P. 1
REUMATOLOGIJA KOMPLETNA 100 str

REUMATOLOGIJA KOMPLETNA 100 str

|Views: 13,971|Likes:
Published by Srdjan Prodanovic

More info:

Published by: Srdjan Prodanovic on Jan 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/04/2013

pdf

text

original

Poglavlje 10

Reumatske bolesti
S.Christine Kovacs, Allen R.Myers, Donald P.Goldsmith I PRISTUP BOLESNIKU SA BOLOM U ZGLOBU A Detaljna anamneza i klinički pregled su kamen temeljac u ispitivanju bolesnika sa zglobnim tegobama (figura 10-1). 1. Korak 1. Da li je bol koncentrisan na zglob ili je lokalizovan u periartikularnim tkivima koja uključuju mišiće, nerve, burze, tetive ili ligamente? 2. Korak 2. Da li je artritis zapaljenski ili nezapaljenski? Važna činjenica koja pomaže u razlikovanju je trajanje jutarnje ukočenosti. Jutarnja ukočenost koja traje više od 1 sat ukazuje na zapaljenski artritis (npr. reumatoidni artritis), dok ukočenost koja traje manje od 1 sat ukazuje na nezapaljenski artritis (npr. osteoartritis). 3. Korak 3. Koliko zglobova je zahvaćeno? Koji je tip zahvaćenosti zglobova? Odgovori na ova pitanja obezbeđuju važne činjenice za dijagnozu. Na primer, ako je tip zahvaćenosti zhlobova asimetrični, mnogo je verovatnije da bolesnik ima seronegativnu spondiloartropatiju, posebno ukoliko ima udruženi zapaljenski bol u leđima. Ako je poliartritis simetričan, diferencijalna dijagnoza treba da uključi reumatoidni artritis, sistemski eritemski lupus(SEL), polimiozitis i sklerodermu. B Različiti laboratorijski testovi su od pomoći u postavljanju reumatološke dijagnoze. Neki su takođe korisni za procenu aktivnosti bolesti kod individualnih bolesnika. 1. Reaktanti akutne faze. Heterogena grupa proteina (npr. fibrinogen) koji se sintetišu u odgovoru na zapaljenje. a. Sedimentacija eritrocita (SE). Ova indirektna nespecifična mera sistemskog zapaljenja se izračunava na osnovu rastojanja u milimetrima koje nastane nakon pada eritrocita u specifičnoj epruveti za 1 sat. Porast reaktanata akutne faze povećava dielektričnu konstantu plazme što izaziva narušavanje odbojnih sila između eritrocita. To dovodi do povećane agregacije eritrocita, što uzrokuje da padaju brže i time povećavaju sedimentaciju eritrocita. Korisna je u dijagnostici temporalnog artritisa i reumatske polimijalgije (PMR), može biti od pomoći za procenu aktivnosti bolesti u ovim stanjima kao i u reumatoidnom artritisu. Ako je sedimentacija eritrocita veća od 100mm/h, infekcija ili malignitet treba da budu razmotreni u diferencijalnoj dijagnozi. b. C-reaktivni protein (CRP). Jetra produkuje ovaj pentamerni protein kao reaktant akutne faze u odgovoru na interleukin-6 (IL-6) i druge citokine. C-reaktivni protein je mnogo specifičniji od sedimentacije eritrocita; raste i pada mnogo brže. Visoko senzitivni CRP esej može da odražava poremećaje koji dovode do aterotrombotičnih događaja i može da predvidi kardiovaskularni rizik. 2. Reumatoidni faktor. Ovo antitelo protiv Fc dela imunoglobulina G (IgG) može biti IgG ili IgA klase, ali je uobičajeno IgM klase. Samo se IgM reumatoidni faktor rutinski meri u kliničkim laboratorijama. Iako je nađen u 75%-85% bolesnika sa reumatoidnim faktorom, javlja se i u drugim stanjima koje karakteriše hronična imunska stimulacija kao što su infekcija, malignitet i hiperglobulinemijska stanja. Reumatoidni faktor je takođe prisutan kod nekih normalnih individua, tipično kod onih starijih od 70 godina. Antitela na ciklične citrulinisane peptide (anti-CCP) [citrulin je aminokiselina koja nastaje od argininskinh

ostataka i prisutna je u upaljenoj sinoviji kod reumatoidnog artritisa] ima podjednaku senzitivnost kao IgM reumatoidni faktor (RF) u dijagnozi reumatoidnog artritisa ali je specifičniji i može biti mnogo korisniji u dijagnozi ranog reumatoidnog artritisa. 3. Antinukleusna antitela (ANA). Ova antitela, koja su upravljena protiv različitih nukleusnih antigena, su karakteristična za brojne poremećaje vezivnog tkiva. a. Pozitivna ANA su nađena kod 95% bolesnika sa SEL i, u manjem obimu, kod onih sa drugim stanjima kao što su diskoidni eritemski lupus, skleroderma, Sjögrenov sindrom, Raynaudov fenomen i vaskulitis. Drugi zapaljenski poremećaji udruženi sa pozitivnim ANA uključuju hronični aktivni hepatitis, intersticijalnu plućnu fibrozu, tuberkulozu, bolest izazvanu virusom humane imunodeficijencije (HIV) i malignitet.Određeni lekovi kao što su prokainamid, izoniazid i hidralazin su udruženi sa ANA pozitivnošću i antihistonskim antitelima. ANA ne treba da se rade kao skrining test jer su pozitivna u približno 5% normalne populacije (obično u niskim titrovima). b. Pozitivna ANA moraju biti interpretirana u svetlu bolesnikovih godina, pola i kliničkih podataka i podataka o uzimanju lekova. Nivo ANA titra je takođe važan; titrovi 1:160 i viši su udruženi sa većim kliničkim značajem nego niži titrovi. Specifični tipovi fluorescencije su udruženi sa određenim antitelima (tabela 10-1). 4. Komplement. Merenje aktivnosti (CH50) ili antigena (C3 ili C4) može biti korišćeno kao indirektno merilo formiranja imunskih kompleksa. Serumski komplement može biti snižen kao rezultat smanjene produkcije (urođena deficijencija ili bolest jetre) ili povećane potrošnje [npr. u SEL, vaskulitisu, mešovitoj krioglobulinemiji, sepsi, subakutnom bakterijskom endokarditisu (SBE)]. Tipično, nivoi C3 i CH50 su niski u aktivnom SEL. Kod bolesnika sa angioedemom, nizak C4 može biti ključan za dijagnozu hereditarnog angioedema (deficijencija inhibitora C1 esteraze). 5. Antineutrofilna citoplazmatska antitela (ANCA). Ova antitela, koja su upravljena protiv specifičnih proteina u citoplazmi neutrofila, detektuju se indirektnom imunofluorescencijom. Dva tipa ANCA postoje: citoplazmatska (c-ANCA) koju karakteriše difuzno bojenje i perinukleusna (p-ANCA) sa perinukleusnim tipom. Protein koji prepoznaju c-ANCA je proteinaza-3, a protein koji prepoznaju p-ANCA je najčešće mijeloperoksidaza. a. c-ANCA su visoko udružena sa Wegenerovom granulomatozom, sa senzitivnošću od 30%-90% i specifičnošću od 98%. Pokazano je da mogu biti od pomoći u praćenju aktivnosti bolesti. b. p-ANCA su udružena sa idiopatskim polumesečastim glomerulonefritisom, Churg-Straussovim sindromom, mikroskopskim poliangitisom, nodoznim poliartritisom i drugim imunološkim poremećajima. 6. Antifosfolipidna antitela. Određivanje u serumu uključuje enzimske imunoeseje (ELISA) za IgG ili IgM antikardiolipinska antitela, pozitivni lupusni antikoagulans ili lažno pozitivni test za sifilis [Venereal Disease Research Laboratory test (VDRL)]. Produženo parcijalno tromboplastinsko vreme (PTT) ili protrombinsko vreme (PT) mogu biti ključni za pristvo antifosfolipidnih antitela. Određivanje treba dalje da bude dopunjeno testovima mešavine koji ne bi trebalo da koriguju produženje mešanjem 1:1 sa normalnom plazmom. Drugi testovi za lupus antikoagulans uključuju razblaženo aktivisano PTT, kaolinsko vreme zgrušavanja, i Russellov test sa zmijskim otrovom. Anti-β2 glikoprotein 1 antitela, koja mogu biti pozitivna kod bolesnika sa poremećajem

zgrušavanja kada su drugi testovi koagulacije normalni, pozitivna su kod bolesnika sa antifosfolipidnim sindromom. Antikardiolipinska antitela identifikovana su i kod bolesnika sa infekcijama kao što je HIV i mogu biti indukovana lekom bez povećanja učestalosti zgrušavanja. 7. Krioglobulin. Postoje tri glavna tipa krioglobulina, koji su imunoglobulini ili kompleksi imunoglobulina koji spontano precipitiraju na niskim temperaturama. Tip 1 je udružen sa pojedinačnim monoklonskim imunoglobulinom; tip II je udružen sa mešovitim krioglobulinima sa monoklonskom komponentom koja deluje kao antitelo protiv poliklonskog IgG; i tip III, takođe udružen sa mešovitim krioglobulinima, najteži za detekciju jer je obično prisutan u malim količinama i sporije precipitira. Mešoviti krioglobulini su često prisutni kod bolesnika sa bolestima vezivnog tkiva. Osim toga, nađeni su u infekcijama, limfoproliferativnim bolestima, bolestima jetre [hepatitis B (HBV) i hepatitis C (HCV)] i bolestima bubrega kao što je proliferativni glomerulonefritis. 8. Testiranje antitela na Lajmsku boreliozu. Merenje obično uključuje indirektnu imunofluorescenciju ili ELISA test. Zbog visoke učestalosti lažno pozitivnih nalaza, Western blot esej je potreban kao potvrdni test. 9. Humani leukocitni antigen (HLA). Kod belaca je opažena jaka udruženost HLA-B27 sa seronegativnim spondiloartropatijama kao što je ankilozirajući spondilitis. Nažalost, HLA-B27 je nađen kod 3% zdravih američkih afrikanaca i 8% zdravih belaca; na taj način je njegova dijagnostička primena ograničena. HLA određivanje DR lokusa, posebnoDR4 alela koji označava težu bolest u reumatoidnom artritisu je trenutno samo u fazi istraživanja ali može imati širu primenu u budućnosti. 10. Analiza sinovijske tečnosti. Analiza sinovijske tečnosti je vrlo bitna u ispitivanju artritisa. Može biti korisna u razlikovanju zapaljenskog artritisa od nezapaljenskog artritisa, i neophodna je za potvrdu prisustva ili odsustva gihta ili pseudogihta i u ispitivanju mogućeg septičnog zgloba. a. Ako se dobije samo mala količina tečnosti, treba da bude poslata na bojenje po Gramu i kulturu. Broj leukocita može da pomogne u svrstavanju tečnosti u grupe (tabela 10-2). Nalaz hemartroze treba da pobudi sumnju na traumu, i sklonosti ka krvarenju (npr. korišćenje antikoagulanasa, hemofilija, tumori, skorbut) i pigmentni vilonodularni sinovitis. b. Kompenzatorna polarizaciona mikroskopija je neprocenljiva tehnika za ispitivanje sinovijske tečnosti. Igličasti kristali mononatrijum urata su jasno negativno birefrigentni, izgledaju žuto kada im je duža osovina paralelna sa kompenzatorom. Kristali kalcijum pirofosfat dihidrata (CPPD) su obično u obliku romba sa tupim krajevima, i izgledaju plavo kada im je duga osovina paralelna sa kompenzatorom.

Da li je bol koncentrisan u zglobu Ne Razmotriti bol koji se odnosi na periartkularne. Odabrano laboratorijsko i radiografsko testiranje može takođe biti korisno. Procena hroničnog poliartritisa zahteva detaljnu anamnezu i klinički pregled da bi se otkrile sistemske osobine tipične za druge bolesti koje mogu da prouzrokuju artritis. HIV) Serumska bolest Da Ankilozirajući spondilitis Reaktivni artritis Psorijazni artritis Enteropatijska artropatija Da li je asimetričan? Da li postoji bol u leđima? Ne Infekcija Lajmska bolest Asimetrična prezentacija simetričnog artritisa FIGURA 10-1 Pristup bolesniku sa bolom u zglobu. . RA = reumatoidni artritis. HIV=virus humane imunodeficijencije. mekotkivne i vaskulne/nervne probleme Osreoartritis Da li je monoartikularan? Trauma Avaskularna nekroza Da li je poliartikularan? Osteoartritis Hemohromatoza Da Da li je proces inflamacijski? Ne Da Da li je monoartikularan? Da li je poliartikularan? Da li je simetričan? Infekcija Kristalni artritis Monoartikularna prezentacija poliartikularnog artritisa Da li traje > 2 meseca? zapaljenski Da RA SEL Polimiozitis Skleroderma Ne Infekcija Virus (hepatitis. SEL=sistemski eritemski lupus. rubela. parvovirus.

Raynaudovim fenomenom. pseudogiht. SEL Septički artritis.TABELA 10-1 Imunološka specifičnost pojedinačnih antinukleusnih antitela (ANA) Reaktivnost antitela na antigen Antitela na dlDNK (merena Farrovim esejom) Antitela na histone Antitela na ekstraktibilne nukleusne antigene Smith RNP SSA/SSB Tip Ivični. dismotilitetom ezofagusa. giht. homogeni Homogeni Mrljasti Specifična za SEL ali prisutna u samo 25% bolesnika NBVT Česta u Sjögrenovom sindromu i SEL SSA su udružćena sa fotosenzitivnošću SSB su udružena sa neonatalnim lupusom i kongenitalnim srčanim blokom KREST Udruženost sa bolešću Specifična za SEL. korisna za praćenje aktivnosti bolesti. posebno lupusnog nefritisa Lekom izazvan lupus. ali se može videti u gihtu. . ali mogu biti prisutna i u SEL Antitela na centromere Centromere RNP = ribonukleoprotein. KREST= ograničena skleroderma sa kalcinozom. trauma RA. sklerodaktilijom i teleangiektazijama. TABELA 10-2 Kategorizacija sinovijske tečnosti Kategorija Normalna Nezapaljenska Zapaljenska Pioartroza Broj leukocita (po mm3) 0-200 200-2000 2000-50000 > 50000 Procenat PMN < 10 (> 50 monocita) < 20 20-70 > 70 Udružena stanja Osteoartritis. NBVT=nediferentovana bolest vezivnog tkiva. RA i reaktivnom artritisu.

Fizikalna terapaija je takodje za preporuku. 3. Četvrti korak.mada se precizna anatomska dijagnoza ne moiže utvrditi. Prvi stepen. Da li prisutni znaci upozorenja koji sugerišu sistemski karakter bolesti? Pored već navedenog sindroma.Konvencionalna radiografija na žalost nije dovoljno senzitivna u ranom otkrivanju metastaza i infkcije.perianalna anestezija.infekciju i inflamatornu spondiloartropatiju 4.U ovim se položajima takodje može grubo proceniti mineralna koštana gustina.Mirovanje samo prva dva dana.Narkotike izbegavati.Može biti udružen sa tumorom ili velikom centromedijalnom hernijacijom diskusa i zahteva hitnu neurološku konsultaciju i magnetnu rezonancu(NMR).Uraditi kompletnu krvnu sliku(KKS).tretman treba da bude usmeren ka smanjenju bola primenom nesteroidnih antiinflamatornih lekova.fizikalni pregled je najvažniji u proceni potrebe urgentne evaluacije i specifične terapije.. 1.Bol koji zrači sve do u stopalo najverovatnije se ima pripisati disko-radikularnom konfliktu.treba misliti na potencijalni malignitet.PPRISTUP BOLESNIKU SA BOLOM U LEDJIMA A Donji deo ledja čine 5 lumbalnih( slabinskih) pršljenova.Kod većine bolesnika sa bolom u donjem delu ledja uzrok je benigne prirode i neurološke smetne se ne javljaju. 6.Elektromiogram(EMG) je takodje koristan u diskriminaciji nervnih lezija.refleksno poreklo bola i neurološkog deficita.anatomska struktura iz koje bol ishodi često ostaje nepoznata.postoje indikacije za CT. Drugi korak. Pravac pružanja bola je od koristi u utvrdjivanju etiologije bola.Kosi položaji služe za .Većina bolesnika sa bolnim ledjima ima lokalizova bol.Uprkos podrobno uzetoj anamnezi i fizičkom pregledu. B Imaging procedure imaju značajnu ulogu u evaluaciji procesa..Da li je bol povezan sa sindromom caudae equinae?Karakteristike ovoga sindroma su bol u donjem delu ledja.Na ovakvu mogućnost kliničar treba da posumnja kod nekonzistentnog fizikalnog nalaza ili nalaza koji se menja kada je pacijent pod stresom. Postoje dokazi da je primena miorelaksatora u prekidanju ciklusa bol-spazam-bol.disfunkcija mokraćnog mehura(urinarna retencija ili inkontinencija).sakrum(krsna kost).kokcigelna kost(repna kost) i ilijačne(crevne) kosti.u najvećem broju slučajeva uzroci bola su benigne prirode i stanje se popravlja unutar nekoliko dana do nekoliko nedelja.AP i bočni položaji su pogodni za procenu visine pršljenskog tela i intervertebralnog prostora.U ovom slučaju je bol najverovatnije posledicva istezanja mišića i iliogamenata.Radiografija je dostupna i relativno jeftina procedura i to su njene glavne prednosti.slabost donjeg ekstremioteta.atonija sfinktera.potrebna je dalja evaluacija.lumbosakralni i pudendalni pleksusi nastaju u ovoj regiji.Nelagoda u stopalu je često ovim bolesnicima veči problem od samog bola u ledjima.Treći korak. 2. 7.Na svu sreču.sedimentaciju eritrocita(SE) i alkalnu fosfatazu(AP).Nervni korenovi. Peti korak Ako nema dokaza za sistemsku bolest.Kičmena moždina se završava na nivou L1 i ispod ovog nivoa cauda equina ispunjava kičmeni kanal sve do repne kosti.ipak. 1.NMR ili scintigrafiju kosti.Neorganski bol u ledjima je težak diferencijalno dijagnostički problem.Kad god postoji opravdana sumnja na ovakva stanja.Bol koji zrači prema zadnjoj loži nadkolenice ima drugačiju diferencijalnu dijagnozu u odnosu na bol koji zrači prema prednjoj loži i moraju se pažljivo razmatrati svi entiteti navedeni u dijagramu 10-3 pri uzimanju anamneze i obavljanju fizičkog pregleda bolesnika..korisna.(Dijagram 102). da li bol potiče iz kičme i njoj bliskih potpornih struktura ili se projektuje u kičmu iz manje-više udaljenog područja? Najčešći uzroci refleksnog bola u donjem delu ledja prikazani su u Tabeli 10-3.Šesti korak Ako bol perzistira duže od 6 nedelja . 5.

perinefriticni apsces.klasična radiografija može identifikovati promene koje uopšte nisu relevantne za postojeću simptomatologiju.nefrolitijaza Intra-abdominalni Pankreatitis Holecistitis Perforacija cira Aneurizma abdominalne aorte Oboljenja male karlice Prostate-prostatitis karcinom prostate Uterusa-karcinom.evaluaciju spondiloze.endometrioza .Kao uostalom i sve druge imaginf procedure. Tabela 10-3 Uzroci refleksnog bola u ledjima Retroperitonealni Tumori-limfomi Hematomi Fibroza Renalni-pijelonefritis.Glavni nedostatak je nemogućnost evaluacije mekih tkiva kao ni otkrivanje ranih stadijuma infekcije i maligniteta.

Kompjuterizovana tomografija(CT) je korisna u proceni koštane arhitekture. stražnje elemente.3.2. Misliti na nespinalni uzrok: kuk.Može biti korisna u evaluaciji nervne kompresije i stenoze spinalnog kanala naročito ukoliko su ove pojave povezane sa degenerativnim promenama facet zglobova. perifernu neuropatiju Misliti na neurološki ili radikularni problemnajčešće diskus hernija. SB= slabinski bol.Slabinski bol (SB) DA Da li bol potiče iz kičme i potpornih tkiva? NE Razmotriti refleksni bol (vidi tabelu 10. Misliti na povredu mišića ili ligamenata. faset zglobove. diskus. retroperitonealne probleme. KKS=krvna slika.bol koji se pogoršava u mirovanju . SE. bubreg (nefrolitijaza).gubitak težine . Simptomi < 6 nedelja DAAA Konzervativna terapija Neuspeh konzervativne terapije Dijagram 10.infekcija IVDA NE DA HitnaDA evaluacija i MRI neurološka konsultacija Dalja RTG procena i osnovna laboratorijska obrada: KKS.anamneza o malignoj bolesti . .) DA Simptomi caude equine NE Da li postoje znaci upozorenja? . hernija. ev. sakroilijačne zglobove i stenozu. SE=sedimentacija DA 2.starost >50 . druge imaging procedure zavisno od anamneze i fizičkog nalaza DA Slabinski bol sa iradijacijom zadnjom stranom nadkolenice Slabinski bol sa iradijacijom prednjom stranom nadkolenice NE Slabinski bol sa bolom u stopalu Slabinski bol Misliti na meko tkivo.temperatura . Pristup bolesniku sa slabinskim bolom.

(Vidi poglavlje IV). Spondylolisthesis je pojam koji se odnosi na subluksaciju gornjeg u odnosu na donje pršljensko telo.infekcija i metastaza i u njihovoj diferencijaciji prema degenerativnim procesima.Uz ovo NMR vidi intra i ekstratekalne nervne puteve. c.Scintigrafija kosti je korisna u identifikaciji okultnih fraktura. c.Promptna terapija je indikovana radi prevencije vertebralnog kolapsa i formiranja epiduralnog apscesa.Sa pokušajem pacijenta da hoda dolazi do kongestije u delu kičmene moždine i posledične kompresije nervnog korena i odgovarajućih funkcijskih ispada. Spondylitis ankylopoetica je inflamatorno oboljenje aksijalnog skeleta i sakroilijačnih zglobova. Discitis. .kostna srž. C Najčešći uzroci bola u ledjima.3.Jedna od glavnih prednosti jeste mogućnost rane dijagnostike metastaza i u proceni stepena infekcije. Hronični a. treba posumnjati na malignu bolest i nastaviti sa ispitivanjem u tom pravcu. i. b.Bol je lokalizovan u mišićima i liagementima. Kompresija nervnog korena sa superponiranim inflamatornim odgovorom i hemijskom iritacijom korena rezultiraju radikulopatijom.sadržaj spinalnog kanala).U mnogim slučajevima je ovo anatomski tj. Na infekciju intervertebralnog diska treba sumnjati kod hroničnih bolesnika ili bolesnika sa sistemskom infekcijom i bolom u ledjima. 2. Degeneracija intervertebralnih zglobova i intervertebralnog diskusa je najčešći uzrok hroničnog bola u ledjima koji se pogoršava mehaničkim opterećenjem. b. 1.Bol je obično mukotrpne težine i iradira duž jedne noge.Istezanje je čest uzrok ledjnog bola. Vertebralana kompresivna fraktura se obično prezentuje akutnim intenzivnim lokalizovanim bolom sa smanjenim opsegom pokreta u trajanju od oko 6 sedmica. Centralna stenoza kanala se javlja kod nalaza osteofita na donjim artikularnim procesusima ili kod hipertrofije žutih ligamenata i anulus fibrozusa.Tipično je da nema znakova radikularne kompresije.radiografski nalaz bez značaja za aktuelne tegobe. Spinalna stenoza je suženje kičmenog kanala najčešće uslovljeno degenerativnim promenama kao što su protruzija diskusa ili hipertrofični osteoartritis facet zglobova.Trostepena scintigrafija kosti se rutinski koristi u dijagnostici osteomijelitisa. Neuroforaminalna stenoza je uslovljena ostefitima sa gornjih artikularnih procesusa ili stražnjim korporalnim osteofitima. Glavna karakteristika bolesti je bol duž kičmenog stuba inflamatornog ritma. e.Magnetna rezonanca (NMR) je superiorna u odnosu na CT kada je reč o vizualizaciji mekih tkiva(ligamenti.Simptomi su obično bol u ledjima i nozi sa pratećim parestezijama koje se tegobe pogoršavaju opterećenjem. 4.Treba isključiti dijabetičnu neuropatiju i vaskularne klaudikacije.Ako bol perzistira ili se udružuje sa sistemskim znacima bolesti. Akutni a. Klaudikacije donjeg ekstremiteta i nagnutost put napred u hodu su kljuični nalaziU fizičkom pregledu može da se nadje ugašen Ahilov refleks.najčešće povezano sa prekomernom upotrebom. ii.Pravac propagacije bola i utrnulosti odredjen je nivom hernijacije. Discus haernia je najčešće povezana sa prekomernim opterećenjem kičmenog stuba. d.Činjenica da NMR ne vidi kost čini je nepodobnom tehnikom u identifikaciji preloma naročiti posteriornih segmenata.

C Etiologija Nema pojedinačnog faktora ili agensa poznatog da uzrokuje reumatoidni artritis. 1. simetrična zahvaćenost zglobova kao i karakteristična vanzglobna zahvaćenost.5% žena i 0. 2.1% muškaraca imaju oblike bolesti koji zahtevaju dalji tretman. Čak 1% odraslih može da ima reumatoidni artritis. nije otkriven direktan dokaz infekcije. Simetrični zapaljenski artritis može da nastane kod bolesnika koji imaju infekciju parvovirusom ili rubelom.III REUMATOIDNI ARTRITIS A Definicija Reumatoidni artritis je hronični imunološki posredovan zapaljenski poremećaj nepoznatog uzroka koga karakteriše proliferacija sinovijskih ćelija i zapaljenje sa posledičnom destrukcijom susednog zglobnog tkiva. Postoji povećana prevalencija aloantigena HLA-DR4 ćelija B kod bolesnika sa reumatoidnim artritisom. 3. Reumatoidni faktor je često prisutan u serumu pogođenih osoba. Infektivni agensi. -Dw14 i –Dw15. 2. -Dw4. Bolesnici koji imaju reumatoidni faktor u serumu izgleda da imaju različitu bolest u odnosu na bolesnike koji su seronegativni. 3. Seropozitivni bolesnici imaju sklonost da imaju mnogo težu bolest. Nema poznate udruženosti bolesti sa HLA-A ili HLA-B haplotipovima. HLA-DR4 pozitivnost je takođe marker za mnogo teži reumatoidni artritis. više erozija i više vanzglobnih osobina. Dokazi takođe sugerišu da slične aminokiselinske sekvence koje kodira treći hipervarijabilni region DR β lanca mogu da objasne udruženost bolesti sa HLA-DR4. Bolesnici sa reumatoidnim . Najranije zapaljenske promene u reumatoidnom zglobu uključuju zapaljenje i okluziju malih subsinovijalnih sudova što sugeriše da agens dospeva cirkulacijom u zglob. Efekat Epstein-Barr virusa na imunski odgovor. Genetska predispozicija za izmenjeni imunski odgovor je verovatno značajna za reumatoidni artritis. Prevalencija i distribucija prema polu. -DR1. Seropozitivnost za reumatoidni faktor. ali značajna udruženost postoji između reumatoidnog artritisa i prisustva HLA-DR4 i srodnih aloantigena glavnog kompleksa histokompatibilnosti (MHC). Pretpostavlja se da početni događaj (moguće infekcija) stupa u interakciju sa genetski uspostavljenim imunskim odgovorom domaćina što određuje da li će se početni sinovitis obuzdati ili proširiti. (vidi I B 2). Genetski faktori. Međutim. HLA udruženost. mada nalazi na zglobovima nisu tipično postojani. B Epidemiologija 1. Karakteristika ispoljavanja je poliartikularna. zavisno od kriterijuma korišćenih za dijagnozu. Prisustvo tog i drugih genetski kodiranih aloantigena imunskog odgovora može biti važno u modulisanju ćelijskog i humoralnog imunskog odgovora domaćina na potencijalne etiološke agense. Infektivna etiologija je sugerisana obzirom da su partikule slične virusu često prisutne u biopsijama sinovije rano tokom bolesti i jer se poliartritis javlja udružen sa brojnim humanim i životinjskim bakterijskim ili virusnim bolestima. Ekstra-artikularni agens. Klinički značajne forme bolesti su ređe – 0. 4.

prisutni su u relativno niskim koncentracijama. Ovi neutrofili oslobađaju kiseonične slobodne radikale i hidrolitične enzime koji mogu da unište hrskavicu. Određeni bakterijski toksini ili retrovirusni proteini mogu da deluju kao superantigeni. da se vezuju za HLA molekule ili direktno za receptore ćelija T. CD4+ ćelije T produkuju solubilne medijatore (limfokine) koji mogu da modulišu funkciju ćelija koje oblažu sinoviju. infiltrišu sinovijum. a. IL-4. može da igra ulogu u održavanju (ne započinjanju) bolesti. fragmenti komplementa. Interakcije sinovijskih ćelija su važne za održavanje zglobnog zapaljenja. zbog čega infekcija može da stvori autoimunitet ili lokalizuje zapaljenski odgovor u zglobu. faktor nekroze tumora-α (TNFα))] prisutni su u visokim koncentracijama u reumatoidnoj sinoviji. Međusobne veze makrofaga i pomoćničkih ćelija T (Th) [CD4+ ćelije T] su centralne za širenje imunskog odgovora. Većine dokaza podržava hipotezu da je RA bolest vođena ćelijama T (figura 10-3). d.artritisom imaju nedostatak sposobnosti da regulišu ćelije B inficirane sa Epstein-Barr virusom. svi ovi efekti mogu biti važni za destruktivni efekat sinovijskog panusa. Sinovija produkuje imunoglobuline. Makrofazi-ćelije T. imunski kompleksi sa reumatoidnim faktorom]. CD4+ ćelije T – sinovijske ćelije. citokini koje produkuju makrofazi i fibroblasti [IL-1. Makrofazi-endotelne ćelije. Limfokini koje produkuju ćelije T [IL-2. 2. i onih koje su slične makrofazima kao i onih koje su slične fibroblastima. leukotrijen B4 (LTB4). granulocitno-makrofagni faktor stimulacije kolonija (GM-CSF). Geni imunskog odgovora takođe mogu biti važni u određivanju tipa. U osnovi. Za razliku od mononukleusnog odgovora u sinoviji. Bakterijski. Virus može da deluje kao poliklonski aktivator B-ćelijske antitelne produkcije u reumatoidnom artritisu. Jednom kada se ćelije T aktiviraju. c. 3. i time potencijalno prošire zapaljenski proces. IL-3. izgleda da su suprimirani supstancama koje sekretuju makrofazi. Aktivirane CD4+ ćelije T stimulišu proliferaciju ćelija B i njihovu diferencijaciju u ćelije koje produkuju antitela. 1. Intraćelijske poruke se prenose citokinima (mali proteini koji mogu da prošire i održavaju zapaljenje u reumatoidnom zglobu). Faza sinovijske tečnosti a. Makrofazi obrađuju antigen i prikazuju ga (udruženog sa klasom II MHC molekula) CD4+ ćelijama T. Ćelija Th-ćelija B. što dovodi do proliferacije vaskulnih i sinovijskih ćelija (formiranje panusa) i eventualne resorpcije hrskavice i destrukcije kosti. Prorastanje kapilara je važno u propagaciji sinovitisa i kasnijem rastu panusa. b. od kojih se većina sastoji od IgM i IgG reumatoidnih faktora. IL-6. Makrofazi putem heparin-vezujućeg faktora rasta daju signal kapilarnim endotelnim ćelijama da migriraju i da se umnožavaju. neutrofili su predominantne ćelije u zapaljenju reumatoidne sinovijalne tečnosti. i stimuliše rast vezivnog tkiva. Na figuri nije naznačena produkcija imunoglobulina (RF) od strane ćelija B i aktivacija vaskulnih adhezionih molekula. Ove ćelije B su strojevi za produkciju reumatoidnog faktora. Brojni faktori hemotaksični za neutrofile prisutni su u upaljenom zglobu [npr. Ovi imunoglobulini formiraju komplekse u . koje tom interakcijom mogu da budu aktivirane. interferon-γ (IFN-γ)]. Reumatoidni faktor (vidi I B 2). i kao takav. intenziteta i hroniciteta imunskog odgovora. Sloj ćelija sličnih fibroblastima produkuje kolagenazu i prostaglandine. D Patogeneza Nepoznati etiološki agens (egzogeni ili „izmenjeni“ endogeni) započinje nespecifični imunski odgovor. mikobakterijski i humani proteini (heat shock proteini) dele mnoge antigenske sekvence i mogu unakrsno da reaguju sa kolagenom ili molekulima proteoglikana. b.

Destrukcija zgloba. Destruktivni kapacitet reumatoidnog artritisa je udružen sa formiranjem panusa i produkcijom monokina kao što su TNF. Zahvaćenost drugih organa je prikazana u tabeli 10-5. Agregate reumatoidnih faktora gutaju makrofazi (koji sekretuju citokine) i neutrofili (koji oslobađaju digestivne enzime). Bolesnik mora imati artritis najmanje 6 nedelja da bi se odbacili virusni sindromi ili drugi uzroci nepostojanog poliartritisa. Nativni IL-1 inhibitori imaju slična dejstva. Sekundarne degenerativne bolesti zglobova su rezultat kontinuirane inflamacije i promena u biomehaničkim silama opterećenja zgloba. b. panus) nakuplja se na ivici granice između sinovijske membrane i hrskavice. Često diskretno zapaljenje tipa skleritisa ili episkleritisa nastaje ređe. vaskulnih i zapaljenskih ćelija (tzv. Zahvaćenost tetiva i ligamenata. Masa fibroblastnih. faktor transformacije rasta-β (TGF-β)] mogu da nishodno regulišu efekte IL-1 i TNF-α što dovodi do oporavka hrskavice i imunosupresije. Zahvaćenost očiju je takođe česta. Nalaz reumatoidnog faktora u serumu je od koristi kod bolesnika koji imaju druge osobine inflamacijskog poliartritisa. iako mogu da nastanu i u visceralnim organima (npr. ekstenzorne površine podlaktica). ali čak 40% bolesnika sa reumatoidnim artritisom nemaju ovaj marker u početku. Ovi kompenzatorni mehanizmi su često prevaziđeni. Vanzglobne osobine (tabela 10-5) češće postoje kod bolesnika koji su seropozitivni za reumatoidni faktor i bolesnika koji imaju težu i izraženiju bolest. 2. F Dijagnoza Reumatoidni artritis je postojani. Zahvaćenost zglobova. koji aktiviraju komplement. obostrana zahvaćenost zglobova je tipična. oba dejstva mogu da prošire zapaljenje. . zapaljenski poliartritis tipično simetričan po distribuciji. Sinovitis a.sinovijskoj tečnosti. Zahvaćenost metakarpofalangealnih (MCP) i proksimalnih interfalangealnih (PIP) zglobova i ručja je toliko česta da je deo revidiranih kriterijuma Američke asocijacije za reumatizam (ARA) za dijagnozu bolesti (tabela 10-4). (3) Zahvaćenost atlantoaksijalnog ligamenta u vratnoj kičmi može da dovede do nestabilnosti između C1 i C2 pršljenova i potencijalnih neuroloških tegoba. i u suprotstavljeni antizapaljenski citokini [npr. Ove čvrste. (1) Tendinitis palmarnih fleksora može da uzrokuje sindrom karpalnog tunela (2) Tendinitis rotatorne manžetne može da uzrokuje bol u ramenu i ograničenje pokreta. Ove abnormalnosti zajedno dovode do destrukcije kosti i hrskavice. Reumatoidni čvorići su najčešća osobina vanzglobne bolesti i nađeni su kod 20%-25% bolesnika. E Kliničke osobine 1. 5. često su pošteđeni distalni interfalangealni (DIP) zglobovi šaka. Hronične proliferativne lezije. a. b. pluća). Sinovijalni omotači van zglobova mogu takođe biti zahvaćeni. 4. Destruktivne promene su nepredvidive. jasno simetrična. IL-1 i mataloproteinaza. potkožne mase tipično se nalaze u zonama ponavljanih trauma (npr. i nezaustavljiva sinovijska inflamacija i proliferacija može da dovede do gubitka hrskavice i kosti kao i anatomskih deformiteta. Keratokonjunktivitis sicca se viđa kod 10%-15% bolesnika sa reumatoidnim artritisom koji imaju sekundarnu formu Sjögrenovog sindroma (vidi X). c. Dijagnostikuje se po isključenju drugih formi poliartritisa koji ga mogu imitirati.

1. Kompletna krvna slika (CBC) može da otkrije normocitnu. infekcijske artritise (npr. Poliartikularna prezentacija. posebno blizu olekranona. kukovi i kolena. i spondiloartropatije (npr. Tetive. CPPD. 3. gubitak apetita. Bolesnici sa reumatoidnim artritisom često imaju dugotrajnu (> 1 sat) jutarnju ukočenost. malaksalost) su česte. Lumbalna i cervikalna kićma takođe mogu biti zahvaćene. Nezapaljenski poremećaji (1) Osteoartritis obično uzrokuje pre otivcanje kosti nego mekih tkiva i tipično zahvaćeni zglobovi su DIP i PIP zglobovi šaka. leukocitozu i trombocitozu. Obzirom da je reumatoidni artritis jedna od mnogih bolesti koju karakteriše hronična poliartikularna inflamacija. reaktivni artritis. osim ukoliko ne nastanu sekundarne degenerativne promene. 4. a ne povećanje kostiju. i broj leukocita u sinovijskoj tečnosti je manji od 2000/mm3. Wilsonova bolest) prouzrokuju degenerativne promene u atipičnim zglobovima (npr. neurološke i vaskulne tegobe takođe mogu da imitiraju bol u zglobu. Reumatoidni faktor (vidi I B 2). Otok mekih tkiva. Reumatoidni čvorići su često prisutni u jako ispoljenoj bolesti. Bol u zahvaćenim zglobovima je tipično gori ujutru. psorijazni artritis). mnoge druge bolesti moraju biti razlikovane. je tipičan oko zahvaćenih zglobova. dijagnoza se bazira na isključivanju drugih takvih bolesti i traženju simetričnog periartikularnog otoka mekih tkiva i zapaljenskih karakteristika reumatoidnog artritisa. endokarditis. Oligoartikularna prezentacija. svakodnevni bol koji počinje u sakroilijačnim zonama i tipično je udružen sa dugotrajnom jutarnjom ukočenošću. 5. (2) Metabolički poremećaji (npr. Opšte tegobe (gubitak u telesnoj masi. Zapaljenje aksijalnih zgobova (posebno sakroilijačnih zglobova) je karakteristično za spondiloartropatije i treba ispitati zapaljenski bol zbog sakroiliitisa. Takođe je važno razmotriti zapaljenske poremećaje koji u početku zahvataju četiri ili više zglobova i to skoro simetrično. normohromnu anemiju hronične bolesti. b. Pogoršava se mirovanjem a smanuje vežbanjem čto je suprotno mehaničkom bolu u leđima. Anamneza. Opšti i zapaljenski znaci su otsutni. Laboratorijski nalazi. Radiografski nalazi. Zapaljenje aksijalnih zglobova. Ovi poremećaji uključuju kristalne bolesti. c. DIP zglobovi su obično pošteđeni. Zapaljenski bol u leđima je postepen. na osnovu kliničkih osobina ili . Iako je reumatoidni artritis prototip. ali njihovo prisustvo čini spondiloartropatije verovatnim. Fibromijalgija je sindrom generalizovanog bola i osetljivosti u specifičnim zonama mekih tkiva. d. kao i aksijalni skelet izuzev vratne kičme. hemohromatoza. bez zahvaćenosti zglobova ili zapaljenja. Znaci postojane inflamacije uključuju gubitak kosti na ivicama zgloba (erozije) i suženje zglobnih prostora kao rezultat gubitka hrskavice. MCP zglobovi). Odsustvo zahvaćenosti sakroilijačnih zglobova ne isključuje ove poremećaje. Lajmska bolest. e. broj leukocita je 5000-25000/mm3 i sastoje se uglavnom od neutrofila. 2. Klasično zahvaćeni zglobovi su ručja i MCP i PIP zglobovi šaka. (vidi figuru 10-1). Vanzglobni poremećaji. Ovi nalazi zajedno sa povišenom sedimentacijom eritrocita odražavaju hroničnu inflamaciju. Rane karakteristike uključuju otok mekog tkiva i gubitak kosti u periartikularnim zonama (periartikularna osteopenija). reumatska groznica). gonokokcemija. Klinički pregled. a. Izvesne bolesti moraju biti ozbiljno razmotrene ukoliko početna zapaljenska prezentacija uključuje četiri ili manje zglobova i to asimetrično. mogu biti nađeni iznad ekstenzornih izbočina. Nalaz u sinovijskoj tečnosti ukazuje na blago do srednje zapaljenje. ograničena pokretljivost zglobova i toplina mogu biti opaženi. Diferencijalna dijagnoza.

Kortikosteroidi koji se ne smatraju terapijom prve ili druge linije često se koriste . Očuvanje zglobne funkcije i sposobnosti da se održi kvalitetan život su važni dugoročni ciljevi. (4) Sarkoidoza ispoljava medijastinlnu adenopatiju na radiografiji grudnog koša i obično nodozni eritem kada postoji i poliartritis (5) Amiloidoza je udružena sa Kongo crveno-pozitivnim depozitima u tipičnim organima. Različiti tokovi bolesti u reumatoidnom artritisu moraju biti opisani. PMR. malaksalost i gubitak telesne mase koji često prate ovu bolest. seroloških markera ili zahvaćenosti organa. Edukacija bolesnika o procesu bolesti je posebno važna u hroničnim bolestima kao što je reumatoidni artritis u kojima je poštovanje instrukcija i medikamentnog tretmana ključno za ishod. infekcija parvovirusom) razlikuju se na osnovu tipičnog raša. Nefarmakološka terapija a. skleroderma. HBV. potkožnom tkivu i zglobovima. Mogu da pokažu bolesnicima vežbe pravilno doziranog pokreta koje sprečavaju kontrakture zglobova. Suprotno. (1) Opis bolesti. Edukacija bolesnika. Bolesnicima mora biti objašnjena sistemska priroda procesa bolesti tako da i oni i njihove porodice razumeju slabost. sa naznakom da se bolesnici dobro osećaju ukoliko se tretiraju na odgovarajući način. (2) Mirovanje i vežbe. Svi zglobovi moraju da prođu pun obim pokreta jednom dnevno da bi se sprečile kontrakture. polimiozitis/dermatomiozitis. Farmakološka terapija. rubela. (2) Virusni poremećaji (npr. (3) Maligniteti mogu da se manifestuju bolom u dugim kostima. većina bolesnika podleže neumoljivom progresivnom toku što zahteva korišćenje bolest modifikujućih antireumatskih lekova (BML). vežbe kojima se jačaju mišići oko zahvaćenih zglobova treba da se podstiču čim je artritis pod dobrom kontrolom. 2. (1) Druge reumatske bolesti (npr. Nesteroidni antiinflamacijski lekovi (NSAIL) i kortikosteroidi se često koriste da bi obezbedili brzu kontrolu bola i zapaljenja. Kratak period ležanja može biti koristan kod bolesnika sa teškim poliartikularnim pogoršanjem i redovno kratkotrajno dremanje može da pomogne bolesniku da se izbori sa slabošću u reumatoidnom artritisu. vaskulitis) razlikuju se po osobinama primarne bolesti. Hronicitet i povremeno javljanje simptoma mora biti prodiskutovano tako da bolesnici shvate da su spontane promene u dugom toku bolesti normalne.zahvaćenosti organa netipičnih za reumatoidni artritis. (2) Fizioterapeut može da pomogne bolesniku da ojača oslabljene mišićne grupe da bi se zaštitili oštećeni zglobovi. može da napravi longete za zahvaćene zglobove i može da pomogne u rehabilitaciji bolesnika za aktivnosti svakodnevnog života i posla. b) Fizikalna medicina (1) Bolesnici mogu imati koristi od koordinacije njihovog nefarmakološkog tretmana od strane fizijatara. Detaljna anamneza i klinički pregled sa osnovnim laboratorijskim nalazima su kritični za prepoznavanje poremećaja koje karakteriše poliartritis. Iako tok reumatoidnog artritisa može biti sasvim varijabilan. 1. Bolesnicima treba da bude savetovano da miruju ili štede akutno zahvaćeni zglob da bi se smanjilo zapaljenje. ali ovi lekovi ne menjaju progresiju bolesti. maljičastim prstima i periostitisom koji imitira poliartritis (hipertrofična osteoartropatija) ili kao paraneoplastički poliartritis. lupus. G Terapija Kod svih bolesnika sa reumatoidnim artritisom pokušava se da se kontroliše bol i smanji zapaljenje bez izazivanja nepoželjnih sporednih efekata. (3) Radni terapeuti mogu da omoguće bolesniku da dobije pomagala koja će da mu pomognu.

doze prednizona ne više od 5-10mg jednom dnevno ujutru mogu biti korišćene da bi se obezbedilo stalno funkcionisanje. I dalje moraju biti korišćeni sa oprezom kod bolesnika sa bubrežnom insuficijencijom. b.intraartikularno u pogoršanju bolesti ili oralno da bi pomogli bolesnicima koji čekaju da BML počnu da deluju. NSAIL se koriste u kontroli bola i zapaljenja gore opisanim mehanizmima. centralnom nervnom sistemu (CNS). (1) Monoterapija. Primarni mehanizam delovanja je inhibicija ciklooksigenaze što rezultuje u smanjenju produkcije prostaglandina. Mogu takođe da izazovu povećano zadržavanje tečnosti (posebno rofekoksib). vrlo je verovatno da produkuju gastrointestinalne ulceracije. kao i razvoj erozija. Pokazano je da COX-2 agenasi ima manju učestalost peptičkih ulceracija i da ne inhibiraju funkciju trombocita. (4) COX-2 inhibitori. Ovi agensi treba da budu primenjeni rano tokom bolesti (idealno unutar 3 meseca). gastričnoj mukozi. Celekoksib. rofekoksib i valdekoksib su COX-2 specifični inhibitori. Često korišćeni BML u tretmanu reumatoidnog artritisa su pobrojani u tabeli 10-6. peptičke ulkuse (primarno želuca). Noviji rezultati su pokazali da ciklooksigenaza postoji u dve izoforme: COX-1 i COX-2. Istovremena svakodnevna primena folne kiseline pomaže u prevenciji čestih neželjenih . Bolesnici alergični na sulfo preparate ne smeju da uzimaju celekoksib. (3) Toksičnost. Tradicionalni BML. hipertenziju. Osnovna karakteristika ovih agenasa je njihova sposobnost da zaustave progresiju bolesti. bubrezima i trombocitima gde je odgovorna za mnoge aktivnosti za očuvanje homeostaze. (2) Lokalna instilacija. uobičajeno se daje kao nedeljna oralna doza. Nekim bolesnicima se dodaju mizoprostol ili omeprazol da bi se smanjio rizik za ulkus. Aspirin je prototip lekova ove klase. COX-1 se eksprimira konstitutivno u monocitima/makrofazima. (a) Metotreksat se smatra zlatnim standardom u tretmanu reumatoidnog artritisa. Ove injekcije treba da budu primenjivane samo povremeno. (1) Sistemska primena. (2) Primena. Iako neželjeni efekti mnogih od tih lekova mogu biti ozbiljni. Međutim COX-2 su strože regulisani i produkuju se tokom zapaljenja. Većina od dostupnih tradicionalnih NSAIL inhibiraju i COX-1 i COX-2. obzirom da gubitak hrskavice može da bude rezultat čestih injekcija u isti zglob. U većini slučajeva rizik za napredovanje progresivne bolesti prevazilazi potencijalni rizik od toksičnosti leka. NSAIL. U retkim situacijama kao što je teška progresivna bolest. u većini slučajeva su blagi. predvidivi i mogu biti tretirani. Ovi lekovi imaju potentno antizapaljensko dejstvo ali podjednako potentnu i očekivanu toksičnost. subkutane injekcije metotreksata mogu da se daju da bi se poboljšala absorpcija i smanjili neželjeni efekti. Potrebno je stalno pokušavati smanjenje doze. Bolest modifikujući antireumatski lekovi su najbitniji među raspoloživim lekovima za tretman reumatoidnog artritisa. Klinički hepatitis ili toksičnost kostne srži su veoma retki. vaskulitis). a. Kortikosteroidi. (1) Mehanizam delovanja. Injekcije preparata kortikosteroida mogu biti instilisane u jedan ili dva zgloba upaljena „van faze“ sa drugim zahvaćenim zglobovima. Takođe su razvijeni neacetilisani salicilati koji izazivaju manju supresiju sinteze prostaglandina. U većim dozama. noviji rezultati ukazuju da je povećan kardiovaskularni mortalitet kod bolesnika koji uzimaju rofekoksib. Tipična toksičnost uključuje dispepsiju. c. disfunkciju bubrega i krvarenje. U poređenju sa tradicionalnim NSAIL za ove agense je pokazano da imaju manju incidenciju gastrointestinalnih ulceracija i obzirom da nemaju dejstvo na trombocite mogu da se koriste kod bolesnika na antikoagulansima. Svaki agens može da se koristi samostalno ili u kombinaciji. Najčešće se koriste u reumatoidnom artritisu za kontrolu teških vanzglobnih menifestacija (npr. Većina bolesnika ih koristi u kombinaciji sa BML. Obzirom da većina NSAIL blokira i COX-1 i COX-2.

opštih simptoma. Na osnovu otkrića patogeneze reumatoidnog artritisa i različitih imunskih i zapaljenskih medijatora razvijeni su novi agensi za tretman RA. (c) Sulfosalazin. Artroplastika ili totalna zamena zgloba može biti odgovarajuća u smanjenju bola ili vraćanju funkcije u strukturno oštećenom zglobu. Za svaki od ovih agenasa je pokazano da je efikasan u smanjenju znakova i simptoma i inhibiciji progresije strukturnog oštećenja u reumatoidnom artritisu. Efikasnost medikamentozne terapije se utvrđuje na osnovu procene smanjenja brojnih faktora: jutarnje ukočenosti. IL-1RA (anakinra) kontroliše RA različitim mehanizmom u odnosu na faktore koji blokiraju TNF ali ima slične bojazni oko bezbednosti uključujući povećan rizik za infekcije (ne i TB). Biološki BML. (2) Kombinovana terapija se koristi ukoliko bolesnik ima suboptimalni odgovor na monoterapiju. Ako bolesnik ima prisutnu bolest jetre ili pluća ili koristi alkohol. nije prikladno koristiti metotreksat. broja otečenih i bolnih zglobova i sedimentacije eritrocita. Primena leukovorina može biti neophodna ukoliko neželjeni efekti ne odgovore na folnu kiselinu. (2) Anticitokinska terapija. TNF je prozapaljenski citokin koga sintetišu brojne ćelije. azatioprin i hidroksihlorokvin sulfat. Početna doza metotreksata je 7. zbog toga se često koristi kada metotreksat ne može da se primeni. iako nije odobren od strane Uprave za hranu i lekove (FDA) za korišćenje u reumatoidnom artritisu. infliksimab i adalimumab su priznati od strane FDA za tretman RA. Američki koledž za reumatizam je 2002. Skrining za TB se preporučuje pre započinjanja tretmana sa ovim agensima. dispepsiju i citopenije. revidirao vodiče za tretman. (b) Leflunomid deluje slično metotreksatu i zahteva u osnovi istu strategiju praćenja izuzev da ne postoji rizik od plućne toksičnosti. Etanercept. Uvođenjem novih terapija menja se strategija tretmana. Teške infekcije i oportunističke infekcije (TB) viđene su sa svim TNF antagonistima. (d) Ređe korišćeni agensi kao monoterapija u tretmanu reumatoidnog artritisa uključuju zlato. kao kod bolesnika sa postojećom bolesti pluća. neutropeniju i potencijalni razvoj maligniteta. koristi se zbog njegove umerene delotvornosti i prilično niske incidencije toksičnosti. U Evropi se tipično koristi kao agens prve linije. 3. (1) TNF inhibitori. ali preterana produkcija okida kaskadu zapaljenskih reakcija. Na taj način. Procena odgovora. e. Hirurgija. Ćesto korišćene kombinacije su dole navedene. Za TNF je pokazano da je neophodan za formiranje granuloma što je ključno u kontroli TB. . Mogu da se koriste pojedinačno ili u kombinaciji (obično sa metotreksatom).efekata. Normalno su prisutne male količine TNF. (a) Razmatranje bezbednosti. Uobičajeni biološki BML su prikazani u tabeli 10-7. Ponekad nastaje poboljšanje anemije hronične bolesti i nestanak trombocitoze. Indeksi koji mere sposobnost bolesnika da obavlja svakodnevne aktivnosti (upitnik procene zdravstvenog stanja) se takođe koriste. f. što se povećava do maksimalnih 25 mg nedeljno. Oni uključuju razvoj tri antagonista faktora nekroze tumora (TNF) uz anakinru koja se vezuje za IL-1 receptor. inhibicija TNF je udužena sa reaktivacijom TB.5-10mg nedeljno. uključujući mukozne ulceracije. (a) Metotreksat i hidroksihlorokvin sulfat (b) Metotreksat i hidroksihlorokvin sulfat i sulfosalazin (c) Metotreksat i leflunomid (d) Metotreksat i ciklosporin d. Nema podataka do sada koji bi ukazivali na veći rizik od demijelinizacije ili razvoja kongestivne srčane insuficijencije.

Enzimi.306. γ-IFN = γ-interferon. Povećanje u mortalitetu izgleda da je rezultat zahvaćenosti organa uzrokovanoj vanzglobnim osobinama (npr. sa ili bez kortikosteroida. (Iz Arend W. Arthritis Rheum 1990. IL-1 = interleukin-1. GM-CSF = granulocitnomakrofagni faktor stimulacije kolonija. TNFα = faktor nekroze tumora α. T cell – Ćelija T IL-1 – IL-1 γ-IFN and other cytokines – γ-IFN i drugi citokini HLA-DR – HLA-DR Antigen-presenting cell – Antigen-prezentujuća ćelija Macrophage – Makrofag GM-CSF – GM-CSF IL-1 and TNFα . intersticijska bolest pluća. 2. sekretuju se od strane sinovijskih fibroblasta i hondrocita. stepen mortaliteta dostiže onaj koji je prisutan u IV stadijumu kongestivne srčane insuficijencije (CHF) ili IV stadijumu Hodgkinove bolesti. kosti i periartikularnih struktura. možda uključivanje kombinacije agenasa druge linije i niskih doza oralnih glukokortikoida. Dayer J-M: Citokini i inhibitori ili antagonisti citokina u reumatoidnom artritisu.IL-1 i TNFα Pannus – Panus Fibroblasts – Fibroblasti Chondrocytes – Hondrociti Articular cartilage – Zglobna hrskavica Production of collagenase and other neutral proteases – Produkcija kolagenaze i drugih neutralnih proteaza FIGURA 10-3 Stimulatorni ili agonistički efekti citokina na međućelijske interakcije u reumatoidnom sinovitisu. Prognostički faktori (Tabela 10-8). Međutim. je povoljan prognostički znak. komplikacija medikamentozne terapije i infekcije.H Prognoza 1. Ćelije T. srčane komplikacije. Odgovarajući rani odgovor na uzimanje NSAIL ili antimalarika. Nemogućnost da se kontroliše aktivnost bolesti i prisustvo nekoliko od ovih pokazatelja ukazuje na lošu prognozu i neophodnost agresivnije terapije. Mnogi bolesnici sa reumatoidnim artritisom imaju očekivano dobru prognozu ukoliko dobro raguju na tretman. makrofazi i fibroblasti su svi prisutni u reumatoidnom panusu. vaskulitis).) . Kod onih sa najtežim formama reumatoidnog artritisa. novije epidemiološke studije ukazuju da bolesnici sa teškom i perzistentnom bolešću imaju povećan stepen mortaliteta. Mortalitet.33(3). kao što su kolagenaza i druge neutralne proteaze. što dovodi do destrukcije hrskavice.

TABELA 10-4 Kriterijum 1. ručje. MCP = metakarpofalangealni.) . Kriterijumi 1 do 4 moraju biti prisutni najmanje 6 nedelja. koje moraju da uključe erozije ili jasnu dekalcifikaciju kosti lokalizovanu u ili najupadljivije blizu zahvaćenih zglobova (samo osteoartritisne promene se ne uzimaju u obzir) Iz klasifikacionih razloga. Reumatoidni čvorići Subkutani čvorići iznad koštanih prominencija ili na ekstenzornim površinama ili u jukstaartikularnim regionima. MCP. 14 mogućih grupa zglobova su desni i levi PIP. Označavanje kao klasični. Simetrični artritis Istovremena zahvaćenost iste grupe zglobova (definisane pod 2) na obe strane tela (obostrana zahvaćenost PIP. Artritis tri ili više Najmanje tri grupe zglobova koji istovremeno imaju grupa zglobova otok mekih tkiva ili izliv (ne samo preterani rast kostiju) viđeni od strane lekara. (Preštampano iz Arnett FC. Reumatoidni faktor u serumu Abnormalna količina reumatoidnog faktora u serumu određena bilo kojom metodom koja daje pozitivan rezultat u <5% normalnih kontrolnih subjekata 7.: American Rheumatism Association 1987 revised criteria for the classification of rheumatoid arthritis. Radiografske promene Radiografske promene tipične za reumatoidni artritis na posterioanteriornom snimku šaka i ručja. koleno. definitivni ili verovatni reumatoidni artritis ne treba da se sprovodi. za bolesnika se kaže da ima reumatoidni artritis ako on ili ona zadovoljavaju najmanje četiri od ovih sedam kriterijuma. i sar. Bloch DA.31:315. skočni i MTP zglobovi 3. Jutarnja ukočenost 1987 revidirani kriterijumi za klasifikaciju reumatoidnog artritisa Američkog udruženja za reumatizam Definicija Jutarnja ukočenost u i oko zglobova u trajanju od najmanje sat vremena pre maksimalnog poboljšanja 2. Bolesnici sa dve kliničke dijagnoze se ne isključuju. Edworth SM. MCP ili PIP zglobovi 4. Artritis zglobova šaka Najmanje jedna grupa otečenih (definisanih gore) ručje. lakat. MCP ili MTP se prihvata bez apsolutne simetrije) 5. viđeni od strane lekara 6. Arthritis Rheum 1988. PIP = proksimalni interfalangealni.

TABELA 10-5 Vanzglobne osobine reumatoidnog artritisa Koža Čvorići (20%-25% bolesnika) Vaskulitis (purpura) Oko Sicca kompleks (10%-15% bolesnika) Episkleritis Skleritis Srce Perikarditis Miokarditis (retko) Disfunkcija valvula (retko) Pluća Pleuralni izlivi Intersticijska fibroza Čvorići Nervi Kompresija (sindrom karpalnog kanala) Vaskulitis Distalna senzorna neuropatija Mononeuritis Krv Anemija hronične bolesti Trombocitoza Feltyev sindrom Metabolizam Amiloidoza Krvni sudovi Vaskulitis Koža Nervi Visceralni organi (retko) .

čime jetre/ciroza. periodično hipertrofija desni. Testiranje G6PD pre kontraindikovan kod uvođenja alergičnih na sulfa preparate Prekursor leka koji se Mijelosupresija. čime enzimi. parestezije. albumin svakog inhibira sintezu purina inflamacija/fibroza. KKS. KKS svake 1-2 nedelje konvertuje u 6hepatotoksičnost.TABELA 10-6 Agens Hidroksihlorokvin sulfat Metotreksat Leflunomid Sulfasalazin Azatioprin Ciklosporin BML koji se koriste u tretmanu reumatoidnog artritisa Mehanizam Sporedni efekti/ Praćenje delovanja potencijalna toksičnost Nepoznat. AST. dok se stabilizuje a onda hipertrihoza. testovi funkcije oprez-brojne interakcije jetre sa lekovima TABELA 10-7 Biološki BML koji se koriste u tretmanu reumatoidnog artritisa . verovatno Oštećenje makule Pregled očiju svakih 6 inhibira lizozomalne meseci do godinu dana enzime i funkciju makrofaga Inhibira dihidrofolat Mijelosupresija. mesečno. povišeni jetrini Isto kao za MTX ali bez dehidrogenazu. radiografije pluća pre inhibira sintezu teratogenost koja zahteva uvođenja pirimidina (DNK) eliminacioni protokol sa holestiraminom Inhibira Gastrointestinalna KKS svake 2-4 nedelje u prostaglandine i nepodnošljivost. plućna kreatinin. prva 3 meseca a onda hemotaksu hematološke citopenije. Pre uvođenja radiografija pluća i profil za hepatitis Inhibira dihidro-orotat Dijareja. pri promeni doze a zatim merkaptopurin (6MP) limfoproliferativni svaka 1-3 meseca zatim u tiopurin poremećaji. meseca tokom 6 meseci a (DNK) stomatitis onda svakih 6-8 nedelja. oprez pri nukleotide koji istivremenom korišćenju smanjuju de novo alopurinola sintezu purina Inhibira aktivaciju Insuficijencija bubrega. hipertenzija. fibroza KKS. alopecija. ALT. reduktazu. jednom u 3 meseca hepatotoksičnost. Kreatinin svake 2 nedelje ćelija T anemija.

infekcije. moguće demijelinizacija. autoimuski fenomeni Infuzija može biti udružena sa povišenom temperaturom. nepoznat dugoročni rizik za malignitet. hipertenzijom ili hipotenzijom. simptomi slični lupusu. reakcije na mestu uboda. pogoršanje CHF. crvenilom lica. mukom. infekcije. infekcije. pogoršanje srčane slabosti. nepoznat dugoročni rizik za malignitet TABELA 10-8 Pokazatelji loše prognoze kod bolesnika sa reumatoidnim artritisom Više stalno zapaljenih zglobova Loš funkcijski status (ustanovljen na osnovu upitnika za procenu zdravstvenog stanja) Nizak obavezan nivo obrazovanja Pozitivnost reumatoidnog faktora HLA-DR4 pozitivnost Vanzglobna bolest Stalno povišeni reaktanti akutne faze (npr.Agens Etanercept Mehanizam Rekombinantni fuzioni protein koji se vezuje za solubilni TNF receptor i leukotrijen (LT) Doza i način davanja 25mg sc dva puta nedeljno ili 50mg jednom nedeljno Infliksimab Himerično monoklonsko antitelo koje se vezuje za TNF 3mg/kg iv tokom 2 sata svakih 8 nedelja Adalimumab Rekombinantno humano IgG1 monoklonsko antitelo koje se vezuje za TNF Anakinra Vezuje se za interleukin-1 receptor (IL-1RA) 40mg sc svake druge nedelje 100mg sc dnevno Sporedni efekti Simptomi slični gripu. nepoznat dugoročni rizik za malignitet Reakcije na mestu uboda. autoimunski fenomeni. sedimentacija eritrocita) Radiografski dokazane erozije IV SPONDILOARTROPATIJE . infekcija. nepoznat dugoročni rizik za malignitet Reakcije na mestu uboda. moguće demijelinizacija.

I obrnuto.promene se u reumatoidnom artritisu ne javljaju na aksijalnom skeletu.u tipičnom slučaju na aksijalnom skeletu(kukovi.3%Afroamerikanaca i kod manje od 1% Azijata.Pa ipak. d. Genetski faktori Pozitivna povezanost nalaza histokompatibilnog antigena HLA-B27 i kliničke ekspresije spondiloartropatija dokaz je postojanja genetske predispozicije.sakrolilitis.spondiloartropatije se mogu naći kod B27 negativnih osoba(10-20%). Sklonost ka bolesti se najverovatnije može dovesti u vezu i sa drugim još uvek neidentifikovanim genima i njihovim proizvodima.Izgleda da je ovaj genski proizvod definitivno povezan sa nastankom i razvojem bolesti obzirom da transgenski pacovi koji na površini ćelija eksprimiraju B27 Ag razvijaju kliničku sliku sšpondiloartropatija. 2.anemija .Zapaljenje tetiva nije svojstveno reumatoidnom artritisu.hidroksihlorohin) nisu se pokazali efikasni u lečenju spondiloartropatija sa izuzetkom psorijaznog artritisa. Nalaz HLA-B27 antigena jedna je od glavnih zajedničkih karakteristika spondiloartropatja.A Zajedničke karakteristike (Tabela 10-9) Spondiloartropatije su zapaljenska oboljenja zglobova u mnogo čemu različita od reumatoidnog artritisa.Reumatoidni faktor je kod najvećeg broja bolesnika odsutan. c.Sa izuzetkom cervikalne kičme. a. 3. za razliku od reumatoidnog artritisa.sakroilijačni zglobovi. b.Sulfasalazin i metotreksat se primenjuju podjednako u lečenju reumatoidnog artritisa i perifernog artritisa kod spondiloartropatija.na srcu (aortitis). c Laboratorijski nalazi Nekoliko kardinalnih laboratorijskih pokazatelja hroničnog zapaljenja(npr. Reumatoidni noduli se ne nalaze kod spondiloartropatija.HLA-B27 se nalazi kod 8% domorodaca. Patološke promene .možda sa genima za T celularne receptore koji su povezani sa B27 Ag.ramena).Grupu čine:ankilozirajući spondilitis. e. Noduli. Enteze Zapaljenje kako perifernih tako i aksijalnih enteza.Zahvat unutrašnjih organa Tipične ekstraartikularne manifestacije spondiloartropatija: na oku ( konjunktivitis i prednji uveitis). 2.najmarkatniji je radiografski nalaz. hvatišta ligamenata i tetiva za kost ( kostohondritis.Nezavisna korelacija B27 antigena sa specifičnim obeležjima sondiloartropatija(npr. reaktivni artritis. Periferni zglobovi Periferni artritis je obično asimetričan i oligoartikularan u kontrastu prema reumatoidnom artritisu koji je obično simetričan i poliartikularan. je zajedničko obeležje cele grupe.aortitis.Moguće su erozivne promene.hipergamaglobulinemija)u spondiloartropatijama.samo mali deo B27 pozitivnih osoba razvija kliničku sliku neke od spondiloartropatija.trombocitoza. 2.Sedimentacija eritrocita može biti povišena ali nije dobar pokazatelj aktivnosti bolesti.Skeletne 1 Aksijalni skelet.U svakom slučaju prisustvo B27 Ag kod članova porodice obolegog od spondilitisa desetostruko povećava rizik od pojave iste ili srodne spondiloartropatije. Periostno stvaranje nove kosti na mestu entezopatskih lezija(vidi IV A3) kako na aksijalnim lokacijama(sindezmofiti) tako i na perifernim lokacijama .nisu prisutni. i genitourinarnom traktu (prostatitis i uretritis) .tendinitis Ahilove tetive. Zapaljenske promene su pre svega lokalizovane na aksijalnom skeletu i to prevashodno na sakroilijačnim zglobovima.psorijazni artritis i artritis udružen sa inflamatornim crevnim bolestima.Tipične karakteristike su: 1 Kliničke a.Radiografski nalazi.su bitno drugačije od uobičajenih vanzglobnih karakteristika reumatoidnog artritisa.soli zlata.prednji uveitis) objašnjava i preklapanja kliničkih nalaza i porodičnu akumulaciju bolesti.plantarni fascitis).Ekstraskeletne 1. b. 3. Terapijski odgovor Nekoliko lekova druge linije koji se koriste u lečenju reumatoidnog artritisa(npr. Nejasna je uloga B27 antigena u etiologija spondiloartropatija..

(Figura 10-4B). 3. Gen za B27 Ag se nalazi na 6.Bolest je ako ne urokovana a onda perpetuirana odredjenom aminokiselinskom sekvencom u delu molekule B27 Ag koja sekvenca je sposobna da veže jedinstveni artritogeni peptid. Rizik pojave ankilozirajućeg spondilitisa kod B27 pozitivnog člana porodice obolelog probanda je 20% u poredjenju sa rizikom od 1-2% kod B27 pozitivne osobe u opštoj populaciji.imunski odgovor se usmerava protiv vlastitog B27 Ag (autoimuninet) ili se razvija ..Antigen spoljašnje sredine koji pokazuje molekularnu podudarnost sa delom B27 molekule biva posredstvom non-HLAB27 molekule prezentovan na površini ćelija. c.bakterijski peptid. a.Mada se hronični sinovitis koji se ni po čemu ne može razlikovati od sinovitisa u reumatoidnom artritisu može javiti kod spondiloartropatija. Ankilozirajući spondilitis a. Polna distribucija. Ankilozirajući spondilitis je spondiloartropatija čijue je najmarkantnije obeležje zapaljenje aksijalnog skeleta. hromozomu. Histokompatibilni antigen B27 se nalazi kod 90-95% obolelih od ankilozirajućeg spondilitisa bele rase i kod 40-50% Afro-Amerikanaca. Prisustvo B27 Ag na membranama se smatra važnim uzrokom pojave ankilozirajućeg spondilitisa. Teorija molekularne mimikrije.virus). b. Reč je o zapaljenju na mestu insercije tetiva i ligamenata za kost. Spondiloartropatije povezane sa HIV infekcijom Neke HIV pozitivne osobe imaju spondiloartropatiju sa karakteristikama reaktivnog artritisa(Rajterov sindrom) ili psorijaznog artritisa..radi se .Bol u ledjima i ograničena pokretljivost kičme uz varijabilni ascendentni zahvat kičmenog stuba dominiraju kliničkom slikom. 2. Ankilozirajući spondilitis je češći kod muškarac nego kod žena donekle možda i zbog toga što je bolest kod žena lakša . Teorija artritogenog peptida je varijanta po kojoj se imunski odgovor na bakterijski peptid pojačava(jer se peptid nakon intracelularnog procesuiranja) naročito dobro prezentuje putem B27 molekule.Najčešće su kožno-zglobne karakteristike takve da onemogućuju klasifikaciju upućujući na zaključak o zajedničkoj patogeneznoj osnovi sposdiloartropatija(vidi XIV A1). 3. Etiologija 1.Receptorska teorija (Shema 10-4A).npr. Familijarna pojava bolesti. teže se dijagnostikuje i češće zahvata periferne zglobove. o autozomnom tipu nasledjivanja. b.Slede greške u prepoznavanju od strane CD8+T ćelija.Ankilozirajući spondilitis je redji u Afro -Amerikanaca i Azijata prateći prevalenciju B27 antigena u ovim populacionim grupama.Ovaj patoanatomski supstrat objašnjava učestalost nalaza sakroilijačnog artritisa ascendentne spinalne lezije i lezije perifernih enteza(Ahilova tetiva.Prema jednoj aktuelnoj teoriji B27 Ag je receptor za neki činilac spoljašnje sredine(npr. 2.on je ipak redak i ne tako rasprostranjen i nije hronično aktivan i potencijalno destruktivan kao u reumatoidnom artritisu (mutilantni oblik psorijaznog artritisa je u tom smislu izuzetak) 4.koji tek ovako vezan postaje sposoban da uzrokuje bolest.) b.Deca heterozigota za B27 gen (antigen) imaju 50% šansu da eksprimiraju B27 Ag na površini ćelija.Prevalencija ankilozirajućeg spondilitisa prati prevalenciju B27 antigena i može biti 1:1000(vidi IV 2).dakle. Definicija. Epidemiologija 1. Prevalencija. B Specifična oboljenja 1.a Entezopatija je bazična patološka promena kod spondiloartropatija.

stanje tolerancije prema B27 mimikriranom peptidu. Aortitis se može komplikovati valvularnom insuficijencijom ili . Zahvat perifernih zglobova je znak težeg oblika bolesti. Tok bolesti. 2. c..Bilo koji od navedenih mehanizama može dovesti do kliničkog ispoljavanja bolesti. 3. Bolest obično počinje u drugoj ili trećoj dekadi života ( vidi XII E za diskusiju o juvenilnom obliku bolesti).Erozivne promene na kuku i ramenu nisu retke i mogu biti veoma teške. a. Kliničke karakteristike 1. Početak bolesti.Bolest može biti blaga i funkcija obolelog neznatno ugrožena a može biti i veoma teška i praćena karakterističnim deformitetima. b. c.ponekad se uveitis javlja kod B27 pozitivnih osoba samostalno. Klinička slika.Promene na osovinskom skeletu.Sinovitis distalne distribucije je manje čest mada se zahvat perifernih zglobova nalazi kod oko 35% bolesnika sa ankilozirajućim spondilitisom. Simetrično zapaljenje sakroilijačnih zglobova je najčešća prezentacija bolesti.Prednji uveitis se nalazi kod 25% bolesnika.npr. Aortitis ascendentnog dela aorta se retko javlja obično kod osoba sa težom i dugotrajnom bolešću. zamor.gubitak telesne težine su redji nego kod reumatoidnog artritisa. Bolest počinje postepeno hroničnim sakralnim bolom koji je praćen du dugotrajnom jutarnjom ukočenošću i smanjuje se fizičkom aktivnošću. Konstitucijski simptomi. Ekstraskeletne pojave.Promene na perifernim zglobovima. d.Inflamacija i posledična kalcifikacija spinalnih ligamenata i intervertebralnih zglobova dovodi do smanjene pokretljivosti kičmenog stuba a entezopatije interkostalnih ligamenata mogu dovesti do smanjenja respiratorne pokretljivosti prsnoga koša. Teorija selektivnih klonova B27 Ag deluje na nivou timusa dopuštajući selekciju artritogenih T ćelija.

Karakteristične kožne lezije mogu uputiti na dijagnozu psorijaznog ili reak tivnog artritisa. često se javlja ista ili srodna spondiloartropatija. 1.šumova aortne insuficijencije. U opštem fizičkom pregledu potrebno je obratiti pažnju na eventualnu pojavu okularnog eritema. Kao što je već ranije rečeno . 3.Suprotno ovome. Slika bambusa se može videti u terminalnom stadijumu bolesti. Pacijenti treba da budu svesni porodične incidencije bolesti da bi se bolest kod dece rano dijagnostikovale a lečenje pravovremeno počelo.erozije i proširenje zglobnogg prostora su karakteristični nalazičobliteracija zglobnog prostora.Anamnestički podaci a. Objektivni nalaz.parcijalna ili kompletna.traje duže od 3 meseca. Inflamatorni vs.mehanički bol obično počinje kasnije. Genetsko savetovanje. Dijagnoza. Uretritis udružen sa sakroilijačnim artritisom takodje upućuje na reaktivni artritis a izražene gastrointestinalne smetnje sugerišu hronično zapaljensko crevno oboljenje. c. Sakroilijačni zglobovi se najbolje vide na AP snimcima karlice. . sa pojavom kalcifikacija koje premošćuju intervertebralne prostore. Radiografski nalazi. 2. a. 4. b. Pacijenta uvek treba pitati za prethodne upale oka. U porodicama obolelih od ankilozirajućeg spondilitisa. 1. Drugi poremećaji. Opšti fizički pregled. Diferencijalna dijagnoza.Porodična pojava bolesti. b.Kod dugotrajnog i težeg oblika bolesti dolazi do ascendentnog zahvata kičmenog stuba.drugih spondiloartropatija i drugih artritisa. Muskuloskeletni pregled. Prisustvo B27Ag sa različitom učestalošću u različitim etničkim grupama je karakteristika ankilozirajućeg spondilitisa. Pušenje. Sakroilijačni artritis je redak u nespondilitičnim bolestima. ograničenog je trajanja.pogoršava se opterećenjem i smanjuje mirovanjem.Udruženi problemi.Sakroilijačni artritis počinje postepeno u ranom odraslom dobu. 2. Edukacija bolesnika i multidisciplinarni pristup lečenju su važni u zbrinjavanju bolesnika sa ankilozirajućim spondilitisom. 1. obeležje je odmaklog stadijuma bolesti.mehanički uzrok bola. Laboratorijski nalazi. f. testiranje na ovaj antigen nije neophodno u postavljanju dijagnoze.bolove i otoke zglobova i tendinitis. Fibroza gornjeg plućnog režnja i hronični prostatitis su retke ekstraartikularne manifestacije bolesti. Terapija.artritisa i tendinitisa. Generalno. Osobe sa fibrozom pluća i respiratornom dispnejom uslovljenom oboljenjem muskuloskeletnih delova grudnoga koša svakako ne treba da puše. mobilnost kičmenog stuba.popušta u toku fizičke aktivnosti a pogoršava se mirovanjem.bol je praćen dugotrajnom jutarnjom ukočenošću. Potrebno je ispitati osteljivost sakroilijačnih zglobova. Edukacija a. b. Priroda bola. 5. naglo.kao i respiratornu pokretljivost prsnoga koša. e.inflamatorni karakter bola odvaja ankilozirajući spondilitis od degenerativnih oboljenja kičmenog stuba sa me haničkim ritmom bola ( vidi IV B 1 e ).periartikularna skleroza.Dijagnoza se postavlja na osnovu anamneze kliničke slike i radioghrafskog nalaza uz isključenje mehaničkih uzroka bola.Kratkoročni ciljevi su supresija bola i inflamacije uz minimalne neželjene efekte a dugoročni ciljevi su prevencija fleksionioh deformiteta i očuvanje radane sposobnosti.kompletnim srčanim blokom. Nejasne zglobne ivice.

c. Prevencija fraktura. Pacijenti moraju biti upoznati sa činjenicom da minimalna trauma može dovesti do frakture pršljenskih tela i da treba da nose čvrst ili meki okovratnik iz preventivnih razloga i posebno u rizičnim situacijama,vožnja motornim vozilom,npr. 2. Vežbe. Vežbe istezanja i korektno držanje se preporučuju u prevenciji fleksionih deformiteta. 3. Medikamentna terapija. Mada su mnogim bolesnicima potrebni DMARDS, NSAID su ipak okosnica lečenja.Za perzistentno aktivnu bolest preporučuju se TNF antagonisti(npr.,infliksimab ili etanercept).Lokalna infiltracija(intra ili periartikularna) depo preparatima glikokortikoida je takodje za preporuku. g. Prognoza. Radna sposobnost i socijalne funkcije većine bolesnika sa ankilozirajućim spondilitisom ostaju očuvane. Tok bolesti je uglavnom nepredvidiv. Bolesnici sa teškim spondilitisom obično imaju i kardiopulmonalne probleme i druge ekstraspinalne komplikacije a životni vek im je skraćen. 2. Reaktivni artritis (Rajterov sindrom) a. Definicija. Reaktivni artritis,sinonim za Rajterov sindrom,je još njedna spondiloartropatija tesno povezana sa nalazom B27 Ag. 1. Rajterov sindrom se u početku odnosio na klasičnu trijadu koju čine negonokokni uretritis, konjunktivitis i artzritis nakon akutne dijareje ili genitourinarne infekcije čiji je uzročnik najčešće Chlamydia trachomatis.Klasičnu trijadu još uvek imaju mnogi bolesnici mada se češće sreću inkompletne forme bolesti. 2. Reaktivni artritis je prevashodno oligoartritis donjeg ekstremiteta a okidači njegove pojave su uretritis,cervicitis ili enterokolitis.Varijabilne karakteristike sindroma su različite mukokutane lezije, inflamatorne lezije oka i sakroilijačni artritis. b. Epidemiologija. 1.Incidencija. Reaktivni artritis se javlja u 1-3% bolesnika nakon nespecifičnog uretritisa i kod 0,2% bolesnika nakon bacilarne dizenterije čiji je uzrok Shigella Flexneri.HLA-B27 je prisutan kod 75-80% slučajeva.B27 pozitivne osobe sa nespecifičnim uretritisom ili bacilarnom dizenterijom imaju 20-25% šanse da dobiju reaktivni artritis. 2. Polna distribucija. Reaktivni artritis se daleko češće dijagnostikuje kod muškaraca nego kod žena,delimično zbog često asimptomatskog cervicitisa.Artritis je takodje kod žena blaži nego kod muškaraca. c. Etiologija i patogeneza. Specifični infekcijski agensi,uključujući Chlamidiae,Mycoplasmae, Salmonellae,Shigellae i Yersiniae, su okidači za pojavu artritisa kod osoba sa genetskom predispozicijom.Prisustvo mikroorganizma ne mora biti prisutno u egzacerbaciji ili hroničnom obliku bolesti mada PCR i elektronsko mikroskopske studije dokazuju prisustvo hlamidija ili njihovih fragmenata u sinovijskoj ovojnici.Neobično težina reaktivnog artritisa kod osoba sa sindromom stečene imunodeficijencije(SIDA) sugeriše da inflamatorni odgovor ne zahteva prisustvo funkcionalnih CD4+ ćelija. 1. Pojačan imunski odgovor. Infekcijski antigeni unakrsno reaguju sa self antigenima kao što je B27,npr.,i stimulišu pojačan imunski odgovor. 2. Suprimirani imunski odgovor. S druge strane,molekularna mimikrija izmedju B27 Ag i bakterijskih peptida prevenira prepoznavanje patogena od strane imunskog sistema domaćina dopuštajući njegovu diseminaciju i pojavu bolesti na različitim mestima. Dokazi o prisustvu mikroorganizama i njihovih fragmenta na mestu hronične inflamacije potkrepljuju ovu teoriju. 3.Teorija fokusa. Perzistentna subklinička genitourinarna ili gastrointestinalna infekcija bi mogla da vodi periodičnoj diseminaciji uzročnika ili njihovih antigena u zglob. Perzistentni

specifični IgA odgovor na uzročni patogen i poboljšanje sa hirurškim stripingom uretre u slučaju veneralnog oblika reaktivnog artritisa u prilog je ovoj teoriji. d.Kliničke karakteristike 1.Početak bolesti. Reaktivni artritis najčešće počinje u ranom odraslom dobu.Jednu do tri nedelje nakon akutne epizode uretritisa ili enterokolitisa . Bolest se često ne prepozna jer se kliničke pojave obično ne jave simultano. 2. Manifestacije bolesti a. Muskuloskeletne 1. Artritis. Oligoartritis pretežno ili isključivo donjeg ekstremiteta je najčešća zglobna manifestacija. Prema kliničkom toku,artritis može biti akutni,recidivirajući ili hroničnog toka. 2. Entezopatije. Entezitis je deo kliničke slike reaktivnog artritisa baš kao i deo slike ankilozirajućeg spondilitisa.Plantarni fascitis i tendinitis Ahilove tetive su najkarakterističniji nalazi. Dakatilitis (kobasičast prst),zapaljenje zgloba i tetivne ovojnice istog prsta je čest nalaz. 3.Sacroiliitis. Asimetrični zahvat sakroilijačnih zglobova se nalazi u oko 20% bolesnika. Nešto redje se može javiti i ascendentni,asimetrični spondilitis.Posledični bol je tipičnog,dakle,inflamatornog ritma,ali je funkcija kičmenog stuba retko ozbiljno kompromitivana. b. Genitourinarni. Simptomatski ili asimptomatski uretritis je izuzetno čest. Hronični prostatitis je takodje čest,prema nekim podacima ima ga čak 80% bolesnika. c.Okularne. I konjunktivitis i prednji uveitis su česte pojave.Konjunktivitis je najčešće akutnog toka,prolazi bez posledica,obično recidivira. Prednji uveitis se obično javlja u hroničnom obliku Rajterovog sindroma,može biti hroničnog karaktera i zahtevati topičku ili sistemsku glikokortikoidnu terapiju u cilju prevencije smetnji vida. d.Mukokutane. Bezbolne oralne ulceracije su tipične mukozne promene. Keratoderma blenorrhagica je tipična kožna promena koja se može naći bilo gde na koži,ponajpre na dlanovima i tabanima.Ni klinički ni patološki se ova lezija ne može razlikovati od pustulozne psorijaze. Circinatni balanitis je bezbolna eritematozna erozija glansa penisa koja može da se proširi i na spoljašnji otvor uretre.Svaka od rečenih lezija se javlja kod aproksimativno 30% bolesnika sa reaktivnim artritisom premda je balanitis ipak najčešći. e. Kardiovaskularne.Rane kardiovaskularne promene su perikardijalno trenje ili AV blok I°. U teškim hroničnim oblicima bolesti aortitis praćen valvularnom insuficijencijom i oštećenjem sprovodnog sistema se može naći.Promena je potpuna identična onoj kod ankilozirajućeg spondilitisa. e. Dijagnoza 1. Opšta razmatranja. Dijagnozu reaktivnog artritisa nije lako postaviti kada su pojedine kliničke manifestacije vremenski razdvojene ali je prilično lako postaviti je kada se artritis,uretritis,dizenterija,konjunktivitis i mukokutane lezije jave simultano. Na dijagnozu reaktivnog artritisa pomisliti kad god se seronegativni oligoartritis javi u kombi naciji sa bilo kojom od ekstraartikulusnih karakteristika. Naročito je u tom smislu signifikantna pojava artritisa posle uretritisa ili dizenterije. Mukokutane lezije,cervicitis i uretritis su često asimptomatski i za njima se mora pažljivo tragati u anamnezi i pri pregledu. 2. Laboratorijski nalazi. Osamdeset posto bele populacije ima HLA B27 Ag. Sinovijska tečnost je blago do umereno inflamatornih karakteristika sa predominacijom neutrofila. 3. Radiografski nalaz. U hroničnom obliku bolesti se nalaze asimetrične, oligoartikulusne erozije,suženje zglobne šupljine i periartikularna osteopenija.Periostno stvaranje nove kosti je tipično za reaktivni artritis,ovo naročito na mestima pripoja Ahilove tetive i plantarne fascije.Sakroilijačni artritis,ako se javi,je asimetričan.Retki bolesnici sa spondiloartropatijo imaju asimetrične grube,nemarginalne i fokalne sindezmofite. 4. Diferencijalana dijagnoza.

a. Bolesti koje najviše liče na akutni reaktivni artritis su gonokokni artritis i druge infekcijske artropatije uključujući i Lajmsku bolest.U diferencijalnoj dijagnozi je važna kultura tkiva i serološke analize,Takodje treba isključiti kristalne artritise(giht i pseudogiht ,npr. i reumatsku groznicu. b. Diferencijalna dijagnoza hroničnog rekurentnog reaktivnog artritisa uključuje druge spondiloartropatije ,naročito psorijazni artritis i ankilozirajući spondilitis.Simetrija i težina sakroilijačnog i spinalnog zahvata ,ekstraspinalne manifestacije te prisustvo ili odsustvo prethodne infekcije mogu da budu korisni u diferentovanju ovih oboljenja.Mnogi slučajevi tzv.seronegativnog reumatoidnog artritisa su zapravo reaktivni artritisi.Treba voditi računa o kliničkoj prezentaciji kao i o radiografskom nalazu na sakroilijačnim zglobovima i pojavi periostitisa koji je svojstven reaktivnom artritisu.U naročito spornim slučajevima od koristi je tipizacija tkiva. f. Terapija 1. Ciljevi terapije su suštinski isti kao u ankilozirajućem spondilitisu(vidi III B 1 f). 2. Vežbe. Pacijente treba posavetovati da odmaraju u fazi aktivnog zapaljenja, i da rade vežbe u cilju očuvanja funkcije i prevencije kontraktura. 3. Medikamentna terapija. a. NSAIL. Ovi lekovi predstavljaju oskosnicu terapije.Ipak,aspirin je relativno neefikasan. b. Kortikosteroidi. Povremena intraartikularna injekcija može biti korisna dopuna u terapiji. c. Lekovi druge linije.Za lečenje težih i hroničnih oblika bolesti koriste se i azatioprin i metotreksat a sulfasalazin se koristi u lečenju artritisa koiji ne odgovara na terapiju ne steroidnim antireumaticima.Uticaj ovih lekova na tok bolesti je još uvek nepoznat.HIV testiranje je indikovana kod bolesnika sa teškim oblicima reaktivnog artritisa i potrebom za uvodjenje imunosupresivne terapije. g. Prognoza. Hronični i rekurentni oblici bolesti nisu retki. i javljaju se kod 60-80% bolesnika sa reaktivnim artritisom.Približno je četvrtina bolesnika funkcionalno onesposobljena bolešću. Dugoročni problemi poput aortne insuficijencije i poremećaja ritma su retki i u porastu sa dužinom trajanja bolesti. B27 pozitivne osobe ščešće imaju zahvat sdakroilijačnih zglobova kao i hronični ili recidivantni karakter bolesti. 3. Psorijazni artritis. a. Definicija.Artritis kod bolesnika sa psorijazom je psorijazni artritis.Reumatoidni faktor je kod većine bolesnika odsutan. b. Epidemiologija. 1.Psorijazni artritis je češći u porodicama obolelih od ove bolesti. 2. Psorijaza je 2-3X češća kod osoba sa artritisom nego u opštoj populaciji. a 10-20% obolelih od psorijaze imaju artritis. c. Etiologija. Mada je genetska sklonost za pojavu bolesti očigledna,njena suština je nedovoljno razjašnjena.B27 Ag je povezan sa pojavom sakroiliitisa u psorijazi dok su B13 i DR 7 u korelaciji sa nalazom perifernog artritisa u psorijazi.Nepopznati činioci spoljne sredine imaju verovatno značajnog udela u ekspresiji bolesti. d. Kliničke karakteristike. 1. Početak bolesti. Kod većine bolesnika bolest počinje u poznim tridesetim odnosno ranim četrdesetim godinama.Psorijaza obično prethodi artritisu. Ipak.artritis se može pojaviti pre psorijaze kod 16%. 2. Klinički oblici artritisa. Postoji pet kliničkih varijanti psorijaznog artritisa mada su one kod većine bolesnika u preklapanju.Teži je i češći zahvat zglobova i tetiva gornjeg ekstremiteta. a. Artritis DIP zglobova prati nokatnu psorijazu. Kliničke i rentgenske promene su slične promenama u erozivnoj artrozi šaka.

.Bolesnici sa hroničnim simetričnim poliartritisomseropozitivnošću i reumatoidnim nodulima imaju reumatoidni artritis. je teška destruktivna forma psorijaznog artritisa sa periartikularnom resorpcijom kosti u malim zglobovima na prstima pre svega šaka Znak "teleskopa" je karakterističan nalaz u terminalnom stadijumu ovog oblika psorijaznog artritisa..b. U ovom obliku se često nalazi tzv. Radiografski nalazi. a. Ovu je kliničku varijantu teško diferencirati prema reumatoidnom artritisu utoliko pre što aproksimativno 25% ovih bolesnika je seropozitivno u odnosu na IgM reumatoidni faktor. e. 3. e.mada je Meteotreksat najčešće lek izbora.transverzalna udubljenja i onicholysis. Kičmeni stub. b.jer je podjednako efikasan u kontroli kožnih promena i rezistentnog artritisa. NSAIL su osnova lečenja psorijaznog artritisa kao i drugih spondiloartropatija. Ekstraartikularne pojave.medjutim. d.grubi sindezmofiti su karakteristične promene slične onima kod reaktivnog artritisa. Entezopatije. Deformitet tipa "zašiljene olovke" tipičan je za mutilantnu formu artritisa i nastaje resorptivnim promenama proksimalnog zglobnog okrajka.U odsustvu reumatoidnog faktora i nodula teško je dikriminisati ova dva oboljenja ako bolesnik nema jasno ispoljene znake psorijaze. Klinička razmatranja. Okularne promene. Erozivne promene DIP zglobova proizvode suženje zglobnih prostora. a. Artritis kod bolesnika sa psorijazom je najverovatnije psorijazni artritis.Biološki agensi u novije vreme i u na druge oblike lečenja rezistentnih oblika bolesti (vidi III G 2d). 4.anemija. kobasičast prst kao izraz istovremenog zahvata svih zglobova i tetiva na istom prstu. Laboratorijski nalazi. azatioprin su takodje u upotrebi. Kožne.češće kod bolesnika sa psorijaznim artritisom u odnosu na boilesnike a psorijazom bez artritisa.. Sulfasalazin je takodje efikasan. Konjunktivitis se javlja u oko 20% bolesnika sa psorijaznim artritisom a prednji uveitis u oko 10%. Kožne promene mogu biti subtilne i treba ih potražiti na predilekcionim lokalizacijama: laktovi.trombocitoza) ne moraju biti prisutni. Dijagnoza. 2.Najčešće promene na noktima su tačkasta udubljenja(pitting). Simetrični poliartritis. 1. Diferencijalna dijagnoza. c. Asimetrični oliogoartritis. Asimetrični sakroilijačni artritis i asim etrični. Reumatoidni artritis. 3. Nokti. Drugi citotoksični lekovi. Laborataorijski indikatori hroničnebolesti (npr. Terapija. ipak 25% bolesnika sa simetričnim poliartritisom jeste seropozitivno. Mutilantni artritis. Kalcifikacije insercija tetiva i ligamenata su karakterističan nalaz. Nokatna psorijaza se obično javlja kod bolesnika sa distalnim artritisomč nokatne promene nisu . Reaktivni artritis se razlikuije od psorijaznog artritisa tipičnim ekstraartikularnim karakteristikama i predilekcijom za donje ekstremitete. kapilicijum. f.nemarginalni i asimetrični i fokalni.Pacijenti su obično seronegativni u odnosu na reumatoidni faktor.Pogoršanje lokomotornih tegoba može da prati pogoršanje kožnih promena ali se može javiti i nezavisno od njih. a. c. b.Pojava artritisa je verovatnija kod bolesnika sa težimoblicima psorijaze mada se može javiti i kod onih sa savim ograničenim kožnim promenama. npr. Ankiloza se takodje često nalazi. Soli zlata (intra muskularno)se primenjuju kod bolesnika rezistentnih na simptomatsku terapiju. b. Sakroiliitis Klinički ili radiološki nalaz sakroilijačnog artritisa postoji kod oko 20% bolesnika sa psorijaznim artritisom Ovaj je artritis asimetričan kao i spondilitis a sindezmofiti su atipični:grubi. c.

Prognoza. Glavna obeležja spondiloartropatija Zapaljenje aksijalnog skeletal Zapaljenje enteza-obično asimetrično Karakteristične ekstrskeletne promene Uveitis ili konjunktivitis Uretritis Inflamatorna crevna lezija Psorijazi slične promene Povezanost sa nalazom B27 Ag Odsustvo reumatoidnog faktora . Bolesnici sa psorijaznim artritisom izuzev 5% onih sa mutilantnim oblikom bolesti imaju u principu dobru prognozu sa stanovišta izbegavanja značajnih deformiteta i očuvanja radne sposobnosti.ulceroznim kolitisom ili Kronovom bolešću čije su osnovne karakteristike poliartrikularni migratorni zahvat perifernih zglobova koji prati aktivnost osnovne -crevne bolesti. c.NSAIL su korisni u kontroli simptoma spondilitisa ali pogoršavaju osnovno oboljenje.g. Spondylitis. 1. U diferencijalnoj dijagnozi enteropatijskih artritisa treba isključiti Whipple-ovu bolest. Klinički sindromi.Moguće su pojave sakroiliojačnog artritisa i spondilitisa b.Opisane promene na aksijalnom skeletu se mogu naći kod aproksimativno 5% bolesnika sa hroničnim inflamatornim crevnim bolestima. Ponekad se kod ovih bolesnika mogu primeniti samo neacetilirani salicilati.hiperpigmentacijom kožze. Periferni artritis se javlja u 10-20% bolesnika sa teškim oblikom hronične inflamatorne crevne bolesti-obično kod onih sa drugim ekstraartikularnim manifestacijama-artritis ili tendinitis pretežno donjeg ekstremiteta prate aktivnost osnovne bolesti. Zapaljenje zglobova udruženo sa hroničnim zapaljenskim crevnim bolestima .Whipple-ova bolest je ipak retka i javlja se kod sredovečnih muškaraca gubitkom težine . 4. Javlja se kod oko 50% bolesnika sa enteropatijskim artritisom Povezan je sa nalazom B27 Ag.limfadenopatijom.Artritis občcno ima akutni početak i završava se kompletnom remisijom unutar nekoliko nedelja.Periferni artritis ne korelira sa nalazom B27 Ag.Spondilitis ne prati aktivnost osnovne bolesti.groznicom i simptomima malapsorpcije. Diferencijalana dijagnoza.Lečenje se svodi na lečenje osnovne bolesti premda primena NSAIL kao i lokalna i/ili sistemsla primena steroida pomaže u lečenju artrikularnih simptoma. Enteropatijske artropatije a. Tabela 10-9. 2. Definicija.Sakroilijačni artritis se javlja kod oko 20% ovih bolesnika.Radiografski se ni po čemu ne razlikuje od idiopatskog ankilozirajućeg spondilitisa(simetrične promene sakroilijačnih zglobova i redje ascendentni simetrični spondilitis bez kožnih lezija).

Definicija Giht je poremećaj metabolizma purina koji se karakteriše porastom mokraćne kiseline u serumu (hiperurikemija) i depozitima urata u zglobnim i vanzglobnim tkivima. izlučuju manje od 700mg mokraćne kiseline dnevno.V OBOLJENJA ZGLOBOVA IZAZVANA KRISTALIMA A Giht 1. upotreba diuretika i imunosupresivna terapija ciklosporinom . hronična slabost bubrega. Samo porast mokraćne kiseline u serumu nije dovoljan za dijagnozu gihta. diuretici.Deo I: XII B 2b] Suptilni renalni tubularni defekt u vezivanju urata može biti urođen i doprinositi smanjenoj ekskreciji. Giht je značajnije češći kod osoba koje su 15% teže. b. b. Smanjena renalna ekskrecija mokraćne kiseline je osnova hiperurikemije kod ovih osoba. zavisno od izlučene količine ove kiseline tokom 24h. (1) Najčešći uzrok smanjenja ekskrecije su delovanje lekova (na pr. Gojaznost Nivo mokraćne kiseline se povećava sa porastom telesne težine. Hipertenzija Iako je hipertenzija česta kod bolesnika sa gihtom. Giht se odlikuje ili epizodičnim ili stalnim povišenjem koncentracije mokraćne kiseline u serumu iznad 7mg/dL. 3 Udružena stanja Sledeća stanja nastaju mnogo češće kod bolesnika sa gihtom ali nije poznato da su njegovi uzroci. (2) Ova grupa obuhvata bolesnike sa kombinovanim defektom zbog preterane produkcije mokraćne kiseline kao i smanjene ekskrecije. Etiološka klasifikacija hiperurikemije. izražena nefropatija) [vidi poglavlje 6. Preterani produktori koji čine oko 10% populacije sa gihtom izlučuju više od 50-1000 mg mokraćne kiseline dnevno uz nerestriktivnu dijetu. Preterani ekskretori čine oko 90% bolesnika sa gihtom. Najčešći predisponirajući faktori su postojeća bubrežna insuficijencija. . delom zbog smanjenja ekskrecije urata. alkohol. 2. Kod oba tipa bolesnika povećan unos purina može da doprinese hiperurikemiji. a. bubrezima i jetrom. interferencija malih doza aspirina sa tubulskim vezivanjem urata) i bubrežne bolesti (na pr. c. Možda je kod bolesnika sa gihtom gojaznost odgovorna za visoku stopu hipertenzije. Hiperurikemija se razvija kod 75-80% bolesnika koji dobijaju transplantat srca. zapravo samo se kod 10% bolesnika sa hiperurikemijom razvija giht. Ovi bolesnici sintetišu više od normalne količine mokraćne kiseline de novo od intermedijarnih produkata ili preko raspada purinskih baza iz nukleinskih kiselina. Diabetes mellitus Smanjenje tolerancije glukoze je često u gihtu i može biti povezano sa gojaznošću. a. (3) Višestruki faktori doprinose pojavi gihta kod osoba sa transplantiranim srcem. Oboleli imaju rapidno progresivnu formu gihta sa stvaranjem ekstenzivnih tofusa. Neki nepoznati faktor predisponira bolesnike za taloženje urata i zapaljenje zglobova u prisustvu postojeće hiperurikemije. ne postoji uzajamna zavisnost između krvnog pritiska i nivoa mokraćne kiseline. Bolesnici sa povišenim nivoom mokraćne kiseline u serumu mogu se klasifikovati na povećane produktore ili na smanjenje ekskretore mokraćne kiseline.

otoka. unos alkohola i telesna težina e. iako može da potraje i nekoliko nedelja. Veliko opterećenje purinima dovodi do opasnog porasta nivoa mokraćne kiseline u serumu sa posledičnim taloženjem kristala mokraćne kiseline u sabirnim kanalićima i ureterima. (3) Patogeneza akutnog napada (vidi figuru 10-5) (a) Održavana hiperurikemija ili nagle promene u nivou mokraćne kiseline (kao što se dešava tokom dehidracije. Ipak. rapidne rehidracije. artritis. Početak akutnog napada gihtičnog artritisa u dvadesetim i tridesetim godinama je neuobičajen i kod većine je udružen sa primarnim ili sekundarnim uzrocima povećane produkcije mokraćne kiseline. možda preko estrogenskog efekta na klirens mokraćne kiseline. . Ateroskleroza. Intenzivna inflamacija zgloba može da se proširi na meka tkiva i da imitira flebitis. Ipak. b. forme akutnog popuštanja bubrega nastalog najčešće posle kombinovane hemioterapije za kancer. sa brzom evolucijom crvenila. Izgleda da su žene pošteđene do menopauze.Asimptomska hiperurikemija se odlikuje porastom nivoa mokraćne kiseline u serumu u odsustvu bolesti taloženja (na pr. Hiperlipidemija (tip II i IV) Povećana koncentracija nekih lipida u plazmi je česta kod bolesnika sa gihtom. 4. (b) Različitim mehanizmima mikrokristali se oslobađaju u zglobni prostor. (1) Hiperurikemija Ako raste nivo mokraćne kiseline u serumu raste i rizik od akutnog gihta ili urolitijaze. osetljivosti i toplote. nefropatija. (2) Tipični napad (a) Ispoljavanje Monoartikulna pojava na donjim ekstremitetima je najčešća i iskustvo 50% bolesnika je da je prvi napad na prvom metatarzofalangnom (MTP) zglobu (nazvan podagra). Klinički stadijumi gihta a. Kod nekih bolesnika nastaje i poliarttikulno ispoljavanje a tipična progresija od monoartikulnog ka poliartikulnom obliku širi se ka susednim zglobovima. U teškim napadima može da se javi povišena temperatura. prethodno spomenuti faktori rizika koji se obično javljaju kod bolesnika sa gihtom izgleda da mogu da objasne tendenciju ka ubrzanoj aterosklerozi. tofusi. Zglob se obično vraća u normalu između napada. (2) Hiperurikozurija Rizik od formiranja kamenaca mokraćne kiseline kod bolesnika sa hiperurikemijom je blisko povezan sa ekskrecijom mokraćne kiseline koja prelazi 1000mg/dan. ili uratni kamenci).d. ili na početku urikozuričke terapije) mogu da dovedu do razvoja mikrotofusa (malih agregata kristala) u sinovijskoj membrani i hrskavici. većina bolesnika nikada ne razvije ni jedno od ovih stanja. ipak izgleda da su mnogo značajnije udruženi ishrana. Akutni urički artritis drugi stadijum i primarna manifestacija gihta je ekstremno bolan artritis sa akutnim početkom (1) Tipični bolesnik Većina bolesnika (80-90%) su sredovečni ili stariji muškaci kojima se održavala hiperurikemija tokom 20-30 godina pre prvog napada. (b) Tok Napad se obično smiruje za nekoliko dana. Ovi bolesnici su i pod rizikom za pojavu akutne obstruktivne uropatije. Mnogi napadi počinju naglo tokom noći. Kod bolesnika sa gihtom smrt je najčešće izazvana kardiovaskularnim ili cerebrovaskularnim oboljenjem.

Kod nekih bolesnika se razvija hronični inflamatorni artritis bez asimptomskih intervala o vo stanje se teško može razlikovati od reumatoidnog artritisa. Tofusi nastaju u delovima sa nižom temeperaturom koja smanjuje rastvorijivost kristala. a lizozomni enzimi vrše digestiju proteina koji su obložili kristale. (2) Patogeneza tofusnog gihta (a) Dok se mikrotofusi mogu formirati u zgolovima u ranoj fazi taloženja urata. Hronični tofusni giht koji nastaje kod nelečenih bolesnika krajnji je stadijum gihta. Ovi adherentni proteini povećavaju fagocitozu neutrofila (d) Fagozomi u neutrofilima koji sadrže kristale stapaju se sa lizozomima. (f) Medijatori zapaljenja (na pr. burza olekranona. Kod bolesnika sa . potrebne su godine da se oforme dovoljno veliki agregati da bi se palpirali ili doveli do anatomskih deformiteta. Tofusi se ne javljaju kod osoba sa asimptomskom hiperurikemijom.Spontana kristalizacija urata može takođe da nastane u stanjima prezasićenja sinovijske tečnosti. Ovaj stadijum može biti prekinut novim napadom. ali se on javlja mnogo češće i stišava se mnogo postupnije ako uratni depoziti ostanu nelečeni tokom vremena. (b) ostale česte lokacije su površine hronično zahvaćenih zglobova i subhondralne kosti kao i ekstenzorne strane podlaktice. (1) Tipična lokalizacija depozita kristala (a) ivični deo ušne školjke je potencijalno mesto razvoja tofusa.. Stopa formiranih tofusa direktno je zavisna d težine i trajanja hiperurikemije kod bolesnika sa gihtom. (g) Lipoproteini mogu da prodru u inflamiranu sinovijsku membranu da se priljube uz kristale i da smanje inflamatorni proces. pomena temperature zgloba. (e) Kristali oštećuju neutrofile koji oslobađaju lizozomne enzime u sinovijsku tečnost. i fluktuacija koncentracije mokraćne kiseline u serumu ili sinovijskoj tečnosti). bolesnici nemaju simptome između napada. (potencijalni pokretači ovih procesa su trauma. Bubrežne komplikacije mogu nastati u svakom stadijumu gihta. e. d. potencijarući zapaljenje. Tofusi su kolekcije kristalnih masa okruženih zapaljenskim ćelijama i fibrozom koja je variabilna. Tofusni giht se tipično ispoljava posle 10-20 godišjeg perioda nelečenih taloženja urata. Međukritični giht treći stadijum gihta je asimptomski period posle prvog napada. infrapatelarne i Ahilove tetive. IL-6) mogu biti oslobođeni iz sinovijskih makrofaga pod uticajem kristala mokraćne kiseline i mogu biti odgovorni za proširenje zapaljenja na druge zglobove i u meka tkiva. (c) Kristali urata se oblažu imunoglobulinima i komponentama komplementa. (2) Progresija bolesti Napadi imaju tendenciju da postanu poliartikulni i vremenom sve teži. Tipično. (b) Erozija hrskavice i susedne subhondralne kosti nastaje zbog pomeranja normalnog tkiva tofusima i pojave inflamatorne reakcije u tkivima. ali nefrolitijaza je jedino često ispoljavanje zahvatanja bubrega. c. iako tu depoziti nisu česti. (1) Rekurentni monoartikulni napad Oko 7% bolesnika posle prve epizode nikada ne doživi novi napad uričkog artritisa. Ipak 62% ima ponovni napad tokom prve godine.

bolesnici sa podacima o uratnim depozitima ne zahtevaju lečenje osim korekcije postojećeg uzroka. zato ovaj test ne može biti specifičan u manje tipičnim ispoljavanjima. Ove erozije su najčešće na prvom MTP zglobu i na bazi i glavicama falangi. gojaznost. prekomerno unošenje purina. b. (1) Kolhicin koji inhibiše hemotaksu i oslobađanje medijatora inflamacije . Akutni urički artritis (1) Laboratorijski nalazi (a) Nalazi u serumu U kliničkoj dijagnozi akutnog gihta. pseudogiht) mogu reagovati na kolhicin. a. Tipične erozije u gihtu imaju viseći rub od nove subhondralne koštane formacije. a povišen nivo mokraćne kiseline u serumu nije specifičan za akutni giht. Hronični tofusni giht (1) Fizičke pojave Tofusi su čvrsti. beličasto ili žuto obojeni. (2) Test sa kolhicinom Kod tipičnog kliničkog ispoljavanja ( na pr. ali većina lekara čeka na akutni napad da bi započeli lečenje. b. važan dodatak lečenju su mirovanje ili imobilizacija zahvaćenog zgloba. (b) Nalazi u sinovijskoj tečnosti Dokazivanje uratnih kristala. ako su lokalizovani površno. Kao i za svaki inflamatorni artritis. Dijagnoza a. druge bolesti). Asimptomska hiperurikemija Uopšteno. i negativno dvostruko prelamaju svetlost u crvenodelu spektru polarizacione svetlosti i mogu se naći u neutrofilima tokom akutnog napada. deo I:XII B 3). Druge forme akutnih artritisa (na pr. koliko god je moguće treba popraviti sekundarne uzroke hiperurikemije ( na pr. Ukoliko ulcerišu istiskuje se beličasti sadržaj sličan kredi. nivo mokraćne kiseline u serumu često nije od koristi. ipak može biti zahvaćen svaki zglob. sredovečni muškarac sa akutnim napadom podagre).gihtom su opisani proteinurija i smanjena sposobnost koncentracije urina koje su povezane sa taloženjem urata u intersticijumu bubrega (vidi poglavlje 6. lekovi. Broj leukocita u sinovijskoj tečnosti od 10000 do60000/mm3 (predominantno neutrofilni) takođe je čest u akutnom napadu. (3) Aspiracija Iz tofusa može da se aspirira sadržaj i na polarizacionom mikroskopu prikažu kristali. (2) Radiografski nalazi Depoziti tofusa se javljaju kao dobro definisane velike erozije (bušeća erozija) subhondralne kosti. Akutni gihtični artritis Lečenje gihtičnog artritisa je najefikasnije ako se započne vrlo rano posle pojave simptoma. unos alkohola. 5. Bolesnici sa povećanjem mokraćne kiseline većim od 10 mg/dL imaju više od 90% šansu da tokom vremena razviju akutni giht. Koncentracija mokraćne kiseline u serumu je normalna kod najmanje 10% bolesnika u vreme akutnog napada. Ovi kristali su karakterističnog igličastog oblika. naročito intraćelijskih kristala u sinovijskoj tečnosti je potvrda dijagnoze. dobar klinički odgovor na lečenje kolhicinom je dovoljno specifičan za akutni giht. sarkoidna artropatija. Terapija U svim stadijuma gihta. Periartikulna osteopenija nije prisutna. pokretni. 6.

Najteži oblik sindroma hipersenzitivnosti se retko javlja sa stopom mortaliteta 20-30%. Cilj ovog lečenja je smanjenje serumskih urata ispod 6mg/dL. Doziranje se redukuje kada postoji bubrežna insuficijencija da bi se sprečila toksičnost.6mg jednom ili dva puta dnevno) ili mala doza NSAIL . hepatičnih ili bubrežnih oboljenja. Može biti primenjen svaki od ovih lekova. može se primeniti intravenski za lečenje akutnog napada. (2) NSAIL se često primenjuju u visokim ali i brzo smanjujućim dozama za lečenje akutnog napada. (2) Inhibitori ksantinoksidaze uključuju alopurinol koji je analog hipoksantina. (1) Urikozurici (na pr. Indometacin se. Dostupni su lekovi koji povećavaju renalnu ekskreciju mokraćne kiseline (urikozurici) ili oni koji smanjuju produkciju mokraćne kiseline (inhibitori ksantin oksidaze). dok lekovi koji remete klirens mokraćne kiseline (na pr. ako se podnosi. da bi se sprečio akutni napad gihta izazvan fluktuacijom nivoa serumskih urata. diflunisal) nisu dozvoljeni zato što fluktuacija urata u serumu može da prolongira akutni napad. da bi se omogućila supersaturacija uratima mobilisanim iz depozita mokraćne kiseline u tkivima. (4) Lekove koji menjaju koncentraciju mokraćne kiseline u serumu ( na pr. Bolesnici koji su neposredno imali akutni napad treba da uzimaju malu dozu kolhicina ili NSAIL da bi se sprečio novi atak izazvan fluktuacijom serumskih urata. kao profilaktička terapija se može koristiti mala doza kolhicina (0. NSAIL ili steroide dok se uvodi terapija alopurinolom. . Najčešći neželjeni efekti alopurinola su dispepsija. tofusnim gihtom ili anamnezom o nefrolitijazi. povraćanje i dijareja. sulfinpirazon) se mogu koristiti kod bolesnika koji izlučuju manje od 700 mg mokraćne kiseline dnevno. d. Ovaj lek inhibiše sintezu mokraćne kiseline de novo i kompetitivno inhibiše ksanitin oksidazu preko enzimske konverzije u oksipirinol. pokazao kao najefikasniji lek. Hornični ili tofusni giht Centralno mesto terapije hroničnog gihta je kontrola hiperurikemije. alopurinol. salicilati. probenecid) treba izbegavati tokom akutnog napad zato što povećanje ili smanjenje mokraćne kiseline u serumu može da prolongira napad. Kod bolesnika koji već uzimaju ovu terapiju ne treba menjati dozu. probenecid. posebno kada je kontraindikovana upotreba drugih lekova. (3) Važne činjenice u lečenju (I) Važno je koristiti kolhicin. Neophodna je opreznost kod starijih osoba i kod onih sa bubrežnom i hepatičnom insuficijencijom zbog porasta toksičnosti na kostnu srž i neuromiotoksičnosti. . koji imaju normalnu funkciju bubrega i nemaju podatke o urinarnim kamencima. Inhibicija sinteze mokraćne kiseline inhibitorima ksantinoksidaze najčešće se primenjuje kod bolesnika sa ekskrecijom urata većom od 1000mg/24h klirensom kreatinina manjim od 30ml/min.supresijom fosfolipaze A2. Interkritični giht Za sprečavanje novih napada. dijareja i ospa koji se javljaju kod 3-10% bolesnika. (3) Intraartikulna injekcija kortikosteroida može se prmeniti u lečenju akutnog gihta jednog zgloba. c. Kolhicin se može uzimati i oralno. Neophodna je opreznost kada se koriste NSAIL u prisustvu gastrointestinalnih. ali često se pre uspeha terapije javljaju muka.

zbog smanjenja sekrecije i moguće pojave toksičnosti. izgleda da ne smanjuje progresiju bolesti taloženja CPPD. Taloženje kristala (1) Mesto Inicijalno mesto gde se javlja taloženja CPPD je zglobna hrskavica koja okružuje lakune u središnjoj zoni. rangiranih od asimptomskih depozita do akutnog i hroničnog zapaljenskog artritisa. sa mogućnošću formiranja velikih kristalnih  . (III) Biti oprezan sa primenom kolhicina kod bolesnika sa renalnom insuficijencijom. 2. Akutna forma bolesti talođenja CPPD najčešće se naziva pseudogiht. Potencijalne nenormalnosti kalcijuma. (IV) Kod bolesnika sa hroničnim gihtom i hroničnom bubrežnom insuficijencijom u lečenju se može se primeniti mala doza steroida. B BOLEST TALOŽENJA KRISTALA KALCIJUM PIROFOSFAT DIHIDRATA (CPPD) 1. 10-5) data na kraju celog teksta! a. depoziti se javljaju u pukotinama degenerisane hrskavice i u razbacanim fokusima u hrskavičavom matriksu i sinovijskoj membrani. (1) Verovatna udruženost Bolest taloženja CPPD se javlja češće nego što je očekivano sa različitim oboljenjima i stanjima. Bolest taloženja kristala CPPD može takođe izazvati osteoartritis oštećenjem hrskavice. c.Definicija Depoziti CPPD kristala u hrskavici i periartikulnom vezivnom tkivu mogu da izazovu skalu zglobnih manifestacija. Kasnije.(II) Trajna upotreba kolhicina kod bolesnika koji nisu sposobni da tolerišu alopurinol. Hereditarna bolest taloženja CPPD Visoka prevalencija bolesti taloženja CPPD zabeležena je u mnogobrojnim familijama. Bolest taloženja CPPD udružena sa metaboličkim oboljenjima Korekcija osnovnog metaboličkog oboljenja ako je moguća. ali ne mora nastati sa učestalošću većom od očekivane udružena sa: (a) Giht (b) Diabetes mellitus (c) ohronoza 3. b. Osteoartritis Hondrokalcinoza i kristali CPPD se mogu javiti kao rezultat teškog osteoartritisa. Patogeneza (vidi fig. fosfora imetabolizma hrskavice mogu da objasne udruženost koja uključuje: (a) hiperparatiroidizam (b) hemohromatoza (c) hipotiroidizam (d) hipofosfatazija (e) hipomagnesemija (f) Wilson-ova bolest (2) Moguća udruženost bolest taloženja CPPD može. U ovim porodicama sekundarna metabolička udruženost sa bolešću taloženja CPPD nije tipično prisutna. Etiološka klasifikacija a. sa autozomno dominantnim prenošenjem kao tipičnim načinom.

Javlja se i širenje na susedne zglobove. (b) Gubitak matriksa Oslobađanje kristala može nastati tokom enzimske erozije hrskavice u udruženom inflamatornom artritisu (na pr.PPH). b. kalcijuma i fosfora) ili kombinacija oba su neophodni za kristalizaciju. Najčešće je zahvaćeno koleno (50% slučajeva). stvara pirofosfate u procesu istiskivanja ekstracelularnog adenozintrifosfata (ATP). manje se oslobađaju u akutnom napadu. fibronektinom. kristali manje adsorbuju inflamatrone proteine i nisu membranolitički. infektivni artritis). zadebljanja sinovije i progresivnih . ali može biti zahvaćen skoro svaki sinovijski zglob. (2) Faktori koji utiču na akutni napad (a) Inflamatorni odgovor Neutrofili su privučeni prema kristalima obloženim sa IgG. komplementom. promena inhibišućih sredstava ili dodavanje jedarnih činilaca) omogućavaju kristalima da se formiraju u mikrosredini oko hondrocita dok se pirofosfati oslobađaju iz ćelija. fluktuacija koncentracije serumskog kalcijuma u slučaju akutne bolesti ili u postoperativnom periodu može da pokrene akutno oslobađanje kristala. jonske kompozicije matriksa (tj. fibrinogenom ili kininogenom. Kod nekih bolesnika može nastati tinjajuća hronična artropatija. Klinički sindromi a. Akutni otok. Moguće stanja oštećenja matriksa (na pr. Gubitak ivičnih depozita CPPD može da izazove gubljenje čitavih taloga u matriksu sa posledičnim oslobađanjem obilja kristala CPPD unutar zglobnog prostora. Oštećenje zglobova delovanjem kristala Depoziti CPPD ukrućuju hrskavicu. Veruje se da su akutni napadi artritisa izazvani oslobađanjem kristala iz hrskavice u zglobni prostor. smanjujući njene sposobnosti podnošenja opterećenja i ubrzavajući osteoartritične promene. javljajući se kod 10-20% slučajeva. do produkcije CPPD u osteoartritisu mogu dovesti povećani energetski zahtevi zbog veće proteoglikanske sinteze. (c) Biomehaničke sile smanjeno rasipanje sila opterećenja na hrskavicu može dovesti do slabljenja kritalnih veza i oslobađanja u zglobni prostor. Subakutne epizode bolova i otoka u jednom ili više zglobova mogu prerasti u mnogo hroničniju sliku produžene jutarnje ukočenosti. nukleozid trifosfat pirofosfohidrolaza (NTP. (1) Faktori koji deluju na oslobađanje kristala (a) Olabavljenje matriksa Kristali CPPD u hrskavici egzistiraju u ravnoteži sa koncentracijom kalcijuma i fosfora u sinovijskoj tečnosti. Pseudogiht obuhvata 25% slučajeva bolesti taloženja kristala CPPD. uključujući prvi MTP zglob. Oni vrše ingestiju kristala izazivajući oslobađanje medijatora inflamacije kao što su prostaglandini i kolagenaze. bol. 4. često je i potpomaganje napada akutnim oboljenjem ili hirurškim zahvatom.masa.. Tako. b. Pad koncentracije kalcijuma u serumu dovodi do pada nivoa pirofosfata u sinovijskoj tečnosti a ponovna ravnoteža se uspostavlja rastvorljivošću kristala CPPD zglobova. Zglobovi se tipično vraćaju u normalu između napada koji mogu trajati danima i nedeljama. ukočenost i crvenilo nastaju u prethodno asimptomskom zglobu. Uopšteno. Ektoenzim sa površine ćelija. (2) Proces Oštećenje osnovne hrskavičave supstance. umora. Pseudo-reumatoidni artritis obuhvata 5% slučajeva bolesti taloženja CPPD. (b) Stepen odgovora Kristali CPPD su nešto manje inflamatorni nego uratni kristali.

bolest se tipično otkriva na radiografiji nalazom asimptomske hondrokalcinoze. Pseudo-osteoartritis čini 50% slučajeva bolesti taloženja CPPD. d. (2) Napadi akutnog inflamatornog artritisa u prisustvu očiglednog osteoartritisa mogu da ukažu na bolest taloženja CPPD.nastaju u hijalinoj zglobnoj hrskavici. a. Radiografski nalazi (1) hondrokalcinoza kalcifikacije obično linearnog i tačkastog oblika.. dok se klinički i radiološki prikazuje neuropatski zglobni poremećaj. Prevalencija asimptomske bolesti kao i druge klinički dokazane forme bolesti taloženja CPPD se povećavaju sa starenjem i vide se kod 7% ispitivanih ljudi. lakat. Dijagnoza Nalazom tipičnih kristala pri analizi sinovijske tečnosti potvrđuje se dijagnoza pseudogihta. romboidni kristali koji pokazuju slabo pozitivno prelamanje polarizovane svetlosti u crvenom delu spektra. Nalazi u sinovijskoj tečnosti zdepasti.deformacija. Oboleli pacijenti imaju kliničku sliku i radiografske nalaze slične onima sa degenerativnim oboljenjem zglobova. dok oko polovina ima nadgradnju sa akutnim napadima pseudogihta. i triangularnoj fibroznoj hrskavici ručja). fibroznoj hrskavici (najčešće u meniskusima kolena. simfizi pubične kosti. Hondrokalcinoza viđena na radiografskim snimcima dokaz je za dijagnozu bolesti taloženja CPPD. ramena ili kolena). Na radiografijama mogu biti mnogo izraženije ciste u subhondralnoj kosti zglobova zahvaćenih ovom bolešću a osteofiti u obliku udice karakteristično su prisutni kada su obuhvaćeni i MCP zglobovi. čak i u odsustvu postojećeg neurološkog oboljenja ili posebnog proprioceptivnog deficita. Ipak hondrokalcinoza može biti prisutna i kod bolesnika koji nikada nisu dobili akutni pseudogiht. b. Mnogo su češće fleksorne kontrakture nego u tipičnom osteoartritisu mnogo čeće nastaju i obostrani varus deformiteti kolena ili izolovan patelofemoralni artritis nego u osteoartritisu. intervertebralnim anulusima diskusa. tetivama i burzama. c. (2) Osteoartritis Osteoartritisne promene u atipičnim zglobovima (ručje. Asimtomatska bolest taloženja CPPD nastaje kod 20% slučajeva. (3) Akutni artritis nastao neposredno posle nekog oboljenja ili hirurške procedure treba da ukaže na artritis izazvan kristalima. c. Tipičan je broj leukocita 10000-20000/mm3 (većinom neutrofila). (4) Radiografske promene mnogo tipičnije za osteoartritis kod bolesnika za koje mislimo da imaju reumatoidni artritis upućuju na bolest taloženja CPPD . Klinička dijagnozna obeležja (1) Klinički ili radiografski dokazi osteoartritisa u zglobovima koji obično nisu zahvaćeni u osteoartritisu ukazuju na bolest taloženja CPPD kao alternativnu dijagnozu. Mali procenat ovih bolesnika može imati teške destrukcije zglobova (na pr. obeležje su sindroma akutnog artritisa udruženog sa bolešću taloženja CPPD. kao što su giht ili pseudogiht. rame i MCP zglobovi) ukazuje na bolest taloženja CPPD. 5. Ovi bolesnici nemaju bolove u zglobovima. uključujući izraženu dezorganizaciju zglobova i koštane fragmente. ali se obično mnogo ređe javljaju nego u tipično zahvaćenim zglobovima u gihtu. Oni mogu biti intracelularni (u neutrofilima) ili ekstracelularni. sinovijskim membranama. (3) Pseudoneuropatski zglobovi U teškim slučajevima mogu biti prisutni tipični radiografski nalazi neuropatskih poremećaja zglobova.

Kalcifikujući periartritis depoziti hidroksiapatita u burzama i tetivnim omotačima mogu da izazovu epizode akutne inflamacije (na pr. 6. fosfora. Ovaj sindrom najčešće nastaje u kolenu i ramenu („Milwaukee shoulder“) kod starijih bolesnika. velikim (obično neinflamatornim) efuzijama. tipičan kompleksni oblik kalcijuma u kostima. Aspirat iz burze ili tetivne ovojnice može se pojaviti kao mlečni ili pastozni materijal koji sadrži visoku koncentraciju kristala hidroksiapatita. Udružena stanja Ako se nađu multipli depoziti treba tražiti poremećaje metabolizma kalcijuma i fosfora. velikog trohantera. Diskretni grudvasti depoziti radiografski se mogu naći oko ramena. Dijagnoza Ispitivanje sinovijske tečnosti svetlosnim mikroskopom otkriva s vremena na vreme mrke globule koje su sačinjene od grudvice kristala hidroksiapatita. može biti upotrebljeno kao skrining test za prisustvo hidroksiapatia ili kristala CPPD u efuziji.kao alternativnu dijagnozu. Destruktivni artritis Kristali hidroksiapatita mogu biti udruženi sa hroničnom destruktivnom artropatijom koja se radiografski karakteriše erozivnim promenam. iako se koriste NSAIL i retko male doze kolhicina. Izolovani kristali su premali da bi se videli na svetlosnom ili na polarizacionom mikroskopu. Terapija a. alizarin crveno S. Analiza sinovijske tečnosti pokazuje malo leukocita (500-1000/mm3 sa predominacijom monocita. Ovi depoziti se sa postepenom razgradnjm mogu prikazivati na radiografijama nekoliko nedelja posle akutnog periartritisa. lakta i prstiju i u drugim periartikularnim delovima. Izlivi u zglobovima ovih bolesnika sadrže kristale hidroksiapatita toliko često koliko sadrže i kristale CPPD. mogu da izazovu nekoliko reumatskih sindroma 1. Kalcijumsko bojenje. akutni napad Tipično lečenje obuhvata aspiraciju sinovijske tečnosti inflamiranog zgloba intraartikulnu injekciju kortikosteroida i korišćenje NSAIL. otoka i crvenila. hemohromatoza) treba da upute na bolest taloženja CPPD kao mogući uzrok nekih manifestacija na zglobovima. periartritis i peritendinitis) sa akutnim napadima bola. Kod osoba mlađih od 55 godina. Taloženje kristala u osteoartritisu Mineralne formacije u hrskavici mogu biti rezultat nenormalnog metabolizma u mnogim teškim oblicima osteoartritisa. (6) Neuropatsko ispoljavanje na zglobovima zahteva promptno ispitivanje za bolest taloženja CPPD kao i moguće udružene neurološke poremećaje. C Hidroksiapatitini artritis Kristali hidroksiapatita. 4. hiperparatiroidizam. ili kod onih sa rekurentnom poliartikularnom bolešću. mnogo je izvesnija udruženost sa metaboličkim oboljenjem. profilaksa Nije dostupan jasno efikasan režim. Nekad je prisutna visoka koncentracija neutralnih proteaza i kolagenaza. (5) Prisustvo oboljenja često udruženih sa bolešću taloženja CPPD (na pr. c. ceruloplazmina i feritina kao i funkcijske testove jetre i štitaste žlezde. 2. Terapija Za lečenje akutnih epizoda periartritisa primenjuju se mehanike udlage i . ručja. 3. b. b.U ovih bolesnika treba odrediti nivo kalcijuma. alkalne fosfataze. proliferativnim sinovitisom. Klinički sindromi a. depozitima minerala u sinoviji i nestabilnošću meriartikulnih ligamenata.

2. uz učešće drugih medijatora zapaljenja kao što su azot monoksid i prostaglandini. 5. Povećana slabost ligamentarnog aparata. što dovodi do povećanja oštećenja izazvanih silama smicanja u bazalnom sloju hrskavice. Zatajivanje amortizacije udaraca i zaštite zglobova u kojima učestvuju smanjenje mišićne snage i neuroloških odgovora d. imaju važnu ulogu u autodestruktivnim procesima koji potpomažu degeneraciju hrskavice. Nisu zapažene jasne rasne razlike u oboljevanju od osteoartroze. genetska osnova. Periodična aspiracija velikih sinovijskih izliva koji nastaju u „Milvoki ramenu“ može da pomogne u sprečavanju poremećenja ligamenata i da ukloni destruktivne enzime. koja izaziva da zglobovi postanu još više nestabilni i osetljiviji na povredu c. a kod muškaraca recesivno. biohemijskih i drugih procesa izazvanih citokinima. Lokalni biomehanički činioci zajedno sa sistemskim faktorima imaju sinergističke efekte u procesu narušavanja građe hrskavice. . Genetika. 1. Za lečenje aktuelnih simptoma u zglobovima može pomoći injekcija kortikosteroida. jer se kod žena nasleđuje autozomno-dominantno. Zapaljenje. što omogućava ranu degeneraciju ovog tipa kolagena. Izgleda da je pol naročito važan za razvoj erozivne osteoartroze distalnih i proksimalnih interfalangealnih zglobova.Ova vrsta osteoartroze je deset puta češća kod žena nego kod muškaraca. pol. Istanjivanje sloja nekalcifikovane hrskavice. VI OSTEOARTROZA A DEFINICIJA Osteoartroza se najčešće opisuje kao nezapaljensko oboljenje zglobova u kome se javlja oštećenje zglobne hrskavice i stvaranje nove kosti na zglobnim površinama i ivicama. Prisustvo nenormalnog gena povezano je sa preranim razvojem poliartikularne oateoartroze i blage epifizne displazije zapažene u nekoliko porodica. Sa starenjem se povezuju sledeće promene: a. U sistemske činioce uključuju se starost. Sa starenjem raste incidencija i prevalencija osteoartroze svih zglobova. Otkriveni su poremećaji gena koji učestvuje u sintezi drugog tipa kolagena.NSAIL NSAIL se takođe često upotrebljavaju u lečenju hidroksiapatitne artropatije. postoje dokazi koji ukazuju da medijatori zapaljenja porekla sinovijskog tkiva i hrskavice imaju značajnu ulogu. Rasa. kostna gustina i hranljive materije. B ETIOLOGIJA Razvoju osteoartroze zajednički doprinose sistemski lokalni činioci. Pol. Smanjena osetljivost hondrocita na faktore rasta koji stimulišu proces reparacije b. Ovi medijatori zadržani u samoj hijalinoj hrskavici bez vaskularizacije i inervacije ne izazivaju kardinalne znake zapaljenja. Starost. U patogenezi osteoartroze u poslednje vreme pojavili su se dokazi o važnom učešću biomehaničkih. 4. što sve zajedno može dovesti da hrskavica postane osetljivija na povrede uz manje efikasne procese reparacije. Citokini kao što je IL-1. Iako sinovijska membrana i sinovijska tečnost u osteoartrozi ne pokazuju zapaljenski karakter. Prevalencija osteroartroze kuka je veoma mala kod azijskih naroda 3.

kao i azot monoksid i PGE2. Reparacija i sinteza suprostavljaju se destruktivnim procesima. smanjenje veličine proteoglikana i smanjenje sadržaja hijaluronske kiseline. IL-1 pobuđuje hondrocite da proizvode druge štetne citokine. ohronoza. sve dok ovi procesi ne prevaziđu procese reparacije u kasnom toku bolesti. Aktivnost metaloproteinaza kontrolišu određeni inhibitori i aktivatori. Unutrašnji nedostatak hrkavičavog matriksa.6. Osim toga. 1. Postoji povezanost gojaznosti i osteoartroze kolena.U kasnoj fazi takođe se javlja sinteza izmenjenih produkata gena za kolagen. Rana. Nenormalno mehaničko opterećenje doprinosi napredovanju bolesti menjajući metabolizam osteocita subhondralne kosti i hondrocita zglobne hrskavice. TNF. Citokini i medijatori zapaljenja (1) Katabolički: IL-1. Faktori patogeneze a. kristalne artropatije). U inicijaciji osteoartroze može se izdvojiti doprinos sledeća dva faktora: a. Hondrociti hijaline hrskavice zasluđni su za održavanje ekstracelularnog matriksa održavajući ravnotežu između anaboličkih i kataboličkih procesa. Inicijalna povreda. Proteolitički enzimi. U osteoartrozi stvarnje metaloproteinaza prevazilazi kapacitete takozvanih tkivnih inhibitora metaloproteinaza (TIMPs). b. što je zanimljivo. ali. IL-1 stimuliše proizvodnju proteaza u isto vreme izazivajući supresiju proteoglikana i tipa 2 kolagena. Oblast veoma velikog lokalnog dejstva mehaničkih sila b. Promene u strukturi molekula proteoglikana obuhvataju razgradnju proteina jezgra ovih molekula. 7. 2. što vodi pojavi rane osteoartroze (vidi VI B 3 b). Gojaznost i nenormalne mehaničke sile. koja izaziva da kolagena vlakna budu osetljivija na cepanje. što oštećuje mrežu kolagenih vlakana. Isto tako nenormalne biomehaničke sile mogu povećati ekspresiju određenih mehanoresponsivnih gena sa posledičnim oslobađanjem proteolitičkih enzima faktora rasta i medijatora zapaljenja. Kako se osteoartroza dalje razvija smanjuje se sinteza proteoglikana. IL-6 i IL-8. U slučaju poremećaja proprioceptivnih signala i zglobova. što dovodi do konačnog gubitka proteina matriksa. kao što je jednostavna mutacija gena za tip 2 prokolagena (COL2A1). azot monoksid i prostaglandin E2 (PGE2). Wilsonova bolest. Sinteza matriksa je uravnotežena sa njegovim razlaganjem pomoću protalitičkih enzima. Sinteza proteoglikana i kolagena je povećana. neadekvatni tonus mišića može dovesti do osteoartroze prenoseći nenormalne sile na zglob 8. Progresija a. Bolesti deponovanja (hemohromatoza. . C Patogeneza Osteoartroza je metabolički aktivno stanje koje nije degenerativne prirode. Neuropatija. ovakva povezanost ne postoji sa osteoartrozom kuka. sa malim obimom razlaganja. Kasna. b. 3. Ova stanja koja izazivaju odlaganje različitih supstancija u hrskavičavi matriks mogu izazvati direktno oštećenje hondrocita ili mogu smanjiti sposobnost matriksa da amortizuje sile mehaničkog opterećenja. Tonus mišića oko zglobova utiče na prenošenje sila mehaničkog optrećenja i udara. Hondrociti izlučuju degradativne enzime (metaloproteinaze).

E Klasifikacija (Tabela 10-10) 1. otoka i osetljivosti na palpaciju pogađaju zahvaćene zglobove. 2. ili kao jasni osteofiti u blizini intervertebralnih diskusa.(2) Anabolički: faktori rasta kao što su TGF-β i faktor rasta sličan insulinu (IGF-1). u kome hiperostoza uglavnom zahvata enteze aksijalnog skeleta i perifernih zglobova. TGF-β se ponaša kao antagonist IL-1. Kod ovog oboljenja primarni metabolički. 2. Subhondralne ciste. D Patologija 1. koje se na radiografijama prikazuju kao „brkovi“ na mestima tetivnih i ligamentarnih pripoja. e. dok je IGF-1 glavni regulator sinteze proteoglikana. zapaljenski ili mehanički proces dovodi do sekundarne osteoartroze (vidi Tabelu 10-10). Ukoliko procesi zarastanja budu premašeni destruktivnim. Difuzna idiopatska hiperostoza skeleta je oboljenje bez upadljivih znakova zapaljenja. b. U zglobnim okrajcima kosti mogu se naći veće pseudocistične zone koje su nastale zbog prenosa povećanih mehanićkih sila na kost. spajanje erozija može dovesti do kompletnog gubitka hrskavice (u punoj debljini). Karakteristične promene na radiografijama obuhvataju erozije kostiju i ankiloze zglobova. d. ručni zglob). naročito distalne i proksimalne interfalangealne zglobove šaka. Površno ljuštenje hrskavice predstavlja znak bolesti koja je više odmakla. Promene hrskavice a. što je retka pojava u tipičnoj osteoartrozi. kolena i prvi metatarzofalangealni zglobovi. Vertikalno postavljena vlakna hrskavice ukazuju na dalju progresiju bolesti. Epizode eritema. Primarna osteoartroza nastaje bez jasno prepoznatljivog uzroka oštećenja zglobova. Moguće je da zbog poremećene perfuzije i pojave subhondralnih mikrofraktura ne dolazi do zarastanja ovih cista. Ona obično zahvata distalne i proksimalne interfalangealne zglobove i prve karpometakarpalne zglobove. Erozivna osteoartroza je jedinstvena podvrsta oboljenja koje najčešće pogađa sredovečne žene i nasleđuje se autozomno-dominantno zavisno od pola. Često su zahvaćeni i kukovi. Promene na kostima a. U ranoj fazi osteoartroze hrskavica menja boju iz plave u žutu zbog gubitka proteoglikana. c. kao i apofizni zglobovi cervikalnog i lumbalnog dela kičmenog stuba. b. Zahvatanje zglobova može biti generalizovano ili se može događati na izolovan i sporadičan način. Sekundarna osteoartroza je posledica prepostavljenog osnovnog uzroka degenerativnog oboljenja zglobova i može zahvatiti zglobove koji nisu tipično pogođeni primarnom osteoartrozom (kao što su lakar. Lokalizovane zone razmekšanja predstavljaju najranije patološke promene u osteoartrozi. . Formiranje nove kosti može se dogoditi ispod same hrskavice (zapaža se kao eburnizacija na radiografijama) ili na ivicama zglobnih površina (vide se osteofiti – koštani trnovi na radiografijama).

koji se pogoršava sa aktivnošću i postepeno prestaje tokom odmora. d.Tabela 10-10 Klasifikacija osteoartroze Primarna osteoartroza (multiple lokalizacije) Heberdenovi čvorići Generalizovana osteoartroza Erozivna osteoartroza Difuzna idiopatska hiperostoza skeleta Primarna oseteoartroza (lokalizovana) Cervikalna kičma Kukovi Prvi karpometakarpalni zglobovi Distalni interfalangealni zglobovi Lumbalna kičma Kolena Prvi metatarzofalangealni zglobovi Proksimalni interfalangealni zglobovi Sekundarna osteoartroza Kongenitalna (na primer displazija kukova) Bolesti deponovanja (odlaganja) Ohronoza Wilsonova bolest Hemohromatoza Giht Bolest odlaganja kalcijum pirofosfata Neuropatski zglob (dijabetes melitus. Simptomi zavise od vrste zahvaćenih zglobova i ozbiljnosti same bolesti. Varus (unutrašnja) i valgus (spoljašnja) angulacija zgloba može se pojaviti u kasnom toku bolesti. Bol. 2. Jutarnja ukočenost je kratkog trajanja (do 30 minuta) za razliku od one u zapaljenskim reumatskim bolestima. U slučaju postojanja zglobnog izliva može se pojaviti otok mekih tkiva. koleno) Infekcija (tuberkuloza) Zapaljenje (reumatoidni artritis) F Klinička slika 1. c. Povišena toplota. Osetljivost na palpaciju. Kada je bolest ozbiljnija. (1) Heberdenovi čvorići predstavljaju uvećanje distalnih interfalangealnih zglobova šaka. Mnogo češće se događa da se zapazi rast kosti u obliku osteofita. b. (2) Bouchardovi čvorići označavaju uvećanje proksimalnih interfalangealnih zglobova šaka. Uvećanje zgloba. bolovi mogu biti prisutni i tokom odmora i uticati na spavanje. ali povišena temperatura kože oko zgloba može biti prisutna tokom pogoršanja bolesti ili povećanja njene aktivnosti. e. Može biti prisutna blaga ili umerena osetljivost zahvaćenih zglobova na digitalnu palpaciju. Krepitacije (zvuk ili senzacije trenja) se mogu osetiti ili ponekad čuti kada se zglob pasivno pokreće do punog obima pokreta. Zahvaćeni zglobovi su uglavnom hladni. sifilis) Endokrini/metabolički uzroci (akromegalija) Osteonekroza (najčešće kuk. Najveći broj bolesnika oseća duboki. a. koja najčešće traje znatno duže. U slučaju ozbiljnog oboljenja mogu se zapaziti veliko uvećanje okrajaka kostiju i subluksacije zglobova. Bolno ograničeni pokreti velikih zglobova (kao što su kukovi i kolena) predstavlja ekvivalent osetljivosti na palpaciju malih zglobova. Deformacije. f. b. Fenomen “hlađenja” označava obnavljanje ukočenosti zgloba zahvaćenog osteoartrozom nakon perioda produženog inaktiviteta. . c. Znaci bolesti a. mučni bol sa postepenim početkom.

b. uključujući brzinu sedimentacije eritrocita. Povrede. 3. ponekad sa pridodatom tečnošću. Bolesnici se mogu žaliti na bolove u zglobovima. krvarenja i monoartikularne prezentacije zapaljenskih bolesti mogu se pomešati sa osteoartrozom. Bakterijske infekcije i problemi izazvani kristalima uvek moraju biti uzeti u obzir ukoliko je zahvaćen samo jedan zglob. malaksalost i povišena temperatura). Opšti simptomi (kao što su anoreksija. 1. 4. Otok zgloba je obično posledica hipertrofije kostiju. koje je uzrok simptoma. Hematološki nalazi. laboratorijskim i radiološkim nalazima predstavlja osnovu za dijagnozu osteoartroze. ligamenti ili burze. (2) Oboljenja mekih tkiva. Rezultati su uglavnom normalni. iako imaju oboljenje periartikularnih struktura kao što su tetive. Nalazi koji su obično prisutni (1) Suženje zglobnog prostora (zbog gubitka hrskavice) (2) Subhondralna skleroza kosti (povećana gustina subhondralne kosti) (3) Ivični osteofiti (4) Subhondralne ciste b. Poremećaji u kojima se razvija regionalni bol (regionalni miofascijalni sindromi) ili generalizovani bolovi (kao što su fibromijalgija i polimijalgija reumatika) takođe treba da budu razmotreni u slučaju postojanja poliartikularne kliničke slike osteoartroze.G Dijagnoza Istorija bolesti u kombinaciji sa fizičkim pregledom. koja je često asimptomatska. upadljiva jutarnja ukočenost i ostali nalazi u zapaljenskim reumatskim bolestima najčešće se mogu zapaziti. Nalazi koji su obično odsutni (1) Periartikularna osteopenija (2) Ivične erozije (osim u varijanti erozivne osteoartroze na DIP i PIP ’ zglobovima) c. Laboratorijski nalazi a. Zahvatanje zglobova a. Poliartikularni problemi (1) Zapaljenska reumatska oboljenja. Radiografski nalazi. Kliničke smernice (1) Uporedni pregled kontralateralnih zglobova može biti od pomoći. 2. Analiza sinovijske tečnosti. b. a. . ne sadrži kristale i sadrži lako povećan broj leukocita koji pokazuje blago zapaljenje (manje od 2000 ćelija/mm3 i manje od 25% neutrofila). b. Diferencijalna dijagnoza a. Radiografska potvrda je česta nakon četrdesete godine života prilikom snimanja obolelih zglobova najčešće zahvaćenih osteoartrozom. Monoartikularni problemi (1) Oboljenja vanzglobnog/okolozglobnog tkiva. gibitak telesne mase. Tipične osobine sinovijske tečnosti u osteoartrozi pokazuju da je ona blago zamućena i gusta. (2) Stojeći položaj prilikom snimanja najbolje pokazuje gubitak hrskavice. Raspored zahvaćenih zglobova obično sugeriše da li je osteoartroza primarna ili povezana sa uzročnim oboljenjem (vidi VI E 1-2). (2) Drugi uzroci.

Pomagala (1) Podupirači i učvršćivači kolena se povremeno upotrebljavaju kada uz osteoartrozu postoji i nestabilnost kolenskog zgloba. Istraživanja su pokazala da su ove supstancije efikasne u smanjivanju bolova kod osteoartroze kolena i da ovi agesi mogu imati pozitivne efekte na biologiju zglobne hrskavice. ili čak primena leda. Značaj različitih suplemenata u ishrani u lečenju osteoartroze je i dalje sporan. (2) Mekani okovratnici za podršku vratnoj kičmi mogu se upotrebiti tokom pogoršanja osteoartroze cervikalne kičme. c. Narkotici mogu da se uporebljavaju samo u slučajevima izuzetnih okolnosti. Ishrana. d. Za selektivne COX-2 inhibitore pokazano je da imaju sličnu efikasnost. (3) Lumbalni korset (leđni podupirač) se ponekad upotrebljava da izvrši potporu opuštenim abdominalnim i leđnim mišićima kod bolesnika sa lumbalnim bolom. Farmakološki oblici terapije a. (4) Štap može biti od pomoći kod bolesnika sa jednostranom osteoartrozom kolena ili kuka. Dostupne su dve formulacije intraartikularnih preparata hijaluronske kiseline za lečenje rane (blage) osteoartroze kolena. (5) Potpora svoda stopala. (2) Sistemski. ali ponavljana upotreba steroida povećava rizik od mogućeg ubrzanja toka bolesti. Aplikacija vlažne toploteili toplih obloga. NSAIL. Nefarmakološka terapija a. Direktna primena kapsaicina (inhibitor supstancije P) na kožu oko bolnog zgloba može dovesti do oslobađanja od bolova. Opšti saveti bolesnicima. Oslobađanje od bolova koje omogućavaju male i srednje doze Aspirina može biti od koristi. Viskosuplementacija intraarikularnim injekcijama hijaluronske kiseline. često su efikasni u srednjim ili većim dozama u lečenju blage ili umerene osteoartroze. Kod upotrebe ovih lekova stariji bolesnici imaju više gastrointestinalnih i renalnih neželjenih efekata i zbog toga moraju biti pažljivo praćeni dok dobijaju ovu terapiju. b. Analgetici (1) Topikalni (lokalni). e. e. Istraživanja deficijencije vitamina C i D još uvek traju. kao što je acetaminofen (paracetamol). b. c. d. Izometrijsko jačanje potpornih mišića oko zglobova može biti od koristi (kao što su vežbe pozicioniranja kvadricepsa u osteoartrozi kolena). dok trčanje treba izbegavati. Smanjenje telesne mase može doneti korist bolesniku sa osteoartrozom nosećih zglobova kao što su kolena. ali sa manje gastrointestinalne toksičnosti (vidi II G 2). Istraživanja u toku (1) Inhibitori metaloproteinaza (vidi VI C 3) .H Terapija 1. često može privremeno smanjiti bolove u osteoartrozi. Preterana upotreba zglobova i ponavljane povrede moraju se izbegavati. Lekovi protiv bolova. ortopedske ili cipele sa ulošcima mogu smanjiti prenošenje nosećih sila na kukove i kolena. 2. Povremeno davanje intraartikularnih injekcija kortikosteroida može dovesti do prolaznog poboljšanja u pogoršanjima bolesti. Plivanje i aerobne vežbe u vodi predstavljaju najbolji oblik aerobnih vežbi za bolesnike sa osteoartrozom kukova i kolena. Kortikosteroidi. zbog čega je odmor zglobovaposebno važan kada su bolovi snažni. Primena toplote i hladnoće. Oralni kortikosteroidi nemaju mesto u lečenju osteoartroze. Bolovi u osteoartrozi se smanjuju tokom odmora. Vežbe.

solubilnih receptora citokina i antizapaljenskih citokina. . VII BAKTERIJSKI (SEPTIČKI) ARTRITIS Bakterijski artritis je težak zapaljenski artritis jednog ili više zglobova koji ako je nelečen može dovesti do brze destrukcije zgloba.(2) Biološki agensi. Angulaciona osteotomija se još uvek primenjuje u lečenju osteoartroze kolena kod postojanja bolesti jednog odeljka. Razvoj novih biomaterijala i porast znanja o biologiji odbacivanja proteza može pomoći da se smanji učestalost neuspeha. U odmaklom oboljenju kolena ili kuka totalna zamena zgloba može biti veoma efikasna u olakšavanju bolova i obnavljanju funkcije. naročito ako ti poremećaji uključuju neutropeniju ili oslabljenu fagocitozu. ili drugim destruktivnim procesima u zglobu imaju veći rizik za infekciju u već oštećenim zglobovima. Ovi lekovi pripadaju grupi inhibitora proinflamatornih citokina. Pacijenti sa zglobovima oštećenim osteoartritisom. Oštećenje zgloba. 3. (3) Transplantacija hrskavice. protetski materijali se teško sterilišu. Sindrom septičkog artritisa mogu izazvati brojni organizmi. Zamena nekog zgloba sa protezom otklanja normalnu odbranu zgloba protiv infekcije. a ako su inficirani. ali postoje osobe sa povećanim rizikom. Ponovljena septikemija (na pr. Imunodeficijentni pacijenti imaju veliki rizik za bakretijski artritis. Imunosupresija. Zglobne proteze. Navedeni agensi imaju veliki terapijski potencijal. reumatoidnim artritisom. Kada se usavrši ova tehnika će najverovatnije biti rezervisana za mladje bolesnike sa oštećenjem hrskavice i odsustvom promena na kostima. 2. Većina medicinskih procedura koje uključuju potencijalno direktnu inokulaciju ( na pr. 4. 1. Inokulacija. (4) Hirurško lečenje. A Epidemiologija (Tabela 10-11) Zdrave osobe mogu da razviju bakterijski artritis posle direktne inokulacije zgloba ili preko krvotoka. u priboru intravenskih narkomana) predstavlja najveći rizik. aspiracija iz zgloba ili inekcija) obavljaju se aseptično i samo minimalno povećavaju rizik unošenja organizma u zglob. Moguće je da strukturna dezorganizacija zgloba menja efikasnost obrade i otklanjanja patogenog organizma.

koji tipično dolazi iz kožnog izvora (kožnog porekla) i može biti izuzeto brz u izazivanju destrukcije zgloba. Ovaj gram negativni intracelularni diplokok dovodi do diseminovane gonokokne infekcije (DGI). Citotoksični lekovi. Mogućnost za diseminaciju u zglobove je najveća izmedju šestog . b. Aureus gram negativan B Etiologija Infektivni artritis se najbolje klasifikuje kao gonokokni ili negonokokni. 3.gram-negativni alkoholizam sojevi Hronična bubrežna insuficij. b. i onih koji koriste lekove intravenski. a. Neisseria gonorrhoeae. 1. Gonorrhoeae može da prouzrokuje septički artritis ili sindrom periartritis-dermatitis. Epidermidis postaje sve češći uzročnik zglobne infekcije u zglobnim protezama i priborima intravenskih narkomana. b. SLE Cancer. Staphylococcus epidermidis takodje je tipično kožnog porekla. sojevi sternoklavikularni. Grupa A β-hemolitički streptokok ostaje najčešći uzročnik infekcije sa nalazom grampozitivnog lanca na bojenju po Gramu iz izvora u koži ili respiratornom traktu. mnogo je manje destruktivna. Izvori iz urinarnog trakta su takodje česti kod ovih pacijenata. Gonokokna infekcija je zastupljena u oko polovine bakterijskih artritisa odraslih. onima sa zglobnim protezama. Tipično seksualno preneta. Streptokoke koje ne pripadaju grupi A poreklom iz kožnih ili promena u urinarnom traktu su mnogo češće vidjene u imunokompromitovanih pacijenata. S. Iako je često manje virulentan od S. 2. N. S. i dobro reaguje na terapiju. Sojevi Streptococca a. Staphylococcus aureus je najčešći negonokokni uzročnik septičkog artritisa. Klasteri gram-pozitivnih koka posle bojenja po Gramu ukazuju na stafilokoknu infekciju. Pseudomonas aeruginosa sakroiliačni) Artropatija u toku srpaste Infekcija zgloba ili Salmonella i Staphylococce anemije osteomijelitis Streptococcus pneumonie Zglobna proteza Perioperativni period S. naročiro onima koji su u bolnicama ili institucijama za dugotrajno zbrinjavanje.aureus. Kolonizacija kože sa gram-negativnim organizmima je potencijalni izvor infekcije kod starijih ili imunokompromitovanih osoba. Ovaj gram negativni cocco bakcil je i dalje glavni respiratorni patogen kod novorodjenčadi. Epidermidis Postoperarivni period S. AIDS Aspiracija zgloba ili inekcija Oštećen ili upaljen zglob Staphylococcus epidermidis. Aureus. Haemophilus influenzae. Sojevi Staphylococca. S. 4.TABELA 10-11 Epidemiologija bakterijskog artritisa________________________________ Faktor rizika Kliničko ispoljavanje Organizam Ranije oštećenje zgloba Reumatoidni artritis Staphylococcus aureus Osteoartritis Imunosupresija Diabetes mellitus. Negonokoki gram negativni organizmi. Aureus gram-negativni (akromioklavikularni. aureus IV narkomani Aksijalni zglob S.

tenosinovitis. Toplota i eritem su ponekad prisutni a kod nekih pacijenata je naznačen izvor (koža. Promene na koži mogu biti makulopapularne ili vezikularne.U toku oslobadjanja lipopolisaharida što može ili direktno da razori hrskavicu ili je indirektno razgradi stimulisanjem osobadjanja IL-1 ili IL-1-sličnih faktora što dovodi do oslobadjanja kolagenaza i prostaglandina iz hondrocita. Ovi „septični zglobovi“ mogu da se pojave sa ili bez prethodnog periartritis-dermatitis sindroma. Pacijenti sa DGI imaju tipično asimptomatsku genitalnu infekciju bez simptoma artritisa ili zapaljenskih bolesti u pelvičnom regionu. promene u endometrijumu ili cervikalnom mukusu mogu da omoguće širenje prouzrokovača u toku menstruacije. cerviks) uzeti kulture kod pacijenata koji imaju sumnjive kožne promene ili tenosinovitis. posle čega nastaje groznica. Gnokokni artritis. dok druge informacije ne sugerišu verovatniji tok. Neisseria meningitidis. Rane promene. Negonokokni artritis. tipično se razvijaju u uslovima infekcije zgloba sa ugradjenom protezom ili teškog oštećenja imuniteta. a. Ulazna vrata. srčani zalistak) koji je odgovoran za septikemijsku inokulaciju zgloba. sa vezikulama koje vremenom postaju vezikulopustularne. koju tipično karakterišu češće kožne promene u poredjenju sa DGI. Anaerobne i polimikrobne infekcije nisu česte. Pacijenti tipično dolaze sa akutnim bolom. Akutni destruktivni proces. Dvadeset pet do pedeset procenata pacijenata sa DGI razviju infektivni mono ili oligoartritis sa purulentnim sadržajem u zglobu. Postavljanje verovatne dijagnoze. hirurgija). Gonorroeae dolazu iz izvora u gornjem respiratornom traktu. kada su novorodjenčad bez zaštitnih majčinih antitela a nisu razvila svoja sopstvena. Sinovijalne ćelije i neutrofili oslobadjaju proteolitičke enzime. Gonokokni artritis. Monoartritis. Hronična destrukcija. 2. Odsustvo genitourinarnih smetnji odlaže terapiju pre širenja uzročnika.Od seksualne aktivne odrasle osobe koja ima autni monoartritis bez prisustva kristala ili drugi poznati uzrok treba uzeti kulturu i tretirati kao DGI. a. c. Ova gram-negativna intracelularna diplokoka. D Klinički oblici 1. i često dermatitis. Bakterija ulazi u zglob putem krvotoka (septikemija) ili direktnom inokulacijom (sinovijalna aspiracija. 4. pluća. 5. urinarni trakt. krv. Granulaciono tkivo se ponaša slično kao i panus kod reumatoida u razlaganju hrskavice i kosti. Dijagnoza 1. osetljivošću. prisustvo bakterije izaziva hiperplazuju sinovijalnih ćelija i hemotaksu neutrofila. C Patološka fiziologija 1. promene na koži. Periartritis-dermatitis sindrom. Mnogo je redji uzroćnik diseminovane periartritis-dermatirtis infekcije. rektum. slično kao N. Anamneza o skorašnjem seksualnom kontaktu treba da bude uzeta u obzir i sa odgovarajućih mesta (farinks. farinks. otokom i velikom ograničenošću pokreta u zahvaćenom zglobu(vima). što oštećuje hrskavicu i subhondralnu kost ubijajući i bakterije.meseca i druge godine života. b.. Većina pacijenata ima migratorne ili povremene poliartralgije više dana. trauma. Kada je ušla u zglob. 3. zglobna tečnost. 2. . uretra.

00020. b. olekranon) može da bude upaljena ili inficirana i liči na infekciju obližnjeg zgloba.. (2) Tuberkulozni ili gljivični artritis. tipično je uključena terapija za S. Zapaljenski artritis. Fizički izgled i lokalizacija otečene burze treba da omoguće razlikovanje. c.000/mm3 i sa više od 90% neutrofila. Antibiotici a. 2. Terapija za Gram negativne mikroorganizme se dodaje kod bolesnika koji su imunokompromitovani ili su intravenski narkomani. Inficirane tečnosti mogu ponekad da imaju manje povečanje broja leukocita (10. ili neuroloških znakova poremećaja. Poremećaji kao što su reumatoidni artritis. U nekim slučajevima. Ove infekcije su uopšte manje izražene. tipično su udružene sa manjim brojem leukocita u sinovijalnoj tečnosti i manjim procentom neutrofila od onoga što se vidja u bakterijskim infekcijama. . treba početi verovatnu antibiotsku terapiju pre nego što se saznaju definitivni rezultati kultivisanja. Odredjene infekcije kosti i mekih tkiva treba uzeti u obzir. akutna reumatska groznica (ARG). Vanzglobne infekcije. Kako bakterijski artritis dovodi brzo do destrukcije. Treba uzeti u obzir postojanje drugih uzroka infektivnog i neinfektivnog artritisa kada se postavlja verovatna dijagnoza bakterijskog artritisa. Pacijenti sa monoartikularnim artritisom možda imaju drugu infrekciju. Giht i pseudogiht mogu da izazovu akutni monoartritis. (1) Osteomijelitis u blizini zgloba može da izazove groznicu i sterilan zapaljenski izliv koji liči na septični artritis. Druge infekcije. Negonokokni artritis. reaktivni artritis. i psoriazni artritis mogu da se manifestiju kao ozbiljna monoartikularna promena koja liči na infekciju. kardijalnih.000/mm3 i više od 90% neutrofila sa velikom verovatnoćom sugeriše bakterijsku infekciju. glikozu.000/mm3 ). prepatelarna. F Terapija 1. Broj leukocita u sinovijalnoj tečnosti veći od 50. U drugom slučaju. tretman na gonokoke je odgovarajući dok se ne isključi seksualni kontakt. broj leukocita i diferencijalnu formulu. Treba aspirirati sinovijalnu tečnost i poslati na bojenje po Gramu. a. Kod odraslih. kultivisanje i antibiogram. naročito ako je artritis udružen sa jednim ili više dermatoloških. (1) Lajmska bolest. Izbor terapije (1) Empirijsko lečenje. Diferencijalna dijagnoza. zato se sinovijalna tečnost mora ispitati polarizacionim mikroskopom na uzročne kristale.b. pacijenti sa ovim bolestima moraju da se tretiraju antibioticima 48 časova dok se ne sazna da su kulture zglobne tečnosti negativne. (2) Potkožna burza u blizini zgloba (na pr. Ovo stanje treba uvek uzeti u obzir kod pacijenata koji žive u endemskim oblastima i imaju mono ili oligoartikularni artritis. ponekad sa brojem leukocita koji prelazi 50. Odredjeni antibiotski režim treba usmeriti na organizme koji su najverovatniji kod odredjene osobe (videti Tabela 10-11) i odredjene starosne grupe (Tabela 10-12). Aureus i streptokoke. Biopsija sinovije može biti potrebna za postavljanje dijagnoze pošto su kulture zglobne tečnosti često negativne.

Aspiracija iglom je obično odgovarajuća zbog toga što hirurška drenaža produžava imobilizaciju i odlaže povratak efikasne funkcije. naročito kod dece.aureus. Staphylococcus aureus. Odgovor na terapiju a. b. 4. Način i trajanje terapije. postinfektivni zapaljenski artritis može da odloži oporavak.Druge pomoćne mere. Gonokokus je toliko osetljiv da je obično dovoljno tri dana intravenske i još sedam dana oralne antibiotske terapije. sinovijalne tečnosti. Streptococcus grupa A. Stalni pasivni pokreti u ranoj terapiji su nešto što je mnogo efikasnije od kompletne imobilizacije u prevenciji gubitka hrskavice i subhondralne kosti. osetljivosti i obima pokreta (4) Povlačenje leukocitoze (krv. Artroskopska drenaža. (1) Gonokokni artritis. duže ako je kliničko poboljšanje sporo. Treba izbeći povećanje težine i pokrete zahvaćenih zglobova dok se ne povuku izlivi. u suprotnom. koji može da ošteti hrskavicu i subhondralnu kost. Enterobacteriaceae 2-6 godina S. 3. Otvorena hirurška drenaža. Izostanak poboljšanja vodi ponovnom razmatranju dijagnoze. Artroskopija je privlačna alternativa otvorenoj drenaži zato što liza adhezija ili otklanjanje zapaljene sinovije može često da se postigne bez dugotrajne imobilizacije ili otvorene drenaže. H. (2) Negonokokni artritis.gonorroeae je uzročnik 2x češće od svih drugih agenasa (2) Usmerena terapija. Streptococcus grupa A. Zglobovi koji ne reaguju na drenažu iglom se tretiraju otvorenom drenažom ili artroskopski. Ishrana avaskularne hrskavice zavisi od pokreta zgloba. Enterobacteriaceae * Mala deca pod rizikom posle gubitka majčinih antitela ** Kod odraslih N. Drenaža a. izbora i doze lekova i eventulnoj otvorenoj ili artroskopskoj drenaži. Pozitivan rezultat u sinovijalnoj tečnosti posle bojenja po Gramu ili pozitivni rezultati kultura krvi.influence 6 do odraslog doba Seksualno prenosivi: Naisseria gonorrhoeae** Ne seksualno prenosivi: S. sinovijalna tečnost) (5) Sterilnost kultura sinovijalne tečnosti b. 3. Streptococcus grupa A. c. Oralna terapija se daje još dve dodatne nedelje. b. .aureus.TABELA 10-12 Bakterijski artritis: starosne grupe i najčešći organizmi <2 godine Haemophilus influence*. Aspiracija iglom. Praćenje promena sledećih kliničkih i laboratorisjkih parametara omogućava procenu progresa terapije: (1) Povlačenje groznice (2) Povlačenje sinovijalnog izliva (3) Poboljšanje bola u zglobu. Kod negonokoknog bakterijskog artritisa tipično se daju antibiotici intravenski bar dve nedelje. Infekcije kuka se od početka najbolje tretiraju otvorenom drenažom. ili drugih izvora omogućuju specifičniju uzročnu terapiju. Svakodnevna dremnaža bilo kog izliva je obavezna da bi se otklonili organizmi i inflamatorni debris.

međutim ateroskleroza bi bio sekundarni efekat vaskularnih oštećenja koji dovodi do dalje ishemije organa. Neke od HLA-DR3 udruženosti mogu biti povezane sa delecijom za C4a gene. Studije blizanaca i porodične studije ukazuju na genetsku predispoziciju prema SEL. Kompleksne međuveze između spoljašnjih faktora. Ukupna prevalencija SEL je približno 15-20 obolelih na 100 000 stanovnika.VIII SISTEMSKI ERITEMSKI LUPUS A Definicija Sistemski eritemski lupus (SEL) je hronični imuni poremećaj koji se odlikuje multisistemskim promenama i kliničkim egzacerbaijama i remisijama. genetski determinisanog imunog odgovora domaćina i hormonski uticaji verovatno su kritčni u započinjanju kao i ispoljavanju bolesti. seroza. Toksini mikroba i virusni (posebno retrovirusa) produkti mogu da funkcionišu kao superantigeni vezujući se za receptore pomoćničkih T ćelija i nespecifično za molekulske komplekse MHC klase II. ili apoptoza. Cirkulišući imunski kompleksi i autoantitela izazivaju oštećenja tkiva i poremećaj funkcije organa. što je rezultiralo razvojem autoimuniteta. hiperaktivnost B-ćelija i disfunkcija Tćelija kod bolesnika sa ovom bolešću. B Epidemiologija 1. Učestalost pojave lupusa je veća kod rođaka obolelih osoba nego u zdravoj populaciji. bubrega i krvnih ćelija. Naročito su karakteristična zahvatanja kože. 5. Estrogen bi mogao biti popuštajući (permissive) faktor u poliklonskoj aktivaciji B-ćelija. koji je verovatno usled nemogunosti odstranjenja autoreaktivnih T-ćelija ili B-ćelija koje produkuju autoantitela. Oboljenje obično nastaje u porodicama sa hereditarnim nedostatkom ranih komponenti komplementa. uključujući B i T limfocite imunog sistema. 4. . 3. D Patogeneza Sve kliničke odlike SEL manifestacija su ćelijske i humoralne imune disfunkcije. Prevalenicja kod mladih žena u fertilnom periodu oko 8-10 puta je veća nego kod muškaraca. Spcifična kombinacija histokompatibilnih antigena može biti udružena sa produkcijom specifičnih antitela (na pr. U patogenezi SEL centralni je gubitak tolerancije na autoantigene. Genetski faktori. HLA-DR ili HLA-DQ udruženost sa anti Ro i La antitelima). 2. Crnkinje u Americi obolevaju oko tri puta češće od žene bele rase. Tendencija ka razvoju autoimun osti u SEL nije povezana sa MHC. Autoimunost. Apoptoza Programirana smrt ćelije. 1. Vezivanje za molekule MHC klase II B-ćelijamože da aktivira pomagačke T-ćelije da generišu autoimuni odgovor. Činjenice za autoimunu prirodu ovih poremećaja leže u laboratorijskim nalazima ANA. Hormonski uticaji Lupus je perdominantno bolest žena u fertilnom periodu ali hormonski faktori su verovatno mnogo značajniji u modulaciji ispoljavanja bolesti nego kao uzročnici. ali može biti izazvana genima izvan histokompatibilnih mesta. C Etiologija Nije otkriven jedan uzrok lupusa. a stopa konkordantnosti obolenja kod identičnih blizanaca dostiže 50%. CNS. postojanje imunih kompleksa u tkivima i utrošak komplementa. Defekt gena apoptoze otkriven je kod srodnika miševa sa lupusom. Spoljašnji faktori Virusi i lekovi ili toksini su bili označeni kao uzročni fakori ali ni za jedan nije pokazano da izaziva idiopatski SEL. Antigeni histokompatibilnosti HLA-DR2 i HLA-DR3 su mnogo češće prisutni kod obolelih sa SEL nego kod kontrola. jasne su i genetske tendencije ka stvaranju autoantitela. vodeća je u redovnoj zameni starih ćelija u svim organim. 2.

Retikuloendotelna disfunkcija Hronična cirkulacija imunokomleksa izgleda da je značajna u svojoj patogenosti. Koža Dok neke od kožnih promena u SEL imaju samo nespecifične limfocitne infiltrate locirane perivaskularno u dermisu. Tkivne promene a. Bubrezi Depoziti imunokompleksi u bubrezima mogu dovesti do različite histološke slike inflamacije. Ponekad sposobnost retikuloendotelnog sistema da odstrani imunokomplekse iz cirkulacije može biti neuspeđna (porazna). 3. Oštećenje tkiva anitela na eritrocite. 2. Disfunkcija limfocita Hiperreaktivnost B-ćelij. dovodeći do produkcije sautoantitela i povećanim stvaranjem imnokompleksa. oštećena funkcija CD8+ i povećanje aktivnosti CD4+ ćelija su prisutni u različitim kombinacijama kod bolesnika sa lupusom. Formacije imunokompleksa kompleksi antitela i dvostruko lančane DNK su važni u nastanku anutoimune bolesti bubrega 4. Ćelijska disfunkcija antitela na limfocite mogu da ođtete funkciju limfoxita i međućelijske singnale. b. c. antiDNK i komplement mogu se bojiti eozinom (koji boji imunokomplekse kao što boji fibtin) u zidovima krvnih sudova i vezivnom tkivu pokazujući takozvanu fibrinoidnu nekrozu. indukovanim autoreaktivnim klonovima limfocita ili poliklonskom aktivacijom različitih loza Bćelija. kada nastaje u reakciji hronične serumske bolesti. koncentracija i sposobnost vezivanja komplementa.Neutrofili koji fagocituju ova telađca nazivaju se LE ćelije b. Lezije glavica luka Karateristična oštećenja u arterijama slezine u SEL nazvana su lezije kao glavica luka zato što su oko njih raspoređeni depoziti kolagena koji verovatno nastaju kao zalečenje vaskulnih oštećenja. leukocite ili trombocitemogu da izazovu imune citopenije b. Klasične diskoidne lezije pokazuju obstrukciju folikula hiperekratozu. gubitak adneksa kože. rastvrorljivost. kao i nekrozu zida. Fibrinoidna nekroza U SEL imunokompleksi DNK. Autoantitela se produkuju ili u specifičnim. Imunokompelski Cirkulišući antigen-antitelo (imuni) kompleksi se talože u krvnim sudovima i u glomerulima bubrega.1. antigenima-vođenim. Ovi kompleksi su karakteristična odlika aktivne bolesti i njihova veličin. započinjući patološki odgovor koji ođtećuje ta tkiva. najviše promena koje se leče su sa visokom aktivnošću i niskim hronicitetom. Karakteristične mikroskopske promene a. E Patologija 1. Biološki uzorci se rangiraju u odnosu na aktivnost (aktivna inflamacija) i hronicitet (glomerulska skleroza i fibrozne promene intersticijuma). 2. Kardinalna karakteristika bubrežne patologije u SEL je tendencija da se menja tokom vremena zasnovana bilo na promena aktivnosti bolesti ili pod uticajem terapije. Ova autoantitla mogu da izazovu različita stanj: a. c. . antineuronalna antitela prolazeći naruđenu krvno-moždanu barijeru mogu da ođtete funkciju neurona. kao i hidrostatska snaga krvnih sudova su značajni u određivanju tkivnih depozita. Mogu se javiti i teške vaskulne lezije u malim krvnim sudovima kože. mnogo tipičnije promene pokazuju deposite imunokompleksa i komplemeta u dermoepidermalnom sloju. Hematoksilinska tela amorfna masa nuklearnog materijala vezana za imunokomplekse može se naći u lezijama vezivnog tkiva postaje crveno-plava kada se oboji hematoskilinom .

a. deficit kranijalnih nerava. centralnom atrofijom i depigmentacijom). (4) Čisti membranski nefritis sastoji se od subepitelnih depozita imunoglobulina u bazalnoj membrani bez hipercelularnosti glomerula (nazvano žičana omča na svetosnom mikroskopu). i povišena temperatura su najizrazitije sistemske tegobe. Generalizovane manifestacije uključju tešku glavobolju.(1) mezangijska bolest ukazuje na mezangijsku hipercelularnost izazvanu prisustvom depozita imunoglobulina i najčešća je patološka lezija bubrega u SEL (2) Fokalni proliferativni nefritis uključuje proliferativne ćelijske promene samo u delovima (segmentima) glomerula i to u manje od 50% glomerula (3) Difuzni proliferativni nefritis obuhvata ćelijsku infiltraciju u većini segmenata molekula i to u više od 50% glomerula. Rekurentne ulceracije mukoznih membrana. gubitak u težini. e. d. b. Nastaju i neožiljne prosrijaziformne promene (subakutni kutani lupus) i udružene su sa anti Ro antitelima. mikroifarkti ili mikrohemoragije i ne korelišu dobro sa nenormalnostima nađenim vizuelnim studijama [(kompjuterska tomografija (CT) ili magnetna rezonancija (MR)] ili neurološkim ispitivanjima. kognitivne poremećaje. venula i arteriola izazvane depozitima imunokompleksa i različitim ćelijskim infiltratima odgovorni su za mnoge destrukcije tkiva i oštećenja viđena u SEL. Druge lezije tkiva Često se javljaju nespecifični blagi sinovitis i limfocitna infiltracija mišića. transverzalni mijelitis i poremećaji pokreta . Sindrom antifosfolipidnih antitela može biti udružen sa okluzivnim lezijama malih krvnih sudova. Takođe su opisani fokalni grčevi ahemipareze. Psihoza kod nekih bolesnika sa lupusom korelira sa prisustvorm anititela na ribozomalni P protein. Često je prisutan nebakterijski endokarditis ali je tipično asimptomski. reaktivnu depresiju. F Klinička slika i laboratorijski nalazi (tab 10-13) 1. (5) Intersticijumska inflamacija može nastati u svim gore navedenim patološkim slikama. CNS Vaskulitisne lezije velikih krvnih sudova mogu da se jave (mada one nisu uobičajene) u fokalnom ispoljavanju bolesti.Javljaju se i manje uobičajene bulozne i makulopapularne erupcije. psihoze. potencijalno ožiljne. i grčeve. Manifestacije SEL. Zamor. generalizovana ili fokalna alopecija. iako se kod bolesnika mogu na biopsiji naći preklapajuće kombinacije proliferativne i membranske forme. ali su tipičnija fokalne polja perivaskularne inflamacije malih krvnih sudova. digitalni vaskulitis i fotosenzitivnost takođe moguće kožne odlike. diskoidne lezije (lezije u obliku novčića sa hiperemičnim ivicama. Vaskulitis Zapaljenske lezije kapilara. Koža Najklasičnije promene su leptirasti eritem (eritem lica na obrazima i nosu) i hronične. c. Nervi (1) CNS Kod oko 50% bolesnika se javljaju fokalie ili difuzni neurološki poremećaji.

Nebakterijske endokardne lezije (endokarditis Libmann-Sacks) može biti udružen sa embolijama u CNS. Promene parenhima (lupus pneumonitis) može biti teško da se razdvoje od akutne infekcije. d. Aktivna bolest se često najavljuje abnormalnostima u sedimentu urina (na pr. Fibroza dijafragme ili disfunkcija dijafragme mogu se manifestovati kao „shrinking lung syndrome“ (sindrom skupljenih pluća) sa slikom restrikcije na testovima plućne funkcije. Pluća U nekom periodu bolesti oko 30% bolesnika sa SEL ima simptome pleuritisa a manji broj ima pleuralno trenje ili prisutni izliv vidljiv na ultrasonografiji. eritrociti. Bubrezi Većina bolesnika sa lupusom ima neke kliničke i patološke znake zahvatanja bubrega. Njegova mnogo ozbiljnija prezentacija je klinički i prognostički pomešana sa difuznim proliferativnim nefritisom. . aritmije i hronična srčana slabost) su ređe i mogu biti reverzibilne ako se odmah leče glikokortikoidima. sa tendencijom promenjljivosti. dijagnostički testovi su često beskorisni. a kod onih sa vaskulitisom nervnih krvnih sudova (vasa nervorum) mož se ispoljiti mononeuritis multiplex. nastaju sa aktivnom bolešću bez purulentnog sputuma. Mnogi bolesnici imaju blagu proteinuriju ili eritrocite ili leukocite pri analizi urina. Ipak MRI skeniranje otkriva CNS promene kod mnogih bolesnika. perforacije i hemoragije. naročito onih sa fokalnim promenama. prevremena ateroskleroza je kod bolesnika lečenih steroidima mnogo češći uzrok infarkta miokarda (IM) kod bolesnika sa lupusom. Gastrointestinalni sistem Dok su česti simptomi muke. valvularnom disfunkcijom i sntifosfolipidnim sindromom ili infektivnim endokarditisom. Druge kliničke laboratorijske odlike tipično udružene sa aktivnom bolešću bbrega su povećanje nivoa serumskog kreatinina i ureje. smanjen nivo komponenti serumskog komplementa ili povećanje titra antitela na dvostruko lančanu DNK. (1) mezangijska bolesti je najčešća i najblaža forma zahvatanja bubrega i može biti asimptomatska. kao i reverzibilne gastrične i hepatične promene u vezi sa nesteroidnim antiinflamatornim lekovima (NSAIL). dok je tamponada retka. e. leukociti ili čelijski cilindri u dsustvu bakterijske infekcije). Dok vaskulitis koronarnih krvnih sudova da nastane kod nekih bolesnika fulminantno. Biopsija bubrega često može pomoći u odluci o terapiji i odrediti prognozu. Promene obično ne zahtevaju lečenje. iako se patološke promene viđene biopsijom mogu menjati tokom bolesti i pod terapijom. f. Takodje se javlja i plućna hipertenzija kao rezultat izolovanog plućnog vaskulitisa.mogu biti delovi diskretnih promena. Hemoptizije nastaju kao odlika plućnog vaskulitisa i akutnog plućnog hemoragijskog sindroma. Srce Kod oko 20% bolesnika se javlja simptomski perikarditis a kod oko 50% perikardni izliv na ehokardiogramu. c. lupusni inmfiltrati mogu biti unilateralni ili bilateralni . povraćanja i abdominalnog bola. Jasan vaskulitis creva može da dovede do infarkta creva. (2) Periferni nervni sistem neki bolenici imaju senzornu ili senzomotornu neuropatiju. Miokarditis (poremećaji sprovođenja. (2) Fokalni proliferativni nefritis često ima dobru prognozu i tipično zahteva lečenje samo glikokortikoidima. Lumbalna punkcija (LP) i CT sken često ne otkrivaju promene. Difuzna intersticijumska bolest pluća se preppznaje čak i ako je neuobičajena. Takođe se mogu javiti i pankreatitis povezan sa lupusom ili kortikosteroidima.

izazivajući produženo PTT koje se ne koriguje dodavanjem normalne plazme. bolesnici sa produženim PTT („lupus antikoagulans“) imaju češće tromboze nego krvarenja. Parametri koagulacije Antitela na antifosfolipidne komponente pojedinih faktora koagulacije interferiraju sa testovima koagulacije. Terapija kortikosteroidima može da pomogne u kontroli gubitka proteina. Imunološki nalazi Bolesnici sa SEL često imaju sniženje komponenti komplementa (C3 i C4 kao rezultat aktivacije komplemena. neutropenija se mnogo manje javlja. Često je povišena sedimentacija eritrocita i u nekih bolesnika koreliše sa aktivnošću bolesti.(3) Difuzni proliferativni nefritis je najteža patološka lezija i obično je udružena sa hipertenzijom. d. serološki nalazi Fosfolipidna antitela takođe mogu da dovedu do pojave lažno pozitivnih rezultata za sifilis. Drugo Fotosenzitivnost može da pokrene sistemske simptome kao i kožne manifestacije. Tokom vremena se može razviti sporo progresivna bubrežna insuficijencija. nije jasno da li davanje citotoksičnih agensa usporava ovu progresiju. pad nivoa serumskog komplementa paralelan je sa pogoršanjem bolesti (1) Hipergamaglobulinemija odraz je hiperaktivnoti B-ćelija. c. Artralgije i simetrični artritis su česte odlike akutnog SEL. Za očuvanje bubrežne funkcije tipična je upotreba kortikosteroida i citotoksičnih agenasa. sve se zamrzne. pre nego zbog erozivnog oboljenja zglobova. češće testom interferencije sa reaginom [rapid plasma reagin (PRR) ili VDRL] nego sa antitreponema testom[florescentna absorbcija na treponema antitelo (FTA-ABS)]. Antitela na trombocite izazivaju hroničnu imunu trombocitopeniju ili vrlo akutni pad broja trombocita u aktivnoj bolesti. Zapaljensko oboljenje mišića je obično subkliničko ali mođe se javiti i inflamatorna miopatija. (4) Membranozna glomerulopatija klasično se ispoljava velikom količinom proteina u urinu i nefrotskim sindromom. Javljaju se antitela na leukocite sa autoimunom limfocitopenijom uobičajenom pojavom aktivne bolesti. a retke deformacije zglobova (Jaccoud-ova artropatija) nastaju zbog labavosti tetiva i ligamenta. teškom proteinurijom i nekim stepenom bubrežne insuficijencije. h. obično sa relativno malo ćelija u urinu. Najteži slučajevi mogu biti udruženi sa polumesečastim promenama i rapidnim nastankom bubrežne insuficijencije. tada bolesnikova ANA reaguju sa nuklearnim materijalom a ova interakcija se može otkriti fluorescentnim mikroskopom. HEp-2 ćelije). kod mnogih bolesti. mnogo čeće anemija hroničnog oboljenja nego hemolizna. b. g. Hematološki nalazi Uobičajena je anemija tokom aktivne bolesti. Paradoksno. Šta više najznačajniji imunološki nalazi kod bolesnika sa SEL su autoantitela (ANA). (2) ANA Oko 99% bolesnika sa SEL imaju ANA. 2. ali se takođe mogu videti i . Ova antitela se otkrivaju imunofluorescentnom tehnikom koja uključuje liniju epitelnih ćelija ( na pr. ukoliko je neizmenjena sinteza komplementa.Raynaud-ov fenomen i sekundarni Sjögren-ov sindrom se javljaju kod oko 25% bolesnika. Laboratorijski nalazi a. Kod bolesnika sa SEL najčešći je difuzni ili homogeni tip imunofluorescencije. iseče i izloži jedarnim komponentama. Mišići i kosti. Pošto se epitelnim ćelijama doda serum.

naročito reumatoidni artritis. dermatomiozitis ili sklerodermu.mrljasti. Lupus izazvan lekovima Dugotrajno unošenje nekih lekova može da izazove sindrom poliserozitisa. oboljenjem CNS ili glomerulonefritisom. Lekovima izazvan SEL se smiruje prekidom uzimanja lekova. Lekovi koji ga najčešće izazivaju su hidralazin. Sindrom antifosfolipidnih antitela (NAŠ TERMIN JE ANTIFOSFOLIPIDNI SINDROM! proveriti kako je navedeno u delu imunoilogije) može da se javi kao imitacija SEL ili kao deo bolesti. U sumnjvim slučajevima lekar treba da traži laboratorisjke dokaze autoimunosti i pokuša da isljuči druga oboljenja. Ako su prisutne i druge odlike bolesti treba ispitati da li ovi bolesnici imaju SEL. 2. ali mogućnost lupusa treba uzeti u obzir čak i kod bolesnika sa naizgled izolovanom hematološkom citopenijom. Neonatalni lupusni sindrom se razvija kod novorođenčadi majki koje imaju visok titar IgG antitela na Ro antigen. obično nisu prisutne teške manifestacije bubrega i CNS. Štaviše. Najtipičnija slika uključuje prolazne kožne promene. Diskoidni lupus Bolesnici mogu imati tipične kožne manifestacije SEL bez sistemskog oboljenja. Bolesnici sa NBVT mogu imati kožne promene kao u SEL. dok se mnogo ređe javlja udruženi klinički sindrom. koji zahteva trajni vodič srca. Sistemska bolest sa karakterističnom ospom poliartritis i serozitis su najčešće prezentacije. Trećina do polovine bolesnika sa lupusom ako se testira ima antitela na fosfolipide. sindrome preklapanja (inflamatorne mioaptije ili sklerodermiju u preklapanju sa SEL) i vaskulitise pri dolaženju do dijagnoze SEL. U bolesnika koji uzimaju hidralazin. Diferencijalna dijagnoza Lekar mora sa pažljnom da isključi druga reumatska oboljenja. većina bolesnika sa ovim oboljenjem više lič na bolesnike sa sklerodermijom ili SEL. U ovom sindromu je retko oboljenje bubrega a kožne i promene CNS su ređe nego u idiopatskom SEL. G Dijagnoza Neophodno je pažljivo razmatranje anamneze i kliničkih nalaza koji ukazuju na multisistemsku bolest. b. Najozbiljnije kliničke promene kod trudnica nastaju kada se antiRo antitela vežu za srčano tkivo i izazovu kongenitalni srčani blok. godine korisni su kada je bolest sumnjiva. Praćenjem u dužem periodu. artritis i antihistonska antitela. vezuju se za tkiva fetusa i mogu da dovedu do imunoloških oštećenja. penicilamin. Dijagnostički kriterijumi (talela 10-13) Izmenjeni ARA kriterijumi za dijagnozu n SZL iz 1997. b. izonijazid i prokainamid je nešto smanjena njihova acetilacija u jetri. nukleolarni i ivični tip (videti I B 3). iako bolesnici sa SEL ovw lekove tipično dobro tolerišu. prokainamid. mogu biti podržavajući podaci kod pojedinih bolesnika. Majčina antitela pojedinačno prolaze kroz placentu. često SEL. Takođe treba da se razmatraju sledeći sindromi u okviru mogućeg SEL: a. izonijazid i fenition. i destruktivnu formu artritisa tipičniju za reumatoidni artritis. 3. c. periungvalni vaskulitis i sniženje serumskog komplementa nisu među kriterijumima. 1. Udruženi sindromi a. a prisustvo četiri od jedanaest kriterijuma tokom bolesti upućuje na dijagnozu. Većina majki ove dece razvija tokom vremena blagu verziju neke autoimune bolesti. inflamatronu bolest mišića. 15% ovih bolesnika imaju pozitivna ANA. . Iako nalazi kao alopecija. Nediferencirana bolest vezivnog tkiva (NBVT) Ovaj poremećaj opisuje bolesnike sa kliničkim karatkeristikama nekoliko bolesti vezivnog tkiva i visokim titrom antitela na U1RNP. ali se mogu javiti i prolazna trombocitopenija ili hemolizna anemija.

azatioprin. (2) „Puls“ kortikosteroida može biti neophodan. Kod trudnih bolesnica moguća je smrt ploda posle prvog trimestra ili prevremeni porođaj. Antimalarici (na pr. hidroksihlorokvin. Intravenski „puls“ . Lekar mora biti svesan pogoršanja bolesti zbog hirurških intervencija. Neke od bolesnica imaju trombozu placente. ali i opasna kardiopulmonalni i hematološki poremećaji takođe mogu nalagati ovo agresivno lečenje. Teška hemoliza. Doza leka se obično određuje u odnosu na težinu bolesti. Dok hidrohlorokvin nije zamenio hlorokvin antimalarici su dovodili do slepila. kožnih promena i artritisa. a mogu da se ispolji i epizodična trombocitopenija. pneumonitis. po život opasna trombocitopenija. Kod bolesnika sa SEL često nastaje blago povećanje nivoa transaminaza primenom ovih lekova. NSAIL u punoj antiinflamatornoj dozi se koriste za povišenu temperaturu. Ako nisu dovoljni NSAIL hronični artritis i serozitis mogu zahtevati glikokortikoide. ultravioletno zračenje. posebno bubrežnog oboljenja. Teške renalne i manifestacije na CNS su tipične indikacije za pulsno lečenje. oboljenje CNS ili perifernog nervnog sistema. doza se smanjuje sa smanjenjem manifestacija. 5. tipično sa varfarinom posle prve epizode kliničke tromboze. i serozitis. Lokalna sredstva za zaštitu od sunca sadrže para-amibobenzoičnu kiselinu (PABA) ili benzofenone i efikasni su u zaštiti oko trećine bolesnika sa SEL koji imaju fotosenzitivnot. a ovaj prolem se može ponavljati u uzastopnim trudnoćama. zglobne tegobe. Citotoksični agensi (tj. Nekada se primenjuju velike doze kortikosteroida kod pojedinih bolesnika sa SEL. često su potrebni za kontrolu teških manifestacija SEL i manje teških simptoma ako su trajni i onsesposobljavajući. nekada velikih krvnih sudova . 1. Terapija u alternativnim danima je idealna za bolesnike koji imaju samo nefritis. H Terapija Lečenje treba da bude individualizovano prema kliničkoj slici koju bolesnik Ispoljava i ne mora da uvek uključuje kortikosteroide. 4. cikllofosfamid) ponekad se koriste za lečenje teških refrakternih oblika lupus. 3. retke komplikacije zbog depozita u retinalnom pigmentu. Ove lekove treba oprezno koristiti zato što je obično neophodno dugotrajno lečenje. a nastaju tipični neželjeni efekti. tokom prethodnih infekcija ili u postpartusnom periodu. Kortikosteroidi (1) Glikokortikoidi u različitim dozama. ali bolesnici sa sistemskim oboljenjem zahtevaju svakodnevne doze. bubrežna bolest i vaskulitis su tipične indikacije za sistemske glikokotikoide. talidomid i sulundak. Pacijent treba generalno da shvati da je prognoza u ovoj hroničnj bolesti bolja nego što oni strahuju i da njihova saradnja u režimu lečenja i sprečavanje činilaca koji pridonose bolesti (na pr. (2) Obavlja se testiranje na antitela na fosfolipide (vidi I B 6) (3) Lečenje prvenstveno uključuje hroničnu antikoagulantnu terapiju. hlorokvin) u čestoj su upotrebi u SEL za lečenje zamora. Bolesnike treba da pregleda oftalmolog svakih 6 meseci do 1 godine. ali uzrok smrti fetusa nije uvek jasan. 2. a prikazan je i aseptički meningitis kod bolesnika koji su uzimali ibuprofen. UKod nekih bolesnika sulfonamidi i oralni kontraceptivi mogu da dovedu do egzacerbacije (pogoršanja) bolesti. emocionalni stres) i često sa nepovoljnim uticajem na njen tok. infarkte ili insuficijenciju.(1) Najčešće manifestacije uključuju venske ili arterijske tromboze. klinički evidentan karditis ili oboljenje skeletnih mišića.

Ova terapija je skupa. prevremena koronarna ateroskleroza). a ne sme se davati kod bolesnika sa IgA deficijencijom zbog rizika od anafilakse. Mikofenolat mofetil je reverzibilni inhibitor inosin monofosfat dehidrogenaze i blokira proliferacija B i T ćelija. prepoznaju se blaži oblici bolesti. I Prognoza Danas je ishod bolesti jasno bolji nego u presteroidnoj eri.ciklofosfamida postao je popularan za lečenje gifuznog proliferativnog flomerulonefritisa i teških manifestacija lupusa otpornih na kortikosteroide. Stopa mortaliteta je viša kod bolesnika nižeg socijalnoekonomskog statusa i stepena obrazovanja. 7. Uspešno je primenjen u sprečavanju odbacivanja bubrežnih alografta. 6. što je zajednička karakteristika mnogih hroničnih bolesti. posebno imunoposredovane trombocitopenije ili hemolizne anemije. 8. Fenotion i fenobarbiton su korisni u kontroli epileptičnih napada. verovatno primena odgovarajućih lekova poboljšava stopu morbiditeta i mortaliteta. Tipična doza je 400 mg/kg dnevno tokom 5 dana. Pomoćni lekovi su važni u lečenju pojedinih odlika bolesti. Komplikacije vezane za steroide mogu biti onesposobljavajuće (avaskulna nekroza glave femura i frakture osteoporotičnih pršljenova) ili fatalne (na pr. Sa ohrabrujućim reultatima je takođe primenjen i u lečenju lupusnog nefritisa. . Intravenski imunoglobulini mogu biti efikasni. često se mora davati mesečno. Velike doze imunoglobulina su intravenski primenjene za lečenje refraktornih manifestacija lupusa. Bubrežna bolest i infekcijske komplikacije su još uvek glavni uzroci smrti a izraena bolest CNS dovodi do teške invalidnosti. a antipsihotični lekovi sa ili bez kortikosteroida mogu pomoći u lečenju akutne ili hronične psihoze.

Tabela 10-13 Kriterijumi za klasifikaciju sistemskog eritemskog lupusa__________ Kriterijum Definicija___________________________________________ 1. Fries JF et al: The 1982 revised criteria for the classification of systemic lupus erythematosus (SEL). Oralne ulceracije Oralne ili nazofaringealne ulceracije.40:1725. Serozitis a) pleuritis-ubedljiva anamneza o pleuralnom bol ili trenje koje je čuo lekar ili potvrda pleuralnog izliva ILI b) perikarditis. sa poštedom nazolabijalne brazde 2. na pr.5g/dan ili veća od 3+ ako se ne poremećaj obavlja kvantitativna analiza b) ćelijski cilindri-mogu biti eritrocitni.u odsustvu nekih lekova ili poznatih metaboličkih poremećaja. uremija. sa dozvolom Američkog koledža za reumatologiju. sa dozvolom Američkog koledža za reumatologiju . Adaptirano iz Tan EM. 5. Antinukleusna Patološki titar antinukleusnih antitela imunofluorescencijom ili antitela ekvivalentnim testom u bilo kom vremenu ispitivanja u odsustvu lekova koji mogu biti udruženi sa „lekovima izazvanim lupusom“ a) Ova klasifikacija je zasnovana na 11 kriterijum. Ospa obraza Fiksirani eritem. tokom perioda ispitivanja. 4. ili elektrolitski poremećaji 9. ili elektrolitski poremećaji ILI b) psihoza. na starim lezijama može da se javi ožiljak 3.Arthritis Rheum 1982. obično bezbolne. Fotosenzitivnost Ospa na koži kao reakcija na sunčeve zrake. 11. ili (3) lažno pozitivan serološki test za sifilis sa znanjem da je pozitivan najmanje 6 meseci i potvrđen testom imobilizacije Treponema pallidum ili testom absorpcione fluorescencije za antitela na treponemu. 6. tubularni ili mešoviti 8. Artritis Neerozivni artritis koji zahvata dva ili više perifernih zglobova. Cohen AS. u ravni ili iznad. Imunološki a) anti DNK antitela na nativnu DNK u patološkom titru Poremećaji ILI b) anti Sm antitela: prisustvo antitela na Sm jedarni antigen. hemoglobinski. ketoacidoza. na osnovu anamneze bolesnika ili pregledom lekara. uremija. na ispupčenjima obraza. Hematološki a) hemolizna anemija-sa retikulocitozom poremećaji ILI b) leukocitopenija-manje od 4000/mm3ukupno 2 ili više puta ILI c) limfocitopenija-manje od 1500/ mm3dva ili više puta ILI d) trombocitopenija –manje od 100000/ mm3 u odsustvu nekih lekova 10. b) Modifikacija kriterijuma 10 je sačinjena 1997. Adaptirano iz Hochberg MC: Updating the American College of Rheumatology revised criteria for the classification of systemic lupus erythematosus (letter). viđene od lekara. ketoacidoza. osoba ima SEL ako je prisutno 4 od 11 kriterijuma. granulirani. Diskoidna ospa Eritematozno izdignutapolja sa adherentnim keratotičnim ljuspanjem i začepljenjem folikula. godine. karakteriše se osetljivošću.dokumentovan ECG-om ili evidentanm šum ili perikardni izliv 7. na pr.Arthritis Rheum 1997.25:1271-1277. serijski ili simultano. U cilju otkrivanja bolesnika u kliničkim studijam. Bubrežni a) trajna proteinurija veća od 0. otokom ili izlivom. ILI c) pozitivan nalaz antifosfolipidnih antitela zasnovan na (1) nenormalnom nivou IgG ili IgM antikardiolipinskih antitela u serumu. (2) pozitivnom rezultatu testa na lupus antikoagulans korišćenjem standardnih metoda. Neurološki a) grčevi-u odsustvu nekih lekova ili poznatih metaboličkih poremećaji poremećaja.

povezan sa unošenjem L-triptofana u organizam. Lokalno oslobađanje fizioloških vazodilatatora. bez pojave Raynaud-ovog fenomena ili promena na unutrašnjim organima. veća učestalost bolesti među članovima iste porodice nije uobičajena pojava. Kod bolesnika kod kojih su zahvaćeni krvni sudovi bubrega. pluća. 1. Citokini i faktori rasta koje luče limfociti. . ovo je potpomognuto oslobađanjem endotelina. koži i plućima. TGF-β) dovode do povećanog stvaranja kolagena i vezivnog matriksa od strane fibroblasta. Mast ćelije su prisutne u povećanom broju u koži bolesnika sa sklerodermijom i mogu. TromboksanA2 poreklom iz trombocita. snažnog vazokonstriktora iz oštećenih krvnih sudova.IX SKLERODERMIJA A Definicija Sklerodermija (sistemska skleroza) je bolest vezivnog tkiva koja se odlikuje opštim začepljenjem (generalizovanom obliteracijom) malih krvnih sudova u organizmu i bujanjem veziva u koži (fibrozno izmenjena koža). Oštecenje vaskularnog endotela. učestvovati u aktivaciji fibroblasta zavisnoj od citokina. Suženje lumena krvnog suda. Fibroza tkiva može biti uzrokovana bujanjem veziva u toku zaceljenja ishemijskih oštećenja nastalih zbog lezija malih krvnih sudova. Postoje dokazi o aktivaciji T-ćelija u krvi. Fiziološki vazokonstriktorni podsticaji (hladnoća. verovatno kao posledica izloženosti silicijumskoj prašini. kao posledica fibroznih promena endotela. U najranijoj fazi bolesti javlja se hiperplazija intime malih krvnih sudova kože i unutrašnjih organa. Ovaj opis najviše odgovara difuznom obliku bolesti. posebno izraženo u malim krvnim sudovima. U nekim slučajevima čini se verovatnim da činioci sredine (toksin. B Epidemiologija Sklerodermija je relativno retka bolest. Bolest se tri do četiri puta česće javlja kod žena nego kod muškaraca. zajedno sa limfocitima. ali pored difuznog postoje i lokalizovani oblici bolesti koji se odlikuju jasno ograničenim zahvatanjem određenih oblasti kože i potkožnog tkiva. C Etiologija Etiologija sklerodermije je nepoznata. Nekontrolisan imunološki odgovor je verovatno uzrok kontinuiranog oštecenja krvnih sudova i pojave rasprostranjenih fibroznih promena kože i unutrašnjih organa. U prilog ovoj teoriji govori pojava fibroznog sindroma kod bolesnika izloženih polivinil hloridu. bubrege i gastrointestinalni trakt. D Patogeneza Bilo da je početni događaj uzrokovan činiocima sredine ili imunološkim činiocima. posebno izraženim na distalnim delovima – koži prstiju. monociti i trombociti (trombocitni faktor rasta (PDGF). kao i bujanjem veziva u mnogim unutrašnjim organima. bez zahvatanja kože prstiju. a takođe može biti rezultat imunoloških procesa koji dovode do pojačane aktivnosti fibroblasta. povećano stvaranje reninangiotenzina može uzrokovati začarani krug vazokonstrikcije. sa kasnijim imunološkim odgovorom koji dovodi do stalnog oštecenja endotela i fibroze tkiva. 2. sa posledičnom pojavom fibroze. čini se da se najranije javlja oštećenje vaskularnog endotela. uključujući srce. virus…) uzrokuju oštećenje vaskularnog endotela. dovodi do smanjene prokrvljenosti tkiva. azot monoksida i endotelnog relaksirajućeg faktora (EDRF) je smanjeno u zahvaćenim krvnim sudovima. koji se smatra odgovornim za nastanak renalnih kriza (napada maligne hiprtenzije) u ovoj bolesti. serotonin) mogu uzrokovati dalje suženje lumena krvnih sudova što dovodi do pojave Raynaud-ovog fenomena u koži i unutrašnjim organima. emotivni stres. Rudari u rudnicima uglja imaju povećan rizik za pojavu bolesti. španski sindrom “toksičnog ulja” i eozinofilija-mijalgija sindrom.

Koža donjih ekstremiteta najčešće je zahvaćena u znatno manjoj meri. Epizode vazospazma koje se javljaju u oštećenim malim krvnim sudovima prstiju imaju za posledicu trifazičnu promenu boje kože zahvaćene regije: bleda. Spontane promene aktivnosti bolesti se takođe mogu javiti. Ove abnormalnosti mogu se videti prilikom pregleda proksimalnih delova ležišta nokta pomoću mikroskopije širokog polja. b. Autoantitela. Distalni deo ležišta nokta proliferiše i pripadajuće kapilarno korito postaje vidno patološki izmenjeno. (e) Abnormalnosti mikrocirkulacije su takođe prisutne. (b) Telangiektazije se javljaju u zahvaćenim regijama kože kao i na sluznicama. (c) Potkožne kalcifikacije se javljaju najčešće na vrhovima prstiju. (1) Distribucija kožnih promena. modra. ali njihova pojava može doprineti jasnom razlikovanju pojedinih oblika bolesti (videti IX E 2). (f) Ulceracije na koži mogu biti prisutne. kao i ezofagealna manometrija mogu biti od pomoći u dokumentovanju progresije bolesti. Gornjom gastrointestinalnom endoskopijom može se proceniti stepen promena u jednjaku i verifikovati eventualno postojanje Barret-ovog ezofagusa (videti poglavlje 5 I B 1 c). (d) “So i biber” promene. Kao posledica kontinuiranog refluksa želudacnog sadržaja mogu se javiti strikture jednjaka i ulceracije u blizini gastro-ezofagealnog spoja. Radiološki pregled jednjaka uz pomoć barijuma. kao sto su koža trupa i lica. Stepen kožnih promena. a mogu se vremenom širiti i zahvatiti proksimalnija područja kože. kao i tip i napredovanje oštećenja unutrašnjih organa se razlikuju u ograničenom obliku u odnosu na difuzni oblik bolesti. (2) Ostale manifestacije bolesti (a) Raynaud-ov fenomen prisutan je u 95% slučajeva. Zahvaćenost kože. .sa prekidom krvotoka. Gastrointestinalni trakt (1) Disfunkcija jednjaka je najčešća manifestacija zahvaćenosti unutrašnjih organa. Zahvaćenost organa. Poprečnoprugasta mišićna vlakna u gornjoj trećini jednjaka su u većoj meri posteđena. Kod ovih promena koža postaje sjajna i fiksirana. Ulceracije na distalnim delovima prstiju i ušiljenost prstiju se javljaju kao rezultat infarkta u navedenim regijama i posledične nekroze tkiva prstiju koju povremeno komplikuje pridružena infekcija. Kožne promene se najpre i sa najvećom učestalošću javljaju na koži prstiju i šaka. njihove izuvijanosti i gubitkom kapilarnih sudova.sa pojavom reaktivne hiperemije. prelazi u fazu induracije. Kako sa napredovanjem bolesti u kasnijim fazama koža postaje sve više vezana sa potkožnim tkivom. a. sa pojavom proširenja kapilara. njihova povezanost sa patogenezom bolesti nije poznata. Kožne promene se javljaju kod 95% bolesnika sa sklerodermijom. Sa povećanjem proizvodnje kolagena u potkožnom tkivu. nastaje atrofija epiderma i adneksa kože (atrofična faza).sa postepenom obnovom cirkulacije crvena. E Kliničko-patološke odlike bolesti 1. a hiperpigmentovane regije se mogu zameniti depigmentovanim. Kod bolesnika sa sklerodermijom često se mogu naći antinukleusna antitela (ANA).3. rana edematozna faza oštećenja endotela malih krvnih sudova u kojoj je povećana propustljivost zida krvnih sudova. Poremećaj motiliteta jednjaka i posledicni refluks nastaju kao rezultat zamene glatkomišićnih vlakana u donje dve trećine jednjaka kolagenom.

Pluća. dijareja. ali perikardni izliv se često sreće prilikom ehokardiografskog pregleda i povezan je sa zahvaćenošću miokarda. Kod nekih bolesnika postoji jasna zapaljenska miopatija identična polimiozitisu (sindroma preklapanja dve sistemske bolesti). g. Ukoliko se hitnom terapijskom intervencijom ne obnovi renalna perfuzija. Pojava pleuritisa nije uobičajena u okviru sklerodermije u poređenju sa drugim reumatskim bolestima (npr. diureza. Akutni i hronični perikarditis su retko prisutni u kliničkom nalazu. f. zahvaćenost srca može se ispoljiti u nekoliko oblika. gubitak krvi.(2) Zahvatanje tankog creva na slican način vodi intestinalnom hipomotilitetu i povremenoj pojavi grčeva. reumatoidni artritis. Kod nekih. sistemski lupus eritematozus (SLE)). Srce. Pregled pluća kompjuterizovanom tomografijom visoke rezolucije (HRCT) može otkriti prirodu i raspored finih strukturnih abnormalnosti. Masivno oslobađanje renin-angiotenzina kao odgovor na smanjenu renalnu perfuziju pogoršava vazokonstrikciju i dovodi do pojave akutne bubrežne insuficijencije. Klinički. a zahvatanje zglobova je ograničeno na sinovijalnu fibrozu i smanjen obim pokreta kao posledica generalizovane restrikcije uzrokovane fibroznim procesom. sa pojavom aritmija i poremećaja sprovođenja. Maligna hipertenzija i mikroangiopatska hemolitička anemija često prati ove bubrežne poremećaje. ali ne i svih bolesnika javlja se novonastala hipertenzija. doći će do razvoja hronične bubrežne insuficijencije ili čak do smrtnog ishoda. zglobova ručja i kolenskim zglobovima. Divertikulumi širokog vrata mogu se videti u poprečnom i nishodnom kolonu u lokalno zahvaćenim regijama muskularisa. te je zato neophodno periodično testiranje u smislu postojanja navedenih manifestacija. Radiološke studije donjeg gastrointestinalnog trakta uz pomoć kontrasta ili korišćenje metoda za dijagnostiku malapsorpcionih sindroma mogu otkriti zahvaćenost tankog creva ili kolona. i malapsorpcionog sindroma zbog preteranog bakterijskog rasta. a testovima plućne funkcije može se dokazati restriktivni oblik poremećaja ventilacije. koji je osetljiviji indikator bolesti u odnosu na radiografske promene. Ambulatorno praćenje EKG-a ili test opterećenja može pomoći u otkrivanju opasnih aritmija ili diskretne ishemije koja zahteva lečenje. Kod mnogih bolesnika je prisutna blaga miopatija koja se ispoljava lako povišenim vrednostima mišićnih enzima u serumu uz moguću pojavu blage mišićne slabosti koja ne zahteva lečenje. U više od 50% slučajeva sklerodermije prisutan je otok i ukočenost zglobova. Blag samoograničavajući artitis javlja se rano u okviru bolesti. proteinurija ili povišene vrednosti serumskog kreatinina pre nastanka bubrežne dekompenzacije. Kod bolesnika sa intersticijumskom bolešću pluća javljaju se simptomi progresivne dispnoje na napor. e. kao i bol u predelu prstiju. U slučaju ekstenzivnog zahvatanja miokardnog intersticijuma. . Pojava angine može biti rezultat zahvaćenosti malih krvnih sudova miokarda fibroznim procesom. Zahvaćenost tetivnih ovojnica nije uobičajena pojava. d. može nastati kardiomiopatija. Bubreg. Široko rasprostranjena suženja plućnih arterija i fibrozne promene mogu eventualno dovesti do izolovane plućne hipertenzije. Mišić. koje nisu vidljive na radiografiji pluća. fibrozna proliferacija u peribronhijalnom i perialveolarnom tkivu dovodi do progresivne intersticijumske bolesti pluća. Zglobovi i tetive. sindrom karpalnog tunela može nastati kao rezultat ekstenzivne fibroze tetivnih ovojnica u predelu zgloba ručja. Znatno česće. hirurška intervencija). Iznenadna pojava bubrežne insuficijencije (sklerodermna renalna kriza) često nastaje kao kombinacija fibroznog oštećenja interlobularnih arterija i određenih vazokonstriktornih stimulusa (npr. sa posledičnim razvojem kongestivne srčane insuficijencije. b. Studije sa bronhoalveolarnom lavažom su pokazale prisustvo alveolitisa u značajnom procentu bolesnika koji boluju od sklerodermije i agresivna hemioterapija može biti indikovana u ovoj podgrupi bolesnika.

Podela bolesti na ograničeni i difuzni oblik je važna zbog razlike u zahvaćenosti organa i prognoze. ali može postati veoma izražena nakon nekoliko decenija trajanja bolesti. ali većina bolesnika sa Raynaud-ovim fenomenom ipak ne boluje od sklerodermije ili drugih formi bolesti vezivnog tkiva. koja nastaje zbog obliterantnih promena u plućnim arteriolama. Zadebljanje epiderma koje zahvata distalne regije kože je od dijagnostičkog značaja i za difuzne i za ograničene oblike sklerodermije.UCTD). medijanusa i trigeminalnih nerava. Anticentromerna antitela su blisko povezana sa ovim oblikom bolesti. sistemskog lupusa eritematozusa (SLE) i polimiozitisa. Zadebljanje distalnih regija kože. Difuzni oblik sklerodermije se karakteriše zahvatanjem proksimalnih regija kože (koža proksimalno od MCP zglobova ili podlaktica – prema različitim definicijama) i prisustvom anti Scl-70 antitela ili antinukleolarnih ANA. šire zahvatanje visceralnih organa u okviru difuznog oblika pogoršava prognozu u odnosu na ograničeni oblik. Plućna fibroza koja je karakteristična za difuzni oblik bolesti napreduje znatno sporije u ovom obliku. Kod osoba kod kojih ne postoji ni jedna od ovih manifestacija verovatno se neće razviti sklerodermija.h. U većini slučajeva bolest veremenom prelazi u tipične oblike sklerodermije ili SLE. b. a. Zahvatanje bubrega je češće u odnosu na ograničeni oblik. zadebljanja distalnih regija kože i zahvaćenosti visceralnih organa. Uzimajući u obzir činjenicu da Raynaud-ov fenomen može biti u vezi sa drugim bolestima vezivnog tkiva (SLE. Nediferentovana bolest vezivnog tkiva (NBVT . c. Raynaud-ov fenomen. Ograničeni oblik sklerodermije se odlikuje zahvatanjem kože koje je ograničeno na distalne delove ekstremiteta i kožu lica. Nervi. Klinički pregled trebalo bi dopuniti pregledom distalnih delova ležišta nokta u potrazi za abnormalnostima kapilarne mreže i pregledom kože u pokušaju da se odredi lokalizacija i raširenost zadebljanja kože koje omogućava razlikovanje lokalizovanih od generalizovanih oblika. F Dijagnoza 1. a zahvatanje visceralnih organa napreduje znatno sporije u odnosu na difuzni oblik. a javlja se i kao deo CREST sindroma (paralelno postojanje potkožnih kalcifikacija. Neophodno je takođe tragati za dokazima zahvaćenosti unutrašnjih organa. Imunoserološke analize kojima se dokumentuje prisustvo tipičnih ANA mogu biti korisne u klasifikaciji bolesnika. Neurološke manifestacije su karakteristično ograničene na fibrozne kompresivne neuropatije n. Kod bolesnika sa difuznim oblikom zahvaćeni su i proksimalni delovi kože. Zahvatanje unutrašnjih organa se u ovom obliku tipično javlja ranije u odnosu na ograničeni oblik. tipično na . polimiozitis) klinička ispitivanja trebalo bi da budu usmerena i ka otkrivanju ovih bolesti. b. a. Jedini izuzetak je rani razvoj plućne hipertenzije u ovom obliku. Sklerodermija može da postoji i u okviru sindroma preklapanja od kojih je najčešći nediferentovana bolest vezivnog tkiva (NBVT . 2. Raynaud fenomena. Populacione studije su pokazale da oko 5-10% žena koje ne puše mogu ispoljavati Raynaud-ov fenomen. što je praćeno povišenim titrom anti U1RNP antitela. patološke promene kapilarnog korita u ležištu nokta i ANA. a plućna fibroza se javlja ranije i brže napreduje.UCTD) je reumatski sindrom koji uključuje kliničke karakteristike sklerodermije. Klinički sindromi. karakteristične skrining procedure za skleroderijmu uključuju preglede koji imaju za cilj da otkriju otoke prstiju. Klinički pristup. Izmenjen odgovor krvnih sudova na izloženost hladnoći ili emotivnom stresu je prisutan kod mnogih bolesnika sa difuznim ili ograničenim oblikom sklerodermije. sklerodaktilije i teleangiektazija). U najvećem broju slučajeva. poremećaja motiliteta jednjaka. Dijagnoza sklerodermije može biti postavljena u prisustvu simptoma Raynaud fenomena.

(1) Morphea se javlja u različitim uzrastima (češće u detinjstvu) i odlikuje se malim. Raynaud-ov fenomen. Povišene vrednosti mišićnih enzima u serumu [aldolaza. jasno ograničenim kružnim kožnim lezijama (guttate morphea) ili većim lezijama nepravilnog oblika (morphea en plaque). 2. mada kod nekih bolesnika može biti odgovoran i poremećaj metabolizma l-triptofana. natkolenicama ili trupu. Zahvaćenost visceralnih organa. Bolesnici često imaju izraženu eozinofiliju u perifernoj krvi i puno zadebljanje kože koje se verifikuje biopsijom (uključuje pripadajuću fasciju i mišić) značajnom za dokazivanje prisustva eozinofila i hroničnog zapaljenjskog ćelijskog infiltrata u dubokoj fasciji. ali ne i kreatin kinaza (CK)] i enzima jetre takođe se mogu naći u ovom sindromu. Glavni kriterijumi za dijagnozu su eozinofilija (> 1000/mm3 ) i izražena mialgija. Opšti principi. Diferencijalna dijagnoza. koji se nalaze u odsustvu drugih mogućih uzroka. Eozinofilni fascitis. Karakteristična zahvaćenost unutrašnjih organa (videti IX E 1) pruža dodatne dokaze u prilog dijagnozi sklerodermije i dalje doprinosi razlikovanju difuznog i ograničenog oblika. Kod bolesnika sa difuznim oblikom često su prisutna anti Scl-70 ili antinukleolarna antitela. (2) Linearna sklerodermija se javlja obično kod dece i adolescenata. morphea i linearna sklerodermija. Lečenje specifičnih manifestacija . Najveća posledica linearne sklerodermije može biti uticaj na funkciju ili rast mišića ili kosti koji se nalaze neposredno ispod kožnih lezija. Još uvek ne postoji terapija za koju je dokazano da efikasno deluje na sklerodermiju. Među druge manifestacije bolesti spadaju kožni osipi i induracije. c.nadlakticama. d. Dva jasno ograničena oblika bolesti. plućni intersticilalni infiltrati i polineuropatija. a kod bolesnika sa ograničenim oblicima anticentromerna antitela. verovatno je odgovoran otrovni proizvod koji se naknadno sintetiše. ne nalaze se kod drugih bolesti. Razlike u nalazima pojedinih specifičnih antinukleusnih antitela mogu biti od koristi u razlikovanju difuznog i ograničenog oblika bolesti. 2. a koji često greškom može biti zamenjen sa sklerodermijom (zbog. Lokalizovana sklerodermija. Zadebljanje kože može se naći i u drugim bolestima. Za razvoj ovog sindroma kod bolesnika koji unose ltriptofan. Bol. ponekad nakon epizode izraženog fizičkog napora karakteristike su ovog oblika bolesti uz induraciju zahvaćene kože i potkožnog tkiva bez prisustva Raynaud-ovog fenomena ili sklerodaktilije. c. pokazuju slične kliničke i patološke karakteristike na koži. Manje od 5% bolesnika može ispoljavati znake zahvaćenosti visceralnih organa bez prusutnih kožnih promena (scleroderma sine scleroderma). G Lečenje 1. Sindrom eozinofilija-mijalgija je klinički sindrom povezan sa dijetarnim unošenjem ltriptofana. a. karakteristčno zadebljanje distalnih regija kože i zahvatanje visceralnih organa koji se tipično javljaju u sklerodermi. otok i palpatorna bolna osetljivost jednog ili više ekstremiteta. b. Ovi oblici se manifestuju kao lokalizovani fibrozni plakovi (morphea) ili kao uzdužne trake (linearna sklerodermija). Studije sa d-penicilaminom ukazuju na moguću efikasnost ovog leka u smislu usporavanja napretka promena na koži i unutrašnjim organima. Zahvaćenost lica (coup de sabre) može predstavljati veliki estetski problem. u nekim slucajevima prisutnih zadebljanja kože) i može biti odgovoran za nastanak eozinofilnog fascitisa u pojedinim slučajevima. Laboratorijske analize. što vodi propadanju ekstremiteta i razvoju kontraktura.

Malapsorpcioni sindrom izazvan preteranim bakterijskim rastom može biti tretiran povremenom primenom antibiotika širokog spektra (npr. Nitroglicerinske masti nanete direktno na ulceracije vrhova prstiju mogu doprineti njihovom isceljenju. ali nijedan od ovih terapijskih režima nije dokazano efikasan. Zahvaćenost pluća. Zahvaćenost mišića. primenjuju se kortikosteroidi kao i u lečenju polimiozitisa. Prokinetici (npr. Pušenje može doprineti oštećenju pluća. e. enalapril. Intravenske infuzije prostaglandina su uspešno primenjivane za lečenje refraktarnih vazospastičnih epizoda. pokazao se potencijalno efikasnim u smanjenju plućne hipertenzije. najverovatnije zbog uticaja na razvoj mikrotromba i posledične plućne embolije. Čini se da je d-penicilamin efikasan usporavanju ili regresiji kožnih promena u difuznom obliku bolesti. a takođe je neophodan i prestanak pušenja. šaka. Kolhicin je koristan u sprečavanju bolnih zapaljenjskih epizoda koje su u vezi sa potkožnom kalcinozom. zauzimanje polusedećeg položaja u postelji. stopala i trupa od hladnoće u cilju smanjivanja refleksne vazokonstrikcije. kao i za lečenje kožnih ulceracija. . Zahvaćenost kože. lansoprazol). Lekovi koji se koriste za kontrolu anginoznih tegoba. naročito kada se primenjuje rano u početku bolesti. d. Refluksni ezofagitis. Zahvaćenost donjeg gastrointestinalnog trakta. Bosentan. Blokatori kalcijumskih kanala su najefikasniji vazodilatatori koji se koriste u lečenju sklerodermije.. Bolesnici bi trebalo da razumeju neophodnost zaštite glave. cisaprid) pomažu u lečenju opstipacije i nadimanja povezanih sa poremećajem motiliteta donjeg gastrointestinalnog trakta. Inhibitori angiotenzin-konvertujućeg enzima (ACE inhibitori) – kaptopril. češći i manji obroci) su takođe od koristi. Bolesnici bi trebalo da izbegavaju upotrebu neselektivnih β-blokera koji takođe mogu doprineti vazokonstrikciji. g. koji je često veoma izražen. oktreotid. Šestomesečni terapijski režim koji uključuje dnevnu oralnu primenu ciklofosfamida u kombinaciji sa prednizonom može biti najefikasnija terapija progresivne plućne fibroze. omeprazol. Prevencija hipovolemije nastale diurezom.su najefikasniji za kontrolu arterijskog pritiska kod pacijenata sa sklerodermom i mogu pomoći u smanjenju angiotenzin zavisne vazokonstrikcije u okviru sklerodermne renalne krize. Primarni cilj je agresivno lečenje arterijske hipertenzije. zahteva primenu inhibitora protonske pumpe (npr. tetraciklin). kongestivne srčane insuficijencije i aritmija se primenjuju pri pojavi ovih komplikacija. kao i hipovolemije koja može nastati postoperativno je od izuzetnog značaja.a. Za sada ne postoji terapija koja je efikasna za sindrom nalik primarnoj plućnoj hipertenziji iako se često koriste vazodilatatori i kontinuirane intravenske infuzije prostaglandina. h. b. Antirefluksne mere (npr. Raynaud-ov fenomen. Za intersticijsku bolest pluća mogu se primeniti kortikosteroidi ili dpenicilamin. peroralni blokator endotelinskih receptora. Zahvaćenost srca. Kada se inflamatorni miozitis javlja u okviru sindroma preklapanja. Kod Raynaud-ovog fenomena treba razmotriti i mogućnost antitrombocitne terapije malim dozama aspirina. c.. ušiju. Zahvaćenost jednjaka. Antikoagulantna terapija u kombinaciji sa vazodilatatorima poboljšava preživljavanje. f. Zahvaćenost bubrega. Nesteroidni antiinflamatorni lekovi (NSAIL) mogu biti primenjivani u lečenju zglobnih tegoba uz pažljivo praćenje bubrežne funkcije.

što je u suprotnosti sa polimiozitisom kod koga u zapaljenjskim infiltratima dominiraju CD8+ T ćelije.000 osoba. naročito u juvenilnom dermatomiozitisu. Kada je ovome pridružen i karakterističan osip radi se o dermatomiozitisu. očigledno napadajući mišićne ćelije koje ispoljavaju povećan broj markera MHC I klase. a. karakterističnim miopatskim promenama verifikovanim elektromioneurografskim pregledom i prisustvom zapaljenjskih infiltrata u bioptatu mišića. 1. b. ali nije poznato da li ova antitela utiču na normalnu fiziološku funkciju njihovih antigena. Autoimunost a. Takođe. Zahvaćenost kože je sa patološkog aspekta od manjeg značaja. gondii. iako je oštećenje malih krvnih sudova takođe od značaja u dermatomiozitisu. Infekcije mogu izazvati akutni miozitis. D Patologija Glavna mesta zapaljenja su skeletni mišići i ređe srčani mišić. B Epidemiologija Polimiozitis je retka bolest. 2. citotoksične CD8+ T ćelije su dominantan ćelijski tip koji se nalazi u zapaljenjskim infiltratima mišića. od koje oboli približno 1 od 200. Limfociti periferne krvi kod bolesnika sa polimiozitisom stvaraju limfotoksin koji je citotoksičan za mišićne ćelije. koksaki virus tip B) se nalazi kod nekih bolesnika sa juvenilnim dermatomiozitisom. b. (2) Dermatomiozitis. CD8+ ćelije infiltrišu . humane epitelne ćelije (HEp-2)]. C Etiologija i patogeneza Uzrok polimiozitisa je nepoznat. Neke studije ukazuju na činjenicu da su CD4+ T ćelije i B ćelije dominantne u ćelijskim infiltratima u okviru dermatomiozitisa. Navedeni organizmi još uvek nisu izolovani iz mišića bolesnika sa poli.X ZAPALJENSKE MIOPATIJE (polimiozitis i dermatomiozitis) A Definicija Polimiozitis je idiopatsko zapaljenje mišića povezano sa slabošću proksimalne muskulature. eozinofili i neutrofili. Depoziti imunih kompleksa i komplementa u krvnim sudovima su povezani sa oštećenjem endotelnih ćelija i opstrukcijom malih krvnih sudova u dermatomiozitisu. Povišen titar antitela na pikorna viruse (npr. povišenim nivoom mišićnih enzima u serumu. Limfociti i plazma ćelije su dominantne zapaljenjske ćelije iako se u mišićnom tkivu mogu naći i makrofagi. Oštećenje mišićnih ćelija posredovano limfocitima je verovatno ključni patogenetski faktor ove bolesti. sa najvećom incidencijom u detinjstvu i kasnijem odraslom dobu. a visok titar antitela na Toxoplasma gondii se nalaze kod nekih odraslih bolesnika sa polimiozitisom. 1. (1) Polimiozitis. a takođe ni antibiotska terapija usmerena na toksoplazmozu nije dovela do poboljšanja miozitisa kod bolesnika sa visokim titrom antitela na T. Dermatomiozitis je češći kod dece u odnosu na polimiozitis. Kao dokaz da molekularna mimikrija može biti značajna u polimiozitisu/dermatomiozitisu služi nalaz autoantitela usmerenih na tRNA sintetaze koja se nalaze kod nekih bolesnika i verovatno su posledica mimikrije između virusa i epitopa na intracelularnom enzimu.ili dermatomiozitisom. Zapaljenjski infiltrat. Većina bolesnika sa zapaljenskim miopatijama poseduje autoantitela kada se kao supstrat za testiranje koriste humane tumorske ćelijske linije [npr. Celularna. Humoralna. Pretpostavlja se da su virusne infekcije i izmenjen imunski odgovor najverovatnije učestvuju u razvoju bolesti. Bolest je dva puta češća kod žena nego kod muškaraca i može biti povezana sa malignitetom ukoliko se javi u odraslom dobu.

Povećana koncentracija enzima tipično prisutnih u skeletnom mišiću je izražena u polimiozitisu. Većina bolesnika pokazuje postepenu ali ravnomernu progresiju mišićne slabosti. Oštećenje mišićnih vlakana. Autoantitela. ali kada se javi. Nivo serumskog mioglobina je takođe povišen kod većine bolesnika i može biti senzitivniji nego nivo CK kod nekih bolesnika sa miozitisom. b. Tačkasta nekroza mišićnih vlakana i njihova degeneracija se javljaju zajedno sa gubitkom poprečne ispruganosti i varijacijama u veličini preostalih vlakana. kao što su akutna respiratorna insuficijencija ili mioglobinurička renalna insuficijencija. (2) Ostali bitni nalazi uključuju “ruku mehaničara” (ogrubelu eritematoznu kožu i hipertrofične promene na dlanovima i prstima) kao i eritematozni V-znak (prednji deo grudnog koša) i znak šala (vrat i gornji deo leđa). Aspiracioni pneumonitis i insufincijencija ventilacije se takođe mogu javiti. d. kod nekih bolesnika. Zglobovi. (1) Patognomoničan nalaz uključuje heliotropni osip (ljubičasta prebojenost i otok oko očiju) i Gottron-ov znak (eritematozne papule koje se nalaze na MCP ili PIP zglobovima). vratu. (2) Zahvaćenost srčanog mišića nije uobičajena. viđa se najčešće kod pacijenata sa prisutnim antisintetaznim antitelima u serumu [videti X E 2 b (2) (a)] . c. manifestuje se kao kardiomiopatija sa kongestivnom srčanom insuficijencijom. Mišići. gornjem delu grudnog koša i ekstenzornim površinama. Povišeni nivoi enzima obično korelišu sa aktivnošću mišićne bolesti i koriste se kao parametar za procenu odgovora na terapiju. Blag. Hronična intersticijumska bolest pluća može se javiti naročito u kombinaciji sa antisintetaznim antitelima. ipak. Rutinski se rade analize ANA . Većina bolesnika sa polimiozitisom/dermatomiozitisom (80-90%) imaju u serumu antitela na nuklearne ili citoplazmatske antigene. a frakcije CK mogu ukazati na zahvatanje miokarda ako je MB frakcija (npr. simetričan artritis nije uobičajena pojava i retko je destruktivan. CK i aldolaza se mere rutinski. E Kliničke karakteristike i laboratorijski nalazi Zapaljenske miopatije su klinički grupisane u specifične sindrome. (a) Simetrična proksimalna slabost gornjih i donjih estremiteta koja uzrokuje teškoće pri ustajanju sa stolice. Mišićni enzimi. Biopsijskim pregledom mogu se videti samo rasuti zapaljenjski infiltrati u dermu. u zavisnosti od specifičnih organskih manifestacija i rezultata laboratorijskih analiza.mišićna vlakna u polimiozitisu. 1. b. sedenju u krevetu ili češljanju kose je prisutna kod bolesnika. Pluća. (b) Zahvaćenost faringealnih mišića dovodi do teškoća pri gutanju i aspiracije. (1) Slabost skeletnih mišića je primarna manifestacija polimiozitisa. Povećan broj jedara u mišićnim ćelijama i pojačana infiltracija vlakana bazofilima ukazuje na regeneraciju koja se dešava zajedno sa odumiranjem ćelija. a disfunkcija respiratornih mišića može dovesti do respiratorne insuficijencije. Zahvaćenost organa a. Osip karakterističan za dermatomiozitis sastoji se od eritematoznih područja koja su ponekad deskvamirana ili atrofična i nalaze se uglavnom na licu. aritmijama i poremećajima provođenja. javljaju se izuzetno teške manifestacije. U dermatomiozitisu CD4+ ćelije i B ćelije su obično grupisane oko malih krvnih sudova unutar mišića. CK izoenzim koji se nalazi uglavnom u miokardu. 2. Koža. Laboratorijski nalazi a. 2. ali i u skeletnom mišiću u regeneraciji) povećana.

na HEp-2 ćelijama; druga antitela specifična za miozitis zahtevaju specijalizovane testove (npr. imunoprecipitacija). (1) Nespecifična autoantitela. ANA, naročito mrljasti tip ANA, su najčešća autoantitela u inflamatornim miopatijama i javljaju se u više od 50% slučajeva. Mogu se naći i druga antitela kao anti-Ro, anti-La, anti-PM/Scl i anti-Ku antitela. (2) Specifična autoantitela. Neka autoantitela se stvaraju isključivo u okviru inflamatornih miopatija; njihova meta su citoplazmatske ili jedarne komponente miocita. Pojava ovih antitela koja izgleda korelišu sa kliničkim nalazom, može biti od koristi prilikom klasifikacije bolesnika. (a) Anti-sintetazna antitela (anti-aminoacil-tRNA sintetaza) su usmerena protiv citoplazmatskih enzima uključenih u proces specifičnog vezivanja aminokiselina sa tRNA. Anti-Jo-1 antitela, koja se nalaze kod 20% bolesnika sa miozitisom, najčešći su nalaz i usmerena su protiv histidil-tRNA sintetaze. Kod bolesnika sa ovim antitelima treba razmotriti postojanje antisintetaznog sindroma koji je povezan sa DR3 i DRw52 haplotipovima. Ovo stanje, koje se obično jevlja u proleće, karakteriše se akutnim početkom artritisa, intersticijalnom bolešću pluća, groznicom, “rukama mehaničara” i Raynaud-ovim fenomenom. Procenat petogodišnjeg preživljavanja obolelih od ovog sindroma kreće se oko 70%. (b) Signal prepoznavajuća partikularna antitela (SRP) prepoznaju jednu od komponenti SRP-a citoplazmatskog proteinskog kompleksa uključenog u transfer polipeptida kroz endoplazmatski retikulum. Imunogenetski podaci ukazuju na povezanost sa DR5 i DRw52. Kod ovih bolesnika javlja se teška mijalgija sa akutnim početkom i izražene srčane tegobe, kao što su palpitacije. Prognoza je veoma loša, sa procentom petogodišnjeg preživljavanja od oko 25%. (c) Anti-Mi-2 antitela imaju za metu jedarni protein nepoznate funkcije, nasuprot citoplazmatskim proteinima, koji su meta drugih antitela specifičnih za miozitis. Ovaj skup antitela se nalazi kod pacijenata sa klasičnim dermatomiozitisom. Procenat petogodišnjeg preživljavanja se kreće oko 100%. 3. Klinički sindromi. Tradicionalna klasifikaciona šema je prikazana u nastavku. Ipak, u budućnosti, od većeg značaja za prognozu i izbor terapije biće analiza prisustva prethodno navedenih antitela u serumu obolelog [videti X E 2 b (2)] . a. Polimiozitis. Karakteristične manifestacije uključuju slabost proksimalne muskulature gornjih i donjih ekstremiteta, kao i povišene nivoe mišićnih enzima u serumu. Mogu javiti sve organske manifestacije nabrojane u X E 1, osim kožnih promena. Kod obolelih od polimiozitisa bolest pokazuje slabiji odgovor na terapiju u odnosu na dermatomiozitis. Akutna teška bolest otporna na terapiju je često povezana sa zahvatanjem srčanog mišića i češće se nalazi kod bolesnika sa anti-SRP antitelima. Oboleli kod kojih se u serumu nalaze anti-PM/Scl antitela imaju blag tok bolesti. b. Dermatomiozitis. Karakteristične manifestacije uključuju mišićnu slabost, povišene nivoe mišićnih enzima i organske manifestacije koje se viđaju u polimiozitisu, ali osobenost ovog sindroma je prisustvo kožnih promena. Uopšteno govoreći, oboleli od dermatomiozitisa pokazuju izuzetno dobar odgovor na terapiju. c. Polimiozitis ili dermatomiozitis povezan sa malignitetom. Maligne bolesti visceralnih organa se javljaju u približno 10-25% slučajeva, posebno kod odraslih sa kasnim početkom inflamatornih miopatija. Pretpostavlja se da je incidenca malignih bolesti viša kod obolelih od dermatomiozitisa u odnosu na one sa polimiozitisom. Najčešće maligne bolesti su one koje se javljaju kod osoba u srednjem životnom dobu ili starih (npr. maligniteti pluća, gastrointestinalnog trakta, dojke, uterusa, ovarijuma). Po uklanjanju

malignog tumora povremeno se javlja remisija mišićne bolesti, ali je prognoza ovih bolesnika ipak loša. Do smrtnog ishoda dolazi zbog maligne bolesti ili nekontrolisane mišićne bolesti. d. Juvenilni dermatomiozitis. Većina dece oboljeva od dermatomiozitisa pre nego od polimiozitisa. Kasnije, u toku trajanja bolesti, mlađi bolesnici mogu razviti mišićne kontrakture zbog kalcifikovanih depozita u hronično oštećenom mišiću. Rasprostranjen vaskulitis malih arterija i kapilara može dovesti do ishemičnih lezija kože, mišića i creva. U suprotnom, prognoza je slična prognozi u adultnim oblicima inflamatornih miopatija. e. Sindromi preklapanja. Mišićna bolest identična polimiozitisu može se javiti u okviru SLE, reumatoidnog artritisa, sistemske skeroze i Sjögren-ovog sindroma. Bolesnici često imaju blažu mišićnu bolest koja odgovara na terapiju, a na prognozu više utiču manifestacije pridruženih bolesti nego mišićne promene. f. Miozitis inkluzionih telašaca. Ovaj sindrom se svrstava u podgrupu inflamatornih miopatija zbog toga što je vezan za CD8+ ćelijsku citotoksičnost usmerenu protiv mišićnih vlakana. On pogađa starije muškarce i odlikuje se postepenim početkom i progresijom. Iako kod obolelih postoji mišićna slabost, povišen nivo CK u serumu i miopatski EMNG nalaz, osnovne razlike u odnosu na polimiozitis su: prisustvo distalne, kao i proksimalne mišićne slabosti, tipično odsustvo autoantitela i karakterističan nalaz u bioptatu mišića koji pokazuje vakuolarne promene i drugačiji nalaz na elektronskoj mikroskopiji. Bolest klinički odlikuje slabiji odgovor na imunosupresivnu terapiju, ali zbog spore progresije, procenat petogodišnjeg preživljavanja je odličan. F Dijagnoza 1. Pristup a. Karakteristični nalaz na mišićima. Klinička dijagnoza zapaljenske miopatije obično se razmatra kada kod obolelog postoji slabost proksimalne muskulature ili povišeni nivoi mišićnih enzima u serumu (npr. CK, aldolaza). Prava slabost proksimalne muskulature mora se razlikovati od generalizovanog zamora, distalne slabosti koja je tipičnija za neuropatiju i slabosti povezane sa bolom (npr. bol u zglobovima ili tetivama koji onemogućava punu mišićnu kontrakciju). Oboleli sa pravom slabošću proksimalne muskulature žale se na nemogućnost češljanja, ustajanja iz čučećeg ili sedećeg položaja. Ako se na osnovu istorije bolesti i nalaza fizičkog pregleda posumnja na proksimalnu mišićnu slabost neophodno je odrediti nivo CK u serumu i izvršiti EMNG, kao i biopsijski pregled zahvaćenog deltoidnog mišića ili kvadricepsa. MRI može takođe biti od koristi u određivanju najboljeg mesta za biopsiju mišića. Dijagnoza polimiozitisa je verovatna ako bolest zadovoljava 3 od sledećih kriterijuma: (1) karakteristična slabost proksimalne muskulature, (2) zapaljenjski ćelijski infiltrat i degeneracija miofibrila u bioptatu mišića, (3) povišeni nivoi mišićnih enzima u serumu, (4) miopatske promene verifikovane EMNG pregledom. b. Nalazi koji govore u prilog dijagnozi. (1) Karakteristične kožne promene, ako se nađu, govore u prilog dijagnozi i ponekad prethode kliničkom nalazu zahvaćenosti mišića. (2) Uzimajući u obzir činjenicu da 90% obolelih od polimiozitisa ima autoantitela u serumu kada se testira na HEp-2 ćelijama, prisustvo pozitivnog testa na autoantitela je takođe dokaz koji govori u prilog postojanja bolesti, naročito ako se nađu antitela specifična za miozitis. 2. Razmatranje maligniteta. Kod starih i osoba srednjeg životnog doba koje boluju od polimiozitisa/dermatomiozitisa neophodno je tragati za malignom bolešću. Pored

fizičkog pregleda potrebno je izvršiti i pažljiv ginekološki pregled žena, napraviti radiografiju pluća, izvršiti rutinske hematološke i biohemijske analize, analize urina, kao i testiranje stolice na prisustvo okultnog krvarenja. Ukoliko se nađu bilo kakve promene prilikom prethodno navedenih pregleda potrebno je uraditi dodatne preglede. 3. Diferencijalna dijagnoza. Kod postavljanja dijagnoze zapaljenske miopatije, naročito ako je prezentacija bolesti atipična, moraju se uzeti u obzir i druga oboljenja. Neki od poremećaja mogu se eliminisati na osnovu kliničkog nalaza, drugi zahtevaju rezultate laboratorijskih analiza, EMNG-a ili biopsije mišića. a. Endokrini poremećaji (1) Hipotireoidizam se može manifestovati neprekidnim bolom proksimalnih mišića, slabošću i blagim do umerenim povećanjem nivoa CK u serumu. (2) Hipertireoidizam se može ispoljiti kao difuzna slabost; nivo CK u serumu je normalan. (3) Cushing-ov sindrom može se manifestovati proksimalnom mišićnom slabošću prevashodno donjih ekstremiteta, a nivoi mišićnih enzima u serumu su normalni. b. Lekovi. Brojni lekovi i toksini mogu uzrokovati mišićnu slabost i ponekad povišene vrednosti CK u serumu; ovi efekti se obično povlače kada se primena leka obustavi. U ovu grupu spadaju alkohol, lekovi koji snižavaju nivo holesterola u serumu (npr. klofibrat, gemfibrozil, lovastatin), kolhicin, hlorokvin, kortikosteroidi, d-penicilamin i zidovudin. c. Mišićne bolesti. Mišićne distrofije i metaboličke mišićne bolesti mogu se razlikovati na osnovu pažljivo uzete porodične anamneze, na osnovu karakteristika mišićne slabosti i izostanka inflamacije u bioptatu mišića. Neke od mišićnih bolesti zahtevaju testove opterećenja sa određivanjem nivoa laktata u venskoj krvi ili pregled mišićnog tkiva elektronskom mikroskopijom. d. Neurološke bolesti. Rano u početku bolesti, poremećaji kao što su miastenija gravis ili amiotrofična lateralna skleroza (ALS) mogu imitirati inflamatornu miopatiju. Prisustvo zahvaćenosti okularnih mišića, karakteristični EMNG nalaz ili promene u brzini sprovodljivosti nerava (NCV) mogu biti od koristi za postavljanje dijagnoze ovih bolesti. e. Infekcije (1) Bakterijske. Neki slučajevi lajmske bolesti su povezani sa miopatijom. (2) Virusne. Serološki nalaz kod akutne virusne infekcije i virusne infekcije u regresiji diferencira ih od inflamatornih miopatija. Uobičajeni uzročnici su koksaki virus, ehovirus, virus influence i HIV. (3) Parazitarne. Serološke analize pomažu u razlikovanju toksoplazmože ili trihineloze od polimiozitisa. f. Sarkoidoza. Zapaljenje mišića u okviru sarkoidoze može se razlikovati po karakterističnom zahvatanju unutrašnjih organa i nalazu tipičnih granuloma u bioptatu mišića. G Lečenje 1. Kortikosteroidi. Visoke doze kortikosteroida su se pokazale efikasnim u kontroli mišićne bolesti kod većine obolelih. Prednizon se najčešće upotrebljava na početku u dozi od 60mg na dan i postepeno se smanjuje u toku nekoliko meseci uporedo sa oporavljanjem mišićne snage i padom nivoa CK u serumu. Terapijski režimi na drugi dan mogu se primeniti u cilju sprečavanja toksičnosti steroida, ali samo nakon normalizacije nivoa CK u serumu i potpunog oporavka mišićne snage. 2. Imunosupresivni lekovi. Bolesnici koji ne odgovaraju na prethodno navedene kortikosteroidne terapijske režime u toku 3 meseca smatraju se “neresponderima”.

Hidroksihlorokvin. atrofični gastritis. 1. limfomi i pseudolimfomi h. Sjegrenov sindrom se deli na primarni i sekundarni oblik. Pluća: ponavljane infekcije i intersticijska fibroza c. skleroderme) i ima povećanu povezanost sa HLA-DR4. Bolesnici ispoljavaju raznovrsne kliničke manifestacije koje se retko sreću u sekundarnom obliku. htonični aktivni hepatitis. 5. nivoi CK u serumu i mišićna snaga normalni) vežbe jačanja muskulature i aerobni trening mogu biti uključeni u terapiju. Sjegrenov (Sjögren) sindrom (takođe nazivan sicca sindromom) je idiopatsko. Ovaj lek može pomoći u kontroli osipa kod dermatomiozitisa. Sekundarni Sjegrenov sindrom pojavljuje se u sklopu druge reumatske bolesti (npr. Zahvaćenost pojedinih organa je sledeća: a. Fizikalna terapija. XI SJEGRENOV SINDROM A Definicija.Uključivanje metotreksata ili azatioprina u terapiju omogućava kontrolu mišićne bolesti i postepeno snižavanje doze steroida. Vaskulitis (sličan poliarteritisu) 2. 4. Primarni Sjegrenov sindrom takođe . B Klasifikacija. Nervi: zahvaćenost CNS (moguće vaskulitis sa kliničkim obeležjima sličnim lupusu CNS) i periferna neuropatija g. kao i značajno veću povezanost sa HLA-DR3. 3. SEL. bilijarna ciroza i pankreatitis d. oralna kandidijaza. kao CD4+ specifičan lek. moguće kod čak do 50% bolesnika] j. Bolesnici imaju simptome koji su ograničeni na poremećaje suznih i pljuvačnih žlezda. Ciklosporin. Rejnoov (Raynaud) fenomen i purpura (vaskulitis) b. Endokrini sistem: hronični tiroididtis [povišeni nivoi tiroid-stimulišućeg hormona (TSH) i antitiroidna antitela. Kada je bolest klinički dobro kontrolisana (npr. Mogu da se jave promenjljiva uvećanja suznih ili pljuvačnih žlezda (povezano sa limfocitnom infiltracijom suznih i pljuvačnih žlezda). iako takođe mogu da imaju tipična obeležja primarne reumatske bolesti. disfagija. suva usta ili uvećanje pljuvačnih žlezda. uglavnom zahvaljujući široj zahvaćenosti egzokrinih žlezda u primarnom obliku. Najčešće se bolesnici ispituju u pravcu Sjegrenovog sindrom kada se žale na suve oči. Mišići: indolentni miozitis f. ponavljani parotitis. je takođe efikasan kod nekih bolesnika koji ne odgovaraju na druge imunosupresivne lekove. Zglobovi: artralgije ili blagi zapaljenski artritis i. Klinički pristup. Gastrointestinalni trakt: angularni heilitis. Intravenski imunoglobulini se primenjuju kod bolesnika rezistentnih na terapiju kortikosteroidima. Hematološki sistem: splenomegalija sa neutropenijom. reumatoidnog artritisa. Koža: suva koža. Bubrezi: renalna tubularna acidoza i intersticijski nefritis e. Primarni Sjegrenov sindrom ima karakteristična obeležja na organima i egzokrinim žlezdama. Ova dva oblika mogu da se razlikuju na osnovu kliničkih obeležja i povezanosti sa HLA. suva vagina. C Dijagnoza 1. autoimunsko oboljenje koje se odlikuje suvim ustima (xerostomia) i suvim očima (keratoconjuctivitis sicca). goveđe crveni jezik. Blage vežbe i pasivno istezanje u cilju prevencije kontraktura primenjuju se u toku aktivne faze bolesti.

Širmerov (Schirmer) test kojim se određuje stepen suznog kvašenja na filter papiru predstavlja test potvrde. hipergamaglobulinemija i reumatoidni faktor se često javljaju u Sjegrenovom sindromu. hiperlipidemijama ili infekcijom (npr. Suva usta mogu da budu prouzrokovana upotrebom izvesnih lekova. dijabetesom. c. . a prisustvo i jednih i drugih je relativno specifično za Sjegrenov sindrom. holinergični agonist je dostupan za oralnu primenu i može da poveća sekreciju žlezda sa spoljašnjim lučenjem. poremećaja CNS sličnih onima koji se javljaju u SEL (fokalni neurološki poremećaji ili difuzna obeležja kao što su depresija. povećana brzina sedimentacije eritrocita. Smatra se da su bolesnici sa primarnim Sjegrenovim sindromom kod kojih je prisutno uvećanje pljuvačne žlezde ili limfoidnog tkiva pod rizikom od limfoma.bi trebalo da se razmatra u slučaju kožnog vaskulitisa (purpure). Savesna higijena usta je važna za sprečavanje teškog zubnog karijesa. može da bude upadljiva. predstavljaju uobičajene simptomatske mere za ovo stanje. a. Mnogi laboratorijski poremećaji se javljaju i mogu da pruže nagoveštavajući dokaz. Pilokarpin hidrohlorid. Antitela na pljuvačne kanaliće su česta samo u sekundarnom obliku. b. Uvećanje pljuvačne žlezde može da se proceni pomoću MRI parotidne žlezde. HIV). nijedan specifični laboratorijski test nema dijagnostički. 2. ANA se učestalo nalaze u Sjegrenovom sindromu. izgladnelošću. Uvećanje pljuvačnih žlezda takođe može da bude izazvano limfoidnom ili parotidnom neoplazmom. povećavajući protok pljuvačke. psihoza ili kognitivna disfunkcija) ili očiglednog prisustva drugih kliničkih obeležja navedenih u XI B 1. upotrebom alkohola. jer se kod ovih bolesnika ne-Hočkinski limfomi javljaju 40 puta češće od normalne učestalosti. amiloidozom. Opšta razmatranja a. tumora i normalnog žlezdanog tkiva. međutim. fenotiazine i antihistaminike. (1) Testovi koji ukazuju na hronično zapaljenje.značaj. Kserostomija. (2) Biopsija mukoze donje usne može da se koristi da se dokaže karakteristična limfocitna infiltracija malih pljuvačnih žlezda na tom mestu. graft-versus-host bolešću (GVHB). Tegobe tipa pesak u očima i suva usta treba da budu istražene na sledeći način: (1) Ispitivanje oftalmološkom slit-lampom sa fluoresceinom ili Rose Bengal bojenjem može da se koristi da se ispita prisustvo tačkastog bojenja kod keratokonjuktivitisa. zauške. Nehomogena gustina koja se razlikuje od parotitisa. Simptomatsko lečenje a. 2. Test brzine protoka pljuvačke (sijalometrija) i radiografska istraživanja (sijalografija) su osetljivi ali nespecifični testovi i ne koriste se često. c. Izbegavanje lekova koji isušuju usta i često pijenje vode i drugih tečnosti u cilju održavanja usta vlažnim. ograničeno kvašenje ukazuje na to da je keratokonjuktivitis otkriven bojenjem povezan sa sicca-sindromom. Veštačke pljuvačke su dostupne na tržištu i mogu da pomognu u vlaženju usta i sprečavanju zubnog karijesa. d. bilo primarnom ili sekundarnom. Anemija hronične bolesti. dok su antitela na protein La prisutna kod 40% bolesnika. bakterijska infekcija. b. Diferencijalna dijagnoza a. La antitela se retko nalaze bez Ro antitela. uključujući triciklične antidepresive. D Terapija 1. b. antitela na mali RNK protein Ro su prisutna kod 70% bolesnika. granulomatoznom infiltracijom (sarkoidozom). (2) Nalazi autoantitela. Suva usta i suve oči se često sreću kod starijeg stanovništva i često su prisutna bez bilo kojeg drugog obeležja Sjegrenovog sindroma. cirozom.

koji se u prisustvu ANCA degranulišu. Većina vaskulitisnih sindroma su idiopatski. C Patogeneza Pojedinačni sindromi često ispoljavaju odlike poremećaja humoralnog i ćelijskog imuniteta.. Keratokonjuktivitis sicca. Stepen turbulencije u krvnim sudovima (npr. B Etiologija. E Prognoza Ishod bolesti kod bolesnika sa primarnim Sjegrenovim sindromom zavisi od obima zahvaćenosti drugih organa. Obeležja primarne reumatske bolesti određuju prognozu kod bolesnika sa sekundarnim Sjegrenovim sindromom. uključujući i neke slučajeve nodoznog poliarteritisa i esencijalne mešovite krioglobulinemije. Adhezivna svojstva endotelijalnih ćelija e. Zloupotreba metamfetamina takođe izaziva lezije krvnih sudova u nekim slučajevima poliarteritisa. Udahnuti antigen ili drugi izazivač imunskog sistema mogu da pokrenu neutrofile. 1. Varijacije krvnog pritiska (hidrostatičke sile) c. neuropatija i zahvaćenost CNS mogu da zahtevaju anti-zapaljensko lečenje kortikosteroidima i imunosupresivnim lekovima. Progresivni pneumonitis. Stepen opstajanja ili ponovne izloženosti antigenu (npr. a naročito sa poliarteritisom. maligne ili reumatske bolesti. Vegenerova (Wegener) granulomatoza i ANCA). Vaskulitisni sindromi predstavljaju grupu klinički različitih oboljenja koja se odlikuju nekrozom i zapaljenjem zidova krvnih sudova. Takođe. vaskulitis. Antitela takođe mogu da reaguju direktno sa neutrofilima ili endotelijalnim ćelijama da bi izazvali oštećenje krvnih sudova (npr. . a posebno CNS pored pljuvačnih žlezda. Površinski antigen hepatitisa B (HBsAg) i HCV se nalaze u imunskim kompleksima nekolicine različitih sindroma. Promene u veličini i propustljivosti krvnog suda d. uključujući: a. Uporni simptomi mogu da reaguju na tačkasto ubacivanje silikonskih čepića. leukocitoklastični vaskulitis. U nekim vaskulitisnim sindromima (npr. privlače T ćelije i monocite i oštećuju zidove sudova. Vaskulitis može da postoji kao primarno obeležje idiopatskog stanja ili kao sekundarno ispoljavanje infektivne. Efikasnost uklanjanja imunskih kompleksa od strane retikuloendotelijalnog sistema f. ANCA kod bolesnika sa Vegenerovom granulomatozom). c. taloženje imunskih kompleksa na mestima granjanja) g. toksin protiv HBV) h. rizik od limfoma je veći kod težih slučajeva. Veštačke suze (metilceluloza) se koriste onoliko često koliko je neophodno da bi se održavala podmazanost očiju.b. moguće i nodozni poliarteritis). rastvorljivi imunski kompleksi se stvaraju i nagomilavaju u zidovima sudova. Odstupanja u imunskom odgovoru domaćina (npr. parvovirus i citomegalovirus (CMV) su povezani sa vaskulitisnim bolestima. Odlike teške bolesti. Fizičke i biohemijske karakteristike imunskih kompleksa b. XII VASKULITIS A Definicija. Poremećeni humoralni imunski odgovor. Mesto i stepen oštećenja su određeni mnogim promenljivim činiocima. HIV. vezuju komplement i privlače zapaljenske ćelije koje prouzrokuju oštećenje.

D Klasifikacija Aktuelni sistemi klasifikacije vaskulitisnih sindroma koriste klinička obeležja. U arteritisu džinovskih ćelija. Međusobna dejstva makrofaga i CD4+ T ćelija u odgovoru na nepoznate antigene dovode do stvaranja granuloma unutar i okolo zidova sudova. koji zatim izazivaju ćelijski imunski odgovor.2. takođe može da postoji HLA-DR4 povezanost sa ovom bolešću i proliferacija specifičnih klonova T-ćelija u lezijama krvnih sudova. veličinu zahvaćenog suda i vrstu ćelijskog infiltrata da bi razlikovali sindrome (Tabela 10-14). Poremećeni ćelijski imunski odgovor. degeneracija krvnih sudova povezana sa starošću kod velikih arterija može da pokaže antigene koji su po pravilu skriveni od imunskog sistema. . Oboljenja koja obuhvataju stvaranje granuloma predstavljaju najbolje primere doprinosa ćelijskog imunskog odgovora vaskulitisnim procesima.

organa. asmatična istorija Zahvaćenost pluća eozinofilija u krvnoj slici je česta Male arterije i arterije srednje veličine Nekrotišući arteritis na mestima granjanja krvnih sudova Simultane lezije različitih stadijuma Granulomazozni infiltrati sa eozinofilima Dijagnoza Biopsija kože Terapija Terapija podrške Kortikosteroidi u slučaju teške zahvaćenosti kvnih sudova Biopsija zahvaćenih Kortikosteroidi.TABELA 10-14 Glavni vaskulitisni sindromi: Kliničko-patološke odlike Patologija VELIČINA SUDA ĆELIJSKI INFILTRAT Sindrom Klinička obeležja Hipersenzitivni Zahvaćenost kože Mali sudovi (kapilari. tpično citotoksični agensi pluća se dodaju ako nema odgovora . po pravilu stepenu razvoja Henok-Šenlajnova minimalna i (Henoch-Schönlein) samoograničena purpura. Leukoklastički vaskulitis preovlađujuća venule. mešovita esencijalna krioglobulinemija) Nodozni poliarteritis (Polyarteritis nodosa) Multisistemska bolest Krupne arterijske ishemijske lezije koje ne zahvataju pluća i slezinu Nodozne kožne lezije nisu uobičajene Očigledna alergijska. male arterije) Biopsija zahvaćenih Kortikosteroidi. arteriole) vaskulitis sa svim (serumska bolest. Visceralna zahvaćenost lezijama na istom reakcija na lekove. organa citotoksični agensi Visceralna se dodaju ako angiografija nema odgovora Alergijski angiitis (Čurg-Štrausova bolest) (Churg-Strauss) Promenljivo (kapilari. venule.

kortikosteroidi se dodaju u slučaju galopirajuće bolesti. MR = magnetna rezonanca. Velike arterije (aortnog luka) Kortikosteroidi Rekonstruktivna hirurgija velikih sudova . vene) Nekrotišući granulomi Biopsija pluća u gornjim i donjim (biopsija sinusa disajnim putevima najčešće nije Fokalni nekrotišući dujagnostička) arteritis na plućima C-ANCA Nekrotišući glomerulonefritis u bubrezima Džinovske ćelije i hronični mononukleusni infiltrati u zidovima krvnih sudova Arteritis džinovskih ćelija (temporalni arteritis) Reumatska polimijalgija kod 50% bolesnika Javlja se kod bolesnika starijih od 50 godina Znaci i simptomi zahvaćenosti kranijalnih arterija Brzina sedimentacije eritrocita velika Velike arterije (naročito temporalna arterija) Ciklofosfamid. c-ANCA = citoplazmatska ANCA.Vegenerova (Wegener) granulomatoza Zahvaćeni gornji i donji respiratorni trakt Upadljivi bubrežni poremećaji Mali krvni sudovi (arterije. prelaz na metotreksat može da smanji toksičnost ciklofosfamida nakon indukcije Biopsija temporalne Kortikosteroidi arterije Takajasuov arteritis (Takayasu) Džinovske ćelije i Angiografija hronični MR grudnog koša mononuleusni Ultrasonografija infiltrati u zidovima vrata krvnih sudova ANCA = antineutrofilno citoplazmatsko antitelo.

U mnogim slučajevima. (b) Tok bolesti. (b) Tok bolesti. artritis i artralgija su karakteristični. purpura. često nakon streptokoknog faringitisa. koji izaziva samoograničeni imunsko-kompleksni vaskulitis. Tipični hipersenzitivni vaskulitisni sindrom. koja je. leukocitoza. Hipersenzitivni vaskulitis (takođe poznat kao leukocitoklastički vaskulitis ili kožni vaskulitis) je imunskim kompleksima posredovano zapaljenje malih sudova (arteriole. Koža je gotovo uvek zahvaćena.Nespecifični hematološki i imunološki poremećaji (npr. Antilimfocitni globulin je danas jedan od najčešćih uzroka. ubrzana sedimentacija eritrocita.. Urtikarija. hipokomplementemija) su često prisutni kod mnogih od ovih sindroma. Hipersenzitivni vaskulitis a. (2) Serumska bolest je vaskulitis posredovan imunskim kompleksima koji se obično javlja 7-10 dana nakon izloženosti leku (npr. glomerulonefritis ili zahvaćenost gastrointestinalnog trakta. ali oni nisu navedeni u tabeli 10-14. anemija. dok su limfadenopatija i glomerulonefritis česti. (3) Hipokomplementemijski urtikarijski vaskulitis (a) Klinička obeležja. sulfonamidu) ili stranom proteinu. (a) Klinička obeležja. Većina slučajeva Henok-Šenlajnove purpure povlače se spontano tokom perioda od nekoliko dana do nedelja. poliartikularne artralgije ili zapaljenski artritis. bol u abdomenu ili gastrointestinalno krvarenje usled zahvaćenosti mezenteričnih krvnih sudova i glomerulonefritis posredovan imunskim kompleksima javljaju se po pravilu. izgleda da se hipersenzitivni vaskulitis javlja kao preterani imunski odgovor na lek (npr. b. sa opipiljivom purpurom. (a) Klinička obeležja. Karakteristična zahvaćenost organa omogućava dalju klasifikaciju. urtikarijom ili čirevima. povezana sa antitelima usmerenim . kapilari. osim ako su od specifičnog značaja za dijagnozu određenog sindroma. penicilin) ili infekciju (virusni ili bakterijski antigen). Opipiljiva purpura. venule). izgleda. Završetak bolesti po pravilu sledi nakon uklanjanja pobuđujućeg agensa. Važno je shvatiti da se granica ovih sindroma gubi i da se oni preklapaju kod konkretnih bolesnika. Hipokomplementemija je postojana odlika. Uzrok je najčešće nejasan. Karakteristična odlika je nagomilavanje IgA u lezijama krvnih sudova. Bolesnici sa ovim oblikom vaskulitisa imaju urtikariju koja tipično traje duže od 24 časa i ponekad artritis. HBV artritisno-dermatitisni sindrom je odgovor na HbsAg koji liči na serumsku bolest. E VASKULITISNI SINDROMI 1. penicilinu. Posebni oblici (1) Henok-Šenlajnova (Henoch-Schönlein) purpura je sistemski vaskulitis malih krvnih sudova koji se prvenstveno javlja kod dece. Bolesnici sa teškom zahvaćenošću bubrega ili gastrointestinalnog trakta mogu da zahtevaju primenu steroida.

Tok bolesti. artralgije i imunsko-kompleksni glomerulonefritis mogu da se jave. a. Konstitucionalne tegobe (npr. koje je u nekim slučajevima povezano sa taloženjem imunskih kompleksa. Teška zahvaćenost bubrega predstavlja najčešći razlog za terapiju. Rejno-ov fenomen. Zahvaćeni sudovi su najčešće mali (kapilari. (b) Tok bolesti. citotoksičnim agensima ili i jednim i drugim je neophodno. Sindrom se po pravilu javlja kod bolesnika koji imaju krioglobulin tipa II (kombinovani krioglobulin). (1) Zahvaćenost bubrega je najćešće obeležje i javlja se kao teška hipertenzija.protiv C1q. gubitak telesne mase. IFNα može da pomogne kod slučajeva povezanim sa HBV ili HCV. koji se ispoljava kao multisistemska bolest. ili bubrežna insuficijencija. Mnogi bolesnici imaju HCV ili manje uobičajeno HBV u imunskim kompleksima. hepatička i plućna disfunkcija su odlike koje se javljaju povremeno. anoreksija) su česte. proteinurija i aktivni sediment kao posledica glomerulnefritisa. koja može da obuhvati kortikosteroide. Podmukla hronična srčana insuficijencija. Nodozni poliarteritis je nekrotišući vaskulitis malih arterija i arterija srednje veličine. b. Ishemičke arterijske lezije su uzrokovane zapaljenjem krvnih sudova. groznica. Alergijski angiitis (Čurg-Štrausova bolest) je granulomatozni vaskulitis koji se po pravilu javlja kod bolesnika sa astmom. Ponavljani napadi palpabilne purpure. citotoksične agense ili otklanjanje krioglobulina aferezom. 2. IFN-α može da pomogne kada je bolest povezana sa HBV ili HCV. mijalgije. bolest po pravilu ima fatalni ishod ukoliko se ne leči. (a) Klinička obeležja. (4) Kombinovana (mešovita) esencijalna krioglobulinemija je idiopatsko oboljenje izazvano imunoglobulinskim kompleksima koji se talože na hladnom. Pluća i slezina su po pravilu pošteđeni. 3. (b) Tok bolesti. p-ANCA su najčešće prisutna (50%-80% bolesnika) i abdominalna angiografija je po pravilu negativna (zbog zahvaćenosti manjih sudova). Bolest ima pogoršavajući i povlačeći tok. koji dovode do vazookluzivnog ili zapaljenskog oštećenja. mononeuritis multiplex) i kožne lezije (infarkti. a koja se ponekad razvija veoma naglo. Gastrointestinalna. a kortikosteroidi mogu da budu neophodni kod težih manifestacija bolesti. Lečenje kortikosteroidima. (3) Mikroskopski poliarteritis je klinička varijanta koja je karakteriše jasnom zahvaćenošću pluća i segmentnim glomerulonefritisom. dok se ishemička disfunkcija više organa javlja po pravilu. stepen smanjenja komplemena po pravilu prati aktivnost bolesti. Klinička obeležja. . arteriole i male arterije). difuzna ili fokalna disfunkcija CNS i zahvaćenost gastrointestinalnog trakta takođe mogu da se jave u zavisnosti od veličine ishemijskih lezija. (2) Ostale česte pojave obuhvataju artralgije. poremećaje perifernog nervnog sistema (senzorne polineuropatije. nodozne lezije).

Plućna pojave po pravilu obuhvataju tegobe na gornjim disajnim putevima (npr. Zatim se javljaju infiltrati u tkivu. kao i simptome na donjim disajnim putevima (npr.a. anginu i hroničnu srčanu insuficijenciju usled zahvaćenosti srca ili aorte. a ponekad u granulomima. nedostatak pulsa i razliku krvnog pritiska između ekstremiteta. Što se tri faze bolesti jave vremenski udaljenije. Mlade osobe ženskog pola. 5. Steroidi mogu da budu potrebni bolesnicima na početku bolesti. Vaskulitis malih sudova ili sudova srednje veličine se javlja na kraju i najčešće obuhvata kožu. (4) Prisustvo c-ANCA. Klinička obeležja (1) Generalizovani bol sličan reumatskoj polimijalgiji često se javlja u ranoj fazi bolesti. a naročito plućni infiltrati. b. često udružena sa eozinofilijom u perifernoj krvi. (3) Organi. c-ANCA se često nalaze kod bolesnika sa aktivnom bolešću više organa. (2) Bubreg. Klinička obeležja (1) Respiratorni trakt. Vegenerova (Wegener) granulomatoza je granulomatozni vaskulitis malih sudova koji po pravilu zahvata gornji i donji respiratorni trakt i bubreg. često azijskog porekla su u najvećem riziku od ovog oboljenja. artritis. manje česte pojave obuhvataju kožne lezije (palpabilna purpura). što su faze bliže jedna drugoj. 4. Klinička obeležja. a. citotoksični agensi kao što je ciklofosfamid su podjednako potrebni za sprečavanje smrtnog ishoda. Ostale. Takajasuov arteritis je granulomatozno zapaljenje sudova aortnog luka koje se patološki odlikuje panarteritisom koji sadrži mononukleusne i džinovske ćelije. okularno ili orbitalno zapaljenje (po pravilu sa proptozom). bolest je blaža. rinitis). kašalj. Plućni i mezentrični krvni sudovi takođe mogu da budu zahvaćeni. Tok bolesti. kasnije. Premda kortikosteroidi mogu da se koriste na početku. Katastrofalne lezije na plućima. (2) Nalazi pri fizičkom pregledu obuhvataju arterijske šumove. rekonstrukcija krvnih sudova može da bude neophodna zbog okluzivnih . Kod ovih bolesnika. Metotreksat može da ima ulogu u održavanju remisije bolesti. nerve ili mišićne lezije. Kaverne ili višestruki infiltrati mogu da se primete na radiografiji grudnog koša. eozinofili su često prisutni u ovim lezijama. b. Zahvaćenost bubrega se odlikuje patološkim sedimentom urina ili narušavanjem bubrežne funkcije. bolest je eksplozivnija. b. Alergijski angiitis je po pravilu bolest koja se odvija u tri faze. gastrointestinalnom traktu ili nervima mogu da iziskuju agresivnu intravensku kortikosteroidnu i citotoksičku terapiju. srčane lezije i zahvaćenost CNS ili perifernog nervnog sistema. Prvo se javlja astma. kratak dah. prisustvo c-ANCA može da bude relativno specifični dijagnostički test i može da pomogne praćenju aktivnosti bolesti. a. hemoptizija). ali se manje agresivni oblici bolesti lakše drže pod kontrolom umerenim dozama kortikosteroida. Tok bolesti. Tok bolesti. sinuzitis. Ishemija velikih arterija razvija se nedeljama ili mesecima kasnije i može da obuhvati klaudikaciju gornjih ekstremiteta.

klaudikacija vilice. b. kao i bakterijske i virusne infekcije takođe mogu da uključe i vaskulitisne pojave. a. dok većina bolesnika ima obeležja povezana sa ishemijom u području karotidne arterije (tj. neurološke tegobe). b. Čak i u slučajevima klinički normalne arterije. ali ponekad može da obuhvati vertebralnu arteriju ili druge ogranke aorte. Tok bolesti. Vaskulitis kao sekundarna pojava primarne bolesti. patergične kožne lezije (lezije koje se javljaju na mestima povrede kože) kao i vaskulitis CNS ili drugih aorgana. bol i ukočenost ramenog i karličnog pojasa zajedno sa ubrzanom sedimentacijom eritrocita većom od 50 mm/h. difuznom makulopapuloznom ospom. malaksalost i gubitak telesne mase). Behčetov (Behçet) sindrom. Vaskulitis se po pravilu pojavljuje kao kožni vaskulitis malih krvnih sudova. c. Arteritis džinovskih ćelija (temporalni arteritis) obično predstavlja granulomatozno zapaljenje karotidne arterije i njenih ogranaka. koje predstavlja najozbiljniju komplikaciju ove bolesti. Ovaj sindrom je definisan prisustvom ponavljanih oralnih i genitalnih afti. glavobolja. Biopsija temporalne arterije može da bude dijagnostička do 1 nedelje nakon uvođenja steroida. Ova febrilna bolest odojčadi i male dece se odlikuje crvenilom konjunktiva. eritemom i mogućom deskvamacijom šaka i stopala. „jagodičastim jezikom“ i cervikalnom adenopatijom. a. Bolest se retko javlja kod bolesnika mlađih od 50 godina. Ostali vaskulitisni sindromi se ne uklapaju u glavne kategorije vaskulitisa zahvaljujući kliničkim ili preklapajućim patološkim obeležjima. Kavasakijeva (Kawasaki) bolest (sindrom mukokutanih promena i limfnih čvorova). povezanim sa edemima. ispucalim usnama. 6. Bolesnici takođe mogu da imaju zapaljenje oka. čvoriće ili eritem.lezija. Hematološki maligniteti. infarkta miokarda i . starošću većom od 50 godina i opštim tegobama kao što su groznica. Koronarni vaskulitis može da se razvije kod 25% bolesnika i da dovede do aneurizme. Bolesnicima su neophodni steroidi rano i u visokim dozama da bi se sprečilo slepilo. Patologija se ne razlikuje od one kod Takajasuovog arteritisa. Moguća klinička obeležja obuhvataju bolnost. Bolesnici treba da započnu terapiju sa najmanje 1mg/kg prednizona da bi se sprečilo slepilo. pogotovo u reumatoidnom artritisu i lupusu. Vaskulitisne lezije kože i CNS se od skoro ubrajaju u sekundarna obeležja Sjegrenovog sindroma. Kontralateralna temporalna arterija je neophodna za dijagnozu ukoliko je nalaz originalnog biopsijskog uzorka negativan. (2) Zahvaćenost superficijalne temporalne arterije je uobičajena ali je često klinički pritajena. (1) Približno 50% bolesnika ima reumatsku polimijalgiju (tj. biopsija temporalne arterije po pravilu otriva patologiju. U određenim bolestima vaskulitisno zapaljenje može da se javi kao sekundarna pojava. simptomi u vezi sa vidom. 7. Klinička obeležja. ali ponekad može da se preklopi sa zahvaćenošću sudova koja liči na poliarteritis. najčešće sa kožom kao prevashodno zahvaćenim organom. bolnost temena. Citotoksički agensi se po pravilu dodaju ukoliko steroidi ne kontrolišu zapaljensku bolest.

odgovarajući pristup postavljanju dijagnoze obično podrazumeva biopsiju zahvaćenog tkiva ili visceralnu angiografiju. učestalost javljanja ovog vaskulitisa je značajno smanjena od pojavljivanja intravenske imunoglobulinske terapije. Potvrda dijagnoze. izmenjeno mentalno stanje. b. Biopsija klinički zahvaćenih tkiva je najprimereniji metod dijagnostikovanja vaskulitisa. (1) Dijagnoza Vegenerove granulomatoze se često zasniva na prikazu granulomatoznog vaskulitisa pri biopsiji otvorenih pluća. Prepoznavanje mogućeg vaskulitisa. Specifični klinički podaci. ukoliko je zahvaćena. biopsija arterije sa suprotne strane može da bude potrebna ukoliko je nalaz prve biopsije negativan a klinička sumnja ostaje velika. Pri uzimanju anamneze i fizičkom pregledu trebalo bi da se posebna pažnja posveti znacima ishemije organa ili poremećajima krvnih sudova. (3) Biopsija mekih moždanica i klinički zahvaćenog moždanog tkiva može da bude potrebna kada se osnovano sumnja na izolovani vaskulitis CNS. Ispoljene odlike često predstavljaju kombinaciju difuznih tegoba CNS (glavobolja. Izolovani vaskulitis CNS. (2) Dijagnoza temporalnog arteritisa iziskuje ispitivanje 3-6 cm dugačkog dela površinske temporalne arterije u višestrukim presecima. F Dijagnoza 1. sa pleocitozom i povišenim proteinima. 2.iznenadne smrti. a. Biopsija svežih lezija. a. Preklapanje kategorija vaskulitisa može da oteža dijagnozu. d. Dijagnostičko istraživanje trebalo bi da bude usmereno na određivanje modela zahvaćenosti organa ili karakterističnih kliničkih obeležja koja ukazuju na vaskulitisni proces. . Po pravilu. Nalaz lumbalne punkcije po pravilu daje sliku hroničnog meningitisa. bolesnici nemaju klinički ili laboratorijski nalaz zapaljenja na drugom mestu. Kombinacija kliničkih obeležja ukazuje na mogućnost postojanja vaskulitisa. Ukoliko kliničko ispitivanje navodi na osnovane izglede za postojanje vaskulitisa. Prepoznavanje sindroma. Međutim. slabo pamćenje) i više fokalnih tegoba (oštećenja kranijalnog nerva. testiranje na ANCA može da bude od pomoći kada se sumnja na mikroskopski poliarteritis ili Vegenerovu granulomatozu. koža često predstavlja najbolje raspoloživo tkivo. koja zajedno sa aspirinom predstavlja terapiju izbora u slučaju ove bolesti. hemipareza). zbog toga što paranazalno sinusno tkivo po pravilu pokazuje nespecifično zapaljenje a bubrežno tkivo pokazuje samo glomerulonefritis. Laboratorijski podaci mogu da nagoveste opšti zapaljenski proces ili ukažu na određeni sindrom (Tabela 10-15). ali ne i dijagnostički pokazatelj moguće zahvaćenosti. Pojačano MR skeniranje mozga predstavlja osetljivi. Ovo stanje predstavlja granulomatozno zapaljenje moždanih arterija male ili srednje veličine.

Angiogrami CNS predstavljaju dokaz kada se sumnja na izolovani vaskulitis CNS. jetre ( ↑ Virus hepatitisa B ili C Čirevi CK. šumovi Infekcija Nalazi na koži Poremećena bubrežna funkcija ( ↑ Virus humane Opipljiva purpura kreatinin. grčevi Testovi koji usmeravaju na određenu Angina Nalazi na nervima dijagnozu Klaudikacija ekstremiteta Senzorne/motorne HIV (nekoliko sindroma) ili vilice neuropatije HBsAg (20%-30% bolesnika sa Tegobe sa vidom poliarteritisom) Fokusne/ difuzne Kratkotrajni ishemički Hepatitis C RNK disfunkcije CNS napadi ANA (verovatnije SEL) Testisi Šlog c-ANCA (Vegenerova Osetljivost granulomatoza) p-ANCA (mikroskopski poliarteritis) Krioglobulini (kombinovana esencijalna krioglobulinemija) Anti-Ro (Sjegrenov sindrom.Tabela 10-15 Klinički podaci koji ukazuju na vaskulitis Anamneza Fizički pregled Laboratorijska ispitivanja Opšte tegobe Nalazi na krvnim Nespecifični testovi (hronično Malaksalost sudovima zapaljenje) Anoreksija Nedostatak krvnog Anemija (hronična bolest) Groznica Trombocitoza pritiska/pulsa Gubitak telesne mase Povišeni stepen sedimentacije Hipertenzija Izloženost lekovima eritrocita (iznenadni početak) (prepisanih ili Povišeni gama globulini Osetljivost sudova. ANCA su po pravilu IgG antitela usmerena protiv citoplazmatske komponente neutrofila i monocita (videti I B 5). c. karotidna ultrasonografija i MR grudnog koša su korisni kod Takajasuovog arteritisa i arteritisa džinovskih ćelija. 3. Prisustvo ANCA. angiografija tri abdominalna krvna suda može da pokaže aneurizme ili arteriopatiju (blago sužavanje) koji nagoveštavaju vaskulitis arterija male do srednje veličine. Važna oboljenja i testovi koji se koriste da bi ona bila isključena su: . Angiogrami luka aorte i velikih sudova. jer zahvaćeni sudovi često ne mogu da budu bezbedno podvrgnuti biopsiji. Brojna stanja bi trebalo da budu razmotrena u diferencijalnoj dijagnozi vaskulitisa. SEL) b. ALT) Ishemične tegobe na Nalazi na mišićima Elektrokardiogram organima Osetljivost. Kada se sumnja na poliarteritis a odgovarajuće tkivo ne može da se dobije za biopsiju ili kada biopsija ne pruža rezultate. nedozvoljenih) Test koji ukazuje na moguću ishemiju noduli. Diferencijalna dijagnoza. Visceralna angiografija. AST. urea) imunodeficijencije (HIV) Infarkti Poremećeni enzimi mišića.

Miksom leve pretkomore (dvodimenzionalni ili transezofagusni ehokardiogram) c. Tempo napredovanja bolesti takođe treba da bude praćen da bi se odredilo najbolje lečenje. Lečenje primarne bolesti. a. 3. plazmafereza je bila korišćena u pokušajima da se uklone poznati antigeni (HBsAg.a. mada doziranje svakog drugog dana može da bude dovoljno kada su sistemska obeležja bolesti pod kontrolom. bio je korišćen u nekim vaskulitisnim bolestima. 1. premda su skorašnje studije praćenja pokazale napredak u smanjivanju ponovnog javljanja bolesti. Kortikosteroidi sami treba da budu primenjeni kao prvenstvena farmakološka terapija kod svih bolesnika osim onih sa Vegenerovom granulomatozom. 2. citotoksični lekovi se po pravilu dodaju kortikosteroidnoj terapiji ukoliko steroidne doze ne mogu da budu lako smanjene bez razbuktavanja bolesti. Uklanjanje antigena. Citotoksični lekovi (npr. Kod svih bolesnika sa poznatom vaskulitisnom bolešću. PTT. najčešće treba da budu kontrolisani imunosupresivnim agensima – kortikosteroidima. ali ne i sprečavanju smrtnog ishoda. Imunosupresivna terapija. Treba prekinuti uzimanje lekova koji mogu da uzrokuju vaskulitisne procese. (2) Nodozni poliarteritis i alergijski angiitis takođe često iziskuju citotoksične lekove pored steroida za kontrolu manifestacija bolesti. citotoksičnim lekovima ili njihovom kombinacijom. HCV) kao i nepoznati antigeni (krioglobulin). ciklofosfamid) (1) Vegenerova granulomatoza je gotovo uvek fatalna bez citotoksične terapije. biopsijskih i angiografskih nalaza). . Ciklosporin koji ciljano deluje na aktivisane CD4+T ćelije. broj trombocita. Trombotičke bolesti kao što su antifosfolipidni sindrom (antifosfolipidna antitela). diseminovana intravaskularna koagulacija (DIK) ili trombotična trombocitopenična purpura (TTP) [PT. Vaskulitisni sindromi koji nisu povezani sa antigenom koji može da bude uklonjen ili primarnim oboljenjem koje može da bude lečeno. Lečenje bolesnika sa vaskulitisom je složeno. važno je da se snimi obim bolesti na početku i prati zahvaćenost organa (u pogledu kliničkih. Sindrom holesterolskog embolizma (biopsija koja pokazuje kristale koji prelamaju svetlost) d. raspadni produkti fibrina]. Bakterijski endokarditis (hemokultura) b. fibrinogen. G Terapija. Kontrola bilo kojeg primarnog reumatološkog. Obično je potrebno dnevno doziranje. Terapija niskim dozama aspirina se često dodaje lečenju vaskulitisnih oboljenja kao protivdejstvo mogućim vazo-okluzivnim dejstvima glikokortikoida. infektivnog ili malignog procesa uopšteno predstavlja najefikasniji način kontrole vaskulitisa kao sekundarne pojave. (3) U drugim oboljenjima. stoga bolesnici treba da počnu sa kombinacijom jednog od ovih agenasa i kortikosteroidima. naročito da deluje na zahvaćenost oka u Behčetovom sindromu i nekim slučajevima teško izlečivog vaskulitisa malih sudova. b.

barem privremeno. poliarteritis. Podgrupa bolesnika sa juvenilnim reumatoidnim artritisom ima selektivnu IgA deficijenciju koja može biti važna u patogenezi bolesti. bez obzira na to da li je povezana sa HBV ili HCV infekcijom. C Etiologija i patogeneza Isti činioci koji su značajni u razvoju adultnog reumatoidnog artritisa učestvuju u juvenilnom reumatoidnom artritisu (vidi III C-D). Etiološki faktori su nepoznati ali mogu uključiti infektivne agense. Važne klasifikacione odlike su prisustvo ili odsustvo najistaknutijih sistemskih karakteristika i ukupni broj zahvaćenih zglobova. kolhicin. E Klasifikacija Razlikuju se tri oblika juvenilnog reumatoidnog artritisa u prvih šest meseci trajanja bolesti. naročito u teško izlečivom vaskulitisu malih krvnih sudova. B Epidemiologija Godišnja incidencija može biti do 0. kao i H1 i H2 antihistaminski blokatori su bili korišteni. hidroksihlorokvin. 5. NSAIL. U mešovitoj krioglobulinemiji. koja uklanja antitela i imunske komplekse iz plazme. ipak u kasnijem toku bolesti u odnosu na reumatoidni artritis odraslih osoba.(sistemski oblik. oligoartikulni artritis i poliartikulni artritis). . U hronično izmenjenim zglobovima mnogo češće nastaje nego kod odraslih sa reumatoidnim artritisom nastaje fibrozna ankiloza. Zato je pojava destrukcije zglobova mnogo ređa u juvenilnom reumatoidnom artritisu. Dolazi do formiranja panusa. kako se sada mnogo čeđće naziva.4. Jasna je disfunkcija imunog sistema u produženju i održavanju sinovitisa. XIII JUVENILNI REUMATOIDINI ARTRITIS (JUVENILNI IDIOPATSKI ARTRITIS) A Definicija juvenilni reumatoidni artritis.ili juvenilni idiopatski artritis. Prognostički i terapijski su značajne razlike međuizmeđu oblika bolesti. Pre postavljanja dijagnoze juvenilnog reumatoidnog artritisa. D Patologija Oštećenja sinovije se ne mogu razlikovati od onih u reumatoidnom artritisu odraslih. Dok očigledan udruženost HLA ukazuje da je oštećen imuni odgovor genetski prenosiv. atritis treba da je prisutan u jednom ili više zglobova više od 6 nedelja i treba isključiti druga reumatska oboljenja. alergijski angiitis). plazmafereza može da poboljša obeležja bolesti. nije pokazala uspeh u poboljšanju ishoda sistemskog nekrotizujućeg vaskulitisa (npr. Ostali lekovi kao što su dapson. Plazmafereza.01%. familijarno pojavljivanje nije uobičajeno. Zapaljenske promene obuhvataju na površine rasta i mogu dovesti do prevremenog zatvaranja epifiza i skraćenja ekstremiteta ili prstiju.je hronični zapaljenski artritis koji počinje pre napunjenih 16 godina.

mada je često izražena mikrocitoza. Sistemski oblik juvenilnog reumatoidnog artritisa. Poliartikulni artritis se može kasnije podeliti na reumatoidni faktor pozitivan ili negativan podtip. b. Bolesnici koji imaju pozitivan reumatoidni faktor često obolevaju u ksanom detinjstvu. Karakteristična nepruriginozna. nazvan i Stilova bolest (M. Jasan artritis ne mora biti deo ranog toka bolesti ali se razvija tokom kasnijih nedelja ili meseci. a. (2) Bolesnici imaju retko simptome i znake prednjeg uveitisa . Devojčiće obolevaju mnogo češće od dečaka. inflamatorni poliartikulni artritis može imati akutni ili postepeni početak isti kao i reumatoidni artritis odraslih. Sistemski simptomi se obično smiruju tokom prvih 9 meseci trajanja bolesti. dok nije jasan vrh incidencije za bolesnike sa negativnim reumatoidnim faktorom. (2) Čestu sliku aktivne bolesti čine limfadenopatija. c.Still) javlja se u kod 10-20% bolesika i odlikuje se ranom pojavom izraženih sistemskih tegoba i vanzglobnim manifestacijama. prolazna. Tok bolesti Pogoršanja bolesti se smenjuju sa periodima koji su relativno bez simptoma. Sistemske odlike nisu prisutne. (1) Prbližno 50% bolesnika može da počne da razvija siptome poboljenja koji liče na poliartikulni artritis . 2. trombocitopenije. Takođe je tipično simetrično zahvatanje velikih i malih zglobova. poremećaja funkcije CNS i jetre. hepatosplenomegalija i perikarditis. Poliartikulni artritis nastaje kod 30-40% bolesnika i zahvata pet ili više zglobova u prvih 6 meseci trajanja bolesti. Polartikulni artritis postaje očigledan u nekom periodu tokom prvih šest meseci bolesti. (2) Kod ostalih 50% bolesnika moguć je potpuni oporavak. izraženu leukocitozu i trombocitozu i umerenu do tešku anemiju hronične bolesti. Klinička slika (1) Tipično. Izražena slika može da uključi vratnu kičmu i temporomandibularne zglobove (TMZ). (2) Serološki nalazi samo retko uključuju reumatoidni faktor i ANA. sa progresijom promena na zglobovima koje određuju ishod bolesti. a. mogućeg multirganskog popuštanja i smrti.1. Laboratorijski nalazi (1) Hematološki nalazi uključuju upadljivo povišenu sedimentaciju eritrocita. Redak je udruženi miokarditis. makulopapulozna ospa se javlja kod 90% bolesnika a najispoljenija je u skokovima temperature. (3) Najozbiljnija manifestacija sistemskog oblika juvenilnog artritisa je sindrom aktivacije makrofaga u mnogim organima koji dovodi do leukocitopenije. Podjednako obolevaju i dečaci i devojčice. i nije ispoljena vrh incidencije u odnosu na godine života. Klinička slika (1) Tipična slika ranog toka bolesti je visoka skokovita temperatura sa značajnim konstitucionim tegobama.

2. (1) Klinička slika (a) Tipično je artritis asimetričan. (3) Tok bolesti Najviše bolesnika ima oligoartikulni razvoj koji se može lečiti a nije onesposobljavajući. i izdvajaju one sa većim rizikom za hronični uveitis. Asimetrični artritis kolena. Laboratorijski nalazi (1) Hematološki nalazi često uključuju umereno povišenu sedimentaciju eritrocita. Drugi zglobovi mogu biti zahvaćeni ali je aksialni skelet pošteđen. b. Obično su hronične očne lezije asimptomske i mogu dovesti do slepila ako se ne prepoznaju i ne leče. (2) Laboratorijski nalazi (a) Hematološki nalazi obično ne uključuju anemiju. Oligoartikulni artritis nastaje kod oko 50% bolesnika i zahvata četiri ili manje zgloba tokom prvih 6 meseci bolesti. trombocitozu i leukocitozu. blag i zahvata koleno. a. c. (2) Laboratorijski nalazi . (2) Bolesnici sa negativnim reumatoidnim faktorom ređe imaju tešku bolest ili trajanje bolesti u odraslom dobu. normocitna. (2) Serološki nalaz uključuju reumatoidni faktor kod 10-20% i ANA kod 2040% bolesnika. (b) Serološki nalazi uključuju ANA pozitivna kod 60% bolesnika. i praćen je srtritisom sakroilijačnih i zglobova kukova. Oligoartritis aksialnog skeleta predominantno nastaje kod dečaka. Reumatoidni faktor tipično nije prisutan. Ova grupa bolesnika se deli u tri podgrupe. skočnih zglobova ili središnjih zglobova tarzusa je najčešći. anemija hronične bolesti. b. a početak bolesti je obično u kasnom detinjstvu. (c) Potencialno težak prednji uveitis (uveitis anterior) ne zavisi od aktivnosti bolesti i može se javiti kod više od 25% bolesnika. (b) Sistemski simptomi su blagi ili odsutni. Može da se javi prednji uveitis kao i kod odraslih sa spondiloartropatijama ali nema karakteristike hroničnog oblika i ne dovodi do oštećenja vida kao što se vidi u drugim oligoartikulnim oblicima. Kod bolesnika se obično razvija blaga normohromna. Sedimentacija eritrocita je normalna ili samo malo ubrzana. Oligoartritis i prednji uveitis češće nastaju kod devojčica nego kod dečaka. Njihova bolest je vrlo slična reumatoidnom artritisu odraslih osoba. (1) Klin ička slika.(3) Bolesnici koji imaju pozitivan reumatoidni faktor mogu imati subkutane nodule kao u reumatoidnom artritisu odraslih. Kod oko trećine bolesnika može da zahvati više od četiri zgloba i oda je dalja podela na prošireni oligoartrikulni artritis (ekstendirani oblik). a vrh pojavljivanja je u ranom detinjstvu. Tok bolesti Poliartikulni artritis može biti hronični i trajan ili može ispoljiti više intermitentan relapsirajući tok (1) Bolesnici sa pozitivnim reumatoidnim artritisom imaju najveći rizik za hronični erozivni i težak artritis i značajnu invalidnost. porast broja leukocita i trombocita.

broj leukocita je 1000020000/mm3). SEL. (b) Serološki nalazi pokazuju da 50% bolesnika ima HLA-B27 antigen.) mogu zahtevati period posmatranja dok se ne razviju karakterisične ekstraartikulne manifestacije. b. nediferencirana bolest vezivnog tkiva. Unutar prvih šest meseci treba pokušati klasifikovanje bolesnika u kliničku podgrupu. psorijaznog artritisa ili ili reaktivnog artritisa.(a) Hematološki nalazi nisu osobiti. (b) Radiografski nalazi nisu specifični. (6) Promene na vratnoj kičmi posebno sa ankilozom C2-C3 su česte u juvenilnom reumatoidnom artritisu. Diferencijlna dijagnoza a. F Dijagnoza 1. tuberkulozu) i malignitete (na pr. Bolesnici i njihove porodice obično imaju psorijazu. (3) Karakteristična periostna elevacija dugih kostiju u leukemiji može da omogući razlikovanje od juvenilnog reumatoidnog artritisa. osteonekroza. (1) Rani nalazi mogu da uključe otok mekih tkiva i periartikulnu demineralizaciju. Naročito je važno isključiti infektivnu etiologiju (na pr. ili emocionalne poremećaje. zavisno od epifizne aktivnosti u vreme promena). regresivno ponašanje. (3) Tok bolesti. dok broj prisutnih leukocita ne mora biti paralelan aktivnosti bolesti. Teškoće u postavljanju dijagnoza Postavljanje dijagnoze kod dece može biti teško. Mnogi bolesnici u kasnijem životu razvijaju sliku ankilozirajućeg spondilitisa. Lokalizovane abnormalnosti kosti (na pr. Lajmsku bolest. reumatska groznica. Oni mogu da kao odgovor na bol u inflamiranom zglobu ispolje razdražljivost. Važna je edukacija bolesnika i roditelja o zapaljenju zglobova i treba naglasiti . (a) sinovijska tečnost je obično umereno inflamirana (tj. Oligoartritis sa izraženim daktilitisom je treći bolik koji se najčešće viđa kod devojčica svih uzrasta. Deca mogu da izbegavaju da upotrebljavaju zahvaćeni zglob umesto da se požale na bol. Različita genetska ili urođena metabolička oboljenja kao i nereumatska stanja mogu površno da liče na juvenilni reumatoidni artritis. (2) Kasni nalazi obuhvataju epifizne promene (ili rano zatvaranje ili preterani rast. leukemiju) kao uzroke artritisa dece. a mali broj i reumatoidni faktor. osteohondritis) ilaju posebne radiografske prikaze. Kada se otkrije zahvatanje zloba oboljenje mora biti prisutno najmanje šest nedelja pre ozbiljnog razmatranja postavljanja dijagnoze juvenilnog reumatoidnog artritisa. srozije zglobnih okrajaka ili suženje zglobnih prostora. G Terapijski pristup 1. 2. Bakterijska kultura sinovijske tečnosti i analiza su naročito važne u vrlo akutnom obliku oligoartritisa da bi se isključila bakterijska infekcija (bakterije ili mikobakterije). druga reumatska oboljenja (na pr. c.

Roditelji treba da se zalažu i preuzmu aktivnu ulogu u primeni fizikalne terapije i lekova. treba treba pregledati na 3 meseca da bi se ocenila efikasnost određene terapije. Treba uspostaviti dugoročni cilj smirivanje aktivnosti bolesti i sprečavanje deformiteta. a ne sme se zanemariti psihički i emocionalni razvoj deteta. oni su takođe efikasni. genetski nastao protein fusijom rekombinantnog TNF i humanog IgG. ređu ozbiljnu toksičnost i relativno dobar efekat. (5) Kortikosteroidi (a) Kod bolesnika sa sistemskim tegobama koji imaju manifestacije preteće po život (na pr. mogu da povećaju telesnu težinu. Kod neke dece sa ograničenom oligoartikulnom bolešću. je efikasan. male doze kortikosteroida. perikarditis) mogu biti neophodne srednje do visokih doza kortikosteroida. Skorašnja ispitivanja leflunomida su pokazala njegovu efikasnost. Ali posledice nepokretnosti u detinjstvu značajnije su od komplikacija kortikosteroida u ovom kliničkom stanju. oralno zlato. Hirurško lečenje Korekcije deformacija i totalna zamena zglobova mogu biti .izgleda efikasan. (6) Intravenska infuzija gama globulina Ovi agensi se primenjuju za kontrolu teškog sistemskog oblika poliartikulne bolesti b. Postojeće kliničke studije sa influksimabom su vrlo ohrabrujuće. intraartikulna injekcija steroida na početku može da dovede do kompletne remisije. Infliximam. 2. (4) Biološki agensi Etanercept. Sulfasalazin se upotrebljava zato što ima brz početak dejstva (< 2 meseca). Upotreba odgovarajuće terapije je značajna u smanjenju bola i održavanju funkcije. Ni jedan od ovih bioloških agenasa nije posebno efikasan za sistemki juvenilni reumatoidni artritis. Iako FDA (Food and Drug Administration) nije odobrila indometacin i nabumeton za lečenje dece. da podržavaju odlazak u školu i da održavaju sposobnosti deteta za samo zbrinjavanjem. najčešće korišćen agens druge linije. (b) Kod nepokretne dece sa poliartikulnom bolešću. (3) Lekovi druge linije Metotreksat . dozvoljen je za upotrebu kod dece. (2) Drugi NSAIL Sada su naproksen i ibuprofen najčešće prepisivani za početno lečenje.generalno povoljan tok juvenilnog reumatoidnog artritisa. iako ga FDA još nije odobrio za rimenu kod dece. Bolesnike sa velikim rizikom za hronični uveitis (oligoartikularna podgrupa). hidroksihlorohin i D-penicilaminse sada retko koriste u lečenju juvenilnog reumatoidnog artritisa. a. (d) U lečenju hroničnog uveitisa sistemski kortikosteroidi mogu biti potrebni ako nije bilo efekta u inicijalnom lečenju sa topikalnim ili lokalnim steroidima i dilatirajućim agensima. Ovaj agens je najčešće indikovan u poliartikulnom obliku juvenilnog reumatoidnog artritisa ako nema odgvora na lečenje metotreksatom. (c) Lokalne injekcije kortikosteroida često su efikasne u lečenju oligoartikulne bolesti ili kod više teže zahvaćenih zglobova u poliartikulnoj bolesti. Farmakološka terapija (1) Salicilati Ovi agensi više nisu primarni lekovi ukoji se koriste u lečenju juvenilnog reumatoidnog artritisa zbog zabrinutosti oko moguće uloge aspirina u pojavi Rejovog (Reye ) sindroma. svakog drugog dana.

Specifične komplikacije a. javljaju se u 10-20% obolelih. Zaostajanje u rastu 1. težak miokarditis u sistemskom obliku juvenilnog reumatoidnog artritisa moeže da dovede do hronične srčae slabosti i smrti. Opšte zaostajanje u rastu može se javiti kod bolesnika sa trajnom. H Prognoza 1. Deformacije zglobova Bolesnici sa poliartikulnim artritisom najviše razvijaju hronični erozivni artritis i posledično deformacije zglobova. kreće se od artralgija do jasnih reumatskih poremećaja. HIV-udruženi artritis. Fizikalna i radna terapija Oavo lečenje je izuzetno važno u juvenilnom reumatoidnom artritisu. najčešće reumatske manifestacije. Simetrični erozivni polliartikulari oblik. Lokalne nenormalnosti rasta zbog zapaljenskog procesa kod nekih bolesnika mogu dovesti do mikrognatije kao i do diskrepacne u dužini nogu i prstiju 3. posebno deca sa reumatoidnim faktorom. obično u početku infekcije. XIV RAZNOVRSNI SINDROMI A Reumatske manifestacije virusa humane imunodeficijencije (HIV) Mišićnoskeletne tegobe su releativno česte tokom infekcije HIV virusom. Invalidnost Između 50% i 75% bolesnika se kompletno oporavi do odraslog doba. Smrt Sindrom aktivacije makrofaga može biti opasan po život. c. Retko. teško se razlikuje od . 2. Noćne udlage pomažu u smanjivanju razvoja kontraktuta zglobova. u retkim slučajevima sa naročito teškom i protrahovanom bolešću razvija se progresivna amiloidoza ili umiru zbog sekundarne infekcije. 2. c. Kod mladih osoba sa seronegativnim artritisom važno je razmotriti HIV. Klinički spektar je raznovrstan. a serijske udlage mogu da poboljšaju već postojeće kontrakture. Hronični uveitis Čak 15% bolesnika sa oligoartikulnim oblikom bolesti koji imaju hronični uveitis razvijaju neke poremećaje vida iako je problem pašljivo tretiran. širokom zapaljenskom aktivnošću i kod onih lečenih sistemski kortikosteroidima. b. Spondiloartropatija (reaktivni artritis. 2. koji takođe može da nastane. Uobičajena prezentacija je oligoartikularni asimetrični periferni artritis koji zahvata kolena i skočne zglobove.potrebni u hroničnoj. Deca moraju da nauče i sprovode vežbe za održavanje tonusa mišića i sprečavanje kontraktura zglobova. psorijazni artritis i nediferenovana spondiloartropatija). koja liče na bolesnike sa reumatoidnim artritisom odraslih. Implanti donje vilice se koriste za mikrognatiju. Druge manifestacije mogu biti svrstane u sledeće grupe: 1. Oko 10% razvija teške funkcionalne deformacije. teškoj bolesti. Artralgije i mijalgije.

3. Od oportunističkih organizama. Avaskularna nekroza i osteopenija/osteoporoza. HCV je često udružen sa krioglobulinemijom tipa II i može da se manifestuje kao kombinacija artritisa. prisustvo dve glavne ili jedne glavne i dve sporedne manifestacije ukazuje na ARF sa velikom verovatnoćom. rabdomiolize ili piomiozitisa. palpabilne purpure i krioglobulinemije. Bolni zglobni sindrom. poliartritis. 4.aureus i Streptococcus pneumoniae. reumatoidnog artritisa. Inkubacioni period od faringitisa do infekcije je 2-3 nedelje. povišena temperatura. Kod intravenoznih narkomana. U jedne trećine bolesnika okidajuća infekcija je neprimetna. C Akutna reumatska groznica (ARG) Infekcije kože ne izazivaju ARF. Ovaj oblik obično reaguje na tretman nesteroidnim antireumaticima. Na osnovu revidiranih Jonesovih kriterijuma (1992) za dijagnozu ARG. . 3. 7. B Hepatitis i krioglobulinemija I HBV i HCV mogu biti povezani sa artritisom. najčešći patogeni su S. Sporedne manifestacije su artralgije. Odgovorni su kako uobičajeni tako i oportunistički organizmi. povišen ili rastući anistreptolizin-O titar. HBV je udružen sa simetričnim artritisom naglog početka koji je povremeno praćen urtikarijom. HIV terapija može biti odgovorna. karakteriše se jakim bolom u zglobu naglog početka koji traje nekoliko sati do 2 dana. Dokazi koji podržavaju predhodeću infekciju streptokokom grupe A uključuju pozitivnu kulturu ždrela. Ovaj poremećaj nastaje posle infekcije ždrela streptokokom grupe A (S. Artritis je obično migrirajući. DILS se razlikuje od klasičnog Sjögrenovog sindroma u tome što obično pogađa muškarce i ne karakterišu ga artritis i produkcija autoantitela (SS-A. 1. Ovo stanje se obično mnogo češće sreće kod intravenoznih narkomana i hemofiličara. zidovudin miopatije. Ovaj slabo razjašnjen sindrom koji pogađa 10% HIV inficiranih bolesnika. Glavne manifestacije su karditis. Ovaj sindrom čine suve oči i usta sa pozitivnim Širmerovim testom i uvećanjem parotidnih žlezda. ali se može serološki potvrditi. Difuzni infiltrativni limfocitozni sindrom (DILS). 5. Bol u pogođenim zglobovima može biti disproporcionalan u odnosu na klinički fizikalni nalaz inflamacije. prvenstveno zahvata velike zglobove donjih ekstremiteta. ili brzi test na streptokokni antigen.pyogenes). Septički artritisi. Aksijalni zglobovi su mnofo češće pogođeni nego periferni zglobovi. 2. Nedavno je prikazana avaskularna nekroza kod bolesnika sa HIVom. Miopatije. najčešći je Candida albicans. Osteopenija i osteoporoza su isto zako noviji nalazi u ovoj grupi bolesnika. Takvo stanje mođe biti posledica HIV miopatije. Značajna mišićna slabost mođe biti prezentujuća tegoba. horeja. SS-B i reumatoidni faktor). Etiologija je nejasna. povišena sedimentacija eritrocita i produžen PR interval. sindroma propadanja u sklopu HIV infekcije. marginalni eritem i subkutani čvorići. ako bolesnik ima dokazanu prethodeću infekciju. 6. Laboratorijsko ispitivanje i rezultati metoda vizualizacije su obično normalni.

3. hepatomegaliju. Manifestuje se povišenom temperaturom. tenzione glavobolje. PMR. 2cm distalno od lateralnog epikondilusa. hematoloških poremećaja. bolesti vezivnog tkiva (npr. Etiologija ostaje nejasna. Ukoliko je klinički indikovano laboratorijsko ispitivanje bi trebalo da uključi analize kojima se isključuju matabolički poremećaji (npr. Navodi se i kao sekundarni (reaktivni) amiloid jer može da nastane u bilo kom hroničnom inflamacijskom poremećaju uključujući infekcije. kalcijum ili fosfor). Periartikularno deponovanje amiloida može da se manifestuije kao pseudoartritis ali mogu se naći i zglobne efuzije sa fibrilama amiloida. Većina bolesnika koja razvija ovaj oblik amiloidoze je bila dugi period na bubrežnoj dijalizi i prezentuju se bolom u zglobovima. sindromom karpalnog tunela i osteonekrozom. citotoksični agensi). SEL). i izgledom „išamaranih obraza“ sa upadljivim eritemom na dečjem licu. Ispitivanjem se otkrivaju brojne osetljive tačke (bol pri palpaciji) iznad sledećih mišićnih regiona: insercija okcipitalnih mišića na potiljak. hipotireoza. koristi se da opiše smrt ćelijskih komponenti kosti kao posledicu smanjenog dotoka arterijske krvi. poremećaji elektrolita (npr. Zahvaćenost epifiza dugih kostiju kao što je glava femura je obično karakteristićna. iritabilna creva. Kod odraslih se tipično prezentuje artralgijama ili simetričnim artritisom koji može da imitira reumatoidni artritis. virusni hepatitis). neoplazije i druga reumatska stanja. donji prednji cervilkalni. poremećaji jetre (npr. Staza krvi. Drugi nalazi uključuju edeme. U najranijim stadijumima dijagnoza može biti postavljena primenom NMR ali u kasnijim stadijumima oštećenje može biti identifikovano na rendgenskoj slici. G Parvovirus B19 infekcija Parvovirus ili bolest petice je endemska u dece školskog uzrasta. i primarne miopatije. AA amiloid je nađen kod bolesnika sa reumatoidnim artritisom i porodičnom mediteranskom groznicom. Osim difuznog bola. i medijalno masno jastuče kolena proksimalno od zglobne linije. bolesnici se često žale na nesanicu. Cilj tretmana je da se poboljša kvalitet sna. supraspinatus. kardiomiopatija ili različiti neuropatski simptomi. E Fibromijalgija Ovo često neinflamacijsko stanje se karakteriše difuznim bolom. Serološko testiranje na parvovirus rano u toku bolesti može biti od dijagnostičkog . hiperkoagulabilnost i oštećenje endotelnih ćelija su od značaja. trapezijus. 1. hipertireoza). Karakterističan nalaz može biti mekotkivni „znak ramenog jastučeta“. Često se koriste amitriptilin ili niske doze mišićnih relaksanasa uz redovne fizičke aktivnosti. ali pogođeni bolesnici imaju tendenciju da imaju narušenu IV fazu sna koju karakterišu pokreti očiju koji nisu brzi (REM). B2 mikroglobulin amiloid i AA amiloid. Može biti idiopatska ili da nastane u brojnim stanjima udruženim sa određenim lekovima (steroidi. embolizama. drugi kostohondralni spoj. u okviru bolesi vezivnog tkiva. ali i druge kosti mogu biti pogođene. gluteus. 2.D Avaskularna nekroza Ovo stanje koje se takođe navodi i kao osteonekroza. nizak magnezijum. veliki trohanter. F Amiloidoza Tri osnovne forme poremećaja deponovanja amiloida koje se prezentuju artropatijom su AL amiloid. alkohola ili trauma. makroglosiju i purpuru. konstitucionalnim simptomima. Ako je glavna tegova depresija neophodna je konsultacija psihijatra. migrene i depresiju. B2 mikroglobulin amiloid je druga najčešća forma deponovanja amiloida. AL amiloid se obično manifestuje kao proteinurija/bubrežna insuficijencija. infiltrativnih bolesti.

MWS). FCAS). Porodični autoinflamcijski sindrom na hladnoću (Familial Cold Autoinflammatory Syndrome. Kliničke manifestacije uključuju erupcije slične urtikariji ali koje nisu praćene svrabom. NOMID).značaja (pozitivna IgM antitela). Etiologija je nejasna. razvija amiloidozu. cervikalnom limfadenopatijom. FMF). Multisistemska inflamacijska bolest sa početkom u neonatalnom periodu (Neonatal-Onset Multisystem Inflammatory Disease. . 6. hroničnim meningitisom i senzorineuralnim gubitkom sluha. Periodični sindrom udružen sa faktorom nekroze tumora (Tumor Necrosis Factor-Associated Periodic Syndrome. Hiper IgD sindrom (Hyper IgG Syndrome. a sve obično izazvano izlaganjem niskim temperaturama. HIDS). Ovaj poremećaj neretko se prezentuje tokom neonatalnog perioda sa rašom sličnim urtikariji. Tok je samolimitirajući i odgovara na lekove protiv inflamacijskih bolova. Porodična mediteranska groznica (Familial Mediterranean Fever. FCAS. MWS i NOMID se sada smatraju porodičnim poremećajima sa spektrom progresivne kliničke jačine i zajedničkom mutacijom CIAS1 gena na g44 lokusu hromozoma 1. Većina bolesnika. Tokom poslednjih 5 godina određena je genetska osnova većine tih poremećaja i DNK sekvencioniranje za detekciju specifičnih mutacija je dostupno u komercijalnim laboratorijama (vidi tabelu 10-16). I Autoinflamacijske bolesti Ovi poremećaji su najčešće opisani kao ciklusi kliničke inflamacije bez prisustva antigen-specifičnih ćelija T ili karakterističnih autoantitela. posebno onih koji se ne tretiraju kolhicinom. 4. 3. ali bolesnici ispoljavaju duže i manje regularne epizode groznice i takođe razvijaju osetljive duboke eritematozne ploče i bolne konjunktivitise. H Relapsirajući polihondritis je stanje koje karakteriše zapaljenje hrskavice. TRAPS). jak bol u ekstremitetima distalno i postepen razvoj senzorineuralne gluvoće. 1. Klinički simptomi obično počinju unutar prvih 6 meseci života. Muckle Wells sindrom (Muckle Wells Sindrome. Ovaj sindrom se takođe prezentuje pre dvadesete godine. Može da zahvati bilo koju hrskavicu u telu ali najčešće zahvata hrskavičavi deo nosa i spoljašnjeg uva i prezentuje se kao iznenadni bol. konjunktivitisa i razdražljivosti bez groznice. ali autoimunski mehanizmi mogu biti uključeni. crvenilo i otok sa mogućom destrukcijom ukoliko se ne tretira. Ponekad je udružen sa drugim bolestima vezivnog tkiva kao i malignitetima. Uz groznicu postoji i značajan bol u abdomenu često sa dijarejom. Nekolicina tih bolesti je ranije bila svrstana u sindrome periodične groznice. Ovaj poremećaj se najčešće javlja pre dvadesete godine u vidu periodičnih epizoda groznice. pleuro-peritonealnog bola i artritisa u trajanju od 1-3 dana. makulopapularnim rašom i oligoartritisom. postepenim razvojem teške artropatije sa ekstenzivnom proliferacijom hrskavice. Simptomi počinju u periodu odojčeta u vidu kratkotrajnog (<24h) makulopapularnog raša. 5. 2.

arapsko. SE ?NSAIL NOMID Bez pravilnosti Retko autozomno dominantni 1g44 CIAS1 Većina unutar 6 m kontinuirano Ne Ne Urtikarija (bez svraba) Progresivne destruktivne promene. može biti normalan do treće godine Nijedan efikasan ? Statini Vrlo često Ne Stalna Ne Ne Ne ↑ Leukociti.Tabela 10-16 Autoinflamacijske bolesti Osobine Glavno poreklo FMF Jevrejsko. kortikosteroidi Otsutan Vrlo često (cervikalna) Ne Ne Ne Ne ↑ IgD (>100 IU/ml). tursko. irsko HIDS Holandsko. jermensko Autozomno recesivni 16p13 MEFV 90% do 20 godina 1-3 dana Iritacija peritoneuma (95%) Često Ponekad: erizipeloidni eritem Monoartritis: veliki zglobovi (75%) Otsutan Neuobičajena Ne Ne Ne Često Nizak C5a inhibitor u seroznoj tečnosti Kolhicin TRAPS Škotsko. purpura Oligosimetrični artritis FCAS Bez pravilnosti MWS Bez pravinosti Autozomno dominantni 1g44 CIAS1 85% < 20 godina 2-3 dana Ne Ne Urtikarija (bez svraba) -Poli artralgijeprobadajući bolovi ekstremiteta distalno Ne Ne Retko Često Ne Ne ↑ Leukociti. papule. francusko Autozomno recesivni 12g24 Mevalonat kinaza 6 meseci prosečno 3-7 dana Bol-dijareja i povraćanje Ne Često: makule. SE Tretman ?NSAIL . SE ?IL-1 antagonisti Genetski tip Hromozomska lokacija Uključeni gen Starost na početku Trajanje napada Abdominalne Pleuralne Kutane Autozomno dominantni 12p13 TNFRSFIA (tip I TNF receptora) 100% do 20 godina Dani do nedelje Nespecifičan bol Često Često: osetljive eritematozne ploče Lokalizovana mijalgija: artralgije Autozomno dominantni 1g44 CIAS1 95% < 6 m < 24h Ne Ne Makulopapularne Reumatološke Poliartralgije Konjunktivitis Limfadenopatija Pogoršanje pri izlaganju hladnoći Senzorineuralna gluvoća CNS Amiloidoza Laboratorija Često (bolan) Često Ne Ne Ne 25% ↓ Serumski tip I TNF receptor (< 1ng/mL) Etanercept. masivna proliferacija hrskavice Prednji i zadnji uveitis Retko Ne Često Hronični meningitis Ne ↑ Leukociti.

Koji od sledećih testova najverovatnije dovodi do dijagnoze? A Ispitivanje karlice i kulture cervikalnog brisa B Aspiracija zglobne tečnosti C Testiranje prisustva antinukleusnih antitela (ANA) D Testiranje prisustva reumatoidnog faktora E Testiranje prisustva streptokoknih enzima . Ona ima brojne kožne lezije na rukama i nogama. kao uzrok njenog bola u zglobu? A Bolni obim pokreta B Krepitacije C Uvećanje kostiju zgloba D Oticanje i toplota E Nestabilnost 2. desnom ručju i levom skočnom zglobu. Ispitivanjem se opaža crven. Klinički nalaz pokazuje osetljivost i otok tetiva oko zahvaćenih zglobova ali bez aktuelnih otoka zglobova. Žena starosti 56 godina došla je u vašu ambulantu zbog bola i ukočenosti u šakama. Ona navodi da izgleda da ukočenost traje celo jutro. neke su petehijalne a druge vezikopustularne. pre nego na osteoartritis.Pitanja za učenje 1. Nema tofusa. 4. Kako se postavlja definitivna dijagnoza? A Uraditi radiografiju B Uzeti tečnost za sinovijalnu analizu C Odrediti nivo mokraćne kiseline u serumu D Uzeti hemokulture E Odrediti HLA-B27 3. topao i otečen palac leve noge. Muškarac starosti 45 godina sa istorijom hipertenzije žali se na bol u palcu leve noge koji traje 24h. Do sada nije imao problema sa zglobovima. Koji od sledećih nalaza na zglobu najviše ukazuje na inflamacijski artritis. Imao je malo povišenu temperaturu i groznicu. Koja od sledećih formi juvenilnog reumatoidnog artritisa je najverovatnije udružena sa ozbiljnim komplikacijama na očima? A Poliartikularni artritis koji je seropozitivan za reumatoidni faktor B Poliartikularni artritis koji je seronegativan za reumatoidni faktor C Oligoartikularni artritis bez zahvaćenosti aksijalnog skeleta D Oligoartikularni artritis koji zahvata aksijalni skelet E Sistemski početak juvenilnog reumatoidnog artritisa Jedna osamnaestogodišnja žena dolazi u hitnu službu i žali se na jak bol u desnom kolenu.

uz bolan i otečen levi skočni zglob. Koje od sledećih objašnjenja patogeneze se najbolje uklapa u njenu bolest? A Infiltracija mukopolisaharida ispod u subepitelijalna tkiva B Neregulisana sinteza kolagena od strane fibroblasta C Raynaudov fenomen koji prvo dovodi do ishemije a kasnije do fibroze tkiva D Oštećenje vaskulnog endotela i imunski posredovana fibroza tkiva E Karcinomatozni paraneoplastički proces 7. bolesnica iz pitanja broj 4 treba da dobije koji od sledećih tretmana? A Kortikosteroidi B Nesteroidni antiinflamacijski lekovi (NSAIL) C Antibiotici D Lokalni treman kožnih lezija E Imobilizacija bolnih zglobova 6. Koja od sledećih manifestacija se verovatnije sreće u difuznoj formi sistemske skleroze nego u KREST varijanti? A Disfunkcija motiliteta jednjaka B Zahvaćenost pluća C Zadebljanje kože distalno D Bolest bubrega E Teleangiektazije 8. i osećaj paljenja u donjem delu sredogruđa i otežano gutanje hrane. Klinički nalaz ukazuje na ograničenu pokretljivost kičme i tendinitis leve Ahilove tetive. Testovi na prisustvo antitela pokazali su prisustvo antinukleusnih antitela (ANA) i povišene titrove anti-Scl-70 antitela. Koja od sledećih kliničkih osobina je tipična za sve spondiloartropatije? . Tridesetdvogodišnji muškarac na prezentaciji ima bol u leđima sa izraženom ukočenošću koji traje nekoliko sati. Dok se čekaju rezultati laboratorijskog ispitivanja. šaka i podlaktica. progresivno zatezanje kože i zadebljanje prstiju. nedostatak vazduha pri naporu. Jedna pedesetogodišnja žena žali se na bol i bledilo ili modrilo šaka na hladnoću u poslednja dva meseca. Koja od sledećih terapija je neophodna za tretman polimiozitisa? A Antimalarici B Nesteroidni antiinflamacijski lekovi (NSAIL) C Kortikosteroidi D Mirovanje u krevetu E Aerobne vežbe 9.5. Vi razmatrate spondiloartropatiju kao objedinjenu dijagnozu.

Lazarevićev znak je negativan. Koja je najverovatnija dijagnoza? A Spondiloartropatija B Uklješten disk C Spinalna stenoza D Osteoartritis levog kuka E Istegnuće mišića . obim pokreta.A Entezopatsko zapaljenje B Uretritis C Kožne lezije D Zapaljenje creva E Oralne ulceracije 10. Žena starosti 64 godine prezentuje se sa postepeno rastućim bolom u desnom kolenu. Postoje izražene krepitacije pri pokretu sa efuzijom u tragu. malaksalost. razboleo se pre 2 meseca i ima slabost. Nema osetljivosti kičmenog stuba. Izgubio je oko 9 kilograma tokom ovog perioda. bol u stomaku i progresivnu slabost stopala. SE E Skener kostiju 12. senzibilitet i refleksi su normalni. Može da hoda oko 2 ulice a onda mora da stane zbog bola u krstima praćen slabošću i žarenjem koje se širi u stražnjicu i levu butinu. Nedavno on je razvio blagi inflamacijski poliartritis šaka i ima objektivne znake koji ukazuju na mononeuritis u zoni desnog medijalnog nerva. Snaga leve noge. Bol se pogoršava pri oslanjanju i smanjuje pri mirovanju. Muškarac starosti 57 godina. Šta bi od sledećeg pomoglo za potvrdu dijagnoze? A Aspiracija zgloba B Proba sa oralnim kortikosteroidima C Radiografija pri osloncu D Kompletna krvna slika. Nema drugih podataka o ranijim artritisima ili prethodnoj traumi. Periferni pulsevi su normalni. Radiografija grudnog koša pokazuje kardiomegaliju i nalaz ranog plućnog edema. prethodno zdrav. Koja od sledećih dijagnoza je najverovatnija? A Hipersenzitivni vaskulitis B Reumatoidni artritis C Sistemski eritemski lupus (SEL) D Nodozni poliarteritis E Churg-Straussov sindrom 11. dispneju pri naporu. Pri pregledu odaje utisak muškarca dobrog izgleda. Muškarac starosi 70 godina žali se na rastući bol u leđima. Koleno je hladno na dodir.

proksimalnih interfalangealnih (PIP). Njeni laboratorijski testovi pokazuju normalnu kompletnu krvnu sliku i potpuni metabolički profil. Njena SE je uvećana 40. i distalnih interfalangealnih (DIP) zglobova. Potrebno je da odaberete jedan odgovor za svako pitanje. eritematozni raš na obrazima i obostrane pretibijalne edeme. SSA granično pozitivna.Uputstvo: Opcije odgovora za pitanja 13-15 su iste. Koleno mu je otečeno. A Reumatoidni artritis B Lajmska bolest C Gonokokni artritis D Sistemski eritemski lupus (SEL) E Polimiozitis F Sjögrenov sindrom G Reumatska polimijalgija (PMR) H Reaktivni artritis (Rajterov sindrom) I Pseudogiht Za svaki od sledećih opisanih slučajeva odaberite dijagnozu koja najviše odgovara. Ima neznatne artralgije šaka i kolena i samo je pozitivan znak izbočenja zglobne čaure (mala količina sinovijalne tečnosti) na oba kolena pri kliničkom pregledu. Ima uvećanje kostiju drugog i trećeg matakarpofalangealnog (MCP) zgloba obostrano kao i ručja. Ima rasute purpurične lezije iznad potkolenica i skočnih zglobova. 15. ukočenost i oticanje ručja i metakarpofalangealnih (MCP) i proksimalnih interfalangealnih (PIP) zglobova. Analiza urina je normalna. 14. Radiografija pokazuje samo mrlje kalcijuma u hrskavici meniskusa kolena. Žena starosti 20 godina žali se da u poslednje dve nedelje ima povišenu temperaturu. pleuralni bol u grudima. 16. Najbolji tretman u ovom trenutku bi bio A Hidroksihlorokvin B NSAIL C Steroidi D Zaštita od sunca E Ciklofosfamid . Muškarac starosti 80 godina žali se na bol i oticanje desnog kolena. 13. i obim pokreta je umereno ograničen bolom. generalizovane artralgije i fotosenzitivnost. Objektivno postoji eritematozni raš koji štedi nazolabijalne brazde. Žena starosti 25 godina došla je u vašu ambulantu i daje podatak da u poslednjih mesec dana ima malaksalost. ANA pozitivna 1:320 mrljastog tipa. Muškarac starosti 50 godina žali se na osećaj peska u očima i suvoću usana od pre nekoliko meseci.

U osteoartrozi se obično javlja kostna hipertrofija zglobnih okrajaka. Pojava otečenog i toplog zgloba više govori u prilog zapaljenskog reumatskog oboljenja zglobova nego osteoartroze. nisko povišenu temperaturu i simetrični poliartritis u poslednje 2 nedelje. Bolesnik nema druge manifestacije spondiloartropatija. Hiperurikemija predstavlja faktor rizika za pojavu gihta. Pored toga. Bolesnici sa oboljenjem . Ispitivanje HLA-B27 antigena u ovom slučaju je beskorisno. Najveći rizik oboljevanja imaju bolesnici sa pozitivnim antinukleusnim antitelima (ANA). Tačan odgovor je C [V E 3 a (1) (c)]. 2. ANA i RF su negativni. 3. Prisustvo sinovijske tečnosti češće se sreće kod zapaljenskih reumatskih bolesti nego u osteoartrozi. ali su najčešće normalne. Bolesnici sa oligoartritisom bez zahvatanja aksijalnog skeleta kičmenog stuba imaju najveću dispoziciju za razvoj hroničnog i potencijalno ozbiljnog prednjeg uveitisa. V A 6 a]. Dijagnostička artrocenteza je jedini način da se dođe do konačne dijagnoze. kada se obično javlja "kobasičasti prst" . ali giht ne dobijaju sve osobe sa hiperurikemijom. Tridesetpetogodišnji učitelj dece predškolskog uzrasta žali se na slabost. ukoliko je u pitanju prvi atak oboljenja. Klinički nalaz pokazuje sinovitis koji zahvata ručja. II F 1-2]. čak i u slučajevima gde dovodi do progresivnog gubitka vida. koji može proticati sa blagom kliničkom slikom. krepitacije i nestabilnost zgloba mogu nastupiti jednako u zapaljenskom reumatskom oboljenju. kao reakcija na oštećenje zglobne hrskavice i subhondralne kosti. Kod ovog oblika bolesti. Tačan odgovor je B [V A 5. Bolovi prilikom pasivnog pokretanja zgloba do punog obima pokreta. MCP i PIP obostrano. Najverovatnije dijagnoze su giht ili pseudogiht.daktilitis. za vreme akutnog napada gihta koncentracija mokraćne kiseline u serumu može biti "lažno" niska. Radiografije bolesnika sa dugogodišnjim simptomima pokazuju karakteristične erozije koje nastaju u gihtu. Potrebno je sinovijsku tečnost ispitati pod polarizacionim mikroskopom u cilju otkrivanja odgovarajućih kristala.17. Tačan odgovor je D [V F. kao i kod osteoartroze određenog zgloba. Palčevi na stopalima mogu biti zahvaćeni tokom spondiloartropatija. Njegova kompletna krvna slika i potpuni metabolički profil su normalni. Najverovatnija dijagnoza bila bi A Infekcija parvovirusom B19 B Reumatska polimijalgija (PMR) C SEL D Skleroderma E Osteoartritis Odgovori i objašnjenja 1. Iz tih razloga kod bolesnika sa akutnim simptomima vrednosti mokraćne kiseline u serumu ne moraju da nam pomognu u postavljanju dijagnoze. a povišena temperatura kože oko zgloba ukazuje da postoji određeni stepen zapaljenja. do 25% bolesnika oboljeva od prednjeg uveitisa.

neophodna je antibiotska terapija. U ovom svetlu. Ne postoje dokazi da bolesnici sa sklerodermijom imaju višak mukopolisaharida u tkivima. 4-5. što vodi široko rasprostranjenoj fibrozi. Promene na koži i perifernim zglobovima u reumatskoj groznici su različite. antimalarici. Tačan odgovor je C [IX G 1]. Oralni kortikosteroidi se obično primenjuju kao inicijalna terapija inflamatornih miopatija. Intersticijska fibroza pluća takođe brže napreduje u difuznom obliku bolesti. lokalna nega kože i imobilizacija zglobova su korisne dopunske procedure. Bolesnik pokazuje karakteristične znake sklerodermije. E 1 a] i 5-C [VI F 1]. ali bolesnica nema zglobni izliv. ukoliko su simptomi oboljenja sličniji pojavama u sistemskom eritemskom lupusu nego simptomima gonoreje. hroničnog oboljenja u kome poremećaj regulacije imunoloških procesa (moguće izazvan nepoznatim antigenima okoline) izaziva oštećenje endotela malih krvnih sudova i rasprostranjenu fibrozu dermisa i unutrašnjih organa. Od svih nabrojanih kliničkih manifestacija. Pošto je gonoreja najverovatnija dijagnoza. Oštećenje endotela malih krvnih sudova dovodi do sekundarnog porasta vaskularne reaktivnosti (Raynaudovog fenomena) i mogućeg ishemijskog oštećenja tkiva. ali koji ima tendenciju da preuzme ograničeni. Aerobne . Raynaudovog fenomena. Malo je verovatno da bolesnici sa reumatoidnim artritisom imaju nalaz na koži. Nesteroidni anti-inflamatorni lekovi (NSAIL). akutni tok i koji se lako leči. Tačni odgovori su: 4-A [VI D 1 a. zadebljanje distalnih delova kože i Raynaudov fenomen su zastupljeni u obe forme oboljenja. mast ćelija i trombocita. jedino se oboljenje bubrega češće javlja u difuznom obliku sistemske skleroze nego u CREST sindromu. Ovaj proces nije bez odgovarajućih regulatornih mehanizama.kičmenog stuba takođe mogu dobiti prednji uveitis. zbog čega određivanje reumatoidnih faktora u ovom slučaju nema klinički značaj. koje ipak ne deluju na primarni problem bakterijske infekcije. koji obuhvata istovremeno postojanje kalcinoze u potkožnim tkivima. tako da serološki testovi na prisustvo streptokokne infekcije obično ne pomažu u postavljanju dijagnoze. 7. Tkivni fibroblasti pojačano proizvode kolagen. odmor u postelji i aerobne vežbe nisu priznata terapija polimiozitisa. Kortikosteroidi su kontraindikovani. Tačan odgovor je D [VIII D]. Tačan odgovor je D [VIII E 2 a]. već je posledica dejstva citokina i sekrecije faktora rasta porekla limfocita. iako NSAIL mogu mogu pomoći u lečenju pridruženih zglobnih simptoma. Određivanje antinukleusnih antitela (ANA) može pomoći u diferencijalnoj dijagnozi u odnosu na sistemski eritemski lupus. Kod ove bolesnice prisutna je klinička slika koja ukazuje na postojanje sindoma gonokoknog periartritisadermatitisa. Aspiracija sinovijske tečnosti i kultivacija ovog sadržaja mogla bi dovesti do pozitivne kulture. Nesteroidni anti-inflamatorni lekovi (NSAIL). dok se antimalarici upotrebljavaju za lečenje kožnih promena u dermatomiozitisu. najbolje mesto odakle bi se najverovatnije mogla izolovati pozitivna bakterijska kultura je cervikalna sluznica. 8. 6. Premećaj motiliteta jednjaka. poremećaja motiliteta jednjaka. sklerodaktilije i telengiektazija. kao što ne postoje dokazi da su neke vrste tumora odgovorne za paraneoplastičnu fibrozu kože.

Najbolja pretraga u cilju potvrde dijagnoze mogla bi biti radiografija. Reumatoidni arthritis i sistemski eritemski lupus (SLE predstavljaju sistemske bolesti koe se mogu komplikovati vaskilitisom malih krvnih sudova. Odsustvo podataka o alergijskim reakcijama u istoriji bolesti.vežbe su podesne za bolesnike čija je bolest po kontrolom. Laboratorijske analize kao što su krvna slika i brzina sedimentacije eritrocita nisu neophodne kod ove bolesnice. koji ukazuje da postoji vaskulitis malih do srednjih krvnih sudova perifernih nerava. Spondiloartropatija se obično javljaju kod mlađih osoba i u tom slučaju postoji bol u leđima zapaljenskog karaktera ( bol koji traje više od jednog sata). 10. Kod ovog bolesnika prisutni su opšti simtomi (zamor. U koliko postoji zabrinutost zbog mogućeg postojanja artritisa izazvanog kristalima ili infekcije. 11. Mononeuritis je još specifičniji nalaz. koja obično pokazuje gubitak zglobnog prostora. Najkarakterističniji simptom ove bolesti su pseudoklaudikacije. pored reumatskih tegoba. Prikazani bolesnik ima klasične simptome spinalne stenoze. Oralni kortikosteroidi nemaju nikakvu ulogu u lečenju ovog oboljenja. Neki bolesnici sa zapaljenskim oboljenjem creva takođe imaju oštećenja kože (gangrenoznu piodermiju) ali je najprominentnija osobina ovog oboljenja. Izostanak pozitivnog Lazarevićevog znaka pomaže da se isključi postojanje . gubitak telesne mase od 20 libri) ipostoje klinički dokazi pormećaja funkcije više organa. hrskavice i tetiva za kost) su karakteristčna pojava u svim spondiloartropatijama. Tačan odgovor je C [II C 2 a]. Entezitisi (tj. Postojanje hipersenzitivnog vaskulitisa je malo verovatno zato što bolesnici sa ovim oboljenjem imaju oštećenje veoma malih krvnih sudova i skoro uvek posebne promene na koži (kao štoje palpabilna purpura) koje učvršćuju dijagnozu. Ovi nalazi jasno ukazuju da je dijagnoza vaskulitisa verovatna. Kompjuterizovana tomografija kostiju najverovatnije bi pokazala degenerativne promene. kao ni simptoma i znakova zapaljenja. ali mogu biti štetne kod onih sa aktivnim oboljenjem. malaksalost. Iako bolesnica ima zglobni izliv. Međutim jedini nalaz koji može ukazati na dijagnozu ovih bolesti odnosi se na blage zglobne tegobe. Tačan odgovor je D [XI E 2 a]. nema povećanja temperature kože oko kolena. Uretritis i oralne ulceracije su tipične promene za reaktivni arthritis (Reiterov sindrom). sklerozu kosti i degenerativne koštane trnove. eozinofilija i nalazi infiltrata na radiografijama pluća koji se razlikuju od plućnog edema govore protiv postojanja Churg-Straussovog sindroma. Tačan odgovor je C [VI G 3]. Bolesnica ima klasičnu kliničku sliku osteoartroze kolena. bol koji se pogoršava sa uspravnim položajem. Ovo ispitivanje može biti od pomoći samo u slučaju sumnje na skriveni prelom. Ostali klinički nalazi uklapaju se sa oštećenjima organa vaskulitisom i karakteristični su za nodozni poliarteritis. avaskularnu nekrozu. jer nema opštih simptoma. tada je analiza sinovijske tečnosti od velike pomoći. Tačan odgovor je A [IV A 1 a (3)]. zbog čega aspiracija sinovijske tečnosti nije neophodna. kao i onih srednje veličine. malignitet ili zapaljensko reumatsko oboljenje. smanjuje sa savijanjem unapred i koji je povezan sa gubitkom senzibiliteta i slabostima. 12. dok se promene na koži viđaju kod bolesnika sa reaktivnim i psorijaznom artritisom. ali više košta i zahteva više vremena. samo zapaljenje creva. infekciju. zapaljensko oštećenje na mestima pripoja ligamenata. 9.

Suve oči i usta ukazuju na zahvatanje suznih i pljuvačnih žlezda i dalja oftamološka ispitivanja ili biopsija minorne pljuvačne žlezde mogu potvrditi pretpostavljenu dijagnozu. što smanjuje verovatnoću patoloških promena na kuku. 13-15. Novonastali pretibijalni edemiukazuju na mogućnost gubitka proteina putem urina zbog zahvatanja bubrega (glomerulonefritis ili nefrotski sindrom). dok arthritis sa osobinama reumatoidnog artritisa treba da ima više stvarnih nalaza na zglobovima (osetljivost. Tačan odgovor je A [VIII H 3]. koje sve dobro reaguju na terapiju hidroksihlorokvinom. jer se kod većine obolelih od sindroma ponavljanog naprezanja oni popravljaju u roku od 4-6 nedelja. Iako su laboratorijske anlize [uključujući pozitivne nalaze antinukleusnih antitela (ANA)] i radiološka dijagnostika neophodne za potvrdu mogućih oštećenja različitih organa. Artralgija je uobičajena pojava u primarnom Sjögrenovom sindromu. prilikom pregleda obim pokreta u levom kuku bio je zadovoljavajuće amplitude. Iako pretpostavljena osteoartroza kuka kod ovog bolesnika može doprineti pojavi nelagodnosti u njegovoj levoj natkolenici. Na sličan način zaštita od sunčevog zračenja može biti od pomoći u kontroli manifestacija na koži i možda sprečiti nova pogoršanja bolesti. Degenerativne promene na kostnim okrajcima zahvataju neuobičajene zglobove [ručne zglobove i metakarpofalangealne zglobove (MCP)] i imaju nesvakidašnji izgled (znaci hondrokalcinoze na radiografijama kolena). Taj muškarac verovatno boluje od primarnog Sjögrenovog sindroma. 16. Njegovi simptomi ne odgovaraju jednostavnom sindromu ponavljanog naprezanja. Dijagnoza se može postaviti na osnovu nalaza kristala sa pozitivnom birefrigencijom (dvostrukom refrakcijom) u sinovijskoj tečnosti pomoću crvenog spektra polarizovane svetlosti polarizacionog mikroskopa. sistemski eritemski lupus (SLE) je najverovatniji uzrok navedenih pojava. sa superpozicijom akutnog zapaljenskog reumatskog oboljenja. Ovi nalazi najviše odgovaraju pojavi bolesti odlaganja kalcijum pirofosfata (CPPD) koja izaziva atipične degenerativne promene zahvaćenih zglobova. u okviru koga su se javili simptomi koji ukazuju na prisustvo serozitisa (bol u grudima pleuralnog karaktera). Klinička slika prisutna kod ovog bolesnika najviše odgovara hroničnom degenerativnom oboljenju zglobova. Tabela 10-10]. otok i ograničenje pokreta) da bi se smatrao osnovnim oboljenjem u okviru koga se razvio sekundarni Sjögrenov sindrom. Osim toga. u okviru koje se javljaju epizode akutnih artritisa kolena (pseudogiht) koje su najverovatnije izazvane naglim oslobađanjem kristala kalcijum pirofosfat-dihidrata u kolenske zglobove. koji je jedan od češćih nalaza na koži u primarnom Sjögrenovom sindromu. 15-I [IV B 4 d. 5]. Pupurične promene na koži potkolenica govore u prilog postojanja vaskulitisa malih krvnih sudova.. artralgije. Tačni odgovori su: 13-D [VII G 1. sa glavnim manifestacijama u vidu malaksalosti. ali svakako neće direktno uticati na malaksalost i . oni nemaju nikakvog efekta na kožne promene. ospe na licu i fotosenzitivnosti. Iako NSAIL mogu kontrolisati njene zglobne simptome.išijalgije i hernijacije diskusa. Kod mlade žene iznenada je došlo do pojave sistemskog oboljenja praćenog febrilnošću. artritisa i ospe na koži lica (verovatno oblika leptira). 14-F [X B]. ona ne objašnjava bolove u leđima. Bolesnica ima sistemski eritemski lupus.

. U polimijalgiji reumatici najčešće postoje proksimalni bolovi u ramenima i pojasni bolovi u predelu karlice. Dijagnoza osteortroze je malo verovatna zahvaljujući njenoj mladosti i postojanju elemenata zapaljenja zglobova prilikom fizičkog pregleda (sinovitisa). Polimijalgija reumatika se ne javlja u tom životnom dobu. Kod bolesnice nama znakova sklerodermije. Poznato je da je bolesnica bila u društvu male dece i potom obolela od akutnog simetričnog poliartritisa (trajanja manje od 6 nedelja). SLE treba da se uzme u obzir ukoliko simptomi potraju. čini ovu dijagnozu malo verovatnom. ali činjenica da su ANA negativna. kortikosteroidi i citotoksična terapija se ne preporučuje u ovom momentu. uz ukočenost.artralgiju. U ovom slučaju najverovatniji uzrok je infekcija parvovirusom B19. Tačan odgovor je A [XIV G]. Pošto nema dokaza za zahvatanje organa od vitalnog značaja. 17.

.

 Jedro neutrofila Hemotaksa neutrofila i ingestija kristala  Zglobni prostor  lizozomi .Zglobni prostor prostor prostor a.

Ig = imunoglobulin. 3 iC 4 = k o m p o n e n te k C omplementa (3 and (4.Kristali se oslobađaju ili spontano formiraju Imunoglobulini i complement oblažu kristale    Fuzija lizozoma i kristala Neigestirani kristali oštećuju lizozome oslobađajući enzime Ćelije ubice oslbađaju lizozomne nnzime. inflamacija se povećava Povećava se permeabilnost sinovije dovodećo do oblaganja Lipoproteinima i smanjenja inflamacije FIGURA 10-5 Predpostavljena patogeneza inflamacije izazvane kristalima .• L . P = lipoprotein .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->