P. 1
Građevinske mašine

Građevinske mašine

|Views: 1,181|Likes:
Published by vamos_gringo
GRA EVINSKE MAŠINE
1.UVOD Područja korištenja gra evinskih mašina U gra evinarstvu postoji nekoliko temeljnih razloga koji utiču na korištenje gra evinskih mašina, kao što su: • porast zapreminaa gra evinskih radova, kao rezultat gra enja savremenih objekata potrebnih društvu za njegov razvoj i daljnji napredak, • zahtjev za ujednačenu kvalitetu, kao garanciju stabilnosti, sigurnosti i trajnosti izgra ene gra evine, • socijalno-kulturni razlog, koji zahtijeva da se čovjeka oslobodi nehumanih i t
GRA EVINSKE MAŠINE
1.UVOD Područja korištenja gra evinskih mašina U gra evinarstvu postoji nekoliko temeljnih razloga koji utiču na korištenje gra evinskih mašina, kao što su: • porast zapreminaa gra evinskih radova, kao rezultat gra enja savremenih objekata potrebnih društvu za njegov razvoj i daljnji napredak, • zahtjev za ujednačenu kvalitetu, kao garanciju stabilnosti, sigurnosti i trajnosti izgra ene gra evine, • socijalno-kulturni razlog, koji zahtijeva da se čovjeka oslobodi nehumanih i t

More info:

Published by: vamos_gringo on Jan 16, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/11/2015

pdf

text

original

GRA EVINSKE MAŠINE

1.UVOD Područja korištenja gra evinskih mašina U gra evinarstvu postoji nekoliko temeljnih razloga koji utiču na korištenje gra evinskih mašina, kao što su: • porast zapreminaa gra evinskih radova, kao rezultat gra enja savremenih objekata potrebnih društvu za njegov razvoj i daljnji napredak, • zahtjev za ujednačenu kvalitetu, kao garanciju stabilnosti, sigurnosti i trajnosti izgra ene gra evine, • socijalno-kulturni razlog, koji zahtijeva da se čovjeka oslobodi nehumanih i teških radova, kao što su radovi po mrazu, kiši, hladnoći, blatu, u vodi i slično, • ekonomski razlog, kao posljedica velikih potreba i želja, većih od mogućnosti, pa se racionalizacijom radova nastoji smanjiti taj raskorak, • razvojni napredak industrijske proizvodnje, koja može proizvesti snažne, precizne i ekonomične gra evinske mašine, prilago ene zahtjevima tehnologije rada i ostalim potrebama. Jedino upotrebom gra evinskih mašina moguće je u kratkom roku obaviti velike gra evinske radove, postići traženu kvalitetu i ekonomičnost, te istodobno humanizirati ljudski rad. Gotovo je nezamislivo spomenuti gra evinarstvo, a ne pomisliti odmah i na gra evinske mašine, bez kojih gra evinarstvo ne bi uopće moglo opstati. U početku su se koristile poluge, točkovi i užad, a budućnost gra evinarstva je u elektronici, daljinskom i satelitskom upravljanju, automatima i robotima. Primjena gra evinskih mašina zahtijeva temeljito poznavanje njihovih mogućnosti te poznavanje područja u kojima se radovi obavljaju, vrste radova i tehnologije što će se u radu primjenjivati. Upotreba gra evinskih mašina Gra evinski radovi obuhvaćeni u ovoj knjizi tako er su vrlo važni, a mogu se svrstati u nekoliko skupina; • radovi na gra evinskim objektima, koji uglavnom prate radove niskogradnje i visokogradnje; to su radovi na mostovima, vijaduktima, tunelima i slično. Neki od tih radova mogu sami za sebe biti grandiozni gra evinski pothvati koji zahtijevaju poseban tretman glede tehnologije, upotrebe materijala, te korištenja mašina , • prethodni radovi s mnogim specifičnostima, kao što su ispitivanja tla bušenjem, saniranje tla injektiranjem, odvodnja i crpljenje vode, saniranje klizišta, izrada potpornih zidova i slično. Ti su radovi obično vrlo skupi, a kad su dovršeni, najčešće su na terenu slabo uočljivi, • radovi na proizvodnji temeljnih klasičnih gra evinskih materijala, cementa, vapna, kamene sitneži, šuplje opeke i slično, na proizvodnji novih materijala kao što su siporeks, stiropor, umjetni kamen, gipsane ploče i mnogi drugi, te proizvodnji poluproizvoda, betona, asfalta i slično i montažnih elemenata potrebnih u montažnom gra evinarstvu. Ti radovi se jednim dijelom obavljaju u stalnim pogonima, pa su znatno manje pod utjecajem vanjskih negativnih faktora, • radovi na održavanju izgra enih objekata pripadaju u skupinu radova kojoj se često ne pridaje dostatno značenje, no oni su vrlo važni i bez njih se ne može ni zamisliti normalno korištenje gra evina. Dobra organizacija i pravodobnost intervencija glavne su specifičnosti u obavljanju tih radova, 1

završni radovi koji se u visokogradnji obavljaju u zatvorenim prostorima, pa se mogu obavljati i u zimskom periodu, dok se u niskogradnji mogu obavljati samo po lijepom vremenu. Karakteristika tih radova je da su svakome dobro uočljivi, često podvrgnuti primjedbama, pa moraju biti ura eni vrlo precizno i kvalitetno, kako bi primjedaba bilo što manje.

Upotreba gra evinskih mašina u tom području gra evinarstva je neizbježna, štaviše ima primjera da se gra evinska mašina konstruiše i proizvede za unaprijed odre en gra evinski zahvat ili objekt (oplatni tunelski stroj). Konstruktori i proizvo ači mašina i u tom području gra evinarstva su vrlo aktivni, posebno u proizvodnji malih mašina, pa je pojava novih mašina na tržištu vrlo česta, a izbor najpogodnije manje gra evinske mašine pri nabavci komplkovan. Osobine gra evinskih mašina Povećano korištenje mašina u gotovo svim aktivnostima u gra evinarstvu povećava i potražnju za njima i konačno nabavku. Povećana nabavka mašina potiče opet njihovu proizvodnju, stvarajući konkurentnost na tržištu, prisiljavajući proizvo ače da proizvode sve praktičnije i svrhovitije mašine. Povećanje potražnje za gra evinskim mašinama na tržištu povećava i broj njihovih proizvo ača, pa se često proizvode iste vrste mašina uz razlike koje nisu plod tehničke inovacije i ekonomičnosti, već su tu u prvom redu komercijalni interesi. Različitost osobina kod iste vrste i veličine neke gra evinske mašine uzrokom je teškoća pri nabavci, zatim pri organizaciji rada mašine, pri utvr ivanju kapaciteta kao i jedinične cijene proizvoda. Uzevši u obzir sve teškoće u vezi nabavke mašine, imperativno se nameće potreba da se nabavljanju mašina prilazi studiozno, kako bi se odabrao najpogodniji tip potrebne vrste. Pri upotrebi mašine potrebna je optimalna organizacija, kako bi se mašina učinkovito koristila i što brže vratile uložene investicije, što zahtijeva izradbu plana organizacije rada. Zbog tih i ostalih razloga neophodno je što bolje upoznati područje rada i rad gra evinskih mašina, kako bi se moglo ekonomično graditi, u čemu mnogo pomažu i razne usporedbene metode. Kriteriji za usporedbu rada mašina Stepen opremljenosti mašinama So=(vrijednost mašina u primjeni)/(vrijednost radova sa mašinama)*100(%) Pri radovima visokogradnje veličina tog odnosa u rasponu je od 18 do 30%, a pri radovima niskogradnje izme u 40 i 80%. U razvijenim zemljama, sa skupom radnom snagom, stepen opremljenosti je redovito veći od 100%. Stepen iskorištenja mašina Stepen iskorištenja mašina izražava se u postotku na način: Si=(stvarno utrošeno vrijeme)/(moguće raspoloživo vrijeme)*100(%) Stepen iskorištenosti mašina u idealnim uslovima bio bi 100%. Me utim, to je gotovo nemoguće postići, jer su radovi u gra evinarstvu umnogome nepredvidivi, za razliku od onih u industriji gdje su uslovi znatno pogodniji, posebno u procesnoj proizvodnji.

2

2. PODJELA GRA EVINSKIH MAŠINA Gra evinske mašine mogu se dijeliti prema različitim kriterijima u skupine, uglavnom radi boljeg pregleda, lakše me usobne usporedbe svih osobina, te upoznavanja i utvr ivanja mogućnosti i ekonomičnosti mašine u radu. U odnosu na masu mašine se dijele na: • male (do 80 kg), • srednje (od 80 kg do 6 t), • velike (od 6 t do 18 t) i • vrlo velike (više od 18 t). U odnosu na pokretljivost mašine se dijele na: • prijenosne (ručno ili dizalicom), • samohodne (točkovi, gusjenice, poluge), • montažno/demontažne (moguće premještanje samo u dijelovima) i • stabilne (ne mogu se premještati bez većih oštećenja). U odnosu na pogonske motore mašine se dijele na: • mašine sa parnim pogonom, • mašine sa eksplozivnim pogonskim motorima, • mašine sa električnim pogonskim motorima, • mašine sa pogonskim motorima na sabijen zrak ili ulje i • mašine sa specijalnim pogonskim motorima. U odnosu na način upravljanja mašine se dijele na: • mašine sa mehaničkim upravljanjem, • mašine sa hidrauličkim upravljanjem, • mašine sa električnim upravljanjem, • mašine sa pneumatskim upravljanjem i • mašine sa daljinskim upravljanjem. U odnosu na način rada mašine se dijele na: • mašine kontinuiranog rada i • mašine diskontinuiranog (cikličkog) rada. U odnosu na temeljnu funkciju mašine se dijele na mašine: • za zemljane radove, • za preradu kamena, • za stabilizaciju tla, • za betonske radove, • za asfaltne radove, • za dizanje te dizanje i prijenos, • za pripremu i gra enje posebnih objekata, • za održavanje izgra enih gra evina, te • za pomoćne radove (sprave i alate).

3

Tu mogućnost nazivamo "kapacitetom" gra evinske mašine. diskontinuirano). načinu rada i kvalitetu. no nije svejedno u kojemu će vremenu ti radovi biti završeni. planski (Up) i stvarni (Us) kapacitet. zatim u planiranju rada i konačno u proizvodnji jeste veličina kapaciteta kojim se vrednuje stvarna vrijednost mašine. Temeljni faktori koji utiču na veličinu kapaciteta su: • konstruktivne karakteristike mašine. koja može biti u jednoj ili više smjena. • korištenje radnog vremena. Teoretski kapacitet u mašina koji u proizvodnji djeluju kontinuirano izražava se drukčije nego u mašina koji djeluju ciklično. • radni uslovi koji ovise o skučenom ili širem radnom prostoru. o svojstvima materijala. • obilježje proizvodnje što ovisi o većem ili manjem zapreminau radova. U cikličkom radu. dok se optimalna količina (Q) izražava zapreminom (m3). ovisno o osposobljenosti rukovatelja mašinom. Prema tome. uslijed vremenskih nepogoda ili nekih drugih razloga. Pri kontinuiranom djelovanju mašina obavlja samo koristan rad i ima stalan kapacitet u jedinici vremena. Mogu se pojaviti i zastoji tokom rada zbog popravaka.3. premještanja mašine. Pri cikličkom djelovanju kapacitet rada u jedinici vremena jednak je zbiru kapaciteta svih ciklusa koji su obavljeni u tom vremenu. površinom (m2). tvrdoći. rad se obavlja ponavljanjem pojedinih radnih operacija sa sljedećim elementima: • • • koristan rad mašine koji znači neposredno radno ostvarenje proizvoda. temeljni podatak koji je potreban već pri nabavci gra evinske mašine. Sve to treba uzeti u obzir kad se odre uje kapacitet za neku mašina na odre enom radnom zadatku. o tome radi li mašina sama ili je vezana uz rad jedne ili više mašina. kao i o postavljenoj organizaciji rada. brzina pri radu. Teoretski kapacitet izražava se ovisno o načinu djelovanja gra evinske mašine prema: Ut=T*Qt. prazan hod je povratak mašine u prvobitni položaj kako bi mogao ponovno obaviti koristan rad. Optimalno jedinično vrijeme (T) odre uje se u sekundama. zastoj mašine je vrijeme u kojem se mašina ne koristi usljed redovnih. Prema načinu rada. kao što je snaga motora. masom (kg. Razlikujemo teoretski (Ut). Potrebno vrijeme u direktnoj je vezi s radnom mogućnošću mašine u vremenskoj jedinici. tone). T/Tc=n. Tu je važno me usobno uskla ivanje kapaciteta pojedinih mašina i način posluživanja. dužinom (m) i slično. KAPACITET GRA EVINSKIH MAŠINA Gra evinska mašina ima zadaću da obavlja odre ene gra evinske radove. (kontinuirano djelovanje) Ut=(T/Tc)*Qc (cikličko djelovanje). uobičajenih. planski kapacitet je uvijek manji od teoretskog. Ut=n*Qc 4 . nepredvi enih ili planskih zastoja. veličina zahvatnih radnih tijela. no u oba slučaja potrebno je poznavati optimalne veličine. mašine mogu raditi neprekidno (kontinuirano) ili ciklično (periodično tj. minutama ili satima. vlažnosti i drugom. Za svaki od tih elemenata utroši se stanovito vrijeme pa se sabirajanjem svih vremena dobije kapacitet unutar jednog ciklusa.

a dobije se iz odnosa: Kr=(zapremina čvrstog stanja)/(zapremina rastresitog stanja) Kv (koeficijent korištenja radnog vremena) univerzalne je prirode. a dobije se iz odnosa: Kv=(vrijeme čistog tj. Kd=1 od 2000 do 4000 sati rada. koeficijent okretanja može iznimno biti i veći od 1. Prema istraživanjima tog odnosa. Kd=0. Pod pretpostavkom da se ugao okretaja od 90° smatra optimalnim. zapremina radova. može se ustvrditi da se planski kapacitet gra evinske mašine može dobiti smanjenjem teoretskog kapaciteta uzimajući u obzir koeficijente: Up=Ut*Ko*Kp*Kr*Kv*Kg*Kd* U gdje je: Up -planski kapacitet Ut -teoretski kapacitet Ko -koeficijent okretanja Kp -koeficijent punjenja Kr -koeficijent rastresivosti Kv -koeficijent korištenja radnog vremena Kg -koeficijent organiziranosti gradilišta Kd -koeficijent dotrajalosti Us -stvarni kapacitet koji se utvr uje mjerenjem pri radu mašine Veličina pojedinih koeficijenata ovisi o raznim okolnostima. sanduka. efektivnog rada)/(ukupno radno vrijeme) Kg (koeficijent gradilišta) dogra uje se na koeficijent Kv (u nekih mašina). primjenjuje se u većine mašina.gdje je: Ut -Teoretski kapacitet T -jedinično trajanje radnog vremena Tc -vrijeme trajanja punoga radnog ciklusa Q -količina proizvedena u jedinici vremena Qc -količina proizvedena jednim radnim ciklusom n -broj ciklusa u jedinici vremena Planski kapacitet utvr uje se prethodnim odre ivanjem teoretskog kapaciteta. koeficijent okretaja Ko u odnosu na ugao okretanja iznosi od 1. primjerice: Ko (koeficijent okretanja) pojavljuje se u mašina koje unutar radnog ciklusa obavljaju i odre eno horizontalno okretanje.8 5 .26 za ugao od 45° do 0.9 preko 4000 sati rada. S obzirom na navedene uslove koji mogu djelovati samo umanjujuće u odnosu na optimalne. kašike. a dobije se iz odnosa: Kp=(stvarna popunjenost)/(optimalno moguća popunjenost) Kr (koeficijent rastresitosti) koristi se kada se rezultat izražava u čvrstom (nerastrešenom) stanju. uskla enost s ovisnim gra evinskim mašinama ili materijalima. Kd (koeficijent dotrajalosti) upotrebljava se ponekad kod proračuna planskog kapaciteta već korištenih mašina. kašike i slično. analizom uslova rada. a iznosi: do 2000 sati rada.71 za ugao od 180° Kr (koeficijent punjenja) ovisi o punjenju radnog organa. Kd=0. kao što su značajke materijala u kojemu se radovi obavljaju. uvježbanošću rukovaoca mašinom i slično.

zemljani radovi mogu se obavljati na površini tla. dok vezani materijali mogu biti čvrsti. Mašine za iskop vezanih i nevezanih materijala. pa se stog aspekta razlikuje: suhi nevezani materijali. jače porozni i vrlo porozni. te premješteni materijal tretirati do projektom predvi ene zbijenosti tla.Poznato je da se istom mašinom na radilištu postižu različiti kapaciteti. Koeficijent rastresitosti Kr može se dobiti ne samo iz zapreminaa odnosa nego i iz odnosa masa koje su u suprotnom odnosu s obujmom. loša koordinacija s drugim mašinama) te različitim terenskim i vremenskim uslovima. • mašine za iskope u kamenu i • mašine za iskope u tunelima. šljunak i pijesak. utovar i transport To je podgrupa gra evinskih mašina za zemljane radove u kojoj su neke najstarije mašine prošle sve etape razvoja. kao rezultat zastoja uzrokovanog loše postavljenom organizacijom radova (slaba uvježbanost rukovaoca mašinom. Osim u radnim sredinama različitih svojstava. grupa mašina za zemljane radove dijeli se na četiri podgrupe: • mašine za iskop vezanih i nevezanih materijala. 4. pod zemljom i u vodi. zbijeni i srednje zbijeni. a na osnovu jedne od poznatih metoda za utvr ivanje normativa čime se planski kapacitet približava stvarnom kapacitetu (Us). premještenja ili prevoza iskopanog materijala na odre enu lokaciju (eventualno obaviti preradu materijala). • mašine za sabijanje materijala. MAŠINE ZA ZEMLJANE RADOVE Najčešća. 6 . kao što je vidljivo iz sljedećeg: Pri primjeni koeficijenta rastresitosti Kr treba paziti na to da se primijeni na masu u sraslom (čvrstom) stanju. • vezani materijali-prah. a vezani vrlo malo porozni. teško gnječivi. polučvrsti. malo vlažni i zasićeni vodom. Svojstva prirodnih materijala tla razlikuju se pa se mogu podijeliti prema normativima za temeljenje gra evinskih objekata u tri osnovne vrste: • stijena-monolitna ili trošna. lako gnječivi i žitki. pa se njegova veličina provjerava i utvr uje mjerenjima tokom rada gra evinske mašine. do pogona najsuvremenijim motorima i upotrebom hidraulike i elektronike i satelitskog praćenja rada. glina i treset. • nevezani materijali-drobina ili obluci. Važan utjecaj na nevezane i vezane materijale ima prisutnost vode u radoj sredini. Neophodno je poznavati osobine prirodnih materijala kao i njihovu rastresitost. srednje porozni. najveća i najmasovnija skupina gra evinskih radova su zemljani radovi koji se sastoje od iskopavanja materijala. malo porozni. od pogona na paru i mehaničkog upravljanja mašinom. Prirodne materijale nadalje dijelimo prema poroznosti: nevezani mogu biti vrlo zbijeni. U odnosu na tehnologiju rada. Često se ne može sa sigurnošću teoretski utvrditi veličina pojedinog koeficijenta. što ima svoje specifičnosti u pogledu primjene tehnologije rada i odabira mašina. utovar i transport.

• ostale mašine za iskope. S obzirom na sve to kao i mnoge druge razloge. Bageri Bageri su vrsta gra evinskih mašina kojima se može obavljati iskop materijala. Kretanje na gusjenicama ima prednost na slabo nosivom tlu. koristiti i za dizanje tereta. pa stoga na tom području moraju postojati male i vrlo velike mašine. te transport i okretanje oko okomite ose gornjeg stroja sa sklopovima. lakše se premješta. • skreperi. utovar i transport koriste se sljedeće vrste gra evinskih mašina: • bageri. Kretanje bageri na točkovima sa pneumaticima ima prednost u radu u urbaim sredinama. što zavisi o težini mašine i dopuštenoj sili pritiska na tlo koja ne 7 . Donji stroj služi za kretanje bagera. ili samo utovar. iskop s utovarom u transportno sredstvo. može se kretati većom brzinom. Neki se od tih mašina mogu. vrlo raznoliki. za takve su radove konstruirane posebne vrste mašina. odnosno 100-350 kPa). zabijanje pilota. uz minimalnu adaptaciju. protutegom ili stabilizatorima koji se koriste radi bolje stabilnosti mašine. • plovni bageri. Najčešće ima četiri točka. • kablovski bageri i kablovski skreperi. Me usobno se razlikuju u odnosu na masu. a budući da se radovi ponekad moraju obavljati i u vodi. pa se mogu razvrstavati prema svim tim kriterijima. • utovarači i • transportna sredstva. • buldozeri. najkarakterističnije su slijedeće vrste: • bageri s visinskom kašikom. • bageri s teleskopskom rukom. vrstu mašina i njihova radna tijela treba prilagoditi i tim zahtjevima. S obzirom na to da su svojstva vezanih i nevezanih materijala promjenljiva u odnosu na vlažnost i poroznost. način upravljanja i način rada. u odnosu na veličinu i radne uslove. jer je sila pritiska u lakih bageri 5-l0 N/cm2 dok je u vrlo teških 10-35 N/cm2 (50-100 kPa. te kabinom.Radovi koji se obavljaju tim mašinama najbrojniji su u gra evinarstvu. Osnovni dijelovi bageri s visinskom. • bageri s dubinskom kašikom. upravljačkim i radnim sklopom. te • rotacioni bager-kopač. • grederi. • rovokopači (kopači kanala). Ipak. sabijanje tla. ne oštećuje kolnik na cestama. razbijanje betona ili asfalta i slično. povlačnom. a istodobno. za iskope. • bageri s povlačnom kašikom. način pokretljivosti. te teleskopskom rukom sastoje se od: • donjeg sroja na gusjenicama ili točkovima sa pneumaticima i • gornjeg stroja s pogonskim. • bageri sa zahvatnom kašikom. zahvatnom i dubinskom kašikom.

mehaničkohidrauličko-zračni. koturače. kopa se kanal širine definisane dimenzijama vedrice i dubine koju dopušta dužina katarke s vedricama. Rovokopači . Rovokopač -vedričar s okomito pokretnom katarkom Sastoji se od osnove mašine s kretanjem na točkovima sa pneumaticima ili gusjenicama na koji je otraga zglobno pričvršćena okomito pokretna katarka po kojoj se kreće neprekidan galov lanac s vedricama ili noževima u obliku vedrica. Okretanje gornjeg stroja obavlja se uglavnom pomoću velikog prstenastog zupčanika nazubljenog s vanjske ili unutarnje strane. Neki tipovi bagera konstruirani su tako da nakon polaganja instalacija i zatrpavaju kanal. U odnosu na način rada. ima osvjetljenje za potrebe rada noću i grijanje za rad u zimskim uslovima. Mehanički se sklopovi sastoje od čelične užadi. razlikuje se dva tipa konstrukcije: rovokopač vedričar s okomito pokretnom katarkom i rovokopač -vedričar s rotirajućim točkom.smije biti viša od 100 N/cm2 (1000 kPa). tlačne stubline sa štapovima. Upravljački sklopovi mogu biti mehanički. Poluge za stabilizaciju se spuštaju i dižu tako er pomoću hidraulike.kopači kanala-vedričari Rovokopači su bageri kojima se isključivo kopaju kanali za razne instalacije i cjevovode. Umjesto užadi imaju cjevovode. Bagersa kabina zauzima dominantno mjesto radi bolje kontrole i preglednosti rada. spojke i kočnice. a postoje i konstrukcije koje istodobno s kopanjem polažu i instalacije. nemaju trzaja. smještenog oko okomite osi i malih zupčanika kojima se prenosi okretna snaga. Hidraulički upravljački sklopovi imaju prednost. spuštanjem katarke prema dolje i kretanjem osnove mašine naprijed. hidraulički ili kombinovani. koje ima ulogu donjeg stroja na kojem se nalazi okretan gornji stroj ili sličan ure aj koji omogućava upravljanje radnim organima. kao i za va enje šljunka i pijeska. Kretanjem galovog lanca s vedricama. uljnu pumpu i regulacijski ure aj. Sastoje se od plovila (platforme). Plovni bageri Koriste se za čišćenja i produbljivanja vodenih korita. razlikuju se slijedeći tipovi plovnih bagera: 8 . U odnosu na način rada. razne kablove ili drenažne cijevi. jer su precizniji u radu. vitla.

a potom tegle do mjesta istovara. Odvoz može obaviti i samo plovilo ako je na njemu predvi en prostor za odlaganje iskopanog materijala. Iskopani materijal prevozi se od plovila na obalu pomoću transportne trake. Kostur traktora izra en je od zavarenih čeličnih profila i limova na koje su uravnoteženo raspore eni pogonski i upravljački sklopovi tako da traktor dobije što niže težište. Dozer je mašina koji se kreće pomoću gusjenica ili na točkovima s pneumaticima sa svrhom da guranjem kopa zemljani materijal. te da ga premjesti na odre enu udaljenost. osnovni dio mašine naziva se traktorom. ili pomoću plovnih teglenica (maona) koje se utovaruju kod plovila.• • • • plovni bager s visinskom kašikom. Dozeri Primjenjuju se tek od četvrte decenije ovog stoljeća. koja se uz pomoć plovaka postavlja po površini vode. me utim. vitla i užadi. pomoću koturova. plovni bager s vedricama i plovno . a time i maksimalno moguću stabilnost pri radu.usisni bager (refuler) koje se znatno razlikuje od ostalih jer se primjenjuje drukčija tehnologija za kopanje materijala. Upravljanje plovnim bagerima je pretežito mehaničko. plovni bager sa zahvatnom kašikom. u novije vrijeme sve više i hidrauličko. Zbog rada guranjem. ali su već tada za iskope u slojevima pri zemljanim radovima najviše korišteni. Za pogon traktora koriste se 9 .

Posebnost gredera su fina planiranja. kopanje jaraka. utovarati u vlastiti sanduk. Greder Greder je gra evinska mašina koja se pretežno koristi u niskogradnji za planiranja. ovisno o potrebi pri radu. Pojavili su se najprije kao mašine koje su vukli traktori da bi se u pedesetim godinama ovog vijeka pojavili kao samohodne mašine i vrlo brzo postali nezamjenjive mašine pri planiranju zemljanih površina.5 m do 4. od 0 do 40 km. 10 . transportovati ga. Može kopati materijal. Radni dijelovi dozera su nož sa sječivom. te snage motora 75 kW i 130 kW na 3 osovine i 6 točkova sa pneumaticima. Brzina kretanja gredera pri premještanju je do 60 km/h. a visina 0. na donjoj strani noža učvršćeno je sječivo koje se nakon istrošenosti noža može izmijeniti. Skreper Skreper je gra evinska mašina koja se koristi za zemljane radove u vezanim i nevezanim materijalima. a u posljednje vrijeme i s pomoću me usobno nezavisnih hidrauličkih motora. te riperi (rijači) smješteni sa stražnje strane traktora. greder se sastoji od produženog traktora kao osnovnog dijela mašine koji je isključivo na točkovima sa pneumaticima. gdje istodobno obavlja pet različitih vrsta radova. Upravljanje sklopovima za kretanje (gusjenicama i sl. na okomito pomičnoj poluzi koja se pomiće pomoću hidraulike. Na zupčaniku je ugra en nož koji može.5 m. U sredini gredera. a središnji nož u konstrukciji gredera pri svakom prolazu smanjuje neravnine na tlu na četvrtinu visine. na produženom dijelu traktora. angldozer i tildozer.5 m-0. istovarati dovezeni materijal. U konstruktivnom smislu. a može se i uzdužno pomicati. po zupčaniku. a može biti vrlo prilagodljiva. prednja strana noža je blago zakrivljena. razlikuje se slijedeći tipovi dozera: buldozer. Postoje uglavnom tri veličine gredera. snage motora oko 35 kW. razastiranja. smješten s prednje strane traktora. Tako konstruiran sklop za upravljanje nožem dopušta da nož može zauzeti svaki položaj koji mu je u radu potreban. snage 30 kW do više od 350 kW. ovisno o veličini traktora.eksplozivni dizel-motori. Ovisno o mogućem položaju noža i njegovom obliku. razastreti ga u sloj odre ene debljine i razastreti materijal djelomično sabiti. smješten je vodoravno veliki prstenasti zupčanik koji se može zakretati oko osi usporednoj sa smjerom kretanja gredera. skidanje humusnih slojeva te iskop u pjeskovitim materijalima.6 m. a u gredera sa 6 točkova smanjenje neravnina je na desetinu visine. Dužina noža je od 2.) obavlja se na način kao u vozila. a riper potiskivati u tlo radi ripovanja. mijenjati položaj u krugu od 360°. na dvije osovine i 4 točka sa pneumaticima. na okomito pomičnom obuhvatnom okviru.

ali samo kada se radi o manjim količinama zemljanih radova. Ima utovarača različitih veličina. Kad se skreperski sanduk napuni.3 m3 do 9 m3. postoji vučni skreper koji je sastavljen od traktora gusjeničara i vučnoga skreperskog sanduka. tako da izme u dva kopanja ostaje srednji trak. Odnosno. Sastoje se od traktora na gusjenicama ili na točkovima sa pneumaticima i utovarne kašine s hidrauličnim upravljanjem. Utovarači Utovarači su gra evinske mašine koje služe pretežno za utovar rastresitog materijala. Rad skrepera sastoji se u tomu da se skreperski sanduk prednjom stranom spusti na površinu tla tako da nožem zasiječe zemlju u dubinu 25 do 40 cm. veličine 3 m3 do 22 m3. pa su njihove utovarne kašike konstruisane od debljeg lima i s čeličnim zubima. Ostale mašine za iskope To su vrste mašina koje nisu izraziti predstavnik niti jedne do sada obra ivane vrste iako neke radove obavljaju istovjetno. Istovara se tako da se sanduk sprijeda otvori. Brzina kretanja skrepera je do 9 km na sat.traktor sastoji od prednjega pogonskoga dijela koji je zglobnim okvirom (sedlom) spojen sa zadnjim skreperskim dijelom. 11 . podigne se prednji dio i zatvori. Konstruktivno. već prema tehničkim karakteristikama skrepera. smještenog na dvije osovine na točkovima sa pneumaticima. Kretanjem skrepera naprijed. Pri punjenju sanduka treba skreper uvijek pomaknuti za dvije širine. Utovarači-gusjeničari koriste se za utovar na kamenitom terenu. postoji i samohodni skreper u kojeg se osnovni dio . ovisno o potrebi. a materijal se zadnjom pomičnom stranom potiskuje.U odnosu na konstrukciju. neke od tih ostalih mašina razlikuju se po tome što imaju ugra eno više različitih radnih tijela pa tako mogu zamijeniti više mašina. zasječeni sloj materijala ulazi u sanduk i postupno ga puni. Dužina puta punjenja iznosi 30 do 60 m. Debljina razastrtog sloja može iznositi 30 do 60 cm. izra enog od zavarenih čeličnih limova. Najprikladnija i ekonomična radna udaljenost za vučne skrepere je 150 m do 300 m. s kašikom od 0. a pri upotrebi treba se pridržavati principa da se veći skreperi koriste za veće udaljenosti i obratno. a za to vrijeme potrebna je i najveća snaga za pogon. a maksimalno do 500 m. koji skreper kopa naknadno i na taj način štedi energiju. te prevozi do mjesta istovara.

dok je u cestovnih vozila taj odnos 0. ovisno o zadatku koji obavljaju. • istovarač kroz dno (donje istresanje). 12 .7:1. Optimalno odabranim transportnim sistemom mogu se postići velike uštede. Me utim. Razvoju vozila na točkovima sa penumaticima pomogla je industrija koja proizvodi gume tj. za masu od 10 t korisnog tereta u vozilima što se kreću izvan prometnih površina potrebno je svega 9 do 11 kW. prevrtanjem sa strane. otvaranjem kašike s donje strane (tada kašika ima dva dijela – naziva se rasklopna kašika). kao što su pretežno vozila na tračnicama – šinama i vozila na tokovima sa prenumaticima. U odnosu na način rada. pa im je odnos težine konstrukcije prema korisnom teretu 1:1. Najbrojnija transportna sredstva su vozila na točkovima sa pneumaticima. kakve su pretežno transportne trake. zbog sporijega kretanja. Mogu istovarati izvrtanjem s čela. a istovara se prelaskom kašike iznad traktora sa stražnje strane traktora (pogodan za rad u tunelu). ili vanjska. tako da se materijal kašikom prihvati s prednje strane. Transportna sredstva Gra evinske mašine za vuču ili prevoz masovnoga gra evinskog materijala nazivaju se transportnim sredstvima. Transportna sredstva mogu biti unutarnja. a koja može proizvesti pneumatike i za najteža vozila. a mogu se podijeliti na vozila koja se kreću po cestovnim površinama (javni putevi) i na vozila koja se kreću izvan cestovnih površina. Osnovna razlika izme u njih je u tomu što su vozila koja se kreću izvan cestovnih površina znatno robusnija. • istovarač unatrag (zadnje istresanje) i • posebna vozila. mogu istovarati preko glave. Transport materijala je relativno visoka stavka u ukupnim troškovima koje se odnose na zemljane radove. pa s ekonomskog stajališta treba analizirati odabrani transportni sistem.Utovane kašike mogu biti različitog oblika. s obzirom na to da tehnička sredstva omogućuju razne kombinacije. a u cestovnim vozilima oko 14 kW. • transportna traka. transportna sredstva dijele se na sljedeće vrste: • vozila na tračnicama. pneumatike.

Ubrzanje u razvoju mašina za sabijanje pomogla je i ubrzana izgradnja saobračajnica sa savremenim kolnicima pri čemu su eventualna slijeganja nasipa nedopustiva.Mašine za sabijanje materijala Početkom ovog vijeka počela je izgradnja više nasutih zemljanih brana kao i drugih nasipnih gra evina. Sabijanje zemljanih nasipa u početku se radilo bosim nogama. pa ručnim sabijačima. 13 . koje je trebalo sabiti da bi se postigla potrebna stabilnost. U odnosu na način djelovanja. jer bi prouzrokovala goleme materijalne štete na skupim savremenim kolnicima. čelične glatke valjke. U tome se otišlo tako daleko da danas najsavremeniji sabijači imaju ugra ene elektroničke ure aje koji registruju sabijenost tla iza svakog prolaska sabijača te upozoravaju kada je predvi ena sabijenost postignuta. Uporedo sa spoznajom da nasipni zemljani materijal treba sabijati kako bi se postigla stabilnost i spriječila kasnija slijeganja. a dijele se na ježeve. te valjke sa gumama. razvijale su se i mašine kojima su se obavljala sabijanja. Isprva se razvoj bazirao na iskustvenoj spoznaji da bi se kasnije bazirao na naučnim metodama. da bi se kasnije konstruisali valjci s bodljama koje su vukli konji. vlastitom težinom. razlikuju se tri podskupine mašina za sabijanje: • mašine koje sabijaju statički.

Slika _ ručni vibracioni valjak Ježevi Ježevi su vrsta mašina za sabijanje. a djeluju vlastitom težinom . statički. donjem dijelu. Na postolju 14 . Jež se sastoji od glatkog valjka. Pogodni su za sabijanje koherentnog materijala. a na kvadratni metar dolazi 10 do 12 bodlja. Valjci s glatkim čeličnim točkovima U vrijeme kad su se pojavili valjci sa ježevima pojavili su se i valjci s glatkim čeličnim točkovima.• • mašine koje sabijaju dinamički. a pripadaju vrsti gra evinskih mašina koje djeluju vlastitom težinom. vibroploče i kompaktore. Značajno je da jež sabija nasipni sloj od donjeg dijela prema gore. tj. sastoje se od okvirnog postolja koje se nalazi na širokim glatkim čeličnim točkovima. Po obodu valjka raspore ene su bodlje konusnog oblika ili oblika ovčije noge sa svrhom da pri valjanju prodire u nasuti sloj te da ga počnu sabijati u dubljem tj. savijenog lima debljine 15-30 mm. dok se oni teži od 60 kN svrstavaju u teške i velike. Postoje ježevi koji umjesto savijenoga limenog plašta imaju plašt od rešetke. Medu prvima su se pojavili za sabijanje nasipnog materijala. Visina bodlje iznosi 18 do 23 cm. postrance zatvorenog. Konstruktivno. Za potrebnu sabijenosti nekog sloja jež mora preći 10 do 12 puta uz pretpostavku da je nasipni sloj optimalno vlažan i da veličina bodlja odgovara debljini sloja. vibroježeve. a osobito za završnu obradu već sabijenih nasutih slojeva.2 visine bodlje ježa kojim se sabija sloj. dakle. Njih se često opterećuje betonskim blokovima kako bi se povečala težina. Karakteristika tih mašina je da im pritisak naglo opada od površine prema donjim dijelovima sloja.gnječenjem materijala. Težina ježa povećava se tako da se u šupljinu unutar plašta valjka stavlja voda. koristeći pritom silu slobodnog pada (različiti mehanički i eksplozivni sabijači). Traktori kojima se vuku ježevi imaju obično snagu od 35 do 50 kW. suprotno od načina djelovanja ježeva. pa se za takav materijal isključivo i koriste. mašine koje sabijaju dinamički. Zato se ti valjci koriste za površinska sabijanja ili za sabijanja u slojevima od 10 do najviše 20 cm debljine. odnosno pijesak za još veću težinu. Ježevi težine 20 do 60 kN svrstavaju se u srednje teške. Koriste se za sabijanje kamenih podloga krupnijih granulacija. a dijele se na vibrovaljke. pomoću vibracija. Debljina nasutog sloja smije biti najviše 1.

višestruko povećava (5 do 7 puta). pa se čestice materijala slažu u slobodne prostore stvarajući tako najveću moguću gustoću u nasipnom materijalu. Za svaku tonu mase valjka potrebna je snaga motora od 1. Nedostatak ovog tipa valjka što može prouzrokovati boranje tla ako se naglo zaustavlja i naglo pokreće. Da bi se dobila potrebna zbijenost. Djeluju na tlo vlastitom težinom statički a zbog vibracija i dinamički. a koriste se za valjanje nasipnog materijala. može stvarati kružne ili okomite vibracije. Proračun planskog kapaciteta valjaka s glatkim čeličnim točkovima utvrduje se isto kao i u ježa. prostori unutar plašta čeličnoga točka valjka mogu se puniti vodom.8 kW.je kućica. Sila pritiska po dužnom centimetru dodirne crte koju čini širina čeličnoga točka i tla iznosi za male valjke 200 do 400 N. ovisno o konstrukciji. pri grubljim zemljanim radovima. a za velike valjke 800 do 1000 N. • valjci s jednim prednjim i jednim stražnjim širokim glatkim čeličnim točkom. kao što je to često u valjaka s tri čelična točka. kao i nižih slojeva u nasipu. pa su pogodni za valjanje asfaltnih slojeva. Dijele se u dvije grupe: • valjci s jednim prednjim glatkim čeličnim točkom i dva stražnja glatka čelična točka koji su ujedno i pogonski. uz dopunsko elastično djelovanje guma koje stvaraju bočne sile i pospješuju konsolidaciju nasipnog materijala. Valjci s dva čelična točka (tandem-valjci) koriste se za zagla ivanje završnih površina jer ne ostavljaju uzdužne tragove. ili ako ga se nakon zaustavljanja dulje zadržava na jednom mjestu.4 do 2. djelovanje valjka kao i ježa. Djelovanje takvih valjaka je površinsko. Vibracijama se. Da bi se ostvario veći pritisak.gumama Valjci na točkovima sa penumaticima pripadaju skupini mašina koje vrše sabijanje vlastitom težinom. tj. potreban broj prijelaza je 6-8 po istom prolazu. te ure aj za upravljanje i pogon. Valjci na točkovima sa penumaticima mogu biti vučeni ili samohodni. Frekvencija vibracija iznosi od 20 do 75 Hz (broj vibracija u sekundi). Vibrovaljci i vibroježevi Vibrovaljci su se pojavili tek godine 1950. u odnosu na masu. a vibriranjem se postiže da se u nasipnom materijalu za vrijeme vibracija smanjuju kohezijske sile i trenje. Osnovni element vibrovaljaka i vibroježa je vibrator koji. Vučeni valjci imaju sanduk koji se puni priručnim zemljanim materijalom radi veće težine. pa su to pretežno samohodni valjci. koji se još naziva tandem-valjak. Amplituda je veličina za koju se vibrirajuća masa pomiče gore15 . Valjci na točkovima sa penumaticima . ali ipak dublje od glatkih statičkih valjaka.

jer u radu imaju uspravan položaj kao stup. Sabijači Osnovne vrste sabijača su : • mehanički sabijači. kao i za relativno male nasipne količine. Zatim se i donji dio sa stopom uz novo usisavanje smjese pomoću teleskopskog privlačenja ubrzano podiže za gornjim dijelom.5 do 2 m i slobodnim padom spušta na nasipni materijal. • druga ili radna faza je kad stopa sabijača zbog eksplozije udara u nasipni sloj podižući istodobno gornji dio sabijača na visinu od 30 do 40 cm. 16 . težine od 15 do 30 kN. kao što su kanalski iskopi. Takav rad primjenjuje se samo u specifičnim slučajevima. veličine 60 X 60 do 110 X 110 cm. rovovi. Stupastog su oblika. a sastoje se od dva dijela. • u trećoj fazi sabijač cijelom svojom težinom pada na nasipni sloj i po drugi put u istom ciklusu zbija slobodnim padom. Sabijač radi u tri faze: • prva ili početna faza je paljenje eksplozivne smjese (benzina ili benzola) u stublini gornjeg dijela klizno vezanog sabijača. Što je veća masa koja vibrira. Padanjem ploče nasipni se materijal sabija. Eksplozivni sabijači su mašine udarnog djelovanja. kao i amplituda. Dvije posljednje vrste nazivamo i stupnim sabijačima. Mehaničko sabijanje je sabijanje pomoću ploče ili kocke od armiranog betona. teško pristune površine i sl. koje se dižu pomoću dizalica ili bagera na visinu od 1. a koriste se za zbijanje manje količine nasipnog materijala u ograničenim prostorima.dolje od neke nulte crte. • eksplozivni sabijači i • vibrosabijači. to je i dubina sabijanja veća. gornjeg težeg klizno vezanog za donji lakši dio s udarnom stopom.

treba ga postaviti unutar kamene mase što praktično znači da treba izbušiti rupu u kamenu. osobito tamponskih slojeva. Mašine kojima se buše rupe u kamenu rade pretežno na principu komprimiranog zraka kao pogonskog medija iako je sve češća primjena i hidraulike.1 do 0.15 m2. Ako se vibroploče kreću samo u jednom smjeru.5 kN. osim mašina za mehaničko razbijanje. prema težini. • alati za razbijanje kamena i bušenje rupa u kamenu. Površina ploče u najlakših vibroploča je 0. te sklop s ekscentrom koji izaziva vibracije. • mašine za taljenje kamena.Vibroploče Vibroploče su gra evinske mašine koje se koriste za sabijanje većih nasipnih količina nekoherentnih materijala.6 do 2 kN i teške vibroploče preko 2 kN.2 m2. Mašine za iskope u kamenu (stijeni) Struktura kamenih materijala je čvrsta pa je za njihov iskop prethodno potrebno razbiti tu strukturu što se postiže mehaničkim razbijanjem. za iskope u kamenu koriste se sljedeće podskupine mašina: • kompresori za proizvodnju komprimiranog zraka. Da bi eksploziv bio što djelotvorniji. • samopokretne bušilice (bušeća kola).5 do 20 kN. postaviti eksploziv s upaljačem. a u najtežih 1. dok im je vlastita pokretljivost od 12 do 25 m/min. 17 . Dubina djelovanja pri sabijanju najlakših vibroploča je 30 cm.vibromaksima. Dijele se. a najtežih i do 180 cm. a ako se kreću naprijednatrag . na lagane vibroploče težine 0. Vibroploče se sastoje od osnovne čelične ploče na koju je smješten pogonski motor odgovarajuće veličine. Prema tome. te obaviti paljenje odnosno miniranje. razbijanjem korištenjem eksploziva pa i taljenjem materijala. pod mašinama za iskope u kamenu. Prema tome. uz udarnu silu od 3. srednje teške vibroploče 0. podrazumijevamo i mašine za bušenje rupa u kamenu radi miniranja. Vibracije se prenose preko naliježuće čelične ploče na nasipni materijal a proizvode 600 do 2000 udara u minuti. nazivaJU SE vibrosolima. pa se posredno u mašine za iskope u kamenu uključuju kompresori za proizvodnju komprimiranog zraka.

ugradnje montažnih armiranobetonskih lukova koji se ugra uju unutar mašine za bušenje i još mnogi drugi postupci. Uz zemljane radove potrebno je istodobno organizirati radove na prozračivanju tunela.7 do 1. Za takve radove postoje mnoge metode . Sve to omogućuje odabir tehničkog postupka. Za podgra ivanje koristi se čelična oplata s lukovima od profiliranog čelika. na razmaku od 0. izgaranjem plinova u eksplozivnim motorima i prašinom.5 m. Pritisak zraka koji stvara ventilator treba svladati sve otpore u cjevovodu. Mašine za iskope u tunelima Pri odabiru mašina za rad u tunelima najprije treba obaviti opsežne istražne radove. pa je potrebno onečišćeni zrak zamijeniti svježim. Čelični lukovi u oplati sastoje se iz tri dijela koji se postavljaju najprije u svodu pa potom bočno. sidrene zatege s čeličnom mrežom. koji može biti kameni. kao i to s koliko je voda prisutna u materijalu. tj. pa se zrak u tunel ubacuje s pomoću limenih cjevovoda velikih promjera. Kapacitet ventilacije zadovoljava ako instalacije za prozračivanje obnavljaju 500 m3 zraka u satu za svakoga zaposlenog radnika i 250 m3 zraka za svaki kilogram utrošenog eksploziva. koja se oblaže mlaznim betonom pomoću posebnih mašina uz pritisak od 1 MPa i utrošak oko 10 m3 zraka u minuti. Izme u čeličnih lukova postavlja se čelična oplata. pa shodno tome odabrati i mašine za te radove. metodu gra enja tunela koje tehničke nauke danas poznaje u velikom broju. koherentni ili nekoherentni. Ventilator i kompresor smjeste se obično pri ulazu u tunel. neophodno je u njemu usporedno obavljati nekoliko različitih radova. Za prozračivanje u tunelu potrebno je odabrati sistem ventilacije s ventilatorom i ostalom opremom. brzine 1500 do 3000 okretaja u minuti. ovisno o pritisku stijenskog masiva. Za pročišćavanje zraka u tunelu najčešće se koristi centrifugalni ventilator s lopaticama. S obzirom na to da se u tunelu radi o vrlo složenom gra evinskom zahvatu. odvodnji i podgra ivanju. a osim toga u nekim slučajevima povećava se i temperatura. Zrak u tunelu onečišćuje se miniranjem.od oplate u sklopu mašine za iskop. Nakon svih tih saznanja prilazi se odabiru vrste i tipa mašine za rad u tunelu koji će se u konkretnom slučaju koristiti. Opsežnim geomehaničkim istraživanjima utvr uje se osnovni sastav materijala u tunelu. 18 . koja djeluje na principu klizanja.Za male radove koriste se alati za razbijanje i bušenje koji su izravno vezani na motor s eksplozivnim ili električnim pogonom.

te ugra ivanja s tretmanom do potpunog otvr avanja betona. Za iskope u tunelima najvažnije je utvrditi da li je materijal sklon urušavanju. Za dovoz cementa. najčešće kamioni-kiperi. vode i eventualnih dodataka (aditiva) u točno odre enim omjerima dobiva se svježa mješavina betona. odnosno u pogonu za proizvodnju betona. te je li u čvrstom ili mekom odnosno rastresitom stanju. 5. dok se materijal iz tunela izvozi samoistovaračima ili transportnim trakama.autocisternama za prijevoz cementa.5 do 3 m/s. Miješanje se obavlja 19 . dopremu betonske mješavine do mjesta ugra ivanja. Punjenje cisterni rastresitim cementom obavlja se u tvornici cementa. Tehnološki postupak u vezi s betonskim radovima može se dijeliti na proizvodnju svježe betonske mješavine. Valja pritom osigurati prostore za uskladištenje tih materijala. svaki za prihvat po 4-5 tona cementa. Posebnost betona je još i u tome da za vrijeme stvrdnjavanja zahtijeva odre en tretman. njihova kvaliteta te ograničenje vremena od početka miješanja svježe betonske mješavine do njenog ugra ivanja u objekat. cement. služi teretno vozilo sa sandukom. odnosno od 5 do 10 km/h. cementa.Iskopani materijal utovara se tunelskim utovaračima s kašikom koja tovari preko glave. Miješanjem kamene ili druge ispune. U oba slučaja potrebno je najprije dopremiti do mjesta proizvodnje sve sastojke koji čine betonsku mješavinu. Autocisterna za prevoz cementa sastoji se od teretnog vozila s prikolicom s vodoravnim cisternama zapremine koj može prihvatiti 20-30 t cementa ili s četiri silosa. vezanom i nevezanom odnosno rastresitom stanju. kao što su bunker-vozovi i sl. To su kameni ili drugi materijali ispune. Za dovoz vode koriste se autocisterne za vodu ako ne postoji mogućnost priključenja na vodovodnu mrežu. Za dovoz kamenog i drugih materijala za ispunu mješavine koriste se teretna vozila. a za svježe betone proizvedene u tvornici ili na gradilištu pri većoj proizvodnji kada se postave silosi. Mašine za proizvodnju svježe betonske mješavine Svježa betonska mješavina može se proizvoditi na gradilištu ili u tvornici betona. pa se razliku dvije glavne vrste mašina: • • tunelski mašine za iskope u čvrstom stijenskom materijalu i tunelski mašine za iskope u mekanom. U upotrebi su i druga transportna sredstva. a kapacitet im je oko 60 m3/h. Transportne trake omogućuju neprekidan transport. kreću se brzinom od 1. Samoistovarači imaju nedostatak što onečišćuju i onako loš zrak izgaranjem goriva u motorima. voda i aditivi. cement se dovozi posebnim vozilima . MAŠINE ZA BETONSKE RADOVE Pri proizvodnji betona važna je tačnost u doziranju pojedinih sastojaka u mješavinu betona. a za pražnjenje postoji na vozilu ure aj koji se naziva pumpa za cement. kada se svježa betonska mješavina u manjim količinama proizvodi na gradilištu (cement je u papirnim vrećama).

raznih sklopova za mjerenje kamene i druge sitneži. te okomitim bubnjem. prema načinu djelovanja cikličke i kontinuirane. za proizvodnju mješavina betona koriste se montažno-demontažne tvornice betona kapaciteta 15-30 m3/h koje se nakon dovršenih radova rastave i uklone. skladišta (deponija) za kamenu i drugu ispunu. gdje se uz mješalicu kao ključnu mašinu nalaze i ostale mašine potrebne pri proizvodnji mješavine betona. te prema zapremini miješanja od 75 l do 2500 l. To je automatizovan sistem koji se postavlja za dulje korištenje i za istovremeno snabdijevanje više potrošača svježom mješavinom betona. Tvornice betona se sastoje od silosa za uskladištenje cementa. pod stalnom je provjerom i obavezan pri betonskim radovima kad se koriste visoke marke betona. Kapacitet takvih betonara može biti i do 300 m3/h. mješalice za proizvodnju mješavina betona. a nemoguće je nabaviti transportni beton. koji rade na bazi težine. Tako prire en beton visoke je kvalitete. Mješalice za proizvodnju betona Postoje različite podjele mješalica. tako da se svježa mješavina betona prevozi i na udaljenosti od nekoliko kilometara pod nazivom transportni beton. Prema osnovnim karakteristikama u konstrukciji. Štaviše. cementa. U odnosu na pokretljivost mješalice mogu biti stabilne i mobilne. koriste se male pokretne tvornice betona kapaciteta 3-5 m3/h koje imaju sve sklopove neophodne za proizvodnju kvalitetne mješavine betona. kao i načinu miješanja postoje sljedeći tipovi mješalica za beton: • • • • • • mješalica mješalica mješalica mješalica mješalica mješalica s s s s s s vodoravnim bubnjem. prema načinu miješanja sa slobodnim padom. prevrtnim bubnjem. Tvornice betona koje se postavljaju uz naselja su stabilne. udruženja za transportni beton odre uju mjesto za postavljanje nove tvornice betona kao i kvalitetu proizvoda što je u skladu s normativom ISO-9000. Za manje betonske radove. koritom. zapremine ili zapremine i težine zajedno. a mješavine betona (transport-beton) proizvode i za nepoznatoga kupca. kad se traži beton visoke marke. vode i raznih dodataka (aditiva). Za proizvodnju svježe mješavine betona visoke marke i u većim količinama koriste se tvornice betona. protustrujne i prisilne. mašina za unutarnji transport te automatike za upravljanje s ure ajem za ispis otpremnica. Tvornice betona (betonare) Tvornice betona su cjeloviti sistemi za proizvodnju svježe mješavine betona. vodoravnim valjkom (spiralna) i valjak-mješalica. 20 . U razvijenim zemljama mnogo je takvih betonara udruženih u posebna udruženja za proizvodnju svježeg betona koje kreiraju čak i propise za beton.mješalicama za beton uz pomoć sklopova za doziranje. Ako su betonski radovi količinski znatni ali vremenski ograničeni. tanjurastom posudom. Tvornice betona grade se danas uz veća naselja i na velikim gradilištima i koriste se za betonske radove na više objekata.

Prihvat svježeg betona na gradilištu ovisi o organizacijskim mogućnostima. pri čemu treba beton pokriti vlažnim pokrivačem ako je udaljenost veća od 2-3 km. Ova vrsta svježeg betona može se transportovati i na udaljenosti do 20 km. ako je vrijeme prijevoza kratko (kvalitetna saobračajnica) ili ako je betonu dodat usporivač početka vezivanja betona. u konstruktivnom i tehnološkom smislu. a nedostaci proizlaze iz toga što ugradnju treba obaviti u vremenu do početka vezanja betona. uz ostalo i zbog ekonomskih razloga. Prednosti tvornica betona su u uštedama na pripremnim radovima. Svježi beton. potrebnom prostoru za pripremu betona. možegu se. te iz ograničenja daljine transportovanja. Stoga se i prevozi posebnim vozilom za svježi beton .Uprkos postojanju mnogo tipova tvornica betona. pa se mogu prevoziti teretnim kamionima kiperima.automješalicom. vodocementnog faktora iznad 0.45.45 zemljovlažnog su sastava te se tresenjem na vozilu ne mogu segregirati. • toranjske. 21 . • kombinovane (prizemno-toranjske) i • tvornice betona kontinuiranog djelovanja. radnoj snazi. podijeliti na: • prizemne. cementu te u garanciji postizanja kvalitete. plastične i žitke je konzistencije pa ga se tresenjem u vozilu može segregirati. Svježi betoni do visine vodocementnog faktora 0. te ako je to ekonomski opravdano. Mašine za transport i prihvat svježeg betona Pojava tvornica betona i transportnog betona uvjetovala je i potrebu za mašinama za prevoz svježeg betona kao i njegov prihvat na gradilištu.

bez žurbe. • transportna traka montirana na automješalici. • pumpa za beton stacionirana na gradilištu ili pokretna i • pumpa za beton montirana na automješalici. Razna transportna sredstva Kada se ugradnja svježeg betona ne može obaviti odjednom. automješalicom se beton prevozi do 35 km 22 .45 koristi se automješalica kojom se zbog miješanja sprečava segregacija u mješavini te produljuje početak vezivanja betona. već je za ugradnju potrebno više vremena zbog prenosa betona u posudama toranjskih dizalica ili ako je zbog malih konstruktivnih presjeka s mnogo armature ugradnja spora. obavi kvalitetna ugradnja svježeg betona u konstrukciju objekta. svježi beton se na gradilištu prima u prihvatne mašinekao što su: • pretovarni silos za prihvat betona ili • pretovarni rotirajući bubanj za prihvat betona. Ako je to rentabilno. Ako to nije moguće. postoje mašine kojima se prihvat omogućuje. Automješalica Za prevoz svježe mješavine betona vodocementnog faktora višeg od 0. a to su: • transportna traka postavljena na gradilištu. pretovarni silos za prihvat betona Te mašine omogućuju da se vozilo za prevoz betona brzo oslobodi tereta i koristi za ponovni prevoz.Mobilna pumpa za beton Najbolje je ako se može istovariti vozilo izravno na mjesto ugradnje. a da se istodobno.

a postavlja se na mjesto pogodno za utovar i istovar tokom rada na gradilištu.2-0.kamiona s 3-4 osovine na koji je smješten rotirajući bubanj s 3-15 okretaja u minuti. Na stražnjem dijelu automješalice može biti ugra ena trodijelna transportna traka kojom se omogućuje dostava betona izravno od automješalice do mjesta ugradnje koje može biti udaljeno do 11 m i visoko do 6 m. 23 . Zapremina pretovarnog silosa iznosi 3-6 m3 svježeg betona. u točno propisanim slučajevima. koji s unutrašnje strane ima učvršćene čelične trake kojima se mješavina betona miješa i gura uzduž bubnja. Pretovarni rotirajući bubanj zapravo je rotirajući bubanj kakav se nalazi i na teretnom kamionu kod automješalica. Vrijeme potrebno za istovar traje svega 10-12 minuta. Budući da sve automješalice nemaju ugra enu transportnu traku. Pretovarni silos se sastoji od vodoravnog okvira na koji je zglobno učvršćen sanduk za prihvat s ljevkom za pražnjenje svježeg betona. prenosi beton do mjesta ugradnje. s mogućnošću doziranja vode. Pri upotrebi pumpe za beton konzistencija betona mora odgovarati recepturi za betone koji se transportiraju pumpama. postavljen na malo postolje s 4 točka s gumama u svrhu transporta i s 4 stabilizatora koji se koriste u toku rada. Zapremina bubnja može biti 3-11 m3 svježe mješavine betona. Pretovarni silos najčešće se koristi uz toranjsku dizalicu. Transportna traka se s pomoću hidrauličnog sistema i zglobova namjesti u položaj potreban za ugradnju svježeg betona.8 m3 svježeg betona. u tom slučaju automješalica s ugra enom transportnom trakom opslužuje i onu koja je nema. s tim da se voda dodaje u točno odre enoj količini tek na gradilištu. a to su pretovarni silos i pretovarni rotirajući bubanj. svakih 2-5 minuta. a može i dalje ako se u bubanj stavlja suha mješavina betona bez vode. Moguća udaljenost dostave betona s pumpom za beton ugra enom na automješalicu je 13 m i na visinu 16 m. koji se smije koristiti samo iznimno. dok traje ugradnja svježeg betona. tako da se pri suprotnom okretanju bubanj može isprazniti. koja posebnim košem zapremine 0. Automješalica se sastoji od teretnog vozila . odnosno u položaj za transport nakon ugradnje. Pretovarne mašine Pretovarne mašine se koriste onda kada je ugradnja svježeg betona spora pa je nerentabilno zadržavati skupa vozila na gradilištu. Na automješalici je smješten i spremnik s vodom. Na stražnjem dijelu automješalice može biti smještena pumpa za beton sa svrhom da se izravno iz bubnja svježa mješavina betona dostavi na mjesto ugradnje.udaljenosti.

pa u odnosu na to razlikuju se slijedeći transporteri: • zračni transporter za svježi beton 24 . Kod visokih stambenih objekata uspravni dio cjevovoda može se postaviti u uske lift-prostore i koristiti isti sistem kao u uspinjućih toranjskih dizalica. Stavljanjem izlazne cijevi u lijevak za prihvat betona betonska mješavina cirkuliše kroz sistem cijevi uključujući i pumpu i sprečava stvrdnjavanje betona u cijevima. ali na više ugra enih mjesta unutar ili izvan gradilišta. Na ruku su pričvršćene čelične cijevi profila 125-200 mm. a nakon završenog rada cjevovod je potrebno pročistiti čeličnom ili gumenom kuglom tjerane vodom. S obzirom na to da sistemi pritiska odre uju neke karakteristike kao što je kapacitet. pumpe za beton mogu biti stabilne koje se koriste za velike i koncentrovane betonske radove i pokretne (mobilne) koje se koriste za manje betonske radove. i to kapaciteta do 50 m3/h. Mobilne pumpe za beton vrlo su pokretljive. Sastoje se od teretnog vozila kamiona na koje je smješten lijevak za prihvat svježeg betona s rešetkom i poprečno vodoravnim ravnim vratilom s lopaticama koje guraju svježi beton unutar lijevka do sklopa koji generiše pritisak. obavezno od gumene cijevi. sastavljenog od pojedinačnih komada čeličnih cijevi profila 125-200 mm. u ljevku za prihvat betona i u cjevovodu ostavi se odre ena količina svježeg betona. zatim svježi beton veličine zrna do 16 mm za betonske podloge kapaciteta do 12 m3/h. a potom još i isprati vodom pod pritiskom. pogonskog sklopa. a to se čini na početku i na kraju bez obzira na broj premještanja pumpe za beton. U odnosu na njihovo osnovno djelovanje. dužina i visina transporta. razlikuju se: • stupne (klipne) pumpe za beton i • gnječeće pumpe za beton. te mortove s nanošenjem na zidove. sklopa za guranje svježeg betona i cjevovoda za transport svježeg betona. a moguća visina 70 m. Zračni transporteri svježe mješavine betona Važno je istaknuti da ovaj tip mašina može transportovati i svježi beton za betonske radove uobičajenoga granulometrijskog sastava ali nižega vodocementnog faktora. s posebnim zglobovima. Vodoravna dužina mogućeg transporta je 450 m. Na taj način se izbjegava podmazivanje gustim cementnim mlijekom i pranje tokom radnog dana. Prije početka rada cjevovod treba podmazati gustom mješavinom cementa i vode. više puta tokom jednog dana. a na kraju cijevi nalazi se produžetak dužine 6 m. ljevka za prihvat svježeg betona. Stabilne pumpe za beton sastoje se od postolja. dužine 3 m i odgovarajućih čeličnih koljena istih profila.Pumpe za beton Pumpe za beton se koriste za prenos svježeg betona od automješalice ili pretovarnoga rotirajućeg bubnja do mjesta ugradnje na objektu. Cjevovod se relativno brzo postavlja. Pri premještanju pokretne pumpe za beton s jedne ugradnje svježeg betona na drugu. kao i mješavine za torkretiranje kapaciteta 2 do 6 m3/h. a potom na višedjelnu čeličnu "ruku" sa zglobovima dužine 30 m pokretanu hidraulički.

• vibratore s zrakom pod pritiskom i • vibratore s eksplozivnim motorima. • oplatni vibratori. vibriranjem. Dužina i debljina pervibratorske igle može biti različita. MAŠINE ZA UGRADNJU BETONA U tehnološkom procesu betoniranja iznimno je važno što bolje zbiti (zgusnuti) mješavinu svježeg betona prije početka vezivanja. centrifugiranjem. što ovisi o debljini betonskog sloja koji se sabija i veličini igle te o radniku koji mora premještati iglu pri radu u pravilnim razmacima. Vibracijska igla se ručno uvlači u mješavinu svježeg betona i prenosi neposredno vibracije na mješavinu betona koja se pod djelovanjem vibracija zgušnjava i sabija. Kapacitet pervibratora je 2-60 m3/h ugra enog betona. važnija je podjela u odnosu na način djelovanja pa postoje: • pervibratori. a za velike betonske radove (betonske brane) može biti i do 200 mm. zračni transporter-mješalica (miksokret) i zračni transporter za mlazni beton (torkret) i mort.• • • betonski top. no tada se skupina pervibratorskih igala montira na dozer koji ih vuče uronjene u beton. presanjem i stvaranjem podpritiska (vakumiranjem). Debljina je izmedu 40 i 80 mm. Vibratori se dijele u odnosu na pogon na: • električne vibratore. a ovise o debljini betonskog sloja koji se sabija. Pervibratori Pervibratori se sastoje od pogonskog dijela. gumenog crijeva i pervibratorske igle u kojoj je ekscentar koji se okreće brzinom 3000-16000 okretaja u minuti i stvara vibracije 50-260 Hz. To se postiže sabijanjem. 5. 25 . Me utim. • vibratori površinskog djelovanja i • mašine za ugradnju kolnika od betona.

Oplatni vibratori Ovaj tip vibrtora djeluju posredno na mješavinu svježeg betona tako da se pričvrste na oplatu u kojoj se nalazi svježi beton./min koji proizvodi vibracije. jer se savremeni kolnici cesta grade od asfaltnih mješavina. Temeljni materijali od kojih se sastoje asfaltne mješavine su: stijena (drobljena ili prirodna). šupljim gumenim cijevima i ekscentrom na pogon kompresovanim zrakom. MAŠINE ZA ASFALTNE RADOVE Asfaltni radovi pripadaju u skupinu radova niskogradnje. Pogon ovog tipa vibratora može biti i zrakom pod pritiskom. Oplatni vibratori pri električnom pogonu nisu ništa drugo nego mali elektromotori snage 1-2 kW koji pokreću ekscentar za proizvodnju vibracije. zgušnjavaju ga i sabijaju. pa se za takva sabijanja koriste površinski vibratori. Sastoje se od čelične ploče ili letve na kojoj se nalazi elektromotor s ekscentrom s 30004000 okr. Mašine za ugradnju kolnika od betona 6. pa se vibriranjem oplate vibracije prenose na mješavinu svježeg betona posredno. vezivo (bitumen. što je konstruktivno rješivo kompresorom. posebice gra enja cesta. Površinski vibratori djeluju na površini razastrtog sloja mješavine svježeg betona. bitumenske 26 . Površinski vibratori i gladilice za zagla ivanje Tanke slojeve svježeg betona moguće je sabijati samo površinski. prenosom vibracija na svježi beton.

mašine za izradu mikroasfalta mašine za ugradnju kamene sitneži i valjke 27 . Mašine za površinske obrade. koja se radi kao zaštita tucaničkom. a potom ponovnog valjanja i dodavanja površinske obrade. koja se u tankom sloju nanosi na postojeći stari kolnik u svrhu ohrapavljivanja i vodonepropusnosti. Postupak je isti kao i pri polupenetraciji. razlikuju se sljedeće vrste kolnika: • površinske obrade i mikroasfalti. što znači očistiti površinu pa zatim poprskati vezivom. valjanja i štrcanja veziva. • Dvoslojna površinska obrada koja se sastoji od dvaju prskanja vezivom.emulzije i razrije eni bitumen). U odnosu na trajnost kolnika od asfaltnih mješavina i primjenu tehnološkog postupka pri gradnji. te popunjavanja kamenom sitneži. • natopljeni asfaltni makadami (penetracije). sastoji se od razastiranja novog tucanika (6-8 cm) na staru tucaničku podlogu. Postojeći kolnik treba prethodno pripremiti. mikroasfalte i penetracije Razlikuju se sljedeće vrste laganih kolnika: • Jednoslojna površinska obrada. mašine za grijanje i štrcanje veziva: kotao za grijanje s ručnim štrcanjem. pa se skupina svih vrsta mašina za asfaltne radove na kolniku dijeli na: • mašine za valjane asfalte • mašine za lijevane asfalte i • mašine za obnovu asfalta (reciklažu). • Mikroasfalt je tanki sloj od mješavine dopiranih veziva i sitne kamene simeži. • Jednoslojna površinska obrada koja se sastoji od prskanja veziva. Za svaku od tih vrsta asfaltnoga kolnika koriste se različiti tehnološki postupci. asfaltnom. te dvaju posipavanja kamenom sitneži (koja prethodno može biti optočena vezivom) i valjana. te posipati slojem kamene sitneži i uvaljati. pa i betonskom kolniku. te punila (kameno brašno). samo se štrcanje veziva i popunjavanje kamenom sitnježi ponavlja dva puta. • Natopljeni tucanički zastor (penetracija). ispuhivač prašine i razastirač tucanika. Mašine koje se koriste za radove na takvim kolnicima mogu biti podijeljne u grupe: • • • • • mašine za pripremu površina: motorna metla. cisterne za dovoz vrućeg bitumena i mehaničko štrcanje. • Polunatopljeni tucanički zastor (polupenetracija). a shodno tome i različite vrste gra evinskih mašina. • valjani asfalti i • lijevani asfalti. posipavanja dvostrukim slojem kamene sitneži i valjanja. Na kolnicima od valjanog i lijevanog asfalta pojavila se potreba i za recikliranjem.

okomito na smjer kretanja. Na okvirnoj konstrukciji smješten je sanduk koji ima prorez na dnu. Okretanjem vodoravnog vratila i pritiskom na površinu staroga kolnika čelične ili najlonske žice otkidaju s površine sve čestice koje nisu čvrsto vezane. Teretnim vozilom dovozi se tucanik i kipanjem istovara u sanduk. po tvrdoći. Dovoljan je često samo jedan prolazak metle da bi se dobila površina podobna za daljnji postupak pri izradi površinske obrade. Kroz prorez izlazi tucanik. Mašine za grijanje i štrcanje veziva Za štrcanje pripremljenih površina kao vezivo koristi se bitumen. Hidrauličnim sklopom na vozilu upravlja se priključnom konstrukcijom i rotirajućim vodoravnim vratilom (metlom). Širina sanduka za prihvat tucanika na razastiraču je 2-3. Razrije eni bitumeni dobiju se razrje ivanjem bitumena katranskim uljem ili drugim naftnim destilatima a grijanima na temperaturu 350-380 K pogodni su za štrcanje. Na donjem dijelu priključne konstrukcije smješteno je vodoravno vratilo s uspravno utaknutim elastičnim čeličnim žicama dužine 1015 cm. 28 . Razastirač ima vlastiti pogon eksplozivnim motorom. a grijani na temperaturi 420-450 K pogodni su za štrcanje. u odnosu na penetraciju. Motorne metle mogu biti samohodne i priključene na vozilo. Sastoji se od niske okvirne konstrukcije sastavljene od čeličnih profila. a površina pripremljena za ugradnju površinske obrade ili mikroasfaltnog sloja. smještene na gusjenice ili točkove sa pneumaticima. te se kretanjem razastirača raspore uje na tačno odre enu visinu. a zapremina sanduka 2-3 m3. razrije eni bitumen i bitumenske emulzije. Postoje različiti tipovi bitumena.5 m. Motorni ispuhivač koristi se nakon prolaska motorne metle za odstranjivanje otkinutih čestica s površine staroga kolnika. Razastirač tucanika koristi se za razastiranje sloja tucanika debljine 6-8 cm na stari kolnik pri radovima na polupenetraciji i penetraciji. Priključne motorne metle sastoje se od priključne konstrukcije povezane s pogonskim izvodom na vozilu na koje se priključuju. Motorni ispuhivači mogu biti samohodni na tri ili četiri točka s gumama i s jednim do tri ventilatora koje pokreće eksplozivni motor smješten na stražnjem dijelu postolja ispuhivača ili priključni ispuhivač s ventilatorom priključen na vozilo (obješen kao priključak na stražnjem dijelu vozila) i vezan na pogon vozila. me u ostalim razlikuju se.Mašine za pripremu površine Motorna metla koja se koristi za odstranjivanje kamenih čestica s površine starog kolnika koje nisu čvrsto vezane uz kolnik. tako su tek nakon obavljenog ispuhivanja otkinute čestice odstranjene.

moguće je količinu mijenjati uzduž proreza. a ne na površinu poštrcanu vezivom. Sastoji se od postolja na četiri točka s gumama na kojemu se nalazi sistem za crpljenje. dok je kod najnovijih tipova mašina automatizovano. Štrcaljka za emulzije koristi se za manje radove i nema grijanja. Usisna cijev zupčaste pumpe stavi se u bačvu. Mašine za valjane asfalte Najraširenija vrsta asfaltnih kolnika su valjani asfalti koji se u odnosu na funkciju sastoje od nosivih slojeva. Krupnoća zrna kamene sitneži ovisna je o budućem intezivitetu saobračaja. Mašine za ugradnju kamene sitneži Površina prethodno poštrcana vezivom pokriva se kamenom sitneži. Kapacitet ovisi o mnogo faktora.Bitumenske emulzije su disperzni sistemi sastavljeni od bitumena i vode. koji se sastoji od savitljivog crijeva i puške za štrcanje. a pri ručnom radu iznosi izme u 200 i 300 m2/h. U odnosu na dužinu prestanka vezivanja vode i bitumena. Pri razastiranju kamene sitneži teretno vozilo-kiper se kreće unatrag tako da točkovi sa penumaticima naliježu na razastrta kamena zrna. Pogon pumpe obavlja se eksplozivnim motorom koji se nalazi tako er na postolju. Kipanjem u vožnji postiže se neprekidnost punjenja sanduka razastirača a time i jednolikost sloja koji se razastire. najčešće ovješenog na stražnji dio teretnog vozila-kipera. jednoliko ručno štrca pripremljena površina. Osnovna karakteristika tehnološkog procesa pri radu je da se priprema asfaltne mješavine obavlja centralno. te s pomoću sklopa za štrcanje. da se pripremljena asfaltna mješavina prevozi teretnim 29 . Mašina za razastiranje je razastirač koji se sastoji od sanduka. Sanduk ima prorez okomit na smjer kretanja kojem se širina otvora može regulisati. kada se dva pomoćna spremnika naizmjenično pune tekućim vezivom i zrakom pod pritiskom ili s pomoću zupčaste pumpe. kako ne bi došlo do pregrijavanja i isparavanja važnih komponenti u vezivu. Bačva s emulzijom postavlja se uz pomoć ručne dizalice sa štrcaljke na postolje štrcaljke. o podlozi na koju se razgrće sitnjež i o količini veziva po 1 m2. jer ovisi o brzini kretanja vozila. pričvršćenog na postolje. razlikuju se stabilne. To se obavlja često iskustveno i ručno. štaviše. kako bi se spriječilo ljepljenje veziva za točkove. Način štrcanja može biti pomoću sabijenog zraka. i to se nalazi u me uprostoru izme u vatre i veziva. veznih slojeva i habajućih slojeva koje označuje samo različitost korištenih materijala i sastav. te da se poštrcana površina pokrije jednomjerno zrnom do zrna. a može ga se i zatvoriti. odnosno prethodno u kružni cjevovod. polustabilne i nestabilne bitumenske emulzije. dok im je tehnološki postupak pri radu jednak ili sličan. pogodni za štrcanje bez zagrijavanja. pa potom iz cjevovoda na mlaznice. u tvornicama asfalta. Mašine za grijanje griju veziva pomoću plamenika na tekuće ili plinsko gorivo. pri čemu treba težiti da krupnoća zrna bude unutar užeg područja jedne veličine zrna. koja tjera tekuće vezivo izravno na mlaznice.

i mašine za valjane asfalte dijele se na: • mašine za pripremu asfaltne mješavine. Prema tomu.vozilima-kiperima do mjesta ugradnje. gdje se potom ugra uje razastiranjem i valjanjem. • mašine za prijevoz asfaltne mješavine i • mašine za ugradnju asfaltne mješavine 30 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->