P. 1
Plastenička proizvodnja povrća

Plastenička proizvodnja povrća

|Views: 2,033|Likes:
Published by Zillgian

More info:

Published by: Zillgian on Jan 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/05/2013

pdf

text

original

PLASTENI KA PROIZVODNJA POVR A

KRATAK VODI
LOKACIJA PLASTENIKA

Idealna lokacija za plastenik ima visok zimski intenzitet svijetlosti, umjerene zimske temperature, nisku vla nost, i lak pristup tr i tu. Izbjegnite drve e ili objekte koji mogu zasjeniti plastenik. Ukoliko na pravoj lokaciji, za tite od udara vjetra e pomo i pri smanjenju tro ka grijanja. Lokacije sa visokim nivoom podzemnih voda, kao i lokacije uz rije ne tokove, su nepo eljne zbog visokog intenziteta vlage i jutarnjih magli. Blage padine pravac jug/jugoistok su pogodna za plastenik zbog osun anosti sa svih strana. Plastenik je okrenut naju om eonom stranom u pravcu udara vjetra sjever-jug. Tako e osigurajte dodatni prostor za budu a pro irenja kao i za parking.

ZEMLJI TE
Najlak i na in za po etak plasteni ke proizvodnje je kori tenje ve postoje eg zemlji ta na terenu. Po eljno zemlji te za plasteni ku proizvodnju su lak a tla, sa malim udiom praha i gline i malo krupnijom frakcijom pijeska. Zemlji ta sa preko 25% gline su nepo eljna za plasteni ku proizvodnju. Efikasna proizvodnja povr a zahtijeva blago kiselo do neutralno tlo, sa optimalnom pH reakcijom od 6-8. Zemlji te svakako mo e biti pobolj ano dodavanjem obilnih koli ina zrelog stajnjaka. Organska ubriva se dodaju prije preporu ljive sterilizacije. Zemlji te treba sterilizirati parom najmanje dvije sedmice prije sadnje. Odr ite temperaturu od 1420 C najmanje etiri sata. Izbjegajite duboku sadnju nakon sterilizacije kako bi preventirali pojavu sjemena korova te bakterija ispod zone sterilizacije. Zemlji te je neophodno testirati prije sadnje kako bi se odredila ta na koli ina ubriva za svaku kulturu. Sva ubriva bazirana na fosforu i kaliju trebaju biti direktno dodana u zemlji te prije sadnje. Nitrogen bazirana ubriva pridodaju se u dva navrata, dio prije sadnje a ostatak po potrebi tokom rasta. Obezbje enost zemlji ta hranjivim elementima Stepen Obezbje enosti Slabo Srednje Dobro Vrlo dobro Obilno Prekomjerno Toksi no Amonija ni-nitratni azot Mg/100 gr.tla 5 5±8 9 ±11 12 ± 14 15 ± 17 18 ± 20 >20 Fosfor (P2O5 ) mg/100 gr.tla 30 30 ± 60 60 ± 90 90 ± 120 120 ± 150 150 ± 200 >20 Kalijum (K2O) mg/100 gr.tla 30 30 ± 60 60 ± 90 90 ± 120 120 ± 150 150 ± 200 >200

I

1

Fosfor Kalijum Kalcijum Magnezijum KONSTRUKCIJA PLASTENIKA Pri odabiru plastenika tri glavna faktora se detaljno trebaju razmotriti: padavine. Instaliranjem duple krovne folije tako e se izbjegava potencijalna teta od akomuliranja snijega. Na plodu paradjza javljaju se crne mrlje. Polietilen i vlaknasto staklo raspr avaju svijetlost. Prihraniti sa 1 ± 2 % rastvora magnezijum sulfata. a zatim pove anje temperature zemlji ta. Preporu ena prihrana biljke rastvorom 0. Prihraniti biljke sa 1 % rastvora kalcijum nitrata. Simptomi se javljaju na najstarijim listovima koji gube hlorofil izme u nerava i ti djelovi dobijaju sme ecrvenu boju i odumiru. smanjuje se cvijet i plod. sitan. Prekrivni materijal mora imati visoku transparentnost. Biljka zaostaje u porastu. Ovaj domen svijetlosnih talasa je poznat kao fotosintetski aktivna radijacija (photosynthetically active radiation -PAR). zaustavlja se rast biljke. Krovni lukovi sa najmanje 28°nagiba. stablo odrveni. dok acrilik i polikarbonat imaju osobinu da pu taju direktan prolaz radijacije. Primarne padavine podrazumjevaju snijeg i vjetar.7 ± 1 % amonijum fosfata. prvenstveno prihrana od 0. Usporava se rast cijele biljke.Kompletna konstrukcija mora biti premazana svijetlom bojom kako bi se osigurala maksimalna reflekcija svijetlosti. Ve ina prekrivnih materijala podr ava kratke talase vidljive svijetlost. Preporu uje se. List opada pri velikom nedostatku. Prvo donji listovi postaju tamnozeleni do ljubi asti.Primjetne promjene na biljkama prouzrokovane nedostatkom osnovnih hraniva Nedostaje Element Azot Primjetne promjene List postaje blijedozelen do ut. Prihranjivanje rastvorom 0. posebno u prolje e. Zaustavlja se obrazovanje cvijetova i ploda. svijetlosna prodornost i tro ak / cijena. Raspr tana ili difuzirana svijetlost beneficira biljku smanjenjem obilne svijetlosti na gornje listove te pove anjem reflektirane svijetlosti na donje listove. Pri velikom nedostatku odumiru korijen i vrh stabla. Konstrukcija plastenika kao i elementi za vezivanje trebaju biti dovoljno jaki da bi osigurali postojanost plastenika pri jakim udarima vjetra. opada. Plod ostaje nepravilan. a zatim i gornji. Pri velikom nedostatku list dobija bronzanu boju i opada. zagrijavanje ili bar povremeno zagrijavanje u plasteniku sprije avaju akomuliranje snijega na krovu. Ivica lista uti a zatim i cijeli list.5 ± 0.6 % azotnog ubriva. odnosno kako bi se sprije ilo zagrijavanje dijelova koji dodiruju foliju. I 2 .5 ± 1% kalijum-sulfata. Ve ina plasteni kih kultura najbolje raste pri svijetlosti ija se du ina talasa kre e od 400 do 700 nanometara.

te jeftiniji nego acrilik. Ovaj materijal se lako sije e. Ovaj materijal ne uti. te lako rastezljiv. Kori tenjem duplog sloja polietilenskog filma smanjuje se gubitak toplote za 35-45 %. Lako se uni tava ultra violetnom radijaciom (UV) od sunca. ali ima osobinu da akomulira pra inu i prljav tinu. sa umjerenim cijenama. I 3 . koja no u u plasteniku stvara ne to vi u temperaturu zraka. Polivinil kloridni film (Polyvinyl chloride film) ima veoma visoko irenje za dugo talasnu radijaciju. atraktivnije.. U pore enju sa staklom. pucanje. Po to dolazi u ve im irinama zahtjeva manje elemenata za vezivanje to rezultira manjim zasjenjenjem odnosno ve om svijetlosnom transmisiom. prenose ne to manje svijetlosti. Tipovi plasti nih prekriva y y y y y Acrilik (Acrylic) je otporan na vremenske uslove.Plasti ni prekriv plastenika ima nekoliko prednosti nad staklom. dolazi u valovitim ili ravnim plo ama. Oja ani vlaknasti poliester (fibre reinforced polyester -FRP) ove plo e su trajnije. koja se u zimskom periodu mora prati radi boljeg prodiranja svijetlosti. Njegova stopa apsorbacije ultra-violetne radijacije je ve a nego kod stakla. Svijetlost Plasteni ke kulture koje zahtjevaju temperature od 22 ± 25oC za rast. Filmovi tretirani sa UV stabilizatorom i ostalim aditivima imaju daleko du i vijek trajanja. Maksimalno osvijetljenje se posti e postavljanjem plastenika u pravcu sjever-jug. generalno su otporni na pucanje. Dupli sloj polikarbonata prenosi oko 75-80 % svijetlosti i smanjuje gubitak toplote za 40 % preko jednog sloja. laki su te se lako instaliraju. ove plo e su otpornije na udare. Ovaj materijal se lako raste e. UV stabilizatori mogu produ iti ivotni vijek filma. Obezbje uje superiorniju trajnost na vremenske uslove samo kada je presvu en sa Tedlar. Dupli sloj acrilika prenosi oko 83 % svijetlost te smanjuje gubitak toplote za 20-40 % preko jednog sloja. te je veoma transparentan. tanji je. Za odre ivanje potrebne temperature u plasteniku neophodno je znati minimalne temperaturne potrebe za biljku te najni u vanjsku temperaturu koja bi se mogla o ekivati. Njegove lo e osobine su da je lako zapaljiv. omogu uju i ravnomjernu osvijetljenost biljaka tokom dana. te uti i gubi transparentnost u toku jedne godine (iako nove vrste sa UV stabilizatorima ne ute tako brzo). te se ostvaruje svijetlosna transmisija od 75-87 %. a optimalno oko 40. Minimalna osvijetljenost za papriku i paradajz je cca ± 15. 000 luksa. Posjeduje visoku stopu skupljanja / irenja. Skuplji je nego polietilenski film.. Temperatura Reguliranje zra ne temperature u plasteniku je va no kako za vegetativni rast tako i za prihod plodova. te zahtjeva vi e odr avanja nego ostali materijali. Glavna prednost je cijena. ima visoku stopu skupljanja/ irenja. Polikarbonat (Polycarbonate) je fleksibilniji sa boljom otpornost u na udare. tako e imaju i velike potrebe za svijetlo u. 000 luksa. Plasti ni prekrivi su tako e lako primjenjivi za razli ite dizajne plastenika. Polietilenski film (Polyethylene film) je jeftim ali privremen. manje atraktivan. veoma skup.

imaju ne to ve e potrebe za toplotom u odnosu na iste biljke uzgajane na otvorenom prostoru. S toga osigurajte da va plastenik ima dovoljno velika vrata na prednjoj i zadnjoj strani. Kultura Krastavac Salata Paprika Paradajz Potrebna relativna vla nost zraka 90 ± 95% 80 ± 90% 50 ± 70% 50 ± 70% I 4 .5 do ± 10oC . biljke u zatvorenom prostoru.5oC .7oC Vlaga Vla nost zraka i zemlji ta u plasteniku uveliko odre uju rast i razvoj biljaka kao i prihode. efektivne sisteme za bo no provjetravanje kao i po eljne krovne odnosno stropne eone ventilacione otvore. sa temperaturom vode pribli noj temperaturi u objektu. a u ostalim fazama potrebna vla nost je oko 70% PVK.5oC .10oC 12oC 10oC 4oC 5oC 5oC .0.0.5oC . Idealno zalijevanje se ipak posti e sistemima za navodnjavanje kap-po-kap.Hla enje odnosno provjetravanje u plasteniku tako e je va no. Zalijevanje je preporu ljivo u jutarnjim satima. Optimalne temperature naj e ih plasteni kih kultura su: Kultura Optimalna temperatura danju Optimalna temperatura no u Minimalna temperatura za rast O te enja od mraza Paprika Paradajz Crni luk Krastavac Mrkva 25oC 22 oC 19 oC 16 oC 16 oC 18 ± 20oC 14 ± 18oC 8 ± 10oC 8 ± 14oC 6 . Generalno. plasteniku. Povi ena potreba za vlagom posebno je prisutna u vrijeme rasta i stvaranja rodnih organa. U tom periodu potrebna vla nost se kre e oko 80% poljskog vodnog kapaciteta. Izbjegajite hladnu vodu jer prouzrokuje o egotine na stablu biljaka.

Zbog svih ovih negativnih elemenata va no je izabrati kvalitetne sorte / hibride koji uprkos navedenim uslovima mogu posti i zadovoljavaju e rezultate. Dodavanje karbon dioksida je najefektivnije u danima kada se plastenik dr i zatvoren bez ventilacije nekoliko dana. Pikiranje se obavlja u saksije Ø 8-10 cm ili tresetne blokove. Predkultura ranoj proljetnoj proizvodnji obi no je salata. Proces proizvodnje rasada traje 60-65 dana. 5 ± 6 dana traje puno cvijetanje. jer proizvo a i nisu u mogu nosti obezbjediti optimalne uslove u vrijeme sadnje za ranu proljetnu proizvodnju. Maksimalni rezultati se posti u ubrizgavanjem 1000 ± 1500 ppm CO2 u plastenik koriste i propanske sagorjeva e ili druge CO2 generatore. S toga. PROIZVODNJA PARADAJZA Plasteni ka proizvodnja paradajza ostvaruje se u dva turnusa. a oni su: 50 ± 70 dana od nicanja do po etka cvjetanja. rana proljetna proizvodnja i rana jesenja proizvodnja. naravno. ubrizgavanje karbon dioksida u plastenik uveliko pobolj ava prihode paradajza i ostalih kultura. Rana proljetna proizvodnja dosta je slo enija od rane jesenje. Paradajz ± rana proljetna proizvodnja: sjetva ± oko 10-og Januara pikiranje ± oko 10-og Februara sadnja ± 10-20-og Marta po etak berbe ± kraj Maja Paradajz ± rana jesenja proizvodnja: sjetva ± 25-og Maja pikiranje ± 20-25-og Juna sadnja ± do 20-og Jula po etak berbe ± 15-25-ti Oktobar Detaljno planirana proizvodnja paradajza vremenskih intervala u razvoju biljke. Bolja kombinacije je salata ± paradajz ± krastavac. I 5 . plastenik je iskori ten tokom cijele godine. 5 ± 6 dana od cvatnje do zametanja ploda. uslovi za oplodnju su slabiji. variraju u zavisnosti od hibrida i geografskog lokaliteta. oko 45 dana od cvatnje do po etka zriobe. a ranoj jesenjoj je paradajz ili krastavac. U 1 gr.Pobolj anje karbon dioksidom Iako novina kod nas. Navedene faze. intenzitet svijetlosi je manji. sjemena nalazi se prosje no 260 ± 350 sjemenki zavisno od hibrida. preduslovljava orijentaciono znanje Proizvodnja rasada Rasad se proizvodi sjetvom u drvene sandu i e (gajbe) ispunjene supstratom ta proizvodnju rasada. Temperature su ni e. itd.

a razmak izme u redova za zalijevanje biljaka (bilo kanalima ili sistemom za zalijevanje). Relativna vla nost zraka treba da iznosi od 60 ± 65%.60 x 40. sadnja se obavlja dublje. Ukoliko je rasad prerastao i izdu io se. U ovoj fazi treba obratiti pa nju na relativnu vla nost zraka. tako da se u zemlju unese i dio stabla. Razba eno mineralno i stajsko gnojivo se zaore na dubini 25-30 cm. zdravstvenom stanju biljaka i provjetravanju. Po postavljanju i ane armature po povr ini se razbaci stajnjak i mineralno gnojivo za osnovnu obradu i to 10t stajnjaka na 1000m2 i 80 ± 100 kg mineralnog gnojiva NPK 7:14:21 ili 8:12:26 + 30 kg magnezijeva sulfata. U tom vremenu se vr i vezivanje pvc veziva (lika) za icu i biljku. Prvi korak je detaljno i enje ostataka od predhodne kulture. Prije obrade tla postavi se i ana armatura iznad redova za koju se kasnije ve e pvc vezivo uz koje se vodi biljka. Volaton) i plitko inkorporiraju. a temperatura 18 ± 20oC. Ako je dezinfekcija obavljena prije pred kulture ista se ne ponavlja. Da bi se izbjeglo izdu ivanje biljaka. kako bi se izbjegle nepo eljne poslijedice. tj. Biljke se tako e i sutradan jo jedanput zaliju sa ne to manjom koli inom vode. Sadnja kod normalno uzgojenih sadnica sa 5-6 razvijenih listova se obavlja tako da se biljka zasadi 2-3cm dublje. a ako nije vr i se dezinfekcija plastenika. Potrebne temperature u proizvodnji rasada: Danju SJETVA ± NICANJE NICANJE ± PIKIRANJE PIKIRANJE ± SADNJA TEMPERATURA U UZGOJU No u 22-25oC 16-19oC 16oC 16-18oC 25oC 18-22oC 17-20oC 18-25oC No ne temperature u pravilu su za oko 5oC ni e u odnosu na dnevne. Biljke sa razvijenih 5-6 listova su spremne za sadnju. da se na supstrat iz saksija ili kocku nanese sloj od 2-3cm zemlje. Na isfrezano zemlji te se razbace zemlji ni insekticidi (Galation. Priprema plastenika za sadnju I 6 . potom se vr i frezanje kako bi se une eno gnojivo to bolje izmje alo sa zemljom. vlazi. i pospje ila oplodnja prve rodne grane. Nakon sadnje biljke se dobro zaliju. Sadnja Sadnja se obavlja u dvorede trake 80 . Bitno je znati da ukoloko nepredvi eno kasni sadnja pikirane biljke se moraju razma i za par cantimetara u rasadu kako iste ne bi prerasle. biljke se ne zaljevaju u narednih 15 dana.Tokom uzgoja sadnica treba voditi ra una o temperaturi. Svi sakupljeni biljni ostaci se iznose van plastenika i uni tavaju paljenjem. Na ovako pripremljenom zemlji tu vr i se markiranje redova i sadnih mjesta. tako to se razmak izme u traka koristi kao put.

tako da rast nastavlja samo jedan glavni vrh koji se vodi uz pagu do eljene visine. Okarakteriziran je sa vrstim i glatkim plodovima sa vi e pregrada i sa karakteristi nim zelenim prstenom. Ovom operacijom se pove ava prozra nost u donjim eta ama biljke. Objekat se svakodnevno ventilira zbog izmjene zraka. Uzgaja se na oko 6 ± 8 rodnih grana i daje visok prinos sa velikim postotkom I klase. Virus mozaika duhana i verticilium ne predstavljaju mu prijetnju. Pogodan za transport zbog velike vrsto e plodova. Carmello (GC 204) F1 Srednjerani hibrid krupnih plodova za plasteni ku i proizvodnju na otvorenom. Time prestaje dalji rast biljke. a sastoji se u zakidanju svih bo nih izdanaka. lako puca i stvara veoma mali o iljak. Naradna prihranjivanje se obavljaju svakih 15 dana. I 7 . U slu aju da se moraju uskladi titi uvaju se na temperaturi + 50C uz relativnu vla nost zraka od 95%. Kada postignemo odre eni broj rodnih grana pristupa se zalamanju vrha. Pojavom prvih zrelih plodova vr i se odstranjivanje donjih ve ogrubljenih listova i to tako da se list u jutarnjim satima povla i prema gore. blago spljo ten sa zelenim prstenom. Otporan na verticillium.). Poslije dodavanja ovog gnojiva vr i se plitko okopavanje s tim da se oko biljke nagrne dodatnih 3-5 cm zemlje. Otpornost na virus mozaika duhana. verticilium. Obrano li e obavezno iznijeti van plastenika i spaliti.) namjenjen za proizvodnju u plastenicima kao i na otvorenom. a ujedno se odstranjuje potencijalna zaraza biljaka. Zalijevanje se obavlja svakih 10-12 dana sa 20-30 l vode/m2. Arleta F1 Hibrid sa kasnim dozrijevanjem krupnog ploda (oko 180 ± 200 gr. Poslije zalijevanja objekat obavezno izventilirati. stakleni ku kao i proizvodnju na otvorenom. i nematode. a to je prvom pojavom crvene boje.). Dosta krupni i ravni plodovi (oko 190 gr. Uzgaja se na 1-o stablo sa 6 ± 8 rodnih grana. Berba Se obavlja kada plodovi u u u biolo ku zrelost. Prvo prihranjivanje obavlja se 15 ± 20 dana nakon sadnje i to kombinacijom NPK 7:14:21 25-30 kg/1000m 2 + 10 kg KAN-a. Dobro zametanje plodova i veliki prinosi. Naj e e prisutne sorte / hibridi za plasteni ku proizvodnju su: Balca F1 Plasteni ki vrlo rani hibrid sa vrlo dobrim zametanjem plodova ak i u prili no nepovoljnim uslovima rane proljetne proizvodnje.Odr avanje paradajza u vegetaciji U periodu od sadnje do po etka berbe stalno treba kontrolisati temperaturu i vla nost zraka. Dosta krupan plod (180 ± 200 gr. Otporan na virus mozaika duhana i fusarium. fusarium o. nematode i virus mozaika duhana. fusarium. Pinciranje je veoma bitna operacija. Monroe F1 Rani hibrid za plasteni ku. Ovako ubrani plodovi zadr e potrebnu vrsto u i lak e se transportuju tokom transporta u narednih 1 ± 2 dana plodovi dozriju i dobiju lijepu crvenu boju sa ve zadr anom vrso om.

60 kg/m2 sa sedam rodnih grana. Proizvodnja Krastavca Plasteni ka proizvodnja krastavca podrazumjeva ranu proljetnu proizvodnju ili jesenju proizvodnju. Za proizvodnju kvalitetnog rasada neophodo je obezbjediti dosta visoke temperature i to do sjetve do nicanja 20 ± 28O C. Za jesenju proizvodnju sjetva se obavlja 15-og Juna. Holandija. Jenna RZ stvara 5 ± 7 plodova po jednoj cvasti. Kada biljke izniknu i razviju kotiledone. Kompanija Iplas Vas obezbje uje sa novim hibridima sjemenske ku e Rijk Zwaan. Sjetva krastavca za proljetnu proizvodnju obavlja se oko 20-og Februara. Jenna RZ (F1 hibrid) Je rana visokoprinosna sorta otporna i na nematode. u Ma arskoj. C5. Monika. Navedeni hibridi. pa je neophodno redovno svakih 10 dana vr iti za titu rasada od plemenja e. okruglo pljosnati bez zelenog ruba oko peteljke. Mesnati plodovi sa odli nom vrsto om su prosje ne te ine oko 180 ± 220 gr. relativna vla nost zraka veoma je bitna za proizvodnju rasada krastavca i odr ava se na 85 ± 90%. Stabljika je okarakterizirana jakim i sna nim porastom. Prosje na te ina plodova je 150 ± 160 gr. Petula RZ je dala najve e prinose od 22.5 cvjetnu granu vi e. odli ana je i za transport jer mo e ostati u skladi tu vrlo dugo. Otporna na Tm. po etak berbe oko 01-og Maja. Internodije su kratke. sadnja do 10-og Jula. 1998 god. Proizvodnja rasada Rasad krastavca se mo e proizvoditi na dva na ina i to direktnom sjetvom u saksije ili tresetne kocke ili sjetvom u gajbe ispunjene perlitom i tresetom 1:1. Vrlo pogodna za transport i skladi tenje. V. a uspje no se gaji i pri lo im uslovima. sa lijepom crvenom bojom. po etak berbe oko 10-og Augusta. Kvalitetna sadnica je visoka oko 25 cm sa 5 ± 6 listova i internodijama od 3 ± 4 cm. itd. F2 i N. jer nema ba enih biljaka. Posjeduje 7 ± 9 cvjetova na cvjetnoj grani. Zbog visokih cijena sjemena ekonomi nija proizvodnja je sjetva i pikiraj. V. Nakom razvijenog prvog pravog lista temperatura se tokom dana odr ava na 22 ± 25O C. Potrebno je znati da se pikiranje obavlja u fazi kotiledona. Ovim smanjenjem temperature uti e se direktno na intenzitet porasta biljke (usporava se rast) kako bi se dobile biljke sa vrstim stablom i kratkim internodijama. i F. u tim uslovima biljka ni e za 5 ± 7 dana. Od hibrida paradajza preporu ujemo: Petula RZ (F1 hibrid) Je specifi an vegetativni hibrid izuzetno sna nog porasta. a potom pikiranje u saksije ili tresetne kocke. Otporna na Tm. u osnovi su zastarjeli. Ovako visoka vla nost se posti e estim oro avanjem. Nikita. U proizvodnji se mo e dr ati i do 10 mjeseci. a biljka je otvorena i prozra na sa dobrom oplodnjom i kod lo ih uslova. I 8 . Plodovi su ujedna eni. a tokom no i od 18 ± 20O C. tako e su prisutni i Luca. pepelnice i antraknoze. tako da u odnosu na druge hibride do " ice" 1 ± 1. jedna kondiciono bolja biljka se ostavlja a druga odstranjuje. Petula RZ je jedna od vode ih hibrida kako po prinosima tako i po kvalitetu. Visoka temperatura i visoka vla nost zraka su idealni uslovi za razvoj bolesti. Belle. Plodovi mogu ostati na stablu vrlo dugo. Raisa. sadnja 20-og Marta. Nakon nicanja temperatura se smanjuje na 18 ± 20O C.Pored navedenih hibrida. Kod direktne sjetve u saksije napunjene supstratom stavljaju se dvije sjemenke. iako dobrih karakteristika. Najprisutnija je proizvodnja salatnih krastavaca mada je vrlo uspje a i proizvodnja korni ona u plastenicima. Tra i intezivne uslove za gajenje.

Prvo prihranjivanje se obavlja 15 dana nakon sadnje sa 30 kg KAN-a/1000m2. a razmak od trake do trake je 80 ± 90 cm i razmak u redu je 45 ± 50 cm. vrh glavnog stabla se ne kida nego se prebaci preko ice i okrene prema zemlji. Poslije sadnje biljke se dobro zaliju vodom koja treba da ima temperaturu od oko 25O C. Temperatura u plasteniku se odr ava na oko 25O C tokom dana. te manjeg o te enja plodova. a po formiranju plodova svakih 3 ± 4 dana. Zalijevanje se obavlja svakih 7 dana do formiranja plodova. te noviji enski hibridi Green Fall F1. U narednih 7 dana vr i se okopavanje sa blagim nagrtanjem zemlje oko biljke kako bi se pospje io razvoj bo nog korijena. Izuzetno pogodan za plasteni ku proljetnu. Na stablu do visine 40 cm odstranjuju se sve bo ne vrije e od 40 cm do ice vr i se prikra ivanjem bo nih vrije a na 3 lista i 2 ploda. Ovom akcijom stablu se oduzima dominacija rasta te pospje uje razvoj bo nih vrije a. U Iplas-u od salatnih krastavaca dostupni su vam: Priprema zemlji ta za sadnju Sadnja Deltastar RZ (F1 hibrid) Glatke povr ine i ploda. Posebno treba obratiti pa nju na nedostatak magnezija to se manifestuje pojavom bijelih polja du nervature lista. Od hibrida krastavca naj e e prisutni su Sun ani Potok (dosta rodna i tra ena sorta). a potom svaka 2 dana. Sadnja se obavlja u dvorede trake sa rastojanjem red od reda 60 ± 70 cm. i na oko 18O C tokom no i uz relativnu vla nost zraka od oko 80 ± 85% i vla nost zemlji ta od 80% PVK. Raider F1. te vezanje page za icu i biljku ime se biljci obezbje uje vertikalna potpora za normalan rast. Tokom berbe mora se voditi ra una da se plodovi na vrijeme uberu i ne smije se dozvoliti da plod po uti (sazrije) na biljci. a potom markiranje redova za sadnju. Krastavci dobro podnose folijalno prihranjivanje koje se mo e obavljati svakih 10 ± 15 dana jednim od folijarnih preparata. Nakon oranja pristupa se usitnjavanju zemlji ta frezanjem. vrije e drugog i tre eg reda skra uju se na 2 lista i jedan plod.Krastavac je kultura koja zahtjeva ne to dublje oranje do 40 cm. Ubrani plodovi se pakuju u kartonsku ambala u zbog lak eg transoporta. Holandskog tipa. Biljka je otvorenog tipa sa I 9 . jer taka biljka prestaje dalje cvjetati i davati plodove. te dosta velike koli ine zgorjelog ili polu zgorjelog stajnjaka 10 ± 20t u osnovnoj gnojidbi dodaje se i 100 ± 150 kg NPK/1000m2 i to kombinacija 7:14:21 ili 5:10:20 + 30 kg magnezijeva sulfata. Kada dospije do ice. ljetnu i jesenjsku proizvodnju. prosje ne du ine 18 ± 20 cm. Astrea F1 te Samar F1. Berba Berba po inje 6 sedmica nakon sadnje i obavlja se u po etku svakih 5 dana. Pinciranje Regulisanjem rasta stabla obezbje uje se ranozrelost i ve i ukupni prinos.

Harmonie RZ (F1 hibrid) Je jo uvijek vode i hibrid u mnogim zemljama svijeta. prihrana. cilindri nog oblika sa omjerom du ina/ irina = 3. Partenokarpan. Plodovi su prosje no 18 ± 22cm dugi. Melody RZ (F1 hibrid) Sitnobradavi asti partenokarpni hibrid preporu ljiv za palirski uzgoj kao i za njivski uzgoj. Placido RZ 12 ± 16 (F1 hibrid) Biljka. U zadnje vrijeme koriste se visoko-prinosni hibridi koji se gaje uz potporu te po ti u jako visoke prihode. a sadnja krajem aprila ili po etkom maja. vrlo ujedna eni.8 biljaka na m2.1: 1. za tita. navodnjavanje. je ne to bujnija ali je otvorenija. sa visokom otpornost u na bolesti. Sjetva paprike se obavlja krajem decembra. srednje bujnog rasta. partenokarpni hibrid vrlo sna nog porasta. Sposobnost regeneracije poslije berbe je odli na. bez bradavica. Proizvodnja paprike Paprika se u plastenicima uzgaja kao proljetna kultura i ostaje u nasadu sve do kasne jeseni. Cladosporium. Plodovi su tamno zeleni.5 ± 2. a biljka odli no obrezuje bo ne izdanke ± lastare. ne to deblji nego kod Harmonie. sli na Harmonie hibridu. I 10 . Plodovi su ne to svijetliji. partenokarpni (samooplodni) hibrid sa 100% enskim cvjetovima. Deltastar je jako otporan na pepelnicu.izuzetno jakim porastom.2 : 1.5 kg krastavca po du nom metru. II i III klase (preko 12 cm). Adrijan RZ (F1 hibrid) Je vrhunski salatar ameri kog tipa. Pri palirskom uzgoju zahtjeva malo orezivanja. II i III klase. Plodovi. U odnosu na sorte sa mu kim cvjetovima bere se ranija 6 ± 10 dana. sitno bradavi ast (glatki). palir se visoko preporu uje. Plodovi. Po pazuhu lista daje 3 ± 4 ploda sa odnosom du ina/ irina = 3. te uz primjenu visoke tehnologije (rezidba. 2001 godine na 24 ha u Dunakilitiu (Ma arska) sa agryl prekrivnom folijom te sistemom ³kap-po-kap´ za 110 dana berbe dao je 17. su tamno zeleni. su pogodni za berbu I. Otporan na pepelnicu. itd. bez gor ine sa idealnim odnosom du ina/ irina. izvanrednog okusa te se dugo mogu uvati. Strogo preporu ljiv za plasteni ku proizvodnju sa 2. Pogodan za berbu I. preporu ljivi za berbu I i II klase. vrlo dobre konzistencije. Otporan na CMV te visokotolerantan na pepelnicu. te visokotolerantan na CMV. CMV te CYV. Iplas vam omogu uje dostupnost slijede ih hibrida korni ona: Motiva RZ (F1 hibrid) Je bradavi asti. Korni oni Sjemenska ku a Rijk Zwaan najpoznatiji je europski pa i svijetski selekcionar korni ona.) daje vrlo visoke prinose i vrlo se dugo mo e brati. Brza regeneracija poslije berbe te odli na konzistencija mesa. Plodovi su tamno zeleni. Visoko prihodni hibrid.

Kada se izvr i berba prvih plodova sa izbolja iji su vrhovi zalomljeni ti se izboji odstranjuju do glavnog stabla tako da biljka ostaje samo sa jednim ili dva stabla (vrha). Sadnja Sadnja visokoprinosnih hibrida koji se gaje uz potporu obavlja se u dvorede trake 60 ± 70cm sa razmakom u redu od 40 cm. koji se uzgajaju uz pagu ili kakvu drugu potporu. Berba Berba po inje 40 ± 50 dana nakon sadnje. Naklijano sjeme ni e za 8 ± 16 dana. Orezivanje i oblikovanje Orezivanje je redovna operacija kod visoko rodnih hibrida. Oranje se obavlja na dubinu od 25 ± 30 cm. Poznati hibridi paprike na na em tr i tu su: Istra F1 I 11 . Beru se zreli plodovi i pakuju u kartonsku ambala u kako bi se umanjio lom pri transportu te sa uvala svje ina plodova. Kada 50% biljaka isklija pristupa se sjetvi. Sadnja se obavlja u zemlji te koje ima temperaturu oko + 18O c. Sjetva se obavlja od 25-og Decembra do 10-og Januara. paga se ve e za icu jednim krajem. Kocka se unese u tlo i prekrije tankim slojem zemlje kako bi se sprije ilo isu ivanje kocke. Pred sadnju se razbace zemlji ni insekticidi (Galation ± Volaton). Temperatura u rasadu do nicanja odr ava se na +28O C. Po to sjeme paprike sporo klija. Temperatura u objektu se odr ava na + 22 ± 25O C tokom dana te na + 18 ± 20O C tokom no i. Nakon oplodnje prvih plodova vr i se odstranjivanje vrhova. a potom okopavanje. Rasad paprike se redovno titi od bolesti svakih 7 dana. Nakon sadnje biljke se obilno zaliju. Kada biljke razviju prva dva prava lista pristupa se pikiranju u saksije Ø 8 ili kocke 8 x 8 cm. Sadnja od 25-og Aprila do 10-og Maja. a zahtjeva dosta visoku temperaturu pristupa se naklijavanju sjemena.Proizvodnja rasada Sjetva se obavlja u sterilan supstrat tako da se u jednu gajbu dimenzija 60 x 40 cm sije oko 100 sjemenki. zatim se zemlji te usitnjava frezanjem. Priprema zemlji ta za sadnju Prije oranja pristupa se rasturanju stajnjaka i to 12-15 t/1000m2 + NPK 7:14:21 80-100 kg + 30 kg magnezijeva sulfata. Pikiranje od 25-og Februara do 10-og Marta. a kad biljke niknu temperatura se smanjuje na +22-24O C. tako da se gnojivo plitko unese u tlo. a drugim za biljku uz jednu pagu se vodi jedno stablo. Petnaest dana nakon sadnje se vr i prvo prihranjivanje. Naklijavanje se obavlja tako da se sjeme stavi u jutano platno pored toplotnog izvora na temperaturi od +28O C uz redovno odr avanje vlage. Na dobro njegovanom nasadu se obavlja do jeseni. sem jednog ili dva vegetativna vrha zavisno od toga dali biljku oblikujemo za uzgoj na jedan ili dva vrha.

Prosje an prihod je oko 5kg po biljci. Biljka je sna nija sa intezivnijom sjajno. kako bi se pove ala vla nost zraka oko sjemene opne. Otporna na TMV 3. Dolmy F1. Iplas vam nudi slijede e hibride paprike sjemenske ku e Rijk Zwaan: Cecil (F1 hibrid) Je indeterminantna paprika kupastog oblika sa vise im plodovima te ine od 110 do 150 gr. Pokrov se skida no u. ali je daleko sigurnije. Pored navedenih tako e su prisutni i ostali hibridi kao: Blondy F1. PROIZVODNJA SALATE Salata je jedna od rijetkih kultura koje se stalno uzgajaju u plastenicima. Razlog je da dublje oranje omogu uje br e oticanje vi ka vode koje mo e prouzrokovati gu enje korijena. Cecil daje ujedna enu te vrlo dugu berbu. Uzgaja se uz potporu a biljka razvija jaku stabljiku sa ujedna enim plodovima.uta paprika je nekoliko dana ranija od Cecila. zasijane sjemenke se tokom dana prekriju jutanim ili arkilnim vlaknom. Po to Cecil posjeduje izuzetan porast. Century Z090 (F1 hibrid) Ova izuzetno lijepa kupasta bijelo. irine od 6 do 7 cm te du ine od 13 do 14 cm. ravnomjernije ni e. lak e se sije te ga treba daleko manje u odnosu na normalno sjeme. Priprema zemlji ta za sadnju Oranje se obavlja na dubini do 25 cm iako korijen salate ne dopire do te dubine. sa ujedna enim i ne to krupnijim plodovima. Dobro podnosi i slabije svijetlosne uslove. Clovis F1. Naj e e se sre e sa kombinacijom paradajza i krastavca. Tasty F1. Poslije usitnjavanja zemlje pristupa se pravljenje gredica. mogu e je ostaviti i dvije grane. I 12 . itd. U plastenicima bez grijanja ima ne to du u vegetaciju u zimskim mjesecima ak i preko 100 dana pa je mogu e proizvesti samo jedan zimski turnus. Preporu uju se 3 ± 4 biljke sa po 2 grane na m2. Sjetva Do nicanja. Pilirano sjeme se ne zatrpava ve se stavi u malo udubljenje na sredini kocke. Otporan na TMV O. Sjetva se obavlja u tresetne blokove (kocke) 4 x 4 cm ili u plasti ne folije ispunjenje tresetom za proizvodnju rasada. Najbolja je varijanta sjetve piliranog sjemena i tom prilikom treba znati: Sije se pred ve e kada je temperatura ispod 25O C.Je rani hibrid krupnih plodova (prosje no oko 170 gr). irine 120 cm sa razmakom izme u gredica 30 ± 35 cm. ime se posti e pravilna plodosmjena u plasteniku. Biljka formira jako vrstu i visoku stabljiku koja dosti e visinu i do 2m. te ine oko 260 gr.utom bojom. Pilirano sjeme je skupo. a preko toga se prska voda. Valdor F1 Je baburasti vrlo rani hibrid jako krupnog mesnatog ploda ute boje. Izuzetno pogodan za plastenik bez grijanja. 1 i 2.5mm) su dobrog ukusa i arome. Mesnati plodovi (debljine 4. Zasijano sjeme se tokom dana zalijeva 3 ± 4 puta to sitnijim kapljicama.

plitko 2-3 cm. Prisutni hibridi: Jessy Ovo je srednje rani hibrid puterice pogodan za obje plasteni ku i proizvodnju na otvorenom. Sadnja se obavlja kada presadnica ima razvijena tri prava lista. a to je ujedno i vrijeme kada korijen po inje da probija rubove kocke. Sadnja se obavlja u ku ice koje ne smiju biti dublje od visine kocke. Okarakteriziran te kim zatvorenim glavicama umjerene zelene boje. jer to mo e biti tetno za biljku. Zalijevanje Zalijevanje se obavlja po potrebi svakih 7-8 dana sa 10 l vode/m2. Obratiti pa nju da se listovi salate u osnovi ne zagrnu zemljom. Presadnica ovog uzrasta najbolje se prilago ava novim uslovima. Okopavanje Prvo okopavanje se obavlja 6-7 dana nakon sadnje. Mildred I 13 . a poslije dozrijevanja ostaje du e vrijeme u dobroj kondiciji za berbu. Temperatura Po eljno je da se temperatura tokom dana kre e izme u 12 i 15O C. Tokom vegetacije obavlja se jo jedna prihrana istom otopinom ali uz obavezno spiranje istom vodom. Otporna na Bremiu. Brzo formira lijepo zatvorene glavice sa lijepim ovojnim li em. Berbu obavljati rano ujutro ili pred ve e. kao i mineralnim gnojivom NPK 6:8:16 600 ± 800 kg/ha.5 dkg/m2. posebno pri visokim temperaturama. Sadnja salate Sadnja se obavlja na ve pripremljene gredice irine 120 cm. Ventilacija je obavezna. Berba i ambala a Salata se pakuje u kartonsku ambala u i to maksimalno u 2 reda 2 x 12 komada. Dobre rezultate daje u jesenjoj i zimskoj proizvodnji te dobru otpornost na Bremiu i ostale gljivi ne bolesti.Gnojidba zemlji ta Ukoliko je salata prva kultura. Naredna jedno do dva okopavanje se obavljaju dok salata ne pokrije zemlju. Zalijevanje se obavlja u jutarnjim satima poslije ega je obavezno objekat dobro izventilirati. Zavisno od krupno e sadi se na razmak od 20 x 20 ili 20 x 25 cm. neophodno je gnojenje stajnjakom 40t/ha. Prihranjivanje Kada biljke razviju 6-7 listova prva prihrana se obavlja i to otopinom KAN-a 1 ± 1. Rosalba Tako e srednje rana puterica formulirana za plasteni ko-stakleni ku proizvodnju u jesen. kako bi se razbila pokorica. jer visoke temperature prouzrokuju salatu da stvara meke i rastresite glavice koje su podle ne napadu bolesti. a da no u bude ve a od +5OC. zimu i prolje e.

tankih listova preporu ljiva za jesenju i kasno zimsku proizvodnju. BL 17. mladi luk je veoma zahvalna kultura za zimsku proizvodnju. Razba eno gorivo se zaore na dubinu od 25cm a potom isfreza. 17 i 19. sa mogu no u sadnje od po etka oktobra pa sve do kraja februara. Vrlo je ukusna i atraktivna. Otporna na Bremiu 1-6. Za proizvodnju mladog luka koristi se arpad ik veli ine 2 ± 3 cm. Concorde RZ Je nova selekcija lollo salate. Broj biljaka je 18 ± 22 kom/m2. 19 i 21. Otporna na Bremiu te dobro podnosi no ne hladno e. Vrlo dobro podnosi stresove kao sadnju. 13-15. itd. Listovi su intenzivno tamno crveni. Iz na e ponude slijede e sorte Rijk Zwaan salate su dostupne: Pia RZ Je kasno zimska i najranija prolje na puterica. Od drugih vrsta daleko otpornija na Botritis. Te ina glavice 250 ± 500 gr. Donja strana salate je vrlo dobro zatvorena. Dobra RZ Pogodna za proizvodnju tokom cijele sezone. Brzo vrste i ujedna ene glavice te ke i do 500 gr. debeli. prva u sezoni. Uspje na proizvodnja se odvija od prolje a do jeseni. paprika. sjajni i reckavi. Predla e se 16 ± 18 biljaka na m2.Sorta za plasteni ku proizvodnju u hladnijim uslovima. 19 i 21. krastavac) neophodno je izvr iti osnovnu gnojidbu sa 3 ± 4 t zgorjelog stajnjaka / 1000m2 te NPK 7:14:21 80-100kg. U po etku vegetacije formira velike donje listove. Sadnja se mo e isplanirati u odre enim vremenskim razmacima kako bi se postigla kontinuirana berba u skladu sa mogu nostima plasmana. Otporna na Bremiu (plamenja u salate). Glavice (300-350 gr) su ne to tamnije zelene boje te se brzo formiraju ak i pri ni im svijetlosnim intenzitetom. Listovi su vrsti. u zavisnosti od vremena berbe. Histor RZ Je svijetlo zelena salata. NL 1-16 i BL 17. Otporna na NL 1-16. lijepe zelene boje. niske temperature. a u poslijednjoj fazi vrlo dobro i brzo formira glavice. Priprema zemlji ta za sadnju Po to sadnja luka dolazi neposredno nakon skidanja osnovnih kultura (paradajz. Nakon frezanja pristupa se pravljenju gredica za sadnju irine 80-120 cm zavisno od dimenzije objekta. PROIZVODNJA LUKA Po to ne zahtjeva visoke temperature za svoj razvoj. Vrlo je otporna na procvijetavanje. Ukorijenjivanje arpad ika I 14 .

U narendih nekoliko dana arpad ik se polijeva mlakom vodom. Ovim postupkom dobijemo za 5 ± 7 dana o iljen arpad ik od koga za 45 dana o ekujemo berbu. Arpad ik se unese plitko u zemlju tek toliko da se ne vidi. U ovakvim uslovima arpad ik veoma brzo potjera korijen i e i kada su korijen i i du ine 1 ± 1. Ova operacija se sastoji u potapanju arpad ika u vodu ija se temperatura kre e oko 35O C 12 ± 15 sati. Naredna zalijevanja se obavljaju po potrebi u razmacima 10 ± 12 dana. a okopavanje se obavlja 1-2 puta i to plitko da se razbije pokorica i odstrani korov. Berba se obavlja kada biljke imaju razvijenih 6 ± 8 listova i postignu visinu od oko 35 ± 40 cm. Njega nakon sadnje Odmah nakon sadnje vr i se zalijevanje mlakom vodom oko 10l/m2. Sadnja Sadnja se obavlja na ve pripremljene gredice u redove sa razmakom 12-15 cm i 3 ± 5 cm u redu. I 15 . Nakon va enja arpad ik se stavlja u drvene gajbe i unosi u prostoriju na temperaturu +25O C uz relativnu vla nost zraka oko 90%.Ukoliko zbog odre enih problema kasnimo sa pripremom za sadnju postoji mogu nost ukorijenjivanja arpad ika van plastenika.5 cm arpad ik je spreman za sadnju. Tokom vegetacije obavlja se 1-2 prihranjivanja KAN-om 30 gr/m2 uz obavezno ispiranje istom vodom kako bi se izbjeglo o te enje biljaka.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->