www.pravokutnik.

net

GLAVA 1. STVARNOPRAVNO UREĐENJE

STVARNO PRAVO je skup pravnih normi (pravila) građanskog prava koje uređuju neposredno, za svakog mjerodavno pripadanje stvari osobama. U objektivnom smislu dio je sustava građanskog prava te uređuje pretpostavke pod kojima će pravni subjekt imati subjektivno stvarno pravo na nekoj određenoj stvari. SUBJEKTIVNA STVARNA PRAVA su ona građanska imovinska prava koja svoje nositelje ovlašćuju da određene stvari imaju u svojoj neposrednoj privatnoj vlasti – potpunoj ili ograničenoj, a svim drugim građanskopravnim subjektima zabranjuju da ih u izvršavanju te vlasti samovlasno smetaju  ona su apsolutna prava

NAČELA STVARNOPRAVNOG UREĐENJA
1.Načelo privatnopravne vlasti na stvari daje privatnopravnu vlast na/glede stvari, koja je neposredna, za svakog mjerodavna (ima apsolutno djelovanje) I razmjerno je trajna Privatna pravna vlast je ona koju pravno izjednačeni pravni subjekti (privatnopravni, građanski subjekti) imaju u međusobnim odnosima, na temelju svojih subjektivnih građanskih prava. Priznaje ju pravni poredak osobama tako što im omogućuje da pod određenim prepostavkama steknu na stvarima subjektivna stvarna prava. Od pravne treba razlikovati faktičnu vlast, koja se naziva posjedom I redovito postoji kao stanje ostvarene pravne vlasti. Neposredna vlast znači da vlasnik ima ovlasti koje može izvršavati neposredno na/glede stvari koja je predmet njegova prava. Njemu neposredno pripada njegova stvar I ovlašten je na njoj neposredno izvršavati akte svoje vlasti (ako I ukoliko time ne vrijeđa nečije tuđe pravo, ili zakonsko ograničenje). Stvarna su prava – u pravilu – trajna prava, namijenjena tome da traju dulje vremena pa da interese svojih ovlaštenika zadovoljavaju kroz svoje trajanje. 2. Načelo zatvorenog broja vrsta stvarnih prava (NUMERUS CLAUSUS) implicira ograničenje vrsta stvarnih prava, ograničenje sadržaja svake vrste stvarnih prava te nedjeljivost sadržaja svakog pojedinog stvarnog prava. Sve vrste stvarnih prava svrstane su u sustav prema sadržaju privatne pravne vlasti koju ona daju svojim nositeljima. Prema tom kriteriju dijele se na dvije velike skupine: 1. pravo vlasništva – kao pravo koje svojem nositelju daje načelno potpunu privatnu pravnu vlast na stvari I 2. ograničena stvarna prava – koja daju samo neku ograničenu privatnu pravnu vlast. Ograničena stvarna prava dijele se na stvarna prava koja ovlašćuju na uporabu odnosno korištenje stvari I na stvarna prava koja ovlašćuju na osiguranje I namirenje Iz neke određene stvari. U našem pravnom sustavu postoje slijedeće vrste stvarnih prava: 1. VLASNIŠTVO kao pravo koje svojem nositelju daje potpunu (integralnu ) privatnu pravnu vlast na stvari; pojmovno je bezgranično te ovlašćuje svoga nositelja da s tom stvari I koristima od nje čini što ga je volja te da svakog drugog od toga isključi, ako to nije protivno tuđim pravima ni zakonskim ograničenjima 2. OGRANIČENA (sadržajno) STVARNA PRAVA a) Ona kojima je bitni sadržaj ovlast upotrebljavati ili koristiti stvar  služnost – ograničeno stvarno pravo na nečijoj stvari koje ovlašćuje svojega nositelja da se na određeni način služi tom stvari ma čija ona bila, a njezin svagdašnji vlasnik dužan je to trpjeti ili zbog toga nešto propuštati

1

www.pravokutnik.net

 pravo građenja – ograničeno stvarno pravo na nečijem zemljištu koje ovlašćuje svog nositelja da na površini toga zemljišta ili ispod nje, ima vlastitu zgradu, a svagdašnji vlasnik tog zemljišta dužan je to trpjeti  pravo iz stvarnog tereta – ograničeno stvarno pravo koje korisnika stvarnog tereta na nekoj nekretnini ovlašćuje da mu se na teret vrijednosti te nekretnine ponavljano daju stvari ili čine radnje koje su sadržaj stvarnog tereta b) Ona vrsta takvih prava koja ovlašćuje na osiguranje tražbina I namirenje iz vrijednosti određene stvari  založno pravo – ograničeno stvarno pravo na određenoj stvari koje ovlašćuje svoga nositelja da određenu tražbinu, ne bude li mu o dospijeću ispunjena, namiri iz vrijednosti te stvari, ma čija ona bila, a njezin vlasnik dužan je to trpjeti - to što je bitni sadržaj svake pojedine vrste stvarnih prava određen zakonom predstavlja ograničenje dispozitivnosti stvarnih prava no striktnima se uvijek propisuje bitni sadržaj stvarnih prava, ali glede nebitnog se ostavlja I neka mogućnost da se podrobnije odredi sadržaj svakog pojedinog stvarnog prava 3. Načelo određenosti - svako pojedinačno subjektivno pravo može postojati jedino glede točno određenog pojedinačnog objekta (uvijek neka individualno određena pojedinačna, samostalna stvar - species) I s točno određenim sadržajem (svako pojedino stvarno pravo koje postoji u pogledu neke stvari pripada nekoj od zakonom predviđenih vrsta stvarnih prava pa ima onaj sadržaj koji je zakonom određen za stvarna prava te vrste). 4. Načelo publiciteta - da na stvari postoje nečija subjektivna stvarna prava treba biti vanjski vidljivo (na pokretninama to je vidljivo iz posjeda, na nekretninama putem upisa u zemljišne knjige a za pojedine vrste pokretnina vode se javni upisnici – brodovi, zrakoplovi). Podaci u javnim upisnicima mogu biti netočni (osoba upisana kao nositelj određenog prava u stvarnosti to nije). Ako netko stekne stvar ili pravo temeljem neispravnih podataka dolazi do sukoba između dvaju suprotstavljenih načela. Po vindikacijskom načelu onaj tko je pravni ovlaštenik trebao bi moći zaštititi svoje pravo, tj. Ishoditi da se tu stvar preda njemu. Striktna primjena ovog načela traži da to pravni ovlaštenik može ishoditi od svakoga ma tko da stvar ima u posjedu, pa makar je pošteno kupio. S druge strane, prema načelu zaštite povjerenja u pravnom prometu (tj. načelo zaštite stjecanja u dobroj vjeri) onaj tko je u pravnom prometu postupao s povjerenjem u ono što je bilo publicirano, trebao bi uživati zaštitu – ne bi trebao izručiti stvar, ako mu se ne bi moglo predbaciti da nije bio dovoljno pažljiv. Suvremeni pravni poretci pružaju zaštitu samo onoj stranci koja je postupala u dobroj vjeri, tj. pošteno (savjesno). Pošteno je postupala osoba koja nije znala da je pravno stanje drukčije nego što je izgledalo prema posjedu ili prema upisima u zemljišne knjige, a I to jedino ako se njezino neznanje ne može pripisati njezinoj nedovoljnoj pažljivosti. Presumira se da je svaka osoba poštena a tko tvrdi suprotno treba to dokazati.

PRAVNI IZVORI STVARNOG PRAVA
1. USTAV RH – sadrži važne odredbe o vlasništvu. Nepovredivost vlasništva proglasio je za jednu od najviših vrednota ustavnog poretka RH, zajamčio je vlasništvo (privatno vlasništvo) kao jedno od temeljnih prava čovjeka I građanina ali s time da je socijalno vezano te stoga podvrgnuto ograničenjima pa I mogućnosti oduzimanja u općem tj. javnom interesu 2

www.pravokutnik.net

2. MEĐUNARODNI UGOVORI – čija ugovorna strana je RH nakon što su sklopljeni, potvrđeni I objavljeni na način na koji se objavljuju zakoni, postaju dijelom pravnog poretka RH I njegove su norme tada jače od zakonskih. Npr. Prvi 3. ZAKONI – glavni izvor normi našeg općeg stvarnopravnog uređenja su odredbe Zakona o vlasništvu I drugim stvarnim pravima, zatim Zakon o zemljišnim knjigama I Ovršni zakon 4. PODZAKONSKI PROPISI – neki imaju snagu zakona (uredbe sa zakonskom snagom Predsjednika I Vlade RH) I mogu biti izvorom stvarnog prava.
Predsjednik Republike može donositi uredbe sa zakonskom snagom temeljem svojih ustavnih ovlasti. Vlada RH može donositi takve uredbe jedino ako joj Sabor delegira zakonodavno ovlaštenje za uređenje nekog pitanja. protokol uz Europsku konvenciju o ljudskim pravima daje u čl.1. tzv. Jamstvo vlasništva, zapravo jamstvo svih imovinskih građanskih prava.

5. DOPUNSKI IZVORI a) Pravna pravila bivšeg prava – pretpostavke njihove primjene su da postoji pravna praznina koju bi trebalo popuniti te da pravno pravilo nije u koliziji s propisom novog pravnog poretka. U RH moguće ih je primjenjivati ukoliko su,
sukladno posebnim propisima, do dana stupanja na snagu Zakona o načinu primjene pravnih propisa donesenih prije 6. travnja 1941.(stupio na snagu 1991.), primjenjivana u RH; postoji pravna praznina I u skladu su s Ustavom I zakonima RH

b) Običajno pravo – one pravne norme koije nisu nastale zakonodavnom djelatnošću, nego općom voljom da one važe a ta se opća volja redovito očituje kroz njihovu primjenu c) Sudska praksa – ima važnu ulogu je sud, rješavajući konkretne slučajeve, zauzima određene stavove I prema njima donosi odluke. U našem pravnom sustavu zadatak sudova je da tumače zakone I primjenjuju ih na pojedinačne slučajeve. Ujednačavanju sudske prakse služe: pravna shvaćanja
prihvaćena na sjednicama sudskih odjela sudova drugog stupnja; pravna shvaćanja odjela Vrhovnog suda RH o jedinstvenoj primjeni zakona; stajališta utvrđena na Općoj sjednici Vrhovnog suda RH uz sudjelovanje predstavnika drugih sudova te djelovanje ostalih sredstava za ujednačavanje sudske prakse,a osobito sudskih odjela za praćenje I proučavanje sudske prakse

d) Pravna znanost – više nije neposredni, čak ni dopunski izvor prava – djeluje samo posredstvom drugih pravnih izvora

Glavni izvor općih kolizijskih pravila je u našem pravnom poretku Zakon o preuzimanju Zakona o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima. Stvarnopravne odnose uređuje pravo one države gdje se nalazi predmet tog odnosa (lex rei sitae). Ali, makar kolizijska pravila I upućivala na neko strano stvarno pravo ono se ipak neće primjeniti u ako bi primjena tog stranog prava bila suprotna našem pravnom poretku ili ako je nastupio uzvrat (kolizijske norme onog pravnog poretka čije bi se pravo trebalo primjeniti kao mjerodavno, upućuju nazad na hrvatsko pravo).
GLAVA 2. STVARNOPRAVNI ODNOS

Elementi svakog stvarnopravnog odnosa su: 1. Osobe 2. Predmet (objekt) tog odnosa 3. Subjektivno stvarno pravo Stvarnopravni odnos nastaje kada osoba (jedna ili više njih) stekne subjektivno stvarno pravo na/glede neke stvari. Ona time dobiva neposrednu pravnu vlast u

3

a ujedno se uspostavlja njezin stvarnopravni odnos sa svim pravnim subjektima. kriterij za prosudbu je može li se taj dio odvojiti od stvari a da se time ne uništi ni njega niti stvar čiji je on sastavni dio. stvar se smatra pokretninom). taj je dužan to dokazati.za to su sposobne biti sve stvari (tjelesni dijelovi prirode). Tko tvrdi da glede nekog neodvojivog dijela postoji neko drukčije pravo nego za cijelu stvar. Prestane li pojedinačno postojati stvar koja je predmet nečijeg stvarnog prava. Stvar koja nema sposobnost biti objektom stvarnih prava naziva se stvar izvan prometa (res extra commercium) a ona koja bi mogla biti objektom stvarnih prava stvar u prometu (res in commercium).) ili nekim okolnostima koje su izvan nje (npr. Pripadnosti stvari su njezini: 1. ali ga je zakon pravno izjednačio sa stvarima. Da je različita od ljudi Pravni kriterij sposobnosti – stvar koja na temelju zakona nije sposobna pripadati pojedincima.imenu I dr. bilo da je trajno prirasla nekoj drugoj stvari ili se nepovratno pretvorila u neku novu stvar. Prema načelu specijalnosti pojedinačnost ima ona stvar koja je jednaka jedino sebi samoj. mjestu gdje se nalazi) razlikuje od svih ostalih stvari barem onoliko koliko je najnužnije da ju se u običnom životu (I pravnom prometu) smatralo zasebnim entitetom.pravokutnik. Nesposobnost (neprometnost) stvari postoji jedino ako stvar ne zadovoljava naravni ili pravni kriterij postavljen za tu sposobnost. ima ga time I na svim njezinim dijelovima. ali na takvom dijelu može postojati neko pravo treće osobe. jer su svi dužni poštovati tu njezinu vlast.net pogledu te stvari. 2. različito od prava na cijeloj stvari (utemeljeno na posebnom pravnom temelju). neizbježno prestaje postojati I to stvarno pravo. Dijelovi – svaka je stvar sastavljena od dijelova. osim onih kojima njihove naravne osobine ili zakonske odredbe priječe da pripadaju pojedincu. Stvar je propala kad je fizički ili pravno prestala postojati. Naravni kriterij sposobnosti – stvar nije prikladna za predmet stvarnih prava ako ne zadovoljava slijedeće zahtjeve: 1. Da je prikladana za služenje ljudima – stvari koje su za ljude beskorisne nisu sposobne biti objektom stvarnih prava 3. Bitni dio stvari ne može biti samostalnim predmetom stvarnih prava. Ako pravo vlasništva stvari ili neko drugo stvarno pravo na njoj stekne netko tko u trenutku svojeg stjecanja nije znao da na odvojivom dijelu te stvari postoji nečije pravo različito od prava na cijeloj stvari (pošteni stjecatelj). pravo na 4 . koji ima zasebnu egzistenciju I koji je određen pojedinačno. Tko ima stvarno pravo na nekoj stvari. dakle po svojim svojstvima (izgledu. Da je pojedinačno određena – mora biti tjelesni dio prirode. nesposobna je biti objektom prava vlasništva I ograničenih stvarnih prava.www. S propašću stvari je izjednačena situacija u kojoj je stvar trajno prestala samostalno postojati. Predmet pojedinog stvarnog prava je pojedinačna stvar koja može biti nekretnina ili pokretnina što ovisi o mogućnosti premještanja u prostoru (u sumnji. Predmet stvarnog prava može biti I entitet koji nije stvar. Razlika je u tome što su neki odvojivi (nebitni) dok su drugi neodvojivi (bitni). pa na takvom dijelu ne može postojati nikakvo stvarno pravo različito od prava na cijeloj stvari. NOSITELJ STVARNOG PRAVA .u obzir dolaze I fizičke I pravne osobe (načelo jednake pravne sposobnosti) PREDMET STVARNIH PRAVA . Na odvojivom dijelu u pravilu također postoje ista prava kao I na cijeloj stvari.

Da bi vlasnikova stvar postala pripadak neke druge stvari. tj. ovlašteni su I zahtijevati naknadu. koju je njezin vlasnik namijenio da kao sporedna trajno služi svrsi neke druge stvari kao glavne. terena 5 . priraštaj) neke stvari je ono što joj izvana pridošlo I razmjerno se trajno s njom tako sjedinilo da je postalo dijelom te stvari (vanjski prirast).pravokutnik. ima ga ujedno I na svakom njezinom još neodvojenom plodu. POKRETNINA (res mobilis) je pojedinačno određena stvar koju se može premještati s jednog mjesta na drugo a da joj se ne povrijedi bit. fizički samostalna. nego je s njome povezan trajnom namjenom koju mu je vlasnik dao te ima pravni status kao da je odvojivi dio glavne stvari te dijeli njenu pravnu sudbinu (accessorium sequitur principale).www.net odvojivom dijelu prestaje samim time što je pošteni stjecatelj stekao stvar u svoje vlasništvo (ili neko drugo stvarno pravo). Neodvojeni plodovi dijelovi su matične stvari. glavne stvari. ona: • treba biti prikladna da služi svrsi te druge stvari • treba biti (ili biti dovedena) u takav prostorni odnos s glavnom stvari koji odgovara toj namjeni • treba prema shvaćanju u životu (I u pravnom prometu) moći biti pripatkom te stvari kao glavne • potrebno je da je vlasnik svojom voljom namijenio svoju stvar tome da razmjerno trajno služi svrsi određene druge stvari kao glavne (da trajno omogućuje ili barem pomaže postizanju svrhe glavne stvari). 3. ima ga time I na onome što je prirast te stvari. ako (I dok) stoji u takvom prostornom odnosu s glavnom stvari koji odgovara toj namjeni. Prirast (accesio. NEKRETNINA (res immobilis) je stvar koju se ne može premještati s jednog mjesta na drugo bez povrede njene biti. 2. Onaj tko ima pravo vlasništva ili koje drugo stvarno pravo na plodonosnoj stvari. određene čestice zemljina tla. 4. Pojedina nekretnina se sastoji od: a) pojedinačno određene zemljišne čestice. ali izaziva neke pravne učinke. ovlaštenici stvarnih prava na onome što se privremeno povezalo s drugom stvari mogu zahtijevati odvajanje jedne stvari od druge. Spajanje je razmjerno trajno samo ako rastavljanje nije moguće: a) faktično – ono što je priraslo postalo je bitnim dijelom glavne stvari b) gospodarski – rastavljanje bi iziskivalo nerazmjerno velike troškove c) pravno – nedopušteno je Sjedinjenje prirasta sa drugom stvari može biti takvo da je od njih nastala jedna nova stvar ili da je jedna stvar postala prirast druge. Ono što se povezalo samo privremeno (može se odvojiti) nije prirast. a I ako trajno prestane biti u takvom prostornom odnosu s glavnom stvari koji odgovara njegovoj namjeni kao pripatka (ako je privremeno to ne utječe na njezino svojstvo pripatka). a ako su ispunjene pretpostavke koje za to postavljaju obveznopravne norme. Tko ima pravo vlasništva ili koje drugo stvarno pravo na nekoj stvari. volja se može očitovati u bilo kojem obliku Stvar prestaje biti pripatkom glavne stvari ako trajno prestane služiti svrsi glavne stvari. Pripadak nije fizički dio glavne stvari. Pripadak (pertinencija) – neke stvari je neka druga stvar.

tj. Svako zemljišnoknjižno tijelo je jedan jedini objekt prava – jedna nekretnina. biljke). odnosno više zemljišnih čestica upisanih u isti zemljišnoknjižni uložak (čime su pravno sjedinjene u jedno tijelo). ali ne trajno. Katastarska čestica je najsitnija jedinica za pojedinačno određenje svake nekretnine. nego samo radi neke prolazne namjene • zgrade I druge građevine koje jesu trajno spojene sa zemljištem ali ih od njega pravno odvaja stvarno pravo koje svog nositelja ovlašćuje da na tuđem zemljištu ima takvu zgradu ili drugu građevinu u svojem vlasništvu • strojeve I slične uređaje koji su s nekretninom trajno spojeni.pravokutnik. stoka. a sastoji se od zemljišne čestice (zemljišta koje prema geometrijskoj izmjeri odgovara jednoj ili nekoliko katastarskih čestica) te svih pripadnosti te zemljišne čestice b) svih pripadnosti te zemljišne čestice. ako I dok ta ovlašćuje da se na tom tuđem zemljištu ima u svojem vlasništvu zgradu ili drugu građevinu. ima ga time I na svim njezinim pripadnostima. Od cijele nekretnine mogu biti pravno odvojene zgrade I druge građevine koje su trajno izgrađene na zemljištu na temelju stvarnog prava koje svog nositelja ovlašćuje da na tuđem zemljištu ima u svojem vlasništvu zgradu ili drugu građevinu (prava građenja ili prava stvarne služnosti) a I na temelju koncesije osnovane na zakonu. svega što je s tom česticom zemljišta trajno spojeno na I ispod njegove površine (zgrade. ali je svakoj ugovornoj strani u čiju je korist bio takav ugovor sklopljen dano pravo da zahtijeva pravednu izmjenu ugovora kojom bi se taj nedostatak uklonio. na nekretnini namijenjenoj poljoprivrednoj proizvodnji. Predmnijeva je oboriva te je dopušteno dokazivati suprotno. unutrašnji prirast nekretnine d) pripatci zemljišta – zakon postavlja presumpcije o tome da su određene pokretnine namijenjene da trajno služe svrsi neke nekretnine. Od dana stupanja na snagu ZV pravni poslovi koji su suprotni načelu jedinstva nekretnine ne proizvode pravne učinke. poljoprivredni proizvodi I sl. Tko ima stvarno pravo na nekretnini. ali se pravno ne smatraju dijelovima nekretnine ako je pristankom vlasnika te 6 . nekretninu čini zemljište (zemljišna čestica) sa svime što je s njom trajno spojeno (supeficies solo cedit). Stvarna prava se ne protežu na slijedeće stvari koje se ne smatraju dijelovima nekretnine: • zgrade niti išta drugo što je sa nekretninom fizički spojeno. Zemljišnoknjižno tijelo je zemljišna čestica (katastarska čestica) upisana u zemljišnu knjigu. ako zakonom nije što drugo određeno Kada su zemljišne čestice upisane u zemljišnu knjigu one su predmet stvarnih prava kao zemljišnoknjižna tijela. To su strojevi I slični uređaji kod nekretnine sa poslovnom zgradom. Prema načelu jedinstvenosti nekretnine.www. ali za to mora biti pojedinačno određena tako da se razlikuje od svog ostalog zemljišta.net Zemljišna čestica je bitni dio svake nekretnine kao predmeta stvarnih prava. strojevi. U našem su pravu pripadnosti nekretnine : a) dijelovi zemljišta (materija zemljišta sa svime što je sa zemljištem trajno povezano na ili ispod njegove površine) b) prirast nekretnine – dijeli njezinu pravnu sudbinu c) plodovi nekretnine dok nisu odvojeni – odvajanjem (separacijom) postaju plodovi (samostalne stvari) koje su tzv. Svaka pojedina nekretnina je pojedinačno određena katastarskom česticom (ili više njih).

što nisu prinosi stvari. kamate). dakle prisvajanje ploda. pripada onome čija je plodonosna stvar. Separacija neposrednog ploda zbiva se činom fizičkog odvajanja od matične stvari. Pravilo je da plod. Posredni (civilni) plodovi prava su prinosi koje to pravo daje posredstvom pravnog odnosa (npr. Ubiranje je čin uzimanja ploda za sebe ili koga drugoga. na koje se ima pravo iz najamnog. PLOD (fructus) je u pravnom smislu ona korist koju se u obliku prinosa (ili prihoda) dobiva od stvari (matične stvari) a da ona I dalje ostane potpuna. Neposredni plodovi neke stvari su : a) prinosi koje ta stvar daje naravnim putem b) prinosi koje stvar daje posredstvom nečijeg rada (industrijski plodovi) c) sve drugo.www. koje mogu biti: 1. pa će odvajanjem ploda redovito nastati na njemu pravo vlasništva u korist onoga tko je vlasnik plodonosne stvari.net • nekretnine u zemljišnoj knjizi zabilježeno da su oni vlasništvo neke druge osobe ono što je posebnim zakonom od toga izuzeto Odredbama ZV izjednačene su sa stvarima prirodne snage koje su podložne ljudskoj vlasti. Entitet pravno izjednačen sa stvari u pravilu se smatra pokretninom. Kao nekretnine koje su pripadnost drugih nekretnina tretiraju se služnosti I stvarni tereti koji postoje u korist povlasne nekretnine kao I služnosti. SUBJEKTIVNA STVARNA PRAVA Od ostalih vrsta stvarnih prava razlikuju zbog svojih triju karakteristika: 1. bio taj naravni događaj. Neposredni plodovi subjektivnog prava su prinosi koje to pravo daje s obzirom na svoju namjenu. Kao da su nekretnine tretiraju se oni entiteti zakonom pravo izjednačeni sa stvarima koji su ili zakonom proglašeni za nekretninu ili su spojeni s vlasništvom nekretnine ili su njezin teret. nakon što se odvojio. nego time što se tu stvar rabi (upotrebljava). ne time što se od nje odvajaju plodovi. idealni dijelovi stvari te neka subjektivna prava. zakupnine I sl. poput najamnine. nego od nje odvojeni dijelovi koje stvar daje s obzirom na svoju namjenu Posredni plodovi (civilni plodovi) stvari su prinosi koje stvar daje posredovanjem nekog pravnog odnosa glede nje. stvarni tereti I pravo građenja koji su teret neke nekretnine. Od stvari proizlaze koristi za ljude. ljudska radnja ili kombinacija toga. što kod prava koje ovlašćuje na stjecanje plodova ili drugih dijelova stvari znači – ono što se stječe na temelju tog prava. Prednosti od uporabe stvari su koristi koju stvar daje. Plodovi subjektivnih prava pravno su izjednačeni s plodovima stvari te se na njih na odgovarajući način primjenjuju ona pravila koja su postavljena za plodove stvari. Koristi od uporabe nekog prava pripadaju u načelu onome čije je to pravo (drugoj jedino ako je posebnim pravnim temeljem ovlaštena na neku uporabu tog prava). Plod postaje zasebna stvar odvajanjem (separacijom) od matične stvari. plodovi stvari 2. Kao samostalne nekretnine tretiraju se idealni dijelovi nekretnine I pravo građenja. osim onih koristi koje na posebnom pravnom temelju pripadaju nekoj drugoj osobi. neposredni predmet im je stvar (ili neki entitet pravno izjednačen sa stvarju) 7 . zakupnog ili kakvog drugog pravnog odnosa glede te stvari.pravokutnik. pogodnosti koje donosi uporaba stvari Sve koristi od stvari pripadaju onome čija je stvar koja ih donosi.

pravokutnik. cijelo ili neki dio tog prava) I konstitutivno (iz prednikova prava izvodi se za stjecatelja novo pravo. Taj posao mora postojati (ne smije biti ništav niti poništen) jer je. sposobnost predmeta – objekt stjecanja sposoban je biti predmetom prava koje se na njemu stječe 2. djeluju apsolutno Subjektivno stvarno pravo je građansko. pa nema li pravnog temelja (ili on nije valjan) nema niti stjecanja b) odluke sudova (ili tijela druge nadležne vlasti) c) nasljeđivanje d) zakon neposredno – činjenice za koje je zakon odredio da će se njihovim nastupom steći stvarno pravo Pravni način stjecanja stvarnih prava na temelju pravnog posla je: 1. prema načelu kauzalne tradicije. za nekretnine – upis prava u zemljišnu knjigu 3. Svako pojedino stvarno prava pripada nekoj od zakonom određenih vrsta te ima onakav bitni sadržaj koji je zakonom propisan za tu vrstu stvarnih prava. to se zbiva na temelju očitovanja volje prednika (moguće I odlukom vlasti ili zakonskom odredbom). sposobnost stjecatelja – da bude subjektom tog prava na odnosnom predmetu 3. Izvedenim (derivativnim) stjecanjem se iz već postojeće pravne vlasti na stvari izvodi pravna vlast stjecatelja. Pogodno pravo prednika 8 . Stjecatelj je prednikov pojedinačni sljednik (singularni sukcesor) ako je od prednika izvedeno stjecao pojedinačno pravo ili dio prava. da postoji odgovarajući pravni temelj (iustus titulus) stjecanja odnosnog prava – po kojem je to stjecanje u skladu s pravnim poretkom: a) pravni poslovi usmjereni na stjecanje tog prava – potrebno je da je prednikov jednostrani ili dvostrani posao sa stjecateljem zaključen u korist treće osobe kao stjecatelja. Izvornim se osnivanjem mogu osnovati pravo vlasništva I ograničena stvarna prava. Osoba od koje je stjecatelj izvedeno stekao pravo njegov je prednik.www. pa tako stečena stjecateljeva pravna vlast proizlazi iz tuđe pravne vlasti (time I održava pravni kontinuitet). sadržajno uže od prednikova). daje svojem nositelju neposrednu privatnu pravnu vlast na/glede svojeg predmeta 3. U pravilu. za pokretnine – predaja (tradicija) posjeda 2. neki drugi čin (upis u odgovarajući upisnik) ako je to posebno zakonom predviđeno Osnivanjem nazivamo nastanak subjektivnog prava koje do tada nije postojalo. pravo građenja I založno pravo). uključujući I ovlast da svakog trećeg isključi od tome suprotnih. neovlaštenih zadiranja u tu stvar. Izvedeno stjecanje može biti translativno (na sljednika prelazi prednikovo pravo. a stjecatelj je njegov sljednik (sukcesor) u pogledu tog prava.net 2. Posebne pretpostavke konstitutivnog stjecanja su: 1. Ako je izvedeno stjecao skupno sva prednikova prava tada je on prednikov sveopći sljednik (univerzalni sukcesor). Opće pretpostavke svakog stjecanja stvarnih prava su: 1. prava iz stvarnih tereta. Izvornim(originarnim) stjecanjem osniva se novo stvarno pravo koje nije izvedeno ni iz čijeg prijašnjeg prava. imovinsko pravo koje svojem nositelju daje potpunu ili djelomičnu neposrednu privatnu pravnu vlast na nekoj stvari sposobnoj da bude objektom takvog prava. Izvedenim osnivanjem mogu se osnovati samo ograničena stvarna prava (služnosti. pravni temelj stjecanja kauza stjecanja.

Stvarno pravo prestaje 9 .) 4. Ispravan način stjecanja (ako je temelj stjecanja pravni posao) Prelaženje prava je naziv za stjecanje kod kojeg se nikakvo pravo ne osniva. rokom. Raspolagati nekim stvarnim pravom znači: 1. I opća I posebna ograničenja svojim postojanjem ne smanjuju sadržaj subjektivnog stvarnog prava (ne ukidaju ovlasti koje ono daje svojem nositelju) ali ograničavaju mogućnost punog izvršavanja tog prava.www.. Ne osniva se pravo već se mijenja nositelj postojećeg prava. Opteretiti ga nekim ograničenim stvarnim pravom 3. Otuđivanje prava temeljem pravnih poslova naziva se pravnim prometom. Očitovanjem svoje volje učiniti da to pravo prestane (odreći se prava) Mogućnost raspolaganja vlastitim subjektivnim pravom ovisi o poslovnoj sposobnosti nositelja tog prava. bilo kao prelaženje imovinske cjeline na univerzalnog sukcesora.net 2. odnosno glede tog predmeta. Ograničiti ga u nekom pogledu (uvjetom. Nasljeđivanje u užem smislu je specifična univerzalna sukcesija do koje dolazi zbog smrti dotadašnjeg nositelja. na koju nositelja prava ovlašćuje njegovo pravo. Prenijeti ga na drugu osobu (otuđiti) u cijelosti ili djelomično 2. ono ne postoji prema svakome. nego već postojeće pravo (ili njegov alikvotni dio) prestaje pripadati svojem dotadašnjem nositelju I počinje pripadati novome – stjecatelju. a na temelju stjecateljevog nasljednog prava. štititi svoje pravo. Nositelji tih prava su u izvršavanju svojih ovlasti sputani tuđim pravima I zakonskim ograničenjima. Posebne pretpostavke takvog stjecanja su pogodno pravo prednika I ispravan način stjecanja kada je temelj stjecanja pravi posao. bez pomoći suda odnosno drugog nadležnog tijela vlasti. nego samo prema određenoj osobi . Pravni poredak priznaje svakome pravo da od nadležne javne vlasti traži pravnu zaštitu (pravnozaštitni zahtjev) pa je nadležna javna vlast dužna uzeti svaki takav zahtjev u postupak te o njemu odlučiti. b) Nasljeđivanje u širem smislu je svaka univerzalna sukcesija – na sveopćeg sljednika prelaze sva prava I obveze te osobe.pravokutnik. Pravo na zaštitu odnosno pravo da se zahtijeva da se faktično stanje vlasti uskladi s njegovim stvarnim pravom je relativno pravo. Neotuđiva su sva ona prava koja su tako vezana uz određenu osobu da mogu egzistirati samo kao prava te osobe (strogo osobna prava) kao što su osobne služnosti I prava iz stvarnih tereta osnovanih u korist osobe. otuđivosti tog prava te o ispunjenju onih pretpostavaka koje pravni poredak eventualno zahtijeva za valjanost odnosnog raspolaganja. Opća ograničenja implicirana su u samom pravnom poretku I djeluju općenito na izvršavanje prava dok posebna ograničenja postavlja zakon izričito. a) Otuđenje je prelaženje (translacija) postojećih prava. trebat će dokazati da su se u njegovu korist ispunile sve zakonom određene pretpostavke stjecanja tog prava.onoj čija faktična vlast konkurira vlasti na koju je ovlašten nositelj stvarnog prava. Stvarna prava prestaju ako I kada nastanu one pravne činjenice koje su pravnim poretkom određene za pretpostavke njihova prestanka. Otuđiti se može samo takvo prednikovo pravo koje je otuđivo a I ono samo u granicama svoje otuđivosti. Onaj koji bi tvrdio da glede određene stvari ima neko stvarno pravo. Postoji I nepravni put – samopomoć – nositelj stvarnog prava ponekad će smjeti sam. bilo kao pojedinačno prelaženje prava na singularnog sukcesora. Izvršavanje nekog subjektivnog stvarnog prava je izvršavanje one privatne vlasti na predmetu tog stvarnog prava.

Stvar je opće dobro kad zbog svojih naravnih osobina nije prikladna da bude predmetom stvarnih prava. I to jedino naplatno. Na jednoj stvari može postojati I više stvarnih prava. more. postat će njezinim vlasnikom prisvojenjem (okupacijom) ako su za to ispunjene sve potrebne pretpostavke. no ako I ukoliko je zakonom uspostavljeno posebno pravno uređenje glede njih prvenstveno će se ona primjenjivati. dakle RH. jači u pravu (prior tempore potior iure). ovlašten je da na određeno vrijeme. Neposredno su ustavnom normom proglašeni za dobra od interesa za RH: more. Izdvajanjem iz općeg dobra nastaje zasebna pokretna stvar. njihov međusobni odnos određuje se po načelu prvenstva  prvi u vremenu. pod pretpostavkama I na način propisan posebnim zakonom.net apsolutno ako je prestalo postojati (npr. ona je res nullius. vode. Želi li zakonodavac da stvar koja je po svojim naravnim osobinama prikladna da bude objektom stvarnih prava. Ona se stavljaju pod poseban pravni režim sa posebnim pravilima uporabe I iskorištavanja tih stvari.www. no ne I uvijek dozvoljena. Zgrade I druge građevine koje su na općem dobru izgrađene u granicama ovlasti dobivenih koncesijom.. OPĆA DOBRA (res communes omnium) nisu sposobna biti predmetom ičijih stvarnih prava. njezinim proglašenjem za dobro od interesa za RH neće prestati pravo vlasništva. to ni stvar koja je nastala izdvajanjem iz njega nije ničija. koncesija ih pravno odvaja od općeg dobra (kao pravo građenja) – dok koncesija traje one su zasebne nekretnine. zračni prostor.pravokutnik. a time niti stvarnopravnih odnosa. dade pojedinoj osobi (fizičkoj ili pravnoj) koncesiju za neku posebnu uporabu I korištenje općeg dobra. GLAVA 3. različita od općeg dobra kao cjeline. jer kao cjelina ne može biti podvrgnuta privatnoj vlasti I jednog privatnopravnog subjekta. Onaj tko je za sebe uzme. stvar je propala) a relativno ako je prestalo postojati svojem dotadašnjem nositelju ali nije prestalo apsolutno nego je samo prešlo na drugu osobu. Prema tome kakva im je namjena određena. Subjekt koji neposredno vodi brigu I upravlja nekim općim dobrom (kod nas u pravilu RH). trebat će joj zakon oduzeti tu sposobnost (staviti je extra commercium). morska obala i otoci. Stvar je opće dobro I kada su joj zakonske norme uskratile sposobnost da bude predmetom stvarnih prava kako bi služila svakome za njegove potrebe. jezera. Ne učini li to. ne postaju dijelom općeg dobra odmah.). pri čemu svako od njih može pripadati jednoj ili više osoba. JAVNA DOBRA (res publicae) su sve stvari u imovini države ili drugih javnopravnih subjekata. a I svima za opće potrebe (zrak. javna dobra u javnoj uporabi I javna dobra koja nisu namijenjena ni za opću ni za javnu uporabu. kao ni ograničena stvarna prava na njoj. POSJED 10 . Budući da opće dobro nije ni u čijem vlasništvu. DOBRA OD OSOBITOG INTERESA ZA RH su opća dobra (nesposobna du budu predmetom stvarnih prava) I stvari koje su predmet prava vlasništva. na njima je privatna vlast moguća. radi postizanja pravednosti zakonom treba odrediti pravičnu novčanu naknadu. razlikuju se javna dobra u općoj uporabi. rijeke. Ona su načelno izjednačena s drugim stvarima. bude izvan dosega stvarnopravnog uređenja. jedinica regionalne samouprave I uprave I ustanova. rudno blago I druga prirodna bogatstva. ali može svakome služiti za njegove potrebe. jedinica lokalne samouprave.

no I pojedini dio neke stvari može sam za sebe biti predmet posjeda (ne bitni (nesamostalni) dijelovi!!) 2. kojoj je po osnovi plodouživanja. Prava stvarnih služnosti – stanje u kojem neka osoba faktično izvršava sadržaj prava stvarne služnosti glede neke nekretnine (bez obzira na to je li ona ovlaštenik tog prava. posudbe ili drugog pravnog posla dala stvar u neposredan posjed. posrednu vlast na toj stvari.www. Kao predmet posjedovanja u načelu u obzir dolazi sve što je po svojim naravnim osobinama prikladno za takvu vlast. ujedno time izvršava I vlast za drugoga. Njihov odnos ima dvije nerazdvojne komponente: 1. NEPOSREDAN POSJED je onaj što ga posjednik ima glede određene stvari kroz to što na njoj neposredno I vanjski vidljivo izvršava svoju faktičnu vlast osobno ili posredstvom pomoćnika u posjedovanju. Svaki čin (akt) koji neka osoba izvrši neposredno na stvari.net POSJED je pravno relevantna faktična vlast koju neka osoba ima glede određene stvari. čuvanja. izvršavajući svoju faktičnu vlast na stvari. razmjerna stalnost. ovlašćujući nositelja tog prava na to da posjeduje predmet tog prava. U obzir du budu predmet posjedovanja dolaze: 1. Stvari – samo individualne stvari. mogućnost isključenja tuđih samovlasnih zahvaćanja u stvar I dostupnost stvari posjedniku. ili nije). zakupa. tj. POSREDNI POSJED stvari postoji ako neposredni posjednik. Izvršavanje sadržaja prava stvarne služnosti smatra se posjedom prava I izjednačeno je s posjedom stvari Faktična vlast treba objektivno postojati kao socijalna činjenica a za to je potrebno vanjska vidljivost. ne I kvantiteti niti ukupnosti stvari. ili je član njegova domaćinstva. Pravo na posjed (ius possidendi) je ovlast koju sadrže neka subjektivna prava. Pomoćnik u posjedovanju je osoba koja neposredno poduzima one čine kojima se izvršava faktična vlast na stvari.pravokutnik. ako je vanjski vidljiv I takvog sadržaja da ga se u društvu može prepoznati kao ostvarenje faktične vlasti te osobe na toj stvari. Svatko može u pravnom prometu valjano postupati 11 . prekarist). ali koja time ne izvršava nikakvu svoju. ali I svi ostali koji izvršavaju određene posjedovne čine na stvari a da time ne izvršavaju nikakvu svoju vlast glede te stvari. nego isključivo tuđu vlast (npr. Pomoćnik u posjedovanju može biti svaka osoba koja se s posjednikom stvari nalazi u radnom ili sličnom odnosu. ima ga osoba koja faktičnu vlast na stvari izvršava preko druge osobe. Posjed nije pravo već faktična vlast te može postojati I na stvarima koje ne mogu biti u vlasništvu. Neposredan posjed stvari je I temelj svakog posjedovanja prava. dok se ne dokaže suprotno. Za svaki se posjed predmnijeva da je samostalan. Stvar je predmet posjedovanja zajedno sa svojim pripadnostima. njezin je posjedovni čin. Ovlast ili obveza neposrednog posjednika da stvar posjeduje privremeno I u okviru više vlasti posrednog posjednika iz koje je izvedena 2. nego isključivo tuđu faktičnu vlast (ona nije posjednik stvari). Posjednik je osoba koja ima faktičnu vlast glede neke stvari. odnosno drugog. a ne dolazi u obzir ono glede čega norme pravnog poretka ne priznaju ičiju privatnu vlast kao pravno relevantnu. NESAMOSTALNI (UPORABNI) POSJED postoji ako stvar posjeduje priznajući tuđu “višu” privatnu vlast na njoj. ne priznajući ničiju “višu” privatnu. s njom izjednačenog predmeta posjedovanja (pravni subjekti – fizičke I pravne osobe). Zahtjev posrednog posjednika neposrednome da mu taj preda stvar u neposredan posjed nakon što prestane biti ovlašten ili obvezan posjedovati je SAMOSTALAN (VLASNIČKI) POSJED postoji ako posjednik posjeduje stvar kao da je njezin vlasnik. Dakle. Odnos podređenosti mora biti vanjski prepoznatljiv.

osim ako zna da ovaj to nije.net pouzdavajući se u to da je samostalni posjednik pokretne stvari njezin vlasnik. Ako je ostavitelja naslijedilo više sunasljednika tada svaki od njih ima pravo na zaštitu nasljedničkog posjeda. Običan suposjed je onaj kod kojeg svaki od suposjednika može posjed izvršavati nezavisno od ostalih suposjednika (faktična vlast ostalih konkurira s njegovom). Nasljednik neće postupati samovlasno ako poduzme posjedovne čine pod pretpostavkom da je zaista ostaviteljev nasljednik. kada na istom stupnju posjedovanja stvar posjeduje više osoba. SUPOSJED postoji kada isti posjed stvari ima više osoba. koja se sastoji u faktičnom izvršavanju sadržaja prava stvarnih služnosti glede neke tuđe nekretnine kao poslužne. uspostavivši nekakvu pravno relevantnu vlast u pogledu stvari. a da se pritom ta njezina vlast ne sastoji u kakvoj neposrednoj fizičkoj. Za osobu nastaje time što joj javna vlast svojom odlukom ili neposredno zakonom “preda stvar u posjed”. On uopće nije posjed. pa u petitornom postupku ishoditi da im posjed izruči tko si ga je bio prisvojio. ili ako s obzirom na okolnosti ima dovoljno razloga za posumnjati u njegovo vlasništvo. da poduzimanje posjedovnih čina nije povjereno izvršitelju oporuke ili skrbniku ostavine te da poduzimanjem posjedovnih čina ne zadire ni u čiji tuđi posjed (ili suposjed). Afirmativne stvarne služnosti su one koje se u korist jedne nekretnine kao povlasne izvršavaju na drugoj nekretnini kao poslužnoj. Nasljednički posjed svojim trajanjem doprinosi vremenu posjedovanja potrebnom za stjecanje predmeta posjedovanja putem dosjelosti. na istom stupnju te s istim objektivnim kvalitetama posjeda (zakonitost.www. IDEALNI POSJED je naziv za od pravnog poretka priznatu privatnu I za svakog relevantnu vlast koju osoba ima u pogledu nekog predmeta (stvari. dakle kao da su svi ono zajedno jedan posjednik.. no samo protiv trećih osoba. Svi suposjednici imaju istodobno isti posjed stvari na istom stupnju posjedovanja. u korist povlasne nekretnine propušta činiti na svojoj nekretnini nešto što bih inače činio. ali pritom nije ovlašten dirati u ostale posjede iste stvari ili prava. Može se prekinuti odlukom koju bi odgovarajućem postupku donio sud. kao pravo određene osobe. fizičkog držanja stvari u vlasti osobe.pravokutnik. 12 . NASLJEDNIČKI POSJED je od pravnog poretka priznata privatna I za svakoga relevantna vlast koju ostaviteljev nasljednik ima glede svih ostaviteljevih posjeda (on je idealni posjed). istinitost. a što onaj čija je poslužna nekretnina trpi. nego ih se izvršava time što onaj čija je poslužna nekretnina. POSJED PRAVA je u nas razmjerno trajna faktična vlast posjednika jedne nekretnine kao povlasne. prava) kao da je taj predmet njezin (makar on to možda I nije). Zajednički suposjed je onaj kod kojeg ni jedan od suposjednika ne izvršava suposjed samostalno. odnosno drugo nadležno tijelo. ali takvu koja nije faktična. nastaje ostaviteljevom smrću. pri čemu je faktična vlast svakog suposjednika ograničena faktičnom vlašću ostalih suposjednika.). budući da nema neposrednog. TABULARNI POSJED je činjenica da je u zemljišnu knjigu upisano pravo vlasništva neke nekretnine ili neko drugo knjižno pravo. nego svaki samo u zajednici s ostalima. Negativne su one stvarne služnosti koje se ne izvršavaju na poslužnoj nekretnini. Svaki se ostaviteljev posjed nastavlja kod nasljednika na istom predmetu posjedovanja. ZV ga ne predviđa. Ako bi posjedovne čine netko počeo izvršavati kao da je jedini nasljednik tada bi oni koji sebe smatraju nasljednicima mogli protiv takve osobe staviti nasljednički zahtjev (hereditatis petitio). efektivnoj vlasti na stvari niti se na nju oslanja. Ostaviteljev nasljednik je ovlašten da odmah započne I efektivno posjedovati ono što je posjedovao ostavitelj. Nasljednički posjed uživa zaštitu kao da je ostavitelj još posjednik. tj.

nego da je trajao cijelo vrijeme (načelo kontinuiteta posjeda). poduzet s voljom da se uspostavi stjecateljeva faktična vlast glede stvari. Za njega je potrebno da stjecatelj stekne posjed od osobe koja je posjednik odnosnog predmeta posjedovanja te da posjed stekne u skladu s njezinom voljom. Posjed je stečen izvedeno (derivativno) ako je na stjecatelja prešla faktična vlast koju je dotadašnji posjednik imao na predmetu posjedovanja 1. potajno ili prijevarom (clam) te zlouporabom povjerenja (precario modo). bilo neposrednog bilo posrednog. tj. ali u obzir kao čin stjecanja dolazi I očitovanje volje – pravni posao kojim se prenosi posjed. a) Samovlasno oduzeće stvari – činom oduzeća stvari oduzima se dotadašnjem posjedniku stvar iz posjeda I uspostavlja vlastiti posjed na neki nedozvoljeni način tj. posjed novog posjednika je miran pa ga se više ne može suzbijati sredstvima posjedovne zaštite. dvostranim činom predaje kojim je u sporazumu s dotadašnjim posjednikom a) prenesen njegov posjed na stjecatelja ili je b) iz njegova posjeda izveden daljnji stupanj posjeda za stjecatelja 2. stekao je neistinit posjed. posluži li se tim pravom. nasljeđivanjem dotadašnjeg posjednika Izvedeno stjecanje nije samovlasno stjecanje. poslovođa bez naloga) u poduzimanju čina stjecanja posjeda. Posjed je stečen izvorno (originarno) ako je stjecatelj jednostranim činom uspostavio svoju faktičnu vlast glede neke stvari koja u tom času nije bila ni u čijem posjedu. posjedniku čiji je posjed oduzet ne pripada pravo na zaštitu posjeda 13 . silom (vi). netko drugi može izvorno steći neposredan posjed te stvari jednostranim činom oduzeća stvari koji uspostavlja stjecateljevu faktičnu vlast glede odnosne stvari. ili – ako je bila – uspostavio je svoju vlast neovisno (usprkos tuđem posjedu). Da bi se nekim činom mogao steći posjed. Stjecatelj može posjed steći vlastitim činom stjecanja. a uzet će se da smetani posjed nije ni bio prestao. Njegov posjed nije miran jer onaj od kojeg je posjed samovlasno stečen ima pravo štititi svoj oduzeti posjed. Činom uzeća (aprehenzije) stvari u neposredan posjed izvorno se stječe posjed stvari koje nitko ne posjeduje. Tko jednostranim činom uzeća ili oduzeća. poduzet glede stvari radi stjecanja posjeda. b) Oduzeće stvari koje nije samovlasno – ako je čin oduzimanja ili smetnja posjeda dopušten zakonom ili odlukom suda odnosno drugog tijela. taj čin treba biti posjedovni čin. Od trenutka kad bivši posjednik više nema pravo na posjedovnu zaštitu. zakonski. donesenom na temelju zakona koji to dopušta. efektivni posjed) se stječe činom stjecanja. Jednostrani čin stjecanja kojim stjecatelj osniva za sebe posjed je čin uzeća ili oduzeća stvari. prestao je time onaj posjed kojeg si je drugi samovlasno prisvojio. činom koji stjecatelj uspostavlja svoju faktičnu vlast na/glede stvari. tko ga na taj način stekne. a oduzima faktičnu vlast dotadašnjem posjedniku. I kad netko ima stvar u svojem posjedu.net Posjed (faktični. izvorno je stekao posjed te stvari. uspostavi svoju faktičnu vlast glede neke stvari. ali I činom neke druge osobe koja je njegov zastupnik (ugovorni.pravokutnik. Posjed je stečen ako I kada je činom stjecanja zaista na/glede stvari nastalo stanje koje ima sve osobine posjeda stvari (ili prava). Čin stjecanja redovito je neki tjelesni čin. pa ponovno uspostavi svoju faktičnu vlast glede stvari koja mu je bila oduzeta.www.

PRAVA PREDAJA (traditio vera) ili predaja iz ruke u ruku zbiva se predajom stvari stjecatelju. stjecanje je derivativno. zbit će se ako stjecatelj odredi prenositelju da stvar stavi na određeno mjesto u krugu stjecateljeve faktične vlasti. Tada se zapravo zbivaju dva čina predaje: prvo predavatelj predaje stvar zastupniku. a u posredan očitovanjem volje. to da je stjecatelj stvar uzeo u svoj posjed uz dozvolu njezina dotadašnjeg posjednika. Posjed stvari biva prenesen čim prenositelj stavi stvar na određeno mjesto a ne tek kada je stjecatelj od tamo uzme. Predaja kratkom rukom (traditio brevi manu) je čin predaje neposrednog posjeda osobi koja se već nalazi u položaju da izvršava svoju vlast glede stvari. dotadašnji posjednik.pravokutnik. pokazivanje međa zemljišta. ključ). Predaja očitovanjem volje je čin prijenosa posjeda koji se zbiva bez tjelesne (fizičke) predaje stvari. Kratkom rukom se prenosi samostalan posjed 14 . predaje se posredan posjed stvari. Potrebno je da među njima postoji odnos zastupanja. a da stjecatelj očituje svoju volju da ga prima  suglasno očitovanje njihove volje. tada je to doslovno uručenje stvari stjecatelju. Jednak učinak imat će I uzimanje stvari uz dozvolu. Dovođenje stvari u krug stjecateljeve faktične vlasti također djeluje jednako. dvostrani pravni posao. Dovoljna je tzv. a potom je zastupnik predaje stjecatelju. Dvostrani čin prenošenja može biti učinjen I kao predaja u neposredan posjed neke druge stvari. Predaja posjeda koja je izvršena samim očitovanjem volje djelovat će prema trećima jedino ako su o njoj obavješteni. Da bi se prenio neposredan posjed stvari. suglasnim očitovanjem volje dotadašnjeg posjednika I stjecatelja da se posjed predaje stjecatelju. PREDAJA (TRADICIJA) je dvostrani čin usmjeren na to da se u sporazumu s dotadašnjim posjednikom posjed stvari prenese stjecatelju. Kada se radi o pokretnini.www. Ako je stvar nekretnina tada se prijenos zbiva dovođenjem stjecatelja na nekretninu (odnosno u nju). a izvršena je kada se stjecatelj s voljom prenositelja nađe u položaju da može izvršavati faktičnu vlast glede stvari.net Zastupnik neke osobe činom uzeća stvari za sebe stječe neposredan a za zastupanog posredan posjed te stvari. Postoje dvije različite mogućnosti: a) Da posjed bude prenesen. ili inače znaju za nju. voljni čin davanja I primanja stvari radi prijenosa posjeda na njoj. ako je ta druga stvar takva da je sredstvo posjedovanja one stvari koja se zapravo želi predati u posjed (npr. Potrebno je da je u tom aktu implicirana volja prenijeti posjed one druge stvari I da je stvar koju se predaje stjecatelju takva da je ona sredstvo posjedovanja one druga stvari koja se zapravo želi prenijeti u posjed. uspostavljajući time svoju faktičnu vlast glede te stvari. prirodna volja odgovarajućeg sadržaja (nije potrebna pravno kvalificirana volja). a ona je primi u svoje ruke. Posjed stvari se može predati I posredstvom neke druge osobe – zastupnika kod predaje. uruči ovoj odnosnu stvar. a sastoji se od očitovanja volje dotadašnjeg neposrednog posjednika I stjecatelja da prvi prenosi na drugoga svoj posjed. tj. želeći prenijeti posjed stvari na drugu osobu. PREDAJA STVARI je dvostrani voljni čin kojim dotadašnji posjednik predaje I stjecatelj prima stvar u neposredan posjed. potrebno je da bude izvršen dvostrani. Potrebno je da predavatelj očituje svoju volju da predaje stjecatelju posjed stvari. dakle da ga stjecatelj stekne prenošenjem (translacijom) prednikova posjeda na njega kao sljednika u posjedovanju b) Da posjed bude osnovan (konstituiran) za sljednika izvođenjem iz prednikova posjeda Stvar se prenosi u neposredan posjed predajom stvari (tjelesnom predajom).

Posjed afirmativne stvarne služnosti osniva se jednostranim činom kojim neposredni posjednik neke određene nekretnine u korist te svoje nekretnine samovlasno izvrši na nekretnini u tuđem posjedu kao svoje pravo nešto što posjednik te druge nekretnine ne bi trebao trpiti. Obavlja se pravnim poslom između stjecatelja I dotadašnjeg posrednog posjednika.net na stjecatelja koji je I do tada posjedovao tu stvar. To ima dvije sastavnice: da posjednik one nekretnine koja bi stjecanjem posjeda dobila ulogu povlasne nekretnine faktično izvrši sadržaj nekog prava stvarne služnosti te da se toj stjecateljevoj faktičnoj vlasti pokori posjednik te druge nekretnine. ako je predavatelj predao stvar u neposredan I nesamostalan posjed stjecatelja. Anticipirani posesorni konstitut posredan posjed stvari može se steći I posredstvom zastupnika u stjecanju posjeda. zahvaljujući svojem odnosu sa zastupnikom (u kojem zastupani ima pravo od zastupnika zahtijevati predaju stvari) steći posredan posjed iste stvari višeg stupnja posjedovanja. Posjed negativne stvarne služnosti bit će osnovan jednostranim činom stjecanja.www. kojim za stjecatelja sporazumno osnivaju pravo zahtijevati od predavatelja predaju stvari. a on to ipak otrpi. a ujedno će zastupani (gospodar posla). da mu preda stvar nakon što joj prestane ovlaštenje ili dužnost da je posjeduje. Time se uspostavlja posredujući odnos u kojem predavatelj privremeno zadržava stvar u svojem posjedu. To se zbiva samim dvostranim voljnim činom očitovanja volje predavatelja I stjecatelja. posredan posjed one osobe koju pri tome zastupa. ali kao njezin nesamostalni posjednik. izvedeni posjed onome koji je stvar do tada imao u svojem izvorno stečenom posjedu te I neposredan posjed onome koji do tada izvršavao prenositeljevu vlast na stvari. zatim I posjed višeg stupnja na stjecatelja koji je do tada stvar posjedovao na nižem stupnju.pravokutnik. a ujedno I u viši. dotadašnji posjednik (predavatelj) zadržava stvar u svojem posjedu. Kao čin osnivanja posjeda prava stvarnih služnosti dolazi u obzir jedino čin faktičnog izvršavanja sadržaja nekog prava stvarne služnosti u korist jedne. točnije posredstvom one osobe koja prima stvar u svoj posjed. Posredni posjednik ima pravo zahtijevati od osobe koja ima posredujući posjed. a stjecatelj ima pravo zahtijevati predaju te stvari pošto predavatelju prestane ovlast ili dužnost da je posjeduje. STJECANJE POSJEDA PRAVA – jednostranim činom. dvostranim činom ili nasljeđivanjem. Čin kojim se stječe posjed prava je jednostran ako je poduzet samovlasno. Osnivanje prava zahtijevati predaju stvari (consitutum possessorium) – posesorni konstitut je izvođenje iz prednikovog posjeda još jednog posjeda iste stvari za stjecatelja. ako je 15 . Prenošenje prava zahtijevati predaju stvari (cessio vinicationis) je čin prenošenja postojećeg posrednog posjeda na drugu osobu očitovanjem volje dotadašnjeg posrednog posjednika I stjecatelja kojim prvi prenosi na drugoga svoje pravo zahtijevati od posredujućeg posjednika da taj preda stvar nakon što mu prestane ovlaštenje ili dužnost posjedovati je. a za stjecatelja se osniva pravo da mu dotadašnji posjednik preda stvar pošto prestane biti ovlašten ili obvezan posjedovati je. Koincidirat će tada dva stjecanja posjeda iste stvari: u nižem stupnju će zastupnik steći za sebe nesamostalan posjed stvari (jer priznaje “višu” vlast zastupanog). a za sebe je zadržao posredan posjed iste stvari. prisilno se može obaviti rješenjem suda donesenim u ovršnom postupku. Može biti povezan I s činom predaje stvari u posredan posjed stjecatelja ako je predavši stvar u posredan posjed. u ulozi njegovog pomoćnika u posjedovanju. a na teret druge nekretnine. Constitum possessorium je povezan s činom predaje stvari u neposredan posjed stjecatelja. za sebe zadržao viši posredni posjed iste stvari. dakle bez suglasnosti posjednika one nekretnine koja dobiva ulogu poslužne nekretnine.

Svaki ostaviteljev posjed prava stvarne služnosti na nasljednika prelazi zajedno s posjedom nkeretnine u čiju korist postoji taj posjed prava. Neistinito stečen posjed isprva nije miran jer posjednik čiji je posjed oduzet ima pravo na zaštitu svog posjeda (bilo putem suda. Neposredni posjednik povlasne nekretnine ima I neposredan posjed prava stvarne služnosti u korist te nekretnine. kao I posjed čiji pravni temelj je ništav. Taj posjednik može poduzimati I čine ofanzivne samopomoći (oduzeti stvar od neistinitog posjednika) što će ovaj morati trpjeti. Pravni temelj može biti samo posjednikovo subjektivno pravo koje ga ovlašćuje da posjeduje. Dvostrani čin stjecanja kojim se osniva posjed prava stvarne služnosti ima dvije sastavnice: jedna je faktično izvršavanje sadržaja prava stvarne služnosti u korist jedne. to je dobrovoljno te je takvo stjecanje izvedeno. S njime je izjednačen I posjed stečen prijevarom (dolus) tj. ali ju je onda samovlasno pretvorio iz neposjeda u posjed. Osnivanje prava stvarne služnosti zbiva se uz suglasnost posjednika nekretnine na čiji teret se osniva služnost. Nakon što postane miran. ili mu temelj nije valjan.net neposredni posjednik neke određene nekretnine u korist te svoje nekretnine samovlasno zabranio posjedniku druge nekretnine da na svojoj nekretnini čini nešto što bi inače mogao činiti. prijeći će zajedno s posjedom te nekretnine na stjecatelja. pa ona dobiva ulogu poslužne nekretnine. ZV: “posjed traje dok traje posjednikova faktična vlast glede stvari. I takav posjed uživa pravnu zaštitu. koje mu daje tzv.” Zakonska predmnjeva trajnosti  u slučaju kada je poznato da je neka osoba posjedovala neku stvar ili pravo u nekom trenutku. koja je izjednačena s takvom fizičkom silom (vis compulsiva). Pod silom misli se na slučaj kad je posjed stečen činom stjecanja kojim je primjenjena nedopuštena (protupravna) fizička sila (vis apsoluta) odnosno prijetnja ili zastrašivanje (metus). Subjektivna značajka posjeda je: 16 . čak I od osobe od koje je stečen viciozno. bilo putem samopomoći). pa je on to I propustio učiniti. a nezakonit je onaj koji uopće nema nikakav pravni temelj za to. Ako je pravni temelj samo pobojan to neće štetiti njegovoj zakonitosti (tek ako bude poništen). okončava. ni potajno ili prijevarom niti zlouporabom povjerenja (praecario modo).www. Posjed prava koji je već osnovan u korist neke nekretnine kao povlasne. dakle koji nije nastao ni silom. Posjed nastaje činom stjecanja a traje sve dok ne nastupi okolnost koja ga prekida. Posjed je stečen silom ako je nasilnim činom tuđi posjed oduzet ili sužen (sužena je posjednikova faktična vlast). Posjed je stečen potajno (clam) ako je stečen činom koji je poduzet tako da dotadašnji posjednik stvari ne sazna za njega (krađom ili bilo koji drugi potajni način). Objektivne značajke posjeda su: Zakonitost – ima je onaj posjed koji ima valjani pravni temelj tog posjedovanja. a na teret druge nekretnine. a druga pokoravanje posjednika te druge nekretnine stjecateljevoj faktičnoj vlasti. ili održavanjem u zabludi. dvostranim činom. Pod zlouporabom povjerenja (na izmoljen način) misli na sve one slučajeve stjecanja posjeda u kojima je stjecatelj već imao neku poziciju glede tuđe stvari. ako je smetnja ili propuštanje izvršavanja posjednikove vlasti bilo po svojoj naravi samo privremeno. niti se prekida. nije na njoj da dokazuje da je taj njezin posjed I dalje trajao. zlonamjernim dovođenjem u zabludu. pravo na posjed. ali on ne prestaje. nego će onaj tko tvrdi da joj je prestao (ili se prekinuo) to trebati I dokazati. ili iz posjeda nižeg stupnja u posjed višeg stupnja. ako posjed povlasne nekretnine prijeđe na drugu osobu. Istinitost – ima onaj posjed koji nije stečen na protupravan način. Posjed bez pravnog temelja je nezakonit.pravokutnik.

a to je njegovo neznanje ispričivo. Tko tvrdi da je nečiji posjed nepošten. a spor bude okončan pravomoćnom presudom da pravo na posjed ne pripada posjedniku – uzima se da je posjednikov posjed bio nepošten još od trenutka kad je primio tužbu. Posjed je pošten ovisno o subjektivnom stavu posjednika o usklađenosti njegovog posjeda s pravom. dakle – ne samo onog za kojeg se pouzdano zna da je samostalan posjednik. nego kvalitete sljednikova posjeda ovise o tome na kakvom pravnom temelju I na koji način ga je sljednik stekao. a tiču se trećih osoba. Univerzalni sukcesor stječe sve onakvo kakvo je bilo kod prednika. Tri glavne funkcije posjeda su: 1. Akvizicijska – funkcija pretpostavke za stjecanje stvarnih prava. Publicitetna – davanje publiciteta onim odnosima koji postoje glede stvari. nego I u korist onog za koga se to samo predmnijeva. treba to dokazati. uzukapionim ili kvalificiranim posjedom.koje se predmnijeva. ili je s obzirom na okolnosti imao dovoljno razloga u to posumnjati te posjed za koji je posjednik naknadno saznao da mu ne pripada pravo na taj posjed (što ne dira u njegovo poštenje do tog trenutka). Nije pošten posjed za koji je posjednik već u času stjecanja znao da mu ne pripada pravo na taj posjed. služi zaštiti povjerenja u pravnom prometu b) Posebna predmnjeva posjednikovog vlasništva s ofenzivnim djelovanjem – postoji na temelju zakona za kvalificiranog posjednika stvari. osim ako se dokaže suprotno. Posjednik je unatoč svom nezakonitom posjedovanju pošten ako ne zna da mu ne pripada pravo na posjed. zahvaljujući kojoj se stjecanje takvih prava podudara s uspostavom stjecateljeve faktične vlasti na stvari 2.www. ovisno o njegovom vlastitom poštenju ili nepoštenju. služi zaštiti povjerenja u pravnom prometu 3. 2.net Poštenje . odnosno onog koji je to bio prije nego što je posjed stekla neka druga osoba. Singularni sukcesor je posjed stekao na pravnom temelju I na specifičan način na koji se pojedinačno stječe posjed. Unatoč sljedništvu (općem ili pojedinačnom) s posjedom ne prelazi I kvaliteta poštenja odnosno nepoštenja koju je posjed imao kod prednika. pa im je zato publicitet neophodan 17 . Predmnjeva poštenja – posjed se smatra poštenim. dok se ne dokaže suprotno.pravokutnik. Na ovu se predmnjevu može osloniti kod stavljanja svog vlasničkog zahtjeva bivši posjednik pokretne ali I nepokretne stvari koja je sada u posjedu druge osobe te aktualni posjednik stvari ili nekretnine koji traži od druge osobe da prestane uznemiravati njegovo (predmnijevano) pravo vlasništva. Predmnjeva samostalnosti – za svakog se posjednika predmnijeva da samostalno posjeduje. Bude li posjedniku dostavljena tužba kojom druga osoba osporava njegovo pravo na posjed. nego se ona iznova stvara kod stjecatelja. Predmnjeve o posjedu: 1. Predmnjeva vlasništva a) Opća predmnjeva posjednikovog vlasništva pokretnine – djeluje u korist svakog samostalnog posjednika pokretnine. Posjed koji ima sve pozitivne značajke naziva se publicijanskim. Objektivne značajke prednikovog posjeda ne žive dalje u posjedu nakon što je taj prešao na pojedinačnog sljednika u posjedovanju. Objektivne značajke prate posjed kada taj sveopćim sljedništvom prelazi na sljednika.

čime negira njegovu I nameće svoju faktičnu vlast (u cijelosti – oduzimajući posjed. ali nije sasvim isključena). Posjed je smetan ako je oduzet (ako je potpuno prestala faktična vlast dotadašnjeg posjednika) ili uznemiren (ako je posjednikova faktična vlast u nekom pogledu ili u nekom dijelu ograničena tuđom faktičnom vlašću glede istog predmeta posjedovanja. I bez obzira kakve je kakvoće. materijalnopravne naravi. kako stvari tako I prava. Samovlast je zabranjena I kada je čin oduzimanja posjeda ili njegovog uznemiravanja poduzet u nekom javnom. Svaka samovlast je zabranjena. ono je subjektivno pravo građanskopravne. U našem pravnom poretku rok trajanja prava na zaštitu posjeda je 30 dana od kada je posjednik saznao za smetanje I tko je posjed smetao. ili zadirući u posjed dotadašnjeg posjednika). Kontinuitetna (zaštitna) – funkcija zaštite I održavanja kontinuiteta socijalnih odnosa glede stvari. Pravo na zaštitu posjeda nastaje samo ako je posjed smetan nečijim činom koji svjesno isključuje ili ograničava postojeću posjednikovu vlast namećući svoju i/ili vlast neke druge osobe a I to samo ako je taj čin samovlastan. ovlašćujući ga da štiti svoj posjed od tog smetanja. Da bi neki čin bio čin smetanja nečijeg posjeda. Pravo na zaštitu posjeda je specifično subjektivno pravo posjednika koje smetanjem njegovog posjeda nastaje za nj na temelju zakona. ne utječe na pravo na posjed. Čin smetanja posjeda je voljni čin (akt) neke osobe. Tijek roka se prekida kada ranije 18 . bez obzira na to je li ikada posjednik saznao za to smetanje. Štiti se svaki posjed . Ostvarenjem prava na posjedovnu zaštitu posjednikov se posjed uspostavlja ponovno onakav kakav je bio prije samovlasnog smetanja. ako I smatra da ima jače pravo na posjed. kojim ona na predmetu tuđeg posjedovanja izvršava neku svoju ili tuđu faktičnu vlast. bez čega bi bila ugrožena stabilnost ne samo tih odnosa nego I drugih koji su na ovaj ili onaj način s njima u vezi Posjed se štiti od samovlasnog smetanja. Čin smetanja može biti učinjen I nečinjenjem. Može se ostvariti putem suda u posebnom postupku za smetanje posjeda ili putem samopomoći. Idealni posjed nije faktičan pa ne uživa posjedovnu zaštitu.pravokutnik. koji je faktičan. bez obzira na to kakav je posjed. bilo putem samopomoći bilo putem suda.net 3. dok je nasljednički posjed uživa radi ostvarenja načela kontinuiteta posjeda. ali najkasnije kada istekne jedna godina od čina smetanja. društvenom ili sličnom interesu. Ono ovlašćuje posjednika da prisili osobu koja samovlasno njegov posjed uznemirava da prestane s tim uznemiravanjem. Djelovanje posjedovne zaštite je ograničeno na zaštitu posjeda od samovlasnog smetanja. koje on može ostvarivati putem samopomoći ali I putem suda u posebnom sudskom parničnom postupku – postupku zbog smetanja posjeda. potrebno je da se njime izvršava faktičnu vlast (svoju i/ili tuđu) na/u pogledu predmeta tuđeg posjedovanja I da se to čini sa sviješću da se time zadire u tuđi posjed. nitko ga nema pravo samovlasno smetati. Čin smetanja tuđeg posjeda je samovlastan ako onaj koji ga je poduzeo za poduzimanje tog čina nije imao posjednikovo dopuštenje niti je na taj čin bio ovlašten neposredno zakonom ili odlukom koju je sud (ili drugo tijelo vlasti) donijelo na temelju zakona koji dopušta taj zahvat u tuđi posjed.www. Samovlasnim smetanjem posjeda nastaje za posjednika specifično subjektivno pravo na posjedovnu (posesornu) zaštitu. takav posjed nije prestao niti je bio prekinut ako ga je posjednik služeći se svojim pravom na posjedovnu zaštitu ponovno uspostavio ili ishodio njegovu uspostavu. posljednji I miran. ako je poduzet bez odobrenja u zakonu odnosno u odluci suda ili druge nadležne vlasti. bez obzira je li u skladu s pravom ili nije. zatim riječima (ako sadrži prijetnju koja je izjednačena sa silom) te I preko zastupnika. a osobu koja mu je posjed samovlasno oduzela da mu ga vrati I tako uspostavi ranije posjedovno stanje.

Pravo na zaštitu posjeda putem samopomoći dopušteno je ostvarivati kada su kumulativno ispunjene slijedeće tri pretpostavke: 1. a za njegovo postupanje je predviđen poseban sudski parnični postupak – postupak u parnicama zbog smetanja posjeda – postupak zbog smetanja posjeda. ako je posjednik ostvario svoje pravo na samopomoć kada nisu bile ispunjene sve pretpostavke za njezinu dopuštenost on je I time zaštitio svoj posjed.net posjedovno stanje bude ponovno uspostavljeno. U postojećoj situaciji je samopomoć nužna. poštenje posjednika. kao I bez obzira na to je li smetanje posjeda možda bilo u nekakvom društvenom. Defenzivna je obrana postojećeg posjeda. Posjed će temeljem te sudske odluke ponovno biti uspostavljen (dobrovoljno ili putem ovrhe). a ofenzivna samopomoć je ponovno uspostavljanje (vraćanje) već oduzetog posjeda. ili je posjed već oduzet 2.pravokutnik. niti odgovara za štetu koju je pritom pretrpjela osoba koja je smetala posjed. ali odgovara za štetu koju je pritom nanio. uključujući I pravu na poduzimanje posjedovnih čina b) O pravnom temelju posjeda c) O poštenju posjednika 19 . No. okolnosti ne omogućuju da posjednik zatraži sudsku zaštitu 3. podvrgne se dobrovoljno posjednikovoj faktičnoj vlasti) ili kada posjednik podnese sudu tužbu zbog smetanja posjeda (pod pretpostavkom da sud utvrdi osnovanost tužbenog zahtjeva). izvršavajući time za posjednika njegovo pravo na samopomoć od samovlasnog smetanja posjeda.www. Predmet raspravljanja jest je li tuženik smetao tužiteljev posjed te pripada li tužitelju pravo na zaštitu tog posjeda od tuženikova čina smetanja I kako uspostaviti posjed kakav je bio prije smetanja te ga zaštititi za ubuduće. U našem pravnom poretku ona je jedan od dvaju alternativnih putova za ostvarenje prava na zaštitu posjeda. jer bi sudska pomoć stigla prekasno. javnom ili sličnom interesu. Samopomoć je ostvarivanje prava uporabom vlastite snage i/ili drugih privatnih sredstava. Za raspravljanje I odlučivanje nadležan je redovni sud. Posjedu prijeti neposredna opasnost. pravni temelj posjeda. oduzimanja) posjeda. a uzet će se da nije prestao. a bez obzira na pravo na posjed. čin samopomoći ne bi smio prelaziti granicu onog što je u postojećoj situaciji baš nužno da bi se zaštitilo posjed. Sud će svojom odlukom narediti da se uspostavi onakvo posjedovno stanje kakvo je bilo u trenutku smetanja I zabranit će takvo I slično smetanje ubuduće. Naš pravni poredak dopušta pod jednakim pretpostavkama poduzimanje akata defenzivne I ofenzivne samopomoći. niti bio prekinut. pa onaj tko se poslužio dopuštenom samopomoći za zaštitu posjeda. što znači da je u tijeku čin smetanja (uznemiravanja. ali dopušteno je poslužiti se samopomoći za zaštitu posjeda jedino pod zakonom određenim pretpostavkama. a ne posredstvom javne vlasti (sudske ili upravne). To je sumaran I hitan sudski postupak u kojem sud odlučuje isključivo prema posljednjem stanju posjeda I nastalom smetanju. a ako se ima na izbor više mogućih čina samopomoći. treba izabrati onaj koji je najmanje štetan po drugu stranu Samopomoć koja ispunjava sve ove pretpostavke je dopuštena. Njome se može poslužiti I posjednikov pomoćnik u posjedovanju. Isključeno je raspravljanje I odlučivanje: a) O pravu na posjed. ne odgovara za to kaznenopravno. Pri uporabi samopomoći nije primjenjena sila veće jakosti nego što je primjerena okolnostima. silom (samopomoć) ili ne (onaj tko je smetao. Dozvoljeno je da se u tom postupku raspravljuju I dokazuju jedino činjenice koje se odnose na posljednje stanje posjeda I nastalo smetanje.

ali samo ako je posrijedi takvo smetanje da je on potpuno isključen iz dotadašnjeg suposjeda ili mu je bitno ograničen dotadašnji način izvršavanja faktične vlasti (a I tada ako za odlučivanje nije nužno raspravljati o njihovom pravnom odnosu) d) nasljednik takvog posjednika – I dok još nije svoj nasljednički posjed pretvorio u faktični posjed (još je idealni posjednik). Štititi od samovlasnih zahvata trećih osoba ima jednako pravo svaki nasljednik. ali to pravo nema u onim slučajevima gdje bi za odlučivanje o zahtjevu posrednog posjednika protiv neposrednog bilo nužno raspravljati o njihovom međusobnom pravnom odnosu c) svaki suposjednik . načelno je pasivno legitimiran onaj koji je: a) imao ulogu posjednikova pomoćnika u posjedovanju te ju je samovlasno pretvorio u svoj posjed. ako bi ostavitelj bio pasivno legitimiran Tužbeni zahtjev koji se upravlja radi zaštite posjeda putem suda u postupku zbog smetanja posjeda. Čin smetanja može poduzeti I treća osoba (koja se do tada nalazila izvan strukture posjedovanja) ali I osoba koja se nalazi unutar strukture posjedovanja.net d) O korisnosti čina smetanja sa stajališta kakvog društvenog. Za zahtijevanje sudske zaštite posjeda aktivno je legitimiran (materijalnopravno ovlašten) posljednji. Nasljednik ne može svoj posjed štititi od samovlasnih zahvata svojih sunasljednika (jer bi bilo potrebno raspravljati o nasljednom pravu na posjed) Pomoćnik u posjedovanju nije aktivno legitimiran za pokretanje sudskog postupka zbog smetanja.www. Pasivno legitimirana je osoba koja je poduzela čin smetanja. javnog ili sličnog interesa e) O zahtjevima za naknadu štete Smije se isticati I raspravljati o pravu na poduzimanje posjedovnih čina u vezi s tuženikovim prigovorom da nije bio samovlastan njegov čin kojim je tužitelju oduzeo ili uznemirio posjed. No. Onaj u čiju korist je druga osoba poduzela čin smetanja pasivno je legitimiran već samim time što je čin smetanja išao u njegovu korist. faktični I mirni posjednik stvari ili prava. U načelu ima pravo svoj posjed štititi I od neposrednog posjednika.pravokutnik. uključujući I one koje u nekoj ulozi sudjeluju u posjedovanju b) posredni posjednik (bilo kojeg stupnja) – uvijek ima pravo na zaštitu od smetanja kojeg bi učinila treća osoba. ne predstavlja zapreku da se u redovnom sudskom postupku raspravlja o tome tko ima pravo na posjed. smetavši time dotadašnji posjednikov posjed b) suposjednik koji je smetao kojeg drugog suposjednika istog predmeta posjedovanja c) neposredni posjednik predmeta posjedovanja koji je smetao posrednoga d) posredni posjednik koji je smetao neposrednoga e) nasljednik na kojeg je s ostavitelja prešao posjed samovlasno oduzet dotadašnjem posjedniku. odnosno sunasljednik. zahtjeva da se utvrdi čin smetanja tužiteljeva posjeda 20 . a I u načelu I od samovlasnog smetanja drugih suposjednika.ima uvijek pravo na zaštitu od trećih. čiji je posjed samovlasno smetan: a) neposredni . uznemirivši ili oduzevši tuđi posjed.ima pravo na sudsku zaštitu od samovlasnog smetanja koje bi počinila bilo koja osoba. kakvo je imao ostavitelj no s time što u slučaju kad je upravljanje objektom posjeda povjereno izvršitelju oporuke ili skrbniku ostavine I on je ovlašten tražiti zaštitu. a on se nije od toga ogradio. sastoji se od tri elementa: 1. Činjenica da se vodi postupak zbog smetanja posjeda Ili ako je on završen pravomoćnom odlukom.

www.pravokutnik.net

2. da se tuženom naredi uspostava ranijeg posjedovnog stanja 3. da se zabrani takvo ili slično smetanje ubuduće  sve pod prijetnjom ovrhe, ne bude li tuženik to sam u određenom roku dobrovoljno izvršio. Tužitelj može kao sporedno zahtijevati I da sud obveže tuženika da tužitelju naknadi parnične troškove. Rok je prekluzivan, ne zastaran; posjednik prekida tijek prekluzivnog podizanjem tužbenog zahtjeva upravljenog na sudsku zaštitu posjeda. Raspravlja se samo o tome ima li tužitelj pravo na zaštitu posjeda I može li se to pravo ostvariti, pa tuženik može stavljati tužitelju samo prigovore koji se odnose na to: 1. ima li tužitelj posjed kakv se štiti 2. je li tuženik taj tužiteljev posjed samovlasnim činom smetanja uznemirio odnosno oduzeo (pri čemu će se, ako tuženik tvrdi da njegov čin nije bio samovlastan, ipak moći raspravljati o pravu na poduzimanje tog čina) 3. nije li istekom prekluzivnih rokova tužitelju prestalo pravo na sudsku zaštitu 4. nije li uspostavljanje prijašnjeg posjedovnog stanja faktično nemoguće ili nedopušteno  mogu se stavljati I prigovori procesnopravne naravi Rješenje o smetanju posjeda ima karakter konačnog rješenja; sud ga donosi nakon provedene rasprave I dokaznog postupka, ali nema zapreke tome da ga donese zbog ogluhe, zbog izostanka ili na temelju priznanja tužbenog zahtjeva. Izreka rješenja kojim sud usvaja tužbeni zahtjev ima tri glavna dijela: 1. utvrđivanje posjeda I čina smetanja 2. naredba tuženiku da uspostavi prijašnje posjedovno stanje (da vrati tužitelju ono što mu je oduzeo, odnosno da prestane ono čime je tužiteljev posjed smetan) 3. zabrana takvog ili sličnog ponašanja ubuduće  sve pod prijetnjom ovrhe U rješenju o smetanju posjeda sud određuje rok za dobrovoljno izvršenje onoga što je naredio (paricijski rok) prema okolnostima pojedinog slučaja; može I kraće od propisanih 15 dana. Od redovnih pravnih lijekova protiv konačnog rješenja dopuštena je samo žalba; rok je 8 dana. Žalba je devolutivan pravni lijek, uvijek će je rješavati viši sud. Ona je I suspenzivni pravni lijek pa odlaže izvršenje rješenja; no sud je ovlašten oduzeti žalbi to svojstvo, odlučivši prilikom donošenja konačnog rješenja u postupku zbog smetanja posjeda da žalba protiv tog rješenja neće zadržavati njegovu ovršnu provedbu (jedino ako postoje važni razlozi). Od izvanrednih pravnih lijekova tu je mogućnost da stranke zahtijevaju ponavljanje pravomoćno završenog postupka; rok je 30 dana po pravomoćnosti rješenja ali jedino u slučaju ako im je nezakonitim postupanjem uskraćena mogućnost da raspravljaju pred sudom, ili su povrijeđena pravila o stranačkoj I parničnoj sposobnosti ili o zastupanju stranaka. Revizija uopće nije dopuštena. Sud može odrediti po službenoj dužnosti, pa I bez saslušanja protivne strane, privremene mjere koje se primjenjuju u ovršnom postupku radi otklanjanja hitne opasnosti protupravnog oštećenja ili sprječavanja nasilja ili otklanjanja nenadoknadive štete. Takvo je rješenje odmah ovršno. Sud će svakako ukinuti privremenu mjeru ako tužbeni zahtjev bude pravomoćno odbijen. Paricijski rok počinje teći od pravomoćnosti rješenja. Ovrha će biti neophodna ako tuženik ne postupi dobrovoljno prema ovršnom rješenju suda. Ako tuženik bude ponovno smetao posjed, posjednik neće opet voditi parnicu o smetanju posjeda već će, temeljem zabrane takvog ili sličnog ponašanja iz ranije presude, ishoditi novo rješenje o ovrsi 21

www.pravokutnik.net

kojim će biti određena uspostava ranijeg posjedovnog stanja, a I zapriječeno novčanom kaznom u slučaju novog smetanja. DOSJELOST djeluje tako da posjednik izvorno stekne I u pravnom smislu ono što je do tada kroz zakonom propisano vrijeme samo posjedovao. Dosjelost je dakle stjecanje stvarnih prava neprekidnim izvršavanjem njihova sadržaja tijekom zakonom određenog vremena. Posjednik koji stječe dosjelošću naziva se uzukapijent. U našem pravnom poretku dosjelošću se može steći pravo vlasništva te prava stvarnih služnosti. Posjed stvari je prestao apsolutno ako I kada je dotadašnjem posjedniku prestala faktična vlast koja je bila sadržaj njegova posjeda odnosno ako I kada se zbio događaj kojim je ta faktična vlast prestala. Posjed je apsolutno prestao ako je time što je prestao dotadašnjem posjedniku, uopće prestao postojati. Time prestaje neposredan posjed stvari a ujedno I svi posredni posjedi te stvari. Ti su slučajevi: a) propast I gubitak stvari – gubitak mora biti definitivan, dakle nema više izgleda da će se stvar opet naći b) napuštanje stvari (derelikcija) – samo ono napuštanje učinjeno s voljom da se definitivno prestane tu stvar posjedovati je čin kojim apsolutno prestaje posjed stvari; dovoljna je I prirodna volja (očitovana znacima ili konkludentno) c) oduzeće stvari – a posjednik nije ostvario zaštitu svojeg posjeda Posjed stvari prestaje relativno ako je prestao biti posjed svog dotadašnjeg posjednika no traje I dalje kao posjed druge osobe, ali jedino ako ta druga osoba pritom ne izvršava nikakvu vlast dotadašnjeg posjednika u pogledu te stvari; prestaje prijenosom posjeda s dotadašnjeg posjednika na stjecatelja dvostranim činom predaje. Posjed prestaje I posjednikovom smrću. Posjed prava stvarne služnosti će apsolutno prestati: a) propašću poslužne nekretnine - ona na teret koje je postojao posjed prava stvarne služnosti b) gubitkom posjeda povlasne nekretnine – zajedno s tim posjedom prestaju I svi posjedi prava u korist te nekretnine c) odreknućem od posjeda prava – očitovanjem volje dotadašnjeg posjednika prava stvarne služnosti da neće više izvršavati sadržaj odnosne stvarne služnosti na poslužnoj nekretnini d) oduzećem posjeda prava – kod afirmativne služnosti kada posjednik poslužne nekretnine prestane trpjeti da se I nadalje izvršava sadržaj prava služnosti na nekretnini u njegovom posjedu; treba poduzeti na svojoj nekretnini ono čime će spriječiti izvršavanje tog prava I da je time zaista spriječio posjednika prava stvarne služnosti da izvrši ono što je sadržaj tog prava. Kod negativnih služnosti posjed prestaje kada posjednik poslužne nekretnine prestane propuštati ono što je do tada propuštao. Posjed prava stvarne služnosti prestaje relativno ako mu relativno prestane posjed povlasne nekretnine (ako prijeđe na drugu osobu) I posjednikovom smrću.
GLAVA 4. ZEMLJIŠNE KNJIGE

Zemljišnoknjižno pravo u objektivnom smislu je skup pravnih pravila koja uređuju upisivanje nekretnina I prava na njima u zemljišne knjige, te pravne odnose među ljudima koji nastaju upisivanjem nekretnina I prava na njima u zemljišne knjige. Njime je uređeno publiciranje pravnog stanja nekretnina mjerodavnog za pravni promet upisivanjem nekretnina I prava na njima u zemljišne knjige.

22

www.pravokutnik.net

Zemljišnoknjižno pravo u subjektivnom smislu skup je ovlaštenja koja pripadaju subjektima u pravnim odnosima, glede nekretnina upisanih u zemljišne knjige, koji nastaju upisivanjem nekretnina I prava na njima u zemljišne knjige po pravilima zemljišnoknjižnog prava u objektivnom smislu. Zemljišnoknjižno pravo dio je sustava stvarnog prava I njegovim pravilima uređuju se u sklopu stvarnog prava pravni odnosi među ljudima glede nekretnina koje se upisuju u zemljišne knjige. Pravila zemljišnoknjižnog prava u objektivnom smislu dijele se na materijalno I postupovno pravo. Materijalno zemljišnoknjižno pravo je skup pravnih pravila o materijalnopravnim pretpostavkama I učincima publiciranja, upisivanja nekretnina I prava na njima u zemljišne knjige. Sadrži pravila o tome kako djeluju razni upisi u zemljišne knjige na opstojnost I sadržaj, zasnivanje, promjenu I prestanak stvarnopravnih odnosa na nekretninama koje se upisuju u zemljišne knjige; uređuju se materijalne pretpostavke za provedbu pojedinih zemljišnoknjižnih upisa, te njihovi pravni učinci za stjecanje, promjenu I prestanak stvarnih prava na nekretninama. Postupovno (formalno) zemljišnoknjižno pravo čine pravila o postupku u zemljišnoknjižnim stvarima, pravila o tome kako se zahtijevaju, naređuju I provode razni upisi u zemljišne knjige, kao I pravila koja uređuju organizaciju, sastav, osnivanje, vođenje I obnavljanje zemljišnih knjiga; uređene su postupovne pretpostavke za provedbu zemljišnoknjižnih upisa. Glavni pravni izvori zemljišnoknjižnog prava u RH su Zakon o zemljišnim knjigama, zakon o Vlasništvu I drugim stvarnim pravima te Pravilnik o unutarnjem ustroju, vođenju zemljišnih knjiga I obavljanju drugih poslova u zemljišnoknjižnim odjelima sudova (Zemljišnoknjižni poslovnik). Zemljišne knjige su javne knjige koje se vode o pravnom stanju nekretnina mjerodavnom za pravni promet. U njih se upisuju sve nekretnine koje mogu biti u pravnom prometu (osim ako za neke vrste nekretnina nije što posebno određeno), stvarna prava na nekretninama, druga prava za koja je to zakonom određeno te druge činjenice važne za pravni promet nekretninama. Upisima u zemljišne knjige se objavljuje da na određenoj nekretnini postoje stvarna prava u korist određenih subjekata čime se ostvaruje njihova publicitetna funkcija. U odnosu na poštene stjecatelje koji su stekli prava na nekretninama pouzdajući se u sadržaj zemljišnih knjiga, odnosno u njihovu publicitetnu funkciju, podaci u zemljišnim knjigama smatraju se točnim, istinitim I potpunima čime se ostvaruje funkcija zaštite povjerenja u pravnom prometu nekretnina. Upis u zemljišne knjige je način stjecanja, modus za stjecanje stvarnih prava na nekretninama kada se one stječu na temelju pravnog posla. Zemljišne knjige otklanjaju I sprječavaju kolizije u ostvarivanju stvarnih prava na istoj nekretnini, jer redoslijed upisa prava u zemljišne knjige određuje I redoslijed njihova ostvarenja. Zemljišne se knjige temelje na podacima katastarske izmjere. Ti su podaci važni za identificiranje, individualiziranje pojedinačnih nekretnina u zemljišnim knjigama, te za osnivanje, obnavljanje I dopunjavanje zemljišnih knjiga. Pojedinačne se nekretnine u zemljišnoj knjizi individualiziraju po katastarskim oznakama zemljišta (zemljišnih, katastarskih čestica) tj. dijelova zemljine površine koji su u katastru zemljišta označeni posebnim brojem I nazivom katastarske općine u kojoj leže. Vođenje zemljišnih knjiga I rješavanje zemljišnoknjižnih predmeta pripada u sudsku nadležnost. Zemljišne knjige vodi zemljišnoknjižni odjel osnovan pri općinskom sudu, I to za nekretnine koje se nalaze na području za koje je taj sud mjesno nadležan. Za rješavanje žalbi donesenih u zemljišnoknjižnom postupku nadležan je županijski sud. Zemljišne se knjige vode po sustavu relanih folija. Upisi u zemljišne knjige provode se I određeni su s obzirom na objekt prava, tj. objekt stvarnopravnog 23

Načelo javnosti – zemljišne su knjige javne jer je njihov sadržaj svima dostupan. ograničavaju ili ukidaju isključivo upisom u glavnu knjigu. a uvid u njih svima slobodan (načelo javnosti u formalnom smislu). najma. služnosti . te određena obvezna prava: pravo nazadkupa. stvarni tereti. Prava koja mogu biti predmet samostalnog upisa u zemljišne knjige nazivaju se KNJIŽNIM PRAVIMA. Mogu se voditi na dva načina: ručnim upisivanjem ili pohranjivanjem zemljišnoknjižnih podataka u bazu s pomoću elektroničke obrade podataka (EOP). 2. stvarna prava na njima I druga prava za koja je to zakonom određeno (knjižna prava) te druge činjenice važne za pravni promet za koje je to zakonom određeno. izvanknjižnim pravnim stanjem nekretnine).net odnosa – zemljišnoknjižno tijelo tj. površini. Moguće je I posebnim zakonom odrediti da se I neka druga prava na nekretninama upisuju u zemljišnu knjigu.pravokutnik. prenose. Načelo stvarnosti (gruntovnice) – određuje što je predmet upisa u zemljišne knjige  nekretnine. Nekretnine koje nisu sposobne biti objektom stvarnih prava. posebni dio zemljišne knjige u koju se upisuje bitni dio sadržaja knjižnih prava (tzv. ne upisuju u zemljišne knjige osim ako to zakonom nije propisano. NAČELA ZEMLJIŠNOKNJIŽNOG UREĐENJA 1. Zemljišna knjiga se osniva za svaku katastarsku općinu za koju se još ne vodi I to na temelju odluke ministra pravosuđa. zemljišta tj. ispisi I prijepisi iz nje uživaju javnu vjeru 24 . Načelo upisa – određuje kako upis u zemljišne knjige djeluje na stjecanje. Na temelju pravnog posla knjižna se prava stječu. zajma I koncesije. Upisuju se pojedinačne nekretnine. Upis izvanknjižno nastale stvarnopravne promjene u zemljišnu knjigu samo je deklaratornog. promjenu. Osniva ju sud prvog stupnja na čijem je području katastarska općina za koju se zemljišna knjiga još ne vodi. prijenos I prestanak knjižnih prava. Pored knjižnih prava u zemljišne se knjige upisuju I osobni odnosi nositelja knjižnih prava te pravne činjenice važne za pravni promet nekretnina (određeni ZZK-om).www. Mogućnost njihova upisivanja u zemljišne knjige određuje ZZK ili neki drugi zakon. Načelo knjižnog prednika – upisi u zemljišnu knjigu dopušteni su samo protiv osobe koja je u času podnošenja prijedloga za upis već upisana u zemljišnoj knjizi kao nositelj knjižnog prava glede kojeg se upis zahtijeva ili koja bude barem istodobno uknjižena il predbilježena kao nositelj tog knjižnog prava  knjižni prednik 4. U zemljišne se knjige upisuju sve nekretnine koje mogu biti u pravnom prometu odnosno koje mogu biti objektom prava vlasništva I drugih stvarnih prava. pravo građenja. sustav glavne knjige). Njima se smatraju sva stvarna prava na nekretninama koja postoje u hrvatskom pravnom sustavu u okviru zatvorenog broja stvarnih prava  vlasništvo. istiniti upis (kad je u skladu sa stvarnim. prvokupa. izvatci. Pravni učinci načela upisa nastupaju jedino ako je proveden valjani. u pravilu se. upisuju se u skladu sa stanjem u katastru zemljišta I katastarskim podacima o broju. Zemljišne knjige. dijelovi zemljine površine koji su u katastru zemljišta označeni posebnim brojevima I nazivom katastarske općine. pojedinačnu nekretninu. 3. a radi se o pravima koja za svoj objekt imaju nekretnine upisane u zemljišnim knjigama. izgrađenosti zemljišta. Osnivanje zemljišnih knjiga provodi se u posebno uređenom postupku koji je podijeljen na dva dijela: postupak osnivanja I ispravni postupak. publicitetnog značaja. založno pravo.

Ispise iz baze zemljišnih podataka izdaju zemljišnoknjižni sudovi. nevaljanog upisa djeluje neoboriva predmnijeva da je glede tog upisa zemljišnoknjižno stanje valjano. ukida ili prenosi na drugu osobu. Načelo privole( konsenza) – određuje da se upisi u zemljišne knjige mogu provoditi samo uz obostranu privolu osobe koja upisom stječe pravo I osobe čije se pravo upisom ograničava. postoje li osnove za sumnju jesu li osobe protiv kojih se zahtijeva upis sposobne raspolagati predmetom upisa te jesu li na to ovlaštene. Moraju je sadržavati privatne isprave I javne isprave o pravnim poslovima koje su u okviru svojih ovlaštenja sastavili nadležno državno tijelo ili javni bilježnik Načelo zakonitosti (legaliteta) – zemljišnoknjižni sud je po službenoj dužnosti obvezan ispitati postoje li sve zakonske pretpostavke za upis u zemljišne knjige. te izvršava svoju obvezu preuzetu pravnim poslom da na drugog prenese ili za njega osnuje određeno knjižno pravo. Pravni učinci neoborive premnijeve o potpunosti sastoje se u tome da će pošteni stjecatelj koji je postupao s povjerenjem u potpunost zemljišnoknjižnog stanja steći knjižno pravo neopterećeno neupisanim pravima I pravnim činjenicama. opterećuje. svoj pristanak za upis daje u klauzuli intabulandi  izričitoj I strogo formalnoj izjavi da pristaje na uknjižbu kojom se njezino pravo ograničava. Davanjem te izjave nositelj knjižnog prava pristaje zapravo na stvarnopravnu promjenu njegova prava do koje će doći upisom u zemljišnu knjigu. zbiljskog pravnog stanja nekretnina. odvjetnici I to za sve nekretnine u RH. Mora utvrditi može li se upis provesti s obzirom na stanje u zemljišnoj knjizi glede predmeta upisa (postoje li zapreke upisu). Osoba čije se pravo upisom ograničava ili prestaje. Cilj jest da se određivanjem prvenstvenog reda upisa knjižnih prava koja 25 . U odnosu na poštenog stjecatelja koji je stekao knjižno pravo izvodeći ga iz neistinitog. Djeluje u pozitivnom smjeru kao načelo povjerenja u istinitost. javni bilježnici. prenosi na drugoga ili ukida. Načelo povjerenja – njime se štite poštene treće osobe koje su postupale s povjerenjem u potpunost I istinitost zemljišnoknjižnog stanja u slučajevima kad se zemljišnoknjižno stanje razlikuje od stvarnog. valjanosti svog sadržaja I imaju dokaznu snagu javnih isprava (načelo javnosti u materijalnom smislu). tj. Glede poznavanja zemljišnoknjižnog stanja vrijedi neoboriva predmnijeva o poznavanju zemljišnoknjižnog stanja. 7. proizlazi li utemeljenost prijedloga iz sadržaja podnesenih isprava I imaju li isprave oblik koji se zahtijeva za provedbu zatraženog upisa. odnosno da ono što je upisano u zemljišnoj knjizi postoji.pravokutnik. Izričit pristanak na upis dat u obliku klauzule intabulandi potreban je kad se na osnovi isprava kojima su stranke dobrovoljno raspolagale svojim knjižnima pravima zahtijeva uknjižba. Pošteni stjecatelj bit će pravno zaštićen jedino ako je. glede potpunosti I istinitosti. Načelo prvenstva (prioriteta) – uređuje pravne učinke upisa prema drugim upisima ovisno o vremenskom redoslijedu kojim su upisi provedeni. nitko se ne može pozvati niti može dokazivati da mu zemljišnoknjižno stanje nije bilo ili nije moglo biti poznato. tijela nadležna za katastar zemljišta. 6.net 5.www. prenose ili prestaju bez posebnog naknadnog opravdanja. postupajući u dobroj vjeri. isto načelo vrijedi I za ispravljanje već provedenih upisa. upisao svoje pravo u zemljišnu knjigu I to na temelju valjane pravne osnove koja može biti pravna osnova za derivativno stjecanje stvarnih prava na nekretninama. istinito. 8. upis kojim se knjižna prava stječu. I u negativnom kao načelo povjerenja u potpunost.

www. zapravo je skup zemljišnoknjižnih uložaka povezanih u jednu cjelinu u koje su upisane nekretnine jedne katastarske općine. o nositeljima stvarnih prava na nekretninama. jer pripadaju istom vlasniku. Promjena sastava zemljišnoknjižnog tijela provodi se u posebnom zemljišnoknjižnom postupku otpisivanja I pripisivanja. Za svaku se katastarsku općinu vodi posebna glavna knjiga. Sve te knjige. jedno zemljišnoknjižno tijelo  jedna ili više katastarskih čestica (zemljišta) koje se nalaze u istoj katastarskoj općini I koje u pravnom prometu imaju isti pravni položaj. zbirke I propisi i dr. upisuju se sva zemljišta jedne katastarske općine koja mogu biti u pravnom prometu. ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ULOŽAK dio je glavne knjige u koji se upisuje jedno zemljišnoknjižno tijelo I sve promjene na njemu. U njega se upisuje samo jedna pojedinačna nekretnina. knjižna prava koja se odnose na to zemljišnoknjižno tijelo I promjene tih prava te druga prava I činjenice čije je upisivanje u glavnu knjigu predviđeno ili dopušteno različitim zakonskim propisima.Načelo određenosti (specijaliteta) . Redoslijed se određuje prema mjestu koje pravo ima u prvenstvenom redu (utvrđuje se prema času u kojem je zemljišnoknjižnom sudu stigao prijedlog za upis odnosno odluka drugog suda ili tijela kojim se određuje upis.Načelo preglednosti – određuje da zemljišne knjige moraju biti uređene tako da se iz njih može lako I brzo saznati cjelokupno pravno stanje upisanih nekretnina. GLAVNA KNJIGA je dio zemljišne knjige u koji se upisuju nekretnine I promjene na nekretninama te stvarna prava na nekretninama I promjene tih prava. sve su one obuhvaćene istim pravnim odnosima 26 . Načelo potpunosti – zemljišne knjige pružaju prikaz cjelokupnog pravnog stanja glede određene nekretnine. te na subjekte knjižnih prava. Osnovno je obilježlje zemljišnoknjižnog tijela da ono čini pravnu cjelinu. nisu različito opterećene. 11. ograničenjima prava vlasništva. prava koja se upisuju I njihov bitni sadržaj. Ustup prvenstvenog reda može biti ograničen ili neograničen. osobnim ograničenjima u raspolaganju nekretninama. Ona je najvažniji dio zemljišne knjige. 9. Upisi moraju biti jasno određeni I s obzirom na vrstu upisa. Glavna knjiga I zbirka isprava smatraju se zemljišnom knjigom u užem smislu. trebaju biti točno vremenski određeni. Sve katastarske čestice jednog zemljišnoknjižnog tijela u pravnom prometu zajedno predstavljaju jedan objekt stvarnopravnih odnosa tj.zahtijeva da svaki upis u zemljišne knjige bude samostalna I potpuno određena pravna cjelina. o tuđim stvarnim pravima na nekretninama I nositeljima tih prava postaje vidljivo potpuno I načelno točno pravno stanje nekretnina bitno za pravni promet. isprave na temelju kojih su provedeni. isključivo je mjerodavno stanje upisa u zemljišnoj knjizi. Glavna se knjiga sastoji od zemljišnoknjižnih uložaka. a uz svaku se zemljišnu knjigu vode potrebni pomoćni popisi I katastarski planovi.pravokutnik. Provedbom zemljišnoknjižnih upisa o nekretninama. te glede njih ne postoje razlike u ograničenjima vlasništva. SASTAV ZEMLJIŠNIH KNJIGA Zemljišna se knjiga sastoji od glavne knjige I zbirke isprava.net postoje na istoj nekretnini uredi redoslijed njihova stjecanja I ostvarivanja. odnosno da sadržaj upisa bude potpuno određen. zemljišnoknjižni upisi se provode samo u glavnoj knjizi (sustav glavne knjige). odnosno koja su sposobna biti objektom knjižnih prava. 10. koji služe u zemljišnoknjižnom poslovanju smatraju se zemljišnom knjigom u širem smislu.

ograničenja raspolaganja zemljišnoknjižnim tijelom koja su inače predmetom upisa u teretovnicu a tiču se svakog vlasnika 3. 27 . osobne I stvarne služnosti. Upisuju se založno pravo (hipoteka). Zbirka isprava vodi se zajednički za sve glavne knjige koje se vode kod jednog zemljišnoknjižnog suda. pokretanje postupaka za promjenu tih podataka. Tako se ostvaruje veća sigurnost podataka u EOP knjizi jer se mogu rekonstruirati svi upisi provedeni u nju. Katastarske čestice koje čine jedno zemljišnoknjižno tijelo smatraju se sve zajedno jednom pojedinačnom nekretninom. list C) – upisuju se stvarna I druga prava kojima je opterećeno zemljišnoknjižno tijelo ili idealni dio nekog suvlasnika. služi objašnjavanju upisa provedenih u glavnoj knjizi. Sastoji se od isprava na temelju kojih su provedeni upisi u glavnu knjigu. list A) – u nju se upisuju svi sastavni dijelovi zemljišnoknjižnog tijela odnosno sva zemljišta (katastarske čestice) koje čine jedno zemljišnoknjižno tijelo. Teretovnica (teretni list. Upisuju se I ograničenja kojima je vlasnik osobno podvrgnut glede upravljanja ili raspolaganja zemljišnoknjižnim tijelom kao što su maloljetnost. pravo građenja.www. zabrana otuđenja I opterećenja nekretnine. Od stvarnih prava upisuju se ona koja postoje u korist zemljišnoknjižnog tijela ili nekog suvlasničkog dijela tog tijela 2. kao I sve promjene glede vlasništva. podaci o vlasniku nekretnine: ime vlasnika. svi upisi glede suvlasničkog dijela za koji je otvoren provode se samo u podulošku. koncesije osnovane na nekretninama koje su opće dobro ili javno dobro u vlasništvu RH ili jedinica lokalne samouprave I uprave. kultura. list B) – upisuje se vlasništvo tj. te ograničenja u raspolaganju zemljišnoknjižnim tijelom kojima je podvrgnut svagdašnji vlasnik. sadrži posjedovnicu. Zemljišnoknjižni uložak sastoji se od tri dijela: 1. obvezna prava koja mogu biti predmetom upisa u zemljišnu knjigu. vlastovnicu. ulaganjem zemljišnoknjižnih rješenja u posebnu knjigu po njihovim rednim brojevima. Posjedovnica (popisni list. Nakon što se otvori poduložak. površina. ograničenja prava vlasništva.pravokutnik. ZBIRKA ZEMLJIŠNOKNJIŽNIH RJEŠENJA – vodi se za EOP-zemljišnu knjigu I to ručno. stečaj I sl. po brojevima se ulažu izvornici ili ovjerovljeni prijepisi isprava na temelju kojih su zahtijevani I dopušteni upisi. Vlastovnica (vlasnički list. skrbništvo. kao I sve katastarske promjene koje se odnose na njih. naziv zemljišta. eventualne primjedbe o karakteristikama zemljišta.. sva javnopravna ograničenja u pravnom prometu zemljišnoknjižnog tijela koja nisu opće naravi. te katastarski podaci o njima kao što su oznaka. a na upise u poduložak se na odgovarajući način primjenjuju sve odredbe o upisima u uložak. zajedničkih vlasnika cijelog zemljišnoknjižnog tijela opisanog u posjedovnici.net glede vlasništva. Otvorit će se na prijedlog svakog suvlasnika zemljišnoknjižnog tijela za njegov suvlasnički dio kao I za suvlasnički dio koji je povezan s vlasništvom posebnog dijela nekretnine. PODULOŽAK je sastavni dio zemljišnoknjižnog uloška koji se otvara za idealni dio određenog suvlasnika I u koji se provode upisi koji se odnose na taj idealni dio. prava stečena na tim pravima. Prijepisi se uvezuju u sveske. Po svom sastavu u potpunosti odgovara sastavu zemljišnoknjižnog uloška. suvlasnika. opterećenja I dr. pobliže identifikacijske oznake za zgrade. ZBIRKA ISPRAVA zajedno s glavnom knjigom čini zemljišnu knjigu u užem smislu. teretovnicu. realni tereti. I to uvijek ručno. neovisno o tome vodi li se zemljišna knjiga ručno ili pomoću EOP.

precrtavanja I brisanja. ako se sastoji od više listova. Od pravnih činjenica upisuje se npr. mijenja.net ZBIRKA KATASTARSKIH PLANOVA – katastarski planovi su geodetski prikaz I nacrt zemljišta u jednoj katastarskoj općini u određenom razmjeru koji prikazuje položaj I oblik zemljišta I objekata koji se trajno nalaze na njima ili ispod njihove površine. MATERIJALNE PRETPOSTAVKE UPISA: 1. Uz svaku glavnu knjigu vodi se popis zemljišta (stvarni pomoćni popis. da se glede knjižnog prava vodi spor. osobni odnosi nositelja tih prava I pravne činjenice čiji je upis u zemljišne knjige izričito I taksativno određen ZZK-om ili nekim drugim zakonom. te abecedni popis predbilježenih vlasnika uz čija je imena upisan broj zemljišnoknjižnog uloška u kojem je upisano zemljišnoknjižno tijelo na kojem postoje ta knjižna prava. Knjižna se prava u zemljišne knjige upisuju uknjižbom I predbilježbom. 2. Vode se I osobni pomoćni popisi. imenici  abecedni popis vlasnika I nositelja prava građenja. Načelom knjižnog prednika određene su iznimke od ovog pravila kojima je određeno kad se upis može dopustiti I kad u zemljišnim knjigama nije upisana osoba koja. POMOĆNI POPISI – omogućavaju lakše I brže pronalaženje podataka upisanih u glavnoj knjizi. ne smije biti nejasnih mjesta. titulus promjene. Može biti javna ili privatna isprava. nije upisana kao knjižni prednik – upis će biti dopušten ako stjecatelj koji zahtijeva upis u svoju korist ispravama podobnim za upis dokaže neprekinuti niz izvanknjižnih stjecanja od upisanog knjižnog prednika do sebe. da je određena provedba ovrhe na nekretnini. Predmet upisa u zemljišne knjige su sva stvarna I neka obvezna prava na nekretninama. Zemljišnoknjižni upis može se dopustiti jedino protiv knjižnog prednika. ograničava ili prestaje. oni moraju biti tako spojeni da se ne može umetnuti nijedan list 28 . stvarni registar)  popis zemljišta po brojevima katastarskih čestica za jednu katastarsku općinu uz koje je upisan broj zemljišnoknjižnog uloška u kojem su katastarske čestice upisane.pravokutnik. ograničenja ili prestanka uknjiženog prava c) Isprava ne smije imati očitih nedostataka koji dovode u sumnju njezinu vjerodostojnost. odnosno glede kojeg se zahtijeva upis. Tabularna isprava – uz prijedlog za upis sudu se mora priložiti ili predočiti isprava odgovarajućeg oblika I sadržaja koja je podobna da se na temelju nje provede upis u zemljišnu knjigu. da je hipotekarni vjerovnik otkazao hipotekarnu tražbinu. ograničenja ili prestanka mora za to biti vidljiv pravni temelj. da je podignuta hipotekarna tužba. a osobni odnosi nositelja knjižnih prava I pravne činjenice upisuju se zabilježbom. Izrađuje ih državno tijelo u čiji djelokrug pripada vođenje katastra zemljišta I dostavlja ih zemljišnoknjižnom sudu.www. da je glede nekretnine sklopljen ugovor o doživotnom uzdržavanju I sl. Knjižni prednik – osoba koja je u času podnošenja prijedloga za upis već upisana ili će istodobno biti upisana kao nositelj knjižnog prava koje se upisom prenosi. uknjižba ili predbilježba mogu se provesti samo na temelju isprave o kauzalnom pravnom poslu iz koje je vidljiva pravna osnova. iako je pravni prednik osobe koja zahtijeva upis u svoju korist. Opće pretpostavke valjanosti tabularne isprave: a) Isprava mora biti sastavljena u obliku propisanom za njenu valjanost b) U ispravi na osnovi koje se provodi upis (uknjižba ili predbilježba) knjižnog prava. ova se pretpostavka mora ispuniti kod svih vrsta zemljišnoknjižnih upisa. njegove promjene.

Za provedbu uknjižbe moraju se ispuniti materijalne pretpostavke glede knjižnog prednika.www.pravokutnik. U prvu pripadaju privatne isprave o pravnim poslovima glede prava na nekretninama I javne isprave o pravnim poslovima koje su sastavili nadležno tijelo ili javni bilježnik u granicama svoje ovlasti I u propisanom obliku. mjesec I godina gdje I kada je sastavljena Podnošenje tabularne isprave koja ispunjava opće pretpostavke valjanosti materijalna je pretpostavka za provedbu svih vrsta zemljišnoknjižnih upisa I to neovisno o tome zahtijeva li se upis na temelju javne ili privatne isprave. pored toga. pri čemu ZZK izričito propisuje na osnovi kojih se javnih isprava može provesti uknjižba. ispunjavati još neke dodatne. ako sadrže sve što se zahtijeva I za uknjižbu na temelju privatnih isprava. Isprave na temelju kojih se može provesti uknjižba mogu se podijeliti u dvije skupine. mijenja ili ograničava (pozitivna uknjižba). odnosno kad se knjižna prava brišu iz zemljišne knjige (negativna uknjižba). POSTUPOVNE PRETPOSTAVKE UPISA: a) Stavljanje zahtjeva za upis b) Podnošenje isprava c) Dozvola suda d) Provedba upisa e) Pravomoćnost rješenja o upisu VRSTE ZEMLJIŠNOKNJIŽNIH UPISA UKNJIŽBA – upis kojim se knjižna prava stječu. odnosno od trenutka kad je sudu stigao prijedlog za uknjižbu I to u onom opsegu kako je to određeno uknjižbom. ograničuju ili prestaju bez posebnog naknadnog opravdanja. One moraju ispunjavati I određene posebne pretpostavke za uknjižbu: a) Isprava mora sadržavati točnu oznaku zemljišta ili prava glede kojeg se zahtijeva uknjižba b) Isprava mora sadržavati izričitu izjavu onoga čije se pravo ograničava. dan. prijenosu. ukida ili prenosi na drugoga da pristaje na uknjižbu (klauzula inabulandi) c) na privatnoj ispravi na osnovi koje se zahtijeva uknjižba mora biti ovjerena istinitost potpisa 29 . Naziva se ekstabulacijom kad uknjižbom knjižna prava prestaju. Pravni učinci uknjižbe sastoje se u bezuvjetnom I konačnom stjecanju. prenose. nisu ničim uvjetovani niti su vremenski ograničeni. Stvarna se prava na nekretninama upisuju uknjižbom I kad su ograničena uvjetom ili rokom. Nastupaju odmah po provedbi upisa. mijenjaju ili prestaju na temelju pravnog posla uknjižba je jedna od materijalnopravnih pretpostavaka I modus stjecanja stvarnih prava na nekretninama. Privatna isprava na temelju koje se zahtijeva uknjižba mora. opće pretpostavke valjanosti tabularne isprave te sve postupovne pretpostavke koje se zahtijevaju za provedbu svakog upisa u zemljišnu knjigu. Moraju se glede tabularne isprave na temelju koje se provodi uknjižba ispuniti I određene posebne pretpostavke. posebne pretpostavke za uknjižbu. a na osnovi kojih predbilježba. Kad se stvarna prava na nekretninama stječu. Naziva se intabulacijom kad se knjižno pravo stječe. sastoje se u publiciranju stvarnih prava na nekretninama.net d) U ispravi moraju biti navedene osobe protiv kojih I u čiju se korist upis zahtijeva I to na način da ne postoji opasnost da ih se zamijeni s drugima e) U ispravi moraju biti navedeni mjesto. ograničenju ili prestanku knjižnih prava. opterećuje. Uknjižba ili predbilježba mogu se dopustiti samo na temelju javnih isprava koje ispunjavaju sve opće pretpostavke valjanosti tabularne isprave.

Može se provesti jedino protiv onoga koji je u vrijeme podnošenja zahtjeva za upis upisan kao nositelj knjižnog prava glede kojeg se zahtijeva upis ili bude istovremeno uknjižen ili predbilježen. ograničuju ili prestaju pod uvjetom naknadnog opravdanja I u opsegu u kojem budu naknadno opravdana. Provodi se kad nije moguće provesti uknjižbu.pravokutnik. U prvu pripadaju privatne isprave o pravnim poslovima I javne isprave koje su o pravnim poslovima u granicama svojih ovlasti I u propisanom obliku sastavili nadležno tijelo ili javni bilježnik koje ne udovoljavaju nekoj od posebnih pretpostavki predviđenih zemljišnoknjižnim pravilima za uknjižbu. Njome nastupaju jednaki pravni učinci kao I uknjižbom. Isprave na temelju kojih se može dopustiti predbilježba mogu se podijeliti u dvije skupine. Uvjet se sastoji u naknadnom ispunjenju pretpostavki koje nisu postojale u času podnošenja prijedloga za upis pa se zbog toga nije mogla provesti uknjižba. Njome se upisuju sva knjižna prava kao I uknjižbom.www. Pravni učinci predbilježbe sastoje se u stjecanju. istinitost opunomoćenikovog potpisa na toj ispravi te opunomoćiteljevog potpisa na punomoći moraju biti ovjereni na način na koji se ovjerava istinitost potpisa na privatnim ispravama. da bi se dopustila uknjižba protiv opunomoćitelja. Na temelju privatne isprave ili javne isprave koju je o pravnom poslu sačinilo nadležno državno tijelo ili javni bilježnik predbilježba će se dopustiti kad: a) u ispravi nije navedena točna oznaka zemljišta ili prava glede kojeg se zahtijeva upis b) u ispravi. Tabularna isprava na temelju koje se može dopustiti predbilježba ne mora udovoljavati nekoj od posebnih pretpostavki valjanosti tabularne isprave za uknjižbu. ali ispunjavaju opće pretpostavke valjanosti tabularne isprave za zemljišnoknjižni upis. Ona je također modus stjecanja stvarnih prava na nekretninama na temelju pravnog posla. ako sadrže točnu oznaku zemljišta ili prava na koje se odnosi upis. jer u trenutku podnošenja prijedloga za upis nisu bile ispunjene sve pretpostavke određene pravilima zemljišnoknjižnog prava za uknjižbu. ukida ili prenosi na drugu osobu nije ovjerena na način propisan posebnim zakonom 30 . ograničavanju ili prijenosu knjižnih prava pod uvjetom naknadnog opravdanja. U drugu skupinu isprava na temelju kojih se može provesti uknjižba pripadaju javne isprave za koje je ZZK-om izričito određeno da se na temelju njih može provesti uknjižba. prenose. Opravdanjem predbilježbe nastupaju svi pravni učinci uknjižbe I to ex tunc tj. odluke suda ili drugog nadležnog tijela I pred njima sklopljene nagodbe koje se prema propisima o ovrsi smatraju ovršnim ispravama prikladnim za upis prava u zemljišnu knjigu. Može biti pozitivna ili negativna ovisno o tome da li se pod uvjetom naknadnog opravdanja njome stječu. mijenjaju ili ograničavaju knjižna prava (pozitivna predbilježba) ili ona prestaju (negativna predbilježba). upisuju se I kad su ograničena uvjetom ili rokom. gubitku.net d) kad je privatnu ispravu potpisao opunomoćenik osobe protiv koje se zahtijeva uknjižba. PREDBILJEŽBA – upis kojim se knjižna prava stječu. opterećuje. od trenutka kad je predbilježba provedena (kad je sudu stigao prijedlog za upis). Za provedbu predbilježbe moraju se ispuniti materijalne I postupovne pretpostavke kao I za provedbu svakog zemljišnoknjižnog upisa. a ni u posebnoj ispravi ni prijedlogu za upis knjižni prednik nije izričito pristao na upis (nedostaje klauzula intabulandi) c) kaluzula intabulandi dana je uvjetno ili oročeno d) istinitost potpisa osobe čije se pravo upisom ograničuje. samo što su uvjetovani naknadnim opravdanjem predbilježbe.

ZABILJEŽBA – upis kojim se u zemljišnim knjigama čine vidljivima mjerodavne okolnosti za koje je zakonom određeno da se upisuju u zemljišne knjige ili kojim se osnivaju određeni pravni učinci kad je to predviđeno zakonom. Opravdanje predbilježbe je pravni akt kojim se naknadno uklanjaju nedostatci tabularne isprave zbog kojih ona nije bila valjana za uknjižbu. Predbilježba provedena na temelju privatne isprave ili javne isprave o pravnom poslu koju je sastavilo nadležno tijelo ili javni bilježnik opravdava se ispravom prikladnom za uknjižbu kojom se otklanja nedostatak u ispravi radi kojeg nije bila dopuštena uknjižba. kao I svi upisi provedeni s obzirom na predbilježeno pravo. Osnovni je smisao zabilježbe da se njome publiciraju određene pravnorelevantne činjenice ili da osnuju određeni pravni učinci koji se odnose na subjekte knjižnih prava ili na sama knjižna prava. Opravdavanjem predbilježbe ona se pretvara u uknjižbu I nastupaju pravni učinci uknjižbe od trenutka kad je prijedlog za upis stigao zemljišnoknjižnom sudu. pa I u odnosu na njih djeluju pravni učinci zabilježenog osobnog odnosa ili pravne činjenice. pravne činjenice koje ukazuju na posebni pravni status određene nekretnine ili nekog knjižnog prava. Zabilježbom se upisuju različita ograničenja u raspolaganju knjižnim pravima. Stjecatelji koji su knjižno pravo stekli nakon upisa zabilježbe ne mogu se opravdavati da nisu znali za zabilježeni osobni odnos ili pravnu činjenicu. I za nju se moraju ispuniti sve materijalne I postupovne pretpostavke kao I za ostale vrste upisa. a od značenja su za pravni promet nekretnina. Upisuju se osobni odnosi nositelja knjižnih prava koji su mjerodavni za prosuđivanje statusa nositelja knjižnih prava. odluke domaćeg suda odnosno s njom izjednačene odluke drugog tijela vlasti kojom se predbilježba određuje kao mjera osiguranja te ostale javne isprave određene posebnim zakonom. predbilježba će se izbrisati na zahtjev nositelja knjižnog prava protiv kojeg je predbilježba bila dopuštena. Zabilježbe se mogu podijeliti na dvije osnovne skupine: a) zabilježbe osobnih odnosa – naročito ograničenja glede upravljanja imovinom kao I drugi odnosi I činjenice određene zakonom. njihove sposobnosti I opsega ovlaštenja glede raspolaganja imovinom.pravokutnik. Dopustit će se samo protiv osobe koja je u zemljišnim knjigama upisana kao nositelj knjižnog prava glede kojeg se provodi zabilježba.net e) istinitost potpisa opunomoćenika na ispravi na temelju koje se protiv opunomoćenika zahtijeva upis nije ovjerena na način propisan posebnim zakonom f) opća ili generična punomoć na temelju koje je opunomoćitelj potpisao ispravu na temelju koje se protiv opunomoćitelja zahtijeva uknjižba izdana je prije više od godine dana od trenutka podnošenja prijedloga za upis g) istinitost potpisa opunomoćitelja na punomoći na temelju koje je opunomoćenik potpisao ispravu na temelju koje se protiv opunomoćitelja zahtijeva uknjižba nije ovjerena na način propisan posebnim zakonom U drugu skupinu pripadaju javne isprave za koje je ZZK-om izričito određeno da će se na temelju njih dopustiti predbilježba. kao I za prosuđivanje osobnih. da je 31 . koje još nisu postale ovršne. subjektivnih ograničenja glede upravljanja I raspolaganja imovinom (da je nositelj knjižnog prava maloljetan. zahtijeva se I tabularna isprava koja mora ispunjavati sve opće pretpostavke valjanosti tabularne isprave. Izostane li opravdanje. Čine se vidljivi osobni odnosi nositelja knjižnih prava I pravne činjenice mjerodavne za pravni promet nekretnina. već samo za predbilježbu.www. pravomoćne domaće sudske odluke kojima se stvarno pravo bezuvjetno utvrđuje ili dosuđuje ili se bezuvjetno odbija. da mu je oduzeta poslovna sposobnost te određeno skrbništvo.

Tek upisom izvanknjižno stečenog prava u zemljišnu knjigu. daje im se vanjska vidljivost nužna da bi djelovala apsolutno I da bi se mogla štiti I ostvarivati u odnosu na sve osobe (contra omnes). valjan. njegov izvanknjižni nositelj stječe mogućnost daljnjeg raspolaganja tim pravom na temelju pravnog posla. zabilježba imenovanja ili opoziva upravitelja. da je nad pravnom osobom otvoren stečajni postupak. Pravne činjenice nisu taksativno navedene jer se mogu odrediti I drugim zakonom . ne dolazi do stjecanja stvarnog prava u korist upisanog stjecatelja. radi utvrđivanja promjena u sastavu. jer je proveden neistinit upis. Oni se osnivaju na neoborivoj predmnjevi koja djeluje u odnosu na poštenog stjecatelja da je upis njegova prednika valjan.). Stjecanje poštenog stjecatelja neće se moći osporavati. Kad su zemljišnoknjižno I izvanknjižno stanje različiti odnosno kad je zemljišnoknjižno stanje neistinito. mora biti istinit. Zemljišnoknjižnim upisima publiciraju se stvarna prava na nekretninama. da bi ostvario svoju akvizicijsku funkciju. Zabilježba ima isključivo deklaratoran karakter. njihove nositelje. a pošteni stjecatelj je stekao knjižno pravo izvodeći ga iz takvog upisa. zabilježba odbijanja ovrhe. postići apsolutno djelovanje neke pravne činjenice ili pravne radnje u odnosu na sve treće osobe. upućivanja na upise provedene u nekom drugom dijelu istog ili drugog zemljišnoknjižnog uloška. sa stjecanjem 32 . zasnovati zajednička odgovornost. b) Zabilježba pravnih činjenica – njome se konstituiraju pravni učinci odnosno pravni odnosi iz kojih proizlaze pravni učinci mjerodavni za pravno stanje nekeretnine I raspolaganje knjižnim pravima. u njegovu korist nastupaju pravni učinci zaštite povjerenja u istinitost. Zemljišnoknjižni upis. površini zemljišnoknjižnog tijela I sl. zemljišnoknjižni postupak I sl. Na publicitetnoj se funkciji upisa temelji zaštita povjerenja poštenih stjecatelja u pravnom prometu nekretnina. Upisuje se I promjena imena nositelja. a upis se u glavnoj zemljišnoj knjizi provodi na zahtjev osobe koja je izvanknjižno stekla stvarno pravo na nekretnini. zabilježba dosude. istinitosti zemljišnoknjižnog upisa. UPIS UČINITI VIDLJIVIM – neke činjenice I okolnosti koje se odnose na knjižna prava. bolje potpunosti zemljišne knjige. time se olakšava I dokazivanje tog prava. Istodobno s nastupanjem pravnih učinaka zaštite povjerenja u istinitost tj. premda je upis proveden u korist njegova pravnog prednika bio nevaljan. kao I njegova zaštita prema svim trećim osobama. istinit. zabilježba spora kojom se čini vidljivim da se glede knjižnog prava vodi postupak.pravokutnik. Zabilježbom se može osigurati prvenstveni red.net njegovim roditeljima produženo roditeljsko pravo. moraju se učiniti vidljivom u zemljišnoj knjizi  posebnim upisom “učiniti vidljivim” kojeg zemljišnoknjižni sud provodi po službenoj dužnosti kada je zakonom izričito određeno da se određena činjenioca ili okolnost mora učiniti vidljivom u zemljišnoj knjizi. promjena boravišta te druge činjenice važne za utvrđivanje identiteta ili položaja nositelja knjižnog prava glede njegovih subjektivnih mogućnosti da raspolaže svojom imovinom. isključiti nastupanje pravnih učinaka načela povjerenja. ostvariti pretpostavke za određeno raspolaganje knjižnim pravom.. Ako u času podnošenja prijedloga za upis nije ispunjena neka od pretpostavki koja je uvjet valjanosti. Upisom izvanknjižno stečenih stvarnih prava u zemljišnu knjigu samo se daje vanjska vidljivost izvanknjižno stečenim pravima na nekretninama. Upis se provodi radi preglednosti. kulturi.ZZK-om su izričito određene slijedeće: zabilježba prvenstvenog reda kojom se osniva prvenstveni red za buduće otuđenje ili opterećenje nekretnine. ne nastupaju akvizicijski pravni učinci upisa tj.www. zabilježba tužbe radi pobijanja dužnikovih pravnih radnji. zabilježba otkaza I hipotekarne tražbine.

različito od izvanknjižnog 2. Ako je nositelju knjižnog prava čije je pravo povrijeđeno nevaljanom uknjižbom bilo dostavljeno rješenje o toj uknjižbi provedenoj u korist prednika.pravokutnik. pravne činjenice I osobni odnosi koji su u času kad je zatražen upis upisani u zemljišnoj knjizi ili je iz zemljišne knjige vidljivo da je zatražen njihov upis. Stjecatelj koji je svoje pravo izveo iz nepotpunog ili neistinitog prednikovog upisa mora biti pošten. Pravni učinci zaštite povjerenja u potpunost osnivaju se na neoborivoj predmnjevi koja djeluje u odnosu na poštenog stjecatelja da je zemljišnoknjižno stanje potpuno. neistinitog upisa dolazi do povrede upisanog knjižnog prava. Zemljišnoknjižno stanje mora biti nepotpuno ili mora biti neistinito. Nositelju tog prava se tada priznaje pravo na sudsku zaštitu zbog povrede njegova knjižna prava koja se ostvaruje u skladu s pravilima zemljišnoknjižnog prava tužbom za brisanje. Stjecatelj će se smatrati nepoštenim ako je znao za neslaganje zemljišnoknjižnog i izvanknjižnog stanja nekretnine ili kad mu je to ostalo nepoznato zbog njegove nepažnje 3. protiv poštenog stjecatelja tužba za brisanje može se s uspjehom podnijeti ako nisu protekle tri godine od kada je zatražena uknjižba u korist prednika. Nastupanje pravnih učinaka uvjetovano je istekom roka u kojem se u odnosu na poštenog stjecatelja tužbom za brisanje može zahtijevati brisanje prednikovog neistinitog upisa I uspostavljanje prijašnjeg zemljišnoknjižnog stanja. Ako oštećenom nositelju knjižnog prava nije bilo dostavljeno rješenje o uknjižbi u korist prednika. odnosno za stjecanje stvarnog prava na temelju pravnog posla (nije odlučno je li on besplatan ili naplatan) 4. Provedbom nevaljanog. kao I njegovi univerzalni sljednici. neposredni stjecatelj). tereti I ograničenja. Da bi nastupili pravni učinci zaštite povjerenja potrebno je da se ostvare slijedeće pretpostavke: 1. mora biti pošten I u času sklapanja posla I u času zahtijevanja upisa u svoju korist. Smatra se da na određenoj nekretnini postoje samo ona prava. Poštenje stjecatelja se predmnijeva.www. U korist poštenog stjecatelja mora se provesti upis knjižnog prava za čiju su provedbu ispunjene sve materijalne I postupovne pretpostavke određene zemljišnoknjižnim pravom I to upis koji po pravilima materijalnog prava predstavlja valjan način stjecanja stvarnih prava na nekretninama na temelju pravnog posla. Ovlašten ju je podnijeti oštećeni nositelj knjižnog prava tj. brisovnom tužbom. u dobroj vjeri. on mora u roku za žalbu zahtijevati zabilježbu da je uknjižba sporna. te u roku od 60 dana od isteka tog roka podnijeti protiv poštenog stjecatelja tužbu za brisanje. Pošteni stjecatelj kao singularni sukcesor knjižnog prednika mora stvarno pravo na nekretnini steći na temelju pravnog posla koji može biti pravna osnova za derivativno stjecanje stvarnog prava na nekretnini.net knjižnog prava na temelju povjerenja u istinitost zemljišnih knjiga. zbiljski nositelj čije je knjižno pravo bilo povrijeđeno neistinitom uknjižbom iz koje je pošteni stjecatelj izveo svoje stjecanje prestaje biti nositeljem tog prava. stvarni. neistinite uknjižbe I uspostavljanje prijašnjeg zemljišnoknjižnog stanja kakvo je bilo prije provedbe nevaljane uknjižbe. TUŽBOM ZA BRISANJE nositelj knjižnog prava čije je pravo povrijeđeno nevaljanim upisom štiti svoje knjižno pravo zahtijevajući brisanje nevaljane. osoba u čiju je korist upisano knjižno pravo povrijeđeno nevaljanom uknjižbom. Može se podnijeti I kad je neposredni stjecatelj raspolagao nevaljano upisanim knjižnim pravom u korist 33 . Podnosi se protiv osobe u čiju je korist provedena nevaljana uknjižba odnosno protiv osobe koja je glede nevaljane uknjižbe u neposrednom pravnom odnosu s osobom čije je knjižno pravo uknjižbom povrijeđeno (tzv.

Pravo na podnošenje tužbe za brisanje vremenski je ograničeno kad je osoba u čiju je korist provedena nevaljana uknjižba raspolagala knjižnim pravom u korist poštenog stjecatelja koji je postupajući u dobroj vjeri s povjerenjem u zemljišne knjige upisao svoje pravo. Pravo vlasništva ne može se odvojiti od stvari koja je predmet tog prava I prenijeti na neku drugu stvar. tužba za brisanje mora se podići u roku tri godine od kada je zatražen odnosno proveden nevaljani. I to onu s maksimalnim ovlaštenjima u pogledu stvari.www. a I ostala imovinska dobra. izvodeći ga iz nevaljano uknjiženog prava prednika. nevaljanog prednikovog upisa koja je znala ili s obzirom na okolnosti imala dovoljno razloga posumnjati da je upis njezina prednika nevaljan (nepošteni stjecatelj). oštećeni nositelj knjižnog prava mora u roku za žalbu zatražiti zabilježbu da je upis sporan. obuhvaća. neistinit upis. a pravo vlasništva prestalo. ima dvije komponente: kvantitativnu I kvalitativnu. Jamstvo vlasništva redovito ima dva aspekta: 1.net treće osobe (singularnog sljednika) koja je također uknjižila svoje pravo. Pravni poredak daje svima jamstvo da neće bez dovoljnog razloga izuzimati iz sfere privatne pravne vlasti koje se redovito u njoj nalaze. Ako je nositelju povrijeđenog knjižnog prava bilo dostavljeno rješenje o uknjižbi u korist prednika poštenog stjecatelja. Kvantitativna komponenta jamstva pravne ustanove vlasništva jest zaštita od nepotrebnog sužavanja područja djelovanja privatnog vlasništva. Jamstvo postojanja pravne ustanove vlasništva (privatnog vlasništva) u pravnom poretku – vlasništvo je zajamčeno kao jedno od temeljnih sloboda I prava čovjeka I građanina ali kao socijalno vezano – ono služi općem dobru (Ustav RH). odvoji li se pravo vlasništva od stvari. Jamstvo takve ustanove vlasništva. nevaljan (zabilježba brisovne tužbe) te u roku od 60 dana od isteka roka za žalbu podnijeti tužbu za brisanje. Kvalitativna 34 . nazivajući vlasništvom (odnosno pravom vlasništva) samo jednu određenu vrstu stvarnih prava. Ako nositelju knjižnog prava nije bilo dostavljeno rješenje o uknjižbi u korist prednika poštenog stjecatelja. još I sva druga stvarna prava. a ni u času podnošenja prijedloga za upis. Tužba za brisanje može s uspjehom podići sve dok ne nastupe činjenice na temelju kojih bi povrijeđeno knjižno pravo I tako trebalo prestati ako zakonom nije drukčije određeno. nije znao niti je s obzirom na okolnosti imao dovoljno razloga posumnjati u to da je prednikova uknjižba nevaljana (pošteni stjecatelj). pored prava vlasništva u užem smislu. Ako stjecatelj u času sklapanja pravnog posla. stvar je postala ničija. u smislu socijalno vezanog privatnog vlasništva. osobito ustavno pravo. PRAVNA USTANOVA VLASNIŠTVA Vlasništvo je naziv za pravnu ustanovu vlasništva. Ovo pravilo vrijedi I kad se tužba za brisanje podnosi protiv osobe koja je upisala svoje pravo izvodeći ga iz neistinitog. GLAVA 5. zaštita knjižnog prava povrijeđenog nevaljanom prednikovom uknjižbom moći će se osporavati tužbom za brisanje samo u zakonom određenim rokovima. naime za skup pravnih nromi koje uređuju društvene odnose u kojim osobama pripadaju stvari. Širim pojmom vlasništva služi se javno. odnosno protiv neposrednog stjecatelja te njegovih univerzalnih sljednika I to neovisno o tome jesu li oni glede valjanosti uknjižbe bili u dobroj vjeri ili ne. Užim pojmom vlasništva služe se suvremena građanskopravna znanost I struka. sva ostala privatna imovinska prava kao I sva ona prava koja možda nisu imovinska ali imaju imovinsku komponentu (Ustav RH barata s širokim pojmom vlasništva).pravokutnik. Pravo na podnošenje tužbe za brisanje ne zastarijeva  ovo pravilo vrijedi kad se tužba podnosi protiv osobe u čiju je korist neposredno provedena nevaljana uknjižba.

Zahvati koje bi javna vlast učinila a da nisu ispunjene te pretpostavke bili bi nedopušteni. osim pod pretpostavkama određenim Ustavom. Jamstvom vlasništva zaštićeno je pravo vlasništva u širem smislu od nedozvoljenih: 1. ljudskog okoliša I zdravlja ljudi (tada se ne mora dati naknada).pravokutnik. a od izvlaštenja u užem smislu se razlikuje po tome što se ne provodi pojedinačnim aktima vlasti. nego zakonom. prirode. da javna vlast neće zadirati u njihova prava vlasništva u širem smislu (koji obuhvaća prava vlasništva u užem smislu I sva ostala imovinska prava). Svako ograničenje slobode ili prava mora biti razmjerno naravi potrebe za ograničenjem u svakom pojedinom slučaju. Zakonodavac ne smije ograničenjima povrijediti jamstvo vlasništva što ga daje Ustav RH I međunarodni ugovori. niti prema pojedinačno određenim osobama). Jamstvo pojedinačnih prava vlasništva u širem smislu – jamstvo što ga pravni poredak svojim najjačim normama (ustavnim) daje pravnim subjektima. u visini tržišne vrijednosti onoga što mu se oduzima Jedan od mogućih načina ograničavanja pravne vlasti vlasnika u širem smislu je I prisilno opterećivanje (privremeno ili trajno) njegove stvari ili njegova prava osnivanjem na/glede toga nekog subjektivnog prava u korist određene treće osobe. Zahvati koji bi bili učinjeni pod tim pretpostavkama u pravilu bi bili dopušteni. trpljenja). naime od toga da javna vlast oduzme u općem ili javnom interesu (u interesu RH) neko od subjektivnih prava vlasništva u širem smislu njegovom nositelju  potpuno izvlaštenje 2. a I što se njome ne oduzimaju pojedinačna prava vlasništva. Poduzetnička sloboda I vlasnička prava mogu se iznimno ograničiti zakonom radi zaštite interesa I sigurnosti RH. našao u određenoj situaciji (nisu upravljena na pojedinačno određene stvari ili prava. u određenim situacijama time što im nameće dužnost činjenja ili nečinjenja (propuštanja. Izvlaštenja (eksproprijacije) u užem smislu. pozivom na javni/opći interes (interes RH)  nepotpuna izvlaštenja. Zakonska ograničenja vlasništva u širem smislu su ona kojima zakonodavac općim normama javnopravne naravi (propisima) ograničava izvršavanje pravne vlasti svih vlasnika u širem smislu u pogledu stvari određenih vrsta. kao I da postavljena ograničenja vlasništva neće biti nerazmjerna.www. Izvlaštenja koja se provode kao nacionalizacija  izvlaštenje u općem. javnom interesu. no ni pod tim pretpostavkama ne bi bili dopušteni ako bi bili takvi da bi ugrožavali samu ustanovu vlasništva ili ako bi bili nerazmjerni. da će prigodom uređivanja te pravne ustanove očuvati barem ono što je bitno za privatno vlasništvo. nego se oduzimaju sva prava vlasništva na stvarima koje služe privređivanju u nekim granama gospodarstva ili se oduzimaju cijele imovine neke vrste pravnih subjekata Nisu zaštićena stečena prava vlasništva od onih izvlaštenja koja su dopuštena. Stavljanja res extra commercium stvari koje su predmet već stečenih prava vlasništva u širem smislu 3. 35 . budući da ispunjavaju Ustavom određene pretpostavke pod kojima javna vlast smije zadirati u prava vlasništva: a) Zakonitost (provode se na temelju zakona) b) Interes Republike Hrvatske c) Naknada izvlašteniku.net komponenta jamstva pravne ustanove vlasništva jest u tome što pravni poredak daje svima jamstvo da neće stegnuti vlasništvo suviše. Upravljena su prema svakome koji bi se kao nositelj nekog stečenog prava vlasništva u širem smislu na/glede predmeta određene vrste. 2.

nego stvara za tu osobu novo pravo. propušta. Načelna bezgraničnost pravne vlasti koju daje pravo vlasništva svojem nositelju na stvari. pa je ovlašten svakog drugog isključiti od toga (ako nije protivno tuđim pravima I zakonskim ograničenjima). tj. Premda iz njega za vlasnika proizlaze različite ovlasti. Vlasnik je jedini ovlašten činiti sa svojom stvari I koristima od nje što ga je volja. Osim onih zajedničkih svim stvarnim pravima. ako to nije protivno tuđim pravima ni zaknoskim ograničenjima. koja pored služenja privatnim interesima vlasnika služi I općim interesima. Predmet vlasništva su I entiteti pravno izjednačeni sa stvarima. njih se ne može izdvajati iz prava vlasništva u samostalna subjektivna prava. Socijalna vezanost ne utječe na sadržaj prava vlasništva. Svaka fizička I pravna osoba može biti nositeljem prava vlasništva vlasnik.www. Pod socijalnom vezanošću vlasništva treba razumjeti vezanost vlasnikove načelne slobode dužnostima prema drugim subjektima u društvu I društvu kao cjelini (dužnostima da trpi. ali on time ne prenosi na treću osobu neku od svojih vlasničkih ovlasti. ali je I s druge strane socijalno vezana. Pojmovno bezgranična vlasnikova privatna pravna vlast na/glede njegove stvari je pozitivna strana vlasništva. a čija količina I obuhvatnost ovise o ulozi I socijalnoj funkciji vlasnikove stvari. RH I sve ostale osobe javnog prava u svojoj ulozi izjednačene su sa ostalim vlasnicima. djeluje kroz mogućnost zaštite vlasnikovog prava od samovlasnih zahvata trećih osoba. Pravo vlasništva RH izvršava Vlada RH. pravo vlasništva ima I neka specifična obilježlja: 1. Naš ZV određuje: Pravo vlasništva je stvarno pravo na određenoj stvari koje ovlašćuje svojeg nositelja da s tom stvari I koristima od nje čini što ga je volja te da svakog drugog od toga isključi. Jednovrsno – postoji samo jedna vrsta prava vlasništva U obzir da bude predmetom nečijeg prava vlasništva dolazi tjelesna stvar. Daje potpunu privatnu pravnu vlast na I glede stvari – koja je s jedne strane pojmovno bezgranična I isključiva. a inače će namjenu određivati tijelo koje je već nadležno da na toj stvari izvršava pravo vlasništva Države. vlasnik je ovlašten činiti sa svojom stvari sve što nije protupravno. Kada na nekoj stvari postoji pravo vlasništva.pravokutnik. određuje ju posebni zakon ili državno tijelo koje je za to nadležno na temelju zakona. za svakog mjerodavnu privatnu pravnu vlast na/glede stvari što je pravni poredak dozvoljava I jamči. ali utječe na izvršavanje prava vlasništva ograničavajući ga. okrenuta prema svakoj trećoj osobi. Jedinstveno je – sadržaj mu se ne može dijeliti. 36 . rezultira njezinom isključivošću u odnosu prema trećim osobama. ali zakonom može biti određeno drukčije. Postoje tri temeljna tipa namjene javnih stvari: javna dobra u općoj uporabi. Isključivost vlasništva je njegova negativna strana. 3. čiji bi se sadržaj u većoj ili manjoj mjeri podudarao s nekim od tradicionalnih vlasnikovih ovlasti. PRAVO VLASNIŠTVA Ustanova vlasništva individualistički je koncipirana pa je PRAVO VLASNIŠTVA stvarno pravo koje svojem nositelju (vlasniku) daje najpotpuniju. ako je po naravnom I pravnom kriteriju uopće sposobna biti predmetom stvarnih prava. Način izvršavanja prava vlasništva ovisit će o namjeni tih stvari. koje do tada nije postojalo. prirast I pripatke. pokretnina ili nekretnina. To ne znači da vlasnik ne bi mogao u pogledu predmeta svojeg prava vlasništva osnovati za drugoga neka subjektivna prava. čini I daje). ono se tada u pravilu proteže na sve njezine pripadnosti: dijelove. odnosno tijelo koje je ona na to ovlastila (I u granicama tih ovlasti). 2.net GLAVA 6. plodove.

www.pravokutnik.net

javna dobra u javnoj uporabi I javna dobra u financijskoj imovini Države. Pravo vlasništva jedinica lokalne I područne(regionalne) samouprave izvršava njezino poglavarstvo. One smiju svoje nekretnine otuđiti ili njima na drugi način javno raspolagati jedino na osnovi javnog natječaja I uz naknadu utvrđenu po tržnoj cijeni, ako zakonom nije drukčije određeno, a pravni posao koji bi bio tome suprotan bio bi ništetan. Strana osoba može stjecati pravo vlasništva uz uvjete određene zakonom – iako su stranci načelno izjednačeni s domaćim državljanima odnosno domaćim pravnim osobama, ipak zakonom može biti ograničena pravna sposobnost stranaca da stječu vlasništvo I druga stvarna prava. Stranci su fizičke osobe koje nemaju državljanstvo RH, kao I pravne osobe koje imaju registrirano sjedište izvan područja RH. Pravilo je da na nekretninama u RH stranci mogu stjecati pravo vlasništva pod jednakim pretpostavkama kao I domaći pravni subjekti, ali s tom razlikom da će pravo vlasništva moći steći na temelju nasljeđivanja, kao I na temelju pravnih poslova, ako budu ispunjene neke posebne pretpostavke za to. Kod nasljeđivanja potrebna je I dodatna pretpostavka uzajamnosti (reciprociteta). Kod pravnog posla dodatne pretpostavke su uzajamnost I odobrenje javne vlasti za to stjecanje (ministar nadležan za pravosuđe). Stranci ne mogu biti vlasnici nekretnina koje se nalaze na tzv. isključenom području  području za koje bi, radi zaštite interesa I sigurnosti RH, bilo određeno da na njemu stranci ne mogu imati pravo vlasništva. Stranci ne mogu biti vlasnici ni poljoprivrednog zemljišta, šuma I šumskih zemljišta na području RH, osim ako je međunarodnim ugovorom što drugo određeno. Moguće je da na jednoj stvari postoji jedno pravo vlasništva koje istodobno pripada dvjema ili više osoba tako da one sudjeluju u tom pravu vlasništva kao: 1. Suvlasnici – od kojih svaki ima po neki dio tog prava vlasništva te stvari  svoj alikvotni, suvlasnički dio; I etažno vlasništvo kao posebna inačica suvlasništva 2. Zajednički vlasnici – koji svi zajedno imaju cijelo, nepodijeljeno pravo vlasništva te stvari 3. Jedna kao prethodni vlasnik te stvari, a druga kao njezin potonji vlasnik GRANICE VLASNIKOVE PRAVNE VLASTI Elastičnost vlasnikove pravne vlasti jest upravo posljedica toga što je pravo vlasništva pojmovno nepromjenjivo I što ono u svakom slučaju ovlašćuje svojeg nositelja da čini glede svoje stvari sve što mu nije zabranjeno I da ne čini išta što mu nije naređeno. Da bi neko ograničenje moglo djelovati ograničavajuće na izvršavanje vlasnikove pravne vlasti ono mora biti zakonsko ograničenje vlasništva. ZAKONSKA OGRANIČENJA VLASNIŠTVA su sva ona koja su neposredno ili posredno utemeljena na zakonu: 1. Ograničenja vlasništva uspostavljena zakonom – neposredni temelj im je zakonska norma, ali I podzakonska norma, ako je utemeljena na zakonu 2. Ograničenja određenog prava vlasništva – neposredni temelj im je odluka nekog tijela javne vlasti (sudske, upravne), ako je ta odluka utemeljena na zakonu 3. Ograničenja određenog prava vlasništva koja je uspostavio vlasnik svojim raspolaganjima, ako je ograničavajuće djelovanje prema svakome utemeljeno na zakonu Opća (generalna) ograničenja vlasništva su ona koja ograničavaju izvršavanje svakog prava vlasništva. Zahtjev za obzirnim postupanjem omogućuje da vlasnikova pravna vlast bude sputana shvaćanjima o socijalnoj vezanosti vlasništva 37

www.pravokutnik.net

koja vladaju u društvu u doba kada vlasnik izvršava svoju pravnu vlast. Pravilo je općenite naravi, a za neke je situacije ono konkretizitano pravilima o: a) Zabrani šikane – nitko, pa niti vlasnik, nije ovlašten služiti se sa svojim pravom s jednim ciljem da drugome šteti ili da mu smeta. Ako bi iz vlasnikova postupka kojem bi jedini cilj bio da drugome šteti ili da ga smeta, proizišla za drugoga šteta, vlasnik će mu biti za štetu odgovoran prema pravilima obveznog prava I neće se moći pozivati na to da je postupao ovlašten svojim pravom vlasništva b) Krajnja nužda – ako se netko nađe u krajnoj nuždi, pa zahvati u vlasnikovu stvar da bi time otklonio štetu koja njemu ili drugome neposredno prijeti, a ta šteta je nerazmjerno veća od one koja iz tog zahvata proizlazi za vlasnika stvari, vlasnik u takvom slučaju nije ovlašten spriječiti/zabraniti tuđi zahvat. Krajnja nužda ne isključuje odgovornost za štetu te vlasnik ima pravo na naknadu. c) Trpljenje zahvata izvan dosega vlasnikovih interesa – vlasnik nekretnine nije ovlašten nikome braniti zahvat koji bi bio poduzet na tolikoj visini ili dubini da on nema nikakav opravdani interes da taj zahvat isključi. Posebna (specijalna) zakonska ograničenja vlasništva su ona kojima zakonodavac, radi zaštite interesa I sigurnosti države, prirode, ljudskog okoliša I zdravlja ljudi propisom ograničava izvršavanje prava vlasništva određenih vrsta stvari, za određene situacije I sl. Ako nameću vlasniku dužnost da u pogledu svoje stvari nešto trpi ili propušta  negativna ograničenja, a ako mu stavljaju dužnost da nešto čini u pogledu svoje stvari  pozitivna ograničenja. Zbog toga što norme pravnog poretka izričito nešto zabranjuju ili naređuju glede određene vrste stvari, ne mijenja se sadržaj prava vlasništva; mijenja se mogućnost izvršavanja prava vlasništva. Vlasnik nema pravo na naknadu za zakonska ograničenja kojima je podvrgnut glede svoje stvari jer su svi vlasnici dužni pridonositi općem dobru (jedino ako se od njega zahtijeva nešto više nego od ostalih vlasnika tada ima pravo na naknadu kao za izvlaštenje). Kada vlasnik koji je zakonom podvrgnut dužnosti nekog činjenja u pogledu vlastite stvari ne učini ono što je dužan, može ga se na to siliti uobičajenim sredstvima prisile ( u pravilu kaznama, ako je predviđena prekršajna ili kaznena odgovornost za to nečinjenje), a može biti odgovoran za štetne posljedice koje je uzrokovao time što u pogledu vlastite stvari nije poduzeo ono što je trebao. Mnogi pravni poretci omogućuju sekvestraciju  privremeno oduzimanje vlasniku uprave nad njegovom stvari I uspostavljanje privremene uprave njome. Po našem pravu, kada neko pozitivno zakonsko ograničenje zahtijeva od vlasnika da nešto poduzme glede vlastite stvari, a on to ne uradi I ne uspijeva ga se na to prisiliti, tada je poglavarstvo jedinice lokalne I područne (regionalne) samouprave ovlašteno uspostaviti privremeno upravljanje tom stvarju (sekvestraciju), primjenjujući na odgovarajući način pravila o privremenom skrbništvu nad ostavinom za slučaj da su nasljednici nepoznati ili nepoznatog boravišta. Glede stvari za koje je Ustavom ili zakonom proglašeno da su od interesa za RH, pa da uživaju njezinu osobitu zaštitu, propisuje se poseban način njihove uporabe I iskorištavanja; sa stajališta vlasnika stvari to je ograničavanje njegova prava vlasništva te mu pripada pravo na naknadu na temelju općeg propisa. OGRANIČAVAJUĆE DJELOVANJE TUĐIH PRAVA – svako apsolutno pravo koje netko drugi ima na vlasnikovoj stvari, djeluje ograničavajuće na vlasnikovu pravnu vlast na/glede te stvari. Osoba koja je ovlaštenik nekog ograničenog stvarnog prava na vlasnikovoj stvari ima time onu pravnu vlast na toj stvari na koju ga ovlašćuje to njezino pravo, ali ta njezina vlast ne isključuje vlasnikovu. Svako apsolutno pravo 38

www.pravokutnik.net

koje netko drugi ima na vlasnikovoj stvari, djeluje neposredno na vlasnikovu pravnu vlast na/glede te stvari, I to onako kako bi djelovalo I zakonsko ograničenje vlasništva ako bi imalo sadržaj kakav ima to subjektivno pravo. Tuđa relativna prava (prava iz obveznih odnosa) u načelu ne utječu neposredno na sadržaj vlasnikove pravne vlasti u pogledu stvari, nego tek posredstvom toga što osoba koja je vlasnik stvari ima obvezu izvršiti neku činidbu određenoj osobi. OGRANIČENJA USPOSTAVLJENA VLASNIKOVIM PRAVNIM POSLOM – ako nije što drugo određeno, vlasnik može u svaku svrhu koja nije zabranjena svoje pravo ograničiti, uvjetovati ili oročiti, a može ga I opteretiti. Pravilo je da ograničenja I opterećenja prava vlasništva koja je uspostavio vlasnik imaju samo relativno djelovanje ne djeluju prema trećima. Zboga takvog djelovanja (inter partes) ta ograničenja nisu stvarnopravne već obveznopravne naravi te su stoga ograničenja vlasništva u širem (nepravom) smislu. Da bi ograničenja I opterećenja djelovala apsolutno trebaju biti ispunjene I posebne zakonske pretpostavke; tako će njihovo postojanje biti publicirano. Kada ograničenja ili opterećenja djeluju I prema trećima, to ima određene posljedice: 1. Prijenos tako ograničenog prava vlasništva je u pravilu moguć jedino ako I ukoliko to nije suprotno tim ograničenjima, a tada će pravo vlasništva prijeći na novog vlasnika zajedno s ograničenjima kojima je podvrgnuto I teretima kojima je opterećeno 2. Stjecanje ograničenih stvarnih prava na odnosnoj stvari je isto tako moguće u pravilu jedino ako I ukoliko to nije suprotno postavljenim ograničenjima I opterećenjima, a kad netko stekne takvo pravo - stekao ga je kao teret stvari na kojoj već postoje ograničenja 3. Ako bi u ovršnom ili stečajnom postupu vlasnikovi vjerovnici namirivali svoje tražbine iz vrijednosti stvari glede koje postoje takva ograničenja ili opterećenja, mogućnost njihova namirenja je svedena samo na prostor koji za nju ostavljaju ta ograničenja ili opterećenja No, vlasnikova opterećenja I ograničenja ipak neće utjecati na tuđa prava koja već postoje na stvari u trenutku uspostave ograničenja ili opterećenja; neće utjecati ni na prava koja bi u pravnom prometu stekli treći koji nisu znali niti su mogli znati za tu ograničenost ili opterećenost prava vlasništva. Vlasnik nema pravo na naknadu zbog ograničenja vlasništva koja mu nisu nametnuta od strane javne vlasti, nego ih je sam uspostavio svojim pravnim poslom. Vlasnik može očitovanjem svoje volje, tj. svojim pravnim poslom postaviti zabranu otuđenja i/ili opterećenja neke svoje stvari. Može je postaviti kao potpunu zabranu bilo kakvog opterećenja I otuđenja, ali I kao djelomičnu zabranu samo otuđenja ili nekih vrsta otuđenja. Postavljena zabrana obvezuje jedino vlasnika koji ju je postavio I jedino u odnosu prema određenoj osobi kojoj se tako obvezao. Da bi zabrana otuđenja i/ili opterećenja djelovala prema trećima (apsolutno) potrebno je da se kumulativno ispune dvije posebne pretpostavke: 1. Da je zabrana osnovana u korist bračnog druga, djeteta, roditelja, posvojenika ili posvojitelja 2. Da je upisana u zemljišnu knjigu, odnosno u javni registar u koji se stvar za koju je zabrana određena mora upisati kako bi se mogla steći (motorna vozila..) Vlasnik može svojim očitovanjem volje ograničiti svoje pravo vlasništva kakvim uvjetom ili rokom. Može to učiniti bilo kada. Uvjetovanje prava vlasništva redovito služi kao sredstva za osiguranje ispunjenja neke tražbine. Moguće je ugovoriti pridržaj prava vlasništva u kojem će se slučaju pravo vlasništva prigodom prijenosa 39

To će u pravilu djelovati samo relativno. kako opće tako I posebne. Moguć je I prijenos prava vlasništva radi osiguranja  prijenos vlasništva na vjerovnika uz ograničenje raskidnim uvjetom. mora biti kauzalan . Da pravni temelj (titulus adquirendi) za takvo stjecanje vlasništva postoji kao valjani pravni posao. Time što je na stjecatelja prešlo pravo vlasništva. između vlasnika I onoga kome se on obvezao. tada pravo vlasništva može prijeći (ako su ispunjene sve pretpostavke za to) s jednog subjekta na drugi – otuđivanjem ili nasljeđivanjem u širem smislu. usmjeren na prijenos prava vlasništva određene pokretnine s otuđivatelja (prenositelja) na stjecatelja (u cijelosti ili djelomično) te da je to pravni posao vlasnika pokretnine. odnosno u javni registar u koji se stvar mora upisati da bi se stekla.net na drugu osobu ograničiti kakvim suspenzivnim uvjetom. kao I svim teretima te stvari. tako što će mu ona biti predana u samostalan posjed. kojim on stjecatelju prenosi svoje pravo vlasništva te pokretnine. nije ga moguće osnovati izvođenjem iz nekog drugog stvarnog prava. Ako je stvar već nečija. Sposobnost predmeta da se na njemu stekne pravo vlasništva 2. OPĆE PRETPOSTAVKE svakog stjecanja prava vlasništva su: 1. GLAVA 7. Pravni temelj za to da taj stjecatelj na tom predmetu stekne pravo vlasništva – u našem pravnom poretku to mogu biti: a) Pravni poslovi kojima je cilj stjecanje prava vlasništva b) Odluke vlasti (sudske ili upravne) usmjerene na stjecanje prava vlasništva c) Nasljeđivanje d) Neposredno zakon – činjenice zakonom određene kao pretpostavke stjecanja tih prava STJECANJE STVARI U VLASNIŠTVO NA TEMELJU PRAVNOG POSLA Takvo stjecanje je derivativno te je za njega potrebno da se ispune I posebne pretpostavke: 1. ali I sa svim ograničenjima tog prava vlasništva (zakonskima. izvršen je onaj zakonom određeni čin kojim otuđivatelj (dotadašnji vlasnik) prenosi stjecatelju svoju vlast na stvari I ovaj je prima Stjecatelj stječe pravo vlasništva tek kad su kumulativno ispunjene sve zakonom određene pretpostavke stjecanja. Pravni posao kojim se prenosi vlasništvo POKRETNINA može biti jednostran ili dvostran. Da je to vlasništvo s dotadašnjeg vlasnika na stjecatelja preneseno na zakonom određeni način za stjecanje vlasništva na temelju pravnog posla (modus adquirendi) tj. Sposobnost stjecatelja da stekne pravo vlasništva na tom predmetu 3.pravokutnik. mora objektivno postojati I biti valjan. Predaja je izvršena tek kada je stvar prešla iz samostalnog posjeda dotadašnjeg vlasnika u samostalni posjed 40 . to je ispravan način (modus) stjecanja prava vlasništva na pokretnoj stvari kada se to pravo stječe na temelju pravnog posla. Onaj tko stvar otuđuje treba biti vlasnik stvari koju otuđuje. ali I onima koje je prednik uspostavio pravnim poslom). u granicama svoje ovlasti da raspolaže tom stvari 2.www. Apsolutno će djelovati ako je upisano u zemljišnu knjigu. on je stekao stvar sa svim stvarnim pravima koja postoje u korist te stvari. Stjecanje je uređeno po tradicijskom načelu stjecatelj će vlasništvo pokretne stvari steći na temelju valjanog pravnog posla dotadašnjeg vlasnika stvari. STJECANJE PRAVA VLASNIŠTVA Osnovati se pravo vlasništva može samo tako što će određena osoba originarno steći to pravo glede određene stvari.

Može se dogoditi da je s dotadašnjim vlasnikom neke pokretnine više osoba. I to takvo da ono pravo vlasništva koje je bilo kod otuđivatelja prelazi (cijelo ili djelomično. Stjecanje vlasništva temeljem pravnog posla ne utječe na prava trećih koja postoje na stvari. eventualno ograničeno) na stjecatelja. Prijenos može biti I odgođen. na predaju ga se može siliti putem suda  ovršna predaja stvari. S posjednikom-nevlasnikom te pokretnine. ako je dotadašnji vlasnik pridržao pravo vlasništva do ispunjenja nekog uvjeta ili isteka nekog roka. ako su ispunjene zakonom određene pretpostavke: 1. Moguće je da su se glede svake od tih osoba ispunile sve pretpostavke stjecanja prava vlasništva. a 2. osim onih za koja je stjecatelj znao da postoje. a stekao ju je u vlasništvo na temelju nasljeđivanja ostavitelja 2. odnosno posjednikom-vlasnikom (suvlasnikom. ako su ispunjene zakonom određene pretpostavke: 1.net stjecatelja dvostranim činom predaje tog posjeda stvari. ili je to morao znati u času kad je stjecao vlasništvo. odnosno osobe putem koje je on tu pokretninu posredno posjedovao. ali cijelo pravo vlasništva te stvari može steći samo jedna. ali neovisno jedna od druge. Pravo vlasništva pokretnine steći će na temelju zakona od tobožnjeg nasljednika osoba kojoj se bez njezine krivnje izjalovilo stjecanje na temelju pravnog posla. neposrednog posjeda 6. Stjecatelj je sklopio pravni posao usmjeren na prijenos vlasništva te pokretnine koji je naplatan 4. Stjecatelj je postupao u dobroj vjeri prilikom sklapanja posla I primanja samostalnog. Pokretnina koja mu je predana nije iz posjeda svojeg pravog vlasnika. stjecatelj im ne duguje nikakvu naknadu. S tobožnjim ostaviteljevim nasljednikom. Stekla ga je ona od njih kojoj je pokretnina prvoj bila predana u samostalan posjed. poslujući s osobom za koju je u tom rješenju utvrđeno da je ostaviteljev nasljednik. sklopilo valjane pravne poslove usmjerene na to da njegovo pravo vlasništva te stvari prijeđe na njih. izašla bez ili protiv njegove volje (nije mu bila ukradena.pravokutnik. Provodi se na temelju rješenja o ovrsi koje donosi sud na zahtjev stjecatelja kao ovrhovoditelja. Stjecatelju je na temelju tog pravnog posla stvar predana u samostalan I neposredan posjed 5. utvrđenim pravomoćnim rješenjem o nasljeđivanju 41 . ako su glede nje ispunjene I ostale pretpostavke stjecanja (prior tempore. zajedničkim vlasnikom) koji nije bio ovlašten tako pravo raspolagati njome 3. Vlasnik treba stvar dobrovoljno predati u samostalan posjed kako bi ispunio svoju obvezu.www. Pravo vlasništva pokretnine steći će na temelju zakona od nevlasnika osoba kojoj se bez njezine krivnje izjalovilo stjecanje pokretnine na temelju pravnog posla. Pravni poretci štite I povjerenje onih koji u pravnom prometu postupaju s povjerenjem u istinitost onoga što je utvrđeno u pravomoćnom rješenju o nasljeđivanju. Ne učini li to. ako su ispunjene sve pretpostavke stjecanja. niti ju je izgubio ili zametnuo) Takvim stjecanjem prestaju I sva prava trećih koja su teretila tako stečenu stvar. Ostali mogu samo stavljati obveznopravne zahtjeve otuđivatelju. potior iure!). Predmet stjecanja je pokretnina. Stjecanje prava vlasništva na temelju pravnog posla je izvedeno stjecanje. osim ako je drukčije određeno zakonom. Prijenos vlasništva zbit će se u trenutku kada je stjecatelju prenesen samostalan posjed stvari na temelju vlasnikovog pravnog posla. Predmet stjecanja je pokretnina koja je nasljednikova.

pravo vlasništva će steći osoba glede koje se prvo ispune sve opće I posebne pretpostavke stjecanja tog prava. potrebno je I da on bude upisan u zemljišnu knjigu kao vlasnik te nekretnine (knjižni vlasnik) ili da. Za upis stjecateljeva prava u zemljišnu knjigu potrebna je tabularna isprava koja zadovoljava opće I posebne pretpostavke za uknjižbu. kojim pravo vlasništva koje je bilo kod otuđivatelja. jer nije znao da utvrđenje u pravomoćnom rješenju o nasljeđivanju nije istinito glede osobe od koje je stjecao Posebne pretpostavke stjecanja prava vlasništva na NEKRETNINAMA su: 1. Ako nekretnina koja se stječe nije upisana u zemljišnu knjigu. Kao pravni temelj postoji valjani pravi posao. Stjecatelj je postupao u dobroj vjeri. a dotadašnji vlasnik to prestaje biti. Ne učini li to dobrovoljno. pa će od njega ishoditi da donese rješenje o upisu vjerovnikovog vlasništva u zemljišnu knjigu. Stjecanje vlasništva nekretnine na temelju pravnog posla je izvedeno stjecanje. U slučaju višestrukog ugovaranja. treba joj omogućiti upis njezina prava vlasništva u zemljišnu knjigu. Stjecatelju je na temelju tog pravnog posla ta pokretnina predana u samostalan posjed 5. zakonom je predviđeno da se umjesto upisa predaju u sud isprava podobna za upisivanje prava (tabularna isprava). Nakon što bude doneseno rješenje o ovrsi. Ona treba zadovoljavati barem opće pretpostavke za upis. Da bi onaj tko je vlasnik nekretnine mogao prenijeti svoje pravo vlasništva. Stjecatelj može steći pravo vlasništva nekretnine samo upisom protiv knjižnog prednika. svrha je da vjerovnik-ovrhovoditelj koji nema založno pravo.pravokutnik. njegovu će privatnu ispravu zamijeniti odgovarajuća ovršna isprava. bude u poziciji da može omogućiti upis stjecateljevog vlasništva protiv one osobe koja je neistinito upisana u zemljišnu knjigu kao da je ona vlasnik. stekne pravo namirenja iz vrijednosti te nekretnine. dakle oblikovan u ispravu. a ako osim toga zadovoljava I posebne pretpostavke za uknjižbu.net 3. Ako je pravni posao napravljen u pisanom obliku no nema osobine tabularne isprave sud neće moći dopustiti upis u zemljišnu knjigu na temelju isprave koja ne zadovoljava barem opće pretpostavke za upis. u granicama svoje ovlasti da raspolaže tom stvarju 2. što ima I funkciju I djelovanje upisa u zemljišnu knjigu.www. Predbilježbom stjecatelj postaje vlasnikom pod uvjetom naknadnog opravdanja. dakle ona koja je na temelju vlasnikova pravnog 42 . Pravni posao mora biti u pisanom obliku. Vlasnik koji se valjano obvezao da će prenijeti neku svoju nekretninu u vlasništvo druge osobe. eventualno ograničeno) na stjecatelja. prelazi (cijelo ili dio. Da je izvršen čin koji je zakonom određeni način stjecanja nekretnine na tom pravnom temelju upis stjecateljeva prava vlasništva u zemljišnu knjigu. polaganje takve tabularne isprave u sud imat će učinak uknjižbe. kojim on stjecatelju prenosi svoje pravo vlasništva te nekretnine. Temeljem te ovršne isprave vjerovnikstjecatelj će predložiti upis zemljišnoknjižnom sudu. ako nije upisan u zemljišnu knjigu (izvanknjižni vlasnik). Stjecatelj je sklopio pravni posao usmjeren na prijenos vlasništva te stvari koji je naplatan 4. to će se zabilježiti u zemljišnoj knjizi. Uknjižbom stjecateljevog vlasništva u zemljišnoj knjizi stjecatelj postaje vlasnikom nekretnine. odnosno u slučaju da nekretnina nije upisana – polaganje odgovarajuće tabularne isprave u sud. stjecatelj je pravni sljednik otuđivatelja. usmjeren na prijenos otuđivateljevog prava vlasništva određene nekretnine na stjecatelja te je to pravni posao vlasnika nekretnine.

Objekt stjecanja je nekretnina 2. onoga koji je prvi bio neistinito upisan kao stjecatelj tog prava. ali stjecatelj po izričitoj zakonskoj odredbi stječe nekretninu kao od njezina vlasnika. Zaštita koju zakon daje onima koji stječu nekretninu pouzdajući se u potpunost stanja u zemljišnoj knjizi sastoji se u tome da će stjecatelj. Pretpostavke stjecanja prava vlasništva temeljem povjerenja u istinost zemljišnih knjiga su: 1. ima pravo pobijati upis vlasništva nepoštenog stjecatelja kvazibrisovnom tužbom. Osoba kojoj je bivši vlasnik otuđio nekretninu I predao joj je u samostalan posjed. čemu je udovoljeno. a stjecatelj za njih nije znao. Stoga. ako je on u trenutku kad je sklopio pravni posao s otuđivateljem znao da je taj već ranije valjanim pravnim poslom usmjerenim na prijenos vlasništva te nekretnine raspolagao njome u korist druge osobe te joj predao tu nekretninu u samostalan posjed.www. Upis stjecateljevog prava vlasništva nije izbrisano zbog nevaljanosti (zbog mogućnosti da se zbiljski vlasnik posluži brisovnom tužbom)  neistinito upisani vlasnik ne stječe pravo vlasništva putem povjerenja u zemljišne knjige dokle god postoji mogućnost da mu zbog nevaljanosti bude izbrisan upis vlasništva u zemljišnoj knjizi Ovo jest stjecanje na temelju zakona. pravi vlasnik može putem suda zaštititi svoje povrijeđeno pravo vlasništva. Zaštita povjerenja u istinitost zemljišnih knjiga je potrebna onima koji u dobroj vjeri stječu pravo vlasništva (ili drugo knjižno pravo) na/glede određene nekretnine od onoga tko je u zemljišnoj knjizi upisan kao da je ona vlasnik te nekretnine. budući da se na temelju zakona smatra da zemljišna knjiga potpuno I istinito odražava činjenično I pravno stanje. Stjecatelj je u dobroj vjeri postupao s povjerenjem u zemljišne knjige prilikom sklapanja posla I prigodom stavljanja zahtjeva za upis svoga prava 4. U zemljišnu knjigu je upisano stjecateljevo pravo vlasništva nekretnine 5. Pretpostavke za to su: 1. niti je morao znati. Zaštitu povjerenja u istinitost zemljišnih knjiga pravni poredak pruža jedino trećim stjecateljima. Zaštita se pruža I onima koji su u dobroj vjeri dalje stjecali tu nekretninu. tereta I ograničenja koja nisu upisana u zemljišnu knjigu premda bi to mogla biti. dakle s istim pravnim posljedicama kao da je stječe temeljem pravnog posla. Stjecatelj je stekao pravo vlasništva nekretnine upisom u zemljišnu knjigu 43 . Predmnijevat će se da je vlasnik onaj tko je neistinito upisan kao da je vlasnik. Pravni poredak štiti one koji su u pravnom prometu postupali s povjerenjem u zemljišne knjige. iako to nije. onima koji su vlasništvo nekretnine stjecali od neistinitog vlasnika. ishodivši brisanje tuđeg neistinitog upisa (brisovnom tužbom). ispune li se zakonom određene pretpostavke. Rok je tri godine od kada je izvršen upis čije se brisanje traži. povrijedio bi time pravo vlasništva pravog vlasnika nekretnine. Postoji mogućnost da se upis stjecateljevog vlasništva pobije. Stjecatelj je s osobom koja je neistinito upisana kao vlasnik sklopio pravni posao (naplatan ili besplatan) usmjeren na stjecanje prava vlasništva nekretnine (cijelog ili dijela) 3.pravokutnik. u neprekidnom nizu singularnih I univerzalnih sukcesija. slobodne od svih onih tuđih prava.net posla prva zatražila upis. ali I njima je pruža jedino ako su postupale u dobroj vjeri. Ako bi onaj tko je stjecao od knjižnog vlasnika-nevlasnika upisao u zemljišnoj knjizi svoje pravo vlasništva. steći vlasništvo nekretnine. Ne štiti neposrednog neistinitog stjecatelja tj. to stjecanje ne utječe na prava trećih na odnosnoj stvari. zahtijevajući brisanje njegovog upisa vlasništva I uknjižbu u svoju korist.

Na ovaj način vlasništvo se stječe izvorno. U našem pravnom poretku. odnosno na temelju povjerenja u zemljišnu knjigu 3. Prijašnji vlasnik (izvlaštenik) ima pravo na naknadu. dogodit će se ne samo prestanak dotadašnjeg prava vlasništva predmeta izvlaštenja. jedino ako je to određeno odlukom koja je temelj stjecanja prava vlasništva. Tuđa prava. stjecatelj je upisom svog prava vlasništva nekretninu stekao opterećenu samo onim tuđim pravima. Komasacija je oduzimanje zemljišta na nekom području. već I nastanak novog  korisnik izvlaštenja stječe pravo vlasništva na onoj stvari koja je predmet izvlaštenja. Pravni temelj može biti samo kondemnatorna odluka koja je usmjerena na promjenu dotadašnjeg prava vlasništva određene stvari. Pravila o izvlaštenju na odgovarajući se način primjenjuju I na stjecanje prava vlasništva izvlaštenjem kulturnog dobra I stvari koja je proglašena za prirodnu vrijednost. nije znao. iako su mogla biti upisana u zemljišnu knjigu. u obliku druge nekretnine ili u novcu. u dobroj vjeri upisao svoje pravo vlasništva na nekretnini prije njega. STJECANJE STVARI U VLASNIŠTVO NA TEMELJU ODLUKE SUDA ILI DRUGE NADLEŽNE VLASTI Za stjecanje prava vlasništva na temelju odluke suda ili druge javne vlasti potrebno je da sadržaj te odluke (njezine izreke) bude takav da određenom subjektu daje pravo vlasništva određene stvari. niti upis stjecateljevog prava vlasništva u zemljišne knjige (osim ako je propisano zakonom)  pravo vlasništva se stječe u trenutku pravomoćnosti odluke suda odnosno konačnosti odluke druge vlasti. neupisanima ako je za njih znao ili morao znati. tereta ili ograničenja Ako su te pretpostavke ispunjene. dakle odluka kojom se odlučuje da će vlasnik određene stvari postati osoba koja to do tada nije bila (ili ne sama već sa drugim subjektima). Vlasništvo stečeno na ovaj način ne može se suprostaviti pravu onoga koji je. Pravni temelj je odluka nadležne upravne vlasti donesena u postupku izvlaštenja  rješenje o izvlaštenju koji je prihvaćen prijedlog za potpuno izvlaštenje određene nekretnine. a odluka upravne vlasti konačna. Vlasništvo se stječe derivativno I načelu ne utječe na prava trećih osoba koja su do tada teretila stvar. Sudska odluka treba biti pravomoćna. tereti I ograničenja. nisu bila u nju upisana. Stjecatelj je ovlašten naknadno ishoditi upis u zemljišne knjige. upravne vlasti u općem interesu da se vlasništvo zemljišnih čestica na nekom 44 . predmet izvlaštenja može biti: nekretnina (radi izgradnje objekta ili izvođenja radova). postupajući s povjerenjem u zemljišne knjige. čime će prestati pravo vlasništva koje je do tada postojalo.net 2. Nije potrebna predaja pokretnine. koja se provodi aktom javne. a I onima koji postoje na temelju zakona a ne upisuju se u zemljišnu knjigu. posebnim zakonom ili prava koja po naravi stvari ne mogu dalje postojati. Stjecatelj se prigodom stjecanja u dobroj vjeri oslanjao na potpunost zemljišne knjige tj. niti je s obzirom na okolnosti morao znati za izvanknjižno postojanje na nekretnini tuđih prava. Javna vlast je pod određenim pretpostavkama ovlaštena odrediti konfiskaciju  prisilno I bez naknade oduzimanje u korist RH prava vlasništva što ga neki pravni subjekt ima u pogledu neke stvari.www. Stekao ga je time što je ono na nj prešlo na temelju pravnog posla. nekretnina na zaštićenom području kao I nekretnina ili pokretnina koja je kulturno dobro. teretima I ograničenjima koja su u trenutku njegova stjecanja bila upisana u zemljišnoj knjizi.pravokutnik. niti je iz knjige vidljivo da je sudu predložen njihov upis 4. Na temelju odluke vlasti kojom je određeno potpuno izvlaštenje. određuje se rješenjem o izvlaštenju.

a ostaju I dalje sva stvarna prava koja su drugim osobama pripadala na stvari glede koje je suvlasništvo razvrgnuto. STJECANJE STVARI U VLASNIŠTVO NA TEMELJU NASLJEĐIVANJA (SVEOPĆEG SLJEDNIŠTVA) Da bi se pravo vlasništva steklo na temelju sveopćeg sljedništva treba. ni odluke suda ili tijela druge javne vlasti. Svaki od suvlasnika stječe pravo vlasništva izvođenjem tog prava iz dotadašnjeg suvlasništva. STJECANJE STVARI U VLASNIŠTVO NA TEMELJU ZAKONA Pravo vlasništva će se stjecati na temelju zakona u slučajevima kada stjecanje ne nastupa na nekom drugom pravom temelju. uzimanjem u samostalni posjed određene stvari s namjerom da ju se prisvoji. Ako je do tada na toj stvari postojalo nečije pravo vlasništva. dakle da su ispunjene sve one zakonske pretpostavke pod kojima određena osoba postaje sveopćim pravnim sljednikom dotadašnjeg vlasnika stvari. Pravila o stjecanju prava vlasništva na temelju zakona mogu se po njihovoj srodnosti svrstati u skupine. ZN dodaje I stjecanje vlasništva izdvajanjem iz ostavine. Posebne pretpostavke ovakvog stjecanja su: 1. da je stvar u sastavu njegove ostavine te da je stjecatelj smrću dotadašnjeg vlasnika stekao nasljedno pravo pa je njegov nasljednik. osim onih za koje je to određeno rješenjem o razvrgnuću suvlasništva.pravokutnik. stjecanje priraštaja stvari. a vlasništvo pokretnina općina/grad u kojem je ostavitelj imao prebivalište. Ono je derivativno stjecanje. Nasljednik je stekao pravo vlasništva svake pojedine ostaviteljeve stvari po sili zakona samim time što je zbog ostaviteljeve smrti naslijedio ostavitelja. Nije potrebna predaja pokretnine ili upis u zemljišnu knjigu. ono je apsolutno prestalo. ne postoji kontinuitet između novoosnovanog (stjecateljevog) I dotadašnjeg (tuđeg) prava vlasništva. niti nasljeđivanjem te da su te pretpostavke ispunjene.net području preraspodjeli tako da se zemljište na tom području može što bolje iskorištavati za poljoprivrednu proizvodnju. ima jednak položaj kao da su ostaviteljevi nasljednici. Zakon određuje te pretpostavke apstraktnim normama. Uz opće pretpostavke. Prava vlasništva nekretnina stječu općine/gradovi na čijem se području nekretnine nalaze. Odluka kojom je sud odlučio o razvrgnuću suvlasništva pravni je temelj stjecanja prava vlasništva. pored općih pretpostavaka stjecanja prava vlasništva. Prepostavke stjecanja prava vlasništva nasljeđivanjem u užem smislu su.www. Svaki će od suvlasnika steći u vlasništvo ono što je tom odlukom određeno. a nitko ne bude njezinim nasljednikom kao sveopći sljednik javlja se općina odnosno grad određena zakonom. stjecanje dosjelošću. Umre li neka osoba. Stjecatelj je u pogledu te stvari izvršio čin prisvojenja 45 . još I da je dotadašnji vlasnik umro. Vlasništvo se stječe izvorno. dakle bez ikakvog čina uspostavljanja stjecateljeve vlasti na stvari. PRISVOJENJE (OKUPACIJA) je stjecanje prava vlasništva na temelju zakona. pravo vlasništva se stječe na temelju samog zakona (ipso iure). a to je da je pravni temelj stjecanja zakonom određene pretpostavke za stjecanje prava vlasništva u slučajevima kada ga se ne stječe ni na temelju pravnog posla. potrebno je I ispunjenje još nekih posebnih. pored općih pretpostavki stjecanja. još I da je taj pravni temelj stjecanja nasljeđivanje dotadašnjeg vlasnika. I to time što će mu se pokretnine predati u samostalan posjed a nekretnine upisati u zemljišnu knjigu. ZV razlikuje slijedeće temeljne skupine: stjecanje prisvojenjem I nalazom. stjecanje pretvorbom prava na stvarima u društvenom vlasništvu u pravo vlasništva.

Opća sposobnost za stjecanje prisvojenjem podudara se s općom sposobnošću stjecanja prava vlasništva.pravokutnik. a izašla je iz takve vlasti svog dotadašnjeg posjednika bez njegove volje. Pravo na prisvojenje je preobražajno pravo nastanka. odrekavši se time svojeg prava vlasništva. Stjecatelj (prisvojitelj) je sposoban da prisvojenjem stekne tu stvar u svoje vlasništvo Čin prisvojenja je čin uzeća stvari u samostalan posjed s namjerom da se time stekne vlasništvo stvari. ili na zakonu utemeljeni akt nositelja prava vlasništva stvari u javnom vlasništvu. Prisvojenjem se ne može steći tuđe!! U slučaju dvojbe je li neka stvar nečija ili ničija predmnijeva se da je ničija. odobrenje I sl. ako posebnim zakonom nije drukčije određeno.net 2. Potrebno je da stjecatelj ima pravo na prisvojenje može ga dati zakon. jedino ničije pokretnine!! 2. Stvar sposobna da se stekne prisvojenjem. U javnom vlasništvu. derivativno stjecanje (iznimka od pravila da se na temelju zakona vlasništvo stječe izvorno) b) Napušteni suvlasnički dijelovi pokretnine – prirasta dijelovima ostalih suvlasnika razmjerno njihovim suvlasničkim dijelovima c) Napuštena kulturna dobra – vlasnikom postaje RH NALAZ izgubljene stvari je jednostrani čin uzeća neposrednog posjeda tuđe izgubljene stvari (pokretnina u nečijem vlasništvu koju nitko nema u svojoj faktičnoj vlasti.). Ničija stvar (res nullius) – nije u vlasništvu ni jedne osobe. 46 . mora biti: 1. Ničije stvari imaju tri kategorije: a) Izvorno ničije stvari – one koje nikad nisu bile ni u čijem vlasništvu b) Stvari nastale izdvajanjem iz općeg dobra – zasebne stvari.www. koje ovlašćuje svog nositelja na to da određene stvari stekne prisvojenjem (nije stvarno pravo – ne daje nikakvu pravnu vlast na stvari). Za stjecanje prisvojenjem onih stvari koje su samo ograničeno sposobne da ih se stekne prisvojenjem potrebno je još I da stjecatelj ima posebnu sposobnost stjecanja tih stvari prisvojenjem  imaju je osobe koje imaju odgovarajuću dozvolu za pribavljanje odnosno uporabu tih stvari. Stvar je sposobna da bude stečena u vlasništvo prisvojenjem 3. onaj tko ima to pravo moći će činom odvajanja I ujedno prisvojenja (uzimanja u svoj samostalni posjed s namjerom prisvajanja) steći prisvojenjem vlasništvo one stvari koja je nastala odvajanjem. osim što mora zadovoljavati pravni I naravni kriterij za stjecanje u vlasništvo. napustio je samostalni posjed stvari te njegova volja da se odrekne vlasništva mora biti implicirana U obzir za stjecanje prisvojenjem dolaze ničije stvari I njihovo prisvojenje je svakom slobodno. Mora se odrediti koja je pravna sudbina napuštenih stvari koje se ne može prisvojenjem steći u vlasništvo: a) Napuštene nekretnine I njihovi idealni dijelovi – na temelju zakona prelazi u vlasništvo RH. iako je sposobna da to bude. ali namijenjena tome da se iz nje izdvaja I izdvojeno prisvaja – mogu se stjecati jedino na temelju I u granicama ovlasti koju za to daje zakon ili dopuštenje izdano na temelju zakona (koncesija. Mogu se I prisvajati stvari u vlasništvu RH I jednica lokalne uprave I samouprave. Ničiji suvlasnički dijelovi ne mogu se steći prisvojenjem. sposobne da budu predmetom prava vlasništva (morska voda stavljena u bocu) c) Napuštene stvari (res derelictae) – postale su ničije time što ih je dotadašnji vlasnik napustio.

koje su tako dugo bile skrivene u nekoj nekretnini da se njihov vlasnik više ne može utvrditi. a do tada poduzeti mjere koje su nužne da blago 47 . nalazni ured je dužen pisano obavijestiti nalaznika. na nalazninu imaju pravo sve osobe koje su zajedno pronašle izgubljenu stvar I to na jednake dijelove. On je zakonit I istinit samostalni posjednik predane mu stvari. ali je tu stvar drugi prije njega dohvatio. ili njezinom vlasniku (ako može saznati tko je to I nije mu teško dostupan). a I da svoj posjed toga štiti od bilo čijih samovlasnih zahvata. samo pokretnine koje su zadržale svoju samostalnost. stvar će se prodati na javnoj dražbi a dobiveni novac položiti u sud. O tome da je stvar predana osobi koja je dokazala da joj stvar pripada. prijevoznom ili sličnom sredstvu našao). Nalaznik je onaj tko je izvršio čin uzimanja tuđe izgubljene stvari u posjed. zametnuta ili sakrivena).pravokutnik. Nalaznikova prava I dužnosti pripadaju onome koji je izgubljenu stvar uzeo u posjed. oboje su njegova potraživanja od osobe kojoj je vratio stvar. čime će blago doći u posredan I samostalan posjed RH. čuvati je za onoga tko ju je izgubio iz posjeda te poduzeti sve mjere radi očuvanja stvari. Pravo na nalazninu ga ovlašćuje da potražuje nalazninu u iznosu od 10 % od prometne vrijednosti procjenjive stvari. dragocjenosti I druge pokretne stvari od vrijednosti. ispune I dvije posebne pretpostavke: a) Da je ispunio sve zakonske dužnosti nalaznika b) Da su se ispunile sve pretpostavke za stjecanje stvari u vlasništvo putem dosjelosti (posjed određene kvalitete. Pošto nalazniku bude predana u posjed nađena stvar on je u prilici da tu stvar za sebe rabi. pripadaju mu prava I terete ga dužnosti nalaznika. Bezuspješni protek jednogodišnjeg roka od objave oglasa o nalazu izgubljene stvari. onaj koji je blago opazio treba to blago uzeti u svoj neposredan I nesamostalan posjed. ipak. NALAZ blaga je čin uzeća stvari u posjed (aprehenzije). Čim mu ovaj to naredi. Nalaznik će nađenu stvar steći u vlasništvo ako se. Javi li se onaj tko je stvar izgubio ili njezin vlasnik. Ako je stvar pokvarljiva. Za nalaznika blaga nastaje dužnost da blago koje je našao uzme u posjed za RH tj. te mu izručiti naplaćenu nalazninu. koristi. te dokaže to svoje svojstvo. nalaznik mu je mora vratiti zajedno sa svim dobivenim koristima (po odbitku nužnih troškova). njegovo trajanje u zakonom određenom vremenu. ili najbližem nalaznom uredu (predat će je osobno ili putem osobe u čijim ju je prostorijama. tada su obojica (su)nalaznici. nalazni ured će mu predati stvar (zajedno s koristima) ili iznos dobiven njezinom prodajom (zajedno s kamatama). Nalaznik je dužan bez odgađanja obavijestiti najbliži dostupni nalazni ured.net izgubljena je.www. Nalaznik je dužan izgubljenu stvar bez odgađanja predati onome tko ju je izgubio. nalaznik je dužan to blago predati u posjed nalaznom uredu. ili su za njezino čuvanje ili održavanje potrebni troškovi narazmjerni njenoj vrijednosti. stvara za nalaznika priliku da stekne nađenu stvar (isprva u posjed a potom možda I u vlasništvo). što uključuje I objavu oglasa o nalazu stvari. Pravo vlasništva blaga stječe se na temelju zakona. Ako je netko izgubljenu stvar prvi opazio I za nju se mašio (napravio radnju usmjerenu na uzeće stvari u posjed). nego su samostalni dijelovi te pokretnine. sposobnost objekta I subjekta za stjecanje dosjelošću) Poštenje nalaznikovog posjeda prosuđuje se po posebnom kriteriju  uzima se da je nalaznik pošten posjednik stvari koju je bio našao I koja mu je potom predana u posjed ako ne zna niti bi morao znati čija je nađena stvar. ili onaj tko je vlasnik stvari. Nalaznik ima na temelju zakona pravo na naknadu nužnih troškova koje je imao u vezi s nađenom stvari I pravo na nalazninu. Blagom se smatraju novac. pa se predmnijeva da su u vlasništvu one osobe koja je vlasnik cijele pokretnine u kojoj su skriveni. pored općih. javi li mu se onaj tko je tu stvar izgubio. Nalazni ured dužan je primiti u polog nađenu stvar. Pokretnine koje se skrivene u nekoj drugoj pokretnini nisu blago.

pa je stvarnopravni učinak apsolutni prestanak tog prava vlasništva. pa tko tuđe stvari preradi. nego će mu to pripasti samo ako ima valjani pravi temelj za 48 . Opće je načelo da se nešto tuđega može steći u vlasništvo samo na valjanom pravnom temelju za to stjecanje. te da nalazniku I vlasniku nekretnine odmah preda nađeno blago u samostalan (su)posjed. Država ima pravo abandona  ovlaštena je osloboditi se svojih obveza tako da se odrekne stečenog prava vlasništva blaga. Sjedinjenje može biti takvo: a) Tuđa stvar je prirasla vlasnikovoj I tako postala njezinim sastavnim dijelom – vlasnikova stvar zadržava svoj dotadašnji identitet dok ga gubi tuđa stvar koja joj je prirasla b) Tuđa stvar se s vlasnikovom sjedinila u novu stvar – obje gube svoj dotadašnji identitet c) Sjedinjenjem tuđeg rada s vlasnikovom stvari ta je prerađena u novu stvar obje gube svoj dotadašnji identitet Sjedinjenje stvari je rezultat fizičkog odnosno kemijskog procesa. tada više ne može postojati ni to pravo vlasništva. ako je netko od njih pokušao zatajiti nalaz blaga. odnosno može li se uspostaviti ono stanje stvari koje je postojalo prije njezine prerade.www. No. ako se od vlasnikove stvari nešto odvojilo u novu stvar. samim time još mu nije pripalo ništa tuđega. nastao je priraštaj vlasnikove stvari. bilo unutarnji. a druga je postala njezinim dijelom. sjedini. Nalazni ured je dužan primiti u polog nađenu stvar I čuvati je te objaviti oglas o nađenom blagu. kao što bi nalazni ured predao nalazniku stvar u posjed. pa se činom odvajanja od nje osamostaljuje u novu stvar. Svakom od njih pripada pola te naknade. Unutrašnji priraštaj vlasnikove stvari je od nje odvojeni plod ili od nje odvojeni sastavni dio koji se osamostalio u novu stvar. Zakon daje pravni temelj za stjecanje vanjskog priraštaja jedino u pogledu onog vanjskog priraštaja koji je trajan. kojim se stvari sjedinjuju tako što se jedne drugima pripajaju (adiunctio. sjedinjenje u užem smislu). no nikad veća od vrijednosti nađenog blaga. svakomu će se vratiti ono što je njegovo. Ako su se stvari različitih vlasnika tako sjedinile da je jedna od njih I nakon toga nastavila svoje dotadašnje samostalno postojanje. Unutrašnji priraštaj vlasnikove stvari je ona stvar koja proizlazi iz te stvari. bilo oštećeno ili otuđeno. nastaje činom odvajanja od vlasnikove stvari. ovisno o tome može li se I smije li se razdvojiti ono što se sjednilo. posrijedi je prirastanje sporedne stvari glavnoj (accesio). s odgovarajućim pravnim posljedicama.ako je propala stvar koja je bila predmet nečijeg prava vlasništva. a sjedinjene se stvari mogu vratiti u prijašnje stanje. pomiješa ili smiješa sa svojima.net ne bi propalo. Ali. jedne s drugima pomiješaju (commixtio) ili se smiješaju u jedno (confusio). Ona bi trebala biti barem onolika koliko bi bila nalaznina za nađenu tuđu stvar. STJECANJE PRIRAŠTAJA STVARI U VLASNIŠTVO .pravokutnik. Vanjski priraštaj vlasnikove stvari je ono što je tuđega došlo izvana I sjedinilo se s vlasnikovom stvari. izgubivši time svoju dotadašnju samostalnost. on nema pravo na naknadu svojih nužnih troškova niti na svoj dio nagrade (cijela pripada drugom nalazniku). Ako nema pravnog temelja za stjecanje onoga što se sjedinilo. Naknadu nužnih troškova I nagradu dužna im je na temelju zakona platiti RH. bilo da je taj čin prirodni događaj ili ljudska radnja (namjerna ili nenamjerna). Sjedinjenje s tuđom stvari može biti privremeno ili trajno. Nalaznik. a I vlasnik nekretnine u kojoj je blago nađeno imaju pravo na naknadu nužnih troškova koje je svaki od njih imao u vezi s nalazom blaga I nađenim blagom te pravo na primjerenu nagradu. bilo vanjski. ili se s njom nešto tuđega sjedinilo.

Stvar od koje se odvajaju plodovi I dijelovi naziva se matična stvar. a uz to još I posebne pretpostavke: 1. ne stječe onda vlasnik. Ako se sjedinjeno može I smije razdvojiti. nego samostalni posjednik stvari. odnosno kada prerađeno nije moguće vratiti u prijašnje stanje. Stvari nastale odvajanjem od matične stvari njezin su priraštaj (unutrašnji). Nastanak priraštaja izaziva stjecanje vlasništva. pa I kada se promjeni ili uništi njen dotadašnji oblik ali preostane njezina supstancija sposobna da bude samostalnim predmetom prava vlasništva – pravo vlasništva ostaje vezano uz tu supstanciju b) Proizvodno načelo – traži da priraštaj koji je proizvod nečijeg rada pripadne u vlasništvo onome tko ga je proizveo. Jedino kada sjedinjeno nije moguće rastaviti. Stjecanje vlasništva priraštaja uređeno je pravilima. Odvajanjem stječe pravo vlasništva odvojenog ploda ili odvojenog dijela vlasnik one stvari od koje se to odvojilo  to je unutrašnji priraštaj njegove stvari pa pripada njemu (supstancijalno načelo). Nesamostalni posjednik je stječe ako je u trenutku odvajanja bio pošteni posjednik stvari od koje se priraštaj odvojio. Prednost ispred svih ima obveznopravni ovlaštenik kojega njegovo obvezno pravo ovlašćuje 49 . odnosno prerađeno vratiti u stanje prije prerade. izgrađenima primjenom dvaju temeljnih načela: a) Načelo supstancije – pravo vlasništva veže se uz stvar koja je njegov predmet I slijedi tu stvar dok ona postoji. Radi se o fizičkom odvajanju do kojeg dolazi djelovanjem prirodnih sila ili ljudskim djelovanjem. ili I jednim I drugim. Mogućnost razdvajanja prosuđuje se prema faktično-gospodarskom kriteriju: da bude faktično moguće sjedinjeno rastaviti tako da opet budu samostalne stvari sve one koje su se s drugima sjedinile (odnosno vraćanje prerađene stvari u stanje kakvo je bilo prije prerade) te da ne budu nerazmjerno veliki troškovi tog rastavljanja odnosno uspostave ranijeg stanja. Nitko ga u trenutku njegova nastanka nije stekao u vlasništvo ni na kojem drugom pravnom temelju 4. Da je nastao neki određen priraštaj vlasnikove stvari (unutrašnji ili vanjski) 2. a nastupaju I ostali pravni učinci koji odatle slijede. Ispunjene su I daljnje posebne pretpostavke koje zakon traži za stjecanje one vrste priraštaja kojoj pripada taj koji je nastao STJECANJE ODVAJANJEM OD VLASNIKOVE STVARI Stjecanje odvajanjem – od neke se stvari mogu odvojiti u nove stvari njezini plodovi (fructus) I njezini dijelovi. ako nije što drugo ugovoreno. ali jedino ako je u trenutku odvajanja bio u poštenom posjedu vlasnikove stvari. priraštaj je ipak trajan ako nije dopušteno razdvajanje sjedinjenog (odnosno vraćanje u prijašnje stanje). stvar postoji dok postoji njena supstancija (materija). Priraštaj je trajne naravi 3. može ih proglasiti nedopuštenima zakon ili odluka suda odnosno druge vlasti utemeljena na zakonu.www.net stjecanje toga. ako I kada se u njezinu korist ispunjene opće pretpostavke za stjecanje prava vlasništva. postoji vanjski priraštaj vlasnikove stvari koji se na temelju zakona stječe u vlasništvo. Pravo vlasništva unutrašnjeg priraštaja u slučaju da vlasnikovu stvar netko posjeduje (pa je on vjerojatno pridonio nastanku priraštaja).pravokutnik. stvarnopravni učinak priraštaja koji je proizvod nečijeg rada ide u prvom redu u korist proizvođača Pravo vlasništva priraštaja stječe neka osoba na temelju zakona. vanjski priraštaj nije trajan (definitivan). Pravni kriterij dopustivosti: iako bi se sjedinjeno moglo razdvojiti (odnosno prerađeno vratiti u prijašnje stanje). ili to nije dopušteno.

pokretnine nekretnini te prirastanje nekretnine nekretnini. a druga trajno prestane postojati kao samostalna stvar. Ono što vrijedi za prirastanje pokretnine drugoj stvari vrijedi na odgovarajući način I za ulaganje rada.zgrada je prirast zemljišta na kojem je izgrađena. Stjecanje ubiranjem – osobe na to ovlaštene ne postaju vlasnicima odvojenog pukim odvajanjem toga od matične stvari. Činom uzimanja u svoj posjed s voljom da uzeto stekne za sebe. vlasništvo su onoga čije je to zemljište. Izgradnja zgrade na tuđem zemljištu a) Građenje na tuđem zemljištu (inaedificatio) . Priraštaj vlasnikove nekretnine može biti tuđa pokretnina te tuđi rad I tuđi novac uložen u vlasnikovu nekretninu. a eventualno mu duguje I naknadu nanesene štete. Ako je trajno (definitivno) nečija stvar prirasla kao sporedna tuđoj stvari kao glavnoj. a stjecanje vlasništva je pravna posljedica tog 50 . to nikada ne mijenja njen identitet. odnosno novca u stvar. To mogu biti ovlaštenik prava služnosti uporabe. Prirastanjem se ne mijenja identitet glavnoj stvari. koje se moglo zbiti višom silom. kao I prava izjednačenog s pokretninom. I posjednici tuđe stvari imaju na temelju zakona u nekim slučajevima pravo odnošenja (ius tollendi). Prirastanje pokretnine pokretnini – može se dogoditi u svim slučajevima u kojima se dogodi: a) Sjedinjenje takvih stvari u užem smislu riječi (fizičko sjedinjenje) b) Miješanje krutih stvari (commixtio) c) Smješanja zajedno tekućina (confusio) d) Ulaganje rada. ili ih se od tog zemljišta ne može odvojiti bez nerazmjerno velikih troškova. Prirastanje pokretnine nekretnini – ako se s vlasnikovom nekretninom nešto tuđega trajno spojilo.www.pravokutnik. Slučajevi prirasta pokretnine tuđoj nekretnini su: 1. nositelj založnog prava na pokretnoj stvari koju neposredno posjeduje. bez obzira na to čije je sjeme ili sadnice. pokretnina je sporedna stvar. pretvorivši se u sastavni dio prve stvari radi se o prirastanju sporedne stvari glavnoj (akcesiji). temeljem zakona za njega nastaje obveza da bivšem vlasniku sporedne stvari naknadi korist koju ima od tog prirastanja. kao I novca u pokretninu Vrijedi sve kao I za priraštaj sporedne stvari glavnoj. to ima dvije komplementarne stvarnopravne posljedice: pravo vlasništva glavne stvari širi se I na to što joj je priraslo. Sijanje I sađenje na tuđem zemljištu – biljke koje puste korijenje u nekom zemljištu. a stvar kojoj je ona prirasla glavnom. Njihov je dotadašnji vlasnik prestao to biti. uzećem u samostalan posjed. Stvar koja je prirasla naziva se sporednom. no ima pravo da potražuje naknadu 2. Prirastanje sporedne stvari glavnoj može biti prirastanje pokretnine pokretnini. STJECANJE PRIRASTANJEM TUĐE STVARI VLASNIKOVOJ Kada se dvije ili više stvari tako sjedine da jedna od njih nastavi svoju dotadašnju egzistenciju. te vlasnik glede granja I korijenja tuđeg drveća I ostalog raslinja koje je istrgnuo iz svog zemljišta. slučajem ili tuđim djelovanjem. a ujedno prestaje dotadašnje pravo vlasništva na stvari koja je tim prirastanjem trajno izgubila svoju samostalnost.net na stjecanje unutrašnjeg priraštaja stvari koja mu je na temelju tog prava dana u nesamostalni posjed. Ubiranje (percepcija) je čin koji u sebi ponekad sadrži I odvajanje (separatio). posjednik izvorno stječe pravo vlasništva na onome što je odvojio I uzeo za sebe. one postaju vlasnicima odvojenog baš ubiranjem tj. Vlasnik glavne stvari ne stječe priraštaj besplatno.

b) Prekoračenje međe građenjem – dio zgrade koji je zahvatio susjedovo zemljište nije samostalna stvar. otkinula od nekog zemljišta. tada njemu pripada vlasništvo nad zgradom ali I mogućnost da zemljište vrati u prijašnje stanje (da o svom trošku sruši zgradu). zajedničkim ili tuđim nekretninama. osobito kod poplava I bujica. zemljište sa zgradom ipak pripada vlasniku zemljišta. Naš pravni poredak pravi iznimku u korist poštenog graditelja u slučaju da vlasnik zemljišta nije prigodom izgradnje na njegovu zemljištu postupao pošteno.net prirastanja. preuređenje ili sanaciju zgrada. dužan je plaćati vlasniku zahvaćenog zemljišta novčanu rentu u visini zakupnine za zahvaćeno zemljište. Također ima pravo zahtijevati da graditelj otkupi cijelu tu česticu po tržišnoj cijeni. ono što se ne može odvojiti postalo je prirastanjem vlasništvo onoga čija je nekretnina. nadogradnju. ili ispod nje. pa on može zahtijevati odvajanje.pravokutnik. a pitanje tko će biti vlasnik zgrade nije riješeno na nekom drugom pravnom temelju te ako su ispunjene sve posebne zakonske pretpostavke za to stjecanje. U slučaju da ni graditelj ni vlasnik zemljišta nisu pošteni. Nitko ne može steći vlasništvo nekretnine ugradnjom svojih stvari. Pod zgradom se misli na zgradu u užem smislu ali I na svaki drugi građevinski objekt koji se razmjerno trajno povezao sa zemljišnom česticom na njezinoj površini. Prirastanje nekretnine nekretnini a) Naplav (alluvio) je zemljište I druge stvari koje voda postupno. svagdašnji vlasnik nekretnine čiji dio je na tuđem zemljištu. Vlasniku zemljišta pripada pravo zahtijevati uspostavu prijašnjeg stanja (o trošku graditelja) I pravo na naknadu štete. Ono što se od priraslog materijala može odvojiti bez nerazmjerno velikih troškova. pa ga je potom pripojila drugom 51 . koja bi prirasla susjednom zemljištu. tretira se kao tuđe I ako je graditelj vlasnik zemljišta ali netko drugi ima na njemu pravo građenja. Pravo vlasništva tog dijela zgrade ima onaj tko je vlasnik zemljišta na kojem je izgrađena glavnina zgrade čiji je to dio. time se širi pravo vlasnika obalnog zemljišta b) Otrgnuta zemlja (avulsum) je komad zemlje koji je voda. Kad vlasnik zemljišta ne zna da netko na njegovoj nekretnini gradi. u suvlasničkim. pa makar I od tuđeg materijala. Ako I kada je zgrada izgrađena na tuđem zemljištu doći će na temelju zakona do stjecanja vlasništva izgradnjom zgrade ako su za to sposobni predmet i stjecatelj. odnosno ulaganjem svojeg ili tuđeg rada. ali on ne može tražiti povratak zemljišta u prijašnje stanje. (ne)poštenje ne igra ulogu.www. a bivši vlasnik materijala ima tada samo obveznopravni zahtjev na naknadu tog materijala. naime za slučaj da je znao da graditelj gradi na njegovom zemljištu a nije mu zabranio gradnju  pošteni graditelj stječe pravo vlasništva cijele nekretnine. Dok ovakvo stanje traje. dijelova zgrada. ako I ukoliko je zahtjev opravdan po normama obveznog prava. pa I dalje pripada onome čiji je bio I prije nego je uporabljen za izgradnju zgrade. u dogradnju. ili novca. odvojivi je dio nekretnine. Ugradnja tuđeg materijala – ako je netko na svojem zemljištu izgradio zgradu. zgrada je njegova jer je na njegovom zemljištu. Zemljište je tuđe ako graditelj nije vlasnik tog zemljišta ili ako on nije isključivi vlasnik. neprimjetno odnosi s jednog zemljišta I taloži ga na drugom. 3. Posebno su regulirane pravne posljedice izgradnje zgrade na tuđem zemljištu.

vlasniku će se vratiti što je njegovo. d) Napušteno korito (alveus derelictus) je korito koje je ostalo napušteno time što je vodotok prirodno ili umjetno skrenut. ako su ispunjene pretpostavke. Ako je definitivno nastala nova stvar. Priobalni vlasnici imaju pravo da u roku tri godine navedu tok vode u ranije korito o svom trošku. stekao je vlasništvo na novoj stvari. ili će krivi suvlasnici morati isplatiti njega. samim sjedinjenjem. c) U vodotoku može prirodnim ili umjetnim putem nastati otok (insula in flumine nata). Bivši vlasnik ima pravo na razvrgnuće isplatom. Vlasnik nekretnine od koje je zemlja otrgnuta ovlašten je da ga u roku od godine dana za sebe odvoji od zemljišta kojem ga je voda pripojila. svaki od vlasnika sjedinjenih stvari može ishoditi rastavljanje te će se svakom vratiti što je njegovo. Bivši vlasnik stvari koji se sjedinjenjem bez svoje krivnje našao u nenamjernom suvlasništvu. Samo se pokretnine mogu povezati u novu stvar. pri čemu će o njegovoj volji ovisiti da li će on zadržati novonastalu stvar I njih isplatiti. pa tada otok koji je trajno nastao u vodotoku pravno prirasta zemljištima koja leže duž tog otoka na obje obale po dužini zemljišta. a od obveznih prava prestaju najam I zakup. STJECANJE NOVE STVARI NASTALE TUĐOM PRERADOM VLASNIKOVE STVARI Prerada je pretvaranje pokretne stvari. Preradi li netko više stvari različitih vlasnika u novu stvar došlo je do sjedinjenja stvari različitih vlasnika u novu stvar s elementom prerade. jedne ili više njih. to izaziva prestanak dotadašnjih prava vlasništva I drugih stvarnih prava na stvarima koje su se sjedinile te stjecanje vlasništva na novoj stvari. a u širinu do polovine vodotoka. Preraditelju pripada njegov dio jedino ako je njegov rad na sjedinjavanju bio objektivno koristan  samo ako je vrijednost nove stvari veća 52 . Ako se novonastalu stvar može rastaviti na sve one stvari od kojih je nastala. nego da od njih nastane nova stvar.net zemljištu. I u času kad se to dogodilo. Ako je definitivno nastala nova stvar (proizvod) sjedinjenjem vlasnikove stvari (materijala) I tuđeg korisnog rada to dovodi do prestanka dotadašnjih prava na prerađenoj stvari (vlasništva ali I drugih) te do stjecanja prava vlasništva na novonastaloj stvari nenamjerno suvlasništvo.pravokutnik. postaju suvlasnici u razmjeru vrijednosti stvari I korisnog rada u času nastanka nove stvari. Vlasnici obalnih zemljišta stječu pravo vlasništva na odnosnom dijelu otoka samom činjenicom trajnog nastanka otoka. Preraditelju.www. u novu stvar preraditeljevim korisnim radom. U pravilu prestaju sva ograničena stvarna prava koja su teretila te stvari. može vratiti u prijašnje stanje. I ovdje nastaje nenamjerno suvlasništvo među preraditeljem I svima čije su stvari prerađene u novu stvar. ali ne prestaju ona koja po svojoj naravi mogu za predmet imati naknadu na koju bivši vlasnik ima pravo . ako se to ne protivi planu regulacije vodotoka STJECANJE SJEDINJENJEM TUĐE STVARI S VLASNIKOVOM U NOVU STVAR Pokretne stvari različitih vlasnika mogu se djelovanjem prirodnih sila i/li ljudskog rada sjedniti tako da niti jedna od njih ne nastavi svoju dotadašnju egzistenciju. pripada pravo zahtijevati od suda odluku da uspostava prijašnjeg stanja nije dopuštena. pa voda umjesto svojim dotadašnjim koritom protječe preko zemljišta preko kojih nije do tada tekla. Kadgod se vlasnikovu stvar koju je netko preradio. Svaki od vlasnika stvari koje su se sjedinile. Svakome od njih pripada suvlasnički dio zavisno od odnosa stvari u trenutku njihova sjedinjenja  nenamjerno suvlasništvo (communio incidens). dijelovi im pripadaju prema razmjeru vrijednosti njihovih stvari I korisnog rada u času kada je od toga nastala nova stvar. ima zakonsko pravo na razvrgnuće tog suvlasništva isplatom.

sljednik u posjedovanju može nastaviti dosjedati ako njegov posjed ima potrebnu kakvoću 3. U pravilu je svaka stvar koja bi mogla biti stečena u vlasništvo sposobna da se stekne putem dosjelosti.pravokutnik. Faktični prekid nastupa iz razloga: a) Ako dosjedatelj izgubi samostalan posjed stvari (a ne sačuva njegov kontinuitet služeći se pravom na posjedovnu zaštitu) b) Ako prestane biti pošten posjednik (sazna da nije vlasnik stvari koju samostalno posjeduje Prekid će nastupiti iz pravnih razloga (civilni prekid): a) Ako je posjednik stvari priznao tuđe pravo vlasništva b) Vlasnik je protiv njega podignuo tužbu. Dosjelošću se može pretvoriti u pravo vlasništva jedino posjed stvari koji ima zakonom određeni sadržaj I kakvoću te takav neprekidno traje zakonom određeno vrijeme. gubi to svoje dotadašnje pravo vlasništva a ujedno (u pravilu) prestaju I druga prava koja su teretila tu stvar. odlučuje sud. no postoje iznimke 53 . a završava istekom posljednjeg dana. Ovlašten je dosjedatelj ili njegov univerzlani sukcesor. Posjed stvari neprekidno traje zakonom određeno vrijeme  rok dosjelosti. bilo putem dosjelosti. a to bude uspješno Zastojem tijeka roka dosjelosti ne prestaje dosijedanje. Kada se stječu u u vlasništvo stvari RH. to je izvorno stjecanje. ovisno o tome čija se stvar dosjeda.www. Dosjedatelj ima samostalan posjed te stvari. I to posjed onakve kakvoće koju zakon traži za redovitu ili barem izvanrednu dosjelost – posjednik stvar posjeduje kao da je on njezin vlasnik. Redovito vrijeme je tri godine za pokretnine te deset godina za nekretnine. no na njih se ne pazi po službenoj dužnosti već samo na zahtjev ovlaštene osobe. Posebne pretpostavke za stjecanje dosjelošću su: 1. a I singularni sukcesor glede stvari stečene putem dosjelosti. istinit I pošten 2. ono se ne može nastaviti. Bude li dosjedanje prekinuto. Rok počinje teći od dana kada posjednik stekne samostalan posjed stvari kakvoće kakva se traži za tu dosjelost. Pravni učinci dosjelosti nastupaju ipso iure čim se ispune sve pretpostavke stjecanja putem dosjelosti. stvari u vlasništvu crkve ili drugih pravnih osoba koje ne traže za sebe dobitak nego služe za dobrotvorne ili druge općekorisne svrhe tada je potrebno da protekne izvanredno vrijeme dosjedanja koje je dvostruko duže od redovitog. Zahtjev se podnosi bilo u obliku tužbe upravljene na utvrđenje pravnih učinaka dosjelosti. ili poduzeo neku drugu radnju pred sudom ili drugim nadležnim tijelom radi utvrđivanja. Tereti koji su bili poznati stjecatelju ne prestaju. Stvar je sposobna biti predmetom stjecanja u vlasništvo putem dosjelosti – stvar koju nitko ne bi mogao steći u svoje vlasništvo ne može se steći putem dosjelosti. nego se tijek roka produžuje za onoliko koliko je zastoj trajao. Tako stečeno pravo može se upisati u zemljišnu knjigu. DOSJELOST (usucapio) je stjecanje prava vlasništva neke stvari neprekidnim samostalnim posjedovanjem te stvari kroz zakonom određeno vrijeme. tada je razlika u vrijednosti rezlutat njegova korisnog rada. osiguravanja ili ostvarenja njegovog prava vlasništva. ne priznajući ičiju višu privatnu vlast na njoj.net od zbroja vrijednosti svih stvari koje su u nju sjedinjene. On može biti redovan I izvanredan. jedinica lokalne samouprave I uprave odnosno s njima izjednačenih pravnih osoba. Za slučaj razvrgnuća suvlasništva pravo na diobu isplatom pripada nekrivim bivšim vlasnicima stvari no ne pripada preraditelju. Učinak jest da osoba koja je do tada bila vlasnik. Njegov posjed je istodobno zakonit. županije.

Stjecatelj je sposoban steći tu stvar u vlasništvo dosjelošću – ta sposobnost pripada svakom pravnom subjektu u granicama njegove opće pravne sposobnosti Izvanredna dosjelost – njome pravo vlasništva može steći samostalan posjednik stvari čiji posjed nema sve pozitivne kvalitete koje su inače potrebne za redovnu dosjelost. Jedino ako se o stvari spore jer je među njima sporno tko je od njih naslijedio ostavitelja-bivšeg vlasnika te stvari. Vlasničke se zahtjeve redovito naziva I vlasničkim tužbama. u posjedovnom (sporu o zahtjevu za zaštitu posjeda) odlučuje se u parnici koju se vodi po posebnim pravilima. a) Prava vlasnička tužba (reivindikacija. dok se o petitornom sporu (o vlasničkom zahtjevu) odlučuje u parnici koju se vodi po općim pravilima parničnog postupka. nastaje za vlasnika. actio publiciana) 2.www. Postoji mogućnost uračunavanja prednikova posjeda ako postoji neprekidna sukcesija. GLAVA 8. nastaje povredom vlasništva te djeluje protiv određene osobe  one koja vrijeđa vlasništvo I nalaže joj neko određeno činjenje (aktivno ili pasivno). inače je vlasnički. jedino bi se smio poslužiti defenzivnom samopomoći da bi suzbio povredu svojeg prava vlasništva kada neposredno prijeti opasnost.net 4. a protiv onoga koji bespravno posjeduje njegovu stvar. a ne bespravnim posjedovanjem stvari. Tuđim bespravnim uznemirivanjem vlasnika u izvršavanju njegove pravne vlasti na/glede njegove stvari koje se zbiva na drugi način. vlasnički zahtjev za povrat stvari  vindikacijski zahtjev. ako mu je posjed barem pošten. Univerzalnim se prigovorom naziva onaj kojim tuženik za sebe tvrdi da je on nasljednik umrlog 54 . ZAŠTITA PRAVA VLASNIŠTVA VLASNIČKI ZAHTJEV je vlasnikovo subjektivno pravo koje ga ovlašćuje da od osobe koja vrijeđa njegovo pravo vlasništva zahtijeva onu činidbu kojom će se ukolniti tu povredu. posjed pokretnine treba trajati 10. Vlasniku stoje na raspolaganju za zaštitu njegova prava vlasništva putem parnice slijedeće vrste zahtjeva-tužbi: 1. a poštenim se smatra I nasljednik nepoštenog posjednika. Izvanredno vrijeme dosjedanja (za stvari određenih pravnih subjekata) traje duplo duže nego redovito. U našem pravnom poretku nasljednički zahtjevi zastarijevaju (1/10 godina). tada je to nasljednički zahtjev. a) Prava vlasnička tužba za prestanak uznemiravanja (actio negatoria) b)Tužba predmnijevanog vlasnika za prestanak uznemiravanja (publicijanska actio negatoria) Vlasnik nije ovlašten svoj vlasnički zahtjev ostvarivati putem samopomoći. Vlasnička I posjedovna tužba najviše se razlikuju u postupovnom smislu. a nekretnine 20 godina  redovito vrijeme. a traje znatno duže nego što se to traži za redovitu dosjelost. Da bi se pravo vlasništva pokretnine moglo steći putem izvanredne dosjelosti. dakle 20 godina za pokretnine I 40 god za nekretnine. a nasljednički iz povrede nasljednog prava. ako je takva zaštita nužna I ako način otklanjanja povrede prava odgovara prilikama. rei vindicatio) b) Vlasnička tužba predmnijevanog vlasnika za povrat stvari (publicijanska t. vlasnički zahtjev za prestanak uznemiravanja  negatorijski zahtjev. a protiv osobe koja ga uznemirava. a vlasnički ne. ako za nepoštenje svojeg prednika nije znao niti je morao znati. Poštenje se uvijek predmnijeva. Razlika između vlasničkih I nasljedničkih zahtjeva je u pravnom temelju zakona – vlasnički proizlaze iz povrede prava vlasništva.pravokutnik.. Tuđim bespravnim posjedovanjem vlasnikove stvari nastaje za vlasnika.

I obrnuto. taj će se od zahtjeva da preda stvar moći braniti imenovanjem osobe čiju on višu vlast na stvari priznaje I iz čijeg posjeda izvodi svoj imenovanje prednika (nominatio auctoris). ako to čine priznavajući tuđu višu vlast na stvari (takvu koja nije vlasnikova niti je izvedena iz vlasnikove). Svrha je isključenje drugih osoba od nedozvoljenog posjedovanja vlasnikove stvari. trebati dokazati da se stvar nalazi u tuženikovom posjedu. Što se tiče tužbi zbog stjecanja bez pravnog temelja važi pravilo da gdje ima mjesta vindikaciji nema mjesta kondikciji.pravokutnik. u kojoj će glavni predmet spora biti pravo na posjed sporne stvari. Vlasnikovo pravo vrijeđaju i oni koji stvar bespravno nesamostalno posjeduju. deklaratornim tužbama se traži od suda da utvrdi postojanje ili nepostojanje nekog prava ili pravnog odnosa. sud će. Vlasnik ima pravo na svoju stvar I sve koristi od nje. pod pretpostavkama određenim zakonom. pravo tražiti naknadu nekih troškova što ih je imao za stvar koju mora predati njenom vlasniku.net vlasnika. posredno ili ne) preda taj svoj posjed stvari. ne upuštajući se u daljnje izvođenje dokaza o tužiteljevom pravu vlasništva. budući da ju je stekao u vlasništvo naslijedivši ostavitelja. Sud će odlučiti I o tuženikovim zahtjevima da mu se naknade troškovi. odnosno samo njemu ako je ovlašten da I za njih primi taj posjed Etažni vlasnik je glede posebnog dijela legitimiran kao da je on jedini vlasnik tog dijela. Aktivno legitimiran za ovu tužbu je vlasnik stvari čiju predaju zahtijeva ako je u stanju dokazati to svoje pravo vlasništva. ali I vlasnik-posredni posjednik. PRAVA VLASNIČKA TUŽBA (VINDIKACIJSKI ZAHTJEV. pozivajući se na svoje pravo vlasništva koje je u stanju dokazati. 55 . jer posjednik ima. identitet stvari čiju predaju traži tvrdeći da je njegova te da je ta stvar u posjedu tuženika. traži od nje da mu ona preda svoj posjed te stvari. kao I koristi koje je od nje imao. Ako bi tuženik u postupku lažno priznavao da posjeduje stvar koju nema u posjedu. Tako će inicirati parnicu s posjednikom kao tuženikom. Tuženikova pasivna legitimacija neće prestati napusti li on posjed sporne stvari nakon što mu je dostavljena tužba za povrat te stvari. Ako bi tuženik pred sudom tajio da posjeduje stvar. na njemu leži teret da dokaže svoje pravo vlasništva. Zahtjev ide preko suda u obliku tužbe kojom se zahtijeva od tuženika da mu preda stvar u posjed. pa je ovlašten zahtijevati da mu onaj tko njegovu stvar bespravno posjeduje (samostalno ili ne. bude li to osporeno. odlučiti da je tuženik dužan tužitelju predati tu stvar u posjed. ako je posjeduje bespravno. pa da stoga njemu. Aktivno su legitimirani I svi suvlasnici zajedno kao I zajednički vlasnici: a) od svojih suvlasnika zahtijevati da mu predaju stvar u suposjed (ako nisu valjano drukčije odlučili glede posjedovanja stvari) b) od trećih osoba je ovlašten zahtijevati da posjed suvlasničke stvari predaju svim suvlasnicima zajedno (njemu I svima ostalima).rei vindicatio) je tužba vlasnika protiv osobe koja posjeduje njegovu stvar. Tužbu može podići vlasnik-neposjednik. odgovarao bi mu za svu štetu koja bi odatle proizašla. tuženiku pripada pravo na posjed sporne stvari. te (ne)istinitost neke isprave. nanijevši mu štetu. a glede cijele nekretnine legitimiran je kao što su inače legitimirani suvlasnici stvari. Vlasnički zahtjev se od tužbe na utvrđenje vlasništva razlikuje po svom sadržaju. kojom on. pa bi time zavarao tužitelja. Pasivno legitimiran za vlasničku tužbu je posjednik vlasnikove stvari. ZAHTJEV ZA POVRAT STVARI.www. Tužitelj će. Ako je vlasnik svoj zahtjev usmjerio na onoga koji stvar posjeduje nesamostalno. bivši posjednik ostaje pasivno legitimiran. a dokaže se da je ona ipak u njegovu posjedu.

on nije dužan to nadoknaditi vlasniku. treba to dokazati. Ovi zahtjevi zastarijevaju u roku od tri godine a počinju teći od dana predaje stvari. Ako se stvar samo pogoršala. Na vlasniku je da dokaže da se stvar koju zahtijeva nalazi u tuženikovom posjedu. odnosno da je s obzirom na okolnosti imao dovoljno razloga u to posumnjati. Ako su odvojeni plodovi I dijelovi stvari prešli na temelju zakona u vlasništvo poštenog posjednika matične stvari vlasnik nije ovlašten zahtijevati te plodove I dijelove stvari od posjednika koji je bio pošten u trenutku njihova odvajanja. I dilatorni prigovori koji ga zaustavljaju. Vlasnikovo pravo da zahtijeva povrat svoje stvari ne zastarijeva (načelo nezastarivosti). generične stvari se mogu zahtijevati samo ako su dovoljno individualizirane.www. I to pod prijetnjom ovrhe. te sa svim vanjskim prirastom toj stvari. To znači da vlasnik treba dokazati da je posjednik već u trenutku stjecanja svog posjeda znao da mu ne pripada pravo na posjed. Predmnijeva se da je posjednikov posjed stvari bio pošten sve do onog trenutka kada je primio vlasnikovu tužbu za povrat stvari koja je rezultirala pravomoćnom odlukom da mu ne pripada pravo na posjed te stvari.net Glavni I nužni sadržaj vlasničke tužbe je tužiteljev zahtjev tuženiku neka mu taj preda svoj posjed određene stvari. kao I na naknadu šteta koje su nastale pogoršanjem ili propašću onoga što treba predati u posjed vlasniku. Tuženik bi mogao vlasnikovom zahtjevu suprotstaviti svoj protuzahtjev da mu naknadi troškove što ih je imao za vlasnikovu stvar. Tužitelj može postavljati I neke sporedne zahjeve. to mogu biti samo individualno određene stvari (species). Tuženik može tužitelju postavljati i prigovore materijalnopravne naravi. Vlasnik je ovlašten zahtijevati od posjednika da mu u posjed preda stvar sa svim plodovima koji se od nje još nisu odvojili. Vlasnik nije ovlašten od posjednika zahtijevati naknadu za uporabu stvari u doba dok ju je on pošteno posjedovao. osim ako zakonom nije što drugo određeno. ako su osnovani. Vlasnik-tužitelj time zahtijeva kondemnaciju  odluku suda da je posjednik-tuženik dužan prenijeti svoj posjed stvari tužitelju (ili osobi koju je on odredio). ili da je posjednik naknadno prestao biti pošten time što je saznao da mu ne pripada pravo na posjed. posjednik će je takvu predati vlasniku I također neće biti dužan nadoknaditi mu štetu ili popraviti oštećenje. Stvar se mora opisati po onim svojim osobinama po kojima se razlikuje od istovrsnih stvari. vlasnik može od njega zahtijevati nakandu te štete. ukidaju vlasnički zahtjev. To su peremptorni prigovori koji negiraju ili. koristi od uporabe). kao ni naknadu za ostale koristi koje je pošteni posjednik imao od stvari za vrijeme dok ju je posjedovao. upravljeni na predaju koristi od stvari (plodova.pravokutnik. Pošten posjednik je na temelju zakona dužan predati vlasniku u posjed njegovu stvar u onom stanju u kojem se ona zatekla u času kad je primio vlasnikovu tužbu. Jedino u slučaju kada je posjednik posjedovao vlasnikovu stvar vjerujući da mu pripada neko ograničeno stvarno ili obvezno pravo koje bi ga ovlašćivalo da je posjeduje. U načelu su posjednikova pravna raspolaganja vlasnikovom stvari bez pravnog učinka. Nepošteni posjednik nema ista prava na naknadu kao pošteni. Vlasnik ne može zahtijevati koristi koje je posjednik imao od vlasnikove stvari dok ju je pošteno posjedovao. pa ako vlasnik tvrdi da je posjed bio nepošten I ranije. Ovi zahtjevi zastarijevaju u roku od 3 god I počinje teći od dana predaje stvari vlasniku. ali samo ako su te koristi bile primjerene onom pravu na posjed stvari za koje je pošteni posjednik vjerovao da mu pripada. Odvojene plodove I dijelove stvari koje nije stekao pošteni posjednik. a ako je stvar za vrijeme dok ju pošteno posjedovao propala. ali je stvar uništio ili oštetio. ovlašten je od njega zahtijevati vlasnik stvari. 56 .

poriče da osoba koja je stavila vlasnički zahtjev ima pravo vlasništva na odnosnoj stvari (osporava njegovu aktivnu legitimaciju) ili poriče da posjeduje tu stvar. niti poriče svoj posjed te stvari.www. Prigovori koji zaustavljaju vlasnički zahtjev su oni koji ne poriču da je tužitelj zaista vlasnik stvari koju zahtijeva. uključujući sve što joj je u međuvremenu priraslo 2. preda sve koristi (odvojene plodove. Posjednik je ovlašten vlasničkom zahtjevu suprotstaviti svoj zaustavljajući prigovor zadržanja (retencije)  da na temelju zakona ima pravo zadržati u svojem neposrednom posjedu stvar svojeg dužnika ( I nekretninu!!). Prigovori koji ukidaju vlasnički zahtjev su oni kojima tuženik ne poriče da je tužitelj imao pravo vlasništva stvari koju zahtijeva. niti poriču da je tuženik posjednik te stvari. korisni – oni koji su pridonijeli povećanju vrijednosti stvari. zadovoljstva ili veće udobnosti. no jedino ako se to može odvojiti bez oštećenja same stvari. naknadi zanemarene koristi. nužni – oni bez kojih bi stvar propala. koristi od uporabe) koje je imao od stvari dok ju je nepošteno posjedovao. Posjednik ima pravo zadržanja (ius retentionis) vlasnikove stvari koju neposredno posjeduje dok mu ne budu nadoknađeni oni troškovi na koje ima pravo. Zahtjev naknade zastarijeva za tri god. tj. ali ih je posjednik propustio Zahtjev za naknadu se može postaviti zajedno sa zahtjevom za izručenje posjeda stvari. ali i samostalno. Nepošteni posjednik ima pravo zahtijevati naknadu nužnih troškova. Kod korisnih troškova treba razlikovati troškove koji su 57 . a ta promjena nije korisna za vlasnika. preda stvar u njezinom prvobitnom stanju. naknadi sve štete koje su nastale na stvari za vrijeme dok ju je posjedovao. dijelove. Nepošteni posjednik trebat će vlasniku nadoknaditi štetu u slučaju da je vraćena stvar opterećena tuđim pravom. tj. ne bude li mu plaćeno. odnosno pravo da od vlasnikove stvari odvoji I za sebe uzme ono što je stvari dodao.pravokutnik. ili za propast stvari 3. Potraživanje troškova će zastarjeti za 3 god od dana predaje stvari vlasniku. ako su ti troškovi bili: 1. nego tome suprotstavlja tvrdnju da su se prilike izmjenile. može se namiriti iz vrijednosti zadržane stvari.net Posjednik ima pravo na temelju zakona zahtijevati naknadu za troškove koje je napravio za stvar u vrijeme dok ju je pošteno posjedovao. pa da tužitelj više nije vlasnik stvari ili da tuženik više nije u posjedu te stvari. dok mu taj ne ispuni što mu je dužan. Prigovori kojima posjednik negira vlasnički zahtjev su oni kojima on poriče istinitost činjeničnih navoda na kojima se temelji vlasnički zahtjev. Ako je pošteni posjednik promijenio namjenu stvari. sve one stvari koje je stvar mogla dati. Pravo poštenog posjednika na naknadu troškova je ograničeno time što će se od iznosa naknade odbiti vrijednost plodova I drugih koristi koje je posjednik imao od vlasnikove stvari. Vlasnik ima pravo od nepoštenog posjednika svoje stvari zahtijevati da vlasniku ili osobi koju odredi da: 1. prosudba prema objektivnom kriteriju (tržišnoj vrijednosti). pogoršala se ili bi joj se vrijednost smanjila 2. nego tvrde da tuženik ima pravo koje ga ovlašćuje da posjeduje tu tužiteljevu stvar. Za njih posjednik ima pravo odnošenja (ius tollendi). od predaje stvari vlasniku. I da naknadi sve od toga što ne može predati 4. neće mu se nadoknaditi taj trošak Posjednik nema pravo na naknadu luksuznih troškova učinjenih radi uljepšavanja stvari. ali samo onih koji bi bili nužni I vlasniku.

www. rad ili sredstva bez pravnog temelja prirasle tuđoj stvari. I ako je tuženik postavio svoje protuzahtjeve. otuđiti ili opteretiti tuđim pravom. oštetiti. a ne daju se od nje odvojiti. nakon što prethodno s nje udalji osobe I ukloni tuđe pokretnine. Ovrhu radi predaje nekretnina provest će tako što će sudski ovršitelj predati nekretninu u posjed ovrhovoditelju. ima pravo na naknadu za to što joj je priraslo. Radi sprječavanja toga sud može. do ostvarenja njegova zahtjeva za predaju stvari. Posjednik nema pravo na naknadu luksuznih troškova no ima pravo odnošenja. Bespravni posjed tuženika podleći će u sukobu sa subjektivnim pravom tužitelja sud će donijeti kondemnatornu presudu. odgovara za svu štetu koja iz toga proizađe.pravokutnik. čak I prije pokretanja postupka o vlasničkom zahtjevu. odrediti privremene 58 . Onaj tko je dužan drugome predati plodove neke stvari ili prava ima pravo od njega zahtijevati naknadu onih troškova koje je imao radi dobivanja tih plodova. Sud će usvojiti tužbeni zahtjev dođe li do zaključka da je osnovan. sud će pravilu I o njima odlučiti tom presudom. Mogućnost stavljanja prigovora koji negiraju vlasnički zahtjev je za nepoštenog posjednika jednaka kao I za poštenog. Može stavljati I prigovore koji tužiteljev zahtjev ukidaju jer tužitelj više nije vlasnik stvari ili jer tuženik stvar više nema u posjedu. nepošteni posjenik ih ima pravo zahtijevati po pravilu da svatko čije su pokretne stvari. ako I ukoliko na nju ima pravo po obveznopravnim pravilima. sud će odlučiti da ju je dužan predati tužitelju. koja ju je voljna predati sudskom ovršitelju. zanemariti. odnosno osobi koju je tužitelj odredio. a tako će postupiti I kada se stvar nađe u neposrednom posjedu treće osobe. odnosnu stvar uništiti. no nikada više od vrijednosti plodova koje je dužan predati. može ovršni sud odrediti I provesti prethodnu ovrhu radi predaje stvari ako su ispunjene posebne pretpostavke: ako je ovrhovoditelj učinio vjerojatnim da prijeti opasnost da će se ovrha onemogućiti ili znatno otežati bude li se čekalo na to da presuda postane ovršna iako je dao osiguranje za štetu koju bi ovršenik mogao pretrpjeti zbog prethodne ovrhe.net bili korisni da bi stvar dala plodove od troškova korisnih za samu stvar. Ovrhu se neće moći odrediti prije nego što nakon pravomoćnosti presude bezuspješno protekne paricijski rok za dobrovoljno ispunjenje. U presudi će se navesti rok za dobrovoljno izvršavanje onog što je presudom naredio. Ako bi tuženik tajio svoj posjed. teret dokazivanja prebacuje se na onoga koji je tajio svoj posjed stvari. Ako je tuženik zavarao tužitelja time što je u postupku lažno tvrdio da posjeduje stvar koju vlasnik zahtijeva. ne može osnovano tvrditi da je tužitelju prestalo pravo vlasništva jer ju je posjednik stekao od nevlasnika ili dosjelošću. Nađe li stvar u neposrednom posjedu ovršenika. ili na neki drugi način osujetiti i znatno otežati ostvarenje njegova vlasničkog zahtjeva. iako još nije ovršna. Iznimno. ako je presuda već donesena. Zahtjevi nepoštenog posjednika zastarijevaju u roku od tri godine od dana predaje stvari vlasniku. Ako je tužitelj bio postavio I sporedne zahtjeve. bez obzira što on još nije dokazao svoje vlasništvo. sudski će je ovršitelj od njega oduzeti I predati je ovrhovoditelju. Često ovrhovoditelju prijeti opasnost da će osoba koja njegovu stvar posjeduje. Na temelju ovršne presude može onaj kome je tuženik trebao predati stvar (u procesnoj ulozi ovrhovoditelja) ishoditi od suda pokretanje I provedbu ovrhe protiv dotadašnjeg tuženika (ovršenika) kojom će se prisilno provesti predaju posjeda stvari koja je presudom naređena. prigovori da tužitelj nije vlasnik odnosne stvari I da tužiteljeva stvar nije ni bila u njegovu posjedu. Što se tiče troškova korisnih za samu stvar. Također nema ni pravo retencije. ako bi ih imao dobar gospodar. Također ne može osnovano vlasniku uputiti prigovor koji zaustavlja vlasnički zahtjev. kojom će narediti tuženiku da preda posjed stvari tužitelju.

kojima negira da je tužitelj ikad imao spornu stvar u samostalnom posjedu takve kakvoće kakva je potrebna da bi se predmnijevalo njegovo vlasništvo 2. nezakonito ili nepošteno. traži od osobe koja tu stvar posjeduje. Posjed je slabiji ako posjednik-tuženik. Tuženik može postaviti neke specifične prigovore: 1. prigovor svojeg jednako jakog ili jačeg prava na posjed PRAVA VLASNIČKA TUŽBA ZA PRESTANAK UZNEMIRAVANJA (NEGATORIJSKA TUŽBA. a I na istinit način. ukidajući prigovor da je tužiteljev posjed u međuvremenu izgubio potrebnu kakvoću 3. Treba dokazati činjenice na temelju kojih se predmnijeva vlasništvo stvari čiju predaju se zahtijeva. da je spornu stvar stekao u svoj samostalan posjed na valjanom pravnom temelju. Djeluje protiv aktualnog posjednika sporne stvari (tj. ali je on slabiji od tužiteljevog. nego ga na neki drugi način bespravno (samovlasno) smeta u izvršavanju pravne vlasti koja mu kao 59 . ili na pravnom temelju koji je slabiji od tužiteljevog.net mjere po pravilima OZ o privremenim mjerama radi osiguranja nenovčane tražbine. Budući da uspješna publicijanska tužba daje jednak rezultat kao I reivindikacija. Pasivno legitimirana je osoba koja spornu stvar posjeduje bez ikakvog pravnog temelja. Aktivno legitimirana je osoba u čiju korist djeluje zakonska predmnjeva vlasništva. Može ih odrediti ako je vjerojatno da je osnovan tužiteljev zahtjev za predaju posjeda stvari I vjerojatna je opasnost da bi se ostvarenje tužbenog zahtjeva moglo spriječiti ili znatno otežati. tada je njegov posjed slabiji ako on. A ako su I u tome jednaki tada je tuženikov posjed slabiji ako ga je on stekao besplatno a tužitelj naplatno. ali jedino ako on nema pravni temelj za to posjedovanje ili ima pravni temelj.pravokutnik. ili je vjerojatno da postoji potreba za odnosnom mjerom da bi se spriječilo nasilje ili nastanak nenadoknadive štete. I onaj tko je vlasnik stvari će se redovito služiti publicijanskom tužbom jer tad ne mora dokazivati svoje vlasništvo. actio publiciana) je tužba kojom onaj za kojeg se u postupku pred sudom ili drugim nadležnim tijelom smatra (predmnijeva) da je vlasnik stvari. za razliku od tužitelja. nasilja ili ako je iz drugih važnih razloga to potrebno radi osiguranja pravnog reda VLASNIČKA TUŽBA PREDMNIJEVANOG VLASNIKA ZA POVRAT STVARI (PUBLICIJANSKA TUŽBA. osobito time što bi se promijenilo postojeće stanje stvari. zakonit I pošten (kvalificirani posjed). posjeduje tu stvar neistinito. no jedino ako je to nužno radi sprječavanja nastanka nenadoknadive ili teško nadoknadive štete. da mu ona preda svoj posjed te stvari. traži od osobe koja mu nije oduzela posjed njegove stvari. niti mu osporava pravo vlasništva. No ako je I tuženikov posjed kvalificirani. Mjere koje se mogu odrediti su: a) zabrana otuđenja I opterećenja stvari b) zabrana poduzimanja radnji koje bi mogle nanijeti štetu c) nalog da se poduzmu radnje koje su potrebne da bi se održalo postojeće stanje stvari d) privremeno uređenje spornog odnosa među strankama. ne može označiti svojeg prednika ili može označiti samo sumnjivoga.www. a njen posjed je bio istinit. tuženika). actio negatoria) je zahtjev vlasnika koji na temelju svojeg vlasništva što ga je u stanju dokazati. prigovor svojeg prava vlasništva sporne stvari (exceptio dominii) 4. za razliku od tužitelja. Ovakva predmnjeva vlasništva s ofenzivnim djelovanjem djeluje u korist osobe koja je bila samostalni posjednik sporne stvari.

pa će vlasnik zahtijevati a) propuštanje ponašanja kojim ga se uznemiruje b) činjenje kojim će ukloniti izvor uznemirivanja c) činjenje kojim će uspostaviti prijašnje stanje stvari 2.www. znajući za to što se čini. da sud zabrani tuženiku ponavljanje iste ili slične radnje kojom smeta tužiteljevo vlasništvo 4. kojim će prestati bespravno uznemirivanje tužiteljevog vlasništva. usmjeren na propuštanje daljnjeg uznemiravanja Stavi li vlasnik svoj zahtjev u obliku tužbe njime će zahtijevati presudu: 1. ukidaju ili zaustavljaju. Pasivno legitimirani su: 1. Sud će. uspostava prijašnjeg stanja) 2. osoba koja neposredno uznemirava vlasnika. Zahtjev se postavlja protiv osobe koja vlasnika uznemirava u izvršavanju njegovih ovlasti na/glede stvari. Vlasnika smeta onaj tko samovlasno poduzima čine kojima: 1. Ali tužitelj ne mora dokazivati bespravnost čina koji ga uznemiruje. zajednički vlasnik te prethodni I potonji vlasnik. koje je tužitelj tražio radi uspostave onog stanja kakvo je bilo prije uznemirivanja. odnosno ne takvog sadržaja Vlasnički zahtjev za prestanak uznemirivanja ne zastarijeva. narediti tuženiku da izvrši onu činidbu. I ovdje tuženik može postavljati prigovore koji negatorijski zahtjev negiraju. usmjeren na činidbu ili više njih. da to uznemiravanje prestane. presuda postaje ovršna. osoba u čiju se korist vlasnika uznemirava. Ako je tuženik trebao učiniti neko pozitivno činjenje sud će ovlastiti ovrhovoditelja da sam ili putem druge osobe učini na račun ovršenika ono što je taj 60 . ako je ona. glavni zahtjev bit će: 1. nego glede neke druge stvari poduzima čine kojima ograničava ili smeta vlasnika u tome da on svoju vlast na/glede vlastite stvari izvršava u punom obujmu Vlasnik-tužitelj zahtijeva kondemnaciju  presudu da je tuženik dužan neko negativno i/ili pozitivno činjenje. ocijeni li da je tužbeni zahtjev osnovan.pravokutnik.net vlasniku pripada. zahtjev na utvrđenje da tuženiku ne pripada pravo koje si svojata. kojima se uspostavlja ono stanje kakvo je bilo prije čina uznemirivanja. Aktivno legitimiran za ovu tužbu je vlasnik. to odobrila ili se time okoristila Vlasnik je ovlašten zahtijevati od pasivno legitimirane osobe njezino negativno i/ili pozitivno činjenje kojim će prestati bespravno uznemirivanje tužiteljevog vlasništva. ili više njih. no u granicama njihovih ovlasti na zaštitu. Ako je činom uznemirivanja prouzročena vlasniku šteta. faktično izvršava sadržaj nekog prava na/glede te stvari koje joj ne pripada 2. ili po nalogu ili u korist treće osobe 2. proširuje ili mijenja sadržaj prava koje joj ne pripada 3. bilo postupajući za sebe. ako ona to čini bespravno. Na tužitelju je teret da dokaže da je njegovo pravo vlasništva uznemireno te da ge je uznemirio tuženik. ili da je tužitelj zbog ograničenja vlasništva dužan trpjeti čine koji ga uznemiravaju. Ne izvrši li tuženik dobrovoljno u paricijskom roku ono što mu je sud naložio. tvrdi li tuženik da ima pravo poduzimati ono što uznemiruje vlasnika stvari. da je tuženik dužan određeno činjenje (propuštanje čina smetanja. moći će zahtijevati naknadu po općim pravilima za naknadu štete. osoba po čijem se nalogu čini ono što uznemirava vlasnika 3. onaj tko ne izvršava sadržaj nikakvog prava na/glede vlasnikove stvari. ali I suvlasnik. uklanjanje izvora smetanja. propuštanje daljnjeg uznemirivanja 3. I to pod prijetnjom ovrhe. na njemu je da dokaže da ima subjektivno pravo koje ga na to ovlašćuje.

zidovi. ako se raspoznaje ali je sporna. a koju nije stekao silom. živica…) kao I stvari koje služe kao međni znakovi smatraju se suvlasništvom osoba čija zemljišta razgraničavaju  oboriva predmnjeva. Služenje 61 . U postupku obnavljanja i ispravljanja međa sud ne odlučuje o pravu vlasništva. te pravni temelj I istinit način stjecanja tog posjeda. koji je izvanparnični postupak. ali samo ako su ispunjene dvije pretpostavke  da je to moguće I da stranke na to pristanu. U postupku ispravljanja međe ona će se prvenstveno uskladiti s granicama katastarske čestice prema katastarskom nacrtu. ali jedino ako je pošteni posjednik te stvari. Ako te pretpostavke nisu ispunjene. Pojam susjedskih prava se odnosi na pravila kojima se uređuju odnosi između susjeda  vlasnika susjednih nekretnina. Međa – vlasnikova pravna vlast glede nekretnine prostorno je ograničena na zemljišnu česticu. sud će odlučiti prema posljednjem mirnom posjedu. Granice čestice određene su geometrijski kao katastarska čestica I označuju se međom. Ako takvog sporazuma nema. GLAVA 9. tko ima faktičnu vlast na spornoj površini. sud će odlučiti po sporazumu stranaka. Ako je ovršenik trebao nešto trpjeti ili propuštati. Međa će se ispravljati: ako se više ne raspoznaje. U hrvatskom stvarnopravnom poretku postoji zakonska definicija SUSJEDSKIH PRAVA  ovlasti koje se priznaju vlasniku nekretnine (ili osobi kojoj je on prepustio izvršavanje tog prava) radi uzajamno obzirnog izvršavanja prava vlasništva.www. pa ako to opet ne bi učinio izreći će mu se kazna kojom mu se prijetilo te odrediti novu za slučaj da ponovno ne propusti ono što je dužan. ako radnju može izvršiti samo ovršenik. prijevarom ili zlouporabom povjerenja. na nju će ga se siliti novčanim kaznama. SUSJEDSKI ODNOSI I PRAVO VLASNIŠTVA Zemljišta koja su faktično povezana. propuštanje ili činjenje glede njegove nekretnine. Ograničavanje izvršavanja prava vlasništva radi uređenja susjedskih odnosa samo ograničava izvršavanje vlasništva koje je u koliziji s izvršavanjem nekog drugog vlasništva. sud će mu rješenjem zaprijetiti novčanom kaznom ili kaznom zatvora za slučaj da to ne uradi. Odredbe o susjedskim pravima nisu kogentne naravi te susjedi mogu na drugi način urediti svoje odnose od onoga kako je propisano zakonom. Ograda na međi (zajednička ograda) – sve ono što razgraničuje dva zemljišta (ograde.net trebao učiniti. a pravno podijeljena na čestice (parcele) čine zajednicu vlasnika na dijelove (communio pro diviso). VLASNIČKA TUŽBA PREDMNIJEVANOG VLASNIKA ZA PRESTANAK UZNEMIRAVANJA (PUBLICIJANSKA NEGATORNA TUŽBA) –pravo na zaštitu ima onaj tko u postupku pred sudom dokaže da je samostalni posjednik stvari. ako je došlo do promjene u obliku ili veličini zemljišta. Međa će se obnoviti ako nije sporna ali prijeti opasnost da se neće moći raspoznati. Svaki je vlasnik nekretnine ovlašten označiti među svoje nekretnine I na taj način pokazati dokle dopire njegova pravna vlast. Sud donosi odluku po pravičnoj ocjeni. te ovlasti omogućavaju da u izvršavanju svojeg prava vlasništva zahtijeva od vlasnika druge nekretnine neko trpljenje. Obnavljanje ili ispravljanje međe ima pravo zahtijevati svaki vlasnik nekretnine u sudskom postupku – postupku uređenja međa. Međa se označava međnim znacima koji mogu biti dijelovi nekretnine ili posebno postavljeni međni znakovi. potajice. Izvanparnični sud će morati utvrditi tko je posljednji mirni posjednik tj.pravokutnik. vlasnika susjednih nekretnina.

dužan je I platiti naknadu. čim prestane potreba za takvom uporabom. dovesti u stanje kakvo je bilo prije uporabe. postavljanja skele I sl. a vlasnik drva dužan je tu svojevrsnu samopomoć trpjeti. Ako to zatraži vlasnik. Prema načinu odašiljanja imisije se dijele na neposredne (direktne) I posredne (indirektne). vlasnik zemljišta smije odsjeći grane tuđeg stabla koje vise iznad njegovog zemljišta I zadržati ih. Nalazi li se stablo na samoj međi bit će u suvlasništvu susjeda s obje strane međe.pravokutnik. Vlasnik nekretnine dužan je. Stablo na međi – stablo se nalazi u vlasništvu onog iz čijeg je zemljišta izraslo deblo (načelo superficies solo cedit). Obveza ograđivanja – u pravilu obveza u našem pravnom poretku. Vlasnik susjedne nekretnine morat će trpjeti potkopavanje budu li poduzete sve radnje koje će spriječiti gubitak stabilnosti njegove nekretnine. kaoi popraviti nastalu štetu. Svaki susjed mora s desne strane od svojeg glavnog ulaza.www. I ne mora se od njega tražiti posebno dopuštenje (a bude li se tražilo on ga mora dati). Vlasnik nekretnine ima pravo retenecije na stvarima koje su dospjele na njegovu nekretninu ako mu je od njih nastala šteta ili nužni troškovi. to mogu biti životinje. Nekretnina se ograđuje tako da bude razdvojena od susjedne nekretnine. gledano s puta. a sva se prouzrokovana šteta mora nadoknaditi. Nitko ne mora trpjeti da se na njegovu nekretninu 62 . Trpjeti se moraju sve imisije koje su dopuštene. kao I otklanjati određene uzroke što potječu od njegove nekretnine a izazivaju imisije. Potkopavanje tuđe nekretnine – vlasnik zemljišta bit će dužan propuštati takva kopanja kakvim susjedna zemljišta ili građevine neće izgubiti potrebna uporišta. funkcija jest sprječavanje nenamjeravanog ili slučajnog prelaženja životinja I drugih stvari na susjednu nekretninu. ako nije što drugo propisano ili dogovoreno. odnosno istrgnuti iz zemlje korijenje I žile prodrle ispod površine njegovog zemljišta. Vlasnik nekretnine mora se suzdržavati od radnji kojih su posljedica imisije. Granje i korijenje – sukladno načelu superficies solo cedit. u skladu s općim pravilima o pravu retencije. Postavljanje vodova I drugih uređaja – ako se radi o postavljanju u interesu RH vrši se temeljem odredaba o nepotpunom izvlaštenju. ograditi svoj prostor I razdvojiti ga od susjednog zemljišta. Pristup na tuđe radi uzimanja svojih stvari – u našem poretku postoji opće pravilo za pristup na tuđu nekretninu radi uzimanja stvari koje su na nju slučajno dospjele. trpjeti pristup na svoju nekretninu u tu svrhu. sve dok mu oni ne budu nadoknađeni. u primjerenom roku. Vlasnik ogradu održava sam o svom trošku. Uporaba tuđe nekretnine radi izvođenja radova – vlasnik nekretnine s koje se ti radovi moraju izvoditi morat će trpjeti privremenu uporabu svoje nekretnine u korist vlasnika nekretnine na kojoj se izvode radovi radi smještaja osoba koje izvode radove. rojevi pčela I druge pokretne stvari koje se nisu povezale s nekretninom tako da bi prestale samostalno postojati. ili se služiti njima. tj. Imisije – fizičke smetnje koje dolaze s jedne nekretnine I ometaju služenje ili korištenje drugom nekretninom. materijala. Onaj tko je na taj način uporabio tuđu nekretninu dužan ju je. pravna vlast onoga s čije nekretnine potječu imisije ograničava se samo glede onih koje nisu dopuštene. a ako se radi o privatnom interesu onda po pravilima o osnivanju služnosti odlukom suda kojom se osniva služnost vodova I drugih uređaja.net zajedničkom ogradom ne smije dovoditi ogradu u opasnost ili u stanje koje bi moglo prouzročiti njeno rušenje. Granica preko koje se ne moraju trpjeti štetni utjecaji određuje se prema nekoliko kriterija. Njima se postiže i zaštita okoliša od štetnih utjecaja koji potječu od nekretnina. Pristup na tuđe zemljište mora se obaviti na način I u vrijeme kad će najmanje smetati vlasnika zemljišta.

te ima pravo na naknadu d) kada netko temeljem zakona stekne tuđu stvar.www. štete koju prouzroče I posebnih ciljeva. da se ubuduće propušta činiti ono što je uzrokom imisija. poduzet s namjerom odreknuća od prava vlasništva te stvari. Ništa se ne mijenja u pogledu prava koja treće osobe Imaju na odnosnoj stvari. mjesto. APSOLUTAN PRESTANAK PRAVA VLASNIŠTVA a) propast predmeta tog prava. Posredne imisije su one koje na tuđu nekretninu dospiju bez izravnog utjecaja onog s čije nekretnine dolaze. PRESTANAK PRAVA VLASNIŠTVA RELATIVAN PRESTANAK PRAVA VLASNIŠTVA – do njega dolazi ujedno s prelaženjem (translacijom) tog prava s dotadašnjeg na novog vlasnika (singularnog ili univerzalnog sukcesora dotadašnjeg vlasnika). ali pod pretpostavkom da prijeti predvidiva opasnost od neposrednih ili posrednih prekomjernih imisija. u pravilu su zabranjene a dopuštene su jedino ako postoji posebni pravni temelj za takvo uznemirivanje vlasnika susjedne nekretnine. dakle prirodnim silama Ili slučajem. Zbiva se na istom pravnom temelju I na isti način na koji prelazi pravo vlasništva na stjecatelja. GLAVA 10. od vlasnika nekretnine može se zahtijevati da održava zgradu u toj mjeri da ne ugrožava susjedne nekretnine. a pritom je ugrožena tuđa nekretnina. Zabrana mijenjanja naravnog toka vode – vlasnik zemljišta nema ovlaštenje bez posebne pravne osnove mijenjati tok voda (površinskih I ponornih) koje prirodno protječu preko njegovog zemljišta utječe li to na ovlaštenja koja imaju susjedi na zemljištima koja se nalaze nizvodno ili uzvodno. c) stavljanje stvari izvan prometa. Derelikcija je po svojoj naravi pravni posao vlasnika stvar koji se sastoji od čina napuštanja posjeda stvari I očitovanja volje da se odriče svojeg vlasništva na njoj 63 . Ako pređu koji od navedenih kriterija bit će nedopuštene. naknada štete. može ga postaviti I posjednik stvari. stekao ju je izvorno čime na njoj prestaje pravo vlasništva koje je do tada postojalo e) pravo vlasništva pokretnine prestaje odreknućem (derelikcijom) vlasnikov čin napuštanja posjeda svoje stvari. Zaštita od imisija ostvaruje se negatornim zahtjevom. stvar postaje res nullius. Prekomjernost se procjenjuje s obzirom na vrijeme odašiljanja imisija. Glede prekomjernih posrednih imisija može se zahtijevati otklanjanje uzroka imisija. vlasnik ostaje bez svog prava (kao da je provedeno izvlaštenje).net odašilju imisije bilo posebnim uređajima ili neposredno na drugi način neposredne imisije. bilo preradom b) s propašću su izjednačeni I slučajevi u kojima je stvar izgubila dotadašnju pravnu samostalnost. stvar je propala I kad je od nje trajno nastala nova stvar. kao I provedbu svrhovitih mjera radi sprječavanja imisija. bilo sjedinjenjem. zahtjev može postaviti I posjednik nekretnine kojem prijeti šteta kao I svatko kome prijeti šteta. Zahtjev prema vlasniku nekretnine može se sastojati od poduzimanja mjera potrebnih za sprječavanje nastanka štete kao I dovoljnog osiguranja za naknadu buduće štete. Njihova dopuštenost procjenjuje se prema kriterijima prekomjernosti. Opasnost od rušenja zgrade – bude li uslijed neodržavanja nekretnina dovedena u takvo stanje da se može djelomično ili potpuno srušiti.pravokutnik. Zaštita od imisija može se zahtijevati I prije no što su one upućene na nekretninu. vrstu I namjenu nekretnine na koju dolaze.

Pravni promet idealnih dijelova odvija se prema pravilima koja vrijede za pravni promet stvarima čiji su to idealni dijelovi. Svaki od suvlasnika. bez obzira na veličinu njegova dijela. Suvlasnik ima glede svog idealnog dijela pune ovlasti. Suvlasništvo se uspostavlja konkurencijom među vlasnicima I diobom stvari na idealne dijelove. Mogućnost izvršavanja prava vlasništva glede cijele stvari ograničena je za svakog pojedinog suvlasnika time što postoje I drugi suvlasnici. jedino ako im ono pripada na nekom posebnom pravnom temelju. smatra se da su jednaki. Kadgod je rezultat stjecanja prava vlasništva neke stvari takav da to pravo istodobno imaju dvije ili više osoba (a ne postoji neki od slučajeva zajedničkog vlasništva).net f) odreknuće od prava vlasništva nekretnine – temeljem vlasnikova očitovanja volje da se odriče svojeg prava vlasništva na stvari brisanjem upisa njegova vlasništva iz zemljišne knjige. Suvlasnički dio je onaj dio prava vlasništva koji pripada određenom suvlasniku. Nema suvlasništva bez diobe stvari na idealne dijelove. od kojih svaki ima svoj dio prava vlasništva iste stvari. IZVRŠAVANJE PRAVA VLASNIŠTVA GLEDE CIJELE STVARI 64 . predmnijeva se vlasništvo. kada se preradom. svojeg suvlasničkog dijela prava vlasništva. pri čemu je taj suvlasnik potpuni vlasnik svojeg idealnog dijela. npr. svi suvlasnici su vlasnici cijele stvari pa pravo vlasništva na/glede te stvari izvršavaju zajedničkom voljom. niti idealnih dijelova bez suvlasničkih dijelova tko ima idealni dio ima I suvlasnički. pa po svojoj volji izvršava pravo vlasništva glede tog dijela. SUVLASNIŠTVO SUVLASNIŠTVO (condominium) je sudjelovanje više osoba u pravu vlasništva iste stvari kod kojeg svakom pojedinom suvlasniku pripada po neki dio prava vlasništva te stvari.www. nositelj je prava vlasništva tj. računski određen razmjerom prema cijelom pravu vlasništva. Do uspostave suvlasništva će doći: a) prigodom stjecanja prava vlasništva ako nekoliko osoba zajedno steknu pravo vlasništva iste stvari na nekom od pravnih temelja za stjecanje prava vlasništva b) ako se ispune one posebne pretpostavke pod kojima se na temelju zakona stječe upravo suvlasništvo. ne treba mu pristanak ostalih suvlasnika.pravokutnik. Ovlašten je njime raspolagati samostalno. time se otvara prostor za stjecanje novog prava vlasništva na stvari GLAVA 11. I obrnuto. Stvar (tjelesna) je predmet prava vlasništva svih suvlasnika. U sumnji koliki su suvlasnički dijelovi. ali neizbježno sa cijelim sadržajem. Očitovanje se daje u obliku tabularne isprave g) prestanak vlasništva temeljem odredbi posebnog zakona – ispunjenjem zakonom određenih pretpostavki. Svaki pojedini idealni dio te stvari (netjelesni) je predmet suvlasničkog dijela (alikvotnog dijela prava vlasništva) pojedinog suvlasnika. ispune pretpostavke za nastanak nenamjernog suvlasništva c) stjecanjem stvari u zajedničku stečevinu odnosno kad neki od (izvan)bračnih drugova stekne nešto za sebe te time ujedno I za svog (izvan)bračnog druga (vrijedi I za istospolne partnere) Diobom stvari na idealne dijelove ujedno se uspostavlja suvlasništvo. Ostali suvlasnici u načelu nemaju pravo prvokupa. ne dirajući tuđa prava. Kadgod više osoba istodobno sudjeluje u pravu vlasništva iste stvari. dakle sa svim vlasničkim ovlastima. zbog konkurencije njihovih prava vlasništva nastalo je suvlasništvo (partes fiunt concurs). sjedinjenjem I sl.

pojedini suvlasnik koji ima za to odgovarajući suvlasnički dio.pravokutnik.www. po svojoj volji: 1. a u parničnom jedino ako postoji spor o tome tko su suvlasnici. Odluku o obavljanju posla izvanredne uprave suvlasnici mogu donijeti samo suglasno tj.net Svaki suvlasnik smije glede suvlasničke stvari izvršavati sve vlasničke ovlasti. Ne postoji mogućnost nadglasavanja. ima pravo u svako doba zahtijevati da se u korist njegova suvlasničkog dijela osnuje etažno vlasništvo. koji je u granicama svojeg djelokruga (određenog suglasnom voljom suvlasnika) ovlašten I obvezan upravljati sa stvari za račun suvlasnika. svaki pojedini suvlasnik ima pravo sudjelovati u upravljanju suvlasničkom stvarju te u svako doba zahtijevati da se polože računi I podijele sve koristi 2. Poslovi redovite uprave su oni koji se poduzimaju radi redovitog održavanja. Za upravitelja može biti postavljena bilo koja osoba (fizička ili pravna) koja ima punu poslovnu sposobnost. suvlasnici odlučuju valjanim očitovanjima svoje volje. ili ako se prema uobičajenom tijeku stvari ne može očekivati da bi bili u interesu svih suvlasnika. Odluka o upravitelju smatra se poslom izvanredne uprave pa odluku suvlasnici donose suglasno. Svaki suvlasnik protiv čije je volje većina odlučila da se poduzme posao redovite uprave ima pravo zahtijevati osiguranje za štetu koja bi za njega mogla nastati bude li poduzet posao protiv njegove volje (osnivanjem za njega založnog prava na nekom objektu). svaki od suvlasnika ovlašten je zahtijevati od suda da odluči o poduzimanju tog posla. ili ako bi izazivali naročito velike troškove. Poduzme li u pogledu stvari neki od suvlasnika bilo što bez ovlasti na to. uporabe I iskorištavanja te stvari za njenu redovitu svrhu. u bilo kojem obliku. Suvlasnici mogu upravljanje stvarju povjeriti upravitelju. ni mogućnost traženja suda da donese odluku. pa odatle proizlaze posljedice određene pravilima obveznog prava. U sumnji je li posrijedi posao redovne ili izvanredne uprave. ali jedino ako ne izazivaju naročito velike troškove. Iznimke od pravila mogu napraviti zakon (ako posebnom odredbom omogući drukčije djelovanje) I sami suvlasnici. Sud o tome odlučuje u izvanparničnom postupku. ali I svaki od njih može tražiti od suda da donese odluku u izvaparničnom postupku. Upravitelj ima položaj nalogoprimca suvlasnika. koji će onda djelovati kao njihov opunomoćenik. Poslovi izvanredne uprave stvarju su svi oni koji se poduzimaju na ili glede stvari ako premašuju okvir redovitog održavanja. On može za taj posao dobiti od svojih suvlasnika naknadno odobrenje (ratihabitio). Odlučivanje o 65 . ali to smije činiti bez suglasnosti ostalih jedino ako time ne vrijeđa prava ostalih. Očitovanje može biti učinjeno u bilo kojem obliku. O upravljanju stvari. pa će se smatrati da ga je obavio uz njihovu suglasnost. odluka suda zamijenit će odluku većine. smatra se da je posao izvanredne uprave. svaki pojedini suvlasnik ima pravo na razvrgnuće suvlasništva 4. O njima suvlasnici odlučuju većinom glasova. Svaki pojedini suvlasnik ima I neka prava koja ga ovlašćuju da istupa I odlučuje samostalno. neki od suvlasnika ili neka treća osoba. a ima pravo na naknadu za svoj trud. uporabe I iskorištavanja stvari za njenu redovitu svrhu. postupao je kao poslovođa bez naloga. jednoglasno. svojom odlukom o tome kako će odlučivati. ako su ispunjene I sve ostale pretpostavke. svaki pojedini suvlasnik ima pravo glede cijele stvari postavljati a) svojim suvlasnicima one zahtjeve koji proizlaze iz njegova suvlasništva b) trećima postavljati one zahtjeve koje bi im I inače mogao postavljati vlasnik stvari 3. Ako bi glasovanje donijelo izjednačene rezultate. odnosno koliko su im veliki suvlasnički dijelovi. koji vrijedi razmjerno suvlasničkom dijelu suvlasnika.

Razvrgnuće može biti djelomično što se tiče suvlasnika s kojima se razvrgava suvlasništvo (a ostaje u suvlasništvu s ostalima). Odlučivanje o tome je posao redovite uprave. Daje li stvar plodove ili druge koristi. Iznimka je određena za slučaj kada je određena ovrha na pokretnoj stvari radi namirenja vjerovnikove novčane tražbine nekog od suvlasnika. one zahtjeve koje bi im imao pravo postaviti vlasnik stvari (prvenstveno zahtjevi za zaštitu vlasništva). Odluka kojom su suvlasnici međusobno podijelili posjed stvari i/ili izvršavanje vlasničkih ovlasti glede stvari uvijek je opoziva. Pravo na razvrgnuće može se ostvarivati potpuno ili djelomično. Dužnik svojim vjerovnicima odgovara I vrijednošću svojih idealnih dijelova stvari. No taj prigovor ne stoji ako se s obzirom na okolnosti ne bi moglo razumno očekivati da će se prilike uskoro tako izmijeniti da razvrgnuće ne bi bilo na štetu ostalih suvlasnika. Ako upravitelj grubo zanemaruje svoje dužnosti. te u odnosu na suvlasničke stvari glede kojih se razvrgava 66 . oni se dijele među suvlasnike te stvari prvenstveno prema njihovom sporazumu.www. bez obzira na to koliko mu je velik suvlasnički dio. očitovanjem svoje volje razvrgne suvlasničku zajednicu. ne odgovara cijelom stvari čiji je suvlasnik. Upravitelja se smjenjuje ako zato postoji važan razlog. uz otkazni rok od 3 mjeseca. isto se tako dijele I troškovi I tereti stvari. u granicama onoga što je moguće I dopušteno. no dužan je svoja ovlaštenja izvršavati obzirno. takvo očitovanje djeluje samo relativno. suvlasnici mogu svojim odlukama organizirati izvršavanje posjeda I drugih vlasničkih ovlasti tako da pojedini suvlasnici izvršavaju te ovlasti za sebe a ujedno i za ostale suvlasnike. a privremenog su karaktera.pravokutnik. Troškove razvrgnuća snose svi suvlasnici razmjerno svojim suvlasničkim dijelovima. Svaki je suvlasnik ovlašten da u svako doba zahtijeva polaganje računa I podjelu svih koristi (plodova I dr) Svaki suvlasnik je ovlašten postavljati protiv svakoga. Pravo na razvrgnuće je preobražajno pravo koje ovlašćuje svakog suvlasnika na to da. Odlučivanje o toj podjeli je posao izvanredne uprave. Ovlašten je da u bilo koje doba ostvaruje svoje pravo. to pravo ne zastarijeva.net otkazu suvlasnika upravitelju je posao redovite uprave. jedino ako bi se upisalo u zemljišnu knjigu onda bi djelovalo apsolutno. postavlja ih samostalno. Oni mogu bilo kada. ako ih ima u sastavu svoje imovine. Suvlasnik se ne može valjano unaprijed odreći svojeg prava na razvrgnuće suvlasništva. Da izvršavanje neke ovlasti od strane pojedinih suvlasnika ne bi vrijeđalo prava ostalih. upravitelju postavljenom na dulje vremensko razdoblje mogu otkazati nakon 5 godina bez navođenja razloga. Upravitelj postavljen na neodređeno vrijeme. posao redovite uprave. pa o njemu odlučuju suvlasnici većinom glasova. ni na druge pravne sljednike. ali to pravo može biti ograničeno zakonom a I sam suvlasnik može očitovanjem svoje volje (jednostranim ili dvostranim) ograničiti svoje pravo. ako mu dadu otkazni rok od tri mjeseca. svaki suvlasnik može I sam ishoditi od suda odluku o smjenjivanju tog upravitelja. bez navođenja otkaznog razloga otkazati upravitelju postavljenom na neodređeno vrijeme. RAZVRGNUĆE SUVLASNIŠTVA Svaki suvlasnik ima pravo na razvrgnuće suvlasništva. dakle I protiv trećih osoba. o tome odlučuje sud. te bez obzira na to jesu li ostali suvlasnici s time sporazumni ili se protive razvrgnuću zajednice. Ta obveza ne prelazi na suvlasnikove nasljednike. može otkazati suvlasnicima bilo kada. pa ne može tražiti razvrgnuće u nevrijeme kada objektivno postoje neke okolnosti u kojim bi to razvrgnuće bilo na štetu ostalih suvlasnika.

To je ugovor određenih suvlasnika upravljen na to da bude razvrgnuto njihovo suvlasništvo određene stvari na određeni način. Sporazum o razvrgnuću može djelovati kao valjani pravni temelj razvrgnuća suvlasništva samo među ugovornicima I samo glede određenih suvlasničkih stvari te samo na onaj način za koji su se sporazumjeli da će provesti razvrgnuće. kada se provodi na zahtjev pojedinog suvlasnika. nije bitno je li stvar djeljiva ili ne. te ga povezati sa suvlasničkim dijelom jednog ili više suvlasnika. provodi se putem suda pa je to sudsko razvrgnuće. a da potom suvlasnici u postupku sporazumno očituju svoju volju da razvrgavaju suvlasništvo. u kojem obujmu I na koji način. mogu se sporazumjeti I o takvom načinu razvrgnuća kod kojeg će neki od njih dobiti I više nego što odgovara njegovom suvlasničkom dijelu. a da ne mora drugima za to ništa nadoplatiti. trebali bi ga provesti sami suvlasnici. Suvlasnici nekretnine mogu sporazumno odlučiti da će između sebe podijeliti nekretninu tako što će uspostaviti etažno vlasništvo nekog određenog posebnog dijela suvlasničke nekretnine. nego će ona pripasti u vlasništvo jednom suvlasniku. ovršna javnobliježnička isprava). samo nekretnine. suvlasničku se stvar prodaje a dobiven novac se dijeli među suvlasnike. dovoljno je da bilo koji od njih stavi sudu zahtjev da odluči o razvrgnuću. osim onog koji je faktično nemoguće ostvariti ili koji nije dopušten. nego na čestice koje se određuju mjerenjem (povlačenjem geometrijskih crta) da bi svaka od tako geometrijski određenih čestica pripala ponekom od suvlasnika koji se dijele. svakom od suvlasnika svih tih stvari pripadnu na račun njegovog suvlasničkog dijela poneke od tih stvari. a on će ostalima biti obvezan isplatiti vrijednost njihovih suvlasničkih dijelova.net suvlasništvo (a ostaje u suvlasništvu glede ostalih stvari). Geometrijska dioba stvari je takava način razvrgnuća suvlasništva kod kojeg se stvar ne dijeli fizički. Sud u pravilu odlučuje u 67 . Civilno razvrgnuće suvlasništva (civilna dioba) je ono koje se provodi unovčenjem stvari. pogodna za nedjeljive stvari. Suvlasnici mogu svoj sporazum oblikovati u neku ispravu koja ima narav ovršne isprave (ovršna sudska nagodba. od kojih će svaka pripasti ponekom od suvlasnika koji razvrgavaju svoju zajednicu. Pravni temelj dobrovoljnog razvrgnuća suvlasništva je sporazum (ugovor) suvlasnika o razvrgnuću. Bitno je da vrijednost stvari barem približno odgovara vrijednosti suvlasnikovog dijela.pravokutnik.www. ako među suvlasnicima ne postoji puna suglasnost o svemu o čemu bi morala postojati da bi ga se moglo razvrgnuti dobrovoljno. Način razvrgnuća određuju sporazumno svi suvlasnici koji su odlučili razvrgnuti svoje suvlasništvo glede određene stvari. Kada suvlasnici sporazumno razvrgavaju suvlasništvo to je dobrovoljno razvrgnuće. Može biti I uz nadoplatu. I u slučaju potpune suglasnosti suvlasnici se mogu poslužiti sudskim putem za razgvrnuće. Suvlasnici mogu odrediti svaki način razvrgnuća. Sud o razvrgnuću odlučuje na zahtjev jednog ili više suvlasnika koji tim putem ostvaruju svoje pravo na razvrgnuće. Fizička dioba stvari je takav način razvrgnuća suvlasništva kod kojeg se suvlasničku stvar dijeli na potreban broj samostalnih tjelesnih stvari. Razdioba stvari po ekvivalentu dolazi u obzir kao način razdiobe suvlasništva kada se istodobno razvrgava suvlasništvo na nekoliko stvari (pokretnih ili nepokretnih). određivanje načina razvrgnuća bitni je dio njihova sporazuma. Suvlasnici nisu vezani veličinama svojih suvlasničkih dijelova. Razvrgnuće isplatom je takav način razvrgnuća suvlasništva kod kojeg se suvlasničku stvar ne dijeli.

bez obzira na to što je odrediva. Suvlasništvo djeljivih stvari razvrgava se fizičkom diobom pokretnih stvari I geometrijskom diobom nekretnina. U njemu vlasnici članovi nekog kolektiva.a s njim I mogućnost njegova razvrgavanja). jer sve imaju udjela u tom pravu vlasništva. Odgovornost se prosuđuje odgovarajućom primjenom obveznopravnih pravila o odgovornosti prodavatelja za stvarne I pravne nedostatke prodane stvari. Razvrgnućem se ne dira u prava trećih osoba. a on ga se nije odrekao.www. odnosno novac. suvlasništvo nedjeljivih stvari civilnom diobom 6.pravokutnik. Razvrgnuće suvlasništva ima dvostruki pravi učinak: suvlasnik. odnosno trebao steći u tom razvrgnuću suvlasništva. Svaki od 68 . Nakon razvrgnuća suvlasništva svi koji su kao suvlasnici sudjelovali u tom razvrgnuću odgovaraju solidano za stvarne I pravne nedostatke onoga što je svako pojedini od njih stekao. GLAVA 12. prestane imati suvlasnički dio prava vlasništva suvlasničke stvari. Kada odluka postane ovršna a ne bude dobrovoljno izvršena. 4. a u zamjenu za to stekne određene stvari.net izvanparničnom postupku. pravom na razvrgnuće isplatom. Pravomoćnom sudskom odlukom suvlasništvo još nije razvrgnuto. Pravni učinci su uvijek stvarnopravne prirode  prestanak suvlasništva I nastanak prava vlasništva. zakonske pretpostavke za to su: a) postoji osobito ozbiljan razlog da ta stvar pripadne u cijelosti upravo tom suvlasniku u vlasništvo b) sud nije prigodom odlučivanja već vezan takvim zakonskim odredbama ili tuđim pravom na diobu isplatom. ali veličina udjela niti jedne od njih nije određena. Ako se razvrgava suvlasništvo nekoliko stvari istodobno tada. no s druge. ako je to nužno za uporabu ili iskorištavanje dijela koji se tom diobom odvaja 5. no morat će uputiti predlagatelja da svoje navodno pravo ostvaruje u parnici. prestaje biti suvlasnikom određene stvari ili više njih. sporazumom stranaka o načinu razvrgnuća njihova suvlasništva (ako postoji) 3. koliki su dijelovi. s jedne strane. ZAJEDNIČKO VLASNIŠTVO ZAJEDNIČKO VLASNIŠTVO je takvo sudjelovanje više osoba u pravu vlasništva iste stvari da im ta stvar pripada svima zajedno. ako među njima postoji spor o predmetu suvlasništva (je li stvar suvlasnička ili nije) ili o suvlasništvu (je li određena osoba suvlasnik. koje bi isključivale mogućnost udovoljenja ovom zahtjevu Ne ispuni li suvlasnik kojem je pripala cijela stvar svoju obvezu da isplati kojeg suvlasnika. dakle kada svaki od suvlasnika koji svoje suvlasništvo razvrgavaju. tek kada ga se u izvršenju te odluke na odgovarjući način razvrgne. sud može odlučiti da se razvrgnuće provede razdiobom po ekvivalentu.. I drugi suvlasnici mogu tražiti razvrgnuće isplatom.). ako ono pripada pojednom suvlasniku na temelju pravnog posla ili zakona. sud je ovlašten svojom odlukom osnivati služnosti I terete na dijelovima te nekretnine. Sud nije slobodan u izboru načina na koji će se razvrgnuće provesti: 1. umjesto toga stječe u svoje vlasništvo određenu stvar ili novac. taj može birati ili da ga putem suda sili na ispunjenje te obveze ili pak zahtijevati poništenje odluke o razvrgnuću isplatom (suvlasništvo se ponovno uspostavlja. koji nije pravni subjekt. vezan je strogim zakonskim odredbama 2. razvrgnuće će se provesti prema pravilima ovršnog postupka. ako neki od suvlasnika to zahtijeva.

a stvar je na temelju zakona dio zajedničke imovine (imovinske mase) svih koji čine taj kolektiv. Ipak. da bi namirili svoje tražbine iz novca dobivenog prodajom. treća osoba može steći pravo vlasništva zajedničke pokretnine na temelju pravnog posla koji je sklopila samo s jednim ili s nekoliko zajedničara. Prenijet će mu svoj udio ili dio tog udjela ustupom (cesijom). Pravo vlasništva zajedničke stvari pripada samo svim zajedničarima zajedno I samo su svi oni zajedno ovlašteni izvršavati vlasničke ovlasti glede te stvari. sporazumno. Oblici zajedničkog vlasništva: 1. bez suglasnosti ostalih ako je taj posao naplatan I osoba je postupala u dobroj vjeri. Svaki pojedini zajednički vlasnik ima pravo na diobu zajedničkog vlasništva. u granicama mogućeg dopuštenog. Zajednički vlasnik može svoj udio u zajedničkom vlasništvu prenijeti pravnim poslom inter vivos jedino na drugog zajedničara. tada on svojim vjerovnicima odgovara I svojim udjelom u zajedničkom vlasništvu te stvari.net zajedničkih vlasnika ima u zajedničkom vlasništvu svoj udio. Vjerovnici mogu njegovu odgovornost tim udjelom realizirati tako što će prvo ishoditi diobu zajedničkog vlasništva. a potom ishoditi unovčenje tog suvlasničkog dijela. a ispunjene su sve pretpostavke pod kojima se I inače štiti povjerenje u zemljišne knjige. Zajednički je vlasnik ovlašten da radi ostvarivanja I zaštite svojeg prava postavlja odgovarajuće zahtjeve ostalim zajedničkim vlasnicima I trećim osobama. Svaki od njih može ravnopravno s ostalima sudjelovati u upravljanju zajedničkom stvari.www. Troškove za tu stvar I njezine terete snose svi zajedničari solidarno. kako bi se njome udio njihovog dužnika pretvorio u suvlasnički dio. Zajednička imovina osnivača preddruštva Zajedničko se vlasništvo supostavlje isključivo na temelju zakona. Svaki od zajedničara ima pravo na suposjed zajedničke stvari. njegov udio zajednici prelazi na njegove nasljednike bez posebnog čina stjecanja. Bez obzira na to radi li se o poslu redovne ili izvanredne uprave. Dotadašnje zajedničko vlasništvo pretvara se u suvlasništvo. bez obzira na to što je odrediva. taj bi njegov pravni posao bio ništav. sve se odluke donose zajednički tj. upravljaju svi zajedno. Pod jednakim pretpostavkama mogu se steći I ograničena stvarna prava na zajedničkoj stvari. pravo ne zastarijeva. Nasljednička zajednica 2. čija veličina nije određena. Svoje pravo na diobu zajedničar može ostvarivati dobrovoljnom diobom 69 . Zajedničko se vlasništvo neke stvari dijeli tako da se podijeli pravo vlasništva te stvari na suvlasničke dijelove (alikvotne dijelove).pravokutnik. u svako doba. Zajednička pričuva etažnih vlasnika 3. Ostalim zajedničarima ovlašten je glede cijele stvari postavljati one zahtjeve koji proizlaze odatle što je I on zajednički vlasnik te stvari. Umre li neki od zajedničkih vlasnika. Ako bi pojedini zajedničar raspolagao zajedničkom stvari bez ovlaštenja za to raspolaganje dobivenog od ostalih vlasnika zajedničke stvari. Svima im pripadaju I plodovi I sve koristi od zajedničke stvari. U sumnji o dijelovima uzima se da ni jedan zajedničar nema više nego drugi. Udio u zajedničkom vlasništvu određene stvari pripada zajedničkom vlasniku jer je zajedničar (član kolektiva čiji članovi imaju zajedničku imovinu). Ako je dužnik jedan od zajedničkih vlasnika neke stvari. Trećim osobama ovlašten je postavljati one zahtjeve koje može postaviti vlasnik stvari. Zajednička imovina ortaka (imovina ortaštva) 4. Pravo vlasništva nekretnine na temelju pravnog posla treća osoba može steći ako nije sklopila posao sa svim zajedničarima nego samo onim koji je upisan kao vlasnik u zemljišnoj knjizi ako nekretnina nije u zamljišnoj knjizi upiasana kao zajednička. ustup neće utjecati na pravni položaj zajedničkog vlasnika kojem je udio ustupljen dok zajednica postoji.

pravokutnik. ili im se namjena protivi isključivoj uporabi u korist određenog posebnog dijela nekretnine. Na temelju odgovarajućeg suvlasničkog dijela – vlasništvo određenog posebnog dijela nekretnine može proizići I biti uspostavljeno samo na suvlasničkom dijelu nekretnine koji je barem toliko velik da odgovara odnosu korisne vrijednosti toga samostalnog dijela prema korisnoj vrijednosti svih 70 . ono je nedjeljivo povezano s odgovarajućim suvlasničkim dijelom nekretnine. GLAVA 13. ako nije drukčije određeno. Etažno vlasništvo ovlašćuje suvlasnika na čijem je suvlasničkom dijelu uspostavljeno. ili sudskom diobom. opteretiti. Nositelj prava građenja može biti etažni vlasnik.net u sporazumu sa svim ostalim zajedničkim vlasnicima. ako ima pravni interes  svaka ona osoba čija bi pravna situacija bila povoljnija ako bi se udio u zajedničkom vlasništvu određene osobe pretvorio u suvlasnički dio. Stanom se smatra skup prostorija namijenjenih za stanovanje s prijeko potrebnim sporednim prostorijama koje čine jednu zatvorenu građevinsku cjelinu I imaju poseban ulaz. čini s tim dijelom I koristima od njega što ga je volja te svakog drugog iz toga isključi. pa ga se može samo zajedno s njime ograničiti. jer se ta zajednica dijeli po sili zakona (čak I protiv volje zajedničara) samom činjenicom da je utvrđeno koliki dijelovi nasljednog prava pripadaju pojedinom (su)nasljedniku. čine građevinsku cjelinu I imaju zaseban glavni ulaz. prenijeti za slučaj smrti I podvrgnuti ovrsi. Uspostava etažnog vlasništva može se obaviti na tri načina: 1. u sumnji se uzima da dio služi kao zajednički I da mu se namjena protivi isključivoj uporabi u korist određenog posebnog dijela. Vlasništvo posebnog dijela nekretnine može biti uspostavljeno glede dijela suvlasničke nekretnine koji čini samostalnu uporabnu cjelinu. Vlasništvo određenog posebnog dijela nekretnine (etažno vlasništvo) proizlazi I ostaje neodvojivo povezano s odgovarajućim suvlasničkim dijelom (idealnim dijelom) nekretnine na kojem je uspostavljeno. pa da. garažama ili jasno omeđenim mjestima u zgradi namijenjenim ostavljanju motornih vozila. Vlasništvo posebnog dijela nekretnine ne može postojati na dijelovima nekretnine koji služe kao zajednički. To može zahtijevati I svaka treća osoba. odnosno načelo jedinstva nekretnine iz kojeg se izvodi vlasništvo posebnog dijela. Pod poslovnim prostorijama smatra se jedna ili više prostorija u poslovnoj ili stambenoj zgradi namijenjenih obavljanju poslovne djelatnosti koje. otuđiti. u pravilu. Etažno vlasništvo može biti uspostavljeno I na drugim samostalnim prostorijama: poslovnim prostorijama. a da time ne bude poremećeno načelo jedinstva nekretnine budući da je u ZV pravo građenja izjednačeno s nekretninom. prikladnu za samostalno izvršavanje suvlasnikovih ovlasti. Vjerovnici svakog pojedinog zajedničkog vlasnika također imaju pravo zahtijevati da se zajedničko vlasništvo podijeli određivanjem koliki suvlasnički dio pripada njihovom dužniku na ime njegova udjela u zajedničkom vlasništvu određene stvari. Vlasništvo posebnog dijela može biti uspostavljeno na odgovarajućem suvlasničkom dijelu nekretnine koja se sastoji od zemljišta sa zgradom ili prava građenja sa zgradom. VLASNIŠTVO POSEBNOG DIJELA NEKRETNINE (ETAŽNO VLASNIŠTVO) Temeljna odrednica cijelog sustava vlasništva posebnog dijela nekretnine ili etažnog vlasništva je suvlasništvo nekretnine kao cjeline. Sunasljednici-zajedničari nemaju pravo na diobu.www. kao što je stan ili druga prostorija. da upravljajući tim posebnim dijelom nekretnine umjesto svih suvlasnika izvršava sve vlasničke ovlasti I dužnosti kao da je posebni dio samo njegovo vlasništvo.

te o tome sastave ispravu. Vlasnik zemljišta ili nositelj prava građenja kada dijele nekretninu na suvlasničke dijelove koji su odgovarajući dijelovi za uspostavu vlasništva posebnih dijelova Vlasništvo određenog posebnog dijela nekretnine uspostavlja se upisom u zemljišnu knjigu kao pravo povezano s određenim suvlasničkim dijelom te nekretnine. potrebna je suglasna odluka svih suvlasnika u pisanom obliku. prosuđuje se prema tome je li taj suvlasnički dio u odnosu prema vlasništvu cijele nekretnine jednak ili veći od odnosa korisne vrijednosti stana. Da li je suvlasnički dio nekretnine one osobe koja zahtijeva uspostavu vlasništva na nekom određenom posebnom dijelu nekretnine za to odgovarajući. podaci o svim posebnim dijelovima nekretnine I sporednim dijelovima na koje se proteže te određivanje etažnog vlasnika toga dijela. Ovdje neće biti potrebna posebna pisana suglasnost svih suvlasnika nekretnine koja se traži općenito kao pravni temelj uspostavi etažnog vlasništva. uzima se da je taj suvlasnički dio odgovarajući dio.www. Na temelju očitovanja volje vlasnika zemljišta sa zgradom. uzet će se da je to odgovarajući dio iz kojeg može proizići I na njemu biti uspostavljeno vlasništvo određenog posebnog dijela nekretnine. veličina suvlasničkog dijela pojedinog suvlasnika. 3. potrebna je odluka suda. ako njihovi suvlasnički dijelovi ukupno iznose barem koliko je odgovarajući suvlasnički dio 4. Isprava koju potpisuju svi suvlasnici radi uspostave etažnog vlasništva po svojoj je pravnoj prirodi ugovor. Pravomoćnu odluku suda o utvrđivanju korisnih vrijednosti zamjenjuje odgovarajuća odredba vlasnika zemljišta (nositelja prava građenja). Više suvlasnika te nekretnine na temelju suglasnog zahtjeva. nositelja prava građenja). pa tada pravomoćnu odluku suda o utvrđivanju korisnih vrijednosti zamjenjuje isprava svih suvlasnika o toj njihovoj odluci. 2. potrebno je pisano očitovanje volje vlasnika zemljišta (tj. Suvlasnik koji ima barem odgovarjući suvlasnički dio 2. Zajednički vlasnici koji imaju u svom vlasništvu barem odgovarajući suvlasnički dio 3.pravokutnik. odnosno druge samostalne prostorije glede koje se traži uspostava vlasništva posebnog dijela prema korisnoj vrijednosti svih stanova I ostalih prostorija cijele nekretnine. ovjereni potpisi.on može svojim očitovanjem volje učinjenim zemljišnoknjižnom sudu podijeliti svoje pravo vlasništva na suvlasničke dijelove I pritom sa svakim od tih dijelova uspostaviti pravo vlasništva na određenom stanu ili drugom posebnom dijelu u zgradi. Ugovor bi trebao sadržavati određene sastojke na temelju kojih bi se mogao obaviti upis etažnog vlasništva u zemljišnu knjigu. poništaj bi se mogao zahtijevati samo ako postoji neki od razloga za ništetnost ili pobojnost pravnog posla.net stanova I ostalih prostorija cijele nekretnine  odgovarajući suvlasnički dio. Na temelju suglasne odluke svih suvlasnika nekretnine – ako svi suvlasnici nekretnine suglasno odluče da će svoja suvlasnička prava ograničiti tako što će s određenim suvlasničkim dijelom povezati vlasništvo određenog posebnog dijela nekretnine. bez obzira na to koliki bi bio taj suvlasnički dio. Taj suvlasnički dio I ne mora biti toliko velik koliko je inače propisano za odgovarajući suvlasnički dio. Zahtjev za uspostavu etažnog vlasništva mogu postaviti: 1. odnosno nositelja prava građenja sa zgradom . upisuje 71 .

Suvlasnik na čijem je suvlasničkom dijelu uspostavljeno etažno vlasništvo dužan je dopustiti pristup u stan. Ovlast da traži popravljanje štete u vezi s promjenama koje je izvršio drugi suvlasnik ili suvlasnici 72 . uz navođenje posebnog dijela nekretnine I sporednih dijelova na koje se proteže. ali u skladu s građevinskim propisima I o svom trošku. imovinsku štetu koju u vezi s time pretrpi dužni su mu primjereno naknaditi suvlasnici solidarno. uključujući I promjenu namjene I to ne tražeći odobrenje od ostalih suvlasnika. a na posjedovni list se stavlja natpis: Etažno vlasništvo. Ovo je derivativan način stjecanja vlasništva I osim načina stjecanja (tj. a osim toga I u odnosu na ostala prava I dužnosti u vezi s nekretninom kao cjelinom. odnosno ovlasti glede svog posebnog dijela nekretnine: 1. inače je svaki suvlasnik može zabraniti Ako je za promjenu namjene potrebna dozvola vlasti drugi suvlasnici koji tu promjenu moraju trpjeti nisu ovlašteni uskratiti svoj pristanak kad je on potreban te odgovaraju za štetu koju bi prouzročili svojom uskratom. Ovlast da izvrši prepravke u stanu ili drugoj samostalnoj prostoriji. zgrade ili drugih stvari • ako bi za promjenu bilo potrebno zadrijeti u zajedničke dijelove nekretnine. osim ako bi se uspostavom novog vlasništva posebnog dijela u korist toga suvlasnika ukinula ili ograničila prava koja njemu već pripadaju na temelju njegova ranije uspostavljenog vlasništva posebnog dijela nekretnine. to je dopušteno samo ako je takva promjena uobičajna ili služi važnom interesu vlasnika objekta. Etažni vlasnik ima određena prava. osobito povreda vanjskog izgleda zgrade. odnosno prostoriju I njihovu uporabu. 4. može ju zamijeniti uporabna dozvola. vrijede slijedeća pravila: • promjena ne smije prouzročiti oštećenje zgrade I drugih dijelova nekretnine. Potvrda mora sadržavati popis I opis posebnih dijelova nekretnine I da su izgrađeni u skladu s dozvolom nadležnog tijela. Pored toga vlasništvo posebnog dijela ne može se uspostaviti dok ne postane pravomoćnom odluka suda o utvrđivanju korisnih dijelova tog stana. Pravo na stjecanje vlasništva svih plodova I drugih koristi od posebnog dijela nekretnine osim ako oni na nekom posebnom pravnom temelju ne pripadaju komu drugomu 2. upisa u zemljišnu knjigu).pravokutnik. ni opasnost za sigurnost osoba.www. Vlasništvo posebnog dijela ne može se uspostaviti dok nadležno tijelo ne potvrdi da je određeni stan ili druga prostorija u određenoj zgradi I na određenoj zemljišnoj čestici samostalna uporabna cjelina. Ovlast da traži naknadu imovinske štete koju pretrpi na svome posebnom dijelu u svezi s održavanjem zajedničkih dijelova nekretnine. Niti jedan vlasnik nekretnine ne može uskratiti svoj pristanak na uspostavu vlasništva posebnog dijela nekretnine drugom suvlasniku koji ima odgovarajući suvlasnički dio.net se u vlasničkom listu na suvlasničkom dijelu onoga suvlasnika za kojeg je osnovano vlasništvo posebnog dijela. potreban je I pravni temelj  pisana suglasnost svih suvlasnika nekretnine. 5. Ovlast da iznajmi ili dade u zakup posebni dio nekretnine ne tražeći za to odobrenje ostalih suvlasnika. ako je to potrebno za održavanje zajedničkih dijelova nekretnine. a ni povredu onih interesa ostalih suvlasnika koji zaslužuju zaštitu. ako nije što drugo ugovoreno I upisano u zemljišnoj knjizi 3. odnosno druge prostorije te korisnih vrijednosti svih stanova I ostalih prostorija cijele nekretnine. Na temelju te odluke određuje se I udio svakog pojednog suvlasnka u pravu samostalne uporabe određenog posebnog dijela nekretnine.

Poslovi redovite uprave cijelom nekretninom su osobito: a) Redovito održavanje zajedničkih dijelova I uređaja nekretnine.pravokutnik.net 6. svaki od suvlasnika cijele nekretnine ovlašten je od njega zahtijevati primjereno osiguranje Suvlasnik također ima I određene dužnosti glede svog posebnog dijela: 1. a potrebni su za obavljanje poslova urednog održavanja koji se ponavljaju u razmacima duljim od jedne godine d) Primjereno osiguranje nekretnine e) Imenovanje I opoziv zajedničkog upravitelja f) Određivanje I promjene kućnog reda g) Iznajmljivanje I davanje u zakup. Ovlast da traži primjereno osiguranje ako s obzirom na okolnosti prijeti ozbiljna opasnost da će nastati šteta zbog onog što u izvršavanju ili prekoračenju ovlasti glede nekretnine poduzima ili je već poduzeo pojedini suvlasnik bez suglasnosti svih ostalih. Dužnost održavanja 2. kao I otkazivanje stanova I drugih samostalnih prostorija nekretnine glede kojih nije uspostavljeno vlasništvo posebnog dijela 73 . Pravo na plodove I druge koristi od stanova I drugih samostalnih prostorija nekretnine glede kojih nije uspostavljeno vlasništvo posebnog dijela Svaki suvlasnik ima pravo sudjelovati u odlučivanju u svemu što se tiče stvari koja je u suvlasništvu  ima pravo na upravljanje stvarju zajedno s ostalim suvlasnicima. Dužnost naknade imovinske štete onom etažnom vlasniku koji je tu štetu pretrpio zbog toga što je omogućio pristup I uporabu svog posebnog dijela radi održavanja zajedničkih dijelova nekret. Ako s obzirom na okolnosti prijeti ozbiljna opasnost da će nastati šteta zbog onoga što u izvršavanju ili prekoračenju ovlasti poduzima ili je već poduzeo glede nekretnine pojedini suvlasnik bez suglasnosti svih ostalih. Dužnost snošenja svih javnih obeza I tereta u vezi s vlasništvom svog posebnog dijela nekretnine Svaki suvlasnik osim ovlasti na svom posebnom dijelu ima I određene ovlasti glede cijele nekretnine: 1. po općim pravilima o upravljanju suvlasničkom stvari. 6. uključujući I građevne promjene nužne radi održavanja b) Stvaranje primjerene zajedničke pričuve c) Uzimanje zajmova radi pokrića troškova održavanja koji nisu pokriveni pričuvom. Dužnost da odgovara za štetu koja je nastala zbog nebrige ili neodržavanja posebnog dijela nekretnine koja može biti pojedinačna (ako je jedan od suvlasnika bio dužan održavati stvar) ili solidarna (ako je više suvlasnika bilo dužno održavati stvar) 3. Dužnost da omogući pristup I uporabu svog posebnog dijela nekretnine ako je to potrebno za održavanje zajedničkih dijelova nekretnine 4. Prava koja ima svaki suvlasnik neovisno o ostalima (stvaranje pričuve ili postavljanje upravitelja) 3. Uprava svih suvlasnika nad nekretninom kao cjelinom 2. Dužnost davanja primjerenog osiguranja kada se za to ispune uvjeti 7. Dužnost da odgovara za štetu koju je učinio ostalim suvlasnicima prigodom izvršavanja promjena na svom posebnom dijelu nekretnine 5.www.

Upravitelja koji postupa suprotno propisanim obvezama suvlasnici mogu razriješiti dužnosti te im je dužan naknaditi štetu koja nastane radi njegove nemarnost ili propusta. Upravitelj je osoba koja upravlja nekretninom I zajedničkom pričuvom kao zastupnik svih suvlasnika. Ne mogu li postići većinu. osnivanje hipoteke na cijeloj stvari. osnivanje stvarnih I osobnih služnosti. pri čemu u odnosu prema trećima ne djeluju ograničenja koja bi mu bila postavljena pravnim poslom. Upravitelju postavljenom na neodređeno vrijeme mogu suvlasnici koji 74 . naložit će mu da u roku od 14 dana pod prijetnjom ovrhe preda utvrđeni ostatak novom upravitelju. osim ako nije drukčije određeno. Suvlasnici donose u pisanom obliku odluke o poduzimanju poslova redovite uprave I izvanrednih poslova. Prikupiti više ponuda za poslove održavanja koji se ponavljaju u razmacima duljim od 1 godine. kao I za veće radove radi poboljšice. Tražbina pričuve zastarijeva 3 godine od dospjelosti svakog pojedinog davanja. može biti i netko od suvlasnika. Uvjete I način upravljanja nekretninom 3. dogradnja. Suvlasnik koji je otuđio svoj suvlasnički dio nema pravo zahtijevati povrat svog doprinosa u zajedničku pričuvu. odnosno trećim osobama I granice njegovih ovlasti 7. Tvore je novčani doprinosi koje su suvlasnici uplatili na temelju odluke donesene većinom suvlasničkih dijelova. Pobliže podatke o osobi koja će upravljati nekretninom 4. Izraditi pregled predviđenih poslova za održavanje I poboljšice.net Vlasnici odlučuju većinom glasova. Ime suvlasnika ovlaštenog za predstavljanje I zastupanje suvlasnika prema upravitelju. a namijenjena je za pokriće troškova održavanja I poboljšanja nekretnine te za otplaćivanje zajma za pokriće tih troškova. I to umjesto njih. ako nema spora tko su suvlasnici niti o veličini njihovih suvlasničkih dijelova. On sadrži osobito: 1. Uvjete I način korištenja zajedničkih prostorija. odgovornost za obavljanje poslova 5. odluku će donijeti sud. a u tome sudjeluju svi suvlasnici nekretnine razmjerno svojim suvlasničkim dijelovima. davanje cijele stvari u zakup ili najam dulje od 1 godine. Veličinu suvlasničkih dijelova nekretnine 2. nadogradnja. promjena namjene stvari. uključujući I stan namijenjen za nadstojnika zgrade. Sud odlučuje u izvanparničnom postupku. odnosno odluke koju je na zahtjev nekog suvlasnika donio sud s obzirom na predvidive troškove I uzimjući u obzir imovinsko stanje svih suvlasnika. Upravitelj je osobito dužan: 1. veći popravci. a razriješi li sud upravitelja. otuđenje cijele stvari. te uređaja I zemljišta koji pripadaju određenoj nekretnini Suvlasnici imaju dužnost osnivanja zajedničke pričuve  namjenski vezana zajednička imovina svih koji su suvlasnici nekretnine. s tim da međusobne odnose mogu odrediti pisanim sporazumom  međuvlasnički ugovor. Upravitelj može biti svaka fizička I pravna osoba upisana za obavljanje tih poslova. Upravitelj kojem je završila uprava dužan je bez odgađanja položiti račun o upravi I ostatak predati novom upravitelju. Opseg poslova koje će obavljati ta osoba. Uvjete I način prikupljanja I raspolaganja sredstvima zajedničke pričuve 6. stvarnog tereta ili prava građenja na cijeloj stvari. po vlasničkim dijelovima. Izvanredni poslovi prelaze okvir redovitog upravljanja te je za njihovo poduzimanje potrebna suglasnost svih suvlasnika.pravokutnik.www. Upravitelj ima pravo na nagradu za svoj rad. Položiti svakom suvlasniku uredan račun o poslovanju u prethodnoj kalendarskoj godini I staviti mu na prikladan način u uvid isprave na kojima se temelji 2. kao I predvidivih troškova I opterećenja u narednoj kalendarskoj godini 3.

odnosno drugi posebni dio nekretnine onih suvlasnika koji nisu podmirili troškove popravka. koji će početi teći prvog dana mjeseca koji slijedi otkazu. ili počini kažnjivo djelo protiv imovine. na zahtjev većine I na zahtjev manjine. nakon proteka 5 godina. Svaki od suvlasnika iste nekretnine koja se sastoji od zemljišta sa zgradom ili prava građenja sa zgradom dužan je prigodom izvršavanja svog prava postupti osobito obzirno prema ostalima. Ako svojim bezobzirnim. Postoje dva oblika isključenja. nepristojnim ili uopće nedoličnim ponašanjem učini tegobnim zajedničko stanovanje ostalim suvlasnicima. pod pretpostavkama određenim ZV-om. morala ili tjelesne cjelovitosti kojeg od suvlasnika ili druge 75 . Žalba izjavljena protiv rješenja inspektora ne zadržava ovrhu rješenja. Ako dijelove nekretnine koji su u njegovu vlasništvu kao posebni dijelovi ili dijelove koje rabe I drugi suvlasnici rabi na način koji znatno ide na štetu interesa drugih suvlasnika 3. a ako je bilo sporno koliko je dužan platiti pa je sud donio međupresudu.net zajedno imaju većinu suvlasničkih dijelova otkazati uz otkazni rok od 3 mjeseca. u protivnom ostali suvlasnici mogu ishoditi njegovo isključenje iz suvlasničke zajednice. Prestanak vlasništva posebnog dijela nekretnine ne povlači za sobom prestanak suvlasništva na nekretnini. otkazati suvlasnici koji zajedno imaju većinu suvlasničkih dijelova.pravokutnik. a I štete na onim posebnim dijelovima te nekretnine na kojima je uspostavljeno vlasništvo u korist određenog suvlasničkog dijela ako od njih prijeti opasnost ostalim dijelovima nekretnine. a upravitelju postavljenom na vrijeme dulje od 5 godina mogu. I suvlasnici koji zajedno imaju većinu suvlasničkih dijelova te nekretnine. Vlasništvo prestaje I uknjižbom brisanja u zemljišnoj knjizi onog upisa kojim je vlasništvo određenog posebnog dijela nekretnine bilo uspostavljeno kao pravo povezano s određenim suvlasničkim dijelom te nekretnine. ne navodeći otkazni razlog. građevinski inspektor naredit će upravitelju nekretnine. u odnosu na bilo kojeg suvlasnika (I onog koji nije etažni vlasnik) ako za to postoje razlozi taksativno navedeni u ZV-u.www. svaki je suvlasnik ovlašten poduzeti nužne mjere I bez pristanka ostalih suvlasnika. a s time ujedno prestaje I vlasništvo sporednih dijelova. Kada zbog oštećenja zajedničkih dijelova I uređaja nekretnine postoji opasnost za život I zdravlje ljudi. osobito ako ne plati dužne iznose ni do završetka rasprave koja prethodi presudi prvostupanjskog suda. Za uknjižbu brisanja na temelju odreknuća nužan je pristanak svih suvlasnika I knjižnih ovlaštenika čija prava opterećuju odgovarajući suvlasnički dio. Kod isključenja na zahtjev većine isključenje mogu tražiti suvlasnici koji zajedno imaju većinu suvlasničkih dijelova u odnosu na pojedinog etažnog vlasnika ako za to postoje razlozi koji su takstivno navedeni u ZV-u. Razlozi za isključenje na zahtjev većine koji opravdavaju donošenje odluke o isključenju su: 1. tada do završetka prvostupanjske rasprave koja slijedi nakon međupresude 2. Pod hitnim popravcima razumijevaju se radovi kojima se sprječavaju posljedice za život I zdravlje ljudi kao I veća oštećenja nekretnine. Svaki je suvlasnik ovlašten I dužan bez odgađanja prijaviti zajedničkom upravitelju štete za koje je spoznao da su nastale na dijelovima ili uređajima nekretnine kojima taj upravlja. Temeljni način prestanka etažnog vlasništva je propast predmeta toga vlasništva. Ako suvlasnik ne udovoljava dužnostima koje proizlaze iz zajednice. Tražitelj ovrhe ima pravo upisa hipoteke na stan. kada stvar trajno prestane biti prikladna za samostalno izvršavanje suvlasnikovih ovlasti. izvršenje nužnih popravaka. a potreba za njihovim izvođenjem se javlja nenadano. odnosno suvlasnicima ako nemaju upravitelja.

Cijena koja se ostvari kupoprodajom na javnoj dražbi pripada isključenom suvlasniku. pravo vlasništva svoje stvari ograničiti nekim rokom ili uvjetom. a koje je on propustio spriječiti koliko je bilo moguće. jedna kao prethodni a druga kao potonji vlasnik. čeka da postane vlasnikom b) Da. pošto istekne rok ili se ispuni uvjet. to su kogentne norme i stranke ne mogu isključiti njihovu primjenu: 1. Isključenje na zahtjev manjine – suvlasnik koji želi isključenje drugog suvlasnika. GLAVA 14. ili vlasnik prenese svoju stvar u fiducijarno vlasništvo (prethodno) druge osobe radi osiguranje neke njezine tražbine. Tada će u pravu vlasništva sudjelovati dvije osobe. Ograničenje prava vlasništva uvjetom ili rokom djeluje u pravilu samo u međusobnom odnosu prethodnog I potonjeg vlasnika (ograničenje s relativnim djelovanjem). Razlozi uspostavljanja ovakvog odnosa su većinom radi stvarnog osiguranja neke tražbine. Ako nakon pravomoćnosti presude kojom je sud odlučio da je tuženik dužan suzdržavati se od takvih postupaka.pravokutnik. nakon čega će se njihov međusobni odnos prosuđivati kao da je kroz cijelo to vrijeme potonji bio vlasnik stvari. prenese vlasništvo potonjemu. podnosi sudu tužbu kojom traži prestanak postupaka koji ga povrjeđuju. otuđivatelj prigodom ispunjenja kupoprodajnog ili sličnog ugovora pridrži pravo vlasništva (prethodno) dok mu stjecatelj (potonji) ne ispuni određenu tražbinu. odnosno po ispunjenju tog uvjeta prenijeti pravo vlasništva na potonjeg vlasnika. Opće obveze. Oni će sudjelovati u sadržajno nepodijeljenom pravu vlasništva iste stvari tako što će pravo vlasništva te stvari isprva imati onaj koji je prethodni vlasnik. omogućujući time toj osobi da odatle naplati tu tražbinu. a nije riječ o djelima tako malog značenja da bi ih trebalo zanemariti. PRETHODNO I POTONJE VLASNIŠTVO Vlasnik može u svaku svrhu koja nije zabranjena. koji će po isteku tog roka. Isključenje ima oblik razvrgnuća suvlasničke zajednice civilnom diobom. Iskljuečni vlasnik može I sam prodati svoj suvlasnički dio.www. koje ima svaki prethodni vlasnik a) Da svoje pravo vlasništva izvršava postupajući obzirno prema virtualnom vlasništvu onoga koji u ulozi potonjeg vl. a za ostvarivanje tog prava ima na raspolaganju rok koji ne može biti kraći od 3 mjeseca od pravomoćnosti presude o isključenju. Kada je pravo vlasništva ograničeno uvjetom ili rokom te je takvo preneseno drugoj osobi. a prethodni samo njen plodouživatelj 2.net osobe koja stanuje u kući. a provodi se putem kupoprodaje na javnoj dražbi. uzimaju se za radnje tog suvlasnika. stvar je u vlasništvu te osobe kao prethodnog vlasnika. Prethodni vlasnik koji je svoje vlasništvo zadržao ili dobio radi osiguranja neke tražbine ima I posebne obveze a) Dužan je propuštati da se služi sa stvari (osim za namirenje tražbine) 76 . ako I osoba koje s njegovim pristankom rabe dijelove nekretnine. Odluku o isključenju donosi sud na temelju tužbe koju podnose suvlasnici. a pošto istekne ograničavajući rok ili se ispuni takav uvjet. a za to nije dobio podršku većine suvlasnika. svaka u drukčijoj ulozi. vlasništvo će pripasti potonjem vlasniku. tuženik nastavi s uznemiravanjem. Prethodni vlasnik ima određene zakonske obveze prema potonjem. pa ga tako ograničenog prenijeti na drugu osobu. može se podnijeti tužba za isključenje koja ima značenje kao da je podnesena od većine suvlasnika. Radnje I ponašanja suvlasnikova bračnog druga I drugih članova obitelji koji s njim stanuju. razlog je broj 3 od prije navedenih. ne bude li joj na vrijeme ispunjena.

www. na što ga se može siliti putem suda.pravokutnik. Potencijalni potonji vlasnik ima subjektivno pravo da mu prethodni vlasnik. bio bi ograničen istim onim uvjetom odnosno rokom kojim je ograničeno vlasništvo prethodnog vlasnika. Ograničenje prava vlasništva djeluje apsolutno ako je: a) Upisano u zemljišnu knjigu b) Takav javni upisnik bez upisa u koji se ne može steći stvar za koju je ograničenje određeno c) Takvo djelovanje određeno posebnom zakonskom normom Dok se čeka na istek roka odnosno ispunjenje uvjeta koji s apsolutnim djelovanjem ograničavaju pravo vlasništva. dok ga po isteku roka ili ispunjenja uvjeta ne prenese na potonjega. pošto istekne rok ili se ispuni uvjet. Tada potonji postaje vlasnikom stvari I to s djelovanjem ex tunc. odnosno nije se još ispunio određeni uvjet. Istodobno ima glede iste stvari potonji vlasnik tzv. tu tražbinu namiri iz vrijednosti stvari koju ima u svojem vlasništvu radi osiguranja njezinog ispunjenja. ili se ispuni uvjet koji je s apsolutnim djelovanjem ograničavao pravo vlasništva prethodnog vlasnika – njegovo pravo vlasništva samim time prestaje ex tunc. jedino je ovlašten da. makar su već ispunjene sve pretpostavke za to. ali je dužan da to čini samo unutar granica što mu ih postavljaju njegove obveze prema osobi koja je u položaju potonjeg vlasnik te stvari. Pravo vlasništva pripada samo onome tko je prethodni vlasnik. ali to je pravo obveznopravne prirode te djeluje samo u odnosu između prethodnog vlasnika I osobe kojoj je on obvezan. Učinak svakog pravnog raspolaganja koje bi prethodni vlasnik poduzeo na temelju svojeg uvjetnog odnosno oročenog prava vlasništva. unatoč tome što to ne bi smio zbog svoje obveze prema potencijalnom potonjem vlasniku. sva su se pravna raspolaganja s pravom čekanja pretvorila u raspolaganja pravom vlasništva. pa može valjano njome pravno raspolagati. Njihov međusobni odnos prosuđuje se kao da je potonji vlasnik bio potpuni vlasnik za svo vrijeme čekanja. osim što još nije istekao određni rok. Samo prethodni vlasnik ima pravo vlasništva stvari ali je glede izvršavanja svojeg prethodnog vlasništva ograničen u korist potonjega. I to da je namiri u skladu s pravilima o namirivanju zalogom osiguranih tražbina izvansudskim putem Pravo vlasništva ima jedino prethodni vlasnik. prenese u vlasništvo stvar. ali je to pravo ostvarivao na način na koji nije bio ovlašten. a prethodni je bio samo plodouživatelj. I to s učinkom ex tunc. Kada rok istekne ili se uvjet ispuni. Status potonjeg vlasnika je stvarnopravne prirode. Ako se pravo čekanja potonjeg vlasnika pretvorilo u pravo vlasništva. I to ex tunc. a ujedno se pravo čekanja potonjeg vlasnika pretvara u njegovo pravo vlasništva. Svoj učinak gube ona pravna raspolaganja koja je prethodni vlasnik bio poduzeo u pogledi stvari. Ako je prethodni vlasnik ima pravo da svoju tražbinu namiri iz vrijednosti stvari koju je imao u vlasništvu. Istekom roka/ispunjenjem uvjeta izgubit će pravni učinak sva pravna raspolaganja stvarju koja je poduzeo prethodni vlasnik. njegovi bi vjerovnici mogli iz vrijednosti te stvari namirivati svoje tražbine protiv njega u ovršnom I stečajnom postupku. pravo čekanja  pravo vlasništva koje još nije stečeno. Prethodni vlasnik je pravno za svakoga jedini vlasnik stavri. pravo može izvršavati u punom opsegu. bez obzira na potencijalnog potonjeg vlasnika. prethodni vlasnik treba prenijeti vlasništvo na potonjega. 77 . Istekne li rok. on će odgovarati za svaku štetu koja je odatle proizašla. ne bude li mu osigurana tražbina namirena o dospijeću. ali je ono za svakog mjerodavno ograničeno završnim rokom odnosno raskidnim uvjetom. imaju I prethodni I potonji vlasnik stvarnopravni status u pogledu te stvari.net b) Dužan je propuštati da raspolaže sa stvari I faktično I pravno.

Služnost na služnosti ne može postojati. kako bi što manje opterećivala poslužnu stvar. Vlasništvo opterećeno služnošću služi. a isto tako se ne može odvojiti od ovlaštenika (osobna služnost) ili povlasne stvari (stvarna služnost) pa prenijeti na drugu osobu ili povlasnu stvar. ne može se osnovati služnost na vlastitoj stvari. Služnost se mora izvršavati obzirno.net GLAVA 16. Služnost je stvarno pravo (ograničeno).pravokutnik. Ako pak sve služnosti imaju isti prvenstveni red.www. mora imati razumnu svrhu (zadovoljavanje nekih ovlaštenikovih potreba). preinačenje načina izvršavanja služnosti bilo po sadržaju ili po užem lokalitetu na kojemu se izvršava. Kad se prenese vlasništvo poslužne stvari na drugu osobu. ali samo supsidijarno. služnost se ne može odvojiti od poslužne stvari pa prenijeti na drugu stvar. svaki ovlaštenik može zahtijevati da sud na pravedan način odredi izvršavanje u interesu svih ovlaštenika. Služnost mora biti korisna. Služnost je stvarno pravo na tuđoj stvari. ako bitno ne mijenja dotadašnji način izvršavanja). Novija služnost ne može ograničiti izvršavanje onih koje su prije nje u prvenstvenom redu. Iznimno može osoba biti dužna izvršiti određene činidbe. a sastoji se u dužnosti svagdašnjeg vlasnika poslužne stvari da trpi određene zahvate na svojoj stvari ili pak da propušta neke radnje kojima bi u određenom smjeru promijenio postojeće stanje glede te stvari. koji ovo pravo ima na temelju zakona te ga se ne može pravnim poslom isključiti ni ograničiti. ako se služnost izvršava samo na jednom dijelu te stvari koju tereti. a izvršavanje jedne ometa izvršavanje druge. a kad se prenese vlasništvo poslužne nekretnine na drugu osobu. neprenosive. samo pravo služnosti ne može biti objekt nečije služnosti. SLUŽNOSTI SLUŽNOST je stvarno pravo na tuđoj stvari. sadržaj je ili trpljenje ili propuštanje. Neprenosive su I na aktivnoj I na pasivnoj strani. Osobne služnosti ne mogu se uopće prenijeti na drugog ovlaštenika jer su to strogo osobna prava. 78 . Služnost na činidbe ne može postojati. pa vlasnik više nije slobodan izvršavati ga onako kao bi inače mogao. Troškove prelaganja snosi sam vlasnik poslužne stvari. Na istoj nekretnini može postojati I više služnosti ako ne kolidiraju. ono se pojavljuje kao ograničenje prava vlasništva ali u širem smislu: vlasništvu je tu suprotstavljeno jedno tuđe pravo glede iste stvari. Modifikacija je dopuštena no ne uvijek na isti način. Ona djeluju prema svima te je I svatko treći dužan suzdržati se od smetanja ovlaštenika u izvršavanju služnosti. Vlasnik opterećene stvari može zahtijevati da se izvršavanje služnosti preloži na neko drugo mjesto na istoj poslužnoj stvari. prenosi se skupa s njime I kao teret I služnost koja na njoj postoji. a da je svagdašnji vlasnik to dužan trpjeti. istodobno se prenosi I služnost kao pripadak. a izvršavanje na tom mjestu je vlasniku osobito tegotno. na temelju kojeg se ovlaštenik može tom stvari koristiti na određeni način. Na pasivnoj je strani služnost stvarnopravni teret. razlikuju se modifikacije koje bitno mijenjaju dotadašnji način izvršavanja služnosti (dopuštene samo u sporazumu s vlasnikom opterećene stvari. ovlašteniku podjednako prikladno. Modifikacija služnosti tj. Služnosti su neodvojive tj. ovlaštenik ima pravo neposredno iskorištavati poslužnu stvar. na način kako se služnosti osnivaju I temeljem pravnog posla) od onih koje na nj bitno ne utječu (dopuštene su jednostrano: jedna strana može po svojoj volji preinačiti način ozvršavanja ovlaštenikovih ovlasti glede sadržaja I mjesta.

Stvarne služnosti mogu postojati samo na nekretninama. jer ograničavajući negativnu stranu prava vlasništva vlasniku nameću dužnost trpljenja. One postoje unutar samog sadržaja prava vlasništva. Služnosti se mogu razvrstati po raznim kriterijima. Kod prvih postoji određeno stanje koje traje te nije potrebna neka ljudska radnja da bi se izvršavala služnost. a I osobne 79 . onda je to nepravilna (iregularna) služnost. Do spora će redovito doći nakon ovlaštenikove smrti ili otuđenja povlasne nekretnine. nego u korist određene osobe (koja je ujedno I vlasnik te nekretnine). niti postoji građanskopravni odnos između vlasnika I osobe. Po trajanju se služnosti dijele na trajne (continuae) I povremene (discontinuae). Afirmativne su služnosti negativna prava. osobne I nepravilne. a negativne prohibitivna. Ovo načelo ne vrijedi za osobne služnosti. služnosti se dijele na vidljive (apparentes) I nevidljive ( non apparentes). ako je po svojoj naravi stvarna – tko to tvrdi. Po tome može li svatko treći uočiti da se na poslužnoj nekretnini izvršava određena služnost ili ne. Razlika je u tome što se nepravilna služnost gasi kada umre ovlaštenika. nego samo o prividnoj služnosti. Ova je dioba važna kada se prosuđuje je li stjecatelj poslužne nekretnine bio u dobroj vjeri ( I tako stekao nekretninu bez služnosti. To u potpunosti vrijedi za stvarne služnosti. to I dokazati. a može biti I na određeno vrijeme ili u određeno doba godine (sezonska služnost). Objekt služnosti je stvar koja može biti I pokretna I nepokretna. koju je netko bio stekao dosjelošću. no to su ili silom propisa ili odlukom vlasti ustanovljena ograničenja prava vlasništva. kojoj su u interesu (u praksi najčešće susjedska prava). Prividne služnosti su ovlasti kakve daje neka služnost. Na nju se primjenjuju pravila o osobnim služnostima. U prvom slučaju slična su služnostima. tj.net Služnosti su nedjeljive. no nikad se ne predmnijeva da je neka služnost nepravilna. služi boljem ili udobnijem gospodarenju jednom nekretninom. a nije ju upisao u zemljišnu knjigu). Služnost koja postoji na jednoj čestici kao poslužnoj nekretnini tereti cijelo zemljišnoknjižno tijelo. A ako je služnost. pa ili vlasnika ograničavaju u izvršavanju sadržaja njegova prava ili mu nameću dužnost činidbe u svezi s vlasništvom stvari. Sadržaj im je jednak kao I kod služnosti. što ne znači da je stečena naplatno već da je ovlaštenik dužan vlasniku poslužne stvari plaćati naknadu za izvršavanje služnosti (u novcu ili u naravi. ali dane samo do opoziva. a stvarna prelazi na novog vlasnika povlasne nekretnine. nego ograničenja prava vlasništva u užem smislu. Ako je ovlaštenik određen s obzirom na svoju osobu (personaliter) služnost je osobna ili personalna. a kriterij je način kako je određena osoba ovlaštenika.www. koja je po svojoj naravi stvarna . Osnovna je dioba na stvarne. te ne postoji određena osoba ili stvar s obzirom na koje su ustanovljena. dok je plodouživanje ipak djeljivo a sasvim iznimno čak I pravo uporabe kad se sastoji samo od korištenja. Po sadržaju se služnosti dijele na afirmativne (kojima je sadržaj trpljenje) I negativne (kojima je sadržaj propuštanje). ali je ipak redovito nekretnina. Druge se izvršavaju ponavljanjem ljudskih radnja. pa se sve do opoziva prosuđuju kao služnosti. koje može biti često I sasvim rijetko. morat će to I dokazati. osnovana ne u korist svagdašnjeg vlasnika te nekretnine.pravokutnik. Stvarna služnost može postojati samo na cijeloj stvari. Ako je ovlaštenik određen s obzirom na svoje vlasništvo određene nekretnine (realiter) onda je služnost stvarna ili realna. Zakonske služnosti nisu uopće služnosti. U slučaju spora mora onaj tko tvrdi da se ne radi o služnosti. Služnost može biti naplatna. nikako na alikvotnom dijelu. periodično ili ne).

ali plodouživanje I uporaba stvari mogu postojati na pokretnim stvarima. onda se ovlaštenik prava građenja pojavljuje I kao ovlaštenik služnosti. već stjecatelj izvodi svoje pravo služnosti iz prava vlasništva poslužne stvari. Ipak. temeljem pravnog posla) tada je to izvedeno stjecanje. Ako se stječe bez suglasnosti vlasnika poslužne stvari. kupoprodaja). Za derivativno stjecanje služnosti potrebni su u načelu titulus (isti kao I za ostala stvarna prava) I modus. Ovlaštenik osobne služnosti redovito je fizička osoba. može biti naplatan ili besplatan. ovlaštenik je svaki od suvlasnika ili zajedničkih vlasnika. djeljivu služnost može osnovati I suvlasnik na svom alikvotnom dijelu).www. Stjecanje služnosti obuhvaća dvoje: stjecanje služnosti koja do tada nije postojala. a I jednostranim očitovanjem volje (oporuka). ako je izvršavanje služnosti ograničeno na jedan fizički dio te čestice. onda je mogu osnovati samo svi suvlasnici suglasno (iznimno. PRAVNI POSAO – vlasnik poslužne stvari može osnovati služnost na njoj u nečiju korist u sporazumu sa stjecateljem (temeljem ugovora). a ako se stječe uz suglasnost (tj. stječe je novi vlasnik povlasne nekretnine. a također I translativno. Ugovor mora zadovoljavati opće pretpostavke za valjanost ugovora (pisani oblik za nekretninu). sadržaj I opseg služnosti treba upisati što određenije te navesti eventualne prostorne granice. Objekt osobne služnosti može biti I idealni dio poslužne stvari. niti neke od svojih ovlasti.net služnosti najčešće postoje na nekretninama. usmjerene na to da se stjecatelju izvede pravo služnosti. Samo vlasnik može osnovati služnost ugovorom. Pravni temelj stjecanja služnosti su: 1. postoji razlika prema derivativnom stjecanju vlasništva: vlasnik ne prenosi postojeće pravo na stjecatelja. Na temelju oporuke će služnost nastati ako vlasnik poslužne stvari u oporuci tako naredi (legat). s vlasništvom povlasne stvari na stjecatelja kao pripadak prelazi I služnost. Ako na povlasnoj nekretnini netko ima pravo građenja. Uknjižba se provodi u teretovnici zemljišnoknjižnog uloška u kojemu je upisana poslužna nekretnina. te stjecanje već postojeće služnosti od strane novog ovlaštenika. Pravo plodouživanja može na istoj poslužnoj nekretnini imati I više osoba I to dvojako: ili tako da svaka ima samostalno svoj alikvotni dio prava plodouživanja ili tako da ga imaju zajednički. a I još neke pravne činjenice (smrt ostavitelja. Nekretnina kao poslužno dobro može biti u bilo čijem vlasništvu. Stjecanje već postojeće služnosti također je derivativno. jer vlasnika na temelju svoga prava izvodi novo pravo – služnost. nego se tek osniva. Ako je stvar u suvlasništvu ili zajedničkom vlasništvu. Od ovoga su moguće I iznimke ako sam zakon propisuje drukčije ili ako nekretnine nije upisana u zemljišnu knjigu (tada se polaže odgovarajuća isprava u sud što ima učinak uknjižbe). Stvarna služnost će se istodobno upisati zabilježbom I u posjedovnicu zemljišnoknjižnog uloška. no nema zapreke da to bude I pravna osoba. može biti samostalan ugovor no služnost se može I sporazumno osnovati prilikom sklapanja nekog drugog ugovora (npr. Služnost se može steći originarno I derivativno. Ovlaštenik osoben služnosti je poimenično određena osoba. ako je to moguće. Na pokretnini način stjecanja je predaja stvari stjecatelju u nesamostalan posjed na temelju valjano očitovane volje vlasnika. Ovlaštenik stvarne služnosti je svagdašnji vlasnik povlasne nekretnine. Ona je samo pravni temelj te je potreban I način stjecanja. ako je poslužna stvar u suvlasništvu ili zajedničkom vlasništvu. Ovlaštenikova smrt nema utjecaja na trajanje stvarne služnosti. Način stjecanja ovisi o vrsti objekta: za nekretnine to je uknjižba u zemljišne knjige. u kojemu je upisana povlasna nekretnina u čiju se korist služnost osniva. 80 . stjecanje je originarno. pa čak I na pravu.pravokutnik.

3. koja će. I u ostavinskom će postupku sud u svoju odluku unijeti osnutak služnosti (stvarne ili osobne). bez suglasnosti stranaka. prolaz je osnovan u trenutku pravomoćnosti sudske odluke. 2. U diobnom postupku sud može samo na prijedlog svih stranaka osnovati stvarnu služnost. te prolaz mora biti koristan I ekonomičan. Samo u slučaju da dijeli pojedinu česticu na nove. Poštenje prestaje čim posjednik dozna da mu ne pripada pravo na posjed. bez obzira na uknjižbu. kroz zgrade.pravokutnik. dakle da nije znao niti je s obzirom na okolnosti mogao posumnjati da mu ne pripada pravo izvršavati tu služnost. te će osnutak nužnog prolaza uvjetovati potpunom isplatom te naknade. Posjed prava služnosti mora biti pošten I istinit te ima jedinstven rok od 20 godina. ne smije to biti silom. prema ZV u postupku izvlaštenja (nepotpunog) I u komasacijskom postupku. I upravna vlast može u zakonom određenim slučajevima osnovati stvarnu služnost. Pretpostavke za osnutak su: a) Da do te nekretnine nema nikakve ili nema prikladne putne veze s javnim putom b) Da je korist od nužnog prolaza za gospodarenje tom nekretninom veća od štete na poslužnoj nekretnini Obje pretpostavke moraju biti ispunjene. Svrha je da se omogući bolje iskorištavanje nekretnine. Nije potreban poseban način stjecanja. prema ZV u diobnom postupku te u postupku osnivanja nužnog prolaza. koju je ovlaštenik dužan platiti vlasniku poslužne nekretnine za sve što će on trpjeti I biti oštećen. no ona ima samo deklaratorni karakter. ako sud usvoji zahtjev. Ono je vrsta djelomičnog izvlaštenja u korist private osobe a u općem interesu. energija ili usluga koje se tako dostavljaju. ZAKON – samo jedan slučaj osnivanja stvarne služnosti a to je dosjelost. odnosno predajom pokretne stvari ovlašteniku u posjed od strane nasljednika. osnovati stvarnu služnost u korist jedne čestice a na teret druge. te da se vlasnik poslužne nekretnine nije tome protivio. odnosno nužnog osnivanja služnosti vodova ili drugih uređaja (uvijek stvarna služnost). Sud ne može osnovati nužni prolaz preko nekih u zakonu navedenih nekretnina: onih glede kojih se tome protive javni interesi (željeznička pruga). Bitan je I način izvršavanja. Služnost nastaje tek uknjižbom u zemljišnu knjigu. provodeći tako ostaviteljevu oporučnu odredbu (pravni posao je onda oporučiteljevo očitovanje volje a način stjecanja upis u zemljišnu knjigu). Nužni prolaz je služnost puta osnovana sudskom odlukom o kojoj odlučuje općinski sud u izvanparničnom postupku na zahtjev vlasnika nekretnine.www. ODLUKA VLASTI – samo u zakonom točno određenim slučajevima. zakon određuje da će sud istom odlukom odrediti I visinu novčane naknade. Posjednik povlasne nekretnine mora je posjedovati kao pošteni posjednik. manje čestice sud može I sam. Sud može osnovati I služnost vodova ili drugih uređaja na tuđoj nekretnini kao poslužnoj a na zahtjev vlasnika nekretnine koja nema nikakve ili nema prikladne veze s dobavljačem tvari. postati povlasna nekretnina. Vlasnik povlasne nekretnine je radi publiciteta ovlašten ishoditi uknjižbu. ne može se osnovati niti u korist općeg dobra. Osniva se uz obvezu ovlaštenika da plati punu naknadu vlasniku poslužne nekretnine te se na odgovarajući način primjenjuju pravila o nužnom prolazu.net odluka kojom sud na temelju oporuke osniva služnost). 81 . ograđena kućna dvorišta.

www.pravokutnik.net

potajice ili na zamolbu do opoziva, ili uopće zlouporabom povjerenja vlasnika ili posjednika poslužne nekretnine. Stjecatelj mora dokazati da je u tih 20 godina barem 3 puta nastupio slučaj kada se tu služnost moglo izvršavati, te da ju je svaki put I izvršio (ako treći slučaj nije nastupio, rok zastare se produžuje). Za sposobnost stjecatelja I stvari vrijede opća pravila. Na prekid dosjelosti primjenjuju se pravila o prekidu dosjelosti vlasništva, s time da se dosjelost prekida I ako dođe do promjene vlasnika nekretnine, na kojoj se služnost izvršava, a novi vlasnik u času stjecanja nije znao ni morao znati da netko izvršava sadržaj služnosti. Kad se ispune sve pretpostavke dosjelosti, nastaje pravo služnosti. Vlasnik povlasne nekretnine će ga steći čim protekne vrijeme dosjelosti, bez obzira na to upisao tu služnost u zemljišne knjige ili ne (upis ima samo deklaratorni karakter). Dosjelost služnosti ne djeluje prema trećemu koji je stekao vlasništvo poslužne nekretnine a da nije znao niti morao znati da je na njoj osnovana služnost, koja nije upisana u zemljišnu knjigu. Za ocjenu je li taj stjecatelj bio u dobroj vjeri može biti važna I okolnost radi li se o vidljivoj služnosti ili ne; za vidljivu služnost teže će se moći dokazati neznanje. Zbog zaštite povjerenja takvog stjecatelja u potpunost zemljišnih knjiga, on će nekretninu steći bez neupisane služnosti, a služnost će se ugasiti. Ovlaštenik služnosti ima za zaštitu svojeg prava na raspolaganju opća sredstva kao I svi nositelji stvarnih prava te zahtjev (tužbu) specifičan za zaštitu služnosti. Opća su sredstva: a) samopomoć I tužba zbog smetanja posjeda, kojima se zapravo štiti posjed prava služnosti, ali time I posredno I samo pravo b) obveznopravni zahtjev radi ispunjenja ugovora o osnivanju služnosti c) prejudicijelna tužba (radi utvrđenja da služnost postoji), kad je dopuštena po procesnom pravu d) sredstva za zaštitu knjižnih prava po pravilima zemljišnoknjižnog prava Specifična tužba kojom ovlaštenik štiti svoje pravo služnosti naziva se ACTIO CONFESSORIA  ovlaštenik od vlasnika poslužne stvari zahtijeva da prizna postojanje služnosti I da trpi izvršavanje te služnosti na svojoj stvari odnosno da propušta na njoj činiti ono što je na temelju te služnosti dužan propuštati. Aktivno legitimiran je ovlaštenik služnosti (ili svaki pojedini suvlasnik tj. zajednički vlasnik). Pasivno legitimiran je vlasnik poslužne stvari, no I svatko treći koji svojim činima niječe tužiteljevo pravo služnosti ili ga samovlasno onemogućuje ili uznemirava u izvršavanju tog prava. Tužitelj mora dokazati svoje pravo služnosti I tuženikov čin kojim smeta izvršavanje tog prava; treba dokazati pravni temelj I način stjecanja, a ako je služnost stekao pravnim poslom I vlasništvo prednika (kod stvarne služnosti I vlasništvo povlasne nekretnine). Tužba zastarijeva u roku od 20 godina, koji počinje teći od dana kada je ovlašteniku oduzet ili smetan posjed prava. Moguća je I tzv. publicijanska actio confessoria ili tužba predmnijevanog ovlaštenika služnosti  njome će se poslužiti posjednik prava služnosti koji može dokazati pravni temelj I istinit način svog stjecanja posjeda te služnosti. Ako pred sudom dokaže te činjenice, za njega se predmnijeva da je ovlaštenik samog prava služnosti pa se dalje primjenjuju pravila o tužbi predmnijevnog vlasnika. Time se olakšava zaštita onom ovlašteniku koji je u posjedu prava služnosti, ali ne može dokazati pravni temelj stjecanja tog prava, vlasništvo prednika ili svoje vlasništvo povlasne nekretnine.

82

www.pravokutnik.net

Razlozi prestanka služnosti su ili oni koji vrijede za sva stvarna prava ili oni koji vrijede za stvarna prava na tuđoj nekretnini, sva ili barem neka od njih, te još jedan specifičan za služnosti – zastara. 1. Propast stvari – svaka služnost prestane kada propadne poslužna stvar, a stvarna služnost I kad propadne povlasna stvar. Ako stvar samo privremeno propadne, tj. bude obnovljena, služnost oživljava (dakle služnost prestaje samo pod uvjetom da se stvar ne vrati u prijašnje stanje). Jednak učinak ima I kad se stvar stavi van prometa ili kad nastupi trajna nemogućnost daljenjeg izvršavanja služnosti. Iznimka je plodouživanje koje postoji I nakon propasti poslužne stvari na nadomjestku za nju (osigurnina, naknada za stvar, pravo). 2. Odreknuće – jednostrana izjava ovlaštenika služnosti. Svatko se može odreći služnosti, bez obzira na pravni temelj njena nastanka. Iznimno će ovlašteniku trebati suglasnost plodouživatelja njegove stvari ili založnog vjerovnika. Da bi odreknuće imalo pravni učinak moraju biti ispunjene pretpostavke za valjanost (jednostranog) pravnog posla; služnost upisana u zemljišnu knjigu treba se izbrisati. 3. Istek roka I ispunjenje raskidnog uvjeta – služnost upisana u zemljišnu knjigu ne prestaje automatski istekom roka ili ispunjenjem raskidnog uvjeta, već brisanjem. 4. Sjedinjenje – spajanje služnosti I vlasništva poslužne stvari u istoj osobi (jer se ne može imati služnost na vlastitoj stvari). Ako se u takvom slučaju ne zahtijeva brisanje služnosti koja je upisana u zemljišnu knjigu, a vlasništvo tih nekretnina se opet razdvoji, služnost će ponovno oživjeti (u međuvremenu je mirovala). Potrebno je brisanje služnosti iz zemljišne knjige kako bi ona uistinu prestala. 5. Prestanak ovlaštenika – kod osobnih služnosti jer stvarne prelaze na nasljednike. No postoje iznimke: osobna služnost može biti osnovana za ovlaštenika I njegove nasljednike (nakon smrti ovlaštenika prelazi na njih, a nakon njihove se gasi) ili za cijelu obitelj (prestaje kad obitelj izumre). U sumnji smatra se da je služnost osnovana u korist nasljednika. 6. Ukinuće na temelju odluke – ako služnost izgubi svoju razumnu svrhu, trebala bi prestati postojati. Zakon daje vlasniku poslužne stvari pravo zahtijevati od suda da takvu služnost ukine (čak I ako je osnovana ugovorom). Posebno je regulirano ukidanje služnosti puta I nužnog prolaza: sud će na zahtjev vlasnika poslužne nekretnine ukinuti služnost, bez obzira na temelj nastanka, ako utvrdi da postoji drugi prikladniji ili jednako prikladan prolaz, ali koji vlasniku poslužne nekretnine čini manje štete ili ako postoji jednako prikladan javni prolaz. Ovlaštenik čija je služnost ukinuta nema pravo na naknadu; prestaje brisanjem. 7. Rasterećenje zemljišta – ukidanje određenih tereta na određenim zemljištima; određuje ga zakon u općem interesu, uz odštetu ili bez nje. Ako bi ukinuće služnosti imalo karakter izvlaštenja, ovlaštenik ima pravo na punu naknadu. Služnost će prestati kad se ispune zakonom određene pretpostavke, a ako je upisana u zemljišnu knjigu onda brisanjem (bez ako je zakonom propisano). 8. Zaštita tuđeg povjerenja – služnost se može steći I izvanknjižno, što je iznimka od načela upisa I moguća je samo u zakonom određenim slučajevima (dosjelost I stjecanje temeljem odluke vlasti). Ako ovlaštenik ne upiše svoje pravo u zemljišnu knjigu, ono može prestati ako poslužnu stvar stekne netko

83

www.pravokutnik.net

tko za njegovu služnost nije niti je morao znati (jer nije dužan istraživati izvanknjižno stanje). 9. Neizvršavanje – ako ovlaštenik svoju služnost ne izvršava određeno vrijeme, izgubit će je. Služnost zastarijeva neizvršavanjem kroz 20 godina  kada se ovlaštenik svojim pravom nije uopće, niti djelomično služio. Usucapio liberatatis (dosjelost slobode) je poseban slučaj neizvršavanja služnosti, kvalificirano neizvršavanje  ovlaštenik nije izvršavao služnost jer se vlasnik poslužne stvari tome protivio; ako potraje 3 godine služnost prestaje. Vlasnik poslužne stvari ne mora biti u dobroj vjeri kada zabranjuje izvršavanje. Za uknjižbu brisanja (u oba slučaja) potrebna je sudska presuda kojom je utvrđeno da je služnost prestala zbog neizvršavanja. 10.Ovršna prodaja – nije način prestanka služnosti, no postoje iznimke kod osobnih služnosti na nekretninama; neće prestati one služnosti upisane prije hipoteke na nekretnini. One upisane poslije prestaju pravomoćnošću sudskog rješenja o dosudi nekretnine kupcu. STVARNA SLUŽNOST je stvarno pravo svagdašnjeg vlasnika određene nekretnine (povlasna nekretnina) da se za potrebe te nekretnine na određeni način služi tuđom nekretninom (poslužna nekretnina), čiji svagdašnji vlasnik to mora trpjeti ili mora propuštati određene radnje glede svoje nekretnine koje bi inače imao pravo činiti. One postoje isključivo na nekretninama; ovlaštenik je svagdašnji vlasnik određene nekretnine. Faktički postoje u korist nekretnine (a pravno u korist ovlaštenika) sa svrhom da se tom nekretninom što bolje, ugodnije ili lakše gospodari. Zakon izričito dopušta da povlasna nekretnina bude I javno dobro u općoj ili javnoj uporabi, ako se tome ne protivi njihova pravna narav. Povlasna I poslužna nekretnina ne moraju biti susjedne. Ovlaštenik može na poslužnoj nekretnini imati neku napravu kojom izvršava služnost; on ju je dužan držati u urednom stanju, snosi troškove održavanja no ako I vlasnik ima koristi od te naprave onda I on doprinosi njenom održavanju (razmjerno svojoj koristi). I za samu poslužnu stvar troškove održavanja I popravka dužan je snositi ovlaštenik, ali ako se I vlasnik njome koristi onda ti troškovi razmjerno terete I njega; ako ih ne želi snositi, mora se odreći daljnjeg sukorištenja ili stvar prepustiti ovlašteniku čak I protiv njegove volje. Ako je služnost naplatna onda je ovlaštenik dužan vlasniku davati naknadu (ne mora biti novac) za izvršavanje služnosti. Vlasnici poslužne I povlasne nekretnine mogu osnovati stvarnu služnost kakva im treba (ako joj je sadržaj moguć I dopušten); mogu sporazumno svaku služnost prilagoditi svojim potrebama: mogu je pravnim poslom osnivanja ograničiti, opteretiti… Prema namjeni povlasne nekretnine stvarne sl. dijele se na: 1. POLJSKE – ako je povlasna nekretnina namijenjena poljodjelstvu a) Služnosti puta – ZV ih dijeli na pravo  staze (servitus itineris) – ovlaštenik može njome hodati I puštati si druge ljude, nije ovlašten jahati niti voziti bicikl (čak ga ne smije ni gurati)  progona stoke (servitus actus) – može se služiti I kolicima; obuhvaća I pravo staze. Ne ovlašćuje na vuču teških tereta preko poslužnog zemljišta  kolnika (servitus viae) – ovlaštenik se može voziti jednom ili više zaprega, motornim vozilom I biciklom; obuhvaća I pravo staze I pravo progona stoke (samo vezane) Svaku od njih može na zahtjev stranke osnovati prislino sud u izvanparničnom postupku ako su ispunjene zakonom određene pretpostavke (nužni prolaz!). Prostor na poslužnoj nekretnini za izvršavanje ovih prava mora biti toliki koliko je 84

Traju samo onoliko na koliko su osnovane. a s obzirom na mjesne prilike. Ovlaštenik ne mora sam izvršavati služnost. Ne ovlašćuje ni na kakvu drugu korist. to mogu I njegovi ukućani. spremnike za vodu I druge naprave u mjeri koja se utvrđuje po potrebama povlasne nekretnine. žljebove. Ona je strogo osobno pravo koje pripada poimenično određenoj osobi radi zadovoljavanja nekih njezinih potreba (moraju imati razumnu svrhu koja zaslužuje pravnu zaštitu). Njihov broj je u našem pravu ograničen: 85 .. KUĆNE SLUŽNOSTI – ako povlasna nekretnina obuhvaća I zgradu. izvršavanje plodouživanja ali ne I uporabe ovlaštenik može prepustiti I drugoj osobi. a nadležna vlast ne poduzme odmah potrebne mjere. Uključuje pravo:  Nasloniti teret svoje zgrade na tuđu  Gredu ili rožnik umetnuti u tuđi zid  Imati dijelove svoje zgrade u susjedovom zračnom prostoru ili na susjedovom zemljištu. a o svome trošku. vidika. čiji svagdašnji vlasnik to mora trpjeti. brane.pravokutnik. ovlaštenik ne smije kositi travu niti isključiti stoku vlasnika poslužne nekretnine od paše na njoj. c) Služnosti paše – vrsta I broj stoke te vrijeme I mjera izvršavanja određuju se kod osnivanja. One su neotuđive pa ih se ne može prenijeti na drugu osobu kao ovlaštenika.www. 2. naplatno ili besplatno. Mogu se podijeliti na: a) Afirmativne – vlasnika ovlašćuju da nešto poduzima na susjedovoj nekretnini kao poslužnoj a taj je to dužan trpjeti. mjerodavno je kako se mirno izvršavao posjed prava služnosti paše tijekom 20 godina. što bi inače slobodno činio. Primjenjuju se odredbe o pravu paše. suhog lišća I sl. Ako zbog kakve nepogode put postane neupotrebljiv. skupljanje žira.)  Kuću ne snizivati (zbog bure)  Ne oduzimati povlaštenoj zgradi svjetlo I zrak ili vidik  Ne odvraćati kišnicu sa krove svoje kuće od susjedova zemljišta kojem bi mogla koristiti za polijevanje vrta ili punjenje cisterne OSOBNA SLUŽNOST je stvarno pravo koje ovlašćuje pojedinačno određenu osobu da se na određeni način služi tuđom stvari. ili imati prozor u tuđem zidu radi svjetla ili vidika  Imati svoje naprave na tuđoj nekretnini  Provoditi dim ili druge plinove kroz susjedov dimnjak  Navoditi kapnicu sa svog krova na tuđu nekretninu  Odvoditi ili prolijevati tekućine na susjedovo zemljište b) Negativne –vlasnika ovlašćuju na to da vlasnik poslužne nekretnine nešto propušta. ako u času stjecanja to nije određeno. a najduže do ovlaštenikove smrti (iznimno ako su osnovane I u korist ovlaštenikovih nasljednika). Ovdje pripadaju dužnosti:  Svoju kuću ne povisivati (zbog zraka. d) Šumske služnosti – uključuje pravo sjeći drva prema potrebama ili samo suhe grane. a nije namijenjena poljodjelstvu. mora se do uspostave prijašnjeg stanja odrediti novi prostor.net nužno da bi ih se izvršavalo. Nastaju samo na temelju pravnog posla – ugovora ili oporuke. b) Služnosti vode  Pravo crpsti vodu – uključuje I pravo na slobodan pristup vodi  Pravo pojiti stoku – uključuje I pravo pojiti stoku te crpsti vodu  Služnost vodovoda – daje pravo vodu s tuđe nekretnine navraćati na svoju ili sa svoje odvraćati na tuđu te u tu svrhu postaviti cijevi.

te terete koji je opterećuju. mora ju popravljati I obnavljati ono što se s vremenom istrošilo. Vlasnik I plodouživatelj mogu radi lakšeg dokazivanja uzajamnih tražbina sastaviti ovjerovljeni popis svih poslužnih stvari s naznakom njihove vrijednosti u doba popisa I procjene (ako ne. stvarne terete na poslužnoj nekretnini te kamate na tražbine. glavnica koja daje kamate). pokretna ili više pokretnih zajedno) sa svim svojim pripadnostima. prve snosi plodouživatelj a druge vlasnik (ako ih plodouživatelj nije skrivio). Ako se osnuje plodouživanje na cijelom imanju onda se kao predmet plodouživanja javljaju I potrošne stvari  nepravo plodouživanje (quasiusufructus)  osniva se I na (ne)potrošnim zamjenljivim stvarima namijenjenim otuđivanju I na pravu koje ne daje plodove. Ovakvo plodouživanje traje do isteka roka ili smrti ovlaštenika. Ovaj odnos je zapravo obveznopravne naravi I vrlo je sličan zajmu. Predmet plodouživanja je nepotrošna stvar (nepokretna. Plodouživatelj je dužan vlasniku poslužne stvari na njegov zahtjev dati primjereno osiguranje (kauciju) ako je supstanca stvari ugrožena  kad postoji 86 . Vlasništvo plodova I drugih koristi koje su se odvojile od stvari a da se nije umanjila njena supstanca. Vlasnik ima pravo na posredni posjed svoje stvari I na pravno raspolaganje njome. predmnijeva se da je plodouživatelj primio stvar srednje kakvoće). Kao stvar ovdje se tretira I pravo pa I ono može biti predmet plodouživanja ako daje plodove ili druge koristi (npr. Plodouživatelj koji obavi poboljšice bez suglasnosti vlasnika ima položaj poslovođe bez naloga (ima i ius tollendi). Mora poslužnu stvar čuvati kao dobar domaćin. Priraštaj poslužne stvari pripada vlasniku.pravokutnik. ali u skladu s njezinom namjenom I čuvajući joj supstancu. Plodouživatelj može biti I fizička I pravna osoba. može stvar otuđiti (ali opterećenu plodouživanjem) I opteretiti. razlika je u svrsi koja je kod zajma kredit. ima pravo posjedovanja (nesamostalnog) te stvari te na potpunu uporabu I na sve koristi od te stvari. plodouživatelj stječe odvajanjem. ali mogu oba. ako ih je više svaki je samostalni nositelj svoga dijela prava plodouživanja. ali čuvajući njenu supstancu.net 1. osim u slučajevima kada su poboljšice nužne ili kad se vlasnik obveže da će plodouživatelju dati punu odštetu za uporabu I prihod koje je izgubio zbog obavljanja radova (od odštete vlasnik može odbiti korist koju plodouživatelj ima od poboljšica). osim ako im pripada zajednički. njegov je sav prihod koji poslužna stvar daje bez umanjenja supstance. Plodouživatelj ima pravo na čisti prihod od čiste vrijednosti.www. Plodouživatelj je ovlašten služiti se poslužnom stvari bez obzira na to kolike su mu potrebe. Ono je djeljiva služnost pa može postojati I na alikvotnom dijelu poslužne stvari. Vlasniku treba dopuštenje plodouživatelja. a kod nepravog plodouživanja imovinski osigurati neku osobu. ali u skladu s njezinom temeljnom namjenom. Poboljšice nisu dužni obavljati ni vlasnik stvari ni njen plodouživatelj. koje su osigurane hipotekom na poslužnoj nekretnini. Plodouživatelj snosi I terete povezane s objektom plodouživanja – javne obveze (porezi). ne smije ju uništiti ili joj promijeniti namjenu. On ipak ne snosi sve troškove održavanja. On ima pravo I na sve civilne plodove. ali on snosi sve troškove za uporabu I iskorištavanje kao I za redovito održavanje I obnavljanje poslužne stvari. Pripadaju mu sve koristi od stvari koje nemaju karakter ploda u širem smislu. no onda se I na njega proširuje plodouživanje. Pravo plodouživanja (ususfructus) je osobna služnost na temelju koje se ovlaštenik može u svakom pogledu služiti tuđom stvari. razlikuju se redoviti popravci I obnavljanje od izvanrednih.

vlasnik može zahtijevati da sud ukine plodouživanje (tada je dužan plodouživatelju dati pravednu naknadu). uporabovnik se smije koristiti stvarju samo u opsegu svojih potreba. pa sve ostale pripadaju vlasniku. ne može ju imati više osoba. pa ga se smije izvršavati samo u tom opsegu čuvajući supstancu nekretnine. Sadržaj može biti ili uporaba u svrhu stanovanja (u pravilu) ili plodouživanje u svrhu stanovanja (ako je ovlaštenik ovlašten služiti se svim dijelovima zgrade koji su za stanovanje). Vlasniku se ne smije onemogućiti ili otežati nepotrebno nadgledanje cijele njegove nekretnine. a I stambenima koji nisu obuhvaćeni služnošću. Uporaba nije djeljiva. ako zakonom nije što drugo određeno ili ako to ne zahtijeva pravna narav prava uporabe. sa svojim ukućanima. inače odgovara za smanjenje njezine vrijednosti. vlasnikovi su. koje je imao da bi dobio plodove. pa je razlika samo kvantitativna. Plodouživateljeve dužnosti I odgovornosti prelaze I na njegove nasljednike (univerzalne sukcesore). Ako plodouživatelj ne bi dao osiguranje na koje se obvezao ili koje je odredio sud. Na odgovarajući se način primjenjuju pravila o pravu plodouživanja. pritom ne smije spriječiti ovlaštenika da izvršava svoje pravo stanovanja.net opasnost da će se zbog načina na koji plodouživatelj rabi I iskorištava stvar njezina vrijednost smanjiti. Ako se stranke ne mogu sporazumjeti o iznosu. ali samo do visine koristi koja mu preostane nakon što uzuar namiri svoje potrebe. koji se obvezao da će sve troškove te uprave snositi kao troškove ze uporabu I iskorištavanje poslužne stvari. Predmet prava uporabe jednak je kao I plodouživanje s razlikom da predmet uporabe ne može biti potrošna stvar. 2. osim kad su one u takvom odnosu da im ono pripada zajedniočki. Nakon prestanka prava plodouživanja dužnost je ovlaštenika da posjed poslužne stvari preda njenu vlasniku u stanju u kakvu ju je bio primio. Prema ZV uporabovnik ima kao I plodouživatelj pravo na uporabu I korištenje. prema stanju kad je služnost osnovana. Ovlaštenikove se potrebe prosuđuju prema objektivnom kriteriju – koliko bi se osoba njegove dobi te zvanja. Pravo stanovanja (habitatio) je osobna služnost na temelju koje se ovlaštenik može služiti tuđom stambenom zgradom ili njezinim dijelom za stanovanje. Pravo uporabe (usus) je osobna služnost na temelju koje se ovlaštenik može za svoje potrebe služiti tuđom stvari prema njenoj namjeni I čuvajući njezinu supstancu. smije se njome služiti samo u okviru svojih potreba. ali su opsegom ograničene. Uporabovnik stječe plodove ubiranjem (I civilne plodove).www. Uporabnikove ovlasti su sadržajno jednake plodouživateljevima. zanimanja I obiteljkog kućanstva trebao za svoje potrebe služiti takvom poslužnom stvari. Izvršavanje služnosti uvijek je ograničeno samo na dijelove nekretnine namijenjene stanovanju. Vlasnik je dužan snositi sve redovite I izvanredne troškove I terete poslužne stvari I on je o svom trošku mora održavati u dobru stanju. Vlasnik je slobodan u svakom pogledu raspolagati onim dijelovima zgrade koji nisu namijenjeni stanovanju. prema pravilima o položaju poštenog posjednika prigodom povrata stvari vlasniku. odredit će ga na zahtjev sud. Sud može udovoljiti zahtjevu. po pravilima založnog prava. Plodouživatelj ima pravo na naknadu troškova. Prirodni plodovi koji u času povrata stvari još nisu odvojeni.pravokutnik. Pravo uporabe izvršava sam. no može I postaviti upravitelj poslužnom stvari kad to zahtijeva plodouživatelj. Svrha je isključivo stanovanje. 3. 87 .

Kada je nekretnina opterećena stvarnim teretom u korist neke druge nekretnine. ali dok god postoji stvarni teret na nekretnini dotle će korisnik tog tereta imati pravo iz stvarnog tereta. Opterećenik stvarnim teretom je određen svojim stvarnopravnim statusom glede nekretnine – stvarni teret tereti nekretninu. Može se opteretiti I više nekretnina zajedno kao da su one sve jedan objekt (vrijedit će pravila o simulatnoj hipoteci). dok to ne mogu biti pokretnine ni subjektivna prava. te da se za to odgovara vrijednošću te nekretnine. tada je korisnik takvog tereta određen realiter. Korisnik stvarnog tereta je onaj u čiju je korist nekretnina opterećena. bilo personaliter (osobno – personalan teret). Prema sadržaju mogu biti naturalni (ponavljana davanja stvari ili izvršavanja određenih činidbi rada) I novčani (ponavljana davanja novca – novčane rente). naime svojim stvarnopravnim statusom glede povlasne nekretnine. zajednički vlasnik. ma čija ona bila  vlasnik. PRAVO IZ STVARNOG TERETA STVARNI TERET je za svakoga mjerodavna opterećenost nekretnine nečijim stvarnim pravom na ponavljana davanja i/ili činjenja na teret vrijednosti te nekretnine. dijele se na terete ograničenog trajanja (ograničeni su završnim rokom ili uvjetom. ako je korisnik tog tereta određen kao osoba. Predmet stvarnog tereta može biti jedino nekretnina.www. Teret je stvarnopravne naravi pa prati stvar koju opterećuje. ujedno su opterećene I sve njene pripadnosti. Prema trajnosti. suvlasnik. djelujući apsolutno. bilo realiter (nekretninom – predijalan teret). izričito postavljenim u sadržaju tereta) I trajne (I oni će prestati nastupi li neka okolnost koja je zakonom određena za pretpostavku prestanka stvarnog tereta).pravokutnik. Prema temelju svog nastanka dijele se na privatnopravne (koji se osnivaju na privatnopravnom temelju: pravnom poslu ili odluci nadležne vlasti) i javnopravne (osnovani na temelju zakona). Osnuje li se stvarni teret. razlikuju se stvarni tereti u korist nekretnina (predijalni stvarni tereti) I stvarni tereti u korist osoba (personalni stvarni tereti). Nekretnina je opterećena u korist neke osobe personaliter. Prema tome u čiju je korist određen teret. prehodni vlasnik do I potonji od ispunjenja roka/uvjeta). kao I osoba koja ima pravo plodouživanja na njoj. a to može biti: a) Kao pojedinac – nakon njegove smrti teret prestaje b) Kao pojedinac I njegovi nasljednici – prvi korisnik je pojedinac. On umanjuje pravnu vlast njezinog svagdašnjeg vlasnika – vlasnici se mogu mijenjati. etažni vlasnik. osnovala se stvarnopravna odgovornost za ponavljana davanja i/ili činjenja koja su sadržaj tog tereta.net GLAVA 17. Korisnik je tada u pravilu vlasnik povlasne nekretnine. pa je stoga nositelj prava iz tog stvarnog tereta. I idealni dio nekretnine može biti opterećen kao I pravo građenja. a nakon njegove smrti on traje u korist onih koji ga nakon njegove smrti nasljeđuju 88 . koje će ga ovlašćivati da mu se na teret vrijednosti opterećene nekretnine ponavljano nešto daje ili čini. I to jedino ona koja je sposobna biti predmetom založnog prava. treba biti određen ili barem odrediv. Umjesto vlasnika će stvarni teret koji tereti njegovu nekretninu morati snositi I osoba koja tu nekretninu samostalno posjeduje. ali bi kao korisnik mogao biti određen I onaj tko je nositelj prava građenja na povlasnoj nekretnini (pravo mu pripada najdulje dok traje pravo građenja).

Privatnopravne se može preinačiti samo u sporazumu s vlasnikom opterećene nekretnine. Privatnopravni tereti se osnivaju na određenoj neketnini kao poslužnoj na temelju pravnog posla vlasnika nekretnine koju se opterećuje ili odlukom suda. Sporedni sadržaj je neko jednokratno davanje ili činjenje koje ima novčanu vrijednost. on može biti I naknadno mijenjan pod pretpostavkama I na način određen zakonom. potrebno je da su ispunjene sve opće pretpostavke stjecanja stvarnih prava. o sadržaju tog tereta I o korisniku tereta.www. stvarni teret traje samo u korist onih koji nasljeđuju prvog korisnika c) Kao određena obitelj – oni su korisnici pa tek kada svi izumru. Stvarni teret može osnovati I nevlasnik ali jedino u slučajevima u kojima se štiti stjecateljevo povjerenje u zemljišne knjige. Moguće je pravnim poslom odrediti I ograničenje tog stvarnog tereta kakvim mogućim I dopuštenim uvjetom. Ako nisu ispunjene sve pretpostavke za uknjižbu. prestaje taj stvarni teret. koja ima novčanu vrijednost. odnosno sa stajališta korisnika stvarnog tereta. dopuštena I određena ili barem odrediva činidba ponavljanih davanja stvari ili novca. Javnopravni stvarni tereti osnivaju se na temelju zakona. Da bi pravni teret bio osnovan. stvarni teret će nastati samom pravomoćnošću 89 .pravokutnik. Ako nije što posebno određeno. ili drugih činjenja. a nije nedopušteno. Javnopravnim stvarnopravnim teretima preinačuje sadržaj javna vlast u granicama svoje nadležnosti. onako kako I osniva takve terete. u dvojbi smatra se da je teret osnovan u korist obitelji Sadržaj stvarnog tereta je činidba koju je opterećenik obvezan ponavljano izvršavati korisniku tereta na teret vrijednosti opterećene nekretnine. Dok stvarni teret traje sadržaj mu je u pravilu onaj s kojim je osnovan. Upisat će se kao stvarni teret na nekretnini koju se njime opterećuje. teret će se osnovati tako što će se u sud položiti ovjerovljena isprava kojom vlasnik nekretnine dopušta uknjižbu stvarnog tereta na njoj. bitni sadržaj su odredbe o osnivanju tereta na određenoj nekretnini. osniva se na temelju valjanog pravnog posla vlasnika nekretnine koju se opterećuje. kao I odgovarajuće posebne pretpostavke tog stjecanja. činidba koju on ima pravo ponavljano dobivati na teret vrijednosti opterećene nekretnine. I više jednokratnih činidaba bi moglo biti sporedni sadržaj nekog stvarnog tereta. Kod ovakvog osnivanja na odgovarajući se način primjenjuju pravila o osnivanju služnosti odlukom suda. ili kakvim drugim ograničenjem koje je moguće. Pravni temelj može biti jedino valjani pravni posao usmjeren na osnutak tog tereta.net kao njegovi nasljednici (sveopći). Činidba treba biti moguća. sve mora biti u pisanom obliku. Stvarni teret se osniva upisom u zemljišnu knjigu (uknjižbom). ni glavni sadržaj stvarnog tereta. Na nekretnini koja nije upisana u zemljišnu knjigu. a na način određen zakonom. Osnivanje na temelju odluke suda – u postupku razvrgnuća suvlasništva odnosno diobe zajedničkog vlasništva I u ostavinskom postupku. teret će se predbilježiti. ali nipošto ne mogu biti jedini. ako se izjalovilo osnivanje stvarnog tereta na temelju pravnog posla. ali je on ipak osnovan time što su ispunile pretpostavke pod kojima se štiti stjecateljevo povjerenje u zemljišne knjige – primjenjuju se pravila za stjecanje prava vlasništva na temelju pravnog posla upisom u zemljišnu knjigu. a kad se osniva predijalni stvani teret tada još I kao pravo u korist povlasne nekretnine. rokom. u oba slučaja jedino kada je ovlašten u tom postupku osnovati služnost. Inače sud može svojom odlukom osnovati stvarni teret na nečijoj nekretnini jedino ako ga na to ovlašćuje poseban zakon. jer je to bio pravni posao nevlasnika (ili neovlaštenog vlasnika). za koje bi onda na odgovarajući način vrijedilo isto ono što I za činidbe koje su glavni sadržaj tereta. Osnivanje na temelju pravnog posla – izvođenjem iz vlasništva nekretnine koju se opterećuje. niti je suprotno pravnoj naravi prava iz stvarnog tereta.

sud je ovlašten. Stvarni teret prestaje po samom zakonu. 90 . na zahtjev vlasnika opterećene nekretnine. ali će teret prestati tek njegovim brisanjem u zemljišnoj knjizi. tada će pravomoćna sudska odluka o ukidanju biti pravni temelj prestanka. pod pretpostavkama I u postupku određenom zemljišnoknjižnim pravom Stvarni teret koji nije upisan u zemljišnu knjigu prestat će zbog zaštite povjerenja u potpunost zemljišnih knjiga. makar I u dobroj vjeri. a sadržaj tereta je nedjeljiv. Ako je više korisnika.www. Vrati li se nekretnina u prijašnje stanje. osnovanog bilo na temelju pravnog posla bilo na temelju sudske odluke 2. Svaki stvarni teret prestaje na temelju samog zakona propašću opterećene nekretnine. Na temelju pravnog posla prestaje valjanim jednostranim odreknućem njegova korisnika od prava koje za nj proizlazi iz tog tereta. Izgubi li stvarni teret razumnu svrhu. Zemljišnoknjižni sud je ovlašten da na zahtjev vlasnika opterećene nekretnine odredi amortizaciju stvarnog tereta. Kada je stvarni teret osnovan na nečijem pravu građenja. u pravilu će prestati s prestankom tog prava građenja. a da nije potreban upis u zemljišnu knjigu. ako ne odluči da se smanje davanja I činjenja vlasnika opterećene nekretnine 3. nije drukčije odredio. ne uživa pritom zaštitu povjerenja u potpunost zemljišnih knjiga glede onih prava koja postoje na temelju zakona. bez njegovog brisanja iz zemljišne knjige. prestaje istekom roka ili ispunjenjem uvjeta. a ne na temelju te odluke. Sud će ukinuti predijalni stvarni teret na zahtjev vlasnika opterećene nekretnine kojemu se diobom povlaštene nekretnine bez njegovog pristanka otežalo opterećenje njegove nekretnine. odnosno bude li joj vraćena sposobnost da bude objektom prava vlasništva. Zakonska pretpostavka osnivanja je I odluka nekog drugog subjekta koji ima javna ovlaštenja. Javnopravni teret se ne upisuje u zemljišnu knjigu. a ne upisuje ih se u zemljišnu knjigu. nego tek brisanjem. ako posebni zakon na temelju kojeg se osniva.pravokutnik. Privatnopravne terete sud je ovlašten ukinuti u nekoliko slučajeva: 1. bez obzira na to je li znao za njih ili ne. No stjecatelj je ovlašten ishoditi upis kako bi lakše zaštitio svoje pravo. ako je upisan u zemljišnu knjigu prestaje tek brisanjem. a predijalni stvarni teret prestaje I u slučaju da propadne povlasna nekretnina. Osnivanje na temelju zakona – ako I kada se ispune zakonom određene pretpostavke. Tko stekne nekretninu. Javnopravni stvarni teret ne može prestati odlukom suda. onaj koji je. Stvarni teret može prestati I na temelju odluke suda o njegovom ukidanju. stjecao nekretninu (ili neko pravo na njoj) postupajući s povjerenjem u zemljišne knjige. samo iznimno. pojedini ovlaštenik ne može se odreći bez suglasnosti ostalih. ali takav se osniva na temelju zakona. jer se odricanje od pojedinačnih prava na davanja ili činjenja ne smatra odreknućem od stvarnog tereta. Samim odreknućem ne prestaje pravo upisano u zemljišne knjige. donijeti odluku o ukidanju privatnopravnog tereta. stekao ju je opterećenu javnopravnim teretima neupisanim u zemljišnu knjigu. Ni vlasnik povlasne nekretnine opterećene pravom plodouživanja ili založnim pravom ne može se odreći predijalnog stvarnog tereta u korist te nekretnine bez pristanka ovlaštenika tih prava. ali jedino odreknućem od temeljnog prava iz stvarnog tereta. kada opterećenu nekretninu stekne osoba koja nije znala niti je morala znati da on postoji. time oživljava I stvarni teret.net sudske odluke. Stvarni teret koji je osnovan uz ograničenje završnim rokom ili raskidnim uvjetom. jer on nema tu ovlast. njome se točno određuje činidba koja je sadržaj tog tereta.

ali samo ako time ne bi bila povrijeđena postojeća tuđa prava. odnosno činjenja. namiruje iz vrijednosti opterećene nekretnine. od kojih je jedna glavna a druga sporedna. njegov korisnik je: a) Kod predijalnih tereta svagdašnji vlasnik povlasne nekretnine b) Kod osobnih osoba u čiju korist je teret određen 1. opterećena stvarnim teretom. Sadržaj se određuje već prigodom osnivanja stvarnog tereta na nekretnini – određuje se na koja davanja I činjenja korisniku tereta je obvezan svagdašnji vlasnik te nekretnine.www. te kada ona dospijevaju za ispunjenje. Ovlaštenik prava iz stvarnog tereta. Razlika je u tome što služnosti ovlašćuju na to da vlasnik opterećene nekretnine u korist ovlaštenika služnosti nešto trpi ili propušta (negativne činidbe). a da mu za to odgovara svagdašnji vlasnik opterećene nekretnine njezinom vrijednošću. rokovima I sl. Pojedine fizičke osobe I uz to izričito u korist njezinih nasljednika 3. koji određuje rasterećenje nekretnina. pa ima glede te nekretnine dvije ovlasti. Djelovanje prava se može ograničiti uvjetima. korisnik tereta ima pravo na naknadu. Stvarni teret ovlašćuje svojeg korisnika na to da mu svagdašnji vlasnik opterećene nekretnine na teret njezine vrijednosti izvršava one činidbe koje su sadržaj stvarnog tereta na toj nekretnini. redom kojim te činidbe dospijevaju. ali oni upisani u zemljišnu knjigu prestaju tek brisanjem. PRAVO IZ STVARNOG TERETA je ograničeno stvarno pravo na nekretnini koje svojeg nositelja (korisnika tereta) ovlašćuje na to da mu se na teret njezine vrijednosti daju stvari ili čine činjenja koje su sadržaj toga stvarnog tereta. Pojedine osobe (fizičke ili pravne) 2. Ovlast korisnika prava stvarnog tereta da mu svagdašnji vlasnik opterećene nekretnine izvršava određene činidbe. Njegova sličnost sa pravom služnosti je u tome što su I jednoi drugo ograničena stvarna prava koja svojeg nositelja ovlašćuju na neke činidbe vlasnika opterećene nekretnine.I od te povlasne nekretnine. iz njega za korisnika periodički proizlaze uvijek nova I nova prava na pojedinačne činidbe davanja. ako nije drukčije određeno. nezastarivo je. a sadržaj mu se može poslije preinačivati. neodvojivo je od nekretnine koju opterećuje. korisnikovo je temeljno pravo. Sličnost sa založnim pravom je u tome što su oba ograničena stvarna prava koja ovlašćuju svoga nositelja na namirivanje dospjelih. Razlika je u karakteru međusobnog odnosa između stvarnog prava I obveze. a neizvršenih činidaba iz vrijednosti opterećene nekretnine  stvaraju stvarnopravnu odgovornost. Stvarni tereti mogu prestati I na temelju posebnog zakona. odnosno prestankom pravne osobe.. Ono je samostalno ograničeno stvarno pravo (nije akcesorno nekoj tražbini). podvrgnuto je načelu određenosti (stvarni teret postoji samo sa sadržajem koji je individualiziran I točno određen.pravokutnik.net Stvarni teret koji je bio osnovan u korist određene osobe prestaje smrću te osobe. ma čija ona bila. a pravo iz stvarnog tereta ovlašćuje svog korisnika da mu vlasnik činidbe nešto daje ili čini (pozitivne činidbe). Ujedno pravo iz stvarnog tereta ovlašćuje korisnika na to da dospjele a neispunjene pojedinačne činidbe. Pojedine obitelji Ovlašteniku prava iz stvarnog tereta pripadaju određene koristi od vrijednosti opterećene nekretnine. Ako rasterećenje ujedno ima karakter izvlaštenja. te na nekretnini koja je određena). a kada postoji u korist neke nekretnine . Predmet prava iz stvarnog tereta je nekretnina. zakonodavac može iz gospodarskih ili političkih razloga odrediti prestanak stvarnih tereta koji terete sve ili neke vrste nekretnina. Temeljno pravo predijalnog tereta je pripadak 91 . Stvarni tereti će prestati ako se ispune pretpostavke određene posebnim zakonom.

bit će je obvezan ispuniti korisniku tereta onaj tko je u vrijeme dospijeća vlasnik opterećene nekretnine. sjedinjenjem. te je zajedno s njome I prenosiv. dok ona ne zastari. a ujedno je iz temeljne obveze svagdašnjeg vlasnika opterećene nekretnine nastala njegova pojedinačna obveza ispuniti to davanje ili činjenje korisniku. Postoji dvostruka odgovornost: osobna I stvarnopravna. otpustom duga. Tako je iz stvarnopravnog odnosa proizišao obveznopravni odnos glede dospjele pojedinačne obveze davanja odnosno činjenja  za korisnika tereta je nastalo pojedinačno pravo koje ima karakter tražbine na ispunjenje pojedinog davanja ili činjenja. prijebojem. sve dok ona ne zastari.net nekretnine. nastalo je time iz temeljnog prava korisnika stvarnog tereta za nj pojedinačno pravo na to davanje ili činjenje. obje odgovornosti prestaju zastarom. Dužnik svake pojedine obveze davanja ili činjenja korisniku tereta je onaj tko je vlasnik opterećene nekretnine u trenutku kada je nastala ta pojedinačna obveza. Ne ispuni li dobrovoljno činidbu moći će je vjerovnik putem suda ostvarivati prisilno iz dužnikove imovine. pa s prelaskom vlasništva opterećene nekretnine na drugu osobu prelazi ujedno I temeljna obveza na novog vlasnika nekretnine. Temeljna obveza svagdašnjeg vlasnika opterećene nekretnine je da na njen teret vrijednosti korisniku tereta opetovano daje stvari i/ili čini radnje na koje taj ima pravo iz stvarnog tereta. Zastari li neka pojedinačna tražbina. nastupanjem nemogućnosti ispunjenja itd. obnovom. 92 . međusobno su solidarne što omogućuje stavljanje I ostvarivanje zahtjeva osobno odgovornoj osobi. Za svaku pojedinačnu obvezu. Pojedinačne tražbine su u načelu prenosive od trenutka svojeg nastanka ali I zastarijevaju u roku od tri godine od svojeg dospijeća. Prestanak temeljnog prava I njemu komplementarne temeljne obveze iz stvarnog tereta ne utječe na pojedinačna prava koja su već proizašla iz njih. Iz te temeljne obveze proizlaze daljnje pojedinačne obveze – kada dospije za ispunjenje neka činidba davanja ili činjenja. prestat će nastupom okolnosti zbog kojih po pravilima obveznog prava prestaju obveze – ispunjenjem. Umjesto vlasnika odgovara osobno onaj tko je bio samostalni posjednik opterećene nekretnine u doba nastanka te obveze. vlasnik opterećene nekretnine ima pravo zahtijevati da se ukine taj stvarni teret ili da se smanje davanja I činjenja koja su zbog diobe postala za njega teža. Za svaku pojedinačnu dospjelu obvezu. a I jednoj I drugoj. Svaka tražbina pojedine činidbe davanja ili činjenja na koju ovlašćuje pravo iz stvarnog tereta. odnosno činjenje. a za vlasnika opterećene nekretnine je nastala obveza izvršiti to davanje. dospijeća) te obveze.pravokutnik. Korisnik tereta ima pravo zahtijevati ispunjenje dospjelih a neispunjenih pojedinačnih obveza ili njihovu novčanu protuvrijednost (po svojem izboru). jer je prestao pravozaštitini zahtjev  pravo I dug I dalje postoji. za nju dužnik odgovara osobno – svojom imovinom. Kada dospije za ispunjenje pojedino davanje ili činjenje na koje korisnik stvarnog tereta ima pravo. osobno odgovara ona osoba koja je vlasnik opterećene nekretnine u doba nastanka (tj. ali više nema odgovornosti za tu obvezu. postoji stvarnopravna odgovornost – za takvu obvezu odgovara svagdašnji vlasnik opterećene nekretnine vrijednošću te nekretnine. ona nikad ne zastarijeva. Temeljna obveza vlasnika opterećene nekretnine je neodvojiva od te nekretnine. Pri diobi povlasne nekretnine može svaki korisnik stvarnog tereta zahtijevati da sud na pravedan način uredi izvršavanje sadržaja tog tereta. ona je time od pravne postala samo prirodna (naturalna) tražbina. dakle u trenutku dospijeća.www. stvarnopravno odgovornoj osobi. odnosno da sud na pravedan način uredi izvršavanje tog tereta.

ako posebni zakon nije odredio neko drugo tijelo. Za zaštitu I ostvarenje svoje dospjele pojedinačne tražbine ima korisnik pravo zahtijevati od osobno odgovorne osobe ispunjenje dospjele a neispunjene činidbe davanja ili činjenja. primjenjuju se pravila o založnom pravu na nekretninama. dakle od trenutka dospijeća (ustupom. ili po svojem izboru. proizšlih iz temeljnog prava Ovlaštenik svoje pravo ostvaruje putem suda. I to zaštitu na dvije razine: 1. on se od toga može štititi sredstvima koja za zaštitu knjižnih prava daju pravila zemljišnoknjižnog prava. Stvarni teret kojii postoji na teret neke nekretnine. odnosno brisovnom tužbom. tj. u pravnom prometu slijedi tu nekretninu. Temeljno pravo iz tereta osnovanog u korist svagdašnjeg vlasnika neke nekretnine (predijalnog) je prenosivo zajedno s vlasništvom te nekretnine. Za zaštitu svojeg temeljenog prava na vlasnikove činidbe ima korisnik tereta: 1. kao I od plodouživatelja te nekretnine. Zaštitu temeljnog prava korisnika tereta 2.). bez obzira na to tko je bio vlasnik nekretnine kada je ta obveza nastala. te da prestane s ometanjem Povrijedi li netko nevaljanim upisom u zemljišnu knjigu već upisano pravo korisnika stvarnog tereta. odnosno protuvrijednost toga u novcu. plaćanje novčane protuvrijednosti. stekao ju je opterećenu tim stvarnim teretom. Korisniku pripada pravo na zaštitu njegovog prava iz stvarnog tereta.www.pravokutnik. žalbom protiv rješenja donesenog u zemljišnoknjižnom postupku. Korisnik tereta ima pravo zahtijevati da vlasnik opterećene nekretnine trpi da se iz vrijednosti te nekretnine namiri dospjelu a neispunjenu činidbu davanja ili činjenja. neovisan od ostalih). ali to može biti I drukčije određeno (tada mora biti upisano u zemljišnu knjigu kako bi bilo mjerodavno za svakoga). može se zahtijevati I od trećega koji samostalno posjeduje nekretninu. 93 . ne priznajući stvarni teret uskraćuje davati ili činiti ono što je sadržaj tog tereta. Pravo iz stvarnog tereta (temeljno pravo) je za korisnika tereta nastalo osnivanjem stvarnog tereta na određenoj nekretnini. Korisnik tereta može postavljati prejudicijelne (zahtijevat će utvrđenje postojanja prava) I petitorne (ostvarenje prava na činidbe) zahtjeve. Novi je vjerovnik te tražbine ovlašten na ono na što je bio ovlašten korisnik tereta glede tog pojedinog davanja ili činjenja.net Korisnik tereta ima pravo od vlasnika opterećene nekretnine zahtijevati da taj trpi namirivanje iz vrijednosti nekretnine svake dospjele a neispunjene obveze davanja ili činjenja koja proizlazi iz stvarnog tereta. može ih postavljati zajedno ali I odvojeno. I to u trenutku u kojem je taj teret osnovan. Aktivno legitimiran za tužbu je korisnik tereta (kod više korisnika svaki od njih je samostalan. cesijom. Pojedninačne tražbine su u načelu prenosive od trenutka svojeg nastanka. Pravo da od vlasnika opterećene nekretnine koji. Tko je stekne u vlasništvo na bilo kojem pravnom temelju. zahtijeva neka prizna I trpi stvarni teret na opterećenoj nekretnini 2. Pravo da od svakoga koji ometa izvršavanje onih davanja ili činjenja koja su sadržaj stvarnog tereta. Temeljno pravo iz stvarnog tereta osnovanog u korist neke osobe (personalnog) u pravilu se ne može prenositi s ovlaštenika ne drugu osobu. Pojedinačne tražbine nastaju svaka u trenutku dospijeća pojedinačne činidbe na koju korisnik tereta ima pravo na osnovi svojeg temeljnog prava iz stvarnog tereta. odnosno namirivanje dospjelih pojedinačnih tražbina. Ostvarivanje. zahtijeva neka prizna I trpi stvarni teret na opterećenoj nekretnini..

Nositelj prava građenja koje tereti određeno zemljište je samim time I vlasnik svake zgrade (razmjerno trajne zgrade) koja jest ili će biti izgrađena na površini tog zemljišta ili ispod nje. ili ispod nje. nije moguće prenijeti vlasništvo zgrade izgrađene na pravu građenja. U pogledu zemljišta nositelj prava građenja ovlašten je imati na njemu (i/ili ispod 94 . a da je svagdašnji vlasnik tog zemljišta to dužan trpjeti. potrebno ih je upisati (zabilježiti) u zemljišnu knjigu. U našem se pravnom poretku ne traži da zemljište ima neke posebne osobine. Bitni sadržaj prava građenja čini ovlast nositelja tog prava da na površini zemljišta opterećenog tim pravom. što bi se inače dogodilo. Osnivač prava građenja je vlasnik zemljišta koje je svojim stvarnopravnim rasplaganjem opteretio pravom građenja. Može postojati na tuđoj I na vlastitoj stvari. Nositelj (ovlaštenik) prava građenja može biti jedino neka pojedinačno određena osoba.net Konkurencija se među stvarnim pravima rješava po načelu da pravo koje je prije nastalo ima prednost pred kasnijim pravom. pa se pitanje prednosti jednog prava pred drugim prosuđuje prema njihovim mjestima u prvenstvenom redu. I to uvijek cijelo zemljište. Redovito je stvarni teret upisan u zemljišnu knjigu. one samo suglasno mogu osnovati pravo građenja kojim će opteretiti to zemljište. pa je već sastavni dio tog zemljišta. Ako je na zemljištu (na njegovoj površini ili ispod nje) već izgrađena zgrada. koje ovlašćuje svojeg nositelja da na površini toga zemljišta ili ispod nje ima u svojem vlasništvu zgradu trajno fizički spojenu s tim zemljištem. moguće ga je ograničiti rokovima I uvjetima što treba biti upisano u zemljišnu knjigu. Dok postoji. Ono je I trajno pravo. tj. fizička ili pravna. stvarnim teretima I založnim pravom. osnivanjem prava građenja kao tereta na tom zemljištu. pravo građenja I ta zgrada (ako je trajna) tvore nerazdruživu pravnu cjelinu (dok jedno od tvog dvoga ne prestane postojati).www. Pravom građenja ne može se opteretiti idelani (suvlasnički) dio zemljišta. PRAVO GRAĐENJA PRAVO GRAĐENJA je ograničeno stvarno pravo na nečijem zemljištu. ako nije što drugo određeno zakonom. Da bi I prema trećim osobama djelovale odredbe koje drukčije određuju naplatu od zakonom predviđene.pravokutnik. pošto zgrada bude izgrađena. I to s nekretninom. Pravo građenja je otuđivo I nasljedivo. odnosno zajednički vlasnici zemljišta. pa igra ulogu zemljišta. GLAVA 18. ta se zgrada pravno odvaja od tog zemljišta. stekao ga je opterećenog pravom građenja (ako nije drukčije određeno zakonom). a svagdašnji vlasnik tog zemljišta dužan je to trpjeti. Pravo građenja je I naplatni teret na zemljištu. ono sprečava da zemljištu koje je tim pravom opterećeno pravno priraste zgrada koja bi bila izgrađena na površini zemljišta ili ispod nje. jedino ne pravom građenja. ima zgradu u svojem vlasništvu. Pravo građenja je ograničeno stvarno pravo (pravo na stvari koje je neposredno I apsolutno). Ono je zakonom u pravnom pogledu izjednačeno sa stvari. Predmet prava građenja je zemljište. a da se ujedno ne prenese pravo građenja. Pravo građenja pravno odvaja pravo vlasništva zgrade od vlasništva zemljišta. cijelo zemljišnoknjižno tijelo. Premda pravo građenja može postojati I prije nego je izgrađena zgrada. osim ako je što drugo određeno. Pravo građenja je nedovojivo od njime opterećenog zemljišta. odvojenom od vlasništva zemljišta. Neizbježno je da ista osoba bude ovlaštenik prava građenja I vlasnik zgrade. vlasnik opterećenog zemljišta ima pravo na mjesečnu naknadu. Moguće ga je opteretiti služnostima. pa tko na bilo kojem pravnom temelju stekne vlasništvo opterećenog zemljišta. Kada su više osoba suvlasnici.

odnosno sud koji određuje osnivanje prava građenja. potreban je pisani oblik. ovo je određeno striktnim zakonskim normama. Mogu biti određena I ograničenja prava građenja. Nositelj prava građenja je ovlašten izgraditi zgradu na zemljištu opterećenom njegovim pravom građenja. ali ako bi pravo građenja štetilo već upisanim ograničenim stvarnim pravima na zemljištu koje bi se opteretilo pravom građenja. Pravo građenja može svojom odlukom osnovati sud: a) u postupku diobe (razvrgnuća suvlasništva. Zgrada koja je trajno izgrađena na zemljištu opterećenom pravom građenja pripadnost je prava građenja (njegov dio). U vlastovnicu novoosnovanog zemljišnoknjižnog uloška upisat će se nositelj prava građenja. a neku drugu osobu samo ako je vlasnik zemljišta tako odredio. s time da će ta zgrada pravno biti dio tog prava građenja. kao pravni temelj dolaze u obzir pravni posao vlasnika nekretnine koju se opterećuje I odluka suda. Upis prava građenja dozvolit će I provesti zemljišnoknjižni sud na temelju pisanog očitovanja volje vlasnika zemljišta da optereti to svoje zemljište pravom građenja. odrediti sadržaj tog prava građenja. Ako se zgrada koje je u vlasništvu nositelja prava građenja sruši do te mjere da je se više ne može rabiti za svrhu kojoj je bila namijenjena. vlasnik opterećene nekretnine će moći ishoditi od suda ukidanje prava građenja. pa će se nalaziti u vlasništvu svagdašnjeg nositelja prava građenja. iznos naknade. dospijeće pojedinih obroka naknade I odgovornost za njihovo ispunjenje. može unutar okvira koji mu postavljaju striktne zakonske norme. niti su suprotna pravnoj naravi tog prava. kakvu je zgradu ovlašten izgraditi. Što se tiče zgrade. pa je nositelj prava građenja ujedno I vlasnik te zgrade. Nositelj je u načelu dužan vlasniku zemljišta plaćati naknadu za to svoje pravo. kao npr. Ne izgradi li ju ponovno u roku od 6 godina barem u onoj mjeri koliko je najnužnije da bi služila svojoj prijašnjoj glavnoj namjeni. I dok još postoji zgrada na zemljištu koje je opterećeno pravom građenja ima nositelj tog prava ovlasti I dužnosti plodouživatelja. U ostalome se sadržaj svakog pojedinog prava građenja može odrediti prigodom njegovog osnivanja. a nisu nedopuštena. diobe zajedničkog vlasništva) 95 .www. Kada I ako zgrada bude izgrađena. upisom tog prava kao posebnog zemljišnoknjižnog tijela u za to novoosnovanom zemljišnoknjižnom ulošku I upisom prava građenja kao tereta na zemljištu koje se njime opterećuje. Pretpostavke osnivanja prava građenja na temelju pravnog posla su: a) vlasništvo osnivatelja (I njegova ovlast da tako raspolaže zemljištem) b) valjani vlasnikov pravni posao kojemu je cilj osnutak prava građenja c) upis prava građenja u zemljišnu knjigu Pravni posao može biti jednostran I dvostran. Bitni sastojak je očitovanje vlasnikove volje da osnuje pravo građenja na određenoj nekretnini. jer je s pravom građenja koje tereti zemljište povezano pravo vlasništva zgrade izgrađene na tom zemljištu.pravokutnik. pravo građenja se smije upisati jedino ako na to daju svoj pristanak ovlaštenici tih drugih prava. nositelj prava građenja je njen vlasnik. trajanje tog prava. nositelj prava građenja je ovlašten ponovno izgraditi tu zgradu.net površine) svoju zgradu. što uključuje I ovlast da je izgradi na ili ispod površine tog zemljišta. I to će se u pravilu upisati vlasnika zemljišta kao nositelja tog prava. upisat će je se kao da je izgrađena na pravu građenja. a inače ima glede zemljišta opterećenog pravom građenja ovlasti I dužnosti plodouživatelja. osnivač prava građenja. Pravo građenja se osniva njegovim izvođenjem iz vlasništva nekretnine koju se njime opterećuje. Pravo građenja osniva se upisom u zemljišnu knjigu koji treba biti dvostruk. takva koja su moguća.

prestankom nositelja prava 6. a pravo vlasništva zgrade izgrađene na tom pravu građenja uživa zaštitu po pravilima o zaštiti prava vlasništva. ukinućem na temelju odluke suda – donijet će je na zahtjev vlasnika opterećene nekretnine ako ne bude na pravu građenja izgrađena zgrada u roku od 20 godina od osnutka tog prava. Pravo građenja će prestati: 1. u pravilu će prestati nakon što pravo građenja prestane teretiti pravo na naknadu za zgradu koju je vlasnik dužan dati osobi čije je pravo građenja prestalo. GLAVA 20. no postoji iznimka  pravo građenja se može steći pod pretpostavkama kojima se štiti stjecateljevo povjerenje u zemljišne knjige. Vlasnik je dužan osobi kojoj je prestalo pravo građenja dati onoliku naknadu za zgradu koliko je njegova nekretnina u prometu vrednija s tom zgradom nego bez nje. ovlaštenikovim odreknućem 3. Ako nije. Založno pravo koje je teretilo pravo građenja. pri čemu zadržavaju svoj dotadašnji red prvenstva. ako I kada je postojeća zgrada srušena do te mjere da je nije moguće rabiti za svrhu kojoj je bila namijenjena. ali jedino ako bi tada bio ovlašten osnovati služnost c) u drugim slučajevima određenim zakonom Na odgovarajući se način primjenjuju pravila o osnivanju služnosti odlukom suda. Ono što je pravom građenja od zemljišta pravno odvojeno. Dok zgrada nije izgrađena uživa pravo građenja zaštitu po pravilima o zaštiti prava služnosti. Prestanak prava građenja odražava se na onim ograničenim stvarnim pravima koja su bila tereti prava građenja koje je prestalo. ZALOŽNO PRAVO 96 . Nakon što je zgrada izgrađena pravo građenja I nadalje uživa zaštitu po pravilima o zaštiti prava služnosti. propašću stvari 2. Na ostala ograničena stvarna prava koja su teretila pravo građenja djelovat će prestanak tog prava različito. iako nastupa kao zamjena za neuspjelo stjecanje na temelju pr. u načelu. ako u 6 godina nije ponovno izgrađena barem u mjeri koliko je najnužnije da bi služila svojoj prijašnjoj glavnoj namjeni.net b) u ostavinskom postupku.građenja prestaju I tereti I služnosti.posla. za osnovanost prava građenja nije potreban upis u zemljišnu knjigu. istekom roka I ispunjenjem raskidnog uvjeta 4.www. ako nije što drugo određeno niti proizlazi iz pravne naravi prava građenja. prenosivo I nasljedivo. Pravo građenja je. u kojem će slučaju zadržati svoj dotadašnji prvenstveni red. rasterećenjem 7. s prestankom pr. ali – ako je tako određeno – založno će pravo ostati teretiti zemljište sa zgradom. koja se tu primjenju na odgovarajući način. No ako je zgrada bila izgrađena tada tereti koji su postojali nastavljaju svoje postojanje kao služnosti I stvarni tereti zemljišta sa zgradom. S njim se ujedno prenosi I vlasništvo zgrade izgrađene na pravu građenja. Na njega se na odgovarajući način primjenjuju odredbe o stjecanju prava vlasništva na nekretninama na temelju pravnog posla. zaštitom tuđeg povjerenja 5. već prema tome je li na pravu građenja bila izgrađena zgrada ili nije. prestankom tog prava postaje pripadnost zemljišta. odluke suda I nasljeđivanja. U načelu se pravo građenja ne osniva na temelju zakona. što je u biti stjecanje na temelju zakona.pravokutnik. a svaka tome suprotna odredba bila bi ništava. Potrebno je da pravo građenja bude izbrisano I kao posebno zemljišnoknjižno tijelo I kao teret na zemljištu opterećenom tim pravom.

Da bi vjerovnik namirio svoju tražbinu iz vrijednosti zaloga bit će potrebno ishoditi ovršnu odluku po kojoj je vlasnik zaloga dužan trpjeti 97 . sporedne ovlasti I dužnosti pripadaju vjerovniku I u ovom stadiju. što se provodi prodajom. dospije za izvršenje a ne bude izvršena. Svrstava se u podvrste: 1. a njegov svagdašnji vlasnik (založni dužnik) je to dužan trpjeti. njegovo založno pravo daje mu pravo namirenja zalogom osigurane tražbine iz vrijednosti predmeta tog založnog prava. namiri iz vrijednosti zaloga. ali založni vjerovnik ima I neke sporedne ovlasti I dužnosti koje služe tome da se za slučaj da tražbina dospije a ne bude ispunjena. Nositelj založnog prava je ovlašten tražbinu koja je osigurana tim založnim pravom. prava kojima je temelj pravni posao osobe koja zalaže svoju stvar ili pravo b) prisilna z. Pravo namirenja ovlašćuje svog nositelja (založnog vjerovnika) da svoju zalogom osiguranu tražbinu. ma čiji on bio  namirivanje zalogom osigurane tražbine iz vrijednosti zaloga morat će trpjeti onaj čiji će taj zalog biti u trenutku namirivanja. prava koja se temelje na odluci javne vlasti (najčešće suda) c) zakonska z. ne bude li ona namirena o dospijeću. odnosno njegovih plodova.net ZALOŽNO PRAVO je ograničeno stvarno pravo na određenom predmetu (zalogu) koje ovlašćuje svojeg nositelja (založnog vjerovnika) da određenu svoju tražbinu.pravokutnik. osigura zalog I mogućnost namirivanja osigurane tražbine iz njegove vrijednosti. iz tako dobivenog novca će se namiriti osiguranu tražbinu (uključujući I troškove I kamate)  posredstvom javne vlasti (u pravilu suda). ali se u prvenstvenom redu za namirivanje nalaze iza njegove ( mjesto u redu založno pravo dobiva u trenutku svog nastanka). namiruje iz vrijednosti zaloga. prema vrsti zaloga na: a) založna prava na pokretnini b) založna prava na nekretnini c) založna prava na subjektivnom imovinskom pravu (založna prava na pravu) 2. Zakona o obveznim odnosima te Zakona o zemljišnim knjigama.www. namiriti iz vrijednosti zaloga. U stadij namirivanja založno će pravo doći tek ako I kada tražbina koja je osigurana založnim pravom. No on svoju tražbinu nije ovlašten namiriti zalogom  ne može uzeti zalog u svoje vlasništvo na račun podmirenja tražbine. ma čiji on bio. prava koja nastaju ispunjenjem zakonom određenih pretpostavki 3. pošto ona dospije. Stadij osiguranja tražbine traje od od osnivanja založnog prava do dospjelosti tražbine osigurane založnim pravom. Namirivanje njegove tražbine ima prednost pred namirivanjem svih tražbina koje nisu osigurane založnim pravom na tom zalogu I pred svim tražbinama. Ovršnog zakona. pravo namirenja je virtualno. Za ostvarenje prava na namirenje potrebno je prvo unovčiti zalog ili plodove ( I druge koristi) koje on daje. prema načinu osnivanja a) pignus ako se stvar predaje založnom vjerovniku b) hipoteka osnosno registarsko založno pravo ako se z. pravo osniva upisom u javni upisnik Glavni pravni izvori suvremenog hrvatskog založnog prava su odredbe ZV-a. prema pravnom temelju na kojem ih se osniva: a) dobrovoljna z. ne bude li mu ona o dospijeću ispunjena. pa će se potom njegovu tražbinu namirivati iz novca dobivenog tom prodajom. koje jesu osigurane založnim pravom. već je ovlašten ishoditi unovčenje (prodaju) zaloga.

kao ni generične stvari koje nisu dovoljno individualizirane 98 . Kad je neka tražbina osigurana založnim pravom. Založno osiguranje ne mijenja obvezni odnos. određenost – nužno je da budu individualizirani I točno određeni: a) tražbina koja se osigurava – novčanoj tražbini treba biti određen vjerovnik I dužnik. nego ga pojačava. ali jedino naplate iz vrijednosti zaloga. to je osiguranje namirenja iz vrijednosti zaloga glavne tražbine (glavnice) I sporednih novčanih tražbina (kamata. ako nije što drugo određeno. Založno pravo koje osigurava glavnicu ujedno osigurava I namirenje iz vrijednosti zaloga svih sporednih tražbina. kako bi mogao iz vrijednosti zaloga namiriti svoju tražbinu osiguranu založnim pravom na tom zalogu.net namirenje njegove tražbine iz vrijednosti tog zaloga (odnosno imati odgovarajuću vjerodostojnu ispravu). kamata. založni vjerovnik je ovlašten u stečajnom postupku ishoditi izdvajanje zaloga iz stečajne mase. za nenovčanu tražbinu potrebno je da joj je vrijednost izražena u novcu te da je određena kao da je posrijedi novčana tražbina. U našem pravnom poretku. posebna načela (obilježlja) založnog prava su: 1. a da mu pritom ne konkuriraju stečajni vjerovnici (razlučno pravo. ali I ako je to buduća tražbina (koja će tek nastati kad istekne neki rok ili se ispuni neki uvjet. nije dužan ispuniti vjerovnikovu tražbinu sve dok mu se ne dopusti brisanje založnog prava upisanog u zemljišnu knjigu.www. ali I neutuživa (naturalna) tražbina. troškova za očuvanje stvari I troškova naplate tražbine b) zalog – treba biti pojedinačno određen (species!!). pravo odvojenog namirivanja). troškova za očuvanje stvari I troškova naplate tražbine). Dužnik koji je radi osiguranja vjerovnikove tražbine osnovao založno pravo. Prestane li postojati tražbina koja je osigurana založnim pravom to povlači I prestanak založnog prava. Na temelju toga treba ishoditi određivanje I provedbu ovrhe unovčenjem zaloga (prodajom na javnoj dražbi ili na drugi zakonom određeni način) radi namirenja tražbine. skupne stvari ne mogu biti objekt založnog prava. akcesornost – subjektivno založno pravo zavisi od postojanja I valjanosti tražbine koju osigurava 2. Iznimno. ako su dovoljno određene (načelo specijalnosti). Može se osigurati utuživa. te postići da se iz time dobivenog novca namiri ta tražbina. pravni temelj I visina. a prijeđe li osigurana tražbina na neku drugu osobu s njom ujedno prelazi I založno pravo ipso iure (bez posebnog pravnog temelja za to I bez posebnog načina stjecanja). ili barem najviši iznos do kojeg se osigurava zalogom. ono slijedi tražbinu koju osigurava  zajedno s tražbinom prelazi na stjecatelja I založno pravo koje ju osigurava. I to jedino naplate glavnice. Subjektivno založno pravo ovisi od postojanja I valjanosti tražbine koju osigurava. U slučaju da je vlasnik zaloga pao pod stečaj.pravokutnik. U slučajevima u kojima su ispunjene pretpostavke koje je zakon za to odredio založni vjerovnik će moći svoje pravo namiriti izvansudskim putem. Osnivanjem založnog prava radi osiguranja neke tražbine otvara se mogućnost nedobrovoljne (prisilne) naplate te tražbine I nakon što ona zastari. Tražbinu se može osigurati založnim pravom ako ona već postoji u trenutku osnivanja založnog prava. Prikladne za osiguranje založnim pravom su tražbine koje su ili novčane ili nenovčane ali im je vrijednost izražena u novcu. tražbina će prijeći na vjerovnika bez založnog prava. niti to utječe na valjanost obveze. ako je pravni temelj njezinog prijelaza na novog vjerovnika takav da to isključuje prelaženje I založnog prava na novog vjerovnika. Osiguravanjem tražbine založnim pravom ne mijenja se ni identitet ni sadržaj obveznog odnosa.

Podzaložno pravo je takvo založno pravo čiji neposredni predmet je neko subjektivno založno pravo (s tražbinom koju osigurava). niti proizlazi iz pravne naravi podzaložnog prava. ali je umjesto njega nastalo pravo koje ga nadomješćuje (pravo na naknadu štete. ako nije što drugo zakonom određeno. ali jedino u granicama u kojima založni vjerovnik ima pravo namirenja svoje tražbine iz zaloga. pa založno pravo traje I nadalje na tom pravu-nadomjestku c) ako je predmet založnog prava neka tražbina na predaju stvari ili tražbina na predaju neke svote novca. Založno pravo može ograničiti temeljem pravnog posla prigodom osnivanja vlasnik zaloga.www. a I opteretiti. Istovrijedi za podzalog 7.net 3. nedjeljivost – založno pravo osigurava tražbinu kao cjelinu (uključujući I sporedne tražbine kamata I troškova). naslijediti. na osigurninu) dolazi po sili zakona do realne subrogacije. u pravilu suda. neodvojivost – založno pravo je neodvojivo od svog zaloga. Iznimno. odnosno na novcu koji je plaćen na ime njezinog ispunjenja 4. može se I ograničiti rokom ili uvjetom. a kasnije nositelj založnog prava. Za njega na odgovarajući način vrijedi sve što I za založno pravo. nije ga moguće prenositi s jednog predmeta na drugi. jednovrsnost – u suvremenom hrvatskom pravnom poretku postoji samo jedna vrsta založnog prava što ne isključuje mogućnost postojanja više podvrsta tog prava 6. I podzalog je prenosiv I dalje opteretiv podzaložnim pravom. ako je pravni temelj njezinog prijelaza na novog vjerovnika takav da isključuje prelaženje I založnog prava na novog vjerovnika.pravokutnik. založno pravo nastavlja postojati na kupovnini za taj zalog (svoti novca plaćenoj za založenu stvar) b) ako je zalog propao. isto založno pravo nastavlja svoju egzistenciju na onoj stvari kojom je ona ispunjena. Zakonom su određeni neki slučajevi u kojima dolazi do zamjene predmeta založnog prava. ne smije sam prodati zalog I sam namiriti svoju tražbinu niti 99 . a krajnji predmet je zalog. ali nikada samostalno nego jedino zajedno s tražbinom koju osigurava. pa ta tražbina bude ispunjena. inače će djelovati jedino među strankama. oficioznost – namirivanje iz vrijednosti zaloga provodi se putem javne vlasti. tražbina će na vjerovnika preći bez prelaska založnog prava koje nju osigurava. ostaje zalogom I nakon što se to umanjilo ili podijelilo 5. prometnost I nasljedivost – založno pravo je u prometu: može ga se otuđiti. Da bi ograničenje djelovalo I prema trećima (apsolutno) potrebno je da ga se upiše u zemljišnu knjigu (ili drugi javni upisnik). pa se založno pravo ne smanjuje time što se smanjuje tražbina koju ono osigurava. Založno pravo je opteretivo (zajedno s tražbinom koju osigurava) podzaložnim pravom (podzalogom) radi osiguranja nečije tražbine. u granicama u kojima je založni vjerovnik bio ovlašten odande namirivati svoju tražbinu. Vjerovnik nije ovlašten svoje pravo namirenja ostvarivati neposredno. ono što jest zalog. Prelaženjem tražbine na drugu osobu na nju ujedno prelazi I založno pravo. bez posebnog pravnog temelja za stjecanje založnog prava I bez posebnog načina stjecanja tog prava. samim prijelazom osigurane tražbine na novog vjerovnika. tako da založno pravo nastavlja svoje postojanje na onome što je tada svojevrsni nadomjestak dotadašnjeg zaloga: a) ako je zalog prodan radi namirivanja vjerovnika. Ne bude li tražbina koja je osigurana podzalogom namirena pošto dospije. ovlašten ju je vjerovnik te tražbine (podzaložni vjerovnik) namirivati iz vrijednosti zaloga.

dakle svi dijelovi zaloga.net zadržati zalog za sebe. određuju da to ne može biti predmetom ovrhe (ovrha je isključena) time onemogućuju da se na tome osnuju bilo kakva založna prava. Za sposobnost za zalog utječu pravna ograničenja prometnosti. pojedinačno određena imovinska prava 4. istekom roka I ispunjenjem raskidnog uvjeta. koje je založni vjerovnik ovlašten ubrati za sebe Predmet založnog prava zove se zalog. Res extra commercium nisu sposobne biti predmetom založnog prava. Na istom predmetu može postojati neograničen broj založnih prava. prestankom osigurane tražbine (zajedno sa svim sporednim tražbinama kamata I troškova). pojedinačno određeni idealni dijelovi stvari (pokretnina I nekretnina) I prava 5. pojedinačno određena ukupnost pokretnina Založnim pravom koje tereti neki zalog ujedno su opterećene I sve pripadnosti tog zaloga (ako nije što drugo određeno).pravokutnik. a po pravilima određenim u ZV I na način određen propisima o ovrsi novčanih tražbina. Iznimke: a) mogućnost izvansudskog namirivanja postoji kada je tražbina osigurana založnim pravom na pokretnini ili na pravu koje se ne smatra nekretninom. kamata ili drugih povremenih davanja koje ona daje • u pogledu plodova od založenih pokretnih stvari. prestankom založnog vjerovnika I rasterećenjem. 100 . ako nije što drugo određeno zakonom. pojedinačno određene nekretnine 3. zakupnine. to može biti svaka stvar.) 6. pojedinačno određeno pravo na plodove koje stvar daje posredovanjem nekog pravnog odnosa (najamnine. U našem pravnom poretku pravo na namirenje zalogom osigurane tražbine iz vrijednosti zaloga ostvaruje založni vjerovnik putem suda.www. izuzeću I ograničenju ovrhe mogu biti zapreka da se osnuje založno pravo na nečemu što bi inače bilo sposobno biti predmetom tih prava. pojedinačno određene pokretnine 2. Založno pravo prestaje apsolutno ako više ne pripada ni jednom pravnom subjektu: propašću zaloga. a I svaki drugi entitet koji je u tom pogledu pravno izjednačen sa stvarima. njegov prirast. predmnijevanog). plodovi I pripatci. a založni dužnik nije izričito isključio u trenutku osnivanja založnog prava b) mogućnost izvansudskog namirivanja postoji • kada se zalog sastoji u novcu • u pogledu novca koji je založni dužnik primio na ime založene mu tražbine. ako ima opću sposobnost za zalog: a) sposoban je biti predmetom stvarnih prava b) iz njegove je vrijednost moguće namirivati novčane tražbine jer je prikladan za unovčenje U obzir da budu zalogom dolaze: 1. odreknućem. kamate I dr. naime • ako je založni dužnik u trenutku osnivanja založnog prava ili kasnije izričito i u pisanom obliku dopustio izvansudsko namirivanje • ako je posrijedi zalogom osigurana tražbina iz trgovačkog posla. Pravila ovršnog prava o isključenju. nekoliko nekretnina tako da one solidarno odgovaraju za tu tražbinu  zajednička (simultana) hipoteka) 7. na temelju pristanka založnog dužnika na to (izričitog. Pravila ovršnog prava koja za nešto što bi inače bilo sposobno za zalog.

Da bi se osnovalo ovakvo založno pravo.www. otpremnika I skladištara DOBROVOLJNO ZALOŽNO PRAVO NA POKRETNINI Vlasnik pokretnine može u suglasnosti s vjerovnikom neke određene novčane tražbine dati svoju pokretninu u zalog za osiguranje te tražbine.pravokutnik. sudsko I javnobilježničko dobrovoljno založno pravo a) sudsko odnosno javnobilježničko dobrovoljno založno pravo na pokretnini b) sudsko odnosno javnobilježničko dobrovoljno registarsko “lebdeće založnopravno osiguranje” na ukupnosti pokretnina 4. dobrovoljno založno pravo na pokretnini koje može biti a) ručni zalog (pignus) b) hipoteka na pokretnini 2. pojedinačno određenoj pokretnini (uključujući I sve njene pripadnosti) 2. da budu ispunjene sve opće pretpostavke za stjecanje stvarnih prava uopće te založnih prava posebno 3. utemeljene u posebnim zakonskim odredbama: a) zakonsko pravo suvlasnika I sunasljednika b) založno pravo najmodavca c) založno pravo nalogoprimaca d) založno pravo prijevoznika. nedobrovoljno (prisilno) založno pravo na pokretnini koje može biti: a) sudsko prisilno založno pravo • sudsko prisilno založno pravo na pokretnini • sudsko nedobrovoljno registarsko založno pravo na motornom vozilu b) upravno prisilno založno pravo 3. PIGNUS) izvođenjem iz zalogodavčevog vlasništva pokretnine koju se njime opterećuje. komisionara. osniva se u korist svgadašnjeg vjerovnika te tražbine dobrovoljno založno pravo na toj pokretnini (RUČNI ZALOG. zakonsko založno pravo na pokretnini koje ima brojne pod-podvrste. da se njime osigurava tražbina koja je sposobna da bude osigurana založnim pravom 2. zakupnine) 4. ali je nastavilo postojati kao pravo neke druge osobe (translacija prava). potrebno je: 1. GLAVA 21.net Pravo prestaje relativno ako je prestalo pripadati dotadašnjem nositelju. Na temelju pravnog posla kojemu je cilj osnivanje založnog prava na određenoj pokretnini radi osiguranja namirenja određene tražbine iz njezine vrijednosti. ZALOŽNO PRAVO NA POKRETNINI Založno pravo ove podvrste može se steći I imati na za to sposobnoj: 1. a na način određen zakonom. idealnom dijelu pokretnine (I pripadnosti) 3. pojedinačno određena ukupnost pokretnina Podvrste založnog prava na pokretnini su: 1. to se zbiva voljom vlasnika pokretnine I u suglasnosti s vjerovnikom tražbine koja se osigurava. pravo na civilne plodove koje daje stvar odnosno njen idealni dio (najamnine. da budu ispunjene još I sve posebne pretpostavke za stjecanje upravo ove podvrste založnog prava: 101 .

U našem pravnom poretku to je konsenzulani ugovor (nastaje samim spajanjem ponude I prihvata). sposobna da bude ručni zalog – svaka individualno određena pokretnina b) zalogodavac je vlasnik te pokretnine . lex comissoria  uglavak po kojem bi založena stvar prešla u vlasništvo založnog vjerovnika. pa taj ugovor prestaje. pravni temelj I visina. sadržanom u nekom drugom ugovoru. li barem najviši iznos do kojeg ju se osigurava zalogom) c) da je ona valjana (nije ništetna niti poništena na zahtjev osobe ovlaštene na njeno pobijanje) Prestanak tražbine odnosno njezino poništenje oduzimaju založnom ugovoru njegovu kauzu. a druga se ugovorna strana obvezuje da će stvar koju primi u zalog čuvati I da će je vratiti zalogodavcu čim prestane tražbina koju zalog osigurava. uglavak da vjerovnik može založenu mu stvar po unaprijed određenoj cijeni otuđiti ili je zadržati za sebe (nije zabranjen ako stvar ima propisanu cijenu) 5. da bi na njoj nastalo založno pravo kao teret te stvari. bilo zaloga. Sloboda ugovaranja sužena je striktnim zakonskim normama. može biti I prethodni vlasnik c) zalogodavčev pravni posao je valjani pravni temelj za osnivanje založnog prava na toj pokretnini d) izvršen je čin koji je zakonom određen za način osnivanja takvog založnog prava  čin predaje te pokretnine zalogoprimcu u nesamostalan posjed radi osnivanja založnog prava Pravni temelj je pravni posao čiji cilj je osnivanje založnog prava na određenoj stvari radi osiguranja neke određene tražbine iz vrijednosti te stvari. ako tražbina ne bi bila u određenom roku ispunjena 3. neformalan (ne traži se nikakav poseban oblik). uglavak da dužnik ne bi mogao zalog nikada iskupiti 4. uglavak da vjerovnik ne bi niti nakon dospijeća osigurane tražbine smio zahtijevati prodaju zaloga Pravni učinak osnivanja založnog prava nastupa kada se ispune sve pretpostavke stjecanja određene zakonom. Za njegovu valjanost je nužno: a) da postoji novčana tražbina (odnosno tražbina čija je vrijednost izražena u novcu) koja se zalogom osigurava b) da je ta tražbina određena (određeni su vjerovnik I dužnik. Ako je zalog opterećen s više založnih prava. contractus pigneraticius) je založni ugovor kojim se obvezuje dužnik ili netko treći (zalogodavac) vjerovniku da će radi osiguranja određene vjerovnikove tražbine založnim pravom predati vjerovniku određenu pokretnu stvar u zalog. Ugovor o davanju u zalog (založni ugovor. Bitni sastojak ugovora jest obvezivanje dužnika da će u cilju osiguranja te tražbine njezinom vjerovniku predati određenu stvar u posjed. pojedini suvlasnik može opteretiti samo svoj idealni dio. tada mogu samo sve one suglasno opteretiti stvar založnim pravom. naplatan i kauzalan ugovor. uglavak da dužnik ne bi smio na istom zalogu osnivati založna prava I za druge osobe 6.pravokutnik. prednost 102 . Postavljene su I specifične zabrane ugovaranja određenog sadržaja u vezi s zalaganjem  zabranjeni uglavci založnog ugovora: 1. bilo one tražbine koja bi trebala biti osigurana založnim pravom 2. može biti jednostran I dvostran. Za ugovor je nužno da postoji i da nije ništetan.www.net a) predmet zalaganja je pokretnina. Redovito će to biti ugovor.ako je stvar u suvlasništvu ili zajedničkom vlasništvu više osoba. često u obliku uglavka o zalaganju. ništetne su sve odredbe ugovora koje su suprotne naravi.

s razlikom da zahtjev za naknadu troškova zastarijeva u roku godine dana. niti ju je ovlašten dati drugome na uporabu. Ako vjerovnik posjeduje zalog. Dok mu tražbina ne dospije. Ako založni vjerovnik ne bi čuvao zalog s dužnom pažnjom. Prava I dužnosti vjerovnika u ovom stadiju određene su zakonom I očitovanjem volje založnog dužnika. time se daje veći publicitet založnom pravu. vjerovniku ne bi prestalo založno pravo. Vjerovnik koji je na temelju pravnog posla usmjerenog na osnivanje založnog prava na određenoj pokretnoj stvari primio u zalog tu stvar od zalogodavca koji jest posjednik te stvari. Pošto na nekoj nekretnini bude stečeno založno pravo kao ručni zalog može se ishoditi upis tog prava u Upisniku sudskih I javnobilježničkih osiguranja tražbina.net pri namirivanju iz tog zaloga imat će ona tražbina koja je prije ostalih u prvenstvenom redu.pravokutnik. a netko ga u tome smeta. ali nije njezin vlasnik (ili jest vlasnik ali nije ovlašten njome tako raspolagati) steći će ipak na njoj dobrovoljno založno pravo. on čuva zalog za račun založnog dužnika.www. akoje postupao pošteno. ono je tek virtualno u ovom stadiju osiguranja. Založni vjerovnik treba zalog koji posjeduje čuvati s pažnjom dobrog domaćina. na temelju dopuštenja založnog dužnika. Ipak. čime se ona smanjuje. on ima pravo na zaštitu od smetanja. pa makar odatle još nije nastala ikakva šteta. 103 . njegovom krivnjom. Založni vjerovnik ima pravo na posjed zaloga (nesamostalan). založni dužnik je ovlašten ishoditi putem suda da se zalog oduzme založnom vjerovniku iz neposrednog posjeda te preda nekoj trećoj osobi da ga ona čuva za račun vjerovnika kao posrednog posjednika. vjerovnik će imati pravo na uporabu zaloga u granicama dobivenog dopuštenja 2. vrijednost svih koristi prebija se po samom zakonu s njegovom tražbinom. dakle poduzimati sve faktične I pravne radnje potrebne za očuvanje te stvari. a mjesto svake pojedine tražbine u tom redu određuje se po trenutku osnutka založnog prava koje ju osigurava. Vjerovnik kojemu bi bilo na temelju sporazuma stranaka u Upisnik upisano založno pravo na zalogu koji nije u vlasništvu zalogodavca. Založno pravo slijedi tražbinu koju osigurava tako da s prelaženjem zalogom osigurane tražbine na novog vjerovnika na nj ujedno prelazi I založno pravo koje tu tražbinu osigurava. založni vjerovnik još ne može izvršavati svoje pravo namirenja. Založni vjerovnik u pravilu nije ovlašten rabiti stvar koju je dobio u zalog. tj. moći će od zalogodavca-nevlasnika steći to založno pravo I u slučaju kada to inače ne bi mogao po općim pravilima o stjecanju založnih prava od nevlasnika. ovlašten je ishoditi da mu zalog preda u posjed onaj tko ga neovlašteno drži. Zahtjevi za naknadu štete zastarit će u roku godine dana od kada je dužniku stvar vraćena. oslanjajući se na publicitetnu funkciju posjeda. Vjerovnik odgovara za štetu koja je na zalogu nastala zbog njegove nedovoljne pažnje. Primjenjuju se opća pravila o posjednikovom pravu na naknadu troškova I o njegovim prigovorima protiv vlasnikova zahtjeva da vrati stvar. Pretpostavke su iste onima za stjecanje vlasništva pokretnine od nevlasnika. Ovako se založno pravo stječe izvorno. ako nije znao niti je s obzirom na okolnosti imao dovoljno razloga posumnjati u to da je zalogodavac posjednik te stvari. ako I ukoliko je to nužno da bi time ispunjavao svoju dužnost čuvanja zaloga (I bez dopuštenja) Vjerovnik ne može koristi od uporabe imati besplatno. postoje dvije važne iznimke kada vjerovnik ima pravo na uporabu: 1.

nalik je vlasnikovom vindikacijskom zahtjevu pa se na odgovarajući način primjenjuju ta pravila. Plodovi I druge koristi od zaloga pripadaju vlasniku zaloga – založnom dužniku. U iznimnim slučajevima zalog se može zamijeniti. založno pravo bi neprekinuto trajalo I dalje. Novac dobiven prodajom zaloga zamijenit će prvobitni zalog. Pravom na nužnu prodaju može se poslužiti ako se zalog kvari ili gubi na vrijednosti iz nekog uzroka koji ne leži u njegovim skrivenim nedostatcima te da postoji opasnost da zbog toga zalog postane nedovoljan za osiguranje njime osigurane tražbine. Vjerovnik ima I pravo zahtijevati zamjenu zaloga te njegovu nužnu prodaju. pa je ovlašten svakome. a ne oduzećem stvari založnog vjerovnika u njegovom izvršavanju ovlasti koje mu pripadaju na zalogu. nije ovlašten zalog prodati već zahtijevati njegovu prodaju. I zakonski dužnik ima pravo na zaštitu zaloga – on je vlasnik te stvari koja je zalog. to pravo bilo bi nadomjestak dotadašnjeg zaloga. no 104 .ako je nužno za založnog dužnika da ima u svojem neposrednom posjedu stvar koju je dao u zalog. založnom vjerovniku pripada pravo na nužnu prodaju zaloga. pa I protiv izričite zabrane založnog dužnika. potrebne za zaštitu njegovog založnog prava na zalogu. Ako bi netko uništio zalog pa bi time za vlasnika te pokretnine nastalo pravo na naknadu štete. S prestankom založnog prava prestaje I ovlaštenje založnog vjerovnika da posjeduje stvar koju je dobio u zalog .www. stavljati sve zahtjeve. ali se zalog kvari ili gubi na vrijednosti. zalogodavcu. Založnom dužniku pripada pravo na nužnu prodaju zaloga pod jednakim pretpostavkama kao I založnom vjerovniku. Stvar mora vratiti bez odgađanja. založnom vjerovniku zbog skrivenih nedostataka – u slučaju da se pokaže da stvar ima materijalne ili pravne nedostatke za koje založni vjerovnik nije znao niti je trebao znati kada ju je primio u posjed kao zalog. zatim s kamatama I tek onda s glavnicom)  po samom zakonu. na tom će novcu založno pravo nastaviti svoje neprekinuto postojanje. pa to svoje pravo može izvršavati u svakom pogledu. odgovarat će za slučajnu propast ili oštećenje zaloga ako do toga ne bi došlo da ga nije dao u podzalog.net Vjerovnik je na temelju zakona ovlašten dati zalog u podzalog. za založnog vjerovnika time nastaje pravo da od toga zahtijeva neka ga prestane uznemirivati (nalik je vlasnikovom negatorijskom zahtjevu). to pravo pripada: 1. pa je on dužan vratiti založenu stvar. troškove ili brigu nego čuvanje prvobitnog zaloga. Vjerovnik koji neposredno posjeduje založenu pokretninu ovlašten je za sebe ubrati njezine plodove I druge koristi od te stvari te ih sebi uzeti. kako založnom dužniku. I to u trenutku ubiranja (I za sve ostale koristi). a stvar koju bi dao u zamjenu nije manje vrijednosti od prvobitnog zaloga I njezino čuvanje ne zahtijeva veći trud. Založni vjerovnik ima pravo zahtijevati od onoga tko bespravno posjeduje založenu pokretnu stvar (zalog) da je preda njemu u posjed  vindicatio pignoris. a zbog tih nedostataka zalog nije dovoljno osiguranje za namirenje njime osigurane tražbine 2. Prestane li osigurana tražbina s njom prestaje I založno pravo koje ju je osiguravalo. tako I trećim osobama. Vrijednost plodova koje založni vjerovnik ovlašteno ubere prebija se s njegovom tražbinom (prvo s troškovima na koje ima pravo.pravokutnik. Uznemirava li netko na neki drugi način. osim ako se obvezao da to neće učiniti. založnom dužniku zbog njegovih vlastitih potreba . a čini to bespravno. Založni vjerovnik ima pravo na zaštitu svojeg založnog prava. u kojem to nije u suprotnosti tuđim pravima I zakonskim ograničenjima. Ako zalogom osigurana tražbina još nije dospjela. I to onome od koga ju je dobio u posjed tj.

pravokutnik. pa o njegovoj volji ovisi da li će se njime poslužiti. bilo faktično. Pravni temelj prijedlogu je isprava o predlagateljevom pravu na namirenje – ovršna isprava. da slijedom toga sud odredi I provede namirivanje vjerovnika iz kupovnine 5. 105 . bilo putem privremene uprave zalogom te namirivanjem vjerovnikove tražbine iz vrijednosti plodova I drugih koristi dobivenih od zaloga. da tu ovrhu odredi svojim rješenjem o ovrsi sud (javni bilježnik) 3. ovrhovoditelju ili trećoj osobi. pokrenut će svojim prijedlogom za ovrhu založni vjerovnik kao ovrhovoditelj protiv dužnika kao ovršenika. uključujući I ovršnu prodaju stvari (neposrednom pogodbom ili ovršnom javnom dražbom) 4. on može po svojoj volji izabrati da li će zahtijevati namirivanje svoje tražbine ponajprije iz vrijednosti zaloga. bilo pravno. Namirenje je uređeno po načelu oficioznosti I provodi se u pravilu putem suda. stavivši prijedlog za ovrhu sudu ili javnom bilježniku 2. Vjerovnik je ovlašten zahtijevati od svagdašnjeg vlasnika založene stvari da trpi namirenje zalogom osigurane tražbine iz vrijednosti zaloga. I kada. Dospijećem dužnikove obveze koja je osigurana založnim pravom. Založni se vjerovnik sada može poslužiti svojim pravom na namirivanje osigurane tražbine iz vrijednosti zaloga. ili istodobno iz zaloga I dužnikove imovine. ili iz imovine svojeg dužnika. Založni vjerovnik će tada imati ulogu ovrhovoditelja. sve do prodaje zaloga I namirivanja vjerovnikove tražbine iz novca dobivenog tom prodajom na ime kupovnine). ovršne radnje (sredstva ovrhe) koje će se u cilju prisilnog namirivanja vjerovnikove tražbine provoditi u pogledu zaloga kao predmeta ovrhe (zapljena I procjena zaloga. Ovršenik može rješenje o ovrsi pobijati žalbom. njegovo otpremanje I povjeravanje na čuvanje sudu. a iznimno I izvansudskim putem. Namirivanje će se tada provoditi bilo putem sudske (ovršne) prodaje zaloga te namirivanjem vjerovnikove tražbine iz novca dobivenog tom prodajom. odnosno opozicionom tužbom. oduzimanje zaloga iz posjeda. da vjerovnik pokrene ovršni postupak. a dužnik ovršenika.www. Da bi založni vjerovnik putem suda ostvarivao svoje pravo na namirivanje tražbine iz vrijednosti založene mu pokretnine. uključujući I onu pokretninu koja je opterećena nečijim založnim pravom. da eventualni višak novca (hyperocha) sud vrati vlasniku prodane stvari I dužnikov osobni vjerovnik može radi namirivanja svoje novčane tražbiner pokrenuti ovršni postupak protiv svojeg dužnika te I ishoditi sudsku prodaju njegovih pokretnina. Privremena uprava I namirivanje iz plodova I drugih koristi dolazi u obzir jedino kod zaloga koji su u stanju davati takve prinose. On će zahtijevati od suda da odredi provođenje ovrhe radi namirivanja tražbine iz novca dobivenog tom ovršnom prodajom. Određivanje ovrhe prati zabrana založnom dužniku-ovršeniku da raspolaže zalogom koji je predmet ovrhe. da potom sud provede ovrhu ovršnim radnjama. vjerodostojna isprava. trebat će protiv založnog dužnika pokrenuti I voditi ovršni postupak – ovrhu radi naplate novčane tražbine. Postupak radi naplate svoje tražbine iz vrijednosti zaloga kojim je ona osigurana. O prijedlogu odlučuje sud (ovršni). ulazi djelovanje tog prava u stadij namirivanja.net ovlašten je uskratiti njezino vraćanje ako ima pravni temelj da ju drži u svojem posjedu. NAMIRIVANJE PUTEM SUDSKE PRODAJE ZALOGA – potrebno je: 1. On odredit će ovrhu rješenjem o ovrsi  odredit će ovršnu prodaju zaloga radi namirenja vjerovnikove tražbine. a primjenit će se samo ako založni vjerovnik zatraži da se namirivanje njegove tražbine provodi upravo tim putem.

na temelju njega vjerovniku se isplaćuje određen iznos. Pravni temelj stjecanja u vlasništvo je prodaja na javnoj držabi a način stjecanja predaja stvari u samostalan posjed. Ako se ne uspije prodati po toj cijeni. zatim kamata do dana unovčenja stvari a tek na kraju glavnica. no može biti povjerena I javnom bilježniku. prestaje kada počne ovršna prodaja zaloga. ona je prodaje u svoje ime. služi davanju publiciteta  upis ne utječe na postojanje ili nepostojanje založnog prava na stvari. Usmeno je provodi u pravilu sudski ovršitelj. prodajom usmenom javnom dražbom). a za račun založnog dužnika-ovršenika. ako i sva ostala založna prava na toj stvari. kao ni u ovršnom postupku. niti na ičije ovlasti I obveze u založnom odnosu. To je pravo otkupa (ius offerendi)  specifično preobražajno pravo koje ovlašćuje svojeg nositelja da ispuni tražbinu zbog koje je zatraženo provođenje ovrhe.net Pošto je neki vjerovnik svojim prijedlogom za ovrhu pokrenuo ovršni postupak. Prodajom prestaje založno pravo onog vjerovnika koji je ishodio ovršnu prodaju zaloga radi namirenja svoje tražbine. prvo će se namiriti troškovi ovršnog postupka. Ako je time vjerovnikova tražbina u cijelosti namirena (glavnica. Sud za račun ovršenika javno oglašava javnu dražbu – stvar će steći u vlasništvo onaj sudionik dražbe koji do njezinog okončanja bude najbolji ponuditelj. Sudska javna dražba je naziv za specifičnu prodaju stvari  prodaju na javnoj dražbi koju u ovršnom postupku provodi sud. pravni temelj stjecanja je ugovor o prodaji stvari a način stjecanja predaja u samostalan posjed. Sudski ovršitelj prodaje stvar u ime I za račun založnog dužnika-ovršenika. ili od suda određena osoba koja obavlja komisione poslove. prodaja iz slobodne ruke) je unovčavanje stvari u postupku ovrhe radi namirenja novčane tražbine koje se provodi prodajom te stvari na temelju kupoprodajnog ugovora (neposredne pogodbe) koji s kupcem sklapa sudski ovršitelj.www. ako je radi njihovog namirivanja iz vrijednosti tog zaloga 106 . u njega se upisuju vrednije pokretnine. Sud određuje način ovršne prodaje zaloga: neposrednom pogodbom s kupcem ili na sudskoj javnoj dražbi (tzv. U slučaju da iznos nije dovoljan. nastaje za svakoga tko ima založno pravo na istom zalogu pravo da otkupi onu tražbinu radi čijeg se namirivanja vodi taj ovršni postupak. sud će odrediti novi rok.pravokutnik. Prodaja zaloga neposrednom pogodbom (tzv. a ako stvar prodaje osoba koja obavlja komisijske poslove. Stvar se ne bi smjelo prodati za cijenu manju od 2/3 procijenjene vrijednosti. u njemu se stvar smije prodati I za nižu cijenu. založnim vjerovnicima a) za namirenje one vjerovnikove tražbine zbog čijeg namirivanja je njezin vjerovnik pokrenuo ovršni postupak u kojem je provedena ovršna prodaja zaloga b) za namirenje svih ostalih tražbina koje su osigurane založnim pravom na istoj pokretnini. sa sporednim tražbinama troškova I kamata). ali ni tada za manje od trećine procijenjene vrijednosti. Kod nas se vodi Očevidnik nekretnina I pokretnina koje se prodaju u ovršnom postupku. radi u ime I za račun ovršenika-založnog dužnika ali pritom postupa kao službena osoba. potom troškovi koji su određeni u ovršnoj ispravi (parnični troškovi). Kupac će steći vlasništvo te stvari po općim pravilima o stjecanju vlasništva na temelju pravnog posla. ako budu ispunjene I ostale pretpostavke određene procesnim pravilima. ona je prestala ispunjenjem obveze. Pravo namirenja iz tog novca pripada: 1. O namirivanju iz novca pribavljenog ovršnom prodajom zaloga odlučuje sud u ovršnom postupku  rješenjem o namirenju. pa da je tim ispunjenjem “otkupi”.

indirektni založni vjerovnici za tražbine koje na temelju zakona imaju pravo namiriti iz novca dobivenog unovčenjem stvari u ovršnom postupku. pa time dobivene iznose novca polagati u sud radi namirivanja vjerovnika iz tog zaloga.. 2.pravokutnik. Založni vjerovnik ovlašten je namiriti svoju dospjelu tražbinu tako što će za sebe zadržati odgovarajući iznos. ali više nisu osigurane založnim pravom. tražbine osigurane založnim pravom na prodanoj stvari 2. Konkurencija više tražbina u 1. Pravo na izvansudsko namirenje ostvaruje se putem javne dražbe (javnog nadmetanja)  unovčenje zaloga na dražbi koja može biti privatna (ne mora biti sudska). trebat će o tome podnijeti račun založnom dužniku. osobe koje su imale osobne služnosti na stvari. Redoslijed namirivanja provodi se po 6 isplatnih razreda. a tražbine iz svakog kasnijeg mogu se namirivati jedino nakon što budu u cijelosti namirene sve tražbine iz prethodnih razreda. a tek podredno po načelu jednakosti. ima založni vjerovnik na temelju zakona pravo da od suda ishodi uspostavu privremene uprave zalogom I postavljanje upravitelja (sekvestra) koji će biti ovlašten I dužan ubirati plodove I druge koristi od zaloga. tražbine naknada za osobne služnosti I stvarne terete koji su prestali zbog ovršne prodaje stvari One tražbine založnih vjerovnika koje uopće ne bi bile namirene. ako je: 1. prednost imaju tražbine iz prvog. bilo naknadno 2. koje imaju pravo namirivati iz kupovnine 3. 4. U trećem isplatnom razredu namiruju se: 1.net rješenje o ovrsi doneseno te postalo pravomoćno najkasnije do dana ovršne prodaje 2. pa im pripada pravo na naknadu u novcu. općine. trećem. razredu rješava se po načelu jednakosti (pariteta) pa ako nije dovoljno novca za potpuno namirenje svih. Ako je zalog takva stvar koja je sposobna davati plodove I druge koristi koje se mogu unovčiti. niti im je pripadalo ikakvo založno pravo na toj stvari (to su RH. sve tražbine istog razreda namiruju se razmjerno. ako oni pripadaju 107 . gradovi I županije u pogledu njihovih tražbina poreza I drugih pristojbi). unovčavati ih. Založni vjerovnik koji je izvansudski namirivao svoju tražbinu. makar se ovrha nije vodila radi namirivanja tih tražbina. a I predati mu višak koji preostane nakon namirenja. ili ne bi bile namirene u cijelosti. tzv. ako postoji neoboriva predmnjeva da je založni dužnik dopustio izvansudsko namirenje. I 5. Pravo na izvansudsko namirivanje pripada zložnom vjerovniku kada je predmet njegovog založnog prava pokretnina. U glavnom. takvo namirivanje izričito I u pisanom obliku dopustio založni dužnik.. potior iure). bilo u trenutku osnivanja založnog prava. te s time prebiti svoju tražbinu. isplatnom razredu (u kojem su tražbine založnih vjerovnika) rješava se konkurencija između više tražbina tog isplatnog razreda po načelu vremenskog prvenstva (prior tempore. Da bi bio dopušten neki drugi način potrebno da je na temelju pravnog posla ili zakona vjerovnik na to ovlašten ili je to u danim okolnostima jedini mogući način za ostvarenje prava na namirenje. budući da je a) osigurana tražbina iz trgovačkog posla b) založni dužnk nije u trenutku osnivanja založnog prava izričito isključio izvansudsko namirivanje Ovo pravo je preobražajno I ne mijenja prvenstveni red. ali mora biti javno oglašena. a ta su im prava prestala njezinom ovršnom prodajom.www. Založni vjerovnik ovlašten je svoju tražbinu namiriti uzimajući za sebe plodove I druge koristi od zaloga koji neposredno posjeduje. postoje u nenamirenom dijelu I dalje.

Pošto dospije osigurana tražbina. dozvoliti da se u tom registru upiše založno pravo kao teret te stvari. odgovara za svaku štetu koja bi iz toga proizišla. Naš pravni poredak ga omogućuje jedino na onim vrstama pokretnina koje se jedino upisom u javni upisnik mogu steći u vlasništvo ili koje se bez upisa u takav upisnik ne smiju rabiti. rasterećenjem 7. ovlašten je opteretiti ju založnim pravom 4. propašću zaloga 2. Pravo će prestati apsolutno: 1. Do osnivanja će doći voljom vlasnika stvari da svoju stvar optereti založnim pravom. učiniti što je s njegove strane potrebno da bi se izbrisalo to založno pravo iz javne knjige. Potrebno je da vjerovnik ishodi pokretanje ovršnog postupka I u njemu transferaciju zaloga  oduzimanje zaloga iz posjeda založnog dužnika I njegovu predaju na čuvanje vjerovniku ili trećemu. postoji valjani pravni posao zalogodavca kojim se on obvezuje da će drugoj strani dopustiti osnivanje hipoteke kao tereta njegove stvari 3. pod pretpostavkama I na način određen za to posebnim zakonom. to se onda prebija sa njegovom tražbinom – na temelju zakona. kako bi osigurao uspješno namirenje svoje novčane tražbine iz vrijednosti dužnikove imovine. donesene u ovršnom postupku ili postupku osiguranja (odnosno javnog 108 .net dužniku I ako je vjerovnik na to ovlašten. odreknućem 3. istekom roka I ispunjenjem uvjeta 4. a nema to pravo. zalogodavac je vlasnik stvari koju zalaže. prestankom založnog vjerovnika koji je pravna osoba a nema svojeg pravnog sljednika 6. moći će se založni vjerovnik služiti svojim pravom na namirivanje iz vrijednosti zaloga. Osniva se na temelju odluke javne vlasti – suda. Dobrovoljno založno pravo na pokretnini prestat će njegovom dotadašnjem nositelju kada zajedno s tražbinom koju osigurava prijeđe na drugu osobu. prestankom osigurane tražbine 5. Založni vjerovnik koji bi svoje pravo namirio izvansudskim putem. u trenutku ubiranja. Hipoteka se može osnovati upisom u odgovarajući javni upisnik. a druga se ugovorna strana (vjerovnik) obvezuje da će čim prestane njegova zalogom osigurana tražbina. upis u javni upisnik tog založnog prava kao tereta zalogodavčeve stvari. kao I vjerovnik koji je to pravo ostvarivao na način na koji nije bio ovlašten. stvar koju se tako zalaže upisuje se (ili je već upisana) u u odgovarajući javni upisnik (registar) 2. ovršnom prodajom zaloga HIPOTEKA NA POKRETNINI (REGISTARSKO ZALOŽNO PRAVO) – dobrovoljno založno pravo na pokretnim stvarima koje nastaje bez predaje zaloga u posjed založnog vjerovnika I kod kojeg založnom vjerovniku ne pripada pravo posjedovati zalog.pravokutnik.www. radi osiguranja određene tražbine (kao način stjecanja prava) Založni ugovor je ugovor kojim se obvezuje dužnik ili netko treći (zalogodavac) vjerovniku da će radi osiguranja određene vjerovnikove tražbine založnim pravom na svojoj pokretnini upisnoj u javni registar. po pravilima obveznog prava  relativan prestanak. NEDOBROVOLJNO (PRISILNO) ZALOŽNO PRAVO NA POKRETNINI Vjerovniku je omogućeno da I protiv njegove volje ishodi osnivanje založnog prava na nekoj dužnikovoj stvari. Nužno je da se ispune određene posebne pretpostavke: 1.

SUDSKO PRISILNO ZALOŽNO PRAVO – osniva se na temelju sudske odluke. a iznimno na temelju odluke neke druge javne vlasti ovlaštene da provodi ovršne postupke radi namirivanja nekih novčanih tražbina (npr. koji djeluje umjesto suda). ali ta još nije perfektna ovršna isprava. budući da vjerovnik još nema za to potrebnu perfektnu ovršnu ispravu. Dok tražbina još nije dospjela sud još ne može dopustiti ovrhu radi namirivanja te tražbine. Dok još nije moguće dozvoliti I provesti ovrhu može se osnovati sudsko prisilno založno pravo u postupku prisilnog osiguranja tražbina prethodnim mjerama. Vjerovnik neispunjene novčane tražbine koja je dospjela. da su ispunjene sve opće pretpostavke za stjecanje stvarnih prava uopće. Rješenje o određivanju prethodne mjere zapljene pokretnih stvari protivnika osiguranja radi osiguranja novčane tražbine vjerovnika je pravni temelj za osnivanje prisilnog sudskog založnog prava predlagatelja osiguranja na pokretninama dužnika koje su predmet ovrhe.net bilježnika. sposobna je biti predmetom tog založnog prava I postoji odluka koja je valjani pravni temelj za osnivanje tog založnog prava  rješenje o ovrsi na ovršenikovim pokretnim stvarima radi naplate novčane tražbine  rješenje o određivanju prethodne mjere zaplijene pokretne stvari protivnika osiguranja b) izvršen je čin koji je zakonom određen način stjecanja – čin pljenidbe te pokretnine.pravokutnik. bez ili protiv volje vlasnika zaloga (nekad na temelju rješenja o ovrsi koje je donio javni bilježnik). sudski ovršitelj po nalogu suda Nisu sposobne biti predmetom založnog prava stvari u pogledu kojih je ovrha zakonom isključena (oružje I oprema namijenjeni obrani) a ni pokretnine koje se ne bi mogle prodavati u ovršnom postupku zbog pravila ovršnog prava o izuzeću od ovrhe I o ograničenju ovrhe zbog zaštite ovršenika.www. Ako su ispunjene sve 109 . poreznih). Da se ne bi dogodilo da tu tražbinu više ne bude moguće namiriti. radi prisilnog namirivanja te novčane tražbine. a potom I provede prethodnu mjeru pljenidbe pokretnih stvari protivnika osiguranja. te za stjecanje založnih prava posebno 3. koji je obavio sud tj. ovlašten je ishoditi da sud/javni bilježnik donese rješenje o ovrsi na pokretninama iz sastava dužnikove imovine. da je tražbina koja se osigurava sposobna biti osigurana založnim pravom 2. ako o toj tražbini ima prefektnu ovršnu ispravu ili vjerodostojnu ispravu. U pravilu nije registarsko založno pravo. zahtijevajući od suda da radi osiguranja njegove vjerojatne tražbine odredi. Predlagatelj osiguranja može ishoditi da sud donese rješenja o osiguranju njegove novčane tražbine prethodnom mjerom pljenidbe pokretnih stvari dužnika ako je dovoljno vjerojatna opasnost da bi bez tog osiguranja moglo biti onemogućeno ili znatno otežalo namirenje te tražbine prije no što sazriju sve pretpostavke za ovrhu. Određivanje prethodne mjere mogao bi od suda ishoditi vjerovnikpredlagatelj osiguranja u slučaju da već ima ispravu o postojanju novčane tražbine protiv dužnika-protivnika osiguranja. Vjerovnik treba staviti protiv dužnika odgovarajući prijedlog za ovrhu sudu/javnom bilježniku. omogućuje se vjerovniku da u razdoblju kada se još nisu ispunile sve pretpostavke za određivanje ovrhe svojim prijedlogom pokrene kod suda postupak osiguranja te tražbine. Pretpostavke osnivanja su: 1. da su ispunjene sve posebne pretpostavke za stjecanje ove podvrste založnog prava: a) predmet zalaganja je pokretnina koja je u sastavu dužnikove imovine.

Ako su te pokretnine gotov novac. ili pravomoćnom presudom)  o tome ovisi njegova mogućnost da iz vrijednosti zaloga ovršnim putem namiruje tražbinu osiguranu prisilnim založnim pravom. Vjerovnik snosi sav rizik od uništenja I oštećenja zaplijenjenih stvari. Zabilježit će se da je stečeno prisilnim putem te kada je poduzeta radnja kojom je to pravo stečeno (radi prvenstvenog reda). dakle ne smije ih otuđiti. Zapljenu pokretnina prati zakonska zabrana raspolaganja zaplijenjenim stvarima. radnu snagu. Novi založni vjerovnik trebat će dokazati da je ta tražbina prešla na njega (javnom ili javno ovjerovljenom ispravom.) te za takav smještaj pokretnina u kojem će se one sačuvati od mogućeg oštećenja. Od dana upisa neće se treće osobe moći pozivati na to da nisu znale za postojanje upisa. potrebnu opremu. Čin zapljene je dovršen potpisivanjem zapisnika o pljenidbenom popisu. kao da su dužnikove. odnosno stavljajući zabilješku umjesto pljenidbenog popisa u zapisnik o već ranije provedenom pljenidbenom popisu tih stvari. a njihov vlasnik ne zaštiti svoje pravo vlasništva od toga (ne podigne izlučnu tužbu do okončanja ovršnog postupka. odnosno zabilješke. Sudsko prisilno založno pravo slijedi tražbinu koju osigurava. trebat će ga upisati u Upisnik sudskih I javnobilježničkih osiguranja tražbina na pokretnim stvarima I pravima. prodaju zaplijenjenih pokretnina 3. Ipak. ili je podigne ali s njom ne uspije) vjerovnik je zapljenom tih stvari stekao na njima prisilno sudsko založno pravo.www. niti smije osnivati prava koja bi tu stvar teretila. namirivanje ovrhovoditelja iz novca dobivenog tom prodajom Rješenje djeluje I kao pravni temelj za osnivanje prisilnog sudskog založnog prava vjerovnika na pokretninama dužnika. ako bi bile zaplijenjene neke tuđe pokretnine kao da su dužnikove. U pravilu se prisilno sudsko založno pravo ne može steći od nevlasnika. kvarenja ili općenito od pogoršanja njihova stanja. 110 . Kada je predmet osiguranja odnosno ovrhe pokretnina ta radnja osiguranja je čin pljenidbe (zapljene) pokretnina dužnika-protivnika osiguranja. Provedbom ovršne pljenidbe vjerovnik stječe prisilno sudsko založno pravo na popisanim nekretninama.pravokutnik. Nakon što je prisilno sudsko založno pravo osnovano na nekoj pokretnini. zapljena I procjena pokretnina. vrijednosni papiri I dragocjenosti. osim više sile. otpremanje I povjeravanje na čuvanje ovrhovoditelju ili trećoj osobi 2. njegov prijenos na drugu osobu je ujedno I prelaženje legitimacije za vođenje ovršnog postupka. osim onog do kojeg bi došlo prema redovnom tijeku stvari. Čin pljenidbe obavlja sud pljenidbenim popisom  popisuje jednu ili više pokretnina protivnika osiguranja sastavljajući zapisnik o pljenidbenom popisu I procjeni. učinak je samo deklaratoran radi publicitetnog djelovanja.net pretpostavke za to tada bi se odredilo rješenje o ovrsi kojim bi se odredilo da se na pokretninama dužnika provedu ovršne radnje: 1. Sudsko prisilno založno pravo ne ovlaščuje svojeg nositelja na posjedovanje zaloga (no takvo pravo ipak može nastati temeljem sudske odluke transferacija!!). Dužnik ostaje vlasnik zaplijenjene stvari no zabranjeno mu je njome raspolagati. a ni pravno raspolagati stvarima koje su mu zaplijenjene.. faktično ili pravno. Sud će u svim slučajevima u kojima dopušta ovrhu na pokretninama radi naplate novčane tražbine. predat će ih se u sudski/javnobilježnički polog. njihovo oduzimanje. svojim rješenjem o ovrsi odmah određivati I transferaciju zaplijenjenih pokretnina. vjerovnik je tada dužan osigurati sve što je potrebno za urednu otpremu pokretnina (prijevozno sredstvo. Dužnik ne smije faktično.

prava. pred sudom je u postupku osiguranja (postupku sudskog I javnobilježničkog založnopravnog osiguranja na temelju sporazuma stranaka) sklopljen sporazum o osiguranju. Kada je založno pravo osnovano u postupku osiguranja tada vjerovnik tek treba pokrenuti ovršni postupak za namirivanje svoje tražbine. pa je na temelju toga sud donio odgovarajuće rješenje o osiguranju 4. u čijem sklopu je valjani založni ugovor zalogodavca I zalogoprimca I uobličen u sudski zapisnik o sporazumu stranaka da osiguraju vjerovnikovu tražbinu dobrovoljnim sudskim založnim pravom na određenoj zalogodavčevoj pokretnini. Sudsko prisilno založno pravo apsolutno prestaje propašću zaloga ili pravomoćnom odlukom suda. ali I one koje tamo nisu dozvoljene jer se na njima ne smije provoditi ovrha iz socijalnih razloga. izvršen je čin koji je zakonom određeni način stjecanja tog založnog prava Predmetom ove podvrste založnog prava mogu biti sve stvari kao I kod prisilnog sudskog z. Ovršnu prodaju provodi sud. no može je povjeriti I javnom komisionaru. odredivši privremenu mjeru zabrane otuđenja ili opterećenja te pokretnine. on će iz dobivene kupovnine najprije namiriti troškove pohrane I prodaje pokretnine I svoju nagradu te će preostali iznos uplatiti na račun suda koji će potom iz preostalog novca provesti namirivanje tražbina koje se imaju pravo odatle namirivati. SUDSKO DOBROVOLJNO ZALOŽNO PRAVO NA POKRETNINI . Ono je registarsko založno pravo  osniva se upisom u Upisnik sudskih I javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika na pokretnim stvarima I pravima. Pokretnina koje je do određenog trenutka bila pripadak neke nekretnine može postati samostalnim predmetom sudskog dobrovoljnog založnog prava ako: nekretnina nije opterećena hipotekom ili kojim drugim ograničenim stvarnim pravom I da je glede pripatka izvršen upis založnog prava na pokretnini u Upisnik sudskih I javnobilježničkih 111 . te će mu ga sud predati. dobrovoljno je jer nastaje na temelju suglasne volje vjerovnika I vlasnika zaloga da vjerovnikovu tražbinu osiguraju upravo sudskim/javnobilježničkim založnim pravom. Kada je ovršnu prodaju proveo javni komisionar. pokretnina koja će biti zalog je u vlasništvu zalogodavca 3. Potrebno je da ono bude osnovano u posebnom sudskom postupku osiguranja tražbina – u postupku sudskog I javnobilježničkog osiguranja tražbina na temelju sporazuma stranaka I prema pravilima tog postupka. Višak pripada založnom dužniku.za njegov osnutak potrebno je. Pravo vlasništva stječe najbolji ponuditelj na temelju pravnog posla (kupnje na dražbi) kada sudski ovršitelj/javni bilježnik prihvati njegovu ponudu pa mu (nakon što on plati kupovninu) preda stvar u samostalan posjed. Sud može pokretnini privremeno oduzeti sposobnost da bude predmetom sudskog dobrovoljnog založnog prava. SUDSKO I JAVNOBILJEŽNIČKO (DOBROVOLJNO) ZALOŽNO PRAVO NA POKRETNINI Ova vrsta založnog prava ima mješovitu pravnu narav. da se ispune još neke posebne pretpostavke: 1.www. tražbina koju se osigurava ima zakonom određena posebna svojstva za osiguravanje ovom podvrstom založnog prava 2.pravokutnik.net Vjerovnik može samo putem suda ostvarivati svoje pravo na namirenje iz vrijednosti zaloga  putem sudske (ovršne) prodaje zaloga I namirivanjem vjerovnikove tražbine iz novca dobivenog tom prodajom. uz postojanje tražbine sposobne da bude osigurana založnim pravom I ispunjenje općih pretpostavaka stjecanja stvarnih prava. a relativno prijenosom na drugu osobu.

sporazum da će se založno pravo osnovati radnjama osiguranja na toj stvari. Provedbom upisa predlagatelj osiguranja stječe založno pravo na određenom predmetu osiguranja. s tri bitna elementa: 1. Sklapaju ga pred sudom u postupku osiguranja vjerovnik I dužnik. ako su ispunjene zakonske pretpostavke za to. provest će se onim radnjama kojima se I inače provodi ovrha na pokretninama radi namirenja novčane tražbine. ali I to su pojedinačne nekretnine u sastavu te ukupnosti. sud će rješenjem odrediti ovrhu na zalogu. potpisan. universitas rerum). kao predmetu osiguranja – upisom u Upisnik sudskih I javnobilježničkih osiguranja tražbina. utemeljen na ovršnoj ispravi (zapisnik o osiguranju koji ima snagu ovršne sudske nagodbe). Na prijedlog založnog vjerovnika. moguće je osnovati založno pravo na ukupnosti pokretnina  tzv. Pravni temelj je založni ugovor kojim se vlasnik određene pokretnine obvezuje vjerovniku da će trpjeti da se sporazumno utvrđena vjerovnikova tražbina osigura time što će se na toj pokretnini osnovati založno pravo upisom u Upisnik sudskih I javnobilježničkih osiguranja tražbina. tada ovo pravo prestaje rješenjem kojim se obustavlja postupak osiguranja I ukidaju provedene radnje (I pljenidba). uređen pravilima o sudskom postupku osiguranja. lebdeće založnopravno osiguranje. kasnije dovoditi u pitanje vjerovnikovo stjecanje tog prava. Treća osoba koja je vlasnik pokretnine neće se moći pozivati na svoje neznanje za postojanje tog upisa. Sporazum o osiguranju je osebujni pravni posao vjerovnika I dužnika. sadržan u sporazumu o osiguranju. Ono se osniva ne nekoj određenoj ukupnosti pokretnina. koje onda tereti sve pokretnine u sastavu te ukupnosti. Ne može protivnik osiguranja/dužnik uz čiju suglasnost je upisom u Upisnik osnovano sudsko dobrovoljno založno pravo na nekoj stvari. Sudsko dobrovoljno založno pravo apsolutno prestaje u pravilu jednako kao I prisilno založno pravo (propašću zaloga I odlukom suda). pozivajući se na to da u vrijeme kada se to pravo osnivalo dužnik nije bio vlasnik pokretnine koja je založena. Na temelju posebne zakonske odredbe.net osiguranja. Ako je u ovršnom postupku provedeno namirivanje. Sporazum se oblikuje u sudski zapisnik o sporazumu stranaka i. Pravo prestaje relativno ako prijeđe na drugu osobu zajedno s tražbinom koju osigurava.pravokutnik. dobiva snagu sudske nagodbe. Ugovor je kauzalan I naplatan. U pravilu bi vjerovnik koji je postupao u dobroj vjeri prigodom stjecanja dobrovoljnog sudskog založnog prava trebao uživati zaštitu svojeg povjerenja u pravnom prometu.www. LEBDEĆE ZALOŽNOPRAVNO OSIGURANJE NA UKUPNOSTI POKRETNINA – podvrsta dobrovoljnog založnog prava na pokretnini koja ima dvije razine postojanja: ono je neka određena ukupnost pokretnina (imovinska cjelina. upis ima I karakterisitke kao I kod dobrovoljni upis tog prava. sporazumno utvrđenje tražbine (novčane ili nenovčane) koju će se osigurati založnim pravom – utvrđenje njezinog postojanja (I sadržaja). založni ugovor 3. pa bi trebao moći steći založno pravo I od nevlasnika. te da suglasno predlažu sudu neka svojim rješenjem odredi mjeru osiguranja – upis u Upisnik. bez obzira koje su pokretnine u sastavu te ukupnosti. Sastav je promjenjiv – pokretnine u njega ulaze I izlaze a da to 112 . I to pravilima o sudskom I javnobliježničkom osiguranju na temelju sporazuma stranaka. kao I trenutka njezinog dospijeća 2. Bitni sadržaj sporazuma je suglasno očitovanje volje stranaka.

ako su ispunjene I sve ostale pretpostavke stjecanja tog založnog prava. strojevi. prema prirodi svoje djelatnosti (nadomješta ih stječući odnosno unoseći druge pokretnine u sastav založene ukupnosti). primjenom prostorno-funkcionalno-pravnog kriterija. a radi osiguranja određene tražbine. Da bi se osnovalo potrebno je ispunjenje svih pretpostavki kao I kod dobrovoljnog sudskog založnog prava. roba. aparati. u tom će cilju sud donijeti rješenje o osiguranju. smatrat će se da su predmet založnog prava sve one pokretnine koje se prigodom pljenidbenog popisa nađu u/na prostoru koji determinira ukupnost. o izuzeću od ovrhe I o ograničenju ovrhe na određenim predmetima. s razlikom da predmet zalaganja nije pojedinačna nekretnina. Sporazum se oblikuje u sudski zapisnik koji. a u vlasništvu je dužnika. na prijedlog vjerovnika utemeljen na ovršnoj ispravi (zapisnik o osiguranju). namještaj. ona će time izići iz sastav te ukupnosti.pravokutnik. alat I sl. ovlašten je njima raspolagati faktično I pravno. Modus stjecanja je upis u Upisnik. Ukupnost stvari dio je dužnikove imovine koji je promjenjivog sastava I nije pravno odvojen od ostale imovine tog dužnika. Vjerovnik I dužnik sporazumom o osiguranju određuju ukupnost pokretnina tako što određuju da ona obuhvaća pokretnine određene vrste (npr. uključujući I 113 .net ne utječe na identitet ukupnosti. a ni druge obveze koje bi inače imao da je posjednik založenih stvari. uredno nadomještati otuđene ili odnesene pokretnine. Pravni učinak nastupa s dovršenjem čina upisa.www. Budući da je dobrovoljno založno pravo na njega ne djeluju zakonska pravila o zaštiti ovršenika. ima snagu sudske nagodbe. provest će se glede njih I daljnje ovršne radnje.) koje se nalaze u ili na prostoru koji je određen I ima gospodarsku funkciju (npr. čime će prestati biti opterećena sudskim dobrovoljnim založnim pravom koje tereti tu ukupnost. nego ukupnost pokretnina koja je dio imovine dužnika. Sposobne da ih se osigura ovom podvrstom založnog prava su novačne tražbine I novčane protuvrijednosti nenovčanih tražbina. Vjerovnik će se namiriti putem ovrhe koju će odrediti I provesti sud. pa će se potom u provođenju tog rješenja u taj Upisnik upisati založno pravo (lebdeće založnopravno osiguranje) na određenoj ukupnosti pokretnina protivnika osiguranja. pogonu ili nekom drugom poslovnom prostoru). ili ga on koristi na nekoj drugoj pravnoj osnovi. nema ni pravo ubirati I prisvajati plodove I druge koristi od njih. niti na založno pravo koje je tereti (tereti sve pokretnine u sastavu te ukupnosti). Pravni temelj osnivanja je založni ugovor kojim se dužnik obvezuje vjerovniku da će trpjeti da se sporazumno utvrđena vjerovnikova tražbina osigura time što će se na pokretninama u vlasništvu protivnika osiguranja osnovati založno pravo upisom u Upisnik sudskih I javnobilježničkih osiguranja tražbina. Sudsko založno pravo ne može se namiriti izvansudskim putem. u određenom skladištu. Kada vjerovnik zatraži ovrhu. Založni vjerovnik nema obvezu čuvanja. potpisan. niti ih bilo kako upotrebljavati. ali ni pravo na posjed onih stvari koje su u sastavu te ukupnosti. Otuđi li neku od njih. ako sporazumom stranaka nije što drugo određeno. Sud će te pokretnine popisati u pljenidbeni zapisnikom pa pošto one budu time zaplijenjene I potom procijenjene. Založni dužnik nije ograničen u svojim vlasničkim ovlastima glede pokretnina koje su u sastavu založene ukupnosti. zalihe. kojim će kao mjeru osiguranja tražbine odrediti upis založnog prava u Upisnik. a odredbe ugovora ili drugog pravnog posla koje bi mu to pravo namijenile bile bi ništavne. s time da tako određena ukupnost pokretnina može obuhvaćati jedino one pokretnine koje su u vlasništvu dužnika. Vjerovnik nema pravo na posjed ukupnosti stvari. Biti predmetom zaloga sposobne su određene ukupnosti pokretnina koje su dio imovine dužnika. ako su dovoljno određene sporazumom o osiguranju. Dužnik ima dužnost nadomještanja  dužan je.

umjesto da bude sadržan u sporazumu o osiguranju koji bi bio sklopljen pred sudom u postupku osiguranja I uobličen u sudski zapisnik o sporazumu stranaka. JAVNOBILJEŽNIČKO ZALOŽNO PRAVO NA POKRETNINI I UKUPNOSTI POKRETNINA – inačica je sudskog dobrovoljnog založnog prava na takvim premetima obilježena time što javni bilježnik igra dio uloge koja je inače povjerena sudu. Red prvenstva založnog prava na zaplijenjenim I unovčenim pokretninama računat će se prema danu kada je upisom u Upisnik bilo osnovano lebdeće založno pravo na ukupnosti u čijem su sastavu bile te pokretnine. nebitni sastojak clausula exequendi  izjava dužnika o njegovoj suglasnosti da se. ta isprava je ovršna isprava). sporazum da će se to založno pravo osnovati radnjama osiguranja. Da bi se na temelju takvog sporazuma o osiguranju I u njemu sadržanog založnog ugovora. biti sklopljen u obliku javnobilježničkog akta ili solemnizirane privatne isprave  imat će snagu sudske nagodbe. U našoj se javnobilježničkoj praksi uobičajilo da se ispravi koja sadrži sporazum o osiguranju. ali s tom razlikom da će. zakon ovdje daje pravni temelj. prestaje relativno. 114 . Prva dva.net njihovu prodaju I namirivanje. Sporazum stranaka o osiguranju treba sadržavati stranačku odredbu o osiguranju clausulu asicurandi  izjava vlasnika predmeta osiguranja da ju suglasan s time da se radi osiguranja vjerovnikove tražbine osnuje založno pravo radnjom koju će poduzeti javni bilježnik. utvrđenje postojanja tražbine I založni ugovor. s tri bitna elementa. određene posebnim zakonom koji uređuje pojedinu podvsrtu zakonskih založnih prava. drukčiji je jer umjesto suda ovdje djeluje javni bilježnik. naime samim nastupanjem onih činjenica koje su zakonom određene za pretpostavke pod kojima nastaje takvo založno pravo. Sudsko dobrovoljno lebdeće založno pravo prestaje apsolutno propašću zaloga I na temelju pravomoćne odluke suda. prava u širem smislu) osnivaju se pod pretpostavkama određenim u zakonu. nego predlaže upis založnog prava Službi upisa. doda I sporedni. Neprava zakonska založna prava (zakonska z. može provesti ovrha neposredno na temelju te isprave (tj. ZAKONSKO ZALOŽNO PRAVO NA POKRETNINI Za osnivanje pojedinog zakonskog založnog prava na pokretnini potrebno je da budu ispunjene neke posebne pretpostavke. trebat će biti izvršena I radnja osiguranja. Bitni sadržaj je suglasno očitovanje volje stranaka. a vjerovnik pravo stječe činom stjecanja. ali s time da će ispunjenje tih pretpostavaka tek dati vjerovniku pravo da stekne založno pravo na dužnikovoj stvari. Javni bilježnik ne donosi rješenje o osiguranju. Na pojedinoj pokretnini založno pravo prestaje izlaženjem te pokretnine iz sastava opterećene ukupnosti I prestankom založnog prava na ukupnosti.pravokutnik. poput onog koji je pravni temelj sudskog dobrovoljnog založnog prava. koja je za to potrebna po zakonu  upis u Upisnik sudskih I javnobilježničkih osiguranja. Treći element. jednaki su kao I elementi sporazuma o osiguranju koji se sklapa pred sudom u postupku osiguranja. a ima oblik javnobilježničkog akta ili privatne isprave na kojoj je bilježnik ovjerio potpis dužnika. pošto dospije tražbina čije postojanje I vrijeme dospijeća su utvrđeni u toj ispravi. Prava zakonska založna prava ( zakonska z. osnovalo javnobilježničko založno pravo na pokretnini/ukupnosti pokretnina. Izvršenje te radnje način je stjecanja založnog prava. Prijelazom na drugu osobu. Za osnivanje potreban je založni ugovor kao pravni temelj.www. prava u užem smislu) su ona koja se osnivaju samim zakonom (ipso iure).

i/ili kao tražbina naknade štete za koju najmoprimac stana odgovara najmodavcu b) Predmet tog založnog prava su pokretnine (pokućstvo I dr. Posebne pretpostavke su: a) Tražbina koju se osigurava ovim založnim pravom proizlazi iz obveznog odnosa utemeljenog na ugovoru o nalogu kao nalogoprimčeva tražbina naknade ili troškova koje mu duguje nalogodavac b) Predmet tog založnog prava su pokretnine koje su u vlasništvu nalogodavca.pravokutnik. a unesene su u stan.) koje su u vlasništvu najmoprimca ili članova njegova obiteljskog kućanstva. pa su time stvarnopravno osigurane tražbine naknade I troškova što ih nalogoprimac ima prema nalogodavcu iz odnosa naloga (utemeljenog na ugovoru o nalogu). tako da je ovlašten te pokretnine zadržati do namirenja tih tražbina). Veličina I rok dospijeća određeni su odlukom suda. nemaju prednost pred dobrovoljnim ili prisilnim založnim pravom (osim ako je to posebno zakonom određeno). no uz obvezu da ostalima isplati vrijednost njihovih suvlasničkih dijelova. vjerovnikova je tražbina koja je nastala na temelju odluke suda/javnog bilježnika o razvrgnuću nasljedničke zajednice isplatom b) predmet tog založnog prava je stvar koju je sunasljednik stekao u vlasništvo na temelju te odluke Založno pravo najmodavca – na onim pokretninama najmoprimaca I članova njihovih obiteljskih domaćinstava koje su unesene u objekt najma (uz to najmodavcu pripada I pravo zadržanja. s time da je obvezan ostalim sunasljednicima isplatiti vrijednost tih stvari u novcu. Posebne pretpostavke: a) tražbina koju se tim založnim pravom osigurava. odnosno u druge prostorije koji su predmet ugovora o najmu stana s najmoprimcem. Tražbine se namiruju putem suda. a nalogoprimac ih je dobio u posjed na temelju ugovora o nalogu te novac koji je nalogoprimac naplatio za račun nalogodavca Založno pravo osniva se u trenutku ispunjenja svih ovih pretpostavaka. Posebne pretpostavke su: a) tražbina koju se osigurava tim založnim pravom je vjerovnikova tražbina nastala na temelju odluke suda o razvrgnuću suvlasništva isplatom b) predmet tog založnog prava je stvar koju je suvlasnik stekao u vlasništvo na temelju sudske odluke o razvrgnuću suvlasništva isplatom Založno pravo osniva se na temelju zakona I u slučaju kada je nasljednička zajednica razvrgnuta isplatom.net Pravo će mjesto u prvenstvenom redu dobiti prema času kad je osnovano. Založno pravo suvlasnika I sunasljednika – osniva se u slučaju da je suvlasnička zajednica razvrgnuta isplatom na temelju takve odluke suda. pa je jedan od suvlasnika dobio u svoje vlasništvo stvar koja je bila suvlasnička. kao I na novcu koji je naplatio za račun nalogodavca.www. Založno pravo nalogoprimca – na onim pokretninama nalogodavca koje je dobio u posjed na temelju naloga. pa je to svoje pravo ostvario ishodivši odluku da dobiva određene stvari iz ostavine u svoje vlasništvo. osniva se na pokretninama koje su odlukom suda/javnog bilježnika pripale u vlasništvo pojedinom sunasljedniku koji je živio ili priređivao zajedno s ostaviteljem I ima pravo na diobu isplatom. 115 . Posebne pretpostavke za ovakvo stjecanje: a) Tražbina koju se osigurava tim založnim pravom proizlazi iz obveznog odnosa utemeljenog na ugovoru o najmu stana kao najmodavčeva tražbina stanarine od najmoprimca stana.

Da budu ispunjene sve opće pretpostavke za stjecanje stvarnih prava uopće te založnih prava posebno 3. uključujući I sve njene pripadnosti. u pravilu tereti I sve njezine pripadnosti. otpremnika I skladištara GLAVA 22. potrebno je: 1. za osiguranje te tražbine osnovati na svojemu pravu građenja založno pravo – dobrovoljno založno pravo na pravu građenja koje tereti nečiju nekretninu. ako nije što drugo određeno 2. Da budu ispunjene sve posebne pretpostavke za stjecanje ove podvrste založnog prava: a) Predmet zalaganja je za hipoteku sposobna nekretnina ili pravo građenja – svaka nekretnina (I s nekretninom pravno izjednačeni entitet) koja je opće sposobna da bude predmetom založnog prava. odnosno idealnih dijelova (u pravilu sa svim njihovim pripadnostima). koji tada služe osiguranju tražbine kao da su jedan zalog  simultana hipoteka 4. ZALOŽNO PRAVO NA NEKRETNINI Založno se pravo može steći I imati na svakoj nekretnini koja je uopće sposobna za zalog (sposobna je biti predmetom stvarnih prava I moguće je namirivanje novčanih tražbina iz njezine vrijednosti).pravokutnik.net Založna prava prijevoznika. ona će tada teretiti nekretninu kao cjelinu. Da bi se na nekretnini osnovalo dobrovoljno založno pravo radi osiguranja određene vjerovnikove tražbine. Na pravu građenja (u pravilu sa svim pripadnostima) Založno pravo koje tereti neku nekretninu. Ovlaštenik prava građenja može u suglasnosti s vjerovnikom neke određene novčane tražbine. Da je tražbina koju se time osigurava sposobna da bude osigurana založnim pravom 2. ali neke mogu dobiti ulogu samostalnog predmeta založnog prava: civilni plodovi I pripatci nekretnine. Hipoteka može biti osnovana na plodovima. pa će to biti dobrovoljno založno pravo na nekretnini.www. bez predaje u posjed te koje svojem nositelju ne daje pravo na posjed zaloga. naime ona koja je sposobna biti predmetom stvarnih prava I u prometu je. ali će se tražbine koje su osigurane hipotekom na plodovima moći ovršno namirivati jedino iz vrijednosti civilnih plodova opterećene nekretnine. Posebna podvrsta založnog prava  založno pravo na nekretnini. Na nekretninama se može osnovati jedino registarsko založno pravo (hipoteka) koje se osniva upisom. a ne iz vrijednosti matične nekretnine. hipoteka može se steći I imati na za to sposobnoj: 1. komisionara. Pojedinačno određenom idealnom dijelu nekretnine 3. Na skupu nekoliko takvih nekretnina. DOBROVOLJNO ZALOŽNO PRAVO NA NEKRETNINI Vlasnik nekretnine može u suglasnosti s vjerovnikom neke određene novčane tražbine. za osiguranje te tražbine osnovati na nekretnini založno pravo. pa bi se od njezine vrijednosti mogle namirivati novčane tražbine 116 . izvevši ga iz svojeg prava vlasništva  založno pravo će se osnovati suglasnom voljom vlasnika nekretnine I vjerovnika tražbine koju se osigurava. Pojedinačno određenoj nekretnini. a I na drugim entitetima koji su pravno izjednačeni s takvom nekretninom.

Uglavak da dužnik ne može zalog nikada iskupiti 4. koju se time opterećuje radi osiguranja određene tražbine (odnosno kao tereta na pravu 117 . učiniti sve što je s njezine strane potrebno da bi se to založno pravo izbrisalo. a temelj za odobrenje tog upisa može biti samo valjana knjižna isprava (tabularna isprava).cijelu nekretninu koja je u suvlasništvu ili zajedničkom vlasništvu nekolicine.pravokutnik. Dobrovoljno založno pravo na nekretnini osniva se (ako su ispunjene I ostale pretpostavke za to) upisom u knjizi hipoteke kao tereta na nekretnini. naplatan. Uglavak da založena stvar prelazi u vlasništvo založnog vjerovnika.net b) Zalogodavac je vlasnik te nekretnine (nositelj prava građenja). Ništetne odredbe hipotekarnog ugovora: 1. prestaje ispunjenjem uvjeta ili istekom roka kojim je prednikovo vlasništvo bilo ograničeno c) Zalogodavčev pravni posao je valjani pravni temelj za osnivanje hipoteke na toj nekretnini/pravu građenja d) Izvršen je čin koji je zakonom određen za način osnivanja takvog založnog prava  čin upisa u zemljišnu knjigu (čin uknjižbe. ugovor o hipoteci. Bitni sastojak svakog ugovora o hipoteci jest suglasno očitovanje volje dužnika I vjerovnika. a druga se ugovorna strana (vjerovnik) obvezuje da će. kojim se dužnik obvezuje vjerovniku dopustiti mu (tj. on će se ispunjavati upisom založnog prava u zemljišnu knjigu. predbilježbe) hipoteke na toj nekretnini/pravu građenja Pravni temelj je zalogodavčev pravni posao čiji cilj je osnivanje založnog prava na određenoj nekretnini radi osiguranja namirenja neke određene tražbine iz vrijednosti te stvari. trpjeti) da založno pravo kojim se osigurava određena tražbina. To je konsenzualan. ako mu tražbina ne bude ispunjena u određenom roku (lex comissoria) 3. ne tražeći suglasnost ostalih (I etažni vlasnik). Prethodni vlasnik nekretnine može je opteretiti založnim pravom pa djeluje prema svima. koji će ponekad biti jedan ili više uglavaka o hipoteci (hipotekarnih klauzula) sadržanih u nekom drugom ugovoru. Nužno je da ugovor o hipoteci postoji I da nije ništetan. Svaki suvlasnik ovlašten je svoj idealni dio opteretiti. Uglavak po kojem dužnik ne bi smio osnivati na istom zalogu založna prava za druge osobe 6. a u korist vjerovnika određene tražbine kao založnog vjerovnika. mogu opteretiti samo svi suvlasnici zajedno. Način na koji se osniva I stječe založno pravo je upis u zemljišnu knjigu hipoteke kao tereta određene nekretnine. Općenito sve ugovorne odredbe koje su suprotne naravi zaloga I tražbine koja bi trebala biti osigurana hipotekom 2.www. Ugovor o hipoteci (hipotekarni ugovor) je založni ugovor kojim se dužnik ili netko treći (zalogodavac) obvezuje vjerovniku da će u pogledu određene svoje nekretnine trpjeti da taj u javnu knjigu (zemljišnu knjigu ili odgovarajući javni upisnik) upiše kao teret te zalogodavčeve nekretnine založno pravo (hipoteku) za osiguranje određene tražbine. čim prestane njezina tražbina osigurana tim založnim pravom. oblik isprave. Uglavak po kojem bi vjerovnik mogao založenu mu stvar po unaprijed određenoj cijeni otuđiti ili zadržati stvar za sebe (nije zabranjen ako stvar ima unaprijed određenu cijenu) 5. Redovito je to založni ugovor tj. Uglava po kojem vjerovnik ne bi niti nakon dospijeća osigurane tražbine smio zahtijevati prodaju stvari Ugovor o hipoteci ima pisani oblik. upiše u zemljišnu knjigu kao teret na zalogodavčevoj nekretnini (pravu građenja). kauzalan I formalan pravi posao.

a u korist vjerovnika te tražbine I to uknjižbom ili predbilježbom te hipoteke. te se taj prijelaz zbiva samim prelaskom tražbine. Ovlašten je zahtijevati od hipotekarnog dužnika. Ima pravo zahtijevati zaštitu svojeg založnog prava svim sredstvima što ih za zaštitu knjižnih prava daju pravila zemljišnoknjižnog prava 2. niti je bilo kako upotrebljavati. Prigodom prelaženja tražbine na novog vjerovnika na nj prelazi I hipoteka koja tu tražbinu osigurava. a odredbe ugovora ili drugog pravnog posla koje bi mu to pravo dale. Vjerovnik kojemu je založeno pravo na plodove nekretnine ima pravo zahtijevati da se njemu preda ono što nekretnina daje posredstvom odnosa najma. hipotekarni vjerovnik je ovlašten zahtijevati od njega da to propusti činiti. Na tom mjestu hipotekom je osigurana: a) Ona tražbina zbog čijeg je osiguranja ta hipoteka osnovana (glavnica) b) Troškovi parnice c) Troškovi ovrhe d) Kamate (ugovorne. ne može hipotekarni vjerovnik zahtijevati namirenje svoje tražbine iz vrijednosti hipotekom opterećene nekretnine. ako su ispunjene pretpostavke pod kojima njegovo stjecanje uživa zaštitu po pravilima o zaštiti povjerenja u zemljišne knjige.www. da glede založene nekretnine propušta činiti ono što dovodi u opasnost supstanciju nekretnine ili smanjuje njenu vrijednost 3. On može dužnika siliti na propuštanje sudskim putem – može tužbom zahtijevati od dužnika da propušta činiti one radnje koje smanjuju vrijednost nekretnine ili inače pogoršavaju njezino stanje. Pravni učinak djeluje unazad  od trenutka u kojem je zemljišnoknjižnom sudu bio stigao prijedlog za upis neke hipoteke. a I od svakog trećeg. vjerovnik je ovlašten da I prije dospijeća hipotekom osigurane tražbine zahtijeva njezinu ovršnu naplatu iz vrijednosti opterećene nekretnine. ali ako bi dužnik činio nešto što bi dovelo u opasnost supstanciju nekretnine ili smanjivalo njezinu vrijednost. bile bi ništavne.pravokutnik. nema ni pravo ubirati I prisvajati plodove I druge koristi od hipotekom opterećene nekretnine. ovlašten je svakome. Vjerovnik nikada nema pravo na posjed zaloga. tabularna isprava I rješenje o upisu. Ako bi dužnik nastavio s tim radnjama. Upisom hipoteka dobiva svoje mjesto u prvenstvenom redu prema trenutku kada je zemljišnoknjižnom sudu stigao prijedlog za njen upis (na temelju kojeg je upis I proveden). kako vlasniku opterećene nekretnine. zakupa I sl. stavljati sve zahtjeve potrebne radi zaštite svojeg založnog prava na nekretnini: 1.net građenja). a uz to postavljaju se I posebna pravila za upis hipoteke. U stadiju osiguranja. tako I trećim osobama. zakonske) dospjele u zadnje tri godine prije donošenja rješenja o dosudi kupcu nekretnine Vjerovnik koji je postupajući u dobroj vjeri s povjerenjem u istinitost zemljišne knjige upisao hipoteku kao teret te nekretnine (izvodeći je iz navodnog prava vlasništva te osobe kao knjižnog prednika) ipak će steći tu hipoteku. Svaki založni vjerovnik ima pravo na zaštitu svojeg založnog prava. Nekretninu opterećenu založnim pravom može se opteretiti podzaložnim pravom (nadhipotekom). u okviru njezinog opterećenja hipotekom. 118 . Za upis je potreban kknjižni prednik. Na nekretnini koja nije upisana u zemljišnu knjigu hipoteka se stječe polaganjem u sud ovjerovljene isprave kojom vlasnik nekretnine dopušta uknjižbu tog prava na njoj. Nije potreban nikakav poseban pravni temelj niti upis te hipoteke na novog vjerovnika u zemljišnoj knjizi.

nakon prestanka tražbine. a na način da se u zemljišnoj knjizi upiše ustup prvenstva. Ako bi ustup dirao u prava trećih. u obzir za namirivanje dolazi ta njegova tražbina. dok ta hipoteka ne bude izbrisana. Neograničeni ustup moguć je jedino ako se ne dira u prava trećih. Ovrha bude provedena ovršnim radnjama: a) Zabilježbom ovrhe u zemljišnoj knjizi b) Utvrđenjem vrijednosti nekretnine c) Prodajom nekretnine d) Namirenjem ovrhovoditelja iz kupovnine dobivene za tu nekretninu U ovršnom postupku koji je pokrenuo bilo koji vjerovnik radi namirivanja svoje novčane tražbine iz vrijednosti nekretnine. ne izvrši li je. Hipotekarni vjerovnik može ostvarivati svoje pravo na namirenje hipotekom osigurane tražbine iz vrijednosti nekretnine koja je opterećena hipotekom. To se zbiva na temelju očitovanja volje nositelja prava koje stupa nazad u prvenstvenom redu I nositelja prava koje u tom redu stupa naprijed. te namirivanjem iz vrijednosti plodova I drugih koristi koje ona daje (bez prodaje!!) Za namirivanje putem sudske (ovršne) prodaje potrebno je da 1. ili koje drugo knjižno pravo na istoj nekretnini. ne mogu utjecati na red prvenstva koji je stečen ustupom. Tražbina založnog vjerovnika namirivat će se iz vrijednosti založene nekretnine putem suda koji će djelovati u ovršnom postupku: 1. ako time ne vrijeđa knjižna prava drugih osoba  ustup prvenstva. odredivši ovrhu svojim rješenjem o ovrsi 3. ma u čijem je ona vlasništvu u vrijeme namirivanja. može ga se na to siliti putem suda. Moguće je ugovoriti da ustup ima samo relativan učinak. Ustup može biti naplatan ili besplatan. zamijeniti s mjestom koje u tom redu ima neka druga hipoteka. pa I one koje još nisu dospjele. Prestane li hipotekarna tražbina na koji drugi način. a ne namirivanjem iz vrijednosti opterećene nekretnine tada je. potrebno je da oni pristanu na njega. dolazi do promjene u prvenstvenom redu tih prava na određenoj nekretnini. a I sve ostale tražbine koje su osigurane založnim pravima (hipotekama) na istoj nekretnini. U pravilu ima apsolutan učinak  promjena je definitivna. Sudskom (ovršnom) prodajom založene nekretnine te namirivanjem iz kupovnine 2. učiniti sve da bi se ta hipoteka izbrisala. inače je moguć samo ograničeni ustup. može prenijeti tu hipoteku na novu tražbinu koja nije veća od one upisane koja je prestala. ušlo je djelovanje založnog prava u stadij namirivanja. promjene koje bi se naknadno zbile u pogledu knjižnih prava koja su zamijenila mjesta. ili su treći dali pristanak na nj. Sud (javni bilježnik) tom prijedlogu udovolji. naime da se postojanje I obujam prava koje je stupilo naprijed.www. Vjerovnik-ovrhovoditelj će zabilježbom steći pravo namirenja te svoje tražbine iz vrijednosti nekretnine 119 .pravokutnik. zapravo s njezinim mjestom u redu prvenstva. Dospijećem obveze. Pravo traje sve dok hipoteka ne bude izbrisana. Pravo će moći ostvarivati isključivo putem suda u ovršnom postupku radi naplate novčane tražbine. vlasnik nekretnine ovlašten raspolagati s neizbrisanom hipotekom. ravna prema promjenama onog prava koje je stupilo nazad. Založni vjerovnik stavi prijedlog za ovrhu na nekretnini koja je opterećena njegovom hipotekom 2. Da bi hipoteka prestala potrebno je da bude izbrisana Iz zemljišne knjige.net Hipotekarni vjerovnik je ovlašten mjesto koje u prvenstvenom redu ima njegova hipoteka. Ugovorom o hipoteci vjerovnik je preuzeo obvezu da će. Privremenom upravom založenom nekretninom.

Kod namirivanja njegovo će pravo konkurirati hipotekama I drugim stvarnim pravima koja se namiruju iz novca dobivenog ovršnom prodajom te nekretnine. Potrebno je da mu prisustvuje barem jedan ponuditelj. no ne za manju od 2/3 utvrđene vrijednosti (prvi put. koju će održati na ročištu za prodaju nekretnine pred sucem pojedincem/javnim bilježnikom. sud može na prijedlog vjerovnikaovrhovoditelja odrediti: a) Da se dužnik I druge osobe udalje s nekretnine b) Da se nekretninu povjerava na čuvanje ovrhovoditelju ili trećoj osobi c) Da se poduzmu druge potrebne mjere. Sud će prodavati nekretninu na usmenoj javnoj dražbi. ovrhu će provesti sud ovršnim radnjama. Radi sprječavanja oštećenja nkeretnine. uključujući I izricanje novčanih I zatvorskih kazni Nakon što je donio rješenje o ovrsi. U Očevidnik nekretnina koje se prodaju u ovršnom postupku upisuju se sve nekretnine koje se na području Hrvatske prodaju u ovršnim postupcima. ako utvrđena vrijednost nekretnine ne pokriva ni djelomice iznos ovrhovoditeljeve tražbine. Ovrhu pokreće vjerovnik svojim prijedlogom sudu/javnom bilježniku. Kao način ovršne prodaje nekretnine. U svojstvu potencijalnog kupca može u dražbi sudjelovati svaka osoba koju zakon od toga ne isključuje I ako dade jamčevinu. te će joj osigurati nesmetano razgledavanje.www. sud može odrediti I posebne mjere. koje će djelovati prema svakome. sud u pravilu određuje njezinu prodaju usmenom javnom dražbom. sud će joj omogućiti da je razgleda. tražeći da protiv dužnika odredi ovršnu prodaju njegove nekretnine i slijedom toga namirivanje određene vjerovnikove tražbine iz iznosa dobivenog tom prodajom. Da bi osoba koja je zainteresirana za kupnju mogla imati osobni uvid u nekretninu. Nakon toga donosi zaključak o prodaji nekretnine. na drugom ročištu ne ispod 1/3 vrijednosti). niti na ičiju pravnu poziciju u ovršnom postupku. može se poslužiti zaštitom koju joj pruža načelo pokrića  može.net dužnika. ako s obzirom na okolnosti slučaja ocijeni da prodaja ne bi bila svrhovita s obzirom na vjerojatnu visinu iznosa djelomičnog namirenja ovrhovoditeljeve tražbine. Nekretninu će sud prodati onome tko je u dražbi najbolji ponuditelj. Ovršnu prodaju neposrednom pogodbom odredit će jedino ako su se o tome valjano sporazumjeli vjerovnik I dužnik te osobe čija če stvarna prava prestati ovršnom prodajom nekretnine. Upis služi samo davanju publiciteta. ako on predujmi sredstva koja su za to potrebna. Na zahtjev vjerovnika. U zemljišnoj knjizi će se zabilježbom ovrhe upisati da je dozvoljena ovrha na određenoj nekretnini. ne utječe na postojanje založnog prava na nekretnini. makar I protiv volje založnog dužnika ili/I posjednika nekretnine. predložiti sudu da se tu ovrhu obustavi. njime će: a) Utvrditi vrijednost nekretnine b) Odrediti način prodaje (dražba. sud će na propisani način utvrditi vrijednost nekretnine.pravokutnik. Sud smije nekretninu prodati I za nižu cijenu. Bude li na ročištu za prodaju stavljena makar I jedna ponuda koja dosiže barem najnižu cijenu za koju sud može 120 . sud će tom prijedlogu udovoljiti. prodaja neposrednom pogodbom) c) Uvjete prodaje d) Vrijeme I mjesto dražbovanja (ako odredi dražbu) Svaka osoba čija tražbina se u redu prvenstva za namirenje nalazi ispred tražbine tog vjerovnika. Na temelju rješenja o ovrsi na nekretnini. ali jedino ako je ponudio barem onoliku cijenu za koju se nekretninu može prodati na toj dražbi (u načelu cijena koja je utvrđena kao vrijednost nekretnine).

a potom po potrebi I prisilno provede da: 1. U pogledu ostalih ograničenih stvarnih prava. no oni koji nisu upisani u zemljišnu knjigu (ili su upisani nakon stjecanja založnog prava) prestaju pravomoćnošću rješenja o dosudi. sudac utvrđuje koji je ponuditelj ponudio najveću cijenu I da je ispunio uvjete da mu se dosudi nekretnina. Osobne služnosti i stvarni tereti koji bi inače prestali. pa će se (nakon pravomoćnosti tog rješenja I plaćanja kupovnine) u zemljišnu knjigu upisati kupčevo pravo vlasništva na dosuđenoj mu nekretnini te brisati prava I tereti na nekretnini koji prestaju njenom ovršnom prodajom. dužan ju je prodati ponuditelju. Kupoprodajni ugovor će u ime I za račun ovršenika-vlasnika nekretnine zaključiti s kupcem osoba kojoj je sud povjerio tu ovršnu prodaju.net nekretninu prodati na tom ročištu. O tome će sud donijeti I pisano rješenje  rješenje o dosudi. ovlašćuje da odmah u ovršnom postupku ishodi da nekretnina bude ispražnjena te mu predana u neposredan. tu nekretninu isprazne I predaju kupcu u neposredan posjed Kupac je nekretninu stekao neopterećenu hipotekama. ako zakonom ili u sporazumu s kupcem nije drukčije određeno. Pravo građenja 3. 121 . Djelovanje ugovora ograničeno je suspenzivnim uvjetom – proizvodit će pravne činke tek pošto ovršni sud na temelju njega donese rješenje o dosudi nekretnine I ono postane pravomoćno. pravomoćnošću rješenja o dosudi prestaju sve hipoteke koje su tu nekretninu do tada teretile.www. samostalan posjed. ovršnom prodajom ne prestaju: 1.pravokutnik. pa da odredi. ona će djelovati I zaključiti ugovor o prodaji nekretnine u ime I za račun založnog dužnika pri čemu je dužna pridržavati se zakonskih pravila o cijeni nekretnine. odredit će tko je na dražbi postao kupac nekretnine. On je ovlašten zahtijevati da ovršni sud provede zaključak o predaji nekretnine kupcu. Deset minuta nakon što je stavljena jedina ponuda zaključuje se dražba. a I svi koji bi svoje tražbine namirivali u ovršnom postupku iz kupovnine. Nakon zaključenja. a najmoprimci I zakupci nemaju pravo zahtijevati naknadu. bez obzira jesu li se uspjele namiriti tražbine. Ovršenik nekretninu isprazni (I iseli se iz nje) te je preda u nesamostalan posjed kupcu koji ju stekao putem ovršne dražbe 2. Nekretninu će se prodavati posredstvom osobe kojoj je takva prodaja povjerena na temelju sudskog zaključka. da ih kupac nije preuzeo valjanim sporazumom s vjerovnikom Ugovori o najmu I zakupu ne prestaju prodajom nekretnine (kupac stupa na mjesto najmodavca). Pravni poredak onome koji je nekretninu stekao u vlasništvo na temelju rješenja o dosudi. Druge osobe koje ne raspolažu valjanim pisanim pravnim temeljem za korištenje nekretnine. Stvarne služnosti 2. ugovor treba za valjanost imati zakonom propisani oblik (pisani) s time da potpisi moraju biti javnobilježnički ovjerovljeni. Osobne služnosti I stvarni tereti koji su u zemljišnoj knjizi upisani prije prava radi čijeg se namirenja provodi ovrha 4. Najmoprimac i/ili zakupac isprazne nekretninu I predaju je u neposredan posjed kupcu 3. Ovršnu prodaju nekretnine neposrednom pogodbom odredit će sud ako se tako sporazume stranke. Dužnik je dužan kupcu nekretninu predati u samostalan posjed odmah nakon dostave zaključka o predaji nekretnine kupcu.

Kada hipoteka tereti stvar koja je sposobna davati plodove ili neke druge koristi iz čije bi se vrijednosti mogla namirivati hipotekom osigurana tražbina. Apsolutni prestanak hipoteke dogodit će se: 1. Prestankom založnog vjerovnika 6. veličini I prvenstvenom redu prava na namirenje vjerovnika I drugih osoba koje postavljaju zahtjev za namirenje. Sve tako opterećene 122 . Sve hipotekarne tražbine 2. Da bi zajedno s tražbinom prešla I hipoteka na novog vjerovnika. po pravilima ovršnog postupka. u njega su svrstane: 1. Vjerovnik tražbine koja je osigurana založnim pravom na pravu građenja. Hipoteka može prestati I zbog jednog specifičnog razloga  ukinuće hipoteke zbog amortizacije (umrtvljenja) stare. na kojem će raspravljati o postojanju. Ako je na njemu izgrađena zgrada. Nakon održanog ročišta. Propašću stvari 2. čak niti u istoj općini. sud donosi rješenje o namirenju  sud će odlučiti o namirivanju neosporenih tražbina. Ako nije na pravu građenja izgrađena zgrada. odnosno druge koristi od nje. Provodi se po 5 isplatnih razreda. Odreknućem 3.www. dugo vremena neaktivne hipotekarne tražbine. Zajednička hipoteka (simultana hipoteka) je založno pravo koje radi osiguranja jedne tražbine tereti nekoliko nekretnina solidarno. Ovršnom prodajom zaloga Hipoteka prestaje tek brisanjem (uknjižbom brisanja) iz zemljišne knjige. Tražbina koja nije bila osigurana hipotekom na prodanoj nekretnini. nije potreban upis tog vjerovnika u zemljišnoj knjizi kao novog hipotekarnog vjerovnika. ta će presuda djelovati protiv vlasnika prodane nekretnine I svih vjerovnika. Nakon pravomoćnosti rješenja o dosudi nekretnine kupcu. Rasterećenjem 7. redovni. a kad parnični sud o tome pravomoćno presudi. rješenjem o namirenju. založni vjerovnik ima pravo predložiti sudu da se namirenje provede iz vrijednosti tih plodova I druge koristi  sud će odrediti privremenu upravu nekretninom I postaviti privremenog upravitelja njome (sekvestra). Dobivene iznose dužan je polagati u sud. ako je nekretnina ovršno prodana upravo na zahtjev njezinog vjerovnika Unutra ovog isplatnog razreda djeluje načelo vremenskog prvenstva. Sve tražbine naknada za one osobne služnosti I stvarne terete koji su prestali ovršnom prodajom nekretnine 3. ovršno namirivanje iz vrijednosti tog prava građenja provodit će se po pravilima o ovrsi na drugim imovinskim pravima (pljenidbom tog prava te njegovim unovčenjem u skladu s odredbama o prodaji pokretnina).net Pravo na namirenje ostvaruje se putem suda. po pravilima o ovrsi na nekretnini. Sporne će uputiti na parnicu. radi namirivanja vjerovnik iz tog pologa. sud će održati ročište za diobu novca dobivenog njezinom prodajom. Treći isplatni razred je glavni. ima pravo da je namiruje putem suda iz vrijednosti tog prava građenja. prema pravilima obveznog prava. Relativan prestanak hipoteke zbiva se prijelazom tražbine na novog vjerovnika. Istekom roka I ispunjenjem raskidnog uvjeta 4. Ne moraju biti susjedne. kao da su one sve zajedno jedna nekretnina. tada će se ovršno namirivanje iz vrijednosti prava građenja sa zgradom provoditi kao I na bilo kojoj drugoj nekretnini sposobnoj za zalog. On će biti ovlašten da ubire I unovčava te plodove nekretnine. Prestankom osigurane tražbine 5.pravokutnik.

Vjerovnik novčane tražbine koji već ima perfektnu ovršnu ispravu o toj tražbini ovlašten je ishoditi da sud osigura tu njegovu tražbinu. ako tražbina postoji I ispunjene su sve opće pretpostavke za stjecanje stvarnih prava uopće I založnih prava posebno. oružje I druga oprema namijenjeni obrani 2. vjerovnik može putem suda ishoditi da se osnuje prisilno sudsko založno pravo na nekretnini koja je sposobna da bude predmetom tog založnog prava. kojim će odrediti osiguranje tražbine vjerovnika uknjižbom založnog prava (kao tereta nekretnine). Predmet ovog prava može biti I pravo građenja (samo ako je na njemu izgrađena zgrada) I pravo plodouživanja (jedino civilni plodovi). Ako bi u zemljišnoj knjizi bio pogrešno izvršen upis. Nekretnine u pogledu kojih je ovrha zakonom isključena. Ali. ona može štititi svoje pravo vlasništva na nekretnini stavljanjem izlučnog zahtjeva (prigovora. on je neistinit. ako da ju dužnikova. Način stjecanja je upis u zemljišnu knjigu. Sud će prijedlogu za osiguranje udovoljiti ako: 1. može se protiv dužnikove volje na nekoj njegovoj nekretnini osnovati prisilno sudsko založno pravo. tada će vjerovnik steći založno pravo na toj nekretnini. osnovavši prisilno sudsko založno pravo na toj nekretnini. 123 . ako bi kao predmet osiguranja bila pogrešno određena nekretnina koja nije u vlasništvu dužnika nego treće osobe. Vjerojatna je opasnost da bi bez takvog osiguranja ostvarenje tražbine moglo biti spriječeno ili znatno otežano U pravilu se prisilno sudsko založno pravo ne može steći od nevlasnika. Nekretnine koje se ne mogu prodavati u ovršnom postupku zbog zakonskih pravila o zaštiti ovršenika Pravni temelj bit će odluka suda (rješenje o prisilnom osnivanju založnog prava na nekretnini ili rješenje o prethodnoj mjeri osiguranja). kojim će ishoditi da se ovrhu proglasni nedopuštenom. Vjerovnik je ovlašten. što omogućuje hipotekarnom vjerovniku da slobodno bira odakle će namirivati svoju tražbinu. ako je ona u vlasništvu dužnika. Sudsko prisilno založno pravo akcesorno je tražbini koju osigurava. Sud će donijeti rješenje o osnivanju tog prava. Tada će predbilježba biti način osnivanja prava. sudska (upravna) nagodba ili javnobilježnička isprava. a postoji opasnost da bi ovršno namirenje te tražbine moglo biti osujećeno ili znatno otežano. ishoditi da sud osigura njegovu tražbinu. Pravni temelj osnivanja može biti I rješenje suda doneseno u postupku osiguranja kojim je određena prethodna mjera osiguranja predbilježbom založnog prava na određenoj nekretnini dužnika. djelovat će predmnjeva da zemljišna knjiga potpuno I istinito odražava činjenično I pravno stanje te nekretnine dokle god vlasnik ne ishodi brisanje. Predmetom mogu biti jedino one nekretnine koje mogu biti prodane u ovršnom postupku radi namirivanja založnih vjerovnika. Vjerovnik koji je nositelj tog založnog prava ima iste ovlasti u pogledu nekretnine kao I nositelj dobrovoljnog založnog prava. Kada je vjerojatno da predstoji ovrha radi namirenja vjerovnikove tražbine. za to nisu sposobne: 1.net nekretnine odgovaraju nepodijeljeno za namirenje iste tražbine. NEDOBROVOLJNO (PRISILNO) SUDSKO ZALOŽNO PRAVO NA NEKRETNINI Radi osiguravanja mogućnosti za uspješno provođenje vjerovnikove novčane tražbine iz dužnikove imovine. osnovavši za to prisilno sudsko založno pravo na određenoj dužnikovoj nekretnini. ako to ne učini. ali još nije perfektna (još nije ovršna) 2. jer su to objekti.www.pravokutnik. O njegovoj tražbini postoji sudska odluka. u slučaju da se u ovršnom postupku ne bi uspjelo prodati nekretninu ni na drugom ročištu za dražbu. tužbe).

koju će sud odrediti I provesti kao mjeru osiguranja Osniva se kao teret na nekretnini uknjižbom u zemljišnu knjigu. I tražbinu namiruje poput nositelja prisilnog založnog prava. Ugovor o zalaganju nekretnine (založni ugovor) 3. uz postojanje tražbine I ispunjenje općih pretpostavaka stjecanja stvarnih prava uopće I založnih posebno. Vrši se po isplatnim redovima I mjestu u redu prvenstva. Predmetom sudskog dobrovoljnog založnog prava sposobna je biti svaka nekretnina koja je sposobna biti predmetom dobrovoljnog založnog prava (I pravo građenja).www. Iznimno će ga pošteni stjecatelj moći steći od nevlasnika pod pretpostavkama pod kojima se inače može steći hipoteku od nevlasnika. ZAKONSKO ZALOŽNO PRAVO NA NEKRETNINI Prava zakonska založna prava na nekretninama nastaju po sili zakona. Pravo relativno prestaje prelaženjem tražbine na novog vjerovnika. potpisan ima snagu sudske nagodbe. samim ispunjenjem činjenica koje je zakon za to odredio  nevidljiva hipoteka. odnosno na temelju pravomoćnog rješenja o namirenju (potrebno je brisanje iz zemljišne knjige). Osniva se izvođenjem tog prava iz prava vlasništva nekretnine na temelju založnog ugovora. Prelazeći na novg vjerovnika. Sporazum o osiguranju sklapa se u obliku javnobilježničkog akta ili solemnizirane privatne isprave. a na način da to pravo bude izbrisano iz zemljišne knjige. izuzeću od ovrhe te o ograničenju ovrhe na određenim stvarima ne primjenjuju se nikada u slučajevima kada se ovrhu provodi na onim stvarima na kojima je vjerovnik založno pravo stekao na temelju pravnog posla. Apsolutno prestaje na temelju pravomoćnog rješenja koje ukida one radnje I mjere kojima je to založno pravo osnovano. Utvrđenje tražbine koju se osigurava.pravokutnik. Vjerovnik ima glede nekretnine iste ovlasti kao I nositelj sudske hipoteke. osniva se bez upisa no on je poželjan kako bi se pravo zaštitilo. Naš suvremeni pravni poredak protiv nevidljivih zakonskih založnih prava pruža zaštitu tuđem povjerenju u potpunost zemljišnih knjiga. Tim se pravom može služiti od kad mu tražbina postane ovršna. isključivo putem suda (načelo oficioznosti). ima snagu sudske nagodbe. SUDSKO I JAVNOBILJEŽNIČKO DOBROVOLJNO ZALOŽNO PRAVO NA NEKRETNINI Za osnivanje je potrebno.net Vjerovnik ima pravo da se namiruje iz vrijednosti založene nekretnine. Bitni sadržaj mu je sporazumno očitovanje volje stranaka. koje ima tri elementa: 1. s jednom velikom razlikom: pravila OZ o zaštiti ovršenika. JAVNOBILJEŽNIČKO ZALOŽNO PRAVO NA NEKRETNINI – velik dio uloge koju inače igra sud povjeren je javnom bilježniku. prisilno sudsko založno pravo prestaje relativno. i ispunjenje općih pretpostavaka za ovu podvrstu založnog prava (u bitnome jednake onima za sudsko dobrovoljno založno pravo na pokretnini). ma čija ona bila. koji će biti zaključen u sklopu sporazuma o osiguranju. Sklapaju ga vjerovnik I dužnik pred sudom. uključujući I trenutak njenog dospijeća 2. nego zakon određuje pretpostavke pod kojima određena osoba može postići da se za osiguranje neke njezine tražbine osnuje založno pravo 124 . Neprava zakonska založna prava su ona koja se ne osnivaju ipso iure. Suglasnost stranaka da se na toj nekretnini osnuje založno pravo sudskom radnjom osiguranja – uknjižbom u zemljišnoj knjizi. Apsolutno prestaje na temelju pravomoćnog rješenja koje ukida ranije radnje I mjere na temlju kojih je to pravo osnovano.

pravokutnik. bilo kao obični zalog imovinskog prava (imovinski zalog. osim onih koja se osnivaju upisom u javne knjige ili druge javne upisnike.www. Prvo je poput pignusa a drugo hipoteka. Valjani zalogodavčev pravni posao kao pravni temelj za osnivanje založnog prava na tom subjektivnom pravu 4. osnovan prijenosom radi osiguranja). ali je suvlasnička/sunasljednička zajednica razvrgnuta isplatom. Zakonsko založno pravo suvlasnika I sunasljednika – na stvarima koje su bile zajedničke. dionice). Čin čije provođenje je zakonom određeni način osnutka tog prava. Idealnom dijelu takvog imovinskog prava (I sve pripadnosti) 3. ovisi o vrsti subjektivnog imovinskog prava koje se zalaže. Pojedinačno određenom imovinskom pravu (I svim njegovim pripadnostima) 2. Za njih (I prava I neprava) vrijedi ono što inače vrijedi za hipoteke na nekretninama. kojim vjerovnik dolazi u takav položaj glede zalogodavčevog prava da je u stanju odatle namirivati svoju tražbinu koju se osigurava založnim pravom. sposobno da bude predmetom založnog prava koje je 2. bilo iz vrijednosti onoga što nositelju tog prava pripada na temelju tog prava. GLAVA 23. Založno pravo na pravu može se steći I imati na za to sposobnom: 1. Upisom u zemljišnu knjigu ili drugi javni upisnik zalažu se stvarna prava na nekretninama te subjektivna prava koja su osnovana upisom u javni upisnik. vjerovniku 125 . DOBROVOLJNO ZALOŽNO PRAVO NA SUBJEKTIVNOM IMOVINSKOM PRAVU Osniva se na temelju očitovanja zalogodavčeve volje. Posebne pretpostavke: a) Dotadašnji suvlasnik/sunasljednik jer nekretninu stekao u vlasništvo na temelju sudske odluke o razvrgnuću suvlasništva isplatom b) Na temelju te odluke postoji tražbina na plaćanje određene svote novca drugom suvlasniku/sunasljedniku na ime isplate njegovog dijela Nastaju samim ispunjenjem ovih pretpostavaka. nije potreban nikakv daljnji čin (upis u zemljišnu knjigu). OBIČNI ZALOG IMOVINSKOG PRAVA – dobrovoljno zalaganje prijenosom vjerovniku radi osiguranja njegove tražbine. Posebne pretpostavke osnivanja određene su posebnim zakonom koji uređuje pojedinu podvrstu zakonskih založnih prava. pojedinačna I sposobna (prikladna) za to da vjerovnik iz njih namiruje svoju tražbinu. a nije o njima izdan vrijednosni papir (npr. bilo putem unovčavanja samog založnog prava. Subjektivno pravo. Posebne pretpostavke ovakvog stjecanja su: 1. U sastavu zalogodavčeve imovine 3. ili kao hipoteka na pravu (registarski zalog osnovan upisom). a o njima nije izdan vrijednosni papir. Ugovorom o davanju prava u zalog obvezuje se dužnik ili netko treći vjerovniku da će radi osiguranja određene vjerovnikove tražbine založnim pravom. ZALOŽNO PRAVO NA IMOVINSKOM PRAVU Predmetom zaloga mogu biti I ona subjektivna prava koja su zakonom u tom pogledu pravno izjednačena sa stvarima  prava koja su imovinska.net ne nekretnini na taj način da ga se upiše u zemljišnu knjigu. Pravo na civilne plodove koje daje subjektivno pravo odnosno njegov idealni dio Ovakva prava su u pravnom pogledu izjednačena s pokretninama.

kauzalan. Založnom se vjerovniku ne može dati u posjed subjektivno pravo koje mu se zalaže. te da će to pravo nazad prenijeti zalogodavcu čim prestane tražbina koju taj zalog osigurava  konsenzualan. a druga se ugovorna strana obvezuje da će se pravom koje joj bude preneseno u zalog. Sadržaj ovisi o tome kakvo se subjektivno imovinsko pravo zalaže: tražbina. Uglavak po kojem založni dužnik ne bi smio na pravu koje je založio osnivati daljnja založna prava za druge osobe 6. Obavještavanje dužnikovog dužnika (cessusa) o tom ustupu. budući založni vjerovnik) očituje svoju volju da to ustupanje prihvaća 2. naplatan I neformalan ugovor. Da bude sklopljen ugovor o ustupanju (pactum de cedendo) radi osiguranja. pri ustupanju ima ulogu cessusa). Potrebno je: 1. razlika je samo u tome što je svrha prijenosa specifična: causa prijenosa prava radi zalaganja jest osiguranje neke stvarnopravne tražbine. naime da: a) Vjerovnik te tražbine (koji će osnivanjem tog založnog prava postati založnim dužnikom) očituje svoju volju (u ulozi ustupitelja – cedenta) da tu svoju tražbinu kojom potražuje neku činidbu od svojeg dužnika (tj.www. Uglavak da založeno pravo ostaje vjerovnikovo. kojima se ona obvezala da će određenu činidbu ispuniti ovlašteniku – osobi koja je naznačena u tom papiru. Uglavak po kojem vjerovnik ne bi niti nakon dospijeća osigurane tražbine smio zahtijevati namirenje iz založenog prava Redoviti način osnivanja dobrovoljnog založnog prava na subjektivnim imovinskom pravu je čin kojim se prenosi pravo radi osiguranja. Zabranjene su I ništetne: 1. pravo utjelovljeno u vrijednosnom papiru ili kakvo drugo subjektivno imovinsko pravo prikladno da vjerovnik iz njegove vrijednosti namiruje svoju tražbinu. te od notifikacije dužnikovog dužnika (cessusa) o tom ustupu. ustupi radi osiguranja vjerovniku one tražbine koju se osigurava (on će pritom imati ulogu primatelja. ako mu njime osigurana tražbina ne bude ispunjena u određenom roku (lex comissoria) 3. a posebno 2. osnovano založno pravo na ustupljenoj tražbini Na subjektivnom pravu koje je utjelovljeno u vrijednosnom papiru koji glasi na donositelja osniva se založno pravo jednako kao I na pokretninama. Ono se osniva na način na koji se to pravo prenosi drugoj osobi. od dužnikova dužnika. 126 . cesionara) b) Da primatelj (cesionar.pravokutnik. Bitni mu je sastojak obvezivanje neke osobe vjerovniku da će na svojem subjektivnom imovinskom pravu osnovati založno pravo. služiti samo u granicama ovlasti koje joj pripadaju kao založnom vjerovniku. Uglavak po kojem bi vjerovnik mogao založeno mu pravo otuđiti po unaprijed određenoj cijeni ili je po toj cijeni zadržati za sebe (nije zabranjen u pogledu subjektivnog prava koje ima propisanu cijenu) 5.net prenijeti određeno subjektivno imovinsko pravo u zalog. Općenito sve odredbe koje su suprotne naravi bilo zaloga. Zakonom određeni način osnivanja založnog prava na zalogodavčevoj tražbini je čin koji se sastoji od dvoga: ustupa (cesije) radi osiguranja tražbine-zaloga vjerovniku tražbine koju se time osigurava. Vrijednosni papiri su zapravo u papiru utjelovljeni jednostrani pravni poslovi osobe koja je taj papir izdala. Uglavak da dužnik ne može zalog nikada ispuniti 4. na temelju zalogodavčevog pravnog posla (ako su ispunjene I sve ostale pretpostavke). bilo one tražbine koja bi trebala biti osigurana založnim pravom. tek kad on primi notifikaciju bit će.

Budući da subjektivna prava nisu vanjski vidljiva nema ni stjecanja založnog prava na subjektivnom pravu od osobe koja nije nositelj tog subjektivnog prava.pravokutnik. U stadiju osiguranja. izravno uplaćuje vjerovniku. npr. dužan ga je čuvati na način primjeren naravi tog prava. ovlasti na osnivanje podzaloga na pravu-zalogu. renta) može to pravo založiti tako što će svojem dužniku ovjerovljenom ispravom dati suglasnost da se radi naplate tražbine vjerovnika zaplijeni njegova plaća u cijelosti ili djelomično. U našem je pravnom poretku omogućeno dobrovoljno zalaganje nekih tražbina na poseban način.net Založno se pravo može osnovati I na drugim imovinskim pravima. Vjerovnik ima dužnost čuvanja prava-zaloga. Onaj tko ima pravo na “stalna novčana primanja” (plaća. založno se pravo osniva svojevrsnom uputom (asignacijom) radi osiguranja. nego jedino zajedno s tražbinom koju osigurava. I to na način da će ispravom na kojoj je javno ovjerovljen njegov potpis (zadužnicom) dati suglasnost da se radi naplate tražbine određenog vjerovnika zaplijene svi računi koje ima kod banaka te da se novac s tih računa. I da se isplate obavljaju izravno vjerovniku na način određen u toj ispravi. bez obzira što je pritom bio u dobroj vjeri. taj time u pravilu nije stekao založno pravo na tome pravu izjednačeno s pokretninom. u skladu s njegovom izjavom sadržanom u toj ispravi. Ova se založna prava upisuju u Upisnik sudskih I javnobilježničkih osiguranja tražbina. Također onaj kojem banka vodi jedan ili više tekućih računa može u korist nekog svog vjerovnika ishoditi zapljenu računa na temelju zadužnice. Založno pravo na imovinskom pravu je otuđivo I nasljedivo. kao I na dužnost vraćanja prava 127 . u pogledu uporabe (izvršavanja) prava-zaloga. na potanje mogućnosti zamjene prava-zaloga nekim drugim zalogom. ima deklaratoran karakter I služi davanju publiciteta. Tada njegova suglasnost ima pravni učinak pravomoćnog rješenja o ovrsi pa će djelovati kao zapljena prava na stalna novčana primanja. Način osnivanja je prijenos tog prava radi osiguranja. odnosno bjanko zadužnice Ovi su slučajevi uređeni posebnim propisima ovršnog prava. Njegov položaj nalikuje položaju založnog vjerovnika koji je u zalog dobio pokretninu. vanjskom odnosu) djeluje kao nositelj tog subjektivnog prava. ovlasti na uzimanje plodova I drugih koristi od prava-zaloga.www. dakle onaj čin koji je zakonom određen za prijenos odnosne vrste subjektivnih prava na druge osobe. mirovina. bez obzira što ga njegov odnos sa zalogodavcem (cedentom) obvezuje da to ne čini. On je dobio mogućnost da u odnosu prema svakome ( u tzv. Prenese li netko tuđe imovinsko pravo radi osiguranja svojem vjerovniku. Takva izjava ima učinak pravomoćnog rješenja o ovrsi te će djelovati kao zapljena. zapljenom tih tražbina na temelju naloga njihovog povjerenika. subjektivna prava koja mogu biti založena nije moguće posjedovati. kao posljedica prelaska te tražbine na drugu osobu. Iznimka postoji u pogledu zaloga tražbina utjelovljenih u vrijednosnim papirima na donositelja (one se u prometu ponašaju kao stvari). upis nije obvezatan. založni vjerovnik nema pravo na posjed prava-zaloga. autorskom pravu I srodnim pravima  točnije na imovinskim koristima koje ta prava daju. na patentima. isto je I s njegovim pravnim raspolaganjima pravom-zalogom. I to: a) Zapljenom plaće (odnosno drugih stalnih novčanih primanja) po pristanku ovršenika b) Zapljenom računa kod banke na temelju zadužnice. ali ne samostalno. On može izvršavati pravo koje mu je preneseno radi osiguranja. Ovlasti I dužnosti založnog vjerovnika su poput onih koje bi založni vjerovnik imao da je tuđu pokretnu stvar dobio u ručni zalog.

Od trećih osoba ono što su primile na ime a) Dospjelih kamata I drugih povremenih davanja koja daje tražbina-zalog b) Ispunjenje tražbine-zaloga Bude li ispunjena zalogom osigurana tražbina. Iznimno. odnosno dobrog gospodarstvenika (propusti li to. Vjerovnik je dužan prema založenoj tražbini postupati s pažnjom dobrog domaćina. Iz vrijednosti založenog subjektivnog imovinskog prava (iz prava-zaloga) 2. Ako mu je takvo namirivanje dopustio založni dužnik izričito I u pisanom obliku 128 . Namirenje se provodi po pravilima ovršnog postupka. odgovara dužniku za štetu). moguće je izvansudsko namirenje. Od trenutka kad je neka tražbina založena. Rješenjem će odrediti ovršne radnje koje će se provoditi u pogledu prava-zaloga u cilju prisilnog namirivanja vjerovnikove tražbine dobivene tom prodajom. Iz onoga što je dobiveno kao naknada za to pravo Pravo na namirenje osigurane tražbine iz vrijednosti prava-zaloga ostvaruje se u pravilu putem suda (načelo oficioznosti). Iz onoga što je dobiveno od tog prava (kamate I druga povremena davanja) 3. pošto ona dospije za ispunjenje 2. Nije dužan vratiti plodove I druge koristi koje je ovlašteno za sebe uzeo.pravokutnik. kao I primiti to ispunjenje. Daje li založena tražbina kamate ili kakva druga povremena davanja. ovisno o vrsti prava-zaloga. U stadiju namirivanja vjerovnik smije ostvarivati svoje pravo na namirenje pa osiguranu tražbinu namirivati: 1. Ako prijedlog ima pravni temelj ovrhu će rješnjem o ovrsi odrediti sud (javni bilježnik). Vjerovnik je ovlašten I dužan poduzeti mjere potrebne za očuvanje založene tražbine (npr. Od dužnika tražbine-zaloga a) dospjele kamate I druga dospjela povremena davanja koja ona daje b) ispunjenje tražbine-zaloga. založni ih je vjerovnik ovlašten I dužan naplatiti. založni vjerovnik će imati pravo od tog trećeg zahtijevati ono što je taj bez pravnog temelja primio na ime ispunjenja založene tražbine (I putem suda u ovršnom postupku). Kada tražbina-zalog dospije za ispunjenje. Da bi mogao štititi svoje založno pravo. Vjerovniku pripada na temelju pravnog posla pravo na namirenje izvansudskim putem: 1. a dužnik treba njemu ispuniti dužnu činidbu.www. vjerovnik je ovlašten postavljati svakome sve one zahtjeve koji su za to potrebni. dužnik te tražbine-zaloga koji je uredno obaviješten o ustupu te tražbine. Založni vjerovnik kojemu je založena tražbina ima pravo zahtijevati: 1. založni je vjerovnik ovlašten I dužan učiniti što je potrebno da bi ona bila ispunjena. pod zakonom određenim pretpostavkama. Vjerovnik treba (u ulozi ovrhovoditelja) ishoditi provođenje ovrhe (ovršnih radnji) protiv založnog dužnika (ovršenika) radi namirivanja te tražbine iz prava zaloga (kao predmeta ovrhe). Iz onoga što je dobiveno na ime ispunjenja tog prava 4. ako I ukoliko je njihova vrijednost prebijena s njegovom tražbinom. odnosno iz nadomjestka zaloga. založni vjerovnik je dužan vratiti onu tražbinu koja mu je bila prenesena radi osiguranja  dužan je izvršiti povratni ustup (povratnu cesiju) založene tražbine zalogodavcu. Ako bi dužnik pogrešno izvršio dužnu činidbu trećemu.net zaloga nakon što prestane založno pravo na njemu. otkazati trajni obvezni odnos. Založni vjerovnik ima pravo zahtijevati od dužnika da mu taj ispuni što je dužan. više ne može svoju obvezu valjano ispuniti ustupitelju (cedentu). kada je to potrebno za dospijeće založene mu tražbine). ili ona prestane iz nekog drugog razloga. I to u ovršnom postupku radi naplate novčane tražbine.

Založni vjerovnik koji je svoje pravo na namirenje ostvario izvansudskim putem. Ima pravo na očuvanje prava-zaloga I njegove vrijednosti. stupi drugo pravo ili stvar) 2. No on nije dužan to učiniti. Dobrovoljno založno pravo apsolutno prestaje: 1. To može biti putem prodaje zaloga na javnoj dražbi. a podredno odredbe o založnom pravu na nekretninama. a dužnik nije u trenutku osnivanja založnog prava izričito isključio izvansudsko namirivanje Založnom vjerovniku pripada na temelju zakona pravo na izvansudsko namirivanje iz novca koji primi na ime: a) Ispunjenje tražbine zaloga b) Kamata odnosno drugih povremenih davanja koja daje tražbina zalog c) Zalogodavčevih civilnih plodova nekretnine (najamnine. Odreknućem 3. opterećuju se I prestaju po pravilima o založnom pravu na nekretninama. Ovlašten je zadržati od tog novca onoliko koliko je potrebno za namirenje osigurane tražbine (troškova.pravokutnik. zajedno sa svim sporednim tražbinama kamata I troškova 5. HIPOTEKA NA SUBJEKTIVNOM IMOVINSKOM PRAVU (REGISTARSKO ZALOŽNO PRAVO NA PRAVU) Osnivanjem hipoteke zalažu se: 1. Vrijednost svega što je založni vjerovnik ovlašteno naplatio (odnosno ubrao) ili inače imao od založene mu tražbine prebija se s osiguranom tražbinom (troškovima. predbilježba) založnog prava u zemljišnoj knjizi Ova prava prelaze. a ostatak je dužan vratiti zalogodavcu. služnost plodouživanja) – primjenjuju se u prvom redu posebne zakonske odredbe koje njih uređuju. pravo na zaštitu prava-zaloga 129 . Propašću prava zaloga (osim ako na mjesto prava koje je prestalo. odnosno za javne prodaje takvih prava. Ograničena stvarna prava na nekretninama (npr. ako je na ime ispunjenja tražbine-zaloga primio novac pošto je osigurana tražbina već bila dospjela. iako nema pravo da tim putem namiruje osiguranu tražbinu. ali jedino putem osobe koja je javno ovlaštena za prodaju na burzi. kamata I glavnice). Iznimno ga je ovlašten prodati iz tzv. a ona postoji ako je osigurana tražbina iz trgovačkog posla. Založni vjerovnik ima prava kao da mu je založena nekretnina. Ako postoji neoboriva zakonska predmnjeva da je založni dužnik dopustio izvansudsko namirivanje. ali ga je ovlašten štititi. Prestankom založnog vjerovnika 6. Posebne pretpostavke stjecanja ovakve vrste založnog prava su: A) Predmet zalaganja je subjektivno pravo upisano u zemljišnu knjigu B) Pripadanje tog prava zalogodavcu C) Valjani pravni posao kao temelj za osnivanje založnog prava na tom pravu D) Valjani način stjecanja  upis (uknjižba. odgovoran je za štetu koja je odatle proizašla. kamatama I glavnicom). slobodne ruke (neposrednom pogodbom). pravo građenja. nije ovlašten izvršavati mu založeno pravo. Rasterećenjem Relativan prestanak zbiva se prijelazom tog založnog prava s dotadašnjeg nositelja na novoga. zakupnine) d) Prava sadržanih u nematerijaliziranim vrijednosnim papirima Način na koji smije ostvarivati svoje pravo na izvansudsko namirivanje određen je zakonom.www. Prestankom osigurane tražbine. Istekom roka I ispunjenjem raskidnog uvjeta 4.net 2.

ali je vjerojatna I opasnost da bi namirenje vjerovnikove tražbine moglo biti osujećeno ili znatno otežano. Na tražbinama ovo se založno pravo osniva zapljenom. 3. no tek njegovim brisanjem iz zemljišne knjige. rješenja o zabrani. Namirivanje se provodi putem suda. stvarnopravnom odgovornošću onim subjektivnim pravom u pogledu kojeg je osnovano prisilno sudsko založno pravo. čineći je ovisnom o okolnosti slučaja. naime rješenja o ovrsi kojim je izrečena: a) Zabrana dužniku ovrhovoditeljevog duužnika da svojem vjerovniku ispuni tu tražbinu 130 . ovršnom prodajom založenog prava. Da bude izvršen čin određen tim sudskim rješenjem. kada ovrha vjerojatno predstoji. Ako je predmet zaloga sposoban dati plodove. koja je a) Rješenje o određivanju prethodne mjere osiguranja.pravokutnik. Pravo prestaje kao I sva dobrovoljna založna prava. ako o njima nije izdan vrijednosni papir 3. tada se može ishoditi od suda osnivanje privremene uprave. Za osnivanje tog prava postoji pravni temelj u odluci suda (javnog bilježnika). ili unaprijed u postupku prisilnog osiguranja. Druga subjektivna imovinska prava koja nastaju upisom u javni upisnik. time će biti povrijeđeno pravo njihova nositelja koje će on moći zaštitit izlučnim zahtjevom 2. Sposobno je da bude predmetom prisilnog sudskog založnog prava – uopće nisu sposobna ona subjektivna prava za koja je zakonom isključena mogućnost da budu predmetom ovrhe. Subjektivno pravo je u sastavu dužnikove imovine – prisilno sudsko založno pravo može se osnovati na jednom ili više subjektivnih imovinskih prava koja su u sastavu dužnikove imovine. Prisilno sudsko založno pravo osniva se na temelju rješenja kojim sud određuje to osiguranje. a čije provođenje je zakonom određeni način osnutka sudskog prisilnog založnog prava na takvom subjektivnom pravu  izvršenje radnje osiguranja. Dogodi li se da tuđa imovinska prava budu zaplijenjena kao da su dužnikova.www. Može biti sudsko I upravno. a na način na koji određuju zakonske odredbe o ovrsi I prisilnom osiguranju. usmjereno na osiguranje novčane tražbine subjektivnom imovinskim pravom b) Rješenje o ovrsi zapljenom (pljenidbom) ovršenikovog prava 4. a ovlašten je I ustupiti mjesto u prvenstvenom redu za namirivanje iz prava zaloga. a na onima izjednačenim s nekretninama upis u zemljišnu knjigu (ili drugu javnu knjigu). Posebne pretpostavke stjecanje ove vrste založnog prava: 1. nego tu njihovu sposobnost steže u određene granice. kao I osnovati na njemu podzaložno pravo. Provodi ju se dostavom dužnikovom dužniku tzv. 2. Prava utjelovljena u tzv nematerijaliziranim vrijednosnim papirima PRISILNO ZALOŽNO PRAVO NA SUBJEKTIVNOM IMOVINSKOM PRAVU Dužnikova osobna odgovornost cjelokupnom imovinom učvrstiti će se dodatnom. U pogledu nekih prava će djelovati ograničenja ovrhe uspostavljena iz socijalnih razloga. Sud određuje I provodi prisilno osiguranje tražbina u postupku ovrhe koji je već pokrenut. Na subjektivnim imovinskim pravima koja su pravno izjednačena s pokretninama način je zapljena (provedena pljenidba).net od tuđih zahvata. u pravilu nisu sposobna biti ona prava koja su iz socijalnih razloga izuzeta od ovrhe koju bi se provodilo radi namirenja vjerovnikove novčane tražbine. što ih ne čini apsolutno nesposobnima za to da se na njima osnuje prisilno sudsko založno pravo.

već jedan od triju bitnih elemenata sadržaja sporazuma o osiguranju. Pred sudom je u postupku osiguranja (postupku sudskog I javnobilježničkog založnopravnog osiguranja na temelju sporazumna stranaka) a) Sklopljen sporazum o osiguranju. ono je u biti registarsko založno pravo. Tražbina koju se osigurava ima zakonom određena posebna svojstva za osiguravanje ovom podvrstom založnog prava 2. gdje ga se oblikuje u sudski zapisnik o sporazumu stranaka koji. nego je prenosi u vlasništvo vjerovnika radi osiguranja neke njegove tražbine. Može biti osnovano I postojati na svim subjektivnim imovinskim pravima koja su sposobna da budu predmet založnog prava – zalog.net b) Zabrana vjerovniku tražbine koju se plijeni da tu tražbinu naplati od svojeg dužnika. u slučaju založnog prava suvlasnika I sunasljednika). u posebnom postupku sudskog I javnobilježničkog osiguranja tražbina na temelju sporazuma stranaka I po pravilima tog postupka. dobiva snagu sudske nagodbe. Subjektivno imovinsko pravo koje će biti zalog pripada zalogodavcu (u njegovoj je imovini). Pravni temelj je založni ugovor  nije samostalni ugovor.pravokutnik. odnosno javnog bilježnika. FIDUCIJARNI PRIJENOS I NEKE DALJNJE MOGUĆNOSTI STVARNOPRAVNOG OSIGURA NJA TRAŽBINE Fiducijarni prijenos vlasništva radi osiguranja je takva upotreba prava vlasništva za stvarnopravno osiguravanje vjerovnikove tražbine. Izvršen je čin koji je zakonom određeni način stjecanja tog založnog prava Njime se može osigurati novčanu. ovlaštenom da ga založi 3. Sud će na temelju sporazuma stranaka donijeti rješenje o osiguranju kojim će odrediti mjeru osiguranja tražbine – upis založnog prava. u čijem sastavu je valjani založni ugovor zalogodavca-protivnika osiguranja I zalogoprimca-predlagatelja osiguranja (kao element sadržaja sporazuma o osiguranju) I oblikovan u sudski zapisnik o sporazumu stranaka da osiguraju vjerovnikovu tražbinu dobrovoljnim sudskim založnim pravom na određenom subjektivnom imovinskom pravu (sporazum o osiguranju). Vjerovnik time dobiva u pogledu stvari onu pravnu vlast koja 131 . GLAVA 24.www. pa je na temelju toga b) Sud donio odgovarajuće rješenje o osiguranju 4. ZAKONSKO ZALOŽNO PRAVO NA SUBJEKTIVNOM IMOVINSKOM PRAVOM Potrebno je da takvo založno pravo uspostavi posebni zakon (kao npr. SUDSKO I JAVNOBILJEŽNIČKO DOBROVOLJNO ZALOŽNO PRAVO NA SUBJEKTIVNOM PRAVU Dobrovoljno založno pravo (osnovano na temelju suglasne volje vjerovnika I vlasnika zaloga). a I nenovčanu tražbinu. kao I da pravno raspolaže tom svojom tražbinom I založnim pravom kojim je ona osigurana U pravilu se ne može steći od nevlasnika. pravo je potrebno upisati u Upisnik sudskih I javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika na pokretnim stvarima I pravima (upis ima samo deklaratoran učinak I publicitetno djelovanje). ali nastaje uz sudjelovanje suda. što ga vjerovnik I dužnik sklapaju pred sudom u postupku osiguranja. Posebne pretpostavke osnivanja sudskog dobrvoljnog založnog prava su: 1. kad potpisan. da njome vlasnik ne opterećuje svoju stvar založnim pravom.

uređenog općim pravilima obveznog prava 2. niti je prestala na bilo koji drugi način. a u drugom kao odgodni pozitivni uvjet (kod fiducijanta. naime da je postojala u trenutku kada je vlasništvo preneseno radi njezinog osiguranja. Time se uspostavlja fiducijarni odnos (odnos fiducije. ali je potreban odgovarajući način stjecanja 132 . Osiguravanje tražbina fiducijarnim prijenosom je u našem suvremenom pravnom poretku moguće: 1. Odnos fiducije se tradicionalno uspostavlja kao obvezni odnos. Sadržaj njihova odnosa čine međusobna prava I dužnosti u pogledu prenesenog vlasništva. jer ispunjenjem uvjeta vlasništvo mu se vraća).net pripada vlasniku. utemeljen na vlasnikovom pravu da raspolaže svojim pravom vlasništva I tako ga ograniči uvjetom. ali ograničavajući vlasništvo koje prenosi razlogom tog prijenosa kao uvjetom. vlasništvo mu pripada dok postoji osigurana tražbina. kojim se vjerovnik obvezuje prenositelju da će mu. kao uvjet. uz uspostavu ugovornog fiducijarnog odnosa. Vjerovnik-fiducijar ima prema fiducijantu dužnost da se prenesnim vlasništvom služi jedino na određeni način I jedino u onu svrhu za koje mu je ono preneseno. Da bi fiducijarno vlasništvo prešlo na osobu na koju je prešla tražbina koju ono osigurava nije potreban poseban pravni temelj. namiriti osiguranu tražbinu iz te stvari. Fiducijarno vlasništvo akcesorno je tražbini koju osigurava. na temelju ugovora o fiduciji.pravokutnik. Prijenosom vlasništva radi osiguranja. a da potom nije ispunjena.www. Pri tom se prijenosu uspostavlja odnos fiducije između prenositelja (koji igra procesnu ulogu protivnika osiguranja) te vjerovnika (koji igra procesnu ulogu predlagatelja osiguranja). Uvjet postojanja osigurane tražbine ima dvostruko djelovanje (dvostruki uvjet): u jednom smjeru djeluje kao raskidni I negativni uvjet (prema fiducijaru. bude li mu ispunjena (ili inače prestane) osigurana tražbina – vratiti nazad (nazad prenijeti) ono što mu je dao radi osiguranja. na temelju stvrnopravnih pravila o ograničenju vlasništva uvjetom 3. oslobođeno od uvjeta kojim je bilo ograničeno. posredstvom postupka pred sudom ili javnim bilježnikom. na temelju pravila ovršnog prava o osiguranju FIDUCIJARNI PRIJENOS VLASNIŠTVA RADI OSIGURANJA TRAŽBINE (STVARNO PRAVO) Na vjerovnika se vlasništvo prenosi ograničeno razlogom tog prijenosa – osiguranje određene tražbine. a kada ona prestane prijašnjem će vlasniku vratiti to vlasništvo. Vjerovnik postaje uvjetnim vlasnikom stvari.Jedan je stvarnopravne naravi. ono time prestaje). povjerenja) između prenositelja kao fiducijanta I vjerovnika kao fiducijara. jer ispuni li se tražbina koju njegovo vlasništvo osigurava.Drugi put je izgrađen pravilima o sudskom. dužnost prenijeti mu vlasništvo natrag kad njegova tražbina bude ispunjena ili prestane na bilo koji drugi način. postupajući u ulozi vlasnika. slično založnom pravu no s velikim razlikama. postoje još dva alternativna puta: . Vjerovnikova tražbina se osigurava prijenosom vlasništva stvari ili prijenosom prava. Sudskim I javnobilježničkim osiguranjem prijenosom vlasništva na stvari I prijenosom prava. Uz ovaj tradicionalni. uređeno OZ-om. odnosno javnobilježničkom osiguravanju tražbina. vjerovnik će biti vlasnikom sve dok taj razlog prijenosa postoji pri čemu će imati ovlasti I dužnosti koje proizlaze iz tog na zakonu utemeljenog odnosa fiducije . što mu omogućuje da može. Uvjet će biti da osigurana tražbina postoji. Stekavši tako ograničeno vlasništvo. To mu omogućuje da vjerovnikovu tražbinu osigura time što će na njezinog vjerovnika prenijeti vlasništvo neke svoje stvari. Prijenosom vlasništva radi osiguranja.

Pošto osigurana tražbina dospije. Postupati sa stvari koju je dobio radi osiguranja. njegovim sveopćim pravnim sljednicima) : 1. Obvezan je propustiti služiti se I raspolagati tom stvari osim za namirenje te tražbine 3.www.net prava vlasništva. Pravo vlasništva može se odvojiti od osigurane tražbine. To mu omogućuje da svoju tražbinu namiri iz dobivene stvari čak I dok još na to nije ovlašten. sa svim posljedicama koja odatle proizlaze. ali uz neke bitne posebnosti koje se posljedica činjenice da prijenos vlasništva radi osguranja služi istoj svrsi kao I založno pravo. Prenositelj ima ulogu fiducijanta. Pretpostavke su iste koje I inače trebaju biti ispunjene da bi stjecatelj na temelju pravnog posla stekao pravo vlasništva. ograničiti ga. nije potreban ugovor o fiduciji jer se zbiva temeljem zakona. vjerovnik-fiducijar je po zakonu dužan fiducijantu (tj. mogu se samo tumačiti I nadopuniti. a ne bude namirena. fiducijar – potonji vlasnik). a vjerovnik fiducijara. Njihov odnos je u našem pravu uređen pravilima stvarnog prava o prethodnom I potonjem vlasništvu (fiducijant – prethodni. a I na način na koji nije ovlašten. Vjerovnik je prema vani bezuvjetni vlasnik. Fiducijarni prijenos vlasništva ima poseban razlog I cilj – osiguranje neke određene tražbine. Za apsolutno djelovanje odnosa fiducije potrebno je ispunjenje zakonom određenih pretpostavki (upis u zemljišnu knjigu ili drugi javni upisnik). vjerovnik će biti dužan prenijeti nazad na fiducijanta vlasništvo stvari koju je dobio radi osiguranja. može ga prenijeti drugome.pravokutnik. ako se prenosi vlasništvo nekretnine  upis u zemljišnu knjigu treba biti dvostruk: stjecatelj kao prethodni vlasnik nekretnine te otuđivatelj kao potonji vlasnik iste nekretnine Kada uvjet djeluje relativno. Prijenosom se osniva odnos fiducije. djelovat će samo između prenositelja I vjerovnika. odreći ga se. može ga se prenijeti na osobu koja nije njezin vjerovnik no daljnja uvjetovanost tog vlasništva ovisit će o tome je li djelovanje uvjeta relativno ili apsolutno. ovlašten ju je namiriti iz stvari u skladu s pravilima o namirivanju zalogom osiguranih tražbina izvansudskim putem (nije slobodan u izboru vremena I načina namirivanja 4. a može I isključiti od toga svaku drugu osobu. Da su ispunjene sve zakonske pretpostavke za prijenos vlasništva na stjecatelja: a) Opće pretpostavke za stjecanje stvarnih prava b) Posebne za stjecanje stvarnih prava u vlasništvo na temelju pravnog posla c) Posebne pretpostavke prijenosa vlasništva radi osiguranja  Specifični razlog (svrha. Uvjetovanost vlasništva prenesenog radi osiguranja će u pravilu imati samo relativno djelovanje. Za prijenos je potrebno: 1. obzirno prema njemu koji čeka da ispunjenjem uvjeta postane vlasnik stvari 2. u stadiju osiguranja. Da postoji I da je prikladna za tavko osiguranje ona tražbina čijem če osiguravanju služiti fiducijarno vlasništvo 2. kauza) pravnog posla na temelju kojeg se prenosi vlasništvo  usmjeren na prijenos prava vlasništva radi stvarnopravnog osiguranja određene tražbine na stjecatelja  Specifičan način stjecanja. cilj. ali ne I prema trećima. uključujući I fiducijanta. ta stvar je u 133 . Vjerovnik je za svakog bezuvjetni vlasnik stvari pa može činiti što ga je volja sa svojim pravom vlasništva I s onom stvari koja je predmet tog prava te s koristima od nje. Kada osigurana tražbina bude ispunjena ili inače prestane. samim time što je vlasnik svoje pravo vlasništva uvjetovao te ga takvog prenio na drugu osobu. Pravila su striktne naravi. ili stvar valjano opteretiti stvarnim pravom u nečiju korist.

Budući da je on prema svima samo prethodni vlasnik. sada je dospjela obveza vjerovnika da fiducijantu nazad prenese vlasništvo stvari. on je samo potonji vlasnik te nije ovlašten ništa poduzeti protiv pravnih raspolaganja stvari koja bi eventualno poduzeo vjerovnik (ne može ni ishoditi njeno izlučenje iz ovrhe ili stečajne mase). U stadiju osiguranja fiducijant je za svakoga vlasnik te stvari pod suspenzivnim uvjetom. U stadiju namirivanja. No. za svakoga je potonji vlasnik stvari. Fiducijant ponovno postje vlasnikom stvari. stekla bi vlasništvo te stvari neograničeno uvjetom kojim je ono ograničeno u međusobnom odnosu fiducijara I fiducijanta (također ako bi stekla neko pravo izvedeno iz prava vlasništva fiducijara). U odnosu s fiducijarom koji djeluje relativno. opteretititi je. Ispuni li se taj uvjet on djeluje unazad (ex tunc) kao da vjerovnik nikad nije ni bio vlasnik stvari (samo plodouživatelj) te prestaju prava koja je za druge izveo iz svoga prava vlasništva. pa da iz dobivene kupovnine namiri svoju tražbinu. Ako to fiducijar ne učini. tada je fiducijar unovčavanjem prestao biti njezinim vlasnikom (višak novca dužan je predati fiducijantu). ali tek nakon što dospije obveza vjerovnika da vlasništvo prenese nazad fiducijaru. on ima pravo zahtijevati od njega da mu prenese nazad vlasništvo nad stvari (ako tražbina bude ispunjena ili inače prestane). No u razdoblju pendencije. ipak 134 . kao I da mu naknadi štetu koju mu je nanio postupajući protivno njihovom odnosu fiducije. niti njome odgovara za svoje dugove.net sastavu njegove imovine te on njome odgovara svojim vjerovnicima za svoje dugove. nije ovlašten njome pravno raspolagati. U stadiju osiguranja vjerovnik ima svu vlasnikovu pravnu vlast na I u pogledu stvari. Ako bi neka treća osoba stekla od vjerovnika vlasništvo one stvari koja je ovome prenesena radi osiguranja. unovčiti stvar ali jedino u skladu s pravilima o namirivanju izvansudskim putem. stvar će biti dijelom stečajne mase iz koje će se namirivati njegovi stečajni vjerovnici. fiducijant ima pravo zahtijevati naknadu štete.pravokutnik. on je za svakoga samo prethodni vlasnik. pa sve dok ju ne vrati fiducijantu. a padne li pod stečaj. ili ne bude vratio stvar u stanju u kojem ju je bio dužan vratiti. Ako je tražbina prestala time što je radi njezina namirenja unovčena stvar. Ako na nekoga prijeđe prethodno pravo vlasništva vjerovnika. na njega su ujedno prešle I njegova prava I obveze (prije navedeni). sva pravna raspolaganja koja bi poduzeo u vezi sa stvari imat će učinke koji su ograničeni raskidnim uvjetom kojim je ograničeno I njegovo vlasništvo. niti ima ikakave vlasničke dužnosti u pogledu te stvari. Bude li osigurana tražbina ispunjena položaj vjerovnika se još ne mijenja. kao da to nikada nije ni prestao biti. Dospijećem osigurane tražbine ne prestaju pravni učinci fiducijarnog prijenosa vlasništva. Povrijedi li vjerovnik svoje dužnosti iz odnosa fiducije odgovarat će fiducijantu po obveznopravnim pravilima. otuđiti je. Fiducijant nema nikakav stvarnopravni status u pogledu stvari koju je prenio fiducijaru.www. Kod apsolutnog djelovanja prijenosa vlasništva vjerovnikovo pravo vlasništva ograničeno je prema svakome. a ne može ni zahtijevati da ju se izluči iz ovrhe koja se vodi protiv fiducijara. pa vjerovnik ima I nadalje isti pravni položaj kao do tada. Pri ispunjavanju obveze vraćanja vlasništva fiducijantu prosuđivat će se sadržaj fiducijarove obveze kao da je vjerovnik bio samo plodouživatelj stvar kroz cijelo vrijeme od kada mu je bilo preneseno vlasništvo. vjerovnik je ovlašten da radi namirenja unovči prenesenu stvar. fiducijant još ne može izvrašavati ikakvu pravnu vlast na I u pogledu stvari. ali samo pod uvjetom da tražbina nije ispunjena niti je prestala na bilo koji drugi način. U stadiju namirivanja vjerovnik je ovlašten. ne bude li mu tražbina o dospijeću ispunjena.

ponajprije ovršnog prava. tek ispunjenjem uvjeta postat će to bezuvjetna stvarna prava na stvari te će tako I djelovati.pravokutnik. Djelovanje uvjeta u pravilu je relativno. POKRETNINE Pravo vlasništva se prenosi na vjerovnika ograničeno uvjetom sadržanom u samom cilju prijenosa – osiguranje određene vjerovnikove tražbine (za vjerovnika uvjet je negativni. Kada je osigurana tražbina ispunjena fiducijant ponovno postaje vlasnikom svega onoga što je vjerovnik otuđio ili se toga odrekao. a vlasništvo mu se rasterećuje od onih prava koja je svojim raspolaganjima fiducijar izveo iz svojeg fiducijarnog vlasništva. Uvjetnost potonjeg prava vlasništva neće se ipak odraziti na onim subjektivnim pravima koja bi treće osobe odatle izvele. postaju tereti na stvari koja je predmet tog njegovog vlasništva. ako su dovoljno određene ili barem odredive 2. od njegovih pravnih sljednika). ono je njegovo subjektivno pravo te ga može opteretiti ili otuđiti.net može raspolagati svojim potonjim vlasništvom (pravom čekanja). ali proizvodi I neke učinke kakvi su inače svojstveni prijenosu vlasništva s djelovanjem prema svima. a za fiducijanta odgodni). Da su ispunjene sve zakonske pretpostavke za prijenos vlasništva na stjecatelja: a) Opće pretpostavke za stjecanje stvarnih prava b) Posebne za stjecanje stvarnih prava u vlasništvo na temelju pravnog posla 135 .www. Prijeđe li na drugu osobu potonje vlasništvo. Fiducijarno vlasništvo prestaje vraćanjem vlasništva stvari fiducijaru (ili njegovom pravnom sljedniku). ako bi one pritom uživale zaštitu povjerenja u pravnom prometu. a osoba koja mu radi osiguranja njegove tražbine prenosi posredstvom suda ili javnog bilježnika u vlasništvo neku svoju stvar. kao I ona raspolaganja u korist trećih osoba u pogledu kojih se štiti njihovo povjerenje u prometu. Da se time osigurava tražbina koja je prikladna da bude osigurana fiducijarnim prijenosom vlasništva – novčane I nenovčane tražbine. budući da se uzima da je fiducijar bio samo plodouživatelj. a I ispunjenjem onih pretpostavki pod kojima inače prestaje pravo vlasništva. Ipak. bilo relativno. ono će I kod te osobe biti ograničeno istim odgodnim uvjetom kojom je bilo ograničeno I kod otuđivatelja. ostat će na snazi ona fiducijareva raspolaganja koja ne izlaze izvan okvira plodouživateljevih ovlasti da raspolaže predmetom tog prava (plodovima I drugim koristima). Fiducijant je ovlašten od trećih zahtijevati da vrate ili naknade ono što su stekli od vjerovnika dok je taj bio prethodni vlasnik stvari (tj. Ona stvarna prava koja je fiducijant osnovao na teret svog prava čekanja (potonjeg vlasništva). SUDSKO I JAVNOBILJEŽNIČKO OSIGURANJE TRAŽBINE FIDUCIJARNIM PRIJENOSOM VLASNIŠTVA I SUBJEKTIVNIH PRAVA NA TEMELJU PRAVILA OVRŠNOG PRAVA O OSIGURANJU Ovakav način osiguranja uređen je posebnim pravilima. ili mu prenosi neko svoje imovinsko pravo – ulogu protivnika osiguranja (među njima se uspostavlja odnos fiducije). Vjerovnik tražbine koju se osigurava igra pritom ulogu predlagatelja osiguranja. potrebno je: 1. Ovakav prijenos vlasništva je poseban slučaj stjecanja prava vlasništva na temelju pravnog posla. bilo apsolutno. pretvaranjem njegova potonjeg vlasništva u bezuvjetno.

pravokutnik. Ako bi netko pokušao prenijeti tuđu stvar u fiducijarno vlasništvo vjerovnika. makar se još nisu ispunile ostale pretpostavke). Stječe li se fiducijarno vlasništvo na pokretnini za koju je zakonom određeni način stjecanja takvog vlasništva upis u Upisnik sudskih I javnobilježničkih osiguranja tražbina (to su sve pokretnine koje se ne upisuju u neki drugi javni upisnik). štiteći ga od mogućih osporavanja njegovog fiducijarnog vlasništva. formalni ugovor koji se sklapa uz sudjelovanje volje suda (javnog bilježnika). Treaba sadržavati sve bitne sastojke sporazuma. određena zakonom ili odlukom suda.) tada se upis obavlja tamo.net c) Posebne zakonske pretpostavke sudskog ili javnobilježničkog prijenosa vlasništva radi osiguranja određene posebnim pravilima OZ-a o takvom osiguravanju tražbina Kao stvar sposobne su sve pokretnine u pravnom prometu. ili oblik javnobilježničkog akta ili solemnizirane privatne isprave. fiducijarni sporazum o prijenosu prava vlasništva radi osiguranja traba sadržavati I clausulu intabulandi  izjavu fiducijara da je suglasan s time da neposredno na temelju tog sporazuma može u Upisniku obaviti upis prijenosa prava vlasništva pokretnine radi osiguranja određene tražbine na vjerovnika. osim onih za koje vrijedi zabrana otuđenja ili opterećenja. posebna pravila o Upisniku pružaju vjerovniku zaštitu njegovog povjerenja u pravnom prometu. dotadašanji vlasnik pokretnine (budući fiducijant) I vjerovnik (budući fiducijar) očituju svoju suglasnu volju da se radi osiguranja neke određene tražbine vjerovnika prenese određenu pokretninu protivnika siguranja u fiducijarno vlasništvo vjerovnika-predlagatelja osiguranja. pa da tražbina koju se fiducijarnim prijenosom trebalo osigurati. prije toga može nastati samo zakonska predmnjeva da je pokretnina prešla u fiducijarno vlasništvo određene osobe (nastaje već samim upisom u Upisnik. Vjerovniku u pravnom prometu prijeti opasnost da bi se zbog nepoznatog mu nedostatka vlasništva na strani protivnika osiguranja. makar bi možda bile ispunjene ostale pretpostavke stjecanja. Pravni temelj ovakvog prijenosa je sporazum o prijenosu vlasništva radi osiguranja (fiducijarni sporazum)  dvostrano očitovanje volje. ostane bez ovog osiguranja. Ako se za stvar vodi neki drugi javni upisnik (brodovi I sl. Sporazum mora imati valjani oblik ili sudskog zapisnika. 136 . sastavljenog pred sudom u za to predviđenom sudskom postupku. Stoga. Pokretnina prelazi u fiducijarno vlasništvo vjerovnika ako I kada se ispune sve zakonom određene pretpostavke za takav prijenos.www. Stječe ga se upisom u Upisnik prijenosa vlasništva stvari na vjerovnika uz zabilježbu da je taj prijenos obavljen radi osiguranja određene tražbine. moglo izjaloviti prelaženje vlasništva na nj. Stvar vjerovniku može prenijeti samo njen vlasnik. No fiducijar I fiducijant se mogu sporazumjeti da će to vlasništvo poslužiti kao osiguranje za još neku daljnju tražbinu tog vjerovnika prema tom fiducijantu. taj bi se pokušaj izjalovio. a zakon posebno traži I da bude određena ili barem odrediva tražbina koju se osigurava I kada ona dospijeva. Stvar u suvlasništvu Ili zajedničkom vlasništvu mogu prenijeti samo svi vlasnici zajedno (svoj idealni dio suvlasnik može sam prenijeti). Način stjecanja fiducijarnog vlasništva pokretnine je u pravilu upis u Upisnik sudskih I javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika na pokretnim stvarima I pravima. a ako stvar nije upisana u taj upisnik tada se polaže fiducijarni sporazum u sud. Prenositelj više nije vlasnik stvari te je ne može dalje prenositi u fiducijarno vlasništvo.

njega ne tereti dužnost očuvanja te stvari. a vjerovnik dobiva posredan I samostalan posjed te stvari (odnosno posredan I samostalan posjed višeg stupnja). njegova tražbina prestaje a s njom I dužnikova obveza (sporazumnu zamjenu ispunjenja predviđaju pravila obveznog prava). 137 . na obveznopravnoj razini to rezultira prestankom osigurane tražbine. Nakon dospijeća osigurane tražbine (u stadiju namirivanja) vjerovnik je ovlašten unovčiti prenesenu stvar. tada treba u tom roku: a) Obavijestiti o tome vjerovnika b) Imenovati javnog bilježnika kojem bi se povjerila prodaja I koji na to pristaje c) Odrediti najnižu cijenu za koju taj javni bilježnik smije prodati stvar Primi li vjerovnik takvu obavijest. čak I dužnika. Dospijećem tražbine ne gube se pravni učinci fiducijarnog vlasništva. Njegovo pravo vlasništva daje mu pravo na posjed stvari koja mu je prenesena. Eventualno. Vjerovnik treba od fiducijanta zatražiti (posredstvom javnog bilježnika) neka se u roku od od 30 dana očituje zahtijeva li da se radi namirenja osigurane tražbine stvar proda posredstvom javnog bilježnika. da bi iz dobivene kupovnine namirio svoju tražbinu  posredstvom javnog bilježnika. vjerovnik će moći zahtijevati posjed stvari (pa I putem suda). on u pogledu nje ima svu pravnu vlast a I sve dužnosti vlasnika (ako nije što drugo određeno). može ga štiti od svakoga. Naplatno otuđenje stvari treba biti provedeno putem javnog bilježnika Vjerovnik ima pravo na zaštitu od tuđih samovlasnih zahvata u svoju stvar kakvo pripada svakom vlasniku. Ako to dužnik želi. Posebna pravila OZ-a otvaraju vjerovniku I mogućnost da on može. Vjerovnik može biti voljan da na ime ispunjenja osigurane tražbine. nema pravo na plodove ni druge koristi od stvari (no može se drukčije ugovoriti u fiducijarnom sporazumu).net U stadiju osiguranja vjerovnik je vlasnik stvari od trenutka kada mu ju je fiducijant prenio u vlasništvo. njegovim protekom nastaje fikcija da se fiducijant odrekao prava tražiti prodaju predmeta osiguranja. koji je u pogledu otuđivanja ograničen s dva pravila: 1. Ne bi smio stvar otuđiti prije no što dospije tražbina radi čijeg osiguranja je vlasništvo preneseno 2.pravokutnik. Ako je fiducijant do tada posjedovao stvar (posredno ili neposredno) koja je predmet sudskog/javnobilježničkog fiducijarnog prijenosa vlasništva ona ostaje I nadalje u tom njegovom posjedu. koja bi trebala biti obavljena u roku od tri mjeseca (od kada ga je vjerovnik ovlastio). ostvariti da mu stvar ostane u bezuvjetnom vlasništvu kao zamjena za ispunjenje osigurane tražbine. Ne uspije li bilježnik prodati stvar u tom roku. no on je samo prethodni vlasnik te stvari. to je posredan I samostalan posjed. Vjerovnik bi mogao potaknuti nastanak fikcije da se fiducijant odrekao svojeg prava na to da se namirivanje osigurane tražbine iz stvari koju je prenio vjerovniku provodi njezinim unovčavanjem posredstvom javnog bilježnika. makar dužnik ne pristao na zamjenu ispunjenja. Vjerovnik je vlasnik stvari pa je ovlašten njome pravo raspolagati. a nema ni pravo na uporabu. on će trebati ovlastiti navedenog javnog bilježnika na prodaju. umjesto unovčavanja I namirivanja iz stvari koju ima u svojem vlasništvu. Budući da vjerovnik nije dobio pravo na neposredan posjed stvari koja je predmet tog vlasništva. Time vjerovnik postaje bezuvjetnim vlasnikom stvari. a na stvarnopravnoj će se smatrati da je vjerovnik postao punopravni vlasnik stvari za cijenu koja odgovara iznosu osigurane tražbine s kamatama I troškovima te poreza. tako će nastati situacija kao da je dužnik dao svoj pristanak da za “cijenu koja odgovara iznosu osigurane tražbine s kamatama I troškovima te poreza” stvar ostane u bezuvjetnom vlasništvu vjerovnika. dobije tu stvar u svoje bezuvjetno vlasništvo (datio in solutum)  može se sporazumjeti sa dužnikom.www.

premda nije ovlašten na takvo pravo raspolaganje njome. Ako je upisano u Upisnik bit će potrebno brisanje iz njega. da vjerovnik zadrži stvar u svojem bezuvjetnom vlasništvu. namirit će se osiguranu tražbinu vjerovnika. sukladno pravilima OZ-a. Time se štite interesi trećih osoba koje od vjerovnika stječu stvar koju on ima u fiducijarnom vlasništvu. može tu stvar opteretiti jedino u korist onog vjerovnika kojemu ju je već prenio radi osiguranja njegove tražbine. vjerovnik će I nadalje moći raspolagati nekretninom koju ima u fiducijarnom vlasništvu kao da hipoteka na njoj nije upisana. ako inače ispunjava sve pretpostavke valjanosti.net Iz prenesene stvari može biti provedeno namirenje te tražbine: 1. predbilježba) vlasništva vjerovnika. čak niti ako su za nj znale u trenutku kad su svoja prava izvodila iz njegovog te bile svjesne da nije ovlašten na pravno raspolaganje koje poduzima. Za slučaj da vjerovnik otuđi stvar (pokretninu ili nekretninu) ili je optereti kakvim tuđim pravom. Način stjecanja je upis u zemljišnoj knjizi (uknjižba. ili koje stječu neko ogranično stvarno pravo na njoj. putem prodaje (unovčenja) te stvari I namirivanjem iz kupovnine dobivene tom prodajom uz prebijanje vrijednosti plodova I drugih koristi od stvari koje je vjerovnik ovlašteno imao od nje 2. potrebna je I klauzula intabulandi kojom fiducijant daje svoju suglasnost vjerovniku da neposredno na temelju tog sporazuma ishodi upis u zemljišnoj knjizi prijenosa prava vlasništva te nekretnine. Fiducijantu je zakonom omogućeno da se nekretninom koju je već prenio u fiducijarno vlasništvo vjerovnika i nakon toga prijenosa služi za osiguranje vlastitih obveza. Ovlašten je da opterećuje tu istu stvar daljnjim prijenosima vlasništva vjerovniku. Naš pravni poredak pruža zaštitu onom tko je pri stjecanju prava na nekretnini u dobroj vjeri postupao s povjerenjem u zemljišne knjige  primjenjuju se opća pravila o zaštiti povjerenja u zemljišne knjige te djelovanje povjerenja u njihovu istinitost I potpunost (dakle. to će raspolaganje ipak moći biti valjano. na temelju provedene dražbe. kako bi na taj način kupac stekao pravo vlasništva te stvari na temelju ugovora o prodaji predmeta osiguranja.pravokutnik. Upisom u zemljišnu knjigu bit će osnovano založno pravo za osiguranje određene tražbine. NEKRETNINE Pravni temelj je sporazum o prijenosu vlasništva radi osiguranja. ako to stranke sporazuma o prijenosu vlasništva nisu isključile. uz zabilježbu da je prijenos vlasništva na njega obavljen radi osiguranja određene tražbine predlagatelja osiguranja. kao I založnim pravom (hipotekom). Vlasništvo prestaje relativno I vraćanjem vlasništva stvari fiducijantu (odnosno njegovom pravnom sljedniku). ovlašten ju je opterećivati daljnjim prijenosima vlasništva radi osiguranja. kao zamjenu za ispunjenje Prodaju provodi javni bilježnik. a nisu ispunjene pretpostavke pod kojima bi te 138 . bilježnik će sklopiti s kupcem ugovor o prodaji predmeta osiguranja s kupcem (u obliku javnobilježničkog akta u ime predlagatelja osiguranja). a u slučaju da ta nekretnina bude prodana radi namirivanja.www. Pravni položaj vjerovnika ne razlikuje se od položaja koji bi imao da mu je u vlasništvo prenesena pokretnina. Hipotekama je može opterećivati za osiguranje tražbina bilo kojih vjerovnika. bilo apsolutno bilo relativno. vjerovnik može steći od nevlasnika nekretninu u fiducijarno vlasništvo). Trećih osoba se ne tiče odnos fiducijara I fiducijanta. pošto kupovnina bude položena. Fiducijarno vlasništvo pokretnine prestaje ispunjenjem pretpostavki pod kojima I inače prestaje pravo vlasništva. Potom će predati kupcu stvar u samostalan posjed.

treba sadržavati I uglavak kojim će kupac biti ovlašten da prigodom upisa u zemljišnu knjigu svojeg prava vlasništva kupljene nekretnine ishodi I brisanje zabilježbe da je nekretnina bila radi osiguranja prenesena na vjerovnika. da je za taj prijenos sposobno pravo koje se prenosi I da je stjecatelj za to sposoban 3. da je subjektivno pravo preneseno s dotadašnjeg vlasnika na stjecatelja na zakonom određeni način U obzir da budu predmetom osiguranja tražbina fiducijarnim prijenosom prava dolaze ona subjektivna prava koja su sposobna I za to da budu predmet založnog prava (subjektivna imovinska prava. određena zakonom ili odlukom suda). putem prodaje (unovčenja) nekretnine I namirivanjem iz kupovnine dobivene njezinom prodajom uz prebijanje vrijednosti plodova I drugih koristi od te stvari koje je vjerovnik ovlašteno imao od nje 2. I to upisom prijenosa prava na njega uz zabilježbu da je taj prijenos obavljen radi osiguranja određene tražbine predlagatelja osiguranja. upisom u Upisnik. Subjektivno pravo treba pripadati prenositelju. Prestat će I kada vlasništvo nekretnine bude vraćeno fiducijantu (potrebno je I brisanje iz zemljišne knjige). da vjerovnik zadrži nekretninu u svojem bezuvjetnom vlasništvu. ovlaštenog da tako raspolaže svojim pravom 4. Ako je predmet fiducijarnog prijenosa pravo koje se stječe upisom u neku određenu javnu knjigu tada se I fiducijarni prijenos tog prava obavlja odgovarajućim upisom u tu knjigu/upisnik. Namirivanje osigurane tražbine iz nekretnine može biti provedeno 1. pa bude kupovnina za nju položena.pravokutnik.www. SUBJEKTIVNO IMOVINSKO PRAVO Da bi subjektivno imovinsko pravo prešlo s otuđivatelja na stjecatelja potrebno je 1. ako zamjenu za ispunjenje tražbine (datio in solutum) Bude li na dražbi prodana nekretnina koja je prenesena u fiducijarno vlasništvo vjerovnika. da postoji. Pravni učinci ispunjenja namirenja su onakvi kakvi bi bili I da se radi o pokretnini.net osobe uživale zaštitu prema općim pravilima o zaštiti povjerenja u zemljišne knjige te djelovanju povjerenja u njihovu istinitost I potpunost. Vjerovnikovo vlasništvo nekretnine prestat će ispunjenjem onih pretpostavaka pod kojima inače prestaje vlasništvo. Fiducijarni prijenos nematerijaliziranih vrijednosnih papira obavlja se upisom na račun nematerijaliziranih vrijednosnih papira vjerovnika. Način obavljanja fiducijarnog prijenosa je upis u Upisnik sudskih I javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika na pokretnim stvarima I pravima. pravni posao (sporazum) koji je valjan I upravljen na fiducijarni prijenos određenog prava s otuđivatelja na stjecatelja. Pravo prelazi na vjerovnika kada se za to ispune sve pretpostavke prijenosa. osim onih za koja vrijedi zabrana otuđenja ili opterećenja. Prijenos ima pravni temelj u sporazumu o prijenosu prava radi osiguranja (isti kao I za stvari). kao pravni temelj stjecanja. pri čemu se na odgovarajući način primjenjuju pravila o osiguravanja na nekretnini. treba biti u sastavu njegove imovine. radi osiguranja određene tražbine I da je to pravni posao nositelja subjektivnog prava. 139 . javni bilježnik će u ime predlagatelja osiguranja sklopiti s kupcem kupoprodajni ugovor u obliku javnobilježničkog akta. bilo apsolutno bilo relativno. da se time osigurava tražbina koja je prikladna da bude osigurana fiducijarnim prijenosom 2.

Vjerovnik je ovlašten postavljati odgovarajuće zahtjeve radi zaštite I ostvarenja svojih dužnosti I ovlasti u pogledu prava koje mu je preneseno radi osiguranja.pravokutnik. niti ima pravo na plodove I druge koristi od tog prava. Dospijećem osigurane tražbine (stadij namirivanja) ne prestaju pravni učinci fiducijarnog prijenosa prava. Vjerovnik je kao nositelj subjektivnog prava ovlašten da tim pravom pravno raspolaže. bude li protupravno ometan u tome stoje mu na raspolaganju odgovarajuća sredstva I putovi pravne zaštite. U stadiju osiguranja fiducijant je ovlašten I dalje vršiti pravo koje je preneseno na vjerovnika. tada je pravilo obrnuto – vjerovnik je dužan izvršavati njen sadržaj (poduzimati mjere očuvanja tražbine. da ga otuđuje I opterećuje. ograničen je s dva pravila: 1. Prestane li osigurana tražbina na bilo koji način. kada je neka određena tražbina fiducijanta ono subjektivno pravo koje je vjerovniku preneseno radi osiguranja njegove tražbine. On u pravilu nije ovlašten izvršavati sadržaj subjektivnog prava koje mu je preneseno. Ispuni li svoju obvezu ili osigurana tražbina prestane na neki drugi način. poduzimati mjere potrebne za očuvanje te tražbine 2. vjerovnik će uživati onakvu zaštitu svojeg povjerenja kakva je predviđena pravilima o učincima upisa u tu knjigu/upisnik.neka određena tražbina fiducijanta.net Ne može se fiducijaru prenijeti subjektivno pravo koje ne postoji ili koje ne pripada protivniku osiguranja. a i primiti ispunjenje tražbine. pravo koje mu je preneseno ne bi smio otuđiti prije nego što dospije tražbina radi čijeg osiguranja mu je to pravo preneseno 2. pa ako bi vjerovnik otuđio pravo protivno ovim pravilima to bi otuđenje ipak moglo biti valjano (ako ispunjava sve ostale pretpostavke valjanosti). Ali. Ako se ne očituje u tom roku. Trećih osoba se ne tiče fiducijarni odnos. pravni položaj fiducijanta ne mijenja se. vjerovnik je dužan bez odgađanja nazad prenijeti pravo koje mu je bilo preneseno. vjerovnik će postati bezuvjetnik nositeljem subjektivnog imovinskog prava koje mu je bilo preneseno radi osiguranja (zamjena ispunjenja). trebao bi to uraditi putem javnog bilježnika. no od trenutka kad je dospjela osigurana tražbina on smije radi namirivanja te tražbine otuđiti subjektivno imovinsko pravo koje mu je bilo preneseno. ili koje mu pripada ali on nije ovlašten njime tako raspolagati. Kada je subjektivno pravo koje je vjerovniku preneseno radi osiguranja njegove tražbine .www. Dospijećem tražbine. Vjerovnik je od trenutka fiducijarnog prijenosa subjektivnog prava na njega (stadij osiguranja) nositelj tog prava. pa ima u pogledu njega svu pravnu vlast I dužnosti karakteristične za takvu vrstu prava. no vjerovnik bi odgovarao za štetu koju bi otuđenjem prouzročio. naplaćivati kamate. 140 . povremene tražbine. pošto ta tražbina dospije – naplatiti je (ako je novčana). odnosno primiti ispunjenje nenovčane tražbine Sporazumom o prijenosu prava radi osiguranja mogu fiducijant I fiducijar ugovoriti drukčije dužnosti I prava vjerovnika u pogledu one tražbine koju mu se prenosi. Vjerovnik može zahtijevati od njega neka se u 30 dnevnom roku očituje zahtijeva li da se preneseno subjektivno pravo unovči posredstvom javnog bilježnika. naplaćivati kamate I druge tražbine koje povremeno proizlaze iz prenesene mu glavne tražbine 3. a možda I kaznenopravno. fiducijant ima pravo da mu vjerovnik nazad prenese subjektivno imovinsko pravo. pošto dospije)  dispozitivna pravila. kada to pravo naplatno otuđuje. Ako bi mu se ipak pokušalo prenijeti tuđe pravo koje je neistinito upisano u Upisnik. tada je predlagatelj osiguranja (vjerovnik) dužan: 1.

kod stvari koje se stječu bez upisa. za relativni prestanak bit će potrebno I brisanje. Uspije li unovčiti imovinsko pravo. da ima sve koristi od nje. Kada je pravo upisano u Upisnik. potrebno je da on djeluje apsolutno: 1. također se smije služiti sredstvima pravne zaštite vlasništva (samo dok mu pripada pravo vlasništva). da je upisan u takav javni upisnik bez upisa u koji se ne može steći stvar za koju je ograničenje određeno 2.pravokutnik. samo ako pravni temelj na kojem je kupac posjeduje prestane postojati. ima pravo na posjedovnu zaštitu a I pravo na vlasničku zaštitu kao predmnijevani 141 .www. Kao prethodni vlasnik prodavatelj je dužan postupati obzirno prema potonjemu. Prodavatelj će biti prethodni. bilježnik će u ime vjerovnika sklopiti s kupcem ugovor o prodaji (naplatnoj cesiji). I to prije stečaja ili pljenidbe te stvari Prodavatelj koji si je pridržao pravo vlasništva dok mu cijela kupovnina ne bude isplaćena. o pridržaju prava vlasništva mora postojati isprava koja je sastavljena I javno ovjerovljena. čime će postati “punopravni” nositelj tog prava Prodaja se provodi posredstvom javnog bilježnika. Kada na temlju ugovora o kupoprodaji s takvim uglavkom bude kupcu stvar predana u posjed. Njegovo neposredno posjedovanje omogućuje mu da tu stvar rabi. ili prelaze na drugog nositelja (relativni prestanak). makar su inače ispunjene sve pretpostavke za prelaženje vlasništva na njega. tako da preneseno pravo vjerovnik zadrži kao zamjenu za ispunjenje. ostaje vlasnikom stvari koju je prodao I predao kupcu. a I da je štiti od svakoga. a kupac potonji vlasnik stvari. on time još neće steći pravo vlasništva te stvari. Kupac stvar ima u neposrednom ali I nesamostalnom posjedu. ispuni još I određeni odgodni uvjet. koji u pogledu načina prodaje I cijene postupa kao kod namirivanja tražbina iz predmeta ovrhe u ovršnom postupku. dok god ta njegova tražbina kupovnine ne bude u cijelosti podmirena. putem prodaje prenesenog prava I potom namirivanjem iz kupovnine dobivene tom prodajom uz prebijanje vrijednosti plodova I drugih koristi od stvari koje je vjerovnik ovlašteno imao od prenesenog prava 2. Uporaba stvari.net Namirivanje tražbine može se provesti 1. u obliku javnobilježničkog akta. pa ne bi smio pravno raspolagati sa stvari (iako može). Kupac je samo potonji vlasnik stvari. sadržan u uglavku o pridržaju prava vlasništva  da kupovnina bude u cijelosti isplaćena. prodavateljevo pravo vlasništva će na njega prijeći tek ako se ispuni uvjet tog stjecanja. Preneseno subjektivno imovinsko pravo prestat će ispunjenjem pretpostavki pod kojima inače prestaju subjektivna imovinska prava (apsolutni prestanak). DALJNJE MOGUĆNOSTI STVARNOPRAVNOG OSIGURANJA TRAŽBINE PRIDRŽAJ VLASNIŠTVA RADI OSIGURANJA U stvarnopravnom smislu to je pravni učinak koji na prelaženje prava vlasništva određene stvari s otuđivatelja na stjecatelja ima njihov međusobni sporazum da će na stjecatelja prijeći otuđivateljevo pravo vlasništva. plodovi I druge koristi od nje pripadaju njezinom poštenom posjedniku – kupcu. ali I njen posjednik I to kvalificirani. pored općih pretpostavki stjecanja prava vlasništva na temelju pravnog posla. Prodavatelj nije ovlašten putem suda ishoditi da mu kupac vrati posjed stvari. Činjenica da prodavatelj stvar ima u posrednom posjedu onemogućava ga da faktično raspolaže njome I da je rabi. POKRETNINE Da bi pridržajem prava vlasništva bila tražbina stvarnopravno osigurana. ako se.

Ograničena stvarna prava koja su treći u međuvremenu bili stekli na kupčevom pravu čekanja pretvorila su se u prava na stvari. Ispunjenjem obveze plaćanja kupovnine. otuđenje je konvalidiralo time što se ispunio uvjet za prijelaz vlasništva na njega. kupčevi vjerovnici mogu se iz tog prava namirivati u ovrsi I stečaju.pravokutnik. prodavatelj će trebati učiniti što je potrebno da ga se briše u korist kupčevog vlasništva. iako nije na to ovlašten on je. otuđiti ga I založiti. Ako je pridržano pravo vlasništva bilo upisano u javni upisnik. kao da je to kupčeva tražbina da mu dužnik preda stvar. čime će otuđivatelj za sebe pridržati pravo vlasništva te nekretnine (prethodno) sve dok ta predbilježba ne bude pretvorena u uknjižbu. PRAVO ZADRŽANJA – u obveznom dijelu 142 .www. a prodavatelj to prestaje biti. pa to može uraditi I prigodom prijenosa tog prava na stjecatelja. kovalidirala su I ona kupčeva raspolaganja kojima je kupac bio neovlašteno stvar opterećivao tuđim pravima u doba dok ona još nije bila njegova. na stjecatelja prenese pravo vlasništva nekretnine ograničeno nekim početnim rokom ili odgodnim uvjetom Vlasnik koji otuđuje nekretninu na temelju pravnog posla može pridržati pravo vlasništva tako što će uskratiti. zbog svog posjeda stvari. u pravilu uknjižbom a iznimno predbilježbom. Stječe se na temelju pravnog posla upisom. Stvarnopravni učinak toga nastupa ipso iure – kupac bez ikakvog posebnog akta postaje vlasnik stvari. odnosno ograniči.net vlasnik. Međusobni odnos kupca I prodavatelja u pogledu odnosne stvari prosuđivat će se kao da je prodavatelj svo to vrijeme bio samo plodouživatelj stvari. biva ispunjen uvjet kupčevog stjevanja vlasništva. ipak bi stekao tu stvar. učinivši je ovisnom o nekom početnom roku ili odgodnom uvjetu. jer se pravo čekanja ex tunc pretvorilo u pravo vlasništva. u stanju njome raspolagati (faktično I pravno). Stjecatelj će samo dobiti ulogu potonjeg vlasnika. Vlasnik je ovlašten oročiti ili uvjetovati svoje pravo vlasništva u svaku svrhu koja nije zabranjena. Onaj tko bi u dobroj vjeri od kupca-posjednika. ako bi bile ispunjene pretpostavke pod kojima se. a prodavatelj će ostati vlasnik (prethodni) nekretnine do opravdanja predbilježbe. Upis ima specifičan sadržaj: uvjetno I oročeno pravo vlasništva upisuje se u korist stjecatelja s točnim navođenjem uvjeta odnosno roka stjecanja. ili je ono na kojem drugom pravnom temelju prešlo na drugu osobu – ta osoba je postala vlasnikom stvari. radi zaštite stjecateljevog povjerenja u pravnom prometu. pouzdajući se u to da je taj posjednik ujedno I vlasnik. potrebno je da ga se upiše u zemljišnu knjigu. Kupac ima pravo čekanja da postane vlasnik stvari koju je kupio  to je njegovo subjektivno pravo imovinskopravne naravi s kojim on može raspolagati. NEKRETNINE Vlasnik si pri otuđivanju nekretnine pridržava pravo vlasništva ako nekretninu otuđi tako da 1. I u upisu se naznačuje stjecateljevo vlasništvo kao potonje (jer upis potonjeg vlasništva djeluje kao predbilježba vlasništva). Da bi oročenje ili uvjetovanje prava vlasništva nekretnine djelovalo prema trećima. snosi rizik slučajne propasti I oštećenja te stvari. ili 2. Ako je kupac u međuvremenu bio otuđio svoje pravo čekanja. uvjetovati ili oročiti svoj pristanak na uknjižbu stjecateljevog vlasništva te nekretnine. svoju dozvolu za uknjižbu stjecateljevog vlasništva uskrati. može steći vlasništvo pokretnine od posjednika-nevlasnika. Ako je kupac otuđio stvar dok još na to nije bio ovlašten.

Međutim. Dobit će je nazad tek kada vjerovniku prestane pravo da je posjeduje. a onaj tko mu je stvar predao radi osiguranja određene tražbine – postao je njezin posredni posjednik. ali samo ako je predmet ovrhe nekretnina. nastat će pravo namirenja te tražbine. Ako je sud odredio provođenje ovrhe na ovršenikovoj nekretnini. provedene radi namirenja bilo čije druge tražbine. FAKTIČNI ZALOG Založno pravo ovlašćuje na namirenje novčane tražbine iz vrijednosti zaloga. Dakle. indirektno pravo namirenja  ovlašćuje na to da takva tražbina bude namirivana iz kupovnine dobivene prilikom ovršne prodaje stvari. U slučaju da ovrhovoditeljeva tražbina koja se ima namiriti ovršnim putem. Time što je neka takva stvar predana vjerovniku radi osiguranja njegove tražbine. tada će se to u zemljišnoj knjizi zabilježiti. niti one mogu biti predmetom prava zadržanja. pripadat će ovrhovoditelju.pravokutnik. a to je u pravilu ispunjenjem tražbine koja je tim osigurana. došla je u vjerovnikov neposredan posjed. na temelju kojeg će ovrhovoditelj (vjerovnik) iz vrijednosti nekretnine namirivati svoju tražbinu radi koje je pokrenuo ovršni postupak. postojati tzv.net PRAVO NAMIRENJA BEZ ZALOŽNOG PRAVA U ovršnom postupku može nastati pravo namirenja koje ne potječe iz založnog prava. Ovakvo pravo namirenja postoji samo za one vrste tražbina za koje to zakon određuje. premda nije ovlašten namirivati svoju tražbinu iz njezine vrijednosti. pa stoga nije moguće založno pravo ni osnovati glede stvari koje nisu prikladne za unovčenje I namirivanje vjerovnika. ne mogu se radi osiguranja njegove tražbine prenijeti vjerovniku u fiducijarno vlasništvo. nije već osigurana založnim pravom na toj nekretnini. makar taj nema ovlast na namirivanje iz njezine vrijednosti. Sud donosi rješenje kojim određuje ovrhu radi namirenja ovrhovoditeljeve novčane tražbine iz vrijednosti neke stvari ili prava iz sastava ovršenikove imovine. a za realizaciju takvog prava je nužno da tražbina bude prijavljena najkasnije na ročištu za diobu I da bude dokazana ovršnom ispravom. može odigrati ulogu sredstva osiguranja vjerovnikove tražbine. Zabilježbom rješenja o ovrsi u zemljišnoj knjizi nastaje tako samostalno pravo namirenja. činjenica da je vjerovnik dobio I ima dužnikovu stvar u svojem neposrednom posjedu. Činjenica da se stvar nalazi u neposrednom posjedu vjerovnika. sili onoga čija je to stvar da ispuni tražbinu želi li da stvar dobije nazad u svoj neposredan posjed. odnosno u korist neke određene vrste tražbina. zabilježbom da je sud odredio provođenje ovrhe radi njezinog namirivanja. ona nije postala zalogom. indirektnih založnih vjerovnika).www. 143 . Na temelju zakona može u korist nekih određenih osoba (tzv.