P. 1
Inteligentni Transportni Sistemi

Inteligentni Transportni Sistemi

|Views: 625|Likes:
Published by Sonja Krstic

More info:

Published by: Sonja Krstic on Jan 12, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/26/2013

pdf

text

original

Inteligentni Transportni Sistemi - ITS

:
Definicije:
y

y

Primenjena digitalna elektronika i telekomunikacije u transportnim sistemima, Automatizacija procesa saobra ajnih tokova.

Vrste ITS-a u SAD:
y

Evropska podela ITS-a, Savremene Transportne Telematike (eng. Advanced Transport Telematics ATT):
y

y

y

y

y

y

y

y

Upravljanje integrisanim gradskim saobra ajem - (eng. Integradted Urban Traffic Managment - IUTM), Saobra ajno-Putni ke Informacije (eng. Traffic and Travel Information - TTI), Upravljanje Javnim transportom (eng. Public Transport Management - PTM), Pomo Voza u u Vo nji (eng. Driver Assistance and Cooperative Driving - DACD), Upravljanje Voznim Parkom i Naplatnim rampama (eng. Freight and Fleet Management FFMM), Upravljanje zahtevima (eng. Demand Management - DM).

y

y

y

Savremeni Saobra ajni Sistemi Upravljanja (eng. Advanced Traffic Management Systems ± ATMS), Savremeni Putni ki Informacioni Sistemi (eng. Advanced Traveler Information Syst ms ± ATIS), Savremeni Javni Transportni Sistemi (eng. Advanced Public Tranportation Systems ± APTS), Savremeni Sistemi Kontrole Vozila (eng. Advanced Vehicle Control Systems ± AVCS), Savremeni Sistemi Poljoprivredne Mehanizacje (eng. Advanced Rural Transportation Systems ± ARTS), Komercijalne Operacije Vozila (eng. Commercial Vehicle Operations ± CVO),

Klasifikacija ITS-a prema izvoru podataka:
Inteligentna infrastruktura:
y

Inteligentna vozila:
y

Gradska podru ja (upravljanje gradskom mre om, sistemima

y

Sve platforme (izbegavanje saobra ajnih nesre a i upozoravanje, pomaganje voza u), Putni ka vozila (izbegavanje saobra ajnih nesre a i

turisti ka putovanja. ). pomaganje voza u). Tranzit (izbegavanje saobra ajnih nesre a i upozoravanje. upravljanje administracijom. telemedicina i ostali digitalizovani signali). kao i informisanjem putnika). Seoska podru ja (bezbednost i preventivna za tita. informacijama i ostalim integrisanim sistemima. y y y upozoravanje.y y du autoputeva. tranzitnim. Komercijalna vozila (izbegavanje saobra ajnih nesre a i upozoravanje. ITS/CVO (garantovanje sigurnosti. pomaganje voza u). . pomaganje voza u). skladi tenje i prenos podataka i distribuciju informacija).odr avanjem i podacima o vremenskoj prognozi i ostalim integrisanim sistemima). upravljanje saobra ajem. obradu. y y y Lokacioni segment (tehnika i tehnologija neophodna za dobijanje pozicije). Automatic Vehicle Location): Definicije: y y y y Platforma ITS-a. telekontrola. hitnim slu bama. Prenosni segment (primena telekomunikacija za prenos podataka). upravlja ki centar). Informati ki segment (dispe erski. Upravljanje hitnim slu bama (izbegavanje saobra ajnih nesre a i upozoravanje. hitne slu be. Tehnologija lociranja vozila i nadzora njegovih parametara (telemetrija. Ljudski segment (obu eni stru njaci). transportni. incidentnim i sistemima na pru nim prelazima. pomaganje voza u). Segmenti AVL-a: y Automatsko Lociranje Vozila (eng. Organizacioni segment (organizacija posla i jednog ili vi e centara). Korisni ki segment (jedinica za prijem. elektronski dokazi). elektronskim prikupljanjem drumarine. tranzitom . elektronskom naplatom karata. informativni saobra ajni.

Autonomno kori enje: y y y y Turisti. Aerodromska prevozna sredstva. Preduze a za postavljanje saobra ajne signalizacije. Kupovina iz fotelje. Spava a i teretna kola. Motocikli.. Jedrilice. Auto klubovi. Sladi tenje podataka u . elezni ki saobra aj: y y y Lokomotive. Dostavna vozila. Biciklisti. Prikupljanje podataka. Tranzitna vozila. Javni prevoz. Jahte. Hitne slu be. Spasila ka vozila (pomo na putu). Integralni transport: y y Sve vrste roba.Polja primene AVL-a: Drumski saobra aj: y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y Za tita od otu enja. Platforme. Smu ari.. Teretna vozila. Gra evinske ma ine. y y y y Ekstremni sportisti (paraglajderi. Vodni saobra aj: y y y y y Ribarska flota. Prednosti AVL-a: Povra aj investicija: y Prenosivi podaci i digitalne poruke: y y Ta na informacija.). Orijentalci. Sne ni ratraci. Komunalna preduze a. alpinisti. Vozila za postavljanje kablova. Oklopna vozila. Pe aci: y Vazdu ni saobra aj: y y y Sve vrste vazduhoplova. Izbegavanje saobra ajnih gu vi. Rent'a car vozila. Luksuzna vozila. Diferencijalni GPS. Taksi slu be. Poljoprivredna mehanizacija. Planinari. Trgova ki brodovi. Optimizacija. Kori enje digitalnih pokaziva a. Priklju na vozila. Probna vozila.

struja. Projektovanje dinami kih ruta: y y y y y y Sigurnost voza a. Firmware otvoren za neprekidnu nadogradnju. Computer Aided Dispatch) sistemima.y y y Efektivnije upravljanje voznim parkom. Permanentna dijagnostika. U teda u sredstvima.. Formiranje lokalnog alarmnog sistema. Primenjena matematika i fuzzy logika. Opis trenutne lokacije i stanja prevoznog sredstva. ABS. Primena matemati kih modela. . Maksimalna iskori enost.. Modularnost: y y Navigaciono savetovanje: Otvorena arhitektura. Ve a raspolo ivost prevoznih sredstava i ljudstva. Ve a koli ina ta nih podataka. Inteligentne mre e . Programabilnost: y y y y Br e i kvalitetnije dono enje odluka u dispe erskom centru: y y Progrmiranje iz dispe erskog centra (Over The Air . Algoritamski pristup. Pouzdanija eksploatacija. Ve e tehni ke mogu nosti bez pro irivanja kapaciteta samog voznog parka. Dispe erski centar povezan sa CAD (engl.OTA). Mogu nost rada sa GPS podacima u georeferenciranim digitalnim mapama. standardizovanim formatima. putnika i robe: y y y Preventivna za tita. amortizaciji i vremenu . Smanjeno vreme ukazivanja pomo i. Rezultati operatvnih tro kova postaju sve manji i pretvaraju se u ve e povratne investicije. Blokiranje vozila (gorivo. Dokumentovanje: y y Omogu eno prezentovanje podataka. Deblokiranje. Iskori tavanje postoje eg lokalnog alarmnog sistema. y y y Br i i ta niji rad dispe era. Minimizacija praznih hodova. Mogu nost povezivanja sa ostalim segmentima ITS-a. Zagarantovana stabilnost i robusnost. tampanje izve taja.). Povezivanje podataka sa mre om. Ra unarska logika i algoritamski pristup. Mre e sa razli itim atributima. Aktiviranje odgovaraju e slu be za datu lokaciju. Obezbe enje od otu enja: y y y y y y Pove ana funkcionalnost: y y y y y Trenutno obave tevanje dispe erskog centra i voza a.

85/ENG/TECHNOLOGY/techgen.48. Automatic Vehicle Monitoring . Dead Reckoning).10 . Vezivanje razli itih vrsta pokaziva a podataka.LEO). Na ini dobijanja pozicije: Tehnologije zasnovane na zemaljskoj infrastrukturi: Satelitski zasnovane tehnologije: y y y y y y Lokacione i kontrolne usluge (eng. Sladi tenje podataka u standardizovanim formatima.AVM). Namenska uskopojasna komunikacija (eng. Geostationary Earth Orbit . Location and Monitoring Service . GLONASS. QZSS (eng. Signposts). ftp://212. Ra unska navigacija (eng. y y y y y Geostacionarni satelitski sistemi (eng.asp 31. Niskoorbitalni satelitski sistemi (eng.y y y y y y Komunikativnost. Prenosivi podaci i digitalne poruke: y y Kori enje digitalnih pokaziva a. Quasi Zenith Satellite System). Cellular System). Signalni stubovi (eng. LORAN-C. Prikaz podataka na digitalnoj mapi.62. Mogu nost kori enja podataka u prevoznom sredstvu. NAVSTAR GPS (eng.LMS) predstavlja biv i sistem automatske kontrole vozila (eng. Low Earth Orbit . Optimizacija ruta saobra ajnih sredstava. Dedicated Short-Range Communications DSRC). Vo enje voza a kroz mre u. NAVigation Satelite Timing And Ranging Global Positioning System). Sistem elijske telefonije (eng.GEO).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->