Inteligentni Transportni Sistemi - ITS

:
Definicije:
y

y

Primenjena digitalna elektronika i telekomunikacije u transportnim sistemima, Automatizacija procesa saobra ajnih tokova.

Vrste ITS-a u SAD:
y

Evropska podela ITS-a, Savremene Transportne Telematike (eng. Advanced Transport Telematics ATT):
y

y

y

y

y

y

y

y

Upravljanje integrisanim gradskim saobra ajem - (eng. Integradted Urban Traffic Managment - IUTM), Saobra ajno-Putni ke Informacije (eng. Traffic and Travel Information - TTI), Upravljanje Javnim transportom (eng. Public Transport Management - PTM), Pomo Voza u u Vo nji (eng. Driver Assistance and Cooperative Driving - DACD), Upravljanje Voznim Parkom i Naplatnim rampama (eng. Freight and Fleet Management FFMM), Upravljanje zahtevima (eng. Demand Management - DM).

y

y

y

Savremeni Saobra ajni Sistemi Upravljanja (eng. Advanced Traffic Management Systems ± ATMS), Savremeni Putni ki Informacioni Sistemi (eng. Advanced Traveler Information Syst ms ± ATIS), Savremeni Javni Transportni Sistemi (eng. Advanced Public Tranportation Systems ± APTS), Savremeni Sistemi Kontrole Vozila (eng. Advanced Vehicle Control Systems ± AVCS), Savremeni Sistemi Poljoprivredne Mehanizacje (eng. Advanced Rural Transportation Systems ± ARTS), Komercijalne Operacije Vozila (eng. Commercial Vehicle Operations ± CVO),

Klasifikacija ITS-a prema izvoru podataka:
Inteligentna infrastruktura:
y

Inteligentna vozila:
y

Gradska podru ja (upravljanje gradskom mre om, sistemima

y

Sve platforme (izbegavanje saobra ajnih nesre a i upozoravanje, pomaganje voza u), Putni ka vozila (izbegavanje saobra ajnih nesre a i

transportni. elektronski dokazi). elektronskom naplatom karata. telekontrola. Korisni ki segment (jedinica za prijem.y y du autoputeva. ). hitnim slu bama. pomaganje voza u). kao i informisanjem putnika). Ljudski segment (obu eni stru njaci). ITS/CVO (garantovanje sigurnosti. tranzitom . Prenosni segment (primena telekomunikacija za prenos podataka). tranzitnim. informacijama i ostalim integrisanim sistemima. upravljanje saobra ajem. pomaganje voza u). Segmenti AVL-a: y Automatsko Lociranje Vozila (eng. telemedicina i ostali digitalizovani signali). Upravljanje hitnim slu bama (izbegavanje saobra ajnih nesre a i upozoravanje. Seoska podru ja (bezbednost i preventivna za tita. y y y Lokacioni segment (tehnika i tehnologija neophodna za dobijanje pozicije). Tehnologija lociranja vozila i nadzora njegovih parametara (telemetrija. upravljanje administracijom. Automatic Vehicle Location): Definicije: y y y y Platforma ITS-a. skladi tenje i prenos podataka i distribuciju informacija). Organizacioni segment (organizacija posla i jednog ili vi e centara). Informati ki segment (dispe erski. pomaganje voza u). elektronskim prikupljanjem drumarine. Komercijalna vozila (izbegavanje saobra ajnih nesre a i upozoravanje.odr avanjem i podacima o vremenskoj prognozi i ostalim integrisanim sistemima). informativni saobra ajni. incidentnim i sistemima na pru nim prelazima. turisti ka putovanja. y y y upozoravanje. obradu. hitne slu be. . upravlja ki centar). Tranzit (izbegavanje saobra ajnih nesre a i upozoravanje. pomaganje voza u).

alpinisti. Diferencijalni GPS. Auto klubovi.. Kori enje digitalnih pokaziva a. Priklju na vozila. Jedrilice. Orijentalci. Integralni transport: y y Sve vrste roba. Planinari.). Poljoprivredna mehanizacija. Pe aci: y Vazdu ni saobra aj: y y y Sve vrste vazduhoplova. elezni ki saobra aj: y y y Lokomotive. Dostavna vozila. Gra evinske ma ine. Preduze a za postavljanje saobra ajne signalizacije. Prikupljanje podataka. Luksuzna vozila..Polja primene AVL-a: Drumski saobra aj: y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y Za tita od otu enja. Javni prevoz. Optimizacija. Prednosti AVL-a: Povra aj investicija: y Prenosivi podaci i digitalne poruke: y y Ta na informacija. Jahte. Probna vozila. Platforme. Tranzitna vozila. y y y y Ekstremni sportisti (paraglajderi. Sne ni ratraci. Izbegavanje saobra ajnih gu vi. Vozila za postavljanje kablova. Biciklisti. Komunalna preduze a. Oklopna vozila. Teretna vozila. Taksi slu be. Vodni saobra aj: y y y y y Ribarska flota. Trgova ki brodovi. Hitne slu be. Motocikli. Autonomno kori enje: y y y y Turisti. Aerodromska prevozna sredstva. Spasila ka vozila (pomo na putu). Sladi tenje podataka u . Rent'a car vozila. Spava a i teretna kola. Kupovina iz fotelje. Smu ari.

Opis trenutne lokacije i stanja prevoznog sredstva. Dokumentovanje: y y Omogu eno prezentovanje podataka. Primena matemati kih modela. U teda u sredstvima. Inteligentne mre e . Ra unarska logika i algoritamski pristup. Computer Aided Dispatch) sistemima. Povezivanje podataka sa mre om. standardizovanim formatima.y y y Efektivnije upravljanje voznim parkom. Formiranje lokalnog alarmnog sistema. Dispe erski centar povezan sa CAD (engl. Minimizacija praznih hodova. putnika i robe: y y y Preventivna za tita.). ABS. Aktiviranje odgovaraju e slu be za datu lokaciju. Zagarantovana stabilnost i robusnost. Mogu nost povezivanja sa ostalim segmentima ITS-a. Ve e tehni ke mogu nosti bez pro irivanja kapaciteta samog voznog parka. y y y Br i i ta niji rad dispe era. Primenjena matematika i fuzzy logika. Rezultati operatvnih tro kova postaju sve manji i pretvaraju se u ve e povratne investicije. struja. tampanje izve taja. Iskori tavanje postoje eg lokalnog alarmnog sistema.OTA). Pouzdanija eksploatacija. . Permanentna dijagnostika. Modularnost: y y Navigaciono savetovanje: Otvorena arhitektura. Projektovanje dinami kih ruta: y y y y y y Sigurnost voza a. Blokiranje vozila (gorivo. Smanjeno vreme ukazivanja pomo i. amortizaciji i vremenu . Obezbe enje od otu enja: y y y y y y Pove ana funkcionalnost: y y y y y Trenutno obave tevanje dispe erskog centra i voza a.. Mogu nost rada sa GPS podacima u georeferenciranim digitalnim mapama. Maksimalna iskori enost. Deblokiranje. Mre e sa razli itim atributima. Firmware otvoren za neprekidnu nadogradnju. Programabilnost: y y y y Br e i kvalitetnije dono enje odluka u dispe erskom centru: y y Progrmiranje iz dispe erskog centra (Over The Air . Ve a raspolo ivost prevoznih sredstava i ljudstva. Ve a koli ina ta nih podataka. Algoritamski pristup..

Namenska uskopojasna komunikacija (eng. Automatic Vehicle Monitoring .AVM).GEO). NAVSTAR GPS (eng. Vezivanje razli itih vrsta pokaziva a podataka. Mogu nost kori enja podataka u prevoznom sredstvu. Prenosivi podaci i digitalne poruke: y y Kori enje digitalnih pokaziva a. Optimizacija ruta saobra ajnih sredstava. Dedicated Short-Range Communications DSRC). Quasi Zenith Satellite System). Sistem elijske telefonije (eng. Signalni stubovi (eng. QZSS (eng. Ra unska navigacija (eng. NAVigation Satelite Timing And Ranging Global Positioning System). Dead Reckoning). y y y y y Geostacionarni satelitski sistemi (eng.48.y y y y y y Komunikativnost. LORAN-C.asp 31. Prikaz podataka na digitalnoj mapi. Vo enje voza a kroz mre u. Cellular System). ftp://212. Na ini dobijanja pozicije: Tehnologije zasnovane na zemaljskoj infrastrukturi: Satelitski zasnovane tehnologije: y y y y y y Lokacione i kontrolne usluge (eng.LMS) predstavlja biv i sistem automatske kontrole vozila (eng.10 . Signposts).LEO).85/ENG/TECHNOLOGY/techgen. Low Earth Orbit . Sladi tenje podataka u standardizovanim formatima. Niskoorbitalni satelitski sistemi (eng. GLONASS. Geostationary Earth Orbit . Location and Monitoring Service .62.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful