Inteligentni Transportni Sistemi - ITS

:
Definicije:
y

y

Primenjena digitalna elektronika i telekomunikacije u transportnim sistemima, Automatizacija procesa saobra ajnih tokova.

Vrste ITS-a u SAD:
y

Evropska podela ITS-a, Savremene Transportne Telematike (eng. Advanced Transport Telematics ATT):
y

y

y

y

y

y

y

y

Upravljanje integrisanim gradskim saobra ajem - (eng. Integradted Urban Traffic Managment - IUTM), Saobra ajno-Putni ke Informacije (eng. Traffic and Travel Information - TTI), Upravljanje Javnim transportom (eng. Public Transport Management - PTM), Pomo Voza u u Vo nji (eng. Driver Assistance and Cooperative Driving - DACD), Upravljanje Voznim Parkom i Naplatnim rampama (eng. Freight and Fleet Management FFMM), Upravljanje zahtevima (eng. Demand Management - DM).

y

y

y

Savremeni Saobra ajni Sistemi Upravljanja (eng. Advanced Traffic Management Systems ± ATMS), Savremeni Putni ki Informacioni Sistemi (eng. Advanced Traveler Information Syst ms ± ATIS), Savremeni Javni Transportni Sistemi (eng. Advanced Public Tranportation Systems ± APTS), Savremeni Sistemi Kontrole Vozila (eng. Advanced Vehicle Control Systems ± AVCS), Savremeni Sistemi Poljoprivredne Mehanizacje (eng. Advanced Rural Transportation Systems ± ARTS), Komercijalne Operacije Vozila (eng. Commercial Vehicle Operations ± CVO),

Klasifikacija ITS-a prema izvoru podataka:
Inteligentna infrastruktura:
y

Inteligentna vozila:
y

Gradska podru ja (upravljanje gradskom mre om, sistemima

y

Sve platforme (izbegavanje saobra ajnih nesre a i upozoravanje, pomaganje voza u), Putni ka vozila (izbegavanje saobra ajnih nesre a i

Segmenti AVL-a: y Automatsko Lociranje Vozila (eng. y y y Lokacioni segment (tehnika i tehnologija neophodna za dobijanje pozicije). turisti ka putovanja. Prenosni segment (primena telekomunikacija za prenos podataka). obradu. Seoska podru ja (bezbednost i preventivna za tita. Komercijalna vozila (izbegavanje saobra ajnih nesre a i upozoravanje.odr avanjem i podacima o vremenskoj prognozi i ostalim integrisanim sistemima). Organizacioni segment (organizacija posla i jednog ili vi e centara). informativni saobra ajni. tranzitnim. tranzitom . . pomaganje voza u). upravljanje administracijom. pomaganje voza u). elektronskim prikupljanjem drumarine. Tranzit (izbegavanje saobra ajnih nesre a i upozoravanje. Automatic Vehicle Location): Definicije: y y y y Platforma ITS-a. telekontrola. kao i informisanjem putnika). hitne slu be. ). incidentnim i sistemima na pru nim prelazima. elektronskom naplatom karata. telemedicina i ostali digitalizovani signali). Korisni ki segment (jedinica za prijem. elektronski dokazi). Tehnologija lociranja vozila i nadzora njegovih parametara (telemetrija.y y du autoputeva. hitnim slu bama. upravlja ki centar). Upravljanje hitnim slu bama (izbegavanje saobra ajnih nesre a i upozoravanje. Informati ki segment (dispe erski. pomaganje voza u). ITS/CVO (garantovanje sigurnosti. upravljanje saobra ajem. skladi tenje i prenos podataka i distribuciju informacija). Ljudski segment (obu eni stru njaci). pomaganje voza u). y y y upozoravanje. informacijama i ostalim integrisanim sistemima. transportni.

Dostavna vozila. Optimizacija. Motocikli. Vozila za postavljanje kablova. Izbegavanje saobra ajnih gu vi. Poljoprivredna mehanizacija. Tranzitna vozila. Komunalna preduze a. Diferencijalni GPS. elezni ki saobra aj: y y y Lokomotive. Jedrilice. Kori enje digitalnih pokaziva a. Smu ari. Taksi slu be. Biciklisti. Probna vozila. Sne ni ratraci. Priklju na vozila. Prednosti AVL-a: Povra aj investicija: y Prenosivi podaci i digitalne poruke: y y Ta na informacija. Javni prevoz. Jahte. Integralni transport: y y Sve vrste roba. Aerodromska prevozna sredstva. Spava a i teretna kola. Rent'a car vozila. Trgova ki brodovi.). Prikupljanje podataka.. Kupovina iz fotelje. Teretna vozila. Auto klubovi. Sladi tenje podataka u . Platforme. Luksuzna vozila. Gra evinske ma ine. Orijentalci. Autonomno kori enje: y y y y Turisti. Preduze a za postavljanje saobra ajne signalizacije. Pe aci: y Vazdu ni saobra aj: y y y Sve vrste vazduhoplova.Polja primene AVL-a: Drumski saobra aj: y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y Za tita od otu enja. Spasila ka vozila (pomo na putu). Hitne slu be. Planinari.. Oklopna vozila. y y y y Ekstremni sportisti (paraglajderi. Vodni saobra aj: y y y y y Ribarska flota. alpinisti.

Povezivanje podataka sa mre om. Inteligentne mre e . Blokiranje vozila (gorivo. Ve e tehni ke mogu nosti bez pro irivanja kapaciteta samog voznog parka. Ve a raspolo ivost prevoznih sredstava i ljudstva. Smanjeno vreme ukazivanja pomo i. U teda u sredstvima. struja.y y y Efektivnije upravljanje voznim parkom.. y y y Br i i ta niji rad dispe era. standardizovanim formatima. Maksimalna iskori enost. Obezbe enje od otu enja: y y y y y y Pove ana funkcionalnost: y y y y y Trenutno obave tevanje dispe erskog centra i voza a. Dispe erski centar povezan sa CAD (engl. Pouzdanija eksploatacija.. Ra unarska logika i algoritamski pristup. Zagarantovana stabilnost i robusnost. Aktiviranje odgovaraju e slu be za datu lokaciju. amortizaciji i vremenu . Rezultati operatvnih tro kova postaju sve manji i pretvaraju se u ve e povratne investicije. Algoritamski pristup. Permanentna dijagnostika. Primenjena matematika i fuzzy logika. ABS. Mre e sa razli itim atributima. Programabilnost: y y y y Br e i kvalitetnije dono enje odluka u dispe erskom centru: y y Progrmiranje iz dispe erskog centra (Over The Air . Deblokiranje. Minimizacija praznih hodova. Formiranje lokalnog alarmnog sistema. Primena matemati kih modela. Opis trenutne lokacije i stanja prevoznog sredstva. Mogu nost povezivanja sa ostalim segmentima ITS-a. Ve a koli ina ta nih podataka. Projektovanje dinami kih ruta: y y y y y y Sigurnost voza a. Mogu nost rada sa GPS podacima u georeferenciranim digitalnim mapama.). putnika i robe: y y y Preventivna za tita. . Modularnost: y y Navigaciono savetovanje: Otvorena arhitektura. Computer Aided Dispatch) sistemima.OTA). Iskori tavanje postoje eg lokalnog alarmnog sistema. Firmware otvoren za neprekidnu nadogradnju. Dokumentovanje: y y Omogu eno prezentovanje podataka. tampanje izve taja.

y y y y y y Komunikativnost. LORAN-C. Dead Reckoning).asp 31. Dedicated Short-Range Communications DSRC). Vo enje voza a kroz mre u. Automatic Vehicle Monitoring . Na ini dobijanja pozicije: Tehnologije zasnovane na zemaljskoj infrastrukturi: Satelitski zasnovane tehnologije: y y y y y y Lokacione i kontrolne usluge (eng. Prikaz podataka na digitalnoj mapi. Mogu nost kori enja podataka u prevoznom sredstvu. Optimizacija ruta saobra ajnih sredstava. Sistem elijske telefonije (eng. y y y y y Geostacionarni satelitski sistemi (eng. Namenska uskopojasna komunikacija (eng.GEO).62.85/ENG/TECHNOLOGY/techgen. Signposts). NAVSTAR GPS (eng. Quasi Zenith Satellite System). ftp://212. Vezivanje razli itih vrsta pokaziva a podataka. QZSS (eng. Prenosivi podaci i digitalne poruke: y y Kori enje digitalnih pokaziva a.AVM). Geostationary Earth Orbit . Location and Monitoring Service . Sladi tenje podataka u standardizovanim formatima. GLONASS.10 .LMS) predstavlja biv i sistem automatske kontrole vozila (eng.LEO). Signalni stubovi (eng. Ra unska navigacija (eng. Niskoorbitalni satelitski sistemi (eng. Low Earth Orbit .48. NAVigation Satelite Timing And Ranging Global Positioning System). Cellular System).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful