Cijena: 1 KM/6 KN

OSLOBO\ENJE
BH NEZAVISNI DNEVNIK • Sarajevo • www.oslobodjenje.ba

SUBOTA, 31. 12. 2011/NEDJELJA, PONEDJELJAK , 1. i 2. 1. 2012.

Godina LXVIII • Broj 23.360/23.361/23.362

Svetlana Ceni} o godini koja je pred nama

Idemo dalje za jo{ manje pare
5. strana

Rije{ena agonija penzionisanih pripadnika OSBiH

DANAS DVA PRILOGA

Foto: Amer KAJMOVI]

AKONTACIJA OD 310 KM
2. strana

U @I@I
Rije{ena agonija penzionisanih pripadnika OSBiH

2

subota, 31. decembar/prosinac 2011/nedjelja, ponedjeljak, 1. i 2. januar/sije~anj 2012.

OSLOBO\ENJE

Akontacija od 310 KM

Radon~i}ev ru{ila~ki pohod
Sulejman Tihi}, predsjednik SDA

SDA je zaustavila plja~ka{ki i ru{ila~ki pohod Fahrudina Radon~i}a na dr`avu BiH
Kao i uvijek, kona~no postignuti politi~ki dogovor i nastavak reformskih procesa u na{oj zemlji, u re`iji Fahrudina Radon~i}a i njegovih istomi{ljenika koji svakodnevno poku{avaju radikalizirati prilike u BiH, pri`eljkuju}i etni~ke sukobe i raspad dr`ave, okvalificirani su kao tzv. izdaja, stoji u ju~era{njem saop}enju SDA. ma je istekao ugovor o radu dobiju zakonsku za{titu u formi Zakona o pravu na penzije. Me|utim, podsje}aju, poslanici SNSD-a u Parlamentu BiH bili su protiv. Predstavnici SDA – predsjednik Sulejman Tihi}, ~lan Predsjedni{tva BiH Bakir Izetbegovi}, ministar odbrane Selmo Cikoti}, zamjenik ministra finansija BiH Fuad Kasumovi}, zamjenik predsjednika Stranke i {ef Kluba poslanika SDA u dr`avnom Parlamentu Asim Sarajli} i drugi su u vi{e navrata primili delegacije ovih biv{ih pripadnika OSBiH poku{avaju}i na}i rje{enje. I na sastanku na kome je dogovoreno formiranje Vije}a ministara i bud`et BiH, predstavnici RS-a bili su protivuve}anjabud`eta u ovu svrhu.

Krivi~na (ne)djela
- Iza okupljanja pripadnika Oru`anih snaga kojima je istekao ugovor o radu, odnosno njihovih optu`bi na ra~un SDA stoje iste snage koje su svojevremno stajale iza napada na zgradu Vlade FBiH i koje ovdje jednako pri`eljkuju tzv. arapsko prolje}e – objasnio je predsjednik SDA Sulejman Tihi}. U SDA smatraju da Radon~i} i mediji u njegovom vlasni{tvu i iniciraju proteste ne bi li se oni zavr{ili kao i kada je devastirana i (za)paljena dr`avna imovina. U potrazi za rje{enjem sve ve}ihfinansijskih i drugih problema u koje je zapao, vlasnik SBB-a i nekihmedijapodsti~e nerede i haos u BiH. Novope~eni bogata{ Fahrudin Radon~i}, smatraju u SDA, pod svoju kontrolu je uspio staviti sve osim SDA, koja ga zaustavlja u njegovomru{ila~kom i plja~ka{kom pohodu na dr`avu Bosnu i Hercegovinu. Zbogtoga je SDA, kako je saop}eno ju~er, pozvala institucije za provo|enje zakona da procesuirajuRadon~i}a za poticanje nereda i druga krivi~na djela. SDA je u~inila sve da biv{i pripadnici Oru`anih snaga BiH koji-

Borci prihvatili ponu|eno

Foto: A. KAJMOVI]

Ovakav model bit }e primjenjivan do usvajanja bud`eta Bosne i Hercegovine za 2012.
Penzionisanim pripadnicima Oru`anih snaga BiH, ali samo onima iz FBiH, od 15. januara 2012. i naredna tri mjeseca, napokon }e se po~eti ispla}ivati zakonom garantovane mirovine u vidu akontacije od 310 KM. Tako je dogovoreno na sastanku kojega su u petak, u Parlamentarnoj skup{tini BiH imali predstavnici Udru`enja penzionisanih pripadnika OSBiH sa Sulejmanom Tihi}em, dopredsjedavaju}im Doma naroda dr`avnog Parlamenta, Sadikom Ahmetovi}em, dopredsjedavaju}im Vije}a ministara BiH i ministrom sigurnosti, Nerminom Nik{i}em, premijerom FBiH i Zijadom Krni}em, direktorom Federalnog zavoda PIO/MIO. 2012. ili se dogovoriti s Dodikom i direktorom Zavoda PIO RS-a. - Ne znam odakle }e se namaknuti pare kako bi se dogovor koji smo postigli i ispunio, ali nas to i ne zanima. Ako isplata penzija ne po~ne 15. januara naredne godine, blokirat }emo saobra}aj u gradu, obe}ao je Hubijar.

Rje{enja iza Nove godine
SDA i danas radi u pravcu iznala`enja rje{enja i rije{it }e problemovihbiv{ihpripadnika Oru`anihsnaga BiH, rekao je Tihi} u petak za Oslobo|enje i potvrdio da je u kontaktu sa predsjednikom Republike Srpske i SNSD-a Miloradom Dodikom, kao i politi~kimliderima u Federacijikojitako|erimajuodgovornost. Da je dogovorpokazao rezultate, uvjerili su se i nekada{njipripadniciOSBiH, nakon {to je saop}eno da }e do rje{enja akontativno primati po 310 KM. Sulejman Tihi} je u petak ponovo razgovarao s borcima i, kako saznajemo, srda~no su se razi{li. Sistemska rje{enja o~ekuju se iza Nove godine. V. O.

Prijevremena mirovina
Nekoliko stotina penzionisanih pripadnika Oru`anih snaga BiH u petak je, ~ekaju}irezultatedogovora s vlastima, mirno protestovalo predzgradomzajedni~kihinstitucija BiH u Sarajevu. Njihovu je delegacijuprimio i AsimSarajli}, potpredsjednik SDA i {ef Klubazastu-

RS na ~ekanju
- Ovakavmodel bit }e primjenjivan do usvajanja bud`eta BiH za 2012, kada }e stavka za na{e penzije, garantovano nam je, biti uvr{tena u bud`et. Kada se bud`et usvoji, dobit }emo i zaostale penzije. Sulejman Tihi} je bio u kontaktu s MiloradomDodikom, predsjednikom RS-a, i dogovorio da se smanje neki tro{kovi kako bi se za na{e mirovine izdvojilo 30.000.000 KM koliko nam duguju za protekle dvijegodine. Obja{njeno nam je da ne mo`emo biti uvr{teni u bud`et za 2011. jer su {efovi{estpartijadogovorili bud`et i njegova promjena bi zna~ila pad Vije}a ministara BiH. Bili smo primorani prihvatiti ponu|eno, jer nismo u situaciji da biramo, rekao je SenadHubijar, predstavnik penzionisanih pripadnika OSBiH. Objasnio je kako njihove kolege iz RepublikeSrpskenisu dio dogovora koji su oni sklopili s Tihi}em, Ahmetovi}em, Nik{i}em i Krni}em te da }e oni morati sa~ekati usvajanje bud`eta za

NE ZANIMA IH ODAKLE NOVAC Ne znam odakle }e se namaknuti pare kako bi se dogovor koji smo postigli ispunio, ali nas to i ne zanima, kazao je Hubijar
pnika ove stranke u Predstavni~kom domu Parlamentarne skup{tine BiH. U petakujutro, penzionisanivojnici su protestepo~eli pred Centralom SDA, nastavili pred Predsjedni{tvom BiH i zavr{ilipredzgradominstitucija BiH. Parlamentarna skup{tina BiH usvojila je pro{le godine izmjene i dopune Zakona o Oru`anim snagama BiH kojima se vojnicima koji su do 23. decembra 1995. najmanje dvije godine sudjelovali u ratu kao pripadnici Armije BiH, HVO-a ili VRS-a, a kojima zbog godina `ivota ne mo`e biti produ`ena profesionalna vojna slu`ba, omogu}ava odlazak u prijevremenu starosnu mirovinu.
A. BE^IROVI]

V I J E S T I

NOVOGODI[NJE ^ESTITKE

Pri~ati o budu}nosti, a ne o pro{losti
Predsjedavaju}i Predsjedni{tva BiH @eljko Kom{i} uputio je ~estitku povodom Nove godine. “Nadam se da }e 2012. godina za sve nas biti puno uspje{nija i da }emo ostvariti nastojanja da na{a zemlja Bosna i Hercegovina bude {to uspje{nija, prije svega, u stvaranju boljih uslova za `ivot svih gra|ana, da }emo pribli`iti BiH EU i da }e ovo postati bolji prostor za `ivot. @elim vam sretnu Novu godinu, `elim da vam 2012. donese ono {to nam protekla nije donijela, `elim da se na{a domovina BiH razvija u miru i sigurnosti i da napreduje pravim i jedinim putem - na dobrobit svojih gra|ana“, stoji u ~estitki. U ~estitki ~lana Predsjedni{tva BiH Bakira Izetbegovi}a izra`ava se `elja da 2012. donese vi{e optimizma, me|usobnog uva`avanja i uspjeha u nastojanjima da u dr`avi bude izgra|eno sigurno i prosperitetno dru{tvo, u kojem }e se svaki po{ten ~ovjek osje}ati slobodno i sigurno. “Godina koja je iza nas bila je te{ka, obilje`ena ekonomskom krizom i politi~kim nesporazumima. Ipak, kraj godine donio je dogovor i nadu da }e zemlja krenuti br`e i odlu~nije na putu evroatlantskih in-

tegracija“, isti~e se u Izetbegovi}evoj ~estitki. Novu godinu je ~estitao i ~lan Predsjedni{tva BiH Neboj{a Radmanovi}. “U narednoj godini }emo, za razliku od 2011, imati novi Savjet ministara BiH, koji ima izborni legitimitet, i bud`et koji zemlja nije imala u 2011, no ekonomska kriza }e biti nastavljena i u 2012. Udar svjetske i evropske recesije zahvati}e i BiH, ali ako se budemo vi{e dogovarali unutar BiH, a manje optu`ivali jedni druge, bi}e manje pri~a o pro{losti, ratu i raspadu zemlje, a vi{e o budu}nosti, razvoju i putu prema EU. Ako svaki pojedinac u BiH - bio on preduzetnik, radnik, poljoprivrednik, profesor, u~enik, student ili izabrani politi~ar - ~asno, po{teno, odgovorno i najbolje {to zna radi svoj posao, onda }e na najbolji na~in doprinijeti da nam svima zajedno bude bolje“, istakao je Radmanovi} u ~estitki. ^estitke su uputili i predsjedavaju}i Predstavni~kog doma Parlamenta BiH Denis Be}irovi}, zamjenik predsjedavaju}eg Vije}a ministara i ministar sigurnosti BiH Sadik Ahmetovi}, predsjednik Narodne stranke Radom za boljitak i zastupnik u Predstavni~kom domu Parlamenta Mladen Ivankovi} Lijanovi}, predsjednik FBiH @ivko Budimir, premijer FBiH Nermin Nik{i}, visoki predstavnik u BiH Valentin Inzko i mnogi drugi.

OSLOBO\ENJE subota, 31. decembar/prosinac 2011/nedjelja, ponedjeljak, 1. i 2. januar/sije~anj 2012.

U @I@I
Kr{enje ustava i zakona

3

Parlament BiH

Prihva}en bud`et
Predsjedavaju}i Predsjedni{tva BiH @eljko Kom{i} sam poslao pismo ~elnicima oba doma Parlamenta BiH Na sjednicu Zastupni~kog doma pozvani i Vije}e ministara i lideri {estorke
Nakon vi{e od tri sata me|ustrana~kih te usagla{avanja na pro{irenom Kolegiju Predstavni~ki dom Parlamentarne skup{tine BiH na sjednici u petak, u kasnim ve~ernjim satima, odobrio je prijedlog zakona o bud`etu institucija i me|unarodnih obaveza za 2011. na nivou ostvarenja u teku}oj godini (2011).

Zvani~an za 7 dana
Zadu`eno je Predsjedni{tvo BiH da u roku od sedam dana formalno sa~ini akt – zakon o bud`etu institucija i me|unarodnih obaveza za 2011, kojeg }e nakon {to bude zaprimljen Kolegij Predstavni~kog doma uputiti u Slu`be ni gla snik BiH na objavljivanje. Vije}e ministara BiH obavezano je da usvoji odluku o privremenom finansiranju institucija BiH za prvi kvartal 2012. (januar – mart) koja }e biti utvr|ena na nivou istog u prva tri mjeseca iz 2011. Do ka{njenja u po~etku sjednice, od vi{e od dva i po sata (bila najavljena za 18 sati) do{lo je kako bi se prevazi{la nedoumica s obzirom da je materijal stigao osobno od predsjeda va ju}eg, a ne kom ple tnog Predsjedni{tva BiH kao oficijelog predlaga~a. Tako je Predstavni~ki dom svoje usvojene zaklju~ke bazirao postupaju}i u skladu sa ~lanom 165. Poslovnika Doma, a „na osnovu ~lana IV 4. c. I ~lana V 3. e Ustava BiH, u situaciji kada nije usvojen prijedlog zakona o bud`etu in sti tu ci ja BiH i me|unarodnih obaveza BiH, a institucije bile finansirane na osnovu odluka Vije}a ministara o privremenom finansiranju“. Ovom rje{enju prethodio je ui-

Zastupnica Stranke za BiH Azra Had`iahmetovi} ukazala je da je prijedlog bud`eta institucija i me|unarodnih obaveza za 2011. u PS BiH „u{ao uz drasti~no kr{enje Ustava i zakonskih propisa“. - Pre kr{e na su broj na pra vi la igre i iz vr{en je neuobi~ajan red poteza. U protekla dva dana nije zasjedalo Vije}e ministara BiH koje je trebalo utvrditi nacrt, a isto je trebalo u~initi i Predsjedni{tvo BiH kao zvani~ni predlaga~ {to tako|er nije u~injeno, navela je Had`iahmetovi}. kao i predsjednici SNSD-a, HDZa BiH i SDA Milorad Dodik, Dragan ^ovi} i Sulejman Tihi}. Predsjednici SDS-a, HDZ-a 1990 i SDP-a Mladen Bosi}, Bo`o Ljubi} i Zlatko Lagumd`ija nisu posebno pozivani, s obzirom na to da su zastupnici u Predstavni~kom domu PSBiH. Kao razloge koji su ga opredijelili da materijal sam uputi u Parlament, predsjedavaju}i Kom{i} naveo je obavezu da to u~ini, „s obzirom na to da su politi~ki lideri {est stranaka potpisali sporazum o formiranjuvlasti na nivou BiH u kojem su definirali obavezu da prora~un institucija BiH i me|unarodnih obaveza za 2011. bude usvojen tokom ove godine, te da pojedinilideripotpisnicipomenutogsporazuma izjavljujukako}e kompletandogovor propasti ako ne bude usvojen prora~un“.

stinu dramati~an dan, ~itav niz me}ustrana~kih konsultacija i rasprava zbog pisma koje je uputio predsjedavaju}i Predsjedni{tva BiH @eljko Kom{i}.

Pismo
- U kasnim ve~ernjim satima 29. decembra (22.30) u Predsjedni{tvo BiH osoba koja se predstavila kao pomo}nikministrafinansija i trezora BiH dostavila je materijal pod nazivom zakon o prora~unu institucija BiH i me|unarodnih obaveza BiH za 2011, bez potpisanogpropratnog akta kojim bi bilo nazna~eno od koje se institucijedostavljapomenuti materijal. Ovo, izme|u ostalog, stoji u dopisu koji je predsjedavaju}i Kom{i} u petak prije podne dostavio predsjedavaju}im oba doma Parlamentarne skup{tine BiH Deni-

su Be}irovi}u i Ognjenu Tadi}u. Tako|er, navodi Kom{i}, „iz dostavljenog materijala nije vidljivo da li su ispo{tovane odredbe pozitivnih pravnih propisa koji govore o na~inu utvr|ivanja nacrta zakona o prora~unu institucija BiH i me|unarodnih obaveza BiH, a koji Vije}e ministara treba dostaviti Predsjedni{tvu BiH u pisanoj formi“. - Pojednostavljeno re~eno, nije odr`ana sjednica Vije}a ministara BiH na kojoj bi se utvrdio ovaj akt, navodi Kom{i}. Ovajdopisjasnoukazuje da je dostavljenimaterijal u parlamentarnu proceduru u{ao mimo Ustavom i zakonompredvi|enihpropisa. No, kako je materijal potpisao predsjedavaju}i Kom{i} li~no (bez potpisa ~lanovaBakiraIzetbegovi}a i Neboj{eRadmanovi}a),bio je ipakdovo-

ljan predsjedavaju}em Predstavni~kogdomaDenisuBe}irovi}u da zaka`e sjednicu. Predsjedavaju}i Doma naroda Ognjen Tadi} izjavio je za Oslobo|enje kako je Kom{i}ev materijal, kao i na~in na koji je dostavljen, „dno dna“ . - S obzirom na to da }e rasprava na Predstavni~kom domu vjerovatno trajati nekoliko sati, odlu~io sam da ne sazivam sjednicu Doma narodaisti dan. Akomaterijalbude usvojen, sjednica Doma naroda odr`at }e se u subotu, naveo je Tadi}. I zakazana je za subotu u 11 sati. Osim zastupnika, na sjednicu u petak pozvani su i predsjedavaju}i i ~lanovi Predsjedni{tva BiH Kom{i}, Izetbegovi} i Radmanovi}, predsjedavaju}i Vije}a ministara BiH Nikola [piri} sa svim ministrima i zamjenicima,

Foto: D`. KRIJE[TORAC

Kom{i}ev amandman
Uz materijal, Kom{i} je naglasio kako je „bio slobodan“ predlo`iti i amandman koji se ti~e po{tivanja zakonskih obaveza prema demobilisanim pripadnicima Oru`anih snaga BiH. O amandmanu nije ni bilo rasprave, no poslanici su negdje oko 21 sat u petak usvojili odluku o bud`etu.
Almir TERZI]

NEBOJ[A RADMANOVI]

SELMO CIKOTI]

POLICIJA ZDK-a

ALEKSANDAR D@OMBI]

Poklon Andri}eva disertacija [to prije uslove za MAP
Doktorsku disertaciju Ive Andri}a “Razvoj duhovnog `ivota u Bosni i Hercegovini pod uticajem turske vladavine“, {tampanu kao knjigu, u petak je ~lanu Predsjedni{tva BiH Neboj{i Radmanovi}u uru~io direktor izdava~ke ku}e Zadu`bina “Petar Ko~i}“ Banja Luka - Beograd Nikola Vukoli}. Radmanovi} je kazao da je knjiga - doktorska diser tacija Ive Andri}a “bila zaboravljena te da je dobro podsjetiti sve koji `ive na ovim prostorima na zna~aj djela tog nobelovca“. - Ovo je nau~na knjiga koja }e ~itala~ku publiku, ali i gra|anstvo u BiH i regionu, detaljno upoznati o `ivotu u otomanskoj Bosni, naveo je Vukoli}. Ministar odbrane BiH Selmo Cikoti} o~ekuje da }e se nakon dogovora o formiranju Vije}a ministara BiH ubrzo pristupiti rje{avanju pitanja nepokretne vojne imovine kao uvjeta za puno realiziranje Akcionog plana za ~lanstvo u NATO-u (MAP). - Iako nije eksplicitno re~eno, nadam se da }e u okviru ovog paketa vojna imovina brzo biti rije{ena i da }emo odmah nakon toga pristupiti punim kapacitetom NATO-programu, ka zao je Cikoti} u izjavi za Fenu, komentiraju}i pitanje u vezi s pretpostavkama za iskorak BiH ka punopravnom ~lanstvu u NATO.

Upitan prekid {trajka
Nakon {to je Skup{tina ZDK-a donijela odluku o privremenom finansiranju za prva tri mjeseca 2012. godine, a ne bud`et za cijelu godinu, dovedena je u pitanje realizacija sporazuma o prekidu {trajka policije u ZDK-u. Prema sporazumu, od 1. januara 2012. godine predvi|eno je pove}anje pla}a, kao i pla}anje no}nog i prekovremenog rada. - Zakon je ja~i od bud`eta i odluke. Istrajat }emo na primjeni zakona i po{tivanju spora zuma. Ako se to ne desi, odmah }emo i}i na podno{enje 1.500 tu`bi i mislim da vi{e nema smisla pregovarati, izjavio je predsjednik Sindikata policije MUP-a ZDK-a Elvedin Mio~.

Ne}e biti prenosa ovla{tenja
Premijer RS-a Aleksandar D`ombi} izjavio je da su politi~ki i ekonomski uvjeti u RS-u u ovoj godini bili mnogo izazovniji nego {to je procjenjivao. - To se sve reflektovalo i na rezultate rada, kazao je D`ombi} na prijemu za predstavnike medija, te dodao da je taj bh. entitet u ekonomskom smislu bio izlo`en svjetskoj ekonomskoj krizi, koja je dobila novi talas krajem ove godine. U politi~kom smislu, kazao je, RS je bio izlo`en pritiscima me|unarodne zajednice tokom ~itave godine, kao i odnosom Sarajevo Banja Luka. Naglasio je da ne}e biti prenosa ovla{tenja sa RS-a na BiH.

4

DOGA\AJI

subota, 31. decembar/prosinac 2011/nedjelja, ponedjeljak, 1. i 2. januar/sije~anj 2012.

OSLOBO\ENJE

IZJAVA DANA
Ne bojim se pritisaka i o~ekujem da }e svatko tko bude imenovan, {to je jako ~asna zada}a, opravdati povjerenje

Kandidiranje za Vije}e ministara BiH

CIK potvrdio Bevandu
Vjekoslav Bevanda ispunjava uslove za kandidaturu za funkciju predsjedavaju}eg Vije}a ministara, saop{teno je iz CIK-a
Osim Vjekoslava Bevande kao zvani~nog prijedloga HDZ-a BiH za mandatara, iz {est vode}ih stranaka u BiH, ~iji lideri su u srijedu u Sarajevu potpisali sporazum o raspodjeli funkcija u novom Vije}u ministara BiH i ~etiri klju~ne dr`avne agencije, ostalih imena zvani~no jo{ nema. Iz SDS-a ka`u da samo predsjedni{tvo te stranke mo`e biti oficijelni predlaga~ imena, te da se sada ne mo`e govoriti o njima. A prema rije~ima Ognjena Tadi}a, potpredsjednika SDS-a, jo{ nije napravljen ni dogovor SDS-a i SNSD-a oko podjele ministarstava. No, nezvani~no se o~ekuje da }e sada{nji ministar civilnih poslova Sredoje Novi} postati ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, Nikola [piri} Prema protokolu izme|u HDZa BiH i SDP-a BiH, potpisanog 26. decembra 2011. godine, od 20 hrvatskih pozicija u institucijama BiH, pet }e kandidirati SDPBiH. Tako }e ova stranka delegirati Hrvate na ~elo Agencije za statistiku, Instituta za akreditiranje, Slu`benog lista, Agencije za osiguranje depozita i Ureda agenta Vije}a ministara BiH pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasbourgu.

Protokol HDZ-a i SDP-a

^eka se SIPA

VjekoslavViBevanBiH da, kandidat za mandatara je}a ministara

DOBAR LO[

ZAO

PATRICK MOON
Ambasador SAD-a u BiH Patrick Moon u razgovoru za Oslobo|enje rekao da mu je drago {to su se lideri {est politi~kih stranaka dogovorili o formiranju Vije}a ministara, nagla{avaju}i da je to samo po~etak. Prva naredna odluka, va`na za cijelu zemlju i evroatlantske integracije, jeste usvajanje bud`eta.

SULEJMAN TIHI]
Na tradicionalnoj novogodi{njoj pres-konferenciji predsjednika SDA, Sulejman Tihi} podsjetio kako je SDA u cijelom periodu pregovora o konstituisanju vlasti u Federaciji BiH i na dr`avnom nivou bila konstruktivan faktor, tragaju}i za rje{enjima bez uslovljavanja i ultimatuma.

NEZAVISNI ODBOR
Nezavisni odbor za nadzor nad radom direktora Federalne uprave policije je, razmatraju}i pritu`bu komandanta Specijalne jedinice FUP-a Dragana Viki}a na rje{enje o njegovom penzionisanju, potvrdio da je to rje{enje Dragan Luka~ donio na zakonit na~in.

CIKBiH je ve} izvr{io provjeru Bevande, te ju~er saop{tio da on ispunjava potrebne uslove. - CIK je na dana{njoj korespondentnoj sjednici, na osnovu uvida u dostavljenu dokumentaciju i izvr{ene provjere, utvrdio da su ispunjeni uslovi iz ~lana 10.c Zakona o Vije}uministara BiH i da kandidat Vjekoslav Bevanda ispunjava uslove za kandidaturu za funkciju predsjedavaju}eg Vije}a ministara, saop{teno je iz CIK-a ju~er. CIK je izdao potvrdu za Bevandu kao kandidata i ve} je dostavio Predsjedni{tvu BiH. Iz Agencije za istrage i za{titu (SIPA) svoj dio provjera jo{ nisu zavr{ili. HDZBiH, SDS, HDZ 1990, SDA, SDPBiH i SNSD }e tek na sjednicama najvi{ih organa svojih stranaka, ~ija zasjedanja se o~ekuju iza novogodi{njih praznika, iza}i sa konkretnim imenima kandidata. U predstoje}im danima o~ekuju se i bilateralni razgovori oko podjele funkcija.

ali je Oslobo|enju neslu`beno potvr|eno da }e Damir Ljubi} iz HDZ-a 1990 biti ministar ljudskih prava i izbjeglica, a dosada{nji ministar prometa i komunikacija Rudo Vidovi} }e ostati u istom resoru, ali kao zamjenik. Potpredsjednik HDZ-a BiH Nikola Lovrinovi} rekao nam je ju~er da ne `eli {pekulisati o imenima prije zvani~nih odluka nadle`nih organa njegove stranke. Osim predsjedavaju}eg, HDZBiH kandiduje i ministra pravde, a za tu poziciju se spominju Borjana Kri{to i Bari{a ^olak.

Ahmetovi} ostaje
O~ekuju se razgovori i izme|u SDP-a BiH i SDA. Veliki izgledi da }e SDA zadr`ati Ministarstvo sigurnosti i kao ministra ostaviti Sadika Ahmetovi}a. Iako se {pekuli{e da bi ministar odFaksimil protokola SDP-a i HDZ-a brane mogao biti Ned`ad ministar finansija i trezora, a Mir- Ajnad`i}, sada{nji ministar boko [arovi} iz SDS-a ministar civil- ra~kih pitanja u KS-u, za to jo{ nenih poslova. Navodno bi zamje- ma potvrde. Damir Had`i}, na~elnik predsjednika SDS-a Predrag nik sarajevske Op}ine Novi Grad, Kova~ mogao postati novi dire- i dalje se spominje kao kandidat ktor RAK-a, a Miro D`akula, sa- iz reda ostalih za ministra promeda{nji v.d. direktor UIO, zvani~ni ta i komunikacija. Izvjesnim oskandidat za tu funkciju. taje da }e ministar vanjskih posloI HDZBiH i HDZ 1990 bi treba- va biti Zlatko Lagumd`ija. li razgovarati o podjeli mjesta, M. \UROVI] RUKAVINA

Novi sudski rasplet afere otrovano `ito

Cilj je bio pri~initi {tetu
Op}inski sud u Sarajevu na~inio niz propusta postupaju}i po tu`bi biha}kog Tehnopeka protiv Avaza
Kantonalni sud u Sarajevu ukinuo je presudu Op}inskog suda u Sarajevu iz oktobra 2009. u tu`bi Tehnopeka iz Biha}a protiv Dnevnog avaza i nalo`io obnovu postupka. Spomenuti dnevni list u aprilu 2002. objavio je tekst sa najavom naslova na prvoj strani „U Biha}u zadr`ano 100 vagona otrovne p{enice“ za koju je tvrdio da su je uve, zli Tehnopek i @itoprerada. Ta vijest je bila razlog da su poslovni partneri sa Tehnopekom raskinuli ugovore o isporukama bra{na, ~ime je ovoj kompaniji nanesena {teta, s obzirom na to da joj je osnovna djelatnost proizvodnja bra{na radi prodaje. Tokom provedenog sudskog spora (trajao osam godina) Op}inski sud u Sarajevu odbio je navode tu`be, na {to se Tehnopek `alio. Kantonalni sud je, postupaju}i po toj `albi, utvrdio niz nepravilnosti tokom vo|enja prvostepenog postupka, ukazuju}i i na vi{e po~etni~kih i pravno neutemeljenih propusta Op}inskog suda. Naprimjer, u presudi je samo pobrojao navedene dokaze, a nije dao ocjenu tih dokaza, {to je suprotno zakonu o parni~nom postupku. U rje{enju o ukidanju njegove presude navedeno je i to da namjera tu`enog Dnevnog avaza nije bila da informi{e i da postupa u cilju iskrene namjere pravilnog informisanja javnosti, ve} iznose}i neistinu, pri~initi {tetu tu`itelju. Tako|er, utvr|eno je da Tehnopek u vremenu koje se odnosi na pisanje spomenutog teksta nije bio uvoznik p{enice iz Ma|arske i Slovenije. Prema nalazu vje{taka, Tehnopeku je na~injena {teta od 129.000 KM na godi{njem nivou. Za deset godina, koliko Tehnopekov mlin ne melje, zajedno sa kamatama i sudskim tro{kovima vrijednost ovog spora skoro je dostigla dva miliona KM. Ko }e Tehnopeku platiti {tetu, zna}e se po okon~anju obnovljenog postupka. Saznajemo da }e on `urno uslijediti. H. A.

ELVEDIN GRABOVICA
Generalni direktor Elektroprivrede BiH Elvedin Grabovica najavio da kona~no po~inje dugoro~no investiranje 3,6 milijardi KM u nove elektrane. Otvaraju se gradili{ta na Vranduku, Neretvici i Podvele`ju, uz ulaganje 234 miliona KM, od ~ega }e 204 miliona oti}i na dokapitalizaciju rudnika.

VIJEST U

BROJU

radnika otpu{teno ove godine zbog krize u metalskoj industriji i rudarstvu RS-a.

3.000

OSLOBO\ENJE subota, 31. decembar/prosinac 2011/nedjelja, ponedjeljak, 1. i 2. januar/sije~anj 2012.

INTERVJU

5

Idemo dalje za jo{ manje pare
Svetlana Ceni}, analiti~arka
Razgovarala: Vildana SELIMBEGOVI]

Zadatak svih nas je da do svakog u ovoj dr`avi dopre spoznaja o ~ijem tro{ku se pravi ovaj politi~ki kupleraj i da nije ta~no da ne mo`e bolje
ka digne malo glavu sa dnevne kuknjave i neka ne ~eka odlazak i zadnjeg pripadnika ovih i ovakvih vlasti, neka se ne nada ve~no nekom mesiji koji }e za njih misliti i sve poslo`iti, ve} neka digne glas, nametne neophodna pitanja, tra`i za sebe bolje i prisili i ovu i ovakvu vlast da misli dalje od vlastitog d`epa i li~ne koristi. E, tad }emo se popraviti i sebi i drugima! Vi ste `estoki kriti~ar ekonomske politike Milorada Dodika: koliko se ona razlikuje od federalne? - Vlada FBiH je jedno veliko razo~arenje za one koji su o~ekivali da bar ne rade ono za {ta su vlast u RS-u kritikovali iz svih oru|a i oru`ja. Na`alost, rade copy-paste, a godinu produktivnost im se sadr`avala u smenama i postavljenjima, poskupljenjima, kao i tra`enju re{enja u novim nametima. Dalje, cena formiranja ovakve vlasti povisoka je. Evo jedan maleni primer: u 2011. za izgradnju verskih objekata samo iz bud`eta Federacije BiH izdvojeno je 3,6 miliona! Pore|enja radi, u pro{loj godini taj iznos je bio 50.000 i to za obnovu Saborne crkve u Mostaru. Ponavljam: samo iz entitetskog bud`eta 3,6 miliona!

Jeste li sretni {to smo kona~no dobili Vije}e ministara? - Hvala bogu, ka`em, a dodajem da je valjda svima jasno da je od po~etka ono li~no interesno u pozadini. Jo{ je sme{nije {to }emo i ovo proglasiti istorijskim, velikim uspehom i rezultatom napora pregalaca u za{titi kao fol nacionalnih interesa, a zaboraviti koliko je jadno da se ovoliko ~ekalo da se usaglase ne~ije pozicije i koliko je stra{na koli~ina para koja je oti{la da se plate nerad i neodgovornost. Dobro je da su opet maske pale, {to bi se reklo, ali zdrav um pla}a visoku cenu ako pamti {ta su sve jedni o drugima izjavljivali, “mi nikada ne}emo odstupiti“ “mi , nikada ne}emo dozvoliti (dati)” Na kraju je ... ipak Dodik zaposlio Lagumd`iju, da parafraziram njegove izjave o tome kako ga ne}e on zapo{ljavati i da ne dolazi u obzir dati Bo{njaku mesto ministra inostranih poslova, SDP se svrstao u bo{nja~ku stranku, a HDZovi u tom klin~u nazovisocijaldemokratija nisu napravili tre}i entitet, ali jesu politi~ki i materijalno profitirali.

nema re{enje od ~ega }emo to vra}ati, a kad pogledate sve bud`ete u BiH, a ja jesam, ~udo jedno od broja strategija i narodnih para datih za njihovu izradu. Narod pla}a nekima i kupovinu vlasti i opstanak na vlasti - daje mnogo da bi dobio malo ili ni{ta. Ipak, BiH sada mo`e povu}i sredstva MMF-a i Svjetske banke koja su bila blokirana zato {to vlasti nije bilo. Koliko }e nam pomo}i? - A velike sre}e {to }emo mo}i da se zadu`imo i odr`imo istu politi~ku elitu na vlasti! Zato je u minut do dvanaest i formiran VM i dogovoren bud`et. Dobili smo mi ve} para od MMF-a i jedini rezultat je ostanak na vlasti istih na teret svih nas i na{e dece, pa i

poklone za kredite i donacije, pa udri ponovo. Odgovor na pitanje je: nama ne}e pomo}i, politi~koj eliti ho}e da produ`i ostanak na vlasti. Odnosno, nama }e odmo}i jer }emo ih solidarno vra}ati zbog toga {to ih je neko nesolidarno tro{io. Mo`emo li biti optimisti~ni: zar BiH nema mogu}nosti da se razvije? - BiH je tako malecka da se mo`e srediti kao kutijica ili {pajz, {to bi se kod nas reklo. Stvari su mnogo jednostavnije nego {to ovaj ogromni aparat predstavlja. Evo, za po~etak: inventura administracije, bud`eta, fiskalna i finansijska disciplina, rastere}enje privrede nameta i barijera, uz obavezno podizanje standarda u obrazovanju. A o~ekivati napre-

Niko nema rje{enja
- Narod je, kao i obi~no, izgubio: dostojanstvo, pare i ta ljudska prava, {ta god ona u BiH zna~ila. Sad idemo dalje, samo jo{ za manje pare i sa jo{ manje dostojanstva. Verujte, ne{to mi se po glavi mota ona pesma “Gorom jezde ki}eni svatovi“ jer je pro{ena , devojka, a u ovom slu~aju BiH, u te{kom stanju. A svatovi i dalje jezde i konje more, kako pesma ka`e. Nedavno je dr. @arko Papi} najavio kataklizmi~nu 2012, Vi tako|er to ~inite ve} dugo: {ta }e obi~ne smrtnike u BiH sna}i u toj kataklizmi? - Ta~no da dugo upozoravam da ovakve politike vode kataklizmi, koju uvek pla}a onaj koji se najmanje pita i, ona ve}ina koju zabave politi~kim show programima. Obi~nim smrtnicima, a to je onih 90 posto, bi}e mnogo skuplje da pre`ive, a koliko god skupo pla}ali puko pre`ivljavanje, ako uop{te imaju od ~ega, suo~i}e se, po ko zna koji put, sa ~injenicom da njihov `ivot ne zna~i ni{ta. To je ono utiskivanje ~ipa u mozak o osnovnim ljudskim pravima, pa se name}e pitanje koja su to pro{irena. Odnosno, kako li takva izgledaju, kad mi ni osnovna nemamo?! A stalno se, kao, radi na tome. Dakle, poskupe}e sve, a ljudski `ivot opet pojeftiniti. [ta drugo re}i ako se neka`njeno gazi po ljudima?! Vidljivo je da se ra~una samo na zadu`enja, da niko

U ~etiri oka
- Ne udaram ja po verskim zajednicama, ali pitam gde je tu socijaldemokratija, a gde milosr|e?! Trebaju li nam novi verski objekti iz bud`eta u momentu kad taj narod nema {ta da jede?! Dalje, setite se koliko je puta Lagumd`ija kritikovao poslove bez tendera i upotrebljavao izraz “u ~etiri oka i bez svedoka“ a ~emu isti takav ugovor EP za prodaju , struje?! Ili najava izgradnje koridora 5c bez tendera. O~ito je RS = FBiH = princip je isti, sve ostalo su nijanse. A tek sada {ta }e tek biti sad kad sklopi{e i koaliciju na dr`avnom nivou?! Kakve su {anse da globalna svjetska kriza natjera doma}e kreatore da strate{ki planiraju razvoj cijele zemlje u korist svih njezinih gra|ana? - Ho}e, ali kad sve propadne. Na`alost. Kad vi{e ne bude izlaza, kad velike vo|e promene mo`da i v.d. premijere, jer neko mora biti kriv po onoj “Neka visi Pedro“ kad okrive ceo , svet za ekonomsku propast tra`e}i, ponavljam, pare od istog tog sveta koji ne valja, onda }e zadnja varijanta biti da tra`e struku da to oporavi, ako treba i jure}i ih po ulici. Ja se iskreno nadam da }e na{ narod na izbore po~eti da izlazi tako {to }e poneti mozak sa sobom, a ne da ga ostavlja u kuhinji, {pajzu ili zaboravi u kafani.

unu~i}a. Sa ovakvim politikama znamo svi da }e pare oti}i na krpljenje kratera, novim zadu`enjima vra}anje starih, a ~eka nas pove}anje poreza, pa se ve} pominje pove}anje PDV-a. Jer, lepo je primiti tran{u od MMF-a, pa udri u shopping {to glasa~a, {to luksuza, a onda kad treba vratiti pare, MMF vrlo hladno saop{ti da ako se nema, onda lepo, blago nama, pove}ati stopu PDV-a ili prodati ne{to. Interesantno je kako svaki dan plju{te pri~e o stra{nom neoliberalnom kapitalizmu i kako mi pla}amo, zaboga, tu cenu, a onda davaoci tih izjava pravo u MMF, bankarima (~itaj: neoliberalnim kapitalistima) po pare. Daleko od toga da sam zagovornik neoliberalizma, ali ne mogu da podnesem govore onih koji nas prvo ojade i bez njega, a onda se institucijama neoliberalizma duboko

dak, a prag spu{tati tako nisko ube|ivanjem naroda da treba da se zadovolji jednim hlebom i mlekom dnevno, da je dobro dok ne puca i da mo`e i gore, a da se vitalni nacionalni interes sastoji da moj odabrani partijski kadar upravlja, bojim se da su proma{ena o~ekivanja. Evropa i NATO gube `ivce s BiH, ali i dalje nam obe}avaju otvorena vrata ~im se malo popravimo. Kad se to mo`e desiti? - Ma, to {to EU i NATO gube `ivce, ne}e promeniti ni{ta dok narod ne izgubi `ivce, odnosno dok ne po~ne da tra`i bolje. Tad }emo se popraviti. Ali, zadatak svih nas je da do svakog u ovoj dr`avi dopre spoznaja o ~ijem tro{ku se pravi ovaj politi~ki kupleraj i da nije ta~no da ne mo`e bolje. Narod ne-

VIJEST U OBJEKTIVU

Foto: Damir ]UMUROVI]

Zakletva
Pripadnici 10. klase, koji su zavr{ili tromjese~nu osnovnu obuku, u petak su u Centru za osnovnu obuku OSBiH u Pazari}u kod Sarajeva polo`ili zakletvu i potpisali prve ugovore za prijem u profesionalnu vojnu slu`bu. U prisustvu najvi{ih du`nosnika MOBiH i OSBiH, [taba NATOa u Sarajevu i EUFOR-a, kao i ~lanova diplomatskog kora i predstavnika me|unarodnih organizacija, te porodica i prijatelja, sve~anu izjavu potpisala su 293 mlada vojnika, od kojih 27 djevojaka, koji }e po~etkom 2012. biti raspore|eni u operativne jedinice OSBiH {irom BiH.

6

DOGA\AJI
VIJESTI

subota, 31. decembar/prosinac 2011/nedjelja, ponedjeljak, 1. i 2. januar/sije~anj 2012.

OSLOBO\ENJE

Dodik nakon obustavljanja istrage

RS nije dobio {to je `elio
Predsjednik Par tije demokratskog prosperiteta Mladen Ivani} rekao je u petak da je dogovor o formiranju Vije}a ministara BiH lo{ po Republiku Srpsku, jer nije dobila ministarstva koja su bila najavljivana. “Srpska je morala da ima ministra inostranih poslova“, rekao je Ivani} na novogodi{njem prijemu za novinare u Banjoj Luci. On je dodao da je ova godina bila te{ka po Republiku Srpsku kako u ekonomskom, tako i u politi~kom smislu, nagla{avaju}i da }e naredna biti jo{ te`a i da }e te`inu finansijske krize osjetiti borci i penzioneri.

Nova prijetnja Sudu i Tu`ila{tvu BiH
Gubitnici SDP i SNSD
Dodik tra`i zabranu djelovanja ovih dr`avnih institucija u RS-u Pravosu|e u RS-u je pod kontrolom SNSD-a, tvrdi ^avi}
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da }e obustavljanje istrage Specijalnog tu`ila{tva RS-a protiv njega i saradnika biti impuls za ukidanje Suda i Tu`ila{tva BiH. - Zajedno sa ministrima u Vladi RS-a i ljudima u Parlamentu, u narednom periodu zatra`it }u zabranu djelovanja ovih institutucija na prostoru RS-a. Mi }emo odlu~iti da li }e to biti za 15 ili mjesec dana ili godinu, poru~io je Dodik. - Dobra je vijest da je nakon 15 mjeseci, ipak, postignut dogovor oko formiranja Savjeta ministara, izjavio je ^avi}. U tom „sretnom kraju“ pri~e oko formiranja dr`avne vlasti, tvrdi ^avi}, najve}i su gubitnici SDPBiH i SNSD. - Teorija SDP-a o multietni~nosti njegove partije i njenom pravu da zastupa sve gra|ane pala je u vidu podjele vlasti u Savjetu ministara, isto kao {to su pale u vodu teorije najve}eg za{titnika nacionalnih interesa i turbo Srbina Milorada Dodika o za{titi RS-a, naglasio je ^avi}. Zaklju~io je da je jedini razlog za{to je kona~no postignut dogovor o Savjetu ministara novac, koji nedostaje u bud`etima i RS-a i FBiH i koji vlasti u oba entiteta mogu osigurati samo za du`iva njem kod MMF-a i Svjetske banke.

O~ajni~ki potez
Istakao je da je iza pokretanja istrage stajao Transparency International koji je, rekao je Dodik, „radio po nalozima tada{njeg zamjenika visokog predstavnika Raffija Gregoriana, te ameri~ka i britanska ambasada u Sarajevu i odre|eni funkcioneri Evropske komisije“. On je dodao da je taj “op{ti projekat me|unarodne zajednice“ pokrenut iz o~aja, nakon {to pritisci na Republiku Srpsku da odustane od svoje politike nisu davali efekte. - Mi na ovome ne smijemo da zastanemo, jer to nije bila pri~a o li~nostima, ve} o konceptu uperenom protiv politike RS-a na bazi neprovjerenih medijskih informacija i neki od tih medija moraju da odgovore da li su bili profesionalni, rekao je Dodik za Radio-

Gora`de: Investicija od 8 miliona KM
Na podru~ju Vitkovi}a uskoro treba krenuti izgradnja novog proizvodnog pogona firme Emka Bosnia. Poslanici u Skup{tini BPK-a Gora`de jednoglasno su dali saglasnost Vladi BPK-a Gora`de o sklapanju ugovora sa kompanijom Emka Bosnia o ustupanju imovine u dr`avnom vlasni{tvu. To prakti~no zna~i da }e ova firma izvr{iti investiciona ulaganja od osam miliona KM, te da }e u periodu od maksimalno 36 mjeseci biti zaposleno 250 radnika. Ugovor sa kompanijom Emka Bosnia bi}e zaklju~en po istom principu, kako je to u maju u~injeno sa kompanijom Prevent, a to zna~i da }e zemlji{te za jednu konver tibilnu marku biti ustupljeno uz preuzimanje obaveza iz ugovora. A. H.

Milorad Dodik: Najavio tu`be

Dragan ^avi}: Uticaj politike

televiziju Republike Srpske. Naglasio je da nema namjeru da onima koji su bili uklju~eni u ovaj projekat da bilo kakvu institucionalnu podr{ku, dok }e mnoge poku{ati da procesuira sa, kako je rekao, dokazima koji su evidentni. Lider Demokratske partije Dragan ^avi} ovu izjavu predsjednika RS-a ocijenio je jo{ „jednim duhovitim monologom“. - Na{ predsjednik ~esto ima ta-

kve napade duhovitosti, koji ~ak i mene nasmiju, kazao je ^avi}.

Dio dogovora?
Ipak, prema njegovim rije~ima, izjave o zabrani djelovanja dr`avnog Suda i Tu`ila{tva u RS-u „mo`da su dio dogovora o otvaranju strukturalnog dijaloga u pravosu|u, koji je RS postigao s predstavnicima Evropske unije“. - Ali, to trebate pitati Catherine Ashton i Petera Sorensena, a ne

mene, dodao je lider DP-a. Iako je odbio da komentari{e odluku Specijalnog tu`ila{tva BiH o obustavljanju istrage protiv Dodika, ^avi} je istakao „da politika ima itekako veliki utjecaj na Specijalno tu`ila{tvo RS-a“. - I pravosu|e i policija RS-a su pod kontrolom SNSD-a. Zato oni i `ele da na ~elo SIPA postave svog ~ovjeka kako bi i u tom segmentu preuzeli potpunu kontrolu, podvukao je ^avi}. G. KATANA

TU@ILA[TVO BOSNE I HERCEGOVINE

Optu`nica za zlo~ine u Tar~inu
U optu`nici protiv osam civilnih i vojnih du`nosnika op}ine Had`i}i navodi se da je u logorima na tom podru~ju nezakonito bilo zatvoreno vi{e stotina civila

Bez i jednog povratnika u 2011.
U Bugojnu je u 2011. obnovljeno {est ku}a u projektu Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i jedna ku}a koja je sanirana sredstvima resornog federalnog ministarstva. U 2011. nije registriran nijedan slu~aj povratka, a ova godina se ocjenjuje najlo{ijom i kada su u pitanju projekti obnove poru{enih stambenih jedinica. - U Bugojno se, prema na{oj evidenciji, vratilo oko 4,5 hiljada ljudi. Mnogi povratnici su se, nakon {to su preuzeli klju~ od obnovljene ku}e, vratili u mjesto gdje privremeno `ive i imaju kakav-takav posao. Nema odr`ivog povratka i to je razlog ovakvog stanja, kazao je za Fenu Pero Pejak, pomo}nik na~elnika u Slu`bi za povratak i obnovu op}ine Bugojno.

Tu`ila{tvo BiH podiglo je optu`nicu protiv osam osoba, osumnji~enih da su po~inile ratne zlo~ine protiv civila i ratnih zarobljenika na podru~ju Tar~ina. Optu`nica je podignuta protiv Mustafe \elilovi}a (nekada{njeg predsjednika Skup{tine op{tine Had`i}i, predsjednika Kriznog {taba i Ratnog predsjedni{tva op{tine Had`i}i), Fadila ^ovi}a (nekada{njeg na~elnika SJB-a Had`i}i, ~lana Kriznog {taba i Ratnog predsjedni{tva op{tine Had`i}i), Mirsada [abi}a (nekada{njeg policajca SJB-a Had`i}i i komandira Policijske stanice Pazari}), Nezira Kazi}a (nekada{njeg komandanta 9. brdske brigade ARBiH), Be}ira Huji}a (nekada{njeg upravnika i zamjenika upravnika logora Silos), Halida ^ovi}a (nekada{njeg zamjenika

Logor Silos: Ne~ovje~no postupanje

upravnika i upravnika logora Silos), [erifa Me{anovi}a, zvanog [era (nekada{njeg zamjenika upravnika logora Silos i upravnika logora u kasarni Krupa u Zoviku), te Nermina Kalembera, zvanog Buba (nekada{njeg stra`ara u logoru Silos).

Njih su 22. novembra po nalogu Tu`ila{tva BiH uhapsili pripadnici SIPA zbog sumnji da su u~es tvo va li u sis te mat skom udru`enom zlo~ina~kom podu hva tu i ra tnim zlo~ini ma po~injenim od maja 1992. do januara 1996.

Optu`nica navodi da je za 1.334 dana u logoru Silos bilo zatvoreno najmanje 500 civila srpske nacionalnosti, te najmanje 90 osoba hrvatske nacionalnosti. U prostorijama Osnovne {kole 9. maj u Pazari}u bilo je zatvoreno 140 osoba srpske nacionalnosti, a u magacinima kasarne Krupa u Zoviku najmanje 180 osoba srpske i hrvatske nacionalnosti. - Zato~eni civili su bili izlo`eni ne~ovje~nom postupanju, mu~enju, namjernom nano{enju sna`nog tjelesnog ili du{evnog bola ili patnje, nano{enju velikih patnji i povreda tjelesnog integriteta ili zdravlja, oduzimanju prava na pravi~no su|enje, kao i prisiljavanju na prinudni rad, navodi se u optu`nici koja je proslije|ena na potvr|ivanje J. F. Sudu BiH.

OSLOBO\ENJE subota, 31. decembar/prosinac 2011/nedjelja, ponedjeljak, 1. i 2. januar/sije~anj 2012.

DOGA\AJI
VIJESTI

7

OSLOBO\ENJE I NEZAVISNE NOVINE PREDSTAVLJAJU USPJE[NE @ENE Minva Hasi}, predsjednica Udru`enja Orhideja Stolac

Hrabre, odva`ne i ustrajne
Drugi o Minvi
@ene su snaga koja mo`e pokrenuti ekonomiju, prevazi}i nacionalizme, te pobijediti siroma{tvo
Udru`enje Orhideja osnovano je prije ne{to manje od osam godina. Njegova misija je, obja{njava predsjednicaUdru`enjaMinvaHasi}, osna`ivanje `ena kroz edukaciju i razvojvje{tina, te razvijanjekolektivne svijesti o zajedni~kom radu i razvoju zajednice u kojoj `ivimo. Hasi}isti~e da ne postojiposeban razlog zbog kojeg se odlu~ila anga`ovati u Udru`enju, do toga da bi svaka `ena na svijetu trebala raditi na sebi i svojimprimjeromanimirati ostale da bude hrabre, odva`ne i ustrajne. - Orhidejaradimnogoprojekata, koji su usmjereni na njezinu misiju, odnosno edukaciju za razvoj vje{tina, radionicesuvenira, {ivanje, poljoprivredne edukacije, marketing, ekolo{ke radionice, zatim organizujemo seminare o ravnopravnosti spolova, pravima `ena... Orhideja je veliki dio svogradaposvetila podru~jima koja su ugro`ena minama. Proteklegodine smo obilje`ili 20 lokalnih zajednica u op}inama Stolac i Berkovi}i, u kojima postoji potencijalna opasnost od mina. Orhideja, tako|er, radi na pobolj{anju uslova `ivota svih gra|ana Stoca, te kroz lobiranje jeva i Pariza radi na projektu “Vrtovi Stoca, vrtovi Evrope“, kroz koji u ljetnom periodu studenti s Univerziteta iz Versaillea, Sarajeva i Mostararade na ure|enjukoritarijekeBregave, ekolo{kimradionicama, te pobolj{anjuizgledagrada, govori Hasi}.

Penzije u ~etvrtak
Isplata decembarskih penzija po~et }e u ~etvrtak, 5. januara, odlu~ilo je rukovodstvo federalnog Zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje. Penzije }e biti obra~unate i ispla}ene po ve} poznatim koeficijentima, 1,73 za redovne, te 1,485 za penzije koje se finansiraju iz bud`eta Federacije Bosne i Hercegovine. Najni`a penzija iznosi 310,72 KM, zagarantovana 414,30 KM, a najvi{a 2.071,50 KM. Direktor Zavoda PIO/MIO Federacije Bosne i Hercegovine Zijad Krnji} iskazao je zadovoljstvo ostvarenim rezultatima u 2011. godini te je izrazio nadu da }e 2012. svim gra|anima, a napose umirovljenicima, biti bolja, sretnija i uspje{nija.

Novi `ivot
Ona smatra da je polo`aj `ena u BiH, nakondono{enjaZakona o ravnopravnostispolova, znatnounaprije|en. - Veliki broj udru`enja `ena koja djeluju u BiH i sa kojimaimamodobru saradnju trudi se da kroz svoj doprinos unaprijede polo`aj `ena, te uti~u na dono{enjezakonava`nih za polo`aj `ena. Veliki zna~aj ima Agencija za ravnopravnostspolova BiH, koja sa malim kapacitetima uspijeva da doprinosistvaranjuboljegokru`enja za `ene u na{ojzemlji, obja{njava Hasi}. Premanjezinommi{ljenju, `ene su snagakojamo`epokrenutiekonomiju, prevazi}i nacionalizme, te pobijeditisiroma{tvo, ali jo{ nisudobilepriliku da to poka`u. Ona upozorava da je posebicete{ko`enama povratnicama.

Ljudski odnos
• Koliko je u dana{nje vrijeme va`an dijalog? Komuniciramo li dovoljno jedni s drugima? - Za mene je komunikacija osnova svega, po~etak i kraj. Dijalog je koristan na~in komunikacije i u Udru`enju Orhideja to je jedan od na~ina uspostavljanja veze me|u ljudima raznih nacija, opredjeljenja, mi{ljenja i stavova. Mislim da u dana{nje vrijeme, vrijeme modernih tehnologija, ljudi mnogo komuniciraju. Postoji drugi problem komunikacije, a to je da se ljudi polako pretvaraju u ovisnike o dru{tvenim mre`ama, tako da se gubi tradicija sastajanja i dijaloga kada vidi{ sugovornika, vidi{ njegov izraz lica kada mu saop{ti{ neku radosnu vijesti ili pak ~u|enje za{to si ne{to zaboravio. Danas vidi{ e-mail ili neki drugi simbol koji ukazuje na osje}aje onoga s kim razgovara{. Ipak, ove komunikacije pru`aju mnogo mogu}nosti i, kao sve stvari u `ivotu kada se koriste ispravno i u slu`bi ~ovjeka, imaju svoj zna~aj. • [ta su najva`nije stvari u `ivotu ~ovjeka? - Najva`nije stvari u `ivotu ~ovjeka za mene su iskren odnos prema ljudima, ljubav prema porodici i dobar odnos prema okolini. stranih donatora obezbje|uje projektekoji su od va`nosti za cijeliStolac. U protekloj godini smo prona{li donatore za obnovu sportske sale u Stocu. Podr{ku Udru`enju pru`ajume|unarodneorganizacijekojeprepoznaju na{rad CCFD iz Francuske, AmbasadaSAD-a u Sarajevu, Global Fond for Women iz SAD-a, UNDP, HandicapInternational. Orhideja svake godine, u saradnji sa Francuskim kulturnim centrom “Andre Malraux“ iz Sara- @ivot `ene povratnika je sam po sebi te`ak, jer cijeli jedan na~in `ivota je izgubljen, cijeli jedan sistem u koji su se vratile bez igdje i{ta je kao jedan novi `ivot koji su po~ele ispo~etka. Mnoge stvari su se promijenile i te{ko je do}i do zaposlenja, ne postoji vi{e ure|en sistem u kojem su nekada imale normalan `ivot. Ovo danas je samo pre`ivljavanje i pogotovo je te{ko `enama povratnicama u srednjoj `ivotnoj dobi, koje nemaju pravo

na penzijsko osiguranje, a ne postoje firme koje zapo{ljavaju ovu kategoriju. Tako da je sve individualno i zavisi od mnogo faktora, kao i sposobnosti `ena. Mi u Udru`enju Orhideja nastojimo kroz svoje aktivnosti povremeno zapo{ljavati `ene na raznim projektima i na taj na~in obezbijediti im osje}aj pripadnosti, kao i skromnu materijalnu pomo} za `ene, na{e ~lanice, ka`e Hasi}. I ona se 2001. vratila u Stolac i veli da ga, kao ni svi drugi Sto~ani, ne bi mijenjala ni za jedan drugi grad. Hasi} je u Stocu osnovala porodicu, u tom je gradu sretna i nastoji mu se za to odu`iti kroz doprinos zajednici.

Kamela Ivankovi}: - Od samog po~etka osnivanja na{e organizacije Minva se postavila kao oso ba ko ja je ro|ena da vodi ovako uspje{nu organizaciju. Ona je, prije svega, dobra majka dvoje djece, uspje{na poslovna `ena, dobra drugarica i saradnica i u svakoj prilici spremna pomo}i. U svakom trenutku, ima rje{enje za sve probleme, a njena smirenost i lijepa rije~ pru`aju motivaciju za sve na{e ~lanove koji `ele da doprinesu boljem radu. Zato joj samo mogu re}i veliko hvala, jer sam se priklju~ila organizaciji prije sedam godina i to na njenu inicijativu i nisam ni u jednom trenutku za`alila, jer sam kroz rad stekla mnoga iskustva, dobre prijatelje i obi{la mnoge zemlje. Mirko Raji}: - Minvi je na prvome mjestu obitelj, njen suprug i dva divna momkablizanci, a onda Orhideja. Kazali Minva ili Orhideja, to vam je isto. To je `ena koja svaki dan pje{ice pre|e 10 kilometara puta od ku}e do Orhideje i do {kole, pa natrag. Uvijek radoznala, uvijek spremna pomo}i, stalno `eli sretati nove ljude i pomo}i im svesrdno od srca. U projektima na kojima smo sura|ivali i sura|ujemo bili oni potpomognuti USAID-om, UNDP-om, OSCE-om, ambasadama Francuske, Amerike, Norve{ke, Minva nosi dah svoga Stoca, njegove Bregave i Hercegovine. To je i mnogo puta dokazala u svojim putovanjima, preko Washingtona, Philadelphije, Pariza, Sardinije, u kojim je uvijek nastojala predstaviti Stolac i Hercegovinu. A najbolje su o njoj nedavno rekli njeni prijatelji: “Bilo je dovo ljno da Min va po pi je kafu sa Italijankom i da na{a sportska dvorana bude obnovljena.“

Smijenjen direktor KC-a Banja Luka
Vlada RS-a ra zrije{ila je funkcije generalnog direktora Klini~kog centra Banja Luka Mirka Staneti}a na inicijativu Upravnog odbora ove institucije, a na prijedlog Ministarstva zdravlja i socijalne za{tite. Za vr{ioca du`nosti te najve}e zdravstvene ustanove u RS-u entitetska Vlada je imenovala prof. dr. Branu Topi}a. Upravni odbor u obra zlo`enju inicijative navodi da Klini~ki centar Banja Luka ima negativan trend poslovnih rezultata u ovoj i prethodnim godinama te odsustvo adekvatnih mjera za preva zila`enje takvog stanja. U Upravnom odboru smatraju da je zbog toga do{lo do zastoja u pripremnim aktivnostima rekonstrukcije Klini~kog centra.

Grad slu~aj
- Ne mogure}i da sam zadovoljna ako vi{e od 60 posto mojih sugra|ana ne radi, ako vi{e od 60 posto mladih nema priliku da svoje znanje usmjeri u ne{to inovativno i ako grad, koji je najljep{i na svijetu, ljudiprepoznaju sve vi{e kao grad slu~aj, a ne kao grad sa najljep{om rijekom, predivnimavlijama, bogatom kulturom i tradicijom. Kroz svoj rad nastojim da Stolacpredstavim na lijep na~in, da ga ljudi prepoznaju po lijepimstvarimakoje}e ih vezati i koje }e ih uvijek vra}ati ovoj rijeci i ljudima, bogatoj kulturi i tradiciji. Stolac ima mnogo potencijala koji se mogu iskoristiti u svrhuturizma, poljoprivrede,a ima i ljudi koji `ele da Stocu vrate stari sjaj i {arm pitoresknog grada pisaca, umjetnika i histori~arakoji su doprinijeli mnogo razvoju kulture BiH, ka`e Hasi}.
J. FETAHOVI] - B. SAVI]

Potvr|ena presuda Miodragu Markovi}u
Vije}e Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine potvrdilo je prvostepenu presudu kojom je Miodrag Markovi} ogla{en krivim za ratni zlo~in po~injen protiv civilnog stanovni{tva na podru~ju Doboja i osu|en na zatvorsku kaznu od sedam godina. Presudom Apelacionog vije}a kao neosnovana se odbija `alba branioca Miodraga Markovi}a, te se prvostepena presuda Suda od 15. aprila 2011. potvr|uje u cijelosti, saop}eno je iz Suda Bosne i Hercegovine. J. F.

8

OGLASI

subota, 31. decembar/prosinac 2011/nedjelja, ponedjeljak, 1. i 2. januar/sije~anj 2012.

OSLOBO\ENJE

OSLOBO\ENJE subota, 31. decembar/prosinac 2011/nedjelja, ponedjeljak, 1. i 2. januar/sije~anj 2012.

OGLASI

9

10

CRNA HRONIKA

subota, 31. decembar/prosinac 2011/nedjelja, ponedjeljak, 1. i 2. januar/sije~anj 2012.

OSLOBO\ENJE

Uhap{en po potjernici

Slu`benici CJB-a Banja Luka u ~etvrtak su u Banjskoj ulici zatekli i priveli Banjalu~anina Radomira L. (1984), za kojim je Osnovni sud 20. decembra 2011. raspisao centralnu potjernicu. Kako saznajemo, Ra do mir L. je osu mnji~en za nedozvoljenu proizvodnju oru`ja i eksplozivnih materija, a nakon hap{enja predat je radnicima Sudske policije.

Na|en ukradeni reno megan

Po li ci ja iz Bo san ske Gradi{ke privela je Stevana Resanovi}a (1980) i Slavka @miri}a (1984) zbog sumnje da su u no}i sa utorka na srijedu ukrali reno, vrijedan 12.000 KM. Taj auto je, kako je potvr|eno iz CJB-a Banja Luka, prona|en kod Resanovi}a i bi}e vra}en vlasniku. Ina~e, Resanovi} je odranije poznat policiji kao vi{estruki povratnik u izvr{enju kriL. S. vi~nih djela.

Tur~in uhap{en po potjernici Interpola iz Dubaija

Ali Kocak osumnji~en za pranje novca
OBAVIJEST
U skladu sa ~lanom 248. Zakona o tr`i{tu vrijednosnih papira (Slu`bene novine FBiH, broj 85/08), objavljujemo: Dana, 27.12.2011. godine, na Sarajevskoj berzi/burzi vrijednosnih papira IZ BiH - Agencija za certificiranje halal kvalitete Tuzla, kupila je 793 redovne dionice emitenta PTK FINKOM d.d. Tuzla i time stekla u~e{}e u ukupnom broju dionica s pravom glasa ovog emitenta vi{e od jedne polovine.

Kocak, vlasnik lanca firmi MCK i Turkoila d.o.o Sarajevo, namjeravao kupiti hotel Casa grande od Nasera Keljmendija
Turskog dr`avljanina Alija Kocaka, vlasnika lanca firmi MCK iz Dubaija, me|u kojim je i kompanija Turkoil d.o.o. Sarajevo, u petak popodne uhapsili su pripadnici SIPA na osnovu crvene potjernice koju je raspisala kancelarija Interpola u Dubaiju zbog finansijskih malverzacija. Kocak je uhap{en u prostorijama Turkoila u poslovnom centru Unitic u Sarajevu, a na{e pravosu|e ga, kako saznajemo, sumnji~i za pranje novca. Privedeni }e, kako nam je potvr|eno, nakon saslu{anja biti predat Tu`ila{tvu BiH. Nezvani~no saznajemo da je Ali Kocak u Sarajevu namjeravao kupiti firmu Kap u sarajevskom naselju Bla`uj, kao i hotel Casa grande na Ilid`i, koji je u vla-

Casa grande: Ipak ostaje u vlasni{tvu Keljmendija?

JP „[ume TK“ d.d. Kladanj

OBAVJE[TAVA
sve zainteresovane kupce da je na web stranicama: www.jpsumetk.ba i www.ekapija.ba i na oglasnim tablama Preduze}a objavljen oglas broj: 12441/11 od 30.12.2011. godine o prodaji roba - {umskih drvnih sortimenata - putem pisanih ponuda (licitacija).
Brokersko-dilerski poslovi „PALISAEN“ d.o.o. Sarajevo Zmaja od Bosne 50; Sarajevo; E-mail: info@palisaen.ba Tel. +387 33 721260 fax. 721 261 @irora~un:1540012000168585 Intesa Sanpaola banka d.d. BiH Namjenski ra~un: 1540010000001910 poziv na br. 53591100513526 ISP banka ID: 4200161670000, Kantonalni sud Sarajevo, br. UF/I-2550/04 porez. br. 0163484500

sni{tvu Nasera Keljmendija, kojeg policije u regionu smatraju za jednog od nekrunisanih kraljeva podzemlja. Kompanija Kap, kako se moglo ~uti, preuzela je kompaniju Ilid`anski dijamant, koja je proizvodila kiselu vodu dijamant, te razvila svoj brend pod novim imenom Kap. Podsjetimo, ove sedmice je Odsjek za borbu protiv organizovanog kriminala Uprave policije Crne Gore podnio krivi~ne prijave tu`ila{tvu u Ulcinju protiv Nasera Keljmendija i doskora{njeg predsjednika te op{tine Gzima Hajdinage (47) zbog zloupotrebe slu`benogpolo`aja, te divljegradnjehotelaCasagrande u Ulcinju. D. P.

ISTO^NO SARAJEVO Uhap{en Dragan Obu}ina

Izre{etao bra}u
Dragan Obu}ina iz Sarajeva u ~etvrtak je prijavio policiji da je u naselju Vranje{ u Isto~nom Sarajevu ispalio cijeli spremnik pi{tolja na bra}u Dalibora (31) i Velibora (30) Vaskovi}a. Dalibor je ranjen u stomak, ruku i nogu, dok je Velibor pogo|en u nogu i ruku, te su obojica prevezena u bolnicu Kasindo. Policija je uhapsila Obu}inu, ali i Davora Dabi}a, koji je u vrijeme pucnjave bio sa njim. Prema policijskim saznanjima, Obu}ina je pucao na Vaskovi}e zbog ranijih sukoba izme|u njega i Dalibora. Ina~e, svi oni su vi{estruki povratnici krivi~nim djelima. Obu}ina i Dalibor Vaskovi} su prije bili prijatelji. Nakon {to je Obu}ina2010. iza{aoiz KPZ-aSarajevo, gdje je vi{e mjeseci bio u pritvoru, posva|ao se i sukobio sa

Vaskovi} i pozvao policiju
U~e{}e u ukupnom broju emitovanih dionica emitenta 13,96 %

Na osnovu ~lana 243. Zakona o Tr`i{tu vrijednosnih papira (Slu`bene novine FBiH, br. 85/08) Palisaen d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 50, 71 000 Sarajevo, daje slijede}u

OBAV IJES T
o posredovanju u kupovini redovnih dionica emitenta PTK Finkom DD Tuzla kako slijedi R. br. Vremenski period transakcije: Broj dionica Jedini~na cijena po dionici u KM

1.

27. 12. 2011.

793

25,23

SUKOB Nakon {to je Obu}ina iza{ao iz pritvora, posva|ao se i sukobio sa Daliborom Vaskovi}em, nakon ~ega su uslijedili sukobi
Daliborom, te je u nekolikonavrata do{lo i do upotrebe oru`ja. Iz policije poja{njavaju da se u Isto~nom Sarajevu pri~a da Vaskovi}i rade za njih, pa ih zato ne ka`njavaju. Me|utim, policajci isti~u da ih redovno hapse i protiv njih podnose izvje{taje Tu`ila{tvu Isto~no Sarajevo. - Problem nastaje kada po~inioca privedemo tu`iocu. I pored svih dokaza tu`ilac ih pusti, ka`e na{ sagovornik iz policije. Dalibor Vaskovi} je u avgustu

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Hercegova~ko-neretvanski kanton Grad Mostar Osnovna {kola "Bijelo Polje" Potoci Na konkurs objavljen u dnevnom listu "Oslobo|enje" 25. 12. 2011. godine daje se

ISPRAVKA KONKURSA
za radno mjesto: 1. Psiholog - tra`i se odgovaraju}a visoka stru~na sprema Konkurs za radno mjesto psiholog ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja ove ispravke. Pisana provjera znanja i intervju za radno mjesto psiholog obavit }e se 12. 1. 2012. god. u 10 sati. Predmetni konkurs u ostalom dijelu ostaje nepromijenjen.

ispred kafi}a Stela u Isto~nom Sarajevu pucao prema Obu}ini. Osumnji~en je i da je zapalio fiat, koji koristi Vanja Lubura, nevjen~ana supruga Obu}ine. U novembru u kafi}u No name, Velibor je pucao, najvjerovatnije nakon sva|e sa Davorom Dabi}em, a 23. decembra je ba~ena bomba ispred poslovnog prostora vlasni{tvo Neboj{e Golijanina, koji je blizak Obu}ini. Zbog bacanja bombe uhap{eni su Dalibor Vaskovi} i M. K. te predati Tu`ila{tvu. - Tu`ilac ih je saslu{ao i pustio, iako je bilo razloga za pritvor. Kasnije je rekao da su se dogovorili da Dalibor odle`i godinu u zatvoru, ali ni{ta nisu potpisali(?!). Pojedinetu`ioce ili je strah, ili ovakvim pona{anjem svjesno ru{e rad policije, isti~e na{ sagovornik D. PAVLOVI] iz policije.

OSLOBO\ENJE subota, 31. decembar/prosinac 2011/nedjelja, ponedjeljak, 1. i 2. januar/sije~anj 2012.

CRNA HRONIKA

11

Biha}: Bomba ba~ena iz vozila?

U biha}koj Ulici kri` u ~etvrtak je odjeknula eksplozija. Na cesti je ostao krater, te je polupano prozorsko staklo u potkrovlju ku}e Senada Alihod`i}a, koji smatra da je naprava ba~ena iz vozila u pokretu. “Ne{to je ja~e od ru~ne bombe. Moj otac i mati u tom momentu bili su u ku}i i upla{ili su se“, kazao je Alihod`i} i dodao da je najvjerovatnije u pitanju vandalizam, jer u kom{iluku `ivi stariji svijet. F. Be.

Srbac: Povrije|en vatrogasac

U po`aru koji je u petak izbio na krovu zgrade u Srpcu usljed zapu{enog dimnjaka lak{e je povrije|en vatrogasac, a materijalna {teta se procjenjuje na vi{e od 7.000 maraka, prenijela je Srna. Vatrogasci su sprije~ili {irenje vatre na stanove u susjednim zgradama, te ugasili po`ar. Najvi{e {tete pretrpio je stan Suada Gazi}a, u kojem je vatrogasac Igor Nedi} prilikom intervencije lak{e povrije|en.

PREDMET TURKOVI]

Vlasnik ku}e u kojoj su ubijeni Toli} i Ajdari:

[ejla Turkovi} tvrdi

Ubili bi nas da
smo se vratili ranije
Edin D`ihani} i njegova biv{a djevojka Nermina Bostand`i} ispri~ali da su u ku}i na Bistriku zatekli izrezan namje{taj, tepihe i sjekiricu
- Sead Dumanji} mi je rekao da }emo moja djevojka Nermina Bostand`i} i ja biti ubijeni ako se vratimo u moju ku}u na Bistriku prije vremena, kazao je u petak Edin D`ihani}, svjedok Tu`ila{tva BiH, u nastavku su|enja Zijadu Turkovi}u i ostalim u Sudu BiH. D`ihani} je ispri~ao kako ga je njegovprijateljSeadDumanji}zamolio da njemu i njegovim prijateljima na no} ustupi ku}u na Bistriku zbog derneka. U ku}i su, podsje}amo, te martovske no}i 2010. ubijeniMarioToli} i Werner Ajdari, za {ta se, izme|u ostalog, sudi Turkovi}u i ostalim. firmu na svoje ime. ^i{i} je potom u toj zemlji osnovao firmu Nermin trade za, kako je rekao, vo}e i povr}e te pojasnio da mu je Turkovi} rekao samo to da se dug odnosi na nekog njegovog ro|aka. Poslije se ispostavilo da je rije~ o Anifiji ^oli}u.

Nisam dobila poziv za su|enje
[ejla Turkovi}, optu`ena za ugro`avanje sigurnosti advokata IzetaBa`darevi}a, u petak se obratila redakciji Oslobo|enja i ustvrdila da se u ~etvrtak nije pojavila na su|enju u Op}inskomsudu u Sarajevu zbog toga {to o terminu ro~i{ta nikada nije obavije{tena. “Nedavno, kada sam do{la na ro~i{te, re~eno mi je da se pretres odga|a jer je sutkinja na seminaru. Sekretar Suda tada mi je rekao da }emo moj advokat Fahrija Karkin i ja biti pismeno obavije{teni o narednom ro~i{tu. Me|utim, iz {tampe sam saznala da se ro~i{te odr`alo i da mi prijeti privo|enje na naredno ako ne opravdam nedolazak“, kazala je Turkovi}eva. Podsjetimo, u ~etvrtak je na su|enju Turkovi}evoj sutkinja Amela Skrobo saop{tila da je optu`ena uredno obavije{tena o D. P. odr`avanju ro~i{ta.

Pranje novca
Uoptu`niciprotivTurkovi}ase, podsje}amo, navodi da je nakon {to je uzeo svoj dio plijena od 2,5 miliona maraka iz plja~ke Cargocentra Aerodroma Sarajevo, koja je izvr{ena u decembru 2007, a koji je u razli~itim apoenima, dogovorio s Mustafom Sejdovi}em da nov~anice zamijeni za eure. Sejdovi} je to uradio ne znaju}i za porijeklonovca. Turkovi} je kasnije dogovorio s Anifijom ^oli}em da mu posudi 250.000 eura, koje }e mu ^oli}, koji nije znao ni{ta o porijeklu novca, vratiti u razumnomroku. ^oli}mu je ponudio da mu ustupitre}inusuvlasni~kog dijela u firmiGovl LTD uvoz-izvoz Skoplje, {to je u~injeno posredstvomfirmeNermintrade, koju je Turkovi} posredstvom ^i{i}a registrovao u Skoplju. Na taj na~in Turkovi} je, kako se navodi u optu`nici, “prljavi“ novac ubacio u legalne tokove i stekao mogu}nost pove}anja kapitala pribavljanjem prihoda od zakonitog poslovanja. - Turkovi} je platio registraciju firme i put do Makedonije u koju sam i{ao pet-{est puta, a jednom i njegovim mercedesom. Dao sam punomo} Turkovi}evoj supruzi [ejli i ona je mogla voditi sve poslove u ovoj firmi, ustvrdio je ^i{i}. Turkovi} je nakon ove ^i{i}eve izjave u sudniciizjavio da je sve posloveprebacio na Nermina i [ejlu, jer on nijemogaodobitipaso{kako bi putovao. Dk. OMERAGI]

“Ja zaje.... derneka“
D`ihani} je ispri~ao da je pristao da Dumanji}u ustupi ku}u i da sa Bostand`i}evom i Esmirom Ferizovi}em ode u @ivinice i Tuzlu. Prisjetio se da su u ku}u do{li Dumanji} i neki prijatelj kojeg nije dobro vidio i da je nakon toga oti{ao ostaviv{i klju~. Dodao je da je problem bio ko }e vozitiDumanji}evpasat, on ili Ferizovi}. - U ku}u Ferizovi}evog ro|aka u @ivinicama smo u{li kroz prozor,jer smo se bojali da nas ne napadne pas, kazao je D`ihani}. Potom je dodao da je zbog bolova `elio da se {to prije vrati u svoju ku}u. Kada je nazvao Dumanji}a da mu to ka`e, on ga je odvra}ao. Nakon no}i provedene u @ivinicama i prijepodneva u Tuzli, D`ihani}, Bostand`i}eva i Ferizovi} su se vratili u Sarajevo, ali su do{li do Stupa, gdje su se na{li sa Dumanji}em s kojim su oti{li u njegovu vikendicu u Had`i}e. Dumanji} im je za hranu dao 150 KM, odgovaraju}i ih od povratka na Bistrik, rekav{i im da su tamo jo{ gosti i da }e biti ubijeni ako se vrate. Nakon dva dana D`ihani} i Bostand`i}eva su se

Edin D`ihani}: Ustupio ku}u Seadu Dumanji}u

Foto: Arhiv Suda BiH

Turkovi}: Dumanji} je trebao biti na mom mjestu

BIO ISPREPADAN Kada mi je dao, ~ini mi se, oko 1.000 {vajcarskih franaka, vi{e nisam postavljao pitanja, kazao je D`ihani} dodaju}i da je i Dumanji} bio isprepadan, te da je govorio kako je jedva izvukao `ivu glavu
vratili u ku}u gdje su zatekli izrezan namje{taj, tepihe i sjekiricu, kojom je on iscijepao ostatke namje{taja. - Kada sam vidio stanje u ku}i, rekao sam Dumanji}u “ja zaje.... derneka“. Kada mi je dao oko 1.000 {vajcarskih franaka, vi{e nisam postavljao pitanja, posvjedo~io je D`ihani} dodaju}i da je i Dumanji} bio isprepadan, te da je govorio kako je i on jedva izvukao `ivu glavu. D`ihani} je rekao i to da se u ku}i osje}ao jak miris hemikalije za koji pretpostavlja da je rije~ o sredstvu za ~i{}enje. Bostand`i}eva je ispri~ala da je Dumanji} kao razlog za{to mu treba prazna ku}a naveo fe{tu. Nakon {to je potvrdila D`ihani}evu pri~u o odlasku i boravku u @ivinicama i Tuzli, ona je rekla da je u ku}i na Bistriku zatekla katastrofu. - Tepiha nije bilo, a od namje{taja je ostala konstrukcija. Upitala sam kakav je ovo dernek, a Dumanji} se izvinio kazav{i da }e sve biti nadokna|eno. Edin je po~eo lupati po namje{taju sjekirom, kazala je Bostand`i}. Turkovi} je, nakon izjava ova dva svjedoka, kazao da je na njegovom mjestu trebao sjediti Dumanji}, koji je, podsje}amo, detalje o tome kako je ku}a ispra`njena, {ta se u njoj doga|alo ispri~ao i tokomsvogsvjedo~enja. Vlasnik sarajevskog kafi}a Cacadu i dugogodi{nji Turkovi}ev prijatelj Nermin ^i{i} je u petak, tako|er, kao svjedok Tu`ila{tva BiH, rekao da ga je Turkovi} zamolio da za njega naplati dug tako {to }e u Makedoniji otvoriti

Prijava zbog iznude
Slu`benici FUP-a podnijeli su Kantonalnom tu`ila{tvu SBK-a izvje{taj protiv D`enana Serdarevi}a iz Sarajeva zbog poku{aja iznude i zelena{tva. Inspektori su utvrdili da je on od po~etka 2010. do aprila 2011. posudio novac o{te}enom, nakon ~ega je tra`io i primao novac u o~itom nesrazmjeru s onim{to je dogovoreno. Potom je u vi{enavratatokom 2011. prijetio o{te}enom poku{avaju}i od njegaiznuditinovac. Tom prilikom je pred svjedocima napao o{te}enog te mu dao ultimatum i odredio datum kada mu mora dati novac koji tra`i. Uz to je zaprijetio da }e u protivnom pobiti ~lanove porodice o{te}enog. Dan nakon {to je istekao rok, Serdarevi} je do{ao u ku}u o{te}enog, te uz prijetnju pi{toljem oplja~kao D. P. njegovu suprugu.

12

OGLASI

subota, 31. decembar/prosinac 2011/nedjelja, ponedjeljak, 1. i 2. januar/sije~anj 2012.

OSLOBO\ENJE

OSLOBO\ENJE subota, 31. decembar/prosinac 2011/nedjelja, ponedjeljak, 1. i 2. januar/sije~anj 2012.

REGION
VIJESTI

13

Predsjednik Srbije odr`ao godi{nju konferenciju za novinare

Tadi} ima plan za Kosovo
Svi koji predla`u prestanak evropskih integracija da bismo sa~uvali Kosovo, treba da znaju da na taj na~in Srbija sasvim sigurno gubi svaku mogu}nost da sa~uva interese na Kosovu, kazao je Tadi}
Predsjednik Srbije Boris Tadi} izjavio je da ima jasan plan za rje{enje situacije na Kosovu, te da je me|unarodne faktore upoznao o osnovnim idejama iz tog dokumenta, koje }e objelodaniti kada procijeni da }e to biti efikasno. mnih interesa. - Nismo odustali od Rezolucije 1244 kada je u pitanju regionalno zastupanje Pri{tine, ali to nismo u~inili ba{ zbog toga {to imamo na umu cjelovito rje{enje za problem Kosova, a Rezolucija 1244 jedini je i posljednji pravni osnov iz kojeg mo`emo kreirati to cjelovito rje{enje, rekao je Tadi}.

Albanci napali predsjedni~ki sajt
Zvani~ni sajt predsjednika Crne Gore napali su hakeri, koji su na naslovnu stranu sajta postavili albansku zastavu, albansku muziku i poruke „etni~ka Albanija“ i „Albanci nisu teroristi, ve} `rtve“. Na naslovnici sajta, umjesto saop{tenja iz kabineta predsjednika, nalazi se zahtjev da Tuzi postane op{tina, jer je to, kako navode napada~i, njihovo pravo.

Rezolucija 1244
Tadi} je u petak na godi{njoj konferenciji za novinare rekao da }e kada dovr{i razgovore sa me|una ro dnim fa kto ri ma o sadr`aju plana, razgovarati sa nadle`nim institucijama, a zatim dokument dostaviti Skup{tini i javnosti. - Svi koji predla`u prestanak evropskih integracija da bismo sa~uvali Kosovo, treba da znaju da na taj na~in Srbija sasvim sigurno gubi svaku mogu}nost da sa~uva interese na Kosovu, jer bez velikih sila, a neke su ~lanice EU, mi ne mo`emo sa~uvati interese tamo, smatra Tadi}. Predsjednik Srbije istakao je

O referendumu
Tadi} je kazao da referendum koji predla`u predsjednici op{tina na sjeveru Kosova mo`e samo da doprinese produbljenju krize i dovede u pitanje sigurnost Srba ju`no od Ibra. On je ocijenio da politi~ki subjekti, koji predla`u odre|ene mjere, moraju da obezbijede da one budu u skladu sa Ustavom i dodao da referendum ne}e doprinijeti politi~kom dijalogu - ni tehni~kom dijalogu Beograda i Pri{tine, niti dono{enju su{tinskog rje{enja za status Kosova.

Boris Tadi}: Sa~uvati svoje interese, ali i velikih sila

U 2012. i predsjedni~ki izbori
Predsjednik Tadi} je izjavio da }e u 2012. biti odr`ani i parlamentarni i predsjedni~ki izbori. - Po Ustavu Srbije, nemogu}e je da predsjedni~ki izbori budu odr`ani 2013, ve} moraju da budu do kraja 2012, rekao je Tadi} na konferenciji za novinare. da se pred me|unarodnu javnost mora iza}i sa jasnim planom, koji podrazumijeva da se ne dovode u pitanje interesi velikih sila, ali i da Srbija ne odustaje od odbrane svojih legiti-

Formiranje specijalne jedinice
@andarmerija MUP-a Srbije uveliko formira novu jedinicu - Odred za specijalna dejstva sa 600 pripadnika pod punim naoru`anjem, pi{e Blic. List navodi da nova jedinica MUP-a, po svim karakteristikama, odgovara nekada{njoj ozlogla{enoj Jedinici za specijalne operacije, kao i da su za prijem u tu jedinicu ve} konkurisali biv{i saborci Milorada Ulemeka Legije. Formiranje novog odreda odobrila je Vlada Srbije.

Hrvatsku u 2012. ~eka novi, sudbonosni dr`avni bud`et

Osmijeh na poklon
(Od na{e stalne dopisnice iz Zagreba)

Nezavisni hrvatski sindikati u pismupremijeruZoranuMilanovi}u zatra`ili su u petak da Vlada produljiodluku o subvencioniranjucijena prirodnog plina za ku}anstva koja isti~e 31. decembra. Vlada RH je na prvoj sjednici u ~etvrtak produljila trajanje ove odluke do 31. marta, ali samo za privilegirane kupce, odnosno gospodarstvo, dok olak{ica za gra|ane vi{e ne}e

biti na snazi. Iz toga proizlazi da }e plin poskupjeti, {to }e se zna~ajno odraziti na standard gra|ana. Sindikati su prvi odlu~ili pisati Milanovi}u u vezisa nekimkonkretnim mjerama. Najavljeno tra`enje prostora za u{tede i rezanje deficita rashoda iz bud`eta dr`ave i dalje su tema koja dominira. Ovo smanjivanje dr`avnih rashoda navodno }e biti u rasponu od pet do devet milijardi kuna. Taj novi bud`et ve} se naziva sudbonosnim, toliko je

va`an za daljnjefunkcioniranjezemlje. Vlada treba predlo`iti Saboru RH prora~un za 2012. ve} u februaru pa mnogi ekonomski analiti~ari javno komentiraju mjere koje se najavljuju. Istovremeno, naveliko se izra~unavaju efekti najavljene odluke o pove}anju PDV-a, analiziraju se budu}a poskupljenja (struja, grijanje, hrana itd). Iako se ku}ni bud`eti rebalansiraju svaki dan, to }e u slijede}ojgodinibiti jo{ izazovnija misija.

Neustavna zabrana
O~ekuje se talas poskupljenja

Prema anketi jedne zagreba~ke agencije za istra`ivanje javnog mnijenja, oko 16 posto Hrvata za praznike ove godine ne}e darovati svoje najmilije, jer nemaju novca za poklone. Ipak, mnogika`u da je osmijeh najbolji poklon uz ~estitku: Sretna nova 2012. godina!
Jadranka DIZDAR

Ustavni sud Srbije usvojio je ustavnu `albu organizatora Povorke ponosa 2009, konstatuju}i da su zabranom Povorke vlasti prekr{ile Ustav. Beogradski centar za ljudska prava, koji zastupa organizatore Povorke ponosa pred Ustavnim sudom Srbije, ali i pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasbourgu, pozdravio je odluku Suda, nagla{avaju}i da }e ona otvoriti mogu}nost organizatorima da zatra`e naknadu {tete zbog otkazivanja manifestacije.

14

OGLASI

subota, 31. decembar/prosinac 2011/nedjelja, ponedjeljak, 1. i 2. januar/sije~anj 2012.

OSLOBO\ENJE

OSLOBO\ENJE subota, 31. decembar/prosinac 2011/nedjelja, ponedjeljak, 1. i 2. januar/sije~anj 2012.

OGLASI

15

16

SVIJET
VIJESTI

subota, 31. decembar/prosinac 2011/nedjelja, ponedjeljak, 1. i 2. januar/sije~anj 2012.

OSLOBO\ENJE

Novi val nasilja u Siriji

Desetine mrtvih i
14 poginulih u eksploziji cisterne
Najmanje 14 osoba je poginulo, a 16 povrije|eno u Venecueli, kada se prevrnula cisterna s naf tom, a zatim eksplodirala na cesti koja povezuje Karakas i Los Teques, na periferiji glavnog grada. “Kamion se prevrnuo i zapalio, izazvav{i po`ar na jo{ nekoliko automobila, me|u kojima i jednom autobusu u kojem je prona|eno 12 tijela. Jo{ dva tijela su na|ena u privatnim automobilima“, rekao je direktor nacionalne policije Luiz Fernandez na dr`avnoj televiziji VTV, prenosi Fena. Po`ar je zahvatio osam vozila i pro{irio se na kilometar du` ceste, a vatrogasci su se borili jedan sat s plamenom prije nego {to su uspjeli da ga ugase. Novi sukobi izbili su u Siriji dok su stotine hiljade ljudi iza{le na ulice gradova {irom zemlje kako bi protestovale protiv vlade predsjednika Ba{ara al-Asada. Sirijska organizacija za ljudska prava sa sjedi{tem u Londonu saop}ila je da je u sukobima ubijeno najmanje 10 demonstranata, od ~ega petero u Hami na sjeveru zemlje, a petero u Deri na jugu zemlje. Posmatra~i Arapske lige obi{li su Hamu da bi utvrdili kako se provodi plan o mirnom razrje{enju devetomjese~nog konflikta, koji traje od po~etka protesta protiv sirijskog predsjednika Ba{ara al-Asada. Sirijski opservatorij za ljudska prava saop}io je da je u Hami pet osoba ubijeno i najmanje 20 ranjeno kada su sirijske snage sigurnosti otvorile vatru na demon-

ranjenih u sukobima
Sirijske snage sigurnosti upotrijebile bombe s ekserima, suzavac i zaglu{uju}e granatel u Dumi, predgra|u Damaska, kako bi rastjerale vi{e od 60.000 demonstranatal
strante, prenosi Fena. Sirijske snage sigurnosti pucale su i na desetine hiljada demonstranata u sjevernoj provinciji Idlib i ranile 25 osoba, saop}ila je grupa. Snage sigurnosti su, tako|er, upotrijebile bombe s ekserima, suzavac i zaglu{uju}e granate u petak u Dumi, predgra|u Damaska, kako bi rastjerale vi{e od 60.000 demonstranata, saop}io je Sirijski opservatorij za ljudska prava. Demonstranti su odgovorili kamenicama i 24 me|u njima je ozlije|eno, navela je organizacija. Opservatorij je objasnio da se izme|u 60.000 i 70.000 demonstranata uputilo prema zgradi op}ine u Dumi, gdje su se trebali na}i posmatra~i Arapske lige. Opservatorij je saop}io da su u pitanju najve}e demonstracije u Dumi od po~etka narodne pobune 15. marta.

Antire`imski protesti u Siriji traju od marta

Reuters

Julija Timo{enko preba~ena u zatvor
Biv{a premijerka Ukrajine Julija Timo{enko preba~ena je iz pritvora u zatvor u oblasti Karikov, gdje }e odslu`iti ostatak sedmogodi{nje kazne zbog zloupotrebe polo`aja, prenosi Fena. Zbog presude biv{oj premijerki, EU }e odgoditi potpisivanje sporazuma o slobodnoj trgovini i politi~koj saradnji s Ukrajinom. Uprkos pritiscima iz EU, gdje smatraju da je biv{oj premijerki su|eno po politi~koj osnovi, Timo{enkovoj najvjerovatnije ne}e biti umanjena kazna. Predsjednik Ukrajine Viktor Janukovi~ odbio je da se mije{a u slu~aj i omogu}i pomilovanje biv{oj premijerki. Zatvorska kazna presu|ena je zbog ugro`avanja interesa Ukrajine u pregovorima oko energije s Rusijom.

Turska izjavila duboko sau~e{}e zbog gre{ke avijacije

Kurdi pozivaju

na pobunu
Radni~ka partija Kurdistana pozvala je na pobunu, po{to je turska avijacija ubila 35 Kurda za koje je vjerovala da su teroristi. Kurdi tvrde da su ubijeni bili civili. Kurdski separatisti su pozvali pripadnike tog naroda na pobunu poslije masakra 35 seljaka u napadu turskih aviona u blizini ira~ke granice. - Mi pozivamo gra|ane Kurdistana da reaguju poslije ovog masakra i da podignu pobunu, isti~e se u izjavi oru`anog krila Radni~ke partije Kurdistana (PKK), koja se ve} dvije i po

Protesti Kurda zbog napada

Reuters

decenije oru`jem bori za autonomiju svog naroda, prenosi agencija AFP. Turska avijacija je u no}i izme|u srijede i ~etvrtka u pograni~nom podru~ju ubila 35 osoba za koja se vjerovalo da su pripadnici teroristi~ke PKK. Kurdi, me|utim, tvr-

de da su ubijeni lokalni seljaci, me|u kojima je bilo i djece. Turski predsjednik Abdulah Gul, premijer Red`ep Tajip Erdoan i general{tab izrazili su u pe tak `alje nje i du bo ko sau~e{}e porodicama ubijenih civila.

Komisija za nacionalnu odbranu Sjeverne Koreje poru~ila

Pjongjang ne}e mijenjati politiku
Vlasti Sjeverne Koreje su naglasile da nikada ne}e sara|ivati sa izdajni~kom grupom na ~ijem ~elu je Lee Myung-bak

Uga{en po`ar na nuklearnoj podmornici
Po`ar koji je u ~etvrtak izbio na trupu ruske nuklearne podmornice za vrijeme popravke u Murmansku, na sjeveru zemlje, uga{en je, saop}ilo je u petak rusko ministarstvo za hitne situacije, prenosi Fena. Sedam osoba je ozlije|eno u ga{enju po`ara, ali zdravstveno stanje ozlije|enih ne izaziva zabrinutost. Po`ar je izbio na drvenoj skeli i pro{irio se na kabinu podmornice, koja se zatim zapalila. Nivo radioaktivnosti na mjestu po`ara podmornice K-84 Jekaterinburg je normalan i ne predstavlja prijetnju za stanovni{tvo, navedeno je u saop}enju ministarstva za hitne situacije.

Sjeverna Koreja saop{tila je da ne}e promijeniti stav o Ju`noj Koreji i da nikada ne}e sara|ivati sa predsjednikom te zemlje Lee Myung-bakom. U saop{tenju Komisije za nacionalnu odbranu navodi se da je Sjeverna Koreja sada ujedinjena oko novog lidera zemlje Kim Jong-una. “Sve~ano objavljujemo da budalasti politi~ari {irom svijeta, uklju~uju}i i marionetske grupe u Ju`noj Koreju, ne treba da o~ekuju da }e do}i do bilo kakvih promjena u vo|enju politike Sjeverne Koreje“, navodi se u saop}enju Komisije, prenosi RTS. Vlasti Sjeverne Koreje su naglasile da nikada ne}e sara|ivati sa zdajni~kom grupom na ~ijem ~elu je Lee Myung-bak. Novi lider Sjeverne Koreje Kim Jong-un u ~etvrtak je progla{en vrhovnim vo|om - dr`ave, vladaju}e partije i vojnih snaga. Mnogi analiti~ari postavljaju pitanje da li je novi sjevernokorejski lider, ko-

Kim Jong-un, vrhovni vo|a Sjeverne Koreje

ji ima manje od 30 godina i nedovoljno iskustva u politici, sposoban da bude na ~elu dr`ave koja se suo~ava sa ozbiljnim ekonomskim problemima i nesta{icom hrane, a zbog svog nuklearnog programa vodi komplikovane pregovore sa drugim zemljama. Prema zvani~noj verziji, Kim Jong-il, koji je vladao dr`avom od smrti svog oca Kim Il Sunga 1994. godine, preminuo je od sr~anog udara 17. decembra. BBC isti~e da je preorijentisao dr`avne rashode na vojnu ma{ineriju i dr`ava je izvela dva nuklearna testa i dodaje da susjedi sa zabrinuto{}uprateprocesekoji se de{avaju u toj zemlji. Siroma{na komunisti~ka zemlja formalno zadr`ava ratno stanje sa Ju`nom Korejom, od Korejskog rata 1953, i nalazi se u me|unarodnoj izolaciji, izme|u ostalog, i zbogte`nje da stvorinuklearnonaoru`anje, navodi BBC, podsje}aju}i da je pregovara~ki proces o tome ve} izvjesno vrijeme u zastoju.

OSLOBO\ENJE subota, 31. decembar/prosinac 2011/nedjelja, ponedjeljak, 1. i 2. januar/sije~anj 2012.

OGLASI

17

18

OGLASI

subota, 31. decembar/prosinac 2011/nedjelja, ponedjeljak, 1. i 2. januar/sije~anj 2012.

OSLOBO\ENJE

OSLOBO\ENJE subota, 31. decembar/prosinac 2011/nedjelja, ponedjeljak, 1. i 2. januar/sije~anj 2012.

OGLASI

19

U skladu sa odlukom o izboru u sva zvanja na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu (u daljem tekstu: IUS), broj IUS-SENAT-11-1798/11 od 14. 11. 2011. godine, a zbog gre{kom nazna~enog datuma u tekstu konkursa objavljenog u “Oslobo|enju” u utorak, 20. 12. 2011. godine, na 39. stranici, Rektor IUS objavljuje

ISPRAVKU DIJELA KONKURSA
za izbor u sva nau~no-nastavna/umjetni~ko-nastavna zvanja na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu Ispravlja se pogre{no upisan datum odre|en kao krajnji rok za predaju prijava na konkurs za izbor u sva zvanja. U skladu sa odlukom o izboru u sva zvanja (broj gornji), krajnji rok za predaju prijava odre|en je na datum 16. 1. 2012. godine. Rektor Prof. Dr. Hilmi Ünlü
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON GRAD MOSTAR JU OSNOVNA [KOLA DRE@NICA

JU Osnovne {kole Dre`nica i Nastavnim planom i programom 1. Zavr{ena u~iteljska {kola IV stepen, pedago{ka akademija razredna nastava VI stepen ili nastavni~ki fakultet razredna nastava VII stepen, 1 godina radnog iskustva u struci, polo`en stru~ni ispit Kandidati su du`ni dostaviti sljede}u dokumentaciju (original ili ovjerenu kopiju): - prijavu (obavezno navesti adresu i kontakt-telefon) - diplomu o zavr{enoj {koli - uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu - izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne stariji od {est mjeseci) - uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od {est mjeseci) - uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od {est mjeseci) - uvjerenje o neka`njavanju (ne starije od {est mjeseci) - potvrdu o radnom iskustvu od obrazovne ustanove gdje je ste~eno radno iskustvo i ovjerenu kopiju radne knji`ice (najmanje jedna godina radnog iskustva u struci nakon sticanja diplome) Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Izabrani kandidat du`an je dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije zaklju~ivanja ugovora o radu. Prijave na konkurs dostaviti na adresu: JU Osnovna {kola Dre`nica, Dre`nica 88 215, sa naznakom za konkursnu komisiju.

KONKURS
[kolski odbor na osnovu ~lanova 85. i 96. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju HNK-a (Sl. novine HNK-a, 5/00,4/04 i 5/04), ~lana 10. Kolektivnog ugovora za oblast osnovnog odgoja i obrazovanja u HNK-u (Sl. novine HNKa, br. 3/09), ~lana 111. Pravila JU Osnove {kole Dre`nica, ~lanova 5.10. i 11. Pravilnika o unutra{njoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka JU Osnovne {kole Dre`nica, saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a, broj 05-02-40-3094/11 od 15. 12. 2011. godine, te Odluke [kolskog odbora br. 591-01/11 od 27. 12. 2011. godine raspisuje konkurs za upra`njeno radno mjesto: 1. Nastavnik razredne nastave .............................1 izvr{ilac na odre|eno vrijeme do povratka nastavnice sa porodiljskog odsustva, a najdalje do 15. 7. 2012. godine Uslovi konkursa: Pored op}ih uslova predvi|enih Zakonom o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove propisane Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju HNK-a, Pravilnikom o unutra{njoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka

20

OGLASI

subota, 31. decembar/prosinac 2011/nedjelja, ponedjeljak, 1. i 2. januar/sije~anj 2012.

OSLOBO\ENJE

OSLOBO\ENJE subota, 31. decembar/prosinac 2011/nedjelja, ponedjeljak, 1. i 2. januar/sije~anj 2012.

BIZNIS I EKONOMIJA

21

Poslovni potez 2011. godine

Podvizi “Alme“ i “Violete“
^itlu~ka kompanija otvorila tvornicu u Hrvatskoj, a do ju~er mala trikota`a iz Olova “Alma Ras“ dva nova pogona i dodatno zaposlila 150 radnika

Anketa

Neformiranje Vije}a ministara glavni privredni doga|aj
- Najbolja stvar vezana uz 2011. godinu je ta {to }e se vjerovatno pokazati boljom od 2012. godine, napisao je nobelovac Josef Stiglitz. Mnogi su skloni mi{ljenju da u 2011. nije bilo mno go po zi ti vnih eko nom skih do ga|aja te smatraju da je obilje`ena uglavnom negativnim stvarima. Stoga smo bh. privrednike zamolili da za Oslobo|enje izdvoje jedan privredni doga|aj i da nam ka`u koje su njihove ekonomske `elje za 2012. Kemal Kozari}, guverner Centralne banke BiH - Du`ni~ka kriza u EU i posljedice koje su se mogle osjetiti u BiH obilje`ile su 2011. godinu. Najve}a `elja u 2012. je smanjenje nezaposlenosti u BiH. Petar ]orluka, direktor kompanije “Violeta” - Doga|aj koji je obilje`io godinu iza nas za mene je otvaranje “Violetine” nove tvornice u Zagrebu. Kad je rije~ o ekonomskoj `elji za 2012. godinu `elim da se napokon stabilizuje tr`i{te, da se pokrenu nove investicije, zapo{ljavanje, {to bi dovelo i do ve}e potro{nje jer ako pada potro{nja sve stagnira. Haris Kuskunovi}, direktor Klasa d.d. Sarajevo - Raduje me trend smanjenja vanjskotrgovinskog deficita usljed pove}anja izvoza, kao i rast industrijske proizvodnje. @elja mi je da se na tr`i{tu mlinsko-pekarskih proizvoda u BiH eliminira sivo tr`i{te kako bi proizvo|a~i koji posluju potpuno legalno i legitimno mogli napredovati, odnosno pove}avati obim proizvodnje i prodaje. Adnan Imerovi}, direktor Pivare Tuzla Neformiranje Vije}a ministara i ka{njenje u formiranju kantonalnih vlada je puno uticalo na kvalitet `ivota na{ih gra|ana u ekonomskom pogledu. To se odrazilo na poslovanje velikih firmi, posebno nas koji proizvodimo prehrambene proizvode. Mislim da }e 2012. biti znatno te`a od 2011, posebno po pitanju ekonomskog stanja gra|ana. To }e se odraziti na sve nas. Dr`ava mora definitivno po~eti raditi u korist svojih gra|ana. Kemal Hrnji}, tehni~ki direktor kompanije Meggle BiH Biha} - Ne znam {ta je to za, ali uspjeh mljekare Meggle u 2011. jedan je od ve}ih privrednih doga|aja za BiH, a za na{u kompaniju pogotovo. Ostvarili smo napredak u svim poljima, a u proizvodnji, plasmanu i prodaji bilje`imo porast od ~ak 23 posto. Ekonomska `elja za 2012. je, iako su nam za to slabe {anse, da se integri{emo u Evropsku ekonomsku uniju i da postanemo dio te zna~ajne trgovinske zone. Predrag ]ulibrk, generalni direktor kompanije M:tel Po mom sje}anju, godinu za nama nisu obilje`ili veliki privredni doga|aji poput akvizicije van granica zemlje, novih green field projekata, ozbiljnih velikih inostranih ulaganja ili pove}anja energetskih resursa. Ako me pitate za `elje, one se prije svega odnose na unapre|enje konkurentnosti BiH na regionalnoj i svjetskoj areni, zaustavljanje trenda smanjenja broja zaposlenih, na stvaranje kvalitetnijeg poslovnog ambijenta i za velike i za male, fiskalnu i monetarnu stabilnost, ve}i izvoz, ve}e u~e{}e realnog sektora u GDP-u i prvenstveno na nove investicije koje su temelj i osnova za sve {to je prije toga re~eno. Berislav Kutle, direktor UniCredit bank U kona~nici, kada bi trebali izdvojiti jedan privredni doga|aj za 2011, to je neformiranje Vije}a ministara. Iako je sam po sebi politi~ki doga|aj, zasigurno je imao ogroman utjecaj na cjelokupnu privredu i ekonomsko okru`enje BiH. Premda nas o~ekuje izazovna godina moja klju~na poruka i ujedno `elja je da ona, kao {to je to slu~aj i u realnom `ivotu, istodobno postane i prilika kako bi se svi kreatori ekonomske politike okrenuli samoodr`ivom rastu i razvoju kroz sna`nu provedbu strukturnih reformi u cilju ja~anja kapaciteta privrednog sektora i rasta zaposlenosti.
Pripremili: A. Pe. - A. [e. - F. Be. - J. Sa.

Novi pogon trikota`e u Olovu

Najupe~atljiviji poslovni poduhvati u Bosni i Hercegovini u 2011. po izboru ekonomske rubrike Oslobo|enja su: otvaranje “Violetine“ tvornice higijenskih proizvoda u Hrvatskoj, novih pogona trikota`e “Alma Ras“ u Olovu i Srebrenici i Mepasovo preuzimanje osje~kog Kandita.

Nove investicije
Minula 2011. godina u Bosni i Hercegovini nije obilovala uspje{nim privrednim potezima, a u regiji su izostale klasi~ne privredne aktivnosti, prije svega klasi~ne investicije koje bi nas sve zajedno bolje poslovno povezale i obogatile. Iz tog razloga tradicionalni izbor najuspje{nijeg poslovnog poteza bio je mnogo te`i nego prethodnih nekoliko godina. “Violeta“ iz ^itluka je jedina doma}a kompanija koja je poslije agresije na BiH prekora~ila dr`avnu granicu i izgradila novu vlas ti tu fa bri ku u su sje dnoj Hrvatskoj. Rije~ je o tehnolo{ki najmodernijoj industriji papira u Evropi u koju je ulo`eno 12 miliona eura. U njoj bi trebalo da radi oko 200 uposlenih. Petar ]orluka, predsjednik uprave Violete, otvaraju}i ovog prolje}a tvor-

nicu u Zagrebu, najavio je nove investicije od 50 miliona eura. Za na{e prilike nevjerovatan poslovni iskorak napravio je i D`emal Memagi}, vlasnik i direktor trikota`e “Alma Ras“ iz Olova. Uz mati~nu tvornicu otvorio je novi pogon, u Srebrenici jo{ jednu proizvodnu liniju, a u Olovu i obnovljenu robnu ku}u, te ukupno zaposlio 150 novih radnika. Zbog ~injenice da }e novi pogoni raditi za izvoz, poznatog kupca i priznatu robnu marku, a na osnovu dugoro~no sklopljenih ugovora, ovaj poslovni iskorak, ~ak i u pore|enju sa onim {to se dogodilo u proteklih nekoliko godina, skoro da nema premca.

Kandit
Nije slu~ajno da je u 2011, obilje`enoj posljedicama svjetske krize, nedostatka novca za teku}e poslovanje i investiranje, poslovni potez vrijedan pa`nje napravio Mirko Grubi{i}, vlasnik tvrtke Mepas iz [irokog. Sredinom godine za {est miliona eura preuzeo je Kandit iz Osijeka i time zna~ajno doprinio konsolidaciji konditorskog tr`i{ta u susjednoj Hrvatskoj.
Pripremio: H. ARIFAGI]

Partnerstvo sa ISIC-om
Hypo Alpe-Adria-Bank bi}e strate{ki partner u razvoju i promociji ISIC kartica (Me|unarodni studentski identifikacioni dokument) u na{oj zemlji. Ovo je ozvani~eno u petak potpisivanjem memoranduma o saradnji izme|u Hypo banke i UG Auctus Banja Luka, vlasnika ISIC licence za podru~je BiH. Hypo banka }e svim studentima u BiH vlasnicima ISIC kartice omogu}iti poseban paket usluga i proizvoda koji }e se odobravati uz zna~ajne popuste u odnosu na trenutnu tr`i{nu vrijednost. Otvaranje i odr`avanje studentskih ra~una bit }e bez naknade, izdavanje Hypo Visa debitne i poklon-kartice bi}e bez dodatnih tro{kova, a studenti }e imati mogu}nost pozajmice po ra~unu do 200 KM, saop}eno je iz Hypo banke. “Hypo banka kroz ovo partnerstvo sa

Potpisan memorandum o saradnji

ISIC-om nastoji dati svoj dru{tveno odgovorni doprinos studentskoj populaciji u BiH nude}i niz komercijalnih popusta i pogodnosti” izjavio je Goran Babi}, , izvr{ni direktor Hypo Alpe-Adria-Bank. Sa{a Pani}, predsjednik UG Auctus, istakao je da je od velike va`nosti za ISIC program u BiH povezivanje sa velikim kompanijama kao {to je Hypo banka, koja }e pru`iti veliku podr{ku u promociji i razvoju ISIC-a u BiH.

22

BERZE
1.541,52 876,36
BIRS BIFX

subota, 31. decembar/prosinac 2011/nedjelja, ponedjeljak, 1. i 2. januar/sije~anj 2012.

OSLOBO\ENJE

791,30 1.822,07
FIRS

SASX-10

950,61 874,10
ERS10

SASX-30

Na osnovu ~lana 42. st. 1. alineja 8. i ~lana 45. Statuta "BH-Gas" d.o.o. Sarajevo, te Odluke Nadzornog odbora o raspisivanju konkursa za izbor i imenovanje direktora i izvr{nog direktora Dru{tva broj NO-5957 donesene na 1. konstituiraju}oj sjednici odr`anoj 27.12.2011. godine Privredno dru{tvo za proizvodnju i transport gasa "BH-Gas" d.o.o. Sarajevo Ul. Hamdije ]emerli}a 2 SARAJEVO objavljuje

Sarajevska berza/burza Kursna lista za 30. decembar/prosinac 2011.
Dioni~ko dru{tvo Zvani~ni Promj. slu`beni kursa kurs (KM) (%) Max. cijena Min. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM) Broj transakcija

za izbor i imenovanje Uprave dru{tva I Raspisuje konkurs za izbor i imenovanje Uprave dru{tva i to: direktora BH-Gasa i izvr{nog direktora BH-Gasa.

KON KU R S

KOTACIJA KOMPANIJA Bosnalijek d.d. Sarajevo KOTACIJA FONDOVA ZIF BIG Investiciona grupa dd Sarajevo ZIF Bonus dd Sarajevo ZIF CROBIH Fond dd Mostar ZIF MI Group dd Sarajevo ZIF Prof Plus dd Sarajevo KOTACIJA OBVEZNICA FBiH FBiH obveznice ratna potra`ivanja ser. A FBiH obveznice ratna potra`ivanja ser. B FBiH obveznice ratna potra`ivanja ser. C FBiH obveznice ratna potra`ivanja ser. D PRIMARNO SLOBODNO TR@I[TE BH Telecom d.d. Sarajevo Energoinvest d.d. Sarajevo Famos d.d. Sarajevo Fabrika duhana Sarajevo dd Sarajevo JP HT dd Mostar IK Banka dd Zenica JP Elektroprivreda BIH dd Sarajevo Sarajevo osiguranje dd Sarajevo [ipad komerc dd Sarajevo SEKUNDARNO SLOBODNO TR@I[TE Croatia - Remont d.d. Capljina Elektro grupa d.d. Jajce Energopetrol dd Sarajevo Inter{ped dd Sarajevo JP Uborak dd Mostar 13,50 28,57 13,50 210,00 0,00 210,00 12,00 0,00 12,00 27,00 0,00 27,00 99,94 0,00 99,94 13,50 210,00 12,00 27,00 99,94 12 2.650 370 49 20 162,00 556.500,00 4.440,00 1.323,00 1.998,80 1 2 4 1 1 18,27 4,10 3,00 46,93 8,73 62,89 18,47 5,66 2,00 1,58 7,33 0,00 2,98 5,82 1,44 1,33 -2,27 9,29 18,50 4,10 3,00 46,93 8,73 62,89 18,50 5,78 2,00 18,00 4,10 3,00 46,93 8,73 62,89 18,45 5,62 2,00 1.061 200 58 10 1.000 15 284 582 95 19.388,50 820,00 174,00 469,30 8.730,00 943,35 5.243,30 3.293,24 190,00 7 1 1 1 2 1 4 3 1 42,00 40,23 35,60 33,40 2,44 0,57 1,72 2,77 42,00 41,00 36,00 33,40 41,30 40,00 35,00 33,40 543.645 414.164 259.852 648.459 228.329,08 169.798,98 93.533,80 216.585,31 2 3 4 1 4,00 5,15 4,95 4,11 3,40 0,00 2,92 0,00 1,49 0,00 4,00 5,15 4,95 4,32 3,40 3,99 5,14 4,95 4,04 3,40 13.078 758 415 687 6.706 52.272,00 3.900,68 2.054,25 2.812,88 22.800,40 5 4 2 5 3 8,16 2,41 8,20 8,02 1.384 11.279,68 4

II Mandat izabranih kandidata traje 4 (~etiri) godine s mogu}no{}u obnove mandata. III Nadle`nosti Uprave dru{tva su utvr|ene u Zakonu o privrednim dru{tvima, Zakonu o javnim preduze}ima i Statutu BH-Gasa d.o.o. Sarajevo. Izbor i imenovanje kandidata za pozicije direktora i izvr{nog direktora dru{tva vr{i Nadzorni odbor dru{tva koji je du`an da, prije odr`avanja svoje sjednice na kojoj }e izvr{iti kona~ni izbor, pribavi mi{ljenje Vlade FBiH. IV Kandidati koji se prijave na konkurs moraju ispunjavati op}e i posebne uslove i to: 1. Op}i uslovi: - da je stariji od 18 godina, - da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine, - da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak i da nije osu|ivan za krivi~no djelo i privredni prijestup nespojivo sa funkcijom direktora dru{tva, - da nije izabrani zvani~nik, nosilac izvr{nih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine (“Sl. glasnik BiH”, br. 16/02), - da nije na funkciji u politi~koj stranci, - da se na kandidata ne odnosi ~lan IX I Ustava Bosne i Hercegovine. 2. Posebni uslovi: pozicija direktora BH-Gasa: - da ima visoku stru~nu spremu, zavr{en ekonomski fakultet, - da ima najmanje 5 godina radnog sta`a/iskustva. 2.1. Posebni uslovi: pozicija izvr{nog direktora BH-Gasa: - da ima visoku stru~nu spremu, zavr{en fakultet tehni~kih struka, - da ima najmanje 5 godina radnog sta`a/iskustva. Li~ni podaci o podnosiocima prijava su tajni i mogu se prikupljati i obra|ivati samo u skladu sa Zakonom o za{titi li~nih podataka (“Sl. glasnik BiH”, br. 32/01). Komisija formirana iz reda ~lanova Nadzornog odbora BH-Gasa }e, kao konkursna komisija, provesti postupak nominacije za izbor i imenovanje Uprave dru{tva.
Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM)

Banjalu~ka berza Kursna lista za 30. decembar 2011.
Dioni~ko dru{tvo Srednji kurs (KM) Promj. kursa (%) Max. cijena Min. cijena

BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA ZTC Banja Vru}ica a.d. Tesli} Elektro Doboj a.d. Doboj Hidroelektrane na Trebi{njici a.d. Trebinje Metal a.d. Gradi{ka Nova banka a.d. Banja Luka RiTE Gacko a.d. Gacko RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik Telekom Srpske a.d. Banja Luka BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA PIF-ova ZIF Euroinvestment fond a.d. Banja Luka ZIF Jahorina Koin a.d. Pale ZIF Polara invest fond a.d. Banja Luka ZIF Privrednik invest a.d. Banja Luka ZIF VB fond a.d. Banja Luka ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka 8,77 4,06 4,53 1,72(A) 3,9 5,89 -1,68 7,12 3,42 -20 0 -0,17 9,96 4,09 4,68 1,72 3,9 5,89 8 3,7 4,49 1,72 3,9 5,89 2.640 2.863 430 100 235 120 23.158,80 11.616,86 1.949,70 172,00 916,50 706,80 0,688 0,63 0,5 0,403 0,898 0,239 0,26 1,46 3,15 0 0,4 19,94 19,73 12,21 18,18 0,69 0,689 0,63 0,5 0,403 0,898 0,239 0,26 1,46 0,687 0,63 0,5 0,403 0,898 0,239 0,26 1,46 4.000 816 3.700 32.000 4.650 5.000 25.000 650 2.753,10 514,08 1.850,00 12.896,00 4.175,70 1.195,00 6.500,00 949,00

Prilikom procjene kvalifikacije, iskustva i vje{tine, uze}e se u obzir slijede}e: - sposobnost prepoznavanja, zastupanja i za{tite interesa privrednog dru{tva, - izra`ena inicijativnost i nezavisnost u radu i dono{enju odluka, - sposobnost za savjesno i odgovorno obavljanje tra`ene funkcije, - sposobnost nepristrasnog dono{enja odluka, - komunikacijske i organizacijske sposobnosti, - sposobnost upravljanja materijalnim, finansijskim i ljudskim resursima i naklonjenost timskom radu, - rezultati rada ostvareni tokom profesionalne karijere. Svi kandidati koji budu stavljeni na listu za u`i izbor bi}e pozvani na intervju pred konkursnu komisiju. Kandidati koje nakon intervjua preporu~i Komisija smatra}e se da su najuspje{nije pro{li otvorenu konkurenciju. Podnosioci prijave sa kojima se ne stupi u kontakt u roku od 7 dana od dana isteka roka za podno{enje prijave ne}e biti razmatrani u daljem procesu imenovanja. U slu~aju kada postoje dokazi da u postupku imenovanja nisu ispo{tovani principi utvr|eni zakonom i ovom odlukom, bilo koji kandidat ili bilo koji ~lan javnosti mo`e podnijeti prigovor na kona~ni izbor. Za poziciju direktora BH-Gasa prigovor se podnosi federalnom ministru energije, rudarstva i industrije, a kopija se dostavlja Ombudsmenu Federacije BiH. Za poziciju izvr{nog direktora BH-Gasa prigovor se podnosi Nadzornom odboru BH-Gasa d.o.o. Sarajevo. Rok za prigovore je 7 (sedam) dana od dana prijema pisane obavijesti o izboru kandidata. Prijave kandidata treba da sadr`e: kra}u biografiju uz navo|enje uspje{nosti rezultata tokom profesionalne karijere, adresu, kontakt-telefon. Uz prijavu, treba dostaviti: kopiju li~ne karte (CIPS); uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 3 mjeseca); uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak izdato od nadle`nog suda (ne starije od 3 mjeseca); uvjerenje da nije osu|ivan za krivi~no djelo izdato od MUP-a (ne starije od 3 mjeseca); uvjerenje da nije osu|ivan za privredni prijestup izdato od nadle`nog suda (ne starije od 3 mjeseca); ovjerena izjava od op}inskog organa uprave da nije izabrani zvani~nik, nosilac izvr{nih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine (“Sl. glasnik BiH”, br. 16/02); ovjerena izjava od op}inskog organa uprave da nije na funkciji u politi~koj stranci; ovjerena izjava od op}inskog organa uprave da se na kandidata ne odnosi ~lan IX I Ustava Bosne i Hercegovine; ovjerene kopije dokaza o stru~noj spremi; potvrda o radnom sta`u/iskustvu. Tra`ena dokumentacija mora biti u originalu ili ovjerenim fotokopijama. Konkurs ostaje otvoren 14 dana od dana objavljivanja. Rok za podno{enje prijava se ra~una a po~inje te}i narednog dana od dana objave. Prijave sa svim tra`enim dokumentima treba dostaviti li~no ili po{tom preporu~eno sa naznakom “prijava na javni konkurs za izbor i imenovanje uprave dru{tva” sa naznakom NE OTVARATI, na slijede}u adresu: BH-Gas d.o.o. Sarajevo, Ul. Hamdije ]emerli}a 2, protokol. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se razmatrati.

SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE - TR@I[TE AKCIJA Gra|evinsko zanatstvo a.d. Trebinje Palas a.d. Banja Luka Integral sistem a.d. Doboj Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Banja Luka PIK a.d. [amac Promtes a.d. Tesli} TGT a.d. Lakta{i Termomonta`a a.d. Banja Luka Veletrgovina a.d. Gradi{ka Republika Srpska - stara devizna {tednja 3 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 1 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 3 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 4 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 5 0,1 1 0,1(A) 0,7 0,45 0,1 4,2 0,45 0,35 90,5 41,71 39,48 37,78 37,85 -0,99 0 0 0 73,08 -0,99 0 -13,46 21,95 -0,84 0 0,03 0,19 1,31 0,1 1 0,1 0,7 0,45 0,1 4,2 0,45 0,35 90,5 42 39,6 37,99 38 0,1 4.095 1 263 0,1 5.888 0,7 500 0,45 4.000 0,1 8.000 4,2 1.500 0,45 3.276 0,35 4.000 90,5 4.753 41 80.662 39,39 104.960 36,6 65.667 37,21 87.462 409,50 263,00 588,80 350,00 1.800,00 800,00 6.300,00 1.474,20 1.400,00 3.441,17 33.644,94 41.435,69 24.810,29 33.106,85

NAFTA

ZLATO

P[ENICA

106,95 3,02

$ 0,98 %

1.566,20 27,92

$ 1,64 %

704,25 644,50

$ 0,90 %

PLIN
$ 0,20 %

SREBRO
$ 2,23 %

KUKURUZ
$ 1,02 %

OSLOBO\ENJE subota, 31. decembar/prosinac 2011/nedjelja, ponedjeljak, 1. i 2. januar/sije~anj 2012.

OGLASI

23

24

OGLASI

subota, 31. decembar/prosinac 2011/nedjelja, ponedjeljak, 1. i 2. januar/sije~anj 2012.

OSLOBO\ENJE

OSLOBO\ENJE subota, 31. decembar/prosinac 2011/nedjelja, ponedjeljak, 1. i 2. januar/sije~anj 2012.

OGLASI

25

26

SARAJEVSKA HRONIKA

subota, 31. decembar/prosinac 2011/nedjelja, ponedjeljak, 1. i 2. januar/sije~anj 2012.

OSLOBO\ENJE

NAHOREVSKA 5 La`no predstavljanje biv{e inspektorice

MOJMILO Figure od snijega i paintball za mlade

Ma{ta

mo`e
Otvoren prolaz mehanizaciji
Foto: A. KAJMOVI]

sva{ta
Revijalno takmi~enje u~enika u pravljenju figura od snijegaodr`ano je u petak u sportsko-rekreativnom centru Park {ume Mojmilo brdo. U takmi~enju su u~estvovali osnovci svih novogradskih {kola. S obzirom na niske temperature i ~injenicu da snijeg i nije bio ba{ pogodan za pravljenje figura, u~enici su svoj posao savr{eno uradili. Ma{te im nije nedostajalo, pa su od snijega napravili razne figure, me|u kojima su se isticale one medvjeda koju su napravili u~enici O[ “Aleksa [anti}“ zatim pingvina u~enika O[ Brije{}e, , te figura dvorca u~enika O[ “Osman Naka{“ i “Me{a Selimovi}“ Iz Op}ine su istakli kako su zadovoljni . odzivom djece, te da je ono {to su oni napravili zaista impresivno. Organizovan je paintball u organizaciji Udru`enja Avantura i Op}ine. - Pod pokroviteljstvom Op}ine pravimo urbanizaciju paintballa kao sporta. Jedan dio je bio takmi~arski, a u drugom dijelu su svi posjetioci mogli probati kako to izgleda i da li su zainteresovani uop{te za ovaj sport. Cilj je da malo sklonimo djecu i omladinu sa ulice. Imali smo prijavljene, ali i svi koji su do{li mogli su u~estvovati. Lju-

Pisana saglasnost
Nakon {to je Alma Krzovi} Suboti} reagovala na tekst Oslobo|enja o po~etku uklanjanja bespravnih objekta u Nahorevskoj ulici 5, kazav{i da su drugi inspektori “ulazak na gradili{te obezbijedili ru{e}i dvije gara`e za kojenijeprovedenpotpuniinspekcijski postupak“ u Op}ini Centar su , nam kazali da nije ta~no da je “gospo|a Krzovi} - Suboti} urbanisti~ko-gra|evinski inspektor, nego je ona, po rje{enju op}inskog na~elnika, odnedavno sekretar mjesne zajednice“ . ci gara`a potpisali sporazum sa na~elnikom. Svakako }e i tro{kovi uklanjanja gara`a i}i na teret firme BH Bau, napomenuli su u Op}iniCentar, ali “nije ta~no, kako tvrdi biv{a inspektorica, da je za navedene gara`e po~et postupak uklanjanja, ali je ta~no da ona nije, u vrijeme kada je trebala, a niti danas poznaje situaciju na ovom lokalitetu“ .

za ru{enje gara`a
Vlasnici privremenih objekata potpisali sporazum sa na~elnikom • Po rje{enju sekretar Mjesne zajednice

Sukoba nema
- Uostalom, kako i zbog ~ega uklanjati objekte koji nisu bespravno izgra|eni? U najmanju ruku je veoma nekorektno za navodno nezakonito postupanje optu`ivati u medijima urbanisti~kogra|evinske inspektore koji su preuzeli vo|enje ovog predmeta, pogotovo jer su za veoma kratko vrijeme i u skladu sa propisima uspjeli osigurati nesmetan nastavak uklanjanja objekta u Nahorevskoj, naglasili su u Op}ini. Iz centralne gradske op}ine su poru~ili “biv{oj inspektorici da se posveti pripremi odbrane pred disciplinskom komisijom, umjesto {to poku{ava inscenirati nekakavsukob sa Op}inomkrozmedijske nastupe“ .
J. M.

Isplata naknada
- Dakle, ta~no je da se imenovana la`no predstavlja i ta~no je da je ona sekretar MZ, istina privremeno do okon~anja disciplinskog postupka. Nijeta~no da su nelegalno sru{ene dvije gara`e, kako bi se nastavilo uklanjanje objekta firme BH Bau. Dvije gara`e koje je Op}ina uklonila nisu bile nelegalne, ve} se radilo o privremenim objektima za ~ije ru{enje su korisnici (P. N. i K. E.) Op}ini 27. decembra dali pisanu saglasnost i za {ta }e biti ispla}ena naknada, u skladu sa procjenom koju je obavila nadle`na komisija, kazali su u Op}ini, te dodali kako su korisni-

di su mogli vidjeti opremu, da osjete kako izgleda oprema za paintball, mogli su ispucati nekoliko kuglica. Za djecu smo spremili malo takmi~enje, ga|ali su metu, istakla je Amra Vrabac, ~lanica Avanture. Za sve u~esnike bili su obezbije|eni sokovi i sendvi~i. Ina~e, ovo udru`enje djeluje u Novom Gradu, a prave turnire ovisno o potrebama. U planu imaju M. P. i otvaranje {kole paintballa.

De`ure u JU Dom zdravlja i u apotekama
Dom zdravlja Kantona Sarajevo organizovat }e de`ure u vrijeme novogodi{njih praznika i to u ponedjeljak, 2. i utorak, 3. januara 2012. Cjelodnevne de`ure od 7.30 do 20 sati za gra|ane op}ina Stari Grad i Centar bi}e u medicinskim jedinicama Centar Vrazova, a za Novo Sarajevo, Novi Grad i Ilid`a u jedinici Novi Grad. Tako|er }e cjelodnevne de`ure imati jedinice Vogo{}a, Had`i}i i Ilija{, dok }e u Trnovu de`urni timovi raditi od 7.30 do 18.30 sati u ambulanti podru~ne medicine. U nedjelju, ponedjeljak i utorak de`urne }e biti sljede}e apoteke: Ba{~ar{ija, Marijin Dvor, ^engi}-Vila, Novo Sarajevo, Dobrinja, Ilid`a, Had`i}i, Ilija{ i Vogo{}a, s tim da }e u utorak biti de`urna i apoteka u Robotu u Hrasnom. Sve ostale poslovne jedinice u sastavu JU Apoteke Sarajevo 2. i 3. januara ne rade sa pacijentima, jer su u toku godi{nji popisi i inventure.

Obustava saobra}aja u centru
Privremenapotpunaobustavasaobra}ajauslijedi}e na dijeluUlicemar{ala Tita i na dijelu Radi}eve od 19 sati 31. decembra do 5 sati narednog dana, a povodom organizovanja do~eka Nove godine na Trgu djece Sarajeva. Alternativni pravci za vrijeme izmjene re`ima saobra}aja su: Mar{ala Tita - Dalmatinska - Mejta{ - ^ekalu{a - Ko{evo; Mar{ala Tita - Trampina - Mehmeda Spahe - Dalmatinska - Mejta{ - ^ekalu{a - Ko{evo; Branilaca Sarajeva - Mis Irbina - Reisa D`emaludina ^au{evi}a - Obala Kulina bana; Branilaca Sarajeva - Radi}eva - Obala Kulina bana.

Novi termini skijanja i klizanja

@alba ~elnicima Op}ine
Na poslovima urbanisti~kogra|evinskoginspektoraradim od januara ove godine (dakle 11 mjeseci, a ne 10 godina), a da su gara`e koje su inspektori Softi} i Islambegovi}prije dva danasru{ilibespravne, saznala sam 22. novembra 2011, kada je MehoMuli}prvogdanaru{enjaobjekta u Nahorevskoj5 izjavio da su “gara`e njegovo vlasni{tvo i da su bespravno sagra|ene“ Tada sam pokrenulapos. tupakutvr|ivanjavlasni{tva, jer se kao mogu}i vlasnici pojavljuju tri osobe, reagovala je na navode iz Op}ine Centar Alma Krzovi} - Suboti}, te dodalakako ne `eli da se u njenomsporu sa ~elnicimaOp}ine izgubi iz vida su{tina problema. - Smijenjena sam sa mjesta inspektora i rje{enjem postavljena u mjesnu zajednicu zato {to nisam pristala nezakonito izvla~iti kamion iz gradili{ta, a inspektori Softi} i Islambegovi}odlu~ili su prijepo-

Krzovi} - Suboti}: Nelegalno ru{enje

tpuno provedenog postupka sru{iti dvije gara`e kako bi u{li u gradili{te, smatraKrzovi}- Suboti}, te napominjekako je ona ka`njena, a dvoje inspektora koji su nelegalno sru{ili gara`e su progla{eni iskusnim inspektorima. Ovim putem zavr{avam prepisku po medijima, a za nezakonito premje{tanje u mjesnu zajednicu bez provedenogdisciplinskogpostupka i pravosna`nog rje{enja podnijela sam `albu i krivi~ne prijave protiv odgovornih u Op}ini.

ZOI ‘84 Olimpijski centar Sarajevo obavje{tava da je do{lo do izmjena rasporeda rada ski-centara na Igmanu i Bjela{nici. Tako }e od 31. decembra 2011. godine ovi centri za dnevno skijanje raditi od 9 do 16, a za no}no od 18 do 20 sati, dok }e 1. januara radno vrijeme po~eti od 10 sati. Kori{tenje kliza-

li{ta u Zetri 31. decembra }e biti besplatno od 11.30 do 12.30 sati, a 1. januara od 11.30 do 12.30 i od 14 do 15 sati. Radnim danom od ponedjeljka do petka, besplatni termini su od 9.15 do 10.15 sati, od 11.30 do 12.30 i od 14 do 15, a u dane vikenda od 9 do 10, od 11.30 do 12.30 i od 14 do 15 sati.

Isklju~enja struje
Zbog odr`avanja postrojenja, u nedjelju }e bez struje ostati trafopodru~ja: od 8 do 16 sati Donji Had`i}i, Merd`anovi} polje, Coca-Cola, Rakovica 4 i 5, Rakovica kamenolom 2, ^olaktex, Rakovica kamenolom, Kerami~ki kombinat Rakovica, [ipad komerc, Motel Donji Had`i}i, Poliklinika Garovci, Pogon za pjeskarenje, Argeta, Ismens, Binje`evo 1, Wurt i Sinalko.

OSLOBO\ENJE subota, 31. decembar/prosinac 2011/nedjelja, ponedjeljak, 1. i 2. januar/sije~anj 2012.

SARAJEVSKA HRONIKA
DE@URNI TELEFON

27

Ministar Luli} o gara`ama kod Pozori{ta

Ispitivanja bez dozvole
Kad smo sprije~ili naplatu parkinga, po~eli su navodni problemi, ka`e Luli} • Svu dokumentaciju dali smo i ministru i ~lanovima Kolegija Skup{tine, isti~e Muli}
U posljednje vrijeme u medijima Centrotrans - transport robe ogla{ava se jednostranim i neta~nim informacijama u vezi sa navodnim neizvr{avanjem obaveza KS-a kao koncesionara iz ugovora o davanju koncesije kod Narodnog pozori{ta. - Trideset prvog decembra 2010. Centrotrans - transport robe je uveden u posjed predmetnog zemlji{ta i bio je u obavezi da po~ne radove u roku od godinu od dana uvo|enja u posjed, pri ~emu se predmet koncesije ne mo`e u tom vremenskom periodu komercijalno eksploatisati, tj. na navedenom zemlji{tu se ne mo`e napla}ivati parking. Nakon {to je koncesionar od Ministarstva saobra}aja onemogu}en u poku{aju da suprotno ugovoru napla}uje parking, iz navedenog dru{tva po~eli su isticati navodne probleme koje imaju: od navodno nerije{enih imovinskopravnih odnosa za parcele koje su predmet koncesije do navodnog nedle`nim organima pru`iti svu neophodnu pomo} koncesionaru pridr`avaju}i se odredbi ugovora. Iz Ministarstva prihvataju i insistiranje poslanika Konakovi}a da ovaj predmet bude na dnevnom redu Skup{tine KS-a u januaru.

276-982

VA@NIJI TELEFONI

Tu`ba predata
Hajrudin Muli}, direktor firme Centrotrans - transport robe, kazao nam je kako je sva dokumentacija ovog projekta predo~ena ministru na sastanku odr`anom krajem decembra, a da su sve zahtjeve upu}ene Op}ini Centar i Kantonu predali i ~lanovima Kolegija Skup{tine. - Geomehaniku smo radili odmah po prijavi gradili{ta, ali radove smo obustavili ~im su do{li policija i inspekcija. Dobili smo i u pisanojformiodgovor iz Op}ine da ne mo`emo po~eti ni pripremne radove ako nisu rije{eni sporni odnosi, istakao je Muli}, te dodao kako je tu`ba protiv KS-a preJ. M. data na sud.

Sastanak zakazan u vrijeme sjednice kantonalne Vlade

Foto: A. KAJMOVI]

uvo|enja u posjed predmeta koncesije, navodi Luli}.

Pomo} koncesionaru
Resorni ministar je napomenuo da je u vi{e navrata tra`io od Centrotrans - transport robe da konkretizuje primjedbe, ali da to koncesionar nikada nije u~inio.

Pritom iz KS-a isti~u da je Centrotrans vr{io iskope na dijelu terena budu}e podzemne gara`e bez ikakvih potrebnih dozvola. Iz Ministarstva poru~uju da su zainteresovani za izgradnju ovakvog objekta, posebno imaju}i u vidu probleme saobra}aja u mirovanju, te da }e u saradnji sa na-

Radnicima Grasa tek ~estitka za praznike
RadniciGrasa su jedinibud`etskikorisnicikoji u petaknisudobiliplatu za novembar2011. godine. Ovo je u izjavi za Oslobo|enje potvrdio direktor Grasa Haris Kadi}, koji je naglasio kako se ovo mo`e smatrati i nekom vrstom provokacije. - Jo{u ~etvrtak je postojalaodluka o uplatisredstava za Gras, a ona je ispo{tovana u petak u 14.30 sati, kada mi vi{enismomogli da raspola`emofinansijama. Ovo je totalnasabota`a. Gras je potra`ivao 966 hiljada maraka po osnovu bud`eta za 2011. godinu i jo{ 388 hiljada KM po osnovudugova po ranijeizdatimkuponima za bud`etskekorisnike. Nama je upla}eno 465 hiljada maraka i od toga smo poku{ali uplatiti topli obrok, kazao je Kadi}. Prema Kadi}evim rije~ima, na ovaj na~in radnici Grasa ostali su bez plate i toplog obroka. - Ovo se mo`e smatratiprovokacijomkako bi se izazvali nemiri u Grasu. Na{i radnici, sve {to su dobili, mo`ebitijedino ~estitka za sretne novogodi{nje praznike, istakao je Kadi}. S. Hu.
Copenhagen 13.55 i 15.30, Be~ 14.05 i 21.40, Budimpe{ta 14.35, Zagreb 15.30, Zürich / Banja Luka 18.30, Beograd 21.40, Zagreb 22

Jedini bud`etski korisnici bez novembarske plate

Kadi}: Ovo je sabota`a

Svaki dan do

MUP 122, 206-666, 207-777 Vatrogasci 123, 664-115 Hitna pomo} 124, 611-111 NARKO NE 223-333 Pomo} ovisnicima 062/127-751 Porodi~no savjetovali{te 209-112 Nasilje u porodici 222- 000 033/ 223-366, 1209 Klini~ki centar 297-000 Op}a bolnica 285-100 Bolnica Podhrastovi 297-281 Veterinarska stanica 767-025 Prijava tel. kvarova 1272 Telefonski brojevi 1182 Elektrodistribucija 080 02 01 33 Vodovod 210-707, 220-435 Kanalizacija 203-059,668-259 Toplane 650-979, 650-956 Sarajevostan 276-690 KJKP Rad 658-038 Eko telefon 660-000 Ta~no vrijeme 125 [tab CZ KS 472-636, 443-720 Operativni centar Civilne za{tite 121 Prijava kvarova na javnoj rasvjeti 713-100 Dimnja~ar 616-105 Sarajevogas 592-095, 592-096, 592-097, 061/487-787 Gras 293-333 Velepekara 648-505 Bakije 533-763 Pokop 551-370 Pogrebne usluge Mar tinovi} 061 191 010 Pogrebno dru{tvo Jedileri 712-800 Uprava za inspekcijske poslove KS 770-156, od 8 do 14 sati, 061/252-252, od 14 do 22 sata Autobuska stanica 213-100 @eljezni~ka stanica 655-330 Aerodrom Sarajevo 289-100 Izgubljeni prtljag 289-105 Turisti~ki centar 580-999 BIHAMK, pomo} na cesti 1282 Informacije o stanju na putevima 1282 BH Telecom-podr{ka korisnicima 1444 Me|unarodni telefonski brojevi 1183 CENTROTRANS Pozivni centar 090 292 100

Bjela{nice
Iz KJKP Gras obavje{tavaju korisnikejavnoggradskogprevoza da }e od prvog do 31. januara 2012. godine svakodnevno biti u funkciji autobuska linija Franje Ra~kog Bjela{nica. Prevoz na Bjela{nicu odvija se sa polascima iz Ulice Franje Ra~kog u devet i terminala Ilid`a u 9.20 sati, a povratak sa Bjela{nice je u 15.30 sati. Cijena prevoza za odrasle u jednom pravcu je 4,30, a povratna karta7,40 maraka, dok je prevoz za djecu u jednom pravcu 3,20, a povratna karta 5,30 KM.
u 8 i subotom u 17 sati, Dortmund, Essen i Dusseldorf ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom, subotom i nedjeljom u 8 sati, Frankfurt, Karlsruhe i Stuttgart svaki dan u 8 sati, Hamburg, Hanover i Kassel subotom u 17 sati, Ingolstadt i Nurnberg ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Be~ i Graz svaki dan u 8 sati, Beograd svaki dan u 6 sati, Ljubljana utorkom, ~etvrtkom i nedjeljom u 20.40 sati, Dubrovnik svaki dan u 7.15, 14.30, 22.30, Vela Luka utorkom, srijedom, petkom i subotom u 11 sati, Pula ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom, subotom i nedjeljom u 6 sati, a petkom i subotom u 18 sati, Rijeka petkom i nedjeljom u 6 sati, Split svaki dan u 7.10 i 21 sat, Makarska svaki dan u 7.45 i 22.15 sati, Zagreb svakim danom u 6.30, 12.30 i 22 sata, HercegNovi svaki dan u 11 sati, Ulcinj svaki dan u 19 sati, Br~ko svakim danom u 6.30, 14 i 15.35 sati, Banja Luka svaki dan u 9.15, 14.30 i 15.30 sati, Bijeljina svaki dan u 5 i 15 sati, Bosanski Brod svaki dan u 12.15 sati, Bosanska Dubica svaki dan u 14.30 sati, Hrenovica svaki dan u 6.30, kao i svaki dan osim nedjelje u 16.30 sati, Pale svaki dan u 6.30, 8, 10, 14 i 15 sati i svaki dan osim nedjelje u 6.30 sati, Zvornik svaki dan u 15.30 sati, Srebrenica svaki dan u 7.10 sati, Biha} svaki dan u 7.30, 13.30 i 22 sata, Bugojno svaki dan u 10, 14 i 19 sati, Gora`de svaki dan u 8, Grada~ac svaki dan u 8.30 i 17 sati, Novi Travnik svaki dan u 13 sati, Ora{je svaki dan u 6.30 sati (preko Tuzle), Olovo svaki dan u 5, 6.30, 7.10, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.30, 15.35, 16, 17, 18 i 20 sati, Sanski Most svaki dan u 15.30 sati, Te{anj svaki dan u 7 i 13.15 sati, Tuzla svaki dan u 5, 6.30, 8.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14,

DE@URNE APOTEKE
BA[^AR[IJA 272-300 MARINDVOR 714-280 NOVO SARAJEVO 713-831 ^ENGI]-VILA 721-620 ILID@A 762-180 DOBRINJA 766-380 ILIJA[ 428-810 HAD@I]I 428-220 VOGO[]A 424-250 INFORMACIJE O LIJEKOVIMA 223-399

PORODILI[TA

7 6

DJEVOJ^ICA DJE^AKA

VOZOVI
Polasci iz Sarajeva:
Zagreb 10.42 i 21.27, Budimpe{ta 6.55, Beograd 11.35, Plo~e 7.05 i 18.18, Zenica 4.36, 7.12, 11.52 i 19.30, Konjic 7.15, 15.40 i 19.10, Kakanj 15.37., Zenica 15.13, Doboj 17.00, Banja Luka 18.57, Novi Grad 20.30)

Odlasci:
Beograd 6.20, Zagreb 6.30 i 16, Be~ 7.25, Copenhagen 8 i 8.35, Banja Luka / Zürich 12, Minhen 13.05, Köln 13.25 i 18.40, Be~ 14.55, Budimpe{ta 15.05, Istanbul 18

Dolasci u Sarajevo iz:
Zagreb 6.39 i 18.05, Budimpe{ta 21.16, Beograd 17.35, Plo~e 10.22 i 20.59, Zenica 6.28, 9.23, 13.19 i 20.58, Konjic 6.40, 12.50 i 18.52, Kakanj 18.45., Zenica 05.50, Doboj 04.15, Banja Luka 02.18, Novi Grad 00.40)

AUTOBUSI

AVIONI Dolasci:
Istanbul 8.50, Minhen 12.30, Köln 12.45 i 18,

Antwerpen, Bruxselles, Liege, Breda i Mastriht utorkom i subotom u 8 sati, Rotterdam ~etvrtkom u 16 sati, Amsterdam iz Mostara utorkom u 8 sati, Amsterdam-via Biha} subotom u 8 sati, Amsterdam - preko Ora{ja srijedom i subotom u 8 sati, Amsterdam preko Bosanskog Broda utorkom u 8 sati, Den Hag utorkom u 8 sati, Utrecht subotom u 8 sati, Pariz petkom u 9 sati, Berlin ~etvrtkom

15, 15.35, 16, 17 i 18 sati, Tuzla radnim danima u 9.30, Travnik svaki dan u 7.30, 9.15, 10, 13, 13.30, 14, 15.30, 17.30, 19 i 22 sata, Velika Kladu{a svaki dan osim subotom i nedjeljom u 15.30, Visoko svaki dan osim nedjelje i praznika u 5.45, 7, 10.30, 10.45, 12, 12.45, 14.30, 16, 18 i 20 sati, Visoko svaki dan osim subote u 8.15, 8.45, 13.45, 15.15 i 16.30 sati, Kakanj svaki dan osim nedjelje i praznika u 5.45, 7, 10.30, 12, 14.30, 16, 18 i 20 sati, Kakanj svaki dan osim subote, nedjelje i praznika u 13.45 i 16.30 sati, Zenica svaki dan u 21 sat via Visoko i Kakanj, Zenica ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom u 7.30, 9.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30 sati autoputem, Zenica svaki dan osim subotom, nedjeljom i praznikom u 5.30 sati, Zenica svakim danom u 6.30, 8.30, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30 i 18.30 sati.

28

OGLASI

subota, 31. decembar/prosinac 2011/nedjelja, ponedjeljak, 1. i 2. januar/sije~anj 2012.

OSLOBO\ENJE

OSLOBO\ENJE subota, 31. decembar/prosinac 2011/nedjelja, ponedjeljak, 1. i 2. januar/sije~anj 2012.

OGLASI

29

30

OGLASI

subota, 31. decembar/prosinac 2011/nedjelja, ponedjeljak, 1. i 2. januar/sije~anj 2012.

OSLOBO\ENJE

OSLOBO\ENJE subota, 31. decembar/prosinac 2011/nedjelja, ponedjeljak, 1. i 2. januar/sije~anj 2012.

KULTURA

31

Novogodi{nji koncert u Be~u

U Narodnom pozori{tu Sarajevo

Novogodi{nji KONCERT
Uz Sarajevsku filharmoniju, kojom }e dirigirati Diane Wittry iz SAD-a i Samra Gulamovi}, nastupaju sopranistice Adema Pljevljak - Krehi} i Aida ^orbad`i}, te tenori Krunoslav Cigoj iz Hrvatske i Amir Sara~evi}
I ove godine, Sarajevska filharmonija sa svojom }e publikom ispratiti staru godinu Novogodi{njim koncertom u Narodnom pozori{tu Sarajevo. Ve} tradicionalno za ovaj koncert tra`ila se karta vi{e. ^arolija no}i po~inje u 18.45 sati, uz pi}e dobrodo{lice i muziku Kamernog orkestra Sarajevske filharmonije. Koncert po~inje u 19.30 sati. Na programu su djela slavnih kompozitora Straussa, Donizzetia, Puccinia, Verdia, Mozarta, Delibesa, Khacaturiana, L. Andersona, F. Cilea... U pauzi koncerta planiran je prigodni novogodi{nji koktel. - Na{i posjetioci }e od ranih ve~ernjih sati uploviti u svijet muzike popularnih arija, valcera i polki. Nastupit }e sopranistice Adema Pljevljak - Krehi} i Aida ^orbad`i}, te tenori Krunoslav Cigoj iz Hrvatske i Amir Sara~evi}, kazala nam je Samra Gulamovi}, direktorica Sarajevske filharmonije, koja }e dirigirati Orkestrom, uz go{}u iz SAD-a, dirigenticu Diane Wittry. Diane Wittry je muzi~ka direktorica i dirigentica Allentown i Norwalksimfonijskogorkestra, kao i umjetni~kadirektoricaRidgewood simfonijskogorkestra. Dirigirala je orkestrima u Italiji, Japanu, Rusiji, Slova~koj i Ukrajini. Sura|ivala je sa mnogim ameri~kim orkestrima, me|ukojima se izdvajaju: Los Angelesfilharmonija, San Diegosimfonijskiorkestar, Buffalofilharmonija, Simfonijski orkestar New Jersey, Houston simfonijski orkestar, Floridskafilharmonija, Simfonijski orkestarSantaBarbara. Njeniprofesori i mentori su bili: MichaelTil-

Rijetki sretnici imaju priliku da koncert prate u`ivo

U znaku Straussa

i ^ajkovskog
Tradicionalni koncert }e preko malih ekrana, kao i putem radija, pratiti oko 45 miliona ne samo ljubitelja klasi~ne muzike iz cijelog svijeta, a dirigent je, drugi put, Litvanac Mariss Janson
(Specijalno iz Be~a za Oslobo|enje)

Ve} decenijama za mnoge ne samo ljubitelje klasi~ne muzike Nova godina po~inje na izuzetno lijep na~in pra}enjem preko malih ekrana i radioprijemnika ili, kao rijetki sretnici u`ivo, Novogodi{njeg koncerta Be~ke filharmonije. Tako }e biti i ove godine, kada }e 1. januaraaustrijskadr`avnatelevizija ORF, putem Evrovizije za 70 televizijskih i 300 radiostanica {irom svijeta prenositi koncert iz be~kog Muzi~kog dru{tva o~ekuje se da }e na taj na~in biti dostupan za 45 miliona gledalaca, odnosno slu{alaca {irom na{e planete.

I Be~ki dje~aci
Koncertom }e drugi put dirigovati poznati litvanski dirigent Mariss Janson, ina~e chefdirigent Simfonijskog orkestra Ba-

varskog radija i Concertgebouw Orchestra iz Amsterdama. Janson je prvi put 2006. godine veoma uspje{no dirigovao Novogodi{njim koncertom. Osim muzici dvojice Straussa i drugih be~kih kompozitora njihovog vremena, koncert je svake godine posve}en i djelima jednog od velikih imena klasi~ne muzike. Ove godine to }e biti Petar Ilji~ ^ajkovski. Da koncert ostane slu{aocima u lijepom sje}anju, pomo}i }e i ~uveni Hor be~kih dje~aka - “Wiener Sängerknaben“ kao i ve} tradi, cionalne baletske numere. Zvu~i pomalo nevjerovatno, ali prvi be~ki koncert je odr`an neposredno poslije po~etka Drugog svjetskog rata, 31. decembra 1939. godine, kada jedini put u svojoj istoriji Austrija nije ni postojala, ve} je bila isto~ni dio Hitlerovog Rajha. Za be~kog istori~ara Georga Markusa ne predstavlja iznena|enje da

je be~ki Novogodi{nji koncert nastao u nacisti~ko vrijeme, jer je kao u potpunosti “austrijski“, odnosno bio je na neki na~in i izraz otpora umjetnika vremenu u kome se rije~ Austrija nije smjela ni pomenuti.

Plakat za koncert

Kraussovo pribojavanje
Prvim be~kim Novogodi{njim koncertom je dirigovao i njegov idejniosniva~ClemensKrauss, koji je bio protiv da se ovaj koncert odr`ava1. januara, jer se bojaopijanih posjetilaca, koji }e, kako je pretpostavljao, nakon novogodi{njeg slavlja do}i na koncert. Da nije bio u pravu, ubrzo}e se pokazati, te se tako od 1.januara1941. godine, koncert izvodi u sada{njem terminu: s po~etkom ta~no u 11 sati prvog dana svake Nove godine i za brojne, kao {to smo ve} istakli, ne samo obo`avaoce klasi~nemuzike, ve}i ljubiteljelijepih kulturno-umjetni~kih doga|aja {irom svijeta, koji ga prate putem malihekrana i radija, pa tako i na{e. Zapravo, on je nezaobilazni dio novogodi{nje atmosfere... U po~etku su nerado prihvatilii muzi~ariBe~kefilharmonijejer je, po njihovom tada{njem shvatanju, Straussovamuzika bila suvi{eslatkasta, da bi posljednjihnekolikodecenijapromijenilimi{ljenje- iskazuju}iradost{to u~estvuju u ovoj lijepoj muzi~koj manifestaciji. Da li je tu presudnu ulogu odigrala i enormna popularnost i finansijskadobitkoju im Novogodi{njikoncertdonosi ne zna se, tek sviraju maestralno. Iz Be~ke filharmonije i ovaj put isti~u da, kao {to je to bilo do sada i ovogodi{nji koncert je simboli~na muzi~ka poruka mira cijelom svijetu. Istovremeno, treba da pru`i, naro~ito danas u vrijeme velikih ekonomskih problema, i jednu ljudsku nadu. To svakako nije previ{e, ali nije ni i malo.
Du{ko DIMITROVSKI

son Thomas, Gustav Meier, Sir PeterMaxwellDavis, DanielLewis, JorgeMester, a nedavno je radila s poznatim ruskim dirigentom Leonidom Korchmarom iz Kirov Opere i finskim profesorom dirigiranja Jorma Panulaom. SamraGulamovi} je do sadaOrkestrom dirigirala preko 100 koncerata u BiH (Sarajevu, Mostaru, Br~kom, Gora`du, Tuzli, Zenici...), kao i koncerte u Ljubljani (Slovenija) i u Potenzi (Italija). ^asopis@ena21 proglasio je najuspje{nijom `enom iz oblasti Umjetnosti za 2001. Dobitnica je nagrade Sloboda, koju dodjeljuje Centar za mir Sarajevo za doprinos humanizmu, borbi za ljudskaprava i slobodu u BiH, Evropi i svijetu. Zavr{ila je postdiplomski studij na Muzi~kojakademiji, u klasiprof. Julija Mari}a, ~ime je stekla zvanje magistra dirigiranja.
Mr. SEKULI]

S veseljem i odu{evljenjem
Maestro Jansons }e, kako je rekao na konferenciji za novinare u povodu novogodi{njega koncerta, “s veseljem i odu{evljenjem u veli~anstvenoj dvorani ravnati jedinstvenim orkestrom koji }e svirati fantasti~nu glazbu“. Veliki obo`avatelj Straussa uve{}e i neMariss Janson }e dirigovati drugi put koliko novosti, me|u kojima }e biti dvije skladbe iz “Pepeljuge“ P. I. ^ajkovskog. Na rasporedu }e, u povodu po~etka danskog predsjedanja Evropskom unijom i Olimpijskih igara u Londonu, biti i “Galop kopenha{ke parne lokomotive“ danskog kompozitora Hansa Christiana Lumbyeja, te “Albion polka“, koju je Johann Strauss sin skladao u ~ast princa Alberta de Saxe-Coburg-Gotha, mu`a engleske kraljice Viktorije. Koncert }e zavr{iti neizbje`nim “Na lijepom plavom Dunavu“ i “Radetzky mar{om“.

PEN Centar u BiH

Ga{enje krhke su{tine Bosne i Hercegovine
Iznova zate~eni bahato{}u politi~kih elita i njihovim ignorantskim odnosom prema kulturi, kulturnom naslje|u i bogatstvu raznolikosti u BiH, duboko povrije|eni sve izvjesnijim komadanjem bi}a dr`ave BiH, di`emo svoj glas posljednjeg dana ove godine: ne dozvolimo da se ugasi krhka su{tina Bosne i Hercegovine, ~ija ljepota i smisao, uvjereni smo, nisu nacionalizam i etnokratije usitnjenih “konstitutivnih“ zabrana unutar dr`ave, nego dr`ava koja bi mogla biti primjerom su`ivota i dogovora njenih gra|ana i naroda u ovom dijelu Evrope. Sedam institucija kulture od kapitalnog zna~aja za kulturnu memoriju ovoga dijela svijeta ne treba da budu teret nego ponos, i ne smijemo ih tretirati kao kapitalisti~ka preduze}a bez ikakve potpore od dr`ave... Nesposobne politi~ke elite, neobavije{tene o kulturnim politikama i kulturnoj strategiji u normalnim dr`avama, tjeraju istinsku kulturu da nedostojanstveno umire, podupiru}i samo populisti~ke ili etnokulturne manifestacije na kojima se mogu slikati i reklamirati svoje la`no opredjeljenje za kulturne vrijednosti ove zemlje, navodi se, izme|u ostalog, u saop}enju Upravnog odbora PEN Centra u BiH.

32

OGLASI

subota, 31. decembar/prosinac 2011/nedjelja, ponedjeljak, 1. i 2. januar/sije~anj 2012.

OSLOBO\ENJE

Foto: Amer KAJMOVI]

34 Pogledi

31. decembar/prosinac 2011/nedjelja, ponedjeljak, 1. i 2. januar/sije~anj 2012.

Sporazum {estorke o formiranju Vije}a

Predsjednicima SDP-a BiH, SDA, HDZa BiH, HDZ-a 1990, SDS-a i SNSD-a, Zlatku Lagumd`iji, Sulejmanu Tihi}u, Draganu ^ovi}u, Bo`i Ljubi}u, Mladenu Bosi}u i Miloradu Dodiku trebalo je 15 mjeseci da se dogovore oko podjele 24 fotelje. Zahvaljuju}i njihovom kona~nom usagla{avanju, gra|ani Bosne i Hercegovine }e uskoro imati formiranu dr`avnu Vladu, a zahvaljuju}i pomenutoj raspodjeli, i usvojene neophodne zakone potrebne BiH na putu evropskih integracija.

Petnaest mjese
24 funkcije

Od izborne no}i 3. oktobra 2010. godine pu~anstvo BiH Sporazum o slu{alo je neprestano kako se lideri pobjedni~kih straVije}u ministara BiH naka bore za nove progranastao je trampom i me i kako im fotelje nisu ustupcima {est stranaka, bitne, ali u srijedu, 28. decembra 2011. godine, a gra|anima je kona~no potpisani sporazum je otvorena mogu}nost pokazao goli raspored Bo{njaka, Hrvata i Srba da se nadaju putu (te jednog ostalog nau{trb ka evropskim Bo{njaka) na pomenute 24 integracijama pozicije ministara, njihovih zamjenika, te direktora najbitni-

Iako su govorili da fotelje nisu bitne, tek je dogovor o po

31. decembar/prosinac 2011/nedjelja, ponedjeljak, 1. i 2. januar/sije~anj 2012.

Pogledi 35

Ko je {ta
Bo{njaci
- Ministri odbrane, sigurnosti, vanjskih poslova i prometa i komunikacija - Zamjenici ministara vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, finansija i trezora i civilnih poslova - Direktor IDEEA

Srbi
- Ministri finansija i trezora, vanjske trgovine i ekonomskih odnosa i civilnih poslova - Zamjenici u ministarstvima vanjskih poslova, pravde, ljudskih prava i izbjeglica i odbrane - Direktori SIPA i RAK-a

Hrvati
- Predsjedavaju}i Vije}a ministara - Ministri pravde i ljudskih prava i izbjeglica - Zamjenici ministara od bra ne, si gur nos ti i prometa i komunikacija - Direktor UIO

eci za 24 fotelje
RAZLOG Jedini donekle priznati razlog ovolikog gubljenja vremena mo`da je dao Mladen Bosi}, izjaviv{i da je kona~ni bazi~ni dogovor stranaka iz FBiH otko~io proces dogovaranja na dr`avnom nivou SVE ILI NI[TA Za dogovor oko zakona o popisu ili o bud`etu nije bio nu`an sporazum o Vije}u ministara. No, jasno je re~eno da se ni{ta nije htjelo dogovarati bez kompletnog dogovora po principu - ni{ta nije dogovoreno dok sve nije dogovoreno!
jih dr`avnih agencija - SIPA, RAK, UIO i IDEEA. ^injenica je da su predsjednici {est stranaka potpisali i sporazum o usagla{avanju tekstova zakona o popisu stanovni{tva, doma}instava i stanova u BiH i o dr`avnoj pomo}i, kao i o bud`etu dr`avnih institucija, ali je isto tako ~injenica da za takvu saglasnost nije, tehni~ki gledano, bila potrebna raspodjela funkcija u Vije}u ministara i klju~nim dr`avnim agencijama. No, jasno je re~eno da se ni{ta nije htjelo dogovarati bez kompletnog dogovora po principu - ni{ta nije dogovoreno dok sve nije dogovoreno! Svako sam mo`e da zaklju~i zna~i li to svojevrsno ko~enje ispunjavanja uslova za podno{enje aplikacije za kandidatski status BiH u EU. Izgubljeno je vrijeme u kome smo i mi mogli da podnesemo formalni zahtjev za pristupanje EU. Jedini donekle priznati razlog ovolikog gubljenja vremena mo`da je dao Mladen Bosi} izjaviv{i da je kona~ni bazi~ni dogovor stranaka iz FBiH otko~io proces dogovaranja na dr`avnom nivou. Prema pomenutom sporazumu o formiranju Vije}a ministara BiH, za koji je odmah re~eno da u budu}im bilateralnim razgovorima mo`e o~ekivati korekcije, Bo{njaci }e biti ministri odbrane, sigurnosti, vanjskih poslova i prometa i komunikacija, te zamjenici ministara vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, finansija i trezora i civilnih poslova, a i direktor IDEEA }e biti iz reda bo{nja~kog naroda. Srbi }e voditi ministarstva finansija i trezora, vanjske trgovine i ekonomskih odnosa i civilnih poslova, a bi}e zamjenici u ministarstvima vanjskih poslova, pravde, ljudskih prava i izbjeglica i odbrane, kao i direkori SIPA i RAK-a. Hrvati }e biti predsjedavaju}i Vije}a ministara, ministri pravde i ljudskih prava i izbjeglica, zatim zamjenici ministara odbrane, sigurnosti i prometa i komunikacija, te direktor UIO.

ministara BiH

Ustupci i trampa
Lideri su priznali da se odustalo od po~etnih ~vrstih zahtjeva, a o~igledno se to postiglo tako {to su neki napravili trampu, a neki jednostavno prihvatili ono {to im je pripalo. Stranke iz RS-a, SDS i SNSD, insistirale su na ~etiri ministarstva, uklju~uju}i diplomatiju, ali su se upravo diplomatije odrekli za dva direktorska mjesta u agencijama, SIPA i RAK-u (koji im je, zapravo, klju~na dr`avna agencija koju pri`eljkuju ve} godinama). HDZBiH }e dobiti predsjedavaju}eg i jednog ministra, a najvjerova-

tnije i direktora UIO. HDZ 1990 dobi}e samo jedno ministarstvo, te se to mo`e smatrati razlogom za{to je lider ove stranke Bo`o Ljubi} svoj potpis na sporazum stavio uslovno. SDPBiH }e voditi vanjske poslove i izvjesno je da }e taj resor uzeti lider Zlatko Lagumd`ija, a postigli su i to da ne}e delegirati samo Bo{njake, ~ime }e pokazati svoju multinacionalnost. Naime, o~ekuje se da njihov ministar bude iz reda ostalih (navodno Damir Had`i} na ~elu Ministarstva prometa i komunikacija), delegira}e jednog zamjenika ministra Hrvata, a u~estvova}e i u dogovoru oko direktora UIO koji je, tako|er, iz reda hrvatskog naroda. Predsjednik SDA Sulejman Tihi} priznao je da `ali {to Bo{njacima nije pripalo ni{ta iz sfere finansija, ni Ministarstvo finansija i trezora, ni ~elno mjesto u UIO. S obzirom na to da }e Bo{njaci iz ove stranke najvjerovatnije biti samo ministri sigurnosti i odbrane, te direktor IDEEA, s razlogom se mo`e re}i da je ova stranka napravila najve}i ustupak u postignutom sporazumu. A gra|ani? Gra|ani }e i dalje svoje najve}e probleme rje{avati na ni`im nivoima vlasti u BiH, ali se sad bar mogu nadati pomaku na putu ka evropskim integracijama.
Mimi \urovi} Rukavina

odjeli 24 fotelje omogu}io usvajanje “evropskih“ zakona

36 Pogledi

31. decembar/prosinac 2011/nedjelja, ponedjeljak, 1. i 2. januar/sije~anj 2012.

Prijave protiv ste~ajnog sudije i upravnika u Tuzli

Krivi~nu prijavu protiv Krajnovi}a i God`irova, ste~ajnog upravnika i sudije, predao je Ahmet Halilovi}, ve}inski vlasnik Bosansko-njema~kog osiguranja d.d. u likvidaciji, zbog sumnje da je pomenuti dvojac u proteklih pet godina na {tetu ove kompanije u likvidaciji po~inio krivi~na djela zloupotreba slu`benog polo`aja ili ovla{tenja i nesavjestan rad u slu`bi
“Kantonalno tu`ila{tvo Tuzlanskog kantona zaprimilo je u avgustu 2011. godine potpisanu krivi~nu prijavu protiv likvidacionog upravnika u firmi Bosansko-njema~ko osiguranje d.d. u likvidaciji Mehmeda Krajnovi}a i ste~ajnog sudije iz Op}inskog suda Tuzla Milana God`irova. Tu`ila{tvo je odmah nakon zaprimanja prijave formiralo predmet koji je dat u rad postupaju}em tu`iocu. Postupaju}i tu`ilac je poslao zahtjeve prema tri dr`avne institucije na razli~itim nivoima kako bi se izvr{ile provjere prijavljenih radnji...” navo, di se u odgovoru Tu`ila{tva TK-a na upit novinara Oslobo|enja o prijavi protiv ste~ajnog upravnika i ste~ajnog sudije.

Ste~ajnareviziji
Dokazi iz nekolikoprijava predatih Tu`ila{tvu TKa proslije|eni su i na adreseregionalnoguredaSIPA i Federalnog MUP-a, no odgovor nikada nije stigao. “Sve je uvezano, od SIPA, preko Tu`ila{tva do sudstva. Jednostavno, pojedinac se ne mo`eboriti u tom lavirintu. U SIPA su mi rekli da donesem dokaze, a kada sam doniodokaze, nisu pokazalizainteresovanost. Niko se ne bori protiv mafije u privredi“ smatra , Ahmet Halilovi}, vlasnik Bosansko-njema~kog osiguranja d.d. u likvidaciji.
Ahmet Halilovi}

SIPA ostala nijema!

“Imovina je prodavana po 80 posto ni`im cijenama. Automobile je prodavao po upola manjoj cijeni. Poslovni prostor u Sarajevu je prodao za 201.000 maraka, a prostor vrijedi vi{e od milion i po. Kioske je prodao po hiljadu maraka, a vrijede {est hiljada maraka. Namje{taj od pola miliona prodao je za 14.000 maraka. Prevoz tog namje{taja je platio 11.000 maraka?! Nadalje, uvidom u dokumentaciju vidljivo je da su za 45 minuta firme Tuzlain`injering i Euroin`injering, osniva~e Bosanko-njema~kog osiguranja d.d. u likvidaciji, dali u ste~aj, da bi njihovu imovinu poklopili i prodali. Te firme su vrijedile oko 30 miliona maraka.

Ste~ajna mafija
Krivi~nu prijavu protiv Krajnovi}a i God`irova predao je Ahmet Halilovi}, ve}inski vlasnik Bosansko-njema~kog osiguranja d.d. u likvidaciji, zbog sumnje da je pomenuti dvojac u proteklih pet godina na {tetu Bosansko-njema~kog osiguranja d.d. u likvidaciji po~inio krivi~na djela zloupotreba slu`benog polo`aja ili ovla{tenja i nesavjestan rad u slu`bi. “Predao sam krivi~nu prijavu protiv Krajnovi}a i God`irova jer su u proteklom periodu o{tetili Bosansko-njema~ko osiguranje u iznosu od 109.000 maraka. God`irov je Krajnovi}u dao rje{enje o naknadi u iznosu od tri hiljade maraka, a postoji pravilnik o raspodjeli naknada koji jasno govori da mu mo`e dati maksimalno dvije prosje~ne plate Kantona. To bi iznosilo oko 1.100 maraka mjese~no. Me|utim, on je ispla}ivao 3.000 maraka, {to je u kona~nici rezultiralo {tetom od 109.000 maraka za osiguranje“, pojasnio nam je Halilovi} navode iz svoje prijave, dodaju}i da je sve potkrijepio materijalnim dokazima, uklju~uju}i i zakone o ste~aju. Po istom metodu, isti~e Halilovi}, djelovala je i Asima Pra~i}, stru~ni saradnik u likvidaciji Bosansko-njema~kog osiguranja d.d, koja je, prema rje{enju tada ste~ajnog sudije Milana God`irova, primila ukupno 70.000 maraka, uklju~uju}i i poreze, a prema pravilniku je trebala primiti ukupno 23.000 maraka. U tom slu~aju, izra~unao je Halilovi}, Osiguranje je o{te}eno za 47.000 maraka, {to je bio dovoljan povod za pokretanje tu`be protiv God`irova kao ste~ajnog sudije u predmetu ste~aja i likvidacije Bosansko-njema~kog osiguranja, te stru~ne saradnice Asime Pra~i}.

Ste~aj bez razloga
Euroin`injering je spa{en zahvaljuju}i ste~aj nom upra vni ku Mu ha me du Had`i}u. Sve ostalo je uni{tila ste~ajna mafija. O{te}en sam na desetine miliona maraka, vjerovatno preko pedeset miliona“ tvrdi vlasnik ovih preduze}a, koja su, , samo prije pet godina, zapo{ljavala oko 750 radnika. Danas ih je svega desetak, prvenstveno u Euroin`injeringu, koji je vra}en iz ste~aja. “Nadam se reviziji i ostalih ste~aja, s obzirom na to da sam kroz naknadne revizije, posebno onu koju je uradila revizorska ku}a ‘D`aferovi}’ iz Sarajeva dokazao da nije bilo razloga za ste~aj u firmama, posebno Osiguranju, koje je na ra~unu imalo pet miliona maraka, a ukupne {tete u vrijeme kada je pokrenut ste~aj su iznosile 150.000 maraka. Zna~i, mogli smo isplatiti sve {tete i opet da nam ostane novca. Me|utim, ste~ajna mafija nije mirovala, pa su nam, nakon la`iranog izvje{taja o poslovanju, oduzeli licencu, a potom je pokrenut postupak ste~aja“, prisje}a se Halilovi}, dodaju}i da je Bosansko-njema~ko osiguranje do 2006. godine, kada je pokrenut ste~aj, bilje`ilo godi{nji rast od oko 40 posto, te da je vrijednost kapitala za svega pet godina postojanja narasla na dvadesetak miliona maraka. “Smetao sam jer sam previ{e i prebrzo rastao“ zaklju~uje Halilo, vi}, isti~u}i nadu da }e u narednim godinama, u toku nekoliko sudskih postupaka, dokazati kako je ste~ajna mafija u TK-u uni{tila njegove firme, a potom u bescjenje prodala sav kapital i podijelila izme|u sebe. Po~etak te borbe, tvrdi Halilovi}, krivi~ne su prijave protiv Mehmeda Krajnovi}a, Milana God`irova i Asime Pra~i} zbog nedozvoljene isplate naknada za rad, na {tetu Bosansko-njema~kog osiguranja.
Almir [E]KANOVI]

Tuzli. Onda je na ~elo kompletne mafije do{ao Meho Krajnovi}, ~iji su rezultati, kao ste~ajnog upravnika, najbolje vidljivi u preduze}u Spre~a, gdje je do{ao, prodao 200 junica i prostore i oti{ao. Znao je voditi po pet ste~aja paralelno, a stru~njaci tvrde da je mogu}e jedan ili eventualno dva. Taj Krajnovi} je svoj ured u federalnom Zavodu za statistiku, ~iji je zaposlenik, pretvorio u ste~ajnu kancelariju“, slikovito je opisao Halilovi}, isti~u}i interni dokument Bosansko-njema~kog osiguranja

d.d. u likvidaciji o prodaji imovine koju je pod pokroviteljstvom Milana God`irova vodio Mehmed Krajnovi}. Na osnovu tog dokumenta vidljivo je da su od 1. septembra 2006. do 15. marta 2011. godine ste~ajni i likvidacioni upravitelji prodali imovinu u vrijednosti od oko 1.311.384 marke, a da su u istom periodu imali rashode u iznosu od 1.306.043 marke. Ve}ina novca je potro{ena na naknade ste~ajnim i likvidacionim upravnicima, advokatima, te na slu`bene takse.

Imovina za naknade
“To je ste~ajna mafija koja punih pet godina funkcioni{e u Tuzlanskom kantonu. Na ~elu je bio Milan God`irov, koji je u me|u vre me nu smi je njen sa po zi ci je ste~ajnog sudije u Op}inskom sudu u

Biv{i ste~ajni sudija Op}inskog suda u Tuzli Milan God`irov, jedan od prijavljenih zbog nezakonitosti u~injenih pri pokretanju ste~aja i likvidaciji Bosansko-njema~kog osiguranja, o{tro odbacuje mogu}u odgovornost. Tvrdi da ne zna detalje o slu~aju Bosanskonjema~ko osiguranje, jer je slu~aj otvoren prije nekoliko godina. “Ne znam ni za prijavu protiv mene i Mehe (Mehmed Krajnovi} op. a). Taj isti Ahmet Halilovi} je varao ljude, utajio porez, a protiv njega ve} postoji prijava zbog klevete“ is, ti~e biv{i sudija God`irov, dodaju}i da su Krajnovi} i on obavili dobar posao u pomenutom ste~aju. “Mi smo ste~aj pokrenuli po zahtjevu Agencije za osiguranje BiH, koja je prethodno oduzela licencu Bosansko-njema~kom osiguranju. Apsurdna je stvar {to on nas tu`i sada, a bio je u dugu, nije ispla}ivao {tete ljudima...” odgovorio je God`irov. ,

God`irov: Taj Ahmet je varao ljude!

O{te}en sam na desetine miliona maraka, tvrdi vlasnik preduze}a

31. decembar/prosinac 2011/nedjelja, ponedjeljak, 1. i 2. januar/sije~anj 2012.

Oglasi 37

38 Pogledi

31. decembar/prosinac 2011/nedjelja, ponedjeljak, 1. i 2. januar/sije~anj 2012.

Sarajevski arhiv ~uva sje}anje na pet stolje}a

Arhiva duga od Vje~ne

vatre do Ilid`e
Kada bi se poredale jedna uz drugu sve arhivske kutije iz Historijskog arhiva Sarajeva, to bi bio niz od devet kilometara! A {ta se sve nalazi u tim kutijama raznih dimenzija, oblika, starosti? Ukratko, sve {to se odnosi na arhivsku gra|u Sarajeva od sredine 16. stolje}a do danas. Cijeli, bogati, uzbudljivi, nevjerovatni `ivot jednoga grada stao je u oko 640 fondova i zbirki, od toga je njih 410 sre|eno i ima sumarne inventare, a za 125 su izra|eni i analiti~ki. Na tome upravo sada intenzivno radi i v.d. direktor Historijskog arhiva mr. Haris Zaimovi}, koji obra|uje aktivnosti gradskog poglavarstva, Zemaljske vlade za vrijeme austrougarskog perioda. Zaimovi} nam pokazuje izvornu knjigu u kojoj je krasnopisom upisivano sve ono {to se odnosi na `ivot gra|ana Sarajeva. Naravno, svi prvo pomislimo na razne odluke, slu`bene spise, zakone i sl, ali nije rije~ samo o tome.

Iako su Arhiv BiH, pa Arhivarsko udru`enje BiH i, na kraju, i Arhiv Sarajeva ravnopravni i cijenjen dio svjetske arhivarske porodice, ovdje, na svome tlu, oni su na margini. I same javnosti, ali i onih koji odlu~uju o njima...
dodaje da je prije tri godine kantonalna Vlada prihvatila njihov projekat u vrijednosti od 600.000 KM. Ali, kada su dobili 160.000 KM, recesija je (2009) zakucala i na vrata KSa. I po~elo je kresanje, rezanje, brisanje svega {to je kultura, a nije predstava sa slikanjem i mahanjem na crvenom tepihu. Ali, mi smo ve} u prostoriji u kojoj nam arhivisti pokazuju originalnu doktorsku diplomu Safvet-bega Ba{agi}a. „Imamo jedan fond u kojem je dokumentacija koja pripada ovom znamenitom intelektualcu i uvjereni smo da ta gra|a po svome zna~aju nimalo ne zaostaje za onom iz Bratislave, koja je ve} upisana na UNESCO-ovu listu“ govori Zaimovi}, a nama se , iz vitrina smije{e razni predmeti. S neskrivenim divljenjem razgledamo lijepu crnu pisa}u ma{inu. Kakva su ono slova? Perzijska, arapska, turska. Poti~e iz austrougarskog perioda. Jo{ radi. Pokazuju nam i pribor prepisiva~a rukopisa, pa i Kur’ana, a jedan prepisani musaf je tu iz 1759. godine. Ne, dva su. Jedan je minijaturni, u srebrnoj kutiji. „Uvijek sam se pitao kako su prepisiva~i mogli pisati ravno, pa se nekada ~ini da je to ma{insko pisanje, ali, evo konca, kojeg su stavljali“ pokazuje nam arhivist, a na{a , glava se okre}e prema bukvaru za osnovne {kole u vilajetu bosanskom, prema Maximilian Schimekovoj politi~koj historiji kraljevstva Bosne i Rame 867 - 1741, prema Ukazu, fascinantne ljepote, o progla{enju Aleksandra Kokotovi}a za viteza, prema beratu sultana Abdulaziza o odlikovanju sarajevskog kadije Ragib-efendije... Trebalo bi samo u ovoj prostoriji provesti jedan dan, mislim dok se penjemo na sprat, a kada smo u{li u sobu u kojoj se sre|uju fotografije, po`eljeh i u njoj ostati. Tu su razni albumi, koji, i bez fotografija, privla~e pa`nju. Kakva izrada! Kakva umjetnost! „Neke smo dobili, a neke otkupili, svaki od njih je svjedo~anstvo ne samo jedne porodice nego i vremena. To je beskrajno va`na gra|a za sve istra`iva~e“ napominje , Zaimovi}. Historijskom arhivu, pedantno su tamo izra~unali, dosad se obratilo oko 25.000 osoba tra`e}i od njih neki podatak, a najmanje oko 600 istra`iva~a je, zahvaljuju}i ovoj instituciji, izradilo svoje nau~ne radove. Uposlenici Arhiva su ih napisali preko 100.

Sto godina od popisa
„Ponekad ostanem zaista zadivljen time kako je savr{eno bio organizovan `ivot tada{njih gradskih slu`bi“ isti~e Zaimovi}, na, vode}i ~ime su se onda{nji ~inovnici sve bavili i sve to pedantno bilje`ili. Recimo, jedan Sarajlija je zamolio gradsku vladu da mu pomogne. Hm, li~ni problem. @ena mu je pobjegla s ljubavnikom u Dubrovnik i on sada poziva poglavarstvo da ih prona|e. Ako mislite da se uprava oglu{ila, onda se grdno varate. A, kao dokaz njenih aktivnosti „na tom planu“ tu su razni dopisi koji su upu}ivani iz Sarajeva ka Dubrovniku i obratno. Koga zanima kako se ova ljubavna drama zavr{ila, neka do|e u Arhiv. Drugi, opet, gra|anin upozorava gradsku vladu na ku}u koja se nalazi na samome ulazu u Sarajevo i koja, rugobica prava, naru{ava izgled grada. Slijedi dokumentacija o tome {ta je u~inila onda{nja vlast, a vidimo i silne papire u slu~ajevima kada bi se neko obratio upravi, recimo, zbog novog prozora na ku}i koji se nije mogao postaviti kako to kome odgovara. Kao danas, na primjer. U zgradi Historijskog arhiva, na jednoj od tri lokacije na kojoj se sada nalazi njegova gra|a, u Alipa{inoj ulici 19 arhivistkinja Amela Aliba{i} u kompjuter ubacuje podatke iz ku}nih lista vezanih za popis iz 1910. godine, kada je sarajevsko okru`je imalo 288.061, a sam grad 51.919 stanovnika. Upravo je do{la do jedne vratni~ke mahale. Na Kova~ima je tada `ivjelo 8.905 stanovnika. Amela ka`e: “Otkako je bila na{a izlo`ba 100 godina popisa u Sarajevu, gra|ani nas stalno zovu, mole da im dajemo podatke o njihovim precima, ali mi nemamo vremena da im odmah iza|emo ususret.“ To je, ina~e, jedna od tridesetak izlo`bi koju je Arhiv dosad priredio, a na kojoj su bile i popisne listine mnogih uva`enih Sarajlija, kao {to je bio, recimo, Kosta Herman. Kada svi podaci budu unijeti, do ovih ~injenica }e mo}i do}i ko god `eli putem internetskog pretra`iva~a. Vi{i savjetnik, biv{i direktor Sejdalija

Biv{i i sada{nji direktor

Foto: Didi TORCHE

Gu{i} podsje}a na to da je dr`avna Komisija za za{titu nacionalnih spomenika prije oko dvije godine 228 fondova proglasila pokretnim nacionalnim spomenikom. “Sada je u toku procedura da biv{i Gajretov dom na Vrbanju{i, gdje je drugi na{ depo, tako|e bude stavljen na ovu listu, naravno, kao nepokretno dobro“ isti~e Gu{i}, , pokazuju}i nam deklaraciju o zna~aju arhivisti~ke djelatnosti koju je ove godine, u novembru, usvojio UNESCO. “To zna~i da je preko 195 ~lanica glasalo za nju i mi,

arhivisti, u tom smislu smo mo}niji od UNa“ smije se Gu{i}. Gorko se smije. Jer, ka, kve koristi {to su Arhiv BiH, Arhivarsko udru`enje BiH i, na kraju, Arhiv Sarajeva ravnopravni (i vrlo cijenjeni) dio svjetske arhivarske porodice, kada su oni ovdje, na svome tlu, na margini. I same javnosti, ali i onih koji odlu~uju o njima.

Mi smo za njih tro{ak
„Nas to mnogo ne ~udi. Arhivisti su uvijek bili prije svega entuzijasti, ali vidite {ta sve posjeduje ova institucija, a u njoj radi samo 25 osoba. Mi se ne bavimo samo sakupljanjem, ~uvanjem, obradom ove gra|e, nego se i brinemo o registraturnoj gra|i svih institucija koje proizvode zapise... Uprave, sudstva, {kolstva. U najkra}em, tu su svi, od samostalnih trgova~kih radnji do skup{tine grada“ govori Gu{i}, napominju}i da bi, po , skromno postavljenoj sistematizaciji, u Arhivu trebalo da je najmanje 41 zaposleni. A, po me|unarodnim standardima, koje je potpisivanjem pomenute deklaracije BiH prihvatila kao svoju obavezu, arhivska gra|a mora biti na jednoj lokaciji i pod stalnim 24-satnim nadzorom. „No, mnogi u vlasti to niti znaju niti shvataju su{tinu ove ustanove. Mi smo za njih jednostavno tro{ak“ ka`e Gu{i}, a Zaimovi} ,

NEZAOBILAZNI FONDOVI Od zbirki u Arhivu, posebno je dragocjena zbirka plakata (1878 2008), koja ima 2.800 primjeraka i zbirka 200-300 fotografija. Oslobo|enje, kao {to je to ~inilo ve} nekoliko puta, ponovo poziva Sarajlije da se odazovu apelu ovog arhiva, te da im dostave stare fotografije iz {kola, ili da dozvole njihovo skeniranje, kako bi i sami doprinijeli oboga}ivanju ovih fondova, nazaobilaznih za izu~avanje istorije grada

Dva vitalna resursa
Mnogi od onih koji su s njima boravili mjesecima nikada nisu zaboravili Muhameda, Milenu, Husu, Jovana, Ismihanu, Mirsadu, Indiru, Adnana, Mu{u, Omera, D`emilu, Admira, Ismetu, Aminu, Atifa, Amelu, Jasmina, Sa{u, Irfana, Muju... Tako dr. Emily Greble - Bali} je napisala: “Oti{la

31. decembar/prosinac 2011/nedjelja, ponedjeljak, 1. i 2. januar/sije~anj 2012.

Pogledi 39

grada
sam od njih (provela devet mjeseci u Arhivu) a da nikad nisam saznala ideolo{ka, nacionalna ili politi~ka opredjeljenja mojih doma}ina. Ali sam saznala da su ove posve}ene sluge istorije osigurale da bosanska pro{lost ne bude pokopana pod ru{evinama rata. I kao i mnogi istori~ari, ja sam du`nik.“ Opet prof. dr. Robert J. Donia je napisao: “Moje djelo Sarajevo: Biografija grada, krcato je ne samo citatima iz dokumenata iz Istorijskog arhiva ve} i mnogim uvidima koje su mi pru`ili njegovi arhivisti: to su izvori koji ne mogu biti priznati koliko zaslu`uju. Ukratko, ne bih mogao napisati knjigu bez dva vitalna resursa Istorijskog arhiva Sarajevo: njegovih dokumenata i njegovih ljudi.“ Jedan od njih arhivist Mujo Ko{ti} je u predgovoru publikacije ~iji je autor naveo da je BiH jedina dr`ava u jugoisto~noj Evropi koja nema bibliografiju vlastitih zakona, izvorne pravne gra|e od srednjeg vijeka do danas. Na{i doma}ini godinama poku{avaju tu gra|u sortirati, a Gradskoj upravi Sarajeva je ponu|en i, izgleda, nai{ao je na podr{ku, projekat zahvaljuju}i kojem }e se sakupiti svi statuti Grada, {to bi sigurno dobro do{lo. Ko to jo{ ne zna da se Sarajevu godinama otimaju sve nadle`nosti! ^ujemo, ina~e, da se u posljednji ~as spasila gradska arhivska gra|a iz 1992 - 1995. godine, a to bi mogla biti i horor-pri~a, ali ne}emo da bude dio ovoga teksta. Jer, nisu to zaslu`ili arhivisti koji nam s toliko ljubavi listaju razne listine, pokazuju sa stra{}u vje~nog zaljubljenika plakate, mape, geografske i katastarske karte, crte`e, ilustracije, zbornike, kataloge... Miris arhivske gra|e ulazi u na{e nosnice i sve nam manje smeta i ono milizrnce pra{ine koje naleti. Kasnije, kada smo se popeli do Vrbanju{e, biv{e ulice porodice Foht, sada ^adord`ine, gdje je njihov depo tako|e, jo{ ve}e divljenje smo osjetili prema tim, uglavnom, mladim ljudima koji su nas vodali kroz sibirski hladne hodnike, uvodili u bijele renovirane sobe, ili u one koje }e to, ako bude razumijevanja, tek jednom biti. Uvodili u mrak, ali i u svjetlo{}u obasjane prostore u kojima ve} ima jako mnogo voz-polica. Bilo bi ih vi{e da neki ne misle da su oni samo skuplja~i starih papir~uga. A, koliko su smije{ni! Ko god od nas, recimo, ho}e dokazati da je vlasnik nekog zemlji{ta, iz gruntovnice suda }e ga poslati u arhiv.

Albumi sarajevskih porodica

Na mjestu hastahane
„Ali, u posljednje ~etiri godine, od osniva~a KS nismo dobili ni dinara za nabavku opreme, a oko 6.000 du`nih metara pokretnih regala smo iz vlastitih prihoda nabavili“, obja{njava direktor, napominju}i da u jedan du`ni metar stane 9 kutija. Ne vode nas na vrh zgrade niti u potkrovlje, a u tom sada nesre|enom prostoru mogla bi jednom biti, to je san ovih arhivista, laboratorija, knjigoveznica. Zaslu`ilo je Sarajevo to. Ima jo{ jedan njihov san, koji se zamalo bio pribli`io stvarnosti, kada je aktuelizirano bilo pitanje ~uvanja ha{ke dokumentacije. Tada je ro|ena ideja da se u Sarajevu, na Marindvoru, na zemlji{tu nekada{nje hastahane, podigne zgrada u kojoj bi bila smje{tena sva arhivska gra|a, pa i ha{ka. Poznato je da su za nju zainteresovane i Ma|arska i Austrija. “Nije li nekako najprirodnije da nama pripadne“ pita Gu{i}, , pri~aju}i potom o be~kim i ~e{kim arhivama. I sada{nji direktor ne mo`e prona}i rije~i hvale za to kako je Be~ rije{io pitanje svoje arhivske gra|e. “Smjestio ju je ne samo u dr`avni arhiv nego i u biv{e zidane di-

Arhiv u brojkama

640 fondova i zbirki 410 fondova i zbirki sre|eno i ima sumarne inventare 125 fondova i zbirki ima i analiti~ki inventar 30 izlo`bi 25.000 osoba tra`ilo podatke od Arhiva 600 istra`iva~a napisalo nau~ne radove 100 radova napisali uposlenici Arhiva 25 uposlenih 9 kilometara arhivskih kutija gra|e

Dragocjenosti Arhiva: Ukaz o postavljenju viteza

mnjake, u kojima su i hoteli, trgova~ki centri, restorani... Ili Prag... Vi ulazite u jedan poseban kompleks... Tu su rampe, cijeli jedan grad. Do|e istra`iva~ i ne mora nigdje vi{e i}i... Tu mo`e spavati, jesti, zabavljati se....“ Ne moramo i}i tako daleko. U Hrvatskoj je, jo{ u ratu, arhivu posve}ena velika pa`nja, pa je tako i danas, podsje}a Gu{i}, a Zaimovi} pokazuje dvije publikacije koje su nastale u saradnji Historijskog i Dubrova~kog arhiva. Slu{amo i o zajedni~kim projektima U`ica, Tuzle i Sarajeva, preko kojih su konkurisali i za evropske fondove, o saradnji s Celjem, Zagrebom, Beogradom. „Nema dr`ave bez arhiva, prvo arhiv, pa tek onda muzeji i sve ostalo... Sud, op{tina, grad bi bili blokirani kada bismo mi samo jedan dan zatvorili vrata“, govori Zaimovi}, ~ija supruga je doktorirala u Zagrebu na odsjeku za informatiku i komunikacijske nauke, {to je osnova svake savremene arhivistike, a tog odsjeka na Sarajevskom univerzitetu nema. Samo jedan od na{ih apsurda. Ovdje bi desetine generacija arhivista imale unaprijed osiguran posao ako bi i one uspjele srediti postoje}u gra|u, a nova stalno dolazi! Jer, od srednjeg vijeka na bh. prostorima se njeguje ~uvanje te gra|e, a u prvoj provizornoj uredbi o poslovanju institucija u BiH iz 1879. govori se da se diplome, ugovori i svi zapisi od va`nosti „imaju ~uvati na sigurnom“. ^etiri godine kasnije se ve} spominje op}inski arkiv. Naravno, velika je razlika izme|u onoga {to je Historijski arhiv Sarajeva danas i onoga {to je bio 7. januara 1948. godine, kada drugarica Vera Krsti} moli ekonomat gradskog Narodnog odbora „da u sobi Vije}nice broj 6, koja je dodijeljena kulturi odjeljenju za kulturu i umjetnost, (~iji je prvi referent bio histori~ar i osmanlista Hazim [abanovi}) za smje{taj gradskog arhiva nabavi: jedan pisa}i sto, dvije stolice, ormar i stala`u za spise i novu pe}.“ „Stala`e }e biti“, napominje drugarica Krsti}, „one razmontirane s tavana.“ I na kraju stavlja: Smrt fa{izmu, sloboda narodu!
Edina Kamenica

40 Pogledi

31. decembar/prosinac 2011/nedjelja, ponedjeljak, 1. i 2. januar/sije~anj 2012.

Kraji{ki il kafanskil

i Djeda Mraza
Ako postoje Djeda Mrazevi, onda se okupljaju u prvoj kafani kad iz pravca Sarajeva pro|e{ RS i stigne{ u USK. Poslije priprema, ujutro krenu i dijele paketi}e od ku}e do ku}e za svako dijete u Vele~evu i Dubo~anima
Kao da je to najva`nija stvar na svijetu, oni koji ne vjeruju, svoje uvjerenje, izbor i opredjeljenje glasno name}u, kr{e}i prirodno pravo da to svakome bude privatna stvar. Tako ovi koji ne vjeruju, ovima koji vjeruju ka`u da su u krivu, ismijavaju}i njihovu naivnost. Zvu~i odve} poznato. Ni{ta u trk ne nagna onoga kao kad pohiti saop{titi lo{u vijest. Da Djed Mraz ne postoji. Kako se ne{to tako mo`e bezbolno re}i djetetu, a da taj moment ne postane obrazac svih budu}ih razo~arenja, zavjera i obmana? Tako me je moja sedmogodi{nja djevoj~ica jedno jutro pred {kolom upitala: Tata, je li istina da ne postoji Djeda Mraz, neka starija djeca u {koli ka`u, a i ja mislim da je Djeda Mraz dido, ili neko drugi, kao {to je mama stavljala marku pod jastuk umjesto Zubi} Vile? Obe}am joj da }emo razgovarati o tome poslije, te da }u istra`iti tu pri~u u cijelosti.

Ne diraj Kra

Niko protiv
Na putu do posla, kad ono {ta ho}e, slu{am na Radio Biha}u tok-{ou Edina Deli}a Piksija, tema: Za{to su neki ljudi protiv Djeda Mraza?! Pa`ljivo slu{am, ali ne nalazim nijedan podatak o tome da je neko protiv Djeda Mraza, naprotiv, takav incident se nije desio. Nakon {to je teta Arzija iz dje~ijeg vrti}a u Sarajevu po hiljaditi put sa svojom mahramom izi{la u novinama, sli~an remetilac u javnosti se nije pojavio. Lak{e je na}i deklarisanog teroristu, a i to pore|enje nije daleko od realnosti. Poziv za pozivom, gospo|e iz Biha}a u Piksijevom {ou-programu upu}uju prijetnje unutra{njem neprijatelju koji ima ne{to protiv Djeda Mraza. Tako se Piksi lo`i i slo`i sa slu{ateljima da takve treba protjerati iz grada u neku d`unglu. - I tamo u d`ungli bi im smetale gorile, jer takvima uvijek ne{to smeta, re~e Piksi. To me jo{ vi{e unervozi u mome zadatku, kako objasniti djetetu da Djed Mraz ne postoji, a da pritom ne nadrljam i od gorila u nekoj dalekoj d`ungli? Nepotreban pritisak.

KRAJI[KI “Kraji{niku, ni dok je najpijaniji, u d`amiju ne diraj!”, govorio je za `ivota rahmetli general Mehmed Alagi}, pa je ta izreka postala op{teprihva}ena. Jer takva je Krajina, a isto tako, ni u Djeda Mraza se ovdje ne smije dirati

Pro{etam Bo{nja~kom, spazim efendiju, te odlu~im potra`iti mi{ljenje i od njega, ra~unaju}i tako dobiti i drugu stranu. Op{ti je kli{e da islam ima ne{to protiv simpati~nog debeljka sa saonicama. Ali na`alost, efendija ni{ta ne re~e {to bi ga izvrglo javnoj osudi, {tavi{e, ubaci mi crv sumnje u neobi~noj teoriji. Naime, osnove islama, re~e on, zapo~inju sa “Amentu billahi, we meleketihi, we kutubihi, we rusulihi...” {to neodo, ljivo podsje}a na vjerovanje u Djeda Mraza, njegove irvase, vilenjake, knjigu djece koja su dobra ili lo{a (kitabe), Sjeverni pol (ahiret) i tako redom. Zajedni~ka im je stvar ta {to }e dijete s godinama neminovno biti razo~arano u ~injenicu da omiljeni lik Djed Mraz ne postoji, ~ime biva pripremljeno na sljede}i veliki “ne postoji“ moment. Bje`i, efendija, mislim se, prekomplikovano!

[kolski mraz
Kao rezervnu varijantu planiram objasniti da je Djeda Mraz, ustvari, Alen [ehi}, sin teta Koviljke {to ima trgovinu u [ehi}ima. Jer on mi za deset maraka spakuje paketi} i jo{ pritom besplatno se igra i fotografi{e sa djecom.

Moja djevoj~ica

Paketi}i su za svu djecu do 16 godina, im

31. decembar/prosinac 2011/nedjelja, ponedjeljak, 1. i 2. januar/sije~anj 2012.

Oglasi 41

U novoj godini...

BROJNE NOVE POGODNOSTI ZA KORISNIKE USLUGA BH TELECOMA!
Od 1. februara ni`e cijene usluga za korisnike pretplatni~kih paketa i posebnih paketa BH Mobile mre`e! Pretplatnici BH Telecoma }e od 1.2.2012. godine pla}ati usluge po novim, ni`im cijenama za pozive prema BH Mobile mre`i, a ima}e i nove, ni`e cijene poziva prema dva odabrana Naj broja, od samo 0,06 KM po minuti. Ovu povoljnu cijenu poziva prema Naj brojevima }e, osim pretplatnika mStudent 10, mini 15, midi 30, maxi 50 i mega 100 paketa, pla}ati i pretplatnici Posebnog paketa II, kao i postpaid mobilni ~lanovi/brojevi pretplatnika usluge Moja porodica. Cijene koje }e se primjenjivati od 1.2.2012. Vrsta saobra}aja Pozivi unutar BH Mobile mre`e u periodu jakog saobra}aja Pozivi unutar BH Mobile mre`e u periodu slabog saobra}aja Pozivi prema Naj broju Mini 15, Pozivi unutar BH Mobile mre`e Poseban paket II Pozivi prema Naj broju Postpaid ~lan Pozivi prema Naj broju Moje porodice Midi 30 Pozivi prema Naj broju Maxi 50 Pozivi prema Naj broju Mega 100 Pozivi prema Naj broju Prikazane cijene su iskazane bez PDV-a Paket mStudent

* Podrazumijeva pozive prema mobilnim brojevima BH Mobile mre`e (ne i prema brojevima koji su preneseni u druge mre`e), uklju~uju}i pozive prema Naj broju, te pozive unutar korisni~ke grupe. ** Uklju~eni mobilni internet-saobra}aj obra~unava se sa obra~unskom jedinicom 1 MB, dok po potro{nji uklju~enog saobra}aja pretplatnik koristi paketski prijenos podataka u skladu sa obra~unskom jedinicom definisanom u Cjenovniku (10 kB). *** Dodijeljeni popusti ne mogu prelaziti polovinu iznosa mjese~ne naknade. Benefiti za pretplatnike koji zaklju~e ugovor na 24 mjeseca: Paket/Benefit *Popust za pozive unutar BH Mobile mre`e 50% 50% 25% 20% 15% 50% 50% Popust za pozive prema fiksnim mre`ama u BiH 50% 50% 25% 20% 15% 50% 50% Popust za SMS u BiH 50% 50% 25% 20% 15% 50% 50% ** Uklju~eni mobilni internet- saobra}aj 100 MB 100 MB 200 MB 500 MB 2 GB 100 MB 100 MB

Cijene u KM/min 0,20 0,15 0,06 0,20 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06

mStudent 10 mini 15 midi 30 maxi 50 mega 100 Poseban paket I Poseban paket II

* Podrazumijeva pozive prema mobilnim brojevima BH Mobile mre`e (ne i prema brojevima koji su preneseni u druge mre`e), uklju~uju}i pozive prema Naj broju, te pozive unutar korisni~ke grupe. ** Uklju~eni mobilni internet-saobra}aj obra~unava se sa obra~unskom jedinicom 1 MB, dok po potro{nji uklju~enog saobra}aja pretplatnik koristi paketski prijenos podataka u skladu sa obra~unskom jedinicom definisanom u Cjenovniku (10 kB). *** Dodijeljeni popusti ne mogu prelaziti iznos mjese~ne naknade. U toku obaveznog trajanja ugovorenog odnosa, omogu}ena je promjena obaveznog trajanja ugovora sa 12 na 24 mjeseca. U slu~aju promjene, ne vr{i se prera~un ve} dodijeljenog popusta, a novoostvareni popusti po~inju se dodjeljivati u narednom obra~unskom periodu.

Izmjena cijena poziva za korisnike usluge Moja porodica Od 1.2.2012. godine u primjeni }e biti sni`enje cijene poziva prema drugim fiksnim mre`ama sa 0,19 KM/min na 0,16 KM/min. Tako|er, za korisnike usluge Moja porodica definisane cijene poziva prema satelitima Thuraya i Globaltel bi}e po istim uslovima kao za sve korisnike BH Mobile mre`e. Postpaid ~lanovima (BH Mobile brojevima) usluge Moja porodica, za sve usluge koje nisu navedene u Cjenovniku Moje porodice, primjenjiva}e se cijene mini 15 paketa, dok se za Ultra (prepaid) ~lanove primjenjuju cijene osnovnog Ultra tarifnog modela. Uvo|enje u stalnu ponudu Ultra Fun tarifnog modela za Ultra/prepaid korisnike govorne usluge BH Mobile mre`e od 1. februara 2012. Novi Ultra Fun tarifni model namijenjen Ultra korisnicima ima slijede}e karakteristike: Usluga Unutar BH Mobile mre`e Prema BH Line mre`i Prema fiksnim mre`ama u BiH Prema drugim mobilnim mre`ama u BiH Prema Naj brojevima peak offpeak Cijene razgovora i SMS-a u KM po minuti razgovora/ po poruci 0,15 0,015 0,15 0,15 0,17 -mogu}nost izbora dva Naj broja – BESPLATNI RAZGOVORI 0,085 0,17 po Cjenovniku osnovnog Ultra tarifnog modela 60 sec 0,06 KM za sve pozive

Ultra Smart - prva opadaju}a tarifa u BiH!
Od 1. februara 2012. godine u stalnoj ponudi BH Telecoma bit }e novi tarifni model Ultra Smart – prva opadaju}a tarifa u BiH! *Do tada korisnici Ultre mogu model Ultra Smart koristiti u sklopu JANUARSKE akcije, od 1. do 31.1.2012. Aktivirajte Va{u Ultra Smart tarifu i ostvarite brojne pogodnosti: - Obra~unska jedinica za razgovore je 10 sec. - Jo{ ni`e cijene za govor i SMS! - Najni`e cijene mobilnog interneta! Usluga Aktivacija Deaktivacija Pozivi unutar BH Mobile mre`e u toku promotivnog/obra~unskog perioda: - do 10 minuta - 10 minuta - 20 minuta - 20 minuta - 30 minuta - preko 30 minuta Pozivi prema fiksnim mre`ama u BiH Pozivi prema drugim mobilnim mre`ama u BiH Pozivi prema Naj brojevima u toku promotivnog/obra~unskog perioda: - do 10 minuta - 10 minuta - 20 minuta - 20 minuta - 30 minuta - preko 30 minuta SMS Prijenos podataka u toku promotivnog/obra~unskog perioda: - do potro{nje od 25 MB - 25 MB -100 MB - 100 MB – 250 MB - preko 250 MB Ostali saobra}aj *Sve cijene u tabeli izra`ene su bez PDV-a. Minute koje se akumuliraju za ostvarivenje prava na popust su sve minute koje su napla}ene, mjereno u sekundama. Minute koje ne ulaze u kona~nu sumu na osnovu koje se korisniku dodjeljuje nova cijena poziva su: • besplatne minute dodijeljene korisniku na osnovu kupovine promotivne ponude saobra}aja po ni`oj cijeni, • besplatne minute dodijeljene Ultra Plus ili nekom drugom akcijom nagra|ivanja lojalnosti korisnika BH Telecoma, • besplatne minute (proslije|eni pozivi izme|u dual IMSI brojeva, pozivi prema Free Phone numeraciji, pozivi prema kratkim brojevima za Podr{ku korisnicima BH Telecoma, pozivi iz BH Mobile mre`e prema brojevima hitnih slu`bi...). Aktivacija Ultra Smart tarife: Slanjem SMS poruke na broj 061 11082 sa klju~nom rije~ju prijava U svakom trenutku korisnik mo`e deaktivirati Ultra smart tarifu slanjem SMS poruke na broj 061 11082 sa klju~nom rije~ju odjava, nakon ~ega mu se dodjeljuje osnovni Ultra tarifni model. Po isteku januarskog promotivnog perioda, svim korisnicima koji su aktivirali Ultra Smart tarifu }e biti omogu}eno i daljnje kori{tenje ove tarife. Provjera stanja: *107# - akumulisano stanje minuta i cijena poziva sa ostvarenim popustom *108# - provjera koliko je potrebno minuta razgovora da skupite, da biste ostvarili popust *109# - provjera stanja ra~una za mobilni internet Obavje{tavamo korisnike da je BH Telecom produ`io promotivnu akciju „Prijenos prava kori{tenja TK usluga za 1 KM“ i tokom januara i februara nove, 2012. godine. Jedinica mjere Po uspje{noj aktivaciji jednokratno Cijena u KM** 1,00 besplatno

minuta

minuta minuta

0,24 0,21 0,19 0,17 0,18 0,28

SMS SMS INO Me|unarodni saobra}aj

minuta

Obra~unska jedinica za sve pozive Uspostava poziva

poruka

0,12 0,11 0,095 0,085 0,068

*Podsje}amo korisnike da u sklopu teku}e promotivne Ultra Fun ponude, Ultra Fun tarifni model ve} mogu aktivirati pozivom na broj 1204! (*do 14.1.2012. godine)

Prenesite broj u najbolju, BH Line mre`u, i ostvarite brojne benefite!
• Akcija Prenesi broj u fiksnu mre`u BH Telecoma Svi korisnici koji prenesu svoj analogni ili ISDN BRA priklju~ak u periodu od 1. februara do 31. marta 2012. godine, prve tri mjese~ne pretplate pla}aju samo po 1 KM (*PDV uklju~en). • Akcija Prenesi broj u mobilnu mre`u BH Telecoma za postoje}e, nove i pretplatnike koji prenesu svoj broj u BH Mobile mre`u To je akcija „Do 200% vi{e“ Svi novi / postoje}i pretplatnici BH Telecoma koji od 1. februara do 31. marta 2012. godine zaklju~e ugovor sa obaveznim trajanjem pretplatni~kog odnosa u BH Mobile mre`i od 12/24 mjeseci, sti~u pravo na kori{tenje sljede}ih benefita: - do 2 puta vi{e minuta - do 2 puta vi{e SMS-ova - do 2 GB potpuno besplatnog mobilnog internet-saobra}aja - cijene minute ve} od 0,03 KM - cijene SMS-a ve} od 0,015 KM Benefiti za pretplatnike koji zaklju~e ugovor na 12 mjeseci: Paket/Benefit *Popust za pozive Popust za pozive unutar BH Mobile prema fiksnim mre`e mre`ama u BiH mStudent 10 25% 25% mini 15 25% 25% midi 30 20% 20% maxi 50 12,5% 12,5% mega 100 10% 10% Poseban paket I 25% 25% Poseban paket II 25% 25%

0,15 0,085 0,07 0,06 po Cjenovniku za osnovni Ultra tarifni model

MB

Popust za SMS u BiH 25% 25% 20% 12,5% 10% 25% 25%

** Uklju~eni mobilni internet- saobra}aj 50 MB 50 MB 100 MB 250 MB 1 GB 50 MB 50 MB

SRETNU I USPJE[NU NOVU GODINU @ELI VAM BH TELECOM!
Dajemo vi{e....

42 Oglasi

31. decembar/prosinac 2011/nedjelja, ponedjeljak, 1. i 2. januar/sije~anj 2012.

Foto: Amer KAJMOVI]

44

Nedjelja

31. decembar/prosinac 2011/nedjelja, ponedjeljak, 1. i 2. januar/sijecanj 2012.

Doc. dr. Semir Be{lija, {ef Odjela za medicinsku onkologiju Klinike za onkologiju KCUS-a

Pojava ciljanih lijekova - revolucija u onkologiji
Trend godi{njeg pove}anja broja novootkrivenih karcinoma je oko {est posto, ali broj svih karcinoma okvirno odgovara situaciji koju imamo u susjednim zemljama, dakle bez ikakvih situacija koje su specifi~ne samo za BiH. Planiramo tokom 2012. zapo~eti sa projektima u kojima se koriste pametni, ciljani lijekovi, u lije~enju malignog melanoma i karcinoma `eluca, oboljenja koja su donedavno smatrana rezistentnim na terapiju, nagla{ava doc. dr. Be{lija
Razgovarala: Merima BABI]

Koliko danas Bosanci i Hercegovci obolijevaju od malignih oboljenja, da li je taj broj pove}an od rata, da li postoji registar oboljenja i koliko dnevno imate takvih pacijenata? - Na`alost, ta~ne brojeve vam ne mogu re}i. Postoje registri za maligna oboljenja na nivou entiteta sa softverima, koji su uskla|eni sa oni ma iz In ter na ci onal ne agencije za istra`ivanje karcinoma. Projekat je u inicijalnom stadiju takav da za dublje analize trebamo jo{ vremena, pogotovo znaju}i da taj registar u BiH, dok je bila dijelom Jugoslavije, nije ni postojao. Kada govorimo o hospitalnom registru za rak, koji se profesionalno vodi na nivou Klini~kog centra Univerziteta u Sarajevu, va`no je ista}i da postoji trend godi{njeg pove}anja broja novootkrivenih karcinoma od oko {est posto, ali i da broj svih karcinoma okvirno odgovara situaciji koju imamo u susjednim zemljama, dakle bez ikakvih situacija koje su specifi~ne samo za BiH. Prema procjenama Internacionalne agencije za istra`ivanje karcinoma, godi{nje u BiH mo`emo o~ekivati oko 10.000 novootkrivenih slu~ajeva, uz 26.000 pacijenata, koji su oboljeli u posljednjih pet godina.

VA@NOST SCREENINGA
Koja oboljenja se odnose na `ene, a koja na mu{ki dio populacije, i koliki je danas stepen njihovog izlje~enja? - U mu{koj populaciji, koja obolijeva ~e{}e, naj~e{}i su karcinomi plu}a, prostate, debelog crijeva i `eluca, dok je u

`enskoj populaciji naj~e{}i karcinom dojke, zatim slijede karcinom debelog crijeva, plu}a i grli}a maternice. Stupanj izlje~enja generalno ovisi o stadiju u kojem je bolest dijagnosticirana; ako govorimo, naprimjer, o karcinomu dojke, ona je kod tumora manjih od dva centimetra sa negativnim limfnim ~vorovima u pazu{noj jami oko 97 posto. Zato je jako va`no u okviru cjelokupne zdravstvene politike afirmirati programe ranog otkrivanja, tzv. screening kod karcinoma dojke, debelog crijeva i grli}a maternice. Potpunom implementacijom ovih programa mi bismo rezultate lije~enja na{ih pacijenata sa malignim oboljenjima dalje pribli`ili onima koji se posti`u u zemljama zapadne Evrope. Koliko porodica mo`e pomo}i takvim bolesnicima u svojoj sredini, kakve savjete im, kao specijalista onkolog, mo`ete uputiti kako bi lak{e prebrodili takva stanja, i bolesni ~lan porodice i cijela porodica? - Porodica, a ja bih pomenuo i prijatelji imaju, bez sumnje, zna~ajnu ulogu u pru`anju podr{ke pacijentu, kako u fazi otkri}a da osoba boluje tako i u tretmanu koji ponekad mo`e biti fizi~ki i psihi~ki optere}uju}i za pacijenta. Pacijentu treba pru`iti razumijevanje, podr{ku, podsticati ga da slobodno razgovara o svojim strahovima. Ukoliko je potrebno, podr`avam da se potra`i i stru~na pomo} bilo psihologa ili psihijatra. Poznato je da eventualno postojanje depresije kod hroni~nih pacijenata usporava njihov oporavak. Va`na je uloga i Udru`enja pacijenata oboljelih od malignih bolesti, koji pored

edukacije i empatijskog i suportivnog djelovanja koju provodi me|u tom populacijom, ima, a imat }e nadam se i ve}u, ulogu u kreiranju zdravstvene politike.

USKORO LINEARNI AKCELERATOR
Koliko je danas uposlenika i koliko je opremljena Klinika za onkologiju kako bi mogla odgovoriti svim potrebama pacijenata, kojih je iz godinu u godinu sve vi{e, i koji ne moraju i}i van granica na{e zemlje na lije~enje? - Na Klinici za onkologiju Klini~kog centra Univerziteta u Sarajevu, koju vodi prof. Nermina Obrali}, zaposleno je 25 ljekara, 37 sestara. Rad na Klinici je organiziran kroz dva odjela: Odjel za medicinsku onkologiju i Odjel za radijacijsku onkologiju. Klinika raspola`e sa 122 kreveta i nedavno smo, uz veliko razumijevanje menad`menta Klini~kog centra, otvorili novi hospitalni dio Odjela za medicinsku onkologiju sa 30 kreveta na XIII eta`i Centralnog medicinskog bloka. Tako|er je u tijeku instalacija najsuvremenijeg linearnog akceleratora, aparata koji se koristi u okvi ru li je~enja ma li gnih obo lje nja zra~enjem, dozvoljavaju}i maksimalnu preciznost i time bolje rezultate uz manje izlaganje pacijenta toksi~nim efektima zra~enja. Ali, dozvolite mi da ka`em ne{to i o ljudima, za koje dr`im da su najve}i potencijal Klinike kao i KCUS u cijelosti. Svi pacijenti sa malignim oboljenjima koji se lije~e unutar KCUS-a budu pregledani od strukturiranih multidisciplinarnih timova u kojima se nalaze specijalisti razli~itih profila (medicinski i radijacijski on-

Foto: Amer KAJMOVI]

31. decembar/prosinac 2011/nedjelja, ponedjeljak, 1. i 2. januar/sijecanj 2012.
kolozi, kirurzi, patolozi, radiolozi, ginekolozi, urolozi, pulmolozi, gastoenterolozi) za svaku od mogu}ih lokalizacija maligne bolesti. Dobri rezultati lije~enja na{ih bolesnika koji se posti`u na Klinici velikim su dijelom rezultat predanog i profesionalnog rada tih timova i svakodnevnog napretka koji oni ostvaruju. Tako|er ne smijem izostaviti ni vrhunski rad kao i eti~ku predanost poslu na{ih medicinskih sestara i tehni~ara bez kojih na{ rad ne bi bio zamisliv. Uva`avaju}i sve ovo, mi smo danas u stanju obezbijediti standardno lije~enje malignih oboljenja koje je u skladu sa najsuvremenijim postavkama dobre medicinske prakse u onkologiji za 95 posto na{ih pacijenata. Koje se vrste lije~enja danas obavljaju na Klinici za onkologiju i da li u skorije vrijeme planirate uvoditi nove, savremenije metode lije~enja? - Pored nabrojanog, planiramo i intenzivirati razvoj dijela radioterapije, poznat kao brahiterapija, specifi~an na~in tzv. unutarnje aplikacije iradijacije, posebno koristan u lije~enju karcinoma grli}a maternice, prostate, rektuma. U okviru medicinske onkologije planiramo nabavku aparata koji }e nam omogu}iti intrabdominalnu aplikaciju citotoski~nih lijekova, posebno pogodnu za lije~enje stanja u kojem je trbu{na maramica invadirana tumorskim tkivom (karcinom jajnika i `eluca). Pored toga planiramo tokom 2012. zapo~eti sa projektima u kojima se koriste pametni, ciljani lijekovi, u lije~enju malignog melanoma I karcinoma `eluca, oboljenja koja su do nedavno smatrana rezistentnim na terapiju. Slijedimo trend personalizacije terapije za onkolo{ke pacijente, aktivno u~estvuju}i u tim projektima.

Nedjelja

45

Internacionalni anga`man
Dr. Semir Be{lija je ro|en 1964. godine u Sarajevu, gdje zavr{ava osnovnu i srednju {kolu, kao i Medicinski fakultet 1988. godine. Specijalizirao je internu medicinu na Klini~kom centru Univerziteta u Sarajevu 1998. godine. Provodi dvije godine na Institutu za onkologiju u Ljubljani i Evropskom institutu za onkologiju u Milanu, Italija, kao dobitnik ESMO stipendije na subspecijalizaciji iz medicinske onkologije. Provodi tri mjeseca na MD Andersson Cancer Centeru, Houston, USA kao gost stipendista. Slijedi povratak u Sarajevo gdje trenutno radi na Institutu za onkologiju kao internist - medicinski onkolog, {ef Odjela za medicinsku onkologiju. Od 1. oktobra 2004. godine obavlja posao vi{eg asistenta na Katedri za radiologiju i onkologiju Medicinskog fakulteta u Sarajevu. Promoviran je za docenta na Katedri za internu medicinu. Doktorsku disertaciju odbranio je u decembru 2005. godine. Danas je zajedno sa kolegama iz Instituta uklju~en u sedam internacionalnih projekata, a ~lan je i nekoliko evropskih i ameri~kih udru`enja onkologa. Nacionalni je predstavnik BiH u evropskom udru`enju medicinskih onkologa. movi bili dobri, bez odgovaraju}ih tehnologija i lijekova nije mogu}e ostvarivati rezultate koji se bilje`e u zemljama sa boljom ekonomskom situacijom. Ulog u lije~enju onkolo{kog pacijenta je `ivot i niko nema pravo to da zanemari. Nedavno ste bili u Parizu, da li je bila u pitanju Va{a edukacija i koliko Va{a specijalnost zahtijeva prisustvo na brojnim evropskim i svjetskim kongresima? - U pravu ste, boravio sam kao gostuju}i profesor na najve}em kancerolo{kom Institutu “Gustave Roussy“ u Villejuifu, predgra|u Pariza. Tamo smo razgovarali o mogu}nostima unapre|enja na{e suradnje koja egzistira kroz nekoliko projekata koje radimo zajedno sa kolegama iz Pariza. Dr`im da bismo morali iskoristiti njihova iskustva u stvaranju sveobuhvatnog onkolo{kog centra, visoko referentne institucije u kojoj bi kroz formu multidisciplinarnog rada, stalne medicinske edukacije i kontinuiranog nau~nog istra`ivanja implementirali najsuvremenije metode dijagnosticiranja i lije~enja malignih oboljenja. Tako|er smo razgovarali i o mogu}em otvaranju odjela za klini~ka istra`ivanja faze I. Ku}a u kojoj radim poznata je po veli-

kom broju projekata koji se provode na Klinici i kao takva prepoznata je kao regionalni lider. Samo u ovom trenutku radimo zajedno sa kolegama iz vode}ih onkolo{kih centara iz Evrope i SAD-a na 12 projekata. Ta suradnja se odvija na obostrano zadovoljstvo, na apsolutno partnerskoj osnovi a, prije svega u korist na{ih pacijenata. Sa velikim ponosom moram ista}i da smo kroz formu oralnih prezentacija ili postera posljednjih 10 godina prisutni na ASCO-u (American Society of Clinical Oncology), najve}em onkolo{kom kongresu na svijetu na kojem bude oko 35.000 onkologa iz cijelog svijeta. Tako|er `elim naglasiti da smo sudjeluju}i u dva projekta uspjeli biti i autori dva nau~na ~lanka u najpresti`nijem onkolo{kom ~asopisu na svijetu, Journal of Cinical Oncology, te da smo bili dio projekta koji je progla{en za jedan od 10 najva`nijih doga|aja u onkologiji 2011. U~e{}e u takvim projektima, zajedno sa kolegama iz Be~a, Los Angelesa, Milana, Münchena i Pariza predstavlja najbolji na~in lije~enja i najlak{i put do najsuvremenijih terapijskih intervencija i lijekova. Da li ste anga`ovani na Medicinskom fakultetu, i na kojoj katedri? - Anga`iran sam kao docent na Katedri za internu medicinu u okviru predmeta onkologija. Poku{avam u~iti mlade kolege o va`nosti onkolo{kog lije~enja, poku{avam im do~arati revoluciju koja se u onkologiji, kao najpropulzivnijoj grani medicine 21. stolje}a, pojavom ciljanih lijekova de{ava, poku{avam im prenijeti uzbu|enje koje kao akter svih tih de{avanja, a kroz rad u klini~kim istra`ivanjima, osje}am. Vrlo va`an, izazovan i lijep dio mog posla.

POSTEPENO BEZ LISTI ^EKANJA
Uz vrsne pretrage i lije~enje na sarajevskim klinikama, kako omogu}iti da pacijenti skupe lijekove mogu dobiti na recept besplatno, kako smanjiti listu ~ekanja? - Moram priznati da rad federalnog Ministarstva za zdravstvo, prvi put budi nadu. U suradnji sa federalnim Fondom zdravstvenog osiguranja napravljen je plan koji nudi mogu}nost postepenog ukidanja listi ~ekanja za lije~enje malignih bolesti dojke i debelog crijeva tokom 2012. Tako|er se planira i uvo|enje {est novih lijekova, koji }e, siguran sam, dalje pobolj{ati rezultate lije~enja bolesnika sa malignim bolestima. S obzirom na to da je maligna bolest - bolest 21. stolje}a, o~ekujem ovdje podr{ku cjelokupne zajednice i sistemska rje{enja (dio novaca od akciza na duhan i alkohol) koja u ovim predrecesijskim vremenima ne}e dalje optere ti ti bud`ete ali }e, s dru ge stra ne, uva`avati ~injenicu da je suvremena medicina skupa, i da koliko god medicinski ti-

NAJMLA\I ODJEL KCUS-a
^esto smo u prilici ~uti kako medicinskim ustanovama {irom Bosne i Hercegovine nedostaje ljekara specijalista radiologa ili onkologa, po Va{em mi{ljenju za{to je to tako, koliko su danas studenti zainteresovani za ovu vrstu specijalizacije, da li dru{tvo ~ini i{ta na tom planu? - Kada je o medicinskoj onkologiji rije~, a to je grana interne medicine koja se bavi sistemskim lije~enjem malignih oboljenja, na odjelu koji vodim ti problemi ne postoje. Odjel je jedan od najmla|ih u KCUS-u, sa 47 godina ja sam jedan od najstarijih i imao sam privilegiju da sve svoje suradnike biram sam. Troje od njih je magistriralo i pripremaju doktorske disertacije, dvije magistarske teze su u pripremi. Svaki od ljekara na Odjelu je bio u nekom periodu svoje karijere na edukacijama u vode}im onkolo{kim ustanovama u Evropi, neki od njih sa 35 godina ve} vode razli~ite nau~noistra`iva~ke projekte i na ravnopravnoj osnovi u~estvuju u planiranju i provo|enju istra`ivanja koja bi mogla obilje`iti 21. stolje}e. Ti ljudi, njihova posve}enost poslu, ne{to su na {to sam, poslije svoje porodice, najponosniji i u`ivam u privilegiji da mi dolazak na posao predstavlja radost. Sa druge strane, razvoj onkologije tra`i stalnu medicinsku edukaciju, obim posla tra`i i nove ljude te se mi trudimo da pa`ljivim planiranjem, odabirom najboljih me|u studentima, budemo spremni za sve izazove koji nas ~ekaju. Bojim se da situacija na drugim mjestima nije takva, interes za medicinu kod mladih ljudi generalno opada, ve}ina onih koji rade `eli da ode te uz ~esto neprincipijelno lo{ stav zajednice prema ovom ~asnom poslu, dr`im da je neophodno donijeti niz mjera iz oblasti obrazovanja i zdravstvene politike koje }e ovaj trend zaustaviti.

STI@U NOVI LIJEKOVI U suradnji sa federalnim Fondom zdravstvenog osiguranja napravljen je plan koji nudi mogu}nost postepenog ukidanja listi ~ekanja za lije~enje malignih bolesti dojke i debelog crijeva tokom 2012. Tako|er se planira i uvo|enje {est novih lijekova, koji }e, siguran sam, dalje pobolj{ati rezultate lije~enja bolesnika sa malignim bolestima

46 Oglasi

31. decembar/prosinac 2011/nedjelja, ponedjeljak, 1. i 2. januar/sijecanj 2012.

31. decembar/prosinac 2011/nedjelja, ponedjeljak, 1. i 2. januar/sijecanj 2012.

Nedjelja
NASIZBOR

47

KOZERIJE KAD IM VRIJEME NIJE
Piše: Josip VRIČKO josip.vricko@oslobodjenje.ba

KNJIGA

KNJIGA O UNI

mi plakali!
Tek sad vidim da mi ba{ i nismo ba{ toliko `alili druga Tita. Dvoli~ni su na{i narodi i narodnosti. Svi, ma skoro svi, su pjevali: ”Dru`e Tito, jabuko sa grane”. Ali, nitko se nije popeo na jabuku i plakao. Makar pola sata. Ko u Koreji golubice na breskvinom stablu
Uostalom, nismo se ni mi naplakali, iako smo od Vardara pa do Triglava (ondje, istina, malo ti{e) pjevali: „Mi smo bra}a, Tito nam je }a}a“, vrlo brzo se po~eo tra`iti nasljednik. A kako Beli dvor nije bio Bijeli dvor, nekako je i bilo logi~no da nova ljubi~ica bela bude Srbin. I nisu bra}a Srbi ~asili (ni) ~asa i brzo su skovali pjesmicu: „Narod se pita, Slobo poslije Tita“! Kako se u nas narod uvijek pitao, tako i bi. Ba{, dakle, kao {to je to i predvidjela proro~ica, a kasnije i drugarica Mira jednoga proljetnoga dana kada je u Zadru posjetila svoga (primjer-

Eh, kako smo

Nova knjiga Faruka [ehi}a govori o mo`da najljep{oj bosanskoj rijeci iz ugla nekoga ko je na njoj odrastao, koga je fascinirala i koja ga je tjerala da se suo~ava sa svojim dilemama i fascinacijama. Kako je zapisao Kruno Lokotar, “Knjiga o Uni je poku{aj povezivanja i sre|ivanja egzistencije Mustafe Husara poderane `ivotom, hipnoti~ko uranjanje u slojeve bi}a koji se pretapaju kao u snu za koji nikada ne}emo biti sigurni da je zavr{io. Ovo je knjiga iz koje se te{ko izranja i koja se poslije trajno nosi sa sobom, kao slabost, kao vrtoglavica.” I zaista, kada neko pi{e o mjestima koja su mu obilje`ila djetinjstvo i ve}i dio `ivota, to su zapisi koji su pisani srcem. “Knjiga o Uni” je zaista iz srca iza{la.

FILM

OPASNE MISLI [ANSONIJERA

S

ve sam, evo, ~ekao kako }e iz Pjongjanga sti}i vijest kako su Tarzanovom ^iti na Flo ri di ot ka za li bubrezi od tuge za Kim D`ong Ilom. Ali, ipak, nije se i{lo tako daleko; za drugim, ali i dragim Vo|om su, ka`u, samo plakale golubice i to (samo) 30 minuta na grani breskvinog stabla. Pretpostavljam da ^ita, koji nas je iznenada napustio u 80. godini, nije mogao plakati u tim godinama. Na grani. No, tek sad vidim da mi ba{ i nismo ba{ toliko `alili druga Tita. Dvoli~ni su na{i narodi i narodnosti. Svi, ma skoro svi, su pjevali: „Dru`e Tito, jabuko sa grane“. Ali, nitko se nije popeo na jabuku i plakao. Makar pola sata. Od `ivotinja se, dodu{e, nije ni moglo o~ekivati da suze rone za naj bo ljim lov cem me|u predsjednicima. Vi{e su ga se pla{ili mufloni, jeleni, fazani, o medvjedima da i ne govorimo, nego Nijemci i doma}i izdajnici. Zajedno! [tovi{e, ima vojnih analiti~ara koji tvrde kako bi rat zavr{io u prolje}e ‘42. da je legendarni lovac Jo`a u mrskog neprijatelja ispalio makar i pola od onih metaka koji su zavr{ili na Sutjesci, ali ne u onoj bitci, nego u lovi{tu, ili, pak, u Bugojnu (koje se klelo: „Dru`e Tito, dok je Bugojanaca, bit }e i me|eda“) .

ve} mene bije Mira“! Ipak, velike su vo|e imale jednu neupitnu zajedni~ku strast – atomsku bombu. Ili, bombe, svejedno. Nije, me|utim, za ovaj svoj hobi kriv nekoliko, evo, dana, pokojni Kim, vidio je to od Kima, svoga, naime, oca Il Sunga. Nije kriv ni Sloba. Kriv je narod, koji se pita tko }e biti poslije Tita. A kako je Tito volio Bombu, zavolio je i Sloba.

Kada reditelj filma koji je ekranizirana biografija o liku i djelu jednog od najve}ih francuskih zavodnika ka`e da ga u procesu nastajanja istog djela nije zanimala istina nego prikaz “svih Gainsbourgovih la`i“, onda se usudite pa ne po`elite pogledati ono {to je snimio. Film “Gainsbourg: Opasne misli“ prati `ivot francuskog glazbenika Sergea Gainsbourga, i to od njegovog odrastanja u okupiranom Parizu tokom ranih 40-ih godina pro{log stolje}a, preko uspje{nih pjeva~kih i kompozitorskih godina tokom 60-ih pa sve do njegove smrti 1991. Reditelj Joann Sfar je, {to je tako|er zanimljivo, film bazirao na vlastitom stripu. “Gainsbourg: Opasne misli“ nedavno je iza{ao u DVD izdanju.

SKROMNO, SRPSKI!
Srpski je vo`d, kao {to je zna no, ali da za mla|u ge ne raciju ipak podsjetim, bio skroman, pa je ka nio, te me ljem

MUZIKA

LJUBAV JE SAMO JEDNOSTAVNA STVAR

NAROD SE PITA Velike su vo|e imale jednu neupitnu zajedni~ku strast – atomsku bombu. Ili, bombe, svejedno. Nije, me|utim, za ovaj svoj hobi kriv nekoliko, evo, dana, pokojni Kim, vidio je to od Kima, svoga, naime, oca Il Sunga. Nije kriv ni Sloba. Kriv je narod, koji se pita tko }e biti poslije Tita. A kako je Tito volio Bombu, zavolio je i Sloba
nog) vojnika Slobodana i u izlogu vidjela sliku njegova vrhovnog komandanta. „Ovako }e jednoga dana i moj Sloba“, pomislila je, a priznala kasnije u jednoj od svojih knjiga. Koju je, dakako, pisala na Dedinju – dok i nju i njezina primjernog vojnika nije otjeralo. I, ne znam kako bih vam ovo javio, sada su sve ovdje re~ene vo|e mrtve; i Jo`a i Sloba i Kim; prvi i posljednji su vrlo voljeli drugarice, dok je ovaj u sredini, zapravo, nerealizirani Kazanova. Da druga rica Mi ra nije bila onako stro ga i pravedna, i Slobodan bi krenuo Titovima stazama seksualne revolucije. Kako tomu nije bilo tako, ostat }e upam}en po glasovitoj: „Niko ne sme da vas bije“ – te onim manje znanim dodatkom: „Kad ono ga {to mu je pret ho dnik ve} pla ni rao, na pra vi ti atomsku ja~ine one ko ja je ba~ena na Hi ros hi mu. Ma la je ra zli ka samo u tomu {to je Broz (dok je ono vje ro vao Ran ko vi}u) De~ka pravio za SFRJ, a opjevani Slo ba za Srbi ju. No, bo je ve glave s nuklearnim punjenjem {to su iz maj~ice Ru si je kre nu le ta mo da le ko, da le ko kraj mora, zapele su na potezu Mos kva - Ka zah stan. A to danas nikako ne mo`e pre`aliti admiral Mamula, pa, eno, pla~e u Tivtu, skupa s onim Po li ti ki nim ko sov cem Lazan skim. Sve u svemu, kada danas vidim tko je sve iza{ao iz Brozova {injela, do|e mi da se popnem na granu i pla~em. Ko oni golubovi u Koreji. Ja, i sretna Vam Nova godina!

Mag italijanskog popa Tiziano Ferro izdao je krajem novem bra svoj no vi al bum “L’amore É Una Cosa Semplice“, {to bi u prevodu zna~ilo “Ljubav je samo jednostavna stvar“. U svijetu gdje sve vi{e ljudi karakteri{e svoje emotivne veze kao komplikovane, Tiziano do|e kao mesija, vjesnik ljep{eg i jednsotavnijeg `ivota. Njegov novi album, koji caruje na listi najboljih najslu{anijeg italijanskog radija, Radio Italia, donosi nam 14 potpuno novih pjesama, od kojih je jedna duet sa John Legendom. Pjesma “La Differenza Tra Me E Te” ve} je mjesec najpopularnija ne samo u Italiji, ne samo u Evropi nego i u Sjedinjenim Dr`avama. Zainteresirani?

IZLO@BA

BUDU]I PROFESIONALCI

MA, DOBRO SMO PRO[LI!
Mada, ima i vojnih stra tega koji vjeruju da bi to mar{al zavr{io jo{ u kasnu jesen ‘41. Ali, on da si gur no ne bi bio tros truki narodni heroj. Ne bi stigao upoznati drugaricu Jovanku... i da Vam, u ovom ionako te{kom trenutku, kada nama prijateljska Koreja pati, ne speku liram ko je su nas sve jo{ tra ge di je mogle sna}i. Ne znam, dodu{e, koliko }e Korejci plakati za svojim vo|om. Ali, budu}i je vo|a ostavio novog vo|u, svoga – jasno – sina, ne vjerujem da }e to trajati jo{ dugo.

Sa ra jev ska ga le ri ja Black Box ne prestaje sa akti vnos ti ma ni u prazni~nom periodu. Nakon {to je obilje`ila go di nu sa mno go broj nim i raznovrsnim izlo`bama svih vrsta, okrenula se i edukaciji fotografa amatera. Pod voditeljstvom Agda la Nu ha no vi}a, bu du}eg magistra fotografije u klasi profesora Mehmeda Ak{amije, Black Box je organizovao {kolu fotografije za po~etnike, unutar koje su se polaznici mogli upoznati sa osnovama ove umjetnosti te tehni~kim karakteristikama profesionalnih fotoaparata. Upravo izbor fotografija koje su nastale tokom profesionalne edukacije svih polaznika predmet je izlo`be koju Black Box organizuje 5. januara. Izlaga}e Ada, Alma, Alma, Almija, Amina, Amra, Andrea, Claudia, Elma, Haris, Kenan, Sa{a, Senadin i Tea.

48

Nedjelja

31. decembar/prosinac 2011/nedjelja, ponedjeljak, 1. i 2. januar/sijecanj 2012.

TRAZILI SMO ZA VAS

Zablistajte u novogodi{njoj no}i

Glamurozne frizure

i savr{en izgled
Pripremila: Mirsada RAKONJAC

Novogodi{nji praznici su obilje`eni proslavama i sve~anim ru~kovima. Kalendar je prepun sve~anosti i pregr{t slatke muke oko odabira haljina i ostalih modnih dodataka koji }e vam pomo}i da se prika`ete u {to boljem svjetlu. Sude}i po prognozama, velike su {anse da }e vani biti jako hladno kada se budete spremali, pa je lijepi, upe~a-

Ako postoji vrijeme u kojem je po`eljno ukrasiti se narukvicama koje }e vas u~initi prekrasnim, onda je to ovo novogodi{nje

tljivi kaput ono {to mora biti sastavni dio va{eg izgleda. To je prva stvar koju }e ljudi na vamaprimijetiti i mo`e vam promijeniti cjelokupan izgled. A va{ kaput vam izgleda jednostavan! Ne o~ajavajte i ne

tro{ite novce kupuju}i drugi, jer ga uvijek mo`ete naglasiti kai{em oko struka.

NEPOSTOJANJE TRENDA
Modni kriti~ari ka`u kako se sada nosi sve, a da trendovi ne postoje, kako u modi, tako ni u frizurama. Iako je, uistinu, {to{ta dozvoljeno, neke smjernice ipak postoje. Prednost ovog nepostojanja trenda je da svako mo`e prona}i najbolji look za sebe i u`ivati u novogodi{njoj no}i. U svakom slu~aju, nemojte da pretjerujete, svoju frizuru prilagodite odjevnoj kombinaciji kako biste izgledali {to elegantnije. Praznici, bo`i}ni, novogodi{nji ili bilo koji drugi, prilika su za svjetlucave kamen~i}e i {ljokice. Svoj izgled stoga obogatite svjetlucavim komadom odje}e, bilo da je rije~ o suknji sa srebrenkastim ili zlatnim sakoom, ili {tiklama ukra{enim svjetlucavim kamen~i}ima. Ali, u svemu morate biti umjereni. Ako preferirate neki manji udio bar{una u va{em izgledu, odaberite bar{unaste {tikle ili neki modni dodatak poput {e{ira ili {ala. Ako postoji vrijeme u kojem je itekako po`eljno nabaciti puno narukvica, onda je to upravo ovo, novogodi{nje. Nemojte se

31. decembar/prosinac 2011/nedjelja, ponedjeljak, 1. i 2. januar/sijecanj 2012.

Nedjelja KUTAK ZA KUCNE LJUBIMCE

49

Najinteligentnije pasmine
Svi volimo na{e pse i ve}ina nas vjeruje kako je na{ pas sigurno najpametniji od svih. No, da li se va{ pas smatra jednim od najpametnijih?
Predstavljamo vam listu 10 najinteligentnijih pasmina, koju je sastavio Vauvau.net. Ako va{ pas nije na ovoj listi, ne o~ajavajte, jer ponekad to {to imate vrlo inteligentnog psa mo`e imati i svojih lo{ih strana. Naprimjer, ako vrlo inteligentnog psa ostavite samog ku}i cijeli dan, mo`e mu postati dosadno i tada postaje destruktivan i/ili neuroti~an.

REDOVNA VJE@BA
- Australski sto~arski pas je vrlo aktivna pasmina. Potrebna mu je redovita dnevna vje`ba, kako fizi~ka, tako i psihi~ka. Budu}i da je izvorno uzgajan za ~uvanje stoke u Australiji (i po tome je dobio ime), {irokih je nazora, raznovrsnih sposobnosti i pona{a se vrlo za{titni~ki prema svome vlasni{tvu, uklju~uju}i ljude. - Rotvajler, deveti na na{oj listi, ima zastra{uju}u reputaciju koja je najve}im dijelom nezaslu`ena. Roti} je prosje~no “intenzivan“ i ~ini izvrsnog obiteljskog psa. On je ne samo inteligentan nego i iznimno hrabar (jedan od najboljih pasa ~uvara) i pouzdan. - Papillon je puno opakiji nego {to izgleda. Neki opisuju papillone kao pomalo }udljive i agresivne pse, no oni su jednostavno vrlo posesivni prema svome gospodaru i “ognji{tu“. Neke bi moglo iznenaditi da se papilloni smatraju jednom od najprivr`enijih pasmina. To je jo{ jedan vrlo inteligentan pas, kojeg je jako lako dresirati. Prepun ljubavi, privr`en i strpljiv. - Labrador retriver je jedna od najpopularnijih pasmina na svijetu. Voli raditi i potrebno mu je puno vje`be. Bez odgovaraju}e vje`be, labradori su skloni problemima s te`inom. Zbog svoje dobre }udi i ljubavi prema djeci i drugim psima, spada me|u vrlo popularne obiteljske pse. - Mnogi se vlasnici {eltija kunu kako njihov ljubimac ima gotovo ljudsku inteligenciju. [etlandski ov~ari su izvorno uzgajani za vo|enje stotina ovaca i stoke, {to je zahtijevalo veliku koncentraciju i, naravno, inteligenciju. Mogu biti pomalo nepovjerljivi prema strancima i djeci, no vrlo su odani i privr`eni unutar svoje obitelji, {eltiji `ude za ljudskim dru{tvom. - Dobermani su izuzetno odana, prijemljiva i neustra{iva pasmina. Nevjerojatno su izdr`ljivi i vole raditi (spadaju me|u top 10 ~uvarskih pasmina). Iako su poznati kao dominantni, dobermani imaju puno varijacija {to se temperamenta ti~e. Neki mogu biti prili~no mirni, te ~ak raditi kao terapeutski psi u bolnicama. Dobermani tako|er mogu biti izvrsni obiteljski psi, ako ih se propisno obu~ava odmalena. Iako nije zlo}udan, mo`ete ra~unati na to da }e doberman agresivno za{tititi svoga gospodara ukoliko se uka`e potreba. - Konstantno rangiran kao najpopularnija pse}a pasmina, zlatni retriver predstavlja sve {to volimo u vezi s psom - odan je, pun ljubavi, strpljiv, izvrstan s djecom i `eli ugoditi. S tolikom inteligencijom, niBorder koli

pla{iti, ali onda ostatak izgleda mora biti {to jednostavniji.

SMOKEY EYES
I na kraju, neizostavni dio svakemoderne`ene. [minka. Volite definiraniji izgled oka, tamniju pastelnu nijansu, famozni pogled o~iju, onda izaberite smokey eyes, `arkocrveni ru` za usne ili sve~ane pun|e koje napokon dolaze na svoje. Tradicionalna niska pun|a vrlo je jednostavna i pro fi nje na fri zu ra ko ju mo`ete nositi. Ali, pazite da

va{a pun|a izgleda prirodno, da ne bude previ{e stilizirana i s previ{e laka za kosu. Pun|e mo`ete slo`iti da izgledaju vrlo uredno i elegantno, ili razbaru{eno i otka~eno. Zanimljivo je spomenuti da za pun|e, kao i za pletenice, mo`ete upotrijebiti razli~ite {arene trake i zanimljive kop~e za kosu i ukosnice. Ako, pak, volite da vam frizura izgleda valovito, kosu raspustite, dodajte malo pjene kako biste je mogli

oblikovati, zatim osu{ite preko velike ~etke povla~e}i prema gore zbog jo{ malo volumena. Pokoji pramen mo`ete uviti i figarom, ili ~ak cijelu kosu i na kraju sve dobro razbaru{iti. Uostalom, praznici su sami po sebi razbaru{eni!

Pudla

je ni ~udo da je zlatni retriver izvrstan u natjecanjima poslu{nosti i izvo|enju trikova. Ne bi trebalo biti iznena|uju}e da zlatni retriver zauzima visoko mjesto na na{oj listi najprivr`enijih pasmina. - Njema~ki ov~ari su izuzetno inteligentni, hrabri i imaju sna`ni za{titni~ki instinkt (jedni su od najboljih pasa ~uvara). Dok god se u~e poslu{nosti od najranijeg doba, pomo}u ~vrste ruke pune ljubavi, mogu biti izvrsni obiteljski psi, odli~ni u opho|enju s djecom. Zbog svoje inteligencije, njema~ki ov~ar treba posao ili svrhu u `ivotu da bi doista bio sretan. Ova inteligencija u kombinaciji s njihovom hrabrom prirodom ~ini njema~ke ov~are izvrsnim policijskim psima i spasiocima.

PUDLE NE VOLE SAMO]U
- Da, pudla je na drugom mjestu. Standardna pudla je vrlo inteligentna i jedna od pasmina koje je najlak{e trenirati. Vole biti u ljudskoj blizini i ne podnose da ih se ostavlja same. Neke su standardne pudle dobri ~uvari, a neke se ~ak mo`e obu~iti za lov. Op}enito gledaju}i, pudla je osje}ajna, ugodna i radosna pasmina. - Poput mnogih inteligentnih pasmina, border koliju je potreban posao kojeg }e obavljati. Ukoliko nemaju `ivotnu svrhu ili neki posao, ne}e biti sretni. Bordere se nikako ne bi smjelo ostavljati ku}i same cijeli dan, a ukoliko to napravite, mogu biti prili~no destruktivni. Trebaju stalno dru{tvo, pohvale i intenzivnu vje`bu. Pa ako radite i `ivite u gradu, border koli vjerojatno nije dobra pasmina za vas! Zbog svoje legendarne inteligencije, borderi postavljaju standard u natjecanjima poput agilitija, vje`bama poslu{nosti i, naravno, natjecanjima ov~arskih pasa.

50 Nedjelja

31. decembar/prosinac 2011/nedjelja, ponedjeljak, 1. i 2. januar/sijecanj 2012.

MOJ

Dekoracije uz novogo DOM
Ukoliko jo{ niste zapo~eli s pripremanjem novogodi{njih dekoracija, pravo je vrijeme da zapo~nete! Me|u ovogodi{njim trendovima sigurno }ete prona}i rje{enje koje }e se savr{eno uklopiti u interijer va{eg doma. Pa`ljivo odabrane dekoracije isti~u novogodi{nju atmosferu na profinjen i elegantan na~in. Ovisno o ukusu, odaberite jednobojne ili vi{ebojne ukrase koji moraju biti u skladu s ostalim elementima prostora u koji se postavljaju.

Dekoriranjem zavjesa i zastora, stola ili pojedinih komada namje{taja, stvorite toplu i dinami~nu atmosferu, koja se mo`e posti}i samo primjenom boja

POPULARNA BIJELA
Bijela boja je i dalje popularna u opremanju interijera, pa je tako jedna od vode}ih u ovogodi{njim trendovima novogodi{njeg ukra{avanja. Bijeli ukrasi i bijele lampice su sve~ani i decentni, idealni za moderne minimalisti~ke interijere, jer ne zahtijevaju glamurozne dekoracije koje bi dominirale prostorom. Minimalisti~ki dizajn prihva}a novogodi{nje dekoracije koje }e se stopiti s postoje}im ure|enjem i skladno doprinositi sve~anom ugo|aju. Osim bijele, mo`ete se odlu~iti i za druge jednobojne kombinacije. Crvene, plave, zelene, srebrne ili zlatne dekoracije mogu elegantno ukra{avati prostor u kombinaciji s lampicama iste boje. Odabirom jednobojnih dekoracija ne mo`ete pogrije{iti, va`no je samo uskladiti boju s postoje}im bojama u interijeru, odnosno te`iti tome da se ugodno stope. Za sve one koji vole kolorit, trendovi su predvidjeli nekoliko popularnih kombinacija. Jedna od njih je crveno-bijela, koja je osobito efektna pri dekoriranju stola. Cr-

vena se efektno dopunjava sa srebrnom ili zlatnom, koje stvaraju glamuroznije novogodi{nje ugo|aje u domu. Dok budete umotavali novogodi{nje poklone, koji }e neko vrijeme ukra{avati prostor ispod jelke, ne zaboravite crveno-zlatnu kombinaciju, koja }e poklon-paketi}e u~initi jo{ izazovnijima! Za Novu godinu, najva`niji dio va{eg stana postaje trpezarija, odnosno sto za kojim }e se jesti. Oko njega }e se okupljati va{i prijatelji i rodbina, stoga je jako va`no u~initi ga lijepim, a istovremeno u~initi da se gosti osje}aju ugodno. Boje hiljadu i jedne no}i jedan

MOJ VRT

U`ivajte u cvije}u i u

danima praznika
Tekst i fotografije: Ana MRDOVI], dipl. ing. hort. ANA-HUP” d.o.o. Sarajevo

Sastavni dio praznika je i cvije}e, bilo da ga poklanjamo, primamo ili kupljeno aran`iramo. Bez obzira na to u kojoj se situaciji od ovih na{li, korisno je saznati i primijeniti neke savjete vezane za poklanjanje, primanje, aran`iranje i ~uvanje cvije}a u vazi. Kako se cvije}e poklanja • Uvijek se poklanjaju rascvjetali cvjetovi, jer treba da izgledaju najljep{e u momentu poklanjanja. • Prije poklanjanja buket se, ukoliko je bio zapakovan, obavezno odmota za-

to tra`ite da je cijeli aran`man samo toliko upakovan da je za{ti}en od mraza i o{te}enja. Najbolje je upakovati ga u tanki bijeli razgradiv papir, koji }emo prije poklanjanja odstraniti. • Osobama koje manje poznajete poklanjajte cvije}e bijele ili ru`i~aste boje, da va{ poklon ne bi bio pogre{no shva}en.

• Sobne biljke, biljke u saksijama, poklanjajte osobama za koje znate da vole uzgajati sobne biljke i da za to imaju uslova, a izbor prilagodite uslovima koje imaju u prostorijama u kojima `ive. Kako se cvije}e prima • Cvije}e je vrijedan poklon pa u skladu sa tim, treba sa njim postupati. Gosta

31. decembar/prosinac 2011/nedjelja, ponedjeljak, 1. i 2. januar/sijecanj 2012.

Nedjelja SAVJETISTRUCNJAKA

51

odi{nji ugo|aj

Prema preporukama koje nam nudi piramida prehrane, trebaju biti najzastupljenije namirnice koje sadr`e integralne `itarice, vo}e i povr}e, mlijeko i mlije~ne proizvode, ribu, perad, crveno meso
su od ovogodi{njih trendova. Ovakav odabir dopu{ta kombinaciju razli~itih boja, ali ih preporu~ujemo odabrati za interijer koji je uglavnom jednobojan. Osim klasi~nih kuglica i lampica, ovakav odabir uklju~uje dekoraciju jelke i prostora predmetima sa~injenim od mozaika, stakalaca, raznobojnog kamenja, komadi}a metala... lju di. Sre brena pos ta je do mi nan tna kroz komade namje{taja i dekoracije. Matirane izvedbe vrlo su efektne, pogotovo kada se u detaljima pojavljuje crna boja kao kontrast. Prisutnost srebrene, koja otvara i nagla{ava te igra s crnom, koja zatvara i smiruje, stvara elegantne i na osobit na~in temperamentne prostorne ugo|aje. Osim odmjerenijih kombinacija boja, hrabro su upustite u koketiranje s crvenom, ru`i~astom ili ljubi~astom. Ove nagla{ene boje u sjajnoj ili mat izvedbi sna`no }e obilje`iti dijelove prostora u koje se postavljaju. Dekoriranjem postoje}ih zavjesa i zastora, stola ili pojedinih komada namje{taja, stvorite toplu i dinami~nu atmosferu, koja se mo`e posti}i samo primjenom ovih boja. Tema vegetarijanstva i bezmesne prehrane posebno je osjetljiva kada su u pitanju djeca, jer je poznato da su djeci za zdrav razvoj neophodne bjelan~evine, kalcij i `eljezo, koji se nalaze isklju~ivo u namirnicama `ivotinjskog porijekla. Do ovih sastojaka nije tako te{ko do}i, ~ak i ako se po{tuju norme vegetarijanske prehrane. Mnogi pedijatri tip vegetarijanske prehrane lakto (s mlije~nim proizvodima i jajima) isti~u kao zdrav izbor za ve}inu djece. Ono {to je jako bitno jest osigurati djeci raznovrsnu hranu s dovoljno kalorija i hranjivih sastojaka potrebnih za njihov rast. Upravo to nudi prehrana zasnovana na raznom vo}u, povr}u i cjelovitim `itaricama.

Za dugovje~nost jesti {to vi{e ribe

IGRA S CRNOM
Profinjenost prostora, koja se posti`e mi ni ma lis ti~kim, ge ome trij skim dizajnom, do}i }e do punog izra`aja u trendovskoj kombinaciji crne i srebrne boje. Efekti srebrenog su provjereni u razli~itim stilovima ure|enja, ali su osobito izra`ajni u modernom stilu, koji zbog prakti~nosti primjenjuje ve}ina

ZDRAVE NAMIRNICE
Vitamin B12, koji se uglavnom nalazi u namirnicama `ivotinjskog porijekla, mo`e se dobiti i iz mlije~nih proizvoda i jaja. Ve}inu namirnica koje se preporu~uju ~ine `itarice, mahunarke, povr}e, vo}e, sjemenke i ora{asti plodovi. Oni ~ine 90 posto prehrane, a ostatak male koli~ine algi, umak od soje te jo{ neki za~ini. Kod konzumiranja bjelan~evina, koje se tako|er mogu na}i u jajima, mlije~nim proizvodima i ora{astim plodovima, treba pripaziti na njihov pravi balans da bi se stvorila prava kombinacija aminokiselina (`itarice s grahom ili le}om, `itarice s ora{astim plodovima, sjemenkama ili mlijekom). Kalcij, osim mlije~nih proizvoda, sadr`i i sve lisnato povr}e tamnozelene boje, brokula, slanutak, `itarice, mahunarke, smokve, suncokretove sjemenke i tahin (namaz od sezamovih sjemenki). Vitamin D, neophodan za apsorpciju kalcija, mo`e se dobiti iz proizvoda oboga}enih vitaminima, ali i iz mlije~nih proizvoda, dok `eljezo nalazimo u jajima, grahu, su{enom vo}u, cjelovitim `itaricama i lisnatom zelenom povr}u. rima. Ulje najbogatije nezasi}enim masnim kiselinama je maslinovo ulje. U na{im krajevima naj~e{}e se koriste ulja suncokreta, kukuruza i bundeve. Veliku koli~inu biljnog ulja sadr`e i ora{asti plodovi i sjemenke (orasi, bademi, bu~ine i suncokretove sjemenke). Ulje p{eni~nih klica sadr`i najvi{e vitamina E (“vitamin mladosti“ ili jaki antioksidans).

}ete uvrijediti ukoliko cvije}e ostavite i zaboravite. • Odmah po primitku buketa potra`ite prikladnu vazu za dobijeni buket i potrudite se da cvije}e {to ljep{e postavite. • Vazu sa cvije}em postavite na vidno mjesto. To isto u~inite i kada primite puno buketa. Kupovanje cvije}a za aran`iranje kod ku}e • Ukoliko kupujemo cvije}e za svoj dom, kupujemo ga u pupoljcima, jer je u tom slu~aju va`no da nam {to du`e traje. • Aran`iramo ga u prikladne posude i postavimo na prikladno mjesto. • Aran`man postavljen

na stolu mora biti nizak da ne ometa vizuelnu komunikaciju. Kako se ~uva cvije}e u vazi • Cvije}e treba aran`irati u ~istoj vazi. • Prije nego {to se cvije}e stavi u vazu, treba stabljike koso podrezati da se osvje`i rez i da mo`e primiti {to vi{e vode kako bi {to du`e ostalo svje`e. Sa drvenih dr{ki (ru`e i sli~no) treba na donjem dijelu skinuti koru jer tako upija vi{e vode i du`e traje. • Prije aran`iranja sa donjeg dijela stabljika, koji }e do}i u vodu, trebaskinuti sve listove jer oni brzo trunu pa i i cvije}e br`e propada.

• Ukoliko su glavice cvjetova klonule (~esto se to de{ava kod ru`a), odmah podsijecite stabljike i ru`e stavite nekoliko sati u vodu sve do “gu{e“, tj. sve do cvijeta, pa }e se cvjetovi osvje`iti i podi}i. Tek onda ih ponovo aran`irajte. • Peteljke cvije}a treba da budu potopljene u vodu od 5 do 10 cm. Vodu treba dosipati, a jo{ je bolje stalno je mijenjati. • Rezano cvije}e neka bude dalje od izvora toplote da du`e traje. • Promaja uni{tava cvije}e, zato aran`man stavite na mjesto na kojemje nema. • Kako bi aran`man du`e trajao, preko no}i umotajte cvije}e u vla`an novinski papir i ostavite ga polo`enog daleko od izvora toplote, a sutradan ponovo aran`irajte. Cvije}e je univerzalni poklon koji povezuje, ali ne obavezuje zato sa vedrim osmijehom poklanjajte i primajte cvije}e u`ivaju}i u njemu u toku praznika, kada smo vezaniji za na{ dom, obitelj i prijatelje.

OMEGA 3 MASNE KISELINE
[kampe, jastoge, {koljke treba manje konzumirati, ali zato treba jesti plavu ribu kao srdele, tunu, sku{u ili lokardu gdje }ete dobiti sve neophodne aminokiseline, ali i nezasi}ene omega 3 masne kiseline koje djeluju za{titno u na{em organizmu za krvo`ilni sistem. Od mlije~nih proizvoda, osim u doba rasta i razvoja, ne treba konzumirati previ{e mlijeka, do dvije {oljice dnevno, ali je dobro koristiti svje`i kravlji sir, jogurt koji su bogati bjelan~evinama time i aminokiselinama, a nemaju tako puno masno}e kao pavlaka, punomasni tvrdi sirevi i maslac. Punomasni sirevi su nezdravi i zato ih treba koristiti rijetko, povremeno, a ~e{}e svje`i kravlji sir.

NEZASI]ENE MASNE KISELINE
Sva ulja biljnog porijekla sadr`e nezasi}ene masne kiseline u razli~itim omje-

Izvinjenje
U rubrici “Oni su nas obilje`ili“ naveli smo kako se Ulica Josipa Vanca{a nalazi

u dijelu centra Sarajeva, ali ne kod Muzi~ke akademije, kako smo, gre{kom prire|iva~a, naveli u tekstu. Ovom prilikom izvinjavamo se na{im ~itateljima.

52 Nedjelja

31. decembar/prosinac 2011/nedjelja, ponedjeljak, 1. i 2. januar/sijecanj 2012.

31. decembar/prosinac 2011/nedjelja, ponedjeljak, 1. i 2. januar/sijecanj 2012.

Nedjelja

53

54 Nedjelja

31. decembar/prosinac 2011/nedjelja, ponedjeljak, 1. i 2. januar/sijecanj 2012.

Slasna novogodi{nja

TRPEZA
Sastojci: 800 g tele}eg ribi}a, po jedan crveni i `uti grejpfrut, narand`a, limun, 6 listi}a `alfije, nekoliko ~ehna bijelog luka, 30 g maslaca, 1 dl bijelog vina, 3 ka{ike ulja, ljuta papri~ica, so i malo bra{na. Priprema: Limun i narand`e ogulite, nekoliko komadi}a kore sa~uvajte za kasnije, a ostatak isjeckajte na trakice. Vrhom o{trog no`a napravite usjeke u mesu i u njih ubacite komadi}e kore od agruma, meso uve`ite kanapom da sa~uva oblik tokom pe~enja i uvaljajte ga u bra{no. U ve}oj vatrostalnoj posudi zagrijte ulje i na njemu sa svih strana propr`ite meso da dobije zlatno`utu boju. Prelijte vinom, sa~ekajte da alkohol ispari, pospite isjeckanom `alfijom, bijelim lukom, ljutom papri~icom, isjeckanom

Idealnim prazni~nim menijem,l koji vam predla`emo ,l obradova}ete sve g ostel

Pikantna teletina
korom od limuna i narand`e, posolite i pecite sat vremena na 180 stepeni. Za to vrijeme ogulite oba grejpfruta, koru isjeckajte, sok sa~uvajte za kasnije, a pulpu isijecite na kockice i nabrzinu ih propr`ite na ostatku maslaca. Pe~enu teletinu preru~ite na poslu`avnik, u posudu u kojoj se meso peklo sipajte sa~uvan sok od grejpfruta i kuhajte na umjerenoj temperaturi nekoliko minuta uz stalno mije{anje. Pe~enje isijecite na {nite, prelijte sokom od pe~enja, okolo rasporedite dinstane kockice grejpfruta, meso pospite isjeckanom koricom agruma i odmah slu`ite.

Kola~ sa medom

Novogodi{nja sarma
Sastojci: 2 manje glavice kiselog kupusa, 600 g junetine, dva puta samljevene, 50 g suhog mesa, oko 200 g barene ri`e, 3-4 lovorova lista, 1 ka{ika mje{avine su{enih za~ina, biber u zrnu, so po potrebi, aleva paprika, mu{kantni ora{~i}, 1 glavica crnog luka, 2-3 ~ehna neoguljenog bijelog luka, 1 kafena ka{i~ica paradajz-pirea. Pri pre ma: Ispe ri te glavice kupusa, pa`ljivo odvojite listove i uklonite im `ile sa sredine. Obarite ri`u da bude kuhana, ali ne premekana Pomije{ajte s mesom obarenu i ma lo pro hla|enu ri`u, za~ine, alevu papriku i malo mu{kantnog ora{~i}a. Masu dobro izmijesite rukom, pa ~vrsto uvijajte sarme i redajte ih u lonac u koji ste stavili malo ulja i glavicu sitno sjeckanog luka. Izme|u redova sarme stavljajte komadi}e suhog mesa, bibera u zrnu i lovorovog li{}a, kao i pomalo za~ina i aleve paprike. Razmutite paradajzpire u malo vode i ulja pa prelijte preko sarme. Nalijte vodom tek da ogrezne i kr~kajte dok ne bude gotovo. Kada sok skoro ispari, izvadite sarmice i suho meso, po re daj te ih u na ma{}enu zemljanu (ili vatrostalnu) posudu, poredajte neoguljena ~ehna bijelog luka, prelijte preostalim sosom, pa zapecite na 220 stepeni dok te~nost skoro sasvim ne ispari.

Sastojci: 400 g o{trog bra{na, 3 jajeta, 200 g {e}era, 3 ka{ike meda, 180 g putera, 2 ka{i~ice sode bikarbone i 4 {ake lje{njaka ili badema. Za fil: 400 g {e}era i 1,5 l punomasne kisele pavlake ili milerama. Priprema: Kiselu pavlaku i {e}er za fil sjedinite, polako promije{ajte varja~om i ostavite u fri`ideru 30 minuta. Izvadite i opet promije{ajte, vratite u fri`ider i promije{ajte svakih pola sata dok se {e}er ne istopi u pavlaci, ali nemojte mutiti mikserom. Kada se fil sjedini, do upotrebe ~uvajte u fri`ideru. U posudu za kuhanje stavite jaja i {e}er, te na pari mutite mikserom oko 15 minuta dok ne dobijete kompaktni svijetlo`uti krem, pjenast i gust. Za to vrijeme, u drugoj posudi istopite med i puter na niskoj temperaturi, pa polako sipajte u krem od jaja i mutite jo{ nekoliko minuta. Dodajte sodu bikarbonu, izmije{ajte i sklonite s ringle. Polako dodajte bra{no. Tijesto ostavite da se ohladi na sobnoj temperaturi. Kada se ohladi i zgusne, podijelite ga na dva dijela. Papir za pe~enje, veli~ine pleha, pospite bra{nom, pa ravnomjerno sipajte polovinu tijesta. Zatim stavite drugi papir za pe~enje iste veli~ine i pre|ite nekoliko puta oklagijom da biste poravnali koru. Postupak ponovite i za drugi dio tijesta. Kore pecite 7-8 minuta na 180 stepeni, pa ostavite da se hlade. Kada se stvrdnu, presijecite ih po du`ini na pola, kako biste dobili ~etiri kore. Fil iz fri`idera podijelite na tri dijela, njim ma`ite tri kore i sla`ite jednu na drugu, a posljednju nemojte da filujete.

Sastojci: 4 bjelanca, 10-20 dkg {e}era u prahu (po potrebi), 20 dkg mljevenih oraha, za glazuru: 4 dkg ~okolade za kuhanje, 2 ka{ike mlijeka, 2 ka{ike margarina, 1 ka{ika maraskina. Potrebno: Od bjelanaca najprije napravite snijeg bez {e}era, zatim dodajte ka{iku {e}era i snijeg stalno mije{ajte. Na kraju dodajte mlje-

^okoladni poljupci
vene orahe, pa snijeg istucite do kraja. Suhi lim nama`ite masno}om, pa ka{ikom napravite male poljupce (pusle). Odmah stavite u zagrijanu pe}nicu i vi{e su{ite nego {to pe~ete na slaboj temperaturi oko 1 sat, da se snijeg posve stvrdne, ali pazite da ostanu bijeli. Vrata pe}nice prilikom pe~enje treba malo otvoriti. Pe~ene poljupce potpuno ohladite, a zatim ih do polovineumo~ite u mlaku~okoladnu glazuru i stavljajte na aluminijsku foliju da se glazura osu{i. Za glazuru: Na laganoj vatri otopite izrendanu ~okoladu s mlijekom, zatim skinite s vatre, umije{ajte margarin i maraskino i sve zajedno izmije{ajte u jednoli~nu glatku smjesu.

31. decembar/prosinac 2011/nedjelja, ponedjeljak, 1. i 2. januar/sije~anj 2012.

Oglasi 55

56 Oglasi

31. decembar/prosinac 2011/nedjelja, ponedjeljak, 1. i 2. januar/sije~anj 2012.

Broj: 04-02-3807/2011 Sukladno ~lanku 17. stavak 1. to~ke 1., 2. i 30. i ~lanku 36. Zakona o Visokom sudbenom i tu`iteljskom vije}u Bosne i Hercegovine (“Slu`beni glasnik BiH”, br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08, u daljem tekstu: „ Zakon o VSTV BiH“), odnosno sa ~lankom 4. stavak 2. Zakona o pla}ama i ostalim naknadama sudaca i tu`itelja u Federaciji BiH („Sl. novine FBiH“, br. 72/05) i ~lankom 4. stavak 2. Zakona o pla}ama i ostalim naknadama sudaca i tu`itelja u RS („Sl. glasnik RS“, br. 115/05 i 118/07), Visoko sudbeno i tu`iteljsko vije}e (u daljem tekstu “Vije}e”) o b j a v lj u j e Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06) i ~lana 1. Zakona o primjeni Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine u Kantonu Sarajevo („Slu`bene novine Kantona Sarajevo“, broj 8/11), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, a na zahtjev Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo, objavljuje

JAVNI NATJE^AJ ZA UPRA@NJENA MJESTA
u sudovima i tu`iteljstvima kako slijedi: Rukovode}e pozicije: 1. Predsjednik Op}inskog suda u Biha}u 2. Predsjednik Op}inskog suda u Bosanskoj Krupi 3. Predsjednik Op}inskog suda u Cazinu 4. Predsjednik Op}inskog suda u Ora{ju 5. Predsjednik Op}inskog suda u Kalesiji 6. Predsjednik Op}inskog suda u Grada~cu 7. Predsjednik Op}inskog suda u Visokom 8. Predsjednik Op}inskog suda u Kaknju 9. Predsjednik Op}inskog suda u Zavidovi}ima 10. Predsjednik Op}inskog suda u Travniku 11. Predsjednik Op}inskog suda u Bugojnu 12. Predsjednik Op}inskog suda u Kiseljaku 13. Predsjednik Op}inskog suda u Gora`du 14. Predsjednik Op}inskog suda u Konjicu 15. Predsjednik Op}inskog suda u [irokom Brijegu 16. Predsjednik Op}inskog suda u Livnu 17. Predsjednik Osnovnog suda u Novom Gradu 18. Predsjednik Op}inskog suda u Bosanskoj Gradi{ci 19. Predsjednik Osnovnog suda u Prijedoru 20. Predsjednik Osnovnog suda u Prnjavoru 21. Predsjednik Osnovnog suda u Kotor-Varo{i 22. Predsjednik Osnovnog suda u Mrkonji}-Gradu 23. Predsjednik Osnovnog suda u Srebrenici 24. Predsjednik Osnovnog suda u Bijeljini 25. Predsjednik Osnovnog suda u Zvorniku 26. Predsjednik Osnovnog suda u Derventi 27. Predsjednik Osnovnog suda u Tesli}u 28. Predsjednik Osnovnog suda u Vlasenici 29. Predsjednik Osnovnog suda u Sokocu 30. Predsjednik Osnovnog suda u Vi{egradu 31. Predsjednik Osnovnog suda u Fo~i 32. Predsjednik Osnovnog suda u Trebinju 33. Jedan (1) zamjenik glavnog tu`itelja Specijalnog tu`iteljstva u Banjoj Luci 34. Jedan (1) zamjenik glavnog tu`itelja Kantonalnog tu`iteljstva u Biha}u Suci/tu`itelji: 1. Jedan (1) tu`itelj Tu`iteljstva Bosne i Hercegovine 2. ^etvoro (4) sudaca Okru`nog suda u Banjoj Luci 3. Jedan (1) sudac Osnovnog suda u Banjoj Luci 4. Jedan (1) sudac Osnovnog suda u Mrkonji}Gradu 5. Jedan (1) sudac Op}inskog suda u Biha}u 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Jedan (1) sudac Op}inskog suda u @ivinicama Jedan (1) sudac Op}inskog suda u @ep~u Jedan (1) sudac Op}inskog suda u Travniku Jedan (1) sudac Osnovnog suda u Tesli}u Jedan (1) sudac Osnovnog suda u Zvorniku Jedan (1) tu`itelj Specijalnog tu`iteljstva u Banjoj Luci Jedan (1) tu`itelj Okru`nog tu`iteljstva u Bijeljini Dva (2) tu`itelja Kantonalnog tu`iteljstva u Tuzli Dva (2) tu`itelja Kantonalnog tu`iteljstva u Sarajevu Jedan (1) tu`itelj Kantonalnog tu`iteljstva u Biha}u

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta rukovode}eg dr`avnog slu`benika u Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo 06/493 - Direktor Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo - 1 (jedan) izvr{ilac

Opis poslova: Opis poslova sadr`an je u tekstu javnog konkursa, koji je objavljen na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba. Uslovi: Pored op{tih uslova predvi|enih ~lanom 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijede}e posebne uslove, i to: - VSS, VII stepen, zavr{en arhitektonski, gra|evinski, elektrotehni~ki, ma{inski, ekonomski ili pravni fakultet - najmanje 7 (sedam) godina radnog sta`a u struci nakon sticanja VSS. Prijavljivanje na konkurs: a) Kandidati koji su evidentirani u Registru dr`avnih slu`benika Federacije BiH koji vodi Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH (postoje}i dr`avni slu`benici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosanskopodrinjski kanton, Ulica Hamdije Kre{evljakovi}a br. 19/V ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.). b) Ostali kandidati du`ni su dostaviti sljede}u dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj od dr`ava nastaloj raspadom SFRJ nakon 6.4.1992. godine), 2. potvrdu/uvjerenje o radnom sta`u u struci nakon sticanja VSS, 3. uredno popunjen prijavni obrazac Agencije (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosanskopodrinjski kanton Gora`de, u Sarajevu Ul. Hamdije Kre{evljakovi}a br. 19/V, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.). Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. Napomena: U slu~aju da Agencija ne raspola`e podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status dr`avnog slu`benika }e biti du`ni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se tra`i dostavljanje dokaza. O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita op}eg znanja i stru~nog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove konkursa, bit }e obavije{teni putem web stranice Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Izabrani kandidat je du`an u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju op}ih i posebnih uslova konkursa. Prijavu na konkurs, odnosno sve tra`ene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u "Slu`benim novinama FBiH", putem po{te, preporu~eno na adresu: Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosanskopodrinjski kanton Ul. Hamdije Kre{evljakovi}a br. 19/V 71000 Sarajevo sa naznakom: „Javni konkurs za popunu radnog mjesta rukovode}eg dr`avnog slu`benika u Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo“ Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. DIREKTOR Sead Maslo, dipl. iur.

Dodatni suci: 1. Dvoje (2) dodatnih sudaca Op}inskog suda u Tuzli 2. Dvoje (2) dodatnih sudaca Op}inskog suda u Sanskom Mostu 3. Jedan (1) dodatni sudac Op}inskog suda u [irokom Brijegu Stru~ni suradnici: 1. Jedan (1) stru~ni suradnik Okru`nog Banjoj Luci 2. Jedan (1) stru~ni suradnik Op}inskog @ep~u 3. Jedan (1) stru~ni suradnik Op}inskog Grada~cu 4. Jedan (1) stru~ni suradnik Op}inskog Mostaru 5. Jedan (1) stru~ni suradnik Osnovnog Banjoj Luci

suda u suda u suda u suda u suda u

Puni tekst natje~aja bi}e objavljen u prvom narednom broju “Slu`benog glasnika BiH”. Natje~aj je otvoren 15 dana od dana objavljivanja u “Slu`benom glasniku BiH”. Puni tekst natje~aja, kao i kompletan prijavni materijal nalaze se na web stranici Vije}a: www.hjpc.ba i u prostorijama Vije}a u Ulici kraljice Jelene br. 88 u Sarajevu. Vije}e zadr`ava pravo popune ve}eg ili manjeg broja pozicija od raspisanog, na osnovu ~lanka 33. stavak 4. Poslovnika Vije}a (Sl. glasnik BiH, br. 44/09., 28/10. i 58/10).

Kraljice Jelene 88, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina Telefon: +387 (0) 33 707 500, Fax: +387 (0)33 707 550

31. decembar/prosinac 2011/nedjelja, ponedjeljak, 1. i 2. januar/sije~anj 2012.

Pogledi 57

aji{niku d`amiju

Kraji{ki Djed Mraz Rasim Krivi} Kole

No, Alen je u ovo doba godine prezauzet biznisom, osim toga, cijela njegova poslovna ideja zasniva se na tome da ubijedi djecu da je Djeda Mraz, a ne da obja{njava da ne postoji. U jednoj od osnovnih {kola u Biha}u susretoh i profesionalnog glumca u ulozi Djeda Mraza. On }e i ove godine obi}i samo prva~i}e, za sve razrede bilo bi previ{e posla, osim toga, jedino prva~i}i potpuno vjeruju i ne postavljaju nezgodna pitanja Djeda Mrazu. - Oko Djeda Mraz dileme, ne treba, se istina, obja{njavati djeci, s djecom se treba igrati, a ne ozbiljne vijesti im saop{tavati, neka sami saznaju kada do|e vrijeme za to, preporu~io nam je {kolski Mraz.

PAKETI]I Ujutro, kraji{ki Djeda Mrazevi kre}u od ku}e do ku}e. Iz prikolice vade i dijele paketi}e, a me|u paketi}ima u prikolici sijeva i gajba sarajevskog piva, jer se silno o`edni od glasnog vikanja: Ho, ho, ho!
Jednostavno, u Kantonu postoje “off limit“ stvari koje su ogra|ene samom naravi Kraji{nika. “Kraji{niku, ni dok je najpijaniji, u d`amiju ne diraj!“ govorio je za `ivota ra, hmetli general Mehmed Alagi}, pa je ta izreka postala sinonim. Jer takva je Krajina, a isto tako, ni u Djeda Mraza se ovdje ne smije dirati. A kako je kafana op{te priznata institucija, tamo nastavljamo sa pri~om. Ima jedna pored magistralnog druma M5, koja se zove Plava dolina. Kada se od Sarajeva zaputite zapadno prema Unsko-sanskom kantonu, prva kafana na koju nai|ete po izlasku iz Republike Srpske je ta u kojoj se skrivaju Djeda Mrazevi. Po~etkom decembra po~inje njihov trening debljanja. Cilj im je {to vi{e piva popiti, ubuciti stomak, jer ka`u da djeca ne vjeruju mr{avim Mrazevima.

Plava dolina
Tu`no je to, jer i starija djeca sa sjetom i tugom zagledaju na Djedicu, ali ne prilaze jer im je re~eno da su prestara. Ba{ u sedmom razredu, na ~asu, dje~ak pored prozora je povikao: “Eno Djeda Mraza!“ i svi su odmah sko~ili sa mjesta, zbog ~ega je nastavnica smanjila vladanje tom u~eniku. O~igledno da ni ona nije taj dan slu{ala prijetnje d`unglom i gorilama na radiju, pa je umalo mogla biti zamijenjena sa “unutra{njim neprijateljem“.

Upoznav{i ih i popiv{i s njima pokoju, zaklju~ih da, ako moraju postojati Djeda Mrazevi, da bi oni bili kandidati koji najvi{e kriterija ispunjavaju. Kao prvo, uvijek su nasmijani i dobro raspolo`eni, kao drugo, imaju zvon~i}e, konje, ~ak i traktore kojima razvoze paketi}e, zatim ve} pomenute stomake, te najva`nije, niko im ne pla}a “da glume“. - Sjedimo ovako, dru`imo se u pretprazni~kom veselju. Prisje}amo se dana na{eg djetinstva, porefenamo se izme|u sebe i kupimo svoj djeci u Vele~evu i Dubo~anima paketi}e, a zatim ujutro ih podijelimo, ispri~ala su nam bra}a mrazevi Edin Krivi} Eki} i Rasim Krivi} Kole. Njihovo dru{tvo Vele~anci koji rade u inostranstvu, te ostali dobro~initelji Ado, Ramadan, Almir, Alko, Fadil i Kanita, okupe se na odmorima, zapiju i dobiju taj poriv da obraduju svu djecu u mjesnoj zajednici. Ujutro, u~vr{}eni u najmeri, kao {to je u~vr{ena jelka umjesto direka na traktoru, kre}u od ku}e do ku}e. Iz prikolice vade i dijele paketi}e, a me|u paketi}ima u prikolici sijeva i gajba sarajevskog piva, jer se silno o`edni od glasnog vikanja: Ho, ho, ho! Roditelji u drugim mjestima, koji Mrazevima pla}aju usluge, a skrivaju}i to od djece kao porez, i pritom ~uvaju}i se rije~i ko-

je bi mogle biti protuma~ene kao ne{to protiv Djeda Mraza, na ovakvim veselim debeljucama mogu samo pozavidjeti. Osim toga, oni ne}e obradovati samo prvi razred. - Paketi}i su za svu djecu do 16 godina, ima ih dovoljno. A vala, mogu ih dobiti i oni koji imaju 70 i vi{e godina, ali samo uz prisustvo oba roditelja, objasnio je Edin Krivi}, jedan od Mrazeva iz dru`ine. Gledaju}i ih, ~ovjek jednostavno ne mo`e re}i da novogodi{nji duh ne postoji, da na ~udnom {arenom svijetu, i u Bosni sa stotinu ~uda, ne postoji, pa haman pravi Djeda Mraz. - @ivi, zdravi i veseli bili! Sretna vam Nova godina!, veselo uzvikuju podi`u}i ruke u zrak. Vjerovali u Djeda Mraza ili ne, djeca }e da mu se obraduju i na to imaju puno pravo. Na kraju dileme, mo`da ipak ne treba djeci pokvariti moment, nego radije sa njima pro`ivjeti od djetinstva barem jo{ jedan dan. Sutra, svi }e da odrastu i donose odluke svako za sebe, a zatim i da odgovaraju djeci, koja }e ih ozbiljno gledati u o~i. A nekad su o~i odraslih nasmije{ene jer su pla}ene da takve budu, a nekad se i iza zamagljenih mo`e skrivati dobrota. Ipak, to }e morati otkriti sami.
Fahrudin Bender

ma ih dovoljno u Vele~evu i Dubo~anima

58 Oglasi
Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 34/03.), ~lana 157. Zakona o osnovnom, op}em srednjem odgoju i obrazovanju („Slu`beni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 5/04.) te na osnovu ~lana 112. Pravila JU O[ „Podzvizd“ iz Podzvizda, Naredbe Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta broj 10-38-11781-3/10 od 24.8.2011. godine i Odluke [kolskog Odbora broj: 777/01 od 14. decembra 2011. godine, [kolski odbor r a s p i s u j e

31. decembar/prosinac 2011/nedjelja, ponedjeljak, 1. i 2. januar/sije~anj 2012.

Na osnovu ~lana 72. Zakona o osnovnom obrazovanju ("Slu`bene novine TK", broj: 06/04 i 07/05), Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK i odluke [kolskog odbora, Javna ustanova Osnovna {kola „Sapna“ u Sapni raspisuje

JAVNI KONKURS za popunu upra`njenih radnih mjesta
1. Gra|ansko obrazovanje ..........................................................1 izvr{ilac — 8 ~asova na odre|eno vrijeme, 2. Likovna kultura ..........................................................................1 izvr{ilac — 3 ~asa na odre|eno vrijeme, 3. Muzi~ka kultura..........................................................................1 izvr{ilac — 3 ~asa na odre|eno vrijeme. Na upra`njena radna mjesta anga`ova}e se zaposlenici na odre|eno vrijeme do 30. 6. 2012. godine, dodaju}i i pripadaju}i godi{nji odmor. Uslovi koje kandidati moraju ispunjavati: a) op{ti uslovi - da je dr`avljanin BiH, - da je stariji od 18 godina, - da je zdravstveno sposoban za vr{enje poslova tog radnog mjesta, - da kandidat nije osu|ivan za krivi~no djelo. b) posebni uslovi - odgovaraju}i stepen stru~ne spreme, u skladu sa Zakonom, Nastavnim planom i programom i Pedago{kim standardima, - polo`en stru~ni ispit za samostalan rad u obrazovanju. Potrebna dokumentacija (originali ili ovjerene kopije): 1. prijava sa kratkom biografijom, adresom i kontakt-telefonom, 2. izvod iz mati~ne knjige ro|enih ili uvjerenje o dr`avljanstvu ili ovjerena kopija li~ne karte, 3. ovjerena kopija diplome ili uvjerenja o diplomiranju, 4. ovjerena kopija uvjerenja o polo`enom stru~nom ispitu, 5. dokaz o ostvarenom radnom sta`u, uklju~uju}i i pripravni~ki sta` (uvjerenje izdato od ustanove obrazovanja i ovjerena kopija radne knji`ice), 6. dokaz o vremenu provedenom na evidenciji Zavoda za zapo{ljavanje nakon sticanja stru~ne spreme tra`ene konkursom. Ovjerene kopije ne mogu biti starije od 6 ({est) mjeseci. Izabrani kandidat }e u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i ovjerenu izjavu da nije osu|ivan za krivi~no djelo. Ukoliko se popuna upra`njenog radnog mjesta ne izvr{i stru~nim licima, primit }e se pripravnik. Napomena: Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove utvr|ene konkursom obavit }e se intervju. Intervju }e biti odr`an 11. januara 2012. godine od 9 do 14 sati. Kandidat koji ne pristupi intervjuu gubi pravo daljeg u~e{}a u konkursnoj proceduri. Sve tra`ene dokumente treba dostaviti u roku od 8 dana od dana objave javnog konkursa u ovom dnevnom listu, li~no ili putem po{tanske slu`be, preporu~eno na adresu: Javna ustanova O[ "Sapna" Ul. 206. vite{ke brigade bb 75411 SAPNA sa naznakom: "Javni konkurs za popunu upra`njenog radnog mjesta u JU O[ Sapna" Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. DIREKTOR [KOLE Zudin Mahmutovi}

K O N K U R S / N AT J E ^ A J
za imenovanje direktora JU O[ „Podzvizd“ na period od ~etiri godine Opis pozicije direktora: a) b) c) d) Rukovodi radom {kole; Zastupa {kolu i odgovara za zakonitost rada {kole; Stara se o ostvarenju Nastavnog plana i programa {kole; Odlu~uje o raspore|ivanju radnog osoblja u {koli i vr{i ocjenjivanje njihovog rada, odlu~uje o pravima i obavezama radnika iz radnog odnosa, te u slu~aju neispunjavanja obaveza iz radnog odnosa izvje{tava Ministarstvo i Pedago{ki zavod; Podnosi [kolskom odboru izvje{taj o radu i rezultatima rada; Izvr{ava odluke stru~nih organa i [kolskog odbora; Odlu~uje o pravima i obavezama radnika iz radnog odnosa; Informira [kolski odbor o finansijskom poslovanju; Vr{i i druge poslove u skladu sa zakonom i pravilima {kole.

e) f) g) h) i)

Imenovanje se vr{i na period od 4 (~etiri) godine. Svaki kandidat mora ispunjavati slijede}e uvjete: A)OP]E - da je stariji od 18 godina - da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine - da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije - da nije pod optu`bom Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine (~lan IX Ustava BiH), - da nije osu|ivan za krivi~no djelo i privredni prijestup nespojiv sa du`no{}u u ustanovi pet godina od pravosna`nosti presude, isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne, - potvrdu da nije lice kojem je pravosna`nom presudom zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadle`noj instituciji u kojoj se kandidira (ne stariju od 6 mjeseci) - da nije na funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine - da nije ~lan zakonodavne, izvr{ne i sudske vlasti prema odredbama Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH („Slu`bene novine Federacije BiH“, br. 70/08) - da nema privatni ili finansijski interes u ustanovi u kojoj se kandidira B) POSEBNE - da kandidat ima vi{u ili visoku stru~nu spremu (VI ili VII stepen), te da ispunjava uvjete za nastavnika odgovaraju}e {kole, odnosno pedagoga ili psihologa i ima najmanje pet godina radnog iskustva u nastavi - sposobnost za savjesno, odlu~no i odgovorno obavljanje upra`njene pozicije - sposobnost nepristrasnosti dono{enja odluka Uz prijavu koja treba sadr`avati kra}u biografiju, adresu i kontakt-telefon, kandidat treba dostaviti: - uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) - izvod iz mati~ne knjige ro|enih - uvjerenje da nije osu|ivan za krivi~no djelo, isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne (izdato od nadle`nog MUP-a) - uvjerenje da nije ka`njavan za privredni prijestup (ne starije od 6 mjeseci, Op}inski sud) - uvjerenje da nije lice kojem je pravosna`nom presudom zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadle`noj instituciji u kojoj se kandidira (ne starije od 6 mjeseci, Op}inski sud) - uvjerenje o neka`njavanju (Kantonalni sud) - ovjerenu kopiju diplome o zavr{enom obrazovanju - uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu - uvjerenje o radnom sta`u u nastavi - ovjerena izjava kandidata da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou dr`ave ili entiteta) u periodu od tri godine od dana objavljivanja upra`njene pozicije, da se na njega ne odnosi ~lan IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine, da ne podlije`e odredbama Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH i Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH, da nema privatni ili finansijski interes u ustanovi u kojoj se kandidira. Krajnji rok za podno{enje prijava je 15 (petnaest) dana od dana zadnje objave oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. JU O[ „Podzvizd“ Podzvizd bb Velika Kladu{a

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine TUZLANSKI KANTON MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA TUZLA Broj: 08-03/1-2-34.2-708-3/11 Datum: 29. 12. 2011. godine Na osnovu ~lana 20. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBiH broj: 49/05), ministar unutra{njih poslova Tuzlanskog kantona objavljuje

PONI[TENJE JAVNOG OGLASA
za prijem namje{tenika u radni odnos na neodre|eno vrijeme Poni{tava se u cijelosti javni oglas broj: 08-03/1-2-34.2-708-2/11 od 26. 12. 2011. godine, za prijem namje{tenika u radni odnos na neodre|eno radno vrijeme, objavljen 28. 12. 2011. godine. MINISTAR Bego Guti}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 061196 08 P Sarajevo, 21. 11. 2011. godine Na osnovu odredbe ~lana 348. stav 3, 4. i 5. Zakona o parni~nom postupku (Sl. novine Federacije broj: 53/03), Op}inski sud u Sarajevu, sudija Ivana Kr`elj, u pravnoj stvari tu`itelja Organizacija LOK Micro Sarajevo, koga zastupa punomo}nik Adis Opra{i}, advokat iz Sarajeva, protiv tu`enih 1. Hatemi} Mirsada iz Gra~anice, ulica Donja Orahovica, 2. Avdi} Subhija iz Gra~anice, Donja Orahovica, zastupana po punomo}niku Ibreli} Asimu, advokatu iz Tuzle, 3. Ahmeta{evi} Hasiba iz Gra~anice, Donja Lohinja, 4. Muji} Rukija iz Gra~anice, Muji}i bb, radi duga v.sp. 10.305,73 KM, objavljuje od 21. 11. 2011.

RJE[ENJE
Vr{i se ispravka presude od 13. 10. 2011. godine i to u dispozitivu tako da umjesto napisanog: "...uplate iznos od 7.993,15 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 2. 10. 2009. godine..." treba da stoji "...uplate iznos od 7.993,15 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 2. 10. 2009. godine pa do isplate..." U preostalom dijelu presuda ostaje neizmijenjena. Sudija Ivana Kr`elj POUKA: Protiv ovog rje{enja dozvoljena je `alba u roku od 30 dana od dana dostavljanja. @alba se podnosi Kantonalnom sudu putem ovog suda u dovoljnom broju primjeraka za sud i suprotnu stranku. Rje{enje br. 65 0 P 061196 08 P od 21. 11. 2011. godine dostavlja se objavom u novinama tu`enoj MUJI] RUKIJA, Muji}i bb, Donja Orahovica, u smislu odredbe ~lana 348. stav 3. ZPP-a. Rje{enje se smatra dostavljenim protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja u jednim dnevnim novinama koje se distribuiraju u FBiH.

31. decembar/prosinac 2011/nedjelja, ponedjeljak, 1. i 2. januar/sije~anj 2012.

Oglasi 59

60 Pogledi

31. decembar/prosinac 2011/nedjelja, ponedjeljak, 1. i 2. januar/sije~anj 2012.

Trka za Oscar je po~ela

Borba bez
Iako su nagrade ameri~ke Akademije za film postale skoro pa puka farsa i zabava za filmske mogule, to nije razlog da Angelini Jolie ne po`elimo sre}u s filmom koji nosi istinu o nama
1983. - “Fanny i Alexander“ Ingmar , Bergman, [vedska 1996. - “Kolja“, Jan Sverak, ^e{ka 2000. - “Sklup~ani tigar, skriveni zmaj“, Ang Lee, Tajvan 2001. - “Ni~ija zemlja“ Danis Tanovi}, , BiH 2006. - “@ivoti drugih“ Florian Hen, ckel von Donnersmarck, Njema~ka Ameri~ka Akademija filmskih nauka i umjetnosti (AMPAS) zapo~ela je posao oko nominacija za svoje godi{nje nagrade, u narodu znane kao Oscar, tako {to je na adrese svoja 5.783 ~lana s pravom glasa poslala listi}e za nominacije. Ovo je preliminarno glasanje, kojim se trebaju odrediti nominovani za sve kategorije. Ono {to je nama najzanimljivije jeste kategorija filma na stranom jeziku, gdje }e svoje mjesto me|u nominiranima tra`iti i Angelina Jolie sa svojim filmom “U zemlji krvi i meda“ koji je nedavno zapo~eo (i zavr{io) , sedmodnevno prikazivanje u BiH, upravo iz razloga ispunjavanja uslova za nominaciju. Procedura nala`e da se glasa~i odlu~e za svoje favorite, i da do 13. januara po{alju odgovore kompaniji PricewaterhouseCoopers, koja je zadu`ena za pripremu i analizu listi}a. Svaki listi} je numerisan, tako da svaki ~lan ima zasebno pravo glasa i da bi se izbjegle malverzacije. Akademija }e nakon {to dobije izvje{taj od PricewaterhouseCoopersa objaviti nominacije u`ivo 24. januara.

pravila
Najzna~ajniji dobitnici
U kategoriji inozemnog filma, lista dobitnika Oscara je zaista {arolika. Donosimo listu nagra|enih filmova koji su obilje`ili filmsku historiju, a tako|er su bili nagra|eni od Akademije, u pomenutoj kategoriji. 1949. - “Kradljivac bicikala“ Vittorio , de Sica, Italija 1951. - “Rashomon“ Akira Kurosawa, , Japan 1956. - “La Strada“ Federico Fellini, , Italija 1966. - “Mu{karac i `ena“ Cla, ude Lelouch 1968. - “Rat i mir“ Sergei Bon, darchuk, Rusija 1969. - “Z“ Costa-Gavras, Al`ir , 1974. - “Amarcord“ Federico Fellini, , Italija
Slu`beni nominacijski listi} koji je poslan ~lanovima Akademije sa pravom glasa (2010)

Preno{enje ~injenica
Kolike {anse u su{tini ima Jolie sa “bosanskim“ filmom? Iako Akademija u su{tini preferira “velike“ filmove, sa pri~ama koje su grandiozne ali i li~ne, to nije uvijek slu~aj sa filmovima sa neengleskog govornog podru~ja. Tu je situacija malo druga~ija, i tu se zna desiti otklon od klasi~nog holivudskog stava, mada u ve}ini slu~ajeva i u nominacije ulaze uglavnom poznata imena svjetske kinematografije, kao {to je [panac Pedro Almodovar, Meksikanac Alejandro González Iñárritu ili Nijemac Michael Haneke, koji automatski imaju puno ve}e {anse nego ti autsajderi kojima se popunjava lista. Ali, i Jolie je poznato ime, mada ne striktno u svijetu re`ije, i to ~ak mo`e zna~iti mnogo za nominacije, kao {to ve} mnogo zna~i za sam film. Samo zbog ve} izgra|ene popularnosti Angeline Jolie i njenog sveprisustva u medijima, publika }e biti privu~ena u kina, bez obzira na to, ru`no je re}i, kakvu poruku film {alje i o kolikim zlo~inima govori. Za nas je bitno {to }e poruka biti prenesena tokom same projekcije, bez obzira na to {to gledaoci nisu nu`no do{li zbog filmske tematike u kino. Isti princip se mo`e projicirati i na ~lanove Akademije, koji su ni{ta drugo no ljudi, kao svi mi, i oni se vode obi~nim `ivotnim razlozima za{to bi ne{to pogledali ili ne. Ve}ina njih je isuvi{e zauzeta da bi pogledala sve filmove koji ulaze u {ansu za nominacije, i u toj

zavrzlami se bira ono {to vas na prvu privu~e. Realno, slavna glumica koja je snimila ratnu ljubavnu pri~u tu mo`e tra`iti svoju priliku. S druge strane, trka za Oscarom je nadmetanje u kojem nema pravila. Marketin{ke kampanje se osmi{ljavaju ciljano u svrhu pridobijanja ~lanova Akademije, i ve} dugi niz godina reklame za filmove koji `ele nominacije, pa i nagrade, baziraju se na floskuli “For your consideration“ ili u bukval, nom prijevodu, “Za va{e razmatranje“ Ko. ji bi se film `elio reklamirati, u normalnim uslovima, tako slu`benom re~enicom i u tako ozbiljnom tonu? Zamislite plakat kojim se promovi{e novi CD grupe U2, na kojem pi{e tako ne{to. Ne, ne pije vode. Ali, kada su u pitanju tako ozbiljne stvari koje donose ve}i profit, a Oscar to zasigurno i jeste, i uz saznanje da je Hollywood ustvari tvornica novca, onda ni{ta vi{e nije ~udno. Glasa~i se pridobijaju na sve mogu}e, dozvoljene i nedozvoljene, na~ine i major kompanije, preko manjih agencija, obavljaju “prljave“ poslove - razne vrste lobiranja, organizovanja banketa za promociju filma, pa i slanja materijalnih poklona. Pogledajte samo jednu jedinu epizodu serije “Entourage“ i bi}e vam sve jasno - ono {to radi fi, ktivni agent Ari Gold u tom serijalu, mnogi smatraju kvalitetno osmi{ljenom zabavom, ali stvari u Hollywoodu u mno{tvu situacija idu i mnogo dalje od toga.

Suluda pravila
Ko li ko ozbi ljno se shva}a Os car u Hollywoodu, govore i mnogobrojna pravila koja nala`e Akademija u toku same dodjele. Nagra|eni, npr. imaju striktna uputstva kako smiju dr`ati pozla}eni kipi} u rukama za vrijeme fotografisanja i nije im dozvoljeno da ga dr`e ispod pasa. Pomalo suludo, zar ne? Ali, to je Hollywood, i to je industrija koja godi{nje obr}e vi{e od 40 milijardi dolara (!), uklju~uju}i video i TV licenciranje. Sada bi stvari trebale biti jasnije. Tu se stvari ne prepu{taju slu~aju. Sve u svemu, “na{“ film i “na{a“ stvar imaju priliku do}i tamo gdje je prije deset godinado{aoDanisTanovi}. Lijepaprilika da obilje`imo desetogodi{njicu, kad ve} nismo lani, bosanskog Oscara. Iako je ~injenica da se filmJolieartisti~kimkvalitetom i filmskimjezikom ne mo`e porediti sa “Ni~ijom zemljom“ Ali, to nije razlog da Jolie, za njen na. por i iskrenonastojanje da {iriistinu o ratnim zlo~inima u svijetu, od srca ne po`elimo sre}u. Ostaje da ~ekamo objavu nominacija, a onda, za{to ne, i samudodjelu, 26. februara.
Nisad Selimovi}

Iako po~etnik u svijetu re`ije, Angelina Jolie nije bez {ansi

DESETOGODI[NJICA “NI^IJE ZEMLJE“ “Na{“ film i “na{a“ stvar imaju priliku do}i tamo gdje je prije deset godina do{ao Danis Tanovi}. Lijepa prilika da obilje`imo, kad ve} nismo lani, desetogodi{njicu bosanskog Oscara. Iako je ~injenica da se film Jolie ar tisti~kim kvalitetom i filmskim jezikom ne mo`e porediti sa “Ni~ijom zemljom“. Ali, to nije razlog da Jolie, za njen napor i iskreno nastojanje da {iri istinu o ratnim zlo~inima u svijetu, od srca ne po`elimo sre}u

31. decembar/prosinac 2011/nedjelja, ponedjeljak, 1. i 2. januar/sije~anj 2012.

Pogledi 61

Korupcija ul fudbalu nal sve strane,l izuzev BiHl

Petnaest fudbalera osu|eno je u Hrvatskoj u aferi Offside

Foto: Jutarnji list

A

ko bi se birali doga|aji koji su obilje`ili ovu 2011. u fudbalskom svijetu, onda su to policijske akcije {irom svijeta na otkrivanju fudbalsko-kladioni~arske mafije. Milionske cifre se vrte oko namje{tenih rezultata, a krakovi ove hobotnice dose`u do svih krajeva svijeta. U jednom trenutku se ~ini da je gotovo ~itav svijet obuhva}en ovom po{asti. Za sada se jo{ jedino nije desilo da se spomene engleski Premiership i - za divno ~udo Premijer liga BiH, no to nije zbog toga {to je sve po{teno u ovom takmi~enju, ve} zbog toga {to bi tim poslom trebali da se bave policija i tu`ila{tvo, a oni su prezauzeti da se bave tim sitnim ribama. Cifre koje se vrte na na{im prostorima u sportu zaista su minimalne naspram onih koje se zakidaju od dr`ave plja~kanjem bud`eta, preduze}a...

Sportska mafija
Za divno ~udo, Premijer liga BiH se ne spominje u namje{tanju rezultata, no to nije zbog toga {to je sve po{teno u ovom takmi~enju, ve} zbog toga {to bi tim poslom trebali da se bave policija i tu`ila{tvo, a oni su, bar za sada, prezauzeti
ta{a Zambije, kao i uslovne kazne za ostale u~esnike prevare. Tako|e, zbog skandala oko namje{tanja utakmica trostruki {ampion zemlje Tampere izba~en je iz lige po{to su zvani~nici kluba priznali da su primili 300.000 eura od jedne singapurske firme. Veliku akciju provodila je ljetos i turska policija koja je uhapsila vi{e od 30 osoba, me|u kojima su i igra~i i ~elnici vode}ih klubova zbog umije{anosti u namje{tanje rezultata. Na meti su se na{li predsjednik Fenerbah~ea Aziz Jildirim i potpredsjednik Sekip Mosturoglu, potpredsjednik Trabzonspora Nevzat Sakar i fudbaleri Umit Karan (Eskisehirspor) i Serdara Kulbilge (Ankaragu~u), a u istragu je uklju~eno vi{e trenera, igra~a i nekoliko klubova iz turske prve lige. uhap{enih petnaestorica je optu`ena i svi su na zagreba~kom @upanijskom sudu progla{eni krivima, pri ~emu su dvojica nepravomo}no osu|ena na uslovne, a ostali na zatvorske kazne od {est do deset mjeseci, dok ih ve}ina u roku od 15 dana moraju vratiti nezakonito ste~enih 1,2 miliona kuna. [estorica od njih su tokom su|enja priznali krivicu za namje{tanje utakmica i kla|enje na dogovorene rezultate, dok je ostalima to dokazano zahvaljuju}i obranama ostalih optu`enika i zapisima iz telefonskih razgovora. Naravno, oni su trajno odstranjeni iz fudbala i kada iza|u iz zatvora mora}e dobro razmisliti ~ime }e se baviti u `ivotu. Ove presude su zabrinule i bh. premijerliga{a GO[K iz Gabele, jer sada u njihovim redovima nastupaju Miljenko Bo{njak i Sa{a Mus, biv{i igra~i Croatije iz Sesveta koji su u uhap{eni u akciji Offside i osu|eni na devet, odnosno osam mjeseci zatvora. Oni su pro{log ljeta poja~ali GO[K i u toku jesenjeg dijela sezone Bo{njak je odigrao 15, a Mus 14 utakmica. Tim iz Gabele daleko je od toga da mo`e s mirom ~ekati prolje}e jer ima tek dva boda vi{e od onih koji su u zoni ispadanja, a lako se mo`e desiti da na njih ne mo`e ra~unati u nastavku {ampionata. Ako je neko do`ivotno suspendovan zbog namje{tanja utakmica u jednoj zemlji, onda bi, prema pravilima FIFA i UEFA, to trebalo da va`i u svim zemljama ~lanicama me|unarodnih organizacija. Ili se mo`da u BiH zakoni tuma~e na nekakav druga~iji na~in. Posjetimo da su sve ove akcije samo nastavak prve velike istrage koja je krenula iz njema~kog Bohuma jo{ iz 2009. godine. Tada su uhap{eni i u me|uvremenu pravosna`no osu|eni na po pet i po godina zatvora njema~ki Hrvati Ante [apina i Mari Cvrtak. Kako bi dobili ovako blagu kaznu oni su tokom cijelog postupka sura|ivali sa inspektorima. Na scenu su tada isplivale

jo{ nije do{la na red
mnoge namje{tene utakmice {irom svijeta na kojima su kladioni~ari zara|ivali zna~ajne sume.

Afere na sve strane
Najnovija afera se dogodila prije nekoliko dana u Italiji, kada je policija privela 16 osumnji~enih. Me|u njima je svakako najzvu~nije ime Cristian Doni, biv{i kapiten Atalante, ~lan elitne Serie A, kojeg se sumnji~i da je sudjelovao u namje{tanju rezultata utakmice. Ina~e, prema pisanju italijanske agencije ANSA i Gazzetta dello Sport, postoje opravdane sumnje da se u zadnje dvije sezone Serie A i Serie B uveliko namje{talo. Osim Donija, priveden je i biv{i igra~ Vicenze, Intera, Parme i Rome Luigi Sartor, biv{i igra~ u Serie B Alessandro Zamperini i jo{ aktivni igra~i Carlo Gervasoni (Piacenza) i Filippo Carobbio (Spezia). Kako je navedeno u policijskom saop{tenju, privedeni su imali i kontakte s kriminalnim grupama u Singapuru i isto~noj Evropi, a ova akcija Zadnji ulog je samo nastavak istrage nakon koje je u junu u pritvoru zavr{ilo 15 osoba, me|u kojima i nekada{nji napada~ Lazija i reprezentacije Giuseppe Signori. Kratko ljeto u Finskoj su, tako|e, iskoristili za veliko spremanje u svojoj fudbalskoj ku}i, pa je tako devetorica fudbalera na privremenom radu u ovoj sjevernoj zemlji, sedmorica iz Zambije i dvojica iz Gruzije, kao i organizator ne~asnih radnji Singapurac Vilson Raj Perumal, optu`eno za namje{tanje me~eva u finskoj ligi. Kako je u junu javila Fena, policija sumnja da je Perumal dao 470.000 eura igra~ima FK Rovanijemi kako bi uticali na ishode me~eva. Singapurac je uhap{en u februaru, a optu`en je i za poku{aj podmi}ivanja igra~a u ni`im ligama, nezakonit ulazak u zemlju i skrivanje od vlasti. Prema zahtjevu tu`ioca, Perumala o~ekuje zatvorska kazna od dvije godine i ~etiri mjeseca, 19 do 23 mjeseca za {est nogome-

Organizovani bh. kriminal
Bohumski istra`itelji su sva svoja saznanja podijelili sa kolegama iz ostatka svijeta. Tako je i na adresu bh. tu`ila{tva stigao spis sa imenima onih koji su spominjani u aferi namje{tanja rezultata. No, kako smo to ve} rekli, za sada o tim nesportskim fudbalskim radnjama nije ni{ta poduzeto. Kako i bi kada tu`ioci ne mogu dokazati ni mnogo jasnije slu~ajeve plja~ke nego {to je to namje{tanje rezultata. Tako se podignu optu`nice protiv biv{eg premijera Edhema Bi~ak~i}a i njegovog zamjenika Dragana ^ovi}a, ali se jo{ nije na{ao sud u ovoj zemlji koji bi se drznuo da ih osudi. Kako i bi kada ministar FMUP-a Predrag Kurte{ na Konferenciji o temi Aktuelno stanje bezbjednosti u Bosni i Hercegovini, izme|u ostalog, izjavi i sljede}e: - Organizovani kriminal je u{ao u pore ovog dru{tva - od lokalnog, preko entitetskog do dr`avnog nivoa. Prosta analiza broja presu|enih predmeta za po~injena krivi~na djela sa oblikom organizovanosti pokaza}e da je efikasnost u borbi protiv ovog zla, na`alost, niska. U gonjenju i procesuiranju korupcije i koruptivnog pona{anja rezultati su jo{ porazniji. Kladioni~arska mafija je, zaista, organizovana. Kako se pla}anje u fudbalu obi~no obavlja u ke{u, nema realnih transakcija kako bi se izbjegle zakonske obaveze i zavarali tragovi, zar se mo`e o~ekivati da inspektori u|u u trag tim po~initeljima. Oni mnogo transparentnije mu}ke oko privatizacije i plja~kanja preduze}a ne vide, ili ne}e da vide, tako da se ne mo`e o~ekivati da uskoro i fudbalska mafija do|e na red. Na`alost.
Branko Majstorovi}

Fudbal u Offsideu
Sa ra{~i{}avanjem stanja u svojoj dr`avi krenuli su i Hrvati. Pored optu`bi za korupciju najvi{ih dr`avnih funkcionera, u policijskoj akciji kodnog naziva Offside uhap{eno je oko 20 osoba zbog sumnji u namje{tanje utakmica. Akciju su provodili pripadnici Kancelarije za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala (USKOK). Od tih 20

MINISTAR KURTE[ Organizovani kriminal je u{ao u pore ovog dru{tva - od lokalnog, preko entitetskog do dr`avnog nivoa. Prosta analiza broja presu|enih predmeta za po~injena krivi~na djela sa oblikom organizovanosti pokaza}e da je efikasnost u borbi protiv ovog zla, na`alost, niska. U gonjenju i procesuiranju korupcije i koruptivnog pona{anja rezultati su jo{ porazniji

62 Oglasi
Na osnovu ~lana 64. Zakona o privrednim dru{tvima (“Sl. novine F/BiH”, broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, i 29/03, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07 i 84/08), osniva~i “BEAT BH” d.o.o. za proizvodnju, istra`iva~ke radove u rudarstvu, promet i usluge @ivinice i “BU[MIN“ d.o.o. preduze}e za bu{enje i miniranje @ivinice javno objavljuju reorganizacije, koji je istaknut na oglasnim plo~ama oba dru{tva, a po isteku 30 dana od dana javnog objavljivanja ove odluke, osniva~i dru{tva donijet }e odluku o pripajanju dru{tva “Bu{min” d.o.o. @ivinice dru{tvu “BEAT BH” d.o.o. za proizvodnju, istra`iva~ke radove u rudarstvu, promet i usluge @ivinice. Ova odluka }e se dostaviti svim povjeriocima oba dru{tva - u~esnika u predmetnoj statusnoj promjeni, te se objavljuje u sredstvima javnog informisanja. @ivinice; 30.12.2011. godine Za “BEAT BH” d.o.o. @ivinice O s n i v a ~ - D`ani} Bekim __________________________ Direktor - Kuki} Adriana __________________________ Za “Bu{min” d.o.o. @ivinice Osniva~ “Beat BH” d.o.o. - vlasnik D`ani} Bekim _____________________ Direktor - Imamovi} Suad ______________________

31. decembar/prosinac 2011/nedjelja, ponedjeljak, 1. i 2. januar/sije~anj 2012.

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Tuzlanski kanton TURISTIČKA ZAJEDNICA

Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Hezegovina Tuzla canton TOURIST COMMUNITY

ODLUKU
O NAMJERI PRIPAJANJA JEDNOG DRU[TVA DRUGOM DRU[TVU I Ovom odlukom “BEAT BH” d.o.o. za proizvodnju, istra`iva~ke radove u rudarstvu, promet i usluge @ivinice i “BU[MIN“ d.o.o. preduze}e za bu{enje i miniranje @ivinice javno objavljuju namjeru vr{enja statusne promjene postoje}ih dru{tava, pripajanjem dru{tva „Bu{min“ d.o.o. @ivinice dru{tvu - „Beat BH" d.o.o. @ivinice, koje }e nastaviti kontinuitet rada postoje}eg dru{tva i dru{tva koje se pripaja. II Na osnovu ove odluke, dru{tva koja objavljuju namjeru vr{enja predmetne statusne promjene usvojila su Plan

Ul. muftije ef. Kurta 1, 75000 Tuzla; tel. ++ 387 35 228 800; fax. ++ 387 35 228 799; e-mail: turzajtk@bih.net.ba ID broj: 4209457530006; Žiro-račun: 1610250002530098 Raiffeisen bank Tuzla

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH („Sl. novine FBiH", 34/03), na osnovu ~lana 35. Statuta Turisti~ke zajednice Tuzlanskog kantona („Sl. novine TK-a“, br. 12/11) i Odluke Turisti~kog vije}a br. 328/11-2 od 8.12.2011, Turisti~ko vije}e raspisuje

JAVNI K O NK URS
ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA TURISTI^KOG UREDA TURISTI^KE ZAJEDNICE TUZLANSKOG KANTONA Objavljuje se konkurs za izbor i imenovanje direktora Turisti~kog ureda Turisti~ke zajednice Tuzlanskog kantona na period od 4 (~etiri) godine Op}i uslovi: - da je dr`avljanin BIH; - da je stariji od 18 godina; - da nije otpu{ten s posla zbog disciplinske mjere na bilo kojoj razini BiH u razdoblju od 3 (tri) godine, prije objavljivanja ovog konkursa; - da nije osu|ivan za kazneno djelo i za privredni prijestup nespojive sa du`no{}u direktora, najmanje 5 (pet) godina od dana pravomo}nosti sudske presude, isklju~uju}i vrijeme trajanja zatvorske kazne, te da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak; - da se na njega ne odnosi ~lan IX 1. Ustava BiH, odnosno da nije pod optu`nicom Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine u biv{oj Jugoslaviji. Posebni uslovi: - da ima zavr{en VII stepen stru~ne spreme turisti~kog, ekonomskog, pravnog ili drugog dru{tvenog smjera; - da ima 3 (tri) godine radnog iskustva od ~ega najmanje jednu (1) na rukovode}im poslovima; - da posjeduje stru~ne, komunikacijske i organizacijske sposobnosti za obavljanje tra`ene pozicije. Uz prijavu, dostaviti dokaze o ispunjavanju uslova konkursa: - kra}a biografija, adresa, kontakt-telefon; - izvod iz mati~ne knjige ro|enih; - kopija LK i CIPS-a; - uvjerenje o dr`avljanstvu; - uvjerenje nadle`nog suda da nije osu|ivan (ne starije od 3 mjeseca); - uvjerenje nadle`nog MUP-a da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od tri mjeseca); - uvjerenje od poslodavca da nije otpu{ten s posla zbog disciplinske mjere na bilo kojoj razini u BiH u razdoblju od 3 (tri) godine prije dana objave ovog konkursa; - dokaz o {kolskoj spremi (nostrificirana diploma ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj od dr`ava nastalih raspadom SFRJ nakon 6.4.1992. godine); - dokaz o radnom iskustvu; - ovjerena izjava kandidata da se na njega ne odnosi ~lan IX Ustava BiH. Dokumenti koji se prila`u uz prijavu moraju biti originali ili ovjerene kopije.

FEDERACIJA BiH SREDNJOBOSANSKI KANTON OSNOVNA [KOLA "GRA^ANICA" BUGOJNO Datum: 30. 12. 2011. g. Broj: 05-396/11 Na osnovu ~lana 75. Zakona o osnovnoj {koli Srednjobosanskog kantona/Kantona sredi{nja Bosna ("Slu`bene novine Srednjobosanskog kantona/Kantona sredi{na Bosna", broj 11/01 i 17/04), ~lana 99. Statuta Osnovne {kole "Gra~anica" Bugojno i odluke Upravnog odbora Osnovne {kole "Gra~anica" Bugojno od 29. 12. 2011. g., Upravni odbor Osnovne {kole "Gra~anica" Bugojno raspisuje za popunu upra`njenih radnih mjesta - Nastavnik muzi~ke kulture 6 ~asova sedmi~no - Nastavnik tjelesnog i zdravstvenog odgoja 12 ~asova sedmi~no Uz prijavu na konkurs, kandidati trebaju prilo`iti: - kra}u biografiju, - diplomu o zavr{enoj {koli, fakultetu, - izvod iz mati~ne knjige ro|enih, - dokaz o radnom iskustvu, - uvjerenje o dr`avljanstvu, ne starije od 6 mjeseci, - uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak, ne starije od 6 mjeseci. Dokaze o ispunjavanju uslova iz konkursa dostaviti u originalu ili ovjerenim kopijama. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. O rezultatima izbora svi kandidati }e biti obavije{teni u roku od 8 dana od dana dono{enja odluke o izboru. Prijave sa tra`enom dokumentacijom, sa naznakom Prijava na konkurs Javne ustanove Osnovne {kole "Gra~anica" Bugojno - ne otvaraj, dostaviti na slijede}u adresu: Javna ustanova Osnovna {kola "Gra~anica" Gra~anica PP1 70233 Gra~anica Predsjednik Upravnog odbora Horozovi} Eniz

KONKURS

KTK VISOKO - d.d. Prijeko 1 71300 Visoko Na osnovu ~lana 242. i 269. Zakona o privrednim dru{tvima (Slu`bene novine Federacije BiH, broj: 23/99, 45/00, 2/02 i 29/03), ~lana 46. Statuta KTK Visoko - d.d. Visoko i odluke Nadzornog odbora Dru{tva sa sjednice odr`ane 20.12.2011., Nadzorni odbor dioni~arskog dru{tva „KTK Visoko“- d.d. - Visoko objavljuje

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana zadnje objave. Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa }e biti pozvani na intervju. Nepotpune i neblagovremene prijave se ne}e razmatrati. Prijave na konkurs dostaviti na adresu: Turisti~ka zajednica Tuzlanskog kantona Ul. muftije ef. Kurta br. 1 Sa naznakom „PRIJAVA NA KONKURS" PREDSJEDNIK TURISTI^KE ZAJEDNICE TK-a Hasan Sejdinovi}

OBAVJE[TENJE
Osma skup{tina dioni~kog dru{tva „KTK Visoko“- DD- Visoko }e se odr`ati 20.1.2012. (petak) sa po~etkom u 12 sati. Skup{tina }e se odr`ati u poslovnim prostorijama Dru{tva u Visokom, Fabrika konfekcije, Ulica Mule Hod`i}a bb. Za osmu Skup{tinu utvr|uje se sljede}i DNEVNIRED 1. Izbor radnih tijela Skup{tine dru{tva A) Izbor i imenovanje Odbora za glasanje B) Imenovanje zapisni~ara i dva ovjeriva~a zapisnika 2. Razrje{enje ~lana Nadzornog odbora Dru{tva 3. Imenovanje ~lana Nadzornog odbora Dru{tva Dioni~ar ili grupa dioni~ara sa najmanje 5 % ukupnog broja dionica sa pravom glasa ima pravo da pisano predlo`iti izmjenu dnevnog reda i prijedlog odluke Skup{tine dru{tva najkasnije 8 dana od dana objavljivanja odluke o sazivanju Skup{tine dru{tva. Svi zainteresirani dioni~ari, odnosno punomo}nici dioni~ara, du`ni su podnijeti prijavu za u~e{}e u radu i odlu~ivanju Skup{tine, neposredno ili posredstvom punomo}nika. Rok za prijavu je tri radna dana prije odre|enog za odr`avanje Skup{tine „KTK Visoko“- d.d. Visoko. Punomo} za u~e{}e u radu i odlu~ivanju Skup{tine dioni~kog dru{tva daje se u obliku pisane izjave, potpisane od dioni~ara i punomo}nika. Svi materijali predvi|eni dnevnim redom za odr`avanje Skup{tine Dru{tva }e biti dostupni na uvid zainteresiranom dioni~aru/punomo}niku svakog radnog dana od 8 do 14 sati. Uvid se vr{i u sjedi{tu „KTK Visoko“- d.d. u Visokom,Prijeko br. 1. PREDSJEDAVAJU]I NADZORNOG ODBORA Edina Hase~i}, s.r.

Na osnovu ~l. 32. i 41. Zakona o izvr{avanju Bud`eta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu (“Slu`bene novine Federacije BiH", br. 14/11 i 50/11), te odredaba Odluke o usvajanju Programa utro{ka sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Poticaj za poljoprivredu" utvr|enih Bud`etom Federacije Bosne i Hercegovine sa kriterijima raspodjele za 2011. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 43/11, 52/11 i 87/11), Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva donosi

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 140969 10 P Sarajevo, 22. 12. 2011. godine Tu`itelj: Tu`eni: Radi: Vsp: Organizacija Lok Micro Sarajevo Bo`ica Tanovi} i dr. Isplata duga 19.853,45

O B AV I J E S T
Zahtjevi propisani obrascem 11. Pravilnika o uslovima i na~inu ostvarenja nov~anih podr{ki po modelu ostalih vrsta nov~anih podr{ki u poljoprivredi ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 55/11) Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva mogu se predati putem po{te najkasnije zaklju~no sa 31.12.2011. godine. Svi zahtjevi podneseni izvan ozna~enog roka ne}e se razmatrati. MINISTAR Jerko Ivankovi} Lijanovi}

POZIV
Za ORGANIZACIJA LOK MICRO SARAJEVO N/R adv. ADIS OPRA[I] Pozivate se kao stranka na pripremno ro~i{te zakazano za dan PONEDJELJAK, 2. 4. 2012. godine u 11.30 sati, pred ovaj sud u sobu broj 309/III. Sudija Amela Selimovi} - Fazlagi} NAPOMENA: Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e uredno obavije{teni tu`itelj, smatrat }e se da je tu`ba povu~ena, osim ako tu`eni ne zahtijeva da se ro~i{te odr`i (~l. 84. st. 1. ZPP-a). Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e uredno obavije{teni tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~l. 84. st. 2. ZPP-a). Najkasnije na pripremnom ro~i{tu stranke su du`ne iznijeti sve ~injenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti u toku postupka, te na pripremno ro~i{te donijeti sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz (~l. 77. ZPP-a). Na pripremnom ro~i{tu sud }e rje{enjem odrediti dan i sat odr`avanja glavne rasprave, pitanja o kojima }e se raspravljati, dokaze koji }e se izvesti i koje osobe }e biti pozvane na glavnu raspravu (~l. 94. st. 1. ZPP-a), pri ~emu se stranke upozoravaju da sud mo`e odrediti da se glavna rasprava mo`e odr`ati odmah nakon pripremnog ro~i{ta (~l. 94. st. 3. ZPP-a).

31. decembar/prosinac 2011/nedjelja, ponedjeljak, 1. i 2. januar/sije~anj 2012.

Nedjelja u slikama

Pogledi 63

Papina poruka
Papa Benedikt XVI pomolio se za `rtve gladi, poplava i sukoba {irom svijeta, ali i za mir nakon smrtonosne eksplozije na Bo`i} u blizini crkve u Nigeriji. U svom obra}anju Urbi et Orbi, hiljadama hodo~asnika okupljenim na Bo`i} u Vatikanu papa je poru~io da je Isus Krist donio svijetu univerzalnu poruku pomirenja i mira. (Reuters)

Sahranjen Kim Jong-il
Sjeverna Koreja je ispratila Kim Jong-ila, saop}io je u srijedu jedan dr`avni zvani~nik nakon trosatne ceremonije koju je prenosila televizija. “Ceremonija je zavr{ena“ rekao , je zvani~nik ispred mauzoleja Kamsusan u Pjongjangu, gdje je stigla povorka koja je pratila posmrtne ostatke Kim Jong-ila kroz grad. U pratnji pogrebnog automobila bili su Kim Jong-un, sin i nasljednik Kim Jong-ila na ~elu Sjeverne Koreje, i visoki strana~ki i vojni zvani~nici, dok je masa naroda oplakivala umrlog vo|u. (Reuters)

Atentat na crkve
U seriji od pet eksplozija koje su odjeknule u Nigeriji poginulo je vi{e od 32 osobe. Odgovornost za ove teroristi~ke napade preuzela je radikalna muslimanska sekta Boko haram. ^etiri eksplozije su bile u kr{}anskim crkvama, katoli~kim i evangelisti~kim, i jedna u policijskoj stanici u kojoj su poginula tri slu`benika. (Reuters)

Sukobi u Jemenu
U Jemenu ne prestaju protesti. Nakon sukoba protivnika re`ima predsjednika Alija Abdullaha Saliha i vojske, sukobili su se predsjednikove pristalice i vojnici koji tra`e odlazak generala Alija el-[atera, optu`enog za korupciju. Tokom sukoba bilo je povrije|enih. (Reuters)

64 Oglasi

31. decembar/prosinac 2011/nedjelja, ponedjeljak, 1. i 2. januar/sije~anj 2012.

Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, a na zahtjev Federalne uprave za inspekcijske poslove, objavljuje

JAVNI K O NKURS
za popunu radnih mjesta dr`avnih slu`benika u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove 06 / 496 01. 02. 03. 04. Rukovodilac Sektora za `albe i pravnu za{titu — pomo}nik direktora .....................................— 1 (jedan) izvr{ilac Rukovodilac Sektora za tehni~ku podr{ku i plansko-analiti~ke poslove - pomo}nik direktora ...— 1 (jedan) izvr{ilac Glavni federalni vodoprivredni inspektor...................................................................................— 1 (jedan) izvr{ilac Federalni sanitarni inspektor za kontrolu hrane u Inspektoratu sanitarno-zdravstveno-farmaceutske inspekcije..................................................— 1 (jedan) izvr{ilac 05. Federalni inspektor za{tite okoli{a u Inspektoratu urbanisti~ko-ekolo{ke inspekcije ..............— 1 (jedan) izvr{ilac 06. Federalni gra|evinski inspektor u Inspektoratu urbanisti~ko-ekolo{ke inspekcije .................—1 (jedan) izvr{ilac 07. Federalni inspektor za ceste i cestovni promet u Inspektoratu saobra}ajne inspekcije...........— 1(jedan) izvr{ilac 08. Federalni rudarski inspektor u Inspektoratu tehni~ke inspekcije ............................................— 1 (jedan) izvr{ilac 09. Federalni {umarski inspektor u Inspektoratu {umarske inspekcije .........................................— 1 (jedan) izvr{ilac Opis poslova: Opis poslova za sve pozicije sadr`an je u tekstu javnog konkursa koji je objavljen na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Pripadaju}a osnovna neto-pla}a za radna mjesta 01. i 02: 1.881.00 KM (5,70 x 330) Pripadaju}a osnovna neto-pla}a za radno mjesto 03: 1.716.00 KM (5,20 x 330) Pripadaju}a osnovna neto-pla}a za radna mjesta od 04 do 09: 1.419.00 KM (4,30 x 330) Uslovi: Pored op{tih uslova predvi|enih ~lanom 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijede}e posebne uslove utvr|ene Pravilnikom o unutra{njoj organizaciji, i to: Za poziciju 01. - VSS/VII stepen stru~ne spreme, zavr{en pravni fakultet, - najmanje 5 (pet) godina radnog sta`a u struci nakon sticanja VSS, - poznavanje rada na ra~unaru, - polo`en voza~ki ispit „B“ kategorije. Za poziciju 02. - VSS/VII stepen stru~ne spreme, zavr{en ekonomski, pravni, elektrotehni~ki ili saobra}ajni fakultet - smjer informatike, - najmanje 5 (pet) godina radnog sta`a u struci nakon sticanja VSS, - poznavanje rada na ra~unaru. Za poziciju 03. - VSS, zavr{en gra|evinski fakultet - hidrotehni~ki smjer, tehnolo{ki smjer, hemijsko-tehnolo{ki ili prirodnomatemati~ki fakultet - smjer hemije ili biologije, - najmanje 5 (pet) godina radnog sta`a u struci nakon sticanjaVSS, - stru~ni inspektorski ispit, - poznavanje rada na ra~unaru, - polo`en voza~ki ispit „B“ kategorije. Za poziciju 04. - VSS/VII stepen stru~ne spreme, zavr{en medicinski fakultet ili fakultet zdravstvenih studija - studij sanitarnog in`injera, - najmanje 3 (tri) godine radnog sta`a u struci nakon sticanja VSS, - stru~ni inspektorski ispit, - poznavanje rada na ra~unaru, - polo`en voza~ki ispit „B“ kategorije. Za poziciju 05. - VSS/VII stepen stru~ne spreme, zavr{en prirodnomatemati~ki, arhitektonski, gra|evinski ili ma{inski fakultet, - najmanje 3 (tri) godine radnog sta`a u struci nakon sticanja VSS, - stru~ni inspektorski ispit, - poznavanje rada na ra~unaru, - polo`en voza~ki ispit „B“ kategorije. Za poziciju 06. - VSS/VII stepen stru~ne spreme, zavr{en gra|evinski ili arhitektonski fakultet, - najmanje 3 (tri) godine radnog sta`a u struci nakon sticanja VSS, - stru~ni inspektorski ispit, - poznavanje rada na ra~unaru, - polo`en voza~ki ispit „B“ kategorije. Za poziciju 07. - VSS/VII stepen stru~ne spreme, zavr{en gra|evinski ili saobra}ajni fakultet, - najmanje 3 (tri) godine radnog sta`a u struci nakon sticanja VSS, - stru~ni inspektorski ispit, - poznavanje rada na ra~unaru, - polo`en voza~ki ispit „B“ kategorije. Za poziciju 08. - VSS/VII stepen stru~ne spreme, rudarskog, ma{inskog ili elektrotehni~kog smjera, - najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva na poslovima tehni~kog rukovo|enja u privrednim dru{tvima koja se bave eksploatacijom mineralnih sirovina i radno iskustvo od najmanje tri godine na poslovima tehni~kog rukovo|enja u jamskim objektima sa metanom i opasnom ugljenom pra{inom, - polo`en stru~ni ispit za tehni~ko rukovo|enje u rudarstvu, - stru~ni inspektorski ispit, - poznavanje rada na ra~unaru, - polo`en voza~ki ispit „B“ kategorije. Za poziciju 09. - VSS/VII stepen stru~ne spreme, zavr{en {umarski fakultet, - najmanje 3 (tri) godine radnog sta`a u struci nakon sticanja VSS, - stru~ni inspektorski ispit, - poznavanje rada na ra~unaru, - polo`en voza~ki ispit „B“ kategorije. Prijavljivanje na konkurs: a) Kandidati koji su evidentirani u Registru dr`avnih slu`benika Federacije BiH koji vodi Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH (postoje}i dr`avni slu`benici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosanskopodrinjski kanton, Ulica Hamdije Kre{evljakovi}a br. 19/V ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba). b) Ostali kandidati du`ni su dostaviti sljede}u dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj od dr`ava nastaloj raspadom SFRJ nakon 6.4.1992. godine), 2. potvrdu / uvjerenje o radnom sta`u u struci nakon sticanja VSS, a za poziciju 08. potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu od najmanje 3 (tri) godine na poslovima tehni~kog rukovo|enja u privrednim dru{tvima koja se bave eksploatacijom mineralnih sirovina i radnom iskustvu od najmanje tri godine na poslovima tehni~kog rukovo|enja u jamskim objektima sa metanom i opasnom i ugljenom pra{inom, nakon sticanja VSS, 3. polo`en stru~ni ispit za tehni~ko rukovo|enje u rudarstvu (pozicija 08.), 4. dokaz o poznavanju rada na ra~unaru, 5. va`e}u voza~ku dozvolu za voza~a “B” kategorije (osim za poziciju 02.), 6. uredno popunjen prijavni obrazac Agencije (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosanskopodrinjski kanton Gora`de, u Sarajevu Ul. Hamdije Kre{evljakovi}a br. 19/V, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba). Napomena: Izabrani kandidati koji nemaju polo`en stru~ni inspektorski ispit isti su du`ni polo`iti nakon stupanja na snagu propisa Vlade Federacije BiH o uslovima i na~inu polaganja stru~nog inspektorskog ispita u roku koji bude odre|en propisom Vlade Federacije BiH (~l. 61. stav 1. Pravilnika o unutra{njoj organizaciji Federalne uprave za inspekcijske poslove). Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. Napomena: U slu~aju da Agencija ne raspola`e podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status dr`avnog slu`benika }e biti du`ni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se tra`i dostavljanje dokaza. O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita op}eg znanja i stru~nog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove konkursa, bit }e obavije{teni putem web stranice Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Izabrani kandidati su du`ni u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa. Prijavu na konkurs, odnosno sve tra`ene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u "Slu`benim novinama FBiH", putem po{te, preporu~eno na adresu: Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosanskopodrinjski kanton, Ul. Hamdije Kre{evljakovi}a br. 19/V 71000 Sarajevo sa naznakom „Javni konkurs za popunu radnih mjesta dr`avnih slu`benika u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove“ Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. DIREKTOR Sead Maslo, dipl. iur.

Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06) i ~lana 1. Zakona o primjeni Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine u Kantonu Sarajevo („Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj: 08/11), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, a na zahtjev Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo, objavljuje

JAVNI K O NK URS
za popunu radnog mjesta rukovode}eg dr`avnog slu`benika u Ministarstvu pravde i uprave Kantona Sarajevo 06 / 488 Pomo}nik ministra za upravu..................................................................................- 1 (jedan) izvr{ilac

Opis poslova: Opis poslova sadr`an je u tekstu javnog konkursa koji je objavljen na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Uslovi: Pored op{tih uslova predvi|enih ~lanom 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijede}e posebne uslove, utvr|ene Pravilnikom o unutra{njoj organizaciji, i to: - VSS/VII stepen stru~ne spreme - zavr{en pravni fakultet, - najmanje 5 (pet) godina radnog sta`a u struci, nakon sticanja VSS. Prijavljivanje na konkurs: a) Kandidati koji su evidentirani u Registru dr`avnih slu`benika Federacije BiH koji vodi Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH (postoje}i dr`avni slu`benici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosanskopodrinjski kanton, Ulica Hamdije Kre{evljakovi}a 19/V ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba). b) Ostali kandidati du`ni su dostaviti sljede}u dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj od dr`ava nastaloj raspadom SFRJ nakon 6.4.1992. godine), 2. potvrda / uvjerenje o radnom sta`u u struci nakon sticanja VSS, 3. uredno popunjen prijavni obrazac Agencije (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosanskopodrinjski kanton Gora`de, u Sarajevu Ul. Hamdije Kre{evljakovi}a br. 19/V, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba). Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. Napomena: U slu~aju da Agencija ne raspola`e podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status dr`avnog slu`benika }e biti du`ni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se tra`i dostavljanje dokaza. O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita op}eg znanja i stru~nog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove konkursa, bit }e obavije{teni putem web stranice Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Izabrani kandidat je du`an u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa. Prijavu na konkurs, odnosno sve tra`ene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u "Slu`benim novinama FBiH", putem po{te, preporu~eno na adresu: Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosanskopodrinjski kanton Ul. Hamdije Kre{evljakovi}a br. 19/V 71000 Sarajevo sa naznakom „Javni konkurs za popunu radnog mjesta rukovode}eg dr`avnog slu`benika u Ministarstvu pravde i uprave Kantona Sarajevo“ Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. DIREKTOR Sead Maslo, dipl. iur.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON OP]INA NOVI TRAVNIK OSNOVNA [KOLA "SAFVET-BEG BA[AGI]" Omladinska bb Tel/fax: 030/525-013 Na osnovu ~lana 57. Zakona o osnovnoj {koli SBK, ~lana 178. Pravila {kole i odluke Upravnog odbora {kole, broj: 737/2011 od 22. 12. 2011. godine, Osnovna {kola "Safvet-beg Ba{agi}" u Novom Travniku raspisuje

za popunu upra`njenih radnih mjesta 1. Nastavnik fizike, 12 ~asova sedmi~no .......................... 1 izvr{ilac na odre|eno vrijeme, do 31. 8. 2012. godine 2. Nastavnik tehni~kog odgoja, 11 ~asova sedmi~no ........ 1 izvr{ilac na odre|eno vrijeme, do 31. 8. 2012. godine 3. Nastavnik matematike, 4 ~asa sedmi~no....................... 1 izvr{ilac na odre|eno vrijeme, do 31. 8. 2012. godine USLOVI: Kandidati treba da ispunjavaju uslove predvi|ene Zakonom o osnovnoj {koli SBK, Nastavnim planom i programom i Pedago{kim standardima SBK Uz prijavu je potrebno dostaviti: 1. Kra}u biografiju 2. Diplomu o zavr{enoj {koli 3. Uvjerenje o dr`avljanstvu 4. Uvjerenje o neka`njavanju 5. Izvod iz mati~ne knjige ro|enih ili vjen~anih 6. Odluku da su progla{eni tehnolo{kim vi{kom u {kolama op}ine 7. Za nadopunu norme, potvrdu iz mati~ne {kole da su u stalnom radnom odnosu i broj ~asova koji im nedostaje u {kolama SBK 8. Uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu (ukoliko su ga polo`ili) 9. Potvrdu o prosjeku ocjena ostvarenih na fakultetu tokom studija 10. Potvrdu da ostvaruju prava u skladu sa Zakonom o pravima boraca i ~lanova njihovih porodica, Zakonom o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i ~lanova njihovih porodica i Zakona o pravima demobilisanih boraca i ~lanova njihovih porodica 11. Potvrdu o du`ini ~ekanja na posao nakon sticanja stru~ne spreme tra`ene konkursom (od Zavoda za zapo{ljavanje) 12. Potvrdu o du`ini radnog sta`a (potvrda prethodnog poslodavca ili listing PIO/MIO) 13. Potvrdu o socijalnim prilikama (ku}nu listu) 14. Potvrdu o invaliditetu (ukoliko je kandidat invalid) 15. Potvrdu o mjestu boravka (CIPS) Potrebni dokumenti ne smiju biti stariji od {est (6) mjeseci. Ukoliko kandidat dostavlja kopije dokumenata, iste moraju biti ovjerene. Po zavr{etku konkursa svi prijavljeni kandidati }e biti pozvani na intervju. Dokumenti od 1 do 5 su obavezni, a dokumenti od 6 do 15 (ukoliko ih kandidati dostave) se boduju, te rezultati intervjua, u skladu sa Pravilnikom o postupku i na~inu bodovanja za popunu upra`njenih radnih mjesta putem konkursa, broj: 621/2011 od 26. 10. 2011. godine. Kandidati koji budu izabrani du`ni su prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje mjerodavne javne zdravstvene ustanove. Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja. Prijave slati na adresu {kole isklju~ivo po{tom. Nepotpune i neblagovremene prijave se ne}e razmatrati. NAPOMENA: Na prijavi obavezno napisati kontakt-telefon. Direktor {kole Mirsad Krnji}, prof.

KONKURS

OSLOBO\ENJE subota, 31. decembar/prosinac 2011/nedjelja, ponedjeljak, 1. i 2. januar/sije~anj 2012. U~inite novogodi{nje poklone posebnim

POMO] U KU]I

65

NOVOSTI I PREPORUKE

Najljep{i iz ku}ne radinosti
Osobi koja }e primiti va{ poklon dat }ete do znanja da vam je va`na jer ste ulo`ili trud i vrijeme
Ponekad nije toliko va`no {to je zamotano u novogodi{njem poklonu nego na~in na koji je poklon upakovan. To odra`ava koliko ste stvarno ulo`ili truda da tako ne{to u~inite. Vjerujte da }ete najbolje reakcije dobiti ako poklonite lijepo zamotani poklon iz ku}ne radinosti. Osobi koja }e primiti va{ poklon dat }ete do znanja da vam je va`na jer ste ulo`ili truda i vremena, {to je mo`da i najljep{i novogodi{nji poklon. Predmete nepravilnog oblika najte`e je zamotati u papir. Upotrijebite malo ma{te, nakon {to ste ih zamotali papirom, poklone ukrasite ukrasnim vrpcama, {pagom, te listi}ima borovine, imele. Kod ve}ih obitelji te{ko je zapamtiti ~iji je ~iji poklon, pa tako mo`ete zamotati poklone premaboji. Bilo da na taj na~inobilje`itejednuobitelj, spolove, djecu, odrasle... Time }ete izbje}i zabune i nepotrebna kopanja ispod jelke. Imate lomljive poklone i morate ih za{titi prilikom transporta. Evo vam dobrih ideja! Iskoristite jestive materijale, kokice, kikirikije, lje{nike, bademe... ili biorazgradivi ili reciklirani papir i materijal. Svi znamo da je bocu najlak{e staviti u ukrasnu vre}icu predvi|enu za boce i rije{ili ste problem. Ali boca i onog jeftinijeg vina }e izgledati savr{eno ako }ete je zamotati kod ku}e. Jedna od dobrih ideja je zamotati je u natron-papir. Za{to ne i retro-pokloni? Vjerujemo da kod ku}e imate mnogo starih zemljopisnih karti, plakata, vre}ica ili primjerke starinskih no vi na i ~aso pi sa ko jih se `elite rije{iti. I to je jedan od na~ina kako mo`ete zamotati atraktivne poklone i rije{iti se vi {ka sta rog papira.

Narand`a za dug `ivot

Prema nutricionistima, jedna narand`a (oko 130 grama) dnevno snabdijeva organizam dovoljnom koli~inom C vitamina, a tako|er sadr`i vitamin A, vitamin B, aminokiseline, beta-karoten, pektin, folnu kiselinu, kalij, kalcij, jod, fosfor, cink, mangan i `eljezo. Me|utim, malo je poznato da nutricionisti savjetuju da treba jesti narand`ine bijele dijelove (sr`, opna) koji se nalaze izme|u unutra{nje strane kore i samog ploda, a koje ve}ina skida i oguli. Ovaj dio narand`e je naro~ito koristan, jer sadr`i velike koli~ine antikancerogenih supstanci i antioksidanasa. Najve}i nivo bioflavonoida (antioksidansa) i vitamina C nalazi se upravo u ovim dijelovima, pa i njih treba jesti. Narand`e poma`u va{em srcu da kuca u idealnom ritmu. Ukoliko vam sve ovo nije bilo dovoljno, narand`e vam mogu pomo}i da di{ete lak{e. Narand`e su bogate antioksidantom beta-cryptoxanthin (pigment koji narand`ama daje sjajnu boju). Tokom istra`ivanja dokazano je da ovaj sastojak poma`e kod oboljenja od raka plu}a, ~ak i kod pu{a~a.

LJEPOTA, KOZMETIKA

MODA, STIL, TRENDOVI

[ik i elegantno

Bar {est puta u toku dana ma`ite ruke bademovim uljem, vazelinom, glicerinom ili pantenolom. Sve to je odli~no a jeftino. Ako su vam ruke hrapave, istrljajte ih pilingom koji koristite za tijelo. Poslije toga stavite pakovanje koje }ete napraviti sami. Od 15 do 20 kapi bademovog ulja pomije{ajte sa dvije kapi eteri~nog ulja geranijuma. Nama`ite time ruke, laktove i koljena. Ovaj tretman provodite dvaput sedmi~no u toku mjesec, pa }e vam ruke biti vidno mek{e. Kada se vratite ku}i smrznutih ruku, uradite sljede}e: U pet mililitara bademovog ulja dodajte tri kapi eteri~nog ulja nane. Mje{avinu nje`nim pokretima umasirajte u ko`u. Bademovo ulje }e je omek{ati, dok }e ulje nane ubrzati cirkulaciju, zagrijati i otkloniti umor. Kada ste dobro izmasirali ruke, pokrijte ih toplim pe{kirom i ostanite tako 15 minuta.

Masa`a u tri koraka

Svjetlucavo, blje{tavo, usko, kratko, slatko... Uglavnom su takvehaljine za koje se `eneopredjeljuju u najlu|oj no}i. Za do~ek 2012. godine trendovi nala`u da izgledate {ik i elegantno. U modi su ponovo {ljokice, koje mogu biti savr{endetalj i na malojcrnojhaljini, a ona je uvijek dobar izbor ako ne znate {ta da obu~ete. Mladim djevojkama se preporu~uju kratke haljine veselih boja, naborane i dekoltirane, koje asociraju na ljubav i radost, dok }e ne{to starije dame izgledati savr{eno u uskoj haljini do poda.

Torta od badema
Potrebno:
10 jaja 10 ka{ika {e}era 1 vanilija 1 pra{ak za pecivo naribana korica 1 limuna naribana korica 1 narand`e 5 ka{ika ulja 10 ka{ika bra{na 10 ka{ika badema

Priprema:
Pjenasto umutite posebno `umanca, posebno bjelanca sa {e}erom u snijeg. Postupno dodajte sve ostale sastojke. Pecite u nama{}enom i pobra{njenom kalupu za torte 60 minuta na 160 stepeni. Ohladite na re{etki. Prema`ite cijelu tortu marmeladom, pa dekorativno po spi te mlje ve nim ba de mima.

66

OGLASI
Canton of Tuzla Gra~anica Municipality
TELEFAX: 035/706-679, 035/707-000

subota, 31. decembar/prosinac 2011/nedjelja, ponedjeljak, 1. i 2. januar/sije~anj 2012.

OSLOBO\ENJE

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Tuzlanski kanton Op}ina Gra~anica
TELEFONI: Centrala: 035/700-800, 700-842

Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina

Op}inski na~elnik Broj: 02 — 05-05189/ 2011 Datum, 30. 12. 2011. godine U skladu sa nadle`nostima i Programom rada op}inskog na~elnika u 2012. objavljujem
I

Na osnovu ~lana 244. Zakona o privrednim dru{tvima („Slu`bene novine Federacije BiH“, br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07 i 84/08) i ~lana 105. Statuta Dru{tva, Nadzorni odbor Dru{tva objavljuje

O SAZIVANJU I ODR@AVANJU VANREDNE 32. SKUP[TINE DIONI^ARA DRU[TVA “LIDO-osiguranje” d.d. SARAJEVO Vanredna 32. Skup{tina “LIDO-osiguranja”d.d. Sarajevo odr`at }e se u utorak, 24.1.2012. godine, sa po~etkom u 10 sati u sjedi{tu Dru{tva u Sarajevu, u Ul. Hifzi Bjelavca broj 82/I v rijednosnih papira u Federaciji BiH nalazi 30 dana prije datuma odr`avanja Skup{tine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan, Pravo u~e{}a u radu i odlu~ivanju Skup{tine dioni~ar mo`e ostvariti li~no ili putem punomo}nika koji je du`an postupati u skladu sa uputama dioni~ara, a ako upute nije dobio, u skladu sa razumnom prosudbom najboljeg interesa dioni~ara-vlastodavca, Osim svakog poslovno sposobnog fizi~kog lica, punomo}nik mo`e biti pravno lice registrirano za poslove posredovanja u prometu vrijednosnih papira i udru`enje sa svojstvom pravnog lica osnovano i registrirano radi udru`ivanja i zastupanja dioni~ara, u kojim slu~ajevima ovla{tenja iz punomo}i vr{i zakonski ili opunomo}eni zastupnik takvog pravnog lica, Punomo} se daje u obliku pisane izjave potpisane od dioni~ara-vlastodavca i punomo}nika i dostavlja Dru{tvu neposredno, preporu~enom po{tom ili faksom, u roku i na adresu kako je dalje u ta~ki 5. nazna~eno za podno{enje prijave za u~e{}e u radu Skup{tine, Skup{tini mogu prisustvovati i u njenom radu u~estvovati dioni~ari i/ili punomo}nici dioni~ara koji podnesu pisanu prijavu Odboru za glasanje najkasnije tri dana prije datuma odr`avanja Skup{tine, neposredno ili preporu~enom po{tom na adresu: “LIDO-osiguranje” d.d. Sarajevo, Ul. Hifzi Bjelavca broj 82/I, Ilid`a, ili putem faksa na broj: 033 776 399, Najkasnije 30 minuta prije vremena odre|enog za po~etak Skup{tine svaki dioni~ar i/ili punomo}nik du`an je Odboru za glasanje, odnosno ovla{tenoj osobi, predo~iti li~nu ispravu za identifikaciju, Glasanje na Skup{tini vr{i se putem glasa~kih listi}a koji sadr`e ime i prezime ili firmu/naziv dioni~ara, broj glasova kojim raspola`e, te nazna~ene prijedloge odluka ili imena kandidata o kojima se glasa. Glasanje se vr{i zaokru`ivanjem na glasa~kom listi}u odgovora „za“ ili „protiv“ prijedloga odluke ili imena kandidata pri izboru organa Dru{tva.

O B AV J E [ T E N J E

POZIV
za dostavljanje ponuda za partnerski odnos u organizaciji sajamske manifestacije „Sapo 2012“ u Gra~anici od 20. do 23. aprila 2012. godine Od 20. do 23. aprila 2012. godine u Gra~anici }e se odr`ati Tre}i me|unarodni sajam poduzetni{tva i obrta, koji se organizuje pod imenom - „SAPO 2012“. Organizacijom Sajma `elimo ostvariti pozitivan utjecaj na privredni razvoj i stvaranje pozitivne poduzetni~ke klime, pove}anje konkurentnosti privrednog sektora, te bolje me|usobno povezivanje privrednih subjekata i poduzetni~kih regija. Pozivamo vas da nam dostavite ponudu za organizaciju sajamske manifestacije „Sapo 2012“ u Gra~anici od 20. do 23. aprila 2012. godine (partnerski odnos). Sajamska manifestacija se organizuje u industrijskoj zoni u Gra~anici (raskrsnicu - ju`no skretanje u Gra~anicu sa puta Doboj - Tuzla) na povr{ini od cca 20.000 kvadratnih metara ogra|enog prostora sa definisanom infrastrukturom. Uz prijavu, zainteresovani subjekti du`ni su dostaviti: 1. Izvedbeni projekat Sajma sa sljede}im elementima: - minimalno 2.500 kvadratnih metara natkrivenog prostora, - prodajna cijena kvadratnog metra izlo`benog prostora u osnovnoj varijanti, - precizno nazna~ene (definisane) zajedni~ke sadr`aje: prezentacijska (konferencijska) dvorana, ugostiteljski sadr`aji) - mokri ~vorovi i sanitarije (najmanje dvije grupe), - fizi~ko obezbje|enje; - pozornica sa dekoracijom i ozvu~enjem. 2. Na~in obezbje|enja izlaga~a na komercijalnoj osnovi, uklju~uju}i i odre|en broj subjekata iz inostranstva, 3. Nazna~eni partneri sa njihovim precizno navedenim (o~ekivanim) obavezama. Sa odabranim partnerom Op}ina Gra~anica sklapa poseban ugovor o me|usobnim pravima i obavezama. Ponude dostaviti najkasnije do 10. 1. 2012. godine u zatvorenoj i zape~a}enoj koverti na adresu Op}ina Gra~anica, Ba{eskijina br. 1, sa naznakom „Organizacija sajamske manifestacije“ (ne otvarati). Otvaranje ponuda obavit }e se 11. 1. 2012. u 11.15. sati u kancelariji broj 23. OP]INSKI NA^ELNIK Nusret Heli}

2.

II Za Skup{tinu se utvr|uje slijede}i: DNEVNI RED 1. Verifikacija zapisnika sa 31. sjednice Skup{tine Dru{tva 2. Izbor radnih tijela Skup{tine, i to: 2.1. Odbor za glasanje, 2.2. Predsjedavaju}eg Skup{tine, 2.3. Zapisni~ara i dva ovjeriva~a zapisnika Skup{tine. 3. Razmatranje i dono{enje odluka na osnovu Zapisnika Agencije za nadzor broj: 1.0-059-1571/11 od 11.11.2011. god. i dopuna Zapisnika od 12.12.2011. godine. 4. Razmatranje i dono{enje odluka na osnovu Zapisnika o inspekcijskom nadzoru Porezne uprave FBiH broj: 13/09-15-2-1499/11 od 30.6.2011. godine. 5. Razmatranje i dono{enje odluke na osnovu prikaza rezultata finansijskog poslovanja Dru{tva u protekloj 2011. godini. 6. Razno. III Prijedlozi dioni~ara za izmjenu dnevnog reda i/ili prijedloga odluka Skup{tine 1. Dioni~ari ili grupa dioni~ara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa ima pravo pisano predlo`iti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka Skup{tine, najkasnije osam dana od dana objavljivanja obavje{tenja o sazivanju Skup{tine. 2. Nadzorni odbor je du`an objaviti obavje{tenje o prijedlozima dioni~ara na isti na~in kao i obavje{tenje o sazivanju Skup{tine. Ukoliko Nadzorni odbor Dru{tva donese odluku da ne objavi obavje{tenje o prijedlozima dioni~ara iz ovog ~lana, du`an je, najkasnije 7 dana prije dana odr`avanja Skup{tine, o tome obavijestiti dioni~are koji su podnijeli prijedlog. IV Ovla{teni u~esnici, prijava za u~e{}e i na~in glasanja na Skup{tini 1. Pravo u~e{}a u radu i odlu~ivanju Skup{tine ima dioni~ar koji se na listi dioni~ara Dru{tva kod Registra

3.

4.

5.

6.

7.

V Obavje{tenje o sazivanju, dnevnom redu, mjestu, datumu i vremenu odr`avanja Skup{tine bit }e objavljeno i na web stranici www.lido-osiguranje.com. Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 033/776-390.

Na osnovu ~lana 133. a u vezi sa ~lanom 112. Zakona o srednjem obrazovanju („Slu`bene novine Kantona Sarajevo“ broj, 23/2010) i ~lana 165. Pravila, uz saglasnost Ministarstva obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo broj: 11-38-22487-4-19/11, [kolski odbor Javne ustanove „Srednja {kola metalskih zanimanja“ Sarajevo donio je odluku kojom raspisuje:

JAVNI KONKURS
za prijem zaposlenika u radni odnos 1. Nastavnica/nastavnik matematike, puna radna norma, na odre|eno vrijeme do 15.8.2012. g., jedan izvr{ilac; 2. Nastavnica/nastavnik stru~no-teorijske nastave i radioni~kih/laboratorijskih vje`bi, smjer: elektrotehnika, puna radna norma, na odre|eno vrijeme do 15.8.2012. g., jedan izvr{ilac; 3. Nastavnica/nastavnik oftalmolo{ke optike, ~etiri ~asa sedmi~no, na odre|eno vrijeme do 15.8.2012. g., jedan izvr{ilac; Pored op{tih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvr|ene Zakonom o srednjem obrazovanju, Nastavnim planom i programom za srednje tehni~ke i stru~ne {kole, Pedago{kim standardima i normativima za srednje obrazovanje i normativnim aktima [kole, i to: za ta~ke 1. i 2: - VSS - VII stepen odgovaraju}eg fakulteta, zavr{en drugi ili tre}i ciklus visokog obrazovanja odgovaraju}eg fakulteta za ta~ku 3: - doktor specijalista oftalmolog Uz prijavu na javni konkurs kandidati su du`ni dostaviti (original ili ovjerenu kopiju): - odgovaraju}a diploma, - izvod iz MK ro|enih, - uvjerenje o dr`avljanstvu ili kopija li~ne karte CIPS, - kratka biografija Po kona~nosti odluke o izboru, izabrani kandidati du`ni su dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad u obrazovanju. Prije dono{enja odluke o izboru sa prijavljenim kandidatima koji ispunjavaju uslove iz ovog javnog konkursa }e u skladu sa normativnim aktima [kole biti obavljen i usmeni razgovor. Prednost da budu izabrani, kandidati mogu ostvariti i u skladu sa Pravilnikom sa kriterijima za iskazivanje prestanka potrebe za zaposlenicima koji su djelomi~no ili potpuno ostali bez radnih zadataka i postupak popune upra`njenih radnih mjesta u osnovnim i srednjim {kolama kao javnim ustanovama na podru~ju Kantona Sarajevo, {to su du`ni dokumentovati uz prijavu na javni konkurs. Javni konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se razmatrati. Prijave sa dokazima o ispunjenju uslova, isklju~ivo putem po{te, dostaviti na adresu: Javna ustanova «Srednja {kola metalskih zanimanja« (Prijava na javni konkurs) Ul. Zmaja od Bosne br. 8, Sarajevo Dodatne informacije mogu se dobiti i na tel: 033/275 601 ili 033/275 602, svakim radnim danom od 9 do 13 sati. Dokumentacija prijavljenih kandidata koji nisu izabrani po ovom javnom konkursu vra}a se na li~ni zahtjev putem protokola [kole.

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Srednjobosanski kanton Srednja tehni~ka {kola Bugojno Upravni odbor {kole na osnovu ~lana 100. Zakona o srednjoj {koli, ~lana 93. Pravila Srednje tehni~ke {kole i Odluke Upravnog odbora broj: 01.3-385, od 23.12.2011. godine raspisuje

KONKURS
za izbor nastavnika za slijede}e nastavne predmete - Nastavnik fizike - nepuna norma - 8 ~asova - Nastavnik sociologije - nepuna norma, 14 ~asova - Nastavnik demokratije i ljudskih prava - nepuna norma, 10 ~asova - Nastavnik daktilografije - nepuna norma, 6 ~asova. Za navedena radna mjesta radni odnos se zasniva na odre|eno vrijeme do 31.7.2012. godine. Pored op}ih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidat treba da ispunjava i slijede}e uslove konkursa: - Da ima zavr{en odgovaraju}i fakultet (VII stepen) - Da je podoban za rad na poslovima nastavnika Uz prijavu na konkurs potrebno je dostaviti slijede}a dokumenta: - Original diploma (ili ovjeren prijepis diplome) - Uvjerenje o dr`avljanstvu - Uvjerenje o neka`njavanju - Izvod iz mati~ne knjige ro|enih Potvrda od {kole o potrebi dopune norme ~asova (uz potvrdu dostaviti ugovor o radu sa punom nastavnom normom, na neodre|eno vrijeme) Radi bodovanja prijavljeni kandidati su du`ni dostaviti slijede}e dokaze: a) Uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu ili ovjerena kopija, b) Uvjerenje Zavoda za zapo{ljavanje o du`ini ~ekanja na posao nakon sticanja stru~ne spreme tra`ene konkursom c) Dokaz prosjeka ocjena sa mati~nog fakulteta d) Dokaz o du`ini radnog sta`a za svaku navr{enu godinu (u obrazovanju) nakon diplomiranja e) Socijalne prilike (samo ako kandidati `ive u porodici u kojoj niko nije zaposlen u porodici, ili nema stalni izvor prihoda). Sa svim prijavljenim kandidatima bit }e obavljen intervju. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ''Oslobo|enje". Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Prijave se dostavljaju na slijede}u adresu: Srednja tehni~ka {kola, Ciglane II, Bugojno

OSLOBO\ENJE subota, 31. decembar/prosinac 2011/nedjelja, ponedjeljak, 1. i 2. januar/sije~anj 2012.

FELJTON
NA DANA[NJI DAN
31. decembar
Umro engleski astronom D`on Flemstid, prvi kraljevski astronom, osniva~ nacionalne opservatorije u Grini~u (1675).

67

Besim Avdagi}: O hrani i stanovni{tvu (8)

Demografska eksplozija
Ve}i broj stanovni{tva zahtijeva vi{e hrane i vode, kojih je sve manje, a uti~e i na ekolo{ku ravnote`u tako {to se u borbi za `ivotni prostor smanjuje i prostor za uzgajanje usjeva
Me|uonimakoji se protiveupotrebi poljoprivredne hemije nije mali broj pu{a~a i alkoholi~ara. Oni se ne boje nikotina koji spada me|udesetnajja~ihotrova na svijetu, jer sadr`i ~ak vi{e od 4.000 raznih{tetnihsastojaka,od kojih je 60 kancerogeno. Na{ poznationkolog prof. dr. Mirza Mu{anovi} u svojoj knjizi„Kancerogeniagensi“ tvrdi da je konzumiranje duhana povezano sa nastankom 30 posto svih malignih tumora i da je glavni uzro~nik nastanka raka plu}a i grkljana. U kombinaciji sa alkoholom, nikotinuzrokuje i rak usne{upljine i jednjaka, a kod nepu{a~a kojiudi{u dim cigare ili cigarete, rizik od rakaplu}apove}ava se od 30 do 50 posto, ka`e on.

1719. 1879. 1880.

Ameri~ki pronalaza~ Tomas Alva Edison prvi put javno demonstrirao u Menlo Parku, Nju D`ersi, elektri~nu sijalicu. Ro|en ameri~ki general D`ord` Mar{al, na~elnik General{taba kopnene vojske SAD-a (1939-45). Kao dr`avni sekretar SAD-a (1947-49), sa~inio plan za obnovu poslijeratne Evrope (Mar{alov plan) koji je prihva}en na konferenciji 16 zemalja 1947. u Parizu. Dobitnik je Nobelove nagrade za mir 1953. Ministri finansija Evropske unije saop{tili definitivne kurseve prema kojima }e se nacionalne valute 11 zemalja EU mijenjati u euro kad jedinstvena evropska valuta 1. januara 1999. bude zvani~no pu{tena u promet. Kurt Valdhajm

1971.
Austrijski politi~ar i diplomata Kurt Valdhajm preuzeo du`nost generalnog sekretara UN-a, nakon {to se sa tog mjesta povukao burmanski politi~ar U Tant.

1998. 1999.

Predsjednik Rusije Boris Jeljcin podnio ostavku i za vr{ioca du`nosti {efa dr`ave imenovao Vladimira Putina, dotada{njeg premijera.

1. januar
Hrvatsko plemstvo na saboru u gradu Cetinu izabralo za kralja Ferdinanda Habsburga, nadaju}i se da }e im nadvojvoda Ferdinand obezbijediti bolju odbranu od Turaka nego erdeljski knez Ivan Zapolja. Hrvatska je postala dio Habsbur{ke monarhije.

1526. 1801. 1863. 1901. 1915. 1993. 2003.
radni~ke klase.

Novi izazov
Sli~nihprimjera~ovjekovogbezumljakoji se ti~uindividualnihposljedica je mnogo, ali stavljanje na optu`eni~ku klupu nove poljoprivredezbogunosanovihmaterija u nju (mineralnih |ubriva i pesticida) ticalo se svih ljudi na planeti. Dok je na Zemlji`ivjeloznatnomanje stanovnika, sredstva za rad u poljoprivredibila su dostaskromna, tako da je poljoprivredna proizvodnja`ita, osnovnenamirniceljudi, ostvarivala koli~inu od svega tri do ~etiriputave}u od upotrijebljenog sjemena. To je bilo daleko ispod zastra{uje}eg porasta stanovni{tva. Kolika je to bila demografska eksplozija najbolje ilustrira ~injenica da je za dostizanje prvemilijardestanovni{tva na Zemljinoj kugli trebalo ~etiri miliona godina, za narastanje na dvije milijardeljudskomrodu je trebalosamo 80 godina. Za narastanjenaredne i svakeslijede}e do razme|a dva stolje}a i dva milenijuma, kad je u Visokom Zemljadobila{estmilijarditogstanovnika, trebalo je od 30 do 13 godina. Nakonsamojedanaestgodina, ove godine rodio se sedammilijarditi stanovnik na{e planete. UN je bebu Danycu Kamacho koja se rodila u Manili na Filipinima proglasiosedammilijarditimstanovnikom. Ovakvo naglo pove}anje stanovni{tva proisti~e iz ve}e stopera|anja i manjestopeumiranja. Zahvaljuju}iunapre|enjumedicine, zdravstvenebrige i obrazovanja, manjebebanakonra|anjaumire, manje ljudi umire zbog bolesti, a

starije osobe `ive du`e. Ve}i broj stanovni{tva zahtijeva vi{e hrane i vode, kojih je sve manje, a uti~e i na ekolo{ku ravnote`u tako {to se u borbi za `ivotni prostor smanjuje i prostor za uzgajanjeusjeva i svojim bitisanjem zaga|uje ve} zaga|eni okoli{. Da ovako neo~ekivano velik i ubrzan porast stanovni{tva nije poljoprivrednoneutralan, pokazale su {ezdesetegodinepro{logstolje}a kad je postaloo~ito da ono {to se poslo`i u silosenijedovoljno da nahraninovausta. Bio je to noviizazov za ljudski um da proizvede znatno vi{e hrane i sprije~i nastupaju}u avet gladi i nemire u svijetu koji je prate.

Prijetnja miru
To je po{lo za rukom ve} pomenutom dr. Normanu Borlogu, koji je rje{enje problema gladi na{ao u oplemenjivanju bilja i stvaranju novih sorti `ita koje su davale vi{e prinosa. Nakon dva desetlje}a eksperimenata u Meksiku, uspjelo mu je da od postoje}ihsjemenskih sorti `ita, od kojih su neke datirale jo{ od nekoliko hiljada godina prije Krista, iz Mesopotamije, stvori novevisokorodnesorteustootpornijepremabolestima i polijeganju. One su se vrlo brzo ra{irile u Indiju i Pakistan, a zatim i u ostale mnogoljudskezemljesvijeta u Latinskoj Americi, Aziji i Africi. Novu proizvodnju sa kvalitetnijimsortama i hibridima p{enice i ostalih `itarica, pratila je i znatno modernija poljoprivreda kako bi se obezbijedilo pove}anje uroda i na taj na~insmanjilaglad. To se, prijesvega, odnosi na nova savremenija

Besim Avdagi} je novinar u penziji. Bio je stalni dopisnik Oslobo|enja iz Njema~ke. U svojim poznim godinama bavi se isklju~ivo feljtonistikom kojom tretira aktuelne naru{ene odnose izme|u prirode i ~ovjeka. U ovom feljtonu autor se bavi demografskom eksplozijom i globalnom pojavom gladi, trenutno najve}im problemom ~ovje~anstva.

umjetna|ubriva, na uvo|enjemodernepoljoprivrednemehanizacije~ime se, recimo, brojtraktorapove}ao za 24 putatokom„zelenerevolucije“ a posebno intenzivnijim , navodnjavanjemzasijanihpovr{ina koje se vi{e nego udvostru~ilo. Za pola vijeka „zelene revolucije“ u kome se na svijetu umno`ilo , stanovni{tvo vi{e nego u cijeloj prethodnoj istoriji ljudskog roda, proizvodnja hrane je zadovoljila potrebe i ovako pove}anog stanovni{tva. U mnogim zemljama svijeta prinos glavnih usjeva je utrostru~en, a proizvodnjajedne od osnovnih`itarica u ishranisvjetske populacije- p{enice je udeseterostru~ena. Velikizna~aj„zelenerevolucije“ je i u tome {to su ovako velikirezultati u borbiprotivgladipostignuti bez zna~ajnih uzurpiranja novihzemlji{nihpovr{ina, da se time dosta sa~uvao postoje}i biljni i `ivotinjskisvijet i sprije~iladaljaerozija zemlji{ta. Najvi{ezasluga za ove fantasti~ne rezultatepripadapioniru ove revolucije dr. Berlogu, koji je 1970. dobio Nobelovu nagradu za mir. Interesantno je da gospodin Normannijedobio ovu presti`nunagradu za doprinos nauci, {to je bilo za o~ekivati. Razlog je u jednostavnoj istini da gladproizvodi rat, kao{to i rat proizvodi glad. Glad je u istoriji ~ovje~anstvabilapojava u kojoj je bilone{toneumitno, kao i ovi u~estali zemljotresi i orkani, velike padavine i poplave. Dolazila je u re`iji majkeprirode. Me|utim, nacistima je prvimpo{lo za rukom da je svjesno u~ine ratnim oru`jem i njeno djelovanjeprora~unaju kao putanje vatrenog oru`ja, a putanje tenkovskih gusjenica kao rala oranica kako se ne bi zasadilo niti jedno zrno `ita. Hitler je uspio u~initi da amonijak, koji je u mineralnom|ubrivu spa{avaoljude od gladi, u eksplozivnim napravama ubija ljude. To je nedavno po{lo za rukom i kri`arskom ratniku Breiviku.
(U utorak: Neizvjesna budu}nost)

Stupio na snagu akt o ujedinjenju Velike Britanije i Irske, ~ime je stvoreno Ujedinjeno Kraljevstvo. Tokom Ameri~kog gra|anskog rata predsjednik SAD-a Abraham Linkoln potpisao Zakon o osloba|anju robova. Dr`ave Novi Ju`ni Vels, Viktorija, Kvinslend, Ju`na Australija, Zapadna Australija i Tasmanija osnovale australijsku zajednicu s Edmundom Bartonom kao prvim premijerom, koja je te godine u statusu dominiona postala ~lan Britanskog komonvelta. Ro|en bh. pisac Branko ]opi}, nastavlja~ tradicije seoske pripovijetke srpskog realizma. Humorista, autor rodoljubive i dje~ije poezije, jedan je od najpopularnijih jugoslovenskih pisaca u periodu poslije Drugog svjetskog rata. Godine 1984. izvr{io je samoubistvo. ^e{ka i Slova~ka postale samostalne dr`ave, ~ime je prestala da postoji ^ehoslova~ka, osnovana 1918. U Brazilu inaugurisan Luis Inasio Lula da Silva, prvi brazilski predsjednik iz

Fabijan [ovagovi}

2001.
U Zagrebu preminuo Fabijan [ovagovi} (68), jedan od najve}ih glumaca Hrvatske i biv{e Jugoslavije.

2. januar
[panija preotela Granadu od Mavara, {to je bio zavr{ni ~in oslobo|enja [panije od muslimana.

1492. 1920.

Ro|en ameri~ki pisac i profesor biohemije Isak Asimov, pisac nau~no-fantasti~ne proze. Nau~no-popularna dela: "Hemikalije `ivota", "Zvijezde i njihovi putevi", "Unutar atoma", "Svijet nitrogena", "Ljudski mozak", "Nauka, brojevi i ja". Knji`evna djela: "Ja, robot", "^eli~ne pe}ine", "Golo sunce", "Vasionske struje", "Zadu`bina", "Druga Zadu`bina", "Kraj vje~nosti".

Folklandska ostrva

1833.
Britanske trupe zauzele Folklandska ostrva u Atlantskom okeanu, udaljena oko 500 kilometara od argentinske obale. Dan ranije London je proglasio suverenitet nad ostrvima, izbaciv{i s njih argentinski garnizon.

1959. 1971. 1992. 2001.

Lansiran prvi vasionski brod ka Mjesecu, sovjetska "Luna I" bez ljudske posade.

Tokom fudbalske utakmice Seltika i Rend`ersa, u {kotskom gradu Glazgov sru{io se dio tribine na stadionu Ajbroks park i poginulo je 66 navija~a. Li~ni izaslanik generalnog sekretara UN-a Sajrus Vens objelodanio je da je postignuta saglasnost sukobljenih strana u gra|anskom ratu u Hrvatskoj o raspore|ivanju mirovnih snaga Ujedinjenih nacija. Prvi tajvanski brod legalno pristao u Kini poslije vi{e od pola vijeka, uploviv{i u luku u gradu Fu|ijan na jugoistoku Kine.

68

SPORT

subota, 31. decembar/prosinac 2011/nedjelja, ponedjeljak, 1. i 2. januar/sije~anj 2012.

OSLOBO\ENJE

@ELIM, @ELIM...
Edin D`eko

Favorizuje li vodstvo lige United?

R

@elim svima mnogo zdravlja, sre}e i ljubavi i da im se ispune sve `elje. Za mene je 2011. bila jako uspje{na, a nadam se da }e 2012. biti jo{ uspje{nija i da }emo obradovati navija~e na{e reprezentacije novim pobjedama.

Safet Su{i}

Sa sportske strane volio bih da reprezentacija nastavi sa dobrim igrama, jer smo napokon stigli na pravi put, a li~no bih htio ~estitati Novu godinu svim na{im gra|anima, a posebno ~itaocima Oslobo|enja. @elim vam mnogo zdravlja i sre}e.

aspored utakmica u Premiershipu i ina~e je ubita~an, ali definitivno je najzhatijevniji za praznike. Tako }e engleski klubovi u svega tri dana odigrati po dvije utakmice. Naime, 19. kolo na rasporedu je 31. decembra i 1. januara, a 20. kolo se igra ve} 2. i 3. januara. Ipak, ima i onih koji }e svoje utakmice odigrati i 4. januara, a jedan od tih klubova je i Manchester United, koji je jedan od rijetkih koji }e imati pauzu izme|u utakmica od tri dana. Naime, United }e duel 19. kola protiv Blackburna odigrati 31. decembra, a naredno kolo tek 4. januara, ~ime je ekipa Sir Alexa Fergusona dobila gotovo dva dana vi{e odmora od najozbiljnijeg konkurenta za naslov prvaka - gradskog rivala Manchester Citya. Na ime, eki pa na {eg Edi na D`eke }e protiv Sunderlanda igrati prvog dana nove 2012, a ve} dva dana poslije o~ekuje ih duel protiv Liverpoola.

Edin D`eko: City o~ekuje duel protiv Sunderlanda, pa Liverpoola

19. kolo
• 31. decembar: Manchester Utd - Blackburn, Arsenal - QPR, Bolton Wolverhampton, Chelsea - Aston Villa, Norwich Fulham, Stoke - Wigan Athletic, Swansea - Tottenham • 1. januar: WBA - Everton, Sunderland - Manchester City

Branislav Crnogorac

D`eko igra 1, pa 3. januara
Za razliku od Manchester Citya koji }e odigrati dvije utakmice u tri dana, United }e dva kola odigrati u razmaku od gotovo pet dana • Liverpool odmoran do~ekuje me~ protiv gra|ana, Mancini nezadovoljan
Roberto Mancini, menad`er Citya, ve} je uputio protestnu notu vodstvu lige, tvrde}i kako raspored za novogodi{nje praznike favorizira United, koji je, pod sje ti mo, bo do vno izje dna~en na tabeli sa Cityem. Uostalom, United je jedina ekipa, uz Newcastle i Liverpool, ko ja }e ima ti vi {e da na odmora. Naime, svrake i redsi su u pe tak na ve~er odi gra li me|uso bni du el, a na re dne uta kmi ce o~eku ju ih tek 3, odnosno 4. januara. I to je jedan od razloga zbog kojeg se City `alio na raspored, s obzirom na to da }e Liverpool duel protiv gra|ana, koji se 3. januara igra na Etihadu, do~ekati daleko odmorniji, jer }e imati ~ak gotovo ~etiri dana odmora. Mancini je stoga najavio kako }e u utakmici protiv Sunderlanda kalkulisati sastavom kako bi nje go vi igra~i odmor ni do~ekali me~ protiv Liverpoola, koji }e tako odmoran do~ekati gostovanje u Manchesteru.
J. LIGATA

20. kolo
@elim puno zdravlja mojoj porodici i svim bh. sportistima, te sve najbolje svim Bosancima i Hercegovcima. Na sportskom planu u 2012. nadam se prvoj bh. olimpijskoj medalji.

Adi Adilovi}

• 2. januar: Aston Villa Swansea, Blackburn - Stoke, QPR - Norwich, Wolverhampton - Chelsea, Fulham - Arsenal • 3. januar: Wigan - Sunderland, Tottenham - WBA, Manchester City - Liverpool • 4. januar: Newcastle Manchester Utd, Everton - Bolton

Sekretar NK Travnik podnio ostavku
Prva stvar koju `elim u 2012. je da me zaobi|u povrede i da budem zdrav, kako bih se potpuno posvetio utakmicama i treningu. Bio bih presretan kada bismo zavr{ili prvenstvo na prvom mjestu. Titula bi bila najbolji poklon za navija~e, koje bismo tako obradovali, ali i za mene.

Hod`i} i Saraj~i} zbog Jaganjca napustili sjednicu
Ne `elim u~estvovati u ovoj farsi i svjesnom uni{tavanju kluba, koji je proteklih pet sezona bio stabilan premijerliga{, objasnio je Hod`i} razloge ostavke
Du go na jav lji va na sje dni ca Upravnog odbora NK Travnik, koja je trebala rije{iti nagomilane probleme, nakon ~etiri i po sata zasjedanja samo je dodatno podijelila ~lanove ovog tijela. Jo{ jedanput, kao kamen spoticanja, pokazao se jo{ aktuelni trener Haris Jaganjac, koji je u trosatnom izvje{taju o radu uglavnom govorio o de{avanjima u Travniku prije njegovog dolaska nego o vremenu svog dosada{njeg mandata. Na vi{esatno izlaganje Jaganjca kriti~ki su reagovali generalni sekretar kluba Smajo Hod`i} i sportski direktor Midhet Saraj~i}, koji su revoltirani napustili sjednicu. Jaganjac i Hod`i} iz sretnijih vremena "O~ekivao sam jezgrovit i precizan izvje{taj o radu trenera, koji je u {est kola osvojio samo dva boda, a on je krenuo opet pri~ati o stvarima koje nisu u njegovoj nadle`nos ti. Po tom se po svom obi~aju opet okomio na igra~e, pomo}no osoblje i ostalo, {to ja nisam mogao podnijeti. Iznena|en pona{anjem predsjednika Fazli}a, koji mu je davao podr{ku, napustio sam sjednicu, poslije ~ega sam podnio pisanu ostavku iz moralnih razloga. Ne `elim u~estvovati u ovoj farsi i svjesnom uni{tavanju kluba, koji je proteklih pet sezona bio stabilan premijerliga{", rekao ENI news je Hod`i}.

Amela Had`iahmetovi}

Moja najve}a sportska `elja je da sjajna stonoteniserka, moja Emina Had`iahmetovi} postane evropski prvak, kao i to da se Zakon o sportu po~ne primjenjivati, odnosno da i mi, sportski radnici, znamo za {to radimo.

OSLOBO\ENJE subota, 31. decembar/prosinac 2011/nedjelja, ponedjeljak, 1. i 2. januar/sije~anj 2012. Pro{irena lista kandidata za izbor {efa struke Sarajeva

SPORT
@ELIM, @ELIM...
Adnan Red`ovi}

69

Mjesto trenera jo{ upra`njeno
Po svemu sude}i, novi {ef struke bi}e izabran naredne sedmice na sjednici Upravnog odbora Pregovori sa Jagodi}em i Totom
U FK Sarajevo nastavljeni su pregovori sa potencijalnim kandidatima za novog {efa stru~nog {taba. Kako nam je potvrdio izvor iz bordo kluba, razgovori su obavljeni sa selektorom mlade reprezentacije BiH i sada{njim {efom stru~nog {taba Kozare Vladom Jagodi}em i nekada{njim trenerom Brotnja, zagreba~kog Dinama i Lokomotive iz osvojiv{i sa njom Kup Hrvatske. Ranije je komisija ko{evskog premijerliga{a u sastavu Dino Selimovi}, prof. dr. Munir Talovi} i Irfan Red`epagi} pregovarala sa Husrefom Musemi}em, Draganom Jovi}em i Abdulahom Ibrakovi}em. Me|utim, nije isklju~eno da povjerenje dobije neko iz postoje}eg trenerskog kadra kluba sa Ko{eva. Po svemu sude}i, novi {ef struke bi}e izabran naredne sedmice na sjednici Upravnog odbora. Zasad je jo{ otvoreno pitanje kada }e po~eti pripreme za nastavak prvenstva. Biv{i trener Jir`i Pli{ek zakazao je prozivku za 4. januar 2012, no po{to }e drugi stru~njak predvoditi Sarajevo, pripreme }e vjerovatno startovaZ. R. ti 12. januara.

U 2012. `elim da postanem interkontinentalni prvak u profesionalnom boksu. Osim toga, na privatnom planu `elim da postanem otac.

Smajo Kara~i}

Jedna od `elja bordo kluba: Vlado Jagodi}

Mario Tot na listi kandidata za {efa struke

Zagreba Marijom Totom. Jagodi} je trenutno anga`ovan u Kozari, a predvodio je Borac do {ampionske titule pro{le sezone. Tot je bio saradnik na{eg proslav-

ljenog stru~njaka Vahida Halilhod`i}a u vrijeme dok je Vaha bio {ef struke prvaka Hrvatske i vodio privremeno ekipu sa Maksimira u zavr{nici pro{log prvenstva,

Galatasaray ne zaboravlja biv{e asove

@elim da na{a rukometna reprezentacija napokon napravi iskorak i da ode na Svjetsko prvenstvo 2013. godine u [paniji. Od ostalih `elja najva`nije je dobro zdravlje, {to naravno `elim svima.

Tariku Hod`i}u medalja za `ivotno djelo
Tarik Hod`i}, nekada{nji igra~ turskog Galatasaraya, u prvim danima nove 2012. dobi}e veliko priznanje. Naime, slavni turski klub }e mu uru~iti medalju za `ivotno djelo, ~ime }e nekada{nji napada~ Galate postati tek ~etvrti ~ovjek u historiji koji je dobio ovu nagradu. Hod`i}, koji je u Galatasarayu nastupao izme|u 1981. i 1984, u 66 nastupa postigao je 28 pogodaka, a u sezoni 83/84. postao je prvi stranac koji je ponio titulu najboljeg strijelca turske lige. Tako|er, 1982, kada je Galatasaray osvojio Kup, Hod`i} je postigao osam pogodaka od ukupno devet svog tima... "Ovo je veliko priznanje za mene, jer je Galatasaray pokazao koliko dr`i do biv{ih igra~a. Ponosan sam {to sam dio historije ovog kluba", kazao nam je Hod`i} i dodao kako }e 3. januara, kao specijalni gost, prisustvovati utakmiciizme|uGalate i Istanbul BB, za koji nastupaju bh. internacionalciKenanHasagi} i EdinVi{}a. Hod`i} nam je na kraju dodao kako je i on spremiopoklon za klub. "Jo{ ~uvam dres u kojem smo igrali Kup, kada sam postigao tih osam pogodaka. Ponije}u ga u Istanbul i pokloniti klubu, kako bi mogao krasiti vitrine Galatinog muzeja", rekao nam je Hod`i}.
J. Li.

Damir D`umhur

Prije svega, `elim svim ljudima u BiH i cijelom svijetu sretnu i uspje{nu 2012. Najve}a mi je `elja da nastavim dobro igrati tenis, kako {to je to bilo u 2011. @elio bih u}i me|u 150 najboljih igra~a, ali bio bih zadovoljan kada bih bio i me|u 250 najboljih.

Miralem Pjani}

Alex Ferguson tvrdi

Arsene Wenger potvrdio

U novoj godini `elim samo jedno, a to je da ima {to manje bolesnih i siroma{nih.

City ne}e kupiti na{u titulu
Manchester City je potro{io oko 400 miliona funti otkako je {eik Mansour preuzeo klub u augustu 2008. godine, a u istom tom periodu njihov gradski rival Manchester United potro{io je 26 miliona funti. Novac je pomogao Cityu da zauzme vrh Premiershipa ove sezone, s dva boda prednosti ispred ekipe Alexa Fergusona. "Da novac mo`e kupiti uspjeh, to smo vidjeli na primjeru Chelsea. Svjedoci smo da se to de{ava i sa Cityem, koji je dobio bogatog vlasnika. Njihov cilj je titula u Premiershipu, {to je i razumljivo, jer su favoriti za taj rezultat. Ali, i kad anga`ujete neke od najboljih igra~a svijeta, to vam ne garantuje da }ete osvojiti sve, {to }emo, nadam se, i pokazati na kraju sezone. City ne}e kupiti na{u titulu", zaklju~io je Ferguson, dodaju}i kako u borbi za titulu ima jo{ zna~ajnih faktora, pi{e britanski tabloid The Sun.

Sabahudin Delali}

Thierry Henry dolazi u Arsenal
Menad`er Arsenala Arsene Wenger potvrdio je da je njegova ekipa blizu dovo|enja Thierrya Henrya na posudbu iz New York Red Bulla. Francuski napada~ ve} sada trenira sa svojim biv{im klubom, dok je u MLS pauza, te se nada }e ponovo obu}i dres Arsenala. Ukoliko Henry zaista do|e ponovo u Arsenal, bi}e na raspolaganju Wengeru za utakmice sa Manchester Unitedom, Tottenhamom i Milanom u okviru Lige prvaka. "Ovaj }e se posao gotovo pa sigurno zavr{iti. Henryev dolazak na dva mjeseca nama }e mnogo zna~iti na terenu, ali i van njega", rekao je Wenger.

@elim svima puno zdravlja i sre}e, a {to se ti~e ovog sportskog dijela, najve}a mi je `elja da vratimo zlato na Paraolimpijskim igrama u Londonu. Bilo bi mi to mo`da i najdra`e zlato, prakti~no, kruna karijere.

Vesna Bajku{a

Svima bih po`eljela puno zdravlja jer je to najbitnije. Drago bi mi bilo i da u narednoj godini kona~no naprave azil za pse i da moj KK @eljezni~ar osvoji duplu krunu.

70

SPORT

subota, 31. decembar/prosinac 2011/nedjelja, ponedjeljak, 1. i 2. januar/sije~anj 2012.

OSLOBO\ENJE

@ELIM, @ELIM...
Slaven Musa

Sportska 2011. u gradu na Neretvi

Mostaru ne nedostaje talenata, nego novca
Financije su problem i za najpopularnije mostarske sportske kolektive Zrinjski i Vele`. U oba kluba u prvi plan stavljaju te{ku financijsku krizu, ali isti~u kako nemaju dugova i kako uspijevaju dr`ati glavu iznad vode
Unato~ kroni~nom nedostatku novca, mostarski sport je u 2011. ostvario zapa`ene rezultate, sla`u se mostarski sportski djelatnici. Najve}i uspjeh ostvarile su Tina Mari} i Ivona ]avar iz Karate kluba Neretva, koje su osvojile zlatnu i srebrenu medalju na Svjetskom kadetskom, juniorskom i U-21 prvenstvu u malezijskoj Melaki. ju dugova i kako uspjevaju dr`ati glavu iznad vode. "Ovo nam je s financijske strane najte`a godina otkad klub postoji. Imamo najmanji prora~un od 1992. Davanja su svedena na minimum zbog financijske situacije u gradu i cijeloj dr`avi. Ipak, zadovoljan smo {to smo uspjeli financijski zaokru`iti ovu godinu. Isplatili smo pla}e igra~ima i svim uposlenicima kluba. Imamo jo{ nekih dugovanja prema stavkama iz ugovora igra~a, ali se nadamo da }emo sve to uspjeti izmiriti na vrijeme", ka`e Ante Vida~ak, predsjednik Zrinjskog, koji je u 2011. ipak uspio postaviti umjetni travu na pomo}ni teren i to prvu takve vrste na Balkanu. "Imamo i jaku omladinsku {kolu s ukupno 350 djece koja kod nas treniraju. I rezultatski smo imali prili~no upjeha. Unato~ svemu, i dalje smo u igri za europska natjecanja i me|u prvih smo pet ekipa u Premijer ligi BiH", optimisti~an je Vida~ak. Njegov kolega, predsjednik Vele`a Sedin Tanovi}, podsje}a kako je u ovo vrijeme pro{le godine Vele` bio na dnu ljestvice nogometne Premijer lige BiH te kako, gledano iz te perspketive, u Vele`u mogu biti zadovoljni napretkom u 2011. "Infrastrukturalno i financijski smo tako|er napredovali. Izgradili smo pomo}ni teren i jednu tri bi nu na sta di onu u Vrap~i}ima. Izmirili smo dugovanja i mogu kazati da je ova godina bila uspje{na za Vele`. Neke stvari su se poslo`ile u klubu. Naravno, pred nama je jako puno toga {to treba uraditi da bismo do{li do nivoa na kojem Vele` treba biti", rekao je Tanovi}.

Svim gra|anima BiH `elim sve najljep{e u 2012, a svom Zrinjskom da ostvari sve ambicije i da iza|emo u Evropu. Tako|er, reprezentaciji BiH `elim da se plasira na neko veliko takmi~enje.

D`elaludin Muharemovi}

@elim da 2012. bude mnogo bolja nego prethodna godina uprkos crnim prognozama. @elim svim ljudima puno zdravlja i sre}e kako u poslu, tako i privatno i na kraju, naravno, da moj @eljo osvoji duplu krunu.

Tina Mari} i Ivona ]avar
Titulu svjetske prvakinje u kadetskoj konkurenciji Tina Mari} osvojila je u kategoriji do 54 kg pobjedama u pet me~eva. Petnaestogodi{nja ~lanica Karate kluba Neretva iz Mostara ove je godine osvojila i naslov europske prvakinje u Novom Sadu. Zdenko Klepi}, trener u KK Neretva, ponosno isti~e kako je Tina Mari} progla{ena za najperspektivniju sporta{icu BiH u izboru Nezavisnih novina i BHRT-a. "Pored toga, Ivona ]avar i Iva Klepi} su donijele medalje i s Europskog prvenstva regija u Ankari. Imamo i puno titula ekipnih prvaka u razli~itim kategorijama i s razli~itih natjecanja. Ove smo godine i ekipni seniorski prvaci BiH. Naslov smo preuzeli od sarajevske Bosne. Najuspje{niji smo sportski kolektiv u Mostaru. To `elimo ostati i u sljede}oj godini", rekao je Klepi}. No, financije su glavni problem i za mostarske karatiste. Klepi} ka`e kako je, s obzirom na rezultate koje posti`u za BiH u svijetu, financijska podr{ka nadle`nih jako slaba. "Reprezentacija BiH u karateu se financira iz na{ih vlastitih d`epova. Najjeftinije je uop}e ne imati reprezentaciju BiH u karateu, jer tada nebi bilo ni tro{kova priprema i odlazaka na velika natjecanja. Malo nam pomo gne Spor tski sa vez gra da Mostara. Oni nam uplate po nekoliko tisu}a maraka kako bismo pokrili tro{kove odlaska na na-

Alisa Sukovi}

U 2012. godini `elja mi je da fudbalska reprezentacija uspje{no starta u kvalifikacijama za SP, a onda i da se plasira na smotru najboljih.

Hamdo Frljak

Tina Mari}, Ivona ]avar i Iva Klepi}

Nadam se da }e nam nova godina donijeti mnogo toga lijepog i da }e biti mnogo bolja situacija u dr`avi. Naravno, svima `elim puno zdravlja, sre}e i da bude {to vi{e zaposlenih ljudi.

Vlatko Glava{

tjecanja. No, to nije dovoljno. Primjerice, na Svjetsko prvenstvo u Maleziji i{lo je troje na{ih reprezentativaca i donijeli smo dvije medalje. Put je ko{tao 15.000 maraka. Sportski savez nam je uplatio 2.000 KM, a ostalo smo platili iz vlastitih d`epova. Tvrtka Ipon Security, kojoj je vlasnik moj brat, uglavnom nam pokriva tro{kove. Sportski savez grada Mostara nam, pak, poma`e snositi tro{kove dvorane u kojoj treniramo", poja{njava Klepi}.

Uspjesi rukometa{a
Dodaje kako je njegov brat Miroslav Klepi} selektor u reprezentaciji BiH, pa onda njegova tvrtka sponzorira reprezentaciju kako bi mogli i}i na natjecanja. Unato~ te{koj financijskoj situaciji, planovi za 2012. su veli-

@elim svima puno zdravlja, bolji `ivot, svima zaposlenje, redovne penzije, bolesnicima zdravlje, a mojim kolegama u struci vi{e posla. Sanjam da na{ nogomet bude na evropskom niovu.

Samira Hurem

@elim da se pribli`imo Evropi i da se mu{ki plasiraju na SP. Osim toga, `elim i da se moj SFK 2000 {to bolje poka`e na evropskoj sceni.

Iza Vele`a je uspje{na godina

ki. U KK Neretva se ve} pripremaju za Europsko prvenstvo, koje se u velja~i odr`ava u Azerbejd`anu. D`enan [uta iz Sportskog saveza grada Mostara ka`e kako je s financijskog aspekta protekla godina bila jako te{ka za mostarski sport. Ipak, isti~e kako su rezultati bili jako dobri. "Mo`emo, primjerice, izdvojiti omladinski `enski rukomet, gdje su mostarske ekipe bile uvjerljive. Lokomotiva je kadetski i juniorski prvak, a Katarina u kategoriji mla|ih kadetkinja. Dakle, u `enskom rukometu Mostar je neprikosnoven, a znamo u kako se te{kim financijskim uvjetima radi. Potom, imamo i juniore Zrinjskog koji su osvaja~i Premijer lige", veli [uta. O~ekuje kako }e, unato~ svemu, u sljede}oj godini mostarski sportski timovi mo}i nastaviti s ovakvim rezultatima. "Mostar daje talente u brojnim sportovima, no financije su te`ak problem za sve klubove u gradu. O~ekujemo da nam bud`et ostane na nivou ovogodi{njega te da }e klubovi mo}i popraviti svoje uvjete rada kroz odre|ena sponzorstva. Mostaru ne nedostaje talenata, nego financija", objasnio je [uta. Financije su problem i za najpopularije mostarske sportske kolektive, nogometne klubove Zrinjski i Vele`. U oba kluba u prvi plan stavljaju te{ku financijsku krizu, ali isti~u kako nema-

Entuzijazam
Mi{ljenja je kako u Mostaru i Hercegovini nikada nije nedostajalo sportskih talenata i kako nema sporta za koji djeca ovdje nisu nadarena. "Vrhunski sporta{i su proslavili ime Mostara, ali su financije danas veliki problem za sport. Grad i Kanton moraju klubovima pomo}i barem u izgradnji infrastrukture. Grad i Kanton moraju omogu}iti djeci dvorane, bazene i igrali{ta gdje se mogu baviti sportom. Potrebno je, tako|er, malo vi{e entuzijazma. I s ovako malo novca mi u Mostaru posti`emo solidne rezultate. Omasovljenjem sporta podigao bi se i pritisak na Grad i Kanton kako bi nam pomogli u razvoju infrastrukture", zaklju~io je Tanovi}.

OSLOBO\ENJE subota, 31. decembar/prosinac 2011/nedjelja, ponedjeljak, 1. i 2. januar/sije~anj 2012.

SPORT

71

Kvalifikacijski euroliga{ki turnir u Barceloni

Sparsi bez velikih o~ekivanja
Igra}e u grupi B sa Cajasolom, Cedevitom i Barcelonom • Znamo da }emo igrati protiv jakih protivnika, ali se ne predajemo unaprijed, rekao je potpredsjednik Nermin Selimovi}
Mladi ko{arka{i Sparsa iz Sarajeva u~estvovat }e na kvalifikacijskom euroliga{kom turniru koji }e se od 4. do 6. januara odr`ati u Barceloni, odnosno u kompleksu Esportiu L'Hospitalet Nord. Sparsi }e igrati u grupi B sa Cajasolom, Cedevitom i Barcelonom. U Grupi A su: Real Madrid, Joventut Badalona, Lietuvos Rytas i CB L'Hospitalet. U zavr{nicu }e se plasirati samo prvoplasirana ekipa iz grupe. "Ovo je prvi put da neka ekipa iz BiH bude u~esnik kvalifikacijskog euroliga{kog turnira. Znamo da }emo igrati protiv jakih protivnika, ali se ne predajemo unaprijed. Bi}e nam to dobra prilika da steknemo uvid u kvalitet na{e ko{arke u odnosu na evropsku, tako da i nemamo nekih velikih rezultatskih o~ekivanja", rekao je Nermin Selimovi}, potpredsjednik Sparsa. Ko{arka{i Sparsa }e put Barcelone krenuti 3. januara u sljede}em sastavu: Nedim Sal~in, Zdravko Grubi{a, Aleksej Nikoli}, Adin Vrabac, Nedim Buza, Kerim Kurtagi}, Mahir Ferhatbegovi}, Filip Prusina, Amar Sal~in, Emir Ahmedovi}, Stefan Glogovac i \oko Sali}. Osim u [paniji, kvalifikacioni turniri igrat }e se u Beogradu i Kaunasu, a onaj u Rimu je ve} pripao igra~ima Zagreba koje je predvodio maestralni Dario [ari}. Final-Four }e izboriti samo provoplasirana ekipa.
A. K.

Sparsi su prva bh. ekipa na turniru

In memoriam

Preminuo D`evad Be~iragi}
Nakon te{ke bolesti u Travniku je u 63. godini preminuo D`evad Be~iragi}. Ova vijest je potresla brojne ljubitelje sporta jer je preminuli D`evad bio us pje {an sportski radnik. Be~iragi} je bio dugogodi{nji predsjednik M[D Veziri i NK Travnik. Smrt ga je zatekla na poziciji direktora Regionalne direkcije BH Telecoma Travnik. Posljednjem ispra}aju prisustvovali su brojni prijatelji, rodbina, sportski radnici i poslovni partneri.
Eni news
Broj:12-41 sl/2011 Biha}, 30.12.2011. godine Na osnovu ~lana 23. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj49/05), ministar Ministarstva za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida objavljuje

JzaAV N I mjesta G L A uS O namje{tenika popunu radnog
Ministarstvu za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida - Odjeljenju za bora~ko-invalidsku za{titu Bu`im 1. Naziv radnog mjesta: - Vi{i referent za pripadnike bora~kih kategorija u Odjeljenju za bora~ko-invalidsku za{titu Bu`im.......................................................1 (jedan) izvr{ilac 2. Opis poslova radnog mjesta: - prikuplja i vodi evidencije podataka o pripadnicima bora~kih kategorija; - kompletira dokumentaciju potrebnu za provo|enje Zakona o pravima branilaca i ~lanova njihovih porodica; - obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca i ministra. 3. Posebni uslovi za obavljanje poslova radnog mjesta: Pored op}ih uslova predvi|enih u ~lanu 24. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji BiH (da je dr`avljanin BiH, da je punoljetan, da ima op}u zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, da ima vrstu i stepen {kolske spreme potrebnu za obavljanje poslova radnog mjesta prema pravilniku o unutra{njoj organizaciji organa dr`avne slu`be, da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja internog oglasa nije otpu{ten iz organa dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini, da nije obuhva}en odredbom ~lana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine), kandidati trebaju ispunjavati sljede}e posebne uslove, i to: - IV stepen stru~ne spreme, SSS, gimnazija, koled`, - 10 (deset) mjeseci radnog sta`a, - polo`en stru~ni ispit. 4. Spisak dokumenata koje treba podnijeti: - prijava na javni oglas sa kratkom biografijom; - izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne stariji od {est mjeseci); - uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od {est mjeseci) ili ovjerena kopija CIPS-ove li~ne karte; - diploma o stru~noj spremi; - uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu; - potvrda o radnom sta`u nakon zavr{ene srednje stru~ne spreme; - uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od tri mjeseca); - dokaz o poznavanju rada na ra~unaru; - ovjerena izjava kandidata da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpu{ten iz organa dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini; - ovjerena izjava kandidata da nije obuhva}en odredbom ~lana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine. Izabrani kandidat je du`an dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije stupanja na rad. Kandidati koji ne ispunjavaju uvjet u pogledu stru~nog ispita mogu se prijaviti na javni oglas. U slu~aju da budu primljeni u radni odnos, du`ni su taj ispit polo`iti najkasnije u roku od {est mjeseci od dana prijema u radni odnos u organu dr`avne slu`be. Sva prilo`ena dokumenta moraju biti originali ili ovjerene kopije.

Caja Laboral savladala Bilbao

Teletovi} ponovo briljirao
Utakmicom izme|u Bilbaoa i Caje Laboral kompletirano je 13. kolo {panske Endesa ACB lige. Bilbao je na svom parketu do~ekao ekipu Mirze Teletovi}a Caju Laboral, a gosti su u infarkt-zavr{nici slavili 79:80. Sami start utakmice pripao je doma}oj ekipi koja je u petom minutu imala prednost od sedam poena (16:9). Me|utim, tada se bude ko{arka{i Caje i na krilima Mirze Teletovi}a prave seriju 8:0. Do kraja prvog poluvremena igralo se ko{ za ko{, ali gosti odlaze sa tri poena prednosti na odmor (36:39). Laboral mnogo bolje otvara drugo poluvrijeme, a dva minuta do kraja tre}e ~etvrtine imali su plus 10. Nije dugo trebalo Bilbau da susret dovede u egal, te je po~etkom posljednje ~etvrtine bilo 60:60. U zavr{noj minuti susreta vi|ena je prava drama, ali su Teletovi} i dru{tvo uspjeli rije{iti susret u svoju korist. Junak gostiju je bio Fernando San Emeterio koji je sa zvukom sirene pogodio trojku, za kona~nih 79:80 i veliko slavlje gostiju. Najbolji strijelac susreta bio je Mirza Teletovi} sa 24 postignuta poena i sedam skokova. U redovima doma}ih Vasileiadisa i Jacksona su postigli po 20 ko{eva.

Mirza Teletovi} ubacio 24 poena
6. Rok trajanja javnog oglasa i adresa za podno{enje prijava: Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnim novinama „Oslobo|enje“. Prijave na javni oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti neposredno ili preporu~eno na adresu: MINISTARSTVO ZA PITANJA BORACA I RATNIH VOJNIH INVALIDA Ul. Alije \erzeleza 6 BIHA] 77000 sa naznakom „Prijava na javni oglas za popunu radnog mjesta namje{tenika Vi{i referent za pripadnike bora~kih kategorija“ Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se razmatrati. MINISTAR dipl. ecc. Ahmet Egrli}

Skup{tina SD Sarajevo 16. januara

Bira se novi predsjednik
Skup{tina SD Sarajevo odr`a}e se 16. januara 2012. godine u 17 sati, u prostorijama FK Sarajevo. Sjednici najvi{eg zakonodavnog tijela obrati}e se predsjednik SD Sarajevo Salko Selimovi}, dok }e izvje{taj o radu podnijeti generalni sekretar Mirsad Alihod`i}. Na skup{tini}e se izabratinovipredsjednik Dru{tva, ~lanovi Predsjedni{tva, a razmatra}e se izmjene Statuta i donijeti Z. R. odluka o prijemu novih ~lanova.

72

OGLASI

subota, 31. decembar/prosinac 2011/nedjelja, ponedjeljak, 1. i 2. januar/sije~anj 2012.

OSLOBO\ENJE

OSLOBO\ENJE subota, 31. decembar/prosinac 2011/nedjelja, ponedjeljak, 1. i 2. januar/sije~anj 2012.
NEKRETNINE ZAMJENA
MIJENJAM-prodajem komfornu ku}u 165m2+18m2 gara`a, na spratu+310m2 zemlji{ta, za dva dvosobna stana i jedan uniprometov, sve 1/1, useljivo. Jugosun~ana, kablovska i digitalna TV x2, 2 telefona, 2 brza interneta, i 3 linije gradskog prevoza. Tel. 033/813-355. 8055 TITOVA 143m2, 3 kat, petosoban, pl. grijanje, 2.450 KM/m2. Mob. 061/148810. PRO DA JEM plac 900m2 u Ned`ari}ima Branislava Nu{i}a.Tel. 061/191-521. DANIJELA Ozme, 160m2, 2 kat. Mob. 061/484-505. CENTAR, kod pijace Markale, 111m2, 2 kat, 2.400 KM/m2. Mob. 061/148810. JOSIPA Vanca{a, 120m2, 3 kat, 2.400 KM/m2. Mob. 061/484-505. ALEKSE [anti}a, centar, 100m2, 2 kat, 2.200 KM/m2. Mob. 061/148-810. GRBAVICA, 94m2, troiposoban, 1 kat, renoviran. Mob. 061/148-810. KU]A, Bjelave, 160m2, nova, 230.000 KM. Mob. 061/148-810. KU]A, Skenderija, 200m2+500m2 zemlje, za investitore. Mob. 061/148810. RAJLOVAC, privredni objekti na 4.000m2 zemlje. Mob. 061/484-505. PRODAJEM na Vi{njiku dvosoban stan 64m2 in for ma ci je na tel. Tel:066/321-485. ZEMLJA, Ni{i}i, 5500m2, fik. 35.000 KM. Mob. 061/484-505. KU]A, Bjelave, 64m2+110m2 ba{te. Mob. 061/148-810. PRODAJEM pos. prostor 14m2, Ciglane i 56m2 centar. Mob. 061/573-640. PRODAJEM apartman u Neumu 46m2 i 46,50m2. Mob. 061/573-640. PRODAJEM vikend-ku}u 330m2, Jablani~ko jezero i ku}u u ]elebi}u 476m2, 171. Mob. 061/573-640. PRODAJEM gra|. zemlji{te 10.229, pored samog puta prema Kiseljaku. Mob. 061/573-640. PRODAJEM stan 110m2/fiksno 3.000 KM/m2, u strogom centru grada kod Katedrale, ul. Jeli}a. Mob. 061/200393. PRODAJEM ku}u u Pofali}ima, 2 trosobna stana, radnja, sve 1/1, 140.000 eura. Mob. 063/318-796. PRODAJEM ku}u kod Fabrike duhana Pofali}i 2 trosoban stana radnja. Tel: 063/318-796. PRODAJEM dvoiposoban stan, 74m2, centar, ul. Branilaca Sarajeva. Tel. 445371 poslije 15 sati. STAN 111m2 III kat M. Dvor vrazova. Tel:061/188-846. KU]U u nizu sa gara`om i ba{tom 129m2 Mus ta fe Bu su lajd`i}a. Tel:061/188-846. PRODAJEM ku}u, visoko prizemlje, sprat, oku~nice 450m2. Mob. 061/201700. KU]U u Pofali}ima ul.Humska sa 2 stana svaki po 100m2 i 2 poslovna prostora mo`e i pola ku}e. Tel. 061/188846. TROIPOSOBAN stan 78m2+parking mjesto III kat Taba{nica. Tel. 061/188846. STAN ~etvorosoban 117m2 II kat +parking mjesto M. Dvor Kotromani}a. Tel: 0617188-846. PRODAJEM troiposoban stan 77m2 XIII kat ul. Kolodvorska kod Hitne pomo}i.Tel.061/188-846. NOVOGRADNJA ul. Parolinska ^engi} Vila stanovi. Tel. 062/264-379. STAN 35 m2 preko puta stadiona Ko {e vo na pro da ju 6sprat. Tel: 066/510-328. DVOSOBAN prizeman stan 67m2 za 85.000 KM ul. Avde Jabu~ice 39. Tel: 033/534-992. PRODAJEM jednosoban stan, ustakljena lo|a, 42m2, I. Andri}a 7/14. Tel. 033/524-809. BA[^AR[IJA, prodajem ku}u. Tel. 665-966 i 061/199-845. PRODAJEM stan na ^engi} Vili od 54 m2 na V spratu renoviran 061/370-207. PRODAJEM gara`u, Dobrinja, povoljno, N. Petrovi}a 10. Mob. 061/847959. PRODAJEM stan na Vi{njiku 32 m2 na prvom spra tu 73.000 KM. Tel.061/370-207. PRODAJEM stan kod Medicinskog fakulteta od 52 m2 na III spratu sa liftom. Tel.061/370-207. STAN na Grbavici od 94m2 na I spratu renoviran. Tel. 061/370-207. STAN na Vi{njiku od 50m2 na prvom spratu. 105.000 KM. Te. 061/370-207. STAN u Marcela [najdera (Ko{evo) od 69m2 na II spratu. Tel. 061/370-207. TRG Heroja, 36m2, IX kat, ul. Azize [a~irbegovi}, 50m2, XV sprat, A. Benca, 52m2, IX kat. Mob. 061/724-504. PRODAJEM stan 69m2, X sprat, A. polje, C faza. Mob. 061/537-152. PRODAJEM ku}u Kova~i Halilba{i}a Stari grad Sarajevo. Tel: 061/620-000. AERODROMSKO 54m2, [. pand`e, 1 sprat, komplet renoviran, 2 balkona+gara`a, 85.000 KM. Mob. 061/247177. PRODAJEM stan na Grbavici jednosoban 37m2 prvi sprat adaptiran cijena po dogovoru. Tel. 062/920-814. SOKOLOVI] kolonija, na tri eta`e, gara`a, ba{ta, 120.000 KM. Mob. Mob. 065/061-966. CENTAR, blizu Austrijske ambasade, troiposoban 84m2, VP, gara`a, 215.000 KM. Mob. 065/061-966. VRACA, ku}a sa 3 stana, pl. grij. 600m2 oku}nice, 110.000 KM. Mob. 065/061-966.

MALI OGLASI
PRODAJEM Golfa dvicu 1990 godina 1600 kub. 59 ks. benzinca registrovan u oktobru. Tel. 033/536-765. i 061/134-544. PRO DA JEM XIBMW-po gon 4x4 2003 god.Tel:061/172-518. PRO DA JEM Nis san 1,6 Sanny odli~om stanju povoljno. registrovan do 27.9.2012. Tel: 061/275-666.

73

PRODAJEM stomatolo{ki RTG aparat Kgenus Gotzen 2007. ispravan. Tel: 061/789-290. TA PE] 4 za 150 KM 2 plinske kamin pe}i 300 KM. Tel: 534-992. PRODAJEM rakiju jabukova~u 50 stepeni na veliko 12 KM ~ista. tel. 061/249-631. @ELJEZNE merdevine visine 280 cm i {irine 35cm, 30 KM. Mob. 062/315540. PRODAJEM pe~ na centralno grijanje, sa bojlerom za san. vodu. Mob. 061/182-128. PRODAJEM pe~ na centralno grijanje, sa bojlerom za san. vodu. Mob. 061/182-128. PRODAJEM vi{e hiljada zna~ki u albumima. Tel:062/127-833. PRODAJEM skije Elan 180 Sa vezovima look. Tel.061/304-714. PRODAJEM dva albuma zna~ki. Tel. 0627326-072. PRODAJEM uvezane revije Bosna globus nacional Nin ljepota i zdravlje. Tel. 524-973. PRODAJEM podloge kese za stomu cijena povoljna i po dogovoru. Tel: 546456.

OSTALO
PRODAJEM 20m2 mermera 3 milimetra debljine. Tel:061/382-219. PRODAJEM nova invalidska kolica, cjena po dogovoru. Zvati svakim danom 8 do - 13 sati, na 061/199 328. PRODAJEM izra|ene drvene bebestubi}i od bijelog bora za drvena gazi{ta. Tel. 061/224-704. PRODAJEM TE-a pe} 2, povoljno. Tel:063/918-909. PRODAJEM 16 knjiga Ivo Andri} Novelova 300 KM. Tel. 532-497. PRODAJEM termoakumulacionu pe} trojku. Tel. 063/864-775. ZI DNO ogle da lo 200x75. Mob. 066/973-852. PRODAJEM pelene za odrasle velike br. 3. Tel:061/364-663. PRODAJEM preparirano mladun~e TIGRA, cijena po dogovoru. Tel: 061/275-440. PRODAJEM crnu dugu bundu, od zeca, iz Njema~ke. Mob. 061/159-507. PRODAJEM prvoklasni hercegova~ki med, kadulja, cijena sajamska. Mob. 061/713-410. PRODAJA drva i uglja. Tel:061/247186 i 061/785-535. PIJANINO Petrof, crni stilski. Tel. 033/544-883 i Mob. 066/280-174. PRODAJEM nov njema~ki kompresor 150 l, trofazni. Mob. 061/191-521. PRODAJEM vise}u kuhinju, vitrinu sa ormarom, kau~, fri`ider sa samrziva~em, i poklanjam dva tepiha. Tel. 062/352-885. PRODAJEM 100% efikasno sredstvo za trajno uni{tenje `ohara i `utih mra va u va {em stam bne om ili posl.prostoru. Tel. 061/243-891. PRODAJEM prozore. Mob: 061/869396. PRODAJEM uvezane revije Bosna, Globus, nacional.Tel:524-973.

VOZILA
PRODAJEM karavan Mercedes 123D, 1984. god. u odli~nom stanju, registrovan 5+2. Mob. 063/879-720. PRODAJEM XI BMW - pogon 4x4, 2003. god., mjenja~ automatik i manuelno na ameri~kim tablama. Cijena 12.500KM. Mob: 061/172-518. PRODAJEM kamion korpa 12m Iveco 35-10, 1999. god. Tel. 033/553-865, 061/895-017. RENAUL cady, 2002. god. pre{ao 119.000 km. Mob. 061/507-756. MAZDA 323 F, 2001. god. 1,6, 16V, ful oprema, metalik siva. Mob. 061/221668. PRODAJEM kombi WW TIP F2 255 benzin.Tel:062/095-474. PRODAJEM Reno Megan Cupe 1,6 16V gara`iran-o~uvan. registrovan. do 7.2012.Tel:061/730-405. JUGO 55 ispravan registrovan do maja 2012. u odli~nom stanju. Tel. 061/519-643. i 033/237-501. PRODAJEM hitno Ford tranzit 2003. godina.Tel:063/361-311. PRODAJEM turbinu i alternator od turbo dizel golfa 3, cijena 220 KM, pojedina~no dogovorom. Mob. 061/210576. PRODAJEM Alfu 146, Tvin Spurk, 2000 godina, nije registrovana, cijena 5.000 KM. Mob. 061/201-200. MER CE DES B kla se 180 CDI 2010.god. Tel:061/208-414. LAN DRO VER du gi ben zi nac u odli~nom stanju-gara`iran 1973. za 15.000 KM sa rez. djelovima. Tel. 058/483-561. PRODAJEM [kodu Oktaviju, TOUR 1.9.TD (90, KS 2009.Tel. 061/101-899.

MIJENJAM stan 52m2, u ^ekalu{i, za malo ve}i, Grbavica-Dobrinja, uz doplatu. Mob. 061/171-483.

PRODAJA
PO FA LI]I, pro da jem stan 57m2, Zahida Panjete 7D, II sprat. Tel: 063/971-797. 7974

FERHADIJA, 70m2, adaptiran, 1/1, 250.000KM. Mob. 061/103130. 8008 ILIJA[, prodajem trosoban stan 82m2. Mob. 061/106-410. PRODAJEM dvoiposoban stan, 71m2 + dvije lodje i balkon, Hrasno. Tel: 033/647-525. PRODAJEM hitno staru kamenu ru{evnu ku}u na Pelje{cu, Popova luka 236m2 i 436m2 oku~nice za 50000 KM. Mob. 062/945-444. PRODAJEM stan na Ko{evu 32m2 adaptiran sa stvarima ul. Patriotske lige sprat 8, ci je na 75.000KM. Tel:061/365-990. PRODAJEM stan 80m2 I sprat Stari grad ima gara`u zidanu, austriska gradnja. Tel: 033/441-879 od 16 do 20h. PRODAJEM dvosoban stan 50metara kvadratnih Centar Sarajeva, Mejta{. Tel. 063/661-949. ^. VILA kvadrant. 60m2 2. spr. balkon,lift, 108.000Km. Tel:061/702-881. S. Grad Logavina, jednosoban 29m2 1. spr. 62.500 Km. Stup novogradnja 45m2, 9. spr. 2 lift. Tel. 061/702-881. SKENDERIJA gra|. plac ul. Tekija, 700 m2, 450.000KM Novogradnja, Stup. 87m2, 7spr. Tel. 066/801-711.

KUPOVINA
KUPUJEM serd`ade i }ilime, sarajevske i pirotske, stare vezove sa srmom, su ho zla ti ce, }a vrme. Mob. 061/159-507. KUPUJEM papire saobra}ajnu od kamp prikolice ili sli~nu rashodovanu Tel. 061/224 -104 KUPUJEM staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu obveznice, dionice, isplata i dolazak na adresu u FBiH i RS, prodajem certifikate povoljno za otkup stanova. Tel: 061/175-237. KUPUJEM nekretnine u Sarajevu ili posreduje uz 3% proviziju pri prodaji. Tel. 654-793. KUPUJEM deviznu {tednju, ratnu od{tetu, dionice firmi, fondova, najbolje pla}am. Isplata i dolazak odmah. Mob. 061/264-364. KUPUJEM lomljeno zlato, dukate, {oravne i sve predmete od zlata, najbolje pla}am, isplata i dolazek odmah. Mob. 062/788-739. KUPUJEM suvenire sarajevske olimpijade, razglednice, nov~anice i ostalo. Tel. 033/456-505.

74

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
SJE]ANJE na drage roditelje

subota, 31. decembar/prosinac 2011/nedjelja, ponedjeljak, 1. i 2. januar/sije~anj 2012.

OSLOBO\ENJE

...za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

...za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

POTOGIJA

SEID (OSMANA) LINDOV
preselio na ahiret u ~etvrtak, 29. decembra 2011, u 75. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 31. decembra 2011. godine, u 14 sati na mezarju Godinja - Trnovo. O`alo{}eni: supruga Biba, sinovi Enver i Osman, k}erka D`evahira, snahe Zumreta, Zumra i Fatima, unu~ad Naida, Amira, Amina, Nermin, Faris i Lamija, praunu~ad Nejra i Na|a, bra}a Alija i Abid, sestre Fehma i Ema, zetovi Ramiz i Namik, te porodice Lindov, Katana, Rami}, Had`i}, Hod`i}, Kova~evi}, Mehmedagi}, Krupalija, Smje~anin, Halilovi}, Suba{i}, Imamovi}, Bajraktarevi}, Kadri}, Godinjak, Kapid`i}, Hand`i}, Skopljak, Im{irevi}, Ligata, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 14 sati, Lepeni~ka 148, Stup II - Ilid`a. Prevoz do mezarja i nazad obezbije|en sa terminala Ilid`a, sa polaskom u 12.30 sati. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

HAD@IRA (MEHMEDA) KUSTURA, ro|. KASAPOVI]
iz Vi{egrada

preselila na ahiret u petak, 30. decembra 2011, u 69. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 31. decembra 2011. godine, u 13 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: sin Mu{an, k}erka Suvada, sestra Hatid`a, zet Osman, snaha Ediba, unu~ad Naida, Damir, Nedim i Faris, sestri~na Emina, amid`a Uzeir, djeveri Alija, Ramiz, Mu{an i Mevsud, zaove Vezira i Refija, prijatelj Omer, prija Fadila, kom{inica Vahida, sestri}i, sestri~ne, amid`i}i, amid`i~ne, te porodice Kustura, Kasapovi}, [o{o, Mujki}, D`anko, [uman, Dolov~i}, Borovi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati, Ul. omladinska 37/IV, Vogo{}a. Prevoz do Vlakova i nazad obezbije|en ispred ku}e `alosti sa polaskom u 11.45 sati, sa usputnim zaustavljanjem na autobuskom stajali{tu Stup. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

MEHMEDA MEHU
28. 5. 1960 — 31. 12. 2011.

SELMU, ro|. EMIRHAFIZOVI]
31. 12. 1997 — 31. 12. 2011.

S ljubavlju i po{tovanjem, ~uvat }emo uspomenu na va{u dobrotu i plemenitost. Neka vam je rahmet. Va{ sin Ned`ad sa porodicom
AX

ZAPOSLENJE
HITNO potrebna radnica sa iskustvom za rad u cvje}ari, Sarajevo, Alipa{ino polje. Tel. 063/355-350,062/607-796. POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju [vedske kozmetike, zarada minimalno 30%+kreditiranje+stimulacija. Mob. 063/036-955. POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju [vedske kozmetike, zarada minimalno 30%+kreditiranje+stimulacija. Mob. 062/940-550. POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju kozmetike, zarada minimalno 30%+kreditiranje+stimulacija. Tel/fax: 070/235-236, 061/225-424. ZA POSAO u Italiji potrebni majstori za brodogradnju. inf. na telefon 00385922309257. Zapo~nite biznis proizvodnjom nekog od 50 alkoholnih pi}a prva doma}a bro{ura. Tel. 032/244-417. SAMOZAPOSLENJE proizvodnjom eteri~nih ulja i stotinjak proizvoda. Knjiga eteri~na ulja. Tel. 032/244-417.

POSLJEDNJI POZDRAV

na{oj dragoj

SEKI
dragom prijatelju Sa tugom u srcu, porodica Budimir
8077

POSLJEDNJI POZDRAV

D@EVADU BE^IRAGI]U

ODR@AVALA bih par puta sedmi~no stan, starijoj osobi. Mob. 066/303818. VR[IM prevoz selidbe, veliki kombi. Tel. 062/226-665. MONTER centralnog grijanja radi instalacije za centralno grijanje. Tel: 061/552-556. VODOINSTALATERSKA radnja radi adaptacije kupatila i opravke. Tel. 065/733-400. KERAMI^AR zvati na tel: 061/460606.

od Marco Torres, Ajla Alibali}, Dragan Mo~evi} i kolektiva SMi BH d.o.o. Gora`de
8078

USLUGE
ALU @ALU ZI NE 20KM/m2, trakaste zavjese 20KM/m2, ALU i PVC roletne, platnene roletne, tende, cijena sa ugradnjom. Tel. 033/211-484, 033/767-995 i 061/131-447. 001 ^UVALA bih dijete u svom stanu imam iskustvo i preporuku. Mob. 062/682- 399. TV VIDEO servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata, dolazak na ku}nu adresu, original daljinski za sve TV aparate. Tel. 650-867, 061/188-410. MAXIVITA, ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih-lica, davanje injekcija, infuzija, inzulina, itd. Mob. 061/319604. 7446 POVOLJNO, vanjske roletne, aluminijske `aluzine, trakaste zavjese, harmonika vrata i PVC-rehau stolarija. Mob. 061/214-303. KOMBI prevoz: selidbe, klavire, kabaste stvari, radna snaga po dogovoru. Mob. 061/841-309. INSTRUKCIJE iz matematike osnovcima i srednjoskolcima. Sarajevo. Tel. 062/672-858. ENGLESKI poduka-instrukcije, za sve uzraste, mo`e dolazak ku}i, profesorica u mirovini. Mob. 061/139-768. BRAVARSKI radovi, dolazim na adresu, ugradnja i popravka brava, gara`nih vra ta i blin di ra nih. Mob. 061/233-078.

SJE]ANJE na na{e drage

TU@NO SJE]ANJE

ZIDARSKO-tesarski radovi: zidanje, maltanje, {alovanje, betoniranje, povoljno. Mob. 062/134-827, 033/241-465. MOLERSKI radovi uredno kvalitetno.Tel: 062/127-525. PRI^AJTE engleski obuka i vje`be govornog engleskog u svim prilikama. Tel. 061/519-089. OBAV LJAM po slo ve zi dar ske, kre~enje, malterisanje i ostalo po potrebi. Tel: 061/382-219. TAPETAR dekorater povoljno presvla~i namje{taj u radion. Tel:033/718405 i 061/156-728. SEERVIS svih tipova ve{ ma{ina i drugih ku}anskih aparata, dolazak besplatan. Tel: 061/551-035. POVOLJNO i kvalitetno postavljam sve od rigipsa. Mob. 061/545-888. NUDIMO povoljno vo|enje svih knjigovodstvenih poslova za privredna dru{tva (proradnja, trgovina, usluge, samostalne poduzetnike. Tel. 061/160020. NJEMA^KI jezik, instrukcije i prevod, kucanje radova na ra~unaru. Tel. 523-998 i 061/863-559. STAKLARSKA radnja „Edo“, izvodi sve staklarske radove, te uramljuje i oprema slike, H. Kre{evljakovi}a. Tel. 033/221-902, 061/130-034. U^ENICIMA srednjo{kolcima instrukcije iz matematike, fizike, mehanike, ma{inskih elemenata. Tel. 033/625196 Ilid`a OBAV LJAM zi dar ske ra do ve, kre~enje i sve ostalo po potrebi. Tel: 061/382-219. ELEKTRI^AR — vodoinstalater, radi nove i popravlja stare instalacije (Eko plastika, sanitzerije, servis bojlera, el. pe}i, indikatora, osigura~ke kutije, sklopke itd). Mob. 061/132-149.

na na{eg supruga, oca i djeda

nosilac Partizanske spomenice 1941. 1997 - 2011.

JOVAN MARKOVI]

KOVILJKA MARKOVI], ro|. JAK[I]
u~esnik NOR-a 2005 — 2011.

JOVO PERENDIJA
2001 — 2011.

Sa ljubavlju i po{tovanjem, Slavica, Mara i Ferid sa djecom
8070

SALKA GAZIBARU
2. 1. 2007 - 2. 1. 2012.

IZNAJMLJUJEM stolice i stolove za razne namjene, cijena do 20kom — 1,5KM, a 20 stolica i vi{e — 1KM po komadu, (ku}na dostava). Mob. 061/563292. PROFESOR engleskog daje instukcije, cijena 1 ~as/10 KM, radim prevode. Mob: 061/654-941.

NJEMA^KI advokat iz BiH zastupa svim pra vnim stva ri ma u Njema~koj.Tel. 061/537-739. INSTRUKCIJE iz matematike uspje{no i povoljno. Tel. 466-736 i 061/506-755. KOMBI mercedesom najpovoljnije vr{im selidbe i prevoz robe. Mob. 063/121-524.

Supruga sa djecom
8073

OSLOBO\ENJE subota, 31. decembar/prosinac 2011/nedjelja, ponedjeljak, 1. i 2. januar/sije~anj 2012.
...za ovaj trenutak - pripremajte se (hadis)

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
POSLJEDNJI POZDRAV

75

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Na{ dragi i jedini daid`a

dragoj i dobroj

PA[AGA (ZAHIDA) ZUKI]

preselio na ahiret u petak, 30. decembra 2011, u 73. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 3. januara 2012. godine, u 14 sati na mezarju Ugorsko - Vogo{}a. O`alo{}eni: supruga Rabija, sinovi Haris i Armin, brat Alija, sestre Hasnija i Mejra, snahe Enisa, Ra{ida i Hidajeta, svastika D`evada, {ure D`evad i Salem, zet Mevludin, unuci Nermin, Nihad, Kemal i Kenan, unuke Naida, Nermina, Vezirka i Ajla, brati}i, sestri~na, te porodice Zuki}, Efendi}, Musalli, Miluni}, Ibi{evi}, Beridan, Spahi}, A{}eri}, Hala~, Bleki}, Sal~in, Feti}, [ertovi}, Deni{li}, Abazovi}, Ba{i}, Grbo, Had`iabdi}, Hod`i}, [kulj, D`ananovi}, Ov~ina, Red`epovi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 14 sati, Ul. Donji Hotonj br. 5. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

SLOBODANKI SEKI UZELAC

ALIJA (OMER-age) ]EMALOVI]
1925 - 2011. Mostarski skojevac i ilegalac, u~esnik NOB-a od 1942, sekretar Oblasnog komiteta SKOJ-a, nevin stradao u ~istkama INFORMBIRO-a, do kraja `ivota predan ideji slobode, bratstva i jednakosti za sve ljude. Sa dubokim po{tovanjem, obitelji ^oli} i [ehovi}
8071

SJE]ANJE ...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Umro u Norve{koj 18. decembra 2011. Sahrana u Mostaru na Sutini u subotu, 31. decembra 2011. godine, u 13 sati. Mesihovi}i: Behd`et Bed`o, Omer i Bosiljka Boba, Zehra ^oli} i Enisa Babovi} sa mnogobrojnom djecom i unu~adi
88104

PEMBA (HASANA) BA[I], ro|. D@ANKO
preselila na ahiret u petak, 30. decembra 2011, u 89. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 31. decembra 2011. godine, u 13 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: sinovi Ibro i Mujo, brat Fehim, snahe [erifa, Azemina i [erfija, zetovi Ragib, Ismir, Omer, Suad i Mirza, unu~ad Vahida, Mevzeta, Muvedeta, Elvedina i Almedina, praunu~ad Alem, Ajla, Merjema, Adna, Kanita, Adin, Adis, Ensar i Nejra, te porodice Ba{i}, D`anko, Puri{, ]oso, Taranin, Spahovi}, ]ori}, Deli}, Koso, [eti}, Bajrovi}, Hurem, Kaljanac, Rami}, Isanovi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 13 sati, Grdonj 78 A. Prevoz do Vlakova i nazad obezbije|en ispred samoposluge „Pik“ - Panjina Kula - sa polaskom u 12 sati, sa usputnim zaustavljanjem na autobuskim stajali{tima Otoka i Ned`ari}i. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

ZORAN STEVANOVI] [ICO ENIS SELIMOVI] FUAD [VRAKI] BAKIR MUHAREMOVI] MEHMED \INO

POSLJEDNJI POZDRAV

mojoj dragoj tetkici

POSLJEDNJI POZDRAV

SLOBODANKI UZELAC

Prijatelji iz “Sokola”

Hvala za sve predivne trenutke koje smo dijelile i za neizmjernu ljubav {to si mi je pru`ala. Volim te i u srcu te nosim. Tvoja Nata{a Uzelac
8074

8057

ALIJI HUBANI
borcu NOR-a od 1941. godine

SJE]ANJE

na drage roditelje

Prvog januara 2012. navr{ava se devetnaest godina od kada je na ahiret preselio na{ dragi

dr. LJUBO BO@I]
1. I 1984 - 1. I 2012.

VEHID (HALILA) HUREMOVI]

istaknutom antifa{isti, uglednom gra|aninu, nosiocu [estoaprilske nagrade Grada Sarajeva, iznad svega velikom i dobrom ~ovjeku. Dragi Aljo, neka ti je lahka ova sveta bosanska zemlja. Nedo Mahi}
8072

MARIJA BO@I], ro|. HRZEK
4. IX 1998 - 1. I 2012.

Dragi na{, uvijek }e{ biti u na{im srcima. Tvoji najmiliji: supruga Mubina, sinovi Adnan i Elmir, snaha D`elmina i unuke Iman i Ali Amani
030

Uvijek s nama u najljep{em sje}anju. Maja i Vera sa porodicama
8064

76

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{a draga

subota, 31. decembar/prosinac 2011/nedjelja, ponedjeljak, 1. i 2. januar/sije~anj 2012.

OSLOBO\ENJE

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

JELENA DEURI]

SEID (OSMANA) LINDOV
preselio na ahiret u ~etvrtak, 29. decembra 2011, u 75. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 31. decembra 2011. godine, u 14 sati na mezarju Godinja - Trnovo.

preminula 29. decembra 2011. u 77. godini. Sahrana }e se obaviti 31. decembra 2011. godine u 11 sati na gradskom groblju Sveti Marko. O`alo{}eni: njena Lila, Dara, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije
000

O`alo{}eni: supruga Biba, sinovi Enver i Osman, k}erka D`evahira, snahe Zumreta, Zumra i Fatima, unu~ad Naida, Amira, Amina, Nermin, Faris i Lamija, praunu~ad Nejra i Na|a, bra}a Alija i Abid, sestre Fehma i Ema, zetovi Ramiz i Namik, te porodice Lindov, Katana, Rami}, Had`i}, Hod`i}, Kova~evi}, Mehmedagi}, Krupalija, Smje~anin, Halilovi}, Suba{i}, Imamovi}, Bajraktarevi}, Kadri}, Godinjak, Kapid`i}, Hand`i}, Skopljak, Im{irevi}, Ligata, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 14 sati, Lepeni~ka 148, Stup II - Ilid`a. Prevoz do mezarja i nazad obezbije|en sa terminala Ilid`a, sa polaskom u 12.30 sati. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
8068

IN MEMORIAM

SJE]ANJE

na Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

IN MEMORIAM

primarius doktora

ALBIN KARIN
31. 12. 2002 - 31. 12. 2011.

[EFIKA (MUSTAFE) MAHI]A
pneumoftiziologa 1. I 2002 - 1. I 2012.

OMER (SALIHA) [LJIVO
NATALIJA BOJANI]
15. 1. 1902 - 1. 1. 1977.

preselio na ahiret u ~etvrtak, 29. decembra 2011, u 80. godini.
197

Tvoji najmiliji - tvoja porodica Sa ljubavlju, otac i teta Nada
8029

MIRJANA BOJANI]
28. 6. 1926 - 22. 12. 2005.

D`enaza }e se obaviti u subotu, 31. decembra 2011. godine, u 14 sati na mezarju Grli}a brdo - Sedrenik. O`alo{}eni: sinovi Habib, Zijo i Sead, k}erka Habiba, snahe Fatima, Neda i Mevlida, unuke Jasminka, Adisa, Albisa, Amila, Arijana, Sanda, Samra, Suada, Suad, zetovi Sejad, Sanel, Safet i Osman, praunu~ad, te porodice [ljivo, Serdarevi}, Babi}, A{~i}, Ikanovi}, Bari}, Spahija, Kraj~in, ^ustovi}, Nezirovi}, Aljuki}, Kari}, Mahmutovi}, Cviko, Ibrahimovi}, Bjelonja i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 14 sati u ku}i `alosti, Envera [ehovi}a br. 23/IV.
000

POSLJEDNJI POZDRAV

Porodica
8035

IN MEMORIAM

ocu na{eg dragog Aleksandra

Prvog januara 2012. navr{ava se sedamnaest godina od smrti oca i supruga

IRENA GUDELJ
2001 - 2011.

KRUNOSLAV NEMET
Nekada{nji IVc i prijatelji
8063

Tu`nim srcem obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da nas je 29. decembra 2011. u 79. godini napustio na{ dragi

FADILA (OSMANA) IBRAHIMOVI]A
iz Tuzle

Njegov plemeniti lik i neizmjerna dobrota zauvijek }e ostati u na{im mislima. NEKA MU JE VJE^NI RAHMET! O`alo{}eni: supruga Amira, sinovi Emir i Nadir
030

Po~ivala u miru.
SJE]ANJE

Porodica
7995

na dragu profesoricu i prijateljicu

OSLOBO\ENJE
AGENCIJA ZA EKONOMSKU PROPAGANDU I MARKETING
D`emala Bijedi}a 185 Tel/fax: 472-899 i 472-901

DUNJU RIHTMAN [OTRI]
2. 1. 2010 - 2. 1. 2012.

MARKO (JOZE) LOVAKOVI]
Sahrana }e se obaviti 31. decembra 2011. godine u 11.30 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: k}erke Ljubica i Ana, unuke Maja i Nina, obitelji Lovakovi}, Maro{, Ani}, Peji}, Pand`i}, Pavlovi}, Vlahovi}, Smajlovi}, Vranki}, Nad, Bori}, Vukadin, Primorac, Jakara i Stanki}, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije
000

SJE]ANJE

na na{e drage roditelje

MARJANOVI] HAJRA i SLOBODAN

S po{tovanjem, Jadranka Crnogorac, Tamara Kara~a Beljak, Branka Vidovi}
8039

Rada i Ne{o sa porodicom
8067

OSLOBO\ENJE subota, 31. decembar/prosinac 2011/nedjelja, ponedjeljak, 1. i 2. januar/sije~anj 2012.
SJE]ANJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE

77

HASAN ME[ANOVI]
2. 1. 2007 - 2. 1. 2012.

S ljubavlju, Hanumica, Nermina i Jasmina
8056

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

ALMASA (ASIFA) \OGI]
preselila na ahiret u ~etvrtak, 29. decembra 2011, u 78. godini. D`enaza }e se klanjati u subotu, 31. decembra 2011. godine, poslije ikindija-namaza (14 sati) u haremu d`amije Svrake - Semizovac, a ukop }e se obaviti na mezarju Boranje - Svrake. O`alo{}eni: sin Husein, k}erka Mediha, unuka Iman Sara, brat Alija, snaha, brati}i, sestri}i, sestri~ne, te porodice \ogi}, Tuz, Peki}, Klanco, Heri}, ]ehaji}, [ehi}, Kara~i}, Hod`i}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u stanu merhume u 14 sati, Ul. Vogo{}anskih odreda 19. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 000

NIHAD (]AMILA) RADONJA
preselio na ahiret u ~etvrtak, 29. decembra 2011, u 41. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 31. decembra 2011. godine, u 13 sati na gradskom mezarju Vlakovo (Aleja veterana). O`alo{}eni: k}erka Nizama, sin Hamad, supruga Halima, otac ]amil, majka Fatima, sestra Nihada, zet Emir, punac Bajro, punica Fata, {ure Halim i Suvad sa porodicama, te porodice Radonja, Had`i}, ]enan, Musli}, Ahmethod`i}, Dubokovi}, Peki}, Ba{alija, Kara~i}, Sabljica, Krupalija, Katana, Vili}, Kukavica, Mezbur, Fako, Luli}, ]emo, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Prevoz do mezarja i nazad obezbije|en ispred firme „Ekonomik“ - Aneks, sa polaskom u 12.15 sati. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

SAFET (ADEMA) RAKOVI]

preselio na ahiret u ~etvrtak, 29. decembra 2011, u 77. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 31. decembra 2011. godine, u 14.30 sati na mezarju Ni{an - Jar~edoli. O`alo{}eni: supruga Safija, brati}i i sestri}i sa porodicama, te porodice Rakovi}, Had`i}, Lovi}, Hatibovi}, Zahirovi}, Dedi}, [ehovi}, Dautovi}, Crnogor~evi}, Demo, [ehi}, ^orali}, Be}irevi}, Mrzi}, D`evlan, Tabak, Daut, Panjeta, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 14.30 sati, Ul. Nalina 9A. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

S ljubavlju i po{tovanjem sje}amo se dragih roditelja

POSLJEDNJI POZDRAV

IN MEMORIAM

na{em dragom prijatelju

NIHADU RADONJI

DUDA KLEPO, ro|. REPE[I]
14. 6. 1999 - 31. 12. 2011.

ADEM KLEPO
31. 12. 2006 - 31. 12. 2011.

Dragi na{ Nihade, nikada se ne}emo pomiriti sa ~injenicom da vi{e nisi sa nama. Sje}anje na na{e dugogodi{nje prijateljstvo je trajni pratilac na{ih `ivota. Po dobru }emo te pamtiti, s ljubavlju spominjati, a u srcima ~uvati uspomenu na tebe. Tvoja velika `elja za `ivotom, tvoj pozitivni pogled na `ivot i tvoja snaga nakon svega {to si pro`ivio u toku svog mladog `ivota, bi}e nam zauvijek zvijezda vodilja. Tvoji: Esma, Magbula, Selma, Elma, Smajo, Chris, Mustafa i Lejla
8075

OTILIA PANTI]
2000 - 2012.

MIRKO PANTI]
2010 - 2012.

K}erke: Adila, Alma i Jasminka, zetovi Re{ad, Mirza Hasan i Enver, unuke Amela i Maja, unuk Dino
8047

S ljubavlju i po{tovanjem, porodica
8032

78

SJE]ANJA I SMRTOVNICE

subota, 31. decembar/prosinac 2011/nedjelja, ponedjeljak, 1. i 2. januar/sije~anj 2012.

OSLOBO\ENJE

POSLJEDNJI SELAM

na{em uva`enom kolegi i direktoru na{e Direkcije Travnik

D@EVAD BE^IRAGI]
dipl. in`. saobra}aja

Povodom iznenadne i prerane smrti na{eg dragog prijatelja, saradnika, dugogodi{njeg kolege, direktora Direkcije Travnik i ~lana Kolegija direktora BH Telecoma, izra`avamo na{u veliku tugu i iskreno sau~e{}e porodici, prije svega njegovoj djeci i supruzi. Kolega D`evad Be~iragi} je bio vrijedni ~lan na{eg kolektiva blizu 36 godina, nakon {to je po~eo svoj radni vijek daleke 1975. u tada{njem OOUR-u PTT Zenica, gdje je radio do kraja 1977. godine, 1978. godine je nastavio sa svojim nesebi~nim radom u PTT kolektivu u Travniku, kasnije Direkciji Travnik, gdje je radio gotovo do posljednjeg dana svog `ivota. Radio je mnogo. Bio je u brojnim odborima, komisijama i radnim tijelima BH Telecoma tokom dugog niza godina svog anga`mana, a uz svoj osnovni va`ni posao, sa osmijehom, iz dana u dan, pomogao je desetinama kolega in`injera da nau~e posao i vrijedno rade u telekomunikacijama i razvijaju ovu oblast. Iza direktora i in`injera Be~iragi}a stoji gotovo ~etrdeset godina izuzetnog in`injerskog rada, koji mu je doni po{tovanje u mnogobrojnim generacijama zaposlenih u BH Telecomu. Va`io je za po`rtvovanog ~ovjeka, koji ima ogromnu ljubav prema na{em kolektivu i svojim kolegama. Sa velikim po{tovanjem }emo se sje}ati na{eg D`evada. Neizmjerno `alimo zbog njegove prerane smrti. Bilo je zadovoljstvo dru`iti se i raditi sa ovim izuzetnim ~ovjekom i iskrenim prijateljem. Neka Allah d`.{. na{em rahmetli D`evadu Be~iragi}u podari d`ennet i vje~ni rahmet. Gneralni direktor i Uprava BH Telecoma d.d. Sarajevo
001

POSLJEDNJI SELAM

ocu na{eg po{tovanog prof. dr. Osmana Lindova

SEID LINDOV

Neka mu Uzvi{eni Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet, a porodici sabur. Prof. dr. [efkija ^eki} sa saradnicima iz Instituta za saobra}aj i komunikacije
001

SJE]ANJE

SJE]ANJE

IN MEMORIAM

U subotu, 31. decembra 2011, navr{ava se 20 godina otkako je na ahiret preselio na{ dragi brat, daid`a i {urjak

na voljene roditelje

dr. MUSTAFA HAJDAROVI] dr. HAZIM ALIHOD@I]

ABIDA HAJDAROVI] ZEKIJA HAJDAROVI] FATIMA HAJDAROVI] - LATIFI]

prim. dr. [EFKET (DE[E) KUR]EHAJI]
Vrijeme ne bri{e sve. Dobrota koju si nam podario ostaje u na{im srcima nezaboravna. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`ennet. Tvoji: Nafa, Esmer, Muris i Hamdija
234

AN\ELKA STAMENI]
1. 1. 2008 - 1. 1. 2012.

SLAVKO STAMENI]
24. 9. 1986 - 1. 1. 2012.

OMER HAJDAROVI]

Vje~no }ete `ivjeti u na{im srcima i na{im sje}anjima. Va{i najmiliji
8049

S ljubavlju, Bepka i Amela
8019

OSLOBO\ENJE subota, 31. decembar/prosinac 2011/nedjelja, ponedjeljak, 1. i 2. januar/sije~anj 2012.
SJE]ANJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
Dvadeset devetog decembra preminula je na{a voljena

79

MERIMA KOVA^EVI]
1. 1. 2010 — 1. 1. 2012.

SLOBODANKA UZELAC

Pro{le su dvije godine od kada te nema, ali `ivi{ u na{im srcima i mislima. S ljubavlju ~uvamo uspomenu na tebe, tvoju dobrotu i veliko srce. Tvoj FEB
8030

Sahrana na{e voljene Seke bi}e obavljena u subotu, 31. decembra 2011. godine, u 12.15 sati na gradskom groblju Bare. O`alo{}eni: suprug Savo Budimir, brati~na Nata{a Uzelac, brati}i Vedran i Goran, snaha Arza i ostala rodbina
8053

TU@NO SJE]ANJE

na

Sa bolom se opra{tam od svoje voljene supruge

dr. BORISA MILADINOVI]A

SLOBODANKE UZELAC

Dragi Boro, uvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima. [ljoba i Dana, Zoka i Ela i Vito
8058

koja je moj `ivot obasula ljubavlju i ljepotom. Suprug Savo Budimir
8054

Povodom preranog i iznenadnog odlaska

D@EVADA BE^IRAGI]A

na{eg dugogodi{njeg direktora, radnog kolege i dobrog prijatelja, izra`avamo na{u veliku tugu i iskreno sau~e{}e porodici, prije svega njegovoj djeci i supruzi. Sa velikim bolom smo primili tu`nu vijest, jer smo se potajno nadali da }e na{ D`evad dobiti bitku sa opakom bole{}u. Bio nam je mnogo vi{e od kolege... U najljep{em sje}anju }e nam ostati vrijeme koje smo proveli rade}i i dru`e}i se s njim. To vrijeme }e nam biti i utjeha. Neka Allah d`.{. na{em rahmetli D`evadu Be~iragi}u podari d`ennet i vje~ni rahmet, a njegovoj porodici sabur. S ljubavlju i po{tovanjem, ZAPOSLENICI BH TELECOMA DD SARAJEVO
001

80

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
SJE]ANJE

subota, 31. decembar/prosinac 2011/nedjelja, ponedjeljak, 1. i 2. januar/sije~anj 2012.

OSLOBO\ENJE
SJE]ANJE

SJE]ANJE

Trideset prvog decembra 2011. navr{ava se 5 godina otkako nije sa nama na{a draga

na na{u dragu suprugu, majku i snahu

REFKETA KUKI, ro|. [AHOVI]

MELIHU PIRIJU, ro|. TURKOVI]
31. 12. 2008 — 31. 12. 2011.

Zauvijek }e{ biti u na{im srcima. Suprug Beljgin, k}erka Indira, zet Sotiris i unu~ad Pavlos, Celin i Paris
215

EMINA GAGI], ro|. HROMAD@I]
1. 1. 2008 — 1. 1. 2012.

S ljubavlju, po{tovanjem i ponosom, Zoran, Vesna, Damir, Mustafa i Zineta
8044

Porodica
8045

Danas se navr{ava godina od kada nas je napustio na{

Drugog januara 2012. navr{ava se jo{ jedna godina puna bola i tuge da me|u nama nije vi{e na{ ponos, suprug, otac, djed i svekar

MIRKO CVITANOVI]

]AMIL (HAMZE) FAZLAGI]

Po~ivao u miru Bo`ijem! Njegovi: supruga Dragica, sin Dinko i k}erka Mirjana sa obitelji
7667

Tu`an je ovaj dan, jer podsje}a na bolan rastanak sa tobom. Samo mi koji te volimo, koji smo po{tovali tvoju rije~ i cijenili tvoja djela, znamo kako je bez tebe i koliko nam nedostaje{.

Prvog januara 2012. navr{avaju se ~etiri godine od smrti na{eg dragog brata

Postoji ne{to {to nikad umrijeti ne}e, a to je na{a neizmjerna ljubav prema tebi. Molimo uzvi{enog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Neutje{na porodica
232

BEGANA (MUJE) HUJDUROVI]A
u~esnika NOR-a iz Bijeljine

...za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

...za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

S ljubavlju i po{tovanjem, bra}a Meho i Idris i sestra Fahrija sa porodicama
030

RUKIJA (ALIJE) SMAJLOVI], ro|. BUMBULOVI]

EDHEM ([ABANA) ABDURAHMANOVI]

Prvog januara 2012. navr{ava se osam godina otkako nije sa nama na{ dragi preselila na ahiret u ~etvrtak, 29. decembra 2011, u 89. godini.

preselio na ahiret u ~etvrtak, 29. decembra 2011, u 76. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 31. decembra 2011. godine, u 14 sati na mezarju Hendek. O`alo{}eni: supruga Maida, sin Edib, k}erke Ediba, Enisa i Rahima, sestra Rahima, snaha Amela, zetovi Kemal Hod`i} i Kemal ]ano, unu~ad Armin, Safet, Amela, Edina, Merisa, Azra, Faris, Emin, Muharem, Semina i Naida, {ura Omer, svastike Hajrija i Bahra, rodica Fata Krehi}, te porodice Abdurahmanovi}, [i{i}, D`afer, Hasanagi}, Tend`o, Muli}, Mostarac, Pa{ali}, Surunti}, Hrvo, Hod`i}, ]ano, Slini}, Krehi}, A{}eri}, Imamovi}, Grebo, Udovi~i}, Juruk, Fazlagi}, Ustamuji}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 14 sati, Ul. Kre{talica 8. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

OSMAN HA[IMBEGOVI]

D`enaza }e se klanjati u subotu, 31. decembra 2011. godine, poslije podne-namaza (12.20 sati) u haremu d`amije Svrake - Semizovac, a ukop }e se obaviti na mezarju Boranje - Svrake. O`alo{}eni: sestra Zaha, k}erke D`emka, Hava i Fata, zetovi Feket i Kadrija, snahe Hatid`a i Fetija, unu~ad Mehmedalija Dalija, Muamer, Mirzet, Emina, Mirzeta i druga unu~ad i praunu~ad, te porodice Smajlovi}, Bumbulovi}, Sulejmanovi}, Sulji}, Uglje{a, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

S ljubavlju i ponosom nosimo Te u na{im srcima. Supruga Midheta, sinovi Goran i Zoran, unu~ad Vedran, Maja i Selma i snaha Zineta
8048

OSLOBO\ENJE subota, 31. decembar/prosinac 2011/nedjelja, ponedjeljak, 1. i 2. januar/sije~anj 2012.
POSLJEDNJI SELAM I POZDRAV

SJE]ANJA I SMRTOVNICE

81

na{em po{tovanom direktoru

D@EVADU BE^IRAGI]U
Molimo Allaha d`. {. da mu podari d`ennet, a porodici sabur. Uz tu`no sje}anje, VA[I ZAPOSLENICI BH TELECOMA DIREKCIJE TRAVNIK
001

POSLJEDNJI POZDRAV

na{oj dragoj

SLOBODANKA (DOJ^IN) UZELAC

Njenom smr}u Union banka je izgubila vrijednog, po{tovanog i izuzetno dragog prijatelja. Porodici i prijateljima upu}ujemo izraze najiskrenijeg sau~e{}a. Sa neizmjernom ljubavlju, po{tovanjem i iskrenom tugom. KOLEKTIV UNION BANKE DD SARAJEVO
001

POSLJEDNJI POZDRAV

Drugog januara 2012. godine navr{ava se 6 mjeseci od preseljenja na{eg dragog

dragoj prijateljici

SEKI UZELAC

JASMINA BRACE (HAZIMA) KREHI]A
dipl. ing.

Sa tugom koja ne prolazi i vje~no traje, zauvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima.

Vesna i Leca
8046

Supruga Suada, sinovi Semir i Emir sa porodicama
8042

82

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
TU@NO SJE]ANJE

subota, 31. decembar/prosinac 2011/nedjelja, ponedjeljak, 1. i 2. januar/sije~anj 2012.

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJE

Ljudi, vrijeme i doga|aji prolaze neumitno, a mi tebe, draga na{a Seno, uvijek `elimo zaustaviti u na{im srcima i du{i da te se vje~no sje}amo kako po tvom plemenitom liku, tako i po tvojoj ljubavi i dobroti, djelima kojima si sve nas podarila.

Pro{la je godina otkako nas je napustio na{

SENIJA KRATOVAC, ro|. HASANBEGOVI]
2. 1. 2006 — 2. 1. 2012.

MILAN (IVANA) LOVRI]
1. 1. 2011 — 1. 1. 2012.

Uvijek te se sa ljubavlju sje}aju tvoji: suprug Emin, sinovi Alija i Senad, unuke Neira i Alja i snaha Amra. Neka ti je, draga na{a, RAHMET VELIKI, NAJVE]I!
174

S ponosom i po{tovanjem, vje~no }emo ~uvati uspomenu na tvoj lik i dobrotu. Supruga Vesna, sinovi Sa{a i Goran sa porodicama
224

IN MEMORIAM

TU@NO SJE]ANJE

IN MEMORIAM

EMINA (had`i DERVI[A) HAD@I]
1. 1. 2008 — 1. 1. 2012.

2. 1. 2009 — 2. 1. 2012.

MIRA MINI]

MERIMA KOVA^EVI]
2010 — 2012.

Mnogo nam nedostaje{. S ljubavlju i po{tovanjem, porodica Suprug Mile
8015 217

Ni danas, kao ni tada, ne mogu prihvatiti to da nisi vi{e sa nama, da nam nikad vi{e ne}e{ do}i.

Voli te, Mediha Lon~arevi}
7953

[est dugih i tu`nih godina bez na{eg voljenog supruga, oca i dede

OMA@

Dragoj majci

DUBRAVKA RALI[A VESELA (ISO) \UREVSKA
2004 — 2011.

1. 1. 2006 — 1. 1. 2012.

2. 1. 2011 — 2. 1. 2012.

MIRJANA [UKI], ro|. RU@I]

Tvoja ljubav zauvijek ostaje u na{im mislima i srcima. Tvoja obitelj
7940

Mirjana, dok je sje}anja, NEMA zaborava. KUMOVI -Z-E-R88104

Nada i Jakov
7976

SJE]ANJE

Draga na{a NANO

Navr{ila se godina otkako nije s nama na{a draga
TU@NO SJE]ANJE

31. 12. 2001 — 31. 12. 2011.

SULEJMAN [UKALO

AZRA RALJEVI], ro|. KRPO
31. 12. 2010 — 31. 12. 2011.

SENIJA KRATOVAC, ro|. HASANBEGOVI]
2. 1. 2006 — 2. 1. 2012.

I danas nakon 6 godina ne pro|e dan a da ne pomislimo na tebe. Vrijeme prolazi, drage uspomene ostaju. NANO, VOLIMO TE!
7919

Porodica
7937

Porodica

Tvoje unuke Neira i Alja
174

OSLOBO\ENJE subota, 31. decembar/prosinac 2011/nedjelja, ponedjeljak, 1. i 2. januar/sije~anj 2012.
Prvog januara 2012. navr{ava se godina otkako je na ahiret preselio na{ dragi

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
SJE]ANJE

83

na na{u voljenu

IBRO (AHMETA) [O[EVI]
iz Fo~e

dr. MIRELU MULABDI], ro|. DIDI]

Ni jedna rije~, ni misao ne mo`e opisati ovu bol za tobom. Nedostaje{ nam. S ljubavlju i po{tovanjem, vje~no o`alo{}eni: supruga Zehra, djeca Ahmet i Vasvija sa porodicama, te sestra Munevera sa porodicom
222

Imala si veliko srce, dobrotu i plemenitost. Sje}anje na Tebe je dio na{eg `ivota, jer }e{ biti dio nas dokle god i mi trajemo. Nema rije~i u kojima bi se iskazala bol za gubitkom na{e najro|enije, jer sama pomisao da nisi sa nama, ostavlja u nama vje~nu prazninu. Tvoji najmiliji: sin Bejan, Sabira, Ibro, Faruk i Mediha
040

Trideset prvog decembra 2011. navr{ava se {esnaest godina punih tuge od smrti na{e drage

IN MEMORIAM

D@ENANE (AHMEDA) PANDUR - VOLJEVICA

AHMET HROMAD@I]
1. januar 2003.

Draga D`ana, koliko smo bili sretni s tobom, to samo mi znamo, a koliko nam je sada sve pusto i prazno bez tebe, ali Bo`ija volja je ja~a. Neka ti Allah d`. {. podari lijepi d`ennet. Tvoji najmiliji
7868

Miroslava
7909

IN MEMORIAM

Trideset prvog decembra 2011. godine navr{ava se 40 tu`nih dana od smrti na{eg dragog

DUNJA RIHTMAN - [OTRI]
2. 1. 2010 — 2. 1. 2012.

D@EMALA (SALKE) HUSEINAGI]A
iz Tuzle

Draga na{a! Uvijek si u na{im mislima, i svakim danom nedostaje{ jo{ vi{e. Vole te zauvijek tvoji: mu` Aleksandar, k}er Jelena, sin Predrag, brat Ranko, snahe Sanja i Nada
EN

U nemogu}nosti da svima pojedina~no zahvalimo, `elimo ovim putem da izrazimo na{u duboku zahvalnost: rodbini, prijateljima, kolegama, kom{ijama i poznanicima na izrazima sau~e{}a, ukazanoj pomo}i i rije~ima utjehe. O`alo{}ena porodica
030

SJE]ANJE

SJE]ANJE

na na{e najdra`e

na na{e drage roditelje, sestre i bra}u iz Dervente

SALIHA SPAHI]A
1905 — 1969.

MEJRU SPAHI]
1908 — 1994.

VASVU SKELI], ro|. SPAHI]
1926 — 2006.

ILIJA IKO IVANI[EVI]

NAZA BISERA IVANI[EVI]
227

MEHMEDA SPAHI]A
1939 — 1975.

FATIMU TIMKU HAD@IMURATAGI], ro|. SPAHI]
1931 — 2009. 1945 — 2008.

HUSEINA SPAHI]A
8004

S ljubavlju, po{tovanjem i vje~nim uspomenama. Va{i: Dario, Tanja i Lajla

Rasma, Rabija, Ago i Zaim

84

PREDAH

subota, 31. decembar/prosinac 2011/nedjelja, ponedjeljak, 1. i 2. januar/sije~anj 2012.

OSLOBO\ENJE

HOROSKOP DANAS
OVAN
Ponekad kao da nemate dovoljno strpljenja ili vam nedostaje diplomatska nota u poslovnom dijalogu. Dobro razmislite, impulsivni tonovi i insistiranje na li~nim ciljevima mogu da poremete saradni~ki dogovor. U ljubavnom odnosu ne mo`ete uvijek dobiti sve {to pri`eljkujete. Prihvatite partnerovu ideju ili susret sa jednom zanimljivom osobom. Prijat }e vam neki vid sportske aktivnosti i relaksacija. Ne krijete optimisti~ko raspolo`enje i djelujete samouvjereno pred osobom koja testira va{e profesionalne sposobnosti. Stalo vam je da se predstavite kao osoba od povjerenja pred poslovnim partnerima. Ograni~ite emotivne `elje ili o~ekivanja na neku razumnu mjeru. Ponekad imate suvi{e perfekcionisti~ke zahtjeve, bez obzira na to {to vam je te{ko to i da prihvatite kao istinu. U susretu sa saradnicima bolje je da ispo{tujete listu prioriteta, nego da rizikujete u stvarima koje ne poznajete dovoljno. Morate imati jasnu predstavu o pravim vrijednostima koje prolaze zapa`eno u poslovnim krugovima. Susret sa jednom osobom djeluje pomalo zamorno ili ne odgovara va{im o~ekivanjima. Ukoliko osje}ate psiholo{ku tenziju, ve~ernje sate posvetite nekoj omiljenoj temi i relaksaciji. Smeta vam na~in na koji neko predstavlja va{e ideje. Uglavnom nema razloga da pre{utkujete nezadovoljstvo pred saradnicima. Na sre}u, sporne situacije mogu da se rje{avaju u zajedni~ku korist. Prihvatite ne~iji poziv ili strasni poticaj koji u vama pokre}e bliska osoba. Osje}ate da vas preplavljuje novi emotivni zanos i `elja da vi{e u`ivate u svijetu intime. Va`no je da uljep{ate raspolo`enje, opustite se. Umijete dobro da se organizujete, obaveze zavr{avate a`urno i bez velike pri~e. Na takav na~in ispunjavate visoko postavljene kriterije, uz osnovne uslove koji vas obavezuju na poslovnu saradnju. Dok vi djelujete bezbri`no kroz de{avanja koja vas prate u privatnom `ivotu, partner poku{ava da odgonetne zajedni~ke dileme. Neko kao da indirektno osu|uje va{ na~in pona{anja. Djelujete uznemireno i to djelimi~no se odra`ava na va{u komunikaciju sa saradnicima. Izbjegavajte pretjeranu dozu poslovnog eksponiranja, nema potrebe da dokazujete svoju nadmo} u situacijama kada mo`ete da djelujete pou~no. Nestrpljivo o~ekujete dobar povod za izlazak ili neki susret sa jednom osobom, imate na umu vi{e kombinacija. U susretu sa saradnicima nema potrebe da donosite zaklju~ak na osnovu osje}anja ili prvog utiska. Uspjeh u poslovno-finansijskom smislu nije mogu}e ostvariti bez ne~ije podr{ke. Ponekad je istina dobro skrivena izme|u redova, obratite vi{e pa`nju na ne~ije pona{anje ili na poruke. Sti{ajte strasti onda kada situacija mo`e da izmakne kontroli. Slobodno vrijeme posvetite omiljenom hobiju, relaksirajte se. Ne `elite da rizikujete, ali samo brza akcija predstavlja uslov za finansijski dobitak ili za bolji status u krugu poslovnih partnera. Potrebno je da nametnete svoje stavove i da se anga`ujete na razli~itim stranama. Neko }e vas obradovati svojom pa`njom ili prikladnim poklonom. Prihvatite sve {to vas asocira na uzbudljivu zabavu i emotivno zbli`avanje. Nalazite se u sjajnoj psihofizi~koj formi. Neko vas iritira nametljivim pona{anjem i remeti va{u koncentraciju, zbog toga ~inite niz pogre{nih poteza u dru{tvu saradnika. Potrudite se da pravilnije kontroli{ete impulsivnu stranu svoje prirode. Potrebno je da preuzmete za{titni~ku ulogu u odre|enim situacijama pred svojom porodicom. Obratite pa`nju na nove doga|aje koji po~inju da zabrinjavaju voljenu osobu. Nema potrebe da skre}ete pa`nju na sebe ako unaprijed niste obezbijedili ne~iju dobru podr{ku. Va`no je da prihvatite ne~iji savjet, bez obzira na to {to imate utisak da se radi samo o djelimi~nom poslovnom rje{enju. Mo`da svoje emotivne `elje povremeno upu}ujete pogre{noj osobi. De{ava se da nepotrebno kritikujete osobu do koje ne dopire va{ glas ili poruka. Preokupirani ste razli~itim susretima i obavezama, ali svoje zadatke naj~e{}e zavr{avate skladno i u predvi|enom roku. Saradnici podr`avaju va{e ideje i pozitivno ocjenjuju va{u ulogu u razli~itim situacijama. Ljubavni rebus je ponekad nemogu}e rije{iti bez iskrenog suo~avanja i razgovora sa voljenom osobom. Nemojte dozvoliti da neko u vama pokre}e negativno raspolo`enje, zadr`ite optimizam. Osoba koja vam se ~esto suprotstavlja nema bitan uticaj na va{e poslovne planove ili na zavr{ne rezultate. Va{ uspjeh podrazumijeva pro{irenu saradnju i poja~anu kontrolu nad va`nim doga|ajima. U poja~anom emotivnom zanosu obi~no se de{ava da stvari procjenjujete na pogre{an na~in. Najbolje je da sa~uvajte bliskost sa osobom koja ne}e iznevjeriti va{a o~ekivanja.
21. 3. - 20. 4.

BIK

21. 4. - 22. 5.

BLIZANCI

23. 5. - 22. 6.

RAK

23. 6. - 22. 7.

LAV

23. 7. - 22. 8.

DJEVICA

23. 8. - 22. 9.

VAGA

23. 9. - 22. 10.

[KORPIJA

OSLOBO\ENJE
Nezavisni BH dnevnik Web site: www.oslobodjenje.ba e-mail: redaction@oslobodjenje.ba GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA: Vildana SELIMBEGOVI] PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Sadat BEGI] DIREKTOR: Ned`ad [ADI] UREDNI[TVO: Esad HE]IMOVI], Branko MAJSTOROVI], Jelena MILANOVI], Daniel OMERAGI], Nada SALOM, Lejla SOFRAD@IJA i Josip VRI^KO PRODAJA: Fax: 465-727, Tel: 276-967, 455-558 e-mail: prodaja@oslobodjenje.ba MARKETING: Meliha Hod`i} Fax: 472-901 Tel: 472-899, 468-161, 276-968, 276-988 e-mail: marketing@oslobodjenje.ba ID broj: 4200492600001 ADRESA: D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo Po{tanski pregradak 686 TELEFONI: Centrala: 276-900, 467-723 Redakcija: Desk i no}ni urednik: 276902, fax: 468-090, modem: 468-018;

23. 10. - 22. 11.

STRIJELAC

23. 11. - 22. 12.

JARAC

23. 12. - 21. 1.

VODOLIJA

22. 1. - 19. 2.

RIBE

20. 2. - 20. 3.

RJE[ENJE: kadija, ikarus, niniva, trine, a, jana, ne, tl, hanka paldum, aperkat, ose, nemirnost, d, alamet, lugi, iridij, ran, kr, ni}i, aba, rabat, kota, italik, kiro, vijavica, in, a, aciditet.

Uprava 234-718, fax: 461-007; Unutra{njopoliti~ka rubrika: 276-903, Spoljnopoliti~ka rubrika: 276 937, Sarajevska hronika: 276-901, fax: 468-054, Kultura: 276-906, Sportska rubrika 276-908, Prilozi: 468-142 OGLASNA SLU@BA: Tel/fax: 205-938 e-mail: oglasnosg@oslobodjenje.ba UNICREDIT BANK DD, transakcijski ra~un broj: 3383202250044019, SPARKASSE BANK DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1990490005630121, VAKUFSKA BANKA DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1602000000317116, POSTBANK BH DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1872000000045887, KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka, filijala Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 5715000000017279 Kompjuterska obrada: RC “Oslobo|enje” Zorica Pand`i}, {ef DTP-a [tampa: Unioninvestplastika dd, Semizovac bb Prvi broj Oslobo|enja {tampan je 30. avgusta 1943. u Donjoj Trnovi, Oslobo|enje je 1963. godine Ukazom predsjednika Tita odlikovano Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vijencem, a 1976. godine dodijeljena mu je Nagrada ZAVNOBiHa. Oslobo|enje je 1989. godine progla{eno za najbolji dnevni list u tada{njoj Jugoslaviji. U ratnoj 1992. godini Oslobo|enje je u Velikoj

Britaniji progla{eno za list godine u svijetu. Oslobo|enje je od 1992. dobilo Nagradu slobode (u Skandinaviji), nagradu "za izuzetnu odanost istini i slobodi" Oskar Romero (Teksas), nagradu "za odr`avanje u `ivotu tradicije nezavisnosti, objektivnosti i hrabrosti u izvje{tavanju pod najte`im uslovima" agencije Inter Press i Service, nagradu "za zajedni~ki rad novinara razli~itih nacionalnosti u slu`bi slobode i mira" fondacije Alfons Komin (Barselona), nagradu "za borbu protiv ksenofobije" Kluba evropskih rektora, nagradu za ljudska prava "Saharov" Evropskog parlamenta, "Me|unarodnu nagradu za slobodu {tampe" Udru`enja turskih novinara, Medalju ~asti Fakulteta za novinarstvo Univerziteta Mizuri (SAD), Nagradu Asocijacije IPRA, "Zlatno pero slobode" Me|unarodnog udru`enja novina (FIEJ), Nagradu “Premio Giornalistico Paolo Borsellino” koju listovima koji se bore za istinu dodjeljuje Slobodno sveu~ili{te “Maria ss Assuanta” u saradnji sa Asocijacijom “Paolo Borsellino” sa sjedi{tem u Rimu i “Zlatni trofej za kvalitetu” (SAD). Vije}e za {tampu u Bosni i Hercegovini Oslobo|enje je punopravni ~lan Vije}a za {tampu u BiH www.vzs.ba Za sve eventualne primjedbe na pisanje lista, obratite se VZ[ u BiH e-mail: info@vzs.ba, tel: +387 33 272 270 tel/fax: +387 33 272 271

U subotu obla~no, u centralnim i isto~nim predjelima sa snijegom. Prije podne razvedravanje u zapadnim, a poslije podne u svim krajevima. Minimalna temperatura od -4 do 0° C, na jugu oko 5, maksimalna dnevna od 1 do 6, a na jugu do 9. U novogodi{njoj no}i umjereno obla~no, na istoku i jugu vedro, uz slab do umjeren mraz, temperatura od -6 do 0, na jugu oko 1. U nedjelju, 1. januara, umjereno obla~no, na jugu sun~ano. U ponedjeljak, 2. januara, prete`no sun~ano. U toku no}i naobla~enje sa ki{om prvo na sjeverozapadu zemlje. U utorak obla~no sa ki{om, na planinama sa susnje`icom i snijegom, a poslije podne prestanak padavina. U Sarajevu u subotu prije podne obla~no sa snijegom, popodne umjereno obla~no. Puha}e slab, sjeverozapadni vjetar. Minimalna temperatura -1, maksimalna dnevna 2.

U subotu u ve}em dijelu Evrope obla~no, a samo na Pirinejskom i Apeninskom poluostrvu sun~ano. Ki{a }e padati u zapadnoj Evropi i na jugoistoku Balkana, a snijeg u oblasti Alpa, ponegdje u centralnim i isto~nim predjelima kontinenta, kao i centralnim i isto~nim predjelima Balkana. Jak vjetar puha}e u oblasti zapadnog i centralnog Mediterana i u oblasti Sjevernog mora. Maksimalna temperatura kreta}e se od -4 do 4, u zapadnoj Evropi od 8 do 14. Na Balkanskom poluostrvu u subotu obla~no sa snijegom, na jugu Balkana i u oblasti oko Crnog mora sa ki{om, a najve}a koli~ina padavina o~ekuje se u Bugarskoj. Samo }e na zapadu poluostrva prije podne biti prete`no sun~ano, a poslije podne umjereno obla~no. Jak sjeverni vjetar puha}e na centralnom i ju`nom Jadranu i Jonskom moru. Maksimalna temperatura kreta}e se od -2 na istoku do 6 na zapadu Balkana, na jugu do 12.

86

KULTURNI VODI^
MA^AK U ^IZMAMA 3D

subota, 31. decembar/prosinac 2011/nedjelja, ponedjeljak, 1. i 2. januar/sije~anj 2012.

OSLOBO\ENJE

SARAJEVO

HISTORIJSKI
Muzej je otvoren za posjete radnim danima od 9 do 16, a vikendom od 9 do 13 sati.

ZENICA

POZORI[TA
BOSANSKO NARODNO
Koncer tna sezona BNP-a Zenica Bala{evi} Tribute Band, po~etak u 20 sati.

ZEMALJSKI
Muzej je otvoren za posjete u sljede}im terminima: utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom od 10 do 15 sati, a nedjeljom od 10 do 14 sati.

BANJA LUKA KINA
MULTIPLEX EKRAN
[TRUMFOVI
animirani, re`ija: Raja Gosnell, glasovi: Neil Patrick Harris, Jayma Mays, Hank Azaria... po~etak u subotu, u 11 i 13 sati.

KINA
MEETING POINT
MA NIJE ON TAKAV

animirana avantura, re`ija: Chris Miller, uloge: Antonio Banderas, Salma Hayek, Zach Galifianakis... po~etak u subotu u 14.15 i 16.40, u nedjelju u 17.20 i 19.15, a u ponedjeljak u 15.45, 17.20 i 19.15 sati.

BO[NJA^KI
Obilazak Bo{nja~kog instituta i nove postavke umjetni~kih djela ''U fokusu kolekcije'' svakim danom osim nedjelje i ponedjeljka, od 9 do 16 sati. Najava grupa na telefon: 033/279-800 i na mail info@bosnjackiinstitut.ba.

MU[KARCI KOJI MRZE @ENE

OLIMPIJSKI
Stalna postavka “Organizacija XIV Zimskih olimpijskih igara“. Otvorena za posjete od ponedjeljka do petka, od 9 do 15 sati, dok vikendom muzej ne radi.

KINA
MULTIPLEX PALAS
MA^AK U ^IZMAMA 3D
animirana avantura, re`ija: Chris Miller, uloge: Antonio Banderas, Salma Hayek, Zach Galifianakis... po~etak u subotu i nedjelju u 14.15 sati.

MA^AK U ^IZMAMA 3D
animirana avantura, re`ija: Chris Miller, uloge: Antonio Banderas, Salma Hayek, Zach Galifianakis... po~etak u subotu, u 10.30 i 12.15 sati.

triler, re`ija: Miroslav Petkovi}, uloge: Gordan Ki~i}, Dragan Bjelogrli}, Zoran Cvijanovi}... @anr: triler po~etak u 20 sati.

ART-KU]A SEVDAHA
triler, re`ija: David Fincher, uloge: Daniel Craig, Rooney Mara, Stellan Skarsgard, Robin Wright, Christopher Plummer, Joely Richardson, Embeth Davidtz, Goran Vi{nji}... po~etak u subotu u 11.30 i 14.30, u nedjelju u 17, 20 i 23, a u ponedjeljak u 14, 17 i 20 sati. Otvorena je za sve posjetioce svakim danom osim ponedjeljka od 10 do 18 sati.

KRITERION
VU^JA TAJNA
po~etak u 18 sati.

TUZLA

SHERLOCK HOLMES: IGRA SJENA

SHERLOCK HOLMES: IGRA SJENA
akcijska avantura, re`ija: Guy Ritchie, uloge: Robert Downey Jr., Jude Law, Jared Harris, Noomi Rapace... po~etak u 17, 19.30 i 22 sata.

UBIO SAM MAJKU
po~etak u 20.20 sati.

KINOTEKA
MOJA STRANA SVIJETA
re`ija: Vlatko Filipovi}, uloge: Olivera Markovi}, Iva Marjanovi}, Radmila Radovanovi}, Jelena @igon, Faruk Begolli... po~etak u ponedjeljak, u 19 sati.

BESMRTNICI 3D
akcija, fantazija, re`ija: Tarsem Singh, uloge: Henry Cavill, Mickey Rourke, John Hurt, Freida Pinto... po~etak u nedjelju i ponedjeljak u 21.20 sati.

KO@A U KOJOJ @IVIM

GALERIJE
ME\UNARODNA GALERIJA PORTRETA
Stalna postavka crte`a, skica, akvarela Ismeta Mujezinovi}a, stalna postavka Legata “Haim James Pinto“. Galerija je otvorena radnim danima od 8 do 15 sati.

CINEMA CITY
SHERLOCK HOLMES: IGRA SJENA

POZORI[TA
NARODNO
NOVOGODI[NJI KONCERT
dirigenti: Diane Wit try, SAD Samra Gulamovi}, Orkestar Sarajevske filharmonije, po~etak u 20.30 sati.

akcijska avantura, re`ija: Guy Ritchie, uloge: Robert Downey Jr., Jude Law, Jared Harris, Noomi Rapace... po~etak u nedjelju i ponedjeljak, u 18 i 20.30 sati.

triler, drama, re`ija: Pedro Almodovar, uloge: Antonio Banderas, Elena Anaya, Marisa Paredes, Jan Cornet... po~etak u 17.45 i 22.30 sati.

PARADA
komedija, re`ija: Sr|an Dragojevi}, uloge: Milo{ Samolov, Nikola Kojo, Hristina Popovi}, Goran Navojec, Dejan A}imovi}, po~etak u 18 sati.

ARTHUR BO@I] 3D
avantura, animirani, re`ija: Sarah Smith, glasovi: James McAvoy, Jim Broadbent, Bill Nighy, Hugh Laurie... po~etak u subotu, u 14, a u ponedjeljak u 14 i 16 sati.

MOSTAR

ALVIN I VJEVERICE 3: BRODOLOM @IVOTA
komedija, animirani, re`ija: Mike Mitchell, uloge: Justin Long, Mat thew Gray Gubler, Jesse McCar tney... po~etak u 16, subotom i nedjeljom i u 14 sati.

GALERIJE
akcijska avantura, re`ija: Guy Ritchie, uloge: Robert Downey Jr., Jude Law, Jared Harris, Noomi Rapace... po~etak u subotu u 13.40 i 16.20, nedjelju 14.50, 17.50, 20.30 i 23.10 sati, a u ponedjeljak u 12.10, 14.50, 17.50 i 20.30 sati.

COLLEGIUM ARTISTICUM
Prva zajedni~ka izlo`ba ~lanova Udru`enja likovnih umjetnika Kantona Sarajevo pod nazivom SARAJEVSKI SALON. Izlo`ba }e biti otvorena do 14. januara.

NEMOGU]A MISIJA: PROTOKOL DUH
akcija, re`ija: Brad Bird, uloge: Tom Cruise, Jeremy Renner, Paula Pat ton... po~etak u nedjelju, u 18.30 i 21 sat, a u ponedjeljak u 15.45,18.30 i 21 sat.

GALERIJE
CENTAR ZA KULTURU
Retrospektivna izlo`ba slika i bareljefa Kemala Kebe, umjetnika koji je od u Javuz sultan Selimovom mesd`idu, kod Starog mosta, imao atelje od 1987. do 1992. godine, u kojem je bila stalna prodajna izlo`ba njegovih radova.

NAJMRA^NIJI SAT 3D
nau~na fantastika, horror, akcija, re`ija: Cris Gorak, uloge: Emile Hirsch, Olivia Thirbly, Max Minghella, Rachael Taylor... po~etak u 16.15, 20.15 i 22.15 sati.

RAIFFEISEN GALERIJA
Izlo`ba radova mladog umjetnika Damira Avdi}a, koji je diplomirao na Akademij likovnih umjetnosti u Sarajevu, odsjek Slikarstvo. Galerija se nalazi u zgradi Centrale Raif feisen banke u ul. Zmaja od Bosne bb, a otvorena je za sve posjetioce radnim danima od 8 do 16 sati.

TAJNI @IVOT KU]NIH POMO]NICA

ARTHUR BO@I] 3D

NEMOGU]A MISIJA: PROTOKOL DUH
drama, re`ija: Tate Taylor, uloge: Emma Stone, Viola Davis, Bryce Dallas Howard... po~etak u nedjelju, u 20, a u ponedjeljak u 17.30 i 20 sati.

BIHA]

avantura, animirani, re`ija: Sarah Smith, glasovi: James McAvoy, Jim Broadbent, Bill Nighy, Hugh Laurie... po~etak u subotu u 12, u nedjelju u 15.40, a u ponedjeljak u 11.30 i 13.40 sati.

ATELJE ZEC

Stalna postavka djela slikara Safeta Zeca. Galerija je otvorena od ponedjeljka do petka od 10 do 18, subotom od 10 do 14 sati ili uz najavu na telefon 061/338-186.

^AROBNI PANJ

SRETNA NOVA GODINA
romanti~na komedija, re`ija: Garry Marshall, uloge: Sarah Jessica Parker, Jessica Biel, Ashton Kutcher, Katherine Heigl... po~etak u subotu u 11.50, 14.10 i 16.30, u nedjelju u 14.40, 17.30, 20.10 i 22.30, a u ponedjeljak u 12, 14.40 17.30 i 20.10 sati.

GABRIJEL

Stalna postavka izlo`be “Pozori{ni plakat Kamernog teatra 55”. Otvorena svakim radnim danom od 10 do 18 sati.

KINA
UNA
PLJA^KA S VRHA

animirani, re`ija: Juanjo Elordi, glasovi: Mirsad Abdagi} Kike, Ajla Hamzi}, Anita Memovi}, Sta{a Duki}, Sanin Milavi}, Damir Kustura, po~etak u subotu, u 11.30 i 13.30 sati.

MUZEJI
SARAJEVO
Brusa bezistan, Svrzina ku}a, Muzej 18781918, Muzej “Alije Izetbegovi}a“ i Despi}a ku}a otvoreni su svakim radnim danom od deset do 16 sati, subotom od deset do 15 sati, dok su nedjeljom ovi objekti zatvoreni za posjete. Muzej Jevreja otvoren je za posjete svakim radnim danom od 10 do 16 sati, subotom ne radi, dok je nedjeljom otvoren od 10 do 13 sati.

MUZEJI
GRADA ZENICE
Na raspolaganju posjetiocima su stalne postavke, etnolo{ka, arheolo{ka i historijska. U tvr|avi Vranduk postavljena je stalna historijska zbirka o ranom srednjem vijeku u Bosni. Muzej je otvoren za posjetioce radnim danima od 9 do 17 sati, a subotom po dogovoru (tokom ljeta). Tvr|ava Vranduk otvorena je za posjetioce tokom cijele sedmice, od 9 do 17 sati.

akcija, re`ija: Brad Bird, uloge: Tom Cruise, Jeremy Renner, Paula Pat ton... po~etak u 20 sati.

MUZEJI
SAVREMENE UMJETNOSTI
Izlo`ba Milivoja Unkovi}a za posjete je otvorena do 17. januara 2012.

NEMOGU]A MISIJA: PROTOKOL DUH
akcija, re`ija: Brad Bird, uloge: Tom Cruise, Jeremy Renner, Paula Pat ton... po~etak u subotu u 12.20 i 15, u nedjelju u 15, 17.40, 20.20 i 22.50, a u ponedjeljak u 12.20, 15, 17.40 i 20.20 sati.

komedija, re`ija: Brett Ratner, uloge: Eddie Murphy, Ben Stiller, Casey Af fleck, Alan Alda... po~etak u 19 i 21 sat.

Repertoare i program de{avanja u va{oj kulturnoj ustanovi mo`ete slati na mail: jelena.milanovic@ oslobodjenje.ba ili na broj faxa 033/ 468-054.

OSLOBO\ENJE subota, 31. decembar/prosinac 2011/nedjelja, ponedjeljak, 1. i 2. januar/sije~anj 2012.
Na osnovu ~lana 72. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (Sl. novine TK, br. 6/04 i 7/05) i ~lana 201. Pravila o organizovanju i radu Javne ustanove Osnovna {kola ''Tu{anj'', [kolski odbor na V vanrednoj sjednici, odr`anoj 30.12.2011. g., donio je odluku da se raspi{e

OGLASI

87

J AV N I K O N K U R S
za popunu upra`njenog radnog mjesta 1. nastavnik muzi~ke kulture...................................................1 izvr{ilac, puna norma, na odre|eno vrijeme do povratka zaposlenika sa bolovanja, 2. nastavnik islamske vjeronauke ................................................1 izvr{ilac, 9 ~asova, na odre|eno vrijeme. Na upra`njena radna mjesta anga`ova}e se zaposlenici najdu`e do 10.8.2012. g., uklju~uju}i i pripadaju}i godi{nji odmor. Op}i uslovi: 1. da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova nastavnika {kole, 2. da nije pod optu`nicom Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine, 3. da nije osu|ivan za krivi~no djelo, 4. da nije ka`njavan iz oblasti privrednog prestupa i da mu nije izre~ena za{titna mjera zabrane vr{enja poslova nastavnika {kole. Pored op}ih uslova, kandidat mora ispunjavati i sljede}e posebne uslove i to: 1. odgovaraju}i stepen i profil stru~ne spreme, u skladu sa zakonom, nastavnim planom i programom i pedago{kim standardima ({esti ili sedmi stepen), 2. polo`en stru~ni ispit za samostalan rad na poslovima nastavnika {kole. Uz prijavu na javni konkurs, kandidati su obavezni prilo`iti dokaze o ispunjavanju uslova i to: 1. prijavu na javni konkurs sa kra}om biografijom, adresom i kontakt-telefonom, 2. ovjerenu kopiju diplome ili uvjerenja o diplomiranju (ne starije od 6 mjeseci od dana ovjeravanja), 3. ovjerenu kopiju uvjerenja o polo`enom stru~nom ispitu za samostalan rad na poslovima nastavnika {kole (ne stariju od 6 mjeseci od dana ovjeravanja), 4. dokaz o ostvarenom radnom sta`u (uvjerenje izdato od ustanove obrazovanja i ovjerena kopija radne knji`ice kandidata - ne starije od 6 mjeseci od dana ovjeravanja), 5. dokaz o du`ini trajanja stru~nog osposobljavanja za samostalan rad u ustanovama odgoja i obrazovanja na poslovima koji odgovaraju stru~noj spremi tra`enoj konkursom (navesti ta~an period trajanja osposobljavanja u svojstvu pripravnika), 6. izvod iz mati~ne knjige ro|enih ili uvjerenje o dr`avljanstvu ili ovjerena kopija li~ne karte (ovjerena kopija li~ne karte ne starija od 6 mjeseci od dana ovjeravanja), 7. dokaz o vremenu provedenom na evidenciji Zavoda za zapo{ljavanje nakon sticanja stru~ne spreme tra`ene konkursom (uvjerenje izdato od Zavoda za zapo{ljavanje), 8. kandidat za drugu poziciju treba dostaviti i mi{ljenje nadle`ne vjerske zajednice. Izabrani kandidat je du`an u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o razultatima konkursa dostaviti: a) ljekarsko uvjerenje kao dokaz da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova nastavnika {kole, b) ovjerena izjava kandidata da nije pod optu`nicom Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine, c) da nije osu|ivan za krivi~no djelo, d) ovjerena izjava kandidata da nije ka`njavan iz oblasti privrednog prestupa i da mu nije izre~ena za{titna mjera zabrane vr{enja poslova nastavnika {kole. Ako se popuna upra`njenog radnog mjesta ne mo`e izvr{iti licima sa polo`enim stru~nim ispitom, primit }e se pripravnik. U cilju procjene profesionalnih karakteristika, iskazanih sposobnosti i kompetencija, sa svim kandidatima koji ispunjavaju formalnopravne uslove iz ovog konkursa bit }e obavljen intervju. Intervju se odnosi na teme iz oblasti odgoja i obrazovanja. Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa 16. i 17. januara 2012. g. obavit }e se intervju od 8 do 13 sati. Kandidat koji ne pristupi intervjuu gubi pravo daljeg u~e{}a u konkursnoj proceduri. Rok za podno{enje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja javnog konkursa u ovom dnevnom listu. Prijave sa tra`enom dokumentacijom treba dostaviti neposredno ili putem po{te u zatvorenoj koverti, sa naznakom ''Prijava na javni konkurs za popunu upra`njenog radnog mjesta (naziv radnog mjesta) u JU O[ Tu{anj - NE OTVARAJ'', na adresu Pa{age Mand`i}a br. 33, Tuzla. Na koverti obavezno nazna~iti na koje radno mjesto kandidat konkuri{e. Kandidati }e biti pisano obavije{teni o ishodu javnog konkursa. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Broj: 1588/11 Tuzla, 30.12.2011. g. Vr{ilac du`nosti direktora {kole Senad Muli}
Na osnovu ~lana 6. Zakona o ra~unovodstvu i reviziji Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 42/04), ~lana 7. stava 4. Zakona o ra~unovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 83/09), Uputstva o osnovama i kriterijima kontinuirane profesionalne edukacije („Slu`beni glasnik BiH“, br. 42/09 i 4/10), ~l. 6. i 27. Statuta Saveza ra~unovo|a, revizora i finansijskih radnika Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Savez), Pravilnika o kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji broj: PR-1/12-09, Pravilnika o pribavljanju, odobravanju i nadzoru kontinuirane profesionalne edukacije broj: PR-1/7-2011 i Uputstva o na~inu prijavljivanja za izvo|enje kontinuirane profesionalne edukacije broj: U-KPE-1/11-2011., Upravni odbor Saveza objavljuje sljede}i

JAVNI POZIV
potencijalnim izvo|a~ima kontinuirane profesionalne edukacije u 2012. godini Svaki ~lan ra~unovodstvene profesije i srodnih djelatnosti (profesija) du`an je realizirati - poha|ati kontinuirano profesionalno obrazovanje u okviru kriterija koji je utvrdila Komisija za ra~unovodstvo i reviziju BiH. Svi ~lanovi ra~unovodstvene i srodnih profesija su du`ni ispuniti kriterij kontinuirane profesionalne edukacije (KPE) u trajanju od najmanje 40 bodova/sati godi{nje. KPE se provodi kao samostalno obrazovanje (individualna edukacija) i organizirana edukacija (sudjelovanje na seminarima, simpozijima i drugim organiziranim vidovima edukacije). U Program kontinuirane profesionalne edukacije ulaze samo oni organizirani oblici edukacije (seminari, radionice, savjetovanja, {kole, simpoziji, kongresi, kursevi i dr.) koji su kao takvi priznati od Upravnog odbora Saveza. Prema Pravilniku o kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji, izvo|enje KPE se mo`e odobriti svim potencijalnim izvo|a~ima — pravnim licima koja se prethodno obrate Upravnom odboru Saveza sa prijedlogom tema koje }e se izvoditi putem svakog pojedinog organiziranog oblika edukacije (seminar, radionica, savjetovanje, {kola, simpozij, kongres, kurs i dr.), a koje Upravni odbor Saveza prethodno prizna i odobri kao Program kontinuirane profesionalne edukacije. Svi priznati i odobreni vidovi KPE imaju se obavljati uz kori{tenje imena Saveza i uz odgovaraju}u naknadu Savezu, ~iju visinu odre|uje Upravni odbor Saveza. U skladu sa navedenim, pozivamo sva pravna lica koja `ele biti izvo|a~i KPE u 2012. godini da Upravnom odboru Saveza dostave okvirni godi{nji prijedlog oblika i sadr`aja edukacije koje namjeravaju organizirati tokom 2012. godine. Okvirni godi{nji prijedlog programa KPE treba sadr`avati: 1) oblik edukacije (npr. seminar, savjetovanje, simpozij, radionica, kurs i sl.) i njihovo vremensko trajanje; 2) sadr`aj edukacije koji se mo`e sastojati od: ra~unovodstva, revizije, finansija i drugih sa njima povezanih znanja; organizacijskih i poslovnih znanja i znanja i kompetentnosti u oblasti informacionih tehnologija. Detaljni sadr`aj pojedinih oblasti utvr|en je u Uputstvu o osnovama i kriterijima kontinuirane profesionalne edukacije u BiH („Slu`beni glasnik BiH“, br. 42/09 i 4/10). 3) opis nastavnih metoda i kori{tenih u~ila; 4) popis predava~a s njihovim kratkim CV i predava~kim referencama; 5) opis sistema internih kontrola kvaliteta priprema, izvr{enja i analize efekata edukacije; 6) rje{enje o registraciji (ovjerena kopija ne starija od 6 mjeseci). Za priznavanje pojedina~nih programa i sadr`aja KPE tijekom 2012. godine naknadno }e se Upravnom odboru Saveza dostavljati posebni zahtjevi, najmanje 10 dana prije po~etka izvo|enja svakog pojedina~nog programa za koji se tra`i odobrenje na na~in kako je to utvr|eno Uputstvom o na~inu prijavljivanja za izvo|enje kontinuirane profesionalne edukacije broj: U-KPE-1/11-2011. Kriteriji na bazi kojih se predlo`ena nastava odobrava i priznaje kao dio Programa KPE su: 1) aktualnost i sadr`aj tema; 2) ispunjenje obaveza prema godi{njem planu edukacije i uskla|enost tema sa MOS-ovima; 3) reference pravnog lica/organizatora i predava~a; 4) kvaliteta nastavnih metoda i u~ila; 5) dostupnost edukacije svim ~lanovima Saveza pod jednakim uslovima; 6) adekvatnost seminarskog materijala; 7) izvr{enje ranije odobrenih programa za iste ili srodne teme ili oblasti; 8) ispunjenje financijskih obveza izvo|a~a prema Savezu po osnovi KPE. Upravni odbor Saveza zadr`ava i pravo da u Program KPE odobri i prizna samo dio predlo`enih tema i/ili odredi broj sati/bodova koji se priznaju za pojedinu temu. Ovaj javni poziv je stalno otvoren do konca 2012. godine. U Mostaru, 28. 12. 2011. godine Broj: JP-2/12-11

Dobro jutro uz u Va{em domu!
SARAJEVO
Oslobo|enje, D`emala Bijedi}a 185, 71 000 Sarajevo, Tel/Fax 033/465 727

ZENICA
Dopisni{tvo Oslobo|enja, Bulevar Kulina bana 30-b, 72 000 Zenica, Tel. 032/ 242 342, Fax 032/243 612

POSEBAN POPUST ZA PENZIONERE I RVI
DOBOJ
Dopisni{tvo Oslobo|enja, Doboj-Jug-Matuzi}i, 74 000 Doboj, Tel. 032/691 794, Fax 032/692 572

20

%
OSLOBO\ENJE
Broj telefona/mobitela Broj li~ne karte Potpis
1 mjesec 3 mjeseca 9 mjeseci 6 mjeseci 12 mjeseci

NARUD@BENICA
Ime i prezime Ulica i broj Po{tanski broj Grad (op}ina)

Da, ovim se pretpla}ujem na Oslobo|enje od sljede}eg mogu}eg broja

TUZLA
Dopisni{tvo Oslobo|enja, Slatina 8, 75 000 Tuzla, Tel/Fax 035/210 426

MOSTAR
Dopisni{tvo Oslobo|enja, Alekse [anti}a 4, 88 104 Mostar, Tel/Fax 036/581 139

POSEBAN POPUST
ZA PLA]ANJE UNAPRIJED % pretplata do 6 mjeseci

10

20

%

pretplata do 12 mjeseci

TRANSAKCIJSKI RA^UNI: UniCredit bank d.d.: 3383202250044019, SPARKASSE bank DD Sarajevo: 1990490005630121, KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka: 5715000000017279, POSTBANK BH DD Sarajevo: 1872000000045887 Narud`be mo`ete izvr{iti i putem na{e web stranice www.oslobodjenje.ba

88

TV PROGRAM

subota, 31. decembar/prosinac 2011/nedjelja, ponedjeljak, 1. i 2. januar/sije~anj 2012.

OSLOBO\ENJE

subota, 31. decembar

nedjelja, 1. januar

Indiana Jones i kraljevstvo kristalne lubanje
20.00 NOVA
Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull, 2008.

Cirkus Columbia
Cirkus Columbia, 2010.

20.05 B

AKCIJA
Re`ija: Steven Spielberg Uloge: Harrison Ford, Cate Blanchett, Karen Allen

Tokom hladnoga rata sovjetski agenti motre profesora Jonesa kad mu mladi} donese kodiranu poruku od ostarjelog kolege Henrya Oxleya. Vo|eni Irinom Spalko, Sovjeti prate Jonesa i mladi}a u Peru. Uz pomo} Oxleyeve poruke pronalaze lubanju napravljenu od jednoga komada kvarca. Ako Jones uspije donijeti lubanju na pravo mjesto, sve }e biti dobro, ali ako je Irina vrati na izvori{te, dobit }e velike mo}i...

DRAMA
Re`ija: Danis Tanovi} Uloge: Miki Manojlovi}, Boris Ler, Mira Furlan, Jelena Stupljanin

Nakon godina egzila, Divko Bu go mla|om `enom i novim me civanje biv{e `ene i sina iz ku nova `ena Azra zaljubljuju. Ra no za Divka, on dobije jednu s

Zlo~asti Djeda Mraz
00.45 OBN KOMEDIJA
Re`ija: Terry Zwigoff Uloge: Billy Bob Thornton, Bernie Mac, Tony Cox Bad Santa, 2003.

FIL

M

^ovjek bez zvijezde
08.10 HRT1 VESTERN
Re`ija: King Vidor Uloge: Kirk Douglas, Jeanne Crain, Claire Trevor, William Campbell, Richard Boone Man without a star, 1955.

FIL

M

San za `ivotom
21.05 OBN DRAMA
Re`ija: Marc Forster Uloge: Johnny Depp, Kate Winslet, Julie Christie, Dustin Hoffman Finding Neverland, 2004.

FIL

M

Prevarant preru{en u Djeda Mraza otkriva pravo zna~enje Bo`i}a kada upozna usamljenog dje~aka i konobaricu... Dva prevaranta, preru{ena kao Djed Mraz i Patuljak, zadnjih sedam godina putuju zemljom u vrijeme bo`i}nih praznika. Prijave se za posao u trgova~kom centru i zatim ga plja~kaju na Badnju ve~er.

Na rubu tame
01.00 FTV THRILLER
Re`ija: Martin Campbell Uloge: Mel Gibson, Ray Winstone, Danny Huston, Bojana Novakovi}, Shawn Roberts, David Aaron Baker Edge of darkness, 2010.

FIL

M

Kauboj Dempsey Rae ne slijedi, kao drugi ljudi, svoju zvijezdu u `ivotu, nego ide tamo kamo ga doga|aji nose. Na putu prema Zapadu sprijatelji se s Jeffom Jimsonom. Stignu u malo mjesto i predradnik s jednog velikog ran~a ponudi Dempseyu i Jeffu da ~uvaju stoku za vlasnicu koja treba sti}i s Istoka. To je lijepa i samosvjesna Reed Bowman, koja se odmah svidi Reedu, a i on njoj. Ali, bit }e problema jer vlasnik obli`njeg ran~a ne `eli dopustiti da tu|a stoka ima ispa{u na njegovim livadama pa ih ogradi bodljikavom `icom...

Nakon {to je njegova nova drama do`ivjela potpun neuspjeh, James Matthew Barrie u {etnji parkom upozna ~etiri dje~aka i njihovu majku udovicu Sylviju. Sljede}ih nekoliko mjeseci Barrie se svakodnevno igra s dje~acima i dobije ideju za novu pri~u. U isto vrijeme produbljuje se njegovo prijateljstvo sa Sylvijom, {to ljuti njegovu `enu Mary...

Traktor, ljubav i rock'n'roll FILM
21.10 FTV
Traktor, ljubav i rock'n'roll, 2008.

Planet terora
01.00 TV1/MRE@A
Planet Terror, 2007.

FIL

M

KOMEDIJA
Re`ija: Branko \uri} Uloge: Tanja Ribi~, Branko \uri}, Ludvik Bagari, Vlado Kreslin, Ki}o Slabinac, Semka Sokolovi} - Bertok

Pro{logodi{nji veliki kino hit sa Melom Gibsonom u glavnoj ulozi. Thomas Craven je veteran odjela za ubistva bostonske policije i samohrani otac. Kada njegovu jedinicu, 24-godi{nju Emmu, ubiju na stubi{tu njegova doma, svi pomisle da je meta bio on. No, on uskoro posumnja na ne{to drugo i odlu~i istra`iti tajni `ivot svoje k}erke i njeno ubistvo. Istraga ga odvodi u opasan svijet korporativnih spletki, tajnih dogovora s vladom i ubistava - te do sumnjivog vladinog operativca Dariusa Jedburgha, koji je poslan da uni{ti dokaze.

AKCIJA/KOMEDIJA
Re`ija: Robert Rodriguez Uloge: Rose McGowan, Freddy Rodríguez, Bruce Willis, Josh Brolin, Marley Shelton, Jeff Fahey

U malom teksa{kom mjestu zloglasna grupa koju predvodi sumnjivi preprodava~ Abby suo~ava se s grupom vojnika otpadnika s kapetanom Muldoonom na ~elu u napu{tenoj vojnoj bazi. Prilikom krvavog obra~una, Abbyev metak pogodi posudu s biolo{kim oru`jem koje propu{ta pokusni plin, zarazan i smrtonosan koji pretvara ljude u zombije-ljudo`dere...

Pod o~evim pritiskom, u rodni kraj se iz [vicarske vra}a Silvija da na|e sebi mu`a. Seoski zgubidan Breza `eli fascinirati ljepoticu i ima sjajan plan - on je vlasnik jedinog gramofona u selu i vjerovatno jedine elektri~ne gitare u ruralnoj Sloveniji. Neobi~na podudarnost je da u selo sti`e i prvi traktor, ~udo koje jo{ vi{e fascinira mje{tane. No, Breza ima va`niji cilj: mora nagovoriti lokalni narodni orkestar da ga prati dok Silviji svira rock'n'roll...

Briljantin
23.35 HRT2
Grease, 1978.

FIL

M

Pla}enici
21.50 HRT2 AKCIJA
Re`ija: Sylvester Stallone Uloge: Sylvester Stallone, Bruce Willis, Jason Statham, Giselle Itie, Jet Li, Dolph Lundgren, Mickey Rourke The Expendables, 2010.

FIL

M

Aljaska
00.35 NOVA
Alaska, 1996.

FIL

M

KOMEDIJA
Re`ija: Randel Kleiser Uloge: John Travolta, Olivia Newton-John, Stockard, Jeff Conaway, Barry Pearl, Michael Tucci, Didi Conn

PORODI^NI
Re`ija: Fraser Clarke Heston Uloge: Thora Birch, Vincent Kartheiser, Dirk Benedict, Charlton Heston, Duncan Fraser

Sandy je povu~ena, dobro odgojena tinejd`erica iz Australije koja preko ljetnih praznika u Sjedinjenim Dr`avama upozna Dannya. Izme|u njih se razvije velika, no nevina mladena~ka ljubav, te sve svoje vrijeme provode na pla`i. Kada njezini roditelji odlu~e ostati u Americi, ona se upi{e u srednju {kolu ne znaju}i da istu poha|a i Danny. On je jako popularan, izvrstan je plesa~, a slobodno vrijeme provodi opijaju}i se sa svojim prijateljima.

Pla}enici su grupa vrhunski obu~enih specijalaca koji za dobar novac obavljaju opasne poslove po cijelom svijetu. Vodi ih Barney Ross, a u skupini su Lee Christmas, specijalist za no`eve; Yin Yang, majstor borila~kih vje{tina; Hale Caesar, specijalist za te{ko oru`je; miner Toll Road i snajperist Gunner Jansen. Najnoviji im je cilj otok u Ju`noj Americi, a meta diktator koji upravlja proizvodnjom i prodajom kokaina.

Jake Barnes i njegovo dvoje djece Sean i Jessie preselili su na Aljasku nakon smrti njegove supruge. On je biv{i pilot zrakoplovne tvrtke koji sada dostavlja toaletni papir po planinama. Tijekom hitne isporuke za vrijeme oluje njegov se avion sru{i u planinama. Budu}i da vlasti ni{ta ne poduzimaju, Jessie i Sean kre}u u avanturu kako bi prona{li svoga oca uz pomo} polarnog medvjeda...

OSLOBO\ENJE subota, 31. decembar/prosinac 2011/nedjelja, ponedjeljak, 1. i 2. januar/sije~anj 2012.
ponedjeljak, 2. januar

TV PROGRAM

89

BHT

Vrana

00.00 BHT

nti}, sada bogat ~ovjek, vra}a se u svoj rodni grad, s novom, mnoercedesom. @eljan je sitnih osveta, a prva njegova pobjeda je izbau}e u kojoj su stanovali. No, onda se njegov sin Martin i njegova at kuca na vrata malog grada i kada sve po~inje izgledati izgubljestvar zbog koje se i vratio: svoju biv{u suprugu.

The Crow, 1994,

TRILER
Re`ija: Alex Proyas Uloge: Brandon Lee, Michael Wincott, Rochelle Davis

Prema starom vjerovanju, kad netko umre, vrana odvodi njegovu du{u u svijet mrtvih. Isto tako, ponekad vrana mo`e preminule vratiti u svijet `ivih. Rock pjeva~ Eric Draven i njegova djevojka Shelly trebali su se vjen~ati na samu No} vje{tica, ali no} prije, po naredbi detroitskog manijaka Tipa Dollara, nju su silovali i nasmrt pretukli Dollarovi morbidni kriminalci, a njega ubili. Nakon godinu vrana o`ivljava Erica, a njemu je na pameti jedino osveta lu|acima koji su upropastili `ivot njemu i njegovoj Shelly...

Na ni{anu
23.40 PINK
Shooter, 2007.

FIL

M

Zli poru~nik
21.05 FTV
The bad lieutenant: Port of call - New Orleans, 2009.

FIL

M

Knji`ni~ar 2: Potraga za FILM blagom kralja Solomona
22.40 TV1/MRE@A
Librarian 2: Return to King Solomon's Mines, 2006.

AKCIJA
Re`ija: Antoine Fuqua Uloge: Mark Wahlberg, Michael Pena, Danny Glover, Kate Mara, Elias Koteas

TRILER
Re`ija: Werner Herzog Uloge: Nicholas Cage, Eva Mendes, Val Kilmer

SF AKCIJA
Re`ija: Jonathan Frakes Uloge: Noah Wyle, Gabrielle Anwar, Bob Newhart, Jane Curtin, Olympia Dukakis

Razo~aran u sistem i vrijednosti ameri~ke vojske, Swagger nestaje bez traga i zapo~inje samotnja~ki `ivot duboko u {umama Rocky Mountainsa. Tri godine kasnije pronalazi ga pukovnik Isaac Johnson i moli ga da se vrati u slu`bu kako bi sprije~io atentat na ameri~kog predsjednika. Swagger pristaje, no ubrzo shva}a da je upleten u teoriju zavjere i da atentat nije planiran na predsjednika, ve} na drugu va`nu osobu...

Remake kultnog filma Abela Ferrare, u kojem je Harvey Keitel savr{eno odigrao glavnu ulogu. U novoj verziji, njegovog lika tuma~i Nicholas Cage. Terence McDonagh je policajac koji u New Orleansu, nakon uragana Katrine, istra`uje ubistvo petero senegalskih imigranata. Poku{ava se rije{iti velikih dugova, pa ulazi u posao s dilerima droge. Njegov ionako ve} buran `ivot dodatno komplicira prostitutka u koju se zaljubljuje, a po~inje i halucinirati...

Knji`ni~ar i pustolov Flynn Carsen kao mali slu{ao je pri~e o afri~kim pustolovinama koje mu je prije spavanja ~itao njegov otac. Flynn sada shva}a da je u tim pri~ama bio skriven klju~ za otkrivanje legendarnih rudnika kralja Solomona i kre}e u potragu. Njegovi su pomaga~i arheologinja Emily Davenport i plemenski ratnik Jomo, a njihove protivnike predvodi general Samir...

Gospodari rata
01.55 BHT
Tau Ming Chong, 2007.

FIL

M

Paranoja
23.30 PINK
Disturbia, 2007.

FIL

M

Za~aran
21.00 PINK
Bedazzled, 2000.

FIL

M

AKCIJA
Re`ija: Peter Chan, Wai Man Yip Uloge: Jet Li, Andy Lau, Takeshi Kaneshiro, Jinglei Xu, Xiaodong Guo

DRAMA
Re`ija: D.J. Caruso Uloge: Shia LaBeouf, Sarah Roemer, Carrie-Anne Moss, David Morse, Aaron Yoo

KOMEDIJA
Re`ija: Harold Ramis Uloge: Elizabeth Hurley, Brendan Fraser, Frances O Connor, Miriam Shor, Orlando Jones, Toby Huss

Krajem XIX vijeka dinastija King ugro`ena je usponom revolucionarne vojske religijskih fanatika. Dok traga za mjestom gdje bi se sakrio, general Pang Kingyn, jedan od preostalih boraca dinastije King, upoznaje prelijepu Lijan i zaljubljuje se u nju. Kada mu dvojica bandita spase `ivot, general postaje pobratim s njima. Herojska pri~a prijeti da }e se zavr{iti fatalno onog momenta kad general shvati da je Lijan `ena jednog od njegovih pobratima.

Nakon o~eve smrti, Kale Brecht se po~inje pomalo problemati~no pona{ati, sve dok se jednoga dana ne na|e u ku}nom pritvoru. Kako bi vlasti bile sigurne da svoju kaznu doista izdr`ava, oko noge mu je pri~vr{}ena elektronska naprava koja {alje signale o tome gdje se nalazi. Kale nema pametnija posla pa po~inje {pijunirati svoje susjede. Kao voajera, Kalea najvi{e zanima tajanstveni susjed za kojega posumnja kako je rije~ o serijskom ubojici...

Elliot Richards se zaljubljuje u kolegicu Alison, koja jedva da ga primje}uje. U `elji da je osvoji, on je spreman u~initi doslovno sve. No njegov o~aj namirisao je vrag utjelovljen u seksepilnu `enu, koja mu ponudi sedam `elja u zamjenu za njegovu du{u. Elliot prihva}a nagodbu, no niti jedno ispunjenje `elje ne ostvari se na na~in na koji je on zami{ljao...

Veliki bijeg
20.00 HRT2
The great escape, 1962.

FIL

M

Stazom smrti
01.35 BHT
36 quaides orfevres, 2004,

FIL

Posljednji kum 1
M
00.30 TV1/MRE@A
Il Ultimo Pardino 1, 2008.

FIL

M

KRIM. DRAMA
Re`ija: Marco Risi Uloge: Michele Placido, Daniele Pecci, Micaela Ramazzotti

DRAMA
Re`ija: John Sturges Uloge: Steve McQueen, James Garner, Richard Attenborough, Charles Bronson, James Coburn

AKCIJA/DRAMA
Re`ija: Olivier Marchal Uloge: Daniel Auteuil, Gérard Depardieu, André Dussollier, Valeria Golino

Drugi svjetski rat bjesni na svim boji{nicama i sve je vi{e ratnih zarobljenika. Savezni~ki zarobljenici koji su poku{avali pobje}i premje{teni su u strogo ~uvani Stalag Luft III pod zapovjedni{tvom pukovnika Von Lugera. Britanac Roger 'Big X' Bartlett kolegama predlo`i ambiciozni plan bijega iz zatvora. To je gradnja ~ak tri tunela...

Kriminal u pari{kom podzemlju zahtijeva nove kadrove u policiji. Dvojica policajaca kre}u u borbu za fotelju ne biraju}i metode. Njihove brutalne, nemoralne metode u borbi protiv zlo~ina dovode ih u poziciju u kojoj je te{ko razlikovati njih i kriminalce koje progone. Kada Vrinks bude upleten u ubojstvo, Klein odlu~uje iskoristiti situaciju. U sve to uklju~uje i njegovu `enu...

Nakon hap{enja najve}eg {efa mafije Totoa Riina, kontrolu nad mafijom preuzima Bernardo Provenzano, ~ovjek koji se zajedno sa Rinom popeo na vrh sicilijanske mafije. Provenzano je naslijedio oslabljenu mafiju, naro~ito poslije otkrivanja svjedoka, ali njegov cilj je da ponovo zahvaljuju}i novoj strategiji u kojoj nema ubistava ni napada na institucije, obnovi ekonomske I kriminalne odnose jer }e tako mo}i da obnovi vlast. Ni{ta se ne zna o posljednjem Donu, ~ak ni kako izgleda...

90

TV PROGRAM
FTV
07.10 Gospo|a Barbara, igrana serija, 182. epizoda 08.00 Vijesti Dje~iji program 08.05 Vragolasti Denis 08.30 Kralj dinosaura 08.50 Harveytoons 09.00 Frankina stopala 09.10 Moj veliki prijatelj, 7. epizoda 09.25 Haveytoons 09.30 Ma~ak u ~izmama, animirani film 10.50 Spretno - sretno + Lino kutak 12.00 Dnevnik 1 12.10 Snje`na kraljica, mini serija, 1.dio 13.45 Vijesti

subota, 31. decembar/prosinac 2011/nedjelja, ponedjeljak, 1. i 2. januar/sije~anj 2012.

OSLOBO\ENJE

07.00 Tajne ledenih planina, strani dokumentarni program 08.00 BHT vijesti 08.15 Josip Pejakovi}: U ime naroda (r) Program za djecu i mlade 08.45 Novogodi{nji jelen, animirani film 08.55 Torijevo novogodi{nje carstvo 09.20 Magi~ni cirkus, revijalni program 11.00 Govor ti{ine, emisija za osobe o{te}enog sluha i govora 12.00 BHT vijesti 12.15 Ustanak: Balada o Mangalu Pandeyu, indijski igrani film 14.45 Michael Buble, muzi~ki program 15.15 BHT vijesti 15.25 Engleska Premier liga, pregled 15.55 Nogomet, engleska Premier liga: Chelsea - Aston Villa, prijenos Bijela hronika (u pauzi utakmice) 18.00 Kraljevski dragulji, strani dokumentarni program 19.00 Dnevnik 1 Sport Vrijeme 19.45 Magi~ni cirkus, revijalni program 21.15 Adele u`ivo u Royal Albert Hallu, koncert 22.15 Halid Be{li} u`ivo u Areni, koncert 00.00 Novogodi{nja ~estitka Filmski maraton: 00.05 Imaginarij doktora Parnassusa, igrani film 02.00 Ljubav i cigarete, ameri~ki igrani film 03.40 Ubija{ me, film 05.10 Samo za zabavu, revijalni program 05.40 Cigani Ivanovi}i, muzi~ki program

SUBOTA BHT

RTRS
06.01 Dragulj u kruni, serija (r) 08.00 Vijesti Mala TV 08.10 Knjiga o d`ungli 1, crtani film 09.30 Tomica i prijatelji: Snje`na lokomotiva, crtana serija Muzika za djecu 09.45 Robin Hud, serija 10.30 Snje`na kraljica, serijski film 12.00 Dnevnik 1 12.15 Koncert Gorana Bregovi}a 13.40 Nepriznate nacije Tajvan, ruski dokumentarni film (r)

TV1
06.05 Ma~ak u ~izmama 1, crtani film (r) 06.30 Ma~ak u ~izmama 2, crtani film (r) 07.00 Najava programa 07.05 Snjeguljica 1, crtani film 07.35 Snjeguljica 2, crtani film 08.00 Flashbacks/ Music box 08.05 Junska no}, serija 09.00 Flashbacks/Music box 09.05 Junska no}, serija 10.00 Flashbacks/Music box 10.05 Junska no}, serija 11.00 Flashbacks/Music box 11.05 Junska no}, serija 12.00 Flashbacks/Music box 12.15 Sedma brzina, emisija o automobilizmu

HAYAT
06.25 Mali crveni traktor, crtani film 07.00 Fifi, crtani film, 2. ep. 07.30 Bumba, crtani film, 97. i 98. ep. 07.50 Graditelj Bob, crtani film, 36. ep. 08.00 @ablja patrola, crtani film, 20. ep. 08.30 Po{tujmo saobra}ajne znakove 08.37 Hlapi}eve nove zgode, crtani film, 8. ep. 08.53 Po{tujmo saobra}ajne znakove 09.00 Garfield, crtani film 10.00 Winx, crtani film

PINK
06.00 Trna~evi}i, animirani film 08.00 Sve za ljubav, zabavna emisija (r) 10.00 Mladi mu{ketiri, serija 11.00 Paparazzo lov na poznate, zabavna emisija (r) 12.00 Info top, inf - program 12.05 Vremenska prognoza 12.10 Gold Music, muzi~ka emisija 14.00 Info top, info - program 14.05 Vremenska prognoza

OBN
06.30 Hairy Scary, crtani film 06.50 Ma|ioni~ar, crtani film 07.10 Farhat, crtani film 07.30 Mixmaster, crtani film 07.50 Gladijatori, crtani film 08.10 Oggy i `ohari, crtani film 09.10 Christopher the Christmas Tree, dje~iji film 10.50 Princ iz Bel Aira, humoristi~na serija 11.20 TV Doktor, medicinski magazin 12.00 Lonci i poklopci, kulinarski show 13.00 Bakina kuhinja, kulinarski show 13.50 Prosjaci i sinovi, serija 14.35 Diplomatski kod, talk show 15.05 Danas Kino Sutra OBN 15.35 Dosje: Alien, igrani film 17.00 Slatki Bo`i}, kulinarski show 17.30 Dejana: Slikala sam se gola, pa {ta?, talk show, 18.50 OBN Info, informativni program 19.05 OBN Sport, sportski pregled 19.20 Bakina kuhinja, kulinarski show 20.00 Prosjaci i sinovi, serija 21.00 Knjiga o d`ungli, igrani film 22.30 Novogodi{ni program, zabavni program, u`ivo 00.45 Zlo~asti Djeda Mraz, igrani film 02.30 Knjiga o d`ungli, igrani film 04.25 Zlo~asti Djeda Mraz, igrani film 04.30 Knjiga o d`ungli, igrani film 06.20 ^uvari planeta, dokumentarni program

Kralj dinosaura
08.30
13.55 Fantom, mini serija, 1. i 2. dio 16.50 Potera za Sre}(k)om, srbijanski igrani film 18.30 Vragolasti Denis 18.50 Piplinzi, crtana serija 19.10 Loto, prijenos izvla~enja 19.20 Tomica i prijatelji, crtani film 19.30 Dnevnik 2 20.10 Novogodi{nji Tv Bingo Show, direktno izvla~enje 21.40 Novogodi{nji program 23.10 Sarajevo Nova godina, izravan prijenos 01.00 Na rubu tame, ameri~ki igrani film 02.50 Halid Be{li}: Prvi poljubac, koncert 05.10 Fantom, mini serija, 1. i 2. dio

Goran Bregovi}
12.15
14.10 Istinite pri~e: @ivot u SAD-u, ma{ine slobode 15.10 Najotka~enije reklame na svijetu, zabavni program (r) 15.40 Ono kao ljubav, serija (r) 16.35 Lovci na zmajeve, crtani film 18.00 Dje~ija novogodi{nja `urka 19.30 Dnevnik 2 Sport 20.00 Ono kao ljubav, serija 21.15 Novogodi{nji Rio klub, zabavni program Filmski maraton 00.30 Pla}enici, film 02.10 Taksi, film 03.40 Klavir, film 05.40 Muzi~ki intermeco

Zdravko ^oli}
00.01
13.00 Flashbacks/Music box 13.05 Na granici, film (r) 15.00 Flashbacks/Music box 15.05 Kako vrijeme prolazi, serija, 13. ep. (r) 16.50 Vijesti plus 17.05 Otok, serija, 12. ep. 18.05 CSI: Las Vegas, serija, 17. ep. (r) 19.00 Najava Dnevnika 19.10 Hello Kitty, crtani film 19.30 Dnevnik TV1 20.05 Predaj se srce, serija, 94. ep. 21.00 CSI: New York, serija, 17. ep. (r) 22.00 Novogodi{nji program 00.01 Koncert: Zdravka ^oli}a 01.00 Planet terora, film 02.30 Bra}a po krvi, film 04.00 Smrtonosni stroj, film 05.30 Na granici, film

Suze Bosfora
12.00
11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Suze Bosfora, serija 13.00 Autoklub, automagazin 13.30 Horizonti 14.00 Wild Wild West, igrani film 15.50 Sport centar 15.55 Vremenska prognoza 16.00 Dokaz `ivota, igrani film 18.15 Osman D`iho, zabavno-muzi~ki program 19.00 Vijesti u 7, informativni program 20.15 Novogodi{nji program 00.10 Kad porastem bi}u kengur, igrani film 02.00 Ubica koji pla~e, igrani film 04.00 Plavi sok, igrani film Reprizni program Hayat TV-a 06.00 Vijesti u 7, informativni program

Mala nevjesta
16.00
14.08 Porodi~ni obra~un, kviz 15.10 Grand hit, muzi~ka emisija 15.50 Info top, info - program 15.55 Vremenska prognoza 16.00 Mala nevjesta, serija 17.00 Show time, zabavna emisija 20.00 Kursad`ije, zabavna emisija 21.00 Novogodi{nji Grand Show: Grandovo narodno veselje, muzi~ko zabavni show 02.00 Pogre{no skretanje kod jezera Taho, film 04.00 Misija [korpion, film 06.00 Show Time, zabavna emisija (r)

Predaj se, srce
20.05 TV1/MRE@A
Davut je prona{ao Ezru i Saliha. Ezra je izgubila svijest, i Salih joj poku{ava pru`iti pomo}. Me|utim, Davut to vidi i sve pogre{no protuma~i. Odlu~an je u namjeri da ih ubije. Prije nego je povukao okida~, dolazi do preokreta. Jedna osoba }e spasiti `ivot Salihu i Ezri. Ezra je preba~ena u bolnicu i nalazi se u `ivotnoj opasnosti. Zeynep to saznaje i odmah odlazi u bolnicu. Davut i dalje smatra da je jedini spas u njegovom braku sa Ezrom. Salih se ni na trenutak ne odvaja od Ezre. Harputlu odlu~uje da ih negdje skrije, zajedno sa Erenom. Potrebno je da Ezra i Salih izmijene svoje `ivote; Ezra se treba odre}i mr`nje, a Salih svoje savjesti i sje}anja. ^ini se da je ljubav pokucala na vrata...

SE

RI

JA

TV SA

06.30 @ena mu{ketir, filmski program (r) 08.00 Program za djecu 09.00 Bjekstvo sa ostrva {korpiona, reality show za mlade, 11/46 09.30 Bjekstvo sa ostrva {korpiona, reality show za mlade 12/46 10.00 Kike tike ta~ke, program za djecu 11.05 Autoshop magazin 11.35 Rebus, politi~ki magazin (r) 13.05 Vijesti TVSA 13.10 Otvoreni Novogodi{nji program, u`ivo 16.30 Audicija 4, by @eljko Nin~i}, humoristi~ki program 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Kike tike ta~ke (r) 20.00 Novogodi{nji program 00.30 Ubice usamljenih srca, film 02.15 Bolni~arka Betty, film 04.05 Psi iz rezervoara, film

TV TK

07.00 Vijesti 08.30 Majstor kuhinje, kulinarski show 09.05 Kako vrijeme prolazi, turska serija (r) 10.30 Predaj se srce, serija (r) 12.00 Vijesti 16.00 Vijesti 19.00 Dnevnik 19.30 Skrivena kamera U doma}em dru{tvu Balkan express Tambura{i, tiho svirajte, 1. dio Pono}ni sat Tambura{i, tiho svirajte, 2. dio Zdravko ^oli}, novogodi{nji koncert 02.30 Filmski maraton: Bra}a po krvi Smrtonosni stroj Na granici 06.00 Skrivena kamera

MRE@A

07.05 Snjeguljica 1, crtani film 07.35 Snjeguljica 2, crtani film 08.05 Junska no}, 17/124 09.05 Junska no}, 18,19,20. ep. (r) 13.05 Na granici, film (r) 15.05 Kako vrijeme prolazi, 13. ep. (r) 17.05 Otok, 12. ep. 18.05 CSI: Las Vegas, 17. ep. (r) 20.05 Predaj se srce, 94. ep. 21.00 CSI: New York, serija, 17. ep. (r) 22.00 Novogodi{nji program 00.01 Koncert Zdravka ^oli}a 01.00 Planet terora, film 02.30 Bra}a po krvi, film 04.00 Smrtonosni stroj, film

TV MOSTAR

08.05 Junska no}, 17/124 09.05 Junska no}, 18/124 10.05 Junska no}, 19/124 11.05 Junska no}, 20/124 12.00 music box 12.15 Sedma brzina, emisija o automobilizmu 13.00 music box 13.05 Na granici, igrani film (r) 15.00 music box 15.05 Kako vrijeme prolazi, 13. ep. (r) 16.50 Vijesti plus 17.05 Otok, 12. ep. 18.05 CSI: Las Vegas, 17. ep. (r) 19.00 Najava dnevnika 19.30 19.10 Hello Kitty 19.30 Dnevnik 20.05 Predaj se srce, 94. ep. 21.00 Novogodi{nji program 00.15 Planet terora, film

TV ZENICA

09.00 Najava programa 09.05 Dje~iji program: Odlika{i 10.00 [a{avi roditelji, film 12.00 Muzi~ki program spotovi 13.30 U zmajevom gnijezdu, film 15.00 Muzi~ki program - spotovi 16.00 Muzi~ki program: Snimak koncerta Kamerni 17.15 Na~elnik intervju 18.15 Komercijalni blok 19,00 Zenica danas (montiran) obavje{tenja i umrlice 20.00 Novogodi{nji muzi~ki program 00.00 ^estitke 01.00 Mla|e je sla|e, film 02.30 Sve za cure

TV KAKANJ

12.00 Vijesti TV Sahar 12.30 Frej`er, serija 13.00 Puls 14.00 Link 14.30 Djeda Mraz i ja, film 16.00 Majstor kuhinje 16.30 Pozitivni format 17.05 Put istine 18.00 Novogodi{nje darivanje 19.00 Denis napast 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 Show Harija Vare{anovi}a 21.00 Tambura{i, tiho svirajte 23.00 Zajedno u Novu godinu 00.00 Vatromet 00.10 Novogodi{nji folk koktel 01.00 Balkan expres 02.00 Buntovnik, film 03.30 Riko{et, film 05.00 D`oni ^a~kalica, film

TV VOGO[]A

07.00 Dokumentarni program (r) 08.00 Info IC Kakanj (r) 08.30 Sa sevdahom u srcu, muzi~ki program 09.00 Program za djecu i mlade 10.00 I.R.I.B. (r) 10.30 Glas Amerike (r) 11.00 Telenovela (r) 15.00 Info IC Kakanj (r) 15.30 Majstori kuhinje, kulinarski show 16.00 Dokumentarni program 17.00 Sense - Ha{ki tribunal (r) 17.30 Sa sevdahom u srcu, muzi~ki program 17.50 Crtani film 18.00 Sedam dana u Vogo{}i 18.30 SMS music 19.30 I.R.I.B. 20.00 Novogodi{nji program

TV USK

08.00 Dance, dance, serija (r) 10.00 Vijesti 10.09 Dance, dance (r) 11.10 Bonaventura (r) 12.00 Vijesti 12.09 Inspektor Mors, serija 13.50 Poduzetnik, inf. program (r) 14.30 Vijesti 14.51 Za svaku bolest trava raste 15.05 Kako vrijeme prolazi (r) 17.05 Otok, serija CSI: Las Vegas, serija 18.15 ^iji su an|eli, edukativni program 18.30 Muzi~ki program 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.05 Novogodi{nji program: Cocktel Belvedere 1. dio 21.00 Groznica novogodi{nje no}i 22.00 Balkan ekspres 23.00 Tambura{i, tiho svirajte 02.30 Igrani film

TV SLON

12.05 12 Veselih pasa, dje~iji film 13.38 Sevdalinka u srcu, muzi~ki program 14.00 Muzi~ki pregled godine, muzi~ka emisija 15.45 Da sam ja neko, dokumantarni program 16.00 [e}ernica, revijalni program 18.05 Extra jukebox time 19.40 Da sam ja neko, dokumentarni program 20.00 Novogodi{nji mix 00.00 Novogodi{nja ~estitka 00.05 Muzi~ki mix

TV BN

06.30 Jutarnji program 08.30 Serija 12.30 Sa Kraji{nicima po Krajini 13.05 Muzi~ki {ou Zorica Brunclik 14.30 Laf u srcu, film 16.00 Dnevnik 1 16.20 Muzi~ki {ou Nada Obri} 18.20 Novogodi{nji {ou Seka Aleksi} 19.30 Dnevnik 2 20.00 Novogodi{nji program, specijalna novogodi{nja-muzi~ka emisija BN TV 02.00 Filmski maraton

TV ATV

07.02 Ben Ten, crtani film 07.30 Nind`a kornja~e, crtani film 08.00 Jutarnji program 09.55 Vijesti 10.00 ^iji su an|eli, dje~iji program 10.20 Sporti}, dje~iji program 10.50 Pocoyo, crtani film 11.00 Lijeni grad, dje~iji program 11.55 Vijesti 12.00 Suze Bosfora, serija 13.00 Kub detektiva, film 14.30 Velika Vizita 17.30 Kursad`ije 19.00 Novogodi{nje vijesti 20.00 Ma nije on takav, film 21.30 Muzi~ki program 22.30 Kursad`ije 23.30 Muzi~ki program 00.10 Filmski maraton: 00.10 Kad porastem bi}u kengur 02.10 Ubica koji pla~e 04.10 Plavi sok

OSLOBO\ENJE subota, 31. decembar/prosinac 2011/nedjelja, ponedjeljak, 1. i 2. januar/sije~anj 2012.
HRT1
06.45 Iza ekrana (r) 07.15 S Me|unarodne smotre folklora: Meksiko, SAD, Rusija 07.45 Hrvatska kronika BiH 08.10 Kinoteka - ciklus klasi~nog vesterna: ^ovjek bez zvijezde, film 09.50 Vijesti iz kulture (r) 10.10 Ku}ni ljubimci 10.40 To je Europa: Vjera u {kolskim klupama (r) 11.10 Godi{nji koncert Ansambla LADO 12.00 Dnevnik 12.15 TV kalendar (r) 12.30 Arkti~ka pri~a, dokumentarni film 13.50 Branitelji domovine, edukativni spot (r) 13.52 Duhovni izazovi, me|ureligijski magazin 14.25 Prapo~eci `ivota, dok. serija 15.35 Jelovnici izgubljenog vremena: Fazani iz sje}anja 15.55 Katarinski bal, smotra povijesnih i dvorskih plesova i starogradskih pjesama 17.00 Vijesti 17.20 Dubrova~ki prorok Ru|er Josip Bo{kovi}, dokumentarni film 18.25 Lijepom na{om: Vukovar 19.20 LOTO 7/39 19.30 Dnevnik Novogodi{nji program: 20.15 8. kat: Najpoznatije `ene u pjesmama, talk show 21.00 Ples sa zvijezdama 22.30 Pjevaj moju pjesmu, glazbeni game show 00.30 Lijepom na{om novogodi{nji specijal 01.40 Tomislav Brali} i klapa Intrade iz Arene 02.50 Davor Radolfi i Revijski orkestar HRT-a, snimka koncerta 04.00 Boris Novkovi}

TV PROGRAM
RTS
06.00 Vijesti 06.05 Jutarnji program 08.00 Jutarnji dnevnik 08.15 Jutarnji program 09.00 Vijesti 09.06 @ikina {arenica 10.00 Vijesti 10.05 @ikina {arenica 11.00 Vijesti 11.05 Hronika Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema 12.10 Mozaik 12.35 Plava ptica, magazin za djecu 13.00 Dnevnik 13.30 Ikona: Mo} imena, 6/7 14.00 Petkazanje, dok. program 15.30 Nepobjedivo srce, 11/15 (r) 16.30 Beogradska hronika 19.00 Slagalica,kviz 19.17 Vrijeme 19.30 Dnevnik 20.05 Nepobedivo srce, serija 21.00 Nova godina u Petlovcu 22.45 Novogodi{nji program

91
S

HRT2
07.10 Panorame turisti~kih sredi{ta Hrvatske 07.32 Generalna {pica 07.35 Patak Frka, crtana serija (r) 07.56 Djevoj~ica iz budu}nosti 2, serija za djecu Baltazar: Nemam fu-fu, crtani film (r) Danica: Danica i novogodi{nja zabava (r) ^arobna plo~a - II. razred, 1. epizoda (r) 08.50 Trolovi, crtana serija (r) 09.19 Garfield, ameri~ki film (r) 10.38 Suna{ce Bobi i diskocrvi, dansko-njema~ki animirani film 11.56 Shane, ameri~ki film 13.54 KS automagazin 14.27 Obrtnik i partner 15.02 4 zida 15.37 Zlatni zmaj, ameri~ki film 17.14 Bridget Jones 2: Na rubu pameti, ameri~ki film 19.03 Leonova zima, crtani film 19.33 Glazba, glazba... Nova godina 20.00 Svakog gosta tri dana dosta, ameri~ki film 21.50 Pla}enici, ameri~ki film 23.35 Briljantin, ameri~ki film 01.27 Brzina, ameri~ki film 03.18 Ameri~ki grafiti, ameri~ki film 05.06 Selo moje malo, ~e{ki film (r) 06.44 Manituova cipela, njema~ki film

NOVA
06.40 TV izlog 06.55 Bakugan, crtana serija (r) 07.20 Neustra{ivi Scooby Doo, crtana serija (r) 07.45 Monster High, crtana serija 08.20 Winx, crtana serija 08.45 ^upko i Pepeljugin bal, crtani film 10.05 ^uvari bo`i}nih pri~a, crtani film (r) 11.25 Frikovi, serija 12.25 Richie Rich, igrani film (r) 14.10 Plja~ka{ dje~jeg lica, igrani film (r) 16.00 Provjereno, informativni magazin (r) 17.00 Vijesti Nove TV 17.10 Gas do daske, igrani film 19.10 INA Plave vijesti 19.15 Dnevnik Nove TV 20.00 Indiana Jones i kraljevstvo kristalne lubanje, igrani film 22.00 I Godina Nova 2012., show 00.15 S Novom u Novu u`ivo 04.30 Mamac, igrani film (r)

AL-JAZEERA B.
07.00 Recite Aljazeeri, interview (r) 07.30 Sljede}a muzi~ka stanica - Sirija I dio, dok. program (r) 08.00 Usudi se i probaj Palermo, dokumentarni program (r) 09.00 AJE program 16.30 Historija revolucije Gospodari vlastite sudbine, dok. program (r) 17.00 Za stolom s teroristima - Teror na svetoj zemlji, dok. program (r) 17.30 Recite Aljazeeri, interview (r) 19.05 48 ^ad, dok. program 19.30 Druga strana Srbije, ep. 6, dok. program 20.00 Vijesti 21.00 Vijesti 21.30 Usudi se i probaj Palermo, dok. program 22.00 Vijesti 23.05 Spa{avaju}i Soweto, ep. 7, dok. program (r) 23.30 Druga strana Srbije, ep. 6, dok. program (r)

RTCG
08.00 Jutarnji program 10.00 Vijesti 10.05 Orazovna emisija 10.30 U centar 11.00 Mostovi 11.30 Muzika 12.00 Vijesti 12.05 Obrazovna emisija 12.35 Muzika 13.00 Jutarnji program 15.00 Zapis (r) 15.30 Dnevnik 1 15.45 Muzika 16.00 Planeta sport (r) 17.00 Novogodi{nji program na albanskom jeziku 18.00 Muzika 18.30 Novogodi{nji program za djecu 19.20 Kalendar 19.30 Dnevnik 2 20.00 Budva na pjenu od mora 21.00 Novogodi{nji koncert 23.30 Noivogodi{nji program 01.30 Novogodi{nji koncert

Chelsea - PORT Aston Villa
15.55 BHT

Gospo|a Barbara
07.10 FTV

SE

RI

JA

182. Santos i Leon pucaju u isto vrijeme i Leon pada mrtav na tlo. Tigre vi~e da je Santos kukavica i ubojica. Altagracia ka`e Mariseli da ode u Altamiru, jer je ni{ta ne spre~ava da ode. Cecilia ka`e Antoniju da je dala dijete Encarnacion da je pridr`i i da joj se on ispri~ao. Antonio ka`e Ceciliji da je sretan {to je ima.Melquiades ka`e Barbari da je ~uo pucnjeve i zabrinut je za Santosa. Facundo ka`e El Sapu da se opusti sa `enom. Santos dolazi u Pernaleteovu ku}u i predaje Tigrea. El Sapo ka`e Pernaleteu da ide sa Santosom u ured poru~nika.

EUROSPORT
08.30 Watts 09.30 Umjetni~ko klizanje, Oberstdorf, Njema~ka 10.45 Fudbal 12.45 Ski-skokovi, SK Four Hills Oberstdorf, Njema~ka 13.45 Ski-skokovi, SK Four Hills Garmisch Partenkirchen, Njema~ka, u`ivo 15.15 Cross-country skijanje, SK Obersaxen, [vajcarska 16.00 Fudbal 18.00 Ski-skokovi, SK Four Hills Garmisch Partenkirchen, Njema~ka 19.15 Cross-country skijanje, SK Obersaxen, [vajcarska 20.00 Borila~ki sportovi, Total KO 00.00 Umjetni~ko klizanje, Oberstdorf, Njema~ka

EUROSPORT 2
07.30 Hokej, Spengler Cup Davos, [vajcarska Semi-finals 10.00 Ski-skokovi, SK Four Hills Oberstdorf, Njema~ka 12.00 Hokej, Spengler Cup Davos, [vajcarska, u`ivo Final 14.30 Cross-country skijanje, SK Obersaxen, [vajcarska, u`ivo 15.15 Hokej, SP U-20, Kanada, Danska Kanada 16.15 Hokej, SP U-20, Kanada, Finska Kanada 17.15 Cross-country skijanje, SK Obersaxen, [vajcarska 18.30 Ski-skokovi, SK Four Hills Garmisch Partenkirchen, Njema~ka 20.30 Watts 21.30 Crashed ice 22.30 STIHL timbersports 23.00 Hokej, Spengler Cup Davos, [vajcarska Final

SPORT KLUB
06.30 Tenis - Hopman Cup: France - China, direktno 09.30 Premier League Classic: Tottenham Chelsea 10.00 EBEL: Medvescak Orli Znojmo 12.00 Premier League Magazin 12.30 Najava Premier League 13.00 NBA Live 13.15 Real NBA 13.45 Premier League: Manchester United - Blackburn, direktno 16.00 Premier League: Arsenal - QPR, direktno 18.00 ATP Abu Dhabi 21.30 NBA: LA Lakers Denver, direktno 00.00 Sport Klub Novogodi{nja zdravica 00.15 Funny Premier League 00.45 Novogodisnji miks 01.15 Premier League: Chelsea - Aston Villa 03.00 NBA Action (2) 03.30 ATP Abu Dhabi Bronza Final

SPORT KLUB +
08.00 [kotska liga: Celtic Rangers 10.00 Telemarketing 11.00 Premier League preview 11.15 Premier League golovi 12.00 ATP Abu Dhabi Bronza Final, direktno 14.00 ATP Abu Dhabi FINAL, direktno 16.00 Premier League: Swansea Tottenham, direktno 18.00 Premier League: Manchester United Blackburn 20.00 Premier League: Arsenal - QPR 22.00 Premier League: Chelsea Aston Villa 23.45 Novogodi{nja ~estitka 00.15 Hopman Cup: France - China

ARENASPORT 1
09.00 Ko{arka, Edesa: Bilbao Basket Caja Laboral 11.00 Fudbal, Italijanska Liga: Siena - Fiorentina 13.00 Fudbal, Liga {ampiona: Best of 2011/2012 15.00 Vijesti Omni Sport 15.30 Liverpool TV: Liverpool Newcastle 17.30 Automotosport: WRC 18.30 ESPN Documentary: Once Brothers 20.00 Fudbal, [panska liga: Real Madrid Barcelona 22.00 Fudbal, Liga {ampiona: Manchester Utd - Barcelona, finale

DISCOVERY
06.00 Peta brzina 06.25 Automobili 07.15 Peta brzina, 2 epizode 08.10 Megagraditelji 09.05 Mo}ni brodovi 10.00 Ljudskih ruku djelo Azije 10.55 Nevjerovatna brzina, 2 epizode 11.50 Velike selidbe 12.45 Pre`ivljavanje 13.40 Pre`ivljavanje, 3 epizode 16.25 Kako se pravi? 16.55 Kako se to pravi 17.20 Ljudskih ruku djelo Azije 18.15 Vrhunsko graditeljstvo 19.10 Velike selidbe 20.05 Kako se pravi?, 2 epizode 21.00 ^ovjek, `ena, divljina 21.55 Pre`ivljavanje, 3 epizode

N. GEOGRAPHIC
06.00 Velik, ve}i, najve}i 07.00 Majka bradavi~astih svinja 08.00 Ulovljeni 09.00 Japansko tajno oru`je 10.00 Neuni{tivi 11.00 ]orkirani u inostranstvu 12.00 Istra`ivanje planete Zemlje: Katastrofe koje su uzrokovali ljudi 13.00 [apta~ psima, 2 epizode 15.00 Iznutra: Stejt department 16.00 Marin 1: Obamin helikopter 17.00 Er Fors 1 18.00 Leopardovo oko 20.00 Testiraj svoj mozak, 3 epizode 23.00 Bekstvo, 2 epizode 01.00 Uho|enje Hitlerovih generala

VIASAT HISTORY

08.00 [ekspirovi portreti 09.00 Apsolutna nula 10.00 Raspu}in, |avo u ljudskom obliku 11.00 Bliski susreti u Sibiru 12.30 Velike britanske vojskovo|e 13.00 Kolonija 14.00 Mark Forster - dozvola za snimanje 15.00 Rim: Posljednja granica 16.00 Dikensova Engleska 17.00 0, 9 Ampera 18.00 Gospodari rata 19.00 De{ifranti 20.00 Germanska plemena 21.00 Zaboravljeni na~ini ishrane 22.00 Azijski mu{karci na platnu i ekranu 23.00 Rim: poslednja granica 00.00 Dikensova Engleska

ANIMAL PLANET

10.00 Lovac na krokodile 10.55 Veterinar sa pla`e Bondi, 2 epizode 11.50 Ta prelijepa Indija 12.45 @ivotinjsko carstvo 13.10 @ivotinjsko carstvo 13.40 Donald [ulc, stru~njak za otrove 14.35 Lovac na krokodile 15.30 Planeta beba 16.25 Ro|eni lovci, 2 epizode 17.20 Upoznajte divljinu 17.45 D`ef Korvin, bez ograni~enja 18.15 @ivotinjski svet Krisa Hamfrija, 2 epizode 19.10 Sve o psima 20.05 Kako izbe}i i pre`iveti napad ajkule 21.00 Ajkule u lovu 21.55 Ajkule i njihov plen 22.50 Divlje i bez cenzure

UNIVERSAL

06.00 Dijagnoza: Ubistvo, serija 07.00 Dvostruki `ivot Elenor Kendal, film 09.00 Savr{en plan, serija 11.00 Udaj se za mene, serija 13.00 Kod ku}e za praznike, serija 15.00 Na{ prvi Bo`i}, film 17.00 Bo`i}ni poljubac, film 21.00 Vajat Erp, serija

TV1000

04.00 Daleko od o~iju, igrani film 06.00 ^aura: Povratak, igrani film 08.00 Riba zvana Vanda, igrani film 10.00 Misti~na pica, igrani film 11.50 @ena francuskog poru~nika, igrani film 14.00 Otka~eni profesor II: Klampovi, igrani film 16.00 Na ~aju sa Musolinijem, igrani film 18.00 O~ajni~ki tra`e}i Suzan, igrani film 20.00 Frid`ek, igrani film 22.00 Daleko od o~iju, igrani film 00.00 Tinejd`erke u zemlji igra~aka, igrani film 02.00 Misterija, igrani film

FOX LIFE

08.45 Houp i Fejt, serija 09.10 Ljekar po narud`bi, serija 10.00 Serija 10.25 Serija 10.50 Sve ispo~etka, serija 11.40 Uvod u anatomiju, serija 12.30, serija 13.00 Serija 13.35 Serija 14.05 Serija 14.40 Serija 14.57 Serija 15.22 Serija 15.42 Serija 16.25 Sve ispo~etka, serija 17.15 Houp i Fejt, serija 17.40 Houp i Fejt, serija 18.15 Ljekar po narud`bi, serija 19.07 Serija 19.35, serija 20.05 Uvod u anatomiju, serija 21.00, serija 22.00 O~ajne doma}ice, serija 23.00 Seks i grad, serija 23.30 Seks i grad, serija 00.30 Seks i grad, serija 01.20 Sve ispo~etka, serija

FOX CRIME

10.10 [ark, serija 10.55 Distrikt, serija 11.40 Nestali, serija 12.30 Medijum, serija 13.20 Monk, serija 14.10 Milosrdna Grejs, serija 15.00 Red i zakon, serija 15.50 Red i zakon, serija 16.40 Red i zakon, serija 17.30 Frikovi, serija 18.20 Monk, serija 19.10 Medijum, serija 20.00 Nestali, serija 20.50 An|eline o~i, serija 21.40 Kraljevi Bekstva, serija 22.30 Detektiv na Floridi, serija 23.20 Dekster, serija 00.10 Frikovi, serija 01.00 Frikovi, serija 01.45 An|eline o~i, serija 02.30 Milosrdna Grejs, serija 03.15 Distrikt, serija

HBO

06.00 Izanredne mjere, film 07.40 Hellboy, film 09.40 Posljednji Airbender, film 11.20 Hvala ti za ljubav, film 13.10 (500) dana ljubavi, film 14.45 Kraljev govor, film 16.45 Brzi i `estoki: Povratak, film 18.30 Rocknroll brod, film 20.40 Smrt na sprovodu, film 22.10 Lady Gaga Presents: The Monster Ball Tour at Madison Square, filmGarden 00.10 Novogodi{nje iznena|enje, film 02.35 Kick Ass, film 04.30 Armored: Oklopno vozilo, film

CINESTAR

09.00 Hajmo cure!, film 11.00 Ameri~ki san, film 13.00 Ja sam David, film (r) 15.00 ^ovjek godine, film 17.00 Gdje je lova, film19.00 Odbjegli kauboji, film 21.00 Razvedi me, zavedi me, film 23.00 MR and MRS Smith, film 01.15 Ali, film

92

TV PROGRAM
FTV
07.50 Ma~ak u ~izmama, animirani film Dje~iji program: 08.05 Ma~ak u ~izmama, animirani film Dje~iji program 09.25 Harveytoones 09.35 Snje`na kraljica, mini serija, 1. dio, /12/ 11.10 Sretni patuljak, animirani film 12.00 Dnevnik 1 12.10 Snje`na kraljica, mini serija, 2. dio, /12/ 13.45 ^arobni panj, animirani film 15.10 Vijesti

subota, 31. decembar/prosinac 2011/nedjelja, ponedjeljak, 1. i 2. januar/sije~anj 2012.

OSLOBO\ENJE

06.20 Nek zasnje`i, strani dokumentarni program Program za djecu i mlade 07.15 Magi~ni cirkus, revijalni program (r) 08.45 Nema problema za ~aroliju 09.15 Katuri, animirani film 09.40 Niko, bo`i}na potraga, animirani film 11.00 BHT vijesti 11.15 Be~: Novogodi{nji koncert, prijenos 13.55 GarmischPartenkirchen: Novogodi{nja turneja ~etiri skakaonice: Skija{ki skokovi, prijenos 16.15 BHT vijesti 16.30 TV Liberty 17.00 Berlin: Novogodi{nji gala koncert 18.30 Snje`na kraljica, bajka 19.00 Dnevnik 1 Sport Vrijeme 19.35 Gurmanski izleti, strana dokumentarna serija, 15/26 20.05 Cirkus Columbia, igrani film 21.50 BHT vijesti 22.05 Victoria,s Secret Fashion Show 2011 22.45 Celine Dion Novi dan Filmski maraton: 00.20 Sjene, igrani film 01.55 Gospodari rata, kinesko-honko{ki igrani film 03.50 Elvis (ni)je tu, ameri~ki igrani film 05.15 Zvijezde Evrope, muzi~ki program 05.40 Festival cirkusa, revijalni program 06.40 Pregled programa za ponedjeljak

NEDJELJA BHT ,

RTRS
06.01 Dragulj u kruni, serija (r) 08.00 Vijesti Mala TV 08.10 Skriveno blago Vompki {ume, crtani film 09.10 Dje~ija novogodi{nja `urka, program za djecu (r) 10.30 Snje`na kraljica, serijski film 12.00 Dnevnik 1 12.15 Novogodi{nja no} u Republici Srpskoj 12.30 Uhvatimo Djeda Mraza, crtani film 13.45 Koncert:

TV1
06.05 Snjeguljica 1, crtani film (r) 06.30 Snjeguljica 2, crtani film (r) 07.00 Najava programa 07.05 Pepeljuga 1, crtani film 07.35 Pepeljuga 2, crtani film 08.00 Flashbacks/ Music box 08.05 Junska no}, serija 09.00 Flashbacks/ Music box 09.05 Zauvijek mlad, 1/28 (r) 09.35 Zauvijek mlad, 2/28 (r) 10.00 Flashbacks/ Music box 10.05 Zauvijek mlad, 3. i 4. ep. (r) 11.00 Flashbacks/ Music box

HAYAT
06.30 Pas [erlok, dje~iji film 07.45 Na velikom odmoru, program za djecu 08.00 Bumba, 22. ep. 08.05 Na velikom odmoru, program za djecu 08.20 Timmy, crtani film, 26. ep. 08.30 Na velikom odmoru, program za djecu 08.40 Opasni klinac, dje~iji film 10.00 Dje~iji svijet, igrani film 12.00 Tajni Deda Mraz, igrani film 14.00 Moj tata, reli voza~, igrani film

PINK
08.00 Malo drvo, film 10.00 Grandovo narodno veselje I dio, muzi~ko zabavni show 12.00 Pas vatrogasac, film 14.00 Grandovo narodno veselje II dio, muzi~ko zabavni show 17.00 [opingholi~aarke, realita emisija

OBN
08.00 Hairy Scary, crtani film 08.20 Ma|ioni~ar, crtani film 08.40 Farhat, crtani film 09.00 Mixmaster, crtani film 09.20 Gladijatori, crtani film 09.40 Oggy i `ohari, crtani film 09.45 ^upko i legenda o svetom Juriju, dje~iji film 11.00 Princ iz Bel Aira, humoristi~na serija 11.30 Slatki Bo`i}, kulinarski show 12.00 Lonci i poklopci, kulinarski show

Ma~ak u ~izmama
07.50
15.15 Izbor iz Novogodi{njeg programa 16.10 Shadrvan Cod, koncert 17.25 Na rubu tame, film 19.30 Dnevnik 2 20.10 Kad bude, bi}e, igrana serija 1. epizoda 21.10 Traktor, ljubav i Rock,n,Roll, film 22.45 Dnevnik 3 23.00 Herkul, mini serija, 1. dio, 00.30 Crna krava, bijelo mlijeko, no}ni prorgam (r) 02.30 Muzi~ki Oskar popularnosti, snimak 04.15 Pregled programa za ponedjeljak

Haris D`inovi}
23.45
Parni valjak u Banja Luci Novogodi{nja no} u Republici Srpskoj (r) Pla}enici, film (r) Slatki{ i ubica, film Moj ro|ak sa sela, serija (r) Dnevnik 2 Sport Motel Nana, film Ledeni ubica, film Koncert Harisa D`inovi}a Filmski maraton Igra smrti, film Mali Buda, film Pucaj u srce, film

CSI: Las Vegas
16.05
11.10 TV Jedna, magazin za `ene (r) 12.00 Flashbacks/ Music box 12.20 Kapital, biznis magazin 13.05 Dobar, lo{, zao 14.00 Flashbacks/Music box 14.05 Otok, serija, 12. ep. 15.00 Flashbacks/ Music box 15.05 CSI: New York, 17. ep. (r) 16.00 Flashbacks/ Music box 16.05 CSI: Las Vegas, serija, 17. ep. (r) 17.00 Vijesti plus 17.20 Kako vrijeme prolazi, serija, 13. ep. (r) 19.00 Najava Dnevnika 19.10 Hello Kitty, crtani film 19.30 Dnevnik TV1 20.05 Kako vrijeme prolazi, 14. ep. Filmski maraton 22.00 Devet, film 00.00 Rambo 1, film 02.00 Rambo 2, film 04.00 Rambo 3, film

Bumba
08.00
16.00 Sjeverna svjetla, igrani film 17.58 Vremenska prognoza 18.00 Izbor iz novogodi{njeg programa, zabavno-muzi~ki program 19.00 Vijesti u 7, informativni program 19.28 Vremenska prognoza 19.30 Stanje na putevima 19.31 Biometeorolo{ka prognoza 19.33 Sport 19.40 Horizonti 20.00 Bande New Yorka, igrani film 22.00 Izvan kontrole, igrani film 00.00 Pera~i su|a, igrani film Reprizni program Hayat TV-a 02.00 Vijesti u 7, informativna emisija 02.30 Sjeverna svjetla, igrani film 04.00 Izbor iz novogodi{njeg programa

Sve za ljubav
18.00
18.00 Sve za ljubav, reality emisija 20.00 Koncert Aco Pejovi}

Telering
13.00
13.00 Telering, talk show 14.05 Vox Specijal, talk show 14.45 Prosjaci i sinovi, serija 15.30 Exkluziv, zabavni program 16.15 Red Carpet, showbiz magazin 17.30 Dejana: Sex za jednu no}, talk show 18.50 OBN Info 19.05 OBN Sport, sportski pregled 19.20 Putujmo zajedno, turisti~ki magazin 20.00 Prosjaci i sinovi, serija 21.05 San za `ivotom, igrani film 22.55 Zlo~asti Djeda Mraz, igrani film 02.30 San za `ivotom, igrani film 04.25 Zlo~asti Djeda Mraz, igrani film

14.50 16.30 18.20 19.30 20.10 22.00 23.45

Koncert Aco Pejovi}
20.00
21.45 Vegas za dvoje, film 23.40 Na ni{anu, film 01.15 Dje~akov `ivot, film

00.30 02.10 04.15

Kako vrijeme prolazi
TV1/MRE@A 20.05
Carolin se vra}a u Tursku, novac ostavlja ucjenjiva~u, Ekberu.Soner se ponovno pojavljuje pred {kolom, moli Aylin za priliku da joj objasni razloge njegovih izbivanja. Soner dovodi Aylin ku}i, gdje upoznaje Sonerovog mla|eg brata, koji je nekada i{ao u {kolu sa Aylin, ali je zbog bolesti morao napustiti {kolu. Inci se su~ava sa disciplinskom komisijom u {koli. Cemile pronalazi nakit i haljinu koju je Soner poklonio Aylin. Ali i Cemile su na posljednjoj raspravi na sudu.

SE

RI

JA

TV SA

08.00 Ubice usamljenih srca, film (r) 09.45 Novogodi{nji program (r) 13.00 Vijesti TVSA 13.05 Novogodi{nji program (r) 14.15 Bolni~arka Betty, film (r) 16.05 Novogodi{nji program 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Program za djecu 20.00 Malcolm X, igrani film 23.20 Sarajevo art, emisija iz kulture, specijal 00.20 Posebna no}, igrani film

TV TK

07.00 Vijesti 07.10 Iz dana u dan 07.15 Dje~ije novogodi{nje jutro: Obojeni svijet Maskembal Pepeljuga Hello Kitty 10.00 Princeza na zrnu gra{ka 11.30 Skrivena kamera 14.00 Novogodi{nja koncertna revija: Severina 16.00 Zlatna groznica, film 19.00 Dnevnik 19.30 Skrivena kamera 20.05 Kako vrijeme prolazi, turska serija 22.00 Film 00.00 Novogodi{nja koncertna revija: Toni Cetinski 02.00 Film 06.00 Skrivena kamera

MRE@A

07.05 Pepeljuga 1, crtani film 07.35 Pepeljuga 2, crtani film 08.05 Junska no}, 21. ep. (r) 09.05 Zauvijek mlad, 1,2,3,4. ep. (r) (r) 14.05 Otok, serija, 12. ep. (r) 15.05 CSI: New York, 17. ep. (r) 17.20 Kako vrijeme prolazi, serija, 13. ep. (r) 20.05 Kako vrijeme prolazi, serija, 14. ep. 22.00 Filmski maraton: Devet, film 00.00 Filmski maraton: Rambo 1, film 02.00 Filmski maraton: Rambo 2, film 04.00 Rambo 3, film

TV MOSTAR

10.05 Zauvijek mlad, 3/28 (r) 10.35 Zauvijek mlad, 4/28 (r) 11.00 Music box 11.10 TV jedna (r) 12.00 music box 12.20 Kapital 13.05 Dobar, lo{, zao, talk show 14.00 music box 14.05 Otok, 12. ep. (r) 15.00 Music box 15.05 CSI: New York, 17. ep. (r) 16.00 Music box 16.05 CSI: Las Vegas, 17. ep. (r) 17.00 Vijesti plus 17.20 Kako vrijeme prolazi, 13. ep. (r) 19.00 Najava dnevnika 19.30 19.10 Hello Kitty 19.30 Dnevnik 20.05 Kako vrijeme prolazi, 14. ep. 22.00 Devet, film 00.00 Rambo 1, film

TV ZENICA

09.00 Filmovi, reprize filmova iz NG no}i 12.00 Novogodi{nji muzi~ki program 13.00 Dje~iji novogodi{nji program 13,40 Biber~e, snimak predstave za djecu 14.30 Muzi~ki spotovi 15.00 Vijesti 15,10 Novogodi{nji muzi~ki program 17.00 Film Pri~a o Jane Austin 18.30 K blok 19.00 Vijesti 19,20 muzi~ki spotovi 20.00 Obitelj Borgia - film 22.15 Tu`na sje}anja, spotovi 23.00 Vijesti (r) Predstava: Arapska no}

TV KAKANJ

07.00 Snje`na kraljica, crtani 08.30 Osveta snje`ne kraljice, crtani 10.00 Nevolje s psom, fim 11.30 Pjesme srca 12.00 Kafa sa halidom 14.00 Ludorije retrivera, film 16.00 Novogodi{nje darivanje 17.00 Balkan expres 19.00 Denis napast 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Pjesme za du{u 21.10 Crvena pra{ina, film 23.00 Folk koktel 00.00 Amerikanci, film 01.30 Osveta snajperista, film 03.00 Iskonski strah, film 04.30 Put u tamu, film

TV VOGO[]A

08.00 Ritam regije Srebrenica (r) 08.30 Sa sevdahom u srcu 09.00 Pri~e za djecu 09.30 I.R.I.B. (r) 10.00 Religija u slu`bi `ivota, religijski program 10.45 Svjetlo istine, vjerski program 11.30 Priroda i ljudi 12.00 Ritam regije Srebrenica (r) 12.30 Cazinska hronika (r) 13.00 Novogodi{nji program 15.00 TV Zehra, revijalni program 16.00 Nije te{ko biti ja (r) 17.00 Cazinska hronika (r) 17.30 Priroda i ljudi 17.50 Crtani film 18.00 Sedam dana u Vogo{}i 18.30 SMS Music 19.30 I.R.I.B. 20.00 Novogodi{nji program

TV USK

08.00 Igrani film za djecu i omladinu 10.00 Vijesti 10.15 Grimove bajke 10.45 Novogodi{nji program: Cocktel Belvedere 1. dio (r) 12.00 Vijesti 12.09 Cocktel elvedere 2. dio, (r) 13.00 Balkan ekspres (r) 14.31 Muzi~ki program 14.55 Vijesti 15.00 CSI New York, serija (r) 16.00 Za svaku bolest trava raste (r) 16.30 Ismet Horo show 18.10 Muzi~ki program 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.05 Koktel Belvedere, 3. dio 21.00 Cocktel show 22.00 Vijesti 22.05 Tambura{i tiho svirajte (r) 00.05 Igrani film

TV SLON

12.00 Pregled programa 12.05 Magi~no srebro, film za djecu 13.35 Muzi~ki mix 14.00 Mu{karci s metlama, film - komedija 15.30 Da sam ja neko, dokumentarni program 16.00 Da sam ja neko, dokumentarni program 17.05 Sanjalica, program za djecu 17.15 Muzika za sva vremena, {ou 18.20 Sevdalinka u srcu, muzi~ki program 18.50 Izostavljeni dijelovi, film komedija 20.30 [e}ernica, revijalni program (r)

TV BN

08.00 Tajna porodi~nog blaga, film 09.30 Sivi kamion crvene boje, film 11.10 BN music stars, novogodi{nja emisija 13.10 Muzi~ki {ou [erif Konjevi} 14.05 Novogodi{nji program BN TV (r) 17.20 Muzi~ki {ou Nada Top~agi} 18.20 Novogodi{nja {etnja 18.50 Crni Gruja 2, serija 19.30 Monitor 20.10 Muzi~ki {ou [aban Saulic 21.05 Mala no}na muzika, film 22.35 A sad adio, film 23.40 Filmski maraton

TV ATV

07.00 Ben Ten, crtani film 07.30 Nin`a kornja~e, crtani film 08.00 Winx, crtani film 08.30 Sporti}, dje~iji program 09.00 Gamoce, crtani film 09.30 ^iji su an|eli, dje~iji program 10.00 Dje~iji svijet SU, film 14.00 Moj tata reli voza~ SU, film 16.00 Sjeverna svjetla, film 18.00 Novogodi{nje vijesti 19.00 Vijesti 19.35 Arena 20.00 Bande New Yorka, film 22.00 Izvan kontrole, film 00.00 Pera~i su|a, film

OSLOBO\ENJE subota, 31. decembar/prosinac 2011/nedjelja, ponedjeljak, 1. i 2. januar/sije~anj 2012.
HRT1
07.20 Najava programa 07.25 TV kalendar 08.00 Zlatna kinoteka: Praznik u Rimu, film 10.00 Vijesti 10.09 Vrijeme danas 10.15 Poirot 2, serija 11.15 Novogodi{nji koncert iz Be~a, prijenos 13.45 Vijesti 13.54 Vrijeme 14.00 Nedjeljom u dva 15.00 Pogodi tko dolazi na ve~eru, film (r) 16.50 Vijesti 17.00 Vrijeme sutra 17.10 Mir i dobro 17.35 Pjevaj moju pjesmu repriza novogodi{nje emisije (r) 19.20 Loto 6/45 19.25 Ve~eras 19.30 Dnevnik 19.53 Sport 19.56 Snow Queen Trophy vinjete 19.58 Vrijeme 20.00 Sve u 7!, kviz 20.55 Loza, dramska serija 21.50 Vijesti 22.05 Oko globusa presjek 2011. 22.40 Zagreba~ki Specijal Placida Dominga 23.05 Valceri polke i druge {pelancije, snimka 00.20 Nedjeljom u dva (r) 01.15 Poirot 2, serija (r) 02.10 Reprizni program (r) 03.30 Oko globusa presjek 2011. (r) 04.00 Lijepom na{om: Vukovar (r)

TV PROGRAM
RTS
06.05 Jutarnji program 08.00 Jutarnji dnevnik 08.15 Jutarnji program 09.00 Vijesti 09.06 @ikina {arenica 10.00 Vijesti 10.05 @ikina {arenica 11.00 Vijesti 12.35 Sretna Nova godina 13.00 Dnevnik 13.15 Vrijeme 13.20 Balkanskom ulicom, zabavni program 14.15 Cvat lipe na Balkanu, 9/13 (r) 15.20 [ljivik, muzi~ki program 16.25 Sasvim prirodno, 1/2 17.25 Doma}i film 19.00 Slagalica,kviz 19.17 Vrijeme 19.30 Dnevnik 20.05 Cvat lipe na Balkanu, 10/13 21.00 Igrani program (r) 22.00 Bez vize 22.30 Balkanskom ulicom 23.10 [ljivik, 11/13 (r) 00.00 Dnevnik 00.15 Trag u prostoru, dok. program 00.50 Dozvolite... 01.50 Znanje-imanje (r)

93
SE RI JA

HRT2
07.35 Najve}a sportska uzbu|enja u 2011. 08.30 Mala Tv 09.00 Prijatelji 3 09.55 Vesele trojke, crtana serija 10.20 Hamtaro, crtana serija 10.48 Biblija 10.58 Vukovina: Misa, prijenos 12.05 Ples sa zvijezdama, snimka (r) 13.30 Molly in Springtime, animirani film 13.55 Garmisch -Partenkirchen: Novogodi{nja turneja ~etiri skakaonice, prijenos 1. serije 14.45 Crtani film 15.00 GarmischPartenkirchen: Novogodi{nja turneja ~etiri skakaonice, prijenos 2. serije 15.45 8. kat, talk-show (r) 16.30 Strani igrani film 18.10 You, Me and Dupree, ameri~ki film (r) 19.55 Ve~eras 20.00 Veliki bijeg, film 22.50 Filmski boutique: Svi za Eldorado, film 01.30 No}ni glazbeni program: Glazbeni spotovi 04.30 No}ni glazbeni program

NOVA
06.40 Snjeguljica i ~arobno ogledalo, crtani film (r) 07.15 Bakugan, crtana serija (r) 07.40 Neustra{ivi Scooby Doo, crtana serija (r) 08.05 Winx, crtana serija 08.30 [epavo janje,crtani film 08.55 Medvjedi}i koji su spasili Bo`i}, crtani film 09.20 Annie, igrani film 11.30 Vragolasti Dennis, igrani film 13.10 Aljaska, igrani film 15.00 Indiana Jones i kraljevstvo kristalne lubanje, igrani film (r) 17.00 Vijesti Nove TV 17.10 I Godina Nova 2012. (r) 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Na smrtonosnoj zemlji, igrani film 21.50 Red Carpet, showbiz magazin - 1. dio 22.00 Red Carpet, showbiz magazin - 2. dio 23.00 Gas do daske, film (r) 00.35 Aljaska, film (r) 02.20 Televizijska posla, serija 03.05 Brza blagajna, serija 03.30 Red Carpet (r) 04.30 Annie, igrani film (r)

AL-JAZEERA B.
07.00 48 ^ad, dok. program 07.30 Druga strana Srbije (r) 08.00 Historija revolucije — Gospodari vlastite sudbine (r) 08.30 Sljede}a muzi~ka stanica - Sirija I dio, dok. program (r) 09.00 AJE program 16.30 Hladni mir - Bez i~ije pomo}i II dio (r) 17.00 Usudi se i probaj Palermo (r) 17.30 Historija revolucije Gospodari vlastite sudbine, dok. program 18.00 Vijesti 19.05 Hladni mir Bez i~ije pomo}i II dio (r) 19.30 Za stolom s teroristima Povratak boraca za slobodu 20.00 Vijesti 21.00 Vijesti 21.30 Druga strana Srbije, ep. 6 (r) 22.00 Vijesti 23.05 Poznavali smo Idija Amina 23.30 Spa{avaju}i Soweto 00.00 AJE Vijesti 01.00 Poznavali smo Idija Amina (r)

RTCG
07.30 Novogodi{nji program na albanskom jziku (r) 08.30 Novogodi{nji program za djecu (r) 09.15 Novogodi{nji program 12 00 Vijesti 12 05 Drama 13.05 Novogodi{nji koncert 15.30 Dnevnik 1 15 45 Novogodi{nji program (r) 17.00 Budva na pjenu od mora (r) 18.00 Novogodi{nji program 19.30 Dnevnik 2 20.00 Drama 21.00 Koncert 22.00 Humoristi~ki program 00.00 Koncert 01.00 Drama 02.00 Izvorna muzika 03.00 Humoristi~ki blok 04.00 Drama 05.00 Novogodi{nji program

Skiskokovi
13.55 BHT

Otok

SE

RI

TV1/MRE@A 14.05

JA

Anna je zauzeta renoviranjem Vandoulakisovog doma, i to je ne{to {to je veoma zadovoljava, posebno zato {to su ljudi s kojima radi mladi i {armantni. Papadimitriou i Evgenia se divno provode zajedno, ali sve }e se promijeniti kada joj on preda k}erkino pismo. Uprkos tome, njihova veza je jaka i prevazi}i }e sve prepreke. Electra polako gubi vid, a Dimitrisova ljubav joj je jedino svjetlo u `ivotu. Fotini se u tajnosti nastavlja sastajati sa Stefanosom, i veoma je sretna zbog njegovog obe}anja da }e je vjen~ati, ali njen otac Pavlis se ljuti kada ih zatekne zajedno...

EUROSPORT
08.35 Reli, Dakar 09.00 Reli, Destination Dakar 09.30 All sports 10.30 Hokej, Spengler Cup in Davos, [vajcarska, finale 11.30 Ski-skokovi, Four Hills Garmisch Partenkirchen 12.30 Cross-country skijanje, SK Oberstdorf 13.00 Cross-country skijanje, SK Oberstdorf, u`ivo 13.45 Ski-skokovi, Four Hills Garmisch Partenkirchen, u`ivo 15.45 Cross-country skijanje, SK Oberstdorf, u`ivo 16.15 Alpsko skijanje, SK Munich, u`ivo 17.30 Cross-country skijanje, SK Oberstdorf 18.00 Fudbal 20.00 Boks, Bigger,s Better 21.00 Ski-skokovi, Four Hills Garmisch Partenkirchen 22.00 Cross-country skijanje, SK Oberstdorf 23.00 Reli, Dakar 23.45 Ski-skokovi, Four Hills Garmisch Partenkirchen 00.45 Reli, Dakar

EUROSPORT 2
08.00 Hokej, Spengler Cup Davos, [vajcarska, finale 09.00 Fudbal 10.00 Stoni fudbal 10.30 Ski-skokovi, Four Hills Garmisch Partenkirchen, Njema~ka 11.30 Watts 12.00 Umetni~ko klizanje, Oberstdorf, Njema~ka 13.00 Fudbal, Bundesliga 14.00 Fudbal 15.00 Hokej, S[ U-20 Calgary, Kanada, Kanada - USA 17.00 Cross-country skijanje, SK Oberstdorf, Njema~ka 18.30 Ski-skokovi, Four Hills Garmisch Partenkirchen, Njema~ka 20.00 Hokej, S[ U-20 Calgary, Kanada, Kanada - USA 21.30 Freestyle fudbal 22.00 Breakdance 22.30 Stoni fudbal 23.00 Hokej, S[ U-20 Calgary, Kanada, Kanada - USA

SPORT KLUB
06.00 ATP Abu Dhabi FINAL 08.00 Tenis Hopman Cup: Australia Spain, direktno 13.30 Premier League: WBA Everton, direktno 15.30 NBA Live

SPORT KLUB +
07.00 Premier League: Bolton Wolves 08.45 Premier League: Norwich Fulham 10.30 Premier League: Stoke - Wigan

ARENASPORT 1
09.00 Ko{arka, ABA: Partizan Crvena Zvezda

ABA: Partizan
02.15
11.00 ESPN Documentary: Once Brothers 13.00 Fudbal Copa Sudamericana: Universitad de Chile LDU Quito 15.00 ESPN DocumentarY: The Two Escobars 17.00 Arsenal TV: Arsenal QPR 19.00 Ameri~ki Fudbal NFL, prenos

Fudbal
16.00
16.00 Premier League: Sunderland Manchester City, direktno 18.00 NBA: LA Lakers Denver 19.45 NBA Live 20.00 NBA Action 20.30 ATP Abu Dhabi 23.55 NBA: Miami Charlote, direktno 02.30 Tenis Hopman Cup: Czeck - Bulgaria, direktno

Fudbal
04.30
12.15 Championship: Leicester Portsmouth 14.00 Hopman Cup 20.00 ATP Abu Dhabi 00.00 Novogodisnji mix 00.30 Premier League: WBA - Everton 02.15 Premier League: Sunderland Manchester City 04.00 Novogodi{nja ~estitka 04.30 Premier League: Manchester United Blackburn 06.15 Premier League: Chelsea - Aston Villa

DISCOVERY

10.00 Vrhunsko graditeljstvo 10.55 Nafta, znoj i naftne platforme 11.50 Prljavi poslovi 12.45 Opasan lov 13.40 Razotkrivanje mitova 14.35 Ameri~ki ~operi 15.30 Automobili 16.25 Mo}ni brodovi 17.20 Vodi~ iz bezizlaznih situacija 17.50 Vodi~ iz bezizlaznih situacija 18.15 ^udovi{ta iz rijeke 19.10 Strastveni ribolovci: epizoda 20.05 Preprodavci automobila 20.35 Blago na otpadu 21.00 Let iznad Aljaske 21.55 Pre`ivljavanje udvoje 22.50 ^udo da sam `iv 23.45 Nevolje u raju

N. GEOGRAPHIC

10.00 Rat za Atlantik: Smrtonosni udarac 11.00 Skriveni svijet: Raj afri~kih divljih svinja 12.00 Divlja Rusija: Kam~atka 13.00 Poro~ni piratski grad 15.00 Megastrukture 16.00 Ekstremni led 17.00 Unutar 11.septembra: Odbrojavanje do terora 18.00 Projekat Sebastijan Junger: Restrepo 20.00 Apokalipsa: Hitlerov uspon: Prijetnja 21.00 Hitlerovi tajni bunkeri 22.00 Istra`ivanje planete Zemlje: Zvjezdani sat 23.00 Apokalipsa: Hitlerov uspon: Prijetnja 00.00 Hitlerovi tajni bunkeri

Ameri~ki fudbal
19.00

VIASAT HISTORY

09.00 0, 9 Ampera 10.00 Gospodari rata 11.00 De{ifranti 12.00 Germanska plemena 13.00 Zaboravljeni na~ini ishrane 14.00 Azijski mu{karci na platnu i ekranu 15.00 Rim: Posljednja granica 16.00 Duhovna muzika 17.00 Stvaranje novog ~ovijeka: tajni eksperimenti u sovjetskim laboratorijama 18.00 Dalaj Lama 19.00 Gladijatori: Povratak me|u `ive 20.00 Londonska bolnica 21.00 @ivotinje koje su u{le u istoriju 22.00 Slika djevoj~ice sa napalmom 23.00 Rim: Posljednja granica 00.00 Duhovna muzika

ANIMAL PLANET

07.40 @ivotinje i mi 08.10 Pandamonijum 09.05 Dik i Dom u svijetu `ivotinja 09.30 @ivot majmuna 10.00 Lovac na krokodile 10.55 Sve o psima 11.50 Slonovi @ivot d`inova 12.45 U potrazi za vukovima 13.40 Odiseja u okeanu 14.35 Afri~ki d`in u lancu ishrane 15.30 Najezda `ivotinja 16.25 Veterinar sa pla`e Bondi - 2 epizode 17.20 @ivotinjsko carstvo - 2 epizode 18.15 Donald [ulc 19.10 Sve o psima 20.05 Pre`ivjeti napad ajkule 21.00 Ta prelijepa Indija 21.55 Borba za kitove 22.50 Divlje i bez cenzure 23.45 Sve o psima

UNIVERSAL

06.00 Ne{ Brid`is, serija 10.00 D`ek Hanter, igrana serija 16.00 El Dorado: Hram Sunca, igrani film 18.00 El Dorado: Grad zlata, igrani film 20.00 Bra}a i sestre, igrana serija 21.00 Dobra `ena, igrana serija 22.00 Misterije Hejvena, igrana serija 23.00 Bra}a i sestre, igrana serija 00.00 Dobra `ena, igrana serija 01.00 Misterije Hejvena, igrana serija 02.00 Slijepo vjerovanje, film 04.00 Zlo~ini pro{losti, igrani film

TV1000

04.00 @ena pod ucjenom, igrani film 06.00 Frid`ek, igrani film 08.00 Na ~aju sa Musolinijem, igrani film 10.00 Otka~eni profesor II: Klampovi, igrani film 12.00 O~ajni~ki tra`e}i Suzan, igrani film 14.00 Mumija, igrani film 16.00 Kako je Grin~ ukrao Bo`i}, igrani film 18.00 Mladi revolvera{i 2., igrani film 20.05 New Year s Day Movie: Zaposleni ljudi 22.00 @ena pod ucjenom, igrani film 00.00 Osveta, igrani film 02.00 Tinejd`erke u zemlji igra~aka, igrani film

FOX LIFE

12.32 Malkolm u sredini, serija, 5 epizoda 14.44 Prva petorka, serija 15.32 Semafor, serija 15.54 Semafor, serija 16.22 Sve ispo~etka, serija 17.16 Ket i Kim, serija 17.40 Ket i Kim, serija 18.10 Ljekar po porud`bi, serija 19.08 Prva petorka, serija 19.32 Prva petorka, serija 20.00 Uvod u anatomiju, serija 21.00 Privatna praksa, serija 21.52 Seks i grad, serija 22.20 Seks i grad, serija 22.56 Mentalno, serija 23.44 Ni na karti, serija 00.36 Seks i grad, serija 01.12 Sve ispo~etka, serija 02.04 Mentalno, serija

FOX CRIME

07.00 Red i zakon, serija 07.50 Odjeljenje, serija 08.35 Put osvete, serija 09.20 Monk, serija 10.10 Distrikt, serija 10.55 An|elinine o~i, serija 11.40 Medijum, serija 12.30 Medijum, serija 13.20 Milosrdna Grejs, serija 14.10 Milosrdna Grejs, serija 15.00 Frikovi, serija 15.50 Frikovi, serija 16.40 Frikovi, serija 17.30 Monk, serija 18.20 Monk, serija 19.10 Red i zakon, serija 20.00 Put osvete, serija 20.55 Zlo~ina~ki umovi, serija 21.45 Unutra{nji vid, serija 23.25 Put osvete, serija

HBO

06.00 [uska dru`ina, film 07.30 Zubi} vila, film 09.10 Viking Viki, film 10.35 Sve o jednoj djevojci, film 12.15 Lovac na glave, film 14.05 Hachiko: Pri~a o psu, film 15.35 Dru{tvena mre`a, film 17.35 Hollywood: Na snimanju IX, ep. 1, serija 18.05 Sumrak saga: Pomr~ina, film 20.05 Turist, film 21.50 Piranja 3D, film 23.20 Seks i grad 2, film 01.45 Predsjedni~ka igra, film 03.30 Otima~i, film 05.20 Spa{avanje pelikana 895, film

CINESTAR

09.00 Fantom u operi, film11.45 ^arobne palice, film (r) 13.45 K2, film 15.45 Kraljevna nevjesta, film 17.45 Bijele la`i, film 19.30 Wimbledon, film 21.30 Lijepi Joe, film23.30 Pravila privla~nosti, film 01.15 Showgirls, film

94

TV PROGRAM
FTV
07.50 Gospo|a Barbara, igrana serija, 183. epizoda 08.35 Sretni patuljak, animirani film 09.20 Graditelj Bob 09.30 Vijesti 09.35 Snje`na kraljica, mini serija, 2.dio 11.05 Sve }e biti dobro, igrana serija, 89. epizoda 12.00 Dnevnik 1 12.10 Traktor ljubav i rock’n’roll, slovena~ki igrani film 13.55 ^arobni panj, animirani film 15.20 Vijesti

subota, 31. decembar/prosinac 2011/nedjelja, ponedjeljak, 1. i 2. januar/sije~anj 2012.

OSLOBO\ENJE

PONEDJELJAK BHT
06.45 Muzika raspolo`enja 08.15 An|eli lavine, strani dokumentarni pr. Pr. za djecu i mlade 09.10 Maksimum Power, muzi~ki program 09.30 Snje`na kraljica, bajka (r) 10.00 BHT vijesti 10.15 Ezel, 1/142 11.00 Retrovizor, muzi~ki pr. 11.30 Sjaj Pariza, 35/80 (r) 12.00 BHT vijesti 12.15 TV Liberty (r) 12.45 Dimenzija vi{e 2011, specijalna emisija (r) 13.45 Gurmanski izleti, 15/26 (r) 14.15 BHT vijesti 14.30 Odli~an, 5+ Pr. za djecu i mlade 14.35 Kineski moreplovac, 37/52 15.00 Bajke o `ivotinjama, 9/52 15.10 Nema problema 15.35 Izgubljena ~ast, 75/77 (r) 16.30 Hronika regija: Sjeverna Bosna 17.00 Sjaj Pariza, 36/80 17.25 BH gastro kutak, kulinarski show 18.00 Mostar Sevdah Reunion, koncert, 1/3 18.45 Moko, mladi istra`iva~, 2/39 19.00 Dnevnik 1 Sport Vrijeme 19.35 Kim Wilde, muzi~ki pr. 20.05 Izgubljena ~ast, 76/77 21.00 Svijet u 2011, specijalna emisija 22.00 BHT vijesti 22.15 Sport u svijetu 2011, specijalna emisija 23.05 Crazy Horse, strani dokumentarni pr. Filmski maraton: 00.00 Vrana, film 01.35 Stazom smrti, film 03.25 Smrtonosni hitac, film 04.55 Kim Wilde, muzi~ki pr. (r) 05.20 Festival cirkusa, revijalni program

RTRS
06.01 06.30 07.00 07.06 09.00 09.10 10.05 10.25 10.35 11.00 12.00 12.15 13.50 15.00 Muzi~ki program Info kanal Vijesti Jutarnji program Vijesti Saga o Forsajtima, serija (r) Mala TV Piplinzi, crtana serija Zagonetka Tomica i prijatelji, crtana serija U~ite engleski sa Ozmom, pr. za djecu Mo`emo li stvoriti zvijezdu na zemlji?, dokumentarni pr. Dnevnik 1 Motel Nana, film (r) Dragulj u kruni, serija (r) Vijesti, sa tuma~em gestovnog jezika

TV1
06.05 06.30 07.00 07.05 07.35 08.00 08.05 09.00 09.05 10.00 10.05 11.00 11.05 12.00 12.05 13.00 13.05 14.00 Pepeljuga 1, crtani (r) Pepeljuga 2, crtani (r) Najava programa [umska vje{tica, crtani Zec i je`, crtani film Flashbacks/Music box Ukradeni `ivoti, 132. ep. (r) Flashbacks/Music box Zakon ljubavi, 140. ep. (r) Flashbacks/Music box Junska no}, 22/124 Flashbacks/Music box Dobar, lo{, zao, talk show (r) Flashbacks/Music box @ene na ivici, 1/8 Flashbacks/Music box CSI: Las Vegas, 17. ep. (r) Flashbacks/Music box

HAYAT
06.30 Kad li{}e pada, 166. i 167. ep. 08.00 @ablja patrola, 1. ep. 08.20 Mali crveni traktor, crtani film, 1. ep. 08.30 Top Shop 08.45 Na velikom odmoru, program za djecu 09.00 Bumba, crtani film 09.10 Timmy, crtani film, 8. ep. 09.30 Fifi, crtani film, 4. ep. 09.40 Garfield, crtani film 09.50 Dragon ball Z, crtani film, 71. ep. 10.15 Lijeni grad, crtani film, 30. ep. 10.40 Bakugan, crtani film 11.05 Winx, crtani film, 4. ep. 11.35 Winx, crtani film, 5. ep. 11.57 Bestseller 11.59 Biometeorolo{ka prognoza

PINK
06.00 Sestre, serija (r) 07.00 ^arolija, dje~ja muzi~ka emisija 07.30 Udri mu{ki, jutarnji program 10.00 Vitezovi iz balata, reality emisija 10.40 Kupi.ba, emisija 11.00 Ljubav i mr`nja, serija 12.00 Info top, info - program 12.05 Vremenska prognoza 12.20 Porodi~ni obra~un, kviz

OBN
06.00 Hairy Scary, crtani film 06.15 Ma|ioni~ar, crtani film 06.40 Farhat, crtani film 07.55 Mixmaster, crtani film 07.30 Gladijatori, crtani film 07.55 Oggy i `ohari, crtani film 08.20 A Holliwood hunds Christmas, crtani film 08.45 Ukleta Marijana, telenovela 10.15 Stol za 4, kulinarski show 10.45 Stol za 4, kulinarski show, specijal 11.50 Crime Time, crtani film 11.55 OBN Info, informativni program 12.05 Vox Populi 12.15 Skrivena kamera, humoristi~ni pr.

Bumerang
15.30
15.30 Bumerang, igrana serija, 29. epizoda 16.15 Sve }e biti dobro, igrana serija, 90. epizoda 17.00 Federacija danas 17.25 Tajna Starog Mosta, igrana serija, 52. epizoda 18.15 Lud, zbunjen, normalan, igrana serija 19.00 Piplinzi, crtana serija 19.26 Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 Kad bude, bi}e, igrana serija, 2. epizoda 21.05 Zli poru~nik, ameri~ki igrani film 23.10 Dnevnik 3 Finansijske novosti 23.40 Herkul, mini serija, 2.dio 01.05 Kemal Monteno i prijatelji, koncert 03.05 Dnevnik 3 (r) 03.35 Pregled programa za utorak

Piplinzi
10.05
15.10 Koncert 16.23 Izvje{taj sa Banjalu~ke berze 16.30 Srpska danas 17.05 Saga o Forsajtima, serija 18.00 Dragulj u kruni, serija 19.10 ^ika Blagoje u svijetu igra~aka, pr. za djecu Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 Sport 20.10 Moj ro|ak sa sela, serija 21.10 Emir Kusturica, dokumentarni film Koncert D`enana Lon~arevi}a 22.30 Dnevnik 3 Sport Finansijske novosti 22.45 Bez vijesti od Boga, film 00.25 Moj ro|ak sa sela, serija (r) 01.15 Emir Kusturica, dokumentarni film 02.20 Mo`emo li stvoriti zvijezdu na zemlji?, dokumentarni pr. 03.10 Dnevnik 2 (r) 03.35 Zemlja, mo} planete, dokumentarni serijal

Junska no}
16.00
14.05 15.00 15.05 16.00 17.00 17.15 18.15 18.20 18.45 19.00 19.10 19.30 20.05 21.05 22.00 22.40 Ukradeni `ivoti, 133. ep. Flashbacks/Music box Zakon ljubavi, 141. ep. Junska no}, 22/124 (r) Vijesti plus Oluja, serija, 1. ep. Flashbacks/Music box Sport exkluziv Reporta`a TV1: No} {ampiona Cazin 2011 Najava Dnevnika 19.30 Hello Kitty, crtani film Dnevnik TV1 Kako vrijeme prolazi, serija CSI: New York, 18. ep. Igra, 8. i 9. ep. Filmski maraton: Knji`ni~ar 2: Potraga za blagom kralja Solomona Pono}ne vijesti Filmski maraton: Posljednji kum 1, film Posljednji kum 2, film Amerikanac, film

Winx
11.05
12.00 An|eli na tavanu, film 14.03 Bestseller 14.05 Izbor iz novogodi{njeg programa, muzi~ki pr. 14.25 Bestseller 14.27 Top Shop 15.12 Bestseller 15.14 Vitafon 15.20 Kad li{}e pada, serija, 166. i 167. ep. 17.08 Sport centar 17.10 Pono} u mo~vari, film 19.00 Vijesti u 7, info. pr. 19.28 Vremenska prognoza 19.30 Sport 19.32 Stanje na putevima 19.37 Horizonti 20.00 Kad li{}e pada, serija, 168. ep. 21.00 Kad li{}e pada, 169. ep. 22.00 Izbor iz novogodi{njeg pr. 22.20 Sport centar 22.25 Amater, film 00.00 Otporna na metke, film Reprizni program Hayat TV-a 02.00 Vijesti u 7 02.30 Pono} u mo~vari, film 04.00 Amater, igrani film

Brze pare
13.00
13.00 Brze pare, kviz 14.20 City, zabavna emisija 15.00 Sestre, serija 15.45 Kupi.ba 15.50 Info top, info-program 16.00 Mala nevjesta, serija 18.00 Tajna ljubav, serija 19.00 Sex i selo, humoristi~na serija 19.30 Info top, centralne vijesti 19.57 Vremenska prognoza 19. 58 Za zdrav i lijep osmijeh 20.00 Naslije|e jedne dame, serija 21.00 Za~aran, film 23.00 Californication, serija 23.30 Paranoja, film

Dolina vukova
00.55
12.50 Na{a Mala Klinika, humoristi~na serija 13.45 Odmori, zaslu`io si, serija 14.35 Dolina Vukova, serija 16.15 Ukleta Marijana, telenovela 17.05 Stol za 4, kulinarski show, nova sezona 17.45 Slomljena srca, serija 18.45 Crime Time, crtani film 18.50 OBN Info, informativni program 19.05 OBN Sport, sportski pregled 19.15 Finale, sportski pregled 20.00 Odmori, zaslu`io si, serija 21.00 Dolina vukova, serija 22.05 Vox populi 22.10 Telering, talk show 23.10 Carnera, igrani film 00.55 Dolina vukova, serija 01.55 OBN Info 02.00 OBN Sport, sportski pregled 02.05 Vox populi 02.10 Carnera, igrani film 04.10 UEFA Euroliga, sportski program

00.15 00.30 02.00 03.30

Tajna Starog Mosta
17.25 FTV
52. Tristan ne ~ini ni{ta kako bi sprije~io Pepino hap{enje, sli~no joj se desilo i prije nekoliko godina s Carlosom. Alberto smatra da je Pepa nevina i posje}uje je u zatvoru. Tristan govori majci kako ne vjeruje da je Pepa naudila njegovm djetetu, ali to postaje bezna~ajno jer je Felisa utuvila Angustias u glavu da je Pepa ubila njenu bebu, nakon ~ega ova odlazi u zatvor da je posjeti. Proklinje je, krivi je za sve i prijeti joj. Pepa joj odgovara da je ona njoj oduzela dijete, jer je Martin njezin sin!

SE

RI

JA

TV SA
07.00 Program za djecu 09.00 Sarajevo art, specijal (r) 10.00 Posebna no}, film 11.35 Kanton Sarajevo u 2011. 13.00 Vijesti TVSA 13.05 @ivot u 2011. 14.05 Malcolm X, film (r) 17.25 Muzika u 2011. 18.20 Put milosti - u susret pravoslavnom Bo`i}u 18.30 Dnevnik TVSA 19.02 Bo u pokretu, program za djecu 19.25 Medo Rupert, program za djecu 19.35 Mala princeza, program za djecu 20.00 Otvori o~i, film 21.55 Vijesti TVSA 22.00 Sport u 2011. 23.00 Zamjena, film 00.55 Rebus 2011. (r)

TV TK
07.00 Vijesti 07.05 Dje~ije novogodi{nje jutro: Obojeni svijet Maskembal Grimove bajke Povratak u Gaju 10.00 Junska no}, turska telenovela 11.00 Predaj se srce, serija (r) 12.00 Tarzan i zelena boginja, film 14.30 Novogodi{nja koncertna revija: Sje}anje na Safeta Isovi}a 16.30 Predaj se srce, serija 17.15 Oluja, turska telenovela 19.00 Dnevnik 20.05 Kako vrijeme prolazi, turska serija 21.00 Novogodi{nja koncertna revija: Zdravko ^oli} 22.40 Film 00.00 Novogodi{nja koncertna revija: Van Gogh 01.30 Film

MRE@A
07.05 [umska vje{tica, crtani film 07.35 Zec i je`, crtani film 08.05 Ukradeni `ivoti, 132. ep. (r) 09.05 Zakon ljubavi, 140. ep. (r) 10.05 Junska no}, 22. ep. (r) 14.05 Ukradeni `ivoti, 133. ep. 15.05 Zakon ljubavi, 141. ep. 16.00 Junska no}, 22. ep. (r) 17.15 Oluja, 1. ep. 20.05 Kako vrijeme prolazi, 1. ep. 21.05 CSI: New York, 18. ep. 22.40 Knji`ni~ar 2: Potraga za blagom kralja Solomona, serija 00.30 Posljednji kum 1, serija 02.00 Posljednji kum 2, film 03.30 Amerikanac, film

TV MOSTAR

12.00 Music box 12.05 @ene na ivici, 1/8 13.00 Music box 13.05 CSI: Las Vegas, 17. ep. (r) 14.00 Music box 14.05 Ukradeni `ivoti, 133. ep. 15.00 Music box 15.05 Zakon ljubavi, 141. ep. 16.00 Junska no}, 22/124 (r) 17.00 Vijesti plus 17.15 Oluja, 1. ep. 18.15 RTM grad 19.30 Dnevnik 20.05 Kako vrijeme prolazi, 1. ep. 21.05 CSI: New York, 18. ep. 22.00 Igra, 8/64 22.25 Igra, 9/64 22.40 Knji`ni~ar 2: Potraga za blagom kralja Solomona 00.15 Pono}ne vijesti 00.30 Posljednji kum 1, serija

TV ZENICA
09.00 Novogodi{nji muzi~ki program 10.00 Pri~a o Jane Austin, film (r) 11.30 Novogodi{nji muzi~ki program 13.00 Borgije, film (r) 15.00 Vijesti 15.15 Novogodi{nji muzi~ki program 16.00 Dje~iji program 16.40 Spotovi 17.00 Intervju premijer ZDK-a 18.30 Blok 19.00 vijesti 20.00 Omladinski hor 21.15 Dnevnik lude crnkinje, film 23.00 Vijesti 23.45 Kamerni (r)

TV KAKANJ
08.00 Barbie 09.20 Sevdah u srcu 10.00 Kafa sa halidom 12.00 Vijesti TV Sahar 12.30 Koncert: @eljko Samard`i} 14.30 Show Harija Vare{anovi}a 15.30 Tambura{i tiho svirajte 17.30 Buntovnik, film 19.00 Denis napast 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 Info IC 21.00 Engleski za strance, film 23.00 Glas Amerike 23.30 Vijesti TV Sahar 00.00 Vijesti IC (r) 00.20 Show Zdravka ^oli}a 01.00 Medeni mjesec u Las Vegasu, film

TV VOGO[]A
08.30 Sa sevdahom u srcu 09.00 Program za djecu i mlade 10.00 I.R.I.B. (r) 10.30 Sense Ha{ki tribunal (r) 11.00 Info blok 12.00 Zavidovi}ka hronika (r) 12.30 Priroda i ljudi (r) 13.00 Auto Shop Magazin (r) 13.30 Program za djecu i mlade 14.30 Telenovela (r) 15.30 Majstori kuhinje 16.00 Otvoreni program, u`ivo 17.50 Crtani film 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS music 19.30 I.R.I.B. 20.00 Hronika op}ine Novi Grad 21.00 Telenovela 22.00 Vogo{}anska hronika (r) 22.30 Te{anjska hronika 23.00 VOA 23.30 Liberty TV 00.00 Otvoreni program (r) 02.00 Vogo{}anska hronika

TV USK
08.00 Ismet Horo show (r) 09.30 Grimove bajke 10.00 Vijesti 10.05 Junska no}, serija 11.10 Dance, dance, serija 12.00 Vijesti 12.09 Kad zasvira tamburica, novogodi{nji program 12.40 Duhovni svijet (r) 13.10 Lenski, film 14.30 Vijesti 14.51 Auto shop magazin (r) 15.30 Muzi~ki program 16.00 Junska no} (r) 17.15 Predaj se srce, serija (r) 18.15 Muzi~ki predah 18.30 Grimove bajke, program za djecu 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.05 Time out, program za mlade 21.05 Sport 21.30 Dnevnik 2 21.50 Predaj se srce, serija 22.45 Kad zasvira tamburica 23.45 Gra|anin Kon, film

TV SLON
16.02 Vijesti, informativni program 16.10 Mu{karci s metlama, film komedija (r) 18.00 Slon extra info, informativni program 18.05 Vremenska prognoza 18.30 Vje`bajmo zajedno, sportsko rekreativni program 19.00 Radost nam sti`e, vjerski program 19.30 Sanjalica, program za djecu 20.00 Kviz Extra 20.30 Zdravlje, emisija o zdravlju 21.10 Op~injeni, serija 22.05 Nije te{ko biti ja, zabavno muzi~ki program 23.00 Slon extra info

TV BN
06.30 Jutarnji program 08.30 Serija 10.00 Novosti 10.05 Vrhovi Zelengore, film 12.00 Novosti u podne 12.15 Spasitelj, film 14.00 Novosti 14.05 Isku{avanje djavola, film 16.00 Dnevnik 1 16.20 Anali, serija 17.00 Serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.50 Crni Gruja 2, serija 19.30 Dnevnik 2 20.05 Selo gori, a baba se ~e{lja, serija 21.00 BN koktel 22.30 Dnevnik 3 23.00 Anali, serija 23.50 Dubler, film 01.20 Serija

TV ATV
07.00 Crtani film 08.00 Jutarnji program 08.55 Vijesti 09.00 Bumba, crtani film 09.10 Timmy, crtani film 09.25 Fifi, crtani film 09.40 Garfild, crtani film 09.50 Dragon Ball Z, crtani film 10.15 Lijeni grad, crtani film 11.10 Winx, crtani film 11.45 Vijesti 12.00 An|eli na tavanu SU, film 14.30 48 sati svadba 15.25 Arena 15.30 Kad li{}e pada, serija 16.20 Pono} u mo~vari, film 18.00 Nepobjedive Banzuke, zabavni program 18.25 @ene, ljudi i ostali, serija 19.00 ATV vijesti 19.35 Arena 20.00 Kad li{}e pada, serija 22.00 Amater, film 00.00 Otporan na metke, film

OSLOBO\ENJE subota, 31. decembar/prosinac 2011/nedjelja, ponedjeljak, 1. i 2. januar/sije~anj 2012.
HRT1
07.00 07.05 07.10 07.35 07.40 08.35 08.40 08.58 09.53 10.00 10.09 10.10 10.35 11.10 12.00 12.15 12.30 13.20 14.05 14.15 14.45 15.15 16.05 17.00 18.00 18.50 19.30 20.05 20.25 Dobro jutro, Hrvatska Vijesti Dobro jutro, Hrvatska Vijesti Dobro jutro, Hrvatska Vijesti Dobro jutro, Hrvatska Ludi od ljubavi 1, serija Vijesti iz kulture (r) Vijesti Vrijeme danas Stra{no velika pustolovina, dok. serija Zati{je pred oluju, dok. serija Sve }e biti dobro, serija Dnevnik TV kalendar (r) Kad zavolim, vrijeme stane, serija Dr. Oz, talk show Vijesti uz hrvatski znakovni jezik Tre}a dob, emisija za umirovljenike Glas domovine Ponos Ratkajevih, serija Alisa, slu{aj svoje srce, serija Vijesti 8. kat, talk-show Odmori se, zaslu`io si 1, serija Dnevnik TV Bingo Tito - posljednji svjedoci testamenta, dok. serija Puls Hrvatske Provodi i sprovodi, serija Dnevnik 3 Vijesti iz kulture Svijet profita Strauss - kralj valcera, dok. film In medias res (r) Dr. House 6, serija (r) Tra~erica, serija (r) CSI: Las Vegas, serija Skica za portret Ludi od ljubavi 1, serija 8. kat, talk-show (r)

TV PROGRAM
RTS
10.05 @ikina {arenica 11.00 Vijesti 13.00 Dnevnik 13.15 Sport plus 13.25 Vrijeme 13.30 [ta radite, bre-specijal, info 13.50 Zlatna godina, sportski program 14.20 Bela la|a, 80/80 (r) 15.20 Beogradska hronika 16.20 Sasvim prirodno, reporta`a 17.20 Druga @ikina dinastija, film 18.54 Najava dnevnika 2 19.00 Slagalica, kviz 19.17 Vrijeme 19.30 Dnevnik 20.05 Selo gori, a baba se ~e{lja 1/89 (r) 21.00 Za sva vremena, program za dijasporu 21.30 Tabloid 22.15 Vi i Mira Adanja Polak, zabavni program (r) 23.00 TV mre`a 23.25 Novogodi{nji koncert hora 23.55 Dnevnik 00.10 Evronet

95
SE RI JA

HRT2
06.20 Kad zavolim, vrijeme stane, serija (r) 07.05 crtana serija za djecu 07.30 Teletubbies, animirana serija 07.55 Mala Tv 08.25 Connor na tajnom zadatku, serija za djecu 08.50 Merlin 1, serija za djecu i mlade 09.35 Crno proro~anstvo, serija za mlade 10.00 Alisa, slu{aj svoje srce, serija (r) 10.45 The Bracelet of Bordeaux, film 12.20 4 zida (r) 12.50 KS Automagazin (r) 13.20 Dugometra`ni igrani film

NOVA
06.35 [epavo janje, film (r) 06.55 Medvjedi}i koji su spasili Bo`i}, film (r) 07.15 Bakugan, crtana serija 07.40 Neustra{ivi Scooby Doo, crtana serija 08.05 Ptica trka~ica, crtana serija 08.30 TV izlog 08.45 Nate Berkus Show, serija 09.40 TV izlog 09.55 Kad li{}e pada, serija (r) 10.50 Ljubav i kazna, serija (r) 12.40 Inspektor Rex, serija (r) 13.35 IN magazin (r) 14.15 Oluja u raju, serija 16.00 Inspektor Rex, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 IN magazin 18.05 Kad li{}e pada, serija 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Ljubav i kazna, serija 21.00 Izgubljena ~ast, serija 22.40 Ve~ernje vijesti 23.00 Razbija~ 3:Usamljena pravda, film 00.35 Na smrtonosnoj zemlji, film (r)

AL-JAZEERA B.
07.00 Za stolom s teroristima Povratak boraca za slobodu (r) 07.30 Usudi se i probaj Palermo (r) 08.00 Historija revolucije Gospodari vlastite sudbine, dokumentarni program (r) 08.30 Hladni mir - Bez i~ije pomo}i II dio, dok. program (r) 09.00 AJE program 16.30 Sljede}a muzi~ka stanica - Sirija I dio (r) 17.00 48 ^ad, (r) 17.30 Historija revolucije Gospodari vlastite sudbine (r) 18.00 Vijesti 19.05 Sljede}a muzi~ka stanica - Sirija I dio, (r) 19.30 Druga strana Srbije (r) 20.00 Vijesti 21.00 Vijesti 21.30 Kontekst, talk-show 22.00 Vijesti 23.05 Kontekst, talk-show (r) 23.30 Za stolom s teroristima Povratak boraca za slobodu (r)

RTCG
08.00 Program za djecu 09.10 Humoristi~ki blok 10.00 Devnik u 10.00 10.15 Narodna muzika 11.00 Drama (r) 12.00 Vijesti 12.05 Humoristi~ki blok 13 30 Sat TV 14.05 Koncert 15.05 Humoristi~ki blok 15.30 Dnevnik 1 15.45 Program za djecu 16 45 Drama (r) 17.45 Koncert 18 45 Program za djecu 19.20 Kalendar 19.30 Dnevnik 2 20.00 Sat TV 20.30 Koncert 21.00 Humoristi~ki blok 22.00 Drama 23.00 Dnevnik 3 23.30 Koncert 00.30 Humoristi~ki blok 01.30 Dnevnik 2 02.00 Humoristi~ki blok 03.00 Drama 04 00 Koncert 05.00 Dnevnik 3 05.30 Drama 06.00 Humoristi~ki blok

Kad li{}e pada
20.00 HAYAT

Na dan D`emovog odlaska u vojsku, Ouz izlazi iz zatvora i sre}u se. Taj susret u D`emu }e probuditi sumnje. [evket pronalazi na~in da sprije~i Ouza da proganja Ned`lu. Ouz odlu~i ra{~istiti stare ra~une, pa potra`i Ferhunde. Ali Riza postaje svjestan da mora jo{ raditi da bi mogao podmiriti sve dugove. D`evrije nastavlja zvocati i praviti probleme, te Fikret potpuno plane. [evket i Ferhunde dolaze na sud da bi se razveli.

E Izgubljena RIJ A ~ast
20.05 BHT
76.Svako na svoj na~in do`ivljava su|enje. Ja{aranovi se nadaju da }e iza}i neka`njeni, mada su svjesni {ta su u~inili. Mukades nastoji sti}i na su|enje. Ona `eli svjedo~iti i rije~i sve o Ja{aranima. Svi strahovi zbog Vuralovog svjedo~enja se obistinjuju, on izjavljuje da je nevin. Kadir tra`i da Emre svjedo~i nakon Asu, kako bi dokazao da je njena izjava la`na. Mustafina izjava iznena|uje sve. Mukades ne sti`e na vrijeme da svjedo~i.

S

Edgemont
16.20
15.05 Mala Tv (r) 15.35 Merlin 1, serija za djecu i mlade (r) 16.20 Edgemont, serija za mlade 16.45 H2O Uz malo vode! 3, serija za mlade 17.10 Doctor Who 1, serija 18.00 Regionalni dnevnik 18.20 @upanijska panorama 18.30 Crtani film 18.45 Skijanje, `drijeb za `ensku utrku na Sljemenu - emisija 19.00 Skijanje, `drijeb za `ensku utrku na Sljemenu - prijenos 19.30 Skijanje, `drijeb za `ensku utrku na Sljemenu - emisija 19.45 Glazba, glazba... 20.00 In medias res 20.45 Top Gear, dok. serija 21.35 Dr. House 6, serija 22.20 Tra~erica 2, serija 23.05 @ica 5, serija 00.45 Kalifornikacija 3, serija 01.15 Retrovizor: Hitna slu`ba 15, serija 02.00 Trava zelena 4, serija (r)

EUROSPORT
08.30 Reli, Dakar 09.15 Alpsko skijanje, SK Munich 10.00 Tenis, WTA Brisbane, Australija, u`ivo 11.45 Ski-skokovi, Four Hills Garmisch Partenkirchen 12.15 Tenis, Mats Point 12.45 Reli, Dakar 13.30 Tenis, ATP Doha, Katar, u`ivo

EUROSPORT 2
03.30 Cross-country skijanje, SK Oberstdorf, Njema~ka 05.30 Ski-skokovi, Four Hills Garmisch Partenkirchen, Njema~ka 07.30 Cross-country skijanje, SK Oberstdorf, Njema~ka 08.00 Hokej, S[ U-20 Calgary, Kanada, Kanada - USA

SPORT KLUB
06.30 Tenis - Hopman Cup: Czeck Bulgaria, direktno 09.00 TWS (Chistmans) 10.00 Premier League: Sunderland Manchester City 11.45 Uskijavanje 12.15 Novogodi{nji miks 12.45 NBA Live 13.15 [kotska liga: Hibernian - Harts, direktno 15.15 Euroelague Magazin 16.00 Premier League: Wolves - Chelsea, direktno 18.00 Vijesti 18.30 Premier League: Fulham - Arsenal, direktno 20.30 Premier League News 20.45 Real NBA 21.15 NBA: Miami Charlote 23.00 NBA Live 23.15 Pregled Premier League 00.15 Vijesti 00.30 Premier League News 00.45 Premier League: Aston Villa Swansea 02.30 Premier League: QPR - Norwich 04.15 Pregled Euroelague

SPORT KLUB +
06.30 Tenis - Hopman Cup: Czeck Bulgaria, direktno 09.00 TWS (Chistmans) 10.00 Premier League: Sunderland Manchester City 11.45 Uskijavanje 12.15 Novogodisnji miks 12.45 NBA Live 13.15 Skotska liga: Hibernian - Harts, direktno 15.15 Euroelague Magazin 16.00 Premier League: Wolves - Chelsea, direktno 18.00 Vijesti 18.30 Premier League: Fulham - Arsenal, direktno 20.30 Premier League News 20.45 Real NBA 21.15 NBA: Miami Charlote 23.00 NBA Live 23.15 Pregled Premier League 00.15 Vijesti 00.30 Premier League News 00.45 Premier League: Aston Villa Swansea 02.30 Premier League: QPR - Norwich 04.15 Pregled Euroelague

ARENASPORT 1
9.00 11.00 Ko{arka, ABA: Hemofarm - Maccabi Fudbal Njema~ki Kup: Hertha BSC Berlin - 1. FC Kaiserslautern Fudbal Liga {ampiona: Marseille - Borussia Dortmund Vijesti Omni Sport Fudbal Liga Evrope: Finale 2011 Porto Braga

21.25 22.20 23.00 23.25 23.35 00.05 01.10 01.55 02.40 03.25 04.10 04.30 05.25

13.00

15.00 15.30

DISCOVERY

06.00 Peta brzina 06.25 Prljavi poslovi 07.15 Opasan lov 08.10 Razotkrivanje mitova 09.05 Vrhunsko graditeljstvo 10.00 Kako to rade? 10.30 U djeli}u sekunde 10.55 Pre`ivljavanje 11.50 Generalka 12.45 Grmljavina iz Kanzasa 13.40 Ameri~ki ~operi 14.35 Prljavi poslovi 15.30 Opasan lov 16.25 Razotkrivanje mitova 17.20 Vrhunsko graditeljstvo 18.15 Pre`ivljavanje 19.10 Kako se pravi? 19.40 Kako to rade? 20.05 Pre`ivljavanje udvoje 21.00 Prljavi poslovi 21.55 Potraga za prirodnim gasom 22.50 @eljeli ste da znate 23.45 Razotkrivanje mitova

N. GEOGRAPHIC

10.00 Smrtonosno ljeto 11.00 Uni{tavanje najve}ih 12.00 Hitlerov uspon 13.00 Hitlerovi tajni bunkeri 14.00 Uni{tavanje najve}ih: Brzina 15.00 Ulovljeni: Pecanje ~udovi{ta: Ulov na Kam~atki 16.00 Grbavi kitovi: De{ifrovanje signala 17.00 Policajci sa Aljaske: Naoru`an i opasan 18.00 Istorijske zavjere: Rozvelski incident 19.00 D`inovi prirode: Slon 20.00 Te{ka vremena: Protest zatvorenika 21.00 ]orkirani u inostranstvu 22.00 Policajci sa Aljaske 23.00 Te{ka vremena 00.00 ]orkirani u inostranstvu: Heroinski ubod

ATP Doha
13.30
19.30 Reli, Dakar, u`ivo 20.00 Ski-skokovi, Four Hills Garmisch Partenkirchen 21.00 All sports 21.05 Ke~eri 22.30 All sports 23.00 Reli, Dakar 23.45 Ski-skokovi, Four Hills Garmisch Partenkirchen 00.45 Reli, Dakar

Four hills Obersdorf
17.30
10.00 Ski-skokovi, Four Hills Garmisch Partenkirchen, Njema~ka 11.45 Cross-country skijanje, SK Oberstdorf, Njema~ka 13.30 Fudbal 17.30 Ski-skokovi, Four Hills Oberstdorf, Njema~ka 19.00 Ski-skokovi, Four Hills Garmisch Partenkirchen, Njema~ka 20.45 Tenis, ATP Doha, Katar

WPT Series
00.00
18.00 ESPN Documentary 19.00 Ameri~ki fudbal NCAA: Georgia Michigan State, prenos 22.00 Ameri~ki fudbal NFL 00.00 Poker WPT Series 7 02.30 Ameri~ki Fudbal, NCAA: Stanford Oklahoma State, prenos

VIASAT HISTORY

07.00 Rim: Posljednja granica 08.00 Duhovna muzika 09.00 Stvaranje novog ~ovijeka: Tajni eksperimenti u sovjetskim laboratorijama 10.00 Dalaj Lama 11.00 Gladijatori: Povratak me|u `ive 12.00 Londonska bolnica 13.00 @ivotinje koje su u{le u istoriju 14.00 Slika djevoj~ice sa napalmom 15.00 Ljeto ljubavi 16.00 Varvari Terija D`onsa 17.00 Tajne Partenona 18.00 Pet ameri~kih giganata 19.00 Kada su Mavari vladali Evropom 20.00 Zaboravljena ubistva 21.00 Heroji, kult i kuhinja 22.00 Ko si zapravo ti? 23.00 Ljeto ljubavi 00.00 Varvari Terija D`onsa

ANIMAL PLANET

UNIVERSAL

10.55 Veterinar sa pla`e Bondi 11.20 Spa{avanje divljih `ivotinja 11.50 Posljednja nada 12.45 Policija za `ivotinje 13.40 Napad d`inovske meduze 14.30 @ivot majmuna 15.00 Dik i Dom u svijetu `ivotinja 15.30 @ivotinje i mi 16.00 @ivotinjski svijet Krisa Hamfrija 16.25 Sve o psima 17.20 Paklene ma~ke 18.15 Veterinar sa pla`e Bondi 18.40 Psi - jedna rasa, jedna pri~a 19.10 Sve o psima 20.05 Ta prelijepa Afrika 21.00 Zaljubljenici u ma~ke 21.55 Divlje i bez cenzure 22.50 ^ovjek kao plijen 23.45 Policija za `ivotinje

07.00 Dobra `ena, serija, 3 epizode 09.00 Bra}a i sestre, igrana serija, 5 epizoda 12.20 Ubistva u Midsommeru, serija 18.20 Urgentni centar, serija 19.20 Monk, serija 20.20 Frikovi, serija 21.20 Ameri~ki odmetnici, film 23.20 Predsjednikov ~ovjek, film 01.20 iz drugog ugla, film 03.20 McLeudove k}eri, serija 04.15 ^injenici i la`i: Dosjei o paranormalnom, serija 05.10 Doma}ice iz Okruga Orind`, serija

TV1000

04.00 Zerofilija, igrani film 06.00 Zaposleni ljudi, igrani film 08.00 Kako je Grin~ ukrao Bo`i}, igrani film 10.00 Mumija, igrani film 12.00 Mladi revolvera{i 2., igrani film 14.00 Sjaj, igrani film 16.00 Jedan krug, igrani film 18.00 Ukradena srca, igrani film 20.00 Ne bez moje k}erke, igrani film 22.00 Zerofilija, igrani film 00.00 Opklada, igrani film 02.00 Osveta, igrani film

FOX LIFE

12.20 Svita, serija 12.48 Svi gradona~elnikovi ljudi, serija 13.20 Mentalno, serija 14.08 O~ajne doma}ice, serija 15.00 Ludnica u Klivlendu, serija 15.48 Malkolm u sredini, serija 2. ep. 16.40 Entertainment 17.40 Rajlijev `ivot, serija 18.08 Ru`na Beti, serija 19.04 Ludnica u Klivlendu, serija 2. ep.20.00 O~ajne doma}ice, serija 20.52 Ni na karti, serija 21.50 Terra Nova, serija 22.52 Rajlijev `ivot, serija 23.28 Mentalno, serija 00.20, serija 01.12 Ni na karti, serija 02.04 Terra Nova, serija

FOX CRIME

09.20 Milosrdna Grejs, serija 10.10 Put osvete, serija 10.55 Kasl, serija 11.40 Bjekstvo iz zatvora, serija 12.30 Pariski forenzi~ari, serija 13.20 I{~ezla, serija 14.10 Frikovi, serija 15.00 Frikovi, serija 15.50 Za{titnica svjedoka, serija 16.40 Aerodrom, serija 17.30 Bjekstvo iz zatvora, serija 18.20 Lavirint zlo~ina, serija 19.10 Milosrdna Grejs, serija 20.00 Kasl, serija 20.55 Zlo~ina~ki umovi, serija 21.45 Dekster, serija 22.35 Put osvete, serija 23.25 Dekster, serija 00.15 Red i zakon, serija 01.05 Aerodrom, serija

HBO

06.00Hachiko: Pri~a o psu, film 07.35 Dru{tvena mre`a, film 09.35 Sumrak saga: Pomr~ina, film 11.40 Turist, film 13.25 [to nakon diplome?, film 14.55 Pisma Juliji, film 16.40 Apartman za dvoje, film 18.15 ^uvarica svoje sestre, film 20.05 Carstvo poroka II, ep. 1, serija 21.00 Da:bar, film 22.30 Raketni trio, film 00.05 Prosvjetljenje, ep. 3, serija 00.35 Tjelesni ~uvari i ubojice, film 02.50 Nebo, pakao, film 04.10 Telefonska govornica, film 05.30 Filmovi i zvijezde III, ep. 52, serija

CINESTAR

09.00 Ve~ernja {kola, film 11.00 Samo preko nje mrtve, film 13.00 Dani nogometa, film 15.15 Dobrodo{li u [vicarsku, film 17.15 Stra{ni vrtovi, film 19.15 Kobna {esta igra, film 21.00 Jeste li za tenis, film 23.00 Gosford Park, film 01.30 Komadi iz Bukse, film

Favorizuje li vodstvo lige United?

D`eko igra 1, pa 3. januara

OSLOBO\ENJE
SARAJEVSKO IZDANJE
subota, 31. decembar/prosinac 2011/nedjelja, ponedjeljak, 1. i 2. januar/sije~anj 2012.

68. strana

Gorski udar u jami Raspoto~je

Ceri} posjetio Zemaljski muzej
Reisu-l-ulema Mustafa Ceri} posjetio je u petak Zemaljski muzej u Sarajevu povodom pisma koje mu je uputio direktor muzeja Adnan Busulad`i}. Ceri} je rekao da }e iskoristiti svoja poznanstva i ugled u svijetu da animira vjerske lidere i predstavnike kulturnih institucija da pomognu Zemaljskom muzeju. “Pismo koje mi je direktor poslao, proslijedit }emo ministrima kulture Austrije i Turske, te predsjedniku Svjetskog kongresa Jevreja Ronaldu S. Lauderu i predsjedniku Evropskog kongresa Jevreja Mo{i Kantoru. Tako|er, pismo }e biti proslije|eno direktorici UNESCO-a Irini Bokovoj i direktoru Islamske organizacije za obrazovanje, nauku i kulturu (ISESCO) Abdulazizu Altwaijriu“, istakao je Ceri}. Prilikom posjete Zemaljskom muzeju Ceri} je pogledao Sarajevsku Hagadu. Ceri} je o problemima Muzeja razgovarao i sa ameri~kim ambasadorom u BiH Patrickom Moonom i austrijskim ambasadorom Donatusom Köckom.

Povrije|eni rudari Elvis Zatagi} i Mehrudin Hibi}

Esad ^ivi}, direktor RMU Zenica

edanaest rudara javilo se na ljekarski pregled usljed zdravstvenih pote{ko}a, koje je izazvalo podrhtavanje tla koje se desilo ju~er ujutro oko 1 sat i 30minutau jamiRaspoto~je Rudnika mrkog uglja Zenica. Devet rudara je, nakon ljekarskog pregleda, pu{teno ku}i, dok su dvojica zadr`ana na posmatranju u Kantonalnoj bolnici Zenica, potvrdio nam je Esad ^ivi}, direktor RMU Zenica. - Udar se desio na dubini od oko 800 metara. Jutarnja smjena rudara je na poslu, osim na jamskom radili{tu 111 koje je izolirano. Ne znamo kolika je materijalna{teta, nitikada}e radili{te biti ponovno pokrenuto. Rudarski inspektor i tehni~ki direktor Rudnika su izvr{ili uvi|aj. Uzavisnosti od nalazainspektora, znat }emo koje mjere treba poduzeti, znat }e se i kada }e bitiponovnopokrenuto to radili{te. Najva`nije je da nije bilo ljudskih `rtava i te`ih povreda, rekao je ^ivi}. Te`ih povreda rudara nije bilo, a jedan od dvojice koji su zadr`ani u Kantonalnoj bolnici

J

Povrije|eno
Rudari Elvis Zatagi} i Mehrudin Hibi} zadr`ani u Kantonalnoj bolnici u Zenici

11 rudara
Novi skandal u prehrambenoj industriji

Mehrudin Hibi} kratko nam je kazao {ta se desilo: - Prilikom rada na radili{tu do{lo je do jake{panunge, potreslo nas je sve i do{lo je do povreda. Na svu sre}u, nije bilo te`ih povreda. Devet kolega je ve} otpu{teno, a Elvis Zatagi} i ja smo zadr`ani na posmatranju. Ne osje}am se ba{ dobro. Kada }e ponovo na posao, ne znaju, a od stepena materijalne {tete i potrebnih sredstava za sanaciju uveliko }e zavisiti povratak na posao kako Hibi}a i Zatagi}a, tako i ostalih njihovih kolega iz radili{ta 111 jame Raspoto~je. A. @.

Smjena godina bez padavina
Vremenske prilike }e biti povoljne za novogodi{nje slavlje na otvorenom prostoru, najavio je sinopti~ar federalnog Hidrometeorolo{kog zavoda @eljko Majstorovi}. Prema prognozi, 31. decembra samo tokom dana o~ekuju se snje`ne padavine tako da }e sve nanovo zabijeliti. Predve~er bi trebalo da prestanu. Vanjska temperatura u no}i izme|u stare i nove godine kreta}e se oko minus ~etiri, a sutradan, 1. januara, u jutarnjim satima oko minus sedam. Taj i sljede}i dan praznovanja ne treba o~ekivati ve}e padavine i zahla|enje. H. A.

POSLJEDNJE VIJESTI
[EST MRTVIH U PADU HELIKOPTERA - Sudanski vojni helikopter sru{io se u petak ujutro odmah nakon polijetanja iz zra~ne vojne baze u Sjevernom Kordofanu i svih {est ~lanova posade je poginulo, saop}ila je vojska. Helikopter ruske proizvodnje se zapalio zbog tehni~kog kvara. SEDMERO IZGORJELO U POLJSKOJ - Sedam osoba je smrtno stradalo, a jedna je ozlije|ena u po`aru u drvenoj ku}i sa socijalnim stanovima, u no}i s ~etvrtka na petak u Biala Podlaski, gradu u isto~nom dijelu Poljske, saop}ila je policija. Me|u `rtvama su i dva djeteta od dvije i tri godine. POGINULA ^ETIRI CIVILA - ^etiri civila su poginula, a jedan je ranjen u petak od eksplozije bombe koja se dogodila prilikom prolaska njihovog vozila u ju`nom dijelu Afganistana. Sve `rtve su mu{karci. SCHLIERENZAUERU OBERSTDORF - Austrijanac Gregor Schlierenzauer pobjednik je prvog takmi~enja novogodi{nje turneje ^etiri skakaonice u skija{kim skokovima u njema~kom Oberstdorfu. Do pobjede je do{ao ukupnim skorom od 283,3 boda i skokovima od 133 i 137,5 metara. Drugo i tre}e mjesto, tako|er, su pripala Austrijancima Andreasu Kofleru i Thomasu Morgensternu. Drugo takmi~enje je u Garmisch-Partenkirchnu 1. januara, tre}e u Innsbrucku 4. januara, a turneja se zavr{ava u Bischofshofnu 6. januara.

Kancerogeno ulje u Kini
Kinu je zbog o~ite nebrige o sigurnosnimstandardima i propisima ni sedmicu od posljednjeg skandala u vezi sa prehrambenom industrijom ve} pogodio novi. Kineske vlasti su zbogprisustvakancerogenog toksina naredile povla~enje ulja za kuhanje iz trgovina. Agencija za nadzor javne sigurnosti u ju`noj je kineskoj provinciji Guangdong naredila prekid svih djelatnosti i proizvodnje u tvornicama koje su u vlasni{tvu inkriminiranih kompanija u ~ijem ulju su prona|ene visoke koli~ine aflatoksina, nusprodukta plijesni. Sporno ulje proizvode tri kompanije- Fusheng Oil, Many Peanut Oil i Mabao Oil, prenosi Index.hr. Jo{ je nepoznato je li i koja koli~ina kontaminiranog ulja do{la do potro{a~a. Isti toksin otkriven je u mlijeku proizvo|a~a Mengniua, kompanije koja je pro{li vikend saop}ila kako su vlasti u njihovom proizvodu prona{le visoke nivoe aflatoksina. Kontaminiranost mlijeka, sre}om, otkrivena je prije slanja u prodaju, a uzrok kontaminaciji je pljesnivinapojkojim su hranjene krave na farmi u jugozapadnoj Kini. Aflatoksini poga|aju `itarice te mogu uzrokovati pove}anje rizika za obolijevanje od raka, uklju~uju}i karcinom jetre.

82 79 84 17 49 67

45 85 70 44 3 76

31 39 65 5 12 50

52. kolo 89 68 35 60 26 7 20 51 87 69 1 47 40 78 62 6 74 24 90 22 9

nezvani~an izvje{taj

Bingo 37+ jedan dobitak 38.735,80 KM, Deseterac: 22 dobitnika po 1.056,00 KM, Peterac: 9.605 dobitnika po 4,90 KM

JACK POT u narednom kolu oko:

1.220.000 KM

BINGO PLUS: 3 5 0 9 1 8 Obavje{tavamo cijenjene ~itaoce da }e Oglasna slu`ba Oslobo|enja za novogodi{nje praznike raditi u subotu, 31. decembra 2011. godine, u Ul. Zelenih beretki br. 14 (Stari Grad) i Ned`ari}ima (zgrada Oslobo|enja) od 8 do 13 sati. U nedjelju, 1. januara 2012. godine, Oglasna slu`ba ne}e raditi. Od ponedjeljka, 2. januara, uobi~ajeno radno vrijeme.