P. 1
Kontrolna pitanja

Kontrolna pitanja

|Views: 452|Likes:
Published by jeca123

More info:

Published by: jeca123 on Jan 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/17/2013

pdf

text

original

Kontrolna pitanja 1. Šta je građansko pravo u objektivnom smislu, a šta u subjektivnom?

Građansko pravo u objektivnom smislu jeste grana privatnog prava koju čini skup pravnih normi kojima se uređuju građanskopravni odnosi koji se uspostavljaju među ljudima povodom stvari, činidaba ili imovine. Naše objektivno građansko pravo, po svojim karakteristikama pripada evropskokontinentalnom pravnom sistemu. Osnovu ovog sistema čine opšte pravne norme sadržane u zakonu ili drugom formalnom izvoru prava. Građansko pravo u subjektivnom smislu označava objektivnim pravom priznata ovlašćenja (prerogative) subjektima prava (fizičkim i pravnim licima) da preduzimaju akte potrebne za zadovoljenje materijalnih (imovinskih) i nematerijalnih (neimovinskih) interesa. Građansko subjektivno pravo se ostvaruje u građanskopravnom odnosu u kome nasuprot ovlašćenog lica (titulara prava) stoji jedno ili više obaveznih lica. Građanskopravni odnos je regulisan objektivnim pravom i zaštićen prinudom (imovinskom sankcijom) koju ostvaruje država preko određenih organa, sudova ili drugih nadležnih organa, na inicijativu (zahtev) titulara prava. 2. Objasnite poreklo i razvoj naziva građansko pravo i po čemu se GP rimskog prava razlikuje od savremenog pojma GP? Naziv građansko pravo potiče od lat. Ius civile (civis – građanin) , ali se ni pojmovno ni sadržinski ne podudara sa rimskim značenjem ovog izraza. Ius civile u rimskom pravu, označavalo je pravo važeće samo za Rimljane,za razliku od ius gentium-a koje je važilo i za strance (peregrine). Rimsko ius civile je bilo sveobuhvatno – pored građanskog obuhvatalo je i upravno i krivično pravo.Današnji pojam građanskog prava je nastao zahvaljujući pravnoj nauci 18.veka i zakonodavstvu.Bilo je pokušaja da se naziv građansko pravo zameni nazivom imovinsko, privatno ili civilno pravo. Međutim, ovi nazivi imaju nešto drugačije značenje, tako da je u evropskom pravu prevladao termin građansko pravo. 3. Koje su pravne discipline GP? Šta je predmet izučavanja pojedinih pravnih disciplina GP? Građansko pravo sadrži više grana prava kojima se uređuju srodni građanskopravni odnosi. Zato je teško dati jedinstven pojam predmeta građanskog prava. Građansko pravo čine nekoliko pravnih disciplina pri čemu su neke stekle potpunu samostalnost i tretiraju se kao posebne grane prava, a druge nemaju takav karakter: - Opšti deo grašanskog prava je skup heterogenih pravnih normi koje reguliše status ili pravni položaj subjekata u građanskopravnom odnosu – fizičkih i pravnih lica. Pravnim normama u ovom delu građanskog prava određuju se pojam, vrste, nastanak i prestanak svojstva subjekata u građanskopravnom odnosima (pravna, poslovna i deliktna sposobnost, njihovi atributi, ime, naziv, prebivalište). To čini statusni deo građanskog prava (statusno pravo) koji se reguliše u opštem delu građanskih zakonika. U opštem delu građanskog prava izučavaju se i odredbe koje se odnose na pravne činjenice, pravni promet, objekte, uslove ostvarivanja prava, zastarelost i sl. - Stvarno pravo predstavlja određenu celinu GP koja je stekla samostalnost, tako da se tretira kao posebna grana prava. Stvarnim pravom regulišu se odnosi povodom korišćenja i raspolaganja stvarima (svojina, stvarne službenosti, lične službenosti), povodom obezbeđivanja potraživanja stvarima (ručna zaloga, hipoteka, retencija), povodom stanovanja, sticanja i gašenja prava. Predmet regulisanja i izučavanja u okviru stvarnog prava jesu i neki faktički odnosi sa sličnim dejstvom kao što je državina, pravne moći kao što je pravo preče kupovine, ali i evidencija nepokretnosti i prava.

1

-

-

-

-

Obligacionim pravom regulišu se pravni odnosi koji nastaju voljom pravnimh subjekata (ugovorno pravo) ali i oni koji nastaju povodom prouzrokovanja štete (odštetno pravo). Njime se regulišu i drugi poverilačko-dužnički odnosi (robnonovčani odnosi) povodom stvari – npr.zakup stana; ili ljudskih radnji – npr.popravka auta. Obligaciono pravo reguliše robno-novčani promet i dužničko-poverilačke odnose koji nastaju na osnovu ugovora – npr.ugovor o zakupu, prodaji; prouzrokovanja štete drugome – npr.šteta izazvana kolima u saobraćajci; sticanja bez osnova – npr.primljen novac za prodaju iz ništavog ugovora; poslovodstva bez naloga – npr.plaćen račun komšiji; jednostrane izjave volje –npr.javno obećanje nagrade za poštene nalazače....idr. Nasledno pravo reguliše prelaz imovine s jednog lica na drugo za slučaj smrti. Ova grana prava je na granici između imovinskog i ličnog prava. Porodično pravo reguliše bračno, roditeljsko i starateljsko pravo.Porodično pravo se razlikuje od građanskog imovinskog prava, jer uređuje lične neimovinske odnose.Deo porodičnopravnih odnosa jesu imovinske prirode (imovina supružnika, vanbračnih partnera, porodične zajednice). Međunarodno privatno pravo je nadgradnja nad građanskim pravom, jer reguliše građanskopravne odnose sa elementima inostranosti.Ono obuhvata tzv.kolizione norme na osnovu kojih se rešava sukob zakona i određuje merodavno građansko pravo za slučaj konkurencije više nacionalnih zakonodavstava. Trgovinsko (privredno) pravo reguliše status i pravne odnose privrednih subjekata. Privredno ili trgovinsko pravo se tretira kao samostalna, posebna pravna grana. Autorsko i pronalazačko pravo reguliše odnose autora povodom tvorevina intelektualnog stvaralaštva, umetničkih dela, pronalazaka, tehničkih unapređenja i drugih ljudskih kreacija. Prava autorstva su delom lične a delom imovinske prirode.

4. Šta je karakteristično za društvene odnose regulisane građanskopravnim normama? Predmet građanskog prava čine, pretežno, imovinski odnosi – odnosi povodom objekta koji se može izraziti u novcu ili drugom ekonomskom ekvivalentu. Međutim, građansko pravo reguliše i neimovinske odnose koji se štite imovinskom sankcijom – čast, dostojanstvo, privatnost... Imovinski i neimovinski odnosi nisu jasno razsvojeni. Karakteristična je njihova izmešanost u svim delovima građanskog prava, pa se o njihovoj prirodi može suditi samo na osnovu preovalađujućih elemenata. 5. Šta se podrazumeva pod sistematikom GP? Pod sistematikom GP podrazumeva se razvrstavanje celokupne materije prema određenim kriterijumima, polazeći od iznalaženja zajedničkih elemenata, odnosno različitosti. 6. Koji je osnovni cilj sistematike prava? Osnovni cilj klasifikacije jeste unošenje reda, razvrstavanje i sređivanje određenog materijala, uz primenu određenih kriterijuma ili unapred postavljenih planova ili teorija. 7. Osnovne karakteristike institucione sistematike? Smatra se da instituciona sistematika potiče od Gaja i rasporeda pravne materije u njegovoj knjizi Instituciones. U Institucijama je celokupna materija podeljena prema pravilu da sve pravo se odnosi na lica, stvari i tužbe.Ova tročlana sistematika je prihvaćena u građanskim zakonicima Francuske, Austrije i Srbije, ali ona ne predstavlja sistematiku u modernom smislu. Uopšte, sve sistematike do 16.veka se smatraju tradicionalnim, jer se ne vrše prema unapred utvrđenom planu, već se formalno vrši

2

raspored skupa pravnih normi. Instituciona podela: personae- statusno i porodično; res – stvarno i nasledno; actiones – obligaciono i tužbe. 8. Kako je sistematizovana materija GP u pandektnoj sistematici? Ova podela se zbog broja delova naziva petočlanom podelom. Prema pandektnoj sistematici, građansko pravo se deli na Opšti i Posebni deo, pri čemu posebni deo obuhvata Stvarno, Obligaciono, Nasledno i Porodično pravo. 9. Koji su zakonici prihvatili institucionu, koji pandektnu podelu? Instituciona podela je prihvaćena u zakonicima Francuske, Austrije i Srbije. Pandektna sistematika je primenjena najpre u Građanskom zakoniku Sakse iz 1863. a kasnije i u modernim zakonicima kao što je Nemački građanski zakonik iz 1900. a pod njegovim uticajem i japanski, brazilski, grčki, poljski zakonik i drugi... 10. Koji su razlozi za izdvajanje Porodičnog prava iz por5rodice GP? Kao argument za izdvajanje Porodičnog prava iz GP, navode se razlike u predmetu i metodu regulisanja porodičnopravnih odnosa. Brak i porodične odnose, pored imovinskih, karakterišu, pre svega, lični odnosi. Na njih se, za razliku od imovinskih, ne mogu primenjivati pravila građanskog metoda regulisanja, kao što su prometljivost prava, imovinska sankcija i autonomija volje, u potpunosti. Građanskopravne regule mogu se primenjivati samo na imovinske odnose. Zato građanskopravne norme predstavljaju opšti pravni režim, odnosno primenjuju se samo ako porodičnopravni odnosi nisu uređeni posebnim zakonom. 11. Kakav je odnos GP i Privrednog prava? Privrednim pravom reguliše se položaj trgovačkih pravnih subjekata i njihovo međusobno poslovanje.Međutim, osnovni pravni instituti u privrednom pravu su instituti građanskog prava, svojina i ugovor, modifikovani zbog posebnog položaja pravnih subjekata.Zajednička nit koja povezuje trgovačke i građanske poslove je autonomija volje strana prilikom regulisanja međusobnih odnosa. Donošenjem ZOO građanskopravni i trgovinski poslovi su regulisani jedinstveno. 12. Kakav je odnos između GP iAutorskog i pronalazačkog prava? Intelektualna prava su apsolutna prava koja regulišu odnose između lica povodom umne (duhovne) svojine. To su prava koja nastaju povodom tvorevina intelektualnog stvaralaštva – autorsko i pronalazačko pravo. Autorsko pravo ima za objekt originalnu i materijalizovanu duhovnu tvorevinu izraženu kao autorsko delo. Pronalazačko pravo ima za objekt pronalazak odnosno novo rešenjetehničkog problema koji su zaštićeni kao patent. 13. Šta je predmet regulisanja GPP? GPP sadrži pravne norme kojima se uređuje postupak za ostvarivanje prava priznatih građanskim pravom.GPP služi ostvarivanju tzv.spornih prava, onih koji se ne ostvaruju redovno, tj.doobrovoljno. 14. Koji se odnosi regulišu normama MPP i kada se one primenjuju? Osnovna funkcija MPP jeste da u građanskim i trgovinskim pravnim odnosima reši sukob zakona dva nacionalna prava u spornim slučajevima, tj.međunarodno obeleženim situacijama (npr.razveden je brak supružnika različitog državljanstva). Norme MPP određuju: pravo koje će se primeniti na građanskopravne (i trgovinskopravne) odnose sa

3

Grčka). pravni sistem podrazumeva ukupnost važećih osnova za sudsko i upravno postupanje (rešavanje sporova). 16. Švajcarska. 17.Šta je građanskopravni institut? Građanskopravne norme koje regulišu jednu vrstu društvenih odnosa čine građanskopravni institut (ustanovu). Koji su elementi sistema prava? GP kao deo jedinstvenog pravnog sistema ima iste činioce kao i svaka grana prava. Sudska praksa. istih ili sličnih slučajeva. Koje vrste pravnih sistema postoje u svetu? U svetu postoji 5 velikih pravnih sistema. načelno. Austrija. Karakteristike evropsko-kontinentalnog pravnog sistema? Evropsko-kontinentalni pravni sistem je familija prava nastala na nasleđu grčke i rimske filozofije i kulture. 20. pravni sistem pretpostavlja skup usklađenih.ta ideja je najpre sadržana u Pruskom građanskom zakoniku Landrehtu. kojima se ostvaruje pravni poredak. 21. 18. U pravno tehničkom pogledu. Holandija. Koje grane čine građansko pravo? GP je građanskopravna oblast koju čini skup srodnih grana prava. Npr. uslove za priznanje i izvršenje inostranih odluka. naknada štete. odnosno značajna diskreciona ovlašćenja sudija. Šta je pravni sistem? Pravni sistem. čini skup pravnih normi u jednom društvu kojima se ostvaruje društvena kontrola podržana silom političke organizacije. grana prava. posmatrano funkcionalno. ugovora. donošenjem odluka koje su bile osnova novih. građanskopravni institut. Evropsko-kontinentalni sistem nije jedinstven.međunarodnim elementom. germanski (Nemačka. Italija. anglo-američki pravni sistem. a to su: građanskopravna norma. šerijatsko (islamsko) pravo. 19. Proces kodifikacije u kontinentalnom pravu trebalo je da zapreči sudske odluke kao izvor prava. U širem smislu. pravosuđe čiji će sudovi biti nadležni. Portugalija. kao i predviđanje njihovih dejstava u realizaciji pravnih normi i ideala. Francuska).Kontinentalni sistem počeo je sa precedentnim pravom. Građanskopravnim normama regulišu se građanskopravni odnosi. Šta je građanskopravna norma? Osnovna ćelija u strukturi pravnog sistema jeste pravna norma koja reguliše konkretni društveni odnos nastao na podlozi pravne činjenice (ljudske radnje ili događaja). 15.. institut zaloge. uključujući i pravnu tehniku za njegovo ostvarivanje.institut svojine (čine ga sve norme koje regulišu svojinska ovlašćenja povodom stvari).Ovaj pravni sistem karakteriše zakon kao osnovni izvor prava i opšta pravna norma koja se primenjuje na neodređeni broj slučajeva koji nastaju povodom predmeta. nije izvor prava. oblast (porodica) prava. suzbije arbitrernost. Belgija. hindu pravo i kinesko pravo. Luksemburg. GP je u ovim zemljama regulisano zakonima ili građanskim kodifikacijama kao izvorima prava. To su: evropsko-kontinentalni. skandinavski (nordijski pravni krug). obuhvata 3 pravna kruga (porodice) : romanski (Španija.. međusobno logički povezanih i uslovljenih pravnih normi. ako se ne odlučuje na osnovu opšte norme koja važi za sve subjekte koji se nađu u situaciji koju pretpostavlja norma. 4 .

republiku u sastavu savezne države) 5 . Unifikacija. 25. Građansko procesno pravo. S obzirom da pojedinci žive u organizovanim zajednicama njihovi su odnosi ispreplitani. 26. Javno pravo čine: Ustavno.22. najčešće podrazumeva već izvršenu kodifikaciju. da je neprestano poštovan. 27. 28. 23. da ga podržava opinio necessitatis. oblast. 24. Koji je nedostatak ove podele? Interes kao kriterijum podele na privatno i javno pravo je često kritikovan. javnopravna. Javno pravo je ono koje se odnosi na interese rimske države. Novi Zeland. pa se tretiraju kao grane prava sa posebnom pravnom prirodom. Unifikacija je donošenje jedinstvenih pravila koja će važiti na teritoriji više zemalja ili jedne zemlje (ako se na istu materiju primenjuje veći broj zakona na različitim područjima). Koje grane čine privatno pravo? Privatno pravo čine: Stvarno.. da je razuman. predstavljaju i opšti interes. po pravilu u celoj zemlji. ali se zakoni primenjuju samo na određenim područjima (samo za jednu pokrajinu. a neke za pojedinca. podela na supstancijalno i procesno. a kriterijum podele je interes. Autorsko i pronalazačko pravo. a u formi sudskih odluka – precedenata. krivičnopravna. na glavne i pomoćne pravne discipline i dr. Upravno.. a privatno koje se odnosi na interese pojedinaca. Common low se karakteriše sledećim: pravo se nije razvijalo pod neposrednim uticajem rimskog prava. Radno. Koji je kriterijum podele na javno i privatno pravo? Podela na javno i privatno pravo potiče iz rimskog prava. SAD).) . dominantni izvor prava je običajno pravo koje stvaraju sudovi povodom konkretnih slučajeva. Obligaciono. Šta je kodifikacija? Šta je unifikacija prava? Kodiifikacijom se na jedinstven i sveobuhvatan način uređuje određena pravna oblast ili materija. da je izvestan. Ovaj kriterijum je prvi predložio Ulpijan u svojoj izreci Publicum ius est quod ad statum rei romanae spectat. U anglo-američkom pravu su utvrđeni standardi za primenu običaja: da postoji od pamtiveka.U mešovita prava ili prava sui generis spadaju: Porodično. Iz kojih razloga su neka prava svrstana u grupu sui generis i koja su to prava? Mnoge grane prava sadrže elemente i privatnog i javnog prava. Kako delimo grane pravnog sistema? Osnovne podele su: podela na privatno i javno pravo. Nasledno. Krivično. privatum ad singulorum utilitatem. Teško je za neki interes reći da je samo javni ili opšti a za drugi da je samo pojedinačni. sui generis. Čak i pojedinačni interesi garantovani građanskim pravom. Koje su karakteristike anglo-američkog pravnog sistema? Anglo-američko pravo je zajednički naziv za pravo koje važi na ostrvskom delu Evrope. u Engleskoj i većini zemalja Severne Amerike i engleskog govornog područja (Australija. da je vršen mirno – nec clam nec precario. Trgovinsko. jer su neke stvari korisne za zajednicu. jer je odnos između javnog (opšteg) i pojedinačnog interesa teško jasno i precizno odrediti. podele prema srodnosti pravnih grana i familija prava (građanskopravna grupa. ideja kodifikacije nije bila prihvaćena pa do kodifikacije nije ni došlo.

naslednopravni i porodičnopravni odnosi . preduzetništvo. a sa novelama u Sloveniji i Dalmaciji.stupio je na snagu 1804. laissez paser u ekonomskim odnosima.NGZ je uticao na donošenje nekoliko modernih građanskih zakonika – Japanski. a pored toga AGZ je sve do 1946. individualizam.po svom političkomm ekonomskom. obligacionopravni.stupio je na snagu 1900. a nešto manje i kanonsko pravo i Code civil. ali i toga što je knez Miloš Obrenović u donošenju SGZ video mogućnost da za izvesno vreme odloži donošenje ustava kojim bi njegova vlast bila ograničena ..za naše pravo je značajan jer je Srpski građanski zakonik njegova skraćena i nešto izmenjena verzija.stupio je na snagu 1811.Kako je donet i kakav je značaj Srpskog građanskog zakonika? . posle FGZ i AGZ . ugovor.godine .celokupnu materiju građanskog prava je podelio u tri dela: personae.SGZ predstavlja skraćenu verziju AGZ .godine .kratak zakonik i sastoji se od 1502 paragrafa . laicitet (odvojenost od crkve). Koje su karakteristike Nemačkog građanskog zakonika? .osnove na kojima se temelji AGZ je rimsko pravo. ali je njegov sadržaj vremenom menjan stalnim reformama pojedinih instituta . socijalnom duhu.godine.. svojinu. porodicu.regulisani su stvarnopravni. 1804).rezultat je pisanog i običajnog prava.prožet je idejama škole prirodnog prava . .napustio je institucionu tročlanu podelu . 31. ali imalo je uticaj i prirodnopravna škola. jer su u osnovi njegovih rešenja. Koje su karakteristike Austrijskog građanskog zakonika? . važio u Hrvatskoj i Slavoniji. rođenje. . sloboda volje. konkurencija . posle 26 godina pripreme za njegovo donošenje . 33. nasleđivanje.I pored svih nedostataka. Koji su najvažniji građanski zakonici? Važniji građanski zakonici: Francuski (Code civil. Nemački (1900).predstavlja kodifikaciju privatnog prava koja označava početak nove ere u razvoju građanskog prava .treći zakonik u Evropi. SGZ je predstavljao značajan korak u uspostavljanju zakonitosti u novonastaloj državi 6 .francuski građanski zakonik je regulisao čovekovu svakodnevnicu.važi i danas. jednakost. res.29. Austrijski (1811). Brazilski. actiones . Srpski(1844). Švajcarski (1912). u vreme kada je Srbijatek ostvarila svoju državnu samostalnost . kanonskog prava i carskih naredaba .nedostaci: pun je apstrakcija i naučnih konstrukcijašto otežava njegovu primenu u praksi . NGZ je delo kapitalističkog društva i to njegove razvijene faze koju karakterišu filozofijaindividualizma. Opšti imovinski zakonik za CG (1888).donet je 1844. Koje su osnovne karakteristike Francuskog građanskog zakonika? . princip laissez faire. 30.sadrži Opšti deo u kome su postavljeni pravni principi i obrađeni opšti pravni instituti .u njemu je sadržan duh francuske buržoaske revolucije.godine. 32.donošenje zakonika bilo je rezultat težnje da se urede novonastali odnosi posle Hatišerifa iz 1830. Grčki.

37. same članice i njihovi organi i organi i institucije Evropskih zajednica. lične slobode. sve do 1945.u prvom delu su sadržana Uvodna pravila i naređenja koja zamenjuju opšti deo . čime je radikalno promenjen dotadašnji svojinski sistem .(npr. 35. .SGZ važio je čitav jedan vek. Građanskopravna norma je osnovna jedinica pravnog sistema kojom se neposredno reguliše događaj ili ljudska radnja povodnom koje nastaje pravni odnos. Šta predstavlja komunitarni pravni sistem? Pravo EU – komunitarni pravni sistem jeste skup pravnih normi kojima se regulišu međusobni odnosi u koje stupaju državljani i pravna lica koja imaju sedište u nekoj od država članica.. jer je to u skladu sa karakterom interesa koji se štite ovim normama (privatni interesi. vlasnik nepokretnosti dužan je da vrši pravo svojine) tako i zabranjujućih. autonomija volje. Harmonizacija – usklađivanje prava predstavlja postupak približavanja konvergentnih nacionalnih pravnih sistema postavljanjem zajedničkih principa i pravila. zatim postoji specifična pravna norma – pravni standard (generalna klauzula) i posebna vrsta pravnih pravila su sentence (brokari). kada ga je revolucionarna vlast abrogirala.Bogišić je bio pristalica istorijske škole i zato je posebno cenio običajno pravo. objasnio neka pravila zakona . pisano zakonodavstvo i sudsku praksu CG. načelo dispozicije). merilo. Funkcija generalnih klauzula je 7 . sloboda ugovaranja. i delo je pravnika Valtazara Bogišića . Pojam . Podela na dispozitivne i imperativne izvršena je prema obaveznosti norme za konkretan pravni odnos. privatna svojina. zabranjeno je vršenje prava svojine protivno cilju zbog koga je ustanovljeno). Ima i znatan broj imperativnih pravnih normi i to kako naređujućih (npr.. 36. Objasniti značenje pojma harmonizacija i razlike u odnosu na kodifikaciju i unifikaciju prava. 34. Bogišić je kratko i jezgrovito u izrekama. preko AGZ u srpsko pravo su ušle ideje prirodnopravne škole:jednakost i ravnopravnost subjekata. Kada je donet i koje su karakteristike Opšteg imovinskog zakonika za CG? . Šta je pravni standard i kakav je njihov značaj? Pravni standard (generalna klauzula) predstavlja «blanketnu» normu koju sudija ispunjava sudom vrednosti posmatrajući i regulišući konkretni pravni odnos. 39. Njime se označava kriterijum. smernica. stvarno i obligaciono pravo . na kraju Zakonika. 38.materija imovinskih odnosa podeljena je u 6 delova . Imperativne pravne norme su obavezne i ne mogu se menjati voljom stranaka.SGZ je ustanovio i zaštitio pravo individualne svojine kao osnovno pravo.Bogišić je njime regulisao samo imovinske odnose. karakteristike i vrste građanskopravnih normi. smatrajući ga integralnim tekstom svakog pravnog sistema . Koja vrsta pravnih normi preovladava u građanskom pravu? U građanskom pravu preovlađuju dispozitivne pravne norme. Dispozitivne pravne norme primenjuju se na određeni pravni odnos ukoliko subjekti pravnog odnosa ne ugovore drugačije rešenje. naše pravo se povezalo sa rimskim pravom.. Građanskopravne norme mogu biti dispozitivne i imperativne.donet je 1888.oslanjajući se na AGZ. pravilo ponašanja.u izradi zakonika oslanjao se na pravne običaje onog doba.u poslednjem delu.

Šta je običaj.. Opšte uzanse se primenjuju na sve subjekte trgovačkog prava. utvrđivanje granice između upotrebe i zloupotrebe prava. zakonima se ostvaruje dugotrajnost i stabilnost društvenih odnosa. Za pojam izvora u materijalnom smislu je važno ko stvara pravo.To su pravila ponašanja koja se ustaljuju između trgovaca. kao princip izvršenja ugovora. utvrđivanje obaveze na naknadu štete. pod sudskom praksom se podrazumevaju opšta rešenja određenih pitanja od strane sudova prilikom primene prava. iz čega ono izvire. Objavljivanje zakona omogućava pravnim subjektima da saznaju pravne norme. Koje su prednosti regulisanja građanskopravnih odnosa zakonom? Zakoni su opšti pravni akti koji regulišu određene pravne odnose na temelju ustavnih načela. uporednog prava ili pravne istorije. sudska praksa i pravna teorija. Oni sadrže opšte pravne norme koje važe za sve srodne pravne odnose i sankciju koja obezbeđuje efikasnu primenu.višestruka. 40. ali bez uverenja da su pravno obavezna. tako da nastaje uverenje da su ona obavezna. Na društvenom planu. 45. Šta su trgovački običaji. 43. Koji su formalni izvori prava u našem pravnom sistemu? Naše pravo pripada evropsko-kontinentalnom pravnom sistemu u kome je najznačajniji izvor prava zakon. 41. U pravnotehničkom smislu. 8 . Uzanse su trgovački običaji sistematizovani i objavljeni u obliku zbornika koje izdaju trgovačke ili industrijske asocijacije. običajno pravo. a specijalne samo u slučaju prometa određene robe. a ne u kom obliku. Uzanse mogu biti opšte i posebne. 46.. a šta uzanse? Trgovački običaji predstavljaju vrstu običajnih pravila koja se primenjuju u trgovačkom prometu. a šta običajno pravo? Običaj je dugotrajno ili ustaljeno ponašanje ljudi u određenoj zajednici. Formalni izvori prava su: zakon. One predstavljaju normativne pravne pojmove koji se ispunjavaju sudom vrednosti kao princip tumačenja ugovora. a šta u formalnom smislu? Izvori prava u formalnom smislu ukazuju na formu ili oblik u kome je pravna norma utvrđena. radi procene ništavosti pravnih poslova. Da li je sudska praksa formalni izvor prava? Sudska praksa označava skup presuda i drugih sudskih odluka.Pravna nauka svojim stavovima i teorijama može uticati na pravo ali nije izvor prava. Šta je pravna nauka i kakav je njen značaj? Pod pravnom naukom ili teorijom podrazumevaju se mišljenja pravnih teoretičara izložena u raznim vrstama naučnih radova povodom postojećeg prava. ili na određenu trgovačku granu. 44. U evropsko-kontinentalnom pravu sudska praksa nije formalni izvor prava. uzanse su fakultativnog karaktera. Običajno pravo predstavlja skup pravila ponašanja koja nastaju dugotrajnim ponavljanjem ponašanja povodom iste činjeničnesituacije u određenoj zajednici. 42. Šta je izvor građanskog prava u materijalnom. Materijalni pojam nije vezan za pravne akte već za društvene faktore i uzroke koji stvaraju pravo. I posle objavljivanja. Odrediti pojam sudske prakse. Običajno pravilo nastaje od običaja koji je nepisano pravilo nastalo stalnim ponavljanjem od strane pripadnika određene zajednice.

objektivno pravo (građansko.. ali je pravno relevantna za redovni održaj.) vezuje za njih različite pravne posledice i tako nastaju heterogeni pravni odnosi. 9 . Zakonom o nevažnosti. a pravila sadržana u njemu primenjivana su pod uslovima iz zakona još nekoliko decenija. neke samo za upravno ili građansko pravo. Relevantnost pravnih činjenica je određena objektivnim pravom. elementarna nepogoda usled koje je uništena kuća je pravno relevantna za prestanak svojine..Građanskopravni odnos nastaje na temelju pravnih činjenica. kao subjekata pravnog odnosa. kada ga je revolucionarna vlast abrogirala. Koji su elementi građanskopravnog odnosa? Strukturu pravnog odnosa čine subjekt. upravno.SGZ je abrogiran. SGZ je važio čitav jedan vek. zavisno od vrste subjektivnog prava. do 1946.Zatim. dele na događaje i ljudske radnje. savesnost i protek vremena). Da bi društveni odnos postao pravni odnos potrebno je da bude regulisan objektivnim pravom (pravno-normirani odnos). 52. Koje su vrste pravnih činjenica? Sve pravne činjenice se prema objektivnoj mogućnosti uticaja ljudske volje na njihov nastanak.nasilna smrt). Ista činjenica može biti relevantna za iste ili raznorodne pravne odnose. 54. 49. promenu ili prestanak građanskih subjektivnih prava. Značaj činjenica nije isti ni u okviru iste grane prava. Šta su pravne činjenice i u čemu je njihov značaj? Pravne činjenice su okolnosti iz života za koje objektivno pravo (pravni poredak) vezuje nastanak. zastarelosti. Abrogacija predratnog prava i Zakon o nevažnosti iz 1946. Objekt pravnog odnosa je materijalno ili duhovno dobro povodom koga neposredno nastaje faktički odnos koji pravna norma uređuje. a neke istovremeno za sve ove grane (npr.Pravni odnosi se zasnivaju između ljudi kao fizičkih lica i njihovih organizacija kao pravnih lica. Neke činjenice mogu biti relevantne samo za krivično pravo. U tom slučaju. Subjektivno pravo je sadržina pravnog odnosa koja određuje pravni položaj subjekata i zbog toga se prema njemu. prekluzije itd. 48. od 1844. 53.47. do donošenja novih zakona. 51. krivično. ali za naplatu sume osiguranja samo ako je kuća bila osigurana od svog rizika oštećenja. svojstvo državine da je zakonita je pravno irelevantna činjenica kod zaštite državine i vanrednog održaja. 50. Šta su građanskopravni odnosi? Građanskopravne odnose čine oni društveni odnosi koji su regulisani građanskopravnom normom. može biti pravno relevantna ili irelevantna. objekt i subjektivno pravo. odnosno karakteru ovlašćenja i obaveze određuje naziv pravnog instituta i konkretnog pravnog odnosa. Npr. za sticanje svojine održajem – državina. Protek vremena je irelevantan za sticanje svojine od nevlasnika. Šta je činjenični skup? Činjenični skup čine više pravnih činjenica )npr. Kako utvrđujemo koje su činjenice pravnorelevantne? Jedna ista činjenica. Kada jedan društveni odnos postaje pravni? Društveni odnos je faktički odnos između ljudi povodom određenih činjenica. ali je pravno relevantan kod sticanja svojine održajem.

59. To su: pretpostavka da 10 . Izjava volje je najznačajniji element ugovora. One omogućavaju imovinske odnose pravnih subjekata koji najčešće voljno zasnivaju međusobne pravne odnose – princip autonomije volje i slobodne inicijative. 58. Šta su građanskopravni delikti i koja vrsta pravnih odnosa nastaje na osnovu ovih pravnih činjenica? Nedozvoljene ljudske radnje ili građanskopravni delikti su činjenice na osnovu kojih nastaje obligacioni odnos i subjektivno pravo – potraživanje naknade štete. izvodi zaključak o postojanju još jedne pravno relevantne činjenice koja najverovatnije i postoji. smrt-prestanak pravnog subjektiviteta i ostvarenje nasleđa. Ovde se radi o postojanju određenih činjenica iz čijeg se postojanja. Zašto su ljudske radnje najznačajnije pravne činjenice? Ljudske radnje su voljne pravne činjenice za koje objektivno pravo vezuje određene pravne posledice (učinke). rođenje-nastanak pravnog subjektiviteta. ali se to ne može utvrditi. Oborive pravne pretpostavke su one kod kojih je dopušteno dokazivanje postojanja suprotne ili drugačije pravne činjenice – nepostojanja pretpostavljene pravne činjenice. zemljotres itd. propast stvari. Ova činjenica je pravno relevantna jer je pravnom normom predviđena opšta zabrana nanošenja štete drugome. Pravno relevantni događaji su oni za koje se vezuju određene pravne posledice. Kako se dele ljudske radnje? Ljudske radnje se dele na dve grupe: dozvoljene i nedozvoljene ljudske radnje. Najznačajnije dozvoljene ljudske radnje su izjave volje.konstituisanje službenosti. prema redovnom toku ili logičnom redosledu stvari. Šta su izjave volje i na kom se pravnom principu temelji njihov značaj u građanskom pravu? Dozvoljene ljudske radnje delimo na izjave volje i radnje saglasne pravu. Zato su ljudske radnje najbrojnije i najvažnije pravne činjenice u GP. 57. Odrediti pojam događaja i navesti neke slučajeve u kojima su oni pravno relevantni? Događaji su one činjenice na koje ljudi ne mogu isključivo (presudno) uticati svojom voljom. 56. iako subjekt nije to izričito želeo. pri čemu se vodi računa o savesnosti i vrednosti materijala. Ili prerada svoje sa tuđom stvari usled koje nastaje pravo svojine u korist jednog od vlasnika. duševna bolest. nalaz tuđe stvari stvara obavezu nalazača da stvar vrati vlasniku ili preda određenom državnom organu ukoliko je vlasnik nepoznat. Pošto se građanskim pravom regulišu odnosi pojedinaca i njihovih organizacija u njihovim privatnim aktivnostima. Npr.55. 56. Npr. Šta su pravne pretpostavke i kako ih delimo? Pravne pretpostavke su pravne činjenice čije se postojanje izvodi posrednim zaključivanjem na osnovu već postojećih činjenica. protek vremena. S obzirom na mogućnost dokazivanja postojanja određene činjenice. Objasniti razliku između izjava volje i radnje saglasne pravu i primer? Radnje saglasne pravu postoje kada je pravni subjekt preduzeo određenu dopuštenu radnju za koju objektivno pravo vezuje određeno pravno dejstvo. to građanskopravni odnosi nastaju najčešće voljom pravnih subjekata. 60. razlikujemo oborive i neoborive pravne pretpostavke. Npr. Izjave volje su voljne radnje koje se preduzimaju sa namerom da nastupi neki pravni efekat (nastanak. prodaja ili poklon određene stvari. promena ili prestanak subjektivnog prava).

ali još nerođeno dete smatra se kao da je živo rođeno ako je to u njegovom interesu – Nasciturus pro iam nato habetur. Tako. smatra se da je nastupio potestativni uslov čije je nastupanje namerno sprečila strana na čiji je teret uslov ugovoren. Opšta načela važe za sve grane i oblasti pravnog sistema i predstavljaju najveće i najopštije idejne vrednosti. 62. Najpoznatija je fikcija nasciturusa. jednakosti građana pred zakonom. pravne sigurnosti. ako je građanskopravni delikt preduzet u svetlim trenucima. quotiens de commodis eius agitur. zatim proglašenje lica za poslovno nesposobno važi za sve vreme trajanja proglašanja. pravo odricanja od svojine itd. ili obrnuto. ustavnosti i zakonitosti. da je dete rođeno u braku začeto od muža.je držalac stvari savestan.Međutim. Ograničenja se vrše prinudnim propisima. a to može biti važno za određivanje sudske nadležnosti. za tumačenje i primenu norme kod popunjavanja pravnih praznina itd. da je vanbračni partner otac vanbračno rođenog deteta. odnosno da je nastupila. Time se omogućava stvaranje potpunog činjeničnog skupa radi određenog pravnog dejstva. Takva je pretpostavka res iudicata pro veritate habetur (što se presudom utvrdi smatra se istinom). Šta su pravne fikcije? Pravna fikcija je takva pravna činjenica za koju se smatra da postoji . kod koje se ne može dokazivati suprotno od pretpostavljenog. Npr. 63. koja može da obuhvati i pravo na uništenje stvari. Kako nazivamo načela GP važeća za sve njegove grane i koja su to načela? Načela važeća za sve grane GP jesu zajednička načela. Šta su pravna načela i kakav je njihov pravni značaj? Načela su opšte usvojene idejne vrednosti za regulisanje pojedinih pravnih odnosa i subjektivnih prava. Praktični značaj načela je izražen u fazi njihove realizacije. U naslednom pravu se kod prava predstavljanja uzima kao da je predak čiji potomci nasleđuju ostavioca nadživeo ostavioca iako to nije slučaj. ili da je držalac pokretne stvari njen vlasnik. Neoborive pravne pretpostavke ne dopuštaju mogućnost dokazivanja suprotnog. pa za vreme lucida intervalla – svetlih trenutaka bez obzira na stanje svesti u tom momentu. autonomija volje se ogleda u slobodi korišćenja i raspolaganja predmetom svojine. iako se zna da ona nije nastupila. Začeto. npr. zabrane nanošenja štete drugome itd. Ograničenja volje su neophodna zbog dominacije opštih nad pojedinačnim interesima.svojine. 11 .Princip autonomije volje trpi brojna ograničenja. modifikovanju i prestanku građanskih prava. Šta označava načelo autonomije volje i koje norme omogućavaju njegovo ostvarenje? Načelo autonomije volje označava dopuštenost slobodne inicijative subjekata u kreiranju građanskopravnih odnosa. u pogledu deliktne odgovornosti ova pretpostavka je oboriva. 65. imovinska sankcija i prenosivost građanskih subjektivnih prava. Tu spadaju: princip autonomije volje subjekata. na osnovu ovih karakteristika određuje se da li je jedan odnos građanskopravni ili ne. a kako u Obligacionom pravu? Princip autonomije volje prožima sve grane GP. pravna jednakost. 61. 64. Kako se ovo načelo konkretizuje u Stvarnom. Međutim. odnosno u zasnivanju. poput principa pravičnosti. U oblasti stvarnog prava. 66. Kako se dele pravna načela? Pravna načela se dele na opšta i posebna. odnosno da ne postoji. javnim poretkom i dobrim običajima i imaju opšti karakter.

69. U pokretanju postupka ono se ispoljava načelom nemo iudex sine actore. Šta označava načelo jednakosti strana u građanskopravnim odnosima i kako se manifestuje u pojedinim delovima GP? Pri zasnivanju građanskopravnih odnosa i utvrđivanju međusobnih prava i obaveza. ali i u mogućnosti odricanja od prava na naknadu štete. da se odredi njegova sadržina. a ne po službenoj dužnosti. da svoje odnose urede po slobodnoj volji. Šta znači načelo dispozicije. Npr. ZOO autonomiju volje uređuje na sledeći način: Strane u obligacionim odnosima su slobodne . javnog poretka i dobrih običaja. u granicama prinudnih propisa. 70. u krivičnom pravu. U građanskom pravu važi princip koordinacije (usaglašenosti) volja. najopštije rečeno. Šta su dobri običaji? Dobri običaji obuhvataju pravila koja se zasnivaju na moralnim shvatanjima određene društvene zajednice i imaju nešto širi značaj. 68. tj.ograničenja mogu postojati u pogledu sadržine (obaveza korišćenja poljoprivrednog zemljišta) ili u pogledu načina vršenja pravnih ovlašćenja (zabrana zloupotrebe prava). gašenja obligacionih odnosa itd. u administrativnim odnosima. na zahtev stranaka. Princip autonomije ima svoju primenu i u zaštiti građanskih subjektivnih prava. javni poredak je akt državne intervencije. o održavanju toka parnice. Ona je ograničena pravom određenih zakonskih naslednika na nužni nasledni deo. Objasniti pojam i sadržinu javnog poretka. U oblasti obligacionih ugovora. Ova sloboda je potpuna u oblasti ugovornog raspolaganja (ugovor o doživotnom izdržavanju). Taj princip se u parničnom postupku naziva principom dispozicije. da se ugovor zaključi prostom saglasnošću (princip konsensualizma). Suprotno načelu dispozicije je načelo oficijelnosti. Ugovorne strane su slobodne u izboru forme. Javni poredak predstavlja opštu normu ili pravni standard. Svakako 12 . 67. odnosno slobodom raspolaganja parnicom. autonomija volje se ogleda prevashodno. Koji je izraz načela autonomije volje u Naslednom pravu i na planu vršenja i zaštite građanskih subjektivnih prava? U oblasti naslednog prava autonomija volje se ogleda u slobodi zaveštanja. da se izabere saugovarač. Po svojoj sadržini. građanskopravne norme tretiraju strane u pravnom odnosu kao pravno jednake i ravnopravne.raspolaganja imovinom za slučaj smrti. sloboda ugovaranja se konkretizuje putem slobode odlučivanja da se zaključi ugovor. a šta načelo oficijelnosti? Načelo dispozicije znači da se građanska subjektivna prava štite samo na zahtev zainteresovanog subjekta i u granicama njegovog zahteva. 71. prenosa potraživanja cesijom. Zakonodavac primenom ovog standarda omogućava sudiji moralizaciju prava. tako da niko ne može biti nateran da stupi u građanskopravni odnos i preuzme obavezu. skup pravnih principa kojima se reguliše organizacija i funlcionisanje države i njenih organa i njime se štiti opšti interes.To znači da se sudski postupak za zaštitu građanskih subjektivnih prava pokreće po privatnoj inicijativi. u slobodi ugovaranja. On se manifestuje pravom pravnih subjekata da sami odlučuju o pokretanju postupka za zaštitu svojih prava. U ekonomskim odnosima. po kome je sud ovlašćen da spor rešava po službenoj dužnosti ili na zahtev nekog drugog organa. javni poredak je. sud nije ovlašćen da po službenoj dužnosti pokreće postupak za zaštitu građanskih subjektivnih prava (ne procedat iudex ex officio). sadržine itd.

ugled itd. izuzetno satisfakcija. Prenošenje prava može biti potpuno – kada se pravo gasi sa prenosioca (poklon. pravu vičnija. 13 . Građanska subjektivna prava nisu vezana za ličnost titulara. Koje su vrste pravnih subjekata? Savremeno pravo poznaje dve vrste pravnih subjekata ili lica u pravu – fizička i pravna lica. iseljenje iz stana neosnovano useljenog lica. 77. prava na izdržavanje. već se mogu preneti na drugo lice.za povredu građanskopravnih normi je predviđena imovinska sankcija koja pogađa imovinu odgovornog lica. Novčana i naturalna restitucija. Ipak. samopomoć. prodaja) ili delimično – kada se pored postojećeg konstituiše novo pravo (npr. opterećenje službenošću). ako dođe do povrede časti može se naložiti sankcija izvinjenja. Koja je sankcija predviđena za povredu građanskopravnih normi? Za povredu građanskopravnih normi predviđena je imovinska sankcija. susedska prava. Prema tome.radi se o formalnoj ravnopravnosti i jednakosti. 74. Šta se podrazumeva pod pojmom pravnog subjekta? Pravni subjekti su lica koja imaju sposobnost da poseduju prava i obaveze. Odstupanja postoje. uvek postoji neka nejednakost – jedna strana je iskusnija. Naknada štete se uvek dosuđuje u novčanom obliku. Biti pravni subjekt – pravno sposoban.zalaganje stvari. znači imati apstraktnu mogućnost da se bude imalac prava i obaveza. ove sankcije uperene na ličnost su retke i predstavljaju izuzetke. niti obavezu. zakonska zaloga. Objasniti pojam i sadržinu načela prenosivosti građanskih prava i obaveza. koja je usmerena na imovinu počinioca građanskopravnog delikta. lična prava na čast. odstupanje od restitucije itd. Tako. davanje u zakup. Imovinska sankcija se može javiti u obliku naturalne ili novčane restitucije. Novčana restitucija se vrši kada naturalna restitucija nije moguća ili se priroda stvari protivi vraćanju. psihološki jača itd. Imovinska kazna u GP se plaća oštećenom licu kako bi se njegov položaj doveo u stanje pre povrede (reparacija) ili mu se omogućilo zadovoljenje na drugi način (satisfakcija). povlačenja neistinite tvrdnje. Ono treba da dovede oštećeno lice u položaj u kome bi se nalazila njegova imovina da nije bilo štetnog događaja. Za prenošenje obaveze potrebna je saglasnost poverioca (npr. položaj strana ugrožava najčešća ekonomska nejednakost. pravni subjektivitet postoji čak i ako lice nema ni jedno pravo. Navesti oblike imovinske sankcije i navesti odstupanja. Suštinski. 75. U praksi. Koje su osnovne karakteristike imovinske sankcije i razlike u odnosu na krivičnopravne sankcije? Za razliku od krivičnog prava gde su sankcije uperene na ličnost – kazna lišenja slobode. smrtna kazna itd.ustupanje obaveze). kao i njegove izuzetke. Lice koje drugome prouzrokuje štetu dužno je da je nadoknadi. 72. pa se ovo načelo označava i kao načelo prometljivosti. 73. 76. Prava (ovlašćenja) i obaveze lica u građanskopravnom odnosu čine njegovu sadržinu. kao što su lične službenosti. zakonsko pravo preče kupovine. Prenošenje građanskih subjektivnih prava odvija se u formi pravnog prometa. Odstupanja od prenosivosti postoje kod građanskih subjektivnih prava koja su vezana za ličnost titulara.

Odrediti pojam fizičkog lica i elemente njegovog pravnog statusa. koji skupa sa osnovnom . Nasciturus pro iam nato habetur. quotiens de commodo eius agitur.pravnom sposobnošću upotpunjuju pravni subjektivitet. Primenom fikcije o začetku i u modernom pravu se štite nasledna prava začetom. Elementi pravnog statusa su: poslovna sposobnost. Koji elementi služe individualizaciji fizičkih lica? Za učestvovanje fizičkih lica u grđanskopravnim odnosima. kao biološka jedinka. Kako prestaje pravni subjektivitet fizičkog lica? Pravni subjektivitet je trajno svojstvo fizičkog lica. prestaju razlozi zbog kojih je priznato svojstvo pravnog subjekta. a pokušaji da se odredi neki drugi momenat kada embrion postaje čovek nisu prihvaćeni. Ovaj izuzetak je bio poznat još u rimskom pravu kao fikcija o nasciturusu. Uslovni subjektivitet ima značaja i kod priznanja prava na naknadu štete zbog povrede prava na život i telesni integritet izvršenog na začetku u majčinoj utrobi (tzv.78. ako su u pitanju njegovi interesi. 80. ima svojstvo naslednika ili isporukoprimca – legatara. 79. Pod kojim uslovima se fizičko lice može proglasiti za umrlo? . Začeto dete smatra se kao već rođeno. Objasniti fikciju o nasciturusu i razloge primene. kome je objektivnim pravom priznata pravna sposobnost – apstraktna mogućnost da bude imalac prava i obaveza. Proglašenje smrti se vrši na osnovu utvrđivanja biološke smrti određenog lica od strane nadležnog organa (lekara) ili sudskog proglašenja smrti nestalog lica. a nerođenom detetu.biološka smrt i dugotrajni nestanak određenog lica. a još nerođenom detetu. potrebno radi zaštite njegovih prava i interesa. Zato se u pravnoj teoriji smatra da pravni subjektivitet prestaje na dva načina: biološka smrt i dugotrajna nestalost određenog lica. U našem pravu jedini uslov za sticanje subjektiviteta je da je dete rođeno živo. Uslovni subjektivitet je priznat od momenta začeća. ona se moraju međusobno razlikovati kao imaoci prava i obaveza. Fizičko lice je čovek . prebivalište i državljanstvo.da makar u jednom trenutku po rođenju pokazuje znake života. da mu se priznaju izvesne slobode i sl. deliktna sposobnost i parnična sposobnost. Lice koje je živo rođeno smatra se pravnim subjektom sve do smrti. pod uslovom da se živo rodi. odnosno pravnu sposobnost rođenjem i ima je za ceo život – do smrti. 82. Da bi stekao pravnu sposobnost. Začetak je uslovni subjekat u pravu. Uslovni subjektivitet koji se označava imenom «nasciturus» priznaje se začetom. tj. 83. Po rođenju ravnopravno sa ostalim naslednicima ostavioca. ustanovljena radi zaštite naslednih prava nerođenog deteta na zaostavštini pretka koji je umro pre njegovog rođenja. Zato se pravo koristi određenim elementima za individualizaciju fizičkih lica. Prestankom fizičkog lica kao biološke jedinke. Fiozičko lice stiče pravni subjektivitet.prenatalna šteta) 81. To su: lično ime. da odgovara. niti mu se može oduzeti. 14 . koja se ne može prenositi na druge. čovek je se ne može odreći. Kada fizičko lice stiče pravnu sposobnost? Fizičko lice postaje subjekt u pravu momentom rođenja. potrebno je da se ispune uslovi: da se začeto dete živo rodi i da je priznanje pravnog subjektiviteta i pre rođenja. Ona je svojstvo ličnosti priznata objektivnim pravom. Pravni subjektivitet fizičkog lica prestaje utvrđivanjem smrti nekog lica i upisom činjenice smrti u matične knjige umrlih.

ako je lice i posle punoletstva. Šta je državljanstvo? Državljanstvo je pravna pripadnost fizičkog lica određenoj državi. rođenjem na teritoriji RS. 86. Državljanstvo u RS prestaje: otpustom. menjaju. Kada fizičko lice stiče opštu poslovnu sposobnost? U našem pravu. uverenjem o državljanstvu.uzrasta. Izuzetno. potpuna poslovna sposobnost stiče se punoletstvom. bez namere da u njemu stalno živi. 88. nesposobno da se samo 15 . po međunarodnim ugovorima. To je mesto u kome se fizičko lice nalazi. U našem pravu. Ali. 85. a prebivalište ima pravni značaj. U ime takvih lica pravne radnje preduzimaju zakonski zastupnici (roditelji ili staraoci). ili po međunarodnim ugovorima. To znači da mu pripadaju sva prava koja proizilaze iz pravnog poretka određene države. Od prebivališta. 89. 87. zbog bolesti ili smetnji u psihofizičkom razvoju. 90. Koji su stepeni poslovne (ne)sposobnosti? Poslovno nesposobna lica su ona koja vlastitom izjavom volje ne mogu punovažno sticati prava i obaveze. ali i da ima obaveze prema njoj. potpuna) sposobnost i prema kom kriterijumu se određuje? Opšta poslovna sposobnost se određuje prema uzrastu. tj. svojom izjavom volje preduzima sve pravne poslove. a šta boravište fizičkih lica? Prebivalište (domicil) je mesto u kome fizičko lice stalno živi i po zakonu se smatra njegovim prebivalištem ili domicilom.godine života (mlađi maloletnici) i punoletna lica koja su potpuno lišena poslovne sposobnosti. treba razlikovati boravište. Zasniva se na pretpostavci da su intelektualne i voljne funkcije fizičkog lica na tom uzrastu takvog kvaliteta da mu omogućavaju normalno rasuđivanje – shvatanje značaja i posledica svojih radnji i snagu volje za njihovo kontrolisanje. Postoje i lica bez državljanstva – apatridi. Za punovažnost njegovih pravnih radnji nije potrebna saglasnost zakonskog zastupnika. a u oba slučaja odlukom suda za lica sa najmanje 16 godina starosti. odnosno građanska subjektivna prava. potpuno poslovno nesposobna lica su maloletnici do navršene 14. prenose ili gase pravni odnosi. Potpuna (puna) poslovna sposobnost omogućava fizičkom licu da samostalno. zbog čega ne mogu samostalno i lično sklapati pravne poslove niti preduzimati druge radnje. Ona nemaju pravno relevantnu volju.84. 91. Porodičnim zakonom određene su dve mogućnosti emancipacije: odobrenjem zaključenja braka pre roka ili priznanjem poslovne sposobnosti deci – roditeljima. fizičko lice može postati poslovno sposobno i pre sticanja punoletstva emancipacijom. Pod kojim uslovima se punoletno lice može lišiti poslovne sposobnosti? Sticanje poslovne sposobnosti nastupa po zakonu (automatski) čim lice postane punoletno. kraće ili duže vreme. sudskom odlukom. Šta je prebivalište. a u inostranstvu i važećom putnom ispravom. odricanjem.Boravištem se označava samo prostorna veza. To je mogućnost da vlastitom voljom izazivaju pravne promene – zasnivaju. prijemom. Šta je opšta (puna. Šta je emancipacija? Emancipacija je sticanje poslovne sposobnosti pre zakonom utvrđenog roka. sticanjem državljanstva druge države članice. Državljanstvo RS se dokazuje: izvodom iz matične knjige rođenih.Državljanstvo RS stiče se : poreklom. Objasniti pojam poslovne sposobnosti? Poslovna sposobnost je sposobnost lica da svojom izjavom volje zaključuje pravne poslove i preduzima druge pravne radnje.

stranka je parnično sposobna ukoliko ima potpunu poslovnu sposobnost. Šta je posebna poslovna sposobnost? Posebna poslovna sposobnost jeste mogućnost subjekta da samostalno zaključi određeni pravni posao ili preduzme drugu pravnu radnju nezavisno os stepena poslovne sposobnosti. 95. 97. ako svojim postupcima neposredno ugrožava svoja prava i interese ili prava i interese drugih lica. Ipak. Kakav je status lica delimično lišenog poslovne sposobnosti i kako ono učestvuje u pravnom prometu? Druga kategorija ograničeno poslovno sposobnih lica su punoletna lica koja su delimično lišena poslovne sposobnosti. Razlog je bolest ili smetnja u psihofizičkom razvoju koja je dovela do delimične nesposobnosti lica za rasuđivanje i ograničene mogućnosti za samostalno staranje o svojim pravima i interesima. sud određuje koje pravne poslove lice može samostalno preduzimati i za koje mu nije potreban zakonski zastupnik. i 18. Punoletno lice se delimično lišava poslovne sposobnosti. Parnična sposobnost se stiče sticanjem poslovne sposobnosti. sud ga lišava poslovne sposobnosti i produžava roditeljsko pravo. pravne poslove kojima ne stiče ni prava ni obaveze. ograničeno poslovno sposobna lica ih mogu zaključivati samo uz saglasnost zakonskog zastupnika. Stariji maloletnik može samostalno zaključivati sve pravne poslove koje može zaključivati i mlađi maloletnik. Na osnovu kojih kriterijuma se priznaje? Posebna poslovna sposobnost se određuje prema karakteru i složenosti pravnog posla. Što se tiče ostalih pravnih poslova. 93. Zakon o parničnom postupku uređuje ovo pitanje. Svetli trenuci (lucida intervalla) predstavljaju one trenutke kod nekih vrsta duševnih oboljenja u kojima su duševni bolesnici svesni svojih postupaka (sposobni za rasuđivanje). godine? Maloletnici između 14. Pojam lucida intervalla? Sudska odluka stvara neoborivu pretpostavku da je lice lišeno poslovne sposobnosti nesposobno za rasuđivanje. 98. Šta je parnična sposobnost i kada se stiče? To je sposobnost pravnog subjekta da u parnici punovažno preduzima parnične radnje pred sudom radi zaštite svojih prava. 16 . i pravne posslove malog značaja. Pravni poslovi zaključeni u vreme lucida intervalla smatraju se ništavim. U našem pravu. ili ako svojim postupcima ugrožava svoja prava i interese.primiti poklon). Koje pravne poslove može samostalno zaključivati? On može preduzimati pravne poslove kojima pribavlja isključivo prava (npr. 92.Rešenjem o delimičnom lišavanju poslovne sposobnosti. godine života imaju ograničenu poslovnu sposobnost. Pravni posao koji je zaključen bez saglasnosti zakonskog zastupnika smatra se rušljivim. do 18. 94. 96. odnosno interesa. nekaa duševno bolesna lica mogu u trenucima biti i sposobna za rasuđivanje.brineo sebi i o zaštiti svojih prava. Kakva je poslovna sposobnost maloletnika od 14.

Koji su uslovi potrebni za nastanak pravnog lica? Prvi uslov za nastanak pravnog lica jeste postojanje organizacije ili udruženja fizičkih lica. 17 . inicijativa itd. Ona se ostvaruje na principu autonomije volje (samoorganizovanja). sadržina i pravni značaj imovinskog elementa pravnog lica? Imovinski (patrimonijalni) element obuhvata posebnu imovinu pravnog lica. Šta čini personalni element pravnog lica? Personalni element (organizacija fizičkih lica) obuhvata fizička lica organizovana radi ostvarenja zajedničkih interesa.. pakt. deliktna sposobnost se stiče sa navršenih 14 godina. To se omogućava donošenjem odgovarajućeg pravnog akta. nezavisnu od imovine članova pravnog lica i njen odnos sa imovinom fizičkih lica.Za maloletnike između 7 i 14 godine postoji zakonska pretpostavka o deliktnoj nesposobnosti. ona je oboriva pa će maloletnik biti odgovoran za naknadu štete. Pravno lice predstavlja organizaciju ili udruženje fizičkih lica koji poseduju određenu organizacionu samostalnost. deklaracija. ako je štetu prouzrokovalo za vreme svetlih trenutaka. pravilnika.godine ne odgovaraju za štetu koju drugom prouzrokuju-odgovaraju njihovi roditelji. odnosno lice zaostalog duševnog razvoja može biti odgovorno..Volja na osnovu koje nastaje udruženje ili organizacija fizičkih lica može biti izražena ugovorom. pravilnik) i formiranjem organa koji zastupaju pravno lice. statut.opšti uslovi organizovanja. dužno da vodi nadzor nad njim. Kakav je značaj lucida intervalla za deliktnu odgovornost? Lica koja usled duševne bolesti ili zaostalog umnog razvoja ne odgovara za štetu prouzrokovanu drugom. a može i na drugi način kojim se stvara organizacija i ustanovljavaju njena samostalnost. Međutim.Međutim. i prema spolja i prema unutra (prema članovima koji su je osnovali).Za tu štetu odgovara lice koje je na osnovu zakona ili odluke drugog nadležnog organa ili ugovora. programa itd.godine Lica do 7. i duševno bolesno lice. 104. Šta je pravno lice? Pravno lice je organizacija (udruženje) fizičkih lica sa posebnom imovinom i pravnim subjektivitetom priznatim od strane pravnog poretka 103. To mogu biti:pravila organizovanja. statuta. 106. Šta se podrazumeva pod organizacionom samostalnošću pravnih lica? Organizaciona jedinstvenost i posebnost ljudi u pravnom licu (organizaciona samostalnost) se ostvaruje uređenošću putem pravnog akta (statut. 102.Pojam. Šta je deliktna odgovornost i kada se stiče u našem pravu? Deliktna sposobnost je mogućnost da se odgovara za prouzrokovanu štetu i obaveza na njenu naknadu. U našem pravu. 101. organizacija fizičkih lica počinje da funkcioniše nezavisno i samostalno. Svako pravno lice mora imati najmanje jedno a po pravilu više fizičkih lica kao članova organizacije pravnog lica.godine i maloletnika između 7. funkcionisanje i posebna prava i obaveze članova organizacije. ako se dokaže da je bio sposoban za rasuđivanje u trenutku prouzrokovanja štete. Organizacionim aktom.99. i 14. 105. 100. Objasniti razliku u deliktnoj odgovornosti detetado 7.

Do razlikovanja dolazi zbog prirode fizičkih. Deliktna sposobnost pravnog lica je sposobnost da odgovara za štetu koju organi pravnog lica prouzrokuju drugom pravnom ili fizičkom licu u obavljanju svoje delatnosti ili vršenju poverenih funkcija. Za nastanak pravnog lica nije dovoljan osnivački akt. 108.Sticanje svojstva pravnog lica se obično upisuje u određene registre(publicitet). Poslovna sposobnost pravnih lica. poslovna i deliktna sposobnost. Nadležni organ ispituje ispunjenost uslova i u slučaju kad su oni ispunjeni dužno je da dopusti upis pravnog lica u određene registre. Fizička lica su «prirodni» entiteti za koje pravo vezuje sve posledice. već državni organ ocenjuje celishodnost osnivanja. 109. 110. ovaj sistem se primenjuje za nastanak zadužbina. deliktna sposobnost je i sposobnost pravnog lica da zahteva naknadu prouzrokovane štete od odgovornog fizičkog ili pravnog lica. Ovaj sistem predviđen je uglavnom za trgovačka društva.Sistem prijave (deklaracije).. mora biti registrovan. ciljeve itd.Sistem autopriznanja (imanentnog priznanja). menja i gasi građanska subjektivna prava. Važi za sticanje subjektiviteta države. Takođe. . Deliktna sposobnost. prenosi. jer su pravna lica raznovrsna. aktivnost. Prestanak pravnog lica. U savremenom pravu. 112. Koji su kriterijumi (sistemi) priznanja pravnog subjektiviteta pravnog lica? . Raznorodnost pravnih lica uslovljena je različitošću ciljeva zbog kojih se osnivaju. odnosno da bude imalac praava i obaveza. Obim pravne sposobnosti pravnih lica nije isti kao kod fizičkih lica za koje važi princip opšte i jednake pravne sposobnosti jer momentom rođenja sva fizička lica mogu biti nosioci svih prava i obaveza. Kod pravnih lica pravna sposobnost nije jednoobrazna. . 111.Sistem odobrenja ili koncesije. iz istih raazloga. odnosno pravnih lica.Koji elementi (svojstva) čine status pravnog lica? Pravna . Do prestanka pravnog lica dolazi kada prestane neki od uslova potrebnih za nastanak pravnog lica. 113. Kako i zbog čega se ostvaruje načelo javnosti u nastanku i prestanku pravnog lica? Registracijom pravnog lica vrši se publicitet njegovog nastanka. Kakvu pravnu sposobnost imaju pravna lica i da li se ona razlikuje od pravne sposobnosti fizičkih lica? Pravna sposobnost pravnog lica označava svojstvo organizacije pojedinaca da ima ovlašćenja i obaveze. Treća lica koja stupaju u pravni promet sa organizacijom ili udruženjem fizičkih lica moraju biti sigurna u pogledu statusa svog saugovarača. Poslovna sposobnost pravnog lica označava njegovu sposobnost da svojim izjavama volje i pravnim radnjama stiče. što nije slučaj sa pravnim licima. To nalaže načelo pravne sigurnosti.107. Postoji kada organizacija na osnovu svog osnivačkog akta postaje pravno lice momentom prijave nadležnom državnom organu.Sistem normativnog određivanja uslova. 18 . . Šta obuhvata pravni element pravnog lica? Pravni element pravnog lica obuhvata pravno priznanje subjektiviteta od strane pravnog poretka. On se karakteriše određivanjem uslova potrebnih za sticanje svojstva pravnog lica.

pravo izbora kod alternativnih obligacija. Po tom obeležju. kod nekih pravnih lica odgovaraju i njegovi članovi svojom imovinom (komaditna društva. Ustanove su pravna lica kod kojih je bitna imovina ili svrha a ne njen personalni supstrat. Zahtev se označava i kao tužba u materijalnom smislu i upućena je obaveznom licu. pravne moći su ovlašćenja koja nastaju povodom određenih subjektivnih prava i zato nemaju domašaj koji imaju subjektivna prava. već postoje korisnici i organi. Pravne moći se garantuju pravnim subjektima radi zaštite određenih interesa. 119. 19 . Zadužbina je privatnopravna i dobrotvorna ustanova koja se osniva na osnovu izjave volje osnivača zadužbine.. Pravi značaj imovinske samostalnostipravnog lica za njegovu deliktnu odgovornost. Udruženje je pravno lice koje se osniva voljom više lica radi postizanja određenih ciljeva.naknada štete za neodržani koncert). Pravna moć je mogućnost pravnih subjekata priznata zakonom ili ugovorom. Prinuda se ostvaruje posredstvom suda i državnog organa. Izuzetno. Koji su elementi građanskog subjektivnog prava? Elementi građanskog subjektivnog prava su: ovlašćenje.prema kvalitetu unutrašnjeg uređenja razlikujemo udruženja i ustanove. prihvatanje ponude od strane ponuđenog lica. Udruženja sačinjavaju fizička lica kao članovi koji su tesno povezani i bez određenog broja članova.predaja stvari) ili da se ostvari imovinski efekat ovlašćenja (npr. 115. samostalna u odnosu na imovinu članova pravnog lica. Cilj i funkcionisanje udruženja određuju sami članovi. obaveza i zahtev. to pravno lice ne može nastati. 117. ili prestanak građanskih subjektivnih prava. pravo otkaza. . Pravno lice ne odgovara za štetu prouzrokovanu od strane njegovih radnika ili organa izvan obavljanja delatnosti pravnog lica. Vrste pravnih lica . promenu.prema cilju koji ostvaruju. i ovlašćenjima kojima raspolažu postoje pravna lica javnog i privatnog prava. imovina pravnog lica je odvojena. . oblastima u kojima deluju. bez naknade i ekvivalentnosti. Pravne moći su: pravo preče kupovine. Ali..114. pravo opoziva.Za tu štetu odgovaraju članovi pravnog lica svojom imovinom. Članova pravnog lica nema. To proizilazi iz principa imovinske samostalnosti pravnog lica. 116. . zadruge).postoje i druge podele. 118. da izjavom bolje utiču na nastanak.Zadužbina je organizacija čiju je imovinu njen osnivač nepovratno namenio da svojim prihodima ostvaruje određeni društveno dopušteni i društveno korisni cilj altruistički – činidba se vrši korisnicima dobročino. pomoću imovinske sankcije koja dominira u GP. Šta je zahtev i koja je njegova funkcija? Zahtev je mogućnost imaoca subjektivnog prava da svoje pravo izvrši prinudnim putem (npr. Pojam pravne moći.prema interesu koji ostvaruju razlikujemo altruistička (nekomercijalna) i lukrativna (komercijalna) pravna lica. pravne moći su iste kao i subjektivna prava. Šta je subjektivno pravo? Subjektivno pravo je objektivnim pravom priznato ovlašćenje pravnim subjektima (fizičkim i pravnim licima) radi zaštite određenih interesa.

dejstvo prema trećim licima – erga omnes (titular prava – treća lica) . prenosu i promeni trajnih (stvarnih i drugih) prava .nisu javna i ne tiču se trećih lica (res inter alios acta) . dostojanstvo i porodična prava. Osnovna sličnost među pravima ove grupe jeste njihovo delovanje prema trećim licima (erga omnes).obaveza dužnika je korelativna sa ovlašćenjem poverioca i obrnuto .obaveza dužnika je pozitivna i imovinska. U građanskom pravu preovlađuju imovinska prava. osim za stvarne službenosti 20 . ali i neimovinsku štetu. Koja su obeležja obligacionih (relativnih) prava? . a i kada je negativna postoji imovinski interes .dejstvo inter partes (poverilac – dužnik) .Koje su Karakteristike apsolutnih prava? . prava autorstva i industrijske svojine i lična prava.nije ograničen broj obligacionih prava . Ona korenspondiraju sa moralnim vrednostima. 121. 122.obaveza druge strane u pravnom odnosu je negativna – sastoji se u uzdržavanju i nije imovinske prirode .120.broj obaveznih lica nije određen . život. Imovinska i neimovinska prava Imovinska prava su ona prava koja svom titularu omogućavaju kotist koja se može neposredno izraziti u novcu. založno pravo.obaveza odgovara subjektivnom pravu. To su prava ličnosti. služe stvaranju. 123. pravo na kupovnu cenu.privremena prava. službenosti.ne zastarevaju (po pravilu) .zahrev nastaje povredom apsolutnih prava. kao što su pravo na čast.titular ima neposrednu pravnu vlast na stvari i pravo sledovanja stvari .zabrana zloupotrebe prava. Povreda neimovinskih – ličnih prava može prouzrokovati imovinsku (materijalnu) štetu. pravo na prevoz robe.poverilac ima posrednu vlast na stvari i nema pravo sledovanja stvari .zahtev nastaje kada i ovlašćenje.broj obaveznih lica je određen ili odrediv .. Imovinskim pravima se ostvaruje ekonomski efekat u nečijoj imovini. Međutim.zastarevaju (po pravili) . može biti istovrstan sa ovlašćenjem (naturalna restitucija) ili se svodi na imovinski efekat (novčana restitucija) .U imovinska prava spadaju i potraživanja iz obligacionih odnosa – ius ad personam.I pravo autora na naknadu za iskorišćavanje ili upotrebu autorskog dela kao i pronalazačko pravo su imovinska prava. a ne pojedinim ovlašćenjima . Kojia prava spadaju u apsolutna? Grupu apsolutnih prava čine: stvarna prava. To su subjektivna prava koja nastaju povodom ličnih dobara. Kasnije je nastala podela na apsolutna i relativna prava. jer se tada konkretizuje prema određenom licu .nema slobode u vršenju . Najvažnija grupa imovinskih prava su stvarna prava – prava svojine. naknada štete. 124. Broj neimovinskih prava u građanskom pravu je manji. za neimovinsku štetu se ne može dosuditi novčana naknada. Koja se podela subjektivnih prava smatra klasičnom.ograničenost broja stvarnih prava (numerus clausus). akada je nastala i po kom kriterijumu je izvršena? Klasičnim podelama smatraju se podele građanskih subjektivnih prava na stvarna i obligaciona (lična) prava i podela na imovinska i neimovinska prava.

Autorsko pravo je složeno pravo. Lična prava garantuju čoveku prava i slobode koje treba da odrede autonomiju ljudske individue koja je garantovana prema drugom pojedincu i državi (život.Tek sa povredom postoji lice kome se imalac apsolutnog prava može obratiti i zahtevati da prestane sa uznemiravanjem ili da mu vrati oduzetu stvar. a kada kod relativnih prava? Zahtev za zaštitom apsolutnih prava. 125 Šta karakteriše relativna prava? Relativna prava predstavljaju kategoriju subjektivnih prava koja se u celini poklapa sa obligacionim pravima. nastaje tek sa povredom prava. reklamni spot. Sastoji se iz dve vrste ovlašćenja: ličnopravnih (moralnih) i imovinskih ovlašćenja Ličnopravna ovlašćenja autora su: pravo paterniteta. pravo objavljivanja i zaštite integriteta dela. uživajući ga (npr.Dok autorsko pravo nastaje samim nastankom autorskog dela. Naslednopravni odnos postoji između univerzalnih sukcesora (zakonski. 130. 126.javnost (publikovanje) stvarnih prava .sloboda vršenja prava. nužni. Kod relativnih prava. Autorsko pravo predstavlja skup pravnih normi kojima se regulišu subjektivna prava autora povodom korišćenja autorskog dela. za pronalazačko pravo je potrebno da se pronalazak zaštiti u posebnom postupku pred odgovarajućim državnim organom (Zavod za patente). Šta je pronalazačko pravo i po čemu se razlikuje od autorskog prava? Pronalazačko pravo je apsolutno subjektivno pravo koje za objekat ima pronalazak ili tehničko unapređenje. Prava ličnosti su apsolutna subjektivna prava koja ovlašćuju titulara da svoje lično dobro koristi (ostvari). testamentarni naslednici) koji postaju članovi nasledničke zajednice od momenta smrti ostavioca.Imovinska prava autora su: pravo na beleženje ili umnožavanje dela.. 127.Kada nastaje zahtev kod apsolutnih. trajnost prepiske) i raspolažući njime (npr. Koji pravni odnosi nastaju smrću fizičkog lica? Smrću fizičkih lica nastaje naslednopravni odnos. uz ograničenja u opštem i privatnom interesu .da objavi dnevnik. Pojam i karakteristike ličnih prava (prava ličnosti). Može biti istovrstan sa ovlašćenjem (naturalna restitucija) ili se svodi na imovinski efekat (novčana restitucija). fotografiju.. CD). ugleda. pa sve do momenta deobe nasledničke zajednice. pravo predstavljanja ili izvođenja dela.trajna prava radi zadovoljenja imovinskih interesa . Pojam i vrste intelektualnog stvaralaštva? Prava intelektualnog stvaralaštva ili prava autorstva su apsolutna građanska subjektivna prava koja nastaju kao rezultat čovekove intelektualne aktivnosti ili umnog rada. emitovanja. jer je dotle obavezno lice nepoznato. 131. intimne sfere.. pravo naznačenja imena. 21 . koji obuhvata ovlašćenje i obaveze naslednika povodom stupanja u imovinskopravni odnos umrlog lica (stvarni ili obligacioni). 129. zahtev nastaje kad i ovlašćenje. imena. 128.zabrana zloupotrebe prava.poštovanje privatnosti. fizički integritet.. pravo stavljanja primeraka u promet. i pronalazačko pravo – industrijska svojina. Autoru se priznaje i imovinsko pravo na materijalne koristi od dela – naknada za korišćenje dela. Prava intelektualnog stvaralaštva se dele u dve grupe: autorsko pravo – umna svojina. Pojam autorskog prava i njegove komponente.

i sa kojom obaveza pasivnog subjekta nije u korelativnom odnosu.pri vršenju roditeljskog prava. Koje uslove treba da zadovolji određenjo dobro da bi se smatralo objektom u pravu? Vrste pravnih objekata.ljudske radnje.lična dobra . tonskog zapisa. osećanje. 135. ako to pravo pripada licu koje je od interesa za javnost (političar. Kada se mogu ograničiti lična prava? Ograničenja ličnih prava proističu iz prevage društvenih interesa nad ličnim pravima. 132. on je njihov nosilac.pravo na sliku . Prava ličnosti omogućavaju svom titularu neposrednu. onda se mogu razlikovati vrste pravnih objekata: . 136..ona koja su emancipacija ličnosti. Prava ličnosti su regulisana međunarodnim konvencijama i deklaracijama. Nekim pravima se ne može raspolagati.pravo na psihički integritet . Zatim. telo. da se služi svojim glasom. vozovi. kriminalac). intimu. tonski zapisi. fotografije. uživa svoju privatnost. da se slobodno kreće.pravo na telesni (fizički) integritet . Ako se pravni objekt shvati na ovaj način. 137. tj. ista stvar može biti istovremeno ili sukcesivno objekt raznih građanskopravnih odnosa.tvorevine intelektualnog stvaralaštva . Šta su pravni objekti i kakav je njihov značaj? Pravni objekt je element povodom koga nastaju građanskopravni odnosi i građanska subjektivna prava. Tako se bez pristanka imaoca prava može objaviti lični spis. Koja su osnovna lična prava? .privatnost). izvršiti prikaz lika. Koja su ovlašenja titulara ličnih prava? Titulari ličnih dobara imaju pravo uživanja ličnim dobrima. čast.pravo na život . hidrocentrale. To su apsolutna prava.Ovlašćenje uživanja svodi se na pravo ličnosti da živi i uživa svoju telesnu celovitost.pravo na privatnost . ekskluzivnu pravnu vlast na ličnim dobrima koja su istovremeno neposredno ili posredno deo čovekove ličnosti. Objekti građanskih subjektivnih prava mogu biti samo ona dobra na kojima se može ostvariti neposredna pravna vlast. zdravlje. televizijska slika. opredmećeni izrazi lica (lični zapisi. glumac. Šta su lična dobra i kako se dele? Lična dobra su objekti prava ličnosti. zdravlje 134. imenom i likom.. psihički integritet. u ratu. tako da su treća lica dužna da se uzdržavaju od povrede ličnih prava.) .. Pri tome. 22 . Danas se kao pravni objekti javljaju stvari i usluge čije se postojanje ili vršenje nije moglo ni zamisliti – avioni. a povodom nekih dobara i pravo raspolaganja. deluju erga omnes . ugled.stvari . glas na raddio emisiji isl. Ustavom i nacionalnim zakonima..ona koja su sastavni deo ličnosti (život.) 133. jer čine sastavni deo čovekovog integriteta – život. ne postoji obaveza uzdržavanja od povrede tuđeg ličnog dobra u slučajevima krajnje nužde. zdravlje.prema svima. čast i ugled.pravo na dostojanstvo ličnosti. Lična dobra delimo na dve grupe: . prenos energije.

Koji su oblici singularne sukcesije? Konstitutivni i translativni pravni promet predstavljaju vrste singularne sukcesije. Pravni promet je svojstven građanskim subjektivnim pravima i proizilazi iz karakteristike prometljivosti (prenosivosti) većine imovinskih subjektivnih prava. Npr. već određena ovlašćenja i obaveze iz tog prava tako da konstituišu (obrazuju) novo građansko subjektivno pravo u korist sticaoca. Kod singularne sukcesije pravni sledbenik (sukcesor) stupa u jedno ili više tačno određenih subjektivnih prava pravnog prethodnika. Šta je pravni promet i koju odliku građanskog prava izražava? Građanskopravni promet je prenos (prelaz) subjektivnog prava ili pojedinih ovlašćenja i obaveza iz subjektivnog prava sa pravnog prethodnika (tradens. a pravo svojine stiče lice B. prenosilac ne gubi postojeće pravo. Kao skup svih prava i obaveza. ali ostaje i pravo svojine u korist vlasnika kao prenosioca prava. Singularna sukcesija postoji kada se prenosi jedno ili više određenih subjektivnih prava sa pravnog prethodnika na pravnog sledbenika (npr. translativnim prenosom dolazi do promene subjekta nosioca ovlašćenja i obaveza u pravnom odnosu. već ga umanjuje (ograničava). prodajom. prenosilac) na pravnog sledbenika (sukcesor). Pri tome. 23 . 140. dok pravni prethodnik ili prenosilac gubi pravo koje je dotle imao. poklonom. Odrediti pojam stvari. 143. Šta je konstitutivni pravni promet i gde je najčešći? Konstitutivni pravni promet postoji kada se ne prenosi postojeće subjektivno pravo. Predmet obligacionih prava je dužnikova obaveza (radnja ili prestacija) koja se može sastojati u davanju (činjenju) ili nečinjenju. konstituišući i prenoseći na sticaoca novo pravo.prenos svojine na automobilu sa prethodnika na sukcesora – kupovinom. isporukom). imovina je neprenosiva za života titulara. Odrediti pojam translativnog pravnog prometa. tako da određeno pravo prestaje za prethodnog titulara i konstituiše se u korist novog. tj.138. Stvari su materijalni delovi prirode koji se nalaze u ljudskoj vlasti (faktički ili virtuelno) a na kojima postoji ili može postojati svojina ili neko drugo subjektivno pravo.mogućnosti da se odvoje od svog prvobitnog titulara i pripadnu drugom subjektu. Šta su objekti relativnih prava? Obligaciona (relativna) prava imaju za objekt ljudsku radnju. 139. konstituiše se zakup i prenos ovlašćenja držanja i upotrebe stana. 144. ako lice A proda auto licu B. Npr. Prema tome. ono prestaje da bude njegov vlasnik. Translativni prenos postoji kada singularni sukcesor ili sledbenik stiče pravo. 141. Objasniti razliku između univerzalne i singularne sukcesije. Univerzalna sukcesija postoji kada se sva imovinska prava prenose sa pravnog prethodnika na pravnog sledbenika. razmenom. U tom slučaju dolazi do sukcesije – stupanje sledbenika na mesto prethodnika. 142.

iustus titulus – pravni osnov (ugovor o prodaji. Pri tome. novac ili neko drugo dobro koje se može izraziti u novcu. Šta je imovina i koja prava ulaze u njen sastav? Imovina je skup imovinskih prava i obaveza koja pripadaju jednom licu. Imovinska prava su sva stvarna prava.Sadržinu imovine čine imovinska prava. prenos svojine – kupovinom.održajem. Šta se podrazumeva pod originarnim sticanjem prava? Originarno sticanje prava postoji kada se subjektivno pravo ne izvodi iz prava pravnog prethodnika. Sukcesor izvodi svoje pravo iz prava prethodnika. U našem pravu to su: . nedeljivost i neprenosivost. Pravni sledbenik stiče isto pravo i po pravilu istog kvaliteta (npr. Koji su uslovi derivativnog sticanja prava? Za derivativno sticanje pravo zahteva određene pravne činjenice koje opravdavaju i potvrđuju derivaciju – sticanje za sledbenika i prestanak ili ograničavanje prava za prenosioca. 24 . Imovinska prava su ona koja za objekt imaju stvar. Kakvo je derivativno sticanje prava? Derivativno sticanje prava postoji kada sticalac (sukcesor) izvodi svoje pravo iz prava pravnog prethodnika. 150. poklonom. već se zasniva na skupu pravnih činjenica. potraživanja koja glase na stvar ili novac i imovinska ovlašćenja autora i pronalazača. okupacijom). zakupa). Šta znači jedinstvenost imovine? Imovina je jedinstven pojam. zaloge.nedeljivost . Imovina uvek pripada jednom licu. neophodno je da prenosilac bude titular prava koje se prenosi Znači. Zato važi princip Nemo plus iuris in alium transferre potest quam ipse habet – Niko ne može preneti na drugoga više prava nego što sam ima. jer čini pravnu celinu.modus acquirendi – način sticanja (predaja pokretne stvari. ali istorodnih elemenata koje povezuje subjekat kome pripadaju i priroda objekata povodom kojih nastaju imovinska prava.svojinu ograničenu službenošću) kakvo je imao i pravni prethodnik. u imovinu ulaze i neka neprenosiva prava. zakupu) .jedinstvenost . Izuzetno. 149. fizičkom ili pravnom.145. poklonu. isporukom) bilo konstitutivnim prometom prava (ugovorno sticanje službenosti. sticanjem od nevlasnika.neprenosivost. Jedinstvenost se uspostavlja preko subjekta kome pripada i objekta koji je čine. koje zakon neposredno predviđa kao podobne da dovedu do konstituisanja novog subjektivnog prava (npr. Osnovne karakteristike imovine su jedinstvenost. odnosno upis stečenog prava na nepokretnosti). 146. kao što su pravo na izdržavanje i lične službenosti. za derivativno sticanje prava nužno je da sticalac svoje pravo izvodi iz prava prethodnika. Koje su karakteristike imovine? Karakteristike imovine su: . 147. Imovina je složen pojam sastavljen od različitih. 148. bilo translativnim prometom (npr.

Pravna radnja je širi pojam od pravnog posla.Ona se ne može odvojiti od titulara jer nema sopstvenu i samostalnu egzistenciju.Definicija pravnog posla je određena na visokom nivou opštosti i apstrakcije. imovina dobija svoju zakonsku ratifikaciju.1. Dali je imovina prenosiva? Imovina kao pravna celina je neotuđiva tj. garancija prava na imovinu. Šta su pravne radnje i kako ih delimo? Pravni posao je pravna radnja kojom se manifestuje volja jednog ili više lica sa namerom da nastane.1.pravo države da vrši kontrolu nad korišćenjem imovine i sprovodi ograničenja u skladu sa opštim interesom. Kako se štiti imovina kod nas. čl. osim u javnom interesu i pod uslovima predviđenim zakonom i opštim načelima međunarodnog prava. 152. U čemu se ogleda značaj imovine? Imovina omogućava: . Šta je realna subrogacija i koja karakteristika imovine je omogućava? Realna subrogacija znači da na mesto jednog objekta koji prestane (materijalno ili pravno) dolazi drugi. Dakle.Pravni poslovi su najvažnija vrsta pravnih radnji. a kako na međunarodnom nivou? Konvencija o ljudskim pravima i osnovnim slobodama je zaštitila građanska i politička prava. U čemu je razlika između pravnog posla i pravne radnje? U nameri da se proizvede određeno pravno dejstvo leži razlika između pravnog posla i pravne radnje.da će steći pravo svojine na stvari.neprenosiva za života titulara. Kod pravnog posla strane-učesnice daju određene izjave volje svesne da će to dovesti do određenog pravnog rezultata. Niko ne može biti lišen svoje imovine.pravo na mirno (nesmetano) uživanje imovine . 154. ali ona nije usmerena na postizanje određenog pravnog dejstva. U čl. predviđena je na sledeći način:Svako fizičko ili pravno lice ima pravo na nesmetano uživanje svoje imovine. npr. Ona ne sadrži odredbu o pravima na imovinu. jer se u vreme njenog donošenja težilo sve većim ograničenjima prava svojine zbog ostvarivanja socijalnih programa.sadrži 3 jasno određena pravila.deliktna radnja. 153. na osnovu 25 . a tek Protokolima zaštita je proširena i na ekonomska i socijalna prava. npr. promene ili prestanka subjektivnih prava. a sam pravni odnos zadržava istu pravnu prirodu – subrogatum capit naturam subrogati.prenošenje imovine na naslednike u stanju kome se nalazila (sa pravima i obavezama). 156. Kod pravne radnje postoji određena volja. da se promeni ili prestane neko subjektivno pravo. pomoću kojih se mogu odrediti sadržina imovine i granice njene zaštite: . Svaki pravni posao predstavlja pravnu radnju. iz nje se jedino jasno vidi da se radi o pravnoj radnji čije je posebno obeležje volja kao akt sticanja.zabranu lišavanja imovine. Omogućava je jedinstvenost imovine. Ono nastupa na osnovu samog zakona. osim u javnom interesu i u skladu sa zakonom i opštim načelima .. odnosno prenošenje prava i obaveza sa jednog lica na drugo (zahvaljujući realnoj subrogaciji) .151.Prvog protokola. ali svaka pravna radnja nije pravni posao. 155.obavljanje pravnog prometa.mogućnost poverioca da se namire za svoja potraživanja iz dužnikove imovine – imovinska sankcija . Ovim članom Protokola.

Ima za cilj ili zaštitu interesa jedne strane ili opšteg interesa. Dozvola za zaključenje pravnog posla ograničava volju strana u pravnom poslu. 160. U savremenom pravu data je prednost izjavi volje jer se izjavljena volja neposredno saznaje. kao što su zastarelost. Dozvola u građanskom pravu predstavlja prethodnu saglasnost državnog organa ili trećeg lica za zaključenje pravnog posla ili preduzimanje neke pravne radnje. podložna je kontroli u slučaju spora oko izvršenja pravnog posla. 161. znacima. ona je jedino vidljiva spoljnom svetu.da je data od poslovno sposobnog lica . unutrašnja) a ne njena izjava. potrebno je da ispunjava sledeće uslove: . potrebno je da bude saopštena tj. ali najčešće. Izjava volje je saopštavanje unutrašnje volje trećim licima. koja se tek spoljnom manifestacijom (rečima. zakonska obaveza izdržavanja. 157. važi kod prećutnih izjava volja. Namera da se prouzrokuje šteta nije sadržala i nameru da se odgovara. faktičku volju. Potrebno je da postoje i druge pravne činjenice ili zakonski uslovi kao što su forma.zakona. 158. Koji su načini izjave volje? Svi načini izjave volje dele se u dve grupe: izrične(direktno rečima. ZOO pod dozvolom podrazumeva i naknadnu saglasnost ili odobrenje. Zakon. Volja je psihička činjenica koja čini sastavni deo čovekove ličnosti i predstavlja pokretačku snagu čovekovih aktivnosti i emancipaciju njegovih sposobnosti.Pravne radnje mogu biti faktičke radnje nezavisne od volje subjekata. U pravu. saglašava se .da je ozbiljna i moguća .Kada važi pravilo: Qui tacet consentire videtur? Ko ćuti.da je izjavljena slobodno . iako je izjava neophodna za njeno dejstvo. Šta je reservatio mantalis i da li ima značaj za izjavljenu volju? Reservatio mentalis predstavlja unutrašnju rezervu pri izjavi volje. pravni posao je zaključen.ostali uslovi: forma. dozvola državnog organa ili trećeg lica itd. pa je relevantna samo ako je tačno ispoljavanje unutrašnje volje. obaveza suseda da dozvoli prolaz preko svog zemljišta itd. Po teoriji izjave volje za pravni posao je bitna izjavljena volja. usmeno ili pismeno) i prećutne (konkludentnim radnjama). ne proizvode pravno dejstvo. koje izjavi određenu volju (npr.da postoji saglasnost izjavljenih volja kod dvostranih pravnih poslova . Pre izjave volja nije poznata drugim licima i ne proizvodi pravno dejstvo. a u sebi zadrži rezervu da to ne želi U tom slučaju.da prihvata ponudu). jer je u pravnom prometu nemoguće istraživati unutrašnju. određuju formu u kojoj pravni posao mora biti zaključen.Da bi volja proizvela pravno dejstvo.izjavljena. Za nastanak pravnog posla. dozvola državnog organa ili trećeg lica idr. nameće odgovornost lica koje je preduzelo nedozvoljenu radnju. a često i same strane. jer izjava volje ima cilj da stvarnu volju manifestuje (publikuje) u spoljnom svetu. Pravno relevantna je unutrašnja volja. nemaju značaj.izjava volje je neophodna. Kod pravnih radnji posledice nastupaju nezavisno od činjenice da li je pravni subjekt to hteo ili ne. radnjama) saznaje. Koja je razlika između teorije volje i teorije izjave volje? Po teoriji volje. osim ako izjava nije bila 26 . 159.. za pravni posao je bitna volja (stvarna. Koje kvalitete treba da ima volja u pravnom poslu da bi mogla da proizvede punovažno pravno dejstvo? Da bi volja proizvela pravno dejstvo. Lice. kada je volja manifestovana ćutanjem. nije dovoljna samo volja pravnih subjekata.

ili nisu mogle da postignu dogovor.isti za određene srodne tipove pravnih poslova. moguć i dopušten.stranke u pravnom poslu mogu predvideti dodatna pravila o osiguranju ili garancijama za izvršenje pravnog posla.Dvostrani pravni posao je ugovor za koji je bitna saglasnost volja između dužnika i poverioca. Osnov ili kauza i motiv pravnog posla. Za izvršenje pravnog posla potrebno je odrediti mesto i vreme ispunjenja ugovornih obaveza.uzgredni. kao najznačajnija vrsta pravnih poslova. Objasniti pojam prirodnih i slučajnih elemenata pravnog posla.prirodni . Cilj ili razlog zbog kojeg strane u pravnom poslu preuzimaju obaveze je tipičan. Tako npr. jer je u pitanju dvostrano obavezujući ili teretni pravni posao. predmet ugovora o kupoprodaji je obaveza da se preda stvar i obaveza da se plati kupovna cena. To su ugovori. 162. što omogućava da je ona poznata za treća lica. Tako. 165. jer na taj način pravni posao prilagođavaju svojim potrebama. Ako su sttrane propustile da se dogovore o mestu i vremenu izvršenja pravnog posla.(slučajni) 163. Šta je predmet pravnog posla i kakav treba da bude da bi pravni posao bio punovažan? Pod predmetom pravnog posla podrazumevamo ono povodom čega nastaje pravni posao. Predmet pravnog posla mora biti određen ili odrediv. Pojam. niti su prirodni. pravni posao se može poništiti ako izjava volje nije data slobodno (pretnja. Jednostranim izjavama volje priznaje se dejstvo.slobodna ili iz drugih razloga nevažeća. Dvostrani pravni poslovi nastaju saglasnošću najmanje dveju volja.to je njeno lično očekivanje koje treba da se ostvari u pravnom poslu. primenjuju se dispozitivne norme. Za njihov nastanak dovoljna je izjava volje samo jednog lica kao strane u poslu. Isto tako.Ipak. Od osnova pravnog posla treba razlikovati motiv. Uobičajeno se definiše kao dužnikova radnja ili obaveza (prestacija). To je psihološka kategorija koja opredeljuje jedno lice na zaključenje pravnog posla. 164. ili je druga strana znalaili je mogla znati za mentalnu rezervu. odricanje od nasleđa. Osnov ili kauza pravnog posla predstavlja neposrednii pravni cilj koji strane žele postići zaključivanjem pravnog posla. izjava kojom se daje otkaz ili se raskida ugovor. Podela na jednostrane i dvostrane pravne poslove izvršena je prema broju volja potrebnom za nastanak punovažnog pravnog posla. potrebno je predvideti odgovornost strana u pravnom poslu ako ne izvrše svoje obaveze onako kako su se sporazumele. Moguće je da izjavljena volja u pravnom poslu sadrži neke delove koji nisu bitni. npr. Jednostrani pravni poslovi nastaju kao manifestacija samo jedne volje. ali ih stranke mogu ugovarati iz određenih razloga.kaparu.Jednostrani pravni poslovi su testament. 166. prinuda). odnosno ostvarenja određenog pravnog dejstva.. zalogu. 27 . S druge strane. tj. primer i značaj podele pravnih poslova na jednostrane i dvostrane. Slučajni ili uzgrdni elementi pravnog posla su oni delovi koji nisu bitni za punovažnost pravnog posla.. npr. Koji su elementi pravnog posla? U pravnoj teoriji se vrši tročlana izjava volje na: . već predstavljaju nova pravila koja stranke same predviđaju. za njenu realizaciju potrebna je saglasnost drugog lica. ako se lice obavezuje u korist drugoga.bitni .

171. Konsesualni pravni poslovi preovlađuju u građanskom pravu jer je prihvaćen princip konsensualizma. jer to zavisi od nekog neizvesnog događaja. o osiguranju. Takvi pravni poslovi su: ugovor o poklonu.. dužna da drugoj strani da određenu naknadu. 169. Volja može biti izjavljena na bilo koji način. Prosta saglasnost o bitnim elementima pravnog posla je nedovoljna već se zahteva predaja stvari. ugovor o zajmu. dok je kod dvostranih potrebna saglasnost najmanje dve izjave volje koje su saglasne u pogledu predmeta i kauze. pred svedocima.. Osnov činidbe jedne strane je protivčinidba druge strane. prad državnim organima).Najčešća forma koju zakon 28 . Teretni pravni poslovi su: ugovor o kupoprodaji.da umanji svoju imovinu. nekada ostvarene u određenoj formi. Apstraktni pravni poslovi su oni kod kojih osnov (kauza) nije objektivno poznat trećim licima. Formalni pravni poslovi su: ugovor o prodaji nepokretnostiugovor o građenju. ugovor o doživotnom izdržavanju.Pravni značaj ove podele je u tome što jednostrani pravni poslovi mogu nastati izjavom bolje samo jednog pravnog subjekta. ašta apstraktni pravni poslovi? Podela pravnih poslova na kauzalne i apstraktne izvršena je prema tome da li je kauza pravnog posla objektivno poznata za treća lica ili nije. Objasniti pojam komutativnih i aleatornih pravnih poslova. a šta dobročini pravni poslovi? Podela ugovora na teretne i dobročine izvršena je prema tome da li jedna ugovorna strana za ono što dobija daje protivčinidbu ili ne. ugovor o delu. Aleatorni su: ugovor o opkladi. Realni pravni poslovi su oni za čiju je punovažnost potrebna saglasnost strana ugovornica o bitnim elementima pravnog posla i predaja stvari kao realni akt. ugovor o trampi. To su: ugovor o kupoprodaji. Neizvesnost mora postojati za obe ugovorne strane 170. U građanskom pravu preovlađuju komutativni pravni poslovi... Šta su formalni pravni poslovi? Formalni pravni poslovi su oni pravni poslovi kod kojih volja mora biti izjavljena na unapred utvrđen način (pismeno. Kauza dobročinih poslova je namera jedne strane da uveća imovinu druge strane bez dobijanja naknade. Dobročini pravn iposlovi (besplatni ugovori bez nadoknade. kao i to koja je strana dužnik. ugovor o licenci. tj. Činidba i protivčinidba se nalaze u odnosu jednakih vrednosti uzajamnih davanja. To su uzajamni ugovori.Kauzalni pravni poslovi su takvi kod kojih je kauza poznata iz same vrste pravnog posla. Komutativni pravni poslovi su oni kod kojih su u trenutku zaključenja poznate činidbe (ovlašćenja i obaveza) strana.iz tipa pravnog posla.. a svakako postoji. ugovor o osiguranju.Aleatorni pravni poslovi su poslovi kod kojih se u momentu zaključenja ne zna ko duguje. Teretni pravni poslovi su oni kod kojih je strana koja iz ugovora dobija neku korist. ili koliko jedna strana duguje. besplatnoj ostavi. 167. beskamatnom zajmu. ugovor o ostavi.Nepoštovanje određene forme ima za posledicu ništavost pravnog posla. ugovor o zakupu. Osnov je nepoznat jer se iz pravnog posla ne vidi razlog zbog koga se strane obavezuju. Šta su konsensualni a šta realni pravni poslovi? Konsensualni pravni poslovi su oni koji se zaključuju prostom saglasnošću volja ugovornih strana o bitnim elementima. posluzi.. Šta su kauzalni . ugovor o doživotnom izdržavanju. a ko potražuje.. lukrativni) su oni kod kojih strana koja dobija neku korist iz ugovora ne duguje drugoj strani nikakvu naknadu. Šta su teretni. a koja poverilac. gde se i jedna i druga strana obavezuju na činidbu. 168.

Npr. on ne može raspolagati svojinom. uži su od onih na koje ukazuje zaključeni pravni posao. To je rešenje u skladu sa principom sigurnosti i zaštite trećih savesnih lica.Fiducijarni pravni posao je forma u kojoj se mogu naći elementi mnogih pravnih poslova koji dobijaju karakteristike fiducijarnog pravnog posla. kao u slučaju zastupništva.Forma ugovora može biti uređena samim zakonom ili voljom samih stranaka. Ukoliko su oštećeni društveni interesi. Njime se mogu zadovoljiti interesi isključivo fiducijanta (na fiducijara prenese pravo upravljanja stvarima. ali sa širim ovlašćenjima) ili fiducijara (npr. taj svesni nesklad između izjavljene i unutrašnje volje ima za posledicu nevažnost pravnog posla. on je punovažan. fiducijant može zahtevati vraćanje stvari. Kakva dejstva proizvodi fiducijarni pravni posao? Kod fiducijarnog pravnog posla fiducijar stiče pravo svojine. u slučaju da fiducijar izigra ukazano poverenje i stvar otuđi trećem savesnom licu. 174.Kao poreski obveznik će figurirati fiducijar. Ipak. kad se ispune uslovi.svedocima). jer predstavlja njegov bitan element. Bitna forma je ona čije nepoštovanje povlači ništavost pravnog posla. Šta je fiducijarni pravni posao? Fiducijarni pravni posao je ugovor kod koga se fiducijant obavezuje da prenese neko pravo drugom licu – fiducijaru. Bitna forma se zahteva za nastanak ugovora o prodaji nepokretnosti (pismene izjave. ali ne i povraćaj stvari od savesnog sticaoca. Lice B će po povratku lica A podneti račun i vratiti fiducijarno stečeno pravo svojine na plantaži. Od nesavesnog sticaoca. Bitna forma ima konstitutivno dejstvo. 173. kome je ukazano poverenje. vrati nazad ili prenese trećem licu. ono postaje vlasnik stvari. Npr. lice A odlazi na duži put. To je osnovni nedostatak ovog pravnog posla. 29 . zabrana klauzule o prenosu svojine na hipotekovanoj stvari itd. koji se razilazi od stvarnog cilja koji strane u pravnom poslu žele da ostvare. Zajedničko svim fiducijarnim pravnim poslovima je da poverilac (fiducijant) ugovorom prenosi na drugu stranu – poverenika (fiducijar) više pravne vlasti nego što to traži ekonomska svrha posla. obligaciono. Vršenje ovih pravnih poslova se zasniva na poverenju. Kao fiducijarni vlasnik. Ukoliko se ne ugrožavaju interesi trećih lica ili javni interes.zahteva je pismena i ona može biti različita:obična pismena. a svojinu na plantaži voća prenosi prijatelju. potpisi i overa potpisa od strane suda).sticaoca koji nije znao da se radi o fiducijarnom vlasniku.. koji je dužan da pravo vrši u interesu fiducijanta i da ga. osim u formi u kojoj je trebalo da bude zaključen. da ih koristi do povratka lica A. Dokazna (probaciona forma) je ona čije nepoštovanje ne povlači ništavost pravnog posla. lice B. Kod fiducijarnog pravnog posla saglasnošću stranaka se prikazuje određeni pravni cilj. tj. Koja je razlika između bitne i dokazne forme? Forma može imati različito dejstvo na punovažnost pravnog posla Forma može boiti bitna i dokazna. To strane ugovornice i ne žele.. Jedino se u slučaju spora pravni posao ne može dokazivati drugim pravnim sredstvima (npr. Fiducijant samo može zahtevati naknadu štete od fiducijara. 172. ali najčešće je u pitanju pravo svojine. 175. Na šta je usmerena kauza fiducijarnog pravnog posla? Ciljevi koji se u stvarnosti ostvaruju fiducijarnim pravnim poslom. licu B. Pravo koje se se prenosi fiducijarnim pravnim poslom može biti stvarno. svečana ili forma javne isprave. Fiducijarni pravni posao nema za posledicu sticanje prava svojine. fiducijar obezbeđuje potraživanje od fiducijanta) ili kao mešoviti – u interesu fiducijanta i fiducijara. izigravanje propisa o zemljišnom maksimumu.

po isplati duga. Šta se odlaže ugovaranjem odložnog roka? Odložni rok odlaže dejstvo pravnog posla (a raskidnim se prekida dejstvo pravnog posla. jer je za nepokretne uobičajena hipoteka. potior iure – prvi u vremenu. uslovi se dele na odložne (suspenzivne) i raskidne (rezolutivne). 182. Na isti način. Koji su načini računanja rokova? . Fiducijarni pravni poslovi se odnose na pokretne stvari. 177. dobiće lice koje je prvo podnelo zahtev za zaštitu pronalaska. 181. U kojim se pravnim odnosima primenjuje astronomsko računanje rokova? Ono se primenjuje kod onih prava kod kojih sticanje prava zavisi od prvenstva u vremenu i gde se primenjuje pravilo Prior tempore. Nalog je najčešća modifikacija ugovora o poklonu. stvarne službenosti). Izuzetno. Fiducijarni pravni posao u toj funkciji predstavlja veoma sigurno sredstvo za poverioca (fiducijara). Odrediti pojam uslova? Uslov (conditio) je buduća i neizvesna činjenica koja utiče na dejstvo pravnog posla. 184. Nalog postoji kada poklonodavac naloži poklonoprimcu da 30 . 179. pravo svojine preneti nazad. 183. Činjenica koja je već nastala ne može biti uslov. nezavisno od činjenica da savremeno prravo raspolaže različitim vrstama zaloge kao realnim sredstvima obezbeđenja. Npr. Pravni posao može biti modifikovan uslovom. pravnu zaštitu. on nije sigurno sredstvo jer može izgubiti pravo svojine (ako fiducijar prenese pravo svojine na treće lice). patent. Šta je nalog? Nalog (modus) ili namet je teret koji se nameće sticaocu kod dobročinih pravnih poslova ili pravnih radnji. Kako delimo uslove prema njihovom dejstvu? U zavisnosti od toga da li uslov odlaže dejstvo pravnog posla ili prekida već nastalo delovanje pravnog posla. Fiducijarnim pravnim poslom dužnik izbegava publicitet duga koji nije moguće sakriti kod ručne zaloge i hipoteke. da nešto učini ili da trećem licu. Odrediti pojam roka? Rok je pravna činjenica koja se sastoji u proteku određenog vremena ili nastupanju određenog vremenskog trenutka od koga zavisi dejstvo pravnog posla. Za dužnika (fiducijanta). 180. Šta su modifikacije pravnog posla i na koji način se mogu izvršiti? Modifikacije oredstavljaju izmene pravnog posla. rokom i nalogom. 178. Preovlađuje fiducija u kojoj fiducijant zadržava državinu na stvari (za razliku od rimskog prava).astronomsko računanje rokova. Uslov mora biti pravna činjenica koja celokupni pravni posao čini neizvesnim. jači u pravu. za razliku od uslova). testamenta ili legata.civilno . Zato mora da veruje u poverioca da će mu. ako dva lica dođu do istog pronalaska. strane u pravnom poslu mogu kao uslov predvideti i činjenicu koja je nastala ali one nisu za nju znale (subjektivna neizvesnost). jer onda gubi obeležje neizvesnosti. Najznačajniji je obezbeđenje potraživanja. Uslov ne može zavisiti od volje strana u pravnom poslu.176. Njime se i danas ostvaruju različiti ciljevi.To je buduća i izvesna činjenica (izvesna. Da li je fiducijarni pravni posao važeći (dopušten) u našem pravu? Fiducijarni pravni posao se primenjuje i u savremenom pravu. vreme se računa i prilikom sticanja zemljišnoknjižnih prava podložnih rangiranju (hipoteka.

189. a rušljivim privatni interesi.Svaki subjekt u pravu se kao zainteresovano lice. i ne mogu se osnažiti (konvalidirati) jer razlozi koji dovode do ništavosti ne dopuštaju njihovo ozdravljenje protekom vremena. Pravo isticanja ništavosti pripada: ugovornim stranama i njihovim univerzalnim i singularnim sukcesorima.saglasnost.Odluka o ništavosti pravnog posla je deklarativnog karaktera . Pravo isticanja razloga rušljivosti pripada samo ugovornim stranama i njihovim univerzalnim sukcesorima (naslednicima). 186. određen ili odrediv) . volja u pogledu pravnog učinka i sadržine posla . Kako delimo nevažeće pravne poslove? Uobičajena podela nevažećih (nevaljanih) pravnih poslova jeste na ništave (apsolutno ništave) i rušljive (relativno ništave) pravne poslove. podudarnost. predmeta ili kauze). . . Ništavi su oni pravni poslovi kod kojih nisu ispunjeni uslovi za nastanak 31 . 190. 185.forma . Ništavost pravnog posla jeste posledica nepoštovanja pravne norme.opšta..osnov (kauza) – dopušten i stvaran . ako neki od ovih uslova ne bude ispunjen. Pojam nevažnosti pravnog posla. Koje su posledice neispunjenja naloga? Nalogodavac ima pravo da zahteva raskid ugovora o poklonu ukoliko poklonoprimac neispuni nalog. Koji su pravni poslovi ništavi? Ništavi su oni pravni poslovi kojima se vređaju imperativne pravne norme. nakon čega se konvalidiraju . 188.Ništavi pravni poslovi se mogu poništiti uvek. Opšti pravni uslovi tj. pretpostavke za punovažnost pravnog posla jesu: .Šta su nepostojeći pravni poslovi? Nepostojeći pravni poslovi jesu grupa nevažećih pravnih poslova i označavaju pokušaj nastajanja pravnog posla bez nekog od opštih zakonskih uslova (nprnedostatak saglasnosti volje. tj.Za ništave pravne poslove kaže se da se njima povređuju opšti interesi.dozvola. odnosno posebna poslovna sposobnost ugovornih strana.izvesnu sumu novca upotrebi za objavljivanje rukopisa ili prenese u fond određene škole za nagradu najboljem đaku i slično. može pozvati na razlog ništavosti. Pravni posao je punovažan ako ispunjava zakonom predviđene uslove za njegov nastanak.nekada se zahtevaju i druge činjenice (npr.Zajedničko obeležje nepostojećih i ništavih pravnih poslova je da ne proizvode pravno dejstvo od samog početka i da se ne mogu osnažiti (konvalidirati). Koja je razlika između ništavih i rušljivih pravnih poslova? . jer su povređeni pretežno njihovi privatni interesi. javnom tužiocu a i sud o ništavosti vodi računa po službenoj dužnosti. nezavisno od krivice lica koja zaključuju takav pravni posao. Rušljivi pravni poslovi se mogu poništiti samo u određenim prekluzivnim rokovima.) Međutim. poveriocima. odobrenje i sl.pravno relevantna volja. pravni posao je nevažeći i ne može da proizvede pravno dejstvo. moguć. i ova podela je prihvaćena i u našoj pravnoj teoriji. javni poredak ili dobri običaji. 187.predmet ugovora (dopušten.

U praksi često nastaju ugovori sa nemoralnom klauzulom. kao i oni pravni poslovi kod kojih su ispunjeni uslovi za njihov nastanak. 196. lakomislenost. ili se obavezala dati ili učiniti. pravni posao koji ne sadrži osnov (kauzu. Kakav je pravni posao koje zaključi lice izvan svoje pravne i poslovne sposobnosti? Pravni poslovi potpuno poslovno nesposobnih fizičkih lica su ništavi. Ukoliko su one odlučujući razlog nastanka ugovora i ukoliko on ne može opstati bez te odredbe.zbog mana volje .zbog prekomernog oštećenja . Pravni poslovi su najčešće nemoralni kad im je nemoralan osnov (kauza) ili cilj koji se želi ostvariti pravnim poslom.pravnog posla – nedostaje pravno važeća volja ili saglasnost volja o nekom elementu posla. 191. ravnopravnost polova. Npr.. ili ne postoje predmet i osnov pravnog posla. Ova lica nemaju pravno relevantnu volju pa se ovi poslovi smatraju nepostojećim.. 193.zbog nedostatka potpune poslovne sposobnosti. 195. ali je ona prividna.Ništav je i onaj pravni posao ako su strane potpuno poslovno nesposobne. davanje nagrade novinaru da nekoga «ocrni» u novinarskom članku. Koji razlozi izazivaju rušljivost pravnog posla? . Protivzakonit pravni posao je onaj pravni posao kojim se vređa prinudna norma bez obzira da li je ona sadržana u građanskom pravu ili nekoj drugoj oblasti javnog ili privatnog prava. ali su oni protivni prinudnim normama. Nemmoralan je svaki posao kojim se ograničavaju lične slobode. ako saglasnošću volja nije određen predmet pravnog posla. vređaju intimna osećanja ljudi. nemoralan je pravni posao kojim jedno lice daje određenu novčanu sumu ocu devojke kako bi se ona udala za drugo lice. cilj)obavezivanja. Koji su pravni poslovi nemoralni? Nemoralni pravni poslovi su oni poslovi kod kojih se preduzetom obavezom ili ciljem pravnog posla vređaju opšteusvojena shvatanja određene zajednice. Koji su poslovi fiktivni a koji simulovani? Fiktivni pravni posao postoji kada strane daju saglasne izjave volje usmerene na zaključenje pravnog poslačije pravno dejstvo u stvarnosti ne žele. Kod simulovanog pravnog posla postoji kauza.nemoralno je zaključenje ugovora o doživotnom izdržavanju sa licem na samrti. 194. U suprotnom ugovor ostaje na snazi. a poništava se samo nemoralna klauzula – delimična ništavost. Npr.zaključi se ugovor o kupoprodaji da bi se prikrio ugovor o poklonu (motiv može biti izbegavanje pobijanja ugovora o poklonu zbog povrede nužnog naslednog dela. radi izigravanja naslednih prava zakonskih naslednika. Simulovani pravni posao postoji kada strane zaključuju jedan pravni posao čije pravno dejstvo ne žele. Npr. nedovoljno iskustvo ili zavisnost). svesno koristeći nepovoljnu situaciju saugovarača (stanje nužde. Kada postoji zelenaški pravni posao? Zelenaški pravni posao postoji kad jedna strana ugovara za sebe ili neko treće lice korist koja je u očiglednoj nesrazmeri sa onim što je oona drugoj strani dala ili učinila. javnom poretku i dobrim običajima. teško materijalno stanje. obećanje nagrade za konkubinat. 192. prikrivajući pravni posao čije pravno dejstvo stvarno hoće.Odrediti pojam protivzakonitih pravnih poslova. poništava se i ceo pravni posao. 32 .Pravni poslovi pravnih lica mimo pravne i poslovne sposobnosti su ništavi i nemaju pravno dejstvo. dok kod fiktivnih pravnih poslova ne postoji kauza već samo njen privid.

Vrste zabluda: . O prekomernom oštećenju postoje 2 koncepta – objektivni i subjektivni. druga strana može zahtevati poništenje ugovora i onda kada zabluda nije bitna.zabluda o predmetu i svojstvima predmeta .zabluda o ličnosti ugovarača . ZOO reguliše zabludu u delu «mane volje» : Zabluda je bitna ako se odnosi na bitna svojstva predmeta. Iz ove definicije proizilaze dve grupe pojmovnih elemenata koje čine prevaru: objektivni i subjektivni. posredno ili neposredno . kao i na okolnosti koje se po običajima u prometu ili po nameri stranaka smatraju odlučnim. 33 . Prema ZOO prevara je određena na sledeći način: Ako jedna strana izazove zabludu kod druge strane ili je održava u zabludi u nameri da je time navede na zaključenje ugovora. Kada postoji prekomerno oštećenje kao razlog nevažnoosti? Prekomerno oštećenje je materijalna šteta (gubitak) koju jedna strana trpi u momentu zaključenja teretnog ugovora usled nesklada vrednosti uzajamnih davanja. Šta je prevara i koji su elementi prevare? Prevara je namerno preduzimanje određenih radnji od jedne strane u pravnom poslu u cilju dovođenja ili održavanja saugovarača u zabludi da bi zaključio određeni ugovor. Šta je zabluda? Vrste zabluda.rok za poništenje je prekluzivan 201. Objektivni element se sastoji u preduzimanju protivpravnih radnji koji realizuju nameru strane da izazove zabludu kod druge strane. Subjektivni element prevare sastoji se u nameri druge ugovorne strane da izazove zabludu saugovarača o nekom elementu pravnog posla. Nesrazmera između vrednosti prestacija utvrđuje se pomoću pravnog standarda «očigledna nesrazmera». Koje uslove treba da ispuni pretnja da bi bila razlog rušllljivost? Pretnja je nedozvoljena radnja kojom jedno lice izaziva strah kod drugoga da da izjavu volje određene sadržine radi zaključenja pravnog posla.treba da je nedopuštena (protivpravna) . tj.zabluda o motivu i dr. 200.197.zabluda o pravnoj prirodi pravnog posla . Zabluda (u pravnom smislu) je pogrešna (kriva) predstava o nekom elementu pravnog posla usled koje je došlo do zaključenja određenog pravnog posla.ekvivalentnosti činidbi kod teretnih pravnih poslova.očigledna nesrazmera između činidaba . Za postojanje instituta prekomerno oštećenje zahtevaju se dva uslova: . Koje su zablude bitne prema ZOO? Bitne zablude su one zbog kojih se pravni posao može poništiti. 199. oštećena strana može zahtevati poništenje ugovora ako za pravu vrednost tada nije znala niti je morala znati.i da je ona posledica neznanja oštećene strane za pravu vrednost stvari. a strana koja je u zabludi ne bi inače zaključila ugovor takve sadržine.do nastanka ovlašćenja i obaveza. 198. ZOO je prihvatio subjektivno shvatanje: Ako je između obaveza ugovornih strana u dvostranom ugovoru (dvostrano obavezujući ugovori) postojala u vreme zaključenja ugovora očigledna nesrazmera.da je upućena saugovaraču. Z poništenje pravnog posla zaključenog pod pretnjom potrebno je da pored postojanja pretnje budu ispunjeni i drgi uslovi:: .pretnja mora biti odlučujuća za zaključenje pravnog posla (uzročna veza) . Prevara podrazumeva lažno predstavljanje činjenica važnih za pravni posao. na lice s kojim se zaključuje ugovor ako se zaključuje s obzirom na to lice. tj.

Ništavost. Princip restitutio in integrum. ograničeno poslovno sposobna lica su lica između 14 i 18 godina – stariji maloletnici. Uslovi konverzije: .oduzimanje predmeta prestacije u korist države . Quod nullum est nullum producit efectum – Što je ništavo. su rušljivi pravni poslovi. 204. Da li ograničeno poslovno sposobna lica mogu punovažno zaključivati pravne poslove? Ograničeno poslovno sposobna lica mogu zaključiti pravne poslove ali je za njihovu punovažnost potrebna saglasnost zakonskog zastupnika. ne proizvodi pravno dejstvo.Koje su posledice nevažnosti pravnih poslova? . ili ako se priroda onoga što je ispunjeno protivi vraćanju. ima se dati odgovarajuća naknada u novcu. ili joj to pravo uskratiti s pozivom na ovu staru izreku? Načelno. Ograničeno poslovno sposobna lica mogu punovažno zaključiti teretne ugovore samo uz saglasnost zakonskog zastupnika. koji je bio izvršen. kao sankcija. javlja povraćaj u pređašnje stanje – restitutio in integrum. ZOO je regulisao restituciju kao posledicu ništavosti: U slučaju ništavosti ugovora svaka ugovorna strana je dužna da vrati drugoj sve ono što je primila na osnovu takvog ugovora. U našem pravu. on je neizvestan za drugu stranu. Šta je konverzija. U kom slučaju je moguće primeniti pravilo Nemo auditur propriam turpitudinem allegans? Neće se slušati onaj ko se poziva na svoju sramotu (nedopuštenu radnju).da je u pitanju ništav pravni posao koji je izričito zabranjen 34 . 206. Šta je negotium claudicans? Pravo na poništenje pravnog posla koji je zaključilo ograničeno poslovno sposobno lice bez saglasnosti zakonskog zastupnika. Dok se pravni posao ne odobri ili poništi. javnog poretka ili dobrih običaja. prema cenama u vreme donošenja sudske odluke.ništavost . ukoliko zakon ne određuje nešto drugo.202. ima najpre zastupnik. sastoji se u tome što pravni posao koji su strane zaključile ne proizvodi nikakvo pravno dejstvo od samog početka. takvi pravni poslovi su nevažeći. 207. Ako ova saglasnost izostane. To je sankcija za povredu imperativnih pravnih normi. kao i prirode nevažnosti pravnih poslova. 208. Pravni poslovi koje ograničeno poslovno sposobna lica zaključe i ne dobiju saglasnost zakonskog zastupnika. Uobičajeno se ovaj pravni posao naziva – pravni posao koji hramlje – negotium claudicans.restitucija . Šta je ništavost pravnog posla? Ništavost je osnovna posledica nevažećih pravnih poslova. 203. pravo na restituciju ima i nesavesna strana. zbog prirode imovinske sankcije u građanskom pravu . a šta konvalidacija? Konverzija je spašavanje ništavih pravnih poslova njihovom transformacijom u srodan pravni posao koji je punovažan i kojim bi ugovorne strane ostvarile približno isti cilj. kao i lica lišena potpune poslovne sposobnosti i izjednačena sa starijim maloletnicima. Povraćaj u pređašnje stanje. To znači da se kao osnovna posledica poništenja pravnog posla. a ako to nije moguće. Da li pružiti sudsku zaštitu strani koja se poziva na sopstvenu protivzakonitost.naknada štete 205.

da se može pretpostaviti da bi ugovorne strane zaključile taj drugi pravni posao da su znale za ništavost zaključenog ugovora. postoji: . punomoćje može biti opšte (generalno) i posebno (specijalno) Opšte punomoćje je ono koje ovlašćuje punomoćnika da za vlastodavca preduzima sve pravne poslove.kada je zastupnik jedne strane istovremeno i druga ugovorna strana . Konvalidacija predstavlja naknadno osnaženje rušljivih pravnih poslova. kod koga zastupani (vlastodavac) zaključuje ugovor sa zastupnikom (punomoćnikom). Ovlašćenje na zastupanje naziva se punomoćje.zastupanolice. Posebno punomoćje postoji kada je punomoćnik ovlašćen za preduzimanje određene vrste pravnih poslova ili pravnih radnji. jer razlozi zbog kojih se poništavaju vređaju opšti interes. Pravna konstrukcija zastupništva pretpostavlja tri lica: . pri čemu pravne posledice nastaju neposredno za zastupano lice. koje ovlašćuje drugog da za njega i njegov račun zaključuje pravni posao .treće lice. 214. Koje vrste punomoćja postoje? Po obimu. 215. - 35 .da je u pitanju rušljiv pravni posao.da u ništavom pravnom poslu ima uslova za punovažnost nekog drugog pravnog posla kojim se može ostvariti približno isti cilj . a ugovor je izvršen. jer se ništavi ne mogu konvalidirati . 209. Šta je samokontrahiranje? Zaključivanje pravnog posla sa samim sobom ili samokontrahiranje. ništavi pravni poslovi se mogu konvalidirati ako je zabrana manjeg značaja. Šta je punomoćje? Punomoćje je jednostrana izjava volje vlastodavca kojom ovlašćuje punomoćnika da u njegovo ime zaključuje pravne poslove i preduzima druge pravne radnje. 212. iz koga nastaje ovlašćenje na zastupanje. Šta je zastupništvo? Zastupništvo je pravni institut koji omogućava de u ime i za račun jednog lica (zastupano lice) pravni posao i pravne radnje preduzima drugo lice (zastupnik). Koje su posledice prekoračenja punomoćja? Ako punomoćnik prekorači ovlašćenje iz punomoćja. osim ako ga je naknadno odobrio – ratifikacija (ratihabitacija).prodaja nepokretnosti. odnosno pravne radnje. kao što je npr. Ugovorno zastupništvo je vrsta zastupništva. Za nastupanje dejstva ugovornog zastupništva potrebno je pored ovlašćenja na zastupanje da punomoćnik izjavljuje volju i namera na zastupanje. koji zaključuje pravni posao sa trećim licem .zastupnika. Ništavi pravni poslovi se ne mogu osnažiti. Izuzetno. 210. Pojam i elementi ugovornog zastupništva. Uslovi pod kojim se konvalidacija može izvršiti su: . Šta je supstitucija? Supstitucija je prenošenje ovlašćenja (punomoćja) na drugo lice. 211. tako da se ugovorno zastupništvo naziva punomoćstvom. To su poslovi određene vrste koji prelaze granicu redovnog upravljanja. takav pravni posao ne obavezuje vlastodavca.kada je isto lice istovremeno zastupnik obe ugovorne strane 213. koje je druga ugovorna strana.da je protekao prekluzivni rok za poništenje ili da se ovlašćeno lice odreklo prava na isticanje razloga rušljivosti pre proteka roka.

219. Šta su građanskopravni delikti? Građanskopravni delikti predstavljaju ponašanja – radnje ili propuštanja. 220. što znači da se pravnim subjektima koji su imaoci ovlašćenja prepušta sloboda izbora da li će vršiti ili ne svoje pravo (načelo dispozitivnosti) 223. . Šta je prokura. 36 . 218. Za koju vrstu odgovornosti se zahteva krivica? Štetnik duguje obavezu nadoknade štete. a šta poslovno punomoćje? Prokura je vrsta ugovornog zastupništva pravnog lica. 217. a protivno cilju prava. Pod prokurom se podrazumeva ovlašćenje dva ili više lica (prokurista) za zaključivanje pravnih poslova i preduzimanje drugih pravnih radnji u vezi sa delatnošću pravnog lica (vlastodavca).Koji je osnovni princip u vršenju građanskih subjektivnih prava? Vršenje građanskih subjektivnih prava je interes titulara i na to ih. po pravilu. Tako da povreda ovog principa povlači odgovornost. nije potrebno terati.opoziv punomoćja . ili mu pocepa odelo ili ne osigura električni vod zbog čega dođe do smrti ili telesne povrede. Navesti načine prestanka ugovornog zastupništva. jer je skrivljenom. kojima se vređaju propisi objektivnog prava. punomoćje prestaje istekom vremena za koje je dato. subjektivne odgovornosti. Kojim pravnim principom je zabranjeno nanošenje štete drugom licu? Principom neminem laedere. Krivica štetnika je osnov i uslov građanske odgovornosti. Koji pravni odnos i između kojih lica nastaje usled prouzrokovanja štete? Između lica koje je prouzrokovalo štetu (štetnik) i lica kome je šteta naneta (oštećeno lice) nastaje obligacioni odnos 221. Zato je osnovni princip u vršenju građanskih subjektivnih prava – slobodno vršenje prava.smrt punomoćnika . ako je dato za preduzimanje samo te radnje. Ono ima karakter generalnog punomoćja.otkaz (odricanjem) od punomoćja . Poslovno punomoćje je oblik punomoćstva kojim pravno lice (ili preduzetnik) ovlašćuje punomoćnika na zaključivanje svih pravnih poslova koji su uobičajeni u vršenju njegove poslovne delatnosti.smrt vlastodavca . 222.216. To je slučaj kada jedno lice razbije drugome prozor. Šta je zloupotreba prava? Zloupotreba prava predstavlja vršenje ovlašćenja u granicama subjektivnog prava postavljenih zakonom. To su protivpravne radnje ili ponašanja koja mogu dovesti do prouzrokovanja štete drugom licu.gubitak poslovne sposobnosti Punomoćje prestaje automatski i zaključenjem pravnog posla. po završetku punomoćje prestaje. protivpravnom radnjom prouzrokovano umanjenje imovine oštećenog lica ili sprečio da dođe do njenog uvećanja – prouzrokovao štetu.

227. iz ugovora o zajmu i dr. prestaje mogućnost naknadnog izvršenja. Posebni (specijalni) rokovi zastarelosti predviđeni su za pojedina subjektivna prava. U našem pravu . usled čega prestaje mogućnost da se ostvari pravo prinudnim putem (zahtev u materijalnom smislu). U sudskim odlukama se sreću razni kriterijumi kojima se određuje zloupotreba prava i takvo vršenje zabranjuje. vodu. povrede ovih prava nastaje obligacioni odnos i obaveza naknade štete. odnosno jedne godine. 228. Šta je zastarelost? Zastarelost predstavlja protek zakonom određenog vremena – roka u kome je poverilac mogao vršiti svoje pravo ali to nije učinio. Koja prava zastarevaju? Zastarevaju imovinska – obligaciona (relativna) prava. 225. a dužnik istakao prigovor zastarelosti. koja kao svako potraživanje zastareva u određenom roku za naknadu štete. Načelno ne zastarevaju apsolutna prava (prava ličnosti. nasledna i prava intelektualne svojine). ako se dužnik pozove na zastarelost.da u nevršenju protekne vreme koje je zakonom određeno za vršenje prava . Međutim. zastarelost je regulisana ZOO. To su:vršenje prava protivno cilju zbog koga je priznato. Po pravilu su kraći od opšteg roka zastarelosti. kao potraživanja iz zakonske obaveze izdržavanja (između bračnih drugova. iako npr. neuobičajeno. obligaciona prava koja čine sadržinu porodičnopravnih odnosa.da postoji volja dužnika da se primene pravila o zastarelosti. Kako delimo rokove zastarelosti? Rokove zastarelosti delimo na opšte i posebne rokove. Opšti rok zastarelosti je rok koji se primenjuje uvek kada za neko pravo nije određen rok zastarelosti. Ako se ne izvrši u tom roku. Na osnovu kojih kriterijuma je moguće procenjivati da li je subjektivno pravo zloupotrebljeno ? Iskristalisala su se dva shvatanja o mogućem kriterijumu: subjektivno i objektivno. To su istovremeno neki vidovi zloupotrebe prava. stvarna. Npr. posle tog roka gubi pravo na ovu tužbu. ne zastarevaju ni sva obligaciona prava – (npr. usluge održavanja čistoće. nezvanog vršenja tuđih poslova. 37 . držalac može podići državinsku tužbu samo u roku od 30 dana. samo pravo ličnosti ne zastareva. tv pretplatu. Rokovi zastarelosti od 3 godine primenjuju se za povremena potraživanja koja dospevaju za naplatu godišnje ili u kraćim razmacima. i sl. Po njemu zastarelošću prestaje pravo zahtevati ispunjenje obaveze kada istekne zakonom određeno vreme u kome je poverilac mogao zahtevati ispunjenje obaveze. roditelja i dece itd.). U našem pravu. Tako u roku od jedne godine zastarevaju: potraživanja naknade za isporučenu električnu i toplotnu energiju. nenormalno vršenje.da se radi o pravu koje podleže zastarelosti .. pakosno ili šikanozno vršenje prava. neprimereno. Šta je prekluzija? Prekluzija je kao i zastarelost. rok zastarelosti iznosi 10 godina. telefonsku pretplatu i druga PTT potraživanja koja se naplaćuju u tromesečnim ili kraćim rokovima.. izraz uticaja vremena na pravo. plin. 226. Prekluzivni rokovi su zakonom određeno vreme u kome se jedino može preduzeti neka pravna radnja. Međutim. Za nastupanje dejstva zastarelosti potrebni su uslovi: .224. U opštem roku zastarelosti zastarevaju potraživanja iz neosnovanog obogaćenja.

Samozaštita se javlja kao nužna odbrana.da dođe do rušenja kuće koja je sklona padu. npr.samopomoć postoji kad se povrati ukradeni bicikl ili druga stvar. Kada postoji ugrožavanje subjektivnih prava? Ugrožavanje subjektivnog prava postoji onda kada postoji opasnost od povrede prava. krajnja nužda. U oviom slučaju potrebno je ostvariti stanje koje je postojalo pre povrede prava. Npr. Šta je samozaštita? Samozaštita je samovlasno ostvarivanje povređenog subjektivnog prava i ona je samo izuzetno dopuštena.229. 230. samopomoć. 38 . Lice čije je pravo povređeno ili ugroženo ima pravo nda zahteva zaštitu svog prava – pravo na prinudnu pravnu zaštitu.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->