Inteligentni Transportni Sistemi - ITS

:
Definicije:
y

y

Primenjena digitalna elektronika i telekomunikacije u transportnim sistemima, Automatizacija procesa saobra ajnih tokova.

Vrste ITS-a u SAD:
y

Evropska podela ITS-a, Savremene Transportne Telematike (eng. Advanced Transport Telematics ATT):
y

y

y

y

y

y

y

y

Upravljanje integrisanim gradskim saobra ajem - (eng. Integradted Urban Traffic Managment - IUTM), Saobra ajno-Putni ke Informacije (eng. Traffic and Travel Information - TTI), Upravljanje Javnim transportom (eng. Public Transport Management - PTM), Pomo Voza u u Vo nji (eng. Driver Assistance and Cooperative Driving - DACD), Upravljanje Voznim Parkom i Naplatnim rampama (eng. Freight and Fleet Management FFMM), Upravljanje zahtevima (eng. Demand Management - DM).

y

y

y

Savremeni Saobra ajni Sistemi Upravljanja (eng. Advanced Traffic Management Systems ± ATMS), Savremeni Putni ki Informacioni Sistemi (eng. Advanced Traveler Information Syst ms ± ATIS), Savremeni Javni Transportni Sistemi (eng. Advanced Public Tranportation Systems ± APTS), Savremeni Sistemi Kontrole Vozila (eng. Advanced Vehicle Control Systems ± AVCS), Savremeni Sistemi Poljoprivredne Mehanizacje (eng. Advanced Rural Transportation Systems ± ARTS), Komercijalne Operacije Vozila (eng. Commercial Vehicle Operations ± CVO),

Klasifikacija ITS-a prema izvoru podataka:
Inteligentna infrastruktura:
y

Inteligentna vozila:
y

Gradska podru ja (upravljanje gradskom mre om, sistemima

y

Sve platforme (izbegavanje saobra ajnih nesre a i upozoravanje, pomaganje voza u), Putni ka vozila (izbegavanje saobra ajnih nesre a i

Tehnologija lociranja vozila i nadzora njegovih parametara (telemetrija. upravlja ki centar). y y y Lokacioni segment (tehnika i tehnologija neophodna za dobijanje pozicije). elektronskim prikupljanjem drumarine. Korisni ki segment (jedinica za prijem. . hitnim slu bama.odr avanjem i podacima o vremenskoj prognozi i ostalim integrisanim sistemima). transportni. turisti ka putovanja. informacijama i ostalim integrisanim sistemima. Ljudski segment (obu eni stru njaci). pomaganje voza u). elektronski dokazi). Prenosni segment (primena telekomunikacija za prenos podataka). incidentnim i sistemima na pru nim prelazima. Seoska podru ja (bezbednost i preventivna za tita. telekontrola. elektronskom naplatom karata. ). hitne slu be.y y du autoputeva. kao i informisanjem putnika). telemedicina i ostali digitalizovani signali). Segmenti AVL-a: y Automatsko Lociranje Vozila (eng. obradu. Komercijalna vozila (izbegavanje saobra ajnih nesre a i upozoravanje. pomaganje voza u). upravljanje administracijom. tranzitnim. ITS/CVO (garantovanje sigurnosti. y y y upozoravanje. Automatic Vehicle Location): Definicije: y y y y Platforma ITS-a. informativni saobra ajni. pomaganje voza u). pomaganje voza u). skladi tenje i prenos podataka i distribuciju informacija). Upravljanje hitnim slu bama (izbegavanje saobra ajnih nesre a i upozoravanje. tranzitom . Informati ki segment (dispe erski. Tranzit (izbegavanje saobra ajnih nesre a i upozoravanje. Organizacioni segment (organizacija posla i jednog ili vi e centara). upravljanje saobra ajem.

Kori enje digitalnih pokaziva a. Luksuzna vozila. Orijentalci. Oklopna vozila. Vozila za postavljanje kablova. Prikupljanje podataka. Poljoprivredna mehanizacija. Autonomno kori enje: y y y y Turisti. Gra evinske ma ine. Auto klubovi. Priklju na vozila. Biciklisti. Spava a i teretna kola. elezni ki saobra aj: y y y Lokomotive. Sne ni ratraci. Vodni saobra aj: y y y y y Ribarska flota. Dostavna vozila. Teretna vozila. Diferencijalni GPS. Izbegavanje saobra ajnih gu vi. Tranzitna vozila. Javni prevoz. Probna vozila. Rent'a car vozila. Hitne slu be. Planinari. Preduze a za postavljanje saobra ajne signalizacije. Integralni transport: y y Sve vrste roba. Komunalna preduze a. Pe aci: y Vazdu ni saobra aj: y y y Sve vrste vazduhoplova.. Spasila ka vozila (pomo na putu). Smu ari. Platforme. alpinisti. Aerodromska prevozna sredstva.Polja primene AVL-a: Drumski saobra aj: y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y Za tita od otu enja.).. Sladi tenje podataka u . Jedrilice. Optimizacija. Jahte. Prednosti AVL-a: Povra aj investicija: y Prenosivi podaci i digitalne poruke: y y Ta na informacija. Kupovina iz fotelje. Taksi slu be. y y y y Ekstremni sportisti (paraglajderi. Motocikli. Trgova ki brodovi.

Permanentna dijagnostika. Primenjena matematika i fuzzy logika. Primena matemati kih modela. Deblokiranje. Minimizacija praznih hodova. Dispe erski centar povezan sa CAD (engl.. Opis trenutne lokacije i stanja prevoznog sredstva. putnika i robe: y y y Preventivna za tita. Iskori tavanje postoje eg lokalnog alarmnog sistema. Rezultati operatvnih tro kova postaju sve manji i pretvaraju se u ve e povratne investicije. U teda u sredstvima. amortizaciji i vremenu . y y y Br i i ta niji rad dispe era.. Zagarantovana stabilnost i robusnost. Inteligentne mre e .y y y Efektivnije upravljanje voznim parkom. Aktiviranje odgovaraju e slu be za datu lokaciju. Ra unarska logika i algoritamski pristup. Algoritamski pristup. Programabilnost: y y y y Br e i kvalitetnije dono enje odluka u dispe erskom centru: y y Progrmiranje iz dispe erskog centra (Over The Air . Formiranje lokalnog alarmnog sistema. Maksimalna iskori enost. Ve a raspolo ivost prevoznih sredstava i ljudstva. standardizovanim formatima. . Pouzdanija eksploatacija.). Firmware otvoren za neprekidnu nadogradnju. ABS. Projektovanje dinami kih ruta: y y y y y y Sigurnost voza a. tampanje izve taja.OTA). Modularnost: y y Navigaciono savetovanje: Otvorena arhitektura. Mogu nost rada sa GPS podacima u georeferenciranim digitalnim mapama. Mogu nost povezivanja sa ostalim segmentima ITS-a. Ve a koli ina ta nih podataka. Ve e tehni ke mogu nosti bez pro irivanja kapaciteta samog voznog parka. Obezbe enje od otu enja: y y y y y y Pove ana funkcionalnost: y y y y y Trenutno obave tevanje dispe erskog centra i voza a. Mre e sa razli itim atributima. Smanjeno vreme ukazivanja pomo i. struja. Blokiranje vozila (gorivo. Computer Aided Dispatch) sistemima. Povezivanje podataka sa mre om. Dokumentovanje: y y Omogu eno prezentovanje podataka.

Ra unska navigacija (eng.85/ENG/TECHNOLOGY/techgen. Prikaz podataka na digitalnoj mapi. Dead Reckoning).LEO). GLONASS. y y y y y Geostacionarni satelitski sistemi (eng. NAVigation Satelite Timing And Ranging Global Positioning System). Optimizacija ruta saobra ajnih sredstava.62.LMS) predstavlja biv i sistem automatske kontrole vozila (eng. Geostationary Earth Orbit . Location and Monitoring Service . Dedicated Short-Range Communications DSRC). Mogu nost kori enja podataka u prevoznom sredstvu. LORAN-C.asp 31. Vezivanje razli itih vrsta pokaziva a podataka.10 .y y y y y y Komunikativnost. Low Earth Orbit . Signposts). Signalni stubovi (eng.GEO). Niskoorbitalni satelitski sistemi (eng. Sistem elijske telefonije (eng. Namenska uskopojasna komunikacija (eng. Na ini dobijanja pozicije: Tehnologije zasnovane na zemaljskoj infrastrukturi: Satelitski zasnovane tehnologije: y y y y y y Lokacione i kontrolne usluge (eng.48. NAVSTAR GPS (eng. Sladi tenje podataka u standardizovanim formatima. Prenosivi podaci i digitalne poruke: y y Kori enje digitalnih pokaziva a. Automatic Vehicle Monitoring .AVM). QZSS (eng. Cellular System). ftp://212. Quasi Zenith Satellite System). Vo enje voza a kroz mre u.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful