P. 1
Pulmo-Renalni Sindrom Etiopatogeneza Dijagnostika i Lecenje

Pulmo-Renalni Sindrom Etiopatogeneza Dijagnostika i Lecenje

|Views: 280|Likes:
Published by Darko Matic

More info:

Published by: Darko Matic on Jan 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/23/2014

pdf

text

original

Med. čas. 2011; 45(2): 36-40.

Pregled literature

COBiSS . Sr - id 184954636 udk. 616-092

PULMO-RENALNI SINDROM: ETIOPATOGENEZA, DIJAGNOSTIKA I LEČENJE
Aleksandra Nikolić1, Marina Petrović2, Predrag Đurđević3, Mirjana Veselinović4, Dejan Petrović5 1 Odeljenje alergologije sa kliničkom imunologijom, Klinika za internu medicinu, KC Kragujevac, 2 Centar za pulmologiju, Klinika za internu medicinu, KC Kragujevac, Kragujevac 3 Centar za hematologiju, Klinika za internu medicinu, KC Kragujevac, Kragujevac 4 Odeljenje reumatologije, Klinika za internu medicinu, KC Kragujevac, Kragujevac 5 Centar za nefrologiju i dijalizu, Klinika za urologiju i nefrologiju, KC Kragujevac, Kragujevac

PULMONARY-RENAL SYNDROME: ETHIOPATHOGENESIS, DIAGNOSIS AND TREATMENT
1 Department

Aleksandra Nikolic1, Marina Petrovic2, Predrag Djurdjevic3, Mirjana Veselinovic4, Dejan Petrovic5 of Alergology and Clinical Imunology, Clinical for Internal Medicine, Clinical Center of Kragujevac 2 Center of Pulmonology, Clinical for Internal Medicine, Clinical Center of Kragujevac 3 Center of Hematology, Clinic for Internal Medicine, Clinical Center of Kragujevac 4 Department of Reumatology, Clinical for Internal Medicine, Clinical Center of Kragujevac 5 Center of Nephrology and Dialysis, Clinic for Urology and Nephrology, Clinical Center of Kragujevac

SAŽETAK
Pulmo-renalni sindrom je klinički sindrom koji se odlikuje difuznom alveolarnom hemoragijom i brzoprogresivnim glomerulonefritisom. Cilj rada je da utvrdi patogenetske mehanizme razvoja pulmo-renalnog sindroma i da ukaže na klinički značaj ranog otkrivanja i pravovremenog lečenja bolesnika sa pulmo-renalnim sindromom. Analizirani su stručni radovi i kliničke studije koje se bave etiopatogenezom, dijagnostikovanjem i lečenjem pulmorenalnog sindroma. Patogeneza pulmo-renalnog sindroma je kompleksna i uključuje antitela na bazalnu membranu glomerula (anti-GBM-antitela), antineutrofilna citoplazmatska antitela (ANCA antitela), imunokomplekse i trombotičnu mikroangiopatiju. U osnovi oštećenja pluća nalazi se vaskulitis malih krvnih sudova koji zahvata arteriole, venule i kapilare alveola, a u osnovi oštećenja bubrega je fokalni proliferativni glomerulonefritis. Sindrom se može ispoljiti kliničkom slikom teške respiratorne i/ili bubrežne insuficijencije, kada bolesnici zahtevaju hospitalizaciju i pojačan dijagnostičko-terapijski monitoring. Sindrom karakteriše nagli početak i brzoprogresivni tok bolesti, koji može uzrokovati i završni stadijum bolesti bubrega. Lečenje se sastoji u primeni velikih doza kortikosteroida, citotoksičnih agenasa i primeni plazmafereze. Rano dijagnostikovanje i pravovremena primena odgovarajućeg lečenja znatno smanjuju stopu smrtnosti bolesnika obolelih od pulmo-renalnog sindroma. Ključne reči: bubreg, pluća, sindrom, anti-glomerularna bolest bazalne membrane, anti-neutrofilnim citoplazmatskim antitelom udružen vaskulitis.

ABSTRACT
Pulmonary-renal syndrome is clinical syndrome characterized by diffuse alveolar haemorrhage and rapidlyprogressive glomerulonephritis. The study aimed at finding pathogenetic mechanisms for progression of pulmonaryrenal syndrome and highlighting clinical importance of premature finding, prevention and timely treatment of patients with pulmonary-renal syndrome. Expert surveys and clinical studies that deal with ethiopathogesis, diagnosing and treatment of pulmonary-renal syndrome have been analyzed. Pathogenesis of pulmonary-renal syndrome is complex and it involves antibodies on glomerular basal membrane (anti-GBM-antibodies), antineutrophil cytoplasmic antibodies (ANCA antibodies), immune complexes and thrombotic microangiopathy. The basis of pulmonary impairment stems from vasculitis of small blood vessels which affect arterioles, venules and alveolar capillaries and the basis for kidney impairment is focal proliferative glomerulonephritis. The syndrome can be revealed by clinical picture of severe respiratory and/or renal insufficiency, when patients are required to be hospitalized and to have increased monitoring in diagnosing and therapy. The syndrome is characterized by abrupt emergence and rapidly-progressive flow of the disease, which can cause even the final stage of the renal disease. The treatment includes the application of large doses of corticosteroids, cytotoxic agents and plasmapheresis application. Premature diagnosing and timely implementation of adeqaute treatment will to great extent reduce the mortality rate of patients struck with pulmonary-renal syndrome. Keywords: kidney, lung, syndrome, anti-glomerular basement membrane disease, anti-neutrophil cytoplasmic antybody-associated vasculitis .

UVOD
Pulmo-renalni sindrom je klinički sindrom koji se odlikuje difuznom alveolarnom hemoragijom-daH i brzoprogresivnim glomerulonefritisom (1-4). Stopa mortaliteta bolesnika sa pulmo-renalnim sindromom u jedinicama intenzivnog lečenja je visoka i iznosi 25–50%
Primljen/received: 30.11.2010 Prihvaćen/accepted: 18.05.2011

(1–4). etiopatogeneza pulmo-renalnog sindroma je kompleksna i uključuje antitela na bazalnu membranu glomerula (anti-gBM-antitela), antineutrofilna citoplazmatska antitela (aNCa antitela), imunokomplekse i trombotičnu mikroangiopatiju, tabela 1 (1–5).

36

dr aleksandra Nikolić klinika za internu medicinu, kC kragujevac Zmaj Jovina 30, 34000 kragujevac e-mail: sandra68@eunet.rs

COBiSS . čas. 2011. a karakteriše se zapaljenskim procesom na arteriolama. i razvoja kliničke slike difuzne alveolarne hemoragije-(daH) (3-7). fibroza i atrofija tubula su loši prognostički faktori (5–7). KLINI KI ZNA AJ Sistemski eritemski lupus/lupus nefritis Goodpasture.Med. a infiltracija intersticijuma. anti-dsDNA-antitela Anti-GBM-antitela Antifosfolipidna antitela/anti-kardiolipinska antitela Antineutrofilna citoplazmatska antitela – pANCA Antineutrofilna citoplazmatska antitela – cANCA Modifikovano prema referenci (7). 616-092 Patogeneza pulmo-renalnog sindroma Vaskulitis malih krvnih sudova je glavni uzročnik oštećenja pluća kod bolesnika sa pulmo-renalnim sindromom. Tabela 1. 45(2): 36-40. Sr . Fokalni proliferativni glomerulonefritis. venulama i kapilarima alveola (nekrotišući pulmonalni kapilaritis/necrotic pulmonary capillaritis) (3–7).s sindrom Antifosfolipidni sindrom Mikroskopski poliangiitis/Churg-Strauss sindrom Wegener-ova granulomatoza 37 . Pulmo-renalni sindromi Tabela 2. Stvaranje polumeseca određuje brzoprogresivni tok bolesti. Dijagnostički značaj određivanja autoantitela AUTOANTITELA ANA. fibrinoidna nekroza i mikrovaskularni trombi su čest nalaz u glomerulima bolesnika sa pulmorenalnim sindromom.id 184954636 udk. ta oštećenja dovode do prekida kontinuiteta zida kapilara pluća i ekstravazacije krvi u alveolarnom prostoru.

generalizovana Aktivna. koje dovode do destrukcije zida kapilara glomerula.4 mg/dl) Kreatinin u serumu 120 mol/l ( 1. Kompjuterizovana tomografija sa pulmonalnom angiografijom 13. 7). Tabela 3. čas. ANCA – antineutrofilna citoplazmatska antitela. Anti-GBM-antitela 6. kao što su Wegenerova granulomatoza-Wg. Metaboli ki profil: ureja. KLINI KI PARAMETRI Anamneza. anti-dsDNA-antitela 7. Sedimentacija. pri čemu dolazi do aktivacije komplementa i proteaza. 2011. EUVAS (European Vasculitis Study Group) preporuke za procenu težine bolesti i izbora lečenja prve linije za fazu indukcije remisije bolesti Klasifikacija bolesti Ograni ena Rana.7 mg/dl) Kreatinin u serumu 500 mol/l ( 5. 616-092 Pulmo-renalni sindrom povezan sa anti-gBMantitelima označava se još kao gudpaščerov sindrom (Goodpasture’s syndrome). Ehokardiografija 10. Bronhoskopija sa bronhoalveolarnom lavažom 12. Modifikovano prema referenci (7). anti-HCV-antitela. Goodpastures sindrom. ANA – antinuklearna antitela Tabela 4. lipidni status 3. br. 38 . COBiSS . 45(2): 36-40. eritrociti izmenjenog oblika. glikemija. Biopsija bubrega i plu a 14. GBM – bazalna membrana glomerula. a karakteriše se difuznom alveolarnom hemoragijom i brzoprogresivnim glomerulonefritisom (5–7). protenurije i stvaranja polumesečastih formacija. mikroskopski poliangiitis-MPa i Churg–Straussov sindrom-CSS (5–8). Klinička slika Najčešći uzročnici pulmo-renalnog sindroma su: aNCa vaskulitis. Test difuzije ugljen monoksida 11. karlice i dojki) 1. fizikalni pregled (uklju uju i pregled rektuma.7 mg/dl) Svako pove anje kreatinina u serumu Ošte ena funkcija organa ne Terapijska opcija za indukciju Kortikosteroidi ili metotreksat ili azatioprin Ciklofosfamid + kortikosteroidi ili metotreksat + kortikosteroidi Ciklofosfamid + kortikosteroidi Cikofosfamid + kortikosteroidi + plazmafereza Upotreba novih agenasa da ne da da da da da da Modifikovano prema referencama (6.uricum. ANCA IgG/IgM klase (pANCA/cANCA) 5. sistemski eritemski lupus i antifosfolipidni sindrom (5–11). proteini. a destrukcija aleveolo-kapilarnog zida praćena je razvojem difuzne alveolarne hemoragije (5–7). eritrocitni cilindri) 4. albumin.Med. ac. ANA. Sr . kreatinin. Nekolageni domen alfa 3 lanca kolagena tip iV (NC1 3 iV) u bazalnoj membrani glomerula i alveola reaguje sa anti-gBM-antitelima. anti-HIV-antitela 8.id 184954636 udk.4 mg/dl) Kreatinin u serumu 500 mol/l ( 5. Sindrom karakteriše nagli početak i brzoprogresivni tok bolesti. Analiza urina: sediment urina (proteini. Pulmorenalni sindrom: osnovni podaci za dijagnozu i praćenje bolesnika R. HbsAg. leukocitarna formula 2. generalizovana Teška Refraktarna Simptomi bolesti ne Funkcija bubrega Kreatinin u serumu 120 mol/l ( 1. Radiografija seca i plu a 9. broj leukocita. Primarni sistemski vaskulitisi malih krvnih sudova koji zahvataju pluća su aNCa pozitivni vaskulitisi.

u ovom stadijumu bolesti rezultati kliničkih studija ukazuju i na značaj primene metotreksata u kombinaciji sa kortikosteroidima (6. Primena ciklofosfamida u vidu i. antifosfolipidna antitela. svaki dan u toku tri dana. pulseva je efikasnija u kontroli bolesti i ima manja neželjena dejstva nego per os primena ciklofosfamida (6. Najčešće bubrežne manifestacije pulmo-renalnog sindroma su: hematurija. (5–11). Dijagnoza/diferencijalna dijagnoza grafija pluća pokazuje bilateralne infiltrate u plućima. mikroskopski poliangiitis. 2011. teška bolest definiše se prisustvom znatnog oštećenja bubrega (koncentracija kreatinina u serumu  500 mol/l ( 5. infuzija jednom mesečno u toku šest meseci. Henoch– Schönleinovu purpuru. Mikroskopski poliangiitis-(MPa) je aNCa pozitivni vaskulitis malih krvnih sudova koji se odlikuje razvojem brzoprogresivnog glomerulonefritisa. a zatim pulsna doza ciklofosfamida 500–1000 mg/m2 telesne površine i. (5–11). a ureja i kreatinin u serumu pokazuju brzoprogresivni porast (5–11). infuzija jednom dnevno. refraktarna bolest se definiše kao bolest kod koje nema dobrog odgovora nakon primene ciklofosfamida+kortikosteroida i plazmafereze. emboliju pluća udruženu sa trombozom bubrežnih arterija.id 184954636 udk. v. a u težim slučajevima i akutnim respiratornim distres sindromom. Ograničena bolest odlsikava lokalizovanu bolest gornjih disajnih puteva. odsustvo poremećaja funkcije organa.Med. Za lečenje ovog stadijuma bolesti koriste se kortikosteroidi ili azatioprin ili metotreksat. 7). bolest donjih disajnih puteva i glomerulonefritis (5–11). – stadijum 2: rana generalizovana bolest. a potom jednom u tri meseca u toku dve godine). brzoprogresivni porast azotnih materija i razvoj oligo-anurije (5–11). hipereozonofilija i nekrotišući vaskulitis. Sr . 7). aktivni sediment. v. 7). – stadijum 3: aktivna generalizovana bolest. ukoliko se bolest rano ne dijagnostikuje i ne leči na odgovarajući način može uzrokovati završni stadijum hronične slabosti bubrega i lečenje hemo-dijalizom (5–11). imunološka ispitivanja uključuju određivanje anti-gBM-antitela. 616-092 koji može uzrokovati i završni stadijum bolesti bubrega. Wegenerova granulomatoza-(Wg) je najčešći aNCa pozitivan vaskulitis malih krvnih sudova. Bolesnici kod kojih se pulmorenalni sindrom ispolji kliničkom slikom teške respiratorne i/ili bubrežne insuficijencije zahtevaju hospitalizaciju i pojačan dijagnostičko-terapijski monitoring u jedinicama intenzivnog lečenja (5–11). (6. tabela 2. Wegenerovu granulomatozu.7 mg/dl). 45(2): 36-40. kod bolesnika sa simptomima obolelih pluća i bubrega diferencijalno dijagnostički treba posumnjati na sledeća klinička stanja: sistemski eritemski lupus. proteinurija. pretežno lokalizovane perihilarno. terapija sa agensima kao što su: infliximab. a alveolarna hemoragija (zahvaćenost pluća) prisutna je kod 10–30% bolesnika (5–11). mešovitu igg/igM krioglobulinemiju i mešovitu bolest vezivnog tkiva. povišenom temperaturom. rituximab i antitimocitni globulin. tabela 4. u okviru ovog sindroma javlja se plućna hemoragija i glomerulonefritis (5–11). tabela 3. i ono obično prethodi razvoju oštećenja bubrega (5–11). retko kada se javlja proteinurija nefrotskog ranga. aktivna. v. bez poremećaja funkcije organa. 39 . – stadijum 4: teška bolest i – stadijum 5: refraktarna bolest. klinički se odlikuje trijadom koju čini: bolest gornjih disajnih puteva. daH ili drugih kliničkih stanja koja ugrožavaju vitalne funkcije bolesnika. Bolest se klinički ispoljava kroz tri faze: inicijalno se javlja bronhijalna astma. odsustvo sistemskih simptoma bolesti. čas. COBiSS . Sindrom odlikuje trijada: astma. globulini mogu se koristiti za lečenje bolesnika sa refraktarnim oblikom bolesti (6. kao i odsustvo zahvaćenosti bubrega. hemoptizijama. anti-dsdNa-antitela. stepen ošećenja bubrega i prisutnost daH). Prema preporukama euVaS (European Vasculitis Study Group) razlikujemo pet stadijuma težine bolesti: – stadijum 1: ograničena bolest. Proteinurija je obično nenefrotskog ranga. kao i i. Za tu malu grupu bolesnika na raspolaganju su novi agensi. u sedimentu urina prisutni su eritrociti izmenjenog oblika i eritrocitni cilindri. dodatna terapija bolesnika sa daH uključuje aktivni humani faktor Vii koji se koristi za indukciju hemostaze (6. rani stadijum generalizovane bolesti definiše se kao aktivna generalizovana bolest. tj. 7). generalizovana bolest zahteva lečenje primenom ciklofosfamida i kortikosteroida. Lečenje Preporuke za lečenje vaskulitisa malih krvnih sudova zavise od težine bolesti. označava se još i kao eozinofilna bolest pluća (hronična eozinofilna pneumonija). a ona se procenjuje na osnovu stepena aktivnosti bolesti (broj zahvaćenih sistema organa. paNCa. sledi faza eozinofilije i na kraju faza vaskulitisa. Churg–Straussov sindrom-(CSS) takođe je aNCa pozitivan vaskulitis. Oštećenje pluća ispoljava se osećajem gušenja. kortikosteroida i plazmafereze (pulsna doza metilprednizolona 500 mg i. Većina autora ukazuje na zaštitno dejstvo trimetoprim/sulfametoksazola (t/S) (6. u srednjim i donjim partijama pluća (5–11). lečenje bolesnika sa teškim stadijumom bolesti podrazumeva kombinaciju cikofosfamida. caNCa. 7). Za lečenje bolesnika sa ovim stadijumom bolesti terapija prve linije podrazumeva primenu ciklofosfamida i kortikosteroida. v. 7).

Contrib Nephrol. kamesh l. a zatim se lečenje nastavlja pronizonom 0. 7. Manali ed. Harper l. COBiSS . infliximab). 2010. aNCa positive vasculitis. 13. Curr rheumatol rep. Pulmonary renal syndrome and emergency therapy. Bosch X. Clin J am Soc Nephrol. 2010. 7). Paginoux C. 75(4): 258–80. 3. inf. v. lopezSoto a. ronco C. v. rituximab (anti-Cd-20-antitelo za Blimfocite). diffuse alveolar hemorrhage: diagnosing it and finding the cause. in: Cardiorenal Syndromes in Critical Care. Sr . rosner F. Calleja MC. update in the diagnosis and management of pulmonary vasculitis. McCullough Pa. ann rheum dis. LITERATURA 1. terapija kortikosteroidima kombinuje se sa ciklofosfamidom (Cyclophosphamide 500–1000 mg/m2 i. rituximab as maintenance therapy for anti-neutrophil cytoplasmic antibody-associated vasculitis. Bolton Wk. Hernandez-rodriguez J. Basel. JaMa 2007. roussos C. Nadasdy t. diffuse alveolar hemorrhage. Niles Jl. Pulmonary-renal vasculitis disorders: differential diagnosis and management. Chest 2006. Jara Jl. Brown kk. Savage COS.Med. 5(8): 1394–40. 11. guilabert a. Meehan rt. 137(5): 1164–71. Bosch X. 15. 165: 166–73. 2010. treatment strategies and outcome of induction-refractory Wegener's granulomatosis or microscopic polyangiitis: analysis of 32 patients with first-line inductionrefractory disease in the WegeNt trial. 13(7): 1953–60. karger. 6. espinosa g. J am Soc Nephrol. 5(8): 1359–62. 4. Critical Care 2007.id 184954636 udk. 40 . eustace Ja. Frankel Sk. leflunomide i antitimocitni globulin (blokator t limfocita) (12–15). čas. laliberte ka. 2002. inf. 2. gomez-Puerta Ja. u fazi indukcije remisije pulmo-renalnog sindroma povezanog sa aNCa vaskulitisom primenjuju se pulsne doze metilprednizolona (methylprednisolone 500–1000mg i. 12. 2006. Sa primenjenom terapijom kod približno 85% bolesnika ostvaruje se remisija. 5(2): 107–15. 298(6): 655–69. 45(2): 36-40. jednom mesečno u toku šest meseci. 7). kod bolesnika koji su rezistentni na primenjenu terapiju primenjuju se novi agensi: blokatori tNF (etanercept. the Churg strauss syndrome. Choi M. agensi koji uzrokuju depleciju B limfocita (blokatori B-limfocita). Proceed am thoracis Soc. 5. rhee eP. Pulmonary-renal syndromes-an update for the intensivist. CCJM 2008. karakatsani a. 14. et al. 1999. Bellomo r. Cosgrove gP. Schwarz Mi. 616-092 terapija pulmo-renalnog sindroma sastoji se iz dve faze: faze indukcije remisije i faza održavanja remisije. ioachimescu Oi. 10(9): 2048–55. terapija održavanja remisije traje 6–12 meseci posle primene indukcione terapije i sastoji se u primeni malih doza kortikosteroida i citotoksičnih agenasa (6. 2011. 3(1): 48–57. Vera-lastra O. Mirapeix e. am Pham Physician 2002./dnevno – 3 dana). ZAKLJUČAK rano dijagnostikovanje i pravovremena primena odgovarajućeg lečenja znatno smanjuju stopu smrtnosti bolesnika obolelih od pulmo-renalnog sindroma. Mansi ia. Chest 2010. mikofenolat mofetil (blokator B i t limfocita). J am Soc Nephrol. 65(8): 1615–20. kod pojedinih bolesnika pored kombinovane terapije kortikosteroidima i ciklofosfa-midima primenjuje se i plazmafereza (6. 2003. treatment of antineutrophil cytoplasmic antibodyassociated vasculitis. Papiris S. 11(3): 213. antineutrophil cytoplasmic antibody-associated vasculitides and respiratory disease.5 mg/kgtt/dan per os. Opran a. 69(12): 2125–30. Fischer a. 9. Jayne d. 2010. aNCa associated small-vessel vasculitis. Chest 2009. ruivard M. kalomenidis i. Brown kk. a potom jednom u tri meseca u toku dve godine). 129(2): 452–65. Seror r. eds. 10. Pulmonary vasculitis. kapotsis ge. lara ar. Clin J am Soc Nephrol. 136(4): 1101–11. 8. rituximab treatment for vasculitis.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->