P. 1
Zdravstvena Njega Dementnih Bolesnika

Zdravstvena Njega Dementnih Bolesnika

|Views: 1,439|Likes:
Published by Sonja Balaš

More info:

Published by: Sonja Balaš on Jan 19, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/19/2012

pdf

text

original

ZDRAVSTVENA NJEGA DEMENTNIH BOLESNIKA Starenje je ireverzibilan proces pra en degenerativnim promjenama na raznim organima i organskim sustavima.

Degenerativne promjene na mozgu esto su posljedica degenerativnih bolesti koje su po pojavnosti naj e e u starijih osoba. U razvijenim zemljama svijeta brojnost starije populacije stanovni tva neprestano raste. Zbog porasta broja starih ljudi raste i broj starijih osoba koje pate od degenerativnih bolesti mozga, a to predstavlja zna ajan problem kako za ukupni sustav zdravstva tako i za zdravstvenu njegu odnosno medicinske sestre kao nositelja zdravstvene njege. Kada se govori o degenerativnim bolestima mozga starijih osoba obi no se misli na smanjenje njihovih du evnih i tjelesnih sposobnosti i ova pojava se podrazumijeva gotovo normalnom i uobi ajenom. Me utim, degenerativne bolesti mogu zahvatiti mozak u ranijoj ivotnoj dobi, prije 60-ih godina i bez zna ajnijih manifestacija, a njihova manifestacija mo e nastupiti tek u razdoblju tre e ivotne dobi. Me u simptomima najzastupljenija je demencija. S ovim simptomom u dijagnostici je potreban naro it oprez jer vi e od 50 bolesnih stanja ima demenciju kao, vi e ili manje, dominantan simptom. Ovaj oprez je naro ito potreban stoga to je poznato da demenciju mogu izazvati osim degenerativnih isto tako i razni vaskularni, infektivni, traumatski, metaboli ko-toksi ni i onkolo ki poreme aji odnosno stanja. Osim demencije kao simptomi degenerativnih bolesti mozga javljaju se promjene karakternih osobina, dezorijentiranost u prostoru i osobama, poreme aj sna, depresija, agresivnost, a u kasnijim fazama bolesti dolazi i do poreme aja motorike i razvoja razli itih stupnjeva parkinsonizma.

Naj e

e degenerativne bolesti mozga u starijih osoba

Ukoliko se izostave degenerativne bolesti mozga kojima je prethodio nekakav infektivni, traumatski ili metaboli ko-toksi ni proces od tkz. unutarnjih encefalopatija najzastupljenije su Alzheimerova bolest, Pickova atrofija i vaskularna demencija. Od degenerativnih bolesti mozga u ljudi starije dobi naj e a je senilna demencija Alzehimerovog tipa. Godi nje se prosje no, kod ljudi mla ih od 60 godina, dijagnosticiraju tri novooboljela na 100.000 osoba, dok se u dobi iznad 60 godina taj broj pove ava na 125 novooboljelih (1).

Vaskularna demencija

Dijagnoza vaskularne demencije nekada se vrlo makroangiopatija ne uzrokuje generalizirano

esto eksploatirala. Danas se zna da mo dane cirkulacije. Me utim,

zakazivanje

mikroangiopatije mogu uzrokovati razli ite promjene u funkcioniranju mozga ovisno o lokalizaciji

Tipi no kod ove bolesti je to to je relativno dobro o uvana formalna inteligencija i orjentiranost.. naro ito govornih funkcija.´ () za ovu bolest karakteristi ne su smetnje amnesti ke afazije. a najvi e 15 godina. Zapa a se insuficijentno pam enje novijih doga aja uz o uvano sje anje na starija zbivanja. Do smanjenja obrade razli itih informacija u mozgu dovodi demijelinizacija bijele tvari u mozgu koja za posljedicu ima diskoneksiju kortikalnih i supkortikalnih podru ja. . Uz izraziti napor primaju i prera uju nove psiholo ke sadr aje to je pra eno te kom prilagodbom na nove okolnosti. nemirom i dezorijentirano u. a rje e se javljaju i epilepti ki napadaji. Bolest po inje u presenijskom razdoblju . U poodmaklom stadiju javljaju se no na smetena stanja popra ena smeteno u. Dugotrajna arterijska hipertenzija uzrokuje pojavu mikroangiopatije u mozgu s nizom potpuno ili djelomi no reverzibilnih mo danih inzulta koji za posljedicu imaju promjene intelektualnog funkcioniranja i promjenu li nosti. a ovisno o lokalizaciji o te enja mogu se pojaviti i ari ni ispadi tipa centralne hemipareze. Izra ajni govor zamjenjuju preformirane uzre ice. mrzovoljno. Prisutan je tipi an izgled ´orahove ljuske´. Bolesnici te ko pamte brojeve. Bolest mo e progredirati u nekoliko tjedana nakon nekog sudbinskog doga aja. mrzovoljno-nemarno pona anje. tjelesne povrede i sl. Presudnu ulogu u napretku bolesti imaju osobito stresne situacije kao to je smrt u obitelji. Od neurolo kih znakova zastupljen je ateroskleroti ni parkinsonizam. a prosje no trajanje je oko 7 godina. S progresijom bolesti javljaju se promjene osobnosti karakterizirane gubitkom osje aja za pristojnost i takt u odnosu na okolinu. U uznapredovalom stadiju bolesti mogu se javiti patolo ki refleksi hvatanja ustima (stiskanje. Kako bolest progredira javlja se afektivna labilnost. a nerijetko se javljaju i delirantne epizode. imena i promjenjive podatke. izme u 50. a zatim napreduje polako i na mahove. a u kasnijoj fazi gube se ekspresivne i receptivne sposobnosti govora. Bolesnici se okre u pro losti koje se bolje sje aju. Ovisno o lokaciji o te enja mo e do i do pojave piramidalnih znakova. sisanje) i op enito patolo ki refleksi hvatanja uz pro drljivost kao znak otko enja. depresivno raspolo enje i hipohondrija u odnosu na lak e zdravstvene probleme. mo prosudbe i pregled situacije. Zna ajno u ovoj bolesti je nestajanje iv anog parenhima. Bolest po inje jedva zamjetnim simptomima. Op enito ovakve osobe ostavljaju dojam ogrubjelosti i niske razine pona anja. ´Bolesnici zapu taju sebe i svoju obitelj. i 60 godine. Postepeno se gubi emotivna gipkost pa po inje prevladavati djetinjasto-eufori no ili suprotno.promjena. U ovoj fazi karakteristi no je bezvoljno tupo stanje s trajnim poreme ajem orijentacije. Uz poreme aj pam enja uo ava se i popu tanje koncentracije. Prvi simptomi uo avaju se u smislu popu tanja radnih sposobnosti i smanjenoj mogu nosti obavljanja rutinskih djelatnosti. Popu taju im stvarala ko razmi ljanje. kljocanje. Signifikantna je amnesti ka afazija s tra enjem prave rije i. U terminalnoj fazi doga a se maksimalna redukcija psihi kih. Tek u terminalnom stadiju razvija se akinetski Parkinsonov sindrom s te kom demencijom. Pickova atrofija To je progresivna cirkumskriptna atrofija velikog mozga koja osobito zahva a frontalni i bazalni dio temporalnog re nja. gube se predvidljive i skladne inicijative i ive samo jo za svoje elementarne potrebe.

U neznatnoj mjeri o te enja se nalaze i na malom mozgu. po etnog stadija javljaju se specifi ni neuropsiholo ki ispadi. Progresijom bolesti dolazi do postepenog ga enja govornih mogu nosti nakon ega preostaju samo ritmi ke kretnje govorne muskulature. Bolesnici se ale na glavobolje. Kasnije. Prve pojave esto se atipi ne. nakon ovog. o uvane. odr avanju osobne higijene.Alzheimerova bolest Kod ove bolesti nalazi se difuzna atrofija kore i bijele tvari mozga ali manjeg stupnja od atrofije koja je prisutna u Pickovoj atrofiji. popu tanje radnih sposobnosti i depresivno raspolo enje. vrtoglavice. Za ove bolesnike tipi no je da perseveriraju ± vezani su za jedan misaoni sadr aj ili za jednu rije . U ovom stadiju bolest se esto naziva ´mu kim klimakterijem´ ili depresijom kriti ne dobi. Bitna zna ajka kod ove bolesti je to to se sposobnosti socijalnog kontakta. kuhanju. Neurolo ki prisutna je asimetrija refleksa i znaci parkinsonizma. Bolesnici postaju zaboravljivi. a i emotivne reakcije ostaju dugo o uvane . Alzheimerova bolest ima progresivan tijek i ve za 4 ± 5 godina uzrokuje te ku demenciju. gube pregled poznatih situacija i zada a. zbog ega bolesnik nije sposoban prona i put ku i. pranju) pa kona no samo osnovne. bolesnik vi e ne zna upotrebljavati svakodnevne predmete u ku i (pri jelu. trljanja. niti slijediti upute kako prona i cilj. Ubrzo potom razvija se echolalia. a to su: pokreti pranja. odmahivanja glavom. ´Snala enje u prostoru postaje ote ano. Bolest obi no zapo inje izme u 50-te i 60-te godine ivota. ne mo e voziti ili parkirati auto. a kod senilnog tipa to je izme u 70-te i 80-te godine. U tom stadiju prisutne su i automatske stereotipne kretnje koje spadaju u oslobo ene uro ene motori ke obrasce . prividno automatske radnje ostaju. penjanja i sl. upkanja. Izolacija) . Sestrinske dijagnoze SMBS ± hranjenje SMBS ± odr avanje higijene SMBS ± odijevanje SMBS ± obavljanje nu de SMBS ± odr avanje doma instva Smanjeno podno enje napora u/s s mi i nom slabosti Smanjena pokretnost u/s s mi i nom slabosti Visok rizik za pad u/s poreme enom motorikom Poti tenost u/s poreme enim op im funkcioniranjem (soc. dyscalculia. nastupa i odijevanje dugo zadr avaju. kako-tako. kako bolest napreduje.

Posebno va ne intervencije su one koje su usmjerene edukaciji bolesnikove okoline. pripremiti hranu koju je bolesnik ina e volio. pripremiti hranu u obliku u kojem e je bolesnik najlak e mo i gutati. Degenerativne bolesti mozga u ljudi starije dobi imaju ireverzibilan tijek. pomo i u odr avanju higijene bolesniku nedostupnih dijelova tijela. osigurati dostupnost prostorija i sredstava za odr avanje higijene. prilagoditi pribor za odr avanje higijene (pribor za brijanje). . po tovati vrijeme obroka i osigurati dovoljno vremena za uzimanje obroka SMBS ± odr avanje osobne higijene Intervencije: - odr avati i poticati u bolesnika samostalno odr avanje higijene to je dulje mogu e. Ovo je va na injenica osobito stoga to e intervencije trebati mijenjati s progresijom bolesti i pogor anjem stanja bolesnika.Neupu enost okoline Sestrinske intervencije Pri planiranju sestrinskih intervencija osobito treba voditi ra una o injenici da degenerativne bolesti mozga kao i ivotna dob bolesnika ne dopu taju planiranje intervencija koje bi bile usmjerene oporavku i izlje enju od bolesti. osigurati dovoljno vremena za odr avanje higijene. SMBS ± hranjenje Intervencije: poticati i odr ati u bolesnika samostalno hranjenje koliko god je dulje mogu e. pripremiti i servirati hranu tako da je bolesnik mo e sam uzimati.

omogu iti odje u i obu u sa patentnim zatvara ima. osigurati dovoljno vremena SMBS ± odr avanje doma instva Intervencije: poticati u bolesnika samostalnost u odr avanju doma instva koliko je dulje mogu e. Smanjeno podno enje napora u/s s mi i no slabosti . omogu iti bolesniku njegov vlastiti izbor u odijevanju ukoliko je mogu e. osigurati dovoljno vremena za odr avanje doma instva. osigurati bolesniku dostupnost sanitarnih prostorija i pomagala (sani-kolica) pomo i bolesniku tijekom obavljanja nu de odr avati prija nje pozitivne bolesnikove navike u/s obavljanja eliminacije. SMBS ± obavljanje nu de Intervencije: poticati i odr avati u bolesnika samostalnost u obavljanju nu de to je dulje mogu e. pomagati i nadzirati bolesnika u tijeku odr avanja doma instva.SMBS ± odijevanje Intervencije: poticati i odr avati u bolesnika samostalno odijevanje to dulje je mogu e. osigurati bolesniku mogu nost da odre uje aktivnosti u odr avanju doma instva. pomo i bolesniku prilikom odijevanja.

Visok rizik za pad u/s s poreme enom motorikom Intervencije: osigurati pomagala na koja e se bolesnik oslanjati ili pridr avati. osigurati socijalne kontakte bolesnika u skladu sa njegovim aktualnim stanjem.Intervencije: prilagoditi okolinu u kojoj bolesnik boravi njegovim mogu nostima. Poti tenost u/s poreme enim op im funkcioniranjem ± socijalna izolacija Intervencije: okupirati bolesnika aktivnostima kojima se on mo e baviti u odnosu na stupanj bolesti. upoznati obitelj s napredovanjem bolesti i promjenama koje su uz to vezane. stvari koje bolesnik esto koristi staviti na dohvat ruke. razgovarati s bolesnikom i poticati ga na razgovor. Neupu enost okoline Intervencije: educirati obitelj i druge bolesniku bliske osobe o na inu komuniciranja s bolesnikom. izvoditi s bolesnikom dnevne aktivnosti. ali i psihi kom stanju. . rasporediti namje taj tako da ne smeta bolesniku. nadzirati bolesnika i pomagati mu prilikom njegova kretanja. omogu iti bolesniku da sve to mo e u ini samostalno. ukloniti iz prostora u kojem bolesnik boravi sve nepotrebne stvari. osigurati dovoljno vremena za obavljanje pojedinih radnji.

uz sve naprijed nabrojene zadatke ii kompetencije medicinska sestra mora biti u stanju i: pomo i u kriznim situacijama razvijati zdrave stilova ivljenja imati ispravne stavovi prema zloporabi alkohola i psihoaktivnih droga poticati pozitivne interakcije i komunikacije pomo i pri reintegraciji pojedinca u zajednicu kreativno organizirati vlastito slobodno vrijeme sa svrhom u inkovitog su eljavanja sa stresom y y y y y y OSNOVNA NA ELA ZDRAVSTVENE NJEGE PSIHIJATRIJSKIH BOLESNIKA .- poticati obitelj da odr i iskrene i tople odnose sa svojim bolesnim lanom bez obzira na njegovo pona anje. Stoga. Istra ivanja koja su uglavnom ra ena za potrebe diplomskih radova studenata Visoke zdravstvene kole govore o tome da su posjeti patrona ne sestre psihijatrijskom bolesniku vrlo rijetki. a u ponekim istra ivanjima zabilje eni i brojkom 0. izvje ivanju i evaluaciji postignu a bilo da je bolesnik u bolnici bilo da je u skrbi patrona ne sestre u zajednici. Svaka intervencija mora biti individualizirana i primjenjiva u odnosu na bolesnikovo trenutno stanje. Tako er treba jo jednom naglasiti da je sestra u zajednici prva koja e zamijetiti odre ene promjene u pona anju bolesnika. Sve brojniji psihijatrijski poreme aji prisutni su u svim segmentima dana njeg dru tva iz ega proizilazi i potreba za dodatnom edukacijom medicinskih sestara. Budu i da patrona ne sestre sa sestrama na psihijatrijskim odjelima esto nemaju gotovo nikakvu mogu nost komunikacije potrebno je pristupiti trajnom pra enju. kako za rad na psihijatrijskim odjelima tako i za rad s psihijatrijskim bolesnicima u zajednici. a koje paravovremenim lije enjem ne moraju dovesti do te kih posljedica. Svaka promjena i svako pogor anje stanja bolesnika zahtijeva novi pristup i nove sestrinske intervencije.

Me utim. kako previjanje rane s prljavim rukama. to ini poticaj za y y y U odre enom trenutku mi sestra se se orijentira na neki od bolesnikovih problema. Primjerice. Zbog op e poznatog raskoraka izme u znanja i pona anja va no je trajno podsje ati na temeljne vrijednosti struke preispitivanje vlastite prakse. da bi razumjela njegovo stanje sestra mora uzeti u obzir sljede e: biolo ku cjelovitost ljudskog bi a osnovne ljudske potrebe koje ine sredi nji dio sestrinske skrbi. ako bolesniku pru a pomo pri hranjenju tada mora imati na umu da potreba za hranom nije samo fiziolo ka potreba. psiholo ku i socijalnu dimenziju cjelokupno u e i ire socijalno i kulturalno okru enje. Ni jedna sestrinska intervencija u koju nisu uklju ena na ela ne mo e se smatrati stru nom intervencijom. ve ina temeljnih na ela definira odnos sestre prema psihijatrijskim bolesnicima. Ona su svojevrsna pravila pona anja koja moraju pro imati cjelokupnu sestrinsku praksu. a koje imaju svoju biolo ku. terapijska komunikacija itd. U osnovi sestrinske psihijatrijske prakse tako er se nalaze odre ena na ela .Na ela su op a pravila ili zakonitosti i temeljno su polazi te za sve sestrinske intervencije. poznavanje na ela ne podrazumijeva njihovu dosljednu primjenu u praksu. Me utim. no istodobno se uo ava kako mnoge nepravilno peru ruke. nije stru no obavljen posao. mentalne bolesti i sestrinstva kao struke te ukupnog socijalnog i kulturalnog okru enja. ali taj problem mora razmotriti u kontekstu svega navedenog. nesterilnim priborom i sl. Ovo na elo u osnovi je brojnih sestrinskih postupaka . bilo kroz razli ite oblike trajne edukacije.poimanje klijenta kao cjelovitog bi a u kontekstu njegova socijalna i kulturna okru enja Ako se razmotri to na elo s aspekta skrbi za psihijatrijskog bolesnika onda treba re i da psihijatrijski bolesnik ima poreme aj ili bolest ija je biolo ka osnova u CNS-u. Sve sestre u stanju su bolje ili lo ije objasniti to na elo. Primjerice. Ta potreba ima svoju . HOLISTI KI PRISTUP . Neka od spomenutih na ela nisu nepoznata. privatnost. S obzirom na narav sestrinske psihijatrijske skrbi.holisti ki pristup.od pranja ruku prije nekog zahvata do kori tenja sterilnog pribora. Budu i da je upravo taj odnos osnova za pru anje kvalitetne sestrinske skrbi. jedno od na ela u sestrinskoj praksi je na elo asepse prema kojem valja sprije iti ulazak mikroorganizma u makroorganizam. usvajanje na ela mora biti me u prvim ciljevima edukacije bilo tijekom studija. Z a potsjetiti se je samo na na ela asepse. Vjerojatno bi se svi slo ili. Sva ta na ela odre ena su poimanjem naravi ljudskog bi a. a da se ne spominju druge situacije u kojima na elo biva zanemareno.

Ta potreba ili na in njena zadovoljavanja mogu biti promijenjeni zbog bolesti. iroko obrazovanje i tolerancija preduvjeti su uo avanje i uva avanje tih razlika. inteligenciji. podr avanje samopo tovanja. Privatnost i dostojanstvo naru avaju se u irokom rasponu aktivnosti od situacija u kojima je naru ena tjelesna privatnost do etiketiranja i omalova avanja mentalno bolesnih. preferencije) i da se nastavlja sve do razine sustava vrijednosti.. vjerskih ili nekih drugih uvjerenja i sl. cijelu ovu pri u. redosljed.kad je John Smith gladan. PRIVATNOST I DOSTOJANSTVO . a ne eludac Johna Smitha. socijalnom funkcioniranju. uvanje tajne Potreba za samopo tovanjem i po tovanjem od strane drugih ljudi jedna je od osnovnih ljudskih potreba i ini osnovu na ela o privatnosti i dostojanstva. razli itostima i osobitostima.uva avanje slobode izbora. Drugim rije ima. prilikama i okru enju u kojima se razvijaju.. Nadalje.psiholo ku. ekonomskom statusu. No. Treba se podsjetiti da na mikroplanu jedinstvenost klijenta po inje razlikama u konzumiranju hrane (toplina. ljudi nisu jednaki. Premda se u ovoj poruci sigurno kriju dobre namjere. mo e se oslikati Maslovljevim rije ima: "U dobroj teoriji ne postoji takav entitet kao to je potreba eluca ili ustiju ili genitalnih organa. ona je neto na iz dva razloga: prvo. ako ni zbog ega drugoga onda zbog toga to je . a ne samo neki njegov dio. One naime ine osnovu individualiziranog pristupa. hospitalizacije i brojnih drugih initelja. zadovoljenje osije a cijeli pojedinac. itav je gladan. iskustvu. kulturalnu i socijalnu dimenziju. stilu ivota i sl." PO TIVANJE JEDINSTVENOSTI LJUSKOG BI A . primjenjivanje individualiziranog pristupa U enicima i studentima se esto govori da sa svim pacijentima valja postupati jednako. Ljudi se me usobno razlikuju po tjelesnim obilje jima. Postoji samo potreba individue. individualizirano. John Smith je onaj koji eli hranu. Ne postoje dva jednaka okolini blizanca A blizanac B i obrnuto iz ega za njih slijedi razli ito iskustvo. prihva anje klijenta onakvoga kakav jest sa svim njegovim vrijednostima. Hrana zadovoljava glad Johna Smitha. psiholo kim dimenzijama.poimanje klijenta kao jedinstvene ljudske jedinke. a ne glad njegova eluca. ak ni za jednojaj ane blizance se ne mo e re i da su jednaki. Neki od sljede ih primjera to opisuju: y kupanje u krevetu bez paravana ili uz irom otvorena vrata ovjeka. pri tome treba voditi ra una o hrani koju e ili ne e jesti zbog npr. a drugo prema njima se treba odnositi razli ito ali pravedno. Va no je nagla avati da razli itosti ne smiju biti povodom netrpeljivosti i ruganja. kada hranimo bolesnika na cilj nije samo zadovoljiti njegove energetske potrebe. Svako ljudsko bi e je jedinstveno i neponovljivo.

Osim ovih relativno o iglednih situacija kr enja privatnosti. priprema za pretragu. podr ku. kada se bolesniku uskrati obja njenje.y y y razgovor o bolesniku pri em ga se oslovljava dijagnozom. savjet. a da se ne spominje kako to do ivljavaju lanovi obitelji ili sam bolesnik. na in komunicije u svakodnevnim socijalnim situacijama nije prikladan za situacije u sestrinskoj skrbi. bilo da razgovara. Za iroku je raspravu o emu se radi kada se spomenute stvari . Primjerice.) . umjesto imenom vezanje bolesnika ili navla enje stezulje prisilna hospitalizacija Sve to pobu uje tjeskobu i u neutralna promatra a. a one mogu biti vi estruke. gospodarske i dru tvene prilike u kojima ivi (Povelja SZO.skidanje odje e. premje ta na drugi odjel i sl. Ljudi zapravo stalno komuniciraju . negiranje individualnosti .? TERAPIJSKA KOMUNIKACIJA .. uvjete za promjenu stavova i pona anja. uvjeravanje. postoje i mnogo suptilniji na ini koje je te e zapaziti. Me utim.vi e ili manje uspje no. samo socijalni kontakt isl. mjestom u sobi i sl. politi ka uvjerenja. savjet. itd. 1948. Profesionalnu komunikaciju treba u iti. nametanje stavova.razvijanje partnerskog odnosa i odnosa povjerenja. Klijenti mogu tra iti mi ljenje. a zahtijeva dobro razvijene komunikacijske vje tine sestre koje e osigurati bolesniku prihva enost. njeguje ga.pru anje pomo i bez osude Ovo na elo definira se u brojnim dokumentima koji definiraju zdravstvenu praksu u cjelini. rade planski i namjerno.. ili kada se podaci koji su priop eni u povjerenju prenose drugima i eventualno nestru no komentiraju i sl. Svaki taj cilj posti e se na znanju utemeljenim reakcijama. Evo nekih: "Pravo na postizanje najvi ih standarda zdravlja predstavlja temeljno pravo ljudskog bi a bez obzira na rasu. vjersku pripadnost. ili kada se ne tra i ili se samo formalno tra i pristanak na neke zahvate. Sestra komunicira s bolesnikom kadgod je s njim. BEZUVJETNO PRIHVA ANJE . Profesionalna komunikacija ima jasno definirane ciljeve usmjerene zadovoljavanju klijentovih potreba.

nagla avanje i oslanjanje na potencijale.Poslanstvo sestrinstva" . a ne treba niti o ekivati da svi klijenti budu dragi i simpati ni. a ne na slabosti i nedostatke uklju ivanje klijenta u sve razine skrbi od utvr ivanja potreba do evaluacije. a ne na slabosti i nedostatke Pomo bolesniku mora se temeljiti na dvije stvari: y y oslanjanje na njegove potencijale. . ve ocjena te osobine koja je obi no dru tveno uvjetovana. mogu nosti i jake strane. Ovo podsje a na kinesku narodnu koja ka e kako ovjeka treba nau iti loviti ribu. Prema autorici Kus koja se bavila istra ivanjem uzroka nepopularnosti. Me utim. a ne pacijentima. a nastavlja se neprihva anjem i uskra ivanjem skrbi onima iz druge skupine. a ne mu je dati. kakavgod bolesnik bio i togod sestra o njemu mislila on ima pravo na najvi u mogu u razinu kvalitete sestrinske skrbi. mogu nosti i jake strane bolesnika. UKLJU IVANJE KLIJENTA . uvijek ima bolesnika koji se sestrama i ostalim zdravstvenim djelatnicima vi e ili manje ne svi aju. Uostalom i Margo McCaffery poru uje kako "bolesnik ne mora uvijek izgledati kao osoba s kojom bismo iza li na ve eru". Ovo je ujedno i temeljno na elo zbog kojeg su u ameri koj literaturi o korisnicima sestrinske skrbi govori kao o klijentima . korijeni nepopularnosti su: niski dru tveni status niske moralne vrijednosti stanja koja pobu uju strah nepopularno pona anje nesigurnost u vlastitu stru nost medicinska dijagnoza y y y y y y Bilo kako bilo. U osnovi te podjele nije niti jedna bolesnikova osobina sama po sebi.Sestrinstvo u akciji Kr enje ovog na ela po inje vi e ili manje nesvjesnom podjelom bolesnika na simpati ne i nesimpati ne.

alkoholi ar mo e pokazivati bri nost za svoju obitelj i davati im dobre savjete u trijeznom stanju. Drugi je problem to pacijenti dolaze sestri zbog nekog problema i ono to ona s lako om mo e vidjeti su pacijentove slabosti. No. Mnoge mlade sestre ne usude se re i bolesniku da ne to napravi jer se boje da e biti progla ene lijenima. Psihijatrijski bolesnici nerijetko su u konfliktu s obitelji.pomo pri usvajanju novih prilago enih pona anja i uklju uje stvaranje terapijskog okru enja Ve je naprijed re eno da se osobu promatra kao cjelovito biopsihosocijalno bi e. Pritom je ozbiljan problem to i pacijenti i sestre pru aju otpor u primjeni ovog na ela zbog stava da kvalitetna pomo podrazumijeva "raditi za njega i umjesto njega". POMO PRI U INKOVITOJ PRILAGODBI . Sestra je du na realno procijeniti klijentove mogu nosti i pred njega stavljati zadatke strukturirane na na in koji ih ne e demotivirati (prelagani zadaci) ili obeshrabriti (prete ki zadaci). Terapijsko okru enje jedno je od preduvjeta za po etak u enja novih oblika pona anja. Sestra mora biti u stanju prepoznati takvo stanje te potaknuti pacijenta da razvije potrebu za promjenu takvog pona anja. esto gube prijatelje i dospijevaju u stanje socijalne izolacije. radnom okolinom. Primjer koji mo e objasniti ovo na elo bio je est samim po etkom domovinskog rata: u slu ajevima kada su pacijenti bili prognanici ili ratni invalidi de avalo se da sestra u ini umjesto njih i ono za to su objektivno bili sposobni. oprezno dozirati pomo i osposobljavati ga za samostalni ivot u to kra em vremenu. ne smije ili ne zna. Primjerice. Sestra radi ono to pacijent ne mo e. Socioterapija i bihevioralne tehnike mogu i su na ini za postizanje cilja.Sudionici u zdravstvenoj skrbi su medicinska sestra i bolesnik i njihove se uloge nadopunjuju. Na taj na in ih se mo e navesti na krivi put i oni se prestaju truditi. ULOGA SESTRE U PROVEDBI NA ELA y y y y y y prihvatiti na ela kao sastavni dio vlastite prakse osigurati uvjete za dosljednu provedbu na ela braniti na ela u interesu pacijenta prepoznati kada se na ela kr e procijeniti opravdanost kr enja na ela usmjerenu za titi drugih ljudi i zajednice prepoznati kada prestaju razlozi za kr enje na ela . uvijek treba imati na pameti kako je neka slabost samo dio bolesnikove li nosti i da on uvijek ima i pozitivnih strana. U tom kontekstu sestra pacijenta promatra kao lana ire zajednice. Ne smije se dogoditi da sestra podcijeni sposobnost pacijenta i u svim situacijama treba podr avati aktivnu ulogu pacijenta.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->