Inteligentni Transportni Sistemi - ITS

:
Definicije:
y

y

Primenjena digitalna elektronika i telekomunikacije u transportnim sistemima, Automatizacija procesa saobra ajnih tokova.

Vrste ITS-a u SAD:
y

Evropska podela ITS-a, Savremene Transportne Telematike (eng. Advanced Transport Telematics ATT):
y

y

y

y

y

y

y

y

Upravljanje integrisanim gradskim saobra ajem - (eng. Integradted Urban Traffic Managment - IUTM), Saobra ajno-Putni ke Informacije (eng. Traffic and Travel Information - TTI), Upravljanje Javnim transportom (eng. Public Transport Management - PTM), Pomo Voza u u Vo nji (eng. Driver Assistance and Cooperative Driving - DACD), Upravljanje Voznim Parkom i Naplatnim rampama (eng. Freight and Fleet Management FFMM), Upravljanje zahtevima (eng. Demand Management - DM).

y

y

y

Savremeni Saobra ajni Sistemi Upravljanja (eng. Advanced Traffic Management Systems ± ATMS), Savremeni Putni ki Informacioni Sistemi (eng. Advanced Traveler Information Syst ms ± ATIS), Savremeni Javni Transportni Sistemi (eng. Advanced Public Tranportation Systems ± APTS), Savremeni Sistemi Kontrole Vozila (eng. Advanced Vehicle Control Systems ± AVCS), Savremeni Sistemi Poljoprivredne Mehanizacje (eng. Advanced Rural Transportation Systems ± ARTS), Komercijalne Operacije Vozila (eng. Commercial Vehicle Operations ± CVO),

Klasifikacija ITS-a prema izvoru podataka:
Inteligentna infrastruktura:
y

Inteligentna vozila:
y

Gradska podru ja (upravljanje gradskom mre om, sistemima

y

Sve platforme (izbegavanje saobra ajnih nesre a i upozoravanje, pomaganje voza u), Putni ka vozila (izbegavanje saobra ajnih nesre a i

Tranzit (izbegavanje saobra ajnih nesre a i upozoravanje. pomaganje voza u). Informati ki segment (dispe erski. Prenosni segment (primena telekomunikacija za prenos podataka). informativni saobra ajni. y y y upozoravanje. ITS/CVO (garantovanje sigurnosti. Organizacioni segment (organizacija posla i jednog ili vi e centara). ). tranzitom . Automatic Vehicle Location): Definicije: y y y y Platforma ITS-a. telemedicina i ostali digitalizovani signali). pomaganje voza u). elektronskim prikupljanjem drumarine. pomaganje voza u). upravljanje saobra ajem.y y du autoputeva. informacijama i ostalim integrisanim sistemima. turisti ka putovanja. kao i informisanjem putnika). Upravljanje hitnim slu bama (izbegavanje saobra ajnih nesre a i upozoravanje. pomaganje voza u). y y y Lokacioni segment (tehnika i tehnologija neophodna za dobijanje pozicije). telekontrola. hitnim slu bama. Segmenti AVL-a: y Automatsko Lociranje Vozila (eng. tranzitnim. hitne slu be. transportni. Ljudski segment (obu eni stru njaci). obradu.odr avanjem i podacima o vremenskoj prognozi i ostalim integrisanim sistemima). Seoska podru ja (bezbednost i preventivna za tita. incidentnim i sistemima na pru nim prelazima. Komercijalna vozila (izbegavanje saobra ajnih nesre a i upozoravanje. elektronski dokazi). Tehnologija lociranja vozila i nadzora njegovih parametara (telemetrija. . Korisni ki segment (jedinica za prijem. elektronskom naplatom karata. skladi tenje i prenos podataka i distribuciju informacija). upravlja ki centar). upravljanje administracijom.

Optimizacija. Kupovina iz fotelje. Dostavna vozila. y y y y Ekstremni sportisti (paraglajderi. Kori enje digitalnih pokaziva a. Prednosti AVL-a: Povra aj investicija: y Prenosivi podaci i digitalne poruke: y y Ta na informacija. Gra evinske ma ine. Sne ni ratraci. Tranzitna vozila. Sladi tenje podataka u . Oklopna vozila. Smu ari. Vodni saobra aj: y y y y y Ribarska flota. Auto klubovi. Spasila ka vozila (pomo na putu). Pe aci: y Vazdu ni saobra aj: y y y Sve vrste vazduhoplova. Rent'a car vozila. Prikupljanje podataka. Trgova ki brodovi. Orijentalci. Poljoprivredna mehanizacija. Motocikli. Komunalna preduze a. Diferencijalni GPS. Hitne slu be. Izbegavanje saobra ajnih gu vi. Javni prevoz.. Taksi slu be. Autonomno kori enje: y y y y Turisti. Priklju na vozila. Luksuzna vozila. Vozila za postavljanje kablova.. Teretna vozila. Jedrilice. Planinari.). Spava a i teretna kola. Probna vozila. Biciklisti. elezni ki saobra aj: y y y Lokomotive. Integralni transport: y y Sve vrste roba.Polja primene AVL-a: Drumski saobra aj: y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y Za tita od otu enja. Jahte. Aerodromska prevozna sredstva. Platforme. Preduze a za postavljanje saobra ajne signalizacije. alpinisti.

Rezultati operatvnih tro kova postaju sve manji i pretvaraju se u ve e povratne investicije. Maksimalna iskori enost. Computer Aided Dispatch) sistemima. Modularnost: y y Navigaciono savetovanje: Otvorena arhitektura. Projektovanje dinami kih ruta: y y y y y y Sigurnost voza a. Algoritamski pristup. Mogu nost povezivanja sa ostalim segmentima ITS-a. Ve a raspolo ivost prevoznih sredstava i ljudstva. Ve a koli ina ta nih podataka.). Smanjeno vreme ukazivanja pomo i. Iskori tavanje postoje eg lokalnog alarmnog sistema. Firmware otvoren za neprekidnu nadogradnju. Formiranje lokalnog alarmnog sistema.. y y y Br i i ta niji rad dispe era. Blokiranje vozila (gorivo. Ve e tehni ke mogu nosti bez pro irivanja kapaciteta samog voznog parka.. Opis trenutne lokacije i stanja prevoznog sredstva. Programabilnost: y y y y Br e i kvalitetnije dono enje odluka u dispe erskom centru: y y Progrmiranje iz dispe erskog centra (Over The Air . Primenjena matematika i fuzzy logika.OTA). Mre e sa razli itim atributima. Deblokiranje. Dispe erski centar povezan sa CAD (engl. Pouzdanija eksploatacija. amortizaciji i vremenu . Zagarantovana stabilnost i robusnost. tampanje izve taja. Povezivanje podataka sa mre om. U teda u sredstvima. ABS. Minimizacija praznih hodova. Obezbe enje od otu enja: y y y y y y Pove ana funkcionalnost: y y y y y Trenutno obave tevanje dispe erskog centra i voza a. Primena matemati kih modela. Inteligentne mre e . .y y y Efektivnije upravljanje voznim parkom. struja. Aktiviranje odgovaraju e slu be za datu lokaciju. Mogu nost rada sa GPS podacima u georeferenciranim digitalnim mapama. Dokumentovanje: y y Omogu eno prezentovanje podataka. putnika i robe: y y y Preventivna za tita. standardizovanim formatima. Permanentna dijagnostika. Ra unarska logika i algoritamski pristup.

Signposts). QZSS (eng. Namenska uskopojasna komunikacija (eng. NAVSTAR GPS (eng.LEO).LMS) predstavlja biv i sistem automatske kontrole vozila (eng. Vo enje voza a kroz mre u. Mogu nost kori enja podataka u prevoznom sredstvu.AVM). Location and Monitoring Service . y y y y y Geostacionarni satelitski sistemi (eng.y y y y y y Komunikativnost. Geostationary Earth Orbit . NAVigation Satelite Timing And Ranging Global Positioning System).62. Ra unska navigacija (eng. Low Earth Orbit . Quasi Zenith Satellite System). Signalni stubovi (eng. Na ini dobijanja pozicije: Tehnologije zasnovane na zemaljskoj infrastrukturi: Satelitski zasnovane tehnologije: y y y y y y Lokacione i kontrolne usluge (eng. LORAN-C. Niskoorbitalni satelitski sistemi (eng.85/ENG/TECHNOLOGY/techgen. Sladi tenje podataka u standardizovanim formatima.10 . Automatic Vehicle Monitoring . Sistem elijske telefonije (eng.asp 31.48. Dedicated Short-Range Communications DSRC). Prikaz podataka na digitalnoj mapi. ftp://212. Prenosivi podaci i digitalne poruke: y y Kori enje digitalnih pokaziva a. Vezivanje razli itih vrsta pokaziva a podataka. GLONASS. Dead Reckoning). Cellular System).GEO). Optimizacija ruta saobra ajnih sredstava.