GRA EVINSKE MAŠINE

1.UVOD Područja korištenja gra evinskih mašina U gra evinarstvu postoji nekoliko temeljnih razloga koji utiču na korištenje gra evinskih mašina, kao što su: • porast zapreminaa gra evinskih radova, kao rezultat gra enja savremenih objekata potrebnih društvu za njegov razvoj i daljnji napredak, • zahtjev za ujednačenu kvalitetu, kao garanciju stabilnosti, sigurnosti i trajnosti izgra ene gra evine, • socijalno-kulturni razlog, koji zahtijeva da se čovjeka oslobodi nehumanih i teških radova, kao što su radovi po mrazu, kiši, hladnoći, blatu, u vodi i slično, • ekonomski razlog, kao posljedica velikih potreba i želja, većih od mogućnosti, pa se racionalizacijom radova nastoji smanjiti taj raskorak, • razvojni napredak industrijske proizvodnje, koja može proizvesti snažne, precizne i ekonomične gra evinske mašine, prilago ene zahtjevima tehnologije rada i ostalim potrebama. Jedino upotrebom gra evinskih mašina moguće je u kratkom roku obaviti velike gra evinske radove, postići traženu kvalitetu i ekonomičnost, te istodobno humanizirati ljudski rad. Gotovo je nezamislivo spomenuti gra evinarstvo, a ne pomisliti odmah i na gra evinske mašine, bez kojih gra evinarstvo ne bi uopće moglo opstati. U početku su se koristile poluge, točkovi i užad, a budućnost gra evinarstva je u elektronici, daljinskom i satelitskom upravljanju, automatima i robotima. Primjena gra evinskih mašina zahtijeva temeljito poznavanje njihovih mogućnosti te poznavanje područja u kojima se radovi obavljaju, vrste radova i tehnologije što će se u radu primjenjivati. Upotreba gra evinskih mašina Gra evinski radovi obuhvaćeni u ovoj knjizi tako er su vrlo važni, a mogu se svrstati u nekoliko skupina; • radovi na gra evinskim objektima, koji uglavnom prate radove niskogradnje i visokogradnje; to su radovi na mostovima, vijaduktima, tunelima i slično. Neki od tih radova mogu sami za sebe biti grandiozni gra evinski pothvati koji zahtijevaju poseban tretman glede tehnologije, upotrebe materijala, te korištenja mašina , • prethodni radovi s mnogim specifičnostima, kao što su ispitivanja tla bušenjem, saniranje tla injektiranjem, odvodnja i crpljenje vode, saniranje klizišta, izrada potpornih zidova i slično. Ti su radovi obično vrlo skupi, a kad su dovršeni, najčešće su na terenu slabo uočljivi, • radovi na proizvodnji temeljnih klasičnih gra evinskih materijala, cementa, vapna, kamene sitneži, šuplje opeke i slično, na proizvodnji novih materijala kao što su siporeks, stiropor, umjetni kamen, gipsane ploče i mnogi drugi, te proizvodnji poluproizvoda, betona, asfalta i slično i montažnih elemenata potrebnih u montažnom gra evinarstvu. Ti radovi se jednim dijelom obavljaju u stalnim pogonima, pa su znatno manje pod utjecajem vanjskih negativnih faktora, • radovi na održavanju izgra enih objekata pripadaju u skupinu radova kojoj se često ne pridaje dostatno značenje, no oni su vrlo važni i bez njih se ne može ni zamisliti normalno korištenje gra evina. Dobra organizacija i pravodobnost intervencija glavne su specifičnosti u obavljanju tih radova, 1

završni radovi koji se u visokogradnji obavljaju u zatvorenim prostorima, pa se mogu obavljati i u zimskom periodu, dok se u niskogradnji mogu obavljati samo po lijepom vremenu. Karakteristika tih radova je da su svakome dobro uočljivi, često podvrgnuti primjedbama, pa moraju biti ura eni vrlo precizno i kvalitetno, kako bi primjedaba bilo što manje.

Upotreba gra evinskih mašina u tom području gra evinarstva je neizbježna, štaviše ima primjera da se gra evinska mašina konstruiše i proizvede za unaprijed odre en gra evinski zahvat ili objekt (oplatni tunelski stroj). Konstruktori i proizvo ači mašina i u tom području gra evinarstva su vrlo aktivni, posebno u proizvodnji malih mašina, pa je pojava novih mašina na tržištu vrlo česta, a izbor najpogodnije manje gra evinske mašine pri nabavci komplkovan. Osobine gra evinskih mašina Povećano korištenje mašina u gotovo svim aktivnostima u gra evinarstvu povećava i potražnju za njima i konačno nabavku. Povećana nabavka mašina potiče opet njihovu proizvodnju, stvarajući konkurentnost na tržištu, prisiljavajući proizvo ače da proizvode sve praktičnije i svrhovitije mašine. Povećanje potražnje za gra evinskim mašinama na tržištu povećava i broj njihovih proizvo ača, pa se često proizvode iste vrste mašina uz razlike koje nisu plod tehničke inovacije i ekonomičnosti, već su tu u prvom redu komercijalni interesi. Različitost osobina kod iste vrste i veličine neke gra evinske mašine uzrokom je teškoća pri nabavci, zatim pri organizaciji rada mašine, pri utvr ivanju kapaciteta kao i jedinične cijene proizvoda. Uzevši u obzir sve teškoće u vezi nabavke mašine, imperativno se nameće potreba da se nabavljanju mašina prilazi studiozno, kako bi se odabrao najpogodniji tip potrebne vrste. Pri upotrebi mašine potrebna je optimalna organizacija, kako bi se mašina učinkovito koristila i što brže vratile uložene investicije, što zahtijeva izradbu plana organizacije rada. Zbog tih i ostalih razloga neophodno je što bolje upoznati područje rada i rad gra evinskih mašina, kako bi se moglo ekonomično graditi, u čemu mnogo pomažu i razne usporedbene metode. Kriteriji za usporedbu rada mašina Stepen opremljenosti mašinama So=(vrijednost mašina u primjeni)/(vrijednost radova sa mašinama)*100(%) Pri radovima visokogradnje veličina tog odnosa u rasponu je od 18 do 30%, a pri radovima niskogradnje izme u 40 i 80%. U razvijenim zemljama, sa skupom radnom snagom, stepen opremljenosti je redovito veći od 100%. Stepen iskorištenja mašina Stepen iskorištenja mašina izražava se u postotku na način: Si=(stvarno utrošeno vrijeme)/(moguće raspoloživo vrijeme)*100(%) Stepen iskorištenosti mašina u idealnim uslovima bio bi 100%. Me utim, to je gotovo nemoguće postići, jer su radovi u gra evinarstvu umnogome nepredvidivi, za razliku od onih u industriji gdje su uslovi znatno pogodniji, posebno u procesnoj proizvodnji.

2

2. PODJELA GRA EVINSKIH MAŠINA Gra evinske mašine mogu se dijeliti prema različitim kriterijima u skupine, uglavnom radi boljeg pregleda, lakše me usobne usporedbe svih osobina, te upoznavanja i utvr ivanja mogućnosti i ekonomičnosti mašine u radu. U odnosu na masu mašine se dijele na: • male (do 80 kg), • srednje (od 80 kg do 6 t), • velike (od 6 t do 18 t) i • vrlo velike (više od 18 t). U odnosu na pokretljivost mašine se dijele na: • prijenosne (ručno ili dizalicom), • samohodne (točkovi, gusjenice, poluge), • montažno/demontažne (moguće premještanje samo u dijelovima) i • stabilne (ne mogu se premještati bez većih oštećenja). U odnosu na pogonske motore mašine se dijele na: • mašine sa parnim pogonom, • mašine sa eksplozivnim pogonskim motorima, • mašine sa električnim pogonskim motorima, • mašine sa pogonskim motorima na sabijen zrak ili ulje i • mašine sa specijalnim pogonskim motorima. U odnosu na način upravljanja mašine se dijele na: • mašine sa mehaničkim upravljanjem, • mašine sa hidrauličkim upravljanjem, • mašine sa električnim upravljanjem, • mašine sa pneumatskim upravljanjem i • mašine sa daljinskim upravljanjem. U odnosu na način rada mašine se dijele na: • mašine kontinuiranog rada i • mašine diskontinuiranog (cikličkog) rada. U odnosu na temeljnu funkciju mašine se dijele na mašine: • za zemljane radove, • za preradu kamena, • za stabilizaciju tla, • za betonske radove, • za asfaltne radove, • za dizanje te dizanje i prijenos, • za pripremu i gra enje posebnih objekata, • za održavanje izgra enih gra evina, te • za pomoćne radove (sprave i alate).

3

Ut=n*Qc 4 . KAPACITET GRA EVINSKIH MAŠINA Gra evinska mašina ima zadaću da obavlja odre ene gra evinske radove. Sve to treba uzeti u obzir kad se odre uje kapacitet za neku mašina na odre enom radnom zadatku. površinom (m2). • korištenje radnog vremena. vlažnosti i drugom. • obilježje proizvodnje što ovisi o većem ili manjem zapreminau radova. zatim u planiranju rada i konačno u proizvodnji jeste veličina kapaciteta kojim se vrednuje stvarna vrijednost mašine. Teoretski kapacitet izražava se ovisno o načinu djelovanja gra evinske mašine prema: Ut=T*Qt. Pri kontinuiranom djelovanju mašina obavlja samo koristan rad i ima stalan kapacitet u jedinici vremena. ovisno o osposobljenosti rukovatelja mašinom. načinu rada i kvalitetu. Razlikujemo teoretski (Ut). masom (kg. T/Tc=n. rad se obavlja ponavljanjem pojedinih radnih operacija sa sljedećim elementima: • • • koristan rad mašine koji znači neposredno radno ostvarenje proizvoda. premještanja mašine. Optimalno jedinično vrijeme (T) odre uje se u sekundama. kao što je snaga motora. Potrebno vrijeme u direktnoj je vezi s radnom mogućnošću mašine u vremenskoj jedinici. mašine mogu raditi neprekidno (kontinuirano) ili ciklično (periodično tj. Za svaki od tih elemenata utroši se stanovito vrijeme pa se sabirajanjem svih vremena dobije kapacitet unutar jednog ciklusa. Teoretski kapacitet u mašina koji u proizvodnji djeluju kontinuirano izražava se drukčije nego u mašina koji djeluju ciklično. dužinom (m) i slično. U cikličkom radu. temeljni podatak koji je potreban već pri nabavci gra evinske mašine. minutama ili satima. uslijed vremenskih nepogoda ili nekih drugih razloga. nepredvi enih ili planskih zastoja. brzina pri radu. Temeljni faktori koji utiču na veličinu kapaciteta su: • konstruktivne karakteristike mašine. Tu je važno me usobno uskla ivanje kapaciteta pojedinih mašina i način posluživanja.3. planski kapacitet je uvijek manji od teoretskog. Tu mogućnost nazivamo "kapacitetom" gra evinske mašine. koja može biti u jednoj ili više smjena. diskontinuirano). veličina zahvatnih radnih tijela. tone). kao i o postavljenoj organizaciji rada. • radni uslovi koji ovise o skučenom ili širem radnom prostoru. Prema tome. no nije svejedno u kojemu će vremenu ti radovi biti završeni. dok se optimalna količina (Q) izražava zapreminom (m3). Pri cikličkom djelovanju kapacitet rada u jedinici vremena jednak je zbiru kapaciteta svih ciklusa koji su obavljeni u tom vremenu. Prema načinu rada. prazan hod je povratak mašine u prvobitni položaj kako bi mogao ponovno obaviti koristan rad. (kontinuirano djelovanje) Ut=(T/Tc)*Qc (cikličko djelovanje). Mogu se pojaviti i zastoji tokom rada zbog popravaka. zastoj mašine je vrijeme u kojem se mašina ne koristi usljed redovnih. uobičajenih. o tome radi li mašina sama ili je vezana uz rad jedne ili više mašina. planski (Up) i stvarni (Us) kapacitet. no u oba slučaja potrebno je poznavati optimalne veličine. tvrdoći. o svojstvima materijala.

uskla enost s ovisnim gra evinskim mašinama ili materijalima. Kd=0. efektivnog rada)/(ukupno radno vrijeme) Kg (koeficijent gradilišta) dogra uje se na koeficijent Kv (u nekih mašina).26 za ugao od 45° do 0.9 preko 4000 sati rada. kašike.8 5 . a dobije se iz odnosa: Kr=(zapremina čvrstog stanja)/(zapremina rastresitog stanja) Kv (koeficijent korištenja radnog vremena) univerzalne je prirode. sanduka. analizom uslova rada. primjenjuje se u većine mašina. koeficijent okretaja Ko u odnosu na ugao okretanja iznosi od 1. a iznosi: do 2000 sati rada. kašike i slično. koeficijent okretanja može iznimno biti i veći od 1. Kd=1 od 2000 do 4000 sati rada. može se ustvrditi da se planski kapacitet gra evinske mašine može dobiti smanjenjem teoretskog kapaciteta uzimajući u obzir koeficijente: Up=Ut*Ko*Kp*Kr*Kv*Kg*Kd* U gdje je: Up -planski kapacitet Ut -teoretski kapacitet Ko -koeficijent okretanja Kp -koeficijent punjenja Kr -koeficijent rastresivosti Kv -koeficijent korištenja radnog vremena Kg -koeficijent organiziranosti gradilišta Kd -koeficijent dotrajalosti Us -stvarni kapacitet koji se utvr uje mjerenjem pri radu mašine Veličina pojedinih koeficijenata ovisi o raznim okolnostima. Prema istraživanjima tog odnosa.gdje je: Ut -Teoretski kapacitet T -jedinično trajanje radnog vremena Tc -vrijeme trajanja punoga radnog ciklusa Q -količina proizvedena u jedinici vremena Qc -količina proizvedena jednim radnim ciklusom n -broj ciklusa u jedinici vremena Planski kapacitet utvr uje se prethodnim odre ivanjem teoretskog kapaciteta. a dobije se iz odnosa: Kv=(vrijeme čistog tj. kao što su značajke materijala u kojemu se radovi obavljaju. Pod pretpostavkom da se ugao okretaja od 90° smatra optimalnim.71 za ugao od 180° Kr (koeficijent punjenja) ovisi o punjenju radnog organa. primjerice: Ko (koeficijent okretanja) pojavljuje se u mašina koje unutar radnog ciklusa obavljaju i odre eno horizontalno okretanje. Kd=0. Kd (koeficijent dotrajalosti) upotrebljava se ponekad kod proračuna planskog kapaciteta već korištenih mašina. uvježbanošću rukovaoca mašinom i slično. zapremina radova. S obzirom na navedene uslove koji mogu djelovati samo umanjujuće u odnosu na optimalne. a dobije se iz odnosa: Kp=(stvarna popunjenost)/(optimalno moguća popunjenost) Kr (koeficijent rastresitosti) koristi se kada se rezultat izražava u čvrstom (nerastrešenom) stanju.

od pogona na paru i mehaničkog upravljanja mašinom. šljunak i pijesak. Mašine za iskop vezanih i nevezanih materijala. utovar i transport. Često se ne može sa sigurnošću teoretski utvrditi veličina pojedinog koeficijenta. Osim u radnim sredinama različitih svojstava. Neophodno je poznavati osobine prirodnih materijala kao i njihovu rastresitost. teško gnječivi. a vezani vrlo malo porozni. Prirodne materijale nadalje dijelimo prema poroznosti: nevezani mogu biti vrlo zbijeni. zbijeni i srednje zbijeni. 4. do pogona najsuvremenijim motorima i upotrebom hidraulike i elektronike i satelitskog praćenja rada. lako gnječivi i žitki. srednje porozni. Koeficijent rastresitosti Kr može se dobiti ne samo iz zapreminaa odnosa nego i iz odnosa masa koje su u suprotnom odnosu s obujmom. najveća i najmasovnija skupina gra evinskih radova su zemljani radovi koji se sastoje od iskopavanja materijala. što ima svoje specifičnosti u pogledu primjene tehnologije rada i odabira mašina. MAŠINE ZA ZEMLJANE RADOVE Najčešća. kao što je vidljivo iz sljedećeg: Pri primjeni koeficijenta rastresitosti Kr treba paziti na to da se primijeni na masu u sraslom (čvrstom) stanju. pod zemljom i u vodi. a na osnovu jedne od poznatih metoda za utvr ivanje normativa čime se planski kapacitet približava stvarnom kapacitetu (Us). 6 . kao rezultat zastoja uzrokovanog loše postavljenom organizacijom radova (slaba uvježbanost rukovaoca mašinom. zemljani radovi mogu se obavljati na površini tla. Svojstva prirodnih materijala tla razlikuju se pa se mogu podijeliti prema normativima za temeljenje gra evinskih objekata u tri osnovne vrste: • stijena-monolitna ili trošna. grupa mašina za zemljane radove dijeli se na četiri podgrupe: • mašine za iskop vezanih i nevezanih materijala. utovar i transport To je podgrupa gra evinskih mašina za zemljane radove u kojoj su neke najstarije mašine prošle sve etape razvoja. dok vezani materijali mogu biti čvrsti. polučvrsti. premještenja ili prevoza iskopanog materijala na odre enu lokaciju (eventualno obaviti preradu materijala). jače porozni i vrlo porozni. • mašine za sabijanje materijala. malo porozni. pa se njegova veličina provjerava i utvr uje mjerenjima tokom rada gra evinske mašine. Važan utjecaj na nevezane i vezane materijale ima prisutnost vode u radoj sredini. te premješteni materijal tretirati do projektom predvi ene zbijenosti tla. glina i treset.Poznato je da se istom mašinom na radilištu postižu različiti kapaciteti. loša koordinacija s drugim mašinama) te različitim terenskim i vremenskim uslovima. • nevezani materijali-drobina ili obluci. U odnosu na tehnologiju rada. pa se stog aspekta razlikuje: suhi nevezani materijali. malo vlažni i zasićeni vodom. • mašine za iskope u kamenu i • mašine za iskope u tunelima. • vezani materijali-prah.

• buldozeri. te kabinom. najkarakterističnije su slijedeće vrste: • bageri s visinskom kašikom. način pokretljivosti. zahvatnom i dubinskom kašikom. S obzirom na sve to kao i mnoge druge razloge. Kretanje bageri na točkovima sa pneumaticima ima prednost u radu u urbaim sredinama. • utovarači i • transportna sredstva. te transport i okretanje oko okomite ose gornjeg stroja sa sklopovima. • bageri s povlačnom kašikom. • ostale mašine za iskope. protutegom ili stabilizatorima koji se koriste radi bolje stabilnosti mašine. pa se mogu razvrstavati prema svim tim kriterijima. zabijanje pilota. • bageri s dubinskom kašikom. • kablovski bageri i kablovski skreperi. razbijanje betona ili asfalta i slično. Donji stroj služi za kretanje bagera. Najčešće ima četiri točka. pa stoga na tom području moraju postojati male i vrlo velike mašine. vrstu mašina i njihova radna tijela treba prilagoditi i tim zahtjevima. • rovokopači (kopači kanala). Bageri Bageri su vrsta gra evinskih mašina kojima se može obavljati iskop materijala. upravljačkim i radnim sklopom. u odnosu na veličinu i radne uslove. a istodobno. što zavisi o težini mašine i dopuštenoj sili pritiska na tlo koja ne 7 .Radovi koji se obavljaju tim mašinama najbrojniji su u gra evinarstvu. • bageri sa zahvatnom kašikom. koristiti i za dizanje tereta. Neki se od tih mašina mogu. povlačnom. odnosno 100-350 kPa). Kretanje na gusjenicama ima prednost na slabo nosivom tlu. • plovni bageri. vrlo raznoliki. Osnovni dijelovi bageri s visinskom. te • rotacioni bager-kopač. iskop s utovarom u transportno sredstvo. lakše se premješta. • grederi. jer je sila pritiska u lakih bageri 5-l0 N/cm2 dok je u vrlo teških 10-35 N/cm2 (50-100 kPa. S obzirom na to da su svojstva vezanih i nevezanih materijala promjenljiva u odnosu na vlažnost i poroznost. za takve su radove konstruirane posebne vrste mašina. Ipak. te teleskopskom rukom sastoje se od: • donjeg sroja na gusjenicama ili točkovima sa pneumaticima i • gornjeg stroja s pogonskim. sabijanje tla. ne oštećuje kolnik na cestama. • skreperi. uz minimalnu adaptaciju. • bageri s teleskopskom rukom. ili samo utovar. Me usobno se razlikuju u odnosu na masu. za iskope. utovar i transport koriste se sljedeće vrste gra evinskih mašina: • bageri. može se kretati većom brzinom. način upravljanja i način rada. a budući da se radovi ponekad moraju obavljati i u vodi.

U odnosu na način rada. mehaničkohidrauličko-zračni. Okretanje gornjeg stroja obavlja se uglavnom pomoću velikog prstenastog zupčanika nazubljenog s vanjske ili unutarnje strane. Hidraulički upravljački sklopovi imaju prednost. uljnu pumpu i regulacijski ure aj. razlikuju se slijedeći tipovi plovnih bagera: 8 . hidraulički ili kombinovani. spojke i kočnice. Bagersa kabina zauzima dominantno mjesto radi bolje kontrole i preglednosti rada. koturače. U odnosu na način rada. vitla. Poluge za stabilizaciju se spuštaju i dižu tako er pomoću hidraulike. tlačne stubline sa štapovima. spuštanjem katarke prema dolje i kretanjem osnove mašine naprijed. Neki tipovi bagera konstruirani su tako da nakon polaganja instalacija i zatrpavaju kanal. Plovni bageri Koriste se za čišćenja i produbljivanja vodenih korita. razne kablove ili drenažne cijevi. smještenog oko okomite osi i malih zupčanika kojima se prenosi okretna snaga. nemaju trzaja. a postoje i konstrukcije koje istodobno s kopanjem polažu i instalacije. Umjesto užadi imaju cjevovode. Rovokopač -vedričar s okomito pokretnom katarkom Sastoji se od osnove mašine s kretanjem na točkovima sa pneumaticima ili gusjenicama na koji je otraga zglobno pričvršćena okomito pokretna katarka po kojoj se kreće neprekidan galov lanac s vedricama ili noževima u obliku vedrica. Upravljački sklopovi mogu biti mehanički. Rovokopači . koje ima ulogu donjeg stroja na kojem se nalazi okretan gornji stroj ili sličan ure aj koji omogućava upravljanje radnim organima. kopa se kanal širine definisane dimenzijama vedrice i dubine koju dopušta dužina katarke s vedricama. Sastoje se od plovila (platforme).kopači kanala-vedričari Rovokopači su bageri kojima se isključivo kopaju kanali za razne instalacije i cjevovode. Kretanjem galovog lanca s vedricama. ima osvjetljenje za potrebe rada noću i grijanje za rad u zimskim uslovima. Mehanički se sklopovi sastoje od čelične užadi. razlikuje se dva tipa konstrukcije: rovokopač vedričar s okomito pokretnom katarkom i rovokopač -vedričar s rotirajućim točkom.smije biti viša od 100 N/cm2 (1000 kPa). kao i za va enje šljunka i pijeska. jer su precizniji u radu.

Zbog rada guranjem. Iskopani materijal prevozi se od plovila na obalu pomoću transportne trake. plovni bager sa zahvatnom kašikom. Dozeri Primjenjuju se tek od četvrte decenije ovog stoljeća. ali su već tada za iskope u slojevima pri zemljanim radovima najviše korišteni. a time i maksimalno moguću stabilnost pri radu. osnovni dio mašine naziva se traktorom.• • • • plovni bager s visinskom kašikom. Upravljanje plovnim bagerima je pretežito mehaničko. Odvoz može obaviti i samo plovilo ako je na njemu predvi en prostor za odlaganje iskopanog materijala. me utim.usisni bager (refuler) koje se znatno razlikuje od ostalih jer se primjenjuje drukčija tehnologija za kopanje materijala. a potom tegle do mjesta istovara. pomoću koturova. koja se uz pomoć plovaka postavlja po površini vode. u novije vrijeme sve više i hidrauličko. te da ga premjesti na odre enu udaljenost. ili pomoću plovnih teglenica (maona) koje se utovaruju kod plovila. Dozer je mašina koji se kreće pomoću gusjenica ili na točkovima s pneumaticima sa svrhom da guranjem kopa zemljani materijal. Kostur traktora izra en je od zavarenih čeličnih profila i limova na koje su uravnoteženo raspore eni pogonski i upravljački sklopovi tako da traktor dobije što niže težište. vitla i užadi. plovni bager s vedricama i plovno . Za pogon traktora koriste se 9 .

kopanje jaraka. razastreti ga u sloj odre ene debljine i razastreti materijal djelomično sabiti.5 m. Greder Greder je gra evinska mašina koja se pretežno koristi u niskogradnji za planiranja. 10 . od 0 do 40 km.eksplozivni dizel-motori. snage 30 kW do više od 350 kW. skidanje humusnih slojeva te iskop u pjeskovitim materijalima. Pojavili su se najprije kao mašine koje su vukli traktori da bi se u pedesetim godinama ovog vijeka pojavili kao samohodne mašine i vrlo brzo postali nezamjenjive mašine pri planiranju zemljanih površina. Radni dijelovi dozera su nož sa sječivom. Može kopati materijal. na okomito pomičnom obuhvatnom okviru. transportovati ga. na produženom dijelu traktora. istovarati dovezeni materijal. Tako konstruiran sklop za upravljanje nožem dopušta da nož može zauzeti svaki položaj koji mu je u radu potreban. U sredini gredera.5 m do 4. na donjoj strani noža učvršćeno je sječivo koje se nakon istrošenosti noža može izmijeniti. te snage motora 75 kW i 130 kW na 3 osovine i 6 točkova sa pneumaticima. smješten s prednje strane traktora.6 m. Ovisno o mogućem položaju noža i njegovom obliku. razlikuje se slijedeći tipovi dozera: buldozer. Upravljanje sklopovima za kretanje (gusjenicama i sl.) obavlja se na način kao u vozila. a središnji nož u konstrukciji gredera pri svakom prolazu smanjuje neravnine na tlu na četvrtinu visine. Brzina kretanja gredera pri premještanju je do 60 km/h. a može se i uzdužno pomicati. a može biti vrlo prilagodljiva. U konstruktivnom smislu. smješten je vodoravno veliki prstenasti zupčanik koji se može zakretati oko osi usporednoj sa smjerom kretanja gredera. Skreper Skreper je gra evinska mašina koja se koristi za zemljane radove u vezanim i nevezanim materijalima. te riperi (rijači) smješteni sa stražnje strane traktora. utovarati u vlastiti sanduk. na okomito pomičnoj poluzi koja se pomiće pomoću hidraulike. angldozer i tildozer. greder se sastoji od produženog traktora kao osnovnog dijela mašine koji je isključivo na točkovima sa pneumaticima. a visina 0. ovisno o potrebi pri radu. a riper potiskivati u tlo radi ripovanja. Posebnost gredera su fina planiranja. a u posljednje vrijeme i s pomoću me usobno nezavisnih hidrauličkih motora. prednja strana noža je blago zakrivljena. Na zupčaniku je ugra en nož koji može. gdje istodobno obavlja pet različitih vrsta radova. na dvije osovine i 4 točka sa pneumaticima. Dužina noža je od 2. Postoje uglavnom tri veličine gredera. po zupčaniku. snage motora oko 35 kW. a u gredera sa 6 točkova smanjenje neravnina je na desetinu visine.5 m-0. mijenjati položaj u krugu od 360°. ovisno o veličini traktora. razastiranja.

U odnosu na konstrukciju. zasječeni sloj materijala ulazi u sanduk i postupno ga puni. koji skreper kopa naknadno i na taj način štedi energiju. podigne se prednji dio i zatvori. Sastoje se od traktora na gusjenicama ili na točkovima sa pneumaticima i utovarne kašine s hidrauličnim upravljanjem. Odnosno. Kretanjem skrepera naprijed. Brzina kretanja skrepera je do 9 km na sat. Dužina puta punjenja iznosi 30 do 60 m. 11 . Konstruktivno. a za to vrijeme potrebna je i najveća snaga za pogon. pa su njihove utovarne kašike konstruisane od debljeg lima i s čeličnim zubima. ali samo kada se radi o manjim količinama zemljanih radova. već prema tehničkim karakteristikama skrepera. Ima utovarača različitih veličina. Utovarači Utovarači su gra evinske mašine koje služe pretežno za utovar rastresitog materijala. Rad skrepera sastoji se u tomu da se skreperski sanduk prednjom stranom spusti na površinu tla tako da nožem zasiječe zemlju u dubinu 25 do 40 cm. postoji vučni skreper koji je sastavljen od traktora gusjeničara i vučnoga skreperskog sanduka. veličine 3 m3 do 22 m3. te prevozi do mjesta istovara. a materijal se zadnjom pomičnom stranom potiskuje. izra enog od zavarenih čeličnih limova. Pri punjenju sanduka treba skreper uvijek pomaknuti za dvije širine. Najprikladnija i ekonomična radna udaljenost za vučne skrepere je 150 m do 300 m. s kašikom od 0. ovisno o potrebi. Istovara se tako da se sanduk sprijeda otvori. postoji i samohodni skreper u kojeg se osnovni dio . a pri upotrebi treba se pridržavati principa da se veći skreperi koriste za veće udaljenosti i obratno. Kad se skreperski sanduk napuni. neke od tih ostalih mašina razlikuju se po tome što imaju ugra eno više različitih radnih tijela pa tako mogu zamijeniti više mašina. Utovarači-gusjeničari koriste se za utovar na kamenitom terenu. a maksimalno do 500 m. smještenog na dvije osovine na točkovima sa pneumaticima. Debljina razastrtog sloja može iznositi 30 do 60 cm.traktor sastoji od prednjega pogonskoga dijela koji je zglobnim okvirom (sedlom) spojen sa zadnjim skreperskim dijelom. Ostale mašine za iskope To su vrste mašina koje nisu izraziti predstavnik niti jedne do sada obra ivane vrste iako neke radove obavljaju istovjetno.3 m3 do 9 m3. tako da izme u dva kopanja ostaje srednji trak.

12 . kakve su pretežno transportne trake. a koja može proizvesti pneumatike i za najteža vozila. • transportna traka. Najbrojnija transportna sredstva su vozila na točkovima sa pneumaticima. • istovarač unatrag (zadnje istresanje) i • posebna vozila. a u cestovnim vozilima oko 14 kW. tako da se materijal kašikom prihvati s prednje strane. dok je u cestovnih vozila taj odnos 0. prevrtanjem sa strane. Mogu istovarati izvrtanjem s čela. zbog sporijega kretanja. • istovarač kroz dno (donje istresanje). Me utim. Transportna sredstva Gra evinske mašine za vuču ili prevoz masovnoga gra evinskog materijala nazivaju se transportnim sredstvima. U odnosu na način rada. s obzirom na to da tehnička sredstva omogućuju razne kombinacije. kao što su pretežno vozila na tračnicama – šinama i vozila na tokovima sa prenumaticima. pneumatike. Osnovna razlika izme u njih je u tomu što su vozila koja se kreću izvan cestovnih površina znatno robusnija. Razvoju vozila na točkovima sa penumaticima pomogla je industrija koja proizvodi gume tj. za masu od 10 t korisnog tereta u vozilima što se kreću izvan prometnih površina potrebno je svega 9 do 11 kW. a mogu se podijeliti na vozila koja se kreću po cestovnim površinama (javni putevi) i na vozila koja se kreću izvan cestovnih površina. Transportna sredstva mogu biti unutarnja.Utovane kašike mogu biti različitog oblika. pa s ekonomskog stajališta treba analizirati odabrani transportni sistem. otvaranjem kašike s donje strane (tada kašika ima dva dijela – naziva se rasklopna kašika). mogu istovarati preko glave.7:1. ovisno o zadatku koji obavljaju. ili vanjska. Transport materijala je relativno visoka stavka u ukupnim troškovima koje se odnose na zemljane radove. pa im je odnos težine konstrukcije prema korisnom teretu 1:1. transportna sredstva dijele se na sljedeće vrste: • vozila na tračnicama. a istovara se prelaskom kašike iznad traktora sa stražnje strane traktora (pogodan za rad u tunelu). Optimalno odabranim transportnim sistemom mogu se postići velike uštede.

Uporedo sa spoznajom da nasipni zemljani materijal treba sabijati kako bi se postigla stabilnost i spriječila kasnija slijeganja. vlastitom težinom.Mašine za sabijanje materijala Početkom ovog vijeka počela je izgradnja više nasutih zemljanih brana kao i drugih nasipnih gra evina. U odnosu na način djelovanja. pa ručnim sabijačima. jer bi prouzrokovala goleme materijalne štete na skupim savremenim kolnicima. U tome se otišlo tako daleko da danas najsavremeniji sabijači imaju ugra ene elektroničke ure aje koji registruju sabijenost tla iza svakog prolaska sabijača te upozoravaju kada je predvi ena sabijenost postignuta. koje je trebalo sabiti da bi se postigla potrebna stabilnost. razvijale su se i mašine kojima su se obavljala sabijanja. te valjke sa gumama. Ubrzanje u razvoju mašina za sabijanje pomogla je i ubrzana izgradnja saobračajnica sa savremenim kolnicima pri čemu su eventualna slijeganja nasipa nedopustiva. 13 . Isprva se razvoj bazirao na iskustvenoj spoznaji da bi se kasnije bazirao na naučnim metodama. Sabijanje zemljanih nasipa u početku se radilo bosim nogama. a dijele se na ježeve. čelične glatke valjke. da bi se kasnije konstruisali valjci s bodljama koje su vukli konji. razlikuju se tri podskupine mašina za sabijanje: • mašine koje sabijaju statički.

Po obodu valjka raspore ene su bodlje konusnog oblika ili oblika ovčije noge sa svrhom da pri valjanju prodire u nasuti sloj te da ga počnu sabijati u dubljem tj. Medu prvima su se pojavili za sabijanje nasipnog materijala. Postoje ježevi koji umjesto savijenoga limenog plašta imaju plašt od rešetke. sastoje se od okvirnog postolja koje se nalazi na širokim glatkim čeličnim točkovima. Slika _ ručni vibracioni valjak Ježevi Ježevi su vrsta mašina za sabijanje. vibroploče i kompaktore. Visina bodlje iznosi 18 do 23 cm. a osobito za završnu obradu već sabijenih nasutih slojeva. Koriste se za sabijanje kamenih podloga krupnijih granulacija. Na postolju 14 .2 visine bodlje ježa kojim se sabija sloj. statički. Pogodni su za sabijanje koherentnog materijala. a dijele se na vibrovaljke. Težina ježa povećava se tako da se u šupljinu unutar plašta valjka stavlja voda. Ježevi težine 20 do 60 kN svrstavaju se u srednje teške. koristeći pritom silu slobodnog pada (različiti mehanički i eksplozivni sabijači). Značajno je da jež sabija nasipni sloj od donjeg dijela prema gore. mašine koje sabijaju dinamički. Valjci s glatkim čeličnim točkovima U vrijeme kad su se pojavili valjci sa ježevima pojavili su se i valjci s glatkim čeličnim točkovima. a djeluju vlastitom težinom . pomoću vibracija. dakle. Traktori kojima se vuku ježevi imaju obično snagu od 35 do 50 kW. Debljina nasutog sloja smije biti najviše 1.• • mašine koje sabijaju dinamički. a na kvadratni metar dolazi 10 do 12 bodlja. a pripadaju vrsti gra evinskih mašina koje djeluju vlastitom težinom.gnječenjem materijala. dok se oni teži od 60 kN svrstavaju u teške i velike. Njih se često opterećuje betonskim blokovima kako bi se povečala težina. postrance zatvorenog. pa se za takav materijal isključivo i koriste. Jež se sastoji od glatkog valjka. odnosno pijesak za još veću težinu. Konstruktivno. tj. donjem dijelu. suprotno od načina djelovanja ježeva. savijenog lima debljine 15-30 mm. Karakteristika tih mašina je da im pritisak naglo opada od površine prema donjim dijelovima sloja. vibroježeve. Za potrebnu sabijenosti nekog sloja jež mora preći 10 do 12 puta uz pretpostavku da je nasipni sloj optimalno vlažan i da veličina bodlja odgovara debljini sloja. Zato se ti valjci koriste za površinska sabijanja ili za sabijanja u slojevima od 10 do najviše 20 cm debljine.

pri grubljim zemljanim radovima. kao što je to često u valjaka s tri čelična točka. Za svaku tonu mase valjka potrebna je snaga motora od 1. pa se čestice materijala slažu u slobodne prostore stvarajući tako najveću moguću gustoću u nasipnom materijalu.8 kW. kao i nižih slojeva u nasipu. Vučeni valjci imaju sanduk koji se puni priručnim zemljanim materijalom radi veće težine. Nedostatak ovog tipa valjka što može prouzrokovati boranje tla ako se naglo zaustavlja i naglo pokreće. Valjci na točkovima sa penumaticima . Valjci na točkovima sa penumaticima mogu biti vučeni ili samohodni. u odnosu na masu. Dijele se u dvije grupe: • valjci s jednim prednjim glatkim čeličnim točkom i dva stražnja glatka čelična točka koji su ujedno i pogonski. Vibrovaljci i vibroježevi Vibrovaljci su se pojavili tek godine 1950.gumama Valjci na točkovima sa penumaticima pripadaju skupini mašina koje vrše sabijanje vlastitom težinom. višestruko povećava (5 do 7 puta). Osnovni element vibrovaljaka i vibroježa je vibrator koji. Vibracijama se. te ure aj za upravljanje i pogon. • valjci s jednim prednjim i jednim stražnjim širokim glatkim čeličnim točkom. Frekvencija vibracija iznosi od 20 do 75 Hz (broj vibracija u sekundi). može stvarati kružne ili okomite vibracije. pa su pogodni za valjanje asfaltnih slojeva. Proračun planskog kapaciteta valjaka s glatkim čeličnim točkovima utvrduje se isto kao i u ježa. koji se još naziva tandem-valjak. potreban broj prijelaza je 6-8 po istom prolazu. Da bi se dobila potrebna zbijenost. Amplituda je veličina za koju se vibrirajuća masa pomiče gore15 . prostori unutar plašta čeličnoga točka valjka mogu se puniti vodom. Valjci s dva čelična točka (tandem-valjci) koriste se za zagla ivanje završnih površina jer ne ostavljaju uzdužne tragove. ili ako ga se nakon zaustavljanja dulje zadržava na jednom mjestu.4 do 2. ali ipak dublje od glatkih statičkih valjaka. a vibriranjem se postiže da se u nasipnom materijalu za vrijeme vibracija smanjuju kohezijske sile i trenje. Sila pritiska po dužnom centimetru dodirne crte koju čini širina čeličnoga točka i tla iznosi za male valjke 200 do 400 N. pa su to pretežno samohodni valjci. a koriste se za valjanje nasipnog materijala. a za velike valjke 800 do 1000 N.je kućica. ovisno o konstrukciji. Djeluju na tlo vlastitom težinom statički a zbog vibracija i dinamički. Djelovanje takvih valjaka je površinsko. uz dopunsko elastično djelovanje guma koje stvaraju bočne sile i pospješuju konsolidaciju nasipnog materijala. tj. Da bi se ostvario veći pritisak. djelovanje valjka kao i ježa.

Stupastog su oblika. Dvije posljednje vrste nazivamo i stupnim sabijačima. kao što su kanalski iskopi. a koriste se za zbijanje manje količine nasipnog materijala u ograničenim prostorima. veličine 60 X 60 do 110 X 110 cm. • druga ili radna faza je kad stopa sabijača zbog eksplozije udara u nasipni sloj podižući istodobno gornji dio sabijača na visinu od 30 do 40 cm. Padanjem ploče nasipni se materijal sabija. jer u radu imaju uspravan položaj kao stup. koje se dižu pomoću dizalica ili bagera na visinu od 1. Sabijači Osnovne vrste sabijača su : • mehanički sabijači.5 do 2 m i slobodnim padom spušta na nasipni materijal. 16 . Zatim se i donji dio sa stopom uz novo usisavanje smjese pomoću teleskopskog privlačenja ubrzano podiže za gornjim dijelom. Takav rad primjenjuje se samo u specifičnim slučajevima.dolje od neke nulte crte. a sastoje se od dva dijela. to je i dubina sabijanja veća. kao i za relativno male nasipne količine. Mehaničko sabijanje je sabijanje pomoću ploče ili kocke od armiranog betona. težine od 15 do 30 kN. Sabijač radi u tri faze: • prva ili početna faza je paljenje eksplozivne smjese (benzina ili benzola) u stublini gornjeg dijela klizno vezanog sabijača. • u trećoj fazi sabijač cijelom svojom težinom pada na nasipni sloj i po drugi put u istom ciklusu zbija slobodnim padom. kao i amplituda. Eksplozivni sabijači su mašine udarnog djelovanja. • eksplozivni sabijači i • vibrosabijači. gornjeg težeg klizno vezanog za donji lakši dio s udarnom stopom. Što je veća masa koja vibrira. teško pristune površine i sl. rovovi.

Površina ploče u najlakših vibroploča je 0. Da bi eksploziv bio što djelotvorniji. a u najtežih 1.Vibroploče Vibroploče su gra evinske mašine koje se koriste za sabijanje većih nasipnih količina nekoherentnih materijala. pa se posredno u mašine za iskope u kamenu uključuju kompresori za proizvodnju komprimiranog zraka. te sklop s ekscentrom koji izaziva vibracije. razbijanjem korištenjem eksploziva pa i taljenjem materijala. prema težini. podrazumijevamo i mašine za bušenje rupa u kamenu radi miniranja. pod mašinama za iskope u kamenu. 17 .6 do 2 kN i teške vibroploče preko 2 kN.2 m2. postaviti eksploziv s upaljačem. Mašine kojima se buše rupe u kamenu rade pretežno na principu komprimiranog zraka kao pogonskog medija iako je sve češća primjena i hidraulike. srednje teške vibroploče 0. nazivaJU SE vibrosolima. • alati za razbijanje kamena i bušenje rupa u kamenu. te obaviti paljenje odnosno miniranje. Dijele se. • mašine za taljenje kamena.1 do 0. a najtežih i do 180 cm. Mašine za iskope u kamenu (stijeni) Struktura kamenih materijala je čvrsta pa je za njihov iskop prethodno potrebno razbiti tu strukturu što se postiže mehaničkim razbijanjem.15 m2. osobito tamponskih slojeva. Prema tome.vibromaksima. Vibracije se prenose preko naliježuće čelične ploče na nasipni materijal a proizvode 600 do 2000 udara u minuti. na lagane vibroploče težine 0. Dubina djelovanja pri sabijanju najlakših vibroploča je 30 cm. Vibroploče se sastoje od osnovne čelične ploče na koju je smješten pogonski motor odgovarajuće veličine.5 kN. Ako se vibroploče kreću samo u jednom smjeru. osim mašina za mehaničko razbijanje. dok im je vlastita pokretljivost od 12 do 25 m/min. a ako se kreću naprijednatrag .5 do 20 kN. treba ga postaviti unutar kamene mase što praktično znači da treba izbušiti rupu u kamenu. za iskope u kamenu koriste se sljedeće podskupine mašina: • kompresori za proizvodnju komprimiranog zraka. • samopokretne bušilice (bušeća kola). uz udarnu silu od 3. Prema tome.

Opsežnim geomehaničkim istraživanjima utvr uje se osnovni sastav materijala u tunelu. ugradnje montažnih armiranobetonskih lukova koji se ugra uju unutar mašine za bušenje i još mnogi drugi postupci. pa je potrebno onečišćeni zrak zamijeniti svježim. izgaranjem plinova u eksplozivnim motorima i prašinom. koja se oblaže mlaznim betonom pomoću posebnih mašina uz pritisak od 1 MPa i utrošak oko 10 m3 zraka u minuti. S obzirom na to da se u tunelu radi o vrlo složenom gra evinskom zahvatu. koja djeluje na principu klizanja. koherentni ili nekoherentni. Za takve radove postoje mnoge metode . Kapacitet ventilacije zadovoljava ako instalacije za prozračivanje obnavljaju 500 m3 zraka u satu za svakoga zaposlenog radnika i 250 m3 zraka za svaki kilogram utrošenog eksploziva. sidrene zatege s čeličnom mrežom. Pritisak zraka koji stvara ventilator treba svladati sve otpore u cjevovodu. pa se zrak u tunel ubacuje s pomoću limenih cjevovoda velikih promjera. Nakon svih tih saznanja prilazi se odabiru vrste i tipa mašine za rad u tunelu koji će se u konkretnom slučaju koristiti.5 m.od oplate u sklopu mašine za iskop. ovisno o pritisku stijenskog masiva. na razmaku od 0. Za prozračivanje u tunelu potrebno je odabrati sistem ventilacije s ventilatorom i ostalom opremom. kao i to s koliko je voda prisutna u materijalu. brzine 1500 do 3000 okretaja u minuti. Za pročišćavanje zraka u tunelu najčešće se koristi centrifugalni ventilator s lopaticama. Ventilator i kompresor smjeste se obično pri ulazu u tunel. Za podgra ivanje koristi se čelična oplata s lukovima od profiliranog čelika. neophodno je u njemu usporedno obavljati nekoliko različitih radova. Zrak u tunelu onečišćuje se miniranjem. tj. Čelični lukovi u oplati sastoje se iz tri dijela koji se postavljaju najprije u svodu pa potom bočno. Uz zemljane radove potrebno je istodobno organizirati radove na prozračivanju tunela. metodu gra enja tunela koje tehničke nauke danas poznaje u velikom broju. Izme u čeličnih lukova postavlja se čelična oplata. Mašine za iskope u tunelima Pri odabiru mašina za rad u tunelima najprije treba obaviti opsežne istražne radove.7 do 1. Sve to omogućuje odabir tehničkog postupka. koji može biti kameni.Za male radove koriste se alati za razbijanje i bušenje koji su izravno vezani na motor s eksplozivnim ili električnim pogonom. pa shodno tome odabrati i mašine za te radove. a osim toga u nekim slučajevima povećava se i temperatura. odvodnji i podgra ivanju. 18 .

vode i eventualnih dodataka (aditiva) u točno odre enim omjerima dobiva se svježa mješavina betona. Samoistovarači imaju nedostatak što onečišćuju i onako loš zrak izgaranjem goriva u motorima.5 do 3 m/s. njihova kvaliteta te ograničenje vremena od početka miješanja svježe betonske mješavine do njenog ugra ivanja u objekat. služi teretno vozilo sa sandukom. Za dovoz kamenog i drugih materijala za ispunu mješavine koriste se teretna vozila. a kapacitet im je oko 60 m3/h. Transportne trake omogućuju neprekidan transport. Za dovoz cementa. a za pražnjenje postoji na vozilu ure aj koji se naziva pumpa za cement. voda i aditivi. Autocisterna za prevoz cementa sastoji se od teretnog vozila s prikolicom s vodoravnim cisternama zapremine koj može prihvatiti 20-30 t cementa ili s četiri silosa. kada se svježa betonska mješavina u manjim količinama proizvodi na gradilištu (cement je u papirnim vrećama). a za svježe betone proizvedene u tvornici ili na gradilištu pri većoj proizvodnji kada se postave silosi. U upotrebi su i druga transportna sredstva. MAŠINE ZA BETONSKE RADOVE Pri proizvodnji betona važna je tačnost u doziranju pojedinih sastojaka u mješavinu betona. odnosno od 5 do 10 km/h. To su kameni ili drugi materijali ispune. cement se dovozi posebnim vozilima . 5. Mašine za proizvodnju svježe betonske mješavine Svježa betonska mješavina može se proizvoditi na gradilištu ili u tvornici betona. dopremu betonske mješavine do mjesta ugra ivanja. te ugra ivanja s tretmanom do potpunog otvr avanja betona. Miješanjem kamene ili druge ispune. Za iskope u tunelima najvažnije je utvrditi da li je materijal sklon urušavanju. U oba slučaja potrebno je najprije dopremiti do mjesta proizvodnje sve sastojke koji čine betonsku mješavinu. Miješanje se obavlja 19 . pa se razliku dvije glavne vrste mašina: • • tunelski mašine za iskope u čvrstom stijenskom materijalu i tunelski mašine za iskope u mekanom.autocisternama za prijevoz cementa. najčešće kamioni-kiperi. Posebnost betona je još i u tome da za vrijeme stvrdnjavanja zahtijeva odre en tretman. Tehnološki postupak u vezi s betonskim radovima može se dijeliti na proizvodnju svježe betonske mješavine. cementa.Iskopani materijal utovara se tunelskim utovaračima s kašikom koja tovari preko glave. kreću se brzinom od 1. Za dovoz vode koriste se autocisterne za vodu ako ne postoji mogućnost priključenja na vodovodnu mrežu. dok se materijal iz tunela izvozi samoistovaračima ili transportnim trakama. Punjenje cisterni rastresitim cementom obavlja se u tvornici cementa. te je li u čvrstom ili mekom odnosno rastresitom stanju. kao što su bunker-vozovi i sl. svaki za prihvat po 4-5 tona cementa. odnosno u pogonu za proizvodnju betona. cement. vezanom i nevezanom odnosno rastresitom stanju. Valja pritom osigurati prostore za uskladištenje tih materijala.

prema načinu djelovanja cikličke i kontinuirane. mješalice za proizvodnju mješavina betona.mješalicama za beton uz pomoć sklopova za doziranje. te prema zapremini miješanja od 75 l do 2500 l. gdje se uz mješalicu kao ključnu mašinu nalaze i ostale mašine potrebne pri proizvodnji mješavine betona. U razvijenim zemljama mnogo je takvih betonara udruženih u posebna udruženja za proizvodnju svježeg betona koje kreiraju čak i propise za beton. koriste se male pokretne tvornice betona kapaciteta 3-5 m3/h koje imaju sve sklopove neophodne za proizvodnju kvalitetne mješavine betona. Kapacitet takvih betonara može biti i do 300 m3/h. Za manje betonske radove. protustrujne i prisilne. Tvornice betona (betonare) Tvornice betona su cjeloviti sistemi za proizvodnju svježe mješavine betona. koji rade na bazi težine. prevrtnim bubnjem. 20 . zapremine ili zapremine i težine zajedno. kao i načinu miješanja postoje sljedeći tipovi mješalica za beton: • • • • • • mješalica mješalica mješalica mješalica mješalica mješalica s s s s s s vodoravnim bubnjem. Ako su betonski radovi količinski znatni ali vremenski ograničeni. Tvornice betona grade se danas uz veća naselja i na velikim gradilištima i koriste se za betonske radove na više objekata. udruženja za transportni beton odre uju mjesto za postavljanje nove tvornice betona kao i kvalitetu proizvoda što je u skladu s normativom ISO-9000. U odnosu na pokretljivost mješalice mogu biti stabilne i mobilne. Tvornice betona se sastoje od silosa za uskladištenje cementa. vodoravnim valjkom (spiralna) i valjak-mješalica. Mješalice za proizvodnju betona Postoje različite podjele mješalica. koritom. raznih sklopova za mjerenje kamene i druge sitneži. prema načinu miješanja sa slobodnim padom. skladišta (deponija) za kamenu i drugu ispunu. pod stalnom je provjerom i obavezan pri betonskim radovima kad se koriste visoke marke betona. vode i raznih dodataka (aditiva). To je automatizovan sistem koji se postavlja za dulje korištenje i za istovremeno snabdijevanje više potrošača svježom mješavinom betona. tanjurastom posudom. mašina za unutarnji transport te automatike za upravljanje s ure ajem za ispis otpremnica. a mješavine betona (transport-beton) proizvode i za nepoznatoga kupca. Tvornice betona koje se postavljaju uz naselja su stabilne. cementa. za proizvodnju mješavina betona koriste se montažno-demontažne tvornice betona kapaciteta 15-30 m3/h koje se nakon dovršenih radova rastave i uklone. Tako prire en beton visoke je kvalitete. Prema osnovnim karakteristikama u konstrukciji. kad se traži beton visoke marke. tako da se svježa mješavina betona prevozi i na udaljenosti od nekoliko kilometara pod nazivom transportni beton. Za proizvodnju svježe mješavine betona visoke marke i u većim količinama koriste se tvornice betona. te okomitim bubnjem. Štaviše. a nemoguće je nabaviti transportni beton.

vodocementnog faktora iznad 0.automješalicom. uz ostalo i zbog ekonomskih razloga. ako je vrijeme prijevoza kratko (kvalitetna saobračajnica) ili ako je betonu dodat usporivač početka vezivanja betona. podijeliti na: • prizemne. pa se mogu prevoziti teretnim kamionima kiperima. a nedostaci proizlaze iz toga što ugradnju treba obaviti u vremenu do početka vezanja betona. Prihvat svježeg betona na gradilištu ovisi o organizacijskim mogućnostima. Ova vrsta svježeg betona može se transportovati i na udaljenosti do 20 km.45 zemljovlažnog su sastava te se tresenjem na vozilu ne mogu segregirati. Svježi betoni do visine vodocementnog faktora 0. plastične i žitke je konzistencije pa ga se tresenjem u vozilu može segregirati.45. radnoj snazi. te iz ograničenja daljine transportovanja. pri čemu treba beton pokriti vlažnim pokrivačem ako je udaljenost veća od 2-3 km. te ako je to ekonomski opravdano. Mašine za transport i prihvat svježeg betona Pojava tvornica betona i transportnog betona uvjetovala je i potrebu za mašinama za prevoz svježeg betona kao i njegov prihvat na gradilištu. Svježi beton. Stoga se i prevozi posebnim vozilom za svježi beton . potrebnom prostoru za pripremu betona. u konstruktivnom i tehnološkom smislu. • toranjske. možegu se.Uprkos postojanju mnogo tipova tvornica betona. 21 . Prednosti tvornica betona su u uštedama na pripremnim radovima. • kombinovane (prizemno-toranjske) i • tvornice betona kontinuiranog djelovanja. cementu te u garanciji postizanja kvalitete.

• pumpa za beton stacionirana na gradilištu ili pokretna i • pumpa za beton montirana na automješalici. Automješalica Za prevoz svježe mješavine betona vodocementnog faktora višeg od 0.45 koristi se automješalica kojom se zbog miješanja sprečava segregacija u mješavini te produljuje početak vezivanja betona. Razna transportna sredstva Kada se ugradnja svježeg betona ne može obaviti odjednom. a da se istodobno. bez žurbe. pretovarni silos za prihvat betona Te mašine omogućuju da se vozilo za prevoz betona brzo oslobodi tereta i koristi za ponovni prevoz. već je za ugradnju potrebno više vremena zbog prenosa betona u posudama toranjskih dizalica ili ako je zbog malih konstruktivnih presjeka s mnogo armature ugradnja spora. postoje mašine kojima se prihvat omogućuje. Ako je to rentabilno. • transportna traka montirana na automješalici. obavi kvalitetna ugradnja svježeg betona u konstrukciju objekta. Ako to nije moguće. a to su: • transportna traka postavljena na gradilištu.Mobilna pumpa za beton Najbolje je ako se može istovariti vozilo izravno na mjesto ugradnje. automješalicom se beton prevozi do 35 km 22 . svježi beton se na gradilištu prima u prihvatne mašinekao što su: • pretovarni silos za prihvat betona ili • pretovarni rotirajući bubanj za prihvat betona.

u točno propisanim slučajevima. Pretovarni rotirajući bubanj zapravo je rotirajući bubanj kakav se nalazi i na teretnom kamionu kod automješalica. Pretovarne mašine Pretovarne mašine se koriste onda kada je ugradnja svježeg betona spora pa je nerentabilno zadržavati skupa vozila na gradilištu. Moguća udaljenost dostave betona s pumpom za beton ugra enom na automješalicu je 13 m i na visinu 16 m. dok traje ugradnja svježeg betona. Budući da sve automješalice nemaju ugra enu transportnu traku.2-0. prenosi beton do mjesta ugradnje. Zapremina bubnja može biti 3-11 m3 svježe mješavine betona. svakih 2-5 minuta.kamiona s 3-4 osovine na koji je smješten rotirajući bubanj s 3-15 okretaja u minuti. odnosno u položaj za transport nakon ugradnje. Vrijeme potrebno za istovar traje svega 10-12 minuta. a to su pretovarni silos i pretovarni rotirajući bubanj. koji se smije koristiti samo iznimno. Na stražnjem dijelu automješalice može biti smještena pumpa za beton sa svrhom da se izravno iz bubnja svježa mješavina betona dostavi na mjesto ugradnje. koji s unutrašnje strane ima učvršćene čelične trake kojima se mješavina betona miješa i gura uzduž bubnja.8 m3 svježeg betona. Na automješalici je smješten i spremnik s vodom. Transportna traka se s pomoću hidrauličnog sistema i zglobova namjesti u položaj potreban za ugradnju svježeg betona. tako da se pri suprotnom okretanju bubanj može isprazniti. Na stražnjem dijelu automješalice može biti ugra ena trodijelna transportna traka kojom se omogućuje dostava betona izravno od automješalice do mjesta ugradnje koje može biti udaljeno do 11 m i visoko do 6 m. koja posebnim košem zapremine 0. 23 . Pri upotrebi pumpe za beton konzistencija betona mora odgovarati recepturi za betone koji se transportiraju pumpama. Automješalica se sastoji od teretnog vozila . Pretovarni silos najčešće se koristi uz toranjsku dizalicu. u tom slučaju automješalica s ugra enom transportnom trakom opslužuje i onu koja je nema. a postavlja se na mjesto pogodno za utovar i istovar tokom rada na gradilištu. s mogućnošću doziranja vode. Pretovarni silos se sastoji od vodoravnog okvira na koji je zglobno učvršćen sanduk za prihvat s ljevkom za pražnjenje svježeg betona. s tim da se voda dodaje u točno odre enoj količini tek na gradilištu.udaljenosti. postavljen na malo postolje s 4 točka s gumama u svrhu transporta i s 4 stabilizatora koji se koriste u toku rada. Zapremina pretovarnog silosa iznosi 3-6 m3 svježeg betona. a može i dalje ako se u bubanj stavlja suha mješavina betona bez vode.

ali na više ugra enih mjesta unutar ili izvan gradilišta. sastavljenog od pojedinačnih komada čeličnih cijevi profila 125-200 mm. Cjevovod se relativno brzo postavlja. Mobilne pumpe za beton vrlo su pokretljive. a potom na višedjelnu čeličnu "ruku" sa zglobovima dužine 30 m pokretanu hidraulički. Sastoje se od teretnog vozila kamiona na koje je smješten lijevak za prihvat svježeg betona s rešetkom i poprečno vodoravnim ravnim vratilom s lopaticama koje guraju svježi beton unutar lijevka do sklopa koji generiše pritisak. Stabilne pumpe za beton sastoje se od postolja. s posebnim zglobovima. zatim svježi beton veličine zrna do 16 mm za betonske podloge kapaciteta do 12 m3/h. i to kapaciteta do 50 m3/h. U odnosu na njihovo osnovno djelovanje. Zračni transporteri svježe mješavine betona Važno je istaknuti da ovaj tip mašina može transportovati i svježi beton za betonske radove uobičajenoga granulometrijskog sastava ali nižega vodocementnog faktora. Na taj način se izbjegava podmazivanje gustim cementnim mlijekom i pranje tokom radnog dana.Pumpe za beton Pumpe za beton se koriste za prenos svježeg betona od automješalice ili pretovarnoga rotirajućeg bubnja do mjesta ugradnje na objektu. Vodoravna dužina mogućeg transporta je 450 m. a nakon završenog rada cjevovod je potrebno pročistiti čeličnom ili gumenom kuglom tjerane vodom. pumpe za beton mogu biti stabilne koje se koriste za velike i koncentrovane betonske radove i pokretne (mobilne) koje se koriste za manje betonske radove. S obzirom na to da sistemi pritiska odre uju neke karakteristike kao što je kapacitet. a na kraju cijevi nalazi se produžetak dužine 6 m. razlikuju se: • stupne (klipne) pumpe za beton i • gnječeće pumpe za beton. a moguća visina 70 m. dužine 3 m i odgovarajućih čeličnih koljena istih profila. obavezno od gumene cijevi. dužina i visina transporta. Stavljanjem izlazne cijevi u lijevak za prihvat betona betonska mješavina cirkuliše kroz sistem cijevi uključujući i pumpu i sprečava stvrdnjavanje betona u cijevima. a potom još i isprati vodom pod pritiskom. Prije početka rada cjevovod treba podmazati gustom mješavinom cementa i vode. sklopa za guranje svježeg betona i cjevovoda za transport svježeg betona. u ljevku za prihvat betona i u cjevovodu ostavi se odre ena količina svježeg betona. Kod visokih stambenih objekata uspravni dio cjevovoda može se postaviti u uske lift-prostore i koristiti isti sistem kao u uspinjućih toranjskih dizalica. te mortove s nanošenjem na zidove. pogonskog sklopa. a to se čini na početku i na kraju bez obzira na broj premještanja pumpe za beton. Pri premještanju pokretne pumpe za beton s jedne ugradnje svježeg betona na drugu. kao i mješavine za torkretiranje kapaciteta 2 do 6 m3/h. pa u odnosu na to razlikuju se slijedeći transporteri: • zračni transporter za svježi beton 24 . ljevka za prihvat svježeg betona. više puta tokom jednog dana. Na ruku su pričvršćene čelične cijevi profila 125-200 mm.

Dužina i debljina pervibratorske igle može biti različita. zračni transporter-mješalica (miksokret) i zračni transporter za mlazni beton (torkret) i mort. • vibratore s zrakom pod pritiskom i • vibratore s eksplozivnim motorima. gumenog crijeva i pervibratorske igle u kojoj je ekscentar koji se okreće brzinom 3000-16000 okretaja u minuti i stvara vibracije 50-260 Hz. 5. • vibratori površinskog djelovanja i • mašine za ugradnju kolnika od betona. važnija je podjela u odnosu na način djelovanja pa postoje: • pervibratori. Pervibratori Pervibratori se sastoje od pogonskog dijela. Debljina je izmedu 40 i 80 mm.• • • betonski top. vibriranjem. što ovisi o debljini betonskog sloja koji se sabija i veličini igle te o radniku koji mora premještati iglu pri radu u pravilnim razmacima. Me utim. • oplatni vibratori. MAŠINE ZA UGRADNJU BETONA U tehnološkom procesu betoniranja iznimno je važno što bolje zbiti (zgusnuti) mješavinu svježeg betona prije početka vezivanja. no tada se skupina pervibratorskih igala montira na dozer koji ih vuče uronjene u beton. To se postiže sabijanjem. Kapacitet pervibratora je 2-60 m3/h ugra enog betona. a ovise o debljini betonskog sloja koji se sabija. Vibracijska igla se ručno uvlači u mješavinu svježeg betona i prenosi neposredno vibracije na mješavinu betona koja se pod djelovanjem vibracija zgušnjava i sabija. presanjem i stvaranjem podpritiska (vakumiranjem). Vibratori se dijele u odnosu na pogon na: • električne vibratore. centrifugiranjem. 25 . a za velike betonske radove (betonske brane) može biti i do 200 mm.

Površinski vibratori djeluju na površini razastrtog sloja mješavine svježeg betona. Oplatni vibratori pri električnom pogonu nisu ništa drugo nego mali elektromotori snage 1-2 kW koji pokreću ekscentar za proizvodnju vibracije. MAŠINE ZA ASFALTNE RADOVE Asfaltni radovi pripadaju u skupinu radova niskogradnje. Mašine za ugradnju kolnika od betona 6. pa se vibriranjem oplate vibracije prenose na mješavinu svježeg betona posredno. Temeljni materijali od kojih se sastoje asfaltne mješavine su: stijena (drobljena ili prirodna). Pogon ovog tipa vibratora može biti i zrakom pod pritiskom. prenosom vibracija na svježi beton./min koji proizvodi vibracije. šupljim gumenim cijevima i ekscentrom na pogon kompresovanim zrakom. jer se savremeni kolnici cesta grade od asfaltnih mješavina. posebice gra enja cesta. Površinski vibratori i gladilice za zagla ivanje Tanke slojeve svježeg betona moguće je sabijati samo površinski. pa se za takva sabijanja koriste površinski vibratori. što je konstruktivno rješivo kompresorom.Oplatni vibratori Ovaj tip vibrtora djeluju posredno na mješavinu svježeg betona tako da se pričvrste na oplatu u kojoj se nalazi svježi beton. zgušnjavaju ga i sabijaju. bitumenske 26 . vezivo (bitumen. Sastoje se od čelične ploče ili letve na kojoj se nalazi elektromotor s ekscentrom s 30004000 okr.

Na kolnicima od valjanog i lijevanog asfalta pojavila se potreba i za recikliranjem. mikroasfalte i penetracije Razlikuju se sljedeće vrste laganih kolnika: • Jednoslojna površinska obrada. pa se skupina svih vrsta mašina za asfaltne radove na kolniku dijeli na: • mašine za valjane asfalte • mašine za lijevane asfalte i • mašine za obnovu asfalta (reciklažu). • Dvoslojna površinska obrada koja se sastoji od dvaju prskanja vezivom. te popunjavanja kamenom sitneži. • Natopljeni tucanički zastor (penetracija). Mašine koje se koriste za radove na takvim kolnicima mogu biti podijeljne u grupe: • • • • • mašine za pripremu površina: motorna metla. • Jednoslojna površinska obrada koja se sastoji od prskanja veziva. • valjani asfalti i • lijevani asfalti. Mašine za površinske obrade. a potom ponovnog valjanja i dodavanja površinske obrade. razlikuju se sljedeće vrste kolnika: • površinske obrade i mikroasfalti. Postojeći kolnik treba prethodno pripremiti. mašine za izradu mikroasfalta mašine za ugradnju kamene sitneži i valjke 27 . samo se štrcanje veziva i popunjavanje kamenom sitnježi ponavlja dva puta. te punila (kameno brašno). mašine za grijanje i štrcanje veziva: kotao za grijanje s ručnim štrcanjem. • Mikroasfalt je tanki sloj od mješavine dopiranih veziva i sitne kamene simeži. te posipati slojem kamene sitneži i uvaljati. sastoji se od razastiranja novog tucanika (6-8 cm) na staru tucaničku podlogu. a shodno tome i različite vrste gra evinskih mašina. ispuhivač prašine i razastirač tucanika. Postupak je isti kao i pri polupenetraciji. • natopljeni asfaltni makadami (penetracije). valjanja i štrcanja veziva. te dvaju posipavanja kamenom sitneži (koja prethodno može biti optočena vezivom) i valjana. • Polunatopljeni tucanički zastor (polupenetracija). Za svaku od tih vrsta asfaltnoga kolnika koriste se različiti tehnološki postupci.emulzije i razrije eni bitumen). pa i betonskom kolniku. posipavanja dvostrukim slojem kamene sitneži i valjanja. cisterne za dovoz vrućeg bitumena i mehaničko štrcanje. koja se radi kao zaštita tucaničkom. U odnosu na trajnost kolnika od asfaltnih mješavina i primjenu tehnološkog postupka pri gradnji. asfaltnom. koja se u tankom sloju nanosi na postojeći stari kolnik u svrhu ohrapavljivanja i vodonepropusnosti. što znači očistiti površinu pa zatim poprskati vezivom.

a zapremina sanduka 2-3 m3. tako su tek nakon obavljenog ispuhivanja otkinute čestice odstranjene. Motorne metle mogu biti samohodne i priključene na vozilo. Mašine za grijanje i štrcanje veziva Za štrcanje pripremljenih površina kao vezivo koristi se bitumen. okomito na smjer kretanja. Razastirač tucanika koristi se za razastiranje sloja tucanika debljine 6-8 cm na stari kolnik pri radovima na polupenetraciji i penetraciji. po tvrdoći. Okretanjem vodoravnog vratila i pritiskom na površinu staroga kolnika čelične ili najlonske žice otkidaju s površine sve čestice koje nisu čvrsto vezane. Sastoji se od niske okvirne konstrukcije sastavljene od čeličnih profila. Hidrauličnim sklopom na vozilu upravlja se priključnom konstrukcijom i rotirajućim vodoravnim vratilom (metlom). Dovoljan je često samo jedan prolazak metle da bi se dobila površina podobna za daljnji postupak pri izradi površinske obrade. Razrije eni bitumeni dobiju se razrje ivanjem bitumena katranskim uljem ili drugim naftnim destilatima a grijanima na temperaturu 350-380 K pogodni su za štrcanje. Priključne motorne metle sastoje se od priključne konstrukcije povezane s pogonskim izvodom na vozilu na koje se priključuju. Razastirač ima vlastiti pogon eksplozivnim motorom. u odnosu na penetraciju. Motorni ispuhivači mogu biti samohodni na tri ili četiri točka s gumama i s jednim do tri ventilatora koje pokreće eksplozivni motor smješten na stražnjem dijelu postolja ispuhivača ili priključni ispuhivač s ventilatorom priključen na vozilo (obješen kao priključak na stražnjem dijelu vozila) i vezan na pogon vozila. Kroz prorez izlazi tucanik. Teretnim vozilom dovozi se tucanik i kipanjem istovara u sanduk. a površina pripremljena za ugradnju površinske obrade ili mikroasfaltnog sloja.5 m. Postoje različiti tipovi bitumena. smještene na gusjenice ili točkove sa pneumaticima. a grijani na temperaturi 420-450 K pogodni su za štrcanje. Na okvirnoj konstrukciji smješten je sanduk koji ima prorez na dnu. Na donjem dijelu priključne konstrukcije smješteno je vodoravno vratilo s uspravno utaknutim elastičnim čeličnim žicama dužine 1015 cm. Širina sanduka za prihvat tucanika na razastiraču je 2-3.Mašine za pripremu površine Motorna metla koja se koristi za odstranjivanje kamenih čestica s površine starog kolnika koje nisu čvrsto vezane uz kolnik. me u ostalim razlikuju se. te se kretanjem razastirača raspore uje na tačno odre enu visinu. Motorni ispuhivač koristi se nakon prolaska motorne metle za odstranjivanje otkinutih čestica s površine staroga kolnika. 28 . razrije eni bitumen i bitumenske emulzije.

a ne na površinu poštrcanu vezivom. dok im je tehnološki postupak pri radu jednak ili sličan. jer ovisi o brzini kretanja vozila. kada se dva pomoćna spremnika naizmjenično pune tekućim vezivom i zrakom pod pritiskom ili s pomoću zupčaste pumpe. štaviše. Sanduk ima prorez okomit na smjer kretanja kojem se širina otvora može regulisati. Osnovna karakteristika tehnološkog procesa pri radu je da se priprema asfaltne mješavine obavlja centralno. Sastoji se od postolja na četiri točka s gumama na kojemu se nalazi sistem za crpljenje. najčešće ovješenog na stražnji dio teretnog vozila-kipera. a može ga se i zatvoriti. Kapacitet ovisi o mnogo faktora. moguće je količinu mijenjati uzduž proreza. pa potom iz cjevovoda na mlaznice.Bitumenske emulzije su disperzni sistemi sastavljeni od bitumena i vode. veznih slojeva i habajućih slojeva koje označuje samo različitost korištenih materijala i sastav. Usisna cijev zupčaste pumpe stavi se u bačvu. razlikuju se stabilne. pri čemu treba težiti da krupnoća zrna bude unutar užeg područja jedne veličine zrna. jednoliko ručno štrca pripremljena površina. Način štrcanja može biti pomoću sabijenog zraka. Mašina za razastiranje je razastirač koji se sastoji od sanduka. odnosno prethodno u kružni cjevovod. kako bi se spriječilo ljepljenje veziva za točkove. polustabilne i nestabilne bitumenske emulzije. da se pripremljena asfaltna mješavina prevozi teretnim 29 . Kipanjem u vožnji postiže se neprekidnost punjenja sanduka razastirača a time i jednolikost sloja koji se razastire. kako ne bi došlo do pregrijavanja i isparavanja važnih komponenti u vezivu. a pri ručnom radu iznosi izme u 200 i 300 m2/h. i to se nalazi u me uprostoru izme u vatre i veziva. U odnosu na dužinu prestanka vezivanja vode i bitumena. Bačva s emulzijom postavlja se uz pomoć ručne dizalice sa štrcaljke na postolje štrcaljke. o podlozi na koju se razgrće sitnjež i o količini veziva po 1 m2. Štrcaljka za emulzije koristi se za manje radove i nema grijanja. te da se poštrcana površina pokrije jednomjerno zrnom do zrna. Krupnoća zrna kamene sitneži ovisna je o budućem intezivitetu saobračaja. koja tjera tekuće vezivo izravno na mlaznice. To se obavlja često iskustveno i ručno. Pri razastiranju kamene sitneži teretno vozilo-kiper se kreće unatrag tako da točkovi sa penumaticima naliježu na razastrta kamena zrna. Mašine za valjane asfalte Najraširenija vrsta asfaltnih kolnika su valjani asfalti koji se u odnosu na funkciju sastoje od nosivih slojeva. pričvršćenog na postolje. te s pomoću sklopa za štrcanje. dok je kod najnovijih tipova mašina automatizovano. Mašine za ugradnju kamene sitneži Površina prethodno poštrcana vezivom pokriva se kamenom sitneži. Pogon pumpe obavlja se eksplozivnim motorom koji se nalazi tako er na postolju. Mašine za grijanje griju veziva pomoću plamenika na tekuće ili plinsko gorivo. u tvornicama asfalta. pogodni za štrcanje bez zagrijavanja. koji se sastoji od savitljivog crijeva i puške za štrcanje.

i mašine za valjane asfalte dijele se na: • mašine za pripremu asfaltne mješavine. gdje se potom ugra uje razastiranjem i valjanjem. • mašine za prijevoz asfaltne mješavine i • mašine za ugradnju asfaltne mješavine 30 . Prema tomu.vozilima-kiperima do mjesta ugradnje.