Cijena: 1 KM/6 KN

OSLOBO\ENJE
BH NEZAVISNI DNEVNIK • Sarajevo • www.oslobodjenje.ba

SRIJEDA, 18. 1. 2012.

Godina LXVIII • Broj 23.378

Tu`ila{tvo BiH potvrdilo da nisu po~inili krivi~no djelo

Obustavljena istraga
protiv Divjaka, Gani}a i ostalih
4. strana

Nastavak konsultacija oko sastava Vije}a ministara

Dok traje {trajk uposlenika u federalnim institucijama

ZA TRI GODINE 4.000 NOVIH DR@AVNIH SLU@BENIKA
6-7. strana
Foto: D`enan KRIJE[TORAC

Predsjedni{tvo PDP-a

Prioritet pro{logodi{nji bud`et
2-3. strana

DODIK NIJE DOBIO NI[TA

8. strana

Vjekoslav Bevanda ju~er je odr`ao konsultacije sa liderima SDA i HDZ-a BiH Danas sa Ljubi}em u Sarajevu
Helez u USK-u

Spasioci prona{li jo{ pet tijela, ~ime se ukupan broj mrtvih u brodolomu popeo na 11

KAPETAN ODBIO DA SE VRATI NA BROD
17. strana

STRAHUJU OD REVIZIJE
8. strana

DANAS PRILOG

Inicijativa Parlamenta za hitna imenovanja

U @I@I

2

srijeda, 18. januar/sije~anj 2012.

OSLOBO\ENJE

NASTAVAK KONSULTACIJA OKO

Koncesije
~ekaju zakon
Vlada FBiH }e predlo`iti saziv Komisije za koncesije nakon {to bude donesen novi zakon iz ove oblasti
Federalna Vlada ima isti problem sa istekom mandata ~lanovima federalnih komisija i regulatornih tijela koja su propisana pojedinim zakonima kao i Parlament FBiH, tvrdi federalni premijer Nermin Nik{i} komentiraju}i provo|enje inicijative Predstavni~kog doma Parlamenta FBiH od prije gotovo dva mjeseca, prihva}ene na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja. Vladi i ostalim nadle`nim organima vlasti je nalo`eno hitno pokretanje procedura imenovanja ~lanova federalnih komisija, upravnih i nadzornih odbora federalnih agencija i regulatornih tijela, koja u kona~nici potvr|uje Parlament.

Komplikovan sistem
Komisija za izbor i imenovanja reagirala je nakon, kako su sami kazali, nekoliko intervencija zainteresiranih stranaka i subjekata na koje se odnose odluke pojedinih federalnih komisija kojima je mandat davno istekao, a njihovi ~lanovi i dalje rade taj posao u punom kapacitetu. Radi se, prije svih, o Komisiji za koncesije FBiH i Komisiji za vrijednosne papire. Prije nekoliko mjeseci proveden je konkurs, a jo{ nije imenovan hrvatski ~lan Federalne regulatorne komisije za elektri~nu energiju (FERK). Po rije~ima federalnog premijera, konkurs za novi saziv Komisije za koncesije mo`e se o~ekivati tek nakon {to na snagu stupi novi zakon o koncesijama, ~iji prijedlog bi se pred Vladom trebao na}i naredne sedmice. - Vlada se opredijelila da prvo usvojimo novi zakon o koncesijama, koji }e potom i}i u parlamentarnu proceduru. Potpuno sam saglasan da treba izvr{iti promjenu u Komisiji za koncesije i to }e se sigurno uraditi, ali je iluzorno da to radimo u ovom trenutku ako }emo imati zakon koji }e na novim osnovama definirati ovu oblast. Valjda je logi~no da u skladu s novim zakonom imamo komisiju, ka`e Nik{i}. Izbor Komisije za vrijednosne pa pi re ni je u di rek tnoj na dle`nosti Vlade FBiH, nego predsjednika i dva dopredsjednika FBiH. Nik{i} ka`e kako je nedavno taj problem bio gotovo rije{en, ali je jedan od ~lanova iznenada podnio ostavku. - Proceduru izbora ~lanova Komisije za vrijednosne papire vode predsjednik i dopredsjednici FBiH, a potvr|uje ih Parlament. Sistem izbora je malo komplikovan jer od pet sada{njih ~lanova, dva moraju ostati iz tog sastava, a tri se mijenjaju. U trenutku kad je to bilo privedeno kraju, jedan od ~lanova Komisije pretrpio je fizi~ki napad i s pravom se
Nermin Nik{i}: Sa~injena rang-lista za FERK

Predsjedavaju}i Vije}a ministara zadovoljan razgovorima u SDA

POKRAJ^I] Moj stav je da gospo|a Pokraj~i} zavre|uje da ostane jer je pokazala izuzetne kvalitete i znanje, veli Nik{i}
povukao. Nadam se da }e ta procedura biti ubrzo zavr{ena, ka`e Nik{i}. Iako je konkurs za izbor ~lana FERK-a, koji ~ine tri ~lana i ne smiju dolaziti iz istog konstitutivnog naroda, proveden krajem ljeta 2011, Sanela Pokraj~i} je i dalje vr{iteljica du`nosti hrvatskog ~lana FERK-a.

Prioritet
Foto: D`. KRIJE[TORAC

Raspodijeljene pozicije
Premijer ka`e da ona, mada je v. d, “u punom kapacitetu radi svoj posao”On je potvrdio da je Ministarstvo . energetike, rudarstva i industrije sa~inilo rang-listu kandidata i da je preostalo da Vlada “gospo|i Pokraj~i} skine prefiks v. d. ili da imenuje nekog drugog”Na pitanje o pos. tojanju politi~kog dogovora stranaka platforme po kojem je, navodno, mjesto hrvatskog ~lana FERKa pripalo NSRB-u, Nik{i} ka`e da o tome ima vlastiti stav, ali da }e se u kona~nici opredjeljivati Vlada. - Moj stav je da gospo|a Pokraj~i} zavre|uje da ostane jer je pokazala izuzetne kvalitete i znanje i spreman sam kao jedan glas u Vladi podr`ati tu gospo|u, a na osnovu rang-liste Ministarstva. Kao i sve pozicije, i ta je raspodijeljena, a gospo|a koja je v. d. ~lan FERK-a nije kandidat NSRBa. Uostalom, da je to bilo lako rije{iti, bilo bi rije{eno i prije ove vlade. Dakle, Vlada vodi ra~una i o tome, naglasio je premijer.
S. [EHER^EHAJI]

pro{logodi{nji bud`et
V I J E S T I
SLU@BA ZA POSLOVE SA STRANCIMA BiH

Vjekoslav Bevanda ju~er je odr`ao konsultacije sa liderima SDA i HDZ-a BiH Danas sa Ljubi}em u Sarajevu

Deportovana dvojica Al`iraca
Al`irski dr`avljanin Noureddine Gaci, kojeg su sigurnosne institucije BiH proglasile prijetnjom po nacionalnu sigurnost na{oj zemlji, ju~er je depor tovan u Al`ir, saop}eno je iz Slu`be za poslove sa strancima BiH. Gaci je u BiH boravio po~etkom 90-ih i u~estvovao u ratnim dejstvima. Nakon rata pobjegao je u Italiju, gdje je 2007. uhap{en i protjeran zajedno sa Frendijem Omarom, koji je, tako|er, progla{en prijetnjom po nacionalnu sigurnost BiH. Obojica su kasnije locirana u ilegalnom boravku u BiH. Omar je u januaru pro{le godine depor tovan u Al`ir uz zabranu ulaska u BiH u trajanju od tri godine, ali je u septembru pro{le godine uo~en na podru~ju ^ajni~a, pa je u toku procedura njegove depor tacije. Gaci je od kraja juna 2010. boravio u Imigracionom centru u Isto~nom Sarajevu, a depor tovan je nakon {to

je iscrpio sve pravne mogu}nosti da se dalje zadr`i u na{oj zemlji. Njemu je uz mjeru protjerivanja izre~ena i zabrana povratka u BiH od pet godina. Depor tacija ovog al`irskog dr`avljanina izvr{ena je uz asistenciju pripadnika SIPA. Sa Gacijem je ju~er depor tovan i njegov sunarodnjak Ali Bezzouh, koji je ilegalno boravio u BiH. Bezzouhu je zabranjen ulazak u BiH u naredne dvije godine.
Dk. O.

OSLOBO\ENJE srijeda, 18. januar/sije~anj 2012.

U @I@I
dr`avne pomo}i za koje je postignuti sporazum osnov za brzo usvajanje. On je dodao da je mogu}i prioritet Vije}a ministara bud`et za 2012, te da vjeruje kako }e biti dovoljno i znanja i mudrosti i spremnosti da se postigne dogovor o tom dokumentu. - S na{e strane, postoji puna podr{ka predsjedavaju}em i vjerujem da }e ovo Vije}e ministaprioritet, a prioritet svih prioriteta je sanirati situaciju koja se de{ava sa dr`avnim prora~unom za pro{lu godinu i da u jednoj relaksiranoj situaciji donesemo prora~un za 2012, kazao je Bevanda.

3

SASTAVA VIJE]A MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
Predsjedavaju}i Vije}a ministara BiH Vjekoslav Bevanda nastavio je ju~er konsultacije sa strana~kim liderima oko sastava nove dr`avne Vlade. Bevanda se susreo sa liderom SDA Sulejmanom Tihi}em u Sarajevu i HDZ-a BiH Draganom ^ovi}em u Mostaru. uspjehom obna{ati pripalu funkciju, kao i kandidati SDA. On je rekao da }e budu}u komunikaciju, suradnju i rad Vije}a ministara olak{ati i li~na poznanstva kandidata SDA i predsjedavaju}eg. - Nalazimo se u zaostatku od mjesec, kada Vije}e ministara nije radilo u punom kapacitetu. Vije}u ministara predstoji puno posla i obaveza u pravcu kako in-

Zajedni~ki interesi
Na kon sas tan ka Be van de i ^ovi}a, priop}eno je da je Predsjedni{tvo HDZ-a BiH potvrdilo

Sti}i zaostatak
Predsjednik SDA predlo`io je ju~er oficijelno Sadika Ahmetovi}a za ministra sigurnosti, Muhameda Ibrahimovi}a za ministra odbrane, a Fuada Kasumovi}a za zamjenika ministra finansija. Ahmetovi} i Kasumovi} su i u

TEHNI^KI PROBLEM Bevanda se ju~er trebao sastati i s liderom HDZ-a 1990 Bo`om Ljubi}em, ali je taj sastanak odgo|en za danas. Vegar je to obrazlo`io tehni~kim problemom, jer nisu mogli uskladiti rasporede
Bevanda i ^ovi}: Vjeruju u koalicijski sporazum

ZAOSTATAK Nalazimo se u zaostatku od mjesec, kada Vije}e ministara nije radilo u punom kapacitetu. Vije}u ministara predstoji puno posla i obaveza u pravcu kako integracija BiH ka Evropskoj uniji, tako isto i unutra{nje integracije, ali i u prostoru, kako nala`e Ustav, {to bolje koordinacije Vije}a ministara sa entitetskim, odnosno kantonalnim vladama, kazao je Tihi}
vanda istaknuo da o~ekuje jako dobru suradnju s ~lanovima Vije}a ministara te kako postoje zajedni~ki interesi na kojima }e Vije}e ministara raditi. - Bevanda i ^ovi} vjeruju da }e ko ali cij ski spo ra zum {est stranaka u potpunosti biti ispo{tovan u svim segmentima, koji se ti~u prora~una na dr`avnoj razini i zakona o popisu stanovni{tva i dr`avnoj pomo}i, rekao je Relota. Tako|er, Bevanda se ju~er trebao sastati i s liderom HDZ-a 1990 Bo`om Ljubi}em, ali je taj sastanak odgo|en. - Rije~ je tehni~kom problemu. Ljubi} i Bevanda danas nisu mogli uskladiti rasporede te }e stoga planirani sastanak odr`ati sutra (srijeda, op. a.) u Sarajevu, rekao je v.d. glavnog tajnika HDZa 1990 Veso Vegar. Be van da }e na sas tan ku s Ljubi}em, kao i liderima ostalih stranaka koje daju kadrove u Vije}e ministara, razgovarati o funkcioniranju dr`avne izvr{ne vlasti.
M. \UROVI] RUKAVINA - J. GUDELJ

pro{lom sazivu obavljali iste funkcije, a Ibrahimovi} je od 2002. bio biran tri puta za federalnog poslanika. - U dobroj vjeri i sa ~asnim namjerama nadam se da }u sa ovom ekipom vrlo uspje{no sura|ivati u Vije}u ministara BiH, kazao je Bevanda. On je s predsjednikom SDA, kao i dan ranije s predsjednikom SDP-a, razgovarao o realizaciji sporazuma {est lidera, formiranju Vije}a ministara, prioritetnim ciljevima, zakonu o popisu stanovni{tva, zakonu o sistemu dr`avne pomo}i, pitanju bud`eta za 2012. i generalno o budu}em radu Vije}a ministara. Tihi} smatra da je novi predsjedavaju}i li~nost koja mo`e sa

Tihi}: U skladu sa sporazumom
Komentari{u}i ranije izjave Milorada Dodika da nema Vije}a ministara bez prethodnog usvajanja zakona o popisu stanovni{tva i o sistemu dr`avne pomo}i, Tihi} je rekao da SDA u cijelosti ostaje kod potpisanog politi~kog sporazuma. tegracija BiH ka Evropskoj uniji, tako isto i unutra{nje integracije, ali i u prostoru, kako nala`e Ustav, {to bolje koordinacije Vije}a ministara sa entitetskim, odnosno kantonalnim vladama u cilju rje{avanja problema, kazao je Tihi}. Kao prioritete Vije}a ministara BiH, Tihi} je naveo zakone o popisu stanovni{tva i sistemu - Za mene je potpuno svejedno da li }emo prvo usvojiti te zakone, pa imenovati Vije}e ministara ili obrnuto. Kako se god dogovorimo, pristajemo i na jednu i na drugu varijantu, kazao je on. strana~ke kandidate za novi saziv Vije}a ministara BiH. - Bari{a ^olak je kandidat za ministra pravde, a Marina Pende{ za zamjenicu ministra obrane. I ^olak i Pende{ su iste funkcije obavljali i u prethodnom sazivu Vije}a ministara, priop}eno je iz HDZ-a BiH. Glasnogovornik HDZ-a BiH Mi{o Relota je rekao kako je Be-

ra biti uspje{nije od prethodnog, kazao je Tihi}. Predsjedavaju}i Bevanda je rekao da mu sastanak u SDA, sa predsjednikom Tihi}em i kandidatima SDA, daje nadu za dobru saradnju u budu}em Vije}u ministara. - Sve ono {to je ura|eno u dogovoru i potpisano sporazumom lidera {est politi~kih stranaka je

RADMANOVI] - TEODORESKU

NIKO LOZAN^I]

OHR

AHMETOVI] - FELLER

Podr{ka BiH na putu u EU
^lan Predsjedni{tva BiH Neboj{a Radmanovi} primio je u nastupnu posjetu novoimenovanog ambasadora Rumunije u BiH Filipa Teodoreskua. Dvojica sagovornika izrazila su zadovoljstvo zbog dobrih bilateralnih odnosa Rumunije i BiH. Teodoresku je izrazio o~ekivanje da }e doprinijeti daljoj saradnji i nastavku izgradnje dobrih odnosa dviju zemalja. Ambasador je, tako|er, istakao spremnost Rumunije, kao zemlje ~lanice Evropske unije sa zna~ajnim iskustvom u procesu evropskih integracija, da podr`i Bosnu i Hercegovinu u njenim naporima na putu pristupanja EU.

Ravnopravnost spolova
Predsjedavaju}i Komisije za ravnopravnost spolova Parlamenta BiH Niko Lozan~i} zatra`io je od predsjedavaju}eg Vije}a ministara Vjekoslava Bevande da ispo{tuje Zakon o ravnopravnosti spolova u BiH i obezbijedi adekvatno u~e{}e `ena u novom sazivu. U pismu, upu}enom u ime Komisije, Lozan~i} podsje}a Bevandu da je obavezan da ispo{tuje odredbe Zakona o ravnopravnosti spolova BiH, koji precizira da su spolovi ravnopravno zastupljeni u slu~aju kada je jedan zastupljen najmanje sa 40 posto. Ana Tri{i} - Babi} u MIP-u i Marina Pende{ u MOBiH jedine su `ene u odlaze}em VM-u BiH.

Vlada FBiH legalna i legitimna Pobolj{ati saradnju Rekonstrukcijom Vlade FBiH treba da se bave s EUROPOL-om politi~ke stranke ukoliko smatraju da je to potrebno, a ne OHR, saop{teno je iz OHR-a. “Sve dok Ustavni sud ne presudi druga~ije, sada{nja Vlada Federacije BiH je legalna i legitimna”, rekli su za Srnu u OHR-u povodom stavova politi~kih zvani~nika u FBiH o mogu}nosti rekonstrukcije federalne Vlade. Visoki predstavnik u BiH Valentin Inzko je 28. mar ta 2011. privremeno suspendovao odluke CIK-a koje se odnose na validnost Doma naroda Parlamenta FBiH, te izbor predsjednika i potpredsjednika FBiH.

Zamjenik predsjedavaju}eg Vije}a ministara BiH i ministar sigurnosti Sadik Ahmetovi} sastao se sa komesarom Stefanom Fellerom, {efom EUPM-a. Ministar Ahmetovi} izrazio je o~ekivanje da }e formiranje Vije}a ministara biti {to prije zavr{eno, kako bi institucije vlasti na dr`avnom nivou mogle raditi u punom kapacitetu. Feller je pozvao relevantne organe vlasti da poduzmu sve napore na pobolj{anju saradnje s EUROPOLom, posebno zaklju~ivanju operativnog sporazuma i imenovanja oficira za vezu kako u EUROPOL-u, tako i ostalim evropskim zemljama.

4

DOGA\AJI

srijeda, 18. januar/sije~anj 2012.

OSLOBO\ENJE

IZJAVA DANA
Nadam se da }e zemlje poput Portugala i Gr~ke biti primjer ovoj zemlji da u~i na tu|im gre{kama. Nadam se da }e to biti stimulacija za vlade, za sindikate, za bora~ke organizacije i za sve ostale aktere da po~nu raditi zajedno

TU@ILA[TVO BiH POTVRDILO DA NISU KRIVI

Obustavljena istraga protiv

Divjaka, Gani}a i ostalih
Istraga o zbivanjima 3. maja 1992. u Dobrovolja~koj ulici, prilikom povla~enja kolone JNA, nije obustavljena i nastavlja se Utvr|eno da je ubijeno sedam, a ranjeno 14 osoba
Tu`ila{tvo BiH ju~er je saop}ilo da je obustavilo istragu protiv Ejupa Gani}a, Hasana Efendi}a, Zaima Backovi}a, Jovana Divjaka, Jusufa Pu{ine, Emina [vraki}a, Dragana Viki}a, Fikreta Muslimovi}a, D`evada Topi}a, Jovice Berovi}a, Re{ada Jusupovi}a, Jusufa Kecmana, Damira Dolana i Ibrahima Hod`i}a, jer je utvr|eno da u radnjama koje su po~inili nisu sadr`ana obilje`ja krivi~nog djela.

Svjedoci i dokazi

Anabela Abreu, {efica Ureda Svjetske banke za BiH

DOBAR LO[

ZAO

SVEN ALKALAJ
Ministar vanjskih poslova Sven Alkalaj, pod dejstvom alkohola, u~estvovao u sudaru u sarajevskoj Alipa{inoj ulici i potom javno tvrdio da nije bio u alkoholisanom stanju, nego je `urio u kancelariju da ne{to uradi oko 20 sati. Nije prvi, ali jeste zadnji Alkalajev incident kao ministra.

LAZAR PRODANOVI]
Poslanik SNSD-a u Predstavni~kom domu PSBiH u razgovoru za Oslobo|enje rekao da jednostavno nije bilo politi~ke volje da se usvoje klju~ni zakoni za evropske integracije BiH i izrazio o~ekivanje da }e nakon dogovora lidera {estorke to biti prioritet parlamentaraca.

MEGLLE BIHA]
Kantonalne vlasti, bankari (Balkan investment banka) i prera|iva~i mlijeka (Meglle Biha}) udru`ili su se u Biha}u na zajedni~kom poslu kako bi kroz osnivanje revolving-fonda od 3 miliona KM pove}ali proizvodnju mlijeka za dva miliona litara na godi{njem planu u Unsko-sanskom kantonu.

- Nakon opse`ne istrage, naredba o obustavi istrage protiv navedenih osumnji~enih osoba donesena je na temelju 352 izjave svjedoka, te 412 materijalnih dokaza, koji uklju~uju dokumente, videozapise, presretnute razgovore i druge dokazne materijale, saop}eno je iz Tu`ila{tva. Oslobo|enje je najavilo ovu vrstu raspleta, kao i da istraga o onome {to se 3. maja 1992. godine dogodilo u Dobrovolja~koj ulici, prilikom povla~enja kolone JNA, i dalje traje i nastavlja se. - Dosada{njom istragom je utvr|eno da je u Dobrovolja~koj ulici ubijeno sedam i ranjeno 14 osoba, nakon {to su onesposobljene za borbu. Istraga u vezi sa ovim radnjama se nastavlja zbog postojanja osnova sumnje da je po~injeno krivi~no djelo ratnog zlo~ina, jer je na `rtve otvarana vatra nakon {to su bile onesposobljene za borbu ili dok su se nalazile u sanitetskom vozilu. Tokom istrage je utvr|eno da je dio zarobljenih vojnika iz kolone JNA odveden u prostorije FIS-a, Centralnog zatvora i [taba Teritorijalne odbrane, te da je u tim prostorijama vr{eno zlostavljanje i maltretiranje tih zarobljenika. Istraga u vezi sa ovim radnjama se nastavlja, sa ciljem utvr|ivanja odgovornosti poznatih po~initelja, te identificiranja ostalih izvr{itelja, kao i postojanja eventualne zapovjedne odgovor-

Jovan Divjak: Po povratku iz Be~a u Sarajevo

Ejup Gani}: Pravna bitka u Londonu

nosti. U skladu sa Zakonom o krivi~nom postupku BiH, na ovu odluku o obustavi istrage postupaju}eg tu`ioca mo`e se ulo`iti pritu`ba uredu glavnog tu`ioca, saop}eno je iz Tu`ila{tva BiH, koje je istragu o Dobrovolja~koj ulici zapo~elo 2006. Podsje}amo, udru`enja `rtava i dio organizacija iz Republike Srpske tvrde da su u Dobrovolja~koj ulici 3. maja 1992. ubijena 42 pripadnika JNA, ranjena 73, a 215 zarobljeno.

Posljedice na stabilnost
Zbog navodnih ratnih zlo~ina u Dobrovolja~koj ulici u Sarajevu i njihove uloge u njima, Jovan Divjak i Ejup Gani} ve} su hap{eni u Austriji, odnosno Velikoj Britaniji i to po zahtjevu pravosudnih institucija Republike Srbije. Vijest o obustavljanju istrage protiv Gani}a, Divjaka i jo{ 12 osoba pokrenula je lavinu reakcija iz Republike Srpske. Predsjednik RSa Milorad Dodik ocijenio je „~isto
Foto: Arijana HAMZI]

politikantskom“ odluku Tu`ila{tva BiH o obustavi istrage protiv 14 osoba u slu~aju Dobrovolja~ka. On jenaveo da RS „ne mo`e da ima nikakvo povjerenje ni u Sud ni u Tu`ila{tvo BiH” . „Ja }u nastaviti da se borim protiv tih monstruma koji postoje, jer slu`e samo sa osudu jednog naroda“ rekao je Dodik za RTRS telefo, nom iz Izraela, gdje je razgovarao s predsjednikom te dr`ave Shimonom Peresom. Lider Partije demokratskog progresa Mladen Ivani} izjavio je za Srnu da }e obustavljanje istrage protiv 14 osoba za zlo~ine po~injene u Dobrovolja~koj ulici imati katastrofalne posljedice na stabilnost BiH. - To bi morali da znaju i me|unarodni mentori Suda BiH, ali, na`alost, ne znaju. Ovo je samo nastavak generalnog politi~kog pristupa koji }e imati katastrofalne posljedice za stabilnost BiH, kazao je Ivani}. J. F.

VIJEST U OBJEKTIVU

NOVO SARAJEVO
Op}ina Novo Sarajevo najavila dovr{etak izgradnje zgrade u Zagreba~koj 5, u kojoj }e biti smje{teni njeni prvobitni stanari. Koliko su dugo stanari ~ekali na povratak, svjedo~i primjer Sejfe Pozdera, ~ija je k}erka imala {est godina kad su iselili, a sada je zavr{ila Pravni fakultet.

Dani Isaka Samokovlije
Polaganjem cvije}a na bistu ispred Doma zdravlja, u Gora`du je po~ela tradicionalna kulturna manifestacija Dani Isaka Samokovlije, kojom BiH obilje`ava 123 godine od ro|enja i 57 godina od smrti ovog pisca. Nizom sadr`aja odaje se po~ast velikom bh. knji`evniku, ro|enom 3. septembra 1889. u Gora`du, gdje je proveo jedan dio `ivota stvaraju}i, ali i rade}i kao ljekar.
A. H.

VIJEST U

BROJU

gra|anina i gra|anke BiH imaju pravo glasa na referendumu o ~lanstvu Hrvatske u Evropskoj uniji.

263.703

OSLOBO\ENJE srijeda, 18. januar/sije~anj 2012.

INTERVJU

5

Ranka Mi{i}, predsjednica Saveza sindikata RS-a

Ne}emo dozvoliti da radnici

postanu robovi
Razgovarala: Gordana KATANA

Nama je bio interes da za{titimo sada{nju poziciju radnika i jasno smo kazali da je 40 godina rada puna kapa i da se nakon toga radnicima vrati ono {to su ulagali u Fond PIO
• U ovoj godini s primjenom po~inje novi Zakon o PIORSa. Zajedni~kim naporom Saveza sindikata i Unije poslodavaca RS-a sprije~eno je drasti~no pove}anje uslova za sticanje prava na starosnu penziju kako je to predlagala Vlada, ali je ostalo pitanje {ta ~eka i sada{nje i budu}e penzionere ima li se u vidu da je broj penzionera prema{io broj radnika i da dalje veliki broj poslodavaca ne izmiruje redovno obaveze prema PIO? - Kada govorimo o Zakonu o PIO, treba imati na umu da je to jedan od sistemskih zakona, jer se ti~e svih gra|ana - i onih koji rade i onih koji }e tek po~eti raditi i onih koji bi trebali u`ivati plodove svog rada. Veoma je te{ko donijeti takav zakon i te{ko je posti}i konsenzus. Mi smo kao Sindikat pokazali da zamisao predlaga~a zakona da probleme u Fondu barem nakratko rije{i podizanjem starosne granice i godina sta`a dana{njih radnika, naprosto ne mo`e da pro|e. Nama je bio interes da za{titimo sada{nju poziciju radnika i jasno smo kazali da je 40 godina rada puna kapa i da se nakon toga radnicima vrati ono {to su ulagali u Fond PIO. Model za obra~un penzija je bod-sistem i na osnovu njega se odre|uje penzija koju ste zaradili i koju vam niko nije dao. Kako }e to u praksi izgledati, zna}e se tek nakon {to pro|e godina od primjene zakona, odnosno kada vidimo prve penzionere koji po ovom zakonu odu u penziju. Vidje}emo i ho}e li se prestati s praksom da svaki regionalni centar PIO u RS-u na svoj na~in obra~unava penziju, pa se zato de{avalo da su dvoje ljudi zaposleni u istoj firmi, ali u dva regionalna centra za iste uslove ostvarivali razli~itu penziju. Mi imamo situaciju da se novac koji radnici upla}uju u Fond bukvalno u letu hvata da bi se isplatile penzije dana{njim penzionerima. Dakle, sve je to privremeno rje{enje, jer se dugoro~na likvidnost Fonda mo`e osigurati samo pove}anjem broja uplatilaca osiguranja, {to podrazumijeva pove}anje broja radnih mjesta, smanjivanjem stopa i koje su gubita{i ili koje svoj kapital izvla~e van RS-a nau{trb ovda{njeg dru{tva. S obzirom na te{ku ekonomsku situaciju, o~ekujete li da }e upozorenja sindikata kona~no biti ozbiljno shva}ena? - Mislim da }e ova kompletna ekonomska situacija u BiH i ono {to dolazi iz svijeta, a zove se drugi talas ekonomske krize, morati da uozbilji sve nas i u RS-u i FBiH da trudio da se donese kvalitetan Zakon o poreskom postupku, koji poreskim slu`benicima daje vi{e mogu}nosti da mogu reagovati. Mislim da kontrolni organi moraju da odgovore na pitanje ko to ima pravo da ispla}uje platu od 370 KM i doprinose na tu platu, a svi znamo da je u tom preduze}u prosje~na kvalifikaciona struktura visoka stru~na sprema. Zar treba jo{ neki pokazatelj da ka`emo da to nije u redu? Drugi problem su reprogrami. Zakon je jasno definisao da ako preduze}e ne izmiruje 60 dana svoje obaveze, nad njim se otvara ste~aj. ^ega se mi to pla{imo? Ako neko nije solventan i ne mo`e da posluje, onda treba jasno re}i {ta mu slijedi. Ali, mi smo izabrali neki drugi model, pa dr`ava takvoj firmi i poslodavcu dozvoljava da ne pla}a poreze i doprinose.

Gdje su investicije?
• Uz nesolventne firme imamo i one velike kompanije poput Bir~a, Rafinerije Brod, Delta Zekstre (koja je vlasnik RK Boska), kojima se dozvoljavaju reprogrami dok one svoj kapital izvla~e van BiH? - Mnogi }e mi zamjeriti na mom odgovoru i re}i ona bi htjela sve da gura u ste~aj. Ne, ja ne mislim tako, ali mislim da pitanje likvidnosti preduze}a mora da se na|e na stolu Vlade RSa. Jer se ne smije ponoviti slu~aj jednog Novteksa, koji duguje tri puta vi{e nego {to je ukupna imovina preduze}a. Ko }e radnicima povezati sta`? Mi smo se izborili za socijalno zbrinjavanje radnika, ali sada izgleda da je to ura|eno u korist onih gazda koji su se obogatili i sav taj novac stavili u vlastiti d`ep. Dakle, sistem mora da funkcioni{e. Sistem privilegovanih ne smije da bude, bez obzira na to o kojem je preduze}u rije~. Vi ste spomenuli Rafineriju i Bira~. Neki }e re}i, ali oni ispla}uju radnike ili otvaraju nova radna mjesta, ali zar bi im trebali da plje{}emo zato {to po{tuju zakon. Kada su u pitanju privilegije, mislim da oni koji ih imaju nisu odgovorili na adekvatan na~in ovom dru{tvu, dakle, da se ovdje investira taj novac. ve}om sveobuhvatno{}u osiguranika, dakle da se Vlada suo~i sa sivom ekonomijom i da taj nelegalni rad prevede u legalne tokove. kontrolni organi po~nu da rade u punom kapacitetu. Nema mogu}nosti novih zadu`ivanja i morat }emo se po~eti oslanjati na vlastite izvore da bi mogao funkcionisati bud`et, kako bismo mogli opstati. Mislim da }e to biti jedan od razloga da se stvar krajnje uozbilji. Ali za to nam trebaju stru~ni i dobro pla}eni ljudi kako bi bili manje podobni za mito i korupciju i tada se mo`e krenuti u obra~un sa sivom ekonomijom. Sindikat se po-

Porodiljsko odsustvo
• Pred Sindikatom u ovoj godini stoji jo{ jedan veliki izazov. U pripremi je novi Zakon o radu RS-a, koji predvi|a davanje {irokih ovlasti poslodavcima u otpu{tanju radnika i regulaciji porodiljskog odsustva. Jeste li se pripremili za jo{ jednu `estoku bitku za za{titu radni~kih prava? - To {to se predla`e u zakonu, a odnosi se na polo`aj radnica trudnica, glupost je i ne znam ~ija je to glupost da je porodiljsko odsustvo isklju~ivo pravo poslodavca. Takva ideja ne}e pro}i dok je nas i dok imamo u rukama sredstva koja mo`emo da iskoristimo da se izborimo protiv takvih zakonskih odredbi. A {to se ti~e potrebe dono{enja novog zakona o radu, argumenti koje navode poslodavci su smije{ni. Na ovim prostorima mora se shvatiti da se poslodavci ne mogu bazirati samo na le|ima svojih radnika, kako bi na tome gradili eko-

Bauk ste~aja
• Savez sindikata, kako ste kazali, godinama poziva kontrolne organe da se ozbiljno pozabave sivom ekonomijom, ali i upozorava da se ne mo`e godinama dozvoljavati reprogramiranje dugova firmama

nomski napredak. Ako on po~iva samo na tome, onda }emo i to uzeti, pa neka te ekonomije nema. Ne mo`e privreda ozdraviti pretvaraju}i radnike u robe. Zakon o radu RS-a koji je na snazi ima svojih manjkavosti, ali mi smo, podsje}am, uspjeli posti}i da u ekonomskoj politici za ovu godinu stoji da je prioritet analiza postoje}eg Zakona o radu. Ovaj zakon o radu ra|en je na bazi konvencija Me|unarodne organizacije rada i uskla|en s evropskim standardima u svim segmentima osim tamo gdje je trebalo dati vi{e prava radnicima. Ne branim postoje}i zakon, ali ako neko misli da }e novim zakonom radnika pretvoriti u roba da bi uve}ao svoj kapital, onda ta teorija ne}e pro}i.

TAKORE]I... POMO]
Na~el nik Op}ine Bo san ska Krupa Armin Halitovi} ju~er je s tri tamo{nja prevoznika potpisao ugovor o subvenciji prevoza u~eni ka sre dnjih {ko la s po dru~ja ove op}ine. Pedagogica {kole “Safet Krupi}” Nasiha Pa{ali} kazala je da mnoga djeca vje ro va tno ne bi ni po ha|ala nastavu da ne postoji razumijevanje op}inskog organa uprave i pomo} koju pru`a. Ova praksa uveliko }e pomo}i roditeljima, ko ji za obra zo va nje dje ce iz dvajaju mnogo novca.

6

DOGA\AJI
VIJESTI

srijeda, 18. januar/sije~anj 2012.

OSLOBO\ENJE

DOK TRAJE [TRAJK UPOSLENIKA U

Lagumd`ijina ~estitka Schulzu
Predsjednik SDP-a BiH Zlatko Lagumd`ija uputio je ~estitku Martinu Schulzu, novom predsjedniku Evropskog parlamenta. “^estitam Ti na izboru za predsjednika Evropskog parlamenta. Zajedno sa drugim evropskim socijaldemokratima dijelim radost zbog toga, ali i velika o~ekivanja od Tvog anga`mana. Imaju}i u vidu koliko je Evropski parlament va`na institucija za dr`ave kao {to je Bosna i Hercegovina, ~ije je neupitno opredjeljenje put ka Evropskoj uniji, o~ekujemo Tvoju pomo} i li~ni anga`man kako bi Bosna i Hercegovina, ali i ostale dr`ave Balkana {to prije postale dio evropske porodice”, ka`e se u ~estitki.

Za tri godine

4.000 novih
U vremenu krize, BiH je uspjela dosti}i cifru od 72.160 uposlenika u javnom sektoru U Centru za zastupanje gra|anskih interesa {trajk smatraju neprimjerenim Penzioneri pitaju dr`avne slu`benike: da li zaista zara|ujete tolike plate?
Ju~era{nji sastanak [trajka~kog odbora Sindikata dr`avnih slu`benika i namje{tenika FBiH i predstavnika Vlade FBiH, odr`an u Sarajevu, zavr{en je bez dogovora. Nastavak pregovora zakazan je za sutra, a do tada se {trajk nastavlja svakog dana u trajanju po dva sata. Vjekoslav Tomas, predsjednik [trajka~kog odbora Sindikata dr`avnih slu`benika i namje{tenika FBiH, rekao je da se ni{ta u su{tini nije promijenilo.

dr`avnih slu`benika

Korektna saslu{anja u SIPA
U dosada{njim aktivnostima saslu{anja svjedoka u okviru procesuiranja ratnih zlo~ina nije bilo opravdanih primjedbi na rad istra`ilaca Centra za istra`ivanje ratnih zlo~ina SIPA, re~eno je za Srnu u ovoj policijskoj agenciji. “Imaju}i to u vidu, kao i ~injenicu da su optu`be na ra~un istra`ilaca SIPA izre~ene tokom ili nakon sudskih procesa, nismo u mogu}nosti da ih komentari{emo”, naveli su u SIPA i predlo`ili da se reagovanje tra`i od Suda, odnosno Tu`ila{tva BiH. “Svi svjedoci prilikom davanja iskaza potpisuju zapisnike, a postoje i video i audiozapisi davanja iskaza”, rekao je ranije za Srnu por tparol Tu`ila{tva BiH Boris Grube{i}, reaguju}i na tvrdnje nekih svjedoka da su tokom ispitivanja u predmetima ratnih zlo~ina bili prinu|eni da daju odre|ene izjave, te da su neke bile falsifikovane.

Propali pregovori
- Ostali smo na istim pozicijama, nastavljaju se pregovori, a tako|er se nastavlja i {trajk upozorenja uposlenih u federalnim organima uprave, izjavio je Tomas. [trajk upozorenja, koji su dr`avni slu`benici i namje{tenici u organima dr`avne slu`be, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH zapo~eli u ponedjeljak, izazvao je uglavnom negativne reakcije javnosti. Razlog stupanja u {trajk je odlu-

BiH prednja~i: ^ak 12,8 posto BDP-a za plate u javnom sektoru

ka Vlade FBiH o smanjenu plate dr`avnim slu`benicima i namje{tenicima za 4,5 posto, odnosno smanjenju osnovice za ra~unanje plate sa 330 na 315 KM. Povodom {trajka dr`avnih slu`benika FBiH ju~er se oglasila i nevladina organizacija Centar za zastupanje gra|anskih interesa, u

kojoj smatraju da je smanjenje plata slu`benika u FBiH blaga mjera u{tede javnog novca i apsolutno neopravdan povod za {trajk. Prema rije~ima Zlate Had`imuratovi} iz ovog centra, {trajk dr`avnih slu`benika i uposlenika zapravo samo dokazuje paradoks bh. dru{tva, u kojem su plate zaposlenih u javnoj

upravi 40 posto ve}e od prosje~nih plata u BiH. Kao dobar primjer za usporedbu, mogu slu`iti zemlje biv{e Jugoslavije, u kojima je taj postotak drasti~no manji i u Srbiji iznosi 22 posto, u Makedoniji 20, u Hrvatskoj i Sloveniji 16, a u Crnoj Gori ~etiri posto. - Ovaj {trajk smatramo apsolutno

Kako iza}i iz za~aranog bh. kruga RS na tragediji Bo{njaka i Hrvata
Sedam NVO-a iz BiH odr`alo je sastanak povodom posljednjih istupa politi~kih lidera RS-a, te dva HDZ-a. Sastanku su prisustvovali predstavnici SABNOR-a BiH, SGV-PR-a, HNV-a BiH, VKBI-ja, Kruga 99, PEN centra BiH i ACIPS-a. “U BiH vladaju odre|ene nacionalisti~ke snage koje i dalje razmi{ljaju kako podijeliti zemlju i jo{ vi{e je oplja~kati. Dodik otvoreno radi na razbijanju dr`ave i priklju~enju RS-a Srbiji i za to nalazi saveznike u nekim strankama iz FBiH”, kazao je predsjednik SABNOR-a BiH Jure Gali}. Predsjednik SGV-PR-a Sretko Radi{i} je istakao da RS nije nastao herojskom borbom kako se to tamo tuma~i, nego tragedijom Bo{njaka i Hrvata koji su s te teritorije protjerani. Predsjednik HNV-a BiH fra Luka Marke{i} okarakterisao je prisustvo predstavnika dva HDZ-a na proslavi Dana RS-a sramnim ~inom.

Berlinski zid
Ne postoji nikakav dijalog izme|u Republike Srpske i Federacije, rekao je Dizdarevi}
„Svi se vrtimo u za~aranom krugu... Imamo berlinski zid izme|u RS i FBiH, ne postoji nikakav dijalog. Republika Srpska, odnosno njen re`im koji vodi avanturisti~ku secesionisti~ku politiku, maksimalno dijeli BiH, zloupotrebljava specijalne odnose date entitetima Dejtonskim sporazumom, tako da se vr{i proces integracije RS u sistem Srbije, a ne u sistem BiH“ , upozorio je Raif Dizdarevi} na ju~era{njem sastanku ~etiri nevladine organizacije, uprili~enom na inicijativu Saveza antifa{isti~kih boraca u BiH, ~iji je predsjednik Jure Gali} bio izri~it: “Vladaju snage koje BiH nisu naklonjene. U ovom gotovo bezizlaznom stanju, izlaza mora biti jer BiH mora biti“ . I za fra Luku Marke{i}a BiH }e biti, “ali sigurno ne onakva kakvom je `ele njeni ru{itelji“ Za njega je ne. davna proslava RS-a sraman ~in.

BiH }e biti
“To je slavljenje podjele BiH, a ako se trebalo ne~im obilje`iti postojanje RS-a, onda je to trebalo u~initi pokajanjem. To mislim i za HDZ“ naglasio je fratar. No, gdje je , izlaz, po mi{ljenju SABNOR-a, SGV-Pokreta za ravnopravnost, HNV-a i Kruga 99, (nisu se odazvali VKBI, PEN i ACIPS), i to u situaciji u kojoj svi ma{u Daytonom, a „dosljednog ostvarivanja Daytona nema, nego svako uzima ono {to je njegova razbija~ka politika. Nastave li se podjele, moram re}i, nisu isklju~eni ni veliki incidenti“ smatra , Dizdarevi}, prema kojem je rje{e-

Nevladine organizacije zabrinute stanjem u BiH

Foto: D`. KRIJE[TORAC

nje u pritisku BiH prema EU i NATO-u. “Srbija ne mo`e podr`avati secesionisti~ku politiku, a i}i u EU jer je to i destabiliziranje Balkana“ . No, Muhamed Be{i} pita:

Gorivo Federacije
„Zar i mi u FBiH ne proizvodimo gorivo za ovakvo stanje? Ko nama ko~i reforme? Dodik ne... A {ta je sada{nja vladaju}a politika? To je biznis, mo`e se egzaktno pokazati. Prema Sretku Radi{i}u, predsje“ dniku SGV-a, jedno od rje{enja za uklanjanje sada{nje me|unaci-

onalne mr`nje jeste dono{enje zakona o zabrani organizacija s fa{isti~kim djelovanjem i uvo|enje sankcija, kao i zakona o zabrani poricanja genocida i ratnih zlo~ina, pra}enog, naravno, sankcijama. Skup je zavr{en osnivanjem radne grupe koja }e nastaviti pronala`enje izlaza iz bh. tunela. Ali, kako ga vidi Muhidin Hamamd`i}: “Stalno imam u vidu na{eg Braciku, on je na{ao na~in kako treba djelovati, iznutra... Trebalo bi tra`iti Braciku u svakoj sredini...“
E. KAMENICA

OSLOBO\ENJE srijeda, 18. januar/sije~anj 2012.

DOGA\AJI
VIJESTI

7

FEDERALNIM INSTITUCIJAMA

HDZ ne po{tuje dogovoreno
Narodna stanka Radom za boljitak navodi da povla~i liste svojih kandidata za Vije}e mjesnih zajednica u Ljubu{kom zbog toga {to, kako navodi, HDZ ne po{tuje zajedni~ke dogovore i politi~ki konsenzus. U NSRB-u navode kako se, unato~ dogovorenim rokovima i odlukama usvojenim na kolegijima i Op}inskom vije}u Ljubu{ki o na~inu izbora zastupnika u mjesne zajednice, pravila mijenjaju. Umjesto da (po ranijem dogovoru) stanovnici svakog naselja ili zaseoka glasuju za predstavnika svog naselja, za koga `ele da ih predstavlja u njihovoj mjesnoj zajednici, odluka je u dogovoru HDZ-a i Op}inskog izbornog povjerenstva naglo izmijenjena, tako da sad stanovnici iz jednog naselja mogu glasovati za predstavnika iz drugog, ~ime se otvara mogu}nost makinacija i nepo{tivanje volje svih stanovnika MZ-a, navodi se u saop}enju.

Propali pregovori Vlade i {trajka~a

neprimjerenim, oni {trajkuju zbog smanjenja plata, a svakako je svim uposlenim u javnom sektoru plata mnogo ve}a nego {to je prosje~na plata i to ako govorimo o onima koji su imali sre}e pa su na{li posao. Govorimo o zemlji koja je u 2011. imala vi{e od 530.000 nezaposlenih, ka`e Had`imuratovi}. U ovoj nevladinoj organizaciji navode da je u zemlji sa vi{e od pola miliona nezaposlenih krajnji trenutak da se donesu hitne mjere zapo{ljavanja i podr{ke razvoju sektorima koji nose produktivnost, dodatnu vrijednost, a samim tim i ekonomski rast. Jo{ jedna nelogi~nost ogleda se u ~injenici da u BiH, u periodu krize i dr`avnog deficita, broj zaposlenih u javnoj upravi nezaustavljivo raste, pa je dostigao ogromnih 72.160, {to je za 4.000 ljudi vi{e nego 2008. - Kako raste broj nezaposlenih, tako nekako raste i broj uposlenih u javnoj upravi. Rije~ je o progresiji koja je paradoksalna. Do{li smo do podataka da je u odnosu na 2008, u

PLATE Uposlenim u javnim slu`bama i upravama FBiH prosje~na plata je 1.815,83 KM bruto, dok prosje~na plata onih koji imaju sre}e da rade iznosi 1.246,04 KM bruto
2011. godini do{lo do pove}anja broja zaposlenih u javnoj upravi i to za 4.000 novih uposlenih, izjavila je Had`imuratovi}. Zanimljiv je podatak da BiH izdvaja ~ak 12,8 posto svog BDP-a za plate u javnom sektoru, a Hrvatska i Srbija 10 posto i manje. Neopravdano velike plate zaposlenih u javnoj upravi i ukupni broj zaposlenih, odnosno nezaposlenih veliki su teret koji ograni~ava mogu}nosti razvoja BiH i njene ekonomije. - Smatramo da, ako bi se izdvajanja za plate zaposlenih u javnoj

Foto: D. ]UMUROVI]

upravi, kombinacijom mjera {tednje, reorganizacijom, smanjenjem plata i smanjenjem njihovog broja dovela na nivo od 10 posto BDP-a, razlika bi bila 750 miliona KM godi{nje, {to bi, ustvari, bila realna u{teda. Mo`e se razgovarati o tome gdje te novce ulo`iti i {ta sa njima, na{ prijedlog je da se ulo`e u otvaranje novih radnih mjesta, ka`e Had`imuratovi}.

Najni`e penzije
Prema procjenama Centra za zastupanje gra|anskih interesa, kvalitetno i odr`ivo radno mjesto u proizvodnji i uslugama mo`e se otvoriti ulaganjem od prosje~no 50.000 KM. Ako bi se ostvarene u{tede ulagale u zapo{ljavanje, moglo bi se godi{nje zaposliti 15 hiljada ljudi u sektorima koji bi stvarali dodatnu vrijednost i povukli cijelu privredu naprijed. Prema podacima iz Federalnog

zavoda za statistiku, penziju u FBiH prima 374.468 penzionera. Prosje~na penzija iznosi 351,92 KM. Omer Omerefendi}, predsjednik Saveza udru`enja penzionera/umirovljenika FBiH, ka`e da u ovom dijelu BiH ~ak 62 posto penzionera prima 310 KM, a 70 posto penzionera prima 414 KM, odnosno zagarantovanu penziju. [to je naj`alosnije, to su ljudi sa 40 godina upla}enih doprinosa. - Smatramo da je {trajk dr`avnih slu`benika i namje{tenika sramotan. Mi bismo njih pitali da li oni zaista efektivno rade za plate koje zara|uju, ka`e Omerefendi}. Podsje}amo da je uposlenim u javnim slu`bama i upravama FBiH prosje~na plata 1.815,83 KM bruto, dok prosje~na plata onih koji imaju sre}e da rade iznosi 1.246,04 KM bruto. Ovaj prosjek takav je zbog toga {to u njega ulaze i plate slu`benika i namje{tenika koji su u {trajku. Prosje~na radni~ka plata u FBiH iznosi ne{to vi{e od 800 KM bruto.
D. MOCNAJ

Vje{ta~enje u Srbiji
Na osnovu naredbe Suda BiH, ju~er su Krim-slu`bi MUP-a Srbije dostavljeni na vje{ta~enje tragovi predmeta koji su prona|eni u dvorani Borik u Banjoj Luci. Kako Srna saznaje iz MUP-a Srbije, nakon vje{ta~enja, javnost }e biti upoznata sa informacijama koje ne bi trebalo da ugroze tok istrage. Direktor policije RS-a Gojko Vasi} rekao je ranije za Glas Srpske da su u toku vje{ta~enja, koja }e potrajati. On je potvrdio da }e DNK vje{ta~enje uzoraka biti ura|eno u Nacionalno-kriminalisti~kom centru MUP-a Srbije. Bo`idar Stani{ljevi} (61), koji je osumnji~en za terorizam, preba~en je 14. januara iz Sarajeva u pritvorsku jedinicu zatvora Tunjice kod Banje Luke, izjavio je ju~er za Srnu direktor ovog zatvora Pero Dunji}.

Vlada FBiHl danas o policijil
Ministri iz SDA na dana{njoj sjednici Vlade FBiH, najvjerovatnije, glasat }e protiv dono{enja nacrta zakona o unutra{njim poslovima u FBiH. Prednacrt ovog zakona u proceduru je uputilo federalno Ministarstvo unutra{njih poslova, a raspravu i izja{njavanje o njegovom tekstu Vlada je na posljednjoj redovnoj sjednici, pred Novu godinu u Mostaru, odgodila s obzirom na to da joj nije prisustvovalo nekoliko ministara. Iz Vlade je ju~er potvr|eno da se u prijedlogu dnevnog reda nalazi ovaj zakonski tekst i da do ju~er popodne nije bilo prijedloga o ponovnom odga|anju rasprave.

Ministri iz SDA protiv
slovima u pravcu definiranja odnosa direktor FUP-a - ministar. Stav SDA je da se ne smije odustati od principa parlamentarnog nadzora nad radom policije, te da se u izmjenama sada{njeg zakona treba i}i na ja~anje uloge Nezavisnog odbora, ka`e predsjednik Kluba SDA u Predstavni~kom domu Parlamenta FBiH Ismet Osmanovi}.
Vlada FBiH: Nije bilo prijedloga o odga|anju rasprave

Krivi~na prijava protiv FTV-a
Udru`enje novinara RS-a podnijelo je ju~er Okru`nom tu`ila{tvu u Banjoj Luci krivi~nu prijavu protiv, kako je navedeno, ~etiri urednika i dva novinara Federalne televizije koje terete da su po~inili “krivi~no djelo izazivanja nacionalne, rasne ili vjerske mr`nje, razdora ili netrpeljivosti”. Krivi~na prijava podnesena je protiv urednika Informativnog programa FTV-a Damira Kaletovi}a, urednika Informativnog programa Azre Pa{ukan, urednika vijesti @eljka Tice i urednika Intermedija FTV Bakira Had`iomerovi}a, te novinara Sinana [ari}a i Darjana Babi}a. UNRS u prijavi, koju je potpisao predsjednik Udru`enja Dragan Jerini}, navodi da je povod specijalni prilog politi~ko-informativnog magazina “60 minuta” i centralna informativna emisija Dnevnik 2, emitirani 9. januara.

Koalicija neupitna
Zakon koji je Vladi uputio ministar Predrag Kurte{ (SDP) teoretski ima osiguranu podr{ku, jer od 17 ~lanova Vlade, osam je iz SDP-a, koliko je dovoljno za izglasavanje bilo koje odluke. Iz SDA su poru~ili da ovakav stav ne}e ugroziti koaliciju s SDP-om, posebno {to predlo`eni zakonski tekst nije me|u ciljevima iz sporazuma o osnivanju platforme za uspostavu vlasti. Prema Osmanovi}u, sli~ne stavove imaju i predstavnici ostale stranke platforme - NSRB i HSP. S. [e.

Nije dio platforme
Iako ju~er nismo uspjeli dobiti zvani~nu izjavu nijednog ministra iz SDA, saznajemo da }e se oni prilikom odlu~ivanja o nacrtu zakona o unutra{njim poslovima pona{ati u skladu sa zaklju~cima Pred-

sjedni{tva SDA koje je zaklju~ilo da “predlo`eni nacrt zakona o unutra{njim poslovima FBiH nije prihvatljiv” . - Osnovni razlog za takvu ocjenu je ~injenica da pojedine odredbe dovode u pitanje operativnu i(li) finansijsku samostalnost policije (izme|u ostalog, smjena direktora FUP-a od ministra i Vlade FBiH i stavljanje policije pod direktnu politi~ku kontrolu, obezvre|uju}i ulogu i funkciju Nezavisnog odbora i dr)! Ovaj prijedlog zna~i korak

unazad u odnosu na dostignuti nivo reformi policijskog sektora, {to BiH sebi ne smije dopustiti nakon vi{egodi{njeg zastoja reformskih procesa na putu prema ~lanstvu u evroatlantskim strukturama, navodi se u zaklju~cima. Predsjednik SDA Sulejman Tihi} kazao je kako bi predlo`eno rje{enje ugrozilo i operativnu i svaku drugu samostalnost policije. - SDA smatra da bi trebalo pokrenuti proceduru izmjena i dopuna va`e}eg Zakona o unutra{njim po-

8

DOGA\AJI
VIJESTI

srijeda, 18. januar/sije~anj 2012.

OSLOBO\ENJE

HELEZ U USK-u

Strahuju

Zdravstveno osiguranje
U skup{tinsku proceduru USK-a uskoro }e sti}i prijedlog o izmjeni Zakona o pravima boraca, koji se odnosi na pripadnike bo ra~ke po pu la ci je ko ji `ive kao povratnici u Republici Srpskoj. On je rezultat suradnje federalnog i kantonalnog Ministarstva za pitanje boraca i njegova realizacija bila je u drugom planu ju~era{njeg sastanka. - Na ovaj na~in kona~no }emo dobiti zdravstveno osiguranje, {to do sada nismo imali, a koje }emo mo}i koristiti i u Federaciji i u mjestima gdje `ivimo, kazao nam je Ned`ad Be{i}, demobilisani borac iz Kozarca. ti iz prava, kazao je Helez nakon sastanka.

Profesionalnija policija u BiH
Nakon {est godina aktivnog rada, u januaru se zavr{ava projekt {vicarske agencije SCD za profesionalizaciju policije koji je po~eo u MUP-u ZDK-a, a zavr{io sa sarajevskim, banjalu~kim i MUP-om USK-a, tri najsavremenije i najnaprednije policijske organizacije u BiH, kazao je Peter Schorer, biv{i komandir Policijske stanice u Sent Galenu u [vicarskoj i direktor SCD projekta za BiH. Na pres-konferenciji u Biha}u ju~er su objasnili kako su radili sa kadetima, pripremaju}i generaciju policije koja dolazi. Vi{e od 200 operativaca na terenu pro{lo je kroz studije u [vicarskoj, gdje su razmjenjivali iskustva i primjenjivali ih u slu`bi u domovini. F. Be.

od revizije
Iako ministar tvrdi da niko ko je bio pripadnik oru`anih snaga ne}e biti izveden iz prava, jo{ je nejasan status 420 porodica poginulih boraca
Ni nakon ju~era{nje posjete federalnog ministra za bora~ka pitanja Zukana Heleza Unskosanskom kantonu, gdje je razgovarao sa predsjednikom Skup{tine Huseinom Ro{i}em, kantonalnim ministrom za bora~ka pitanja Ahmetom Egrli}em i koordinacionim tijelom bora~kih organizacija, nije jasna sudbina 420 porodica poginulih boraca ~iji je status ostvaren upisom u prava uz dva svjedoka.
Ro{i}, Helez i Egrli} ju~er u Biha}u

Privremeno izru~enje Paravinje Hrvatskoj
Hrvatsko Ministarstvo pravosu|a primilo je ju~er rje{enje ministra pravosu|a Bosne i Hercegovine kojim se dopu{ta privremeno izru~enje Dragana Paravinje hrvatskim pravosudnim tijelima kako bi mu se u @upanijskom sudu u [ibeniku sudilo za poku{aj silovanja i ubojstvo maloljetne Antonije Bili}. Ministarstvo pravosu|a RH izvijestilo je na svojim internetskim stranicama da je to rje{enje istog dana proslijedilo @upanijskom sudu u [ibeniku. Paravinja je krajem 2011. u BiH pravomo}no osu|en na dvije godine i deset mjeseci zatvora zbog silovanja `ene na podru~ju Jahorine 2002. Kaznu slu`i u zatvoru Tunjice kod Banje Luke, odakle bi uskoro trebao biti preba~en u pritvor u [ibenik.

Herojski narod
- Mi smo 1992. imali Teritorijalnu odbranu. Na`alost, na{a podru~ja su pala u ruke agresora, te nismo bili tada u stanju pra vno do ka za ti pri pa dnost TO. Zahvalni smo ministru He-

lezu {to je do{ao i nadamo se da }e imati razumijevanja za problem nas iz doline rijeke Sane, kazao je Edin Domazet, predstavnik koordinacije devet udru`enja Klju~a, Sanskog Mosta i Prijedora. On isti~e da su pre`ivjeli borci ovih gradova formirali dvije brigade, u Biha}u i Travniku, te da se radi o herojskom narodu, koji zaslu`uje po{tovanje dr`ave za koju je ginuo. Ratni komandant Klju~kosanske brigade i poslanik u federalnom Parlamentu Amir Avdi} ka`e da je u dolini Sane poginulo 5,5 hiljada civilnih `rtava rata. - Od toga u 420 slu~ajeva, uz pomo} dva svjedoka, dokazano

je da su poginuli kao pripadnici TO, mada ih je bilo i vi{e, {to je jo{ za `ivota priznao prvi predsjednik BiH Alija Izetbegovi}, rekao je Avdi}. Ministar Helez je ustvrdio da je nesporazum nastao jer korisnici prava ne poznaju zakon, tako da se svakom revidiranom slu~aju daje zna~ajan rok da dostavi dokumentaciju i dokaze. - O~ekujem u Sarajevu sastanak sa na~elnicima op}ina Klju~ i Sanski Most, sa ratnim komandan ti ma i pred sje dni ci ma udru`enja, koji }e imati zada}u da sami revidiraju te svoje spiskove, da vidimo kako izi}i iz toga. Ljudi nemaju razloga za paniku. Onog ko je bio pripadnik oru`anih snaga niko ne}e izves-

Slijedi dokazivanje
Ali, iako je federalni ministar kazao da }e, pored materijalnih dokaza, biti „uva`eno i svjedo~enje, ali ne svjedo~enje bilo koga sa ulice“, i dalje ostaje nejasno ho}e li biti izvedeni iz prava svi oni koji kao dokaz imaju samo svjedoke. A takvih je u dolini Sane 420, koji }e primiti svoje penzije za januar jer jo{ niko nije izveden iz prava. A dalje }e, prema rije~ima ministra za borce USK-a Ahmeta Egrli}a, uz podr{ku lokalnih vlasti i udru`enja, izvoditi dokaze da jesu ili nisu bili pripadnici Armije. F. BENDER

Predsjedni{tvo PDP-a

Dodik nije dobio ni{ta
RS je pomogao da HDZ dobije predsjedavaju}eg Vije}a ministara, a da Zlatko Lagumd`ija bude ministar vanjskih poslova
Partija demokratskog progresa tokom glasanja u Parlamentar noj skup {ti ni BiH ne}e podr`ati izbor novog saziva Vije}a ministara BiH, saop{tio je ju~er lider ove stranke Mladen Ivani}. Nakon sjednice Predsjedni{tva PDP-a, Ivani} je kazao da je sporazum o formiranju Vije}a ministara nepovoljan po poziciju Republike Srpske, koja je trebalo da dobije ~etiri ministarska mjesta, me|u kojima i Ministarstvo inostranih poslova, {to nije ostvareno. li~ne slike pred me|unarodnom zajednicom” istakao je Ivani}. , Prvi put je, dodao je Ivani}, prekinuta i rotacija na mjestu ministra vanjskih poslova BiH, kao i u resoru odbrane. “RS je ustvari pomogao da HDZ dobije predsjedavaju}eg Vije}a ministara, a da Zlatko Lagumd`ija bude ministar vanjskih poslova i odgovornost za to snosi Milorad Dodik” rekao je , Ivani}. Zaklju~io je da je RS, u svakom pogledu, mnogo izgubio zato {to Vije}e ministara nije formirano vi{e od godinu. Predsjedni{tvo PDP-a odlu~ilo je i da uputi prigovor Regulatornoj agenciji za komunikacije BiH, kako je navedeno, na koncept i sadr`aj emisije Federalne televizije “60 minuta - specijal” pod nazivom “Krnja velika Srbija” koja je emitovana 9. januara , i na sadr`aj dnevnika ove televizije emitovan istog dana kada je obilje`eno 20 godina Republike Srpske. “Smatramo da je nedopustivo da Federalna televizija, kao javni servis, u udarnom terminu emituje sporni sadr`aj koji, prema svim evropskim i doma}im kriterijima, sadr`i elemente govora mr`nje u smislu stvaranja jasnog i neposrednog rizika od podsticanja etni~ke mr`nje u BiH” izjavio je ~lan Predsjedni{, tva PDP-a Branko Doki}.

Isplaniran napad
Britanski oficir Pyers Tucker posvjedo~io je u utorak na su|enju Radovanu Karad`i}u da je Vojska RS-a u martu 1993. provodila kampanju etni~kog ~i{}enja nesrpskog stanovni{tva u okolini Srebrenice. Tucker, tada{nji vojni asistent Philippea Morillona, komandanta UNPROFOR-a u BiH, izjavio je da je VRS u to vrijeme poduzeo ofanzivu ~iji je cilj bio da suzi enklavu i hiljade bo{nja~kih izbjeglica sabije u sam grad. On je ka zao i da je ofanziva na Srebrenicu bila u skladu sa planom na mapi koji je po~etkom mar ta 1993. vidio u kancelariji Vinka Pandurevi}a, komandanta Zvorni~ke brigade VRS-a. Bo{nja~ke snage u Srebrenici opisao je kao slabo naoru`ane "civile-izbjeglice koji su bili napadnuti". Tucker je posvjedo~io i da je VRS od 1992. do 1993. "terorisala" stanovni{tvo Sarajeva neprekidnim bombardiranjem.

Politi~ka zavjera
Istakao je da se u navedenim emisijama “kleve}e srpski narod i da to predstavlja klasi~an primjer politi~ke zavjere, jer se bavi pitanjima koja su imaginarna, a sve u smislu navodnog postojanja jedne genocidne velikosrpske ideje koja na ovim prostorima postoji i djeluje 150 godina” . G. KATANA

Prekinuta rotacija
“Svi u~esnici u pregovorima, osim gospodina Dodika, ostvarili su ono {to su htjeli, prije svega HDZ i SDPBiH. Za{to je on od svojih zahtjeva odustao preko no}i, jo{ }e jedno vrijeme ostati dilema, ali vrlo brzo }e se pokazati da je cilj toga bio pobolj{anje

Mladen Ivani}: PDP ne}e glasati za novi VM

OSLOBO\ENJE srijeda, 18. januar/sije~anj 2012.

DOGA\AJI
VIJESTI

9

OSLOBO\ENJE I NEZAVISNE NOVINE PREDSTAVLJAJU USPJE[NE @ENE Tatjana Goji}, taksistkinja

@ene su apsolutno ja~i spol
Foto: V. STOJAKOVI]0

Stereotip da su `ene lo{iji voza~i od mu{karaca ne mo`e mi pokvariti raspolo`enje, jer svakodnevno se na|em u bar jednoj situaciji koja me uvjeri u suprotno
te`im. Ne znam otkud ta `elja, ali je ve} du`e vrijeme prisutna. Vjerovatno se pojavila iz razloga {to volim dinamiku i de{avanja i nisam ljubitelj dosadnih poslova. Ono {to me koleba u posljednje vrijeme jeste {to mi svi govore da to nije toliko uzbudljivo koliko izgleda. Kao inspektor u krim-slu`bi, mogla bih pomo}i ljudima, {to mi je glavni cilj. Kako ne volim tipi~no `enske poslove, taj bi mi u potpunosti odgovarao, pri~a Tatjana, koju od milja u kolektivu zovu Tanja. Ona radi od 15. godine, a priznaje da nisu svi njeni poslovi bili zanimljivi i dinami~ni, kao {to je posao taksiste koji trenutno obavlja. Ka`e da je iznena|enje putnika kad po njih do|e `ena i dalje svakodnevno prisutno, te da svi reaguju pozitivno, naro~ito `ene i ljudi koji dolaze iz inostranstva. - Smatram da svoj posao radim profesionalno i trudim se da putnici budu zadovoljni uslugom, bila je iskrena Goji}eva. Tatjana za kolege ima samo rije~i hvale. Kako je istakla, kolege ih paze i uvijek su spremne da pomognu. Mu{ki dio kolektiva jedno vrijeme prema kolegicama odnosio se sa roditeljskom pa`njom, ali po{to su u me|uvremenu postali osjetljivi na godine, sada su isklju~ivo “velika bra}a” Funkcioni{u, ka`e, bolje od . nekih porodica jer se sla`u, dru`e i uvijek su tu jedni za druge u sre}i i veselju, ali i onim manje prijatnim `ivotnim situacijama.

Ukop Vlaseni~ana 21. aprila
Osmi kolektivni ukop i d`enaza za `rtve zlo~ina po~injenog nad Bo{njacima Vlasenice tokom agresije na BiH bit }e obavljen 21. aprila na {ehidskom mezarju Rakita u Vlasenici, odlu~eno je na sastanku Organizacionog odbora za ukop. Na taj dan, prije ta~no dvadeset godina, Vlasenicu su okupirali Novosadski i U`i~ki korpus JNA, te Vojska i policija RS-a. U etni~kom ~i{}enju i genocidu ubijeno je oko 2.600 stanovnika Vlasenice, a od toga 265 djece, dok je oko 700 `ena iz Vlasenice pro{lo tor ture, a mnoge su silovane. Od ukupnog broja ubijenih, na {ehidskom mezarju Rakita do sada su smiraj na{la 284 vlaseni~ka {ehida. U Komemorativnom centru Tuzla pripremljeni su za identifikaciju posmrtni ostaci tek pet Vlaseni~ana.

Tatjana Goji}, dvadeset~etvorogodi{nja Banjalu~anka, tehni~ar drumskog saobra}aja, ima neobi~no zanimanje - svakodnevno taksira po gradu na Vrbasu, i to sa zadovoljstvom. Mnogima je neobi~an prizor da `ena obavlja posao koji je, po nekom nepisanom pravilu, uvijek slovio za mu{ki. Tatjana je po~ela taksirati prije ne{to vi{e od devet mjeseci, a posao taksiste obavlja u banjalu~kom Patrolu, zajedno sa jo{ tri djevojke. Kako ka`e, ovim poslom po~ela se baviti iz ljubavi prema vo`nji, po{to voli da vozi otkad zna za sebe.

Ljubav prema dinami~nim poslovima
Prije taksiranja radila je tri godine kao dispe~er u drugoj taksi-firmi, tako da se, u neku ruku, upoznala s ovim poslom i vidjela kakvo je stanje kod nas po pitanju ove djelatnosti. Nakon obuke, po~ela je taksirati i, kako ka`e, odmah se prona{la u ovom poslu. Istakla je da joj se ovaj posao svi|a i da se sna{la dobro, kako u poznavanju grada i vo`nji, tako i komunikaciji sa putnicima. Tatjana se dobro nosi sa raznim stereotipima u vezi sa `enama voza~ima i ne mogu joj pokvariti dobro raspolo`enje. - Nije ta~no da su `ene slabiji voza~i od mu{karaca. To je stvar od pojedinca do pojedinca, od osobe do osobe, bez obzira na to da li je u pitanju mu{karac ili `ena. Skoro sam prisustvovala sceni kada je mu{karac napravio takvu gu`vu u saobra}aju da su svi trubili i za tim volanom o~ekivali `ensko. Me|utim, kada su vidjeli mu{karca, na njihovim licima bilo je o~igledno iznena|enje, smatra Tatjana. Ona za sebe ka`e da je komunikativna, vesela, uvijek optimista, ali i naivna, jer previ{e vjeruje ljudima, mada se nada da }e s godinama izgubiti ovu ne ba{ po`eljnu oso-

Bez straha
• Za{to ste se odlu~ili ba{ za ovaj poziv? - To je ono {to ja volim, valjda ima i toga {to je ovaj posao druga~iji od drugih, jer nije tipi~ni `enski, {to me naro~ito privuklo. Vo`nju obo`avam, obo`avam rad sa ljudima, volim slobodu i to {to nisam sku~ena, {to nisam izme|u ~etiri zida i na jednom mjestu. • Da li ste imali neprijatnih situacija sa putnicima? Strahujete li od toga? - Nisam imala neprijatnih situacija i ne strahujem. Ovaj posao ne bih ni radila da strahujem od ne~ega. Dosad nisam imala apsolutno nikakvih neprijatnosti, kao ni moje kolegice. Ponekad sam znala ostajati du`e, poslije moje smjene, kao ispomo} kolegama, i nisam imala problema. Uzdam se dosta i u kolege, tako da nema mjesta strahu. Kao {to je mogu}e da u auto sjedne osoba sa lo{im namjerama, tako je mogu}e i da trgovcima u prodavnicu upadnu lopovi i sli~no, kao i da vas napadne neko nasred ulice. • Za{to ne radite no}u? - No}u ne radimo iz mjera bezbjednosti. No}u su ve}e {anse za mogu}e neprijatnosti i neprijatne situacije. Ne mora da se desi ne{to drasti~no, ali je dovoljno da nas neko isprepada i to vi{e ne bi bilo to. Malo smo po{te|ene, jer je praksa u firmi da no}u `ene ne rade. binu. Obja{njava da je porodica podr`ava u poslu kojim se bavi, ali da jo{ kod njih postoji doza straha, kako zbog saobra}aja, tako i zbog nervoznih ljudi za volanom. Bez obzira na to, Tatjana je istakla da joj niko, pa ni najdra`i, ne bi mogao zabraniti da se bavi taksiranjem, te da nikad ne bi prihvatila sugestiju tog tipa, sve do onog momenta kada bi sama odlu~ila da se ne `eli vi{e baviti ovim poslom. - Da nisam taksistkinja, bila bih kriminalisti~ki inspektor, ~emu i

Vi{e od dva miliona obroka
Vi{e od dva miliona obroka za socijalno ugro`eno stanovni{tvo, koji su ko{tali oko pet miliona maraka, pripremljeno je pro{le godine {irom BiH u javnim kuhinjama Merhameta. U pro{loj godini u Merhametovim javnim kuhinjama hranilo se vi{e od 7.100 stalnih korisnika. Pored redovnih obroka, u kuhinjama je u toku ramazana pripremljeno oko 80.000 if tara, saop}eno je iz Merhameta. Merhamet je tokom cijele godine obrocima i hranom pomagao centre za odvikavanje od droge u Ilija{u i Smolu}i kod Tuzle, {to zna~i da je, u prosjeku, dnevno u kuhinjama Merhameta pripremano oko 10.000 obroka.

Zaslu`eno mjesto
Smatra da se polo`aj `ena u dru{tvu popravlja, ali da jo{ nisu dobile mjesto koje im pripada. - Nismo dovoljno zastupljene u dru{tvu, pri ~emu mislim na sve sfere, ali ipak se nadam da }e u budu}nosti biti bolja situacija. Primjer je i moj posao: ono {to je bilo nezamislivo prije godinu da `ena radi, realizovalo se, tako da se ide ka boljem, pojasnila je Goji}eva. Njeno je mi{ljenje da su `ene dominantnije i ja~e u odnosu na mu{karce, te da su oni ja~i samo kad je u pitanju fizi~ka snaga. Mlada Banjalu~anka sa neobi~nim zanimanjem istakla je da su `ene apsolutni stub dru{tva upravo zbog toga {to su ja~e od mu{karaca na svim ostalim poljima. Kao jedan od primjera navodi da kada se desi neka ru`na i neprijatna situacija, podrazumijeva se da `ene to mogu mnogo bolje podnijeti od mu{karaca. - Od nas se o~ekuje da budemo sna`ne, da se lak{e nosimo sa stresom, kao da nismo nje`niji spol, ka`e Tatjana.
Biljana SAVI] i Jasna FETAHOVI]

Drugi o Tatjani
Savo Popovi}: “Tatjana je kao saradnik i ~ovjek, ali kao i taksista, izvanredna. Ona predstavlja jednu blagodet koja je do{la u ovu firmu, a koju moramo ~uvati kao kap vode na dlanu. Volio bih da se u na{oj firmi zaposli jo{ vi{e `ena, po{to one u ovu na{u djelatnost unose jednu vrstu {arma i ljepote. U 21. vijeku normalno je da `ene rade ovaj posao i da se poslovi ne dijele na mu{ke i `enske. Na{ posao je takav da smo svi vrijedni, pa tako i Tatjana. Onaj ko nije vrijedan, u ovom poslu to mora biti, jer ga vo`nja i putnici tjeraju na to. Tanja je generalno pozitivna osoba, ne samo u sferi taksiranja i vo`nje.” Goran Kne`evi}: “Tatjana je izuzetan saradnik i drug i svako bi je po`elio u svom udru`enju. Po zi ti vna je osoba i imam samo rije~i hvale za nju. Izuzetan je voza~, nikakvih primjeda ba ne mam na nje nu vo`nju. Imamo jo{ dvije kolegice koje su se, kao i Tatjana, odli~no sna{le za volanom. Ovaj posao nije tipi~no `enski, ali su na{i pretpostavljeni imali osje}aja da postave `ene na mjesto voza~a taksija. Moram priznati da sam i ja u po~etku bio malo skepti~an kada su djevojke voza~i bile u pitanju, ali su me u potpunosti razuvjerile.”

Pritvor Branku Vla~i
Sud BiH prihvatio je prijedlog Tu`ila{tva BiH i ju~er je osumnji~enom Branku Vla~i odredio jednomjese~ni pritvor. Pritvor prema ovom rje{enju mo`e trajati do 16. februara 2012. godine. Branko Vla~o je osumnji~en za krivi~no djelo zlo~in protiv ~ovje~nosti, saop}eno je iz Suda BiH. Sud je, nakon razmatranja podnesenog dokaznog materijala, utvrdio da postoji osnovana sumnja da je osumnji~eni po~inio krivi~no djelo koje mu se stavlja na teret. Odredio je pritvor zbog osnovane bojazni da bi osumnji~eni, ukoliko bi se na{ao na slobodi, mogao ometati krivi~ni postupak uticajem na svjedoke i sau~esnike, kao i zbog postojanja drugih okolnosti koje ukazuju na opasnost od bjekstva.

10

KOMENTARI

srijeda, 18. januar/sije~anj 2012.

OSLOBO\ENJE

Nikolaidis, samo si nam ti jo{ trebao
Pi{e: Josip VRI^KO josip.vricko@oslobodjenje.ba

Nedvojben je rasisti~ki ton teze kako se Brozova SFRJ u krvi raspala jer smo mi ovdje razdirani plemenskom mr`njom. Ali, ba{ ovih tjedana uspje{no je brane spomenute dvije (zasad verbalno) sukobljene strane. A kao glasnogovornik jedne od njih legitimirao se savjetnik (za kulturu!) predsjednika Skup{tine Crne Gore koji je izvalio kako bi stari banjolu~ki udba{ Bole na~inio civilizacijski iskorak da je uporabio eksploziv u Boriku. Na krsnu slavu

estitka koju je u nedjelju predsjedavaju}i Pred sje dni{ tva BiH @e ljko Ko m{i} odaslao na Pantov~ak, njegovome hrvatskom kolegi Ivi Josipovi}u u povodu 20. godi{njice me|unarodnog priznanja, bila je, jasno, uobi~ajeno kurtoazna. Ipak, onaj dio u kojemu trenuta~ni ~elnik na{ega troglavog dr`avnog vrha podsje}a pred sje dni ka no ve ~la ni ce Europske unije kako je Hrvatska tijekom povijesna dva desetlje}a pokazala svu te`inu izgradnje demokratskog puta jedne dr`ave „koja nam je sada postala vodilja na na{em putu ka EU“ zavrje|uje malu analizu. Da, zbog, dakako, na{eg hrvatskog ~lana kolektivnog rukovodstva, ne rabim (odgovaraju}u) hrvatsku rije~ – ra{~lamba. Istina je, dakle, da je od 15. sije~nja 1992. godine, kada je 12 ~lanica tada{nje europske zajednice priznalo Hrvatsku, ta na{a zapadna susjeda pokazala koliko je, osobito kada se krene iz balkanskog gliba i ispod ~izme J(N)A, te`ak demokratski preobra`aj. Ili, {to bi kazao Josipovi}, Hrvatska je u prvoj fazi dr`avnosti imala problema s demokratskim standardima, ratnim zlo~inima i privatizacijom, ali je vreme-

^

M

nom postajala bolja. Osobito, dojam je - pa i onaj presudni europskoga dvora - u posljednju godinu-dvije. e|utim, ulazak u europ sku obi telj zna~i dodatan napor da se postane (jo{) bolji u borbi protiv korupcije, nepotizma, te izgradnji pravne dr`ave i stvaranju uvje ta za slo bo du me di ja. Mo`da, u trenuta~nom srazu s euroskepticima i naro~ito eurofobima, hrvatski eurofili pretjeruju kada tvrde da „sve lo{e u~inili smo si sami, a sve dobro, u~inili smo pod pritiskom EU“. No, ma koliko se, zbog ~estog ponavljanja, teza kako Europa nema alternativu doimala kao politi~ka po{ta pa li ca, ne po bi tno je da male zemlje, poput, dakle, svih nastalih raspadom Brozove Jugoslavije, doista nemaju drugoga puta. Dobro je stoga da Kom{i} Hrvatsku vidi kao vodilju. Ponajvi{e zbog toga {to mu mandat da u Predsjedni~ke dvore po {a lje ~es tit ku re~eno ga sadr`aja daju i njegovi cimeri; Radmanovi} je, istina u pone{to druga~ijem kontekstu, kazao kako na{ put u EU ide preko Zagreba, a ne preko Ankare, a Izetbegovi} je, u intervjuu za Oslobo|enje, s respe-

B

ktom govorio o dosada{njim Josipovi}evim dr`avni~kim potezima. Slijedom ~ega je nemogu}e a ne primijetiti kako je trenuta~no prvi me|u tro ji com propustio prigodu osvrnuti se na nedavnu ~estitku Josipovi}u Rijaseta Islamske zajednice u BiH, u kojoj je hrvatski pred sje dnik (za je dno s Borisom Tadi}em) optu`en da obnav lja tu|ma nov skomi lo {e vi}ev sku po li ti ku spram na{e zemlje. Mogu}e je da Kom{i} dr`i kako se na ovakve nebuloze ne treba osvrtati. A mogu}e je i da mu je kao Hrvatu (malo) nezgodno kontrirati pastirima temeljnog naroda. i lo ka ko bi lo, to je otvorilo prostor episkopu zahumsko-hercegova~kom i primorskom Grigoriju, koji se, dodu{e, vi{e skandalizirao nad onim {to je Rijaset, po tko zna koji put, adresirao na njegova prijatelja Milorada Dodika, pa je - tako ganut - ispalio kako su Tadi} i Josipovi} (ne, nadam se, nu`no ovim redoslijedom) dva najmiroljubivija ~ovjeka koja su se pojavila na ovim prostorima u posljednjih 100 godina. Onda su opet tabak presavili u IZ-u; reagiraju}i samo na slu~aj Dodik, slijedom ~ega

Z

ostaje nada da su shvatili kako su prizivaju}i Slobu i Franju, ne pretjerali, nego ba{ onako – pre}erali. A ako je (ve}) tako, evo poslu{ajmo - vrijedi! - {to je u ove, za Hrvatsku, sve~arske dane Josipovi} kazao u Vukovaru, gdje je obilje`ena godi{njica mirne reintegracije: „Cijeli projekt pomirenja baziran je na dvije klju~ne rije~i - povjerenje i pravednost“. a razliku od Bosne i Hercegovine koja, evo, gotovo svakog dana daje za pravo onima koji su svojedobno, obja{njavaju}i za{to je do{lo do raspada SFRJ, tvrdili kako je to, zapravo, bilo neminovno. Narodi Jugoslavije, tvrdili su, razdirani su plemenskom mr`njom koja dolazi iz dubine njihove krvolo~ne du{e. Nedvojben je, dakako, rasisti~ki ton ove teze, ali ba{ ovih tjedana uspje{no je brane spomenute dvije (zasad verbalno) sukobljene strane. A kao glasnogovornik jedne od njih legitimirao se savjetnik (za kulturu!) predsjednika Crne Gore koji je izvalio kako bi stari banjolu~ki udba{ Bole na~inio civilizacijski iskorak da je uporabio eksploziv u Boriku. Na krsnu slavu! Samo nam je jo{ taj crnogorski (?) savjetnik trebao.

SJE]ANJE Trideset pet godina od pogibije D`emala Bijedi}a

Govorio je: Ubit }e me, ja mnogo znam!
Od kada se ta stra{na nesre}a dogodila, dakle, od januara 1977. godine, prisutna je stalna dilema da li se radilo o slu~ajnoj nesre}i ili o precizno isplaniranom udesu u kojem je stradao politi~ar koji je bio u samom vrhu politi~kog `ivota Jugoslavije
Ta~no prije trideset pet godina predsjednik Saveznog izvr{nog vije}a D`emal Bijedi} poginuo je na brdu Ina~ iznad Kre{eva i tako je zavr{ena jedna briljantna politi~ka karijera, ali je i okon~an `ivot jednog od najomiljenijih politi~ara koji se dru`io sa narodom i koga je narod iskreno volio. Od kada se ta stra{na nesre}a dogodila, dakle, od januara 1977. godine, prisutna je stalna dilema da li se radilo o slu~ajnoj nesre}i ili o precizno isplaniranom udesu u kojem je stradao politi~ar koji je bio u samom vrhu politi~kog `ivota Jugoslavije. armijskom vrhu, te da je bio `rtva isplaniranog atentata. Bilo je i tvrdnji da je u to umije{ana i Jovanka Broz. A Tu`ila{tvo Kantona Sarajevo je istra`ivalo ~itav slu~aj kada je do{lo do promjene vlasti; tu`ilac Bisi} je jo{ jedanput pro{ao svu dostupnu dokumentaciju, ali nije uspio do}i do dokaza da se radilo o atentatu. Ipak, odmah poslije nesre}e libanski dnevnik AlNahar je napisao da smrt jugoslovenskog premijera izlazi iz kli{ea politi~kih atentata koji su obilje`ili karijeru mnogih svjetskih dr`avnika. Ostaje i svjedo~enje D`eminih prijatelja i ro|aka koji tvrde da je ~esto govorio: “Ubit }e me, ja mnogo znam” . D`emal Bijedi} je ro|en 1917. godine u Mostaru u uglednoj trgova~koj porodici i ve} kao gimnazijalac po~inje da simpati{e komunisti~ki pokret, kojem se tokom studi ja u Beo gra du i pri klju~uje. Bijedi} je 1939. godine primljen u Beogradu u SKOJ, a ve} iste go di ne pri klju~uje se mostarskoj partijskoj organizaciji. Njegov put revolucionara obilje`en je mostarskim hap{enjima, a onda, odmah na po~etku Drugog svjetskog rata, me|u prvim, kao ~lan Partije, priklju~uje se borbi protiv fa{izma. Partija je pred D`emala Bijedi}a stavljala va`ne zadatke koje je on obavljao odgovorno i bez gre{ke. Nakon rata bio je pomo}nik ministra unutra{njih poslova, na~elnik Uprave za agitaciju i propagandu Centralnog komiteta KPBiH. Lista njegovih funkcija je duga i vodi prema gore na hijerarhijskoj ljestvici - sve do predsjednika SIV-a, funkcije na kojoj je poginuo.

FOKUS

Veliko M
Bijedi}a sada neke partije i partijice poku{avaju proglasiti ocem muslimanske nacije i tako priskrbiti sebi kontinuitet, a, zapravo, zaboravljaju da su osim D`emala, ~iji je uticaj sigurno ogroman, svoj veliki doprinos u toj borbi dali i Hamdija Pozderac i Branko Mikuli} – a mnogo ranije i Avdo Humo i Rodoljub ^olakovi}. Svi oni su zaslu`ni da se muslimanima da pravo da se mogu pisati kao Muslimani.
Nagorka IDRIZOVI]

D`emal Bijedi}: Tajna tragi~ne smrti

Slutnja
Pristalice atentata vjeruju da je D`emal Bijedi} zasmetao nekome u samom

JOVANKA Pristalice atentata vjeruju da je D`emal Bijedi} zasmetao nekome u samom armijskom vrhu, te da je bio `rtva isplaniranog atentata. Bilo je i tvrdnji da je u to umije{ana i Jovanka Broz

OSLOBO\ENJE srijeda, 18. januar/sije~anj 2012.

KOMENTARI

11

Hrvati u Gora`du
S
OSVRT
Pi{e: Vildana SELIMBEGOVI]
vildana.selimbegovic@oslobodjenje.ba

Fra Stipan Radi}, onaj sve}enik od kojeg Sektor o~ekuje javno izvinjenje, u tekstu o Tonici je rekao da je 1971. u Gora`du bilo 179 Hrvata. Trideset godina kasnije, dakle 2001, `upne knjige bilje`e ih 85. Pro{le, 2011. po crkvenom popisu s Tonicom i njezinim sinom ih je 20. Ho}e li za deset godina, umjesto Hrvata u Gora`du, ostati samo pomen Drinskim mu~enicama?

prvim danima ove godine, Oslobo|enje se pozabavilo pri~om Tonice Matovi}, Gora`danke koja ne radi, `ivi sa sinom i to od 42,60 konvertibilnih maraka koje dobija kao invalidninu. Tonica ima ku}u, na kojoj krov proki{njava, a dijelom se i uru{ava. Povod koleginici Edini Kamenici da se bavi ovom pri~om nije bilo majstorstvo pre`ivljavanja s 42,60 KM, ve} odbijenica koju je Tonica dobila tragaju}i za donacijom za popravak krova. Tonica je odbijena uz obrazlo`enje op}inske komisije koje je koleginica Edina citirala: Tonica, naime, nije dospjela ni do rang-liste jer je “javni poziv bio raspisan za obnovu i rekonstrukciju objekata za povratnike bo{nja~ke i srpske nacionalnosti” a Tonica se, podsje}a je , komisija, “deklarirala kao pripadnica hrvatske nacionalnosti” Da pri~a bude . tu`nija i od ~injenica koje je grade, potrudio se Sektor za informisanje i odnose s javno{}u Op}ine Gora`de. Svim medijima uputili su demanti, potkrijepiv{i ga dokumentima koji su, smatra gospodin Sektor, dokazi da Hrvati u Gora`du nisu ugro`eni. Pozabavimo se malo dokumentima: klju~ni argumenti uva`enog gospodina Sektora su odluka Komisije za izbjeglice i raseljene osobe BiH o dodjeli sredstava povratnicima i lista identificiranih prioritetnih podru~ja za obnovu individualnih stambenih jedinica povratnika u 2009. Na toj listi zaista stoji da je Gora`du namijenje no uku pno 550.000 KM, od to ga 300.000 pod B i 250.000 pod S, dok pod stavkom H nema para. Administrativni jezik je neumoljiv, {to }e re}i da su B, S i H ustvari konstitutivni narodi u ovoj zemlji. Gospodin Sektor je bio revnostan pa je medijima poslao i dva ugovora kojim neumoljivo dokazuje da je Tonica ve} do-

G

bila donacije - prvi put 2003, a potom 2006. Da ne nabrajam kilograme cementa i broj crepova, dovoljno je re}i da se prvi put Tonica potpisala pod sporazum kojem u naslovu stoji “male donacije” te da obuhvata devet stavki gra|evinskog materijala. Tri godine kasnije, Tonica je dobila cijelih 800 KM koje su bile namijenjene da plati radnicima ugradnju tog materijala. ospodin Sektor nedvojbeno zaklju~uje da je pri~a o Tonici nani je la {te tu i na ru {i la ugled Op}ine Gora`de, pa on, tj. Sektor, o~ekuje javno izvinjenje kako Tonice, tako i fra Stipana Radi}a, sve}enika koji se zgrozio nad obja{njenjem op}inske komisije o odbijanju Tonice zato {to je H, a ne B ili S, kako stoji u pozivu. Sektor nagla{ava dobru suradnju s Katoli~kom crkvom, pa se jo{ poziva na beatifikaciju i obilje`avanje stradanja pet ~a snih ses ta ra. Za one sa sla bi jim pam}enjem, ~asne sestre, poznatije kao Drinske mu~enice, stradale su u Drugom svjetskom ratu. Kako sam potpuno sigurna da beatifikacija nije u op}inskoj, ve} crkvenoj nadle`nosti, moram priznati da mi nije jasno otkud Drinske mu~enice u pri~i o Tonici? Obilje`avanje njihova stradanja naprosto ne prihvatam kao argument koji govori u prilog tezi da Hrvati nisu ugro`eni u Gora`du jer - u protivnom - otvara se prili~no morbidno pitanje: zar se pomenima mrtvim dokazuje kako `ivi nisu ugro`eni? Tonicin krov i dalje proki{njava. I on je krunski dokaz da su Tonica i njezin sin `ivotno ugro`eni. Posla nemaju, `ive od 42,60 KM i to zna~i da su egzistencijalno odve} ugro`eni. Fra Stipan Radi}, onaj sve}enik od kojeg Sektor o~ekuje javno izvinjenje, u tekstu o Tonici je rekao da je 1971. u Gora`du bilo 179 Hrvata. Trideset

N

godina kasnije, dakle 2001, `upne knjige bilje`e ih 85. Pro{le, 2011. po crkvenom popisu s Tonicom i njezinim sinom ih je 20. Ho}e li za deset godina, umjesto Hrvata u Gora`du, ostati samo pomen Drinskim mu~enicama? Onda }e, zaista, Sektor s punim pravom obilje`avanjem njihova stradanja argumentirati svoju tvrdnju da Hrvati u Gora`du nisu ugro`eni. o, nije ovo samo pri~a o Gora`du i op}inskoj administraciji. Go spo da se kto ri su ve re no stanuju u svim administracijama, nemaju imena i prezimena, oni su armija bud`etskih korisnika op}inskog, kantonalnog, entitetskih ili dr`avnog nivoa, smje{teni u tople kancelarije, sa pla}ama obe zbi je|enim ko le kti vnim ugovorima, sa regresima i pla}enim radom u komisijama, sa uvijek reguliranim radnim vremenom dovoljno kliznog karaktera da stignu u pauzi poobavljati i pokoju od onih bizarnih sitnica, poput odlas ka na pi ja cu. To {to su voj ni ci administracije kompjuterizirani i informati~ki opremljeni, zna~i i da njima nikada ne treba obja{njavati {ta zna~i B, {ta S, a {ta H, ali tako|er zna~i da od njih niko nema ni prava o~ekivati da oni u svo jim ta be la ma pre po zna ju obi~ne ljudske sudbine a kamoli uru{ene krovove. Administraciji je posao da bude neosjetljiva na ljude, nacije i boju ko`e, njihovi {efovi su ti na ~ijim ple}ima ostaje obaveza da stvore ambijent u kome su i B i H i S jednaki. Istina je da su u dana{njoj Bosni i Hercegovini u pravilu - zavisno od prostora jedni jednakiji od drugih, kao {to je tako|er istina da je to postalo normalno. Ljudske vrijednosti su danas uzdrmane, rekao bi banjalu~ki biskup Franjo Komarica, i potom se posvetio molitvi za Tonicu Matovi}.

U OBJEKTIVU

Atinjani opet na ulicama
Metro u Atini ju~er nije radio, a trajekti su ostali usidreni u lukama zbog {trajka radnika protiv mjera {tednje. Zva ni~ni ci iz EU, MMF-a i ECB-a po~eli su ju~er temeljito pregledavati knjige izvoda Gr~ke kao dio napora da se sastavi paket pomo}i od 130 mi li jar di eura koji su potrebni Atini da ne bi proglasila bankrot. Grci su veoma pogo|eni porastom poreza i smanjenjem pla}a koje imaju za cilj da oporave ekonomiju ove me di te ran ske ze mlje, javio je Reuters. Gr~ka je u{la u petu go di nu re ce si je, a stopa nezaposlenosti je dostigla rekord od 17,7 posto. Niti jedan trajekt nije napustio glavnu luku Atine, autobusi su radili samo prijepodne, a uposlenici banaka, kao i novinari, ranije su napustili radno mjesto, javila je Fena. Radni~ki sindikati su organizovali masovna okupljanja koja su se podudarila s posjetom zvani~nika EU i MMF-a. - Tra`imo da se politika mjera {tednje ukine i da zakonodavstvo koje je uni{tilo radnike i pretvorilo ih u robove bude ukinuto, saop}io je sindikat radnika EKA, koji predstavlja radnike u Atini. In spe kci ja EU i MMF-a je usko povezana s naporima Atine da se usaglasi s bankama kako bi se smanjio dug od oko 350 milijardi eura, za 100 milijardi eura.

Reuters

12

CRNA HRONIKA
U banjalu~kojUliciRelje Krilatice preksino} je oplja~kana prolaznica, a napao ju je maloljetnik kojem je izme|u 13 i 15 godina. Naime, napada~ na biciklu pri{ao je `eni s le|a, udario je {akom u le|a i tako oborio na asfalt, pri ~emu je ona zadobila povredu na bradi. Razbojnik joj je potomistrgnuotorbu sa namirnicama u kojoj je bilo i 15-ak KM, te pobjegao. Na mjestu napada izvr{en je uvi|aj.

srijeda, 18. januar/sije~anj 2012.

OSLOBO\ENJE

Maloljetni biciklista oplja~kao prolaznicu

D`etom udario pje{aka

Na dijelu magistralnog puta Tuzla - Doboj, u mjestu Si`je, op}ina Lukavac, preksino} se dogodila saobra}ajna nesre}a u kojoj je te`e povrije|en pje{ak N. O. (1964) iz Lukavca. Njega je, kako je potvr|eno iz MUP-a TK-a, d`etom udario D`. H. (1982), tako|er iz Lukavca. Povrije|eni pje{ak prevezen je u UKC Tuzla, a uvi|aj na mjestu udesa izvr{ili su slu`benici Odjela krim-policije PU Lukavac.

U ZDK-u otkriveno 11 stranih dr`avljana

Dan nakon ranjavanja u Banjoj Luci

Preminuo Borislav
Parking na kojem je voza~ kamiona otkrio “slijepe“ putnike
Foto: M. TUNOVI]

Kova~evi}

Prijatelji preminulog Davor Ra~i}, koji ga je slu~ajno ranio, te Vidoja Toma{evi} saslu{ani i pu{teni

Na podru~ju Zeni~ko-dobojskog kantona u toku protekla dva dana otkriveno je 11 stranih dr`avljana u ilegalnom tranzitu i boravku u Bosni i Hercegovini. Prva grupa stranaca otkrivena je u ponedjeljak nakon prijave voza~a kamiona makedonskih registracija, koji je za vrijeme pauze u mjestu Pe~uj kod Zenice zapazio tri maloljetne osobe u tovarnom dijelu svog vozila. U utorak je u op}ini Usora, nakon dojave gra|ana, otkriveno osam osoba za koje se sumnja da dolaze iz stranih zemalja. U prijavama policiji navodi se da su posebno zapa`ene dvije maloljetne osobe tamne puti koje ne govore na{ jezik. Kada je u pitanju zeni~ka trojka, kako saznajemo, radi se o dvojici 17-godi{njaka i 16-godi{njaku iz Afganistana, koji su u kamion u{li u Bugarskoj, a “Usorani“ su ~etvori-

Krenuli u Italiju, a zavr{ili u Usori

ca dr`avljana Irana, te po dvoje iz Afganistana i oto~nedr`aveKomori (u ju`noj Africi). Oni su, saznajemo, ustvrdili da ih je u no}isa ponedjeljka na utorak tu ostavio voza~ kombija tvrde}i da su u Italiji, gdje ih je trebao dovesti iz Gr~ke, za {to su mu platili 10.000 eura. Iz Slu`be za poslove sa strancima Ministarstva sigurnosti BiH je potvr|eno da u saradnji sa drugim sigurnosnim agencijama u na{oj zemlji rade na utv|ivanju ~injenica o tome iz kojeg pravca i na koji na~in su se ovi ilegalni migranti na{li u BiH, te ko su eventualni organizatori krijum~arenja ljudi. Imigranti su smje{teni u Imigracioni centar u Isto~nom Sarajevu, a s obzirom na to da kod njih nisu prona|ena nikakva identifikaciona dokumenta, tek }e uslijediti utvr|ivanje njihovog identiteta.
M. DAJI]

Ljekari UKC-a Banja Luka nisu mogli pomo}i 28-godi{njaku

Biha}

Veteran se poku{ao ubiti
Ratni veteran iz Biha}a Jasmin Abdijanovi}, koji je u nedjelju poku{ao izvr{iti samoubistvo vje{anjem, van `ivotne je opasnosti i oporavlja se u Kantonalnoj bolnici u Biha}u. Njega je u porodi~noj ku}i prona{la supruga, te je u pomo} pozvala kom{ije koje su ga skinule s u`eta. Zbog povreda je hitno prevezen u Kantonalnu bolnicu u Biha}u, gdje mu je ukazana pomo}, a trenutno je smje{ten na Odjelu neuropsihijatrije. Za Abdijanovi}a, koji boluje od PTSP-a, pomo} je mogla sti}i i ranije da je zajednica imala malo vi{e sluha. F. Be.

Dvadesetosmogodi{nji Borislav Kova~evi} iz Banje Luke preminuo je preksino} na Odjelu intenzivne njege Univerzitetsko-klini~kog centra Banja Luka, nakon {to ga je u nedjelju nave~er hicem u glavu pogodio njegov prijatelj i kom{ija Davor Ra~i} (29). Mladi} je bio hospitalizovan u nedjelju na Klinici za anesteziju i intenzivno lije~enje, nakon {to je zadobio prostrelnu ranu glave. Od prijema je bio u dubokoj komi i priklju~en na aparate za vje{ta~ko disanje. Tragedija se desila u Ra~i}evom citroenu u Ulicikraji{kihbrigada na zapadnom tranzitu u Banjoj Luci.

ISTRAGA Iz Tu`ila{tva je re~eno da je istraga ovog slu~aja u toku, te jo{ nije utvr|ena kvalifikacija krivi~nog djela koje je po~inio Ra~i}
Nakonsaslu{anja u policijiRa~i} i Vidoja Toma{evi} (51) iz Kne`eva pu{teni su na slobodu. Iz Okru`nog tu`ila{tva Banja Luka pojasnili su da je istraga ovog slu~aja u toku, te da jo{ nije utvr|enata~nakvalifikacijakrivi~nog djela koje je po~inio Ra~i}. Nadle`ni tu`ilac je naredio da se obave potrebna vje{ta~enja, a ju~er je obavljena i obdukcija preminulog. Podsjetimo, u nedjelju nave~er Ra~i}, Kova~evi} i Toma{evi} su iza{li i napili se. Ra~i} je vozio, dok se Kova~evi} nalazio na mjestu suvoza~a. Navodno je tokom vo`nje do{lo do sva|e i Ra~i} je zaustavio automobil na pro{irenju gdje su se nastavili sva|ati. Ra~i} je tom prilikom izvadio pi{tolj. U jednom trenutku ispala mu je kutija s mecima, a kada se sagnuo da je dohvati, pi{tolj je opalio i zrno je pogodilo Kova~evi}a, koji je tom prilikom zadobio prostrelnu ranu D. P. glave.

Kod Krupe na Uni
Milan Crnobrnja (20), iz Krupe na Uni, u ponedjeljak sat iza pono}i tokom sva|e no`em u le|a je ubo svog kuma Dragana Ma~ki}a (19). Do sukoba je do{lo u selu Osredak kod Krupe na Uni, a Crnobrnja je uhap{en dva sata kasnije i sproveden na kriminalisti~ku obradu. Ma~ki}u je ljekarska pomo} pru`ena u lokalnom Domu zdravlja, gdje su mu konstatovane lak{e povrede. Nakon ukazane pomo}i on je pu{ten na ku}no lije~enje. Nakon saslu{anja u policiji Crnobrnja je pu{ten da se brani sa slobode, a protiv njega }e biti podnesen izvje{taj Okru`nom tu`ila{tvu Banja Luka zbog nano{enja lak{e povrede.

Kuma ubo no`em u le|a

Ma~ki} i Crnobrnja su, kako saznajemo, u nedjelju nave~e oti{li zajedno kod jednog poznanika koji je proslavljao 18. ro|endan. Na zabavi koja je trajala do kasnih no}nih sati kumovi su se napili. Kada su krenuli ku}i, povezao ih je poznanik. Tokom vo`nje Ma~ki} i Crnobrnja su se posva|ali, nakon ~ega ih je vlasnik vozila istjerao napolje, te su nastavili pje{ice ne prestaju}i sa sva|om. U jednom trenutku do{lo je do tu~e, u kojoj je Crnobrnja izvukao no` i ubo Ma~ki}a, a potom pobjegao. Nedugo nakon toga policija je uhapsila i saslu{ala Crnobrnju.
D. P.

OSLOBO\ENJE srijeda, 18. januar/sije~anj 2012.

CRNA HRONIKA
@ivini~kipolicajci, u saradnji sa gra|anima, u ponedjeljak su uhvatili A. K. (1981) iz NovogPazara(Srbija), koji se sumnji~i za provalnu kra|u u ku}u u Dubravskoj ulici. Srbijanac je, kako je potvr|eno iz MUP-a TK-a, osumnji~en za kra|u dva mobitela, koja su, nakonhap{enjaprona|ena kod njega. On je sproveden u prostorije PU @iviniceradikrim-obrade, a o doga|aju je obavije{ten kantonalni tu`ilac.

13

@ivinice: Uhva}en provalnik iz Srbije

18-godi{njak napao policajca

Slu`beniciPolicijskestanice Lazarevo u ponedjeljak su u Platonovoj ulici u BanjojLuciuhapsiliMilana [ponju(1993) iz BanjeLuke. Ovaj 18-godi{njak se, naime, tereti da je 5. januara ove godine u mjestu Trn kod Lakta{anapaopolicajca. Nakon privo|enja, [ponja je predat slu`benicima policije u Lakta{ima, koji}e protivnjegatu`ila{tvupodnijetiizvje{tajzbog napada na ovla{teno slu`L. S. beno lice.

Preksino} u centru Sarajeva
esnaestogodi{nji Armin M. iz Sarajeva povrije|en je no`em ispred kluba Tabu u Ulici Ferhadija, u centru Sarajeva. Napao ga je i povrijedio njegov vr{njak Muhamed B, kojeg je policija nedugo nakon toga uhapsila. Povrije|enom je ljekarska pomo} ukazana u bolnici Ko{evo, gdje su mu ljekari konstatovali te{ke tjelesne povrede, odnosno ubodnu ranu na grudima. Nakon prijema i pregleda u KUM-u, Armin M. je smje{ten na Torakalnoj hirurgiji gdje je zadr`an na lije~enju. Iz bolnice je potvr|eno da je povrije|eni dreniran, te istaknuto kako je trenutno njegovo zdravstveno stanje stabilno. Rade}i na rasvjetljavanju ovog krivi~nog djela, policijski slu`benici Tre}e policijske uprave prona{li su i uhapsili Muhameda B. u njegovom stanu u Ulici D`emala Bijedi}a. Policija je o ovom doga|aju obavijestila de`urnu tu`iteljicu Aidu ]atovi},

[

16-godi{njak vr{njaka

ubo no`em u grudi
Muhamed B. je no`em ubo Armina M, a potom oti{ao ku}i, gdje ga je kasnije policija prona{la i uhapsila
Maloljetnici se sukobili ispred kluba Tabu

Foto: D`. KRIJE[TORAC

koja je nalo`ila da se uhap{eni 16-godi{njak sprovede u Odsjek za zadr`avanje lica li{enih slobode MUP-a Kantona Sarajevo. Kako se moglo saznati, zbadanju je prethodila tu~a izme|u Armina M. i Muhameda B. Za sada nije poznato za{to je do{lo do sukoba izme|u dvojice 16-godi{njaka koji je Armina M. mogao stajati `ivota. Ju~er je Muhameda B. policija sprovela u MUP Kantona Sarajevo, gdje su ga inspektori Odjela za krvne delikte saslu{ali. On se, kako nam je potvr|eno, sumnji~i za nano{enje te{kih tjelesnih povreda.
D. P.

U nastavku akcije Grand

Uhap{en grani~ni policajac iz Trebinja
Tridesetosmogodi{nji M. M. je 22. na listi osumnji~enika za {verc visokotarifnom robom
Pripadnici Grani~ne policije BiH uhapsili su ju~er, po nalogu Suda BiH, svog kolegu iz trebinjske Jedinice grani~ne policije M. M. (38) iz Trebinja zbog sumnje da je po~inio krivi~no djelo zloupotreba polo`aja ili ovla{tenja. M. M. je uhap{en u nastavku policijske akcije Grand, koja je s ciljem otkrivanja {verca visokotarifnom robom provedena u septembru pro{le godine na podru~ju Bile}e, Trebinja, Fo~e, [irokog Brijega i Isto~nog Sarajevo, kada je privedena 21 osoba. Podsje}amo, u ovoj akciji pripadnici GPBiH su, uz asistenciju pripadnika SIPA, uhapsili osumnji~ene za {verc visokotarifne robe i organizovani kriminal. Tokom pro{logodi{njih pretresa GPBiH je otkrila i {vercere oru`ja i eksploziva. T a da su uhap{eni osumnji~eni za vo|enje grupe Du{an Ili} i Predrag Ili} iz Trebinja, te Veljko Di}a, Gordan Radovanovi}, Ljubi{a Samard`i}, Bori{a Boljanovi}, Lazar Bajevi} i Du{ko Vujovi} iz Bile}e, Spasoje Mili~evi} iz Berkovi}a kod Stoca, Dra-

Interpolova potjernica za Mersedom Had`i}em
Za 35-godi{njim Mersedom Had`i}em, zvanim Mirso [vicarac, iz Seljublja kod Kalesije, koji se nije pojavio u tuzlanskom KPZ-u, gdje je trebalo da po~ne da slu`i zatvorsku kaznu, Interpol je raspisao potjernicu. Sumnja se da je Had`i} pobjegao iz BiH, a nezvani~no se spominje da je granicu pre{ao pomo}u hrvatskog paso{a, prenijela je Srna. Had`i} je pro{le sedmice trebalo da se dobrovoljno javi u KPZ Tuzla na odslu`enje dvoipogodi{nje zatvorske kazne zbog poku{aja ubistva Fatmira Mujaja u decembru 2008. u sarajevskom klubu Inkognito. On je prethodno tra`io prolongiranje izdr`avanja kazne, ali sud je odbio njegov zahtjev i nalo`io mu da se javi u KPZ, {to on nije u~inio.

Novac i municija zaplijenjeni prilikom hap{enja i pretresa u septembru pro{le godine

gi{a Kenji} iz Isto~nog Sarajeva, Neboj{a Brbori} iz Trebinja, Ranko Vukovi} iz Fo~e te Dra`en Grubi{i} i Josip Juki} iz Posu{ja. Ili}i su osumnji~eni da su organizovali grupu koja se bavila {vercom cigareta iz Crne Gore u BiH i to preko grani~nog prelaza Deleu{a kod Bile}e. U saradnji sa kolegama iz crnogorske policije, pripadnici GPBiH su u martu pro{le godine do{li do saznanja da se {vercerskim kanalima u rejonu Bile}e, kamionima i kombijima uvoze paketi cigareta. Tokom istrage je otkriveno da je Kenji},

uposlenikSIPA, koji je nekadaradioi u GPBiH, zahvaljuju}i novom polo`aju, {vercerima omogu}avao da izbjegnu policijske zasjede. Ustanovljeno je da su {vercerima pomagali i grani~ni policajci Neboj{a Brbori}, Nemanja Nogo{ti} i Vladimir Bjeleti}, kao i Miro ]ori} iz [irokog Brijega, radnik UIOBiH. Inspektori GPBiH su do{li do podatka da je ova kriminalna grupagodi{njeostvarivalapromet od 3.500 do 4.000 paketacigareta i da je godi{njena tome zara|ivala oko 4,5 miliona maraka.

14

REGION
VIJESTI
Dogovor Hrvata i Slovenaca

srijeda, 18. januar/sije~anj 2012.

OSLOBO\ENJE

Formirana Arbitra`na
- Bilateralna saradnja uvijek je najbolji put za odnose u regiji, zajedni~ka je izjava premijera Zoran Milanovi}a i ministrice vanjskih i evropskih poslova Vesne Pusi} u Banskim dvorima. - Vrlo brzo smo se uspjeli dogovoriti o ovako delikatnoj stvari i to ohrabruje, rekao je Milanovi}.

komisija za spor o granici
Izgorjela d`amija u Novom Pazaru
U po`aru koji je izbio ju~er ujutro u d`amiji, u novopazarskom naselju Had`et, gotovo je u potpunosti uni{ten taj vjerski objekat koji je pod kontrolom Me{ihata Islamske zajednice u Srbiji, ~iji je predsjednik muftija Muamer Zukorli}, prenosi Fena. U po`aru nije bilo `rtava, a istra`ni sudija Igor Kozlov je za Tanjug rekao da je po`ar najvjerovatnije izbio usljed zastarjele instalacije. Nik{i}ka ili Muhad`erska d`amija vi{e puta je popravljana jer je ra|ena od mje{ovitog i nedovoljno ~vrstog materijala.

Guillaume je biv{i sudac i predsjednik Me|unarodnog suda pravde, Nijemac Simma je pravnik i tako|er biv{i sudac Me|unarodnog suda pravde, a Lowe je britanski profesor me|unarodnog prava na Oxfordu
Gilbert Guillaume, Bruno Simma i Vaughan Lowe ~lanovi su arbitra`ne komisije koja }e odlu~iti o granici izme|u Hrvatske i Slovenije, poru~eno je ju~er iz Banskih dvora u Zagrebu.

Pet ~lanova
FrancuzGuillaume bit }e predsjednikKomisije, a rije~ je o biv{emsucu i predsjedniku Me|unarodnog sudapravde. Njema~kipravnik i biv{isudacMe|unarodnogsudapravde Simma te britanski profesor me|unarodnog prava na Oxfordu Loweostala su dva ~lanaKomisije. Rije~ je dogovoru hrvatske i slovenske strane o ~lanovima Komisije koji su se birali s popisa kandidata kojeg su dobili od predsjednika Evropske komisije Josea Manuela Barrosoa i europovjerenika za pro{irenje [tefana Fülea. Arbitra`na komisija ima pet ~lanova, a osim trojice spomenutih, tu su i Budisav Vukas, kao hrvatski ~lan Komisije, te Jernej Sekolec, koji }e predstavljati slovenske interese u sporu.

Zadovoljan EK
Svojezadovoljstvodogovoromiskazala je i Evropskakomisija. - Ovaj zajedni~ki dogovor vrlo je dobar znak za pozitivan razvoj dobrosusjedskih odnosa izme|u dvije zemlje, kao i za regiju zapadnog Balkanakojipokazuje da se ~ak i te{ka pitanja najbolje rje{avanju dijalogom i suradnjom, rekao je [tefan Füle, povjerenik Evropske komisije za pro{irenje. Slovenija i Hrvatska jo{od 1991. godineimajuotvoreno grani~nopitanje u Piranskomzaljevu, zbog~ega su Slovencinekovrijemeblokiralihrvatskepregovore s Evropskomunijom. Po~etakprocesaarbitra`epitanje je sedmica, a najkasnije se o~ekuje do prolje}a.

Isklju~eni iz SPO-a tra`ili ostavku Dra{kovi}a
Funkcioneri beogradskog odbora Srpskog pokreta obnove (SPO), koji su zahtijevali ostavku predsjednika stranke Vuka Dra{kovi}a, saop}ili su da su ju~er obavije{teni da su isklju~eni iz SPO-a. Sedam beogradskih funkcionera SPO-a da su ponovo zatra`ili ostavku Dra{kovi}a zbog grubog kr{enja Statuta, Programa i Dra{kovi}evog diktatorskog pona{anja.

Pusi} i Milanovi}: Brz dogovor oko delikatnog pitanja

HEP o{te}en za stotine milijuna eura

Sanader optu`en za

preprodaju struje?
Rije~ je o jeftinoj preprodaji struje {ibenskom TLM-u i mostarskom Aluminiju
Protiv biv{eg hrvatskog premijera i ~elnika HDZ-a Ive Sanadera otvorena je istraga za slu~aj HEP-TLM, a prema informaciji koju prenose hrvatski mediji, biv{i premijer bi o ovom slu~aju ve} slijede}eg petka pred istra`iteljima Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala (USKOK) trebao iznositi svoju obranu. Jedan od ~lanova Sanaderovog odvjetni~kog tima komentirao je ju~er u Zagrebu da je ova vijest „jo{ jedna u nizu izmi{ljenih konstrukcija medija“ protiv njegovog klijenta. USKOK je u slu~aju Hrvatske elektroprivrede (HEP) otvorio istragu jo{ u prolje}e 2010, terete}i biv{eg potpredsjednika HDZ-ove Vlade Damira Polan~eca te tada{nje direktore HEP-a i {ibenske Tvornice lakih metala (TLM) Ivana Mravka, odnosno Ivana Ko{tana da su se udru`ili u kriminalnu grupu i po~inili vi{e kaznenih djela zloupotrebe slu`benih ovlasti i polo`aja. Glavnina optu`bi odnosila se na dogovor o nelegalnoj prodaji elektri~ne energije TLM-u po ~etiri puta ni`oj cijeni od cijene po kojoj je HEP struju nabavljao na me|unarodnom tr`i{tu, a TLM je potom ve}inu tako kupljene struje po istoj toj nerealno niskoj cijeni distribuirao tvrtki Aluminij u Mostaru, ~ime su Hrvatsku o{tetili za najmanje 100 milijuna

Sanader ve} idu}eg petka na sudu

eura. Konkretno se opisivao i na~in na koji su se doga|ali mutni poslovi: HEP je, npr. u 2008. kupio 350 megavata elektri~ne energije po cijeni od 83,3 eura po megavatsatu a TLM-u, odnosno mostarskom Aluminiju prodavao je po 20,5 eura. Gubici zbog ovakvih transakcija u 2008. bili su oko 50 milijuna eura, a u 2007. oko 34 milijuna eura.
J. D.

OSLOBO\ENJE srijeda, 18. januar/sije~anj 2012.

REGION
VIJESTI
I [eks je bio u penziji samo jedan dan

15

Hrvatski sabor danas ukida povla{tene penzije politi~ara

Sjaj i bijeda

zastupnika
Prosje~na povla{tena mirovina saborskog zastupnika sada iznosi oko 1.500 eura, dok “obi~ni” penzioneri prosje~no dobivaju ~ak pet puta manje
(Od na{e stalne dopisnice iz Zagreba)

Zavr{ena misija OSCE-a u Hrvatskoj Povla{tenih 542
Povla{tene mirovine trenutno primaju 542 biv{a hrvat ska po li ti~ara. Od 2003. do 2011. broj takvih privilegiranih penzija pove}an je ~ak dva puta. Prije 8 go di na po vla {te nih pen zi one ra me|u po li ti~arima bilo je oko 270, kada se za njihove penzije iz dr`avnog prora~una godi{nje izdvajalo oko 25 milijuna kuna. Ova suma u me|uvremenu narasla je na gotovo 60 milijuna kuna. skog SDSS-a Milorad Pupovac planirao spasiti svoju saborsku povlasticu, ali kako tvrde upu}eni, Kukuriku koalicija je Pupovcu priprijetila da u tom slu~aju mo`e zaboraviti fotelju {efa saborskog Odbora za vanjsku politiku.
Jadranka DIZDAR

Pravno ~isto, ali stra{no nemoralno. Ovo je reakcija naj{ire hrvatske javnosti na vijest da je sedam zastupnika aktualnog saziva Hrvatskog sabora oti{lo ovih dana u penziju na samo jedan dan, a cilj im je bio isklju~ivo jedan: da eskiviraju najavljeno ukidanje povla{tenih saborskih penzija.

Poznata lica
Me|u njima su i neka poznata lica: istaknuti hadezeovac Vladimir [eks, tako|er ~lanica HDZ-a i nekada{nja ministrica pravosu|a Ana Lovrin, zastupnik talijanske nacionalne manjine Furio Radin i dr. Svi oni is-

koristili su postoje}e pravne propise i glumili jednodnevne penzionere, pa se opet vratili u saborske klupe. Uz ovu sedmorku je jo{ 39 zastupnika, ali iz biv{eg saborskog saziva. Me|u njima su i zastupnici optu`eni za korupciju poput ex-premijera Ive Sanadera, nekada{njeg gradona~elnika Vara`dina Ivana ^ehoka, biv{eg HDZ-ovog glavnog rizni~ara i {efa Carine Mladena Bari{i}a itd. Po broju prednja~e ~lanovi oporbenog HDZa - podneseno je ~ak 27 takvih zahtjeva. Prosje~na povla{tena mirovina saborskog zastupnika sada iznosi oko 9.000 kuna (1.500 eura), dok penzioneri koji su svoju mirovinu zaradili nakon {to su odradili puni radni vijek

prosje~no dobivaju ~ak tri puta manje, oko 350 eura.

Obe}anje
Uki da nje pri vi le gi ra nih du`nosni~kih mirovina bilo je jedno od glavnih predizbornih obe}anja Kukuriku koalicije, a prema najavama, ova povlastica }e biti ukinuta ve} danas, na prvoj redovnoj sjednici Sabora. Skandal oko zastupni~ke jurnjave i blama`e zbog izigravanja propisa komentirao je predsjednik Sabora Boris [prem (SDP), rekav{i kako nitko iz SDP-a nije posegnuo za takvim potezom iako i me|u ~lanovima vode}e stranke ima zastupnika koji ispunjavaju uvjete za mirovinu, {to je ilustrirao vlastitim primjerom. Navodno je i zastupnik manjin-

Organizacija za evropsku sigurnost i saradnju OSCE okon~ala je ju~er misiju u Hrvatskoj nakon 15 godina rada. Ured OSCE-a zatvoren je simboli~nim spu{tanjem zastave u uredu hrvatskog predsjednika Ive Josipovi}a, a sve~anosti su prisustvovali sada{nji i biv{i dr`avni zvani~nici, osoblje te me|unarodne organizacije sa sjedi{tem u Be~u i ~lanovi diplomatskog kora. - Saradnja i pomo} u oblasti za{tite ljudskih prava, slobode medija, uspostavljanju sudova za ratne zlo~ine, te povratku izbjeglica i njihove imovine, podru~ja su na kojima smo ostvarili zajedni~ki uspjeh, istakao je glavni sekretar OSCE-a Lambert Zannieri.

Podmi}ivanje sudija
Sudsko vije}e zagreba~kog @upanijskog suda osudio je ju~er troje optu`enih za poku{aj podmi}ivanja neimenovanih sudija Vrhovnog suda u slu~aju Glava{ na uslovne zatvorske kazne nakon {to su se nagodili sa USKOKom. Za poku{aj podmi}ivanja kako bi se promijenila presuda za ratni zlo~in Branimiru Glava{u na godinu i tri mjeseca, a uslovno na tri godine, osu|ena je Tadi}eva supruga Bo`ica Tadi} - ]avar, dok su saborski poslanik HDSSB-a Ivan Drmi} i biv{i zamjenik glavnog urednika Glasa Slavonije Sanja Marketi} osu|eni na dvije, uslovno na pet godina.

Ameri~ki diplomata Philip Reeker posjetio Pri{tinu

Nema promjene granica na Kosovu
Govore}i o sjeveru Kosova, Reeker je rekao da ne mo`e biti promjene granica, podjele niti razmjene teritorija u ovom regionu
Zamjenik pomo}nika ameri~kog dr`avnog sekretara Philip Reeker rekao je da ne mo`e biti promjene granica, podjele i razmjene teritorija na Kosovu. Prema njegovom mi{ljenju, Srbi na jugu pokra ji ne su in te gri sa ni gra|ani slobodnog i demokratskog Kosova, te da }e se i Srbi sa sjevera integrisati u kosovsko dru{tvo. On je, u ime SAD-a, poru~io gra|anima da rade na izgradnji dr`ave Kosovo i njenom integrisanju u euroatlantske strukture. Govore}i o protestima al ban skog po kre ta Sa moopredjeljenje organizovanim pro{le subote na prelazima prema centralnoj Srbiji, Reeker je rekao da su oni pred stav lja li neopravdan na~in izra`avanja mi{ljenja, s ciljem ometanja slobode kretanja i slobodne trgovine. - Subotnji protest bio je neprihvatljiv, zato `elim da naglasim da se policija, pre-

Reeker: Srbi sa sjevera Kosova }e se integrisati

ma informacijama koje sam dobio od doma}ih i me|unarodnih zvani~nika, pona{ala profesionalno, rekao je Reeker za RTV Kosovo. Komentari{u}i najave da }e Samoopredjeljenje 22. januara ponovo organizovati proteste, visoki ameri~ki zvani~nik je izrazio o~ekivanje da }e se politi~ki lide-

ri pona{ati odgovorno. Premijer Kosova Ha{im Ta~i razgovarao je iza zatovorenih vrata sa Reekerom. U saop{tenju Vlade Kosova dostavljenom KIM radiju isti~e se da je Reeker tom prilikom jo{ jednom potvrdio podr{ku ameri~ke vlade razvoju i daljoj afirmaciji dr`ave Kosovo.

16

SVIJET
VIJESTI
Prvi put u nekoliko decenija

srijeda, 18. januar/sije~anj 2012.

OSLOBO\ENJE

Islamista na ~elu
Sahranjen Rauf Denkta{
U prisustvu predsjednika Turske, premijera i ~lanova vlade, kao i lidera opozicionih partija, u turskom dijelu Nikozije ju~er je sahranjen biv{i lider kiparskih Turaka Rauf Denkta{, kojeg su Grci na ostrvu do`ivljavali kao glavnu prepreku ujedinjenju Kipra, prenosi Fena. Na sjevernom dijelu ostrva progla{ena je trodnevna `alost, po{to je Denkta{ (88) bio osniva~ samoprogla{ene dr`ave turska republika Sjeverni Kipar, koju je do sada priznala samo Ankara. “On je historijska li~nost“, ka`u kiparski Turci, dok ga Grci optu`uju da je bio glavni zagovornik podjele ostrva.

egipatskog parlamenta
Parlament treba da odredi 100-~lanu komisiju za izradu novog egipatskog ustava, dok traju pripreme za predsjedni~ke izbore zakazane za juni
Novi predsjednik egipatskog parlamenta bit }e Saad al-Katatni, generalni sekretar stranke islamisti~kogpokretaMuslimanskobratstvo Sloboda i pravda, koja je ostvarila ubjedljivu pobjedu na parlamentarnim izborima, saop}ila je ta stranka, prenosi Fena. Ovo je prvi put u proteklih nekoliko decenija da se jedan islamista na|e na ~elu egipatskog parlamenta.

Beduini prijete ustankom
Na sastanku u ju`noj sinajskog pustinji, beduinski lideri optu`ili su Vrhovno vije}e oru`anih snaga za izdaju Egipta i upozorili da }e, ako bude potrebno, zaratiti s njima da bi dobili vi{e glasova u parlamentu, prenosi Fena. Vrhovni beduinski lideri protestuju zbog la`nih parlamentarnih izbora i politi~kog sistema za kojeg tvrde da ih je marginalizirao kroz historiju i tla~io decenijama. “Ne}emo dozvoliti parlament bez beduinskog predstavnika, kao {to je predodre|eno izborima“, rekao je Ahmed Husein, ~lan plemena Karare{a. Beduini su podnijeli niz `albi sudu o ispravnosti izbornog procesa.
Saad al-Katatni: Prva sjednica parlamenta bit }e odr`ana 23. januara
Reuters

Dogovor
Muslimansko bratstvo je saop}ilo da je na sastanku koji je ranije odr`an postignut dogovor sa vi{e partija o izboru Katatnija. Novi egipatski parlament treba da odredi100-~lanukomisiju za izradu novog egipatskog ustava, dok traju pripreme za predsjedni~ke izbore zakazane za juni. Osim izbora ustavne komisije, ovla{tenja novog parlamenta su

Al`ir: Al-Kaida otela guvernera
Sjevernoafri~ko krilo Al-Kaide dr`i u zarobljeni{tvu guvernera al`irskog pustinjskog regiona Ilizi, koji je otet nedaleko od granice sa Libijom, izjavili su sigurnosni izvori, prenosi Srna. Guverner Mohamed Laid Kelfi je najvi{i funkcioner koji je otet u posljednjih nekoliko godina. Ovaj doga|aj poja~ao je bojazan da je svrgavanjem libijskog lidera Muamera Gadafija stvorena zona nestabilnosti koju koristi Al-Kaida. Otmi~ari su prekju~er zaustavili konvoj sa guvernerom Kelfijem, oteli ga i odveli prema granici sa Libijom, prenijela je al`irska dr`avna agencija pozivaju}i se na saop{tenje ministarstva unutra{njih poslova. Identitet otmi~ara nije objavljen, ali je re~eno da je rije~ o tri mla|a Al`irca koji su poznati vlastima. Zvani~nici navode da iza otmice stoji organizacija Al-Kaida na islamskom Magrebu, grupa koja je u pro{losti vr{ila napade iz zasjeda, samoubila~ke akcije i otmice u Al`iru i okolnim zemljama.

Su|enje Mubaraku
U Kairu je ju~er nastavljeno su|enje biv{em egipatskom predsjedniku Hosniju Mubaraku tokom kojeg je odbrana, koja ima na raspolaganju pet dana, iznijela svoje argumente, prenosi Srna. Dr`avna televizija emitovala je snimke na kojima je prikazano kako Hosni Mubarak ponovo na nosilima sti`e u sud. Mubarak je optu`en za sau~esni{tvo u ubijanju vi{e od 800 ljudi tokom obra~una policije i vojske s demonstrantima i pobunjenim narodom, koji su i doveli do njegovog odlaska s vlasti 11. februara pro{le godine. Tu`ila{tvo je tra`ilo maksimalnu kaznu protiv Mubaraka i ostalih optu`enih.

ograni~ena. Prva sjednica novog parlamenta bit }e odr`ana 23. januara. Koalicija predvo|ena Muslimanskim bratstvom osvojila je vi{e od 45 posto od ukupno 498 mjesta u parlamentu, podsjetila je agencija AP. Radikalni islamisti su osvojili 25 posto mjesta u parlamentu, ali analiti~ari isklju~uju mogu}nost njihove koalicije sa Muslimanskim bratstvom zbog velikih razlika u vjerskim stavovima. Iz Socijalno-demokratske partije Egipta, koja se formirala tokom protesta protiv re`ima biv{eg egipatskog predsjednika Hosnija Mubaraka, poru~ili su da je, osim dogovora

oko mjesta predsjednika parlamenta, usagla{eno ko }e biti na ~elu parlamentarnih komiteta i potkomiteta, gdje }e sve, uklju~uju}i najmanje partije, dobiti svoja mjesta.

Razjedinjenost
Liberalni aktivisti i pokreti politi~kog centra koji su protestovali protiv Mubaraka i koji ve} mjesecima protestuju tra`e}i okon~anje vojne vladavine, nisu dobro pro{li na izborima i osvojili su samo ~etvrtinu mjesta u parlamentu. Analiti~ari lo{ rezultat povezuju sa njihovom razjedinjeno{}u i {to su svi na izbore iza{li pojedina~no.

Sirija odbacila izjave katarskih zvani~nika

Nove `rtve
U Siriji je ju~er ubijeno najmanje 17 ljudi, 11 civila i {est vojnika, a vi{e od 10 je ranjeno, prenosi Tanjug. Osam civila je poginulo od naprave koja je eksplodirala kada je minibus pre{ao preko nje na putu izme|u Idliba i Alepa na sjeveru zemlje. U provinciji Idlib na sjeverozapadu zemlje je, tako|er, ubijen aktivista u jednoj prodavnici u gradu Kan [ekhun. U Homsu su vojnici ubili dva civila i jo{ devet ranili. Sirijska agencija SANA javila je da je zapadno od Damaska oru`ana teroristi~ka grupa izvr{ila raketni napad na kontrolni punkt u kojem su ubijeni oficir i pet njegovih vojnika. skom vladom za okon~anje nasilja. Posmatra~i Lige u petak bi trebali podnijeti izvje{taj o stepenu provo|enja mirovnog plana Arapske lige. Od njihovog dolaska u Siriji u obra~unu re`imskih snaga sa Asadovim protivnicima ubijene su stotine ljudi.

Slanje arapskih trupa
Desetine mrtvih u Ju`nom Sudanu
Naoru`ani napada~i ubili su najmanje 51 osobu u me|uetni~kim sukobima u jednom selu u oblasti Jonglei u Ju`nom Sudanu, rekao je guverner ove oblasti, prenosi Tanjug. “Napad se desio kada su naoru`ani napada~i upali u selo Duk Padiet na sjeveru Jongleija. Potvr|eno je da je poginula 51 osoba, a da su 22 povrije|ene evakuisane u Jubu“, rekao je guverner Jongleija Kuol Manyang za AFP i dodao da me|u povrije|enima ima `ena, djece i starijih lica. Jedan napada~ je ubijen, a jedan osumnji~eni pripadnik etni~ke zajednice Murle je nosio vojnu uniformu. @itelji napadnutog sela Duk Padiet pripadaju etni~koj zajednici Dinka, koja je tradicionalno u rivalstvu sa pripadnicima grupe Murle.

pogor{alo bi krizu
Zvani~ni Damask ju~er je odlu~no odbacio mogu}nost Arapske lige da uputi svoje vojne trupe u nemirima zahva}enu Siriju. Sirija odbacuje izjave zvani~nika Katra o slanju trupa Arapske lige, jer bi to pogor{alo krizu i otvorilo put za stranu intervenciju, navodi se u saop{tenju sirijskog ministarstva inostranih poslova, prenosi Tanjug. Katarski emir [eik Hamad bin Kalifa al-Tani predlo`io je da Arapska liga po{alje vojnike u Siriju radi zaustavljanja ubijanja koje je odnijelo vi{e od 5.000 ljudskih `ivota od marta pro{le godine. “Bilo bi `alosno da se arapska krv proliva na teritoriji Sirije da bi

Od dolaska posmatra~a u Siriji ubijene stotine ljudi

slu`ila poznatim interesima“, navelo je sirijsko ministarstvo. AFP podsje}a da je dvadesetdvo~lana arapska regionalna orga-

nizacija poslala na desetine posmatra~a u Siriju 26. decembra pro{le godine da bi nadgledali implementaciju dogovora sa sirij-

OSLOBO\ENJE srijeda, 18. januar/sije~anj 2012.

SVIJET
VIJESTI

17

Crna kutija sa nasukanog italijanskog kruzera otkriva

Eksplozije u Napulju
Tri eksplozivne naprave aktivirane su ispred napuljskih prostorija Equitalije, dr`avne agencije koja prikuplja poreze, polomiv{i prozorska stakla ali nije bilo povrije|enih, prenosi Fena. Policija je saop}ila da nijedna grupa nije preuzela odgovornost za napad na zgradu u Ulici Corso Meridionale u blizini napuljske `eljezni~ke stanice. Equitalia, ~iji su uredi napadani i ranije, nepopularna je kod brojnih Italijana koji je optu`uju da koristi nekorektnu taktiku u prikupljanju poreza. Nova italijanska tehnokratska vlada tvrdi kako `eli oja~ati ovlasti Equitalie u okviru borbe protiv utaje poreza koja ko{ta dr`avu oko 120 milijardi eura godi{nje. Prostorije Equitalie u Napulju bile su napadnute u sli~noj eksploziji u decembru pro{le godine.

Kapetan napravio gre{ke u procjeni i previ{e pribli`io brod obali

Spasila~ke ekipe nastavljaju pretra`ivanje kruzera

Reuters

Kapetan odbio
Spasioci prona{li jo{ pet tijela, ~ime se ukupan broj mrtvih u brodolomu popeo na 11
Transkript telefonskog razgovorasnimljenog na jednoj od crnih kutija svjedo~i da kapetan luksuznogbrodaCostaConcordiaFrancesco Schettino, koji je poslije brodoloma napustio plovilo, nije poslu{aonare|enjelu~kihvlasti da se vrati na brod i nadgleda operaciju spa{avanja, javlja AFP. ta, navodi se u transkriptima, prenosi RTS. Kapetan je odgovorio: “Uredu, idem“. Me|utim, prematvrdnjama obalskestra`e, Schettinose vi{enije vra}ao na brod. ^elnik kompanije Costa Crociere, u ~ijem je vlasni{tvubrod, ranije je priznao da je za nesre}u odgovoran upravo Schettino, koji je samoinicijativno skrenuo kruzer s rute i previ{e ga pribli`io ostrvu Giglio. Dan nakon nesre}eSchettinoje uhap{en i optu`en za ubistvo iz nehata, kao i za napu{tanje broda prije evakuacije svih putnika i ~lanova posade. U me|uvremenu, spasioci su prona{li jo{ pet tijela u olupini, ~ime se ukupan broj mrtvih u brodolomu popeo na 11. Me|utim, strahuje se da }e broj `rtava biti ve}i, jer se 24 putnika i ~lana posade i dalje vode kao nestali, {to je gotovo duplo ve}i broj nestalih od onog koji su do sada navodiliitalijanskizvani~nici. Ju~er ranije tokom dana, portparol italijanske obalske stra`e Filippo Marini saop{tio je da se 29 osoba smatra nestalim, me|u kojima su 14 Nijemaca, {estoro Italijana, ~etiri Francuza, dva Amerikanca i po jedan dr`avljanin Ma|arske, Perua i Indije, prenosi Srna. Ju~er ujutro je, uz nekoliko kontrolisanih eksplozija, otvoren trup broda kako bi vatrogasci i ronioci mogli da u|u u dio broda koji jo{ nije pretra`en, ali spasioci strahuju da su {anse da prona|u pre`ivjele minimalne.

da se vrati na brod
Evakuacija
U posljednjem telefonskom pozivu koji je zabilje`en na crnim kutijama, komandant obalske stra`e naredio je Schettinu da se vrati na brod nakon nasukavanja u Tirenskom moru kod ostrva Giglio na zapadu Italije pro{log petka. “Idite sada do pramca, vratite se i reguli{ite evakuaciju. [ta radite, da li vi to napu{tate spa{avanje? Kapetane, ovo je naredba, sada vam nare|ujem. Vratite se na brod i reguli{ite spa{avanje. Ve} ima i mrtvih“, bile su rije~i komandan{efu konobara, koji je rodom sa tog ostrva. Pred nesre}u je pozvao {efakonobaraAntonellaTievolijana komandnimost. Tievolise odazvao pozivu, nagnuo se preko ograde i upozorio kapetana da se brod nalazi previ{e blizu obale. Me|utim, odmah potom uslijedio je udar. Na kruzeru se u trenutkubrodolomanalazilo3.200 putnika i 1.023 ~lana posade. U rezervoarima CostaConcordijenalazi se 2.300 tona goriva, ~ije bi curenje u more izazvalo ekolo{ku katastrofu. Portparol vatrogasne slu`be Luka Kari izjavio je da se nasukani brod i dalje pomjera, ali da se ovo kretanje ne smatra opasnim, prenosi Srna. Italijanski ministar za `ivotnu sredinu Corrado Clini izjavio je da }e proglasiti vanredno stanje zbog rizika od curenjagoriva i zaga|enja nacionalnog parka u toskanskom arhipelagu. Do sada nije uo~eno da je gorivo iscurilo u more.

Norve{ka: Prijetnja od ekstremnog islamizma
Norve{ka slu`ba sigurnosti PST saop}ila je ju~er da ekstremni islamizam ostaje najve}a teroristi~ka prijetnja u toj zemlji, ali i da su se prijetnje napada pojedinaca pove}ale nakon masakra u julu pro{le godine u kojem je ubijeno 77 osoba, prenosi Fena. PST je saop}io da je nivo aktivnosti u ekstremnim islamisti~kim mre`ama u Norve{koj visok i da je ekstremizam u toj zemlji u porastu. Slu`ba tvrdi da je prijetnja napada organiziranih grupa krajnje desnice jo{ manja, ali da su se konkretne prijetnje i nagovje{taji prijetnji usamljenih pojedinaca, bez obzira na ideolo{ki motiv pove}ale. PST je, tako|er, upozorio da bi akcije poput smrtonosnog napada Andersa Behringa Breivika u julu pro{le godine mogle potaknuti druge da poku{aju izvesti sli~ne napade. Breivik je priznao da je u bomba{kom napadu i napadu iz vatrenog oru`ja 22. jula ubio 77 osoba.

Procedura
Italijanskimediji supisali da je kapetan napravio gre{ke u procjeni i da nijepo{tovaoproceduru o evakuaciji putnika i posade. Kapetan Schettino je, premapisanjudnevnika Corriere della Sera, pribli`io brod ostrvu Giglio kako bi ugodio

Dio raketnog odbrambenog {tita NATO-a u Turskoj

Radarski sistem pu{ten u rad
Iran se protivi instaliranju radarskog sistema NATO-a u Turskoj, jer to do`ivljava kao prijetnju svojoj sigurnosti
U isto~noj Turskoj pu{ten je u rad radarski sistem u okviru odbrambenog raketnog {tita NATO-a kojitreba da se instalira u nekolikozemlja Alijanse. Radar za rano upozoravanje na opasnost za Alijansu postavljen je u bazi Kured`ik u provinciji Malatji. U bazu je ve} stigao manji broj ameri~kih vojnika, po{to Turska jo{ nemakvalifikovanestru~njake za kori{tenje tog sistema. Baza je, me|utim, pod komandom turskih oficira, tvrdi isti izvor u Ankari. Ameri~ki ministar odbrane Leon Panetta pozdravioje odlukuTurske da prihvatiradar jer je to “va`no u ovom kriti~nom vremenu“, prenosi Fena. Turska je, uz Portugal, [paniju, Poljsku i Rumuniju, pristala da budedoma}in raketnog odbrambenog sistema na svojoj teritoriji. Pregovori se vode i sa Bugarskom i jo{

Hillary Clinton u Obali Slonova~e
Ameri~ka dr`avna tajnica Hillary Clinton doputovala je u Obalu Slonova~e s namjerom da da podr{ku mirovnom procesu u toj zemlji, prenosi Fena. Clinton se u Abidjanu sastala sa predsjednikom Alassaneom Ouattarom, kojeg su SAD podr`avale tokom postizbornog sukoba s njegovim rivalom Laurentom Gbagbom pro{le godine. Stanje u Obali Slonova~e se brzo stabilizovalo nakon hap{enja Gbagba u aprilu. Tema razgovora Clinton i Ouattare su, izme|u ostalog, bili terorizam, trgovina droge i piratstvo. Otkako je Ouattara preuzeo funkciju predsjednika, SAD su dozvolile da se Obala Slonova~e vrati pravo na ugovor u slobodnoj trgovini afri~kih zemalja i podr`ava projekte za obnavljanje. Clinton je u ponedjeljak posjetila Liberiju na prvi dan njene turneje po zapadnoj Africi da bi prisustvovala drugoj inauguraciji Ellen Johnson - Sirleaf.

Raketni {tit NATO-a predmet je spora i sa Rusijom

nekimzemljama. Iran se protiviinstaliranjuradarskog sistema NATO-a u Turskoj jer to do`ivljava kao prijetnju svojoj sigurnosti. “To nijedobro za bilokojuislamskuzemlju“, izjavio je pro{le sedmice u Ankari predsjednik iranskog parlamenta Ali Larid`ani, ali je dodao da vjeruje Turskoj. U Ankari nagla{avaju da taj sistem nije uperen ni protiv jedne ze-

mlje i da je to dio odbrambenog sistema NATO-a od vanjskih napada. Postavljanje raketnog odbrambenog {tita izazvalo je nesporazume i izme|u NATO-a i Rusije koja to do`ivljava kao prijetnju za sigurnost Rusije i najavljuje da }e odgovoriti postavljanjem raketnog sistema u pograni~nom podru~ju prema zapadnim zemljama NATO-a.

18

SVIJET FINANSIJA

srijeda, 18. januar/sije~anj 2012.

OSLOBO\ENJE

BiH

EU

Andrej [keta, predsjednik uprave Ljubljanske berze

Male berze nisu u fokusu investitora
Nema nikakvog racionalnog razloga da ne do|e do koncentracije u cijeloj regiji, {ire od samog podru~ja biv{e Jugoslavije
Razgovarao: Hajdar ARIFAGI]

Smanjen i kreditni rejting EFSF-a
RejtingagencijaStandard&Poor’s smanjila je ocjenu rejtinga Fonda za stabilizacijueura(EFSF) za jedan na AA+, a svoj potezobja{njavatime da ako rejting gube dr`ave koje garantuju za sredstva fonda, onda to va`i i za sam EFSF. Njema~kiministarfinansijaWolfgangSchäubletvrdi da to ne mora da zna~i da }e Njema~ka morati da garantuje za ve}usumu od 211 milijardieura, koliko je sada slu~aj. “Lideri evropskih dr`ava ve} su odlu~ili da tokom ove godineprivremenifondEFSFzamijenestalnimmehanizmomstabilizacije ESM-om, koji }e raspolagati odre|enim kapitalom. To }e biti dodatni stub na kojem }e po~ivati podr{ka dr`avama u problemima. Fond EFSF u ovom trenutku raspola`e s dovoljno sredstava za sve zadatke koji se pred njim nalaze u ovojgodini“ ka`eSchäuble. , Berzovni analiti~ar Jacques Cailloux iz banke RBS stvari vidi druga~ije. “Sni`avanje rejtinga evropskim dr`avama govori da ni EFSF, a ni budu}i fondovi, ne}e mo}i da zadr`e

vrhunski rejting“ ka`e on i do, daje da bi upravo zato morao da se pove}a obim fondova za pomo}. Ovi fondovi trebalo bi da sprije~e da u probleme zapadnu i dr`ave poput Italije, [panije ili Francuske. Evropskistabilizacionimehanizam (ESM), za razliku od sada{njegfondaEFSF, imat}e podlogu u gotovom novcu, a ne u garancijama za kredite. Zbogtoga se njema~ka kancelarka Angela Merkel nada da }e banke i rejting-agencije taj fond posmatrati na potpuno druga~iji na~in, prenosi Deutsche Welle. Njema~ki ministar finansija Wolfgang Schäuble ka`e kako vjeruje da agencija S&P o~ito nije shvatila koje su sve mjere u me|uvremenu donesene, a posebno isti~e jedno. “Mi smo na putu da uspostavimofiskalnuuniju, da stvorimo okvire u kojima}e sve dr`ave da se pridr`avaju dogovorene finansijskepolitike. S&P mo`danijevrednovao i to da su sve dr`ave u krizipoduzelevelikenapore da smanjedr`avnideficit“ tvrdinje, ma~ki ministar finansija.

Svojevremeno se pri~alo, a za neke je to i danas aktuelno, da }e Ljubljanska berza djelomi~no ili potpuno preuzeti Sarajevsku berzu. Andreju [keti, predsjedniku uprave Ljubljanske berze, tokom nedavnog susreta u Ljubljani kazali smo da ta dilema ni do danas nije razrije{ena, a on odmah pojasnio: - Lju bljan ska ber za je dio grupacije centralnoevropskih berzi CEESEG i sada se potpuno fokusira na razvoj doma}eg slovena~kog tr`i{ta. Odluke o vlasni~kom ulasku u druge berze prihva}aju se na nivou grupacije.

Razvoj regionalnih tr`i{ta
• Kakvi su poslovni rezultati Ljubljanske berze u 2011. godini i ako ih ima, koji ciljevi nisu ostvareni? - U 2011. godini promet na berzi je stagnirao na oko 470 miliona eura, a ukupna tr`i{na kapitalizacija akcija je 4,8 milijardi. Ali nastavio se pad indeksa SBITOP, koji je izgubio za oko 30 posto. Sa implementacijom trgova~ke platforme Xetra glavni cilj nam je bilo pove}anje prisustva stranih banaka i investitora. LJSE ima sada pet ~lanova, koji rade iz inostranstva i ostvare 12 posto ukupnog prometa na berzi. U dru goj po lo vi ni 2011. po~eli smo sa projektom daljnjeg po ve zi va nja tr`i {ta sa Be~kom ber zom. Pro jekt bi omogu}io dodatnu me|unarodnu kotaciju za najbolja slovena~ka poduze}a, a sa druge strane, brokerima i investitorima dostup do novih akcija i finansijskih produkata u regionu. Vjerujem da }e taj cilj biti ostvaren u 2012. godini.

• [ta karakteri{e tr`i{ta kapitala u zemljama biv{e Jugoslavije? Da li }e opstati ili propasti? - Sva tr`i{ta kapitala biv{e Jugoslavije su globalno mala i periferna tr`i{ta. Kao takva, u ovim vremenima nisu u ve}em fokusu stranih investitora koji tra`e likvidnost i sigurnost. Ali lokalna tr`i{ta }e se i dalje razvijati, jer preduze}a trebaju kapital za daljnji razvoj. A berze kao or ga ni za to ri tr`i{ta moraju potra`iti organizacijske {eme koje }e im omo gu}iti da produkte pribli`e razvije-

FRANKFURT I NEW YORK Ako se priprema povezivanje Frankfurta i New Yorka, nema nikakvog racionalnog razloga da se ne uradi koncentracija berzi i na podru~ju cijele regije, {ire od samog podru~ja biv{e Jugoslavije. Takva tr`i{ta bi funkcionirala bolje, a i lokalne berze bi bolje odradile svoj dio posla
nim tr`i{tima i investitorima. U tom pogledu je LJSE sa ulaskom u grupaciju CEESEG napravio korak dalje. berzi i na podru~ju cijele regije, {ire od samog podru~ja biv{e Jugoslavije. Takva tr`i{ta bi funkcionirala bolje, a i lokalne berze bi bolje odradile svoj dio posla. U budu}nosti bi}e lokalno prisutne funkcije tr`i{ta, koja imaju ve}u lokalno dodanu vrijednost. To su najvi{e kontakti sa emitentima (poduze}ima) i lokalni marketing. Trgovanje, podr{ka brokera i me|unarodni marketing imaju najve}u dodanu vrijednost ako ti klijenti dobivaju podr{ku na {irem geografskom podru~ju. Tako }e se te funkcije i dalje koncentrirati ako se `eli biti uspje{an u na{em poslu.

Lokalni marketing
• U vezi sa prethodnim pitanjem, volio bih ~uti Va{e mi{ljenje o tome koliko je racionalno da u BiH postoje dvije berze? Pritom, ostvaruju relativno slab promet i imaju veoma malo prostora za saradnju koja bi rezultirala pove}anjem obima trgovanja. - Ako se priprema povezivanje Frankfurta i New Yorka, nema nikakvog racionalnog razloga da se ne uradi koncentracija

Njema~kisocijalistapoznat po o{troj retorici izabran je u utorak za predsjednika Evropskog parlamenta, obe}avaju}i da }e oja~atiulogu27-~lanogzakonodavnog tijela Evropske unije. Martin Schulz naslijedio je Poljaka Jerzya Buzeka, koji nije tra`io reizbor. On je lako pobijedio dvoje britanskih poslanika u prvomkruguglasanja. Schulz je postao me|unarodno poznat 2003. godine, kada ga je talijanski premijer Silvio Berlusconi nazvao idealnim izborom za lik stra`ara nacisti~kog koncentracionog logora u filmu. Berlusconi je kasnije bio prisiljen da mu uputiizvinjenje. Dugogodi{nji socijalisti~ki ~elnik u parlamentu, Schulz (56) planira da iskoristisvojunovupozicijukako bi zatra`iove}e evropskeintegracije i vi{epoli-

EP: Mar tin Schulz novi predsjednik

Samsung ula`e rekordnu BANKROTIRAO

41 milijardu dolara
ti~kih ovlasti za pomo} u suo~avanju safinansijskomkrizom. On preuzimarukovo|enje u vrijeme kada Parlament tra`i ve}uulogu u procesuodlu~ivanja u EU nakon{to je godinama marginaliziran od Evropskekomisije, izvr{nogtijela EU, i na redovnim sastancima ~elnika dr`ava ~lanica EU, koji ~esto donose odluke ne pitaju}i Parlament za mi{ljenje.

najbogatiji Irac
Irski sud je proglasio da je Sean Quinn, nekada najbogatiji Irac, bankrotirao nakon {to je izgubio vi{e od milijarde eura ulo`enih u propalu Anglo-irsku banku. S druge strane, Irish Bank Resolution Corp (IBRC), nekada{nja Anglo-irska banka, procjenjuje da joj Quinn duguje 2,9 milijardi eura. Banka sada namjerava preuzeti udio Quinnove obitelji u kompaniji Quinn grupa, konglomeratu koji se bavi gra|evinskim materijalom, nekretninama i osiguranjem. Tako|er, namjera banke je da se dokopa Quinnovih poslova u Rusiji, Ukrajini i Indiji. Anglo-irska banka je, ina~e, nacionalizirana 2009. kada je kolaps tr`i{ta nekretnina oborio vrijednost njenih dionica. Dr`ava je u nju ulo`ila oko 30 milijardi eura da bi sprije~ila kolaps banke.

Ju`nokorejskiposlovnikonglomeratSamsung saop{tio je da }e ove godine investirati 41,7 milijardi dolara u poslove u SAD-u kako bi osigurao dalji rast kompanije. Grupacija, kojoj pripada i tehnolo{ki gigant Samsung Electronics, planira da investira u postrojenja, istra`ivanja i razvoj. Ovo }e biti najve}a investicija u historiji ove kompanije, za 12 posto ve}a nego pro{le godine. Samsung planira da otvori novih 26.000 radnih mjesta u 2012. godini, {to je, tako|er, novi rekord i pove}anje za ~etiri procenta u odnosu na 25.000 radnih mjesta otvorenih u 2011. godini.

OSLOBO\ENJE srijeda, 18. januar/sije~anj 2012.

OGLASI

19

Na osnovu ~lana 140. Zakona o prostornom ure|enju („Slu`bene novine Kantona Sarajevo“, broj 7/05), i ~lana 36. Statuta Op}ine Stari Grad - pre~i{}eni tekst („Slu`bene novine Kantona Sarajevo“, broj 31/08), op}inski na~elnik putem Slu`be za urbanizam objavljuje

J AV N I P O Z I V
za u~e{}e u radu Komisija za tehni~ki pregled gra|evina izgra|enih na podru~ju op}ine Stari Grad 2012 - 2013. godina I Pozivaju se lica zainteresovana za tehni~ki pregled gra|evina za 2012 - 2013. godinu, u skladu sa Zakonom o prostornom ure|enju („Slu`bene novine Kantona Sarajevo“, broj 07/05) sljede}ih struka: - dipl. ing. arhitekture - dipl. ing. gra|evine - dipl. ing. elektrotehnike - dipl. ing. ma{instva - dipl. ing. geodezije - dipl. ing. za{tite od po`ara i eksplozije - dipl. ing. za{tite na radu II Na javni poziv mogu se prijaviti fizi~ka lica iz stava I, sa pet (5) godina radnog iskustva i polo`enim stru~nim ispitom. III Uz prijavu potrebno je prilo`iti sljede}u dokumentaciju: - ovjerenu kopiju diplome - ovjerenu kopiju uvjerenja o polo`enom stru~nom ispitu - dokaz o radnom sta`u nakon sticanja diplome - kopiju li~ne karte sa nazna~enom adresom i op}inom stanovanja - naziv poslovne banke i broj transakcijskog ra~una Prijave s dokazima o ispunjavanju uslova javnog poziva podnose se u roku od 15 dana od dana objavljivanja, neposredno na protokol Op}ine ili putem po{te. Nepotpune ili neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Prijave se dostavljaju na adresu: OP]INA STARI GRAD Slu`ba za urbanizam, sa naznakom „Za javni poziv za podno{enje prijava za tehni~ki pregled gra|evine” Ul. Zelenih beretki br. 4, Sarajevo Broj: 05-23-224/12 NA^ELNIK OP]INE mr. Ibrahim Had`ibajri}

BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine Zeni~ko-dobojski kanton OP]INSKI SUD U TE[NJU Zemlji{noknji`ni ured Broj: 039-0-DN-11-001 438 Te{anj, 11. 1. 2012. godine Na osnovu ~l. 63. i 67. a u vezi sa ~l. 88. st. 2. Zakona o zemlji{nim knjigama Federacije BiH ("Slu`bene novine FBiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Te{nju, Zemlji{noknji`ni ured

N A J AV L J U J E USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA
U zemlji{noknji`nom predmetu broj 039-0-Dn-11-001 438, a po zahtjevu Isi} Sanela, sin Envera, iz Te{nja, Alipa{e He}imovi}a 5, zastupan po punomo}niku Martin D`ido, advokat iz Jelaha, u toku je postupak uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane po novom premjeru u posjedovni list broj 488 katastarska op}ina Te{anj I, ozna~ene sa: - k.~. br. 1017 zv. "Serava", ku}a i zgrada povr{ine 112 m2, {to odgovara prema podacima starog premjera sa k.~. br. 21/65, upisana u ZK ul. br. 8789 k.o. SP-Te{anj, - k.~. br. 1020/1 zv. "Serava", dvori{te povr{ine 139 m2, {to odgovara prema podacima starog premjera sa k.~. br. 21/66, upisana u ZK ul. br. 8789 k.o. SP-Te{anj. Prema podacima katastra Op}ine Te{anj, posjednik navedenih nekretnina je Isi} Envera Sanel iz Te{nja, Alipa{e He}imovi}a 5, sa dijelom 1/1, dok su prema podacima Zemlji{noknji`nog ureda Op}inskog suda Te{anj, kao suvlasnici navedenih nekretnina u ZK ul. br. 8789 k.o. SP - Te{anj upisani Isi} Ekrem, sin Hasana, Isi} Zuhra, k}i Hasana, Isi} Nezira, k}i Hasana, Isi} Sanela, k}i Envera, Isi} Sanel, sin Envera, i Isi} Ismet,sin Hase. Pozivaju se sva lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i to doka`u, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. Zemlji{noknji`ni referent Aldin [abanovi}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OP]INSKI SUD U VELIKOJ KLADU[I Broj: 23 0 Mal 000649 09 Mal Velika Kladu{a, 11. 1. 2012. godine Op}inski sud u Velikoj Kladu{i, po stru~nom saradniku Aliba{i} Ismetu, u pravnoj stvari tu`itelja, Op}ina Velika Kladu{a, zastupana po op}inskom pravobraniocu, protiv tu`enih: Beganovi} Saliha i [emso, ul. Tone Hrovata, zgrada A-1, Velika Kladu{a, radi isplate duga vsp. 735,97 KM, u toku prethodnog ispitivanja tu`be, van ro~i{ta za raspravu 27. 10. 2011. godine donio je zbog propu{tanja OBAVEZUJU SE tu`eni da isplate tu`itelju iznos od 735,97 KM na ime naknade za odr`avanje zajedni~kih dijelova i ure|aja zgrade, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od dana podno{enja tu`be, tj. 7. 1. 2009. godine, pa do kona~ne isplate, a sve u roku od 15 dana, ra~unaju}i od dana pravomo}nosti ove presude. POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove presude `alba nije dopu{tena, ali se mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje ovom sudu u roku od 8 dana od dana kada je prestao razlog koji je uzrokovao propu{tanje, odnosno od dana saznanja za propu{tanje. Nakon proteka 60 dana od dana propu{tanja ne mo`e se tra`iti povrat u prija{nje stanje. NAPOMENA: Obavje{tavaju se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa (~lan 348. stav 4. Zakona o parni~nom postupku). Stru~ni saradnik Ismet Aliba{i}

OGLAS

PRESUDU

20

BIZNIS I EKONOMIJA

srijeda, 18. januar/sije~anj 2012.

OSLOBO\ENJE

Inicijativa mostarskog Aluminija

Struju mogu dobiti samo od EPHZ-HB
Aluminij d.d. Mostar najavio je da }e narednih dana tra`iti da njegov opskrbljiva~ elektri~nom energijom potrebnom za proizvodnju bude Elektroprivreda BiH umjesto Elektroprivrede HZ-HB. Alu mi nij se na ovaj ko rak odlu~io nakon {to je Elektroprivreda HZ-HB kod Federalne regulatorne agencije za elektri~nu energiju pokrenula postupak pove}anja cijena struje za velike potro{a~e poput Aluminija.

Nije opravdano tra`iti poskupljenje samo za velike potro{a~e

Nedostatak struje
Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Erdal Trhulj je za Oslobo|enje kazao kako je svjestan da je pro{la godina bila izuzetno lo{a za EPHZ-HB {to se ti~e hidrolo{kih uslova te ova

kompanija nije uspjela da proizvede dovoljne koli~ine energije nego je nedostatak morala nadoknaditi kupovinom struje na slobodnom tr`i{tu. Za kupovinu nedostaju}ih koli~ina struje bilo je potrebno vi{e od 100 miliona KM, te je stoga njihov zahtjev za poskupljenje opravdan. Me|utim, Trhulj je mi{ljenja da nije opravdano tra`iti poskupljenje samo za velike potro{a~e, kojih na podru~ju koje snabdijeva EPHZ-HB ima tri, i da oni sami snose teret poskupljenja, nego treba da poskupi struja svim potro{a~ima. Dakle, prema njegovim rije~ima, potrebno je da ova elektroprivreda uradi isto {to je pro{le godine uradio i EPBiH. Trhulj je uvjeren da FERK ne}e dozvoliti poskuplje-

Jedino {to mo`e, jeste da napusti svog snabdjeva~a i da struju nabavlja na slobodnom tr`i{tu, ali kasnije vi{e ne mo`e dobiti snabdjeva~a.

Otvaranje tr`i{ta
S obzirom na to da je BiH potpisala ugovor o pristupanju Energetskoj zajednici jugoisto~ne Evrope, obavezna je otvoriti tr`i{te elektri~ne energije, ali prije toga mora donijeti set zakona u oblasti energetike. Zakoni su u proceduri i trebali bi stupiti na snagu polovinom ove godine, a prelazni period }e trajati do 2015. Polovinom pro{le godine veliki potro{a~i su bili obavezni opredijeliti se za snabdjeva~a i u prelaznom periodu ga ne}e mo}i mijenjati. J. Sa.

Erdal Trhulj: Uvjeren da FERK ne}e dozvoliti poskupljenje

nje samo velikim potro{a~ima i da }e odluka vjerovatno biti ista kao i za Elektroprivredu BiH.

On je naglasio kako je nemogu}e da veliki potro{a~, u ovom slu~aju Aluminij, promijeni snabdjeva~a.

BH Telecom i M:tel spremni za prenosivost brojeva

U Kaknju 2011. registrovano 11 novih firmi

HT-u prijeti sankcija
Kompanija BH Telecom izvr{ila je sve potrebne aktivnosti i spremna je za pru`anje usluge prenosivosti telefonskih brojeva u mobilnoj telefonskoj mre`i, dok je Telekom Srpske bio spreman za pru`anje ove usluge ve} od 30. juna pro{le godine, izjavila je za Fenu glasnogovornica Regulatorne agencije za komunikacije (RAK) Amela Odoba{i}. Odoba{i} je navela da je RAK, u sklopu aktivnosti koje se vode na stvaranju uvjeta za kori{tenje usluge prenosivosti telefonskih brojeva u mobilnoj telefonskoj mre`i BiH, zatra`io od mobilnih operatera BH Telecom i HT Mostar informaciju o njihovoj spremnosOperateri trebali biti spremni jo{ 1. januara

Upla{ili se recesije
U gradu uglja, struje i cementa opada interesovanje za pokretanje vlastitog biznisa
Tokom posljednje tri godine u Kaknju opada broj registrovanih fizi~kih i pravnih lica, na {to je, prema analizi op}inske slu`be nadle`ne za poduzetni{tvo, najve}i uticaj imala recesija. To se posebno odnosi na fizi~ka lica kao pravne subjekte, dok pravna lica ipak pokazuju znake poslovnog dinamizma. Za proteklih 12 mjeseci 2011. godine u ovom gradu registrovano je samo jedanaest novih firmi u svojstvu pravnih lica prete`no u oblasti trgovine i usluga. Podaci koje nam je prezentirao op}inski na~elnik Mensur Ja{arspahi} Suri pokazuju da je na podru~ju ove op}ine u 2011. godini me|u privrednim subjektima bilo registrovano 398 fizi~kih lica - najvi{e u obrtu (129), javnom prevozu (94), trgovini (93), ugostiteljstvu (82) i taksi-prevozu (48). ti za pru`anje usluge prenosivosti telefonskih brojeva s 1. januarom 2012. godine. Prema njenim rije~ima, HT Mostar jo{ nije spreman za po~etak primjene ove usluge. Ona je upozorila da Agencija razmatra sankcioniranje HT-a, koji svojom nespremno{}u onemogu}ava sve korisnike mobilne telefonije u BiH da koriste ovu uslugu.

Kakanj: Zaposlenost ipak raste

PRVI FAKTOR: Izvje{taj o zavr{etku uspje{ne poslovne godine

zaposlenost. Na kraju januara 2011. bile su registrovane 6.194 nezaposlene osobe, a sedam mjeseci kasnije 6.108.

„Godina uspje{nog poslovanja”
PRVI FAKTOR d.o.o. Sarajevo, kao prvo bosansko-hercegova~ko dru{tvo specijalizirano za poslove doma}eg i me|unarodnog faktoringa zavr{ilo je veoma uspje{nu poslovnu godinu. Pore|enjem i analizom godi{njeg prometa u periodu od 2007. godine do 2011. godine, mo`e se prikazati veoma dobar poslovni rezultat, te sve ve}e prepoznavanje prednosti faktoringa od bosansko-hercegova~kih preduze}a. U 2011. godini PRVI FAKTOR Sarajevo je izvr{io otkup potra`ivanja u visini 98 mil KM, {to je najbolji rezultat dru{tva u 6 godina postojanja. Zabilje`en je rast visine otkupa od 27% u odnosu na 2010. godinu. Bitno je ista}i, da PRVI FAKTOR nije zanemario kvalitet potra`ivanja koja su predmet otkupa, te je ostvaren i rast portfolia u odnosu na prethodnu godinu za ~ak vi{e od 25%. Ovakav rast je rezultat prije svega sklapanja novih ugovora o otkupu potra`ivanja. Protekle godine je izvr{ena znatna diverzifikacija klijenta prema granama privrede {to je ujedno rezultiralo i disperzijom rizika. Stalnim radom na educiranju klijenata o usluzi faktoringa, znatno je pro{irena i baza klijenata sa kojom PF SA sara|uje. Direktor firme PRVI FAKTOR \enan Bogdani} isti~e da se tokom 2011. godine radilo 18% izvoznog faktoringa, 3% uvoznog, kako sa zemljama regiona dok je ostatak pripao doma}em faktoringu. Gospodin Bogdani} isti~e da je veoma zadovoljan ostvarenim rezultatima koji su rezultat ve}eg otkupa potra`ivanja, pove}anja operativne profitabilnosti u odnosu na ranije godine, naro~ito uzev{i u obzir nepoznavanje usluge faktoringa od na{ih preduze}a. Uspje{nim odgovorom na izazove koji se nalaze pred Prvim faktorom, a ti~u se provedbe integracijskih aktivnosti, optimizacije internih procesa, nepovoljnih makroekonomskih trendova kao i velikim pesimizmom na tr`i{tu, Prvi faktor planira i 2012. poslovnu godinu zavr{iti na vi{em nivou poslovanja i poslovnih rezultata. M. O.

Uticaj na (ne)zaposlenost
U posmatranom razdoblju optimisti~nije djeluju podaci o broju zaposlenih, odnosno blagom rastu otvaranja novih radnih mjesta. Kakanj je lani u januaru imao 8.854 aktivna radnika, a u augustu 9.133, podaci su Zavoda za statistiku FBiH. Dubinska analiza re~enih podataka koja bi obuhvatila finansijske podatke poslovanja novih firmi i u ovoj, kao i u ve}ini lokalnih zajednica, pokazali bi stvarno stanje u ovoj oblasti, odnosno i to ko se prepao recesije, a kome je ona dobro do{la da izvede neku sumnjivu poslovnu operaciju. Nije tajna da kroz ra~une novootvorenih firmi tokom godinu-dvije njihovog poslovanja ne pro|e niti jedna konvertibilna marka, {to su nam za ovu priliku, dodu{e nezvani~no, potvrdili i u jednoj od sarajevskih komercijalnih banaka. To sugeri{e na zaklju~ak da pojedinci nove firme otvaraju samo da bi napravili neku {pekulaciju, ~emu organi finansijske i druge kontrole ne mogu efikasno H. A. da stanu ukraj.

Naglo opadanje
Dvije godine ranije (2009) poslovne aktivnosti imalo je 639 fizi~kih lica, najvi{e u obrtu i trgovini. Naglo opadanje zapo~elo je 2010. godine, kada se taj broj sma njio na 574, pri ~emu su naj~e{}e zatvarane trgovine i ugostiteljske radnje, {to upu}uje na zaklju~ak da su Kakanjci smanjili li~nu potro{nju, a ja~i trgova~ki lanci ugu{ili male trgovce hrane i robe {iroke potro{nje. Kod pravnih lica i poslovnih jedinica prestanak privredne aktivnosti bio je bla`i. Sa 490 u 2009. godini broj registrovanih subjekata u 2010. je opao na 480, dok ih je bilo 455. Iz predo~enih podataka uo~ava se da su prestanku rada ~e{}e pribjegavale firme organizovane kao pravna lica, dok su poslovne jedinice lak{e opstajale. Otvaranje novih i zatvaranje ranije otvorenih firmi u Kaknju se tokom pro{le godine nije zna~ajnije odrazilo na ne-

OSLOBO\ENJE srijeda, 18. januar/sije~anj 2012.

BIZNIS I EKONOMIJA
Posljedice poskupljenja goriva

21

Agencija Obili}evo nova je poslovnica Nove banke a.d. Banja Luka koja je ju~er po~ela sa radom. Agencija se nalazi u Ulici cara Lazara bb, u naselju Obili}evo, u Banjoj Luci. Otvaranjem Agencije Obili}evo nastavljeno je {irenje mre`e No ve ban ke i omo gu}ena ve}a dostupnost usluga. Gra|ani i pravna lica na ovoj lokaciji mogu da koriste usluge unutra{njeg i inostranog

Nova banka otvorila Agenciju Obili}evo

platnog prometa, zatim da postanu korisnici kredita, {tednje i depozita, kao i platnih kartica Nove banke, {to o~ekujemo da rezultira uspje{nim poslovanjem novog organizacionog dijela i pove}anjem broja zadovoljnih klijenata banke, saop}eno je iz Nove banke. Besplatnim pozivom na broj 080050011 mo`e se dobiti vi{e informacija o radu Agencije Obili}evo i uslugama koje pru`a.

Nove cijene u Centrotransu
Korekcija cijena karata na svim linijama od ~etiri do osam posto
Kompanija Centrotrans Eurolines izvr{ila je korekciju cijena karata na svim linijama, potvrdio je za Oslobo|enje Ibrahim Kerla, izvr{ni direktor za tehni~ke poslove u Centrotransu.

CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
Kursna - te~ajna lista - broj 010 - 18. 1. 2012. godine.
Kursevi u konvertibilnim markama /BAM/
Zemlja [ifra valute Oznaka valute Jedinica valute Kupovni za devize i efek.valutu Srednji za devize Prodajni za devize

Neure|eno tr`i{te
„Jedan od glavnih uslova promjene cijena karata jeste cijena goriva, koja je konstantno u porastu. Od 2009. gorivo je poskupjelo 70 posto, a svjedoci smo da je do posljednjeg poskupljenja do{lo prije nekoliko dana, te smo mi bili prinu|eni da, ako uzmemo u globalu sve cijene, izvr{imo korekciju cijena za ~etiri do osam posto navi{e“, pojasnio je Kerla. On je dodao da je tr`i{te, kada je u pitanju prevoz u BiH, prili~no neure|eno, velika je konkurencija, izgubljen je sistem cjenovnika, pa se vi{e ne zna ni kolike su minimalne niti maksimalne cijene na pojedinim linijama. „Ni{ta ne funkcioni{e kako treba, potrebno je napraviti cjenovnik u ~iji okvir }e se uklopiti svi

EMU 978 EUR 1 1.955830 Australija 036 AUD 1 1.588843 Kanada 124 CAD 1 1.506634 Hrvatska 191 HRK 100 25.859108 Ceska R 203 CZK 1 0.076060 Danska 208 DKK 1 0.262389 Maðarska 348 HUF 100 0.627453 Japan 392 JPY 100 1.986701 Litvanija 440 LTL 1 0.565032 Norveska 578 NOK 1 0.254576 Svedska 752 SEK 1 0.220755 Svicarska 756 CHF 1 1.613681 Turska 949 TRY 1 0.829375 V.Britanija 826 GBP 1 2.349257 SAD 840 USD 1 1.525364 Rusija 643 RUB 1 0.048413 Srbija 941 RSD 100 1.863247 SDR (Special Drawing Rights) na dan 13. 01. 2012 = SDR (Special Drawing Rights) na dan 13. 01. 2012 =

1.955830 1.592825 1.510410 25.923918 0.076251 0.263047 0.629026 1.991680 0.566448 0.255214 0.221308 1.617725 0.831454 2.355145 1.529187 0.048534 1.867917 USD BAM

1.955830 1.596807 1.514186 25.988728 0.076442 0.263705 0.630599 1.996659 0.567864 0.255852 0.221861 1.621769 0.833533 2.361033 1.533010 0.048655 1.872587 1.52850 2.340835

Ne}e biti drasti~nog poskupljenja

prevoznici. [to se ti~e |a~kih karata i studentskih mjese~nih, koje uzimaju kod nas |aci i studenti, njih nismo niti mislimo mijenjati“ naglasio je Kerla i dodao: ,

Skupi dijelovi
„Uz gorivo, na cijene karata uti~e i sve skuplja oprema, tako da je u posljednjevrijemeenormnosko~ila cijena autobuskih guma, kao i potrebnih dijelova jer sve dijelove za autobuse nabavljamo vani“ .

Prema njegovim rije~ima, cijene karata mogle bi se jo{ korigovati, odnosno pove}ati zbog svih ovih faktora, ali je Centrotrans svjestan trenutnog stanja u dr`avi i jo{ se ne odlu~uje na drasti~no poskupljenje. Kompanija Globtour, koja je jedan od ve}ih prevoznika u BiH, prema rije~ima direktora Mate Pranji}a, za sada nema namjeru mijenjati cijene karata na svojim A. Pe. linijama.

22

BERZE
1.514,08 850,21
BIRS BIFX

srijeda, 18. januar/sije~anj 2012.

OSLOBO\ENJE
951,52 811,10
ERS10 SASX-30

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Federacije BiH“, br. 12/03) a u postupku imenovanja na pozicije u nadzornim odborima javnih preduze}a i privrednih dru{tava u kojima federalni organi vlasti imaju pravni interes i u kojima, prema va`e}im zakonima, pravilima i propisima, imaju zakonito pravo da vr{e nominaciju, odnosno imenovanje Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, objavljuje

826,87 1.667,48
FIRS

SASX-10

J AV N I O G L A S
za imenovanje na pozicije u Nadzorni odbor Hrvatske po{te d.o.o. Mostar I PREDMET JAVNOG OGLASA Objavljuje se javni oglas za utvr|ivanje prijedloga kandidata za ~lanove Nadzornog odbora u privrednom dru{tvu: Hrvatske po{te d.o.o. Mostar............................ 6 ~lanova iz dijela dr`avnog kapitala II OPIS POZICIJE ^LANA NADZORNOG ODBORA - zajedno sa ostalim ~lanovima i uz konsultacije sa Federalnim ministarstvom prometa i komunikacija nadzire poslovanje i rad uprave, - izgra|uju i razvijaju odnose izme|u nadzornog odbora, uprave, dioni~ara ili vlasnika i drugih sudionika, a naro~ito u postupku dono{enja odluka kojima se uti~e na vrijednost kapitala dru{tva, - raspola`e imovinom i kapitalom preduze}a ili utvr|uje strategiju razvoja preduze}a, - razmatra i usvaja finansijske izvje{taje uprave o poslovanju dru{tva, - predla`e raspodjelu i na~in upotrebe dobiti i na~in pokri}a gubitka, - utvr|uje prijedlog odluke o smanjenju i pove}anju osnovnog kapitala preduze}a, - utvr|uje prijedlog odluke o statusnim promjenama, promjeni oblika i prestanku preduze}a, - obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom preduze}a. III MANDAT ^LANA NADZORNOG ODBORA Mandat ~lana Nadzornog odbora je ~etiri godine od momenta imenovanja Nadzornog odbora od Skup{tine ovog dru{tva sa mogu}no{}u ponovnog imenovanja u skladu sa zakonom. Lica kona~no imenovana na pozicije ~lana Nadzornog odbora ostvarivat }e pravo na naknadu za rad u Nadzornom odboru u skladu sa uslovima utvr|enim Zakonom o pla}ama i drugim materijalnim pravima ~lanova organa upravljanja institucija Federacije Bosne i Hercegovine i javnih preduze}a u ve}inskom vlasni{tvu Federacije Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Federacije BiH“, br. 12/09). IV USLOVI ZA POZICIJE Kandidat mora ispunjavati slijede}e kriterije: - da ima visoku stru~nu spremu, - vi{egodi{nje iskustvo i stru~no znanje posebno iz okvira djelatnosti preduze}a za koje se tra`i imenovanje te da je upu}en u sadr`aj i na~in rada organa upravljanja preduze}a. Prilikom procjene kvalifikacija i iskustva svih kandidata uzet }e se u obzir i slijede}i kriteriji: - sposobnost prepoznavanja, zastupanja i za{tite interesa privrednog dru{tva i uva`avanja interesa drugih zainteresiranih sudionika, - sposobnost za savjesno, odlu~no, odgovorno i profesionalno obavljanje upra`njene pozicije, - izra`ena individualnost, inicijativnost, nezavisnost u radu i nepristrasnost u dono{enju odluke, - komunikacijske i organizacijske sposobnosti, - znanja i sposobnosti razumijevanja poslovnih izvje{taja, poznavanja privrednog prava i ukupnog zakonodavstva na podru~ju djelovanja nadzornog odbora, korporativnog upravljanja i strategije poslovne etike, - sposobnost upravljanja finansijskim i ljudskim resursima i naklonjenost timskom radu, - rezultati rada ostvareni tokom karijere, - teritorijalna pripadnost, - spol, - nacionalnost Pored navedenih kriterija, svaki kandidat treba ispunjavati i slijede}e op}e kriterije: - da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine, - da je stariji od 18 godina, - da nije stariji od 65 godina na dan imenovanja, - da nije osu|ivan za krivi~no djelo i za privredni prijestup nespojive s du`no{}u u nadzornom odboru pet godina od dana pravosna`nosti presude, isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne, - da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak, - da nije lice kojem je presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadle`nosti nadzornog odbora za koji se kandiduje, - da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou dr`ave ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije, - da se na njega ne odnosi ~lan IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine, - da nije na funkciji u politi~koj stranci u skladu sa ~lanom 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine, - da nema privatni finansijski interes u privrednom dru{tvu u ~iji se nadzorni odbor kandiduje, - da nije direktor ili ~lan uprave dru{tva, - da nije izabrani zvani~nik, nosilac izvr{nih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine („Slu`beni glasnik BiH“, br. 16/02 i 12/04) i Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Federacije BiH“, br. 70/08), - da nije predsjednik ili ~lana nadzornog odbora ili upravnog odbora drugog privrednog dru{tva ili institucije vlasti u skladu sa ~lanom 264. Zakona o privrednim dru{tvima („Slu`bene novine Federacije BiH“, br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08 i 7/09), - da nije lice na kojeg se odnose odredbe ~lana 4. Uredbe o vr{enju ovla{tenja organa Federacije Bosne i Hercegovine u privrednim dru{tvima sa u~e{}em dr`avnog kapitala („Slu`bene novine Federacije BiH“, br. 48/05, 54/05, 42/06, 27/07, 28/07, 49/07, 74/07, 15/08, 70/08, 71/08, 4/09, 10/09, 26/09, 40/09, 46/09, 52/09 i 3/10) - da ne postoje druge zakonske smetnje za obavljanje poslova u nadzornom odboru u koji se kandiduje. V POTREBNI DOKUMENTI Prijave kandidata treba da sadr`e kra}u biografiju, adresu i kontakt-telefon. Uz prijavu treba dostaviti: - uvjerenje o dr`avljanstu (ne starije od 6 mejseci) ili kopiju li~ne karte (CIPS), - diplomu o visokoj stru~noj spremi, - dokaz o radnom iskustvu u privredi, - uvjerenje da se protiv kandidata, podnosioca prijave na konkurs, ne vodi krivi~ni postupak od nadle`nog kantonalnog suda (ne starije od tri mjeseca), - uvjerenje da nije osu|ivan za privredni prijestup nespojiv s du`no{}u u nadzornom odboru pet godina od dana pravosna`nosti presude, isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne od nadle`nog op}inskig suda (ne starije od tri mjeseca), - izjave o ispunjavanju op}ih uslova navedenih pod ta~kom IV USLOVI KONKURSA za alineje od 7 do 15. Kandidati koji budu pozvani na intervju du`ni su dostaviti ovjerene kopije tra`enih dokumenata. Kopije dokumenata }e biti vra}ene kandidatima samo na njihov zahtjev. VI OSTALE NAPOMENE Podnosioci prijave s kojima se ne stupi u kontakt u roku od osam (8) dana od isteka roka za podno{enje prijave ne}e biti uzeti u razmatranje u daljem procesu kandidovanja. Svi kandidati koji budu stavljeni na listu sa u`im izborom bi}e pozvani na intervju pred Komisijom za izbor koju imenuje federalni ministar prometa i komunikacija. Prije intervjua kandidati su du`ni dati podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatima i popuniti obrazac u kojem }e iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slu~aju da do|e do njegovog imenovanja. Obrasci }e se dobiti neposredno prije odr`avanja intervjua u sjedi{tu Federalnog ministarstva prometa i komunikacija u Mostaru. Li~ni podaci o podnosiocima prijava su tajni i mogu se prikupljati i obra|ivati samo u skladu sa Zakonom o za{titi li~nih podataka BiH („Slu`beni glasnik BiH“, broj:32/01). Kandidate koje nakon intervjua preporu~i Komisija za izbor, smatrat }e se da su najuspje{nije pro{li otvorenu konkurenciju, a Federalno ministarstvo prometa i komunikacija osigurat }e da se izvr{e i javno objave kona~na imenovanja na upra`njene pozicije. U slu~aju kada postoje dokazi da u postupku imenovanja nisu ispo{tovani principi ili postupci utvr|eni Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine, bilo koji kandidat ili bilo koji ~lan javnosti mo`e podnijeti prigovor za kona~no imenovanje. Prigovor se podnosi Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija, a kopija se dostavlja Ombudsmenu Federacije BiH. Oglas }e biti objavljen u „Slu`benim novinama Federacije BiH“ i dnevnim novinama Oslobo|enje i Dnevni list. Oglas za podno{enje prijava ostaje otvoren ~etrnaest (14) dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja ovog oglasa. Prijave sa svim tra`enim dokumentima treba dostaviti li~no ili po{tom preporu~eno sa naznakom na koverti: „Prijava na javni oglas za Nadzorni odbor Hrvatske po{te d.o.o. Mostar — ne otvarati“ Na pole|ini koverte navesti ime i prezime podnosioca prijave i adresu. Prijave sa tra`enom dokumentacijom dostaviti na slijede}u adresu: Federalno ministarstvo prometa i komunikacija Bra}e Feji}a bb 88000 Mostar Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se razmatrati.

Na Sarajevskoj berzi ju~er je ostvaren ukupan promet od 74.776,89 KM. U sklopu 42 transakcije ukupno je prometovano 34.506 vrijednosnih papira. Promet na kotaciji iznosio je 49.717,00 KM; a u sklopu 21 transakcije prometovan je 30.631 vrijednosni papir. Na primarnom slobodnom tr`i{tu najve}i dnevni promet ostvaren je dionicama emitenta Sarajevo

SASE: U plusu dionice Hidrogradnje

osiguranje d.d. Sarajevo u iznosu od 8.850,80 KM. Na sekundarnom slobodnom tr`i{tu i na tr`i{tu za emitente u ste~aju nije bilo zaklju~enih transakcija. Najve}i dnevni porast vrijednosti zabilje`ile su dionice emitenta Hidrogradnja od 14,34 posto, dok je najve}i dnevni pad registrirao emitent ZIF Big investiciona grupa od 4,07 posto.

Sarajevska berza/burza Kursna lista za 17. januar/sije~anj 2012.
Dioni~ko dru{tvo Zvani~ni Promj. slu`beni kursa kurs (KM) (%) Max. cijena Min. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM) Broj transakcija

KOTACIJA KOMPANIJA Bosnalijek d.d. Sarajevo KOTACIJA FONDOVA ZIF BIG Investiciona grupa dd Sarajevo ZIF MI Group dd Sarajevo KOTACIJA OBVEZNICA FBiH FBiH obveznice ratna potra`ivanja ser. E FBiH stara devizna {tednja serija D FBiH stara devizna {tednja serija O FBiH stara devizna {tednja serija P PRIMARNO SLOBODNO TR@I[TE BH Telecom d.d. Sarajevo Energoinvest d.d. Sarajevo Fabrika duhana Sarajevo dd Sarajevo Hidrogradnja d.d. Sarajevo JP Elektroprivreda BIH dd Sarajevo Sarajevo osiguranje dd Sarajevo 18,92 4,00 45,00 2,87 20,20 5,15 -0,42 -2,44 0,00 14,34 0,99 0,11 18,99 4,00 45,00 2,87 20,58 5,15 18,85 4,00 45,00 2,87 20,00 5,14 341 1.601 5 62 146 1.720 6.453,15 6.404,00 225,00 177,94 2.949,00 8.850,80 5 5 2 1 3 5 29,00 98,04 77,00 79,50 -3,33 0,00 -0,45 0,00 29,00 98,04 77,01 79,50 29,00 98,04 77,00 79,50 684 15.000 5.500 5.906 198,36 14.706,00 4.235,24 4.695,27 1 1 2 1 3,77 4,03 -4,07 -0,10 3,82 4,03 3,77 4,01 133 529 506,41 2.129,82 3 5 8,07 0,68 8,10 8,02 2.879 23.245,90 8

Banjalu~ka berza Kursna lista za 17. januar 2012.
Dioni~ko dru{tvo Srednji kurs (KM) Promj. kursa (%) Max. cijena Min. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM)

BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA Autoprevoz a.d. Banja Luka Boksit a.d. Mili}i Telekom Srpske a.d. Banja Luka BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA PIF-ova ZIF BLB - profit a.d. Banja Luka ZIF Bors invest fond a.d. Banja Luka ZIF Aktiva invest fond a.d. Banja Luka ZIF Invest nova fond a.d. Bijeljina ZIF Jahorina Koin a.d. Pale ZIF Kristal invest fond a.d. Banja Luka ZIF VB fond a.d. Banja Luka ZIF VIB fond a.d. Banja Luka ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka 3,3 4,28 3,96(A) 0,045 3,22 4,98 3,9 4(A) 5,09 0 -2,73 0 0 -1,23 -0,4 0 -0,25 1,39 3,3 4,28 3,96 0,045 3,56 5 3,9 4 5,1 3,3 4,28 3,96 0,045 3,21 4,91 3,9 4 5,04 106 66 46 11.532 1.560 92 137 20 558 349,80 282,48 182,16 518,94 5.022,60 458,20 534,30 80,00 2.842,20 0,0014 0,55 1,49 0 0 -0,67 0,0014 0,55 1,5 0,0014 0,55 1,49 206.735 762 5.500 289,43 419,10 8.210,00

SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE - TR@I[TE AKCIJA Bosna trgovina a.d. Banja Luka Integral sistem a.d. Doboj Kozaraputevi a.d. Banja Luka Popovo polje a.d. Trebinje TGT a.d. Lakta{i Republika Srpska - stara devizna {tednja 3 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 1 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 3 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 4 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 5 1,5 0,1(A) 0,41 0,3 4,2 90,5 40,83 38,98 36,87 38,14 -61,73 0 0 0 0 0 0,77 0,1 -0,62 0,34 1,5 0,1 0,41 0,3 4,2 90,5 41 39,01 37 38,36 1,5 0,1 0,41 0,3 4,2 90,5 40,51 38,12 36,66 38 936 19.727 798 4.000 283 24.191 26.378 44.366 12.800 42.732 1.404,00 1.972,70 327,18 1.200,00 1.188,60 17.514,28 10.770,10 17.294,46 4.719,00 16.296,30

NAFTA

ZLATO

P[ENICA

111,66 2,56

$ 0,29 %

1.659,10 30,25

$ 1,74 %

677,00 607,75

$ 1,04 %

PLIN
$ 4,12 %

SREBRO
$ 2,48 %

KUKURUZ
$ 1,38 %

OSLOBO\ENJE srijeda, 18. januar/sije~anj 2012.

SARAJEVSKA HRONIKA

23

Zadu`enje kod Razvojne banke FBiH

Ulica 126. ilija{ke brigade - pje{a~ka zona
Zatra`eno zadu`enje od 990.000, dok bi projekat ko{tao 1,1 milion maraka • Odluka u narednih dvadesetak dana
Na posljednjoj, 41. sjednici Op}inskog vije}a Ilija{a, vije}nici su po hitnom postupku raspravljali o jedinoj ta~ki - prijedlogu odluke o kreditnom zadu`enju za izgradnju pje{a~ke zone Centar Ilija{. Prijedlog je prihva}en sa 17 glasova za, tri protiv i jednim suzdr`anim. Predsjedavaju}i OV Ilija{ Petar Ili}, kao i vije}nici SDA, istakao je da gra|ani zaslu`uju ure|enu i lijepo poplo~anu centralnu ulicu, pa makar jedini na~in da se projekat izvede bilo kreditno zadu`enje Op}ine. Kako nam je kazao na~elnik Nusret Ma{i}, procedura je tek pokrenuta, ne zna se da li }e banka prihvatiti kreditno zadu`enje Op}ine, ali su uslovi ispunjeni. a cijeli projekt ko{ta 1,1 milion. I kredit i razlika do cjelokupnog iznosa planirani su u bud`etu Op}ine Ilija{ za 2012. U narednih dvadesetak dana o~ekujemo odluku banke o odobravanju kredita, istakao je Fazli}. Fazli} je napomenuo kako projekat podrazumijeva izgradnju zone du`ine oko 300 i {irine 30 metara, sa potrebnim mobilijarom, fontanom, te novom rasvjetom.

Radovi u maju
- Ukoliko Razvojna banka odobri kredit, najprije }emo provesti tendersku proceduru, za {ta je potrebno oko dva mjeseca, tako da bismo, ako ne bude `albi, ugovor sa najpovoljnijim ponu|a~em mogli potpisati u aprilu, a radove po~eti u maju, napomenuo je Fazli}. U Op}ini o~ekuju da }e za realizaciju projekta biti potrebno ~etiri do pet mjeseci. Ina~e, odluku o kreditnom zadu`enju Vije}e je usvojilo na sjednici u novembru pro{le godine. Definisani su i uslovi vra}anja kredita na period od sedam godina i grejs period od {est mjeseci, a otplata i kamate trebaju se planirati u bud`etima za period vra}anja zadu`enja. J. M.

Fontana
- Nadamo se da ne}e biti problema, imamo pozitivna iskustva jer privodimo kraju kredit koji smo podigli za izgradnju sportske dvorane, kazao nam je Ma{i}. Pomo}nik na~elnika u Slu`bi za privredu, finansije i investicije Op}ine Ilija{ Akif Fazli} precizirao je kako se radi o pretvaranju Ulice 126. ilija{ke brigade u pje{a~ku zonu. - Kreditno zadu`enje je 990.000 maraka,

Planirana zona u du`ini od 300 metara

Zatvorena ambulanta na Alipa{inom Polju

Strop visok, radijator mali

Arhitekta Kenan [ahovi}

Ovo je samo privremeno rje{enje, ka`e [arki} • Otvorenje 12. februara? • Drugi prostor u naselju nemamo, isti~e Delali}
Ambulanta porodi~ne medicine za lokalitet A faze Alipa{inog Polja zatvorena je zbog kvara u grijnom sistemu. S ovim problemom se suo~avaju od samog po~etka rada na ovoj lokaciji, jer, kako isti~e Arman [arki}, portparol JU Dom zdravlja KS-a, uslovi su bili veoma lo{i, kako za pacijente, tako i za osoblje. Ambulanta }e biti zatvorena dok ne pro|e period najve}e zime, {to zna~i otprilike do 12. februara, kada bi trebala biti ponovo otvorena. - Ovo je samo privremeno rje{enje da zatvorimo ambulantu na odre|eni period. Prostor u kojem je smje{tena je ustvari prizemlje jednog nebodera, gdje su visoki stropovi i zaista je velik, a radijatori su premali i nisu mogli ugrijati prostorije, stoga smo bili prinu|eni, za dobrobit i pacijenata i osoblja, da zatvorimo ovu ambulantu, napominje [arki}. Kako saznajemo, iz Doma zdravlja su od Op}ine Novi Grad tra`ili da im obezbijedi nove prostorije koje }e biti uslovnije za rad, ali iz Op}ine poru~uju kako je to nemogu}e, te kako nemaju prostor koji bi im mogli ponuditi.

Pokretna pozornica od drveta
Autor projekta Gazi Husrevbegove biblioteke, arhitekta Kenan [ahovi}, kazao nam je kako bi po~etkom idu}eg mjeseca trebali biti poznati detalji u vezi sa opremanjem ovog objekta. - Nakon toga }u se u potpunosti posvetiti projektu pokretne pozornice oko sebilja. Nisam jo{ kon ta kti rao na dle`ne u Op}ini Stari Grad, a podrazumijeva se da bi pozornica bila od drveta, istakao je [ahovi}.

Na pozornici oko sebilja nastupali bi i mladi umjetnici

Pacijenti upu}eni u susjednu ambulantu

Foto: D. ]UMUROVI]

PROCJENA REFERENTA Ambulanta }e biti zatvorena dok su minusi, a iz Op}ine Novi Grad su na teren poslali referenta da procijeni ozbiljnost situacije
- Po dobivanju dopisa, poslao sam referenta na teren da procijeni ozbiljnost situacije, te da poku{a rije{iti neuslovnost i pro blem s gri ja njem. Sa da ~ekam njegov izvje{taj da bismo mogli dalje djelovati. Poku{a}emo, koliko god je u na{oj mo}i, da rije{imo problem na {to bolji na~in i za pacijente i za osoblje, ali dodjela drugog prostora za ambulantu ne dolazi u obzir iz razloga {to mi nemamo prostor na tom podru~ju koji bismo im mogli dodijeliti, poru~uje Tajib Delali}, pomo}nik op}inskog na~elnika za privredu, obrazovanje, kulturu, sport i informisanje Novog Grada. Pacijenti koji pripadaju ovoj ambulanti, do njenog otvarenja, zdravstvene usluge mo}i }e ostvarivati u ambulanti porodi~ne medicine Alipa{ino Polje - B faza.
M. PAMUK

Zamisao arhitekte je da se na pozornici tokom ljetne sezone igraju predstave, odr`avaju koncerti, te omogu}i nastup mladim, jo{ neafirmisanim umjetnicima. Pored toga, [ahovi} je uputio i prijedlog ure|enja prostora izme|u Gazi Husrev-begove biblioteke i objekta Kur{umli-medrese gradona~elniku Aliji Behmenu, u kojem predla`e da se ovaj, ali i podrumski prostor iskoristi za potrebe posjetilaca i studenata. J. M.

Slu`ba za urbanizam Op}ine Stari Grad

Rije{eno 695 predmeta
Slu`ba za urbanizam Op}ine Stari Grad je u pro{loj godini zaprimila 1.449 zahtjeva, a rije{ila 695 predmeta. Prema servisnoj bazi podataka, ukupan broj rije{enih predmeta u 2011. godini i broja prenesenih predmeta iz prethodnog perioda iznosio je 3.241. Broj zaprimljenih predmeta u pro{loj godini odnosi se na redovni urbanizam i legalizaciju objekata izgra|enih do 1992. godine. U izvje{taju se navodi da je Slu`ba za urbanizam Starog Grada rije{ila 463 predmeta vi{e nego {to je zaprimila u pro{loj godini.

24

SARAJEVSKA HRONIKA

srijeda, 18. januar/sije~anj 2012.

OSLOBO\ENJE

Anketiranje za izbor doktora

Nerazumna saobra}ajna rje{enja u Barama

Sa Ko{evskog Brda
se ne mo`e u Vogo{}u
Prema Vogo{}i jedino je mogu}e skrenuti na semaforima na Ciglanama. Druga mogu}nost je vo`nja prema gradu, pa okretanje kod Zetre
Do sada predato 135 hiljada popunjenih obrazaca

Ni na pola puta
Apelujemo na gra|ane da ozbiljno shvate projekt, jer nismo zadovoljni odzivom, kazao je Fazli}
Akcija koju je pokrenulo Ministarstvo zdravstva KS-a, a ti~e se izbora doktora porodi~ne medicine i doktora stomatologije, jo{ traje. Kako saznajemo, u posljednji mjesec u Kantonu Sarajevo pobolj{an je priliv popunjenih anketa gra|ana koji su izabrali svog doktora. Pripreme za provo|enje ankete su po~ele 2010, a u maju 2011. godine se po~ela dijeliti. Do kraja septembra distribuirane su sve ankete. {ava da im se ponovo obra}aju ljudi koji su izgubili obrasce, te da ima mnogo obrazaca koji su vra}eni zbog neta~ne adrese ili zbog toga {to nisu imali ta~ne podatke o korisnicima. Rok za trajanje projekta, kako isti~u iz Zavoda, ne postoji, jer }e uvijek biti nekih izmjena, ovo je proces koji traje, de{ava se da djeca prelaze od pedijatra na doktora porodi~ne medicine, a tako|er i da pojedini doktori idu u penziju, novi se zapo{ljavaju...

Izlaz iz grada, Alipa{ina ulica na dionici od Ciglana do Kobilje Glave, u posljednjih nekoliko mjeseci mo`e se nazvati najve}im saobra}ajnim propustom u na{em kantonu. Naime, prije nekoliko mjeseci postavljeni su semafori u Barama, a pored toga i znakovi zabrane izlaza iz sporednih na glavnu ulicu. Prema rije~ima Osmana Lindova, profesora na Saobra}ajnom fakultetu u Sarajevu, ovakva rje{enja su apsurdna, a najtu`nije je od svega {to }e ona ostati onakva kakva jesu narednih nekoliko godina. Semafor jeste izazvao negodovanje voza~a koji redovno proVoza~i, zbog nemogu}nosti skretanja lijevo, svakodnevno svjesno kr{e saobra}ajne propise

Gubljenje obrazaca
- Do sada smo dobili oko 135 hiljada popunjenih anketa za izbor porodi~nog doktora, a samo oko 87 hiljada za doktora stomatologije u Kantonu Sarajevo. To je u prosjeku oko 35 posto od anketa koje smo poslali. Mi u Zavodu zdravstvenog osiguranja KS-a nismo zadovoljni odzivom gra|ana i smatramo da bi trebali malo vi{e va`nosti dati ovoj akciji jer se radi o pobolj{anju zdravstvenih usluga ~iji su oni korisnici, kazao nam je prim. dr. Abdul Kerim Fazli}, zamjenik direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja KS-a. Iz Zavoda su istakli kako se de-

Za bolju uslugu
- Nadamo se da }e u naredna dva do tri mjeseca biti ve}i broj onih koji su odgovorili na anketna pitanja, te da }e ljudi shvatiti va`nost projekta koji mi radimo, a koji je za njihovo dobro, kazao je Fazli}. Izbor doktora porodi~ne medicine }e uveliko pobolj{ati i uslugu koju dobijaju i kvalitet te usluge, jer }e doktori biti upu}eniji u stanje pacijenata, u historiju njihovih bolesti, pa }e mo}i br`e i bolje da odrede dijagnozu, nego {to je to dosad bio slu~aj.
M. PAMUK

koje bi obezbijedilo skretanje lijevo i koje ne bi bilo rizi~no. Pitanje je vremena kada }e do}i do neke saobra}ajne nesre}e na ovoj dionici, a nesre}a sa te`im posljedicama ili smrtnim ishodom Federaciju ko{ta na stotine hiljada maraka. Nadle`ni trebaju reagirati sada, a ne kada do|e do ne`eljenih posljedica“, naglasio je Lindov. Izgradnja kru`nog toka rije{ila bi svakodnevne gu`ve na ovoj dionici, ali i omogu}ila uklju~enja na Alipa{inu iz svih naselja.

Osvijetljena ]umurija

KRU@NI TOK Izgradnja kru`nog toka rije{ila bi svakodnevne gu`ve na ovoj dionici, ali i omogu}ila uklju~enja na Alipa{inu iz svih naselja
laze ovom dionicom, ali do jo{ ve}eg nezadovoljstva me|u voza~ima do{lo je kada su zabranjena skretanja lijevo svima koji dolaze iz smjera Ko{evskog Brda. Brda i skre}u ka Vogo{}i. “Uglovi sporednih ulica su visoko rizi~ni, ali voza~i ih i pored zabrana, koriste jer ne mogu druga~ije. Sa Ko{evskog Brda prema Vogo{}i jedino je mogu}e skrenuti na semaforima na Ciglanama ili eventualno u Barama, da se vozi u smjeru grada, a onda se ponovo okrenuti negdje na Zetri“ , kazao je Lindov. Rje {e nja za pre va zi la`enje ovakve situacije ima, a prema rije~ima Lindova, sva ona su jeftinija od mrtve glave. “Podr`ao bih svako rje{enje

Velika pamet
“Onako od oka kada bi ra~unali, izgradnja kru`nog toka na onom lokalitetu ko{tala bi oko po la mi li ona ma ra ka, {to je mnogo jeftinije od ljudskog `ivota. Frekvencija vozila koja se uklju~uju na Alipa{inu sa Ko{evskog Brda je velika i to nadle`ni trebaju imati na umu. Nije potrebna velika pamet da se saobra}ajni ~ep u Barama rije{i“ is, takao je Lindov. A, dok nadle`ni ne odlu~e da promijene situaciju, svi oni koji dolaze preko Ko{evskog Brda i planiraju i}i u Vogo{}u ostaju zarobljeni ili se moraju vratiti prema gradu kako bi se uklju~ili u suprotnu traku.
S. HUREMOVI]

Policija ka`njava
“Onakva rje{enja su apsurdna jer sada se voza~i koji dolaze sa Ko{evskog Brda ne mogu uklju~iti na glavnu saobra}ajnicu koja vodi prema Vogo{}i“, kazao je Lindov. Policija redovno sankcioni{e sve voza~e koji na Alipa{inu ulicu ulaze iz smjera Ko{evskog

Gradona~elnik Sarajeva Alija Be hmen da nas }e ozva ni~iti zavr{etak projekta iluminacije mosta ]umurija, ~iju realizaciju je finansirao Grad Sarajevo. Iluminacija je bazirana na upotrebi nove tehnologije (LED

rasvjete), koja osigurava da rasvjeta bude neupadljiva, dugotrajna i energetski efikasna. Autor projekta rasvjete mosta je arhitekta mr. Sr|a Hrisafovi}, a izvo|a~i radova su bili Testing-elektro d.o.o Sarajevo i Neimari d.o.o. Sarajevo.

STARI GRAD

Pomo} vjerskim zajednicama
predstavnici SPC-a te Vrhbosanske nadbiskupije razgovarali su o problemima s kojima se susre}u vjerske zajednice u BiH i o mogu}nostima uklju~ivanja Op}ine Stari Grad u rje{avanje njihovih pote{ko}a. Op}ina je u protekle tri godine za za{titu i o~uvanje vjerskih objekata obezbijedila gotovo E. G. milion KM.

Isklju~enja struje
Zbog odr`avanja energetskih postrojenja, bez struje }e ostati trafopodru~ja: od 9 do 10.30 sati Dobrinja 6 i 7, od 9 do 15 Buhotina, Crna Rijeka 2 i 4, Buhotina 2, Boljakov Potok 4, Vela, Gornji Kova~i}i, Rani~ka i Travni~ka, od 13.30 do 15 Dobrinja 1 i 2, od 12 do 13.30 Dobrinja 10 i 16, od 10.30 do 12 Dobrinja 8 i 9, od 8 do 16 sati Pazari} 2.

Na~elnik Op}ine Stari Grad Ibrahim Had`ibajri} ugostio je u ponedjeljak Borislava Livopoljca, starje{inu Sabornog hrama Ro|enja presvete Bogorodice u Sarajevu, a prije nekoliko dana primio je i predstavnike Vrhbosanske nadbiskupije vl~. Fabijana Stanu{i}a, ravnatelja Sve}eni~kog doma Vrhbosanske nadbiskupije i vl~. Luku Kesed`i}a, ekonoma Nadbiskupije. Na~elnik i

OSLOBO\ENJE srijeda, 18. januar/sije~anj 2012.

SARAJEVSKA HRONIKA
DE@URNI TELEFON

25

U proceduri formiranje ustanove
Tunel spasa Dobrinja - Butmir
Sanaciju i stavljanje u funkciju Tunela kona~no su podr`ale kantonalne vlasti • Ministarstvo vr{i nadzor
Iako je ratnitunelDobrinja- Butmirprogla{enza{ti}enimdobrom II kategorije jo{ 2001. godine, donedavnogotovoni{tanijeura|eno da se ovajsimbol i svjedo~anstvootporastanovnikaopkoljenogSarajeva sa~uva od propadanja i predstavi kao interesantnaturisti~kadestinacija, koja bi Gradu mogla donositi ogromna finansijska sredstva. Bez obzira na sve to, doma}i i stranituristi dolaze u velikom broju putem raznih aran`mana i pla}aju}i karte od pet i vi{e eura kako bi mogli vidjeti skromnu muzej-sobu i ulaz u Tunel. Vjerovatno bi ih bilomnogo vi{e, kao i novca, da nije prelamanja raznih interesa, zbog kojih Tunel ve} 16 godina ~eka da bude restauriran i dostupan svima koji `ele da ga vide.

276-982

VA@NIJI TELEFONI

Veza sa svijetom

Otkupljena ku}a Kolarovih sa butmirske strane

Otkupljene ku}e
Od pro{le godine Ministarstvo za bora~ka pitanja KS-a po~elo je da se aktivnije bavi realizacijom projekta sanacije i stavljanja u funkciju Tunela D-B. Ekonomski fakultet je uradio studiju izvodljivosti, Skup{tina KS-a je podr`ala projekat, a otkupljene su i ku}e porodicaSloboda na dobrinjskoj i porodice Kolar na butmirskoj strani. Kako saznajemo u Ministarstvu,

ovih dana }e se sa porodicom Kolar potpisati i sporazum o kupovini okolnog zemlji{ta, pa }e se imovinskim rje{avanjem stvoriti svi uslovi za dalje aktivnosti vezane za ovaj projekat. - U projekat Opsada i odbrana Sarajeva1992-1995. godineuvr{teno je desetak potprojekata, me|u kojima je i Tunel D-B. Ovim generalnim okvirom utvr|eno je kako i na koji na~in }e Kanton Sarajevo voditi brigu o tekovinama i vrijednostima na{eg odbrambenooslobodila~kog rata. Nakon odluke Vlade da se krene u realizaciju projekta Tunela D-B, Ministar-

stvo je, na`alost, nai{lo na razneinstitucionalne i zakonske prepreke koje smo uspjeli prevazi}i. Objekti Tunela i pripadaju}e zemlji{te kona~no su uknji`eni kao vlasni{tvo KS-a, a za to je potrebna sredstva obezbijedilo Ministarstvo, kazao je Osman Smajlovi}, pomo}nik ministra za bora~ka pitanja i koordinator projekta.

Sarajevski ratni tunel napravljen je tokom 1993. godine ispod aerodromske piste i povezivao je dvije teritorije koje je dr`ala Armija BiH (Dobrinju i Butmir) pa je zato nazvan Tunel spasa D-B. Dug je oko 720 metara, sa visinom od 1,5 do dva metra i {irinom od 1,2 metra. Tunel je bio jedina veza Sarajeva i njegovih 300.000 stanovnika sa svijetom tokom najdu`e opsade u historiji, kojom je stizala hrana, oru`je, prebacivale se jedinice i delegacije... - Za upravljanje budu}im spomeni~kimkompleksomoformit}e se javno preduze}e, sli~no Muzeju Alija Izetbegovi}, ~iji }e osniva~ biti Skup{tina KS-a, a nadzor nad njegovimradom}e pripastina{em ministarstvu. Ovaj materijal se trenutno nalazi u vladinim i skup{tinskim procedurama. Iskreno se nadamo da }e ova inicijativa biti usvojena kako bi kona~no kompleks dobio pozitivan epilog, kakav zaslu`uje ova va`na tekovina rata, naglasio je Smajlovi}.
Z. TURKOVI]

Gazdovanje
Pored rje{avanja spornih odnosa, Ministarstvo za bora~ka pitanja radi na formiranju pravnog subjekta kome }e biti povjereno gazdovanje Tunelom.

Pomo} sedmo~lanoj porodici
Predstavnici Op}ine Centar i Crvenog kri`a/krsta ove op}ine posjetili su u Mrkovi}ima sedmo~lanu socijalno ugro`enu porodicu Avdibegovi} - Ademovi}. Adil Katica, pomo}nik na~elnika za lokalnu samoupravu, Elvis [atrovi}, sekretar MZ Hrastovi - Mrkovi}i i Sabina Ibrica, samostalni referent u CK-u, ovoj porodici uru~ili su pakete prehrambenih proizvoda vrijedne 110 maraka koje je donirao Crveni kri` KS-a. Posjetu porodici Avdibegovi} - Ademovi} zajedni~ki su organizirali op}inska slu`ba i CK Op}ine u okviru redovne saradnje. - Nama ova pomo} zaista mnogo zna~i, jer je svaka donacija dobrodo{la. Moj sin je epilepti~ar i stopostotni invalid, tako da smo presretni kada dobijemo bilo kakvu vrstu pomo}i. Ipak, najve}i problem nam predstavlja kupovina lijekova, ali nadam se da }emo i za to na}i rje{enje, istakla je Saida Ademovi}. Treba napomenuti da Saida sa suprugom Nihadom i nji14.35, Zagreb 15.30 i 22, Zürich / Banja Luka 18.30

MUP 122, 206-666, 207-777 Vatrogasci 123, 664-115 Hitna pomo} 124, 611-111 NARKO NE 223-333 Pomo} ovisnicima 062/127-751 Porodi~no savjetovali{te 209-112 Nasilje u porodici 222- 000 033/ 223-366, 1209 Klini~ki centar 297-000 Op}a bolnica 285-100 Bolnica Podhrastovi 297-281 Veterinarska stanica 767-025 Prijava tel. kvarova 1272 Telefonski brojevi 1182 Elektrodistribucija 080 02 01 33 Vodovod 210-707, 220-435 Kanalizacija 203-059,668-259 Toplane 650-979, 650-956 Sarajevostan 276-690 KJKP Rad 658-038 Eko telefon 660-000 Ta~no vrijeme 125 [tab CZ KS 472-636, 443-720 Operativni centar Civilne za{tite 121 Prijava kvarova na javnoj rasvjeti 713-100 Dimnja~ar 616-105 Sarajevogas 592-095, 592-096, 592-097, 061/487-787 Gras 293-333 Velepekara 648-505 Bakije 533-763 Pokop 551-370 Pogrebne usluge Mar tinovi} 061 191 010 Pogrebno dru{tvo Jedileri 712-800 Uprava za inspekcijske poslove KS 770-156, od 8 do 14 sati, 061/252-252, od 14 do 22 sata Autobuska stanica 213-100 @eljezni~ka stanica 655-330 Aerodrom Sarajevo 289-100 Izgubljeni prtljag 289-105 Turisti~ki centar 580-999 BIHAMK, pomo} na cesti 1282 Informacije o stanju na putevima 1282 BH Telecom-podr{ka korisnicima 1444 Me|unarodni telefonski brojevi 1183 CENTROTRANS Pozivni centar 090 292 100

DE@URNE APOTEKE
BA[^AR[IJA 272-300 MARINDVOR 714-280 NOVO SARAJEVO 713-831 ^ENGI]-VILA 721-620 ILID@A 762-180 DOBRINJA 766-380 ILIJA[ 428-810 HAD@I]I 428-220 VOGO[]A 424-250 INFORMACIJE O LIJEKOVIMA 223-399

PORODILI[TA
hovo petero djece `ivi od 100 KM invalidnine i dje~ijeg doplatka. Dodatni problem je {to
Essen i Dusseldorf ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom, subotom i nedjeljom u 8 sati, Frankfurt, Karlsruhe i Stuttgart svaki dan u 8 sati, Hamburg, Hanover i Kassel subotom u 17 sati, Ingolstadt i Nurnberg ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Be~ i Graz svaki dan u 8 sati, Beograd svaki dan u 6 sati, Ljubljana utorkom, ~etvrtkom i nedjeljom u 20.40 sati, Dubrovnik svaki dan u 7.15, 14.30, 22.30, Vela Luka utorkom, srijedom, petkom i subotom u 11 sati, Pula ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom, subotom i nedjeljom u 6 sati, a petkom i subotom u 18 sati, Rijeka petkom i nedjeljom u 6 sati, Split svaki dan u 7.10 i 21 sat, Makarska svaki dan u 7.45 i 22.15 sati, Zagreb svakim danom u 6.30, 12.30 i 22 sata, Herceg-Novi svaki dan u 11 sati, Ulcinj svaki dan u 19 sati, Br~ko svakim danom u 6.30, 14 i 15.35 sati, Banja Lu-

ova porodica `ivi u devastiranom i napu{tenom objektu u Mrkovi}ima.
ka svaki dan u 9.15, 14.30 i 15.30 sati, Bijeljina svaki dan u 5 i 15 sati, Bosanski Brod svaki dan u 12.15 sati, Bosanska Dubica svaki dan u 14.30 sati, Hrenovica svaki dan u 6.30, kao i svaki dan osim nedjelje u 16.30 sati, Pale svaki dan u 6.30, 8, 10, 14 i 15 sati i svaki dan osim nedjelje u 6.30 sati, Zvornik svaki dan u 15.30 sati, Srebrenica svaki dan u 7.10 sati, Biha} svaki dan u 7.30, 13.30 i 22 sata, Bugojno svaki dan u 10, 14 i 19 sati, Gora`de svaki dan u 8, Grada~ac svaki dan u 8.30 i 17 sati, Novi Travnik svaki dan u 13 sati, Ora{je svaki dan u 6.30 sati (preko Tuzle), Olovo svaki dan u 5, 6.30, 7.10, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.30, 15.35, 16, 17, 18 i 20 sati, Sanski Most svaki dan u 15.30 sati, Te{anj svaki dan u 7 i 13.15 sati, Tuzla svaki dan u 5, 6.30, 8.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.35, 16, 17 i 18

5 8

DJEVOJ^ICA DJE^AKA

VOZOVI
Polasci iz Sarajeva:
Zagreb 10.54 i 21.27, Budimpe{ta 6.55, Beograd 11.49, Plo~e 7.05 i 18.18, Zenica 4.34, 12.06 i 19.27, Konjic 7.15, 15.40 - samo radnim danima i 19.10, Kakanj 15.37.

Odlasci:
Beograd 6.20 i 16.35, Zagreb 6.30 i 16, Be~ 7.25 i 14.55, Banja Luka / Zürich 12, Ljubljana 12.50, Minhen 13.05, Budimpe{ta 15.05, Ankona 17.55, Istanbul 18. Antwerpen, Bruxelles, Liege, Breda i Mastriht utorkom i subotom u 8 sati, Rotterdam ~etvrtkom u 16 sati, Amsterdam iz Mostara utorkom u 8 sati, Amsterdam-via Biha} subotom u 8 sati, Amsterdam - preko Ora{ja srijedom i subotom u 8 sati, Amsterdam preko Bosanskog Broda utorkom u 8 sati, Den Hag utorkom u 8 sati, Utrecht subotom u 8 sati, Pariz petkom u 9 sati, Berlin ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Dortmund,

Dolasci u Sarajevo iz:
Zagreb 6.15 i 15.30, Budimpe{ta 21.10, Beograd 17.28, Plo~e 10.22 i 20.59, Zenica 6.47, 13.33 i 20.54, Konjic 6.40, 12.50 i 18.52, Kakanj 18.35.

AUTOBUSI

AVIONI Dolasci:
Istanbul 8.50, Ankona 10.25, Beograd 11.25 i 21.40, Ljubljana 12.20, Minhen 12.30, Be~ 14.05 i 21.40, Budimpe{ta

sati, Tuzla radnim danima u 9.30, Travnik svaki dan u 7.30, 9.15, 10, 13, 13.30, 14, 15.30, 17.30, 19 i 22 sata, Velika Kladu{a svaki dan osim subotom i nedjeljom u 15.30, Visoko svaki dan osim nedjelje i praznika u 5.45, 7, 10.30, 10.45, 12, 12.45, 14.30, 16, 18 i 20 sati, Visoko svaki dan osim subote u 8.15, 8.45, 13.45, 15.15 i 16.30 sati, Kakanj svaki dan osim nedjelje i praznika u 5.45, 7, 10.30, 12, 14.30, 16, 18 i 20 sati, Kakanj svaki dan osim subote, nedjelje i praznika u 13.45 i 16.30 sati, Zenica svaki dan u 21 sat via Visoko i Kakanj, Zenica ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom u 7.30, 9.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30 sati autoputem, Zenica svaki dan osim subotom, nedjeljom i praznikom u 5.30 sati, Zenica svakim danom u 6.30, 8.30, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30 i 18.30 sati.

26

KULTURA

srijeda, 18. januar/sije~anj 2012.

OSLOBO\ENJE

Iz Muzeja knji`evnosti i pozori{ne umjetnosti BiH

U Te{nju promoviran roman Abdulaha Sidrana

Potrebno budu}im

generacijama ili...
Ako odgovor treba biti negativan, uposlenici ka`u da se to jasno objavi u javnosti kako ne bi imali la`ne nade i kako bi se kona~no razbile iluzije o kulturi u BiH
Povodom te{ke situacije u kojoj se Muzej knji`evnosti i pozori{ne umjetnosti BiH, zajedno sa {est institucija od zna~aja za BiH, nalazi ve} 16 godina, kao i “zbog pojedinih nekorektnih izjava koje se ve} du`e vrijeme plasiraju u javnost“, Stru~ni kolegij Muzeja obratio se javnosti. Po red to ga {to se u sa op}enju navodi {to se sve ~uva u njemu i koju gra|u posjeduje, navodi se i da je u proteklih 16 godina, izme|u ostalog, priredio tematske izlo`be o Ivi Andri}u, Me{i Selimovi}u, Petru Ko~i}u, Isaku Samokovliji, Midhatu [ami}u, Safvetbegu Ba{agi}u... “Ove izlo`bene projekte (od kojih su neki postavljani vi{e puta zavisno od prigodnosti ili obljetnica) imao je priliku vidjeti veliki broj posjetilaca u Sarajevu i {irom BiH, a posebno smo ponosni na veliki broj u~enika i studenata, kulturnih i javnih radnika, koji su zahvaljuju}i bogatoj arhivskoj gra|i Muzeja, uspje{no odbranili svoje seminarske, diplomske, magistarske i doktorske disertacije. Tijekom svake izlo`be stru~ni ra dni ci Mu ze ja su odr`avali prigodna predavanja i ~asove o tematskim osnovama svake postavke, rade}i uporedo i poslove koji ne spadaju u opis njihovog radnog mjesta, nerijetko ula`u}i vlastita sredstva u cilju realizacije adekvatne postavke, samostalno finansiraju}i istra`ivanja, putovanja ili nabavke materijala i eksponata neophodnih za daljnji rad... U skladu sa cjelokupnom situacijom, radnici Muzeja postavljaju pitanje javnosti da li ovi i ostali projekti zavre|uju da budu dio grada Sarajeva i ukupne kulturne ba{tine BiH? Da li je ova bogata muzejska gra|a potrebna budu}im generacijama? Ako nadle`ne institucije i pojedinci smatraju da odgovor na gore postavljeno pitanje treba biti negativan, molimo da se to jasno objavi u javnosti kako uposlenici Muzeja ne bi imali la`ne nade i kako bi se kona~no razbile iluzije o kulturi u BiH“, ka`e se u saop}enju.
Sa predstavljanja jedinstvena i fascinantna obiteljskog romana

O vremenima,

LJUDIMA...
Na prvoj bh. promociji romana “Otkup sirove ko`e“ okupilo se vi{e od pet stotina zaljubljenika pisane rije~i
Prva bh. promocija autobiografskog romana Abdulaha Sidra na “Ot kup si ro ve ko`e“ odr`ana je u Te{nju krajem protekle sedmice, a okupila je vi{e od pet stotina ovda{njih zaljubljenika pisane rije~i. “Ovo je samo potvrda da je Sidran u ovoj ~ar{iji rado vi|en gost“, kazao je promotor romana Amir Brka. ro~itim naglaskom na scenario filma “Otac na slu`benom putu“ koji mu je, ujedno, u vrijeme nastajanja bio svojevrsna mala autobiografija, pa se mo`e kazati da je po~etak romana “Otkup sirove ko`e“ zapo~et davno, jo{ na scenariju za pomenuti film. “Roman ‘Otkup sirove ko`e’ , osim {to ima briljantan naslov, jedinstven je i fascinantan obiteljski roman, metafora same drame Sidranovog `ivota kome je stalo da otkupi vlastitu ko`u i da ode sa ovog svijeta“, kazao je Amir Brka. “Na{i `ivoti koje nam je dragi Bog udahnuo i podario i nisu ni{ta drugo nego drama u kojoj nas je istorija ostavila bez ideala, bez svetosti, u~inila da vi{e ne postoje ciljevi za koje bi se ginulo, jer nam se `ivoti svode na puko pre`ivljavanje, a takvim `ivotima je oduzet svaki smisao“, rekao je Abdulah Sidran te{anjskoj publici, kojoj je osim kazivanja o svom romanu, po da rio ne ko li ko odabra nih pjesama koje su se izvrsno uklopile u temu romana.

U dva mjeseca
Roman “Otkup sirove ko`e“ su objavili Naklada Ljevak iz Zagreba i Slu`beni glasnik iz Beograda. Bio je najprodavaniji na 17. sajmu knjiga i autora u Puli, koji je svojim govorom otvorio ba{ Sidran. Prema podacima Naklade “Ljevak“, u dva mjeseca prodano je pet stotina primjeraka Sidranove proze.
M. BEGI]

Kazivanje o `ivotu
Brka je istakao da Sidran pi{e o ljudima, vremenima i gradovima koje je upoznao i koji su ga za sva vremena determinirali, {to je i sam Sidran potvrdio kazivanjem o svom `ivotu. On se dotakao djetinjstva, bra}e Ede i Ekrema, oca Mehe, pri~ao je o politici, povijesti, ratovima i logorima, o filmu i poeziji, sa na-

“Knji`evna scena”

Poezija i prijateljstvo
Pored razgovora o stvarala{tvu Mile Stoji}a, bit }e predstavljena i njegova najnovija zbirka poezije “Dunia“
Ve~er poezije i prijateljstva naziv je prve ovogodi{nje promotivno-dijalo{ke tribine Dru{tva pisaca BiH Knji`evna scena, koja }e biti odr`ana ve~eras u Domu pisaca u Sarajevu (Kranj~evi}eva br. 24) s po~etkom u 19 sati. Uz pjesnika Stoji}a, ~ijem stvarala{tvu i razgovoru o njemu je i posve}ena ovove~ernja Knji`evna scena, na kojoj }e biti predstavljena i njegova najnovija zbirka poezije “Dunia“, sudjeluju Mile Babi}, Adisa Ba{i}, Hasija Bori}, Ahmed Buri}, Ferida Durakovi}, Had`em Hajdarevi}, Faruk [ehi} i Stevan Tonti}. Urednica i voditeljica Knji`evne scene je Fadila Nura Haver, a Stoji}eva “Dunia“ objavljena je u izdanju V.B.Z. Zagreb. PjesnikMileStoji}ro|en je 21. sije~nja 1955. godine u Dragi}ini, BiH, a studij ju`noslavenskih knji`evnosti i jezika diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Bio je urednik u Na{im danima, Licima, Odjeku, Oslobo|enju, Tjedniku, a deset godina je kao lektor predavao ju`noslavenske

“Koko i duhovi“ u doma}im kinima

Misti~na pri~a za djecu
Repertoar bh. kina tokom zimskog raspusta obogati}e igrani dje~iji film koji je u Puli dobio nagradu publike
Dje~iji igrani film hrvatskog reditelja Daniela Ku{ana “Koko i duhovi“ do{ao je i u doma}a ki na. U naj po go dni jem vremenskom periodu, u doba zimskog raspusta, njega }e mo}i pogledati publika u tri bh. grada - Sarajevu, Banjoj Luci i Zenici (kina Cinema City, Palas i Ekran). Ovaj film, nastao po romanu Ivana Ku{ana, ostvario je nezapam}en uspjeh u hrvatskim kinima, gdje ga je do sada vidjelo blizu 80.000 gledalaca, te je ujedno postao najgledaniji hrvatski dje~iji film u zadnjih 20 go di na. Pri~a se vrti oko dje~aka Koka koji seli sa sela u grad i upoznaje nove prijatelje, ali kada upadne u nevolju, mora}e zatra`iti pomo} i onih starih. Stan u koji useljava pripa-

Mile Stoji}

knji`evnosti na Be~kom sveu~ili{tu. @ivi u Sarajevu. Prva zbirka poezije objavljena mu je pod nazivom “Lijer, jezik pra{ine“ (Sarajevo, 1977) i od tada u tom nizu sabralo se dvanaest objavljenih pjesni~kih zbirki, zatim vi{e knjiga proze, eseja i pripovijesti kao i knjiga objavljenih na stranim jezicima (njema~ki, engleski, poljski, bugarski...). Dobitnik je brojnih knji`eAn. [. vnih nagrada.

Prizor iz najgledanijeg dje~ijeg filma iz susjedstva

dao je Vinceku, staroj stipsi, ~ija je smrt obavijena misterijom. Postoje li duhovi i ho}e li Koko uz pomo} svojih prijatelja rije{iti tajnu? Film je do sada prikazan na

brojnim filmskim festivalima - u Puli (gdje je osvojio i nagradu publike), Motovunu, Portoro`u, Chicagu, Yerevanu, Minsku, itd. Svoje prikazivanje u doma}im kinima zapo~inje 19. januara.

OSLOBO\ENJE srijeda, 18. januar/sije~anj 2012. Me|u radovima trideset {vicarskih umjetnika

KULTURA
U Galeriji Java

27

Andrej \erkovi} sa svojim djelom
Kroz fotografije, grafike, slike i tekstove selektovani autori izrazili osobna razmi{ljanja o toaletu u knjizi Wolfganga Amadeusa Bruelharta
U izdanju Januzzi Smith Editionsa iz Londona, pro{log mjeseca iz {tampe je iza{la knjiga Wolfganga Amadeusa Bruelharta “Toiletterie“.

Ratne fotografije

Dejana Veki}a
Izlo`ba fotografija Dejana Veki}a “kaoSarajevo“ bit }e otvorena u petak, 20. januara, u sarajevskoj Galeriji Java. Izlo`ba je ujedno svojevrsna najava budu}e knjige fotografija ovog autora. Veki} isti~e da je njegova `elja sa~uvati fotografije, tako {to }e {tampati knjigu i zasad radi na prikupljanju arhive i izboru fotografija, prenosi Fena. Na ovoj izlo`bi bit }e izlo`eno 30-ak fotografija nastalih u periodu 1992 -1995. godina, koje su ra|ene u crno-bijeloj boji i oslikavaju atmosferu ratnog Sarajeva. Za ve}inu fotografija ne postoje negativi, tako da je rije~ o originalima. Uz izlo`bu }e biti prikazan i Veki}ev autorski videorad. Fotografije s izlo`be “kaoSarajevo“ obi{le su sve zna~ajnije svjetske galerije i muzeje umjetnosti od Centra Pompidou (Paris), do Holocaust Memorial Museuma (Washington, DC).

Autorski tekstovi
Knjiga sadr`i autorske tekstove i radove trideset eminentnih {vicarskih umjetnika, a to su Pipilotti Rist, Jurg Altherr, David Applefield, Katrin Bechtler, Beat Berchy, Dominik Brun, Gigi Cohen, Catherine Day, Daniel de Roulet, Daniel i Pascale Dula-Savary, Matthias Egger i Valerie Soland, Lilith Frey, Dieter i Wilfried Hinz, Franz Hohler, Heinrich Hugentobler, Gardi Hutter, Andy Kistler, Dieter Leuen ber ger, Kla us Mer tz, Hans Moser, Adolph Muschg, Bruno Ritter, Katharina Rosenberger, Peter Stamm, Richard Smith, Heinz Stadler, Lucia Baumgartner, Anne Steudler, Sybylla Walpen, Judith Wyttenbach. Me|u autorima, nalazi se i sarajevski konceptualni umjetnik Andrej Ðerkovi} sa svojim radom “WC” ura|enim u Ve, neciji. Temat knjige, kako i samo ime figurativno govori, jeste WC ili toalet kao jedno od za dnjih mjes ta na {e in ti mnosti, te su selektovani autori kroz fotografije, grafike, slike i tekstove izrazili osobna razmi{ljanja. Knjiga je publikovana trojezi~no, na engles-

Na Me|unarodnom festivalu Göteborg

Sarajevski konceptualni umjetnik Andrej Ðerkovi}

kom, fran cus kom i njema~kom.

Kulturna razmjena
Wolfgang Amadeus Bruelhart aktualni je ambasador [vicarske pri Ujedinjenim Arapskim Emiratima, a poznat je sarajevskoj kulturnoj javnosti kao kulturni ata{e {vicarske ambasade u BiH u periodu 1996 - 1998, tokom

kojeg je svesrdno pomogao uspostavu poslijeratne kulturne sce ne i kul tur nu raz mje nu izme|u [vicarske i BiH. Do sada je objavioknjige “In the heart of the Isola dei Pescatori“ (1994), “Walking without Katherine“ (1996), “A Gora`de Dream“ (1998), “BetweenLife and Death“ (1998) i “40 DaysBefore40: 41 StoMr. S. ries“ (2002).

Svjetska premijera filma

Midhata Ajanovi}a
Svjetska premijera animiranog filma “MI” autora Midhata Ajanovi}a odr`at }e se na Me|unarodnom filmskom festivalu Göteborg 2012, koji po~inje 27. januara ove godine. Ovaj animirani film ra|en je u koprodukciji kompanija SaGA Sarajevo, Zagreb film i uz pomo} Fondacije za kinematografiju Sarajevo. Film }e biti prikazan u specijalnom programu animiranih filmova Maximerat Animerat.

Koncert Dejana Ivanovi}a
U Me|una ro dnom ate ljeu „Ismet Mujezinovi}“, HKD Napredak, podru`nica Tuzla, i Franjeva~ki samostan u Tuzli organiziraju 19. sije~nja koncert gitariste Dejana Ivanovi}a, profesora gitare na Muzi~kom odsjeku Univerziteta u Evori (Portugal). Ivanovi} je ro|en 1976. godine u Tuzli, muzikom se po~eo baviti u petoj godini. Gitaru je u~io kod P. Stankovi}a i V. Ivanovi}a u ni`oj i srednjoj muzi~koj {koli i D. Petrinjaka na studiju na Muzi~koj akademiji u Zagrebu. Sudjelovao je na majstorskim te~ajevima kod K. Kotsiolisa, R. Dyensa, E. Fiska, G. Biberiana, T. Müller-Peringa, V. De{palja i drugih, a uporedo sa studijem u Zagrebu (1994-1998) zapo~inje i njegova profesionalna muzi~ka karijera. Nastupao je na nekim od najpoznatijih festivala i dobitnik je brojnih priznanja.

Predvi|ene su ukupno tri projekcije filma. Selektor kratkometra`nih filmova napisao je slijede}u ocjenu filma: “Osobeni animacijski stil Midhata Ajanovi}a - uvijek s nekim neobi~nim formalnim zahvatom, ovaj put se pribli`io formi stripa. Duhovita, zabavna i istovremeno ozbilljna pri~a o ljudskoj sklonosti ka nasilju. Kratki igrokazi koji se bave nasiljem u zabavi, ali i u surovoj ratnoj stvarnosti.“

Drama svevremenske aktuelnosti

Macbeth od buke i bijesa
Aparat-teatar iz Sarajeva

“Pinokia u nevolji“ gledalo 7.000 ljudi
Künstlerhaus u Be~u

“Individualna zapa`anja/5 diskursa“

28

SCENA

srijeda, 18. januar/sije~anj 2012.

OSLOBO\ENJE

Dani salse u Sarajevu

[erbed`ija o holivudskoj zvijezdi

Malo je redatelja

poput Angeline
Od 19. do 22. januara u Sarajevu }e se ~etvrti put odr`ati Gala Salsa Show. U petak, 20. januara, Opening party }e se odr`ati u Coloseum Clubu. Tokom rasplesane ve~eri nastupit }e i publiku zabaviti ~lanovi popularne plesne grupe Romantik. Uz njih }e nastupiti i Sarajevo Salsa Orchestra, dok su za odli~nu zabavu te no}i i plesnu muziku zadu`ena ~ak tri DJ-a, Incognito iz Holandije, Djane Maya iz BiH i DJ Vlada iz Srbije. Tokom Salsa kongresa bh. ja-

^etvrti Gala Salsa Show

vnosti }e se, pored plesa~a, predstaviti i vrhunski instruktori iz razli~itih evropskih zemalja. U tri dana ove plesne manifestacije, oni }e u prostorijama plesne grupe Romantik voditi svojevrsne radionice plesa i prenositi svoje znanje Sarajlijama. Doma}in Gala Salsa Showa u subotu, 21. januara, bit }e i Holiday Inn, dok }e posljednjeg dana kongresa, u nedjelju, plesa~e i posjetioce ugostiti kultni Cinema klub Ja. D. (ex-Sloga).

[erbed`ija je s Angelinom snimao film “U zemlji krvi i meda“

U Kriterionu 20. januara

Nastupaju Alpha Strategy i Zack Kouns
U sarajevskom art kinu Kriterion u petak }e nastupiti dva muzi~ara, Alpha Strategy iz Kanade i Zack Kouns iz Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava. Oni }e u Sarajevu nastupiti u okviru velike turneje, koja }e obuhvatiti30 zemalja, uklju~uju}i BiH i Hrvatsku, saop}eno je iz Kriteriona. Sarajevskoj }e se publici predstaviti izvedbom najnovijih ostvarenja “Concealed History of Coming Races“ i “Muck“. Zack Kouns stvara death jazz, odnosno apokalipti~no/hermeti~nu muziku. Koristi tenor, alt saksofon, elektroniku, duduk, violinu, vokal i mnoge druge instrumente. Kouns je u ulozi vo|e benda, izvo|a~a, autora, vizuelnog umjetnika, istra`iva~a i kompozitora. Muzi~ki pristup Alpha Strategya se o~ituje u iritantnim i gnjevnim zvukovima nastalim kroz vlastoru~no izra|en notacijski sistem i zastarjelim na~inima sviranja klavijatura. Ulaz na koncert je besplatan.
Ja. D.

Glumac Rade [erbed`ija, koji je s Angelinom Jolie snimao film “U zemlji krvi i meda“, za Santa Monica Mirror, progovorio je o svom odnosu sa slavnom glumicom. On je kazao da ljudi diljem svijeta smatraju da poznaju Angelinu jer svaki dan ~itaju o njoj u novinama. - Ali, zapravo, oni o njoj ne znaju ni{ta. Osje}am se kao da sam je tek po~eo upoznavati i

ako me pitate {to sam sve saznao o noj, re}i }u vam da ili morate s njom snimiti film ili joj postati prijatelj. Ona mi je ponudila svoje srce i da budemo prijatelji te se sprijateljila s cijelom ekipom sa seta filma. Ona je tako topla i draga osoba. Kada me novinari pitaju kakva je kao redateljica, ja to potpuno zaboravim, jer znam samo kakva je prijateljica. Ona je cijeloj ekipi na setu filma dala krila i natjerala

nas da poletimo, a upravo je to karakteristika velikog talenta kakav je i ona sama, ispri~ao je Rade [erbed`ija u intervjuu. [erbed`ija je Amerikancima objasnio i neke stvari pa je tako na pitanje za{to se iz velike Amerike vratio u malu Hrvatsku, odgovorio: - Preselio sam pro{le godine iz Los Angelesa natrag u Hrvatsku. Volim Jadransko more pa sam mu `elio biti {to bli`e.

Nina Badri}, predstavnica Hrvatske na Eurosongu

Rekord za Lady GaGu

Na Twitteru ima 18 miliona sljedbenika
Ameri~ka pjeva~ica Lady GaGa postala je prva osoba na Twitteru koja ima ~ak 18 miliona sljedbenika. Ona je zahvalila svojim fanovima, koji su joj pomogli da postavi ovaj rekord. Pjeva~ica ima oko dva miliona sljedbenika vi{e u odnosu na ameri~ku tinejd`ersku zvijezdu Justina Biebera, kojeg na Twitteru prati 16,4 miliona ljudi. - Ne mogu vjerovati da imam 18 miliona svojih Twitter ~udovi{ta. Prije nekoliko godina bilo ih je mnogo manje, izjavila je Lady GaGa. Ameri~ka pjeva~ica Katy Perry je na tre}em mjestu, a na Twitteru je prati 13,9 miliona ljudi. ^etvrto mjesto pripada kolumbijskoj pjeva~ici Shakiri sa 12,6 miliona sljedbenika.

Pjevat }u na engleskom
Ovogodi{nja hrvatska predstavnica na Eurosongu Nina Badri} izjavila je za hrvatske medije da jo{ ne zna s kojom pjesmom }e predstaviti Hrvatsku na ovom takmi~enju, ali ono {to zna, jeste to da }e zasigurno pjevati na engleskom jeziku. - Ono {to je, po meni, bio najlo{iji potez do sada je to {to niko nije oti{ao s onim {to jeste. Ja idem drugim putem, i}i }u sa svojom autorskom pjesmom, ne znam kako }e pro}i, ali mo`da }e to biti klju~. Idem s onim {to ja jesam, rekla je Badri}. Dodala je i to da na Eurosongu nema pravila, pa ako je ve} tako, ona }e se onda poslu`iti svojim pravilom. Kazala je i to da se njena pjesma zasigurno mnogima ne}e svidjeti na prvu. - Nikad nisam znala snagu Eurosonga do ovog trenutka. To mi je bila sekundarna stvar. Pro{le godine mi je bilo `ao {to Jacques Houdek nije oti{ao. Sada se radujem, jer ne znam ni{ta o Eurosongu, a drago mi je da }u sada imati i taj mali segment u svojoj biografiji. Treba biti hrabar ili lud, rekla je pjeva~ica.

TEMA - MOGUĆNOSTI AUTODROMA OSLOBO\ENJE srijeda, 18. januar/sije~anj 2012. ZALUŽANI

AUTOSVIJET

DA LI MOŽEMO UGOSTITI FORMULU 1
Kružna staza u Zalužanima pored Banjaluke trenutno ima nedefinisan status, međutim u jednom projektu za rekonstrukciju ove staze vidi se sav potencijal, koji ide do te mjere da bi Zalužani mogli ugostiti i „najbrži cirkus na svijetu“... Str. 32

Autosvijet
OSLOBO\ENJE
srijeda, 18. januar 2012. godine

MOTOCIKL

URAL M70 ANNIVERSARY EDITION

NOVITET - AUDI S8 2012

IZGLED LIMUZINE, DUŠA SPORTISTE

RUSKI ČELIČNI KONJ
SIBIRSKA FABRIKA U BLIZINI IRBITA JE NEDAVNO IZNJEDRILA NOVI MODEL, TAČNIJE STARI M72 SA DODATNOM OZNAKOM ANNIVERSARY EDITION...
STR. 34

VELIKI TO^KOVI

MERCEDES-BENZ ACTROS KAMION GODINE 2012.

KORAK ISPRED DRUGIH
MERCEDES-BENZ ACTROS PROGLAŠEN JE EVROPSKIM KAMIONOM ZA 2012. GODINU. ZBOG USKLAĐENOSTI SA EURO 6 NORMAMA ACTROS JE JEDNOSTAVNO KORAK ISPRED DRUGIH...
STR. 36

Najsnažnija verzija „osmice“ sposobna je da se nosi sa čistokrvnim sportskim automobilima, ali i da bude vrhunski udobna i luksuzna limuzina... Str. 30

30

AUTOSVIJET

srijeda, 18. januar/sije~anj 2012.

OSLOBO\ENJE

Novitet - Audi S8 2012

Elegantna građa, sportski duh
Najsnažnija izvedba „osmice“ svojim elegantnim izgledom ne otkriva svoj pomalo sportski duh, na kojem bi joj mogli zavidjeti najčistokrvniji sportski automobili...
Na radost brojne bogate klijentele Audi je na frankfurtskom sajmu automobila predstavio S8, luksuznu sportsku limuzinu koju pokre}e 4.0-litarski twin-turbo TFSI agregat sa osam cilindara u V rasporedu. O kakvoj pogonskoj jedinici se radi, najbolje govore njegove performanse, ta~nije 520 KS i 650 Nm obrtnog momenta, konstantno raspolo`ivog od dizelski niskih 1.700 do krajnjih 5.500 o/min. Odmjerenu zapreminu i nevjerojatnu snagu prati i uzorna efikasnost, postignuta primjenom savremenih tehnologija poput Cylinder on Demand, rekuperacionog sistema i sada sve prisutnijeg start-stop ure|aj. Cylinder on Demand predstavlja sistem koji pri malom optere}enju deaktivira ~etiri od osam cilindara, a njegove prednosti najupe~atljivije su pri umjerenim brzinama na autoputu. Uz ovu naprednu tehnologiju dolazi i Active Noise Cancellation sistem zadu`en za neutralisanje buke i S8 do 100 km/h sti`e za samo 4,2 sekunde, najve}a brzina je elektronski limitirana na 250 km/h, a sve to uz prosje~nu potro{nju od 10,2 litre bezolovnog goriva, {to je za ~ak tri litre bolji rezultat u pore|enju sa prethodnikom pogonjenim V10 agregatom. Koliko god je u ovom modelu impresivan pogon, toliko je Audi posvetio pa`nje i pri konfiguraciji {asije, odnosno ogibljenja. Tako novi S8 dolazi sa jedinstvenim adaptivnim vazdu{nim ogibljenjem sa varijabilnim amortizovanjem, a voza~u je data mogu} nost da bira izme|u pet razli~itih na~ina vo`nje, comfort, auto, dynamic, individual i efficiency. [to se ti~e enterijera on svojom konfiguracijom jednostavno ne ostavlja mjesta bilo kakvim negativnim kritikama, jer spoj luksuza i sportskih detalja dodatno je nagla{en i

Performanse Audi S8 sposoban je razviti maksimalnu brzinu od 250 km/h, a za 4,2 sekunde ubrzava od 0 do 100 km/h
vibracija u re`imu kada agregat radi na ~etiri cilindra. Za prenos snage na podlogu Audi S8 koristi osmostepeni tiptronic mjenja~ koji je pode{en tako da {tedi gorivo, ali i da pru`i vrhunske performanse. Krajnji rezultat je i vi{e nego dobar, jer Audi

high-end Bang&Olufsen audio-sistemom sa ~ak 19 zvu~nika snage 1.400 Watti. Kao i ostali A8 modeli i S8 dolazi sa Audi Space Frame karoserijom, koja se sastoji gotovo u potpunosti od aluminijuma. Ponuda to~kova sastoji se od pet opcija, od kojih su standardni dimenzi-

ja 20 in~a, dok ostatak ~ine 21in~ne opcije. Sve u svemu, Audi je modelom S8 jo{ jednom demonstrirao da s pravom pretenduje za kralja premijum klase. Nova sportska krstarica iz Inngolstadta na tr`i{te sti`e u prolje}e idu}e godine, a startova}e po cijenama od 111.900 eura.

Nissan

Citroen

KIA

REKORDNA PRODAJA U BiH
Protekla, 2011. godina je bila rekordna za Nissan na tr`i{tu BiH. Nakon odli~nih prodajnih rezultata u 2010. godini, kada je u odnosu na 2009. godinu ostvaren porast od ~ak 135 posto, prodaja Nissan vozila u Bosni i Hercegovini je i u 2011. godini nastavila uzlaznom putanjom, a rezultat je 52-postotni rast u odnosu na 2010. godinu. Preto~eno u brojke, Nissan je u pro{loj godini bh. kupcima isporu~io ukupno 207 vozila. O~igledno su doma}i kupci, nakon nekoliko godina „prilago|avanja“ prepoznali sve kvalitete ove japanske mar, ke automobila. Nissan svoju globalnu prodaju bazira na specifi~nim crossover modelima, koji se suprotstavljaju tradicionalnim poimanjem automobila. ^ini se da i bh. kupci razmi{ljaju isto, jer je hit pro{logodi{nje prodaje (kao i 2010. godine) ponovo bio crossover model Qashqai, koji je u obje verzije (Qashqai i Qashqai +2) prona{ao put do 115 novih vlasnika, te tako ~ini ~ak 56 posto ukupne prodaje.

ZAVRŠENA NAGRADNA IGRA
Nakon godinu, zavr{ena je nagradna igra „Samo u Citroenu - kupi jedan vozi dva“ U~estvovali su svi kupci Citroe. novih vozila u 2011. godini, dakle njih oko 600. Od tog broja, trinaest ih je nagra|eno, a najsretniji je Igor Staki}, koji je osvojio prvu nagradu: Novi Citroen C1. Igor je prije ne{to vi{e od mjesec dana kupio Citroenovo vozilo u Banjaluci, te tako stekao pravo na u~e{}e u nagradnoj igri. Pored glavne nagrade, kupcima Citroena dodijeljeno je jo{ 12 nagrada, dvije navigacije i deset setova auto-kozmetike. Citroen je 2011. godinu u na{oj zemlji zavr{io sa 602 prodata vozila, a ove godine se nadaju da }e nastaviti kurs rasta. U tome }e im pomo}i DS modeli, za kojih vlada sve ve}e interesovanje, ali i neki C modeli, koji ponudom opreme i cijenom na na{em tr`i{tu nemaju konkurenciju.

USKORO NOVI CEED

Novi Kia Ceed spaja stil sportskog kupea s prostrano{}u i prakti~no{}u petovratnog hatchbacka. Drzak vanjski izgled, koji najvi{e karakteri{u prema gore potegnuti farovi, hromom oivi~eni okviri prozora i mi{i}aste linije, odmah privla~i brojne poglede. Atraktivan eksterijer dopunjuju ergonomski, prema voza~u blago okrenuti centralni dio armature i kvalitetni materijali u unutra{njosti. Novi Ceed je tehni~ki savremen predstavnik Kije u C klasi, a izme|u ostalog ga krase i vi{estruko nagra|eni dizajn i revolucionarna sedmogodi{nja garancija. Premijera novog Ceeda predvi|ena je 6. marta na salonu automobila u @enevi, a na tr`i{tima {irom Evrope o~ekujemo ga od aprila.

OSLOBO\ENJE srijeda, 18. januar/sije~anj 2012. Novitet - BMW 3

AUTOSVIJET

31

Tri u jednom
Šesta generacija BMW 3 dolazi u tri različita dizajnerska i koncepcijska izdanja, sa kojima se jasnije profiliše prema određenim grupama kupaca...
Na radost brojnih obo`avalaca bavarskog proizvo|a~a nova „trojka“ je zadr`ala BMW-ov dizajnerski DNK kod, sa mrkim i prodornim „pogledom“ dinami~nim bo~nim , linijama i mi{i}avom pozadinom, kao osnovnim obilje`jima. U odnosu na prethodnika produ`ila se za 9,3 centimetara, dok je osovinski novi BMW 3 ima odli~nu osnovu da ponudi vi{e „{pirita“ od prethodnika. Istovremeno novi model je u prosjeku 40 kilograma lak{i od starog, ima prostraniji i bogatije opremljen enterijer, te sna`niju, ali {tedljiviju gamu agregata. Za po~etak BMW je trojku ponudio sa ~etiri agregata, koji koriste naprednu

motoru zapremine 1.995 ccm, koji u {tedljivijoj Efficient Dynamics verziji razvija 163, a u ja~oj 184 KS (320 d), te prosje~no tro{i 4,1 odnosno 4,5 litara dizela. Ljubiteljima benzinaca ponu|eni su poznati trolitarski {estocilindarski turbo-

Blagi rast Nova generacija BMW serije tri u odnosu na prethodnu duža je za 9,3 cm, a proporcionalno je povećan i međuosovinski razmak
benzinac sa 305 KS (335i) i manji, ali savremeniji dvolitarski ~etverocilindra{ sa 245 KS (328i). Od prolje}a sljede}e godine u prodaji }e se na}i i verzije 320i (184 KS), 318d (143 KS) te 316 d (116 KS). Ekolo{ki osvije{tenim voza~ima BMW }e krajem ove godine ponuditi i ActiveHybrid 3 model sa kombinovanim benzinsko-elektri~nim pogonom. U istom terminu bi}e ponu|en opcijski M Sport paket, dok je predstavljanje supersportskog M3 modela predvi|eno tek za 2013. godinu. Velika novina je uvo|enje osmostepenog automatskog mjenja~a, koji je prvi takve vrste u vi{oj srednjoj klasi. Od starta prodaje nova trojka }e se nuditi u tri razli~ita paketa opreme Sport Line, Luxury Line i Modern Line, koji donose odre|ene vizuelne i koncepcijske posebnosti od vanjskog dizajna pa do pojedina~nih elemenata enterijera. Prodaja nove „trojke“ na njema~kom tr`i{tu startuje u februaru ove godine, a najjeftiniji model bi}e po~etni 320 d, koji ko{ta 35.350 eura.

razmak pove}an za 50 mm. Kada svemu dodamo da je trag to~kova pove}an 37 mm naprijed i 47 pozadi, onda nije te{ko zaklju~iti da

TwinPower Turbo tehnologiju, sa dva turbopunja~a. Boje dizela{a brane dva unaprije|ena agregata. Su{tinski rije~ je jednom dizel

Nissan

Porsche

Toyota

JUKE-R NAJBRŽI CROSSOVER

NOVI BOXTER 981
Porsche je otkrio prve tehni~ke informacije i fotografije novog Boxtera 981. Automobil je dizajnerski preure|en, ali jednako mi{i}av kao prethodnici, te tako ostaje vjeran svojoj personalnosti. Po nekim detaljima, kao {to su svjetlosne grupe ili bo~ni otvori za protok vazduha, Boxter podsje}a na 918 Spyder. U odnosu na prethodnika novi Boxter je du`i, ima ve}i me|uosovinski razmak za {est centimetara, {iri trag to~kova i lak{u karoseriju. Lak{a karoserija smanjuje potro{nju goriva za 15 posto. Automobil }e se prije svega pojaviti sa 2,7-litarskim {estocilindri~nim agregatom sa 265 KS kojem }e od 0 do 100 km/h trebati 5,6 sekundi. Boxter S }e imati 3,4-litarski sa 315 KS, koje }e mu omogu}iti ubrzanje do 100 km/h za ravno pet sekundi. Osim ovih {estocilindri~nih agregata Boxter bi kasnije trebao dobiti i 2,5-litaski turbo sa ~etiri cilindra, ba{ kao i novi Cayman.

NS4 PLUG-IN HYBRID
Dok su informacije o modelima drugih proizvo|a~a za salon u Detoritu „curile“ zajedno s fotografijama, Toyota je do samog po~etka sajma uspjela da sa~uva „neotkriven“ svoj koncept NS4. Kao i drugi koncepti i ovaj najavljuje budu}a dizajnerska i tehnolo{ka rje{enja. Iz Toyote su saop{tili da ovim konceptom poku{avaju da razviju dizajn, koji }e izazvati emociju kod kupaca. I zaista, NS4 izgleda zanimljivije nego bilo koji drugi sedan Toyote, ali u drugu ruku to je koncept i on treba da bude privla~an, atraktivan i druga~iji. Glavne odlike ovog modela su neobi~no dizajniran prednji dio vozila i dosta nagla{en i podignut zadnji dio. Unutra{njost je futuristi~ka sa minimalnom nagla{eno{}u instrumenata, a poseban ugo|aj donosi ambijentalna rasvjeta koja nagla{ava pojedine detalje. Toyota je saop{tila da je udru`ila snage sa tehnolo{kim liderima kao {to su Microsoft, Intel i Salesforce, da bi razvila {to ergonomi~niji i prihvatljiviji interface softwarea automobila. O pogonu ovog automobila nije saop{teno ni{ta detaljno, osim da se radi o plug-in hybridu.

Nissan je potvrdio podatke o performansama svog konceptnog supersportskog crossovera Juke-R, koji spaja snagu i upravljivost legendarnog Nissana GT-R sa hrabrim Jukeovim dizajnom. Motor Juke-R-a, V6 benzinac zapremine 3,8 litara i snage 485 KS sa dvostrukim turbopunja~em ubrzava automobil sa mjesta do 100 km/h za samo 3,7 sekundi, prije nego {to dostigne maksimalnu brzinu od 257 km/h. Oblikovan u Velikoj Britaniji, Juke-R razvijen je u Nissanu, a proizveo ga je RML, vode}i automobilisti~ki konstruktor, uz pomo} savjeta Nissanovog evropskog tehnolo{kog centra (NTC-E). Tokom dvadeset dvije sedmice proizvedena su dva modela - sa upravlja~em na lijevoj i desnoj strani. Opse`nim ispitivanjima zavr{ava posljednja faza u razvoju projekta.

32

AUTOSVIJET

srijeda, 18. januar/sije~anj 2012.

OSLOBO\ENJE

Tema - Mogućnosti autodroma Zalužani

Formula 1 u BiH moguća samo na papiru
Lejla Fazlić, diplomirani inženjer arhitekture, izradila je projekat prema kojem bi se kružna staza u Zalužanima pretvorila u ogroman kompleks, koji bi mogao ugostiti trke Formule 1, no realizacija tog projekta je samo lijepi san...
Za ve}inu obi~nih ljubitelja najbr`eg cirkusa na svijetu, koji u ovom automobilisti~kom nadmetanju naj~e{}e u`ivaju ugodno zavaljeni pokraj malih ekrana, Formula 1 je miks sna`nih automobila, zanosnih ljepotica i velikih uzbu|enja. Mada njihove o~i primje}uju i boksove, tribine, spektakularne gra|evine i gomilu asfalta, na stazi i oko nje, samo rijetki od njih se zapitaju kako Formula 1 izgleda iza „paravana“. A tamo „iza“, daleko od o~iju javnosti, odvijaju se velike, za mnoge puno va`nije bitke i dvoboji, od onih koji nam najbolji voza~i dana{njice nude nedjeljom poslijepodne. Puno muke, znoja, ali i gomila novca i ostalih infrastrukturnih preduslova potrebni su da bi jedna staza konkurisala za doma}instvo F1 karavanu. Istra`ili smo koliko smo mi u BiH daleko od razvijenog svijeta, odnosno {ta je sve potrebno da bi jedina kru`na staza u na{oj zemlji, ona u Zalu`anima pokraj Banjaluke, jednog dana dosanjala F1 san. Ovo je pri~a o jednom projektu, koji mo`da nema budu}nost u realnom vremenu, ali projektu koji je `iv, realan i isplativ u studiji, koju je po strogim FIA standardima, izradila Lejla Fazli}-Babi}, diplomirani in`enjer arhitekture. - Svaka F1 staza je veoma slo`en kompleks, koji je napravljen u skladu sa FIA standardima, koji do detalja propisuju kako treba da izgleda svaki njen segment. Osim osnovnog izgleda staze i prate}ih objekata FIA standardima se zahtijeva i postojanje odre|ene prate}e infrastrukture, poput prilaznih puteva, parkinga za gledaoce, aerodroma, ali i adekvatne elektri~ne, vodovodne i kanalizacione infrastrukture - ka`e Leila Fazli}-Babi}. gu}i maksimalne uslove za rad, a gledaocima za u`ivanje. Staza za trke F1 je samo jedan mali dio ovog ogromnog kompleksa, gdje svi zahtjevi bez pogovora moraju biti zadovoljeni. Sama staza, kao izdvojen segment, tako|e ima dosta zahtjeva, koje FIA precizno navodi. - [to se ti~e same staze, ona izme|u ostalog mora da ima mi-

Ogroman kompleks
Staza za Formulu 1 ja ogroman kompleks, koji je ure|en i regulisan tako da svaki objekat, svaki njegov dio, svako vozilo, svaki ~ovjek, uop{te sve {to se nalazi unutar njega, ima ta~no odre|enu namjenu i funkciju, te isklju~ivo slu`i da voza~ima i timovima omoLejla Fazlić-Babić, diplomirani inženjer arhitekture

nimalnu du`inu od 3,5 kilometara. Teoretski gledano, staza u Zalu`anima bi mogla da ispuni F1 standarde u pogledu zemlji{ne povr{ine koja je potrebna za je-

dan ovakav kompleks. Tu mislim na ~itavu korisnu povr{inu nekada{njeg vojnog kompleksa, u ~ijem sastavu se nalazi dana{nja staza. Takva jedna staza bi imala novu konfiguraciju trka~kog dijela, te mno{tvo prate}ih infrastrukturnih objekata, poput tribina, parkirali{ta, ali i velikog centralnog objekta, u kojem bi bili press centar, Vip hotel, vatrogasna stanica i stanica hitne pomo}i, uprava staze... Posebni objekti potrebni su i za gara`e timova, skladi{ta, ali mnoge ostale zabavne i ugostiteljske sadr`aje, bez kojih se jedan ovakav doga|aj ne mo`e ni zamisliti - obja{njava Leila Fazli}-Babi}. Kolike su {anse i mogu}nosti da staza u Zalu`anima u budu}nosti ugosti Formulu 1, pitali smo i jednog od najtrofejnijih bh. voza~a, koji se tokom svoje dosada{nje karijere nadmetao na mnogim evropskim i svjetski poznatim stazama, koje izme|u ostalog ispunjavaju najzahtjevnije FIA standarde, Borisa Miljevi}a. - Da bi staza u Zalu`anima bila na me|unarodnom nivou, odnosno po FIA standardima, potrebno je puno ulaganja. Prakti~no sama staza i prate}i objekti bi trebali da

budu izgra|eni od „nule“. Ono {to sam mogao da zapazim takmi~e}i se u inostranstvu, ali i posje}uju}i komplekse poput F1 staze u Dubaiju, su visoki bezbjednosni standardi, te mno{tvo infrastrukturnih objekata, logistike i stru~nog osoblja, koje se u prvom redu brine o zdravlju i sigurnosti takmi~ara - ka`e Miljevi}.

Bojan Majkić, motociklista

Da su bezbjednosni standardi ujedno i najva`niji na svakoj, pa i F1 stazi, misli i Bojan Majki}, proslavljeni bh. motociklista, koji poput Borisa Miljevi}a ima internacionalno iskustvo. - Mada svaka auto-moto staza mora da ispuni mno{tvo uslova, da bi bila sposobna da ugosti vrhunske voza~e i motocikliste, mislim

OSLOBO\ENJE srijeda, 18. januar/sije~anj 2012.

AUTOSVIJET 33

da je bezbjednost u~esnika ovakvih doga|aja na prvom mjestu svuda u svijetu. Kod nas su svi standardi, pa tako i oni u auto-moto sportu, na vrlo niskom nivou, daleko ispod onoga {to nam se nudi i pru`a kada odemo da se takmi~imo na nekoj stazi u inostranstvu - smatra Bojan Majki}.

Isplativost projekta
Iako se bezbjednosti poklanja mnogo pa`nje, ni drugi segmenti se ne zanemaruju, ve}, kao {to smo rekli, svaki detalj ima svoju svrhu. Stoga je o ciframa za izgradnju jednog ovakvog kompleksa suludo pri~ati, a da ne bismo za{li dublje i {okirali se zbog svega onoga {to mora da ima staza za F1, vra-

ti}emo se u stvarnost, u Banjaluku, u Zalu`ane, na spornu stazu. Ima li {anse da se na tom mjestu napravi staza na kojoj }e se jednog dana voziti trke F1? - Takav jedan projekat prvenstveno mora da ima svoju finansijsku isplativost. Uzimaju}i u obzir stanje u kojem se BiH sada nalazi, ali i na{ geografski polo`aj, broj stanovnika, te koliko ljudi uop{te prati auto-moto sport, mislim da je jedan takav projekat danas u domenu nau~ne fantastike - smatra Boris Miljevi}. Njegovo mi{ljenje dijeli i motociklista Bojan Majki}, koji uz to jo{ smatra da bi takav jedan projekat mogao da se isfinansira samo uz pomo} dr`ave i entiteta, jer je rije~ o ogromnim ulaganjima, koja

u sada{njim okolnostima djeluju daleko, daleko iznad realnih mogu}nosti. Idejni projekat za stazu za trke F1, koji je ra|en na osnovu ove staze u Zalu`anima, izveden je pod pretpostavkom da su svi ostali uslovi ispunjeni, uklju~uju}i pita-

Boris Miljević, automobilista

nje vlasni{tva, struje, vode, kanalizacije, prilaza i mnogih elemenata, koji u realnoj situaciji ne zadovoljavaju ni ono najosnovnije. - Staza u Zalu`anima trenutno ima nedefinisan status, ta~nije nije odre|eno ko treba da rukovodi ovim objektom. Kakva }e biti budu}nost staze, prvenstveno zavisi od ekonomske isplativosti odre|enog projekta, koji bi bio kandidovan za ovaj objekat - smatra Nikola Manojlovi}, generalni sekretar Auto-moto saveza Republike Srpske. Staza kao staza, zaista ima perspektivu, jer je, kako ka`u, najbolja staza poslije Grobnika u biv{oj Jugoslaviji i mnogo je toga {to se mo`e uraditi da bi ona bila unaprije|ena. Svi na{i sagovornici se sla`u da bi postoje}a staza, uz odre|ena sredstva, mogla da bude preure|ena i adekvatno pripremljena za manje zahtjevna evropska auto-moto takmi~enja, pa ~ak i za biciklisti~ke trke. U okolini asfaltne staze mogli bi da budu napravljeni i adekvatan offroad poligon, zatim centar sigurne vo`nje, poligon za auto-{kole i mnogi ostali sadr`aji, koji bi stazi u Zalu`anima omogu}ili da bude isplativ projekat, a ne napu{ten i ni~iji objekat, kakav je danas.

34

AUTOSVIJET

srijeda, 18. januar/sije~anj 2012.

OSLOBO\ENJE

Motocikli Ural M70 Anniversary Edition

Ružan, ali izdržljiv
Posebno izdanje Uralovog starog modela M72 pod imenom M70 Anniversary Edition, nije motocikl koji će poglede mamiti svojom ljepotom, naprotiv pažnju na sebe skreće svojim „neotesanim dizajnom“, ali nedostatak ljepote nadoknađuje izdržljivošću...
Ural, ruski proizvo|a~ specijalizovan za izradu motocikala sa bo~nom prikolicom, nikada nije bio poznat po revolucionarnom dizajnu, elektronskim sistemima ili superlaganim kompozitnim materijalima koji se koriste u izradi konkurentnih modela. I najnoviji model iz Urala gleda daleko u pro{lost ruske motoindustrije i to sve do 1942, kada je prvi M72, zasnovan na temelju dizajna njema~kog BMW-a R71, poslan u bitku za Staljingrad. Ukupno 9.799 primjeraka modela M72 proizvedeno je od strane Urala za vojnu upotrebu, a o koliko izdr`ljivom motociklu se radi, najbolje pokazuju brojni do dandanas pre`ivjeli primjerci.

Najdinamičniji primjerak
Novi Ural M70 Anniversary Edition razvijen je u ~ast 70 godina

postojanja, a na tr`i{te je lansiran sa dva razli~ita modela, jedan sa prikolicom za 14.200 i jedan solo za 9.150 USD. Oba dolaze u maslinasto sivoj boji, a varijanta sa prikolicom sti`e sa platnenim pokriva~em, rezervnim to~kom i nezaobilaznom lopatom. Ural M70 dizajniran je u retro stilu s 18-in~nim aluminijumskim na-

placima, 40-mm Marzochhi teleskopskom vilju{kom, zadnjim Sachs amortizerom i disk Brembo prednjom ko~nicom. Okvir ima ve}i me|uosovinski razmak od drugih Ural modela i ima ni`e te`i{te, {to je rezultovalo i ~injenicom da u trenutnoj gami predstavlja najdinami~niji primjerak.

Nema rok trajanja
Ural M70 Anniversary Edition zasigurno ne}e biti motocikl koji }e se masovno kupovati, iz prostog razloga {to je namijenjen izuzetno uskom krugu kupaca koji preferira ovakav tip dvoto~ka{a. Ruski Harley Davidson uglavnom }e kupovati kolekcionari, koji znaju da nabavkom ovog motocikl kupuju i djeli} istorije slavne bitke za Staljingrad. Ovaj motocikl nema rok trajanja, a upravo u tome se i krije sva njegova ~ar.

Stvoren za Crvenu armiju
Brutalno hladnog decembra 1941. nacisti su bili nadomak Moskve, pripremaju}i se za kona~ni napad na sovjetski glavni grad. U istom trenutku, u mali grad Irbit, koji se nalazi oko 2.000 kilometara daleko od Moskve, na isto~nim padinama planine Ural, stigao je teretni voz sa ma{inama, materijalima i dizajnerskim timovima. Sa ovim vozom su do{li i ljudi sa gotovo nemogu}im zadatkom koji je glasio - izgraditi fabriku usred sibirske zime i zapo~eti proizvodnju motocikla s prikolicom za Crvenu armiju. Motocikl koji je trebao biti izgra|en u fabrici Irbit nazvan je ruski kratko - M72. Model M72 je u osnovi bio kopija BMW-a R71, u to vrijeme najboljeg motocikla s prikolicom. Robustan, dizajniran za sve vrste terena, Ural M72 bio je sposoban da se nosi sa tri osobe i te{kim teretom, {to je bilo idealno za mobilne trupe Crvene armije. Apsurdno, ali nacisti su se tada morali boriti protiv klona svog vlastitog oru`ja! Prvi motocikli izra|eni u Irbitu poslani su na front u februaru 1942, a koristili su ih trupe u bici za Staljingrad. Tokom rata, proizvedeno je 9.799 primjeraka modela M72, a slu`io je u izvi|anju i otpremi vojnika, te za evakuaciju ranjenika sa bojnog polja. Nakon rata fabrika u Irbitu nastavila je proizvodnju motocikala sa prikolicom i do danas je izradila vi{e od tri miliona primjeraka. Ljudi koji su je postavili na temelje nikada nisu mogli ni zamisliti da }e 70 godina poslije Ural ostati jedini, sada ve} kultni proizvo|a~ motocikala s prikolicom na svijetu.

OSLOBO\ENJE srijeda, 18. januar/sije~anj 2012. Novitet - A6 Allroad Quattro

AUTOSVIJET 35

Šminker za makadam
Nakon dvije prilično uspješne generacije ovog karakterističnog automobila, marka iz Ingolstadta je predstavila i treću, kako kažu, ekonomičniju i boljih performansi...
Prve dvije generacije ovog modela iz 2000. i 2006. godine bile su prili~no uspje{ne, a Audiju se nadaju da }e i tre}a generacija i}i tim putem. Allroad Quatro je izvedenica ili nadogradnja modela Avant (karavan), koja mu pru`a dodatne mogu}nosti: kada prestane asfalt, vo`nja se nastavlja, jer Allroad je ro|en za makadam i bla`i offroad. Iz Audija nagla{avaju da nova generacija ovog automobila nudi bolje performanse u odnosu na prethodne, te da je potro{nja goriva smanjena za izuzetno velikih 20 posto. Quattro je dug 494 cm, {irok 190 cm, visok 147 cm sa me|uosovinskim rastojanjem od 291 cm. Zapremina prtlja`nika se kre}e od 565 do 1.680 litara, a te`ina je smanjena u odnosu na prethodnika za oko 70 kg. To~kovi su od 18 i 19 in~a i druga~iji su odnosu na one koji se nalaze na Avantu.

Prepoznatljiv na cesti
Allroad je prepoznatljiv na cesti, sa uravnote`enim propor-

cijama i o{trim linijama koje nagla{avaju „zategnutost ravnih dijelova“, a krovna linija elegantno te~e u D stubove. Audi nudi progresivnu LED tehnologiju, kao opciju za prednja i stra`nja svjetla. Xenon plus prednja svjetla mogu biti u kombinaciji s adaptivnim svjetlima, {to osigurava da put bude uvijek pravilno osvijetljen za sigurno vo`nju. Karoserija novog A6 Allroad Quattro je {est centimetara (2,36 in) ve}a od A6 Avant. Isti~e se po letvicama na bo~nim pragovima, {irokim blatobranima i singleframe maskom s vertikalnim letvicama. Ner|aju}i ~elik pokriva za{tini dio podvozja na prednjem i stra`njem dijelu automo-

bila, a izduvni sistem zavr{ava u dvije velike, spljo{tene izduvne cijevi. Tu su i krovni nosa~i koji se montiraju na dvostrukim barovima. Odbojnici i obloge na blatobranima su u kontrastnoj boji i nagla{avaju karakter ovog automobila, koji je dostupan u svim paletama boja, te u posebnoj „Java Braun“ boji namijenjenoj isklju~ivo za Allroada.

Obilje prostora
Unutra{njost Audija A6 allroad quattro nudi obilje prostora zahvaljuju}i velikom me|uosovinskom razmaku od 2,91 metar, a karakteri{e je odli~na ergo-

nomija i kvalitetna izrada. Audi nudi {irok izbor mogu}nosti za novi A6 Allroad quattro. Head-Up displej projektuje va`ne podatke na vjetrobransko staklo. Ambijentalno osvjetljenje pru`a poseban {timung u unutra{njosti sa suptilnim LED svjetlima, a {iroko podesiva prednja sjedi{ta deluxe su opcionalno dostupna sa ventilacijom i funkcijom masa`e. Dodatne karakteristike su ~etiri zone, automatski klima-ure|aj, panoramski stakleni krov i prakti~ni klju~, koji mo`e ostati u voza~evom d`epu. Kada su u pitanju agregati, Audi A6 Allroad Quattro u ponudi ima jedan benzinski i tri dizelska V6 agregata. 3.0 TFSI razvija 310 KS i 440 Nm obrtnog momenta, a do 100 km/h dolazi za 5,9 sekundi i razvija elektronski ograni~enu maksimalnu brzinu od 250 km/h. Deklarisana potro{nja je 8,9 litara. Tri varijante 3.0 TDI agregata razvijaju 204 KS (450 Nm), 245 KS (580 Nm) i 313 KS (615 Nm) i u prosjeku tro{e oko 6 litara goriva. Najja~a izvedba sa 313 KS do 100 km/h ubrzava za 5,6 sekundi. Novi Audi A6 Allroad Quatro bi}e dostupan u Njema~koj u prolje}e sa cijenom od 54 600 eura, za model sa 3.0 TDI agregatom od 204 KS.

36

AUTOSVIJET

srijeda, 18. januar/sije~anj 2012.

OSLOBO\ENJE

Mercedes-Benz Actros - kamion godine 2012.

Stari car u novom ruhu
Apsolutni hit među teškim kamionima Mercedes-Benz Actros proglašen je evropskim kamionom za 2012. godinu. On donosi niz novina, a jedna od najzanimljivijih je potpuna usklađenost sa Euro 6 normama o kvalitetu izduvnih gasova...
^etvrta generacija MercedesBenz Actrosa najbolji je evropski kamion za 2012. godinu! Mercedesov te{ka{ je u okviru tradicionalnog izbora „Truck of the Year 2012” koji se odr`ava od 1978. godi, ne, dobio najvi{e glasova stru~nog `irija, koji su ove godine ~inila 24 specijalizovana novinara iz cijele Evrope. Podsje}amo da je Mercedes Actros pravi hit i najtra`eniji model me|u te{kim kamionima jo{ od 1996. godine, kada je predstavljena prva generacija, te da je do danas {irom svijeta prodato vi{e od 700.000 jedinica. ^etvrta generacija Actrosa je kamion prepun inovacija i emocija. Napravljen je da ponudi najbolje u pogledu udobnosti, dinamike vo`nje i transporta robe. Osim toga mo`e da se pohvali najboljim materijalima i kvalitetom izrade, ali i najni`im tro{kovima eksploatacije i redovnog odr`avanja. vrijeme provedeno u razvoju ovog kamiona. Novi Actros je najtemeljnije ispitan i istestiran Mercedesov kamion svih vremena, koji bi kao takav trebao biti uskra}en najrazli~itijih “dje~ijih bolesti” Da . bi se dobila vrhunska aerodinamika, Actros je u vazdu{nom tunelu proveo ~ak 2.600 sati. Mercedesovi aerodinami~ari su pretresli svaki centimetar kabine ovog kamiona u potrazi za najmanjim mogu}im otporom vazduhu, a samim tim i najmanjom mogu}om potro{njom energije. Maska je dobila futuristi~ki dizajn, a kabina je ukra{ena sa mno{tvom aerodinami~kih spojlera. Veoma va`an dio testiranja sproveden je u realnim uslovima na cestama {irom svijeta. Naime da bi se ispitala izdr`ljivost novih motora, testni Actrosi su odvezli oko 50 miliona kilometara, da bi u zavr{noj testnoj fazi predserijski modeli prevalili dodatnih 20 miliona kilometara za potrebe testiranja pojedina~nih komponenti i kamiona u cjelini. U Mercedesu isti~u da su pri razvoju novog Actrosa, kao najve}eg protivnika, identifikovali njegovog prethodnika, koji je postavio visoka mjerila tokom 15 godina proizvodnje, u okviru kojih je pro{ao kroz nekoliko faza razvoja. Da je prvi Actros bio i ostao jedan od najpopularnijih evropskih kamiona, najbolje govori podatak da je za 15 godina prodato ~ak 700.000 modela ovog vozila. Njema~ki stru~njaci su sigurni da }e nasljednik nadma{iti ovaj rezultat u puno kra}em roku.

Dizelski čistunac
Preciznija uloga
Uloga Actrosa u Mercedesovoj gami sada je preciznije definisana, odnosno ovaj kamion je planski razvijan za dugolinijski transport, za koji su do sada bili namijenjeni Actros i Axor. Da bi ispunio sve zahtjeve dugolinijskog transporta novi Actros je izgra|en na takozvanoj modularnoj platformi, koja objedinjuje prostranu i izuzetno udobnu kabinu, sa odvojenim radnim i `ivotnim prostorom, ~iste i ekonomi~ne {estocilindri~ne agregate koji zadovoljavaju Euro 5 i Euro 6 norme o kvalitetu izduvnih gasova, te dinami~no podvozje, ali i napredne sigurnosne sisteme. Novi Mercedesov agregat ostvaruje ni`u potro{nju u odnosu na prethodni, a u „naj~istijim izvedbama“ ispunjava i stroge Euro VI norme, koje bi na snagu trebale stupiti zadnjeg dana 2013. godine. Naime, u Euro V izvedbi potro{nja je manja za {est, a u Euro VI za tri odsto. Iz Mercedesa poru~uju da je odr`avanje novog agregata ekonomi~nije, te da su servisni intervali produ`eni na 150.000 kilometara. Podsje}amo da je za pokretanje Actrosa zadu`en novorazvijeni Mercedesov OM 471 {estocilindri~ni agregat u izvedbama sa 420, 450, 480 i 510 KS. S tehni~kog aspekta najve}a vrijednost ovog motora je u visokom obrtnom momentu, koji se, zavisno od izlazne snage, kre}e od 2.100 do 2.500 Nm. Interesantno je da ve}i dio obrtnog momenata dostupan ve} od 1.000 obrtaja, a u punom potencijalu na 1.400. Motor „di{e“ putem ~etiri ventila po cilindru, koji se pokre}u putem dvije bregaste osovine. Za dovod goriva zadu`en je Common-rail sistem, a vazduha turbina promjenjive geometrije. Motor je dostupan i sa trostepenom motornom ko~nicom, maksimalne snage 400 kW.

Vrhunska aerodinamika
Mercedesovi in`enjeri koji su radili na novom Actrosu na prvo mjesto stavljaju jednu ~injenicu -

Putujuća kancelarija
Actrosova kabina je jedna od najmodularnijih na tr`i{tu, o ~emu svjedo~i i ~injenica da ju je mogu}e naru~iti u sedam razli~itih koncepcijskih izvedbi. Njena {irina varira od 2,3 do 2,5 metara, dok su kupcima na raspolaganju i ~etiri verzije visine krova sa maksimumom od 2,3 metra. Osim toga nova kabina je interesantna i po svom ravnom podu, ali i visini unutra{njeg prostora od 2,13 centimetara. Najve}a i najkomfornija izvedba kabine nosi naziv GigaSpace i kako joj samo ime govori, ima veliku zapreminu od 11,6 kubnih metara, sa vi{e od 900 litara korisnog prostora za odlaganje kabastijeg prtljaga i sitnica. Spisak dostupne opreme je veoma duga~ak, a na njemu se nalaze dodaci poput masa`e sjedi{ta, nekoliko izvedbi kreveta, sistema za informisanje i zabavu... Koncepcijski rije~ je o jednoj od najinteresantnijih kabina na tr`i{tu, jer u okviru Mercedesovog SoloStar Concepta nudi odvojen radni i `ivotni prostor. Radni prostor se nalazi na voza~evoj strani, dok je suvoza~eva rezervisana za odmor i opu{tanje. Tu se nalazi rasko{na i udobna fotelja, sa mno{tvom dodataka, koji voza~u u trenucima opu{tanja omogu}ava da zaboravi naporan put i da se osje}a kao u dnevnom boravku ili trpezariji. Da bi opu{tanje bilo potpuno, u ovom `ivotnom kutku se nalazi i udoban krevet, na kojom voza~ mo`e da ispru`i noge i potra`i okrepljenje u snu.

OSLOBO\ENJE srijeda, 18. januar/sije~anj 2012.

SCENA

37

Zeni~ka modna agencija Fashion

Ve~er mode u Vitezu
Na modnoj reviji bio je uprili~en foto{uting na kojem su polaznici Fashion akademije pozirali modnom fotografu Harisu Hasanici
U organizaciji zeni~ke modne agencije Fashion u Fran{iznom centru BiH Vitez odr`ana je spektakularna modna revija polaznika Fashion akademije BiH... Pedeset djevojaka, mladi}a, djevoj~ica i dje~aka, ~lanica ove akademije, predstavilo je kolekcije Medjik, Lunx, te modele brenda Hectory. Svaki izlazak na pistu krasili su odli~no uvje`bani performansi, pa je mnogobrojna publika uistinu u`ivala u onome {to je agencija Fashion priredila te ve~eri. Na modnoj reviji bio je uprili~en i foto{uting na kojem su polaznici Fashion akademije pozirali modnom fotografu Harisu Hasanici. Revijom mladih snaga, koje su prijavom u projekat ove agencije napravile prve manekenske korake, bra~ni par Haris i Selma Hasanica stvaraju kadar za svoju, ali i modne agencije u regionu. Neki od njihovih manekena danas nose najbolje revije u regionu, a u projektima Fashiona do sada su u~estvovala sva priznata kreatorska imena iz BiH i regiona. U okviru projekta Fashion akademija u gradovima BiH traga za novim modnim licima svih uzrasta. U narednih {est mjeseci svi ~lanovi Akademije imat }e, prema rije~ima menad`erice Selme Hasanice, jo{ po dvije revije, te zavr{ni ispit, a najbolji od njih imat }e priliku da sa iskusnijim kolegama nose modele poznatih kreatorskih imena iz regiona, na proljetnom jubilarnom X Zenica FasMi. D. hion Weekendu.
Polaznici Fashion akademije Vlasnici agencije Haris i Selma Hasanica

NOVI BROJ

GLAMO^ Po~inju (li) isplate vlasnicima uni{tenih imanja na vojnom poligonu

„Odlu~na Barbara“ Federaciju vodi u bankrot, jer su {tete dvije milijarde maraka?!
SKANDALOZNO Srbijanska policija ponovo „istra`uje“ na teritoriji BiH

Na reviji su bili i najmla|i manekeni

Sadik Ahmetovi}: Ni{ta nije prekr{eno, postoji sporazum Nermina Uzunovi} Zaimovi}: Ministarstvo sigurnosti zaobilazi Parlament
BIHA] Vojni aerodrom @eljava ne vidi se od korova

Glumac Sean Penn

Promocija starogradskih pjesama i romansi

Umjesto aviona lete divlje koko{i
Univerzitetski profesori, iako ih zakon obavezuje, rijetko na poslu

Po~asni ambasador Haitija
Slavni glumac Sean Penn je dobio titulu po~asnog ambasadora Haitija, nakon {to je u posljednje dvije godine ulo`io velike napore kako bi pomogao ljudima koji su ostali bez krova nad glavom usljed zemljotresa koji je pogodio karipsko ostrvo. Ambasador spoljnih poslova Haitija Laurent Lamote ponudio je Pennu da bude po~asni ambasador. Prilikom primanja humanitarne nagra de za svoj do pri nos Hai}anima koji su ostali bez krova nad glavom, glumac je prihvatio da obavlja funkciju ambasadora. - Ne prihvatam posao ako me ne budete oslovljavali sa “hej, gospodine ambasadore“, na{alio se glumac.

Lagumd`ija redovan na prvom i zadnjem predavanju, Halilovi} kao Gospa!
Tradicionalni Bal Roma odr`an po ~etrdeseti put

Najljep{a je Hatid`a Asanovi}
S promocije u Bosanskom kulturnom centru

Specijalna jedinica FUP-a u pripravnosti

Ljubila sam crno oko
U sve~anom salonu Bosanskog kulturnog centra u Sarajevu, u organizaciji Udruge Libertas, uprili~ena je promocija CD-a starogradskih pjesama i romansi u izvo|enju Vesne Domorocki pod nazivom „Ljubila sam crno oko“. Uz pratnju Tambura{kog orkestra Muzi~ke produkcije BHRTa, Vesna Domorocki interpretirala je kompozicije „Kad bi ove ru`e male“, „Sino} kad je pao mrak“ i „Tiho no}i moje zlato spava“. Voditeljica programa bila je Emina Hod`i}. Ina~e, Vesna Domorocki zavr{ila je srednju muzi~ku {kolu, solo pjevanje. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Sarajevu. Jedan period radila je bankarske poslove, ali muzika je uvijek bila prisutna u njenom `ivotu. Bila je anga`irana na Televiziji Sarajevo, a 1992. godine namjeravala je izdati plo~u. Me|utim, zbog po~etka ratnih zbivanja u BiH taj projekt nije realizirala. Privremeno `ivi u Italiji, ali je ljubav prema rodnom gradu i njegovoj pjesmi stalno vra}a k Sarajevu.
Ja. D.

Posebne pripreme za socijalne nemire?
ZVIJEZDA NEDJELJE: Brankica RUDAN

Vjerujem u ljubav na prvi pogled

NAJVE]A NOVINA U BiH

38

OGLASI

srijeda, 18. januar/sije~anj 2012.

OSLOBO\ENJE

Upravni odbor JU Dje~ije obdani{te „Hasnija Omanovi}“ Cazin na osnovu ~lana 4. i ~lana 5. Pravilnika o radu i ~lana 12. Pravilnika o unutra{njoj organizaciji rada i sistematizaciji poslova i radnih zadataka, Kriterija o na~inu bodovanja kandidata/kandidatkinja br. 10-34-173-1/12. te na osnovu Odluke br. 8/12 od 16. 1. 2012. godine raspisuje

NASTAVNO-NAU^NO VIJE]E [UMARSKOG FAKULTETA U SARAJEVU

KONKURS
za prijem 1 odgajatelja na upra`njeno radno mjesto na odre|eno radno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja Pored op}ih uslova za zasnivanje radnog odnosa predvi|enih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove: - Zavr{en VII ili VI stepen stru~ne spreme pred{kolskog smjera - Godinu rada u struci - Polo`en stru~ni ispit Uz prijavu kandidati treba da prilo`e slijede}e dokumente: - Diplomu kao dokaz tra`ene stru~ne spreme - Izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne stariji od 6 mjeseci) - Uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) - Uvjerenje da se ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od 6 mjeseci) - Uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu - Uvjerenje o du`ini ~ekanja na posao nakon sticanja odgovaraju}e stru~ne spreme - Uvjerenje o prosjeku ocjena ostvarenih na visoko{kolskoj ustanovi - Uvjerenje o du`ini radnog sta`a u obrazovanju nakon sticanja odgovaraju}e stru~ne spreme - Dokaz o progla{enju tehnolo{kim vi{kom, dokaz o eventualnoj pripadnosti nekoj od kategorija iz Zakona o dopunskim pravima branilaca i ~lanova njihovih porodica, Zakona o socijalnoj za{titi, za{titi civilnih `rtava rata i za{titi porodice sa djecom USK-a. - Kra}a biografija - Ljekarsko uvjerenje izabrani kandidat }e prilo`iti po kona~nosti odluke o izboru. Dokumentacija koja se prila`e mora biti original ili ovjerena kopija. Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove propisane Kriterijima o na~inu bodovanja obavit }e se intervju. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti li~no ili putem po{te na adresu: JU Dje~ije obdani{te „Hasnija Omanovi}“ Cazin, Zuhdije @ali}a br. 38, 77 220, uz naznaku „Prijava na konkurs za odgajatelja“. BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON JU DJE^IJE OBDANI[TE „HASNIJA OMANOVI]“ CAZIN

O B J AV L J U J E
Haris Me{i}, dipl. ing. {umarstva, branit }e svoj magistarski rad pod naslovom:

"Bio-ekolo{ka istra`ivanja smr~inog pisara (Ips typographus L.) na planini Grme~"
17. 2. 2012. godine (petak) u 13.30 sati, na [umarskom fakultetu u Sarajevu (sala 203), Zagreba~ka 20. Odbrana je javna, a magistarski rad se mo`e pogledati svakim radnim danom od 8 do 15 sati u Sekretarijatu Fakulteta.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Ip 121799 10 Ip Sarajevo, 10. 1. 2012. godine OP]INSKI SUD U SARAJEVU i to sudija Sabina Had`izulfi}, u izvr{nom predmetu tra`ioca izvr{enja "OMV" BH DOO Sarajevo protiv izvr{enika "Trace" DOO Sarajevo iz Sarajeva, radi izvr{enja, na osnovu ~l. 10. i ~l. 21. Zakona o izvr{nom postupku ("Slu`bene novine FBiH", br. 32/03 i 33/06) u vezi sa ~l. 348. st. 3. Zakona o parni~nom postupku ("Slu`bene novine FBiH", br. 53/03)

OBJAVLJUJE

RJE[ENJE O IZVR[ENJU odre|eno 29. 3. 2010. godine, po prijedlogu tra`ioca izvr{enja od 16. 7. 2009. godine, na osnovu vjerodostojne isprave - mjenice broj AF1535186 od 6. 12. 2006. godine, koja je dospjela za pla}anje 4. 11. 2009. godine protiv izvr{enika "Trace" DOO Sarajevo, radi naplate nov~anog potra`ivanja u iznosu od 993,27 KM sa zakonskim zateznim kamatama po~ev od 4. 11. 2009. godine do isplate i tro{kova izvr{nog postupka u iznosu od 49,66 KM i to: 1. na nov~anim sredstvima koja se vode na transakcijskom ra~unu br. 5550050018190280 kod Nove banke AD Banja Luka, Filijala Sarajevo tako da se nov~ani iznos za koji je izvr{enje odre|eno prenese na transakcijski ra~un tra`ioca izvr{enja br. 1610000047380049 otvoren kod Raiffeisen bank DD Sarajevo. U slu~aju nemogu}nosti, izvr{enje }e se provesti 2. zapljenom, procjenom i prodajom pokretnih stvari u vlasni{tvu izvr{enika koje se nalaze u mjestu njihovog sjedi{ta, shodno ~l. 114-135. Zakona o izvr{nom postupku i namirenjem tra`ioca izvr{enja iz iznosa dobijenog prodajom uplatom nov~anog iznosa na transakcijski ra~un tra`ioca izvr{enja. SUDIJA Sabina Had`izulfi}, s.r. POUKA: Protiv ovog rje{enja izvr{enik mo`e izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 dana od dana dostave istog. Prigovor se podnosi u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. Dostavljanje rje{enja o izvr{enju izvr{eniku smatra se obavljenim protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.

OSLOBO\ENJE srijeda, 18. januar/sije~anj 2012.

POMO] U KU]I

39

Uredite svoj dom u zimskim danima

NOVOSTI I PREPORUKE

Detaljima do ugodnije atmosfere
Dekorativne tkanine toplih boja, poput `ute, narand`aste, nijansi sme|e ili crvene, stvori}e topao ambijent u ku}i
U ovim hladnim zimskim danima, kada se temperature spu{taju nisko, ugrija}e vas topli ambijent va{eg doma. Osje}aj hladno}e nije nikome ugodan. Spas uz radijator, kamin ili neku drugu vrstu grijanja garantuje brzi povratak me|u one koji imaju privilegiju ostati kod ku}e i ne tresti se od zime. Toplina enterijera zavisi najprije od odabranih materijala, stila ure|enja i prate}ih boja. I naoko hladni materijali ili minimalisti~ki stilovi ure|enja, koji se ~esto prezentuju kao hladni, mogu biti potpuno druga~iji u kona~nom do`ivljaju prostora, te stvoriti ugodne i tople ambijente. Vje~no i neiscrpno u oblikovanju i postizanju atraktivnih dizajnerskih i enterijerskih rje{enja, uvijek moderno i u trendu, primjenjivo u svim podnebljima i klimatskim zonama svakako je drvo. Toplinu koju stvara u enterijeru te{ko }e nadma{iti bilo koji drugi materijal, jer je u svijesti ljudi zauzelo visoku poziciju ka-

Jeftini savjeti za njegu kose
Osnovna namjena hranljive maske, pakovanja za kosu, jeste da prehrani njen korijen. Boja, kiselina, hidrogen, gelovi, lakovi, su{enje fenom, `ivot u nezdravim gradskim prilikama, zatim duhanski dim, stres, ultraljubi~asti i infracrveni zraci sunca... Svi ovi faktori negativno uti~u na va{u kosu. Kosa koja ima perut: Perut je zbog hormonalnih naglih promjena ~esta i neprijatna pojava. Pripremite pakovanje od maslinovog ulja i ruzmarina. Na jednu ka{iku maslinovog ulja stavlja se deset kapi ruzmarinovog ulja (mo`ete ga kupiti u apotekama). Pa`ljivo nanesite na ko su i do bro utrljajte ma si ra ju}i tjeme glave. Najbolje bi bilo da pakovanje ostavite da djeluje preko no}i. Ujutro dobro isperite kosu. Suha na vrhovima, a brzo se masti: Ovo je jedna od najgorih kombinacija. I za nju postoji stari dobri i provjereni recept iz ku}ne apoteke. Trebaju vam biotin i vitamin A, koji suzbijaju pretjeran rad lojnih `lijezda. Gdje toga ima u velikim koli~inama? U dinji. Izmrvite nekoliko kri{ki dinje u mikseru (ili vilju{kom) i rasporedite po kosi. Neka djeluje petnaestak minuta, a potom dobro isperite.

da je u pitanju stvaranje toplog ugo|aja u prostoru. Drvo se pojavljuje kroz razli~ite stilove ure|enja, ali }e svakom od njih dati poseban izra`aj i toplinu.

Boje drveta stvori}e skladnu kompoziciju s ukusno odabranim bojama ostalih elemenata prostora. Podne prostirke i razli~ite vrste tepiha obogati}e

podnu povr{inu i dati joj dodatnu toplinu. Prostor }e dobiti dodatni ugo|aj primjenom razli~itih detalja koji oslikavaju va{u li~nost.

LJEPOTA, KOZMETIKA

MODA, STIL, TRENDOVI

Givenchy bacio udicu Njega ruku zimi
Spoljni faktori, poput hladno}e, vjetra, naglih promjena temperature iz hladnog u toplo, {tetno uti~u na ko`u ruku i ako se ne njeguje na pravi na~in, ona vremenom postaje suha i ispucala. Redovno radite piling ruku. Dovoljno je da pomije{ate malo meda, krupne soli i pavlake i sve dobro promije{ate. Nanesite smjesu na ruke i utrljavajte je nekoliko minuta. Po`eljno je da u ovo doba godine piling radite bar jednom sedmi~no i da povremeno nanesete i masku, {to je najbolje poslije pilinga. Nama`ite je na ruke, navucite rukavice ili namotajte oko ruku foliju pod uticajem toplote ko`a bolje upija sastojke iz hranljivih preparata. Ostavite masku da stoji oko 15 minuta, pa je isperite prvo mlakom, pa hladnom vodom. Da biste maksimalno za{titili ko`u, veoma je va`an izbor kreme. Najbolji efekt daju one napravljene na bazi {e butera, suncokretovog, maslinovog, avokadovog ili kokosovog ulja, aloje vere, vitamina... Ako ste se odlu~ili da provedete odmor na planini i u`ivate na skijanju, preporuka stru~njaka je da koristite kreme sa p~elinjim voskom. Na{u modnu svakodnevicu ovih dana obilje`ava obilazak rasprodaja i `elja da prona|emo ono {to nam treba ili nam se neodoljivo svi|a, {to je, gledano iz `enskog ugla, jednako va`no. U mislima smo ve} lagano u potrazi za baletankama, japankama i seksi sandalama s visokom potpeticom u kojima }emo dodatno zagrijati vru}u atmosferu nadolaze}eg ljeta. A {to radi modni svijet? Izaziva pa`nju komadima o kojima }emo mi razmi{ljati tek s dolaskom septembra. Givenchy je bacio dobru udicu. Kreirao je neobi~ne cipele koje ve} u samom startu izazivaju pa`nju modne industrije. Karakteri{e ih visoka potpetica te gornji dio koji kao da je navu~en na ~izme. Idealno se kombinuju uz uske farmerke, ali i kratke suknje, i sa sigurno{}u }e vas u~initi zvijezdom gdje se pojavite. Jo{ jedan neobi~an model za sve one koji se usu|uju da eksperimenti{u modom.

Lagana vo}na torta
Potrebno:
4 pakovanja pi{kota 1 margarin 1/2 l slatke pavlake 14 ka{ika {e}era 300-400 g malina (ili drugog vo}a) 200 g {laga Pi{kote poredati na tacnu. Slatku pavlaku polako mutiti i postepeno dodavati {e}er. Margarin sa 100 grama {e}era u prahu pjenasto umutiti, pa sjediniti sa umu}enom pavlakom. Premazati pi{kote, pa poredati vo}e, zatim opet red pi{kota, fil, vo}e... Vo}e se mo`e ubaciti i u fil.

Priprema:

40

OGLASI

srijeda, 18. januar/sije~anj 2012.

OSLOBO\ENJE

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 I 130392 10 I Sarajevo, 10. 1. 2012. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija SANJA JARAMAZ - DEDI], u pravnoj stvari tra`ioca izvr{enja Unicredit bank d.d. Mostar Ul. kardinala Stepinca bb, adresa za dostavljanje Ul. Zelenih beretki br. 24, protiv izvr{enika Mufid Himzanija iz Sarajeva, Ul. porodice Ribar br. 6 i "ICON COMPUTERS" d.o.o. Sarajevo Ul. splitska do br. 67, radi izvr{enja, na osnovu ~lana 349. stav 3. i 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku FBiH, a u vezi sa ~lanom 21. Zakona o izvr{nom postupku FBiH, radi dostavljanja pismena izvr{enicima objavljuje oglas

RJE[ENJE O IZVR[ENJU
Dozvoljeno 24. 5. 2010. godine na prijedlog tra`ioca izvr{enja, a na osnovu vjerodostojne isprave mjenice broj AF 1968925 sa protestom dospjela na pla}anje 9. 2. 2010. godine radi naplate iznosa od 23.437,95 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 10. 2. 2010. godine do isplate i tro{kova izvr{nog postupka u iznosu od 713,18 KM. Izvr{enici se obavezuju da tra`iocu izvr{enja namire potra`ivanje u roku od 3 dana od dana prijema rje{enja o izvr{enju u protivnom, provest }e se izvr{enje pljenidbom, procjenom i prodajom pokretnih stvari izvr{enika i namirenjem tra`ioca izvr{enja. Pouka o pravnom lijeku: Protiv rje{enja o izvr{enju mo`e se izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 dana od dana prijema istog. Prigovor se podnosi u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. SUDIJA Sanja Jaramaz - Dedi} Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BiH KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU BROJ: 65 0 P 072896 11 P 2 Sarajevo, 10. 1. 2012. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Milena Raji} u pravnoj stvari tu`itelja UniCredit Bank d.d. sa sjedi{tem u Mostaru, Ul. kardinala Stepinca bb, pravni sljednik Universal Banke d.d. Sarajevo, protiv tu`enog \ozi} Nihada, Ul. bra}e Begi}a br. 6, Sarajevo, radi duga, v.s. 10.233,47 KM, na glavnoj raspravi odr`anoj 7. 12. 2011. godine, u prisutnosti punomo}nika tu`itelja i uredno obavije{tenog tu`enog, donio je 10. 1. 2012. godine slijede}u

PRE SU DU
Tu`eni \ozi} Nihad je du`an tu`itelju UniCredit Bank d.d. platiti iznos od 10.233,47 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 29. 10. 2008. godine pa do isplate te platiti tro{kove sudskog postupka (taksa na tu`bu i taksa na presudu), u iznosu od 500,00 KM, sve u roku od 30 dana, pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Pouka: Protiv ove presude dozvoljena je `alba Kantonalnom sudu u Sarajevu u roku od 30 dana od dana prijema iste, putem ovog suda. @alba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke u postupku. SUDIJA Milena Raji} Presuda broj: 65 0 P 072896 11 P 2 od 10. 1. 2012. g. dostavlja se objavom u novinama tu`enom \ozi} Nihadu (sada nepoznatog boravi{ta) u smislu odredbe ~lana 348. stav 3. ZPP-a. Presuda se smatra dostavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja u jednim dnevnim novinama koje se distribuiraju u FBiH.

OSLOBO\ENJE srijeda, 18. januar/sije~anj 2012.

KORAK NAPRIJED
PowerArchiver 12.10
PowerArchiver nudi stotine karakteristika, ali i dalje ostaje veoma jednostavan za kori{tenje, mali i veoma brz. Nedavno je objavljena nova verzija koja nosi oznaku PowerArchiver 12.10 i koja sa sobom donosi dodatnu podr{ku za IMG fajlove, unaprije|eni Office/Modern interfejs, unaprije|enu ISO, RAR, 7z, TAR,BZ2 podr{ku, unaprije|enu ZIP AES enkripciju, bolju kompatibilnost sa starijim verzijama PowerArhcivera, kao i za fajlove ve}e od 4GB, unaprije|eni FIPS 140-2 re`im, veliki broj unapre|enja u okviru UAC podr{ke, dodat je prevod na danski jezik, dok su prevodi na ostale jezike unaprije|eni, unaprije|en je FTP engine kao i Burner engine, izme|u ostalog.

41

Sony Chrystal LED tehnologija
Ovih dana inovacije, kada su u pitanju televizori visoke definicije, te{ko su dosti`ne. Me|utim, Sony je spreman da promijeni industriju novim kristalnim LED ekranima koje je najavio na CES 2012 doga|aju. Uprkos tome {to ova tehnologija nije blizu kona~noj proizvodnji, japanski elektronski gigant je na njoj bazirao jednu od klju~nih najava kada je rije~ o ovom doga|aju. Izvr{ni direktor Sonya Howard Stringer je opisao kvalitet slike koji nova tehnologija donosi tako {to je rekao da va{e o~i ne}e mo}i da vjeruju i da }ete mo}i da ka`ete da ste vidjeli budu}nost.

Sennheiser HD 700 slu{alice
Kompanija Sennheiser je predstavila najnovije vrhunske slu{alice na CES doga|aju koji se odr`ava u Las Vegasu. Rije~ je o modelu HD 700, modelu koji naslje|uje HD 800, vrhunski model koji je prikazan na istom doga|aju prije nekoliko godina. Frekventni odziv ovih slu{alica je samo malo u`i u odnosu na HD 800, mada je on izvan opsega ~ujnih frekvencija ljudskog uha, pa to i nije toliko va`no. Ovaj model, kao i onaj koji naslje|uje dijele kru`ni dizajn koji ispunjava vazduh vrhunskim zvukom pa mo`e da se ka`e da su ove slu{alice zaista jedne od najboljih koje se mogu na}i na tr`i{tu.

Nova serija VX monitora
ViewSonic korporacija ove godine obilje`ava 25 godina postojanja, te }e svoje potro{a~e tim povodom obradovati sa puno novih proizvoda. ViewSonic }e po~etkom 2012. godine predstaviti novu serija VX monitora. Prva grupa monitora bi}e namijenjena korisnicima koji `ele najbolji kvalitet za ulo`eni novac. Prvi model, monitor VX2336s-LED na tr`i{te sti`e u februaru, po cijeni oko 400 KM, a ponudi}e IPS ekran i DVI konekciju. Druga grupa monitora nosi}e oznaku VX60. U pitanju su monitori sa vrhunskim TN panelima koji }e na na{em tr`i{tu biti dostupni u veli~inama od 21.5, 23.6 i 27 in~a. Posebna pa`nja kod ovih monitora posve}ena je dizajnu.

Novi Fujitsu FUTRO A300

Tanki klijent za
u{tede do 80 posto
Fujitsu je predstavio FUTRO A300, novi ure|aj iz klase tankih klijenata koji kompanijama obezbje|uje jednostavan pristup ra~unarskim resursima na serverima. Ovaj svestrani model namijenjen je preduze}ima koja uvi|aju ekonomsku korist od prelaska na ovaj na~in rada, jer smanjuje ukupne tro{kove posjedovanja i do 80 posto u pore|enju sa standardnim desktop-ra~unarima. Projektovan tako da ga bilo koja organizacija mo`e lako instalirati, Fujitsu FUTRO A300 nudi dobre razloge za preoblikovanje postoje}eg ra~unarskog okru`enja i prelazak sa desktop PC-ja na upotrebu tankih klijenata. Organizacije }e tako biti u prilici da sre`u svoja avansna ulaganja u har dver i u`iva ju u u{te da ma na odr`avanju sistema i smanjenoj potro{nji energije. Fujitsu FUTRO A300 je pogodan za preduze}a svih veli~ina, kao i kompanije koje planiraju da pre|u na radno okru`enje zasnovano na virtualnoj desktop-infrastrukturi (VDI). Fujitsu nudi potpuno automatsko instaliranje i jednostavno upravljanje ovim sistemom uz podr{ku mo}nog softverskog rje{enja za upravljanje Scout Enterprise. Pru`aju}i jednostavnu, brzu i gotovu integraciju tankih klijenata u postoje}u PC mre`nu infrastrukturu, Fujitsu obezbje|uje zna~ajnu prednost preduze}ima koja `ele da pre|u na kori{}enje tankih klijenata, ali im nedostaje osoblje ili tehni~ko znanje za to. FUTRO A300 je projektovan za postizanje visokih performansi i bolje produktivnosti i napravljen od kvalitetnih komponenti bez pokretnih dijelova, {to garantuje dug i siguran `ivotni vijek ure|aja. Ovaj ure|aj nudi brzinu, DVII port za dual monitore, podr`ava najmodernije operativne sisteme za tanke klijente me|u kojima su i eLux® RL i Windows® Embedded Compact 7. Komponete s visokim nivoom u{tede energije obezbje|uju da Fujitsu FUTRO A300 koristi 60 posto manje energije od standardnog PC-ja, ~ime su u{tede vidljive na ra~unima za struju, stvaraju}i u isto vreme zelenije radno okru`enje.

Alternativa pametnim telefonima

Novi SpareOne radi NA OBI^NE BATERIJE
Najnoviji mobilni telefon SpareOne radi na AA baterije, a njegovi proizvo|a~i tvrde da baterije mogu trajati 15 godina. Po{to najnoviji telefoni imaju sve mogu}e dodatke pa predstavljaju mini ra~unare, pojava telefona koji nema nikakve aplikacije, ali ima dugotrajnu bateriju, novina je, me|utim, proizvo|a~i tvrde da je neophodan, prenosi Daily Mail. Negativna strana telefona sa sve boljim aplikacijama jeste sve slabija baterija i proizvo|a~i vjeruju da su prona{li rje{enje, a to je telefon ~ija baterija traje dugo. Proizvo|a~i savjetuju da se SpareOne telefon ostavlja u autu ili da se spakuje na putovanje radi osiguranja za neku hitnu situaciju. SpareOne mo`e biti pode{en tako da ima brojeve za slu~aj hitnih situacija na brzom biranju, kao i da ima servisne brojeve koji su dostupni bilo gdje na svijetu. Jedno punjenje AA baterija omogu}ava vam de set sa ti ne pres ta nog pri~anja na telefon, {to nijedan smartphone ne mo`e.

Appleov iPad 3 sti`e u martu
Nova generacija tablet-kompjutera iPad }e se na tr`i{tu na}i u martu ove godine. Appleov iPad 3 }e imati ekran visoke rezolucije, br`i procesor u odnosu na iPad2, a podr`avat }e i novu generaciju be`i~nih mre`a, tvrde izvori bliski ameri~koj kompaniji. Azijski partneri kompanije Apple su po~eli proizvodnju iPada 3 ovog mjeseca, a vrhunac proizvodnje }e biti u februaru. Tablet-kompjuter }e imati procesor sa ~etiri jezgra, {to }e omogu}iti veoma brzo kori{tenje i izmjenu aplikacija. Pouzdani izvori tvrde da }e iPad 3 podr`avati i LTE mre`e koje omogu}avaju br`i pristup podacima. Novi ekran }e imati ve}u rezo-

PROCESOR SA ^ETIRI JEZGRA Tablet-kompjuter }e imati procesor sa ~etiri jezgra, {to }e omogu}iti veoma brzo kori{tenje i izmjenu aplikacija
luciju u odnosu na ekran prethodne generacije iPada, sa vi{e piksela nego {to je to slu~aj i kod nekih HD televizora. Pikseli su toliko mali da se ~ini da je slika zapravo printani materijal. Predstavljanje iPada 3 }e biti prvo ve li ko pred stav lja nje zna~ajnog ure|aja ove kompanije nakon smrti biv{eg direktora Stevea Jobsa.

42

OGLASI
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON JAVNA USTANOVA OSNOVNA [KOLA "SEONA" BANOVI]I

srijeda, 18. januar/sije~anj 2012.

OSLOBO\ENJE

Broj: 6-61-611-1-13/12 Datum: 15. 1. 2012. godine Na osnovu ~lana 72. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju ("Sl. novine TK", broj: 6/04 i 7/05) i Odluke [kolskog odbora Javne ustanove Osnovna {kola "Seona" broj: 6-61-611-1-12/12 od 15. 1. 2012. godine, raspisuje se

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANON / KANTON SREDI[NJA BOSNA OP]INA DONJI VAKUF OP]INSKO VIJE]E Komisija za provo|enje konkursa Broj: 01-31-02133-1/11 Datum:18. 1. 2012. godine Na osnovu ~lana 45. Zakona o gra|evinskom zemlji{tu („Sl. novine Federacije BiH“, broj: 25/03 i 16/04) i ~lana 10. Odluke o gra|evinskom zemlji{tu („Sl. glasnik Op}ine Donji Vakuf“, broj: 6/04) i Zaklju~ka Op}inskog vije}a Op}ine Donji Vakuf, broj: 01-31-02133/11 od 19. 12. 2011. godine, Komisija za provo|enje konkursa, r a s p i s u j e

J AVpoNnu upra`njenih N K U R S I K O radnih mjesta za pu
1. Nastavnik matematike 1 izvr{ilac na 8 ~asova na odre|eno vrijeme, a najdu`e do 10. 8. 2012. godine, uklju~uju}i i pripadaju}i godi{nji odmor 2. Nastavnik hemije 1 izvr{ilac na 4 ~asa na odre|eno vrijeme, a najdu`e do 10. 8. 2012. godine, uklju~uju}i i pripadaju}i godi{nji odmor Uslovi koje kandidati moraju ispunjavati: a) op}i uslovi - da je dr`avljanin BiH, - da je stariji od 18 godina, - da je zdravstveno sposoban za vr{enje poslova tog radnog mjesta, - da kandidat nije osu|ivan za krivi~no djelo. b) posebni uslovi - odgovaraju}i stepen stru~ne spreme, u skladu sa Zakonom, Nastavnim planom i programom i Pedago{kim standardima, - polo`en stru~ni ispit. Uz prijavu na konkurs sa ta~nom adresom, kontakt-telefonom i kra}om biografijom, potrebno je prilo`iti dokumentaciju (original ili ovjerena fotokopija) i to: - Uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od {est mjeseci), - Izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne stariji od {est mjeseci), - Diplomu o stru~noj spremi, - Uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu. Osim navedenog, ukoliko posjeduju, kandidati su du`ni prilo`iti i dokaze u originalu ili ovjerenoj fotokopiji koji slu`e kao osnov za bodovanje u skladu sa Kriterijima o bodovanju kandidata za prijem u radni odnos u osnovne i srednje {kole Tuzlanskog kantona koje imaju status javne ustanove broj: 10/1-34-23264/10 od 15. 12. 2009. godine i to: - Uvjerenje ustanove obrazovanja o osposobljavanju ili ugovor o stru~nom osposobljavanju za samostalan odgojno-obrazovni rad (pripravnik), - Uvjerenje o radnom sta`u u ustanovama obrazovanja na poslovima koji odgovaraju stru~noj spremi i profilu koji se tra`i konkursom, - Uvjerenje o radnom sta`u u ustanovama obrazovanja na poslovima koji odgovaraju stru~noj spremi i profilu u skladu sa NPP-om, - Uvjerenje o radnom sta`u ostvarenom izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja stru~ne spreme i profila tra`enog konkursom, - Fotokopija radne knji`ice (ovjerena kopija), - Uvjerenje Zavoda za zapo{ljavanje o du`ini ~ekanja na posao nakon sticanja stru~ne spreme tra`ene konkursom. Ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i uvjerenje od nadle`nog suda da kandidat nije osu|ivan za krivi~no djelo (ne starije od tri mjeseca) izabrani kandidat }e dostaviti {koli u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa. Ukoliko se popuna upra`njenog radnog mjesta nastavnika matematike ne izvr{i stru~nim licima, primit }e se pripravnik. Napomena: Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove utvr|ene konkursom obavit }e se razgovor (intervju). Intervju }e biti odr`an 30. i 31. januara 2012. godine od 8 do 14 sati u objektu centralne {kole u Aljkovi}ima. Kandidat koji ne pristupi intervjuu, gubi pravo daljeg u~e{}a u konkursnoj proceduri. Sve tra`ene dokumente treba dostaviti u roku od 8 dana od dana objave javnog konkursa u sredstvima javnog informisanja putem po{te, preporu~eno na adresu: Javna ustanova Osnovna {kola "Seona" Aljkovi}i bb, 75290 Banovi}i sa naznakom: "Javni konkurs za popunu upra`njenih radnih mjesta u JU Osnovna {kola Seona". Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. PREDSJEDNIK [KOLSKOG ODBORA Husi} Hamid

K O N K U R S
za dodjelu neizgra|enog gra|evinskog zemlji{ta u dr`avnoj svojini u svrhu izgradnje kompleksa poslovnih objekata 1. U cilju izgradnje kompleksa poslovnih objekata — tr`nog centra, autosalona i izlo`benog salona u Donjem Vakufu, ul. 770. „Sbbr“, ogla{ava se otvorenim konkurs za dodjelu, na kori{tenje radi gra|enja, gra|evinskog zemlji{ta dr`avne svojine ozna~eno kao: - k.~. 1146/14, zv. Bare - gradili{te u povr{ini od 12.917 m2 iz zk.ul. 3442, KO Donji Vakuf; - k.p. 1226/2, zv. Bare — gradili{te u povr{ini 12.917.m2 iz pl. 309 KO Donji Vakuf I. 2. Izgradnja kompleksa poslovnih objekata mora biti u skladu sa prethodno izdatim rje{enjem o urbanisti~koj saglasnosti i rje{enjem o odobrenju za gra|enje s tim da kompleks objekata mora biti maksimalnih dimenzija i to: - tr`ni centar - spratnost P + S, 24,00 x 36,00 + 21,00 x 69,00, (odnosno NP 2728,50m2); - autosalon - spratnost P +S, 35,00 x 40,00 m (NP 1240, 35 m2); - izlo`beni salon - spratnost P, 31, 60 x 10,00 m (BP 3126, 00 m2). 3. Naknada za dodijeljeno gra|evinsko zemlji{te obuhvata: - Po~etna cijena naknade za zemlji{te iznosi 30,00 KM po 1 m2; Naknade za pogodnosti — rentu koja iznosi 39,00 KM po 1 m2 korisne povr{ine i naknada za ure|enje gra|evinskog zemlji{ta koja iznosi 26,00 KM po 1 m2 korisne povr{ine su obra~unate rje{enjem o urbanisti~koj saglasnosti. Investiciono-tehni~ku dokumentaciju finansirat }e najpovoljniji ponu|a~. 4. Obaveza investitora: - Da ukloni nedovr{eni objekat i izgradi objekte za JKP „Gradina“ i JKUP „^isto}a“ na utvr|enoj lokaciji, a u skladu sa Idejnim urbanisti~kim rje{enjem formiranja kruga JKP Gradina i JKUP „^isto}a“ u svrhu izmje{tanja istih sa trenutne lokacije. Na ime izvr{avanja ovih obaveza cijena naknade za pogodnosti i ure|enje gra|evinskog zemlji{ta umanjit }e se za iznos nastalih tro{kova, a najvi{e do iznosa ovih naknada obra~unatih za povr{inu postoje}eg nedovr{enog objekta. - Da u roku od 15 dana od dana pravosna`nosti rje{enja o dodjeli zemlji{ta plati ponu|enu/utvr|enu cijenu za zemlji{te. 5. Pravo na podno{enje prijave imaju sva pravna i fizi~ka lica. Prijavu na konkurs predati na Protokol Op}ine Donji Vakuf, ul. 14. septembar 22, sa naznakom: „Prijava na konkurs — ne otvaraj. Otvara Komisija za provo|enje konkursa“. Uz prijavu na konkurs u~esnici konkursa treba da prilo`e u pisanoj formi: visinu ponu|ene cijene za zemlji{te po 1 m2, kvalitet razvojnog programa, broj novozaposlenih radnika i visina investicije. 6. Svaki podnosilac prijave je du`an na ime tro{kova konkursa uplatiti iznos od 200,00 KM na ra~un Op}ine Donji Vakuf koji se vodi kod PBS Sarajevo — poslovnica Donji Vakuf, broj: 1011 3300 0000 6907, vrsta prihoda 722431, a koji }e biti predo~en sa prijavom na konkurs. 7. Pravo prvenstva za dodjelu za kori{tenje radi gra|enja ima podnosilac prijave koji dobije najvi{e bodova po osnovu kriterija iz ~lan 19. Odluke o gra|evinskom zemlji{tu. U slu~aju da se prvenstvo u~esnika u konkursu ne mo`e odrediti na osnovu zbira bodova, prvenstvo ima onaj u~esnik koji je ponudio najvi{u cijenu naknade po 1 m2 zemlji{ta, s tim da ponu|ena cijena ne smije biti ni`a od utvr|ene. 8. Rok za podno{enje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u sredstvima javnog informisanja i na oglasnoj plo~i Op}ine Donji Vakuf; Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. 9. Rezultati konkursa bi}e objavljeni na oglasnoj plo~i Op}ine Donji Vakuf i dostavljeni svakom podnosiocu prijave. 10. Navo|enje la`nih podataka u prijavi predstavlja osnov za odbacivanje prijave ili za poni{tenje rje{enja o dodjeli. Komisija za provo|enje konkursa

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON - OP]INA DOBOJ-ISTOK JU Osnovna {kola Klokotnica Datum: 17. 1. 2012. godine Broj: 69/12 Na osnovu ~lanova 72. i 88. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Sl. novine TK“, broj 6/04) i ~lana 12. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Sl. novine TK“, broj 7/05), Pravila {kole, saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK, direktor Osnovne {kole Klokotnica raspisuje

Br. 13 - 49 - 443 / 11 Sarajevo, 16. 1. 2012. g.

OGLAS
za prijem u radni odnos na odre|eno vrijeme

OBAVJE[TAVA
da je u ''Slu`benom glasniku BiH'', broj 3/12 od 16. 1. 2012. godine, objavljeno DODATNO OBAVJE[TENJE ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV VRSTA UGOVORA: Robe - kupovina VRSTA POSTUPKA: Konkurentski zahtjev PREDMET UGOVORA: Nabavka goriva za slu`bena vozila Fonda Memorijala u 2012. g. KRATAK OPIS UGOVORA: Dat je u tenderskoj dokumentaciji. UGOVORNI ORGAN: Fond Memorijala Kantona Sarajevo. ADRESA ZA PREUZIMANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE: [irokac br. 22, 71 000 Sarajevo. ROK ZA PREDAJU PONUDA: 23. 1. 2012. godine do 15 sati. Sve potrebne informacije, u vezi sa javnim nadmetanjem, mogu se dobiti svakim radnim danom od 10 do 14 sati, na broj telefona 033/252-210, kod sekretara Komisije Mirsada Delali}a ili na WEB stranici www.dasenezaboravi.org.ba. DIREKTOR Nurudin D`iho, dipl. pravnik

1. Administrativno-finansijski radnik - 1 izvr{ilac puno radno vrijeme do 10. 8. 2012. godine Pored op{tih uslova utvr|enih zakonom, kandidat treba da ispunjava i slede}e posebne uslove: SSS — IV stepen ekonomski smjer i polo`en stru~ni ispit Kandidat je du`an prilo`iti slede}u dokumentaciju (originale ili ovjerene kopije): 1. Prijava sa kratkom biografijom 2. Uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) 3. Izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne starije od 6mjeseci) 4. Diploma o stru~noj spremi 5. Uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu 6. Uvjerenje o radnom sta`u i kopiju radni~ke knji`ice 7. Uvjerenje zavoda za zapo{ljavanje o du`ini ~ekanja na posao nakon sticanja stru~ne spreme tra`ene konkursom Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Ljekarsko uvjerenje i uvjerenje da se protiv lica ne vodi krivi~ni postupak, odnosno da nije osu|ivan za krivi~na djela koja po zakonu predstavljaju smetnje za zasnivanje radnog odnosa primljeni kandidati su du`ni dostaviti {koli u roku od 8 dana. Napomena: Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove iz oglasa obavit }e se intervju 2. i 3. februara 2012. godine (~etvrtak i petak) od 9 do 13 ~asova. Kandidati koji ne pristupe intervjuu smatrat }emo da odustaju od svoje prijave na oglas. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Svu tra`enu dokumentaciju treba dostaviti li~no ili putem po{te preporu~eno na adresu: JU Osnovna {kola Klokotnica, 74 207 Klokotnica, sa naznakom — Za javni konkurs. Napomena: Svi kandidati radi povratne informacije o izvr{enom prijemu po oglasu treba da dostave sa ostalom dokumentacijom kovertu i po{tanske markice u vrijednosti od 2,40 KM. DIREKTOR OMER HASAN^EVI]

OSLOBO\ENJE srijeda, 18. januar/sije~anj 2012.
Mirko Pejanovi}: Pretpostavke ubrzanja integracije BiH u EU (4)

FELJTON
1520. 1535. 1654. 1689. 1778. 1871. 1882. 1919.
NA DANA[NJI DAN
Kralj Danske i Norve{ke Kristijan II pobijedio [ve|ane i osvojio [vedsku. [panski konkvistador Fransisko Pisaro osnovao Limu, sada glavni grad Perua.

43

Usporavanje razvoja
U sedmom poglavlju 2. izdanja knjige “Ogledi o dr`avnosti i politi~kom razvoju BiH”, koje }e uskoro iza}i iz {tampe u izdanju TKD “[ahinpa{i}“, autor elaborira najva`nije aspekte dru{tveno-istorijskih pretpostavki koje determini{u odvijanje procesa integracije dr`ave BiH i u EU i u NATO-u. Oslobo|enje feljtonizira dio ovog teksta
Zna~ajnijih pomaka u ispunjavanju uslova za potpisivanje Sporazuma tokom 2005, 2006. i 2007. godine nije bilo. Evropska komisija je u saop{tenju za Vije}e i Parlament EU u novembru 2007. godine konstatovala da je u pogledu ispunjavanja politi~kih kriterija „do{lo do usporavanja razvoja u Bosni i Hercegovini. Kompleksna ustavna konstrukcija, nepo{tivanje Dejtonskog mirovnog sporazuma i nacionalisti~ke parole potkopale su reformsku agendu dr`ave, navedeno je u Izvje{taju Komisije. vnom, od me|unarodnih aktera. U intervju za {vicarski Neue Zürcher Zeitung, neposredno prije oktobarskih izbora 2010, visoki predstavnik za BiH i specijalni predstavnik EU Valentin Inzko konstatuje da su “posljednje ~etiri godine manje ili vi{e bile, na`alost, izgubljene godine. Bilo je izuzetaka, poput potpisivanja izme|u EU i njenih dr`ava ~lanica s jedne strane i Bosne i Hercegovine, s drugestrane. U Zaklju~ku Evropskog parlamenta se navodi da „Evropski parlament zastupa stajali{te da se debata o budu}em ustavnom ure|enju dr`ave treba voditi prvenstveno u Parlamentu BiH; stoga zahtijeva transparentnu i otvorenu javnu debatu uz u~e{}e

Vo|a zaporo{kih kozaka hetman Bogdan Hmeljnicki priznao vrhovnu vlast moskovskog cara. Time se Ukrajina ujedinila s Rusijom, {to je izazvalo rusko-poljski rat (1654-67). Ro|en francuski filozof [arl Luj de Sekonda Monteskje, autor kapitalnog djela “Duh zakona“ u kojem je razvio teoriju o podjeli vlasti na zakonodavnu, izvr{nu i sudsku koja je postala temelj parlamentarne demokratije. Engleski moreplovac D`ejms Kuk otkrio je Havaje, koje je nazvao Sendvi~ ostrva po imenu lorda Sendvi~a. U dvorani ogledala palate u Versaju pruski kralj Vilhelm I progla{en je za prvog cara novostvorenog Njema~kog carstva. Ro|en engleski pisac Alen Aleksander Miln, autor popularnih romana za djecu “Kad smo bili vrlo mladi“, “Vini Pu”, “Ku}a na Puovom uglu“, “Sad nas je {estoro“.

Keri Grant

1904.

Francuski premijer @or` Klemanso otvorio Versajsku mirovnu konferenciju nakon okon~anja Prvog svjetskog rata. Mirovnim ugovorom potpisanim 28. juna, Njema~ka je preuzela odgovornost za rat, obavezala se na isplatu ratne {tete i zabranjeno joj je naoru`avanje. Stvorene su nove dr`ave Poljska, Ma|arska, ^ehoslova~ka, Estonija, Letonija, Litvanija i Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca.

Ro|en ameri~ki filmski glumac engleskog porijekla Ar~ibald Aleksander Li~, poznat kao Keri Grant, sjajan komi~ar u komedijama Hauarda Hoksa i tuma~ karakternih uloga u filmovima Alfreda Hi~koka (“Stra{na istina“ , “Filadelfijska pri~a“ “Sjever, severozapad“ , “Dr`’te lopova!”).

Minimalne reforme
Politi~ko ustrojstvo u Bosni i Hercegovini, utemeljeno na reprezentacijikolektivnihetni~kihinteresa, znatno utje~e na sporost i nemogu}nostizgradnjekonsenzusa vladaju}e skupine stranaka u Parlamentarnoj skup{tini Bosne i Hercegovine o pitanjimaekonomskog, socijalnog i politi~kog razvitkadr`aveBosne i Hercegovine. To je dovelo do zaostajanja Bosne i Hercegovine u ispunjavanjuuslova za potpisivanje Sporazuma o stabilizaciji i pridru`ivanju. Tek je krajem 2007. godine na prijedlog Evropske komisije do{lo do parafiranja Sporazuma sa EU, dok je u junu2008. godine, nakonminimalnih reformi u oblasti policije, postignuto potpisivanje Sporazuma o stabilizaciji i pridru`ivanju sa EU. Usljednepovjerenjaizme|upobjedni~kih stranaka, po~etkom 2007. godine je formirana nestabilna parlamentarna ve}ina. Ova ve}ina nije imala definisana programska stajali{ta za izvo|enje reformi i nije imala ~vrst koalicioni sporazum: umjesto koalicionog vladanja ostala je potreba u~e{}a u vlasti. Skoro sve va`nije reforme postignute su djelovanjem visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu kao ovla{tenog nosioca provedbe civilnog aspekta Dejtonskog mirovnog sporazuma. Zapravo, i sve ranije inicijative za izgradnju i osna`ivanje dr`avnih struktura u Bosni i Hercegovini do{le su, ugla-

1944. 1974.
Valentin Inzko: Izgubljene godine

Nakon sedmodnevnih `estokih borbi sovjetske trupe u Drugom svjetskom ratu okon~ale blokadu Lenjingrada, u kojem je tokom njema~ke opsade od septembra 1941. od iscrpljenosti i gladi umrlo oko 620.000 ljudi. Poslije sedmodnevnih pregovora Egipat i Izrael potpisali sporazum o dezanga`ovanju vojnih snaga du` Sueckog kanala. U najte`oj `eljezni~koj nesre}i u Australiji, oko 80 ljudi je poginulo kada je voz u Sidneju udario u betonski most. ^etvrti dan zaredom hiljade ^ehoslovaka slijevalo se ka centralnom pra{kom trgu Vaclavske namesti uzvikuju}i “sloboda“, “istina“ i “ljudska prava“ u mirnom protestu protiv komunisti~kih vlasti.

prvog ugovora sa EU - Sporazuma o stabilizaciji i pridru`ivanju. Bosna i Hercegovina je ispunila i 174 uslova koji se odnose na viznu liberalizaciju i izdala barem 120.000 biometrijskih paso{a, tako da }e krajem godine do}i do liberalizacije viznog re`ima za BiH. Izuzev ovoga, sve ostalo je bila stagnacija. Ove ~etiri godine ne smijemo ponoviti. Bosanski politi~ari moraju barem u nekim oblastima skinuti etni~ke nao~ale!“ Pored problema izgradnje konsenzusa unutar etnopoliti~kih elita u Bosni i Hercegovini, kompleksna ustavna konstrukcija sama po sebi ote`ava provo|enje reformi u procesu evropskih integracija. Kako bi se ubrzao proces integracije Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju, neophodnim se name}e i potreba dogradnje, odnosno reforme Ustava. Zahtjev za razmatranjem budu}eg ustavnog ure|enja BiH sadr`an je prvi put u Zaklju~ku Evropskog parlamenta od 23. oktobra 2008. godine o potpisivanju Sporazuma o stabilizaciji i pridru`ivanju

civilnog dru{tva; zastupa stajali{te da rje{enje ustavnog pitanja mora biti rezultat dobrovoljnog dogovora politi~kih stranaka u BiH; istovremeno zastupa stajali{te da me|unarodnazajednica i specijalni predstavnik EU moraju preuzeti va`nu ulogu kao posrednici i zahtijeva od njih da u saradnji sa Venecijanskom komisijom Vije}a Evrope pru`i potrebnu pomo} za vo|enje ove debate.” (^lan 31 Zaklju~ka Evropskog parlamenta).

1977. 1989. 1991. 1996. 1997. 1999. 2002. 2005. 2008.

Efikasna uprava
U istom dokumentu, Evropski parlament zahtijeva od lokalnih politi~ara da „priznaju nu`nost strukturalne reforme dr`ave Bosne i Hercegovine, podsje}aju}i da takva reforma mo`e biti uspje{na samo ako se zasniva na realnim premisama (^lan 32) i nagla{avaju}i da „ve}a centralizacija ne zna~i slabljenje entiteta, nego sticanje preduslova za efikasnu upravu koji su u zajedni~kom interesu svih gra|ana BiH, kao, naprimjer, uspostavljanje zajedni~kog tr`i{ta (...)” (^lan 33 Zaklju~ka Evropskog parlamenta). Uz ove preporuke Evropskog parlamenta, Evropska unija je definisala stav da Bosna i Hercegovina ne}e mo}i pristupiti Evropskoj uniji dok se ne zatvori Ured visokog predstavnika u BiH (OHR). Zatvaranje OHR-a je prvobitno bilo planirano za juni 2007. godine, ali je odgo|eno zbog „ozbiljnog pogor{anja politi~ke atmosfere u BiH“.
(Sutra: Krize u odlu~ivanju)

Ro|en pisac Oskar Davi~o, koji je 50-ih i 60-ih godina 20. vijeka izvr{io Parlament Jordana osudio vazdu{ne na- zna~ajan utjecaj pade na Irak u operaciji Pustinjska oluja na srpsku poeziju. U tom perii pozvao arapske i islamske zemlje na akciju protiv odu Davi~o je i SAD-a i njenih saveznika; Irak je lansirao osam raketa jedna od naja“skad“ na Izrael, u poku{aju da jevrejsku dr`avu uvu~e ktivnijih i najdiu Zalivski rat. nami~nijih Vladaju}a socijalisti~ka partija PASOK li~nosti u izabrala je Kostasa Simitisa za premijera knji`evnom Gr~ke, nakon {to je te{ko oboljeli osniva~ PASOK-a An`ivotu Beograda dreas Papandreu podnio ostavku. i Jugoslavije.
Franc Vranicki podnio je ostavku na polo`aj austrijskog kancelara na kojem je bio skoro 11 godina.

1909.

Oskar Davi~o

Odluka vlade SR Jugoslavije da predstavnika OESC-a na Kosovu Vilijama Vokera proglasi “personom non grata“ i da uskrati dozvolu glavnom tu`iocu Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine Luiz Arbur da u|e u zemlju, dodatno je zao{trila jugoslovenske odnose s me|unarodnom zajednicom. Vlada Sijera Leonea objavila kraj gra|anskog rata tokom kojeg je ubijeno oko 50.000 ljudi, mahom civila. Rat protiv vlade vodio je Ujedinjeni revolucionarni front (RUF) poznat po svojoj brutalnosti. Evropski proizvo|a~ aviona “Erbas“ predstavio u Tuluzu (Francuska) svoj novi avion A380, najve}i putni~ki mlaznjak koji je ikad napravljen. Novi dvospratni avion ima raspon krila od 80 metara, rep visok kao sedmospratnica i preko 550 sjedi{ta. U njegov razvoj ulo`eno je 13 milijardi dolara. Umro biv{i svjetski {ampion u {ahu Robert Bobi Fi{er, koji je u 14 godini postao {ampion, velemajstor sa 15, a svjetsku slavu je dostigao 1972. kada je pobijedio Borisa Spaskog u seriji me~eva u Rejkjaviku.

Mirko Pejanovi} je ro|en 1946. u Matijevi}ima, op{tina Kladanj. Srednju {kolu zavr{io je u Tuzli, a studij sociologije na Fakultetu politi~kih nauka Univerziteta u Sarajevu. Na ovom fakultetu je zavr{io postdiplomski studij i odbranio doktorsku disertaciju 1988. Redovni je profesor na FPN-u u Sarajevu na predmetima Lokalna i regionalna samouprava, Evropske integracije, Teorijski koncepti i modeli lokalne samouprave u dr`avama EU, Javna uprava u BiH, Participacija gra|ana u odlu~ivanju o javnim poslovima u lokalnoj zajednici. Objavio je sedam knjiga i vi{e od 250 stru~nih i nau~nih radova.

1977.

D`emal Bijedi}

U avionskoj nesre}i blizu Sarajeva poginuli predsjednik Vlade SFR Jugoslavije D`emal Bijedi}, njegova supruga Razija i jo{ {est putnika.

44

SPORT

srijeda, 18. januar/sije~anj 2012.

OSLOBO\ENJE

FK Novi Pazar

Novak Damjanovi}, predsjednik Komisije za bezbjednost N/FSBiH

Suzbiti korupciju u na{em fudbalu
Predstavljeni Dudi} i Ra{~i}
Na pa da~i Fe|a Du di} i Admir Ra{~i} zva ni~no su predstavljeni kao ~lanovi superliga{a Srbije Novog Pazara, koji se ove sezone prvi put takmi~i u elitnom dru{tvu susjedne dr`ave. Od Dudi}a, koji je igrao za GO[K i Ra{~i}a, koji dolazi iz Olimpica o~ekuje se da pobolj{aju napad Novog Pazara, kojeg o~ekuje gr~evita borba za opstanak u dru{tvu najboljih ekipa Srbije.

Predlo`eno formiranje tijela za otklanjanje ne~asnih radnji • Seminari sa fudbalskim funkcionerima iz zemalja u okru`enju BiH, policijskim funkcionerima
Komisija za bezbjednost Nogometnog saveza BiH predlo`ila je formiranje posebne komisije za suzbijanje kriminala i korupcije u na{em fudbalu. Prema rije~ima predsjednika ove komisije Novaka Damjanovi}a, Komitet za normalizaciju poduzima aktivnosti na unapre|enju stanja otkako rukovodi Savezom. Jedan od zadataka koji je dobila Komisija za bezbjednost u zimskoj pauzi je da formira tijelo koje }e se baviti ispitivanjem ne~asnih radnji kao {to su optu`be za igranje namje{tenih utakmica i podmi}ivanje sudija. “U skladu sa tim, suspendovani su nekada{nji ~lanovi Predsjedni{tva N/FSBiH za nezakonite radnje. Organizova}e se seminari na koje }e biti pozvani predstavnici komiteta za bezbjednost iz Hrvatske, zemalja na{eg okru`enja, te funkcioneri policije iz onisati u okviru Komiteta za normalizaciju, kojem }e upu}en pisani dopis za formiranje nove komisije. “Komitet }e odlu~iti o formi djelovanja ovog tijela jer znamo {ta se sve de{avalo u posljednjih 15 godina. Bilo je puno optu`bi u posljednje vrijeme. One su se odnosile i na sudiju Dragana Skaki}a, za kojeg su iz GO[Ka tvrdili da je tra`io novac za su|enje u me~u sa @eljezni~arom. Oglasio se fudbaler Vahidin ^ahtarevi}, koji je rekao da je odigrao 30 namje{tenih utakmica. FIFA je potpisala ugovor sa Interpolom o saradnji na suzbijanju kriminala i korupcije. Organi Fudbalskog saveza ne mogu procesuirati me{etare, ali se `elimo boriti sa ovom pro ble ma ti kom“, na gla sio je Damjanovi}.
Z. R.

Adem [abovi}, menad`er FK Sloboda

Novak Damjanovi}

BiH i entiteta. U Hrvatskoj uveliko rade na suzbijanju kriminala i korupcije u fudbalu i do{li smo na ideju da krenemo tim putem“, rekao je Damjanovi}. On smatra da je najmanje bitno da li }e budu}e tijelo funkci-

Saznajemo
Semir Musi} i Ervin Jusufovi} sa D`ekom

Simpatizeri Slobode sa nestrpljenjem i{~ekuju ishod testiranja Semira Musi}a i Ervina Jusufovi}a, koji se nalaze na probnim utakmicama u Manchester Cityu. Talentovane nogometa{e odveo je Enes Me{anovi}, biv{a devetka Slobode. U Upravi su svjesni {ta bi takav transfer zna~io za klub, ali jo{ vi{e brojnih prepreka za realizaciju ovakvog transfera. “Niko sretniji od nas da Musi}

City bi rije{io sve na{e probleme

Ivo Kne`evi} mijenja Ilju Dominkovi}a
Ivo Kne`evi}, najuspje{niji poslijeratni trener Ora{ja, biv{i selektor omladinske reprezentacije BiH, stru~njak sa profi-licencom namjerava se kandidirati za ~elnog ~ovjeka Posavske nogometne `upanije. Kne`evi} smatra da je, nakon suspenzije Ilje Dominkovi}a i Sulejmana ^olakovi}a, do{lo vrijeme za promjene i u nogome tnom sa ve zu Po sav ske `upanije. Kne`evi} je bio trener ora{kih labudova kada su igrali zapa`enu ulogu u bh. ligi. “Znam jedino da su korjenite promjene nu`ne, da je vrijeme za mla|e, svje`e snage. Zna se i ko je uni{tio ora{ki nogomet, ko je vedrio i obla~io. Raspolo`enje sportskih radnika u @upaniji jeste da se u izbore krene sa novim ljudima. Nema Ora{je i @upanija samo dvojicu sportskih radnika, ima dosta kvalitetnih ljudi koji mo-

i(li) Jusufovi} potpi{u za City. Bilo bi to priznanje i za klub, grad, za na{ nogomet. Znaju}i koliko je @eljo profitirao od transfera Edina D`eke, suradnja sa Cityem bi rije{ila sve na{e probleme. Ipak, mi smo realni i razmi{ljamo kako u ovim te{kim vremenima osigurati uslove za prvi tim, za funkcionisanje kluba“, izjavio je klupski menad`er [abovi}.
S. Si.

Kne`evi}: Priprema kandidaturu

gu pomo}i ozdravljenju na{eg nogometa. Da li }u to biti ja ili neko drugi, odlu~it }e skup{tina“, izjavio je Kne`evi}.
S. Si.

Gary Cahill u Chelsea
Gary Cahill, 26-godi{nji bek Boltona, u ponedjeljak je zvani~no postao novo poja~anje Chelsea. Potpisao je ugovor do 2017. godine. Jo{ u petak je Cahill obavio ljekarske preglede, a u ponedjeljak je potpisao ugovor. Chelsea je, po navodima engleske {tampe, platio od{tetu od sedam miliona engleskih funti, a novo Chelseovo poja~anje bi trebalo u novom klubu zara|ivati i do 100 hiljada nedjeljno.

Selekcija U-15 u Me|ugorju
Izabranici Zorana Erbeza, pionirska selekcija U-15, od 17. do 20. ovog mjeseca bo ra ve u SC Cir cle u Me|ugorju. Na spisku se nalaze: Golmani: Emir ]utahija (@elje zni~ar - Sa ra je vo), Dragan Tadi} (Lakta{i) i Zdravko Kalem (Slo ga G. Vakuf ), te igra~i: Vaso Vu~i} i Milo{ A}imovi} (oba Leotar - Trebinje), Luka Dursun i David Te{anovi} (oba Slavija - I. Sarajevo), Sini{a i Ljubi{a Sarki} (oba Mo dri~a), Dri lon Ce naj, Anes Vazda, Mak Vare{anovi}, Rijad Hatibovi}, Anes i Sead Begi} (svi Sarajevo), Isma il Du ra ko vi}, Amir Had`iahmetovi}, Amer Go-

Na red do{li i pioniri

Zoran Erbez

ljat, Adnan Osmanovi} i Kemal Salihagi} (svi @eljezni~ar), Ademir ^ovi} (Zvijezda - Grada~ac), Dejan Mi{anovi} i Darko Todorovi} (oba Klub 7 - Tuzla), Marko Or{oli} (Ora{je), Sanjin Leli} (Betaclub), Nihad Had`iki} (Austrija Be~), Edvin Ora{anin (Lask -Linz), Faris Brkan (Lokomotiva - Mostar), Antonio [o{e (Bigeste - Ljubu{ki), Anes ^oli} i Tarik Adilovi} (oba ^elik - Zenica), Aljo{a Kvr`i} (Lakta{i), Drago Tomi} i Predrag Banovi} (oba Tomislav - Tomislav-Grad), Andrej Majeti} i Vladimir Kremenovi} (oba Borac-Banja Lu ka) i Neim Planja S. Sp. (Union - Berlin).

OSLOBO\ENJE srijeda, 18. januar/sije~anj 2012.

SPORT

45

V

eznjak plavih Zajko Zeba u jednom trenutku se nalazio na izlaznim vratima @eljezni~ara. Za najboljeg igra~a plavog tima, te jednog od najboljih igra~a Premijer lige BiH, naime, zainteresovan je bio {vicarski Zürich, koji je poslao ponudu te{ku 200.000 eura. Me|utim... “Zürich je ponudio 200.000 eura, ali mi smo tra`ili 50.000 eura vi{e, a uz to `eljeli su da Zeba do|e nekoliko dana na njihove pripreme u Portugal. To nije dolazilo u obzir, jer on nije igra~ za probe“, ka`e nam menad`er kluba Amar Osim, koji nam je potvrdio kako je obavio razgovor sa Samirom Bekri}em, koji bi itekako koristio timu sa Grbavice u borbi za naslov prvaka. “Bekri} mora znati {ta `eli. Ne `elim ga nagovarati, ali ako mu u ovom trenutku nisu najva`nije pare, onda bi trebao do}i u @elju. Koliko znam, odbio je Tobola i sada ima nekeponude iz Rusije i Turske, ali ako odigra dobru polusezonu,

@eljo }e ipak zadr`ati najboljeg igra~a

Zeba nije igra~ za probu
Zürich nudio 200.000 eura, {to nije zadovoljilo ukuse Amara Osima, koji je tra`io 50.000 eura vi{e • Osim: Bekri} bi se mogao opet prodati iz @elje
u {to ne sumnjam, onda}e sam sebi stvoriti situaciju da mu na kraju sezone stigne prava ponuda, mo`da i bolja od onihkoje sad ima” , tvrdi Osim, koji dodaje kako nije dao dopu{tenje Sr|anu Savi}u da ode na probu u ^e{ku. Savi}, podsje}anja radi, ugovor sa @eljom ima do kraja sezone, a protiv kluba je podnio tu`bu!? “Savi}a je o~ito neko pogre{no savjetovao. Ne, nisam mu dopustio odlazak na probu, a on je du`an pojaviti se na prozivci. U svakom slu~aju, iz @elje ne}e oti}i bez obe {te}enja“, ka`e Osim, koji priznaje da su za Patricka Nyemu bili zainteresovani Slovaci i Rusi, ali da u klub nije stigla zvani~na ponuda. I na kraju, Osim nam je rekaokako }e @eljo tu`iti turski Mersin, koji nije uplatio 375.000 eura na ime obe{te}enja za Ibrahima [ehi}a. Plavi su poku{ali ovaj spor rije{iti prepiskom sa Turcima, ali kada ni to nije urodilo plodom, odlu~ili su se na tu`bu, koja }e ovih dana oti}i ka UEFA. J. LIGATA

Samir Bekri}: Obavio razgovor sa Amarom Osimom

FK Sarajevo sla`e igra~ki kadar za nastavak sezone

D`evad Topi} novi
Skup{tina Sportskog dru{tva Sarajevo izabrala je D`evada Topi}a iz istoimenog D`udo kluba za no vog pred sje dni ka umjesto doskora{njeg dugogodi{njeg prvog ~ovjeka Salke Selimovi}a. Potpredsjednik je Muris Pozderac iz SSK-a. Najvi{e zakonodavno tijelo SD Sarajevo usvojilo je novi statut. Pove}an je broj ~lanova Dru{tva u ~ijem sastavu su Fudbalski, Atletski, D`udo, Sarajevski skija{ki klub, [ahovski i Strelja~ki klub. Za novog generalnog sekretara izabran je Mirza Kurtovi} u ime FK Sarajevo, umjesto dugogodi{-

predsjednik SD Sarajevo

Sarajevo }e reducirati ekipu za dalji tok priprema

Foto: D`. KRIJE[TORAC

njeg prvog administrativca Mirsada Alihod`i}a. “Sportsko dru{tvo bi}e aktivnije u narednom periodu. Formirana je statutarna komisija koju }e sa~injavati po jedan predstavnik svakog kluba. Salko Selimovi} bi}e po~asni predsjednik. Dosada{nji generalni sekretar Mirsad Alihod`i} podnio je finansijski izvje{taj o periodu izme|u dvije skup{tine, {to je primljeno kao informacija. Od njega je zatra`eno da podnese detaljniji izvje{taj u narednih 30 dana“ izjavio je Mirza Kurtovi}. ,
Z. R.

Pripreme u ^itluku
Status ^omora i Haski}a bi}e poznat do 22. januara • D`afi}, [migalovi}, \akovac mogu promijeniti sredinu
Stru~ni {tab FK Sarajevo sa {efom Draganom Jovi}em na ~elu odredio je igra~e koji }e sigurno ~initi kadar u nastavku pripremnog perioda, navodi se na zvani~noj klupskoj stranici. Me|u njima su: Adi Adilovi}, \or|e Panti} (golmani), Sedin Torlak, Dilaver Zrnanovi}, Amer Dupovac, Emir Obu}a, Asmir Sulji}, Kenan Hand`i}, Sanel Trebinjac, Semir Bajraktarevi}, Ajdin Nuhi}, Ivan Sesar, Haris Hand`i}, Vu~ina [~epanovi}, Anel [koro, Nail [ehovi}, Zoran Belo{evi}. Na zimske pripreme sa prvim timom bi}e pozvane bordo nade Faris Hand`i} i golman Emir Plakalo, koji su dobrim igrama u mla|im kategorijama zaslu`ili poziv u prvi tim. Sa ekipom treniraju i novi igra~i koji trebaju pro}i medicinske preglede: D`enan ^eligija, Secouba Diatta i Sulejman Krpi}. Njih trojica su pred potpisom ugovora. Ko{evski premijerliga{ posudi}e nekoliko mla|ih fudbalera. “Sigurni smo da je posudba naj bo lje rje {e nje za Ame la Hand`i}a, Fadila ^izmi}a i Ne-

U Olimpicu ~ekaju ishod pregovora

Dynamo Dresden proba Maksumi}a
Biv{i fudbaler tima sa Ko{eva Ajdin Maksumi} nalazi se na probi u Dynamu iz Dresdena, koja se priprema u Turskoj. Ovog igra~a koji nastupa na pozicijama zadnjeg veznog i stopera tra`i tako|e ~e{ki drugoliga{ Karvina, u kojem je boravio prije provjere u njema~kom timu. dima Be}irevi}a jer }e na taj na~in imati ve}u minuta`u. Bitno je da }e sve na{e igra~e u drugim timovima pratiti scouting tim, {to do sada nije bila praksa“, rekao je sportski direktor Edim Had`ialagi}. Denis ^omor i Nermin Haski} se nalaze na probama u Rusiji i Rumuniji, a detalji o njihovim eventualnim transferima bi se trebali znati najkasnije do 22. januara. Na fcsarajevo.ba navode i da Adin D`afi} `eli da napustiti tim sa Ko{eva, a po{to su za njega zainteresovani neki klubovi iz inostranstva, gotovo sigurno je da }e sa njim sporazumno biti raskinuta saradnja. Pojedini bh. klubovi `ele Almira [migalovi}a, koji nezadovoljan minuta`om u Sarajevu, `eli promjenu sredine, o ~emu je ve} postignut dogovor kluba i igra~a. Ista situacija je sa Aladinom \akovcem, koji je na listi `elja klubova iz Srbije, Crne Gore, BiH...), tako da je i sa njim postignut dogovor o sporazumnom prekidu saradnje. U proljetnom dijelu prvenstva dres bordo tima ne}e nositi: Damir Had`i}, Amar Kadi}, Ibro Hod`i}, Meldin Hod`i}, Edin ^akal, Jasmin Peljto, Ajdin Maksumi}, Jasmin ^ampara, Edin Pehli} i Nihad Mujki}. Sarajevo }e obaviti pripreme u ^itluku od 30. januara do 5. februara, dok je drugi dio pripremaplaniran od 15. do 23. februara u Medulinu ili Me|ugorju.
Mehmed Janjo{: Kiso je na pregovorima u Izraelu

Me|u kandidatima za proljetnu se zo nu na pri pre ma ma Olimpica trenira nekolicina mladih i neafirmiranih igra~a. Neki od njih }e krenuti na drugi dio priprema u ^itluk. Nedim Jusufbegovi}, trener vukova, imat }e dos ta ja kih pro vje ra ([i ro ki, @eljo, Rijeka, Sarajevo...), na kojima }e vidjeti snagu tima. Sigurno je da u proljetnom dijelu ne}e biti iskusnih Mirze Rizvanovi}a, Admira Ra{~i}a i Nedima Hiro{a. Upitni su ostanci Milo{a Vidovi}a i Nenada Kise. Ovaj posljednji blizu je transfera u Izrael. “Znamo da je Kiso na pregovorima. Da li }e se realizirati ovaj

Kiso puni kasu

transfer, znat }emo uskoro. Slobodne ruke dobili su Osmani i Lu~i}. Dolazak eventualno novih igra~a ovisit }e o definitivnom statusu Kise i Vidovi}a“ referira Mehmed Ja, njo{, sportski direktor Olimpica. Transfer Kise uveliko bi popravio finansijsku situaciju. Pogotovo kada se zna da je ra~un godinama blokiran, ali da se posljednjih godina uspje{no posluje. U klubu nisu optere}eni Evropom. Mo`da je to i pila naopako, kako bi se pretendenti u Evropu uspavali. Znaju to u @elji i Sarajevu, koji klub sa Otoke vi{e ne tretitaju “mla|im bratom“ .
S. Si.

46

SPORT
OBAVJ E [T E NJ E

srijeda, 18. januar/sije~anj 2012.

OSLOBO\ENJE

Emir Spahi}, stoper Seville, koja nije slavila ve} ~etiri me~a zaredom

JP „[ume TK“ d.d. Kladanj obavje{tava sve zainteresovane kupce da je na web stranicama www.jpsumetk.ba i www.ekapija.ba i na oglasnim tablama Preduze}a objavljen oglas broj 574/11 od 17. 1. 2012. godine o prodaji roba — {umskih drvnih sortimenata - putem pisanih ponuda (licitacija).
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OP]INSKI SUD U VELIKOJ KLADU[I Broj: 23 0 Mal 000652 09 Mal Velika Kladu{a, 11. 1. 2012. godine jedni~kih dijelova i ure|aja zgrade, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od dana podno{enja tu`be, tj. 7. 1. 2009. godine, pa do kona~ne isplate, kao i da nadoknade tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 140,40 KM, a sve u roku od 15 dana, ra~unaju}i od dana pravomo}nosti ove presude. POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove presude `alba nije dopu{tena, ali se mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje ovom sudu u roku od 8 dana od dana kada je prestao razlog koji je uzrokovao propu{tanje, odnosno od dana saznanja za propu{tanje. Nakon proteka 60 dana od dana propu{tanja ne mo`e se tra`iti povrat u prija{nje stanje. NAPOMENA: Obavje{tavaju se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa (~lan 348. stav 4. Zakona o parni~nom postupku). Stru~ni saradnik Ismet Aliba{i}

Pritisak je ogroman,

normalno je da su navija~i ljuti
Kritika navija~a je bila upu}ena svima, a jedan od njih je krenuo prema meni i uz ru`an ton rekao: “Ti treba{ najvi{e povu}i ili }emo mi tebe povu}i“. Sporje~kali smo se, ali nikakvog fizi~kog kontakta nije bilo, tvrdi Spahi}
Remi protiv Espanyola na doma}em terenu, odnosno ~etiri me~a bez pobjede u Primeri, zatim ispadanje iz Kupa kralja, te sukob igra~a sa navija~ima, posljednja su de{avanja iz Seville, ~iji dres nosi kapiten bh. selekcije Emir Spahi}, koji nam ka`e kako se njegova ekipa nalazi u velikoj krizi.

OGLAS
Op}inski sud u Velikoj Kladu{i, po stru~nom saradniku Aliba{i} Ismetu, u pravnoj stvari tu`itelja, Op}ina Velika Kladu{a, zastupana po op}inskom pravobraniocu, protiv tu`enih: Rakini} Dragice i Borislava, ul. Tone Hrovata, Zgrada A-1, Velika Kladu{a, radi isplate duga vsp. 1.260,28 KM, u toku prethodnog ispitivanja tu`be, van ro~i{ta za raspravu 7. 9. 2011. godine donio je

P RE SU DU
zbog propu{tanja OBAVEZUJU SE tu`eni da isplate tu`itelju iznos od 1.260,28 KM na ime naknade za odr`avanje za-

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OP]INSKI SUD U VELIKOJ KLADU[I Broj: 23 0 Mal 000720 09 Mal Velika Kladu{a, 11. 1. 2012. godine

OGLAS
Tu`itelj: Op}ina Velika Kladu{a, zastupana po op}inskom pravobraniocu Tu`eni: Alibegi} Vildana, ul. Mar{ala Tita, Velika Kladu{a, zgrada Diletacija C Radi: naplate duga vsp. 864,39 KM

TU@BENI ZAHTJEV
Obavezuje se tu`ena isplatiti tu`itelju cjelokupno potra`ivanje na ime naknade za odr`avanje zajedni~kih dijelova i ure|aja zgrade u iznosu od 864,39 KM sa zakonskom zateznom kamatom, po~ev od dana podno{enja tu`be do kona~ne isplate, kao i da

nadoknadi tro{kove parni~nog postupka, po sudu odmjerene, a sve u roku od 15 dana od dana dono{enja presude pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Ovim putem se tu`enoj Alibegi} Vildani, ul. Mar{ala Tita, zgrada Diletacija C, Velika Kladu{a, dostavlja tu`ba na odgovor pa je tu`ena du`na da u skladu sa odredbom ~l. 70. i 71. Zakona o parni~nom postupku najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema dostavi sudu pisani odgovor na tu`bu, u protivnom, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja) u skladu odredbe ~l. 182. Zakona o parni~nom postupku. NAPOMENA: Obavje{tava se tu`ena da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa (~lan 348. stav 4. Zakona o parni~nom postupku). Stru~ni saradnik Ismet Aliba{i}

D`eko na posudbu
“Da, ba{ smo u krizi. Ispali smo iz Kupa uprkos pobjedi nad Valencijom (u Sevilli bilo 2:1, a na Mestalli 1:0 za Valenciju, op.a), a uz sve to smo prili~no neefikasni pred protivni~kim golom“, tvrdi Spahi} i dodaje kako ekipa uop{te ne igra lo{e, ali {ta to vrijedi kada nije u stanju pogoditi gol. “Govorio sam Edinu D`eki da nam do|e na posudbu“, uz smije{ak ka`e Spahi} i nastavlja: “U nizu smo od ~etiri me~a bez pobjede u Primeri, tako da nam je svaka utakmica biti ili ne biti, a u narednom kolu igramo gradski derbi protiv Betisa, koji nije nimalo naivan. Ovdje u [paniji ne postoji lo{a ekipa. Svi poku{avaju igrati, dati gol, stvoriti vi{ak i zato su utakmice jako neizvjesne.”

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OP]INSKI SUD U VELIKOJ KLADU[I Broj: 23 0 Mal 000672 09 Mal Velika Kladu{a, 11. 1. 2012. godine

OGLAS
Op}inski sud u Velikoj Kladu{i, po stru~nom saradniku Aliba{i} Ismetu, u pravnoj stvari tu`itelja, Op}ina Velika Kladu{a, zastupana po Op}inskom pravobraniocu, protiv tu`ene: Ha{i} Kade, ul. Mar{ala Tita, zgrada Diletacija E, Velika Kladu{a, radi isplate duga vsp. 1.296,96 KM, u toku prethodnog ispitivanja tu`be, van ro~i{ta za raspravu 27. 12. 2011. godine donio je:

PRE SU DU
zbog propu{tanja OBAVEZUJE SE tu`ena da isplati tu`itelju iznos od 1.296,96 KM na ime naknade za odr`avanje za-

jedni~kih dijelova i ure|aja zgrade, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od dana podno{enja tu`be, tj. 7. 1. 2009. godine, pa do kona~ne isplate, kao i da nadoknade tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 282,56 KM, a sve u roku od 15 dana, ra~unaju}i od dana pravomo}nosti ove presude. POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove presude `alba nije dopu{tena, ali se mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje ovom sudu u roku od 8 dana od dana kada je prestao razlog koji je uzrokovao propu{tanje, odnosno od dana saznanja za propu{tanje. Nakon proteka 60 dana od dana propu{tanja ne mo`e se tra`iti povrat u prija{nje stanje. NAPOMENA: Obavje{tava se tu`ena da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa (~lan 348. stav 4. Zakona o parni~nom postupku). Stru~ni saradnik Ismet Aliba{i}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OP]INSKI SUD U VELIKOJ KLADU[I Broj: 23 0 Mal 001043 09 Mal Velika Kladu{a, 11. 1. 2012. godine

OGLAS
Tu`itelj: Op}ina Velika Kladu{a, zastupana po op}inskom pravobraniocu Tu`eni: Odoba{i} Osman i [akinovi} Faruk, Trg mladih, Velika Kladu{a, zgrada "Bosnabarit" Radi: naplate duga vsp. 547,80 KM

TU@BENI ZAHTJEV
Obavezuju se tu`eni isplatiti tu`itelju cjelokupno potra`ivanje na ime naknade za odr`avanje zajedni~kih dijelova i ure|aja zgrade u iznosu od 547,80 KM sa zakonskom zateznom kamatom, po~ev od dana podno{enja tu`be do kona~ne isplate, kao i da

nadoknadi tro{kove parni~nog postupka, po sudu odmjerene, a sve u roku od 15 dana od dana dono{enja presude pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Ovim putem se tu`enima Odoba{i} Osmanu i [akinovi} Faruku, Trg mladih, zgrada "Bosnabarit", Velika Kladu{a, dostavlja tu`ba na odgovor pa su tu`eni du`ni da u skladu sa odredbom ~l. 70. i 71. Zakona o parni~nom postupku najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema dostave sudu pisani odgovor na tu`bu, u protivnom, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja) u skladu odredbe ~l. 182. Zakona o parni~nom postupku. NAPOMENA: Obavje{tavaju se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa (~lan 348. stav 4. Zakona o parni~nom postupku). Stru~ni saradnik: Ismet Aliba{i}

GRADSKI DERBI U nizu smo od ~etiri me~a bez pobjede u Primeri, tako da nam je svaka utakmica biti ili ne biti, a u narednom kolu igramo gradski derbi protiv Betisa, koji nije nimalo naivan, ka`e Spahi}
Spahi} se odmah na po~etku sezone ustalio u po~etnoj postavi, a uprkos tome {to Sevilla ima pet stopera, na{ kapiten igra u svakoj utakmici... “Trener je na po~etku sezone najavio da }e nas rotirati, ali ja igram konstantno. Mijenja Escudea i Fazija, a mene ne dira. To bi, valjda, trebalo zna~iti da je zadovoljan mojim igrama.” Spahi} dodaje kako je on zadovoljan svojim igrama, te da se osje}a jako dobro. Me|utim, za potpuni ugo|aj nedostaje rezultat. “Pritisak je ogroman. Navija~i su u Sevilli navikli na dobre rezultate i bilo je kritika. U medijima se pojavila informacija da smo Rakiti} i ja napadnuti u jednom kafi}u, {to nije istina. Kritika je bila upu}ena svima, a jedan od navija~a je krenuo prema meni i uz ru`an ton rekao: “Ti treba{ najvi{e povu}i ili }emo mi tebe povu}i“. Sporje~kali smo se, ali nikakvog fizi~kog kontakta nije bilo. Ivan je bio priseban i stao je izme|u nas, a nikako nije zavr{io na podu. To su bile la`i“ obja{njava Spa, hi}, s kojim smo se prebacili na temu - reprezentacija BiH... “^injenica da igramo protiv Brazila govori sama po sebi. Zna~i da smo na pravom putu i da smo uspjeli ne{to napraviti. Nekad smo morali moliti da igramo protiv prosje~nih selekcija, a sada igramo

Emir Spahi} u svakoj utakmici ima povjerenje trenera

protiv velesile kakva je Brazil“ ka`e kapiten na{eg , nacionalnog tima i dodaje kako je ostala gor~ina nakon remija u Francuskoj, te poraza od Portugala, te kako se nije ~uo sa selektorom Safetom Su{i}em?!

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OP]INSKI SUD U VELIKOJ KLADU[I Broj: 23 0 Mal 000577 08 Mal Velika Kladu{a, 13. 1. 2012. godine

OGLAS
Op}inski sud u Velikoj Kladu{i, po stru~nom saradniku Aliba{i} Ismetu, u pravnoj stvari tu`itelja, Op}ina Velika Kladu{a, zastupana po op}inskom pravobraniocu, protiv tu`ene: Puri} Edine, ul. Mar{ala Tita, zgrada V.^. ulaz II, Velika Kladu{a, radi isplate duga vsp. 491,97 KM, u toku prethodnog ispitivanja tu`be, van ro~i{ta za raspravu 14. 12. 2011. godine donio je

PRESUDU
zbog propu{tanja OBAVEZUJE SE tu`ena da isplati tu`itelju iznos od 491,97 KM na ime naknade za odr`avanje zaje-

dni~kih dijelova i ure|aja zgrade, sa zakonskom zateznom kamatom, po~ev od dana podno{enja tu`be, tj. 31. 12. 2008. godine, pa do kona~ne isplate, kao i da nadoknade tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 140,40 KM, a sve u roku od 15 dana, ra~unaju}i od dana pravomo}nosti ove presude. POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove presude `alba nije dopu{tena, ali se mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje ovom sudu u roku od 8 dana od dana kada je prestao razlog koji je uzrokovao propu{tanje, odnosno od dana saznanja za propu{tanje. Nakon proteka 60 dana od dana propu{tanja ne mo`e se tra`iti povrat u prija{nje stanje. NAPOMENA: Obavje{tava se tu`ena da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa (~lan 348. stav 4. Zakona o parni~nom postupku). Stru~ni saradnik Ismet Aliba{i}

Razgovor sa Su{i}em
“Poku{avao sam razgovarati s njim, ali nisam uspio. Ne znam za{to se ne nije `elio javiti?” pita , se Spahi}, koji s nestrpljenjem ~eka novo okupljanje. “Pro{la su ve} dva mjeseca od posljednjeg okupljanja i po`elio sam do}i vidjeti prijatelje. U reprezentaciji je atmosfera odli~na i vjerovatno zato ~ovjeku po~ne brzo sve da nedostaje. I poslije Portugala smo ostali ista slo`na klapa i to je na{e najve}e blago“, kazao nam je Emir Spahi}, koji je na kraju izrazio nadu da }e njegova Sevilla uspjeti savladati Betis i tako zadr`ati priklju~ak za vrh tabele. J. LIGATA

OSLOBO\ENJE srijeda, 18. januar/sije~anj 2012.

SPORT

47

Nikola Prce, lijevi bek bh. rukometne reprezentacije

Bara` je uvijek lutrija
Prezadovoljan sam na{om igrom i pogotovo plasmanom u dodatne kvalifikacije, kazao je lijevi bek na{e selekcije
Lijevi bek rukometne reprezentacije BiH Nikola Prce izjavio je da je na{a najbolja selekcija potpuno zaslu`eno ostvarila plasman u dodatne kvalifikacije SP 2013. godine u [paniji. “Prezadovoljan sam na{om igrom i pogotovo plasmanom u dodatne kvalifikacije“ kazao je uz , osmijeh Prce nakon {to je u ponedjeljak nave~er bio prvi na{ reprezentativac koji se lagano u{etao na Sarajevski aerodrom poslije dugog leta iz Soluna preko Istanbula do na{eg glavnog grada. “Bara` je uvijek lutrija. U ovom trenutku ne bih znao re}i koja bi nam to selekcija najvi{e odgovarala. Mo`da Slova~ka ili neka sli~na njoj, zaista ne znam. I pro{li put sam imao pozitivan osje}aj da mo`emo presko~iti bara` i oti}i dalje, ali to se nije desilo. Trebamo ostati sa obje noge na zemlji, ali sam uvjeren da se mo`emo ravnopravno nositi sa puno ekipa koje bi nam voljom `rijeba mogle biti protivnik u bara`u. Sve je mogu}e.“

Zavaravanje protivnika
Recimo i to da je mnogima bilo nejasno za{to od po~etka prvog me~a protiv Gr~ke nije igrao Nikole Prce, a ni njemu samom. Poku{ali smo da odgonetnemo {ta je bilo posrijedi i od ~elnika RSBiH saznali da je to bio dio takti~ke igre struke bh. tima sa ciljem zavaravanja protivnika za me~ u Solunu. Prce je bio u drugom planu u prvom me~u u Gora`du, malo je igrao, ali je svojim ulaskom u igru tada donio preokret. Kako nam je saop{teno, Prce je u su{tini bio svojevrsni d`oker ~uvan za najbitniji duel, onaj u Solunu, u kojem je svojom odli~nom igrom u odbrani iznenadio doma}ina i puno pomogao plasmanu u bara`.
G. VRANJE[

Te{ka utakmica
Lijevi bek bh. tima bio je vrlo raspolo`en iako se moglo primijetiti da ga je itekako zamorilo dugo putovanje i utakmica sa Grcima u Solunu u kojoj je zaradio tri isklju~enja zbog kojih je igru morao napustiti u 57. minuti. “Do go di lo se ono {to sam upravo i tvrdio uo~i me~a, a to je da mo`emo i moramo pobijediti Gr~ku u Solunu. Znao sam, naravno, da }e to biti jako te`ak zadatak. I zaista, utakmica je i bila takva, vrlo te{ka. O tome dovoljno govori i podatak da je na kraju prvog poluvremena bilo 8:8, kao i kona~ni rezultat od 23:22 za nas” istakao je Prce. ,

Nikola Prce prima ~estitke generalnog sekretara RSBiH Smaje Kara~i}a po dolasku u Sarajevo

Foto: [. SULTANOVI]

Ovaj uspjeh postaje jo{ ve}i budu}i je realizovan uprkos sumornim prognozama i nemalom skepticizmu poslije nimalo ubjedljive igre prikazane u prvom me~u sa Gr~kom, kada je izborena pobjeda od samo dva gola prednosti (31:29). Na pitanje {ta je po njegovom mi{ljenju odlu~ilo pobjednika u utakmici u Solunu, Prce je kazao: “Dobili smo me~ zato {to smo vrhunski, super-kvalitetno odigra li u od bra ni. To je bi lo

VRHUNSKA ODBRANA Dobili smo me~ zato {to smo vrhunski, super kvalitetno odigrali u odbrani. To je bilo odlu~uju}e. A i Tahirovi} je imao svoj dan, skinuo je ~ak 21 loptu Grcima, rekao je Nikola Prce

odlu~uju}e. A i Tahirovi} je imao svoj dan, skinuo je ~ak 21 loptu Grcima. Pri tome treba imati u vidu da smo u prvih dvadesetak minuta imali ~ak pet isklju~enja. Sudije su bile pretjerano rigorozne“ rekao je Prce, izraziv{i nadu , da }e na{a najbolja selekcija imati sre}e na `rijebu za dodatne kvalifikacije, 29. januara u Beogradu i dobiti neku od reprezentacija sa kojom }e se mo}i voditi ravnopravna bitka za prolaz na SP u junu.

EP za rukometa{e Srbija pobijedila Dansku

Njema~ka bolja
od Makedonije
Poljska je ubilje`ila uvjerljivu pobjedu nad Slova~kom (41:24) • [ve|ani savladali ^ehe rezultatom 33:29
Rukometna reprezentacija Poljske sino} je savladala Slova~ku uvjerljivim rezultatom 41:24 u me~u 2. kola grupe A Evropskog prvenstva u Srbiji. Iako su u prvom poluvremenu ekipe vodile izjedna~enu borbu, u drugom su dijelu Poljaci sjajnim kontrama uspjeli ubilje`iti vrlo visoku pobjedu. U me~u iste grupe, Srbija je pobijedila favorizovanu selekciju Danske sa 24:22, {to je drugitrijumf Srbije na EP. Danci su vodili do 39. minute, ali su doma}iuspjeli da stignu minus iz prvog poluvremena i ostvare veoma va`nu pobjedu. Rukometa{i Njema~ke savladali su Makedoniju rezultatom 24:23 u 2. kolugrupe B. Izuzetnoneizvjesnu utakmicu odigrali su Makedonci i Nijemci, a nijednaekipatokom susreta nije imala vodstvo

Nakon jednogodi{nje suspenzije Cristiane Santos

Tablete za dijetu krivac za doping: Cristiane Cyborg Santos

Vodila se `estoka borba izme|u Njema~ke i Makedonije

Reuters

ve}e od dva gola. U posljednjojminuti me~a gledaoci su svjedo~ili pravoj drami, kada Makedonci kod rezultata 23:23 ne koriste kontru, dok s druge strane s krila poga|a Gensheimer. Poku{ao je Lazarov u posljednjim sekundama Makedoncima donijeti bod, ali njegov udarac je zavr{io u okviru gola, {to je ozna~ilo po~etak velikog slavlja Nijemaca.

Nakon{to je savladalaNjema~ku u 1. kolu, reprezentacija ^e{ke sino} je do`ivjela poraz. Bolji od njih bili su rukometa{i [vedske koji su slavili sa 33:29. Ve~eras su na rasporeduutakmice 2. kola grupa C i D, a sastaju se: Slovenija - Hrvatska (18.10), Rusija - Francuska (18.15), Island Norve{ka(20.10), [panija- Ma|arA. K. ska (20.15).

Cristiane Santos je zbog dopinga suspendirana na godinu, ali se Brazilka ne miri s kaznom te se odlu~ila `aliti na suspenziju. Naime, prije me~a s Japankom Hiroko Yamanke, prvakinja Strikeforcea je bila podvrgnuta doping-kontroli. Za samo 16 sekundi je odbranila naslov, ali kasnije je stigla {okantna vijest. U njenom tijelu je prona|ena nedozvoljena supstanca, anaboli~ki steroid stanozolol. @enski Cyborg je ka`njena nov~ano sa 2.500 dolara, su-

Stigla `alba `enskog Cyborga

spendirana je na godinu, oduzeta joj je titula, a me~ protiv Ja pan ke je pro gla {en ne va`e}im. U prvi trenutak Cristiane Santos se pomirila s o{trim mjerama, ali je sada promijenila mi{ljenje. Ona je i ranije tvrdila da su za sve krive tablete za dijetu te da nije znala kako u njima ima zabranjenih tvari. Zato je podnijela `albu na jednogodi{nju suspenziju Atletskoj komisiji Kalifornije koja bi saslu{anje trebala zakazati za 6. april.

48

SPORT
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU

srijeda, 18. januar/sije~anj 2012.

OSLOBO\ENJE

AUSTRALIAN OPEN Ferrer pobijedio Machada

Broj: 65 0 Ps 208003 11 Ps Sarajevo, 11. 1. 2012. godine OP]INSKI SUD U SARAJEVU, sudija Neboj{a Joksimovi}, u pravnoj stvari tu`itelja "UNIONINVESTPLASTIKA" DD SARAJEVO, protiv tu`enog "KOMUNIKACIJE" DOO LJUBU[KI, radi isplate duga vsp. 60.862,48 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku ("Sl. novine FBiH", br. 53/03, 73/05 i 19/06, u daljem tekstu: ZPP), budu}i da se tu`eni ne nalazi na prijavljenoj adresi, objavljuje

Impresivan start
Novaka \okovi}a
Prvi teniser svijeta je u me~u 1. kola pomeo Italijana Paola Lorenza, prepustiv{i mu svega dva gema • Samanthu Stosur eliminisala Sorana Cirstea
U prvom kolu Australien Opena, prvi teniser svijeta Novak \okovi} se nakon prva tri neuvjerljiva gema uozbiljio i pokazao za{to je broj jedan. Naime, Italijan Paolo Lorenzi napravio je break za 2:1 u prvom setu, ali je u preostalom susretu ostao bez ijednog osvojenog gema. Bilo je 6:2, 6:0, 6:0 za srbijanskog tenisera. Uvjerljiv je bio i peti nositelj, [panjolac David Ferrer, koji je pobijedio Portugalca Ruija Machada rezultatom 6:1, 6:4, 6:2. U `enskom dijelu turnira na iznena|enje doma}e publike pora`ena je Samantha Stosur. Najve}a australijska nada je izgubila od Rumunke Sorane Cirstea sa 7:6, 6:3. Prvo kolo, teniseri: Novak \okovi} (Srb) - Paolo Lorenzi (Ita) 6:2, 6:0, 6:0, Andy Roddick (SAD) - Robin Haase (Hol) 6:3, 6:4, 6:1, Andy Murray (VBr) - Ryan Harrison (SAD) 4:6, 6:3, 6:4, 6:2, DavidFerrer([pa) - Rui Machado (Por) 6:1, 6:4, 6:2, Gael Monfils (Fra) Marinko Matosevic (Aus) 7:6, 6:3, 6:3, RischardGasquet (Fra) - AndreasSeppi (Ita) 6:3, 3:6, 6:3, 6:1, Matthew Ebden (Aus) - Joao Souza (Bra) 6:3, 7:6, 6:2, JamesDuckworth (Aus) - Jurgen Zopp (Est) 6:3, 6:4, 6:4, Santiago Giraldo (Kol) - Matteo Viola (Ita) 6:4, 6:2, 6:1, Thomaz Bellucci (Bra) - Dudi Sela (Izr) 7:6, 6:4, 6:3, Tatsuma Ito (Jap) - PotitoStarace (Ita) 6:3, 4:6, 6:3, 6:4, Kei Nishikori (Japan, 24) Stephane Robert (Fra) 6:1, 7:6, 6:0, Julien Benneteau (Fra) - Karol Beck (Slov) 6:4, 6:2, 7:5, Marcel Granollers ([pa) - Jesse Levine (SAD) 6:0, 7:6, 5:7, 5:7, 6:3, Nicolas Mahut (Fra) - Radek [tepanek (^e{) 7:5, 7:5, 6:3, Juan Ignacio Chela (Arg) - Michael Russell (SAD) 7:6, 6:3, 6:4, Ryan Sweeting (SAD) Matthias Bachinger (Njem) 6:4, 6:4, 6:2, Michael Llodra (Fra) - Ernests Gulbis (Lit) 2:6, 6:1, 6:2, 6:2, Mikhail Kuku{kin (Kaz) - Guillermo Garcia Lopez ([pa) 6:4, 6:3, 6:0, AlexBogomolov (Rus) - DanielGimeno-Traver ([pa) 6:3, 6:2, 6:4, Ricardo Mello (Bra) Roberto Bautista-Agut ([panjolska) 6:4, 6:4, 7:5, Federico Gil (Por) - Ivan Dodig (Hrv) 2:6, 6:1, 6:1, 4:1 (Dodig predao), Andrey Golubev (Kaz) - Mikhail Youzhny (Rus) 7:5, 6:7, 6:4, 4:6, 6:3, Janko Tipsarevi} (Srb) - Dmitry Tursunov (Rus) 5:7, 7:6, 6:3, 6:4, Milos Raonic (Kan) - Filippo Volandri (Ita) 6:4, 6:0, 6:2, Pablo Andujar ([pa) - Igor Kunjicin (Rus) 6:1, 7:6, 6:0, Philipp Petzschner (Njem) - Lukas Rosol (^e{) 6:0, 6:0, 6:2, Jo-Wilfried Tsonga (Fra) - Denis Istomin (Uzb) 6:4, 3:6, 6:2, 7:5, Viktor Troicki (Srb) - Juan Carlos Ferrero ([pa) 4:6, 6:7, 6:2, 7:6, 6:2, Lleyton Hewitt (Aus) - Cedrick-Marcel Stebe (Njem) 7:5, 6:4, 3:6, 7:5, Edouard Roger-Vasselin (Fra) Xavier Malisse (Bel) 7:6 (Malisse predao); Prvo kolo, teniserke: Petra Kvitova (^e{)

OGLAS
Dana. 7. 9. 2011. godine, tu`itelj "Unioninvestplastika" d.d. Sarajevo je podnio tu`bu protiv tu`enog "Komunikacije" d.o.o. Ljubu{ki, radi duga. Tu`bom tra`i da sud presudom obave`e tu`enog da tu`itelju isplati dug u iznosu od 60.862,48 KM, sa zateznom kamatom po stopi utvr|enoj Zakonom o visini stope zatezne kamate i to: na iznos od 841,22 KM od 29. 12. 2010. godine (dio duga pla}en) pa do isplate, na iznos od 2.551,92 KM od 6. 1. 2011. godine pa do isplate, na iznos od 2.550,95 KM od 12. 1. 2011. godine pa do isplate, na iznos od 2.556,29 KM od 20. 1. 2011. godine pa do isplate, na iznos od 2.708,88 KM od 10. 2. 2011. godine pa do isplate, na iznos od 2.683,14 KM od 17. 2. 2011. godine pa do isplate, na iznos od 2.708,88 KM od 24. 2. 2011. godine pa do isplate, na iznos od 2.703,73 KM od 2. 3. 2011. godine pa do isplate, na iznos od 2.703,73 KM od 9. 3. 2011. godine pa do isplate, na iznos od 2.703,73 KM od 17. 3. 2011. godine pa do isplate, na iznos od 2.703,73 KM od 23. 3. 2011. godine pa do isplate, na iznos od 2.704,76 KM od 31. 3. 2011. godine pa do isplate, na iznos od 2.705,79 KM od 6. 4. 2011. godine pa do isplate, na iznos od 2.705,79 KM od 14. 4. 2011. godine pa do isplate, na iznos od 2.648,13 KM od 20. 4. 2011. godine pa do isplate, na iznos od 2.648,13 KM od 28. 4. 2011. godine pa do isplate, na iznos od 2.649,68 KM od 4. 5. 2011. godine pa do isplate, na iznos od 2.648,65 KM od 12. 5. 2011. godine pa do isplate, na iznos od 2.652,25 KM od 18. 5. 2011. godine pa do isplate, na iznos od 2.346,29 KM od 1. 6. 2011. godine pa do isplate, na iznos od 2.346,29 KM od 9. 6. 2011. godine pa do isplate, na iznos od 2.345,38 KM od 15. 6. 2011. godine pa do isplate, na iznos od 2.336,26 KM od 23. 6. 2011. godine pa do isplate,

Novak \okovi} pokazao snagu na startu

te da nadoknadi tu`itelju tro{kove parni~nog postupka, a sve u roku od 30 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama i na oglasnoj tabli suda te da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi Suda. Obavje{tava se tu`eni da je, na osnovu ~lana 70. stav 1. ZPP-a, du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti sudu pisani odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravnog lica, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnosioca (~lan 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu tu`eni }e istaknuti mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lan 71. stav 1. ZPP-a). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice te pravni osnov za navode tu`enog (~lan 71. stav 2. ZPP-a). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protutu`bu (~lan 74. stav 1. ZPP-a). Ukoliko tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`itelj predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pisani odgovor na tu`bu u zakonskom roku, Sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~lan 182. stav 1. ZPP-a). Odgovor na tu`bu s prilozima predaje se sudu, u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. SUDIJA Neboj{a Joksimovi}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO - OP]INA NOVI GRAD JU O[ "UMIHANA ^UVIDINA" Ul. Smaila [ikala br. 1 Na osnovu ~lana 75. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju, a uz saglasnost ministra obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo broj: 11-38-22487-3-83/11, raspisuje se

KONKURS
za popunu upra`njenih radnih mjesta 1. Nastavnik/Nastavnica matematike ili matematike i fizike a) 1 izvr{ilac na odre|eno vrijeme od 1. 2. 2012. do 15. 8. 2012. godine 12 ~asova sedmi~no 2. Radnica na odr`avanju ~isto}e a) 1 izvr{ilac na odre|eno vrijeme do 15. 8. 2012. godine II Kandidati treba da ispunjavaju uslove predvi|ene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju i Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta. III Uz prijavu na konkurs potrebno je dostaviti slijede}e: • kra}u biografiju • izvod iz mati~ne knjige ro|enih • diplomu o zavr{enoj {koli • uvjerenje o dr`avljanstvu • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od {est mjeseci) IV Konkurs }e biti otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja. V Prijave sa dokumentacijom dostaviti putem po{te na adresu: Javna ustanova Osnovna {kola "Umihana ^uvidina", Ul. Smaila [ikala br. 1, 71000 Sarajevo, uz naznaku "za Komisiju za izbor zaposlenika/zaposlenica". Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.

- Vera Dushevina (Rus) 6:2, 6:0, Maria Sharapova (Rus) - Gisela Dulko (Arg) 6:0, 6:1, Sorana Cirstea (Rum) - Samantha Stosur (Aus) 7:6, 6:3, Kaia Kanepi (Est) - Johanna Larsson ([ve) 6:2, 6:4, Jelena Dokic (Aus) - Anna Chakvetadze (Rus) 6:2, 6:1, Maria Kirilenko (Rus) - Jarmila Gajdosova (Aus) 6:4, 6:2, Chanelle Scheepers (JAR) - Svetlana Kuznetsova (Rus) 3:6, 6:3, 0:6, Vera Zvonareva (Rus) - Alexandra Dulgheru (Rum) 7:6, 6:7, 6:3, Lourdes Dominguez Lino ([pa) - Ana Ivanovi} (Srb) 0:6, 3:6, Sabine Lisicki (Njem) - Stefanie Voegele ([vi) 6:4, 4:6, 6:4, Virginie Razzano (Fra) - Marion Bartoli (Fra) 5:7, 0:6, Sloane Stephens (SAD) - Silvia Soler-Espinosa ([pa) 6:4, 6:2, Mandy Minella (Lux) - Jamie Hampton (SAD) 1:6, 1:6, Ekaterina Makarova (Rus) - Tamarine Tanasugarn (Tai) 6:0, 2:6, 6:0, Angelique Kerber (Njem) - BojanaBobusic (Aus) 6:1, 6:3, DominikaCibulkova (Svk) - Magdalena Rybarikova (Svk) 6:3, 6:1, Shahar Peer (Izr) - Isabella Holland (Aus) 6:2, 6:0, Madison Keys (SAD) - Jie Zheng (Kin) 2:6, 1:6, Evgeniya Rodina (Rus) - Lucie Hradecka (^e{) 3:6, 1:6, Rebecca Marino (Kan) - Greta Arn (Ma|) 4:6, 2:6, Iryna Bremond (Fra) - Barbora Zahlavova Strycova (^e{) 0:6, 4:6, Stephanie Dubois (Kan) ElenaVesnina (Rus) 6:4, 1:6, 6:4, KristinaBarrois(Njem) - MichaellaKrajicek (Hol) 3:6, 6:7, Irina-CameliaBegu (Rum) - CarlaSuarezNavarro ([pa) 1:6, 5:7, Roberta Vinci (Ita) Alexandra Cadantu (Rum) 6:0, 6:1, Andrea Hlavackova (^e{) - Nadia Petrova (Rus) 3:6, 6:3, 0:6, Anastasia Pavlyuchenkova (Rus) Klara Zakopalova (^e{) 7:6, 6:1, Kateryna Bondarenko (Ukr) - VaniaKing (SAD) 6:7, 3:6, Alison Riske (SAD) - Urszula Radwanska (Polj) 4:6, 6:1, 2:6, ValeriaSavinykh (Rus) - Sara Errani (Ita) 2:6, 1:6, Tamira Paszek (Aut) Serena Williams (SAD) 3:6, 2:6.

^elik ostao bez talentovanog centra

Hod`i} odlazi za Ameriku
Ko{arka{e ^elika, koji polako tonu ka ni`em rangu takmi~enja, napustio je i talentovani centar Almin Hod`i} koji je stigao iz SAD-a. “Vra}am se u New Jersy, gdje mi je porodica. Nastavit }u trenirati i ako se uka`e prilika, naredne sezone ponovno se poku{ati nametnuti negdje u Europi“ ka`e Hod`i} , koji tvrdi da je razlog odlaska porodi~ni razlozi. On je drugi centar koji napu{ta klub u posljednjevrijeme. PredNovugodinuoti{ao je prvi centar Nino Vlai}, koji se vratio ku}i u [ibenik i najavio mogu}nost napu{tanja aktivnog bavljenja ko{arkom. U nastavku sezone ^eliku }e biti jako te{ko jer su zbog povreda odsutni play Dino Begagi} i bek-{uter Eldar Merdanovi}.
Mi. D.

Reuters

OSLOBO\ENJE srijeda, 18. januar/sije~anj 2012. Biv{e ko{arka{ice ^elika uspje{ne u Rumuniji

SPORT

49

Bo`i}ni {ahovski turnir u Zenici

Zeni~anke i Amerikanka na Final Fouru CEWL
Mehmedi} je drugi asistent rumunske lige sa 4,9 asistencija po me~u i 10,9 poena. Kova~evi} ima 9,5 poena i 8,1 skok po me~u, a Graham 12,7 poena i 6 skokova po me~u
Biv{e ko{arka{ice ^elika, Zeni~anke Amra Mehmedi} i Alma Kova~evi}, te Amerikanka Stanecia Graham odli~no su se sna{le u Rumuniji gdje igraju jako uspje{no za svoje nove klubove. Sve tri trebale bi 21. i 22. januara u Njema~koj igrati Final Four Centralne evropske lige (CEWL - Central Europea Women’s Basketball League): Mehmedi}eva sa pro{logodi{njim viceprvakom Rumunije, ekipom CSM Satu Mare, a Graham i Kova~evi} sa aktuelnim {ampionom ove zemlje te ekipom koja brani titulu osvaja~a pro{logodi{nje Lige centralne Evrope - ICID Aradom. Preostala dva u~esnika su Kara Trutnov i njema~ki prvak TSV Wasserburg. Osim ove tri zemlje, u ligi su u~estvovali i klubovi iz Slova~ke. U prvom polufinalu sasta}e se dva rumunska kluba, a u drugom ekipe iz ^e{ke i Njema~ke. “Arad je po su dio dvi je igra~ice iz trenutno prvoplasira ne eki pe ru mun ske li ge Trgovi{ta, kako bi poja~ani nastupili na Final Four (Ameri-

Pobjeda Dizdarevi}a
U po vo du obi lje`ava nja bo`i}nih praznika, Srpsko kulturno-prosvjetno dru{tvo Prosvjeta iz Zenice 15. januara je organizovalo 15. tradicionalni bo`i}ni otvoreni {ahovski turnir. Turnir je igran u [ahovskom domu Zenica po {vajcarskom sistemu u devet kola sa tempom igre od 10 minuta po igra~u za cijelu partiju. U~estvovalo je 47 {ahista, no zbog problema sa ra~unarom i odre|ivanjem parova od devet planiranih odigrano je samo {est kola. Nagradni fond turnira bio je 300 KM i podijeljen je na osam prvoplasiranih {ahista. Pobjednik turnira je velemajstor Emir Dizdarevi} sa 5,5 poena. Od drugog do ~etvrtog mjesta sa po 5 poena plasirali su se FIDE majstor Muris Konji~anin, majstorski kandidati Muhamed Serdarevi} i Darko Popovi}. Na diobi petog i {estog mjesta su majstorski kandidati

Emir Dizdarevi}

Odli~ni nastupi u Rumuniji: Alma Kova~evi} i Amra Mehmedi}

Tiran Koji} i Bojan Radi} sa 4,5 poena. Lista nagra|enih zaklju~ena je sa sedmim i osmim mjestom, koje su zauzeli majstorski kandidati Muamer Mrnd`i} i Halid Bajramovi}. Sudija na turniru bio je me|unarodniFIDEsudijaFahrudin ]erim iz Zenice. Mi. D.

kanka Chrissy Givens i Rumunka Cristina Ciocan, op.a.). A tu je i na{a Alma Kova~evi} koja je stigla iz Sportul Studenta. Na{ tim je pretrpio odre|ene promjene. Preostale dvije ekipe su se tako|er poja~ale tako da }e o~ekujem uzbudljive i rezultatski neizvjesne utakmice! Poslije Final Foura CEWL-a opet gos tu je mo i igra mo sa Ara dom“, kazala je za Oslobo|enje Amra Mehmedi}.

Mehmedi} je drugi asistent rumunske lige sa 4,9 asistencija po me~u i 10,9 poena. Kova~evi} ima 9,5 poena i 8,1 skokova po me~u, a Graham 12,7 poena i 6 skokova po me~u. U Rumuniju je prije nekoliko dana iz Izraela stigla jo{ jedna biv{a ko{arka{ica ^elika, Srbijanka Bojana Vuli} koja je poja~ala ekipu Nova Vita Targu Mures.
Mi. D.

Simultanka

Predraga Nikoli}a
Velemajstor Predrag Nikoli}, ~lan [K Bosna, odr`at }e danas u prostorijama BH Telecoma Sarajevo simultanku na 20 plo~a. Po~etak simultanke zakazan je za 15 sati (Zmaja od Bosne 88), a protivnici renomiranog velemajstora bi}e zaposlenici BH Telecoma, direkcija Sarajevo. U sklopu ugovora o reklamno propagandnim uslugama predvi|eno je da velemajstori Predrag Nikoli} i Borki Predojevi} odigraju ukupno sedam simultanki u svim direkcijama BH Telecoma (Sarajevo, Tuzla, Gora`de, Biha}, Mostar, Zenica i Travnik).

NBA Oklahoma savladala Boston

Lakersi prekinuli seriju Dallasa
Derek Fisher je pogodio tricu za kona~nu pobjedu Lakersa 3,1 sekundu prije kraja utakmice • Bez povrije|enog Chrisa Paula LA Clippersi su na svom parketu nadigrali New Jersey Netse (101:91)
Seriju od pet uzastopnih pobjeda aktuelnih NBA prvaka Dallas Mavericksa prekinuli su LA Lakersa doma}om pobjedom (73:70). Derek Fisher je pogodio tricu za kona~nu pobjedu 3,1 sekundu prije kraja utakmice. Na suprotnoj strani terena Vince Carter nije uspio ubaciti tricu sa zvukom sirene za produ`etak. Nakon {to je ~etiri utakmice zaredom postizao 40 i vi{e ko{eva, Kobea Bryanta Mavericksi su zadr`ali na 14 uz 7/22 {ut iz igre. Najbolji u pobjedni~kim redovima bio je Andrew Bynum sa 17 ko{eva i 15 skokova. Dirk Nowitzki predvodio je prvake u u njihovu prvom porazu od petog januara s 21 ko{em i sedam skokova. Najboljaekipalige od ponedjeljka je OklahomaCity s omjerom 12:2. Do sedme su uzastopnepobjedeigra~i ScottaBrooksastigli u Bostonusavladav{idoma}eCelticse rezultatom 97:88. Russell Westbrook ubacio je 26 ko{eva pogodiv{i dvije trice u posljednjih minutu i po igre za osiguranje pobjede. Kevin Durant je bio, tako|er, na visini zadatka s 28 ko{eva, sedam skokova i ~etiri asistencije. Paul Pierce predvodio je Celticse s 24 ko{a, dok je RajonRondoutakmicuzavr{io s 12 ko{eva te po devet asistencija i skokova. Bez povrije|enog Chrisa Paula LA Clippersi su na svom parketu nadigrali New Jersey Netse (101:91). Blake Griffin je petu ve~er zaredom ostvario doubledouble u~inak. Imao je 23 ko{a i 14 skokova. Rezultati, NBA:New York- Orlando93:102 (Anthony 33p, 8s, 5a - Anderson 30p, 7s), Memphis - Chicago 102:86 (Conley 20p, 7s, 8a - Deng 20p, 6s), Charlotte Cleveland94:102 (Augustin 24p, 4s, 8a - Irving 25p, 4s, 7a), Washington - Houston 106:114 (Wall 38p, 6s, 8a

Aktivnosti Dru{tva pedagoga

Snimak za uspomenu nakon uspje{ne obuke

Derek Fisher postigao odlu~uju}e poene za trijumf Lakersa

- Martin 25p, 4s, 8a), Philadelphia - Milwaukee 94:82 (Iguodala 21p, 7s, 4a - Bogut 20p, 11s, 4a), New Orleans - Portland 77:84 (Jack 21p - Aldridge 22p, 9s), LA Clippers - New Jersey101:91 (Griffin 23p, 14s - Brooks 19p, 8s), Atlanta - Toronto 93:84 (Smith 28p, 15s - Calderon 13p, 11a), Minnesota - Sacramento 99:86 (Love 33p, 11s - Evans 9p, 8s, 10a), Boston- OklahomaCity 88:97 (Pierce 24p, 5s - Durant 28p, 7s, 4a), LA Lakers - Dallas 73:70 (Bynum 17p, 15s - Nowitzki 21p, 7s).

Nakon uspje{ne prve smjene obuke skijanja, koju su profesori tjelesnog i zdravstvenog odgoja u okviru Udru`enja pedagoga fizi~ke kulture op}ine Zenica kroz Sportsku {kolu organizovali na Smetovima, Pridolcima i Rostovu, ju~er je krenula i druga smjena ka Pridolcima i Smetovima. Put skijali{ta Pridolci oti{la su 22 polaznika na obuku skijanja

Obuka skijanja za zeni~ke mali{ane

po~etnog i naprednog nivoa, dok }e na Smetovima svakodnevno boraviti deset polaznika koji }e pro}i po~etni kurs skijanja. Svi polaznici su do sada savladali predvi|ene tehnike. Nakon ove smjene u planu su jednodnevni i dvodnevni vikend izleti kako bi {to ~e{}e boravili na ~istom zraku, dodatno se usavr{avali i u`ivali u prirodnim ljepotama. Mi. D.

50

OGLASI

srijeda, 18. januar/sije~anj 2012.

OSLOBO\ENJE

POSLJEDNJI POZDRAVI, SJE]ANJA I SMRTOVNICE
za objavljivanje u dnevnim novinama Oslobo|enje mogu se predati u poslovnicama BH Po{ta {irom Bosne i Hercegovine

I U NAJTE@IM TRENUCIMA S VAMA - VA[E OSLOBO\ENJE
Naziv po{te Biha} Biha} Cazin Velika Kladu{a Adresa Radno vrijeme pon-pet. subota nedjelja 07-19 07,30-15,30 09-19 08-16,30 07-19 07,30-15,30 07-19 07,30-15,30 07-19 07,30-15,30 07-16 07-14 07-19 07,30-15,30 07-16 07-14 07-20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-18 08-18 08-20 08-18 08-18 08-18 08-18 08-18 07-20 08-16 07-20 08-16 08-16 08-15 07-20 08-15 08-15 07-20 07-20 08-15 07-20 09-20 Naziv po{te Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Ilid`a Had`i}i Vogo{}a Ilija{ Travnik Novi Travnik Bugojno Gornji Vakuf Fojnica Donji Vakuf Tuzla Tuzla Adresa Put `ivota bb Grbavi~ka 1 Behd`eta Muteveli}a bb D`emala Bijedi}a 37 Safet bega Ba{agi}a bb Zelene beretke 15 Trg solidarnosti 37 Safeta Had`i}a 107 Trg ZAVNOBIH-a 17 Bul. branilaca Dobrinje bb Rustempa{ina 13 Had`eli 116 Jo{ani~ka 32 29. februara 4 Prnjavor 11 Trg Zlatnih ljiljana bb Nugle II Javi} bb Doktora Raljevi}a bb Ul. 14. Septembra Aleja bosanskih vladara 29 Musala 2 Radno vrijeme pon-pet. subota nedjelja 07-20 07-20 09-16 09-16 08-16 08-16 08-16 09-16 08-15 08-16 07-20 07-20 07-20 08-15 08-18 08-15 08-19 08-15 08-19 08-15 08-16 08-18 07-20 08-15 09-16 08-15 07-20 07-20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 07-15 08-15 Naziv po{te Tuzla Tuzla Tuzla Kalesija @ivinice Kladanj Banovi}i Lukavac Gra~anica Srebrenik Grada~ac Zenica Zenica Zenica Zavidovi}i Kakanj Maglaj Te{anj Visoko Vare{ Olovo Breza Br~ko Adresa A. Herljevi}a 10 Rudarska 37 Bosne Srebrne bb Oslobodilaca bb Mar{ala Tita bb Patriotske lige 1 Banovi}i Borisa Kidri}a bb M. Vehbi ef. [emsekadi}a Kulina bana bb H. kapetana Grada{~evi}a 23 Masarikova 46 Kralja Tvrtka I br. 2 Lond`a 83 Patriotske lige bb Zgo{}anska 44 S. Omerovi}a 8 Trg Alije Izetbegovi}a ^ar{ijska 75 Put mira 15 H. kapetana Grada{~evi}a bb Hasana Kjafije 6 Bulevar mira bb Radno vrijeme pon-pet. subota nedjelja 08-16 08-15 08-15 08-15 08-16 08-15 08-16 08-15 07-17 08-15 08-16 08-15 08-16 08-15 07-17 08-15 07-17 08-15 07-17 07-17 07-20 07-20 08-20 07:30-19 07:30-19 07:30-19 07:30-19 07:30-19 08-16 08-16 07:30-16 08-17 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 -

Bosanska 3 Bosanskih Kraljeva Trg zlatnih ljiljana Ibrahima Mr`ljaka bb Bosanska Krupa Trg oslobo|enja 1 Bosanski Bosanska 115 Petrovac Sanski Most Banjalu~ka 2 Klju~ Kulina bana 11 Gora`de Ferida Dizdarevi}a 3 Ustikolina Ustikolina Pra~a Trg Kemala Hrve bb Mostar Tekija bb Mostar Bra}e Feji}a bb Mostar Mar{ala Tita 51a (Sj. logor) Konjic Mar{ala Tita bb Jablanica Pere Bili}a 24 Sarajevo Obala Kulina bana 8 Sarajevo Mar{ala Tita 12 Sarajevo ^emalu{a bb Sarajevo Patriotske lige 40 Sarajevo Livanjska 1 Sarajevo Vi{njik 40 Sarajevo Zmaja od Bosne 88

OSLOBO\ENJE srijeda, 18. januar/sije~anj 2012.
NEKRETNINE POTRA@NJA
POTREBAN dvosoban namje{ten stan, u Hrasnici, sa grijanjem, internet konekcijom i kablovskom, na period od 3-4 mjeseca. Tel. 033/225-431, 033/209-955. AGENCIJI potrebni stanovi za izdava nje i pro da ju, li jen ti po zna ti.Tel:061/360-084. AGENCIJI potrebno vi{e stanova u zgradi za iznajmljivanje. Tel. 061/437732 i 061/214-306. POTREBNO vi{e stanova praznih namje{tenih za prodaju i izdavanje. Tel. 062/200-777 i 033/203-127. MIJENJAM dvosoban stan 53m2 u Hrasnom, za jednosoban, uz doplatu. Tel. 033/642-338. POTREBNO vi{e praznih i namje{tenih stanova i ku}a za iznajmljivanje.Tel: 061/214-306 i 061/437-732. IZDAJEM dvosoban stan na Alipa{inom polju, B-faza, namje{ten. Tel: 061/842-989. IZDAJEM opremljenu garsonjeru, cen. grijanje, zaposlenoj osobi, Stari Grad. Tel. 538-598, 061/928-057. IZDAJEM namje{ten jednosoban stan, sa grijanjem, G. Breka. Mob. 061/203473. IZDAJEM namje{tene stanove, ^engi} Vila — Otoka, 64m2, Centar — Titova, 100m2, Vraca tranzit, 73m2. Mob. 065/294-840. IZDAJEM nenamje{ten stan 75m2, na du`e vrijeme, 2 kupatila, 2 balkona, 2 lo|e, ul. Patriotske lige 46. Mob. 061/744-523. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, Alipa{ino polje, B faza. Tel. 065/177684. IZDAJEM gara`u 13m2, Aerodromsko naselje, povoljno, A. [eremete. Mob. 061/897-959. IZDAJEM namje{ten stan 80m2, povoljno, kod Holideina, M. dvor, za strance, pos. ljude. Mob. 061/897-959. IZDAJEM jednosoban stan sa gara`om strancu ili poslovnom ~ovjeku kod OHR-a 450KM. Tel. 061/323-347. IZDAJEM kompletno namje{ten stan dvosoban Dobrinja 3 Trg sarajevske olimpijade. tel. 061/205-235. IZDAJEM dvosoban prazan stan, Hrasno, Ul. A.B.[imi}a. Tel. 061/205235. IZDAJEM apartman exstra sre|en, strogi centar za jednu osobu 500KM sa re`ijama. Tel. 061/205-235. IZDAJEM sobu kod [umarskog fakulteta studentici. Tel. 062/724-761. IZDAJEM luksuzno namje{ten trosoban stan u centru sa gara`om. Tel. 061/812-046. IZDAJEM prazan trosoban stan, Alifakovac i poslovni prostor 32m2 na Grbavici. Mob. 061/865-158. IZDAJEM pos. prostor 125m2, centar, 86m2 i 76m2, centar. Mob. 061/573640. STARI grad kod Muzi~ke {kole, stan 100m2, trosoban, lijepo namje{ten, II sprat, plinsko eta`no, 800KM. Mob. 061/899-209. BREKA, ul. Himze Polovine, dvosoba, namje{ten stan, vrt, c.g. 350KM. Mob. 062/295-919. GRBAVICA I, stan, 42m2, jednosoban, namje{ten, IV kat, lift, 350KM. Mob. 061/247-777. IZDAJEM stan na Ilid`i-Lu`ani 47m2 adaptiran, namje{ten 400KM. Tel. 061/177-610. NUDIM povoljno smje{taj za studente i uposlene u jednosobnom i dvosobnom stanu. Mob. 061/130-348. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan Ljubaljanska iznad OHR-a, plinsko grijanje. Tel. 066/321-448. IZDAJEM 3 poslovna prostora u Papagajci, povr{ine od 20m2. Mob. 061/141-676 i 033/535-165. IZDAJEM namje{tenu garsonjeru, cen. grij. bra~nom paru bez djece ili zaposlenima. Tel. 538-598 i 061/928-057. IZDAJEM namje{ten stan, privatna ku}a, poseban ulaz. Tel:062/255-827. IZDAJEM smje{taj za studente ili zaposlene 150 i 200KM komplet usluge. Tel. 061/130-348. IZDAJEM namje{tenu sobu Kova~i}i. Tel. 062/942-982. IZDAJEM poslovni prostor povoljno u Papagajci 32m2. Tel. 063/639-691. IZDAJEM stan u Hrasnom, 38+4m2 lo|e, kablovska tv na du`i period. Tel. 062/223-524. IZDAJEM dvosoban stan sa eta`nim gri ja njem kod Ka te dra le, ci je na 500KM. TEl. 810-716. IZDAJEM namje{tenu garsonjeru bli`e centru 150KM. Tel. 061/358772, 033/410-655. IZDAJEM poslovni prostor zasebna novogradnja 40m2, struja, voda, plin, kod FDS. Tel. 033/657-979. IZDAJEM u strogom centru poslovni prostor (kancelarije) na I i II spratu. Tel. 033/225-281. IZDAJEM dvosoban stan, Otoka ul. Grada~a~ka, kod Merkura, 400KM. Mob. 061/905-212. IZDAJEM dva jednosobna polunamje{tena stana, na Bistriku, ul. Iza ba{}e 4. Mob. 061/103-258, 225-632. IZDAJEM ili prodajem jednosoban stan 39m2 potpunu namje{ten, veliki balkon 6m2, III sprat, lift, Dobrinja II, Ul. Emila Zole 4. Tel. 033/811-273. IZDAJEM prostor za nadogradnju noktiju, kozmeti~ki salon.Tel: 061/809-319. IZDAJEM stan na Stupskom brdu, u blizini Penija. Tel. 033/470-741. STUDENT tra`i cimera, zasebna soba, kod Islam skog fa kul te ta. Mob. 061/958-368. IZDAJEM Alipa{ino polje dvosoban polunamje{ten. Tel. 033/711-666. IZDAJEM gara`u, Koturova bb iza Bo{nja~kog instituta kod Katedrale. Tel. 442-175. IZDAJEM poslovni prostor 36m2 preko puta suda, [enoina 6. Tel. 062/326886. KO[EVO marcela [najdera ve}i jednosoban stan I kat. Tel:033/711-665. CENTAR ul. Mejta{ 17m2 namje{tena garsonjera III kat 250Km. Tel. 061/150-519. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan studenticama u blizini medicinskog fakulteta. Tel. 213-958 poslije 16 sati. IZDAJEM jednosoban stan studentima, ul. Balibegovica br. 22, Stari grad. Tel. 033/410-331. IZDAJEM namje{tenu garsonjeru i dvosoban stan u ku}i sa grijanjem, Ul. Ohridska 3a. Tel. 033/443-620. IZDAJEM pos. prostor 60m2, ^ekalu{a 10. IZDAJEM ure|an poslovni prostor Radi}eva (strogi centar) pogodan za advokaturu, notara, ambulantu, zubarsku ordinaciju, predstavni{tva. Zasebno grijanje, priklju~ak za telefon, internet i kablovsku TV. Mob. 061/190012. IZDAJEM nenamje{ten stan 75m2, na Vilsonovom {etali{tu. Mob. 061/431757. IZDAJEM ku}u, Ko{evsko brdo, na du`i rok. Tel. 217-290. IZDAJEM prazan stan na spratu, u ku}i, sa grijanjem. Mob. 061/188-892. IZDAJEM gara`u u Trnovskoj 4 Kova~i. Tel:204-678. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan kod Vje}nice 200KM.

MALI OGLASI
IZDAJEM sobe za spavanje, no}enje 15KM na Ba{~ar{iji. Tel. 061/192059. IZDAJEM poslovni prostor 20m2 u centru grada.Tel:063/717-968. IZDAJEM sprat ku}e famelijarnoj porodici ili studentima. Tel: 655-787 ili 061/778-245. IZDAJEM gara`u, Aerodromsko naselje, A. [eremete. Mob. 061/847-959. IZDAJEM komfornu sobu na Mejta{u, iznad pijace Markale, `enskoj osobi. Tel. 225-747, 063/947-075. IZDAJEM gara`u, privatna ku}a, na Grbavici I. Mob. 063/639-213. IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, Ko{evsko brdo, 350 KM, grijanje uklju~eno. Mob. 061/229-607.

51

TITOVA 132m2, 1 sprat, gleda na Titovu, pl. eta`no, 450.000 KM, nije fiksno. Mob. 062/334-371. TROIPOSOBAN stan na Trgu Zavnobiha, 2 kat, 77m2+balkon, cijena 105.000 KM. Mob. 066/801-737. PRODAJEM stan u Ul. Ko{evo, cirka 90m2, pogodno i za ured. Tel. 062/506652. PRODAJEM stan, I sprat, 80m2 + gara`a u Starom Gradu, austrijak gradnja, pogodan za sve namjene. Tel. 033/441-879. PRODAJEM stan ili mijenjam za Beograd, ul. Zagreba~ka 2D, drugi sprat, 64m2, c.g. 2 balkona, podrum. Mob. 065/495-660. STAN na M. dvoru ulica Kralja Tvrtka br. 14/3 od 77m2 za 190.000KM. treba manja opravka. Tel:058/483561. BA[^AR[IJA, ul. A{~iluk 90m2, 2 spr. 220.000 KM, Mojmilo, Olimpijska, 80m2, VP, 1.450 KM/m2. Tel. 062/383064. CENTAR, M. Irbina, 130m2, 3 sprat, 2.800 KM/m2, M. Dvor, 128m2, K. Tvrtka, 1 sprat, 2.800 KM. Mob. 062/383-064. PRODAJEM stan na Ilid`i Pejton 37,2+balkon 2 sprat. Tel: 061/198642. POFALI]I, blizu FDS i OBN-a ku}a p+s. dva trosoban stana. Tel. 062/243329 i 061/437-719. PRODAJEM stanove: Dobrinja, III sprat, 54m2, 75.000 KM, Centar,

PRODAJA
PRO DA JEM dvo eta`ni stan, 160m2 na Ilid`i, obezbije|eno fi nan ci ra nje bez ban ke. Tel. 066/854-161. 301

PONUDA
SKENDERIJA, 10m2, 100 KM mjese~no. Mob. 062/619-361. IZDAJEM stan u Robot komercu, mo`e kao i pos. prostor, 1.500 KM, Logavina, stan 68m2, opremljen, 3 terase, 4 sprat, plinsko grijanje, 600 KM. Mob. 066/995-944. IZDAJEM pos. prostor 190m2, Jezero kod Porodili{ta, uz glavni put, novo, prizemlje, 2.500 KM mjese~no. Mob. 062/619-361. PEHLIVANU[A, 75m2, ugostiteljski objekat sa svim inventarom, 1.300 KM, Pejton, pos. prostor 100m2, 1.000 KM, Slatina 8, 190m2+parking mjesto, 2.500 KM. Mob. 066/995-944. IZDAJEM povoljno studenticama ku}u, sa tri komforno namje{tene sobe i zajedni~kom kuhinjom i toaletom, centar grada. Mob. 061/206-205.

PRODAJEM gara`u na Vracama, Avde S. u stambenoj zgradi, uknji`ena 1/1 hitno. Cijena 10.000 KM. Tel. 065/274-204. 301

PRO DA JEM ~e tvo ro eta`nu ku}u na Butmiru, 1/1 hitno, povoljno. Tel. 065/274-204. 301

PRODAJEM stanove u novogradnji, Stup Tibra 2, 33m2 garsonjera, 44m2, dvosoban i 57m2 trosoban. Mob: 061/365-990. NAJPOVOLJNIJE tr{isne cijene u novogradnji za useljive stanove na Stupu od 54 do 70 m2 ugrunceni. Tel 061/ 548-023. PRO DA JEM lu ksu zno na mje {ten apartman na Bjela{nici, 75,19m2. Tel. 033/563-250. PRODAJEM trosoban stan u novogradnji na Stupu, ugrn}en, cijena 1m2 — 1.499KM sa PDV-om. Mob. 061/548-023. PRODAJEM stan 29m2m2, Logavina, 1 sprat, 63.000 KM. Mob. 061/170-254. GRBAVICA, ul. Grbavi~ka, 14 sprat, 72m2, 130.000 KM, Titova 62m2, 1 sprat, 200.000 KM, centar, Muvekita, 3 sprat, adaptiran, dvoeta`ni, 67m2, 210.000 KM. Mob. 065/819-136. PRODAJEM vi{e stanova u novogradnji, cijene exstra povoljne, Stup, Tibra pacifik. Mob. 061/702-881.

PRODAJEM stan Marin dvor 85m2 VIS prizemlje pogodan i za biznis 2.500/m2. Tel. 061/925-649. PRODAJEM stan, Ilid`a dvosoban stamb.zgrada, drugi sprat, eta`no grijanje.Tel: 061/865-011. PRODAJEM ku}u u centru kod OHRa, tri sprata, dvije gara`e, cen. grijanje. Mob. 062/337-925. PRODAJEM ku}u u @ivogo{}u, Makarska rivijera, prvi red od mora 5m, 185m2, 2 eta`e, 4 sobe sa terasama i kupatilima. Tel. 033/445-612. PRODAJEM stan kod Katedrale, 115m2, fiksno 3.000 KM/m2. Mob. 061/200-393. PRODAJEM zemlji{te za vikendice, Osenik-Pazari}. Tel. 417-089. ^ENGI] V, 60m2, F. Be}irbegovi}a, 5 sprat, 1.850 KM/m2, Dobrinja V, Trg grada Prato, 77m2, 7 sprat, 105.000 KM. Mob. 062/383-064. PRODAJEM 3000m2 zemlje sa kompletnom infrastrukturom i sa gra|evinskom dozvolom. Tel. 065/081-255. PRODAJEM stan Jezero 35m2 6KM. Tel. 066/510-328. PRODAJEM stan 48m2 86.000 KM. lift, Isprat. Tel. 033/624-655. GRBAVICA II kat 54m2 dvosoban balkon. Tel. 061/325-840. VRACA, Dobojska, 1 sprat, 48m2, 62.000 KM, Pofali}i, novogradnja, 1 sprat,. 114.000 KM, Alipa{ino polje, 15 sprat, 56m2, 89.000 KM. Mob. 062/383-064. HRASNO VII sprat 54 sprat dvosoban stan. Tel. 061/325-840. ALIPA[INO C faza 67m2 trosoban balkon. 97.000 KM. Tel: 061/325-840. ^ENGI] Vila VI sprat 54m2 dvosoban balkon. Tel. 061/325-840. D.MALTA trosoban stan 72m2 ul. Fojni~ko IV sprat 1.8000KM/m2. Tel. 061/701-044. STARI GRAD kod Vje}nice jednosoban stan 36m2. Tel:061/210-222. PRODAJEM povoljno dvosoban konforan stan 59m2 Geteova. Tel: 066/864478. PRODAJEM povoljno stan u Hrasnici 54m2. Tel. 062/229-677. KU]A na Ilid`i-Otes, sa priklju~cima, oku}nica 400m2, gra|. dozvola. Tel. 538-365. GRBAVICA I, funkcionalan troiposoban 77m2, 14 kat, povoljno. Tel. 061/214-856.

52

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
UMIJA (HASANA) [OGOLJ
preselila na ahiret u 71. godini. D`enaza }e se obaviti 18. januara 2012. godine u Kopa~ima - Zidine. Neka joj dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i sve d`ennetske ljepote.

srijeda, 18. januar/sije~anj 2012.

OSLOBO\ENJE

Obavje{tavamo mnogobrojnu familiju, prijatelje i kom{ije da je na{a voljena

O`alo{}eni: k}erke Fatima, Fahrija, Hajrija i Amela, bra}a Ibro, Ismet i Edhem, sestra Fikreta, unu~ad Enis, Adisa, Elma, Admir, Minela, Aldin, Amina, Almedina, Naida, Nejla, Ilma i Harun, zetovi Nurko, Sabit, Muhidin, Enes i Be}ir, snahe Rasema, Ragiba, Fedima i Elma, djever Mehmed, zaove Hajrija i D`emila, te porodice [ogolj, Hod`i}, D`ihani}, Zili}, Imamovi}, D`ananovi}, Kaltak, Be}irovi}, Babi}, Srna, Lagumd`ija, Hubjer, @ivojevi}, I{eri}, Balta, Pr{e{, [uki}, ]ulov, Kalni}, Bejti}, Ferizovi} i Drljevi}. Zahvaljujemo dr. Farisu Zvizdi}u i ~itavom medicinskom osoblju sa Odjela Tre}e interne na KCSA za nesebi~nu pomo} i zalaganje u lije~enju na{e drage majke i 340 nene.

VOZILA
PRODAJEM mercedes E220D u super stanju,gara`iran,redovno servisiran 061/477-357. KOMBI W V, 2,5 TDI, 150 ks, putni~ki, 1+8, 2003. god. pre{ao 214.00 km. Mob. 061/689-171. PRODAJEM karavan Mercedes 123D, 1984. god. u odli~nom stanju, registrovan 5+2. Mob. 063/879-720. PRODAJEM XI BMW - pogon 4x4, 2003. god., mjenja~ automatik i manuelno na ameri~kim tablama. Cijena 12.500KM. Mob: 061/172-518. RENAUL cady, 2002. god. pre{ao 119.000 km. Mob. 061/507-756. MERCEDES C 180 automatik, 1997. godina. Mob. 061/130-348. PRODAJEM Audi A3 TDI ekstra stanje servisna knjiga 12.500KM. Tel. 061/224-321. PRODAJEM Alfu 146, Tvin Spurk, 2000 godina, nije registrovana, cijena 5.000 KM. Mob. 061/201-200. BORA I.9TDi 2003. god. automatik, regist. do 6/2012. cijena 12.300 KM. Mob. 062/600-111. TOYOTA Corolla, 2006. god. I.8T benzin, reg. do 7/2012. pre{la 69.000 km, cijena 13.900 KM. Mob. 062/600111. PRODAJEM nove talijanske lance za mali auto, Alpes 20 12 mm. Mob. 061/304-467, 211-772. MER CE DES B kla se 180 CDI 2010.god. Tel:061/208-414. LAN DRO VER du gi ben zi nac u odli~nom stanju-gara`iran 1973. za 15.000 KM sa rez. djelovima. Tel. 058/483-561. PRODAJEM [kodu Oktaviju, TOUR 1.9.TD (90, KS 2009.Tel. 061/101-899. PRODAJEM ~etri polovne felge za Golfa, cijena 30KM. Tel. 534-420.

Osamnaestog januara 2012. navr{avaju se tri godine otkako nije s nama na{ dragi

SJE]ANJE

ZAIM (HAJRUDINA) BALI]

IBRAHIM (MUHAREMA) BRAKOVI]
27. 2. 1933 - 18. 1. 2010.

Uspomena na tebe i dobra djela koja si ~inio na{ je podsticaj da budemo bolji ljudi. Hvala ti na svemu {to si nam pru`io i ~emu si nas nau~io. Sa ljubavlju, po{tovanjem i velikim ponosom ~uvamo uspomenu na tebe.

Njegovi: supruga Emira, k}erke Alma i Aida, unuka Esma i zetovi Haris i Ra{id
71103

Tvoji: supruga Fahrija, sinovi Emir i Ermin, k}er Alma, zet Zahid, snaha Almira, unu~ad Faris, Amina, Adna, Adnan i Aldin
337

USLUGE
MAXIVITA, ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih-lica, davanje injekcija, infuzija, inzulina, itd. Mob. 061/319-604. 7446 ISKUSAN profesor engleskog prevodi tehni~ku dokumentaciju i strucnu literaturu. ^asovi,testovi,vje`be i konver za ci ja za na pre dni je stu den te.Tel.062/575-808 TV VIDEO servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata, dolazak na ku}nu adresu, original daljinski za sve TV aparate. Tel. 650-867, 061/188-410. „VITALIS“, ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba, kupanje, hranjenje, infuzije, injekcije, mijenjanje katetera, laboratorij, pregled ljekara (internist). Mob. 061/172-948. SANITETSKI PREVOZ nepokretnih i te{ko pokretnih osoba, uz pratnju. Mob. 061/482-882.

U 82. godini umrla je gospo|a

SJE]ANJE

FANIKA TVRTKOVI], ro|. ZLOU[I]
udova moga pokojnog oca An|elka

na dragog supruga, oca i djeda

Bila je divna `ena, plemenita i hrabra. Sa njom smo proveli divne trenutke, u`ivali u njenom gostoprimstvu i toplini. Duboko `alim za njom i izra`avam iskrenu su}ut njenoj obitelji. Ognjen Tvrtkovi} sa suprugom Sylviom Parnell i k}erkom Ladom/London 334
„DOM VITALIS“, smje{taj za starije i nemo}ne osobe. Mob. 061/172-948. INSTRUKCIJE iz matematike osnovcima i srednjoskolcima. Sarajevo. Tel. 062/672-858. BRAVARSKI radovi, dolazim na adresu, ugradnja i popravka brava, gara`nih vra ta i blin di ra nih. Mob. 061/233-078. VR[IM prevoz selidbe, veliki kombi. Tel. 062/226-665. IZVODIM molersko-farbarske radove i fasade, cijena po dogovoru. Mob. 061/900-647. MONTER centralnog grijanja radi instalacije za centralno grijanje. Tel: 061/552-556. VODOINSTALATERSKA radnja radi adaptacije kupatila i opravke. Tel. 065/733-400. PRI^AJTE engleski obuka i vje`be govornog engleskog u svim prilikama. Tel. 061/519-089. KERAMI^AR zvati na tel: 061/460606.

OSMANA BA^INOVI]A
1946 - 2004.

Tvoji: Jasminka, Lejla, Sabina, Ishak, Zahara i [irin
336

VO DO IN STA LATER oprav lja i ugra|uje ~e sme, vo do ko tli}e. Tel.061/205-803. ^UVALA bih dijete u svom stanu Dobrinja 3 imam iskustva. Tel. 062/682-399.

OSLOBO\ENJE srijeda, 18. januar/sije~anj 2012.
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
SJE]ANJE

53

na

HABIBA (HASANA) BEGLER

preselila na ahiret u ponedjeljak, 16. januara 2012, u 87. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 18. januara 2012. godine, u 13.30 sati na gradskom groblju Bare. O`alo{}eni: k}erka Lejla Zuki}, zet Muamer Zuki}, unuke Selma Kominek i Aida Ratley, praunu~ad Landon i Liam, zetovi Edward Kominek i Christopher Ratley, sestri~ne Fatima, Devla, Samija i Zijada, te porodice Begler, Magoda, Luli}, Karahod`i}, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije.
002

Osamnaestog januara 2012. navr{ava se godina otkako je preselio na ahiret na{ dragi otac i brat

Navr{ila se godina od smrti na{eg dragog ro|aka

D@EMALA BIJEDI]A
dr`avnika Bosne i Hercegovine

IZET (SMAJE) JOLD@I]
Uspomene na tebe nikad ne}e pro}i. Osta}e{ zauvijek u na{im srcima i du{i. O`alo{}eni: sin Haris, k}erka Mersiha, sestra Zlata i unuka \ana
305

EMIRA TUNE TUNOVI]A

tragi~no preminulog 18. januara 1977. godine
S ljubavlju i tugom, sje}aju ga se Fudo i Kija
335

Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine
001

SJE]ANJE

SJE]ANJE

na velikana FK Sarajevo

BORISLAV VLADU[I]
18. 1. 2000 — 18. 1. 2012.

SVETOZARA VUJOVI]A

S ljubavlju i po{tovanjem, porodica
306

KOLEKTIV FK SARAJEVO
332

Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{a draga

Obavje{tavamo rodbinu, kumove, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

ZDRAVKA KRUNI], ro|. TRNINI]

KOSA IGOVSKI, ro|. GRA^ANIN
9. 2. 1933 - 27. 12. 2011. preminula u Torontu - Kanada.

preminula 15. januara 2012. u 76. godini. Sahrana }e se obaviti 18. januara 2012. godine u 14 sati na gradskom groblju Miljevi}i - Isto~no Sarajevo. O`alo{}eni: sinovi Milo{ i Jovan sa porodicama, brat Mirko i sestra Jovanka, kao i ostala rodbina i prijatelji.
71120

Sahrana drage nam pokojnice }e se obaviti 18. januara 2012. godine u 13 sati na groblju Priboj - Reljevo. O`alo{}eni: k}erke Vaska i Branka, unu~ad Krunoslava i Goran, praunuk Lionel Fernando, zet Fuad, brat Rajko sa porodicom, sestre Ranka i Zdravka sa porodicama, snaha Gospava sa porodicom, te porodice Igovski, Gra~anin, Bu{i}, [arenkapa, Lopez, Ni{i}, Koprivica, Krstevski, Stefanov, Atanasov, Vukovi}, Dole`al i mnogobrojni kumovi, prijatelji i kom{ije.
304

54

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
POSLJEDNJI POZDRAV

srijeda, 18. januar/sije~anj 2012.

OSLOBO\ENJE

dragoj

S neizmjernom tugom i dubokim bolom obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ voljeni

KORNELIJI [UTALO

ILIJA RISTANOVI]

preminuo 15. januara 2012. godine, u mjestu Adelaide Australija, gdje }e biti i sahranjen.

Kolege iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine
001

O`alo{}eni: k}erke Dara i Marina, zet Dragan, unu~ad Srna i Svebor, te ostala rodbina i prijatelji
314

POSLJEDNJI POZDRAV

TU@NO SJE]ANJE

POSLJEDNJI POZDRAV

suprugu na{e radne kolegice Hedije

]AZIM PREMILOVAC
18. 7. 2011 - 18. 1. 2012.

DRAGINJA BA[TI]
nosilac Partizanske spomenice 1941.

HARISU IMAMOVI]U

Samo mi znamo koliko nam nedostaje{. Mira, Jasna, Asja i Adi
326

SABNOR u Kantonu Sarajevo
001

ZAPOSLENICI GDD POLET SARAJEVO
000

SJE]ANJE

POSLJEDNJI POZDRAV

Osamnaestog januara 2012. navr{avaju se dvije godine od smrti na{eg voljenog sina i brata

na{oj drugarici

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

MIRKO (MILANA) SLADOJEVI]

DRAGINJI (\URE) BA[TI]
nosilac Partizanske spomenice 1941.

D@EVDET (TUFIKA) TURKMANOVI]
preselio na ahiret u ponedjeljak, 16. januara 2012, u 62. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 18. januara 2012. godine, u 15 sati na mezarju Alifakovac. O`alo{}eni: majka Belkisa, supruga Jasmina, sin Edin, k}erka Enida, snaha Delila, unuk Daris, bra}a D`elal i Kenan, snahe Indira i Dina, brati} Adis, brati~ne Adela i Salora, {urjaci Fuad i Sead sa porodicama, svastika Bera sa porodicom, amid`a Refik sa porodicom, tetke Hajrija, Bedrija i Satka sa porodicama, daid`e Smail, Salih i Sakib sa porodicama, te porodice Turkmanovi}, [abi}, Selmanovi}, ^au{evi}, Hasanagi}, Iglica, Darman, Demi}, Imamovi}, Memi}, ^engi}, Ja{arba{i}, Memi{evi}, Viki}, Musi}, [ljoki}, Beganovi}, Peji}, Tahirbegovi}, Doljan~i}, Kosovac, Solakovi}, Halilbegovi}, Meli}, Drnda, Ha{imbegovi}, Sulejmanovi}, Lutvikadi}, Juzba{i}, Me|edovi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije ikindija-namaza (14.30 sati) u Carevoj d`amiji. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

Vrijeme prolazi, uspomene ostaju. Tvoj lik je u na{im srcima. Ne postoje rije~i utjehe, samo bol. Majka i brat
303

Ostali smo bez dobrog i dragog nam prijatelja, zaslu`nog borca NOB-a, nosioca Partizanske spomenice 1941. i vrijednog aktiviste, kome smo vje~no zahvalni, a porodici i ovim putem izjavljujemo najiskrenije sau~e{}e. Upravni odbor UABNOR-a Op}ine Novo Sarajevo

TU@NO SJE]ANJE

AX

na na{u dragu

Osamnaestog januara 2012. godine navr{ava se 40 dana od smrti na{e drage bake

MANDA MASNIKOSA
18. 1. 2009 - 18. 1. 2012.

dr. sci. @ELJKE BJEL^I]

Sa tugom i po{tovanjem,

Du{ka, Nina, Vedrana, Sakib
EN

Hana, Vanja, Amila, Alina i Tea
328

OSLOBO\ENJE srijeda, 18. januar/sije~anj 2012.
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

55

FAHRIJA BUKVICA, ro|. MOSTARAC

ABDULAH (SULEJMANA) HAD@ISAKOVI]

preselila na ahiret u ponedjeljak, 16. januara 2012, u 84. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 18. januara 2012. godine, u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: brat Fetvad, sestra Fedrija, brati}i Fuad, Timur i Tamir sa porodicama, brati~na Nermana sa porodicom, sestri} Zlatan sa porodicom, sestri~na Alma sa porodicom, snaha Mira i zet Du{an, te porodice Mostarac, Bukvica, Simi{i}, Lazarevski, Konti}, Bajku{a, [ehovi}, Tihi}, Bekri}, Bu~an, Teskered`i} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u ku}i `alosti u Ulici Mehmeda Hand`i}a br. 7/npr.
002

preselio na ahiret u nedjelju, 15. januara 2012, u 71. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 18. januara 2012. godine, u 13 sati na bakijskom mezarju Faleti}i 2. O`alo{}eni: majka D`emila, brat Muhamed, sestra Mira, snaha ]amila, zet Mustafa Balta, brati} Nedim Had`iisakovi}, brati~ne Sabina Pomeroy i Anesa Bori{i} sa suprugom Safetom i k}erkom Hennom, sestri} Adnan Balta sa suprugom Edith, sestri~na Elma Hoefgen - Balta sa suprugom Mariom, te porodice Had`iisakovi}, Balta, Abazagi}, Maslo, Hand`i}, D`onlagi}, Ba~inovi}, Vasilj, Hamzi}, Gra~i}, Trklja, Alimanovi}, kao i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Ku}a `alosti: Ul. Alojza Benca br. 1/IX.
002

TU@NO SJE]ANJE

POSLJEDNJI POZDRAV

na moju dragu djecu

najbli`em prijatelju, ~asnoj i hrabroj `eni, na{oj dragoj

DRAGINJI BA[TI]

IBRAHIM ]ORI]
18. 1. 1990 — 18. 1. 2012.

KEMILA ]ORI]
21. 9. 2006.

Hvala ti, Draginjice, na iskrenom prijateljstvu koje je me|u nama trajalo ~itav `ivotni vijek i koje je i na{u djecu povezalo neraskidivim vezama. Ponosni smo na tebe i sre}ni {to si nas voljela. @ivje}e{ i dalje u srcima na{e djece i brojnih prijatelja i drugova kao svijetli lik ~asnog ~ovjeka, prvoborca NOR-a i antifa{iste, koji }e slijediti tvoje `ivotno opredjeljenje da su ljubav, po{tenje i rad osnovne vrijednosti ~ovjeka. O`alo{}eni: tvoja Seka sa djecom Biljanom, Neboj{om i Branom, unucima Vanjom, Andreom, Aleksandrom i Katarinom, te porodice Dragi~evi}, Kara} i Selakovi}
324

S ljubavlju i tugom `ivite u srcu svoje majke. Voli vas va{a majka
312

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i poznanike da je na{a majka

... za ovaj trenutak — pripremajte se (hadis)

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

IBRO AHMO (AHMETA) NIK[I]

NESIBA (SEJFE) SOFTI], ro|. HRNJI]

MUJESIRA (]AMILA) ^AKAR, ro|. CURI]
od Vi{egrada

preselila na ahiret u utorak, 17. januara 2012, u 87. godini. preselio na ahiret u utorak, 17. januara 2012, u 77. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 18. januara 2012. godine, u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: supruga Hurija, k}erke Senada i Mirsada, zetovi Muharem i Nusret, unu~ad Nedim, Elma i Dalila, svastika Nura, bad`e Meho i Muhamed, te porodice Nik{i}, Imamovi}, Tu`, Sinanovi}, Delali}, Tabak, Tucakovi}, D`aji}, Maci}, Ba{i}, Ge`o, Pobri}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Ku}a `alosti: Porodice Foht br. 107.
000

preselila na ahiret u utorak, 17. januara 2012, u 87. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 19. januara 2012. godine, u 13 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: sinovi Avdo i Mirsad, snahe Fahra i Aida, unuk Adis, praunuke Ajla i Ilma, brati} Muhamed i brati~ne Izeta, Sada, Ismeta i Ifeta, sestri}i Ahmed, Galib, Nurudin i sestri~na Fatima, te porodice ^akar, Curi}, Had`i}, Zgodi}, Demir, Poljo, Alispahi}, Rami}, Kla~ar, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 13 sati, Ul. Blagovac II/27 C, Vogo{}a. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

D`enaza }e se obaviti u srijedu, 18. januara 2012. godine, u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: sin Murat, k}erka Devla Smajlovi}, sestre had`i ^elebija-hanuma, Hatid`a, had`i Hafiza-hanuma, brat Salih sa suprugom Senijom, Mehmed Softi}, unuk Murat, unuka Emina, zet Bekir, snaha Azra, brati}, brati~ne, sestri}i i sestri~ne, porodice Softi}, Hrnji}, Jordamovi}, Salkanovi}, Tvrtkovi}, Ferhatovi}, Smajovi}, Bajramovi}, kao i ostala rodbina, prijatelji i poznanici. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u stanu Murata Softi}a na adresi Trg heroja br. 13/III.
000

56

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
POSLJEDNJI POZDRAV

srijeda, 18. januar/sije~anj 2012.

OSLOBO\ENJE

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

IN MEMORIAM

na{em dragom prijatelju i kom{iji

EMA (EDINA) SALTAGA

preselila na ahiret u nedjelju, 15. januara 2012. godine, u 5. mjesecu. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 18. januara 2012. godine, u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prevoz obezbije|en iz Ulice Ramiza Sal~ina (Ned`ari}i) sa polaskom u 12.15 sati, do mezarja i nazad. O`alo{}eni: majka Sanela, otac Edin, dede [efik i Ibro, nane [ahza i Suada, amid`a Emir, daid`a Adis, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Ku}a `alosti: Ul. Ramiza Sal~ina br. 134.
000

ILIJI RISTANOVI]U

RAZIJA i D@EMAL BIJEDI]
18. 1. 1977 — 18. 1. 2012.
S ljubavlju i po{tovanjem, porodica
316

S po{tovanjem i tugom, porodica \oki}
315

SJE]ANJE

na na{e drage roditelje

Neizmjerno ~estita i draga osoba koju su krasile i sve druge vrhunske ljudske osobine, osoba kakva se rijetko nalazi u dana{njem uzburkanom svijetu

DRAGINJA BA[TI]
nosilac Partizanske spomenice 1941. godine

18. 1. 2005 — 18. 1. 2012.

LADISLAV MIHLJEVI]

21. 1. 1999 — 21. 1. 2012.

RU@ICA MIHLJEVI]

preminula je 14. januara 2012. u 88. godini, tiho i dostojanstveno, kako je `ivjela, pridru`ila se plejadi svojih saboraca. Posljednji opro{taj i ispra}aj obavit }e se u srijedu, 18. januara 2012. godine, od 14.30 sati u Komemorativnom centru Bare, nakon ~ega }e se ponovo spojiti u po~ivali{tu sa svojim suprugom Du{anom. Neka im bude laka ova na{a uboga zemljica. Moja obitelj i ja neizmjerno smo joj zahvalni za svu ljubav i dobrotu koju nam je za `ivota izda{no darivala. Po~ivala u vje~nom miru, draga na{a Tre}a majko. Iskrena su}ut Mi{i, Jasni, Miki, ostaloj rodbini, njenim saborcima, na{im zajedni~kim kom{ijama i prijateljima. Neda Pozderac
313

Zauvijek u na{im srcima s ljubavlju i po{tovanjem. K}erke Snje`ana i Nina
71120

Osamnaestog januara 2012. navr{avaju se tri godine otkako nije sa nama na{a draga

MARA KOBASICA, ro|. MILI^EVI]
18. 1. 2009 - 18. 1. 2012.

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

...za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Vrijeme prolazi, a uspomena na tebe je vje~na. Tvoji najmiliji
317

D@EMAL ([U]RE) AVDOVI]

HARIS ([EFKIJE) IMAMOVI]

SJE]ANJE

preselio na ahiret u ponedjeljak, 16. januara 2012, u 60. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 18. januara 2012. godine, u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: supruga Zumreta, sinovi Anel i Admir, snaha Sanela, unuka Ella, sestre Hanifa i Safeta, zet D`emal, snaha Hasija, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, tetka [a}ira, daid`i}i i daid`i~ne, teti}i i teti~ne, punac Salko, svastike Zaha, [uhra, Suada, Esada i Vahda sa porodicama, te porodice Avdovi}, Pa{ali}, [ahovi}, Havi}, Sudi}, [abanovi}, Suljevi}, Kari}, Hod`i}, Dervi{evi}, Mehmedovi}, Kulin, Kulenovi}, Rondi}, Tokanidis, Suba{i}, Mo}evi}, Topuz, Imamovi}, \ogo, Buljuba{i} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u ku}i `alosti, Trg Sarajevske olimpijade br. 14/III.
309 000

na na{u dragu mamu, punicu i majku

preselio na ahiret u ponedjeljak, 16. januara 2012, u 52. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 18. januara 2012. godine, u 13 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: supruga Hedija, sin Jasmin, punac Edhem, punica Fatima, {ure Mujo i Alem, svastika [e}a, bad`o Damir, te porodice Imamovi}, ^akarevi}, Granulo, Hod`i}, Poturak, Nezir, Be{ovi}, Kolar, Re{idovi}, Delali}, Vejo, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 13 sati, Ul. Remze Ahmetovi}a 89, Bla`uj. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

ZEHNIRU FETI]

S ljubavlju i po{tovanjem. Tvoji: Hata Beba, Zdenko, Nikola, Tea, Zejneba, Melisa, Adna

OSLOBO\ENJE srijeda, 18. januar/sije~anj 2012.
TU@NO SJE]ANJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
SJE]ANJE

57

IN MEMORIAM

Danas se navr{ava pet tu`nih godina otkako sam ostala bez mog dragog i nikad pre`aljenog unuka

Danas se navr{ava ~etrdeset dana ispunjenih bolom, tugom i nevjericom od smrti na{e drage

DAMIRA SALKI]A
Ako je tvoj `ivot morao stati, moja ljubav i uspomene na Tebe, vje~no }e trajati. Tvoja baba Stanojka
030

SVETOZAR KULJANIN
18. 1. 1987 - 18. 1. 2012.

dr. sci. @ELJKE BJEL^I]

S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na njega. Sin Milan, unuci \or|e i Sr|an
252

S ljubavlju i po{tovanjem, tuguju}a obitelj
295

SJE]ANJE

TU@NO SJE]ANJE

Osamnaestog januara 2012. navr{ava se pet godina otkako smo ostali bez na{eg dragog i nikad pre`aljenog

MANDA MASNIKOSA
ADILA ^ENGI]
3. 2. 2000.

ELVEDIN (HAMDIJE) ^ENGI] ^ENGA
18. 1. 1994.

HAMDIJA ^ENGI]
29. 11. 1979.

Povodom godi{njice smrti zahvalni: djeca, suprug i unuke
298

Sje}a ih se k}erka i sestra Ernevaza Erna Hrustanovi} sa porodicom
286

DAMIRA SALKI]A
na voljene roditelje
Tvoj plemeniti lik, neizmjernu dobrotu i ljubav nikada ne}emo zaboraviti. Tvoji: daid`a Zlatan, dainica Minka, Mirela i Mirha 030

SJE]ANJE

SJE]ANJE

prof. dr. SMAJO HRLE
18. 1. 1977 - 18. 1. 2012.

SJE]ANJE

RED@O (SELIMA) RED@OVI]
7. 2. 1982 - 7. 2. 2012.

ZEJNEBA RED@OVI], ro|. ARNAUTOVI]
18. 1. 1979 - 18. 1. 2012.

S ljubavlju i po{tovanjem, porodica
227

Neka im Allah d`.{. podari d`ennetske ljepote i vje~ni rahmet njihovim plemenitim du{ama.

Dvadesetog januara 2012. navr{it }e se dvije tu`ne godine otkako smo izgubili na{eg dragog oca i brata

EMIR TUNA TUNOVI]

Zahvalna djeca

228

SJE]ANJE

HANEFIJU (]AMILA) BAJROVI]A

na dragog, dobrog

Dragi dru`e, puno nam nedostaje{. Porodice Lakovi} i Jarko~
333

AVDU HRASNICU LI^KU
2007 - 2012.

Rado te se sje}aju tvoji: k}erka Ervina, sin Ermin, zet Skender, snaha Amna, sestra D`emila, brat dr. Remzija i unu~ad Ismar, Naida i Samir. Hatma-dova }e se prou~iti u Carevoj d`amiji 20. januara 2012. godine prije d`uma-namaza.
290 303

Husko Mulabegovi}

58

PREDAH

srijeda, 18. januar/sije~anj 2012.

OSLOBO\ENJE

HOROSKOP DANAS
OVAN
21. 3. - 20. 4.

Uvi|ate da se va{e ideje razlikuju u odnosu na mi{ljenje ve}ine, ali ne mo`ete da prihvatite neka prosje~na mjerila koja zagovaraju saradnici. Potrebno je da doka`ete svoje sposobnosti, najbolje bez suvi{nih rije~i koje stvaraju negativnu atmosferu. Poku{avate da odgonetnete ne~ije emotivne signale ili tajne {ifre koje naslu}ujete, ali imate utisak da va{ napor ostaje bez `eljenog odjeka. Na pogre{an na~in povezujete nove doga|aje na poslovnoj sceni, a ne~ije pona{anje tuma~ite u skladu sa svojim li~nim potrebama. Morate shvatiti, da ne~ije odobravanje i veliki komplimenti nemaju naro~ito upotrebnu vrijednost. Izbjegavajte osjetljive teme koje predstavljaju uvod u novu raspravu sa voljenom osobom. Nema potrebe da suvi{e strogo ocjenjujete ne~ije mane. Neko ne ispunjava va{a osnovna o~ekivanja ili zajedni~ki dogovor, ali vi se pona{ate kao da ne primje}ujete sitne nepravilnosti. Ignorisanjem poslovnih problema ni{ta ne dobivate, linija manjeg otpora ne vodi u pravcu pozitivnih rje{enja. Bez obzira na emotivni propust ili na gre{ku koju ste u~inili, izbjegavajte udaljavanje iz dru{tva i osamljivanje. Slobodno vrijeme posvetite svojoj porodici i prijateljima. Djelujete vrlo efikasno ili snala`ljivo u razli~itim prilikama, smi{ljenom taktikom uspijevate da odgovorite na nove poslovne izazove. Potrebno je da jasno defini{ete svoje stavove o vrijednosnim kriterijima. Uporno tra`ite izlaz iz emotivne situacije koja polako po~inje da vas optere}uje. Sa~ekajte da se va{i utisci i misli iskristali{u, kako biste pravilno sagledali sve {to je potrebno. Pomisao da se u ovom trenutku nalazite za veliki korak ispred drugih, djeluje dovoljno poticajno i uzbudljivo. Umijete da uspostavite dobru poslovnu kontrolu i da usmjeravate doga|aje u pravcu koji donosi prakti~ne rezultate. U nekim momentima umijete da djelujete suvi{e tajanstveno, ali mo`da partner nema dovoljno interesovanja ili volje da odgoneta va{e misli. Stalo vam je da se razlikujete u profesionalnom smislu ili na na~in koji ostavlja veliki utisak na va{u okolinu. Okupite oko sebe ekipu provjerenih saradnika, kako biste na najbolji na~in razradili sve aspekte uspje{ne poslovne strategije. Uzbu|uju vas nove emotivne igre u odnosu sa bliskom osobom, posebno kada se stvari de{avaju po va{oj mjeri ili ukusu. U`ivajte u nekim lijepim stvarima. Motivisani za novi poslovni uspjeh, prihvatate takmi~arsku atmosferu ili ideju koju vam predla`e jedna uticajna osoba. Va{a o~ekivanja ne mogu u potpunosti da se ostvare, ali to nije razlog da se osje}ate nezadovoljno. Prati vas lo{ dijalog u odnosu sa voljenom osobom. Pru`ite novu {ansu zajedni~kim nadama. Nema potrebe da se optere}ujete nekim ru`nim doga|ajima ili lo{im slutnjama. U va{em interesu je da izbjegavate sumnjivo dru{tvo ili osobu koja vas dekoncentri{e u poslovnoj akciji. Svako treba da formira listu prioritetnih ciljeva i da efikasno zavr{ava svoj dio poslovnih obaveza. Ne treba pretjerano da brinete zbog trenutnog nedostatka inspiracije, ve} vi{e zbog ne~ijih prikrivenih namjera i emotivne }udljivosti koja navodi na zabludu. Neko u posljednjem trenutku insistira na promjeni poslovnog dogovora i koristi malo lukavstvo. Nema potrebe da dokazujete svoje sposobnosti u pogre{nim situacijama ili kada ne postoje uslovi za poslovnu ravnopravnost. Na`alost, ljubavni partner ne mo`e da ispuni sve va{e slatke snove. Pri`eljkujete ve}e razumijevanje nego {to dobivate i beskrajnu pa`nju koja bi vas posebno usre}ila. Na direktan na~in izra`avate svoje nezadovoljstvo zbog neke nove situacije u poslovnom okru`enju. Ljuti vas ne~ije pomalo rigidno pona{anje ili nepravda koju do`ivljavate u dru{tvu poslovnih partnera. Izbjegavajte nepotrebne ra~une i obaveze. Iako se nalazite u osjetljivoj emotivnoj fazi, nema potrebe da iritirate voljenu osobu ili da prenosite svoju nervozu na svijet oko sebe. Ne treba pri~ati o nekoj staroj slavi kada vam se nudi nova poslovna prilika. Uspjeh podrazumijeva pravilnu informisanost o razli~itim aspektima i dobro osmi{ljenu akciju. Procijenite najbolji trenutak za poslovnu inicijativu. Podlo`ni ste ~estim promjenama svog emotivnog raspolo`enja, umijete da zablistate ili da se iznenada povu~ete u svijet ti{ine. Djelujete napeto, prijat }e vam relaksacija i opu{tanje. Vi{ak ponosa u ovom trenutku mo`e da vam zasmeta ili da vas navede na neki pogre{an zaklju~ak. Nema potrebe da insistirate na liderskoj poziciji me|u saradnicima. Pravi eksperti se uvijek najbolje prepoznaju na djelu. Iznenada se suo~avate sa pomalo ironi~nom situacijom, ne~iji gest djeluje kao pogre{an emotivni signal. Nepotrebno se udaljavate od voljene osobe i propu{tate novu priliku.

BIK

21. 4. - 22. 5.

BLIZANCI

23. 5. - 22. 6.

RAK

23. 6. - 22. 7.

LAV

23. 7. - 22. 8.

DJEVICA

23. 8. - 22. 9.

VAGA

23. 9. - 22. 10.

[KORPIJA

OSLOBO\ENJE
Nezavisni BH dnevnik Web site: www.oslobodjenje.ba e-mail: redaction@oslobodjenje.ba GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA: Vildana SELIMBEGOVI] PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Sadat BEGI] DIREKTOR: Ned`ad [ADI] UREDNI[TVO: Esad HE]IMOVI], Branko MAJSTOROVI], Jelena MILANOVI], Daniel OMERAGI], Nada SALOM, Lejla SOFRAD@IJA i Josip VRI^KO PRODAJA: Fax: 465-727, Tel: 276-967, 455-558 e-mail: prodaja@oslobodjenje.ba MARKETING: Meliha Hod`i} Fax: 472-901 Tel: 472-899, 468-161, 276-968, 276-988 e-mail: marketing@oslobodjenje.ba ID broj: 4200492600001 ADRESA: D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo Po{tanski pregradak 686 TELEFONI: Centrala: 276-900, 467-723 Redakcija: Desk i no}ni urednik: 276902, fax: 468-090, modem: 468-018;

23. 10. - 22. 11.

STRIJELAC

23. 11. - 22. 12.

JARAC

23. 12. - 21. 1.

VODOLIJA

22. 1. - 19. 2.

RIBE

20. 2. - 20. 3.

RJE[ENJE: elektroliza, polovina, an, rana, aport, kd, trinom, r, l, iris, vada, utva, kaonik, preskok, kas, eksterijer, lama, hk, ik, spin, b, utaja, rigola, uloga, v, kov, tri, orion, rondo.

Uprava 234-718, fax: 461-007; Unutra{njopoliti~ka rubrika: 276-903, Spoljnopoliti~ka rubrika: 276 937, Sarajevska hronika: 276-901, fax: 468-054, Kultura: 276-906, Sportska rubrika 276-908, Prilozi: 468-142 OGLASNA SLU@BA: Tel/fax: 205-938 e-mail: oglasnosg@oslobodjenje.ba UNICREDIT BANK DD, transakcijski ra~un broj: 3383202250044019, SPARKASSE BANK DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1990490005630121, VAKUFSKA BANKA DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1602000000317116, POSTBANK BH DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1872000000045887, KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka, filijala Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 5715000000017279 Kompjuterska obrada: RC “Oslobo|enje” Zorica Pand`i}, {ef DTP-a [tampa: Unioninvestplastika dd, Semizovac bb Prvi broj Oslobo|enja {tampan je 30. avgusta 1943. u Donjoj Trnovi, Oslobo|enje je 1963. godine Ukazom predsjednika Tita odlikovano Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vijencem, a 1976. godine dodijeljena mu je Nagrada ZAVNOBiHa. Oslobo|enje je 1989. godine progla{eno za najbolji dnevni list u tada{njoj Jugoslaviji. U ratnoj 1992. godini Oslobo|enje je u Velikoj

Britaniji progla{eno za list godine u svijetu. Oslobo|enje je od 1992. dobilo Nagradu slobode (u Skandinaviji), nagradu "za izuzetnu odanost istini i slobodi" Oskar Romero (Teksas), nagradu "za odr`avanje u `ivotu tradicije nezavisnosti, objektivnosti i hrabrosti u izvje{tavanju pod najte`im uslovima" agencije Inter Press i Service, nagradu "za zajedni~ki rad novinara razli~itih nacionalnosti u slu`bi slobode i mira" fondacije Alfons Komin (Barselona), nagradu "za borbu protiv ksenofobije" Kluba evropskih rektora, nagradu za ljudska prava "Saharov" Evropskog parlamenta, "Me|unarodnu nagradu za slobodu {tampe" Udru`enja turskih novinara, Medalju ~asti Fakulteta za novinarstvo Univerziteta Mizuri (SAD), Nagradu Asocijacije IPRA, "Zlatno pero slobode" Me|unarodnog udru`enja novina (FIEJ), Nagradu “Premio Giornalistico Paolo Borsellino” koju listovima koji se bore za istinu dodjeljuje Slobodno sveu~ili{te “Maria ss Assuanta” u saradnji sa Asocijacijom “Paolo Borsellino” sa sjedi{tem u Rimu i “Zlatni trofej za kvalitetu” (SAD). Vije}e za {tampu u Bosni i Hercegovini Oslobo|enje je punopravni ~lan Vije}a za {tampu u BiH www.vzs.ba Za sve eventualne primjedbe na pisanje lista, obratite se VZ[ u BiH e-mail: info@vzs.ba, tel: +387 33 272 270 tel/fax: +387 33 272 271

Obla~no, u isto~nim predjelima sa slabim snijegom. Samo u Hercegovini sun~ano tokom cijelog dana. Puha}e slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Minimalna temperatura od 5 do 0, maksimalna dnevna od -1 do 5, na jugu do 9 °C. U ~etvrtak toplije. Prije podne prete`no sun~ano, na sjeveru umjereno obla~no. Poslije podne novo naobla~enje. Na planinama }e padati snijeg. U petak obla~no sa ki{om, na planinama sa snijegom. U subotu vjetrovito. Tokom dana obla~no sa susnje`icom i snijegom. Samo u sjevernim i zapadnim predjelima prije podne prestanak padavina i smanjenje obla~nosti. U Sarajevu prije podne obla~no sa snijegom, popodne obla~no i suho. Puha}e slab, sjeverozapadni vjetar. Minimalna temperatura -4, maksimalna dnevna 0 °C.

U ve}em dijelu kontinenta obla~no sa snijegom, a na Skandinavskom poluostrvu i susnje`icom. Ki{a i umjeren do jak vjetar o~ekuju se u Velikoj Britaniji, Beneluksu, Danskoj, na zapadu Francuske i sjeveru Njema~ke. Samo }e u Gr~koj, Italiji, ve}em dijelu [panije i Portugalije biti prete`no sun~ano. Maksimalna temperatura kreta}e se od -9 do -3 na sjeveroistoku, i od 11 do 17 °C na jugozapadu Evrope. U srijedu na ve}em dijelu Balkana obla~no sa snijegom. Poslije podne u zapadnim, u no}i i u centralnim predjelima razvedravanje. Samo }e u Gr~koj, Albaniji i du` Jadranskog primorja biti sun~ano tokom cijelog dana. Maksimalna temperatura od -2 do 6, na jugu do 11 °C.

60

KULTURNI VODI^
MU[KARCI KOJI MRZE @ENE
triler, re`ija: David Fincher, uloge: Daniel Craig, Rooney Mara, Stellan Skarsgard, Robin Wright, Christopher Plummer, Joely Richardson, Embeth Davidtz, Goran Vi{nji}... po~etak u 17 i 20 sati.

srijeda, 18. januar/sije~anj 2012.

OSLOBO\ENJE

SARAJEVO

OLIMPIJSKI
Stalna postavka “Organizacija XIV Zimskih olimpijskih igara“.Otvorena za posjete od ponedjeljka do petka, od 9 do 15 sati, dok vikendom muzej ne radi.

ZENICA

BANJA LUKA

TUZLA KINA KINA POZORI[TA
NARODNO
VRTLAR
autor: Davor [pi{i}, re`ija: Dra`en Feren~ina, igraju: Midhat Ku{ljugi}, Tatjana Ber tok – Zupkovi}, Nermin Omi}, Elvira Aljuki}, Vladimir Andri}, Maja Lu~i} i Nenad Tomi}, po~etak u 19.30 sati.

MUPPETI

KINA
KRITERION
NEMATERIJALNO BLAGO BROJ 82
po~etak u 18 sati.

mjuzikl, komedija, porodi~ni, re`ija: James Bobin, uloge: Jason Segal, Amy Adams, Chris Cooper... po~etak u 11.20, 13.40, 15.50, 18 i 20.10 sati.

MULTIPLEX PALAS
SRETNA NOVA GODINA
romanti~na komedija, re`ija: Garry Marshall, uloge: Sarah Jessica Parker, Jessica Biel, Ashton Kutcher, Robert De Niro, Hilary Swank... po~etak u 16, 20.15 i 22.30 sati.

POZORI[TA
KAMERNI
[TA SMO TO U^INILI
autor: Joel Pommerat, re`ija: Dino Mustafi}, igraju: Jasna Dikli}, Tatjana [oji}, Sad`ida [eti}, Gordana Boban, Maja Izetbegovi}, Senad Ba{i}, Amar Selimovi}, Mirsad Tuka, Boris Ler, Muhamed Had`ovi}, po~etak u 20 sati.

MULTIPLEX EKRAN
CRNI SATI 3D
nau~na fantastika, horror, akcija, re`ija: Cris Gorak, uloge: Emile Hirsch, Olivia Thirbly, Max Minghella, Rachael Taylor... po~etak u 18.30 i 20.30 sati.

OTKUCAJI SRCA
po~etak u 20.20 sati.

KINOTEKA
VALTER BRANI SARAJEVO
re`ija: Hajrudin Krvavac [iba, igraju: Velimir @ivojinovi} Bata, Radomir Markovi} Rade, @arko Mijatovi}, po~etak u 19 sati.

TAJNI @IVOT KU]NIH POMO]NICA
drama, re`ija: Tate Taylor, uloge: Emma Stone, Viola Davis, Bryce, Octavia Spencer, Dallas Howard... po~etak u 18.45 i 21.15 sati.

KO@A U KOJOJ @IVIM
drama, triler, re`ija: Pedro Almodovar, uloge: Antonio Banderas, Elena Anaya, Jan Cornet, Marisa Paredes... po~etak u 18 i 20.15 sati.

CINEMA CITY
SHERLOCK HOLMES: IGRA SJENA

GALERIJE
RAIFFEISEN GALERIJA
Izlo`ba radova mladog umjetnika Damira Avdi}a, koji je diplomirao na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu, odsjek Slikarstvo. Galerija se nalazi u zgradi Centrale Raif feisen banke u ul. Zmaja od Bosne bb, a otvorena je za sve posjetioce radnim danima od 8 do 16 sati.

GALERIJE
ME\UNARODNA GALERIJA PORTRETA
Stalna postavka crte`a, skica, akvarela Ismeta Mujezinovi}a, stalna postavka Legata “Haim James Pinto“. Galerija je otvorena radnim danima od 8 do 15 sati.

MU[KARCI KOJI MRZE @ENE
triler, re`ija: David Fincher, uloge: Daniel Craig, Rooney Mara, Cristopher Plummer... po~etak u 19 i 22 sata.

DUG
drama, triler, re`ija: John Madden, uloge: Helen Mirren, Sam Wor thington, Jessica Chastain, Jesper Christensen, Mar ton Csokas, Ciaran Hinds, Tom Wilkinson... po~etak u 16 i 20.45 sati.

SHERLOCK HOLMES: IGRA SJENA
akcijska avantura, re`ija: Guy Ritchie, uloge: Robert Downey Jr., Jude Law, Jared Harris, Noomi Rapace... po~etak u 16.15 sati.

akcijska avantura, re`ija: Guy Ritchie, uloge: Robert Downey Jr., Jude Law, Jared Harris, Noomi Rapace... po~etak u 12, 14.40, 17.50 i 20.30 sati.

MOSTAR

NE ZNAM KAKO JOJ USPIJEVA
komedija, re`ija: Douglas McGrath, uloge: Sarah Jessica Parker, Pierce Brosnan, Kelsey Grammer, Christina Hendricks, Greg Kinnear... po~etak u 15, 17, 19 sati.

ATELJE ZEC
Stalna postavka djela slikara Safeta Zeca. Galerija je otvorena od ponedjeljka do petka od 10 do 18, subotom od 10 do 14 sati ili uz najavu na telefon 061/338-186.

ALVIN I VJEVERICE 3: BRODOLOM @IVOTA
komedija, animirani, re`ija: Mike Mitchell, uloge: Justin Long, Mat thew Gray Gubler, Jesse McCar tney... po~etak u 12 i 14 sati.

ARTHUR BO@I] 3D
avantura, animirani, re`ija: Sarah Smith, glasovi: James McAvoy, Jim Broadbent, Bill Nighy, Hugh Laurie... po~etak u 11, 13 i 15 sati.

GABRIJEL
Stalna postavka izlo`be “Pozori{ni plakat Kamernog teatra 55”. Otvorena svakim radnim danom od 10 do 18 sati.

GALERIJE
CENTAR ZA KULTURU
Retrospektivna izlo`ba slika i bareljefa Kemala Kebe, umjetnika koji je od u Javuz sultan Selimovom mesd`idu, kod Starog mosta, imao atelje od 1987. do 1992. godine, u kojem je bila stalna prodajna izlo`ba njegovih radova.

MUPPETI

PARADA
komedija, re`ija: Sr|an Dragojevi}, uloge: Milo{ Samolov, Nikola Kojo, Hristina Popovi}, Goran Navojec, Dejan A}imovi}, po~etak u 18 sati.

NEMOGU]A MISIJA: PROTOKOL DUH
akcija, re`ija: Brad Bird, uloge: Tom Cruise, Jeremy Renner, Paula Pat ton... po~etak u 12.10, 14.50, 17.40 i 20.20 sati.

BLACKBOX
Izlo`ba fotografija ‘’A Por trait of LIFE’’, autora Alfonsa Rodríqueza, foto`urnaliste. Izlo`ba je organizovana u sklopu programa “Fotografija godine BiH” za 2011, koji organizuje por tal Fotografija.ba, a za posjete je otvorena do 23. januara.

MUPPETI
mjuzikl, komedija, porodi~ni, re`ija: James Bobin, uloge: Jason Segal, Amy Adams, Chris Cooper... po~etak u 16.30 sati. mjuzikl, komedija, porodi~ni, re`ija: James Bobin, uloge: Jason Segal, Amy Adams, Chris Cooper... po~etak u 13 i 17sati.

ALVIN I VJEVERICE 3: BRODOLOM @IVOTA

MUZEJI
SARAJEVO
Brusa bezistan, Svrzina ku}a, Muzej 18781918, Muzej “Alije Izetbegovi}a“ i Despi}a ku}a otvoreni su svakim radnim danom od deset do 16 sati, subotom od deset do 15 sati, dok su nedjeljom ovi objekti zatvoreni za posjete. Muzej Jevreja otvoren je za posjete svakim radnim danom od 10 do 16 sati, subotom ne radi, dok je nedjeljom otvoren od 10 do 13 sati.

BIHA]

MA^AK U ^IZMAMA 3D
animirana avantura, re`ija: Chris Miller, uloge: Antonio Banderas, Salma Hayek, Zach Galifianakis... po~etak u 15 sati.

ALVIN I VJEVERICE 3
komedija, animirani, re`ija: Mike Mitchell, uloge: Justin Long, Mat thew Gray Gubler, Jesse McCar tney... po~etak u 14.30 sati.

komedija, animirani, re`ija: Mike Mitchell, uloge: Justin Long, Mat thew Gray Gubler, Jesse McCar tney... po~etak u 11.40 i 13.30 sati.

KINA
UNA
NEMOGU]A MISIJA: PROTOKOL DUH
akcija, re`ija: Brad Bird, uloge: Tom Cruise, Jeremy Renner, Paula Pat ton... po~etak u 19 i 21 sat.

POZORI[TA
NARODNO RS
GOSPO\A MINISTARKA
komedija, autor: Branislav Nu{i}, re`ija: Milica Kralj, igraju: \or|e Markovi}, Svetlana Bojkovi}, Sla|ana Zrni}, Boris [avija, Aleksandar Stojkovi}, Goran Joki}, Vlastimir \uza Stojiljkovi}, Gordana Milinovi}, Mirzeta Jak{i}, Zoran Stani{i}, Dragoslav Ljubov Medojevi}, Ognjen Kopuz, Vedrana Ma~kovi} Zubovi}, Bo{ko \u|evi}, Sa{a Terzi}, Koviljka [ipka, Snje`ana [tiki}, Miljka Br|anin Babi}, @eljko Stjepanovi}, Slobodan Peri{i}, Ljubi{a Savanovi}, Dejan Andri}, Danilo Popr`en, po~etak u 20 sati.

POZORI[TA
BOSANSKO NARODNO
EKSTREMISTI
autor: William Mastrosimone, re`ija: Robert Krajinovi}, igraju: Sne`ana Vidovi}, Robert Krajinovi}, Merima Lepi}, Lana Deli}, po~etak u 19.30 sati.

7SEX7
erotska tragikomedija, re`ija: Irena [kori}, uloge: Ana Majheni}, Frano Ma{kovi}, Jelena Per~in, Sara Stani}, Robert Kurba{a... po~etak u 21.30 sati.

HISTORIJSKI
Muzej je otvoren za posjete radnim danima od 9 do 16, a vikendom od 9 do 13 sati.

ZEMALJSKI
Muzej je otvoren za posjete u sljede}im terminima: utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom od 10 do 15 sati, a nedjeljom od 10 do 14 sati.

MA^AK U ^IZMAMA 3D

CRNI SATI
nau~na fantastika, horror, akcija, re`ija: Cris Gorak, uloge: Emile Hirsch, Olivia Thirbly, Max Minghella, Rachael Taylor... po~etak u 17.30 i 19.30 sati.

MUZEJI
GRADA ZENICE
Na raspolaganju posjetiocima su stalne postavke, etnolo{ka, arheolo{ka i historijska. U tvr|avi Vranduk postavljena je stalna historijska zbirka o ranom srednjem vijeku u Bosni. Muzej je otvoren za posjetioce radnim danima od 9 do 17 sati, a subotom po dogovoru (tokom ljeta). Tvr|ava Vranduk otvorena je za posjetioce tokom cijele sedmice, od 9 do 17 sati.

ART-KU]A SEVDAHA
Otvorena je za sve posjetioce svakim danom osim ponedjeljka od 10 do 18 sati.

BO[NJA^KI
Obilazak Bo{nja~kog instituta i nove postavke umjetni~kih djela ''U fokusu kolekcije'' svakim danom osim nedjelje i ponedjeljka, od 9 do 16 sati. Najava grupa na telefon: 033/279-800 i na mail info@bosnjackiinstitut.ba. animirana avantura, re`ija: Chris Miller, uloge: Antonio Banderas, Salma Hayek, Zach Galifianakis... po~etak u 11 i 13 sati.

MA^AK U ^IZMAMA 3D
animirana avantura, re`ija: Chris Miller, uloge: Antonio Banderas, Salma Hayek, Zach Galifianakis... po~etak u 15.30 sati.

Repertoare i program de{avanja u va{oj kulturnoj ustanovi mo`ete slati na mail: jelena.milanovic@ oslobodjenje.ba ili na broj faxa 033/ 468-054.

OSLOBO\ENJE srijeda, 18. januar/sije~anj 2012.
SP OR T

TV PROGRAM

61

Slovenija - Hrvatska, prijenos
18.00 BHT1
RUKOMET, EP SRBIJA 2012

SP

OR T

Izgubljeno u vatri
Things We Lost In The Fire, 2007.

00.00 PINK

DRAMA

Rusija - Francuska, snimak
20.50 BHT1

Re`ija: Susanne Bier Uloge: Halle Berry, Benicio del Toro, David Duchovny, Alexis Llewellyn

Audrey Burke `ena je uspje{nog trgovca nekretninama Briana. Ovaj bra~ni par ima naizgled savr{en `ivot, brak pun ljubavi, dvoje djece i prelijepu ku}u. No sve to nestane jedne tragi~ne no}i kada Brain pogine u poku{aju da zaustavi slu~aj obiteljskog nasilja. Audrey, u svojoj tuzi, pomo} tra`i u neobi~nom savezniku: Jerryu, ovisniku o drogama i najboljem prijatelju njenog mu`a.

Sjaj Pariza
17.00 BHT

SE

[ti}enik
RI
22.10 OBN

FIL

M

Glasnici vjetra
20.45 HRT2 AKCIJA
Re`ija: John Woo Uloge: Nicolas Cage, Adam Beach, Christian Slater, Peter Stormare, Noah Emmerich, Mark Ruffalo Windtalkers, 2002.

FIL

M

48. Ethan saznaje da je on otac Alexijine bebe. Philippe mu govori da ne mora pre uze ti od go vor nost, da zaboravi na vjen~anje sa Hermione i da otputuje negdje daleko. Uhva}en u zamku, Ethan govori Chrisu da vjen~anja ne}e biti, jer bi Alexia sve rekla Hermioni. Lorene naivno misli da je dovoljan samo dobar projekt da dobije stipendiju, ali ubrzo saznaje da joj treba pismo preporuke. Tara optu`uje Philippea da je on odgovoran za nestanak njenog oca.

JE

Protege, 2007.

KRIMI
Re`ija: Tung-Shing Yee Uloge: Andy Lau, Daniel Wu, Louis Koo

Nick je mladi agent uba~en u narko-mafiju ~ijim carstvom vlada Lin Quin. Nickova uloga u mafiji raste, od sitnog dilera do velikog organizatora, te zadobiva sve ve}e povjerenje {efa carstva. Svoje slobodno vrijeme Nick popunjava dru`enjem sa susjedom Jane, samohranom majkom i ovisnicom o heroinu, kojoj poku{ava pomo}i rije{iti se pakla droge.

Be{tije
23.10 FTV
Be{tije, 1977.

FIL

Joe Enders oporavlja se od posljednjeg zadatka u kojem je stradao njegov vod. Unato~ o{te}enom sluhu, `eli natrag u borbu u ~emu mu pomogne medicinska sestra Rita. Istodobno, ameri~ka vojska priprema Indijance iz plemena Navajo da slu`e u postrojbama veze, jer Japanci ne mogu de{ifrirati poruke poslane na njihovom jeziku. Tako su unova~eni Ben Yahzee iz Ute i njegov prijatelj Charlie. Vrativ{i se na rati{te, narednik Enders dobije zadatak {tititi Yahzeeja i kolege...

M

Oluja

Zlatna jaja
23.40 BHT KOMEDIJA
Re`ija: Bigas Luna Uloge: Javier Bardem, Maria de Medeiros, Maribel Verdú, Elisa Tovati Huevos de oro, 1993.

FIL

M

17.15 TV1/MRE@A

DRAMA
Re`ija: @ivko Nikoli} Uloge: Bata @ivojinovi}, Dragomir Bojani} Gidra, Eva Ras, Mija Aleksi}, Pavle Vujisi}, Rado{ Baji}

13. Odre|en je datum Zeynepine i Alijeve svadbe. Me|utim, situacija izme|u njih dvoje nije nimalo obe}avaju}a. Ramazan nastavlja sa svojim zlim planovima, a u tome mu se pridru`uje i Naz. Iklima i Besim su donijeli odluku da }e se, ipak, vjen~ati, {to se Ismailu uop}e ne svi|a, te je cijela situacija neizvjesna. Hasan je dobio novi posao gdje je okru`en `enama. Ba{ kad je pomislio da je osvojio Sakineino srce, ponovo dolazi do komplikacija. Fevzi je izba~en iz ku}e, te poku{ava pobje}i od Emine. Naz je otvoreno rekla Zeynep svoje namjere, te je zbog toga Zeynep stjerana u }o{ak.

Jedne zimske ki{ne no}i pritisnute jugom na malo ostrvo sti`e lijepa djevojka. Ona je samo izgovor za pometnju i zlo koje izbija u atmosferi usamljenosti i surovosti kada ~ovjek zaboravlja na dostojanstvo i po~inje da be{tija.

Benito Gonzalez radi kao gra|evinski radnik u Melilli i sanja velike snove: `eli izgraditi najvi{u zgradu u Benidormu, veliki falusni simbol mo}i Gonzalez towers. Kroz nekoliko slijede}ih godina Benitov uspon i pad bit }e veoma sli~ni izgradnji njegovog tornja.

Dva i po prevaranta
22.45 RTRS KOMEDIJA
Re`ija: Franco Amurri Uloge: Gianluca Ansanelli, Claudio Bisio, Gianluca Grecchi, Carlo Buccirosso Due imbroglioni e mezzo, 2010.

FIL

M

U grob ni{ta ne nosi{
13.35 HRT2 KOMEDIJA
Re`ija: Paul Bogart Uloge: Jean Stapleton, Art Carney, Barry Bostwick, Blythe Danner, Harry Morgan, Marla Gibbs You can't take it with you, 1979.

FIL

M

Da sam oblak
21.00 FTV

Serdar nikako ne mo`e da do|e sebi od svega {to mu je Narin rekla, niti mo`e da povjeruje u sve to. Da bi pobjegao od sve ga to ga, polazi u Pariz, ali gdje god oti{ao, ne opa`a da je Narin uvijek uz njega. Kad najzad to shvati, mijenja pravac i kre}e za Narin u Izmir. Narin je {okirana kad vidi Serdara. Serdar najzad progovara.

Film govori o avanturama dvoje mladih koji poku{avaju da se izvuku iz ne~ega {to bi mi nazvali nedjelja koja mijenja `ivot. \ina i Lelo su dvoje prevaranata koji varaju samo one, kako oni tvrde, koji ho}e da budu prevareni. Njihove prevare nikad nisu nasilne i uvijek su zabavne. Me|utim, jednog dana ne{to kre}e naopako. Unutar luksuznog automobila kojeg su oteli pronalaze 11-godi{njeg dje~aka Nina. Nino, me|utim, odlu~uje da obrne situaciju u svoju korist, `ele}i da pomiri svoje roditelje koji su na ivici razvoda. Pravi se da je kidnapovan, a \ina i Lelo, nesvjesni Ninovog plana, dolaze u situaciju da ga moraju povesti sa sobom...

U obitelji Sycamore svi su posebni. Majka Penny Sycamore ve} osam godina pi{e drame, za koje je nedarovita, kao i za slikarstvo, ~ime se bavila prije. Otac Paul bavi se pirotehnikom, k}i Essie, udana za Eda, u~i plesati iako ni ona nema dara. Na ~elu je obitelji djed Martin, koji je prije mnogo godina napustio unosan biznis, jer mu je to oduzimalo previ{e vremena. Alice je "najnormalniji" ~lan obitelji. I kad se zaljubi u Tonya Kirbya, sina Anthonya Kirbya, bogatog vlasnika velike kompanije, u kojoj radi, svjesna je da }e se njezina {a{ava obitelj isprije~iti na putu da ostvari sretnu vezu s Tonyem...

62
BHT

TV PROGRAM
07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Da sam oblak, igrana serija, 49. epizoda 10.25 Kako to 10.40 X-man 11.10 Sve }e biti dobro, igrana serija, 101. epizoda 12.00 Dnevnik 1 12.15 Villa Maria, igrana serija, 5. i 6. epizoda 13.50 Pop Pixie 14.05 An|ela Anakonda 14.15 Robna ku}a, dokumentarna serija, 2. epizoda 14.40 Paralele, vanjskopoliti~ki magazin 15.20 Vijesti

srijeda, 18. januar/sije~anj 2012.

OSLOBO\ENJE

07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade (r) 09.10 Moko, mladi istra`iva~, animirana serija, 13/39 09.15 Kineski moreplovac, animirana serija 09.35 Nema problema 10.00 BHT vijesti 10.10 Ezel, igrana serija 11.00 Retrovizor, muzi~ki program 11.30 Sjaj Pariza, igrana serija, 47/80 (r) 12.00 BHT vijesti 12.15 Crta, politi~ki magazin (r) 13.15 Djevojke iz ru{evina, strani dokumentarni program 14.15 BHT vijesti 14.30 Odli~an, 5+, edukativna serija Program za djecu i mlade 14.35 Kineski moreplovac, animirana serija, 49/52 14.55 Robot Robi, animirana serija, 14/52 15.10 Bicikl iz snova, dokumentarni film 15.30 Nicolas Le Floch, igrana serija, 2/8 (r) 16.30 Hronika regija: Hercegovina 17.00 Sjaj Pariza, igrana serija, 48/80 17.30 Euroimpuls, magazin 18.00 Rukomet, EP Srbija 2012: Slovenija Hrvatska, prijenos 19.45 Dnevnik 1 Sport Vrijeme 20.20 Business News 20.30 In memoriam: D`emal Bijedi} 20.50 Rukomet, EP Srbija 2012: Rusija - Francuska, snimak 22.20 Dnevnik 2 22.45 Business News 22.50 Nicolas Le Floch, igrana serija, 3/8 23.40 Zlatna jaja, igrani film 01.10 Pregled programa za ~etvrtak

FTV

06.01 06.30 07.00 07.05 09.00 09.10 10.05 10.30 10.35 11.00 12.00 12.15 13.15 15.00 15.10

RTRS

Muzi~ki program Info kanal Vijesti Jutarnji program Vijesti Larin izbor, serija (r) Mala TV Piplinzi, crtana serija Tomica i prijatelji, crtana serija U~imo engleski sa Ozmom, program za djecu Najbolje od planeta, dokumentarni serijal Dnevnik 1 Mala Dorot, serija Snje`na kraljica, serijski film Vijesti, sa tuma~em gestovnog jezika U fokusu

06.05 Monster High, crtani film (r) 07.00 Najava programa 07.05 Monster High, crtani film 08.00 Music box 08.05 Oluja, serija, 12. ep. (r) 09.00 Music box 09.05 Zakon ljubavi, serija, 152. ep. (r) 10.00 Music box 10.05 Junska no}, serija, 34/124 11.00 Music box 11.05 Kapital, biznis magazin (r) 12.00 Music box 12.05 Tajna slu`ba, serija, 5/12 13.00 Music box 13.05 Zauvijek mlad, serija, 13/28 (r)

TV1

06.30 Kad li{}e pada, 180. ep. 07.15 Mechanical animals, crtani film, 11. ep. 07.30 @ablja patrola, 13. ep. 07.55 Mali crveni traktor, crtani film, 13. ep. 08.05 Felix bebe, crtani film 08.30 Top Shop 08.45 Mechanical animals, crtani film, 12. ep. 09.00 Bumba, crtani film 09.13 Timmy, crtani film 09.23 Fifi, crtani film, 16. ep. 09.35 Garfield, crtani film 09.45 Dragon ball Z, crtani film, 83. ep. 10.15 Lijeni grad, crtani film 10.40 Bakugan, crtani film 11.08 Winx, crtani film 11.30 Tractor Tom, crtani film 11.40 Bestseller

HAYAT

06.00 Sestre, serija (r) 07.10 Sex i selo, humoristi~ka serija (r) 07.30 Sre}na Nova ‘49, film 10.00 Vitezovi iz blata, reality emisija 11.00 Ljubav i mr`nja, serija 12.00 Info top, info-program 12.05 Vremenska prognoza 12.20 Porodi~ni obra~un, kviz 13.00 Brze pare, kviz 14.00 Info top, info-program

PINK

CSI: Miami

20.10

Larin izbor

17.05

Tajna slu`ba

12.05

@ene s broja 13

21.00

Grand parada

22.15

15.30 Bumerang, igrana serija, 41. epizoda 16.10 Sve }e biti dobro, serija, 102. epizoda 17.00 Federacija danas 17.25 Tajna Starog Mosta, igrana serija, 65. epizoda 18.20 Lud, zbunjen, normalan, serija 19.10 Mala princeza, crtana serija Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 CSI Miami, serija 21.00 Da sam oblak, igrana serija, 50. epizoda 21.55 Fenomen, izgubljeni arhivi: Na prodaju, strani dokumentarni program, 4. dio 22.40 Dnevnik 3 Finansijske novosti 23.10 Be{tije, jugoslavenski igrani film 00.45 Villa Maria, igrana serija, 5. i 6. epizoda 02.15 Dnevnik 3 (r) 02.45 Pregled programa za ~etvrtak

15.50 Tribunal 16.30 Srpska danas 17.05 Larin izbor, serija 18.05 Dragulj u kruni, serija 19.10 Miniskule, program za djecu 19.30 Dnevnik 2 20.10 Nekad bilo 21.10 Jaguarov skok, mini serija 22.00 Sumorna ku}a, serija 22.30 Dnevnik 3 22.45 Dva i po prevaranta, film 00.35 Mala Dorot, serija 01.25 Najbolje od planeta, dok. serijal 02.15 Jaguarov skok, mini serija (r) 03.00 Sumorna ku}a, serija (r) 03.25 Dnevnik 2 (r) 03.50 U fokusu (r) 04.30 Nekad bilo 05.25 Muzi~ki program

13.35 Zauvijek mlad, serija, 14/28 (r) 14.00 Music box 14.05 Kako vrijeme prolazi, serija, 12. ep. (r) 15.00 Music box 15.05 Zakon ljubavi, serija, 153. ep. 16.00 Junska no}, serija, 34/124 (r) 17.00 Vijesti plus 17.15 Oluja, serija, 13. ep. 18.15 Music box 18.20 TV Jedna, magazin za `ene (r) 19.00 Najava Dnevnika 19.10 Monster High, crtani film 19.30 Dnevnik TV1 20.05 Kako vrijeme prolazi, serija, 13. ep. 21.05 Zauvijek mlad, serija 21.35 Zauvijek mlad, serija, 16/28 22.20 Igra, serija, 25/64 22.40 VIP, film 00.15 Pono}ne vijesti 00.30 Ljubav i ~okolada, film (r) 01.58 No}ni program

11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Suze Bosfora, serija 13.00 Miljenica, serija 13.50 ZMBT profil 14.15 Bioclinica 14.20 Top Shop 14.32 Majestic, igrani film 16.30 Kad li{}e pada, serija 17.30 Dobar dan svima, zabavni program 18.30 Recept za dobar `ivot 18.50 Sport centar 19.00 Vijesti u 7 19.28 Vremenska prognoza 19.30 Sport 19.37 Stanje na putevima 19.38 Horizonti 20.00 Kad li{}e pada, 181. ep. 21.00 @ene s broja 13, serija 22.00 ZMBT, profil 22.20 Sport centar 22.21 Zemljotres, film, 1. dio 00.15 Astro Num Caffe, u`ivo Reprizni program Hayat TV-a 03.00 Vijesti u 7 03.30 ZMBT, profil

14.10 City, zabavna showbiz emisija 15.00 Sestre, serija 15.50 Info top, info-program 16.00 Mala nevjesta, serija 18.00 Tajna ljubav, serija 19.00 Sex i selo, humoristi~ka serija 19.30 Info top, centralne vijesti 20.00 Miris prolje}a, serija 21.00 Bra~ni sudija, zabavna emisija 22.15 Grand parada, zabavno-muzi~ki show 23.30 Californication, serija 00.00 Izgubljeno u vatri, film 02.00 City, zabavna showbiz emisija (r) 02.30 Izgubljeno u vatri, film (r)

06.00 Hairy Scary, crtani film 06.15 Ma|ioni~ar, crtani film 06.40 Atomska Betty, crtani film 07.10 Mixmaster, crtani film 07.35 Gladijatori, crtani film 08.00 Oggy i `ohari, crtani film 08.20 Scraff-A Christmas Tale, crtani film 08.25 Dje~iji program 10.55 Ukleta Marijana, meksi~ka telenovela 11.50 Crime Time, crtani film 11.55 OBN Info, info-program 12.15 Skrivena kamera, humoristi~ni program 12.50 Na{a mala klinika, humoristi~na serija 13.45 Odmori se, zaslu`io si, doma}a serija 14.35 Dolina vukova, serija 15.15 Ukleta Marijana, meksi~ka telenovela 16.50 Na{a mala klinika, humoristi~na serija 17.45 Dejana, talk show 18.45 Crime Time, crtani film 18.50 OBN Info, info-program 19.05 OBN Sport, sportski pregled 19.20 Fe|a Presents, muzi~ki program 20.00 Odmori se, zasli`io si, doma}a serija 21.00 Dolina vukova, serija 22.05 Vox populi 22.10 [ti}enik, film 23.50 Dolina vukova, serija 00.55 OBN Info, info-program 01.00 OBN Sport, sportski pregled 01.05 Vox populi 01.10 [ti}enik, igrani film 02.55 OBN Info, info-program 03.00 OBN Sport, sportski pregled 03.05 UEFA Euroliga, sportski program 04.55 OBN Info 05.00 OBN Sport

OBN

Dolina vukova
21.00 OBN
168. Da li }e Polat uspjeti da ispita Iskendera u podsekretarstvu? Dok se Abdulhej proklinje zbog ubistva Ebruinog oca Er|umenta, da li uspjeti izvu}i ne{to iz Zgodnog? Ebru je kapriciozna da prona|e ubicu svoga oca za kojega se `eli osvetiti. [ta }e razgovor izme|u Polata i premijera povodom Iskendera pokazati, dok on `eli svoju k}i, Fundu, poslati u Njema~ku na daljnje lije~enje. Koje podatke }e Polat dobiti od Jildiza i da li }e Davut Tataroglu uspjeti da prona|e Buluta?

SE

RI

JA

TV SA

07.00 Sarajevsko jutro, u`ivo 10.02 Bo u pokretu, program za djecu (r) 10.25 Medo Rupert (r) 10.35 Mala princeza (r) 11.00 Vijesti 11.05 Statisti, serija (r) 11.35 Privatni `ivot-remek djela, dok. program (r) 13.00 Vijesti 13.10 @ivot i zdravlje (r) 14.05 Legenda o Bruce Lee-ju, (r) 15.00 Mu}ke (r) 16.00 Vijesti 16.05 Dobiti bebu uprkos lo{im izgledima, dok. program 17.00 Dobre vibracije, u`ivo 18.15 Tarih, dok. serijal 18.30 Dnevnik TVSA 19.02 Bo u pokretu 19.35 Mala princeza 20.00 Sarajevdisanje 20.30 Sevdah, muzi~ki program 21.00 Ve~ernje vijesti 21.30 Legenda o Bruce Lee-ju 22.15 Potpuni stranac, film 23.40 Statisti, serija

TV TK

06.05 Iz dana u dan... 09.05 Oluja, serija (r) 10.05 Junska no}, serija 10.55 Zakon ljubavi, serija (r) 11.55 Iz dana u dan... 12.00 Vijesti 13.15 Liberty TV, magazin 15.00 Zakon ljubavi, serija 16.00 Dnevnik 1 17.15 Oluja, serija 19.00 Dnevnik 2 20.05 Junska no}, serija 21.00 Frojd, serijski film 22.30 Vijesti 22.40 VIP, film 00.00 Oluja, serija (r) 01.00 Dnevnik 2 (r) 01.30 Junska no}, serija (r) 03.00 Bonaventura, magazin 03.45 Pop corn, skrivena kamera

MRE@A

07.05 Monster High, crtani film 08.05 Oluja, serija, 12. ep. (r) 09.05 Zakon ljubavi, serija, 152. ep. (r) 10.05 Junska no}, serija, 34/124 14.05 Kako vrijeme prolazi, serija, 12. ep. (r) 15.05 Zakon ljubavi, serija, 153. ep. 16.00 Junska no}, serija, 34/124 (r) 17.15 Oluja, serija, 13. ep. 20.05 Kako vrijeme prolazi, serija, 13. ep. 21.05 Zauvijek mlad, serija, 15/28 21.35 Zauvijek mlad, serija, 16/28 22.40 VIP, film

TV MOSTAR

07.05 Monster High, crtani film 08.05 Oluja, serija (r) 09.05 Zakon ljubavi, igrana serija (r) 10.05 Junska no}, igrana serija 11.05 Kapital, biznis magazin (r) 12.05 Tajna slu`ba, igrana serija 13.05 Zauvijek mlad, igrana serija (r) 13.35 Zauvijek mlad, igrana serija (r) 14.05 Kako vrijeme prolazi, igrana serija (r) 15.05 Zakon ljubavi, igrana serija 16.00 Junska no}, igrana serija (r) 17.00 Vijesti plus 17.15 Oluja, igrana serija 19.30 Dnevnik TV1 20.05 Kako vrijeme prolazi, igrana serija 21.05 Zauvijek mlad, igrana serija 21.35 Zauvijek mlad, igrana serija 22.40 Vip, igrani film 00.30 Ljubav i ~okolada, film (r)

TV ZENICA

09.00 Dobro jutro, jutarnji program 10.00 Zenica danas (r) 10.30 VOA (r) 11.00 Program za djecu 11.30 Frejzer (r) 12.05 Igrana serija 13.00 Vijesti 13.05 Dokumentarni program 14.15 Bonaventura 15.00 Vijesti 15.05 Sponzoru{e (r) 16.00 Iz dana u dan 16.05 Razglednica (r) 17.00 Dokumentarni program 17.30 Dje~iji program 17.50 Ze sport plus 18.00 Najava Zenice danas 18.01 Cris Angel 18.30 Mali oglasi 19.00 Zenica danas 19.30 Muzi~ki spotovi 19.50 Obavje{tenja 20.00 Sredinom 21.05 Putopisi 21.30 Sponzoru{e 22.30 Obavje{tenja 23.00 Zenica danas (r) 23.30 Glas Amerike

TV KAKANJ

08.00 Sevdah i vrijeme 08.30 Frej`er, serija 09.00 Denis napast 09.10 Vjerski program 09.20 Program TV Sahar 10.00 Stvoreni za ubijanje 11.00 Jusuf, serija 12.00 Vijesti 12.30 Frej`er, serija 13.00 Svijet uspje{nih 14.30 Tajni prolaz, film 16.00 Majstori kuhinje 16.30 Reporta`e sa zemlje mira 17.00 Flash vijesti 17.05 Amor latino, serija 18.00 Jusuf, serija 18.30 Crne knjige, serija 19.00 Denis napast 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 Everest, serija 21.00 Auto shop magazin 21.30 Pozitivni formati 22.00 Amor latino, serija 23.00 Glas Amerike 23.30 Vijesti TV Sahar

TV VOGO[]A

08.00 Sedam dana u Maglaju (r) 08.30 Sa sevdahom u srcu, muzi~ki program 09.00 Program za djecu i mlade 10.00 I.R.I.B. (r) 10.30 Glas Amerike (r) 11.00 Info blok TV Vogo{}a 12.00 Sedam dana u Maglaju (r) 12.30 Na{a realnost sa Dritom Haziraj 13.30 Program za djecu i mlade 14.30 Telenovela (r) 15.30 Majstori kuhinje 16.00 Otvoreni program, u`ivo 17.50 Crtani film 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS music 19.30 I.R.I.B. 20.00 Dok. program 21.00 Telenovela 22.00 Vogo{}anska hronika (r) 22.30 Magazin Plus 23.00 Glas Amerike

TV USK

10.05 Junska no}, serija 11.10 Dance, dance, serija 12.00 Vijesti 12.10 Igrani film 13.50 Tragovi sudbina (r) 14.30 Vijesti 14.45 TV intervju (r) 15.30 Misti~na mjesta, 13/13 16.00 Junska no}, serija (r) 17.15 Skrivena palma, serija (r) 18.10 Muzi~ki tv poster 18.30 Eko kutak 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.05 Istina, dok.program 20.50 Kultura 21.30 Dnevnik 2 21.50 Skrivena palma, serija 22.50 TV Liberti 23.25 Izgubljena soba, serija 2/6

TV SLON

16.02 Vijesti, informativni program 16.10 Da sam ja neko, dok. program 16.40 Top 7, muzi~ki program (r) 17.20 TV Justice BiH, info. program 18.00 Crno i Bijelo, info. program 18.30 Vje`bajmo zajedno, sportsko - rekreativni program 19.00 Muzi~ki Salto, muzi~ki program 19.30 Sanjalica, program za djecu 20.00 Kviz Extra 20.30 Sredinom sedmice, info. program 21.10 Op~injeni, serija 22.05 Folk - Top 10, muzi~ka emisija 23.00 Slon extra info

TV BN

06.30 Jutarnji program 08.30 Serija 09.30 Serija 10.00 Novosti 10.05 Film 12.00 Novosti u podne 12.15 Crno na bijelo (r) 13.15 Tv dokument (r) 14.00 Novosti 14.05 Film (r) 16.00 Dnevnik 1 16.20 Anali, serija (r) 17.00 Serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Monitoring 19.00 Sport flash 19.30 Dnevnik 2 20.05 Selo gori, a baba se ~e{lja, serija 21.00 Svijet uspjesnih 22.30 Dnevnik 3 23.00 Anali, serija 23.50 Rastureni dom, film 01.20 Serija

TV ATV

08.00 Jutarnji program 08.55 Vijesti 09.00 Bumba, crtani film 09.10 Timmy, crtani film 09.40 Garfild, crtani film 09.50 Dragon Ball Z, crtani film 10.15 Lijeni grad, crtani film 10.50 Bakugan, crtani film 11.10 Winx, crtani film 11.45 Vijesti 12.00 Suze Bosfora, serija 13.00 Miljenica, serija 14.30 Majestic, film 16.30 Kad li{}e pada 17.30 Nepobjedive Banzuke, zabavni program 18.00 Kursad`ije, zabavni program 19.00 Vijesti 19.35 Arena 20.00 Kad li{}e pada 21.00 Amplituda 22.00 Vijesti 22.22 Zemljotres, film 00.20 Amplituda

OSLOBO\ENJE srijeda, 18. januar/sije~anj 2012.
07.10 Dobro jutro, Hrvatska 08.54 Ludi od ljubavi 2, serija 10.00 Vijesti 10.09 Vrijeme danas 10.10 Vijesti iz kulture (r) 10.18 Tajlandsko naslije|e: Vodi~i slonova u Bangkoku, dokumentarni film 11.15 Sve }e biti dobro, serija (r) 12.00 Dnevnik 12.11 Sport 12.13 Vrijeme 12.16 TV kalendar (r) 12.31 Kad zavolim, vrijeme stane - serija 13.17 Dr. Oz, talk show 14.00 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.09 Vrijeme sutra 14.10 Rije~ i `ivot: Izazovi suvremenog Caritasa, religijska emisija 14.40 Indeks, emisija o {kolstvu 15.14 Ponos Ratkajevih, Serija (r) 16.01 Alisa, slu{aj svoje srce - serija 16.50 Hrvatska u`ivo 17.00 Vijesti 17.10 Hrvatska u`ivo 17.59 HAK - Promet info 18.00 8. kat: Mra~na strana steroida, talk-show 18.43 Odmori se, zaslu`io si 2 - Serija (r) 19.20 Loto 7/39 19.30 Dnevnik 19.54 Sport 19.58 Vrijeme 20.00 ZABA - 90 sekundi 20.04 Stipe u gostima 4, humoristi~na serija 20.35 Misija: Zajedno 21.30 Paralele 22.05 Otvoreno 23.00 Dnevnik 3 23.20 Sport 23.23 Vrijeme sutra 23.26 Vijesti iz kulture 23.36 Putem europskih fondova (r) 23.51 Drugi format 00.33 In medias res (r) 01.11 Tra~erica 2, serija (r) 01.51 CSI: Miami 8, serija (r) 02.33 Dr. Oz, talk show (r)

TV PROGRAM
06.10 Nate Berkus Show 06.55 Shaggy i Scooby Doo, crtana serija 07.20 Ptica trka~ica, crtana serija 07.55 TV izlog 08.10 Zauvijek susjedi, serija (r) 09.10 TV izlog 09.25 Kad li{}e pada, serija (r) 10.25 Ljubav i kazna, serija (r) 11.25 Inspektor Rex, serija (r) 12.25 IN magazin (r) 13.10 Izgubljena ~ast, serija (r) 14.10 Oluja u raju, serija 15.00 Inspektor Rex, serija 16.00 Zauvijek susjedi, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 IN magazin 18.05 Kad li{}e pada, serija 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Ljubav i kazna, serija 21.00 Izgubljena ~ast, serija 21.55 Ve~ernje vijesti 22.15 Tata u akciji 2, film 00.20 Dobri~ina, film (r) 02.00 Seinfeld, serija 02.25 Nestali, serija

63
SE RI JA

HRT1

06.09 Generalna {pica 06.13 Kad zavolim, vrijeme stane - serija (r) 07.00 Trolovi, crtana serija (r) 07.25 Teletubbies, animirana serija 07.49 Mala TV: TV vrti}: Pantomima (r) Ivanini snovi: Zimske radosti, crtani film Po{tar Pat, crtani film 08.20 Bijeg lukavog lisca, serija za djecu (r) 08.45 [kolski sat: Webfestival 2011. Izazovi: Veliki skok, slovenski dok. film 09.30 Prijenos sjednice Hrvatskog sabora 13.35 U grob ni{ta ne nosi{, film (r) 15.13 [kolski sat: Webfestival 2011. (r) Izazovi: Veliki skok, slovenski dokumentarni film (r) 15.58 Degrassi Novi nara{taj 1, serija za mlade 16.21 Obi~na klinka, serija za mlade (r) 16.45 Crtani film (r) 16.53 Doktor Who 1, serija (r) 17.40 Obrtnik 100% poduzetnik 17.45 Vr{ac: Rukometno EP: Hrvatska Slovenija, emisija 18.00 Vr{ac: Rukometno EP: Hrvatska Slovenija, prijenos 19.50 Vr{ac: Rukometno EP: Hrvatska Slovenija, emisija 20.07 In medias res 20.45 Glasnici vjetra, ameri~ki film 23.00 Tra~erica 2, serija 23.42 CSI: Miami 8, serija 00.30 Kath i Kim 1, humoristi~na serija 00.51 Zlo~ini bez sankcija, serija 01.40 Retrovizor: Dva i pol mu{karca 6, humoristi~na serija (r) 02.01 Retrovizor: Lovci na natprirodno 4, serija (r)

HRT2

NOVA

07.00 Kontekst, informativni talk-show 07.30 Historija revolucije Vjetrovi raja08.00 48 Dmask, dok. program 08.30 Kontekst, informativni talk-show 09.00 AJE program 16.30 Bo`ija ko~ija II dio, dok. program 17.00 Historija revolucije Vjetrovi raja 17.30 Kontekst, informativni talk-show 18.00 Vijesti 19.05 Arapsko prolje}e - Pad Mubaraka I dio, dok. program 19.30 Sljede}a muzi~ka stanica - Maroko II dio 20.00 Vijesti 21.00 Vijesti 21.30 Kontekst, informativni talk-show 22.00 Vijesti 23.05 Kontekst, talk-show 23.30 Arapsko prolje}e - Pad Mubaraka I dio 00.00 AJE Vijesti 01.00 Kontekst, talk-show

AL-JAZEERA B.

12.25 Mozaik 12.30 Enciklopedija za radoznale: Epigenija (r) 13.00 Veliki izazov, kviz (r) 14.00 Medijska mre`a srpske dijaspore (r) 14.30 Sve boje `ivota 15.00 Ovo je Srbija 16.00 Selo gori, a baba se ~e{lja, 11/89 (r) 17.00 Dnevnik RT Vojvodina 17.20 [ta radite, bre, info 17.45 Beogradska hronika 18.24 Najava dnevnika 2 18.25 Slagalica, kviz 19.00 Srbija na vezi 19.30 Dnevnik 20.05 Selo gori, serija (r) 21.00 Muzi~ki program 22.00 Sve boje `ivota (r) 22.30 Trag (r) 23.00 Oko, info 23.30 Ad libitum 23.55 Dnevnik

RTS

11.00 Vijesti 11.05 Program za djecu 12.00 Vjesti 12.05 U Centar (r) 13.00 Vijesti 13.05 Likovna umjetnost CG 13.35 Sa koncertnih podijuma 14.00 Vijesti 14.05 Nau~no obrazovni program (r) 14.35 Narodna muzika 15.00 Sat TV Aktuelno 15.30 Dnevnik 1 15.45 Muzika 16.15 Putevi `ivota 17.00 Hronika Podgorice 17.15 Sat TV 18.00 Vijesti 18.05 Crna Gora u`ivo 19.00 Program za djecu 19.30 Dnevnik 2 20.00 Profil 20.30 Sat TV 21.00 Koncert 21.30 [krinja 22.00 Stil 22.30 U centar 23.00 Dnevnik 3 23.30 Sport 00.00 Crna Gora u`ivo 01 00 Sat TV

RTCG

Kad li{}e pada
20.00 HAYAT

180. [evket ne primje}uje Sedefin pogled pun ~e`nje, nego napokon ostvarenom slobodom poku{ava odagnati vlastitu ~e`nju. Prije nego {to krene dalje svojim putem, `eli nadomjestiti prazninu koju je ostavila Ferhunde. Ona je pak odlu~na u tome da mu uni{ti svaku nadu i da sve okon~a. Lejla `eli krenuti potpuno ispo~etka te se tra`e}i novi posao odjednom susretne sa svojom pro{lo{}u.

Nicolas Le Floch
22.50 BHT

SE

RI

JA

3. Nicolas istra`uje smrt grofa Lionela Ruisseca. Obdukcijome je ustanovljeno da je uzrok smrti topljeno olovo. Prve sumnje ukazuju na samoubistvo, ali mladi}ev otac sumnja u to i moli za detaljnu istragu. Pored toga, Nicolas otkriva korupciju i spletke koje su direktna prijetnja kralju.

DISCOVERY

07.15 Opasan lov 08.10 Razotkrivanje mitova 09.05 Vrhunsko graditeljstvo 10.00 Kako to rade? 10.30 U djeli}u sekunde 10.55 Pre`ivljavanje 11.50 Generalka 12.45 Dodaj gas 13.40 Ameri~ki ~operi 14.35 Prljavi poslovi 15.30 Opasan lov 16.25 Razotkrivanje mitova 17.20 Vrhunsko graditeljstvo 18.15 Pre`ivljavanje 19.10 Kako se pravi? 19.40 Kako to rade? 20.05 Vodi~ iz bezizlaznih situacija - 2 epizode 21.00 Sam u divljini 21.55 Majstori za oru`je 22.50 Pograni~na policija SAD 23.45 Razotkrivanje mitova

N. GEOGRAPHIC

12.00 Velik, ve}i, najve}i: Voz 13.00 Neuni{tivi: Sedam minuta pod vodom 14.00 Najbolje britanske ma{ine: 1950-e Novi svjetski poredak 15.00 Drugi svjetski rat: @estoki poraz 16.00 Majka bradavi~astih svinja 17.00 Te{ka vremena: Zaklju~avanje `ena 18.00 Apokalipsa 19.00 Borac sa ribama: Nilski mamut 20.00 Apokalipsa: Hitlerov uspon: Vo|a 21.00 Nacisti~ke zbirke: Albumi iz Au{vica 22.00 Te{ka vremena: Krug osu|enika 23.00 Hitlerov uspon: Vo|a 00.00 Nacisti~ke zbirke: Albumi iz Au{vica

03.00 Tenis, Australian Open, u`ivo 14.30 Snuker, Masters London, UK, u`ivo 16.30 Tenis, Australian Open 17.45 Tenis, Game, Set and Mats 18.15 All sports 18.20 Riders Club 18.25 Golf, US PGA Tour 19.25 Golf, European Tour 19.55 Golf Club 20.00 Yacht Club 20.05 All sports 20.15 Snuker, Masters London, UK, u`ivo 23.00 Tenis, Australian Open 00.30 Tenis, Game, Set and Mats 01.00 Tenis, Australian Open, u`ivo

EUROSPORT

03.00 Tenis, Australian Open, u`ivo 13.00 Alpsko skijanje, SK Kitzbühel, Austrija 14.00 Snowboard

EUROSPORT 2

Rukomet, EHF Euro 2012. 23.00
15.00 Snuker, Masters London, UK, u`ivo, ~etvrtfinale 15.45 Tenis, Australian Open 18.30 Alpsko skijanje, SK Kitzbühel, Austrija 19.45 Tenis, Australian Open 23.00 Rukomet, EHF Euro 2012, pregled 23.15 Tenis, Australian Open 01.00 Tenis, Australian Open, u`ivo

09.00 Uskijavanje 09.30 Vijesti 09.45 Premier League News 10.00 EBEL: Medvescak Olimpija 11.45 Ajax TV 12.00 NBA: Boston Oklahoma City 14.00 NBA Live 14.15 Copa del Rey: Espanyol - Mirandes 16.00 Euroleague STUDIO 17.00 Euroelague: Unics Fenerbahce, direktno 18.45 Vijesti 19.00 Premier League News 19.15 NBA Live 19.30 Copa del Rey Golovi 20.00 Copa del Rey: Athletic Bilbao Mallorca, direktno 22.00 Copa del Rey: Real Madrid Barcelona, direktno 00.00 NBA Live 00.15 Euroleague: Olympiacos - CSKA 02.00 Vijesti 02.15 Premier League News 02.30 Coppa Italia: Milan Novara

SPORT KLUB

08.00 Premier League: Liverpool - Stoke City 09.45 Copa del Rey: Espanyol Mirandes 11.30 Telemarketing 12.30 Premier League: Tottenham Wolves 14.15 FA Cup: Leicester Nottingham Forest 16.00 Premier League: Manchester United Bolton 18.00 Pregled belgijske lige 19.00 Premier League: Swansea Arsenal 20.45 Euroleague: Olympiakos CSKA, direktno 22.45 FA Cup: Wolves Birmingham 00.30 Coppa Italia: Milan - Novara 02.15 Euroleague: Unics - Fenerbahce 04.00 Euroleague: Montepaschi Bilbao 05.30 FMM 06.00 Pregled Championshipa 06.30 Euroleague: Olympiakos - CSKA

SPORT KLUB +

09.00 Fdbal, Gr~ka Liga: Aek Skoda Xanthi 11.00 Italijanska Liga: Genoa Udinese 13.00 [panska Liga: Valencia Real Sociedad 15.00 Football Greatest: Puskas 15.30 [panska Liga: Highlights 17.00 Fudbal Goalisimo 18.00 Odbojka CEV Liga Sampiona: Skra Belchatow Budvanska Rivijera, prenos 20.00 Odbojka CEV Liga {ampiona: Partizan — Zaksa, prenos 22.00 Ko{arka ABA Liga: Olimpija Crvena zvezda

ARENASPORT 1

VIASAT HISTORY

07.00 Tajm tim godina X 08.00 Veliki nau~nici 09.00 Giganti gotike - pogled u nebo 10.00 Lovci na naciste 11.00 Su|enje nacistima u Nirnbergu 12.00 Biti Muhamed Ali 13.00 Drugi svjetski rat u boji 14.00 \avo kog znamo 15.00 Tajm tim godina X 16.00 [openovim stopama 17.00 Giganti gotike - pogled u nebo 18.00 Ratnici 19.00 Pobuna na brodu robova 20.00 Premijera: Pri~a o struji 21.00 Drugi svjetski rat u boji 22.00 U potrazi sa rudnicima Kralja Solomona 23.00 Tajm tim godina X 00.00 [openovim stopama

ANIMAL PLANET

10.00 U posjeti `ivotinjama sa Mikejlom Strakan 10.55 Borba za zmije sa Brusom D`ord`om 11.20 Spa{avanje divljih `ivotinja 11.50 K9 Policajci sa psima 12.45 Policija za `ivotinje 13.40 Ta prelijepa Afrika 14.30 @ivot majmuna 15.00 Dik i Dom u svijetu `ivotinja 15.30 @ivotinje i mi 16.00 Upoznajte divljinu 16.25 Sve o psima 17.20 Sve o psima 18.15 Borba za zmije sa Brusom D`ord`om 18.40 Psi - jedna rasa, jedna pri~a 19.10 Sve o psima 20.05 Ta prelijepa Afrika 21.00 Priroda Francuske 21.55 Divlje i bez cenzure 22.50 Pre`ivio sam!

UNIVERSAL

09.20 Ubistva u Midsommeru: Zaka{njela poruka, film 11.20 Voker, teksa{ki rend`er, serija 12.20 Urgentni centar, serija 13.20 Frikovi, serija 14.20 Monk, serija 15.20 Voker, teksa{ki rend`er, serija 16.20 Ubistva u Midsommeru: Oslikano krvlju, film 18.20 Pomorska patrola, serija 19.20 Monk, serija 20.20 Frikovi, serija 21.20 Megapiton protiv gatoroida, film 23.20 Megaajkula protiv krokosaurusa, film 01.20 Medijum, serija 02.20 Ne{ Brid`is, serija 03.20 McLeudove k}eri, serija 04.15 ^injenici i la`i: Dosjei o paranormalnom, serija

TV1000

04.00 Zakletva, igrani film 06.00 Uhvati Kartera, igrani film 08.00 Purpurna ru`a Kaira, igrani film 10.00 Da~, igrani film 12.00 Bul Duram, igrani film 14.00 Pozajmljiva~i, igrani film 16.00 Preko palube, igrani film 18.00 Mnogo buke ni oko ~ega, igrani film 20.00 Pono}na trka, igrani film 22.10 Zakletva, igrani film 00.10 Grad seksa, igrani film 02.00 Toplokrvne dame, igrani film

FOX LIFE

12.20 Razvedeni Gari, serija 13.20 Svi vole Rejmonda, serija14.16 Dr Haus, serija 15.00 Uvijek je sun~ano u Filadelfiji?, serija 15.46 @ivot po D`imu, serija 16.40 Sve {to niste znali o ljubavi, serija 17.40 Rajlijev `ivot, serija 18.08 D`oi, serija 18.32 Rokerka Rita, reality show 19.04 Uvijek je sun~ano u Filadelfiji?, serija 19.29 Uvijek je sun~ano u Filadelfiji?, serija 20.00 Dr Haus, serija 20.52 Privatna praksa, serija 21.44 Privatna praksa, serija 22.52 Rajlijev `ivot, serija 23.28 Svi vole Rejmonda, serija 00.20 [apat duhova, serija 01.12 Privatna praksa, serija

FOX CRIME

07.50 Pisac i detektiv, serija 08.35 Za{titnica svjedoka, serija 09.20 Milosrdna Grejs, serija 10.10 Put osvete, serija 10.55 Kasl, serija 11.40 Red i zakon, serija 12.30 Kriminalisti~ka istraga: Pariz, serija 13.20 Pisac i detektiv, serija 14.10 Unutra{nji vid, serija 15.50 Za{titnica svjedoka, serija 16.40 Aerodrom, serija 17.30 Red`enesis, serija 18.22 Putnik, serija 19.10 Milosrdna Grejs, serija 20.00 Kasl, serija 20.55 Nepoznati, serija 21.45 Brojevi, serija 22.35 Put osvete, serija 23.25 Dekster, serija 00.15 Red i zakon, serija 01.05 Ne~ujno, serija 01.50 Red`enesis, serija

HBO

08.55 Filmovi i zvijezde IV, ep. 2, serija 09.20 U kraljevstvu divljih stvorenja, film 11.00 Ludi provod u Rimu, film 12.30 Mildred Pierce, ep. 3, serija 13.35 Darovite ruke: @ivotna pri~a Bena Carsona, film 15.05 Sumrak saga: Pomr~ina, film 17.05 Velika ljubav V, ep. 3, serija 18.05 Odgoj za po~etnike II, ep. 2, serija 18.25 Sve o jednoj djevojci, film 20.05 Ja sam broj ~etiri, film 21.55 Protuudar, ep. 2, serija 22.45 Tjelesni ~uvari i ubojice, film 01.00 No} vje{tica 2, film 02.45 Komi~ari, film 05.10 Protuudar, ep. 2, serija

CINESTAR

09.00 Blanche, igrani film Garcia 11.00 ^arobne palice, igrani film McGee 13.00 Vjetar, igrani film Skarsgard 15.15 Thunderbirds, igrani film 17.00 Nova Francuska, igrani film Gosselin 19.45 Ubojstvo vrana, igrani film 21.45 Alpha dog, igrani film Willis 00.00 Resident evil 2: Apokalipsa, igrani film Sophie Vavasseur 02.00 Ku}a od papira, igrani film

Emir Spahi}, stoper Seville, koja nije slavila ve} ~etiri me~a zaredom

Pritisak je ogroman, normalno je da su navija~i ljuti
46. strana

OSLOBO\ENJE
SARAJEVSKO IZDANJE
srijeda, 18. januar/sije~anj 2012.
Foto: [. SULTANOVI]

Dru`enje sa novinarima
„U posva|anoj zemlji, lijepo je zajedno sjediti, i lijepo je vidjeti, na jednom mjestu, ovoliko novinara iz raznih sredina. Svima njima, koji prate na{ rad, ovo, ve} tradicionalno godi{nje dru`enje, jeste na{ ~in zahvalnosti“, rekao je sino} prof. dr. Franjo Topi}, predsjednik HKD Napredak u Liri, gdje su se, pored glavnih zvanica, brojnih novinara iz cijele zemlje, okupili i ~lanovi ovog dru{tva. „Iako mnogi godinama predvi|aju na{ nestanak, to se ne}e desiti“, kazao je dr. Topi}, i pobrojao neke od glavnih pro{logod{njih uspjeha Napretka, me|u kojima je, svakako, i izgradnja Doma na Trebevi}u, otvaranje ku}e u Modri~i, gdje je nekad bila jedna od najstarijih bh. {kola, i gdje su Napretkovci sada zasadili 7000 vo}ki, zatim vra}anje Konvikta, pripreme za Vrhbosansko sveu~iliste, 350 raznih programa, bogata izdava~ka djelatnost, stipendiranje mladih, za {ta je pro{le godine izdvojeno oko 100.000 KM. E.K.

Foto: [. SULTANOVI]

Glenn Miller orkestar u Sarajevu
^lanovi Glenn Miller orkestra odr`ali su muzi~ku radionicu u prostorijama Ameri~kog kutka

swinga i jazza
onicu u prostorijama Ameri~kog kutka. Tom prilikom ljubitelji klasi~nog jazza i swinga u~estvovali su u diskusiji s ~lanovima ovog orkestra o djelima njegovog osniva~a Glenna Millera, jednog od najva`nijih kompozitora, aran`era i voditelja big bendova dvadesetog vijeka. Miller je svojim swing zvukom obilje`io ne samo ameri~ke tridesete i ~etrdesete godine nego i jazz muziku sve do danas. Ina~e, Salden je od 1990. odlukom predsjednika Glenn Miller Productiona preuzeo vodstvo orkestra za Evropu, a za svaki od njihovih koncerata ima istu poruku: - Svaki vo|a benda ili kompozitor sanja stvarati nov i nepogre{iv zvuk koji je istog trenutka prepoznatljiv. O Glennu Milleru snimljeni su filmovi. @ivot mu je okon~an tragi~nom nesre}om, a u besmrtnost je u{ao zahvaljuju}i izuzetnom talentu i upornosti. Sa samo 35 godina je bio najsjajnija zvijezda ameri~ke jazz scene. Godine 1942. odlu~io se pridru`iti ameri~kim ratnim snagama pa je, nakon {to su ga odbili u mornarici, utemeljio U.S. Air Force Orchestra. Kraj njegova `ivota obavijen je velom tajne, jer je 1944. godine nestao u avionskoj nesre}i iznad La Manchea. Uspomena na ovog sjajnog kompozitora`ivikrozorkestarkoji ve} vi{e od 20 godina puni dvorane {irom Ja. D. svijeta.

Bezvremenski hitovi

Nakon sjajnog koncerta u Mostaru, svjetski poznati Glenn Miller orkestar sino} je nastupio i u sarajevskom BKC-u u okviruturneje “In the Miller Mood“ . Glavni fokus muzi~kog programa bio je na kompozicijama Glenna Millera i njegovom jedinstvenom zvuku koji je stvorio i koji ga je pozicionirao kao idola svoga vremena. Ovo je bila idealna prilika za sve ljubitelje swinga i jazza da u`ivaju u bezvremenskim hitovima kao {to su “In the Mood“ “Moonlight Sere, nade“ “String of Pearls“ “Little , , Brown Jug“ ... ^lanovi Glenn Miller orkestra, s Willom Saldenom na ~elu, prije koncerta odr`ali su muzi~ku radi-

Jahi} u Karabuksporu
Sanel Jahi}, fudbalski reprezentativac BiH, danas bi trebao potpisati ugovor sa turskim prvoliga{em Karabuksporom. “Uvijek mi je bila `elja igrati u Turskoj i `elio bih iskoristiti ukazanu priliku. Na meni je da se doka`em u narednom periodu u svom novom klubu i da do kraja sezone dobrim partijama doprinesem opstanku Karabukspora u prvoj ligi”, kazao je Jahi} i dodao: ”Turska liga je veliki izazov i iz godine u godinu je sve ja~a. Smatram da }u u novom klubu imati dovoljno jakih utakmica, a uvjeren sam da bih ve} za {est mjeseci mogao potpisati za neki od najja~ih turskih klubova.”

POSLJEDNJE VIJESTI
NED@ARI]I: NA\EN MU[KI LE[ - Tijelo sredovje~nog mu{karca prona|eno je ju~e oko 16 sati u napu{tenom objektu u sarajevskom naselju Ned`ari}i, potvr|eno je u MUP-u KS-a. Prema informacijama policije, gra|anka koja `ivi u blizini ovog objekta, koji se nalazi preko puta kasarne, je vidjela tijelo i odmah obavijestila policiju. Uvi|ajem na mjestu doga|aja utvr|eno je da na tijelu nema tragova nasilja, tako da je isklju~ena mogu}nost da se radi o ubistvu. Policija provodi istragu i radi na identifikaciji preminulog mu{karca. DO@IVOTNA ROBIJA ZA UBISTVO NOVINARA Sud u Turskoj izrekao je ju~e kaznu do`ivotne robije Jasinu Hajalu prema optu`bama za planiranje ubistva jermenskog novinara Hranta Dinka, ali je krivice oslobo|eno 19 osumnji~enih za djelovanje prema naredbi teroristi~ke organizacije. Presuda je izazvala razo~aranje advokata Fetije ^etin i porodice ubijenog novinara, koji smatraju da sudski proces nije razotkrio navodnu povezanost izme|u osumnji~enih i pojedinih dr`avnih zvani~nika. HAITI: POGINULO 26 OSOBA - Hai}anski zvani~nici saop}ili su da je 26 osoba poginulo u saobra}ajnoj nesre}i nakon {to su ko~nice kamiona popustile u jednoj od najprometnijih ulica prijestolnice Port-au-Princea. Voza~ je izgubio kontrolu nad vozilom, udario u minibus i skrenuo na trotoar. U nesre}i je povrije|eno 57 osoba.

Dostignu}e afganistanskog kaligrafa

Najve}i Kur’an na svijetu
Afganistanski kaligraf Muhamad Sabir Hedri pet je godina izra|ivao najve}i Kur’an na svijetu, u poku{aju da poka`e da su afganistansko bogato kulturno naslije|e i tradicija pretrpjeli veliku {tetu, ali da nisuuni{tenitokom30 godinarata, prenosi Fena. Afganistansko ministarstvo za vjerske poslove potvrdilo je da se radi o najve}em Kur’anu na svijetu. Rasko{na knjiga ima stranice veli~ine 2,28 metara puta 1,55 metara, a izlo`ena je u biblioteci Hakim Nasir Khosrow Balkhi u Kabulu. Prethodno najve}i Kur’an predstavljen je pro{le godine u ruskom regionu Tatarstan i ima dimenzije dva sa 1,5 metara. Afganistanski Kur’an te`ak je 500 kilograma i ima 2.218 stranica, a na njegovu je izradu

Hitlerov zapovjednik ubio Nikolu Teslu?
Otto Skorzeny, Hitlerov zapovjednik jedinica za posebne namjene, u svojoj autobiografiji tvrdi da je jastukom ugu{io velikog genija Nikolu Teslu u njegovoj hotelskoj sobi, na pravoslavni Bo`i} 1943. Poslije Drugog svjetskog rata dozvoljeno mu je da nesmetano boravi u Francovoj [paniji. Ovu sumnjivu tvrdnju taj nacist potkrijepio je pri~om da je vi{e puta podmornicom dolazio i iskrcavao se u SAD. Ina~e, Skorzeny je organizirao hap{enje Hortya u Ma|arskoj i uspje{no spa{avanje Mussolinija u Italiji. Tesla je, usamljen i neshva}en, posljednjih dvadesetak godina svog `ivota proveo rade}i na teorijama i projektima koji su bili daleko ispred vremena u kojem je `ivio.

utro{eno pola miliona dolara. Uvezan je u ko`u 21 koze. KaligrafMohamadSabirHedriradio je na ovom projektu sa devet u~enika. Ovaj majstor je zavr{io knjigu prije dvije godine, ali je to krio do sada, po{to prostorija u kojoj je Kur’an

izlo`en nije bila spremna do po~etka ove godine, prenosi Srna. Kur’an je izlo`en u kulturnom centru osnovanom prije vi{e od 30 godina, u kojem je nekada bilo smje{teno 50.000 knjiga, medicinski centar, kao i zanatske {kole.

Reuters

5. KOLO 8 9
9 7

15 19 32 40
5 0 0 3 8 2 9 3 2 9

JOKER 1 JOKER 2