sam stvorio. koreni ovog zna~enja nalaze se u anti~koj Gr~koj. Na Zapadu. me|utim. dini jezik za koji znam u kome su re~i smrtnik (thnitos) i ~ovek (anthropos) sinonimi. sud. Ukratko re~eno. smrtnost (thnitotis). oko ideje ratio. na neki na~in. Naravno. a {to. jasno pokazuje da Bog nije svemogu}. dakle ne apsolutno. Me|utim. Dakle. ako tako mogu re}i. od XVII veka pa nadalje. ali se koristi u metafori~nom. i koristi se.2 Pri tom ne mislim na renesansu XV i XVI veka. misle na ljude koji su principijelno smrtni. prev. 3 To dehomenon je kod Platona ono {to prima na sebe ili u sebe forme ili stvari. ideja autonomije. mortel u francuskom. na primer. Me|utim.

Ovaj Bog. potpuno pogre{na. Sama materija se mo`e promi{ljati – u su{tini ona nije ni{ta drugo do jedna materijalizovana misao Boga. Tako|e i logi~ka tekstura sveta. ako se tako mo`e re}i. ali je vladaju}a struja u starogr~koj filozofiji. u odnosu na judeo-hri{}ansko nasle|e. posledi~no. ono je van-svetovno. a da uop{te ne uti~e na ono unutar-svetovno. Ovo govorim protiv dve ideje koje su u poslednje vreme veoma u modi. Ova materija. Me|utim. Naravno i stari Grci su znali za beskona~no. . na primer. koji predstavljaju hri{}anstvo kao da je u vezi s individualizmom ili s demokratskim pokretom. u starogr~koj filozofiji nije bilo prihva}eno i upravo }e ovi elementi igrati zna~ajnu ulogu od XIV do XV veka nadalje. obratimo pa`nju na istorijske veze i istorijske posledice ovih teolo{kih ideja. Druga ideja odnosi se na neke savremene pravce u Francuskoj. Judeo-hri{}anski Bog je beskona~an i svemogu} i premudar. Ovo }e se dogoditi tek u XVII veku sa Galilejem. ne mo`e da bude nikakva granica. doga|a zaokret za koji bi se moglo re}i da poseduje dve zna~ajne karakteristike. Prvo. Vekovima su ova dru{tva bila isto toliko zatvorena kao i vizantijsko. imaju ideju koja je. kao i hri{}anski filozofi. kao {to znate. prema mom mi{ljenju. onako kako su je obradili crkveni gr~ki i latinski oci. Drugo. prema judejskoj i kasnohri{}anskoj teologiji. Ho}u da ka`em. svemogu}. izvan ovog sveta. niti s kapitalizmom. nikada ne vodi racionalizaciji onoga {to znamo o prirodi. predobar i beskona~an postoji petnaest vekova na Zapadu i devetnaest vekova na Istoku. dakle stvorio je i materiju sveta. tako da. recimo. nikakvo ograni~enje za logiku. na{i. nikada ne}emo mo}i da stignemo do te bekona~nosti. „moderni“. Bog stvara svet ex nihilo. katoli~ki srednji vek nema nikakve veze ni s racionalizmom. Naime. kada delimo jedan vektor. pravoslavci. 40 Na Zapadu se. ni s modernizmom. premudar. ~ak i ako se to ne sla`e sa tekstom Starog zaveta. stvarno beskona~no postoji samo kao mogu}nost. Dekartom i tako dalje.tre}i program LETO–JESEN 2009. Mislim da ovde va`i upravo suprotno. ili kada beskona~no delimo jedan broj na sve manje i manje delove. koja je nu`ni zaklju~ak racionalne prirode Boga. odbacivala beskona~no kao beskona~nu delotvornost (energeia) i prihvatala je samo kao mogu}u beskona~nost. Imajte u vidu da dolazimo do sli~nog zaklju~ka i u savremenoj matematici. ono postoji negde drugde. naravno. koja }e trijumfovati kod Aristotela. beskona~no ovde ne postoji. naime da je katoli~anstvo vrlo usko povezano s modernizmom i s kapitalizmom. pojavljuje se ideja beskona~nog (apeiron) u jednom potpuno novom smislu. Njutnom. {to. Za Aristotela ni{ta nije beskona~na delotvornost. Ni{ta takvo ne mo`e se videti na Zapadu sve do. beskona~no i nema nikakve veze s ovim svetom. XI veka. Me|utim. niti u pravoslavnom svetu sve do danas.

seljaci. svoj prvi prostor u tehnici i organizaciji proizvodnje. a ~iji je po~etak polis. veoma brzo povezuje s racionalizmom i s invazijom beskona~nog na ovaj svet u kome `ivimo. pronalazi svoje prvo mesto. Me|utim. U pitanju je imaginarno neograni~enog {irenja racionalne vladavine. ali i koja se postupno pro{iruje u sve sfere dru{tvenog `ivota. tako|e. na primer. cvetanje trgovine. a Eva {ila. oni razmi{ljaju o ovom pitanju i sli~nim pitanjima posle vekova i vekova hri{}anske porobljenosti koja je. Govorio sam o racionalizmu. ove filozofske tendencije izra`avaju. Karakteristi~na imena u filozofiji koja zastupaju ovakvo mi{ljenje jesu Dekart – ~ija poznata re~enica „da postanemo vladari i vlasnici prirode“ kao da je stvarna programska parola modernog kapitalizma – i Lajbnic. od odre|enog trenutka pa nadalje. geografska otkri}a. naravno. I pre nego {to uop{te postoji zna~ajan razvoj materijalnih proizvodnih tehnika zapazi}emo. a ne odra`avaju. u nekom trenutku po~eti da koristi za sopstvene potrebe i svrhe sve rimske i.KASTORIJADIS: ^ETIRI PREDAVANJA Doga|a se. naravno. U stvari. koje se pojavljuje ve} od XIII do XIV veka. ne{to drugo: od odre|ene epohe. i tome sli~no. Me|utim. kako dru{tvene tako i individualne. na primer. naravno. neminovno. prvobitna gra|anska klasa iz koje se ponovo javlja ideal autonomije. Ovo se. posebno. i mogu}nost jednog novog istorijskog pokreta koji se stvara. u stvari. emancipatorski pokret. stvara se na Zapadu jedan novi pokret koji. ponovo koristi i ponovo interpretira za sopstvene svrhe sve hri{}anske zalihe i koji }e. koji po~inje na Zapadu kao pokret prvobitnih gra|ana u gradovima. na drugi. Kada bi bilo vremena mogli bismo se pozabaviti intrinsi~nom kritikom racionalizma i neograni~enog {irenja racionali- 41 . dosti`e svoj vrhunac u revolucijama XVIII i XIX veka i nastavlja se s radni~kim pokretom. na svoj na~in. gde su bile gazde?. istovremeno. sve gr~ke zalihe interpretiraju}i ih. koja. Dakle. o neograni~enom razvoju jedne racionalisti~ke vladavine. pa nadalje. „racionalisti~ko“ stvaranje javne uprave u apsolutisti~koj monarhiji i tome sli~no. kao pokret koji naginje ka individualnoj autonomiji jednog dru{tva – nazovimo ga ovde demokratskim pokretom u jednom dubljem i radikalnijem smislu – do`ivljava vrlo rano neku vrstu zaga|enja mehanicisti~kim racionalizmom kapitalizma. dakle. na jednakost ili na Stari zavet – dok je Adam kopao. pitaju se. mo`da ~ak i dublji na~in. Ovo mo`emo da uo~imo ve} u francuskoj revoluciji i u kapitalisti~kom imaginarnom neograni~enom {irenju jedne racionalne vladavine. na polju filozofije jedno op{tije socijalno imaginarno koje je odavno po~elo da se pojavljuje i razvija. Ovo zaga|enje je o~igledno (na ovo }u se vratiti ne{to kasnije) i kod Marksa i u marksizmu uop{te i u revolucionarnom pokretu. kombinuje dve tendencije: autonomiju i „racionalizam“. poziva se na Jevan|elje. Ovaj pokret koji. razvoj banaka. ili pokreti seljaka.

Istovremeno se otkriva da ono {to preovla|uje uop{te nije svemo} jer se ne mo`e uvideti ko sprovodi mo}. ili na polju dru{tvene organizacije. niti kao relevantne za prirodu proizvoda. prema Marksu. koja dru{tvena klasa. ali vas molim da obratite pa`nju na svetsku ekonomsku situaciju kako biste videli ~emu. nailazimo na . ako posmatramo posledice ovog razvoja na prirodnu okolinu u kojoj `ivi ~ove~anstvo. kada proizvodnja dostigne zadovoljavaju}e visok nivo. i time dolazimo do na{e dana{nje osnovne teme. tada mo}i da govorimo o istinski slobodnom dru{tvu. Ako je ovo tvrdio Marks 1850. kapital je usmeren samo ka pove}anju dobiti. Nasuprot tome uvi|a se da postoji osamostaljivanje pokreta tehno-nauke kojim je protkana ekonomija i tehnika i kojim niko ne vlada niti ga bilo ko usmerava. i tako dalje. u stvari. ili su u suprotnosti sa njegovim ciljevima. Naravno. Dakle. Njegova kritika odnosi se isklju~ivo na kori{}enje. Ovo mo`emo da uo~imo i ako posmatramo neke „prizemnije stvari“. Marks smatra da }emo. jer u istom periodu. umesto da od ove proizvodnje ima dobit ~itavo ~ove~anstvo. Drugim re~ima. devedesetih godina i sa sada{njim tehi~kim dostignu}ima trebalo bi da smo pre{li u najvi{i stadijum komunizma. ali organizacija kao takva za njega je potpuno racionalna. sve zavisi od pove}anja proizvodnih snaga. o istinskoj jednakosti ljudi. Marks ne vidi da postoji endogena i intrinsi~na kritika koja treba da se primeni na samu tehniku i na organizaciju proizvodnje u kapitalizmu. koji ~ovek. ili ih nije `eleo. ali i za vladaju}u ideologiju njegove epohe. ona mu se ~ini kao ostvarenje Logosa u istoriji. ili uni{tavaju pretpostavke unutar kojih jedino mo`e da postoji. Marks se kriti~ki ne odnosi ni prema organizaciji ljudskog rada unutar fabrike. sam Marks ve} potpuno u~estvuje u kapitalisti~kom imaginarnom.tre}i program LETO–JESEN 2009. Vratimo se sada Marksu. ili tendencija ka navodnoj racionalnoj vladavini ljudi i prirode. odgovara ovaj kapitalisti~ki racionalizam. na upotrebu ove tehnike i ove organizacije kapitalizma jer s kapitalizmom. dodu{e ne znam u koji. Ovde se vidi kako se iluzija svemo}i jednog neograni~enog nagomilavanja i {irenja navodne mo}i ljudi menja u potpuno odsustvo snage i kako sobom donosi rezultate za koje ~ovek ili nije znao. I za njega. Istovremeno se kod Marksa ne mo`e na}i nikakva kritika kapitalisti~ke tehnike kao tehnike proizvodnje. za Marksa kapitalisti~ka tehnika i njeni proizvodi predstavljaju neizbe`an deo ljudskog razvoja. On svakako kritikuje neljudske strane ove organizacije. godine imaju}i u vidu tehni~ka dostignu}a svoje epohe. a ne da se nalazimo u haoti~nom kapitalisti~kom dru{tvu. ekonomije. Dakle. koje udru`enje. dakle. Ova Marksova amnezija veoma je ~udna i pokazuje u kom stepenu se on nalazi pod kontrolom kapitalisti~kog imaginarnog. To ovde ne}u u~initi. 42 sti~ke vladavine na polju tehnike. kod mnogih drugih autora.

niti svoje ciljeve. Naravno. Ovde ih ne}u navoditi. druga~ije. mo`da ~ak i ne{to vi{e ako uzmemo u obzir da vrednost iznosa u zlatu ne odgovara stopi rasta cena. imali naivnu. koja mu se toliko svi|a. a koji se odnosi na ekologiju. da bi ga spasao. – Prim. kroz kanalizacione kanale. koje leti pose}ujem. nauka kao nauka du`na je da nam na to pitanje nau~5 Dersu Uzala film Akira Kurosave iz prve polovine sedamdesetih godina. da bi ovaj element postao politi~ki ne mo`e da bude samo nau~ni. Kada @an Val`an. a i danas postoje sela u Gr~koj. ako tako mogu re}i. dovoljno je samo da pogledamo na{e pla`e ili atinski vazduh. i to je hronologija doga|aja (roman je napisan 1862). ali stabilnu svest o sopstvenoj zavisnosti od okoline.KASTORIJADIS: ^ETIRI PREDAVANJA kritiku kapitalisti~kog razvoja tehnike. 43 . ono o ~emu govori trebalo bi da se zasniva na prora~unima velikih hemi~ara njegovog doba – ~ini mi se da je to Nemac Libih ve} pominjao – u svakom slu~aju Igo tvrdi da 1832. za koje je veliko pitanje da li 5 ili 10% nacionalnog proizvoda. Postoji jedno selo na ostrvu Tinos. ekonomije i dru{tva. iznos jednak sumi od petsto miliona zlatnih franaka. To se promenilo s kapitalizmom i sa savremenom tehno-naukom koja se zasniva na konstantnom i brzom razvoju proizvodnje i potro{nje. Sve ostalo je recikla`a: proizvodnja-samo-potro{nja i recikliranje stvari koje nemaju direktnu potro{a~ku vrednost. iako mla|e generacije vi{e ne ~itaju ove knjige. na Jadnike Viktora Igoa. Ako nas nau~ne rasprave s ovom temom zamaraju. Postojala su. ljudi uop{te. dok je kapitalisti~ka ekonomija – ekonomija rasipanja. po motivima istoimene knjige Vladimira Arsenjeva. Ali i na svakom drugom mestu ljudska su plemena. Ili. kako bi govorio o kanalizaciji Pariza. Danas ne mo`e da postoji politi~ka vrednost bez jednog centralnog elementa. Ako bismo tra`ili od nauke da nam ka`e koja su najuspe{nija i najekonomi~nija sredstva za uni{tenje `ivota na Zemlji. Tako|e. Igo zna ono {to Marks ne zna – da su tradicionalisti~ke ekonomije bile ekonomije recikliranja. i tako dalje. ali }u vas podsetiti na jedno potpoglavlje. prev. Drugim re~ima. da ve} tada Pariz baca u more. Nauka kao nauka bez obzira na to da li je uvr{}ena u celokupan kapitalisti~ki sistem. godine. nije u stanju da sama odredi svoje granice. a koja podrazumeva katastrofalne rezultate po zemaljsku biosferu. odvodi Marija sa barikade koja je opkoljena vojskom i kada kilometrima pe{a~e kroz priljav{tinu kanalizacionih kanala Pariza. Igo u stvari koristi ovu scenu da bi napravio digresiju. Danas bi to odgovaralo sumi od deset miliona dolara godi{nje. odgovara uvozu-izvozu. Igo jukstaponira kanalizaciju Pariza s pona{anjem kineskih seljaka koji |ubre zemlju sopstvenim izmetom i zato je „kineska zemlja danas isto toliko plodna koliko i prvog dana njenog stvaranja“. u kojima recikliranje nije ni{ta novo. Jedan predivan japanski film o Sibiru koji se zove Dersu-Uzala5 to pokazuje na vrlo dobar na~in.

ne mislim na demagoge. niti o rezultatima onoga {to rade. on to ne mo`e da u~ini kao nau~nik. {to je na neki na~in ona ve} u~inila pravljenjem atomskih bombi. Ovo direktno proizlazi iz osamostaljivanja nau~no-tehin~kog razvoja i iz ~injenice da se nau~nici kao nau~nici ne pitaju o kori{}enju i usmeravanju ovog razvoja. naravno. Dakle. bar ponekad. No. preciznije. I oni su je napravili. i ono {to je najva`nije taj ogroman procenat nesigurnosti postoji s obe strane. I na ovom mestu bismo mogli op{irno da komentari{emo ulogu nau~nika koji savetuju vlade. mo`e da ima katastrofalne posledice (podi- . koji. kao {to su napravili i hemijsko oru`je. trebalo bi – i to bismo morali da uradimo – da mobili{emo nauku kako bismo istra`ili posledice ove ili neke druge proizvodne energije na okolinu i da bismo. protestvovali su nagla{avaju}i svoju nevinost. kao {to se o tome ne pitaju ni „dru{tveno“. bez njih ne bi postojalo nuklearno oru`je. Ovi ljudi o~igledno niti misle o tome {ta rade. Pre godinu dana. Nisu filozofi ti koji su konstruisali hidrogensku bombu. ako se dobro se}am. Izme|u ostalog. javno su izrazili svoje `aljenje. Oni koji se se}aju {ta je bio Nirnberg shvati}e o ~emu govorim. Kada ka`em politika. I jo{ ne{to u vezi sa naukom. u Gr~koj ili bilo gde drugde. Mo`e da ga podr`i samo ako i sam u|e u tehno-strukture. odgovor. poslednjih 10–20 godina. Njima je re~eno: „napravite hidrogensku bombe“. niti poseduju bilo kakvo istorijsko se}anje. ve} nau~nici. s obe strane. bili u stanju da spre~imo ne`eljene efekte. ljudi kao {to su Openhajmer i Zaharov. 44 no odgovori. Kao nauka ona nema ni{ta da ka`e o dobrim ili lo{im osobinama ove ideje – da se uni{ti `ivot na Zemlji. zemaljske okoline. ne mo`e a da ne bude politi~ki. dakle veliki nau~nici. Me|utim. Da objasnim: postoji poznati fenomen staklene ba{te. Za{to ka`em da se ni „dru{tveno“ ne pitaju? Zato {to su u stvari oni koji danas odlu~uju birokrate i politi~ari. Naravno. u birokratske ili politi~ke strukture. Jer. nisu nau~nici odlu~ili da se ona upotrebi. na kraju krajeva.tre}i program LETO–JESEN 2009. koji sam nazvao karnevalom u Riju. pre sastanka na vrhu u Riju. vratimo se na{oj temi. objavili su svoje kajanje i tako dalje. Ono {to tako|e danas znamo zahvaljuju}i nau~nicima jeste da postoji jedan ogroman procenat nesigurnosti u pogledu ~injenica i perspektiva razvoja ljudske okoline. i ako bi neki nau~nik hteo da podr`i nau~no usmerenje. u njemu se navodi da nauka i samo nauka mo`e da re{i sve probleme i da ekologija direktno vodi u fa{izam i da je ona opskurna. Me|utim. ve} mislim na veliku politiku. ogromne. objavljen je hajdelber{ki apel koji bih nazvao nirnber{kim apelom. mra~na ideologija. govori o toliko tu`nih stvari. kao {to znate. ^ini se da su zalihe hemijskog oru`ja u svim zemljama. Za{to? Zato {to. hajdelber{ki apel koji su potpisali mnogi nau~nici. od kojih je vi{e od 60 dobitnika Nobelove nagrade. a naro~ito u Rusiji. ili.

ovakvo shvatanje. – Prim. Dakle. ne razmi{lja kao kockar. recimo 60 ili 80 godina. me|utim. Ono {to. profesor na odeljenju za biologiju na Harvardu. mogu}e je da ove procene precene brzinu katastrofalnih fenomena. nekontrolisanog razvoja samostalne tehno-nauke. {irenje okeana usled porasta temperature itd. ali procene broja `ivih vrsta kre}u se izme|u deset i trideset miliona. Profesor Vilson6 sa Harvarda procenjuje da smo za 30 godina uni{tili 20% postoje}ih biolo{kih vrsta. jedini logi~an stav diligens pater familias. koja se odnosi na biolo{ko bogatstvo zemlje. zbog razloga koji su o~igledni i koje }u poku{ati da objasnim. Ono {to treba da shvatimo jeste da danas postoji suluda trka izme|u ogromnog demografskog rasta. Ali isto tako je mogu}e da se gre{ka pojavi na njihovoj strani i da je period 30 ili 20 godina. me|utim. dakle 200 vrsta dnevno. ovakva svest. i osetljivost ljudi za ovu situaciju. Edward Osborn Wilson. Ono {to jedino znamo u ovom trenutku jeste da postoji ogroman problem i da je jedini stav prema ovom problemu. koje nestaju. znamo s relativno velikom verovatno}om. Mo`da }e vas ovo iznenaditi. jer ova vrsta mo`e da bude najva`nija karika u lancu metabolizma unutar ekosistema. Ono nu`no i umnogome prevazilazi ekologiju. dakle da postoje deset miliona `ivih vrsta. I sada „konzervativni“. s druge strane. treba da se uvrsti u jednu politi~ku premisu. Svaka statisti~ka nesigurnost u nau~nim procenama podrazumeva jedno plus–minus. Mogu}e. jeste broj `ivih vrsta koje uni{tavamo svake godine. vreme mo`e da bude du`e. razboritost doma}ina koji. ^ak iako {anse imaju veliki procenat nesigurnosti. Od ukupnog broja `ivih vrsta poznajemo samo jedan mali deo. Bilo bi dobro da napravim digresiju na ovom mestu. iako je ulog ogroman – otprilike. poznati insektololog. koje poni{tavamo – naro~ito s uni{tavanjem tropskih {uma.). Neko bi trebalo da podseti Nobelovce koji su potpisali „nirnber{ki“ apel da. ali je isto tako mogu}e i da je potcene. niko ne zna koliko vrsta danas `ivi na planeti. 20% je dva miliona `ivih vrsta. 6 45 . anti-ekolo{ki nau~nici dolaze i ka`u: ova procena je nesigurna. pre svega. on se pona{a s najve}om mogu}om razborito{}u i mudro{}u. Ozbiljni biolozi predlo`ili su ~ak i sto miliona. postojanje samog `ivota. Uni{tenje dva miliona `ivih vrsta za trideset godina daje nam u proseku sedamdeset hiljada vrsta godi{nje. Uzmimo ovde najmanju procenu. Me|utim. Od kako sam po~eo da govorim s lica zemlje je nestalo 3 do 5 vrsta. prev. Kao {to znamo uni{tenje samo jedne vrste mo`e da izazove katastrofu ravnote`e ~itavog jednog ekosistema.KASTORIJADIS: ^ETIRI PREDAVANJA zanje nivoa okeana usled otapanja leda na polovima. poznat i po interesovanju za probleme nestajanja vrsta. s jedne strane. a ne kao da se ni{ta ne de{ava. Za koliko godina? Pretpostavimo da najbolja procena danas mo`e da bude: za ~etrdeset godina.

koja se trenutno nalazi u za~etku. i uskoro to vi{e ne}e biti samo Meksikanci. To u stvari zna~i: bez potpune kritike kapitalisti~kog imaginarnog o kome smo govorili. vrlo kratkotrajna. potrebno je napustiti kapitalisti~ko imaginarno pseudoracionalisti~ke pseudovladavine nad prirodom i neograni~eno {irenje. duboka promena onog imaginarnog savremenog ~oveka. I posle toga je na programu nova fudbalska utakmica. bu|enje demokratske premise. u svim na{im bogatim zemljama. Tako|e. 46 Na primer. I vidimo da neki Somalijci umiru od gladi.tre}i program LETO–JESEN 2009. ve} u smislu koliko }e to stvarno da traje. a drugo. Jedna od ta~aka u kojoj se ekolo{ki problem susre}e s politi~kim problemom uop{te i sa svetskim problemom. Mo`ete svakako da zamislite. ekologija se lako mo`e uvrstiti u jednu neofa{isti~ku ideologiju. a pojedini pisci nau~ne fantastike su to i opisali. u pitanju je kolektivna revolucija. prema drugima. Godinama postoji stalni priliv Meksikanaca u Ameriku. ali se razvija sve vi{e i vi{e. dakle. autarhi~nih i mo`da totalitarnih vlada koje }e uspani~enom i apati~nom stanovni{tvu nametnuti neizbe`na drakonska ograni~enja. a da ne dovedemo u sumnju vrednosti i smerove savremenog dru{tva. I {ta gledamo na televiziji? Gledamo uglavnom fudbal ili ko{arku. to ne mo`e da u~ini pojedinac. Me|utim. stvari su po~ele da se menjaju emigracijom naroda. to je veoma poni`avaju}a ideja koju neko mo`e da ima za jedno ljudsko bi}e. a i Gr~ka je bogata zemlja u tom smislu. Ali ponekad pogledamo i vesti. ve} u smislu duboke promene psiho-socijalne organizacije savremenog zapadnog ~oveka u njegovom odnosu prema stvarima. ako ne bude postojao neki novi pokret. Drugim re~ima. prema `ivotu. gotovo u svakom domu postoji televizor. Na koji na~in? Ne u smislu da je civilizovani i razvijeni Sever razvio Jug ili da ga je spasao. ~iji }e rezultat biti nametanje diktature. jeste problem odnosa izme|u Severa i Juga. Za{to je potrebno da se ekologija uvrsti u politi~ki program? Zato {to ne mo`emo da se suo~imo na pravi na~in s ekolo{kim problemom. kao takva suluda. ne u smislu reka krvi ili zauzimanja Zimskog dvorca. taj dru{tveni pokret mo`emo da obogatimo onim {to govorimo i onim {to ~inimo. jednostavnije re~eno. nije u stanju da kontroli{e ulaz . poneko Dinastiju. poneko gleda porno filmove. Amerika. veliku ekolo{ku katastrofu na zemlji. [ta se de{ava ovoga trenutka? Hvala bogu. Koliko dugo mo`e ovo da traje? Ne ka`em koliko dugo mo`e da potraje u smislu osetljivosti na{eg uva. ili neka mala grupa ljudi – to su du`nosti jednog novog dru{tvenog pokreta koji treba da po~ne iz po~etka. poneko gleda Dalas. Ve} ovoga trenutka stvari su po~ele da se menjaju. Naravno. Ova ideja je. Potrebno je napustiti ideju da se jedina svrha `ivota sastoji u tome da proizvodimo i da tro{imo sve vi{e i vi{e. kako se ~ini. pre svega. koja je. i pored ogromnih tehni~kih i vojnih sredstava koja poseduje.

jer je na tom mestu udaljenost preko mora samo tridesetak milja. Ovo se tako|e de{ava.KASTORIJADIS: ^ETIRI PREDAVANJA Meksikanaca i. 3. ili. Jedino {to je sada{nji Zapad uspeo da sa~uva u nerazvijenim zemljama. Prado. I u zapadnoj Evropi postoji stalni. jo{ bolje. iz Albanije. Ljudi koje prevoze nisu Marokanci – Marokanci su relativno dobrostoje}i – ve} su to Afrikanci iz Etiopije. Nigerije. uklju~uju}i i Gr~ku. vrlo organizovan priliv emigranata. Rumunije. malu geografsku povr{inu koja se zove zapadna Evropa. a ve} smo bili svedoci epizode izme|u Gr~ke i Turske oko ilegalnih emigranata iz Iraka. ni jednakost polova. Ali je sve zapisano na papiru zapadnih ustava. Dakle. Odavde }e po~eti priliv emigranata. d`ipovi. preko Rusije. sada{nji sistem je pokazao da ne mo`e da ispravi ovu veliku neuravnote`enost izme|u Severa i Juga. Gr~ke ili Portugalije. [vedsku i druge skandinavske zemlje u kojima je lako da se u svakom trenutku izgube u gomili. doveli na nivo Amerike. na celoj teritoriji Mediterana i njenih desetina hiljada kilometara obale koji je ^er~il nazvao donjim stomakom Evrope. Ljudi su spremni da izdr`e sve mogu}e nesigurnosti. a koje su to. ali i zahvaljuju}i velikim ~amcima Marokanaca iz Tangera koji prevoze ljude u [paniju. upotreba televizije za zaglupljivanje i debilizaciju stanovni{tva i za {irenje la`i. sa svoje strane prihvatile. prebacuje u Nema~ku. Sve ovo je prihva}eno. dakle tri-~etiri milijarde ljudi. ne idu tamo iz tih razloga. Ovo je nemogu}e izbe}i – jedino ako bi se podigao ogroman zid sa bunkerima i mitraljezima koji bi spre~avao ljude da ulaze na ovu sme{nu. da bi se kona~no obreli u [paniji. Ova situacija nije mogla da se popravi kapitalisti~kim razvojem ovih zemalja. da kupe televizor i automobil. i de{ava}e se sve vi{e i vi{e. Ovi ilegalni emigranti su ve} u [vedskoj – postoji u`asna mafija koja ih. Nasuprot tome. Zapad nije mogao da prenese ni habeas corpus. uskoro. diktatorski re`imi. Toledo i Greko. izra`avanja i tako dalje. koja ima stopu rasta 2. ni slobodu mi{ljenja. iz Afrike. Me|utim. gde ostavljaju svoj poslednji novac da bi pre{li preko. Senegala. ni religiozni karakter politike i dru{tva. policijska mu~ili{ta. kako bi uop{te bilo mogu}e da izdr`i katastrofu dve stotine puta ve}u. Njih ne zanima toliko [panija. gde skoro svi ljudi mogu i da jedu i da piju. s ogomnom lako}om i time se koriste s neverovatnom brutalno{}u. koji su platili razne kamiond`ije eksploatatore da ih prevezu kroz ta ogromna prostranstva da bi stigli u Tanger. ili 4% godi{nje koliko je nu`no za kapitalisti~ku ekonomiju i du{tvo da bi bilo u stanju da nasta- 47 . Trenutno se odvija samo preko Gibraltara. ni drugih Latinoamerikanaca. Rusije i tako dalje. Oni `ele da u|u u zapadnu Evropu. trebalo bi da pomno`ite nacionalni dohodak po glavi stanovnika sa pedeset. ako okolina ve} s te{ko}ama izdr`ava katastrofu koju joj name}u razvijene zemlje. jesu mitraljezi. Za{to? Da biste ove zemlje. ni jednakost individua. Uskoro }e situacija postati jo{ ozbiljnija jer }e po~eti priliv ogromnog broja emigranata na Zapad iz isto~nih zemalja. Konga. Poljske.

katastrofa dru{tvenih oblika. U pitanju je antropolo{ka katastrofa ljudskih bi}a. Ona pokazuje katastrofalne posledice kapitalisti~ke logike primenjene na prirodnu okolinu i na ljudska bi}a. U istom periodu objavljena je knjiga Badenterove koja je smatrala da mu{karci treba da zatrudne kako bi postojala potpuna jednakost polova – {to je danas „napredno“ mi{ljenje. 48 vi da daje hleba i igara. Americi ali i u drugim bogatim kapitalisti~kim. Pariza. Danas se mo`emo zapitati da li postoje potrebe koje treba zadovoljiti. „liberalnim“ dr`avama? Ekologija je zaista subverzivna i revolucionarna jer dovodi u sumnju kapitalisti~ko imaginarno koje je ovoga trenutka dominantno. Se}am se jednog razgovora sa Testarom. gradovi se danas sve vi{e dele na bogata predgra|a i geta za siroma{ne gde slu`be i prodavnice zamiru posle 8 sati uve~e. da bi ga zadr`alo u okvirima poretka. tamo gde postoje. Francuskoj. demokratiju koja ne}e ostati samo na re~ima. Ako je mogu}. Novinar je tim povodom pitao Testara da li }e to ikada biti mogu}e i da li je tehni~ki mogu}a trudno}a mu{karaca. Me|utim. I na ovom mestu su ekolo{ki pokreti. kao {to je to slu~aj u Gr~koj. iracionalna sama po sebi i vodi nemogu}nosti. svi oni koji se bave ovim poslom pitaju se da li je odre|en nau~ni ili tehnolo{ki pronalazak mogu}. ili bilo gde drugde. Ovde ne govorim samo o nepovratnom rasipanju okoline i nenadoknadivim resursima. Bangkoka (pre sada{nje katastrofe). Nave{}u jedan primer: gradovi – koji su jedan od najlep{ih i najinteligentnijih izuma ~ove~anstva i koji po~inju da se pojavljuju na kraju neolitske epohe. to jest da li je mogu}a implantacija embriona u testise. francuskim lekarom i biologom koji je odigrao zna~ajnu ulogu u domenu ve{ta~ke oplodnje koji je napustio ovaj posao jer nije `eleo da nastavi s monstruoznostima koje se de{avaju u toj oblasti. koji su nam dali remek-dela poput Firence. i tek kasnije }e se prona}i ono „za{to“. Ona je revolucionarna jer uni{tava centralni element ovog imaginarnog. Ova logika je apsurdna. Ovo spasavanje nije kompatibilno s o~uvanjem postoje}eg sistema i pretpostavlja trajnu reorganizaciju dru{tva koje }e stvoriti pravu demokratiju. u proizvodne i potro{a~ke `ivotinje. veoma slabi i razo~aravaju}i. ili imaju tendenciju da se transformi{u. koja su se transformisala. on se primenjuje. iza ovih o~iglednih stvari ponovo se ra|aju i pojavljuju sve te`a i dublja pitanja. Ovde nije re~ samo o pastoralnoj odbrani prirode ve} o borbi da se spasu samo ljudsko bi}e i njegova ku}a. ^esto sam govorio o osamostaljivanju tehnonauke koja okre}e naopa~ke i naglavce ono {to je Marks naivno nazvao „intrinsi~nom primenom nauke na proizvodnju“. dakle ideju da je na{a svrha da stalno pove}avamo proizvodnju i potro{nju. jer sama uni{tava pretpostavke na kojima mo`e da se bazira.tre}i program LETO–JESEN 2009. Testar mu je otprilike .

a da li `elimo i ono drugo? To drugo je ono {to istovremeno daje i hidrogenske bombe i bojne otrove i sada. Na primer. hemiju. O tome je govorio Testar. Za{to da ne? Ovakve mogu}nosti postoje. Zamislite samo {ta bi se dogodilo da su Nemci. mo`da `elite da bude usredsre|eno na seksualnost. takozvane „jedna~ine artiljeraca. prema mom mi{ljenju. ili ne postoji u svemiru. one nisu ne{to {to se dodaje. gde se ne`eljeni efekti. raspravljati o ograni~enju slobode mi{ljenja i saznanja. I na ovom mestu po~inju te{ka pitanja. u svakom slu~aju ja ka`em da `elim. Ulam i mnogi drugi veliki i ~isti matemati~ari. @elimo jedno. I evo kako glasi tragi~na dilema u kojoj se nalazimo: ne mo`emo. Primer pokazuje kako mo`e da se bude veliki matemati~ar. dovoljno je da se setimo jedne od prvih diferencijalnih jedna~ina koje se u~e u diferencijalnom ra~unu. Svi `elimo. ali budite sigurni u jednu stvar: ako je tehni~ki mogu}e to }e biti u~injeno i niko se ne}e pitati da li treba ili ne treba to u~initi. to jest nacisti. ali i naivan istovremeno. u tome uspeli. a hidrogenska bomba je dokaz. izra~unavaju}i paraboli~ne putanje granate. kako tvrdi. postoje i himere. U stvari. Rasprava se i danas nastavlja za{to je Nemci nisu napravili i da li je zaista Hajzenberg. razvoj nau~nog znanja. sabotirao njihove poku{aje. i mogu}nosti promene ljudskih gena. Jedan veliki matemati~ar koji se bavio ~istom teorijom brojeva napisao je veoma dobru knjigu Apologija jednog matemati~ara. Nave{}u ovde jedan primer.KASTORIJADIS: ^ETIRI PREDAVANJA odgovorio. Atomsko oru`je ne bi bilo mogu}e napraviti da se u Los Alamosu nisu nalazili fon Nojman. negativne posledice gotovo nikada ne uzimaju u obzir. koju toplo preporu~ujem. one su intrinsi~ne nau~nom razvoju. Ovo je matematika koja se upotrebljava da bi se ubijali ljudi. ili artiljerije“. u kojoj ka`e da je odlu~io da postane matemati~ar. Naravno. 49 . jednu zgodnu anegdotu. @elite da va{e dete bude dobar matemati~ar. Nije potrebno da se vra}amo na Arhimeda koji je konstruisao oru`je protiv Rimljana u opsadi Sirakuze. kakvim ga `elite – takvim }emo ga napraviti. potpuno su nejasne ako ne i nepostoje}e. ali istovremeno granice izme|u ~istog saznanja i njegove primene. granatirate s neverovatnom precizno{}u. to pretpostavlja celokupnu dana{nju nauku: metalurgiju. potpuno ispravno: „Ne znam da li je tehni~ki mogu}e. ili ja `elim – jer mi je hobi kosmologija – da se razviju sateliti za astronomsko posmatranje i da se kona~no re{i problem antimaterije koja postoji. elektroniku itd. jer je to bila jedina nau~na disciplina koja ne poma`e i ne dozvoljava ubijanje ljudskih bi}a. u skladu s biolo{kim istra`ivanjima. ili mo`da `elite devoj~icu koja }e odli~no da svira klavir. koja se mo`e pokazati kao fatalna. ali i nove razlike i tome sli~no.“ Ovo je situacija koju danas imamo u svim domenima. ili da bude potpuno „hladno“. ili gena uop{te. Ali da bi postojao i funkcionisao jedan astronomski satelit. u pitanju je jedna~ina koja vam dozvoljava da. `elimo. naravno.

granica? Ovo je prvi put da se u jednom dru{tvu koje nije ni teokratsko ni religiozno suo~avamo s pitanjem: mo`da razvoj saznanja treba da bude pod kontrolom? – to jest kako je mogu}e da bude pod kontrolom. i da konstantno smanjuju obrazovanje studenata u su|enju. To je mogu}e samo ako gra|ani imaju prave informacije. i ako se gra|anima pru`aju mogu}nosti da u praksi donose i iznose svoje sudove. Potrebna je. a ne samo „znanje“. dakle. ve}ina bi mogla da ne po{tuje prava manjina) nego u smislu koji se odnosi na dela i svrhe koju predla`e samom sebi. Na ovo `elim da uka`em u ovom obra}anju. Demokratsko dru{tvo zna~i autonomno dru{tvo. Drugo. prema mom mi{ljenju. u kojoj }e u~estvovati svi gra|ani. kao {to junaci starogr~ke tragedije shvataju da se nalaze u hybris. Deca treba da u~e ono {to im je potrebno kako bi se orijentisala unutar prostora u kome se nalaze i da ve`baju sopstveno su|enje. ne `elimo i ne treba da `elimo neograni~eno i nepromi{ljeno {irenje proizvodnje. ono svakako iracionalne. Hvala vam. prema mom mi{ljenju. iako. ako ne sme{ne. ili najta~niji mogu}i odgovor u situacijama u kojima samo jedan ~isto logi~ki prora~un to nije u stanju. S gr~kog prevela Aleksandra Zistakis . a ne svrha ljudskog `ivota. Phronesis je subjektivna snaga koja omogu}ava da prona|emo ta~an odgovor. ali vi{e nemamo prava da ne znamo da ovaj razvoj sadr`i opasnosti koje ne mo`emo da defini{emo a priori. ali mi znamo da one postoje i kada shvatimo da smo ih prekora~ili po definiciji je ve} kasno. Jedini odgovor.tre}i program LETO–JESEN 2009. dru{tvo koje se samoograni~ava ne samo u smislu mogu}ih politi~kih zloupotreba (na primer. dakle. Autonomno zna~i. @elimo takvu proizvodnju i takvu ekonomiju koje }e biti sredstvo. Sve {to su postigle bilo je da uve}aju znanje. tek onda kada nastupi katastrofa. `elimo slobodan razvoj saznanja. ve} nam daje 300 mogu}nosti. Pre svega. a iskustvo pokazuje da je phronesis poslednja stvar koju dana{nja tehno-birokratija poseduje. 50 Gde je. ustanovljavanje procedure kriti~kog mi{ljenja i rasprave {to je mogu}e {ire i {to otvorenije. phronesis. stvarno obrazovanje. Da bismo se suo~ili s ovim opasnostima potrebno je ono {to je Aristotel nazvao mudro{}u (phronesis) – jedna predivna starogr~ka re~ ~ije se polje zna~enja suzilo. pre svega. Zavr{io bih time da se dana{nje dru{tvo nalazi unutar hybris i da je su{tinski nepromi{ljeno. a da ne do|emo do diktature? Mislim da s tim u vezi. Poslednjih decenija sve reforme obrazovnog sistema su. mo`emo da uspostavimo neke jednostavne principe. jer je i sama obuzeta delirijumom neograni~enog {irenja. svoju phronesis. odgovaraju logici sistema. jedno fragmentarno i instrumentalno znanje. u phronesis. Te granice ne mo`emo a priori zacrtati pa je zato potrebna phronesis. jeste stvarna demokratija. naravno. da preteruju.

na primer. odnosi se na isticanje zahteva za op{tost i naro~ito zahteva da se ovi metodi pro{ire i na psihi~ke. Aristotelovog Univerziteta u Solunu po pozivu Odeljenja za filozofiju. nije u stanju da ispuni. koliko mogu da vidim. Pre svega. godine. haos i svet“. egzaktne nauke poku{avaju – sukcesivno. Odavno takozvane prirodne. naro~ito onima koji stoje. podrazumevaju procedure vremenske evolucije. prema mom mi{ljenju. jeste {to se ona odnosi na ljudsku slobodu i ljudsko individualno i kolektivno stvaranje. mno{tvo fenomena i koja mogu da prona|u sli~nosti u pona{anju ~injenica koje pripadaju podru~jima koja samo uslovno nemaju nikakve me|usobne veze. dru{tvene i istorijske fenomene.1:141. fenomeni turbulencije u hidrodinamici. fenomeni haosa. Moja kritika se odnosi. Me|utim. mislim da je nu`no da ih sve pro|emo ako `elimo da govorimo strogo i ozbiljno. 1993. paradoksalno. 1 PSEUDO-HAOS. za one koji to mo`da ne znaju. do izvesne granice. odnose na ono {to sam nazvao pseudo-haos. Ovde ne}u da {tedim izraze divljenja za radove i nova dostignu}a fizi~ara i matemati~ara koja mogu da objasne. dakle matemati~ki. odnosio i na jezgro jedne nove filozofije. na pitanja koliko ovi novi radovi nude ne{to odista su{tinsko. koji bi se odnosio na sva polja i koji bi se.KASTORIJADIS: ^ETIRI PREDAVANJA UDK: 111:113/119 124. godine na Filozofskom fakultetu. bez obzira na tehni~ke te{ko}e i detalje. Tema je veoma slo`ena i sadr`i i neke tehni~ke elemente. razmotrimo novine koje ova dostignu}a donose sa sobom. a jedan od razloga za{to je potrebno da ozbiljno raspravljamo o ovoj temi.8 51 Tema o kojoj }u danas govoriti i koja vas. Kao uvod. nije upla{ila. tre}e.319. na`alost. koje su neverovatno osetljive i koje zaPredavanje odr`ano 20. Nadam se da }e ovo postati jasno u toku ovog izlaganja i na njegovom kraju. periodi~no – da prisvoje za sebe prostor filozofije. hteo bih da objasnim {ta nau~nici prirodnih nauka danas podrazumevaju pod pojmovima haoti~ni fenomeni. Poslednji primer tih poku{aja su takozvane teorije haosa koje se. Pre svega. za koje se bojim da }e biti zamorni. ona se ti~e njihovog filozofskog opsega i. Termin haos u upotrebi je u poslednjih ~etrdeset godina. ili haos. Drugo. pre svega. dru{tva i istorije. jeste „Pseudo-haos. manje-vi{e sistemati~an. Filozofskog fakulteta. koncentracija asteroida u sun~evom sistemu ili meteorolo{ki fenomeni. ta~nije od 1963. sadr`i mnogobrojne zahteve i mnoga obe}anja koja. Pod tim izrazom su nauke `elele da stvore pojam relevantan za jedan metod. HAOS I SVET1 . februara. On se koristi s velikim nabojem. najverovatnije. dakle dru{tveno-istorijski prostor i prostor du{e.

posle trideset dana. ukratko. koja kao da dokazuje da ta ideja postoji otkad je ljudi: Da je Kleopatrin nos bio samo ne{to malo manji. Sistem koji je . ili desetine sekunde. Kleopatra ne bi bila toliko lepa. Ukoliko. rezultat }e biti. nemogu}e je a da ne pomislimo: „Samo da nisam zaboravio klju~eve. U pitanju je. posledi~no Antonije ne bi ratovao sa Oktavijem. mo`da i sa vi{e ljudskih `rtava. napisao je. 52 vise od prvobitnih uslova. Naravno. godine. mnogi faktori igraju va`nu ulogu u meteorolo{kim fenomenima. koje zavise od razlike u prvobitnim uslovima procedure. Ukoliko se osvrnemo na istoriju nauke. godine. ali u njoj je sadr`ana jedna velika istina koju poznajemo i u drugom smislu. veliki engleski fizi~ar Maksvel. a koja mo`e biti samo razlika od nekoliko sekundi. posledi~no ona ne bi o~arala Antonija. da se nisam vratio ku}i da ih uzmem i da sam. rade}i s kompjuterima. godine. ekstremna zavisnost procedura od prvobitnih uslova. Drugim re~ima. va`na je njihova ekstremna zavisnost od prvobitnih uslova koji na prvi pogled kao potpuno neva`ni detalji ~ine i zauvek }e ~initi nemogu}im dugoro~ne meteorolo{ke prognoze koje bi prevazilazile period od pet ili deset dana. oluja na Floridi. Solunu. ne dogodilo se. oko 1860. do`ivimo saobra}ajnu nesre}u. recimo. sastoji u slede}em: kada danas jedan leptir zamahne krilima u. istorija sveta bi bila druga~ija. imamo saobra}ajnu nesre}u sa ljudskim `rtvama. ko~enju automobila i tome sli~no. ili tri sekunde ranije. posledi~no. u. Ako je to zaista u pitanju. koja ~ini osnovu termodinamike. zapravo. Na primer. Klasi~an i pojednostavljen primer tih fenomena je ono {to se naziva „efekat leptira“ koji je prvi otkrio. Zatim. tu misao izneveravaju i hegelijanci i marksisti. koji je tada otkriven. koji se smatra tvorcem kineti~ke teorije gasova.tre}i program LETO–JESEN 2009. Jer da je Kleopatrin nos bio ne{to manji ili ne{to ve}i. posledi~no. meteorolog Lorenc. nije nova. Su{tina se. sve navedeno poznato je i zabele`eno u jednom naturalisti~kom i ta~nijem smislu. na primer. Kompjuterski prora~uni dokazuju da to zaista jeste tako. Postoji jedna ~uvena Paskalova re~enica izre~ena negde oko 1650. ideja. naravno. onaj koji se Boga ne boji. to jest eksplozija velike koli~ine topovskog baruta do koje dolazi sudarom – postoji zajedni~ki postulat. za samo nekoliko sati. recimo. na koju su se kasnije oslonili Ajn{tajn i mnogi drugi nau~nici. mogu}e prora~unati slo`ene vremenske procedure za koje su ina~e potrebni meseci. Dakle. krenuo pet minuta. ~ak i vekovi. posledi~no i tako dalje. ne bih se na{ao na ovoj raskrsnici na kojoj me je udario. Ovo bi mogao da bude dokaz da se u dana{nje ra~unare mo`e smestiti ogroman broj varijabli pomo}u kojih je. kao {to znamo. iako nije imao prvenstvo. kao i teorije elektromagnetnog polja. u tekstu pod naslovom „Nauka i slobodna volja“ slede}e: „U svim slu~ajevima ove vrste – u pitanju je eksplozija topovskog baruta.

pre|u tri-~etiri mrava i da ona po~ne da se kotrlja. sadr`i veliku koli~inu potencijalne energije koja mo`e da se pretvori u kretanje samo kada sistem dostigne odre|enu konstituciju ili stanje. Kao da je re~ o najlogi~nijem odgovoru. „Za{to ih onda tra`ite ovde?“.“ Tako je. Rene Tom i njegova teorija katastrofa. Kao primer on dalje navodi oklevanje koje spre~ava ~oveka da radi ono {to bi `eleo. najmanju }eliju koja nas ~ini ili filozofima ili glupacima. koji nije pijan. i upita ga {ta tra`i. ili gomilu snega koja gotovo da se odvojila od planine. od trenutka kada su uvedeni ra~unari. niko nije shvatao ~injenicu da je 53 . po~ev od prvobitnih uslova. ima svoje singularne ta~ke i {to je ve}e polje na kome se nalazi ta egzistencija. Drugim re~ima. Potom. Svaka egzistencija. ali koja se jo{ uvek nalazi u stanju nestabilne ravnote`e. Oni postaju predmet interesovanja. To je pri~a o ~oveku koji u tami. a zahvaljuju}i mogu}nostima ra~unara daju rezultate. Dakle. tvrdi Maksvel. fenomeni koje su istra`ile prirodne nauke spadaju u domen fizike. donekle sme{na pri~a veoma zna~ajna za epistemologiju. ispod svetiljke. insistirali su na ovoj osetljivoj zavisnosti. daleko odavde“. klicu koja uni{tava ~itav prinos krompira. dovoljno je da preko stene. na ekstremnoj zavisnosti razli~itih procedura. Postoji poznata. kao {to smo rekli. Poenkare. Jedna mala digresija. o~igledno pijan. otprilike.KASTORIJADIS: ^ETIRI PREDAVANJA u pitanju. upita ga drugi. pojavljuje veliki broj fenomena – kojima se do tada fizi~ari nisu bavili jer nije bilo mogu}e da njima ovladaju. preciznije. koje su karakteristi~ne za mnoge fenomene i mnoge vremenske evolucije. mnogi pisci. prvi mu ka`e: „Pa zato {to samo ovde ima svetla. i sa svim prirodnim naukama. predmet jedna~ina. Me|utim. navodi malu iskru koja je u stanju da zapali veliku {umu. odgovori prvi. Posledi~no. ne{to tra`i ispod uli~ne svetiljke. {ta se de{ava s ra~unarima? Veliki broj fenomena. ili da bi ih jedno kona~no uzelo u obzir.“ Kao primere Maksvel navodi stenu. brojnije su te ta~ke i sna`niji uticaji na njih. ili gomile. Druge fenomene ona izostavlja. ona mo`e da bude plodna ne samo u svojim teorijskim nego i u svojim prakti~nim rezultatima. a naro~ito veliki matemati~ari Adamar. Posle Maksvela. Ruel i drugi koji su nam bli`i. ili. „Ne“. Dimenzije tih uticaja su isuvi{e male da bismo mogli da ih uzmemo u obzir. Ono {to je zaista novo jeste da se. Tada ga drugi ~ovek upita da li je klju~eve izgubio ba{ tu. ideja nije nova. Ili – ~est slu~aj da su veliki nau~nici bili veliki talenti za pisanje – pa bi njihove varnice zapalile po`ar rata. tvrdio je Maksvel. U jednom trenutku pri|e mu drugi ~ovek. Prvi ~ovek mu odgovori da tra`i klju~eve koje je izgubio. nisu do tada bili predmet istra`ivanja. ali su u stanju da proizvode ogromne u~inke. „siguran sam da sam ih izgubio na nekom drugom mestu. {to stvara rad koji mo`e da bude beskona~no veliki ili beskona~no mali u odnosu na koli~inu energije koju osloba|a. na primer.

[ta je iza ovoga? Ideja da se prirodni fenomeni podvrgavaju uslovima kontinuiteta. doda}u 5% soli vi{e u jelo. Nema razloga da vas ovde njima zamaram. odnosno 5% vi{e soli ~ini jelo nejestivim. One otkrivaju da se prirodni fenomeni ne podudaraju s op{tim zahtevom za kontinuitetom. kao {to sam ve} rekao. ili u kona~nim posledicama. Postoji jo{ ne{to. Na primer. mada skriveno. i tako dalje. linearnim matemati~kim vezama.tre}i program LETO–JESEN 2009. Dakle. uzrokuje ogromne razlike u evoluciji fenomena. ili ekstremnoj zavisnosti od prvobitnih uslova. primera radi. dakle situacijama koje termodinamika i fizika nazivaju situacijama „ravnote`e“ u jednom op{tijem smislu – u smislu da ove situacije po svojoj prirodi traju i da se. ina~e. sisteme od deset hiljada ili sto hiljada jedna~ina kako bi uop{te postali predmet istra`ivanja. Me|utim. ne u smislu da procenat koji menja uzrok. naravno. ali za koji ve} znamo da poseduje haoti~ne fenomene. Prema mom mi{ljenju. 54 potrebno ne samo napraviti sisteme nego i re{iti. ako malo preteramo. Jelo ne}e biti 5% slanije ve} uop{te ne}e mo}i da se jede. toliko taj procenat uti~e. idealnih situacija. jeste da za samo nekoliko sati zgusnemo prora~une i procedure za koje. tj. Danas govorimo o funkciji fenomena haosa. onoliko koliko neki procenat uti~e na uzrok. Jedna od tih mogu}nosti. mnogo ve}i broj fenomena su fenomeni ne-ravnote`e. u grani~nim uslovima. to jest kada i najmanja razlika u prvobitnim uslovima. stoji metafizika. stabilnih. U stvari. tre}i put pedeset {est miliona puta. koje prirodne nauke nisu mogle da ukrote i koji su na neki na~in postali dostupni zahvaljuju}i mogu}nostima koje poseduju ra~unari. Ove ne-kontinuirane matemati~ke funkcije matemati~ari znaju ve} 150–200 godina i neke od njih su ta~no opisane. samim tim. diskontinuiteta koji treba bli`e odrediti. Dakle. Drugim re~ima. Sli~ni fenomeni ulaze u oblast prirodnih nauka koje. dakle ne u smislu potpuno diskontinuiranog razvoja. ako se tako mo`e re}i – izvinite {to koristim tehni~ku terminologiju – matemati~ka funkcija koja izra`ava fenomene nije kontinuirana. Sve do uvo|enja ra~unara to je bilo nezamislivo. kao nekim ~udom. mogu i uo~iti i meriti. ne bih `eleo da izvodim sada celokupan pro- . ve}ina fenomena su do tada bili fenomeni situacija ravnote`e. Metafizika dokazuje da su svi fenomeni s kojima se sre}emo u svemiru kontinuirani i svi podle`u analogijama izme|u uzroka i posledice. Ono {to `elim da ka`em jeste da ne sadr`e ni{ta novo. Dakle. ili uti~e na njega. [ta stoji iza ovog zahteva za kontinuitetom? Ono {to fizi~ari nikako ne `ele da priznaju: iza njihovih teorija. ovaj pojam se ne mo`e razumeti druga~ije do kao izraz jednog ne-kontinuiteta. o osetljivoj zavisnosti. treba mnogo vi{e vremena. ili ekstremnu zavisnost. ~ak i dva ili tri puta vi{e. daje posledicu koja se prvi put menja milion puta. i na posledicu. otkrivaju da su se do tada bavile samo fenomenima koji odgovaraju stabilnim situacijama.

ceo svemir je jedna beskona~na tautologija. re~e im tada berberin: „Pa na natpisu pi{e sutra {i{amo besplatno. da su joj ga odsekli. ili kako su istorijski fenomeni. odgovorili su mu. podle`u. Na primer. prvo dokaz je da su ove situacije ne-kontinuiranosti. ovi fenomeni uop{te ne poni{tavaju ideju prirodne uzro~nosti. ili psihi~ke fenomene. dakle – pseudo-haoti~ni. ili za toliko ve}i. dogodilo bi se isto).KASTORIJADIS: ^ETIRI PREDAVANJA ces. ili }e dokazati da ako pretpostavimo da je Kleopatrin nos bilo za toliko manji. Drugi fizi~ari poku{avaju da doka`u kako fenomeni za koje smatramo da ne podle`u uzro~nosti. Isto va`i i za dana{nju neuropsihologiju i za takozvane saznajne nauke. ne-linearnosti ~este. Sve se razvija u skladu s odre|enim analogijama – konsekventno.. a naro~ito na dru{tveno-istorijske.“ Iz dana u dan su mu dolazile mu{terije i nisu pla}ale. u stvari. Moja filozofija je protiv ideje jedne op{te uzro~nosti. Iz toga pojedini filozofski nastrojeni fizi~ari izvode ~udne zaklju~ke. u rimskom carstvu. zato {to mo`emo da ih reprodukujemo jednom potpuno uzro~nom ma{inom kao {to je ra~unar. u kvantnoj mehanici sa [redingerovim jedna~inama. analogno svojim skrivenim filozofskim ube|enjima. u kojoj ne postoji nikakva naprslina. ako su nam poznati prvobitni uslovi mo`emo da predvidimo ono {to }e se dogoditi. kao {to sam rekao. na dana{njem Kastorijadisovom predavanju u Solunu i tako dalje. koji postoji jo{ od Dekarta.“ Fizi~ari ovo rade ve} tri veka i teorijom haosa poku{avaju da doka`u kako }e se sutra dokazati kako su psihi~ki fenomeni. dogodilo bi se to i to – na primer. Dakle. nikakav prekid deterministi~kog kontinuiteta. pa zbog natpisa u izlogu. u ve}ini slu~ajeva ove fenomene mogu}e je prou~avati zahvaljuju}i ra~unarima. Kao {to ste mogli da pretpostavite ovaj argument se stalno pojavljuje u raspravama koje se odnose na biolo{ke fenomene. ali sutra. dolazimo do toga da nigde nema pukotina. Kada ih je berberin upitao za{to ne pla}aju. dakle argument ovog sutra. samo {to tu uzro~nost jo{ nismo prona{li jer je veoma komplikovana. Naprotiv. nigde nema prekida. ali mi se tako|e dopada i logi~ka strogost. Naravno. pojedinci tvrde da je oborena ideja potpune uzro~nosti prirodnih fenomena. Ono {to se dogodilo u poslednjih dvadesetak godina. dakle sve se de{ava u skladu sa strogim zakonitostima. pa ne}u ulaziti u detalje. Navedeni zahtev je ve} doveden u sumnju. haoti~ni fenomeni u ovom smislu. u Francuskoj revoluciji. Na primer. dakle ~e{}e nego {to se pretpostavljalo i. Mirno i strpljivo ~ekam dan kada }e se pojaviti jedna~ine nekog metemati~ara-istori~ara koje }e dokazati da kakav god da je bio Kleopatrin nos istorija bi se odvijala na isti na~in (~ak i da Kleopatra nije imala nos.. podse}a na poznatu pri~u o berberinu koji je u izlog radnje stavio natpis: „Sutra {i{amo besplatno. Ovaj argument. „Aha“. 55 . drugo. u ekonomiji se ~esto mo`e ~uti slede}a misao: u ovom trenutku na{e znanje je nesavr{eno.

prema nekom odre|enom zakonu. do danas? Za{to je va`nije? Ovo pitanje nema smisla i na njega je nemogu}e odgovoriti ukoliko se postavi u ovom obliku. ali nikada ne mo`emo da ih izmerimo. centralnim nervnim sistemom i ne samo njime ve} i vezom centralnog nervnog sistema s endokrinolo{kim sistemom. recimo. uniformnost-neuniformnost i tako dalje. Topologija se bavi pojmovima kao {to su bli`e-dalje. Ne vidim kako je mogu}e da psihi~ki i dru{tveno-istorijski fenomeni poprime ovakve strukture. Ili. Razlog za{to spokojno ~ekam taj trenutak je slede}i: ni prirodnim ni dru{tveno-istorijskim fenomenima ne mo`emo da nametnemo jednu od tri osnovne matemati~ke strukture. ali kojoj je muzici bli`a? Koliko bli`a? I kakvog smisla ima to pitanje? Raspravljamo li ikad o ovim pitanjima na ovakav na~in? [ta ako bi nam neko rekao: „Da. Mislim da je pojam sam po sebi dovoljno jasan: ono {to prethodi ne~emu. o kojima sam govorio. Na kraju. kontinualnost-nekontinualnost. ili padom sovjetskog re`ima. od njegovog razvoja od X i XI veka. ili s telom uop{te. ili rimskog nasle|a. Prva struktura je matemati~ka – algebarska. da je Betovenova muzika bli`a Mocartovoj. {to prethodi drugom i tako dalje. da li bismo mogli da ka`emo.“ [ta bi nam to zna~ilo? Sve i da je tako. 56 Dakle. ili koje bi predvidele ~ak i ~injenicu da }e Jelcin danas biti predsednik i tako dalje. Mi mo`emo da opi{emo elemente koji poti~u iz gr~kog. ili je Hajdnovoj? Betovenova muzika ima ne{to od obojice i ona je svakako povezana i s jednom i s drugom. ili s mi{ljenjem koje je nu`no povezano za centralni nervni sistem.tre}i program LETO–JESEN 2009. postoje strukture reda (poretka). Romeova ljubav prema Juliji i. Po~inje sabiranjem i nastavlja se u beskona~nost. recimo. na primer. da bi se govorio o op{tosti ovih ideja o haosu – i ovde dolazimo do tre}e ta~ke – trebalo bi da neko ozbiljno tvrdi kako }emo jednoga dana mo}i da postavimo matemati~ke jedna~ine. mogao bi. ne-linearne naravno. na primer. {ta s tim? Ovo nas zanima? Ili. nu`no se poziva na topologiju i koristi se njome. ili da postavimo jedna~ine koje su upravljale padom rimskog carstva. sna`nija ili slabija od ljubavi Tristana prema Izoldi? Ko se vi{e voleo? Ili bismo mogli da ka`emo da su se istim `arom voleli? I da li }e ovo imati bilo kakvog smisla? Mislim da to nema nikakvog smisla. mo`emo da opi{emo ogromnu transsupstancijalizaciju ovih formacija istorijom i novim stvaranjem Zapadnog sveta. Pojam kontinuiranih funkcija. ili sistemom za varenje. niti da ih izrazimo . neko da se zapita koje nasle|e je va`nije – judeo-hri{}ansko ili gr~ko-rimsko – za vladaju}a dru{tveno-imaginarna zna~enja koja su stvorila zapadnoevropski svet. obrnuto. Betoven je za tri milimetra (metafori~ki) bli`i Hajdnu nego Mocartu. [ta bismo mogli da ka`emo? Da je. koje upravljaju. Druge strukture nazivaju se topolo{kim. na primer.

Gr~ke re~i sympan i kosmos su u naj{irem smislu sinonimi i zna~e svemir. Ovo je prvi smisao haosa koji postoji u Hesiodovoj Teogoniji. bez reda. dakle ne{to {to je mnogo komplikovano. Mislim da ovde Geju treba shvatiti metafori~no. specifi~nije zna~enje – svet. a da ne upotrebljava tu re~. a zatim Geja {irokogrudni svima sigurni dom. koja je starija od filozofskog mi{ljenja.KASTORIJADIS: ^ETIRI PREDAVANJA u procentima. Na ovom mestu imamo ne{to vrlo karakteristi~no? Hesiod ne ka`e da je prvo postao haos. ona je na neki na~in ono postoje}e. Tvorac deluje racionalno i koristi matematiku da bi stvorio svet ili da bi stvorio elemente od kojih }e biti stvoren svet. Dakle. „prazan sam“ i koristi je Hesiod u prvim stihovima Teogonije: „na samom po~etku rodi se Haos. iako po~inje da biva ne-Grk – ovaj tvorac nije ni sveznaju}i ni svemogu}i. pa Eros. Zatim bî Geja {irokogrudna. bî nula. prev. u kome u su{tini ne postoje pravci. koje je va`no za razumevanje Kastorijadisove teze. To nali~je niko ne vidi. niti da ih podvrgnemo nekoj od matemati~kih struktura koje koristi fizika. kada govori o tvorcu (demiurgos) koji poku{ava da napravi svet (kosmos). ono legitimno i stalno postoje}e. jer se sre}e Ovde treba voditi ra~una o re~ima koje upotrebljava Kastorijadis. re~ kosmos ima i jedno u`e. Re~ haos poti~e od glagola hasko ili haino i zna~i „otvoren sam“. mesta na horizontu kroz koje duvaju sna`ni vetrovi koji se me|usobno sudaraju i ukr{taju. U starogr~koj mitologiji. Ovo je nali~je. Me|utim. Ali. bî praznina. Me|utim. Dolazimo sada do onoga {to smatram da je stvarni haos i {to je. apsolutno centralni pojam. kasnije postoje drugi stihovi u kojima Hesiod ne koristi re~ haos. pa Eros“ (115–117). kao {to to ka`emo za neku tkaninu. malo etimologije. kosmos. sam od sebe – niko ga. ono se kao takvo nikada ne pojavljuje. bî ne-bi}e. Me|utim. bî haos. Kao {to je poznato. ali Zevs zna da ono postoji i u njega baca pobe|ene Titane. pre toga. jer postoji (metafori~no) u centru Bi}a. nije stvorio. ali opisuje neki haos. ~esto se javljaju oblici koje mo`emo naknadno da interpretiramo kao oblike koji. prvobitno re~ haos kod Hesioda ne zna~i ono {to danas pod njom podrazumevamo kada kolokvijalno ka`emo „ovo je haos“ ili „haos“ u smislu matematike ili fizike. prema mom filozofskom shvatanju. {to je gotovo nemogu}e definisati i tako dalje. nali~je vidljivog svemira (sympan)2. 2 57 . naravno. koje nema ni po~etak ni kraj. ali – i na ovom mestu Platon ostaje Grk. Meduzina glava bi bila tako ne{to. bî ni{ta. a koje u sebi sadr`e odre|enu distinkciju. Na primer. ako tako mo`emo re}i. predstavljaju haos u svetu (kosmos). U jednom drugom smislu moglo bi se re}i da Platon u Timaju govori o haosu. {irokih grudi. ka`e na samom po~etku rodi se. – Prim. On opisuje ono {to }e se kasnije nazvati haosom u dana{njem smislu i govori o jednom beskrajnom mestu na koje je Zevs posle pobede bacio Titane.

me|u filozofima koji su komentarisali Timaj. radi kao zanatlija. s jedne strane. dakle. imamo beskona~no postoje}u (aei ousa) i istinski postoje}u (ontos ousa) ideju sveta koju tvorac poku{ava da imitira {to savr{enije.tre}i program LETO–JESEN 2009. Za Platona bivstvuju}e nije isto {to i za dijalekti~ki materijalizam. a koje je. s druge strane. ono {to nikada nije (medepote medame) isto (ni u jednom trenutku. svaki element . onoliko koliko mo`e. Naime. tvorac dela na onome onim {to Platon naziva chora ili dechomenon. i sam svet (kosmos) od pravilnih mnogouglova (poliedara) za koje je. Dakle. tako da. Ako pro~itate ili ponovo ~itate Platonovog Timaja – zaista vredi – vide}ete da Platonov tvorac poku{ava da stvori ~etiri elementa od kojih }e postati svemir (sympan). da dâ oblik i da stvori svet. kao {to to tvrdi Platon. Recimo. ~ak i jedan haoti~an gas je odre|en. Prvo. kao i kod drugih starogr~kih mislilaca. majstor – dakle. u stvari zna~i zanatlija. gotovo neshvatljivo. kako ka`e Platon. chora. 58 sa dva ograni~enja koja mu ne dozvoljavaju da stvori apsolutno savr{en svet. i iracionalnim elementom koji postoji i u najracionalnijoj od svih stvari – u samoj matematici. ili stola i tome sli~no) i prema tom modelu poku{ava da stvori. ono je. ve} dokazano da ih je pet i samo pet – apsurdno matemati~ko dostignu}e – dakle kvadar. Nave{}u samo uzgred i jedno drugo ograni~enje s kojim se sre}e tvorac. jer tvorac kod Platona. vazduh i vatru. ni na koji na~in nije odre|eno na isti na~in). drugo ograni~enje s kojim se sre}e tvorac u racionalnom stvaranju sveta – koje svakako nije „stvaranje“. Jedno od ovih ograni~enja odnosi se na neposredno. prema Platonu. kocka. model. onoliko koliko je to mogu}e. malo ko uo~io. dakle zemlju. dodekaedar (dvanaestougao) i ikosaedar (dvadesetougao). ve} stvara svet onoliko savr{enim koliko je to mogu}e (kata to dynaton). a to mogu}e ograni~eno je iracionalnim karakterom materije. Beskona~no Bi}e je ono {to je apsolutno odre|eno prema mogu}im odre|enjima i ta njegova odre|enja nikada se ne menjaju – to je beskona~no Bi}e ili ve~no Bi}e (ontos on) – dok je beskona~no Bivstvuju}e. prema Platonu. model ljudskog tela. jer ne mo`emo da shvatimo ne{to {to ni jednog trenutka i ni na koji na~in nije odre|eno. na po~etku Timaja Platon suprotstavlja beskona~no Bi}e (aei on) beskona~nom Bivstvuju}em (aei gignomenon). najbolji mogu}i svet. oktaedar (osmougao). Chora na kojoj dela tvorac ima takvu. onoliko koliko je mogu}e. dakle ima kalup. vodu. u njegovo vreme. on zauzima odre|eni prostor. ima odre|enu temperaturu i tako dalje. ako tako mo`emo re}i. Ne postoje i drugi pravilni poliedri (mnogouglovi). gotovo neshvatljivu teksturu kojoj tvorac poku{ava. ovaj zanatlija koji je Bog zaista je zanatlija. u svojoj glavi (kao {to zanatlija ima u glavi kalup. a {to je neka vrsta apsolutno neodredive smese koja je istovremeno i prostor i materija unutar tog prostora i koja se nalazi u trajnom bivstvuju}em.

kvantni fenomeni su neodredivi. ali kao oblik (morphe) ono je ne{to novo i ovaj oblik (oblik ne zna~i samo figura. eidos u Platonovom smislu. Nazva}u haosom ili ambisom to osnovno odre|enje Bi}a. naravno.KASTORIJADIS: ^ETIRI PREDAVANJA odgovara jednom od ~etiri poliedra. s jedne strane. dakle nemogu}nost da stvorimo odre|eni fenomen. mo} stvaranja. Tvrdim samo da ako postoji ne{to novo. tako {to }emo po~eti od ukupne situacije koja je postojala pre. pa su kategoriju ovih brojeva nazvali transcendentalnim brojevima. [ta god da je kocka. Kao {to se mo`e zaklju~iti. ta ukupnost situacije koja je postojala pre. ili odre|eno bi}e. kao na primer kvadratni koren broja 2. Broj koji izlazi bacanjem kocke. Radikalno novo – ne{to {to. zna~i i organsko jedinstvo izme|u onoga {to. radikalno novo ne zna~i su{tinsku neodredivost. neko X. ili broj koji izlazi na ruletu. 59 . Novo se stvara. dakle haoti~an onako kako ja to razumem. ali i pre njega. do pozitivnih pozicija. s druge strane. matematika spre~ava tvorca da stvori svet koji bi bio onakav kakvim ga `eli Platon. ono {to svaki put proizlazi iz jedna~ina ne{to je {to znamo. ili broj na ruletu. Ovo je veoma zanimljivo jer na drugom mestu mo`emo na}i ovaj iracionalni karakter. Me|utim. usudio bih se da ka`em. postoji u svim slojevima iza onoga {to se vidi) poti~e od ex nihilo. Dakle. to ne zna~i da je radikalno novo. u skladu s idejom matemati~kog savr{enstva. Tako|e. dakle onih koji se ne mogu iskazati jer su to brojevi koji imaju. koje je. ljudi ne mogu da predvide. Dolazimo sada. beskona~ni decimalni niz. ili da nastavimo sa njom. U nastavku ove pri~e nailazimo na poku{aj da se ovi poliedri stvore od jednakostrani~nih trouglova. Mislim da je nemogu}e da ozbiljno po~nemo ontologiju. i obrnuto. novo u apsolutnom smislu. a. u smislu da ne mo`e ~ak ni da se od toga sastoji. u najnovijoj matematici. dakle. ne}u se ovde time baviti. nije apsolutan broj. usu|ujem se da ka`em. predstavlja apsolutni prekid s onim {to je do tada postojalo. ni od ~ega. postoji stvaranje. ali to ne}u u~initi. kao {to znate odnos hipotenuze prema stranicama nije eksplicitan. a sâm poliedar predstavlja ukupnu strukturu sveta. daje nam samo zbir nu`nih uslova. a na provougli trougao se primenjuje Pitagorina teorema. kori{}enjem elemenata onoga {to ve} postoji. Dakle. Pitagorina teorema bila ne{to skandalozno. Na primer. {to je ne-predvidivo. ali nisu radikalno novi. kada se stvara ne{to novo. ono je stvaranje ex nihilo i ne zna~i in nihilo ili cum nihilo. tj. ono neiscrpivo Bi}a. Radikalno novo ne zna~i samo ne{to {to se ne mo`e predvideti. bilo logi~ki bilo stvarno. Kada se jednakostrani~ni trouglovi podele na dva daju dva pravougla trougla. Ve} je za Platona. O tim dvema osobinama mogli bismo dalje da raspravljamo. Drugim re~ima. nova nemogu}nost je produkcija i redukcija. ako ne priznamo da unutar univerzalnog postoji ne{to {to je novo. ili latinski vis formandi. unutar ne~ega {to oduvek postoji.

muzika. ali u jednom drugom sloju. galaksije. i obrnuto. da ne bi bilo zabune. dakle pre dve milijarde godina. stvarno novog. Umesto apstraktne rasprave poku{a}u da ovu tezu upotpunim primerima koji nisu samo primeri jer se nad njima treba zamisliti. moja tvrdnja podrazumeva da postoje fenomeni koji su.tre}i program LETO–JESEN 2009. Da bi se razumela su{tina ovog neologizma treba re}i da je kombinacija negacije i izvedenog prideva neuobi~ajena. ve} o stvaranju koje pripada Bi}u kao njegova osnovna karakteristika – suo~avaju se sa slede}om dilemom: ili postoji stvaranje pa. mnogobrojnih oblika. Na primer. 60 oni koji ne priznaju stvaranje kao stalno stvaranje – ne govorim ovde o postanju iz Starog zaveta. a drugi na ljudske du{e. neo~ekivan a preko potreban u nekoj situaciji. kategorija `ivog bi}a. da su slojevi sveukupnosti ne-poslati i da ne mogu da se svedu jedan na drugi. na drugom nivou – postoji ne{to novo ~ega nema unutar prirodnog sveta. rekli bismo. Etimologija re~i je slede}a: a (negacija) + stelno (glagol slati). Aludira se i na jedan drugi pridev theostaltos {to zna~i poslat od Boga. Postojala je boja okeana. Jedno `ivo bi}e. ukupnost (olotis) oblika. dinosaurusi. Jedan se odnosi na `ivot. krokodili. Oni koji tvrde ovo poslednje du`ni su da doka`u da je. naravno. ne postoji ni{ta novo. To novo je smisao. sadr`aj na{eg ve~era{njeg razgovora ve} postojao u prvim ljudskim genima. metafori~no. dakle i za `ivo bi}e i za du{u – koja je. Odabrao sam dva. ili ne postoji stvaranje pa. ono svrstava stvari sa kojima se sre}e u kategorije: recimo u kategoriju hranljivog uop{te – apsorbuje ih i one su deo njegovog metabolizma – ili ne-hranljivog koje odbacuje. u milijarditom delu sekunde pre Big Benga. posledi~no. postoji i ne{to novo. Posledi~no. `iva bi}a. prev. posledi~no. {ta }e se dogoditi sto hiljada godina posle Hrista – sve ovo je ve} bilo u njemu. ne-poslati (ovo je vrlo lep neologizam3. Ovo je ~udovi{na metafizi~ka pozicija koja podrazumeva negiranje stvaranja kao stalno stvaranje i postojanje novog. moglo bi se banalno re}i: ne-svodivi). dakle poredak. na primer. Kastorijadis koristi pridev aperistaltos i to je zaista neologizam u gr~kom jeziku. ili. niti je mogu}e svesti nove oblike na one koji su ve} postojali. nesavr{enog smisla. ovo {to govorim. ali iz istog razloga je Bi}e svet (kosmos). Ovde jednostavno `elim da poka`em slede}e: u oba slu~aja. `ivi i funkcioni{e unutar neke vrste primitivnog. – Prim. sve ono {to sutra mo`e da pomisli neki filozof. ili preciznije. koji je i sam manje ili vi{e organizovan kao ukupnost. ve} je sadr`an u beskona~no zgusnutoj materiji koja je postojala u trenutku Big Benga. Haos jeste Bi}e jer je stvaranje oblika ni iz ~ega. 3 . zamisliti se nad bogatim primerima zna~i do}i do zaklju~ka o op{tim idejama. Sve ovo je ve} postojalo. koliko god bilo jednostavno.

Kada jedan ~ovek. Ovo je smisao `ivota. Naravno da stvara hemijske supstance. postoji u svetu smisla (smisao o kome govorim nije nebeski. Ako sada pogledamo du{u vide}emo da i du{a. toliko poistovetio s dru{tveno imaginarnim zna~enjem naroda. u du{i uo~avamo da smisao i dalje postoji. nacije. da upotrebimo Aristotelov izraz. dakle samo-stvaranje. i ta uzajamna povezanost stvara jednu sveobuhvatnu situaciju koju poku{ava konstantno da odr`i). za njegov opstanak. Ono {to predstavlja smisao za du{u. srbizmom. ali kao {to je dokazao Veler. ~ak i uzro~ne veze koje su korisne za njegovo pre`ivljavanje. ovaj smisao zna~i uzajamnu povezanost koja prevazilazi prirodne zakone. a ~ega nema u prirodnom svetu. te stvari se menjaju – na pitanje razlike izme|u du{e i tela. kao {to je to slu~aj sa `ivotinjama. ali ne postoje unutra{nje uzajamne veze koje su. ima neku svrhu. razlike koja je. na primer. ubija ili je ubijen za. poput nekih starih vitalista.KASTORIJADIS: ^ETIRI PREDAVANJA Druga~ije re~eno. Me|utim. u jednom smislu. svako `ivo bi}e stvara od sebe. u svim njenim slojevima. recimo. ne mislimo. Dakle. da `ivot stvara nove hemijske supstance. ali se pod tim podrazumeva ekstremna razlika u odnosu na smisao `ivog bi}a. Toliko o `ivom bi}u kao stvaranju. Ni jedna galaksija ne poku{ava da o~uva sebe kao galaksiju. usmerene ka nekoj svrsi i koje nemaju nikakvog smisla ako nisu povezane s ovim smislom. i mo`e da ne slu`i nikakvoj drugoj svrsi osim postojanju smisla. za sebe. religije (pravoslavne. To da se pitamo za svrhu u stvari zna~i da je svaki `ivi organizam entelehija (enteleheia). njegova svrha je samoodr`anje i o~uvanje vrste – da ne idemo dalje – ali da bi mogla da se ostvari ta svrha potrebno je da postoji uzajamna povezanost koja ima funkcionalni smisao. veliku Srbiju ili nezavisnu Bosnu. jesu ove funkcionalne uzajamne veze. jedan svet unutar kojeg postoji. godine s ureom. Dakle. naime smisao du{e nije vi{e funkcionalan. Ni jedna planina ne poku{ava da sebe o~uva i odr`i kao planinu. islamske). Jedina psihi~ka funkcionalnost koja postoji. ona se odr`ava. helenizmom. ideokrati~an. ne slu`i vitalnim funkcijama `ivog bi}a. svet `ivota jeste svet smisla. ako tako mogu re}i. u meri u kojoj postoji. potpada pod odre|ene zakone i u nekom trenutku propada. pravoslavnim 61 . unutar kojeg postoje odre|ene veze. supstance koje stvara `ivot mo`emo da stvorimo i u laboratoriji. sve. Ovo se mo`e uo~iti i kod iskrenih neo-darvinista koji su primorani da ispituju neku temu po~inju}i od svrhe promene nekog organizma. Ona postoji. niti bilo kakva kolektivna ili individualna funkcionalnost. jeste da se taj ~ovek. a na takvu uzajamnu povezanost sa funkcionalnim smislom ne nalazimo u prirodnom svetu. U du{i. Dakle. ~ak nemogu}a. vrati}u se ne{to kasnije. uzajamne povezanosti. mislim 1832. od po~etka. Kada ka`emo da je `ivot stvaranje. u tome ne postoji nikakva biolo{ka funkcionalnost. ono {to stvara `ivot. dakle du{a tog ~oveka.

Naravno. Kao {to sam rekao. a druga 8 nanometara. ve} je to ne{to {to zavisi od pozicija subjekata). U prirodi fizi~ara postoje talasne du`ine. ugovoru (dogovor. {to nema nikakve veze s na{im ~ulima kao takvim. ako ho}ete. da je u stanju da `rtvuje svoje biolo{ko postojanje za spas tog smisla. vidimo boje. u trenutku kada ga ubiju u ratu. ugovor ovde ne treba shvatiti u banalnom smislu. ako se ne varam. ili bilo {ta drugo. od trenutka kada postoje }elije koje su osetljive na odre|ene talasne du`ine – i. ne ose}amo. ultraviolentne i druge zrake ose}amo samo kao katastrofalne posledice. godine. u meri u kojoj postoje }elije koje ose}aju talasne du`ine. I rekao sam da se ovi oblici ne mogu svesti jedan na drugi. boje ne postoje u prirodi fizi~ara. Plavo i crveno smo sami stvorili. naravno. Na primer. U su{tini Demokrit ka`e da ne postoji ni{ta drugo osim atoma i praznine. Osnovna karakteristika ljudske du{e je njena ne-funkcionalnost. ali svakako u sopstvenim o~ima u trenutku autodestrukcije.4 Ne{to sli~no mo`emo da ka`emo i za savremenu fiziku – samo {to nas to mo`e odvesti predaleko. takvo obja{njenje ne mo`e da postoji. . ili. ni jedno razumljivo matemati~ko obja{njenje koje ka`e: „s obzirom na ~injenicu da postoje talasne du`ine od 4 nanometra i s obzirom na to da je mre`nja~a oka takva. od 1886. ~injenica da jedna talasna tu`ina iznosi 4 nanometra. Dakle. Jer postoje i druge talasne du`ine koje ne ose}amo – radio talase. haos je direktno povezan sa ~injenicom da je Bi}e konstantno stvaranje. mo`da i realno. ve} na neki na~in bez razloga. to ima neku biolo{ku funkcionalnost – logi~no je da neko tvrdi kako }e neki `ivi organizam 4 Nomo thermon. nu`no vidite plavo“. nije razlog zbog koga jedan vidimo kao plav a drugi kao crven. Ovo je jedna stara pri~a u filozofiji koju je znao jo{ i Demokrit kada je rekao da toplo i hladno postoje po zakonu.tre}i program LETO–JESEN 2009. na primer. ili. Nismo ih stvorili arbitrarno. Na primer. potreban je aparat da bismo ih osetili i. Dakle. talasi nisu obojeni. Ovaj smisao naj~e{}e postaje dublji smisao od svih ostalih koje du{a mo`e da predlo`i samoj sebi. dakle ne postoji ni{ta – i na ovom mestu u su{tini do`ivljavaju brodolom svi poku{aji svo|enja ljudskog sveta na prirodni svet – ne postoji ni jedno razumljivo obja{njenje. to nam je omogu}io Herc. Mogli bismo da vidimo neku neimenovanu boju. seksualno zadovoljstvo. Ono {to se biolo{ki mo`e objasniti jesu postoje}e reakcije organizma. Poku{ao sam da ovo poka`em na primerima `ivog bi}a i du{e. po dogovoru. Pozabavi}u se sada jednim drugim slu~ajem. 62 helenizmom i tako dalje. nomo psyhron etei de atomon kai kenon. naime slu~ajem slojeva prirodnog bi}a. Stvaranje ~ega? Stvaranje sveta i stvaranje svetova i stvaranje oblika. njena funkcionalnost u odnosu na samo jedan smisao.

koji je. jer stvarni svet u kome svakodnevno `ivimo nije zaista euklidovski – postoji perspektiva. dok objektivno postoje samo talasne du`ine. Dakle. 63 . Ove boje. svet svakodnevice u filozofskom smislu. Me|utim. ili ovaj sto. takve kakve jesu. povratak u svet svakodnevnog iskustva u kome postoje boje. ~vrsta tela. ili ima postojanje ni`e vrednosti. temperature. ali da bi to otkrio. koje je filozofija oduvek prezirala kao „subjektivne“. svet fenomena. sto. koja odgovara plavoj boji“. Jer. a ne u skladu s nekom drugom. da bi to potvrdio i dokazao treba da pogleda skale koje se kre}u na malim instrumentima. ako ne iluzija. Na isti na~in i teoreti~ar op{teg relativiteta. ja vidim vas. treba da koristi instrumente koji su konstruisani u skladu s Euklidovom geometrijom. sve ono {to otkriva klasi~na fizika treba da se potvrdi i obistini u svetu svakodnevnog iskustva. Dakle. postoje boje. Da bi njegovi dokazi bili ispravni ovi instrumenti treba da budu {to je mogu}e vi{e euklidovski. ili neke druge boje za koje nismo ni ~uli. crni sako. fizi~ar tvrdi „ovo je talasna du`ina talasa. sto je ~vrst i tako dalje. a koja je u stvari kao zvezdano nebo u minijaturi. jednostavno su talasne du`ine. upravo jesu tvorevine biolo{kog bi}a koje se razlikuju od biolo{kog bi}a do biolo{kog bi}a. nije logi~no da tvrdi kako bi trebalo da vidi ta~no ono {to mi nazivamo plavo ili crveno. specijalni aparati ili opti~ka pomagala i tako dalje. ili obrnuto. {ta da ka`emo? Da je fizika redukovala svakodnevni svet. kada posmatrate vozne {ine. kao {to bi to rekao Edinkton u predivnoj knjizi Priroda prirodnog sveta (1927). jer nam je poznato da postoje vrste koje vide ultravioletne zrake. godine. ali i neke druge – na primer p~ele i kornja~e – koje vide polarizovanu svetlost koju mi ne vidimo i za koju su nam potrebni. ~estice i tako dalje? Ovo bi bila velika filozofska gre{ka. Ovo je svakodnevni svet. Dakle. Dakle. na razdaljinama koje su na ovoj skali astronomske (odgovaraju udaljenosti Sunca od planeta). da bismo je videli. Unutar te praznine. svetlo. Ono {to postoji jesu talasne du`ine koje nisu ni crveno ni ni{ta.KASTORIJADIS: ^ETIRI PREDAVANJA videti razli~ite stvari analogno razli~itim talasnim du`inama. do izvesne granice. paralelne linije {ina se seku u daljini – i to je svet svakodnevnog iskustva. svet koji opa`amo i da nam poru~uje kako je sve to. kao {to je to uo~io veliki fizi~ar Hajzenberg – oko 1935. ovaj sto nije ni{ta do praznina. s vremena na vreme postoje naelektrisane ~estice koje nadra`uju moje taktilne }elije i zato {to su moje taktilne }elije grube. onda svakako samo subjektivni do`ivljaj. Za klasi~nog fizi~ara ovaj svet ne postoji. zato {to su „slavni“ sekundarni atributi. ose}am ovu povr{inu kao konstantnu i ~vrstu stvar. postoji jedan sloj u kome me vi ovde vidite. da bi dokazao da je prostor ili prostor-vreme ~etvorodimenzionalnog svemira zaista zakrivljen. euklidovski. ali velika gre{ka i same fizike.

Nave{}u primer iz Kantove filozofije – mislim da ve}ina ovde prisutnih slu{alaca jesu filozofi ili da bar prate predavanja iz filozofije – koja je ulo`ila veliki napor da poka`e kako nikada redukcijom ne bismo mogli. u ve~no bivstvuju}e. jer klasi~ni prirodni svet zavisi. kao {to sam to poku{ao da poka`em. ako se tako mo`e re}i. od sveta svakodnevice. ono {to mo`emo da shvatimo shvatamo u stepenu u kome oblikujemo ono {to shvatamo. dakle u jedan sveukupan red. zato {to je stvaranje o kome govorimo upravo stvaranje oblika. ali ne}emo mo}i da tvrdimo da je a uzrok b. koji ima. Mislim da sada mo`emo da ka`emo kako znamo da je Bi}e haos ili ambis. dakle. Drugim re~ima. Drugo. da u svim slu~ajevima koje smo uo~ili b sledi iz a. niti da ima drugorazrednu vrednost u ontolo{kom smislu. zato {to imamo jednozna~nu ideju nu`nog sleda u vremenu. Za sada je sve u redu. Isto bi moglo da se ka`e i za kategoriju kauzaliteta. to zna~i da ve} imamo kategorije jedinstva ili mno{tva koje koristimo. da bismo ga oblikovali – i to je samo na prvi pogled paradoksalno – ono treba da bude ve} oblikovano samo od sebe. koju nikada ne mo`emo redukcionisti~ki da shvatimo kao ideju nu`nog sleda. ni na koji na~in. postoji i prema epistemologiji. jer postoji jedan sloj. Ili. vrednost koju ima sloj u kome postoje molekuli i atomi.tre}i program LETO–JESEN 2009. postoji i prema ontologiji. zato {to. poredak? Pre svega. za koji ne mo`emo da ka`emo da je nepostoje}i. „objektivno“. u svakom slu~aju do stepena koji se mo`e oblikovati. niti da je jednostavno iluzija. 64 Ovaj svet – za koji bi neki nepristojni klasi~ni fizi~ar rekao da ne postoji – postoji po istom pravu po kome postoji i klasi~ni prirodni svet. Pretpostavimo sada da smo kantovski subjekt smestili u dechomenon ili u chora iz Platonovog Timaja. Sada je pitanje – ako mogu da upotrebim jednu metaforu – za{to se u ovom haosu prenapre`e jedan svet i kako se taj haos prenapre`e u jedan svet. iz razloga koje sam poku{ao da objasnim. to je svaki put stvaranje nekog oblika i to nekog oblika koji je relativno odre|en. pre svega zato {to je neiscrpno i zato {to njegovo slojevito uobli~avanje pretpostavlja neprestano stvaranje iz ne-bi}a. a ne bilo ~ega. ideju jedinstva ili ideju kauzaliteta. njegov dokaz zavisi. u okolinu u kojoj nikada ni{ta ne}e biti de- . u starogr~kom smislu. da izvedemo iz fenomena. Ako ka`emo da postoje mnogi fenomeni. treba da ka`emo da postoje mnogi fenomeni. kvark. Me|utim. Molekuli i atomi tako|e ne postoje u nekom osnovnom sloju. svi ti slojevi su u stvari slojevi Bi}a koji imaju isto ontolo{ko pravo postojanja i ne mogu se svesti jedan na drugi. recimo. sloj unutar koga `ivimo. „subjektivno“. Reducionisti~ki ovde zna~i da najvi{e {to bismo mogli da ka`emo jeste da to va`i za 99 od 100 slu~ajeva. recimo. da bismo mogli da govorimo o fenomenima. Dakle. bilo kako bilo. Dakle.

da bi ih ovi oblici mogli da organizuju. 65 . do odre|enog stepena. smatrao i Aristotel).KASTORIJADIS: ^ETIRI PREDAVANJA finisano na isti na~in. Saznanje je upravo poku{aj da se ono {to mislimo. U vezi sa tim da se du{a `ivotinje razlikuje. bar kod primata – dodu{e – smatram da ona postoji kod svih `ivih bi}a. a ne odraz onoga {to mislimo u onome {to jeste. kada govorim o du{i. pojavljuje se novi oblik haosa kao ekstremna imaginacija unutar ljudske du{e. niti oblici na{e introspekcije. naro~ito vas koji stojite – koji }e vam biti ilustrativniji od prethodnih. pojmove i slike za stvari za koje tvrdimo da se ne mogu izraziti ovakvim re~ima ili slikama. Govorim o du{i za koju je Heraklit rekao: „Granice du{e u hodu na}i ne}e{. Zavr{io bih jednim primerom – nadam se da vas nisam mnogo zamorio. dakle. jednostavna i ~ista neodre|enost. kao {to je to. Naravno.“ Taj duboki logos je haoti~ni karakter du{e i istovremeno njen antifunkcionalni karakter. polovina koja nedostaje Kantovoj filozofiji je slede}a: naravno da su i jedinstvo i su{tina i kauzalnost zaista oblici a priori na{eg mi{ljenja. nisu. Dakle. treba da budu mogu}i-za-organizovanje sami po sebi. ~itava ova rasprava po malo je paradoksalna jer smo primorani da u terminologiji koristimo uobi~ajene re~i. ose}anja i `elja. uostalom. makar pregazio svaki put: toliko dubok (bathyn) logos ima. kao {to sam to ve} nagovestio. zato {to ovde imamo. Za{to mo`emo da govorimo o haosu kada govorimo o du{i? Prvo. treba dodati ~injenicu da je smisao za sebe disfunkcionalan. ali ovi oblici a priori ne bi imali nikakvog zna~aja da ne postoji ne{to u fenomenima {to korespondira sa oblicima. To ne zna~i da ih sve na isti na~in defini{emo. {to zna~i da nisu Platonovo ve~no bivstvuju}e. Da li bi neko mogao ne{to da u~ini s kategorijom jedinstva za koju se pretpostavlja da je ima u glavi? Na koji na~in bi mu poslu`ila kategorija kauzaliteta? Ni na koji. Kada je o centralnom nervnom sistemu re~ ovde imamo pojavljivanje smisla i smisla za sebe. ili bar neko slaganje onoga {to mislimo i onoga {to jeste. Oni su ve} definisani sami po sebi. nije vi{e funkcionalan.) Dakle. To odgovara jednom novom obliku. Ovo iznosim u prilog ideji da postoji svet i da taj svet nije stvorilo na{e mi{ljenje a priori. susretne sa onim {to je ve} po sebi definisano u Bi}u. ali i u odnosu na centralni nervni sistem. u fenomenima koje ti oblici organizuju i koji. stvaranje ljudske du{e uop{te kao polja toliko razli~itog u odnosu na biolo{ku du{evnost (jer svakako postoji neka biolo{ka du{evnost kod `ivotinja. a ne o du{i kod biheviorista ili neurofiziologa ili kod predstavnika dana{njih takozvanih „saznajnih“ nauka. na neki na~in. dakle. drugim re~ima. kao neprekidni tok predstava. jer nikada ne bi bilo mogu}e da ga stvore. govorim o du{i kod Heraklita ili kod Frojda. kao {to sam ve} rekao. pojavljivanje ni iz ~ega. (Naravno. naime primerom ljudske du{e.

a bili ste veseli. {to zna~i da su du{a i telo neodvojivi i da se. odjednom vam pada na pamet ne{to drugo. oboleva od psihi~ke anoreksije: odbija hranu protiv svih telesnih i biolo{kih zakona. Za{to su telo i du{a neodvojivi? Prvo. Ali nije samo to u pitanju. ne postoji ni u jednom drugom polju Bi}a. pojavljuje se iz jednog ambisa (ono „{to nam pada napamet“. Ovo bi}e se ra|a kao posebno. iz vas dolazi jo{ ne{to. teku `elje. [ta zna~i napili smo ga? Stavili smo odre|ene molekule alkohola u krv i ti molekuli su se sreli s ne~im. totalitet definicija. ali je uglavnom du{a. Mislim da sli~na situacija. recimo. 66 ^ovek i ljudska du{a nisu logi~ko bi}e kako neki tvrde. kao du{a i telo. Bilo bi dobro da ovo potkrepimo kratkim povratkom u istoriju ovog bi}a i njegove su{tinske momente. niti da ka`emo da je neodvojivo. s druge strane. jedinstveno ljudsko bi}e. razdvojivi. Ve} ovde postoji ne{to {to prevazilazi i najelementarnije logi~ke kategorije. . Odakle vam to dolazi? Ne dolazi vam spolja. jeste jedno bi}e koje govori. po~e}e da ~ini stvari koje ina~e ne bi ~inio. mo`emo uveriti – paradoksalno – da su. i za{to imaju takvo dejstvo a ne neko drugo – mislim da nemamo odgovore niti da }emo ih ikada imati. to prekida tok predstava i donosi sa sobom drugu predstavu i. Ovaj tok je nemogu}e zaustaviti ma {ta ~inili. dakle. ili neki ra~un. prev. teku ose}anja. na kom ta~no mestu i za{to. na neki na~in. Ti molekuli nai{li su na ne{to {to nije molekul. neprekidni tok predstava. U ovo se mo`emo uveriti ve} kod beba u nekim patolo{kim slu~ajevima – patolo{ki ili nepatolo{ki u pitanju su stvarni slu~ajevi – gde se beba okre}e u sebe. Postoji. kako bi to rekli stari Grci. a da niste svesni predstave koja vam je pala napamet i koja je povezana s ovom promenom. {to „nam dolazi“ ra|a se iz ambisa) i ne mo`e da postoji druga~ije ve} samo daju}i i sebi i onome {to mu pada napamet (jedna veoma lo{a metafora) neki oblik. ose}anja i `elja. s centralnim nervnim sistemom. i nastavlja da te~e i teku}i teku predstave.tre}i program LETO–JESEN 2009. Sadr`aj du{e i njeno funkcionisanje zavise od funkcionisanja tela. Naravno. odjednom ste melanholi~ni. Gde su se sreli. a du{a je taj neprestani. kao {to to znamo od davnina. zato {to postojanje du{e zavisi od postojanja tela i uop{te i apsolutno (ako uni{tim ne~ije telo. Za{to? Zato {to ne mo`emo da ka`emo da se telo mo`e odvojiti od du{e. menja se va{ thymos5. menja se va{e raspolo`enje (Stimmung) i tako dalje. Ovo {to se pojavljuje na ovaj na~in i {to je po sebi i za sebe haoti~no kao stalno stvaranje. Postoji ne{to psihi~ko {to pretvara 5 Du{a. ~ak i kada mislite logi~no i kada poku{avate da spremite neku raspravu. – Prim. i onda? [ta se doga|a? Niko ne zna {ta se doga|a. ili ga napijemo. odjednom. bar koliko znam. Za{to? Zato. uni{ti}u i njegovu du{u). ne pada sa tavanice. Ako nekome damo neki narkotik.

kao {to pokazuju autisti~na deca. ili. kod autisti~ne dece. potrebom (ona nije apsolutna kao {to to pokazuju anoreksi~ne bebe) i socijalnim faktorom. interveni{e Darvin. koji su manje-vi{e poznati. dakle prisustvom drugog. nisu promenili uverenja. ve} ja jesam ovaj stalni razvoj predstava. sti`emo do jedne nove organizacije: organizacije socijalizovane individue. prisustvom majke (ni to nije apsolutno. Ova socijalizacija i sama postoji zahvaljuju}i delovanju jednog drugog haoti~nog sveta na haoti~ni svet du{e. postoji ono neshvatljivo za kategorije klasi~ne logike – odvojivo i neodvojivo. Ne ka`e ego „imam predstave“. {to se. \ordano Bruno je tvrdio da se zemlja okre}e. ~ak i ako nije. koji su se predali. ovde je u pitanju ne{to {to ne mo`emo da mislimo druga~ije nego kao razli~ito. zajednice. Na{i snovi. u snu. sve dok ga nisu spalili. jer da to nije slu~aj ova `iva vrsta bi prestala da postoji i ne bismo bili ovde da govorimo o njoj). ova svemo} i ja (ego) su neodvojivi. Dakle. Ona nije svemo}na u smislu „ja sam svemo}an“. me|utim po pravilu to je tako. odbijanje kontakta s okolinom. Ali. Dakle. jer ~inimo bez ikakvog odupiranja sve {to `elimo i tako dalje. Dakle. to jest dru{tva. Ova je organizacija veoma paradoksalna jer se kao prvobitna psihi~ka monada mo`e okarakterisati ono {to se ~ini razvijenim i celim. ako se usudimo da hipoteti~ki rekonstrui{emo psihi~ko stanje. Me|utim. ne „`elim“. Izme|u ~itavog niza lavirinata i avantura. ali {to koegzistira ispod ta~ke identiteta unutar prvobitne du{e koja i dalje postoji u du{i svakog od nas. koji su u~inili suprotno. Na primer. institucionalizovanja dru{tva. u dubini du{e. pokazuju da ideja svemo}i nastavlja da postoji i samim tim pokazuju apsolutnu egocentri~nost. u ne{to {to uti~e na to da beba ne `eli da jede. Ako sada pogledamo du{u kao takvu. tako da moramo da je hranimo ve{ta~kim putem. Ovaj prvi svet. bar delimi~no. dru- 67 . Kao takva ona predstavlja elementarnu organizaciju. Postoje ljudi koji ni pod najgorim mukama nisu priznali. uo~avamo da se Bi}e pojavljuje kao psihi~ka monada koja je zatvorena u samu sebe.KASTORIJADIS: ^ETIRI PREDAVANJA ono {to kod drugih beba dovodi do pla~a i do toga da tra`e hranu. recimo. ve} „ja sam svemogu}“. sadr`i i stvara svet po sebi i za sebe. razlikuje od ~oveka do ~oveka. nisu odali policiji. na primer. ali i svih nas. {to bez sumnje predstavlja suptraktivno razmatranje. na neki na~in. kada se neko odupire mu~enju. naravno. ono {to izgleda kao jedinstvo i apsolutni identitet. raspada se delovanjem i telesnom dimenzijom. tamo gde ne dopire logos – samo poku{avamo da dopremo do nje posredstvom lo{e stvorenog jezika – vide}emo da je du{a zatvorena sama u sebe. novoro|en~eta. poznatijim slu~ajevima. igra~ke na{ih `elja. jer u snovima – bar je to slu~aj u snovima gde se ostvaruju `elje – svi ostali su. ima i nekih drugih. kao {to je bio Galilej. na neki na~in neopisiv. koji se stvara. u ovo se mo`emo uveriti i u drugim. Dakle. ve} jesam `elja koja se istovremeno pojavljuje u reprezentaciji i ostvaruje se u njoj. kao {to se kasnije ostvaruje. kasnije. da je svemo}na.

to je uobi~ajen san koji sanjamo svi bez obzira na svoju jedinstvenost. ona je ambasador dru{tva i istorije. paranoici i drugi. kao {to to ta~no ka`e Frojd. u kojima se vra}amo na trenutak u kome odgovaramo u {estom razredu osnovne {kole.tre}i program LETO–JESEN 2009. a njegovi snovi.. tako|e. ili razli~ite vrste kategorija. nije u pitanju anatomski pupak. Postoji veoma lep odlomak u Tuma~enju snova. zato {to u toku tuma~enja uvi|amo da na tom mestu postoji klupko ideja sna. i na tom mestu imamo jo{ jedan raskid sa onim {to znamo iz fizike i iz biologije. nejedinstvo i apsolutno jedinstveno koegzistiraju na na~in koji nema nikakav primer ni u jednoj drugoj sferi Bi}a – ni u galaksijama. S gr~kog prevela Aleksandra Zistakis . svesno-nesvesno. postoji uvek jedno mesto koje treba da ostane mra~no.. a ne samo ne`no lice koje daje mleko. Svako od nas je i svet i haos: Svet – zato {to smo relativna organizacija. na primer. ili pola`emo prijemni ispit. za novoro|en~e i bebu. manje-vi{e definisani. koji }u parafrazirati. ovaj pupak sna je. kao {to me|u psihoti~arima postoje shizofreni~ari. Ova nova organizacija dru{tvene individue i sama je. civilizacije. tri miliona godina. istovremeno haoti~na. ve} mislim da je Frojd mislio na delfski pupak. majka zastupnik toga sveta. postoji okean ~iju dubinu ne mo`emo izmeriti. Koegzistencija svih tih oblika ra|a ovaj novi oblik – `ivo ljudsko bi}e. Ova organizacija sveta nije formalnologi~ka organizacija. koji imaju manje-vi{e histeri~an karakter a da nisu histeri~ni ili opsesivni. u kome se ka`e da ~ak i u snovima koji su izanalizirani i istuma~eni na najbolji mogu}i na~in.) Dakle. ili branimo doktorsku disertaciju. ona je svakom svojom re~i predstavnik ~itave istorije humanizovanja ljudske vrste. postoje ljudi koji imaju manje-vi{e opsesivno-kompulsivni karakter. u jednoj re~enici – koju potpisujem. Postoje kategorije ljudi. haos – zato {to svakog trenutka postoji mogu}nost pojavljivanja druga~ijeg. ego–superego–id. koje istovremeno ra~una i sanja. ta apsolutna jedinstvenost svakog ljudskog bi}a koegzistira s oblicima koji su manje-vi{e op{ti ili univerzalni. Ispod tog mesta postoji haos. odraslo je i ludo i hoda i pretpostavlja i peva i baca novac u vazduh i voli i ubija. sanjamo ispite. a da se to ne smatra nadmeno{}u – mesto na kome se san oslanja na nepoznato. [tavi{e. Postoje snovi. ni u bakterijama. To mesto Frojd ljupko naziva „pupkom“ sna. nikada ne}e mo}i u potpunosti da se analiziraju. svi mi. koje ne mo`emo da razmrsimo i koje. i tome sli~no. Upravo to jeste najkarakteristi~nija posebnost ljudskog haosa i sveta. opet. na primer razli~ite lingvisti~ke kategorije i tako dalje. na tom mestu prestaje tuma~enje snova. 68 {tvenih imaginarnih zna~enja. kao {to je. U ovom svetu postoje razli~iti oblici. na primer. (Naravno. ne doprinosi o~iglednom sadr`aju sna. razli~iti psihi~ki principi o kojima je govorio Frojd. Dakle.

KASTORIJADIS: ^ETIRI PREDAVANJA UDK: 101:37.01 37. u pona{anje i praksu koji prevazilaze funkcionalno i instrumentalno. u pore|enju s drugim dru{tvima koja su sva. kako duhovno tako i politi~ki. unutar njegovog javnog prostora. Da `ivimo u jednom demokratskom dru{tvu zna~i da se pitamo za sve ono {to nas okru`uje unutar tog dru{tva. ili ne-perceptivna dimenzija izPredavanje odr`ano 24. a poslednjih godina je po malo na lo{em glasu. Nazva}u obrazovanjem sve ono {to u odre|enom dru{tvu. spomenik. bez obzira na to {to je sve vidljivo. da istaknem da je centar na{e teme pitanje: {ta je to {to ~ini posebnim obrazovanje u jednom demokratskom dru{tvu i njegovu vezu u odnosu na samo to dru{tvo i na demokratiju. ali dozvolite da vas podsetim da ni{ta ne bi trebalo da bude razumljivije od teme ovog na{eg razgovora. ili kada gledamo sliku. {ta pod re~ju dru{tvo i {ta. a ne na gr~kom. ili instrumentalno i ima – i to je ono najva`nije – jednu nevidljivu dimenziju u koju ~lanovi dru{tva pozitivno ula`u. odmah je jasno da ona proizvodi mnoge probleme: {ta podrazumevamo pod re~ju obrazovanje. Upravo to pitanje je deo obrazovanja i kao procedure i kao etosa (ethos). februara 1993. ono {to nas zanima i ono {to nas privla~i upravo je ta nevidljiva dimenzija s one strane vidljivog.035:172 69 @eleo bih da govorim o temi koja bi trebalo da se odnosi na sve nas. Naravno. podrazumevamo pod re~ju demokratija? O svemu tome ne}u govoriti. ali ovaj pojam je i tu|ica i nekako lo{e zvu~i na gr~kom. jedno obja{njenje pojma obrazovanje (paideia): da govorim na nekom stranom jeziku. ili kada slu{amo ono {to je na toj partituri napisano. prema tome. @eleo bih. Pomenuo sam nevidljivu dimenziju. naime o temi obrazovanja unutar jednog demokratskog dru{tva. ili partituru. [ta podrazumevam pod re~ju obrazovanje objasni}u kasnije. ~ak i ona najprimitivnija. imala ono {to `elim da nazovem obrazovanjem. ili jednim oblikom civilizacije. godine u Aleksandrupoliju na sve~anoj ceremoniji inauguracije Kornelijusa Kastorijadisa u po~asnog doktora Demokritovog univerziteta Trakije. 1 OBRAZOVANJE I DEMOKRATIJA1 . pitamo i za na{e obrazovanje. me|utim. Drugim re~ima. kona~no. rekao bih kultura. prevazilazi ono {to je jednostavno funkcionalno. samo }u ta pitanja dodirnuti. Najpre. ono {to se odnosi na javnu pojavu onog imaginarnog – u strogom smislu – toga dru{tva i imaginarnog poetskog – u {irem smislu – onako kako se to poetsko imaginarno otelotvoruje i uklapa u dela. pa se. Kada imamo pred sobom neku knjigu. skulpturu. ~im izgovorimo re~enicu: mesto obrazovanja unutar jednog demokratskog dru{tva.

pojavljuje se prvi put u gr~kim demokratskim polisima. ili taktilnost samo pretpostavka. na delimi~no licemerje ove fraze. svoje vrednosti. Demokratija je dr`ava demosa. svoj zna~aj. po svojoj prirodi. dakle. kao {to je svima poznato. ili ~ujnost. na novogr~kom. vekovima i milenijumima izlagao opasnosti kroz rasprave i politi~ke borbe. druga~ije re~eno. ali nam dozvoljava da se bar zapitamo: gde. Ne obaziru}i se. za sada. ali i nekonvencijalnom smislu. u koje se ubraja i na{a. jednom Zakonu u konvencionalnom. Da bismo se izvukli iz ove kakofonije vrati}emo se etimologiji. zna~aj na kojima i sa kojima }e poku{ati da usmeri svoj `ivot i da mu podari smisao. ustavom. u svom nazivu imala ~etiri re~i koje su u stvari bile ~etiri la`i: Savez Sovjetskih Socijalisti~kih Republika. dakle. Naravno. ~ujno ili taktilno – ali za koju je ova vidljivost. ovo eksplicitno samouspostavljanje. Unutar neke demokratije narod je suveren. vrednosti. deklaracijama o pravima ~oveka i gra|anina. osloni}u se na nju da bih izveo njeno zna~enje koje se ne mo`e tako lako osporiti. individualnom `ivotu i u na{em socijalnom delovanju – treba da bude predmet odluke i obezbe|ivanja zakona koji ni jedna individua ne bi mogla sama ni da stvori ni da izvr{i. Unutar ovog zakona individua. na kraju krajeva se zasniva de jure i de facto na kolektivnom zakonu. druga~ije. Demokratija je svakako pojam koji. autonomija koja je. sve do svog raspada. Stvarna individualna sloboda – ne govorim ovde o filozofskoj ili psihi~koj slobodi ve} o slobodi koju mo`emo da ostvarimo u na{em li~nom. Ne zaboravimo da je jedna od najgorih tiranija koju je ~ove~enstvo ikada upoznalo i dr`ava koja je bila najuspe{nija u svojoj tiraniji. mo`e da defini{e i utvrdi pravila. vlast naroda. bar formalno. narod donosi zakone i Zakon. samo uspostavlja svoja pravila. jer se od davnina. umereno ili nasilno. Kasnije se ponovo javlja u savremenom zapadnom svetu u jednom druga~ijem smislu – prema nekim mi{ljenjima u {irem. dakle. koja podrazumeva autonomiju. dru{tvo stvara svoje institucije i svoju instituciju. ili. u kojoj se zemlji danas usu|uje bilo ko da tvrdi da je ostvarena vlast naroda? Me|utim ova vlast je upisana u ustave zapadnih zemalja. Dru{tvo je autonomno. prema . zahteva {iru raspravu. koja je pretpostavka autonomije. Me|utim. zagarantovana zakonom. samouspostavlja se o~igledno i ekspilcitno. imenom narodnog suvereniteta. ne mo`e da postoji druga~ije nego kroz vidljivo. naravno. Autonomija. Autonomija ili sloboda. i zato {to je decenijama u zapadnom svetu bio prostituisan. ili. Dodajmo. sa svoje strane.tre}i program LETO–JESEN 2009. Upravo je ova autonomija glavni cilj na{eg politi~kog programa. filologija nam ne dozvoljava da razre{imo politi~ke probleme. individulna sloboda je istovremeno nemogu}a bez autonomije. 70 van onoga {to se direktno ~uje – ona.

zakonom i kolektivnim pravilima i ni{ta se u tome ne menja kada se. pojave veliki. kao {to je slu~aj u mitskim ili primitivnim zajednicama. na ovaj ili onaj na~in. Naravno. ve} u smislu da su to zajednice ~ija se institucionalizacija zasniva i oslanja na mitove. Ka`em raskid sa svim prethodnim dru{tveno-istorijskim re`imima zato {to su ti re`imi u stvari re`imi institucionalizovane heteronomije. Na taj na~in. ali i izvor i temelj svakog pravila. u op{tem smislu. mudri i bezbrojni komentari zakona u Talmudu. ali u pitanju je su{tinsko jezgro velikih dela koja su nam ostavili na{i preci. Me|utim ta dela. nazvati su`avanje zna~enja. dakle u njima se izvor i temelj zakona. u ono {ta treba ili ne treba da ~inim. Smisao njihovog `ivota je dat. Samim tim nije mogu}e dovesti u pitanje institucije. Dakle. ili ~ak i eti~ki problem zatvoren a priori. ova autonomija ozna~ava raskid sa svim prethodnim dru{tveno-istorijskim re`imima i za posledicu ima stvaranje demokratije. bez mogu}nosti prigovora. Mitske zajednice ovde ne treba razumeti u smislu zajednica o kojima govore mitovi. bilo da sveto ili posve}eno razumemo u okviru prostora politike. on je utvr|en a priori i na taj na~in je ne{to zagarantovano. Ova dela oja~avaju institucionalizovana zna~enja bilo da se odnose na obo`avanje bo`anskog.KASTORIJADIS: ^ETIRI PREDAVANJA nekima u u`em – i na druga~iji na~in. Transcendentalni u jednom apsolutnom smislu kao u monoteisti~kim dru{tvima. To va`i i za obrazovanje u smislu u kome ga ja shvatam. samo trenutno. nije mogu}e dovesti u pitanje niti sumnjati u ono {to je va`no ili neva`no. s posve}enim. Ono {to treba da ka`e svako u bilo kojoj situaciji diktirano je. kao i tradicionalni islam. ovo je samo jedan vrlo grub opis. ili zapovesti koje su uspostavili na{i preci. na kraju krajeva. Dakle. evropski srednji vek i isto~ni i zapadni. delikatni. One su determinisane jednom zauvek. U heteronomnim dru{tvima to va`i i za pojedince. nalaze u ravni sa svetim. u odnosu na realnost `ive zajednice. su`avanje zna~enja ili mo}i ili vrednosti podrazumeva da je ne samo politi~ko ili filozofsko pitanje zatvoreno a priori ve} i da je ono estetski. ti spomenici. u hri{}anskoj ili islamskoj teologiji. u dobro ili zlo. stvarala besmrtna dela koja bi bilo nemogu}e i po malo beskorisno nabrajati. Tako heteronomija koegzistira sa ne~im {to je za nas izuzetno va`no i {to }u. s bo`anskim. odre|uju kao transcendentalni u odnosu na dru{tvo. unutar nekog heteronomnog ili tradicionalisti~kog dru{tva. Ta dela se. Nesumnjivo. heteronomna dru{tva su proizvodila. velike tradicionalne isto~ne monarhije. uvek se nalaze unutar horizonta institucionalizovanih imaginarnih zna~enja. bo`ansko ili posve}eno razumemo u uobi~ajenom smislu. 71 . ne dovode se u pitanje. bilo da sveto. re~ (logos) Bog. bilo da se odnose na apoteozu ili obogotvorenje heroja ili hrabrosti predaka i tako dalje. na primer. transcendentalni. svake vrednosti. svakog zna~aja.

uobli~avanje i metafori~no. pojava premise autonomije u istoriji. ali da je istovremeno i stvaranje (demiourgia). {to su savremenici i {to komponuju koriste}i kontrapunkt. Tako|e je i u skladu s nemogo}no{}u individualizacije stvaralaca. Nije mogu}e. dakle jednu op{tost. nije mogu}e pome{ati stih Sapfo i Arhilohov stih. dolazimo do zaklju~ka da je Bi}e haos. recimo. da jedan Eshilov stih pripi{emo Sofoklu ili. svaki pa i najmanji detalj bio je crkveno kanonizovan. koja uop{te ne proizlazi iz nedostatka informacija. publika u njima nalazi potvrdu i obogotvorenje svojih zna~enja. Postoje utvr|eni i kanonizovani oblici. – Prim. da razmi{ljamo. napada haos. prilago|eno i uskla|eno s posebnim na~inom civilizacijske temporalnosti dru{tava. razmi{ljamo ili prosu|ujemo ono o ~emu mo`emo da mislimo. Na sli~an na~in. bez obzira na ~injenicu {to nismo filolozi. Kada na neki na~in mislimo. 72 Ako su ova dela i njihovi stvaraoci. ambis. razmi{ljamo ili prosu|ujemo. u slu`bi institucionalizovanih zna~enja. Tako|e. Ovo je. od dela dinastije Song ili Ming. i zna~i: obrazovanje. kada prestanemo da mislimo. bez obzira na to {to su obojica Nemci. prev 2 . oblikovanje. celinu koja je manje ili vi{e organizovana i ure|ena. kolektivne i tradicionalne vrednosti. kao {to je re~eno.tre}i program LETO–JESEN 2009. koje su. `ivot jednog sveca. ~ak i kao seme. sa svoje strane. ako je uop{te mogu}e da prestanemo. kao ne{to nesavr{eno. svojih vrednosti. napada kosmos u starogr~kom smislu te re~i. nije mogu}e da ne razlikujemo Bahovu muziku od Hendlove. ono je vis formandi. istovremeno i kao dru{tvo i kao individua koja prirodno u~eGr~ka re~ morphosis (imenica izvedena od glagola moprhono) ima dvostruko zna~enje: doslovno. u dugom periodu. Kao i na vizantijskim ikonama. sila (dynamis) oblikovanja/obrazovanja2 ili uobli~avanja. i zna~i: oblik. ili neki odre|eni trenutak u `ivotu device Marije. kolektivnom smislu. Ovde je nu`na kratka filozofska digresija. ali znamo da ~itamo. U vreme dvadesete dinastije Faraona vaja se na jedan na~in. koja nije unapred odre|ena i koja. a ne na drugi – druga~ije je nezamislivo. ako tako mogu da ka`em. u smislu paideia. stila i sadr`aja. da prosu|ujemo ljudsku oblast. dela nastala za vreme dvadesete dinastije od onih iz dvadeset prve ili devetnaeste. a ne druga~ije. i potrebno je da ste veliki stru~njak kako biste mogli da razlikujete dela iz dinastije Tang. ako je u pitanju bio. bez temelja. dakle s jednim neverovatno sporim ritmom promene i jednim podzemnim. skrivenim karakterom alternacije pojavnosti. dolazimo do zaklju~ka da je ~ovek u op{tem. Za vreme dinastije Tang u Kini slika se na jedan na~in. da se vratimo modernoj epohi. Stvaranje demokratije. kanonizovane forme. u stvari. drugim re~ima. radikalno menja prethodno opisanu situaciju.

ili. obuhvate zajedno. {to je o~igledno. onom bestemeljnom. stalni poku{aj da se unutar jednog poretka. on je eros i pathos oblikovanja/obrazovanja i uobli~avanja. svaki put. Ono {to nas ovde naro~ito zanima. nisu jednostavno pitanja ideja ili predstava. koji daje haosu. Ova sigurnost i ovo su`avanje. jedan Logos. Dati oblik haosu. ograni~enjem koje se pojavljuje samo kao isto-supstancijalno (homoousian)3 s idejom smisla. imati istu supstancu ili su{tinu kao i ne{to drugo ili neko drugi. Oblik koji dajemo haosu jeste smisao i zna~enje. treba da ulo`i u svet. u dru{tvo. ambisu. haos i bez temelja. on je libido formandi. jo{ jednom. nije ni{ta drugo do upravo ovo oblikovanje/obrazovanje u prvobitnom smislu. unutar jedne forme i predstavu i `elju i ose}aj. ili pathos. pojedine zapovesti ili pojedina svojstva koja }e verovatno nazvati Bogom. ali i `elja stvaranja. na nema~kom. daju}i im tako samo jedan oblik. i ne{to {to ne mo`emo – ili ipak mo`emo? – da ka`emo za Bi}e uop{te. – Prim. on je. To je zato {to je ~ovek bi}e imaginacije i imaginarnog – gde je imaginacija individualna a imaginarno kolektivno i socijalno – i kao bi}e imaginacije i imaginarnog sam ~ovek je sila oblikovanja/obrazovanja (vis formandi). Me|utim. ali takav smisao i takvo zna~enje koji. naravno. on je sila stvaranja. jedno ime. ambis. zasniva religiju – ovde ne mislim samo na monoteisti~ke religije – ne dozvoljavaju}i pri tom ~ove~anstvu mogu}nost 3 Homoousian = homou + ousian zna~i biti iste prirode kao i neko drugi. Smisao koji ~ovek `eli i nu`no. jeste ~injenica da religija mo`e da uspe u tome. oblikovanja/obrazovanja i uobli~avanja. Ova sila. Ne mo`emo. ograni~enje. kako s transcendentalnom sigurno{}u zna~enja – sigurno{}u. u sebe i u svoj `ivot. jedne organizacije. koju ljudska bi}a pohlepno tra`e – tako i sa su`avanjem. Bildung (podsetimo da Bild zna~i slika. ali to ~ini na na~in koji samo ograni~ava haos. jednu sliku. ili `elja. i to je jedna od njenih osnovnih karakteristika. ve} treba da. naravno. jednog sveta.KASTORIJADIS: ^ETIRI PREDAVANJA stvuje u Bi}u. tako|e i sam ambis. jedino ako istovremeno ponudi i ve`e oblik. Religija ima dve prirode. ovo proizlazi iz ~injenice da ona poku{ava da dâ oblik i smisao haosu. jeste ono {to nazivam poetskim elementom ~oveka. obuhvati sve ono {to se pojavljuje i sve ono {to sam ~ovek omogu}ava da se pojavi. poetskim elementom ~iji i sam Logos nije ni{ta drugo do njegov potomak. tvrditi da je ovo ~inila od samog po~etka svaka religija. mo`e mnogo jasnije uvideti na primeru umetnosti. 73 . a ne obrazovanje u konvencionalnom smislu. dakle da ob-jedine unutar jednog oblika. jer ne govorimo toliko filozofski koliko dru{tveno-istorijski. oblik). naravno. oblikovati haos – mislim da je to najbolja mogu}a definicija obrazovanja (paideia) koje se. prev. naravno. Logos je poetska kreacija ~oveka.

ili. 74 stvaranja smisla. Ovo se de{ava ne samo u javnoj sferi ve} i u privatnoj. nismo solipsisti zato {to se na{e stvaranje. Na taj na~in stvarala~ka sila.tre}i program LETO–JESEN 2009. Ovo }e vam se mo`da u~initi paradoksalnim. Jer. Paradoksalno. ljudima koji postoje „sada i ovde“ vra}a mogu}nost da razmi{ljaju o svojoj stvarala~koj sili. oslanjaju na Bi}e. niti u na{em li~nom `ivotu. ali nismo solipsisti. ograni~ava se i rasipa. u istoriji. na{im delovanjem. naime. pathos i ~e`nja (pothos) oblikovanja/obrazovanja i stvaranja. sami smo ve} zato {to govorimo i zato {to govorimo jedni drugima. na{im delima. jer ih pripisuje jednom transcendentalnom bi}u. ako je potpuno. odbacuje ga i u privatnoj sferi individue. To zna~i da smo sami u Bi}u. ono ne postoji u Bi}u. pretpostavljaju priznavanje ~injenice da ne postoji zna~enje Bi}a koje kao skriveno blago treba da se prona|e. u najboljem slu~aju. na{im mi{ljenjem. u stvari. ~ovek. o vis formandi i da pu{taju da radi libido formandi. predstavlja dodirnu ta~ku filozofije i politike. i dodao bih. dajemo oblik haosu i. ponekad trenutno. Lomi se ograda zna~enja i na taj na~in se `ivom dru{tvu. dok Bi}e ne govori ~ak ni kad objavljuje Sfinginu enigmu. Me|utim. to zna~enje nema nikakvu spolja{nju garanciju ili sigurnost. ~ak i na{ govor. kao {to smo rekli. ponekad trajno. Obe pretpostavljaju da mi stvaramo zna~enje i smisao na osnovu onoga {to nema osnovu. to pretpostavlja filozofsku poziciju koja. Na isti na~in kao {to ni Grekova Sahrana grofa Orgata ne crpe svoju lepotu iz neba koje postoji na gornjem delu slike. nezamislivo bez mogu}nosti da svako za sebe stvara smisao svog `ivota. Naravno. na neki na~in. bar kada je u pitanju javna sfera. ali zaista mislim da je tako. da oblikuje/obrazuje ono {to se pojavljuje. posledi~no. odr`avaju}i tako u kretanju ovaj govor i stvaranje u poku{ajima da oblikuju/obrazuju ono {to se samo prolazno i fragmentarno nudi oblikovanju/obrazovanju i {to tako mo`e. nezamislivo bez stvarne individualne autonomije i. zato {to neprestano iska~e iz suo~avanja sa Bi}em. na odre|eni na~in. kao {to se ograni~ava i rasipa pathos oblikovanja/obrazovanja. odnosno vis formand. demokratsko stvaranje odbacuje svaki transcendentalni izvor zna~enja. sami. Me|utim. filozofije i demokratije. koje se od sada ograni~ava na radost prethodnih kreacija ne znaju}i da su to. onda se u demokratskom ili civilizovanom ili obrazovala~kom – ako mogu da se usudim da upotrebim ovde jedan takav . ako prihvatimo da je demokratsko dru{tvo. ~ovekove kreacije. Ako je tako. ali nikada bez opasnosti. ako tako mogu da ka`em. Obe. ve} iz ~itave slike i iz samog slikarstva. oslanjaju}i se na ono {to nema temelj i na taj na~in. za svaku religiju smisao je stvoren jednom zauvek i stvoren je negde drugde. mo`e samo da ga prihvati. u svetu. ako ho}ete. posledi~no.

dru{tvo. Ono {to je mogu}e. Koje je polje zna~enja ne~uvenog i neverovatnog civilizacijskog stvaranja koje karakteri{e ova dva veka? Po|imo od mi{ljenja stvaraoca. ~ak ni najoriginalniji umetnik. naravno. anonimni zapadni umetnik koji tako|e pravi velika remek-dela kao {to su gotske katedrale. Zajednica. u smislu politi~ke i socijalne sile. kao {to ni njegov stvaralac vi{e jednostavno ne mo`e da crpe iz ovog polja pravila svog dela. I upravo se ove su{tinske osobine polja menjaju kada se zasniva jedno demokratsko dru{tvo. ili imaju malo veze s religijom. jeste u~estvovanje u njegovoj stvarala~koj promeni. sami otvoreno stvaraju svoja pravila i svoja zna~enja i na taj na~in individua se poziva da stvori smisao svog `ivota. mogu}e da se uverimo da ulazimo u jednu novu fazu. niti svoj sadr`aj. delo se vi{e ne upisuje unutar polja zna~enja koja su ve} bila kolektivno prihva}ena i institucionalizovana. pa do pedesetih godina dvadesetog veka – dakle hronologija koja je. gotovo neograni~en. smatram. Pretpostavimo zato strogo modernu fazu zapadnog sveta: recimo od sredine osamnaestog veka sa prosvetiteljstvom i posle velikih demokratskih revolucija i relativnog zalaska religija. Ali ko je ovde stvaralac? Nije u pitanju vizantijski agiograf. niti metode svog rada. unutar jednog socijalnog polja zna~enja koje nije samo formalno. kao {to ni publika ne mo`e da priznavanje novog dela osloni na ne{to {to je jednostavno dato. ali posle koje je. materiju dela. niti je u pitanju neki nepoznati. Naravno. ali ne}u vam govoriti o njoj. U tom polju ne nalazi vi{e ni pravila svog oblika. jer uvek se nalazimo i uvek }emo se nalaziti.KASTORIJADIS: ^ETIRI PREDAVANJA neologizam – dru{tvu. Jer veliki umetnici koje znamo u ovom trenutku nemaju nikakve. bar de jure. civilizacijske tvorevine koje su im ponu|ene. unutar konteksta koji je. ovaj prelaz ne treba misliti kao da je u pitanju apsolutan prelaz. na{e stvaranje pojavljuje kao ne{to potpuno izmenjeno u odnosu na pre-demokratska dru{tva. ~ak i u jednom autonomnom dru{tvu. jer mislim da vam je ona bliska. ve} }u govoriti o slu~aju zapadne Evrope. Uvek }emo imati neku vezu sa tradicijom. neko ko radi za slavu svoga Boga. koju ne mo`e niko da izbegne. ili graditelj poput Isidora i Antemija kada grade Svetu Sofiju. ako ni{ta drugo. ili kada su zasnivana bar ograni~ena demokratska dru{tva u dvema fazama istorije koje sam prethodno pomenuo: u anti~koj Gr~koj i u zapadnoj Evropi. Oni sami prosu|uju. slobode za stvara- 75 . Pijanstvo istra`ivanja. Gde je onda ovaj umetnik? Smatram da je ono {to ga pokre}e i ono {to ga ~ini `ivim upravo ono {to }u nazvati trezvenim pijanstvom slobode. na osnovu sopstvenih kriterijuma. Ukratko. potpuno simboli~na. U ovo mo`emo da se uverimo vrlo jasno u anti~koj Gr~koj. me|utim. i tako kona~no sti`emo do na{eg glavnog pitanja.

Moderna umetnost je prestala da bude religiozna. a kroz ovaj prozor ukida za sve nas . u vremenu koje je ponovno na|eno. ali ovi novi oblici se pojavljuju. ali da umetnost ne mo`e da postoji kao umetnost ako ne stvara smisao. samom sebi predla`e cilj. ali je postala filozofska. Mislim da je ovo stvarna osobina pravog. Naravno. umetnik tra`i. Iz toga sledi da je Kant uvideo ne{to veoma zna~ajno – iako ga je deformisao. stvaranja paradigmi. Ostvarenje slobode i ostvarenje vis formandi i libido formandi jeste sloboda stvaranja pravila. kao i stari Grci. vi{e ne obra}amo pa`nju na njegove motive. ali je filozofsko istra`ivanje zato {to istra`uje sve novije slojeve du{e. jer je upravo to tema dugog razmi{ljanja i dijaloga umetnika sa samim sobom koji na kraju svoga dela Le temps retrouvé. naravno. kao {to je to bio slu~aj. umetnik je po~eo da radi za slavu i toliko se u tom poslu zaboravio da ga slava vi{e ne zanima. Novi oblici se. kao {to ta~no uvi|a Kant u Kritici mo}i su|enja. Flobera. Za razliku od. na izvestan na~in. ali je. ova sloboda ostaje vezana za svoj objekat. Jer. Sama praksa. istra`uje i stvara oblike. traganje. nekako uzgred. u poslednja dva veka. ~ujnog. sam umetnik je vezan za jedan objekat. samo delovanje dovoljno duboko menja umetnika tako da ni on sam. dakle. vidljivog. ako tako mogu da ka`em – kada je rekao da je umetni~ko delo pojava unutar intuicije ideja uma. daje oblik haosu. citiram. ili istinskog filozofa. kao i istinskog politi~ara. a ni mi. Jo{ jednom treba re}i da to ne zna~i da je umetnost filozofija. Ovo je slu~aj i sa modernom umetno{}u koja. dru{tva. ona je. Ona je istra`ivanje i. 76 nje novih oblika. Naravno. To je pojava haosa ili ambisa ili onog bestemeljnog. ako se tako mo`e re}i. nije isto {to i filozofija. jedan veliki umetnik. pojavljuju i u drugim fazama istorije. Balzaka. I upravo kao stvaranje paradigmi ona je osu|ena da traje. bez neke apsolutne nu`nosti. I ovde }u se jo{ jednom setiti Prusta. kao {to ka`e Prust. Ona svoj smisao dobija iz religiozne vere i iz sadr`aja religije. na jedinstven na~in. ~ak i kada su njeni predstavnici. dakle osloba|aju}a. Ali. i zasnivanje nekog smisla u novom obliku.tre}i program LETO–JESEN 2009. „da na|e su{tinu stvari“. i rekao bih da je ona upravo zato demokrati~na. rekao je da postoji razlika izme|u onoga {ta neko mo`e da misli i onoga {ta treba da misli. Kroz pojavu umetnost postaje neka vrsta prozora prema haosu. oblika za kojima se traga kao takvim. Marsel Prust. ~ast i slavu. istinskog umetnika. Rilkea i drugih. na primer. Me|utim. naravno. kojima daje oblik. Me|utim. romanti~ni stil nasle|uje gotski. Prisetimo se samo [atobrijana. u strogom smislu te re~i. reakcionarni. U modernoj epohi imamo ovu slobodu traganja za novim oblicima kao takvim. cilj ovih istra`ivanja je na~in na koji umetnost. religiozne umetnosti koja nije obavezna da stvara smisao. Dostojevskog.

. posredstvom umetnika. Osvrnimo se sada na civilizacijsko stvaranje gde su sudovi jo{ nesigurniji i jo{ otvoreniji za raspravu. jednog beski~menog konzervativizma. godine. Ukoliko u to uklju~imo i individue vidimo da se stvara novo ograni~enje koje dobija oblik op{teg konformizma.. preti smrtna opasnost prikrivanja. u ovoj slobodi. Ka`u nam da je svaka individua slobodna. u na{oj epohi direktno u~estvuje. Vagnerovoj muzici iz drugog perioda posle Tristana. njegovo telo ostaviti potpuno ravnodu{nim crvima. na zaka{njenja. do 1950. prihvatanje jednog novog dela nikada nije i nikada ne mo`e da bude jednostavno pasivno prihvatanje. ono {to jeste muzika. {to je upravo prvo i poslednje saznanje jednog autonomnog bi}a. njega samog prevazilazi novi smisao koji dobija njegovo delo. znaju}i pri tom vrlo dobro da }e divljenje koje }e mo`da izazvati to delo. partijske i dr`avne birokratije. Na taj na~in i sloboda umetnika i njeni proizvodi. a naro~ito ne treba 77 . i njena dela socijalno su protkana. na primer. bez obzira na fenomene. „bezbo`ni umetnik [. Priznavanje. To je saznanje koje ga ne spre~ava da `ivi kao. zapadna publika ova dva veka. kada se sve ka`e i kada se ispostave svi ra~uni. kola`a u jednom op{tem smislu. Me|utim. ne}u poku{ati da izbegnem. od 1750. me|utim. ovom ukidanju ograni~enja koje su ostvarili veliki demokratski i politi~ki pokreti u periodu od dva veka. i ovde }u se tre}i i poslednji put pozvati na Prusta. dok. Zavr{avam pitaju}i se: @ivimo li i dalje u ovoj epohi? To je opasno pitanje koje. ne u smislu televizije. ve} u smislu potro{nje koja je i sama tele-potro{nja jer se njen objekat stalno udaljava. Publika. bez obzira na inertnost. Mislim da. Kao i mali deo ovog `utog zida koji je sa toliko mudrosti i fino}e oslikao neki slikar koji }e nam zauvek ostati nepoznat i koga danas ozna~avamo imenom Vermeer“. jedno isto delo. ono je ponovno stvaranje. dakle.] koji samog sebe obavezuje da stalno iznova zapo~inje. na odupiranja. Ona nas podse}a da uvek `ivimo na ivici ambisa. Taj smisao bi se mogao nazvati tele-potro{nja.KASTORIJADIS: ^ETIRI PREDAVANJA uko~enu i glupu sigurnost na{eg svakodnevnog `ivota. isto tako stvarala~ka. jo{ opasniji. svi ti pojedinci samo pasivno prihvataju jedini smisao koji im predla`u institucije i socijalno polje i koji im se u su{tini name}e. Mislim da je nemogu}e da potcenimo neverovatan uspon eklekticizma. sa svoje strane. ti ljudi su na izvestan prirodan na~in ponovo stvorili ono {to shvatamo pod muzikom. sredstava javnog informisanja. re-kreacija. po dvadeset puta. Smatram da `ivimo u jednoj od najkonformisti~kijih faza gr~ko-zapadne istorije. To se de{ava zato {to je ova publika. tehno-nauke. u stvari. Ukoliko pogledamo stvarno funkcionisanje dru{tva uvi|amo da se vlast naroda koristi kao zavesa za prikrivanje mo}i i vladavinu novca. Ljudi koji su prvi put shvatili i aplaudirali.

i mislim da se ovoj njegovoj dubokoj misli ne mo`e ni{ta dodati. i. prazan oblik. bar za ono {to me se neposredno ti~e. Od Tokvila koji je govorio o mediokritetima. Ako su ova zapa`anja makar i delimi~no ta~na. Ne `elim da vas zamaram vi{e nego {to je to potrebno. izokrenuta. ove moderne epohe. ve} o onome {to se odnosi na njegovu stvarala~ku su{tinu. naravno. ve} u smislu platonisti~kog. raspar~ano. jer individue ne ~ine ono {to `ele. otprilike su u pravu. u smislu da postaju predmet teoretizacije unutar apsurdne tendencije koja se danas naziva postmodernizam i kojom se samohvalisavo slavi epoha. re~ju poredak. Viktor Igo je za oblik rekao da je dubina koja se penje na povr{inu. dozvolite mi da naglasim jo{ jednom da takozvani atomizam – ~iju trijumfalnu pesmu pevaju razni novinar~i}i i politikanti – danas nije. ve} ono {to im propisuje konstituisano dru{tvo. da se mo`e po}i od toga da dru{tvo obuhvata jedno „sve“ – koje je. Dakle. u stvari. 78 potceniti gubitak objekta i gubitak smisla koji ide zajedno s napu{tanjem traganja za oblikom. i naravno hiper-komplikovano i naravno enigmati~no – na isti na~in na koji i dana{nji razvoj obrazovanja nije irelevantan za politi~ku i socijalnu inerciju i pasivnost. ni{tavnost epohe. potro{nje i jedne pseudologi~ne. dok se atomisti~ki oblici ispunjavaju kapitalisti~kim imaginarnim neograni~enog {irenja proizvodnje. u kome ljudi s istim raspolo`enjem i s istom ozbiljno{}u pose}uju Akropolj. jedinstva jedne pojave sa onim {to ta pojava izra`ava. Smatram. kao {to ni jedna prava demokratija ne mo`e nikada da bude samo proceduralna. ne govorim o tome. ako tako mogu da ka`em. na pseudoobrazovanje koje zadobija oblik mnogoznala{tva ili muzejskog ili turisti~kog znala{tva. Demokratske procedure se danas. na isti na~in i renesansa `ivotno- . ili hramove u Kambod`i. pseudoracionalne pseudovladavine nad stvarima i nad ljudima. Pojam oblik i {ta je on. ali i proroci savremene epohe.tre}i program LETO–JESEN 2009. u stvari – mo`da su neki od vas to razumeli – koristio sam u ovom govoru ne u pukom formalisti~kom smislu. u stvari. niti mo`e da bude. U tom smislu svi pesimisti~ki proroci. dakle. preko Ni~ea i nihilizma koji je na pitanje {ta je nihilizam rekao da je on. {to su osobine na{eg doba. mo`emo re}i da je obrazovanje u jednom takvom demokratskom dru{tvu u najve}oj opasnosti. preziranje najvi{ih vrednosti. na primer. ili aristotelovskog eidos. kao forma. o mediokritetskoj vrednosti onoga {to je nazvao demokratska individua. Mo`da su sva ta proro~anstva. dakle savremena individua. Jedan pravi atomista nikada ne mo`e da bude prazan oblik atomizma. nedostatak svrhe. nedostatak odgovora na pitanje „za{to“. ili Svetu Sofiju i restorane. kao oblik. sve do [penglera i Hajdegera. ispunjavaju oligarhijskim sadr`ajem savremene socijalne formacije. ili institucionalizovano dru{tvo. naravno. Ne mislim.

niti je to bio njihov posao. ili predznake demokratskih dru{tava. velikog politi~ko-socijalnog pokreta koji }e preporoditi demokratiju i istovremeno joj dati i oblike i sadr`aje koje zahteva ideja demokratije.KASTORIJADIS: ^ETIRI PREDAVANJA sti neodvojivo je vezana za renesansu jednog novog. ako ni{ta drugo. na primer. bio vekovni period Rimskog carstva. uostalom. {to su periodi mnogo perfidniji od onih koje obi~no nazivamo periodima materijalnog blagostanja. Flober. Melvil ili Vitmen. Filozofija ukazuje. da bi bilo apsurdno i iracionalno da verujemo kako bismo ikada bili u stanju da iscrpemo ono misle}e. kao {to bi na isti na~in bilo apsurdno i iracionalno da postavimo granice sili oblikovanja/obrazovanja koja uvek postoji u psihi~koj imaginaciji individue i u kolektivnom dru{tveno-istorijskom imaginarnom. bila njihova stvar da predvi|aju. Euripida. filozofija nas ne spre~ava da se uveravamo u to da je ~ove~anstvo ve} pro{lo periode pada i letargije. niti je. niti su mogli da predvide. ostaje verno ideji ljudske autonomije – to bi mogao da bude doprinos. kao {to je. Kada su Klisten i njegovi drugovi zasnivali demokratiju nisu predvideli. ili Partenon i ogromno stvaranje Atine koje je usledilo. neko bi mogao da me pita {ta je sadr`aj jednog takvog novog stvaranja. ono delatno ili ono oblikuju}e. Sofokla. Balzak. ukoliko to {to mislimo. {to ve}em skra}ivanju ove faze usporene letargije. Me|utim. Hvala vam. Naravno. S gr~kog prevela Aleksandra Zistakis 79 . Kao {to ni francuski Constituants ili D`eferson i drugi Amerikanci. to {to poku{avamo da ~inimo i da poka`emo drugima. Eshila. ali se bojim da je takvo pitanje iracionalno. da }e se posle 20. Po. 30. kada su zasnivali demokratska dru{tva. 40 godina pojaviti ljudi kao {to su Stendal. i time zavr{avam. Ali u manjoj ili ve}oj meri u kojoj to zavisi od nas – a naro~ito od nas koji mislimo i poku{avamo ne{to da ~inimo. nisu mogli da predvide.

80 .tre}i program LETO–JESEN 2009.

okcidenta lizam i ljudska prava .

82 .tre}i program LETO–JESEN 2009.

Moralnost i prava su oduvek pripadali dominantnom poretku. godine u Zadu`bini Ilije Milosavljevi}a Kolarca u Beogradu. Uprkos tome. III–IV/2009 UDK: 341.).231. kosmpolitizam. preispituju svojstva poretka nastalog posle 1989. januara 2010. Uspon neoliberalnog kapitalizma poklopio se s pojavom dva va`na trenda: humanitarizma-kosmopolitizma i postpoliti~kog obrta. disciplinovanje i kontrolu nad `ivotom. Klju~ne re~i: ljudska prava.14:141. jeftinim kreditima i neobaziranju na ikakve druge vrednosti osim profita. koje izla`u istorijske i teorijske okolnosti nastanka i razvoja pojma „~ove~anstva“. Postoji li veza izme|u novije moralisti~ke ideologije. pohlepan.Tre}i program Radio Beograda Br. ~ove~anstvo. godine i biopoliti~ke re`ime mo}i. rezime i oprema teksta redakcijski (Prim. ili o {irim reperkusijama propasti neoliberalizma. Zahvaljujemo autoru koji je integralnu verziju ovog predavanja ustupio Tre}em programu Radio Beograda za objavljivanje. U zaklju~ku autor upozorava na kosmopolitizam neoliberalizma i imperije. * Tekst je autorizovani prevod predavanja koje je Kostas Duzinas (Costas Douzinas) odr`ao 21. 143–144.4 83 KOSTAS DUZINAS PARADOKSI LJUDSKIH PRAVA* Tekst nastoji da razradi „aksiom ljudskih prava“ kojim se tvrdi da ljudska prava gube svoju svrhu kada postanu oblici politi~ke ideologije ili idolatrije neoliberalnog kapitalizma. pohlepnih ekonomskih institucionalnih politika i biopoliti~kog guvernmentaliteta? Moj odgovor je nedvosmisleno potvrdan. Kada je re~ o nacionalnoj ravni. Anglosaksonski model kapitalizma. udario je o zid tokom prethodne godine. deregulisan. Finansijsko spasavanje kompanija.7 172. biopoliti~ka forma mo}i uve}ala je nadzor. . Autor se upu{ta u razradu sedam teza. neoliberalizam.1/. utemeljen na slobodnom tr`i{tu i finansijskom hazardiranju. veoma se malo govorilo o dubljim afinitetima tih institucionalnih politika (policies) prema juridi~kim i politi~kim strategijama. nude}i umesto toga obe}anje kosmopolitizma koji dolazi. Apstrakt. red. nacionalizacija i regulacija zadale su te`ak udarac idolatriji slobodnog tr`i{ta.

84 po{to su u uskoj vezi s oblicima mo}i koji su odlikovali odre|ene epohe. ideolo{ki i institucionalni okvir. lokalnih i me|unarodnih nevladinih organizacija i globalnog civilnog dru{tva. Svetska trgovinska organizacija i MMF nametnule su „va{ingtonski model“ na globalnom nivou: izvr{ile su pritisak na dr`ave da otvore svoj finansijski sektor smanjuju}i istovremeno tro{kove za socijalnu pomo}. Na severu Evrope o~ekivani `ivotni vek iznosi 80 godina. Odnedavno su. Zapadna hegemonija poku{ala je ponovo da se nametne naturanjem ekonomskih. prava mutirala: ako su ranije predstavljala neku vrstu odbrane od mo}i. dru{tvenu i politi~ku konfiguraciju. makar na povr{ini (delove) levice i desnice. U ekonomskom smislu. time nisu otklonjene mnoge sumnje. poraz ideologijà. anti~ka filozofska ideja. pravnih i vojnih polisa. Ona ujedinjuju. Zapad se okrenuo finansijskim tr`i{tima i najjeftinijem na~inu pravljenja novca: nudi pozajmice koje nisu namenjene ulaganju nego potro{a~ima. ograni~ava tla~iteljske i totalitarne re`ime. danas su modalitet njenog funkcionisanja. Taj trend ubrzava ponovno isticanje zna~aja me|unarodnog prava i institucija. da li time prestaju klasni. pravne i ekonomske strategije zajedni~ki su konstruisale simboli~ki. Na internacionalnom nivou pak. Kosmopolitski kapitalizam predstavlja se kao globalizacija s ljudskim likom: kosmopolitizam humanizuje kapitalizam. promovi{u i legalizuju individualnu `elju. dok u podsaharskoj Africi on ne prema{uje 33 godine. Godi{nji dohodak per capita jednog Palestinca iznosi 680 dolara. kulturnih. me|utim. kosmopolitizam. a jednog Izraelca ~ak 26 000 dolara.tre}i program LETO–JESEN 2009. Ako smo prihvatili neki zajedni~ki svetonazor. Ako prava izra`avaju. Uprkos tome. kada je postalo jasno da se ne mo`e nadmetati u manufakturnoj proizvodnji zbog tro{kova rada. Ljudska prava su sudbina postmodernosti. Na to se nadovezuje potro{a~ki bum {irom sveta koji je proizveo ultrabogate elite koje podrivaju razvoj. U odsustvu politi~kog plana za tu novu ekonomsku. modernisti~ko zdanje podriveno je kada je okon~anje procesa dekolonizacije i relativno uve}anje mo}i sveta u razvoju uticalo na stvaranje perspektive uspe{ne odbrane sopstvenih interesa. ubla`ava ne`eljene efekte globalizacije. Jaz izme|u severa i juga i bogatih i siroma{nih nikada nije bio ve}i. ona su postala kontaminirana nihilizmom `elje. ministra i pobunjenika. Ako se mo`e re}i da je globalizovani kapitalizam ekonomski ujedinio svet. politi~ke. sever i jug. crkvu i dr`avu. Oxfam je pro{le godine izvestio da vi{e od jedne milijarde ljudi nema dovoljno sredstava za hranu i `ivi u stanju krajnjeg siroma{tva. ideologija posle kraja. mutirala je u kosmopolitiku koja se promovi{e kao kantovsko obe}anje ve~nog mira. ideolo{ki i nacionalni sukobi? O~igledno ne: to zna~i da ljudska prva nemaju op{te .

Poredak nastao posle 1989. Kriza ekonomskog modela pru`a nam jedinstvenu priliku da ispitamo totalitet aran`mana nastalog posle 1989. modernizuju}i dru{tveni ugovor „izvornim pozicijama“. napredno zakonodavstvo vra}a se XVIII veku. Dve stotine godina dru{tvene teorije i tri glavna „kontinenta“ misli uop{te ne ulaze u anale zakonodavstva: Hegel. imperija i kosmopolitizam. zakon i `elja nisu fatalni neprijatelji. Ona gube taj cilj kada postanu politi~ka ideologija ili idolatrija neoliberalnog kapitalizma ili savremene verzije civilizuju}e misije. godine kombinuje ekonomski sistem koji generi{e ogromne strukturne nejednakosti i tla~enje s juridi~ko-politi~kom ideologijom koja obe}ava dostojanstvo i jednakost. Cilj ljudskih prava je otpor javnoj i privatnoj dominaciji i tla~enju. ljudska prava se koriste da bi se depolitizovala politika i da bi postala strategija za objavu i legalizaciju (nihilisti~ke i neutoljive) individualne `elje. njih treba posmatrati kao dva tipa humanizma koji zavise jedan od drugog. Najbolje vreme za demistifikaciju ideologije nastupa onda kad ona upadne u krizu. 1. izne}u aksiom i sedam teza. suverenost i prava. Njima se suprotstavlja ontologija singularne jednakosti. Ta temeljna nestabilnost vodi ga njegovoj propasti. Istorijski posmatrano. 4. a njene nevidljive premise izlaze na povr{inu i postaju opredme}ene i prvi put se mogu razumeti samo kao ideolo{ki konstrukti. Fuko i mo}. ideja „~ove~nosti“ kori{}ena je kao strategija ontolo{ke klasifikacije onog potpuno ljudskog. U toj ta~ki ona se uzima zdravo za gotovo. S druge strane. No. kategori~ki imperativ „idealnim govorom“. liberalna pravna i politi~ka filozofija do`ivela je prili~no veliki neuspeh. pravim odgovorima i individuama koje imaju punu kontrolu nad sobom. kao ne{to prirodno. Umesto da se univerzalizam i komunitarizam suprotstavljaju. 85 Aksiom ljudskih prava. U tom smislu. Shodno tome. godine. Mo} i moralnost. psihoanaliza i subjektivnost. . ^ove~nost nije svojstvo koje delimo. 2. Umesto toga. 3.OKCIDENTALIZAM I LJUDSKA PRAVA zna~enje ili da taj termin opisuje radikalno razli~ite fenomene. manje ljudskog i neljudskog. koje na druga~iji na~in opisuju ortodoksnu teoriju prava. istorijski specifi~an amalgam mo}i i moralnosti formira strukturni poredak svake pojedina~ne epohe i dru{tva. Marks i dijalektika borbe. Ona nema fiksirano zna~enje i ne mo`e da poslu`i kao izvor moralnih ili pravnih pravila. ima u tome jo{ ne~eg: ljudska prava su mo`da najva`nija liberalna institucija. Ni~e. 5. Svaka od glavnih tema teorije ljudskih prava mora se ponovo razmotriti. U naprednim kapitalisti~kim dru{tvima.

Re~ humanitas prvi put se pojavila u rimskoj republici. U hri{}anskom carstvu. Ako je ~ove~nost normativan izvor moralnih na~ela i pravnih pravila. po{to se grad pro{irio toliko da uklju~i ~itav svet. nametnimo poruku istine i ljubavi ~itavom svetu. Klasi~no razdvajanje Grka (ili ljudi) i varvara zasnivano je na jasno ozna~enim teritorijalnim granicama. „jedino oni koji se saobra`avaju izvesnim standardima odista su ljudi u pravom smislu te re~i. obrazovanje. samo ako prihvataju veru jer za nehri{}ane plan provi|enja ne va`i.tre}i program LETO–JESEN 2009. Tvrdnja svetog Pavla da nema Grka ili Jevrejina. [panski kralj Karlo V je 1550. mo`emo li re}i da znamo {ta je ~ove~nost? Ovde }emo na brzinu pregledati istoriju ~ove~anstva u ~etiri koraka. Sepulveda je tvrdio da „[panci imaju savr{eno pravo da vladaju nad varvarima koji su u razbo- 1. Zna~enje ~ove~nosti je sna`no osporeno u jednoj od najva`nijih rasprava u istoriji. Pojam ~ove~anstva je izum modernosti. oni mogu biti spaseni prema Bo`jem planu spasenja. i homo barbarus. Rimljani su nasledili ideju ~ove~anstva iz helenisti~ke filozofije. bili su Grci ili varvari. Hristov zakon ljubavi preobratio se u borbeni pokli~: privedimo pagane Bo`joj milosti. Ili. . no. Re~ je o prevodu gr~ke re~i paideia. kosmopolitizam koji dolazi nudi poznomoderni princip pravde. i samo njima odgovara epitet ljudski i atribut ~ove~nost“. Svi ljudi su u jednakoj meri deo ~ove~anstva. dele}i poznati svet dijagonalno na veruju}e i nevernike. 86 6. ali nisu imali „ljude“ u smislu predstavnika ljudske vrste. I Atina i Rim su imali gra|ane. godine sazvao dr`avni savet u Valjadolidu da bi se raspravljalo o {panskom stavu prema meksi~kim Indijancima. granica je interiorizovana. ili uklanjati ako bi uporno odbijali duhovno ili sekularno spasenje. Suprotno kosmopolitizmu neoliberalizma i imperije. Oni postaju „neprijatelji iznutra“ koje valja popravljati kako dolikuje. Varvari se vi{e nisu nalazili s one strane polisa. u zna~enju eruditio et institutio in bona artes (podu~avanje i pouka u dobrom vladanju). ali ne osobe (persons). Ciceronovim re~ima. ali ne ljudska bi}a (humans). 7. posebno iz stoicizma. koriste}i je da bi razlikovali homo humanus. slobodnjaka ili roba (Gala}anima 3:28) uvela je univerzalizam i duhovnu jednakost u zapadnu civilizaciju. Biopoliti~ki obrt pretvara ljudska prava u oru|e za kontrolu uz obe}anje slobode. Slobodni ljudi su bili Atinjani ili Spartanci. Na toj radikalnoj podeli i isklju~ivanju zasnovana je ekumenska misija i prozelitski poriv crkve i carstva. obrazovanog Rimljanina. mu{karca ili `ene. Filozof de Sepulveda i biskup Bartolomeo de las Kasas zauzeli su suprotne strane u sporu. Rimljani ili Kartaginjani.

pojavljuje se pojam „~oveka“ koji ubrzo postaje apsolutna i neotu|iva vrednost oko koje se okre}e ~itav svet. [panci mogu porobiti starosedeoce. kao. divlji i surovi od blagih i otmenih. drugi je neljudsko ili podljudsko bi}e. njih tek taj ~in progla{avanja stvara. talentu. Ali ovaj Las Kasasov hri{}anski univerzalizam je bio. poput Adama pre pada. utemeljenje ~ove~nosti prenosi se s Boga na (ljudsku) prirodu. 87 2. kao {to su deca inferiornija od odraslih. imperijalizama i kolonijalizama. Oni su „neznaju}i“ hri{}ani. ali }e tako|e prihvatiti krunu i napuniti {panske kov~ege blagom. no. ali i u dobru politiku: Indijanci }e se preobratiti u hri{}anstvo ({to je za Las Kasasa najva`nije). Velike deklaracije XVIII veka proglasile su prirodna prava neotu|ivima po{to ona nisu zavisila od vlasti. {to po sebi predstavlja rani primer multikulturalizma. zakoni i kulture po{tuju. isklju~iv. Razmotrimo na kratko njenu strogu logiku. . nov tip politi~kog udru`ivanja. nego su u pravnoj formi izra`avala ve~na prava ~oveka. kao strategije civilizuju}e misije. Po{tovanje lokalnih obi~aja spada u dobar moral. Deklaracija stvara ono za {ta tvrdi da ga samo obznanjuje. ponavlja isti gest. To opravdava njihovo porobljavanje. Prvi ~lan tvrdi da se „ljudi ra|aju i ostaju slobodni i jednaki u pravima“. Krajem XVIII veka. ako se nagnaju da do`ive kako se njihove tradicije. `ene od mu{karaca. majmuni od ljudi“. Indijanci imaju ustanovljene obi~aje i na~in `ivota. stvaraju}i. vremenskih i prostornih faktora. ~lan dva ka`e da je „cilj svakog politi~kog udru`ivanja odr`anje prirodnih i neotu|ivih prava ~oveka“.OKCIDENTALIZAM I LJUDSKA PRAVA ritosti. Njegovi argumenti kombinovali su hri{}ansku teologiju i politi~ku korist. takore}i. No. S jedne strane (verski ili rasni).“ Ovde imamo tipi~no performativno delovanje jednog deklarativnog skupa iskaza. po{to se na njih ne mo`e gledati kao na „neznaju}e“ hri{}ane. grozote koje im se mogu naneti. Francuska deklaracija je sasvim kategori~na kada je re~ o izvoru univerzalnih prava. ~ak i iskorenjivanje. vrlini. Prava se izri~u u ime univerzalnog „~oveka“. a tre}i ~lan dalje defini{e to udru`ivanje: „Princip sve suverenosti po~iva u naciji. tretiraju}i ih kao divlje varvare i robove da bi ih civilizovali i preobratili. imaju sposobnost da organizuju porodicu i gradove. Las Kasas se s tim nije saglasio. prvo. On neprestano osu|uje „Turke i Mavre. Sukobljena tuma~enja Sepulvede i Las Kasasa pokazuju kakva je dominantna ideologija zapadnih carstava. poput svih univerzalizama. ~ove~nosti inferiorniji od [panaca. prave varvarske izop{tenike nacija“. i ova tradicija humanizma koja je na kraju dovela do savremene kulture ljudskih prava.

Najgora sudbina koja nekog mo`e da zadesi u globalizovanom svetu jeste da nema gra|anski status. ali je tako|e dala zamaha nacionalizmu i svim njegovim posledicama: genocidu. „pseudoizbeglice“. koji je vodio ukidanju ropstva i davanju politi~kih prava kolonizovanim narodima na odre|eno vreme posle Revolucije. da bude izbeglica. jednog sasvim odre|enog „~oveka“. pretvara te ljude u odoj~ad ~ove~anstva koja mi pora|amo. izbeglica. Ova Deklaracija je. logorà za internirana lica i vrhunski obezbe|enih zatvora morali da ih imaju. suverenost i teritorija prate nacionalni princip i pripadaju dvojnom vremenu.tre}i program LETO–JESEN 2009. pojavi manjina. gra|anina nacije koji postaje ba{tinik prava. S druge strane. Ustavi su uveli istorijsku teleologiju koja je obe}avala jedinstvo nacije i ~ove~anstva u budu}nosti. No. koje popunjavaju na{e humanitarne kampanje. Tu|in je. „ne~asni re`imi“. da se razvijaju i da nam postanu sli~ni. prema tome. Tu|in je jaz izme|u ~oveka i gra|anina. . Nacionalna dr`ava postaje isklju~ivanjem drugih ljudi i nacija. kao imaginarni omota~ koji se obavija oko gra|anina nacije koji je jedini stvarni posednik prava. ali ih mi i spasavamo poma`u}i im da rastu. epohalne reprezente ne~ove~nosti. Oni su `rtve na{eg radikalnog zla. kao negra|anin. „^ovek“ funkcioni{e kao ontolo{ki princip modernosti. i o po~ecima novog kosmopolitizma. etni~kim i gra|anskim ratovima. bespomo}nost. „bagdadski kolja~“. U to doba javlja se te`nja ka tome da ~ove~anstvo prevazi|e nacionalne razlike i konflikte u globalnom gra|anskom dru{tvu. Od te ta~ke. o~iglednom u Napoleonovim ratovima tokom kojih se nacija postavlja kao izraz ~ove~anstva koja osvajanjem i okupacijom {iri svoj civilizuju}i uticaj u svetu. nerazvijenost `rtava prirodnih i onih katastrofa koje su izazvali ljudi. „Osa zla“. Dve varijante koje su se pojavile ve} u doba rimskog carstva ovde su sasvim o~igledne: re~ je o imperijalizmu. dr`avnost. onda bi izbeglice ili zato~enici Gvantanama. oni ih nemaju: oni su goli `ivot. drugo. {to mu jem~i pristup univerzalnoj ljudskoj prirodi isklju~ivanjem drugih iz tog statusa. varvarin. Neko je ~ovek u manjoj ili ve}oj meri zato {to je gra|anin u manjoj ili ve}oj meri. On nema prava. jer nije gra|anin. Moderni subjekt dose`e svoju ~ove~nost sti~u}i politi~ka prava koja proishode iz gra|anstva. pasivnost. „beogradska zver“. osoba bez papira (the stateless). 88 naciju i njenu dr`avu koja postaje suvereni zakonodavac i. etni~kom ~i{}enju. svi oni predstavljaju savremene naslednike Sepulvedinih „majmuna“. inaugurisala modernost. Ljudska prava ne postoje: ako su data na osnovu ~ove~nosti a ne pripadnosti nekoj posrednoj grupi. „odmetni~ke dr`ave“. homines sacres novog svetskog poretka. Te dve definicije (ne)~ove~nosti i dalje su aktivne. po{to nije deo dr`ave i u manjoj je meri ljudsko bi}e.

{to pak vodi prisilnoj migraciji i urbanizaciji. (Implicitno) obe}anje svetu u razvoju glasi da }e nasilno ili dobrovoljno prisvajanje neoliberalnog modela. neumitno voditi zapadnim ekonomskim standardima. ugovor i razvoj pravne i korporativne li~nosti. Globalna moralna i gra|anska pravila nisu nu`an pratilac stvaranja sveta neoliberalnog kapitalizma. globalna pravna pravila regulisala su ulaganje. statusa ili osnovnih potreba za `ivot.“ S tim mo`emo na}i paralele u pojavi ranog kapitalizma. onda ne mo`emo zadr`ati ovu vrstu neegalitarnog sistema koju kapitalisti~ka svetska ekonomija predstavlja i kakva }e ona uvek biti“. ekonomskih i dru{tvenih prava. visoko moralizovanog i regulisanog. dakle. trgovinu. neka nova vrsta imperijalizma. Istorijski posmatrano. nazvao je to dobrovoljnim imperijalizmom globalne ekonomije. pomo} i intelektualnu svojinu. zapadnja~ka sposobnost da za{titu formalnih prava pretvori u ograni~eno jemstvo materijalnih. Tokom poslednjih tridesetak godina. Gra|anska pravila su se javila tek kasnije. dobroj upravi i ograni~enim pravima. koja su vodila stvaranju modernog subjekta i gra|anina. ukazuje na to da ovo nije politi~ki odr`ivo. „ako svi ljudi imaju jednaka prava i ako svi narodi imaju jednaka prava. Kad nepremostivost jaza izme|u misionarskih iskaza o jednakosti i dostojanstvu i sumorne stvarnosti skaradne nejednakosti postane o~igledna. Robert Kuper (Robert Cooper).OKCIDENTALIZAM I LJUDSKA PRAVA Kako se i za{to pojavila ta kombinacija neoliberalnog kapitalizma i humanitarizma? Ljudska prava i njihova diseminacija nisu naprosto rezultat liberalnih ili nekakvih milosrdnih dispozicija Zapada. kakav bi bio prihvatljiv svetu ljudskih prava i kosmopolitskih vrednosti. Ti procesi uve}avaju broj ljudi li{enih bilo kakvih ve{tina. Pravni sistem je prvo razvio pravila koja su bila neophodna za regulisanje kapitalisti~ke proizvodnje. orijentisanog ka tr`i{tu. zapadna institucionalna politika koja se odnosi na pomo} zemljama u razvoju i dug Tre}eg sveta. ona milijarda na dnu. savetnik u britanskoj vladi. `ivot na otpadu. Sukcesivne krize i rearan`iranje neoliberalnog kapitalizma rezultuju li{avanjem imovine i izme{tanjem porodi~nog poljoprivrednog biznisa. uglavnom zajedno s gra|anskim i politi~kim pravima. Re~ima Imanuela Valerstina (Immanuel Wallerstein). danas su pravila novog dobrovoljnog imperijalizma suplementirana raznim sporazumima o pravima koji pripremaju gra|anina sveta. To je obmana. uklju~uju}i i za{titu svojine. Oni postaju ljudske krhotine. „Treba nam. bila je zasnovana na ogromnim transferima iz kolonija u metropole. ali i izuzetno materijalno diferenciranog uprkos op{tim pravima koja bi svako od Helsinkija do Hanoja trebalo da u`iva. 89 . Sli~no tome. Iako univerzalna moralnost govori u prilog obrnutim tokovima. ljudska prava 3.

I jedno i drugo je deo kulturnog paketa Zapada. koji je u isti mah agresivan i iskupljuju}i. U novom svetskom poretku ljudska prava su savr{en kandidat za tu ulogu. Ukoliko se druga~ije konstrui{u. njihove apstraktne odredbe mogle bi dovesti do toga da se nejednakosti i ne~ove{tvo poznog kapitalizma izlo`e sna`nom napadu. 90 }e – pre no eliminacija rata – voditi novim tipovima tenzija i sukoba koji se ne mogu kontrolisati. [panski vojnici su do~ekivali Napoleonovu vojsku uzvikom „Dole sloboda!“ Nije te{ko zamisliti kako ljudi „mirovnjacima“ Novih vremena dovikuju „Dole s ljudskim pravima!“ Ljudska prava i humanitarizam postali su oru|e biopoliti~kog funkcionisanja mo}i koje najbolje sa`ima sviftovski skromni predlog na{eg doba. Kritika nepravde ne mo`e se formulisati u svetlu diskursa koji podupire aran`mane koji proizvode nepravdu. a danas se nastavlja na ulicama Iraka: i dalje se varvarima donosi civilizacija. to su epizode iste drame koja je po~ela otkrivanjem novog sveta. promovi{u neoliberalni kapitalisti~ki prodor. Mala je razlika izme|u nametanja razuma i dobre uprave i preobra}enja u hri{}anstvo i stvaranja privr`enika ljudskih prava.tre}i program LETO–JESEN 2009. No. Njihovi klju~ni principi. kolonijalizam i pokret za ljudska prava formiraju kontinuum. Univerzalista tvrdi da bi kulturne vrednosti i moralne norme trebalo da pro|u test univerzalne primenjivosti i logi~ke doslednosti. Rasprava o zna~enju ~ove~nosti kao temeljnog. Komunitaristi po~inju od o~iglednog zapa`anja da su vrednosti odre|ene kontekstom i nastoje da ih nametnu onima koji nisu saglasni s 4. interpretirani negativno i ekonomski. Ubijeni ste da biste zauvek `iveli sre}nije. to se ne mo`e dogoditi sve dok ih koriste dominantne sile da bi {irile „vrednosti“ nihilisti~ke ideologije. ideje su definisane ne{to druga~ije. . ali je vera u univerzalnost na{eg pogleda na svet ostala jednako sna`na kao vera kolonijalista. normativnog izvora danas se vodi izme|u univerzalista i komunitarista. Prema toj humanitarnoj kalkulaciji u`ivanje nadma{uje smrt. uz mnogo gre{aka. meta mo}i je upravo `ivot. Taj poriv nije nestao. predstavljen u jednom novijem ~lanku u Harvard Journal of Human Rights: „pojedinci mogu biti namerno ubijeni ako njihovu o~ekivanu smrt kompenzuje Šsic¹ ve}a mogu}nost o~ekivanog u`ivanja ljudskih prava“. Uprkos sadr`inskim razlikama. i ~esto zaklju~uje da ako postoji jedna moralna istina. Dru{tveni i politi~ki sistemi postaju hegemoni pretvaraju}i svoje ideolo{ke prioritete u univerzalne principe i vrednosti. Uverenje da svetom {ire razum i hri{}anstvo dalo je zapadnim imperijama ose}aj superiornosti i univerzalizuju}i pogon. oni koji u nju veruju imaju du`nost da je name}u drugima.

iako na razli~ite na~ine. U tom smislu. posredstvom raznih procesa kristalizacije u pro{losti ~ija neizbe`na te`ina odre|uje na{e sada{nje mogu}nosti. ljudska prava mogu da ponude samo paradokse. Iz na{e perspektive. Bivanje u zajedni{tvu integralni je deo bivanja sobom: sopstvo je izlo`eno drugom. Marks je bio prvi koji je to shvatio. ono sàmo je definicija neutemeljenosti. bivanje u zajednici s drugima suprotno je nekom op{tem bi}u ili pripadnosti nekakvoj su{tinski odre|enoj zajednici. otvorenoj budu}nosti. nikad s mojim sopstvenim“. Su{tina komunitaristi~ke zajednice. Kad postanu apsolutne su{tine i kad bez ostatka defini{u zna~enje i vrednost ~ove~nosti. da se ljudi nagnaju da shvate ili da im se „omogu}i“ da na|u svoju „su{tinu“. ^ove~nost nije svojina koju delimo. uvek okrenuto drugome i suo~eno s njegovim licem. ali nemogu}em poku{aju da se umakne spolja{njoj determinaciji. sa svoje strane. Njegova funkcija ne po~iva u filozofskoj su{tini nego u njegovoj nesu{tini koja je u beskrajnom procesu redefinisanja i nu`nom. „~ove~nost“ koju dele u duhu nacije ili naroda ili vo|e. Me|utim. a drugi je deo intimnosti sopstva.OKCIDENTALIZAM I LJUDSKA PRAVA opresivno{}u tradicije. izme|u ostalog. ^ove~anstvo nema temelj i krajeve. ~ove~nost ne mo`e da poslu`i kao normativan princip. Prava su teren na kojem se ljudi raspodeljuju prema tome da li vladaju ili se njima vlada ili su isklju~eni. nihilisti~ki ili mitolo{ki. dakle. sve do same smrti. oba principa mogu lako da odbace sve {to im se suprotstavlja. Takva zatvorena zajednica (communion) prihvata ljudska prava samo u meri u kojoj ona poma`u da se „ja“ izgubi u „mi“. Ve}ina komunitarista. Uo~i}emo kako mo} funkcioni{e ako otkrijemo kojim ljudima se na odre|enom mestu i u odre|eno vreme daju ili uskra}uju prava. dok su saveznici bombardovali u ime ugro`enog ~ove~anstva. istorije i kulture. Srbi su na Kosovu i Metohiji masakrirali u ime ugro`ene zajednice. Individualizam univerzalnih principa zaboravlja da je svaka osoba svet i da je egzistencija koju dobija ro|enjem zajedni~ka i drugima. Obe pozicije predstavljaju primer. savremenog metafizi~kog poriva: donesene su aksiomati~ne odluke o tome {ta uspostavlja su{tinu ~ove~anstva. defini{e zajednicu posredstvom zajedni~ke tradicije. Moje lice je „uvek izlo`eno drugima. Prirodna prava su 91 5. do ta~ke „apsolutnog zajedni{tva“ s mrtvom tradicijom. i te odluke nu`no prati tvrdoglavo neobaziranje na suprotne argumente. to jest da smo svi mi u nekoj zajednici. Moramo pratiti tradicionalne vrednosti i isklju~iti ono tu|e i drugo. . Nju mo`emo opaziti u neprestanim iznena|enjima koje prire|uje ljudsko stanje i njegova izlo`enost nere{enoj. postavljeno je u spolja{njost.

uz nastojanje da se time ne poremeti op{ta dru{tvena ravnote`a. Kada se tuma~e re~nikom prava.tre}i program LETO–JESEN 2009. Mesta gde ove istine mogu da iskrsnu bliska su najanonimnijim i najranjivijim ljudima. privatni interesi i egoisti~ke brige deluju prirodno i normalno u kontekstu javnog dobra. glavni u~inak ljudskih prava je depolitizovanje same politike. Taj tip politike ima dva dominantna pristupa. 92 se pojavila kao simbol univerzalne emancipacije. Prema [antal Muf (Chantal Mouffe). normalizuju}i dru{tvenu koegzistenciju u kontekstu sukoba koje omogu}uje politi~ko. ali sve sna`niji upis `ivota pojedinaca u dr`avni poredak. No. slobode i prava koja osvajaju pojedinci u sukobima s dr`avnom mo}i „pripremili su pre}utni. lobiranja. Ti prekidi ili jedinstvene inovacije nazivaju se „doga|ajima“. ugovornih odnosa. Svrha normalne politike (ili „policije“. debata. ali su ona istovremeno bila mo}no oru`je u rukama kapitalisti~ke klase u usponu i institucija koje obezbe|uju i naturalizuju dominantne ekonomske i dru{tvene odnose. pregovora. Politika organizuje prakse i ustanove posredstvom kojih se poredak stvara. Ona su kori{}ena da bi se centralne institucije kapitalizma. Politi~ko shva}eno kao dimenzija antagonizma na kojoj se temelji dru{tvo u skladu je s tezom Karla [mita (Carl Schmitt). prihva}ene razlike i odobreno znanje vode uva`avanju identiteta i postoje}ih raspodela mo}i i hijerarhija. ideologije. „Politi~ko“ se. ~ime je omogu}en nov i stra{niji temelj za samu suverenu mo} od koje su `eleli da se oslobode“. prostori. jer su to mesta koja dominantne sile smatraju praznima ili li{enim sadr`ine. kako je on naziva) jeste (pre)raspodela dobiti. nagrada i polo`aja. Francuski filozof @ak Ransijer (Jacques Rancière) uvodi sli~no razlikovanje. opisuju i okupljaju pregovori i kompromisi me|u silama koje se nad- . Uvedimo sada klju~no razlikovanje novije politi~ke filozofije izme|u politike (la politique) i politi~kog (le politique). Istovremeno. koji se odigrava na mestima oko Vestminstera i Vajthola. s druge strane. porodice i religije. mogu}nost radikalnog prekida. Ako su klasi~na prirodna prava {titila svojinu i religiju pretvaraju}i ih u ne{to „apoliti~no“. poput svojine. izuzela iz sfere politi~kog ~ime se posti`e njihova najbolja mogu}a za{tita. svaka situacija podrazumeva i „prazninu“ (void). Re~ je o neuklonjivom antagonizmu koji slu`i kao uslov mogu}nosti ograni~enih i kanalisanih borbi u doma}oj i me|unarodnoj politici. Alen Badju (Alain Badiou) tako|e tvrdi da u svakoj politi~koj situaciji postoje dve mogu}nosti delovanja: obi~na politika je podru~je gde etablirani interesi. odnosi na to kako se uspostavlja dru{tvena veza i na duboke pukotine u dru{tvu. politika je teren rutinskog politi~kog `ivota. Ekonomski: ovde je politika polje gde se razra|uju.

i povr{ni tolerantni sprovodnik humanitarizma u spolja{njem. Sukob ne nestaje. rasisti~ko nasilje. njen se teren. u kojem svaka grupa ima svoju ulogu. Prema deliberativnom modelu. modifikovao uklju~ivanjem nove grupe ili subjekta i redefinisanjem pravila politi~ke legitimnosti. politika prati argumentativnu i komunikativnu etiku i postaje polje gde se mo`e do}i do racionalnog konsenzusa o javnom dobru. a politika se pretvara u aktivnost koja podse}a na pijacu. Uloga zahteva za sticanjem prava pre se mo`e videti kao osna`ivanje statusa quo no kao izazov koji mu se upu}uje. tvrde oni. poku{aj da se politika podredi moralnim na~elima ili da se ona odrede jedino u skladu s instrumentalnom racionalno{}u. Time se veoma pribli`avamo habermasovskoj „situaciji idealnog govora“. feminizam. Kada radikalno isklju~eni protestuju zbog zla koje trpe. oni se predstavljaju kao reprezenti ~itavog dru{tva. time se prihvata 93 . Politi~ki sukob okuplja strukturiranu celinu i isklju~ene reprezente univerzalnog na jednom mestu.OKCIDENTALIZAM I LJUDSKA PRAVA me}u. me|utim. Da}u vam neke primere ovog procesa koji su podrazumevali radikalan izazov i promenu „re`ima vidljivosti“ odre|enog dru{tva i epohe: proleterijat u marksisti~koj teoriji (politi~ka organizacija radni~ke klase). politi~ka promena je stvar nadzora i konsenzusa. funkciju i mesto. Kada u tome uspeju. uspostavlja se nov politi~ki subjekt u odnosu na hijerarhizovane i vidljive grupe. i onog {to Ransijer naziva „ulogom onih koji nemaju ulogu“. u odnosu na okvir u kojem ne{to posmatramo kao dato. Politika u pravom smislu te re~i izbija samo kada isklju~eni deo zahteva da bude uklju~en i kada se moraju menjati pravila uklju~ivanja da bi se to u~inilo. Mi. ono se vra}a u realno kao radikalno zlo. U decembru pro{le godine ne{to sli~no se dogodilo tokom pobuna u Atini. Zamena sukoba kolaboracijom prosve}enih birokrata ili liberalnih multikulturalista ima stra{ne posledice. Ali kad se politi~ko izmesti iz simboli~kog domena i kad napusti politiku. kao primerci univerzalnog. krajnji i destruktivan fundamentalizam. Ako su. a podela se javlja u „zdravorazumskom“ klju~u u odnosu na dato. koji smo niko. Pre transformacije. Takve grupe su radikalno isklju~ene iz dru{tvenog poretka. sve smo protiv onih koji zastupaju samo svoje odre|ene interese. sukob i razdor ne{to {to je u `ivotu neizbe`no. Antagonizam je posledica napetosti izme|u strukturiranog dru{tvenog tela. Posle promene. postaje deskriptivno neta~an i politi~ki sumnjiv. iznova pi{u}i pravila uklju~ivanja i isklju~ivanja. one su nevidljive. politika se vra}a normalnosti. Individue i grupe deluju kao oni koji racionalno idu za svojim interesima. Prvo. Dr`ava postaje telohranitelj tr`i{ta u unutra{njem smislu. izvan ustanovljenog smisla onog {to postoji i {to je prihvatljivo. me|utim. borba crnaca u Ju`noj Africi.

U tom smislu. [mitovo nagla{avanje odnosa prijatelja i neprijatelja veoma je korisno. njihov u~inak je depolitizovanje sukoba i poni{tavanje svake mogu}nosti radikalne promene. `rtve torture. Uloga zakona je transformisanje dru{tvenih i politi~kih napetosti u skup re{ivih problema koji se reguli{u pravilima i prepu{taju stru~njacima. pregovorima i opravdanjima rutine svakodnevnih transakcija. Osoba koja tvrdi da pola`e pravo na pravo je suprotnost disidentima i revolucionarima. Politika ujedno {iri jaz i gradi mostove. izbeglice. zamenile su dru{tvene i identitetske grupe koje tra`e priznanje i ograni~enu redistribuciju. ono {to okuplja jednu zajednicu (koja dolazi). me|utim. tu reprezentacije skrivaju i otkrivaju bi}e u poslovanju. s druge strane. politi~ko je drugo ime ontolo{ke zajedni~kosti ljudi. U novom svetskom poretku. svi ti „ljudi za jednu upotrebu“ nu`an su uslov ljudskih prava i istovremeno `ivi – ili pre umiru}i – dokaz njihove nemogu}nosti. Ali isticanje odnosa prema spolja{njem neprijatelju staje na put razumevanju dominacije i stalne borbe u okvirima samog dru{tvenog tela. njeno delovanje napu{ta onu izvornu stranu prava koja podrazumeva otpor i protivljenje tla~enju i dominaciji. Te „suvi{ne“ subjekte koji predstavljaju univerzalno iz pozicije isklju~enosti. Mo`emo zaklju~iti da ljudska prava prikrivaju i afirmi{u dominantnu strukturu. Ekonomski migranti. Moderni suveren tvrdi da je svemo}an i nastoji da dosegne poziciju svemo}i (mo}i da suspenduje pravo) upravo zato {to dominaciju koju on reprezentuje i podupire ugro`avaju unutra{nje dru{tvene . Kada je re~ o me|unarodnoj ravni. Taj nam pristup omogu}ava da razumemo gre{ku koju su napravili Karl [mit i njegovi sledbenici. stanovnici afri~kih logora. No. Politika je. To udvojeno delovanje upu}uje ponovo na razlikovanje ontolo{kog (politi~ko) i onti~kog nivoa (rutinska politika). 94 ustanovljena mo} i na~in njene distribucije. „mesto gde se zna~enje tog biti zajedni~ko otvara za definisanje“. „igra sila i interesa uklju~enih u sukob oko predstavljanja i upravljanja dru{tvenom egzistencijom“. ~iji je zadatak da promene sveukupni izgled zakona. U svakodnevnoj rutini prava imaju ulogu oru|a za izra`avanje i promovisanje ustanovljenih politi~kih aran`mana i socioekonomskih raspodela. zarobljenici rata protiv terorizma. U tom smislu. Uspe{ne borbe za ljudska prava bez sumnje su pobolj{ale `ivot ljudi marginalnim rearan`iranjem dru{tvenih hijerarhija i neugro`avaju}im preraspodelama dru{tvenog proizvoda. pravnim i vojnim sredstvima.tre}i program LETO–JESEN 2009. ali da tako|e mogu da otkriju nejednakost i tla~enje i pomognu da im se suprotstavi. Politi~ki zahtev se preobra`ava u tra`enje pristupa zakonu. isklju~eni i dalje nemaju pristup pravima jer se u tome sputavaju politi~kim. politi~ko je tamo gde se bi}e otvara i otkriva. Na tragu @an-Lika Nansija (Jean-Luc Nancy).

Da li politika ljudskih prava mo`e da omogu}i da se zahtevi prazne univerzalnosti otvore za pojedina~no? Intrinsi~na veza ranih prirodnih prava i (religijske) transcendencije otvorila je tu mogu}nost. da otkrije transcendenciju u imanenciji i da se bori za nju. predstavljaju}i borbu i otpor u svetlu pravnog i individualnog obe{te}enja koje. Umno`avanjem biopoliti~kih regulativnih propisa. prema kojima se individue mogu nagnati da rade na sebi posredstvom praksi i tehnologija sopstva u ime individualnog ili kolektivnog `ivota ili zdravlja. na kolektivnu egzistenciju dru{tvenih grupa koje se odre|uju u svetlu rase. Ona je i dalje aktivna u delovima sveta koji nisu sasvim inkorporirali biopoliti~ko funkcionisanje mo}i. ali. Politi~ka i moralna du`nost kriti~ara je da odr`ava jaz otvorenim.OKCIDENTALIZAM I LJUDSKA PRAVA sile. od bezbednosti i polisa osiguranja u ~uvenom dru{tvu rizika u kojem navodno `ivimo do usvajanja zakona po hitnom postupku i takozvanog bezbednosnog aspekta me|unarodne politike. Biomo} je sprovo|enje mo}i na bios. Ali samo tamo. Uspostavljanje politi~kog pro`eto je inherentnim antagonizmima. . ukidanje podele na idealno i realno. a njihove intelektualne apologete sprovode ga u teoriji. vodi pobolj{anju situacije malih ljudi i marginalnom rearan`iranju dru{tvenog zdanja. ali sve sna`niji upis `ivota pojedinaca u dr`avni poredak. disciplinovanje dru{tvenog tela kontrolom `ivotnih procesa. Metafizika na{eg doba je dekonstrukcija su{tine i zna~enja. od inicijativa u domenu zdravstvenog osiguranja do demografskih intervencija. dominaciju i eksploataciju i neizbe`an razdor koji pro`ima dru{tveni i politi~ki `ivot. bude li uspe{no. Ekonomska globalizacija i semioti~ki monolingvizam sprovode taj zadatak u praksi. etniciteta. Biopoliti~ka organizacija mo}i o~igledna je u svim va`nim politi~kim fenomenima. Ona se {iri iz dubina svesti na telà stanovni{tva. od rata protiv terorizma do masovne migracije i institucionalne politike prema izbeglicama. Ljudska prava iz pro{losti predstavljaju istorijske pobede dr`avne mo}i grupa i pojedinaca. Zar ljudska prava ne funkcioni{u na isti na~in? Zahtevi i borbe u ime ljudskih prava na povr{inu iznose isklju~ivanje. beskrajno namno`avanje prava 95 6. koje politika na dnevnom nivou i otkriva i prikriva. Ali u isti mah oni skrivaju duboke korene razdora i dominacije. veroispovesti ili roda. podre|ivanje univerzalnog dominantnom pojedina~nom. `ivot. ona su „istovremeno pripremila pre}utni. ~ime je omogu}en nov i daleko stra{niji temelj za samu suverenu mo} od koje su `eleli da se oslobode“. re~ima Vendi Braun (Wendy Brown). Te tehnologije mo}i dopunjene su tehnologijama sopstva ili modusima subjektivacije.

nacionalnih. Nijedan domen. nalazi svoje mesto u (javnom ili privatnom) zakonu. a opet nekako proizvode sudove. od sastava konzervisane hrane do osloba|anja Iraka i torture. Takav razvoj se odra`ava na funkcionisanje pravnog sistema. {rafova i poluga koji nisu povezani. 96 na paradoksalan na~in uve}ava ulaganje mo}i u tela. jer se javne slu`be osloba|aju svojih redistributivnih namena i okre}u disciplinama privatnog profita i tr`i{ta. ali je bila korisna zbog svoje formalne organizacije. pravo je sve vi{e pravo samo zato {to se tako naziva. da bi se pravile poslovne transakcije i da bi postojala osnovana sigurnost ili pribe`i{te od arbitrarnog me{anja ili prisvajanja“. maglovitost i mnogoobli~nost. ^ak i Jirgen Habermas o~ajava: „U postpoliti~kom svetu multinacionalna korporacija postaje model sveukupnog pona{anja. Paralelni procesi proizvodnje juridi~kog domena i deregulacije zna~e da su formalni izvori normativnosti ozbiljno oslabljeni.. Sve. Ovo je tu`an ostatak ~asne tradicije vladavine zakona koja je oduvek bila pomalo predimenzionirana u svojim sadr`inskim zahtevima. Shodno tome.. zatvorenike. Sve klju~ne teme u sferi legalnosti dovedene su u pitanje. redukovanje tr`i{ne neizvesnosti i umanjenje tro{kova transakcije. nadnacionalnih i internacionalnih izvora prodire u sve domene i aspekte `ivota. Zakoni su okviri za organizovanje privatnih aktivnosti. U komplementarnom procesu. decentriranost. to je zakon koji ima silu. fragmentiranost.“ Prema Svetskoj banci. Pravila vi{e ne izra`avaju demokratsku suverenost ili liberalnu formalizaciju moralnosti. Impotentnost normativno vo|ene politike. moderni pravni sistem napu{ta svoju nerealisti~nu tvrdnju prema kojoj je on konzistentan sistem normi. ali je cena tog {irenja njegova otvorenost. On se okon~ava potpuno rasredi{tenim svetskim dru{tvom koje se cepa u neure|enu masu funkcionalnih sistema koji se od sebe pokre}u i reprodukuju. sankcije i tako dalje“. vladavina zakona neophodna je u zemljama u razvoju „da bi se stvorili dovoljno stabilni uslovi za ekonomske aktere – preduzima~e. podru~ja privatnih aktivnosti sve su vi{e regulisana.tre}i program LETO–JESEN 2009. samo je poseban slu~aj jednog op{tijeg razvoja. No. ~udnih spojnica. od onih najintimnijih ili unutra{njih dr`avnih odnosa do globalne ekonomije i procesa komunikacije. Zakonodavci i gra|ani tretiraju ih ~isto utilitaristi~ki. nije imun na dr`avnu ili tr`i{nu intervenciju. i po~inje da podse}a na eksperimentalnu ma{inu „punu delova koji su do{li s nekog drugog mesta. poljoprivrednike i radnike – da bi se procenile povoljne ekonomske prilike i rizici. Izuzme li se pravno-ornamentalni karakter centralne mo}i. Bri`ljiva regulacija koja emanira iz lokalnih. Pravo se {iri. ali ne i validnost. slu~ajnih odnosa. . ne rade. Njegova legitimnost na ulici zasniva se na njegovoj sposobnosti mobilizacije znakova legalnosti i snaga policije. da bi se ulagalo u rad i stvarao kapital.

na kraju napravili mapu koja je bila iste veli~ine kao teritorija koju je mapa predstavljala. sinonim za privatnu slobodu i izbor. kontrola stanovni{tva i HIV/AIDS. Gra|anski status definisan je u kontekstu nacionalne dr`ave posredstvom ograni~enog u~e{}a u vr{enju suverene vlasti. pravo koje uspostavlja i ograni~ava. politi~kim. ali nema vrednost ili normativnu te`inu. No. postaju koekstenzivni i savr{eno sinhroni. ali ne ozna~ava. Svetska banka koristi ljudska prava radi biopoliti~kog me{anja u biv{im komunisti~kim dr`avama i dr`avama Tre}eg sveta. „Ni{ta nije sumornije“. i gra|anski status i autonomija se povla~e. Mitski kartografi carstva u Borhesovoj (Borges) pri~i su. Autonomija je imala moralni element koji je povezivao osobu s javnim sensus communisom drugih sli~nih racionalnih i moralnih bi}a. ishrana. pi{e \or|o Agamben (Giorgio Agamben). „od tog bezuslovnog bivanja na snazi koje va`i za juridi~ke kategorije u svetu u kojem one vi{e ne odra`avaju nikakav razumljiv eti~ki sadr`aj: njihovo bivanje na snazi je istinski besmisleno“. Uprkos iluzijama liberala. a na obzorju se ne pojavljuje nikakva alternativna globalna vizija. napu{taju svoju normativ- 97 . U dr`avama Tre}eg sveta. a autonomija je postala amoralna. „~itavi segmenti stanovni{tva se nadziru. najve}i broj njih je deskriptivan u skladu s nekom nau~nom ili politi~kom ekspertizom. a taj se proces mo`e zavr{iti time {to pravo i prirodni `ivot dru{tva. postmoderno pravo ga samo podra`ava. ili poredak i `elja. Moderno pravo (i metafizika modernosti) stvarali su distancu. Sada ta distanca brzo nestaje u ogromnom prostranstvu `ivota prava. a kriterijum njihove selekcije odre|uje se prema tome da li je ne~ijoj zajednici ili demografskoj grupi namenjen neki projekt pomo}i“. Ljudska prava osna`uju proces normalizacije podre|uju}i sve aspekte tela politi~koj kontroli. to je pravo koje ima silu. nevladine organizacije i borce za ljudska prava na zajedni~kom projektu biopoliti~ke kontrole siroma{nih. Prava. koja je ponekad bila neznatna. okuplja me|unarodne ekonomske ustanove. Danas se ljudi sve vi{e udaljavaju od solidarnosti koju su nudile nacionalne demokratije.OKCIDENTALIZAM I LJUDSKA PRAVA Da}u vam nekoliko primera iz me|unarodnog ekonomskog prava. koliko i regulatorne norme. nacionalnim vrednostima“ tr`i{nog kapitalizma i da obu~e ve{tinama efikasnog rada i povla|ivanja. Pravo ponavlja taj poduhvat. „Obrazovni paketi“ treba da podu~e „kulturnim. kad im je zatra`eno da naprave najta~niju mogu}u mapu. Ako moderno pravo tvrdi da reguli{e svet. Reprodukcija. od privatnog i intimnog do javnog `ivota i rada. zdravlje i sanitarni sistem. Sva{to`derska – javna ili privatna – regulatorna aktivnost podrazumeva da neki pravni iskazi imaju normativnu formu – „trebalo bi“. ono je na sebe preuzelo da obavi najta~nije mapiranje dru{tva. Pravo izgleda najimperijalisti~nije upravo u ~asu kada gubi svoju specifi~nost. razvoj omladine. izme|u sebe i poretka sveta.

7. ali beskona~ni u uobrazilji. Suprotstavljaju}i se imperijalnoj aroganciji i kosmopolitskoj naivnosti. da pravo na boravi{te i rad pripadaju svima koji se na|u u nekom delu sveta bez obzira na njihovu nacionalnost. Ovo je univerzalizovanje manjka sveta. Svako je svet. ljudska prava malo mogu da doprinesu borbi protiv kapitalisti~ke eksploatacije i politi~ke dominacije. Kapitalisti kosmopolite obe}avaju nam da }e nas na~initi gra|anima sveta u sistemu globalne suverenosti i dobro definisanog i grani~nog ~ove~anstva.tre}i program LETO–JESEN 2009. ali mogu da otupe politi~ki otpor. ljudi i susreti. U eri globalizacije. Na~in na koji ih promovi{u zapadne dr`ave i humanitaristi pretvara ih u palijativ: korisna su za ograni~enu za{titu individua. Pravna vladavina imperije: sve {to se doga|a je potencijalno legalno. imperijalizam i empirizam na kojem pada svaki kosmopolitizam. Spoj jednakosti i otpora projektuje generi~ku ~ove~nost koja se suprotstavlja i univerzalnom individualizmu i komunitaristi~kom zatvaranju. Svako od nas je kosmos. Svaki iskaz koji pori~e ovu prostu istinu daje nam pravo i du`nost da pru`amo otpor. Liberalno definisana jednakost. rimske i hri{}anske filijacije sa njihovim patrijarhalnim i kolonijalnim ba{tinama. moramo insistirati na tome da su globalni neoliberalni kapitalizam i ljudska prava za izvoz deo istog projekta. napa}enog ~ove~anstva i humanitaristi~ke filantropije. `elje i snovi. Moramo biti budni u odnosu na stoi~ke. simboli~ki kona~ni. Ali ne treba da odustanemo od univerzalizuju- . ta~ka u kojoj se upli}u doga|aji iz pro{losti i pri~e. ali mi vi{e nemamo svet ve} samo niz nepovezanih situacija. To je tako|e ta~ka ekstaze. mondijalizacije. Te dve stvari moraju se nekako razdvojiti. jednakost nije u~inak ve} premisa delovanja. mi patimo od siroma{tva sveta. globalnih komunikacija. To je obe}anje kosmpolitizma koji dolazi. nije uspela da poni{ti jaz izme|u bogatih i siroma{nih. aksiomatska jednakost (svako se ra~una kao jedinka u svim relevantnim grupama) predstavlja nemogu}u granicu u kulturi prava. i to bi bilo legalno. Ljudska prava bi mogla da povrate svoju iskupiteljsku ulogu u rukama i ma{ti onih koji bi ih vratili tradiciji otpora i borbe protiv saveta propovednika moralizma. otvaranja i pomeranja. kad se ni{ta ne bi dogodilo. da se u politi~ke aktivnosti mogu upu{tati svi bez obzira na gra|anski status i protivno eksplicitnim zabranama zakona ljudskih prava. mi smo besmrtni u svojoj smrtnosti. 98 nost da bi normalizovala. Jednakost postaje aksiomatska pretpostavka: ljudi jesu slobodni i jednaki. Ona podrazumeva da zdravstvena za{tita pripada svakom kome je potrebna bez obzira na njegova sredstva. kao regulativan princip. Jednakost pravno odre|enih prava dosledno je podupirala nejednakost.

cosmopolitanism. a tu blisku vezu ne mogu sadr`ati tradicionalni pojmovi zajednice. In concluding remarks. ranging from the historical and theoretical remarks on the concept of „humanity“. the author warns against the cosmopolitanism of neo-liberalism and empire. offering instead the promise of the cosmopolitanism to come. U evropskoj genealogiji kosmopolitizma moramo izumeti ili otkriti sve {to ga nadilazi i ide protiv njega. Ono {to mene danas povezuje s nekim Ira~aninom ili Palestincem nije pripadnost nekoj svetskoj dr`avi ili zajednici nego protest protiv gra|anskog statusa. remeti svaku filijaciju. neo-liberalism. kosmosa koji ~upa korene svakom polisu. osporava svu suverenost i hegemoniju. humanity. dr`avom i internacionalom dolazi iz bliske veze singularnosti koje se ne mogu pretvoriti ni u zajednicu ni u dr`avu. 99 Summary: The paper seeks to elaborate the „axiom of human rights“ which states that human rights lose their end when they become forms of political ideology or idolatry of neo-liberal capitalism. bilo kog. Costas Douzinas: Paradoxes of Human Rights S engleskog prevela Adriana Zaharijevi} . Key words: human rights. a polis su beskona~ni susreti tih singularnosti. reviewing the qualities of the post-1989 order and biopolitical regimes of power. Nezadovoljstvo nacijom. kosmosa. Kosmos koji dolazi je svet svakog jedinstvenog bi}a. questioning the debate between universalists and communitarians. This is being done through elaboration of seven thesis. iako on uzima iz riznice solidarnosti. protiv ~lanstva u zajednici ili politi~kom entitetu. polisa ili dr`ave. Kada govorimo o kosmopolitizmu koji dolazi ne govorimo o nacijama niti o savezu klasa. moramo na}i princip njegovog ekscesa.OKCIDENTALIZAM I LJUDSKA PRAVA }eg podsticaja imaginarnog.

koje navodno postavljaju dobrobit zajednice iznad dobrobiti individue. Vol.). 2. kao i primedbe nekih azijskih despota. Paris. koji je propisivao `enama slobodu da izaberu svoje bra~ne partnere. u Daniel E. Indianapolis. 1 Letter to Charles-Jean-Francois Depont.231.100 Tre}i program Radio Beograda Br. III–IV/2009 UDK: 172.) Further Reflections on the Revolution in France.7 340. niti da uvede jednoobrazne standarde za sve zemlje sveta“. April: 171–199. 1998.14:141.122:141. Videti i: Glen Johnson i Janusz Symonides. The Universal Declaration of Human Rights: A History of Its Creation and Implementation. 143–144. Liberty Fund. Human Rights as Politics and Idolatry. 1948–1998. 31.4:141. valjalo bi mo`da obratiti malo pa`nje i na njihovu prirodu i osobine. Ritchie (ur. Natural Rights and Europe’s Imperial Legacy. uz opomenu da zadatak komiteta nije da „potvrdi superiornost jedne civilizacije nad svim drugima.2 Od tada sli~ne kritike postaju op{te mesto. insistira}e na priznavanju postojanja posebnog skupa „azijskih vrednosti“. Pisma Edmunda Berka (Edmund Burke) [arl-@an-Fransoa Depon (Charles-Jean Francois Depont)1 Godine 1947. obi~an ljudski `ivot i delovanje. naro~ito singapurskog Li Kuan Jua (Lee Kuan Yew).7 341. Trebalo bi da vas zanimaju konkretni ljudi. i na ~lan 18. Human Rights. 2001. PRIRODNA PRAVA I IMPERIJALNO NASLE\E EVROPE O pravima ~oveka postoji toliko teorija. 1992. 2 Citirano prema: Michael Ignatieff.7 100 ENTONI PAD@EN* LJUDSKA PRAVA. koji je propisivao slobodu verskih uverenja. Princeton University Press. Political Theory. 59. Princeton and Oxford. No. . delegacija Saudijske Arabije uputila je protest komitetu koji je pisao nacrt Univerzalne deklaracije ljudskih prava jer je „gotovo isklju~ivo uzeo u obzir standarde zapadne civilizacije“. UNESCO. Primedba Saudijske Arabije odnosila se na ~lan 16. Rasprostranjena islamska kritika ideje „ljudskih prava“. Amy Gutman (ur. Kritika * Anthony Padgen (2003). 13.

OKCIDENTALIZAM I LJUDSKA PRAVA ideje „ljudskih prava“ javlja se i u zapadnom. A. 1979. iako su i ideja i kulturni okvir iz kojih je ta tradicija ponikla ustanovljeni ve} tokom rane Republike. Dokument koji je Papski savet za pravi~nost i mir (Iustitia et pax) odobrio 1975. {to se posebno odnosi na spise velikih rimskih pravnika od II do VI veka. ili u kodu koji propisuje samo {ta treba da se uradi da bi se do{lo do sre}e ili do nekog ideala li~nog savr{enstva. Pollis i P. dok za kriti~are ideje to predstavlja o~igledno pobijanje bilo kakve vrste univerzalnog ili prirodnog prava. a ne kao pitanje razboritosti. Vatikan. godine. naro~ito protiv nehri{}anskih dru{tava.4 Svim navedenim kritikama zajedni~ko je priznanje ~injenice – i prigovor toj ~injenici – da su „prava“ kulturni artefakti. nagla{ava i „pravo na odrastanje u jedinstvenoj porodici“ i pravo na „stvaranje porodice“. godine. Hart) tvrdi: Mogu postojati pravila pona{anja koja nazivamo moralnim pravilima. Praeger. Videti Les droits de l’homme et l’Eglise. naro~ito koncepta „ljudskih prava“. pre svega. A. na sve vrste kontracepcije. L. nazvan „Crkva i prava ~oveka“. Prava su. 4 Tek je tokom Drugog vatikanskog koncila 1965. uprkos uklju~ivanju prava na slobodu govora i na slobodno udru`ivanje. dominantno liberalnom i akademskom okviru.. To je mo`da i o~igledno. papa je ~esto koristio ideju ljudskih prava. a u izvesnim papisti~kim krugovima to protivljenje ni danas ne prestaje. Sve tri kritike citirane su u: Ignatieff. preko njegove istorije neretko prelaze u ti{ini. niti kod bilo kog drugog helenskog pisca. tvorevine jedne posebne pravne tradicije. New York. Ne poznajemo nijednu koncepciju prava koja bi bila nezavisna od te kulture. U svom ~uvenom radu o prirodnim pravima H. {to pak ne va`i za termin pravda. Papska enciklika iz 1991. Hart (H. uop{te uzev.). 101 Hart isti~e da ni kod Platona ni kod Aristotela. Centesimus annus. Me|utim.) Od tada. maskirani u univerzalne.. kod kojih se ne polazi od ideje prava. britanske i ameri~ke pravne tradicije. predstavila je sopstvenu listu prava gde se. Gr~ko pravo i zakonodavstvo 3 Videti na primer: A. priznaje zna~aj ideje ljudskih prava i poku{ava da ih predstavi kao neodvojiv deo istorije hri{}anstva. starorimske. nepromenljive vrednosti. Human Rights: Cultural and Ideological Perspectives. . godine Crkva versku slobodu prepoznala kao pravo. pobornici tradicije prava. gde se ukazuje na njenu zavisnost od preuske francuske. nema termina koji bi se mogao prevesti kao pravo. (Poslednje pravo je verovatno bilo odgovor na kineska ograni~enja broja ~lanova porodice i.3 Donedavno se i katoli~ka crkva sna`no protivila trijumfu lai~kog individualizma nad vrednostima hri{}anske zajednice. Human Rights as Politics and Idolatry. 58–95. L. 1990. Schwab (ur. i nema ni~eg protivre~nog ili apsurdnog u moralnim pravilima koja bi se sastojala isklju~ivo od propisa.

(Ili protiv onih. bar onog {to se odnosi na ideju pravà. za mnoge neprijatna ~injenica. „egoisti~ne“ bur`oazije. nudi Claude Lefort. slabi argumente protiv onih za koje su vrednosti moderne liberalne tradicije. godine. . poput mladog Karla Marksa.)7 Pobornike teorije prava koji su osetljivi na kulturne razlike. li{ava svih sredstava pomo}u kojih uspostavljamo zajedni~ke moduse pona{anja me|u razli~itim narodima. mogli bismo razumno da pretpostavimo da bi sve individue u svim zajednicama mogle da ka`u da razumeju zna~enje termina ljudskih prava. istorija prava. utkanih u samu sr` poduhvata definisanja prava. koji u su{tini predstavlja sekularizovano prevrednovanje hri{}anske etike. 7 Najozbiljniju i najelokventniju kritiku Marksove pozicije. Droits de l’homme et politique. nastoje}i da izbegne neke od {tetnih implikacija ve}ine teza o ljudskim pravima. 102 najve}im delom spadaju u kategoriju propisa i pravila o tome kako da se dostigne najve}e dobro. Diritti umani: una panoramica storica. mnogi moderni teoreti~ari bi se ~ak i toga klonili. Jer oklevanje da se prihvati ta. La gauche et la révolution au milieu du XIXe siècle. Paris 1986. koji „prava ~oveka“ odbacuju kao izraz interesa jedne odre|ene klase. u: L’Invention démocratique. Ipak. iako sada donekle zastarelu. 45–83. Concilium. ne poni{tava tvrdnju da su ove vrednosti od dugoro~nog interesa za najve}i deo ljudskog roda. smatrao je da bi se ta pravila najbolje mogla opisati kao „nesavr{ena“. Kada bismo se poslu`ili kantovskom ra~unicom. O ovom pitanju videti: Leonard Swidler. The Philosophical Review LXIV (1955): 175–91. iura. Are There Any Natural Rights?. poku{aj da se izbegne rasprava o kulturnim specifi~nostima. A.6 To. stavlja u dvostruko nelagodan polo`aj: ne samo {to su pra5 H. ukoliko se shvati ozbiljno. moramo po~eti izjavom o spremnosti da pretpostavimo i branimo bar neke vrednosti izrazito specifi~nog na~ina `ivota. 6 Tokom poslednjih dvadeset godina rimokatoli~ka crkva je napustila ovakav opis istorijskog porekla „ljudskih prava“. Nesporno je da „me|unarodna zajednica“ u ovom trenutku izvodi svoje vrednosti iz jedne verzije liberalnog konsenzusa. Paris 1981. Rivista internazionale di teologia 26 (1990): 27–42. Istorija „ljudskih prava“ mo`e da poslu`i kao podsetnik da svaki put kad `elimo da potvrdimo svoju veru u univerzalno. me|utim. Hachette. iako u ovom trenutku za tu ideju mo`da ne znaju ili je ne prepoznaju.5 Posle vi{e decenija rasprava o kulturnom i moralnom pluralizmu. naprosto bemislene. L. Hart. Budu}i da je Hart taj ~lanak napisao 1955. O netrpeljivosti levice prema ideji individue videti: Francois Furet.tre}i program LETO–JESEN 2009. {to nas. Fayard. a kamoli ne{to {to podse}a na kategori~ki imperativ. odve} je ~esto zavr{avao shvatanjem da stvaranje jedne specifi~ne kulture (osobito zato {to je tu re~ o mo}noj zapadnoj kulturi) nikako ne mo`e da va`i za sve druge kulture.

Prema Justinijanu prirodni zakon se odnosio na one proste obrasce pona{anja – prokreaciju. – koje su delila sva `iva bi}a. Pojedinci su mogli da se pozivaju na iura po zakonu. Engleska re~ pravo (right) iako nema~kog porekla. me|utim.8 Ius je tako|e ne{to objektivno. Ono {to mi nazivamo „ljudskim pravima“ razvilo se iz ovih prava koje su rimski pravnici i njihovi pravni i teolo{ki naslednici nazvali „prirodnim pravima“. Ali niko ih nije imao na osnovu svoje ljudskosti. lex. verovalo se da je re~ o ne~em saznatljivom. redukovati prirodni zakon na forme pona{anja 8 103 I Videti Michel Villey. Drugim re~ima. iako su posle Karakalinog edikta iz 212. No. {to je u nekim slu~ajevima izgledalo kao ista stvar. odnosno univerzalne kategorije. a prirodna prava su bila najva`nija komponenta tog prirodnog zakona – ius naturae – koji je postao jedan od najuvijenijih. Zbog toga se tokom srednjeg veka termin ius koristio kao sinonim za zakon.) Rano rimsko pravo ne poznaje ideju prava sli~nu na{oj.OKCIDENTALIZAM I LJUDSKA PRAVA va tvorevina rimske pravne tradicije nego {to su svoj savremeni oblik dobila u kontekstu imperijalisti~kih zakonodavnih praksi. najosporavanijih i najmo}nijih jezika u istoriji zapadnoevropskog politi~kog i pravnog mi{ljenja do kraja XVIII veka. Ius je pokrivao i pravo i du`nost. Suum ciuque tribuere. (Zava|ene strane su se zaklinjale u pravi~nost svojih tvrdnji. . a jama~no ne na op{ti korpus iura). i da li je to {to radimo opravdano. i stoga se nisu pozivale na neki prirodni ili univerzalni poredak. ostaju}i ~vrsto povezana s imperijalnom ekspanzijom i njenim posledicama sve do kraja XIX veka. Philosophie du droit. To je bila pravna artikulacija stoi~ke ideje koinos nomos. po{to je odre|ivao stvar koja se smatrala obavezuju}om. U rimskom pravu se pod tim podrazumevala preraspodela dobara prema tome koliko kome pripada. Dalloz. Me|utim. e. Kasniji pravnici }e. zapravo je prevod latinskog termina ius. odluke Corpus Iuris Civilis uvek su se ticale samo gra|anskog zakona. car Justinijan }e u VI veku uvesti pojam prirodnog zakona. Rimsko pravo u po~etku tako|e nije pretpostavljalo postojanje neke prirodne.. Mo`da bi nam poku{aj verodostojnog opisa veze prava i evropskih imperija u razvoju omogu}io poziciju sa koje }emo lak{e razumeti za{to i dalje verujemo da se „na{e“ vrednosti podudaraju s vrednostima ljudskog roda u celini. ishranu itd. Paris. godine n. I. od kojih je jednu podupirao vi{i red ili neki drugi natprirodni sud. prava priznata na osnovu gra|anskog statusa u carstvu. Presuda je bila ius. 65. odnosno zajedni~kog poretka za ~itav svet ({to se nije nu`no odnosilo na jedinstven gra|anski zakonik. 1982.

njime je upravljao i korpus zakona zasnovanih na obi~ajnom pravu – takozvani „zakon naroda“ (ius gentium). te da se samim tim sva iura. nijedno „kraljevstvo ne mo`e da odlu~i da zanemari taj zakon naroda“. Anthony Pagden i Jeremy Lawrance (ur. 1485–1546). No. Po{to se zajednica celog ljudskog roda smatrala starijom od nacije. Rimskim pravnicima.9 Tako|e bi se moglo tvrditi da je svaki vladar koji je radio u ime zakona naroda posedovao nadnarodni autoritet. bilo je zajedni~ko shvatanje univerzalnog ljudskog roda. budu}i da nije postojalo politi~ko telo koje bi delovalo u ime „jedinstva i dobrobiti celog sveta“. kao i prirodni zakon (no suprotno bilo kom ~isto gra|anskom zakonu). neki teoreti~ari poput Grocijusa ŠGrotius ¹ i Pufendorfa ŠPufendorf ¹. e. isti~u}i da zakon naroda daje sadr`aj prirodnom zakonu. ~ak i neke vrste univerzalnog svetskog ordo. u XVII veku. Franciska de Vitorije (Francisco de Vitoria.tre}i program LETO–JESEN 2009. 9 . toliko i hri{}anskim. (Kasnije }e. koliko paganskim. prema mi{ljenju pravnika Gaja iz II veka n. Taj je poredak donekle bio odraz – a u hri{}anskom carstvu o njemu se neretko govorilo i kao o samoj su{tini – prirodnog zakona. javio se problem odre|ivanju sadr`aja tog zakona. naravno. To je. jedino hri{}anima). U toj ta~ki bilo je te{ko razdvojiti – u meri u kojoj je te{ko razgrani~iti „prirodno“ i ono {to se takvim ne smatra – lokalne norme od onih koje bi se mogle ubrojiti u norme koje su dovoljno „utemeljene na razumu“ da bi se mogle usaglasiti sa „zajedni~kim dobrom celog ~ove~anstva“. 1991. 104 koje prili~e samo ljudima (ili ~ak. da bi ga u XIII veku Toma Akvinski transformisao u skup univerzalnih i uro|enih principa koji treba da slu`e kao most izme|u ljudskog i bo`anskog. ova se ideja transformi{e u slo`en skup propisa koji reguli{u odnose me|u nezavisnim dr`avama. Vitoria Political Writings. ius gentium sti~e ve}u pravnu snagu od lokalnih zakonodavnih praksi pojedina~nih naroda. tako da. koji je Ciceron nazvao „republika celog sveta“ (respublica totius orbis). Me|utim. me|utim. zna~ilo da je zakon naroda podjednako va`io i za hri{}ane i za nehri{}ane. kako ga naziva Vitorija pozivaju}i se na Cicerona.4. nastojati da me|u njima o~uvaju razliku govore}i o primarnom i sekundarnom zakonu „On Civil Power“ 3. bilo da pripadaju jednom bilo drugom zakonu. c. re~ima {panskog teologa iz XVI veka. Cambridge.). U po~etku se pod tim mislilo samo na odnos Rimljana i svih stranaca (gens) s kojima su stupali u dodir. 40. tako|e ozna~e kao prirodna. to jest „autoritet celog sveta“.. Do XIII veka. Cambridge University Press. Otuda je bio potreban samo jedan korak da se i prirodni zakon i zakon naroda smatraju saglasnim s bogomdanim instinktima univerzalne ljudske prirode. Neki pravnici su govorili o „zakonu Prirode i Naroda“. Sve kasnije reference odnosi}e se na ovo izdanje.

OKCIDENTALIZAM I LJUDSKA PRAVA

prirode.) U tom kontekstu, prirodna prava postaju osnova svih rasprava koje su se naknadno vodile o odnosima me|u narodima. Kasniji problemi s definicijom iusa i uvo|enje ~uvene razlike me|u subjektivnim i objektivnim pravima, mnogo duguju raspravi o ekvivalentnosti dominiuma i iusa proistekloj iz franciskanskih debata sredinom XIII veka o njihovom pravu na posedovanje svojine.10 To je, me|utim, druga pri~a. Ono {to me ovde zanima jesu subjektivna prava, prava koja osobe imaju zato {to su subjekti koji, po definiciji, pripadaju ljudskoj zajednici. Takvo shvatanje prava sa`ima ~uven i sveobuhvatni opis Mi{ela Vilea (Michel Villey), koji ga predstavlja kao „svojstvo subjekta, jedno od njegovih sposobnosti, ili preciznije slobodu (franchise), mogu}nost delovanja (une possibilité d’agir)“.11 Takva prava su o~igledno, bar od XII veka, shvatana kao oblik svojine (dominium) i stoga su, prema re~ima Vilijema Okama (William Ockham), onome ko ih je posedovao davala mo} (potestas) – Vilieovo possibilité d’agir.12 O~igledno je da bi, prema takvoj definiciji, stvorenje koje nije u posedu svojih prirodnih prava, moralo biti toliko ozbiljno o{te}eno da se za njega ne mo`e smisleno re}i da je svesno bi}e. Mnogi pravni predstavnici rane modernosti bili su spremni da se saglase s tim da ~ak i deca mogu da poseduju prava nezavisno od svojih staratelja, iako se u na~elu smatralo da imaju, Aristotelovim re~ima, „nedovoljno razvijenu“ mo} odlu~ivanja. To je va`ilo i za osobe neizle~ivo poreme}ene duhom, jer „ludak tako|e mo`e biti `rtva nepravde (inuria); te stoga mo`e imati i zakonska prava“. Iz toga su jedino bili isklju~eni insensati, istinski neljudi.13 Definicija „ljudskih prava“ danas, naravno, nadilazi granice koje su rimski pravnici i njihovi naslednici namenili „prirodnim pravima“. Prelaz s „prirodnog“ na „ljudsko“ odra`ava modernu nelagodu prema ideji
O ovom pitanju videti klasi~no delo: Richard Tuck, Natural Rights Theories, Cambridge University Press, Cambridge, 1979, i Annabel Brett, Liberty, Right and Nature, Cambridge University Press, Cambridge, 1997. 11 „Une qualité du sujet, une de ses facultés, plus précisément une franchise, une liberté, une possibilité d’agir.“ U: La genèse du droit subjectif chez Guillaume d’Ockham, Archives de la philosophie du droit 9 (1969): 97–127, i rasprava u: Brett, Liberty, Right and Nature, 4. Ovo je vrlo blisko tvrdnji Ignjatijeva da je Univerzalna deklaracija ljudskih prava „trebalo da vrati individualno delovanje na scenu“. Videti: Human Rights as Politics and Idolatry, 5. 12 Tuck, Natural Rights Theories, 7–9, 12–13. Brett, Liberty, Right and Nature, 10–48. 13 Videti, na primer: Francisco de Vitoria, On the American Indians, 1.4:20–23, u Vitoria Political Writings, 247–249. „Iracionalna bi}a o~igledno ne mogu imati dominium, jer je dominium pravno pitanje (dominium est ius).“
10

105

tre}i program

LETO–JESEN 2009.

106

esencijalizovane prirode i, naro~ito od ga{enja prirodnopravne tradicije kod Kanta, u odnosu na to da postoje vode}i prirodni principi. Odvajanje „ljudskog“ od „prirodnog“ omogu}ilo je da ne govorimo samo o pravu osobe na vlasni{tvo ({to se kao ideja prvi put javlja 1789. godine u Déclaration des droits de l’homme) ve} i na, recimo, pristojno obrazovanje ili odgovaraju}u ishranu; obe navedene stvari mogle bi se verodostojno podvesti pod Vilieovo possibilité d’agir, iako bi za ranije pravnike va`ilo da neobrazovana ili gladna osoba, ili osoba bez pokretnih dobara na neki na~in i nije bila osoba.14 Nadalje, moderna koncepcija „ljudskih prava“ u bliskoj je vezi sa skupom ~isto politi~kih zahteva koji se postavljaju u ime politi~ki nedovoljno predstavljenih grupa. Na taj na~in koncipirale su ih i Déclaration des droits de l’homme i Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima, {to je va`ilo i za sve kasnije sporazume i konvencije o ljudskim pravima. I premda se ~esto koristio u eksplicitno politi~kim raspravama (primera radi, oko osetljivog pitanja legitimnosti okupacije Amerike od raznih evropskih sila), pojam prirodnog prava retko se, ako i ikada, shvatao kao sredstvo odre|enja na~ina `ivota koji bi pojedinci trebalo da vode, ~im bi bio ostvaren njihov vrlo ograni~en zahtev – za possibilité d’agir – koji im po prirodi pripada. Prirodna prava su se naravno primenjivala na sve oblasti ljudskog `ivota. No, po{to je rat ekstremno stanje u kojem, kako bi rimski pravnici rekli, osoba mo`e da pretrpi nepravdu, diskusije o zna~enju i implikacijama prirodnih, pa i ljudskih prava, naj~e{}e su se javljale u vezi s ratom. Rat je tako|e stanje koje na najbezo~niji na~in ru{i granice izme|u razli~itih naroda, a time i izme|u razli~itih gra|anskih zakonika. Rimljani koji su, za razliku od svojih gr~kih prethodnika, ose}ali potrebu za pravnim sistemom koji bi va`io u stanju rata, bili su nagnani da pro{ire pojam iusa kako bi mogao da obuhvati prekora~enja kulturnih granica. Ratno stanje u Rimu bilo je regulisano u skladu s dva op{ta zakona: ius ad bellum, koje je agresoru davalo pravo da po~ne rat, i ius in bello, koje je definisalo na~ine vo|enja rata i povlastice na koje je pobednik imao pravo.15 Rat je, posebno u rimskom svetu, bio neminovnost, ali je ve}ina rimskih pravnika insistirala na tome da rat bude poslednja opcija jer se ljudska bi}a razlikuju od `ivotinja upravo po sposobnosti da sporove re{avaju dogovorom a ne silom. „Najbolja dr`ava“, kako pri14 O „osnovnim pravima“ videti Henry Shue, Basic Rights: Substance, Affluence, and U. S. Foreign Policy, Princeton University Press, Princeton Nj., 1980, 23. 15 Videti: S. Albert, Bellum Iustum, Frankfurter Althistorische Studien 10, Lassleben, Kallmunz, 1980.

II

OKCIDENTALIZAM I LJUDSKA PRAVA

me}uje Ciceron, „nikada ne kre}e u rat osim da bi o~uvala veru ili da bi branila sopstvenu bezbednost“.16 Uop{te uzev, ve}ina hri{}anskih dr`ava koje su nastale iz Rimskog carstva prihvatila je to osnovno na~elo. Pravedni su oni ratovi, rekao je Avgustin u paragrafu koji se naj~e{}e navodi koji osve}uju nepravdu izazvanu kada narod ili civitas koja je planirala rat, zanemari obe{te}enje nezakonitih radnji koje su po~inili njeni ~lanovi, ili povra}aj nepravedno oduzetog.17 To zna~i da se jedino mo`e ratovati u odbrambene svrhe i s ciljem kompenzacije za izvesni, po pretpostavci, ~in agresije, bilo protiv Rimljana bilo protiv njihovih saveznika – socii ili amici. Tako se prirodna, odnosno ljudska prava prvi put pojavljaju u kontekstu onog {to je u praksi bila agresivna i ekspanzionisti~ka sila, u ~vrstoj vezi s istan~anom pravnom kulturom. Uop{te uzev, to va`i za sve evropske imperije nastale posle propasti Rimskog carstva. Te su se imperije (zanemarimo li Karla Velikog i Sveto rimsko carstvo) u jednoj va`noj stvari ipak razlikovale od svojih prethodnika. Re~ je, naime, o prete`no pomorskim dr`avama, dok se mo} rimskog sveta najvi{e bazirala na kopnenim snagama. Usled toga vi{e nije bilo lako pozivati se na zakon o „susedstvu“ (argument po kojem moj sused ima pravo da zahteva pomo} u nevolji, zato {to delimo zajedni~ki `ivotni prostor). Kada je, primera radi, Francisko de Vitorija poku{ao da utvrdi da bi [panci intervenisali kako bi spre~ili ljudsku `rtvu i kanibalizam u Americi, po{to je u pitanju odre|ena forma ratovanja vladara nad podanicima, te da su [panci zato du`ni da podanicima pomognu jer su „varvari na{i susedi“, on u stvari pro{iruje ideju vicini na celo ~ove~anstvo, u ~emu prepoznajemo oblik kosmopolitizma na koji se rimski zakon o susedstvu jama~no nije mogao da primeni.18 Potreba da se opseg pojma prirodnog prava pro{iri toliko da se mo`e re}i da ravnomerno obuhvata narode koji su me|usobno tako razdvojeni kao starosedeoci Amerike i [panci, Holan|ani i Indone`ani, Britanci i Mongoli, dovela je do formiranja jedne nove vrste univerzalizma (ili je bar uticala na njen nastanak), koja }e ponuditi temelj za pretpostavku kojoj do tada nije mnogo toga i{lo u prilog, po kojoj se zakonski okviri na koje odre|ena kultura pola`e pravo mogu pro{iriti na sve narode sveta, ~ak i ako ti narodi zvani~no nisu u dodiru s njenim zakonodavstvom.
16 Cicero, De Republica 3.34. Upor. Ciceron Marko Tulije (2002), Dr`ava, prev. Bojana [ija~ki-Manevi~, Beograd: Plato. 17 Augustine, Quaestiones in Heptateuchem 6.10. 18 Vitoria, On the American Indians, 3.5:15, u: Vitoria Political Writings, 287–288.

107

tre}i program

LETO–JESEN 2009.

108

Taj univerzalizam se u na~elu javljao u dva oblika. Prvi koji poti~e neposredno iz aristotelovsko-tomisti~ke tradicije izvodi zaklju~ke iz shvatanja prirodnog zakona kakvo nalazimo kod hri{}ana, a naro~ito kod Tome Akvinskog i njegovih sledbenika. Prirodni zakon, prema Tominoj definiciji, suprotno pozitivnom zakonu, predstavlja „u~e{}e racionalnih stvorenja u ve~itom zakonu“.19 Budu}i da se nedvosmisleno ti~e jedino ljudskih bi}a, prirodni zakon se manje mo`e odrediti kao ius u smislu koji su mu pridavali rimski pravnici nego kao deo saznajnog aparata. Istina je, dodu{e, da je Ciceron o pravdi govorio na gotovo isti na~in. Me|utim, Tomini sledbenici su, ako ne i sam Akvinski, od ius naturae stvorili korpus uro|enih, pa samim tim i o~iglednih principa koje je Bog tokom stvaranja usadio „u srca ljudi“. Utoliko tu „na delu nije volja Š{to bi s istinskim iusom morao da bude slu~aj¹ ve} razum i prosve}enje“, kako o tome govori Vitorija.20 Upravo se na ovome temeljila jedna od najbe{njih i najdu`ih rasprava o pravima – neizbe`no prirodnim – neevropskih naroda, rasprava {panskih kolonista u Novom svetu i njihovih zagovornika u mati~noj zemlji, s jedne strane, i teologa, civila i predstavnika kanonskog prava iz takozvane „[kole iz Salamanke“, s druge strane. Rasprava je polazila od pretpostavke da sva ljudska bi}a poseduju prava na temelju svoje ljudskosti, po{to su takva prava uistinu upisana u ljudsku prirodu, a nema tog pojedinca, ~ak ni grupe pojedinaca, ~iju bi prirodu mogla da modifikuju njihova verovanja ili obrasci pona{anja, ukoliko nemamo neki poseban razlog da pretpostavimo da su oni toliko ekstremni da ih se ljudska bi}a istinski ne bi mogla da pridr`avaju. Ovde se nije raspravljalo o pravima koja ameri~ki Indijanci jesu ili nisu imali, ve} o tome u kojoj se meri o njima mo`e misliti kao o li~nostima po prirodnom zakonu. Drugi tip univerzalizma delom nastaje kao direktan odgovor na neke navodne mane aristotelovsko-tomisti~kog odre|enja prirodnog zakona; delimi~no kao poku{aj usagla{avanja kalvinisti~kih shvatanja milosti (nasuprot tomisti~kom razumevanju zakona) s potrebom za postojanjem neke vrste prirodnog zakona; delom kao sredstvo legitimacije suverene vlasti koja bi iza{la u susret sumnjama skeptika o postojanju smislenog obrazlo`enja o jedinstvenom ljudskom identitetu; delom usled neodlo`nih i svakodnevnih briga oko za{tite od rata, a delom i kao mogu}e oru`je u ideolo{kom arsenalu novih evropskih uljeza na Atlantskom i Indijskom okeanu krajem XVI veka: Engleske i Holandije. Ovde, naravno, upu}ujem na Hobsovo (Hobbes) i Grocijusovo shvatanje po kojem se prirodni zakon mo`e svesti na proste principe bez19 20

Aquinas, Summa theologiae, Ia. IIae. q. 91 arts 1. 2. Francisco de Vitoria, On Law, 121, u: Vitoria Political Writings, 126.

OKCIDENTALIZAM I LJUDSKA PRAVA

bednosti. Prema Hobsu svim ljudskim bi}ima zajedni~ko je samo jedno kretanje, „~ija se sila mo`e uporediti sa silom kojom kamen pada nadole“, a to nije ni{ta drugo do te`nja svakoga da izbegne smrt. „Stoga nije apsurdno“, pi{e Hobs u tekstu De Cive
niti se mo`e prekoriti, niti je protivno razumu da osoba u~ini sve {to mo`e da ne bi stala u odbranu svog tela i udova od smrti, i da bi ih o~uvala u `ivotu. A svi su saglasni da je ono {to se ne protivi zdravom razumu, pravedno u~injeno i po Pravu.21

109

Ova teza, valjalo bi primetiti, predstavlja ishod niza potpuno negativnih iskaza. „Ne bi bilo apsurdno“ pretpostaviti da sva ljudska bi}a svuda zapravo `ele da odbrane „svoje telo i udove od smrti“, a prihvatimo li tu premisu, nu`no sledi da se za ono {to „nije protivno razumu“ mo`e re}i da konstitui{e pravo. Hobs je zapravo poku{avao da prona|e najsvedeniju mogu}u tvrdnju, jer bi se samo takva tvrdnja mogla braniti od skepti~kih prigovora koje je, izme|u ostalih, i sam upu}ivao su{tinski tomisti~koj ideji da „zdrav razum“ postoji u rerum natura jer, kako Hobs prime}uje sa sebi svojstvenim sarkazmom, oni „koji obi~no... pozivaju zdrav razum da presudi u nesporazumima, zapravo misle samo na sopstveno vi|enje stvari“.22 Grocijusovo gledi{te je neodre|enije, te nas te`e navodi na zaklju~ak da je o~uvanje sopstvenog bi}a jedina distinktivna odlika koju svi ljudi nesumnjivo dele kao pravo.23 I on je, me|utim, jednako odlu~an u nameri da razgradi sholasti~ko zdanje aristotelovskih prirodnih vrlina u korist skupa prostih, nesvodivih moralnih propisa. Ono {to su neotomisti nazivali primarnim „zapovestima“ zakona prirode, prema Grocijusu vi{e nisu nalozi da se bude dru{tven, na ~emu insistiraju katolici: „voli bli`njeg svog kao sebe samog“ i „~ini drugima ono {to `eli{ da drugi ~ine tebi“ zamenili su iskazi: „bi}e dozvoljeno braniti sopstveni
21 Thomas Hobbes, De Cive 1.7; On the Citizen, Richard Tuck i Michael Silverthorne (prev. i ur.), Cambridge University Press, Cambridge, 1998, 27. Upor. Hobs Tomas (2006), ^ovek i gra|anin, prev. Natalija Mi}unovi}, Beograd: Hedone. 22 Thomas Hobbes, The Elements of Law, Natural and Political, ed. Ferdinand Tönnies, drugo izdanje (London: Frank Cass, 1969), 188–89. Upor. Hobs Tomas (2006), De corpore politico ili elementi zakona, moralnih i politi~kih (1640), prev. Adriana Zaharijevi}, Tre}i program 129/130. 23 Uprkos o~iglednim razlikama izme|u Hobsa i Grocijusa, postoji izvestan stepen ta~nosti u Rusoovoj tvrdnji u Emilu da kada su u pitanju osnovni principi „oni su jedno isto, razli~iti su samo na~ini izra`avanja. Razlikuju se i u metodu: Hobs se oslanja na sofizam a Grocijus na pesnike; sve ostalo je isto“. Emile, Book V, u: Oeuvres complètes (Paris: Bibliothèque de la Pléiade, 1964), IV, 836. Upor. Ruso @an-@ak (1989), Emil ili o vaspitanju, prev. Du{an Tamind`i}, Valjevo: Estetika.

tre}i program

LETO–JESEN 2009.

110

`ivot i kloniti se onog {to preti da se poka`e opasnim“ i „bi}e dozvoljeno ste}i i zadr`ati one stvari koje su nu`ne za `ivot“.24 Prema Grocijusu ova pravila su toliko temeljna da ih niko ne mo`e osporiti, a da „ne u~ini nasilje nad sobom“. Premda Grocijus tvrdi da ljudi imaju i neke obaveze prema bli`njima, te se obaveze formuli{u samo u svetlu uzdr`avanja od toga da se nekome u~ini na`ao. Prirodni zakon, uz koji je nekada i{la slo`ena argumentacija u korist ljudske dru{tvenosti, sada se mogao redukovati na minimalno moralno jezgro s kojim se, prema Grocijusu, svaki razuman ~ovek morao saglasiti, nezavisno od svojih verskih ube|enja, lokalnih obi~aja i preferencija. Tome je Grocijus dodao svoju ~uvenu (ili ne~uvenu) tvrdnju – etiamsi daremus* – po kojoj takvi zakoni obavezuju ~ove~anstvo „~ak i ako bismo prihvatili ono na {ta se bez velike zlo}e ne bi moglo pristati, da nema Boga, ili da ga ljudski poslovi uop{te ne zanimaju“.25 Ukoliko, me|utim, pretpostavimo, {to moramo, postojanje svemogu}eg bo`anstva, zakon prirode i dalje ostaje nepromenjen „u onom smislu da ga ni sam Bog ne mo`e promeniti“.26 Naravno, Bog je mogao da stvori alternativni univerzum u kojem bi, na primer, vrane bile bele, ali to ne bi bio ovaj univerzum u kojem vlada ova priroda. Argument kojim se Grocijus ovde koristi kao i u ve}ini svojih spisa, zapravo ostaje na tragu konvencionalne sholasti~ke tvrdnje da bi zakon prirode va`io ~ak i ako, per impossible, Bog ne bi postojao. Grocijus je ulo`io znatan napor da doka`e kako su Bo`ji zakoni obavezni, te da se prirodni zakon, koji poti~e iz su{tinskih crta koje su u ~oveka usa|ene, „s pravom pripisuje Bogu, jer je on hteo da te crte u nama postoje“.27 Tvrdnja Etiamsi daremus je zapravo izazvala toliko zaprepa{}enje, po{to ju je Grocijus uspe{no koristio da bi razorio ideju o tome da bi u svetu moglo biti nekog ure|enog telosa. Kako prime}uje \anbatista Viko (Giambattista Vico), jedan od najpronicljivijih kriti~ara Grocijusovog dela, on je tim potezom uspe{no odbacio shvatanje o milosrdnom provi|enju u ljudskoj istoriji.28
De corpore politico ili elementi zakona, 173. * Argument Etiamsi daremus (non esse Deus) glasi: ~ak i ako se dopusti da nema Boga, prirodni zakon bi ipak va`io. Drugim re~ima, prirodni zakon ne zavisi od volje svemo}nog bi}a, te se na taj na~in li{ava veze s teolo{kom tradicijom. (Prim. ur.). 25 De iure belli ac pacis libri tres, dvojezi~no izdanje, Francis W. Kelsey (ur.), Carnegie Institution of Peace, Washington, DC, 1913–1925, I, 13. 26 Ibid., 40. 27 Ibid., 14. 28 Videti: Anthony Pagden, Ley y sociabilidad en Giambattista Vico: hacia una historia crítica de las ciencias humanas, Agora papeles de filosofía 16/2 (1997): 59–80.
24

OKCIDENTALIZAM I LJUDSKA PRAVA

Grocijusovi i Hobsovi (~ak i Lokovi) poku{aji da redefini{u prirodni zakon u velikoj meri su po~ivali na pri~i o nastanku ljudskog roda iz prirodnog stanja i o njegovom postepenom i nesigurnom napretku ka gra|anskom dru{tvu. Isto va`i (iako u ne{to manjoj meri) za aristotelovsko i tomisti~ko shvatanje. Klju~na je razlika me|u njima u tome {to je za Aristotela i Akvinskog, kao i za njihove sledbenike, ljudska dru{tvenost prethodila individualnom, pa je stoga u velikoj meri bila nezavisna od ljudske volje, kao {to je dru{tvenost nekih `ivotinja, mrava i p~ela, na primer, potpuno nezavisna od logosa. Za Grocijusa i Hobsa je, s druge strane, gra|ansko, te samim tim istinski ljudsko dru{tvo, isklju~ivo stvarala~ki ~in volje. Iako su obojica donekle, uostalom kao i Lok i kasniji teoreti~ari prirodnih prava, poput Pufendorda i Volfa (Wolff), priznavali izvestan stepen prirodne dru{tvenosti u stanju prirode, njoj je pripadala sekundarna uloga, a ne uro|ena kao kod tomista. Ljudi se sastaju na istim mestima, razgovaraju i trguju, i to je deo identiteta koji svi dele u jednakoj meri koliko i ~injenica da hodaju uspravno i da im tela (uglavnom) nisu dlakava. No, suprotno aristotelovcima, takozvani „moderni“ teoreti~ari prirodnih prava u ovome ne vide ni{ta {to bi nu`no vodilo stvaranju dru{tva. Samo bi osnovni instinkt odr`anja, jedini nagon koji pripada ~oveku i svakom `ivom bi}u sposobnom za osete, mogao da ima takav u~inak.29 Aristotelovsko shvatanje porekla ljudskog dru{tva utoliko predstavlja opis istorijskog procesa koji neumitno vodi vi{em dobru, eudamoniai koja je mogu}a jedino unutar polisa, izvan ~ijih granica, ~uvenim Aristotelovim re~ima, mogu da postoje samo zveri i heroji – `ivotinje i bogovi, ali ne i ljudi. Nasuprot tome, pri~e o „prirodnom stanju“ kakve nalazimo kod Hobsa, Grocijusa ili Loka, treba da poka`u kako je ne{to nastalo, a lako je moglo biti druga~ije, i {to je u izvesnim delovima sveta, posebno u Americi i Africi, odista i bilo druga~ije. Ta definicija prirodnog zakona, {to su mnogi kriti~ari od [aftsberija (Shaftesbury) do Habermasa (Habermas) pokazivali, nudi krhko obja{njenje ljudske preistorije, ~ak i da je ono prvobitno bilo u neskladu s ~injenicama. Ne samo {to je zavisna od pretpostavke da rane oblike ljudskog roda krasi sposobnost racionalnog prora~una nego polazi i od izuzetno svedenog shvatanja ljudske psihologije, a samim tim i ljudske mo}i delovanja.30
Videti: Richard Tuck, The ’modern’ theory of natural law, u Anthony Pagden (ur.) The Languages of Political Theory in Early-Modern Europe, Cambridge University Press, Cambridge, 1987, 99–119. 30 Jürgen Habermas, Theorie und Praxis. Sozialphilosophische Studien (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1978), 78–79. Upor. Habermas Jirgen (1980), Teorija i praksa: socijalnofilozofske studije, prev. Dubravko Kolendi}, Beograd: BIGZ.
29

111

tre}i program

LETO–JESEN 2009.

112

Me|utim, ta je ideja opstajala, delom zbog svog krajnjeg realizma, a delom i zato {to je proizvodila u~inke koje su (protestantske) imperijalne sile od nje tra`ile. Ona se li{ila ~isto eti~kih normi koje su bile neodvojive od svih prethodnih rasprava o pravima, ili ih je bar svela na najmanju mogu}u meru. Identitet ~oveka odre|uje se kao identitet autonomne individue koja poseduje prava, ~ime nestaje ~ovek ~iji je identitet bio identitet politi~ke `ivotinje. Oba na~ina razumevanja izvora ljudske dru{tvenosti i odnosa ~ove~anstva i prirodnog sveta – aristotelovski i Grocijusov – nude strukturu na osnovu koje su evropske imperijalne sile formulisale svoje tvrdnje po kojima pola`u pravo na zemlju, dobra, a ponekad ~ak i na li~nosti protiv kojih su po~eli rat, odnosno, kako je Ciceron rekao, da bi „o~uvali veru ili odbranili bezbednost“. Uz verovatno neizbe`an rizik da }emo se upustiti u preterano pojednostavljivanje, u ovom kontekstu je mogu}e razlikovati tri op{te kategorije „prirodnih“ prava na koje su se pozivale sve imperijalne sile u ovom ili onom trenutku. To su (1) pravo na preventivni napad, (2) pravo na kori{}enje „neiskori{}ene“ zemlje i (3) pravo na ka`njavanje onih koji kr{e zakon prirode. Prvo od njih se sasvim jasno odnosi na realisti~ki argument o delotvornosti odbrane. Ako je o~igledno da postaje{ ja~i od mene, imam pravo napada pre nego {to bude{ u mogu}nosti da udari{ na mene. Ovde, naravno, polazim od pretpostavke da si potencijalno agresivan jer mo} postoji da bi se koristila, a kad si mo}an, ti postaje{ agresor.31 U pitanju je jedna varijanta argumenta koju su Rimljani koristili otkako je Scipion Afrikanac prvi put napao teritorije seleukidskog vladara Antioha III 190. godine p.n.e., a obilato }e ga rabiti gotovo svaka evropska kolonizatorska sila od XVI do XIX veka, kako protiv nepokornih starosedela~kih zajednica, tako i u me|usobnim sukobima. Ovaj je argument, naravno, i danas uveliko prisutan. Druga i tre}a kategorija prava, me|utim, uvode ne{to sasvim novo u me|unarodne odnose. Obe pretpostavljaju da se rat mo`e voditi i protiv
31 Ova tvrdnja ne mo`e se na}i u Rolsovoj podeli na „dobro ure|ene narode“ i „dr`ave bezakonja“. Ma koliko narod – ne dr`ava u ovom slu~aju – bio dobro ure|en, ~injenica da je ozbiljno naoru`an mo`e ure|enost ~initi mnogo manje vidljivom, naro~ito onima koji s razlogom veruju da su ba{ oni klasifikovani kao pripadnici „dr`ave bezakonja“ (a ne naroda u ovom slu~aju); videti John Rawls, The Law of Peoples, Harvard University Press, Cambridge, MA, 1999, 94. Upor. Rols D`on (1995, 1996), Zakon naroda, prev. Ivana Marde{i}, Beograd: Beogradski krug.

III

OKCIDENTALIZAM I LJUDSKA PRAVA

pojedinaca i protiv dru{tava ne samo na temelju njihovog opho|enja prema potencijalnim neprijateljima u ratu nego i na osnovu potpuno bezopasnih obi~aja koje praktikuju. ^uveni jezuitski metafizi~ar Francisko Suarez (Francisco Suárez) (1548–1617) poku{ao je da uvede ne{to {to bi se moglo svrstati u tre}u kategoriju: ideju „~ove~nosti“ nad kojom se mo`e izvr{iti prestup i koja se mo`e „ugroziti“, te je stoga treba braniti od ~inova agresije kakve su ljudska `rtva ili kanibalizam. No, ta ideja je bila odve} slo`ena i zahtevala je nedvosmisleno razumevanje humanitas, da bi nai{la na {iroko prihvatanje. Malo je bilo onih, recimo u Francuskoj, koji su smatrali da se njihova ~ove~nost dovoljno kompromituje pona{anjem starosedelaca Amerike da bi oni mogli da opravdaju {panska osvajanja Amerike. Ono {to je Suarez nazivao respublica humana bilo je potpuno nejasno da bi imalo ve}u politi~ku te`inu, naro~ito kada se postavljalo spram interesa nastaju}ih evropskih nacionalnih dr`ava.32 Pravo na neiskori{}enu zemlju – koncipirano na osnovu teze rimskih pravnika po kojoj sve stvari na koje niko ne pola`e pravo (res ili terra nullius) postaju posed onih koji ih prvi upotrebe – ~esto su koristili Britanci u Severnoj Americi, a potom i u Australiji. Tokom osamdesetih godina XX veka na isto se pravo pozivala i norve{ka vlada protiv Sama, polunomadskih sto~arskih zajednica s Arktika. Ono je i dalje u sredi{tu dugove~nog spora oko prava starosedela~kih zajednica. Primera radi, tri predstavnika naroda Meriam koji `ivi na ostrvima Mer u Toresovom moreuzu pokre}u 1982. godine spor pred Vrhovnim sudom Australije protiv dr`ave Kvinslend, suprotstavljaju}i se argumentu terra nullius, koji je upotrebljen 1788. godine da bi se njihovi preci li{ili prava na svojinu. Vrhovni sud je 1992. godine doneo presudu u njihovu korist ~ime je ukinuta suverenost Australijskog komonvelta ne samo na ostrvima Mer nego i na ~itavom kontinentu.33 Argument terra nullius u na~elu implicira da je mirna saradnja zemljoradni~kog doseljeni~kog stanovni{tva i starosedela~ke nomadske zajednice, kakva je postojala tokom prvih godina doseljavanja Engleza na ameri~ko tlo mogu}a bar u teoriji (paradoksalno je, me|utim, da je u Americi to bilo mogu}e samo zato {to su starosedeoci zaista obra|ivali zemlju). ^ak je i Kant, koji se `estoko protivio svakom argumentu da Evropljani imaju
Disputatio xii. De Bello, iz: Opus de triplice virtute theologica, fide spe et charitate, Paris, 1621, {tampano u Vol. 2 Luciano Pereña Vicente, Teoria de la guerra en Francisco Suárez, 2 vols., Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, Madrid, 1954, 158–161. U ovom slu~aju, autoritet koji bi mogao da utvrdi da li je do{lo do povrede ~ove~nosti nalazio se u onome {to je Suarez nazvao „prirodna mo} i jurisdikcija republike ~ove~anstva“. 33 U pitanju je ~uveni „Slu~aj Mabo“, Commonwealth Law Reports (Aus) 175 (1991–1992).
32

113

Videti: Benedict Kingsbury. koji je.35 Nadalje. koji odlu~uju da i dalje budu lovci-sakuplja~i ili sto~ari iako mogu pre}i na zemljoradni~ki na~in `ivota. Kako je pravo na zaposednutu zemlju bilo upravo prirodno pravo. predstavljao je kr{enje prirodnog zakona. Me|utim. Beograd: Utopija. Dve rasprave o vladi. koje tokom druge polovine XVIII veka postaje ud`beni~ki prikaz prirode prirodnih prava. „uni{ten kao lav ili tigar. kao jedna od ovih divljih zveri sa kojima ljudi ne mogu da imaju ni dru{tvo ni sigurnost“.) (Cambridge: Cambridge University Press. ne ispunjavaju obaveze koje imaju sami prema sebi. svaki poku{aj poro~nih starosedelaca da stanu na put njegovom sprovo|enju u delo. 723n. prev. uop{te uzev. Confronting Difference: The Puzzling Durability of Gentili’s Combination of Pragmatic Realism and Normative Judgment. nisu svi pravnici bili spremni da to prihvate. predstavlja klju~nu ljudsku odliku.4 (1998): 713–723. Na primer. {to uklju~uje eksploatisanje potencijala prirodnog sveta kojeg je Bog podario ljudima. ~ak i izuzetno uticajni zastupnik internacionalizma. Upor. uvod i komentare napisao Peter Laslett (ur. starosedeoci nisu uspevali da se ostvare kao ljudi jer nisu mogli da sprovedu u delo svoja prirodna prava na napredovanje. 35 Second Treatise 12. bio spreman da prizna da Evropljani imaju ve}a prava od neevropljana zbog svoje ve}e tehni~ke osposobljenosti. objavljenom 1758. To je implicitno prisutno ve} kod Loka. Kosta ^avo{ki. 114 bilo kakvo pravo da osvoje druge ili da ih li{e svojine. Svaki opis progresije ljudskog dru{tva dr`i da stalno unapre|ivanje sredstava za proizvodnju. moglo bi se tvrditi da ~ak i ako nisu pru`ali nikakav otpor pri otimanju njihove zemlje. „kako bi dobili od{tetu za svaku nepravdu koju im ovi nanose“. „Obrada zemlje“. na osnovu argumenta terra nullius. kako glasi ~uvena Lokova optu`ba. pi{e Vatel: 34 Veoma mali broj onih koji koriste argument terra nullius pravi bilo kakvu razliku izme|u okupacije i suverenosti. Lok D`on (2002). godine. Me|utim. A u svetlu ius ad bellum potencijalni doseljenici mogu da u|u u rat protiv takvih naroda. smatrao da zemlju koju isprva niko ne zauzima mogu da poseduju oni koji su sposobni i voljni da je iskoriste na dobar na~in. Starosedelac stoga mo`e da bude. 1967). u: Locke’s Two Treatises of Government. drugo izdanje.34 Sli~ne te{ko}e javile su se u pogledu prava evropskih monarha na „jalove“ zemlje koje su koristili za lov.tre}i program LETO–JESEN 2009. . ^esto se tvrdilo da su Evropljani mogli da zahtevaju velike delove teritorije Otomanskog carstva koji nisu bili delotvorno kori{}eni. a sasvim ga eksplicitno nalazimo u izuzetno uticajnom delu Emerika de Vatela (Emeric de Vattel) Le Droit des gens ou principe de la loi naturelle. American Journal of International Law 92. smatrao je da bi takva okupacija bila legalna pod uslovom da naseljenici prihvate suverenost sultana. 292. kod Loka je o~igledno da po{to starosedeoci Amerike ne obra|uju zemlju ne mogu ni da tra`e pravo vlasni{tva ili suverenitet nad tom zemljom. 241. Alberiko \entili (Alberico Gentili) (1552–1608). Oni koji se ne slu`e prirodnim izvorima.

nisu uspeli da ispune du`nost prema sebi. 37 Samuel Pufendord se kasnije protivio ovome. argumenti su se svodili na tezu po kojoj ako ljude ne krasi kultura kakvom je mi smatramo mo`emo ih li{iti svih njihovih prava. s prirodnim zakonom koji. Oxford University Press. poput starih Germana i nekih modernih Tatara koji. Indijanci su pre{li iz druge u tre}u kategoriju. ve} je to i obaveza koju priroda name}e ~oveku Škurziv dodat ¹. James Tully (ed. Razmotrimo li to pa`ljivo. dakle. ou principe de la loi naturelle. ~injenica je da je bilo malo takvih dru{tava koja su to zbilja mogla da pru`e. svako odstupanje od centralnih normativnih pravila po kojima `ive civilizovana bi}a moglo se tuma~iti ne samo kao druga~ije nego i kao neprirodno. The Rights of War and Peace. Postojali su dakako i drugi. bilo je potpuno irelevantno „da li Persijanci `ene svoje majke ili Egip}ani svoje sestre“. On the Duty of Man and Citizen according to Natural Law. Cambridge. Uprkos tome {to su ovi drugi insistirali na tome da se za svaki narod mo`e re}i da prepoznaje prirodni zakon ukoliko `ivi u dru{tvu koje pru`a minimum nu`ne za{tite. odnosno kr{enja prirodnih zakona.“36 115 36 Emeric de Vattel. prema aristotelovcima. neposredniji na~ini protivljenja bo`jem planu o izgledu ljudskog roda. Narodi tih ogromnih plodnih prostranstava lutali su njima umesto da ih nastane. Citirano prema: Samuel Pufendorf. xxvii–xxviii. {to je dovelo do uspostavljanja kategorije bi}a kojem su se prirodna prava mogla odre}i. iako prebivaju na plodnoj zemlji. I. et les devoirs des citoyens. Videti i: Richard Tuck. Oxford. 1991.. . 1999.OKCIDENTALIZAM I LJUDSKA PRAVA Kako. dotle bi ustanovljenje raznih kolonija na severnoameri~kom kontinentu moglo biti sasvim zakonito. ne uspevaju da ispune du`nosti prema sebi... tvrde}i da je Grocijus pome{ao obi~aj koji uvek pripada pojedina~noj grupi. na razli~ite na~ine. Le Droit des gens. nanose}i {tetu svojim susedima zbog ~ega zaslu`uju da budu istrebljeni kao divlje zveri (. ukr{taju i tomisti~ka i hobsovsko-grocijevska odre|enja prirode i porekla prirodnog zakona i zakona naroda. Po{to prirodni zakon nema o~iglednih ograni~enja. 149–50. ako ve} `elimo da ima ikakvu svrhu. Naprosto. a da istovremeno ne stvaraju neku vrstu politi~kog poretka koji. Nimes.).) Oni narodi. pod uslovom da se sprovedu u pravednim okvirima. zanemaruju njeno obra|ivanje i umesto toga biraju plja~ka{ki `ivot. Stoga. mora „biti koristan celoj ljudskoj rasi“. 195. U toj ta~ki se. Svaka nacija je prirodnim zakonom obavezana na obradu zemlje koja joj je pala u deo (. Political Thought and the International Order from Grotius to Kant. Cambridge University Press.37 Kako su se ne samo da zaslu`uje pa`nju vlade zbog svoje izuzetne koristi. 1793.) I dok je osvajanje civilizovanih carstava Perua i Meksika bila nepopravljiva otima~ina. Upravo je zato Grocijus tvrdio da se svi narodi sveta moraju voditi onim {to on naziva obi~ajima „najcivilizovanijih naroda sveta“. uvi|amo da se „prirodna“ prava mogu na pravi na~in definisati jedino prema merilima civilizovanosti. defini{e sadr`aj prirodnog zakona..

Umesto toga. nezavisno od njihovih verskih uverenja. Revista internacional de filosofía política 15 (2000): 43–59. 53. Time se. nije u stanju da stvori prava bilo koje vrste. koji prema ve}ini Evropljana. Videti: Ignatieff. koncept ljudskih prava kao razli~it od gra|anskih nema mnogo smisla. Jedino bi tvrdnja da postoji neko svemogu}e bo`anstvo koje zapoveda da njegova kreacija poseduje izvesna transkulturna i nepromenljiva prava. polaze od toga da je ~ove~anstvo zadr`alo ono {ta Vitorija naziva „pravom na prirodno udru`i38 Treba naglasiti da je Havijer Mugerca (Javier Muguerza) istakao da ljudska prava ne mogu proizlaziti iz prirode. Human Rights as Politics and Idolatry. me|utim. Ni aristotelovci ni moderni teoreti~ari prirodnog zakona nisu bili spremni za tu vrstu krajnje voluntaristi~ke perspektive. Nedavno su mnogi teolozi razli~itih hri{}anskih provenijencija poku{ali da prisvoje koncept insistiraju}i na tome da bez utemeljenja u nekoj vrsti bo`anskog. o~igledno da su lovci-sakuplja~i ili polunomadski narodi. ljudska prava proizlaze iz „ljudskog stanja“ koje je nesumnjivo dru{tveno-istorijska kategorija. 82. Izgleda. 116 ta~no definisali „najcivilizovaniji narodi“ zavisilo je od radnih teza onih kojima je pripao posao definisanja. kao i aristotelovsko. Tomisti~ko obja{njenje porekla gra|anskog dru{tva. otvara prostor za jo{ jedno „prirodno“ pravo koje se na razli~ite na~ine mo`e razumeti kao neophodan uslov za pravo terra nullius. IV . ~ije su implikacije bile potencijalno nepregledne. Ono bi se moglo opisati kao pravo na slobodni prolaz. mada ne svih. La lucha por los derechos (Un ensayo de relectura libertaria de un viejo texto liberal). nisu `iveli gra|anskim ili politi~kim `ivotom. mogla osigurati da ta prava ostanu neizmenjena istorijom bi}a koje ih je posedovalo. a potom i ve}ina neotomista. neizbe`no bili isklju~eni bar iz onih stro`ih definicija tog pojma. od kojih se sva povinuju odre|enim „prirodnim“ pravilima i obrascima i te`e izvesnim „prirodnim“ ciljevima na osnovu kojih se odre|uje razumevanje „prirodnih prava“. pretpostavlja da je podela sveta na razli~ite narode dovela do nestanka mnogih drevnih sloboda ljudskog roda.tre}i program LETO–JESEN 2009. me|utim. Uprkos tome {to su i aristotelovci i moderni teoreti~ari prirodnog zakona nastojali da odvoje osnovne elemente prirodnog zakona – pa samim tim i prirodnog prava – od ~isto lokalnih politi~kih i dru{tvenih aran`mana – odnosno od politike – politika je odnekud uvek uspevala da se prikrade. Vide}emo da su teoreti~ari modernih ljudskih prava suo~eni s potpuno istim problemom. Francisko de Vitorija. jer priroda.38 Od XVI do XIX veka postepeno se razvijala ideja o civilizaciji sveta koju ~ine razli~ita dru{tva. odnosno biolo{ko stanje ~oveka.

Avgustin je doista rekao da spre~avanje prava na prolaz mo`e biti dovoljan razlog (injuria) za po~injanje pravednog rata. me|utim. pa tako i ljudsko. zapravo kr{e prirodno. ta podela nikada nije navela narode da stanu na put slobodnom op{tenju me|u ljudima. jer je „drugovanje me|u ljudima deo prirodnog zakona“. U pitanju je slo`en skup tvrdnji podeljen u pet podgrupa. da „Aleksandra Velikog opi{emo kao obi~nog putnika“. 40 Tvrde}i da Indijanci onemogu}avaju}i [pancima da slobodno pristupaju njihovoj zemlji. ve} rod“. ka`e Vitorija.40 Vitoria. 278. i da to 39 . „obavezani prirodnim zakonom na ljubav prema [pancima. Izgleda da je ovakvo odre|enje isklju~ivo Vitorijina kreacija. Kako su indijanski prin~evi o~igledno ispoljili vrlo malo ljubavi prema [pancima. Ovde je. 3. To pravo o~igledno nije oduzeto podelom svojine (divisio rerum). Zbog toga su svi ljudi du`ni da `ive u stanju uzajamnog prijateljstva. u~iniv{i sve {to im je bilo u mo}i da stanu na put sprovo|enju njihovog prava na „prirodno udru`ivanje i saobra}anje“. dakle. zasniva se na pretpostavci o identitetu koji pripada svim ljudima. „Ne bismo bili spremni“. Pravo na gostoprimstvo. a naro~ito na pomo} u opasnim situacijama. homo homini lupus. 2. (Quaestiones in Heptateuchum. kako tvrdi Ovidije. svakako nisu oti{li u Ameriku kao putnici i trgovci koji pronose mir. pravo [panaca. re~ o aluziji na anti~ko pravo na gostoprimstvo. To sa sobom ne donosi samo pravo na „slobodno me|usobno op{tenje“ nego i du`nost prijateljstva. Ako je ta teza trebalo da poslu`i kao opravdanje za osvajanje Amerike. „Svaki narod“. „Priroda je ljudima“.23. Decretum C.3).OKCIDENTALIZAM I LJUDSKA PRAVA vanje i saobra}anje“ (naturalis societas et communicationis)39. svakome je bilo dozvoljeno da pose}uje zemlje i putuje gde god da po`eli. mogao i}i u korist [pancima koji su tvrdili da je njihov rat u Americi opravdan. Ali ta teza nema strukturu Vitorijinog argumenta. Indijanski „prin~evi“ bili su. a da je gostoprimljivost prema strancima humano i odgovorno pona{anje“. ukoliko bi svi nu`ni uslovi bili ispunjeni. jer [panci. te im stoga bez opravdanog razloga ne mogu zabraniti unapre|enje vlastitih interesa“. On the American Indians. ^ovek nije „~oveku vuk. pi{e on. suvo prime}uje teolog Melhor Kano (Melchor Cano). koje }e Vitorija iz gr~kog obi~aja transformisati u pravo po zakonu naroda. {to isti~u i neki Vitorijini savremenici. [panci su na to uzvratili svojim pravom da im oduzmu dobra. kada su sve stvari bile zajedni~ke. „dodelila izvesno srodstvo“. Vitoria Political Writings. 117 „U po~etku sveta“. Vitorija je u stvari izneo argument koji bi. 1. IV. nastavlja on. „dr`i da je lo{e opho|enje prema putnicima bez nekog posebnog razloga ne~ove~no. 44. ona se te{ko mogla uklopiti u realne okolnosti.

Vitoria Political Writings. 99–112. re~ima Libanija. 3. po{to opstaje iz vremena primitivnog ljudskog dru{tva. jer one neprekidno kr{e ljudska prava. Vitorijina tvrdnja da sva ljudska bi}a imaju prirodno pravo na slobodno (mirno) kretanje po celom svetu. 1. On the American Indians. „prirodna te`nja za odr`avanjem dru{tvenih veza“. da nas ~udi {to je atinski dekret kojim je Megaranima zabranjivana trgovina u bilo kom delu atinskog carstva vodio Peloponeskom ratu. te ga stoga ne mo`e ukinuti ljudsko delovanje. koja je. Right and Nature. ~ime su omogu}ili plovidbu. Sve njih. Navedeni tekstovi nisu nasumi~no izabrani. i vice versa“. Liberty. Grocijus je upotrebio u svom naj~itanijem tekstu De mare liberum iz 1607. tvrdio je u I veku istori~ar Lucije Anej Flor. „ljudi bi mogli da neguju dru{tveni odnos jer }e jednom biti neophodna pomo} drugog“.41 Odatle sledi da ako Indijanci ne mogu da spre~e [pance da ih pose}uju. niti {to je Agamemnon otpo~eo rat s kraljem Mizije kada je poku{ao da ograni~i prolaz drumovima koji su vodili kroz njegovo kraljevstvo. . nejednako su raspodelili svoja dobra {irom zemlje kako bi ljude primorali na to da saobra}aju me|u sobom. U prvoj fazi. traktatu napisanom s ciljem predstavlja dovoljan povod za rat. pravo [panaca. Na taj na~in. Vitorija ovde govori o onom {to je. re~ima Filona Aleksandrijskog. godine. „ru{ite savez koji spaja ljudski rod“. ius absolutum. 118 Ali je ta teza imala {ire posledice. The Law of Peoples. to pravo spada u ius gentium i prirodno je jer jednako va`i za sve narode. videti argumente u: Rawls. 42 Vitoria. prema njegovom mi{ljenju. Da bi ljudima olak{ali. oslanja se na dugu anti~ku i humanisti~ku tradiciju. Na primer. 278. 78–81. 41 Vidi Brett. Bogovi. stoi~ka po poreklu. gr~kog retori~ara iz IV veka. pod ~ime je mislio na ne{to {to nadilazi obi~no trgovanje.tre}i program LETO–JESEN 2009. ba{ zato {to su ljudi po prirodi bi}a koja me|usobno saobra}aju. kao i prirodni zakon. odnosno bilo kojih Evropljana. da „posete“ i putuju kroz Ameriku. dakle. Vitorijin argument zaista podse}a na argumente savremenih pobornika ljudskih prava koji tvrde da postoji pravo intrevencije u „dr`avama bezakonja“. ni Francuzi ne mogu „spre~iti [pance da putuju ili ~ak `ive u Francuskoj. Re~ je o onome {to je pravnik Vaskez de Men~aka (Vázquez de Menchaca) – ~ije }e misli presudno uticati na Huga Grocijusa – nazvao liberrima facultas.42 Klju~ni deo Vitorijinog argumenta bila je teza da je pravo na saobra}anje i udru`ivanje opstalo i posle divisio rerum. Ne treba. te bi osporavanje prava na udru`ivanje podrazumevalo da se ljudima osporava njihov identitet. bogovi su bili dovoljno mudri da stvore vetrove koji duvaju u razli~itim pravcima. tvrdi Seneka. „Ukoliko uni{tite trgovinu“. Trgovina je otuda izraz. apsolutnim pravom u koje se nijedno ljudsko dru{tvo ne mo`e da me{a. uz Vitorijinu formulaciju argumenta. 205–206.

51. „Svi narodi“. Iako nisu imali nikakvog dodira s pripadnicima „[kole iz Salamanke“ ili sa njihovim delima. Upor. Early Modern Rights Talk. On odzvanja u pojmu civitas maxima Kristijana Volfa (Christian Wolff). ^injenica da se taj tip saobra}anja tretirao i kao sredstvo civilizovanja varvara. koliko god da je njihovo pona{anje bilo varvarsko i divlje. nije filantropsko (eti~ko) na~elo. 9–10. Beograd: Plato. Me|utim. Beograd: Ideje. ovaj princip iznosi na videlo i prirodno pravo za koje se tvrdi da je nezavisno od politi~kih i kulturnih ograni~enja.. kao i u onom {to Vatel naziva „vezama univerzalnog dru{tva koje je priroda ustanovila me|u ljudima“. njegovim re~ima. To je istorijska podloga savremenog shvatanja slobode govora. 44 Vattel. Jezik je od antike bio klju~ni deo istorijskih opisa postanka dru{tva. Bo`idar Zec. prevodioci i urednici: Hans Reiss i H. i sposobnost govora nije bila samo odre|uju}a osobina ~ove~anstva ve} osnova svakog oblika prirodne dru{tvenosti. ~ak i ako nije prijateljska. princip „prirodnog udru`ivanja i saobra}anja“ imao je {ire implikacije. Upor. 43 119 . 45 „Idea for a Universal History with a Cosmopolitan Purpose. Oxford.. I.. Kant Imanuel (1974). prev. O ovom pitanju i vezi sa jezikom prirodnih i ljudskih prava pogledati: Victoria Kahn. B. ni na koji na~in nije izmenila njen status prava. pi{e on dalje: Njime je implicirano i pravo slobodnih osoba da me|usobno komuniciraju. Ideja op{te istorije usmerene ka ostvarenju svetskog gra|anskog poretka u: Um i sloboda. Clarendon.“ u: Kant Political Writings. II. Jus gentium methodo scientifica pertractatum. et les devoirs des citoyens. Kant. vi{e prev. njegov najupadljiviji i najuticajniji odjek svakako je Kantov pojam ius cosmopoliticum. 1934. 1991). imali neotu|ivo pravo da saobra}aju s pripadnicima svoje vrste.OKCIDENTALIZAM I LJUDSKA PRAVA da se ospori pravo Portugalcima da trguju u Indijskom okeanu. 13 (2001): 391–411. 50. Kant Imanuel (2005). kako navodi u svojoj Metafizici morala: „Ova umna ideja mirne. Prolegomena. ou principe de la loi naturelle.44 Kantova „univerzalna kosmopolitska egzistencija“ bila je.43 Sme{taju}i slobodu mora i pravo na slobodno kretanje bez obzira na nacionalne granice u prirodu. „najuzvi{enija svrha prirode“ i „obrazac na osnovu kojeg se mogu razviti svi izvorni potencijali ljudske rase“. zbog ~ega se mo`e re}i da on u sebi zadr`ava na~elno hri{}anski (i stoi~ki) smisao za univerzalnost ~ove~anstva. celovite zajednice svih naroda na zemlji. Le Droit des gens.45 Odnosno. Yale Journal of Law and the Humanities. Nisbet (Cambridge: Cambridge University Press. mnogobrojni kasniji autori ponudili su argument sli~an onom koji je formulisao Vitorija. a prihvatio Grocijus. Prolegomena za svaku budu}u metafiziku. Ipak. Jasno je da su pojedinci. utemeljen na tezi o prijateljstvu me|u ljudima. ve} na~elo koje se ti~e prava“. ChristianWolff.

Reimer. imaju izvorno zajedni{tvo nad zemljom.“ Lettera internazionale 22 (1989): 55–60. 48 Kant. vi{e prev.46 Pokaza}e se da se Kant. u: Um i sloboda. pi{e u nastavku. U Ve~nom miru objavljenom 1795. kao i kod Vitorije. jo{ manje ako se me|usobno preziru. Tako. Upor. Metafizika morala. 27. 158–159. mada ne i nad pravednim zajedni{tvom svojine (communio) pa tako ni nad njenom upotrebom. te`nja koja predstavlja „savr{en izvor koji je doprineo padu njihovih dr`ava“. U pitanju je. „Kant and Cosmpolitanism“. Filozofski nacrt. Kant ga ograni~avana na „uslove op{teg hospitaliteta“. no ne i da nastane. koje se onda skupno odbacivalo zbog svog varvarstva. poput Vitorije47. Na ovaj na~in. to se pravo mo`e nazvati kosmopolitskim pravom (ius cosmopoliticum)“. 674. 49 „Perpetual Peace a Philosophical Sketch“ u: Political Writings. Kod Grka se mogla prepoznati te`nja ka izolaciji od ostatka ~ove~anstva. cf. The Metaphysics of Morals. u velikoj meri oslanja na isto stoi~ko shvatanje saobra}anja kao osnove dru{tvenosti. Bermerkungen aus dem Vortrage des Herren Kant uber Metaphysik der Sitten. u: Perpetual Peace: Essays on Kant’s Cosmopolitan Ideal. Novi Sad: Izdava~ka knji`arnica Zorana Stojanovi}a. Kant Imanuel (1993). da posete. 148. Kant vrlo precizno defini{e sopstveno shvatanje „gostoprimstva“. drevno pravo svih osoba na slobodan pristup bilo kom delu sveta.49 Dakle. Metaphysik der Sitten Vigilantius. udaljeni kontinenti mogu da uspostave mirne uzajamne odnose koji kasnije mogu biti ure|eni javnim zakonima. „Le utopie della pace perpetua. 106–107. 46 The Metaphysics of Morals. umesto toga. Beograd: Ideje. 1991). odnosno celovitog odnosa jednog prema svim drugima gde svako svakome mo`e da predlo`i trgovanje. Dru{tva ne mogu da napreduju ako su me|usobno izolovana. godine. Mary Gregor (Cambridge: Cambridge University Press. omogu}ava Šstrancima¹ da stvore razli~ite vrste veza sa nativnim `iteljima.tre}i program LETO–JESEN 2009. Sremski Karlovci. ur. 158. prev. Kant Imanuel (1974). Du{ica Gute{a. {to ljudsku rasu ~ini sve bli`om kosmpolitskoj egzistenciji. Pogledati: Daniele Archibugi. 1997) 36–37. Angefangen den 14 Okt. 120 „Kako se ti~e mogu}e unije svih naroda s obzirom na izvesne univerzalne zakone o me|usobnoj trgovini. ur. koju je po pretpostavci podrivala distinkcija Grci/varvari. 93/94 (komentare Kantovih predavanja napisao Vigilantius) u: Kants gesammelte Schriften vol. Königlich Preussichen Akademie des Wissenschaften. Upor. 1907–1922. James Bohman i Mathias Luz-Bachman (Cambridge and London: MIT Press.48 Za razliku od ius gentium. narodi su povezani mogu}no{}u fizi~kog saodno{enja (commercium). svi gra|ani imaju pravo „posete. Berlin.. 47 Pogledati komentare u Martha Nussbaum. . koje pripada svim ljudima kao dru{tvenim bi}ima“. Ve~ni mir. ius cosmopoliticum se ipak odnosi samo na pravo intersubjektivne razmene. Ovo pravo. a jo{ manje da pokore.

u: Um i sloboda. zbog nepravdi koje nanose kada pose}uju strane zemlje i narode ({to je u njihovom slu~aju isto {to i osvajanje)“. [ankar Mutu (Sankar Muthu) je nedavno istakao da je uprkos tome – ili upravo stoga – {to je ius cosmopoliticum prolaz ka „obrascu po kojem se mogu razviti svi izvorni potencijali ljudskog roda“. nego joj se „neprekidno pribli`avamo Šte stoga ¹ ne samo da je zamisliva“. u ljudskim bi}ima vi{e ne posmatraju prirodni ~inioci ve} „konkretni ljudi“ koji u~estvuju u zajedni~kom ljudskom `ivotu. kosmopolitsko pravo mo`e biti pravo samo po prirodi. me|utim. Spor me|u fakultetima. godine. vi{e prev. naglasiti da je Bentamov napad usmeren ka oslabljenom pravnom naturalizmu Deklaracije o pravima ~oveka i gra|anina iz 1789. Princeton University Press. zavr{ava se s Kantom. Nj. pravo koje. Kant Imanuel (1974). Mary Gregor (Lincoln: University of Nebraska Press.OKCIDENTALIZAM I LJUDSKA PRAVA Ovo se sna`no suprotstavlja „neprijateljskom pona{anju civilizovanih dr`ava na{eg kontinenta. ^inilo se da je to bio pravi trenutak da se odbace apstrakcije na kojima su po~ivala prirodna prava i da se. to nam nudi kona~no jemstvo da takva budu}nost nije utopija. u pripremi. francuska Deklaracija nije predstavljala samo sprovo|enje „entuzijazma“ rimskog prava 50 V . 121 Univerzalna kosmopolitska egzistencija ostaje za budu}nost. Po~etkom prve decenije XIX veka prirodna prava uistinu postaju „besmislica na {takama“. me|utim. Princeton. 51 Naravno. naravno. 5. a s njom i shvatanje „prirodnog“ prava. za Berka je „prirodni“ zakon propisivao samo neophodnost po{tovanja autoriteta Boga i gra|anskog prava. Kako. 167.. Justice and Foreigners: Kant’s Cosmopolitan Right. Kantovska vizija kosmopolitskog sveta tako|e je posrnula pred plimom novog nacionalizma. ur. kao {to je Edmund Berk zahtevao od svog mladog francuskog kolege.50 Tradicija prirodnog zakona. pre nego na ranu modernu tradiciju prirodnog zakona). Constellations 7 (2000). va`i za pojedince u jednakoj meri u kojoj va`i i za dr`ave: pravo gra|ana sveta.51 Izme|u Kanta i Berka se. jeste da budu tretirani kao gra|ani jedinstvene dr`ave ~ove~anstva (ius cosmopoliticum). naro~ito usmerenih ka trgovini. kako je Kant uporno tvrdio. od istog autora videti: Enlightenment against Empire. Beograd: Ideje. nalazi Francuska reThe Conflict of the Faculties. chap. ~ije se napredovanje u velikoj meri mo`e pripisati upravo onim imperijalisti~kim ambicijama za koje se Kant nadao da su kona~no napu{tene. 1992). Upor. Prema njegovom mi{ljenju. Sankar Muthu. kako glasi ~uvena fraza D`eremija Bentama (Jeremy Bentham) (va`no je. i pojedinaca i dr`ava Škoji su ¹ u poziciji da zvani~no uti~u jedni na druge. ve} predstavlja i moralnu du`nost.

Paris 1989. u tom smislu da se nije mogao doneti nijedan zakon koji bi bio otvoreno protivan prirodnom zakonu. po{to su „neotu|iva i sveta“ i po{to su svi ljudi „ro|eni i `ive slobodno i jednaki u pravima“. naravno. 103. jer pre}utno podrazumevaju konflikt izme|u onoga koji ima pravo i onoga koji to pravo uskra}uje. po{to sva prava koja ova stanja po pretpostavci prenose. s rezonom koji ima.“ Upor. prev. dok je ameri~ko dru{tvo osmi{ljeno eudemonisti~ki. Edmund Berk (2001). Beograd: Filip Vi{nji}. pre svega je individualisti~ko. . „Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits“ (~lan 1). nego da skinu ogrta~ predrasude ne ostavljaju}i ni{ta osim golog rezona. u: Luicen Jaume (ur.53 Me|utim. nasuprot verziji koju nudi Dru{tveni ugovor. 104. ne diraju. Razmi{ljanja o revoluciji u Francuskoj. kroz „op{te dobro“. neki politi~ki ~inovi – rat je najo~igledniji primer – o~ekivana posledica kr{enja prava utemeljenog u prirodi. postojanje neke instance protiv koje onaj ko poseduje prava mo`e da se pobuni sa razlogom“. smatraju da je pametnije da tu predrasudu. prema Marksu. Deklaracija ne treba da bude istorijski narativ. Kako bilo da bilo. Sli~ne tvrdnje se mogu na}i u Poveljama o pravima dr`ava Vird`inije. 1990. Kao {to isti~e Norberto Bobio (Norberto Bobbio). 52 Po ovom pitanju. Human Rights as Politics and Idolatry. a tre}i na „princip legitimnosti mo}i koja po~iva u naciji“.tre}i program LETO–JESEN 2009. L’età dei diritti. Einaudi. Les Déclarations des droits de l’homme 1789–1793–1848–1946. 67. „Prava ~oveka“ su stoga i dalje prirodna prava. prva tri ~lana Deklaracije ponavljaju Rusoovo shvatanje o stvaranju dru{tvenog ugovora: prvi se odnosi na ~ovekovo prirodno stanje. „zajedni~ki boljitak“. mora se. 122 volucija. Merilenda i Masa~usetsa. a retko u tome ne uspevaju. Pisao je: „Ako prona|u ono {to tra`e. {tavi{e.54 Te teze. Flammarion. nijedno prirodno pravo ne podrazumeva udru`ivanje s bilo kakvim politi~kim ~inom ili odre|enim politi~kim poretkom. postoje istovremeno. francusko razumevanje dru{tvenog poretka. drugi na ciljeve gra|anskog i politi~kog dru{tva. uprkos o~iglednom uticaju Rusoa na neke delove ustava. 54 Les droits naturels.52 Déclaration des droits de l’homme et du citoyen iz 1789. „dobro svih“. inaliéables et sacrés de l’homme (Preambule). iako su. 53 Norberto Bobbio. pretpostaviti da ona ostaju prirodna ~ak i po{to je dru{tvo ustanovljeno. „Svrha svakog politi~kog udru`ivanja je o~uvanje prirodnih i neotu|ivih prava ~oveka“ (~lan 2). Ljiljana Nikoli}. niti bi savest ijedne osobe bila obavezna na po{tovanje takvog zakona. a upravo se revolucija u na~elu ozna~ava kao trenutak u kojem nastaje moderna koncepcija „ljudskih prava“ – „prava ~oveka“. Ignjatijev ispravno ka`e: „Prava su neizbe`no politi~ka. Torino. umnogome predstavljaju prvobitno poricanje ~injenice da je u praksu ve} je bila i poku{aj napu{tanja „predrasuda“ na kojima je ono po~ivalo. 12.). Me|utim. godine ozna~ava prekid s takvim na~inom razmi{ljanja. Koncepcija prirodnih prava implicirala je ne{to {to bismo mogli opisati kao negativno udru`ivanje s gra|anskim ili ljudskim zakonom.

i konkretnih.56 Zanemarivanje ranije koncepcije „prirodnog“ u modernom razumevanju „gra|anskog“ i „politi~kog“ postaje nagla{enije u velikom broju nacrta raznih deklaracija o pravima ~oveka. vlasni{tvo. sasvim su izri~ito gra|anska i politi~ka. ve} u ime suverenog naroda. bezbednost i otpor tla~enju“ (~lan 2).OKCIDENTALIZAM I LJUDSKA PRAVA ljudski identitet nu`no i neizbe`no politi~an. L’Ancien régime et la révolution. sveta. 1793. „ustanovljenog u nacionalnoj skup{tini“. prev. pravnih i normativnih svetova kojima su ljudi nu`no konstituisani. No. sont la liberté.57 Kasnije se jezik jo{ menja „To su pravo na slobodu. la propriété.. i njemu se zaista moglo ~initi da je revoluciju „vi{e podstakla `elja za obnavljanjem ljudskog roda nego za reformisanjem Francuske“. knj. 240. Stari re`im i revolucija. ne podrazumevaju samo izokretanje sholasti~kog nego i grocijusovskog shvatanja ius naturae. Tocqueville. civils et politiques des hommes. ^lan 1 Kondorseovog predloga glasi: „Les droits naturels. gl.55 Ona proisti~u iz gra|anskog statusa njihovih nosioca. 57 Les Déclarations des droits de l’homme 1789–1793–1848–1946. et la résistance à l’oppression. Novi Sad: Izdava~ka knji`arnica Zorana Stojanovi}a. la sûreté. Revolucija je.. Deklaracija je. mo`da i posmatrala „~ove~anstvo“ nezavisno od dru{tvenih. Aljo{a Mimica. ali primenu i zna~enje ne mogu imati u kontekstu pukog gra|anskog dru{tva ve} jedino u kontekstu dru{tva koje je konstituisano kao nacija. Tokvil Aleksis de (1994). 1988). ur. neotu|iva i neprenosiva“. Tokvilovim (Tocqueville) re~ima. politi~kih ambicija koje }e dominirati raspravom o pravima tokom celog XIX veka.“ 55 56 123 . uspostavila siguran most izme|u one vrste apstraktnog mi{ljenja koje Tokvil naziva „religijskim“. Upor. po{to se deljenje Adamovog nasle|a nekim narodima sveta tuma~ilo kao prva prilika u kojoj je postignut dru{tveni ugovor. ta prava defini{e kao „izvedena iz prirode koja je uvek jedna i nepromenljiva“ i „stara koliko i svet sam. drugim re~ima. I. Kondorse (Condorcet) pi{e Déclaration des droits naturels. Francoise Mélonio (Paris: Flammarion. ta osnovna prava za koja se ka`e da su sveta i neotu|iva. 107–108. Nadalje. nacionalnih. uprkos tome. Ona. Sremski Karlovci. pisanih po nastanku Republike. Varle (Varlet) pravi nacrt svoje Déclaration des droits de l’homme en l’état social koja. Na primer. koje je u sredi{tu ~itavog potonjeg revolucionarnog zakonodavstva i koje ostaje centralno za svako naknadno moderno promi{ljanje prirodnih prava. 269. Godinu dana kasnije. Uklju~ivanje prava na svojinu. III. kao zakona na koji podela ~ove~anstva na nacije nu`no ne sme uticati. godine. la garantie sociale. No one se ne izri~u u korist ~itavog ~ove~anstva. civils et politiques des hommes. l’égalité. uprkos tome {to nastaju na tragu Hobsove i Grocijusove koncepcije prirodnog zakona. uspe{no poni{tava ~itavo ranomoderno podvajanje prirodnog i gra|anskog. uprkos tome.

198–209) gde se tvrdi da: „la femme naît libre et demeure égale à l’homme en droits. iako se njihovo poreklo i dalje rutinski sme{ta u prirodu ~ove~anstva. pa stoga i antirusoovska. koncepcija prirodnog zakona je u potpunosti napu{tena. . zasnovana je na tezi da samo reprezentativni sistem dozvoljava punu autonomiju ~oveka. za Kanta ne i demokratske.61 Me|utim. 59 Kao {to je Pjer Manen (Pierre Manent) istakao. i to samo u dru{tvu koje je ure|eno kao republikansko. izmenilo do 1848.59 Stanje se. {tavi{e. Rim i Napulj. 61 Naravno. Videti Daniele Archibugi. do kraja XIX veka: „on s’intéressa davantage à l’inscription politique des droits humains dans le cadre d’un État national qu’à l’affirmation générale des droits en tant que tels“. 321–322. Paris. me|utim. o pravima su mogli da govore samo u okviru onog {to }e se nazivati 58 Videti Olympe de Gourges. „droits de l’homme en société“ – postaju op{te mesto i ponavljaju se u nacrtima deklaracija „sestrinskih republika“ kao {to su Ligurija. premda pominje „prava i du`nosti koje su starije i nadmo}nije od pozitivnih zakona“. La democrazia nei progetti di pace perpetua. Fayard. Prirodna prava. koja su u izvesnoj meri nudila mogu}nost ograni~enja pona{anja evropskih kolonijalnih sila. Od sada je re~ o onim pravima koja se mogu imati samo u dru{tvu.60 Odbacivanjem samog pojma „prirodnih prava“ u intelektualnim miljeima. Cours familier de philosophie politique. opisuje kao „droits de l’homme“. 60 Les Déclarations des droits de l’homme 1789–1793–1848–1946.“ Me|utim. 2001. Batavska republika (Holandija). i kasnije predstavni~ke. Teoria politica 6 (1990): 122–136.tre}i program LETO–JESEN 2009. 165. sada su transformisana u poseban skup politi~kih prava koja su se. u procesu njihove transformacije u politi~ka prava koja se mogu posedovati samo unutar posebnih politi~kih re`ima. trebalo je sa~ekati 1946. Les droits de la femme (1791) (Les Déclarations des droits de l’homme 1789–1793–1848–1946.58 Fraze koje su odre|ivale prirodno poreklo tih prava – „droits des peuples“. ta prava ne kvalifikuje kao „prirodna“ niti ih. Prava ~oveka vi{e nisu prava koja ~ovek mo`e posedovati bez obzira na dru{tvo ili u me|usobno razli~itim dru{tvima. on pourrait dire que les droits du citoyen l’avaient emporté sur ceux de l’homme. Liberali koji su pripadali generaciji D`ona Stjuarta Mila (John Stuart Mill) i Tokvila. godine odnosila se na: „Des droits de l’homme et du citoyen. Pierre Manent. godine.“ Ipak. 124 tako da „prava ~oveka“ postaju specifi~no ograni~ena na ona prava koja pojedinac ima kao gra|anin. Deklaracija iz 1789. mogla razumeti jedino u kontekstu jednog posebnog politi~kog poretka: u kontekstu republikanske. vlasti. prava ~oveka postaju sve beskorisnija u me|unarodnim ili interkulturnim odnosima. godinu da bi ovaj princip bio inkorporiran u Ustav ^etvrte republike. demokratsko i predstavni~ko. o ~emu svedo~i Ustav Druge republike koji. ve} samo kao „droits de citoyens“. Iako je Kantova ideja predstavni~ke vlasti ekskluzivna. kao {to je Kant uo~io.

Zato oni na izvestan na~in ponavljaju istu istoriju koja ide od „prirode“ do „kulture“. Ono {to je bilo potrebno bio je nov konsenzus. U slu~aju napada agresora. me|utim. imali su obavezu da se prema „nazadnim“ ili „varvarskim“ narodima ne pona{aju okrutno i „nehumano“. U tom pogledu. I upravo je to trebalo da ponudi Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima iz 1948. Da bi to u~inila. o 62 63 125 VI Ignatieff. Do kraja Drugog svetskog rata takvo shvatanje je u potpunosti napu{teno. koju su i tomisti i moderni teoreti~ari prirodnog zakona nastojali da o~uvaju. me|utim. 163–164. svojstvenu i njihovim prethodnicima. prolaze kroz proces ubrzanog raspadanja. Human Rights as Politics and Idolatry. Zverstva po~injena u njegovo ime podrila su svako odr`ivo uverenje o postojanju neke op{te „civilizacije“. godine. premda s ograni~enim uspehom. ona je morala da odbaci specifi~no politi~ku komponentu na kojoj su zasnivana „prava ~oveka“. Distinkcija izme|u prirode i dru{tva. Varvarin se. . oslabljeni koncept ’civilizacije’“. 5. re~ima Pjera Manena (Pierre Manent)63: „Postav{i to. {tavi{e. {to se u krupnim obrisima odnosilo na vrednosni sistem evropskih naroda. o~igledno da biv{e evropske imperije. Na tom se mestu sada nalazi mo} delovanja individue koja se mo`e potvrditi ~ak i nasuprot – u ve}ini slu~ajeva naro~ito nasuprot – politi~koj zajednici kojoj individua pripada. tako|e postajala i platforma za jedan nov. ni na jedan korpus prava. {to je verovatno i neizbe`no. kao {to isti~e Majkl Ignjatijev (Michael Ignatieff). ozna~ava „povratak evropske tradicije ba{tini prirodnog zakona“. ona raskida s tradicijom koju po~inje Déclaration des droits de l’homme i. Tako se moderni teoreti~ari ljudskih prava suo~avaju s gotovo istim problemom kao i rani moderni teoreti~ari prirodnih prava.62 S kona~nim porazom komunizma – poslednje velike zajednice na zapadu koja je pru`ala postojane ideolo{ke prigovore ideji ljudskih prava – ona postaju „moralni i politi~ki referentni okvir zapada“. Kako je Mil rekao. i izme|u prava koja osoba mo`e imati kao individua i onih koja mo`e imati kao ~lan date zajednice. Cours familier de philosophie politique. Oni koji su verovali da spadaju u civilizovane. nije mogao da pozove ni na jedan prirodni zakon. I samo su pripadnici nacija uop{te mogli da imaju prava. koje su od XVI veka nudile kontekst za raspravu o svim me|unarodnim odnosima i svim razmatranjima me|unarodnog zakona i prava.OKCIDENTALIZAM I LJUDSKA PRAVA „civilizacijom“. ona su uvek. varvari „nemaju prava kao nacije“. Manent. Ukoliko se ne prihvati ideja na kojoj insistiraju pojedini moderni teolozi. sada se uru{ava. Postalo je.

Upravo je ovaj paradoks naveo @ozefa de Mestra (Jozef de Maistre) da izjavi da iako je sretao Italijane. „varvari“. Prava ~oveka su mo`da obznanjena (énoncés) kao prava ~oveka individue. do 2001. Pobornici ljudskih prava su od 1848. godine i{li unatrag kako bi doku~ili odlike te nove „civilizacije“. Svi oni su verovali da prirodna prava opstaju i posle stvaranja gra|anskog dru{tva i da se mogu iskoristiti da bi se poni{tio autoritet vladara kada bi ih osporavao. transkulturnog ljudskog prava ima smisla jedino u kontekstu koncepcije „~ove~anstva“. da su ~ak i oni bili prinu|eni da izmene svoje poimanje prirodnog zakona u skladu sa {irokim kontekstom postoje}e koncepcije „civilizacije“ i posebnim. 64–67. pa stoga jedino ono i ima mo} da ih podari. Ruse. ~ak i nju odlikuju gotovo ista svojstva koja je Déclaration des droits de l’homme prenela francuskom narodu. 65 Rawls. 64 . Razlika je u tome {to je suverena nacionalna dr`ava zamenjena {irom politi~kom sferom koja se uop{teno naziva „me|unarodnom zajednicom“. Ni jedan jezik ljudskih prava koji je danas u upotrebi – koji polazi od mo}i delovanja i ljudske li~nosti – ne bi imao smisla u nekoj modernizovanoj verziji prirodnog stanja. „trostruki paradoks“ prisutan u Déclaration des droits de l’homme. re~ima D`ona Stjuarta Mila. kako je pak ~ove~anstvo. u na~elu. One koje to ne rade. koji je pretpostavljao da su kulturni i tehnolo{ki napredak i usavr{enost ljudi me|usobno zavisni. No. To su. The Law of Peoples. Moderni teoreti~ari ljudskih prava suo~eni su s gotovo istom dilemom.64 Podru~ja u kojima je bilo mogu}e biti „ljudsko“. ali ne i „dru{tveno“ bi}e. Engleze i Francuze i iako je „zahvaljuju}i Monteskjeu“ znao da postoje stvorenja kao {to su Persijanci. Droits de l’homme et politique. [pance. nikada nije susreo „^oveka“. Dok su sholasti~ari. pojam translokalnog. kao i U pitanju je. pripadaju dr`avama „bezakonja“ ili „odmetni~kim“ dr`avama.tre}i program LETO–JESEN 2009. Videli smo. ^ak i Rolsovi (Rawls) „narodi s prikladnim hijerarhijama“ – koji ne bi prihvatili mnoge odredbe originalne Déclaration – prepoznaju bar neka ljudska prava. a ipak deklaraciju donose ljudi uronjeni u dru{tveni sistem.65 Budu}i da to rade. dru{tveno. 78–81. To je nu`an uslov „prikladnosti“. Dru{tvo prepoznaje osnovna ljudska prava. ~ak i ako bismo to uop{te mogli da u~inimo uverljivim. me|utim. Svi. {to su Francuzi shvatili 1789. ono mo`e imati smisla samo u kontekstu postoje}ih shvatanja o tome {ta dru{tvo treba da bude. prihvataju da su ljudska prava prava ljudskog bi}a u dru{tvu. „evropocentri~nim“ istorijskim narativom. 126 tome da postoji transcendentno bo`anstvo koje nam je naprosto dalo prava koja postaju na{e vlasni{tvo kao {to nas je opremilo rukama i sposobno{}u govora. svi rani teoreti~ari prirodnih prava smatrali su istorijskim. godine. re~ima Kloda Lefora (Claude Lefort). moramo pretpostaviti da i ona pripadaju „me|unarodnoj zajednici“. empirijski i istorijski.

„ne bi mogla prema Kantu nazvati ’kosmopolitskim pravom’?“66 Njegov predlog bi trebalo prihvatiti. Klasifikacija godi{njeg izve{taja Ministarstva inostranih poslova Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava iz 1999. zavisi od shvatanja osoba kao komunikativnih bi}a. potpisnici ljudskih prava polaze od pojma pravà da bi dosegli shvatanje o tome {ta bi li~nost mogla da bude. Ta koncepcija. Nejasno je da li takav narod uop{te mo`e da postoji.68 Ejmi Bobbio. po{to se njihova implementacija. Njegovi fiktivni „dobro-ure|eni“. 153. pita se Norberto Bobio. Human Rights as Politics and Idolatry. koliko god autori poput D`ona Rolsa `eleli da insistiraju na tome da su mogu}i re`imi koji su dovoljno „prikladni“ da uva`e ljudska prava iako istovremeno odbacuju demokratsko ure|enje. 7. bi}a koja su sposobna da uspostavljaju me|usobne odnose dijalogom i razumnim argumentima. Svakako. mo`e na pravi na~in ostvariti jedino u specifi~nom politi~kom poretku. jedan od tri univerzalna jezika ~ove~anstva. neliberalni. ^ak i ako njegova ideja i ideja Abdulah Ahmed An-Naima (Abdullahi Ahmed An-Na’im) da [erijat mo`e biti revidiran tako da dopu{ta pravo na izbor verskog uverenja i ravnopravnost `ena. kao i implementacija ius cosmopoliticuma. zbog toga se ne mo`e posmatrati kao bezobzirna promocija vrednosti poznog kapitalizma. {to su Saudijci ispravno uo~ili. prema Kantu. po~etni impuls i jezici kojima bi revizija svetog zakona mogla da bude izvr{ena nu`no bi poticali izvan islama. u Kantovom slu~aju eksplicitno.OKCIDENTALIZAM I LJUDSKA PRAVA njihovi kriti~ari koji su bili na Hobsovom i Grocijusovom tragu. kao {to se umnogome pretpostavlja. Taj politi~ki poredak je. L’età dei diritti. U tom slu~aju te{ko da bi zakon i dalje mogao 66 67 127 . Rolsova tvrdnja da religiozna dru{tva mogu samostalno da uvedu ustavni demokratski re`im ~ini se malo verovatnom. me|utim.67 Ljudska prava su kosmopolitska i u kantovskom smislu. Izvesno je da su osnovni principi na kojima po~iva Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima zasnovani upravo na „zapadnim“ shvatanjima ljudske mo}i delovanja. koja pokazuje da je jezik ljudskih prava. re~ je o demokratiji. Njihov se rezultat ne udaljava. „republikanska predstavni~ka vlast“. A u najve}em broju teza o ljudskim pravima. godine. ~injenica je da sada takvi re`imi ne samo da ne postoje u zbilji nego danas najve}i broj sastavlja~a novih konvencija o pravima smatra da su govor o ljudskim pravima i demokratija nerazdvojivi. Prema Ignatieff. previ{e od antiminimalisti~kog konsenzusa ~iji sam nacrt izneo u prvom delu ovog teksta. Jer. 68 D`on Rols veruje da mogu biti. u ve}ini modernih zahteva za ljudskim pravima implicitno. poput Kantovog razumevanja prava na gostoprimstvo. polazili od pojma ~ove~nosti iz kojeg su dedukovali prirodna prava ~oveka. „Zar se ta nova faza u me|unarodnom pravu“. pa time i nedemokratski narodi moraju prihvatiti neku vrstu ideje o ljudskim pravima ili napustiti svoj status „dobre ure|enosti“. pored „novca i interneta“.

tre}i program LETO–JESEN 2009. L’età dei diritti. The Law of Peoples. a na njegovom po~etku je uvod Nelsona Mendele (Nelson Mandela). pi{e Norberto Bobio. Postoje dru{tva koja su islamska u smislu da ve}inski deo njihovog stanovni{tva ~ine muslimani – Turska. . and International Law. to su samo puke re~i. „Danas je“. 1990. u odsustvu takvih koncepcija nije jasno kako bi ih trebalo formulisati. iz pera evropskih pravnika i u slu`bi evropskih ciljeva“. 71 Bobbio. i negirao autonomiju svojih gra|ana. 70 Na primer. Ignatieff. „civilizaciju“ – koji bi u isti mah uva`avao potrebu za ve}inom prava koja su uklju~ena u Univerzalnu deklaraciju. premda je u istorijskom smislu „stvoreno u Evropi. „zasnovano na hri{}anskim vrednostima i na~injeno da bi se pomogla zapadna ekspanzija“. videti komentare Ejmi Gatman u: Ignatieff. te{ko je zamisliti vrednosni sistem. 128 Gatman (Amy Gutman) je u pravu kada insistira na tome da „ljudska prava ne treba poimati kao jemstvo socijalne pravde ili sveobuhvatnih koncepcija dobrog `ivota“. sporazumi nastali „bez ma~a“70. ipak uspelo da dâ ispravne odda se smatra svetim. Irak i Tunis su o~igledni primeri.71 Koliko je to ta~no mo`e pokazati dokument pod naslovom „Na{e globalno susedstvo“. {to svakako ne bi bilo mogu}e na osnovu onog pravnog sistema koji. Human Rights. kako bi rekao Hobs. x. 151. Ali ova dru{tva nisu islamska u smislu rukovo|enja [erijatom. Svaki poku{aj da se nedemokratskoj kulturi (kulturi koja ne prihvata osnovni princip autonomije) nametne ideja ljudskih prava. Human Rights as Politics and Idolatry. Syracuse. {to ne predvi|aju ni Kuran ni islamski zakoni. nadovezuje se na Abdullahi Ahmed AnNa’im. dalekose`no gledano. Liberalna demokratska islamska dr`ava je oksimoron. On utoliko ne predstavlja o~igledan proizvod „zapadnog imperijalizma“. godine objavile Ujedinjene nacije. mora da propadne. doba kojem je pripadao upravo je onaj koji upu}uju mnogi koji sumnjaju u efikasnost zakonodavstva univerzalnih deklaracija: u odsustvu bilo kakvih sredstava da stupe na snagu. Pufendorf i Vatel. „ideja demokratije sama po sebi neodvojiva od ideje ~ovekovih prava“. Kao {to i Kant uo~ava. politi~ki ili moralni – drugim re~ima. reprezentuju „tu`ni ute{itelji“ ljudskog roda: Grocijus. Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties. Maroko. koji su 1995. Dokument je sastavio me|unarodni tim. 69 „Introduction“. Takva dr`ava bi mogla biti stvorena jedino odvajanjem sekularnog od religijskog.69 Poput Kantovog pojma predstavni{tva. Kantov prigovor argumentima me|unarodnog prava. vii-x. no. niti odakle crpeti ikakvu njihovu stvarnu imaginativnu snagu. Autori dokumenta nastoje da poka`u da je me|unarodno pravo („pravo naroda“). Human Rights as Politics and Idolatry. Rawls. svetski poredak koji bi odgovarao ius cosmopoliticumu ili ljudskim pravima nikako ne mo`e nastati samo na temelju pravnog sistema. prema njemu. 155. Syracuse University Press.

L’età dei diritti. oni. insistiraju oni. poput Kanta. kao i Kant. Oxford University Press. I. Oxford. Me|utim. „vi{e nije prihvatljivo da dr`ava okrene le|a me|unarodnom pravu. imati dejstvo tek kada taj pravni.73 S engleskog prevela ^arna Brkovi} 129 72 Our Global Neighbourhood: The Report of the Commission on Global Governance. odgovorno za nastanak univerzalne koncepcije osobe. ljudskoj vrsti je sada neophodno jedno „globalno gra|anstvo“. samo zato {to ono naginje evropskim vrednostima i uticaju“. do toga nije dospelo. Zato. samo preterano optimisti~ni. oni znaju da }e to ostati uslov za budu}nost. .OKCIDENTALIZAM I LJUDSKA PRAVA govore. uprkos svom poreklu. I nikakvo drugo razumevanje prava. tako|e znaju da }e me|unarodno pravo i ljudska prava koja su sada postala njegov najmo}niji deo. kao i Kant. zasnovano na „~vrstoj posve}enosti principima jednakosti i demokratije utemeljene na gra|anskom dru{tvu“. s uvodom Nelsona Mandele.72 Mogu}e je da su i oni. 142–154. od kojih je ve}ina naj~e{}e po~ivala na nedokazivim `eljama neverovatnih bo`anstava. po{to je. ali bezvremeni san o „ve~nom miru“. 1995. 73 Videti: Kant e la Rivoluzione francese. u Bobbio. politi~ki i kulturni poredak bude ostvaren. Da bi ostvarila taj varljivi.

Political Theory 28 (1): 90–121. Sli~nog su mi{ljenja i drugi teoreti~ari koji predstavljaju razli~ite discipline. prema njegovom mi{ljenju. istorijski gledano. III–IV/2009 UDK: 342. Human Rights: Cultural and Ideological Perspectives. Polaze}i od toga da konkretne ideje stoi~ke filozofije – koje danas ~ak i u Evropi gube osnovu – nikada ne}e biti usvojene na globalnom planu. primera radi. 1 . Grundlagen eines weltweiten Freiheitsethos.14:28-74 HAJNER BILEFELT „ZAPADNA“ KONCEPCIJA LJUDSKIH PRAVA PROTIV „ISLAMSKE“ KONCEPCIJE?1 1. 1998).130 Tre}i program Radio Beograda Br. jer se tu. stvorila metafizi~ka osnova za shvatanja ljudskog dostojanstva i ljudskih prava. dvoje predstavnika kulturnog relativizma koji tako|e spadaju u one najdirektnije kriti~are univerzalnih ljudskih prava. Nema~ki filozof Piht (Picht).4 341. „Zapadni“ pojam Kritika kulturnog esencijalizma u raspravi o ljudskim pravima* „Ljudska prava: zapadna konstrukcija ograni~ene primene“ naslov je polemi~nog ~lanka Adamantije Polis i Petera [vaba (Adamantia Pollis i Peter Schwab).231.). s obzirom na to da je njegovo poreklo.7:172. „Western“ Versus „Islamic“ Human Rights Conceptions?: A Critique of Cultural Essentialism in the Discussion on Human Rights. New York: Praeger.1/. „Human Rights: A Western Construct with Limited Applicability“.7 341.14:141. zapadnoevropsko i severnoameri~ko. 1–18. 2 Pollis Adamantia i Peter Schwab (1979). 143–144. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft. * Heiner Bielefeldt (2000). Piht skepti~no zaklju~uje da je „utopija globalnog poretka ljudskih prava Ovaj ~lanak se u velikoj meri zasniva na petom poglavlju moje knjige Philosophie der Menschenrechte.231. u: Adamantia Pollis i Peter Schwab (ur. tvrdi da ideja ljudskih prava proisti~e iz anti~kog stoicizma.2 Polis i [vab tvrde da je pojam ljudskih prava u su{tinskoj vezi s kulturnim i filozofskim shvatanjima koja pripadaju okcidentalnoj tradiciji – i da je njima su{tinski ograni~en. Zahvaljujem izdava~koj ku}i na dopu{tenju da se ovaj tekst objavi na engleskom jeziku.

Pretpostavka da su ljudska prava su{tinski „zapadni“ koncept mo`e imati razli~ite prakti~ne posledice. prev. 33–34. „Die heutige Bedeutung des nicht-säkularen Ursprungs der Grundrechte. predstavnici drugih civilizacija moraju da usvoje su{tinski „zapadne“ vrednosti. Tibi pi{e: „Re~ je takore}i o nusproizvodu evropskog pohoda na ostatak sveta. ljudska prava – kao i demokratija. Munich: Piper.säkulare Gestalt – christliches Verständnis. 3 131 . Drugi teoreti~ari. 6 Tibi Bassam (1994). A klju~ni element tog nasle|a upravo su ljudska prava. brane ideju da Zapad ima globalnu misiju koju mora da ispuni. Ukazuju}i na izvorno hri{}anske motive u korenu borbe Holan|ana za prava i slobode. Stuttgart: Klett-Cotta. Kulturni relativisti. koncepcije koje izri~ito govore o Picht Georg (1980). kao {to su Polis i [vab na levoj strani. Sukob civilizacija. nesvesno propagiraju hri{}anske vrednosti u tre}em svetu: „ne znaju}i {ta rade. oni u stvari nastavljaju rad hri{}anskih misionara“. to jest u kontekst holandskog protestantskog pokreta za oslobo|enje koji se javlja kao reakcija na {pansku katoli~ku okupaciju. nusproizvodu kakav prepoznajemo u Hegelovom ’lukavstvu uma’.“6 Nasuprot esencijalisti~kim tvrdnjama sa „Zapada“.3 Nema~ki pravnik i istori~ar Fikent{er (Fikentscher) sme{ta istorijsko poreklo ljudskih prava u Holandiju XVI veka. u Hier und Jetzt: Philosophieren nach Auschwitz und Hiroshima. Stuttgart: Klett-Cotta. Gligori}. poput Fikent{era. doneo i neke pozitivne rezultate. „Zum geistesgeschichtlichen Hintergrund der Lehre von den Menschenrechten“. 64. koji je proro~ki govorio o „sukobu civilizacija“. 4 Fikentscher Wolfgang (1987).5 Hantington je ube|en da je univerzalnost ljudskih prava osu|ena na propast. Menschenrechte und Menschenwürde: Historische Voraussetzungen . New York: Simon & Schuster.OKCIDENTALIZAM I LJUDSKA PRAVA samo prazna iluzija“. Fikent{er ironi~no tvrdi da „’zapadni’ reformisti. 5 Huntington Samuel (1996). i Hantington na desnoj strani. liberalizam i politi~ki sekularizam – pripadaju isklju~ivo zapadnoj civilizaciji. ~ime se implicitno preobra}aju u Zapadnjake. The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order.” u: Ernst-Wolfgang Böckenförde i Robert Spaemann (ur. 127. 70–72. Da bi imali potpuni pristup ljudskim pravima. Na njegovoj globalnoj politi~koj mapi. uglavnom sekularne orijentacije“. uprkos svoj svojoj nepravi~nosti. Podgorica: CID. odbacuju univerzalna ljudska prava kao manifestaciju evrocentri~ne arogancije ili kao iluziju osu|enu na propast.4 Me|utim.). u me|uvremenu su se razvile i alternativne koncepcije. koji dovodi do rasejavanja evropskog kulturnog nasle|a. najistaknutiji savremeni predstavnik esencijalisti~kog „zapadnja~kog“ razumevanja ljudskih prava i dalje je Hantington (Huntington). Hantington (2000). Tibi (Tibi) pominje ~ak i Hegelovu metaforu o „lukavstvu uma“ kojom `eli da potvrdi kako je evropski kolonijalizam. Im Schatten Allahs: Der Islam und die Menschenrechte. Upor: Semjuel P. V.

Mavdudi sastavlja specifi~no „islamsku“ koncepciju ljudskih prava koja se pre svega temelji na Kuranu i (sunitskoj) muhamedanskoj tradiciji. koji `ustro napada zapadnu aroganciju u kontekstu ljudskih prava. Mavdudi pi{e: „Ljudi na zapadu imaju naviku da sve dobre stvari pripisuju sebi. Humanitarni motivi u evropskoj kulturnoj istoriji . neophodno je kriti~ki braniti univerzalna ljudska prava. Jedan od najranijih zastupnika te nove tendencije je Mavdudi (Mawdudi). Berlin: Duncker & Humblot. Geschichte der Menschenrechte und Grundfreiheiten im Umriss.. Human Rights in Islam. neki muslimanski autori i organizacije odnedavno objavljuju islamske deklaracije o ljudskim pravima. da bi ostalo prostora za razli~ite kulturne i religijske interpretacije i da bi se. Podela ideje ljudskih prava na „zapadnu“. poku{avaju}i da doka`u da je ~itav svet blagosloven zbog njih. Leicester: Islamic Foundation.“7 Suprotno standardima ljudskih prava Ujedinjenih nacija. koje na svoj na~in odra`avaju kulturalizam svojstven „zapadnim“ esencijalisti~kim tuma~enjima. Ljudska prava se jama~no nisu razvijala u kulturnom vakuumu. 8 Oestreich Gerhard (1978). Aludiraju}i na istoriju zapadnog kolonijalizma i imperijalizma.8 ^injenica da se mno{tvo takvih motiva mo`e 7 Mawdudi Abul A’la (1976). u isto vreme. bavim se odnosom ljudskih prava i onog {to se obi~no naziva „zapadnom“ tradicijom. jednostrano oblikovala „zapadna“ filozofija. postoje dovoljno dobri razlozi za pretpostavku da se razvoj ideje o ljudskim pravima na ovaj ili onaj na~in mo`e dovesti u vezi s religijskim. U ovom eseju }u poku{ati da prona|em izlaz iz neprilike koju name}e su~eljavanje kulturnog relativizma i kulturnog imperijalizma. 132 nezapadnom kulturnom i religijskom poreklu ljudskih prava. Prema mom mi{ljenju. Jezik ljudskih prava bi se time pretvorio u retori~ko oru`je u jednom interkulturnom nadmetanju. 2. „islamsku“ i druge kulturno definisane koncepcije. egalitarnih i univerzalisti~kih motiva koji su mogli pomo}i pri oblikovanju modernih na~ela ljudskih prava. po{to islamske deklaracije tako|e ~esto tvrde da imaju ekskluzivno pravo na kulturno i versko nasle|e ljudskih prava. ^lanak se zavr{ava opaskama o ljudskim pravima kao o sredi{tu me|ukulturnog „preklapaju}eg konsenzusa“ (poglavlje XI). 13. prema njegovom mi{ljenju. U prvih nekoliko odeljaka (poglavlja II do V). Ta tradicija odista nudi veliki broj humanitarnih. Primera radi.tre}i program LETO–JESEN 2009. 2 izd. vodi kraju pojma univerzalnih ljudskih prava. filozofskim i kulturnim izvorima okcidentalne tradicije. koje je. Budu}i da se njihov prodor istorijski odigrao u Severnoj Americi i zapadnoj Evropi. izbegle zamke kulturnog esencijalizma. Potom se okre}em raspravi o razli~itim „islamskim“ tuma~enjima ljudskih prava (poglavlja VI do X). emancipatorskih. islamisti~ki pisac iz Pakistana.

“ (Psalam 8:4–6). ne postoje ni mu{karac ni `ena: jer ste vi svi jedno u Isusu“ (Gal 3:28). U tom kontekstu. sve si pot~inio pod noge njegove. ve} razuma. Sli~ne ideje duhovnog jedinstva ~itavog ljudskog roda tako|e se pojavljuju i izvan judeo-hri{}anskih svetih spisa. Cambridge/Mass. ~lan dominikanskog reda. U Novom zavetu princip jednakosti pred Bogom nadilazi dru{tvene i etni~ke razlike. Haines. ideja prirodnog prava tako|e konotira autonomiju od isklju~ivo teokratskih osnova dru{tva i prava. podu~ava da ljudski duh izni~e iz bo`anskog. u ~udu se okre}e Bogu: „[ta je ~ovek. ona se smatraju „prirodnim“ na~elima. Princip prirodnog prava ima razli~ite konotacije. te su u tom smislu „prirodni“ a ne artificijelni. slavom i ~a{}u ven~ao si ga. Gornji Milanovac: Milprom. Isti~u}i da je svaka li~nost stvorena po „liku Bo`jem“. U osmom psalmu peva~.“ Upor. preplavljen emocijama i o~aran veli~anstveno{}u stvaranja. Verski i eti~ki motiv koji se ~esto navodi kao osnovni izvor ljudskih prava jeste biblijska ideja po kojoj su sva ljudska bi}a „stvorena jednako po liku Bo`jem“ (Postanje 1:27). istovremeno nas podse}a i na to da je okcidentalna tradicija samo apstraktan pojam koji pokriva druga~ije. jer to nije zajednica korpuskula. Revidiran tekst i prevod na engleski C. u spisima stoi~kih filozofa. 9 133 . Sofoklova Antigona je rani primer takvog ube|enja. On uz to dodaje da su sva ljudska bi}a u intimnom srodstvu. ve} zajedni~ko u~e{}e u bo`anskom logosu. po{to evocira „nepisane zakone“ ~ije je va`enje ve~no. I postavio si ga nad delima ruku Tvojih. postao Marcus Aurelius Antoninus (1987). Samom sebi.: Harvard University Press. na primer. Pod tom pretpostavkom je Bartolomeo de las Kasas (Bartolomé de las Casas). tradicija prirodnog prava isti~e bezuslovni autoritet nekih bazi~nih normativnih principa koji po pretpostavci prethode ljudskom zakonodavstvu. po{to se normativna na~ela mogu razumeti i bez eksplicitnog pozivanja na bo`ansko otkrovenje. jedan od najistaknutijih stoika. Vilhar. Tako sveti Pavle nagla{ava: „Ne postoji ni Jevrejin ni Grk. Marko Aurelije (1998). 335. da ga pohodi{? Umanjio si ga zamalo od An|ela. S druge strane. da ga se se}a{. ~ime im je podareno neotu|ivo dostojanstvo. Rimski car Aurelije. stoi~ki i drugi motivi zajedno su formirali evropsku prirodno-pravnu tradiciju koja se prote`e od antike do moderne. ili sin ~ove~ji. ne postoji ni sloboda ni ropstvo. „A ti zaboravlja{ koliko je sna`no srodstvo ~oveka i ~ove~anstva. semena ili krvi. S jedne strane. A.9 Judeo-hri{}anski. prev. R. The Communings with Himself. Biblija ka`e da se prolivanje ljudske krvi mora smatrati jednim od najstra{nijih zlo~ina (Postanje 9:6). To nije porodica kojoj jedinstvo pru`aju seme i krv. a ~esto i suprotstavljene struje i pokrete.OKCIDENTALIZAM I LJUDSKA PRAVA ustanoviti. te su samim tim primenljiva i na ljude izvan dominantne (to jest hri{}anske) verske tradicije. A zaboravlja{ i to da je razum svakog ~oveka bog i da je njegova emanacija.

1–77. Filozofija istorije. V.). prev. Kori{}enje teleolo{kih metaO Las Casasu vidi Höffner Joseph (1972). on pi{e da je reformacija barjak slobodarskog duha oko kojeg se okupljaju moderne nacije. Frankfurt: Suhrkamp. Menschenrechte und Menschenwürde: Historische Voraussetzungen–säkulare Gestalt–christliches Verständnis. godine. Upor. Troeltsch Ernst (1911). „Die Erklärung der Menschen und Bürgerrechte. 3. Werke 12. 243 i dalje. ti motivi nisu „izvori“ ili „koreni“ iz kojih su se ljudska prava razvila na manje ili vi{e prirodan na~in. Kolonialismus und Evangelium: Spanische Kolonialethik im Goldenen Zeitalter. Me|utim. 134 vatreni branilac „prirodnih prava“ Indijanaca u Ju`noj Americi.). prema Stourzh Gerald. 496. jer „tamo gde nema leka. Trier: Paulinus. 1895) i Trel~ (Troeltsch.” u: Roman Schnur (ur. Ljudska prava nisu „prirodan“ u~inak okcidentalne tradicije . Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte.“13 Lako bismo mogli dodavati primere tradicionalnih humanisti~kih motiva koji su bili povezani s razvojem ljudskih prava. 60–62. U svojoj filozofiji istorije. 10 3. Zur Geschichte der Erklärung der Menschenrechte.11 Tri generacije posle Hegela.10 Zbog toga se prirodnopravna tradicija ~esto svrstava u jedan od najva`nijih izvora ljudskih prava u zapadnoj tradiciji. „Die Begründung der Menschenrechte im englischen und amerikanischen Verfassungsdenken des 17 und 18 Jahrhunderts. U tom doga|aju Hegel je video ro|enje modernosti i moderne slobode. Smatra se da je doprinos britanske tradicije obi~ajnog prava u tome {to je ponudila uvid da prava zahtevaju pravni lek da bi postala delotvorna. godine i „Habeas Corpus Act“ iz 1679. Strogo govore}i. nema ni prava. Die Bedeutung des Protestantismus für die Entstehung der modernen Welt.12 Va`ni koraci za razvoj ljudskih prava predstavljaju i dekreti „Petition of Rights“ iz 1628. Beograd: Fedon.. Munich: R. to jest za brutalne zlo~ine koji kr{e prirodno pravo. 1911) tvrde da je isticanje slobodne savesti pojedinca koja se predstavlja kao bitan uslov autenti~ne vere u protestantizmu. 81.” u: Böckenförde and Spaemann (ur.. B. optu`uju}i evropske konkvistadore za ubistva. 12 Jellinek Georg (1974). Zec. nije neproblemati~no tvrditi da takvi i sli~ni motivi okcidentalne tradicije predstavljaju neposredne istorijske prete~e moderne ideje ljudskih prava. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.tre}i program LETO–JESEN 2009. izd. u istorijskom smislu utrlo put priznanju individualnih ljudskih prava. 2. izd. 11 Hegel Georg Friedrich Wilhelm (1986). Hegel (2006). G. F. 13 Nav. Jelinek (Jellinek. Drugi teoreti~ari sme{taju istorijsko poreklo ljudskih prava u protestantsku reformaciju. plja~ke i genocid. Oldenbourg.

te su se ideje razvijale u specifi~nom istorijskom kontekstu da bi proizvele modernu koncepciju gra|anskog dru{tva i gra|anskih prava. on se nikada ne upu{ta u kritiku institucije ropstva koja pripada dru{tvenoj stvarnosti. Ideja duhovne jednakosti pred Bogom je utoliko odista imala eti~ke posledice. „Universality and the Inescapability of History: How Universal Is a Declaration of Human Rights. jedna od mogu}ih opasnosti preteranog u~itavanja ove ideje u evropsku pro{lost u tome je {to podsti~e esencijalisti~ko mi{ljenje. postaje nam jasno da se ranije pomenuti humanitarni motivi ne mogu proglasiti predmodernim ekvivalentima modernih ljudskih prava.15 I Aurelije se. Ne samo {to je nejednakost pred zakonom odlika prirodnog prava koje je posledica „pada“ ve} ona pripada savr{e14 Iako je u predmodernoj istoriji Evrope postojala povr{na ideja o subjektu kao nosiocu prava. Dobro je. sli~no tome. 16 Aurelius Antoninus. koja se smatra dokazanom i pre no {to je rasprava po~ela. Uistinu. ^ak bi i u raju. Ali se Pavle u politi~kom smislu nikada nije suprotstavio ropstvu. nije i{la u korak sa zahtevima o jednakosti pred zakonom. pola`e pravo na to da tvrdi kako su ljudska prava ekskluzivan rezultat njenog nasle|a. Dostignu}a nekog gra|anskog dru{tva dovode se. Pavle }e ~ak oterati odbeglog roba Onisima njegovom gospodaru Filimonu. ve} umesto toga savetuje: „Svaki neka ostane u onom zvanju u kome je priznat“ (I Kor 7:20). Menschenrechte zwischen Universalisierungsanspruch und kultureller Kontextualisierung: Loccumer Protokolle 10/93. poznato da biblijska tvrdnja po kojoj je svaka li~nost „lik Bo`ji“. prema tome. 19. uprkos svom insistiranju na eti~kom jedinstvu svih ljudi u ljudskoj porodici. Indijski filozof Kavirad` (Kaviraj) kritikuje ovaj esencijalist~ki stav na slede}i na~in: 135 Upustimo li se u bli`e razmatranje. naime. u vezu sa misterioznom i nedefinisanom odlikom evropske kulture ili „zapadnog duha“. ~ime se predstavljaju kao ne{to {to nadilazi kulturna sredstva drugih dru{tava da stvore sli~ne institucije.16 Toma Akvinski ropstvo prepoznaje kao posledicu prvobitnog greha Adama i Eve. primera radi. Aurelije uzdi`e skromnost svoga oca govore}i da on nikada nije obra}ao pa`nju na „pristojnost svojih robova“. The Communings with Himself. Premda sveti Pavle isti~e duhovnu jednakost slobodnjaka i roba. Problem s kulturno-esencijalisti~kom perspektivom je u tome {to izlazi da ljudska prava poti~u iz „kulturnih gena“ izvesne kulture ili religije koja. tvrdi Akvinski.OKCIDENTALIZAM I LJUDSKA PRAVA fora kao {to su „izvor“ i „koren“ krije u sebi opasnost od kulturnog esencijalizma. .“ u: Hans May and Sybille Fritsch-Oppermann. Rehberg-Loccum: Evangelische Akademie Loccum. 81.14 Kaviraj Sudipta (1993). ljudi `iveli u odnosu politi~ke dominacije i podre|enosti. 15 Pavle moli Filemona da primi Onisima kao brata – „ne vi{e kao roba nego vi{e od roba“ (Filemon 16) – i da ga ne kazni. ne suprotstavlja ropstvu kao takvom.

koji je nazvan Peticija prava. ona mora biti samo posredna.tre}i program LETO–JESEN 2009. ~ime se ukazuje na razlike u ljudskom dostojanstvu u skladu s razlikama koje je u feudalnom dru{tvu donosio stale`. Najzad. Uistinu je zna~ajno da se u srednjovekovnoj filozofiji termin dostojanstvo koristio u mno`ini. Luterovo (Luther) isticanje duhovne slobode svih hri{}ana i duhovne jednakosti svih vernika nije trebalo da dovede u pitanje postoje}i dru{tveni i politi~ki poredak. zahtevaju}i svoje povlastice ne na osnovu apstraktnih principa „kao 17 Engelhard Paulus (1993). u: Johannes Schwartländer (ur. Mainz: Grünewald. Prema tome. Trel~ na tom tragu isti~e da prihvatanju verskih sloboda u anglo-saksonskim zemljama put ne utire glavna struja protestantizma koliko „pastorci reformacije“ (to jest pojedina~ni disidenti i marginalizovane protestantske denominacije)18. Tako|e treba izbe}i prenagla{avanje uticaja protestantske reformacije na istorijski razvoj ljudskih prava. Pozivaju}i se na „Petition of Rights“ iz 1628. Upravo je suprotan slu~aj: Luter je ~inio sve da ne pome{a duhovno oslobo|enje i politi~ke i pravne zahteve. . 62. Me|utim. godine. 136 nom bo`anskom poretku i pre pada.). po{to se suprotstavila hijerarhiji klera u srednjem veku. Modernes Freiheitsethos und christlicher Glaube: Beiträge zur Bestimmung der Menschenrechte. O tome nam pre svih mo`e posvedo~iti Berk (Burke) koji tradicionalna prava Engleza suprotstavlja po pretpostavci apstraktnim. univerzalnim pravima kakva je propagirala Francuska revolucija. 18 Troeltsch. parlament ka`e kralju: „Va{i podanici su nasledili ovu slobodu“. 138–164. pribojavaju}i se da bi to dovelo do neke nove pravne doktrine koja bi podrila osloba|aju}u teolo{ku poruku jevan|elja. ni engleska tradicija obi~ajnog prava ne vodi direktno ljudskim pravima. dru{tveni red i imetak. ukoliko uop{te mo`emo govoriti o vezi izme|u reformacije i moderne ideje ljudskih prava. Jasno je da je za taj hijerarhijski pogled na svet od samog po~etka neprihvatljiva ideja ljudskih prava u smislu u kojem ih danas shvatamo kao prava na jednake slobode i u~e{}e u politi~kom `ivotu. Die Bedeutung des Protestantismus für die Entstehung der modernen Welt.17 Nejednakost. u {ta spada i nejednakost me|u ljudima koja se ogleda u njihovom dru{tvenom i pravnom statusu. Hijerarhijsko shvatanje stvaranja uti~e ~ak i na smisao koji u srednjem veku ima pojam ljudskog dostojanstva. u srednjovekovnoj je kosmologiji u samom temelju lepote hijerarhijskog poretka stvari. Nema sumnje da je reformacija ozna~ila preokret u teolo{kom mi{ljenju. Berk isti~e da engleska tradicija tretira prava kao posebno nasle|e koje se prenosi s generacije na generaciju: U ~uvenom zakonu iz tre}e godine vladavine ^arlsa I. „Was kann die Ethik des Thomas von Aquin zur kritischen Klärung und Begründung der Menschenrechte beitragen?“.

„Prilog jevrejskom pitanju“. 75.22 Iz levohegelovske perspektive. 22 Hegel. Uvod A. br. ka`e [mit. Berlin: Duncker & Humblot. Tre}i program II1995.19 137 . Der Begriff des Politischen. 19 prava ~oveka“. 30. i Hegel }e sli~no tome `estoko napasti „apstraktnost liberalizma“. Upor.. 42–43.20 Berkova polemika o Francuskoj revoluciji predstavlja rani primer kritike ljudskih prava. and Hermann Heller in Weimar.21 Kritikuju}i Francusku revoluciju. Marks (Marx) nagla{ava da Francuska deklaracija iz 1789. „Deconstruction of the ’Rule of Law’: Carl Schmitt’s Philosophy of the Political.“ Archiv für Rechts und Sozialphilosophy 82: 379–396. To je pravo toga odvajanja. tom. individualna ljudska prava su. U skladu s Berkovim zaklju~cima. Reflections on the Revolution in France. pravnik i desno orijentisani hegelovac. 24 Schmitt Carl (1963). Grieve. Ljiljana Nikoli}. Die Menschenrechte: Herkunft-Geltung-Gefährdung. 116. to jest. u ljudskim pravima tako|e vidi manifestaciju bur`oaske ideologije koja podriva solidarnost zajednice.“23 [mit (Schmitt). Videti i Bielefeldt Heiner (1996). 535. „Ali ~ovjekovo pravo na slobodu ne bazira se na vezi ~ovjeka s ~ovjekom. Razmi{ljanja o revoluciji u Francuskoj. u: Marx-Engels Werke. Karl Marx (1989). J. kao na partnerstvo „ne samo izme|u `ivih ve} i izme|u onih koji su umrli i onih koji }e se tek biti ro|eni“. 364. u Walter Odersky (ur. Zagreb: Naprijed. element dezintegracije: „Svi ovi elementi dezintregacije jasno ciljaju podre|ivanju dr`ave i politike ili individualisti~koj i privatnoj moralnosti ili prvenstvu ekonomske ra~unice. East Berlin: Dietz. Düsseldorf: Patmos. @ozef de Mestr (Joseph de Maistre) ironi~no tvrdi da nikada nije video taj subjekt ljudskih prava. 71. Beograd: Filip Vi{nji}. London: Dent. ~oveka kao takvog. „Pojam politi~kog“. 25. Upor. Stanko Bo{njak. 20 Ibid. Dyzenhaus David (1997). „Aktuelle Gefährdungen der Menschenrechte“. prev. ve} kao prava Engleza i kao o~evinu koju su im ostavili njihovi preci.OKCIDENTALIZAM I LJUDSKA PRAVA Berk tvrdi da se prava na slobodu nikada ne mogu stvoriti ve{ta~ki na temelju univerzalne jednakosti ve} se na njih mora gledati kao na posebnu istorijsku ba{tinu u okviru odre|ene nacije. Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte. Takva kritika pripada istoriji Zapada jednako koliko i sama ideje ljudskih prava. Legality and Legitimacy: Carl Schmitt. na sebe ograni~ena individuuma. Edmund Berk (2001). pravo ograni~ena. 102:27–82.). Hans Kelsen. Upor. 23 Marx Karl (1970). 1. Karl [mit. 1910. nego naprotiv na odvajanju ~ovjeka od ~ovjeka.“24 Ponekad se ~ak ~ini Burke Edmund (1910). Oxford: Clarendon. „Zur Judenfrage“. 21 Valadier Paul (1994). prev. prev. Danilo Basta. godine propagira samo prava izolovanog i sebi~nog pojedinca. u: Rani radovi. Budu}i da su u istorijskoj vezi sa puko privatnom moralno{}u pojedinaca i liberalnom ekonomijom.

Naprotiv. ^injenica da je katoli~ka crkva. navode}i ih kao primere ozbiljnih gre{aka modernog doba. objavljen je veliki broj antiliberalnih papskih dokumenata. 466. Bore}i se za svoja ljudska prava. ve} i zagovornici autoritarne dr`ave.. 137 i dalje. ukazuje nam na to da se ljudska prava ne mogu prikladno opisati kao „organska“ posledica okcidentalne istorije i kulture u celini. Beograd: Feministi~ka 94. katoli~ka crkva je vi{e od jednog stole}a imala ulogu najuticajnijeg protivnika ljudskih prava uop{te i verskih sloboda posebno. katoli~ka crkva kona~no prihvata ljudska prava i verske slobode na Drugom vatikanskom saboru. suo~avali su se s otporom koji nisu pru`ale samo tradicionalno privilegovane grupe poput aristokrata. Düsseldorf: Patmos. Die Menschenrechte: Geschichte. Upor. {to do`ivljava vrhunac sa „Syllabus Errorum“ 1864.“27 25 Arendt Hannah (1974)t. Zapadnjaci su tako|e morali (i jo{ uvek moraju) da se izbore za po{tovanje svojih prava. prev. Ljudska prava nisu „prirodan rezultat“ humanitarnih ideja koje su duboko ukorenjene u kulturnim i verskim tradicijama Evrope. 138 da se i Hana Arent (Hannah Arendt) priklju~uje kritici ljudskih prava.. Munich: Piper. 2. kao i ostale hri{}anske crkve. Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft.tre}i program LETO–JESEN 2009. godine. izd. Ona nipo{to nisu ve~no nasle|e nekog izvornog evropskog kulturnog zave{tanja. Antiliberalne struje bile su jake i me|u predstavnicima crkava koji su se pribojavali da }e emancipatorski duh ljudskih prava razoriti moralno tkivo hri{}anskog dru{tva i hijerarhijsku strukturu sve{tenstva. Osvr}u}i se na situaciju u izbegli~kim logora posle dva svetska rata. odnosno tek {ezdesetih godina XX veka. Arent isti~e da ljudi vi{e `ele da budu prepoznati kao pripadnici posebnih kulturnih i politi~kih zajednica nego kao apstraktna ljudska bi}a. prili~no dugo odbacivala ljudska prava. U tom dokumentu papa Pije IX o{tro osu|uje slobodu veroispovesti i slobodu {tampe. Izvori totalitarizma. Frankfurt:: Suhrkamp. Posle perioda pa`ljivog pribli`avanja stavova koji po~inje krajem XIX veka.TheologieAktualität. 27 Senghaas Dieter (1994). 26 Hilpert Konrad (1991). Hana Arent (1998).26 Po~ev od protestnog pisma pape Pija VI protiv Gra|anskog ustrojstva francuskog sve{tenstva iz 1791. On isti~e da su ta prava „dostignu}a do kojih su doveli dugotrajni politi~ki sukobi tokom procesa modernizacije Evrope. Zenghas (Senghaas) s pravom odbacuje kulturno esencijalisti~ko tuma~enje ljudskih prava. Wohin driftet die Welt? Über die Zukunft friedlicher Koexistenz. godine. Slavica Stojanovi} i Aleksandra Bajazetov-Vu~en. 112.25 Konzervativan kriti~ki stav prema ljudskim pravima bio je rasprostranjen me|u hri{}anskim crkvama u zapadnoj i centralnoj Evropi. Traumatizovana antiklerikalnim radikalizmom jakobinske faze Francuske revolucije. .

Zapravo. Nema~ki filozof Ebeling (Ebeling). prema njegovom mi{ljenju.28 Termin posttradicionalno ispravno ukazuje na to da se u modernim okolnostima normativno opravdanje ne mo`e obezbediti pukim pozivanjem na tradicionalne autoritete.30 Habermas Jürgen (1992). Na normama se. 75. zamenilo tradicionalne forme etike ~iji su koreni u religiji ili metafizici.OKCIDENTALIZAM I LJUDSKA PRAVA Ljudska prava podrazumevaju dalekose`ne normativne promene u razumevanju politike i zakona. Kada bi ljudska prava implicirala apstraktno podvajanje tradicije i modernosti. trebalo oduzeti pravo da imigriraju i da uzimaju politi~kog u~e{}a u evropskim dru{tvima.29 Aludiraju}i na bitku kod Tura i Poatjea 732. ve} postoje teoreti~ari koji odobravaju takav dihotomni stav. me|utim. njih na snagu stavlja ljudsko zakonodavstvo. Faktizität und Geltung: Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen Rechtsstaats. Drugim re~ima. Der multikulturelle Traum: Von der Subversion des Rechts und der Moral. ljudi u modernim dru{tvima vi{e ne mogu da pribegnu nekim manje ili vi{e neupitnim autoritarnim tradicijama da bi dobili normativno usmerenje. u skladu s ovom dihotomijom. posebno muslimanima. Suprotno onima koji su `iveli u premoderno vreme. filozofskim ili kulturnim tradicijama. ideologiji koja u svojim ishodima verovatno nije ni{ta manje isklju~iva od esencijalisti~kog izjedna~avanja ljudskih prava sa odre|enom listom ekskluzivno „zapadnih“ ili „hri{}anskih“ vrednosti. te im se stoga mo`e i suprotstaviti i uputiti kritika. osvajaju zapadna dru{tva. A to bi bila problemati~na teza. aktivno radi. 129. koji u ovom trenutku. 30 Ibid. krug ljudi koji prihvataju ljudska prava bio bi. Frankfurt: Suhrkamp. Hamburg: Europäische Verlagsanstalt. mo`e dovesti i u zabludu. Habermas otuda sugeri{e da ljudska prava pripadaju „posttradicionalnom“ normativnom rezonovanju koje je. Ebeling zahteva novu intelektualnu borbu zapadne modernosti protiv priliva „premodernih“ muslimanskih imigranata i azilanata. umesto toga. Rad hri{}anskih ili okcidentalnih misionara bi se zamenio modernisti~kom mission civilisatrice koja je namenjena „premodernim“ kulturama i pogledima na svet. izgubila u ideologiji progresa. 29 Ebeling Hans (1994). bar na~elno. godine kada su Franci stali na put muslimanskoj invaziji. Retrospektivna kriti~ka veza izme|u ljudskih prava i zapadne tradicije 139 . onda bi oni koji i dalje neguju svoje verske i kulturne tradicije bili pojmovno isklju~eni i uskra}eni za pun pristup ljudskim pravima. kako on isti~e. Termin nas. Univerzalna ljudska prava bi se na kraju. zagovara ideju da bi ljudima koji reprezentuju „premoderne“ kulture i religije.. po{to potkrepljuje ideju da posttradicionalna ljudska prava zahtevaju potpun raskid s tradicijom. na primer. ograni~en na one koji implicitno ili eksplicitno prekidaju vezu sa svojim verskim. 28 4.

Iako predstavlja noviju pojavu. ur. s revidiranom i modernizovanom verzijom hri{}anske tradicije koja vi{e odgovara `ivotu hri{}ana u modernom dobu. kako bi ~ovek mogao postati ~ovek.tre}i program LETO–JESEN 2009. me|utim. smatram da se ljudska prava mogu smisleno i produktivno povezati s razli~itim tradicijama. naravno. 146–148. engleski princip „vladavine prava“. posve}enost crkve ljudskim pravima otuda nije u neskladu s hri{}anskom tradicijom. 31 32 . 33 Moltmann Jürgen i Jan Milic Lochmann (ur. Geneva: Lutheran World Federation. Me|utim. godine. Die Menschenrechte. Protestantske denominacije danas tako|e razumeju i podsti~u ljudska prava u skladu s biblijskim zapovestima i hri{}anskim pregnu}ima. zasnovanog na ljudskoj slobodi i odgovornosti.. iako se mo`e nedvosmisleno tvrditi da je deklaracija Drugog vatikanskog sabora prelomna ta~ka u istoriji crkve. privilegija koju imaju jedino hri{}ani. katoli~ka crkva ih na kraju ipak prihvata.31 Dignitatis humanae. 66. eksplicitno izra`ava uva`avanje modernog shvatanja ljudskog dostojanstva. to jest. tvrdnjama Hilpert. na ovaj ili onaj na~in.) (1976). Posle dugog perioda koji odlikuje odbojnost. Gottes Recht und Menschenrechte: Studien und Empfehlungen des ReformiertenWeltbundes. daju povoda za „kulturnu enkulturaciju“ ljudskih prava. problemati~no ako bi ovaj tip enkulturacije i{ao ruku pod ruku s tvrdnjama o ekskluzivnoj kulturnoj ba{tini. 140 Suprotno toj vrsti apstraktnog podvajanja tradicije i „posttradicionalnih“ ljudskih prava. Crkve Luteranske svetske federacije odr`ale su 1977. 41. U ljudskim pravima katoli~ka crkva zapravo po~inje da prepoznaje moderan na~in za{tite onog bezuslovnog dostojanstva koje pripada svakom ljudskom bi}u i koje je oduvek bilo deo hri{}anske poruke. Za to nam slikovit primer ponovo pru`a katoli~ka crkva. deklaracija nastala tokom Drugog vatikanskog sabora 1965. ranomoderno prosvetiteljstvo i druge struje zapadne istorije koje. Lutheran World Federation (1977).32 Radni materijal koji je objavila Svetska asocijacija reformisanih crkava 1976. ljudska prava ne mogu biti „posttradicionalna“ u smislu prostog raskida s kulturnom i verskom tradicijom. godine konferenciju na kojoj je ustanovljeno da se sekularna ljudska prava mogu uva`avati sa stanovi{ta hri{}anske Reformacije. jer je „namera reformatora bila da ~ovek nau~i da treba pustiti Boga da bude Bog. ona ne predstavlja potpun raskid s katoli~kom tradicijom. Po{to takva mogu}nost postoji. zajedno s verskim slobodama. renesansu. Tako|e bismo se mogli pozvati i na anti~ku gr~ku filozofiju. da budemo precizniji. Bilo bi. a da svet ostane svet“. Theological Perspectives on Human Rights.33 Povezivanje ljudskih prava s humanitarnim elementima zapadne tradicije nije. godine isti~e pravo na otpor kao doprinos kalvinisti~ke tradicije razvoju ljudskih prava. Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag. ako ne i otpor ljudskim pravima.

U retrospektivi je mogu}e dovesti u vezu ~ak i sekularna ljudska prava sa aspektima ra{~aranosti kosmosa koje nalazimo jo{ u Bibliji. Uop{teno govore}i. Osvr}u}i se na pro{lost. Povezivanje ljudskih prava i humanitarnih elemenata jedne verske. ali i iskustva diskontinuiteta i promena.OKCIDENTALIZAM I LJUDSKA PRAVA koje proisti~u iz teleolo{kog shvatanja istorije kakvo je kritikovao Kavirad`. pravdaju Isusove re~i: „Caru carevo a Bogu Bo`je“ (Mateja 22:21). ~ini se da su moderni standardi ljudskih prava utemeljeni u osnovnim izvorima okcidentalne kulture. Stvari su upravo suprotne: moderna ideja ljudskih prava odlikuje stanovi{te od kojeg retrospektivno mo`emo otkriti humanitarne motive koji olak{avaju kriti~ku rekonstrukciju kontinuiteta izme|u sada{njosti i pro{losti. hermeneuti~ka svest bi trebalo da nas podu~i da prethodno pomenute tradicionalne ideje nisu „koreni“ ili „izvori“ u kojima je sadr`an potencijal modernih ljudskih prava. valjalo bi uzeti u razmatranje aspekte kontinuiteta. filozofske ili kulturne tradicije mogu}e je jedino sa stanovi{ta modernosti. Gledaju}i u pro{lost. Hri{}anske crkve do dana dana{njeg imaju tendenciju da ne obra}aju dovoljno pa`nje na promene kojima su morale podle}i da bi mogle da 141 . s modernog stanovi{ta mo`emo otkriti humanitarne motive iz tradicije koji nam omogu}uju da izgradimo most izme|u sada{njeg i pro{log. dosegav{i svoj vrhunac u modernom dobu. svi lako postajemo „hegelijanci“ koji u lancu istorijskih doga|aja otkrivaju neki skriveni istorijski plan. Tako nam deluje da moderna demokratija ima korene u gr~kom polisu. Pozivanje na nepredvidljivost ljudske istorije predstavljalo bi prvi korak prema napu{tanju esencijalisti~kog prisvajanja ljudskih prava koja po sebi ne mogu biti jednostavno i isklju~ivo izvedena iz „gena“ neke od specifi~nih kultura. Takav hegelijanski na~in mi{ljenja lako nas mo`e navesti da pretpostavimo kako se ono {to svoje „korene“ nalazi u izvorima neke kulture mo`e legitimno smatrati eksluzivnom ba{tinom te kulture. Tako|e bi trebalo uzeti u obzir hermeneuti~ko stanovi{te s kojeg posmatramo istoriju. mi mo`emo u}i u trag genezi „vladavine prava“ ve} u Velikoj povelji sloboda iz 1215. religije i filozofije. potencijal koji sazreva postepeno tokom istorije. nu`no je razmi{ljati o kontingentnosti ljudske istorije. Nasuprot tom obliku esencijalisti~ke aproprijacije. Dakle. istorije koja se ne odvija kao „prirodan razvoj“ preegzistentnih kulturnih potencijala. plan po kojem ve} u antici postoje „kulturni geni“ ne~eg {to }e kasnije sazreti. samo u retrospektivi mo`emo videti analogiju izme|u modernih ideja o ljudskom dostojanstvu i biblijske poruke po kojoj je ~ovek lik Bo`ji. ^ak se i modernom sekularizmu mo`e u}i u trag u Bibliji {to. Samo u perspektivi ima smisla porediti moderne principe slobode i ravnopravnosti s Luterovim u~enjem o slobodnoj religijskoj savesti i duhovnoj jednakosti svih vernika pred Bogom. Samo. naime. U jednoj takvoj hermeneuti~koj perspektivi. na primer. Sli~no tome. godine i u drugim srednjovekovnim i anti~kih dokumentima.

Me|utim. postepeno u~ili kako da postignu mirnu koegzistenciju i saradnju u modernom pluralisti~kom dru{tvu na temelju jednakih sloboda i u~e{}a u vlasti. dakle. Kriza tradicije ne zna~i nu`no njenu propast ili jo{ gore zatiranje. Die Menschenrechte. 161–162 . polemike i reforme koje su neizbe`an deo takvog procesa.tre}i program LETO–JESEN 2009. niti su sasvim odvojena od okcidentalne tradicije. mo`emo otkriti razli~ite – politi~ke. S jedne strane. 142 usvoje ideju ljudskih prava i verskih sloboda. krizi koju je podstakao raskol evropskog hri{}anstva u osvit reformacije. svaka kriza donosi ozbiljnu transformaciju tradicije. 34 5. kulturne i religijske – faktore koji su na ovaj ili onaj na~in pomogli da se ljudska prava razviju. kao i decenijski gra|anski ratovi izme|u sukobljenih verskih i politi~kih struja. Iskustva strukturne nepravde – gra|anski ratovi. Pre }e biti da se pod „zapadnim poreklom“ ljudskih prava misli na prostu ~injenicu da se o ideji univerzalnih prava na slobodu i jednakost. Umesto da ignori{emo i harmonizujemo tradicionalne konflikte. prvi put govorilo u zapadnoj Evropi i Severnoj Americi. Ukoliko se upustimo u podrobnije ispitivanje ove istorijske ~injenice. stanovi{te koje bi od „Zapada“ na~inilo samo geografski termin bez ikakvog kulturnog zna~enja. S druge pak strane. bar koliko nam je poznato. da citiramo Polisa i [vaba? O~igledno je da odgovor zavisi od toga {ta podrazumevamo pod „zapadnim poreklom“ ljudskih prava. Ljudi su.34 Samokriti~an osvrt na taj proces koji podrazumeva sve nesporazume. Treba ipak imati na umu da se istorijski prodor ljudskih prava dogodio u vreme kada je tradicionalno evropsko dru{tvo bilo u dubokoj krizi. Smatram da ljudska prava nisu ni prirodna posledica evropske kulture i istorije. proizvoljna hap{enja i drugi ~inovi dr`avne represije – dali su povoda dalekose`nim politi~kim i kulturnun reformama. bez sumnje. verska netolerancija. Evropska istorija ljudskih prava kao primer Hilpert. bilo bi prikladnije da uva`imo ~injenicu da je prihvatanje ljudskih prava u crkvama zapravo rezultat slo`enog i dugotrajnog procesa u~enja. to jest u normativnim okvirima ljudskih prava i demokratije. prihvatanje ljudskih prava ne zahteva da napustimo celokupnu tradiciju i usvojimo „posttradicionalno“ stanovi{te. Vratimo se na{em prvobitnom pitanju: jesu li ljudska prava „zapadni konstrukt ograni~ene primene“. ekonomske. ideja ljudskih prava nije „zapadna“ u smislu da vu~e korene iz gena op{te okcidentalne kulture. pru`i}e nam izvrsnu osnovu za me|ureligijski i interkulturni dijalog o ljudskim pravima. spadaju i va`ne struje filozofske i verske tradicije Zapada. Me|u te faktore.

dostignu}a i poraza u dugotrajnoj borbi za ljudska prava. Immanuel Kant’s Philosophy of Freedom“. „Autonomy and Republicanism. Vol. S jedne strane. sti~u se dva sistemati~na uvida koji mogu biti od pomo}i u me|ukulturalnom normativnom dijalogu. bili oni razli~iti ili sli~ni.35 Me|utim. Istorija ljudskih prava na Zapadu ne predstavlja obavezuju}i „model“ koji omogu}ava da predvidimo kakvi su izgledi za ljudska prava u ostalim delovima sveta. 25: 524–558 143 . temeljnu afirmaciju dostojanstva odista mo`emo smisleno dovesti u vezu s Biblijom. evropska istorija pokazuje da su ljudi koji su se borili za svoja osnovna prava ~esto nailazili na mnoge otpore. svakako predstavlja specifi~no moderno dostignu}e. Kantovsko shvatanje ljudskog dostojanstva kao moralne autonomije koja se povezuje s univerzalnim pravima na slobodu i u~e{}e u javnom `ivotu. Ta je sumnja veoma rasprostranjena u muslimanskim zemljama ~ije je stanovni{tvo bilo pogo|eno evropskim kolonijalizmom. stoi~kom filozofijom i drugim klju~nim spisima zapadne tradicije. ljudska prava jama~no nisu ni „posttradicionalna“ u smislu da je neophodno pokidati sve veze koje postoje izme|u koncepcija modernih prava i tradicionalnih eti~kih principa. pomirenja koje danas nedvosmisleno uklju~uje i crkve koje su u me|uvremenu postale revnosni pobornici ljudskih prava. procesa u~enja. Political Theory. zemljama koje i dalje ugro`ava zapadni imperijalizam. uprkos svoj novini univerzalnih ljudskih prava. ve} puki primer – razli~itih prepreka.OKCIDENTALIZAM I LJUDSKA PRAVA Moderna svest o slobodi ima eti~ko jezgro u afirmaciji ljudskog dostojanstva. S druge strane. Ukoliko se prou~i evropska istorija ljudskih prava. nesporazuma. Mo`da je jo{ zna~ajnija ~injenica da je samokriti~an stav Evropljana i Amerikanaca prema vlastitoj slo`enoj i zamr{enoj istoriji ljudskih prava nu`an uslov da se prevazi|e sumnja brojnih ljudi da „Zapadnjaci“ borbom za ljudska prava naprosto poku{avaju da nametnu vlastite kulturne vrednosti i norme na imperijalisti~ki na~in. Budu}i da smo suo~eni s prili~no rasprostranjenim nepove35 Bielefeldt Heiner (1997). Iako se ne mogu prosto izvesti iz ove tradicije na deduktivan ili esencijalisti~ki na~in. Istorija ljudskih prava na Zapadu mo`e dati primer – ne paradigmu kao takvu. niti bi zapadna istorija trebalo da bude prekrivena „velom neznanja“ u ime tobo`e neutralnog stanovi{ta u me|ukulturnim raspravama. kako je obi~no nazivamo. Nije ovde re~ samo o politi~kom nego i o kulturnom i religijskom otporu. za {ta je paradigmati~no protivljenje hri{}anskih crkava koje su prili~no dugo bile nerade da stanu uz moderne principe politi~ke emancipacije. s kojima se pobornici ljudskih prava tako|e suo~avaju u „nezapadnim“ kulturnim kontekstima. u evropskoj istoriji postoji i mogu}nost kriti~kog pomirenja modernosti i tradicije. Takvo samokriti~no shvatanje istorije moglo bi da uve}a na{u osetljivost na probleme.

razvoda i nasledstva. ekonomskih. Ti problemi ne poti~u iz islama kao takvog ve} iz islamskog {erijata. porodi~nog `ivota. te{ko se mo`e pore}i da je veza izme|u islama i ljudskih prava slo`ena i da daje povoda velikom broju problema. Naprotiv. A History of Islamic Law Istorija islamskog prava. kako se navodi u preambuli Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima iz 1948.37 S druge strane. 144 renjem. Konkretni sukobi se uglavnom usredsre|uju na pitanje rodne ravnopravnosti i verskih sloboda.tre}i program LETO–JESEN 2009.: edition wuquf.36 Da bismo ozbiljno razmotrili to temeljno iskustvo. Me|utim. kada govorimo o islamskim zemljama taj truizam nije lo{e pomenuti po{to se islamska religija i kultura ~esto predstavljaju kao glavna prepreka uklanjanju neprilika s ljudskim pravima s kojima se susre}u neke od tih zemalja.) (1992). u temelju ljudskih prava nalaze se iskustva strukturne nepravde koja kulminira „varvarskim delima“ koja su. Imamo li na umu da se osnovne odlike {erijata javljaju ve} tokom prvih vekova istorije islama38. decembra 1948. Ujedinjene nacije 217 A. dru{tvenih i kulturnih faktora koji staju na put ili idu u prilog implementaciji ljudskih prava. Rodne razlike u zakonskom smislu posebno su istrajne u pitanjima braka. to jest iz tradicionalnih i fundamentalisti~kih tuma~enja {erijata koja ga pretvaraju u sveobuhvatni sistem normativnih regulacija koje mogu da imaju politi~ku primenu. proces u kojem tvrdnje o kulturnoj ba{tini vi{e ne bi imale dominantnu politi~ku ulogu. na primer. Utoliko. 133. „povredila savest ~ove~anstva“. veoma je va`no razjasniti ~injenicu da ljudska prava nisu skup nekih su{tinski zapadnih vrednosti koje treba izvoziti {irom sveta. 36 Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima. Trivijalna je opaska da je religija samo jedan faktor u nizu politi~kih. Demokratie und Menschenrechte in Nordafrika. pokazuje suprotno tome da najve}i broj slu~ajeva kr{enja ljudskih prava na podru~uju severne Afrike ne odlikuju specifi~no „islamske“ karakteristike. ukoliko se polazi od moderne koncepcije ljudskih prava. Hamburg. 37 Faath Sigrid i Hanspeter Mattes (ur. uop{te ne bi trebalo da nas iznenadi {to izme|u ta dva normativna sistema postoje razlike i konflikti. moramo se upustiti u zajedni~ki proces u~enja koji vodi uspostavljanju delotvornih mehanizama ljudskih prava. Iako u `enama prepoznaje pravne subjekte. godine. tradicionalni {erijat ne uklju~uje princip jednakosti u pravima za mu{karce i `ene. a da se istorijski prodor ljudskih prava odigrao gotovo milenijum kasnije. usvojena 10. 38 Coulson Noel James (1964). Edinburgh: Edinburgh University Press. Analiza Fata i Matesa (Faath i Mattes). Sukob izme|u {erijata i ljudskih prava . 6.

~ak i u „umerenijim“ zemljama u kojima vi{e nema smrtne kazne zbog prelaska iz islama u neku drugu veroispovest. Zeitschrift für Evangelische Ethik 38: 142–192. mo`emo govoriti i o {erijatskom krivi~nom zakonu na snazi u nekoliko islamskih zemalja. Manji broj islamskih zemalja. nudi apsolutni temelj za za{titu prava i du`nosti svakog ljudskog bi}a. Bochum: Dr. No. Postoji nekoliko pozicija koje se nude kao mogu}i odgovor na to pitanje. liberalnu rekonceptualizaciju {erijata (poglavlje IX) i sekularne pozicije (poglavlje X)42. vidi. Jedan od na~ina na koji se mo`emo baviti odnosom islamskog {erijata i ljudskih prava jeste da naprosto pori~emo da me|u njima ima ikakvih problema. druge pravne sankcije. suprotne su ljudskom pravu da ~ovek slobodno odlu~uje o pristupanju religiji. poput prinudnog razvoda braka otpadniká od islama.. Jedan od najranijih primera ove tendencije predstavlja Mavdudijeva knji`ica. 40 Za pitanja o slobodi veroispovesti i ravnopravnosti izme|u muslimanskih i nemuslimanskih manjina.39 Nadalje.40 Pored rodne ravnopravanosti i verskih sloboda. 145 7. pragmati~ne pristupe (poglavlje VIII). Jo{ jedan oblik kr{enja verskih sloboda odnosi se na {erijatske zabrane „apostaze“.OKCIDENTALIZAM I LJUDSKA PRAVA te se odlike {erijatskog prava zaista moraju shvatiti kao oblik diskriminacije nad `enama. neki oblici diskriminacije prema verskim manjinama. 41 Ibid. Predstavnici tradicionalisti~kih ili fundamentalisti~kih struja u islamu po pravilu tvrde da je islamski {erijat oduvek priznavao ljudska prava i da. Uprkos brojnim preklapanjima. poput Irana. 59 i dalje. Ljudska prava u 39 Za detaljniju analizu koja se odnosi i na tradicionalni {erijat i na pravnu situaciju u savremenim arapskim zemljama. 87 i dalje. „Islamizacija“ ljudskih prava . usled svog bo`anskog porekla. Abu-Sahlieh Sami A. kojima se dozvoljava telesno ka`njavanje poput {ibanja ili amputacije odre|enih delova tela. mogu}e je razlikovati ~etiri osnovne pozicije koje obele`avam kao „islamizaciju“ ljudskih prava (poglavlje VII). ”Islamische Menschenrechtskonzepte”. postavlja se pitanje da li mo`emo do}i do prakti~nih re{enja i kakvim re{enjima raspola`emo. i dalje preti smrtnom kaznom otpadnicima od islama. Sudana i Saudijske Arabije. poput ograni~enja koja se name}u brakovima parova koji ispovedaju razli~ite vere.41 Suo~eni s ovim konfliktima. Sa stanovi{ta ljudskih prava. Aldeeb (1994). 159 i dalje. danas su jo{ uvek na snazi u ve}ini savremenih islamskih zemalja. Étude et documents.. 42 Sli~an pregled mo`e se na}i u Stahmann Christian (1994). Les Musulmans faxe aux droits de l’homme: Religion & droit & politique. Winkler. uprkos islamskoj tradiciji koja neguje versku toleranciju. ove se kazne moraju odbaciti zbog svoje okrutnosti i poni`avanja ka`njenika. ibid.

ajatolah Taskhiri (Taskhiri) iz svetog grada Kum predstavlja konzervativnu islamsku ideju ljudskih prava i zaklju~uje da njihovo potpuno razumevanje pripada isklju~ivo muslimanima. 146 islamu. Vidi moj izve{taj s konferencije (na nema~kom) ORIENT: Zeitschrift des Deutschen Orient-Instituts 33 (1995): 19–27.44 Na otvaranju konferencije. dva najva`nija pitanja oko kojih se spore tradicionalni {erijat i moderna ljudska prava. [tavi{e. Premda odbacuje „sve razlike koje se zasnivaju na boji ko`e.45 Na priMavdudi. „potencijalno“ jednaki u svom ljudskom dostojanstvu. da se njihovi „koreni“ pripisuju okcidentalnoj tradiciji mo`e se. napraviv{i razliku izme|u „potencijalnog“ i „aktualnog“ dostojanstva. prisutna u zapadnim koncepcijama ljudskih prava. 45 Uporediti sa zbirkom tekstova (prevedenih s arapskog na francuski) u AbuSahlieh. vodi povr{noj i nekriti~koj „islamizaciji“ ljudskih prava. Mavdudi se nikada kriti~ki ne osvr}e na ranije pomenute sukobe {erijata i ljudskih prava. Les Musulmans faxe aux droits de l’homme. da ne govorimo o onom ko potpuno odbija da prihvati svoje bo`ansko pozvanje. slu`i kao odbrana ljudske nejednakosti umesto kao opravdavanje univerzalne jednakosti svih ljudskih bi}a u dostojanstvu i slobodi. godine u Teheranu. Radikalni primer esencijalisti~kog islamskog prisvajanja ideje ljudskih prava nude neki iranski predstavnici IV Nema~ko-iranske konferencije o ljudskim pravima. na kraju krajeva. Rasprostranjena tendencija. 43 44 . jeziku ili nacionalnosti“43. jasno da onom ko svoju du`nost ispunjava u veri na kraju pripada vi{i stepen „aktualnog“ dostojanstva nego onom ko ne uspeva da iza|e u susret verskim standardima. ajatolah }e kompromitovati ~ak i ideju univerzalnog ljudskog dostojanstva. odeljak „Jednakost ljudskih bi}a“ otkriva jedno prili~no ograni~eno shvatanje jednakosti. Pristupaju}i ovom pitanju ekskluzivisti~ki i dogmatski. Taskhiriju je. Tendencija da se ljudska prava esencijalizuju na „islamski“ na~in u me|uvremenu pronalazi izraz u brojnim poluzvani~nim dokumentima o ljudskim pravima koje izdaju razne islamske organizacije. dakako. To pak zna~i da ovaj dogmatski tip upu}ivanja na bo`anski temelj ljudskog dostojanstva vodi koncepciji dostojanstva koja. 13. u o{troj suprotnosti s prvim ~lanom Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima. koja je odr`ana u novembru 1994. dakle. svi ljudi su. odnosno idelo{koj koncepciji koja. Human Rights in Islam. uporediti s esencijalisti~kim islamskim tuma~enjima koja za~etak ljudskih prava nalaze u Kuranu i Suni. 461 i dalje. Mavdudijev pristup. me|utim. rasi.tre}i program LETO–JESEN 2009. Iako usvaja jezik modernih prava. Pod pretpostavkom da su sva ljudska bi}a pozvana da vode `ivot nadahnut vrlinom kako bi udovoljila Bogu. na njegovom spisku nediskriminatornih kriterijuma ne nalaze se rod i religija. nije ni{ta manje esencijaisti~ka od „zapadnih“ ili „hri{}anskih“ interpretacija ljudskih prava. prema njegovom mi{ljenju.

Geneva: International Commission of Lawyers (1982). u Conscience and Liberty: International Journal of Religious Freedom 3 (Spring 1991): 90–95.“47 Noviji primer te esencijalisti~ke tendencije predstavlja deklaracija „Ljudskih prava u islamu“. uvod u „Univezalnu islamsku deklaraciju ljudskih prava“ (1981). bez diskriminacije na osnovu rase. 48 Deklaraciju. und Modernismus. zaklju~ci sa seminara o ljudskim pravima u islamu. {to se posebno manifestuje u poslednja dva ~lana: „Sva stipulirana prava i slobode u ovoj deklaraciji podre|ena su islamskom {erijatu. Les Musulmans faxe aux droits de l’homme. podrazumevaju i slede}e: „Islam je prvi priznao osnovna ljudska prava i pre gotovo (~etrnaest) vekova za to ponudio jemstva koja su tek nedavno usvojena u Univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima. jo{ uvek nije zvani~no potvrdila Islamska konferencija. Vidi Müller Lorenz (1996). me|utim. godine u Kuvajtu.“ U International Commission of Lawyers. iza koje stoji Islamski savet Evrope (nevladina organizacija koju sponzori{e Saudijska Arabija). Izve{taj sa seminara odr`anog u Kuvajtu u decembru 1980. 120. jezika. Iako isti~e jednakost u dostojanstvu mu{karca i `ene. Na isti problem nailazimo i na po~etku {estog ~lana ove deklaracije iz Kaira. dru{tvenog statusa ili po drugim osnovama“. verskih uverenja. pola. politi~kih naklonosti. 47 Navedeno iz francuskog prevoda originalnog arapskog teksta Abu-Sahlieh. Human Rights in Islam 45. ~lan zaklju~uje tvrdnjom koja o~igledno podupire tradicionalnu podelu uloga me|u supru`nicima: „Suprug je odgovoran za izdr`avanje i dobrobit porodice. godine. Islamski {erijat je jedini referentni izvor za obja{njenje svih ~lanova ove deklaracije.48 Dokument u celini svedo~i o centralnoj ulozi islamskog {erijata koji se pojavljuje kao referentni okvir i uputstvo za tuma~enje deklaracije iz Kaira. 46 147 . 9. Hamburg: Deutsches Orient-Institut. odr`anog 1980. nav. po~inje na slede}i na~in: „Pre hiljadu i ~etiristo godina. ali ostaje i prili~no nejasna jer jednakost u dostojanstvu nije u jasnoj vezi sa zahtevom za jednakim pravima.“49 U prvom ~lanu deklaracije iz Kaira nagla{ava se da su sva ljudska bi}a „jednaka po pitanju elementarnog ljudskog dostojanstva i osnovnih du`nosti i obaveza. Islam und Menschenrechte: Sunnitische Muslime zwischen Islamismus. Takva koncepcija o~igledno prevazilazi Mavdudijevo i Taskhirijevo shvatanje jednakosti. Ovaj prevod se ipak veoma razlikuje od originalnog arapskog teksta.OKCIDENTALIZAM I LJUDSKA PRAVA mer. 481.“46 Sli~no tome. Säkularismus. koju su usvojili ministri spoljnih poslova Organizacije islamske konferencije na godi{njem sastanku ove organizacije u Kairu 1990. 49 ^lan 24 i ~lan 25 Deklaracije u Kairu. Postoji engleska i francuska verzija Univerzalne islamske deklaracije ljudskih prava koju je objavio islamski Savet Evrope. islam je ~ove~anstvu podario idealni kodeks ljudskih prava. boje ko`e.

fleksibilna tuma~enja i prakti~ne primene normativnih pravila oduvek su ostavljale prostora za umerene reforme. po{to pravne norme i institucije neislamskog porekla u muslimanskim dru{tvima nekad igraju prili~no va`nu ulogu. Ukratko. posebno je upadljiva formulacija da pravo stupanja u brak i osnivanja porodice ne sme biti ograni~eno prema kriterijumima „koji se ti~u boje ko`e. Ukazuje se na to da je potpuna i temeljna implementacija {erijata izvodiva samo u idealnim uslovima kao {to je bio slu~aj s prvobitnom islamskom zajednicom u Medini. otuda o~igledno odnosi prevagu nad verskom slobodom pojedinca i nad principom ravnopravnosti me|u razli~itim religijama. superiornija religija. Jo{ vi{e nevolja donosi deseti ~lan u kojem se islam ne predstavlja samo kao privilegovana. 148 petom ~lanu koji se tako|e bavi pitanjima porodice. ono se ne mora u potpunosti primeniti u praksi. sve {to mo`e biti korisno za dru{tvo moglo bi se opravdati time da je u skladu s {erijatom ili da je njegov deo. na op{te principe kao {to je op{te dobro (maslaha). Odavno su islamski teoreti~ari morali da se suo~e s tim problemom. primera radi. unutar mnogih {kola {erijata razvio se tradicionalni humanitarni pragmati50 8. 84 . Da bi se uhvatili u ko{tac s tim problemom. rase ili nacionalnosti“. Kao {to [aht (Schacht) prime}uje: „Sve dok se sveto pravo formalno priznaje kao religijski ideal. u toj formulaciji nedostaje odbacivanje ograni~enja koja se odnose na verska uverenja. Taj ~lan glasi: „Islam je religija neiskvarene prirode.“ Za{tita islamske religije kakvu zahtevaju tradicionalna tuma~enja {erijata. pragmati~no se staje na put onim elementima {erijata ~ije bi sprovo|enje moglo da ima ne`eljene posledice. Zabranjeno je na bilo koji na~in prinuditi ~oveka ili koristiti njegovo siroma{tvo ili neznanje da bi se preobratio u drugu religiju ili u ateizam. An Introduction to Islamic Law. Pragmati~ne reforme {erijatskog okvira Schacht (1964). I premda konzervativni muslimani ~esto nemaju volje da se upuste u otvorenu kritiku tradicionalnog {erijata.tre}i program LETO–JESEN 2009. ve} se njime staje na put misionarskom radu me|u muslimanima. No. to ne zna~i da su sve promene u kontekstu modernih ljudskih prava isklju~ene. Istovremeno. Prema tome. Shodno tome. deklaracija iz Kaira predstavlja jednostrano i nekriti~ko islamizovanje jezika ljudskih prava na {tetu njihovog univerzalizma i emancipatorskog duha. Oxford: Clarendon. morali su da integri{u pravne elemente neislamskog porekla u obuhvatniji okvir {erijata. Utoliko tradicionalne {erijatske prepreke ostvarenju me|ureligijskih bra~nih zajednica ostaju netaknute. upu}uju}i.“50 Osim u pojedinim „puritanskim“ {kolama {erijata.

po{to ona ne podrazumeva jednakost u pravima. Copenhagen: Nordic Human Rights Publications. tipi~an za brojne struje u islamu. Takav na~in razmi{ljanja nije u potpunosti nov. iako se konceptualne razlike izme|u {erijata i ljudskih prava i dalje smatraju nere{enim. posmatran prema standardima vremena. shva}enom u modernom kontekstu ljudskih prava.52 Da bi se postigao taj cilj. An Introduction to Islamic Law. zakonska ograni~enja i veoma visoke dokazne zahteve. oduvek je postoja „sna`na tendencija da se ograni~i primenljivost hadd kazni [kazni koje su zasnovane na bo`anskom provi|enju] {to je vi{e mogu}e“. 149 . va`no je naglasiti da je „muslimanski svet.“ u: ed. Islamic Law Reform and Human Rights: Challenges and Rejoinders.53 Pragmati~no tuma~enje {erijata tako|e je doprinelo stvaranju tradicije verske tolerancije. 176.51 Od tog presedana. mnogi muslimani pominju presedan koji je sproveo drugi kalif Omar.). u koje spadaju ~ak i umereni konzervativci. Kao {to [aht nagla{ava. ^injenica je da najve}i broj savremenih islamskih dr`ava ne navodi {erijatske kazne u svojim krivi~nim zakonima o~igledno ne predstavlja problem za islamsku populaciju. u na~elu pokazivao ve}u toleranciju i humanost u svom opho|enju prema verskim manjinama 51 Al-Ashmawy Muhammad Said (1989). ^ini se da i sam Kuran opravdava takav stav. Tore Lindholm i Kari Vogt (ur. imaju}i na umu da sura 2:185 nagla{ava: „Bog vam `eli lahko}u. L’islamisme contre l’islam. Nema.OKCIDENTALIZAM I LJUDSKA PRAVA zam koji olak{ava mogu}nost posredovanja vrednosnih iskaza zasnovanih na religijskom otkrovenju i prakti~nih potreba svakodnevnog `ivota. ~ak i oni muslimani koji u teoriji ne pori~u validnost o{trih kazni koje propisuje {erijat ~esto odbacuju njihovu primenu pozivaju}i se na nepremostive prepreke njihovoj prakti~noj primeni. „A Critique of An’Na’im’s Assessment of Islamic Criminal Justice. mnogi muslimani. danas tako|e omogu}ava kretanje u pravcu postepenog pomirenja s modernim idejama slobode i jednakosti.“ Humanitarni pragmatizam. ~ak i mnogi konzervativni muslimani ~esto zaklju~uju da tako surove oblike telesnog ka`njavanja ne treba primenjivati ukoliko i sve dok se ne ostvari idealno pravedno dru{tvo. Kada je re~ o ka`njavanju amputacijom. te ne treba da budu deo va`e}ih krivi~nih zakona. dakako. 52 Schacht. tradicionalne {erijatske {kole uvode uske definicije takvih zlo~ina. veruju da okrutni na~ini telesnog ka`njavanja koji se pominju u Kuranu slu`e kao eti~ki ukor. 50. Ipak. primera radi. Paris: la découverte. sumnje da se ta tradicionalna islamska tolerancija ne mo`e izjedna~iti s verskom slobodom. a ne `eli vam te{ko}u. Drugim re~ima. 58. 53 Mayer Ann Elizabeth (1993). za koga se ka`e da nije dozvoljavao kaznu amputacijom zbog plja~ke u vreme gladi. Sasvim suprotno.

(1976).56 Kada je u januaru 1985. London: Athlone. U tom kontekstu tako|e bi valjalo pomenuti da je na kraju XIX veka ~uveni muslimanski reformator Muhamad Abdo (Muhammad Abduh) tvrdio da Kuran implicitno zabranjuje poligamiju. 49. u su{tini je su`ivot muslimana i predstavnika drugih veroispovesti. poput Hindu religija u Indiji. CO: Westview. ~ak i me|u sudanskim muslimanima koji nisu imali li~no razumevanje za Tahine teolo{ke pozicije. poslednja smrtna kazna zbog apostaze navodno je sprovedena 1843. „Staat. 186. Islam and Human Rights: Tradition and Politics. kako ka`e Elizabet Mejer (Elisabeth Mayer)54. Iako u teoriji samo „ljudi knjige“ (to jest vernici monoteisti~kih religija otkrovenja) mogu da ra~unaju na toleranciju. tako|e mogu}. Islamic Law Reform and Human Rights.55 Iako se u teoriji apostaza smatra zlo~inom prvog stepena. Islam and Human Rights.58 I dok je validnost poligamije u teoriji ostala nepromenjena. na voljnoj osnovi. 150 od hri{}anskog Zapada“.“ Nav.). godine. 148. U svojoj studiji o Zakonskoj reformi u muslimankom svetu. javno pogubljen kao „jeretik“. 58 Uporedi sa ~lanom 38 Otomanskog zakona o porodici iz 1917. Mahmud Muhamed Taha (Mahmoud Muhammad Taha). a taj je uslov prema sa54 Mayer Ann Elizabeth (1991). godine muslimanski reformista iz Sudana. 56 Johansen Baber (1986). 55 Mottahedeh Roy P. koje bi `enama dodelile pravo na sudski razvod u slu~aju da se njen suprug o`eni i nekom drugom `enom. ako on to u~ini. prema Anderson James Norman D. Otomanski zakon o porodi~nim pravima iz 1917.“57 Pragmati~ne reforme mogu}e su ~ak i u domenu delikatnih pitanja {erijatskog porodi~nog prava. mnogi sudanski muslimani bili su {okirani.tre}i program LETO–JESEN 2009. 26. taj je ugovor va`e}i i odredba se priznaje. godine. Law Reform in the Muslim World.. trebalo je da stane na put poligamiji zvani~nim priznanjem odredbi koje bi se. Istovremeno. praksa se u izvesnoj meri mogla suzbijati. na primer. Za vreme Otomanskog carstva. Boulder. Recht. u novije doba ima malo primera pogubljenja zbog otu|enja od islama. „Toward an Islamic Theology of Toleration“. Anderson (Anderson) predstavlja veliki broj impresivnih primera na tom polju. ona ili druga `ena razvesti. Kako izve{tava Mejer: „Zgro`enost i bes zbog pogubljenja i televizijskog prenosa su|enja za jeres prevagnuli su u dru{tvu. jer dozvola da se mu{karac o`eni sa vi{e `ena u teoriji podrazumeva da }e mu` mo}i da bude pravedan prema svim svojima `enama (Sura 4:3). 57 Mayer. . und Religion im sunnitischen Islam: Können Muslime einen religionsneutralen Staat akzeptieren?“ Essener Gespräche zum Thema Staat und Kirche 20: 45–46. ta je reforma donekle uve}ala mogu}nosti `ena da na sudu dobiju pravno va`e}e razvode. godine: „Ako `ena stipulira u svom bra~nom ugovoru da njen mu` ne mo`e da se o`eni drugom `enom i da }e se. u: Lindholm i Vogt (ur. mogle uklju~iti u bra~ni ugovor.

(1991). Tada ili trpe ljudska prava zato {to se ne smatraju legitimnim u pravom smislu te re~i. legitimnost ljudskih prava ne mo`e biti osigurana. Chicago: University of Chicago Press. 61 Rahman Fazlur (1966). 3. Islam in Transition: Muslim Perspectives. nije nam potrebno slepo ili pasivno podvrgavanje datim legalisti~kim pravilima. 181–187. kritiku koja. Prema tome.61 151 9. „Adaption of Islamic Jurisprudence to Modern Social Needs.OKCIDENTALIZAM I LJUDSKA PRAVA mom Kuranu te{ko ispunjiv: „A ne}ete mo}i jednako postupati me|u `enama. . Oni zahtevaju hrabru i iskrenu kritiku islamskog {erijata.60 Imaju}i na umu Kuran i Sune. New York: Syracuse University Press. Iako treba uzeti u obzir mogu}nosti pragmati~nih reformi samog {erijata. Liberalni reformatori smatraju da se kriti~kim preispitivanjem {erijat mo`e osloboditi mno{tva srednjovekovnog pravnog cepidla~enja. tendencije koje su kasnije u velikoj meri izgubljene.). Liberalni muslimanski intelektualci se zato ne zadovoljavaju predlaganjem pukih pragmati~nih reformi. 39. Oxford: Oxford University Press. a da istovremeno ne ukine teorijsku vrednost tvrdnji tradicionalnog {erijata. premda ne mora nu`no da poziva na rastakanje {erijatske tradicije. i da ih primeni na potrebe i okolnosti ljudskog dru{tva koje se stalno menjaju. 51. Islam and Politics. koje je tokom vremena nepravedno zastrlo su{tinsku normativnu poruku Kurana i Sune. To jasno ukazuje na ~injenicu da se ni u samom Kuranu nije moglo misliti da bi postoje}e kuransko zakonodavstvo moglo biti u doslovnom smislu ve~no. Islam. postoje}a kuranska zakonodavstva su morala da prihvate postoje}a dru{tva kao svoj referentni okvir. izd. Sve dok se superiornost {erijata kao bo`anskog i nepromenljivog skupa pravnih normi u teoriji ne dovodi u pitanje. To je jo{ jedan primer novog tuma~enja {erijata koji mo`ete voditi postepenim reformama. Rahman (Rahman) isti~e progresivne tendencije koje svoj izraz nalaze u izvornim normativnim idejama vodiljama islama. ve} aktivan i odgovoran tip pokoravanja koji nastoji da zahvati dublje zna~enje principa iz Kurana. treba da vodi potpunoj reviziji shvatanja osnovnih izvora {erijata. Kriti~ka rekonceptualizacija {erijata 59 Esposito Joseph L. Kurana i Sune. Donohue i John L.. tako|e treba biti svestan granica tog pragmati~nog pristupa. makar `eljeli“ (Sura 4:129)59. Rahman pi{e: Iako je u duhu zakona Kurana o~igledno usmerenje ka progresivnom otelovljenju osnovnih ljudskih vrednosti slobode i odgovornosti kakvo nalazimo u novijim zakonodavstvima.“ u: John J. Esposito (ur. 60 Mahmasani Subhi (1982). ili se javlja opasnost da }e se konceptualne razlike izme|u {erijatskog prava i ljudskih prava tako uskladiti da }e na kraju nu`no iznedriti neku „islamizovanu“ verziju ljudskih prava.

ipak unutra{nja hrabrost i `elja da se prevazi|e o~igledno i stremljenje ka idealnom ~ine njegovu neponovljivost i veli~inu“ (str. islamska feministkinja. „On Human Rights and the Qur’anic Perspective. Slede}i sli~nu misao.) Human Rights in Religious Traditions. 65 Hassan Riffat (1982).65 Ashmawy. Bog ~ak i an|elima nare|uje da se poklone ~oveku (sura 2:34). uglavnom dovode}i u pitanje juridi~ke konotacije {erijata. kao islamsku osnovu za tuma~enje dostojanstva svake li~nosti kao „svrhe po sebi“. pod uslovom da se {erijat prvenstveno razume kao eti~ki i verski. 152 Pojedini reformatori idu i korak dalje. ove i druge stihove iz Kurana ~ita kantovski. dokazuju}i time da je nadmo}an u odnosu na najmo}nije stvari u prirodi uklju~uju}i i nebo i zemlju. zemlji i planinama. sura 17:70 nagla{ava da je Bog u~inio ~asnim decu Ademovu.“ u: Arlene Swidler (ur. da se pribli`avaju politeizmu po{to dovode u pitanje jedinstvenost bo`anskog otkrovenja. {to onda predstavlja metaforu za versko i eti~ko vo|stvo u naj{irem smislu. 56. u korpusu normi koje su se obi~no nazivale „islamskim pravom“ mo`e se prepoznati skup kontingentnih rezultata ljudske istorije.tre}i program LETO–JESEN 2009. L’islamisme contre l’islam. New York: Pilgrim. 62 63 . nagla{ava da termin „{erijat“ etimolo{ki ne ozna~ava „zakon“ ili „jurisprudenciju“. a ne kao legalisti~ki pojam. On ~ak optu`uje one koji zamagljuju granicu izme|u vo|enja ka otkrovenju i istorijskih oblika jurisprudencije. Sura 33:72 govori o tome da je Bog na samom po~etku vremena ponudio bo`ansko poverenje (amana) nebesima. poznati egipatski sudija.63 Jasnim razlikovanjem {erijata i fikha. Liberalni muslimani potom tvrde da se na~ela ljudskih prava i demokratije mogu dovesti u smislenu vezu s duhom {erijata. na mnogim mestima isti~e dostojanstvo ljudske li~nosti. {to je ~esto slu~aj. Fazlur Rahman nagla{ava da. a da su svi oni ustuknuli u strahu od njegove ponude. Bog je pozvao Adema da bude njegov zastupnik (khalifa) na zemlji. Ibid. S druge pak strane. 64 Komentari{u}i ovaj stil. iako je bio slab i ranjiv. Prema suri 2:30. me{aju}i ga s rezultatima ljudskog zakonodavstva. njegovo prvobitno zna~enje bi se moglo razumeti kao „put ka izvoru u pustinji“. ~ime mu je dao poseban status u odnosu na ostala bi}a. „te{ko da postoji prodornija i efektnija karakterizacija ljudske situacije i ~ovekove krhke i posrnule prirode.. ~ovek se pokazao dovoljno hrabrim da svojom voljom preuzme bo`ansko poverenje.64 Rifat Hasan (Riffat Hassan). Kuran koji je glavni izvor {erijata.62 A{mavi stoga insistira na tome da se {erijat ne mo`e izjedna~iti s tradicionalnom jurisprudencijom (fikh). A{mavi (Ashmawy). To otvara konceptualni prostor za istorijsku kritiku kao i za politi~ke reforme u skladu s demokratskim principima i modernim standardima ljudskih prava. 101. 124–125. 35).

predstavnica malezijskih „Sestara u islamu“ (liberalne islamske nevladine organizacije posve}ene promovisanju `enskih prava). te se ne mogu direktno primeniti na moderno dru{tvo. Dok po An-Naimovom mi{ljenju neki kuranski principi odista imaju vanvremenu vrednost. 61–74.OKCIDENTALIZAM I LJUDSKA PRAVA Veoma hrabro i istovremeno veoma kontroverzno tuma~enje Kurana nudi sudanski teoreti~ar An-Naim (An-Na’im). An-Naim `eli da razvije modernu verziju islamskog prava koje }e biti u skladu s me|unarodnim standardima ljudskih prava. takore}i na{im sopstvenim jezikom. Chicago: University of Chicago Press. Islam & Modernity. te stoga ne mogu biti neposredno obavezuju}i za savremene muslimane. kritikuje uobi~ajenu egzegezu Kurana kao „fragmentarnu. . An-Naim uvodi sistematsku razliku izme|u sura otkrivenih u Meki i sura otkrivenih u Medini. An-Naim nije jedini savremeni muslimanski teoreti~ar koji zahteva novi hermeneuti~ki pristup ~itanju Kurana. razliku koju uvek moramo uzeti u obzir da bi se prikladno razumeo kuranski tekst. U An-Naimovom pristupu je novo shvatanje da izme|u dva stupnja otkrovenja postoji teolo{ka hijerarhija u rangu: dok sure iz perioda Meke sadr`e ve~ne teolo{ke poruke islama. 4. Transformation of an Intellectual Tradition. Mi tako uvek. ad hoc i veoma ~esto ekstrinsi~nu“. Ova se razlika oduvek priznavala u islamskoj egzegezi. New York: Syracuse University Press. na primer. on uvodi kriterijume po kojima se mo`e praviti razlika izme|u razli~itih stepena vrednosti u samom Kuranu.). u nekima su sadr`ana pravila koja se mogu uva`avati samo kao primeri islamskog na~ina `ivota u odre|enom istorijskom kontekstu. delovi Kurana iz Medine se uglavnom odnose na specifi~ne potrebe i okolnosti prvih islamskih zajednica. 68 Rahman Fazlur (1982).“ u: Lindholm i Vogt (ur. Islamic Law Reform and Human Rights. ali nastoje}i da ih shvatimo.68 Kori{}enje moderne hermeneutike da bi se postiglo istan~anije razumevanje teksta.67 Rahman. Na taj na~in.66 Iako An-Naim ne pori~e bo`anski karakter Kurana u celini. Norani Otman (Norani Othman). Na metodolo{kom tragu svog u~itelja Tahe. upu}uje na razliku izme|u doba otkrovenja i dana{njice. Human Rights. predstavlja neodlo`nu potrebu. prema tome. and International Law. poput svih velikih ulama pro{losti – ~ak i kada toga nisu bili svesni 66 153 An-Naim Abdullahi Ahmed (1990). 67 Za kritiku An-Naimove metodologije. premda je malo onih koji su sa njim saglasni oko metodolo{kog pristupa. Mi glasove iz pro{losti koji nam se obra}aju ~ujemo kao da nam govore jezikom koji poznajemo. Ona ka`e: Mi danas moramo ~itati te tekstove da bismo ih uop{te razumeli. Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties. „Abdullahi An-Na’im on Constitutional and Human Rights Issues. 54 i dalje. mi – kao i svi muslimani tokom istorije – u svoje ~itanje tih pro{lih tekstova unosimo okvir sopstvenog vremena i prostora. vidi Ahmed Ishtiaq.

„The Sociopolitical Dimensions of Islamization in Malaysia: A Cultural Accommodation of Social Change?“ u: Norani Othman (ur. trebalo bi posmatrati kao primenu ove na~elne tendencije u istorijskom kontekstu. Prema njenom mi{ljenju. Abu Zaid zahteva reformu islamskog zakona o nasle|ivanju. Islam und Politik: Kritik des religiösen Diskurses. jedan je od na~ina da budemo pravedni prema tekstu Kurana. Pored drugih stvari.. 128. Ona zato sarkasti~no isti~e: Mu` se.71 – u~itavamo sada{njost u pro{lost iz koje tra`imo vo|stvo za na{ savremeni `ivot. ostavljeni s problemom. Ova hermeneuti~ka svest istovremeno poma`e da se izborimo s isku{enjem da naprosto „primenimo“ tobo`e vanvremene kuranske principe na druga~ije dru{tvene okolnosti u trenutku ulaska u XXI vek.70 Rifat Hasan nudi nedvosmisleno feministi~ko ~itanje Kurana. Ona prvenstveno upu}uje na strogu monoteisti~ku veru koja je u teolo{kom smislu sr` islama. Ti istorijski detalji ne bi trebalo da spre~e moderne muslimane da nastave u smeru pravde i jednakosti. 70 Abu Zaid Nasr Hamid (1996). Abu Zaidu je bitno da Kuran `enama garantuje dostojanstvo i po{tovanje i da im pru`a pravni status koji nisu imale u predislamsko doba. Frankfurt: dipa. . tvrdi Otman. kao {to je re~eno u Kuranu. Bilo kako bilo. prev. Shari’a Law and the Modern Nation-State: A Malaysian Symposium. Profesor Abu Zaid (Abu Zaid) ima sli~no mi{ljenje. ali se ne odnose na su{tinske poruke Kurana. s arapskog na nema~ki Chérifa Magdi. jer veruje da je na~elna tendencija kuranske pravde uspostavljanje jednakosti me|u svim ljudskim bi}ima. le`i u su{tini eti~kih principa Kurana. Hasan tvrdi da se izgovor koji Boga koristi da bi se legitimizovali zemaljski odnosi mo}i mora odbaciti kao kr{enje islama. kako da odlu~imo na koji na~in da to sprovedemo u delo ili kuda da krenemo s onim {to smo shvatili. konkretni detalji. Kuala Lumpur. 63.). kao {to su razlike me|u mu{karcima i `enama po pitanju nasle|ivanja. Malaysia: Sisters in Islam Forum. On na taj na~in `eli da unese nov `ivot u duh pravde koji. U svetlu islamskog upozorenja da transcendenciju bo`anskog tvorca nikada ne smemo spojiti s onim {to stvara. 179–180. 71 Hassan. 154 Svest o istorijskoj distanci. Ona naro~ito napada tradicionalnu rodnu hijerarhiju koja suprugu ~esto pru`a kvazibo`anski autoritet. posmatra kao `enin ulaz u raj ili pakao i kao sudija o njenoj kona~noj sudbini. to versko opravdanje dru{tvenog autoriteta grani~i se s bogohuljenjem. „On Human Rights and the Qur’anic Perspective“. prema njegovom mi{ljenju. u stvari.69 69 Othman (1994).tre}i program LETO–JESEN 2009.. Da takva ideja mo`e postojati u okvirima islama – koji u potpunosti odbacuje ideju iskupljenja i bilo kakvog posredovanja izme|u vernika i tvorca – istovremeno je i veoma ironi~na i tragi~na. Cilj njegovog predloga nove hermeneutike jeste da kriti~ki izvu~e vode}e principe Kurana iz mnogih istorijskih detalja koji spadaju u okolnosti otkrovenja.

Najzad. „Religious Liberty: A Muslim Perspective“. 22: 117–133. On je ube|en da po{tovanje nedoku~ive bo`anske volje podrazumeva i po{tovanje unutra{njih uverenja drugih ljudskih bi}a. tako|e upu}uje na monoteisti~ku veru. kojem je data velika privilegija da na sopstvenu odgovornost gradi svoju sudbinu na zemlji i u slede}em `ivotu. 75 Francuski prevod ove knjige (L’islam et les bases du pouvoir). tuni`anski teoreti~ar i posve}eni borac za ljudska prava. Politi~ki sekularizam u islamu . verska sloboda u su{tinskom i krajnjem ishodu predstavlja ~in po{tovanja bo`anskog suvereniteta i nedoku~ivosti njegovih planova koji se ti~e ~oveka.74 Uprkos tome. 163–222. isto ono u~enje iz kojeg fundamentalisti~ki autori poput Mavdudija izvode autoritarne politi~ke posledice. po{tovanje ljudske slobode zna~i po{tovanje bo`anskog plana.. i Vol. Talbi (Talbi).. 73 Wielandt Rotraud (1982). Islam and Christian-Muslim Relations 7. Uop{te uzev. Die Welt des Islams.72 155 Islamski monoteizam koristi se i kao argument za promovisanje svetovnog razumevanja prava i politike. „Zeitgenössische Ägyptische Stimmen zur Säkularisierungsproblematik“. str. dostupan je u Revue des Études Islamiques. postoji izvestan broj muslimanskih mislilaca koji se eksplicitno zala`u za svetovne politi~ke i pravne reforme i upu}uju na izvorno teolo{ke argumente. izgleda da u islamskom kontekstu ne postoji izra`ena svest o temeljnoj razlici izme|u politi~kog sekularizma zasnovanog na verskim slobodama. 353–391. Politi~ki sekularizam ne predstavlja popularnu poziciju u mnogim islamskim zemljama. koja prevazilazi granice tradicionalne islamske tolerancije. Jedan od prvih branitelja politi~kog sekularizma u islamu bio je Abdarazik (Abdarraziq). jer ih ~esto vezuju za antireligijsku ideologiju. No. str. Talbi zaklju~uje da: iz muslimanske perspektive. „Secular Human Rights: Challenge and Opportunity to Christians and Muslims“. 8 (1934). jer se niko ne mo`e pretvarati da zna kakav je bo`anski plan kada je re~ o pojedina~nim li~nostima. The World of Islam. 7 (1933). profesor presti`nog univerziteta Al-Azhar u Kairu.OKCIDENTALIZAM I LJUDSKA PRAVA Argumentacija Rifat Hasan dokazuje da se islamsko u~enje o strogom monoteizmu. 3: 311–325. Vol. koji je u svojoj ~uvenoj knjizi Islam i osnove mo}i (1925)75 po72 Talbi Mohamed.73 ^ak i liberalni muslimani uglavnom pru`aju otpor svetovnim koncepcijama. kada poziva na punu implementaciju verske slobode. 74 Zbog ovog neslaganja vidi Bielefeldt Heiner (1996). po{to monoteizam pru`a teolo{ku osnovu koja se suprotstavlja odnosima apsolutne mo}i me|u ljudskim bi}ima. mo`e shvatiti i u emancipatorskom smislu. i ideolo{kog oblika sekularizma koji stremi proterivanju religije iz javne sfere. Conscience and Liberty:International Journal of Religious Freedom 3 (Spring 1991): 31. 10. originalno napisane na arapskom jeziku.

To podvajanje otvara prostor za politi~ke i pravne reforme u ime ljudskih prava ~ija se osnovna normativna ideja. prema A{maviju. priznanje neotu|ivog dostojanstva svakoj osobi. ona obesmi{ljava religiju pretvaraju}i je u instrument svakodnevne politike mo}i. 156 zdravio ukidanje kalifata. onda sledi da dr`avna politika ne mo`e biti deo su{tinske poruke islama. „The Caliphate and the Bases of Power“. 77 Ibid. njegova uloga politi~kog vo|e u stvari spada u skup istorijskih okolnosti kakve su zatekle prvu islamsku zajednicu u Medini. prorok nije pravio aluzije ni na {ta {to bi se moglo zvati „islamskom dr`avom“ ili „arapskom dr`avom“. Shodno tome. zahteva da se dr`ava i religija jasno razgrani~e u pojmovnom i institucionalnom smislu. Bilo bi bogohuljenje ukoliko bismo mislili druga~ije. 85. monoteisti~ka islamska dogma. {titi od kritika u javnom diskursu. Tokom celog `ivota. Islam in Transition. {to je uzburkalo emocije u ~itavom islamskom svetu. 79 Ibid. ne ostaviv{i ni{ta nejasno ili dvosmisleno. L’islamisme contre l’islam.76 Abdarazik nadalje tvrdi da se kalifove pretenzije na to da bude verski autoritet. A{mavi zbrku religije i dr`avne politike naziva „perverzijom“78. samim tim. Dok Muhamed predstavlja bezvremeni verski autoritet kao „pe~at proroka“.“77 Na Abdarazikovom tragu.tre}i program LETO–JESEN 2009. sve dok svom narodu nije u potpunosti objasnio pravila religije. istovremeno uklapa u eti~ka u~enja Kurana. 34. 37. drugi egipatski teoreti~ar. . Abdarazik povla~i jasnu pojmovnu razliku izme|u Muhamedove proro~ke i politi~ke uloge. svode na idolopoklonstvo koje u islamu predstavlja jedan od najte`ih zlo~ina. i nu`no dovodi do sakralizacije politike {to je. u: Donohue and Esposito (ur. 34. jer je destruktivna za oba. Abdarazik isti~e da Kuran ne sadr`i nijedan razra|eni savet o tome kako treba graditi i voditi dr`avu. Dok se teokratija u kojoj zemaljski vladari tvrde da im pripada kvazibo`anski autoritet.. {to kulminira njegovim zvanjem „Bo`je senke na zemlji“. 78 Ashmawy. Zakaria (Zakariya). Otuda poti~e i njegov zaklju~ak da se kraj kalifata mo`e smatrati osloba|anjem islama. pribli`ava politeizmu79. a ne propa{}u religije: „Muslimani su slobodni da uni{te ovaj istro{eni sistem (kalifatski) pre nego {to se unize i ponize. 11..). u antitezi „bo`anskog zakona“ spram „ljudskog zakona“ prepoznaje ideolo{ku konstruk76 Abdarraziq Ali. Ako je istina da je Kuran kona~na i potpuna knjiga otkrovenja u {ta veruju muslimanski vernici. Oni su slobodni da ustanove osnove svog kraljevstva i da organizuju svoje dr`ave na temelju najnovijih koncepcija do kojih je do{ao ljudski duh. Prorok nije napustio ovu zemlju sve dok nije ispunio misiju koju mu je Bog poverio.

. Zakaria pi{e: Prava alternativa nije izbor izme|u bo`anskog. Odbacivanje kulturnog esencijalizma. dok se druga pretvara da govori u ime bo`anskog otkrovenja. I u zapadnim i u islamskim zemljama. od libertarijanstva do socijalizma.80 157 Nasuprot takvoj idelo{koj opsadi bo`anskog zakona. Otuda se name}e pitanje kako da odr`imo vezu izme|u ljudskih prava i verske ili kulturne tradicije. poput „okcidentalizacije“ ili „islamizacije“ ljudskih prava. politi~ki sekularizam se mo`e shvatiti i kao izraz po{tovanja prema transcendentnosti jednog Boga ~ija se nedoku~iva volja nikada ne sme instrumentalizovati radi politike mo}i. Ta druga verzija ljudskog zakona je opasna jer neke od svojih pozicija te`i da zasnuje na bo`anskom zakonu. politi~ki sekularizam poku{ava da bude pravedan prema kona~noj prirodi ljudskih bi}a. Laicité ou islamisme: les arabes à l’heure du choix. Me|utim. ljudska prava su postala predmet kontroverzi i rasprava. Oni koji se pozivaju na bo`anski zakon da bi legitimizovali sopstvene politi~ke pozicije i interese u stvari su kona~na ljudska bi}a. i ljudskog zakona. Suprotno tome. ne upadaju}i pri tom u zamku kulturalisti~ke zablude. motivi koji zaslu`uju istorijsko priznanje i politi~ko uva`avanje. od kojih jedna otvoreno priznaje da je ljudskog porekla.. ne implicira potpuno obesmi{ljavanje kulturnih aspekata. 115. me|utim. a time svojim strastima i gre{kama pripisuje svetost i nepogre{ivost na koje nema pravo. {to ~esto i jesu. @eleo bih da predlo`im da razumemo ljudska prava kao sredi{te me|ukulturnog „preklapaju}eg konsenzusa“ o osnovnim normativnim standardnima u na{im dru{tvima koja su sve multikulturnija. Istovremeno. sna`ni motivi koji nas podsti~u da se borimo za ljudska prava. kultura i religija zaista mogu biti. od teokratskih tvrdnji do otvoreno sekularnih ideja. Stoga bi svako kulturno esencijalisti~ko zauzimanje. ne postoji tako ne{to kao {to je zapadni ili islamski koncept ljudskih prava po sebi. Prema tome. 11. Istorijska analiza pokazuje da su ljudska prava zaista oduvek bila politi~ko pitanje. Mno{tvenost pozicija koje se iznose u tim raspravama kre}u se od liberalizma do konzervativizma. Paris: la découverte. trebalo odbaciti. a ne prirodna posledica bilo kakvog „organskog“ razvoja zasnovanog na odre|enim kulturnim genima. Zaklju~ak: ka me|ukulturnom „preklapaju}em konsenzusu“ o ljudskim pravima . Dobro je 80 Zakariya Fouad (1989). oni odbijaju da priznaju svoju kona~nost i da svoje politi~ke projekte prepuste otvorenoj demokratskoj kritici.OKCIDENTALIZAM I LJUDSKA PRAVA ciju. Re~ je o alternativi izme|u dve verzije ljudskog zakona.

(2) ograni~eni opseg politi~ke pravde u pore|enju sa „sveobuhvatnim“ pogledima na svet i (3) mogu}nost uva`avanja politi~ke pravde iz razli~itih religijskih i filozofskih perspektiva. . univerzalna ljudska prava poseduju kriti~ku normativnu snagu budu}i da mogu da stvore politi~ki i pravni poredak koji se zasniva na slobodi i jednakom u~e{}u. New York: Columbia University Press. principi politi~ke pravde imaju prakti~ni prioritet nad tim vrednostima i ube|enjima. Rolsov „preklapaju}i konsenzus“ utoliko nije samo deskriptivni pojam ve} politi~ki izazov. Rols stalno nagla{ava da njegov koncept politi~ke pravde prevazilazi puki modus vivendi. Politi~ki liberalizam. to jest da on mora biti vi{e od kompromisa izme|u svih tih normativnih ube|enja koja postoje u datom dru{tvu. D`on Rols (1998). a ne opis statusa quo. prev. ljudska prava nisu od samog po~etka bila kompatibilna sa svim religijskim i filozofskim u~enjima ili s na~inom `ivota jedne kulture. ideologija. Ljudska prava ponekad 81 John Rawls (1993). Ljiljana Nikoli}. 58 i dalje. religija.tre}i program LETO–JESEN 2009. S druge strane. 158 poznato da je termin „preklapaju}i konsenzus“ skovao Rols (Rawls)81. 82 Rolsovim re~ima. Preuzimam tri aspekta Rolsove teorije i ukratko ih primenjujem na teoriju ljudskih prava: (1) aspekt izvorno normativnih i kriti~kih tvrdnji politi~ke pravde. Nije u pitanju fakti~ki ve} normativni konsenzus. ako individualna prava prete takvom dru{tvu. S jedne strane. Rols `eli da pojasni slo`en odnos izme|u vode}e ideje politi~ke pravde u modernom liberalnom dru{tvu. 133 i dalje. Upor. Kako su u moralnom smislu zahtevno koncipirana. „nerazumske doktrine“ su isklju~ene iz „preklapaju}ih konsenzusa“.. on nudi konceptualni prostor za pluralizam razli~itih pogleda na svet. U takvom konfliktu. to bolje. i raznovrsnosti verskih ili filozofskih ube|enja pripadnika tog dru{tva. politi~kih doktrina i tako dalje. na primer. budu}i da ljudi imaju razli~ita ube|enja i da bi trebalo da ipak mogu da se saglase oko nekih osnovnih principa pravde da bi oblikovali zajedni~ki `ivot i saradnju na temelju jednakosti i slobode. 169 i dalje. autoritarnim vrednostima ili rasisti~kim politi~kim programima.82 Na sli~an na~in. Beograd: Filip Vi{nji}. Uvode}i ovaj pojam. Liberalni principi politi~ke pravde uklju~uju pravu normativnu su{tinu i samim tim se moraju suprotstaviti. Tako je „preklapaju}i konsenzus“ ideal za moderna pluralisti~ka dru{tva. Iako Rolsova razmatranja ne upu}uju na me|unarodna pitanja niti pokrivaju pitanja multikulturalizma. Political Liberalism. „preklapaju}i konsenzus“ defini{e granice politi~ke toleranicije u liberalnom dru{tvu. 1. neki od njegovih uvida mogu biti korisni za analizu me|unarodnih ljudskih prava u me|ukulturnoj perspektivi. Hauard je u pravu kada ka`e: „Za kulturu i zajednicu koja se zasniva na sistematskoj degradaciji moraju postojati izazovi. Ibid.

83 Howard Rhoda E. 11. Nema sumnje da univerzalna ljudska prava i tradicionalno kastinsko dru{tvo ne idu zajedno. Njegovim re~ima. Nije slu~ajno. izgleda kao na~elo preuzeto od Renteln Alison Dundes (1990). (1995). To va`i i za ljudska prava. Ljudska prava se fokusiraju na politi~ku pravdu i pravednost zakona. CO: Westview. samokriti~nost.OKCIDENTALIZAM I LJUDSKA PRAVA zahtevaju da do|e do kulturnog preloma. da je priznanje ljudskih prava od Katoli~ke crkve teklo paralelno s dalekose`nim promenama doktrine. ostaje mogu}e. Boulder. Ljudska prava ne uspostavljaju nekakvu sveobuhvatnu „globalnu etiku“ ili globalno obavezuju}u „gra|ansku religiju“. ideja politi~ke pravde nije „sveobuhvatna doktrina“ ve} se usredsre|uje na „osnovnu strukturu dru{tva“. 9. kultura ili religija ne mo`e da tvrdi da je u saglasnosti s ljudskim pravima ako ne postoji spremnost da se sprovedu politi~ke ili intelektualne reforme. 84 Ovo. ali se te{ko mogu nazvati sveobuhvatnim Weltanschauungom. „preklapaju}i konsenzus“ o ljudskih pravima mora prevazi}i najmanji zajedni~ki imenilac me|u postoje}im tradicionalnim vrednostima razli~itih kultura. Njih tako|e ne prate nikakvi rituali i simboli pomo}u kojih ljudi mogu da izraze me|usobno po{tovanje i uva`avanje van sfere politike i prava. Newbury Park. i obilje razli~itih kulturnih izraza. individualnih na~ina `ivota i `ivota u zajednici.85 Politi~ke i pravne institucije na kojima dru{tvo po~iva tako|e mogu biti bazi~ne. mno{tvo religijskih i nereligijskih pogleda na svet. i reforme koje bi dovele do toga da se ljudi me|usobno priznaju na temelju jednakosti. Shodno tome. ljudska prava niti su „sveobuhvatna doktrina“. Prema tome. Ukratko. na primer. Ona se ne mogu nadmetati s kulturnim i verskim tradicijama. 159 . Ljudska prava ne daju nikakve odgovore na egzistencijalna pitanja o zna~enju `ivota i smrti. 85 Rols. me|utim.“83 Nijedno dru{tvo. CA: Sage. da bi se postiglo kriti~ko pomirenje ljudskih prava i islamske tradicije.84 Ljudska prava su normativno izazovni koncept koji zaista zahteva promene. Iako uspostavljaju politi~ke i pravne standarde. niti su nekakav obuhvatan eti~ki kodeks vladanja. ona ne mogu poslu`iti kao dobar primer o tome kako voditi `ivot kao individua i kao deo zajednice. Human Rights and the Search for Community. vredi nazna~iti da je njihov normativni opseg ograni~en. Premda emancipatorski duh ljudskih prava upu}uje izazov autoritarnim tradicijama. neophodno su reforme i priznanje rodnih ljudskih prava. To je drugi aspekt koji bih preuzeo od Rolsa. uklju~uju}i i napu{tanje tradicionalnog koncepta dr`avne religije. 2. iako imaju zna~ajne u~inke po interpretaciju i razvoj tih tradicija. Da ovde ne bismo prenaglasili normativnost ljudskih prava. International Human Rights: Universalism versus Relativism. Politi~ki liberalizam.

~ime se njima oduzima inherentni univerzalizam zbog sukobljenih tvrdnji o tome koja kulturna ba{tina na njih pola`e najvi{e prava. po{to je shvatanje neotu|ivog dostojanstva svakog ljudskog bi}a u osnovi eti~kih principa ljudskih prava i centralni element u~enja razli~itih religija i filozofija. Kuranu. 116.86 Me|utim. Twiss (ur. baziran u Njujorku. NewYork: Project on Religion and Human Rights. dostojanstvo i ravnopravnost ljudi i socijalnu pravdu“. To se posebno odnosi na ideju ljudskog dostojanstva koja ljudska prava mo`e dovesti u vezu s razli~itim verskim. zaklju~uje da „u gotovo svim verskim tradicijama postoje elementi koji podr`avaju mir. 160 Posve}enost me|unarodnim ljudskim pravima ne treba opa`ati ili propagirati kao moderan oblik misionarskog rada. Rols tako|e isti~e da njegova ideja politi~ke pravde. 3. filozofskim i kulturnim tradicijama. Usled takvih deduktivisti~kih i esencijalisti~kih pristupa. Ta hermeneuti~ka svest najbolji je na~in da se borimo protiv esencijalisti~kog prisvajanja ljudskih prava. Isto se mo`e primeniti i na ljudska prava. toleranciju. . pod uslovom da po{tuju univerzalnu jednakost ljudskog dostojanstva i prava. S engleskog prevela Anica Milenkovi} 86 Kelsay John i Sumner B. Religion and Human Rights. moramo biti obazrivi da nas uva`avanje ljudskih prava sa stanovi{ta razli~itih religija i kulturnih tradicija ne odvede formama esencijalisti~kih pozicija. da ne pominjemo nove krsta{ke ratove. Ono {to sam istakao u vezi sa „zapadnom“ tradicijom utoliko se mo`e primeniti i na druge tradicije: uvek treba imati na umu hermeneuti~ki problem da se most izme|u modernih ljudskih prava i izvora verske ili kulturne tradicije mo`e izgraditi jedino u retrospektivi. ne isklju~uje {ire poglede na svet. ideja univerzalnih ljudskih prava mogla bi se lako izgubiti u mno{tvu verskih i kulturnih koncepcija koje se nadme}u oko prvenstva. iako ne predstavlja „sveobuhvatnu doktrinu“.tre}i program LETO–JESEN 2009. Ideja „preklapaju}eg konsenzusa“ oko ljudskih prava od nas ne zahteva da se zala`emo za svetsko ekumensko pomirenje me|u svim religijama i ideologijama. Bilo bi veoma problemati~no „zasnovati“ ljudska prava na Bibliji. slobodu savesti. hinduisti~kim svetim spisima ili u~enju Konfu~ija.) (1994). „Projekt o religiji i ljudskim pravima“. jer su ljudi slobodni da defini{u svoje (individualne i zajedni~ke) identitete – jedni u odnosu na druge. On tvrdi da se osnovna ideja politi~ke pravde mo`e smisleno uva`avati u kontekstu raznovrsnih filozofskih i verskih doktrina.

o javnosti i pam}enj u .

Politike pam}enja u Srbiji 1989–2009. godine u Beogradu. u organizaciji Instituta za filozofiju i dru{tvenu teoriju.* U ovom tematu objavljujemo prilago|ene verzije za {tampu izlaganja sa konferencije O javnosti i pam}enju. . decembara 2009. odr`ane 17.

11)"1989/. Politike pam}enja u Srbiji 1989–2009. usled ~ega se u Srbiji te{ko mo`e govoriti o nacionalnom pam}enju ovog perioda.75(497.. Klju~ne re~i: dru{tveno pam}enje. III–IV/2009 UDK: 316. u organizaciji IFDT. komunikativno pam}enje. Representations of ’self ’ – ’other’ in the Yugoslav successor states koju organizujemo isklju~ivo za akademsku zajednicu Srbije. jedinstveni narativ. 2009. kao i komunikativno pam}enje Srbije karakteri{u. odr`ane 17. Representations of ’self ’ – ’other’ in the Yugoslav successor states realizovali su Institut za filozofiju i dru{tvenu teoriju...11)"1989/. 143–144.75(497. oblasne studije i evropske jezike Univerziteta u Oslu i Medija centar iz Sarajeva. Ovo je prva konferencija iz okvira projekta Spinning out of control: rhetoric and violent conflict. 1 . Autorka ukazuje na odsustvo jedinstvenog narativa o tim doga|ajima. kulturno pam}enje. partikularnost i podeljenost. Kulturno. nacionalno se}anje. nedovoljno u~estvuju u osvetljavanju pokrenutih pitanja." 163 (NE)POLITI^NOST KOLEKTIVNOG PAM]ENJA: KAKO SMO POJELI 20 GODINA?1 GORDANA \ERI] U radu se ukazuje na probleme politika pam}enja u Srbiji u vezi sa doga|ajima iz poslednjih dvadeset godina savremene istorije.1:316. 2 Projekt Spinning out of control: rhetoric and violent conflict. pa i sam Institut." 930.Tre}i program Radio Beograda Br. Pored obaveze predstavljanja dosada{njih reTekst uvodnog izlaganja sa konferencije O javnosti i pam}enju. 12.. pre svega. na{a akademska zajednica. a ~esto i duboka suprotstavljenost o mnogim pitanjima. Katedra za knji`evnost. Rade}i ~etiri godine na ovom projektu imala sam utisak da uprkos srazmerno najvi{oj participaciji istra`iva~a iz Srbije u odnosu na druge partnere sa kojima smo realizovali ovaj projekt2.

Pam}enje i nostalgija.) Beograd. 2008. Neki prostori. Nepostojanje jedinstvenog tuma~enja najbli`e pro{losti evidentno je u onom smislu i funkciji zbog koje se kolektivnom se}anju daje presudan zna~aj: mislim na nacionalno se}anje u njegovoj funkciji potvr|ivanja politi~ki aktivnog identiteta nacije-dr`ave. 164 zultata3 sa ovog projekta. poput praznika. oblici. komemorativnih manifestacija. iz perspektive uobi~ajenih izvora u kojima se izra`ava a potom i istra`uje kultura se}anja. Kao {to je poznato. povelja. neretko opre~na. strategije i stereotipi konstruisanja Drugosti u upe~atljivim doga|ajima tokom razgradnje biv{e Jugoslavije: {tampa. Ako se ima u vidu da ti procesi podrazumevaju i aktivno zaboravljanje i potiskivanje neprikladsu zbornici radova Intima javnosti.) Beograd. ova ~injenica mu je suprotstavljena jer je za dru{tveno pam}enje zajednice relevantno samo ono se}anje koje ona izdvoji i ~ija zna~enja. Zato. \eri}. bio je to najva`niji razlog zbog koga sam ponovo poku{ala da na|em sagovornike o temama odnosa javnosti i doga|aja koji su obele`ili prethodne dve decenije. ni u jednom od tipi~nih ~uvara ili ozna~itelja nacionalnog se}anja. u srpskom slu~aju te{ko mo`emo govoriti o nacionalnom pam}enju ovog perioda. IFDT/IP „Filip Vi{nji}“. Teorijski. lica i nali~ja (G. jer su se}anja varljiva. godina u pam}enju nacija ispostavilo se da uprkos ~injenici velikog broja doga|aja i mogu}ih uobli~avanja njihovih zna~enja u poslednje dve decenije. ^injenica da se}anja na ovaj period svakako postoje kao brojna individualna i grupna. nema ne~eg poput kolektivnog se}anja u ~istom.) Ashgate 2009. deklaracija. \eri}. otvorena za razli~ite na~ine uslovno shva}enog zapam}ivanja i zaboravljanja. Ukoliko se taj odgovor ne mo`e na}i ni u njenom dr`avnom kalendaru. Nastoje}i da odgovorim temi skupa Kultura se}anja: 1992. ur. onda je u pogledu osmi{ljavanja svoje najbli`e pro{losti Srbija i dalje na po~etku. 3 To . nastave istorije. ur. nedvosmislenim. i dalje nije odgovor na glavno pokrenuto pitanje – {ta nove nacije-dr`ave nastale jugoslovenskim raspadom `ele da pamte iz svoje najbli`e pro{losti i kako to ~ine. Fabrika knjiga/IFDT. Kolsto.tre}i program LETO–JESEN 2009. bukvalnom vidu. ~esto konkurentska se}anja. kao i o temama zvani~nog i nezvani~nog zapam}ivanja tih doga|aja i tog vremena. ni u ud`benicima istorije. ali kada o se}anju govorimo u kontekstu nacionalne dr`ave onda govorimo o njenom radu na javnom se}anju kroz procese uobli~avanja i ujedna~avanja predstava o pro{losti. mesta se}anja i sli~no – Srbija nema nedvosmislen odgovor. ur. narativni obrasci. mnogolika. Ostali razlozi pokretanja pitanja politika pam}enja eksterne su prirode i oni su do{li kao posledica rada na tematski srodnim projektima koji se odvijaju u regionu. re~ju. smisao ili pouke zajednica zvani~no proglasi vrednim. TV i film (G. Okviri predstavljanja. Media Discourse and the Yugoslav Conflicts: Representations of Self and Other (P.

novim. vidljiva u istorijskim ud`benicima. ’stvarne’ ili ’izmi{ljene’. jasno je da je re~ o poslu bez kraja i konstrukciji u ~ije se odr`anje stalno i mnogo mora ulagati. u smislu stalnog napora za ovladavanjem kolektivnom memorijom kroz tra`enje {to primenljivije verzije pro{losti za sada{njost ili projektovanu budu}nost. neprestano je nadmetanje razli~itih interpretacija onoga {to se dogodilo. pre svega. koji je neretko u sukobu sa faktografijom i ’istorijskom ta~no{}u’. Zato se u teoriji obi~no ka`e da kao svest o zajedni~kom prostoru. Treba re}i i to da ova jedinstvena istina promenljivih lica. tj. Rad na nacionalnom pam}enju. redom i {irom pripadno{}u. naravno. i dalje nailazi na plodno tlo. zajednica se tim postupcima istovremeno osmi{ljava kao posebna u odnosu na druge. skladnu celinu. konstrui{e i sledi dru{tveno motivisan pogled na pro{lost.O JAVNOSTI I PAM]ENJU nih sadr`aja. ili dru{tvena vera. osim sporadi~no i o partikularnim pitanjima ili doga|ajima. postkomunisti~kim. pa je te{ko o~ekivati da postoje zvani~ni izvori u kojima bi se reflektovala neka od usagla{enih verzija pro{losti. pa i dru{tvena. kojim se oblikuju najva`niji domeni javnog `ivota. Njena opreznost u odnosu na ovaj period delimi~no je posledica politike osamdesetih i devedesetih godina. kao {to znamo u srpskom dru{tvu jo{ nema. godine i onda i{la mimo dominantnih. U okviru istorijske nauke dru{tveno pam}enje ima funkciju ideologije jer. istorijska. tako i u ovim tzv. s istovremenom ili naknadnom ’evropeizacijom’ tih istih se}anja. uobi~ajeni proces oblikovanja dru{tvenog pam}enja u nacionalnim dr`avama. ’sigurnim u svoj identitet’ (Kroko). starim nacijama. ciljevima i interesima. Otuda ne iznena|uje ni rezervisanost politike nacionalne istorije. Kako god posmatran. Re~ je o dogovornom (ili nametnutom) se}anju – zbiru postupaka i procesa usredsre|enih na pro{lost i anga`ovan odnos prema njoj. tipskih smernica (o~ekivanih i uglavnom sprovedenih u novim nacijama-dr`avama). koje su iz dana{nje perspektive i konteksta o kome govorimo zna~ile ubrzanje osmi{ljavanja/izmi{ljanja nacionalnih se}anja. nacionalni identitet ima mogu}nost da nastane tek kada razli~ite dru{tvene grupe raspravljaju i. s novim potrebama. njihovo usagla{avanje (ili uzajamno potiskivanje) i stavljanje u funkciju sada{njih i budu}ih potreba zajednice. Politi~ka instrumentalizacija pro{losti mo`da je najkra}a definicija dru{tvenog pam}enja. uskla|ivanjem naci- 165 . tj. nostalgija ili `al za pro{lo{}u i naracije o napretku. To je vera. kojoj jednako slu`e izabrane tradicije. kako u tzv. za posedicu ima ’istinu’ kojoj. U te`nji da od pro{losti napravi zaokru`enu. kada se spore oko osmi{ljavanja zajedni~ke budu}nosti i tuma~enja zajedni~ke pro{losti. boljitku nacije. treba do{minkavati lice. koji bitno uti~u na poimanje identiteta zajednice i stvaranje unutra{nje kohezije. koja se obra}a ~ovekovoj psiholo{koj potrebi za sigurno{}u. Takve rasprave. koja je zanemarila ili nije registrovala zna~aj doga|aja iz 1989.

tj. predvidiv proces. televizijskih prenosa su|enja i u brojne druge oblasti koje sve zajedno. U takvoj situaciji pasivnost nacionalne istorije u pogledu tematizovanja najbli`e pro{losti o~ekivana je posledica. a po mnogim pitanjima duboka suprotstavljenost. Videti. rezultovale nejasnim ’re`imom istine’ u srpskom slu~aju ili njenom (ne)politi~no{}u. te{ko je usvajala dr`avne simbole. 2009: 83–115. ali ~ak i u tom. kako pokazuje tekst Veronike Bajt. uprkos njihovoj politizovanosti. koji je i{ao negde te`e negde lak{e. Nema tu velikih nepoznanica: izme|u pluralnih. me|unarodnih sudova. jer svako se}anje podle`e zaboravu ukoliko neku od verzija pro{losti zajednica ne akcentuje i ne proglasi vrednom ~uvanja.tre}i program LETO–JESEN 2009. iz vizure {kolski shva}ene politike pam}enja u nacijama-dr`avama. kolektivni identitet najneposrednije se iskazuje kroz zajedni~ko pam}enje formulisano u To je bio. I tu se otvara {iroko polje za istra`ivanje i propitivanje pluralnih naracija koje su obele`ile prethodni period. Takva situacija. Kasnije je to ’pam}enje’ pre{lo u domen filmske industrije. ovako ili onako uslovljavaju individualna se}anja na pro{lost i njeno prosu|ivanje. Pam}enje i nostalgija.4 Srbija je. kolektivnog zapam}ivanja. i nije bio posao koga su se istori~ari rado prihvatali. u kojoj svako ima svoju verziju kolektivne pro{losti. a po mnogim bazi~nim pitanjima do danas nije uspela da izgradi ono {to se smatra uslovom nacionalne dr`ave. a to je mit Jedinstva. jer se o karakteru bilo kog dru{tva najbolje prosu|uje upravo iz njegovog odnosa prema pro{losti. ogrnuv{i se jugoslovenskim imenom. Ono {to naizgled ovaj posao unapred obesmi{ljava kao ve} ’zavr{en’. sporo i pod pritiskom pre{la s jugoslovenskog imena na srpsko. ali je ni u kom slu~aju ne osloba|a njenog posla. i koje su. krenula u druga~ijem smeru. tj. suvi{an ili uzaludan. Drugim re~ima. Zvani~na nacionalizacija njenih se}anja veoma je kasnila u odnosu na Sloveniju i Hrvatsku. iz dana{nje perspektive. koje je ve} zna~enjski ispra`njeno posle osamostaljenja Slovenije. I to je o~ekivano. ’vi{ak’ od koga ’glava boli’. 4 . To je. jednakovrednih se}anja i amnesti~ke bezvrednosti istih put nije dug. na primer. jedino {to u kontekstu pam}enja nacionalne dr`ave odsustvo jedinstvenog narativa (’majstorske pri~e’) nije pravilo nego izuzetak. tako i komunikativno koje je za na{u temu va`nije. na primer u Sloveniji. odlikuje partikularnost i podeljenost.: Bajt. u \eri}. 166 onalnih se}anja s vrednostima koje proklamuje Evropska unija. Kao i kulturno pam}enje Srbije. jeste ~injenica da je novija srpska istorija medijski ’zapam}ena’ uporedo sa njenim odvijanjem. tradicionalno shva}enoj istoriji i odma`e i poma`e. pa }e i politika izgradnje njenog ’novog pam}enja’ morati da bude (i ve} jeste) netipi~na u kontekstu drugih postkomunisti~kih dr`ava. to nije bio nimalo lak. naizgled lakom slu~aju. iz onoga {to dru{tvo kao njene vrednosti prenosi u budu}nost i ~emu u~i svoju decu.

izbor mogu}ih opcija iz rezervoara onoga {to je za dru{tvo va`no da naglasi ili potisne. prekida s delom pro{losti. ^injenica da kontekstualni okvir nasle|a ipak postoji. Pod okriljem ove teme u Srbiji se su~eljava nekoliko tipova diskursa. Predla`em da i jednu i drugu uslovno shvatamo. jo{ {ireg. njegovog ’brisanja’ koji je sastavni deo te ’istine’ i bez koga ona ne bi bila ista. delom od pojedinih nevladinih organizacija i manjih politi~kih partija i kona~no od medija i. ’majstorskom’. sveobuhvatnoj pri~i. bar na nivou retorike. pored ~vrste strukture. usagla{ene. sude}i po onome {to zvani~no (ne) pamti ili. I ako je zajednica ono {to o sebi pamti. Pitanje njihovog saodnosa u glavnoj. o ~emu svedo~e i nema~ka knji`evnost.O JAVNOSTI I PAM]ENJU istorijskim ud`benicima. jer je pitanje mogu}ih politika pam}enja najbli`e pro{losti {ire i va`nije od pitanja suo~avanja sa njom {to je. nije neograni~en. tako|e. Jednakovredne strategije u tom smislu su sve u {irokoj skali kombinacija ’pam}enja istine’ (izabrane. u pri~i kojom zajednica osmi{ljava samu sebe kroz vreme. tj. Slika pam}enja nacije konstrui{e se kao istorija registrovanja ’jakog vremena’ (bilo da je ono ’zlatno doba’ bilo da je ’pad’) i ’neutralnog sektora’. jeste ono {to ovu naraciju ~ini. verbalnog neslaganja s takvim zahtevima. bar kroz prizmu njenih tipi~nih ozna~itelja. S pro{lo{}u se mo`e postupati na razli~ite na~ine. prave mere nagla{avanja i potiskivanja izabranih segmenata. zajednica nesigurnog ili nezrelog identiteta. pretpostavljenog cilja i ~injenice dr`avnog autoriteta koji je plasira. }ute}eg neodobravanja i 5 167 . preciznije. nezaobilazna tema u ovom kontekstu. Nekada su u javnom jeziku o ovom pitanju kategorije pam}enja i zaboravljanja radikalno suprotstavljene. kroz dela Bernarda [linka. samorazumljivom vidu ne postoje. i nema~ka teorija preko istra`ivanja Helmuta Dubila. na nivou jezika proces suo~avanja s pro{lo{}u naj~e{}e se dovodi u vezu sa slu~ajem posleratne Nema~ke. izme|u kategorija ’pam}enja’ i ’zaboravljanja’ koje u ~istom. mada je jasno da se uzajamno uklju~uju.5 I kad smo ve} tu. ali se retko kada govori o dugotrajnosti. Ona je. Ipak.) i ’kolektivnog zaboravljanja’. ali i prate}om frazeologijom. koji delom poti~u od dr`ave (preko sudskih procesa optu`enima za ratne zlo~ine i javnih izvinjenja najvi{ih dr`avnih predstavnika susedima za patnje u minulim ratovima). po odsustvu jedinstvenog narativa o svojoj najbli`oj pro{losti. U srpskom slu~aju. ’velikom’. odsustvo politike pam}enja. Komparativno ili direktnom analogijom. Utvr|ivanje njenih ograni~enja i/ili dometa glavna je tema koju sam danas htela da pokrenem. umanjuje mogu}nosti manevrisanja u ’izmi{ljanju pro{losti’ i njenoj umetni~koj obradi. tako|e je politika. nametnute i sl. s druge strane. kompleksnosti i te{ko}ama odvijanja ovog procesa u toj zemlji. kod teme suo~avanja s Proces suo~avanje s pro{lo{}u u Srbiji nije mnogo druga~iji nego drugde. tj. tj. uglavnom predstavnika Srpske radikalne stranke ili. na{a zajednica u poslednjih nekoliko decenija te{ko da postoji kao zajednica.

Primera za nacionalizovanje se}anja. po~etkom novembra u Centru Sava. raznovrsniji. Ipak. u knji`evnosti. Naime. uprkos negodovanju. O politici pam}enja. verujem. odnosno ~injenice da Srbija ima najve}i broj izbeglica u regionu. ne mo`e se re}i da su pri~e o njima tabuizirane ili izbrisane. ~injenica da je te{ko identifikovati na~in na koji zvani~na Srbija raspola`e svojom najbli`om pro{lo{}u ili ~injenica nepostojanja organizovanog nacionalnog se}anja ovog perioda u nekom od uobi~ajenih izvora. i zanimljiviji za istra`ivanje. godinu. jeziku. te da je potpuno nezavisno od iskustva u individualnim se}anjima gra|ana. izvodi se zaklju~ak da su Srbi i najve}a `rtva raspada biv{e dr`ave. ona su kontinuirano prisutna u javnosti od dvehiljadite godine na ovamo. {iroko je polje za upisivanje se}anja. kako sam ranije rekla. samo treba istra`ivati. i u nauci o jeziku. ima mnogo vi{e u naj{ire shva}enoj javnosti. ali i rasprave koje neretko ostaju na ritualnom plasiranju ve} poznatih fraza. Tako|e. mogu tra`iti razlozi {to zahtevi za suo~avanjem s pro{lo{}u ne nailaze na ve}insko odobravanje i {to uglavnom poja~avaju frustracije. i praznom mestu ovog doga|aja u se}anju ve}ine gra|ana.tre}i program LETO–JESEN 2009. {to jeste tipi~an i nedvosmislen simboli~ki pokazatelj namere evropeizovanja kolektivnog se}anja. uz prisustvo najvi{ih dr`avnih zvani~nika. 168 ’devedesetim’. pored vremenske bliskosti doga|aja i razli~itih vrsta sankcija me|unarodne zajednice s kojima su gra|ani Srbije bili suo~eni tokom dve decenije. proslavljena je dvadesetogodi{njica ovog doga|aja. knji`evnosti. govorile bi njihove pouke. S druge strane. zahtevniji za analizu od onih u kojima se ono obi~no izra`ava. pada Berlinskog zida. Utisak je da nas za sada samo spoti~u. jedino {to je ovaj proces. ~injenica nepostojanja jedinstvenog narativa ni u kom slu~aju ne zna~i da javno se}anje u Srbiji nije ’nacionalizovano’ ili da nije ’evropeizovano’ u poslednje dve decenije. da se mo`e nalo`iti ’odozgo’. Ukratko. Bosne i sa Kosova i Metohije. ima ih previ{e. Mi smo to poku{avali da radimo na nekoliko vrsta izvora i dosada{nje na{e analize ({tampe. Naime. . uprkos neshvatanju zna~enja 1989. filma. Evo jednog od brojnih vezanog za 1989. o ~emu }e biti re~i tokom na{eg drugog panela danas. imejlova i sl. kao i za registrovanje promena u njemu. ali o~igledno je iz najavljenih priloga. naprotiv. prema re~ima novinara. televizije. kako uspe{nih tako i neuspe{nih. ali kao da nas ni~emu ne u~e. kao i ~injenici da bolna pitanja devedesetih ma kako bila tretirana. U tome se. iz ~injenica da su Srbi ve}inski proterani iz Hrvatske. kao {to razumete. izneshvatanja poziva o potrebi za suo~avanjem. ne zna~i da se}anja na ovu pro{lost nema ili da ono nema sna`an polemi~ki potencijal. Utoliko su. Ovaj primer tako|e pokazuje da se ’se}anje’ konstrui{e. smanjuju tira`e (zbog ~ega oni izbegavaju da ih donose na prvim stranama). posebno u elektronskim medijima i kroz vidove koji su ve} navedeni. kasnije krenuo nego u drugim postkomunisti~kim zemljama i {to su izvori za njegovo istra`ivanje ne{to {iri.

i zato vas razo~arala. national memory. which is why one can hardly speak of the national memory of this period in Serbia. Gordana \eri}: (Non)political Character of Collective Memory . The author suggests that there is an absence of the uniform narrative of those events. communicative remembrance. mo`da postavljanje pitanja. da se pro{lost nikada ne nudi kao objektivna datost ve} kao niz interpretacija ili interpretativnih rekonstrukcija. Nadam se i pri`eljkujem da sli~nih istra`ivanja u budu}nosti bude vi{e. cultural remembrance. and often deep opposition regarding many issues. as well as communicative remembrance of Serbia is primarily characterized by particularity and division. Ali na~in na{eg `ivota i kretanja u tom mediju zahteva analizu i diskusiju. A opet. naro~ito o iskustvima koja te`imo da uzmemo zdravo za gotovo. bar delimi~no. uniform narrative. Cultural. kako ka`e Erik Hobsbaum.O JAVNOSTI I PAM]ENJU vora) predstavljene u zbornicima Intima javnosti i Pam}enje i nostalgija pokazale su. Uostalom. nije bezvredno zanimanje. @ao mi je ako nisam odgovorila pitanju koje sam ovom temom postavila. Mi plivamo u pro{losti kao riba u vodi i ne mo`emo pobe}i od nje. jer znam da je lak{e formulisati teme i pitanja nego davati odgovore. 169 Summary The paper discusses the politics of remembrance in Serbia. relating to the events of the last two decades of contemporary history. i da jedan isti doga|aj mo`e biti pam}en na onoliko na~ina koliko ima zainteresovanih aktera. Key Words: social remembrance. cilj dana{njeg skupa jeste da za ovu temu zainteresujemo i nove istra`iva~e u Srbiji.

75(4-664)"198/.170 Tre}i program Radio Beograda Br.. autor ukazuje na proces „nacionalizacije pro{losti“ kao klju~nu karakteristiku nove „politike pam}enja“ – skupa praksi i normi kojima se reguli{e kolektivno pam}enje. Pripadnici generacija socijalizovanih u prethodnom sistemu suo~avaju se sa zadatkom redefinisanja i rekonstrukcije sopstvene pro{losti kako bi uskladili „komunikativno“ i (novouspostavljeno) „kulturno pam}enje“.1:316. godine u Institutu za filozofiju i dru{tvenu teoriju povodom objavljivanja dva zbornika radova koje je priredila Gordana \eri}: Intima javnosti. odr`anoj 17.. IFDT." MILAN SUBOTI] INDIVIDUALNA SE]ANJA I POLITIKE KOLEKTIVNOG PAM]ENJA U POSTKOMUNISTI^KOM STANJU* U ovom prilogu diskusiji o odnosu istorije i pam}enja tematizuje se status pro{losti u se}anjima pojedinaca koji `ive u savremenom postkomunizmu.. Kra}a verzija ovog teksta izlo`ena je na nau~noj konferenciji „O javnosti i pam}enju“.7:159. 143–144. 149026) koji finansira Ministarstvo nauke Republike Srbije. Govore}i o individualnom i kolektivnom pam}enju obi~no gubimo iz vida ~injenicu kako zapravo }utanje i zaborav predstavljaju podrazumevanu. 2009.. . S obzirom na to da se naj~e{}e oslanja na esencijalisti~ki shva}eni kolektivni identitet. Klju~ne re~i: istorija. Pam}enje i nostalgija. Filip Vi{nji}." 316. Autor polazi od teze da se socijalisti~ka politika pam}enja oslanjala na master-narativ koji je predstavljao ~vrst „socijalni okvir“ za konstrukciju i artikulaciju autobiografskih naracija. Beograd: Fabrika knjiga. Ozna~avaju}i ovu situaciju „postkomunisti~kim stanjem“. identitet. kolektivno pam}enje. postkomunisti~ka politika pam}enja je po svojoj rigidnosti sli~na onoj iz perioda komunizma. a kolektivna i individualna se}anja morala su biti rekonstruisana. postkomunizam. Njegovim nestankom pro{lost je postala neizvesnija od budu}nosti. politika pam}enja. 12. Beograd: IFDT. 2009. III–IV/2009 UDK: 930. 2008.953(4-664)"198/. polaznu i naj~e{}e nereflektovanu pozadinu na{eg govora i se}a* Rad je napisan u okviru projekta Instituta za evropske studije (br. Autor u zavr{nom delu rada skicira razli~ite strategije re{enja ovog zadatka – od „amnezije“ do „nostalgije“.

O JAVNOSTI I PAM]ENJU nja. godine pod nazivom „Narodni arhiv“. a zaborav poput senke isti~e tamne strane i dileme pam}enja“ (Esposito. jedna verzija ove Fjodorovljeve ideje ostvarena je u Moskvi kada je radi sakupljanja i ~uvanja li~nih svedo~anstva. 2008: 181). svakako najzaslu`niji autor za uvo|enje teme pam}enja u teorijski diskurs. istorijski meta-narativ. Hegelijanska ideja prema kojoj „Svetski duh“ u svom samorazvoju odre|uje istorijski tok i ljudski `ivot u njemu.1 Naime. Taj scenario ~oveku dodeljuje jasno odre|enu uloga pori~u}i individualnom iskustvu svaku izvan-istorijsku dimenziju“ (Paperno. Tako je u kulturi devetnaestovekovnog „istoricizma“ li~no prvo postalo istorijsko. osniva~i ovog arhiva ipak su isticali da se njihovim poduhvatom ostvaruje „pravo na besmrtnost svakog ~oveka“ jer se sva~ija li~na iskustva i se}anja „upisuju u istoriju“ i. fotografija i drugih dokumenata iz pro{losti „obi~nih ljudi“ osnovan 1988. 1 171 . u svojoj dvadesetovekovnoj marksisti~koj verziji. I nasuprot nalo`enom zaboravu. 2009: 172). 589). 2002). pisama. ~uvaju od zaborava (videti: Paperno. opravdava napor autobiografske refleksije da se sopstvena `ivotna pri~a „(u)pi{e“ i uklopi u op{ti. Pjer Nora. Vek kasnije. ruskog filozofa koji je verovao da je jedan od uslova ljudske pobede nad smr}u i budu}eg vaskrsnu}a mrtvih sakupljanje dokumentacije i svedo~anstava koja materijalizuju njihova se}anja. 2 „Hegelov istoricizam poja~an je marksisti~kim scenarijom koji istoriji zadaje strogo odre|en tok sa brzo pribli`avaju}im krajem – beskona~nim utopijskim carstvom komunisti~kog re`ima. da bismo ne{to (za)pamtili ili ne~ega se (pri)se}ali. Ne pozivaju}i se na veru u „vaskrsnu}e mrtvih“. s dozom rezignacije isti~e kako se danas „toliko mnogo govori o pam}enju upravo zato jer je tako malo od njega ostalo“ (Nora. na{ napor da se pro{lost u pam}enju sa~uva i u se}anju prizove predstavlja svojevrsni sekularizovani oblik ispoljavanja te`nje ka ve~nosti. 1989: 7). uprkos „ubrzanju istorije“ i svesti da je borba protiv zaborava unapred izgubljena. dru{tveno pam}enje je zabranjeni zaborav“ (\eri}. 2002. na taj na~in. a zatim. pretvoreno u politi~ko. koje je op{te mesto svakog promenjenog sistema.2 Tu ~injenicu posebno su nagla{avale teorije „totalitarizma“ koje su „komunizam“ definisale te`njom dr`avno-ideolo{kih „To je zato jer je svet dru{tvenog pam}enja u neraskidivoj vezi sa onim {to se `eli ili mora zaboraviti. Oni koji su optu`ivali Ki{a za preuzimanje tu|ih ideja i tekstova nisu u ovoj pri~i prepoznali osnovnu zamisao „filozofije zajedni~kog dela“ Nikolaja Fjodorova. Ali. biografija. mnogo toga prethodno moramo da zaboravimo: „Tema zaborava uvek prati teorije i tehnike pam}enja. U Ki{ovoj Enciklopediji mrtvih ona je opisana u pri~i o snu u kome celokupni `ivot svakog ~oveka biva negde ne samo precizno i iscrpno dokumentovan ve} i potpuno o~uvan u svoj svojoj doga|ajnoj i emocionalnoj puno}i.

ograni~en – uprkos masovnom javnom pristajanju. 2–3). Uspeh tog nastojanja komunisti~ke dr`ave bio je. pravilima i vrednostima. pa stoga u naslovu ovog rada ne pominjem „postkomunisti~ko dru{tvo“.tre}i program LETO–JESEN 2009. te su u svojim radovima te`i{te sa „represivnosti“ komunizma pomerili ka istra`ivanju njegovog „produktivnog“ uticaja na oblikovanje subjektiviteta (individualnog sopstva) sovjetskih gra|ana. opirali i protivili spolja nasilno nametanim normama. „postkomunisti~ka dru{tva“ su „tranzitorna“ – s odre|enim pravcem kretanja i ciljem. danas se o njemu misli i govori samo iz perspektive njegovog kraja. ipak implicira postojanje elemenata kontinuiteta s prethodnom epohom. . 2009. Tako gledano. Savremenost odre|ujemo „postkomunisti~kim“ atributom koji. „komunikativnog pam}enja“. 4 Op{irnije o razli~itim teorijsko-istorijskim pristupima komunisti~koj pro{losti videti u: Suboti}. tra`e da sebe ostvare kao istorijske subjekte koji su odre|eni svojom aktivnom pripadno{}u zajedni~koj revolucionarnoj stvari. 172 aparata ka ostvarenju ne samo potpune kontrole nad tokovima dru{tvenog `ivota ve} i nad li~nim `ivotom svakog pojedinca. Drugim re~ima. nagla{avaju}i vremensku distancu. na osnovu analiza autobiografskih zapisa i brojnih memoara sakupljenih upravo u „Narodnom arhivu“. na njega gledamo kao na okon~anu epohu ~iji je idealtipski oblik za nas vi{e objekt istorijskog istra`ivanja nego deo `ivog. ljudi su uspevali da izgrade i sa~uvaju „individualni subjektivitet“. sovjetski gra|ani su bili u opoziciji prema sovjetskoj dr`avi koja je bila re{ena da ukine njihovu autonomiju i privatnost“ (Hellbeck. Njihove li~ne pri~e tako su ispunjene vrednostima i kategorijama sovjetske Revolucije da se ~ini kako oni bri{u svako razlikovanje izme|u domena privatnog i javnog“ (Hellback. Ovde ne nameravam da razmatram socijalno-ekonomsku i politi~ku dinamiku tog procesa. tako {to su se intimno („duboko u sebi“). istori~ari Helbek (Jochen Hellback) i Halfin (Igal Halfin) nedavno su doveli u pitanje ove pretpostavke totalitarne paradigme. prema ra{irenom uverenju. ona te`e osloba|anju od institucionalnog i ideolo{kog nasle|a (komunisti~ke) pro{losti. 9–174. 2006. 5). Prema Helbekovom nalazu: „Pisci sovjetskih dnevnika otkrivaju te`nju da upi{u sebe u dru{tveni i politi~ki poredak. Mislimo da su se sovjetski gra|ani kao privatne li~nosti kvalitativno razlikovali od na~ina na koji su se ’slu`beno’ predstavljali. Na te ljude gledamo kao na liberalne subjekte: pojedince koji te`e autonomiji koja neguje privatnost kao sferu samoodre|enja. ve} „postkomunisti~ko stanje“ – sintagmu kojom ozna~avam skup diskurziv3 „Kada razmi{ljamo o ispoljavanju li~nosti u Staljinovoj Rusiji obi~no mislimo da je dr`ava svoje gra|ane li{avala mogu}nosti da izraze sebe i da su istinske misli i te`nje pojedinaca izra`avane samo u sferi privatnosti za{ti}enoj od nametljivog pogleda dr`ave.3 Ipak. Jezikom politike i ekonomije. Nezavisno od teku}ih teorijskih sporova o interpretacijama komunizma4. 2006.

samo po sebi. komunisti~ke partije su verovale da su one te koje ostvaruju objektivne zakone istorije.6 Nesebi~nim zalaganjem dr`ave-partije7 taj kanon tuma~enja pro{losti. u~itelji i istori~ari bili su prisiljeni da istoriju prezentuju na osnovu tog kanona“ (Wemheuer 2009. Lako uo~ljiva analogija ove sintagme sa Liotarovim „postmodernim stanjem“ ne ograni~ava se samo na jezi~ki izraz. mnogobrojne i raznovrsne. nije podrazumevalo ne~ije prihvatanje aktivnog u~estvovanja u njegovom okon~anju. 1988. tako|e. Formulisan jezikom nauke i ideologije on je pretendovao na sveobuhvatnost. ’postmodernim’ se smatra nepoverenje prema metanaracijama“ (Liotar. sama postkomunisti~ka dru{tva – dru{tveni ’postkomunizam’. ova predstava istorijskog razvoja ~esto je simbolizovana metaforom „to~ka istorije“ – kako kod onih koji su verovali u njegovo nezaustavljivo kretanje. U interiorizaciji ovog narativa shvatanje „istorijskih zakona“ bilo je va`nije od (ne)verovanja u ostvarenje samog „komunizma“ – „istorijskim materijalizmom“ pro{lost je tuma~ena kao zakonomerni tok {to. Unutar op{teg okvira Staljinove verzije istorijskog materijalizma. sada{njosti i budu}nosti uspostavljen je kao ~vrsto „kulturno pam}enje“ koje je razli~ite oblike individualnih i grupnih „kontra-se}anja“ uspe{no potiski5 „Ako se izrazimo krajnje upro{}eno. pa su posledice njegovog nestanka. 7 Podse}anja radi: „U socijalisti~kim dr`avama istorija je igrala centralnu ulogu u legitimizovanju partijske vladavine. 6). politikolo{kih i ekonomskih procesa ve} i kao diskurzivnu formaciju koja je u odnosu me|uzavisnosti sa institucionalnim procesima transformacije. mo`emo „postkomunisti~kim stanjem“ nazvati situaciju u kojoj smo se obreli posle nestanka komunisti~kog master-narativa. One su imale dovoljno mo}i da stvore kanon tuma~enja pro{losti: mediji. Sol`enjicinova knji`evna freska koja prikazuje nastanak i uspostavljanje komunizma u Rusiji nosi naziv Crveni to~ak. Prema nema~kom istori~aru Andreasu Langenolu (Andreas Langenohl): „Postkomunisti~ki svet ne treba razmatrati samo sa stanovi{ta sociolo{kih. 173 . Drugim re~ima. Ovde me zanimaju one koje se odnose na diskurs istori~nosti – odbacivanja prethodno dominantnog shvatanja istorijskog toka kao progresivno usmerenog sleda dru{tveno-istorijskih formacija usmerenih ka „komunizmu“ kao krajnjem telosu koji daje smisao ~itavom procesu. obja{njavamo. tako i kod onih koji su sebe smatrali „prega`enim“ ili te`ili njegovom „zaustavljanju“. ’postkomunisti~ki svet’ ima dve dimenzije: prvu. drugu – diskurzivnu dimenziju koju mo`emo ozna~iti terminom postkomunisti~ko stanje“ (Langenohl. 6 Ilustracije radi. 34). Re~ju. 2004). artikuli{emo i opravdavamo procese „transformacije“. nezavisno od ne~ijeg usvajanja ideala komunisti~ke budu}nosti. Naime. istorijski materijalizam funkcionisao je kao obavezuju}i kanon socijalne konstrukcije pro{losti.O JAVNOSTI I PAM]ENJU nih praksi pomo}u kojih osmi{ljavamo. slede}i Liotarovo sa`eto odre|enje „postmodernog stanja“ kao nestanka „velikih pri~a“5. Nimalo slu~ajno.

tre}i program

LETO–JESEN 2009.

174

valo iz javne sfere u veoma ograni~ene privatne (individualne i grupne) ni{e „komunikacijskog pam}enja“.8 Hegemoniju tog diskursa tokom „herojskog doba“ komunizma nije potrebno posebno dokazivati – obilje autobiografskih svedo~anstava (uklju~uju}i i one koji su pisali „disidenti“), ilustruje njegovu uspe{nu „kristalizaciju“ kako u ~vrste topose („mesta pam}enja“ – institucije, monumente, rituale), tako i u simboli~ke prakse pomo}u kojih se individualne istorije oblikuju, samorazumevaju i „sme{taju“ u svetsko-istorijski tok. Mo`e se zaklju~iti kako je jasno odre|ena i upro{}ena koncepcija tog toka („re`im istori~nosti“) decenijama uspe{no funkcionisala kao „socijalni okvir“ pam}enja (videti: Halbwachs, 1980) koji je presudno uticao na (re)produkciju se}anja grupa i pojedinaca. Ne razmatraju}i uzroke i dinamiku napu{tanja komunisti~kog meta-narativa, ovde }u ukazati samo na neke od u~inaka nestanka decenijama oficijelno nametnute „kulture pam}enja“. Na prvi pogled, njena erozija, dekonstrukcija i delegitimizacija odvijala se u formi ponovnog otkrivanja („alternativne“) pro{losti i trijumfa decenijama potiskivanog „kontra-pam}enja“. Tako su, iako me|usobno o{tro suprotstavljena, dva vode}a dru{tvena pokreta koja su krajem osamdesetih godina u Sovjetskom Savezu osporavala zvani~nu verziju pro{losti apelovala upravo na „pam}enje“ koje su, poput zastave, istakli u svojim nazivima (Pamæm i Memorial). Prema ra{irenom uverenju, na Istoku smo bili svedoci „ponovo na|enog pam}enja“ (Brossat, 1990), a komunisti~ka opsednutost budu}no{}u okon~ana je svojevrsnom „osvetom pro{losti“ (Suny, 1993). Iako su nazvane (demokratskim) „revolucijama“, promene real-socijalisti~kih re`ima bile su nadahnute sasvim „antiutopijskim“ ciljevima – te`njom ka dostizanju sada{njosti savremenih zapadnih dru{tava („normalni svet“) i idejom obnove sopstvene pretkomunisti~ke pro{losti. Stoga, obrtom komunisti~ke eshatologije, iz nove postkomunisti~ke perspektive budu}nost je bila u pro{losti, pa je obnova se}anja na nju postala su{tinski va`na. Devedesete godine su zato bile obele`ene umno`avanjem i bujanjem razli~itih se}anja – ne samo onih koje su popunjavale brojna „bele mrlje“ slu`bene istoriografije ve} i onih koji su se poduhvatali op{tije interpretativne revizije komunisti~ke epohe.
8 Koriste}i Asmanovo razlikovanje dve vrste pam}enja `elim da naglasim kako je epoha komunizma, uprkos tome {to je vremenski obuhvatala period karakteristi~an za „komunikativno pam}enje“, uspela da se artikuli{e i nametne u formi kulturnog pam}enja. Prema Asmanu: „Pojam kulturnog pam}enja uklju~uje skup ~esto kori{}enih tekstova, predstava i rituala ~ijim negovanjem svako dru{tvo i epoha u~vr{}uju i prenose sopstvenu sliku o sebi; kolektivno znanje prete`no (ali, ne isklju~ivo) o pro{losti na kome svaka grupa zasniva svoju svest o jedinstvu i posebnosti“ (Assman, 1995, 132).

O JAVNOSTI I PAM]ENJU

Kada se tome doda poplava svedo~anstava koja su bila motivisana potrebom izno{enja li~nih `ivotnih pri~a, „polje pro{losti“ postalo je nalik Gelnerovoj metafori „divlje ba{te“, a brojni spolja{nji posmatra~i odmah su zaklju~ili kako (postkomunisti~ki) „Istok“, gotovo neizle~ivo, boluje od „vi{ka istorije“9. Paradoksalno, ova „dijagnoza“ ~esto je bila pra}ena pozivima na „suo~avanje sa pro{lo{}u“ kojim bi se, poput prolaska kroz ~istili{te, gra|ani postkomunisti~kih zemalja oslobodili negda{njih grehova. Izme|u amnezije i „divlje pluralizacije“ predstava o pro{losti, srednji put vodio je traganju za novim kanonom koji bi, zameniv{i istorijsko-materijalisti~ki, uneo red u postkomunisti~ku interpretaciju istorije. U toj potrazi, postoje}a akademska istoriografija bila je od male pomo}i – njen najve}i deo bio je zato~enik marksisti~ke paradigme, dok su mla|e generacije istori~ara ve} usvojile savremene teorijsko-metodolo{ke pristupe (kulturne i socijalne istorije) koji programski odustaju od formulacije nekog upotrebljivog „meta-narativa“. Stoga je povratak na dorevolucionarni narativ nacionalne istoriografije bio korak koji je omogu}avao konsolidaciju kolektivnog pam}enja „nacije“ kao glavnog aktera postkomunisti~ke stvarnosti. Uprkos teorijskoj anahronosti, procesom „nacionalizacije istorije“ artikulisana je i osmi{ljena pri~a pomo}u koje su postkomunisti~ke nacije potvr|ivale svoju drevnost, se}ale se svoga „zlatnog doba“ i oplakivale „pad“, da bi, posle novog „bu|enja“, iznova osvojile i slavile svoju dana{nju slobodu i nacionalni suverenitet: „Postkomunisti~ki istori~ari prikazivali su nove i stare nacionalne mitove i konstruisali nacionalne istorije kako bi, pozivaju}i se na slike njihove sjajne pro{losti, legitimisali mlade nacije i nove nacionalne dr`ave. Kontinuiteti dr`avnih tradicija, nacionalnih elita i nacionalnih kultura izmi{ljani su ili ponovo otkrivani. ’Zlatna doba’ u dalekoj pro{losti ili srednjem veku slavljena su, a protagonisti nacionalnih kultura i pokreta pretvarani su u heroje“ (Kappeler, 2003, 38–39). Teleolo{ka struktura starog istorijsko-materijalisti~kog narativa o~uvana je u postkomunisti~koj „nacionalizaciji pro{losti“, ali su izmenjeni njeni nekada{nji akteri (klase) i cilj (komunizam) – istorija je sada shva}ena kao zakonomerni proces ka konsolidaciji i trijumfu nacije i njene dr`avnosti. U novonastalim postkomunisti~kim dr`avama „istorija naj~e{}e slu`i kao projekcija u pro{lost savremenog stanja ili `eljene budu}nosti, pa je Valen{tajn u pravu kada ka`e da je pro{lost zato~enik
„Ako je oskudica pam}enja bila problem zapadne Evrope, problem u drugoj polovini kontinenta bio je obrnut. Tu je bilo tako mnogo pam}enja, tako mnogo pro{losti koju ljudi, obi~no kao oru`je, mogu da upotrebe protiv pro{losti nekog drugog… Za isto~ne Evropljane pro{lost nije samo neka ’druga zemlja’, ve} jedan stvarni arhipelag ugro`enih istorijskih teritorija koje moraju biti ~uvane od napada i pretenzija stanovnika susednih ostrva pam}enja... “ (Judt, 2004,172)
9

175

tre}i program

LETO–JESEN 2009.

176

sada{njosti, a ne obrnuto“ (Miller, 2004, 7). Osim {to je etabliran kao novi „socijalni okvir“ kolektivnog pam}enja, ovaj romantizovani nacionalni narativ omogu}avao je efikasnu „eksternalizaciju“ odgovornosti i krivice za sve nevolje komunisti~ke pro{losti: „Elementi takvog nacionalnog ponovnog pisanja istorije o~igledni su {irom centralne i isto~ne Evrope. Po pravilu, u njima se nacije tog regiona prikazuju kao nevine `rtve drugih nacija u nizu herojskih, ali nu`no, tragi~nih (ranije vo|enih) borbi za nacionalnu nezavisnost. Te nacije su ~amile u tami inostrane okupacije sve dok im svetlost oslobo|enja nije povratila njihovo dugo ga`eno dostojanstvo. Jedan rumunski pisac je iskovao termin lakrimogenezis za taj istoriografski `anr“ (Hagen, 1995, 665). Nepotrebno je ovde navoditi primere kojima bih ilustrovao dominantni nacionalni narativ postkomunizma10 – zna~ajnije je ukazati na njegovo funkcionisanje u takozvanoj „politici pam}enja“. Tim pojmom ozna~avamo skup dru{tvenih praksi i normi koje reguli{u kolektivno pam}enje, poput odre|ivanja dr`avnih i nacionalnih praznika, izgradnje spomenika i praksi komemoracija, menjanja naziva ulica i gradova, podsticanja istra`ivanja odre|enih istorijskih tema, izdavanja {kolskih programa i ud`benika, otvaranja arhiva itd. Drugo lice „politike pam}enja“ je „politika identiteta“ – identitetski diskursi po~ivaju na tuma~enju onih sadr`aja „kolektivnog pam}enja“ koje merama dr`avne politike afirmi{emo kao simboli~ki va`ne za neku zajednicu. Stoga, esencijalisti~ka odre|enja (nacionalnog ili u`e-grupnog) „identiteta“, po pravilu bivaju pra}ena supstancijalisti~ki definisanom, pa stoga restriktivnom i strogom, koncepcijom „politike pam}enja“. Pojednostavljeno, ako smo uvereni da znamo „pravu su{tinu“ neke „Mi-grupe“ i posedujemo politi~ku mo}, onda na osnovu tog znanja opravdavamo sopstvenu politiku pam}enja pozivaju}i se na neophodnost afirmacije, u~vr{}ivanja i za{tite njenog „identiteta“. Nasuprot tome, konstruktivisti~ko shvatanje identiteta kao promenljivog, relacionog i „otvorenog“ koncepta ne isklju~uje „politiku pam}enja“, ali je ~ini predmetom javne debate dru{tva ~iji rezultat nije unapred fiksiran i metafizi~ki izveden iz uvida u samo „bi}e nacije“. Drugim re~ima, demokratske dr`ave „politikom pam}enja“ tako|e reguli{u odnos prema sopstvenoj pro{losti, ali one ne pribegavaju merama nametanja jedino ispravne interpretacije
10 Detaljnije o tome videti u novijim zbornicima radova: Narratives unbound: historical studies in post-communist Eastern Europe (edited by Sorin Antohi, Balázs Trencsényi and Péter Apor), Budapest: CEU Press, 2007; Past in the making: historical revisionism in Central Europe after 1989, (edited by Michal Kopecek), Budapest: CEU Press, 2008; A laboratory of transnational history: Ukraine and recent Ukrainian historiography, (edited by Georgiy Kasianov and Philipp Ther), Budapest: Central European University Press, 2009.

O JAVNOSTI I PAM]ENJU

istorijskih doga|aja11, niti direktnoj intervenciji politi~kih elita u sferu istoriografskih rasprava. Upravo da bi se napravila razlika izme|u ovih razli~itih praksi „politika pam}enja“ poslednjih godina uveden je termin „istorijska politika“ kojim se ozna~ava direktna instrumentalizacija istorije radi osvajanja ili odr`anja vlasti politi~kih partija i novih elita u postkomunisti~kim dr`avama.12 Variraju}i staru Renanovu ideju o konstitutivnoj funkciji zaboravljanja u stvaranju nacionalne svesti i jedinstva13, ma|arski istori~ar I{tvan Rev (István Rév) isti~e: „Istorijska naracija nikada nije plod samo se}anja – zaboravljanje i isklju~ivanje elemenata koji ne mogu da se uklope u novu istoriju isto su tako deo njene rekonstrukcije koliko i se}anje“ (cit. prema: Esbenshade, 1995, 86). [ta se de{ava sa individualnim i grupnim se}anjima koja se „ne uklapaju“ u novi, postkomunisti~ki narativ? Za generacije ~ije je pam}enje oblikovano u drugim socijalnim okvirima, se}anje je poput te{kog tereta koji bi bilo najlak{e zbaciti s le|a. Ali, izbor „amnezije“ kao radikalne strategije „brisanja se}anja“ li{ava ih sopstvene pro{losti, pa „rad na pam}enju“ biva usmeren ka reinterpretaciji istorije kojom se stara se}anja sme{taju u novi okvir (reframing) „kolektivnog pam}enja“. Selektivnost pam}enja olak{ava redefinisanje li~nih i grupnih identiteta, uspostavljanje novih linija kontinuiteta i u~vr{}ivanje uverenja „da je oduvek bilo tako kako sada izgleda da je bilo“. Sada{njost odre|uje pro{lost, a usvajanje novog jezika kojim se izra`avaju se}anja daje im ~vrstinu i uverljivost. Ipak, pojava nostalgije za „starim dobrim vremenima“ ukazuje na `al za dobom u kome su li~ne biografije bez napora formulisane „jezikom epohe“. Ose}anje nostalgije prema tom dobu `ivi i u pam}enju njegovih kriti~ara, onih koji su sebe odre|ivali opozicijom prema komunisti~kom re`imu – nestankom predmeta kritike i sami su se na{li u „praznini“ sada{njosti. Prkosni otpor pak nalazimo kod pripadnika starijih generacija koji, po11 Problem zakonske zabrane negiranja Holokausta ostavljam po strani kao zasebnu temu koja zaslu`uje detaljnije razmatranje. 12 „Istorijska politika“ (Geschichtspolitik), za razliku od „politike pam}enja“ (Erinnerungspolitik), ozna~ava direktno kori{}enje simboli~kim resursima pro{losti radi politi~ke borbe – npr. zakonsko normiranje interpretacije istorijskih doga|aja (glad u Ukrajini kao „genocid“; pobeda SSSR u Drugom svetskom ratu – Rusija), osnivanje Instituta nacionalnog pam}enja koji kontroli{e partija na vlasti (Poljska), zloupotreba Dr`avnih arhiva u politi~koj borbi itd. O „istorijskoj politici“ videti tematske brojeve ~asopisa Pro et Contra, Moskva, 13 (3–4), 2009; Ab Imperio, 2009 (3). 13 U slavnom predavanju iz 1882. godine Renan nagla{ava da su „zaborav i... istorijska gre{ka, bitni faktori u stvaranju nacije“, te zaklju~uje kako je „su{tina nacije da pojedinci imaju mnogo toga zajedni~kog, ali tako|e i da zaborave mnoge stvari“ (Renan, 1996, 50; 51).

177

tre}i program

LETO–JESEN 2009.

178

put jednog pisca autobiografskog svedo~anstva iz Staljinovog doba, u intervjuu Helbeku, izjavljuje: „Kategori~ki odbijam klevetni~ku tvrdnju kako je na{a generacija svoj `ivot navodno `ivela uzalud“ (Hellbeck, 2001, 359). Ironijom sudbine, poput ruskog dr`avnika iz doba Katarine Velike, autor ovog stava prezivao se Potemkin. Ovaj in`enjer i u~esnik sovjetske industrijalizacije nije se mogao pomiriti s mi{lju da je ~itav njegov `ivot bio samo jedno „Potemkinovo selo“ – propagandisti~ko-ideolo{ka kulisa koja se raspala pod naletom dru{tvenih promena i otkrila pusto{ surove stvarnosti koju je decenijama skrivala. Poput fragmenata razbijenog ogledala, njegove uspomene odra`avale su sliku pro{losti koja je nekada bila fiksirana u ~vrstom ramu komunisti~kog narativa o borbi, socijalisti~koj izgradnji i dru{tvenom napretku. Slom tog „rama“ doveo je u pitanje smisao njegove li~ne istorije i zna~enje se}anja na nju, pa je njegovo gr~evito dr`anje za nekada{nji „socijalni okvir pam}enja“ psiholo{ki sasvim razumljivo. U tome su mu mogli pomo}i materijalni ostaci pro{le epohe koji su mu kao svojevrsni „spomenici“ sovjetske industrijalizacije („mesta pam}enja“) svedo~ili da „nije `iveo uzalud“.14 Ali {iri kontekst „sveta `ivota“ ovog sovjetskog in`enjera – onaj koji obuhvata dominantni jezik, memorijalne komplekse, dr`avne praznike, kolektivne rituale, nazive gradova i ulica, `ivotnu svakodnevicu – izmenjen je gotovo do neprepoznavanja. U „postkomunisti~kom stanju“ upravo ova svest o socijalnoj uslovljenosti pro`ivljenog individualnog iskustva „epohe socijalizma“ predstavlja problem u reprodukciji se}anja na pro{lost: da li je na{ li~ni Amarcord poput luka koji, kada odstranimo sve njegove slojeve, ostaje prazan u svom jezgru? Mo`da nas upravo strah od ove praznine podsti~e na uverenje da su na{e uspomene ipak sa~uvane u nekoj intimnoj, li~noj „kapsuli“ koja je za{ti}ena od uticaja socijalne konstrukcije pro{losti? Stoga, nalaze}i se na „ni~ijoj zemlji“, izme|u istorije i pam}enja, neizvesnu budu}nost mo`emo menjati za pro{lost bogatu zna~enjima.
Videti razlikovanje koje, koriste}i kompjutersku terminologiju, Aleksandar Etkind pravi izme|u „mekog“ i „tvrdog“ pam}enja (hardware and software): „Tvrdo pam}enje ~uva se u materijalnom supstratu koji du`e traje – pre svega, u spomenicima i drugim trajnijim memorijalima; drugo ima tekstualni karakter i `ivi u teku}em javnom diskursu... Ova dva oblika istorijskog pam}enja me|usobno se dopunjuju i neophodni su jedan dugom kao hard disk i virtualna memorija u radu kompjutera... Da bi se aktuelizovali u svesti savremenika sadr`aji ’tvrdog se}anja’ – poput spomenika – zahtevaju interpretaciju koja se odvija u sada{njosti. S druge strane, da bi se sa~uvali u budu}im generacijama, sadr`aji ’mekog pam}enja’ – dru{tveno mnjenje, istorijske debate, knji`evne fikcije – zahtevaju fiksaciju u nekom supstratu. Klju~ni zna~aj nemaju ovi odvojeni oblici pam}enja ve} upravo prelazi jednih od drugih, njihova me|usobna zamenljivost i relativna prozirnost“ (Etkind, 2004: 38).
14

O JAVNOSTI I PAM]ENJU

Summary Intended as a contribution to the discussion on the relation between history and memory, the paper tackles the status of the past in the recollections of individuals living in present-day post-communism. The author starts from the premise that the socialist politics of memory relied on a master narrative which provided a firm „social frame“ for constructing and articulating autobiographical narratives. Once this master narrative was gone, the past became more uncertain than the future, while collective and individual memories had to be reconstructed. Dubbing this situation the „postcommunist condition“, the author discusses the process of the „nationalization of the past“ as a key feature of the new „politics of memory” – a set of practices and norms regulating collective memory. Since it is usually based on an essentialist understanding of collective identity, the postcommunist politics of memory is in its rigidity comparable to the one from the communist period. People belonging to the generations socialized in the previous system are facing the task of redefining and reconstructing their own past in order to harmonize „communicative memory” with the (newly established) „cultural memory”. In the concluding section of the paper different strategies for fulfilling this task are outlined – from „amnesia“ to „nostalgia“. Key words: history, collective memory, politics of memory, post-communism, identity

Milan Suboti}: Individual recollections and the politics of collective memory in the postcommunist condition

179

Assmann, Jan (1995), „Collective Memory and Cultural Identity“, New German Critique, 65: 125–133. Brossat, Alain (Ed.) (1990), A l’Est, la mémoire retrouvée. Paris: La Découverte. \eri}, Gordana (ur) (2009), Pam}enje i nostalgija. Neki prostori, oblici, lica i nali~ja. Beograd: IFDT, IP Filip Vi{nji}. Etkind, Alexander /Ætkind, Alehandr / (2004), Vremð sravnivatú kamni. Postrevol÷cionnð kulútura politi~eskoñ skorbi v postsovetskoñ skorbi v postsovetskoñ Rossii, Ab Imperio, 2: 33–76. Esbenshade, Richard (1989), „Remembering to Forget: Memory, History, National Identity in Postwar East-Central Europe“, Representations, 49: 72–96. Hagen, Mark von (1995), „Does Ukraine Have a History?“ Slavic Review, 54 (3): 658–673. Halbwachs, Maurice (1980), The collective memory, New York: Harper & Row Colophon Books. Hellbeck, Jochen (2001), “Working, Struggling, Becoming: Stalin-Era Autobiographical Texts“, Russian Review 60: 340–359. Hellbeck, Jochen (2006), Revolution on my Mind: Writing a Diary under Stalin, Cambridge: Harvard University Press. Judt, Tony (2004), „The past is another country: myth and memory in post-war Europe“, Memory and Power in Post-War Europe (ed. Jan-Werner Müller), Cambridge: Cambridge University Press, pp. 157–183

Literatura

tre}i program

LETO–JESEN 2009.

180

Kappeler, Andreas (2003), „The Russian Empire and Its Nationalities in Post-Soviet Historiographies“, The Construction and Deconstruction of National Histories in Slavic Eurasia, (Hayashi, Tadayuki. ed.), Sapporo: The Slavic Research Center of Hokkaido University, pp. 35–51. Langenohl, Andreas / Langenoú, Andreas/ (2004), „Obåestvennað pamðtú posle smenù stroð: shodstva i razli~ið me`du praktikami pamðti v postkommunisti~eskih i postkolonialùh stranah“ (prevod s nemeckogo), Ab Imperio, 1 (internet dokument: abimperio.net). Liotar, @an-Fransoa (1988), Postmoderno stanje, Novi Sad: Bratstvo-jedinstvo (prev. s francuskog Frida Filipovi}). Miller, Alexei (2004), „Russia, Eastern Europe, Central Europe in the Framework of European History“, Beyond the Nation: Writing European History Today, Schenk, Frithjof Benjamin (ed.), Bielefeld, St. Petersburg: ZDES Working Papers No. 1, pp. 7–14. Nora, Pierre (1989), „Between Memory and History. Les Lieux du Mémoire“, Representations, (26): 7–24. Paperno, Irina (2002), „Personal Accounts of the Soviet Experience“, Kritika, 3(4): 577–610. Renan, Ernest (1996), „What is a Nation?“ reprint u: Nationalism in Europe 1815 to the Present. A Reader, Woolf, S. (ed.) London: Routledge, pp. 48–61. Suboti}, Milan (ur.) (2009), „Budu}nost sovjetske pro{losti“, Tre}i program Radio Beograda, (141–142): 9–174. Suny, Ronald Gregor (1993), The Revenge of the Past. Nationalism, Revolution, and the Collapse of the Soviet Union, Stanford:. Stanford University Press. Wemheuer, Felix (2009), „Regime Changes of Memory. Creating the Official History of the Ukrainian and Chinese Famines under State Socialism and after the Cold War“, Kritika, (1): 31–59.

Tre}i program Radio Beograda Br. 143–144, III–IV/2009

O JAVNOSTI I PAM]ENJU

UDK: 316.728:316.75(497.11)"1999" ; 355.469.2(497.11)"1999"]:316.728:159

181

O PROBLEMU DOSTUPNOSTI „PRIVATNIH“ SE]ANJA, NA PRIMERU BOMBARDOVANJA SRBIJE 1999. GODINE

IVANA SPASI]

(Povodom zbornika radova Pam}enje i nostalgija)1

U ovom ~lanku, jedan tekst objavljen u zborniku Pam}enje i nostalgija iskori{}en je kao povod da se iznova tematizuju se}anja na bombardovanje Srbije 1999. godine. Ona se, s jedne strane, posmatraju kao mogu}i, a dosad uglavnom zanemarivani, predmet prou~avanja doma}e dru{tvene nauke a, s druge, kao empirijska prizma za ponovno sagledavanje odnosa izme|u „privatnih“ i „javnih“ se}anja kao teorijskog i metodolo{kog problema. Ukazuje se na neodr`ivost ove distinkcije u njenom apsolutizovanom i romanti~nom vidu. Istovremeno, na osnovu pore|enja nalaza iznetih u citiranom tekstu i nalaza kvalitativnog istra`ivanja „Politika i svakodnevni `ivot“, ukazuje se na neophodnost uva`avanja nesvodljivosti „vernakularnog“ pam}enja, jer se u protivnom gubi iz vida kriti~ka refleksija koja je ~esto prisutna na ovom nivou memorije, a koja mo`e biti i politi~ki zna~ajna. Klju~ne re~i: bombardovanje Srbije 1999, kolektivno se}anje, privatno se}anje, trauma, naracija, refleksija.

Me|u prilozima veoma dobrom zborniku Pam}enje i nostalgija, koji je priredila Gordana \eri}, nalazi se i tekst Kristine Rac „Trauma ili zabava? Se}anje na bombardovanje u diskursu ’Simpoziona’“ (Rácz 2009). Rac pi{e o grupi mla|ih ljudi, knji`evnih stvaralaca i humanisti~kih intelektualaca, okupljenih oko ~asopisa Simpozion koji na ma|arskom jeziku izlazi u Novom Sadu. Tema teksta jeste njihov do`ivljaj bombardovanja Srbije 1999, kojem se pristupa kroz analizu e-mail poruka razmeRad je prvobitno saop{ten na skupu O javnosti i pam}enju. Politike pam}enja u Srbiji: 1989–2009, IFDT, Beograd, 17. 12. 2009, i predstavlja rezultat rada na projektu br. 149029 koji finansira Ministarstvo za nauku i tehnolo{ki razvoj Republike Srbije.
1

tre}i program

LETO–JESEN 2009.

182

njivanih tokom samog doga|aja, i intervjua s nekima od u~esnika vo|enim deset godina kasnije. Ovaj zanimljivo postavljen ~lanak naprosto poziva na dijalog, te }u u onome {to sledi izneti neke svoje reakcije, misli i dileme na koje me je on inspirisao. Pri tom }e mi namera vi{e biti da uka`em na pravce daljeg razmi{ljanja koje on otvara nego da ponudim zaokru`ene odgovore. Posmatrana grupa ljudi – koju autorka poima kao „zajednicu se}anja“ – jeste, u izvesnom smislu, dvostruko manjinska: kao pripadnici ma|arske nacionalnosti, oni su manjina u odnosu na etni~ku ve}inu u Srbiji, a zahvaljuju}i svojoj liberalnoj ideolo{koj orijentaciji, oni su suprotstavljeni konzervativnom politi~kom vo|stvu sopstvene nacionalne zajednice. Obe ove karakteristike Kristina Rac smatra relevantnima za njihovo iskustvo doga|aja o kojem je re~, doga|aja koji je – hteli mi to ili ne – u svojim uzrocima, toku i posledicama bio duboko pro`et „nacionalnim“ problemom. Kao etni~ka manjina, oni se nisu ose}ali direktno upletenima u me|unacionalni sukob (kosovski rat) koji je bio neposredan povod bombardovanju. S druge strane, kao „manjina u manjini“, ovi ljudi, mo`emo pretpostaviti, nisu bili skloni da se oslanjaju na gotova obja{njenja i sudove o razvoju doga|aja, koje su ispostavljali njihovi etni~ki lideri. Stoga se za njih mo`e re}i da su, uz viktimizaciju i traumatizaciju koja je va`ila za sve pogo|ene gra|ane Srbije, bili dodatno „prepu{teni sami sebi“ u simboli~kom i emotivnom pogledu. Polazi{te za analizu Kristine Rac jeste da ova specifi~na pozicija uslovljava kod tih ljudi osoben do`ivljaj bombardovanja: sme{teni „izme|u osu|ivanja i podr{ke vazdu{nih napada“, oni su bili predodre|eni da budu „zastupnici neke tre}e, nejasne, ~esto nelogi~ne i kontradiktorne perspektive“ (str. 223). Ovu tezu }u i ja uzeti kao polaznu ta~ku, na~elno se sagla{avaju}i sa njome, ali i osporavaju}i njena samopostavljena ograni~enja. Ono pak {to Rac pi{e u nastavku iste re~enice – „... koja Šperspektiva¹ pak svojim diskursom uveliko doprinosi shvatanju kompleksnosti situacije i nijansama njenih tuma~enja“ (ibid.) – sasvim je neosporno. Ovako formulisana tema – koja je, ina~e, u tekstu obra|ena analiti~ki skrupulozno, te teorijski i politi~ki senzitivno – podse}a, najpre, na jednu neobi~nu ~injenicu: bombardovanje 1999. retko je bilo predmet dru{tvenonau~nih prou~avanja ne samo doma}ih nau~nika ve} i stranih istra`iva~a koji rade na na{em terenu, a koji su, ina~e, tokom poslednje dve decenije, ~esto bili prvi koji su nama samima ukazivali na zna~aj i plodotvornost tema koje su nam bile suvi{e blizu da bismo ih valjano uo~ili. Ne mislim ovde na politi~ke ocene tog doga|aja – njegovih povoda, opravdanosti, posledica i sli~no, davane „odozgo“ i uvek u sklopu nekih zainteresovanih ideolo{kih ili prakti~nopoliti~kih agendi; niti na uop{tene i ritualne lamentozne reference na njih u konzervativnim i nacionalisti~kim parapoliti~kim diskursima. Mislim na detaljno,

kolektivnog) u sferi pam}enja i komemoracije predstavlja jednu od krupnih tema u brzo rastu}em polju studija o „kulturi se}anja“ (Kulji} 2006). skora{njem – tek je deset godina od njega proteklo. U intervjuima je. Kada te karakteristike ovde navodim. tema bombardovanja obra|uje se u delu: Spasi} 2003: 133–139). dakle nepune dve godine posle doga|aja. predvo|ena jedinom supersilom. shva}eno kao raslojena i heterogena. individualnom nivou bilo znatno {ire. to je doga|aj koji po svojoj politi~koj logici „ispada“ iz standardnih okvira: njegov scenario pre pripada tzv./ 2003. tek delimi~no integrisana zajednica pojedinaca i grupa. a odvija se u {irem kontekstu isto~noevropske postsocijalisti~ke tranzicije. raznolikije. pa i racionalnije no {to se to vidi ako se taj nivo zanemari u korist nivoa javne interpretacije. izme|u ostalog. budu}i da je Milo{evi}ev re`im. Dva su osnovna razloga zbog kojih to mo`e biti va`no. ravni – ve} kao okvir koji je predodre|ivao i sam subjektivni do`ivljaj pogo|enih aktera i kulturna kodiranja pomo}u kojih se zbivanjima poku{avao dati smisao. re~ je o (potencijalno) traumati~nom iskustvu. Jedan je vi{e teorijski: bombardovanje Srbije 1999. ~esto postuliran jaz izme|u „privatnog“ i „javnog“ nivoa se}anja. napada malu. ili zao{trava. i po~etkom 2002. i dobrim delom uz njegovu pomo}. Dalje. Drugi razlog iz kojeg bi podrobnije bavljenje bombardovanjem Srbije 1999. pokretano i pitanje bombardovanja 1999.O JAVNOSTI I PAM]ENJU sistematsko. podrobno ispitivanje. Ovo je pogotovo zanimljivo s obzirom na onda{nji politi~ki kontekst. koje otvara. koje je vremenski zaokru`eno. zasnovanog na intervjuima sa tri stotine obi~nih ljudi u Srbiji (Golubovi}. do`ivljaja bombardovanja – na~ina na koji je srpsko dru{tvo. naime. Nadalje. Odnos „privatnog“ (li~nog. s kakvim je tragovima iz njega iza{lo. individualnog) i „javnog“ (zvani~nog. i kakva se}anja je o njemu ponelo u post-milo{evi}evsku budu}nost. Ovde je re~ o jednom dramati~nom iskustvu. bilo pogo|eno tim doga|ajem. osnove da se veruje kako je njegovo do`ivljavanje na „privatnom“. pravnoj itd. pod izgovorom spre~avanja kr{enja ljudskih prava). dakle svedoci su jo{ tu i se}anja su sve`a. nedogmatskije. ne posmatram ih kao bitne na uobi~ajeni na~in – u me|unarodnopoliti~koj. vojno i ekonomski inferiornu zemlju s autoritarnim vo|stvom. vazda lak{e dostupnog i „glasnijeg“. nazovimo ga tako. neuobi~ajeno je pogodan iskustveni slu~aj za prou~avanje. „Tre}em svetu“ (najmo}nija vojna ma{inerija sveta. a vo|eni su krajem 2001. kako ga je do`ivelo. Spasi} i Pavi}evi} /ur. problema „privatnih“ se}anja. dr`avnog. godine bilo zna~ajno jeste empirijski i politi~ki: postoje. ponovo. po~eo sna`no da ste`e svoj obru~ nadzora i terora nad srpskim dru{tvom. izbliza i s pa`njom prema detalju. O tome govore neki od nalaza istra`ivanja Politika i svakodnevni `ivot. upravo u vreme tog doga|aja. 183 .

od egzistencijalno-telesnog nivoa ugro`enosti. kroz usta onda{njeg re`ima. poput vlasti ili crkve. ali za mnoge nije. Zanimljivo je {to je. S obzirom na povod za samo bombardovanje – rat na Kosovu i za Kosovo. Najmanje su tome bile podlo`ne naracije na onom li~nom. Na jednoj strani. kazuju. Ili bar – da anticipiram ne{to {to }u kasnije tvrditi – odabrali su da na taj na~in o tome pri~aju.tre}i program LETO–JESEN 2009. do`ivljajnom planu. umesto da se trauma direktno „izlije“ u njihove politi~ke stavove. Ovo poslednje se najneposrednije odnosi na najavljeni „politi~ki“ zna~aj li~nih se}anja na bombardovanje: u njihovoj raznolikosti. prvo pada u o~i velika raznolikost subjektivnih do`ivljaja o kojima sagovornici izve{tavaju: za neke je tih jedanaest nedelja vazdu{ne opasnosti bilo krajnje traumati~no. te`io da uspostavi sopstvena pravila i nije se uvek saobra`avao ostalima. pobede. uo~ljiva je i slojevitost kazivanja: u mnogim slu~ajevima naporedo postoji vi{e registara diskursa o istoj temi. Nadalje. Kada je re~ o politi~kim komentarima. u pri~ama ispitanika ta vi{estrukost diskursivnih tokova opstajala kao paralelizam me|usobno bezmalo nezavisnih registara. nivo politi~kog suda i procene budu}ih posledica doga|aja u neuporedivo je manjoj meri pokazivao dejstvo afekata. da tako ka`em. ~ini se. uglavnom li{en strasti i sentimentalnosti – {to iznena|uje. gra|ani Srbije su. iznena|uju}e retko kori{}eni. uspevali da . kako i zbog ~ega dogodilo. izvestan pozitivan politi~ki potencijal. nekolonizovanosti odozgo nametanim matricama sadr`avao se. 184 U tim kazivanjima. ne{to dobro o gra|anima Srbije: upravo u trenutku doticanja dna. ali i smislu `ivota. brige i straha. te kako oni treba da se u vezi sa tim ose}aju. u velikom broju. boje}i mr`njom i gnevom njihov odnos prema zapadnim vinovnicima. oni su bili u stanju da svoju najdirektniju traumu racionalizuju i. nudio gotovu ~itavu pri~u o tome {ta se. Dok je subjektivno-do`ivljajni nivo ~esto bio. od kojih je svaki. ali i uop{tenije va`i da su gotove formule. bar u trenutku u kojem su intervjui ra|eni. nedugo posle samog iskustva. preko prvih uop{tavanja i {irih ocena. slojevitosti. umesto da se prepuste zagrljaju okamenjenog kolektiva koji je. donekle. mo`da. kao {to se mo`e o~ekivati. Na drugoj strani. Takva se}anja i takav na~in govora o jednom te{kom iskustvu. emotivno obojen. ljudi su radije birali neizvesnost i preispitivanja vlastitih do`ivljaja. duhovnosti i kosmi~koj pravdi. u nadiru jedne mu~ne i iscrpljuju}e decenije. njihov ton je bio prevashodno racionalan. za „svetu srpsku zemlju“ ~ija se etni~ka ve}ina sada borila za nezavisnost od Srbije – posebno je upe~atljivo koliko su malo naracije o bombardovanju me|u ispitanicima bile pod uticajem nacionalno-mitolo{kih obrazaca. s obzirom na to da je re~ o ozbiljnoj viktimizaciji. jezi~ki obrti i fraze u~estali u medijskom diskursu i u nastupima autoritativnih aktera. do apstraktne refleksije o me|unarodnoj i doma}oj politici. od koje nije proteklo mnogo vremena.

postuliranje jedne sumnjive „autenti~nosti“ ~ije se poreklo ne ispituje. jedno od va`nih i nedovoljno tematizovanih pitanja razvoja politi~ke kulture Srbije posle 2000. u ovom slu~aju. posebno kako se ona koristi u velikom delu literature „usmene istorije“ (Green 2004). Na ovom mestu mo`emo se vratiti problemu nazna~enom u naslovu ovoga rada. ako mogu tako re}i. mi koji smo bombardovanje neposredno iskusili.). U literaturi o kolektivnom se}anju nije retka kritika ove podele. – podela na „privatna“ (li~na/individualna/vernakularna) i „zvani~na“ (javna/kolektivna/nacionalna/dr`avna) jednostavno se podrazumeva. poku{a}u da se u daljem izlaganju. godine. emotivno-li~ni i drugi. ve{ta~ko presecanje unutra{nje veze izme|u kulturnih (dakle. u ovom momentu `elim da tu podelu potkopam. najpre. Ovde. No. precenjivanje njegove/njene sposobnosti odupiranja nametnutim obrascima. politi~kim stanovi{tem subjekta – koji. njen uobi~ajeni balast jeste romantizacija subjekta se}anja („obi~nog ~oveka“). S. kao manje-vi{e jasna i neproblemati~na. Pogledajmo prvo do`ivljaj: da li se mo`e govoriti o potpunoj nederminisanosti pojedina~nih iskustava spolja{njim okvirima? Nije li. da li je uop{te mogu}e se}ati se bez osvete ili drugih nastojanja za obe{te}enjem?“. mogu se na}i kod Todora Kulji}a: „Pitanje je. podvukla I.2 Kao da su posredi bila dva razli~ita. Jer. zapravo. Kada se stvari postave onako kako sam to dosad ~inila – govore}i o li~nim se}anjima obi~nih ljudi koja se tvrdoglavo odupiru kolonizaciji i sl. ~ini se. u meri u kojoj ih je bilo (a bilo ih je). kako bi to strukturalisti rekli. postavim pitanje njene odr`ivosti. a va`an doprinos ostvarenju te mogu}nosti vidi u tome da „treba skrenuti pa`nju na vi{edimenzionalnost li~nog i grupnog pam}enja i se}anja“ (Kulji} 2006: 5–6. kolektivnih) simboli~kih kodova i njihove individualne i mikrosocijalne realizacije. privatni do`ivljaj. dr`e podalje od sopstvenih politi~kih zaklju~aka i vizija budu}nosti Srbije.. ima smisla jedino u okvirima jedne konkretne zajednice i njenog politi~kog trenutka? Nije li prili~no o~igledno da ni taj li~ni do`ivljaj ne mo`e biti politi~ki nevin? Ako se. Po{to sam uverena da je na{ slu~aj. relativno nezavisna koloseka – jedan.. Koliko je ta razdvojenost koloseka o~uvana u me|uvremenu predstavlja. Paralelna razmatranja.O JAVNOSTI I PAM]ENJU ta ose}anja. govorimo o dva nivoa pojave. On ipak ne `eli da isklju~i „mogu}nost nekonfliktnog kriti~kog se}anja“. kre}em u oba smera: i u~vr{}uju}i i osporavaju}i polaznu poziciju. li~ni do`ivljaj bombardovanja bio „naddeterminisan“. problemu „privatnih“ se}anja. recimo. opet. realisti~no-politi~ki. 2 185 . Imamo. mada u uop{tenom teorijskom kontekstu i bez reference na konkretni slu~aj. se}anja na bombardovanje Srbije 1999. a potom privatno se}anje na taj do`ivljaj. veoma podesan da se ovo slo`eno klupko pitanja iznova razmotri usredsre|ivanjem na jednu prepoznatljivu empirijsku ta~ku.

Na slede}em nivou. odmeravanja i pripovedanja“ (Alexander 2004a: 202). ta veza nije bila ni prosta ni neposredovana. 2004a: 201). nije na delu tek transparentna „razmena informacija“ ve} slojevita „Postoji interpretativna re{etka koja posreduje sve ’~injenice’ o traumi. kulturni status. makar i u vanrednim okolnostima. kroz koji kanal se ona mogu u~initi intersubjektivno dostupnima. ali to ne zna~i da je nije bilo. na primer. javni govor o doga|aju. izme|u subjekta i njegovog pretpostavljenog izvornog do`ivljaja? Ne pru`aju li javni narativi. u emocionalnom. te odnos izme|u `rtve i {ire publike. ~esto i obesmi{ljenosti.3 Preko praksi „kodiranja. Koliko dugo se posle iskustva jo{ mo`e zate}i „autenti~no“ privatno se}anje? Ne ume}e li se. koja je „izvornom“ do`ivljaju. pod pretpostavkom da postoje? Koji medijum se mo`e uzeti kao adekvatan za njihovo iskazivanje. a odavno znamo da. 186 vratimo u se}anju na taj period i poku{amo da rekonstrui{emo vlastiti do`ivljaj i emocije. naro~ito ako su {iroko prihva}eni. 3 .tre}i program LETO–JESEN 2009. premda mo`da postoje. odnos izme|u se}anja i kolektivnog identiteta – naime. ili da je zanemariva. u njegovoj konfuznoj traumati~nosti. ali i u op{tim geopoliti~kim mre`ama. onu neophodnu strukturiranost i ~vrstinu. tvrdi da su „privatni“ do`ivljaji i se}anja. koji se ispreda u me|uvremenu. sa celokupnim srpskim udelom u njima. karakter `rtve i po~ionica. ratu na Kosovu ali i prethodnim ratovima u biv{oj Jugoslaviji. javlja se temeljno metodolo{ko pitanje: kako dopreti do njih. dakle pristupa~nima istra`iva~u. ona je simboli~ki strukturisana i sociolo{ki determinisana“ (Alexander. krajnje nezanimljivi u sociolo{kom i istoriografskom pogledu: ono {to je bitno jeste kulturna trauma – ishod slo`enog i u potpunosti dru{tvenog „traumatskog procesa“ kojim se polazno iskustvo (koje ~ak ne mora ni biti realno u standardnom smislu) konstrui{e kao traumati~no i zna~ajno za kolektiv. teorija kulturne traume (Alexander et al. odre|uje se priroda nanete povrede. Kod oba nazna~ena nivoa. Ta re{etka ima nadindividualni. ko bi od nas mogao da tvrdi da ti do`ivljaji i emocije nisu imali veze s onim {ta smo mislili o Milo{evi}evom re`imu. i „do`ivljaja“ i „se}anja“. ostaje to {to jeste – komunikacija. te politici Zapada prema Balkanu uop{te i „nama“ posebno i tako dalje i tako dalje? Svakako. uz o~uvanje „autenti~nosti“ – drugim re~ima. na odlu~uju}i na~in. a da se ne izgubi izvornost? Da li su. kada je o komunikaciji re~. mestu Srba me|u susednim narodima. Tu se problemi uslo`avaju. nedostajala? Tako jedan od novijih teorijskih pristupa koji tematizuju se}anja – preciznije. govorimo o (ne)postojanju privatnih se}anja. kada je u pitanju do`ivljaj? Contra tome mo`e se primetiti da e-mail komunikacija. e-mail poruke takav izvor. kognitivnom i moralnom smislu. 2004).

makar bile i „o“ istim stvarima. Tuma~e}i ovaj iznena|uju}i nalaz..“ (Rácz 2009: 223). On/ona tako|e. „od svojih prijatelja i poznanika ~ula sam prise}anja na velike `urke koje sam na svoju nesre}u propustila“. kao nosioca odre|ene dru{tvene uloge. Pri~e o tom vremenu svodile su se „na prepri~avanje vremena zabava. lakih droga. odnosno „usmeni i pismeni narativi o pre`ivljavanju bombardovanja kroz diskurs zabave. re~ je ne samo o preobra`aju nego i o potiskivanju. predstavljanja „zvani~nih“ dru{tvenih instanci itd. simpozionovci „tvrde da situaciju ne smatraju traumati~nom i da su se dobro zabavljali s prole}a 1999“ (str. to va`i mo`da i vi{e. o kojoj se ne `eli govoriti da se ne bi sa njome suo~ilo: „Sve ove narativne {eme jesu zamena za nepostoje}i diskurs o traumi. 225). Najpre. 245. [tavi{e. kurziv I. prikazuje se na odre|eni na~in i projektuje odre|eni lik – bilo u pravcu saobra`avanja onome {to se zami{lja da je dru{tveno po`eljno. igra odre|enu ulogu. dru`enja. eventualno suprotstavljeno vi|enje u odnosu na neko postulirano ve}insko. {to je specifi~an dru{tveni odnos za koji se nikako ne mo`e re}i da omogu}ava proziran. strahu i opasnosti“ (str. 233). hegemono se}anje na isti doga|aj. se}anjima na bombardovanje 1999. Vratimo se tekstu Kristine Rac.. (Jasno je. sledstveno tome. na primer. Trauma nije prihva}ena ni deset godina kasnije: i danas. upitani o tome u intervjuima koje je sa njima vodila Kristina Rac. da se ne pi{u iste poruke razli~itim primaocima. izlazaka u kafane.O JAVNOSTI I PAM]ENJU interaktivna izvedba samopredstavljanja i tuma~enja predstavljanja. Da podsetim. alternativno. ulan~avanje govornih ~inova i njihovih performativnih efekata. 246.) Dve su stvari ovde zanimljive: pretpostavljeni manjinski status ovakvih se}anja i problem „traume“. jer je tu uvek re~ o interakciji izme|u ispitanika-subjekta se}anja i istra`iva~a. „dominantno“ se}anje Rac u svojoj analizi ne na~inje – ono je prisutno tek kao neka vrsta pretposta- 187 . superiornosti. manje ili vi{e svesno. koji su kandidati za adekvatan izvor kada je re~ o se}anjima. brisanju traume. u tom odnosu naj~e{}e nosi atribute autoriteta. pitanje manjine i ve}ine. Figura istra`iva~a. pijanki. „Umesto pri~a o strahu i traumi koje sam o~ekivala“. kod ~lanova „Simpoziona“ dominira jedan motiv: nezaboravno dru`enje. U njenom prikazu. S.) Za intervjue. njihova se}anja na bombardovanje predstavljaju druga~ije. Kristina Rac polazi od toga da je grupa koju ona prou~ava (dvostruko) manjinska. dru`enja i trivijalne svakodnevne aktivnosti zapravo su transformacija potencijalno traumati~nog doga|aja u prihvatljive obrasce“. te da. pi{e ona.. bilo u pravcu namernog suprotstavljanja. Rac zaklju~uje da je ta vrsta pripovedanja sredstvo prevladavanja traume: „Diskursivni obrasci kao {to su pretvaranje traume u {eme humora i ironije“. {to ne mo`e a da ne uti~e na na~in na koji ispitanik sebe izra`ava tokom te interakcije. neiskrivljen pogled u ispitanikove mentalne sadr`aje. oblik njihove „normalizacije“ (str. To drugo.

da su se dobro zabavljali. 247. bilo alternativno ~emu. na{e razumevanje kolektivnog. zato {to su kolektivna po prirodi. naj~e{}e dr`avne. naime. Autorka. Pred kraj teksta. Iako sam potpuno saglasna s poentama koje Rac ovde izvodi – o fluidnosti granice izme|u zvani~nog i nezvani~nog. nije se ~ak moralo biti ni osve{}eni opozicionar. tako apriorno sumnjivo – uostalom. Opredeljeni opozicionari su se svakako najintenzivnije ose}ali ste{njeni „izme|u ~eki}a i nakovnja“ – ubistvom Slavka ]uruvije. diskurs zabave (bio) zamena za verbalizaciju traume i suo~avanje sa njom? Kada Rac ka`e da ni danas. pripisuju}i je svojim ispitanicima – stanovi{te „izme|u osu|ivanja i podr{ke vazdu{nih napada“ – uop{te nije morala da bude vezana za manjinsku etni~ku pripadnost ve} je obele`avala subjektivni stav ve}ine protivnika Milo{evi}evog re`ima. svi kurzivi I. kako bi ovo istra`ivanje dobilo uporednu perspektivu“ (str. [ta je. te o potrebi uporedne perspektive – upitnim mi se ~ine ona alternativnost i ono kolektivno zapam}ivanje na strani srpske zajednice. zapa`a da „kao bitno iskrsava pitanje odre|enja granice izme|u ’zvani~ne’. ili bar njene intelektualne elite. metafora je poprimila zlokobnu doslovnost – odnosno.tre}i program LETO–JESEN 2009. istina. pre nego nasuprot njemu. ne ka`e izri~ito da su ta dva komemorativna okvira me|usobno suprotstavljeni. ali implicira i jedno i drugo. Naprotiv. i da li se zaista mo`e govoriti o homogenoj „srpskoj“ memoriji bombardovanja?4 Drugo. problem traume. deset godina kasnije. te nije ni ostavila trag koji se o~ekuje? I za{to bi to {to njeni subjekti tvrde. mo`e se uzvratiti pitanjem: za{to se pretpostavlja da je traume bilo? Za{to bi moralo da je bude? Mo`da je na neki na~in preobra`ena jo{ dok se doga|ala. 246). ili dru{tvenog. [tavi{e. iznela bih nekoliko vlastitih hipoteza o do`ivljaju i memoriji bombardovanja. se}anja uvek }e presudno zavisiti i od uvo|enja u igru pitanja: ’~ije se}anje’“ (Zelizer 1995: 235). Po{la bih od toga da ona „tre}a perspektiva“ o kojoj Rac govori na po~etku. bilo tako nemogu}e. 188 vljenog kontrapunkta. Da li je. S. iznevereni od Zapada i prepu{teni rastu}em dr`avnom teroru. granice koja „nikad ne}e biti jednosmislena“ (str.). na primer. srpske zajednice. komemoracije. akteri njene gra|e ne prihvataju traumu. moraju nu`no biti jednoobrazna. a poslednja re~enica ~lanka glasi: „Bilo Šbi¹ va`no ispitivanje do`ivljaja i strategija konstruisanja kolektivnog zapam}ivanja bombardovanja ve}inske. niti da je nacionalno/etni~ko odre|enje za njih presudno. u ovom slu~aju. bilo je dovoljno ne biti Milo{evi}ev odu{eKako ka`e jedna istaknuta autorka na polju studija kolektivnog se}anja: „Ne zna~i da sva dru{tvena se}anja. i alternativnih se}anja“. 4 . jesu li zabava i trauma me|usobno isklju~ive? U najavljenom kriti~kom dijalogu s tekstom Kristine Rac.

vremenu kada me{anje dr`ave nije bilo neophodno za vo|enje pristojnog dru{tvenog `ivota“ (Herzfeld 1997: 109). pa ~ak mo`da ni za bilo kakvo neslaganje s Milo{evi}evom politikom.6 Paradoksalnost je. U intervjuima za „Politiku i svakodnevni `ivot“. zami{lja se vreme pre dr`ave. pa i Hercfeldovom. Taj je motiv dominirao u pomenutim intervjuima vo|enim 2001–2002. nedavno. ispitanici su tako|e najvi{e govorili o `urkama. 5 Rac (2009: 238–239) tako|e uzgred ukazuje na ovu {iru solidarnost – mada ne ispituje njene posledice po svoju argumentaciju – kada ka`e da su. „Postojalo je neko razumevanje me|u ljudima“.O JAVNOSTI I PAM]ENJU vljeni pristalica pa gajiti ozbiljne sumnje u ispravnost politike koju je on u tom trenutku vodio i u zvani~ne teze da je NATO jedini i isklju~ivi krivac za bombe koje su padale na gra|ane Srbije. 6 Strukturalna nostalgija je „kolektivna predstava o jednom rajskom poretku – o jednom vremenu pre vremena – kada uravnote`eno savr{enstvo dru{tvenih odnosa jo{ nije bilo izlo`eno propadanju koje poga|a sve {to je ljudsko. Razlika je mo`da u tome {to Rac prou~ava jednu integrisanu grupu. a isto se ~esto ~uje u neformalnim svakodnevnim razgovorima. „Ljudi su se mnogo manje sva|ali“. u memoriji bombardovanja. govorili su ispitanici. 189 . tr`i{ta i dr`ave (u hercfeldovskoj nostalgiji. kada se povede re~ o periodu bombardovanja. dr`ava je stavljena van snage). nevezan ni za Ma|are niti za liberalnu politi~ku orijentaciju. a u ovom drugom istra`ivanju uzorak je bio mnogo raznolikiji te se ~e{}e govorilo i o jednoj {iroj. kartanju i ispijanju kafe s kom{ijama i poznanicima. isti~em s podozrenjem. ispitanici izve{tavali o smanjivanju me|uetni~ke distance i porastu ose}anja zajedni~ke pripadnosti Ma|ara i Srba u tom periodu opasnosti. ali jo{ vi{e u tome {to se `ali ne za dalekom. pa je kod nje naglasak vi{e na intenzivnom dru`enju me|u prijateljima.. u kontekstu koji je oslobo|en sebi~nosti. paradoksalno. No. dakako. sasvim sli~no kao kod Kristine Rac.. shvatanju „nostalgije“ – nego za ne~im {to je bilo tek tu. kriminala. nasuprot spoljnim strahovanjima da }e bombardovanje pretvoriti vojvo|anske Ma|are u `rtvene jarce. ta~nije izmi{ljenom pro{lo{}u – kao u uobi~ajenom. „Tre}a“ perspektiva je. Nadalje. moja je hipoteza da je „nezaboravno dru`enje“ uop{te naj~e{}i okvir se}anja na bombardovanje. imaginira se neka vrsta spontane dru{tvene integracije – „nevini“ me|uljudski odnosi. na neki na~in pribli`avaju „strukturalnoj nostalgiji“ o kojoj govori Majkl Hercfeld.5 Ponekad kroz ta kazivanja probija takva sentimentalnost i `al za „tim danima“ da se ovi diskursi. bila mo`da i najrasprostranjenija od svih. su{tina metafore glasi: u oba slu~aja. „Nesre}a nas je zbli`ila“. u tome {to se `ali za jednim nesre}nim i tragi~nim razdobljem. difuznoj solidarnosti i iznenadnoj bliskosti koja je u tom periodu uspostavljana i me|u ljudima koji se nisu poznavali.

225). 190 Okvir se}anja „bombardovanje kao zabava“ iznikao je spontano i spontano se odr`ava. te{ko da bi se moglo govoriti o uo~ljivom zaobila`enju i pre}utkivanju traumati~nih aspekata ratne svakodnevice. bio veoma delimi~an. spomenicima i organizovanim komemoracijama. ŠS¹tvara Šse¹ zajednica se}anja ~iji ~lanovi dele na~in na koji se odnose ka traumati~nom do`ivljaju i koja poma`e njegovoj normalizaciji“ (str.. u meri u kojoj je „traume“ bilo.7 U tom smislu. kao i: „Po{to su ovi obrasci zajedni~ki i usvojeni od svih ~lanova zajednice se}anja. ili se pak ono mo`e odr`avati i u {irem. kakvu pronalazi Kristina Rac (up: „. kroz fragmentarnu i sporadi~nu komunikaciju o predmetu se}anja? 8 Nedeljkovi} (2007: 46–51) detaljno analizira mitske formule u zvani~nim prikazima sukoba Srbije sa NATO paktom. Dakle. 245)). oni postaju formativni u stvaranju kolektivnog se}anja i zajedni~kog diskursa“ (str. godina 1999. isklju~ivo satkan od mitolo{kih i martirolo{kih obrazaca tradicije koju je instrumentalizovao. nekoj vrsti samozavaravanja kojim je izbegavano suo~avanje. Taj interpretativni okvir. ose}anju bezna|a i nemo}i. On mo`da jeste – ako je moja hipoteza ta~na – naj~e{}i. druga~iji. „diskurs zabave“ bi se mogao ozna~iti kao vernakularan. No. Ima osnova da se zaklju~i kako su oni bombardovanje 1999. Uspeh je. je do{la na kraju dugog niza r|avih zbivanja. nametao onda{nji re`im. odnosno tezom Kristine Rac da je „diskurs zabave“ slu`io njenom brisanju. difuznom. te{ko da bi se mogao nazvati i „alternativnim“ ili „opozicionim“.. razu|enom dru{tvenom miljeu. ovde mo`emo postaviti jo{ jedno zanimljivo metodolo{ko pitanje: da li je za o~uvanje „komunikativnog se}anja“ neophodna po obimu ograni~ena i interaktivno kohezivna mala grupa – „zajednica se}anja“. ali to ne zna~i da je i dominantan memorijski okvir za poimanje bombardovanja. kao sveprisutnu i skoro obavezuju}u. ali i njihovo krajnje ograni~eno dejstvo na ciljnu populaciju. vidi se da se u njima zapravo dosta govori o opasnosti i strahu. kao naopaka kulminacija jedne naopake decenije. u kojoj je traumâ za gra|ane Srbije bilo na pretek. o utisku „i{~a{enosti“ situacije u kojoj se ljudi nalaze – koji se nipo{to ne konstatuje uvek s veseljem. mada se mo`e pretpostaviti da vremenom slabi. me|utim. Ako se bli`e pogledaju citati iz gra|e koje navodi sama autorka. godine tako i do`ivljavali: 7 Uzgred. nezvani~an. no. ona se ne mo`e svesti samo na izlo`enost bombardovanju.tre}i program LETO–JESEN 2009. Nadalje. koju je. bez institucionalne potpore i bez pomo}i objektivacije u zapisima. . mo`da doista prevladava na nivou onoga {to Jan Asman (Assman 1995) naziva „komunikativno“ ili „svakodnevno se}anje“: se}anje koje se reprodukuje neposrednim i neformalnim interakcijama me|u svojim nosiocima. u smislu kulturne i politi~ke hegemonije.8 Sada se mo`emo jo{ jednom pozabaviti pitanjem „traume“. nastojao je da jednu apsolutizovanu verziju epske „kosovske etike“ direktno prevede u politi~ki jezik. Bio je alternativan – mada najverovatnije ne svesno – jedino zvani~noj interpretaciji doga|aja dok se on odvijao.

oblik neutralisanja traume. „diskurs zabave“ mo`e biti.9 Ne treba zaboraviti da je upravo u to vreme. dobar kandidat za tako ne{to. godine. po svemu. oni tako|e mogu biti oblik omo}avanja subjekata – otpor onih kojima je malo {ta drugo preostalo. ona nas nije slomila. uvi|amo da ona propu{ta mogu}nost. pod odre|enim uslovima. i onoga {to se njima de{avalo tog prole}a 1999. pre`iveli smo. ipak bi se reklo da pretvaranje bombardovanja u kulturnu. gde je malo ko mogao da se ose}a sigurno. ali nam ne poma`e da promi{ljamo kapacitet takvih se}anja da. samoobmanu. da je poreklo traume dru{tveno i kulturno. Teorija dopu{ta (ali ignori{e) postojanje individualnih. identitetsku traumu nije uspelo. me|utim. ponekad i decenijama. jer se uz pomo} njega jasnije sagledava jedna njena manjkavost. povratno uti~u na dru{tveno-kulturne kodove. pobede nad njome. Konkretno: u Ovim nipo{to ne tvrdim da su gra|ani Srbije uo~ili i shvatili politi~ku vezu izme|u Milo{evi}eve politike. traume koja se ugra|uje u same temelje kolektivnog samopoimanja jedne zajednice. godine bilo je. U ukupnoj traumati~nosti prole}a 1999. te{ko je odvojiti spolja{nju pretnju od unutra{nje ugro`enosti. guranje glave u pesak. uporedo s eskalacijom kosovskog rata po~ev od 1998. Ako se ovo ima u vidu.O JAVNOSTI I PAM]ENJU ne kao izdvojeni doga|aj nego kao deo ve}e celine. Humor i ironija ne moraju zna~iti odbacivanje realnosti. progresivno klizio ka otvorenoj diktaturi. za mnoge prili~no podno{ljivog. No. privatnih do`ivljaja. pa i trauma. {to ga. Uz jednu bitnu ogradu: traumatski proces je ne{to {to traje. i fizi~ki i psihi~ki. Napokon. bili smo ja~i od traume. zaista. na{ empirijski slu~aj mo`emo iskoristiti za neku vrstu unutra{nje kritike teorije kulturne traume. da razvije suptilne teorijske instrumente za promi{ljanje odnosa izme|u „privatnog“ i „kolektivnog“ nivoa (traumatskih) se}anja. Naime. Mislim samo na do`ivljaj. mo`da se time `eli re}i: evo. ali ne nu`no u smislu njenog poricanja – tvrdnje da traume nije bilo – nego u smislu prevladavanja. a bilo je i onih koji su poku{avali da sprovedu „traumatski proces“ koji opisuju Aleksander i njegovi koautori. ne ~ini manje vrednim. tako da ne mo`emo biti sigurni kuda }e on u ovom slu~aju odvesti. postaje razumljivije za{to gra|ani Srbije – i „simpozionovci“ i drugi – nemaju potrebu da posebno govore o specifi~noj traumi izlo`enosti NATO projektilima. 9 191 . a na~in na koji se poslednjih meseci u javnosti raspravlja o pristupanju Srbije NATO-u daje razloga da se pomisli kako mo`da i nije bio tako neuspe{an kao {to je doskora izgledalo. re`im iz autoritarizma. po~ev od kasnih osamdesetih pa nadalje. Bombardovanje Srbije 1999. jer je ona posve}ena upravo ispitivanju mehanizama nastanka „zna~ajne“ traume. otvorenu ovakvim polazi{tem. Dok ~ekamo na razre{enje tog pitanja. U ovom kontekstu ponovo postaje zna~ajna ranije pominjana teorija kulturne traume. ako se saglasimo s osnovnom tezom teorije.

a ne i da se svi koji ga se se}aju – se}aju na ovaj na~in. Takvi su akteri zapravo preuzeli „brigu“ o pripovedanju o bombardovanju. 192 slu~aju bombardovanja Srbije 1999. napola skrivenih uspomena koje jesu individualne u smislu da ih njihovi pojedina~ni nosioci do`ivljavaju kao „svoje“. iska`u. uop{te postanu prepoznatljivi entiteti u kolektivnoj zalihi kulturnih zna~enja. tvrdi da su „se}anja na rat.. Re~ je o rastresitom materijalu napola artikulisanih.. mitovima i tropima. intersubjektivnom kulturnom i politi~kom univerzumu. udru`enja i grupa. uz poneku minimalisti~ki obele`enu godi{njicu.. izvesnu studiju o ratnim se}anjima.tre}i program LETO–JESEN 2009. a njihov diskurs o doga|aju uniforman – nacionalan. kao previ{e sociologizovanu. pri pretrazi interneta po relevantnim pojmovima (bombardovanje.10 Posle smene re`ima 2000. odslikavaju i razli~ite potencijalnosti prisutne u zajedni~kom. mi se sa svoje strane pitamo – da li je u slu~aju ovog „rata“ uop{te formirana „matrica ratnog pam}enja“? 12 Danas se. dr`ava je ove nevladine aktere na neki na~in servisirala. zabele`e i. te na dru{tvenim tehnologijama pam}enja. godine nikada. zna~i samo to da zastupnici takvih stanovi{ta najvi{e pi{u o re~enom doga|aju. i kako ga se se}ati. To {to su ovi sajtovi naj~e{}i. koje pojedincima kao takvima nisu dostupne. 11 Kada jedna usmena istori~arka kritikuje. koje prevazilazi pojedinca i zasniva se na kolektivnosti. oblikovana ’matricama’ ratnog pam}enja. poput crkve i sa njome povezanih glasila. na taj na~in. Srbija. 10 Ovde ne poma`e mnogo ni ina~e korisno Olikovo (Olick 1999) metodolo{ko razlikovanje izme|u collected i collective memory – {to bi se eventualno moglo prevesti kao sakupljeno i skupno se}anje: ono prvo sa~injava agregat individualnih se}anja ~lanova grupe. zato {to se bavi samo pravljenjem distinkcije. trajnosti i autonomiji jezika i drugih kulturnih kodova (`anrova. 1999). dr`ava je uglavnom }utala.. ali nisu sasvim privatizovane jer osim individualne psihologije. diskurzivno uobli~enih proizvoda. nije re~. telesnog do`ivljaja ugro`enosti. pridavanju smisla i zna~enja doga|aju. Ne poma`e. takmi~e}i se u javnom polju dok neko od tih se}anja ne zagospodari. iole koherentna i jedinstvena. kao zaokru`enih. u kojoj se. zasnovan na individualisti~kim na~elima ~istog zbrajanja. a ne i povezivanjem njenih dveju strana.12 [tavi{e. pitanje nad pitanjima postaje ne „koja se}anja pobe|uju“ nego koja se}anja dobijaju samu mogu}nost da se artikuli{u. prema njenom mi{ljenju neopravdano. na vrhu liste pojavljuju desetine sajtova ~ije je politi~ko stanovi{te manje-vi{e istovetno.. `rtveni i ekstremno antizapadni.. Kada se stvari tako posmatraju. kulturnim narativima. kroz koje se konflikti razumevaju“ (Green 2004: 37). o „borbi se}anja“.). te davanju smernica kako u vezi sa njime treba ose}ati. . ovo drugo pak predstavlja doslovnije kolektivno se}anje. nije formulisana jedna. li~nog biografskog kontinuiteta i sli~no. zapravo. „zvani~na“ interpretacija bombardovanja. kako bi teorija kulturne traume htela. koje razli~ite „grupe nosioci“ zastupaju. tradicija itd.11 Mnogo su glasnije od nje bile nevladine instance. kao i druge nacionalno opredeljene organizacije. me|utim.

da na{ empirijski slu~aj mo`e. originalnost i autonomija li~nih kazivanja o bombardovanju Srbije prikupljenih u projektu „Politika i svakodnevni `ivot“. A ako je ve} tako. „povodom godi{njice naglasio da srpska politika vi{e nikad ne sme da zemlju i njene gra|ane dovede u koridore opasnosti.O JAVNOSTI I PAM]ENJU budu}i da su se – u odsustvu „zvani~ne linije“ – dr`avni funkcioneri individualno. sam po sebi dovoljno vredan da bi bio dostojan analiti~ke pa`nje. da li bilo koje drugo se}anje mo`e biti „vernakularno“. prema izve{tajima agencija. {iroko medijski razgla{enim protokolom celodnevnih obele`avanja i specijalnim izjavama svih najzna~ajnijih funkcionera. sasvim sli~no. da se upotrebi za podupiranje stanovi{ta koje ina~e uglavnom zastupa usmena istorija: stanovi{ta da postoji izvesni nesvodljivi „talog“ privatnih se}anja. Premijer Cvetkovi} je. Deseta godi{njica bombardovanja Šje¹ prilika za se}anje na sve `rtve i istovremeno prilika za Srbiju i njene gra|ane da izvuku pouke i postave temelje mirovne politike“. onog individualnog. godine deseta godi{njica bombardovanja obele`ena na najvi{em nivou. {tavi{e. ili onih o kojima izve{tava Kristina Rac. koje. ili nisu. Brane}i poziciju metodolo{kog individualizma od narastaju}e strukturalno-kolektivisti~ke plime. 193 . i u skladu s li~nim politi~kim uverenjima. „alternativno“.13 Stoga je i novoponu|eni „zvani~ni“ okvir delovao neubedljivo i te{ko je verovati da }e na bilo ~ija se}anja imati sna`niji uticaj. nema. te{ko se mo`e govoriti o zvani~nom se}anju: njega. U takvim uslovima. umemo da uzmemo za ozbiljno svu raznolikost individualnih se}anja vide}emo na delu „sposobnost pojedina~nih ljudi da se kriti~ki i konstruktivno pozabave nasle|enim idejama i verovanjima“ (Green 2004: 35–36). me|utim.. su{tina tog dnevnog reda bila je u poku{aju mirenja unutra{njepoliti~kih i spoljnopoliti~kih imperativa. potisnutih i marginalizovanih memorijskih okvira? Kako se teorijski postavljamo u situaciji kada tog preduslova nema? ^ini se. i treba. a pogotovo „opoziciono“? Nije li postojanje zvani~ne interpretacije. ni negovanje se}anja kao takvo ve} politi~ka upotreba tog povoda za sprovo|enje vlastitog teku}eg dnevnog reda. svedo~e upravo o tome. kao istra`iva~i. u~estvovali. Tek ako. ustvrdio da „zbog budu}nosti na{e dece nikada ne smemo dozvoliti da se tako ne{to ponovi. Tek je pro{le. ipak se u njima ne iscrpljuje.. po pretpostavci nemo}nih. Tako je predsednik Tadi}. naprosto. posebnom sednicom Vlade. ili udela iskustva u menjanju pogleda na svet“. logi~ki i sociolo{ki preduslov za smisleno formiranje ovih drugih. I koji je. Slojevitost. 2009. u komemoracijama u re`iji nedr`avnih organizacija. Na to nas obavezuju `rtve. I toga je puta. ipak. koju name}u nosioci mo}i. . bilo belodano da dr`avi nije na srcu ni bombardovanje. iako pod uticajem {irih kodova i konvencija. pro{lost i budu}nost“. 13 U skladu s glavnim tonom srpske politike poslednjih meseci. Ana Grin upozorava da se ne sme zatvoriti onaj „prostor svesne refleksije pojedinca.

New York&London: Routledge. Herzfeld. „On the Social Construction of Moral Universals: The ’Holocaust’ from War Crime to Trauma Drama ”. Beograd: IFDT/IP „Filip Vi{nji}“. No. on the basis of comparing the material presented in the quoted article and the findings of the qualitative study „Politics and Everyday Life“. Literatura . Assman. 35–44. „Reading the Past against the Grain: The Shape of Memory Studies“. Jan. „Collective Memory and Cultural Identity“. str. u: Gordana \eri} (ur. Social Poetics in the Naton State. Ivana. critical reflection often at work at this level of memory. private memory. u: J. Cultural Trauma and Collective Identity. Michael. and on the other hand as an empirical focus through which to reexamine the relation between „private“ and „public“ memory as a theoretical and methodological problem. Vol. „Social Memory Studies: From ’Collective Memory’ to the Historical Sociology of Mnemonic Practices“. „Collective Memory: The Two Cultures“. 2. Kulji}. Olick. 1998. 223–248. 3.). u: Zagorka Golubovi}. 32. „Individual Remembering and ’Collective Memory’: Theoretical Presuppositions and Contemporary Debates“. str. remains out of sight. 99–139. 1997. Jeffrey. subject of social scientific study.tre}i program LETO–JESEN 2009. Jeffrey 2004a. Sa{a 2007. str. Beograd: ^igoja. Pam}enje i nostalgija. Berkeley: University of California Press. These memories are on one hand seen as a possible. Annual Review of Sociology. 2004. krv i suze. str. with possibly significant political repercussions. Neil J. Cultural Trauma and Collective Identity. Ivana Spasi} i \or|e Pavi}evi} (ur. „Trauma ili zabava? Se}anje na bombardovanje u diskursu Simpoziona“. Vol. Without it. 125–133. Golubovi}. 2003. ^ast. 12 No. No. Bernhard Giesen. Kultura se}anja. Jeffrey K. Beograd: IFDT. Alexander et al. is shown to be untenable. 1999. using it as a cue to reconsider the memories of the 1999 bombing of Serbia. 17. str. reflection Alexander. Olick. Cultural Intimacy. Krisztina. Politika i svakodnevni `ivot: Srbija 1999–2002. Spasi}. 105–140. 2. Vol. No. New German Critique 65. Todor. Green. Ivana Spasi} i \or|e Pavi}evi} (ur. 196–263. it is argued that some recognition of the irreducibility of „vernacular“ memory is necessary. But at the same time. str. str. Politika i svakodnevni `ivot: Srbija 1999–2002. trauma. This distinction. Anna. Barbie 1995. str. Critical Studies in Mass Communication Vol. 24. Jeffrey K. 2009. Ron Eyerman. „Se}anja na nedavnu pro{lost“. Sociological Theory. 2004. the Example of 1999 NATO Bombings Summary This paper takes as its starting point one of the contributions to the volume Memory and Nostalgia. collective memory. 1. 214–239. 194 Ivana Spasi}: On the Problem of Availability of “Private” Memories. Zelizer. Key words: 1999 bombing of Serbia. 2006. Berkeley: University of California Press. Beograd: IFDT. Nedeljkovi}. and by now largely neglected. Oral History. Smelser and Piotr Sztompka. 333–348. Alexander.). Beograd: Zlatni zmaj/Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta. Rácz. Zagorka.). in its absolutist and romanticist version. 1995. and Joyce Robbins. narrative.

Slovencima. poetski domen (poetski i religijski diskurs) i logi~ki domen (nau~ni i obrazovni diskurs). Kolektivno pam}enje ~uva se. pravni diskurs. . u leksici se ~uva i kolektivni zaborav.163. koje su u epohi SFRJ postale integralni deo govora velikog broja dana{njih govornika srpskog standardnog jezika kroz jezi~ke kontakte sa govornicima postoje}ih ili novonastalih standardnih jezika na tlu zajedni~ke dr`ave: Hrvatima. javnog jezika.4'373. sve jezi~ke jedinice. Tako|e. ali i one koje su na nivou stranog jezika u{le u govornikove jezi~ke navike ili u njemu ostale na nivou prepoznavanja.4(497. sociolekte i dijalekte. koji je teorijski osmislio Dubravko [kiljan ([kiljan. 143–144.1)"196/199" 811. diskurs novih medija).Tre}i program Radio Beograda Br. neologizam. Makedoncima i dr. diskurs medija. III–IV/2009 UDK: 811. administrativni diskurs. istorizam. u leksici. nude i mogu}nost stvaranja modela analize pam}enja zasnovanog na empirijskim leksi~kim podacima.1)"196/199" 195 ALEKSANDAR MILANOVI] JUGOSLOVENIZMI IZME\U PAM]ENJA I ZABORAVA U radu se analiziraju jugoslovenizmi. S druge strane.16'272(497. vezani za aksiom – da se svaki prirodni jezi~ki idiom neprestano menja. Ovi op{tepoznati lingvisti~ki pogledi. U pitanju su i jezi~ke jedinice koje su se integrisale u jezi~ki sistem govornika. 1998). tj. To va`i za standardni jezik. Isklju~uju}i donekle `argon odnosno sleng. sinonimnim) i istorizmima (leksemama koje obele`avaju pojmove nestale iz savremenog `ivota). jugoslovenizam. U njegovoj studiji Javni jezik ispituju se domeni i diskursi javne kominakcije: retori~ki domen (diskurs politike. tj. pre svega u kontekstu analize tzv. svojevrsni oblik kolektivnog pam}enja jedne jezi~ke zajednice. izme|u ostalog. i pojam javnosti mo`e se obra|ivati kao lingvisti~ki. re~niku jednog jezika. arhaizam. svi jezi~ki idiomi predstavljaju. pre svega na leksi~kom nivou. pre svega u zastareloj leksici – arhaizmima (leksemama potisnutim novijim. pre svega. Klju~ne re~i: leksika.

Makedoncima. sport (pre svega. makedonskog ili albanskog jezika. pre svega na leksi~kom nivou. koliko leksema iz drugih jezika i nare~ja sa tla zajedni~ke dr`ave smo znali tokom osamdesetih godina pro{log veka. Bo{njacima. preuzimanju ili makar pam}enju pojedinih leksema iz drugih jugoslovenskih standardnih jezika. Pod njim podrazumevam sve jezi~ke jedinice. koje su u epohi SFRJ postale integralni deo govora velikog broja dana{njih govornika srpskog standardnog jezika kroz jezi~ke kontakte sa govornicima postoje}ih ili novonastalih standardnih jezika na tlu zajedni~ke dr`ave: Hrvatima. Tako smo saznanja o ~akavskom nare~ju pre svega sticali preko pesama dalmatinskih pop peva~a (Olivera Dragojevi}a i dr. Naslov referata donosi jedan nepostoje}i lingvisti~ki termin – jugoslovenizmi. Pretpostavljam da bi potencijalno istra`ivanje pokazalo da su govornicima srpske (beogradske. tako da mnoge pojave nisu obra|ene u nau~nim raspravama niti imaju primerenu leksikografsku obradu.tre}i program LETO–JESEN 2009.1 Nikada. Zanimljivo je da pitanje jezi~kih kontakata govornika nekada{njeg srpskohrvatskog standardnog jezika s govornicima drugih jezika s tla SFRJ nije zavredelo ve}u pa`nju srpskih. slovena~ki i makedonski bendovi (pop i rok grupe) i peva~i. ~akavskog). zapadne) varijante srpskohrvatskog jezika ili iz njegovih drugih nare~ja (kajkavskog.). doprinosili su jo{ i stripovi (ve} je istaknut zna~aj Alana Forda). npr. neoficijelna. Va`no je ista}i da su u pitanju jezi~ke jedinice koje su se integrisale u jezi~ki sistem govornika. na primer. [teta je {to nikada nije ra|eno sociolingvisti~ko istra`ivanje. hrvatskih. Markovi}a „Emocionalna topografija se}anja“ jugonostalgije: primer Leksikona YU mitologije (Markovi} 2009). na uzorku moje generacije (1968). 196 U na{em referatu pa`nja je usmerena ka fenomenu jednog segmenta na{eg pam}enja u nau~nom diskursu. zagreba~ke.. iz druge (hrvatske. Slovencima. bo{nja~kih i crnogorskih sociolingvista. ali i one koje su na nivou stranog jezika u{le u govornikove jezi~ke navike ili u njemu ostale na nivou prepoznavanja. Albancima. {to je podatak koji je u vezi sa zaklju~cima vrlo inspirativne studije Predraga J. Osim pop i rok muzike. vezanog za epohu postojanja SFRJ. isto~ne) varijante srpskohrvatskog jezika klju~ni prenosioci jezi~kih uticaja bili hrvatski. nije sprovedena anketa me|u govornicima nekada{njeg srpskohrvatskog (dana{njeg srpskog i hrvatskog) jezika koliko znaju re~i iz slovena~kog.. Pojavu jugoslovenizama u srpskom jeziku uslovila je najpre masovna kultura. . navija~ka terminologija) i vicevi.. i koliko toga koristimo ili pamtimo danas. O kajkav1 Na nepostojanje leksikolo{kih rasprava i studija o leksici iz epohe SFRJ ve} je ukazao Ivan Klajn u zborniku Srpski jezik na kraju veka.

npr.4 2 ^uven je. malena. sme{tan je u nezlobiv karakterolo{ki kontekst.3 Oni govore o uticaju filma i rok muzike. ko{arka{koj. „Partizana“ ili „Rada“ ~esto govore da idu na tekmu. sociolingvisti su van svog fokusa ostavili i uticaj viceva iz epohe SFRJ. bio vic sa izmi{ljenim obra}anjima D`ona Vejna drugim kaubojima oko vatre. u {irem sportskom kontekstu: Slovenci). u kojem je strano i nepoznato izra`avanje istovremeno i sme{no.O JAVNOSTI I PAM]ENJU skom nare~ju nau~ili smo najvi{e iz tekstova D`onija [tuli}a (Klin~ek stoji pod oblokom. Mnogi moji prijatelji i danas govore o beogradskom novom valu. obi~no ocenjivan kao ultranacionalisti~ki. dok je ko{arka{ki termin trica vremenom potisnut. Van ovog konteksta. sakam te) ili u vidu promi{ljenog marketin{kog i politi~kog poteza Gorana Bregovi}a i njegovog Bijelog dugmeta (Roka mandoljina). ali i o zanimanju. Mamica su {trukle pekli i sl. za druge jezike me|u beogradskom omladinom tokom osamdesetih godina XX veka.. po njegovom preciznom {utu za tri poena. a ne na utakmicu. s jedne strane. Dok je o uticaju prevoda Alana Forda pisano samo publicisti~ki u Leksikonu Yu mitologije (setimo se. kada govore o bendovima Idoli. a ne o novom talasu. I danas ~ak i „najtvr|i“ navija~i „Zvezde“. tekma (utakmica) ili trica (pogodak za tri poena u ko{arci.). rukometnoj. Efekat vica. naravno..). koje je sinhronizovano na slede}i na~in: Fantje. iako su bendovi nazivani isklju~ivo novotalasnim. Me|u njima do danas se u mojoj generaciji pamte dve serije {ablonizovanih viceva: prvi bi mogli da imaju radni naslov Kako su Slovenci sinhronizovali pojedine filmove2 i Kako su Makedonci preveli naslove pojedinih filmova ili rok pesama... Za pop i rok (sub)kulturu manje zna~ajni uticaji makedonskog ili albanskog jezika stizali su u vidu bezazlene i nemotivisane {ale preko Idola (Jedina... Ribata koja nu spasuva Pitsburga. re~ val nije u njihovom aktivnom re~niku. volim te. osim u generaciji koja je ko{arku pomno pratila tokom osamdesetih godina. 197 . Izrazi kao Zmaj~eki (igra~i ili navija~i Olimpije iz Ljubljane. o slovena~kom jeziku iz tekstova Pankrta ili La~nog Franca. Sportski `argon u funkciji neslu`bene sportske terminologije veoma lako se {irio u zajedni~kim ligama: fudbalskoj. naspram srpskog `argonskog ekvivalenta trojka) u{li su i u beogradski navija~ki diskurs. gde su Slovencima i Makedoncima pripisivane stereotipne osobine. Elektri~ni orgazam i drugima. Zanimljivo je da je i rok novinarstvo dalo svoj doprinos jezi~kom jugoslovenstvu: tako je u beogradskoj rok kritici forsiran termin novi val za muzi~ki pravac po~etkom osamdesetih godina. npr. 4 Isti navija~i nekada{njeg igra~a zagreba~ke Cibone i sada{njeg trenera Aleksandra Petrovi}a i dalje zovu Aca Trica. izraza piletina u hladetini i sl. makar {aljivom. na oro`je! Indijaneri prihajaju! 3 Na primer.

ve} samo pokrajinsku. S lingvisti~kog stajali{ta. O drugom je pisano. godine i u mnogim drugim kasarnama {irom Jugoslavije. na primer. neki keksi i sok. gra|enje re~i videti naveden Klajnov rad). U RSJ ove lekseme i nema iako je u jezi~kom ose}anju ogromnog broja (gotovo po pravilu mu{kih) govornika srpskog jezika. pri opisu geneze i ustaljivanja jugoslovenizama u izrazu govornika srpskog jezika nikako se ne sme prenebregnuti ni uticaj zvani~nih institucija SFRJ: vojske. ali je u slu`benoj upotrebi gubila svoj pokrajinski karakter. Leksema marenda je i u RMS i u RSANU odre|ena kao pokr. koju je valjalo oja~ati neutralnim imenovanjima. Marenda je naziv za obrok koji je padao izme|u doru~ka i ru~ka. Uglavnom neuobi~ajene lekseme plahta (umesto ~ar{av ili pokriva~) i marenda (umesto u`ina) odoma}ile su se u re~niku svih pripadnika JNA. ali se ni iz jednog primera ne vidi i njena upotreba u vojnoj terminologiji. suhi obrok. ili.5 I u ovom slu~aju primeri iz re~nika ne potvr|uju takvu upotrebu. u Leksikonu YU mitologije. veoma su zanimljivi gla5 Prema autorovoj anketi sa mnogim biv{im vojnicima koji su odslu`ili JNA. tj. jedna konzerva ribe ili jedan narezak na dva vojnika. Prve tri do~aravaju nameru vojnog vrha da se i u vojni~koj terminologiji izvede poduhvat sli~an onome u pravopisnoj (o sudbini srpskih pravopisnih termina zapeta. dodu{e. Kao primer izdvoji}emo ~etiri lekseme iz slu`bene komunikacije u vinkova~koj kasarni „\uro Salaj“ 1987–1988. . o u`ini koju su u zavisnosti od toga gdje si imao sre}u da te ’baci’ – zvali i gablec. U JNA su u komunikaciji zapravo postojala dva paralelna koda: oficijelni jezik i kasarnski argo. Bio je to.tre}i program LETO–JESEN 2009. Rije~ je. dok je oficijelna komunikacija izme|u vojnika i stare{ina ostala potpuno zanemarena iako pru`a fantasti~nu sociolingvisti~ku gra|u. Leksema plahta navodi se u svim relevantnim re~nicima srpskohrvatskog jezika kao nemarkirana. a re~ni~ki ~lanak glasi: „Marenda = gablec = u`ina. tj. i u kasarni u Vinkovcima 1987/1988. (talijanizam). za {ta u literaturi ne mo`emo na}i bilo kakvu potvrdu. pa se mogla ~uti. po pravilu. (pokrajinska) i kao tal. sve s ciljem ujedna~avanja srpskih i hrvatskih termina. dijalekatsku. godine: plahta. odnosno stvaranja ravnote`e u zastupljenosti onih sa srpske i hrvatske strane. i pri tom veoma davno (jedan rad Ljubomira Popovi}a u stru~nom ~asopisu). Naj~e{}e. i {kole u manjoj. spavaona i vojnikinja. bez bilo kakvog kvalifikatora. 198 Osim uticaja masovne kulture. dodu{e nesrazmerno malo u odnosu na uticaj koji je ovaj idiom imao na sve vojno sposobne mu{karce. sveza. Kao slu`beni termin u JNA potvr|ena je. dakle. JNA u ve}oj meri. u najboljem slu~aju. marenda.

koje se mo`e smatrati relevantnim na nivou slu~ajnog uzorka. sufiks (-ona : -nica). mo`emo analizirati kako smo i koliko kao govornici upotrebljavali ili upamtili rezultate. ’Hajdemo marend{ov}ati!’. Zanimljivo je da leksemu spavaona nemamo potvr|enu ni u RMS 1967–1976 ni u RSJ 2007 (u RMS se ~ak navodi Andri}ev primer za vojni~ku spavaonicu: „^im stignu u kasarnu. u kojoj imamo konkurentski tvorbeni formant. Ukoliko. Ovi zadaci i dalje se postavljaju ne samo pred (socio)lingvistima i leksikografima. Tako temu ovog izlaganja mo`emo razlo`iti na dva novoa analize. RSJ 2007. jezi~kih kontakata u minuloj epohi. budu}i da se zapravo mo`e govoriti o dvostrukom pam}enju (odnosno zaboravu): s jedne strane. s druge strane. tj. valjalo bi analizirati i kako smo takve tragove nau~no obradili u studijama i re~nicima. sve }emo biti dalje od valjanih nau~nih rezultata. (pasivna leksika) i bez upu}ivanja na njen nekada{nji terminolo{ki status. RSANU 1959–2007) lekseme vojnikinja tako|e nema. 199 . mo`e se zaklju~iti da pam}enje jugoslovenizama polako prerasta u jezi~ki i ne samo u jezi~ki zaborav. Sopstveno pam}enje. vodilo me je. [to vreme bude vi{e prolazilo. Obrazovni sistem sasvim umereno je upu}ivao na druge jezike i druga nare~ja u okvirima SFRJ. {to ve} spada u domen javnog. jedino do pesmice sa ~asova muzi~kog vaspitanja (Sol~ence zahaja). {to je mo`da najbolji primer ve{ta~kog srpskohrvatskog terminolo{kog jedinstva u Jugoslovenskoj narodnoj armiji. Time mo`e biti stvorena la`na slika o jezi~koj situaciji u jednoj epohi i jednoj dr`avi. dakle. Otuda je {kola najmanje uticala na pojavu jugoslovenizama.O JAVNOSTI I PAM]ENJU goli nastali od tih radnji. ili ’Sada }emo gablati’ i sl. u {ta bi se mogle uvrstiti i lingvisti~ke studije. odu u spavaonicu“). {to bi predstavljalo nivo privatnog. zapravo. u okviru istog semanti~kog polja i istog tvorbenog tipa. pre svega leksi~ke. Leksema spavaona zaslu`uje poseban komentar jer se pojavljivala naporedo. u sva tri relevantna re~nika (RMS 1967–1976. re~nike uzmemo kao oblike zapisanog i javnog pam}enja. ali i tamo samo s odrednicom pas. Mada je uvedena u oficijelnu terminologiju JNA za `ene koje slu`e vojni rok. Registrovana je samo u studiji Rod i jezik (RiJ 2009: 125). kao ni u najboljem postoje}em re~niku neologizama (Klajn 1992). anonim“ (LjM 2005: 243). npr. sa izvedenicom u~ionica.

RiJ 2009: Rod i jezik (priredile S. Savi} i dr. archaism. RMS 1967–1976: Re~nik srpskohrvatskoga knji`evnog jezika. 200 Summary The paper analyses "yugoslavenisms" in contemporary Serbian language. Beograd. Markovi} 2009: „’Emocionalna topografija se}anja’ jugonostalgije: primer Leksikona YU mitologije“. Re~nik novih re~i. LJM 2005: Leksikon YU mitologije. Beograd. Beograd. 1–17. Javni jezik. Novi Sad.). Novi Sad – Zagreb. Beograd – Zagreb.e. 1–6. i. Novi Sad. words which were in common usage during the SFRJ era that became part of Serbian language through the linguistic contacts with speakers of other languages in ex-Yugoslavia. historicism. Literatura . RSJ 2007: Re~nik srpskoga jezika. yugoslavenism. [kiljan 1998: [kiljan. Aleksandar Milanovi}: Jugoslavenisms between Memory and Oblivion Klajn 1992: Klajn. Dubravko. Key Words: lexicon. RSANU 1959–2007: Re~nik srpskohrvatskog knji`evnog i narodnog jezika. Novi Sad. Ivan. neologism. u: Pam}enje i nostalgija (ur.tre}i program LETO–JESEN 2009. Gordana \eri}).

imperijalni narativi .

tre}i program LETO–JESEN 2009. 202 .

nešto da nauče samo na časovima istorije. pa o „prvoj zemlji socijalizma“ mogu. Oni koji su rođeni u godini raspada Sovjetskog Saveza sada su već punoletni. U prvom delu studije autor prikazuje „imperijalni obrt“ u savremenoj istoriografiji. te studijama nacionalizma. III–IV/2009 UDK: 930:316. Rusi su onaj drugi veliki evropski narod koji je nesposoban da dâ smisao svom XX veku i zbog toga je nesiguran u vezi sa čitavom svojom prošlošću“ (Fire 1996: 8) * Rad je nastao u okviru projekta Instituta za evropske studije (br. 149026) koji finansira Ministarstvo nauke Republike Srbije.. istorija. kao i na različite pristupe u tumačenju „nacionalne politike“ tokom komunističkog perioda." 93/94 Милер А. istaknuto je kako dilema pred kojom se Rusija našla sredinom XIX veka – izbor između očuvanja imperije i izgradnje nacije-države – nije ni danas do kraja razrešena u ruskoj samosvesti Ključne reči: Rusija. osim iz porodičnih priča i starih filmova. imperija.Tre}i program Radio Beograda Br. Ono što tamo uče u velikoj meri zavisi od toga u kojoj od država bivšeg „nerazrušivog saveza“ žive. nacionalizam „Kao i Nemci pre njih. 94(470) 203 MILAN SUBOTIĆ RUSIJA IZMEĐU IMPERIJE I DRŽAVE-NACIJE: JEDNO TUMAČENJE* U ovom radu razmatraju se problemi istoriografskog tumačenja komunističke prošlosti nakon raspada Sovjetskog Saveza. 1. kao i tendenciju ka „nacionalizaciji istorije“ u novonastalim postkomunističkim državama. Prikazujući Milerove radove autor nastoji da ukaže na kompleksnost odnosa između koncepata „imperije“ i „nacije-države“. U završnom delu. nacija. 143–144. ruskog istoričara koji se bavi teorijsko-metodološkim problemima odnosa između istorije imperije Romanovih i Sovjetskog Saveza.. Autor duguje zahvalnost kolegi Milošu Adžiću za pomoć u nabavci neophodne literature. .75(470)"199/. Središnji deo rada posvećen je interpretaciji stavova Alekseja Milera.

istoriografski narativi novih nezavisnih država imaju jednu opštu odliku koja je plod marljivog rada na „nacionalizaciji prošlosti“: „S obzirom na to da se savremene političke vođe i partije okreću prošlosti da bi legitimizovali svoje nove državne institucije i. nacionalnih elita i nacionalnih kultura izmišljani su ili ponovo otkrivani. novi istorijski spomenici. novčanice i simboli morali su u širokim slojevima stanovništva raširiti nacionalne istorijske mitove“ (Kappeler 2003: 38–39). Ova „suverenizacija istorije“ tumači prošlost kao teleološki usmeren proces ka sadašnjici. posebno ruskom ili sovjetskom vlašću. predstavljeni su u formi nacionalnih martirologija. biti postavljeni u istu ravan s „nacijom“ kao subjektom tog narativa. svoj današnji status retroaktivno projektuju u bližu i dalju prošlost. Zato se univerzalnost (internacionalnost) „komunizma“ najčešće tumači kao puka ideološka „maska“ koja je „Istoričari su predstavljali nove i stare nacionalne mitove i konstituisali nacionalne istorije kako bi. tragičnih (ranije vođenih) borbi za nacionalnu nezavisnost. na taj način.1 Teorijska anahronost ove istoriografije ne umanjuje njenu legitimacijsku funkcionalnost. u postsovjetskom periodu „privatizovana“ je i zajednička istorija – ona je sada postala „vlasništvo“ suverenih nacija koje. u njima se nacije tog regiona prikazuju kao nevine žrtve drugih nacija u nizu herojskih. 2 Prema Marku fon Hagenu: „Elementi takvog nacionalnog ponovnog pisanja istorije očigledni su širom centralne i istočne Evrope. što je još značajnije. S druge strane. Uporedo s privatizacijom materijalnih dobara. a protagonisti nacionalnih kultura i pokreta pretvarani su u heroje. a sećanja na „zlatno doba“. „tuđinsku vladavinu“ i vekovni otpor. pozivajući se na slike njihove sjajne prošlosti. apeluju na sećanje naroda trudeći se da ga istovremeno oblikuju.tre}i program LETO–JESEN 2009. istoričarima i samoj istoriji namenjena je suštinski važna uloga staatstragende Elemente“ (Hagen 1995: 664). ’Zlatna doba’ u dalekoj prošlosti ili srednjem veku su slavljena. Udžbenici su se morali ponovo pisati. udes gubitka nezavisnosti. 204 Iako su sadržinski različiti. ali nužno. Te nacije su čamile u tami inostrane okupacije sve dok im svetlost oslobođenja nije povratila njihovo dugo gaženo dostojanstvo. a popularna književnost. legitimizovali mlade nacije i nove nacionalne države. Prema pravilu. Jedan rumunski pisac iskovao je termin ’lakrimogenezis’ za taj istoriografski žanr“ (Hagen 1995: 665) 1 . Kontinuiteti državnih tradicija. po uzoru na devetnaestovekovnu romantičarsku istoriografiju. periodi patnje pod stranom. a dominantni diskurs samoviktimizacije pretpostavlja identifikaciju nekog „Drugog“ kao vinovnika sopstvene tegobne istorijske sudbine.2 „Komunizam“ samo delimično ispunjava ovu ulogu jer kao ideološko-politički koncept „prevazilazi“ logiku novouspostavljenog diskurzivnog okvira – u nacionalizovanom istoriografskom narativu „neprijatelji“ moraju dobiti „nacionalno lice“ te. sazrevanje i nacionalno „buđenje“ koje rezultuje sticanjem sopstvene države – predstavljaju lako uočljive zajedničke elemente postkomunističkih nacionalnih istoriografskih narativa.

Sovjetski Savez je postao prva multietnička država u svetskoj istoriji koja je sebe definisala kao anti-imperijalističku državu. dodatno potkrepio svoju „imperijalnu prirodu“ (videti Suny 1995). već i u decenijama „komunizma“. kako nastaju i raspadaju se. bar na prvi pogled. pa su „u vreme kada su ruski političari ponovo 205 3 Kako ističe Teri Martin u svojoj knjizi o nacionalnoj politici Sovjetskog Saveza kao „imperiji pozitivnog dejstva“: „Lenjin i Staljin su veoma dobro shvatali opasnost od etikete ’imperije’ u dobu nacionalizma.IMPERIJALNI NARATIVI samo skrivala i opravdavala faktičku dominaciju određenog nacionalnog partikulariteta. Oni nisu bili ravnodušni prema reči ’imperija’ – eksplicitno su je odbacivali“ (Martin 2001: 19) . Ono što je u političkom diskursu uoptrebljavano samo kao stigmatizujuća etiketa („Imperija zla“ koju je u svojim nastupima koristio Ronald Regan). tj. probuđenih i konačno oslobođenih) „nacija“. Nije teško uvideti da upravo tu ulogu dominirajućeg „Drugog“ u istoriografijama postsovjetskih država imaju „Rusi“ kao „vladajuća nacija“ ne samo tokom imperijalne epohe. tako i one o tome šta sledi posle njih (Beissinger 2005: 15). samim svojim slomom. već se i konstituiše predmetno polje „sovjetskih studija“). Ironijom istorije. saglasna s jednom od ključnih postavki takozvanog „imperijalnog obrta“ (imperial turn) koji je tokom poslednje decenije „u oblasti ruskih i evroazijskih studija doveo do eksplozivnog rasta istraživanja onoga što se može nazvati imperijalnom dimenzijom ruske i sovjetske istorije“ (Kritika 2006: 706). unapređeno je u teorijsko-analitičku kategoriju kojom se objašnjava slom komunizma. odbacivanje shvatanja Revolucije kao radikalnog „reza“ (kojim ne počinje samo nova istorijska epoha. Veza između nove političke realnosti (raspada SSSR) i promene istoriografske paradigme („imperijalnog obrta“) lako je uočljiva: „Raspad Sovjetskog Saveza i okončanje sovjetske kontrole nad istočnom Evropom doveli su u pitanje tvrdnje o nestanku imperija i predstavljali su potencijalno plodotvorno tlo za ozbiljno promišljanje tog koncepta. ova teza o kontinuitetu vladavine Romanovih i vlasti boljševika je. ovaj povratak starog koncepta „imperije“ u sferu naučnog diskursa bio je podstaknut slomom političkog poretka koji je po svojim izvornim intencijama i ideološkom samorazumevanju bio „antimperijalistički“3. Uprkos tome što je formulisana iz zastarele perspektive „primordijalističkog“ shvatanja (porobljenih. Nacionalne krize i konačni slom Habzburške monarhije veoma su uticale na Lenjina i Staljina koji su to videli kao pravu lekciju koja im je pokazivala opasnosti od toga da vas stanovništvo percipira kao ’imperiju’. služi kao polazište brojnih istraživanja „imperijalnosti“ kao njene ključne karakteristike „dugog trajanja“. kako to primećuje Ronald Suni. Teza o kontinuitetu te istorije. već je to naknadno nastao. Kao rezultat toga. već je takođe uticao na buran rast naučne literature o imperijama – kako one o tome šta su. da bi post festum. Jer. Sovjetski Savez nije formiran kao imperija. Sovjetski kolaps nije bio praćen samo eksplozijom nacionalizma i antiimperijalne mobilizacije.

mnogi savremeni istoričari pokušavali su da razviju jednu opštu „teoriju imperija“ koja bi. 1997. 6 U obimnoj literaturi. Rieber). a izvan Evrope – u procesu dekolonizacije. Милер). Ottoman. А. kao i studija Alfreda Ribera (Рибер 2004: 33–70). Imperial Rule (Edited by Alexei Miller and Alfred J. komparativnoj istorijskoj perspektivi iz koje se sagledava nastanak. karakteristične su knjige Dominika Livena (Lieven 2000) i Aleksandra Motila (Motyl 2001). Posmatrano iz tog stanovišta. Rasprave o „naciji“ i „nacionalizmu“ kao produktu modernosti i „naciji-državi“ kao rezultatu raspada tradicionalnog imperijalnog poretka vođene su paralelno s realnim slomom kako „Istočnog bloka“. NY: M. Westview Press. The End of Empire? The Transformation of the USSR in Comparative Perspective (Edited by Karen Dawisha and Bruce Parrott).tre}i program LETO–JESEN 2009. 206 Pionirsku ulogu u utemeljenju ove analogije imala je knjiga nemačkog istoričara Andreasa Kapelera (Kappeler). razvoja i sloma. 1997. 2004. Oktobarska revolucija i sovjetska vlast su za nekoliko decenija zadržali prirodni raspad Ruske imperije“ (Каппелер 2000). otkrila strukturne karakteristike političkih zajednica koje se razlikuju od modela „nacije-države“. tako i samog Sovjetskog Saveza. Sharpe. Russland als Vielvoelkerreich. slom Sovjetskog Saveza predstavlja deo univerzalnog procesa sumraka višeetničkih imperija i njihovog deljenja na nacionalne države – fenomena koji se u Evropi manifestovao primerima Habzburške i Otomanske imperije s kraja XIX i početka XX veka. The Soviet Union. zapadni autori obnovili metaforu ’imperije’ da bi opisali bivši Sovjetski Savez. 5 Videti zbornike radova: After Empire: Multiethnic Societes and Nation-building. osamdesetih godina snažno obeležile razvoj društvenih nauka.6 Ovaj „objektivistički pristup“ polazi od metodološke pretpostavke prema kojoj deskripcijom i anali- .4 U tom pravcu. te identifikovala činioce koji na tu dinamiku utiču. 2004. Inc. Budapest: Central European University Press. 4 počeli upotrebljavati termin deržava (velika sila) da bi predstavili viziju budućnosti Rusije. Russian. U jednom kasnijem osvrtu na svoj rad. Longman 2001). Oslanjajući se na istoriografiju XIX veka. Andersona i Hobsbauma. razvoj i slom „imperija“5. pa čak i postsovjetsku Rusiju“ (Suny 2001: 23). 1992 (engleski prevod: The Russian Empire: A Multiethnic History. Москва: Новое издательство. Stoga se nametala direktna analogija između istorijskih primera raspada starih kontinentalnih imperija i savremenog procesa razgradnje Sovjetskog Saveza koji je. uz pomoć komunizma. Kapeler eksplicitno ističe: „U široj perspektivi. Dodatni podsticaj za teorijsku reanimaciju koncepta „imperije“ došao je iz razvoja „studija nacionalizma“ koje su. and Habsburg Empires. formulisani su mnogobrojni pokušaji da se urušavanje komunističkog sveta interpretira i objasni u široj. (Edited by Karen Barkey and Mark von Hagen). Armonk. Российская империя в сравнительной перспективе (rед. samo za sedam decenija produžio „život“ prethodne imperije Romanovih. obuhvatajući i sovjetski slučaj. definisala ciklus njihovog formiranja. pod uticajem sada već klasičnih radova o nacijama Gelnera. E.

posle osamdesetih godina. paralelan je s trendovima u studijama nacionalizma u kojima se nacija ne shvata više kao neka vanvremena zajednica ili substantivna realnost. U stvari. a zatim se na osnovu frontalne i neizbežno površne komparativne analize ’destiluju’ crte koje su prisutne u ’svim imperijama’ – iste one koje su od početka bile položene u proces klasifikacije“ (Герасимов. već pre. da bi.. autoritarnost. sada se pažnja istoričara više usmerava ka istraživanju pluralnosti i raznolikosti „imperijalnih tvorevina“. sovjetske) države. te na osnovu njih. 7 zom „imperija“ kao objektivno postojećih istorijskih entiteta možemo izdvojiti njihove ključne karakteristike. pre formulisanja modernističkih teorija nacionalizma i „jezičkog obrta“. kao i isticanju kontinuuma koji postoji između „imperija“ i „nacija-država“. kao ’institucionalizovana forma. ekspanzionizam) država počinje karakterisati kao ’imperija’. prema Brubejkerovim rečima. reč je samo o idealnim tipovima. dok je u stvarnom svetu bilo mnogo političkih entiteta koji su se odlikovali crtama i jednog i drugog. početni entuzijazam za imperijalni „ključ“ koji 207 . a druga poriče pravo na nacionalno samoopredeljenje. praktična kategorija i kontingentni događaj’. te „naciju“ kao istorijsko-socijalni konstrukt („zamišljenu zajednicu“).7 Slična pretpostavka. S obzirom na činjenicu da je to pravo savremeni izum. tako i za izbegavanje zamke njene naknadne „ontologizacije“ i „esencijalizacije“. paralele između studija nacionalizma i studija imperijalizma su mnogo dublje nego što se to obično smatra“ (Beissinger 2005: 18–19). univerzalna teorija nacionalizma nije moguća“ (Hall 1995: 8). prosuditi „imperijalnost“ neke (na primer.8 Takođe. Pre nekoliko decenija Frederik Herz (Frederick Hertz) potpuno je opravdano primetio da su sadašnje nacije-države nekadašnje imperije koje su bile uspešne u spajanju različitih naroda u jednu celinu – naciju“ (Becker 2000: 334–335). Sličan zaokret od „objektivističke“ ka „subjektivističkoj“ (konstruktivističkoj) perspektivi odvija se i u savremenim teorijama o „imperijama“: „Ovaj zaokret od čisto strukturalnog ili transistorijskog razumevanja imperije ka onom poimanju koje u središte stavlja pretenzije na imperijalni status (claims-making) i identitet. ranije shvaćenih kao „ideal-tipski“ suprotstavljene istorijsko-političke kategorije. Usmeravanjem istraživačkog interesovanja na diskurzivno-praktični status i funkciju „nacionalizma“... militarizam. ta činjenica objašnjava prihvaćenost imperije kao potpuno normalnog tipa političke zajednice tokom mnogih vekova koji su prethodili epohi nacionalizma. bila odbačena tvrdnjom da „jedna. Ali. njihovoj istorijskoj kontekstualizaciji. Posle dominacije „strukturalističkog“ pristupa. istaknuta je važnost „subjektivističke perspektive“ kako za razumevanje njenog konstituisanja..IMPERIJALNI NARATIVI Kako to ističu dvoje ruskih kritičara ovakvog pristupa: „Prvo se na osnovu nekih opštih kriterijuma (teritorijalna prostranost. jezičkoj praksi upotrebe tog koncepta. Могильнер 2007: 224). 8 „Kao ’ideal-tipovi’ nacija-država i imperija su polarne suprotnosti – prva otelotvoruje. ležala je u osnovi brojnih radova o „nacijama“.

s jedne strane. kao i nastanak novih oblika imperijalne dominacije izraženih u tekućoj ekspanziji vojne. Taj uvid nije samo rezultat teškoća povezanih sa korišćenjem „imperijalne paradigme“ u objašnjenju sovjetske prošlosti.tre}i program LETO–JESEN 2009. . ova promena interesovanja usledila je usled teorijske zamorenosti posle perioda veoma različitih interpretacija nastanka. Stoga se čini sasvim opravdan zaključak da savremena „imperiologija“ nadilazi strogo istoriografske granice. kada se danas govori o „imperijama“ ne misli se samo na prošlost. političke i ekonomske nadmoći SAD“ (Miller and Rieber. on je bio imperija i to objašnjava zašto se raspao po nacionalnim linijama – teško da je obećavajuće polazište za teorijsku analizu“ (Martin 2002: 91). regionalizam ili lokalna istorija i konfederalizam“ (Рибер 2003: 33). s druge. 208 Da je taj entuzijazam često počivao na cirkularnoj argumentaciji skreće pažnju Mark Bejsindžer: „Stvoren je opšti konsenzus po kome je Sovjetski Savez bio imperija i zbog toga se raspao. osuđuje kao mračno doba „tamnice naroda“. Uprkos tome što je interesovanje za „imperije“ bilo oživljeno raspadom Sovjetskog Saveza. procesima regionalno-političkih integracija i. pojavom ili obnovom regionalnih sila (poput Ruske federacije). evocira s nostalgijom za „dobrim. 9 otvara razumevanje sloma Sovjetskog Saveza postepeno je potisnut uvidom u kompleksnost imperijalne tematike koja zahteva teorijski sofisticiranije programe istraživanja9. te da je „čitava ta oblast pod velikim uticajem političkih debata o sadašnjem statusu SAD kao svetskog hegemona. Bez sumnje. Sovjetski Savez se obično označava imperijom upravo stoga što se raspao“ (Beissinger. već i na sadašnjost i budućnost sveta obeleženog krizom „nacije-države“. „pod uticajem krize nacionalne države izazvane tako različitim pojavama u savremenoj politici i ekonomiji kakve su globalizam. predstavljaju izazov za istorijski oblik i ideal nacije-države“ (Semyonov 2008). starim vremenima“ idiličnog „suživota“ etničkih zajednica pod okriljem suverene vlasti carskog doma ili. Tautološki karakter ovog objašnjenja ističe i Teri Martin: „Ova tautologija – imperije se raspadaju po nacionalnim linijama. Istovremeno. 1995: 155). on takođe reflektuje aktuelni interes za složene političke formacije poput EU. poput EU. kao i evolucijom formi političke organizacije koje. korporacija i nevladinih organizacija. Jer. naročito. političkom i vojnom hegemonijom SAD kao nove i „usamljene“ globalne „imperije“. Sovjetski Savez se raspao po nacionalnim linijama. 2003: 1). pojavu transnacionalnih organizacija. 10 Na sličan način tekući „zaokret“ od studija nacionalizma ka istraživanju „imperija“ objašnjavaju Miler i Riber u predgovoru zbornika o „imperijalnoj vladavini“: „Jednim delom. već je u velikoj meri posledica proširenja i redefinisanja koncepta „imperije“ izazvanog njegovom primenom u analizi savremenih političkih procesa i odnosa. razvoja i krize nacije-države. ono je takođe. dakle.10 Izložene napomene o „povratku imperije“ u istoriografski diskurs nemaju za cilj iscrpniju analizu obimne i raznorodne literature u kojoj se „doba imperija“ često.

: Алетейя. New York: Central European University Press. Империя Романових и национализм: Эссе по методологии исторического исследования. Kako sam ističe. 2006. Москва: Ин-т славяноведения и балканистики РАН. Budapest–New York: CEU Press. tj. Москва: Институт славяноведения и балканистики РАН. Alexei. Миллер). Ni rasprave o Sovjetskom Savezu kao „imperiji“ koje su više od decenije u središtu istoriografskih sporova i koje zahtevaju posebnu studiju. U akademskim krugovima Aleksej Miler je. Россия – Украина: 11 209 . 12 Австро-Венгрия: опыт многонационального государства (редакторы Т. vodi s nesmanjenom emocionalnom žestinom. Miller. bila relevantna za širu oblast „studija nacionalizma“ u kontekstu „imperijalne epohe“. naučnog savetnika u jednom od instituta Ruske akademije nauka (INION RAN) i profesora Centralnoevropskog univerziteta u Budimpešti.11 kao organizator više međunarodnih konferencija i urednik nekoliko tematskih zbornika radova12. nastoji da problematizuje tradicionalno razumevanje njene istorije i ponudi jednu „novu istoriju imperije“ koja bi. po okončanju Hladnog rata i bipolarne strukture međunarodne moći. The Romanov Empire and Nationalism: Essays in the methodology of historical research. na primeru imperije Romanovih. p. СПб. nisu predmet ovoga rada. Budapest. „Украинский вопрос“ в политике властей и русском общественном мнении (вторая половина XIX в. On je koncipiran sa znatno ograničenijom namerom prikaza i komentarisanja pristupa imperijalnoj tematici jednog autora koji. Alexei. mada poslednjih godina nastoji da učestalijim javnim nastupima (intervjuima i predavanjima) izvrši izvesni uticaj na širu publiku. 2000. pokušavaju da na njih. na taj način. М. te da. Миллер).). istoričar Miler poznat je samo u akademskim krugovima. А. Москва: Новое литературное обозрение. 2003. reaguju u svojim istoriografskim radovima“ (Miller 2008: 17). 2008. smislu i granicama imperijalnih pretenzija SAD. Исламов. Алексей Миллер. nemam nameru da se uključim u tekuće debate o prirodi. 1996. Miller. Центральная Европа как исторический регион (редактор А. te kao pokretač i redaktor zapažene edicije knjiga o istoriji periferАлексей Миллер. The Ukrainian Question: The Russian Empire and Nationalism in the Nineteenth Century . u političku i pravnu raspravu o „imperijalizmu ljudskih prava“ koja se. poznat kao autor dve knjige koje su objavljene na ruskom i engleskom jeziku. na ovaj ili onaj način. Reč je o radovima Alekseja Milera (1959). 1995. u tim nastupima on se trudi „da održi pregradu koju je digao kako bi odvojio svoje poslove istoričara od aktivnosti čoveka koji učestvuje i u razmatranju savremenih problema“ (Миллер 2008a). pre svega. И. izbegne praksu svojih brojnih kolega koji „umesto da pišu politikološki (ili prosto politički) tekst o savremenim problemima koji ih zanimaju. po svojim teorijskim i metodološkim stavovima. 250 (izmenjeno i dopunjeno rusko izdanje). Za razliku od direktora „Gazproma“ istog imena i prezimena.IMPERIJALNI NARATIVI Takođe. И.

В. В. kao i modernih klasika istoriografije i društvene teorije“ (Himka. Može se tvrditi da su upravo „ove transnacionalne diskusije između ruskih (native) naučnika i njihovih inostranih priljatelja i kolega ubrzale i obogatile rekonceptualizaciju imperijalne prošlosti“ (Burbank and Ransel 1998: xii). Кабытов. Москва: Новое издательство. Н. (Ред. Бекхаманова). te da je pisana pod uticajem savremene zapadne literature – „teorijskih radova o nacionalizmu. U tom pogledu. Budapest–New York: CEU Press. Ю. Н. 14 Istim povodom. Džon-Pol Himka je s pravom uočio kako je to „knjiga koja povezuje rusku nauku sa trendovima američke i evropske nauke“. Republika Tatarstan. 2005. (редактор А. Москва: ИНИОН. А. „otvorio“ prema spoljnim uticajima i upustio u traganje za novim teorijskim stanovištima. 13 Knjige su objavljene u biblioteci Historia Rossica (izdavač: Новое литературное обозрение): Западные окраины Российской империи. И. Бобровников. Ф. 2007. 2004. Osim u ruskim. posle krize i odbacivanja sklerotične marksističke paradigme. Миллер). Миллер. Tokom protekle decenije ovaj proces doveo je do uspostavljanja plodnog dijaloga u kome su ruski istoričari uspeli da izbegnu početnu funkciju arhivskih istraživača i priređivača „empirijskog materijala“ za teorijska uopštavanja svojih zapadnih kolega. Дамешек. (сост. Primer provincijskog časopisa Ab Imperio (Kazanj. Москва: Языки русской культуры. Миллер). Флоря). Москва: Новое литературное обозрение. Сибирь в составе Российской империи (сост. Репринцев. studijama ruske. posebno Andersenovih Zamišljenih zajednica“ (Hagen 2001). А. В. Već povodom prve Milerove knjige o „ukrajinskom pitanju“ u ruskoj politici i javnom mnjenju druge polovine XIX veka. 2008. Долбилов. М.). 2004. Milerovi radovi predstavljaju dobru ilustraciju stanja onog dela ruske društvene teorije i istoriografije koji se. Imperial Rule (Edited by Alexei Miller and Alfred J. Миллер). 210 история взаимоотношений (редакторы: А. Ренев). pored domaćih autora. sovjetske i ukrajinske istorije na engleskom i nemačkom jeziku. И. 2008. Российская империя в зарубежной историографии: Работы последних лет. А. Л. RF) koji je od 2000. Арапов. Mark fon Hagen takođe naglašava važnost Milerove uloge „prenosnika u rusku naučnu sredinu ideja i literature o nacionalizmu koju su društveni naučnici napisali u posleratnom periodu XX veka.). Миллер. Е. Б. Абашин. Бабич). ред. 1997. Нация и национализм (Миллер А. Н. Москва: Новое издательство. 2007. А. С.tre}i program LETO–JESEN 2009. 2002: 323)14. сост. И. Российская империя в сравнительной перспективе. О. 1999. pa se može steći utisak da je njegov ugled u svetskoj naučnoj zajednici veći nego u ruskoj. Северный Кавказ в составе Российской Империи (сост. Rieber). on često radove objavljuje u vodećim međunarodnim časopisima. Центральная Азия в составе Российской империи (сост. Наследие империй и будущее России. (П. Д. godine postao jedan od svetski afirmisanih foruma istraživača imperijalne problematike u kome. . 2006. М. nih oblasti Ruske imperije („Окраины Российской империи“)13. Л. П. Верт.

„drugu vrstu inspiracije za novu istoriju Rusije predstavljale burne opšte promene u samim istorijskim studijama. čini deo zajednice onih ruskih „istoričara-inovatora“ koji se opiru. već i same moderne. ili.. 16 Zato je opravdan zaključak da su devedesetih godina. ticala se postepenog obrta ka kulturnim studijama i udaljavanju od 15 objavljuju radove vodeći inostrani autoriteti. te u tom pogledu pripadaju svetskom mainstreamu. Iako Aleksej Miler ne pripada autorskom kolektivu urednika časopisa Ab Imperio (koji zaslužuje posebnu pažnju).) istoričare osuđuje ili na ponavljanje već viđenog stanja iz prošlosti (déjà vue)..IMPERIJALNI NARATIVI Vid. ovaj paradoks na sličan način objašnjava Georgij Kasjanov: „Projekt modernosti koji sada privlači većinu istoričara.16 Kako su to istakli urednici časopisa Ab Imperio: 211 . neodvojive od „nacionalizama“ i „nacije-države“. u ruskoj istoriografiji takođe je uočljiva „paradoksalna situcija“ – „oni istoričari koji ne pišu u žanru nacionalnog narativa. ostvaruje se u epohi dominiranja globalnih tendencija drugačijeg karaktera. svakako je u tom pogledu paradigmatičan. Ovi neujednačeni tokovi razvoja istoriografije nisu plod samo različitih socijalnih perspektiva i teorijskih tradicija. što savremene (ukrajinske i šire. Istoričari koji su se kritički odnosili prema obnovi devetnaestovekovne (nacionalne) istoriografije koja je nasledila odbačenu marksističku paradigmu. kako dominacji popularnijih i uticajnijih „nacionalizujućih“ tako i obnovi tradicionalnih „imperijalnih narativa“. 2008: 14). neki od njih su u predmodernom konceptu „imperije“ potražili „meta-narativ“ koji bi omogućio artikulaciju „postmoderne“ nelinearnosti i kompleksnosti istorije. osim radikalne izmene političkih okolnosti. Razmatrajući stanje ukrajinske istoriografije. Могильнер. postkomunističke – M. kada su u pitanju oni istraživači koji izlaze iz okvira standardnih patriotskih shema. S. kao i u drugim postkomunističkim istoriografijama. Ali. on sa njima (uprkos izvesnim teorijsko-metodološkim razlikama i implicitno-polemičkom odnosu)15. već i političko-legitimišuće uloge istorije u (novostvorenim) postkomunističkim državama u kojima se proces izgradnje „nacija“ (nation-building) odvija u epohi koja se karakteriše dovođenjem u pitanje ne samo klasične romantičarske funkcije istoričara kao „očeva nacije“. (2007: 233) i Miller (2008: 37). spor o terminologiji („nova imperijalna istorija“ ili „nova istorija imperija“) i njenim teorijskim pretpostavkama u: Герасимов. na ozbiljniji metodološki sukob s okruženjem“ (Касьянов 2003). bili su primorani da tragaju za novim teorijsko-metodološkim osmišljavanjem i utemeljenjem sopstvene profesije. Kao savremenici potiskivanja „socijalne istorije“ u korist multidisciplinarnih „kulturnih studija“ i svedoci naglašenog interesovanja za „fragmentarnost“ i „raznolikost“ istorijskih formi i iskustava. marginalizovani su u okviru svog nacionalnog miljea koji je pak marginalan u odnosu na savremenu istoriografiju“ (Miller. Najupadljiva promena unutar profesije.

za to nam mogu poslužiti radovi Alekseja Milera. specifični ekonomski režimi. kategorija ’imperija’ sve češće se javlja kao polusvesni pokušaj korišćenja pre-nacionalne kategorije za označavanje stvarnosti nastajuće postnacionalne situacije koju karakteriše hijerarhijski konsolidovan sistem suvereniteta političkih zajednica. socijalne istorije kakva je bila definisana sedamdesetih i revidirana osamdesetih godina. predstavljale su ne samo mogućnost izlaska iz krize (zapadne) „sovjetologije“. Dva pristupa su bila posebno produktivna za istoričare imperijalne Rusije: interdisciplinarno istraživanje i kulturološke analize“ (Burbank and Ransel. 2004: 445)17. . Sud o dometima i teškoćama skiciranog „imperijalnog obrta“ možemo doneti na osnovu interpretacije različitih projekata njegove artikulacije. inspirisane radovima Saida i Fukoa. postkomunističku istoriografiju dodatno su usmeravale upravo ka tom pravcu.. a kriza u kojoj su se obrele „sovjetske studije“ pošto su izgubile predmet svog istraživanja. Na fonu globalizacije i ranije nezamislivog jačanja kontakta među različitim kulturama. 1998: xii). 2001). „Studije imperije“. 2005). stavila je u sličnu situaciju njihove kolege sa zapadnih univerziteta: „Kraj Sovjetskog Saveza i njegovog proširenja kao evropske i azijske imperije – zajedno sa tim povezanom i još neizvesnom transformacijom globalnog rivaliteta (poznatog pod nazivom Hladni rat) u novi geopolitički poredak – izazvao je niz kriza identiteta istoričara tog regiona koji pokušavaju da svoj predmet istraživanja sada pozicioniraju u širi intelektualni kontekst menjajuće akademske istoriografske kulture“ (Hagen. Zapadne „post-kolonijalne studije“. već i integraciji u savremene teorijske tokove.tre}i program LETO–JESEN 2009. čvrsto oslonjene na razvijenije „studije nacionalizma“. U naslovima obe Milerove monografije figuriraju dve ključne reči – „nacionalizam“ i „imperija“. Prva je posvećena istraživanju odnosa ruske vlasti („imperije“) i javnog mnjenja prema (ukrajinskom) „nacionalizmu“ u XIX 2. a ovom prilikom.. 212 „Rast interesovanja za imperiju i ’imperijalnost’ tokom poslednje decenije u velikoj meri bio je rezultat očiglednog iscrpljavanja resursa konceptualnog aparata modernosti kojim je trebalo opisati procese ’post-moderne’ ere. već i „epistemološku šansu“ za onaj deo ruske istoriografije koji ne samo da je težio izbegavanju dominacije „nacionalizujućeg diskursa“. kao i mnogostruke etno-konfesionalne oblasti i subkulture u okviru jednog političkog prostora“ (Gerasimov et all. 17 Aleksandar Semjonov s pravom ističe sličnost situacije u kojoj se našla ruska i zapadna (američka) istoriografija: „Pokazalo se da su prethodnim razvojem istoriografije i dominacijom paradigme modernizacije u društvenim naukama i ruski i američki istoričari-slavisti bili nepripremljeni za suočavanje s problemom imperije. nacionalizma i mnogonacionalne strukture Rusije“ (Семенов.

„ispričana priča“. U zaključnom delu ove knjige Miler razmatra problem (dis)kontinuiteta Imperije Romanovih i Sovjetskog Saveza. dok je u ruskom izvorniku naslov formulisan bez pominjanja „imperije“ (’Ukrajinsko pitanje’ u politici vlasti i ruskom javnom mnjenju). 213 . razmotrena i eksplicirana pravila njene kompozicije. u drugoj knjizi razrađena su u sedam studija koje su po svom zahvatu šire od „ukrajinske problematike“. Miler naglašava „otvorenost“ budućeg razvoja Rusije: „Nacija-država – kao identifikacija građana i sistem predstava. Miller. on je uveren da proces „izgradnje nacije“ (nation-building) u Rusiji još nije 18 Ruski i engleski naslov ove knjige se razlikuju – u engleskom prevodu: „The Ukrainian Question: Russian Empire and Nationalism“. a takođe i kao skup određenih praksi. poglavlje). korišćenjem obimnijeg istorijskog materijala. poglavlje). U žanrovskom smislu one se razlikuju – prva je klasična istoriografska monografija. 19 „U fokusu knjige su metodološka pitanja sa kojima se srećemo kada istražujemo istoriju nacionalizma u Ruskoj imperiji“ (Miller.IMPERIJALNI NARATIVI veku18. kao i razmatranja odnosa imperije. imperijalnu jezičku politiku (2. dok je druga zbornik autorovih radova posvećenih. pre svega. Ta „pravila“ (teorijski osnov i konceptualni aparat istoriografskog narativa) koja su formulisana i u uvodnom delu knjige o „ukrajinskom pitanju“. poglavlje). mehanizama i institucija – još је daleko od kraja svog formiranja u Rusiji“ (Миллер 2008: 21). s jedne strane. a s druge strane su. problemima metodologije proučavanja prošlosti imperija i nacionalizma. 1991: 362). poglavlje). neće biti suvišno pri razradi strategija za principijelno novu situaciju u kojoj se našla Rusija“ (Миллер 2006: 219). istoriju („ruskih“) Jevreja (4. te obuhvataju sledeće teme: obim i strukturu „imperijalne paradigme“ (1. dok se u drugoj tematizuje opštiji problem odnosa „imperije Romanovih“ i „nacionalizma“. 21 U zaključnom poglavlju ruskog izdanja („Mnogoslojnost imperijalnih ruina. Ovom (geološkom) metaforom on je izrazio tezu prema kojoj su se „tokom moderne ruske istorije sukcesivno akumulirale serije društvenih formi od kojih je svaka činila sloj koji pokriva celo društvo ili njegove velike segmente.19 Čitane uporedo. 2008: 216)21. starije forme koje su ostale da leže ispod površine nisu izmenjene“ (Rieber. 2008: 1) 20 Metaforu „sedimentarno društvo“ formulisao je Alfred Riber u svojoj analizi imperijalne Rusije. i 3. „oficijelnog“ i narodnog nacionalizma u proces izgradnje „ruske nacije“ (5–7. Jasno distanciran spram ideološko-političkih poziva na „obnovu imperije“. one čine celinu u kojoj je. a da prethodne. te se uključuje u tekuće rasprave o imperijalnom nasleđu koje. Rečju. Sovjetsko nasleđe ’imperije pozitivnog delovanja’“) Miler jasnije formuliše svoju nadu da „razumevanje prirode i složenosti konstrukcije ruina koje smo nasledili od imperija. utiču na političku i socijalnu konsolidaciju savremene Rusije (vid. poput „sedimentarnih slojeva“20 ili dvostrukih „ruina“.

1997). ne obzirući se na promene u studijama nacionalizma. asimilacije ili terorisanja neruskih nacionalnosti kako bi one priznale rukovodeću ulogu centra“ (Wortman – u: Семенов. na prvi pogled. Pipes. u okviru sovjetološke „totalitarne paradigme“ (npr.tre}i program LETO–JESEN 2009. kao i delovanje ljudi i institucionalne oblike društvene organizacije koji nastaju upravo iz te vizije sveta“ (Miller. Upravo takav pristup ponovno je osnažen u okviru dominantnih nacionalizujućih narativa postkomunističkih istoriografija koje. U pogledu imperijalne Rusije. 22 okončan. Iz ovog uverenja sledi teza o suštinskoj „slabosti ruskog nacionalizma“ (kao tvorca nacije-države) kojom se dovodi u pitanje u literaturi raširen stav o njegovoj vladajućoj i ugnjetačkoj funkciji kako u Imperiji Romanovih. pa stoga ne samo odražava svet već ga projektuje i stvara“ (Миллер 1997а). linearno determinisani proces ostvarenja „vekovnih . paradoksalna teza zahteva dodatno obrazloženje koje se zasniva na interpretaciji ključnih teorijskih koncepata koje Miler koristi u svojoj istoriografskoj analizi – „nacije“. 214 Tradicionalni pristup polazio je od primordijalističke teze o davno formiranim „nacijama“ koje je tokom imperijalnog i sovjetskog perioda „na okupu“ represijom držala najveća među njima – vladajuća „ruska nacija“. ovaj pristup je ponavljao Lenjinovo razlikovanje nacionalizma „ugnjetačke“ i „ugnjetenih“ nacija. a ne obrnuto. Na drugom mestu. ali je. polaze od modela „tamnice naroda“.. te diskusijama o „simboličkoj geografiji“ i regionalnom pristupu u savremenoj istoriografiji (Миллер 1996). „osnovni operator socijalne klasifikacije“ i označitelj sentimenata koji emocionalno ispunjavaju. „nacionalizam“ stvara „naciju“. tako i u Sovjetskom Savezu22. Sopstveno istraživanje „ukrajinskog pitanja“ koncipirao je polazeći od konstruktivističkog shvatanja nacije kao „zamišljene zajednice“ (Anderson) i teze o nacionalizmu kao „diskursu“ različitom kako od starog (religijskog ili dinastičkog). Pojam diskursa uključuje socijalno prihvaćene načine viđenja i interpretacije sveta koji nas okružuje. bila spremna da sprovodi politiku potčinjavanja. 2003: 7). Miler ističe: „Diskurs se ispoljava u raznolikim (ne samo verbalnim) praksama. Centralno mesto simbola „nacije“ u diskursu nacionalizma (u okviru koga je ona. taj odnos ekstrapoliran i na čitav sovjetski period: „Podrazumevalo se da je država. kako se to post festum interpretira u nacionalnim istoriografskim narativima. Proces tog stvaranja koji rezultuje formiranjem moderne nacije-države nije. 2001). Ova.. 23 „Interpretacija nacionalizma kao diskursa važno je polazište ovog rada. prema Ketrin Verderi. nezavisno od njene konkretne istorijske forme (monarhističke ili sovjetske). „nacionalizma“ i „imperije“. jer se tokom XIX i XX veka on odvijao u okvirima tradicionalne i sovjetske imperijalne strukture.. a politički usmeravaju ljudsko delanje) ne pretpostavlja njen „ontološki“ primat u odnosu na „nacionalizam“ – u skladu sa modernističkim teorijama koje Miler usvaja. tako i novijeg „diskursa klase“23. Tokom devedesetih godina Aleksej Miler je brojnim radovima i priređivanjem tematskih zbornika nastojao da rusku naučnu javnost upozna sa razvojem (zapadnih) „studija nacionalizma“ (Миллер 1999).

Valenštaj je bio u pravu kada je rekao da je prošlost zatočenik sadašnjosti. sve ove političke zajednice bile su suočene s pojavom moderne „epohe nacionalizma“ u kojoj „nacija postaje sekularizovani Bog našeg doba“ (Llobera. za istoriografsku rekonstrukciju nastanka neke nacije manje je važan sam etnicitet i opšte („transistorijske“) tipologije nacionalizama od detaljne istorijske kontekstualizacije procesa njenog formiranja. nivou etno-kulturne i religijske heterogenosti.IMPERIJALNI NARATIVI 24 „Etničke i kulturne karakteristike stanovništva koje postaje objekt nadmetanja različitih nacionalnih aktivista imaju značajni uticaj na njihove koncepcije nacije i tok borbe. videti u: Subotić. Miler ograničava karakteristikama postojećih „etnija“ koje „nacionalističkim preduzimačima“ služe kao zatečeni demografski „materijal“ od koga se stvaraju (buduće) nacije. mnogo produktivniji je „situacioni i komunikativni pristup“ koji omogućava istraživanje „strukture interakcija različitih nacionalizama.24 Ipak. Posmatrano u dijahronoj perspektivi. imperijama se nužno nametalo rešavanje „problema političke konsolidacije i kulturne 215 . Prema Milerovom uverenju. umesto klasifikacija i analiza nekog pojedinog (najčešće. širenja tih predstava u masama. Zadatak istoričara stoga obuhvata deskripciju prošlosti („onoga što se dogodilo“) koja. ekonomskim i političkim okolnostima. Rečju. a ne obrnuto“ (Miller. Nacionalni istoriografski narativi – usled njihove „teleološke strukture i želje da se istorija vidi kao nužni tok koji vodi trijumfu neke određene nacije“ – upravo to onemogućavaju: „Njima istorija služi kao projekcija u prošlost savremenog stanja stvari ili željene budućnosti. tako i na nivou političkog međuodnosa različitih nacionalnih pokreta. upravo polazi od rekonstrukcije društveno-istorijske situacije koja sadrži različite mogućnosti (window of opportunity) kasnijeg razvoja. političkoj strukturi. 2003: 5–6). 2003: 10). Okvir za takvo istraživanje su prednacionalne političke zajednice – imperije – koje se razlikuju po stupnju ekonomsko-društvenog razvoja. iz interpretativno-eksplanatornih razloga. Više o sporu Gelnera i Smita. kako na nivou njihovih ideoloških konfrontacija i uticaja. u metodološkom pogledu. U tom pogledu. težnji“ drevnih „nacija“. retrospektivno-homogeno shvaćenog „nacionalizma“). uprkos ovim i drugim razlikama. 2004: 7). geografskim odnosima „centra“ i „periferije“ (kontinentalne i prekomorske). formiranja nacionalnih pokreta i konsolidovanja „nacionalnog identiteta“) ispunjen je sukobima s rivalskim nacionalnim projektima i ima neizvesan (politički) ishod. (2007: 45–79). 1994: 221). Pluralizam mogućih i neizvesnih pravaca procesa izgradnje nacija koji je posebno naglašavao Gelner. te tih pokreta i državnih struktura“ (Miller. Duže vreme posle „zamišljanja“ nacije (konstrukcije slike „idealne otadžbine“ u redovima elite. u različitim periodima i društvenim. više sam na strani Antonija Smita nego radikalnog moderniste Ernesta Gelnera koji je tvrdio da početni etnički materijal praktično ne ograničava kreativnu slobodu nacionalista u njihovim projektima izgradnje nacija“ (Miller.

skromnim komunikacijskim. Miler. implicira esencijalističku homogenost nacionalnih projekata25. pozivajući se na Andersona i Grinfildovu. tako i morskim imperijama. ruskom. u kojim socijalnim slojevima i zašto. od najstarijih nacija-država našega doba svoju istorijsku evoluciju započele su kao 25 . ovo sužavanje komparativnog okvira ne pretpostavlja „esencijalizaciju“ razlika između dva pomenuta tipa imperija. imitativni karakter“ centralnoevropskih i istočnoevropskih nacionalizama čiji su nacionalni pokreti kao svoje „uzore“ prihvatali u zapadnoj Evropi već formulisane koncepte „nacije“. (2007: 81–135). te u kojoj su različiti tipovi nacionalizma na rigidan način povezani sa geografijom“ (Miller. obrazovnim i administrativno-institucionalnim resursima usložnjavala je kako sam istorijski proces izgradnje nacija u imperiji Romanovih. Opširnije o dualnim tipologijama: Subotić. ako ne i sve. Ako pitanje postavimo na taj način. Ipak. Pravo pitanje je koja od interpretacija nacije i nacionalnog interesa postaje dominantna u određenom trenutku u nekom posebnom društvu. 2007: 20). ipak ističe „sekundarni. odričemo se tradicionalne klasifikacije i periodizacije nacionalizma koju su koristili Kon. Plamenac i Gelner. s neujednačenim tempom i uspehom. 2003: 14). To znači da bi bilo nekorektno govoriti o francuskom. nezavisno od toga. 26 Ronald Suni podseća na često zaboravljenu činjenicu: „Mnoge.tre}i program LETO–JESEN 2009. u različitim proporcijama. 2003: 8). ksenofobije ili tolerancije. 216 homogenizacije nacije-države“ (Miller. Izbegavajući dualnu tipologiju nacionalizama („zapadni“ i „istočni“) koja. „imperijalne“ problemske perspektive: „Pomeranje fokusa komparacije s tradicionalnih elemenata i karakteristika imperija na poređenje različitih načina njihovih odgovora i adaptacija na izazove moderne. Raznolikost ovih preuzetih ideoloških „modula“ u kombinaciji s postojećom etničkom i religijskom heterogenošću. Za razumevanje tog procesa u imperiji Romanovih korisnija je komparacija s kontenentalnim imperijama Habzburgovaca i Otomana. odvijale su se kako u kontinentalnim. uspešni proces „pretvaranja seljaka u Francuze“ (We„U okviru široko shvaćenog nacionalističkog diskursa postoji interakcija i takmičenje različitih interpretacija nacije i nacionalnih interesa koje se veoma razlikuju po stepenu svoje agresivosti. poljskom ili ukrajinskom nacionalizmu kao nečem homogenom. sam proces izgradnje nacija moramo interpretirati polazeći upravo od ove šire. nego sa (zapadnim) „morskim imperijama“ u kojima se proces izgradnje nacionalnih država odvijao u imperijalnim središtima (imperial core). niti njihovu vrednosnu hijerarhizaciju – raznolike strategije i prakse njihove „nacionalizacije“. osim „geografske obojenosti“. ekonomskim zaostajanjem. tako i njegovo istoriografsko objašnjenje.26 Tako. Načini rešavanja tog zadatka i konačni ishodi bili su različiti ali. bez nastojanja i potrebe da se projekat (nacionalne) integracije proširi i na kolonijalne „periferije“. predstavlja osnovnu metodološku inovaciju savremenih istraživačkih pristupa“ (Miller. na primer.

29 Prema jednoj 217 . pre svega. Španije i Francuske.28 Regionalnim pristupom teži se izbegavanju kako tradicionalnog imperijalnog narativa fokusiranog na političku istoriju i institucije središnje vlasti. „porušili ’Berlinski zid’ koji je u komparativnim studijama postojao između morskih i kontinentalnh imperija. 27 Kritikujući stav o suštinskoj razlici zapadnog (prekomorskog) i ruskog (azijsko-kontinentalnog) koncepta „imperije“. Noviji istoriografski radovi su. prema Milerovoj oceni. 2008: 33).27 Sklonost istoričara „reifikaciji“ i apsolutizaciji teorijskih tipologija pokazuje svoja ograničenja na konkretnim istorijskim primerima koji se (poput slučaja dve „morske imperije“. posebno u područjima istorijski promenljivih granica kontinentalnih imperija. uključujući i istoriju imperije Romanovih“ (Miller. kao što ni neuspeh Britanske imperije u integraciji Irske (paralelan s uspešnom „inkluzijom“ Škotske). Prevladavajući etnocentrizam nacionalno-državnih tradicija. te su na taj način povećali heuristički potencijal komparativnog pristupa istoriji imperija. a uporedo sa etničkim konfliktima. Ova promena perspektive prekida. 2001: 27). ne uklapaju u polazni „idealni tip“. danas žive Katalonci. s jedne strane. on omogućava da se karakter polietničke imperije istražuje u okviru različitih prostornih oblasti. a s druge Francuzi katalonskog porekla).IMPERIJALNI NARATIVI heterogeni dinastički konglomerati sa karakteristično imperijalnim odnosom metropole i periferije. Tek nakon teškog rada državnih vlasti na nacionalizaciji i homogenizaciji. u kojima se tok i rezultati izgradnje nacija tako razlikuju da u pirinejskom pograničnom pojasu. Paralelno sa jačanjem političkih i ekonomskih procesa „regionalizacije“ u okviru novih nadnacionalnih zajednica (ili. Bejker ističe: „Rusija se u XIX veku suočila sa onim istim opštim problemima sa kojima su se Britanija i Francuska suočile vekovima ranije i koje one nisu u potpunosti rešile ni u XIX veku“ (Becker. 2000: 339). razmatra se i više ili manje mirni suživot različitih religioznih i etničkih grupa. bar „prekogranične saradnje“ između nacija-država). vakovnu tradiciju centralističkog pristupa istoriji Rusije koji je sebe iživeo“ (Каппелер 2000). 29 Mark fon Hagen ističe upravo ovu paralelnost između savremenog političkog razvoja i promene istoriografske optike: „Sub-nacionalni. tako i nacionalnog narativa sa njegovim već pominjanim nedostacima. Niz sličnih primera. 28 Kao što to naglašava Andreas Kapeler: „Čini mi se da će u budućnosti regionalni pristup istoriji imperije biti posebno inovativan. danas istraživanja istorije regiona (oblasti „srednjeg nivoa“) u velikoj meri potiskuju raniju istoriografsku fiksaciju na (makro)istoriju imperija i nacionalnih država. Za razliku od nacionalne istorije. uticao je na usmeravanje istraživačkog interesovanja prema konceptu „istorijskih regiona“ koji presecaju granice bivših imperija i savremenih država-nacija. hijerarhijski strukturisane imperije pretvorene su u relativno egalitarne nacije-države zasnovane na horizontalnom konceptu jednakosti građanstva“ (Suny. transnacionalni i ber 1976) nije bio suštinski različit od nekih (neuspešnijih) strategija procesa „rusifikacije“ imperije Romanovih. nije osnov za pravljenje direktne analogije s „ukrajinskim slučajem“. u takvom pristupu ne apsolutizuju se etnički i nacionalni faktori.

opasnost od esencijalizacije koja karakteriše nacionalni narativ često biva reprodukovana i u okviru regionalnog pristupa – tako nam se ono što smo želeli da izbacimo kroz vrata. pokušavajući da tokom života unesemo značenje i red u svet. 2004: 9) 31 „Zato je teško očekivati da regionalni pristup može biti svemoćni lek za nedostatke nacionalnog narativa. manje ili više simbolički. granice regiona nisu nužno linije na mapi. kalupe ili shemate u koje. uklapamo svoje utiske. kao što su to pokazali autori poput Saida. dok njegovo neteritorijalno određenje pretpostavlja izdvajanje skupa trajnijih strukturnih karakteristika i kohezivnih procesa koji ga čine posebnom celinom. očiglednije će reprodukovati slabosti nacionalnog narativa“ (Miller. Ali. Na taj način. društvenih naučnika i ’kulturologa’. ono može jednako biti i duhovno. možemo se baviti makro-regionima koji pokrivaju teritorije nekoliko savremenih država ili njihovih delova. Kao što to čak i geografi i kartografi priznaju. sadržani regioni – do kategorije mentalnih mapa. Vulfa i Todorove. političko ili moralno“ (Todorova 2005: 64). takođe je izvesno da koncepti regiona nisu slobodni od ideoloških predrasuda“ (Miller. 218 internacionalni procesi koji karakterišu postmoderni politički razvitak ne zahtevaju ništa manje zanimanje istoričara. Možemo istraživati mikro-regione koji pripadaju nekoj državi ili ih preseca državna granica. Za razliku od granica država.tre}i program LETO–JESEN 2009. Te mape mogu biti shvaćene kao nešto što različiti naučnici definišu kao recepte. 2008: 11) 32 „Razmišljanje o regionima kao o sistemima kategorija vodi nas do jednog drugog pojma u kome su. on nije lišen kako teorijsko-konceptualnih teškoća. tako ni elemenata „ideološke pristrasnosti“. Opširnije o „simboličkoj oceni. 1995: 670). merenje u mapiranju nije samo matematičko. Nekritička upotreba . naprotiv. 30 „Dobra stvar u regionalnom pristupu je njegova fleksibilnost. O metodološkim pretpostavkama i krajnjim dometima „istorije regiona“ ne postoji opšta saglasnost – Aleksej Miler upozorava da. upravo nam „proučavanje regiona. Takođe. što regionalna paradigma bude više esencijalistička. Veoma često možemo raditi s prelaznim graničnim zonama ili graničnim oblastima (borderlends) koje izdvajamo iz različitih istraživačkih ciljeva i koje se delimično poklapaju. S druge strane. 1999: 1182). od onih koji su ranije proučavani kao nacionalni“ (Hagen. uprkos „fleksibilnosti“ regionalnog pristupa. činjenica neodređenosti „regiona“ primorava istoričara da koristi zatečene „mentalne mape“ koje nisu lišene ideološkopolitičkih konotacija. danas pomaže u održavanju dugog i produktivnog perioda dekonstrukcije do sada postojećih istorijskih narativa od kojih je glavni onaj modernizacijski“ (Applgate. na očigledne i mnoge još neshvaćene načine. Naprotiv.30 „Region“ kao prostorni-teritorijalni koncept zahteva definisanje „granica“ čija arbitrarnost često nije ništa manja od one koja se očituje u slučaju „nacije-države“. vraća sada kroz prozor! (vid. Todorova 2005: 65)31. iza brojnih toposa „simboličke geografije“ (istorijski nastalih predstava o prostoru koje sadržinski određuju naš način percepcije nekog regiona) kriju se upravo odnosi moći i dominacije32.

nacionalni i regionalni. Dodatna opasnost od ove nove politizacije istoriografije plod je činjenice postojanja i jačanja „regionalizma“ kao savremenog političkog pokreta33. Miler je. 2008: 16). pa Miler zaključuje: „U izvesnom smislu. Ako regionalni istoriografski narativi nastave da služe savremene političke interese na sličan način. samodovoljnog „regiona“ čija bi istorija bila nezavisna od vanregionalnih. regionalni narativi nisu sasvim tako različiti od imperijalnih ili nacionalnih. istoričar upravo (zapadnih) „graničnih oblasti“ (borderlands. već su i pomagali da se one izgrade. pre svega. nema razloga da očekujemo da će oni biti manje tendenciozni od svojih ’prethodnika’“ (Miller. savremeni regionalizmi svakako imaju pravo na postojanje – on nisu ništa ni bolji ni lošiji od bilo kakve druge političke tendencije. (2001) i Miller (1999). a njegove metodološke karakteristike obrazlaže u prvom poglavlju svoje knjige. Ali.IMPERIJALNI NARATIVI geografiji“ videti u: Subotić. područje koje istražuje nema status „zatvorenog“. Prvi su tokom XVIII i XIX veka imali zadatak da legitimišu neku imperiju. te legitimišu procesi njihovog isključivanja/uključivanja u neki vrednosno shvaćeni širi okvir. te njegova naracija nije fokusirana nitu na centralnu vlast. Uprkos kritičkim primedbama upućenim konceptu i metodologiji „regionalne istorije“ (kako lokalne istorije – краеведение. niti na „nacije“ čije se sadašnje postojanje projektuje u proučavanu prošlost. dok u ostalim studijama demonstrira njegov učinak na konkretnim primerima – tumačenju jezičke i nacionalne politike imperije. Ako istoriografske narative. U krajnjoj liniji. drugi su ne samo legitimisali nacije tokom XIX i XX veka. stav koji istoričar zauzima prema regionalizmu mora biti isti kao stav prema nacionalizmu – on mora počivati na najvećem oprezu da bi se izbegao pad u esencijalizam jer agenda ideologije koju istražujemo ne može postati agenda samog istraživanja“ (Miller. te istoriji (ruskog) nacionalizma. zatečenih „mentalnih mapa“ pretvara istoriografski regionalni pristup u element političkog diskursa kojim se učvršćuju ili osporavaju „identiteti“ različitog opsega. onda se postavlja pitanje karakterizacije Milerovog pristupa istoriji zapadnih ’krajina’ imperije Romanovih. (2007: 7–44). 33 „Kao ideološki i politički pokret. Istovremeno. podelimo na klasično-imperijalni. (1996). окраины) imperije Romanovih. Predmet svog istoriografskog istraživanja (multietnički i multikonfesionalni prostor sa obe strane istorijski „pomičnih“ granica kontinentalnih imperija) on ne opisuje pomoću jezika imperije ili nacije. (2004). „situacioni pristup“ trebalo bi da omogući formulisanje 219 . spoljnih faktora. Primer „Centralne Evrope“ kao elementa „mentalne kartografije“ u istoriografskom i političkom diskursu Miler posebno analizira u: Миллер. 2008: 17). polazeći od njihovih teorijsko-metodoloških pretpostavki. On sam ga određuje uz pomoć sintagme „situacioni pristup“ (situational approach). ’regionalizmi’ iz prošlosti su legitimni objekti istraživanja. tako i istorije širih regiona – kategorija ’mentalnih mapa’).

kategorija istorije. Mark Bejsindžer je nedavno istakao da je „jedna od zagonetki u istraživanju postsovjetskog (evroazijskog) prostora u tome da se ovde imperija stalno iznova koristi kao praktična kategorija politike. . te omogućava uvid u složenost istorijskih okolnosti neredukovanih u deterministički koncipiranom istoriografskom narativu formulisanom iz perspektive „svojih“: „Situacioni pristup eliminiše tendenciju koncentracije na jednog pojedinačnog aktera koja karakteriše kako istoričare nacionalnih pokreta.. upravo opasnost od prakse politizacije prošlosti svedoči da po svom značaju i posledicama istraživanje problema odnosa nacionalizma i imperije Romanovih prevazilazi okvire striktno akademske teme udaljene od političkih strasti i interesa savremenosti. znatno više od imperijalnog. Takođe. kontekstualizacijom tih odnosa u širem okviru makro-sistema kontinentalnih imperija. jedne „nove istorije imperije“ koja bi se bavila: istraživanjem „kompleksnog tkanja“ interakcija imperijalnog centra i različitih lokalnih zajednica. 160). 2008: 17). Upravo logika situacionog pristupa oslobađa istoričara od njegove svesne ili nesvesne identifikacije sa ’svojim’ akterom i njegovom ’istinom’. te interpretacijom rivalskih nacionalnih projekata kao odgovora na izazove koje modernizacija nameće politici imperije (Miller. 220 34 Stavom da Ruska imperija pripada prošlosti (te je stoga. 2008: 2–3). sećanja i strahovi produžavaju da formiraju kulturu i politiku regiona i tu socijalnu činjenicu treba objasniti “ (Бейссингер 2008: 158. reflektovati problem uticaja savremenosti na izbor sopstvenih istraživačkih strategija. tj. Miler nastoji da „relaksira“ savremene debate ispunjene nadama i strahovima od njenog obnavljanja. tako i tradicionalno centralistički pristup u istraživanju imperijalne politike. Prema Milerovom uverenju. bez obzira na to što je region ne jednom bio svedok kolapsa imperije“. Prema njemu: „Moramo priznati da stremljenje da se bude imperija. on se mora truditi da održi distancu između sopstvenog zanatskog umeća i savremenog političkog diskursa (Miller. na taj način. 2008: 18). sećanje na nju i strah od nje – sve vreme postoji u tom regionu. nacionalnog i regionalnog.tre}i program LETO–JESEN 2009. analizom odnosa različitih aktera unutar imperije kao multietničke i multikonfesionalne političke tvorevine. upravo „situacioni pristup“. Stoga se istoričar mora podvrgnuti „samoanalizi“. Ovaj dugoročni i ambiciozni istraživački projekat eksplicitno polazi od stava da „Ruska imperija predstavlja okončanu prošlost“. dajući mu mogućnost da sagleda ’istine’ i drugih aktera“ (Miller. tako i onih koji podstiču „egzistencijalni strah malih naroda“ (Ištvan Bibo) od mogućeg „povratka imperije zla“. te. teži da izbegne zamku istoriografskog „servisiranja“ savremenih političkih interesa – kako onih koji se hrane nostalgijom za imperijalnom moći. imajući na umu da „istorija ne može služiti kao opravdanje loše politike. olakšava istoričaru izbegavanje selektivne identifikacije sa istorijskim akterima („svojima“ koji stoje nasuprot nekim „drugim“).34 Ali. a ne politike).. Ova stremljenja. a da racionalnoj politici nisu neophodni istorijski argumenti“.

što su granice na imperijalnim periferijama najčešće delile etničke i religijske grupe. četiri imperije. religijskih. Prema Milerovom mišljenju. poput Jevreja. tri ili. 36 „Na taj način. delanje i posledice istoričar nastoji da razume i objasni znatno je veći od onog koji sadrži kliše istorije imperije kao „drame sa dva glumca“ – „rusifikatorske države nasuprot onih koji se opiru rusifikaciji (u primitivnoj verziji nacionalnih narativa). Hoencolera i Otomana“ (Miller. profesionalnih) čije intencije. učesnik tog procesa“ (Миллер. ili države koja prosvećuje zahvalno lokalno stanovništvo (u primitivnoj verziji ruske istoriografije)“ (Miller. u izgradnji nacija i nacija-država imperije nisu bile samo pozadina ili smetnja – u stvarnosti. te su tako sebe učinile plenom istorije“ (Miller. 2008: 20). broj istorijskih aktera (različitih vrsta grupa – etničkih. Zato je u mnogim slučajevima rezultat procesa formiranja identiteta i stvaranja predstava o nacionalnim teritorijama u velikoj meri zavisio od interakcije koja se odvijala u okviru makrosistema kontinentalnih imperija“ (Miller. počele da protiv svojih suseda aktivno igraju na etničku kartu i konačno su razorile kontinentalni imperijalni makrosistem koji je imao stabilizujuću ulogu.IMPERIJALNI NARATIVI „Prema tome. u proučavanju nacionalne politike i procesa izgradnje nacija. Mozaičnost imperijalnog prostora i broj istorijskih aktera naročito raste udaljavanjem od „imperijalnog jezgra“ ka „obodnim krajevima“ čiju istoriju ne možemo razumeti bez uzimanja u obzir šireg okvira – susednih imperija koje kao „spoljašnji akteri“ utiču na procese izgradnje nacija u proučavanom prostoru. ako ne i glavni. Osim uvida u brojnost istorijskih aktera. „situacioni pristup“ u rekonstrukciji procesa izgradnje nacija u okviru imperija zahteva istraživanja 221 . raspad imperija u velikoj meri bio je upravo posledica kratkovide političke podrške imperijalnih centara nacionalnim pokretima pre Prvog svetskog rata i tokom njega: „Potencijali imperija. imperije su. one su bile važan. važnost ovog šireg kontesta povećavana je uporedo s jačanjem nacionalnih pokreta i njihovom instrumentalizacijom u odnosima imperijalnog rivaliteta i bespoštedne borbe za teritorije. 35 S obzirom na nehomogenost imperije kao političke zajednice. 2008: 22). Vremenom. 2008: 19). Samo u pripremama za veliki evropski rat i tokom njega. staleških. 2008b: 122). Habzburga. One su se prilagođavale izazovima modernog sveta tako da je pravilnije govoriti o njihovoj krizi nego o propasti.35 Tim pre. nisu još bili iscrpljeni početkom rata. bar u dugom XIX veku. 2008: 26–27)36. pozivajući se na religijsku ili etničku srodnost. veoma je važno imati na umu čitav skup (makro-sisterm) kontinentalnih imperija Romanovih. nastojali su da postanu „pokrovitelji“ delova stanovništva u drugim imperijama: „Važno je imati na umu da su mnoge etničke ili etno-religijske grupe bile podeljene između dve. izuzev možda Otomanske. napuštajući ranija ograničenja. a imperijalni centri.

te nije. poput ekonomskih i administrativnih). ta kontekstualizacija nas vraća ključnom okvirnom konceptu – samoj „imperiji“. Već pominjana multietničnost i multikonfesionalnost svakako je jedna od takvih karakteristika „imperije“ kao heterogenog političkog prostora. Ipak. 38 U diskusiji povodom zbornika Nasleđe imperije i budućnost Rusije jedan od učesnika (istoričar D. bila praćena formulisanjem programa i strategija njihovog izjednačavanja i homogenizacije. Po uzoru na studije nacionalizma. Milerov odgovor bio je kratak: „Ne mogu“ (Круглый стол. Pored toga. marginalizacije aktera izvan regiona“ (Miller. 2000: xiv). na primer. ne nalaze definiciju tog koncepta koja bi sadržala eksplicitno naveden skup njegovih „objektivnih karakteristika“. sve do epohe nacionalizma. te što je moguće potpunije rekonstruiše kontekst njihovih međuodnosa“ (Miller. čini se da „imperija“ i „imperijalnost“ dele sudbinu „nacije“ i „nacionalizma“ – opšteprihvaćena određenja ovih pojmova ne postoje. 2008: 20). mora da odustane od pokušaja formulisanja opšte i na sve istorijske slučajeve primenljive definicije „imperije“. veoma veliku državu koja obeležava međunarodne odnose svoga vremena. 2008: 18). Dominik Liven ističe: „Pod ’imperijom’ podrazumevam. neravnopravnost statusa „centra“ (imperijalnog jezgra) i „periferije“ u imperijama prevazilazi uobičajene razlike u stepenu (ne)razvijenosti unutar nacija-država. Sama struktura tog prostora nalik je točku bez čvrstog obruča – sva periferna područja povezana su sa centrom.tre}i program LETO–JESEN 2009. . napuštanje na imperiju i naciju centrirane perspektive – još bolje se obezbeđuju situacionim pristupom. s ciljem da se identifijuju učesnici i razume logika njihovog delovanja... Furman) pitao je Milera da li može ukratko da kaže šta je imperija.37 Istovremeno.“ (Lieven. taj pristup omogućava izbegavanje onih opasnosti koje karakterišu regionalni pristup – poput esencijalizacije regiona.39 Takođe. 2008). to ne znači da se neke od deskriptivnih karakteristika političkih zajednica koje nazivamo „imperijama“ ne mogu identifikovati kao neka vrsta zajedničkih crta ili skupa „porodičnih sličnosti“. 39 Tako. prema Milerovom uverenju.. savremena „imperiologija“. Čitaoci Milerovih radova.38 U tom pogledu. međunarodnog. oslanjanja na problematične geografske granice.) konteksta istraživanja predstavlja jednu od najvažnijih „korekcija“ u odnosu na klasični „regionalni pristup“. sa slabim međusobnim direktnim vezama (Motyl. religijskog itd. Takođe. ona označava političku organizaciju (polity) koja vlada obimnim teritorijama i mnogim narodima jer je način upravljanja prostorom i multietničnošću jedna od večitih dilema imperija. 2001: 4). usmeravanje pažnje ka lokalnim akterima i procesima. uprkos činjenici da u njima „imperija“ ima status „ključne reči“. Upravo ovo usložavanje i proširenje obuhvaćenog (političkog. prvo i pre svega. 222 struktura njihovih interakcija: „Središte pažnje prenosi se na poseban sistem etno-kulturnih. etnokonfesionalnih i međuetničkih odnosa (kao i različitih drugih aspekata njihove interakcije. 37 „Prednosti koje pristalice regionalnog pristupa ističu – npr.

heurističko sredstvo u istraživanju konkretnih istorijskih epoha i analize pojedinih imperijalnih političkih praksi. U tome su sledili prethodnu dinastiju (Rjurike) koji su svoj rodoslov (prema Степенной книге царского родословия iz 1580-ih godina) izvodili od rimskog imperatora Avgusta – njegovog brata Prusa od koga se direktno nižu „sedamnaest pokoljenja“ (stupnjeva) Rjurikoviča i formiraju „čvrstu lestvicu do neba“ (Когут. (2) primenu vlasti pomoću posrednika koji poseduju značajan stepen autonomije unutar svog domena. a za uzvrat isporučuju pokornost. ruskim radom i ruskom krvlju. a ne na rusko poreklo. danak i vojnu saradnju sa centrom“ (Tilly. vladajuća metropola (nosilac efektivnog suvereniteta). pa u skladu s određenjem Majkla Dojla. Tezu o imperijama kao „inkubatorima“ modernih „nacija-država“ Miler koristi u tumačenju nastanka i dinamike razvoja ruskog nacionalizma. od imperije koja se u sklopu modernizacije počinje „nacionalizovati“. Centralna vlast primenjuje vojnu i fiskalnu kontrolu u svakom od segmenata svog imperijalnog domena. pomenute i brojne druge definicije ne vode konsenzualnom usvajanju jedne. Podsećajući čitaoce na terminološku distinkciju između „imperije Romanovih“ i „Ruske imperije“. Miler se oslanja na definiciju imperija Čarlsa Tilija: „Imperija je velika složena politička zajednica čije delove centralna vlast povezuje indirektnom vladavinom. Ipak. iskazuju lojalnost suverenu. on ističe razlikovanje tradicionalne kontinentalne imperije zasnovane na lojalnosti prema dinastiji koja svoju vladavinu zasniva na „božanskom pravu“41.40 Sama reč − imperium − izvorno označava suverenu moć. samodržavlja i pravoslavlja)42. Navedeni konstitutivni 223 . ali toleriše dva glavna elementa indirektne vladavine: (1) zadržavanje ili stvaranje posebnih. ima i političku kontrolu nad unutrašnjom i spoljnom politikom drugog entiteta – podređene periferije“ (Doyle. različitih sporazuma o upravljanju svakim od segmenata. 1997: 3).IMPERIJALNI NARATIVI U naglašavanju razlikovanja između „indirektne“ i „direktne“ vlasti koja karakteriše imperije i nacije-države. 40 Sistem upravljanja i kontrole imperijalnog centra nad periferijama pretežno je indirektan i zasnovan je na davanju povlastica lokalnim elitama koje. 42 Promena u „legitimacijskoj formuli“ jasno je naglašena 1864. imperiju možemo da odredimo kao „sistem interakcije dva politička entiteta od kojih jedan. Miler s pravom ukazuje na činjenicu da pomenuti elementi „imperijalnosti“ mogu da budu i samo pomoćno. 41 Sve do vladavine Aleksandra II (1857–1881) Romanovi su svoju vlast legitimizovali pozivanjem na inostrano. zauzvrat. godine u tekstu istoričara Pogodina: „Ruski suveren (gospodar) rodio se i izrastao na ruskoj zemlji i sve oblasti zadobio je sa ruskim narodom. 1986: 12). te njegovog neuspeha u konsolidovanju nacionalne države unutar „jezgra“ imperije Romanovih. 2001). pozivati se na princip „narodnosti“ (народность) kao na jedan od tri konstitutivna principa „Ruske imperije“ (pored tradicionalnih. tj. koja bi sadržala skup „objektivnih karakteristika“ primenljivih na sve slučajeve i oblike „imperija“ tokom ljudske istorije.

autora teorije koja se obično naziva „oficijelnim nacionalizmom“ (теория официальной народности. nacionalno predstavništvo prema evropskom maniru i tobožnju konstitucionalnu formu vladavine. Uvarovljev je takođe bio „reaktivan“.44 Šta je u autokratskoj monarhiji Romanovih sa njenom staleškom strukturom. principi Ruske imeprije formulisani su u poznatoj „trojedinoj formuli“ ministra prosvete za vreme vladavine Nikolaja I. svojom afirmacijom u međunarodnom „merenju snaga“ (pobedom nad Napoleonom). grofa Sergeja Uvarova (1786–1855). 2008: 153). kao spor oko definisanja ruskog nacionalizma. tj. Usmeren pre svega ka održanju ili „konzerviranju“ postojećeg samodržavnog poretka43. vidljivo je iz Uvarovljevih reči: „Ako prihvatimo čudovišne ciljeve ograničenja vlasti monarha. Kao i kasniji razvijeniji pokušaji formulisanja programa ruskog nacionalizma. official nationality). Ne videti u suverenu Rusa. Aleutija i Kurilija su u suštini znaci na njegovoj rizi.. a njegova košulja je sveta Rusija. Za razlku od druga dva principa trijade. imperija) neće potrajati ni dve nedelje. već čoveka sastavljenog od svih nacionalnosti koje žive u Rusiji je apsurd koji nijedan pravi Rus ne može da sasluša bez osećanja indignacije“(cit.tre}i program LETO–JESEN 2009. Kolos (tj. Tumačenju značenja Uvarovljeve formule Miler posvećuje jedno poglavlje svoje knjige jer u njoj vidi početak ne samo procesa „nacionalizacije“ imperije već i programske obrise budućeg imperijalnog projekta izgradnje „ruske nacije“: „Uvarov je bio prvi u višim ešalonima ruske birokratije koji je shvatio važnost nacionalizma kao nove ideologije i novog političkog principa. 224 Kurlandija. 2008: 144).. „narodnost“ nije bila jasno određena. 2008: 142). velovi njegove odore. ali je samo njeno uvođenje u „legitimacijsku formulu“ otvorilo mogućnost društvene debate i artikulacije različitih shvatanja „nacije“ i „nacionalnih interesa“. a s druge strane. prema: Miller. jednakost u pravima svih slojeva. sadržini i konstitutivnim principima „ruskosti“ ili. Štaviše. Imeretija. pobunom Dekabrista (1825) i Poljskim ustankom (1830–1831). predstavljao je svojevrsan „odgovor“ na izazove pred kojima je imperijalno samodržavlje stavljenom. On je mnogo potpunije od svih drugih shvatao mnoge opasnosti sa kojima će se kasnije suočiti imperija i dosledno se trudio da razvije strategiju usmerenu ka budućnosti. drugim rečima. prema Miller. s jedne strane. 43 Centralno mesto koje u trijadi ima „samodržavlje“ kao presudan za održanje celovitosti i snage imperije. te da nađe načine da iskoristi elemente nacionalističke politike u konsolidaciji položaja imperije“ (Miller. imperija će propasti pre nego što te lažne promene budu okončane“ (cit. etničkom i verskom raznolikošću na ogromnom prostoru nastalom . u principu „narodnosti“ video drugo. pored tradicionalnog religijskog opravdanja vlasti („pravoslavlje“). 44 Poznati spor „slovenofila“ i „zapadnjaka“ može se interpretirati kao debata koja je omogućena tim „okvirom“ – kao rasprava o značenju. Uvarov je. savremenije sredstvo učvršćivanja imperije.

asimetričnim statusima. godine. Ruska imperija je. U jednom od brojnih rasprava o rusko-poljskom pitanju 1861. Uvarov samo trasirao.45 Naprotiv. utopijskom programu asimilacije svih podanika ruske imperije u „rusku naciju“. opirući se na tradicionalne imperijalne metode. čitava istorija preokreće. saradnik najuticajnijeg tadašnjeg ruskog časopisa (Русский вестник) je istakao: „Pitanje nacionalnosti je veliko. kako se to često u literaturi sugeriše.IMPERIJALNI NARATIVI ekspanzijom Moskovske kneževine. a u promenljivim unutrašnjim i spoljno-političkim okolnostima. ujedinjenjem Nemačke i Italije. buka oružja 45 „Ova teza da Rusi nisu pravili razliku između imperije. 2008: 163). kao i problemima koje su imali Habzburgovci. Drugi. nastojala da definiše i postepeno proširi svoje uže. „zapadnjački“ pravac artikulacije „nacije“ kao političke zajednice pretpostavljao je postojanje institucije (nacionalnog) političkog predstavništva i autonomije „društva“ što je bilo u suprotnosti sa principom samodržavlja. Rešavanje ovog svojevrsnog problema „kvadrature kruga“ u drugoj polovini XIX veka nije. prema Milerovom mišljenju. Prvi je idealizacijom „naroda“ (slovensko-seljačkog elementa s religijsko-metafizičkom osobinom ’sabornosti’) dovodio u pitanje čitav poredak novovekovne (post-Petrovske) imperije i suočavao je sa problemom redefinisanja njenih teritorijalnih granica (sužavanjem na etničko-ruski ili proširenjem na panslovenski prostor). Mapa Evrope iznova se iscrtava. otežavala je njegovo rešavanje. upravlja različitim „periferijama“ s nejednakim. kao i u slučajevima drugih imperija u okviru kojih su nastale nacije-države. ne odustajući od suvereniteta nad celokupnim svojim prostranstvom. Dvostrukost ovog zadatka. a reformska politika Aleksandra II nastojala praktično da ostvari. ali su oba bila u sukobu sa samodržavljem kao nosećim elementom imperijalne konstrukcije. uz istovremeno stvaranje (moderne) „ruske nacije“. elita samodržavne vlasti kolebala se između izbora prioriteta – stvaranja nacionalne države i očuvanja imperije. ruska imperijalna politička elita nije mogla da zanemari važnost nacionalnog pitanja. „Srednji put“ koji je. novim Poljskim ustankom.. počivalo na nerealističnom. navodeći mnoge istoričare na zaključak kako program ruskog nacionalizma nije bio ništa drugo do očigledno nerealističan projekat pretvaranja imperije u nacionalnu državu“ (Miller. bio je motivisan međusobno ograničavajućim i teško ostvarljivim ciljevima – zadržavanju (tradicionalnog) principa samodržavlja. 225 . „nacionalno jezgro“ iz koga. te stvaranju jedinstvene „nacije-države“ na celokupnoj teritoriji Ruske imperije. Ipak. nacionalne države i nacije više puta je ponavljana u različitim radovima.. suočena s porazom u Krimskom ratu. strašno pitanje! Ono je Arhimedova poluga kojom se diže celi globus. mogla da znači „nacija“ i „nacionalnost“? Dva međusobno suprotstavljena odgovora na ovo pitanje ideološki su artikulisana u slovenofilskom i zapadnjačkom pokretu ruske inteligencije.

a otkrivaju se novi razlozi za međunarodno neprijateljstvo. 46 . naročito u situaciji izbora između različitih tumačenja značenja „nacije“ koja često imaju suprotstavljene političke implikacije. okružen „azijatskim plemenima“. 2008: 164). malo. Pošto je u pitanju etnički koncept koji je pravio oštru razliku između Rusa i drugih naroda imperije. jezičkoj srodnosti i istorijskoj tradiciji. Mi vidimo te činjenice. 1994: 281. taj projekat je istovremeno negirao postojanje kvalitativne različitosti između veliko-.. 255). osećaš svoje srodstvo sa svim njenim razdvojenim delovima – malorusima. 2003: 669). „oseća kao da nije u ruskoj zemlji“. 2003: 26). godine nema jednostavnih odgovora ni danas. Na ova pitanja postavljena 1861.47 U tom pogledu.. te da ga progoni „mučno osećanje daljine. Romana Šporluka i Džefrija Hoskinga) koji u samoj „Pojam Rus bio je širi od onog koji ima u današnjem značenju.46 Oslanjajući se na tezu o njihovom zajedničkom etničkom poreklu. opet okupili zajedno u kući gde su proveli svoje detinjstvo. Odnosio se na sve istočne Slovene i njim je označavan cilj projekta izgradnje ruske nacije koji ćemo uslovno nazvati ’velikom ruskom nacijom’ ili ’sveruskom nacijom’. od sveta na koji je navikao i bez koga ne može živeti“. Za razliku od toga. 47 Kao ilustraciju razlikovanja „idealne otadžbine“ i teritorije imperije mogu se navesti stavovi Ivana Aksakova iz njegovih Pisama porodici (Письма к родным 1849–1856) u kojima. „U Malorusiji čovek nema to osećanje. bazični element? U kakvoj oblasti deluje ta kohezivna moć kada privlači ljude i ujedinjuje ih u grupe nazvane nacijama? Konačno. šta je to nacija?“ (cit. ruski nacionalizam je na svojim „mentalnim mapama“ jasno razlikovao „idealnu otadžbinu“ ove „opšteruske nacije“ od teritorije same imperije koja je uključivala niz oblasti u kojima su živeli narodi koji nisu ulazili u ruski „nacionalni korpus“. Oba stanovišta (maksimalističko i minimalističko) bila su na marginama diskursa ruskog nacionalizma. ali ih još ne možemo dobro objasniti: Šta čini suštinu nacionalnosti? Šta je njen. udaljenosti od ljudi. Milerove istorijske analize pokazuju da kao što je bio veoma mali broj onih koji su u XIX veku „rusku naciju“ faktički poistovećivali sa celokupnom „imperijom“ (bez obzira na to da li su „naciju“ shvatali kao „političku“ ili „etničku“ kategoriju). pa autori (poput Hansa Rodžera.i belo-Rusa jer je sve njih uključivao u jedan etnički entitet“ (Miller. Svi ti delovi su kao članovi jedne porodice koji su se. živeći već odavno odvojeni. još malobrojniji su bili oni koji su zamišljenu rusku nacionalnu državu poistovećivali s teritorijom koju naseljavaju etnički „Velikorusi“ (Miller. hvaleći vegetaciju Povoložja. on se nije suštinski razlikovao od drugih nacionalizama u „jezgrama imperija“. ističe da se on tamo. dok je dominantno mesto zauzimalo određenje „ruske nacije“ kao zajednice tri istočno-slovenske „grane“ ili ruska „plemena“: Velikorusa.tre}i program LETO–JESEN 2009.. Tu se više nego bilo gde osećaš Rusom. čuješ svoju vezu sa prošlošću. sebe vidiš kao člana opšteruske porodice.. veri. gde su živeli pre nego što su se razišli“ (Аксаков. 226 ne prestaje. da tako kažemo. Malorusa i Belorusa. prema: Renner. belorusima i ostalim.

slomom imperije u Prvom svetskom ratu i Revoluciji. u prvom službeno odobrenom udžbeniku ruske istorije formulisao je tridesetih godina XIX veka istoričar Nikolaj Ustrjalov. 2001). konačno. 48 227 . Ovo delo bilo je veoma popularno – do 1836. njegova centralna koncepcija nastavila je da služi kao osnova ruske imperijalne istoriografije i obezbeđuje imperiji istorijsku i političku legitimnost“ (Когут. 2001). projekat „opšteruskog nacionalizma“ pretpeo je istorijski neuspeh koji se decenijama manifestovao jačanjem rivalskih. religijsku. pravoslavnu veru i. dvadeset godina posle „pripajanja“ ili „ponovnog ujedinjenja“ teritorije hetmana Bogdana Hmeljnickog imperiji Romanovih (1654).. Upravo u okviru ovog narativa. godine štampano je u oko trideset izdanja. imperijalnu i rusku nacionalnu istoriju s ciljem predstavljanja praktično neprekidne hiljadugodišnje istorije ’Rusije’ i ’ruskog naroda’. Ukrajinci i Rusi su razmatrani kao izdanci jednog naroda koji dele zajedničko istorijsko nasleđe. u „Sinopsisu“ (Kijev 1674) izložena je koncepcija jedinstvene istorije „slovensko-ruskog naroda“ koja je poslužila kao polazište imperijalnog istoriografskog „velikog narativa“ (grand narrative) koji je „objedinio dinastičku. Naime. zajedničku nacionalnu sudbinu“ (Когут 2001). Istina. jedan od paradoksa projekta izgradnje „opšteruske nacije“ leži u činjenici da je osnov za njegovo istorijsko-ideološko utemeljenje potekao upravo s teritorije današnje Ukrajine. beloruskih. užih nacionalnih projekata (formiranjem posebnih nacionalnih identiteta) da bi.48 Ovu tezu o kontinuitetu istorije i jedinstvu istočnih Slovena. litvanskih i čak nekih poljskih etničkih teritorija razmatrala kao deo ’ruske’ istorije“ (Когут. kao i fokusiranosti na dinastičko-državnu istoriju. Mada su se kasnije ruski istoričari kritički izjašnjavali o Sinopsisu kao istorijskom tekstu. 49 „Ustrjalovljeva shema poslužila je kao principijelni model većine kasnijih opštih radova o istoriji Rusije u kojima se prošlost ukrajinskih. bio – kako se to onda govorilo – odbačen „na đubrište istorije“.IMPERIJALNI NARATIVI činjenici postojanja „imperije“ vide ključnu prepreku procesu izgradnje ruske nacije gube iz vida da ideologija i politički program izgradnje „opšteruske nacije“ nije nužno nespojiv s održanjem imperije. neizmenjena sve do XX veka“ (Miller 2008: 145)49. već da su to ruske nacionalne teritorije od tada je postala doktrina ruskog nacionalizma. oslobođenu religijskog jezika i letopisnog stila.. zato. za razliku od drugih imperijalnih nacionalizama. Posmatrano iz savremene perspektive. Njegov „pragmatični sistem ruske istorije“ označava prelazak na nacionalni istoriografski narativ u čijem središtu je istorija „sve-ruske nacije“. uključujući i one delove koji u prošlosti nisu bili obuhvaćeni granicama imperije: „Tvrdnja da Malorusija i Belorusija ne pripadaju samo Imperiji. od kojih je dvadeset jedno izašlo u Sankt-Peterburgu. U njenoj pozadini bio je spor s poljskim težnjama za obnovom gra„Mnogi autori Sinopsis smatraju prvim istorijskim udžbenikom napisanim u Rusiji.

zalagao i za „obnovu Poljske kao posebnog nacionalnog (ne imperijalnog – M. Petar Struve je kao jedan od ratnih ciljeva 1914. tj. Milerova istoriografska rekonstrukcija ruskog nacionalizma druge polovine XIX veka može biti svedena na isticanje razlike između „Ruske imperije“ i „(sve)ruske nacije“. ruski nacionalni projekat tumači se sa stanovišta njegovog odnosa spram drugih nacionalnih pokreta kako na obodima imperije. a koncepcija sve-ruske nacije koja je ujedinjavala Veliku.tre}i program LETO–JESEN 2009. aneksiju „ruske Galičine“ (Galicije). 2008: 172). sasvim konzistentno. kao i sistema „spojenih sudova“ kontinentalnih imperija. 51 U prikazu Ukrajinskog pitanja Mark fon Hagen opravdano ističe: „Miler insistira na razlikovanju između oficijelnog nacionalizma autokratije i nacionalizma koji artikulišu elite izvan državnih struktura – iako su ta dva fenomenabila tesno povezana. godine: „Poljska predstava ’idealne otadžbine’ uključivala je znatan deo teritorija s većinskim istočno-slovenskim stanovništvom (savremenu Belorusiju i deo moderne Ukrajine) koje su u ruskoj društvenoj svesti smatrane ’iskonsko ruskim’. on se. Jer. u izvesnoj meri sledili su autonomne puteve razvoja“ (Hagen. te diferencijaciju verzija samog tog „nacionalizma“.51 Polazeći od metodologije „situacionog pristupa“ istoriji izgradnje nacije u imperijalnom „jezgru“. s druge strane. godine istakao „ponovno ujedinjenje i sjedinjavanje u imperiji svih delova ruskog naroda“. 228 Polazeći upravo od takvog koncepta ruske nacionalne teritorije kao jezgra imperije („velike Rusije“). Pošto se situacionim pristupom istražuju „različite forme socijalnog uzajamnog delovanja“. Malu. koncept „ruske nacionalne teritorije“ ne samo što se nije poklapao s teritorijom imperije već je pomerao te granice ka oblastima Habzburške monarhije naseljenim istočnim Slovenima (Istočna Galicija. a kasnije dodatno artikulisan u debati s ukrajinskim nacionalizmom. Nezavisno od razmatranja razvoja i dinamike suprotstavljenosti dva preklapajuća (rusko-poljska) „nacionalna projekta“. Bukovina i teritorija današnje zakarpatske Ukrajine)50. uprkos raširenom uverenju da je ukrajinski (maloruski) nacionalni pokret bio samo plod „poljske intrige“ (Katkov). s jedne strane. Formulisan u sukobu s poljskim nacionalnim pokretom koji se zalagao za obnovu imperijalnih granica Poljsko-litvanske unije.) organizma“ (Miller. tako i izvan njenih granica. 2001). Belu i Crvenu (Червонную) Rusiju sa njenim korenom u Kijevskoj Rusi (Русь). Miler je ruski nacionalni narativ morao da interpretira ne samo kao reakciju na imperative modernizacije imperije već i kao odgovor na rivalske nacionalne projekte. 50 nica iz 1772. elite etničkih grupa „zapadnih . S. bila je glavni ideološki osnov ruske pozicije u tom konfliktu“ (Miller 2003: 25). Ovo preklapanje ’idealnih otadžbina’ činilo je rusko-poljski sukob nepomirljivim. U knjizi o „ukrajinskom pitanju“ upravo su struktura uzajamnih odnosa i dinamika razvoja različitih formi ruskog i ukrajinskog nacionalizma bili u fokusu Milerove pažnje. Istovremeno.

52 229 . nacionalne kulture i posebnog unutar-ruskog identiteta)52. kao i ukrajinski etnos kao zajednica uživali veliko poštovanje – naprotiv.. bila je u principu otvorena svaka vrsta karijere – pod uslovom da su ovladali ruskim jezikom. prema Milerovoj oceni.) (Каппелер 1997). čak je i ministar unutrašnjih poslova Valuev uviđao pomenutu protivrečnost: „Postoji suprotnost između priznavanja te oblasti kao istinsko i istorijski ruske. Ipak. alternativni projekat izgradnje posebne ukrajinske nacije. 53 Slično stanovište zastupa Mihail Dolbilov: „Mnoge od mera rusifikacije (u najširem značenju tog termina) nisu odražavale šire i promišljenije strategije asimilacije“ (Dolbilov. Politika imperijalnih vlasti prema ukrajinskom nacionalizmu bila je. nekonzistentna i pretežno restriktivna. formirani su nacionalni pokreti maloruskog (ukrajinskog) i beloruskog stanovništva koje je s oficijelnog stanovišta smatrano delom „opšte-ruske nacije“.53 Posledice restriktivne jezičke politike54 bile su kontraproduktivne jer se njima snažio sam ukrajinski pokret. šta ćemo činiti u onim koje nisu ruske? Takođe. preko zahteva za kolektivnim kulturnim pravima (priznanje jezika.. Ako je dopušteno da tako radimo u ruskoj oblasti. njihova samobitnost nije priznavana. po imenu Mazepe koji je prešao na stranu Šveđana u ratu sa Petrom Velikim – M. postavlja se pitanje i o useljavanju ruskih elemenata i izbacivanju svih nezadovoljnika i pobunjenika iz Ako je u samodržavnoj imperiji moguće govoriti jezikom „individualnih prava“. „Valuevski cirkular“ o zabrani štampanja udžbenika i naučno-popularnih knjiga na ukrajinskom jeziku (1863). nasuprot opšteruskom. 2004: 247). dugoročnog i pozitivnog programa izgradnje (opšteruske) nacije.. Pored poljskog. 54 Rešenje o zabrani latinice za ’maloruska narečja’(1859). Različite forme ukrajinskog nacionalizma – od „ukrajinofilije“. Ukrajinci nisu bili izdvajani niti diskriminisani na konfesionalnom ili rasnom osnovu.. a nedosledno sprovođeni planovi „rusifikacije“ Zapadnih oblasti bili su u unutrašnjoj protivrečnosti s dominantnim narativom o „iskonskoj ruskosti“ tih krajeva. Komentarišući administrativne mere usmerene ka potiskivanju „poljskog“ i jačanju „ruskog elementa“ u severo-zapadnim gubernijama (litvansko-beloruskim oblastima). a njeni protagonisti ismejavani su kao hohli (seljaci) ili se vlast protiv njih borila kao sa mazepincima (izdajnicima. onda se mora imati na umu ocena Andreasa Kapelera da u imperiji Romanovih nije bilo diskriminacije pojedinaca zbog njihovog ukrajinskog ili beloruskog porekla i pripadnosti: „Za Ukrajince i Beloruse koji su zvanično smatrani Rusima. „Emski ukaz“ o zabrani uvoza knjiga iz Galicije i izvođenja pozorišnih predstava na ukrajinskom (1876). te nedovoljno usmerena ka realizaciji nekog celovitog.. to ne znači da su ukrajinski jezik i kultura.IMPERIJALNI NARATIVI krajeva“ imperije uporno su insistirale na njihovoj posebnosti i različitosti od „Velikorusa“. i mera koje se predlažu. separatitizma – predstavljale su. S. do zahteva za posebnim političkim statusom Ukrajine te. na kraju.

1995). Jer. godini jevrejsko stanovništvo Rusije je činilo gotovo četvrtinu (22. (Philadephia: The Jewish Publication Society. slično je razmišljao i liberalni publicista i istoričar Pipin: „Čudno je bilo čitati da mi moramo izvršiti rusifikaciju oblasti koje su ruske. Russia gathers her Jews: The Origins of the ’Jewish Question’ in Russia. godine. na primer: Nathans (2002). sa svim ’drevnim osnovama ruske narodnosti’. da bi se odmah zatim ispostavilo da je toliko neruska i toliko iskvarena poljskim uticajem da je bilo potrebno tu oblast popraviti i istinski rusifikovati“ (cit. Долбилов. do- . 230 Poput Valueva. 4%“ (Миллер. Fishman. Michael Stanislawski. Ambivalentnost procesa „nacionalizacije“ imperije Romanovih i protivrečnosti politike vlasti u Zapadnim oblastima manifestuju se na primeru istorije Jevreja koji su. Jedan od ovih korektivnih. 55 te oblasti. David E. Miler ne nastoji samo da izbegne „diskurs viktimizacije“ koji karakteriše tradicionalnu jevrejsku istoriografiju.9%). 2002: 4)56. posle treće podele Poljske. kako se Rusi mogu uvoditi u oblast koja je već ruska?“ (cit.tre}i program LETO–JESEN 2009. 1825–1855. neočekivano je postala država sa najbrojnijim jevrejskim stanovništvom na svetu. John Klier. 2008: 93–138). već i da istovremeno kritički razmotri niz zakonodavnih i političkih mera imperijalne vlasti. 2008: 126). godine nešto manje od polovine (46. 1855–1881 (Cambridge. Emocionalna opterećenost „jevrejskog pitanja“ tokom „dva veka“ u kojima su rusko-jevrejski odnosi prolazili kroz različite faze. nimalo slučajno. čini od ove teme istraživački izazov pogodan za „testiranje“ autorove metodologije „situacionog pristupa“. Oslanjajući se na niz novijih radova o ruskom jevrejstvu57. 2006: 3003) 57 Videti. Russia’s First Modern Jews: The Jews of Shklov (New York and London: New York University Press. 56 „Jevreji su ’prešli’ u Rusiju.. taj narativ mora biti dopunjen i ispravljen“ (Miller.. 2001: 147–148). prema: Dolbilov. 1986) i Imperial Russia’s Jewish Question. one iste oblasti čiji su stanovnici protiv poljskih pretenzija isticali da je čisto ruska. a poslednjih decenija postojanja imperije nisu uspele ni da obezbede sigurnost svojih jevrejskih podanika. 1995). Stoga. 2004: 249)55. Uprkos tome. 1772–1825 (Northern Illinois University Press. U 1880. Imperijalne vlasti nisu uspele da stvore i primene efektivne političke mere za emancipaciju i uključivanje Jevreja u imperijalno društvo. postali „najveća neslovenska i nehrišćanska etnička grupa u imperiji“ (Nathans. 1834. Tsar Nicholas and the Jews: The Transformation of Jewish Society in Russia. te osudi pojave antisemitizma u ruskom društvu: „Narativ jevrejske patnje i ugnjetavanja u imperiji Romanovih uključuje neosporne činjenice i odražava duboke emocionalne traume.8%) svih Jevreja na svetu. Kao posledica podela Poljske 1772. prema: Горизонтов. godine – 53. 1983). a vrhunac je dostinut 1880. 1793 i 1795. ne mičući se sa mesta. imperija u kojoj ranije u principu nije bilo dozvoljeno useljavanje Jevreja. Miler najduže poglavlje svoje druge knjige posvećuje razmatranju problema odnosa imperije Romanovih i Jevreja (Miller.

60 Stoga Miler o „rusifikaciji“ piše u množini61. ali neposrednije. Долбилов 2006: 309)58. 2004: 136). Miler ističe: „Problemi su bili komplikovaniji usled činjenice da (ruski) Jevreji nisu bili poput onih u zapadnoj Evropi koji su u velikoj meri u XVIII veku integrisani u lokalne zajednice. slobodu i svetlost. te posebno „poljskog problema“59 i dinamike odnosa Rusije prema susednim imperijama. administrativno-upravna i politička unifikacija imperijal58 Ne ublažavajući ocenu nesposobnosti imperijalnih vlasti. već tradicionalistički izolovani – Jevreji koje su ubrzo nazvani Ost-Juden. Miler na primeru ruskih Jevreja pokazuje neophodnost istraživanja razvoja i unutrašnje pluralizacije grupe. 61 „Verujem da je pravilnije govoriti o rusifikaciji u množini nego u jednini. jer je to sredstvo odbrane od iskušenja esencijalizacije istoriografskih narativa. često suprotstavljenih. neznanje. fenomena – od administrativne i prinudne asimilacije koja pripadnike neke etničke zajednice nastoji da pretvari u „Ruse“. napustila tradicionalno okruženje svojih roditelja (shtetl) i otišla na univerzitete: „Preobraćanje u Puškinovu veru značilo je napuštanje roditeljskog doma. mora da bude dopunjen uvidom u uspeh ruske kulture da ih privuče i učini ih „vernim Puškinu“ (Pushkintreu). Celovitije sagledavanje istorije ruskih Jevreja pretpostavlja njenu kontekstualizaciju u širi okvir istorije „imperijalne periferije“. Jezička. onda je jevrejski svet predstavljao tišinu. Kao i u slučaju drugih nacionalnih grupa i pokreta. 2008: 45). 59 Na „poljski faktor“ u ruskoj imperijalnoj politici prema Jevrejima skreće pažnju Džon Klir: „Mnoge mere koje se smatraju ’antisemitskim’ nisu bile izvedene toliko iz neprijateljstva prema Jevrejima. 2003). 2008: 94). Ne ulazeći ovde u izlaganje različitih aspekata „jevrejskog pitanja“ u imperiji Romanovih.IMPERIJALNI NARATIVI punskih pravaca je u istraživanju karakteristika (tradicionalizma) ruske jevrejske zajednice koje su. kao o različitim praksama (državnih i društvenih) aktera koje mogu da budu usmerene kako ka „akulturaciji“. znanje. do nečijeg aktivnog usvajanja i prihvatanja vrednosti ruske kulture. koliko iz straha od Poljaka“ (Kiler. 231 . otežavale proces integracije – Miler se poziva na istoričara Jakova Kaca koji je u svojim radovima pokazao da su se „zidovi geta gradili sa obe strane“ (Миллер. 60 Ovo drugo značenje „rusifikacije“ može se primeniti na veliki deo jevrejske omladine koja je prošla državne škole. U krajnjoj liniji. Tokom sedamdesetih i osamdesetih godina XIX veka revolucija mladih Jevreja protiv sopstvenih roditelja širila se Rusijom – konačno u formi marksizma. Ako je za njih ruski svet simbolizovao govor. ropstvo i tamu. tj. verska i obrazovna politika. tj. već samoj njihovoj unutrašnjoj logici i prirodi“ (Miller. same po sebi. to je bila jedna od posledica „rusifikacije“ – pojma koji označava široki spektar. nasuprot njihovoj akulturisanoj zapadnoevropskoj braći po veri“ (Miller. o ’rusifikacijama’ kao celom skupu različitih procesa i odnosa koji se često ne razlikuju samo u detaljima manifestovanja opšteg principa. tako i ka „asimilaciji“ neke grupe. opravdani zaključak da imperijalne vlasti nisu uspele da od ruskih Jevreje učine „verne podanike“ (Keisertrau). kao frojdovska porodična romansa“ (Slezkine.

1988: 86). Stoga. prema mišljenju Andresa Kapelera. samo pisana na drugi način.обрусъние). Reč ’rusifikacija’ koristi se bez razlikovanja u opisu obe forme društvene interakcije“ (Miller. naročito ako se njime označavaju mere koje za cilj imaju etničku asimilaciju njenih neruskih podanika. (sa starim „jat“ . 2001). „akulturacija“ (usvajanje dominantnog kulturnog modela od strane neke grupe) nije nužno morala da se prati promenom obrasca njene (etničke ili nacionalne) samoidentifikacije: „Akulturacija ne vodi promeni identiteta. 232 „Uopšten pojam ’rusifikacije’. unifikaciju upravnih instituta i procedura po obrascu onih koji već postoje u unutrašnjim. U imperiji Romanovih koja je krajem XIX veka obuhvatala stotinak različitih etničkih grupa tako koncipirana „rusifikacija“ bila bi potpuno nerealistična i nesaglasna s imperijalnom ideologijom koja je bila bazirana na konceptu političke lojalnosti prema dinastiji i staleškoj socijalnoj strukturi. dok je uspešna asimilacija upravo takva promena. ista reč. niti resurse koji su svojstveni savremenim državama“ (Pearson. 63 S druge strane. 62 nog prostranstva. 2008: 49)63. Naročito treba razlikovati administrativnu rusifikaciju (tj. a ne na modernom nacionalizmu. planska kolonizacija i migracija stanovništva − predstavljaju glavna sredstava pomoću kojih su imperijalne vlasti prvo težile podsticanju i učvršćivanju lojalnosti svojih podanika. i uticaju na njihovu etnokulturnu samoidentifikaciju. one su održavale zakonitost i poredak u svojim oblastima. 2004: 293–294). 1863. a ne deskripcija . te služile caru u vojsci i birokratiji. zahteva pažljivu i diferenciranu primenu. „pojam ’rusifikacija’ ne opisuje adekvatno raznoliku nacionalnu politiku Ruske imperije“ (Каппелер 1997). Stoga.tre}i program LETO–JESEN 2009. Zato je tada imperijalna vlast potražila nove metode i instrumente integracije i stabilizacije zapadnih oblasti kojima je poljsko plemstvo dominiralo vekovima“ (Kappeler. posebno. i. ne samo baltički Nemci i Finci koji su govorili švedski već su i viši slojevi poljskog plemstva bili kooptirani u rusko plemstvo.62 U kulturno heterogenim sredinama.. a znatno kasnije.. jer „Ruska imperija nije imala ni totalitarne ambicije. velikoruskim regionima imperije) i rusifikaciju kao etnokulturnu ili kulturno-jezičku asimilaciju“ (Долбилов. Ovaj tradicionalni obrazac saradnje prvi put se pokazao neuspešnim sa Poljskim pobunama 1830. sama ta reč na ruskom jeziku imala je dvostruko značenje koje je bilo i ortografski razdvojeno: „rusifikacija“ (обрусение) je označavalo uticaj na individuu ili grupu s ciljem da budu „učinjeni Rusima“.64 Predstava o imperiji kao „tamnici naroda“ u kojoj vladajuća „ruska nacija“ represivnim merama ugnjetava sve druge „nacije“ plod je naknadnih nacionalnih istoriografskih narativa.. 64 „Caristička politika prema neruskim periferijama (borderlands) zasnivala se na principu saradnje sa lojalnim domaćim elitama čije su privilegije bile potvrđivane i koje su obično kooptirane u imperijalno plemstvo u meri u kojoj su bile u skladu sa obrascem ruske zemljoposedničke više klase. godine. značila je nečije aktivno prihvatanje i usvajanje „ruskosti“ (Miller 2008: 50).. Zauzvrat.

na primer. upoređen s drugim etničkim grupama imperije. možemo tvrditi kako je ključno pitanje njihove (ne)efikasnosti bilo u velikoj meri povezano sa samim konceptom „ruskosti“ koji im je bio u osnovi. a ne na tradicionalnim imperijalnim idejama lojalnosti dinastiji.IMPERIJALNI NARATIVI 65 „Duže nego u većini evropskih država dinastija Romanovih opirala se ’nacionalizaciji’.65 Ako se ima u vidu da je još 1897. Rečju. verskog i političkog uticaja (imperiji sada nelojalnih) poljskih i nemačkih elita na „istočnoslovenske“ i litvanske (seljačke) mase. definisanju „ruske ideje“ ili „suštine“ ruskog naroda. ruski seljaci-kmetovi (uprkos svojoj „ruskosti“) često nalazili u težem socijalnom položaju od etnički-neruskih „državnih seljaka“ u istočnim ili zapadnim oblastima imperije. čak. negativna antipoljska komponenta ovih mera u strategiji vlasti bila je spojena sa pozitivnim potvrđivanjem izvorne „ruskosti“ seljačkih masa pomoću kulturnog idioma „obnove“: iskonski rusko (istočno-slovensko) stanovništvo zapadnih oblasti merama „rusifikacije“ samo je obnavljalo svoju „pravu prirodu“ uklanjanjem „površnih nanosa“ poljskog i nemačkog uticaja (Долбилов. samo „po definiciji“) socijalno i kulturno inkluzivne kategorije koja se poklapa sa zbi- 233 . prevashodno u zapadnim oblastima. posle jačanja procesa administrativno-pravne integracije imperije (od vladavine Katarine Velike). nehrišćanskog plemića. onda se čini sasvim opravdanim Kapelerov zaključak da „vladajući narod nije imao pravne. nasuprot „vladaru“ postoje njegovi podanici čiji ukupni (promenljivi) zbir predstavlja „narod“. nepravoslavnog i. Jedna od prednosti prednacionalnih. 2001). Kako to pokazuju Miler i Dolbilov. a često je i bio. ’Nacija’ nije vladala i nije imala sistem političkog predstavništva“ (Miller. 2008: 164). Ipak. 1997). čitave biblioteke knjiga napisane su o različitim pokušajima određivanja kriterijuma „ruskosti“. imperijalnih epoha je to što nas one oslobađaju od muke definisanja nacija – u njima. a imperijom je dominiralo multietničko plemstvo. Odvajanjem ideje suvereniteta od „vladara“ i njenim izvođenjem iz „naroda“. Ostavljajući po strani opis ovih administrativnih mera i njihovo „situaciono“ objašnjenje. u drugoj polovini XIX veka. tj. godine „stepen urbanizacije i obrazovanja Rusa. bio na srednjem nivou“. sve stanovnike u domenu vlasti suverena. Središnji problem svakog nacionalizma jeste definisanje obima i sadržaja koncepta „nacije“. preduzimane su mere kulturne i jezičke „rusifikacije“ kojima se nizom restrikcija (pitanje jezika. ekonomske i socijalne privilegije kao što je to bio slučaj u zapadnim kolonijalnim imperijama“ (Каппелер. vernoj službi samodržcu ili pripadnosti plemstvu kao imperijalnoj eliti. Dugo vremena ruski seljak je mogao biti. u kmetskoj zavisnosti od neruskog. preduzimane mere „rusifikacije“ morale su sada počivati na jasnom konceptu „ruske nacije“. upotrebe latiničnog alfabeta) težilo suzbijanju kulturnog. dobija se politički pojam „nacije“ kao zamišljene (tj. istorijske stvarnosti u kojoj su se. U ruskom slučaju.

2006: 27). U idealno-tipskom smislu. 68 Ovom drugom rešenju. 67 Od tri moguća pravca u kojima se Uvarovljev princip „narodnosti“ (народность) mogao razvijati – u značenju političkog. 66 rom građana jedne države. širi politički identitet bi obuhvatao niz užih etno-kulturnih identiteta koji bi se ispoljavali u drugoj.tre}i program LETO–JESEN 2009. filozofska tumačenja „ruske ideje“ logički vode problemu njene „političke ipostaze“. bez političkog predstavništva. ne etno-kulturne (русскый) zajednice koju nazivamo „nacijom“ (российская нация)66. onda nam ostaju otvorene dve osnovne mogućnosti rešavanja političkih zahteva „ruskog nacionalizma“ (русский национализм). takođe – M. Stoga se motiv osporavanja samodržavlja od strane „društva“ (inteligencije) u ime „naroda“. bez obzira na etničke i kulturne razlike. Dok su Rusi bili u stanju da prihvate i integrišu nemački ideal ’naroda’(Volk) kako su ga predstavljali Herder i njegovi sledbenici. ili nekoj od brojnih drugih etno-kulturnih zajednica. pitanju političko-državne forme egzistencije „ruske nacije“. druga je u odricanju od teritorija naseljenih etnički „tuđim“ narodima. pribegao je „mladoturski nacionalizam“ Kemala Ataturka u situaciji suočenosti sa nepovratnim raspadom Otomanske imperije. ) – može se napraviti razlika između Rusa kao kulturno-etničke kategorije (русскый) i kao političko-geografske oznake (российский) (Weeks. bili članovi političke. nepolitičkoj ravni. koncept nacije kao izvora i skladišta narodne suverenosti ostao je zatomljen“ (Knight. tj. etnokulturnog i populističko-revolucionarnog koncepta – „najupadljivija je relativna slabost ’naroda’ kao političke nacije. a „imperija“ se pretvara u „naciju-državu“. tj. Privrženost građana toj naciji-državi i identifikacija sa njome bili bi artikulisani u formi „ruskog nacionalizma“ (российский национализм) koji je širi od osećanja pripadnosti ruskoj (русский национализм). Prva je u ostvarenju njegove pretenzije na identifikaciju s teritorijom istorijske „jedne i nedeljive“ imperije. lako kombinovao s nemačkim (romantičarskim) konceptom nacije (Volk) po kome svaki „narod“ poseduje ne samo kulturnu „samobitnost“.68 . Ako sada po strani ostavimo ekstremne filozofsko-političke oblike ruskog mesijanizma (ruska nacija kao sredstvo ostvarenja „opšteljudske harmonije“ u hrišćanskom ili komunističkom smislu). svi imperijalni podanici („narod“) na taj način postaju članovi „nacije“ (građani). S. Ruska imperija (Российская империя) bi se tada transformisala u „Rusiju“ (Россия) čiji bi svi građani (российский народ). Ali. U tom smislu. 234 „Na ruskom jeziku – za razliku od engleskog jezika (srpskog. 2000: 59). ruski narod nije izuzetak – naprotiv. samo „car definiše naciju“. u brisanju razlike između русский i российский. već i pravo na njenu afirmaciju u političkoj formi države67. čitava ova konstrukcija dovedena je u pitanje upravo činjenicom nepostojanja autonomne „političke sfere“ u samodržavnoj imperiji u kojoj. te „ruskom separatizmu“ kojim bi se na delu imperije stvorila ruska „nacija-država“. uz „etničko čišćenje“ nacionalne teritorije. Prema hijerarhiji identiteta.

Kao što je Miler pokazao. beloruskih) „svojih“. Središnja strategija „ruskog nacionalizma“ (kako u njegovoj oficijelnoj. Takođe. godine) temeljila se na ideji konsolidacije (istočnoslovenske) „sveruske nacije“ koja bi. jer se pokazalo da Galicija nije baš prikladan primer „pijemontske uloge“ (vid. nego u asimilaciji etnički bliskih (ukrajinskih.IMPERIJALNI NARATIVI 69 Uobičajeno isticanje snage partikularnih nacionalizama kojom se objašnjava ovaj neuspeh projekta sveruske nacije Miler dovodi u pitanje kao naknadnu „stilizaciju“ samih nacionalnih istoriografija. ove dve pominjane ekstremne opcije. u krajnjoj liniji. ukrajinski nacionalni pokret se nije odlikovao posebnom snagom: ono što Hroh smatra prelazom iz prve u drugu fazu nacionalizma – standardizacija jezika. ni po finansijskom stanju sposobna da izađe na kraj sa sličnim zadacima“ (Miller. Miler dovodi u pitanje i presudnost uticaja Galicije koja je bila izvan vlasti Petrograda. nasuprot tezi o „posebnosti maloruskog seljaštva“ (njegovoj snažnoj vezanosti za zemlju kao prepreci njegovoj asimilaciji). 2003: 255). proces izgradnje sveruske nacije više je imao uspeha u akulturaciji i integraciji (etnički udaljenih) „tuđih“ elemenata. posle 1905. nego u činjenici da je projekat „sveruske nacije“ odbačen od etničkih grupa koje su smatrane njegovim sastavnim delovima. lokalna administracija – u Rusiji nije bila ni po svom statusu. Prema njegovoj oceni. Politički sistem samodržavlja svakako je bio jedna od objektivnih prepreka na putu procesa izgradnje nacije jer taj proces pretpostavlja napuštanje staleške. Prvi su „objektivni“ i odnose se na ekonomske i socijalne „zaostalosti“ imperije Romanovih koja nije posedovala kapacitete neophodne za uspešno stvaranje nacije: „Nijedna od institucija koju je Francuska koristila u uspešnom sprovođenju projekta izgradnje nacije – škola. armija.69 U nastojanju da objasni slabosti i neuspeh projekta konsolidacije opšteruske nacije Aleksej Miler upućuje na dve osnovne grupe faktora. pretvorila je u „nacionalnu državu“ (российское государство). integrisala čitavu „mnogonarodnu“ teritoriju imperije i. Dokaz neuspeha ove strategije manje je u manifestaciji težnje ka odvajanju od imperije onih teritorija koje su i sami (sve)ruski nacionalisti smatrali etnički „tuđim“. uprkos njihovoj „glasnosti“. izdavanje rečnika i formulisanje nacionalnog istorijskog narativa – desilo se tek na prelazu XIX u XX vek. vertikalne strukture „društva“ i njegovo uključivanje u konstrukciju horizontalnih veza „bratstva“ i „solidarnosti“ koje karakterišu „naciju“ kao „telo“ konstituisano u „homogenom praznom prostoru“ (Suny 235 . sve do kraja imperije nisu shvatane kao realne i „životno sposobne“ alternative. Miler naglašava da je „asimilaciona barijera“ između Velikorusa i Malorusa bila niska. kasno-imperijalnoj formi. Tradicionalno isticanje „poljskog faktora“ kao snažne brane asimilaciji teško može biti prihvaćeno kao objašnjenje jer su za ukrajinske seljake „Poljaci“ (plemstvo) bili veći „neprijatelji“ od samih „Velikorusa“. kao snažno nacionalno jezgro. Miller. 2003: 251–254). tako i u liberalno-građanskoj. Paradoksalno.

videti opširnije u: Subotić. tako i relativno nizak nivo ksenofobije i etničke agresije. 2008: 63). svako u Ova karakterizacija ruskog nacionalizma nema status vrednosne (negativne ili pozitivne) ocene – njome Miler samo dijagnostikuje slabe integracione i mobilizacione kapacitete tog nacionalizma. Razumevanje ovog dramatičnog istorijskog iskustva predstavlja izazov ne samo za rusku već i svetsku istoriografiju koja. Bez donošenja jasne odluke o promeni tipa konstitucije političke zajednice (dvoumeći se između tradicionalne imperije i njene nacionalizujuće varijante) vladajuće elite su sa zakašnjenjem pristupile procesu stvaranja opšteruske nacije čiji je asimilacioni potencijal od samog početka bio oslabljen formulisanjem alternativnih projekata. (2007): 155–170. 70 * * * . Ipak. nastojeći da objasni sovjetsku nacionalnu politiku zasnovanu na etno-teritorijalnom federalizmu. kao i Martinovom konceptu Sovjetskog Saveza kao „imperije pozitivnog delovanja“. tj. Poslednjih godina koncepti „imperije“ i „nacionalizma“ u središtu su brojnih radova posvećenih ruskoj i sovjetskoj istoriji.tre}i program LETO–JESEN 2009. na različite načine. imperija Romanovih. Prema njemu. 71 O Sljoskinovom tumačenju odnosa boljševizma i nacionalizma. 2008: 55)70. Stoga on zaključuje: „Ako je moguće razlikovati ’jake’ i ’slabe’ nacionalizme. nego ka pozitivno formulisanom i dugoročno sprovođenom programu izgradnje (opšte) ruske nacije. Obe ove karakteristike (negativna i pozitivna) su. već se ograničila na restriktivne mere više usmerene ka odbrani imperije. Miler glavne razloge neuspeha identifikuje u subjektivnim slabostima ruske vladajuće elite koja je bila nesposobna da osmisli dugoročne asimilacione projekte. Jurij Sljoskin se poslužio efektnom metaforom „zajedničkog stana“ (коммунальная квартира)71. smatrane „ruskim“ – nestankom imperije Romanovih i Sovjetskog Saveza. preuređena je posle Revolucije u prostranu „komunalku“ u kojoj. sledeći Hobsbauma. U jednom od njih. ta nekadašnja „tamnica naroda“. Njegova slabost je još očiglednija u ograničenim integrativnim kapacitetima u odnosu na etničko rusko seljaštvo koje je sve do početka XX veka bilo potpuno „rusifikovano“. u krajnjoj liniji povezane sa „slabošću“ ruskog nacionalizma (Miller. Tom činjenicom mogu se objašnjavati kako srazmerno mala sposobnost Rusa za političko i društveno organizovanje. 1997). Ruski XX vek obeležen je slomom dve imperije koje su. čitav XX vek vremenski omeđava ratnim krahom imperije i mirnodopskim slomom njenog komunističkog naslednika. tako i u emocionalnom pogledu“ (Miller. onda ruski nacionalizam pre pripada ovoj drugoj kategoriji – kako u organizacionom. nije sebe smatralo delom političke nacije u savremenom smislu te reči (Миллер. 236 2001: 43–44).

rušila stare i gradila nove zidove. da svoj ’životni prostor’ konačno pretvore u pravi stan?“ (Slezkine. da bi se iznenada probudili u nefunkcionalnom „stanu“. hol i veliki hodnik koji je povezivao sve druge prostorije. Vremenom. 1994: 452). 72 svojoj „sobi“. jer nas svojim zaključnim delom upućuje na problem konstituisanja savremene Rusije koja je istovremeno i naslednica i negacija imperijalne i sovjetske forme ruske državnosti. pa zato i ne treba da gradi nacionalnu državu. 2007: 10–11). a korisnici su sve više shvatali da svoje sobe i život u njima mogu da urede po sopstvenom ukusu. različitom od svih ostalih zasebnih „soba“. podrazumeva promenu postsovjetskih državnih granica („rušenje zidova“) u cilju obnove (bar u „skraćenoj“ verziji) starog Sovjetskog Saveza. ili samo „okupljanja svih ruskih zemalja“?73 Ova druga mo- 237 . zastavom neke novoprojektovane imperije ili pozivanjem na ruski iredentizam koji bi ujedinio sa današnjom Rusijom teritorije sa velikim brojem ruskog stanovništva. pa ona nužno mora težiti povratku na status imperije?72 S druge strane. na mestima gde su nekada bili prozori. 2007: 11). Postoji i takvo stanovište prema kojem Rusija mora da traga za nekakvom principijelno novom političkom konstrukcijom jer su i tradicionalna forma imperije i nacija-država zastarele“ (Миллер. ravnopravno žive mnogobrojni narodi i narodnosti „prve zemlje socijalizma“ (Slezkine. Tada se postavilo pitanje šta će biti sa onim stanarima koji su naseljavali i koristili centralni deo nekadašnjeg zajedničkog stana – kuhinju. u ruskom društvu i političkoj eliti još ne postoji nedvosmisleni i čvrst konsenzus o načinu na koji bi taj deo bivše sovjetske „komunalke“ trebalo urediti. nego je predodređena da to i ostane. vlasnik stana je ostario. Naravno. te su zazidali vrata koja su povezivala njihove sobe i otvorili nova. te brinula o „kućnom redu“ koji su svi stanari morali da poštuju. Sljoskinova metafora nam nije od pomoći samo u interpretaciji prošlosti. da li težnja ka obnovi tog statusa.IMPERIJALNI NARATIVI „Nema saglasnosti o tome da li treba Rusiju smatrati nacijom-državom i treba li uošte težiti da ona to postane. tako i u tuđim očima) decenijama izgledali kao „najvažniji stanari“. njegova kontrola je oslabila. 1994: 414). Sedamdeset godina posle useljenja. stanari su poželeli da postanu punopravni vlasnici. Da li savremena Rusija treba da bude „nacija-država“ ili je ta državno-nacionalna forma za nju „tesna“. bez obzira na to da li pod zastavom ’obnove SSSR’. poput Krima ili severnog dela Kazahstana“ (Миллер. Novi „kućni red“ ih je stavio pred težak izbor: „Treba li da pokušaju da povrate svoje stvari? Da li da sruše zidove? Da ukinu snabdevanje gasom? Ili. Boljševička partija je kao vlasnik tog „zajedničkog stana“ dodeljivala životni prostor raznorodnim etničkim grupama. Jasno je artikulisana pozicija prema kojoj Rusija nije samo bila imperija. Jer. pored uvećanja spoljnopolitičke moći. reč je o Rusima koji su (kako u sopstvenim. 73 „Mnogi smatraju da je neophodno težiti širenju granica Rusije. posle punoletstva „Ruske federacije“.

’ruskost’ ne može biti sveobuhvatni koncept pošto milioni građana Rusije ne žele da se asimiluju i da se identifikuju kao ’Rusi’. prema njegovom mišljenju. a planovi njenog uređenja moraju počivati upravo na tom postulatu“ (Миллер. zalažu za očuvanje postojećih granica i transformaciju Rusije u „normalnu“ naciju-državu74.. 238 Prema Milerovom eksplicitno formulisanom stavu: „Savremenu Rusiju u teritorijalnom smislu treba shvatiti kao trajno stanje. spor oko poimanja „ruskosti“. osim koncepta „proširenja Rusije“. u svakom ostvarenom projektu nacije tesno su povezane građanska i kulturna komponenta“ (Миллер. Skicirana politička Milerova uverenja o mogućnosti rekonstrukcije savremene Rusije u demokratsku naciju-državu koja bi kombinovala opšte . jer: „u svakom nacionalizmu.. često se razilaze oko pitanja koncepta „nacije“ koji bi bio polazište te državnopravne konstitucije. Istovremeno. stara dihotomija između građanskog i etnokulturnog koncepta „nacije“ (российская i русская нация). uz suštinski važan uslov da se ne definiše u kategorijama etniciteta (krvi i porekla) već u kategorijama kulture. a ne o mnogonarodnoj ili polietničkoj naciji. kao i pitanje statusa današnjih „neruskih“ federalnih jedinica Rusije. Stoga. ali i kulturnu komponentu – faktor „ruskosti“ (русскость) – ovaploćenu u činjenici kulturne osobitosti Rusa kao najbrojnijeg i kulturno najuticajnijeg naroda u skupu naroda koji formiraju polietničku „rusku (građansku) naciju“. 2007: 15). inkluzivan je i istovremeno. ruski slučaj nije i ne treba da bude izuzetak – on obuhvata kako državljansku (političku) koncepciju nacije (российская нация) kao zajednice svih građana. Miler s pravom ističe da je u savremenoj društvenoj teoriji napušteno suprotstavljanje „građanskog“ (zapadnog) i „kulturnog“ (istočnog) nacionalizma. obnavlja se i u diskusijama o strategiji izgradnje nacije u savremenoj Rusiji. zamenjujući je zaštitom prava manjina“ (Миллер.tre}i program LETO–JESEN 2009. federativni karakter Rusije shvata se kao federacija nacionalnih teritorija. tj. 2008: 6) 75 „Sovjetska tradicija izražava se i u jeziku savremenog ruskog Ustava: u njemu se govori o ’mnogonacionalnom narodu’. Konačno. ako je praćen zakonodavstvom i praksom poštovanja manjinskih prava75. s druge strane. poput Milera. Upoznat sa teorijama nacionalizma. u opticaju je i suprotan stav po kome bi današnju federaciju trebalo teritorijalno smanjiti i pretvoriti u „rusku nacionalnu državu“ putem „amputacije“ onih njenih federalnih jedinica u kojima su (neruske) etničke grupe već formirale nacionalističke pokrete i istakli separatističke ciljeve. 2007: 11). Jednakost njihovih građanskih prava sa Rusima i udobni život sa njima u zajedničkoj državi obezbeđuje koncepcija ruske građanske nacije (российской нации)“ (Миллер. 2008:15. Koncept „ruskosti“. Moramo krajnje pažljivo prevladavati nasleđe sovjetske institucionalizacije etniciteta. nije sredstvo nasilne „rusifikacije“: „’Ruskost’ kao otvorena kategorija predlaže svima koji to žele strategiju asimilacije. oni koji se. Naime. U tom kontekstu. Jer. 74 gućnost otvara problem određenja „ruskih zemalja“ s jedne strane. 16).

abimperio. 1986. Kazan. Vol. Hall. Rethinking Empire in the Wake of Soviet Collapse. ni u slučaju Alekseja Milera ta prepreka nije nepremostiv zid koji raspolućuje svetove prošlosti i sadašnjosti. Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History. Notions of Nationalism. Mark von. Clio amid the Ruins. Empires. Ab Imperio. 2: 445–468. 104: 1157–1182. 1998. ali nam može biti od pomoći u razumevanju pitanja koja su u prošlosti vodila pogrešnim odgovorima. The Persisting Ambiguity of Empire. Literatura . Classified and Explained. Becker. Fransoa. No. David (Eds. CA: Stanford University Press. Andreas. Sapporo: The Slavic Research Center of Hokkaido University. John-Paul. nisu direktna posledica njegovih teorijsko-istoriografskih opredeljenja. Ithaca. The Russian Empire and Its Nationalities in Post-Soviet Historiographies. 54.). kao i u slučaju drugih istoričara. 1995. 109. Himka. 1. (ed. Ab Imperio. Burbank. Bloomington: Indiana University Press. Borderlands. Post-Soviet Affairs. 2003. American Historical Review. 1995. Empires. 1996. 2005. Mark. in: Naimark. Vol. Vol. 8–33. Moser (Eds. 2005. 3. 2: 149–184. Tadayuki. Russia and the Concept of Empire. 1999. kulturnim „sadržajem“. In: Hayashi. Mark von. Nationalisms. Prošlost jedne iluzije.). Jane and Ransel. 5. NY: Cornell University Press. 2002. čak i kada se trudimo da kao istoričari savremenost ne projektujemo u prošlost. Ethnic Politics and Post-Communism: Theories and Practice. Mikhail. Vol. Vol. 3–4: 329–342. 1995. In Search of New Imperial History. 3: 658–673. Mark. (internet izdanje: www. Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History. Budapest: Central University Press. ipak nam razumevanje prošlosti daje važne orijentire pri formulisanju stavova o sadašnjosti i budućnosti. 35–51. The Ukrainian Idea in the Second Half of the 19th Century. Hagen. Celia. On je sklon da se često poziva na već pominjanu „prepreku“ koji bi trebalo da odvoji posao istoričara od njegovog angažovanja u savremenim političkim debatama. Holly (Editors). 2: 321–335. Michael. The Construction and Deconstruction of National Histories in Slavic Eurasia. Ithaca.net). Komunizam u dvadesetom veku. Jer. Doyle. Kappeler. in: Zoltan Barany and Robert G. A Europe of Regions: Reflections on the Historiography of Sub-National Places in Modern Times. 2: 245–271. Beissinger. Does Ukraine Have a History? Slavic Review. 2003. Seymour. Palo Alto. 2000. Istoriografija ne može da dâ rešenje problema savremenosti. 2004.). Gerasimov et all. 3–21. Norman and Case. New York: Cornell University Press.). Dolbilov. American Historical Review. Djordjevich. Yugoslavia and Its Historians: Understanding the Balkan Wars of the 1990s. Beissinger. John. 2004. 14–45. Vol. In: Sukumar Periwal (ed. Fire. Imperial Russia: New Histories for the Empire. Ipak. Dušan. Russification and the Bureaucratic Mind in the Russian Empire’s Northwestern Region in the 1860s. and Diasporas: Eurasia as Anti-Paradigm for the Post-Soviet Era.IMPERIJALNI NARATIVI principe građanskog nacionalizma sa uže-ruskim. Beograd: Paideia (prevod sa francuskog Vera Ilijin). Hagen. 239 Applegate. 11.

Why Were Russian Jews Not Kaisertreu? Ab Imperio. The Imperial Turn (From the Editors). The Soviet Union as Empire: Salvaging a Dubious Analytical Category. 2003. Raymond. Alfred. 2: 414–452. 343–366. Eastern Europe.abimperio.net) Knight. 4: 705–712. Civil Rights in Imperial Russia. Motyl. Renner.). 5. Alexander. In: Edith Clowes. John. Ab Imperio. The Sedimentary Society. 81. Vol. Semyonov. Aleksander. 2: 291–297. 1994. 2009. (Eds. 2007.(Editors). London: John Murray. Essays in the Methodology of Historical Research. Miller. Alexei. Dominic. Martin Press. Budapest-New York: Central European University Press. Practices.tre}i program LETO–JESEN 2009. 2003.net) Slezkine. Nationality and the Masses: Narodnost’ and Modernity in Imperial Russia. Imperiology: From Empirical Knowledge to Discussing the Russian Empire. 1954). Kassow. 2008. 2: 91–105. Terry. Empire: The Russian Empire and Its Rivals. Empire as a Moving Target. Llobera. Miller. 1997. Oxford University Press. Ithaca: Cornell University Press. Nathaniel. 6. Privileges. In: Hoffmann David and Kotsonis Yani. Berkeley: University of California Press. Vol. Miller. Cambridge MA: Cambridge University Press. Alexei. Alexei. In: Kimitaka Matsuzato (ed. Budapest-New York: Central European University Press. 1923–1939. Vol. (Eds. 1: 7–14. Philipp. Klier. Andreas. Russification. 1994. Pearson. Budapest–New York: CEU Press. . Knowledge. 2000. Vol. The Value and the Limits of a Comparative Approach to the History of Contiguous Empires on the European Periphery. Slavic Review. Andreas.7. A Laboratory of Transnational History: Ukraine and Recent Ukrainian Historiography. Ethnicity. In: Crisp and Edmonton (Eds. The Ukrainian Question: The Russian Empire and Nationalism in the Nineteenth Century . St. Martin. 1: 85–89. The USSR as a Communal Apartment. Imperial Ends: The Decay. Bielefeld. Beyond the Nation: Writing European History Today. The Romanov Empire and Nationalism. The Slavonic and East European Review. Lieven. Ab Imperio. (rev. Alexei. 1999. Russia. 2006. 4: 659–682. or How a Socialist State Promoted Ethnic Particularism. and Revival of Empires. Imperial Rule. Defining a Russian Nation: Mikhail Katkov and the ’Invention’ of National Politics. Central Europe in the Framework of European History. The Affirmative Action Empire: Nations and Nationalism in the Soviet Union. Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History. Georgiy and Ther. Miller. Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History. 2004. New York: Columbia University Press. 53. 2003. Princeton: Princeton University Press. 1917–1923. Collapse. Central Europe: A Tool for Historians or a Political Concept? European Review of History-Revue europeenne d’Histoire.). The Development of Nationalism in Western Europe.) Russian Modernity: Politics. Richard. Budapest–New York: Central European University Press (English translation by Serguei Dobrynin).). Yuri. 2003.). edition – first ed.). Vol. 4 (internet izdanje: www. 1989. Martin. 2001. Josep.abimperio. 2000. Rieber. 1991. Benjamin. Miller. The God of Modernity. West (Eds. Samuel D. and James L. In: Schenk. Petersburg: ZDES Working Papers No. Kasianov. 2 (internet izdanje: www. 2007: 19–32. Alexei and Rieber. Oxford. Rights. Alexei. 85–102 Pipes. 2002. Kritika. Nathans. 2004. New York: St. Beyond the Pale: The Jewish Encounter with Late Imperial Russia. 240 Kappeler. 2001. Terry. Frithjof Benjamin (ed. Alfred. The Formation of the Soviet Union: Communism and Nationalism. 41–64. Miller. The Ambiguities of Russifcation. 2002. 2008. Between Tsar nad People: Educated Society and the Quest for Public Identity in Late Imperial Russia. Oxford: Berg Publishers. Sapporo: The Slavic Research Center of Hokkaido University.

2003. Stanford: Stanford University Press. Tilly. 1–2 (www.). 2005. 1: 218–238. ’National’ Identity. Феномен воспроизводства империи в Евразии. Е. 129–150.IMPERIJALNI NARATIVI Slezkine. Каплуновского).net) Каппелер. 1–2: 59–78. 1: 157–176. Алексей. Миллер. 2008. Об истории концепции ’Центральная Европа. Suny. Михаил. 1997. Лоскутовой). 1995. In: Martin and Suny (Eds. Princeton: Princeton University Press. Ф. and Theories of Empire. Марк. Истоки парадигмы единства: Украина и создание русской национальной истории (1620-е – 1860-е гг. Флоря Б. (Ed). Todorova. Письма к родным. 23–66. Каппелер Андреас. Иван. Алексей. Empires. Современное состояние украинской историографии: методологические и институциональные аспекты. Peasants into Frenchmen: The Modernization of Rural France. Н.. Yuri. Россия — многонациональная империя: некоторые размышления восемь лет спустя после публикации книги. 1997. 1689–1917. 2 (Перевод Ксении Булгаковой). Марина. Subotić. Milan. Charles. The Cambridge History of Russia. 1–2. Георгий. Россия – Украина: история взаимоотношений. Фонд «Либеральная миссия».net Когут. интернет издање: www.) After Empire: Multiethnic Societies and Nation-Building the Soviet Union and Russian. 2:185–196. Бейссингер. A State of Nations: Empire and Nation-Making in the Age of Lenin and Stalin. Мазепанцы. Что такое ’новая имперская история’. The Jewish Century. Москва..abimperio. Казань. Weber. 1997. (ред. Центральная Европа как исторический регион. Андреас. 2001. How Empires End? In: Karen Barkey and Mark von Hagen (Eds. У: Миллер (ред. Могильнер. 1994. 2007. Герасимов.htm) * * * 241 . Suny. 2008. Зенон. Westview Press. редакторы: Миллер А.abimperio. Москва: Институт славяноведения и балканистики РАН. Ottoman. Theodore. In: Lieven. откуда она взялась и к чему она идет? Логос. Vol. интернет издање: www.) 1996. 1870–1914. 1849–1856. Ab Imperio. 2001. И. Beograd: IFDT i Filip Višnjić. (перевод М. Москва: Московский общественный научный фонд.net Касьянов. (интернет издање: www. Репринцев В. 2000. 11. Пространство власти: исторический опыт России и вызовы современности: Сборник статей. Ronald Gregor. Ab Imperio. 2006.net) Круглый стол. Spacing Europe: What is a Historical Region? East Central Europe. ru/Discussions_DisplayDiscussion. 2001. Vol. Горизонтов. У: Миллер. Managing empire: tsarist nationalities policy. Ab Imperio.) 1996: 4–25. (интернет издање: (http://liberal. asp? Rel=241) Миллер. 12. 1996. Отв. Post-Soviet Affairs. 1997.org. Аксаков. Алексей.abimperio. Малороссы..abimperio. Москва. Dominic. and Nations.). Na drugi pogled: Prilog studijama nacionalizma. 2001. Vol. (http://litopys. 1976. Хохлы: Укаинцы в этнической иерархии Российской империи. 2007. Eugen. Ab Imperio. 2004. (ред. 16. Ab Imperio. 1–11. ’Большая русская нация’ в имперской и региональной стратегии самодержавия. Миллер. New York: Oxford University Press. 2008. and Habsburg Empires. 32. Москва: Школа „Языки русской культуры“. Л. Долбилов. Ambiguous Categories: States. Maria. 1 (Перевод А. Weeks. II: Imperial Russia. Илья. Круглый стол ’Наследие империй и будущее России’. Культурная идиома возрождения России как фактор имперской политики в Северо-Западном крае в 1863–1865 гг. Москва: Наука (Серия Литературные памятники).) 1997. Ronald Gregor. Cambridge University Press. The Empire Strikes Out: Imperial Russia. 27–44.ua/vzaimo/vz.

2004. Наследие империй: инвентаризация. У: Наследие империй и будущее России. (http://www. 1–2. 3: 6–20. Год. Долбилов Михаил. Альфред. Алексей. 2004: 33–70. Нация и национализм. Алексей. Pro et Contra. 4: 118–134.tre}i program LETO–JESEN 2009. 2. 2001. Миллер. Миллер. у: Миллер. Pro et Contra. Миллер. 2008.) 2004. Алексей. Алексей. Москва: ИНИОН РАН. Лекция. Mосква. Москва: Московский Центр Карнеги. Россия в глобальной политике. 1997а. Москва: Новое литературное обозрение. 2007. Also. Нация как рамка политической жизни. (ред. The central part of the study refers to interpretations of some theoreticalmethodological attitudes of Alexei Miller – a Russian historian who deals with problems of the relationship between the Romanov Empire and the Soviet Union.htm) Миллер. Empire. Интервью с Марком фон Хагеном и Ричардом Уортманом о проблеме нового курса по истории России. Рибер. Summary: This article deals with problems of historyographical interpretations of the communist past after the fall of the Soviet Union.net). Key words: Russia. апреля 2008 – http://www. (ред. Алексей. О дискурсивной природе национализмов. 24. Within the first part of this study. 5–22. (интернет издање: www. Москва: Новое издательство Миллер. 2008a. Алексей. 18–33.polit. it is pointed out that the Old Russian dilemma – choice between Empire and Nation – continue to be unsolved in Russian self-consciousness until today. ’Историческая политика’ в Восточной Европе: плоды вовлеченного наблюдения. Миллер. Семенов. История империй и политика памяти. Алексей.html). современные дискурсы и место в них России. as well as with nationalism studies. Analyzing Miller’s works.abimperio.carnegie. Миллер. Nationalism. Nation.) 1999. 2008b. 242 Миллер. 2006. Миллер). Сравнивая континентальные империи. 2001. (редактор А. the author particularly stresses the complexity of relation between two key historical concepts – „Empire“ and „Nation“. Июль – Август 2008. Алексей. In the concluding part of the study. the author is reviewing ’the Imperial Turn’ in contemporary history as well as tendencies toward ’nationalization of the past’ in the newly established post-communist countries. Москва. Западные окраины Российской империи.ru/lectures/2008/ 05/07/miller. Тема Центральной Европы: История. Миллер. different approaches in interpretations of the „national politics“ during communist period remain in the focus of the author’s attention. Milan Subotić: Russia between Empire and Nation-State: an Interpretation . Александр. Российская империя в сравнительной перспективе. Том 11. И. Москва: Новое литературное обозрение. Политическая наука. 4.ru/ru/pubs/procontra/55643. РАН: ИНИОН. Ab Imperio. History. Алексей.

Kritikujući primere jednostranih i politički motivisanih predstava zajedničke prošlosti u nekim od bivših republika Sovjetskog Saveza. III–IV/2009 UDK: 94(470):930 94:316. 143–144. Ključne reči: Imperija. Trudeći se da opišu taj pojam. Počnimo od toga da ne postoji opšteprihvaćena definicija imperije. nacija. Danas se istorijska uloga imperija ozbiljno preispituje – kako s obzirom na pozitivne ili negativne ocene.75(470) 243 ALEKSEJ MILER ISTORIJA IMPERIJE I POLITIKA PAMĆENJA* U ovom radu Aleksej Miler. istorija. autor u drugom delu rada komentariše različite interpretacije istorije Sovjetskog Saveza kao „imperije“. razlikujući je od „istorijske politike“ kao raširene tendencije ka direktnoj političkoj (zlo)upotrebi istorije.Tre}i program Radio Beograda Br. Miler istovremeno ukazuje na neophodnost ruskog kritičkog suočavanja sa sopstvenom prošlošću. Ukazujući na složenost teorijskog određenja njihovog odnosa i razumevanja procesa transformacije imperijalnih tvorevina u moderne nacionalne države. naučnici ističu heterogenost imperija. Krah imperija objašnjavao se njihovom nesposobnošću da se menjaju i prilagođavaju zahtevima modernosti. 4: 118–134. Još pre dvadeset godina činilo se da je sve jasno u vezi sa imperijama: ova zastarela forma političke organizacije u XX veku ustupa mesto novoj – nacionalnoj državi. kao i pritiskom nacionalno-oslobodilačkih pokreta koji su bili oličenje progresa i pravičnosti. Россия в глобальной политике. daje opšti pregled savremenih istoriografskih debata o konceptima „imperije“ i „nacije-države“. tako i u okviru važnije teme razumevanja njihovog mesta u istorijskom procesu. boljševizam Raspad Sovjetskog Saveza propraćen je komentarima kako poslednja imperija odlazi u prošlost. Mосква. Imperije kao inkubator Moderne . politika. Июль – Август 2008. pamćenje. ruski istoričar i profesor CEU u Budimpešti. U završnom delu Miler razmatra „politiku pamćenja“ kao skup društvenih praksi i normi kojima se reguliše kolektivno pamćenje. neravnoprav* Izvor: Алексей Миллер „История империй и политика памяти“.

u velikoj meri kao reakcija na probleme nastale u kontekstu suparništva imperija. Neuspeh u modernizaciji značio je krah imperije – kao što se to desilo s unijom Poljskog kraljevstva i Litvanskog knjaževstva (Rzeczpospolita – Žeč Pospolita) koja je posle podele njenih teritorija nestala krajem XVIII veka. stabilna birokratija. specifičnost organizovanja prostora strukturisanog prema modelu točka bez obruča. a predstavlja karakteristike moderne države. 244 nost u odnosima između centra i periferija. Francuska) nisu zbog toga prestale da bude imperije. tačnije. Suprotstavljanje moderne države tradicionalnoj imperiji nije lišeno dobrih razloga. Pokazavši da putevi koji vode u Modernu mogu biti različiti. Austrija. a za njima i njihove zaostale suparnice (Rusija.tre}i program LETO–JESEN 2009. pri čemu se ističe kako je za imperije karakterističnije indirektno upravljanje s osloncem na lokalne elite. moderno shvatanje zakonodavstva i pravne države (rule of law) – sve to. monopol na vojnu mobilizaciju. Osmanska imperija). zasnivala se po pravilu na direktnom upravljanju i kontroli. Nisu sve predmoderne imperije uspešno rešile zadatke izgradnje države. dok su se ostale imperije procenjivane sa stanovišta njihove sličnosti u odnosu na taj. nužno nedostižni. One. O državi se nije mislilo kao o nekoj univerzalnoj strukturi. Pruska/Nemačka. pre svega u vojnoj sferi. kao i njihova sposobnost mobilizacije resursa za učešće u toj igri – što se smatra jednim od ključnih zadataka imperija i kriterijumom njihove uspešnosti. nije bilo svojstveno imperijama. među-imperijalnim) odnosima. država (ili. uređena policijska država – Polizeistadt). ali one koje su u tome uspele (Britanija. obrazac. ali su nedovoljno ili nikako međusobno direktno povezane. Danas se napušta normativni pristup po kome je Rimska imperija smatrana klasičnim modelom. Otomanska imperija koja je kasnila s promenama bila osuđena na propast već u XIX veku. za razliku od imperija koje su se oslanjale na indirektne oblike kontrole i upravljanja. Naglašava se uloga imperija kao važnih aktera u međunarodnim (tačnije. ali je . Postoji paradoks u činjenici da se moderna država rađa u jezgru imperija. Mnogo pažnje posvećuje se istraživanju odnosa direktnih i indirektnih formi upravljanja periferijama (direct and indirect rule). Savremeni sistem oporezivanja. prostora u kome su sve periferne zajednice povezane s centrom. istoričari su suštinski korigovali ranije predstave o modernizaciji kao procesu ponavljanja etapa i oblika razvoja vodećih zemalja Zapada. Istovremeno. već kao o nečemu što je odvojeno od društva. Istoričari sada napuštaju i predstavu o imperijama kao naročitom predmodernom obliku političke organizacije koji je smenila moderna država. postepena zamena elita po rođenju elitama po obrazovanju. Španija. tj. kako se smatra. stremile su – svaka na svoj način – da nađu pogodnu kombinaciju tradicionalnih imperijalnih mehanizama sa formama i metodama upravljanja moderne države.

da 1 Videti: Tensions of Empire: Colonial Cultures in a Bourgeois World. rasuđuju o njima kao složenim. 245 . kao i nacije-države. Imperije su. shvatajući ključnu ulogu imperija u istoriji. nejednoznačnim pojavama koje su ostavile ne samo negativno.) U stremljenju ka opravdanju imperija nagomilalo se toliko laži i farisejstva. Jedino ne podleže sumnji da je ljudima najgore u prelaznim periodima. University of California Press. bila je jezgro imperije. a ’imperija’ veoma malo“1. Ali. a delimično lažna. sve imperije Novog doba već u XIX veku nisu odgovarale klasičnom obrascu tog političkog ustrojstva. Stvar je u tome što projekat nacije-države sa njegovim stremljenjem kulturnoj i jezičkoj homogenizaciji stanovništva takođe sazreva u okviru imperija. ona je prešla put gušenja lokalnih kultura i jezika u svom kontinentalnom šestougaoniku. – Prim. Danas naučnici. 1997. Po želji. Takođe. prev. iz istorije se može izabrati dosta primera za odbranu kako imperijalne. one smisao svog postojanja više nisu videle u sopstvenom očuvanju i prostoj reprodukciji. Preživljavajući krizu prilagođavanja na nove metode upravljanja i oblike političke organizacije. Praktično. (Edited by Frederick Cooper and Ann Laura Stoler). Kao što to obično biva. kao uzorni primer nacije-države. već u razvoju i ’progresu’. dok su knjige Nila Fergusona bar zanimljive. tako i nacionalističke ideje. Međusobni odnos imperije i nacije-države predstavlja jedan od aspekata paradoksa odnosa imperija i modernih država uopšte. Iako je postkolonijalni diskurs u kome pojam imperija ima jednoznačno negativno značenje još uvek uticajan (uključujući i područje istočne Evrope). (Apologetika imperija nije retkost ni danas. sve više postaje očigledna njegova jednostranost. nego s osudom. takva tvrđenja su delimično tačna. pretendovale na zvanje nosilaca slobode i ’progresa’. već je i dosadno. To je. Ipak. u vremenima kada se uspostavlja neka imperija ili nacionalna država.IMPERIJALNI NARATIVI njena povoljnija geopolitička situacija omogućila Visokoj Porti da zadugo nadživi Poljsko-Litvansku uniju. Stanje u istoriografiji početkom XXI veka veoma je dinamično. već i pozitivno nasleđe. bila „kriza“ – siže s neizvesnim krajem. čitanje domaćih „trubadura imperije“ ne samo da izaziva otpor. te na njih gledaju više s respektom. Štaviše. moramo imati na umu da je jednostranost postkolonijalne škole mišljenja u velikoj meri bila reakcija na raniju apologetiku imperija ili prećutkivanja tamnih strana njihovih istorija. Pre deset godina bila je sasvim tačna tvrdnja Frederika Kupera (Frederick Cooper) i En Lore Stoler (Ann Laura Stoler) da „u koncepcijama evropske istorije od kraja XVIII veka ’nacionalna država’ zauzima suviše mnogo mesta. u pravom smislu te reči. one su sebe predstavljale kao garante mira. koliko i u legitimisanju nacije-države. Francuska.

(Slični projekti u Francuskoj – bretonski. delimično. tj. provansalski – ’istrošeni’ su). U imperiji Romanovih projekat stvaranja ruske nacije formulisan je između tridesetih i šezdesetih godina XIX veka i uključivao je Velikoruse. a u drugoj polovini prošlog veka to se iz istih razloga dogodilo s britanskim i. To se odnosi i na većinu kontinentalnih imperija. od francuskih kraljeva nasleđenu. manje već postojeće nacionalne države stvarale su imperije. Letonija. Zbog niza razloga u Habzburškoj imperiji nije formulisan projekat izgradnje austrijske nacije. može se govoriti o dvema principijelno različitim paradigmama izgradnje nacije-države. Štefana“ (Transleithanien). teritoriju šestougaonika smatrao osnovom buduće panevropske imperije. Beloruse. Škotskoj itd. a zatim kao posledica raspada Sovjetskog Saveza. Poljska. koliko su imperije stvarale nacije-države. Rumunija i Srbija dobile nezavisnost još pre velikog rata usled kompromisa hrišćanskih imperija oko pitanja kontrole nad periferijama smanjujuće Otomanske imperije. mada je u njima izdvajanje jezgra koje je trebalo da postane centar izgradnje nacije bilo mnogo složeniji zadatak. Izgradnja nacija u jezgru imperija u velikoj meri je potisnula periferne projekte nacionalne izgradnje koji su se s novom snagom ispoljili već u XX veku u Kataloniji. kao rezultat Prvog svetskog rata i Revolucije. Proces formiranja ruske nacije takođe je preživeo ozbiljne krize – s početka. U mnogome osobene. Modeli modernih nacija-država postale su upravo Velika Britanija i Francuska. Posle okončanja rata tu su ostvareni periferni projekti nacionalne izgradnje koji su razorili imperijalnu strukturu. Tako su Bugarska. Početkom prošlog veka u istočnoj Evropi uspesi nacionalnih projekata koji su se opirali imperijama bili su skromniji. Etnički motiv u tim nacionalnim pokretima bio je snažnije naglašen nego u onim koji su se ostvarivali u imperijalnim centrima. Ukrajina i Estonija nastale su (na duže ili kraće vreme) kao plod suparništva . Baskiji. Na taj način. ali je posle zaključivanja ustavne nagodbe o stvaranju dvojne monarhije (1867) veoma energično ostvarivan mađarski plan izgradnje nacije u „Krunskoj zemlji Sv. nego i plodovi imperijalne politike. francuskim projektima. pariske oblasti (Île-deFrance). Litvanija. Uspesi imperije pomagali su formiranje nacije. ovi periferni projekti u mnogo čemu nisu bili samo negacija imperije. Nije slučajno španski projekat izgradnje nacije zapao u duboku krizu na prelazu XIX i XX veka upravo u vezi sa gubitkom imperijalnog statusa. pošto su države tog regiona izgubile Prvi svetski rat.tre}i program LETO–JESEN 2009. ali po nizu pokazatelja slične projekte izgradnje nacije u jezgru imperija vidimo na Britanskim ostrvima i u Španiji. 246 bi nametnula dominirajuću kulturu i jezik centralne. Maloruse i Finsko-ugarske narode Povoložja. Izvorni zapadnoevropski projekat ostvarivao se u centru imperija i nije bio usmeren ka njihovom rušenju. Pri tom. taj projekat je formulisan u vreme vladavine Napoleona I koji je. Ipak.

oni su bili nezavisni. After Empire: Multiethnic Societies and Nation-Building the Soviet Union and Russian. Može se reći da je krajem XX veka Sovjetski Savez postao anahron i da je njegov raspad kao imperije zasnovane na direktnoj kontroli centra nad periferijom bio zakonomeran. deleći Poljsko-Litvansku državnu zajednicu. 1986. Ottoman. 2 247 . posleratna komunistička Moskva ili savremene SAD bili prinuđeni da pribegavaju direktnoj vojnoj intervenciji da bi zadržale svoju kontrolu nisu bili toliko apoteoze njihove moći. 1997. one su bile važan. Prethodna dva veka imperije su težile da u znatnoj meri zamene indirektne forme vladavine (indirect rule – koje Čarls Tili smatra rodnom karakteristikom imperija)2 formama direktne vladavine i metodama kontrole koje karakterišu modernu državu. „How Empires End?“. U dvadesetom veku. ali su svakako bile deo „imperije Kremlja“. Ovo suparništvo uklonilo je ranije postojeća ograničenja kojih su se imperije. Majkl Dojl (Michael Doyle). Rečju. imperije su se menjale. u izgradnji nacija i nacija-država imperije nisu bile samo pozadina ili smetnja – u stvarnosti. 3 Videti: Michael W. pravac te evolucije radikalno je izmenjen. smatra da je Atina imala ulogu imperijalnog centra u savezu grčkih polisa. Formalno. reč „imperium“ izvorno je označavala suverenu vlast na nekoj teritoriji. Između ostalog. – Prim. and Habsburg Empires. Takozvane „narodne demokratije“ istočne Evrope nisu bile deo Sovjetskog Saveza. prev. i unutrašnju politiku.IMPERIJALNI NARATIVI evropskih imperija u Prvom svetskom ratu i podržavanja perifernog nacionalizma u taboru protivnika. Na taj način. Takav oblik vladavine uopšte nije nov. Westview Press. On je širi i elastičniji od pojma „imperije“ jer obuhvata različite primere neravnopravnih odnosa centra i periferija – kako u slučajevima formalne uključenosti u imperiju. prev. Videti: Charles Tilly. a posebno posle Drugog svetskog rata. Istoričari poslednjih godina sve više pažnje posvećuju pojmu „imperijalna vlast“. postajući veoma različite u odnosu na tradicionalne obrasce. Ithaca. autor važnog teorijskog rada o imperijama3. Doyle. (Edited by Karen Barkey and Mark von Hagen). pridržavale kada je bilo reči o korišćenju karte nacionalizma u međusobnim sukobima. New York: Cornell University Press. Evolucija imperija i njihovo usvajanje novih metoda upravljanja i kontrole nad stanovništvom imale su i mnoge druge aspekte. koliko neuspesi uobičajene politike indirektne kontrole. ali Atina je mogla dovoljno efektivno da kontroliše ne samo njihovu spoljnu politiku već. Empires. u izvesnom stepenu. ako ne i glavni. – Prim. Slučajevi kada su antička Atina. U tom smislu. učesnik tog procesa. Sada su metode indirektne kontrole nad periferijom ponovo izbile u prvi plan. tako i u slučajevima očuvanja državne „nezavisnosti“. plodotvorno je poređenje postimperijalnih problema Rusije sa iskustvom upravo onih zemalja koje takođe imaju tradiciju imperijalnih metropola i odgovarajuće koncepcije suvereniteta.

Journal of Modern History. a napuštanje imperijalne prošlosti. godini). emigrantskim istoriografijama. 248 Sama činjenica da je Rusija bila imperija ne objašnjava one teškoće koje je ona imala i ima sa ostvarenjem modernizacije i demokratizacije. Boljševici su se nužno morali baviti tim nasleđem. upravo u razmatranju imperijalne problematike i nacionalnog pitanja tendencija isticanja ne samo elemenata kontinuiteta već i odsustva principijelnih razlika između imperije Romanovih i Sovjetskog Saveza ima dugu tradiciju u „nacionalnim“. – Prim. 69: 415–450. Vol. te to uopšte nije bio specifično ruski rezultat boljševičke revolucije. On omogućava da se pokaže u kojoj meri su moderne tendencije kasnog imperijalnog perioda našle svoje produženje. Takav pristup primenljiv je na mnoge druge aspekte istorije Rusije s početka XX veka. Među istoričarima već je formiran sasvim čvrst konsenzus u pogledu ocene da su godine Prvog svetskog rata veoma osnažile značaj etničkog faktora u istočnoj i centralnoj Evropi. godine (s pretpostavljenim kardinalnim rezom u 1917.4 On je pokazao da u razumevanju dinamike promene politike države prema kontroli raspoloženja masa uobičajeno poređenje 1913. Jer. „’Information is the Alfa and Omega of our Work’: Bolshevik Surveillance in its Pan-European Context“. u sovjetskoj politici.tre}i program LETO–JESEN 2009. Imperijalna uloga Rusije. od početka Prvog svetskog rata u svim zaraćenim zemljama ispoljavao se porast interesovanja države za stavove društva (kao i povećanje aparata koji je pozvan da se time bavi). niti „dobročinitelja“ u odnosima sa susedima. i 1920. uopšte još ne garantuje uspeh. takođe ne fiksira niti njen lik „krivca“. sama po sebi. a suviše mnogo sovjetskog nasleđa u toj oblasti još ostaje deo savremenog života. Uprkos tome. jedno od važnijih dostignuća savremene istoriografske analize perioda prvih decenija dvadesetog veka povezano je sa prevladavanjem hipnotičkog uticaja 1917. Prošlo je više od petnaest godina od nestanka Sovjetskog Saveza. Na paradoksalan način. makar u veoma izmenjenim formama. pre svega. nije sasvim odgovarajući pristup. primeri ozbiljnog promišljanja sovjetskog iskustva nacionalne politike nisu brojni. U celini. Piter Holkvist (Peter Holquist) je u studiji o mehanizmima kontrole društvenih stavova koje je koristio boljševički režim ubedljivo demonstrirao plodotvornost takvog pristupa. prev. Sovjetski Savez kao imperija . mada stvara nove mogućnosti za rešavanje tih zadataka. Možda je distanca još suviše mala. godine kao granice posle koje počinje „druga istorija“. kao i rezultatima nacionalnih pokreta na periferijama imperije u 4 Videti: Peter Holquist.

On izdvaja četiri ključne ideološke pretpostavke koje su bile u osnovi sovjetske nacionalne politike. Imperija nacija. – Prim. ne podleže sumnji da su mnogi eksperti koje je sovjetska vlast uključila u razradu različitih aspekata nacionalne politike profesionalno formirani tokom predrevolucionarnog perioda. poređenjem s politikom imperije Romanovih izražena principijelna originalnost pristupa boljševika nacionalnoj problematici.IMPERIJALNI NARATIVI završnoj fazi rata i prvim posleratnim godinama. o sličnosti Sovjetskog Saveza s drugim modernizujućim imperijama. Takođe. svodio se na to da nacionalizam mora biti proglašen apsolutnim neprijateljem. 2001. tj. a sovjetsku nacionalnu politiku kao radikalni raskid s politikom Romanovih. Ipak. – Prim. Frensin Herš polemiše sa knjigom Teri Martina (Terry Martin)6. u deceniji koja obuhvata formiranje SSSR i politiku koja je dobila opšti naziv „korenizacija“. Ithaca and London: Cornell University Press. Uporedo sa solidnom analizom onoga „kako je bilo“. 6 Videti: Martin Terry. Govoreći o „evolucionističkom“ shvatanju nacije „imperijalnih etnografa“. prev. Sledstveno tome. On pak Sovjetski Savez opisuje kao novi oblik imperije. Etnografsko znanje i stvaranje Sovjetskog Saveza. Ako Videti: Francine Hirsch. te da je neophodno voditi beskompromisnu borbu protiv njega. Ithaca: Cornell University Press. jednostavni zaključak koji je formulisao Georgij Pjatakov. prev. 5 249 . Martin predlaže interesantna i povremeno veoma radikalna teorijska razmišljanja o tome „šta je to bilo“. Ethnographic Knowledge and the Making of the Soviet Union. 1923–1939. Lenjin i Staljin su predložili drugačiju taktiku. 2005. The Affirmative Action Empire: Nations and Nationalism in the Soviet Union. potpunije nego bilo gde drugde. U trenutku osvajanja vlasti među boljševicima je već postojala saglasnost o tome da je nacionalizam veoma opasna mobilizujuća ideologija koja može da formira nadklasno jedinstvo u borbi za nacionalne ciljeve. U knjizi Imperija afirmativne akcije Martin na osnovu različitih izvora prati evoluciju politike sovjetske vlasti u dvadesetim godinama. Iskustvo građanskog rata još ih je više ubedilo u to da je nacionalizam glavni konkurent njihovoj mobilizujućoj ideologiji koja se obraćala klasama. važno je istaći konceptualnu slabost ove knjige koja nam može poslužiti kao upadljiv primer naznačene tendencije ka preuveličavanju uloge nasleđa Romanovih u sovjetskoj politici. te o nepostojanju elemenata „pozitivne diskriminacije“ u sovjetskoj politici dvadesetih godina prema nacionalnostima koje su ranije bile ugnjetavane na račun Rusa.5 Iako ovo istraživanje sadrži mnogo vrednih informacija. Ulozi takvih eksperata-etnografa u formulisanju sovjetske nacionalne politike velikim delom posvećena je nedavno objavljena knjiga Frensin Herš (Francine Hirsch). Martinova pozicija čini mi se mnogo ubedljivija jer je u njoj. Empire of Nations.

Staljin je predložio razradu tog principa ističući da su gruzijski i neki drugi nacionalizmi takođe potčinjavali i eksploatisali slabije narode. dokazujući neizbežnost ukrajinizacije i belorusizacije pretežno ruskih gradova u tim sovjetskim republikama. neutrališe privlačnost nacionalističkih parola i. Boljševici su smatrali da nacije nastaju u vreme kapitalističkog razvoja i da predstavljaju istorijski prolaznu pojavu. onda ona može da razbije nadklasno jedinstvo nacionalnih pokreta. U nastavku. sasvim u duhu antikolonijalnog diskursa. Fincima i Jevrejima) na stranu Sovjetskog Sa- . Staljin se pozivao upravo na iskustvo Mađarske u kojoj su gradovi koji su u XIX veku u većini bili nemački. Takođe. makar i manjoj. Svoje napade na velikoruski šovinizam on je stalno dopunjavao upozorenjima o opasnosti. 250 sovjetska vlast dopusti nacionalne forme. u kojima je nacionalizam bio mnogo slabiji. te da predstavlja izraz njihovog nepoverenja prema Velikorusima. najveća opasnosti preti od „velikoruskog šovinizma“. u okviru takve politike bilo je moguće insistirati na principijelno novoj. U istočnim oblastima Sovjetskog Saveza. nazvao je „pijemontskim principom“ uverenje da će politika pozitivne diskriminacije prema etničkim grupama koje su podeljene zapadnom granicom SSSR (pre svega. na taj način. ako u određenom stepenu zadovolji zahteve nacionalizma. Teri Martin. tj. Martin analizira boljševičku koncepciju modernizacije. Treća pretpostavka boljševičkog pristupa nacionalnom pitanju bila je ubeđenje da je nacionalizam neruskih naroda prvenstveno nastao kao reakcija na ugnjetavanje carističkog režima. nacionalna izgradnja se proglašavala delom socijalističke modernizacije i smatrana je ne ustupkom. fazom koju svi narodi moraju da prevladaju na putu ka internacionalizmu. izveo tezu da. već delom pozitivnog programa. Buduće jedinstvo svih nacija moguće je samo kroz potpuno oslobođenje ugnjetenih naroda. reč je o Ukrajincima. Boljševici su oštroumno smatrali da žig imperije u dvadesetom veku može imati negativne posledice za sovjetsku vlast. neimperijalnoj prirodi političke tvorevine koja je ponikla na razvalinama Ruske imperije. Kako iskustvo Austrougarske. Belorusima. a takođe i Poljacima. ubedili su boljševike da je nacionalna konsolidacija neminovna i pod socijalizmom. Lenjin je smatrao da je nužno razlikovati nacionalizam ugnjetenih i ugnjetačkih nacija iz čega je. postali mađarski. u poređenju s nacionalizmom ugnjetenih nacija.tre}i program LETO–JESEN 2009. stvori bolje uslove za pojavu klasnih protivrečnosti i prihvatanje boljševičke ideologije. tako i snaga nacionalnih pokreta posle sloma Ruske imperije. Četvrti važan faktor u planiranju sovjetske nacionalne politike bila je njena povezanost sa spoljnom politikom. Nacionalnu svest su smatrali nužnom fazom u razvoju društva. od lokalnih nacionalizama. sledeći ukrajinskog boljševika Nikolaja Skripnika.

Važan momenat u razvoju sovjetske nacionalne politike bilo je zatvaranje istočnih perifernih predela za rusku poljoprivrednu kolonizaciju koja je aktivno razvijana pre Revolucije. Stvarajući teritorijalne jedinice na osnovu nacionalnog kriterijuma sovjetska vlast je odbacivala austro-marksistički princip individualne kulturne autonomije. pod parolom dekolonizacije sprovođeno je iseljavanje slovenskog stanovništva. rešavali neke zadatke koji su karakteristični za nacionalne ili nacionalizujuće države. što je rezultovalo „nicanjem grandiozne piramide nacionalnih sovjeta na hiljadama nacionalnih teritorija“. oni su u tim nacionalnim tvorevinama. Kazahstranu i u Srednjoj Aziji. Neutralnost u odnosu na nacionalna pitanja koja je predstavljala princip boljševika pre Revolucije sada je odbačena. a posebna pažnja usmeravana je upravo ka „pozitivnom delovanju“ – sve do odlučnog neprijateljstva čak i prema dobrovoljnoj asimilaciji. seoskih sovjeta i kolhoza. uzdizanjem novih nacionalnih elita i nametanjem novih službenih jezika. Umesto toga. Oni su stvarali nacionalne elite tamo gde ih nije bilo ili gde su bile slabe. kao i spremnost Rusa da se žrtvuju radi interesa drugih nacionalnosti. tj. realna vlast uvek je bila koncentrisana u centru. Martin ističe da ta politika nije predviđala istinsku federalizaciju. širili su u masama i podržavali različite forme nacionalne kulture i identiteta tamo gde je taj zadatak bio na dnevnom redu. Iako su formalno i Ruska socijalistička republika i Sovjetski Savez bili federacije.IMPERIJALNI NARATIVI veza privući njihove sunarodnike van sovjetskih granica. pri određivanju granica saveznih republika (posebno su u tom pogledu karakte- 251 . politikom pozitivne diskriminacije koja se primenjuje prema ranije ugnjetenim grupama stanovništva. boljševici su preuzeli vođstvo u rešavanju nacionalnih zadataka karakterističnih za sve etape u razvoju nacionalnih pokreta. To bi. na Kavkazu. Takva politika očitovala se tokom nacionalnog razgraničavanja. Boljševička politika „pozitivnog delovanja“ ili pozitivne diskriminacije neruskih naroda nužno je pretpostavljala vršenje izvesnog pritiska na rusko stanovništvo. Sovjetski „federalizam“ nije značio podelu i prenošenje političke i ekonomske moći na federalne jedinice. U suštini. pozivi na ustanak ugnjetenih naroda Istoka praćeni su oslanjanjem na sovjetsku politiku pozitivnog delovanja prema istočnim narodima u SSSR. s druge strane. Oni su potpomagali teritorijalizaciju etniciteta i na različitim nivoima stvarali nacionalne tvorevine. Martin je predložio da se sovjetska nacionalna politika nazove „internacionalističkim nacionalizmom“ ili „pozitivnim delovanjem“ (affirmative action). Takođe. ometala proces asimilacije disperzivno naseljenih etničkih grupa. Na kraju. povećalo mogućnost uticaja Moskve na njene zapadne susede. već sredinom dvadesetih godina nacionalnoteritorijalni sistem bio je proširen „naniže“ – sve do nacionalnih okruga. a takođe. U nizu slučajeva.

kao i različitost Sovjetskog Saveza u odnosu na imperije Novog doba. U najvećoj meri centralizovana država koja je težila mešanju u sve sfere života i koristila ekstremne oblike nasilja. a u nekim slučajevima staljinski teror je sigurno dobijao formu genocida. Međutim. poljski aktivisti „istorijske politike“ mnogo manje pažnje posvećuju potpuno nespornom aktu genocida Poljaka iz 1937. Istoričari ozbiljno raspravljaju o njegovom značenju. sporna kvalifikacija tog zločina). a ukrajinska i beloruska nacija su institucionalizovane kao odvojene nacije sa sopstvenim teritorijama. godine kao aktu genocida (što je. Predloženo određenje Sovjetskog Saveza kao „imperije pozitivnog delovanja“ predstavlja pokušaj nalaženja novog termina za označavanje specifičnog. Tako. u suštini. nisu ni postojale. bila je formalno strukturirana kao federacija suverenih nacija. od sto trideset hiljada sovjetskih građana poljskog porekla uhapšenih u Lenjingradu 1937. pojam „imperija pozitivnog delovanja“ treba da istakne originalnost sovjetske nacionalne politike upoređene sa kolonijalizmom i imperijalizmom prošlosti. godine. ranije nepostojećeg tipa političke organizacije. za nas same i za naše odnose sa susedima. Bez sumnje. godine). uključujući i imperiju Romanovih. Možda su. Projekat opšteruske nacije koji je činio noseći deo konstrukcije ruskog nacionalizma u imperiji Romanovih bio je jednostavno odbačen. više od sto deset hiljada ih je streljano tokom nekoliko meseci. godine (hapšeni upravo i samo zato što su Poljaci). ali je zatim otpočela da jača neruske nacionalnosti i da ih stvara i tamo gde one. u najmanju meru. Istraživanja sovjetske nacionalne politike u Rusiji su još na samom početku. veo- . uključujući i pitanje koliko je on bio značajan pri donošenju odluka u Moskvi. Njen odraz vidimo u odricanju od prava na nacionalnu autonomiju u predelima saveznih republika u kojima žive kompaktne grupe ruskog stanovništva (to pravo su Rusi dobili u nekim od republika samo 1926. Uloga nacionalnog faktora u represijama tek zahteva pažljivije istraživanje. Prema Teriju Martinu. godine. Nažalost. mnoga njegova dostignuća bila su svesno demontirana. ili od prava proporcionalnog predstavljanja u strukturama vlasti autonomnih republika. Pri tom. 252 ristične nove istočne granice Belorusije). ponovo je osvojila većinu njoj pripadajućih perifernih oblasti. na primer.tre}i program LETO–JESEN 2009. samo deportacije – taj tako tragičan element te politike – istražene dovoljno podrobno. Ta država koja je ponikla kao naslednik Ruske imperije. Poslednjih godina. Zanimljivo je primetiti da insistirajući na priznanju ubistva poljskih oficira u Katinu. taj faktor bio je veoma važan. isticana je važnost nacionalnog faktora u brojnim raspravama povodom istorije kolektivizacije i gladi 1932–1933. imperijalna kultura ugnjetača. radovi nekih ruskih autora koji pokušavaju da učestvuju u toj diskusiji imaju karakter otvorene „narudžbine“ i ne mogu izdržati profesionalnu kritiku. ruska kultura je osuđivana kao buržoasko-plemićka. Mednom i drugim mestima 1940.

IMPERIJALNI NARATIVI ma je važno pažljivo izučavanje i produbljeno društveno shvatanje represivnosti ruske i – u neizmerno većem stepenu – sovjetske imperije. U eseju „O bedi malih istočnoevropskih država“ mađarski mislilac Ištvan Bibo (István Bibó)7 istakao je posebnu psihološku crtu naroda tog regiona – egzistencijalni strah koji se doživljava na kolektivnom nivou. nerazumljiv. poslednjih pola veka bio je koncentrisan na Sovjetski Savez. U mnogim susednim državama postoje političke snage koje potpuno svesno teže da istoriju pretvore u oruđe političke borbe (u Poljskoj su za tu tendenciju smislili poseban termin – istorijska politika). zatim sa Nemcima. Novi Sad: IK Zorana Stojanovića. Savremeni mentalitet i istorijsko pamćenje Rusa imaju (ili su bar do nedavno imali) jednu. pre svega Rusiju. Posle Drugog svetskog rata Nemačka nije tretirana kao neposredna opasnost. fiksiraju ulogu „krivca“. Početno. Do poslednjih godina. godine. Kolektivne egzistencijalne strahove teško je ubrojati u karakteristike zdravog psihičkog stanja. prev. Rusima je u izvesnom stepenu psihološki stran. asimilacije. deportacije ili genocida. Taj egzistencijalni strah. za Ruse nije bio karakterističan motiv etničke viktimizacije. a za svoju zemlju – ulogu „žrtve“ – računajući da će tako steći izvesnu moralnu prednost. 1996. tako i političke) nacije – psihologiju koju nam poslednjih godina tako uporno nameću neki naši publicisti. Oni su se uvek osećali žrtvama ugnjetavanja. ali od strane države koju nisu shvatali kao etnički tuđu. opisujući je kao neizlečivo agresivnu imperijalnu državu i stvarajući predstavu Rusije kao konstituirajućeg i neprijatelj- 253 Politika prošlosti 7 Videti: Ištvan Bibo. da bi posle 1991. tako i građana Rusije. pred licem realne ili zamišljene opasnosti od propasti nacionalne zajednice kao posledice nepostojanja državne samostalnosti. ta vrsta straha bila je povezana sa Turcima. često katastrofičnog razvoja. nadahnut vekovima neizvesnog. a Turska ni mnogo ranije. veoma suštinsku razliku u odnosu na mentalitet i istorijsko pamćenje njihovih suseda – kako onih koji danas žive u nezavisnim državama. Fenomen o kojem je govorio Bibo. Zahtevajući od Rusije pokajanje i nadoknade za realne i fiktivne grehe. u krajnjoj liniji. uključujući i sferu nacionalne politike. te stoga. Beda malih istočnoevropskih država. pa mi ne bi trebalo da gajimo psihologiju tvrđave pod opsadom ili osećanja straha za samo postojanje ruske (kako etničke. a kasnije sa Rusijom. – Prim. prenesen na savremenu Rusiju. . u nekim slučajevima sa Poljacima. U međunarodnim odnosima ove snage streme da za neku državu.

suštinskih karakteristika ruske istorije. Ali. „u korist neprijatelja Rusije“. našim susedima predstoji da shvate kako su i Rusi često bili žrtve imperija koje su izgrađene zahvaljujući iskorišćavanju njihovih snaga. kao iznova obnavljano svojstvo ruske vlasti. uključujući i istorije odnosa s drugim narodima. U odnosima sa Rusima ništa ih više ne vređa od odsustva našeg znanja i razumevanja tamnih strana prošlosti. ide. da se zamislimo o ozbiljnosti uzroka tih strahova. Nesposobnost da se razumeju strahovi suseda. kako se to trude da nas uvere mnogobrojni ruski publicisti i političari. Stvar je u tome da u svim zemljama sveta postoji mnoštvo ljudi koji uopšte ne teže pretvaranju istorije u instrument neprijateljstva. bezizlazni niz reinkarnacija te despotske vlasti. u marginalizaciji nekih grupa stanovništva. naslednici. ili vodi u pravcu radikalne borbe s državom. ili je uopšte neće biti“. dugotrajna imperijalna tradicija tumači se. uporedo sa traumama i tragedijama. Među temama koje figuriraju u društvenim diskusijama jeste i tema tobože nepromenjivih i trajnih. a njene verzije se do danas sreću i u sredini koja sebe opisuje kao liberalnu – razlika je samo u tome što je u boljševičkoj verziji Oktobarska revolucija označavala izlazak iz tog kruga. Takođe. Na primer. uključujući i rusku manjinu ako tamo postoji. kroz revoluciju koja iz osnova ruši stari svet. Upravo sa time je. Taj instrument takođe deluje efikasno u borbi s političkim oponentima. da nasleđe imperija. Rusima. trpljenja i talenata. Zemlja se kreće u začaranom krugu iz koga je izlaz ili nemoguć. a u liberalnoj verziji – njegovo produžavanje i produbljivanje. ne može se smatrati vrlinom – naročito u slučaju nacije kojoj je veoma nužno kritičko osmišljavanje sopstvene istorije. ali su spremni za pomirenje. kako u pozitivnom.tre}i program LETO–JESEN 2009. povezana kriza razumevanja i poverenja koja karakteriše odnose savremene Rusije sa susedima. Iste te karakteristike ruske istorije apologeti imperije smatraju zalogom njenog povratka na „pravi“ put: „Rusija može biti samo imperija. Oni se sećaju trauma prošlosti. u velikoj meri. 254 skog ’Drugog’ – pobornici „istorijske politike“ našu zemlju smatraju pogodnim instrumentom za formiranje sopstvenog nacionalnog identiteta. Nemoguće je sporazumeti se sa onima koji svesno koriste „istorijsku politiku“ za ostvarenje sopstvenih ciljeva. predstoji potpunije osmišljavanje represivnosti imperija čiji su oni. zajedno sa despotizmom. između ostalog. u suštini. Tu tradiciju možemo prepoznati u boljševičkom pogledu na istoriju. tako i u negativnom smislu. U samoj Rusiji možemo posmatrati oštru borbu oko interpretacije istorije. Istorija Rusije predstavlja se kao potpuno jedinstveni i. „Bez imperijalne misi- . S druge strane. to ne znači da saznanje sopstvenih istorijskih grehova. njihovo javno razmatranje i priznavanje. Svakoj od strana tek predstoji da prođe svoj deo puta u prevladavanju te krize. sadrži i mnogo toga drugog.

Ali. – Prim. pa se i istorijski razvoj Nemačke. U onoj meri u kojoj to savremena tendencija ka „normalizaciji“ istorije Ruske imperije označava dekonstrukciju tendenciozne. politički aktuelan) sve dok se ne definiše 255 . „normalizuje“. 2000. normalno jer je „normalna istoriografija“ – pluralistička istoriografija.IMPERIJALNI NARATIVI Videti: Maria Todorova. – Prim. 8 je ruski narod se muči besmislenošću svog postojanja“. obratno). ona zaslužuje svaku podršku. Isti takav mehanizam deluje i na primeru Rusije: problem „unikalnosti“ njene istorije ostaće aktuelan (tačnije. prev. Još jedna tema često se sreće u savremenim diskusijama – težnja ka „normalizaciji“ istorije Rusije. Sada se te iste osobenosti tumače kao jedna od verzija evropske istorije. nego naučni. dodajem. Uses of the Other. prev. Istovremeno. kako taj pojam definiše Iver Nojman. Vol. Sa tim je povezan i drugi karakteristični motiv naših debata – binarne opozicije: loša država i dobra inteligencija (ili. 9 Videti: Iver Neumann. Istoričari se stalno vraćaju izboru između tih strategija.717–727. Marija Todorova tačno primećuje da je sadržaj te polemike pre politički. Pristup koji je istoriju Nemačke razmatrao kao otklon od evropskog modela razvoja bio je aktuelan sve dok se ona nije uključila u zajedničke evropske strukture. „tuđeg i opasnog. negativne „unikalnosti“. ili napuštanjem komparativnog pristupa u korist isticanja „unikalnosti“. akcenat se stavlja na zajedničke karakteristike. Kritika. „Does Russian Orientalism Have a Russian Soul? A Contribution to the Debate between Nathaniel Knight and Adeeb Khalid“. metodološki osmišljena istraživanja koja na ovaj ili onaj način akcentuju specifičnost ruske istorije apsolutno su legitimni deo istoriografije. ako ova dilema između „normalizacije“ i „unikalizacije“ odražava politiku. na taj način. Todorova je poredila savremene debate o ruskoj istoriji sa nedavnim diskusijama o „posebnom nemačkom putu“ (Sondreweg). loši nacionalisti i dobra centralna vlast (ili. 4:. Govoreći o tradicionalnoj i savremenoj borbi između težnje ka „normalizaciji“ ruske istorije i nastojanja da se ona razmatra kao jedinstvena istorija na koju se ne mogu primeniti kategorije nastale pretežno na osnovu zapadnoevropskog iskustva. već vekovima) bila objekt diskursa ne prosto Drugog. onda se izbor pravi izvan granica nauke. obratno) itd. To je. Rusija je dugo vremena (ne decenijama. izbor u korist bilo koje od tih tendencija praćen je gubitkom: ili „semiotičkom nejednakošću“ pri izboru uopštavajuće paradigme.8 Sa stanovišta nauke. konstituišućeg Drugog“9. bez obzira na to da li su delo domaćih ili stranih istoričara. Bloomington. The ‘East’ in European Identity Formation Minneapolis. 1. već. MN: University of Minnesota Press. Strana istoriografija je veoma aktivno korišćena za opsluživanje tog diskursa. svaki put iznova procenjujući njihove prednosti i nedostatke.

nipošto ne pretpostavlja napuštanje priznanja o izuzetnosti nacističkih zločina. na lukavstvo. Postoji velika opasnost od uplitanja u neproduktivne diskusije o granicama „evropskog modela“ istorijskog razvitka. Normalizacija nemačke istorije. Na putu ka „normalizaciji“ istorije Rusije vrebaju nas i druge. autor nedavno objavljenog udžbenika novije istorije Rusije. govoreći ublaženo. Pita- . šire. istakao je u jednom intervjuu kako se on nije trudio da moralno sudi o događajima koje izlaže. Očigledna je tendencija ka konstruisanju „slavne prošlosti“. čitava stvar je u tome kako se ta pažnja manifestuje. kakva je bila i pređašnja „unikalizacija“. ali to ne može da izbegne nijedan nacionalni istorijski narativ. isticanjem jednih i retuširanjem drugih sižea i aspekata istorije. već da ih razume. do 1950. Danas se i u samoj Evropskoj uniji kao i na njenim periferijama. U okviru takve logike ukida se neophodnost izricanja moralne ocene stravičnih događaja iz prošlosti. otvoreno zabrinuta problemom nacionalne konsolidacije. mita koji opslužuje Evropsku uniju.tre}i program LETO–JESEN 2009. razmišljanja o istoriji nekog regiona ili nacije (kao „evropske“ ili „neevropske“) otvoreno koriste kao argument u debatama da li su taj region ili ta nacija dostojni da budu članovi ujedinjene Evrope. Aleksandar Filipov. Kao profesionalni istoričar. pokazuje prema udžbenicima istorije i. ali taj put vodi još jednom ponavljanju konflikta istorije i politike. 256 mesto Rusije u evropskim i svetskim strukturama. Istoričar se odriče moralnih sudova i u svojim monografijama i studijama teži razumevanju događaja iz prošlosti. svakako u normativnom nemačkom diskursu. a kod autora udžbenika slična strategija previše očigledno ukazuje ili na potpuno nepoznavanje „zakona žanra“ ili. a ne. saglasan sam s tim da je zadatak istoričara upravo takav. U tom slučaju. već nacistički period tumači upravo kao propast i narušavanje mnogovekovne nemačke istorije. Zato je u današnjoj Rusiji pažnja koju vlast. već kao norma. Profesionalna istoriografija nastala je početkom XIX veka upravo kao deo poduhvata izgradnje nacija i umnogome takva i ostaje. još opasnije zamke. s jednom važnom ogradom. kako su to pisali nemački liberali pedesetih i šezdesetih godina. Diskusija koja bi bila usmerena ka širenju naših predstava o evropskom modelu (u stvari – mnogolikih i veoma različitih modela) istorijskog razvoja bila bi veoma korisna. kao nužni element ubrzane modernizacije zaostale poljoprivredne zemlje. kao u slučaju Nemačke. „normalizacija“ se pokazuje istom takvom žrtvom naučnosti radi politike. godine interpretira ne kao propast. Ali. kao njen logički rezultat. Kod nas je već danas vidljiva tendencija da se teror od 1920. istorijskom pamćenju društva – sasvim razumljiva stvar. Danas je očigledno formiranje istorijskog mita o evropskom jedinstvu. Ali. Takva normalizacija se može ostvarivati. Ovo je tačno i u velikoj meri pravovremeno opažanje Marije Todorove jer mi sada možemo videti promenu političkog konteksta i uticaj tog faktora na naučni diskurs istorije Rusije.

ona ostavlja mnoga važna pitanja otvorenim. a da ne upadamo u vazalstvo i pokornost? Kako da se naučimo društvenom. prev. kao što i ne određuje sve u budućem razvoju. ali samo razmišljanje o njima na istorijskom materijalu moglo bi da bude veoma plodotvorno. Uopšteno. Ipak. – Prim. a onaj ko je delatan – često nije strpljiv? Na ta pitanja nema jednostavnih odgovora. jer je kod nas često tako da onaj ko je strpljiv – nije aktivan.IMPERIJALNI NARATIVI nje je samo koga prvenstveno vaspitavamo – vojnika ili građanina? Nacija kao zajednica građana ne formira se samo na sećanjima o slavnim delima već i na uviđanju grešaka i zločina prošlosti. godine. gde je streljano i sahranjeno oko 20000 žrtava „Velikog terora“. Kako da se naučimo da cenimo državu. 257 S ruskog preveo Milan Subotić 10 Butovski poligon – mesto u Moskovskoj oblasti. oktobra. U tom kontekstu. . istorija ne daje proste odgovore na probleme savremenog života. Osmišljavanje tragedije Rusije u dvadesetom veku može imati konstruktivnu ulogu ako pomogne da se shvate vrednosti ličnih prava i sloboda. godine. nad kojima se moramo zamisliti. građanskom aktivizmu i prevladamo samoživi individualizam za koji nas je vaspitao sovjetski komunizam i postsovjetska epoha divljeg kapitalizma? Kako da sjedinimo strpljivost i delovanje. ostaje nejasno šta je značila prošlogodišnja poseta predsednika Putina Butovskom poligonu10 – početak tradicije učešća najvišeg predstavnika države u pomenu žrtvama boljševičkog terora ili samo jednu epizodu predizborne kampanje? Državna politika prema tom ključnom pitanju istorijske svesti društva do danas nije jasna. svakog 30. Memorijalni kompleks „Butovki poligon“ posetio je tadašnji ruski predsednik Putin 2007. na „Dan sećanja na žrtve političkih represija“ koji se u Rusiji obeležava od 1991. vrednosti nacionalne zajednice i života pojedinačnog čoveka.

tre}i program LETO–JESEN 2009. 258 .

studije .

260 .tre}i program LETO–JESEN 2009.

[mit je bio prinu|en da odustane od svog advokatskog nagnuća.01(430)"191/193" 261 ALEKSANDAR MOLNAR ADVOKAT SABLJONOSCA: KARL [MIT 1912–1919. pripremaju}i jedan op{ti politi~ki i pravni okvir – o kojem svedo~e sva tri centralna dela ovog perioda: Politi~ka romantika iz 1919. Ideolo{ko „bu|enje“ nema~kog pravnika i filozofa Karla [mita po~elo je istovremeno kada je ro|ena Vajmarska republika. godine (Maschke. . advokat. Tu posve}enost ne treba shvatiti u doslovno pravno-tehni~kim kategorijama. III–IV/2009 UDK: 141. 2005: xxvii) – unutar kojeg }e u narednim godinama uslediti `estok i direktan napad. sivoj eminenciji Vajmarske republike u njenim poslednjim danima i poslednjeg kancelara pre uspostavljanja Tre}eg rajha.01:929 [mit K. i Politi~ka teologija iz 1922. koga se najvi{e pla{io (po{to ga nije obuzdavao sabljonosac). ali ga je priznao kao mogu}eg i prihvatljivog klijenta. a pogotovo tokom njegove vojne slu`be od 1915. godine. nepredvidljivi i nepristupa~ni „vojnik“ na kraju se pokazao nevoljnim da prihvati njegove usluge i 1937. rat. 143–144. Advokat Karl [mit je hteo da bude mnogo vi{e savetnik u ustavnim stvarima nego obi~an pravni pomaga~: njegov posao je bio vi{e politi~ka nego pravna praksa. i to ne samo na Vajmarsku republiku nego i na „Versajski“ . istorijsku li~nost sli~nu Napoleonu Bonaparti. Iako je imao sre}e u prvim godinama Tre}eg rajha. [mit se nije lako oporavio od ovog politi~kog udarca. vladaju}i. Od 1912. politika. 321. Klju~ne re~i: pravo. Istina. u prve ~etiri godine Vajmarske republike. velikog sabljonosca). Diktatura iz 1921. dr`ava. A njegov klijent se menjao tokom vremena. Karl [mit se nikada nije pomirio sa ~injenicom da je Vilhelm II abdicirao i ostavio nema~ki tron prazan.7 [mit K. godine – on je slu`io nema~kog cara (ali ne toliko kao svog vrhovnog komandanta koliko kao „du{u sveta“. Ginter Ma{ke. Zato je u slede}em periodu (1919–1933) tra`io politi~ara kome }e punim srcem slu`iti kao advokat u nameri da postane novi nema~ki sabljonosac. on je nedovoljno obra}ao pa`nju na nju. kako je to dobro primetio jedan od njegovih najvernijih u~enika.Tre}i program Radio Beograda Br. do 1918. Autor smatra da je Karl [mit sebe uglavnom do`ivljavao kao advokata. Na{ao ga je u generalu Kurtu fon [lajheru. do 1919. vojska. 321. ali je na kraju ipak ponudio svoje usluge novom gospodaru Nema~ke – biv{em vojniku iz Prvog svetskog rata.

2 Hitlera. u kojem su se revolucija i konzervacija ne samo suprotstavljale nego i preplitale. ^esto pribegavanje kvalifikaciji „konzervativnog revolucionara“ pri tom vi{e zamagljuje problem nego {to ga rasvetljava1. ~iji je ona bila sastavni deo. 1994: 778). odnosno kakve duhovne temelje je formirao pre nego {to se uop{te ideolo{ki profilirao. Kakvo je bilo ideolo{ko opredeljenje Karla [mita pitanje je oko kojeg se u savremenoj literaturi i dalje vode sporovi. po{to se osnovno pitanje upravo i sastoji u tome gde se [mit mo`e pozicionirati u {irokom duhovnom spektru XX veka. nikada nije li~no upoznao. tako i njegovi afiniteti prema italijanskom fa{izmu i nema~kom nacionalsocijalizmu. po{to je [mitov teorijski i politi~ki anga`man od 1919. Sve to govori u prilog ideolo{ke celovitosti faze koja je u [mitovom `ivotu i stvarala{tvu po~ela stvaranjem Vajmarske republike koja je trajala sve do uspostavljanja Tre}eg rajha u prvoj polovini 1933. Na drugoj strani. do 1945. [mit je imao prilike da upozna Musolinija i da sa njim provede neko vreme u ugodnoj i „prijateljskoj“ atmosferi.2 Ipak. godine (nasuprot prili~no konzistentnoj „katoli~ko-odmetni~koj“ karijeri u posleratnom periodu 1945–1985) bio sasvim specifi~an – osciluju}i od intencionalne vi{ezna~nosti i tendenciozne neortodoksnosti do slepog „glajh{altovanja“ – ni malo ne ~udi ~injenica {to se danas razli~ito gleda i na njegov katolicizam i na njegov nacionalsocijalizam (dok je jedino njegov entuzijazam prema italijanskom fa{izmu ostao neupitan. name}e preusmeravanje pa`nje ka pret1 Kako je s pravom primetio [tefan Brojer. U pojedinim fazama svog `ivota i stvarala{tva Karl [mit ne samo {to je jasno i nedvosmisleno pokazivao afinitet prema svim pomenutim ideolo{kim opcijama nego je bio anga`ovan i u politi~kom procesu ostvarivanja njihovih politi~kih programa – kao pisac ekspertiza za katoli~ku centruma{ku partiju u Vajmarskoj republici i kao ~lan NSDAP i „krunski pravnik Tre}eg rajha“. godine. pa i stapale. No. me|utim. da bi se uop{te postavilo pitanje ideologije kojoj se Karl [mit priklonio tokom Vajmarske republike mora se odgovoriti na prethodno pitanje: za kakvu ideologiju ga je njegovo `ivotno sazrevanje opredelilo. Po povratku u Nema~ku [mit je objavio ~lanak u Deutsche Juristenzeitung. slu`beno posetio Italiju. nedvosmislen i kontinuiran. „konzervativna revolucija“ ne predstavlja nikakav „samostalan pravac u politi~koj misli XX veka“ i primenjuje se na mislioce – me|u kojima i na [mita – koji su me|usobno imali krupna teorijska razmimoila`enja (upor. 1990: 603). . pak. dopunjavale. To. Sporna je kako [mitova orijentacija ka politi~kom katolicizmu. 262 me|unarodni poredak.tre}i program LETO–JESEN 2009. u kojem je zagovarao zajedni~ki front Italije i Nema~ke u „sredini Evrope“ protiv liberalizma Zapada i kolektivizma Istoka (Koenen. Breuer. kada je 1936. mada nikada sasvim autohton i zaokru`en).

isticao pravo na politi~ku gre{ku. Dok su najstariji dnevnici `ivi odraz [mitovih realnih patnji i objektivne duhovne rastrzanosti. Me|utim. Ipak. i sa tom praksom je nastavio – sa nekim prekidima – do 1934. godine i vezao za smrt njegove majke. 2005c. pa ju je stoga protegao sve do 1942. Oni nude klju~ne informacije o [mitovoj samoidentifikaciji kao advokata koji je izgubio svoju raniju ~vrstu („mladala~ku“) katoli~ku veru5 i pred kojim se. 2005d)4. kao najzna~ajnija. ali se te dnevni~ke bele{ke umnogome razlikuju od prvih. 4 [mit je prve dnevni~ke zapise na~inio oktobra 1912. 1991a: 6) i pravo na ~uvanje tajni (Schmitt. po~etak tre}e i ujedno poslednje faze. koju je za `ivota demonizovao. i u njenim osnovnim pravima. pravo na religioznu gre{ku (Schmitt. onda je [mit tra`io pribe`i{te u onoj istoj liberalnoj dr`avi. liberale itd. naro~ito u periodu 1912–1919 (tj. od mesta referendara u Okru`nom sudu u Diseldorfu do okon~anja ratnog anga`mana u Minhenu i objavljivanja Politi~ke romantike) kako bi se dobio uvid u „startnu poziciju“ od koje je po~elo njegovo teorijsko stvarala{tvo. Nema~koj i celom svetu optu`i sve druge – Jevreje. A kada je o njemu samom bilo re~. Zombart je dao druga~iju periodizaciju [mitovog `ivota i stvarala{tva od one koja }e se u ovom radu zastupati. me|u kojima je. nije smatrao da je Tre}i rajh bitno naru{io kontinuitet druge faze u [mitovom `ivotu i stvarala{tvu. Veliki pobornik javnosti u javnosti nije govorio o svojim gre{kama (a pogotovo ne o svojoj odgovornosti ili krivici). godine u malom mestu Pletenburg na zapadu Nema~ke. Dnevnik je vodio i u jednom kra}em periodu posle rata. Smrt majke obele`ila je. naime. prema Zombartu. pripremne faze u `ivotu Karla [mita upu}ivao je i Nikolaus Zombart. poslednji su intencionalno pisani za objavljivanje (kona~no su objavljeni posthumno. intelektualnih preokupacija i moralnih isku{enja sa kojima se [mit suo~io posle sticanja nau~nog zvanja doktora pravnih nauka predstavljaju njegovi dnevnici i drugi va`ni materijali iz pomenutog perioda. koji je do kraja `ivota bio ~lan katoli~kog Centra i koji je najzaslu`niji za striktno katoli~ko obrazovanje sina. od 1947. On. nego uvek samo o gre{kama drugih – onih koji nisu imali pravo na ~uvanje tajni. koje je proveo u Drugom rajhu i tokom kojih je po~ela njegova nau~na i nastavni~ka karijera. 3 263 . postavio anga`man za odgovaraju}eg politi~kog „klijenta“ (ako ve} ne i te~enje samostalne politi~ke karijere). – samo ne sebe samog. koji su odnedavno dostupni {iroj javnosti kao dvotomna publikacija (Schmitt. Stoga }e u ovom poglavlju biti re~i o [mitovom intelektualnom formiranju.3 Najva`niji izvor za rekonstruisanje `ivotnih dilema. faze „opsednutosti dr`avom“. po{to [mit. pod naslovom Glossarium. Zapisi iz godina 1947–1951) i u njima je [mit mahom poku{avao da za sve zlo koje se u protekle tri decenije desilo njemu. uprkos svojoj preovla|uju}oj pasivnoNa zaokru`enost te. 1997: 20). 1991a: 16). godine. ka prvih 30 godina [mitovog `ivota. do 1951. protestante. kao sin `elezni~kog ~inovnika. ali i politi~ki anga`man u Vajmarskoj republici i Tre}em rajhu. Schmitt. kao osnovni politi~ki zadatak. 5 [mit je ro|en 1888. tokom koje se [mit okrenuo od dr`ave ka „novim carstvima“ (Sombart.STUDIJE hodnoj fazi.

spremno i bez odlaganja stavio na raspolaganje Hitlerovom re`imu. 1988: 20). ekonomiste i sociologa Vernera Zombarta. godine i da u njoj dijagnostikuje onaj „simptom“ bolesti koja je Nema~ku. Gnev zbog propasti. pripadali Adolf Hitler. ~ija je knjiga Trgovci i junaci iz 1915. Martin Hajdeger itd.. Zombartova osnovna teza glasi da je za [mita presudno bilo iskustvo `ivota u Drugom rajhu i pogotovo trauma njegove propasti novembra 1918. Na narednim stranama bi}e re~i o sazrevanju [mitove svesti o potrebi da s politi~kim klijentom stupi u poslovni odnos ne na osnovu nedostatka ube|enja. odvela u strahote dva svetska rata. te se. pre ili kasnije. osim [mita. ba{ kao i njegov mla|i kolega sa Univerziteta u Berlinu. Kao „epigon vilhelminske ere“ i „poslednji bizmarkovac“ (Sombart. kao i prilikom {etnji u koje su i{li samo njih dvojica. 264 sti. godine dalje razradio u ~lanku „Karl [mit – jedna nema~ka sudbina“. pre svega.6 Po{to je svoju argumentaciju 1988. 1997: 11). Nikolaus je kao mladi} (pre nego {to je 1942. nepriznavanje poraza. a sa njom i ceo svet. moralo pred njim nametnuti pitanje opredeljenja za ideologiju koja bi ga su{tinski povezala s politi~kim klijentom. a zatim u Rusiju) imao prilike da [mita dobro upozna prilikom poseta salonu koji je dr`ala njegova majka u Berlinu. jedna nema~ka sudbina izme|u Männerbunda i mita o matrijarhatu. na generaciju kojoj su. Jedan izve{taj. U ovoj knjizi nalazimo i njegove prve poku{aje da kroz Karla [mita portreti{e celu generaciju ro|enu oko 1888.tre}i program LETO–JESEN 2009. Ernst Jinger. na osnovu ideolo{ke srodnosti. [mit se ne 6 Iako se analize Nikolausa Zombarta odnose. 1933–1943. Taj kontekst Nikolaus Zombart je opisao u svojoj knjizi Mladost u Berlinu. godine spadala me|u najvatrenije ratno-hu{ka~ke pamflete objavljene tokom Prvog svetskog rata i koji se. godine „Centralna egzistencijalna tema njegovog `ivota je caristi~ka Nema~ka. o{trica njegove kritike implicitno je uperena i protiv njegovog oca Vernera. imaju korene u tom mnogo dubljem bolu zbog ’beznade`nosti ove politi~ke tvorevine’“. Najiscrpniji poku{aj (psiho)analiti~kog osvetljavanja [mitove li~nosti i uticaja koji je njegova duhovna ambivalencija ostavila na njegovo stvarala{tvo preduzeo je Nikolaus Zombart. u knjizi Nema~ki mu{karci i njihovi neprijatelji. nikada nije bio spreman da svoje advokatske usluge stavi na raspolaganje bilo kom politi~kom akteru. sin uticajnog pravnika. Duhovno nasle|e pruskog militarizma . Nikolaus Zombart je svoju poslednju re~ o ovoj temi izrekao 1997. nego upravo obrnuto. poslat na front – prvo u Francusku. Karl [mit. koja je ’kao dr`avna konstrukcija bila samo re`im’ bez ’~vrstog ustavnog poretka’“ (Sombart.

samo sa strane sablje“ i potrebu da se taj savez nametne svim narodima i dru{tvenim grupama (Schmitt. i predstava „avangarde. 1969: 70). protiv ~ije dominacije je „proleter“ trebalo da uspostavi „svoju“ diktaturu. [mit je hteo samo da relativizuje zna~aj Marksovog „nau~nog“ otkri}a klasne suprotnosti (u kojoj su neprijatelji bili gra|anin i proleter). Zombart je posebno insistirao na tome da je [mit prakti~no i{ao Marksovim stopama. i njegova misao je razumljiva tek iz procesa koji su zapo~eli u Drugom rajhu i iz `elje da se uzroci propasti Drugog rajha sagledaju kako bi se izbegli u novom dr`avotvornom poku{aju. koji je najbolje ovaplo}en u li~nosti Fridriha II Hoencolerna (Sombart. kao i sam Tre}i rajh (pa donekle i Vajmarske republika). prepoznao „savez filozofije sa sabljom. iz njegovog kasnijeg rada. godine. a pogotovo ne iz perspektive Tre}eg rajha i uloge koju je odigrao u njima. samo {to je umesto „proletera“. U tom kontekstu. ali ga nije podrobnije i sistemati~nije eksplicirao. Njegov neposredni prethodnik bio je Georg Vilhelm Fridrih Hegel. koji se bori podmuklim oru`jem kao {to su osnovna prava ~oveka. tvrdio je Zombart. sledilo je i uobi~ajeno obja{njenje za njegovu propast u okrutnoj realnosti: uni{tio ga je „gra|anin“. koja je imala pravo na delo. odavno omrznutom „gra|aninu“ suprotstavio „vojnika“. „voleo“ nema~kog „vojnika“ Drugog rajha i smatrao ga svojim „prijateljem“. parlamentarizam ili demokratija. bio „odavno poznat kao figura vredna mr`nje“ i da ve} u to vreme nije bilo iole ozbiljnijeg pisca koji ga nije pogrdno nazivao bur`ujem (Schmitt. koji je 1806. prema Zombartovom shvatanju. u godini u kojoj je zapo~eo njegov frontalni napad na Vajmarsku republiku. „Gra|anina“ je [mit slavno do`ivljavao kao militaristi~ki vrh Drugog rajha – kao principijelnog neprijatelja „vojni~ke dr`ave“. Napredak od Hegela ka Marksu po~ivao je samo u „logi~kom pojednostavljivanju“ svetskoistorijskog antagonizma. u viziji „du{e sveta“. indikativno da je u Marksovoj konstrukciji proletarijata (i pogotovo njegove komunisti~ke avangarde) prepoznavao samo jedan u ~itavom lancu poku{aja legitimiranja „racionalisti~ke diktature“. 1997: 161). ali je morao da konstatuje da se on pokazao kao preslab da odo- 265 . ali je. A iz opredeljenja za ideal. Formativno iskustvo `ivota u Drugom rajhu opredelilo je [mita. liberalizam. U svom prikazu [mitovog intelektualnog sazrevanja. [mit je. za ideal „vojni~ke dr`ave“ nalik pruskom modelu (Sombart. kako bi se stvorila efikasnija predstava („gra|anina“ kao) neprijatelja. pa tako i svakom „gra|aninu“. 1997: 24). 1969: 71). 1969: 70). [mit je taj ideal nosio duboko u sebi.STUDIJE mo`e razumeti iz perspektive Vajmarske republike. [mit je u Prilogu duhovnoistorijskom polo`aju parlamentarizma tvrdio da je gra|anin jo{ 1848. zato {to ima ispravne spoznaje i svest“ (Schmitt. Ve} 1923. i zastupao ga u svom stvarala{tvu tokom Vajmarske republike.

nije mogla da opstane na du`i rok i zato je. 1988: 20). Umesto da bude deo napreduju}ih snaga. Ve} sam naslov prvog poglavlja ove knjige bio je indikativan: „Nepomirljiv konflikt vojni~ke firerove dr`ave i gra|anske pravne dr`ave“ (Schmitt. tvrdio je [mit. zato {to ima ispravne spoznaje i svest“ nije se obistinila (Sombart. 1997: 27). i u Tre}em rajhu. posle epohalnog sloma marksisti~ke teorije. 7 ^etiri godine ranije. u odlu~uju}em trenutku nezadr`ivog dr`avnog propadanja. zaklju~ak je bio isti: „gra|anin“ je u{ao u Rajhstag. u tom poglavlju [mit je pisao o nepomirljivim protivre~nostima koje su se pojavile ve} u „konstitucionalnoj Prusiji“. 266 li stra{nom „gra|aninu“. sam postane deo „avangarde. vojska versus privreda. i u Vajmarskoj republici. u spisu posve}enom Hugu Projsu. dr`ava versus dru{tvo. A kao misao o~ajnika. No. 1934c: 7). pred kojim je Bizmarkova vlada „uvek bila u defanzivi“ (Schmitt. vojnik versus gra|anin (Schmitt. 1930: 7). koji je jednom zauvek porazio i likvidirao „gra|anina“. [mit nije pisao o „nepomirljivom konfliktu vojni~ke firerove dr`ave i gra|anske pravne dr`ave“. Pobeda gra|anina nad vojnikom iz 1934. da bi 1919. uvek na|e na pora`enoj strani – i u Drugom rajhu. vlada versus parlament. Potajna [mitova `elja da. u kojoj su nestali svi „nekonstitucionalni“ elementi. 1988: 20). 1930: 16) ili samo o „kompromisu protivre~nih principa [monarhije i demokratije¹ koji su po~ivali na suspenziji politi~ke odluke“ (Schmitt. da bi ih nasledio (jo{ „konstitucionalniji“) Drugi rajh: vo|stvo versus ustav. ali samo da bi postoje}e zlo smenilo ne{to jo{ gore: liberalno gra|anstvo je da sve sna`nije podrivalo slavu vojni~ke dr`ave (Schmitt. 1934c: 49). uspostavilo Vajmarsku republiku. Nema~ku spasao istinski „vojnik“ Hitler. usled ~ega se nije mogao javiti nijedan „politi~ki zahtev za vo|stvom“ (Schmitt. 1930: 8). koji ga je sve vi{e uvla~io u svoju zamku konstitucionalizma. [mita je njegova teorija opredelila da neprestano kaska za doga|ajima i da se. Raspolu}enost Nema~ke po~ela je da nestaje tek 1917. na kraju krajeva. I zaista. Dr`ava stvorena na temelju Vajmarskog ustava. nego o „genijalnom kompromisu [Bizmarkove monarhije¹ sa nacionalnom demokratijom“ (Schmitt. On razmi{lja iz o~ajni~ke pozicije i sam je o~ajnik“ (Sombart. 1934c: 37). Zombart je izvukao zaklju~ak da je osnovna konstanta [mitove misli od Drugog do Tre}eg rajha bio mit o duhovnoistorijskoj sukobljenosti „vojnika“ i „gra|anina“ (Sombart. godine. podrivao njegovu mo} sve do kona~ne katastrofe – do poraza u Prvom svetskom ratu i dr`avnog prevrata (Sombart. tra`io sve vi{e koncesija. 1997: 25). 1934c: 7)7. Iz svega toga. koja ima pravo na delo.tre}i program LETO–JESEN 2009. Zombart je i taj momenat proglasio klju~nim u intelektualnom formiranju Karla [mita: „Sukcesivne etape njegovog `ivota bile su etape sve bezizglednijih borbi pri uzmaku. . Najuverljiviji dokaz za to Zombart je prona{ao u [mitovoj knjizi Dr`avno ustrojstvo i propast Drugog rajha.

godine (Sombart. 1997: 52).STUDIJE njegova misao i nije mogla da bude ni{ta drugo do „simptom jedne bolesti“. 1997: 12). prema Bibou nije u stanju da trezveno sagleda svoje probleme i da se bori sa njima. koja se {irila od cara. Bolest na koju je Zombart referirao bila je neuroza. preko kancelara i oficirskog kora. Po{to je u 8 Zombartovi opisi ove neuroze nalikuju opisima histerije. koje je u nema~kom vrhu „dijagnostikovao“ I{tvan Bibo. na stub srama pribijana je latentna. krvoproli}a i smrti (Sombart. prema Zombartu. „Dru{tveni (i pravni) prezir prema homoseksualnosti i{ao je ruku pod ruku sa jednom preispoljenom dispozicijom za homoerotske obrasce odnosa“ me|u mu{karcima (Sombart. bio nezdravi supstrat „vojni~ke dr`ave“ koji mladi [mit nije propustio da interiorizuje i da kasnije prevodi u kategorije svoje politi~ke teorije. ona je za nas istorijski materijal kao i bilo koji drugi. Njena heuristi~ka vrednost le`i tamo gde svojom sopstvenom strukturom reflektuje strukturu nacionalnog samorazumevanja. 1997: 168)8. kao i na produkovanje svakovrsnih vizija obra~una. pokretala na stvaranje planova za uvo|enje vanrednog stanja. „Karl [mitova teorija politike je teoretiziranje neuroze ’nema~kih mu{karaca’ par excellence“ (Sombart. „`enskasta“ i „romanti~arska“ homoseksualnost. na ni`e e{alone Drugog rajha – drugim re~ima. „Ovi histeri~ni fenomeni obi~no se ispoljavaju u postojanom strahu od zavera. za koje se mo`e re}i da je predstavljalo dostatan osnov nema~kog zastranjivanja (Fehlentwicklung) od 1871“ do 1945. 1991: 22). koliko elemente za razumevanje duha vremena. 267 . kao reakciju na teskobni ose}aj ugro`enosti sa svih strana. ve} upravo uzmi~e pred problemima. me|u onima koji su sebe smatrali najmu`evnijim mu{karcima Nema~ke. dok je – pogotovo u samoj vojsci – visoko favorizovan Männerbund. na izdavanje nare|enja da se otvara vatra na neprijatelje re`ima. invazija ili neprijateljskih koalicija i neumoljivom progonu umi{ljenih ili stvarnih politi~kih neprijatelja“ (Bibó. U toj ta~ki „dijagnostikovanja“ [mitove teorije kao „simptoma jedne bolesti“ Zombart se osetio upu}enim na psihoanalizu. 1997: 120) i zato dana{nji prou~avaoci u njoj ne treba da tra`e toliko eksplanatorni potencijal. zajedni~ke celoj njegovoj generaciji obo`avalaca „vojni~ke dr`ave“ koja je donela strahote dva svetska rata (Sombart. Drugo. „U svom manifestnom sadr`aju. zajedno sa njegovom „mu`evnom“ homoseksualnom konotacijom. u svojoj knjizi Nema~ka histerija (napisanoj 1942–1944). Iza „vojni~ke dr`ave“ pomaljali su se obrisi „nasilni~ke dr`ave“ koju je neuroti~no stanje njenih ~elnih ljudi spre~avalo da racionalno obuzdava impulse agresije. Histeri~no dru{tvo. Sve je to. kakvo je bilo nema~ko. koji je Nema~ku onog vremena izdvajao od drugih evropskih zemalja: s jedne strane. me|u „vojnicima“ – i koja se sastojala u tome {to je. 1988: 21). veoma va`an izvor neuroze le`ao je u neobi~no ambivalentnom stavu prema homoseksualnosti.

1997: 108). 1984: 278–279). 268 „njegove su{tinske crte spadalo to da se ceo `ivot protivio psihoanalizi“.tre}i program LETO–JESEN 2009. koji su dominirali u dru{tvu Drugog rajha (Sombart. sam pojedinac koji „se ne odri~e svoje seksualnosti i time zadr`ava svoj celokupni pobunjeni~ki individualizam“ (Schmitt. 1997: 98): najve}i problem sa kojim se dr`ava u svojoj izgradnji suo~ava jeste prema [mitovom mi{ljenju. ^injenica da je [mit imao probleme sa katoli~ki veoma pobo`nim ocem i bio „opunomo}enik“ blage majke9 (~esto je govorio: „Mojoj majci dugujem sve“). zbog ~ega „njegov afekt protiv Frojdovog u~enja pripada istom sindromu kao i stvaranje njegove teorije“ (Sombart. Po{to je njen ujak sav novac posle smrti ostavio katoli~koj crkvi. Jedini istinski poku{aj da iskora~i iz te dvostrukosti bio je njegov decizionizam: rukovode}i se nesvesno logikom ambivalentnosti u odnosima neemancipovanog deteta prema ocu i majci. on je sve vreme ostao i dalje ’opunomo}enik’ majke“ i ose}ao „~e`nju za matrijarhatom“ (Sombart. 1938: 58). ’matrijarhatskog’ dru{tva. potisne tako {to }e afirmisati odluku (Entscheidung) i njome ukinuti rascep. kao ~ovek i mislilac. nezanemarljiva ograni~enja. nego i svaku drugu slobodu (Sombart. u kojem vlada `enski princip. [mit je te`io da celokupno podru~je seksualnosti. vulvu (Scheidung). koji mu{karcu obe}ava ne samo seksualnu. bila je prema Zombartu jednako zna~ajna kao i ~injenica da se iza `ivog oca. procep. 2005: 23). Iako breme takvog multiplikovanog o~inskog autoriteta [mit nije mogao da izdr`i i iako se na kraju morao opredeliti za poslu{nost ocu (time {to je postao „advokat ’nasilni~ke dr`ave’“). ostao zarobljen u „fundamentalnoj dihotomiji: polaritetu izme|u mu{ke silni~ke vladavine i jednog drugog. 1997: 177 i dalje). Njegova dvoli~nost odra`ava dvostrukost mi{ljenja na granici“ (Sombart. [mit se opirao iskrenoj samorefleksiji. sve do samog cara. ali pokazuje i izvesna. kao oblasti iz koje izviru najve}e opasnosti po dr`avu10. katolkinja. . bila je mnogo realisti~niji i nekonvencionalniji vernik nego njen mu`. koji rascep nije prevladao nego ga je samo zatomio. a sa njima i sam `enski princip. pla}aju}i za to nekontrolisanim homoerotskim impulsima iz sfere ratni~kog Männerbunda. Zombartov psihoanaliti~ki portret [mita nesumnjivo poga|a su{tinu njegove duhovne ukorenjenosti u mentalitet i atmosferu Drugog rajha. ona je smatrala da je odu`io dug cele porodice prema crkvi. pa samim tim i samoizle~enju. 1997: 121). 1997: 18). Tako je [mit. [mit je 9 [mitova majka. Francuskinja. Pre svega. a – moglo bi se dodati – i prema `ivotu uop{te. Decizionizam ostaje naposletku mu{ki pobedni~ki princip. 10 Jedino mesto u celom [mitovom opusu na kojem se pominje „seksualnost“ nalazi se u knjizi Levijatan u dr`avnom u~enju Tomasa Hobza (Sombart. dizala ~itava kula institucionalizovanih i internalizovanih figura otaca. Taj njen stav [mit je isticao kao vrlo bitan za sopstveni stav prema katoli~anstvu ([mit.

jo{ ta~nije. Time {to ga priznajem za neprijatelja ja priznajem da me mo`e dovesti u pitanje. Pobeda gra|anina nad vojnikom. Osnovno neprijateljstvo javlja se u sferi privatnosti. 1997: 102). nalazi se jedna vrlo zanimljiva [mitova misao: „Koga mogu priznati kao svog neprijatelja? O~igledno samo onoga ko me dovede u pitanje. Stra{ljivost se sa godinama pove}avala. a moj brat se pokazuje kao moj neprijatelj.STUDIJE bio previ{e stra{ljiv. 1950a: 89). 1999: 96). 1985: 112). Takva konstitucija doprinela je stvaranju vrlo nestabilne i fragilne psihe. „svi koji su ga li~no upoznali znaju da je bio obazriv. kao uostalom i prijatelja a priori. 1991a: 157). izme|u bli`njih. heraklitskom orgijom“ (Schmitt. Konstrukciju neprijatelja a priori (Papcke. I sam Zombart navodi njegovu nejaku konstituciju i nizak rast. zasebnih i emotivno ohla|enih entiteta – prijatelja kao takvog i neprijatelja kao takvog. To je dijalekti~ka napetost koja pokre}e svetsku istoriju“ (Schmitt. To je to. Iz ~injenice da je [mit u Vajmarskoj republici duboko mrzeo i prezirao „gra|anina“ i da je u Tre}em rajhu ontologizovane statuse „vojnika“ i „gra|anina“ postavio u o{tru opoziciju prijatelja i neprijatelja ne zna~i da je [mit tokom `ivota konstantno „voleo“ i kao „prijatelja“ do`ivljavao „vojnika“. niti da je u „gra|aninu“ prepoznavao neprijatelja par excellence. Pojavljivanje pretnje gra|anskog rata zato ne zna~i tek obi~nu „kulminaciju“ neprijateljstva zato {to neprijatelj postaje apsolutan i mora biti uni{ten (Hoerl. 2003: 194). izme|u bra}e. 1988: 68). jo{ od {kolskih dana pa do vojno-politi~kih krugova sa kojima je sara|ivao u vreme Vajmarske republike. ili. Drugi je moj brat. pa i boja`ljiv ~ovek“ („Aussprache“. A ko me stvarno mo`e dovesti u pitanje? Samo ja sam. Ili moj brat. Tako po~inje istorija ~ove~anstva. Prema re~ima Armina Molera. koju povezuje strasna ambivalencija11. Tako izgleda otac svih stvari. Iz orgasti~ke kopulacije tokom te „prve bra~ne no}i“ dolazi do kona~ne separacije. [mit u svoju teoriju inkorporira upravo pod pretpostavkom okon~anja „heraklitske orgije“. zbog kojih je bio oslobo|en vojne slu`be i zbog kojih su ga drugi. 11 269 . u okviru porodice. U razmi{ljanjima posle Drugog svetskog rata. posprdno nazivali „prerano odraslim Karl~i}em“ (Sombart. da bi pod stare dane dobila paranoi~ne crte u verovanju da ga horde SS-ovaca progone i opkoljavaju mu ku}u (Müller. nego ozna~ava kvalitativnu promenu neprijateljstva. Adam i Eva su imali dva sina. „svojih“. Svi ovi biografski podaci upozoravaju da se malo bolje prou~i poruka koju je [mit utkao u svoju knjigu Dr`avno ustrojstvo i propast Drugog rajha. njegovo postepeno re-amalgamiranje sa prijateljstvom i vra}anje u prvobitno stanje „heraklitske orgije“. Drugi se pokazuje kao moj brat. i manifestuje se kao bratoubila~ki rat Originalni strasni naboj obe relacije – primarne isprepletenosti prijateljstva i neprijateljstva – [mit je nazvao „prvom bra~nom no}i suprotnosti. slab i „gra|anski“ dobro vaspitan da bi mogao da bezrezervno introjektuje vojni~ki etos Drugog rajha. Kaina i Avelja. koja je u isti mah i ro|enje novih.

tre}i program LETO–JESEN 2009. samo svedo~i o njihovoj dobroj uklopljenosti u nema~ki narod. 270 (upor. 1991a: 254). imali istovrsan mit o bratoubistvu osniva~a grada (Romul je ubio Rema). pri boljem razmatranju. Tek kasniji tok „svetske istorije“ ubla`ava ovo izvorno neprijateljstvo. nezatomive podlo`nosti zovu krvi i predose}anja erupcije nagomilanog nasilja. koji dolazi do izra`aja u jevrejskom mitu (dok je u slu~aju rimskog mita re~ samo o podeli unutar dr`ave zemaljske – upor. religioznih. primera radi (a primer je plauzibilan s obzirom na to da je [mit uvek nagla{avao da je katolicizam rimski). 13 Transfer neprijateljstva sa „brata“ na „gra|anina“ (pogotovo ako se nalazi izvan granice dr`ave) ima i to pozitivno dejstvo {to osloba|a od straha. a sa odre|enjem prestaje strah i ostaje najvi{e bojazan“ (Schmitt. s obzirom na to da ranija tvrdnja iz Ex Captivate Salus ima nedvosmisleno univerzalan svetsko-istorijski zna~aj i da ju je [mit vezao za Jevreje (Kain i Avelj su Jevreji) samo zbog hronologije. Dovo|enje u vezu oba mesta na na~in da se figura brata kao neprijatelja rezervi{e samo za Jevreje (i da se neprijateljstvo odvoji od svake veze sa privatnom sferom) pokazuje se. koji je [mit postavio u Pojmu politi~kog. koji nalazimo u Avgustinovoj Dr`avi Bo`joj. stvar je uma (i u tom smislu visoke politike) da odredi neprijatelja ({to je uvek i samoodre|enje). da pri[mit je u svom Glossariumu upotrebio figuru „neprijateljstva bra}e“ da bi opisao odnos izme|u Nemaca i Jevreja (Schmitt. {tavi{e. Bojani}. moralnih i drugih ~inilaca. 1987: 601). odnosno sloboda vladara da donosi odluke po svom naho|enju. {to je dalo povoda za diskusiju da li oba rekursa na brata kao neprijatelja treba shvatiti kao ograni~ene na Jevreje i zapravo kao izuzetak od op{teg pravila da neprijatelj mo`e biti samo javan (upor. odre|enje neprijatelja (pogotovo ako je pra}eno promptnom mobilizacijom i slanjem novoobu~enog „vojnika“ na front) po~inje da deluje kao prava katarza. Augustine. Ko god da postane novi neprijatelj on vi{e ne izaziva takav strah kao ona ambivalencija bliskosti i opasnosti. Rimljani su. kao neosnovano. [mit vi{e nema takvih iluzija: za njega je relevantna jo{ jedino dr`ava zemaljska koju uvek razjedinjuje bratska nesloga i u kojoj je nebitno koji brat }e `iveti. i Hoerl. i to tako {to „brata“ kao principijelnog neprijatelja smenjuje „gra|anin“. Jevreji. da nastane „politi~ko“14. Zbog toga je jedino u okvirima „politi~kog“ bio mogu} „~ist“ decizionizam (Frye. Rimljani. 1995: 187). [mit je u tom smislu do{ao do zanimljivog zapa`anja „da neodre|enost neprijatelja stvara strah (ne postoji drugi strah i u su{tini straha je da sluti neodre|enog neprijatelja). a koji umreti. za razliku od Avgustinovog insistiranja na svetsko-istorijskom zna~aju razdvajanja dr`ave Bo`je (Avelj) od dr`ave zemaljske (Kain). Ipak. dok se „brat“ sada okre}e ka njemu i u borbu protiv njega ulazi kao „vojnik“. shodno aktuelnoj „prijatelj-neprijatelj“ konstelaciji i bez obzira na bilo kakve moralne skrupule i obzire. uporedi li se [mitov opis Kainovog ubistva Avelja vide}e se da je on blizak opisu Romulovog ubistva Rema.13 Tek je time ispunjen uslov. koje postoji na relaciji me|u bra}om. 1966: 824). [tavi{e. 14 Specifi~nost [mitovog shvatanja „politi~kog“ le`ala je u njegovoj emancipovanosti od svih ekonomskih. a to {to je u poslednjem slu~aju pojam bratoubila~kog rata („mr`nje“) mogao da se protegne i na Jevreje. 12 . ne navode}i nikakve razloge da se ona ne primeni i na druge narode. tome nasuprot. St. 1999: 100)12. Nemci – svaki od tih naroda bili su ugro`eni bratoubila~kim ratovima. 1991a: 36).

¹ li~no mrzeti“ (Schmitt.. divljem i nekontrolisanom „bratu“ nekako oduzeta njegova primarna bratoubila~ka strast. Nakon {to je opasnom. obru{i na „gra|anina“ kao „hostisa“15. do „gra|anina“ koji `ivi van tih granica. preko „vra}anja u njegove granice“ (Schmitt. 1962: 209–210). 2005: 43 i dalje). 15 271 . {to je rezultiralo ne samo izrazitim belicizmom nego i ksenofobijom i paranojom permanentne izlo`enosti {pijuna`i. koji je ro|en sa hendikepom neuvojni~ivosti. [mit se kasnije s pravom protivio onim tuma~ima njegove postavke „politi~kog“ koji su iz nje i{~itali nu`nost „fizi~kog ubijanja“ neprijatelja (upor. Su{tina [mitovog „politi~kog“ zaista i nije bila u prebrzom..STUDIJE vatnog neprijatelja (inimicus) – koga „ima smisla voleti“ – potisne javni neprijatelj (hostis). ako ne i strah brata-vojnika od lukavstava brata-gra|anina. tom mra~nom rezervatu za odgoj svakovrsnih `rtvi „vojnika“ – i da na miru pusti reinkarnacije nesre}nog Avelja. u kojem su apsolutisti~ke dr`ave vodile umerene ratove. 1940c: 66). koju nijedna (pa ni nema~ka) narodna zajednica nije u stanju u potpunosti da pomiri i koja u histeri~noj potrazi za etni~kim homogenitetom otkriva podozrivost. sada ve} kao „vojnika“. Lomnost kategorije „svog“ i sveprisutna opasnost od ukazivanja „stranog“ (u vlastitim redovima) ukazuje na neprevladivu suprotnost izme|u vojnika i gra|ana. principijelno obuzdane uz pomo} me|unarodMogu}enost realnog civilizovanja. a samim tim i „neprijatelji“ – unutra{nji neprijatelji zbog kojih vanredno stanje mora biti permanentno (Spreen. trebalo je pustiti da se njegovo nasilje. njegova su{tina bila je u tome da se mnogoliki Kain. zabavi nano{enjem svakovrsnog nasilja nad „gra|aninom“ – i to od „gra|anina“ koji `ivi unutar granica iste dr`ave. ostala je potpuno izvan horizonta [mitove teorije (Huizinga. za du`e vreme. a sada{nji „vojnik“. a time i uvid u svu „ozbiljnost“ zadatka izlaska iz stanja divlja{tva. koga „nema potrebe [. preobimnom i pre-efikasnom likvidiranju neprijatelja. taj biv{i „brat“. ali u istom „velikom prostoru“. u kojima je [mit stvarao jednu potpuno iskrivljenu sliku sre}nog srednjeg i ranog novog veka. kako bi bio sistematski eksploatisan i upripodobljen da na druge na~ine zadovoljava destruktivnu po`udu ratobornih vojnika. 1940c: 65) i prema ~ijoj sudbini je najbolje biti ravnodu{an. rovarenju i drugim delatnostima koje upu}uju na to da se i me|u mnogobrojnim „svojim“ tako|e kriju „stranci“. izdaji. pa do sumnji~avog priznavanja za neutralnog „svog“16 i uvr{}ivanja u granice „velikog prostora“ (o kojem }e [mit naveliko pisati u Tre}em rajhu). 16 Analizom [mitovih upotreba dualizama prijatelj-neprijatelj i svoj-stranac (Eigene-Fremde). kako je dobro primetio Johan Hojzinga. 2006: 97). u bilo kojoj formi i sa bilo kojim rezultatom – od „realne mogu}nosti fizi~kog ubijanja“ (Schmitt. ^ak i u nostalgi~nim spisima nastalim posle Drugog svetskog rata. perspektivno zauvek. Dirk Spren je do{ao do zaklju~ka da je [mit imao izrazitu potrebu da identifikuje neprijatelja i stranca. 1940c: 66). Bojani}.

bila je o~uvana ideja poretka unutar kojeg je mogu}e razlikovanje izme|u javnog neprijatelja (hostis publicus) i neprijatelja celog ~ove~anstva (hostis generis humani).. prema [mitu. na monarhomahe. prema [mitu. na prosvetitelje itd. koji je po{tovao i iusta causa belli i iustus hostis.. itd. koje je bilo navodno u potpunosti zasnovano na ius ad bellum. I upravo je afirmaciji te i takve „nacionalne ideje“ [mit posvetio ve}i deo svog stvarala{tva. koji je sa konfesionalnim ratovima u XVI i XVII veku prodro u Evropu. ali su ga uvek prizivali kada bi se oslobodili policijskih stega. svaki uz pomo} svoje „policije“ (a ne vojske!).] i sistem saveza nisu tako dobro funkcionisali da o~uvaju nezavisnost mnogih dr`ava. To je bila praksa ’podele’. [. Moderna epoha bila je otuda epoha propasti jer su. . 1950a: 72). moralnosti i nenasilnosti me|unarodnog prava katoli~ke crkve i apsolutnih monarha. Bes gra|anskog rata. Ovakvi i njima sli~ni [mitovi opisi sigurnosti. pravnici suverenih apsolutisti~kih dr`ava odstranjivali su iz javnog evropskog prava. jednakost. iusta causa belli i iustus hostis. 1991: 104 i dalje). neki od glavnih aktera bili bi eliminisani iz sistema dr`ava“ (Holsti. godine. sloboda i bratstvo bili upravo znakovi povratka Kaina. u kojoj su ratovi vo|eni tako da je njima bio pogo|en `ivot manjine stanovni{tva i bez raspirivanja strasti.. a samim tim i razliku izme|u neprijatelja i zlo~inca (Schmitt. kada je to dovelo do katastrofe i Nema~ke i celog sveta. relativna nerazvijenost uni{tavala~kih tehnika.] Mnogi od monarha nastojali su da uni{te jedan drugog i da sre}a [. na protestante. 1991: 94) upravo onako kako je eliminisana Poljska 1795. odbio da na sebe preuzme odgovornost za izgovorenu i napisanu re~ i krivicu odmah prebacio na sve druge. i suverenu apsolutnu monarhiju i razlikovanje neprijatelja i zlo~inca (Schmitt. dinasti~kog pravila primogeniture i ~itave mre`e rodbinsko-tazbinskih veza pretvaraju u pitome naslednike Avelja. koja je opredelila da se ratovi vode na na~in pobunjenog naroda protiv tiranina/agresora i da se mirovni ugovori zaklju~uju u formi odmazde (Bibó. u potpunoj pokornosti svoje „gra|ane“ – koji mo`da sami po sebi i nisu bili ubila~ki i krvo`edni naslednici Kaina. pa na kraju krajeva i ona zahva}enost „prosvetiteljstvom i napretkom“ o kojoj se [mit izra`avao samo sa najdubljim prezirom.tre}i program LETO–JESEN 2009. A to {to je u XIX veku okon~ana skoro hiljadugodi{nja epoha evropske istorije. „{ljam“ koji je popunjavao pla}eni~ku vojsku. jasno se nazirala biblijska pozadina zajednice vladara. da bi potom. koji se uz pomo} sekularizovane re~i Gospodnje (ius publicum Europaeum). ni iusta causa belli ni iustus hostis. obnove onog mitskog 17 U srednjovekovnom poretku katoli~ke crkve. Ista ideja krasila je i me|unarodni poredak suverenih apsolutnih dr`ava (ius publicum Europaeum). predstavljali su veliko iskrivljavanje istorijske realnosti. slobodi i bratstvu. 1950a: 71).. Jer. eufemizma za predatorstvo. oformili svoje narodne vojske i po`eleli da stvore svet zasnovan na jednakosti. dr`e}i. svi ti monarsi (uklju~uju}i i papu) su „frekventno razvijali planove i projekte da doslovno raskomadavaju jedni druge. zasluga je upravo javljanja „nacionalne ideje“. ali su naposletku i sami bili zahva}eni „prosvetiteljstvom i napretkom“. nego slabe finansije.. Ono {to je obuzdavalo monarhe u ovom periodu svakako nije bilo postojanje ni ius ad bellum. {to ih je na dugi rok onemogu}ilo da u potpunosti spasu i evropsko pravo. 272 nog prava zasnovanog na ius ad bellum17.

kada je general Hindenburg. odnosno gibelinskog cara] vezana za ’Izvor’. primera radi. Goodrick–Clarke. bez koje ne bi mogao da uspostavi mir unutar granica svog carstva. [mit ga je mo`da izostavio zato {to mu se ~inilo da je neverovatno da neko ko se mo`e proglastiti vanserijskim „vojnikom“ za svoja juna~ka dela upotrebljava bode`. Sli~nu logiku sledio je. neprijatelj do smrti. 19 Iako nikada nije podlegao. u krajnjoj liniji. [mit joj je uvek bio duhovno blizak – prvo isticanjem posebnosti vladara-sabljonosca. 1969: 292). odnosno ~istu ratni~ku silu.STUDIJE usuda da je jedino brat bratu pravi neprijatelj. 1950a: 33) Musu Kesed`iju uboo mu~ki. marta 1933). vladavina „vojnika“ nije isto {to i vladavina napoleonovske „sablje“ (~ijoj je falusnoj simbolici Zombart ina~e posvetio mnogo prostora u svojoj knjizi). koju mu je ispri~ao Ivo Andri}. one udaljene ali ipak nekako ponovo prisutne „du{e sveta“. lukavost i moralna izopa~enost (sve osobine koje krase „gra|anina“) da bi spao na rukovanje „bode`om“. u ekstremnim desni~arskim krugovima tog vremena ina~e veoma popularnoj mitologiji „germanskog hiljadugodi{njeg carstva“. bio on herojski Napoleon. Po{to je te{ko poverovati da je taj bitan momenat zaboravio. dao blagoslov „vojniku“ Adolfu Hitleru da zada smrtni udarac Vajmarskoj republici. i [mitov sabljonosac je uvek bio. U tom kontekstu. kao i na mirotvornu ideologiju („golubica“ s „maslinovom gran~icom“). 2004). 18 273 . on uni{tava sve pred sobom i nije sposoban za bilo kakvu drugu odgovornost osim pred sabljonoscem.19 Carska numinoznost imala je svoju snagu jo{ i na sam Dan Potsdama (21. koriste}i se bode`om „iz potaje“ (Karad`i}. neprijatelj na smrt. junak srpske sage“ (Schmitt. 2007: 165). na koju je [mit referirao u svom prikazu diktatorskih ambicija Hegelove filozofije. upu}en na neku misti~nu snagu („Izvor“).18 U tome se krije i njegova najve}a opasnost: kao sila slepe destrukcije. mora biti „du{a sveta“. ne mo`e biti tek drugi takav „vojnik“. Kriza je prevazi|ena tek kroz golubicu [s maslinovom gran~icom]. vladara-spasioca i grala (upor. Da bi obuzdao i vodio „vojnika“ onaj koji dr`i „sablju“. Ba{ kao i Evolin gibelinski car. ostareli Vilhelm I. [mit izostavio najbitniji momenat: da je „Marko Kraljevi}. lomi oslobo|ena mo} [lava. nego pre kao reprezentant nedostaju}eg cara. Drugo. zao{travanje polarizacije izme|u Zanimljivo je da je u svojim se}anjima na srpsku juna~ku pesmu „Marko Kraljevi} i Musa Kesed`ija“. „Vojnik“ se nalazi u sferi izme|u „sablje“ i „bode`a“: on je isuvi{e „elementaran“ i brutalan da bi se vinuo do numinozne „sablje“. kada je ve} le`ao na zemlji pobe|en. nego mora biti ne{to mnogo vi{e od njega. ali mu nedostaju podlost. Ma~. bez koje ne bi bio u stanju da skr{i sirovu „ratni~ku silu“ vojnika. a kasnije misti~nim zazivanjem katehona. bilo „politi~kim romantizmom“ inficirani Vilhelm II. ma~ i golubica pripadaju simbolima grala. ne vi{e kao predsednik republike. koja [s u romanima o gralu] ponekad povezuje s misterijom obnove snage samog grala“ (Evola. i Julije Evola kada je opisivao numinozna svojstva vladara u „gibelinskoj tradiciji carstva“: „Lav.

tre}i program LETO–JESEN 2009. Svaka participacija u nekom istinskom ratni~kom Männerbundu za njega je bila prava no}na mora. ka vandr`avnom „gra|aninu“). Hitler svakako nije imao ni{ta sa `enskim principom. 2006). 1997: 355). nego kao o~inskom figurom koja mora na svaki na~in da obuzda pobedni~kog „vojnika“ i koga u tome ne smeju da ometaju nikakva seksualna isku{enja. [mit je jednostavno `udeo za jakim „saboljonoscem“. [mit je imao sve razloge da u „vojniku“ vidi figuru koja nasle|uje i bliskost i krvolo~nu prirodu „brata“ i koju pod kontrolom mo`e da dr`i isklju~ivo neka o~inska figura „sabljonosca“. Brunotte. Kao {to je Tre}i rajh u sebi. a ne i nu`no izraz njegovog pravog ube|enja. Nesporna kapitulacija pred ocem i vezanost za majku odrazila se na [mitovu teorijsku misao u vidu doprinosa potiskivanju seksualnosti i njenom optu`ivanju za izvor svih pobunjeni~kih impulsa protiv dr`ave. pojavljuju}i se kao imago zle majke. pa samim tim i njenom moralu (upor. niti je na bilo koji na~in stajala pod homoerotskim uticajem ratni~kih Männerbundova. 2004: 101). nedr`avnoj strani i nisu imali nikakve ambicije da hvale njene zasluge u odr`avanju bilo kakvog poretka (upor. 20 . i Zombartova identifikacija „maj~inskog“ i „`enskog“ principa. dok je na homoerotski habitus njihovih ~lanova njegova katoli~ki fundirana patrijarhalnost mogla da reaguje samo s najve}im stidom i strahom. ne kao mizogini~nim falokratom. kao {to }emo u nastavku videti. na drugoj strani. ali nije proizvela mizoginiju. [tavi{e. sa svim propratnim mizogini~nim implikacijama koje je on prona{ao u [mitovoj teorijskoj misli (a koje kulminiraju u anti-vaginalnim konotacijama decizionizma). koji osloba|a od krivice zbog mr`nje prema ocu (Sombart. tako se i u pobedonosnom liku „vojnika“ (sada ve} kao firera) mogao raspoznati dijalekti~ki hod kroz istoriju neprijatelja. Tako daleko [mit nikada nije ni pomislio da ide. oni su zapravo bili mnogo vi{e okrenuti njenoj zlo~ina~koj. a pogotovo Iako su pobornici nema~kih ratni~kih Männerbundova delili [mitovu fascinaciju suverenitetom i suverenom vla{}u. konzumirao istoriju Drugog rajha i Vajmarske republike. na jedan hegelijansko-dijalekti~ki na~in. 274 „vojnika“ i „gra|anina“ moglo je da bude znak [mitovog oportunizma i prilago|avanja duhu vremena. koji je s eliminacijom unutardr`avnog „gra|anina“ uni{tio i blokadu povratka „brata“ kao arhetipskog ugro`avaoca. detaljnije Molnar. To je logi~no proisticalo iz fundamentalne neuklopivosti ratni~kih Männerbundova u bilo kakav dr`avni poredak. ne nalaze}i vi{e prepreke u nekom nadre|enom „sabljonoscu“ – tom obuzdavala~kom pandanu heraklitovskog „oca svih stvari“ – koji je u stanju da spretno sublimira ponovo oslobo|enu bratoubi~ku te`nju i da je preusmeri ka bilo kome ko ne stoji sa njim u zajednici krvi i tla (u najboljem slu~aju. kao i iz njihove radikalne suprotstavljenosti svim reliktima hri{}anske religije. Problemati~na je.20 Zombart gre{i kada smatra da je u [mitovoj psihi Hitler omogu}io „povratak potisnutog“ `enskog principa.

i samo katoli~anstvo je portretisano kao maj~inski predusretljivo i `enski neodlu~no. on je tvrdio da je otac Evropljana bilo rimsko pravo. „sposobnost za mu{ki otpor i `ensku popustljivost“ itd. u nekoj nedefinisanoj budu}nosti.STUDIJE nije mogao biti imago zle majke. {to se vi{e bli`io Drugi svetski rat. tako je i maj~inski princip pokretao projekcije majke na nadpersonalne instance. maj~inski princip u [mitovoj politi~koj teoriji igrao je bitnu ulogu. ona uvek odgovara sa i-i (Schmitt. Zbog toga i ne ~udi {to svako mo`e da „iz duhovnog promiskuiteta“ napravi neku sintezu s katoli~kom complexio oppositorum i da veruje kako je konstruisao samu sr` katoli~anstva (Schmitt. 1950a: 72). Na svako ili-ili. i vezala ga isklju~ivo za stanje egzistencijalne ugro`enosti. od kojih je prva svakako bila katoli~ka varijanta hri{}anstva. koje se dijalekti~ki razvija od „brata“. jer je „sabljonosca“ postavljao u {iri ideolo{ki poredak. aristokratiju i demokratiju). U jednom drugom kontekstu. juna 1934. a nikako stari „vojnik“. pa samim tim i `enskog principa. preko „gra|anina“ i „vojnika“ – nazad ka „bratu“. U XVIII veku je 21 275 . Ta nada je dr`ala [mita i pokretala ga je na to da. ka onome ko nije pripadnik zajednice krvi i tla. kao complexio oppositorum. Kao {to su se u [mitovim „mu{kim fantazijama“ figure oca i cara stapale u jednu nerazmrsivu celinu podvrgnutu o~inskom principu. a majka katoli~ka crkva i da su krajem srednjeg veka evropski vladari po~eli da zaboravljaju na majku i da se dr`e samo oca (Schmitt. aseksualni „vojnik“ koji je spreman na svakovrsno nasilje i koga ostareli i senilni Hindenburg vi{e nije bio u stanju da obuzdava. Istina. 22 [mit je posle Drugog svetskog rata nastavio sa poistove}ivanjem katoli~ke crkve s majkom. ve} je ostao samo beskrupulozni. godine. unutar kojeg on tek mo`e da se prepozna kao „du{a sveta“. govorila je o zapo~injanju procesa njegovog distanciranja od ostalih vojnika – {to je bilo naro~ito vidljivo 30. Ostaci ovih projektivnih mehanizama prisutni su u [mitovoj knjizi Rimski katolicizam i politi~ka forma iz 1923: u katolicizmu je „crkva majka vernika i nevesta Hrista“ (Schmitt. On je bio onaj ~isti. ka „strancu“. 23 Nema protivre~nosti koju katoli~ka crkva u svojoj doktrini nije obuhvatila: sve dr`avne oblike (monarhiju. Obrnuto. pravi „neprijatelj“ od koga je mogu}e spasiti se samo ako se njegova pa`nja okrene ka nekom drugom „gra|aninu“ u nekoj drugoj zemlji. 1984: 13). za koju je bio sposoban samo novi „sabljonosac“. [tavi{e. kao one najpronosiranije „vojnike“ Tre}eg rajha – i o tinjaju}oj nadi da bi mo`da jednom. ~injenica da se Hitler uzdigao do polo`aja firera. 1984: 18)22.21 Taj egzistencijalni u`as diktirao je su{tinsku aseksualnost [mitove politi~ke teorije: ona je politi~ki supstrat rasteretila svih seksualnih sadr`aja. a katoli~ki narodi su prete`no selja~ki i imaju svoj na~in da vole „maj~insku zemlju“ (Schmitt. 1984: 15). mogao da do`ivi transformaciju u „sabljonosca“. sve vi{e apeluje na svojevrsnu racionalizaciju neprijateljstva i ratovanja. kao zbir protivre~nosti koje se prihvataju. kada je pobio Rema i njegove drugove. 1984: 12). amalgamiraju i na kraju ne nalaze razre{enje23.

1984: 23). nacionalizmom. u svojoj istorijskoj stvarnosti preuzela funkcije jedne crkve“ (Schmitt. nego je. 1940f: 137). ~ak bilo poku{aja da se katoli~anstvo pome{a sa prosvetiteljstvom – usled ~ega je do{lo do sve brojnijih poku{aja da se katoli~ka vera izlo`i i objasni racionalno – ali je u XIX veku. nego je po~ela s podriva~kom pluralisti~kom doktrinom. katoli~anstvo do`ivelo „preporod“ kada je shvatilo da je takav ingredijent u complexio oppositorum ipak prevelik i kada je ponovo postalo potpuno iracionalno (Schmitt. prema: Dahlheimer. Fridrih Hajler i Rudolf Zom (Dahlheimer. na koji se 1907. dok je katoli~anstvo polagano ali sigurno dobijalo status neupotrebljive. 1957: 209). a kada je taj uspeh izostao. Glavna funkcija crkve. 1998: 416). 1984: 23). upisao (Dahlheimer. {to ga je „distanciralo od vladaju}eg sloja“ (cit. pa i remetila~ke religije. propagirala princip „maxima unitas destruit civitatem“. ticala se njene reprezentacije: crkva je izvorno imala uspeha u tome da „jedan nevidljivi bitak na~ini vidljivim i opredeme}enim kroz javno prisutni bitak“ (Schmitt. preferiraju}i „nema~ku majku“. Zato je bilo sasvim razumljivo {to se pruska dr`ava okrenula onome {to je Hegel nazivao „objektivnim duhom“ i {to nije postala „~ista dr`ava. posledice stvorenog jaza opstale su do kraja Drugog rajha. pa ~ak i rasizmom) skloni dr`avni vrh Drugog rajha jednostavno prezirao. Me|utim. 1930: 23). koji le`i u institucionalnom ustrojstvu crkve i prevashodno je pravnog karaktera (Schmitt. godine [mit je optu`io katoli~ku doktrinu da je. na koju je [mit ovde mislio. na kraju su imaginarni pruski otac i nema~ka majka pobedili i potisnuli [mitove istinske katoli~ke roditelje. Ostareli [mit je tvrdio kako je u mladosti imao jak ose}aj pripadanja katoli~anstvu. dr`ava je morala na sebe da preuzme funkciju prizivanja nevidljivog vi{eg entiteta – sada u formi Hegelovog „objektivnog duha“ – u javni diskurs i svest svih gra|ana. odnosno verno sopstvenom racionalizmu. koja je u XX veku skoro uni{tila dr`avu. Iako je Kulturkampf (1872–1887) zavr{io pobedom katolicizma. 1998: 90). U ~lanku „Dr`avna etika i pluralisti~ka dr`ava“ iz 1930. uprkos svoj konfesionalnoj neutralnosti. uzdigla crkvu (kao autonomnu societas perfecta) u rang dr`ave i prakti~no trasirala put kasnijim teoreti~arima pogubnog pluralizma (Schmitt. 1998: 413) i odbilo od liberalne atmosfere na Univerzitetu u Berlinu. Nevolja sa katoli~kim „maj~instvom“ bila je u tome {to ga je militarizmu (i njegovim simbiozama sa protestantizmom. . kako je to ve} Sorel primetio. upravo onako kako su je pre [mita opisivali njeni najve}i kriti~ari iz redova nema~kih protestantskih teologa: Adolf fon Harnak. 276 drugim re~ima. Kada je osuje}ena u svom matrijarhatu.tre}i program LETO–JESEN 2009. crkva nije umela da prizna patrijarhalni primat dr`ave. najkasnije od Tome Akvinskog.

npr. Meier. vojni~kom duhu patrijarhata. iz kojeg proisti~e svaki poredak (Schmitt. monarhu i tako da se po~etno apstraktna volja ’zgusne’ i time istorijski zadobije konkretan sadr`aj“ (Blumenberg. 1934a: 49) on time nije hteo. ta~nije. da razdvoji dve ravnopravne oblasti politi~kog mi{ljenja – politi~ku teoriju i politi~ku teologiju – ome|avaju}i zabran za svoj politi~ki katolicizam (upor. kao £rc». kada je [mit u Politi~koj teologiji napisao da su „[s]vi pregnantni pojmovi moder[ne dr`ave [. i Kalyvas. kao apsolutno odlu~uju}i momenat celine [treba da] bude u jednom pojedincu. uvojni~uje i kroz bitke sjedinjuje sa „du{om sveta“. kojeg (upravo kao jedan „nevidljivi bitak“ u transcendenciji) on treba da reprezentuje. [mit je napisao da je viziju jedne ~vrste. postuliraju}i dr`avni vrh kao politi~ki ekvivalent kantovskog genija koji sam sebi postavlja pravila (Bürger.] ekularizovani teolo{ki pojmovi“ (Schmitt. Iako je sa `aljenjem konstatovao da je Hegel danas otpisan kao zagovornik zasterele Obrigkeitsstaat (Schmitt. nego.STUDIJE Iako je [mitovo pozivanje na Hegelov „objektivni duh“ ostalo bez svake dalje razrade24. 1934b: 23–24). 2006: 13 i dalje). kako to danas nastoje da poka`u njegovi apologeti. 2004: 80). koju je toliko kritikovao i u duhu fa{isti~ke estetizacije politike – ponajvi{e nadovezao na Kantovu estetiku.. tako i u pruskoj apsolutisti~koj tradiciji. i Hegelu je bio „stvarno potreban iz stare teologije samo jedan element. nema sumnje da je o~inska pruska (a kasnije i nema~ka) dr`ava. postoji i zanimljiva teza da se [mitov decizionizam – upravo posredstvom politi~ke romantike. 1986: 173).. da i teolo{ki legitimi{e nastanak pruske dr`ave-crkve (zajedno sa njenim monarhijskim suverenom-„sabljonoscem“ i njegovim decizionisti~kim legitimitetom)25 iz duha militarizma (po{to je tradicija politi~ke teologije katoli~ke crkve do`ivela istorijski bankrot na po~etku novog veka). celokupne poliNa jednom drugom mestu. Vajmarskom republikom. Kao i [mitu. nadahnuo i Hegelovu politi~ku filozofiju. usmerenom ka sakralizovanom „sabljonoscu“ i celom nema~kom narodu. I zato. 1991: 254. S druge strane. Taj duhovni hibrid ve} je. 2004: 324). [mit je svakakvo znao da ceni Hegelov prototalitarizam i da u njemu pronalazi inspiraciju za konstrukciju „objektivnog duha“ koji povezuje nekonstitucionalizovanu Prusiju s Drugim rajhom. pa i Tre}im rajhom. pre [mita.“ I Hegel i [mit su prihvatili politi~ki aksiom prema kojem „apstraktno i utoliko bestemeljno samoodre|enje volje. jake i u sebe zatvorene dr`ave imao ve} Hegel. na kojem je govorio o Rusiji i Italiji kao najja~im totalnim dr`avama moderne epohe. 25 [mitovo vi|enje odluke suverena kao „apsolutnog po~etka“. u kome le`i ono poslednje odluke. Ulmen. upravo suprotno. 24 277 . kojim se suprotstavlja svakom obliku deizma i panteizma: element apsolutno suverene li~nosti – Boga. mogla da se obrati samo kvazireligioznom duhu militarizma. ima svoje nerazmrsive korene kako u starozavetnoj slici Bo`je kreacije (odnosno ~uda uop{te – upor. Bez toga bi ostalo potpuno nerazumljivo [mitovo kasnije progla{enje Hegela (ili. 1940e: 112). po svom ustrojstvu.

{ta je ta~no bio njen kanon i zbog ~ega se Hitlerova vladavina vi{e nije uklapala u taj kanon (udaraju}i temelje „~etvrtoj religiji“?). u kojoj je dr`ava bila predmet obo`avanja (Lankester. pa i obavljanje nekih pravnih poslova za politi~are Centra – [mitu nikada nije palo na pamet da sledi svog oca. Takvo stanje se ne}e bitno promeniti sve do kraja Tre}eg rajha (ili do 1942. on zaslu`uje da 26 Hitlerovo naimenovanje za kancelara 30. u~lani se u Centar i prikloni se nekakvoj katoli~koj politici. zato {to izlazi iz okvira rasprave. pogotovo. [mit otvoreno po~eo da sledi politi~ku liniju koja je bila suprotstavljena centruma{koj. godine (sa Hitlerovim postavljanjem za kancelara) unaka`eno. ka jevrejskom „bratu“ koji je u biblijskoj slici Avelja na{ao svoje arhetipsko ovekove~enje. a pre svega za udaljavanjem od diskursa centriranog ka dr`avi). Maj~insko krilo. Iako tokom dvadesetih godina nije mogao lako da se i{~upa iz katoli~kog miljea – bio je egzistencijalno upu}en na name{tenje na Univerzitetu u Bonu. u poslednjem intervjuu koji je dao. januara 1933. sastavljeno od krvi i tla. upravo kao novoj. maj~inski princip je ostao jedini koji je pripadnike krvi i tla mogao da za{titi od gneva „vojnika“ i da njegovo nasilje preusmeri ka „gra|anima“ u svim ostalim dr`avama – i. da bi 1932. pruske tradicije koja je „sabljonoscu“ davala sakralnu mo} da obuzdava „vojnika“. ta~nije. godine [mit je smatrao za ta~an datum smrti Hegela – ili. veze sa katoli~kim krugovima po~ele su da slabe. Iako se u ovom radu ne}e govoriti o [mitovom mnogo kompleksnijem i vi{ezna~nijem odnosu prema hri{}anstvu u poslednjem periodu njegovog `ivota i stvarala{tva. Zbog toga je maj~inski princip u [mitovoj misli sve to vreme bio vi{e utemeljen u nema~koj naciji nego u katoli~koj crkvi. godine. jo{ boljoj dr`avi-crkvi. Naravno. unutar kojeg je pruski militarizam mogao napokon da na|e svoje najprivla~nije lice – lice o~inskog cara-„sabljonosca“ kao „du{e sveta“.tre}i program LETO–JESEN 2009. Preme{tanjem iz Bona u Berlin. juna 1934 (sa ubistvom Kurta fon [lajhera) i definitivno oti{lo u grob. . bio je onaj ideolo{ki okvir. ako se prihvati Zombartova teza o zna~aju maj~ine smrti za javljanje [mitove potrebe za radikalnijim ideolo{kim promenama. dok bi povratak pod skute katolicizma (posle 1945) mogao da se objasni jo{ samo „epimetejevskom“ reakcionarno{}u i „kasparhauzerovskom“ dezorijentisano{}u u modernom svetu. [mit je u me|uvremenu bio zaboravio razloge zbog kojih je i sam isprva bio vernik ove „tre}e religije“. [mit je Hegela video kao utemeljiva~a specifi~no nema~ke „tre}e religije“ (razli~ite i u odnosu na katoli~anstvo i u odnosu na protestantizam). januara 1933. {to je impliciralo participaciju u katoli~kim krugovima. I na samom kraju svog `ivota. 278 ti~ke i politi~ko-teolo{ke tradicije pruskog militarizma) mrtvim 26 i okretanje ka Tre}em rajhu. da bi 30. 2005: 20–21). A kada je ono 30.

„kompleks Kaspara Hauzera“ se. 30 Mi~erli~a je Lekarska komora tri okupacione zone Nema~ke postavila 1946. Jo{ 1920. Shodno zapisu od 10. Na taj na~in on je. Osnovne crte hri{}anskog Epimeteja. 1950a: 31). 1991a: 83). nedostojan ali ipak autenti~an slu~aj hri{}anskog Epimeteja“ (Schmitt. bile su sasvim konzervativne: „Epimetej ne gleda napred i naviru}u nadu meri samo prema onome {to se dogodilo“ (cit. za koje se ispostavilo da je bilo Pandorina kutija: na kraju se u zlo izrodilo sve ono ~ime je svet nastojao da pobolj{a. ~ak objavio i knjigu pod naslovom Hri{}anski Epimetej. Tvrde}i da „~ovek na{eg vremena Tokvilu nije po{lo za rukom da postane „hri{}anski Epimetej“ navodno samo zato {to je napustio hri{}ansku veru svojih otaca i prihvatio nau~ni agnosticizam svog vremena. Ostareli [mit je verovao da je celu svoju politi~ku i spisateljsku karijeru posvetio „katoli~kom zao{travanju“29. u kojoj je poku{ao da kroz ovu mitsku figuru predstavi dana{njeg hri{}anina. godine. prema: Nyssen. protiv onih koji vr{e poba~aje. kako svedo~e njegova razmi{ljanja zapisana u Ex Captivate Salus i Glossariumu. prema [mitu. po~eo da razvija identifikaciju sa „hri{}anskim Epimetejem“: za sebe je tvrdio da je „lo{. a pozivao se i na svog starog prijatelja [mita. estetskih dembelana. koji spaljuju le{eve i pacifista)“ (Schmitt. Na osnovu svega {to je imao prilike da vidi i ~uje. U toj ta~ki se figura „hri{}anskog Epimeteja“ pretvara u novu figuru. odnosio na potpunu egzistencijalnu dezorijentisanost i ose}anje „napu{tenosti“ metafizi~kih razmera. godine on je upoznao {vapskog katoli~kog pesnika Konrada Vajsa. godine za rukovodioca Komisije za posmatranje procesa koji su se u Nirnbergu vodili protiv nacisti~kih lekara anga`ovanih u koncentracionim logorima. prema [mitu. 28 Sa figurom hri{}anskog Epimeteja [mit je bio odavno upoznat. koji su inspirisali boravak u zatvoru u Nirnbergu i razmi{ljanja o tvrdnjama psihoanaliti~ara Aleksandera Mi~erli~a30. [mit je kod sebe otkrio postojanje „kompleksa“ Kaspara Hauzera. Mi~erli~ je marta 1947. Od zavr{etka Drugog svetskog rata [mit je. objavio dokumentaciju pod naslovom Diktat prezira ~oveka: Nirnber{ki proces protiv lekara i njegovi izvori. 27 279 . Vajs je 1933. 1950a: 12)27. 29 „Tajna klju~na re~ moje celokupne duhovne i publicisti~ke egzistencije: borba za autenti~no katoli~ko zao{travanje (protiv neutralizatora. kako ga je Vajs video. koji je na njega ostavio dubok utisak i koji je prvi po~eo da spominje hri{}anskog Epimeteja. novembra 1950. Centralna kategorija vezana za figuru hri{}anskog Epimeteja je nada28. 1988: 190). koju ovaj zadr`ava uprkos nesre}nom sticaju okolnosti koji ga upli}e u izlaganje sveta na milost i nemilost zlih duhova iz Pandorine kutije. Nasuprot „Edipovom kompleksu“.STUDIJE bude makar lapidarno pomenut. u novog „Kaspara Hauzera“. na kojem insistiraju ortodoksni psihoanaliti~ari i kroz koji se navodno izra`ava nemogu}nost da dete iza|e na kraj sa ~injenicom da su ga napustili roditelji. izgubio veru u katehon i dao se u potragu za pametnim kompromisima (Schmitt.

1991a: 134). u celom tom periodu za [mita je katoli~anstvo bilo su{tinski nebitno i on ga se doticao samo onoliko 31 Su{tina mehanicisti~kog duha sastoji se u tome {to se „um osloba|a svih okova i nesmetano prati vlastiti racionalizam. 1991a: 63). ko ~uva svet od najezde Antihrista. A spas je le`ao u nekom neidentifikovanom katehonu.tre}i program LETO–JESEN 2009. 2005: 13). . 1991a: 63). Taj cilj on posti`e sveop{tom relativizacijom. {to se odr`ava i na sposobnost razlikovanja prijatelja od neprijatelja.32 Ma koliko bila indikativna za duhovno stanje u kojem se [mit nalazio posle Drugog svetskog rata. Poslanica Solunjanima. potkopavanjem savesti i. 1991c: 66). 1991a: 312). „Mesto nikada nije bilo nepopunjeno jer nas u suprotnom ne bi bilo. Svaki veliki car hri{}anskog srednjeg veka smatrao se u punoj veri i svesti katehonom. Za [mita je klju~no pitanje glasilo ko je danas katehon. 1991c: 68). Ne znaju}i kako je do toga svega do{lo. tako|e patili od istog kompleksa: Isusa Hrista i Artura [openhauera. Na primedbu ispitiva~a da je njegovo traganje za spoznajom zavr{ilo „ubistvom miliona ljudi“ [mit je spremno odgovorio: „Hri{}anstvo je tako|e zavr{ilo ubistvom miliona ljudi“ ([mit. 1919–1933. Poslednja re~ [mitove teorije politi~kog bila je da je zapravo tehnika (a preko nje „mehanicisti~ki duh“. [mit je svu svoju nadu u razumevanje istorije – a pogotovo istorije Nema~ke u prvoj polovini XX veka – ulo`io u mitsku predstavu katehona: „verujem u katehon. 1991c: 70). i 1933–1945). Jer. po{to se u vremenu u kojem vlada duh mehanicizma vi{e ne mo`e razlikovati Hrist od Antihrista (Schmitt. kao autenti~no delo Antihrista) glavni krivac za rastu}u moralnu diskvalifikaciju neprijatelja u modernoj epohi (Schmitt. on je za mene jedina mogu}nost da kao hri{}anin razumem istoriju i da joj na|em smisao“ (Schmitt. kao ovaplo}enje mehanicisti~kog duha. Tehnika. 280 u velikoj meri pati od `ivotne sudbine koja se preklapa sa onom Kaspara Hauzera“ (Schmitt. uni{tenjem hri{}anstva (Schmitt. Smisao povezivanja svoje sudbine sa sudbinom Isusa Hrista otkrivaju zapisnici sa saslu{avanja kojima je [mit bio podvrgnut u Nirnbergu. a njegovo u~enje zloupotrebljeno kako bi se izvr{ilo „ubistvo miliona ljudi“. na kraju. [mit je sebe stavio u zanimljivo dru{tvo istorijskih li~nosti koje su. a samim tim i za pogubnu totalizaciju rata i neprijateljstva. da bi na kraju bio pribijen na krst. a to je i bio“ (Schmitt. kao {to smo imali prilike da vidimo. [mit je po~eo da ose}a „kompleks“ Kaspara Hauzera i da se nada da je spas jo{ mogu}. njegov cilj je da spozna Zemlju kako bi je podjarmio“ (Schmitt. 2). prema njegovoj proceni. 1991a: 7). To je ujedno bila i kona~na samostilizacija Karla [mita: kao i Isus Hrist. koji }e na kraju uspeti da skr{i zla „mehanicisti~kog duha“31 i spasi svet od dolaska Antihrista. predstavlja ishodi{te ~ovekovog bega od slobode (Schmitt. cela ova naracija nema mnogo veze s ideolo{kim transformacijama kroz koje je on prolazio u sve tri ranije faze svog `ivota i stvarala{tva (1912–1919. 32 Polaze}i od re~i apostola Pavla (2. i [mit je nameravao da svetu donese samo dobro i bacio se na „katoli~ko zao{travanje“.

godine Proces dosti`e kulminaciju neposredno pre po~etka rata. neprecizna. budu}i da dnevnici svedo~e o stabilnoj razgradnji [mitovog katolicizma u celom periodu od 1912. Kuda da pobegnem.. u katoli~ku crkvu. srd`bu. S obzirom na to da je raspolagala falsifikovanim ispravama ({to je [mit saznao tek prilikom razvoda). 2005c: 157). a samim tim i u njegovom identitetu.. Iako je [mit ose}ao krivicu zbog takvog na~ina `ivota i poku{avao da svoju sve slabiju veru podupre Svedenborgovim miIako ni danas nije rasvetljen pravi identitet Pauline fon Doroti}. pa i neta~na. pre svega. i ~ija su raznovrsna intelektualna i umetni~ka isku{enja postala neodoljiva (ve} 1912. alkohol i ~okolada). samo jadno ni{ta. Ali ne mogu. ne ose}am o~ajanje. zauzeo je nacionalizam. Ernst Himert. godine napisao: „Nemam vere.. me|utim. igra~ica“ (koja se kasnije po~ela izdavati za „srpsku aristokratkinju“ – sic!) Paulina („Kari“) fon Doroti}33. Boemski `ivot u Kelnu i Diseldorfu. po{to je sa [mitom upra`njavala katoli~ke obrede. [. u ~ije je sredi{te brzo dospela „{panska . Konstatacija je.kafanska. njegovim `ivotom u – iz perspektive katoli~ke doktrine posmatrano – neprekidnim gresima hedonizma (me|u kojima su dominirali seks. sasvim je lapidarno u predgovoru konstatovao da je [mit svoju veru izgubio tokom Prvog svetskog rata (Hümert. {to pokazuje da [mitovo odvra}anje od katolicizma zapravo s ratom nema nikakve veze. `ive u zlu i lo{em koje 33 281 Gubljenje katoli~ke vere i advokatska samoidentifikacija . Mesto katolicizma. stvarao je neotklonjive napukline u [mitovom katoli~anstvu. godine [mit je s trojicom prijatelja po~eo da pi{e dadaisti~ki roman o apsurdnom liku [nekeu). 1994: 166). Povodom saznanja da mu je jedan prijatelj do`iveo nesre}u i da ne}e pre`iveti [mit je 13. 2005b: 3).] Uni{ten sam. postao sam ni{ta [. Pravoslavna u svakom slu~aju nije bila. Prire|iva~ [mitovih dnevnika..]. kojem je bio sklon u mladosti. bes. van svake sumnje je da ona nije bila nikakva plemkinja. 34 Za [mita je naro~iti zna~aj moralo imati mesto iz spisa Nebo i pakao. o ~emu dnevnici pru`aju neiscrpni materijal. juna 1914. do 1914. pogotovo ne srpska. Kao kada bih oti{ao velikom Dalaj Lami na Tibet ili nekom meksi~kom bogu“ (Schmitt. na kojem je Svedenborg pisao: „Svi koji se nalaze u paklu.STUDIJE koliko je to zahtevao imperativ socijalne promocije i participacije u politi~ki uticajnim krugovima. Bernd Riters je na jednom mestu svoje knjige Degenerisano pravo izneo tvrdnju da je re~ o „}erci zanatlije iz Nirnberga“ (Rüthers. veliko je pitanje i da li je uop{te bila Srpkinja. ~ija je – „svetska“ – du{a bilo duhovno nasle|e pruskog militarizma i ~iji }e zov po~eti da oslu{kuje i sledi anga`manom u nema~koj vojsci tokom Prvog svetskog rata. Mogu da verujem u sve i u ni{ta. [mitov gubitak vere napaja se.

[. Nisam uop{te ugovorna strana u o~ima ovog sveta.. dok je drugi. 2005c: 270). decembra 1914... oktrobra 1914. 2005d: 34). pisao da ga je obuzeo „jeziv strah“ (Schmitt. Ako ~ovek ho}e da izmakne ovoj opakoj „ma{ineriji“. jer ih je u detinjstvu nau~ilo. [.tre}i program LETO–JESEN 2009. ali nije mogao i{ta da zna o Kantu“ (Schmitt. paklenoj predeterminaciji. ponet `eljom da ovlada istorijskim silama. u srcu su zli. a celokupna istorija nije ni{ta drugo do vrzino kolo u kojem je svako ko mu pristupi prinu|en da mehani~ki reprodukuje zlo. to tuma~enje je po~ivalo na klimavim nogama i [mit je to dobro znao. [mitu je bilo jasno da on nije tako moralno sna`na osoba kao {to je bio Kant. godine saznao za smrt prijatelja Frica Ajzlera. Tako je 10. Ne preostaje ni{ta drugo nego biti dobar ~ovek. preda mnom se razdvaja Crveno more zla.¹ zato je Kant ve}i od Napoleona i Nostradamus je mogao da predvidi Napoleonovu sudbinu. O tome je [mit vi{e puta razmi{ljao tokom rata. Svet me ne}e i odbacuje me. Njegova jedina {ansa da ga istorijska „ma{inerija“ ne pregazi le`ala je u preslabom. zato {to sve bolje znam i nemam snage za paktiranje. Po{to je 8. Me|utim. u su{tini jereti~kog uverenja. do{av{i do jednog. 2005: 353). oni me|u njima koji su stalno u sebi druga~ije mislili i samo se zbog gra|anskih zakona. 2005c: 26). veruju}i da {ikaniranje koje trpi od pretpostavljenih ima svoju dobru stranu u tome {to ga uop{te niko ne shvata ozbiljno (iako on sve „bolje zna“): „Kroz sve ovo prolazim kao dete. on je na kraju od takve interpretacije morao da digne ruke.] Ipak. i niko ko se tamo ne nalazi ne obitava istovremeno i u zlu i u istinama. pod utiskom nekih astrolo{kih prognoza koje su govorile da }e rat trajati 32 godine.36 Uprkos intelektualnoj suodatle dolazi. godine. Ipak. on mora da se skloni u svoju najdublju privatnost: „Ne postoji slu~aj i ne umi~e se krivici. a ne u prejakom subjektivitetu. Bespomo}no smo izgubljeni u jednoj brutalnoj ma{ineriji ako se ozbiljno ne odlu~imo za samopo{tovanje. zato ostajem po{te|en od njega“ (Schmitt. stilizuju}i sebe kao gre{nika koji zbog svojih grehova ve} za `ivota `ivi u paklu (Schmitt. svog ugleda.. 2005c: 159). 282 sti~nim u~enjem34. a ne i duhom“ (Swedenborg. u{ao u predeterminisanu „ma{ineriju“ i postao njena `rtva ({to je navodno lako prozreo Nostradamus dva i po veka pre toga)35. a istinitom i dobrom te`e samo telom. Uvek je u pitanju borba sopstva sa spoljnim svetom oko pitanja da li }e ~ovek odrediti svoju sudbinu ili }e joj se predati. ~asti i koristi ustru~avali da ~ine zlo kojem su te`ili. 36 I ranije je [mit posezao za ovim strategijama samoumirivanja i samozavaravanja. 35 [mit je istinski verovao u mo} astrolo{kog predvi|anja. koje su zapovesti crkve. Kant i Napoleon predstavljaju dve krajnosti borbe ~ovekovog „sopstva“ sa sudbinom: prvi je snagom svog karaktera ostao veran svom „sopstvu“ i nije se upleo u istorijski proces. najve}i broj zlih ljudi na Zemlji poznaje duhovne istine. prema kojem ceo svet po~iva na krajnje rigidnoj. .

istu sudbinu do`ivljavaju i oni koju su previ{e pasivni. skoro da postaje impozantno“ (Schmitt. lenjivac. nekako }e{ biti zbrinut. misli da je njegovo doba slobodno. privatnim i bezna~ajnim interesima nikada ne mo`e da samostalno nastane bilo kakav poredak. ni{ta. U masi individua koje jure za svojim malim. 2005c: 161). zadr`avaju}i se u negativnom sudu samo na ljudima. a kamoli istorijskim silama. nemoralna. 2005d: 57). lo{ sam i zao jer sam poslu{an i kukavica. zao“ (Schmitt. marta 1915. ali se ljudima sklanjam s puta“ (Schmitt. U samoj knjizi. rukovo|eni zabludom da mogu njome da ovladaju.STUDIJE periornosti. 37 Na drugom mestu [mit je pisao da najvi{e strahuje od policije. Ako ljudi poput Napoleona do`ivljavaju propast zato {to su hiperaktivni i {to olako ulaze u istorijsku „ma{ineriju“. gotovo se izrugivao [mit. Sude}i po dnevni~kim zabele{kama. ^ovek ho}e da bude dete. Usled kukavi~luka. 2005c: 223). A iz takve perspektive zla i kukavi~ka – sledio je najlucidniji [mitov autorefleksivni zaklju~ak – ni svet se ne mo`e druga~ije ukazivati nego kao su{tinski lo{: „U svetu vidim samo zlo i pakost. [mit nije napisao ono {to je stvarno mislio o dr`avi. A u ratu ona pokazuje svoju niskost. Dakle. [mit je svoju pasivnost – upravo tu svoju osobinu da kroz `ivot ide „kao dete“ – do`ivljavao kao istinski izvor vlastitog zla. godine. Dr`ava je stoga ono {to je [mit u on je utehu prona{ao u spisima Serena Kjerkegora i u nekoj vrsti misti~ne samozatajnosti: „Ipak ose}ao sam se vrlo sigurno i jako i verovao sam da sam sjedinjen sa svojom sudbinom. Modernom ~oveku je zato neophodna dr`ava kako bi dobio neki smisao i bio (sre}no?) uklopljen u nekakav poredak. 2004: 85). 283 . Sve tvoje ’htenje ~ina’. skepti~no. svojim savremenicima i vremenu u kojem `ivi. 2004: 11). izlo`en najve}em naletu tih sila. ali je prava istina da je moderan ~ovek prazan i zato nesposoban da u vremenu ostavi svoj pe~at. [mit je u vreme kada je pisao knjigu Vrednost dr`ave i zna~aj pojedinca imao najpogubnije mi{ljenje o dr`avi: „Dr`ava. Dijalektika zla u ~oveku i zla u svetu vrhunila je u dr`avi. neprijateljsko prema autoritetu i tradiciji i nadasve individualisti~ko (Schmitt. Lo{ prema `eni. 2005d: 45). 2005d: 36). posebno od policije i hap{enja. pa samim tim ni ne{to epohalno (Schmitt. osrednjosti. Tokom rata. sve to ne donosi ni{ta“ (Schmitt. koje blokira „maj~inski princip“ i koji ne mogu da pru`e otpor ni vlastitom zlu. bornirane negacije svega samostalnog. Moderni ~ovek. Sve }u podneti. bojim ih se“ (Schmitt. [mit je u dnevniku 29. 2005c: 38)37. treba uvek mirno sa~ekati. `ivotinjsku jezivost. zapisao svoj najpregnantniji sud o sebi samom: „Me|u ljudima. „^e`nja za majkom. ta urlaju}a pozicija prose~nosti. nije bilo ni traga od takvog shvatanja. pa samim tim i od dr`ave: „Veliki strah imam zapravo samo od ljudi. verovatno samo zato {to u meni samom ima mnogo zla i pakosti“ (Schmitt. koja je objavljena po~etkom 1914. godine. da se izvla~i od obaveza. nego upravo ono suprotno.

2004: 82) i zbog ~ega pita38 Polaze}i od aksioma da „na{e vreme nije individualisti~ko“ (Schmitt.tre}i program LETO–JESEN 2009. ali je odmah na njihovom pragu zastao. 2004: 77) – [mit je od{krinuo vrata prirodnog prava. Insistiraju}i na tome da se pravo razlikuje od policijskog reglemana po tome {to se zasniva na nedr`avnom pravu – na „prirodnom pravu bez naturalizma“ (Schmitt. superiornost dr`ave temeljila se u superiornosti prava. a osnov za{to dr`ava mo`e da zapoveda je u tome {to predstavlja „jedinstvo koje se dobija samo uz pomo} vrednuju}ih kriterijuma“ (Schmitt. i to zato {to ni sam nije mogao da se opredeli za jednu od dve alternative: za podvrgavanje dr`ave i njenog prava katoli~kom ius divinum (koje mora da va`i ne samo u crkvi nego i u dr`avi) ili za luteransko odvajanje (svake) crkve od dr`ave. Time se individua ne uni{tava. Jer. da bi onda. mogla da svoje „zapovesti“ u potpunosti poistoveti s pravom (kao svojevrsnim pandanom „Bo`jim zapovestima“). nego dobija novo dostojanstvo – zaogr}e se dr`avnim dostojanstvom.. koje je zadr`alo numinoznost „Bo`jih zapovesti“ i koje je predstavljalo najbolju aproksimaciju kantovskog kategori~kog imperativa (rezistentnog na sva astrolo{ka predvi|anja!). Ne samo {to dr`ava nije nikakva konstrukcija. 284 osvit Prvog svetskog rata javno obznanio kao glavno obele`je i jedinu pravu „veli~inu“ svog vremena.. Kao obi~na funkcija dr`ave. 2004: 49). pojedinac ima vrednost samo dok ispunjava zadatke koje mu dr`ava dodeljuje. „kroz priznavanje nadpersonalnog dostojanstva dr`ave [. pojedini konkretni pojedinac nestao“ (Schmitt. nego je dr`ava ta koja od svakog konkretnog pojedinca pravi konstrukciju (Schmit. 2004: 13). li{ena svake autonomije. tako da je dr`ava. [mit je stvorio teoriju u kojoj za pojedinca nije bilo mesta sve dok mu dr`ava ne bi dodelila neki zadatak. Za [mita je „pravo ono {to dr`ava zapoveda. kao jedini pravni subjekt (u specifi~nom smislu subjekta koji je neposredno ovla{}en i obavezan pravom). 2004: 52). [mit pri tom nije krio da je ovaj model konstruisao kao pandan modelu Bog–crkva–vernik39. Uzdizanje dr`ave [mit je tako pravdao njenom posreduju}om ulogom izme|u normativnog sveta prava i konkretnog sveta `ivih ljudi.38 Inspiraciju za ovu glorifikaciju dr`ave [mit je pronalazio u vlastitoj profesiji – pravu. tvrdio je [mit. 2004: 51). 2004: 92).¹. stvaraju}i prvi u nizu svojih trihotomnih modela: pravo–dr`ava–pojedinac. zbog ~ega dr`avno pravo mora biti konsekventno sekularizovano i o~i{}eno od primesa crkvenog prava (Schmitt. ali je njeno pravo o~igledno bilo upu}eno na ispunjavanje i nekih dodatnih „vrednuju}ih kriterijuma“. To je ujedno bilo i najneprozirnije mesto knjige Vrednost dr`ave i zna~aj pojedinca: dr`ava je svakako predstavljala jedinstvo pojedinaca u pravu. 39 Paralela crkve i dr`ave sastoji se najpre u tome {to [mit pravo shvata kao prethode}e dr`avi i ono {to joj je zadato: dr`ava ostvaruje pravo kao {to crkva ostvaruje svoj ideal (Schmitt. 2004: 86). i to samo zbog toga {to je dr`ava ta koja zapoveda“ (Schmitt. .

Sve {to je do sada re~eno upu}uje na dva zaklju~ka. 2005d: 24)40. [mit je mogao da zaklju~i da se taj mladala~ki strah u velikoj meri ispunio. ispunjavaju}i praznu formu svog ishlapelog katoli~anstva novim sadr`ajem. jer sve razumem. odnosno u dr`avi koja je u stanju da se s pravom poistoveti – u „pravnoj dr`avi“.STUDIJE nje sadr`aja „prirodnog prava bez naturalizma“ ostaje otvoreno (upor. ^udotvorno dejstvo prava sada je trebalo da spase prvo dr`avu (na~iniv{i je „pravnom“. a samim tim i podvrgnutom „prirodnom pravu bez naturalizma“). Iako je ve} bio autor tri omanje knjige (Vrednost dr`ave i zna~aj pojedinca bila je poslednja i ujedno najambicioznije zami{ljena). [mit je ose}ao da je i sam. pa ~ak i u svakoj uvredi nalazim ne{to ispravno. Biti samo teoreti~ar. retrospektivno sagledavao glavni tok svoj `ivota. Kao doktor prava. niti je imao moralnu autonomiju da se suprotstavi spolja{njem autoritetu (kako je to Kantova filozofija navodno nalagala). Prvo. idealizacije i sveop{teg preporoda predstavljala je dr`ava. „konkretnog poretka“ i sli~no (upor. trihotomijom pravo-dr`ava-pojedinac. Bi}u samo vre|an. 1998: 52). S druge strane. moja nesposobnost da ljude dr`im za onoliko glupe i ordinarne koliko to oni jesu i koliko mi 40 285 . Ipak. ~iKada je. iz perspektive njegove teorije ona se ukazivala kao jedina slamka spasa za nekoga ko nije hteo da bude politi~ki vo|a (u Vrednosti dr`ave i zna~aju pojedinca [mit je tvrdio da je „moderan ~ovek“ ve} kao takav prazan i zato nesposoban da bude vo|a nalik Napoleonu). posle Drugog svetskog rata. U kasnijim razradama svoje pravne teorije [mit vi{e nije govorio o „prirodnom pravu bez naturalizma“ (bilo u njegovoj katoli~koj. jedinu mogu}nost spasa od takve „ma{inerije“ video je u pravu. Molnar. A veliko polje izmirenja. ma koliko kukavan i lo{ bio. [ta god [mit kao pojedinac – i to „lo{“ pojedinac – o dr`avi mislio. a zatim i sve pojedince koji je ~ine – od onih koji dr`e vlast do onih koji se toj vlasti pokoravaju. izlo`en tom blagotvornom izvoru idealizacije. [mit je do po~etka Prvog svetskog rata imao tendenciju da i na sebe i na svet gleda u najcrnjim bojama i da „zlo“ u sebi i van sebe prepoznaje kao delovanje jedne jedinstvene „ma{inerije“ koja u sebe sve usisava i podvrgava se jedino vlastitom determinizmu. „Moja gre{ka je bila dobrohotnost mojih prilago|avanja. godine radio kao referendar u Okru`nom sudu u Diseldorfu. Nemam samopo{tovanja“ (Schmitt. 1994). [mit je bio nepoverljiv prema rezultatima do kojih ga je dovelo njegovo teorijsko razmi{ljanje. bilo u njegovoj protestantskoj verziji). s izvesnim renomeom koji mu je pru`ao nade u akademsku karijeru. nego je na njegovo mesto stavljao sociolo{kopravne entitete poput `ivog prava naroda. koji je od 1912. i Dahlheimer. [mit se bojao toga da }e njegova teorijska aktivnost biti nova posledica vlastite pasivnosti i izolovanosti od sveta: „Ili }u postati teoreti~ar? Zna}u sve i ne}u mo}i ni{ta.

februara 1914. razo~arani katolik [mit nije mogao da prona|e nikakav odgovor. 2005c: 42). naro~ito politi~ke teorije i politi~ke prakse. Samo njih mogu da obra|ujem i sprovodim bez gri`e savesti. ne posmatra svet i ne analizira ljude psiholo{ki ({to je sve [mit ~inio u svom dotada{njem `ivotu). odnosno prema kojima se ravnaju „prilago|avanja“. „Karakterolo{ki gledano. To je onaj dublji smisao dnevni~ke zabele{ke od 9. I upravo na tom mestu po~inje njegova samoidentifikacija kao advokata.tre}i program LETO–JESEN 2009. 2005d: 40). {to je perspektivu politi~ke karijere ~inilo upitnom. i to tako {to proizvodi „za~u|uju}e“. nepredvidljive rezultate: „Videti ljude kako ne{to ~ine. Ali. kao pravnika koji nije politi~ar zato {to sam nema ube|enje koje mo`e da pretvori u politiku i koji je zato upu}en na drugoga. izme|u samooptu`ivanja za nesposobnost da se odupre „zlu“ i nade u spasenje. a zatim i sve pojedince u njoj. u otvaranje perspektive istinskog spasa. 2005c: 151). 286 nilo se [mitu kao najgora mogu}a `ivotna opcija. Biti politi~ar (ili na neki drugi na~in „uticajan ~ovek“) zna~ilo je za [mita biti upravo funkcioner ove „pravne dr`ave“ i uz pomo} nje se iskobeljati iz zastra{uju}e istorijske „ma{inerije“. Politi~ar. Me|utim. Advokati su svi odreda ljudi svesni krivice. Pri tom je uverenje u intelektualnu superiornost u odnosu na druge ljude – uklju~uju}i i one od kojih se primaju uvrede. Po~etak Prvog svetskog rata [mit je do~ekao rascepljen izme|u katoli~ke krivice i boemskih izvora u`itaka. kombinovanje teorije i prakse. Zala`em se za strane stvari. u doslednom funkcionisanju pravne dr`ave. to me uzbu|uje“ (Schmitt. izme|u varljive `elje da postane politi~ar (u pravnoj dr`avi) i trezvene samosvesti da ~ovek njegovog karaktera najbolje obavlja posao advokata – advokata ne~ije tu|e politike. godine: „Planovi: ho}u da postanem politi~ar i uticajan ~ovek“ (Schmitt. svakodnevno dokazuju“ (Schmitt. na „stranu stvar“. stari [mit je eufemisti~ki progla{avao „dobrohodno{}u mojih prilago|avanja“. i to neku za~u|uju}u sintezu. ~iji se advokat postaje odustankom od sopstvene li~nosti“ (Schmitt. Sva moja teorija o predavanju jednoj ideji po~iva na ovoj karakterolo{koj osobini predavanja jednoj stvari. budilo je ve} nade u ne{to sasvim drugo. ja sam advokat. upravo u striktnoj primeni prava. jednoj ideji. prema [mitovom tada{njem shvatanju. Ono {to je mladi [mit neuvijeno nazvao odsustvom samopo{tovanja i spremno{}u na prihvatanje uvreda i poni`avanja od strane drugih (mo}nijih) ljudi. naime. Idu}e godine [mit je objasnio i {ta ga najvi{e privla~i u pozivu politi~ara. nego dela. politi~ku kombinaciju. na kona~no pitanje o sadr`aju tog prava. kod [mita ostalo trajno i nepokolebano. . Najnepredvidljiviji rezultati nastajali su. 1991a: 91). koji bi svojim idealitetom oplemenio najpre dr`avu. izme|u pravni~kog poziva i filozofske samorefleksije. na klijenta.

Ni prvi profesionalni uspesi. Ajzler je ve} do po~etka rata postavio temelje za vrlo uspe{nu karijeru: poti~u}i iz bogate jevrejske porodice. ali iz kojeg je na kraju uspeo da izvu~e spasonosnih 2 000 maraka (Hümert. godine. [mit }e i ubudu}e – s ciljem smanjivanja svoje finansijske zavisnosti od „Jevreja“ – posezati za {pekulantskim aktivnostima: kada bude stekao pristup informacijama iz neprijateljskih novina. Ajzlerova smrt suo~ila je [mita sa akutnom potrebom za novcem. ba{ kao i [mit. koji mu je u narednim mesecima prouzrokovao mnogobrojne nevolje. bratom Frica Ajzlera. U me|uvremenu je [mit uspostavio prijateljstvo sa Georgom. 2005b: 1). nudio je sada [mitu mogu}nost da bude vojno anga`ovan u pozadini. uprkos svim njegovim naporima da odr`i svoju staru svakodnevicu. Naime. po~e}e da ih ilegalno prodaje (Hümert. ta~nije. S ocem jednog drugog preminulog prijatelja [mit je u{ao u jedan {pekulantski posao nabavke materijala za {ivenje uniformi. sada vojno raspore|en u Generalnu komandu I bavarskog armijskog korpusa. ali mu je donela i nove nevolje s novcem. doktorirao je prava i po~eo da radi kako u praksi. tako i na Univerzitetu u Strazburu – kao asistent profesora Frica fon Kalkera (kod koga je. ali i mogu}nost da polo`i asesorski ispit i tako otvori vrata 41 Tako je jo{ pre po~etka rata [mit u svom dnevniku pisao o svom „strah[u¹ od Jevreja. Iz turobne situacije [mita je februara 1915. tako da je finansijska podr{ka porodice Ajzler obnovljena u novoj formi. [mitovo prijateljstvo sa Ajzlerom po~ivalo je na jednoj emotivnoj ambivalenciji. septembra 1914. od Ajzlera“ (Schmitt. da se bori kao obi~an vojnik i da pogine na zapadnom frontu ve} 27. Ipak. Ajzlerova smrt dodatno je emocionalno destabilizovala [mita. ni{ta vi{e ne}e biti onako kao {to je bilo. doktorirao). antijudaizma)41. 2005a: 14).STUDIJE [mit je vrlo brzo po zapo~injanju Prvog svetskog rata morao da uvidi da. 2005c: 140). ni ~injenica {to ga je vojna lekarska komisija proglasila nesposobnim za vojnu slu`bu Ajzlera nisu spre~ili da se dobrovoljno prijavi u rat. sa kojim su i [mit i Ajzler imali odli~no iskustvo prilikom izrade svojih doktorskih radova. i koja je oscilovala od zahvalnosti za finansijsku pomo} do straha od finansijske zavisnosti – koja se od Ajzlera {irila na sve Jevreje i tako formirala sr` [mitovog do`ivotnog antisemitizma (ili. Po~eci ratnog anga`mana 287 . godine spasio poziv koji mu je iz Minhena uputio profesor Kalker. Kalker. u kojoj je novac igrao vrlo bitnu ulogu. Prvo ga je duboko potresla smrt njegovog najboljeg prijatelja – ina~e Jevrejina – Frica Ajzlera. Iako je imao sli~nu mladala~ku skepsu u pogledu zapadnog racionalizma (bio je koautor ve} pominjanog dadaisti~kog romana o [nekeu). koju je on prvi put u `ivotu poku{ao da namiri posredstvom poslovnih {pekulacija.

Slika odlaska na front – a onda i sudbina koja je sna{la Ajzlera – lebdela mu je kao najcrnja avet pred o~ima i nagonila ga da svoju situaciju prihvati ako nikako druga~ije a ono kao podno{ljivu. [mit je po~eo da ose}a prve nalete paranoje. marta 1915. logikom militarizma. jer je militarizam sve ja~i. a izgubljenost u ratu nacija postaje neizbe`ni usud: „I nikada ne}u pobe}i iz tog zatvora. koji je [mit znao da u najlucidnijim momentima o{tro osu|uje. maju{ne. Taj strah }e opstati i kasnije u nesmanjenom intenzitetu: iako su ga najstra{nije poni`avali. nema perspektive spasa. vidim sve ljude kao odvratnu prljavu rulju“ (Schmitt. Agresija koju su svi „vojnici“ trpeli od militaristi~kog siste- . 2005d: 44). naposletku je sve to zaboravio zarad privilegovane pozicije koju mu je u zahuktaloj ratnoj ma{ineriji mogla da pru`i milost nadre|enih. a onda opet marionete. Iz sudara ovih egzistencijalnih strahova ro|eni su prvi impulsi za [mitovo identifikovanje principijelnog neprijatelja u figuri „vojnika“: on je. dok se u drugoj nalazi jedan od najpotresnijih zapisa: „Poludeo sam. [mit je ube|ivao sebe da mora da bude sre}an „da me ne odvedu i da ne crknem negde u nekom rovu“ (Schmitt. Iako je bilo sasvim o~igledno da je „vojnik“ bio obi~an produkt „jezivog sistema“ militarizma. Mart i april 1915. 2005d: 113). A onda moram u rat“ (Schmitt. spremni da me napadnu. [mit zapisao u dnevnik svoj najve}i strah: „Imam stalni strah da }e me najuriti ’iz Generalne komande’ jer sam suvi{an. 2005d: 34). ali mu je pru`ena mogu}nost da kao dobrovoljac obavlja pozadinske zadatke. ~ak i u pozadini. 2005d: 131). 2005d: 103). nasilan i nemilosrdan. brutalan. Sve je crno. crne ljude kako tr~e oko mene.tre}i program LETO–JESEN 2009. koja }e se potpuno razviti pri kraju njegovog `ivota. U jednoj dnevni~koj bele{ci nalazimo [mitovo priznanje da mora da tro{i 9/10 svoje snage da bi obuzdao ludilo u sebi (Schmitt. Pri tom je [mit bio potpuno svestan mogu}nosti da mu se kazna i poo{tri. 2005d: 118). 288 svoje nau~ne karijere. Cela Zemlja }e biti podvrgnuta ovom jezivom sistemu“ (Schmitt. a zatim i da se sna|e u prili~no neprijateljskoj sredini Generalne komande. Na lekarskom pregledu [mitu je konstatovana nesposobnost za oru`anu borbu. godine bili su verovatno najdepresivniji period u celoj [mitovoj karijeri zato {to je prvo morao da pro|e kroz op{tu vojnu obuku. da bi se njegova razobru~enost na liniji fronta udru`ila sa aveti sveprisutne smrti. kada }e verovati da ga SS-ovci tra`e kako bi ga ubili. Njegovo ose}anje da ga sudbina ka`njava zbog grehova samo`ivosti i servilnosti prema dr`avi sada je jo{ vi{e intenzivirano: sama vojska je postala nova kazna za [mita i on je samo jo{ mogao da se nada da }e postati dobar ~ovek i na taj na~in okon~ati tu kaznu (Schmitt. ve} vidim crna stvorenja. Na krhotinama pravne dr`ave po~ela je da se pomalja jedna nova slika sveta – sveta zapaljenog ratom i pro`etog logikom sasvim druga~ijom od prava. Bi}e sve gori. Iz tih pritisaka i du{evnih razdora. Tako je 26.

[mit je dobio pravo neograni~enog izlaska i stanovanja u svom stanu sa Kari fon Doroti}. stajao je sam car. Ose}aj progonjenosti [mit je imao ve} 1915. [mit je zaista bio nagra|en kao {to se i nadao.43 Po~inju}i da radi kao ratni cenZato nije u pravu [tefan Brojer kada [mitovu sklonost ka „identifikaciji sa agresorom“ prepoznaje tek u periodu posle 1936. Osim elementarne ~injenice da je mogao da `ivi ako ve} ne mirnodopskim. Naime. februara 1915. koji su. s posebnim te`i{tem na spre~avanju pacifisti~ke propagande. godine Iako je to nesumnjivo bio pozitivan potez. daju}i novi podsticaj [mitovom ube|enju da `ivi u Svedenborgovom paklu na zemlji i da kazne za njegove grehe nisu vi{e toliko dr`ava i vojska (koje su. [mit je. u Minhenu su eksplodirale. Temelji [mitove posleratne politi~ke teorije nastajali su upravo iz ovih dramati~nih iskustava ratnog anga`mana u pozadini. borbom sa save{}u. 2005b: 2). s promenom [mitovog statusa. trzavice koje su i do tada pratile njihovu vezu. u kojem obitava „du{a sveta“ i od ~ije milosti poti~e sve dobro {to se u vojsci (i dr`avi uop{te) mo`e iskusiti. 2005b: 1). 42 289 . koja je ve} od tada bila prisutna u njemu. koja se u me|uvremenu tako|e doselila u Minhen i sa kojom je on stupio u brak 13. dodu{e. po~eo da dobija sve ve}e privilegije. te piramide stare{inskih autoriteta. a ne ratni~kom aktivno{}u. 43 Kao cenzor. koja je izazvana ~injenicom da je postao ratni cenzor. Ne tako brzo i potpuno. u neprijateljskom okru`enju. ali uz prisustvo o~inski predusretljivih carevih opunomo}enika.STUDIJE ma na ~ijem se ~elu nalazio car je zaboravljena. poput samog Kalkera. konsolidacija njegovog polo`aja u vojsci pla}ena je novim izvorom moralnog propadanja. a celokupna njegova kasnija politi~ka teorija mo`e se smatrati upravo kao jedna od trajnih posledica „identifikacije sa agresorom“. koliko brak sa Doroti}evom (Hümert. da bi se naposletku kao neprijatelj pojavio samo obi~an „vojnik“ od kojeg je [mita trebalo da spa{avaju o~inske figure oficira. Ve} posle jednomese~ne vojne obuke i jednomese~nog privikavanja na pravila rada u Generalnoj komandi. Problemi su se u [mitovom `ivotu pojavili iz jo{ jednog neo~ekivanog smera. doprinese naporima dr`ave da savlada sve ratne te{ko}e. postajale zapravo sve podno{ljivije i prihvatljivije). Naime. kao Kalkerov {ti}enik. a ono barem lagodnim „pozadinskim“ `ivotom. takore}i od momenta stupanja u vojsku. kada je i sam postao `rtva progona SS-a (Breuer. cenili njegove pravni~ke kvalitete i mogu}nosti da na drugi na~in. 1995: 174). agresor s kojim se [mit po~eo identifikovati42 i ~ije je „jezivo“ militaristi~ko lice po~eo da postepeno zasenjuje sjaj sabljonosca. ali ipak zadovoljavaju}e. [mit je dobio zadatke u oblasti pra}enja i zabranjivanja pacifisti~kih ~asopisa i nadzora nad korespondencijom gra|ana osumnji~enih za pacifizam (Hümert. A na vrhu oficirskog kora. on se na [mitov `ivot veoma brzo odrazio sasvim negativno.

[mit tada jo{ nije mogao znati da je ovo uni{tavanje imalo i svoju dobru stranu: ono je stvorilo mogu}nost da ve} od 1917. Nekoliko dana kasnije sa Georgom Ajzlerom je razgovarao o „dr`avi i ni{tavnosti prava i slobode“ (Schmitt. po~ne da radi na jednoj novoj teoriji. sve to sada imam“ (Schmitt. Tokom celog `ivota [mit je bio u neprestanoj potrazi za odgovaraju}im figurama. sav drhtim od straha“ (Schmitt. 2005d: 79). profesionalni i politi~ki anga`man – od poslednjih godina Drugog rajha. zapisuje: „Strah me je od samovolje. celokupan njegov teorijski projekat pravne dr`ave. koji je le`ao u osnovi knjige Vrednost dr`ave i zna~aj pojedinca. da {pijuniram. kroz koje bi izrazio su{tinske procese i tvorevine vremena u kojem je `iveo. Skrnavljenje prava na slobodu mi{ljenja i intimnost drugih („vojnika“) po~elo je da mu se ukazuje u ambivalenciji greha i u`itka. koja }e mu doneti mnogo ve}i ugled i presti`. kao i u mogu}nost da dr`ava bude ukro}ena pravom (na na~in koji je opisao u knjizi Vrednost dr`ave i zna~aj pojedinca). U svetlu takvog „jezivog silovanja“ [mit je osetio da se ljulja njegova vera u pravo. Klju~na pretpostavka za to bi}e pretvaranje svih njegovih negativnih ratnih iskustava u pozitivne. nadgledam. sumnja.tre}i program LETO–JESEN 2009. godine bio je razbijen u parampar~ad. vidim na milost kakvih sam ljudi upu}en. ~ini se da se ta figura na44 U poslednjim godinama Vajmarske republike [mitova „advokatska“ aktivnost poprimala je otvoreno destruktivne crte. Figura kroz koju bi se mogao predo~iti njegov sopstveni `ivotni. da imam tajnu mo}. 290 zor. I zaista. kako bude odmicao rad na Politi~koj romantici. „^esto se prepadnem kada pomislim na to {ta u me|uvremenu radim. [mit je inicijalno svoju savest opteretio novim grehom: gledao je kako se postupa s pismima (precrtavanje svega i sva~ega) koje vojnici {alju s fronta i nije mogao da se otme utisku „jezivog silovanja“ (Schmitt. do kraja 1915. presuda. {tavi{e. 2005d: 134). Ono {to sam ~esto potajno `eleo.44 Na prvi pogled. [mit je otkrivao svoju rastu}u sklonost novom poslu cenzora. Sve njegovo mirnodopsko zagovaranje trihotomnog obrasca pravo-dr`avapojedinac. do Tre}eg rajha – bila je nesumnjivo figura „advokata“. preko Vajmarske republike. Me|utim. Kako mi lako preti pretres stana. koje su kasnije tuma~ene kao Ratni do`ivljaj advokata . Tu su koreni [mitovog puta ka vrhu. 2005d: 58). kako je sve to sme{no i kakva je slam~ica pravo! O Bo`e. 2005d: 140). Zato on u dnevnik 22. ka sticanju mnogo ozbiljnije mo}i i onog politi~kog uticaja koji je odavno pri`eljkivao. paralelno sa tokom njegove identifikacije sa agresorom i zaboravom zala militarizma pod uticajem nade u milost s najvi{eg mesta. septembra 1915.

Ernst Rem bi predstavljao najbolji primer figure „votanisti~kog ratnika“: posle iznuruju}eg i razo~aravaju}eg „rata materijala“. kako bi kroz njih rasplamsavao gra|anski rat i dolazio do autenti~nog ratni~kog u`itka – u uli~nim borbama s neprijateljem „od krvi i mesa“ ni{ta manje nego u homoseksualnim odnosima sa svojim „prijateljima“. ali ga je nema~ka kapitulacija na kraju u tome spre~ila. prema njegovom ube|enju. ali mu to nije omogu}ilo otvaranje puta ka „votanisti~kom ratniku“. Adolf Hitler najuspe{niji je reprezent figure „mesije“. ovde se mogu navesti neki od najva`nijih primera. Hitler je mogao ozbiljno da pristupi poslu politi~ara i da Vajmarsku republiku preobrazi u Tre}i rajh. 291 . ali je brzo zamrzao pravu fizi~ku borbu i kao kurir. prema: Rüthers. „mefistovelovske“ (Mommsen. koje su u istom periodu igrale klju~ne li~nosti politi~kog i intelektualnog `ivota Nema~ke. Tre}i slu~aj ustrajnog ratnika Prvog svetskog rata zavr{ava se. godine zavr{io srednju {kolu i uporno poku{ao da iskoristi o~eve veze kako bi ipak oti{ao u rat. razvio svest o misiji koju mu je sudbina dodelila u nekoj budu}oj Nema~koj. onda je ona [Vajmarska republika¹ pre toga morala umreti ili ju je neko morao ubiti“ (cit.STUDIJE likovala od nekih drugih figura. pa na kraju krajeva i svakom ratu (koji je izgubio sposobnost da u sebi ovaploti homerovske vrline). postao je smetnja novim vlastima i bio likvidiran kao jedini istinski nosilac principa ekstati~kog ratni{tva. ^etvrta figura odnosi se na ~oveka koji nije uspeo da ode u rat iako je o tome najstrasnije ma{tao: telesno slaba{ni Hajnrih Himler je 1918. bile krive politi~ke partije. Ovim ograni~avanjem „grobarskih“ aktivnosti na ukopavanje le{a (Vajmarske republike) [mit je `eleo da negira svoju ume{anost u neposrednom „usmr}ivanju“ Vajmarske republike (za koju su. Isprva ~vrsto katoli~ko ube|enje Himler je zamenio novopaganskim. 2006). pogotovo liberalne i radni~ke). 1994: 104). Zanimljivo je da optu`be da je bio „grobar Vajmarske republike“. Ube|en u svoju misiju. Nastaviv{i s tom praksom i posle uspostavljanja Tre}eg rajha. Na osnovu izlaganja na drugom mestu (Molnar. i pri tom se potpuno udaljava od svake politike i zavr{ava kao razo~arana opozicija svakoj vlasti. u kojem je u~estvovao od prvog do poslednjeg dana. ali je time ostavio neosporenom upravo glavnu o{tricu kritike: da je njegova „advokatska“ aktivnost u vreme Vajmarske republike imala osnovno „grobarsko“ usmerenje. [mit nije potpuno odbacio. odmah po uspostavljanju mira je pri{ao novouspostavljenim Männerbundovima. kao odsko~nu dasku za preduzimanje novog ratnog poku{aja da se Nema~koj obezbedi odgovaraju}e „mesto pod suncem“. ve} ih je samo korigovao: „Ako sam ja bio grobar. ve}. poku{avaju}i da ga razume i objasni. 1974: 408) ili kao „grobarske“. upravo suprotno. koji je tako|e u~estvovao u celom Prvom svetskom ratu. u figuri „odmetnika“: Ernst Jinger u Vajmarskoj republici i Tre}em rajhu beskrajno kontemplatira o svom ratnom do`ivljaju. koji neprekidno izbegava smrti. vrlo brzo po potpisivanju mira.

obojica su poticala iz skromnih porodi~nih uslova. po{li u gimnaziju. obojica su izabrali 1. [mit se. posle Drugog svetskog rata samodefinisao kao „odmetnik“ koji ~uva svoje dostojanstvo iako ga tretiraju „kao stoku“ (Schmitt. kao prvi u svojim porodicama. Paralele su mogu}e i izme|u [mita i Jingera. [mit je izabrao put „neke nove konspiracije i inicijacije. nego je kao pozadinski cenzor po~eo da razvija predstave o filozofiji kao popri{tu duhovnog rata. da bi potom svoje nau~ne spoznaje pretvorili u impuls za u~e{}em u promeni celog sveta. da bi kasnije raskinuli sa katoli~anstvom. U literaturi su najvi{e isticane upravo sli~nosti izme|u Hajdegera i [mita. u kojem }e se odlu~uju}e borbe voditi kroz metafizi~ke juri{e na nihilisti~ke bedeme. Dok je. Ipak. odr`ava barem kakav-takav privid „juri{nika na nebo“. da bi im se samo jednom – u prvim godinama Tre}eg rajha – `ivotni putevi ukrstili. uprkos vatrenoj `elji. koja je opredelila sli~nosti u njihovim karijerama u Tre}em rajhu. internacionalni praznik rada. koji vi{e smeta nego {to pospe{uje univerzitetsko glajh{altovanje. koje su stvarale utisak jednog podzemnog i subverzivnog kretanja u istoriji ideja Savezne Republike“ Nema~ke (Habermas. bili vojni cenzori u Prvom svetskom ratu. najbolji primer figure „juri{nika u nebo“ pru`a Martin Hajdeger. sli~no Jingeru. iako je izme|u njihovih `ivotnih iskustava jaz neuporedivo ve}i. njene udarne pesnice (SS-a) i njenog genocidnog pohoda na novopagansku varijantu „armije Antihrista“ (Jevreje). {to je mo`da i najbitnije. maj. 45 . da postanu ~lanovi NSDAP (Rüthers. {to je presudno delovalo na formiranje submisivnog i autoritarnog stava koji }e dominirati njihovom kasnijom teorijskom mi{lju. 1990: 37–42). Naposletku. [mit je ostao bez klijenta koga bi kao advokat mogao da zastupa i opredelio se za samoizolaciju u krugu svojih sledbenika i posve}enika. u sekta{koj atmosferi svog doma u Pletenburgu. tako|e nije mogao da uzme u~e{}e u frontovskim borbama Prvog svetskog rata. sve te sli~nosti pokazuju se kao su{tinski nebitne sa stanovi{ta formiranja dve figure i logike njihovog delanja u narednim godinama: odmah po zavr{etku Prvog svetskog rata. koji zbog telesne slabosti. Iako spreman da sve svoje usluge ponudi Tre}em rajhu. 1991a: 32). a zatim i na fakultet i na kraju postali profesori. 292 „birokratskom organizatoru“ nove dr`ave (Tre}eg rajha). u bitno promenjenim okolnostima.45 Obojica su ponikli iz „katoli~ko-konzervativno ustrojenog miljea malog grada“. drugim re~ima. 1995: 143). obojica su. Njihove sudbine posle Drugog svetskog rata tako|e pokazuju indikativne razlike: dok je Hajdeger izabrao „obrazac jedne normalnosti zasnovane na potiskivanju i }utanju“ i nastavio da „kao zaslu`an profesor […] predaje do 1967“. ose}ali potrebu za firerom.tre}i program LETO–JESEN 2009. ali su. „juri{nik u nebo“ i „advokat“ morali su da po|u razli~itim putevima. obojica su. Hajdeger nastavio da. napokon. brzo je otpisan kao upotrebljiv nacista.

[mit je za sebe govorio da je bio „~inovnik za vreme ovog sukoba“ ([mit.¹ Bolje da rat bude izgubljen nego dobijen“ (Schmitt. Jinger. Drugo. a njihov naivni. avgusta 1914. osetim jako uzbu|enje pa ~ak i ushi}enje. Naposletku. iako je osetio neku vrstu privla~nosti u samim ratnim zbivanjima i u militarizaciji svojih sunarodnika. za sve druge figure je presudni uticaj imao „ratni do`ivljaj“ – zapravo ratna frustracija u periodu 1914–1918. Prepoznajem njihovu zlobnost. njihova bahatost bi}e nepodno{ljiva. Jedna od najve}ih gre{aka Zombartovog psihoanaliti~kog portreta Karla [mita le`i upravo u tome {to je olako pretpostavio da je po~etak Prvog svetskog rata kod njega probudio patriotski zanos intelektualaca i omogu}io fascinaciju pruskim militarizmom (Sombart. ostaje veran „zlu“ egoizma u sebi. Kada se kasnije se}ao svog anga`mana u Prvom svetskom ratu. [mita su kolone vojnika. [mit je otvoreno priznavao da nema dovoljno motivacije ni da mrzi neprijatelja: utonuo u sladostrasnu vezu sa „srbijanskom aristokratkinjom Kari fon Doroti}“. 2005c: 163). Prvi svetski rat je intenzivirao [mitove „civilne“ strahove i dao mu podsticaj za razmi{ljanja koja su. neposredni odgovor na nju i kasnije strategije sublimiranja te frustracije u novim (samo prividno „mirnodopskim“) ispoljavanjima jedne te iste figure. ali pojedinci su mi svi odbojni pa i u masi odvratni. bornirani egoizam posta}e istinski nezatomiv. Rusi su u hiljadama naterani u more i ma{inkama ubijeni“ (Schmitt. Jednostavno se uni{tava. 2005: 33). Reaguju}i ve} na vest o ubistvu Ferdinanda u Sarajevu. tj. Jo{ ne spoznav{i spasonosnu ulogu sabljonosca. [tavi{e. [. 46 293 . Pre svega. koje su odlazile na front.. [mit je na po~etku Prvog svetskog rata mogao Mesec dana kasnije (13. „Kada vidim masu vojnika da mar{evskim korakom prolazi pored mene i pomislim da }u jednog dana i ja biti sa njima.. septembra 1914) [mit je bio revoltiran likvidacijama ruskih zarobljenika: „Vo|enje rata je ~ist genocid.STUDIJE Tako|e ne postoji nikakva unutra{nja srodnost izme|u figure „advokata“ sa preostalim pomenutim figurama. dok se [mit kao advokat „spoznao“ jo{ pre Prvog svetskog rata. lagodni. Upravo suprotno. [mit je ve} 3. 2005c: 198). ako oni pobede posta}e sirovi. Hitler. u njegovom celokupnom `ivotu ostala bez premca. a njihov neukus vi{e ne}e imati granica. pa ~ak i nesu|eni ratnik Himler. 1997: 28). 2005c: 175). tre}e. u pogledu koncentracije „izdajni~kih“ i „defetisti~kih“ sadr`aja. godine u dnevnik zabele`io kako su mu Rusi simpati~ni (potvr|uju}i to kupovinom knjiga Tolstoja i Dostojevskog)46. [mit je u dnevniku zapisao da ose}a neko uzbu|enje. neprestano podse}ale na strahote koje }e uslediti po njihovom povratku i razobru~ivanju njihovih vojni~kim drilom zatomljenih strasti. [mit i nije osetio nikakav „ratni do`ivljaj“ koji bi bio uporediv sa onim {to su iskusili Rem. ali da ~ak i u takvim potresnim situacijama „misli na svoju korist“ (Schmitt.

Na po~etku Prvog svetskog rata Rusija i „`ena Slovenka“ su jo{ uspevale da odr`avaju kakvu-takvu ravnote`u. nego dr`ava (okrutni otac) koja svoj raison d’être pronalazi u „uni{tavanju pojedinca“ (nevine dece. Blagi Bo`e. to je jezivo. koju }e kasnije. slovenskoj itd. 294 da u potpunosti razvije svoj fundamentalni egzistencijalni strah od figure „vojnika“. otkrivalo je [mitovu – ponovo „egoisti~nu“ – nadu da „maj~inski princip“ ne}e biti sasvim dotu~en ratom. realizova}e upravo ono {to sam u svojoj knjizi o dr`avi postavio kao ideal. Moja je `ena Slovenka“ (Schmitt. pomozi mi. Nema~ka }e postati zemlja pravde. 2005d: 24). koja bi mo`da tako|e iza{la (kao pobednica?) iz rata. U me|uvremenu sam postao `rtva. uzgred. uni{tenja pojedinca. kojoj se [mit pre rata nadao. Ova razmi{ljanja ponajvi{e izlaze u susret osnovnoj tezi Nikolasa Zombarta o [mitu kao ~oveku koji je bio zarobljen u fundamentalnoj dihotomiji izme|u mu{ke silni~ke vladavine i jednog drugog. okrutni retributivni refleks. dejstvo neke slepe ka`njavaju}e „ma{inerije“. koja }e se na njega obru{iti upravo da bi mu pokazala kakva je realnost ideala koji je zazivao u knjizi Vrednost dr`ave i zna~aj pojedinca: „Kako }e se zavr{iti Svetski rat.tre}i program LETO–JESEN 2009. da }e u „slovenstvu“ („maj~ica Rusija“) nastaviti da postoji i da }e i on sam. me|utim. Takva razmi{ljanja su. dakle. „Pravedna nema~ka dr`ava“ koja iza|e kao pobednica iz Prvog svetskog rata zapravo ne}e biti nikakva „pravna dr`ava“. koja se ispoljavala od pri`eljkivanja nema~kog ratnog poraza do nade da }e. preko svoje `ene („moja `ena je Slovenka“) mo`da osetiti njegovo blagotvorno dejstvo. zato {to je bila previ{e majka. Svrhu na kojoj se slomila katoli~ka crkva („zato {to je bila previ{e majka“) nastavi}e dalje da sprovodi hladni i nemilosrdni (protestantski i militaristi~ki) otac. da mo`e biti podvrgnuta pravu ili bilo kojoj drugoj (maj~inskoj. „matrijarhatskog“ dru{tva. Ukazivanje na (maj~icu?) Rusiju. nepatvoreni defetizam. (Katoli~ka crkva to nije mogla jer nije imala realnu mo} ili nije umela da sprovede. ako stra{na o~inska nema~ka dr`ava ipak pre`ivi. A kao suprotan pol mo`da }e opstati Rusija. proklet sam zbog toga. pre`iveti i ne`na maj~inska ruska dr`ava. ta razmi{ljanja su bila vrlo zna~ajna zato {to su odra`avala [mitovo rapidno gubljenje vere u to da se dr`ava mo`e obuzdati. Sloven.) To je u`asno. u kojem nesre}nu decu spasava `enski princip. koju je. uzvisiti u samo naizgled privla~nu opoziciju „gra|aninu“. napustila i njihova majka – Katoli~ka crkva) i ~iji }e ovozemaljski etatizam ispunjavati metafizi~ku svrhu ka`njavanja nesre}nih pojedinaca zbog njihovog beznade`nog egoizma. A u strahu od pobede Nema~ke u Prvom svetskom ratu [mit je ponovo bio sklon da prepozna jednu „vi{u pravdu“. naro~ito na po~etku Tre}eg rajha.) instanci: . Prva reakcija [mitovog „zlog“ egoizma na Prvi svetski rat bila je. Ipak. vrlo brzo nestala i na mesto spasonosnog lika `ene-Srpkinje-Ruskinje-Slovenke stupio je nema~ki car-sabljonosac.

nego kako se spasiti od njenog nasilni{tva i voluntarizma. Osnovno pitanje vi{e nije bilo kako dr`avu zauzdati (jer je ona bila „suverena“. Kao i Dolgoruki. 2005d: 47). sa agresorom kao. sve moje `ivotne ra~une“ (Dostojevski. i [mit je mogao da napi{e: „Ne znam da li sam ga mrzio ili volio. Karl [mit nam se ukazuje upravo kao jedan od mnogih takvih Nemaca s velikom nesigurno{}u u izboru `ivotnog puta48 i s prete`no „individualisti~ko-hedoniIz dnevni~kih bele`aka se vidi da je [mit 12. „Prou~avanje vilhelminske nervoze pokazuje koliko je jo{ u ono vreme bilo rasprostranjeno ovo ’individualisti~ko-hedonisti~ko’ `ivotno opredeljenje. a to zna~i nepodlo`na bilo kakvom spolja{njem uticaju). dru{tva i. dopustio 47 295 Opasnosti politi~ke romantike . Opaskom da u romanu nema ni~eg specifi~no ruskog (Schmitt. o~evog autoriteta. 1998: 399). a pogotovo onaj njegov deo koji je tek sledio. za njega karakteristi~nu slabost volje. U svojoj knjizi Doba nervoze. 48 Ve} prilikom izbora zanimanja 1907.STUDIJE ogoljena ratni~ka dr`ava sada je stupila na istorijsku scenu. 1964: 25). prvenstveno. ili ta~nije. ali on je napunio sobom cijelu moju budu}nost. godine imao nedvosmislenu „individualisti~ko-hedonisti~ku“ orijentaciju i po~eo da pati od „nervne slabosti“ – izla`u}i se opasnosti od dobijanja stigme „mlitavka (Schlappi)“ – bio zapravo `rtva jedne duhovne klime koja je ljudima onemogu}avala da iz te`nje za `ivotnim u`icima izvuku pacifisti~ke. ~iji se advokat postaje odustankom od sopstvene li~nosti“. Posle se opredelio da studira filologiju. i [mit je ose}ao da `ivot treba da posveti jednoj ideji. ali koji je svejedno obele`io njegov celokupan `ivot. [mit je `eleo da dodatno naglasi mogu}nost da se kao Nemac identifikuje s glavnim junakom jednog ruskog romana. aprila 1915. koji tra`i samostalnost i ima te`nju da se pobuni protiv dr`ave. „jednoj ideji. bezobziran i spreman na svako nano{enje bola i patnje. ali tako|e i koliko je malo donelo svoje samosvesti i svog `ivotnog ume}a i koliko je lako zavr{avalo u nesigurnosti i frustraciji“ (Radkau. sa dr`avom. paradoksalno. godine po~eo da ~ita ovaj roman Dostojevskog i da se odmah prepoznao u liku Dolgorukog. i [mit je odjednom „dobio oca“ koji je bio grub. kao i njenim ponovnim zadobijanjem kroz bezrezervnu identifikaciju sa brutalnim ocem. Kao i glavni junak romana Mladi}47. najpo`eljnijim „klijentom“. upu}ivala na poistove}enje u`itka s ratovanjem. Kao i Dolgoruki. Nema~ka izme|u Bizmarka i Hitlera Joahim Radkau je izlo`io svoje zapa`anje da je veliki broj Nemaca koji je 1914. pozivaju}i svoje „sinove“ da joj se pridru`e – na frontu ili i u pozadini – ako ne `ele da iskuse njen bes i ako `ele da budu u njenoj milosti. upravo obrnuto. nego ih je. „mirnodopsko-politi~ke konsekvence“. godine [mit je pokazivao onu. U svetlu svojih dnevnika.

2005c: 177). Iz te perspektive. 2005d: 23). Naposletku je njegova adaptacija na svet militarizma poprimila tolike razmere da vi{e i nije sebi mogao da predstavi mirnodopski `ivot: „Ne bih znao {ta da radim kada bi iznenada izbio mir. ako je uop{te hteo da pre`ivi. o~ekuju}i od nje prevaspitavaju}i efekat. Potpadaju}i pod uticaj „~ari“ militarizma. A onda se ima op{ti ose}aj krivice“ (Schmitt..tre}i program LETO–JESEN 2009. kao i na postepeno otkrivanje „dobre strane“ rata. ali i romanti~arskoj slabosti (Schmitt. a prvi korak u tome sastojao se u otkrivanju njegove „dobre strane“. po`rtvovanosti i otvorenosti za religiju ili neki od njenih savremenih nadomestaka. „Vojno obrazovanje bi}e od velike koristi za moj karakter“. vajkaju}i se po ko zna koji put na svoju duhovnu pasivnost i lo{e psihi~ko stanje. od dana do dana. Naposletku. Dani brzo prolaze. @ivim besciljno. godine [mit se. I zaista nije dugo potrajalo. [mit se zgra`avao nad defetizmom koji je izbijao iz pisama koje je cenzurisao (Schmitt. morao da mu se „dobrohotno prilagodi“. a u [mitovim dnevnicima su po~ela da se mno`e zapa`anja koja su ukazivala na dugoro~no odustajanje od njegove ranije „individualisti~ko-hedonisti~ke“ orijentacije. npr. 2005c: 196). nego u Berlinu. Tako se. samoodricanje i zadovoljavanje funkcionalno{}u svog mesta u velikom zara}enom narodnom organizmu postaje ne{to vredno „zavisti“: „Zavidim ljudima koji hrabro u odli~nom raspolo`enju. godine nekako uspevao da se nosi sa svojom sve slabijom katoli~kom save{}u (pla}aju}i cenu za to u svojoj teoriji – kako je to dobro pokazivala knjiga Vrednost dr`ave i zna~aj pojedinca) – da bi potom vrlo brzo podlegao vladaju}oj duhovnoj klimi. nego i njegovog naroda i miliona ljudi. To je da ga u poslednji ~as ujak nagovori da upi{e prava – i to ne na nekom od porajanskih univerziteta. izrazio nedvosmisleno pozitivno o svom boravku u vojsci. onda je [mit. javljaju prvi znaci kolektivisti~kog ose}anja zajedni~ke sudbine naroda: „Verujem da ose}am: postoje dani u ~ove~jem `ivotu kada je svakom pojedincu u ruke polo`ena sudbina ne samo sebe samog. A kao najupe~atljivija „dobra strana“ militarizma nametala se njegova temeljna suprotstavljenost svemu onome {to je predstavljalo sr` „individualisti~ko-hedonisti~ke“ orijentacije. 2005d: 58). marta 1915. 296 sti~kom“ `ivotnom orijentacijom. Izgledalo je kao da je militarizam inkompatibilan sa svakim egoizmom – ratni u`itak u tom kontekstu uop{te nije problematizovan – i da nu`no afirmi{e vrednosti kolektivizma. pa se ~ak i sam sebi ukazao kao „izdajnik“ (Schmitt. radikalizovanoj ulaskom Nema~ke u Prvi svetski rat. sklon nervnoj prenadra`enosti. 2005d: 74). . Uop{te ni{ta ne znam. Ako je svet zapaljen ratom i pro`et logikom militarizma ve} bio usud. samo misle na to da dobro opslu`uju topove i da propisno raspaljuju“ (Schmitt. bez pri~e o ’va`nim’ stvarima. koji je do 1914.

bilo sa spoljnim bilo sa unutra{njim neprijateljem – i samim tim teorijsko zamra~enje „ve~ne istine“ da alternativa ratu sa spoljnim neprijateljem (~emu pacifizam te`i) mo`e biti jedino otvaranje frontova u samom narodu. a to je da je mogu}e stvoriti narodno jedinstvo protiv rata. [mit je tom prilikom tvrdio. ali i u Bonskoj republici. ubla`avanju izvorno katoli~ke predstave greha i suprotstavljanju onome {to su ga vojne vlasti nau~ile da je sveprisutni neprijatelj – „gra|anin“ kao nosilac „pacifizma“.STUDIJE je neizdr`ljivo“ (Schmitt. ali za{ti}en svojim cenzorskim poslom i milo{}u o~inskih oficira poput Kalkera. godinu dana kasnije (Hümert. da religiozna (humanisti~ka) i unutra{njopoliti~ka (liberalna. u iskorenjivanju egoizma. godine. obe su sklone istom cilju. socijalisti~ka) nastojanja identifikuju sa svojim sopstvenim i da uz pomo} takvih pojmovnih podvala ne{to postignu“ (Schmitt. Svojim beskompromisnim zagovaranjem iskorenjivanja svakog rata. glavne zablude da je mogu}e iskoreniti rat. demokratska. [mit je pronalazio vi{i smisao u logici militarizma. Naposletku. 2005b: 9) i koja na sebi nosi – kako }emo ni`e mo}i jo{ da vidimo – odgovaraju}i pe~at razmi{ljanja o pacifizmu. dovela je [mita do klju~nog teorijskog zaklju~ka. Tako ne{to je nemogu}e. Oni poku{avaju dalje da se pove`u sa sli~nim strujama. u krajnjoj liniji. kao dr`avni neprijatelj i. 2005d: 141). onaj koji je tvrdio da je rat besmislen. na konferenciji za novinare u maju 1918. 2005d: 399). To ube|enje je do{lo do izra`aja u jedinom govoru koji je [mit odr`ao u svojstvu cenzora. a to je da „u nema~kom narodu prodube suprotnosti. pacifizam je {irio i drugu veliku zabludu. To su saznanja koja su se u [mitu formirala postepeno tokom rata i koje je on po~eo da artikuli{e 1918: od izlaganja na pomenutoj konferenciji za novinare maja 1918. Nema~ka je imala sasvim konkretnog neprijatelja – u silama Antante – ali joj je mnogo ve}i neprijatelj bio onaj unutra{nji. izme|u „vojnika“ i „gra|ana“. a samim tim i dr`ave koja rat vodi. pa ~ak i na dalja konstitucionalna ograni~enja vlasti cara i na taj na~in potkopavao celokupan zahuktali militaristi~ki sistem. 297 . Kritika pacifizma u svojstvu cenzora. Izgubljen u ratnom haosu. tre}a velika zabluda pacifizma bila je negacija onoga {to }e [mit kasnije nazvati primatom politike – primatom rata koji svaka dr`ava mora da vodi. Tre}em rajhu. Osim te. do kona~ne verzije Politi~ke romantike. gde stvara haos i dezintegri{e glavnu liniju sukoba (izme|u sila Osovine i sila Antante). Iako se propaganda pacifisti~kog pokreta i sila Antante razlikuju. zbog ~ega pacifizam uvek zavr{ava kao sila razdora u narodu. izme|u snaga lojalnih dr`avi i revolucionarnih snaga. kojeg }e braniti razli~itim strategijama u Vajmarskoj republici. pozivao na obustavu ratovanja. pacifizam se uklju~uje u politiku. kao manje ili vi{e samoosve{}ena snaga politi~ke revolucije.

Bilo kako bilo. 298 Najbolju potvrdu tih svojih shvatanja [mit je mogao da li~no iskusi u vojno-politi~kom haosu koji je zahvatio Bavarsku posle ratnog poraza i koji ga je lako mogao ko{tati `ivota. Na kraju. koji su doneli autenti~ni bes gra|anskog rata (Schmitt. Prvi ~lan ove trihotomije se [mitu – sada kao ratnom cenzoru – ~iKasnije se [mit zadovoljavao time da slikovito opisuje kako je tri puta bio „u stomaku ribe“: 1919. dva nema~ka rajha) je – u celom periodu od 1517. No. {to u krajnjoj liniji zna~i protivdr`avni. da bi ga dokraj~ili konfesionalni ratovi XVI i XVII veka. [mit je i (izvorno gra|anski) pacifizam i komunizam – koji su ideolo{ki inspirisali progla{enje kratkotrajne Republike saveta 7. taj doga|aj [mit nikada i nikome nije `eleo da prepri~a49 i zato nisu poznati nikakvi detalji – zapravo jedine – `ivotne opasnosti kojoj je [mit – jo{ uvek kao aktivan vojnik pri Generalnoj komandi – bio izlo`en od po~etka Prvog svetskog rata. kada su ga zatvorili i ispitivali Amerikanci i Rusi (Schmitt. upor. 81 i 158. U narednom periodu. 1950a: 72). 49 . 1991a: 8. [mitu je izgledalo kao da se potvr|uje njegovo predvi|anje da je. u Republici saveta. i Hümert. koji su novonastale monarhijske dr`ave ve} krajem srednjeg veka po~ele da uni{tavaju. godine – tada mogao da dovede u direktnu vezu s razbijanjem narodnog jedinstva i osporavanjem dr`avnog autoriteta. aprila 1919. koju je Evropa (a potom i ~itav svet) iskusila s pojavom protestantizma (i njegovih naslednika u komadanju jedinstva zapadnohri{}anskog sveta). [mit }e isprobavati razli~ite modele obja{njenja kako superiornosti srednjovekovlja u odnosu na novi vek. gra|anski rat jedina alternativa me|unarodnom ratu. 2005b: 13). posle propasti Tre}eg rajha i gubitka svake nade da mo`e imati bilo kakvu politi~ku ili univerzitetsku ulogu u Bonskoj republici. kao mesto na kome se slomila sva te`ina te pogubne dijalektike. godine – izgledala kao najve}a `rtva. u jednom svetu u kojem je militarizam preplavio celu zemlju. do 1919. [tavi{e. [mit se opredelio za dualizam Rajha (kao katehona) i Katoli~ke crkve (kao religioznog stuba). tako i pravu prirodu propadanja. kada je na njega nasrnuo SS i 1945–1947.tre}i program LETO–JESEN 2009. ta~nije. Negacija dr`ave i negacija hri{}anske (katoli~ke) crkve i{li su nekako ruku pod ruku i Nema~ka (ili. put do takvog shvatanja je bio dug i krivudav – naro~ito za vreme Tre}eg rajha – a na njegovom po~etku stajala je [mitova dilema o tome {ta da uradi sa svojim trihotomnim obrascem pravo–dr`ava–pojedinac po{to je idealizacija pravne dr`ave definitivno napu{tena. istinitom mu se ~inila i njegova vi{egodi{nja manje ili vi{e artikulisana sumnja da je nestanak religioznog jedinstva – koje je hri{}anski svet zadesio u XI veku. dok njegov zapadni deo potresa prakti~no neprekidno od XVI veka naovamo – stvorio ono plodno tle na kojem su uvek iznova bujali pacifisti~ki pokret. Na`alost. 1936.

Paralelno sa porastom „razumevanja“ za militarizam i spremnosti na obra~un sa pacifizmom. kantijanstvom. U pitanju je bio romanti~arski misticizam ili politi~ka romantika. nasilnost oca i poslu{nos deteta. ali ga to nije spre~ilo da priziva neku novu. uostalom. pa i nastojanja pojedinca da bude dobar vernik i podanik. Dobar ~ovek mora biti vernik. puteve nazad u naru~je hri{}anske religije (Hümert. katoli~ka ili neka druga. [mit je po~eo da se otvara za nove religiozne sinteze. Na taj na~in se pomaljala i nova trihotomija – narodna religija–dr`ava–pojedinac – koja je izlazila u susret [mitovoj potrebi da usaglasi dobrotu majke. nego znaj da je za to kriva tvoja bezbo`nost. Politi~ka romantika nije imala nikakve veze s literarno-esteti~kom debatom o romantici. individualne religioznosti. do kojeg je tokom Prvog svetskog rata do{lo. godine on u tom smislu ispisuje indikativno zapa`anje: „Samo je religiozan narod slobodan narod. tvoj protestantizam. detaljnije: Groh. Ko na taj na~in to ne shvati nema mu pomo}i. borbe dr`ave protiv spoljnih i unutra{njih neprijatelja. 2004: 26 i dalje). kao. rasni misticizam. Jula 1916. ali ni kao jednu u nizu „bezbo`nih“ opcija. Pacifizam nije bio jedina opasnost za ovu. Iako je i sam isprobavao razli~ite. Tek na taj na~in bila je mogu}a rehabilitacija polo`aja majke i obnova njenog uticaja na ozlogla{enog oca. relativizam. ali da bi bio dobar vernik on mora da spozna i prihvati upravo onu religiju koja ima najve}e {anse da se nametne i pobedi svoje konkurentkinje. Ne `ali se na stravi~an pritisak pod kojim `ivi{. [mit ipak nije daleko stigao u izgradnji sopstvene. Njegov je naglasak sada bio na pluralizmu narodnih religija u svetskim razmerama. Narod koji nije pobo`an odmah pada u najstra{nije ropstvo. ponovo zadobijenu porodi~nu sre}u. a otvoreni povratak katoli~anstvu i dalje nije dolazio u obzir. vagnerizmom i drugim prevarama“ (Schmitt. proizvoljnost sadr`aja i formi (upor. po{to su potpuno neosnovani bili svi [mitovi napori da osnovni pojam defini{e kroz „okazionalizam“. Za njega je podjednako opasna bila i ideologija koja je u Nema~koj imala dugu tradiciju spre~avanja uspostavljanja maj~inski blagorodne narodne religije. 299 . koje bi bile u stanju da obnove onu supremaciju koju je katoli~anstvo nekada imalo u zapadnoevropskom hri{}anskom svetu. Tako|e je bio sve uvereniji da je zlom ~oveku skepsa samorazumljiva kao {to je dobrom ~oveku samorazumljiva vera (Schmitt. prihvatljivu i novom dobu primerenu narodnu religiju. koje bi tek trebalo da se profili{u (u svakom narodu ponaosob) i otresu svih balasta bezbo`ni{tva. 2005d: 171) – koja god bila. bezbo`ne obmane s logikom. 2005b: 3–4). mahom gnosti~ke. Pada u o~i da [mit na ovom mestu nije pomenuo katoli~ku (pa ni hri{}ansku uop{te) religiju ni kao jedinu istinsku religiju. koji su se nagomilali u protekla ~etiri veka (ili jo{ du`e?).STUDIJE nio suspektnim. kojoj je [mit posvetio svoju prvu knjigu u Vajmarskoj republici. 2005d: 176).

52 Uop{te uzev. Jedino njegovo delo za koje bi se eventualno moglo re}i da je bilo sistemsko bilo je Ustavno u~enje (Altmann. 1988: 132)50. anarhiju i promiskuitet [tavi{e. 1988: 29). 300 i kroz politi~ku pasivnost (Schoonmaker. 2001: 38) – politi~ka romantika svakako nije bila isto {to i liberalizam. u velikoj meri pokazalo kao proro~ansko: „Verujemo da }e ovaj advokat jednog dana napustiti sudnicu pokrivene glave. s „okazionalistom“ u samom sebi. Zna~aj te slabosti u vreme nastanka (1917–1919) bio je o~igledan: u njemu su se ogledali uzroci sloma Drugog rajha u Prvom svetskom ratu i udaljavanje od trihotomne harmonije narodne religije–dr`ave–pojedinca. Veliki broj kriti~ki opredeljenih prou~avalaca [mitovog dela prepoznali su u Politi~koj romantici [mitov obra~un s politi~kim romanti~arem. Tako|e.. (Kroko. koji se manifestuje kroz panteizam. 1987:63). I teza Nikolausa Zombarta bila je da o{trica knjige Politi~ka romantika nije usmerena toliko ka samom Adamu Mileru53.tre}i program LETO–JESEN 2009. Ono {to je [mit `eleo da postigne svojom knjigom bila je kritika one nema~ke slabosti koja je imala svoju ideolo{ku artikulaciju i tradiciju i koja je imala vrlo va`ne dodirne ta~ke s liberalizmom.51 Tako je. 1998: 77)52. 1988: 132). stvaranje o{tre suprotnosti izme|u romantike i katoli~anstva bilo je protivno duhu nema~kog katoli~anstva na po~etku XX veka. katoli~ki sve{tenik-pesnik Johanes Kir{veng ve} 1926. 1998: 66). iako je ovom knjigom [mit zapo~eo svoj obra~un s liberalizmom – koji se prevashodno ispoljavao u defetisti~kom opredeljenju za pregovaranje. koliko „prema Adamu Mileru u Karlu [mitu“ i da je glavni smisao bio u [mitovom obra~unu („egzoricizmu“) sa „brbljivo-`enskim“ principom. koji se nikada nije `enio i uvek `iveo u zajednicama s mu{karcima). 51 [mitov „okazionalizam“ je tako|e ozna~avan i kao razlog zbog kojeg on nikada nije postao sistemati~an mislilac (Taubes. 50 . za odugovla~enje i izbegavanje dono{enja odluke. koje se. u svetlu kasnijih lomova u [mitovoj karijeri. napao [mita da je upravo on taj politi~ki romanti~ar koji kritikuje ono ~emu sam najvi{e te`i. ali se nije mogla izjedna~iti sa njim. jer je ono tada ve} imalo mnogo razumevanja za neke aspekte romantike (Dahlheimer. Svoj napad Kir{veng je zavr{io predvi|anjem. za pretvaranje neprijatelja u konkurenta (protivnika). npr. za pretvaranje „egzistencijalnog smisla“ u „normativnosti“ itd. prema: Dahlheimer. 53 Zombart je insistirao na tome da je na [mitovoj knjizi ostavio traga strah od homoseksualnosti (otelovljen u „pederastom lepom duhu“ Adama Milera. [mitov portret politi~kog romanti~ara predstavljao je „previ{e dramatizovanu karikaturu ozbiljnog problema u Nema~koj: politi~kog otu|enja mnogih intelektualaca“ (Schoonmaker. jer bi se ina~e morao bojati da ne bude postavljen na optu`eni~ku klupu i jer na du`i rok niko ne mo`e biti izdajnik sebe samog“ (cit.

STUDIJE („sveto trojstvo vladavine `ene“) i koji u svakom slu~aju vodi feminiziranju mu{karaca („nemu`evnoj pasivnosti“) (Sombart. te{ko je na}i upori{te za neki [mitov strah od feminizacije. [mit je insistirao na tome da je nema~ki romanti~arski misticizam nastao prvo u sferi umetnosti. da bi se vrlo brzo preselio i u politiku. bila je da „prava“. „mu{ku“ i „o~insku“ politiku (u koju spada i vo|enje rata) (Sombart. koji je vapio za radikalnom promenom. sa „starim“ sobom. referiraju}i zapravo na ono „predvorje mo}i“ Rajha na kojem }e [mit tako sna`no insistirati posle Drugog svetskog rata i jednog posve druga~ijeg iskustva sa Adolfom Hitlerom. gde je naposletku po~eo da poprima najraznovrsnije oblike: „u misti~noj religiji socijalisti~kog klasnog pokreta proletarijat postaje jedini proizvo|a~ privrednih vrednosti. 1997: 33). Pri tom se opasnosti od politi~ke romantike za [mita svakako nisu iscrpljivale u („`enskastoj“) „brbljivosti“ i neodlu~nosti. ali je nesporno da je sebe do`ivljavao kao pasivnog romanti~ara (jednog u nizu u porodici po maj~inoj strani) i da je jedan aspekt knjiga svakako le`ao u obra~unu sa sobom. „mlitavosti“ i „pasivnosti“ i koji zato i nije bio sposoban za „pravu“. smatrao je Zombart. mnogi su – naro~ito u vojsci. Uzimaju}i u obzir ovaj kontekst u kojem je nastala. ali i u religiju. Vilhelm II je najurio Bizmarka i okru`io se „kamarilom“ sebi sli~nih savetnika. 1997: 35). Njegov napad na politi~ku romantiku bio je dalekose`niji i zapravo bi se moglo re}i da je prevazilazio domen politike i vrhunio u domenu religije. Ozloje|eni carevom rastu}om pasivno{}u i nesnala`enjem u novonastalim okolnostima. jedan drugi aspekt knjige je mnogo va`niji i njega je Zombart mnogo bolje prozreo. suspektan kao „politi~ki romanti~an“. Naime. politi~ka poruka koju je [mit odaslao svojom knjigom objavljenom 1919. to je bio dokaz same [mitove mu`evnosti. U svetlu dnevni~kih zabele{ki iz proteklog perioda. tako da je fakti~ki uspostavljena diktatura vojnog vrha: generala Hindenburga i. a pogotovo vojnim krugovima. koga su krasile osobine „brbljivosti“. tako da je celokupan politi~ki vrh (onaj locus decisionis) postao u nekim. nego je imalo veliku politi~ku aktuelnost. u kojoj se i [mit nalazio – tvrdili da rat tako traljavo ide (kasnije i da je Prvi svetski rat izgubljen) zato {to se na ~elu Nema~ke nalazio jedan „politi~ki romanti~ar“. Ludendorfa. izabranoj rasi naposletku slu`i misti~na rasna romantika kao osnov njenom zahtevu za vladavinom 54 Ujedno. 1997: 56) 301 . u vreme pisanja Politi~ke romantike car Vilhelm II je ve} izgubio kontrolu nad dr`avom i ratovanjem. Sve u svemu. „mu{ka“ politika u budu}nosti ne sme imati nikakve veze s politi~kom romantikom (Sombart. [to je jo{ gore. Politi~ka romantika se ukazuje kao delo koje nije bilo tek jedna u nizu knjiga o istoriji ideja. Me|utim. Naime. 1997: 35–36)54. kompenzacija za njegovo zakazivanje kao ratnika (Sombart. pre svega.

[mit je. kontradikcije i distinkcije estetski relativizuje i uklopi u transcendentnu predstavu „celine“ (kosmos. Za nema~ku dr`avu je. pri ~emu je sve ~vr{}e verovao da . humanitet itd. Polaze}i od introspektivnog uvida (koji je ovekove~io u ve} pomenutoj dnevni~koj zabele{ci iz marta 1915. 1925: 38). ~ove~anstvo. prema kojem je narod jedan realitet koji ne podle`e nu`no romanti~arskoj obradi. dobrim delom i dalje katoli~ki intonirani. godine) u romanti~arsku slabost vlastitog karaktera. me|utim. Iako u [mitovoj zaostav{tini iz onog vremena nema nikakvih direktnih upu}ivanja na bu|enje nekog novog nema~kog hri{}anstva. „Ali ne sme se novi realitet ’narod’ me{ati sa romanti~arskim objektom ’narod’. za koju je verovao da }e nestati pod uticajem vojnog drila. [mit se u Politi~koj romantici zalagao za o~uvanje politi~ke sfere od romanti~arskih uticaja (Schmitt. kako bi se nema~koj dr`avi ostavile odre{ene ruke da ratuje protiv svojih neprijatelja i da realnu snagu za to prona|e u nema~kom narodu i njegovoj (novoj. kojoj su svi odavali priznanje da je uop{te „otkrila“ narod na po~etku XIX veka (pa samim tim i da je inspirisala nacionalisti~ke inovacije i u religiji i u politici). koje su u to vreme bujale u Nema~koj. jo{ uvek neobjavljenoj) religiji.). [mitov animozitet prema romanti~arskim religioznim sintezama (komunizam. a romanti~ari progla{avati za otkriva~e novog narodnog ili nacionalnog ose}anja. nema tako|e ni tragova {irenja njegovih interesovanja izvan horizonta hri{}anstva – sve novopaganske religiozne opcije. da pacifikuju njegovu realnu potrebu da se kroz dr`avu obra~una sa svim unutra{njim i spolja{njim neprijateljima. koje su kod ljudi budile „preterane nade“ i pokretale ih na (samo)ubila~ka dela. jer su oni te`ili da realitet brzo romantizuju“ (Schmitt. bilo nade samo pod dva uslova: da ne prekida borbu protiv svojih neprijatelja i da prona|e novu narodnu religiju. drugim re~ima. 302 nad celim svetom. [mit je ve} ionako proskribovao kao „politi~ku romantiku“. Ludilo postaje ~udovi{ni izvor energije i pokre}e pojedine ljude kao i cele narode na preterane nade i dela“ (Schmitt. Nevolja je. drugim re~ima.). bila u tome {to je i sam [mit u to vreme ve} poku{avao da traga za nekom novom narodnom religijom. rasizam itd.tre}i program LETO–JESEN 2009. [mit je tokom Prvog svetskog rata do{ao do temeljnog uverenja o potrebi postojanja pluralizma narodnih dr`ava i religija u svetu. kojoj `udi i koja u krajnjoj liniji pasivizuje ljude u njihovom delanju (pogotovo onom koje dr`ava od njih zahteva). 1925: 101). a to je za [mita zna~ilo da ga li{e politi~ke su{tine. 1925: 225). optu`ivao nema~ku politi~ku romantiku za sklonost da sve sukobe. koja bi jedino bila u stanju da upotpuni novu trihotomiju: narodna religija–dr`ava–pojedinac. a ta ga je potraga nu`no vodila natrag na tle „politi~ke romantike“. [mit je stoga nameravao da to ospori i afirmi{e stav. Uprkos svom inicijalnom katoli~anstvu. Iza ovih stavova provejavao je konzervativni.

ali samo kao entitet bez supstance. István (1991): Die deutsche Hysterie. ali je postajao sve vi{e svestan da je ta borba dugoro~no osu|ena na poraz. u: Hansen. demokratije i socijalizma). Wer war Carl Schmitt. borio protiv spoljnopoliti~kog (sila Antante) i unutra{njopoliti~kog neprijatelja (liberalizma. Domovina ga je napokon trebala – ili je barem on to tako shvatio – kao advokata. vremenu primerenu religiju. sa njemu lojalnim patriotskim snagama. kao haos politi~kih elemenata koji se ne}e smiriti u „jedinstvu“ novog dr`avno-politi~kog ure|enja sve dok nema~ki narod ne dobije svoju novu. A tu se borba za politi~ki i religijski preporod vodila na dva fronta: na jednom protiv pacifizma i politi~ke romantike (koji su nerealno zagovarali stvaranje beskonfliktne op{te~ove~anske „celine“). was ist von ihm geblieben“. Berlin: Duncker & Humblot. pogotovo.): Carl Schmitt und die Liberalismuskritik. toliko su promenili [mita da on vi{e nije imao razloga da se raduje porazu nema~ke dr`ave (koji je 1914. gra|anski rat u Bavarskoj. nego da ga tuma~i u klju~u po~etka vanrednog stanja. Rüdiger (1988): „Analytiker des Interims. animozitetom prema demokratiji i klerikalnom tradicijom. Über Carl Schmitt. Propast cara u Prvom svetskom ratu bila je u [mitovim o~ima istovremeno i tragedija i {ansa. pokreta~ke snage i identiteta. . Ursachen und Geschichte. Helmut (ur. i dalje opstaje. vi{e ne}e morati da se optere}uje ostacima starore`imske legitimacije (hoencolernovske provenijencije). Sa njim je. dodu{e. Literatura 303 Altmann. U tome se ukazivala {ansa i za samog [mita. znao je kako mora da se opredeli i na frontu u kojoj se nema~ki car (qua dr`ava sama). za neimare pravog politi~kog „jedinstva“ i vizionare „istinske celine“ – imune na kritike za „politi~ku romantiku“ – nema~kog naroda. ako nema~ka dr`ava ne dobije nove religiozne i nacionalno-politi~ke (odnosno ideolo{ke u naj{irem zna~enju te re~i) temelje. A ta nova narodna religija.STUDIJE Nema~ka tek treba da prona|e svoj idealni spoj dr`ave i religije. Opladen: Leske + Budrich. o~inske mu{ke dr`ave.): Complexio oppositorum. Hans (ur. Frankfurt am Main i Leipzig: Insel Verlag. Rat i. u: Quaritsch. nestala ona uzvi{ena figura koja je bila nosilac „mu{ke“ i „o~inske“ aure u sferi politike i kvintesencija stra{ne. a na drugom izme|u konkurentskih shvatanja Boga i dr`ave. Bibó. pri`eljkivao). njegovom abdikacijom i begom u Nizozemsku upra`njeno je mesto za nove dr`avotvorne pojedince. Sondersemnars 1986 der Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer. na nesumnjivo tragi~an na~in. tla~iteljske. tokom kojeg nema~ka dr`ava. Vorträge und Diskussionsbeiträge des 28. me|utim. „Aussprache zu dem Referat von Ernst Rudolf Huber“. [mit je dobro znao koju stranu da zauzme u borbi na prvom frontu. kada jednom bude objavljena. Klaus i Lietzmann.

Beograd: Institut za filozofiju i dru{tvenu teoriju i Fabrika knjiga. 1–4: 39–50. Hümert. Groh. Sein Aufstieg zum ’Kronjuristen des Dritten Reiches’. Doktor Dissertation. Meier. Tre}i program Radio Beograda. Andreas (1994): Der Fall Carl Schmitt. br. Nova srpska politi~ka misao. Karl [mit i @ak Derida. Heinrich (2006): Was ist politische Theologie?. u: Schmitt. Ernst (2005a): „Einführung“. u: Schmitt. Dahlheimer. Tagebuch Februar bis Dezember 1915. god. Beograd: Prosveta. br. br. br. u: Srpske narodne pjesme. (1991): Peace and War: Armed Conflits and International Order 1648–1989. 304 Blumenberg. Eine Neubewertung ihrer Auseinandersetzung mit den Vorboten von Industrialiserung und Modernisierung. . Hans (2004): Legitimnost novog veka. M. Lankester. Günter (2005): „Vorwort“. Paderborn itd. Nysen. u: Schmitt. Zur Kritik an Carl Schmitt.): Der Feind den wir brauchen. Stefan (1990): „Die ‚Konservative Revolution’ – Kritik eines Mythos“. Molnar. (1964): Mladi}. Carl: Tagebücher. Jirgen (1995): „Potreba za nema~kim kontinuitetom“. u: Quaritsch. 5. Oder: Muss Krieg sein?. Dostojevski. Politische Vierteljahresschrift. Koenen. Andreas (2004): Die Gesellschaftskritik der Politischen Romantik. Carl: Frieden oder Pazifismus? Arbeiten zum Völkerrecht und zur internationalen Politik 1924–1978. Novi Sad: Svetovi. Aleksandar (2006): Rasprava o demokratskoj ustavnoj dr`avi. Müller. Kalevi J. unwürdige und doch authentische Fall eines christlichen Epimetheus’“. Männerbund und Ritual in der Moderne. Vuk Stef. Carl Schmitt in Post-War European Thought. F. Ulrike (2004): Zwischen Eros und Krieg. god. München: Carl Friedrich von Simmens Stiftung. 31. Eric (1999): „Die Privatisierung des Politischen bei Carl Schmitt“. u: Guha. Brunotte. Karad`i}. Papcke. cit. Ernst (2005b): „Einführung“. Anton-Andreas i Papcke. 9. str. 102. Holsti. Grof Kristijan fon (2001): O nema~kim mitovima. Nova srpska politi~ka misao. Bochum: Verlag Dr. Berlin: Duncker & Humblot. Bojani}. Wilhelm (1988): „Carl Schmitt ’der schlechte. Zum Weltbild bei Carl Schmitt“. Retrospektiva i perspektiva. Hümert. 12. wien i New York: Springer. Carl: Die Militärzeit 1915 bis 1919. Aufsätze und Materialien. 1–4: 19–38. god. Sven (ur. Od kulta Votana do holokausta. Wolfgang (ur. Bojani}. Petar (1995): Prijatelj-neprijatelj. Sven (1985): „Der gewolte Feind. Berlin: Akademie Verlag.: Ferdinand Schöningh. Habermas. Breuer. Rat. Königstein: Athenäum. Petar (2005): „Mad dog: poslednji neprijatelj ([mit sa Hermanom Helerom)“. Berlin: Verlag Klaus Wagenbach. Oktober 1912 bis Februar 1915. Cambridge itd. New Halen i London: Yale University Press. 4: 585–607. Hoerl. Kroko. 12. Maschke. Rijeka i Zagreb: Otokar Ker{ovani i Nakladni zavod Matice Hrvatske. u: Odabrana djela. u: Pirchner. Westfälische Wilhelms Universität Münster. Manfred (1998): Carl Schmitt und der deutsche Katholizismus 1888–1936. knj.: Cambridge University Press. 140–159.tre}i program LETO–JESEN 2009. Dieter Winkler. 2. Sremski Karlovci i Novi Sad: Izdava~ka knji`arnica Zorana Stojanovi}a. Berlin: Akademie Verlag. Helmut (ur. (1969): „Marko Kraljevi} i Musa Kesed`ija“.): Gegen den Ausnahmezustand. knj. Jan-Werner (2003): A Dangerous Mind. Fulio (2005): „Pravnik suo~en sa samim sobom (razgovor sa Karlom [mitom)“. Novi Sad: Svetovi.): op.

Schmitt. Carl (1950a): Ex Captivate Salus. Berlin: Duncker & Humblot. Schmitt. Carl (1984): Römischer Katolizismus und politische Form. Schmitt. Mohr (Paul Siebeck). Sein Staatsbegriff und seine Stellung in der deutschen Staatslehre. Aufzeichnungen der Jahre 1947–1951. Berlin: Duncker & Humblot. Carl (1930): Hugo Preuss. u: Positionen und Begriffe im Kampf mit Weimar-Genf-Versailles 1923–1939. u: ibid. Carl (1969): Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus. Schmitt. Berlin: Duncker & Humblot. Carl (1938): Der Leviathan in der Staatslehre des Thomas Hobbes. Hambrug: Hanseatische Verlagsanstalt. Bernd (1994): Entartetes Recht. Carl (1991a): Glossarium. Aufsätze und Materialien. Wissenschaft als ZeitgeistVerstärkung. Schmitt. Schmitt. Schmitt. H. Carl (1940d): „Der Völkerbund und Europa (1928)“. Berlin: Duncker & Humblot. Schmitt. Schmitt.STUDIJE Rüthers. Carl (1991c): Theodor Däublers „Nordlicht“. u: ibid. Schmitt. Schmitt. Hamburg: Hanseatische Verlagsanstalt. Schmitt. Carl (1991b): Völkerrechtliche Großraumordnung mit Interventionsverbot für raumfremde Mächte. Schmitt. Carl (1940f): „Staatsethik und pluralistischer Staat (1930)“. Carl (1950b): Der Nomos der Erde im Völkerrecht des Jus Publicum Europaeum. Schmitt. Carl (2005a): „Über das Verhältnis von Völkerrecht und staatlichem Recht (1940)“. Rechtslehren und Kronjuristen im Dritten Reich. u: ibid. Carl (1925): Politische Romantik. München i Leipzig: Verlag von Duncker & Humblot. Schmitt. Tübingen: Verlag von J. Schmitt. Der Sieg des Bürgers über den Soldaten. B. Schmitt. Berlin: Akademie Verlag. Drei Studien über die Elemente. Berlin: Verlag von Otto Liebmann. u: ibid. Rüthers. Carl (1934b): Über die drei Arten des rechtswissenschaftlichen Denkens. Berlin: Akademie Verlag. Schmitt. Carl (1957): Verfassungslehre. C. München: Verlag C. Carl (1940a): „Die politische Theorie des Mythus (1923)“. Schmitt. Carl (1912): Gesetz und Urteil. Carl (1934c): Staatsgefüge und Zusammenbruch des zweiten Reiches. Schmitt. Carl (1934a): Politische Theologie. Schmitt. Berlin: Duncker & Humblot. u: ibid. Berlin: Duncker & Humblot. Schmitt. Bernd (1990): Carl Schmitt im Dritten Reich. Tagebuch Februar bis Dezember 1915. Carl (2005c): Tagebücher. Hamburg: Hanseatische Verlagsanstalt. Hamburg: Hanseatische Verlagsanstalt. Carl (1940c): „Der Begriff des Politischen (1927)“. Schmitt. Carl (1940e): „Wesen und Werden des faschistischen Staates (1929)“. Schmitt. Köln: Grevin Verlag. München: Deutscher Taschenbuch Verlag. Beck. Carl (1940b): „Der Gegensatz von Parlamentarismus und moderner Massendemokratie (1926)“. Berlin: Duncker & Humblot. Oktober 1912 bis Februar 1915. Köln: Greven Verlag. Stuttgart: KlettCotta. Carl (2005b): „Strukturwandel des Internationalen Rechts (1943)“. München i Leipzig: Verlag von Duncker & Humblot. Erfahrungen der Zeit 1945/47. Eine Untersuchung zum Problem der Rechtspraxis. Schmitt. den Geist und die Aktualität des Werkes. Schmitt. u: ibid. Carl (2005d): Die Militärzeit 1915 bis 1919. Carl (2004): Der Wert des Staates und die Bedeutung des Einzelnen. u: Frieden oder Pazifismus? Arbeiten zum Völkerrecht und zur internationalen Politik 1924–1978. 305 .

Augustine (1987): City of God. Nicolaus (1997): Die deutschen Männer und ihre Feinde. but whom he acknowledged as his possible and acceptable client. St. as well as in law. Hans (ur. 12. the gray eminence of Weimar Republic in its last days and the last cancelor before the establishment of Third Reich. Weinheim: VCH Acta humaniora. as the historical person similar to Napoleon Bonaparte. Karl (2005): „Karl [mit u Nirnbergu 1947. Klaus i Lietzmann.): Carl Schmitt und die Liberalismuskritik. G. politics.tre}i program LETO–JESEN 2009. „Carl Schmitt – Ein deutsches Schicksal“. whom he feared mostly (while not restricted by the supreme powers of Sabre-Carrier). 306 Sombart. Carl Schmitt never came to terms with the fact that Wilhelm II abdicated and left the German throne empty. br. Aleksandar Molnar Abstract: The author argues that Carl Schmitt perceived himself mainly as lawyer. state. god. the ruling. His client. godine (tri saslu{anja)“. in next period (1919–1933) Schmitt looked for the politician whom he can wholeheartedly serve as lawyer in order to become new German SaberCarrier. Carl Schmitt. München i Wien: Hanser. Harmondsworth itd. Nicolaus (1988). Opladen: Leske + Budrich. ein deutsches Schicksal zwischen Männerbund und Matriarchatsmythos. war. So. München: Hanser. Taubes. [mit. changed in course of time. unpredictable and unapproachable „soldier“ at last prooved reluctant to accept this services and in 1937 Schmitt was forced to forget his lawer-designs. He found him in the person of general Kurt von Schleicher. The lawyer Carl Schmitt wanted to be was much more the councilor in constitutional matters than mere legal adviser: his job was practice in politics. Ein Bericht. Emmanuel (2005): Himmel und Hölle nach Gesehenem und Gehörtem. Eine Studie über Max Weber und Carl Schmitt.: Penguin Books Swedenborg. This devotion was never to be understood in pure legal-technical terms. Nova srpska politi~ka misao. Jacob (1987): Ad Carl Schmitt. u: Hansen. L. as great Saber-Carrier). Wiesbaden: Marix Verlag. Schmitt recovered this political blow not easily. Key worfds: Law. Sombart. 1933–1943. army The Lawyer of the Saber-Carrier: Carl Schmitt 1912–1919 . but finaly offered his services to the new master of Germany – the former soldier from the WWI. (1991): Politischer Mehrwert. Berlin: Merve Verlag Ulmen. 3–4: 7–17. lawer. however. Although he had some luck at the beginning of the Third Reich. From 1912–1919 – and especially during his military service from 1915–1918 – he served German Kaiser (although not as his superior commander. Nicolaus (1984): Jugend in Berlin. Sombart. but as „the soul of the world“. Gegenstrebige Fügung.

143–144. Takva politika predstavljala je skoro potpuni zaokret u odnosu na praksu posle Drugog svetskog rata1 koja je zabranjivala otcepljenje2 i podsticala re{avanje etni~kih sukoba unutar granica neke postoje}e dr`ave. 1 Izuzetak je slu~aj Banglade{a. 3 Povelja UN. 2008. ne obuhvata proces dekolonizacije koji se odigrao posle Drugog svetskog rata. 2 Izraz otcepljenje u ovom zna~enju.6 307 PRAVNI KONTEKST RASPADA JUGOSLAVIJE: SUVERENITET I SAMOOPREDELJENJE NARODA* Uvod ANA TRBOVI] Pri~a o raspadu biv{e Jugoslavije je pri~a konteksta. godine. ~lan 2 (4): „Svi ~lanovi se u svojim me|unarodnim odnosima suzdr`avaju od pretnje ili upotrebe sile protiv teritorijalne celovitosti ili politi~ke nezavisnosti svake dr`ave. Prvenstveno. A Legal Geography of Yugoslavia's Disintegration. Oxford University Press. spoja istorijskih doga|aja i politi~kog kompromisa dva klju~na pravna na~ela – suvereniteta i samoopredeljenja naroda. ^ini se da je u slu~aju Jugoslavije naru{eno osnovno na~elo teritorijalne celovitosti3 koje se nalazi u osnovi me|unarodnog prava. me|unarodna zajednica priznala je pravo na otcepljenje u slu~aju raspada Jugoslavije. Odnosi se na entitete koji se izdvajaju iz me|unarodno priznatih dr`ava. Videti u nastavku ovog poglavlja. uticao na razvoj nedovoljno jasnog na~ela prava naroda na samoopredeljenje i na njegov odnos prema suverenitetu. koji se otcepio od Pakistana 1971.Tre}i program Radio Beograda Br. priznavanjem prava na nezavisnost biv{ih jugoslovenskih republika.218. Trbovich. 1–63.“ . III–IV/2009 UDK: 341. koja je nasilno buknula 1991. Glavni cilj ovog dela jeste da utvrdi na koji na~in je me|unarodni odgovor na jugoslovensku ustavnu krizu. ili od upotrebe sile na bilo koji drugi na~in koji nije saglasan sa ciljevima Ujedinjenih nacija. godine. * Izvornik: Ana S.

hrvatski teritorijalni zahtevi obuhvatali su ~itavu teritoriju Socijalisti~ke Republike Hrvatske6. 308 Povrh toga. 4 . 5 Slovena~ka teritorija. Pozadina porekla ovih politi~kih odluka nalazi se u istoriji jugoslovenskog raspada. iako su te granice bile administrativne prirode. Me|utim. koja upu}uje na to da narodi a ne teritorije imaju mogu}nost da odrede svoj status. kao {to su kraj Hladnog rata i ponovno ujedinjenje Nema~ke. Obja{njenje koje stoji iza me|unarodnog odbijanja srpske `elje da se sa teritorijama naseljenim Srbima izdvoje iz SR Hrvatske i SR Bosne i Hercegovine. Hrvati i Makedonci4 stvorili su svoje nacionalne dr`ave. Da bi se ustanovio uticaj me|unarodne politike na razre{enje jugoslovenske krize. a dva opre~na tuma~enja u vezi sa pravom na samoopredeljenje koje su zastupali Srbi i Hrvati ubrzo su dovela do rata. Srbi su uporno tvrdili da Hrvati mogu na miran na~in da ostvare svoje pravo na samoopredeljenje tako {to }e napustiti Jugoslaviju – ali samo ukoliko omogu}e Srbima da ostvare isto pravo ostaju}i u Jugoslaviji unutar teritorije koju su ve} naseljavali. koji se de{avao paralelno s razvojem zna~ajnijih svetskih doga|aja. Srbima koji su `iveli u republikama Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. sastoji se u tome da se me|unarodna zajednica opredelila da pravo na samoopredeljenje tuma~i kao pravo koje se odnosi na odabranu teritoriju pre nego kao pravo naroda. ve} uklju~ivanje oblasti naseljenih Srbima5 u otcepljene dr`ave. koja predstavljaju stubove savremene dr`ave: suverenitet i samoopredeljenje naroda. 6 Sve republike biv{e Jugoslavije nosile su naziv Socijalisti~ke republike. nepotpuno jugoslovensko rukovodstvo nije osporavalo otcepljenje Slovenaca i Hrvata kao naroda. 7 Povelja UN. Ovo je u suprotnosti s pravnom odrednicom7. dok su bosanski muslimani izvr{ili otcepljenje Bosne i Hercegovine. nije bilo dodeljeno jednako pravo na samoopredeljenje. kojom sve vi{e dominiraju. Slovenci. godine.tre}i program LETO–JESEN 2009. To podrazumeva stanovni{tvo Biv{e Jugoslovenske Republike Makedonije (BJRM). ~lan 1 (2). nije bila sporna. s neznatnom srpskom manjinom. Istovremeno. me|unarodna politika u slu~aju biv{e Jugoslavije dopustila je otcepljenje du` unutra{njih granica komunisti~kih republika. koju su me|unarodno priznale kao Makedoniju mnoge dr`ave. Kao posledica toga. ili Hrvatima iz Bosne i Hercegovine. Tokom 1991. Stoga. me|unarodna zajednica ne samo da nije dala prednost na~elu samoopredeljenja naroda nad na~elom teritorijalnog integriteta ve} je i selektivno tuma~ila i primenjivala na~elo samoopredeljenja u slu~aju biv{e Jugoslavije. osmi{ljene od strane komunisti~kog rukovodstva Jugoslavije posle Drugog svetskog rata. neophodno je prvo izlo`iti razvitak i trenutno zna~enje dva pravna na~ela u pitanju.

Mnogi filosofi osporavali su ovaj stav.2. Suverenitet: razvoj pravnog zna~enja i prakse 309 . Sovereignty. godine naveo u De la république. 174. suverenitet je „celovitost me|unarodnih prava i obaveza priznatih me|unarodnim pravom“ u okviru jedne nezavisne teritorijalne jedinice – dr`ave.12 Pravno na~elo suvereniteta razvilo se sa savremenim poimanjem me|unarodnog prava kao odvojenog od etike i teologije. and Self-Determination: The Accommodation of Conflicting Rights. ~lan 2(4). ICJ Reports 1949. (Philadelphia: University of Pennsylvania Press. Smatralo se da hri{}anski kraljevi svoju mo} dobijaju neposredno od Boga. 180. Zato je na~elo teritorijalnog integriteta bri`ljivo za{ti}eno u svim zna~ajnim pravnim dokumentima. 1996). 12 Reparation for Injuries suffered in the Service of the United Nations. kojom upravlja prirodno pravo. iako ne postoji saglasnost u vezi sa definicijom suverenosti.“ Bodin je 1576. ~lan 2(7). Ipak.8 Me|unarodno pravo je pravo koje upravlja odnosima izme|u dr`ava. 13 Francis H.10 Uprkos svom politi~kom zna~aju ili mo`da upravo zbog njega. me|unarodno politi~ko ure|enje ne bi bilo uravnote`eno da pravo ne {titi definisanu teritoriju. a to zna~i da me|unarodni pravni sistem ne bi funkcionisao da se dr`ave ne smatraju jednakim pred zakonom. Pre uspostavljanja ovog na~ela. op{te je prihva}eno da: „samo dr`ave mogu biti suverene“.STUDIJE Na~elo o suverenoj jednakosti i njegova ishodna na~ela o teritorijalnom integritetu i neme{anju ~ine osnovu me|unarodnog prava prema Povelji Ujedinjenih nacija. 11 Hurst Hannum. Sovereignty (New York: Basic Books. Povelja UN upu}uje dr`ave da se uzdr`e od „pretnje silom ili upotrebe sile protiv teritorijalnog integriteta ili politi~ke nezavisnosti svake dr`ave“9 i suprotstavlja se uplitanju samih Ujedinjnih nacija u „pitanja koja se po su{tini nalaze u unutra{njoj nadle`nosti svake dr`ave“. da je neumesno nametati stav da je neki car u svom dobu bio i Isto. izraz „suverenost“ ostaje bez definicije s kojom bi se me|unarodni pravnici mogli da saglase. 1966). 15. 180. Advisory Opinion. preovla|uju}i stav Zapada bio je da je svet jedna zajednica. Istovremeno. Hinsley. Isto.11 Kao {to je Me|unarodni sud pravde zaklju~io. 8 9 1. a najmo}niji me|u njima tvrdili su da vladaju celim svetom. 2(7). 10 Isto. Autonomy. ~lan 2(4). koja predstavlja osnovno svojstvo jedne dr`ave. ali je @an Bodin bio prvi koji je uvideo potrebu za nekom novom vrstom prava13 – me|unarodnog prava – kao sistema za odr`avanje ravnote`e izme|u zasebnih teritorijalnih jedinica koje su postale poznate kao „dr`ave.

Portugalije. Hinsli ozna~ava Be~ki kongres kao „prvi moderni me|unarodni politi~ki sporazum. a suverena dr`ava na „politi~ku jedinicu u kojoj vlasti poseduju isklju~ivo pravo na zakonitu upotrebu sile“. prihvatanje pravnog suvereniteta nije automatski podrazumevalo i potpuno uva`avanje teritorijalnog integriteta drugih dr`ava. Napomena: Autor se gre{kom poziva na „Vikunski kongres“ („Congress of Vicuna“). 16 Alfred P. Austrije. odre|uje granice za gotovo svaku dr`avu u Evropi i pru`a svakom potpisniku pravo da za{titi dogovoreno. Vestfalski mirovni sporazum [Mirovni sporazum izme|u cara Svetog rimskog carstva i kralja Francuske i njihovih doti~nih saveznika¹. potpisan 9. Cambridge Studies in International and Comparative Law (Cambridge: Cambridge University Press. koje zamenjuje stanovi{te da je politi~ki svet organizovan u vidu „dr`ava“. 24. suverenitet se svodi na „na~elo politi~ke nadmo}i“. England. suverenitet je bio sredi{nje na~elo evropske spoljne politike.18 Nedoumica o tome da li ograni~iti dr`avni suverenitet me|unarodnim poretkom kako bi se spre~io rat i dalje postoji. verskih i dinasti~kih poimanja. ^ak i danas. James Crawford. prikazan u Edward Cecil Hertslet. bivaju}i smatran jedinstvenim pravnim sredstvom. 179–180.15 Vestfalski mir ozna~io je „kraj bo`jeg zakona. 18. 1997). koji je: Isto..tre}i program LETO–JESEN 2009. juna 1815. 36. ur. Ethics and Authority in International Law. 207. Rubin. oktobar 1648. Nationalism and International Society. The Map of Europe by Treaty (1875). 1990). budu}i da se pravo na vo|enje rata smatralo su{tinskim delom suvereniteta. Cambridge Studies in International Relations 10 (Cambridge. ~iji je me|usobni odnos sekularan i ne zasniva se na prihvatanju nikakvih odre|enih verskih spisa ili ustanova kao izvora vlasti ili supstantivne vladavine prava. ~lan 1. stavljeni su u upotrebu Vestfalskim mirom skoro vek kasnije. Sovereignty. koji. kada se izvu~e iz istorijskog konteksta. 14 15 .14 Na~elo suvereniteta i pozitivisti~ki pristup me|unarodnom pravu koji nagla{ava saglasnost dr`ave i shodno tome sporazum ili ugovor kao glavni pravni modus operandi.. New York: Cambridge University Press.17 Me|utim.16 Do po~etka XIX veka. pored toga {to prvi put uvodi na~elo o slobodnoj plovidbi me|unarodnim rekama i {to uspostavlja pravila koja i dalje ure|uju polo`aj diplomatskih izaslanika. Rusije. 208.. 310 gospodar ~itavog sveta „kada rimski imperatori nikada nisu vladali nad vi{e od tridesetine sveta. Francuske. ~iji nijedan deo ne mo`e biti prekr{en a da se ostalo ne u~ini ni{tavim“. a Nema~ko carstvo nije ~inilo ni desetinu Rimskog carstva“. ali sadr`aj citata se odnosi na Be~ki kongres [Op{ti sporazum izme|u Velike Britanije. Prvi ju je opazio Imanuel Kant. Pruske. [panije i [vedske..¹ 18 James Mayall. 17 Hinsley.

23 Istovremeno treba imati na umu i da odredbe Povelje UN nisu uvek po{tovane i da njihovo tuma~enje povremeno izlazi iz datih okvira.22 ali isklju~ivo ili kroz zajedni~ko delovanje od strane neke priznate me|unarodne organizacije ili od strane ~lanica UN po usvajanju posebne rezolucije. teorija iza ovog suvereniteta nikada nije bila usagla{ena sa stvarno{}u. jasno sri~u}i poruku da bi mir sada mogao biti zasnovan isklju~ivo na samonametnutom pobolj{anju delovanja jedne nezavisne suverene dr`ave. Ovaj trend bi se mogao nastaviti. UN Doc. ~lan 2 (7). 21 Isto. a spoljnog zarad mira i napretka.19 311 . Povelja UN strogo odre|uje izuzetke20 na~elima koja su kamen temeljac suvereniteta – teritorijalni integritet i neme{anje u unutra{nje nadle`nosti dr`ava. 24 Videti raspravu koja sledi kasnije u radu. odnosno u slu~aju krajnje represije. Sovereignty. a tu se suverenitet susre}e sa samoopredeljenjem. Kao {to je generalni sekretar UN Butros Butros – Gali svojevremeno izjavio: „Vreme potpunog i isklju~ivog suvereniteta.. Videti Povelju UN. Posle Ameri~ke i Francuske revolucije. povrede mira ili agresije“. a pre nego Savet bezbednosti donese takvu odluku. 212–13. Suverenitet koji je proiza{ao iz volje naroda uticao je na uspostavljanje kako na~ela teritorijalne celovitosti. tako i ne~ela samoopredeljenja. Savremene demokratije nastojale su da na|u ravnote`u izme|u tih dvaju na~ela. A/47/277-S/24111 (1992).24 Njihov stav zasniva se na preduslovu demokratske dr`ave da njome upravlja narod. ~lan 51. 19 20 tokom sedamdesetih i osamdesetih godina pro{log veka. je pro{lo.STUDIJE Nastoje}i da postigne politi~ki kompromis u pogledu ove nedoumice. Udaljavanje od ovih osnovnih pravnih normi mo`e biti opravdano samo iz razloga samoodbrane21 i „pretnje miru. suverenitet naroda je za ve}i deo sveta postao jedina legitimna osnova moderne dr`ave. 25 An Agenda for Peace. ~lan 39. sude}i po porastu uticaja zastupnika prirodnog prava i pobornika takozvanih humanitarnih intervencija u nejasnim pravnim okvirima. 22 Isto. Povelja UN. a na osnovu odre|enog uvida u istoriju i prirodu zajednice i dr`ave. odri~u}i se svog unutra{njeg suvereniteta radi demokratske vladavine. Mnogi pravnici tako|e pozivaju na izri~ito pravo na otcepljenje u izvesnim slu~ajevima. odeljak 17.“25 Hinsley. ~lan 51. 23 Pojedina~na vojna intervencija odobrava se bez posebne rezolucije Saveta bezbednosti samo u slu~aju samoodbrane. bio prvi koji je tome dodao i upozorenje i razlog za optimizam.. Izve{taj generalnog sekretara Savetu bezbednosti.

Martin’s Press. odnosno nacije. Iako se suverenitet i nezavisnost ~esto dovode u pitanje. na~elo samoopredeljenja odnosilo se samo na one narode. „a ipak u mislima svakog `ivi predstava o njihovoj povezanosti. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism (London: Verso. 1991). [naglasila autorka¹ .. i „subjektivna“ svojstva. Kellas. The Politics of Nationalism and Ethnicity (New York: St. 1983). 2.27 Na~elo samoopredeljenja: razvoj pravnog zna~enja i praksa Misaoni proces sadr`an u nacionalizmu obja{njava za{to je subjektivni deo definicije nacije (naroda) jednako va`an kao njena takozvana objektivna odli~ja. stvaranjem modernih dr`ava u Evropi.“29 U ranoj etapi nacionalizma. ~ak i pripadnici najmanje nacije nikada ne mogu upoznati ve}inu svojih sunarodnika. koji su nastali krajem osamnaestog i po~etkom devetnaestog veka. kao {to je naveo D`ejms Kelas: Nacija (narod) je grupa ljudi koja se ose}a kao zajednica koju ve`u istorija. ve} na koji na~in se oni me|usobno ograni~avaju. jezik. koja mogu podrazumevati teritoriju. Na~elo samoopredeljenja tesno je povezano s pojmovima nacionalizma i nacionalne dr`ave. 15. oni su i dalje sastavna gra|a me|unarodnog poretka. U me|unarodnom pravu kao i u praksi. Nacije imaju „objektivna“ svojstva. najve}i skup ljudi koji deli takvo uverenje. obavezno svojstvo za punopravno ~lanstvo u me|unarodnoj zajednici. koje su smatrane odr`ivim – u 26 Engleska re~ nation na srpski jezik prevodi se i kao narod i kao nacija. – Prim. prev. suverenitet ostaje neophodno. 312 Istovremeno treba naglasiti da su dr`ave ~esto konzervativnije od pravnih stru~njaka. 28 Benedict R. kultura i zajedni~ko poreklo. jer sadr`i i objektivna i subjektivna svojstva. „From Tribe to Nation. 27 James G. Kao {to isti~e Benedikt Anderson. Me|utim. glavno pitanje nije da li }e preovladati na~elo o teritorijalnoj celovitosti ili o samoopredeljenju naroda. veru ili zajedni~ko nasle|e (iako sve ovo nije uvek prisutno). 29 Walker Connor.tre}i program LETO–JESEN 2009.“ History of European Ideas 13 (1991). opisuju}i naciju kao „grupu ljudi koja veruje da je ve`e poreklo. zapravo neku svest nacije i naklonosti ka njoj. te }e se koristiti oba izraza.. O’G Anderson. iz jednostavnog razloga jer se njihov opstanak ugro`ava osporavanjem suvereniteta.. definicija naroda ili nacije26 ostala je sporna.“28 Voker Konor tako|e nagla{ava va`nost uverenja u odnosu na postoje}e istorijske ~injenice. 5–18: 6. Stoga.

Myth. preovladao je nad takozvanim klasi~nim modelom gra|anskog samoopredeljenja povezanog sa stvaranjem Francuske i Italije. Vi{e o ovome videti Walker Connor. 117.32 Godine 1848. romanti~arski. u praksi vojna sila je uvek bila preovla|uju}i kriterijum. Macartney. 34 Isto. Etni~ko poreklo i jezik postali su sredi{nje. kriterijumi etni~kog porekla i jezika sada je trebalo da prethode stvaranju nacionalne dr`ave. Royal Institute of International Affairs (London: Oxford University Press H. kada ideja etni~kog porekla nije bila razvijena. 32 Mo`e se tvrditi da je gra|anski nacionalizam bio uspe{an u Francuskoj i Italiji jer se odvijao u jednom ranijem istorijskom periodu.31 Umesto da prate ujedinjenje. 1990). kao i da postoji odre|eni prag veli~ine dr`ave i stanovni{tva kao bitan uslov za stvaranje dr`ave. na {ta je Ko{ut hitro odgovorio da svaka nacija mora imati i sopstvenu vladu. 33 Navedeno u Carlile A. Ipak. 31 Isto. Reality (Cambridge. kao u slu~aju Nema~ke. zastupnik austrougarskih Srba stoga je odredio naciju kao „rasu koja ima svoj jezik. nema~ki model etni~kih grupa u potra`nji za svojom dr`avom. kao u slu~aju ranih nacionalnih dr`ava Francuske i Italije. Milford. 102. ali ne kao Hrvate (14).34 Eric J. Nations and Nationalism since 1780: Programme. kada je svaka grupa naroda koja je sebe smatrala nacijom mogla da zahteva pravo na samoopredeljenje. Hobsbawm. a da opet. 32. 30 313 . National States and National Minorities. oblasnim i sli~nim oznakama“ i poziva se na dana{nje Hrvate koji su tada sebe opisivali kao Dalmatince. Ovo „na~elo postavljanja praga“ napu{teno je u drugoj etapi nacionalizma (1880–1914). obi~aje i kulturu i dovoljno svesti da ih o~uva“. Istrane ili Slavonce. dok su ve}e dr`ave i carstva nastavile da homogenizuju razli~ite etni~ke grupe. England.30 U praksi to je zna~ilo da se za nacionalni pokret o~ekivalo da bude pokret za nacionalno ujedinjenje ili pro{irenje. History of European Ideas 13 (1991).STUDIJE kulturnom i svakako ekonomskom smislu. 5–18. Napomena: Konor tako|e nagla{ava da su ameri~ki doseljenici „obi~no sebe poistove}ivali s lokalnim. sve vi{e presudno ili ~ak jedino merilo za mogu}e stvaranje nacije. srpski zastupnik je diplomatski tvrdio da „jedna nacija mo`e `iveti pod razli~itim vlastima. gde je jezik standardizovan posle stvaranja ovih dr`ava. koje je tada podrazumevalo pravo na odvojenu. suverenu i nezavisnu dr`avu na njihovoj teritoriji. Lajo{em Ko{utom. regionalnim. New York: Cambridge University Press. „From Tribe to Nation“.33 U jednom sporu sa vo|om ma|arske revolucije. Sna`nije dr`ave gomilale su teritorije. 1934). nekoliko nacija mo`e obrazovati jednu dr`avu“. U srednjoisto~noj Evropi.

navedeno u Michla Pomerance. klasi~na teorija o samoopredeljenju. koja je u skladu s na~elom teritorijalnog integriteta zato {to se proces odvija unutar granica jedne dr`ave. Otuda zahtev jedne nacije za nezavisno{}u neminovno ugro`ava druge nacije. and Politics (Cambridge: Cambridge University Press. Self-Determination in Law and Practice: The New Doctrine in the United Nations (The Hague. 39 Vudro Vilson. 36 Videti kasniju raspravu. {to vodi ka {irenju demokratije u svetu i stabilizaciji svetskog poretka.39 Ernest Gellner. Neusagla{enost romanti~arske teorije o samoopredeljenju s na~elom suvereniteta predstavlja predmet mnogih istra`ivanja. 314 Ernest Gelner upozorava na opasnost koju prouzrokuje ovaj romanti~arski nacionalizam. ali sve su bile pro`ete op{tim duhom demokratije“. (London: Collins. 37 U. predrasude prema ljudima sa strane moraju biti deo romanti~arske nagodbe. 88.36 Neki ljudi romantizuju svoju stvarnost ili tobo`nju zajednicu predaka. kako ga je Vilson poimao „bilo je jedna neodre|ena me{avina nekoliko niti misli. Congressional Record. posebno str. Ali to zaista ne mo`ete posti}i istovremeno. 63. maj 1916. izd. Lagodna starinska zajednica bila je etnocentri~na. Nijhoff.tre}i program LETO–JESEN 2009. 8854 38 Alfred Cobban. Problem sa nacistima bio je u tome da su oni bili samo previ{e dosledni po ovom pitanju. progla{enim u ^etrnaest ta~aka koje se odnose na novo evropsko ure|enje posle Prvog svetskog rata. i ako `elite da je volite i ovekove~ite onakvu kakva je zaista bila. 1. 27. Identity. pon. Samoopredeljenje.35 Poreklo savremenog na~ela o samoopredeljenju zasniva se na demokratskim idealima Vudroa Vilsona. uglavnom je hvaljena kao demokratska i napredna. deo 9. u vidu netrpeljivosti prema drugim nacijama: Sam broj nacija onemogu}ava priliku da sve imaju zasebne nacionalne dr`ave. The Nation State and National Self-Determination. od kojih su neke dugo povezivane u njegovoj svesti s idejom o ’samoupravi’ (ili ’samovladavini’) dok su druge proiza{le iz ratnih de{avanja. i istovremeno se suprotstavljaju etni~kim predrasudama i `ele da budu pravi~ni prema svima.37 (Vudro Vilson) . 35 Svaki narod ima pravo da bira oblik suvereniteta pod kojim }e `iveti. 45–56. 1982). S. Politikolozi i pravnici nerado priznaju da gra|anski nacionalizam ponekad mo`e prikladno da poslu`i kao maska za kulturnu asimilaciju. tom 53. Klju~ za razumevanje Vilsonovog poimanja samoopredeljenja nalazi se u ~injenici da je ono za njega u potpunosti ishod demokratske teorije38. Culture. 1987). Boston: M. Istovremeno. 1969).

postaje izvor politi~ke nestabilnosti i unutra{njih nemira i neretko uzrok za pobunu“.).. prema ta~ki 12: 315 Turskim delovima sada{njeg Otomanskog carstva trebalo bi jam~iti siguran suverenitet.“43 U praksi. 96 Isto. svojim postupcima porekao postojanje ovoga prava izuzev kao izraza moralnog nastojanja. Velike sile su `elele da o~uvaju uticaj u raznim manjim dr`avama i da nastave da iskori{}avaju kolonije. I sam Vilson je prvobitno planirao da zadr`i Austrougarsko carstvo kao branu od Nema~ke i {irenja komunizma.). prev. a drugim nacionalnostima koje su sada pod turskom vladavinom trebalo bi zagarantovati nesumnjivu za{titu `ivota i potpuno neometanu mogu}nost samostalnog razvoja. dodeljuju}i samo manjinska prava raznim nacijama unutar Carstva. ali obi~no nedosti`ne u `ivotima nacija“. Na`alost. Kritike su dolazile ~ak i od Vilsonovih bliskih saradnika.. prim. pa su zato i odlu~ile da zadr`e kontrolu nad time kojoj teritoriji }e biti odobrena nezavisnost. 40 41 Robert Lansing. 206. 102. 42 Isto 98. prev. sa mra~nom mogu}no{}u zapo~injanja novog kruga sukoba.40 On dalje opisuje ovo na~elo kao ono koje „sna`no poziva na ~ovekov uro|en ose}aj moralnog prava i na njegovo poimanje prirodne pravde.. pobuna i rata.. njegove ideje bile su previ{e napredne za to doba. The Peace Negotiations: A Personal Narrative (1921).. Webster and Sydney Herbert. predmeta `elje. Allen & Unwin. kada se poku{a primena u svakom slu~aju. trebalo bi dodeliti najslobodniju mogu}nost za samostalni razvoj (odnosno razvoj autonomije. 1933).“ U po~etku je sli~na sudbina bila predodre|ena i velikom delu Otomanskog carstva (ili Osmanskog carstva. prim.41 Kona~no. poricali su univerzalnu primenljivost ovoga na~ela. 43 Charles K. Iako su se mnoge svetske vo|e saglasile sa stavom da praksu uve}avanja imperija treba prekinuti i da se samouprava mora omogu}iti mnogim nacijama. The League of Nations in Theory and Practice (London: G.42 Ocena ^arlsa Vebstera i Sidnija Herberta tako|e je bila negativna: „Re{enje jedne grupe problema manjina mo`e dovesti do stvaranja drugih. kada su ih mnogi politi~ari smatrali naivnim. . ali koje. smatraju}i da su oba izraza „nepodesna sveop{toj nameni“. Lansing tvrdi da je Vilson li~no „u pariskim pregovorima i u odre|ivanju spoljne politike Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava. kao {to se navodi u Ta~ki 10 iz ^etrnaest ta~aka: „Narodima Austrougarske.STUDIJE Vilsonovi demokratski ciljevi postavili su visoke standarde za svet koji je izlazio iz jednog od najkrvavijih ratova.. One svakako nisu mogle da zamisle da se pravo na samoopredeljenje mo`e primeniti na njihovoj sopstvenoj teritoriji i ~ak su razmi{ljale o o~uvanju neprijateljskih imperija iz strate{kih razloga. Robert Lansing je prosudio da je samoopredeljenje samo puko redefinisanje izraza „saglasnost podanika“.

pravo je ostalo ono {to je bilo i ranije – pravo na prevrat. 1924). tom. Christian Tomuschat. Sile potpisnice prihvataju bez ograde na~elo da je svetski mir po svojoj va`nosti iznad bilo kojeg pitanja vezanog za politi~ku nadle`nost ili za granice. 46 „Sile potpisnice zajedni~ki jam~e jedne drugima politi~ku nezavisnost i teritorijalnu celovitost.“ u Modern Law of Self-Determination. 44 .45 U tokovima prakti~ne. „In Search of Constructive Alternatives to Secession. Me|utim. 468–470. Albert Shaw (New York: The Review of Reviews Corporation. ako su prihvatljiva za te narode. pobedu nacionalizma devetnaestog veka nad carstvima koja su vladala evropskim narodima. Amerikanci poljskog porekla uspe{no su se zalo`ili za nezavisnu Poljsku: „Trebalo bi stvoriti nezavisnu dr`avu Poljsku koja bi obuhvatala teritorije nastanjene isklju~ivo poljskim stanovni{tvom“ (Ta~ka 13)44. Sli~no tome. kao i teritorijalna preure|ivanja koja mogu prema sudu tri ~etvrtine delegata biti zahtevana radi dobrobiti i izra`avanja interesa naroda kojih se ti~u. ali ve}ina kolonijalnih imperija ostala je netaknuta. Boston: M. 2. Kao {to Asbjorn Eide zaklju~uje: Kraj Prvog svetskog rata predstavljao je u srednjoj i isto~noj Evropi. Ipak. odnosno revoluciju. mogu biti izvr{ena. 2. 45 Asbjørn Eide.tre}i program LETO–JESEN 2009. tom (New York: Putnam’s. iako je na~elo samoopredeljenja upotrebljeno posle Drugog svetskog rata da bi se odredile granice u slu~ajevima kada su se preklapale s ostalim politi~kim interesima – odnosno. 47 ^lan 10. ^uveni ~lan 1046 nacrta Pakta. ovo na~elo je kori{}eno isklju~ivo selektivno i nikad protiv pobednika – Vilsonova je zasluga {to se to na~elo prvi put primenilo na delu kako bi se opcrtala nova politi~ka mapa Evrope: Woodrow Wilson. 316 Nasuprot tome. na~elo o samoopredeljenju izostavljeno je iz Pakta Dru{tva naroda i primenjeno je samo na pora`ene dr`ave i odre|ene nove dr`ave. Nijhoff Publishers. ed. Pakta Dru{tva naroda (Uklju~uju}i amandmane usvojene do decembra. na mnoge na~ine. The Drafting of the Covenant. ur. The Messages and Papers of Woodrow Wilson.47 Drugim re~ima. posle Mirovnog sporazuma u Versaju. ali se me|u njima podrazumeva da teritorijalna preure|ivanja. 12–13. Vilsonova beseda ostala je u granicama idealizma. 1993). 1924). sveden je na o~uvanje teritorijalne celovitosti „protiv spoljne agresije“. ukoliko u budu}nosti postanu neophodna iz razloga promena u sada{njim rasnim okolnostima i stremljenjima ili sada{njim dru{tvenim i politi~kim odnosima. shodno na~elu samoopredeljenja. Developments in International Law (Dordrecht. 149–150. ako ih bude bilo. koji predstavlja Vilsonov poku{aj da pomiri na~elo teritorijalnog integriteta s na~elom samoopredeljenja. Preuzeto iz David Hunter Miller. 1928). real politike. raspad Austrougarskog i Otomanskog carstva bio je neminovan. i da te teritorijalne promene mogu pravedno uklju~iti materijalnu nadoknadu.

. Rezolucija Generalne skup{tine UN 217 A (III). prouzrokuju}i jo{ jednu nedoslednost u razvoju ovog na~ela. socijalnim i kulturnim pravima (Pakt o ekonomskim pravima)51. napomena o samoopredeljenju je izostavljena. Op{ti ~lan 1 u oba pakta glasi: Eide. 149. Podsticanje ova dva kretanja. godine. u Op{toj deklaraciji ljudskih prava iz 194849. godine. tri godine kasnije. 16. decembra 1966.. uprkos tome {to se u preambuli poziva na razvoj prijateljskih odnosa me|u nacijama. naroda. a na~elo samoopredeljenja na{lo se u prvom ~lanu Povelje Ujedinjenih nacija. godine.STUDIJE Vilsonovo vi|enje samoopredeljenja naroda nastavilo je da `ivi. Pravo na samoopredeljenje pojavilo se u kontekstu ljudskih prava u Me|unarodnom paktu o gra|anskim i politi~kim pravima (Pakt o gra|anskim pravima)50 i u Me|unarodnom paktu o ekonomskim. razvijanje me|u nacijama prijateljskih odnosa zasnovanih na po{tovanju na~ela ravnopravnosti i prava na samoopredeljenja naroda. januara 1976. 10. Sporazum o gra|anskim pravima stupio je na snagu 23. Sporazum o ekonomskim pravima stupio je na snagu 31. Posle Drugog svetskog rata. na nejasan na~in kada su oblikovala politi~ko stanovi{te na osnovu kojeg je vo|en rat i gra|eni planovi za posleratna re{enja. a posebno u govorima predsednika Vudroa Vilsona.. nejasno}a odrednice ukazivala je na to da je njegov politi~ki sadr`aj.48 317 Na~elo o samoopredeljenju tako|e je obuhva}eno ~lanom 55 Povelje. 51 Rezolucija Generalne skup{tine UN 2200 (XXI). 48 49 .. bio i dalje ja~i od njegove upotrebe kao jedno zakonsko pravo: Cilj Ujedinjenih nacija je: . bilo je povezano u retorici zapadnih sila. a stupili na snagu u narednoj dekadi. od 16. koji su usvojeni na Generalnoj skup{tini UN tokom 1966. koja su izgledala kao sijamski blizanci.. Nacionalizam i demokratija bili su isprepleteni. decembar 1948. i preduzimanje drugih odgovaraju}ih mera radi u~vr{}enja op{teg mira. decembra 1966..“ Me|utim. marta 1976. 50 Rezolucija Generalne skup{tine UN 2200 (XXI). 2. godine. [naglasila autorka¹. ali ponovo u sklopu razvoja „prijateljskih odnosa me|u dr`avama“ i u neposrednoj vezi s na~elom „ravnopravnosti. Me|utim. „In Search of Constructive Alternatives to Secession“. poku{aji izrade doslednog skupa pravnih na~ela i zdravog me|unarodnog pravnog poretka postali su sve izra`eniji me|u vode}im svetskim vladama. Tokom tog rata dva kretanja su se podudarila: raspad evropskih carstava kroz nacionalnu borbu i napredovanje demokratije. kao selektivno primenjeno na~elo..

New York: Clarendon Press. Sovereignty.55 Sovjetski predstavnik sumnjao je u primenu ovog prava unutar njihovog dr`avnog ure|enja. 318 U stvari. N. 53 Hannum. CCPR/C/1/Add. Na osnovu ovog prava oni slobodno odre|uju svoj politi~ki polo`aj i slobodno sprovode svoj privredni. Indija je iskazala rezervu prema ~lanu 1 Pakta suziv{i njegovu primenu samo na „narode pod stranom vladavinom“. A/42/40 (1987).54 Velika Britanija je tako|e zauzela dvosmislen stav u pogledu prava naroda. England. dr`ave su pozvane da Odboru za ljudska prava podnesu periodi~ne izve{taje o merama koje su usvojile. 41. tvrde}i da }e obaveze prema Povelji UN. James Crawford (Oxford. 57 Jordan. u zavisnosti od vode}eg nacionalnog interesa.55 (1981).tre}i program LETO–JESEN 2009. razlikovalo se od dr`ave do dr`ave. decembra 1966. 54 Deklaracije. navode}i kako bi bilo „nezamislivo da neke republike po`ele da se otcepe. Doc. Oxford University Press. Na`alost. navedenog kao „narodi“ u ovom dokumentu. 40). godine. to je i dalje jedino pravo naroda koje je izri~ito i posebno ugra|eno u jedno obavezuju}e pravno sredstvo pod okriljem Ujedinjenih nacija52 i pored toga {to ta dva pakta izbegavaju da razjasne {ta je narod i {to se pozivaju na proces dekolonizacije. (No. and Self-Determination: The Accommodation of Conflicting Rights.56 Istovremeno. decembra 1966. Velika Britanija.57 David Makinson. 106. 2. Indija. koji predstavlja osnovni postulat za primenu ovog prava. Rezolucija Generalne skup{tine UN 2200 (XXI). radi ostvarivanja prava priznatim u Paktu. 52 Svi narodi imaju pravo na samoopredeljenje. od 16. 42 U.53 Tuma~enje predmeta samoopredeljenja. Supp. u The Rights of Peoples. „ve}ina zemalja ili nisu izve{tavale posebno u vezi sa ~lanom 1 ili su to ~inile toliko uop{teno da nisu doprinele spoznavanju njegovog sadr`aja“. . dru{tveni i kulturni razvoj. 55 Deklaracije. GAOR. Prema ~lanu 40 Pakta o gra|anskim pravima. godine. od 16. UN. Jordan se opredelio za takozvanu unutra{nju primenu „na~ela samoopredeljenja [kao¹ trajnog procesa [koji¹ se ne zavr{ava progla{enjem nezavisnosti“. a ne na „suverene nezavisne dr`ave ili na neki deo naroda ili nacije“. 1988). ur. „Rights of Peoples: Point of View of a Logician“. 73. Autonomy. ~lan 40 Sporazuma o gra|anskim i politi~kim pravima Izve{taj [Covenant on Civil and Political Rights (CCPR)¹. Na primer. UN. 56 Izjava predstavnika SSSR Odboru za ljudska prava. Doc. Rezolucija Generalne skup{tine UN 2200 (XXI). preovladavati u njihovoj politici. s obzirom na to da ~vrsta i nepokolebljiva veza objedinjuje sve narode i nacije Saveza“. naro~ito one koje se odnose na teritorijalni integritet dr`ava. {to je prema zauzetom stavu Indije „su{tina nacionalnog integriteta“.

9. 62 Robert Lansing. U stvari to je bilo besmisleno. Odbor za ljudska prava. godine i jo{ nije rasvetlilo zna~enje „samoopredeljenja“. Kao {to je ser Ajvor D`enings napomenuo 1956. 60 Isto. navedeno u Pomerance. koju je Generalna skup{tina UN usvojila oktobra 1970.59 Neki ~lanovi Odbora predo~ili su da pojam samoopredeljenja nije ograni~en na kolonijalni kontekst. 63 Pomerance. U. pitao da li je jedinica na koju je mislio Vilson bila „neka rasa. kao {to Pomerans obrazla`e. Self-Determination in Law and Practice. Jennings.“61 ^ak se i Robert Lansing. Umesto toga. Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary (Kehl am Rhein: N P Engel. 856–857. nenamerno isporu~uju}i politi~ku municiju dr`avama da nastave raspravu o odre|enim slu~ajevima“. 59 Hannum.STUDIJE Dr`ave ~lanice UN nisu mogle da postignu dogovor o ta~nom zna~enju prava na samoopredeljenje.60 Niko nije mogao da odlu~i ko su narodi. u saglasnosti s Poveljom Ujedinjenih nacija (Deklaracija o prijateljskim odnosima). 56. ali njihovo op{te tuma~enje ~lana 158 nije objavljeno do 1984. 61 Ivor W. Generalna skup{tina UN nije dala smernice za usagla{avanje ovih suprotstavljenih na~ela. The Approach to Self-Government (Cambridge: Cambridge University Press. 42. 44. odeljak 6. godine. „na prvi pogled to je izgledalo razumno: neka narod odlu~i.62 To pitanje nije re{eno do dana{njeg dana jer zadire u sr` stare rasprave o tome koje je na~elo primarno – teritorijalni integritet ili samoopredeljenje naroda. 7. Self-Determination in Law and Practice. „Ona je jednostavno parafrazirala postoje}e probleme. ponovo objavljeno u Manfred Nowak. 1956).63 Deklaracija o prijateljskim odnosima i saradnji izme|u dr`ava. Autonomy. teritorijalna oblast ili zajednica“. 43. ali nedostatak op{te saglasnosti jo{ jednom je onemogu}io da se opseg ovog prava odredi s vi{e preciznosti. zasedanju 12 aprila 1984. 2. godine. . „Self-Determination“. desna ruka Vudroa Vilsona. potpuno ili delimi~no. and Self-Determination. teritorijalnu celovitost ili politi~ko jedinstvo suverenih i nezavisnih dr`ava koje se pona{aju u skladu s na~elima ravnopravnosti i samoopredeljenja naroda opisanih gore a kojom upravlja vlada koja pred58 319 Op{ta napomena 12. jer narod ne mo`e da odlu~i sve dok neko ne odlu~i ko je narod. Saturday Evening Post. Sovereignty. podjednako je nejasna i protivre~na jer progla{ava da: Ni{ta u prethodnim odeljcima ne sme da se tuma~i kao odobravanje ili podsticanje nikakve delatnosti koja bi dovela do raspada. ugrozila. N. Odbor usvojio na svom 516. april 1921. Odbor za ljudska prava kasnije je izdao „op{te komentare“ u vezi s odre|enim odredbama Ugovora. 1993).

24. 268. New York: Routledge. The Break-up of Yugoslavia and International Law. sklonija sam jednom konzervativnijem tuma~enju. „The Helsinki Declaration and Self-Determination“. 52. u Modern Law of Self-Determination. ~ak je i ovaj uslov problemati~an jer obuhvata nejasno pravno izra`avanje kao {to je ’ceo narod’.69 Posle razmatranja ra64 Rezolucija Generalne skup{tine UN 2625 (XXV). 90. Developments in International Law (Dordrecht. 1977). Christian Tomuschat. 66 Isto. .tre}i program LETO–JESEN 2009. stavlja ceo narod koji pripada njenoj teritoriji bez razlike na rasu. umesto toga izvodi zaklju~ak da Deklaracija o prijateljskim odnosima ograni~ava pravo na „unutra{nje“ samoopredeljenje naroda pod rasisti~kim re`imima. veoma je te{ko izjedna~iti rasnu diskriminaciju s etni~kom diskriminacijom. Thomas Buergenthal (New York: Universe Books. Antonio Kaseze. jedan narod nije odre|en kao celokupno stanovni{tvo neke dr`ave. International Law and the Helsinki Accord.66 Da bi poja~ao svoje tvrdnje. navode}i na zaklju~ak da izraz rasni u Deklaraciji o prijateljskim odnosima tako|e obuhvata etni~ku diskriminaciju. ur. Nijhoff Publishers. odre|uju}i da ono mo`e da dovede do „uspostavljanja suverene i nezavisne dr`ave. oktobra 1970. Piter Radan nudi slobodnije tuma~enje Deklaracije i zaklju~uje da „stavovi koje proizlaze iz razmatranja odeljka 7. i drugo. Na prvom mestu. Deklaracija o prijateljskim odnosima iznosi jedan nu`an uslov: teritorijalna celovitost samo za one dr`ave „koje se pona{aju u skladu s na~elima ravnopravnosti i samoopredeljenja“ bi}e za{ti}ena. 65 Peter Radan. prvo. odrednica naroda podrazumeva grupu koja se defini{e kao nacija“. 1993). „Internal Aspects of the Right to Self-Determination: Towards a Democratic Legitimacy Principle?“. slobodnog udru`ivanja ili sjedinjavanja s nekom nezavisnom dr`avom ili nastanak bilo kog drugog politi~kog oblika koji slobodno odre|uje jedan narod“67. 67 Rezolucija Generalne skup{tine UN 2625 (XXV). iz ~ega sledi da „ako su grupe izlo`ene diskriminaciji. @an Somon nagla{ava: „ni{ta nije re~eno o drugim kriterijumima diskriminacije kao {to je politi~ko mi{ljenje“. tj. Deklaracija o prijateljskim odnosima pru`a „pravo na ’predstavni~ku vlast’“. imaju pravo da se otcepe“. od 24.65 Prema Radanu. Me|utim. Radan pronalazi primere razli~ite upotrebe re~i rasa i nacija. na primer. 68 Antonio Cassese. 53. veru ili boju (ko`e)64. 320 Iako insistira na teritorijalnom integritetu.. oktobar 1970 [naglasila autorka¹. Boston: M. 69 Jean Salmon. Routledge Studies in International Law (London. 2002). ur. Iako sam saglasna da je Deklaracija o prijateljskim odnosima proizvela moralno pravo na samoopredeljenje.68 Sli~no tome. u Human Rights.

„A Right to Secede?“. 256. Stephen Macedo and Allen Buchanan.STUDIJE Drugo.73 Deklaracija se mo`e navesti kao jedan korak. Usvajanje Deklaracije usledilo je posle neuspe{nog rata Biafre za otcepljenje od Nigerije.2/390 (i Ispravka 1 Dodatak 1). 195–199. Prema Horovicu. 1997). 73 Héctor Gros Espiell. Implementation of United Nations Resolutions Relating to the Right of Peoples under Colonial and Alien Domination to Self-Determination. E/CNA/Sub. N. neko bi tako|e mogao da ospori i Horovicovo mi{ljenje i da tvrdi da Deklaracija o prijateljskim odnosima predstavlja odstupanje od takve politike.70 321 . Doc. Vi{e o ovom pitanju u: Thomas D. E/CNA/Sub. Doc. prisustvo ove norme dovoljno je da poljulja ~vrsto tuma~enje g. u kojem je nigerijska vlada navodno po~inila te{ke ratne zlo~ine. Isto 268. Deklaracija o prijateljskim odnosima. Hektora Grosa Espela. London: New York University Press. jun 1977. To je verovatno razlog {to „primenu ove odredbe nikad nije preduzeo neki organ UN“. kao i svaka druga rezolucija koju usvaja Generalna skup{tina. Nomos XLV: Yearbook of the American Society for Political and Legal Philosophy (New York. 1978 Gros Espiell Report 1 (U.71 Donald Horovic se tako|e zala`e za ograni~eno tuma~enje Deklaracije o prijateljskim odnosima i tvrdi da se ovaj dokument mora sagledati u datom istorijskom kontekstu. ~injenica da Biafra nije priznata u situaciji koja je mogla biti opisana kao primena krajnje represije pobija ovakvo tuma~enje Deklaracije. U. Musgrave. Self-Determination and National Minorities (Oxford: Clarendon Press. jun 1978). b) narodi podre|eni stranoj okupaciji i c) narodi pod rasisti~kim re`imima. odeljak 85). da odgovaraju}i stavovi o teritorijalnoj celovitosti u Deklaraciji o prijateljskim odnosima i Deklaraciji o kolonijalizmu podrazumevaju „nepriznavanje prava na otcepljenje“. on zaklju~uje da se smisao izraza narodi sadr`i u onome {to on naziva isklju~ivo trojstvo: a) narodi pod kolonijalnom upravom (uglavnom teritorije koje nemaju samoupravu i teritorije koje se nalaze pod sistemom starateljstva). 2003). Secession and SelfDetermination. prema ve}em po{tovanju ljudskih prava: Isto. 17. 38. 50–76: 61–62. Study for the Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities of the Commission on Human Rights. odeljak 74). N.72 Svakako. Mada bli`e odre|ivanje merila nediskriminacije mo`e biti nejako i nejasno. specijalnog izvestioca UN. 20. 22.2/405. ur. Horowitz. nema istu zakonodavnu mo} kao konvencija ili druga vrsta sporazuma. 70 71 znih rezolucija Generalne skup{tine UN. Specijalni izvestioc. 72 Donald L. ~ak i ako je to samo jedan mali korak.

77 Godine 1996.tre}i program LETO–JESEN 2009. oktobra 1970. nasle|e ili nacionalno ili etni~ko poreklo“ i „spoljnog aspekta samoopredeljenja“. u unutra{nje ili spoljne poslove neke druge dr`ave. Odbor za ukidanje rasne diskriminacije (CERD)78/ Kancelarija visokog komesarijata UN za ljudska prava izdala je op{tu preporuku za pravo na samoopredeljenje.76 Naredna nejasna izjava u pogledu na~ela samoopredeljenja i teritorijalne celovitosti mo`e se prona}i u Jednoglasnoj definiciji agresije. smatra se kr{enjem me|unarodnog prava. koje „podrazumeva da svi narodi imaju pravo da slobodno odrede svoj politi~ki polo`aj i svoje mesto u me|unarodnoj zajednici zasnovano na na~elu jednakih prava. oru`ana intervencija i svi drugi oblici uplitanja ili preduzimanja pretnji protiv identiteta Dr`ave ili protiv njenih politi~kih. Shodno tome. bez obzira na razlog. od 23. 78 CERD je telo nezavisnih stru~njaka koji nadgledaju primenu Sporazuma o spre~avanju svih oblika rasne diskriminacije od strane dr`ava potpisnica. boja ko`e. a predstavljeno kroz osloba|enje naroda od kolonijalizma i zabranu da se narodi podvrgnu stranoj podre|enosti. Rezolucija Generalne skup{tine UN 2625 (XXV). 21: Pravo na samoopredeljenje. dominaciji i iskori{}avanju“. avgusta 1996 [naglasila autorka¹. 79 Kancelarija visokog komesarijata UN za ljudska prava. slobodu i nezavisnost. 322 U suprotnosti s odredbom u vezi sa samoopredeljenjem. direktno ili indirektno. 94. kao i na~elo neme{anja“. ~ak je i ova odredba propra}ena jednim neodre|enim proglasom.75 Novina u deklaraciji zasniva se na njenom posrednom prihvatanju ograni~enja u vezi sa po{tovanjem teritorijalne celovitosti dr`ava – ograni~enja koja proizlaze iz obaveze dr`ava da obezbede demokratsku vladu i za{titu osnovnih ljudskih prava. od 14.74 Ipak. Secession: The Legitimacy of Self-Determination. 50. ili radi naru{avanja teritorijalnog integriteta“. koja u preambuli ka`e da je „obaveza dr`ava da ne koriste oru`ane snage radi li{avanja naroda njihovog prava na samoopredeljenje. Videti tako|e str.79 Izrazom „predstavljeno“ u ovom tekstu poBuchheit. 76 Isto. ekonomskih ili kulturnih odli~ja. od 24. Op{ta preporuka br. prave}i razliku izme|u „unutra{njeg vida ovog prava. koje obavezuje vlade „da predstavljaju ~itavo stanovni{tvo bez obzira na razlike kao {to su rasa. koji posredno obuhvata pravo na samoopredeljenje: „upotreba sile kako bi se narodi li{ili svog nacionalnog identiteta“ re~eno je da predstavlja „kr{enje neotu|ivih prava [naroda¹. 77 Rezolucija Generalne skup{tine UN 3314. (XXIX). 74 75 . podr{ka teritorijalnoj celovitosti i uzdr`avanju od upotrebe sile je izri~ita i nedvosmislena: Nijedna dr`ava ili grupa dr`ava nema pravo da se me{a. decembra 1974 [autorka naglasila¹.

Rumunija. prava manjina i ljudska prava. Dominikanska Republika. od 14.86 80 Pomerance. ali tako|e i u slu~ajevima otcepljenja i takozvanih unutra{njih oblika samoopredeljenja. Ujedinjeno Kraljevstvo i Sjedinjene Ameri~ke Dr`ave). od 15. Ju`noafri~ka unija. 81 Rezolucija Generalne skup{tine UN 1514 (XV). Bugarska. prvenstveno kroz proces dekolonizacije. Rezolucija Generalne skup{tine UN 1514. 11. Kina. Mi{la Pomerans je deklaracije i proglase Generalne skup{tine UN koji sadr`e dva va`na na~ela opisao kao „neku tr`nicu ili prodajni katalog“. Belorusija SSR. dve va`ne rezolucije Generalne skup{tine UN (151481 i 1541)82 usvojene su83.84 Uprkos tome. op{ti razvoj na~ela u zakonodavstvu i politici. kao {to su autonomija. ^ehoslova~ka. Australija. [panija. Ukrajina SSR. 12. 323 Dekolonizacija . Italija. Holandija. Sovereignty. 84 Hannum. 83 Rezolucija Generalne skup{tine UN 1514 (XV) usvojena je jednoglasno. Ujedinjeno Kraljevstvo i Sjedinjene Ameri~ke Dr`ave). Novi Zeland. 86 Isto. [panija. 46. i 21 uzdr`an (Albanija. prvo bi trebalo prou~iti izraze samoopredeljenja i ograni~avaju}u mo} prate}eg na~ela teritorijalne celovitosti.80 Pri traganju za tom ravnote`om u praksi. Francuska. 82 Rezolucija Generalne skup{tine UN 1541 (XV). Autonomy. SSSR. sa 89 glasova bez ijednoga glasa protiv i devet uzdr`anih (Australija. Ju`noafri~ka unija). decembra 1960 (tako|e nazvana i Deklaracija o kolonijalizmu). Self-Determination in Law and Practice. 85 Pomerance. ali uprkos pozivanju na samoopredeljenje „svih naroda“. Rezolucija Generalne skup{tine UN 1541 (XV) usvojena je prebrojavanjem glasova od 69 prema 2 (Portugalija. Poljska. Godine 1960. 46. Ma|arska. mada pravno neobavezuju}i dokument sam po sebi. Belgija. Luksemburg. Portugalija. u praksi je pravo na samoopredeljenje ograni~eno na kolonijalne prilike ili kolonijalne „narode“.STUDIJE novo je uvedena dvosmislenost kroz nagla{avanje ali ne i ograni~avanje slu~ajeva u kojima bi spoljno pravo na samoopredeljenje moglo biti primenjeno. decembra 1960. Belgija. {ire}i revolucionarni uticaj kroz „poku{aj da se Povelja revidira na obavezuju}i na~in“. opre~an skup na~ela „predstavljenih bez bilo kakvog nagove{taja o tome na koji na~in bi se me|u njima mogla uspostaviti dobra ravnote`a“. Dominikanska Republika. Self-Determination in Law and Practice: The New Doctrine in the United Nations. Francuska. „postala je kamen temeljac ne~emu {to bi se moglo nazvati ’Novi zakon UN o samoopredeljenju’“.85Ova deklaracija je postavila teorijsku osnovu za dalji. Deklaracija o pru`anju nezavisnosti kolonijalnim zemljama i narodima. and Self-Determination: The Accommodation of Conflicting Rights.

. 90 Isto. The Acquisition of Territory in International Law (Manchester: Manchester University Press. decembra 1960. decembra 1960. Preambula. odeljak 2 [autorka naglasila¹.92 Iz tih razloga. Jennings. uklju~uju}i i D`eningsa. 89 Rezolucija Generalne skup{tine UN 1514 (XV). ve}ina pravnika. 1963). 16. odeljak 6 i p odeljak 7.89 Iako se Deklaracija poziva na Povelju UN u nekoliko navrata90. 324 Dok je Rezolucija Generalne skup{tine UN 1541 manje sna`na i glasna u odnosu na hitnost sprovo|enja dekolonizacije. 95 Rezolucija Generalne skup{tine UN 1514(XV). sve dok se sprovodi na na~in koji „razvija me|unarodni mir i bezbednost“. {to je u suprotnosti s Poveljom Ujedinjenih nacija i ometa u~vr{}enje svetskog mira i saradnje“. Rigo Sureda. 91 ^lan 73 i 76. dominaciji i iskori{}avanju predstavlja uskra}ivanje osnovnih ljudskih prava. nipoda{tavaju}i jezik u vezi sa kolonijalizmom. politika koju zastupa u stvari je u suprotnosti s Poveljom koja isti~e postepen. uzimaju}i u obzir „posebne okolnosti svake teritorije“. XII 1960.. i Evropljanin. od 14. 83. odeljak 6..95 87 Rezolucija Generalne skup{tine UN 1514 (XV). odeljak 1. AW Sijthoff. 1973). nadaju}i se da }e u~initi nezakonitim ono {to su mnogi dr`avnici smatrali nemoralnim. Povelja UN 92 Isto. .“94 Uop{teno govore}i. ~ak i smeliji jer opisuju Rezoluciju 1514 kao izvesno protivljenje ne samo kolonijalizmu nego i evropskom kolonijalizmu: „tuma~enje kolonijalizma kao pot~injenosti prema stranoj vladavini [je zavisilo¹ ne od toga da li je vladar stranac. Izri~ito se progla{ava da „pot~injavanje naroda stranoj podre|enosti. od 14. progresivan razvoj u smeru pove}ane samouprave.87 Deklaracija o kolonijalizmu unapredila je na~elo samoopredeljenja u „pravo na samoopredeljenje“88. odeljak 1. i izjedna~ila je to pravo s „potpunom nezavisno{}u“. Deklaracija o kolonijalizmu (UN Rezolucija 1514) je pove}ala nejasno}e u pogledu odnosa izme|u na~ela samoopredeljenja naroda i teritorijalnog integriteta. The Evolution of the Right of Self-Determination: A Study of United Nations Practice (Leiden.91 Prema osniva~kom dokumentu UN. 94 A. kolonijalna vladavina se nije smatrala preprekom u o~uvanju mira.. ve} od toga da li je pored toga {to je stranac.93 Neki su. 88 Isto. Deklaracija potvr|uje prvenstvo na~ela teritorijalnog integriteta: Svaki poku{aj koji je usmeren prema delimi~nom ili celovitom naru{avanju nacionalnog jedinstva i teritorijalnog integriteta jedne zemlje neprimeren je ciljevima i na~elima odre|enim Poveljom Ujedinjenih nacija. Rezoluciju 1514 vidi kao jedan „u su{tini. od 14.tre}i program LETO–JESEN 2009. politi~ki dokument“. Deklaracija 1514 koristi ~vrst. Uprkos liberalnijem tuma~enju samoopredeljenja kao prava. odeljak 4. 93 Robert Y. kao Rigo Sureda.

101 Nasuprot tome. naredno tuma~enje nalazi da nema vremenskog ograni~enja polaganju prava na teritorijalni integritet. 21. 99 Western Sahara. 6. 11. Prema Pomeransu98. niti Ifnisa s Marokom 1969. Savetodavno mi{ljenje. Op{tu deklaraciju ljudskih prava i Deklaraciju o kolonijalizmu „na osnovu. avgust 1990. Self-Determination in Law and Practice: The New Doctrine in the United Nations. po{tovanja prema suverenim pravima svih naroda i njihovom teritorijalnom integritetu“. Rezolucija Saveta bezbednosti UN 661. april 1961. UN su u nekoliko slu~ajeva dopustile delovima nekada{njih kolonijalnih jedinica da pojedina~no odrede svoju budu}nost. pozivaju}i sve dr`ave da slede Povelju Ujedinjenih nacija. Britanski Kamerun tako|e je podeljen.96 Pomerans nudi dva razli~ita tuma~enja ovih propisa. 12. 101 Rezolucija Saveta bezbednosti UN 660. jun 1962. Druge nedoslednosti u radu UN.. imaju}i u vidu da je svako vra}anje pre|a{njeg suvereniteta i pravno i moralno opravdano. 27.99 UN je na isti na~in odbila potra`ivanja Gvatemale prema Belize100 i Iraka prema Kuvajtu. Severna oblast postala je deo Nigerije. 96 97 325 . novembar 1980. 103 Rezolucija Generalne skup{tine UN 1746 (XVI). gde su zasebno preovladavali Huti i Tutsi ({to je propra}eno me|usobnim pokoljima koji su kasnije ponovljeni).. Na primer. 100 Rezolucija Generalne skup{tine UN 35/20. te da prethodna teritorijalna potra`ivanja nisu za{ti}ena“. 2. odeljak 7. Pomerance. koje su povezane sa kolonijalizmom. Izve{taj Me|unarodnog Suda Pravde 1975. Generalna skup{tina pozvala se na odeljak 6 kao osnovu polaganja prava [panije na Gibraltar102 i nije se protivila sjedinjavanju Goe sa Indijom 1952. 44. Ruanda – Urundi ostvarila je nezavisnost103 u okviru dve zasebne dr`ave. Ruanda i Burundi. Prvo gledi{te „zastupa da je cilj odeljaka 6 i 7 bio da spre~i budu}e poku{aje da se naru{i teritorijalna celovitost nekih novonastalih dr`ava ili dr`ava koje su tek ostvarile nezavisnost. tako|e su primetne. sudska i li~na uverenja u slu~aju Zapadne Sahare ~ini se da ne isklju~uju nijedan pristup „pitanju teritorijalnog integriteta“.104 Ostrva Gilbert i Elis podeljena su na dve nezavisne dr`ave – Kiribati i Isto. 19 decembar 1967. ogromna ve}ina u Sudu nije na{la zahtev Maroka i Mauritanije za vra}anje suvereniteta osnovanim. 98 Isto. godine. 102 Rezolucija Generalne skup{tine UN 2353 (XXII).97 S druge strane. 104 Rezolucija Generalne skup{tine UN 1608 (XV). mada u posebnom slu~aju Zapadne Sahare. avgust 1990.STUDIJE Naredni odeljak ove deklaracije je jo{ neodre|eniji. a ju`na deo Francuskog Kameruna.

13. 108 Rezolucija Generalne skup{tine UN 944 (X). decembar 1974. 14. 3. novembar 1987. oktobar 1988. tom 5. 19. decembar 1955. Rezolucija Generalne skup{tine UN 36/105. oktobar 1992. 37/65. decembar 1993. 3. 21. Rezolucija Generalne skup{tine UN 3433 (XXX). novembar 1983. decembar 1973. Shodno tome. i Rezolucija Generalne skup{tine UN 48/56. 28. novembar 1977. Rezolucija Generalne skup{tine UN 44/9.108 Jo{ je sporniji slu~aj ostrva Majot. 27. Rezolucija Generalne skup{tine UN 42/17. Rezolucija Generalne skup{tine UN 35/43. Generalna skup{tina nije odobrila Britanskom Togu da bude podeljen na ~etiri plebiscitarne jedinice. {to je dovelo do ne`eljenog pripajanja ju`nih oblasti Gani. oktobar 1989. 10. 109 Rezolucija Generalne skup{tine UN 3161 (XXVIII). Francuska je bila zaprepa{}ena da je teritorijalnom na~elu data prednost nad „slobodom“. 105 . 18. Ovo tuma~enje prestra{ilo je mnoge afri~ke zemlje. 9. decembar 1974. decembar 1981. Rezolucija Generalne skup{tine UN 45/11. 26. 9. Self-Determination in Law and Practice: The New Doctrine in the United Nations. Francuska nije bila u mogu}nosti da ubedi ve}inu u Generalnoj skup{tini da podr`i otcepljenje Majota. Umesto toga. gde je ve}ina stanovni{tva prilikom nekoliko izja{njavanja ~vrsto odbacila ponudu za pridru`ivanje ostatku arhipelaga Komoro u vidu jedne nezavisne dr`ave. Rezolucija Generalne skup{tine UN. novembar 1980. novembar 1990. 11. oktobar 1991. decembar 1982. oktobar 1976. 15. 13. dok su Severna Marijanska ostrva106 odvojena od Makronezije i pripojena Sjedinjenim Ameri~kim Dr`avama. 106 Registar rada organa Ujedinjenih nacija dopuna broj 7. Rezolucija Generalne skup{tine UN 32/7. 1. 13 decembar 1956. Rezolucija Generalne skup{tine UN 31/4. Rezolucija Generalne skup{tine UN 1044 (XI). 1. drugim kolonijama nije dozvoljeno da pojedina~no odrede svoj budu}i polo`aj. 326 Tuvala105. 107 Pomerance. Rezolucija Generalne skup{tine UN 46/9. Rezolucija Generalne skup{tine UN 47/9. Rezolucija Generalne skup{tine UN 38/13. posebno Rezolucija Generalne skup{tine UN 3288 (XXIX). decembar 1979. 16. Ipak. decembar 1975. decembar 1984. Rezolucja Generalne skup{tine UN 39/48. naro~ito kada su prvobitne granice odre|ene po osnovu stranog osvajanja. 6. izraziv{i `elju da umesto toga ostanu povezani sa Francuskom. Rezolucija Generalne skup{tine UN 40/62. Rezolucija Generalne skup{tine UN 43/14. novembar 1986.tre}i program LETO–JESEN 2009. 21.107 Istovremeno. Rezolucija Generalne skup{tine UN 3291 (XXIX). 13. ~lan 76.109 Rasprava o pravu stanovni{tva Majota na samoopredeljenje dobar je primer prakti~nih te{ko}a prilikom primenjivanja na~ela samoopredeljenja u sponi s na~elom o teritorijalnom integritetu. Rezolucija Generalne skup{tine UN 34/69. decembar 1985. Rezolucija Generalne skup{tine UN 41/30. Skup{tina je donela nekoliko rezolucija nagla{avaju}i potrebu da se po{tuje nacionalno jedinstvo i teritorijalna celovitost Komora. 11.

jedan glas“. 27. avgust 1999. Rezolucija Generalne skup{tine UN 34/40. utemeljenoj na odre|enim istorijIsto.110 Naime. 115 Isto. decembar 1978. april 1976. 22. gde su odlu~ivali regionalni saveti koji su bili posebno pro{ireni sa tri vrste predstavnika: regionalni. 28. 17. 60–61. Rezolucija Generalne skup{tine UN 37/30. S/RES/1264. koje su bile zabrinute zbog posledica svakog slobodnog tuma~enja samoopredeljenja. 114 S/RES/384. 112 Musjawarah – arapska re~ koja zna~i postizanje dogovora. Rezolucija Generalne skup{tine UN 36/50. S/RES/1236.114 ^ini se da politi~ki interesi u praksi obi~no preovladaju nad pravom. 44. novembar 1979. 7. Rezolucija Generalne skup{tine UN 32/34. 23.STUDIJE Tanzaniju i Keniju. 15. Ujedinjenim nacijama je tako|e nedostajala doslednost u sprovo|enju referenduma s ciljem utvr|ivanja `elje stanovni{tva. decembar 1975. Indonezija je nastavila da primenjuje sopstveni musd`avara112 sistem za sve izbore. novembar 1980. 20. 113 Isto. 3. avgust 1999.113 Strate{ka va`nost Indonezije na sli~an na~in odlo`ila je pravo Isto~nog Timora da upra`njava samoopredeljenje na referendumu sve do 1999. 33. decembar 1976. organizacioni ili funkcionalni predstavnici i „tradicionalni“ (tj. 110 111 327 Otcepljenje . novembar 1982. 21. 22. S/RES/389. novembar 1981. Rezolucija Generalne skup{tine UN 3485 (XXX). Rezolucija Generalne skup{tine UN 35/27. S/RES/1262. a taj zaklju~ak mo`e da se primeni i u slu~ajevima otcepljenja i drugih oblika izra`avanja samoopredeljenja: „identitet polaga~a prava – ~iji teritorijalni integritet je suprotstavljen ne~ijem samoopredeljenju – ostaje prelomni. 11. novembar 1977. Rezolucija Generalne skup{tine UN 2504 (XXIV). godine. 1. neposredno izabrani predstavnici. 11. Krajnji ishod bio je zvani~no sjedinjenje Zapadnog Iriana s Indonezijom. S/RES/1257. U~e{}e UN bilo je bezna~ajno. S/RES/1272. oktobar 1999.111 Umesto primene pravila „jedan ~ovek. februar 2000. Rezolucija Generalne skup{tine UN 54/194.“115 Otcepljenje je proces na osnovu kojeg jedan narod nastoji da dobije svoju nacionalnu dr`avu ili da se pridru`i ve} ustanovljenoj dr`avi sa svojom teritorijalnom postojbinom. 13. S/RES/1246. jun 1999. ako ne i odlu~uju}i ~inilac. 12. plemenski) predstavnici. 22. Rezolucija Generalne skup{tine UN 31/53. ve}ina dr`avnih granica stvorena je kao posledica ratnih osvajanja i granice koje su jednom me|unarodno priznate jednako su neprikosnovene. prim. septembar 1999. 24. nije ni bilo op{teg izja{njavanja. prev. Rezolucija Generalne skup{tine UN 33/39. a najekstremniji je bio slu~aj Zapadnog Iriana. maj 1999. novembar 1969. decembar 1975.

{to zna~i „nepovra}ena“ i prvobitno se odnosila na teritorije Trent. Svakako. naro~ito posle Prvog svetskog rata. ne uklju~uju iredentizam u tuma~enje otcepljenja i razlikuju iredentizam od otcepljenja kao pokret koji pre podsti~u dr`ave nego neke grupe [videti Thomas Ambrosio. CT: Praeger Publishers. Norma u delovanju dr`ava u oblasti samoopredeljenja.119 Ovde je va`no naglasiti da otcepljenje nije jedini izraz samoopredeljenja. 5.tre}i program LETO–JESEN 2009. u smislu odnosa prema otcepljenju. 2. D`ejms Kroford tuma~i otcepljenje kao „stvaranje dr`ave putem upotrebe ili pretnje silom bez pristanka pre|a{njeg vladara“. 120 Izve{taj me|unarodnog odbora pravnika nalo`io je Savet Dru{tva naroda sa zadatkom da pru`a savetodavno mi{ljenje o pravnim aspektima pitanja o Olandskim ostrvima.120 116 S druge strane. Special Supplement No. 2¹. ustanovljena je neposredno posle Drugog svetskog rata. The Management of Ethnic Secessionist Conflict. Navaratna-Bandara. koja se odnosila na zahtev {vedskih ostrvljana da se otcepe od Finske i pridru`e [vedskoj u vreme odvajanja Finske od Rusije. kao Tomas Ambrozio. Prema mom mi{ljenju ova razlika ~esto se ne uo~ava u praksi. osporila je postojanje samoopredeljenja kao zakonskog prava: Iako na~elo o samoopredeljenju igra va`nu ulogu u savremenoj politi~koj misli. Nationalism and International Society. James Crawford. koje su. Dalmaciju. irridenta. 57. the Big Neighbor Syndrome (Aldershot: Dartmouth Publishing Company. 2001). Trst i Rijeka. The Creation of States in International Law. 1995). kroz odluku o slu~aju Olandskih ostrva. Priznavanje ovog na~ela u jednom broju me|unarodnih sporazuma ne mo`e se smatrati dovoljnim za njegovo postavljanje na isti nivo kao prvostepena odredba Prava naroda. . League of Nations Official Journal. 119 Mayall. mada kulturolo{ki italijanske. 117 Abeysinghe M. 118 Neki nau~nici. drugo izdanje (Oxford: Clarendon Press. 2006). 328 skim i/ili demografskim osnovama. na teritorijalnoj osnovi“. Komisija pravnika. a sada je u sastavu nezavisne dr`ave Hrvatske. treba naglasiti da o njemu nema pomena u paktu Dru{tva naroda. obi~no podr`anih istorijskim i/ili etni~kim argumentima.118 Ime je nastalo od italijanske re~i. ono je njegov najpoznatiji i najekstremniji oblik. 375. ostale pod austrougarskom ili {vajcarskom vla{}u i tako bile „nepovra}ene“ posle ujedinjenja Italije. 3 (oktobar 1920). Irredentism: Ethnic Conflict and International Politics (Westport.117 Neka otcepljenja se nazivaju iredentizmom jer proizlaze iz teritorijalnih zahteva jedne suverene dr`ave prema oblasti koja se nalazi unutar druge dr`ave.116 Ve}ina otcepljenja je etni~ke prirode i predstavlja „pokret koji uspostavlja etni~ku saglasnost u zajednici du` geografskih granica. koju je imenovao Savet Dru{tva naroda da ispita pravne osnove slu~aja. Napomena: Zanimljivo je da je ve}ina ovih teritorija bila deo biv{e Jugoslavije.

ekonomski i drugi ~inioci mogu na~initi prepreke na putu ka njihovom potpunom priznavanju. 124 The Aaland Islands Question: Izve{taj Pravne komisije. predstavljalo bi podr{ku teoriji koja je neusagla{ena sa samom idejom dr`ave kao teritorijalne i politi~ke jedinice.124 121 122 Da li je mogu}e dozvoliti kao jedno bezuslovno pravilo da manjinsko stanovni{tva neke dr`ave.121 329 Komisija izvestioca. geografski. bilo jezi~kim bilo verskim. kasnije imenovana da istra`i osnovanost zahteva ostrvljana ~vrsto se saglasila s navedenim: Kasnije je odluka o Olandskim ostrvima ~esto citirana zbog potpunog uskra}ivanja prava na otcepljenje. dobije pravo da se iz nje izdvoji u nameri da se priklju~i drugoj dr`avi ili da objavi svoju nezavisnost? Odgovor mo`e biti samo odre~an. pravo na izbor izme|u dve postoje}e dr`ave. primenjuje u revolucionarnim okolnostima:123 Nove te`nje izvesnih segmenata jedne nacije.21/68/106 (1921). Dru{tvo naroda. Da se odobri manjinama. a s druge strane. 30. koje su ponekad zasnovane na starim tradicijama ili na zajedni~kom jeziku i civilizaciji.7. 27 123 Radan.122 Isto. B.. Doc. predstavljalo bi uni{tavanje poretka i stabilnosti unutar dr`ava i uspostavljanje bezakonja u me|unarodnim razmerama. mogu izbiti na povr{inu i proizvesti posledice koje moraju biti uzete u obzir u interesu unutra{njeg i spolja{njeg mira nacija.. koja je u potpunosti uspostavljena i kao takva potpuno sposobna za izvr{avanje svojih obaveza. 3 (oktobar 1920). Special Supplement No. The Break-up of Yugoslavia and International Law. The Aaland Islands Question. League of Nations Official Journal. u jednu ruku stvaranje neke nezavisne dr`ave. ili bilo kojim grupama stanovni{tva pravo da se povuku iz zajednice kojoj pripadaju. Radan smatra ovaj pristup pogre{nim i nagla{ava da zna~aj spora oko Olandskih ostrva le`i u mi{ljenjima Pravne komisije koja zaklju~uje da se na~elo o nacionalnom samoopredeljenju. Na~elo da nacije moraju imati pravo na samoopredeljenje nije jedino koje treba uzeti u obzir. usagla{eno s drugim na~elima. Na~elo priznavanja prava naroda da odrede svoju politi~ku sudbinu mo`e biti primenjeno na razne na~ine: najva`niji od njih je. Izve{taj koji je Komisija izve{ta~a podnela Savetu Dru{tva naroda. ^ak i kada bi se ono smatralo najva`nijim na~elom koja upravljaju stvaranjem dr`ava.STUDIJE Ona je potom u potpunosti osudila svaki secesionisti~ki poku{aj i stavila na~elo teritorijalne celovitosti iznad na~ela samoopredeljenja a pitanje otcepljenja u okvire unutra{nje politike. . Odobravanje ili odbijanje prava stanovni{tva da odredi sopstvenu politi~ku sudbinu posredstvom plebiscita ili nekim drugim metodom isklju~ivo je obele`je suvereniteta svake dr`ave koja je u potpunosti uspostavljena. zato {to je to njihova `elja ili njihova dobra volja.

Doc. Sovereignty. a Ugovor o demilitarizaciji i neutralnosti Olandskih ostrva sklopljen je 20. Vi{e o ovome. League of Nations Official Journal. Dogovorene garancije za autonomiju i {vedski karakter Olandskih su bile pridodate Rezoluciji Saveta Dru{tva 24. maja 1920. godine. . Na~elo samoopredeljenja primenjivalo se u sponi sa ta dva na~ela posle Drugog svetskog rata. Self-Determination in Law and Practice: The New Doctrine in the United Nations. 1997). 3 (October 1920) 128 Napomena: Pravna osnova ovog slu~aja bila je zasnovana na mi{ljenju da Finska u to doba nije smatrana potpuno konstituisanom dr`avom. ur. koji se svodilo na na~ela suvereniteta i teritorijalne celovitosti. oktobra 1921. godine. 130 Isto.tre}i program LETO–JESEN 2009. Garancije su smatrane dovoljnim u slu~aju Olandskih ostrva. a da je umesto toga bio citiran skoro isklju~ivo kao dokaz pravnog gnu{anja prema otcepljenju. 129 The Aaland Islands Question.130 Svakako. Autonomy and Demilitarisation: The Aaland Islands in a Changing Europe (The Hague: Kluwer Law International. 7. Izve{taj koji je Komisija izvestioca podnela Savetu Dru{tva naroda. nedopu{taju}i bilo kakvo menjanje spoljnih granica. Laura Hannikainen i Frank Horn. B. and Self-Determination: The Accommodation of Conflicting Rights. Dru{tvo naroda. Special Supplement No. 471. ~injenica je da ovaj deo slu~aja nije dobio dovoljno pa`nje. 330 Hurst Hanum125 i Mi{la Pomerans126 dalje napominju da bi slu~aj Olandskih ostrva mo`da mogao da se sagleda kao dozvoljavanje otcepljenja u slu~aju „jasno iskazane. 28. nagla{avaju}i da to pitanje ostaje u domenu unutra{njeg zakonodavstva.128 Bez obzira na to.7. Pravni izvori i praksa obi~no nastoje da potvrde da pravo na otcepljenje nije postojalo u slu~ajevima koji nisu bili povezani s dekolonizacijom. na {ta je Pravna komisija odbila da pru`i jasan odgovor. va`no je ista}i da je Komisija izvestioca potvrdila kako ugnjetavanje mo`e biti izuzetna okolnost koja jednoj manjini omogu}ava da se otcepi u vidu „poslednjeg uto~i{ta kada dr`avi nedostaje volja ili snaga da deluje i dodeli pravedne i delotvorne garancije verskih. 7. uz nekoliko preporuka koje je Komisija izvestioca pridodala da bi pobolj{ala predlo`ene zakonske propise. jezi~kih i dru{tvenih sloboda“. juna 1921. 126 Pomerance. produ`ene zloupotrebe suverene mo}i na {tetu jednog dela stanovni{tva neke dr`ave“127. 127 The Aaland Islands Question: Izve{taj Pravne komisije. Autonomy. kao i da se ono ne primenjuje na etni~ke 125 Hannum.129 Finska je bila prisiljena da ponudi garancije u obliku Zakona o autonomiji. Pravno ograni~avanje otcepljenja bilo je potkrepljeno kroz op{te na~elo pacta sunt servanda. Glavna primena prava na samoopredeljenje posle Drugog svetskog rata bila je ograni~ena na dekolonizaciju.21/68/106 (1921).

predstavnik SAD u Ujedinjenim nacijama. 919. bez obzira na posledice po njihovu unutra{nju stabilnost i spoljnu bezbednost. 2 (februar 1970). 131 Po pitanju otcepljenja odre|enog dela jedne dr`ave ~lanice. 133 Western Sahara. osim u kolonijalnim prilikama i u slu~aju Banglade{a. kako Heraklidis ukazuje. br. 135 United Nations Monthly Chronicle. 1993). 12. ovaj poseban slu~aj mo`e da poslu`i kako bi se u~vrstilo prethodno tuma~enje na~ela samoopredeljenja. Boston: M. Nijhoff Publishers. godine nije prihvatila da na~elo samoopredeljenja u sebi sadr`i i pravo na otcepljenje: Da li samoopredeljenje zna~i i pravo na otcepljenje? Da li samoopredeljenje podrazumeva pravo na komadanje ili opravdava komadanje dr`ava? Da li samoopredeljenje zna~i i pravo jednog naroda da raskine vezu sa drugom vlasti bez obzira na ekonomske posledice po obe strane. i 1990. koji se otcepio od Pakistana 1971. stav Ujedinjenih nacija je nedvosmislen. 132 Namibia Case. Ujedinjene nacije nikada nisu prihvatile.STUDIJE grupe unutar dekolonizovanih dr`ava. izjavio je sli~no: Pre raspada Jugoslavije. ICJ Reports 1975. Developments in International Law (Dordrecht. Izjave koje su tada objavljene podr`avaju takvo gledi{te. Pri tom ~ak ni Banglade{. To se odnosi i na odgovaraju}e odluke u Savetodavnom mi{ljenju o Namibiji132 i Savetodavnom mi{ljenju o Zapadnoj Sahari133. pravo na samoopredeljenje. koje su samoopredeljenje odredile pre kao pravo nego kao politi~ko na~elo.“131 Ve}ina pravnika upozoravala je da bi savetodavna mi{ljenja Me|unarodnog suda pravde izme|u 1961.134 331 Godine 1970. Christian Tomuschat. ne mo`e biti naveden kao presedan za pravo na otcepljenje. Elenor Ruzvelt. tada{nji generalni sekretar Ujedinjenih nacija. ICJ Reports 1971. 16. bilo je ograni~eno na re{enja unutar granica doti~ne zemlje. 134 (1952) Department of State Bulletin 917. „Upravo u onim rezolucijama u kojima Generalna skup{tina Ujedinjenih nacija isti~e pravo naroda da slobodno odrede svoj politi~ki polo`aj ~vrsto se pori~e pravo na otcepljenje. 1952. budu}i da su isto~ni Pakistanci koji su se otcepili ~inili Dietrich Murswiek. Kao jedna me|unarodna organizacija. godine trebalo tuma~iti u sklopu dekolonizacije i politike Hladnog rata. „The Issue of a Right of Secession. Advisory Opinion.135 . ali prilikom razmatranja pitanja vezanih za teritorije koje ne u`ivaju samoupravu. Umesto toga. Kao {to Ditrih Murzvik navodi. bez obzira na posledice po njihove susede ili na me|unarodnu zajednicu? O~igledno da ne. ur.“ u Modern Law of Self-Determination. 36. 23. U Tant. Advisory Opinion. ne prihvataju i ja ne verujem da }e ikada prihvatiti na~elno otcepljenje jednog dela njene dr`ave ~lanice.

a ne samo manjinske grupe koja je tra`ila odvajanje“137. godine. The Development of International Law through the Political Organs of the United Nations (London.“138 Takvo tuma~enje je u su{toj suprotnosti sa Kobanovim liberalnim gledi{tem. 138 Rosalyn Higgins. jula 2002 [The Durban Declaration in Tribute to the Organization of African Unity and on the Launching of the African Union.: Westview Press. The Self-Determination of Minorities in International Politics (London. 2 (I)¹. 350. koje podrazumeva „slobodan izbor ve}ine ukupnog stanovni{tva odre|ene dr`ave od ~ije teritorije bi se izvajala nova dr`ava.: F. septembra 1963. ASS/AU/Decl. 139 Cobban. 39. Portland.“143 Alexis Heraclides. „The Morality of Secession. New York: Oxford University Press. Odluka ve}ine je sr` odrednice na~ela samoopredeljenja prema Rozalin Higins: „Samoopredeljenje se odnosi na pravo ve}ine da vr{i vlast unutar neke op{te prihva}ene politi~ke jedinice. Molim obratite pa`nju da je Organizacija afri~kog jedinstva preimenovana u Afri~ko jedinstvo na samitu u Durbanu 9. Povelja Organizacije afri~kog jedinstva 479 U. uprkos ~injenici da dekolonizacija obi~no dovodi do suprotnog ishoda. Knight. The Nation State and National Self-Determination. Povelja Organizacije afri~kog jedinstva (OAJ)141 stoga progla{ava da }e dr`ave ~lanice „{tititi i ja~ati te{ko ste~enu nezavisnost. 104. Colo.“139 Alen Bjukenan zauzima konzervativniji stav i tvrdi da na~elo samoopredeljenja predstavlja „jedno od poslednjih mogu}ih opravdanja“ za otcepljenje. septembra 1963. N. New York. N. kao i suverenitet i teritorijalni integritet svih na{ih dr`ava“142. one su u potpunosti podr`ale ovaj stav. 218–219.“136 Najt je saglasan s ovim tuma~enjem i iznosi da samo ve}insko mi{ljenje. Wood (Boulder. septembra 1963. 143 ^lan 2. Povelja Organizacije afri~kog jedinstva 479 U. Demko i William B. 1963). ur. Toronto: Oxford University Press. mo`e da prevagne nad na~elom teritorijalne celovitosti. stupila na snagu 13. Sovereignty. godine. T. 24.“ u The Rights of Minority Cultures. jer razdvaja iste narode u razli~ite dr`ave i spaja razli~ite narode u jednu dr`avu. T. u Reordering the World: Geopolitical Perspectives on the Twenty-First Century. 1995). 140 Allen Buchanan. 1999). George J. T. 142 Uvod. 39. koje samoopredeljenje opisuje kao „ube|enje da svaka nacija ima pravo da obrazuje nezavisnu dr`avu i sama sebi izabere vladu. stupila je na snagu 13. 141 Povelja Organizacije afri~kog jedinstva. 137 David B. Cass. 136 . N. dok je jedna od namera Organizacije da „brani njihov suverenitet. Will Kymlicka (Oxford. 39. S. stupila na snagu 13. „Rethinking Territory. 39. S. 1991).140 Kada su biv{e afri~ke kolonije postale nezavisne dr`ave.tre}i program LETO–JESEN 2009. 332 ve}inu stanovni{tva Pakistana“: „[Otcepljenje Banglade{a¹ igrom slu~aja se dobro uklapa sa osnovnom su{tinom ovog na~ela: da se ono odnosi samo i isklju~ivo na ve}ine. Or. ur. teritorijalni integritet i nezavisnost. 479 U. and Identities“. S.

“ Deklaracije iz Povelje OAJ o neprikosnovenosti teritorijalnog integriteta dodatno su poja~ane Rezolucijom OAJ o grani~nim sporovima iz 1964. Kairo. Secession: The Legitimacy of Self-Determination. Autonomy. a ne narodima. 17.STUDIJE ^lan III Povelje dalje navodi da ~lanice „sve~ano potvr|uju i izjavljuju da }e slediti“ na~ela „neme{anja u unutra{nje poslove drugih dr`ava“ i „po{tovanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta svake dr`ave i njenog neprikosnovenog prava na nezavisno bitisanje. 17–21. etni~ke zajednice unutar te dr`ave su pravno osuje}ene u izja{njavanju kao naroda“. 16(1). mo`e u nekim slu~ajevima dovesti do otcepljenja. bilo kakvim principijelnim obja{njenjem za to za{to kolonijalni narodi koji `ele da odbace prevlast svojih vladaoca imaju svako moralno i zakonito pravo da to u~ine. ali neka jasno uo~ljiva manjina. 147 Buchheit. 16.149 Dejvid Najt 144 Skup{tinska rezolucija OAJ. shodno kojoj se sve ~lanice OAJ „obavezuju da }e po{tovati granice koje su nastale kao tekovina njihove nacionalne nezavisnosti“144. zato {to kada jednom postane dr`ava. . u kojoj je ~lanstvo OAJ objavilo svoju „osudu otcepljenja u bilo kojoj dr`avi ~lanici“... Sovereignty. Grani~ni sporovi me|u afri~kim dr`avama. mora zauvek ostati van dosega na~ela samoopredeljenja. „Self-Determination in a Post-Colonial World“. Nijhoff Publishers. 149 Christian Tomuschat. Christian Tomuschat. Fourth Ordinary Session.147 333 Ve{ta~ka podela izme|u procesa dekolonizacije i otcepljenja. Kin{asa. 146 Mayall. 56. jul 1964¹. proizlazi iz `elje da se odr`i stabilnost me|unarodnog pravnog poretka. u Modern Law of Self-Determination. Developments in International Law (Dordrecht. 11–14. nezavisnost se mo`e odobriti samo jednom i isklju~ivo za neku koloniju. 145 Skup{tinska rezolucija OAJ. odeljak 2. 148 Hannum. ur. godine. [AHG/Res.. odeljak 2 [AHG/Res. 51(4). kao i Rezolucijom OAJ o situaciji u Nigeriji iz 1967. 1993).145 Secesionisti~ki pokreti bili su isklju~eni iz prava da tra`e i obezbede podr{ku „uprkos njihovoj tvrdnji da se polo`aj u kojem se nalaze u su{tini ne razlikuje od nekada{nje ustoli~ene vladavine i iskori{}avanja od strane tu|ina“.146 Takvo razlikovanje dekolonizacije i otcepljenja ~isto je politi~ke prirode prema mi{ljenju Li Bjukajta: Uzalud se traga za. Kao {to Hanum zaklju~uje: Afrika je mo`da jednostavno iskrenija od ostatka sveta u priznavanju da je samoopredeljenje dr`ava zamenilo teoretsko samoopredeljenje naroda koje. 47. otcepljenje je zabranjeno: „kada god nastane neka dr`ava. koja delotvorno vezuje pravo na samoopredeljenje za odre|enu teritoriju a ne narod. Grani~ni sporovi me|u afri~kim dr`avama. First Ordinary Session.. septembar 1967¹. Boston: M. koji je podre|en dr`avama. and Self-Determination: The Accommodation of Conflicting Rights. ako je svedeno na svoj logi~ni ishod.148 U praksi. Nationalism and International Society.

151 Pored toga. prilikom strane vojne okupacije. 334 je ustanovio da „pravilo“ za odobravanje prava na samoopredeljenje samo jednom „narodu“ u okviru bilo koje teritorije proizlazi iz ograni~avanja ovog na~ela „od strane dva preovla|uju}a. doc. u Modern Law of Self-Determination. gde je neki narod ugnjetavan kao. u okolnostima koje mogu biti opisane kao carence de souveraineté. koje se u izvesnim okolnostima mo`e pro{iriti i na otcepljenje van kolonijalnog konteksta. 155 Crawford. 217. „The Issue of a Right of Secession“. odnosno.152 Mnogi pravni stru~njaci su zaklju~ili da preterano ugro`avanje ljudskih prava zavre|uje otcepljenje. Oto Kiminih. Developments in International Law (Dordrecht. godine razmatraju}i pitanje eventualnog poku{aja otcepljenja pokrajine Kvebek. The Creation of States in International Law. 152 Prema Vrhovnom sudu Kanade pravo na spoljno samoopredeljenje proizlazi iz „okolnosti u kojima su bile biv{e kolonije. Videti.153 Drugi poznavaoci prava. 154 Hannum.155 Knight. [autorka naglasila¹. godine 1992. 150 151 . 111. preovla|uju}i nad na~elom teritorijalnog integriteta.2/1992/6. U. dru{tvenog i kulturnog razvoja“. odlu~no tvrdi. Sovereignty.) 385 (odeljak 138).tre}i program LETO–JESEN 2009. ili gde je nekoj odre|enoj grupi onemogu}en smislen pristup vlasti radi ostvarenja politi~kog. R. 115–116. tako|e priznao pravo na samoopredeljenje kao op{te na~elo me|unarodnog prava. Vrhovni sud Kanade je 1998. 161 DLR (4. 2 izdanje. N. and Identities. upra`njavanje prava na samoopredeljenje nije ograni~eno na jednokratnu upotrebu“. 126–127. „Suprotno verovanjima onih koji `ele da o~uvaju surove re`ime. ne legalizuju otcepljenje tako izri~ito.150 Ipak. nauku i kulturu (UNESCO) izdala je druga~ije saop{tenje za Potkomisiju UN za spre~avanje diskriminacije i za{titu manjina i objavila da samoopredeljenje „nije ograni~eno na pravo koje bi upra`njavali samo nekada{nji kolonizovani narodi.4/Sub. C. „Rethinking Territory.154 Kroford tako|e ukazuje na to da bi se me|unarodno pravo moglo razviti na na~in koji omogu}ava da pravo na samoopredeljenje bude primenjeno u slu~ajevima krajnje lo{e vldavine. E/CN. Boston: M. va`nija na~ela – suvereniteta i teritorijalnog integriteta“. To nije pravo koje se samo jednom upra`njava da bi onda bilo zauvek izgubljeno“.“ 218–219. stanovni{tvo o kojem je re~ mo`e u krajnjem slu~aju pribe}i na~elu samoopredeljenja s namerom da osigura svrsishodno sudelovanje u dru{tvu u kojem se nalazi“. 90. 1993). na primer. Autonomy. ur. na primer. and Self-Determination. 153 Otto Kimminich. Glavu 4 ove knjige: Me|unarodno priznanje (biv{ih) jugoslovenskih republika. Mi{ljenje u vezi s otcepljenjem Kvebeka [Reference re: Secession of Quebec¹ (1998) 2 S. odeljak 3(d). ali tvrde da „gde se uporno uskra}uje mogu}nost sudelovanja. Organizacija ujedinjenih nacija za prosvetu. Christian Tomuschat. kao Hanum. ekonomskog. Sovereignty. Nijhoff Publishers.

“157 Me|utim. Najzad. 393–453. and Self-Determination. i 6. Autonomy. ona ima nedovoljnu pravnu vrednost. . 5. Al`ir. pola. Dr`ave su sklone da se vi{e zala`u za na~elo teritorijalnog integriteta. kao {to je Lenjin objasnio. 4.STUDIJE Razne nevladine organizacije dekadama se zala`u za mnogo slobodnije tuma~enje prava na samoopredeljenje. zastupa mi{ljenje da: svaki narod ima pravo na demokratsku vlast koja zastupa sve gra|ane bez obzira na razlike u pogledu rase. vere ili boje ko`e. ni republikama nije omogu}eno da primene ovo pravo u praksi. Na primer. {to su i iskusile Gruzija i druge Savezne republike tokom ranog doba Ruske revolucije. 158 Ustav Sovjetskog Saveza ~lanu 72 dodelio je ’pravo da se slobodno otcepi’ svaka Savezna republika. ali nije dodelio sli~no pravo autonomnim jedinicama.156 335 Hanum tvrdi da Al`irska deklaracija izri~ito podr`ava pravo manjinskih grupa da se otcepe od ve}e politi~ke celine ukoliko su im uskra}ena ljudska prava i uslovljava pravo na teritorijalnu celovitost slede}om odredbom: „ukoliko dr`ava deluje u skladu sa svim na~elima navedenim u ovoj deklaraciji. „Iako priznaje jednakost i jednako pravo na nacionalnu dr`avu.. Samo mali broj ustava posle 1915. [proleterijat¹ pridaje vrhovnu va`nost savezu proleterijata svih nacija i sagledava svaku nacionalnu te`nju. jul 1976. {to je tako|e uo~ljivo u ustavnom pravu... godine priznao je pravo na otcepljenje u izvesnim okolnostima. uz pomo} sile. Svaki narod ~ija su osnovna prava ozbiljno naru{ena ima pravo da ih primeni. Jugoslovenski ustav je bio manje tolerantan i na papiru i na delu i odredio je da samoopredeljenje obuhvata otcepljenje. i koja mo`e da obezbedi delotvorno po{tovanje ljudskih prava i osnovnih sloboda za sve gra|ane. iako ova deklaracija stavlja moralni pritisak na dr`ave da razvijaju pravo na samoopredeljenje. prvi put objavljeno u aprilu–junu..158 Tri Op{ta deklaracija o pravima naroda. odre|eni ideolo{ki sastojak nalazio se u oba ustava.. . „The Right of Nations to Self-Determination“ [Pravo nacija na samoopredeljenje¹ Lenin Collected Works 20. Ipak.“ Vladimir Ilyich Lenin. 1914.. ~ak su i onda ove odredbe bile nejasne i bezuspe{ne u praksi. ali nagla{ava da su teritorijalne izmene mogu}e samo uz saglasnost svih {est republika i autonomnih pokrajina. 116. . Hannum. u slu~aju krajnje nu`de. usvojena na skupu nevladinih organizacija u Al`iru.. iz ugla klasne borbe svih radnika... br. . ~ak. Ova prava [manjina¹ treba da budu sprovo|ena uz du`no po{tovanje legitimnih interesa zajednice kao celine i ne mogu dozvoliti naru{avanje teritorijalnog integriteta i politi~kog jedinstva dr`ave. godine. svako nacionalno razdvajanje. 156 157 .. ukoliko dr`ava deluje u skladu sa svim na~elima navedenim u ovoj deklaraciji. Sovereignty. 4. Op{ta deklaracija o pravima naroda iz 1976. u Posveshcheniye.

narodnosti ili naroda koji zahteva otcepljenje organizuje referendum za naciju. Sovjetskog Saveza i Etiopije – dok je odredba u vezi sa otcepljenjem159 uklonjena iz Ustava Burme 1974. Predsednik }e imenovati Plebiscitarnu komisiju sastavljenu od jednakog broja ~lanova koji predstavljaju Savez i dr`avu na koju se odnosi kako bi se vr{io nadzor javnog izja{njavanja.160 Posle otcepljenja Eritreje. 160 Ustav Socijalisti~ke Republike Saveza Burma.tre}i program LETO–JESEN 2009. Predsednik }e zatim nalo`iti da se sprovede javno izja{njavanje s ciljem utvr|ivanja volje naroda doti~ne dr`ave. poglavlje X: „Pravo na otcepljenje“: 201. (d) kada Savezna vlada prenese ovla{}enje skup{tini nacije. Prema Ustavu iz 1994. narodnosti ili naroda na koji se odnosi. Pravo na otcepljenje ne}e biti upra`njavano u periodu od deset godina od datuma kada ovaj Ustav stupi na snagu. 24. Predmet odredbi ovog poglavlja. 161 „Svaka nacija. 8. narodnost ili narod koji zahteva otcepljenje. 206. 203. Vlada Etiopije je jo{ jednom poku{ala da zakonski dozvoli otcepljenje. Nijedna takva rezolucija se ne}e smatrati usvojenom sem ako ne manje od dve tre}ine od celokupnog broja ~lanova doti~nog Dr`avnog saveta glasa u njenu korist. uprkos slo`enim proceduralnim pravilima koja je svakako trebalo da u~ini ovo pravo gotovo neprimenljivim. kao i sva pitanja u vezi sa upra`njavanjem prava na otcepljenje bi}e ure|ena zakonom. godine. odeljak 1. narodnosti ili naroda koji se opredelio za otcepljenje i 159 Ustav Burmanskog saveza. 3. svaka dr`ava ima pravo na otcepljenje od Saveza u skladu sa ispod propisanim uslovima. Ustav Etiopije. (1) Svaka dr`ava koja `eli da upra`njava pravo na otcepljenje treba da donese jednu rezoluciju s tim u vezi u njenom Dr`avnom savetu. ali ovog puta donose}i jasna uputstva o tome na koji na~in se pravo mo`e sprovesti u delo. 205. 336 takva ustava okon~ana su raspadom dr`ave – u slu~ajevima Jugoslavije. (2) ^elnik doti~ne dr`ave treba da obavesti predsednika o svakoj takvoj rezoluciji koja je usvojena u Savetu i da po{alje kopiju takve rezolucije koju je overio Predsedavaju}i saveta u kojem je usvojena. Osim ukoliko je izrazito navedeno u ovom Ustavu ili u bilo kojem skup{tinskom zakonu sa~injenim prema odeljku 199. (b) kada Savezna vlada unutar perioda od tri godine po dobijanju odluke zakonodavnog tela nacije. (c) kada je zahtev za otcepljenje podr`an od proste ve}ine glasova na referendumu. septembar 1947. 202. . godine izri~ito se dopu{ta pravo na otcepljenje161 u slede}im okolnostima: (a) kada je zahtev za otcepljenje potvr|en dvotre}inskom (2/3) ve}inom zakonodavnog tela nacije. decembar 1994. 204. ~lan 39. januar 1974. narodnost i narod u Etiopiji ima}e neograni~eno pravo na samoopredeljenje sve do otcepljenja“.

referendum o odvajanju Nevisa od Svetog Kitsa imao je za ishod 2 427 potvrdnih glasova i 1 498 protiv.164 (e) kada je imovina podeljena u skladu sa zakonom. decembar 1994. Ustav Etiopije. odeljak 5. kao i zajedni~ku svest ve}ine koja `ivi unutar zajedni~ke teritorije.167 162 163 ^lan 39.165 Na sli~an na~in. ^lan 47. 164 ^lan 39. sopstvenu dr`avu. Ukoliko bi se vratilo svom izvornom smislu kao prevashodno pravu na otcepljenje. koja se ironi~no nazivaju i balkanizacijom: Postoji mnogo va`nih razloga zbog kojih bi samoopredeljenje trebalo od sada zauvek da ostane ograni~eno na kolonijalne entitete. Ustav Etiopije. 8. Ishod bi mogao biti haoti~an.4. Ustav Etiopije. godine ipak bili izuzeci i zbog ~ega su dr`ave nesklone da odobre ~ak i neko ograni~eno pravo na otcepljenje. 167 Heraclides. narodnosti i narod“ koji opisuju kao „zajednicu“ sa slede}im osobinama: Narod koji ima zajedni~ku kulturu koja odra`ava o~iglednu jednolikost ili sli~nost obi~aja. decembar 1994.STUDIJE Entiteti koji u`ivaju pravo na otcepljenje navedeni su u ~lanu 47. Videti. moglo bi da ohrabri zahteve za otcepljenjem ad absurdum. Ustav Etiopije. odeljak 2. 8. po svoj prilici s namerom da se izbegnu poku{aji otcepljenja. narodnosti i narodi unutar dr`ave prema pod~lanu (1) ovog ~lana ima}e pravo da uspostave.162 337 Ustav Etiopije istovremeno jem~i izda{na prava manjina. Duh Pandorine kutije bila je na`alost stvarnost u slu~aju biv{e Jugoslavije. The Self-Determination of Minorities in International Politics. u bilo kom trenutku. odeljak 5. decembar 1994.“163 Tvorci Ustava nisu zaboravili da defini{u izraz „nacije. . {to verovatno ne bi ostavilo nijednu postoje}u dr`avu netaknutom. poja~avaju}i strahovanja dr`ava od otcepljenja.166 Desetog avgusta 1983. veru u me|usobnu povezanost i identitet. 27. 165 ^lan 39. Ustav Sv. Kitsa i Nevisa jem~i pravo Nevisa da se otcepi od federacije ukoliko dve tre}ine ve}ine ostrvskog stanovni{tva na lokalnom referendumu glasa u korist nezavisnosti. zajedni~ki jezik. godine. 8. 166 Odeljak 113 (1) Ustava isti~e: „Zakonodavstvo ostrva Nevis mo`e da preduzme mere da ostrvo Nevis okon~a postoje}u federaciju sa ostrvom Sveti Kristofer i shodno tome da prestane dejstvo ovog ustava na ostrvu Nevis“. The Federation of Saint Christopher and Nevis Constitutional Order of 1983.1. Razlog zbog kojeg su novi Ustav Etiopije i Ustav Sv. taj proces bi mogao da se nastavi u nedogled i da prouzrokuje nestabilnost i sasvim izvesno da pove}a broj etni~kih sukoba. ne uspev{i da ostvari potrebnu dvotre}insku ve}inu. decembar 1994. Kitsa i Nevisa iz 1983. ali bez ograni~enja: „Nacije. ogleda se u strahu da. odeljak 1. kada jednom po~ne.1–5. 8.

slede}e razloge je pridodao strahu od balkanizacije: Pravnici su zauzeli opre~ne stavove prema ustavnom ure|ivanju otcepljenja. Sunstein.171 San{tajn tvrdi da bi ustavno ure|enje prava na otcepljenje: pove}alo rizike od etni~ke i frakcijske borbe. – strah od toga kakve bi posledice takvo pravo moglo imati na demokratsko ure|enje.“ Journal of Political Philosophy 9. 350–355: 355.169 Prema Vajnstokovom mi{ljenju. dramati~no pove}alo uloge u svakodnevnim po- – strah od beskrajnog deljenja. 2 (2001). br. – strah za manjine zarobljene unutar dr`ave koja se otcepljuje.. time bi se omogu}ilo „sredstvo za nadgledanje procesa koji bi se i u suprotnom svakako desio na mnogo manje kontrolisan. br. 28. 182–203: 196–197. 170 Isto. a koje se potom verovatno ne mogu otcepiti. a to ~esto nisu ni same secesionisti~ke teritorije.tre}i program LETO–JESEN 2009. pru`aju}i manjinama priliku za stalno ucenjivanje – pretnju otcepljenjem ako se njihove `elje ne usli{e. 171 Cass R. 169 Daniel Weinstock. s obzirom na to da je tek nekolicina dr`ava etni~ki homogena. izrazitu ve}inu.“ Drugo. Prvo. i mogu}e razorniji na~in“. „Should Constitutions Protect the Right to Secede? A Reply to Weinstock.170 S druge strane. propra}en razra|enom procedurom koja bi priznala „stabilnu. . 202. ali koja bi mogu}im secesionistima ote`ala ili poskupela upu{tanje u borbu za otcepljenje kada takve okolnosti nisu na snazi“. ustavno pravo na otcepljenje donelo bi dve osnovne dobiti.168 168 Buchheit. smanjilo izglede za kompromise i dogovore u vladi. Kas San{tajn ukazuje na to da bi „samo postojanje prava na otcepljenje podstaklo secesionisti~ke pobude – ~ine}i polaganje prava na prepu{tanje teritorija verovatnijim i u~estalijim“. „naime da im ona osporava dru{tveni polo`aj koji bi im omogu}io da sami za sebe odlu~e da li da ostanu ili da se otcepe. umanjilo bi mogu}nost otcepljenja i otklonilo jedno od glavnih izvora nezadovoljstva koje nacionalne manjine gaje prema dr`avi kojoj pripadaju. 338 Bjukajt je razradio mogu}e negativne posledice otcepljenja. 3 (2001). Bele{ka: Bu{etov stav je ovde sa`eo Heraklidis The Self-Determination of Minorities in International Politics. Secession: The Legitimacy of Self-Determination. Journal of Political Philosophy 9. Pored pravnih argumenata protiv otcepljenja. „Constitutionalizing the Right to Secede“. Danijel Vajnstok podr`ava razvoj ustavnog prava na otcepljenje. – opasnost od ra|anja neodr`ivih i naro~ito malih entiteta koji bi se oslanjali na zna~ajnu me|unarodnu pomo}.. – strah od ’nasukanih ve}ina’ u slu~ajevima gde je teritorija koja se otcepljuje ekonomski ili strate{ki presudna za prvobitnu dr`avu.

ustavno pravo na otcepljenje moglo bi da ima koristi koje je prikazao Vajnstok i da izbegne opasnosti koje je realisti~no prikazao San{tajn ukoliko se procedura pa`ljivo objasni. 2003). uvelo neodgovaraju}a i nelegitimna razmi{ljanja u ove odluke. Umesto toga. Politi~ke posledice na~ela o samoopredeljenju u korenu su njegove nejasne pravne formulacije. nisu prihvatile izazov za ozakonjavanje otcepljenja. Nomos XLV: Yearbook of the American Society for Political and Legal Philosophy (New York. „Domesticating Secession“. A opet zna~enje i sadr`aj tog prava i dalje su jednako nejasni i neprecizni kao kada je ono progla{eno od strane predsednika Vudroa Vilsona i drugih u Versaju. bolje je da se to dogodi u okviru vladavine prava – naro~ito ukoliko dobro sro~ena odredba o otcepljenju zaista otkloni motivaciju za priklanjanje secesionisti~koj politici. . 352. Stephen Macedo i Allen Buchanan.174 liti~kim odlukama. 173 Ovo mi{ljenje delio je i Vejn Norman: „Ako }e se secesionisti~ka politika svakako desiti. Kao {to Hanum prime}uje: Verovatno nijedna savremena norma me|unarodnog prava nije bila tako energi~no promovisana i {iroko prihva}ena kao pravo svih naroda na samoopredeljenje.STUDIJE Prema mom mi{ljenju. a uz to i sposobnost vlasti da pravno kontroli{e postupak otcepljenja. Designing Democracy. a me|unarodna na~ela koja navodno podsti~u otcepljenje imaju suprotno dejstvo: ona ugro`a172 Cass R. 27. ur. autoritet koji nosi odredba o otcepljenju tako|e se krnji.175 a da oni koji se pozivaju na „pravo“ na samoopredeljenje zgodno postaju nesvesni ~injenice da samoopredeljenje ne mora da podrazumeva potpuni suverenitet. and Self-Determination: The Accommodation of Conflicting Rights. 2001). Sovereignty. Bjukenan tvrdi da „moralna privla~nost na~ela o samoopredeljenju zavisi upravo od njegove neodre|enosti“. zastupaju}i konzervativni stav. Ukoliko vlada prekr{i Ustav u bilo kojem podru~ju. What Constitutions Do (New York: Oxford University Press.172 339 Istovremeno. stvorilo opasnost od ucene. najuop{tenije govore}i. Dr`ave. i. London: New York University Press. Sunstein. 175 Buchanan. Takvo Bjukenanovo realisti~no tuma~enje navelo je Patrika Tornberija da kritikuje svaki razvoj prava na otcepljenje: Za ve}inu grupa otcepljenje je neki neostvarivi san. Secession and Self-Determination. „The Morality of Secession“. 193–237: 210. 174 Hannum. ugrozilo mogu}nosti za dugoro~no samoupravljanje. prora~unatog pona{anja i iskori{}avanja. Autonomy. 95. one obi~no sputavaju razvoj na~ela samoopredeljenja u op{teprihva}eno na~elo ostavljaju}i glavni sastojak njegove odrednice – „narode“ – nerazja{njenim.173 Dodala bi kao rezervu i zahtev da vlada u svim pogledima po{tuje Ustav.“ Wayne Norman.

tre}i program

LETO–JESEN 2009.

340

Mnogi drugi zastupnici ljudskih prava i prava manjina tako|e su se usredsredili na nesecesionisti~ke oblike na~ela o samoopredeljenju, vra}aju}i se na Vilsonovu viziju o unapre|ivanju demokratije kroz samoopredeljenje.177 Kao {to je prethodno izneto, takva primena na~ela o samoopredeljenju je bila op{ta praksa dr`ava. ^ak je i Me|unarodni sud pravde u Savetodavnom mi{ljenju za Zapadnu Saharu izbegao pominjanje nezavisnosti, dok je samoopredeljenje jasno odredio kao potrebu da se obrati pa`nja na slobodno izra`enu volju naroda.178 Sud je dalje prihvatio da „pravo na samoopredeljenje dopu{ta Generalnoj skup{tini jednu meru diskrecije u odnosu na oblike i procedure putem kojih to pravo treba mo`e biti ostvareno“.179 Nesecesionisti~ki oblici samoopredeljenja kao {to su ljudska prava i grupna prava razvili su se brzim koracima posle Drugog svetskog rata. Poseban napredak je ostvaren tokom dve prethodne dekade u sklopu Saveta Evrope i Evropske unije (EU), {to je od zna~aja za biv{u Jugoslaviju, ~iji su raniji pripadnici postali ~lanovi Saveta Evrope i te`e da se pridru`e Evropskoj uniji. Pravno gledano manjine nisu narodi, izuzev u nejasnoj pravnoj oblasti unutra{njeg samoopredeljenja, koju je Pomerans opisao kao „izbor `eljenog sistema vlasti“.180 Kaseze na sli~an na~in obja{njava unutra{nje pravo na samoopredeljenje, dodaju}i da narod ne bi trebao biti u mogu}nosti samo da izabere, ve} i da zadr`i oblik uprave koji je odabrao“.181 Sudija Higins iz Me|unarodnog suda pravde poricala je pravo manjina na samoopredeljenje, tvrde}i da „’narode’ treba shvatiti u smislu
Patrick Thornberry, „The Democratic or Internal Aspects of SelfDetermination with Some Remarks on Federalism“, u Modern Law of SelfDetermination, ur. Christian Tomuschat, Developments in International Law (Dordrecht; Boston: M. Nijhoff Publishers, 1993), 118–119. 177 Videti raspravu koja sledi. 178 Zapadna Sahara, Savetodavno mi{ljenje, ICJ Reports 1975, odeljak 59; i videti odeljke 54–59, 162. 179 Isto, odeljak 12. 180 Pomerance, Self-Determination in Law and Practice: The New Doctrine in the United Nations, 37. 181 Cassese, „The Helsinki Declaration and Self-Determination“, 89.
176

vaju vlasti i odvla~e pa`nju od mnogo korisnijih mehanizama za za{titu grupnih prava.176

Prava manjina

STUDIJE

svih naroda na odre|enoj teritoriji“, zbog ~ega „manjine kao takve nemaju pravo na samoopredeljenje“.182 Mnogi pravnici su kritikovali ovaj stav, a on je i u suprotnosti s odlukom Vrhovnog suda Kanade iz 1998. godine koja se temelji na pretpostavci da je „potpuno jasno da narod mo`e obuhvatati samo deo stanovni{tva postoje}e dr`ave“, dalje ukazuju}i da stanovni{tvo francuskog govornog podru~ja iz Kvebeka deli mnoge zajedni~ke osobine, kao {to su op{ti jezik i kultura, koje se mogu uzeti u obzir prilikom utvr|ivanja da li se odre|ena grupa smatra narodom.183 Ova linija razdvajanja – bila ona stvarna ili zami{ljena – izme|u naroda, „nosioca politi~kih prava na samoopredeljenje“ i manjina, „su{tinskih nosioca samo kulturnih prava“,184 izaziva ve}inu secesionisti~kih sukoba. Izu~avanje razvojnog puta prava manjina stoga mo`e da omogu}i bolje razumevanje zahteva za otcepljenje, uz mogu}nost dobijanja uvida u na~ine re{avanja etni~kih sukoba unutar postoje}ih granica jedne dr`ave. Ne postoji op{teprihva}ena definicija „manjina“. ^ak ni Deklaracija UN iz 1992. godine o Pravima pripadnika nacionalnih ili etni~kih, verskih i jezi~kih manjina185, nije pru`ila definiciju, ve} je jednostavno opisala „manjinu“ pridevima „nacionalna ili etni~ka, verska ili jezi~ka“. Razumska definicija bila bi jedna broj~ano manja, nepreovla|uju}a grupa koja se odlikuje zajedni~kim etni~kim, rasnim, verskim i jezi~kim osobinama.186 Zauzvrat, pravo manjina moglo bi se objasniti kao pravo na samoodr`anje – koje sadr`i fizi~ku i kulturnu komponentu: „dva zajedni~ka prava koja su prema op{tem me|unarodnom zakonu istovetna za sve manjine: pravo na fizi~ko postojanje i pravo na o~uvanje posebnog identiteta“.187 Istorija je ta koja neprestano isti~e va`nost zajedni~kih prava. Svedo~anstva iz pro{losti su sramotna, u kojima genocid nad Jevrejima i Jermenima predstavlja neke od najpotresnijih primera. Narod bri`ljivo neguje kulturu zato {to je ona su{tinski deo identiteta koji je zasnovan
Rosalyn Higgins, Problems and Process, International Law and How We Use It (Oxford: Clarendon Press, 1994), 124. 183 Reference re: Secession of Quebec (1998) 161 DLR (4) 437, odeljci 124–125. 184 Christian Tomuschat, ur., Modern Law of Self-Determination, Developments in International Law 16 (Dordrecht; Boston: M. Nijhoff Publishers, 1993), 15. 185 Rezolucija Generalne skup{tine UN 47/135, 8. decembar 1992. godine. 186 Hannum, Autonomy, Sovereignty, and Self-Determination: The Accommodation of Conflicting Rights, 50. 187 Yoram Dinstein, „Collective Human Rights of Peoples and Minorities“, International and Comparative Law Quarterly, br. 102 (1976): 118.
182

341

tre}i program

LETO–JESEN 2009.

342

na „pripadnosti, a ne na... dostignu}u“.188 Ova se}anja su toliko jaka da su ljudi spremni da `rtvuju ne samo svoju li~nu slobodu, ve} i sopstveni `ivot kako bi spasili svoje istorijsko nasle|e i sa~uvali svoj etni~ki karakter. Kao {to Avi{i Margalit i D`ozef Raz obrazla`u, nedovoljno uva`avanje jedne kulture ugro`ava dostojanstvo i samopo{tovanje njenih pripadnika:
Li~no dostojanstvo i samopo{tovanje zahteva da grupe, ~ijim ~lanstvom se doprinosi ose}aju identiteta pojedinca, budu op{te uva`ene a ne da postanu predmet poruge, mr`nje, diskriminacije ili progona.189

Manjine su se na{le u opasnosti prilikom uspona nacionalnih dr`ava koje su ustanovile vladavinu ve}ine. Kao {to Karlajl Mekartni zastupa: „Problemi na{eg doba proizlaze iz savremenog poimanja nacionalne dr`ave: iz poistove}ivanja politi~kih ideala stanovnika jedne dr`ave sa nacionalno-kulturnim idealima ve}ine.“190 Dodatna modernizacija dr`ave, dok ja~a vladavinu ve}ine, tako|e podsti~e pokret za unapre|ivanje prava manjina.
Prava promena kod manjina dogodila se kada je vladavina plemstva okon~ana i zapo~eo postupak planske centralizacije. Objedinjene nacionalne institucije koje su tada za`ivele bile su, naravno, oblikovane na osnovu potreba ve}ine, a od manjina se zahtevalo da svoje obi~aje prilagode drugima.191

Me|unarodna za{tita manjina vu~e korene od Augsburg{kog mira iz 1555.192 i Vestfalskog mira iz 1648. godine koji su odobrili odre|ene verske slobode.193 Be~ki kongres iz 1815. godine194 i Berlinski
Avishai Margalit i Joseph Raz, „National Self-Determination“, u The Rights of Minority Cultures, ur. Will Kymlicka (Oxford, New York: Oxford University Press, 1995), 84. 189 Isto, 87. 190 Macartney, National States and National Minorities, 450. 191 Isto, 40. 192 Janusz Symonides, „A Protective Framework“, UNESCO Courier, jun 1993, 44. 193 Videti Mirovni sporazum izme|u Svetog Rimskog carstva i Kraljevine Francuske i njihovih saveznika [Peace Treaties of Westphalia¹ 24. oktobar 1648. godine. 194 Be~ki kongres navodi se kao primer prvog zvani~nog priznavanja odre|enih ’nacionalnih’ prava; ’Poljaci, koji su podanici Rusije, Austrije i Pruske, dobi}e Predstavni{tvo i Nacionalne isnstitucije, prilago|ene prema stepenu odre|enog politi~kog zna~aja, tako da }e svaka Vlada kojoj pripadaju prosuditi na koji na~in i koje pogodnost da im odobri’. Op{ti sporazum izme|u Velike Britanije, Austrije, Francuske, Portugalije, Pruske, Rusije, [panije i [vedske, potpisan 9. juna 1815, ~lan 1, ponovo prikazan u Edward Cecil Hertslet, The Map of Europe by Treaty (1875), 208
188

STUDIJE

ugovor iz 1878. godine195 tako|e su obezbedili neku vrstu za{tite za manjine196, ali sveobuhvatnije mere razvijene su tek sa osnivanjem Dru{tva naroda i usvajanjem pojedinih „manjinskih sporazuma“ krajem Prvog svetskog rata. Zakonodavne mere s ciljem za{tite manjina nametnute su nekolicini odabranih dr`ava, neobavezuju}i nijednu od Velikih sila. Za{tita je obuhvatala verske, jezi~ke i kulturne aktivnosti197, nepodrazumevaju}i nikakvu {iru politi~ku autonomiju, osim u posebnim slu~ajevima Dancinga, Memela i Gornje [lezije.198 Velike sile imale su isklju~ivo pravo da same odlu~e o na~inu sprovo|enja prava na samoopredeljenje. Sistem sporazuma o manjinama uveden posle Prvog svetskog rata bio je nedelotvoran, s obzirom na to da manjine nisu imale locus standi pred Savetom i nisu mogle li~no da iznesu svoj slu~aj pred Dru{tvom naroda. Predate peticije su retko razmatrane – „ukupno 521 peticija je primljeno u periodu od 1929. do 1939. godine, od kojih je 225 bilo neprihvatljivo za razmatranje“.199 Poslednje godine (1939), primljena su samo ~etiri zahteva, od kojih su tri bila odba~ena zbog neosnovanosti za razmatranje. Smanjenje broja peticija „odslikavalo je i slabljenje samog re`ima sporazuma o manjinama“.200 Stalni sud me|unarodne pravde (SSMP) pri Dru{tvu naroda, objavio je vi{e mi{ljenja navode}i gde su dr`ave prekr{ile na~elo o jednako195 Sporazum izme|u Velike Britanije, Austrougarske, Francuske, Nema~ke, Italije, Rusije i Turske (Berlin), 13. jul 1878, 153 CTS 171–191. 196 Videti, na primer, ~lan XLIV Sporazuma izme|u Velike Britanije, Austrougarske, Francuske, Nema~ke, Italije, Rusije i Turske (Berlinski ugovor), 13. jul 1878: „U Rumuniji razlike u verskim ube|enjima i ispovestima ne}e biti navedene protiv bilo koje osobe kao osnov za izuze}e ili nepodobnost u pitanjima vezanim za u`ivanje odre|enih gra|anskih ili politi~kih prava, dobijanje javnih poslova, polo`aja ili po~asti, ili za bavljenje drugim zanimanjima i delatnostima, na bilo kom mestu ma koje ono bilo.“ 197 Videti, na primer, ~lan 8, Sporazuma izme|u Saveznika i udru`enih sila, s jedne strane, i Dr`ave Srba, Hrvata i Slovenaca, s druge strane [Sporazum o manjinama u Jugoslaviji¹ (Sen @erman-en-Le, 10. septembar 1919, stupio na snagu 16. jula 1920): „Srpsko-hrvatsko-slovena~ki gra|ani koji pripadaju rasnim, verskim ili jezi~kim manjinama u`iva}e isti odnos i sigurnost u zakonu i na delu kao i drugi srpsko-hrvatsko-slovena~ki gra|ani. U su{tini, ima}e jednaka prava da uspostave, rukovode i nadgledaju o sopstvenom tro{ku dobrotvorne, verske i dru{tvene ustanove, {kole i druge obrazovne ustanove, sa pravom da koriste svoj jezik i da u tom pogledu slobodno upra`njavaju svoju veru.“ 198 Versajski mirovni sporazum, 28. jun 1919 (videti naro~ito odeljke VII, VIII, X i XI). 199 Jones, 614. 200 Musgrave, Self-Determination and National Minorities, 55.

343

tre}i program

LETO–JESEN 2009.

344

sti, od kojih su najpoznatiji slu~ajevi Nema~kih naseljenika u Poljskoj201 i Manjinskih {kola u Albaniji.202 Na`alost, u ve}ini slu~ajeva kada su narodi dolazili u sukob sa dr`avom, pomerali su se ljudi a ne granice. Posle Prvog svetskog rata, do{lo je do zamene gr~kog i turskog stanovni{tva, a nakon Drugog svetskog rata Nemci su izba~eni iz ve}ine isto~noevropskih dr`ava. Odre|eni bilateralni sporazumi o za{titi manjina, kao {to je sporazum izme|u Austrije i Italije u vezi sa obla{}u Ju`nog Tirola203 ili sporazum izme|u Italije i Jugoslavije u vezi sa Slobodnom teritorijom Trsta204, sklopljeni su posle Drugog svetskog rata, ali su svi oni bili kratkog veka. Jugoslavija, koja se tada zvala Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, svojevremeno je odbila da obezbedi manjinsku za{titu za Rumune iz timo~ke doline i za Italijane s dalmatinske obale, ali je prihvatila „da svojim muslimanima dopusti da re{e pitanje porodi~nog prava i li~nog polo`aja u skladu sa njihovim obi~ajima, da osigura naimenovanje za Reis-Ul-Ulema, i da za{titi d`amije, groblja i drugo, da prizna i obezbedi objekte za postoje}e vakife, te da dopusti uspostavljanje novih ustanova ove vrste“.205 Prema Vilu Kimliki, i liberalni individualizam i socijalisti~ki internacionalizam doveli su do uskra}ivanja odre|enih prava manjinskim kulturama, „{to je pogor{ano kroz etnocentri~ko omalova`avanje manjih kultura, i verovanje da napredak zahteva njihovo utapanje u ve}e kulture“.206 Kimlika citira D`ona Stjuarta Mila i Fridriha Engelsa kako bi potkrepio svoje tvrdnje. Mil hvali asimilaciju „jednog inferiornog i mnogo nazadnijeg dela ljudskog dru{tva“ navode}i primer kako su Bretonci stekli francusku nacionalnost ili Vel{ani i [koti postali ~lanovi britanske nacije.207 Engels govori sa jo{ vi{e nipoda{tavanja o manjim nacijama i naziva ih „etni~kim otpadom“ ~ije postojanje predstavlja „protest protiv velike istorijske revolucije“.208 Efraim Nimni sa`ima Engelsov pristup na
201 202 203

Macartney, National States and National Minorities, 248–252. Will Kymlicka, ur., The Rights of Minority Cultures (Oxford, New York: Oxford University Press, 1995), 5. 207 John Stewart Mill, „Considerations on Representative Government“, u Utilitarianism, on Liberty, Considerations on Representative Government, ur. H. B. Acton (London: J. M. Dent and Sons, 1972), 395. 208 Friedrich Engels, „Hungary and Panslavism,“ u Marx and Engels, the Russian Menace in Europe, ur. Paul Blackstock and Bert Hoselitz (Glencoe: Free Press, 1952).
205 206

1975.

204

(1923) Izve{taj SSMP, Serija B, br. 6. (1935) Izve{taj SSMP, Serija A/B, br. 64. Sporazum Gruber – De Gasperi, septembar 1946. Sporazum o miru sa Italijom, Pariz, 10. februar 1947; Osimski sporazum,

STUDIJE

slede}e: „Dr`avna centralizacija i nacionalno objedinjavanje uz doslednu asimilaciju manjih nacionalnih zajednica bili su jedini odr`ivi put ka du{tvenom napretku“.209 Ipak, Erik J. Hobsbaum upozorava da bi bilo koje kritikovanje ovog uverenja bio ’~ist anahronizam’210, jer je ono predstavljalo preovla|uju}i stav tokom XIX veka. Otuda proizlazi zaklju~ak da je etnocentri~ki nacionalizam, pre nego ideologija, spre~ila raniji razvoj manjinskih prava.211 Povelja UN ne sadr`i nijednu odredbu koja se izri~ito bavi pravima manjina i nagla{ava (pojedina~na) ljudska prava i zajedni~ka prava svih „naroda“ na samoopredeljenje.212 Ni Op{ta deklaracija o ljudskim pravima, koju je Generalna skup{tine UN usvojila 1948. godine213, ne pominje izri~ito prava manjina i podra`ava op{ti stav da se ovo pitanje nalazi u domenu pravne nadle`nosti svake dr`ave. Zapravo, ~lan o manjinama nije bio obuhva}en nacrtom deklaracije, s obzirom na to da je Komisija za ljudska prava glasala protiv ovog propisa uprkos tome {to su upotrebljeni bla`i pravni izrazi:
U naseljenim dr`avama sa jasno odre|enim etni~kim, jezi~kim ili verskim grupama koje se o~igledno razlikuju od ostatka stanovni{tva i koje `ele da im se posveti druga~iji odnos, osobe koje pripadaju takvim grupama ima}e pravo sve dok je u saglasnosti s javnim poretkom i redom da uspostave i neguju svoje {kole i kulturne ili verske institucije, i da koriste sopstveni jezik i pismo u {tampi, na javnim skupovima, i pred sudovima i drugim nadle`nim organima dr`ava, ako tako odaberu.214

345

Ovaj ~lan je za`iveo tek pola veka kasnije kao Preporuka o pravima manjina koju je donela Parlamentarna skup{tina Saveta Evrope.215 Predstavnik Jugoslavije obrazlo`io je da se manjine moraju za{tititi od opasnosti od ’gubljenja svojih nacionalnih osobina’, tvrde}i da pojedinac ne mo`e da u`iva ljudska prava u bilo kojem sadr`ajnom smislu a da nije na odgovaraju}i na~in priznata etni~ka zajednica kojoj pripada.216 U svetlu kasnijeg raspada, krajnje je ironi~no da je Jugoslavija
Ephraim Nimni, „Marx, Engels, and the National Question“, u The Rights of Minority Cultures, ur. Will Kymlicka (Oxford, New York: Oxford University Press, 1995), 61. 210 Eric J. Hobsbawm, Nations and Nationalism since 1780: Programme, Myth and Reality, Cambridge: Cambridge University Press, 1990, p. 35. 211 Videti Kymlicka, ur., Introduction, The Rights of Minority Cultures, 6. 212 Hannum, Autonomy, Sovereignty, and Self-Determination, 57. 213 Rezolucija Generalne skup{tine UN 217 A (III), 10. decembar 1948. 214 UN, Doc E/CN.4/SR.52, 9. 215 Recommendation 1134 (1990) on the Rights of Minorities, Council of Europe, Parliamentary Assembly, 1. oktobar 1990 (~etrnaesto zasedanje). 216 OR-GA, Prvo zasedanje, Deo II, Pregled zapisa sa zajedni~kog zasedanja Prvog i [estog odbora, 25. novembar 1946, 9.
209

tre}i program

LETO–JESEN 2009.

346

uvek bila na braniku za{tite ljudskih prava, a da je nekada{nji Sovjetski Savez izneo predlog za uklju~ivanje na~ela o samoopredeljenju u Op{tu deklaraciju o ljudskim pravima UN, koji je bio odbijen, i uklju~ivanje u Me|unarodni ugovor o dru{tvenim i politi~kim pravima, koji je bio prihva}en zahvaljuju}i podr{ci afri~kih, azijskih i latino-ameri~kih dr`ava, a uprkos protivljenju kolonijalnih zemalja kao {to su Francuska, Velika Britanija i Belgija.217 Dok je Sovjetski Savez podr`avao prava manjina, Sjedinjene Ameri~ke Dr`ave su predvodile zemlje koje su se protivile zasebnim manjinskim pravima, ~emu se pridru`ila i ve}ina zemalja Ju`ne Amerike, Zapadne Evrope i Britanskog Komonvelta.218 Ove takozvane useljeni~ke zemlje tvrdile su da nemaju manjine i da po{to manjine ne predstavljaju op{ti problem takvo pravilo ne bi trebalo da bude uklju~eno u Deklaraciju.219 Fizi~ko, ali ne i kulturno odr`avanje manjina ustanovljeno je Konvencijom o spre~avanju i ka`njavanju zlo~ina genocida, koja je usvojena 1948. godine, a stupila na snagu 1951.220 ^lan II Konvencije {titi „nacionalne, etni~ke, rasne ili verske grupe“ od genocida. UNESKO je 1960. godine usvojio Konvenciju protiv diskriminacije u obrazovanju221, priznaju}i pravo ~lanovima nacionalnih manjina da imaju svoje {kole, kao i da koriste ili dr`e nastavu na svom jeziku. Ipak, ~ak je i ova konvencija imala ograni~avaju}u klauzulu, stupaju}i na snagu samo ako to dozvoljava prosvetna politika doti~ne dr`ave:
217 Videti, Musgrave, Self-Determination and National Minorities, 67; Antonio Cassese „The Self-Determination of Peoples“, The International Bill of Rights: the Covenant on Civil and Political Rights, ur. Louis Henkin (New York: Columbia University Press, 1981), 92. 218 Inis L. Claude, National Minorities; an International Problem (New York: Greenwood Press, 1969), 166. 219 Thornberry, International Law and the Rights of Minorities, 136. Napomena: Francuska je tako|e tvrdila da nema manjine pri kasnijem ogra|ivanju u odnosu na ~lan 27 iz Ugovora o gra|anskim i politi~kim pravima: „^lan 2 (Ustava Francuske) objavljuje da }e Francuska biti Republika, nedeljiva, sekularna, demokratska i gra|anska. Da }e osigurati jednakost svih gra|ana pred zakonom, bez razlike... ili porekla, rase ili vere. Da }e po{tovati sva uverenja. Zbog toga {to osnovna na~ela javnog prava zabranjuju pravljenje razlika izme|u gra|ana na osnovu njihovog porekla, rase ili vere, Francuska je zemlja u kojoj nema manjina i, kao {to je istaknuto u Francuskoj deklaraciji, ~lan 27 nije primenjiv sve dok se ti~e Republike.“ CCPR/C/22/Add.2. 220 Rezolucija Generalne skup{tine UN 260 (III), 9. decembar 1948, stupila na snagu 12. januara 1951. godine. 221 Generalna konferencija Ujedinjenih nacija o obrazovnim, nau~nim i kulturnim organizacijama, Konvencija protiv diskriminacije u obrazovanju, usvojena 14. decembra 1960, na snagu je stupila 22. maja 1962.

STUDIJE

Konvencija o pravima deteta iz 1989. godine223, koja je jednoglasno usvojena i od tada je potpisalo 194 zemlje224, tako|e pominje obrazovanje. ^lan 29 usmerava obrazovanje deteta ka „razvoju po{tovanja prema detetovim roditeljima, njegovom ili njenom kulturnom identitetu, prema nacionalnim vrednostima zemlje u kojoj dete `ivi, zamlje iz koje on ili ona mo`da vodi poreklo i prema civilizaciji razli~itoj od sopstvene.“225 Konvencija tako|e podsti~e toleranciju prema razli~itosti: „Priprema deteta za odgovoran `ivot u slobodnom dru{tvu, u duhu razumevanja, mira, trpeljivosti, jednakosti polova, i prijateljstva me|u svim narodima, etni~kim, nacionalnim i verskim grupama, kao i prema domoroda~kom stanovni{tvu.“226 Jedini pravni dokument koji posebno obra}a pa`nju na pitanje prava manjina jeste ~lan 27 Pakta o gra|anskim pravima, iz 1966. godine. U stvari, posle gotovo pedeset godina, to je jedina ugovorna odredba UN koja se bavi pravima manjinskih grupa:
U dr`avama gde postoje etni~ke, verske ili jezi~ke manjine, lica koja pripadaju tim manjinama ne mogu biti li{ena prava da imaju u zajednici s drugim ~lanovima grupe, sopstveni kulturni `ivot, da ispovedaju svoju veroispovest i obavljaju verske du`nosti, ili da upotrebljavaju svoj jezik.227

Neophodno je priznati pravo pripadnicima nacionalnih manjina da sprovode sopstvene obrazovne aktivnosti, uklju~uju}i rukovo|enje {kolama i, u zavisnosti od prosvetne politike svake pojedina~ne dr`ave, da koriste ili dr`e nastavu na svom jeziku.222

347

Izraz koji se ovde koristi „lica koja pripadaju tim manjinama“ odra`ava preovla|uju}e individualisti~ko gledi{te po pitanju prava manjina. Tako|e, ovaj ~lan ne pominje politi~ka prava. Nastoje}i da stvori mnogo delotvorniju zakonsku podlogu u vezi sa pravima manjina, Ujedinjene nacije su ustanovile Potkomisiju za spre~avanje diskriminacije i za{titu manjina, koja je kasnije predlo`ila pipremu izrade Deklaracije o pravima manjina. Jugoslavija je 1979. godine podnela Komisiji nacrt Deklaracije. Taj nacrt je potom prepravljen i
Isto, ~lan 5(v) [naglasila autorka¹. Rezolucija Generalne skup{tine UN 44/25, 20. novembar 1989, stupila na snagu 2. septembra 1990, u skladu sa ~lanom 49. 224 Sjedinjene Ameri~ke Dr`ave i Somalija nisu potvrdile Konvenciju, a Somalija je najavila da }e to uraditi. 225 Rezolucija Generalne skup{tine UN 44/25, 20. novembar 1989, stupila na snagu 2. septembra 1990, u skladu sa ~lanom 49, ~lan 29 (d). 226 Rezolucija Generalne skup{tine UN 47/135, 8. decembar 1992. 227 Rezolucija Generalne skup{tine UN 2200 (XXI), 16. decembar 1966. godine. Pakt o gra|anskim pravima stupio je na snagu 23. marta 1976. godine.
222 223

tre}i program

LETO–JESEN 2009.

348

iznova podnet 1981. godine, kada je prosle|en radnoj grupi Komisije, koja nikada nije postigla saglasnost u vezi s definicijom manjine. Najzad, godine 1992, Generalna skup{tina je usvojila Deklaraciju o pravima osoba koje pripadaju nacionalnim ili etni~kim, verskim ili jezi~kim manjinama.228 Ova deklaracija utvr|uje odgovaraju}e obaveze za dr`ave da za{tite manjine stvaranjem uslova u kojima manjine mogu da o~uvaju i dalje razviju svoj identitet229, „izuzev gde odre|ena delovanja kr{e nacionalno pravo i u suprotnosti su sa me|unarodnim standardima.“230 [tavi{e, Deklaracija upu}uje na u~e{}e manjina u politi~kom i privrednom `ivotu dr`ave:
... 2. Osobe koje pripadaju manjinama imaju pravo da delotvorno u~estvuju u kulturnom, verskom, dru{tvenom, privrednom i javnom `ivotu. 3. Osobe koje pripadaju manjinama imaju pravo da delotvorno u~estvuju u odlukama na nacionalnom i, gde je to prikladno, oblasnom nivou koje se ti~u manjine kojoj pripadaju ili oblasti u kojoj `ive, na na~in koji nije u neskladu s nacionalnim zakonodavstvom.231

Jedini izuzetak u jedinstvenom pristupu ove Deklaracije jeste ~lan 1:

Ostala pravna sredstva UN koja se odnose na za{titu manjina uklju~uju i Me|unarodnu konvenciju o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije233, koja je stupila na snagu 1969. godine i koju su potpisale 173 dr`ave, i Deklaraciju o ukidanju svih oblika netrpeljivosti i diskriminacije zasnovane na veri ili uverenju, koju je Generalna skup{tina UN usvojila 1981. godine.234 Uz to, prava manjina su za{ti}ena na osnovu vi{e op{tih propisa o ljudskim pravima. Svojinska i ugovorna prava pojedinaca, na primer, mogu se iskoristiti da se uspostave kolektivna prava koja zajednici mogu da pru`e zna~ajan stepen kontrole nad zemljom i prirodnim bogatstvima.235 Posrednu za{titu manjina pru`a i zakonodavstvo koje podr`ava demokratizaciju. Primer toga je ~lan 21, odeljak 3 Op{te deklaracije o ljudskim pravima:
228 229 230 231 232 233 234 235

Dr`ave }e za{tititi postojanje i nacionalni, etni~ki, kulturni, verski, i jezi~ki identitet manjina na pojedinim njihovim teritorijama, i stvara}e uslove za unapre|enje tog identiteta.232

Rezolucija Generalne skup{tine UN 47/135, 8. decembar 1992. godine. Isto, ~lan 1. Isto, ~lan 4. Isto, ~lan 2. Isto, ~lan 1. Rezolucija Generalne skup{tine UN 2106 (XX), 21. decembar 1965. Rezolucija Generalne skup{tine UN 36/55, 25. novembar 1981. Buchanan, „The Morality of Secession“, 359.

pravo na mirno okupljanje (~lan 21). i pravo na slobodu izra`avanja (~lan 19). sastavljen je na Konferenciji o evropskoj bezbednosti i saradnji (KEBS)239 29. godine. 241 Konferencija za bezbednost i saradnju u Evropi. obezbe|uju}i da volja naroda slu`i kao osnova za autoritet vlasti“ (~lan 1.STUDIJE Na sli~an na~in. 236 237 Volja naroda }e biti osnova za autoritet jedne vlasti. ova volja }e biti izra`ena putem povremenih i verodostojnih izbora. 242 Be~ka deklaracija i program za delovanje.“ Rezolucija Generalne skup{tine UN 217 A (III). i koji }e biti odr`ani putem tajnog glasanja ili jednakih. godine. Prvi va`an dokument u tom pogledu. koji }e po{tovati op{te i podjednako pravo glasa. decembar 1966. na kojoj su u~estvovale dr`ave ~lanice UN i mnoge nevladine organizacije.. Poja~avaju}i KEBS. Dva druga zna~ajna dokumenta su Pariska povelja za Novu Evropu241 iz 1991. 25. kao zaklju~ak Kopenha{kog sastanka prilikom Konferencije o ljudskoj dimenziji. [predstavlja¹ ugro`avanje ljudskih prava. Odeljak 1 predvi|a da „. pravo na slobodu udru`ivanja (~lan 22). godine. Druga Konferencija KEBS o ljudskoj dimenziji. godine. 10. Be~ka deklaracija je usvojena jednoglasno posle Svetske konferencije o ljudskim pravima. 16. slobodnih glasa~kih procedura. godine. odeljak 7). Samit 1994.. 21. 239 Prvog januara 1995. Somon tvrdi da je demokratija napravila „prodor kao pravni pojam“238 ranih devedesetih godina. „Internal Aspects of the Right to Self-Determination: Towards a Democratic Legitimacy Principle?“ 270 [naglasila autorka¹. Budimpe{ta. razni ~lanovi Pakta o gra|anskim pravima237 ukazuju na pojam ’demokratskog dru{tva’. 240 Dokument Kopenhagenskog sastanka Konferencije o ljudskoj dimenziji. Pakt o gra|anskim pravima stupio je na snagu 23. godine. Pariz. marta 1976. ^ak i ako ne postoji potpuna saglasnost o ovom pitanju. decembar 1948. uskra}ivanje prava na smoopredeljenje. 238 Salmon. 5–6.240 U ovom tekstu se tvrdi da je „demokratija sastavni deo vladavine prava“ (~lan 1. KEBS je pretvoren u Organizaciju za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS).. godine i Be~ka deklaracija i program za delovanje242 iz 1993. Kopenhagen.. Budimpe{tanske odluke. juna 1990.. Svetska konferencija o ljudskim pravima. Prema iskrenom partnerstvu u novom dobu. Konferencija za bezbednost i saradnju u Evropi. jun 1993. Samit 1990.236 349 . kako Somon isti~e. jul 1990. decembar 1994. Pariska povelja za Novu Evropu. mo`e se samouvereno tvrditi da je na~elo demokratije zadobilo znatno ve}u pravnu pa`nju posle Hladnog rata. godine. i podrobno razra|uje razna prava koja su neophodna za delovanje demokratije.. Konferencija o bezbednosti i saradnji u Evropi. godine. 5–29. odeljak 3). Rezolucija Generalne skup{tine UN 2200 (XXI). novembar 1990. i obezbe|uju jednakost pred sudovima i tribunalima (~lan14).

.243 Drugi izvori koji povezuju ljudska prava i demokratiju obuhvataju deklaracije Me|unarodne konferencije o stanovni{tvu i razvoju odr`ane u Kairu 1994. Autonomy.250 Na mnogo na~ina. godine.244 Svetski samit za dru{tveni razvoj odr`an u Kopenhagenu 1995. Kopenhagen. a to podrazumeva uklju~ivanje u politi~ki proces jedne nacije“. godine. to pravo odra`ava unutra{nji vid samoopredeljenja. Program delovanja Me|unarodne konferencije UN o stanovni{tvu i razvoju..246 Posebno va`an aspekt demokratije u smislu primene na~ela o samoopredeljenju je pravo na u~e{}e naroda u vlasti. 250 Hannum.2 [naglasila autorka¹. 350 i pro{iruje definiciju predstavni~ke vlade iz Deklaracije o prijateljskim odnosima iz 1970. jer „biti samoopredeljen u ve}em dru{tvu iziskuje neko merilo politi~ke mo}i. 113. and Self-Determination. (v) da bude primljen. Studija Generalnog sekretara UN o u~e{}u gra|ana251 iz 1985. Will Kymlicka (Oxford. godine. bilo neposredno. 246 Pekin{ka deklaracija i platforma za delovanje. 249 „Svaki gra|anin ima}e pravo i mogu}nost. koji }e obezbediti slobodno izra`avanje volje bira~a. op{tim. odeljak I.tre}i program LETO–JESEN 2009. Sovereignty. „Are There Any Cultural Rights?“ u The Rights of Minority Cultures. septembar 1994. pod op{tim jednakim uslovima. u javne slu`be svoje zemlje“. povremenim. Peking 1995. zaklju~ila je da ovo pravo jo{ nije izri~ito uklju~eno u op{te mehanizme ljudskih prava. UN Doc. 10. Onako kako je izra`eno u ~lanu 21 iz Op{te deklaracije o ljudskim pravima248 i ~lanu 25 iz Ugovora o gra|anskim i politi~kim pravima249. i ^etvrtu svetsku konferenciju o `enama organizovanu u Pekingu iste godine. Isto. 235. 5–13. ono „bi trebalo biti tuma~eno kao da podrazumeva vi{e od jednostavne vladavine ve}ine putem izbora“. (b) da bira i da bude biran na verodostojnim.4/ 1985/10 (1985). ur. 245 Kopenhagenska deklaracija o dru{tvenom razvoju i Program delovanja Svetskog samita za dru{tveni razvoj. E/CN. 1995). bez bilo kakve diskriminacije pomenute u ~lanu 2 i bez neosnovanih ograni~enja: (a) da u~estvuje u javnim poslovima. sadr`aj ovog prava i dalje je nejasan. 248 Rezolucija Generalne skup{tine UN 217 A (III). 251 Istra`ivanje generalnog sekretara o u~e{}u gra|ana. ura|ena na zahtev Komisije o ljudskim pravima. opisuju}i dr`ave koje deluju u skladu sa samoopredeljenjem kao da poseduju „. bilo preko slobodno izabranih posrednika. godine245. 243 244 . decembar 1948. New York: Oxford University Press.247 Uprkos brojnim deklaracijama. 247 Chandran Kukathas. Kairo. mart 1995. jednakim i tajnim izborima. godine. godine.jednu vladu koja predstavlja ~itav narod koji pripada toj teritoriji bez razlika bilo koje vrste“. koji je od presudnog zna~aja i za politi~ku demokratiju i za ekonomski razvoj. godine. ^etvrta svetska konferencija o `enama.

br.258 Isto. ur. autonomiju i.. godine odobrio me|unarodnu vojnu intervenciju na Haitiju pod vo|stvom UN s ciljem hitnog povratka „zakonski izabranog predsednika“.STUDIJE ali da su „glavni elementi prava na delotvorno u~e{}e gra|ana u procesima dono{enja politi~kih i ekonomskih odluka vlasti zajam~eni kroz srodna prava i slobode“.257 Mogu}e je razviti mno{tvo takvih propisa kako bi se obezbedila odgovaraju}a politi~ka zastupljenost za manjine. upravo kao i stepen srazmernosti u drugim oblastima politi~kog i birokratskog procesa. 1995). umesto da dodeli nacionalnim manjinama vi{e vlasti da same sobom upravljaju odvojeno i van osnovnog zakonodavstva. ur. koji je dr`avnim udarom zba~en sa vlasti.255 Dobra strana ovog sistema je u tome {to grupama pru`a ve}i uticaj unutar osnovnog zakonodavstva. ur. 17.254 351 Svakako. 255 Isto. Za razliku od prekomerne zastupljenosti.256 Ovaj sistem je bolji od sistema prekomerne zastupljenosti. ovaj sistem mo`e da postane nedemokratski i iskvaren jer „zahteva da neko odlu~i koje su pogodne grupe i ko pripada kojoj grupi“. u The Rights of Minority Cultures. Constitutional Law and Minorities. od zasebnih izbornih procedura do zvani~nog priznavanja u pogledu jezi~kih interesa manjina u Vladi. Rezolucija Generalne skup{tine UN 940 (1994). „Introduction“. a treba imati u vidu i da ona nije uspela da okon~a nasilje i Haitiju pru`i mogu}nost da u`iva u prednostima miroljubive demokratije. 257 Arend Lijphart. New York: Oxford University Press. u slu~ajevima kada je to potrebno. koja otuda postaje jedna ’velika koalicija’. 286. 252 253 . 254 Kymlicka. sistem podele vlasti garantuje zastupni{tvo. 1995). Prema tom sistemu: Svakoj grupi je osigurano mesto u vrhu vlasti. Minority Rights Group Report. Will Kymlicka (Oxford. New York: Oxford University Press. Pri tom. 36 (1978). mogu}nost da manjine upotrebe veto. The Rights of Minority Cultures. 256 Will Kymlicka. prema kojoj grupe dobijaju vi{e politi~kih polo`aja nego {to su izdejstvovali na neposrednim izborima. Will Kymlicka (Oxford. „Self-Determination Versus Pre-Determination of Ethnic Minorities in Power-Sharing Systems. Jedna od omiljenih politi~kih odrednica izgleda da je konsocijalizam (zdru`eno delovanje) ili podela vlasti.252 Savet bezbednosti UN je 1994.“ u The Rights of Minority Cultures. Mnogo odre|eniji propisi o demokratskoj vladavini postoje u ustavnom pravu. 258 Videti Claire Palley. 176. manjinske grupe imaju pravo veta na odre|ena osnovna pitanja koja uti~u na njihove su{tinske interese.253 Ipak ovo je bila jedina takva vojna operacija do sada koja je pridobila me|unarodnu podr{ku.

zbog ~ega je posredna za{tita – obezbe|ena kroz osnovna gra|anska i politi~ka prava za sve pojedince bez obzira na pripadnost odre|enoj grupi – ~esto nedovoljna. smatraju}i da o~uvanje kulture i ’kosmopolitska alternativa’ ne moraju biti uzajamno isklju~ive. 2. 108.259 Neki interesi se jednostavno ne mogu svesti na interese pojedinca. Ljudi imaju prava kao ~lanovi neke manjinske grupe. „Introduction“. da se grupna prava re{avaju automatski kao posledica za{tite prava pojedinaca“. posebni manjinski propisi su se pokazali mnogo delotvornijim od uop{tenijih propisa o ljudskim pravima. ali ~lanovi manjine imaju i prava kao pojedinci i ponekad tako|e i kao ~lanovi neke unutra{nje manjine. „The Rights of Peoples in Modern International Law“. New York: Clarendon Press. ali nam nije potreban kulturni integritet. „Internal Minorities and Their Rights“. koji brani ’kosmopolitsku alternativu’ i pravo naroda da bira oblike razli~itih kultura umesto da radi na o~uvanju sopstvene: Nama je kultura potrebna. u The Rights of Minority Cultures.“261 Kimlika ispravno tuma~i Grinove liberalne argumente. posebno posle Drugog svetskog rata. 1995). Will Kymlicka (Oxford. treba da zameni mnogo postojanijim pravima za manjine. niko od nas ne mora da utone u jednu od malenih zajednica. ur.“262 Postoji prava opasnost da pojedina~na prava mogu biti izbrisana kroz isklju~ivu primenu manjinskih prava: 259 Ian Brownlie. Oxford University Press. Model nediskriminacije. ne razume sna`nu potrebu manjina da neguju svoju kulturu i da potom u~estvuju u kulturnoj razmeni. „prava manjina imaju vi{e slojeva nego {to se ~ini na prvi pogled. uklju~uju}i D`eremija Voldrona.tre}i program LETO–JESEN 2009. 15. „Minority Cultures and the Cosmopolitan Alternative“. tvrdi Voldron. Drugi nisu saglasni s navedenim. Will Kymlicka (Oxford. 352 U praksi.. Kao {to je Lesli Grin utvrdio. kojima se u stvari objedinjuju grupna i pojedina~na prava: „Ba{ kao {to manjinske kulture treba da budu za{ti}ene od pritiska da se utope u ve}insku kulturu. . England. 262 Kymlicka. Po{to nikom od nas ne treba istovetni kulturni obrazac ili celovitost odre|ene grupe zna~enja. u The Rights of Peoples. pori~u}i uobi~ajenu „pretpostavku. Saglasna sam sa Kimlikovim stavom. ur. 261 Leslie Green. 269. James Crawford (Oxford.260 Kimlika. ur. tako unutra{nje podgrupe ne treba prisiljavati da se povinuju tradicionalnim normama i pona{anjem grupe. New York: Oxford University Press. u The Rights of Minority Cultures. 260 Jeremy Waldron.. 1988). koji preovla|uje u me|unarodnom pravu. New York: Oxford University Press. 1995). Ovo je su{tina slo`enosti manjinskih prava koju ~ini odnos izme|u prava manjina i pojedina~nih prava.

na snazi od 1. 05/11/1992. „Are There Any Cultural Rights?“. Evropska okvirna konvencija za za{titu nacionalnih manjina uprkos tome predstavlja napredan dokument.1998. 01/02/1995. i moramo im omogu}iti da se izraze. umesto da apstraktno sagleda interese grupe“. 252.2. Kada {titimo prava grupe moramo imati na umu da su to prava i `elje grupe koju {titimo.268 Kao i Deklaracija UN o pravima manjina. a 1995. demokratsko dru{tvo: Najva`niji uslov koji omogu}ava su{tinsku slobodu da se napusti zajednica je postojanje jedne {ire zajednice koja je otvorena za pojedince koji `ele da napuste svoje lokalne grupe. 265 Isto.265 Utemeljivanje liberalizma na toleranciji predstavlja odricanje od tradicionalne brige liberala za slobodu izbora svakog pojedinca i preti da osudi pojedince ili podgrupe unutar manjinskih kultura na tradicionalne uloge koje mogu biti nezadovoljavaju}e i zapravo ugnjetavaju}e. grupe su „promenljive istorijske formacije – udru`enja pojedinaca – ~iji zahtevi podle`u etni~koj proceni [koja¹ na kraju mora uzeti u obzir kako oni uti~u ili mogu uticati na stvarne pojedince. Kao {to nas ^andran Kukatas podse}a.263 353 Evropska unija se na vi{e na~ina suo~ila sa svim ovim izazovima.2008. 267 ETS br. a ne odre|eno stanje grupe zarobljeno u vremenu. prema Savetu Evrope (videti http://conventions. slobodu koja je obezbe|ena kroz tolerantno. Isto.int). godine.264 Kona~no. dovode}i do krhke ravnote`e izme|u pojedina~nih i grupnih prava.1998. potonji dokument u uvodnim ~lanovima naizmeni~no koristi izraze „za{tita nacionalnih manjina“ (~lan 1) i „svaka osoba koja pripada nekoj nacionalnoj manjini“. obrazovanjem i verom manjina. koja su oba oblici upra`njavanja samoopredeljenja. godine i Okvirnu konvenciju za za{titu nacionalnih manjina267. 266 ETS br. izrastaju}i u organizaciju koja ima najnaprednije nadnacionalno zakonodavstvo za za{titu prava manjina i ljudskih prava.2. na snazi od 1. kojoj je do sad pristupilo 39 dr`ava. 234. koji ure|uje mnoga zna~ajna pitanja izvan takozvanih tradicionalnih.STUDIJE Unutar ve}e zajednice mo`e da postoji podela izme|u podgrupa. Uspostavljanjem Kancelarije Visokog komesara OEBS za nacionalne manjine 1992. godine Povelju za za{titu regionalnih i manjinskih jezika266. 263 264 . godine.: 148. Kukathas. kao {to postoje podele izme|u elita i masa. 268 Stanje 28.3. pojedinci moraju imati slobodu da napuste grupu. Razlog za takvu nedoslednost u pravnim dokumentima koji se bave za{titom manjina je ponovo politi~ki.: 157.coe. osnovnih propisa u vezi sa jezikom. koje mogu imati druga~ije interese. Savet Evrope usvojio je 1992.

nacionalno ili dru{tveno poreklo. godine.: 005. decembar 2000. potpisali su i proglasili predsednik Evropskog parlamenta.3.271 Povelja Evropske unije o osnovnim pravima. godine. Evropski sud za ljudska prava A. Ugovor o Evropskoj uniji (tako|e nazvan Ugovor iz Mastrihta) naMisija Visokog komesara za nacionalne manjine je „da prepozna i na|e rano re{enje za etni~ke tenzije koje mogu da ugroze mir.4. Napomena: Tako|e se mo`e kazati da Visoki komesar nije bio uspe{an u va`nim pitanjima kao {to je obezbe|ivanje pa`nje politi~ara da politi~ki re{avaju kosovsku krizu pre nego su kosovski Albanci preduzeli oru`ana dejstva 1998. Propisi koji se odnose na nediskriminaciju ne podrazumevaju pozitivno delovanje u ime odre|enih dr`ava.269 Evropsko zakonodavstvo koje ure|uje ljudska prava dobilo je zamah posle usvajanja Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama270 u novembru 1950. 273 Videti Poglavlje br. 272 Povelju Evropske unije o osnovnim pravima. 354 godine ostvaren je bitan doprinos u re{avanju sukoba koji sadr`e pitanja prava manjina. kao {to je sukob u Makedoniji. decembra 2000. 271 Case Relating to Certain Aspects of the Laws on the Use of Languages in Education in Belgium Merits. politi~ko ili drugo mi{ljenje. u toku poslednje dve dekade. ^lan potom predvi|a da se „u`ivanje prava i sloboda predvi|enih ovom konvencijom obezbe|uje bez diskriminacije po bilo kom osnovu kao {to su pol. Mada ne pru`a izri~ite garancije za prava manjina. ro|enje ili neki drugi status“. bez odgovaraju}eg mehanizma prinude. 6. jezik.tre}i program LETO–JESEN 2009. boja ko`e.7: Zaklju~ak: Evropske integracije biv{e Jugoslavije. verske i jezi~ke razli~itosti“ (~lan 22). jula 1968. 18. veroispovest. mnogobrojni va`ni propisi o ljudskim pravima utkani su u osnovne dokumente Evropske unije. kao {to je opa`eno u Belgijskom lingvisti~kom slu~aju. veza s nekom nacionalnom manjinom. Official Journal of the European Communities 2000/C 364/01.273 I pored toga. 270 ETS br. Ipak. Ona ne samo da se zala`e za jednakost svih ljudi pred zakonom (~lan 20) i zabranjuje diskriminaciju po bilo kojoj osnovi (~lan 21) ve} tako|e zahteva neposredno od „Unije“ da „po{tuje kulturne. Povelja prvenstveno ima deklarativni karakter. br. 9. godine. Savet i Komisija na sastanku Evropskog saveta u Nici 7. Sudska odluka od 23. ~lan 14 Konvencije zabranjuje diskriminaciju na osnovu „veze sa nekom nacionalnom manjinom“. 04/11/1950. imovinsko stanje. od kada je potvr|ena u 47 dr`ava. 269 1. rasa. na snazi od 3. zvani~no progla{ena na sastanku ~lanica EU u Nici decembra 2000272. ide korak dalje. 1953. stabilnost ili prijateljske odnose izme|u dr`ava ~lanica OEBS“. Ure|enje ljudskih prava u Evropi .

7. maja 1999275. godine. tra`i „op{te po{tovanje ljudskih prava“. demokratiji i razvoju iz novembra 1991.276 Ova odredba daje ve}e pravno dejstvo deklaracijima koje je usvojio Evropski savet.1. maja 1999. inter alia. decembar 1998. godine. 278 Rezolucija o ljudskim pravima. uklju~uju}i mogu}e izdavanje godi{njeg izve{taja UN o stanju ljudskih prava.“ 280 Deklaracija Evropske unije prilikom proslave pedesetogodi{njice Op{te deklaracije o ljudskim pravima. Zaklju~ci Evropskog saveta iz Luksemburga. i po{tovanje ljudskih prava i osnovnih sloboda“ kao jedan od ciljeva Zajedni~ke spoljne i bezbednosne politike Unije.1: „Zajednica i njene dr`ave ~lanice izri~ito }e uvesti pitanje ljudskih prava kao bitan ~inilac njenih odnosa sa zemljama u razvoju. 28. jun 1991. koji je stupio na snagu 1. februar 1992. 275 Ugovor iz Amsterdama. 10.279 Odlu~nost Evropske unije potvr|uje se u Deklaraciji prilikom proslave pedesetogodi{njice Op{te deklaracije o ljudskim pravima. ili Rezoluciji o ljudskim pravima.STUDIJE vodi razvoj i ja~anje „demokratije i vladavine prava. godine. po{tovanja ljudskih prava i osnovnih sloboda. stupio na snagu 1. ~lan F. sa ciljem pronala`enja boljih re{enja. demokratiji i razvoju. Ugovor iz Amsterdama upozorava da dr`ave ~lanice koje naru{avaju ova na~ela na jedan „ozbiljan i dosledan“ na~in mogu da rizikuju privremeno obustavljanje odre|enih ~lanskih prava. koja predvi|a da politika EU u oblasti ljudskih prava mora biti „postojana i. Natpis V. IV: 1. Odr`ava}e se periodi~ne rasprave o ljudskim pravima i demokratiji. Savet i dr`ave ~lanice. unutar okvira za razvoj saradnje. 276 Isto. godine278 koja postavlja smernice.1. 279 Isto. 29. Official Journal C 340. 277 Deklaracija o ljudskim pravima. kada je to neophodno osna`ena i unapre|ena“. vladavini prava. Be~. dodaje novi ~lan 6 na Ugovor o Evropskoj uniji i potvr|uje da je Unija „zasnovana na na~elima slobode. 10. pove}ati sposobnosti za zajedni~ko procenjivanje stanja ljudskih prava u svetu uz pomo} te{nje saradnje i na druge na~ine osigurati da sva prikladna sredstva za delovanje budu dostupna u okviru Unije. odnosno Deklaraciji o ljudskim pravima iz juna 1991. novembar 1997. odeljak 10. 281 Isto. demokratije. na~elima koja su zajedni~ka svim dr`avama ~lanicama“. sastanak unutar Saveta. 355 . ta~ke o ljudskim pravima bi}e uklju~ene u budu}e sporazume o saradnji.280 Deklaracija sadr`i {est prakti~nih koraka koji vode ja~anju politike EU u oblasti ljudskih prava. ~lan J. novembar 1991. procedure i prioritete za unapre|enje doslednosti i usagla{enosti razvojnih inicijativa. Pri tom. godine.274 Slede}i Ugovor iz Amsterdama. godine277 koja.281 274 Ugovor o Evropskoj uniji (Ugovor iz Mastrihta).

kroz obrazovanje i obuku. Unapre|enje ljudskih prava izvan Evropske unije postala je zvani~na politika EU. 356 Povelja o osnovnim pravima iz 2000 godine. 282 Videti http://europa. godine. na primer. uklju~uju}i i razmatranje ja~anja odgovaraju}ih struktura EU. 5. predstavlja poku{aj da se uskladi unutra{nja i spoljna politika Unije u oblasti ljudskih prava. za me|unarodne tribunale i krivi~ne sudove i (g) borba protiv rasizma i ksenofobije i diskriminacije manjina. (a) podr{ka ja~anju demokratizacije. a dosledno od 1995.htm. a naro~ito zalaganjem za {to je mogu}e ranije usvajanje nacrta propisa koji se trenutno razmatraju u okviru EU. ima ~etiri tematska prioriteta: U okviru ove inicijative.tre}i program LETO–JESEN 2009. negovati razvoj i u~vr{}ivanje demokratije i vladavine prava. godine. godine EU je {irom sveta pokrenula niz regionalnih Radionica o ljudskim pravima. (v) podr{ka borbi protiv mu~enja i nemogu}nosti ka`njavanja. bavljenja ljudskim pravima na terenu i za podr{ku i nadzor izbora. demokratije i 2. Shodno tome. uklju~uju}i i sporazume o pridru`ivanju potpisane s potencijalnim ~lanicama. kao i po{tovanje ljudskih prava i osnovnih sloboda u tre}im zemljama. (b) delatnosti koje vode ka ukidanju smrtne kazne. 6. uspostavljena 1994. u junu 2002. Pored toga {to po{tovanje ljudskih prava i demokratije postavlja kao jedan od uslova za pristupanje EU ili jednostavno za trgovanje sa dr`avama ~lanicama EU. 4. Evropska inicijativa za demokratiju i ljudska prava. na primer. a s ciljem da potpomogne ljudska prava i demokratiju u tre}im zemljama. kroz mogu}e uspostavljanje zajedni~kog spiska evropskih stru~njaka u oblasti ljudskih prava i demokratije. uz pomo} Evropskog parlamenta. te obezbediti nastavak Magistarskog programa o ljudskim pravima koji izvodi petnaest evropskih univerziteta.282 3. kao i predstavnika akademskih ustanova i NVO. zajedno s drugim odgovaraju}im organizacijama. oja~ati sposobnost brzog odgovora na zahteve za me|unarodne vojne operacije u oblasti ljudskih prava i demokratizacije. „EU }e nastojati da pitanje ljudskih prava. dobre vladavine i vladavine prava. dalje razviti saradnju u oblasti ljudskih prava. Od ranih devedesetih. obezbediti sva sredstva za postizanje uskla|enog ostvarivanja ovih ciljeva. Unija je neposredno finansirala razne programe koji unapre|uju ljudska prava i demokratiju u tre}im zemljama. razmotriti korisnost organizovanja povremenih rasprava o ljudskim pravima uz u~e{}e institucija EU.eu/pol/rights/index_en. o primeni zajedni~kih dejstava i . Evropska unija je uvela i takozvanu odredbu o ljudskim pravima u svoje bilateralne sporazume o trgovini i saradnji sa tre}im zemljama.

zasedanju zamenika ministara). 285 Sve dr`ave ~lanice Saveta Evrope jesu i ~lanice Venecijanske komisije. Belorusija je pridru`ena ~lanica. Kanada. koja je od tada izrasla u nezavisni pravni institut sa slede}im zadacima: – unapre|enje razumevanja pravnog poretka zemalja u~esnica. Sjedinjene Ameri~ke Dr`ave i Urugvaj posmatra~i. Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Evrope. zasnovanog na osnovnim pravnim vrednostima kontinenta i ujedno nastavlja da obezbe|uje ’ustavnu prvu pomo}’ pojedina~nim dr`avama. Parlamentarne skup{tine. . – podsticanje vladavine prava i demokratije i – izu~avanje problema nastalih tokom rada demokratskih institucija i njihovo ja~anje i razvoj. godine Evropsku komisiju za demokratiju putem prava – Venecijansku komisiju.286 357 Venecijanska komisija deluje kao savetodavno telo za ustavna i druga pitanja koja se odnose na ljudska prava i daje mi{ljenje na zahtev Ministarskog odbora. 284 Statut Evropske komisije za demokratiju putem prava. ~ije je polje delovanja odre|eno kao „garancije koje nudi pravo u slu`bi demokratije“284.coe. godine. Generalnog sekretara ili neke dr`ave ili me|unarodne organizacije ili tela koje u~estvuje u radu ove komisije. neevropske dr`ave tako|e mogu biti ~lanice Venecijanske komisije285. osamnaest ~lanica Saveta Evrope osnovalo je maja 1990. decembar 2001. U slu`benom jeziku. februara 2002. ~lan 1. http://www. pored Kirgistana koji je pristupio Komisiji 2004. Meksiko. Kazahstan. 13. Japan. Venecijanska komisija tako|e igra jedinstvenu i nenadma{nu ulogu u bavljenju krizama i spre~avanju sukoba kroz ustavnu nadgradnju i savetovanje. Ju`na Afrika ima poseban status saradnika sli~an onome koji imaju i posmatra~i. 287 Internet prezentacija Venecijanske komisije. Izrael.“283 Da bi se obezbedila efikasnost zakonodavstva u oblasti ljudskih prava. ~lan 1. Vatikan. dok su Argentina. Sta283 Smernice Evropske unije o dijalozima u vezi sa ljudskim pravima. Evropska komisija i OEBS/Kancelarija za demokratske institucije i ljudska prava.int. zasedanju). Prilog Rezoluciji (90) 6 o delimi~nom sporazumu za uspostavljanje Evropske komisije za demokratiju putem prava (usvojio Ministarski odbor 10. godine.STUDIJE vladavine prava bude uklju~eno u sve budu}e skupove i rasprave s tre}im zemljama na svim nivoima. u~estvuju u plenarnim sednicama Komisije.287 Venecijansku komisiju i dalje podr`ava Savet Evrope. godine. Republika Koreja. na 784. maja 1990 na 86. Venecijanska komisija: doprinosi {irenju evropskog ustavnog nasle|a. 286 Statut: Rezolucija (2002) 3: Prepravljeni Statut Evropske komisije za demokratiju putem prava (koji je usvojio Ministarski odbor 21. Od februara 2002. organizacija koja obuhvata ve}inu evropskih dr`ava i koja je bila na pramcu promovisanja demokratije i ljudskih prava jo{ od osnivanja 1949. prvenstveno sa ciljem njihovog pribli`avanja.venice. Savet Evropske unije.

170–171. koje se izra`ava kroz raspravu i sprovo|enje ljudskih prava. na~ela koja oblikuju temelje svake istinske demokratije“. odnosno na demokratskoj vladavini. Na~ela suvereniteta i samoopredeljenja naroda obi~no se prikazuju kao dva kraja jednog spektra. London. Rubin. and Self-Determination. Oba vi|enja se mogu podr`ati sude}i po postoje}oj pravnoj literaturi. Statut Saveta Evrope. ^lan 3 Statuta zahteva da „svaka ~lanica. 288 289 . „ni evropska ni ameri~ka konvencija o ljudskim pravima ne sadr`e u sebi posebno priznavanje prava na samoopredeljenje“291. dok je na~elo o samoopredeljenju barem potencijalno usmereno ka teritorijalnoj promeni. jer suverenitet obuhvata pravo na o~uvanje teritorijalnog status quo. politi~ke slobode i vladavine prava. „The Democratic or Internal Aspects of Self-Determination with Some Remarks on Federalism“.tre}i program LETO–JESEN 2009. dok se Afri~ka povelja o ljudskim pravima i pravima naroda uveliko poziva na ovo pravo: CETS 001.. 44. kao {to je recimo otcepljenje. 290 Thornberry. U jednoj savremenoj dr`avi i na~elo o suverenitetu i na~elo o samoopredeljenju naroda zasnivaju se na volji naroda. Kao {to Tornberi predla`e: Mogu}e je tuma~iti samoopredeljenje kao da ono ne nala`e ni otcepljenje ni ve{ta~ku homogenost dr`ava. godine. Pre|a{nje izlaganje nastojalo je da uka`e da ova dva na~ela ne moraju biti me|usobno isklju~iva. Savet Evrope u svom sastavu ima dva tela za sprovo|enje svojih propisa u delo – Komisiju i Sud za ljudska prava. ve} kao mogu}e spajanje po{tovanja i me|usobnog slaganja izme|u ~itavih dru{tava i njegovih sastavnih grupa. mnogi poznavaoci prava pitaju se da li su prava manjina i ljudska prava deo prava jednog naroda ili su pak dopunska grupa prava. mora da prihvati na~ela o vladavini zakona i o u`ivanju ljudskih prava i osnovnih sloboda za sve osobe unutar njihove nadle`nosti“. maj 1949. Kao {to Hanum navodi. Ethics and Authority in International Law. 358 tut Saveta288 u drugom odeljku preambule ponovo potvr|uje stav dr`ava potpisnica o „posve}enosti duhovnim i moralnim vrednostima koje su zajedni~ko nasle|e njihovih naroda i istinski izvor li~ne slobode. Sovereignty. Pravni tekstovi i instrumenti EU u oblasti prava manjina i ljudskih prava su od ogromnog zna~aja jer su unapredili delotvornost za{tite manjinskih i ljudskih prava na delu. Autonomy. koje Alfred Rubin hvali kao retke „izvanredne primere“ gde su se dr`ave saglasile oko institucionalne strukture „koja bi zaista primenjivala dogovorena na~ela ljudskih prava“289. 5. 291 Hannum. 138.290 Dva kraja spektra? S druge strane.. istovremeno slabe}i moralno opravdanje za mnogo ekstremnije oblike samoopredeljenja.

Svi narodi imaju pravo da ih dr`ave potpisnice ove Povelje politi~ki. Sovereignty. jasno je da je ono strogo ograni~eno: UN i praksa dr`ava od 1960. CAB/LEG/67/3 rev. koje ne priznaje „narode“ kao svoj subjekt. 295 Hannum. posebno str. primena ovih prava na delu je krajnje nezadovoljavaju}a.294 Zaista. 3. Imaju neosporivo i neotu|ivo pravo na samoopredeljenje. Autonomy. godine. decembar 1966. OAU Doc. L. januara 1976. va`no je naglasiti da. and Self-Determination. 49. 296 Rezolucija Generalne skup{tine UN 2200 (XXI). CT: Yale University Press. oktobra 1986. stupila na snagu 21. 21 I. odre|eno kao pravo na osloba|anje od nekada{njih kolonijalnih sila i 2) unutra{nje samoopredeljenje. Pakt o gra|anskim pravima stupio je na snagu 23. 293 Rubin. Afri~ka [Band`ul¹ Povelja o ljudskim pravima i pravima naroda. godine priznaju samo jedno veoma ograni~eno pravo na 1) spoljno samoopredeljenje. Fundamental Legal Concepts (New Haven. Svi narodi imaju pravo na postojanje. 1923). usvojena 27.STUDIJE Pri tom. . prema svom naho|enju. imaju}i u vidu da pravo „podrazumeva zakonsku mogu}nost nosioca tog prava da.293 Problem s me|unarodnim ljudskim pravima u kontekstu samoopredeljenja mo`da prouzrokuje sama priroda me|unarodnog prava. iako je mo`da politi~ki popularno da se govori o ljudskim pravima.292 359 Ovaj stav deli i Antonije Kaseze. 31. decembar 1966. Kao {to Kiminih tvrdi. Slobodno odlu~uju o svom politi~kom statusu i oblikuju svoj privredni i dru{tveni razvoj u skladu s politikom koju su slobodno izabrali. Ethics and Authority in International Law. kada se pravo na samoopredeljenje izvu~e iz retorike u sferu prakse. marta 1976. 58 (1982). pozove pravne institucije koje obezbe|uju primenu tog prava da pokrenu postupak“. Rezolucija Generalne skup{tine UN 2200 (XXI). 6–10. Ljudska prava ~esto ostanu samo moralne izjave a da se ne razviju u punova`e}a zakonska prava. koji zaklju~uje da su Paktovi o gra|anskim i ekonomskim pravima296 dopunili odredbe Povelje UN koje 292 ^lan 20. 294 Kimminich. godine. godine. 16. Pakt o ekonomskim pravima stupio je na snagu 3. Narodi koji `ive pod kolonijalnom vla{}u ili tiranijom imaju pravo da se oslobode okova strane vladavine slu`e}i se svim sredstvima koje priznaje Me|unarodna zajednica naroda. „The Issue of a Right of Secession“. „pravo na samoopredeljenje zauzima ’jedinstveno mesto’ u me|unarodnom pravu ’zato {to se dodeljuje entitetu koji nije pravno lice prema me|unarodnom pravu’“. Rubin zasniva svoje tuma~enje na delu Veslija Hohfelda koji analizira pravno zna~enje ne~ijeg prava. Videti Wesley Hohfeld. 5. ekonomski ili kulturno podr`e u njihovoj oslobodila~koj borbi. M. godine. 16.295 1. odre|eno kao postizanje nezavisnosti ~itavog stanovni{tva dr`ave od stranog me{anja ili uticaja. juna 1971. 86. 2.

Self-Determination of Peoples. bez obzira na opravdanost razloga za otcepljenje.301 Naime. koji je prema njima okon~ao do tada ograni~enu primenu na~ela na kolonijalne prilike. Self-Determination of Peoples: A Legal Reappraisal (Cambridge: Cambridge University Press. pravni dokumenti Antonio Cassese. 1995). upotpunjene nelagodno{}u koje separatisti~ki nagove{taj ovog ~lana proizvodi kod mnogih u~esnika koji su generalno bili saglasni sa njegovim uklju~ivanjem. 299 James Crawford. a ne kao potvrda takvog tuma~enja. mnogo vatrenija rasprava vodila se u vezi sa odre|ivanjem kriterijuma pod kojima se mo`e upra`njavati spoljni deo prava na samoopredeljenje. Secession: The Legitimacy of Self-Determination. Istovremeno. 5. „Outside the Colonial Context. Cassese. Ovde se mora naglasiti da se argumenti. prethodna analiza razvoja prava na samoopredeljenje bele`i zna~ajan napredak u definisanju i primeni prava manjina i ljudskih prava.“ u William J. Political Studies 78 (1984): 21–31. 1998). 297 . uz istinsko zanimanje za stabilnost me|unarodnog pravnog poretka.nema samoopredeljenja bez demokratskog odlu~ivanja“. Macartney. Me|utim. 83–84. 300 Buchheit. koje koriste „liberali“ ili „popravni“ liberali“ kao {to je Bjukajt. 301 Heri Beran nudi najradikalniju liberalnu teoriju otcepljenja. U jednoj realisti~koj proceni. Pretpostavljaju}i da je osnovna liberalna vrednost autonomija pojedinca. primenljive pravne norme. Self-Determination in the Commonwealth (Aberdeen: Aberdeen University Press.tre}i program LETO–JESEN 2009. Videti Harry Beran. ali i nalazi da su dr`ave uglavnom nesklone prema takvoj upotrebi ovoga na~ela: Jetkost rasprave o uklju~ivanju bilo kakvog pomena samoopredeljenja u ove pravne instrumente. 298 Isto. 360 se odnose na samoopredeljenje u svojstvu na~ela koje poziva na demokratsko upravljanje: „. ovo nije stav koji je zauzeo Vrhovni sud Kanade.. ur. 48–52. Beran prosu|uje da svako mo`e da napusti dr`avu i da pravo na otcepljenje pripada ve}inskom stanovni{tvu dr`ave. Bjukajt priznaje mogu}nost za secesionisti~ko tuma~enje ovih paktova. Pravnici kao {to su Kroford i Kaseze299 odaju priznanje univerzalnosti na~ela o samoopredeljenju.297 Kaseze zaklju~uje da predmet samoopredeljenja „mo`e imati u vidu samo ~itavo stanovni{tvo u nezavisnim dr`avama ili dr`avama koje tek treba da postignu nezavisnost i stanovn{tvo koje `ivi pod stranom okupacijom“. 5–6.298 Kao {to je izlo`eno.300 Uprkos nedore~enosti koja okru`uje ostvarivanje na~ela o samoopredeljenju. kako je utvr|eno ~lanom 1 Pakta.. {iri okvir primene spoljnog prava na samoopredeljenje onemogu}en je razmi{ljanjima real politike. vodi do uverenja da se ~lan 1 iz Pakta pojavljuje uprkos mogu}em secesionisti~kom tuma~enju. uglavnom temelje na moralnim normama koje je te{ko prevesti u nepristrasne. posebno izuzimaju}i podesnost ovoga prava u slu~aju manjina. „A Liberal Theory of Secession“.

Kroford ispravno zaklju~uje da. primenjuju}i ovo na~elo kao na~elo koje poziva na demokratiju kao na~in vladavine. kao {to je Deklaracija o prijateljskim odnosima. ur. ve} predstavlja jedan pravno neutralni ~in sa posledicama koje se re{avaju na me|unarodnom planu“303. . 101. to ~ine uz najneodre|eniji jezik i stoga uz sumnjivu pravnu primenu. 304 James Crawford. ono nije op{te primenljivo zakonsko pravo.302 361 Jedino me|unarodno priznanje. odgovor dr`ave na odre|enu situaciju naj~e{}e }e biti odre|en isklju~ivo na osnovu sopstvenih politi~kih interesa. James Crawford. 302 303 Buchheit. Kroford navodi slede}e jedinice samoopredeljenja: (a) teritorije pod starateljstvom i mandatom. budu}i da otcepljenje „nije zakonito niti nezakonito prema me|unarodnom pravu. uprkos tome {to me|unarodno pravo priznaje na~elo o samoopredeljenju. (b) dr`ave. The Creation of States in International Law. pre svega. a ne na nezavisnost za svaku etni~ku grupu – onda kada se na~elo poklapa sa strate{kim politi~kim interesima. samo po sebi politi~ki ~in. 2001). Praksa dr`ava u razdoblju pre raspada Jugoslavije bila je verna Vilsonovom vi|enju samoopredeljenja. Umesto toga. The Creation of States in International Law (Oxford: Clarendon Press. Secession: The Legitimacy of Self-Determination. pravo na samoopredeljenje mo`e biti tuma~eno samo kao „unutra{nje“ pre nego kao „spoljno“ pravo u pravnom sistemu. Philip Alston (New York: Oxford University Press. Kao zaklju~ak. 2nd ed. uzev{i u obzir prisutni nedostatak ijednog neosporovanog pravila me|unarodnog prava. Kao {to Bjukajt zaklju~uje. mo`e u~initi odre|eno otcepljenje uspe{nim. 7–68: 38. 390. Kroford dalje tvrdi da pravo na samoopredeljenje nastavlja da bude „a lex obscura… veoma sporan pojam u odnosu na prakti~no svaki slu~aj u kojem se priziva“. stvar politi~kog izbora. izuzimaju}i za svrhe pravila o samoopredeljenju one delove dr`ava koji su sami po sebi jedinice samoopredeljenja kao {to je definisano. i teritorije koje se smatraju za nesamoupravne u Poglavlju XI Povelje UN. 1979). „ono se ostvaruje u vidu zakonskog prava samo nakon odre|ivanja jedinice samoopredeljenja“. Crawford. izuzev u slu~ajevima dekolonizacije i u posebnim slu~ajevima Banglade{a i biv{e Jugoslavije – sem ako se ovo poslednje shvata kao presedan. 105. politi~ki oportunizam je predstavljao jedino neosporno merilo: Mo`da jedina sigurna pouka koju izvla~imo iz sagledavanja dr`avne prakse u odnosu na secesionisti~ko samoopredeljenje jeste da. „The Right to Self-Determination u International Law: Its Development and Future“.STUDIJE koji odobravaju izuzimanje iz op{te zakonske zabrane za promenu me|unarodnih granica.304 Sla`u}i se sa tvrdnjom da je ovaj postupak. People’s Rights.

309 U praksi. prosvete. Kao {to nas Tornberi podse}a. s ishodom da teritorija biva. Osim toga. uklju~uju}i i one koji ne `ele da se otcepe. koji se generalno protivi otcepljenju i drugim eventualno separatisti~kim oblicima samoopredeljenja. kao {to je nagla{eno u predhodnom odeljku (v). iako vlasti {irom sveta i dalje manipuli{u re~nikom ljudskih prava u politi~ke svrhe. ~ije stanovni{tvo je proizvoljno isklju~eno iz svakog udela u vlasti ili iz regije ili iz dr`ave kojoj pripadaju. Dr`ave su ~ini se zloupotrebile nedore~enost pravnog zna~enja izraza „narod“ u korist re`ima na vlasti. 307 Radan. 308 Isto. International Law and the Rights of Minorities. ali samo ako se teritorijalna definicija ne pro{iri na na~in da „obuhvati stanovni{tvo federalne jedinice neke me|unarodno priznate i nezavisne dr`ave“. mo`e. 309 Thornberry. „samoopredeljenje i prava manjina su zarobljeni u odnos koji predstavlja sastavni deo konstrukcije nacionalne dr`ave. „secesionisti moraju biti u stanju da uka`u na nepravdu koju su prethodno pretrpeli i da obezbede da niko. van konteksta kolonijalne vladavine. otcepljenje postaje mogu}e samo „kada su stanovnici proizvoljno isklju~eni iz svakog udela u vlasti ili iz regije ili dr`ave kojoj pripadaju“.308 Uz to. 305 306 (c) druge teritorije koje obrazuju odre|ene politi~ko-geografske oblasti. Sve do skoro. da poslu`i za za{titu teritorijalnog integriteta. 2 izd. The Creation of States in International Law. u stvari. 362 Ova analiza ukazuje na zaklju~ak da. one su se sna`no opirale razvoju prava manjina i ljudskih prava i nastavljaju da ga podozrivo motre.. u stvari.305 . u odnosu na ostatak dr`ave. ne}e patiti nakon otcepljenja“. 13. rastu}e prihvatanje prava manjina i ljudskih prava kao oblika izra`avanja samoopredeljenja tako|e je doprinelo primeni ovog na~ela kao {to je prvobitno zacrtano – da pripada narodu. nesamoupravna i (d) bilo koje druge teritorije ili okolnosti na koje se primenjuje samoopredeljenje od strane zainteresovanih kao prikladno re{enje. 4. pristupa dr`avnim slu`bama ili kontrole nad prirodnim bogatCrawford. ishod je stvaranje manjina“. Radanovi argumenti da „teritorijalna definicija ’naroda’ ~ini otcepljenje nezakonitim i baca pod noge op{te prihva}eni stav u me|unarodnom pravu da otcepljenje nije ni zakonito ni nezakonito“307 tako|e su ubedljivi. a ne teritoriji. s obzirom na to da kad god se skuje dr`ava. kao {to Robert Evin ukazuje. The Break-up of Yugoslavia and International Law. manjinsko-ve}inski sukob svodi se na pitanja jezika. {to on u stvari ka`e da se dogodilo kao posledica me|unarodne politike prema jugoslovenskom raspadu tokom devedesetih godina. Uzimaju}i u obzir te{ko}e u utvr|ivanju ovakvog stanja306. mnogi su tako|e shvatili da izvestan stepen preno{enja suvereniteta. 127. Svejedno.tre}i program LETO–JESEN 2009.

su{tinski nosioce samo kulturnih prava. 51–72. Tibor Várady. nosioce politi~kog prava na samoopredeljenje. 271.“ Harper’s Magazine 306 (2003). Kako se Tomu{at zala`e: Da je samoopredeljenje bilo upotpunjeno jednom do sada nedostaju}om dimenzijom politi~ke autonomije. ili da je oti{lo sve do federalne dr`avnosti unutar date dr`ave. {to su sve nali~ja predstavni~ke vlasti koja ~esto mogu biti re{ena preno{enjem ovla{}enja na lokalni nivo. 421–441.313 Mada se dr`ave obi~no opiru prihvatanju novih pravila koja mogu da ugroze njihov opstanak. 310 311 . „Karl Renner et l’Etat Multinationale: Contribution Juridique á la Solution d’Imbroglios Politiques Contemporains“.311 Jedan od prvih takvih predlo`enih obrazaca smislili su 1902.. dok u drugim mo`e biti nophodna {ira politi~ka autonomija. austrijski politi~ari i nau~nici koji su verovali da nacionalno-kulturna autonomija mo`e da ubla`i etni~ke tenzije unutar Austrougarske. National Cultural Autonomy and its Contemporary Critics (New York: Routledge. Stéphane Pierre-Caps. izgubila bi se rigidnost o{tre linije koja deli narode. ur. i manjine. odnosno. 312 Videti Ephraim Nimni.310 363 Slede}i ovaj pravac rasprave. uspostavljaju}i kriterijume za zakonitost i legitimitet izazova koji prete jedinstvu dr`ave. svaki zahtev za nezavisnost bio bi neopravdan. Tomuschat.312 Razmi{ljaju}i danas o razvoju na~ela o samoopredeljenju. Macquarie Law Journal 3 (2003). 313 Jonathan Schell. pred spoznajom da se za vi{e od jedne nacije mo`e na}i izra`aj unutar granice jedne dr`ave. Kirsten Porter. Droit et Société 27 (1994).STUDIJE stvima. „The Unconquerable World. 260. federalnu dr`avnost ili prostu autonomiju.“ East European Politics and Societies 6 (1992).. godine Karl Raner i Oto Bauer. 2005). Op{ta ljudska prava i prava manjina mogu biti dovoljna u ve}ini slu~ajeva. „Realisation of National Minority Rights“. ~ini se da je sve vi{e u njihovom interesu da razviju pravo na samoopredeljenje. nau~nici kao {to je D`onatan [el vra}aju se obrascima koji omogu}avaju istovremeno izra`avanje vi{estrukih kulturnih identiteta unutar jedne dr`ave: Samoopredeljenje.. 15. Videti. „Self-Determination in a Post-Colonial World“. a koji }e prosuditi o zakonitosti zahteva za zasebnu dr`avnost. Ukoliko se prava manjina na odgovaraju}i na~in re{e unutar dr`ave. 53. Kirsten Porter ukazuje na to da prava manjina mogu biti za{ti}ena i unapre|ena unutar sistema koji odobrava neteritorijalnu autonomiju za nacionalne manjine dok istovremeno odr`ava administrativno jedinstvo multinacionalne dr`ave. a da pojedinci i grupe pola`u pravo na vi{estruke identitete. mora ustuknuti pred samoopredeljenjem i brojnim samoopredeljenjima. „Collective Minority Rights and Problems in their Legal Protection: The Example of Yugoslavia.

. 1. uloga dr`ave. Creation of States in International Law. uprkos sna`nom optimizmu koji su izrazili neki pravni i politi~ki stru~njaci da se opseg prava na samoopredeljenje razvija u ovom smeru. mo`da }e biti neophodan dug period pre nego {to se postigne saglasnost oko jednog tako kontroverznog pitanja. koje postavlja va`na pitanja o prirodi me|unarodnog prava i pravnom re{avanju politi~kih sporova.314 Analiza raspada Jugoslavije. 364 Me|utim. ono bi bilo najva`niji izuzetak tradicionalnom stanovi{tu da je stvaranje dr`ava pitanje ~injenica a ne prava.. postavljena u poseban okvir administrativnih (unutra{njih) granica. I. nastavi}e da bude presudna. To je jedno energi~no na~elo koje. poja~ana preovla|uju}im pravnim i politi~kim nepoverenjem u na~elo samoopredeljenja. za na{e namene. godina: Samoopredeljenje kao zakonsko pravo ili na~elo predstavljalo bi izrazito slabljenje na~ela suvereniteta. koje je i Kroford ispoljio tokom 1970. To je jedno otvoreno politi~ko na~elo. S engleskog preveli Zoran Jo{i} i autorka 314 Crawford. ako se dosledno primenjuje. 85. izd. mada sve vi{e slabi. ukazuje na ulogu koju je ovaj sukob igrao u razvoju prava na samoopredeljenje.tre}i program LETO–JESEN 2009. U me|uvremenu. mo`e da proizvede zna~ajne promene na politi~koj mapi sveta.

politika. a {to je konstitutivno za formiranje ~oveka na{eg Zevsovog vremena. ali me|usobno povezanih pojedina~nih pri~a. predistorijskog stanja. mit. On se sastoji iz razli~itih. Hes. Op. prema njenom mi{ljenju. Poput mnogih drugih Platonovih mitova i ovaj nadilazi konkretnu svrhu. koja nije znala za bolove i ubogu starost. slo`ena pripovest. o ~emu svedo~i i to da je ve} poznat u~esnicima dijaloga. Dr`avnik. koja ima svoj kosmolo{ki. tako {to te`i da pru`i obja{njenje sada{njeg stanja.Tre}i program Radio Beograda Br. sadr`i interpretativni sloj. IRINA DERETI] Platonov mit o zlatnom Kronovom dobu i njegovoj propasti iz poznog dijaloga Dr`avnik jeste razu|ena. Osnovni motiv tog mita nije platonisti~kog porekla. diskontinuitet. Smisao diskontinuiteta izme|u ta dva vremena. u kome se svet nalazi. politi~ki. 143–144. . Autorka te`i da obrazlo`i i tezu po kojoj je Platonov opis `ivota tobo`e zlatnih ljudi Kronovog perioda kriti~an i ironi~an. Up. pripoveda nam Hesiod u Poslovima i danima. 109ff. zbog koje se u dijalog uvodi. istorija. nastoje}i da poka`e da je razlika izme|u Kronovog i Zevsovog doba jo{ ve}a nego {to se obi~no pretpostavlja. ~ime zapravo pokazuje kako je sporna svaka glorifikacija ~ovekovog prirodnog. 269b1. i pored narativnog. potrebno je ista}i da je narativno-interpretativna obrada ovog duga~kog mita u Dr`avniku neo1 2 Up.1 O zlatnoj lj