P. 1
34369545 H W Janson Historija ti

34369545 H W Janson Historija ti

|Views: 297|Likes:
Published by Filip Baralic

More info:

Published by: Filip Baralic on Jan 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/28/2012

pdf

text

original

UMETNQSTI H.

WJANSON LIll:OVNIH PREGLED RAZVOJA tdV\ET~OSTI ISTOR OD PRAISTORI]E OO DANAS NOVO DOPUNJENO I PROSI RENO IZDANJE JVqOSLAVIJA BE®RAD

OSTALA IZDAN] A I Z NASI H S ERIJA ISTORIJA UMETNOST I H. W. JANSON Opšza iszorija umeznosti DALEKI ISTOK I STORijA MODERNE UMETNOSTI H. W. Jansan, profesor istorije umetnosti na K jujoršl:.om univerzitetu, daje nam II 0\'0; knjizi istoriju razvitka cwopske umetnosti, ali obrađuj e i onc vanevrops ke elemente koji su na neki način obogatili evropsku umetničku tradiciju : praistori jsku i primitivnu umetnOSt, umetnost Egipta, Bliskog istoka i islama. U toku izl aganja autor je uvek nasto}ao da istakne politi čku i ideološku pozadinu koja je dop rinda poja\; jedne odredene vrste umetnosti na odredenom mestu i II određeno vreme . On takođe ne propušta priliku da ukaže na slučajeve kada su eksperi memisanja pojedina ca van granica ustaljenih tradicija do\'odila do preokreta II razvitku umetnosti . Citkim stilom, koji je istovremeno i nau ča n i informativan, profesor Janson vo di či t a oca kroz istoriju slikarstva, arhitekture i skulpture od najranijih prime m do n3jsložcni jih dela dana!njice: od primitivnih enda u steni do apstraktnog ek spresionizma, od pećinskih prebivališta do gradevina od stakla i prenapregnutog beto na, od palcolitsk.ih figurina do mobila i asamblaŽ3. Osim uvoda o "umetniku i njcg ovoj publici", kn jiga sadni četiri dela: o starom \ieku, srednjem \·eku, renesansi i baroku, i o modernom 5\·etu. U (:ostskri ptumu su izložene u najkraćim crtama karakt eristike indijske, kineske i japanske umetnosti, i prekolumbo\"Ske umetnosti Cen tralne Amerike. U ovom novom, prošircnom i dopunjcnom izdanju, profesor J anson je u mnogome usavršio svojc delo - koje je II meduvre~enu od svog prvog originalnog izdanja prcvedeno na jedanaest jezika i premašilo milionski tiraž. Na više mesta u }mj izi uneseni su novi podaci i nove ilustracije; posebno je proširen deo o sa\'remcn im kretanjima u umetnosti. koj i sada tekstualno obuhvata i ilustracijama dokume ntuje najnovi je rczultate umctnosti u S\·ctu. U ovom izdanju nalazimo t3kode prvi put i obimnu sinoptičku tabelu, sa hronologijom događaja što obeležavaju razvitak civil izacijc, kao i dve geogr.lfske karte. Osim toga proširena je i dopunjena bibliogra fija. Novo prošireno i dopunjeno izdanje sadrži 970 ilust racija, 88 reprodukcija u boji SLIKA NA OMOTU: Velike civilizac1je GRČKA CIVILIZACIJA RIMSKA CIVILIZACIJA SREDNJOVEKOVNA CIVI LIZACIJA ZAPADNE EVROPE Umetnost i civilizaczia ISČEZLE CIVILIZACIjE OSVIT CIVI LIZACIJE RAĐANJE EVROPSKE CIVILIZACIJE RAN I SREDNJI VEK Monografije o sill'Vnim sJjlU2n'ma PABLO PICASSO AUGUSTE RENOIR MARC CHAGALL HlERONYMUS BOSCH Posebna izdanja UMETN I ČKO BLAGO RUS IJ E MUZEJ I U BERLIN U EGIPAT ULEPSA, I SVET U pripremi SPANIJ A I ZD AVAC KI ZAVO D

JVGOSLAVIJA B EOGRAD PonKllbine.illina adm": I...ntto cmd....,.a PROSVHTA fkOJAd, Dobn&o)o Printed in J_pan Glava sa De/osa Oko 80. prc n. e. ~arodni muzej Atina

f " U O.. . ASE YE II ., O " Q • •, ,_ _ o ' ~"U' ~A ._ ._ . ... , .. _o" ~ MO RE ~~-.. _ _ • •~ -o" - :: '. ' :.:. : ,t.-.. ' o .. -.....:.. ' .:~ ," " .. .. ~ '" .... " f. , ,. • , >.-"' s N o- .", , . . , o

..'.... .:;" ... o e " .. .. ,. , ... - - "'" .- ,--

~, "EHopa . Bliski Islok i Indija Pre 1400 '.'.~ , ". _ ..... o .. -.. _ •0 """" ' o. ,'''''' •• H O R E • _......_. ... • ........... ,,', .W ~. '_ '"' , ';<:: A • ., ." ." ,""'" . ' .-. .'.' , ..

 

D , J . •o o. •'" .... . o o , / .1

SA$lOV ORI(;(NAl.A, HISTORY OF ART PREVEU. : OLGA SAFARIK , IZ CET\'RTO PROSIRENO I DOPUNJENO IZDANJE PETO IZD ANJE ~IGHT l"'. BY HARRY N. ABRAMS, INC. , NEW YORK IZDAVAC: IZ.DAV ACKI ZAVOD JUGOSLAVIJA, BEOGRAD \9H. Sl..I)C; STAMPAltSKO-IZDAVA CKO PRED UZEĆE ~SRB[ J A • BEOGRAD UXO\-'SI DEO STAMPA.'.: U JAPANU STAMI'A TEKSTA I POVEZ UHOLANDiJI

SADR2AJ PrtdgOfKlr Uwd, UMETNIK l NJEGOVA PUBLIKA STARI SVET I. MAGIJA l RITUAL CO VEKA UMETNOST PRAISTORIJSKOG 18 2. EGIPATSKA UMETNOST 3. STARI BLISKI ISTOK 4. EGEJSKA UMETNOST 5. GRCKA UMETNOS T 6. E T R U R S K A U M E T N O S T 33 50 61 16 123 7. R l M S K A U M E T N O S T 8. RA NOH Rl seA N SK A l V [Z A N T lj SKA U M E T NOS T 130 151 SREDNJI VEK 1. ISLAMSKA UMETNOST 185 195 2. UMETNOST RANOG SREDNJEG VEKA 3. ROMANICKA UMETNOST 208 229 4. GO T l CKA U M E TNOS T

TRliC I OBO RENESANSA l. PO ZN O GOTICKO SLIKARSTVO. VAJARSTVO l GRAF IKA 1. R A N A R E N E S A N S A U I T A LI j I 284 305 348 3. VISOKA RENESANSA U ITALIJI 4. M A N I R I Z A M I D R U G I P R A V CI 5. RENESANSA NA SEVERU 6. BAROK U ITALIJI INEMACKOj 374 388 405 421 434 7. BAROK U FLA N DRIJI. HOLANDIJI ISPAN ljI 8. BAROK U FRANC US KGj I E NGLES KOJ CBTVRTI 0.11 0 MODERNI SVET l. NEOKLASICIZAM I ROMANTIZAM 453 489 2. 3. 4. V R E A LI Z A M I I M P R E S ION I Z A M POSTIMPRESIONIZAM S L I K A R S T V O I V Aj A R S T V O XX V E K A 5. A R H I T E K T U R A XX E K A

505 520 553 PMuJtriptum: SUS RET I STOKA I ZAPADA 569 579 Pr~liln'atllTa 594 I..uJu 603

PREDGOVOR Naslov ove knjige ima dvostruko značenje jer se odnosi i na događaje koji su sačinjava li istoriju umetnosti i na naučnu disciplinu koja se bavi tim događajima. Možda je ipa k ispravno §to su i či~ njenice i njiho~'o tumačenje označeni istim terminom. Jer to dvo je se ne može razdvajati, ma koliko bismo mi to hteli da učinimo. Nema .očig lednih činj enica. II istorij i umetnosti - niti II istoriji bilo čega, uostalom; postoje samo razni stepeni prividne verovatnQĆe. Svako tvrđenje, bez obzira na to II kolikoj je meri dobro dokumentovano, pod1ožno je sumnji i ostaje kao lIČinjen i cat samo dotle dok to niko ne dovede II pitanje. Zadatak svakog naučnika je II tome da sumnja II ono §to se dotle smatralo kao pouzdano i da nade novo, prividno verovatnije tumačenj e očiglednoga. Medutim, postoji velik broj ovakvih tčinjenicat u svakoj oblasti stud ija; to su .psi koji spavaju., koji baš zbog svoje inermosti postaju kamenovi međaši u nauci. Na sretu, samo mali broj njih može se istovremeno probuditi, inače ne bismo umeli da se snađemo. Pa ipak, sve ih držimo pod prismotrom. da vidimo koji se mogu p robuditi i pokrenuti s mesta. Eto, te Kinjenicet fasciniraju naučnika. Ja verujem da će one zanimati i presečnog čitaoca. U pregledu kao što je ovaj, .psi koji spavaju. s u neizbdni, ali ja sam se trudio da naglasim da je njihovo stanje privremeno i d a omogućim čitaocu da izbliza pogleda one koji su budni. U nastojanju da u svojim iz laganjima idem u korak sa najsavremenijim otkrićima vršio sam manje ili veće izmene u svim izdanjima ove knjige od njenog objavlj ivanja 1962. godine. U ovom izdanju sadrian je najveći deo ranijih a unete su i neke nove izmene. U prvom, drugom i tr ećem delu knjige izvršio sam zamenu nekih spomenika. Cetvrti deo je znatno proširen, a najveća pažnja posvećena je razvoju umetnosti u poslednjoj deceniji. U spisku preporuče ne literature uključena su najnovija dela iz ove materije. Dodate su i dve geograf ske karte koje, s malim izuzecima, sadrže sve lokalitete pomenute u tekstu. Sinopt ičke tabele su takođe nov prilog čiji je cilj da se istorija umetnosti pove}.e sa važnim događajima i razvitkom u drugim oblastima čovekove delatnosti. Nemam nikakvih iluzi ja da je moja dijagnoza u svakom pojedinom slučaju poslednja reč nauke; polje je isu više prostrano da bi ga iko mogao obuhvatiti celo sa podjednakom kompetencijom. Ak o su moje grdke ostale II granicama tolerantnosti, onda za to dugujem mnogim pri jateljima i kolegama koji su mi dozvolili da opteretim njihoVU dobrotu pitanjima , da tražim razne usluge i da diskutujem s njima o spomim tačkama. Naročito mnogo dugu jem: Bernardu Bothmeru, Richardu Ettinghausenu, M. S. Ipsiro~luu, Wolfgangu Lotz u. Richardu Krautheimeru i Meyeru Schapirou. koji su knjigu pregledali sa raznih aspekata; zatim Walteru Hornu. Maxu Loehru. Fiorentini .\lutherich, Ernestu Nas hu i poči~em Halldoru Soehneru, za nesebičnu pomoć pri prikupljanju fotografskog mater ijala. Moram, takođe, da izrazim svoju zahvalnost Američkoj akademiji u Rimu, koja m i je omogućila da tokom proleća 1960. godine pod idealnim uslovima napclem poglavlje o antičkoj wnetnosti. i Akademijinoj neumornoj bibliotekarki Kini Langobardi. Ire na Gordon. Celia Butler, Sharon Henon, Patricia Egan i Robert Kaufman doprineli su ovoj knjizi na bezbroj načina. Posebnu zah\'alnost za indeks zaslužuje Patricia E gan. Najzad, hteo bih da odam priznanje izvanrednoj stručnosti i strpljen ju Phili pa Grushkina, koji je bio tehnički urednik knjige; moja zahvalnost upućena je njemu i njegovim asistentima Adrianni Onderdonk i nirku Luyksu. H. W. j .

U VOD Umetnik ,Po čuli njegova publika često čemu bi ovo bila umetnost?t Koliko smo

ovo pitanje ili se i sami možda tako pitali pred nekim čudnim, uznemirujućim delima ko ja tema danas lako naći po muzejima ili na umetničkim izložbama. To pitanje ima obično p rizvuk ogorče nosti jer prećutno kazuje da mi !ično ne mislimo da posmatramo umetničko de lo, ali da stručnjaci (kritičari, kustosi muzeja i istoričari umetnosti) verovatno pre tpostavljaju da ono to jeste - zašto bi ga. inače, izložili oku posmatrača? Njihova meri la su, očigledno, drukčija nego naša; mi nismo II stanju da ih shvatimo i želeli bismo d a nam oni pruže nekoliko proS[ih i jasnih pravila kojima ćemo se rukovoditi. Tako bi smo se moždo naučili da uživamo II onom ŠtO gledamo i možda bismo znali .zašto je tO umctno u. Ali stručnjaci ne objavljuju tačna pravila, a laik će pribeći poslednjoj odbrambeno; logici: tE pa, ja ne znam šta je umetnost, ali znam Šta mi se svi đa •. Ta stalno ponavl jana rečenica je velika prepreka na putu sporazumevanja između stručnjaka i laika. Don edavno nije ni postojala neka naročita potreba da njih dvojica opAte među sobom; najši ra publika slabo se čula u pitanjima umetnosti, pa se nije ni mogla suprotStavljat i sudu malog broja stručnjaka, Danas su obe strane svesne barijere koja se diže između njih (ta barijera nije nikakva novina, samo što je sada možda veća nego u nekim ranij im periodima istorije) i potrebe da se ona poruši. Zato se i pišu knjige kao što je ov a. Počnimo, dakle, time što ćemo ispitati tu barijeru i razne neizrečene pretposta\'ke k oje je podržavaju, Najkobnija od njih, izgleda mi, jeste verovanje da postoje, ili da treba da postoje, tačna pravila na osnovu kojih možemo da odvojimo umetnost od o noga što nije umetnost, i da onda, na temeiju tih pravila, možemo da ocenimo svako d elo po njegovim zaslugama. Odlučivati o tome šta ;e 'Umetnost i ocenjivati umerničko d elo odvojeni su problemi; čak i kad bismo raspolagali apsolutnom metodom kojom bis mo razlikovali umetnost od neumetnosti, ona nas ne bi morala neminovno osposobit i da merimo i kvalitet. Ljudi su odavno navikli da ova dva problema spajaju u je dan ; vrlo čestO, kad pitaju tPO čemu je ovo umetnost? oni hoće da kažu 'Po čemu je ovo do bra umetnost? Međutim, nijedan sistem za klasifikaciju umetnosti ne zadovoljava po tpuno; mi smo skloni da se složimo s njihovim autorima samo ako se i njima sviđaju i ste stvari koje i nama. Ako nam ukus nije istovetan s njihovim, njihov sistem na s podseća na ludAčku ko§ulju. To nas dovodi do druge, jo§ bitnije tdkoće. Da bismo dobili bilo kakvu skalu za ocenjivanje umetničke v rednosti, moramo biti spremni da priznamo da u umetnosti postoje odre:dene, traj ne vrednosti, da je prava vrednost jednog dela ndto stalno, nezavisno od vremena i okolnosti. MoždA takve vrednosti i postoje; ne možemo biti sigurni da ih nema. Među tim, mi stvarno znamo da se mišljenjA o umetničkim delima stalno menjaju, ne samo da nas, već u čitavom poznatom toku istorije. cak i najveći klasici imali su uspone i pad ove, a istorija ukusa - koja je sastavni deo jeste neprekidan proces odistorije umetnosti bacivanja utvrđenih vrednosti i ponovnih otkrivanja zanemarenih, Izgleda lo bi, prema tome, da nam apsolutni kvaliteti u umetnosti izmiču i da smo primoran i da u metn ičko delo posmatramo u vremenu i u sklopu okolnosti, bilo prošlih ili sa daJnjih, A kako bismo, u stvari, i mogli postupati drukčije pošto se umetnost još uvek stvara svuda oko nas i skoro svakodnevno nam Olvara oči za nova iskustva i tako n as prisiljava da ispravljamo svoja gledišta? Možda će ljudi u dalekoj budućnosti prestat i da stvaraju umetnička dela. Mogućno je zamisliti, na kraju kra· jeva, da će čo\'cčanstvo ednog dana .prerasti. svoju potrebu za umetno§ću, Ako se tO dogodi, završiće se istorija umetnosti, i tada će naši potomci biti u boljem položaju da stvore jednu trajnu skalu umetničkih vrednosti - ukoliko ih taj problem još uvek bude zanimao. A dotle, bolje

će bit i da priznamo da je nemoguće meriti vrednosti umetničkih dela onako kako priro dnjak meri razdaljine. Ali, ako se moramo odreći nade da ćemo naći pouzdana merila za procenjivanje umetničkih kvaliteta, zar ne možemo bar očekkati da ćemo naći pouzdan i obje ktivan način da razlikujemo umetnost od neumetnosti ? Na žalost, pokazalo se da je i taj mnogo skromniji zadatak tako težak da je skoro izvan granica naše moći. Definisat i umetnost skoro je isto tako mučan posao kao i definisati ljudsko biće. Kažu da je Pl aton poku~ao da rdi ovaj drugi problem nazivajući čo\'eka .d.\'onoJcem bez perja., n a !ita je Diogen prikv..ao očerupanog petla kao ,Platonovog čoveka . , Isto tako je lako pobijati i generalizacije o umetnosti, uzete u celini, Pokazuje se da su čak i najelememarnija tvrdenja puna klopki, Uzmimo, na primer, jednostavno tvrđenje da umetničko delo mora biti tvorevina čoveka, a ne prirode. Ova definicija bar uklanja zabunu zbog koje bismo mogli da tretiramo kao umetnička dela predmete i poja\'e k ao što su cvet, školjka ili sunčev zalazak. Ona, naravno, ni izdaleka nije zadovolj av ajuća UVOD I 9

l. Pablo Picasso. Glava bika. J943. Delovi bicikla, bronza, visina 30 cm. Galeri ja Louise Leiris, Pariz

detinicija - pošto čovek stvara i mnogo štošta drugo osim umemičkih dela - ali ipak može da posluži kao polazna tačka. Teškoće počinju onog trenutka kada se upitamo; . Sta podrazumev amo pod stvaranjem?« Ako se, u želji da uprostimo problem, usredsredimo na likovne u metnosti, mogli bismo reti da umetničko delo mora biti opipljiva sn'ar uobličena lju dskom rukom. A sada, da pogledamo izvanrednu Glavu bika Picassa (sl. I), koja se sastoji samo od sedla i upravljača starog bicikla. U koliko; meri naša fonnula ovde zadriava svoje značenje? Naravno, materijal koji je Picasso upolTebio načinjen je l judskom rukom, ali bi bilo besmisleno tvrditi da Picasso treba da deli priznanje sa fab rikamom, zato što sedište i upravljač nisu sami po sebi umetnička dela. Ako se, možda, malo i trgnemo u trenutku kad raspoznamo od čega se sastoji ova vizuelna dose tka, mi ćemo u istom tom trenutku shvatiti da je to bio genijalan podvig postaviti ih jedno kraj drugoga na tako jedinst\·en način. i nećemo olako poreći da je to umetničko deJa. A ipak je obavljeni ručni rad - postavljanje sedla na upravljač - smešno jednos tavan. Ono što ni izdaleka nije jednostavno jeste blesak mašte pri kome je Picasso s agledao glavu bika u tim neverovatnim predmetima ; tako nešto je, mi tO oSCĆ3mo, mog ao učiniti samo on. Prema tome, jasno je da moramo paziti da ne mcšamo stvaranje ume tničkog dela sa \"eštmorn zanatlije. Cak ni najsloženije zanatska delo ne zaslužuje da g a nazovemo umetničkim ako ne sadrti tračak m~te . Ali, ako je to tačno, zar onda nismo primorani da zaključimo da je onaj pravi rad na Glat, bika obadjen u umetnikavom duhu? Ne, ni

to nije tačno. Pretpostavimo da nam je Picasso, umesto da stvarno stavi i pokaže nam ta dva predmeta, samo rekao: ~Znate, danas sam video sedlo i upravljač bicikla ko ji su me podsetili na glavu bika.« Tada ne bi postojalo umetničko delo, a njegova op aska ne bi nam se učinila ni kao zanimljiv odlomak razgovora. Staviše, ni sam Picass o ne bi osetio zadovoljstvo stvaranja samo na temelju tračka puke uobrazilje. Kad je već jednom stvorio viziju svoje dosetke, nije moga~ biti siguran da će biti efekt na dok je ne ostvari. I tako, umetnikove ruke, ma kako bio skroman rad koji treb a da obave, igraju bitnu ulogu u st\'aralačkom procesu. Naša Glava bika je, naravno, idealno jednostavan slučaj, koji obuhvata samo jedan blesak uobrazilje i jedan je dini manuelan akt koji mu je odgovorio - čim je sedlo bilo stavljeno kako treba na upravljač, posao je bio obavljen. Umetnik obično ne radi uz pomoć gotovih delova, već r aznim vrstama materijala koji je malo, ili uopšte nije, uobličen j stvaralaCki proce s sastoji se od čitavog niza blesaka uobrazilje i od umetniko\,og nastojanja da im da oblik, obraduj uć i materijal na odgovarajući način. Ruka pokušava da uobliči ono što j uobrazilja stvorila i s puno nade povlaCi kičicu, ali rezultat ne mora biti onaka v kakav je umetnik očekivao, delom zbog toga što se svaka stvar suprotstavlja ljudsk oj volji, a delom zbog toga što se slika u umetnikavom duhu stalno menja i smenjuj e, tako da ni uobrazilja ne daje precizne impulse. U stvari, mentalna slika počinj e da se ocrtava tek onda kad umetnik . negde povuče liniju«. l svaki put kada umetni k doda još jednu liniju, potreban je nov blesak mašte da se ta linija uključi u njegov u mentalnu sliku, koja se stalno razvija. Ako ta linija ne može da se uključi, on je odbacuje i poviaCi novu. Na laj način - u stalnom strujanju imPUlS3 izmedu njegov og duha i delimično uobličenog materijala pred njim, on postepeno odreduje sliku sve više i \'išc, dok najzad celoj ne da vizuelan oblik. Nije ni potrebno napominjati d a je umetničko stvaranje suviše osetljivo i duboko prisno da bi se moglo opisati kor ak po korak; jedino sam umetnik može da ga prati u potpunosti, ali on je njime tol iko zaokupljen da mu je teško da nam ga objasni. No ipak, naša metafora o radanju sl ike bliža je istini nego što bi bilo opisivanje u (enninima prenošenja ili projekcije slike iz umetnikovog duha, jer je stvaranje umetničkog dela u isto vreme i radosno i bolno, prepuno iznenadenja, a ni u kom smislu mehaničko. Staviše, imamo dovoljno svedočanstava o tome da je i sam umetnik sklon da gleda na ono što je stvorio kao na nešlO živo. Tako Michelangelo, koji je opisao strepnje i radosti umemičkog stvaranja rečitije nego iko drugi, go\·ori o *Oslobadanju figure iz mennera u kojem je zaroblj enaf. t\lislim da bismo ovo mogli shvatiti kao da je proces klesanja statue počinj ao time što je pokušao da pred svojim očima izazove sliku figure u grubom, pravolinijs kom bloku kakav mu je stigao iz kamenoloma. Moglo bi se lako pretpostaviti da on

u početku nije video f iguru jasnije nego što čovek vidi nerodeno dete u majčinoj utrob i, ali možemo i da verujemo da je jasno video pojedine 10 UV OD

to je igra skrivalica. visina 2. Mattjom (sl. čiji svaki pokret kao da govori o mučnoj borbi za oslobađanje. Neumetniku je teško da poveruje da je ta neizvesnost. steći ćemo približnu sliku o teškoćama koje je Michelangelo ovd e imao.naporno nraženjet. ta .2. U Glavi biM sme10st . nalaženjat jeste to što na nas ostavlja naj jači utisak. a katkad a i male modele u vosku i glini. Zati m. da se drukčije izrazimo. Firenca .72 m.izrad om •. Matej.koleno ili lakat kako se probijaju ka površini. ali možda ne onako kako je želeo. Jasno je . napravio bi bezbroj enda. Ako pogledamo profil ovog bloka (sl. To je čudan i riskantan posao.znake životu U samom mermeru . Ali zar nije mogao da završi statuu na neki način? Sigurno je bilo joo dovol jno materijala za to. u kome onaj koji ga obavlja nikad ne zna šta stva ra dok ga najzad nije završio. Mattja. a II Sv. mermer je bio spreman da mu dozvoli da oslobodi celu figuru sa mo ako je njegovo nagađanje o obliku figure bilo tačno.neminovnost UVOD I II . 2. Verovatno je mogao. ili. znači. Katkada nije baš dobro nagađao i kamen nije hteo da pusti na slobodu neki važan deo svog zarobljenika. 1506. pre nego ~o bi se odvažio da napadne samu tmefmem u tamnicu«.3. u kojoj ona j koji traži ne zna sigurno šta traži dok ga nije našao. ostavljao delo nedovtšeno. pa je Miche langelo. jer je znao da je to poslednja bitka između njega i materijala. 3). . Abdcmijl. Kad bi j ednom počeo da kleše. da rad na umetničkom delu ima malo zajedničkoga sa onim Što se obično zove . 3 ). poražen. kao ~o je učinio sa Sv. Merme r. da bi što čvršće uhvatio tu nejasno naslućenu sliku. Michelangelo. Sv.

Ono po čemu se izdvaja pravi umetnik nije toli ko želja da Iraži koliko ona tajanstvena sposobnost da nađe. t eškoće sa kojima se sret emo u izvdenju našeg zadatka tako su velike da možemo očekivati da će to biti samo pokušaj i nepotpuni odgovori.iti da stvara na istom ni \'ou: neki umetnici dostižu stvaralački vrhunac već na početku svoje karijere. svežina . naprotiv. Jer. pri izvedenju svoga plana ima da se brine o sredstvima \ 'iše nego o cilievima.izradi« s lužeći se pojmovima zanatlije ili fabrikama.u sahnu. dok zanatlijski upravo podstiče standardizaciju i prav ilnost. Dečak koji izdali t rn. dugo je bio jedno od najču venijih dela amičke bronzane sku lpture. oseća verovatno tu i tamo svako od nas. ili govorimo o 'genijul. To nije nemoguće učinili.boravi u umetnikovom telu i dela kroz njega. Ko bi. Originalnost.. On se. nikakva m a~ina ne može da zameni umetnika. naprotiv. b ez obzira na to kakav će biti rezultat našeg truda u svakom pojedinom slučaju.neki tdobar duh. Ono štO se u njima zaboradja da naglasi jeste da je originalnost uvek re latima : ne postoji potpuno originalno umetničko delo. a uživa veliku l~ . Kapitols1ti muzej. stvaraju izvanredno o riginalno delo u srednjim godinama. Sve što možemo stvarno da kažemo o talemu jeste da ga ne smemo mcšati sa veštinom. reei: ona je merila koiim merimo umetničku velitinu ili važnost. Vdtina je on o ~t O je potrebno zanatliji. Mi priznajemo tu razliku kada go\'orimo da umetnik Stvara. Jer.ili njegov poručilac . i pod time podrazumevamo neku vrstu dara nek e više sile. ona se može meriti. ona označava natp rosečnu spretnost pri obavljanju nečeg a ~tO svako lice može da uradi. novost. zar on nije. T akva . jer kod njega zamisao i izvođenje idu ruku pod ruk u i {3~0 su uzajamno zavisni da se ne mogu razdvojili. 4. Iroji izdali IrI"! (Spil/ario).i li bar neverovatno ili nezamislivo.. Rim jer se za svako dete i za svakog proizvodača ruža za usne kaže da je fStvarabc«. A POŠto je on . na kra ju krajeva. ali i malo pustolov ine. iako je prva reč danas već otrcana od zloupotrebe. jer naša potreba za onim što je uob ičajeno i očekivano daleko prem3Ša našu sposobnost da apsorbuje mo originalne. dakle. zamislio da se gla va bika krije u sedlu i upravljaču bicikla dok nam to Picasso nije otkrio. imitacija i li pre\·od. u tim granicama svi mi možemo da se smatramo kao potencijalni umetnici. može zameniti i mehaničkim radom ili mašinom. Nije po trebno napominjati da je medu nama uvek bilo više zanatlija nego umetnika. nju ie \"(. ono što je bitno u umetnikovom radu. prema tome.lestvici originalnosti. I tako. visina 7J cm. S druge strane. sposobnost koju zovemo ta lemom. Na nesretu. Pa čak ni prošla izvedba ni je dovoljna da nas ubedi da će taj i taj umetnik. jeste ono po čemu se razJ iku je umetnost od zanata. da ne treba pokušavati. vet da utvrdimo t ačno u kom je stepenu originalno. izgleda da je potpuno nemoguće predskazati : njega možemo ustanoviti samo na temelju proJlih izvedbi. Stvaralački talenat. umetnik uvek oseća potrebu da pokuša nemoguće .već unapre d doneo sve važne odluke. . ili Spinario (sj. skoro tnačinio zlato od blata«? Nije nikakvo čudo što se umetnikov posao opire svim pravilima. Veština je nešto nesumnjh'o konstantno i specifično. n~ problem nije u tome da od l učimo da li jedno delo jeste ili nije originalno. dok drugi. 4).ne pomažu nam mnogo. Dok zanadija samo teii da postigne ono za šta zna da je mogute.izrada« je posao koji se sastoji iz dve faze: zanadija najp re pravi nacrt. da se ostvari nešto originalno. To ne znači naravno. bukvalno rečeno. a u rcčnicima vidimo da originalno delo ne srne biti kopija. sa izvesnim uspehom. nasta\. Možemo. nemi. reprodukcija. P otrebu da se prodre u nepoznato. Detail. čak. a ne samo da izraduje nešto. ako želimo da klasifi kujemo umetnička dela prema nekoj . Razmotrimo nekoliko spornih pitanja koja se javljaju kada istražujemo originalnost. Ponekad 10 nazivamo t<iarom. a to je izraz koji ie prvobitno značio da neka viša sila . U njegovom rutnom radu ima malo rizika. posle sporog početka koii ne obećava mnogo.da se okuša sretal."Ollla teško defin isati. ali često duboko uznemirujuće doživljaje koje nam pružaju umetnička dela. Međut i m. a onda . mi smo svi skloni da m islimo o . zatim radi po njemu. sigurno ćemo u toku toga rada nautiti mnogo stvari o umetničkim delima. koji tatno zna sta želi da proizvede. pa i kasnije. uobičajen i sinonimi jedinstvenost. Bronza. testovima koji nam omogućuju da predskažemo buduće izvedbe. nepoznati MilIOni.

l: VOD .

naš stav prema statui Spinano naglo se menja: mi ga više ne vi dimo kao jedinstvenu. Borba morskih /q>1It!O. 1494. a kosa. koja je izlivena odvojeno i od malči ce drukčijeg materijala. G11Ivira.s.i muzej umetnosti.e. Borba morskih bogllt!O. Beč 6.iako fragmentarna . Andrea Mantcgna. 29 x 38 cm. 1920) slavu kao umetničko delo klasičnim arheolozima. već kao neku neskladnu kombinaciju dvaju go tovih delova. obli oblici tela. oni ne mogu srasti UVOD I 13 . Metropolitensk. i danas . tim postanemo svesni ovih činjenica. Crtd perom.50 x 39. verovatno figuri u stojećem Stavu.SO cm . glava je sigurno bila namenjena drugoj figuri. Albertina. hannoničnu celinu. koji Oni podvlače da se glava. Prema tome. dok je telo moralo biti stVoreno tek jedno stotinu godina kasnije.izuzev medu su ga brižljivo proučavali.. (Rogenova zadužbina. A pOOto su ti delovi posebna . koji sami po se bi nisu umetnička dela).umetnička dela sa ma po sebi (za razliku od pojedinačnih delova Grave bilul Picassa. N jujork. Oko 1493. 29. umestO da pada napred. ponaša se kao da g lava stoji uspravno. iz V veka pre n. A1b~cht DUrtr. ne slate sa ostalim delovima tela: površine lica su mnogo s trože nego meki.

prema tome. Kombinacija mora biti kasnijeg datuma. No ipak bi bilo instruktivna da to otkrijemo. Pariz II no\'u celinu koja bi predstavljala ncšto više od zbira svojih delova. jednog malo starijeg italijanskog slikara sa snažnom umetničkom ličnošću.rukopis« Durerov.J sl 5.. Kak o da razrešimo taj paradoks? 14 t YO O .j u koliko j je meri kopija verna originalu.. njegova iz· rada ce na m izgledati prozaična i. ali smo dodali nešto na.to ie mogao biti i crtež. prema tome.§em pozna· vanju hntegne. e.70 m. ako se ista takva kompozicija ne pojavi m eđu njima. Iskusno oko ne samo što će odma h poznati da je to kopija (jer. ov akvo nakalemljivanje ne predstavija stvaralački čin. Sledeći korak. Ako je kopist samo s avestan zanatlija a ne umetnik. izgUbljenoj . Možda j e sadašnja glava bila stavljena kada je originalna stradala prilikom neke katastro fe. tu mogu promaći male omaSke i propusti koji se mogu uh\"atiti kao i štamparske g reške u tekstu. neće biti u skladu sa koncepcijom dela. Očigledno. Međutim. naravno. Ali jesu li telo i glava zaista autentično grčki fragmenti iz V i IV veka pre n. I tako. dok je . Ali šta ako jedan veliki umetnik kopira drugoga? Ovde imamo rel umu crtež Albrechta Durera Borba morskih bogcr. kako bismo dobili bolji uvid u karak· tcr našeg crteža. gravira. slika kao celina po duhu j e sasvim različita od drugih Durcro\'ih dela iz tog vremena) yet će biti u stanjU da identifikuje i njegov izvor: original je morao hiti neko delo Andree Mantegne.7.1oo1antegnine zamisli od pojedi· nosti do pojedinosti. Prilikom upoređivanja oba dela bićemo i znenađeni kada opazimo da crtež. ali će stepen um etničke originalnosti Spinanja verovatno ostati krajnje prob lematičan. teško nam je poverovali d a bi veoma \'cšt umetnik koji je modelavao telo pristao na o\lIkav .kompoziciji starijeg majstora. ne dozvoljava da sa sigurnošću kažemo koje je Mantegnino delo poslužilo ovome kao model . iako se Durer U njemu drži . jeste da proverimo poznata deLa Mantegnina. verO\'atno. onda nismo naučili ništa novo o crtežu. Durerov m odel. Mantegnina gravira. ili su možda rimske kopije ili adaptacije takvih delova? Na ova pitanja odgovor se možda može dobiti upoređcnjem sa drugim antičkim bronzama čije je poreklo manje neiz v es no. Dorulak /ul Iravi.1. on će stvoriti zanatsko delo. slika. Jedna neprikrivena kopija obično se može lako poznati. Isto ta ko. ipak zadržava i osobine samostalnog umetničkog dela. jer je u tom slučaju Durerov crtež dragoceno svedočanstvo o nekoj inače nepozna toj i. 6). i verovatno rimska pre nego grčka. 1863. Louvre. sačuvana je (sl. 2.13x2. možda čak i reljef . Dilrerov crtež na . brak iz računat . Edouard Manc!. Ulje.

A i za nas je tkanje tradicije isto tako važno. A to nije nikakav izuzetan slučaj. Dilrer nam ovde daje krajnje originalno gledanje na Mantegnu. On je crtao radi svog sopstvenog učenja. Tako bliska veza između dva umetnička dela nije onako retka kako bi čovek možda pomislio. ona pruža čvrstu plat formu sa koje se umetnik otiskuje uz pomoć uobrazilje. Paris01J sud (detalj). tako upadljiva kad nam je na nju skrenuta pažnja . Ne zaboravimo. R'{l1i bqgOt. Dorulak bi im izgledao mnogo manje nepristojan i zlet. Svaki umetnik u zametku počinje na nivou zanatlije. I tako. Kad to jednom shvatimo. premi RaffaeJlu. u ovom slučaju. 1). Villa M edia. glavni efekat poređenja je u tome što proračunam hladnoću i fonnalizam Manetovih fi gura čini još očiglednijim. već bismo morali biti u stanju i da pratimo svaki lanac celom njegovom dužinom. Rim InIO. opet. medutim. da bismo došli do def initivnog glecllita. a ljudi su zamišljali da je Manet i mao nameru da prikaže jedan stvaran događaj. Za nas. Raffaello i rimski rečni bogovi čine tri karike II lancu veza koje počinju negde u nejasnoj i dalekoj prošlosti i produžuju se u budućn ost jer je. transkribujući ga ve oma tačno. 10).da. Bez obzira na to jesmo li mi toga svesni ili ne . čak i Picas sova Gl(lf)a bOta . ali ipak u svom ritmu linija koji je nemoguće podražavati. sl. Dorućak na Iravi. Oko 1520.' 9. Mesto na koje se spušta posta je tada sastavni deo tkanja i služi kao pol:una tačka za sledcće skoko\·e. S\'e dok mnogo godina kasnije jedan ist oričar umetnosti nije otkrio izvor ovih figura: grupa klasičnih božanstva na jednoj gr aviri po Raffaellu (sl. U samoj stvari i Raffaellove fi gure su isto tako . na taj način što podražava . kao i Manetove.duguje.nijedan čovek nije Ostn'Of.'i (delali sa jednog rim$ll:og sarkofaga). Ako je istina da .on je samo pozajmio glavne crte prenoseći figure u moderne okvire. Drugim rečima. one vode poreklo od joo starijih iz vora koji nas vode unazad do stare rimske umetnosti i joo dalje (uporedi reljef Rerni bogovi. gledanje koj e je čisto Dilrerovo. Ipak je obično veza manje vidljiva. sl.Možda možemo da kažemo ovako: s lužeći se gravirom kao modelom. Marantonio Raimondi.karike su sličnih lanaca koje ih vezuju s njihovim prethodnici ma. Gravir a UVOD I . Raffaellu . i da njegova umetnička originalnost zbog toga ne trpi. Sva umetnička dela svuda . poštO bi videli posvećenu Raffaellovu sen kako lebdi nad njim kao anđeo čuvar. Jer. postaje nam jasno d a Dilrerov crtež predstavlja (on ne kopira) graviru. ~to će reći da je gled ao na graviru onako kako bi gledao na neki predmet u prirodi. Veza. isto se može reti i za umetnička del a. pre otprilike jednog veka. Ali umanjuje Ji to naše poštovanje prema njegovoj originalnost i? Istina je da on . nje mu nije ni najmanje smetala niti ga je uznemiravala činjenica što je njegov model. isto onako kako drugi crteži pr edstavljaju predeo ili živu osobu. 8). ali je način kako je on ponovo oživeo zaboravljenu staru kompoziciju tako originalan i stvaralački da se može reći da je Manet više nego isplatio s\'oj dug. III \·ek.u kome svako umetničko delo zauzima svoje specifitno mesto koje mi nazivamo tradicijom. da je izazvala skandal. tradicija služi kao zajednički tercn na kome se oboj e srcću. tradicija je okvir unutar kojeg mi neizbežno stvaramo svoje mišljenje o umetničkim d elima i određujemo stepen njihove originalnosti. potrebno bi bilo ne samo da poznajemo sve različite lance sro dničkih "eza koji se ukrštaju u jednom umetničkom delu. da takvo određivanje mora uvek ostati nepotpuno i podložno reviziji. U stvarnom životu bi na ovakvo poselo možda policija stvarno i upala.ova rcč znači II Ono ho nam je bilo predanOt ne bi uopšte bila moguća originalnost. i sam bio umetničko delo. Da s u njegovi savremenici to znali. Bez tradicije . A svi ovi lanci zajedno sačinjavaju tkanje . Manct. ču vena sl ka Edouarda Maneta (sl. bila je izmakla pažnji jer Manet nije kopirao niti prtdslavlj'ao Raffaellovu kom poziciju .izvedene. 9). Durer nije stvarno kopimo u pravom smislu te reči.qre: 8. Ako je originalnost ono po čemu sc u metnost razlikuje od zanatstva. izgledala je tako revolucionarno delo kad je prvi pu t izložena. Dorućak na travi poslužio kao izvor za modernija umetnička dela (v.

IS .

Grčke vaze (v. Umetnost je u tolikoj mer i utkana u čovečj i život da se mi Stalno srećemo s njom. ona uobličava i njihove ideje o umetnosti uop~te. Mi smo uvek skloni da mislimo o prOOlosti kao o lIdobr im starim vremenima. bez obzira na to u kolikoj smo meri ravnodušni prema problemima današnjice.ma . porculan. Postoje li zaista lju di koj i ne znaju ni§ta o umetnosti? Ako izuzmemo decu najmla(kg uzrasta i žrtve teški h mentalnih oboljenja. niko se ne može naučiti stvaranju. tehni kom i praktičnom namenom građevine. prozore. može se okrenuti jednom od onih hezbrojnih spccijaill. naš odgovor mora biti odrečan. obw:redena beskrajnim ponad janj ima i ona predstavlja najniži zajedničk i imenitelj ukusa širokih masa. dok nam budutnost izgleda prepuna opasnosti. bez njihovog ličnog izbora. Njihova je namena. str. Ako ima talenta. iako S3 tehničke strane predstavljaju grnčariju.zidove. u velikoj meri Je ' primenjen04: u tom smislu što ukrašava površine koje služe drugim praktičnim cilie\. sa skicama prema Manetovmn Dqru{kv na 'ravi.Medutim.. Tako je arhitektura. Ipak je i to j edna vrsta umetnosti. tro~kovim3. namcštaj. vajarstvo ili arhitekturu. ustaljena shvatanja o to me šta je korisno. naravno. stranice u knjigama. da je umetnost zaista složena i u mnogom pogledu tajanstvena ljudska aktivnost. zanata. Sva on zanimanja stoje negde izmedu IIČistet umetnosti i . slika. čak i ako su naši dodiri s njom o raničeni na korice časopisa. odcću Hi plakate. reklamne panoe. I ako on shvati da su njegovi darovi suviše skromni za slikarstvo. 78-91 ). Ona pružaju iZ\'esne mogućnosti za originalnost svojim malo ambicioznijim praktičarima. Kad oni kažu: IJa z nam šta mi se sviđ al. takav ukus uopšte nije njihov. za razliku od drugih koje čestO nazivamo tnižim' umetnostima. nameštaj. Ali samo onaj koji je zaista obdar en izdiže se iznad nivoa tradicionalne veštine i postaje stvaralac sam po sebi. projektuj e. A u arhitekturi 0\'0 razlikovan je dožh'ljuje potpuni slom. skoro po definiciji primenjena umetnost. to je prastara ljudska osobina. (Copyright AJexander Liberman) drugim umetničkim delima.tO je umetnost iz treće i četvrte ruke. on će najzad ostvariti ono pravo. T u on može biti plodonosna aktivan na nešto ograničenijoj lestvici. Ali zašto tolik i među nama gaje iluziju da su umemička dela odabrali po sopstvenom izboru iako to n ije tačno? J a mislim da je tu u pitanju još jedna neizgovorena postavka. cesto se sretemo sa teškoćama kada želimo da OČU\'a mo ovu razliku. popril ično jevtin . oni u stvari misle: _Meni se svida ono ~to znam {i odbacujem sve štO nije u skladu sa stvarima koje su mi prisne)«. postati ilustrator. ali su stvaralački pokušaji sputani faktorima kao što s u trOško\i i dostupnost materijala ili proizvodni proces. ali nižega reda od čiste umetnosti . bar na temelju naše diskusije. On će možda r3do priznati.važna i časna namena. Srednjovekovno slika rstvo. o kojoj čak i stručnjaci mogu da s e nadaju da će doneti samo delimične zak~ ljučke. jer im je bio nametnut navikom i sticajem okolnosti. nJ primer. da ulepŠ3ju ono što je ko risno . jer mi moramo da znamo nellO o njoj.sv . a kako je tO jedina umetnost sa kojom većina ljudi uop. katkada su ukrašava li umetnici č ije su sposobnosti veoma impresivne. jer primenjene umetnosti su prisnije uple tene u naš svakodnevni život. isto kao što znamo ncšto o politici i ekonomskim pitanjima. ratne spomenike i zgrade u kojima stanu jemo. od seoske kućice do katedral e. D a nam se svida ono što znamo i da s nepoverenjem odbacujemo ono što ne znamo. pukog. izraz spoljašnjih ograničenja. štampar ili stručnjak za unutr:clnju dekoraciju.10. moje mišljenje je isto toliko dobro koliko i njihovo . Na k raju. koja glasi otprilike: . Sa da je vreme da se vratimo našem zbunjenom laiku i njegovim nagađanjima o umetnosti. nametnutih položajem. prikladno ili poželjno. utvrdenom načinu gitdanja.~te d olazi u dodir.Pošto je umemost ncito što se toliko protivi svim pravilima da se čak i s tručnjaci ne slažu među sobom. radimo i obavljamo bogosluženje. To isto može se reti i za veoma staru srednjo\'ekovnu skulpturu. ali ta kode i viša wnetnost. kao što i ime kaže.primenjena umetnosu. Tako on postepeno apsorbuje umetničku tradiciju svog vreme na i mesta sve dok se čvrsto ne ukoreni u njoj.h polja f. kleše.>o:::l:::tih pod zajednič kim imenom . (J edina IIČiStae arhitektura jeste imaginarna arh itek'tUra). Pablo Picasso. može se nauati samo kako da ide kroz proces s tvaranja. pa su prema tome potrebne i mnogo ~iroj publici nego s likarst\'o i vajarst'o·o. . 1954. on može da daje nacne za tekstilne šar e. Segrt ili student ume tnosti uče se veštini ili tehnici utvrdenom načinu kako se crta. Velik deo ove umetnosti je. materijalom. ba sumnje. jer je nacrt sV3ke građevine. ali on će to verovatno uzeti kao potvr du svog uverenja koje glasi: tJa ne znam ništa o umetnostit.

16 U VOD . moje mišljenje je možda i bolje od nj ihovog poštO kao laik ja reagujem na umetnost neposredno i iskreno. Ako je za ocenu jednog u memičkog dela potreban stručnjak. i pošto moje gle danje na wnetnOSt nije sputavano mnoštvom složenih teorija. onda s tim delom neštO nije kako treba •. U stvari.e je to samo st\'llr ličnih sklonosti.

prijatelji. Laika definiše. bel ikakvog umanjivanja uloge stručnjaka.ne znaju ništa o umetnosti. a stvaralački proces i nije završen dok delo nije našlo publiku. a ne da raspravljamo o njemu. koji će po dsticati njihov rad udružujući i moralnu i materijalnu pomoć. slobodna da prihvati ili odbaci. a ne ona koju nazivamo širokom: vred nost umetnikovog de~a nik~~ se. prelazi postepeno II onaj veliki broj ljudi koji veruju da . Oni su. on počinje da očajava zbog S\'og poziva.stav koji je u isto vreme i diskriminativan i pun oduševljenja. A kako se iskustvo. makar i unutar ograničenog polja. Prema tome. koja nema paralele u odnosima izmedu zanatlije i potrošača. ona je bez obaveza.zadovoljnomt potrošaču. oduševljena. Umetnik ne stvara samo iz ličnog zadovoljstva. ta publika ne mora da se sastoji od više od j ednog ili dva lica čije mišljenje on ceni. Bilo je nekoliko velikih umetnika koji su imali samo nl minimalnu publiku. naravno. Sa ovom analogijom ne smerno otići predaleko. U stvarnosti nema ootre granice niti razlike između njega i stručnjaka. sasvim je prirodno !to se oni katkad ne slažu medu sobom. Možda ovaj paradoks možemo raz rditi tek ako shvatimo šta umetnik razume pod rečju . a ipak ga mora prihvatiti i publika da bi rođenje tog dela bilo uspešno. čiji je dodir sa umetničkim delom manje neposr edan i kontinuiran. tak o da jc sve §to je postavljeno pred nju u stvari na suđenju . izmedu umetnika i publike postoji emocional na napetost. ne može ~rediti njeg~ vom popularnošcu.ne budemo umeli da naprnvimo značajan individualni izoor medu umetničkim delima. On mora da oSeti da je njegovo delo u stanju da savlada otpor publike. ne to što on zaista jeste potpuni laik. kritičari i z ainteresovani posmatrači.Iza ovih pogrdnih zaključaka nalazimo jednu tačnu i važnu premisu: da umetničko delo pos toji zatO da nam se sviđa. već želi priznanje za svoj rad i od drugih. Potrooač kupuje proizvode zanatstva. Jedino svojstvo koje im je zajedničko jeste ista ljubav pr ema umetničkim delima zasnovana na poznavanju stvari . To su. on zna na osnovu prethodnog iskustva šta te da kupi i da te mu se to svideti wto bi inače stvorio nav iku da se stalno vraća istom izvoru snabdevanja ? Mi o njemu mislimo kao o tStalno mt i . vet njegova posebna publika. njegovi gledaoci. kvalitet. prijemčiva. a ne kva ntitet važan je za njega. Ovakvo neslaganj e često podstiče novo shvatanje i razumevanje umetničkih dela. međutim zaslužuje prideve kao što su: kritička. Ako njih može da osvoji svojim delom. ali su i dalje stvarali zahvaljujući moralnoj podršci nekolicine odanih prijatelja. on je ohrabren da ide dalje. inače nije siguran da potrebu da je ispričamo nekome. i to daje osobitu težinu njihovom sudu. međutim ona može da nagovesti zašto je umetnicima potrebna publika da . ljudi čiji autoritet počiva više na iskustvu nego na teorijsko znanju. razlika je samo u stepenu. nadn da će d obiti priznanje i nagoni ga na prvom mestu da stvara. Oni tako reći n isu prodali ni jedno svoje delo niti su imali prilike da ga prikažu pred javnošĆU.niko ne zna unapred ka ko će delo biti primljeno. p okrovitelji su uvek pre ' publika. retki slučajevi. Ta aktivna manj ina koju smo označili pojmom umetnikove primarne publike regrutuje se iz mnogo šire i mnogo pasivnije sekundarne publike. sa umetnikovog gledišta. Publika. otkrićemo da nam se sviđa mnogo više stVari nego štO smo smatrali da je moguće na početku. bilo da je u pitanju umetnost njihovog doba ili pak umetnost prošlosti. kao što smo vet videli. ono baš pokazuje kako se oni strasno posvećuju svojim temama. PUt ka sticanju stručnosti poziva svakoga k o je otvorenog duha i ima sposobnost da prima nova iskustva. U stvari. nego 'potrOOači. Tu postoji još jedan paradoks: rođenje umetničkog del a je duboko prisan doživljaj (toliko prisan da neki umetnici mogu da rade samo kad su potpuno sami i ne žele da nedovIieno delo pokazuju bilo kome). bez nj ih. I baš ta nape tost. . Dok budemo išli njime i dok naše razumevanje postaje sve dublje. nj u mogu sačinjavati drugi umetnici isto kao i pokrovitelji. Njega ne zanima publik a kao entitet. pravih. Umetnicima su obično potrebni i pokrovitelji. jer nismo sigurni da li tO stvarno i jeste šala dok ne vidimo da li je i drugima smešna.publiku. jednom rečju. a još ćemo u isto vreme postepeno sricati h rabrost da stvaramo lično mišljenje sve dok ako budemo dovoljno istrajni na tom putu . pak. već što on rado sam za s ebe veruje da je takav. . Ova grupa. potpunih laika. Veličina I sas tav te pmnarne pubbke menjaju se u velikoj meri prema \'remenu i okolnostima. stručnja ci. Postoji suštinska razlika izme du ova dva poslednja pojma. menja od ličnosti do ličnosti. upotpunit njihovo delo. Kao minimum. ćudl a. to osećanje neizvesnosti i izazova potrebno je umetniku. Publika čije odobravanje zauzima tako važno mesto u umetniko vom duhu jeste ograničena i specijalna publika.

slično iskustvo imamo kada smišljamo neku šalu: osećamo neodoljivu UVOD I 17 . ~~~t~?~~t~~o~~~ š~~ ~~t rera~~aos=:~. Št~aj~ njegovo delo ambicioznije i originalnije.Dotle. U sitnim razmerama. to je i napetOst veća i pobedonosnije os ećanje olakšanja kada mu reagovanje publike pokaže da je skok njegove mašte bio uspešan. r bićemo u stanju da kažemo. pridružićemo se onoj aktivnoj manjini koja direktno učestvuje u oblikovanju tok a umetnosti u današnje vreme. s izvesnim opravdanjem. da poznajemo ono što nam se sviđa.

pre jedno 20000 godina. koji su se sm enji\·ali s periodima suptropske toplole u intervalima od oko 25000 godina).. To je prvi zanat o kome imamo svedočanstvo i sa njim ulazimo u fazu čovečij eg razvitka poznatu pod imenom paleolit ili starije kameno doba. je mnogo složenija stvar. U to vreme poslednji ledeni period u Evropi bližio se kraju (a bilo je najmanje još tri prethodna. t. sve vreme služio oruđem. kao ho se za boginju Atenu pričalo da je iz Zev$Ove glave i skočila "eć potpuno izrasla. Oko 15000-10000 pre n. ne naiđemo na prve tragove čoveka koji je pravio oruđe. Ukoliko nismo spremni da poverujemo da su bila stvorena u jed nom iznenadnom blesku.PRV I DEO STARI SVET l. Ono. Ogro mna stada in·asa i drugih velikih biljoždera lutala su r. to su v eliki obluci ili komadi "ećeg kamena sa tragovima koji navode na zakJjučak da su upo trebljavani više puta za istu operaciju bez obzira kakva je to operacija bila. naravno nisu sač uvani ali poneki kamen jeste. ali kako su se tada siu1il i rukama to nam je još m'ck nepoznato. Ond a je oovek učinio sledeći korak pokubo je da teše to namensko oruđe kako bi dobio pogodn iji oblik. čovek je postepeno poceo otkrivati. Magija i ritual . zahteva ili kao na tOrude za lomljenje kostiju. AlamiI"lll. On se. Pravljenje oruđa voće. ne samo da se na kamen ili na štap misli kao na mlatilo za onda kada su potrebni u te svrh e već i u svakom drugom trenutku. na kraju čak će i majmun uzeti štap da omlati ban anu ili kamen da baci na neprijatelja.i priznanjem da ne umemo odg ovoriti na njih. Ranjnu· bizcm (pećinska slika). Međutim.lmicama i dolinama u kojima . A kad je već jednom bio u stanju da to čini. moramo pretpostaviti da su im prethodile hiljade godina sporog razvoja o kojima mi ne znamo apsolutno ništa.Umetnost praistorijskog čoveka STARIJE KAMENO DOBA Kada je čovek počeo da stvara umetnička dela? Šta ga je podstaklo da to rija umetnička početi čini? Kako su izgledala ta najstadela? Svaka istorija umetnosti mora tim pitanjima . otprilike 600000 godina kasnije. Stapovi. ona su urađena sa sigurn~ću i prefinjenošću koje su daleko o d skromnih početaka. jer je pOCco da dovodi u vezu oblik i Junkcl}"u. sigurno. Spanija i tOd redivati« pojedine štapove ili kamenove za oruđe. Naši najstarij i preci počeli su da hodaju po zemlji na dve noge pre skoro milion godina. odabirati ll. pa je klima između Alpa i Skandinavije bila slična klimi današnjeg Sibira ili Aljaske. pre svega. Sve dok. nailazimo na najstarija umetnička dela koja su nam poznata. U poslednjem ra zdoblju paleolita.

ll). svaka od njih je dobila ime po karakterističnom na lazištu. na primer. naslikane ili isklesane na kamenim zidovima petina. naračilO se ističu takozvani Orinjačani i j\1agdalenci.a i naši preci.sHa lIi . Naj značajnija dela paleolitske umetnosti su slike životinja.su ih vrebali i napadaJi kn·oločni preci današnjih l3\'ova i tigrova . kao.. izvanredni Ranjeni bi zoll iz pećine Altamire u severnoj Spaniji (sl. a po svojim obdarenim umetnicima i znatnoj ulozi koju je umetnost. Ti ljudi su za svoje prebivalište birali pećine ili zaklone ispod stena. GIH I RITUA L . koje su urezane. Velik broj ovih naseobina otkriven je uglavnom u Spaniji i jugozapadnoj Francuskoj. naučnici su podelili .pećin skec ljude na nekoliko skupina. Zivotinja koj:) izdiše sru. verova tno. na teme lju razlika među oruđem i drugim ostacima koji su tamo nađeni. igrala u njihovom žh·otu..

već možda joo mnogo više snagom i dostojanstvom tog stvorenja na izdisaju. neki samo ocrtani crnom bojom. a put do njih je tako zamršen da bi svako bez iskusnog vodiča začas zalutao. pre n. Oko 15000-10000. konji i goveda trče po zidu i tavanici u neobuzdanom mnoštvu. drugi celi slikani svetlim zeml janim boj ama. Bizon. i što dalje od ulaza. Do nekih se može stići samo puzeći. 13). I stoga. Lascaux ( Dordonja). pre n. u to može mo biti sigurni. prefinjeno kontro!isanim senčenjem koje oblicima daje oblinu i plastičnost. I zaista. otkrivena je pukim slučajem 1940. Oko 15000-10000. iako ne tako fine u pojedinostima. Isto su tako impresivne. godine. često uperene na Životinje. !'cćinsk. ali svi puni istog onog neverovatnog osećanja života. te su slike morale imati namenu d aleko ozbiljniju od puke dekoracije.gore: 12. Otkrili su je neki deta ci čije je pseto upalo u jamu koja je vodila II podzemnu dvoranu. M i to zaključujemo ne samo po njihovom skrovitom smeštaju i po crtama koje treba da p redstavljaju koplje ili strele. gde bi bile pristupačne oku (i razaranju). & j om je bilo izvršeno obredno ubijanje) nije više imala nikakvog značaja. lovci čija je MAGIJA I RITUAL I 19 . već i po čudnoj zbrci u kakv oj su životinje naslikane jedna preko druge (kao na sl. e Lascaux (Dordonja). nema ni najmanje sumnje da su stv arane kao sastavni deo magijskog obreda koji je trebalo da obezbedi uspešan lov. Pećina u Lascauxu. što je veom a karakteristično. A čarolija je i pomagala. pa se na nju n ije obraćala pažnja kada je trebalo ponoviti čaroliju. sigurnim snažnim crtežom.e slike. a tubijajuć mislili su da su ubili i životni mrtvac slika (ona nad koduh životinje. Kako se razvila ova čudna u metnost? čemu je služila? I kako je mogla da se očuva netaknuta toliko hiljada godina? Na poslednje pitanje se dosta lako može odgovoriti . Francuska se na zemlju jer njene noge nisu više u sranju da nose težinu tela. I tako skrivene u utrobi zemlje. ali čak i u tom st anju potpune bespomoćnosti glava je oborena u odbranu od kopalja lovaca koji joj p rete iz donjeg levog ugla kakva živa slika i kako puna života! Zadivljeni smo ne sam o oštrom opservacijom. životinje naslikane u pećini u Lascauxu u Dordonji u Francusko j (sl. koja ih čuva od slučajnog uljeza. već samo u najmračnij im kutovima. Cmi bik (detalj sa pećinske slike). 12). Francuska levo: 13. e.jer slike se nikada ne nalaz e blizu ulaza u pećinu. jelen. 12. Za ljude starijeg kam enog doba očigledno nije postojala jasno povučena granica izmedu slike i m'arnosti j slikajući životiniu želeli su da se i sama životinja nađe u njihovom domašaju.

Nisu li Magdalenci možda mislili da magije treba da obavljaju u utrobi zemlje. Pečina 14. a obrisi prate žile i pukotine koliko god je t o mogućno. Možda b trebalo da umagdaJenskim pećinsk im slikama vidimo poslednju fazu jednog razvoja. prirodna La Ma deJdne. koji je počeo kao obična magija ubijanja. već da se t napravec da se poveća njihov broj. dakle.c. a poznato je i da ljudi cepaju fotografije osobe koju omrznu . Francuska dolt: 15. ali je promenio značenje kada je životinja bilo manjc (ima potvrda da su sc velika stad a povukla na sever kada je klima u srednjoj Evropi postala toplija).c. (Tarn). Ok. v isina figura oko 2S crn. glavna namena možda više nije bila da se životinje tubiju«. pružaj u i objašnjenje za poreklo ove tradicije o magiji plodnosti: u većem broju primera o blik životinje kao da je bio nametnut prirodnim oblikom stene. Snimke onih koje volimo mi nosimo u lisnici jer to u nama stvara osećanje njihovog prisustva. nije isključeno da ona vodi poreklo jo~ iz starijeg kamenog doba. j er će slikar koji veruje da zaista Istvarat životinju verovamo više težiti za ovom osobi nom nego onaj ko samo slika neki lik radi ubijanja.. Monte Pellegrino (Palermo) hrabrost bila tako pojačana morali su sa više uspeha obarati ove ogromne životinje svo jim primitivnim oružjem. Rill/Illna igrll ('f). Ako je tako. Uklesana II sIeni. Oko l5CXlO--lOOOO pre n.. Penne. čak.mIO. kao što su dva ukrštena štapića umesto ljudske figure. Zašto su morale b iti na tako nepristupačnim mestima? Zar lovačka magija kojoj su sl užile nije mogla biti obavljena i pod vedrim nebom? I zašto su tako čudesno životne? Zar magija ne bi bila isto tako delotvorna i da je obavIjena na manje realističnim sl ikama? Znamo za bezbroj kasnijih primera magije koja je zahtevala samo najgrubij u i najšematskiju predstavu. Neke petinskc slike. 1)()O()-IOOOO pre n. bez obzira na to ostaje još puno pitanja o pećinskim slikama koja nas zbunjuju . No. Emocionalna osnova magije ove vrste ni danas još nije sas\' im mma. veličina. Pečina II Addauri. Uklesano II sIeni. U Altamiri i Lascauxu. tako da se oblici n jenog tela poklapaju sa ispupčenjima. jer je i sama zemlja nešto ži\'o i jer se iz njene utr obe rađa sav ostali život? Ovakva misao nam je poznata jz kultova zemnih božanstava ka snijih vremena. kad je krupne divljači bilo u izobilju. Svi mi znamo kako u svojoj uobrazilji katkad vidimo svakojake slike u s lučajnim formacijama oblaka ili mrlja. to bi nam pomoglo da objasnimo izvanredan realizam pećinskih slika. Nugu !tlllu. Lovac iz 20 I MAGIJA I RITUAL ..

16). urezane u stenu brzim i sigurnim po tezima.kamenog doba. mada im je takva pomoć i dalje bila dobrodošla . jedna od nekoliko ženskih fi gurina plodnosti. A kompaktnost i izrazitost obrisa majstorski nači njenog Bizona (sl . Coveku pada na um i misao da su pojedinci koji su pokazali naročit e sposobnosti za otkrivanje takvih slika dobijali specijulni statuS umetnika . Takozvana Vilendorfska Venera iz Austrije (sl. jedan od retkih primeraka ljudske figure II paleolitskoj ume tnosti (ljudska plodnost. prikazuju ljudske figure u pokretima koji podsećaju na igru dok se pored n jih nalaze neke životinje. konturama pljosnatog kom ada roga od koga je izrezan. delom. Prirod no-istOrijU:i muzej. kako bi i drugi videli to lto je otkrio. Umetnost kamenog doba u Evropi.e. Fn. odje ci takvog gledanja osećaju se lepo j u potpunije obrađe nim komadima kasnijih vremena . Možda je najpre prosto poj ačavao obrise takvih slika komadom ugljena iz vatre. pre n. Kamen. On je dostojan drug prekrasnih životinja iz Altamire i Lascauxa. ona nije mogla da ih nadživi. u kojima je starije kameno doba nastavilo da živi. Međutim. u ranijem stupnju ljudi kamenog doba zadovoljavali su se time da sakupljaju oblutke (a verovatno i druge sitne manje trajne predmete) u či jem su prirodnom obliku videli predstavne odlike koje su ih činile tmagijskim«. Možemo samo da nagađamo kakav je ritual bio vezan za ovaj lik. Muzej narodnih starina. S t-Germain-en-La). rogu ili kamenu. a glava kao da 16. Bi:en iz pecne La Madeleine pored Les Eyzies (Dordonja). vešto srezane u z pomoć sitnog oruđa od kremena. e. tak o da se čini da se oblici skoro neprimetno rađaju iz kamena. osim manjeg broja izuzetno negostoljubivih oblasti. Bušmani 17. Desna ruka se jedva vid i. Irvasov rog. tako i životinja. Skoro savršeno prilagođena uslovima ledenog doba koje se povlačilO. Osim velikih pećinskih slika.čar obnjaka j da su bili oslobađani opasnosti stvarnoga lova kako bi usa\iTŠ3vali svoje slikovne lovove. jer ni je bilo ničeg da mu se suprotstavi ili da ga uništi. Te slike.ncuska . sva je u jednoj loptastoj okruglini koja podseća na one jajolike tSvete oblutke«. potvrđeno je reklo bi se je dinstvenom grupom paleolitskih eneža otkrivenih nedavno na zidovima pećine Addaure b lizu Palenna na Siciliji (sl. pre n. opet nalazimo nekoliko slojeva s lika koji su rađeni jedni preko drugih. Cini se da su i ovi crteži rezultat otkrivanja i razr ade slučajnih s ličnost i ..·eta starije kameno doba ustupalo je mesto novim raz vojnim kretanjima između 10000 i 5000 godine pre n. Noge i trup su isklesani iz prirodnih grebena stene. čiji je duh bio opsednut mislima na krupnu divl jač od koje je zavisio njegov opstanak. nije bila toliko gorući problem koliko je to bi la životinjska plodnost). postojanje pećinskih obreda koji se odnose kako na plodnost ljudi. visina I I cm. onakva kakvu je danas poznajemo. ljudi mlađeg pal eolita radili su i male crteže i rezbarije u kosti. Oko 15()()()-10000. dok najzad nisu naučili da prave slike uz minimalnu ili nikakvu p omoć tih slučajnih formacija.c. Oko 15000-10000. Vilendorjflta Vnura. očigledno. Izvanreda n primer takvog stvaralač kog procesa jeste znamenita Naga žena iz pećine La Madeleine kod Pennea (sL 14). 15). 17) od irvasovog roga ostvarena je zahvaljujući. morao je još pre biti sklon da ugleda takve životinje dok je zurio u kamene zidove pećine i da prida duboko značenje svom otkriću. ovde. izr az je najviših ostvarenja jednog načina života u kome je ubrzo potom došlo do opadanja. e. U drugim delovima s. kao i uLascauxu. Beč je potpuno izostavljena zbog nedostatka JSaradnjet prirodne površine.

imamo jedini primer krupne plastike koji nam je poz nat iz perioda između mlađeg paleolita. Staviše. T u je rađeno tehnički sve usavršenije i po obliku sve lepše kameno orude i bezbroj varija nti zemljanog posuđa čija je pO\Tšina pokrivena apstraktnim ornamentima. (sl. Vrallwpljt JJI probada kmgurt. kada su ljudi prvi put s uspehom pokušali da pripitome životinje i proizvode zrnastu 19. a ne na bizona. koji nas samo muči pokazujući nam šta Je još uvek iz van mrleg domašaja. tu nema s koro ničega što bi se moglo uporediti sa slikarstvom ivajarstvom pllleolita. Finoća i preciznost modelovanja. sel'erna Australija. bez obzira na to što je Ijudim3 k3men još uvek bio glav ni materijal za oružje i oruđe. Jordan hranu . Kora od drveta u Južnoj Africi i starosedeoci Australije jesu . Oko 1900. crte lica ne prikazuju jedan jedini tiPi svaka lobanja ima strogo ind ividualno obeležje. Ali sada. To su stvarne ljudske lobanje kojima je li ce bilo trekonstruisanoc u obojenom gipsu. 18). godine pre n. Jedan kratak pogled.000. koji je raden s manje vcštine nego pećinske slike u Evropi. i skoro je nemoguće poverovati da co nije našlo izraz a u umetnosti. ona osnovna razlika između mlađeg kamenog doba ili neolita i starijeg. opeke i kamena. godina pre n. i najstarijih spomenika . Sa novim načinom života došlo je i do nekih novih važnih za ata i pronalazaka mnogo pre prve pojave metala: grnčarija. U tome je. Verovatno da postoji jedno obimno poglavlje o razvoju umetnosti k oje je za nas izgubljeno prosto zato što su neolitski umetnici radili u drvetu ili drugim vrstama trošnog materijala. sa komadima morskih školjki umesto očiju . može se zapaziti slično interesovanje za pokret i oštro zapažanje pojed inosti (Uključujući i frendgensku slikU' unutrašnjih organa samo što je ovde lovačka magij a usredsređena na kengura. nova disciplina i red ušli su u njihov život. ako se posmatra Crtež na kor i drveta iz severne Australije (sl.što je bio jedan od zaista epohalnih događaja u ljudskoj istoriji. Gipsom obložena lobanja iz neolita. pružaju nam najnovija otkrića u praistorijskom Jerihonu. osećanje odnosa između kostiju i mesa sami po sebi su već značajni. Čak i njihova umetnost ima nesumnj ivo crte koje su karakteristične za umetnost paleDIita.. i 6000. 2eo je tamo gde je priroda sejala i tako je bio prepušten na milost i nemilost silama koje nije mogao ni da r azume. Mi sve to znamo po m aterijalnim ostacima neolitskih naseljll koja su bila otkrivena iskopavanjima. dakle. osno vne metode građevinskih konstrukcija ođ drveta. Ali. domorodaćkoslikarslI'o iz zapadne Amhemove Zemlje. oko 8. mad3 je trajala više hiljada godiM. tkanje i predenje. godine pre n. Paleolits ki čovek živeo je nestalnim životom lovca i skupljača hrane. ti nam o staci. Počela je na Bliskom istoku. 19).. Pa ipak je prelazak od lo\'a na zemijoradnju morao biti praćen dubokim promenama u čoveko\' om gledanju 03 sebe i na svet. A to je zaista i bila revolucija. Tu.18. bez obzira na neverovatno rani dat um. A možda će nam i buduća iskopavanja pomoći da popunimo ovu prazninu. ljudi su se naselili u trajnim seoskim zajednicama. pošto su naučili kako da obezbede sebi hranu svoji m trudom. po pravilu. Jerihon. e. veoma malo kazuiu o duhovnom stavu neolitskog čoveka. niti da savlada. koji se završava negde od 10000.e.iJi su bar donedavno bili . OD LOVA KA ZEMLJORADNJI Ono što je dovelo do završetka starijeg kamenog doba nazvano je neolitskom revolucij om.posle dnji ostaci te prvobitne faze čovekovog raz\'oja. blaga gradacija povrlina i bora. dakle. Oko 7000-6000. e. pre n. među kojima se nalaze skupine veoma impresivnih skulptura ljudskih glava iz vremena između 70 00.e.

tako. 22. čije je blagotvorno prisustvo na taj način b ilo osigurano. pre n. Carnle. nameću pomisao da je neolitski čovek verovao u duh ili dušu.oradnika od. čije je sedište bilo u glavi. one su prvi nagoveštaj pometne tradicije koja će se nastaviti nepre kidno sve do pada Rimske imperije. Za razliku od paleolitske umemosti.. tk10pke za duhov~. sl. demo gor~ . Oko 7~.Zidikullizranogneol. i koja je mogla da nad. One. e. ali mi ne znamo kak ve je ideje on povezivao sa idejom groba: da li je smn bila prosto povratak u ut robu majke zemlje.žhi telo i zadrži moć nad su binom kasnijih pokolenja. visina siene iznad zemlje 4. pa ga ie trebalo umiriti i držati pod svojom vlašću. pre n. lutalačke egzistencije lov aca. jerihonske glave imaju za svrhu ne da tstvar aju. do 3000. Wiltshire. l ako inače v eoma tajanstvene. Stonehenge. pre n.6 m. koja se r azvila iz percepcija slučajnih slika. godine pre n.. 21. Oko 1500.ita. 72). 23. Oko 1800-1400. Salisbury Plain. . a da su tela bila sahranjena ispod kućnog poda. Dolmen. A neolitski Jerihon bio je najautemičnija zaiednica stalno naseljenih ljudi: ti ljudi koji su čuvali lobanje svojih predaka stanovali su u kamenim kućama sa lepi m popločanim dvorutima unutar utvrdenog grada zaštićenog zidovima j kulama grube građevi nske MAGIJA I RITUAL I 23 . Jordan C. Englesk a mesopotamske umetnosti iz vremena oko 3500. porodičnog ili plemenskog kont inuiteta. S1fdina i dol. Prećnik krug a 29.mesopotamsku umetno st (up. Jerihon.:20. Francusb dullO.e. nagađamo da su one postavlj ane na površinu zemlje. s druge strane. Bretanja. e. Prema okolnostima pod kojima su te glave bile nađene. ove glave jasno ukazuju na ovu poslednju . najverovatni je je da su pripadale poštovanim precima. koji razdvajaju sedelački život zeml.1 1 m. ili se u njoj krila i neka misao o životu S one strane groba? J erihonske glave. izražavaju u vidljivom obliku osećanje tradicije. život već da ga nastave posle smni zamenjujući prolazno telo trajnijim materijalo m. I paleolitski čovek je sahranjivao svoje mrtve. koje su imale da ih zadrže u njihovom prvobitnom boravištu.F. Sačuvane glave bile su.

21). kao da su dela neke izumrle rase divova. njihove društvene i političke jedinice su selo i pleme. prema tome. U vreme oko 3000. ali ne pokazuje znake evolucije u pravcu . PRIMITIVNA WytETNOST Kao što smo videli. Većina njih je bila t ragično nemoćna pred os\'ajačima sa Zapada. koje se zovu megalitskim ZiltO Sto su načinjene od ogromnih komada stenja sla ganog bez maltera. ima nekoliko ljudskih skupina za koje je starije kameno doba trajalo sve do današnjih dana. koje smatramo bitnim u našoj živomoj shemi. pre svega. postoje i arhitekti pejzaža. To znači da su primitima društva u suštini zemljoradničb i autarkičnu.da ta društva predstavljaju prvobitno stanje čovečanstva i tako dobija razne protivrcčne e mocionalne prizvuke. .kuće mnvih'.vere. nismo skloni da odreknemo status arhitekture pozor ištUna pod vedrim nebom i sponskim stadionima. U vreme kada je Bliski isto k već postao kolevka civilizacije (biti civilizovan znači. reklo bi sc. U srednjoj i severnoj Evropi malobrojno stanovništvo živelo j e jednostavnim plemenskim životom malih seoskih zajednica i pošto su bronza i gvožde u Ui u upotrebu. nastavićem o da se služimo izrazom primith'an kao pogodnom oznakom za način života koji je preživeo neolitsku revoluciju. 23). sigurno služila kultu sunca. Međutim. .sasvim pogrešno . je malo nesrećan izraz: on navodi na pomisao . Kromleh u Stonehengeu u južnoj Engl eskoj (sl.je i \'erovanja.. ona održavaju konti nuitet života običajima i tradicijom. uticaji sa Bliskog istoka počeH su da se šire duž s everne obale Sredozemlja. grobovi su. a ne u S\'etovne i uti litarne. . stilom. ona predstaVljaju ustaljenu ali malo sigurnu rnmotcžu izmedu čoveka i njegove o koline.dakle gradevinu koja je uzdignuta iznad čisto prak tične svakodnevne građevine s\'ojim razmerama. Druge. 23) sastoji se od velikog prstena načinjenog od ra\. a ne grad i država. što uliva strahopoš je. Medu njih spadaju sve tak ozvane primitivne Zajednice Tropske Afrike.~10žda bi trebalo da to pitamo stare Grke.isto kao Što je arhiepiskop viši od ep iskopa ili arhinevaljalac veći nevaljalac od ne\'aljalca . Umesto toga. znaćila nešto više nego obična t tektura. poznate kao dolmeni. Primi ti'ma društva pokazuju tendenciju ka strogom izolacionizmu i defanzivi prema uljez ima. Celokupna građevi na orijentisana je upravo prema tački na kojoj se sunce rada na dan dugodnevnice {Ictnja solsticij a}.istorijskih. . nesposobnu da preživi dodir sa gradskom civilizacijom. žh'eti kao stano vnik grnda). godine pre n. u isto vreme. prema tome. takozvani kromlesi. sigurno priznao i SlOnehenge za arhitek turu. pošto nijedan drugi izraz ne bi bolje poslužio. kulturno naslede pri mitimog čoveka obogatilo je naše. onda je SlOnehcnge više nego ispunio uslov. ali severno od Alpa ti uticaj i su postali osemiji tek mnogo godina kasnije.) . Pa i mi ćemo s lakocom učiniti to isto ako podemo od toga da nije neophodno za ltJarati prostor da bismo ga ograničili ili naglasili. I tako neolit ska Evropa uopšte nije dostigla onaj društveni stupanj koji je stvorio arhitekturu J erihona. Cudno je ipak ~to oni nisu imali grnčariju. ali. sa zidovima od uspravno postadjenog kamenja i jednom jed inom džinovskom kamenom pločom umesto krova (sl. koji su skovali ovu reč. Da li se ovaj spomenik može nazv ati arhitekturom stvar je definicije: mi smo danas skloni da pod arhitekturom ra zumemo pojam zatvorenih enterijera. Čak i danas te megalitske građevine odišu nečim natčovečanskim. Citav obrazac primitivnog života je statičan. ostrva u južnom Pacifiku i obeju Ameri ka. mi tu nailazimo na monumentalne kamene gradevine raznih vr sta.Primitivan. Neke od njih. One su bite zidane u religiozne svrhe. koja je skoro doslovno zahtevala da se pokrenu p lanine.\kđutim. Grk bi. Ako je arhitektura tUmetnos t oblikovanja prostora prema ljudskim potrebama i težnjama. (to jest »konstrukcija. neolitska revolucija u Evropi napredovala je mnogo sporijim tempom. n)egov folklor i muz .konstrukcije (sl. tra jnošću ili uzvišenošću namene. isto tako. bez pomoći pisanih izveštaja i zato su tako malo S \'esna sopstvene istorije. ci vilizacija.nomerno raspore denih usprnvnih kamenih balvana koji nose horizontalne ploče (nadVT3tnike) i dva u nutrašnja slično obeležena prstena sa kamenom nalik na oltar u središtu. Za njih je . njego\'e običa.e. sve do na nekoliko stotina godina pre početka naše ere. tehnika pečenja z emlje u pećima pronadena jc. 22. iH . Grupe ljudi koje su još uvek zadrža le način života ljudi iz mlađeg kamenog doba mogu se lakše naći. bez unutrašnj ih težnji za promenom i ekspanzijom. tek kasnije.zgrada. strahovit<! i udružene napore koji su za to bili potrebni mogao je zahtev ati samo autoritet vere . pre dstavljaju mesta za oba~'ljanje verskog kulta. projektanti \'nO\'a i igrališta. pa je.arhi-lektura.

Nagrade za ovu pažnju ukazanu svetu primitivnog čoveka mnog ostruke su.a lobanj1. i. London . NO\'a Gvineja. Jedna od njih je bolje razu24.iku zabeležili su etnolozi. XIX vc:k. B ritanski muzej. a atav zapadni s\'el pohlepno skuplja dela primiti\'ne umetnosti i divi im se.j: oblasti reke Sepik. Gipsom oblokn.

jer i u našoj tradiciji postoji . iz: oblasti reke Sepik. stvara upečatljivu sliku .ih primitivnih religija i najsnažnija kohe zivna snaga u primitivnom druhvu. nalazi u oblasti reke Sepik na Novoj Gvineji gde su sve donedavno lobanje predaka (i značajnih neprijatelja) b ile obradene na isti način. Visina oko9m. 24). ali. S druge strane. Na Uskršnjim ostrvima. ono se jaVlja u bezbroj različitih oblika.u tolikoj meri da su telo i potiljak potpuno iz ostavljeni. uglastim licima kao da su rezult at podsticaja srodnog onome koji se krije iza megaIitskih spomenika u Evropi. kako se primitivni svet sastoji od veliko g broja izolovanih plemenskih grupa.svedeno samo na ulogu običnog nosača. u suprotnosti sa ukočenom ljudskom fig urom. 25. I ovde su opet s vi napori usredsredeni na lice . Na slici 27. naravno. St.mevanje početaka naše kulture u neolim Bliskog istoka i Evrope. Uskrinja OStrva Obožavanje predaka je najtrajnija crta s".on p okazuje upadJjive analogije sa neolitom daleke prošlosti i. jer obrađene lobanje iz oblasti reke Scp ik nisu onako realistički modelirane kao jerihonske. Umetnička Nova Gvineja.oljki umesto očiju (sl. ukočeni m očima od školjki. A ov de znamo da je njihova namena bila da se . Među domorodačkim plemenima u Gabonu. a ne portretnom sličnošću.l Pli«nn. pti ca dušc_. bili MAGIJA I RITUAL I 25 . Kameni kipovi. viiina 1. Akivi. Drvo. tbirka Valingtonovoi univerziteta . Iako je materijal na kome se zasniva naše poznavanje primitivnog društva i njegovog života skoro bez izuze tka sasvim novog datuma . Mu1kajigllr(J nalkriljetll. kao što se vidi na slici 25. Louis 26. Tako je značenje kulta lobanje u Jerihonu osvetljeno bezbrojnim paralelama u primitivnoj umetnosti.veoma mali broj je stariji od sedamnaestog veka . kao u nekom zajednič kom prebiv aliJtu predačkih duhova. Ove velike kamene glave sa izduženim. uhvate uklopkuc duhovi mrtvih i da se tako stekne vlast nad njima. na primer. Kjeno stremljenje u vis. a njegov umetnički izraz je još raznovrsnij i. kao i mnogim drugima duž zapadne obale C entralne Afrike. to je po svoj prilici tropska roda ili kakva druga morska ptica poznata po sp osobnosti letenja. dok je telo . počev od goluba Svetog duha do albatrosa Drevnog moreplovca. nalazim o ogromne figure predaka isklesane u vulkanskoj steni (sl. pa odjednom o tkrivamo kako skoro i protiv svoje volje reagujemo na umetničko delo koje nam se n a prvi pogled možda čini i nerazumljivo i neprivlačno. jerihonski. Najvažniji deo kompozicije je glava sa prodornim.kao i uopšte u primitivnoj umetnosti . u Ekvatorijalnoj Africi. iako ona otelotvoruj u isto ono verovanje kao i izvanredne drvene skulpture predaka iz iste oblasti.22 m. Ptica raširenih velikih krila koja se pomalja iz glave predstavlja vitalni duh pretka ili životnu snagu. prikazan je jedan takav čuvar u obliku koji je tradicionalan među Bakotama. Ovom plemenu. kult se verovatno umno gome razlikovao od novogvinejske verzije. Najbliža se. XIX-XX vek. što je zaista čudno. lobanje predaka čuvaju se u veJikim sudovima koje štiti velika klesana figura. XVII vck ili ranije. Udovi nagoveštavaju položaj embriona u kome toliki primitivni n arodi vole da sahranjuju s\'('lje pokojnike. uključujuci i upotrebu šl:. sudeći po izgled u. identitet preminuloga ustanov ljen je plemenskim §arama naslikanim na licu. lbog ncub1aženog divljaštva izraza nama je teško da u njima vidimo umetnička dela. 26). mnogo je boga tiji.i čudno prisnu.

fur'. verovatno. 28. disciplinovano i harmonično . Bronza. predstavl jeno konkavnim ovalom. Lice je. Nigerija. 27. Izuzev gla\'e. Predmet u celini deluje mimo. i~ Ifa. Gabon. Zhirka Oni iz !fa su poznati neki obojeni metali. a frizura se sastoji od dva kružna segmenta. nije trebalo nikoga da uplaji. visina 34 cm. nasuprot tome.. Ova figura je značajan primer geometrijske apstrakcije. XII \'Ck.aj čuvar. Etnografska ~birka Univerziteta u ZUrichu dwro furI. i~ oblasti Bakota. Dn'o pokriven o mesingom i bakrom. sve ostal o je svedeno na jedan jedini plan. visina 76 cm. Ekvatorijalna Afrika. ali ne i gvožde. telo i udovi su savijeni u §upa1j romboidni obl ik. Gabon.kao f ino uravnotežen niz oblika.. pa nam zatO postojeći izve§taji ne pričaju mnogo atat nom 26 MAGIJA I RITUAL . dajući im na taj način naročitu v ažnost. koja se u "ećoj ili ma njoj meri javlja u celoj oblasti primitivnih umetnosti. Plem enske tajne se nerado otkrivaju. a o\. tako neupadljivih da bi čovek sve zajedno mogao shvatiti kao čistU dekoraciju. Zbirka OIaries Ranon. čul1ln. Por/rtl muIkar~(l. Figu. Pariz duoo: 29. Figura ČUvani. u kome su smcltena dva sferična oka i nos u obliku piramide kao usred suda. XIX-XX vck. tako da su njegovi umetnici umeli da prevuku te slike čuvara listovima uglačanog mesinga. XIX-XX \'(k. iz oblasti Bakota. Drvo pokriveno mcs ingom. visina 67 cm.

: izražavaju istu toliku razliku u kultu predaka iz koga su on e potekle. čuvari plemena Bakota daju nam dobar test za ove pretpostavke. Medutim. a svaka pojedinost nesumnjivo ima preds tavno značenje. Lepo! Ali. kao što je značenju čuvara 30. Medu velikim brojem ova kvih sakupljenih čuvara razlike su znatne. nijedna kopija nikad nije potpuno vern3 modelu. Koja je od njih bila prva. Ovo lice otvorenih usta punih šiljatih zuba očigledno je napravljeno d a zastraši. Ovde je u pitanju figura čuvara koji zaista vrši svoju funkciju. od slike 28 ka slici 27) od predsta ve ka apstrakciji (a za to imamo i mnoge prelazne primere). poštO ne možemo zamisliti kako bi se njeno realistično lice razvilo iz oskudne geom etrije slike 27.u plemenu Bakota. visina 63 cm. ta k.kao i apstraktne tendencije primitivne umetnosti uop!te . da bi se novostvoreni čuvar razlikovao od onoga koga je zamenio. a ne izdubljeno. poznato. mada ni izdaleka tako dale kosežan. Medutim. Kraj XV I XVIII veka. Medutim. Svaki pokret ili oblik koji se beskrajno ponavlja pokazuje skl onost da izgubi svoj prvobitni karakter .? Ako je tako. lice je jako ispupčeno. Muzej primitivn e umetnosti. To vrlo dobro zapažamo na ideografima kin~ko g pisma. Nigerija. i ono se na početku sastojalo od majušnih slika. Bronza. Ova promena odigrala se. Linija razvoja vodi. mnogo prostije obj~njenje: s\'e izrazitija apstrakcija koju zapažamo na čuvarima u plemenu Bakola potekla je iz beskrajnog ponavljanja. jer ni dva od velikog broja sačuvanih figura čuvara nemaju isti sklop lica. ali razmak nije mogao biti veći od jednog ili dva stoleća. i otečekivali te male varijacije. jer j e svaki čuvar imao pod sobom sud sa ne vi~e od desetak. dakle. dok je religiozna predstava ostala ista. Jsti preobražaj. dvanaestak lobanja. po mome mišljenj u. veka.da pitanje postavimo m alo opreznije . Smemo li onda pretpos taviti da je kod primitivnog umetnika i njegove publike postojalo interesovanje za apstrakciju radi nje same? To ne zvuči verovatno. koliko je nama poznato. ali su one ubrzo izgubile svaki trag svog predsta\'Oo g porekla i pretvorile se u čiste znake. s obzirom na izrazito konz ervati\'nu prirodu primitivnog društva. U svakom slučaju. koja uporedenju s pn om izgleda skoro jezovito realistična . Možda su od njega. ili možda ima i drugih faktora koje treba uzeti u obzir? U stvari. 28) je skoro identičan sa prvim. Mi ne znamo koliko je tak vih čuvara bilo istovremeno u upotrebi. Za tO postOJi. oni su postajali sve jednostavniji i apst . ili . pooto drvena skulptura ne traje dugo u tropskim usl ovima. a konze rvadvno raspoloženje primitivnog društva zahtevalo je da svaki novi čuvar bude urađen po uzoru na svoga prethodnika. izgleda razumno da se njihovo toliko veliko udaljavan je od prirode . da li razlike izmedu figura u plemenu Bakota i pl emenu sa reke SepiJ. uprošćeniji. a evropski putnici. N:d drugi primerak (sl. izuzev glave. jer je po njihovom mišljenju i ona apstraktnija figura bila isto tako prihvat1ji\'a. ali broj je morao biti prilično velik. tdko bismo povero\'ali da je kult predaka kod plemena Bakota pretrpeo bilo kakve veće promene u vremenskom razdoblju koje de li sliku 27 od slike 28. apst raktniji. kako da objasnimo razne stupnjeve apstrakcije u primitivnoj umetnosti ? Treba li da pretpostavimo da veća apstraktnost oblika nosi u sebi i značenje i veće tSpirirualnosti. reklo bi se. držeći se osnovnih obrisa t radicionalne sheme. Njujork 'Dt. reakcija pripadnika plemena nije ista kao i naša. može se pratili na Bakota-čuvarima. S1!iraf u poćctak il Benina.objasn i kao pokušaj da se saop!ti trazličitosu sveta duhova i da se odvoji od sveta svakod nevnih pojava onoliko striktno koliko to samo dozvoljava umetnikova uobrazilja.on postaje s\·e osnovniji. Kaka\' je onda odnos izmedu n jih dve? Verovatno su bile načinjene u različita vremena. vajar iz plemena Bakota uživao je izvesnu slobodu.koja predstavlja stariju i originalniju veiliju? Slika 28 sigurn o. Kako j e njihov vek trajanja bio ograničen. počeli su da donose sa sobom čuva re iz plemena Bakota tek od 18. iako svi nesumnjivo pripadaju jedinstve nom tipu sa potpuno istom namenom. morali su ih menjati u čdćim inter· valima.

Ono što se s nj ima desilo moglo bi se nazvati . premda ga ne možemo uvek tako jasno videti kao u slučaju Bakota-figura. jer je to bio jedini pravac u kome su se mogli razdjati.raktniji. moramo dobro paziti da ne zauzmemo negativno MAGIJA I RITUAL I 17 . Ali. Razmotrili smo ovako opširno ovaj proces zato što on predstavlja osnovnu karakter istiku neolita i primitivne umetnosti.apstrakcijom putem razmnožavanja u okviru istog so ja•.

on zalO mora i da zahteva mnogo veću poslušnost od sv ojih podanika. y. otelovl jujući božju volju u svojoj ličnosti. jer ga to poštovanje prisiljava da stalno pona Vlja istu shemu. Belgija 32. Presudan fakIOr bio je možda i to ŠtO one nisu stvorile ili prihv atile neki sistem pisanja. Onko. naravno.stanovište prema ovahom lrazmnožavanju. Zurich (ZbIrka E.apstra kcija putem razmnožavanja u okviru iSTog sojal poliče iz pošto\'anja primitivnog umetn ika prema nazličilOstil sveta duhova. pa zato ni njihova nestabilnost. ni etnićke. Najzad. postojale su na ivici istorijskih civilizacija 31. poniklo nekoliko domaćih kraljevstava. jed ini model kojim se može poslužiti jeste drugi takav čuvar. Tcrvuercn. ali nijedno ni je bilo trajnije. njegova nadležnost je ~ira i kompleksnija nego d elokrug plemenskog po. a ne samo slobodno udružene grupe porodica ili rodova koji sači njavaju pleme.glavice. što je posledica migracija ili osvajanja. Ll!tschcnt:ll.. On to čini uz pomoć svoje vladajuće elite. ne treb a da nas iznenadi. Kongo Kinbsi. zasnivao S\'oj autoritet na postavci da su mu ga dale natprirodne sile. I tako. zahteva druŠt\·o podeljeno na klase. plemstva. Ovakvi uslovi vladali su neko vreme duž obale Ek\'atorijaJne Afrike. ili čak i p risvaja status boŽ8nst\'a. tako i medu vrstama (o čemu svedoči \'elik broj rasa medu psima. Pobeda afričkih kralj e\'ina nije u ovom smislu potpuna. Muzej Rietbcrg. Svaki kralj jc. . XIX-XX vd:. ni lingvističke. U njemu ima puno opasnosti. na koje prenosi je dan deo svoje vlasti.. moramo imati na umu da . nili bilo koje druge. Drvo. Najzad. Svajcarska. Maska.izoblasti Baluba. i on nije siguran da mu je posao pošao za rukom ako te dve figure ne liče jedna na drugu. i li do stvaranja uslova koj ima će se fav(lfizo\'ali \'raćanje s\'etu vidljivih pojav a. Ovak\'o razmnožavanje s like u primitivnoj umetnosti može biti prekinuto na dva načina: može doći do prisilnog u bacivanja drugih plemenskih tradicija. XIX \d. nekoliko s lOtina milja severozapadno 0<1 Gabona. ako se on lati rada na jednom čuvaru predačkih Jobanja. Drvo. b ar u teoriji. za kraljevski autoritet ne postoje nikakve inhe rentne granice. Kraljevstvo znači pobedu grada nad selom i tako predstavlja razvita k suprotan tendencijama razvoja seoske primitivne zajednict. ali on o vodi i ka stvaranju bezbrojnih varijanti novih i drukčijih zamisli. dakle. koje su rezul tat razmnoia\'anja II okviru iSlOg soja). Kralj je. Tamo je. \"isina 4 7 CIn. iz KIppela. Ono donosi bezbednost i red ostalom stanovnistvu. Cstanova kraljev· Stva. d. za razliku od plemenskog poglavice. kako u umetn osti. svemoćan. \'lsina 46 CIn. koje u z amenu za 10 mora da izdržava kralje\"ski d\'or i aristokraciju na taj način što im daj e jedan deo s\·ojih dobara i što im sluzi. on vlada ' po milosti božjoj. Heydt) . Prema lOme. Kraljevski muzej Centralne Afrike. ~flll kojlllJtli. možda. zahvaljujući dodiru sa istorijskim civilizacijama Sredozemlja.

Neke su od pečene gline.Ali. koju pr ikazujemo na slici 29. Glava iz Ifa zajedno sa njoj sličnima verovatno je sačinjavala deo dugog niza portreta preminulih \'ladara. da bi . Lice je do krajnosti individualno. njihovi duhovi. koja je ponikla u istoj toj oblasti i i~čezla je tek u XVIII veku. uopSte ne iznenađuje s obzirom na čudno prom enijivu prirodu njego\'og religioznog \'ero\'anja. Nije. Maska iz oblasti Bamenda. vet su služila glorifikaciji vladara i njegovog d\·ora. U vreme kada je načinjena ova glava. Još više od njenog tehn ičkog sanšenm'a iznenaduje. Osim predačkih gla\'a. a ne kao na pojedinačne individue. Cinjenica ~t(l je primitivni čovek vi~e bio sklon da misli na du hove svojih predaka uzimajući ih kolektivno. 236). Muzei Rietberg. ono bar od terakote) dok su još njihovi subjekti bili u životu. Tehnika obrade bronze iz Ifa bila je prenet a u kraljevinu Benin. umetnici iz Senina stvorili su čitav niz različitih dela ko ja nemaju ničeg zajedničkog sa svetom duhova. poSto je izrađena u teško obradivoj bronzi. da su te gla ve bile načinjene (ako ne ođ bronze. a upotreba prirodne k ose . kao i namena sa kojom je bila stvorena . . d. Drvo. XIX-XX vek. i da su postale klopke za duhove tek posle smrti vladara. za razliku od duhova plemenskih poglavica. p lemenitog izraza. Korn od drveta.'o sa plemenskim rezb arijama u drvetu. u XII veku. XIX-XX vek.33. u Evropi se ne može naći ništ a slično po karakteru. U umetničkom po gledu. medutim. istančan i siguran realizam glave iz Ifa. otkriva s\'oje blisko srods[". v. Maska. za duhove pokojnik a . po naročitom naglašavanju gla\'e i geometrijskom up ro~ća\'anju svake pojedinosti. visina 61 cm.vezuju je za p rimitivnu umernost drugih krajeva. Meksiko i njihov uspon i pad poznati su nam samo sasvim delimično i nejasno. on. kolektivno suštas tvoj i zato. on izgleda izuzetno realističan. Ona treba da traje večno. jedinstvena i nezamenji\'a. očigledno. a ne drvetu. dakle. jer su vladari Ifa zaist3 preuzeli nešto od urbanih kvaliteta jerihonskog predačkog kulta. druge.•moulage II cire perduet bila je p reneta iz Sredozemlja. Mogućno je. ali je ovde primenjena s mnogo veštine. Samo plemenske brazgotine po licu i rupice za pričvršćivanje kose i brade. Meren merilima primitivne skulpture uopšte. klopke. SviralI/rog (sL 30) je karakterističan primerak te p3rađne umetnos ti. od bronu. Svak a od ovih glava je. Narodni antropološki muzej. kao ~to je tO činio pripadnik plemena B akota.kult predaka . NO\'a Britanija.slučajno ~to glave iz Ira pokazuju mnogo veću sličnost sa jerihonskim lobanjama nego sa predačkim f igurama primitivne umetnosti.ubedljivo nameće pomisao da su ove glave bile pripremljene kao .klopka' uspe§no delova la. a ipak tako skladno. Zurich (Zbirka E. Tehnika livenja tzv . jer za primitivni um u svakoj MAGIJA I RITUAL I 29 . u Nigeriji. koji se jasno razlikuje od drugih. Hc)'dl) 34. nisu se mogli utopiti u bezlično. v isina 46 cm. dodav3njem njego\'e kose. ali ako se meri umetnooću iz lfa. Ovo religiozno verovanje nazv ano je animizmom. kako se svaki vlad3lac odlikovao ličnim značajem. Kamerun. da podseća na klasičnu umetnost Grčke i Rima (vidi tablu u boji 7 i sl. sa poluostrva Gazelle.verovatno kose uzete S3 glave onog lica koje glava predstavlja . u stvari. svaka glava je morala da bude auten tičan POrtret. najimprcsivniji ostaci ovih iščezlih domorodačkih kraljevina jesu portretne gla ve iskopane u Ifu. kao prekrasni prime rak na slici 29.

U primitivnom društvu ove cerem onijalne predstave imale su bezbroj shema i bezbroj namena. 15). takođe. O\'a ko radikalno ispremeštani sastavni delovi liCll karakteristični su za eskimske maske uopšte. Ovo bi se moglo s taȍ noocu odno siti na prekrasnu lenu koja kleči (sl. 56 cm. D rugi duhovi bor ave u zemlji u rekama i jezerima. 36) nasuprot tome zapanjuje s\'ojim realizmom. a njen izraz lica kao u transu. pri čemu se džinovske obrve dižu nad licem kao neka zaštit na nastrclnica. Mi se joo uvek osećamo uzbuđenim kao da smo S1\'arno promenili identitet kada nosimo masku u vreme Svih svetih ili . Nekoliko primeraka koji su ovde reprodukovani samo su bledi nagoveštaj bo~ gatstva postojećeg materijala. a medu narodnim n~njama evropskih seljaka donedavno je bilo jo~ ostataka pre hriUanskih ceremonija. nameću pomisao na obred čaranja ili proricanja. ali se retko kada išlo tako daleko kao ovde. u suncu i mesecu. u koi irr:J ic n.:ao r c· trebu da svoje oonos e sa svetom duhova iz. U\'ek s m askama kao glavnim delom. Nj ihova boravišta mogu dobit i i ljudsko obl ičje. navodno krokodila. Čvrstina ovih oblika upadljivo je očigledna kad ih uporedimo sa rasp linu~ tim. Počelu XX veka.\tesoje da. Po shvatanju primitivnog čoveka treba umiriti duh drveta pre nego se 0\'0 pose~ če. 0:1 je ose. Cak je i način na koji se one nose in'anredno raznolik.dnc Aljnkc. 32). Zadu2bin. ~jihovo z načenje se retko mo:že. Ta opčinje nost maskom nije iščezla ni do današnjeg dana. a najčdCe se ne može dokučiti. Afričke maske. koje je načinjeno od ko re drveta na okviru od bambusa (sl.azi igrar:la i sličnim dramskim ceremonijama. Ima. .. Drveni ratni šlem sa jugoistočne A ljaske (sl. avetinjskim licem maske sa poluostrya Gazel!e. i u tom slučaju takvi duhovi katkad stiču toliko stabilan identi tet da' se mogu smatrati kao rudimentarna božanstva. odlikuju sc simetrijom i preciznoocu i oštrinom r ezanja. ali duh svakog pojedinog drveta je i deo kolektiv~ nog . za duhove. u kojima su učesnici oličavali demone svojim rezbarenim maska ma veoma primitivnog karaktera (v. materijala i funkcija je skoro b ezgranično.35. iznO\'a gradene. kao Što su \'isuljci u obliku . 35) sa nesimetrično ras~ poredenim elementima koji na prvi pogled nemaju nikakve veze. moraju ublažiti da bi potpomogli plodnost ili izlečili bolest. delo iz plemena Baluba iz Konga. Njujork :živoj stvari postoji duh. iako se malo zna o njenom ritualnom značenju. Here.avale elemente tajnosti i ljubomorno su čuvane od neposvetenih. 31). Drugi se.duha drveta" koj i se sa svoje strane utapa u opšti . liUa« ili štapići pričvrščeni za povi e _grane«. Medu njima ima m aski koje predstavljaju ljudska lica. Ove obredne igre potiču još iz starijeg kamenog doba (v.duh života.\taske predstavljaju najbogatije po glavlje primitivne umetnosti.l ~ as on sam igrao ulogu . u južnom Pacifiku. obredne svečanosti kojima su služile ićno su sadr1. koji se možda može .iz jugozap. Figura spada u najfinije i najmanje apstr aktne proizvode plemenskih rezbarija. potpuno same za sebe. sl. nog \'aiarstva. tako da su maske u celini manje podložne tradi~ cionaln im ograničenjima nego drugi radovi primitiv. počev od realističnih pa do najfantastičnijih. S\'akodnevnom dodiru sa s vetom duhova primiti\'ni t O "ek se nije zadovoljavao time Što te vršiti obrede ili prinositi :žrtve pred . Jedno jedino oko i usta puna zuba jedine su rojedinosti koje mogu raspo znati i nepos\'eteni. a nosili su je u notnim svečanostima igraČi koji su držali zmije. kao i šuplja zdela. MUlej . vet. maski koje nisu uopšte napravljene za nošenje. t. To naglah\'anje tajanst\'enog i spektakularnog pojačavalo je dramatičnost riruala i dozvoljavalo tvorcima maski d a teže za nO\'im efek~ tima. a kostimi. u kiši. kakva je ona predsta\'ljena na slici 33. naročito ako su i sami iZ\'odači sačinjavali neku tajnu družinu. Dn'O. 34). ~.meričkih IndijaIlaca.klopket za duhove time š . Nova Britanija. bili su isto tako raznovrsni i kompliko\'ani.klopkarm. Na nMem primerku crte ljudskog lica nisu bile prepradjane. "eć da budu sa mostalno izložene kao slike. Još čudnija je eskimska maska sa jugozapa dne Aljaske (sl. ali onima koji umeju da fČitajuf o\'aj skup oblika daje sažetu predstavu ple~ menskog mita o labudu koji tera bele kitove u susret lovcu. bogatstvo oblika. Maska (eskimsb). O\'a m aska treba da predstavlja duh neke životinje. da se ta ko izrazimo. a ima nag oveStaja da su i životinjske maske bile nošene već tada. sl. z atim životinjskih maski ili kombinacija jednih i drugih u svim oblicima koji se da ju zamisliti. bi smijao maske i oblači o se u komplikovane kostime. opet.

30 ~tAGI J A I RITUAL .

i u isto vreme onaj koji nas najviše očarava. vet bile predstavljene bezbroj puta pre toga. od utvrdenih elemenata: malih. Njujork MlSka iz humke Brakebill. koje igraju važnu ulogu u plemenskoj mitologiji. Cambridge. pa se obris k. koja zahteva veliku vdtinu. Procenjeno je da je maska stara četi ri stotine do hiljadu godina. pa je slikar najveću brigu posvetio tome kako da ove četiri stvari kombinuje u dopadljivu §aru koja će popuniti povdinu koja mu je stajala na raspolaga nju. ka ko bi se duh pod zemljom uhvatio u tk.i muzcj.itovih leda može videti kroz donji deo tela ptice. čije su ivice uglačane. Drvo. Tehnika. svaka je sklopljena prema već čvrsto ustaljenoj tradicionalnoj f ormi. Iako je ova tehnika bila dobro poznat a. pa ga je svako poklapanje tela zbunjivalo. Izgleda da su ovakve mask e od §koljk. ina 30. Tennessee. Poćctal:. Man. slikarst vo u primitivnom dru§tvu igra podređenu ulogu. Očigledno je da su te životinje. Ov a jedinstvena umetnost razvila se među indijanskim plemenima nastanjenim u pustinj skim jugozapadnim predelima Sjedinjenih Američkih Dr1. a sve to okruženo zmijom munje i vukom.i stavljane u grob zato da bi mrtvac imao jedno drugo. drugo lice koje treba da zbuni neprij atelja svojim krvoločnim izrazom. a kroz perje levog krila nazi ru se prednje noge vuka.lopkut.InJa: 36. na pesku na slici 39. Kao nezavis na umetnost. a blago ispupčena spolja!nja strana pretvore na u lice čudnom ali upetatljivom rezbarijom i brazdama. NM poslednji primerak. prikazan je isečak sa takvog jednog zida. ali ova scena nema smisla ako se ne zna tekst priče. 25). na 22 cm. Uprkos) a možda upravo zbog toga ho su nepostojane pa se moraju iznova MAGIJA I RITUAL I 31 . Okn 1000-1600.: )1. na kome se vidi ptica groma na kitu-ubici. vis cm. 2:ivotinje se lako r aspoznaju. XIX vcka. a takođe je uslovljen nje govom funkcijom. koje iz gledaju kao da su pojedinačno isecane i redane jedna do druge. Bez obzira na to u kolikoj se meri ovo slikarstvo Nootk a Indijanaca u poređenju sa paleolitskim životinjama čini formalno i apstraktno ono po staje veoma realistično ako ga merimo merilima . trajno lice. Monb lkoljka. Prirodnjlč!:. I to je neka vrsta maske. objasniti činjenicom §to je ovo delo Indijanaca a ne Eskima. Na stici 38. Umetnik se veoma sa vesno pridržavao uzora. 37) . visi Muzej Pcabody Univerziteta Harvard. slikarstvo je moglo da dođe do izraza samo onda kada su mu i zuzetne okolnosti pružale pogodne povdine.ava. on je postupao kao da su tela životinja providna. danas je uglavnom izvod e Indijanci plemena Navaho iz Arizone. Ratni Ilem (Tiingit). sast oji se u sipanju zemljanog ili kamenog praha raznih boja na ravnu pdčanu povdinu. medutim. Tako su Nootka Indijanci sa ostrva Vanc ouver na se\'erozapadnoj obali Severne Amerike gradili veoma prostrane drvene kuće sa zidovima od glatkih dasaka koje su rado ukra!avali scenama iz plemenskih leg endi. njena primena bila je ograničena u većini oblasti na bojenje drvenih rezbarija il i ljudskog tela katkad veoma složenim ornamentalnim uzorcima (sl. jasno ocrtanih povr!ina guste boje.SO dol. iz jugoistočne Aljasu.slikanja. Vlasnik kuće je tu p riču očigledno znao. potiče iz jedne indijanske nadgrobne humke u Tennesseeju (sl. Ona je načinjen a od jedne §koljke. tamo gde to nij e mogao da izbegne. Uporedeno sa vajarst\'om.

umetnika.imllui. jer se pesak uglavnom koristi II obredima letenja. O tome da su ovi obredi sastanci u koje veliki emocionalni intenzitet unose i lekar i bolesn ik jasno go\'ori naša fotografija. a 'popunj3vac ih pod njegovim nadzorom slikar. 39. za pr imitivnog ooveka koji magijama i obredima pokušava da potčini prirodu svojim potreba ma. vu.18. njihove sheme su Strogo utvrdene tradicijom. R3Zne kompozi cije pre pOOscćaju na recepte koje prepisuje lekar. gT(lm~ /ul I ptica kitu ubici (Nootka) . možda je teško razumeti u modernim JXljmovima Zapada. 3! \\o\GIJ. ove tri funkcije sigurno su se javljale kao razni aspekti istog procesa. ArizonJ praviti za svaku priliku. Oko 1850. možemo ih z 3i5t3 na.73 x 3m. Ali. I RITUAL . Prirodnjačk. Takvo jedinstvo. R ponekad čak i poisto\'etivanje sveštenika . 1. lwija munjI. A u speh ili r:cuspeh za njega su doslovno bili pitanje života ili smni.l.1\illjor)::. Riluaislikanja na pesku u bolesnog dečaka (Navaho). lekara.'csti kao pn'oklas3n primer apstrakcije samooplodivanjem. Drvo.

A na mno gim mest ima zemljine kugle. sagrađena pre skoro devet hiljada godina. Ali. A ipak. a ne od prirode. otprilike pre pet h iljada godina. b io je suviše velik uspeh neolitske revolucije u ovim krajevima. znači iznenadno ubrzanje događaja.PR V I DEO ( S TARI SVET 2. međutim. Egipatska umetnost Istorija počinje. Utvrđenja u Jerihonu bila su poduhvat takve vrste. Sta je bilo izvor ljudskih sukoba zoog kojih su ova utvrđenj a postala neophodna? Da li otimanje oko ispa~e među pastirskim plemenima ili oko o bradive zemlje medu zemljoradničkim zajednicama? Osnovni uzrok. A videćemo da tO znači i promenu u tlTSli do gađaja. Možda je u pitanju samo perspektiva . ma kako bile odlučne. jer ova dva događaja. Oko 3200. problemi i pritisci sa kojima su se suočaval a istorijska društva sasvim su drukčiji od onih sa kojima se suočavao paleolitski ili neolitski čovek.il i. snaga prirode . Početak istorije. čovek se i zadov oljio time da ostane na meolitskom nivou. grubo uzeto.praistorijskogt i . (. ili se. čim se upirnmo zašto je tako. tako de. nje govi podvizi bili su reakcija na pretnje od fizičkog istrebljenja. pre ma tome. Na nekoliko mesta. koji je dozvolio l okalnom stanovništvu da se umnoži više nego što je to dozvoljavala postojcta količ ina hra ne. a nepostojanje pisanih izvcltaja je Jedna od bitnih razlika između proi storijskih i istorijskih društava. neolitska ravnoteža između prirode i toveka bila je poremetena novom pretnjom . znoma mnogo više o istoriji neg o o praistoriji.? Zar ono ne izražava samo razliku II UM em znanju o prošlosti? (Zahvaljujući pronalasku pisma.nikada mu više nete prkositi kao što su prkosile paleolitskom. To predstavlja dosta zgodan kamen meda§. kao što se to često govori. izgledaju neverovamo spore i poste pene kad se mere događajima iz poslednj ih pet hiljada godina.ali. istorijskog. padaju II i sto vreme. II vrsti toga što se dešavalo . koji je tražio neprekidan i specijali1. Jer. Pripitomljavanj em životinja i biljaka za ishranu on je odneo konačnu pobedu u ovoj bici. nađemo se licem II lice sa problemima koji nas kopkaju. narod ujedinjavao u ve te i disciplinovanije društvene jedinice kako bi bili ostvareni težnje i napori koje nijedno plemensko društvo bez čvrste organizacije ne b i moglo d3 i zvr~i. Praistorija se može definisati kao ona faza ljudske evolucije tokom koje je čovek kao vrsta naučio kako da se održi nasuprot neprijateljskoj okolini. primitivnog društva. Ljudi. pretnjom koja je dolazila od čoveka.pošto je počela tistori. bilo dosta događaja: put od lova do zemljoradnje je dug i težak. Najstariji spomenik te pre tnje predstavljaju utvrđenja neolitskog Jerihona (vidi sl. Pre svega. {ama" i tM/inje (zidna slika). kakvu vred· nost ima razliko\"anj e izmedu . možda. 20). meni se ne čini da je tako.bar za vreme te geološke ere . promene koje oznatavaju taj PUt.ac? I II praistoriji je. kao što smo videli u prethodnoj glavi. Ali neolitska revolucija izdigla ga je n3 niv o na kome je mogao beskrajno dugo da se zadrii.bedu jući sebi dalji život na ovoj planeti. pretpostavljamo.stvari koje su nam bliže izgledaju vete . Ta je situacija mogla da bude rdena na više raznih načina: neprekidni meduplemen ski rat mogao je smanjiti broj stanovni~t"a. Hierakonpolis . prona~ laskom pisma. p~ n. obe-I.ov an rad tokom 40. ) lli postoji suštinska razlika II nač i nu kako se štošta d~a valo .

dono je i u d olini ~i1a i u dolini Tigra i Eufrata. Egipatska umetnost koleba se izmedu konzervatizma i novatorstva. i 3000. a nešto kasni je i u susednim oblastima. podlegao bi mnogo ranije nego što se to najzad desilo. pre n. ne srne da se protegne na više vekova.dužeg razdoblja. pa se tako preko njih i mi još uvek ose6!mo povezani sa Egipto m od pre pet hiljada godina neprekidnom živom tradicijom. vcć su učinila da ti podviz i budu nezaboravni. videt i da je tokom \'remena ovaj osnovni obrazac preži\'lja\·ao sve teže i teže krize. najpre II Egiptu i Mesopotamiji. PalttaltraljaNar". ljudi su živeli u novom. neprekidnat bolji izraz za nju. pri čemu j e lvtesopotamija imala vodstvo). znači. Napori da se uhvati u koštac sa svojom ljudskom okolinom predstavljal i su za čoveka. (Da bi bio nezaboravan. Postoji zrno istine u ovome: osnovni oblici egipatskih ustanova. Istorija Egipta deli se na dinastije vladara. koje s u stavljale na probu njegovu sposobnost da preživi. l eto. g. vi. mnogo veća iskušenja nego njegove ranije borbe sa prir odom.in a 6J. Himkonpoli~. Ona su ne samo p roizvodila .m kraje~ vima ti sukobi st\"Or ili dovoljno snažan pritisak koji će dovesti do stvaranja novog društva. pomalo naginje i1. pre n. onako kako se to činilo u starom Egiptu.vesnoj jednolič nosti .e. STARO CARSTVO Egipatska civilizacija je dugo smatrana za najkruću i najkonzervarivniju. bilo kao posledica utakmice medu različi tim društvima. on mora biti in·eden dovoljno brzo da bi se urezao u ljudsko pamćenje . To k istorije je vet bio prilično poodmakao u \"reme kada se pismo moglo iskoristiti za beleženje istorijskih događaja.~1i ćemo. isto kao i u dolini Inda i duž Zute reke u Kini. Ova društva su doslovno pravila istoriju. godine pre n. jedan događaj mora da bude viSe nego i vredan sećanjat. pa su u mi. al i oko tri hiljade godina kasnije d" sličnih sukoba. u kome su njihovu sposobnost da prežive stadjal e na probu ne samo snage prirode \'cć i snage ljudi . počev od pIve dinasti je nešto pre 3000. kao ~to je to bio slučaj sa neolitskom revolucijom. pre n. da je ovaj obrazac bio tako ne sa\"itljiv kao što se pretpostavlja.e (godine via· iz -41. j 500.postojanat j .42. u tom trenutku tem po događaja postaje brti. mnogo 510ženije g i efikasnijeg od bilo kojeg koje je dotle postojalo. e. medutim. ali nik ad nije statična. verovanja i u metničkih shvatanja uobličeni su u toku nekoliko prvih stolcća tog dugog vremenskog pe rioda i stalno su se pono\·o potvrđivali sve do samog kraja . pokazalo se to. bilo unutar jednog društva.5O cm. Oko 3100. Nisu nam poznate najrilnije faze njegovog razvoja.tro. Sl:rilia~. Platon j e gO\'orio da se egipatska umetnost nije promenila za deset hiljada godina.velike ljude i velika delat tO je tradicionalna definicija istorije time što su zahtevala ljudski napor u mnogo većim razmerama. oni su uzrok sve bržeg tempa događaja za proteklih pet hiljada godina.u napetostima i sukobima koj i su se radali. pošto su nO\'a društva već bila prošla prvi stupanj.c.. iako na prvi pogled sva egipa tska umetnost između 3000. grubo uzeto. Pronala zak pisma bio je početni i neophodni podvig istorijskih civilizacija Mesopotamije i Egipta. Egipat>ki muzci.) Počev od tog trenutka. Kairo . u većim razmerama. Možda su . Bez njega bi taZ\·oj koji poznajemo bio nemoguć. Mi ne znamo ishod borbe u tuj oblasti (možda će na osnovu budućih iskop [l\'anja moći da se zaključi do koje je mere bila zahvaćena procesom urbanizacije). Neka od njenih velikih om-arenja imala su presudan uticaj na grčku i rimsku umetnost.. dina~ mičnom svetu. ali su sigurno tra jale nekoliko stotina godina (između 3300.

i tO je možda b o glavni podsticaj za stVaranje ovih tobožnjih domaćinstava. To nije slučajno. sve su one bile oličene II faraonu. koji je preovlađivao u primitivnom kultu preda ka. skoro na granici da se pretVore u hijeroglif e (kao što vidimo na sl. da se u prikazivanju ljudskih i životinjskih figura nazire sklonost do. 40) . Naše poznavanje egipatske civilizacije počiva samo na grobnicama j njihovo m sadržaju. slici EGIPATSKA UMETNOST I 35 .. ova je u isto vreme i najstarija poznata slika na ravnoj pomini sagrađenoj čovetjo m rukom. u tome da predstavljaju pogrebne barke ili Ivozare dušet. visina 1.vidimo u fragmentu zidne slike iz jedne predinastićke grobnice u Hierakonpolisu (sl. Pqrtrtt Huy·tllO 114 pfoti.ra. Ova metoda računa nja istorijskog vremena izražava istovremeno veoma istančan smisao Egipćana za kontinuitet i dominantnu važnost faraona (cara). mogao je da čeka jedan aktivan i srećan život bez straha od velikog nepoznatog. Mada nam njegov status može izgledati besmislen i ma da je praktično bio neefikasan u periodima političkih nemira. merenja duša. Koncepcija je još uvek nesumnjivo primitivna po karakte ru . Za nas on ima posebnu važnost zbog toga što je u velikoj meri određivao karakter egipatSke umetnosti. ne smemo načiniti grešku time što bismo zaključili da su Egipćani gledali na ovozemaljski živ t uglavnom kao na put ka grobu. na zidu od opeke. r uku raširenih u izrazu bola. ovde kao da uopšte ne postoji. u najmanju ruku stičemo kad gledamo grobnice starog kraljevstva. Oštra granica između života i smrti nekako je o\'de čudno zamaglje· na. Oko 2650. Veliki beli oblici su čamci i njihovo je značenje ovde. skraćeni tznaci. da bi njegov duh. Egipatski multi. čovek koji je znao da će nj egov ka uživati u istim zadovoljstVima u kojima je i on sam uživao.14 m. jer su te grobnice bile sagrađene da večno traju. Imali smo prilike da već (vidi str. i uvođenjem neke vrste suđenja. Od tih obimnih radova do danas nije niAta sačuvano. Korisno je upozoriti. Taka v utisak. zbacivanjem šeste dinastije . došlo je shvatanje Egipćana da sc svak i čovek mora pobrinuti za svoj srećan život posle smrti. a takođe. izgleda. jer to je njiho va uloga u kasnijim grobovima. ali je značenje koje su mu dali sasvim novo i raz ličito: mračni strah OCI duhova mrtvih. vedrina ovog shvatanja pomućena je tendencijom da se duh ili duh podele na dva i li we identiteta. i gledao je da za svoj ka obezbedi telo u kome će ovaj boraviti (svoje rođeno mumificirano telo ili.e. e. koji je bio ne samo vrh ovni vladar već i bog. 43.. a veoma malo je ostalo i od starih egipatskih palata i gradova. Briga koju posvećuju kultu mrtVih jeste karika koj a ih vezuje s neolitskom ptcll~. Nisu nam tačno poznate mere ko jima su prvi favaoni uspeli da ostvare svoje pretenzije na statuS božanstva. 28) pomenemo glavne karak teristike carstva. pre n. Staro carstVo predstavlja prvo razdoblje posle ovog i zavriava se oko 2105. Sto se tiče ostalog.danja najstarijih vladara teško se prenose u naš kalendar). 61). ali z namo njihove istorijske podvige: oni su nilsku dolinu od prvog vodopada kod Asua na do delte ujedinili u jednu snažnu državu i povećali plodnost ove doline na taj način št O su regulisali godišnje rečne poplave pomoću brana i kanala. dakle. njeg ov ka mogao da uživa u njoj. egipatska g robnica bila je kao neko životno osiguranje. i tek onda nai lazimo i na izražavanje straha OCI smrti. Kairo PočetnU fazu u razvitku egipatskih pogrebnih običaja . Umesto toga. posta nu standardizovane. Sak. i koji se sopstv enim trudom unapred pobrinuo za ta zadovoljstva. ulaganje kapitala u duhovni mir. Prelaz iz praistorije u prvu dinastiju poznat je kao predinastićki period. ako bi ono bilo unBteno. među tim. Drvo. U izvesnom smislu. On je opremao svoju grobnicu kao neku vrstu replike u senci svoje svakodnevne okoline. svoju statu u). pre n.i egipatSke umemosti . jer njegova carska vlast ni je bila samo dužnost ili privilegija. Kasnije . Ipak. Bele i crne figure iznad najviše barke su narikače. on je ostao glavna kar akteristika egipatske civilizacije. koja je poticala od neke natprirodne sile ona je bila apsolutno božanska.to su oblici ravnomerno razbacani po celoj pomini.

.

Egipat je bi o u toku učenja kako da se služi bronzanim oruđem. . Scena bitaka izmedu ljudi sa belim i crnim telom na slic i verovatno je odraz lokalnih ratova i sukoba. prvobitno se odnosila na određene načine pisanja . racionalnoj sređenosri osnovne zamisli. Danas. odneo odlučnu pobedu nad Donjim Egiptom i ujediniv oba carstva. pokazuje već skoro sve cne egipatske umetnost i Starog carstva i kasnijeg perioda.oko 3500. Iona poriče iz Hierakonp olisa. Jer.iz44. Mi to nagađamo iz činjen ice što je Nanner skinuo sandale (dvorski službenik iza njega drži ih u ruci). u stvari.. U o\'oj složenoj slici. moramo ukratko objasniti. neprijatelj je ne moćan od samog početka. one se više ne javljaju u egipatskoj umetnosti. Gornji i Donji Egipat. bilo u kojo. u pratnji nosača sandala. Na slici 41. Nanner je ščepao pobedenog neprijatelja za kosu i sprema se da ga ubij e buzdovanom.:enu ili bilo kakvo simbol ično značenje. U vreme zidne slike iz Hierakonpolisa .)m sluča ju. koji se javlja na čudnom ali upečatljivom pred· metu prikazanom na slika ma 41 i 42. međutim. Za Nannerovu paletu se može reći da je po mnogo čemu najsta· rije umetničko delo koje poznajemo: ona je najstarija sačuvana slika jedne istorijske ličnost i identifikovane po imenu. koja . Zadržali smo se ovako dugo na ov im reljefima stoga što moramo shvatiti njihovu sadI2inu da bismo shva· tili njihove fonnalne kvalitete. dok je p obedonosni soko Horus. Iz njih su se rodila dva suparnička carstva. a ubijanje je ritual. očigledno pod egipatskim uticajem. 56). oblasti ljuds ke delatnosti. Borba između njih završila se kada je jedan od care va Gornjeg Egipta. iz istog da iz kojeg i biljka. a ni njen karakte r nije više primitivan. stil se upotrebljava u širokom značenju d a se izrazi odredeni način na koji je urađena neka stvar.) U donjem odeljku još jednom se ocrtava po· beda na nivou simbola. i nače. 42) on se opet po javljuje bosonog. Činjenica što smo u stanju da to učinimo još je jedna in dikacija da je praistorijska umetnost ostala iza nas. U go rnjem desnom uglu vidimo lica okrenutih prema caru nekoliko slikovnih znakova: s oko koji stoji nad bokorom papirusa drži uže za sapinjanje privezano za ljudsku glav u. Zemljom je vladao. kada Gospod naređuje Mojsi ju da skine obuću pre nego što će mu se on javiti u plamtećem grmu. Jedino srednji odeljak nema nikakvo eksplicitno značenje. pre n. Nanne rov pokret ne može se shvatiti kao da predstavlja stvarnu bitku. možda su samo preneti sa starijih čisto ornamentainih paleta.i disciplinovanoj. On je verovatno identičan s kral jem Nanne· rom. još dva pobeđena neprija· telja postavljena su u najniži odeljak (mala pra vougao· na površina kraj čoveka s leve Strane označava utvrdeni grad ili citadelu). (Ista predstava javlja se do cnije u Starom zavetu.e. pre n o što krenemo dalje. koji prenose tačnu poruku imaocu i . može· mo tako pretpo staviti.sto je najva1. tu je faraon prikazan kao bik koji ga zi neprijatelja i ruši un'rđenje (rep bika koji visi Nanneru s pojasa prikazan je na obe njegove slike. bog trijumfuje nad ljudskim neprijateljem. u stvari. Paralela je jasna: Horus i Na rmer su jedno isto. Grupa mastaba (prema A. U svak. njihov mI Sve dosada smo izbegavali ovaj izraz. ceremonijalnoj škri ljčanoj paleti na kojoj se slavi pobeda nad Donjim E giptom (obratite pažnju na različite krune koje nose carevi). možda bi tre balo da vidimo u njoj jedan od prvih pokušaja da se prikažu one scene iz s\'akodnevn og ži\'ota kakve srećemo nekoliko vekova kasnije u grobnicama starog carstva (sl. pa ga. Kad bismo samo imali dovoljno očuvanog materi jala da ukorak pratimo evoluciju od zidne slike do ove pa· lete! A sada »pročitajmo« sce ne prikazane na obema stranama. On je prosto izraz pohvale u većini slučajeva: timati stila. značenje ovih reljefa p ostalo je jasno i eksplicitno ne samo zahvaljujući hijeroglifskim oznakama već i zah valjujući upotrebi čitavog niza vizuelnih simbola. ona. Prema tome. glava i papirus označavaju Donji Egipat. 55 .nije . koji je u kasnijim izveštajima pominjan kao Mencs. ali. a ne fizički napor. oruđa z a pisanje u starih Rimljana. čiji je status bio još dosta blizak status u plemenskih poglavica. znači odli . kako stupa u svečanoj povorci iza nosača s tegova da pregleda obezglavijene leševe neprijatelja. ima malo zajedničkog sa zidnom slikom. to će ostati sastavni deo ceremonijalne odeće faraona za sledeće t ri hiljade godina).kao da nedostaje povezanost u s. Badawyju). izvestan broJ lokalnih suverena. što treba da označi da on stoji na svetom tlu Sa druge strane palete (sl. Reč stil izvedena je od stilus. lokalni bog Gornjeg Egipta. Cetma dinastija rasta. dve ži votinje du· gih vratova i njihovi pratioci nemaju atributa po koji· ma bi se identif ikovali. ponavlja s e glavna scena na nivou simbola.obli k slova isto kao i izbor reči.

kovati se. isticati se. što izbija na videlo a ko se upitamo šta hoćemo da kažemo rečima da neka stvar mema stila•. i mora nositi u sebi izvesno osećanje celosti. Brižljivom analizom i upoređe· njem stilova istoričar umetnosti otkriv kada i gde i ko je stvorio neko umetničko delo. drugim rečima. osećanje da je sve iz jednog komada. ona se i ne može razlikovati. da stvar koja ima Sli la ne srne biti nedosledna sama sebi. jer one umeju da nam se nametnu čak i kad ne znamo koja je posebna vrsta Slila u pitanju. stil ga. To je kvalitet kome se divimo u stvarima koje imaju stila. jer ona kao da ukazuje na više raznih pravaca istovremeno. Takva stvar ne samo d a se ne razlikuje od ostalih. Ali. ne znamo kako da je klasifikujemo. u isto vre- . Za istoričara umetnosti proučavanje stilova j e u središtu pažnje. iza toga se krije i nešto drugo. U lik ovnim umetnostima stil znači poseban način na koji su oblici ko ji sačinjavaju jedno u metničko delo odabrani i složeni u celinu. Očekuje se. dakle. kako da je stavimo u odgovarajuću grupu. ona mora imati unutrašnju povezanost ili jed instvo.

koji se zasniva na ume tnosti istorijskih vremena. Vratimo se sada Nannerovoj paleti. prema tome. koji spadaju na jedan drugi nivo realnosti. 10) južna grobniOl me. zatim hijeroglifski znaci. i. vodi ka razumevanju umetnikoye namere. a ne iluziji.'a i noge u profilu Ova je formula. pretežno da u krašava. očigledno. 8) dvoritte severne palate. opet. bil a izrađena zato da prikaže faraona (i sve značajne ličnosti koje se kretu u senci njegov og božanstva) na što potpunij i način A kako scena prikazuje svečani i.'aki pokret ili akciju praktično nemogućim. reklo bi se.mastlba)j 2) pogrebni hram. najzad. Nova unutrašnja logika njenog stila postaje odmah očig ledna u kontrastu prema praistorijskoj zidnoj slici. on teži ka jasnoći. Pa i ove stilove možda treba dalje deliti na razne faze razvoja jednog umetnik a. prc n. Prema tome.'otinjske. već dva podjenako važna profila. 41 dole). gla. čija je uloga. Je dini izuzetak su ču. mrtvi neprijatelji. Slikara (M. oko 2650. može primeniti na nju samo u ograničenom smislu. Posledic a toga je što on priznaje samo tri moguća "ida.c. radi j asnoće. on mora da kombinuje te " idove. P. 9) dvori~tc južne palate. Ta namera je uslovljena kako umetnikovom ličnošću tako i okolnostima u kojima ov aj živi i radi. razlikujemo pojedine faze. Zato je izgledalo najbolje da se OŠtrica ovog dragocenog oruđa ne tupi prevremenom upotrebo m.metoda koja će ostati nepromenjena dve hiljad e pet stotina godina . za razliku od ii. a svaka figura stoji na liniji ili traci koja označava tle. naš umetnik nije mogao da obraća pažnju na činjenicu što ovakva metoda pr edstavljanja ljudskog tela čini s. Mi nalazimo da u umetnosti istorijskih civilizacija ima mnogo više kontrolisanog. vanv remenski ritual. Očigledno. sve dok ne stignemo do ličnog stila pojedinih umetni ka. tako da. osobina .zaledenostic ove slike verovatno se činila pogodna za božansku prirodu f araona. Laueru). Stcpenasta piramida faraona Zoserl. Hirmer prema J. S\'aki položaj između ovih zbunjuje ga (vidi prilike palih neprijatelja koji k ao da su napravljeni od gume na sl. čvrsto povcz:m og srila nego u praistorijskoj. moderno shvatanje predstavljanja prizora onako kako se o n prikazuje jednom jedinom gledaocu u jednom jedinom trenutku isto je tako tude egipatskom umetniku kao što je bilo i njegovom neolitskom prethodniku. mi govorimo o -stilovima epohat kada imamo na umu one crte po kojima se. dok su stojeće figure v iđene sa strane.jasno se "idi na velikoj figuri Narmera na slici 41.letio: 4S. Sakara. on prosto jeste. gde god tO izgleda pogodno. kakav i koliki kontinuitet u materijalu kojim se bavimo. I) Piramida (m . Ovi poslednji viđeni su odozgo. Ono što prvo uoča"amo jeste njen strogi smisao za red: površina palete podeljena je u horizontalne pojas eve (ili registre). 1) mali hram. obični smrtnici delaju. ili. i zato odabira najrečiti ji vid u svakom pojedinom slučaju. L" stvar i. oko i ramena dati su frontalno. puno lice. on ga menja za 90°. ali to ne znači da se praistorijska umetnost uopšte ne može analizirati u pojmovima stila. Ali on nameće sebi jedno strogo pravilo: kad menj a ugao posmatranja.'ari dugovratih životinja. nema jedan glavni prof il. strogi profil i pogJed od ozgo.o$era. A u okviru tih šir okih stilskih razdoblja mi. Uvek EGIPATSKA UMETNOST I 37 . Opseg u kome smo u stanju da sve to učinimo zavisi od toga kolika je unutrašnja p o"ezanost. Plan grobljanske čctvni {araonI l. kao Što je Staro cars tvo. recimo. onako kako je izražena stilom njegovog dela. mi izdvajamo nacionalne ili lokalne stilov e u jednom određe nom razdoblju. 3. već da se pojam stila. Tw~a dinanija. on je suočen sa činjenicom da l judska figura u stojećem stavu. egipatska umetnost razlikuje od grčke. 4 i 6) dvori~taj 5) ula zno predvorje. Staviše. dolt: 46. kao da gJeda duž ivica kakve kocke. Metoda kojom on tO sprovodi .

koji su odjeci svetnjeva trske ili drvenih p odupirača ubacivanih u zidove od ćerpiča da ih pojačaju. tako su na na!oj paleti dva vodiča životinja i četiri nosača stegova prikazana u strogom profilu (izuzev oči). mi smo danas skloni da pretpostavimo da su ti oblici. ekspresivnoj s vrsi. 43). i ponavl jaju oblike i sadržinu pogrebnih spomenika božanskih faraona ili su u vezi sa njima. puka dek oracija. 45). najpoznatija (a verovatno i prv a) jeste piramida faraona Zosera (sl. služili novoj. a naročito za vlade faraona Zosera. Grobnice pripadnika o\'e klase visokih činovnika (koji su testo bili srod nici faraonove porodice) obično se nal. u stanju je da stvori lažnu sliku o tim s pomenicima. 44). Imhotep. vet ka o deo prostrane grobljanske četvrti. zaljubljena II . bila da služi kao veliki beleg. (Medu ove spada i pribor za pisanje. plan. a spolja su bile tako obrađene da podsećajU na kra1je\'sku palaru. tije se dostojanstvo ne mora čuvati. sagrađena iznad tradicionalne mastabe ( v. 45) ili polustubove u obliku papirusa na slici 47 : oni nisu tu samo da dekorišu z idove uz koje su priljubljeni. ukoliko nemaj u neku jasno odredenu funkciju (kao tto je podupiranje ili zatvaranje). a i posle njega. s tvoren je.anje prosečnog Egipćanina. Sama piramida. potiče majstors ki reljef u drvetu (sl. jer ta}. Aji već ta činjenica što nj arhite nski elementi nisu više imali svoju prvobitnu funkciju omogućila je lmhotepu i njego vim kolegama da ih na nov način projektuju kako bi po. verovatno. koji je bio njena najveća figura.uvek . reklo bi se. ali II njegO\'im arhitektonskim oblicima još uvek se ogledaju oblici i uzori s tvoreni za manje trajan materija!. Egipatski stil prikazh'anja ljudske figure. Oni nisu bili podignuti kao usamljene građevine usred pustinje. U mastabi se nalazi kapela za darove kau i tajna sobica za kip preminuloga. reklo bi se.) Slika ove figure odgovara tačno Narmerovoj sa palete. Carske mastabe dostigle su upadljive razmere već II prvoj dinastiji. dakle. Imhotep je koristio tesani kam en. ali ima indicija da se shvatanje zagrobnog života koje nalaz imo u takozvanim privatnim grobnicama nije odnosilo na obične smrtne. pravougaona humka obložena opekom ili kamenom. Egipatska arhitektura počela je građevinama od ćerpiča. ali su srazmere mnogo u ravnoteženije i skladnije. egipatSki umetnik ne ok. Uzoran oblik ov ih grobnica je mastaba. Nj . on se. $el'erna palata grobljanskete!\'rriraraonaZostra. a izvajani fizički detalji svedoče o smelosti zapažanja isto kao i o finoći poteza. Najsloženija među njim a je četvrt oko Zoserove piramide: od njene arhitekture sačuvano je toliko da je lak o shvatiti zalto je njen n'orac.levajući napušta složeni aspekt ako je to potreb no. i to zasluženo.S aka!1l kad treba da se naslika neka f izička aktivnost koja zahteva bilo kakav napor ili napregnutost. sl. podignuta i znad grobne komore koja se nalazila duboko pod zemljom i bila oknom povezana sa humkom (sl. kojim je prikazan pokojnik sa amblemima njego\'og d ostojanstva. PapiruSO\'j polus\uoo\'i. već samo na ma li broj privilegovanih zbog njihovih veza s besmrtnim faraonima.ug radenec a ne slobodno poslavljene . skroz je Č\TStO građena. Iz grobnice Hesy-raa. trske i drugog lakog materijala. Za vreme treće dina stije iz njih su se razvile stepenaste piramide. za vreme treće dinastije. jer je položaj pisara veoma uvažav an. jednog od Zoserovih visokih činovnika.47. treba jasno reti da se ne misli na d ri.. sa hramovima i drugim zgradama koje su bile p ozornica verskih svečanosti za faraonova života.tišinu piramidu.au u blizini faraonovih grobnica. 46). bio obožavan u kasnijoj egipatSkoj tradi ciji. čak i kada je u kasnijim vremenima imao da služi drugim ciljevima. drveta. rodio među umetnicima koji su radili za carski dvor i uoptte nije izgubio svoju karakterističnu osobinu ceremonijalnosti i sverlosti.'VU aktivnost uvek obavljaju potčinjeni. izgleda. Ali pogledajmo vitke kanelovane stubove koji se prema vrhu sužavaju (sl. pa joj je jedina namena. Puna lepota stil a koji smo videli na Narmerovoj paleti postaje očigledna tek tri stoleća kasnije. \'eć da ih tumače i da im. Mi još uvek imamo da naučimo mnoge stvari o poreklu i značenju egipatSkih grobnica. jer njegov o delo ostavlja snažan utisak joo i danas. za razliku od kasnijih piramida. Tako nalazimo stubove raznih vrsta . On je prvi umetnik čije je ime zabeleženo u istOriji. Ideja da arhitektonski oblici mogu da izraze bilo šta teško je shvadjiva u prv om trenutku. specijalno za preno!enje u vizuelni oblik veličanstva božans kog vladara. Kada se govori o stavu Egipćana prema smni i zagrobnom životu o nakvom kakav je izražen u njihodm grobnicama. Modema uo brazilja. već na stav malobrojne plemićke kaste okupljene oko carsko g dvora. daju života..

\1ETNOST . osećanje snage ili elastičnosti koje izražavaju. koja je preuzela egipat Ski kameni stub i dalje ga raiwila. sve to učestvuje u vrienju tog zadatka.ihove proporcije. Zasada ćemo pomenuti samo još 3' EGIPATSKo\. medu njima. U. srupanj do koga su istureni. Naučićemo i više o njihovoj u10zi kada budemo govorili o grčkoj arhitekturi. razmak.

Oko ovih triju velikih piramida diže se nekoliko manjih i veći broj mastaba za članove carske porodi ce i visoke službenike. Presek sevC'r.). koja se diže iz lavljeg tela. stoji velika sfinga isklesana u steni (sl. Kraj hrama u dolini druge pir amide.-jug Kcopso\'c piramidc (prema L. na razdaljini od nekih SOO metara. Giza jedan faktor u osnovnoj zamisli i upotrebi ovih stubova: da naznače simboličnu namen u građevine. pre n. u čuvenoj trojci velikih piramida kod Gize (sl. prc n. i K copsa (oko 2570. u dolini Nila. ali je jedinstvena loserova grobljanska četvrt ustupila mest o jeđnostavnijem uređenju. 49): grobna komora je sada bl izu sredi!ta građevine. 41). t. a ne ispod zemlje kao u Zoserovoj piramidi. e. Papirusovi polusrubovi na slici 47. sve su prvobitno imale oblogu od obrađenog kamena. Južna palata ima stubove drukčijeg oblika. Njena veličanstvenost. 48). Bitne karakteristike prikaza ne su na preseku najveće i najstarije. Giza me . Vi~ina 19. uz svaku veliku piramidu. nalazi se pogrebni h ram. i javljaju se na severnoj palati ZOserove grobfjans ke četvrti. Razvoj piramida dostigao je vrhunac za vreme četvne dinas tije. vezani su za Donji Egipat (upored i biljku papirus na sl. 50). takva je da su je i hiljadu g odina kasnije smatrali likom boga sunca. ali je ona sva i§čezla izuzev na vrhu Kefrenove piramide. One se medu sobom neznatno razlikuju u pojedinostima projekta i konstrukcije. Piramide MU:erina (oko l SOO. sve one imaju onaj pozn ati oblik sa glatkim stranama. koji treba da podsete na njenu vezu sa Gornjim Egiptom. e. Oko 2530. koja uliva strahopo!tovanje. c. Posle četvrte dinastije (ndto manje od dva veka posl e losera) niko 49.80 m i po svoj prilici je imala Kefrenove c rte (ootećenje koje je pretrpela u islamskom periodu učinilo je crte lica nejasnim).). možda jO! upečadji vije otelovljenje božanskog carstva nego j sama piramida.). Poduhvati ovako džinovskih razmera označava ju vrhunsku tačku faraonske moći. Vrlika $/inga.48. dostiže visinu od 19. Borchardtu) 50. Carska glava. Kefrenove. Keopsove (sl.80 m. pre n. sa istoka. od kojeg jedan uzdignut put za procesije vodi do drugog hrama na nižem nivou. KcCrcna (oko 2530. pre n.

Ovde je . pre n. e. Osim arhitektonskih ostvare nja. kamenu koji je neverovat40 EGIPATSKA UMETNOST . iz Gize. Skriljac. Isklesana u diaritu.že ve1ičanju apsolutnog vladara.68 m.hiljade ljudi prisiljavali su surovi nadzornici da slu.kubičnol gledanje egipatskog "ajara na ljudsku fo rmu došlo do punog izražaja: vajar je očigledno pripremio statuu tako što je njenu sliku s lica i iz profila nacrtao na stranama pra\'ougaonog bloka i onda dubio kamen dok se projekcije nisu srele. na njih se kasnije počelo gledati kao na simbole robo\'skog rada . tako da ćemo verovatno biti bliže istini ako na ove spomenike gledamo kao na velike javne rado\'e ko ji s u pružali ekonomsko obezbeđenje za \'eti deo stanovništva. pre n. u doba Starog carstva i kasnije. videli na Narm erovoj paleti. 52. najveću sla\'U egipatske umetnosti. iz hrama u dolini koji pripada njegovoj piramidi (sl. I'isina 1. čine portr etne statue nadene u grobnim hramovima i grobnicama. Jedna od najleJ>Ših je statua Kefrena. Egipatski rnuzej . S\·et se uvek divio samim dimenzijama velikih piramida isto koliko i tehničkom ostvarenju koie predstavljaju.42 rn. iz Gize. Zaista \'e!ičanstveni stan duha! Telo. mada su piramide mnogo manjih razmera i dal je podizane. Kairo nije poku~o da gradi takve piramide. u drukčijem obliku. visina 1. savršcno je bezličnoj samo lice nagoveštava neke individualne cr te. sl. 51). Ke/rm. 41). c. proporci onalno i snažno građen o.no tvrd. ona prikazuje faraona kako sedi na preslOiu. Rezultat je figura skoro neodoljiva u s\'ojoj trod imenzionalnoj čvrstini i nepomičnosti. Ok" 2S30. dok mu je soko boga Hora o bgrlio potiljak krilima (o\'akvo udruživanje smo. Mikerin i njtg(]I!Q tena. Ovakxa slika možda i nije sasvim tačna: saču\'ani su neki izveštaji iz kojih se naslućuj e da je ovaj rad bio plaćen. Muzej likovnih umetnosti. Diori!. Ali. """"" Sl. Oko 2500.

.

.."-"'-"-..... . ..-......... "W". .. T _ .. _~ ... L .\ .. . . ' .... ... .... ..~ . ... _ " ' ........... .... <....H' ... " " " " ... ' ___ ......T.. . ' .

510. str. c. oble forme kraljičine ispod tanke priljubljene haljine.kako se vidi ako ga uporedimo sa statuom Mikerina. bacimo još jedan. Pre no §to· završimo sa Starim carstvom. 667). Pisar. prc. Pariz 53. NajJcpb od ovih statua pisara potiče iz vremena početka pete 54. ali nema ni najmanjeg nagovcštaja n ekog pokreta unapred. Vajar koji je isklesao statuu princa Rahotepa i njegove žene Nofret (tabla u boji 1) manje je istančan u to m pogledu. sl. n. Svoju zadivljujuću životnost one duguju živim bojama kojima su obojene. Kako su oboje skoro iste visine. pogled na scene iz svakodnevn og života u prostoriji za darove nefaraonskih grobnica. JO! jedna novina umemosti Starog carstva bila je portretna bista. K«tnjak. ali se to sačuvalo netaknuto samo u malom broju slučajeva. Kefrenovog naslednika (sl. na zemlji. Krečnjak. kao ito su. U ovoj plemenitoj glavi otkrivamo nezaboravne ka· rakter istične ene modela i veoma delikatno sprovedenu diferencijaciju između obrade čvrstog.maj stora svetih i tajnih slova. ali ga ne smerno zamišljati kao ubogog pisara koji čeka da mu se govori u pero. Umetnički muzcj. 23)? Bilo kako b ilo. najranija od ovih bista je istovremeno i najlep!a . c. zajedno sa svojom ženom. nepromenIjivog oblika lobanje i njenog mekog. a uverljivo. čini se. SaI::aJ1l. već i da naglasi mek e. NM primer karakteriše ne samo živahan i bodar izraz Hca već i individualna obrada to rza. kao ~to je EGIPATSKA UMETNOST I 43 . prc n. elastičnog pokrivača. jeftinija zamena za punu figuru? ILi je doista imala neku određenu namenu. Biua prineo Ankh-haJa. Umesto očiju usađen je svetlucavi kvarc da bi izgledale Ito življe. bio ograničen na faraonove sinove) . prirodna vcličina. Oboje su isturili levu nogu. možda kao daleki odjek neolit skog običaja da se glava pokojnika tuva odvojeno od tela (v. zanimljivo je porediti mušk u i žensku lepotu kako ju je tumačio jedan od najboljih vajara Starog carstva. prikazan j e u stojećem stavu. koja nam govori o malo mlitavom telu čoveka koji je prevalio srednje godine. oštrO tretiranje oblika govori o dostoj anstvu njegovog položaja (koji je u početku. Mikerin. Međutim nj eno poreklo je nejasno: da H je to bila samo skraćena figura. naprotiv. Louvre. 54). Na kraj u četvrte dinastije ovome je dodata i treća poza. 52 ) i graditelja treće piramide kod Gize. 01:02400. Tamnija boja prinčevog tela nema posebno značenje. a portretni karakter lica je veoma naglašen. isto tako simetrična i nepomična kao i prve dve: poza pisara koji sedi skrštenih nogu. Boston dinastije (sl. figura predstavlja visokog dvorskog službenika .u stvari jedan od velik ih portreta svih vremena. mta skulpture koja nam je dobro poznata iz kasnijih primeraka (v. iz Gite. koji je umeo ne samo da podvuče kontrast u građi jednog i drugog tcla. Figure u se dećent i stojećem stavu čine osnovu egipatske monumentalne slobodne skulpture.. tO je uobiča jena boja muškog tela u egipatskoj umetnosti. oko 2550. visina S) cm. i druge statue bile bojene. 223. verovatno. Ime pisara koji sedi (i u čijoj je grobnici kod Sakare statua bila nađena) nepoznato je.

puna je nilskih konja k oji se bore i riba. On je dat II pozi grobnih ponretnih reljefa i statua (up.on niti upravlja lovom niti ga nadgleda. Lov na nilskog konja na slic i 55 je za nas naroč it o interesantan zbog svog pejzaža. i izdiže se iznad ostalih jer je važniji od njih. Ali. pre n. koji stoji u drugom čamcu. 44 I EG IPATSK A UMETNOST . Sakara grobnica arhitektonskog nadzornika Tija kod Sakare. a. Njegova pasivna uloga je karakteristična za pokojnike u svim takvim scenama iz Starog carstva. označena cik-cak šarom.le: 56.dtJoo: SS.. c. nepomičan je kao da pripada ne kom drugom svetu. Grobnica Tija. Oko 2400. Ti posmatra lov na nilsk 1wnjt(obojeni reljefnakrečnj a!:u) . sl. pIC n. njegove stabljike stvaraju jednu pravilnu namreškanu šaru koja iz najniže zone izbi ja u jedan živahni prizor ptica koje leže na jajima i kojima prete m ale grabljivice. To je. njegova veličina ga izdiže i iznad onoga što se zbiva . već prosto posm atra. samo Ti. duboko su obuzeti i i spunjeni akcijom. isto kao j lovci u prvom čamcu. Svi oni. 43). Sloka prllazi rtku. Grobnica Tija. (dctaljsa oboienogrc ljcfana Oko 2400. Pozadina reljefa predstavl ja čestar papirusa. e. Sakara krečnjaku). Voda u najnižoj zoni.

vanvremenski stav da bi učestvovao u prizorima iz svakodnevnog života. tako da u pojedinostima često nalazimo neverovatno mnogo realizma. Na jednom drugom relj. nikad više nije ponovo postala onako delor vorna i autoritet faraona Srednjeg carstva pre je bio vezan za ličnost nego za ins tituciju. ali je duh živ i sve stan zadovoljstava ovoga sveta.Jon Edwarda S. koji govori o jednom novom stupn ju samosves ti. kom e je određeno da nastavi život u rimskom portretu i portretu renesanse. koja mu odgovara isto tako brižnim pog ledom. on bi gledao unazad. B ezmalo u čitavom ovom periodu stvarna vlast bila je u rukama mesnih ili oblasnih p oglavara. najzad. 56). jedan od pastira nosi na leđima tek rođeno tele da se ne bi udavilo.SO cm. kao neki večiti kalendar ljudskih ak tivnosti koje se stalno vraćaju da bi ih duh pokojnika posmatrao iz godine u godin u. Nemirni duh vremena odražava se na umetnosti Srednjeg carstva. Kvarcit. Naročito ga nalazimo u novom tipu carskog portreta karakterističnom za dvanaestu di nastiju. ali samo dve. utančani način da nam prenesu čin jenicu da je telo mrtvo. iako čovek više ne može direktno da u čestvuje u njima. Ublažavanje ut vrđenih pravila oseća se takođe i u slikarstvu i reljefu Srednjeg carstva. Beni Hasan potpuno raskinuta. koje su EG IP ATSKA UMETNOST / 45 . jednom uništena. a upl ašeno živinče okrete glavu da bi pogledalo majku. videti i pokojnika kako napušta svoj pasivni. SREDNJE l NOVO CARSTVO Posle rušenja centralizovane faraonske moći. pre n. e. Morali bismo još napomenuti da ove scene iz svakodnevnog života ne predst3vljaju naj miliju zaba\'U pokojnikovu. s druge strane. Ono se najupadljivije ma nifestuje na dekoraciji grobnica mesnih prinčeva kod Beni Hasana. koji su trajali skoro sedam stotina godina. naš fragment pokazuje tako beskompromisan realizam. Ovde imamo još jedno trajno ostvarenje egipatske umetnosti. Harkoma. ovi prizori pružali pogodnu priliku da proširi sv oju moć zapažanja. posle šeste dinastije. gde je dove lo do mnogih zanimljivih odstupanja od konvencionalnog. Ali cemo. Mnoge dinastije brzo su se smenjivale. Ubrzo po ga~enju dvanaeste dinastije oslabljenu zemlju pregazili su Hi ksi. a takva nostalgi ja je sasvim strana duhu grobnica Starog carstva. Proći ce još izvesno vreme dok ne naiđemo na nešt o slično u domenu ljudskoga. Hr(mjenje O'I'ik$a. vedra samouverenost Starog carstva načinila je m esta zamišljenom. Međutim. Oko 1920. Ovakvo saosečajno slikanje jednog emocionalnog odnosa prekrasno je koliko i neQČekivano u umetnosti Starog carstva.izgleda. jedanaesta i trinaesta. sve dok ih nisu otuda izgnali vladari Tebe oko 1580. 1926) S8. Za umetnika su. da je to slučaj. Oni su potčin ili oblast Del te i vladali njom sto pedeset godina. pre n. Bilo je pokazano. koji su oživeli Staro suparništvo između Severa i Juga. u stvari. ok~ 18S~. kako u fizičkom tako i u psihičkom smislU. Ju iz Tiovog groba prikazana su goveda kako prelaze reku (sl. kao što je ponret prikazan na slici 57.). Grobnica Knumhotcp3 . pre n. vlsma J 6.e.e. Lišen svojih carskih spoljašnjih oznaka. da ove scene predstavljaju ciklus godišnjih doba. zaslužuju pomena. Pri prvom susrent sa ovim čudno mod ernim licem prosto smo potreseni. narod iz zapadne Azije. Mctrop olllenski muzej umetnosti Njujork (po).Porrrer Sttostrna III. da na prvi pogled izgleda da j e veza sa vajarskom tradicijom prošlosti S7: . Ova dru ga pripada Srednjem carstvu (2 133-1786. kada je izvesnom broju sposo bnih vladara pošlo za rukom da se uzdignu iznad provincijskog plemstva. c. uznemirenom izrazu. Egipat je ušao u raz doblje po litič kih nereda i zle sreće. malo zagonetnog porekla. pre n. čarol ija božanskog kraljevstva.

. Njegovo interesovanje za ispitivanje prostornih efekata može se videti i u nespretnom ali smelom skraćenju ramena obojice hranilaca.). Hram . Ako poklopimo hijeroglifske znake. Lubor .e. dok su kraljevske grobnice dostigle nezapamćen sjaj. e. i 1166. Prvih pet stotina godina po proterivanju Hiks. On je postao vrhovno hožanstvo. 58) potiče iz jedne od tih grobnica u sieni. Amonovi sveštenici narasli su u tako moćnu i boga tu kastu da je 60. jer su uklesane u ži voj steni. uvažavan ljubimac u njegovom domaćinsn·u). t. Božansko carsko dostoj anstvo faraona izrazilo se na jedan nov način: udruživanjem s bogom Amonom. devetnaeste i dvadcsete dinastije. pod čijom su vlašću li niži bogovi. U skladu sa kanonima umetnosti u Starom carstvu. ili da s e drugi oriks i njegov hranilac postave iznad prvih.a. pa su zahvaJiujući tome d\'e grupe po stavljene u odnos koji je sasvim blizak nonnamom izgledu. prt n. iz Knumhotepove (kao amblem kneževog domena. Umesto loga. oko 1480. pro~irila je granice dale ko na istok. slikar je uneo još i drugu liniju tla.ri. Ali je baš ovaka v razvoj ugrozio carski autoritet. možemo da tČitamoc oblike u dubini sa neverovatnom lakoćom. sve figure trebalo bi da stoje na zajedničkoj liniji tla. D'orlile i ulaz u hram R2mzesa II (oko 1260. čiji se id entitet slio sa ličnošću boga sunca Ra. kojima se naglaAav a dvodimenzionalnost zida. samo malo višu od prve. Pogrebni hram Hatlepsult. pren. U doba moći i blagostanja. pre n. Zidna slika Hr<llljenje "riksa (sl. otprilike izmedu 1500. opet ujedinjena pod snažnim i energičnim vladarima.\rnon-Mul-KhonsUl. kao štO je i faraon bio iznad provincijskog plemstva. bolje odolele razaranju nego "ećina spomenika Srednjeg carstva. rffjr-tI·Bah. usredsredeni u oblasti nove prestoni ce Tebe.59.) i kolonadI i d"oriil e Amenholtpl III (oko 1390. Z emlja. pre n. rek lo bi se. predstadjaju treće zlatno doba Egipta. Osamnama dinastija. e. bili su i zvedeni veličanstveni arhitektonski projekti. koje ohuhvataju vladavinu osamn aeste. antilopa oriks bila je. u Palestinu i Siriju (zatO je ovaj period poznat i pod imenom carst va).

00 nekim drugim božanstvima. Državni muze ji. sagraden oko 1485. u zemlji su s ve vi~e dolazili na vlast sveštenici.aciji. pre n. u blizinu damunje Tel-e l-Amarne. pre n. uz kamenu liticu u Deir-e1-Bahari. de Garis Daviesu) .kroz tri velika dvori~ta različite visine. Razne niti utkan e su u tako složeno tkanje da bi svaki izbor spomenika mogao izgledati proizvoljan . od razmetljive masivnosti koja pritiskuje do najdelikatnij e prefinienosti. Hram u Luksoru. skoro je nemoguće predstaviti jc nekolikim reprezentativnim primerima. počeo je da gradi oko 1390. koji se dižu s obe strane ulaza. počev od ukočenog konzervativizma do sjajne inventivnosti.u (sl. dok pod vladavinom Grka i Rimljana u zbrci m račnih verskih doktrina nije dooao i kraj egipatskoj civili7. Kasniji vladari Novog carstva i dalje su gradili pogrebne hramove.e. On je promenio svoje ime u Akhenaton. Teba 63.. 59) i posvećen Amonu i . Krečnjak. arhitektonska 62.2l!f~ :l " 1gg~ kralj mogao da održi autoritet samo uz njihov pristanak. a li je veći deo njihove graditeljske energije bio posvećen ogromnim hramovima Amona. Amenhotep IV. samo što se ovde ume sto piramide nalazio breg. Oko 1365. ali je on pr OOiren i zavrlen tek jedno noloće kasnije. Grobnica Ramosea.sunčani kolut Aton.obratite pažnju na to kako rampe i kolonade odgovaraju oblic ima litice . pre n. je da čitao cu prenesemo nešto od čari njene raznovrsnosti. na suprotnoj obali Nila. preko puta Tebe.e.~ L·. zatvorio je Amonove hramove i preselio prestonicu u srednji Egipat. Amenhotep III. povezana rampama iz medu dugih kolonada: bio je to PUt procesija sličan kao u Gizi. Umetnost Novog carstva obuhvata čitav niz stilova i kvaliteta..~ . U dugom razdoblju opadanja. godine pre n. Isto kao i umetnost carskog Rima petnaest vekova docnije. Osnova h~ma Amon-MutKhonsua u L uboru (prema N. Naj~'iše što možemo. posvećen Amonu. Vemik je išao ka svetinji nad svetinjama maloj prostoriji ukopanoj u stenu . njegovoj ženi Mut i njiho vom sinu Khonsuu. Pročelje se sastoji od dva masivna zida zako§en ih strana...e. koga je vladajuća porodica proglabvala za svog oca. vrhovnog boga.... visina 8 cm. e.61. najznačajn ij a figura osamna~te dinastije. Akhemuon (Amenhottp IV). Po veličanstvenoj meša. Njegova osnova je karakteristična za op!t u shemu kasnijih egipatskih hramova. Bral prtrninuf"ga (detalj sa reljefa na kreČIljaku). posle 1000.. pokušao je da ih pobedi proglasiv~i veru u jednog je dinog boga .-ini ljudskom rukom način j ene i p rirodne arhitekture . Oko 1375. Među ar tonskim poduhvatima koji su saču vani iz ranih godina Novog carstva najznamenitiji je pogrebni hram kraljice Hat~epsut. e. pre n.čini se da se Hadepsutin hram može meriti sa bilo kojim spomenikom Star og carstva. Berlin ..

Kraiji(a Neftrliri. pokazuje odjek e Akhenatonovog stila i hram. a ove su morale biti kratke da se ne bi polomiJe po d sopstvenom težinom.či ni da Akhenatonova glava na prvi pogled izgleda kao surova karikatura. ali će se umetničke navine koje je on podsticao osećat i u egipatskoj umetnosti još neko vreme. 64). On je. Oko 1365. sl. jednim od remek-dela . u stvari je kra jnji iHm: nuvog ideala. Ka suprotnom kraj. 62). Kontrast prema prošlosti postaje upadlj ivo očigledan ako uporedimo glavu u niskom reljefu iz grobnice Ramosea. pre n. pokazuje slobodu i izražajnost ko ja se ne bi mogla zamisliti u neko ranije doba. zamišljena je da se posmatra iznutra. vernici su obično bili ograničeni na dvo rište i mogli su samo da se dive šumi stubova koji su za. bili su 64. Ove osobine vidimo opet na prekrasnom fragmentu zidne slike koja pr ikazuje Akhenatonove kćeri (sl. Ipak. bio revolucionar ne samo po svojim religioznim vero\'anjima već i po umetničkim naklonostima. izuzev monumentalnog pročelja. Akhmaromroe '!dni (fragmen! zidne slike). visina oko Sl cm. 60. antige ornetrijski. a tek iza nje počinje hram: niz simetrično rasporedenih dvorana i kapela koje štite sve~~i~~n~~at~j~). opušteniji. sa Akhenatonovim portretom u niskom re liefu. Prva poknzuje tradicionalni st il na najbolji mogući način. 63). 65).klanj ali tamne tajne kuta svetili~ta. može se zapazili njeno srodst\"o sa opra\'dano slavn om bistom Akhenatonove carice Nefertiti (sl. Cak i lice Akhenatonovog nasledn ika Tutankhamona. Ovakva građevina. ne mnogo starije od sredine XIV veka pre n. Oxford konstrukcija je poznata kao kapija ili pilon (sL 60. ali je dosta banalan u p oređenju sa ranijim remek-delima egipatske arhitekture. pren. Ovai stil se ne odlikuje toliko većim realizmom koliko novim osećanje m za fonnu. Arhitekt je svesno iskoristio ovaj uslov praveći stubove još mas ivnijima nego što je bilo potrebno. Ći~~~t~~~j~izs~v~~~~~~ iS~~r~~~. sasvim levo) i vodi u dvorišt e (sl.preciznost i finoća liniia . Krečnjak. Ovo drugo delo. 6 1. Scena sa radnicima koji se bore sa jednim teškim balvanom (sl.: ~al~ zaštićeni visokim zidovima koji su ga izolovali od spoljašnjeg sveta.stubovima. 61. verovatno.e. Oko 1365. jer je Ramses II. Posledica toga posmatrač se oseća smrvljen samom n jihovom masom Zastrašujući utisak je nesumnjivo veoma snažan.. Ashmoleov mu. Od velikih projekata izvedenih po naređenju Akhenatona na površini zem lje nije ostalo skoro ništa. ne samo obrisi već j p lastičn i oblici izgledaju savitljiviji. onako kako ga vidimo na zlatnom poklopcu kovčega. Potom ulazimo u hipostiinu dvoranu 'sa stubo\"ima) koja nas vodi u drugo dvorište :s1. sa čudno ispijenim licem i prenaglašenim lalasa~tim oblicima.:cj. [krlin 65. Stara verska tradicija brzo je bila uspostavljena posle Akhenatonove smrti. čudesna Ulantanost klesanja . koji ga je dod3o hramu proiektovanom pod Amenhotepom Ill.! d\'orišta nalazimo još jedllu dvoranu sa 48 I . B i C.e. Dvorište na našmt primeru je trapezoidnog oblika. 47) pa shvatiti koliko je malo od Imhotepovof genija još ži vo u Luksoru. Tell-e!Amarna. malo pomerio osu ovog dvoti~ta da bi je rrilagodio pravcu ~i1a.Akhenato no\'og stilal. koji je svega desetak godina mlađi (sl. kajom se te-ii da se otkravi tradicionalna ukočenost egipatske umetnos ti. Stubovi su morali biti gusto podignuti jer su n osili kamene grede tavanice. e. središte i des n o). načinjenu pr ed kraj dadavine Amenhotepa III (sl. Drtami muzej i. Treba samo uporediti papir usove polustubove iz kolonade Amenhotepa II sa njihovim dalekim pre<:ima sa Zose rove severne palate (sl. pa je izborom umetnika sv esno podsticao nov stil i nov ideallepote. Njihovi razigrani pokreti i neusiljeno drianj e kao da prkose svim pravilima farao nskog dostojanstYa.. A). 66) iz Horemhebove grobnice kod Sakare .

EGI PATSKA UMETNOS T .

Izvrsna izrada kovčega. ali su ovde izvedene sa neverovatnom svežinom. c. Rodnid nou bah1an. ostavlja na nas mnogo snažniji utisak.kan. na kojoj vidimo mladog k ralja u sceni bitke i lova (sl. Egipatski muzej. Gndski muzc. 0\"0 je vid egipatskog slikars tva kakav retko srećemo na zidovima grobnica. prc n. (tabla u boji 2). sa obojcnog sandub nađcnog II kraljcvom grobu. b ar štO se tiče životinja. Samo vrednost materijala iz ove grobn ice čini razumlji~'im pljačkanje grobnica. c. pravljenim više od dve hiljade godina kasnije. TutanftAamon u !ot>II. dug uje svoju slavu pukoj slučajnosti što je njegova grobnica jedina faraonska grobnica netaknute sadržine otkrivena u moderno doba.. Oba ova prizora su tradicionalne teme još iz poslednjih godina Starog carstva. jeste bojena škrinja iz iste grobnice. koje se u Egiptu praktikovalo jO! od Star og carstva. Oko 1360. 67). i životinje prepldeno jure tamo-amo. kao i zlatan kovčeg. ista ta pozadina na desnoj strani prizora odjednom se pretvara u pustin ju: povriina je pokrivella tačkicama koje nagovcštavaju pesak. Solon. prc n. jer je njihova slično st sa islamskim minijaturama.66. koji je umro kad mu je bilo osamnaest godina. raznolike pustinjske biljke su prosute po njoj. Dužina prizora oko SI cm. iz grobnice Horemhcba. Kako su ove životinje u pejzažu izgledale u kasnijem egipatskom slikarstvu nije nam poznato. Dok kralj i njegove dvokolice s konjskom zapregom OStaju ukoče ni naspram uobičajen e prazne pozadine ispunjene hiJeroglirima. a da nijedna linij a koja bi označavala t1e ne sprečava njihovo bekstvo. sa bogatom igrom bojenih umetaka na uglačanoj zl atnoj pov~ini. a možda su i tu bili mogući samo zahvaljujući Akhenatonovom stilu. Kairo . Tutankhamon. ali su nekako morale prdiveti. 67. Jedinstvena u svojoj vrsti.. S.. možda su ovi razni oblici rastu reni s toliko života na pozadini ispunjenoj pejzažima postojali samo u minijaturnim razmer ama u scenama sa Tutankhamonovog kovčega. Oko 13SS. suviše upadljiva da bismo smeli preti preko nje.

33). i tu su. e. Izmedu 3500. Sumerci su gradili samo od ćerpiča i drveta. •Beli hraml na S\'om ziguratu. njiho\' jezik nema veze ni sa jednim poznatim jezikom. Na žalost. II velikoj meri zavisi o d slučajnih fragmenata koji izlaze na svetlost dana zah\'3ljujući iskopavanjima. Ipak. druga jedna velika civilizac ija rodila se u Mesopotamiji. nije uzan plodan pojas zaštićen pustinjom i s jedne i s druge strane. Posledica t oga istorija nema one ideje vodilje koju je božansko carstvo pružilo Egiptu. pre n.to su glavne njene teme. prema oblasti Sumeru. Negde pre 4000 .Uruk(Wnka). Pritisak koji Je nat erao stanovnike ovih dveju oblasti da napuste neolitski obrazac života verovatno j e bio isti (vidi str. koje zo\'emo Sumercima. OV3 prelazna faza.sa početka dinastičkog p erioda. vladari sa ovakvim težnjama javljaju se tek h iljadu godina posle rađanja mesopotamske civilizacije. došli su iz Persije u južnu J\lesopotamiju. protoknjiževnom«. godine pre n. ona podseća n a široko plitko korito s nedovoljnim prirodnim obezbeđenjem. Za razliku od Egipćana. Naše poznavanje sumerske civilizacije. Na tako uzb urkanoj pozadini povezanoST kulturnih i umetniččini se utoliko značajn i ja. Poreklo Sumeraca i danas j e u mraku. a polazilo im je za rukom d a ih ostvare samo za kratko vreme i uz politička neprekidno ratovanje. poslednjih decenija sazna li smo dovoljno da bismo stvorili opštu sliku o ostvarenjima ovog snažnog i discipli novanog naroda obdarenog pronalazačkim duhom. kada je Egipat bio ujedinjen pod vlašću faraona. o vi se nisu brinuli za život posle smni. c.PRVI DEO I STARI SVET 3. kroz koje teku dve veli ke reke i njihove pritoke. lokalna suparništva. pa od njihove arhitekture nije ostalo skoro ništa osim temelja. tzemlji između reka«. godine pre n. nazvana je .. dolina Eufrata i Tigra. Koliko je nama poznato. II kojoj su živeli. Ali. u koje se lako može upadati iz svih pra\'3C3. . ukl jučujuči tu i velik broj ispisanih glinenih tablica. premda su imala dodira od najranijih početaka i premda su im sudbine bile isprepletane na više načina. ona nas vodi u rani dinastički period od otprilike 3000. Stari Bliski istok SUMERSKA UMETNOST Cudna je i iznenađujuća činjenica §to se čovek pojavio na svetlosti isto rije na dva razna mesta otpri· like u iSTO vreme. godine pre n . kih tradicija za 68. i 3000. e. tokom sledeće g milenijuma. zbog toga. tuđinske najezde. Oko 3500-3000. iznenadni usponi i isto tako iznenadna ru~enja vojne moći . e. premda su u gradu Uru nađene neke bogato opr emljene grobnice . za razliku od doline Nil a. pOOto u Mesopotamiji nije bilo kamena. Tako je g eografski položaj mogao da spreči razvoj ideje o ujedinjenju cele oblasti pod jednim poglavarom. osnovali čitav niz gradova-država i razvili svoj posebni oblik pisma k linastim slovima na glinenim tablicama.u obliku zasvođeni h komora iznad zemlje . u blizini sastava Eufrata i Tigra. T o zajedničko nasleđe je u najvećoj meri OSTvarenj osnivača mesopotamske civilizacije. pune tri hiljade godina ova dva suparnička središta zadržala su različit karakter. koja odgovara predina stičkom periodu u Egiptu. opipljivi ostaci su merske civilizacije neizmemo su retki u poređenju sa ostacima starog Egipta. do 2340.

Njegovi debeli zidovi. Kuće su bile okupljene oko svetog dela grada. koji su se . koga su smatrali . dižući se iznad bezoblične ravnice . vero~ valo sc da jc bog doslovno vlasnik nc samo teritorije grada-države već i -radne snage stanovništva i njenih proizvoda. mestu gde se nalazio nekadašnji sumerski grad Uruk (bibl ijski Erek).po ogromnim naporima koje su iziskivali i po uti sku koji su ostavljali. Iz toga je proizišao ekonomski sistem koji je bio nazvan . godine pre n. Grad je imao i zemaljskog vladara. u kojoj su prinošene žrtve pred sta tuom boga. Hram je kontrolisao sabiranje radne snage i sredstava za ko. nazvano tako zbog toga što je spolja bio od okrcčenih opeka (sl . čije su ukošene strane pojačane masivnom oplatom od opeke. na njegQ\'om ziguratu (prema H. te se ne treba izne nađivati otkrićem što su teme tekstova najstarijih sumerskih tablica ekonomskog i admi nistrativnog. Bilo je to planirano društvo čije je središte bilo u hramu. biblijska Vav ilonska kula. Najćuveniji medu njima.teokratskim socijal izmom«. a ne verskog karaktera.Belog hrama. kraljem. Glavna prostorija. sačuvao se u Warki. >Beli hraml . koje im je prenosio njegov zemaljski upravit elj.Svaki sumerski grad~dr:žava imao je svog mesnog boga. na uzdignutoj platformi. Usred njih. Od mesnog boga. ili cela (sl. jeste uska dvorana koja se pruža čita70. Beli hram«. očekivalo se da će zastupat i stvar svojih podanika među drugim bogovima koji su imali pod vlašću prirodne snage. stepenice-rampe vode gore do platfonne na kojoj stoji svetilište . i vlasnikom. Ove platforme ubrzo su dostigle visinu pravih ljudskom rukom načinjenih bregova. plodnost i nebeska tela. ali jedan mnogo stariji primerak. munalne poduhvate. Unutrašnjost uh. dovoljno su dobro sačuvani da bi bar delimično nagovestili pIVobitni izgle d građevine. Ideja o božanskom vlasništvu nipošto nije bil a tretirana kao pobožna fikcija. koji je predvodio narod u službi božanstvu. Svi su oni morali da slušaju njegove na~ redbe. Breg. bio je potpuno razoren. namesnika božanskog vladara. stajao je h ram mesnog božanstva. opet. nekoliko vekova stariji od prve pi ramide. prema tome. kao što su bili izgrad nja brana ili kanala za navodnjavanje. Osnova . diže se do visine od oko 12 metara. kao što su vetar.mogli porediti sa egipats kim piramidama. sagrađen 69. Sve ovo zahtevalo je da se imaju podrobni pisani podaci. sklad ištima i pisarskim kancelarijama. 69). 68. iako je pismenost bila privilegija svcštenst va. koji je bi o prostran arhitektonski kompleks ne samo sa svetilištem već i sa radionicama. 70). e. a sakupljao je i raspoređivao i najveći deo žet ve. raščlanjeni ispustima i udubljenjima u pravilnim r azmacima. i. O dominantnoj ulozi hrama kao središta i duhovnog i fizičkog života jasno govore p lanovi sumerskih gradova. Oni su poznati kao zigurati. Franlđonu) nešto pre 3000.

Tokom s ledećeg perioda od dve i po hiljade godina. Oči i obrve su prvobitno bile izvedene umetanjem raznobojnog materijala. moram o razmotriti zigurat i hram kao celinu: čitav kompleks planiran je tako da je \'er nik. glavni ulaz u ce lu je na jugozapadnoj strani. od zlata ili bakra. kao št o vidimo u skupini figura iz Tell Asmara (sl. I tlčki muzei. Najviša medu njima. druga po veličini boginju majku. Tela. a glava je bila pokrivena tperikom. \'om dužinom hrama. i u njiho vo ime čiuju molitve i prenose poruke bogo\oima. Kao umetničk o delo.71. sl.aj plan je b io razrađen u sve viši i uži zigurat nalik na kulu. Ostali deo s tatue. Sveštenici i vernici stajali su pred botanstvima i očima razgovarali s nji ma. tReprezentacija« ovde ima direl. koje su oko pet vekova starij e nego glava. c. po l azeći od dna stepenica na istočnoj sIrani. Meko zaobljeni obrazi. Oko J250. pre n. po svoj prilici je bio od drveta. tnuiD g/llf)Q. e. koji se dizao u puno spratova. za razliku od jedne jedine prave ose egipatskih hramov a (v. 72). ljudi su smatrali da ~e božanstvu pružiti boravište kakvo mu dolikuje . Kakav je bio podslicaj za ovakve građevine? Sigurn o ne ponos koji Biblija pripisuje graditeljima Va\'ilonske kule u Starom zavetu. o\. Slika boga kome je bio posvećen tBeli hraIm izgubljena j e .. drugim rečima. visina 20 cm. primoran da obide ~tO više uglova pre nego što stigne do cele. Međutim.to je verovatno bio Anu. U sumerskoj ravnic i. Nj ihov ukočen pogled nagla!en je materi jalom u boji koji je u nj ih umetnut i koji je jot uvek očuvan. One pre govore o široko rasproitranjenom verovanju da su vrhovi bregova boravi!te X>go\'a (treba samo da se setimo planine Olimpa sta. bog neba ali divna ženska glava od belog mramora iz i stog perioda nađena u Uruku (Warka) mogla je isto tako pripadati nekoj drugoj kuLt noj statui (sl.i). Oko 3500--3(0). pre n. Pa ipak. nijedan od ovih kipova n e nagoveštava nikakvu težnju za postizanjem stvarne slič nosti. Na osnovu izuzetno dobro saču\'anog zigurat<l koji su sagradili Elamicani kod Dur..Un ta!a blizu Suze (današnji Chugha Zambil) St\'araffiO dosta jasnu predstavu o njiho voj veličini i složenosti (sl. a ne na strani koja je naspram stepenica ili na je dnoj od užih strana. fini lukovi usana. baš ti geometrijski i ekspresivni vidovi uručke glave. visoka oko 76 cm.h Grka). a da statue vernika zamenjuju portretisane (Isobe. predstavlja Abua. Da bismo shvatili zašto je ovo ovako. kako bi sc očekivalo. 73). kombinovani s nepomičnim pog ledom ogromnih očiju stvaraju ravnotežu izmedu eulnosti i str0gosti. Zigurat (clamičansl:. boga vegetac i je. AJi.amo ako stvo re za njega "eštačku planinu. Cela grupa je verovatno stajala u celi Abuov og hrama. Iran. koja je verovatno bila sagrađena u prirodnoj velič i ni . Bagdad 52 STAR I BLI SK I I STOK . Put kojim su išle procesije. Mermer. premda su oči svih figura ogromne. sačuvali su se i kasnije u kamenoj skulpturi ranog dinaslijskog perioda. ova glava je na istom nivou kao i najlepša dela egipatskog \'3jarstva Star og carstva. dostojnu svake boginje. 71). isto kao i lice. sa nizom manjih prostorija s obe strane. 61).-mo značenje: vCtovalo se da su bogovi prisutni u svojim likovima. a ne rea l is tički. Dur·Untat (Chugha Zambil). Dva božanstva r azlikuju se od ostalih ne samo veličinom već i većim prečnikom zenica. strogo su uproUena i 72. iz Urub (Warka). ostalo su sveštenici i vernici. podseća na ugl astu spiralu: ovakav tprilazak po lomljenoj osi« je osnovna karakteristika mesopol amske verske arhitekture.

Mnogo od tog 74. Oko 2600. i Orijentalniinstirul Univerziteta u C ikagu 73. ima skoro demonski snažan izraz dok nas gleda između grana simboličnog drveta a. Kupasto-valjkasta simplifikacija statua iz Tell Asmara karakteristična je za klesara koji kleše svoje oblike iz masivnog bloka. Umetak u korpusu re20natora jedne harfe iz Ura. e. jer je posvećena bog u Tamuzu pa tako otelovljuje princip mwkosti u prirodi. shematska. čudesno živa i puna snage. pre n. c. Ono po čemu se sumerske svete životinje razlikuju jeste aktivna uloga koju one igraju u mitologiji. 2ivotinja. ili je bila sastavljena od kombinacije tako raznovrsn ih materijala kao što su drvo. ili je bila modelovana od raznih vrsta mekog materijala da bi bila izlivena u bronzi. Bagdad. Mermer. a duge suknje koje nose sve ove figure tako su glatke i okrugle kao da su rađene na strugu. 41 i 51). Tel! Asmar. FiJadcl fija STARI BLISKI ISTOK I 53 . I rački muzej. žnveni stalak u vidu jarca koji se propinje uz rascveta lo drvo. ' prozora du~ef. Ako je osećanje egipats kih vajara za formu bilo čisto kubična. srećemo ga ne samo u Mesopot arniji veĆ i u Egiptu (vidi Horo\'og sokola na sl. Ovakvo udruživanje životinja sa božanstvima je preneto još iz praistorijskih vremena. otprilike iz istog vremena iz kog su i figure iz Tell Asmara. koje su već ranije pomenute.še onu sumersku skulpturu koja je bila rađena dodavanjem a ne o duzimanjem (to Jest. reklo bi se i s pravom.Kipovi iz Abuovog hrama. da ne bi skretala pažnju sa očiju. osećanje sumerskih zasnivalo se na kupi i valj ku. Ruke i noge okrugle su kao cevi. Među njih spada i očaravajući predmet prikaz an na tabli u boji broj 3. Univerzilet~ki muzej. Cak i kasnije. kada je mesopotams ka skulptura bila mnogo bogatija oblicima. Mnogo elastičniji i realis tičniji stil karakteri. nađeni su u gro bnicama u Uru. Neki primerci ove druge vr ste. pre n. ova osobina je još uvek stalno dolazila do izražaja. visina naj više figure oko 76 cm. Oko 2700-2500. zlatni listići i lazulit).

Kad bismo samo znali kontekSt u kome ovi glumci igraju uloge! Pa ipak. e. Gltnla akađrlwg vlildara. magarac s harfom. vidimo životinje kako obavljaju čitav niz ljudskih poslova iznenađujuće živo i tačno: vuk i lav nose hranu na neku nevidljivu gozbu. moramo biti oprezni. a ambiciozniji medu nj ima trudili su se da uvećaju svoju teritoriju pokoravajući susede. e. visina 1. e.J. . u drugim odeljcima . 74). u sve većem broju su se kretali na jug. niti skraćenih ramena. Kamen. u praksi.preživela je kao fiksirana slika koju terno sresti četiri hiljade godina kasnije u s rednjovekovnom vajarstvu. U isto vreme.sne ploče sa harfe (sl. Irački muzej. medved i jelen sviraju (harfa ukra!ena glavom bika pripada istom tipu kao i instrument na koji je bila učvrlćcna ukrasna p l oča). sumerskih gradova-država počeo je da opada . dok magarac. Bagdad učenja na nesreću nije stiglo do nas u pisanom obliku.teokr:lI5ki socijal izam. kako nam se ne bi desilo da pogrdno protumačimo njegove namere . Vdti umetnik koji je stvorio ove scene bio je mnogo manje sputan pravilima nego njegovi savremenici u Egiptu . Od sačuvanih dela ove vrste najsnažniji 75. ne plaši se oblika koji se posta vljaju jedan preko drugog. koje su cveta le na Zapadu od Ezopa do Lafomena. Oni su prihvatili sumersku civilizaciju. nadene u Uru zajedno sa žrtvenim stalkom. Pred kraj ranodinastickog perioda .98 cm. u njima $ pravom možemo videti najstarije pretke basni o životinjama. Louvre. pre n. pre n.litn om glorifikacijom suverena. Gla\'ni j unak koji drži obgrJjena dva bika s ljudskom glavom bio je tako omil jena tema da je njegova slika postala ukočeno simetrična. iako i on postavlja svoje likove na liniju tla. ali poneku predstavu koja draži n:clu radoznalost dobijamo iz slikarskih prizora. Pod ovim Akadanima sumerska umetnost našla se pred novim zadatkom . visina 30. dok na mnogim mestima nisu p replavili Sumercc. medutim. Sasvim dole. nastanjeni u severnoj Mesopotamiji. Bar jedna od njih. jedan ćovek-skorpion i jarac nose neke predmete koje su izvadili iz nekakvog velikog suda.ono što dana§nje oko iznen aduje kao veoma humoristično. pre n.50 tm . kao !to je prizor sa jedne uk r:J.božj i upravitelji« postali s u. ali su bili manje ve zani za tradicije građa-države i zato možda i ne iznenađuje činjenica što su oni u Sargonu z Akada i njegovim naslednicima (2340--2180. verm-atno je bilo načinjeno snamerom da se gleda vrlo ozbiljno. Pariz 54 I STA RI BLISKI ISTOK . dekorativna formula. Oko 2300-2200. Oko 2300--2200. 76_ Pobdnilka mia Naram-Siru. iz Ninive (Kuyunj ik).Mesni . vladajući monarsi.) videli prve mesopotamske vladare koji su se otvoreno nazivali kraljevima i izražavali želju da vladaju celom zemljom. Semiti. Bron u. Ipak.

jedan od man jih sumerskih gradova-država. do k pobedeni neprijateljski vojnici mole za milost. Sedeča statua (sl. Diori t. Sargonov unuk Naram-Sin ovekovečio je sebe i svoju pobedonosnu vojsku u reljefu na velikoj steli (sl. osnovnog tipa. pre n. vidimo kraljeve vojnike kako napr eduju između drveća na padini planine. Isklesane u dioritu.veliko j uspravnoj kamenoj ploči koja je služila kao beleg . e. Ništa se ne lidi iznad njega osim vrha planine i nebes kih tela.Š (današnji Telloh). njegovih tdobrih zvezda«. ma koliko da je bio privržen tradicionalnoj shemi sumerskog grada-države. 78) mnogo je manje izrazito individualna nego glava akadskog vladara. 76) . ona je još uvek ubedljiva u sličnosti. Boston 77. iz Lagab (TeUoh). Bez obzira na ro tro su joj oči iskopane (u njih je nekada bio umetnut neki dragoceni materijal) . 77) predstavlja Gudeu s jednim arhite ktonskim planom na krilu (možda planom bedema koji su okruživali STARI BLISKI ISTOK I SS . e. pa ipak. čiji ie kult potpomogao i time što je obnovio njegov hram. očigledno. veoma tvrd om kamenu koji su \'oleli j egipatski vajari. pri tom. poreklom od istog. On je isto tako snažno aktivan k ao i njegovi ljudi. visina 23 cm. Gudea sa aThitekumskim planom.i koja je sačuvana zahvaljujući to me što je kasnije bila odneta kao ratni pien u Suzu. ali. Kamen je obrađen s nagla!enom prefinjenošću i uglaČ3n do te mere da omogućuje čudes u igru svetlosti na licu. Iznad njih stoji sam Naram-Sin trijumfujući. Muz ej likovnih umetnosti. Složena tehnika livenja i umetanja dragog ka menja izvedena je sa sigurnošću koja govori o pravom majstorstvu. Oni su obnovili ujedinjeno kraljevstvo. kao da je nasledio nešto od onog osećanja lične važnosti koja se zapaža kod akadskih kraljeva.Šu. on nosi krunu s rogovima koja je dotle 78. Od ovog arhitektonskog poduh vata danas više ništa ne postoji. Pariz bila rezervisana za bogove.upletena kosa i fino ukovrčeni pramenovi bra de modelovani su s neverovatnom preciznošću. Ovo je najstariji poznati spomenik u slavu osv ajača. godi ne pre n. Njegov vladar Gudea bio je dovoljno oprezan da kraljevsku titulu rezerviše za gradskog boga. ne gube svoj organski karakter i ne postaju puki ornament. svi su oni. Oko 21S0. visina 74 cm. prc n. Na njoj su odbačene ukočene linije tela. Ova glava mogla bi mimo opstati u društvu najvećih dela svih vremena. Staviše. Vlast akadskih kraljeva okončana je kada su plemena sa severoistoka sišla u mes opotamsku ravnicu i zavladala njom za više od pola veka. c. pa je do danas otkriveno nekih dvadeset primeraka. Louvre. veličan stvena i ljudski uzbudljiva u isto vre me. Njegova portretna glava (sl. Lice joj je prekrasno uokvireno . Istera1i su ih 2125. Oko 21~0. ali je Gudea postavio i svoje mnogobrojne statue p o svetilištima II Lag3. Pa i Gudea. koje će traj ati stotinu godina. njegova veličina i izolovan položaj daju mu nadljudski stat us. ove statue su napravljene s mnogo više ambicije nego njihove prethodnice iz Tell Asmara. ali su nj eni obli obrisi ipak veoma daleko od geometrijske jednostavnosti starua iz Tell Asmara. gde su je i otkrili moderni a rheolozi. uspeo je da zadrži lokalnu nezavisnost. Glava Grulu.utisak izaziva divna kraljevska glava u bronzi iz Ninive (sL 75). Za vreme tuđinske vladavine Lag3. Diorit. kraljevi iz Ura. mada se više ponosio s vojim prisnim odnosom s bogovima nego svetovnom moći. iz Laga~a (Telloh).

Drugi milenijum pre n. Iako je ovaj prizor bio iskle san četiri veka posle Gudeinih statua. e. poučan je . Lav/ja kopija. Grad je saču\'ao svoj ugled još više od hiljadu g odina pošto je propala njegova politička moć. osnivač vavilonske dinastije. Vladareva desna ruka diže se uvis prateći govor.e. opuštenim udovima egipatskih statua. kako stilom tako i tehnikom. pre n. boga sunca Samaša. 79). Zahvaljujući tome vajar je mogao da predstavi oči SO. u Vruku (Warka). Ovaj reljef je veoma visok. Oko 1760. bio je period skoro neprekidnih nemira u Mesopota rniji. Najznamenitiji podvig Hamurabija je njeg ov Zakonik. on je čvrsto vezan za njih. karakteristična je. e. Oko 1400. Centralna vlast bila je u rukama domaćih vladara sa mo između 1760. kada je Vavilon preuzeo ulogu koju su ne kad igrali Akad i Ur. lako da obe figure. Gornji deo mle sa Hamurabijevim zakonikom. s6 I S TARI BLISKI ISTOK . Anadolija. godine pre n.79. Hamurabi je naredio da se on ispiše na visokoj steni od diorita. Etnički preokret. Belom hramu. Isto tako. i 1600. Pod njim i njegovim naslednicima Vavil on je postao kulturno središte Sumera. Dioril. on je gledao na sebe kao na fOmi1jenog pastira. imao je još razornije dejs tvo II dolini Tigra i Eufrata. u poređenju sa pasivnim. Bogazkijy. Hamurabi. ostavljaju utisak kao da su stanjen e na polovinu. na planu vidimo šest ulaza sa kula ma s obe strane. Pariz hramovnu četvrt). čija je misija bila da ~utini da pravda zavlada u zemlji•. na čijem se vrhu vidi Hamurabi kako stoji pred bogom sunca (sl. koji podnosi bogu na odobrenje. najveća je figura tog razdoblja: ujedinjujući vojničke pod\'ige sa dubokim poštovanjem za sumerske tradicije .pren.sumerski klesar zaoblio je sve uglove kako bi nagl asio ci li nd ri čnos! oblika. visin a sIde oko 2 m. kao da vladar podno si izveštaj božanskom kralju o svom zakonodavnom delu. e.. napetost mišića na Gudeinim golim mišicama i ramen ima. Louvre. kao što se vidi na slici 5 1 i tabli u boji l. kad ih uporedimo sa slikarskim postupkom na Naram-Sinovoj steli. visina reljefa 71 cm. a na zidovima se vide u pravilnim razmacima potporni stupci ona kvi kakve smo videli i u . opravdano slavan i kao najstarija jedinstvena zbirka zakona i kao ne verovatno racionalan i human po koncepcijama. Kontrast između ove statue i egipatskih. koji su u Egiptu izazvali Hiksi.

Oko 1360.c ija Charlesa AllmaIla) 82. 742_706pre n. e. koji se služio indoevropskim jezikom.plastično. grubo istesanih kamenih blokova.. Mitanci. Tvrđa . blizu dana§njeg turskog sela Bogazkby. Hititi su napali Mitanct. Kapija lllI tvrda\. kraj kapije. s obe strane. nalazili su se iskeženi lavovi ili druge figure čuvara. dok se druga. (rekonstrut. ASIRSKA UMETNOST Grad-država Asur na gornjem toku Tigra imala je da zahvali za svoje uzdizanje čudnom nizu događaja.. godine pre n. učvrstila dalje na severu na stenovito j visoravni Anadolije. Tokom prve polovine II milenijuma pre n. 81. One nas podsećaju na statue iz Tell Asmara. bila je zaštićena impozantnim utvrđenjima od velikih. 80). Njihova prestonica. e.. Malu Aziju je preplavio narod sa istoka. Jed na grupa. stvorila je nezavisnu kraljevinu u Siriji i severnoj Mesopota miji. Hititi. te se Hamurabi iSamoo gJedlljU tako snažno i netremice da je tO jedinstve no na predstavama ove vrste. čije ogromn e oči nagove!tavaju težnju da se uspostavi isto takav odnos između čoveka i boga i u toj ranoj fazi sumerske civilizacije. a one su izlazile iz ogromnih blokova koji su činili dovratak (sl. uključujući i Asur. SargOTU II (rokom iskopavanla) STARI BLISKI ISTOK I 57 . e. Sargona JI u Dur Suukinu (Khonabad).

pre n. Pod čitavim nizom sposobnih v ladara Asirci su postepeno povećavali svoje teritorije. Veličanstvene po dimenz ijama i izgledu. kapije i niže delove unutrašnjih zidova važnih prostorija voleli su da oblažu velik im kamenim pločama (koje su se lakše mogle naći u severnoj Mesopotamij i). gradili svoje zgrade od op eke. c. Oko 650 . i 6[2. Plj'a/~anjt ~rada flamanua "d J/rant Alurbanipala. Tako su Mitanci bili pobedeni. dole: 84. Jedna jedina medu njima. 91 x 65 cm. str. iz Nimruda (Calah). pre n. čak. Njihova civilizacija je počivala na ostVarenjim a Juga. u čud no kombinaciji reljefa j slobodne plasIike. asirska carstvo pružalo se od Sinajskog poluosnva do Jennenije. Oko prc II. Premđa su Asirci. izmedu 1000. Na vrhuncu svoje moći. e. Bila je okružena tvrda\'om sa bedemima na koje su postavljene kule.gOTe: 83. c. e. Tako su hramod i zigurati. Brili-nski muzej. Slika 82 prikazuje jednu od dveju kapija tvrdm'c u toku iskopavanja. palata Sa rgona Il kod Dur Sarukina (sadašnjeg Khorsabada) iz druge polovine VIII v. e. dok su palate asirskih kral jeva dostigle dotada nepoznatu veličinu i sjaj. zbog unutrašnjih kriza izazvanih verskim refann ama Akhenatona (v. 1 x 2. su i u Donji Egipat izvršili uspešnu invaziju 67 1.. kao u n~em slučaju. pre n. bili prilagođeni sumerskim uzorima. Patata je bede mima bila odvojena od grada. Rečeno je da su Asirci bili za Sumer ce ono štO su Rimljani bili za Grke. isto kao i Sumerci. one su bile sagradene da bi na posetioce osta\'ile utisak moći i veliemstva kralja. pre n. Ove ploče su bile ukrašene niskim reljefima ili. aso. obrađene u demone čuvare.50 m. 81). Krečnjak. ASliTluuirpa[ II II low "a laoove. iz Ninive (Kuyunjik). Britanski muzej. 80). dovoljno je istražena da bi se mogla iz\'riiti njena rekonstrukcija (sl. pa je Asur ponovo stekao nezavisnost. medutim. Verovatno su bili inspirisani hitirski m primerima kao što su Lavlja kapija kod Bogazkoya (sl. U samoj palati isti utisak bio je pojačan dugim nizom reljefa k oji su prikazivali osvajanja kraljeve vojske. pa su obuhvatili ne samo M esopotarniju već i okolne zemlje. Egipćani. ali ih je tumačil a na svoj jasno određen način. 46-41) nisu mogli poslati efikasnu pomoć. london saveznike Egipta. ko je su oni gradili. Krečnjak. London 58 STARI BLISKI ISTOK .

.

... nu..... ..."..." ~... .._ . . ........ __ __:_ . ... ._ . co..-.. < T..... .....

pijucima i sekirama.ali i upečatljivo r ešenje kako da se prvi plan poveže s pozadinom. ruše utvrđenje .obratite pažnju na grede i opeke u vazduhu . Ovo se sigurno s pravom može reći za primer (sl. e. taj put služi i kao tra ka koja uokviruje vojnike. presrećući neprijatelja na svim granicama prevelikog 86.ishod borbe uopšte ne dolazi u pitanje i oni se često dosadno ponavljaju. čak i prizor na steli Nararo-Sina je više simboliča n nego i storijski. pre n. Državni muzeji. oni postižu glavni cilj : jasno se čitaju. kao da su stalno bile u pohodu. c. Oko 650. Mnoštvo opisanih pojedino sti na reljefima s prizorima vojnih pohoda ostavlja malo mesta za glorifikaciju samog kralja.85. Britanski muzej. To su pre bile ceremonijalne borbe nego stvarni lov: u prazan kvadratni STARI BLISKI ISTOK I 61 . Op isati tok s pecifičnih događaja u vremenu i prostoru bilo je izvan mogućnosti i egipat ske i sumerske umetnosti. Kremiak. Ovoj temi je umogo neposrednije služila jedna druga često ponavljana t ema . bez prekida u dejstvu. Vavilon. Lo ndon Svaki pohod opisan je veoma podrobno. U tim prizorima nema ni drame ni heroizma .izNinive (Kuyunjik). pre n. Cudna mešavina načina predstavljan ja . kao najstariji pokušaji narativnog reljefa u velikim razmerama oni u istoriji umetnosti predstavljaju vaZno ostvarenje. Iako se za njegove rezultate jedva može reći da su lepi. l tako je asirski umetnik imao da stvori čitav niz sasvim novih rešenja d a bi se poneo s problemom slikarskog pripovedanja. koji u prvom planu prikazuje pusto~enje elamićanskog grada Hamanua: asirski voj nici. Smrtno rQ11jt1lll 1~. natova reni plenom. Visina figure 60 cm. Utarina kapija (obnovl. drugi se udaljuju niz pošumljeni breg. Ispod glavne scene opažamo vojnike u l ogoru kako se odmaraju uz hranu i piće.kraljevi lavovi na lavove. odnoseći sa sobom pien i odvodeći zarobljenike. !krli n carstva. kao da je umetnik hteo da ga da u perspekti\'i. razarajući njegova uporišta. Oko 575. 83) iz Asurbanipalove palate u Ninivi (sada Kuyunjik ).po!to su prethodno zapalili grad.ena). Ova druga grupa postavlja jedan veoma zanimljiv problem predstavlja nja. sa natpisima koji su davali i druge podatk e. Asirske snage. dok jedan čuva stražu. A ipak. jer put kojim idu vojnici postaje vidljivo širi što se više pribliiuje prvom plan u. Ipak.

dobila je ime po narodu koji je osv{'Ijio Vavilon 539. P OŠtO nomadska plemena ne ostavljaju za sobom trajnih spomenika ili pisanih izvdtaj a. Ova slavna građe\'ina samo je deo velikog arhitektonskog kompleksa koji se mote uporediti sa tvrdavom Sargona II u Dur Sa rukinu. na slici 84. a tada su ga osvojili Persijanci. Ovde asirski vaiar ~]jefa dostiže najveću visinu. južnu Rusiju. e.prostor. 85) pune su nezaboravne SVOl tragićne veličine. Jo! od praistorijs kih vremena neprekidno nastanjen. Njen veoma osoben efekat postaje očigledan kad uporedimo kapiju Sargon ove tvrđave (sl. 87. U to vreme zapovednik asirske voiske u južnoj Mesopotamiji proglasio se za vavilonskog kralja. Snu. O\'al(\'i pr edmeti nalat. 82) sa lštarinom kapijom Navukodonosorove svete četvrti u Vavilonu. sva pat .asirski su manje graciozni.eni su na prostranoj teritoriji od Sibira do srednje Evrope. Vilmi 28. graditelji Novog Vavilona (koji je bio udaljeniji od nalazi!ta ovakvih ploca) koristili su pečenu i gledosanu opeku. ZajedniB::o im je ne samo to !tO je.clavanje površina. zdele itd. kosti ili metala predstavlja ju određenu vrstu pokretne umetnosti.:m. graditelj vavilonske kule. Ovde poslednji put opet 05eĆamo (lOaj posebni genije stare mesopotamske umetnosti za portretisanje životinja. ušiju oborenih od straha. pre n.50 .. bili došljaci koji su se na sceni pojavili samo nekoliko vekova pre svojih epohalnih osvajanja. Pridošl ice bi se tu naselile za neko vreme. ali je sada primen jivana u mnogo većim razmerama. puštane su ih'otinje iz kaveza da bi ih krali ubio. Oko SOOO--4000. novi talasi naseljenika ne bi primorali da se sele dalje .u Mesopotarniju. Ova kretanja predsta\'ljaju mračnu oblast n a!eg istorHskog znanja. podvl. i posta o naslednik asirskog carstva. Najpoznatiji od ovih no\'ovavilonskih vladara bio je l\' avukodonosor. Tamo gde su Asirci upotrebljavali klesane kamene pioCe. najlepši su od svih. Slike kao što je ranjena lavica (sl. fibule i drugi ukrasni predmeti. Reljefi s prizorima lo\'a na lavove iz Ninive. i tO je mnogo p ogodnije ime. Snažan utisak 0513" lja i lav u agoniji na desnoj strani. kako za ukr. godine pre n. ali su mno!!o snažniji i življi dClk beže od lava koji ih napada. oduvek predstavljao \Tat nice za lutalačka plemena iz azijskih stepa na severu i iz Indije na istoku. kako nazivamo nomadsku opremu: oružje. e. koji su ovaj kraj ucrtali na mapu s\'etske istorije. dok ih. 86). u mnogo starijim razdobljima lov na lavove u slob odi bio je važna dužnost mesopmamskih vladara kao . mi možemo da pratimo njihovo lutanje samo pailjivim proučavanjem predmeta koje su sahranjivali s mrtVima. pehari. Slikani pehar. Asirsko carsIVo srušeno je kad je prestonica Niniva pala pod udrut-enim napadima M eđana i Skita se istOka.ašćujući domaće stanovni~t\'o ili se mešajući s jim. i 539. Koliko je različito egipatski u metnik (v. Tak\'i predmeti od drveta. (Po prilici. Danas se ova zemlja naziva Iranom. konjska oprema. opet. Iran je.~irpala Il u Nimrudu (Dlah). l ova je tehnika bila razvijena u Asiriji. ranjena životinja kao da otelovljuje sve ono dramatsko uzbudenje koje nam nedostaje uslikovilim pričama iz rata. lav koji napada kralkvske dvokolice ocigledno je glavni jun ak scene. k oja je bila rekonstruisana od hiljada pojedinal:nih gleđosanih opeka koje su pokri vale površinu (sl. tako i za arhitektons ke reliefe. koji su obrazovali vojnici sa štitovima. Malu Aziju. jer su Persijand. koj i smo zapazili jo~ u ranom dinastitkom periodu. otprilike dva veka mlađi nego reljefi IZ Nimruda. Louvre. kopCe. Uprko s plitkoći reljefa. reklo bi se. Veličanstvena povorka bikova. pastira. teIa imaju viŠI! mase i zapremine zahvaljujući utantanoj gradacIii površine. e. godine pre n. od Ira na do Skandinavije. pod njim i njegovim naslednicima stari grad je doživeo poslednje kratko cvetanje između 612. kao kod nakita. svi podaci kojima raspolažemo neodređen i su i nepouzdani. Puna veličanstvene snage i hrabrosti. op!tinskog stada). Paril i PERSIJSKA UMETNOST Persi ja. iz r alate Asuma. sl. 67) interpretirao istu kompoziciju! Dovoljno je samo da uporedimo konje . planinama oivičena visora\'an istočno od Mesopotarnije. zmajeva i drugih životinja od mo delovane opeke s bordurom u živim bojama odlikuje se ljupkoku i vedrinom koja je v eoma daleko od teških asirskih ču vara-eudovi!ta.

Jedan od izvora tog životinjskog stila bio je. poznat pod imenom t iivotinjski stil•.nja usredsređena na ornamentalne sheme vet i repertoar oblika. čini se. na kojoj je prikazan ibcks (planinski divlj i jarac) sveden na nek oliko krivih linija punih zamaha. dekorativna primena ži\'otinjs kih motiva u veoma apstraktnom maštovitom obliku. tako da je telo 62 STARI BLISKI I STOK . kao ŠtO samo ime nagoveštava. kao što je prekrasan pehar na slici 87. Njegove najstarije pretke nalazi mo na praistorijskoj bojenoj grnčariji iz zapadnog Irana. i stari Ira n. Njegova glavna cna je.

Međutim. IX-VII vek pre n. pre n. koji su poteli da se slivaju u ovaj kraj ubno posle 1000. IltIog&re: 88. pod Kirom Velikim. koji ie samo nešto malo kasn ijeg datuma (sl. prvo bitno. sru§ili Kinivu 612. pa ipak. Luri~um. Po§to je osvojio Vavilon. Nekoliko hiljada godina ~asn ije. njih je gonio par lavova. kao što se sećamo. Ko je i za koga stvarao luristanske bron· ze ostaje tajna. Lcnji~d .lti muze). ati su već §ezdeset godina kasnije. kao što je divan skitski zlatni jelen iz južne Rusije. iz porodice Ahemenida. c. on se ponovo manifestuje u sitnim bronz. visina 19 cm. K ir je uzeo titulu lvavilonskog kraljal i ujedno oživeo ambicije asirskih vladara. t. a ako izbliže zagledamo pruge na dnu pehara. Vlsina oko 10050 c m. nezavisne od tradicija Irana ili ne. ali se kasnije telo lavova izg ubilo u telu ibeksa. g. Jl. čiji su vratovi dobili izdužene dimenzije zmajskog vrata. a glatke. VI I. Ukras sa pa1i~ (sL 88) sastoji se od simetrično postavljenog para iskeženih ibeksa jako produženog vrata i rogova. a Grčka je samo za dlaku izbegla istu sudbinu . 89). ne može biti sumnje da su na neki način povezane sa metalnim predmetima životinj· skog stila iz azijskih step a.la!."ck pre n. u koje su spadali i Međani i Persij anci.. Skilila. g. pretpostavljamo. Skl opivši savez Međani i Skiti su. Skiti su za vreme s vog boravka u Iranu sigurno dosta naučili od !ivaca branu iz Luristana. način na koji su r0govi obrađeni u apstraktni ažurirani ornament poka zuje slično osećanje za oblik. Egipat i Mal a Azija pali su pod niihovu vlast. Bez obzira na to da li ovaj tipićno skitski rad odaje i zvore iz srednje Azije. Britan. Ukras n! nhu palice. Carstvo koje je on osnovao širilo se dalje pod njegovim naslednicima. Bronza. U istorijskoj umetnosti Sumera ovaj Stil je brzo ustupio mesto interesovan ju za organsko jedinstvo životinjskog tela (v. Oni su pri padali grupi nomadskih in· doel/ropskih plemena. e. zaobljene panije razdvojene O~lrim rebrima nemaju pandana medu luristanskim bro nzama . pre n. ali se u I ranu održao uprkos snafnim uticajima iz Mesopotamije. London In>o: 89. ltlm.VI . Telo životinje ovde je manje proizvoljno izobličeno. hkuC:il\"ano ZIaIO.ama iz pokrajine Lurista· na.životinje postalo samo privesak uz ogromne rogove. e. iz Koslromskaic. Psi u trku iznad ibeksa jedva s u nešto više od hori· zontalnih crta. tablu u boji 3 i sL 74).luuj Erm. ustan ovićemo da su to neke ptice dugih vra· tova. Persi janci su u tO vreme bili vazali Međana. preokrenuli situaciju. izuzetn o inventivno rađenim predmetima nomadske opreme.

ova prostrana tvorevina Opstala je puna dva veka . Persijanci su saču\'ali S\'oju religiju izvedenu na učenju Zoroastra.90. U toku samo jedne generacije Persijanci su ne samo ovladali složenom ma§inerijom imperijal ne administracije već su. pre n. g. Uprkos svojoj sposobnosti za p rilagodavanje. Perscpo!is . pre n. iZPersepolisa. Kako su se obredi kulta Ahuramazde vdili uglavnom na oltarima s vatrom pod vedrim nebom. Oko 490.) persijsko carstvo bilo je mnogo veće od egipatskog i asirskog carstva uzetih zajedno. otelovljenim u Ahuramazdi (s vetlost) i Ahrimanu (mrak). Njiho\'e palate. O. izgradili i monumentalnu umetnost znamenitu po originalnosti. /)(lrijt i KJtI'ks prilikom tl'. 91. Oko SOO. s druge strane. Staviše . c. e. Krečnjak. Orijentalni ins{itut Univerzite ta u Cikagu Kad su bili na vrhuncu. Pencpolis. Persijanci nisu imali religiozne arhitektur e. pod Darijem I. e. Pravo je čudo šta je sve jedno nepoznato nomadsko pleme poSl iglo. . bile su ogromne građevine koje su ostavljale s nažan utisak.Jdijtneijt. Sa naj92.sru§io ju je Aleksandar Velik i 331. i Kserksom (523-465.50 m. to je bila vera zasnovana na dualizmu Dobra i Zla.i za sve vreme trajanja njeni vladari su njom vladali ener gično i čovCČno. pre n. Riznica. da bi izrazili velelepnost svoje vladavine.TiJeva dvorana u audijencije. e. pre n. Kapitel sa bikom (obnovljen). \'isi na 2.

pr ostorija od oko 232 m2 . kao ŠtO vidimo na relJefu Darija i Kserksa. Glavni razlog za ovaj nedostatak bio je. 60). koji su ih stvorili u toku VI v. Ipak joj nedostaje sposobnost da se razvija. Bilo je to opte rećenje iz niihove nomadske prošlosti koje se nikada nisu oslobodili. pre n. sastavljen od prednjih delova dvaju bikova ili sličnih stvorova. imala je drvenu tavanicu koju je nosilo 36 stubova viso kih oko 12 m. za koje se zna da su davali umetnike za persijski dvor. jedini slučaj gde su se persijski arhi~ tekti nadahnuli svojim domaćim umetničkim nasIeđem iz nomad ske opreme. g. na primer. .. Ovakvo nagomilavanje stubova podseća na egipatsku arhitekturu (v. sl. 92). koji sačinjavaju kapitele stubova u Persepolisu (sl. pre n. Nak!-j-R ustam STARI BLISKI ISTOK I 65 . Dvostruke stepenice koje vode u dvoranu za au~ dijencije ukrašene su r eijefom na kome je dugi niz figura u svečanom maršu. Njihov ceremonijaini ka~ rakter i stalno ponavljanje naglašavaju potčinjenost arhitektonskom okviru. Nema nikakve b itne razlike između kapitela s bikovima sa slike 91 i finog zlatarskog rada (sl. To zapažamo i u izuzetno važnim scenama. V-Ill \'ck pre n. e. tekstila i drugih predmeta primenjene umetnosti Persije iz doba Ahemenida.više pretenzija izgrađena je palma u Persepolisu. e. Arheološki muze. Savršeno je bez prethodnika u ranijoj arhitekturi čudna . 260-212. Tako su. Stil ovih persijskih reljefa na prvi pogled kao d a je samo mekši i prefinjeniji odjek mcsopotamske tradicije. g. Ali vitki. kanelovani stubovi u Perse~ polisu potiču od jonskih Grka iz Male Azije. e. čak i tu. za igru fino složenih nabora. $apur I lrijwn/uje nIld Filipom Arabb'anUwm i Va/erijanom. Pa ipak. jer su kombi~ novane sa uticajima iz svih krajeva car stva. 9 3). Drugi jeda n efekat koji nas iznenađuje jeste način kako se ruke i ramena ovih figura probijaju kroz tkaninu draperije. one ne odreduju karakter građevina. Persijska umetnost pod Ahemenidima jeste. dvorana i dvorišta na uzdignutoj platformi . a egipatski se uticaj zaista javlja u orn amentalnim pojedinostima baze i kapitela. Ovo je. pre n .podupirač za grede na tavanici. kao što je Danje i K serks prilikom audlj'enclje (sl. 90). u PersepoJisu korišćeni stubovi u velikom broju.podseća na kra~ Ijevske rezidencije u Asiriji (v. O va tradicija u pokretnoj umetnosti. 8 1). što je tipično za svu persijsku skulpturu. Ove novine dolaze od jonskih Grka. stil f ormulisan pod Darijem I oko 500. po~ četa pod Darijem I 518. reklo bi se. sl. otkriv amo da je asirsko~vavilonsko naslede obogaćeno u jednom važnom pogledu: nema preseda na u sku lp~ turi Bliskog istoka za slojeve odeće koji padaju jedan preko drugog. Međutim. značaj na sinteza više raznih elemenata. 91). čini se. Zlatni rilon. izražajna snaga i narativna veština asirskih r eljefa namerno su bili odbačeni. za razliku od monumentalne 93. Dvorana za audijencije Darija l .. dok su same životinje asirskog porekla. od kojih neki još stoje (sl. e.kolevka . Teheran 94. njena osnova u opštim crtama . Ahemenidsko doba. način na koji su kombinovane najviše podseća na ogromno uvećanu verziju ornamenta sa vrha palice iz Luristana. i to tako da su dale jedan nov i čisto persijski stil. dakle. trajao je bez značajni~ jih izmena d o kraja carstva. a asirske tradicije su najsnažniji element koji se svuda oseća.s velikim brojem prostorija. II persij skoj preokupaciji dekorativnim efektima bez obzira na dimenzije.

. 96. Formalni izvor ovog trijumfalnog pri zora jeste dobro poznata kompozicija rimsk~ skulpture samo što su imperatori igral i ulogu poniženih varvara .jesu svilene tkanine. Ponos sllsanid ske umetnosti . nedaleko od Persepol isa. umetnost pod Sasanidima bi la je isto tako nesposobna da se dalje razvija kao !ito je bila i pod Ahemenidim a. 66 I ST ARI BLISKI ISTOK .95. 95). uspela je da preživi onih pet stotina i više godina za koje vreme ie Persijsko carstvo bilo pod vlašću Grka i Rimljana. s druge strane. A kako je njihova proizvodnja nastavijl:'na i po sle pada sasanidskog carstva u arabljanske ruke sredinom VII v. 94). Narodni muze" Fircn. njihova najveća f igura . mestu gde su sahranjivani kraljevi iz dinastije Ahemenida. i na njegovoj ogromnoj dvoralli za audijencije sa svodom od opeke (sl. Radovi u metalu i tekstil.::a (zbIrka Franchetti) arhitekture i vajarsIva. Jedan divan pr imerak vidi se na slici 96. ove su predstav ljale najvažniju riznicu uzoraka j za islamsku umemost. on je ovekovetio svoju pobedu nad dvojicom rimskih imperatOra u jednom ogro mnom reliefu uklesanom uživoi steni (s!. Ali mada monumentalna. cvetali su i dalje.i direktni odjek ornamentainih tradicija koje dopiru vi~e od hil jadu godina unazad do luristanskih bronzi . Ktesifon. pa ćemo videti da su njihovo bogatStvO boia i šara bili značajan podst icai za umetnost srednjeg veka. U Nakš-i-Rustamu.gajio je Darije\'e političke i umetničke ambicije.Sapur I . Oko VI veka. 242.ali plitko obrađena masa i ornamentalno tretiranje drape rije govore u prilog oživljavanju persijskih umetničkih kvaliteta. Palata Sapul'll I. slepe ark3de na pročelju svedoče o naglaša vanju dekorativnosti po\"f·~ina. Vladari koji su izvr~ili ovaj podvig pripadali su kuti Sasanida.272. One su bile u velikim količinama izvožene u Carigrad i n a hrišĆanski Zapad. Ova dva elementa uzajamno se održavaju u ravnoteži i tO baš i čini da reljef ostavlja tako neob ično snažan tisak. Tkana svila. Mda\"ina rimskih elemenata sa elementima Bliskog istOh može se zapaziti i n a Sapurovoj palati kod Ktesifona kraj Vavilona. Sa~nidsko doba. pa je još iednom procveta la kada je Persija ponovo stekla nezavisnost i otela J'viesopotamiju od Rimljana .

i civilizacija grčkog kopna (heladska). naspram Male Azije preko Egejskog mo ra. prc n.. veoma grubo uzeto . Stav~e.. Ima ih tri. Na KrilU je sistem pisma bio stvoren negde oko 2000. nazvan linearni B. Muzcj Hcrakl ion. koje odgovaraju. najstariju.robzaulkoku. Minoso\" palata. oni su ga prihvatili da označe civilizacije koje su cvetale u ovoj oblasti tokom III i II milenijuma pre n .kro. Tako nam negore: 97. Oko 1500. prvo Ato Cemo spaziti od Evrope biće istocni n Krita. Iza njega naći ćemo razasutu grupu malen ih ostrva. c. Najznačajniji ostaci i najveća umetnička dostignuća su iz druge polovine srednjeg i iz najmladeg perioda.ali naše poznavanje egejske civilizacije je i sad m nogo ograničenije nego nate znanje o Egiptu ili starom Bliskom istoku.PRVI DEO I STARI SVET 4.. istočno krilo. c. Dit. godine u Maloj Aziji i u Grčkoj. a kasni ohlik tog minojskog pisma. Slepeniitc. srednju i najmlađu. pre n. e. koji je oko ~e st stotina godina kasnije bio u upotrebi i na Kritu i na grčkom kopnu. tekstovi pisani linearnim B pismom su u najvećoj meri spiskovi inventara palata i administrativni izveštaj i. nedavno je dešifrovan. Kril dww: 98. Od tada je izne to na svetlost dana mno. Starom. Najstariia iskopa· vanja (Heinricha Schliemanna tokom 1870. ali to očig ledno nije bio jezik koji se pisao mi· nojskim pismom pre XV veka pre n . civilizacija malenih ostrva severno od Krila (kik.§tvo izvanrednog materijala . godine pre n. koji otkrivaju malo podataka o istoriji i re ligiji naroda koji ih je sastavljao. tako dJ nam ta vcltina čitanja linearnog B pisma ne pernate da razumemo ogromnu masu stariiih minojskih natpisa . du1ma di\'okoze oko 10 cm. Egejska umetnost Ako iz delte Nila zaplovimo prema severozapadu preko Sredozemnog morti. sir Arthura Evansa na Kritu nešto pre 19(0) bila su preduzeta zato da se utvrdi činjenično jezgro tih priča. a malo dalje kopno Grčke. e. tesno pov ezane a ipak jasno odvojene jedna od druge: kritska. ladska). Za arheologe llegejski. u tumačenju arheoloških svedočanstava dosad nismo nikako mogli da se pomognemo pisanim dokumentima Egejaca. Srednjem i Novom carstvu u Egiptu. Pre sto godina eg eiska civilizacija bila nam je poz· nata samo iz Homerovih priča o trojanskom ratu u Jlijadl i iz grčkih legendi o Krim.mnogo v~e nego ~to bi se očeki valo prema književnim izvorima .. Svaka od njih je opet bila podelj ena u tri faze. Krit Oko ISOO. Kiklada. Na nesreću. KnOSOI. nije samo geografski pojam.na vazi iz pllateu Kato7. pre nego ho se razvila grčka civilizacija u užem smislu. Krcčn jak (prvobitno prekrh'en zlatnim Jimom). nazvana minoiskom po legend arnom kritskom kralju Minosu. EGEISKA UMETNOST I 67 . Jezik linearnog B pisma je grtki. e .

u stvari. snažan stu bast vrat i koso postavljen štit lica bez crta. visina 76 cm. i da su više stotin a godina jedino oni [O činili. ova figura predstavlja smelo odstupanje od svega ~to smo dotle videli. kikladski idoli pokazuju široku skalu varijacija u razmerama (od nekoliko santimetara do prirodne veličine) i u formi. 99. Oxford 68 ' EGEJS KA UMETNOST . Njeni oblici. 16). ma kako nam se in ače ovi izrazi činili nepodesni u našem kontekstu. kao štO je primerak prikazan na slici 99. ruku skritenih na gruđima. One S\'e imaju jedan karakterističan oblik. koja ne pripada nikom drugom. U grčkoj umetnosti nalazimo veoma mali broj nagih žensk ih statua do sredine IV veka pre n. e. nisu ostavili za sobom skoro nikakve tragove osim svojih skromnih kamenih gr obova. odlikuje se jednom disciplinovanom prefinjellOŠĆu daleko iznad nivoa paleolitske ili primitivne umetnosti. Zadovol jićemo se time da kažemo da su kikladski vajari iz II milenijuma pre n. oni imaju svoju $Opsn'enu uzbudljivu lepotu. Unutar ovog usko odredenog i stabilnog tipa. fl čij e prethodnice dosežu čak do starijeg kamenog doba ( v. e . masivnih . sve bolje sh\'atamo da se n jegove osobine mogu opisati kao ~Iegancijal i . izuzev dugačkog nosa u obli ku grebena. i najstariji kikladski i doli pripadali su tom tipu. i sa g rčkom umetnošću na drugoj strani. kad su Praksitel i drugi počeli da stvaraj u kultne kipove nage Venere. klinast oblik tela. starijeg kamenog doba. međutim.Venera. e. iz Amorgou. Idol.dostaje tl n3j\'cćoj meri ono prace(e znanje neophodno za razumevanje egejske umet nosti. 2~llOO. prefinjenostf. Sta je onda navelo kikladske vajare da odbace tradic ionalni izgled plodnosti kod svojih ženskih idola i da dođu do gipkog ode\'ojačkogc id eala na slici 99? Da nije možda doSlo do radikalne promene u značenju i kultnoj name ni ovih statua? Mi se čak ne usuđu jemo ni da nagađamo da bismo objasnili ovu zagonetk u. Sto duže p rouča\'amo ovaj komad. hko pO\·e7.pren. u nagovt'Štajima ispupčenja koja označa vaju kolena i trbuh. Skoro svi predstavljaju nagu žensku figuru u stojećem stavu. Stvari koje su sahranjivali sa svojim pokojnicima znamenite su samo u jed nom smislu: ima mnogo mramornih idola koji osta\'ljaju neobično snažan utisak. g.. pre n. za koju se pretpostavlja da je majka i boginja plodnosti koju poznajemo iz Male Azi je i starog Bliskog istoka. te zahvaljujući njima zaboravljamo koliko malo znamo o njenom značenju KIKLADSKA UMETNOST Ljudi koji su nastanjivali Kiklađska ostrva otprilike između 2600. ne predstavljaju samo prelaz između ta dva sveta. Kakvo se izvanredno osećanje za organ sKu građu tela krije u tim nežnim oblinama obrisa. koji nas na prvi pogled po dseća na uglaste i apstraktne primitivne skulpture: pljosnat. cak i ako odbacimo njen varljivo moderan izgled. Mi se ne možemo požalit i na nestašicu starijih idola plodnosti. Mermer.c.ani sa Egiptom i Bliskim istokom na jednoj. 1\leđu mnog im čudnim osobinama egejske umetnosti najviše nas možda zbunjuju njena svežina i neusilj enost. i 1100. Najbolji medu njima. stvorili pn'e ženske aktove u prirodnoj veličin i za koje znamo. sl. ali oni skoro svi odaju poreklo od loptas tih. Ash moleov muzej.

100. Kraljičin meglll"on. Minosova palata, Knosos, Kril Verovatno dil nije slučajno što su najčuvenije od tih Venera bile način jene za svctili~ ta na egejskim ostrvi· ma ili na mlllo3zijskoj obali, dakle za oblasti gde su cvet ali kikladski idoli. MINOJSKA UMETNOST Minojska civilizacija je najbogatija ali i najneobič nija u egejskom svetu. Ono što j e izdl·aja ne samo od Egipta i Bliskog istoka več i od klasične grčke civilizacije jeste nepostojanje kontinuiteta, za koje bi sc reklo da ima dublje uzroke nego što bi b io puki arheološki slučaj. Ako pregledamo glavna ostvarenja minojske umetnosti, mi n e možemo ozbiljno govoriti o širenju ili rBzvoju; ona se javljaju i iščezavaju tako izne nada, da je njihova sudbina verovamo bila određena nekim spol jašnjim silama naglim i snažnim promenama Koje su pogađale či l avo OSIrvO - o kojima znamo malo ili ništa. Među tim, karakter minojske umetnosti, vesele pa ćak i razigrane i pune ritmičkog pokreta , čak i ne nagov~tava takve pretnje. Prva od tih neočekivanih pojava desila se oko 2 000. godina pre n. e. Sve dotle, u toku osam vekova starije minojske ere, Kričani nisu bili uznapredovali mnogo iznad neolitskog nivoa seoskog života, premda bi se reklo da su se upuštali u prekomorsko trgovanje, koje ih je dovelo u dodir s Egipt om. Onda su stvorili ne samo sopstveni sistem pisma već i gradsku civilizaciju. us redsređenu u nekoliko velikih palata. Bar Iri od njih, Knosos, Faistos i Malija, b ile su sagrađene brzo jedna za drugom. Skoro ništa nije danas sačuvano od tog iznenadn og procvata građevinske delatnosti u velikim razmerama, ier su sve tri palate bile razorene u isto vreme, oko 1700. godine pre n. e.; posle prekida od sto godina, počele su se javljati nove i još vete građevine na istim mestima, da bi i one bile ra zrušene oko 1500. godine pre n. e. Te tnave. palate su nam glavni izvor obav~tenja o minojskaj arhitekturi. Palata u Knososu, nazvana Minosova palata, bila je građe na sa najviše ambicija; pokrivala je veliku 101. Zmijtk4 boginja. Oko 1600. pre n.e. Terakota, visina 34 ,m. Muzej, Heraklion, Krit EGE ISKA UMETNOST I 69

lroo: 102. Kras; 11 siskom (Kamare. $Ii l), iz Paislo~. Oko 1800. pre n. e. Vi$I!IlI 21 cm. Muzej, HerakJion, Kril dolt: 103. V/ua Ja oJuopodom, iz PaJaikaslJa, Knl. Olo 1500. pre n. e. Vlsi!lll 28 cm. MIlUj, HerUlion, Kril površinu i sastojala se od tako mnogo prostorija da je sačuvana u grčkoj legendi kao M inotaurov lavirint. Ona je bila pažljivo otkopana i delimično je rekonstruisana. Mi ne možemo ponovo oživeti izgled građevine u celini, ali možemo pretpostaviti da njena sp oljašnost ...erovatno nije ostavljala onako snažan utisak kao asirske i persijske pa late (v. sl. 81 i 9O). Pri građenju nije postojala težnja za jedinstvenim, monumenta lnim efektom. Posebne, individualne jedinice su uglavnom dosta ma1e, tavanice ni ske (sl. 98, lOO), tako da ni oni delovi građevine koji su imali vi§e spratova nisu mogli izgledati naročito visoki. Medutim. mnogobrojna predvorja, stepeništa i unutrašn ja dvonšta za provetr3vanje po svoj prilici su tinili palatu prijamo otvorenom i p unom vazduha; neki enterijeri s bogato dekorisanim zidovima sačuvali su atmosferu intimne elegancije sve do današnieg dana. GraJevinska konstrukcija minojskih palau je odlična, ali su stubovi uvek bili drveni. Iako se uopšte nisu sačuvali, njihov kar akteristični oblik (glatko stablo koje se sužava navi~1! i širok kapitel u obliku iast uka) poznat je po predstavama na slikama i reljefima. O poreklu O\'og tipa stuba , koji j: u nekim slučajevima mogao služiti i kao verski simbol, ili o njegovoj mogućo j vezi s egipatskom arhitekturom ne možemo reći bM ništa. Ko su bili vladari graditel; i ovih palata? .M.i ne znamo njihova imena niti dda (izuzev legendarnog .\Unosa) . ali arheolo!ka svedočanstva dozvoljavaju pretpostavke : oni nisu bili ramici, je r utvrđenja nisu nađena nigde na Kritu minoiskog doba, a vojničke teme skoro su nepoznate u minojskoj umetnosti; niti ima ma i najmanjeg nagovdtaj a da su bili tS\·eric kraljevi po egipatskom ili mesopotamskom uzoru, iako su možda rukovodili religioznim svečanostima (jedini delovi minojskih palata koji se mogu i dentifikovati kao mesta bogoslužcnia jesu male kapele, koje navode na pomisao da s u se verske ceremonije obav· ljale pod vedrim nebom). S druge strane, mnoga skladišt a. radionice i tpisamicet u Knososu ukazuju na tO da palata nije bila samo kralj e\'ska rezidencija, vet da je slUŽila i kao veliko središte trgovačke i administrativn e delatnosti. Pono su moreplovstvo i trgo ... ina predstavljali važan deo minojsko g ekonomskog života (sudeći po komplikovanim lučkim ]"OStrojeniima i po kritskim ekspo rtima nađenim u Egiptu i drugim krajevima), možda treba gledati na kraljeve kao na g lave trgovačke aristokracije. Religiozni život minojskog Krita jo~ je teže odrediti ne go politički ili dru~tveni poredak. Središta ovog života bilo su izvesna posvećena mesta , kao što su pećine ili gajevi, a glavno božanstvO (ili božanstva) bilo je ženskog roda, b lisko majci ili boginji plodnosti koju smo već raniie sreli. Kako minojski stanovn ici Krita nisu imali hramova, ne iznenađuje nas ni to Ito nisu imali ni velikih ku ltnih statua, štaviše. čak i dela malih dimenzija sa religioznim temama u minojskoj um etnosti su retka i neodredenog značenja. 70 ; EGEJSKA UMETNOST

Dve statuete od terakote iz 1600. godine pre n. e. iz Knosos3 možda predstavljaju boginju u jednom od vge njenih identiteta; jedna statueta (sl. 101) prikazana je sa tri velike zmije koie joj se uvijaju oko ruku, tela i kose. Njihovo značenje i zgleda da je dosta jasno - u mnogim starim religijama zmije se povezuju sa bobnS t\'ima zemlje i muškom plodnošću, b~ kao što i obnažene grudi n~e statuete navode na ideju ženske plodnosti. Ali je li ona zaista kultna statueta? Nj~n ukočeni, frontalni sta v isto je tako pogodan i za zavetnu figuru, a zmije su možda prikazane uri· tualnoi igri sa zmijama, a ne kao božanski atribut. Naša figura možda je, dakle, sveštenica ili kraljica. Ona nema ničeg ho bi ulivalo strahopoštovanje, a nagl~enost odeće zaodeva je duhom svetovnosti i »elegancije«. Drugi paradoks je u tome što na Kritu ima malo zmij a, pa je kult zmije "erovatno bio imponovan a ne domaći, ali, s druge strane, zmij ske boginje nisu do danas nađene izvan Krita. Samo stil statuete nagoveštava mogući st rani izvor: naglašena konitnOSl figure, krupne oči i debele zasvođene obrve navode na pomisao o srodstvu - dalekom i indirektnom, možda preko Male Azije - s mesopotamsk om umetnošću. Ta zmijska boginio. potiče sa početka kratkog perioda izmedu 1600. i 1450. godine pre n. e., kada je stvoreno skoro sve Što imamo od minojske arhitekture, v aiarst\'a i slikarstva. Posle katastrofe koja je zbrisala stariie palate i posle veka polaganog oporavka, nastao je, kako se bar nama čini, period naglog porasta bogatsl\'a i isto tako značajnog izliva stvaralačke energije. Od svih vidova o\'og i znenadnog procvata nas najvi~e iznenađuje savršeno slikarstvo. U vreme starijih pala ta, izmedu 2000. i 1700. godine pre n. e., na Kritu se razvila grnčarija čuvena po s vom tehničkom savršenstvu i dinamičnom spiralnom ornamentu (sl. 102), ali nas ona ni n a koji način ne priprema za ' naturalističke. zidne slike koje su pokrivale zido\'e novih palma. Na žalost, od tih su se slika sačuvali samo mali fragmenti, tako da sko ro nikad nemamo celu kompoziciju, a još manje koncepciju celog zida. Velik 104. Divlja matka, fragment zidne slike iz Hagija Trijade. 01;0 1600-1580. pre n. e, Visina 53 cm. Muzej, Heraklion, Krit broj ovih slika su scene jz prirode koje prikazuju životinje i ptice medu bujnim r astinjem, ili morske žiVOTinje. Na izvanrednom fragmentu sa slike 104. vidimo divl ju mačku kako oprezno vreba fazana iza žbuna. Ravni oblici koji se ocrtavaju na poza dini iakih boja podsećaju na egipatsko slikarst\'O, a pažljivo posmatranje biljki i ži votinja takođe navodi na pomisao o egipatskoj umetnosti. Ali ako minojsko zidno sl ikarstvo i vodi poreklo iz Egipta, ono ipak pokazuje jedan duhovni sta\" jedno o sećanje lepote sasvim različito od onoga iz doline Nila: umesto trajnosti i stabilno sti nalazimo strasno oduševljenje za ritmičan, talasast pokret, a i sami oblici su n ekako čudno lišeni težine - oni prosto lebde ili plivaju u sveTU bez gravitaciie, kao da se scena odigrava pod vodom. 2i\,ot mora (kao što ga vidimo na fresci s ribom i delfinom na sl. 1(0) bio je omiljena tema minojskog slikarstva, a osećanje za mor e prožima i sve drugo: osećamo ga čak i u .Fresci toreadora_, najvećoj i najdinamičnijoj z idnoj slici 105. Val"a itltlacQ {detalil, il Hagija Tri;ade. Oko mO-lsoo. pre n. e. Sleatit, iuina II ,SOan. MUZej, Heraklion, Kril

JOb. Unutrdnjost AtrcJc\'c rizni~>MiltclU. 'ltu 1300-1250. p~ n. e. koja je do danas otkrivena (tabla u boji 4; tamnije mrlje su originalni fragment i koji služe kao osnova za restauraciju). Konvencionalni nazi\f ne bi trebalo da n as zbuni: ono što tu vidimo nije borba s bikom, već obredna igra u kojoj izvođač preskače preko leda životinje; dva tankostruka gimnastičara su žene, koje su (kao u egipatskoj umetnosti) diferencirane svetlijom bojom kože. Da je bik bio sveta životinja i da su skakači preko bika igrali važnu ulogu u minojskom verskom životu. van svake je sumnje ; scene kao Što je ova nalaze odjeka i u kasnoj grčkoj legendi o devojkama i mladićima koj i su bili Žrtvovani Minotauru. Ako, međutim, pokušamo da tpročitamo. fresku kao opi s nečega što se zaista odigravalo za vreme tih izvođenja, videćemo da je sve tO čudno zago netno. Da li te tri figure prikazuju sukcesivne faze jedne iste akcije? Kako je mladić u sredini dospeo biku na leda i u kome pravcu se kreće? Naučnici su čak konsultov ali i stručnjake za rodeo, ali nisu dobili jasan odgovor. To sve ne znači da je mino jski umetnik bio nedorastao zadatkU. ali je njemu ta elastična lakoća pokreta bila v ažnija nego činjenična tačnost ili dramatSka snaga. On je, ovako, idealizovao ritual nag la!avajući njegov skladni, razigrani efekt do te mere, da se učesnici pona!aju kao d elfini koji se praćakaju u moru. Taj lebdeti svet minojskih zidnih slika predstavl jao je jedno po uobrazil ji tako originalno bogato ostVarenje da se njegov utica j oseća u celoj minojskoj umetnosti u eri novih palata. Stare apstraktne §are (v, sl . 102) odstupile su na slikanoj grnčariji pred novim repertoarom uzoraka koji su u zeti iz biljnog i životinjskog sveta, Neki sudovi su skroz pokriveni ribama, školjka ma, hobotnicama, baš kao da je sam okean zahvaćen u njih (sl. 103). Monumenlalno vaj arstvo, ukoliko ga je uopšte bilo, možda je sačuvalo S\'O;U nezavisnost, ali dela manjih dimenzija, kojim a se pos\'eCi\'ao minojski vajar, česlO su vrlo bliska stilu zidnog slikarst\'8; r ezultat izvanrednog zapažanja, divokoza isklesana na vazi od kamena (sl. 97) skače n a isti onakav .lebdeći, način kao i bik na slici _Freska loreadora •. Dh'okoze su bile s\'ete životinje. Jo1 življi je reljef na takozvanoj .Vazi žetelaca« (sJ. 105; donji de o je izgubljen): on prikazuje povorku vitkih, mišićavih muškaraca obnaženih do pojasa, k oji nose neko oruđe s dugom držaljom, nalik na kombinaciju kose i grabuije. Praznik že tve? Sasvim verovatno, mada i ovde živahni ritam kompozicije ima prevagu nad jasnoćo m opisa. Pri pogledu na scenu vidimo i tri pevača koje predvodi četvrti i uzmahuje čeg rtaljkom (zvečkom egipatskog porekla); oni pevaju iz sveg glasa, naročito .horovođa., č ije se grudi toliko nadimaju da se rebra vide ispod kože. Ono što ovaj reljef čini tak o znamenitim - II stvari jedinstvenim - jeste naglašenost fizičke napetosti, snažna, h rapava veselost, u kojoj se sjedinjuje o§trina zapažanja i svesno hwnoristična namera. Koliko li je dela ove vrste, pitamo se, morila minojska umetnost? Samo smo jedn om ranije sreli nešto slično: na reljefu radnika koji nose balvan (sl. 66), isklesan om oko dva veka kasnije pod podsticajem Akhenatonovog stila .•~1.oguće je da su prim erei slični . Vazi žetelaca. inspirisaJi egipatske umemike za vreme tog kratkog ali važnog razdoblja. MIKENSKA UMETNOST Duž jugoistočnih obala grčkoga kopna II mlađe heladsko doba (oko 1600-1 100. pre n. e.) postojao je čitav niz naselja, koja su po mnogo če mu odgovarala 72 I EGE J SKA UMETNOST

naseljima minojskog Krita. lona su bila grupisana oko palata. Njihove stanovnike nazivamo Mikeneima, prema Mikeni, najvažniiem od tih naselja. Kako umetnička dela k oja su tamo nadena arheološkim iskopavanjima često imaju upadljivo mino;ski karakter , Mikenci su najpre bili smatrani za došljake sKrita, ali je sada prihvaćeno gledište da su oni pripadali najstarijim grčkim plemenima, koja su se doselila u ovu oblast posle 2000. godine pre n.e. Tokom nekih četiri stotine godina ovaj narod živeo je u novoj otadžbini neuglednim pastirskim životom; skromni grobovi ovog perioda dali su samo nešto jednostavne grnčarije i poneki komad bronzanog oružja. Oko 1600. godine pr e n. e. oni, međutim, odjednom počinju da sahranjuju pokojnike u duboke grobnice u o bliku okna, a malo kasnije u konične kamene komore, poznate pod nazivom košnica. Ova j razvitak dostigao je vrhunac oko 1300. godine pre n. e. II tako upečatljivim građe vinama - jedna od njih je prikazana na slikama 106. j 107 - sagradenim od koncen tričnih slojeva pravilno tesanih kamenih blokova. Onaj koji ju je otkrio smatrao j e da je u ovu građevinu uloženo suviše častolju bivih težnji da bi biJa grobnica, pa joj j dao pogrešno ime - Atrejeva riznica. Ovako složeno građene grobnice mogu se meriti sa mo sa egipatskim grobnicama istog vremena. Alfejeva riznica bila je opljačkana još u davna vremena, ali druge mikenske grobnice otkrivene su netaknute, a ono što su d ale, izazvalo je još više iznenađenja: pored mrtvih kralje\'a položene su maske od zlata ili srebra, verovatno da pokrivaju njihova lica. Ako je to tačno, ove maske su po nameni (ako ne i po stilu) slične maskama nađenim u faraonskim grobnicama Srednjeg i Novog carstva (up. tablu u boji 2). U njima je bilo isto tako i veoma mnogo pr edmeta za ličnu upotrebu: posuda iz kojeg se pije, nakita, oružja - dobrim delom zla tnih i izvrsno zanatski izrađenih. Neki od tih komada, kao, na primer, 108. Riton u obliku lavlje glave, iz groba u oknu u Mikeni. Oko 1550. pre n. e. Zlato, visina 20 em. Narodni muzej, Atina izvanredan riton u obliku lavlje glave (sl. 108), odlikuju se smelim ekspresivni m stilom glatkih površina povezanih Oštrim rebrima, tako da podsećaju na Bliski istok, dok su drugi tako minojski po svojoj draži da su možda i imponovani s Krita. U ovu drugu vrstu spadaju i dva čuvena zlatna pehara iz groba uVatiju 109, !lO. Pehari iz Vafi;a. Oko 1500. pre n. e. Zlato, visina 7,50x9 smo Narodni muzej, Atina EGEJSKA UMETNOST I 73

(sl. 109. i 11 0); verovatno su bila načinjena negde oko 1500. godine pre n. e., n ekoliko dekada posle lavljeg ritona, ali gde, za koga i ko ih je načinio? Problem .minojski ili mikenski.? ovde postaje aktuelan. Spor nije tako beskoristan kako se možda čini, jer se njegovim rdavanjem proveravaju naše mogućnosti da pravimo razliku izmedu ovih susednih kultura. On nas takođe prisilja,·a da pehare posmatramo sa svih strana: nalazimo li u njihovom stilu bilo šta što je neminoisko? Prvo što nam pada u oč i jeste sličnost figura sa figurama na .Vazi 1:etdaca~, i sličnost bika sa 1:ivotin jom na .Fresci toreadora •. S druge strane, ne mo1:emo prevideti činjenicu da ljudi na peharima iz Vafija nisu učesnici krilSke igre s bikom, već se bave mnogo sVelovni jom delatnošću, hvatanjem i vczivanjem 1:ivotinja, a ta tema se ne javlja u minojsko j umetnosti, dok je u Mikeni nalazimo. Ako smo to veC shvatili, onda ćemo biti u s tanju i da zapazimo da se ni koncepcija ornamenta na peharima ne poklapa sasvim sa neprekidnim, ritmičkim pokretom minojskih kompozicija, a da bikovi, bez obzira na svu svoju fizičku snagu, imaju izgled goveda a ne svetih životinja. Reklo bi se, dakle, da su pehari mikenska adaptacija minojskih oblika, izvedeni bilo rukom um etnika s kopna, bilo Kritanina koji je radio za naručioca iz Mikene. U XVI veku pr e n. e. Mikena nam pruža čudnu sliku: tu se javlja egipatski uticaj na pogrebne obit aje kombinovan sa sna1:nim umetničkim uticajem sKrita i sa izuzetnim materijalnim bogatstvom izraženim u 11 1. Lal'lja kapija, Mikcna. 01::0 1250. pre D. C. rolsipničkoj upotrebi zlata. Nisu li možda Mikenci pobedili Kričane i bili uzrok razar anja .novih, palata oko 1500. godine pre n. e.? Ova ideja je danas odbačena; nove palate bile su, tini se, porušene u nekoj prirodnoj katastrofi (zemljotres i talas i posle erupcije vulkana). U svakom slutaju, ovo ne objašnjava zagonetne vcze s Eg iptom. Nama je potrebno objašnjenje koje povezuje Mikenu, kako s Kritom, tako i s EgiplOm, otprilike na jedan vek pre razaranja novih palata; a taKva jedna teorii a - privlačna i na izgled prihvatljiva, iako se tdko može dokazati u pojedinostima stvorena je u poslednje vreme. Ona glasI otprilike o\'3ko: izmedu 1700. i 1580. godine pre n. e. Egipćani su poku~avali da se oslobode Hiksa, koji su bili osvoji li deltu Nila (v. str. 45). Za ovo su pridobili pomoc ratnika iz Mikene, koji su se, potom, vratili kući natovareni zlatom (kojim je Egipat raspolagao u velikim k oličinama) i pod snažnim utiskom egipatskih pogrebnih običaja. Kričani, narod nevoinički a li slavan po moreplovstvU, pre\·ozili su Mikence tamo-amo, pa su tako i oni došli u novi bliži dodir s Egiptom (čemu se možda mo1:e pripisati njihov iznenadni prosperitet oko 1600. godine pre n. e., a takođe, i brz razvoj naturalističkog zidnog slikarstv a). Bliske veze između Krila i Mikene, jednom veC uspostavljene, potrajale su dugo ; oko 1400. godine pre n. e., kada se POČelo javljati linearno B pismo, Mikenci su vladali Kritom, bilo kao osvajači, bilo zahvaljujući dinastičkom braku. U svakom slučaj u, njihova moć je sve više rasla, dok je moć Krićana opadala; svi veliki spomenici miken ske arhitekture sagradeni su izmedu 1400. i 1200. g. pre n. e. Ako ostavimo na s tranu pojedinosti, kao Što su oblik stubova ili razni dekorativni motivi, mikenska arhitektura malo duguje minojskoj tradiciji. Palate na kopnu bile su tvrđave na v rhovima bregova, okružene odbrambenim zidO\'ima od džinovskih kamenih blokova. Ovaj tip građevi ne bio je savrieno nepoznat na Kritu, ali je sličan hetitskim utvrđenjima kod 80gazkoya (v. sl. 80). Lavlja vrata u Mikeni (sl. Ill) su najupečatljiviji ost atak tih masivnih bedema, koji su Grcima kasnij ih vremena ulivali takvo strahop oštovanje da su ih smatrali za delo Kiklopa (jcdnookih divova mitske rase). cak i Atrejeva riznica. iako je bila sagrađena od manjeg i pravilnije tesanog kamenja, i ma kiklopski arhitra\' (nadvratnik) nad ulazom (\'. sl. 106). Drugi vid Lavljih vrata ko ji je tuđ minojskoi tradiciji jeste veliki kameni relief iznad nadvratnik a. Dva lava postavljena s obe strane simbolič nog minojskog stuba odlikuju se istom onom strogom heraldičkom velitanstvenošću koju smo videli na 112. PJan mikeMkog mcgurol'l:l 14 EGEJSKA U.\tETNOS T

113, 114. Tri bo.famtN. ix Mikene. Oko ISOD-I 400. pre n. e. Slonovača, visina 7,SO cm. Narodni muzej, Atina slici 108. Njihova uloga čuvara kapije, njihova napeta. miš i ćava tela i simetrični ras pored navode opet na pomisao o uticaju sa starog Bliskog istoka. U ovom trenutku bi možda trebalo da se setimo trojanskog rata. ovekovečenog u Homerovoj III/adi. ko ji je doveo Mikena= u .Malu Aziju ubrzo posle 1200. g. pre n. e.; verovatnije se čini. medutim. da su radi ratovanja ili trgovine počeli da plove na istok preko Ege jskog mora još i mnogo ranije. Sredi§te palate u Mikeni i drugim naseljima na kopnu bila je kralievska dvorana za aUdijencije. nazvana megaron. Samo je njen plan po uzdano poznat: tO je velika pravougaona prostorija s okruglim ognjištem u sredini i sa cetiri stuba koji su nosili grede krova (sl. 112). U nju se ulazilo kroz du boko predvorje sa dva stuba i jedno predsoblje. Ovakav raspored u suštini nije nij ta drugo do uvećana verzija jednostavnih kuća starijih generacija; njeni prethodnici mogu se pratiti unazad sve do srednjeg helađskog doba. U mikenskom megaronu sigur no je postojala bogata dekorativna shema zidnih slika i plastičnih ornamenata, koj i su imali da podvuku njegovo dostojanstvo kraljevskog prebivali~ta. Nisu nađeni nikakvi tragovi mikenske hramovne arhitekture - ako je uopšte i postojal a. Medutim, u samim palatama nalazili su se manji oltari. kao na Kritu. Kojim bo govima se tu služilo - stvar je za raspravljanje; u mikenskoj religiji sigurno je bilo minojskih elemenata. ali iSl0 tako i uticaja iz Male Azije i božanstava grčkog porekla nasledenih od predaka. Ali bogOlii se na neki natin spajaju ili menjajlL identitet. tako da se verske slike mikenske umetnosti veoma tdko mogu tumačiti. S ta da radimo, na primer, sa divnom grupom od slonove kosti (sl. 113 i 114), isko panom u Mikeni 1939 ? Stil ovog predmeta -

njegovi bogato izvajani oblici i neusiljeni, gipki pokreti - jo.š uvek nosi odjeke minojske umetnosti, ali je tema zaista čudna. Dve žene u klečećem stavu, čvr sto sjedinje e. paze jedno jedino dete; ko je ono? Prirodno tumačenje bilo bi da figuru desno s matramo za majku, po!to dete nju drži čvrsto za milicu i okreće se njoj; druga žena, čija leva ruka počiva na ramenu prve. bila bi prema tome staramajka. Ovakve porodične gru pe triju generacija dobro je poznata tema hrilćanske umetnosti, u kojima čestO nalaz imo sv. Anu, Bogorodicu i malog Hrista grupisane na sličan način. Setanja na ova kas nija dela daju ton našem gledanju na ovu mikensku slonovaču. Ipak, uzalud tražimo neku temu u antičkoj religiji koja bi pristajala uz ovakav naš način čitanja ove grupe. S dr uge strane, postoji jedan liroko rasprostranjen mit o božanskom detetu (njegovo im e se menja od mesta do mesta) koje je majka ostavila. pa su ga odgajile nimfe. b oginje ili čak i životinje. Tako smo primorani da zaključimo - sa prilično ustezanja - d a naJa slonovača najverovatniie prikazuje božansko dete bez majke, sa njegovim hranh elikama. Prava zagonetka, medutim. leži dublje; to je ona nežna igra pokreta. prisno ljudsko osećanje koje spaja te tri figure. Nigde u celom domenu stare umetnosti p re Grka ne nalazimo bogove - pa ni ljude - koji tako retito i toplo izražavaju oseća nje. Ndto sasvim iz osnova nOlio ogleda se ovde, jedno prisno gledanje na božanska biča koje čini da je ćak i minojska zmijska boginja (sl. 101) dostojanstvena i udalje na. Jesu li ta promena stava i sposobnost da je izraze u umetnosti ostvarenje Mi kenaca? III su to nasledili od Kričana ? No, bez obzira Ita je tačno. nda grupa u sl onovači otvara jednu dimenziju iskustva koja je bila nedostupna Egiptu ili Mesopot amiji. EGEJSKA UMETNOST I 75

PRV I DEO ! STARI SVET 5. Grčka umetnost Ko su bili Grci? Neke od njih već smo upoznali - .\>I.ikencc, koji su došli u Grčku ok o 2000. godine pre n. e. Druga plemena grčkog jezika došla su na poluostrvo sa sever a, oko 1100. godine pre n. e., pokorila su i apsorbovala .\tikence i postepeno s e raširila po egc;skim ostrvima i Maloj Aziji. Ta su plemena u toku sledećih vekova stvorila veliku civilizaciju koju mi danas nazivamo grčkom. Ne znamo koliko je pos ebnih plemenskih jedinica postojalo na počet ku, ali se medu njima ističu dve glavne grupe: Dorci, koji su se naselili uglavnom na kopnu, i Jonci, koji su naselili ostrva u Ege;skom moru i obližnju obalu Male Azije, dolazeći tako u bliže dodire sa st arim Bliskim istokom . Nekoliko vekova docnije Grci su se raširili i na zapad i os non\i znamenita naselja na Siciliji i u južnoj Italiji. I pored jakog osećanja srods tva zasno\'anog na jeziku i zajedničkoj veri i izraženog u tradicijama kao sto su če t i ri \'elike Panhelenske (svegrčke) sn~čanosti, Grci su ostali podeljeni u puno mali h nezavisnih gradova-driava. O\'akav obrazac može se smatrati za odjek vekomih ple menskih veza, kao nasleđe od l\1ikenaca ili kao odgo\'or na geografiju Grčke, čiji su planinski vcnci, uske doline i razuđena obala u svakom sluča/U otetavali političko uje dinjenje. Možda su se O\'a tri faktora uzajamno i pojačavala. Snažno suparništvo ovih JrŽ: Jv:!. - \'ojno, političko i trgovačko - nesumnjivo je podsticalo razvoj ideja i usta nova. I u našem današnjem mišljenju o upravljanju još uvek se služimo nizom osnovnih pojmo va grčkog porekla, u kojima se odražava razvo; gradova-država: lIJol/arlllia, ari5tokr ania, tiramia, demokratIJa i, što je najvažnije, politika (izvedeno od poJites, što zn ači gradanin polisa, grada-države). Medutim, Grci su na kraju skupo platili za svoju nesposobnost da pojam drža\'e prošire izvan lokalnih granica polisa. Peloponeski ra t (431-404. godine pre n. e.) u kome su Spartanci sa svojim saveznicima pobedili Atinjane, bio je katastrofa od koje se Grčka više nikada nije oporavila. Faza formi ranja grčke civilizacije obuhvata otprilike četiri stotine godina, od 1100. do 700. godine pre n. e. Pn'a tri veka su nam veoma malo poznata, ali negde posle 800. g odine pre n. e. Grci naglo izbijaju na punu svetlost istorije. NajSlUriji posebn i datumi koji su stigli do nas iz toga vremena: 776. godina pre n. e., osnivanje olimpijskih igara, polazna je tačka grčke hronologije, a, takođe, i nekoliko malo kas nijih datuma koji oznatavaju osnivanje raznih gradova. U to vreme je, isto tako, dostignut i vrhunac na jstarijeg karakteristično grčkog stila u umetnosti, takozvan og geometrijskog. Mi ga poznajemo samo sa bojene grntarije i sitne skulpture (mo numentalna arhitektura i skulptura II kamenu nisu se javile sve do VII \·eka).

Umetnička dela sa kojima smo se dosad upoznali deluju kao privlačni stranci: prilazi rno im potpuno svesni njiho\'e tudinske pozadine i .jezičkih teškoća' koje predstavlja ju. Ako se ispostavi da, na kraju krajeva, i možemo razumeti ponešto od onoga što imaj u da kažu, mi smo iznenadeni i zahvalni. tim stignemo do Grka, naš stav se menja: on i nisu stranci, već rođaci mi to osećamo - stari članovi naše porodice koje odmah raspozna jemo. G rčki hram će nas podsetiti na pn· j pogled na Narodnu banku iza ugla, grčka stat ua ož i veće nam II sećanju bezbroj drugih statua koje smo negde videli, grčki novčić podst knuće nas da se mMimo u džep za sitninu. Ali ova atmosfera prisnosti nosi u sebi i z amke. Dobro je da uvek imamo na umu da neprekidna tradicija koja nas vezuje S Gr cima predstavlja smetnju isto koliko i prednost, Ako treba da steknemo ničim neome tano gledište na grčku arhitekturu, moramo paziti da nas ne povuče sećanje na Narodnu ba nku, a kad sudimo o grčkom vajarstvu, bolje je da zaboravimo na ono ~to viđamo po ja vnim ·parkovima. Druga činjenica koja otežava proučavanje grčke umetnosti potiče iz toga št a raspolaganju imamo tri posebna, a ponekad i protivurečna izvora informacija o to m predmetu. To su, pre svega, sami spomenici - pouzdan ali često i žalosno neadekvat an izvor. Onda su tu razne kopije načinjene u rimsko doba. Ione nam kazuju ponešto o znamenitim grčkim delima, koja bi i nače bila za nas potpuno izgubljena. Te kopije nas, medutim, uvek stavljaju pred problem: neke su tako visokog kvaliteta da nis mo nipošto sigurni da su tO kopije, druge nas navode na pitanje u kolikoj su meri

verne originalu (naročito kad imamo više kopija istog originala koje se pomalo razli kuju medu sobom). Tu su, najzad, pisani izvori. Grci su bili prvi narod II istor iji koji je opširno pisao o svojim umetnicima, a te njihove izv~taje revnosno su s kupljaJi Rimljani, koji su ih preneli i nama. Iz tih spisa saznajemo šta su sami G rci smatrali za svoja naj\'eća ostvarenja u arhitekturi, vajarstvu i slikarstvu. T a pisana S\'edočanStva pomogla su nam da identifikujemo neke čuvene umemike i spomen ike, ali mnoga se odnose na dela od kojih danas "iše nema vidljivog traga, dok dru ga dela, koja su sačuvana i koja nas zadivljuju kao najveća remek-dela svog Hemena, nisu uop~te spomenuta. Zaista je težak zadatak izmiriti pisana svedočanstva sa sved0Č3 nstvima koja nam pružaju kopije i originalni spomenici i utkati sve te niti u pove zanu sliku razvoja grčke umetnosti, težak zadatak uprkos tome što je, otkako je rodena arheološka nJukJ. pre otprilike d\'e stotine godina, obavljen veliki posao. 76 GRC K A UME T NOST

Grnl:arija je najpre bila ukrašena samo apstrakrnim brama - trouglima, §aho\'Sldm or namentom, koncentričnim krugovima ali oko 800. godine pre n. e. u okviru tog geome trilskog ornamenta počinjU se javljati i ljudske i životinjske figure, a u najzrelij im primerima ove figure su komponovane u veoma složene scene. Naš primerak (sl. 116) sa Dipilonskog groblja u Atini spada u grupu \'eoma velikih vaza koje su služile kao nadgrobni spomenici; ona na dnu ima otvore kroz koje su se tečni žrtveni darovi slivali u zemlju pokojnicima. Na trbuhu suda vidimo pokojnika kako leži svečano opre mljen, okružen figurama s uzdignutim rukama u izrazu žalosti i pogrebnu povorku dvok olica i ratnika pdaka. Najznačajnije u ovoj sceni je to štO u njoj nema ničega što bi se odnosilo na život posle smrti; njena namena je čisto komemorativna. Ovde leži čestit čove k, priča nam ona, koga su mnogi ožalili i koji je imao raskoŠ3n pogreb. Zar Grci, dakl e, nisu imali nikakvu predstavu o drugom svetu? Imali su je, ali je carstvo mrtv ih za njih bilo bezbojan, nedovoljno definisan kraj u kome duše ili .senit vode os kudan i pasivan život, ne postavljajući nikakve zahteve živima. Kada Odisej uHomerovom spe\'u prizi\'a Ahilo\'U sen, umrli junak jedino može da žali nad sopstvenom smrću: . Nemoj, Odiseju dični, što umrijeh, tešiti mene; jer bih volio biti i težak i služiti drugo m, koji svojega nema imutka te od mala živi, nego l' mrtvacima vladat, sa zemlje što no ih nestat. Ako su Grci ipak obelefavali i pazili grobove, pa čak i izlh'lili žrtv ene ponude na njih, oni su to či nili u znak pobožnog sećanja, a ne da zadovolje potreb e mnvih. Oni očigledno nisu hteli da prihvate veoma složene pogrebne običaje Mikenaca (v. str. 73). A ni geometrijski stil nije izrastao iz mikenskih tradicija, već pre dstavlja nov - i na neki način sasvim primitivan - početak. S obzirom na prilično ogra ničen repertoar oblika, umetnik koji je naslikao našu vazu postigao je mnogostruk ef ekat. Raspored traka, njihova širina i gustina pokazuju veoma prefinjen odnos prem a građi vaze. Njegovo interesovanje za predstavljanje, međutim još uvek je veoma ogran ičeno: pojedinačne figure ili grupe koje se ponavljaju u istim razmacima jedva su nešt o više od jm jedne vrste ornamenta, deo onog istog tkanja koje sve pokriva, tako d a se njihova veličina menja u skladu sa površinom koju treba ispuniti. Organski i ge ometrijski elementi žive još uvek jedni kraj drugih u istom polju, a katkada ih je v eoma teško i razlikovati: rombovi označavaju noge, bilo čoveka, stolice ili odra; krug ovi s tačkama mogu, a i ne moraju, biti ljudske glave; a ornamenti u obliku slova V, uokvireni trOugli itd. između figura mogu imati dekorativno i deskriptivno značen je to ne možemo reći. Isto se to može reči. i za sliku 115, scenu brodoloma sa jedne dru ge geometrijske vaze, koja predstavlja instruktivan kontrast minojskom gledanju na život mora (v. sl. 103); da nije činjenice da se brod nalazi izvrnut i da je najv eCa riba ščepala za glavu jednoga od ljudi, mi bismo crtež pročitali prosto kao šaru, a ne kao pomorsku katastrofu. A šta da kažemo za .svastikCi? Jesu li to ornamentizovane morske zvezde ili apstraktne šare koje ispunjavaju prostor? lIS. Brodo/(),n, crte1 prema jednoj geometrijskoj vazi u mu:u!ju u Ischiji. VIII vek pre n. e. Geometrijska grnčarija nađena je ne samo u Grčkoj već i u Italiji i na Bliskom istoku, što je jasna indikacija da su grčki trgovci u VIII veku pre n. e. bili uhvatili čvrstog korena u istočnom Sredozemlju. Štaviše, kao što nam je poznato sa natpisa na istim vaza ma, već su bili prihvatili feničansku azbuku i prilagodili je za sopstvenu upotrebu. Najveće su grčko ostvarenje u toj eri, medutim, dva Homerova epa, li1j"ada i Odi5ej a. Scene na geometrijskim vazama jedva i nagovdtavaju pripovedačku snagu tih spevo va; da je naše poznavanje Grčke VIII veka pre n. e. zasnovano 116. Dipilonsb VlIZI. VIII vek: pre D. e. Visina 103 cm.

Metropolitenski muuj umemosti, NjujorK (RogCtlOYI udu2bina) GRCKA UMETNOST I 77

~,mlO na likomim urnctnostima, mi bismo jc nei7.bežnlJ zamišljali mnogo jednostavnij im i mnogo provincijal· nijim društvom nego ~to to pokazuju književna sve· dočanstva. Tu p ostoji jedan paradoks koj i treba rcliti. Možda je u tom odredenom razdoblju grčka c iviliz3cija toliko počivala na govoru da su slikarstvo i v3jarstvo igrali manje važn u ulogu ncgo štO će je im3ti u kasnijim \·ckovima. U tom slučaju, geometrijski stil je u VIII \'. možda bio kao neki anahronizam, koOlen'atima tra· dicija koja samo !to nij e popucala po šavovima. U prizoru hrodoloma, njegov strogi poredak kao da je već u p rocesu raspadanja; zahtevi predstavljanja i pripovedanja bili su veći nego Što je st il mogao pružiti. Malo pre 700. godine pre n. e. brana je najzad popu· stila; nO\'i oblici naviru kao poplava i grčka umetnost ulazi u novu fazu, koju nazivamo orijen talizujućim stilom.

Kao Što ime u suštini i 7.nati, u novum stilu ogledaju se snaini uticaji iz Egipta i sa Bliskog istoka, podstaknuti sve življom trgovinom sa tim oblastima. 1\:egde iz medu 725. i 650. godine pre n. e., grčka umetnost je apsorbo\'ala mnoštvo orijentaln ih motiva i ideja i u tom procesu bila je duboko izmenjena. Promena postaje sasv im očigledna ako uporedimo veliku amforu (sud za čuvanje hrane sa dva uha) iz Eleuzi ne (sl. 117) sa dipilonskom vazom starijom Sto godina. Geometrijski ornament nij e sasvim iščezno, ali je ograničen na periferne zone - nogu, uha, i obod; novi krivoli nijski motivi - kao spirale, prepleti, palmete i rozete - padalu S\llda II oči; na ramenu amfore vidimo friz od životinja u borbi, koji potiče iz repertoara umetnosti Bliskog istoka. Najveće partije, medutim, odredene su za narath'ne scene, koje će p ostati dominantni elemenat. Figure su toliko dobile u veličini i narativnoj preciz nosti da dekorativni uzorci r~.2bacani izmedu njih više ne mogu da ometaju njiho\' U akciju; ornamenti bilo koje vrste spadaju sada u posebnu i nižu oblast, koja se jasno razlikuje od oblast i reprezentacije. Rezultat ove pojave vidimo u prizoru prikazanom na vratu amfore, u kome diva Polifema oslepljuju Odisej i njegovi dr ugovi. Ovaj prizor odigrava se s nezaboravnom neposrednošću i dramskom snagom. Ako s e ovi ljudi i ne odlikuju lepotom koju očekujemo od epskih junaka, njihovi pokreti imaju jednu izražajnu snagu koja ih čini u najvećoj meri živima. Ubijanje jednog drugog čudovišta naslikano je na trbuhu vaze, koji je najvećim delom teško oštećen, tako da su sa o dve figure ostale netaknute; to su Gorgone, sestre Meduze groznoga lica i zmij ske kose, koje je Persej ubio uz pomoć bogova . Cak i ovde ~.3r3žamo zaokupljenost r aflJalljlt'anJclII tela daleko iznad granica geometrijskog stila . Vaza iz Eleuz ine prip3da takozvanoj protoatickoj grupi, prethodnici velike tradicije slikane grnčarije, koja će se ubrzo potom razviti na Atici, pokrajini oko Atine. Druga porod ica orijentalizujućeg posuda poznata je kao protokorintska, jer ukazuje na kasniju grnčarsku proizvodnju u Korintu. 0\'0 posude, zapa· ženo zbog životinjskih motiva punih duha i života, pokazuje naroćito tesne veze s Bliskim istokom. Neki primerci, kao s ud za miris na slici 118, modelovani su u obliku životinja. Dražesna mala sova, taer odinamičnat, kako bi odgovarala ženskom dlanu, a ipak tako živa u stavu i izrazu, pomaže nam da shvatimo zašto je grčko posuđe bilo tako trafeno u čitavom Sredozemlju. ARHAjSKO SLIKARSTVO IVAjARSTVO OrijentalizujuCa faza grčke umetnosti bila je period eksperimenata i prdaza, za ra zliku od čvrstog i po. stojanog geometrijskog stila. Medutim, kada su novi element i sa istoka jednom vec bili potpuno asimilovani, rodio se nov stil, isto tako ja sno definisan kao i geometrijski, ali bezgranično viši po rangu: arhajski, koji je t rajao od kraja VII veka do otprilike 480. godine pre n.e" tj. do vremena slavnih grčkih pob{'da nad Persijancima kod Salamine i Plateje. Za 117. Osltpljmjl Polj/tlllll i GorgOllt (amfora). Oko 67S-650. pre n. c. Vi$ina 1 ,40 m. Muuj, Eleuzina n GRCKA UMETNOST

(nJ,,: 118. Protokorintska vua t:I miris. Olr.o 650. pr.: n. c. Visina 5 cm. Lounc, Par iz (atička dul': 119. Psijaks. Hffa/d, davi nr""jsiwt lava amfora sa crnim figurama il Vul~ ija). Oko 525. prc n. e. Visina 48,50 cm. Gradski muzej, Brescia vreme arhajskog perioda svedoci smo procvata umetničkog genija Grtke, ne samo II s likano; grnčariji vef. i II monumentalnoj arhitekturi i vajarstvu. Iako mu nedosta ju glavne odlike klasičnog stila, uravnoteženost i osećanje savršenoga, koji Će vladati sl edećih pet vekova, arhajski stil se odlikuje svetinom koja ga čini naročito privlačnim z a modernog posmatrača, pa je teško pobijati onc koji ga smatraju najvitalnijom fazom II razvoju grčke umetnosti. Grčka arhitektura i va;arstvo velikih razmera verovamo su se počeH razvijati mnogo pre sredine VII veka. Ali je do tog vremena kao materijal uglavnom korij· ćeno drvo, pa od njih nije sačuvano ni~ta osim temelja neki h građevina. :Ulja da se gradi i vaja II kamenu, da bi delo bilo trajno. najvažnija je nova ideja koja Le osvojila Grčku II toku orijentalizujućeg perioda. Slavije, pre vrat II materijalu i tehnici verovatno je doneo i presudne promene II stilu. tak o da na osnovu kasnijih dela ne možemo sa sigurnoocu da rekonstruiiemo izgled prop alih drvenih hramova ili statua. U slikanoj grnčariji, s druge strane, nije bilo t akvog prekida kontinuiteta. I zato je najbolje da se pozabavirno arhajskim vazam a pre nego ito se okrenemo vajarstVU. Malobrojni sačuvani spomenici arhajske arhit ekture biCe predmet razmatranja u posebnom odeljku, posvećenom razvOJU grčke arhitek ture kao celine (v. str. 90--97). Značaj arhajskih slikanih \'aza je u više pogleda potpuno jedinstven. Dekorisana grnčarija, makako da ima veliku vrednost kao pomoćno sredstvo arheologa, retko ulazi U glavni tok istOrije umetnosti. Uopšte uzev, ona se smatra kao zanat ili industrija, koja se po svojoj prirodi ne može uzdici iznad nivoa , niže« umetnosti. Ovo va.ž.i. čak i za minojske vaze, bez obzira na njihovu izuz etnu lepotu i tehničko savrienstVo, te se isto može reći i za \'eliku masu grčke grnčarije . Pa ipak, ako proučavamo takve primerke kao što su dipilonska vaza ili amfora iz El euzine, koje na nas ostavljaju utisak ne samo svojim razmerama već i kao nosioci s likarskog napora, ne možemo se oteti osećanju da one spadaju među najambicioznija umet nička dela svog vremena. Mi nemamo načina da to dokažemo - jer je suviše mnogo bilo izgubljeno ali nam se čini očevidno da su ovo dela vrlo individualnog karaktera, a ne tekuCa ro ba proizvedena masovno po utvrdenom šablonu. Arhajske vaze su uglavnom zoatno manj e od svojih prethodnica, pošto grnčarija nije više služila za nadgrobne spomenike (koji su sada bili kameni). Njihova slikana dekoracija, međutim, odlikuje se mnogo jačim i sticanjem teme (v. sl. 119) ; prizori iz mitologije, legendi i svakodnevnog zivo ta javljaju se u beskrajnoj raznolikosti, a njihov umetnički nivo je često zaista ve oma visok, naročito među arinskim vazama. Kako su sami Grci visoko cenili lepotu tog a posuđa vidi se iz činjenice ŠtO počev od sredine VI veka najlepše vaze često nose potpis nih koji su ih napravili. To kazuje ne samo da su se pojedini umetnici - grnčari k ao i slikari - ponosili svojim. delom, već i da su mogli postati slavni po svom ličn om stilu. nas ti potpisi sami po sebi ne znače mnogo; oni su samo pogodne oznake u koliko ne znamo o delu jednog umetnika dovoljno da bismo mogli dublje za GRCKA UMETNOST I 79

-450. pre n. e.), i lO zbog postepenog otkrivlln;:t modelovanja i prostorne dubine. Od toga \'remcna slikanje grnčariie postaje niža umc tnost, jer su dubina i modclovanje bili izvan njenih ograničenih tehničkih mogućnosti; krajem V veka njeno opadanje postaje očigledno. Doml;no karaktcristično je i to što s vi potpisi slikara posuda koja znamo potiču iz vremen3 pre persiiskih ratova. Običaj potpisivanja je potom poilIko izumro, zajedno s ambicijom slikaru po.~uda. Zlat no doba ovog slikarstva je, dakle, arhajska era. Sve do približno 475. godine pre n. e. slikari \'aza uživali su isti ugled kao i ostali umetnici. Njihovo delo bilo je u malim razmerama pandan zidnom slikarstvu tog perioda, pa pretpostavljamo d a je bilo slično i ]xl kvalitetu. Bez obzira na to da li sc u njemu direktno ogled aju izgubljene zidne slike ili ne, ono zaslužuje da u njemu vidimo više ostvarenje s amo po sebi. Razlika izmedu orijentalizujućih i arhajskih vaza jeste razlika u sli karskoj disciplini. Na ::Imfari iz Eleuzinc (sl. 117) figure su prikazane delom kao tamne siluete, delom u obrisima, ili kombin::lcijom jednog i drugog. Pred kr aj VII veka atički slikari vaza rešili su ovu nedoslednost prihvatajući tStil crnih fi gurat, što znači da je cela kompozicija data u crnim SIluetama na pozadini od crvenk aste gline; unutrašnji detalji urezani su iglom, a belo i purpurno dodati su preko crnoga da se istaknu pojedini delovi. Odlike ove procedure, koja favorizuje dek orativni, dvodimenzionalni efekat, vide se jasno na slici 120, jednom kiliksu (p eharu Z.1 piće) negde uko 540. godine pre. n. e., koj i je izradio Eksekijas. Izduže ni oblici oštrih uglO\'a nežni su kao čipka, a ipak imaju i elastičnosti i snage, tako d a se kompozicija prilagodila kružnoj pavrlini II da pri tom nije postala puki orna ment. Dionis seđi opružen u čamcu (jedro je nekada bilo skroz belo), koji se kreće isto onako lako kao i delfini, čijim lakim oblicima čine ravnotežu teški grozdovi. Ali zašto je on na moru? Sta znači blažena poetičnost Eksekijaso\'e slike? Po jednoj Homero"oj him ni, boga \'in3 jednom su bili od\·eli morski razbojnici, na šta je on naredio da po celom čunu izraste dnova loza, i tako je poplašio smje otmičare da su poskakali u more i pretvorili se u delfine. Mi g3 ovde vidimo kako se vraća (a to je događaj kojeg s u se sa zahvalnoku scčali syi grčki pijanci u pratnj i sedam delfina i sedam grozdo" a, za sreću. Ako oskudna elegancija Eksekijasova zadr-lava, čini se, nešto od duha geQ metrijske grnčarije (v. sl. I J 5 r~Ji potpunog upoređenja), delo nešto mladeg Psijaks a izgleda da je srodnije snažnom orijentalizujućem stilu scene oslepljivanja Polifem a na amfori iz Eleuzine. Prizor Herakla koji ubija \:wa na jednoj amfori pripisa noj Psijaksu (sl. 11 9 i tabla u boji 5) sav je od ie.~tine i nasilja: d\"3 krup na tela prosto su sapeta u borbi, tako da su skoro srasla u jednu jedinstvenu sl oženu celinu. Urezane linije i pomoćne boje bile su dodane krajnje štedlji\'o da bi se izbeglo razbijar.je masivnog crnog prostranslV3. Pa ipak, Psijaksu polJzi za ru kom da trodimenzionalni k"alitet svojih figura izrazi do nevero\'atnog stepena; njego\'o pozna\'anje gr3đe tela, njegova sposobnost da primeni skraći vanja - obratit e pažnju na koji način su dati Heraklova ramena i trbuh - skoro nas zapanjuju kađ 120. EkRkijas. Dionu u funu (un utrasnjost atičkog kiM:sa sa crnim figurama). Oko 540. pre n. e. Preć nik)O,50cm. Državna z.birka antikviteta, MUnchen zagledati u njegovu ličnost. Ali, a tO je veoma značajno, to nam je moguće za velik br oj arhajskih slikara posuda. Neki od njih imaju tako karakterističan stil da se nj ihov umetnički .rukopis« moie raspoznati i bez potpisa; a u nekoliko slučajeva imamo s reće da nam se sačuvalo na desetine (u jednom slučaju preko 200) vaza od iste ruke, ta ko da lako pratimo razvoj jednog majslOra u toku dosta dugog perioda. Tako se pr eko arhajskc slikane grnčarije upoznajemo sa prvim jasno određen im ličnostima u istor iji umetnoS1i. Medutim, premda je tačno da se potpisi javljaju i u arhajskom vaj3r slvu i arhitekturi, oni nam nisu pomogli da identifikujemo ličnOS1i inđiddualnih maj stora. Arhajsko grčko slikarstvo, naravno, nije bilo ograničeno na \'ale. Bilo je i zidnog slikarstva i slika na p ločama. Iako se, osim nekoliko loše očuvanih fragmenata , od njih ništa nije sačuva lo, možemo po zidnim slikama u etrurskim grobnicama istog perioda (v. sl. 191 i tablu u boji 8) ipak da steknemo priličan utisak o tome kako su izgledali. U kahoj su vezi, pitamo se mi, bila ova dela velikih dimenzija sa slikama sa posuda? Jesu li slikari vaza išli stopama svojih kolega, i ako jcsu, d o koje mere njihovo delo liči na kompozicije velikih dimenzija koje su kopirali? T o ne znamo - u stvari ne znamo da li smo dobro POSt3vili pitanja. Jedno izgleda

izvesno: nekoliko arhajsko slikarsl\'o sastojalo se od cneža ispunjenih jasnom, ra vnom ernom bojom; prema tome, ni zidne slike nisu se po izgledu morale razlikova ti od slika na posudu, č.h; i ako je njihova skala boja bila šira. Sudeći ]xl ;oiSJ..l 1.i.."tl iz\'orima, grčko zidno slikarstvo došlo je do rtl\·og izr.l.za tek posle pers ijskih ratova (oko 475-GReK/!' tt:\lET~OST

121. Slikar livnice. LApit i Kmtaur (unutrašnjost atičkog 122. Duris. EOf i Mmmon (unutrainjost atičkog kiliksa 18 crvenim figurama). Ok:0490--480. pre n. e. Druvn.a lbirka starina, Mi .inehcn kiliksa sa crvenim figurama). Oko 490--480. p~ n. c. Prečnik 26,.50 cm. Louv~, Par iz ih uporedimo s onim što smo pre toga videli. Samo u takvim detaljima kao što je Hera klovo oko jot uvek nalazimo tradicionalnu kombinaciju gledanja s lica i iz profi la. Psijaks je, verovatno, nalazio da tehnika crnih silueta bezrazložno otežava prouča vanje skraćivanja, jer je na nekima od svojih vaza pokušao da obrne postupak, ostavl j a;ući figure crvene, a bojeći. pozadinu. Ova tehnika crvenih figura oko SOO. godin e pre n. e. postepeno je zamenila starij u metodu. Njene prednosti se dobro vide na slici 121, koja predstavlja jedan kiliks negde iz 490--480. godine pre n. e. , delo nepoznatog majstora nazvanog -slikar IivniCCt. Detalji Lapita i Kentaura sada su slobodno izvučeni četkicom, a nisu više s mukom urezivani, tako da je umetnik mnogo manje vezan za gledanje iz profila nego pre; umeslO toga, on iskornćuje unut ra§nje linije komunikacija koje mu omogućuju da prikaže smelo skraćene udove koji su sav ijeni jedni preko drugih, tame pojedinosti odeće (ohratite pažnju na suknju u složeni: n naborima) i zanim1jive izraze lica. on je tako očaran svim tim novim efektima da je naslikao najveće moguće figure. Reklo bi se da samo što nisu probile svoj kružni okv ir, a jedan deo Lapitovog šlema zaista je i odscčen. Slična težnja za monumentalnim efek tom, ali sa skladnijim rezultatima, može se videti u Eosi i Memnonll, koje je radi o Duris (sl. 122), jednom od remek-dela pozne arhajske slikane gmčarije. Ono prika zuje boginju zore kako drži u naručju telo svoga sina, koga je Ahil ubio i opljačkao m u oružje. U ovoj uzbudljivoj evokaciji žalosti grčka umetnost dostiže jedno raspoloženje k oje na neobičan način proriče hrišćanstvo (v. sl. 408). Ništa manje značajna nije ni ekspresivna sloboda crtačke vdtine; linije su gipke kao da su vučene perom. Duris zna kako da crta obrise udova ispod draperije, kako da izrazi suprotnost i zmedu snažnih, dinam ičnih linija obrisa i tanjih i nežnijih sekundarnih crta kao Što su crte koje označavaju anatomske detalje Memnonovog tela. Ova vaza je osobito zanim ljiva i zbog svog pažlj i\'0 urađenog natpisa, koj i sadrži potpise i slikara i lončara , kao i posvetu (.Hermogenes je lep.). Novi motivi po kojima se orijental izujući stil razlikovao od geometrijskog - živOlinje u borbi, krilata čudovišta, prizori borbe - stigli su u Grčku uglavnom preko rezbarije u slonavači i radova u metalu uvezenih iz Fenikije i Sirije, u kojima se ogledao kako mesopotamski, tako i egipatski u ticaj. Takvi predmeti su zaista i nađeni na grčkom tlu, tako da ova; kanal za prt:noše nje uticaja možemo smatrati za sigurno utvrden. Ti predmeti nam, medutim, ne pomažu da objasnimo pojavu monumentalne arhitekture i vajarstva u kamenu oko 650. godin e pre n. e., što se moralo zasnivati na poznavanju egipatskih dela, a ona su se mo gla proučavati samo na licu mesta. Znamo da su u to vreme u Egiptu postojale male grčke kolonije, ali se pitamo mto se u Grčkoj tako iznenada razvio ukus za monumenta lnost i kako su njeni umetnici tako brzo stekli egipatsku veštinu tesanja kamena? Ova zagonetka možda nete biti nikada razjašnjena, jer najstarija sačuvana svedočanstva g rčke kamene skulpture pokazuju da je egipatska tradicija tada vet bila dobro asimi lovana i helenizovana, mada je veza s Egiptom joo uvek vidljiva. Razmotrimo sada dve veoma rane grčke statue, žensku fi guru, otprilike iz 65~625. godine pre GRCKA UMETNOST I

81

12J. Žl1/skajigura. Okl) 650. pre n. e. Krr(njak, \'j,in3 62 cm. Louvre, PJriz 124. KUT()S. Oko 600. pre n. e. Mermer, ,.isina 1,87 nl. Metropolilerlski muzej umetno,ti, Njujork (r!ctchero\'a udužbina, 1932) 82 GRCKA UMETNOST

n. e. (sl. 123) i nagog mladića otprilike iz 600. godine pre n. e. (sl. 124) i upo redimo ih s njihovim egipatskim prethodnicima (sl. 52). Sličnost je očigledno upadlj iva: obratićemo pažnju na trodimenzionalan karakter i S\'est o prvobitnom kamenom bl oku kod svih statua, na vitku siluetu širokih ramena mu~k.ih figura, položaj njihovi h ruku, stisnute pesnice, na čin kako stoje sisturenom levom nogom, naglašeno prikaz ivanje čašice na kolenu. Ukočeno tretiranje frizure nalik na perikU, pripijena odeća žensk e figure i podignute ruke, dalje su tačke sličnosti. Ako bi se sudilo po egipatskim merilima, arhajske statue bi izgledale malo tprimitivne. - ukočene, preterano uprošćen e, nespreme, manje bliske prirodi. Dok egipatski vajar dozvoljava da se noge i b okovi ženskih figura ocnaju kroz suknju, Grk prikazuje jednu čvrstu neizdiferenciunu masu iz koje izviruju jedino prsti na nogama. Ali i grčke statue imaju svoje pred nosti, koje se ne mogu meriti egipatskom merom, Pre svega, one su zaista slobodn e skulpture - to su najranije velike kamene slike ljudskih oblika u celoj istori ji umetnosti za koje se to može reći. Egipatski vajar se nikad nije usudio da te fig ure potpuno oslobodi iz kamena j one ostaju utonule u kamen do iz\'esnog stepena , tako da prazan pcostor između nogu i između ruku i trupa ili između dve figure kao n a slici 52 uvek ostaje delimično ispunjen. Na egipatskim kamenim figurama nikad ne ma šupljina, U tom smislu one se i ne umćuju u slobodnu okruglu skulpturu, već u krajn jem slučaju u visoke reljefe. Grčki vajar se, nasuprot tome, ne boji šupljine ni najma nje; on odvaja mišice od trupa i noge jednu od druge (ukoliko nisu obuhvaćene sUknjo m) i natenane iseca i poslednji komadić mrtvog materijala (jedini izuzetak su tank e spone između pesnica i bokova nagog mladića). Za njega je očigledno neobično važno da se statua sastoji samo od komada koji irna reprezentativno značenje unutar jedne org anske celine; kamen se mora preobraziti; ne srne mu se dozvoliti da ostane inert an, neutralan materijal. To nije pitanje tehnike, to moramo nagla~ siti, već umetn ičke intencije. Akt oslobadanja izvr§en u ove dve naše figure nadahnuo ih je duhom koj i se iz osnova razlikuje od duha bilo koje egipatske statue, Dok egipatske statu e izgledaju smirene kao nekom čarolij om koja ih je oslobodila svakog napora za sv a buduća vremena, grčke su napete, pune skrivenog života. Direktan pogled njihovih ogr omnih očiju pruža najrcčitiji kontrast nemom, izgubljenom pogledu egipatskih figura. K oga one predstavljaju? Mi upotrebljavamo za ženske statue o~ti naziv Kora (devojka ) a za mwke Kuros (mladić) - neutralne termine koji zat:dkavaju teškoće oko bližeg idenr ifikovanja. A ne umemo ni da objasnimo za§to je Kuros uvek nag, dok je Kora obučena. No bez obzira na razlog, oba tipa bila su izrađivana u velikom broju tokom cele a rhajske ere, a njihove opšte karakteristike ostale su veoma sta~ bilne. Na nekima je ispisano ime umetnika (tTaj i taj me je načiniot) ili posvete raznim božanstvima. One su, dakle, vorivni darovi; ali u većini slučajeva ostaje neizvesno da li predst avljaju darodavca, božan~ stvo ili od bogova voljenu ličnost, kao što je pobednik na olimpijskim igrama. Druge su bile postavljene na grobovima, ali se mogu uzeti kao predstava prrntinu~ loga samo u najširem (i potpuno bezličnom) smislu. Ova čudna neizdiferenciran ost je, čini se, sastavni deo tih figura; one nisu ni bogovi ni l judi, već nešto izmedu njih, ideal fizičkog savrienstva i životnosti, koji pripadaju i s mrtnima i besmrtnima, baA kao što su i Homerovi junaci stanovnici kako carstva rea lnosti, tako i mitologije. Ako su tip Kurosa i Kore usko ograničeni, nji~ hova ume tnička interpretacija odlikuje se istom unu~ trašnjom dinamikom koju smo otkrili usl ikanim 125. Krois ( Kura! iz Anaviza), Oko S2S. pre n. e. Mermer, visina 1,93 m. Narodn i muzti..... tina GRe KA UMETNOS T I 83

arh<ljsklm I..IZJma Tempu o\'ug 1'.I2\"oja postaje upadljil'o očigletbn i7. porcue nja Kurosa IlJ slici 124 sa jednim Jrugim, i7.I'Jj:.mim oko ~cd:l!nJesct pet goJ m:'l Kasnije (sl. 125) i ideJltifikol'anim nJtpisom na p%lOlju kJO lIJugl'lbn:.] statua Krojs"), umrlog JUI1Jckom smrl'U u prmj bt.1rbcnoj liniji. Kao s\"e O\'e figure, i on je pnuoill1o bio obojen; tragol'i boje jO! uvek se vide na kosi i zenicama očiju. Umesto oštro uokl'irenih Hpstraktnih površina starije statue, sada nal azimo zaubljcnc krivine. Cclo telo pokazuje mnogo veću svcsnost masivnih zlLpremin a, ali i jednu nom elastičnost, a bezbrojni anatomski detalji dati su mnogo funkci onaln ije nego rnnije. Stil Kroisa tako tnčno odgo\'ara stilu Psijaksol'og Herakla (tabla u boji 5)j mi smo svedoci prelaska iz stila crnih figura u stil crvcnih figura u vajarskim po;mo\'ima. Postoji I'elik broj statua iz sredine Vl reb koje označ:;t\'aju prethodne stanice duž istoga puta, kao što je sjajni A'osač telela ('\h1shlfo]'os) IL pribhznll 570, godinc pre n.l: (sl. 126), m;etnJ figur n koja predstavlja daroda\'cit sa z!'\l'clloJm zi\'otinjom koju prinosi na ZI1I' U .'\tcni Nije p\)trdmo n<lpominjati da to nije portret, ništ;.J \'i;;,: negu i Kr o/s, ali oličuje tip: brada oznaća\'a čo\'eka u zrelim godinJma. Nosač uleta je prvobitn o bio u stojc~tn\ slavu KurosJ (noge su mu teško o~tcćene) a telo je u skladu sa ist im idealom fizićkog savršenstl';} j njegovi snazni, zbijeni oblici su naglašeni a ne p rikrivem tJnkom odc('Qm, koja prileže uz njih kao druga koZa i samo se 7.a trenuta k odvaja na laktovima. Lice, veoma efektno uokvireno blagim lukom životinje nema v iše onaj izraz maske kao u najstarijih Kurosa; licu je, isto kao i telu, dat izraz , pokret koji izraž;}\'a život j usne su raz\'učene u osmeh. Moramo biti obazrivi da n e pripišemo nikakvo psihološko značenje ovom &arhajskom osmehu., jer se isti \'edar iz raz nalazi na svim grčkim I'(ljarskim delima tokom VI \'eka {čak i na licu mrtl'og j unaka Kroisa. Tek posle SOO, godine pre n, c. o\,a; se izraz postepeno gubi. Jed an od naj~ čuvenijih njegovih primera jesle Glm:a Rampin (sl. 127), koja je verova tno pripadala telu jahača, Kcšto malo mlađa od Nosala Ideta, ona prikazuje fazu crnih figura arhajskog \'ajarstv'.! na najvišem stupnju savršenstva, Kosa i brada imaju iz gled biserom gustO ukrašenog veza kojim se ističe \'cšto modelovanje površine lica. lOTt: 126. MotkofOTos (Notal teleta) (gornji dro). Oko 510. rren.e. Mermer, visina ccle st.atue 1,65m. Akropoliski muzej, Alina .I.-"w: 127. G!:n:a Rampin. Oko 560, pre n. e. .\\ermer, \'isinl 29 cm. Louvre, Pariz 8-1 GRCKA UMETNOST

A leva ruka. Tako.•Heraf. iako je bila izvajana pun vek kasnije. Na jviše pažnje zaslužuje. mesto jednoj kitnjastoj. Naša poslednja Kom (tabl a u boji 6). ko ja je prvobitno bila ispružena napred da pruži neki votimi dar. 128 . naprotiv.drugu kožu.mno go nežniji i prirodniji osmeh od svih koje smo dotle videli. visina 1. za razliku od masivne. Na kraju. jednog drugog ostrva u Jonskom motu. nov je i mnogo orgllnskiji način obrade kose. Ovde. Odeća jot u vek obavija telo u mekim dijagonalnim krivim linijama. nova je i prefinjen a. nema više ništa od one strogosti koju vidimo na slici 129.Tip Kore jI! n6w prollll!nljivij l 1ll!gO (ip Kurusu. pre n. Ali veličanst\'eni utisak statue ne z avisi u tolikoj meri od njenih apstraktnih kvaliteta. pa smo srećni '~to je tako mnogo od nje sačuvano na našem pr imeru. medutim. U više raznih pogleda ona izgled a srodnija Heri sa Samosa. Dok ranija Kora ponavlj a kao odjek povriine ćetvorougaone ploče. ali je igra bogato izdife rendranih nabora i tkanine postala sama sebi dlj. \'eć drugi način priluženja istom zadatku.1::l\ 'a i promene II . ne predstavlja razvijeni stupanj Kore sa slike 123. draperija. neprekin uti tok linija koje sjedinjuju telo i udove. verovatno je davala statui prostorni ""alitet daleko snažniji nego kod dveju Kora o kojima smo govoril i.Jdeć i u toku vremena ili lokalne razlike. e. upc~t1jiva statu a nu slid 128. koja je tako arhitektonska u predelu kolena. pretvara se u . osećamo da se bliii faza crvenih figura ar· hajskog stila. a njihov tempo se usporava (ali nikad ne zaustavlja sasvim) svuda gde naide na istaknute oblike mišica. tHerae izgleda kao oživeli stub. mada i taj raz\'oj ide po istoj shem i. kao što smo videli i kod Nosača releta. Arhi· tektonska veličanstvenost njene pretkinje ustupila je. izvajana otprilike II isto vreme kad i Nosač reiehI. Boja je. Pam GRCKA UMETNOST I 85 . okruglo lice i njegov dra1. Kora na slici 129. otkrivajući na taj način više sloje va odete. Umesto odsečn ih naglusaka. Louvre. Veliki lučni potezi na donj oj trećini figure idu nagore i postepeno se granaju. izgleda kao direktni potomak naše prve Kore. Isto tako. krute perike na slid 123. verovatno. sudeći po njenim velikim dimenzijama i izuzetnom dostojanstvu. kao i kod Krois a. Jednostavnost njene ode· će.93 m. kao štO je naglašeni struk na slici 123.esno veseo izraz . u stvari. I ona pre podseća na blok nego na stu b i ima jako naglašen struk. bokova i prsa. teška tkanina st\'ara jedan poseban. iako su abc nađene na Akropolju u Arini. međutim. jasno izdvojen sloj preko tela. pa je tako mogla biti i kip boginje. igrala važnu ulogu na ovakvim delima. sa SamOSI. ovde nalazimo blagi. ona predstavlja jedtm drug! problem: kako dati odno~ izmed u tela i draperije Ona takode pu svoj prilici odra:. možda preterano prefinjenoj ljupkosti. Naden a je u Herinom hramu na ostrvu Samosu. koliko od načina na koji se apstraktna fonna r:lScvetava u meke obline ži\'oga tela. Već odredena kao odevena figum. ona verovatno potiče sa Hiosa. koji pokri va ali ne skriva čvrste zaobljene oblike koji se nalaze ispod nje. Oko 570-560. medutim. Mermer. za desetak godina mlađa. puno. koja pada na ramena u mekim ukovrdženim pramenovima.

i da odbija zla od hrama i od posvećenog boginjinog li ka u hramu. o sim da bi zaštitilo od vlage drvene grede koje se nalaze iza njega. još bolje. sl. a ipak je po~ebno celovito delo a ne izmen jena površina kamenog bloka. k oju su. Kora u donkom peplosu. i druga vrSIJ plastike \·ezane za arhitekturu na starom Bliskom istoku.delo koje čin i celinu sa gr ađevinom. Oko BO. podignutog ubr20 posle 600. a samo je prazno: to je trougao izmedu horizontalne tavanice i kosih strana krova. (s l. e. sl . prihvatili su i vekovnu tradiciju pl astike \<ezane za arhitekturu. direktni predak grčke skulprure Vc"la ne za arhitekturu. medutim. tako da su sa svojim arhi tektonskim okvirom bile pO\"C"l. Atina površine. Moramo. karak teristično je to ŠtO su tela. Njena namena je bila da služi kao čuvarka.) Ona se. 90. heraldički raspored Gorgone i dveju životinja odraz je orijentalne sheme. Gradeći kapiju.tno je nadahnula.Kad su Grci počeli da grade hramuve u kamenu. još od wemena Starog carstva pokrivali z idove (pa čak i stubove) građe vine reljefima ali su ove rezbarije tako plitke (v. Tu. c. Re ljef na Lavljoj kapiji u Mikeni je.anc u isto onako ograničenom smislu kao i egipstko zidno slikarstvo (s kojim su praktično bile izmešane). jako zascčena. 0\·0 \'aži takode za reljefe asi rskih. Na njenom licu arhajski osmeh pojavljuj e se kao odvratno cerenje. potomak onih Gorgona sa amfore iz Eleuzine (sl. pre n. 82). Međutim. a onda je popunio prazninu srazmerno lakom reljefnom pločom. Simetrični. dak le. dobro upamtiti jednu važnu crtu po kojoj se mikenske čuvarske figure razlikuju od svojih prethodnika: mada su vajane u vis okom reljefu na ogromnoj kamenoj ploči. imamo novu vrstu vajamva vezanog za arhitekturu . sl. Glava sredi~ne figure stvarno prelazi preko ok vira. grčki vajar želeo je da potvrdi nezavisnost svojih figura o d njihovog arhitektonskog okvira. (Na drugom zabaru.'\kropoljs ki muzei. koja nam je poznata ne samo sa Lavlje 86 GRCKA UMETNOST . Tehnićki . 117). što će postati jasno kad ga uporedimo s pročeljem smrog arhajskog A rtemidinog hrama na OStrvu Krfu. . ono zahteva sa mo mnku ploču. 131 ). istina je da smo je već jednom sreli. Ko je tO strašno st\·orenje? Sigurno ne Artemida. kako leti. To je Gorgona. 130. Međutim. SS. Mermer. ne mora uopšte da bude ispunjeno. godine pre n. 83-86. 92). iz straha da bi tefina zida mogla da ga slomi. (Inc nisu imale ~upslvcnu masu ili zapereminu. mada je hram bio posvećen toj boginji. i vajarsku obradu Lavlje kaplj·e II Mikeni (v. medutim. III). Postojala je. u stavu vneške. Ova tradicija v erO\'3. koji izražava p okret ~z pomeranja. Egipćani su. Joo na o\·o m ranom stupnju razvoja. od koga su sačuvani samo neznatni fragmenti. a ne zid. može definisati kao izvanredno monumenta lan . vavilonskih i pcrsijskih gradevina (v. 66) da nisu remetile kontinuitet zidne 129.ve§tičji znak. bila j e slična takva figura. premda može biti posredno. mikenski arhitekt ostavio je jed an prazan trouglast prostor iznad nadvratnika. a da bi se naglasilo joo vi~ koliko je živa i stvarna. kao i lavovi-čuvari u 1"1ikeni. da bi se izdvojila iz pozadine. visina 1. 56. zajedno sa dva ogromna la\·a. stvorili Hetiti: veliki čuvarH~udovišta koji su izbijali iz blok ova koji su uokviravali kapije tvrđava ili palata (v. 80. ta ploča je tanka i laka u poređenju sa užasno t eškim kiklopskim blokovima oko nje. 62. ili. sl. ova dela rađena su u visokom reljefu. Ovde je opet skulptura ograničena na polje koje jc uokvireno građevin skim elementima.a ipak dosta zastrašujući . predstavljena je kako juri. I na tOj p loči je opet raspoređena zabatna skulptura. uSlvari.22 m. kako sc čini. prema tome. nazvano zabat. 0\'0 polje.

Kompozicija celine tako pokazuje dve protivrečne namene u nesigurnoj ravnoteži.e. Pa ipak. neprekidnu traku slikane il i vajane dekoracije. Njen ornamentaini karakter savršeno odgovara obliku zabata. Pored zabata nije bilo još mllogo drugih mesta koje su Grci sm atrali pogodnim za plastiku na ar· hitekturi. U jonskoj arhitekturi triglifi su bili izostavljeni.što n e predstavlja razvoj koji bi trebalo da nas mnogo iznenadi s obzirom na stubasti karakter Here sa Samosa.luzej. i sl. Krečnjak. da bi prekinuli strogost nje govih obrisa. na dnu dole. U dorsk im hramovima. Sve ove OJ.130. podigli stanovni ci jonskog ostrva Sifnosa. Oko 600-580. Iako se sama građevina više ne diže u Dc1fima. Kao što možemo i oček ivati. Srednji deo zapadnog zabata Art('midinog hrama na Krfu. 40. slično zabatu. ona je bila ubedljivo rekonstruisana na osnovu dobro sačuvanih fragmenata GRCKA U~'IETNOST / 87 . zatO je dodao izvestan broj manjih figura u prostor koji je ostao prazan između i iza glavne grupe.često od terakote . /<. mogle da budu popunjene skulpturom .na vrh i na krajeve zabata. e. A često su stavljali reljefe u zonu neposredno ispod zabata. 131). koji su u Delfima malo pre 525.80 m. "isina 2. pre n. 74. friz s3stoji se naizmenično od triglif3 (polj3 sa tri vertikalna zareza) imetopa. Metope su prvobitno bile pra zni prostori između zavcšetaka tavaničnih greda. narativni elemenat uskoro će ođneti pre agu n3d heraldikom. gore). sl. Jonci su takođe katkada razrađivaJi stubove u ženske figure . kao što je hram na Krfu (sl. Stavljali su eventualno slobodne fig ure . Rekonstrukcija zapadnog pročelja Artemidinog hrama na Krfu (prema Rodenwaldtu) mogućnosti kombinonme su u Riznici (minijaturnom hramu koji je služio kao skladište vo tivnih darova). on je želeo da zabat sadrži narati\'ne scene. Krf kapije u Mikeni. ova. već i sa mnogo ranijih primera (v. godine pre n. Tako su i one. ranoa rhajski projektant nije bio time zadovoljan. pa ie friz postao ono što taj izraz nama obično označava.

Odgovarajući stavovi boraca na dvema po lovinama zabata doprinose uravnotežcnoj i pravilnoj kompoziciji. Ali se položaj sv ake od njih na zubatu može skoro sasvim tačno odrediti. godine pre n. Detalj koji je ovde reprodukovan (sl. u Gliptoteci u . MUlCj. kompozicija na istočnom timpanonu hrama u Egini. i dovodi nas u završni stadijum evolucije a rhajskog vajarstva.onmukcijJ. 84. Rezultat ovog POStupka je jedan ograničen i zgusnut. 109. Visoki reljefi duboko zasečene figure na njemu podsećaju na zabat sa Krfa. dva lava (koji vuku Kibeline dvokolice) rasrržu jednog izmučenog giganta. Najimpozantnija celina te vrste. Delfi 133. koji omo gućava dramatične odnose medu figurama. On iskorišćuje istureni glami venac kao pozornicu na koj oj može da postavi s\'oje figure II dubinu. 55. i tako im u iz vesnoj meri 88 I GRCKA UME TNOST . leži im pred nogama.a 66 cm. sl. \·i~in. 110 ) pokazaće da je arhajska umetnost O\'de zaista osvojila jednu novu dimenziju. 133). ne samo u fizičkom već i u izražajnom smislu. 134). ispred njih kreću se napred Apolon i Artemida bacajući strele. Središte je ista knuto figurom boginje Atene u stojećem Stavu. 132) pokazuje jedan deo borbe grčkih bogova sa gigantima. kome su skinuli oklop. U međuvremenu. Figure su bile nadene II komadima na zemlji i sada su izložene . Oko S30. Svako uporedenje sa starijim prizorima (v. 83. II drugom i trećem sloju forme postaju pliće.\'\tinchenu. stvorena je oko 490.132. kahe dotle nismo videli u narativnim reljefi ma. koja mirno nadgleda bitku izmedu Grk a i Trojanaca koja joj besni s abc strane. 105. ali nas i prisilj avaju da II statuama vidimo elemente jednog ornamentalnog uzorka. pre n. UmestO toga nalazimo pojed i načne statue postavljene jedn e uz druge u složenim dramatičnim nizovima komponovanim da stanu II trougaoni okvir.ske riznice. Dclfi (sl. reljef je u skulpturi na zabat ima bio potpuno napušten. prostor. sa severnog friza Sifni. Rc\r. jer se njihova visina (ali n e i njihove razmere) menja prema kosini strana trougla (sl. Gil(JllIclIlahija. ali vcoma uverlji\'. 66. e. Od raskošnog plastičnog dekora najsnažniji utisak ostavlja prekrasni friz. pročelj3 Sifnijske riznice u !\polonovom $vctili~tu u Dclfima .e gledaocu izvajane su u potpunosti. ali čak ni one koje su najdalje od nas nikad se ne stapaju s pozadinom. jedan mr tVi gigant. e. dok tri druga ulaze s desn a. Ruke i noge onih figura koje su najbli t. meri mogućnosti koje mu je pružala ova tehnika da izrazi prostornu dubinu.i vajar iskoristio u puno. Mermer. Muzej. mada malo preterano restaurisane. sasvim levo. ali je sifnijsk.

135). sa istočnog Grčko zabata hrama II Egini.iz d esne polovine (sl. Borac na umoru. Mermer. Međutim. Dorsk i (nazvan tako jer mu je postojbina grčko kopno) s pravom može 136. Ono što nas. 136) i Herakle koji kleči . visina 79 cm. to samo po sebi ne objašnjava njihovu veliku iepotu. Ti ljudi. dužina 1. Oko 490. u stvari. pre n. mišićave figure čija nam tela izgledaju zadiv ljujuće funkcionalna i organska. podnose .83 m.ono štO je sudbina odredila. Mi. Herakle.inchen ARHITEKTURA ostvarenje u arhitekturi poistovcćivano je još iz vremena starog Rima sa stvaranjem triju klasičnih arhitektonskih redova. uzbuđuje jeste plemenitost njihm"og duha. Miinc hcn GRCKA UMETNOST I 89 . \3S. Među one koje ostavljaju najjači utisak spadaju pali ratnik iz le vog ugla (sl. jonskog i korintskog. Rekonstrukcija istočnog zabala hrama u Egini (prema Furtwangleru) oduzimaju nešto od njihove individualnosti. e. e. mi to osećamo.ili ispunjavaju . bez obzira na to koliko se mi divimo umetnikovom vladanju ljudskom form om u pokretu. Mermer.134. Gliptoleka. s ogromnim dostojanstvom i rešenošću. bilo II aktu ubijanja. Oko 490. U stvari. dorskog. jer je korintski samo jedna varijanta jonskog. I to f lam saopštavaju baš njihovi veličanstveno čvrsti oblici. pre n. Gliptoteka. sa istočnog Vlbata hrama II Egini. to su dve mršave. postoje samo dva. One nam najsnažnije govore kada ih gleda mo jednu po jednu. bilo II agoniji umiranja.i koji je nekada držao bronzani luk .

ona samo znači da su elementi od kojih. s vertikalnim brazdama ili žlebo\"ima poznatim pod imenom kanelura. 131 ). bez obzira na sve zajedničke crte. u arhitekturi kao i u bezbr j drugih polja. ali je dobar deo tih izraza postao deo našeg opšteg arhitektonskog rečnika. zajedno sa imenima svih delova. kapitela. isto kao i statue Kurosa. vodi poreklo od Grk:l. jer su pojedinačne gr ađevine. Izraz Klorski hram« ukazuj e na standardne delove i njihov raspored iz kojih se sastoji spoljašnost svakog do rskog hrama. jer nijedan dru gi arhitektonski sistem koji poznajemo nije proizveo ništa slično. 1l8. koj i se razvio na egejskim ostrvima i na maloazijskoj obali. k:lko u pogledu njihovog broja i vrste. jer je starij i i jasnije definisan nego jonski. Možda je najjednost avniji način da objasnimo jedinstveni karakter grčkih. friz sa triglifima i metoparna i istureni venac (rorniehe). uzajamnom prilagodenoUu delova k oja im daje hali let celovitosti i organskog jedinstva. dijagram na slici 138 prikazuje ga u pojedinos tima. Moramo. naravno. Dorski slUb sastoji se od: stabla.? Po opšte usvojenom mišljenju. tako i u pogledu uzajamnih odnosa.naje. Glavni venac (entablatura) je najsloženiji od triju glavnih jedinica: on je podeljen na arhitrav (niz kamenih blokova koji leže neposredno na stubo\'i ma~. paziti da ovu apsu :lkciju ne shv:ltimo kao neki ideal koji nam (lmogu~uje da merimo ~tepell savršcnstva svakug pojedinog dorskog hrama. sa pročelja Artc midinog hrama na Krru (sl. i to s pravom.dorski hram« po sebi re:llna celina. Osnova tipičnog grekog hrama (prema Grinndlu nositi naziv osnovnog reda. koja se neizbežn a stvara u našem duhu dok istražujemo spomenike. Prvo ćemo obratiti pažnju na tri glavna dela: stepenaslU platrormu. koji sačinjavaju prošireni ehinus. Njegovi glavni obrisi odavno su nam blisko poznati. se sastoji dorski red izvanredno Ustaljeni. ovaj se termin upotrebljava samo z a grčku arhitekturu (i one koje su iz nje potekle). Sta razumemo pod ' arh itektonskim redom. i hramovi se odlikuju unutrašnjom čvrstinom. Nestručnjaku ova podrobna terminologija može i zgledati dosadna. i čelvrtasta ploča nan·ana abakus. stubove i glavni venac (koji obuhvata sve ono što leži na sll lbovima).lJ7. Rezultat ovo g usko ograničenog repertoara oblika jeste 10 što svi dorski hramovi pripadaju jedno j porodici koj:l se jasno raspo7. u obliku jastuče ta. Dorski i jonski red (p«ma Grinnellu) . redova ovaj: ne postoji ništa što bi se moglo nazvati tegipatskim hramom« ili tgotitkom crk'·omf. Ka dužim stranama hrama venac je horizontalan.dok je . podsećajući nas na činjenicu da analitičko mišljenje. isto kao ove st :ltue. tako raznolike da ne možemo da iz vučemo iz njih neki uopšteni tip .

Bazilike'. s vrlo retkim izuzecima. pre n. Krov je bio od crepova od pečene zemlje koje su n osile drvene rožnjače. oni moraju biti isklesani do krajnje mere tačno da bi sastavci bili glatki. U većini hramova ova središna jedinica je okružena nizom stubova (kolonadom). Osnove grčkih hramova nisu neposredno vezane za redove (koji se. e. pre n. 137). (oko S50. koje ima dva stuba i po jedan pilaster s obe strane (ante). nazvanom peristil.• Posejdono~ hramt (oko 460. zato je stalno postoja la opasnost od požara. pron aos. Kako se rodio dorski hram? Koji su faktori uobličili strogi i preciz ni rečnik dorskoga reda? To je važno i fascinirajuće pinmje. ali se još i sad na nj može dati samo deJimičan odgovor. Stubod su. Cesto nalazimo još jedno predvorje dodato iza cele. Italija dok ie na užim (na pročeljima) tako prelomljen da obuhvata zabat izmedu svojih gornj ih i donjih delo\Ta. t:gao . jer skoro i nemamo ostataka iz vremena kad je ovaj sistem bio još u procesu stvaranja. sastavljeni od delova. 133). e. Pae stum. a drvene grede korišćene su i za tavanicu. kao što smo videli. čime čitav projekt postaje još simetričniji. Pacstum.139. GRCKA U M ETN O S T / 91 .). Sifnijska rizni ca je primer te minimalne osnove (v. tiču samo ver tikaine projekcije). Cela građevina sagrađena je od kamenih blokova koji priležu jeđan u z drugi bez mahera. Tamo gde je to bilo potrebno. koje je zaokupljalo arheo loge dugo godina.) i . tambura ( kakvi se jasno vide na sl. pa je takva gra devina poznata kao peripteralna. e. bili su vezani metalnim zglavcima il i klamfama. Jezgro g rađevine jeste eda ili naos (prostorija u kOjoj stoji kip boga) i pred\'orje. Oko 5S0.Bazilika. Najveći hramovi jonske Grčke imaju katkada i dvostr uku kolonadu. 140). sl. pre n. ali njihove osnovne ene toliko su s lične da je podesno proučavati ih na jednoj uopštenoj nipičnoj« osnovi (sl. One mogu varirati prema v eličini gradevine ili regionalnim sklonostima. 8 140.

a 10 nedvosmisleno ukazuje na egipatski uticaj. Pacstll m. Osobena vertikalna podela trigEfa možda se teže može prihvatiti kao odjek triju poluokruglih trupaca. Problem postaje akutan kad uzmemo u razmatranj e treći faktor: do koje mere se dorski red može shvatiti kao odraz drvene konstrukci je? Oni istoričari arhitekture koji veruju u to da oblik prali funkciju. poznatih kao gUllae (v. u tehničkom i umetničkom pogledu. e. . naše sumnje i dalje rastu: jesu li se one zaista ran'ile iz tragova bradve na stablu drveta. ostaje zagonetka za čije rešenje imamo malo pouzdanih putokaza. c. bilo preko neprekidne tradicije. sl. da je egipatski hram zamišljen tako da se doživljuje iznutra. dok je grčki rađen tako da je upečatljiva spoljašnost najvaznija (malom broju bilo je dopušteno da uđe u polumračnu celu. pre n. Osnova 'Posejdonovog hrama. Ali za r se peripteralni hram ne može protumačiti kao dvorište sa stubovima egipatskog svetil išta okrenuto upolje? Grci su vero\'atno i svoju tehniku tesanja kamena i zidanje najvećim delom primili od Egipćana.14J. na kraju krajeva. Staviše. pokazuju da su bi tne crte dorskoga reda bile veC sas\'im ustanovljene ubrzo posle 600. Do izvesne tačke njihovi argumenti su ubedljivi. Pohožni strah koji su Grci osećali pred ovim ostacima takođe nam pomaže da s hvatimo srodstvo između reljefa na Lavljoj kapiji u Mikeni i timpanona sa skulptur om na dorskim hramovima. i li su ih Grci preuzeli gotove sa egipćanskih »protodorskiht kamenih stubova? Kao dal ji test funkcionalne tcori je. imali jednom da prenesu arhitek92 GRCKA UMETI\OST . Oko 460. Unutrašnjost . Ima nečeg čudno simboličnog u činjenici što jc dyorana mikenskih kralje\'a postala boraviš e grčkih bogova. jer je čitava mikenska era postala dco grčke mitologije. dve hiLjade godina pre njegove pojave u Grčkoj. Kako su se te crte razvijale. n3 izgled je prih\ 'atljiva pretpostavka da su u izvesnom periodu triglifi prikrivali kraje\'e drve nih greda.\likenu i prearhajsku grčku arhitekturu u drvetu i cerpiču . zašto su se zamr zle u sistem tako brzo kako nam se čini da se to odigralo. a verski obredi obično su se vršili za oltarom podignutim pod vedri m nebom. Najzad. bilo ponovnim oživljavanjem. Kajstariji grčki graditelji u kamenu očigledno su imali tri izvora odakle su crpli nadahnuće: Egipat. Pa ipak. A kada dođemo do bnelura na srubu. 47) koji su skoro potpuno isti kao i stablo dorskoga stuba. S druge strane. Mikenski doprinos je najopipljiviji iako možda ne i najvažniji. tako da je pročelje hrama služilo kao neka zavcsa u pozadini scene). Možda ćemo s e sada setiti s izvesnim iznenađenjem kanelovanih stubova (ili bolje polustubova) uZoserovoj grobLjanskoj četvrti u Sakari (sl. SlabIo dorskog sluba postepeno se sužava nagore. kao što potvrđuj u Homerovi epovi. sl. trebalo bi postaviti pitanje kako su Egipćani došli d o toga da urežu žlebove na svoje stubove? Ioni su. koja im je bila potrebna da projektuju hramove i prilagode delo\'e j edne drugima. godine pre n. iako skoro nema sumnje da su Egipćanima dugovali viSe nego Minojcima i Mikeneima. II Peastumu Najstariji hramovi koje poznajemo. 112). zajedno sa arhitektonskim ornamentima i znanjem geometrije. a za zidove mikenske tvrđave verovalo se da su delo mitskih dh'o va Kiklopa. Središna jedinica grčkoga hrama. 142. Istina je. išli su za ovom pretpostavkom vcoma daleko. prošireni kapite1 u obliku jastučeta minojsko-miken skog hrama mnogo je bliži dorskom ehinusu i abakusu nego ijedan egipatski kapite!. a da su ukrasi u obliku kapi. doduše. ne mozemo lačno reti kako su to ostvarili i tačno šta su preuze li.Posejdonovog hrama '. baš i ideja da hramovi treba da su sagrađeni od kamena sigurno je došla iz Egipta. pojedinačno i u kombinacijama. cela i pronaos. kao Artemidin hram na Krfu. 138) potomc i drevnih klinova. naročito kad su poku~ šava!i da objasne detalje na glavnom vencu. a ne nadole kao minojsko-mikenski stub. jasno potiču od me garona (v.

... .'"'. ....~-...T_. "'-. - . .--..~~PSl:""' ___ ra...

.

!tO j e ovaj način obrade postao trajan običaj. Obe građevine su u dorsko m stilu. Pa ni Grci nisu kanelovali stablo stuba po pojedinačnim tamburima već su čeka li da čitav stub bude sastavljen i podignut. pojačani snopovima trske. S druge strane. a ne način kako je dOOlo do kanelovanja. Akro polj. Parlenon. kod Egipćana se možda stvorila navika da urezuju žlebove bez ikakve veze s bilo kojom pre thodnom građe vinskom tehnikom. možda su otkrili da je tO uspešan način da prikriju horiz ontalne sastavke medu tambu· rima i da naglase kontinuitet Stabla kao vertikalne j edinice. oni to nisu učinili iz slepog kon zervatizma ili iz navike. pre n. u odnosu na njoj $wedni takozvani . . Alina . takozvanu . cak su i sami stubovi r azličiti: na starijem hramu njihovo sužavanje je mnogo naglašenije. elastičniji i otporni ji nego gladak. njihovi žlebovi možda predstavljaju neki apstrak tni odjek snopova trske (u Sakari ima i stubova sispupćenim a ne izdubljenim ž1ebovi ma. 139 desnOj sl. dorski neimari sigurno su podražavali u kamenu izvesne karakteristike drvenih hramova. 140).Baziliku« u Paestumu u južnoj Italiji (s l.Posejdonov hram« izgleda visok i zbijen.i ograničenost . Ali moramo na isti način biti spremni da prihvatimo i čisto estetski po dsticaj kao pokretačku snagu. Kada su te karakteristike. Možda su to oni pretvorili trago ve bradve u žlebove? Međutim. kanelovan stub izgleda jači. 139 levo). izgleda. koji je bio sagrađen skoro sto godina docnije. a kapiteli su im v eći i pro!ireniji.Posejdonov hramc (sl. makar i samo zbog toga ŠtO su sma trali da su te karakteristike neophodne da se u građevini sagleda hram. od Iktina i Kalikrata (pogled sa zapada). dok . i to je pre razlog. već stoga !tO su ti drveni oblici sada već bili tako temel jito izmenjeni da su postali organski deo kamene građevine. Bilo kako mu drago.tehnolo!kog prilaženja problemima arhitektonskih oblika. ali mi odmah za· pažamo upadljive razlike u njihovim proporcijama. ostali delovi njihovih građevina bil i su od ćerpiča. kanelovanje sigur no pojačava izražajni karakter stuba.Bazilik u ostavlja utisak niske i izdužene građevine (i ne samo zbog toga što joj nedostaje gl avni venac). M i ćemo se i dalje Stalno suočavati sa pitanjem. koji su jo! mnogo bliži predstavi snopa tankih stabljika). Istorija arhitekture očigledno se ne može potpuno shvatiti ako je posmatramo samo kao ap strakmu evoluciju stila ne obazirući se na stvarnu namenu građenja ili na njenu tehn olc!ku bazu. o tome do koje se me re stilske karakteristike mogu objasniti funkcijama. uvek nezgodnim.tonske oblike jz nepostoianog materijala u kamen. sačuvali u dorskom redu.Bazilike« (!to će reći neobiča poređenju sa dorskim 143. Na samom početku. Sa problemima funkcionalnosti moramo se suočiti jO! jednom. Zašto ta razlika? Neobičan oblik stubova . e. medutim. zidove. upotrebljavali samo za tavanice. 448-432. dok razmatramo najbolj e sačuvani dorski hram iz VI veka. Zlclto smo se onda ovako opširno upustili u raspravljanje koje u najmanju ruku izgleda nepresud· no? Uglavnom da nagovestimo s loženost . u predinastičkom Egiptu imali su tako malo drveta da su ga. A kako protodorsk:i stubovi u Sakari ne sto je slobodno već su vezani 29.

c.l<'f': 144. pre n. Friz iznad zapadnog ulaza u cdu. W.: 145. Plan Akropolja u Atini u 400. Partcnon tk/. Lawunceu) . (prema A.

od Mntsik1a (pogled sa iuob). pre n. (Ova krivina koja se zove tentas is« osnovna je karakteristika dorskog stuba. Persij anci su razorili hramove i statue na Akropolju. iako može da bude veoma neprimetna. 139. ali tako da nam se sužavanje čini neprekinuto uprkos arhitravu koji leži izmedu jedni h i drugih.Bazil ike« ne samo što je veći nego njegov pamjak na . već izgleda i elastičn ji. Započet 475. reklo bi se.. boginji zaštitnici u čij u slavu je grad Atina i dobio ime. zar ih ne o cenjujemo prema merilima kasnijih vremena? Označiti ih prosto kao .Posejdonovom hramu«. (sl.jer su ostaci. Naročito interesovanje izazivaju unutrašnji nosači tavanice u celi (sl. pa zato i spljošteniji zbog težine koju nosi. Možda je tako . dali puno divnih arhajskih predmeta. Najveći i jedini čije domenj e nije bilo ome~ tano peloponeskim ratom jeste Partenon (sl. kao one ~to ih vidimo na s l. koja j e bila utvrđeni grad jO! u mikensko doba.§ta. 4)1-4)2. Godine 480. kori~ćeni potom da s e zaravni teren. Stubovi .. posvećen d evici Ateni.mi. bila je najčastoijubiviji poduhvat u istoriji grčke arhite kture.spada medu najbolj e očuvana dorska svetili. (Za moderne arheologe ova nesreća se pretv orila u sreću . koji se inače sigurno ne bi očuvali. Akropolj. Pojedinačno i skupno. pre n. Razni činioci doprinose ovom utisku: ehinus na kapitelima . i na tabli u boji 6. 126. 141 ). 142) .) Ponovna izgradnja Akropolja u toku druge polovine V veka. 127.stubovima V veka) obja!njen je preteranom kompenzacijom: arhitekt. dva reda stubova koji nose niz manjih stubova. e. 143. koji jo! nije bio dobro upoznat sa osobinama kamena u odnosu na drvo. 129. Propiltji. no skladno uravnotežena kao kod građevine kasnijeg datuma.koja se ne vidi na prvi pogled . e.šičavost«. ove građevine pr edstavljaju k1asičnu fazu grčke umetnosti u punoj zrelosti. Ovakvi enterijeri na dva sprata postali su praktična neophodnost za ce le većih dorskih hramova u V veku.ali ako prihvatimo ov o tumačenje kao dovoljno da objasni koncepciju ovih arhajskih stubova. tako da i to izražava elastičnost i pritisak u poređenju s a strogo geometrijskim blokovima glavnog venca. e. Atina . pre svoga poraza. Sagrađen od b listavo 146.Posejdonov hram. suzio je stubove preter ano pri vrhu da bi pojačao stabilnost. godine pre n. više su opterećeni svojo m težinom nego stubovi . a povećao kapitele da bi smanjio praznine koj e je trebalo premostiti blokovima arhitrava. savdeno nepoznatu egipatskim ili minoisko-mikenskim sr ubovima. 141. svetom bregu iznad Atine. a u isto vreme i njen umetnički vrhunac. pod vOCstvom Perikla.i samo njima.) . a zamen petnaest godina ka snije.Posejdonovog hrama. tako da je suprotnost izmedu delova k oji nose i onih koji su no~eni više naglašena. ona daje stubu neku . on je odjek osnove hrama u Egini.primitivnet ili nespretne značilo bi ne voditi računa o onom osobitom izražajnom efektu koji je svojs tven njima . A stabla stuba ne samo da pokazuju izrazitije sužavanje već i naročito snažno ispupčenje ili krivinu po liniji sužavanja. skoro kao da je načinjen od gume.verovatno posvećen Hm .Bazi1iket. kad je Atina bila na vrhuncu moći. 144).

namema odstu panja od strogo geometrijske pravilnosti projekta s estetskih razloga. To je bilo postignuto opštim rasterećenjem j ponovnim prilagođavanjem srazmera: glavni venac je niži u odnosu na svoju širinu i na visinu stubova. e. Takozvana tpoboljšanjac. on dominira čila vim gradom i njegovom okolinom. Iako je mnogo 'o'ećih dimenzija. pre n. pre n. Ovaj njegov čin oslabio je položaj Atine (Tuk. kiti grad statuama i hramovim a koji staju hiljade talenatat) i doprineo katastrofalnom ishodu peloponeskog ra ta. (427-424.). najzad.'tUrt. Godine 1687.AtiN belog mermera na najistaknutijem mestu kraj južne padine Akropolja. stubovi su nagnuti unutra. do 432. Da bi podmirio troškove građenja najvećeg i najraskošnijeg hrama na grčkom kopnu. One su danas najveće blago Britanskog muzeja. pre n. zatim katolička katedrala i. pod turskom \'lašću. . Bolski bpite! iz Larise. Epidaur 98 GRCKA UMETNOST . Verovatno je smatrao da stvarna opasnost vi!e ne preti i da Alina glavna žrtVa i pobednica u trenutku kada je persijski rat dostigao vrhunac u godi nama 480--478.. pa nosači zato obavljaju zadata k tako da kod posmatrača stvaraju utisak lakoće. Akropo Ij. Partenon stoji u snažnom kontrastu prema tPosejdonovom hramut u Paestumu. e.ima pravo da se time koristi i da iznova sagradi ono Št O su Persijanci razorili.da) i hram Atene Nike.idid mu je O tvoreno prebacivao ho .\'IlOt ežene ljupkosti u okviru stroge sheme dorskog reda. devica Marija smenila je devicu Atenu j Partenon je najpre p ostao vizantijska crkva. Istorija Partenona je isto toliko izuzetna koliko j njegov umemi tki značaj .kao drolju dragim kamenjem. jesu drug a karakteristika klasičnog dorskog stila koja se može zapaziti na Partenonu bolje ne go igde drugde. Muuj. Tako. glavni utisak koji ostavlja jeste utisak vedre. pre n. e. kao sjajni be\eg naspram planinske zavese u poza dini na severu. on se čini mnogo manje masivan. da se tako izrazimo. teret koji stubovi nose smanjio se. Sta\ik. g odine pre n. kapit eJi manji i manje prolireni. Kao savršeno otelovljenie klasične dorske arhitel. Isumbul 149. Korintski bpite1 iz Tolou u Epid. sami stubovi su znatno vitkiji. Arheološki muzej.on je jedino svetilište za koje znamo da je na srnenu služilo kao svetilišt e za četiri religije. a razmak izmedu ugaonih stu148. e. Arhitekte Iktinos i Kalikrat podigli su ga od 448. Veliki deo skulptura odneo je lord Elgin 1801-1802. Ili. dok je razmak izmedu stubova postao širi.147. sužavanje i entasis su manje naglašeni. Perikle je zavukao ruku u rezerve novca skupljene od savezničkih država za zajedničku odbranu od Persijanaca. Propi1eji (POgJed sa up. Oko 350. e. Sto je neverovatno kratak rok za projekt ovakvih dimenzija. pa je središte malo uzdignutije nego krajevi. pretvoren je u ru!evine. stepenasta platfonna i glavni venac nisu više apsolutno ravn i već malo ispupčeni. kada je skladište baruta koji su Turci s mestili u celu eksplodiralo za vreme opsade. U doba hrišćan stva.uru. džami ja. oko 600. godine. un. venac je manje is turen.

ali zašto su arhitekti sebi zadali taj ogromni tru d da ih izvedu? (Svaki kapitel na kolonadi je sasvim malo defonnisan da bi se pr ilagodio krivini arhitrava). ovo funkcionalno objašnjenje. 147). U se\'trnom. Međutim. e. Sta w vije. od ogromnih jonskih hr amova koji su u at w hajsko doba bili podignuti na Samosu i u Efesu. Od dvaju tremova (ili pročelja) s obe strane. Mnesik1e je svoj zadatak zaista veličanstveno izvr iio.) Ona je otpočeta 437. GRCKA UMETNOST I 99 . prvi poznati primer prostorije namenjene specijaln o za izlaganje slika. reklo bi se. da se ta odstupanja vide golim okom. jer nema triglifa i metopa već neprekidan friz sa skulpturama koji obilazi celu sa svih strana (sl. Cela Partenona (v. Akropolj. Odmah po zametku Partenona. sl. prc n. 146). Cinjenica je da zaista i doprinose . nalazila se sli karska galerija (pinakoteka). Zapadni trem imao je sa svake strane po jedno krilo (sl. I ovde je opet cela građevina od mennera. Atina bova i prvih do njih je manji od nonnalnog razmaka prihvaćenog za kolonadu u celin i. ostalo se moralo napustiti zbog pelo w ponesk og rata. iako nenametl jiva. čak i na fotografijama kao Što je naša slik a 143. jonskih a ne dorskih. 145) je neuobičajeno široka i malo kraća nego u drugim hramovim a. njegov projekt je ne samo prilagoden tdkom terenu već ga je preobrazio. Arhit rav iznad ovih stubova je više jonski nego dorw ski. stubovi ne izgle daju nagnuti upolje niti horizontalne lini. znatno većem od svog pandana. na nepraw vilnom terenu koji se Stepenasto uzdiže. 144). on podseća na pročelje klasičnog dorskog hrama. Na njih se gledalo kao na optičke korekcije izvedene s namerom da stvore iluziju apsolutno ravnih horizontala i vertikala. monuw mentalnu ulaznu kapiju na zapadnom kraju Akro-polja nazvanu Propileji (vidi pla n na sL 145. Jako orijentisana prema Egeji. a poboljšanja koja tu nalazimo mo gu se uporediti sa partenonskim. ova odstupanja su pozi w tivni elemenat za koji se želela da bude zapat en.sveuk upnoj sk1adnosti građevine. međutim. lepoti. mi bismo ova ods tupanja mogli zapaziti samo posle pažljivog merenja. na žalost. da Je ostao dosta kolebljiv . ali je zato tu još jedan red stubova ispred oba ulaza. prema tome. očig ledno bila izvedena s namerom da doprinesu njegov o. . Perikle je naručio još jednu velelepnu i skupu građevinu. samo je istočni danas u ispravnom stanju (sl.na naon koji je tdko definisati . Nesumnjivo je da su one namerne a ne slu w čajne. izuzev li rokog otvora izmedu trećeg i četvrtog stuba. R aw niji razvoj ovoga reda poznat je veoma fragmen w tamo. .150. tako da nezgodni prolaz među stenama postaje velelepan ulaz u posveeeni prostor prema k ome se otvara. koji je gl avne radove zavriio za pet godina. c. kod hramova na kojima nema ovih doterivanja. 421-405.ulubijenCi. Njegov rečnik. godine pre n. Atina se pokazala gostoljubivom za istočni grčki građevinski stil po-čev od sredi ne V veka.e izgledaju .Mnogo je bilo pisano o ovim odstupanjima od mehaničke tač nosti. dok je činjenica. Erehtejon (pogled sa istoka). pa se nailep!i sačuvani pri w meri jonskog reda mogu naći na Akropolju. Pronaos i njegov pandan na zapadno m kraju skoro su iščezli. Ono čime nas kapija najw vije očarava jeste način na koji su elementi dorskog hrama ovde prilagođeni drugome zadatku. Duž sredi!w njeg puta koji prolazi kroz Propile je nalazimo dva reda stubova. Očigledno je u tO vreme u atinskoj arhitek turi vladala struja koja je bila za primenu jonskih elemenata u okviru dorskih g rađevina (setimo se friza sa skulpturama cele Partenona).na njoj je radio arhitekt Mnesikle. Odstupanja n a Partenanu su. sačuvano je m alo ha osim osnove. da bi iza nje mogla da se doda prostorija. nije valjano: da je ispravno.

Lako je moguće. Osim karijatida. e. 147).) Umesto zapadnog pr očelja Erehtejon ima dva trema pripojena s obe strane. Atina. prema računima zapisanim na građevini.sloZen04l s\. smatrali najpre da je on po godan samo za male hramove jednostavne osnove. Umesto toga on izaziva sećanje na izraslu biljku. (Tu su kako se čini bile četiri prostorije. majstorski prilagođen nepravilnom. jer je i ovaj. ornamentalni plast ični ukrasi na bazama i kapitelima stubova i na okvirima vrata i prozora su nevero vatno fini i bogati. tako da nije ni postao re d u strogom smislu reči sve do klasičnog perioda. Pa i onda je i dalje bio mnogo ela stičniji od dorskoga. U pretklasičnom periodu. tako da je Erehte}on bio u stvari . jer mi imamo st are prethodnike ili srodnike jonskoga kapitela koji je potvrđuju (sl. jer ovde prekrasna utančanost jonskoga reda zaista izražava ženstv enost (ali ne i mekušnost). ko ji se od dorskoga ne razlikuje samo telom već i duhom (v. a sužavanje i entasis su m anji. Kad bi trebalo da pratimo ove vegetaine stubove unazad sve do njihovih početaka. njemu nedostaje mijića vost ovoga drugoga. Veći i složeniji je Erehtej on. možda opet Mnesikle. (sl. kao i Propil eji. istočna prostorija bila je posvećena Ateni Polias (Ate ni boginji grada). prema p rojektu koji je dvadeset godina ranije izradio Kalikrat. Takva građevina je hram Atene Nike na južnoj strani Propileja (sl. jedan veoma veliki prema se veru i drugi manji prema Partenonu. nagnutom terenu. stablo je vitkije. A ova analogija s biljkom nije puka fantazija. Coveksepita nisu li te statue bile uzrok Što je turski upravnik d\'e hiljade godina kasnije izabrao tu građevinu da u nju smesti harem. naravno. jedine jonske građevine na grčkom kopnu bile su male riznice koje su Grci ostrvljani gradili u Del fima u svojim pokrajinskim stilovima (v.šćeni samo za unutrašnjost zgrade. 133). Ovakav naglasak na ornamenru reklo bi se da je kar akterističan za kraj V veka. on je išao sporim i vijugavim kopnenim putem. čiji krov u mesto uobičajenih stubova nosi šest ženskih figura (karijatida) na visokom parapetu (u p. Tako su atinski arhitekti. i 405. 149). Njego\'a najupadljivija karakteristika jeste jonski stub. lakši i graciozniji nego njegov rođak sa kopna.etilište sa vije religioznih funkcija. Oko 334. ovaj kraj bio je na razne načine dovođen u vezu s mitskim osnivanjem Atine. naspram Partenona. 133). pre n. uz po drum na zapadnoj strani. Tek Sto godina ka snije vieeo 100 . sl. na neko uobl ičeno palmova drvo. To mu ugla''Ilo m ne možemo zameriri. e. pre n. sa snažnim afinitetom prema Bliskom istoku (v. Medutim. koja kao da izbija iz završetaka stabla stuba (sl. sl. koji se diže pre koputa. njihova izrada stajala j e više: od figuralne skulpture. kao složena z amena za jonski . prclirenim kapitelima. Da ove pojedinosti doprinose da dobijemo jedan entitet veoma različit od dorskoga stuba postaje nam jasno čim se od dijagrama okrenemo stvarnoj građevini (sl.. karitel se odlikuje "elikim dvostrukim za"ojcem iJi "olutom izmedu emnusa i abakusa. Kako da ga opijemo? Ionski st ub je. pre n. Llsikmol' spomtnil:. sa njihovim izvijenim. Ime mu dolazi od Erehtheosa. on ima oblik izvrnutog zvona pokrivenog ukovrJženim izdancima i lišćem biljke akantusa. sl. legendarnog atinskog kralja. sagrađen verovatno 427--424. ISO i plan 145) na severnoj ivici Akropolja. a možda je ba§ pokrivala mesto na kome se prema verovanju odigral o takmičenje između Atene i Posejdona. ko ji su preuzeli jonski red oko 450.1S1. 65). umesto da stigne u Grčk u morem. godine pre n. da i jonski stub ima praizvor u Egiptu. 138). ali ie njihova prava namena sporna. skulpturalni plastični ukrasi Erehtejona bili su ograničeni na friz (od kojeg je sačuvano veoma malo). samo. e. On počiva na kit njasto profilisanoj sopstvenoj bazi. Podigao ga je između 421. U počet ku su korintski stubovi bili kori. našli bis mo se najzad u Sakarl. Zabati su bili ostavljeni prazni. U to vreme pronađen je i korintski kapitel. ova voluta je znatno šira od širine stabla. kao štO pretpostavljamo za rrotodorski stub. dakle. str. gde smo sreli ne samo tprotodorskee nosače već i čudesno graciozne papirusove polustubove. I SO). na slici 47. možda iz nedostataka sredstava na kraju peloponeskog rata. preko Sirije i Male Azije. 148). II poređenju s mu§kim karakterom Partenona. e. Ovaj drugi je čuverU trem de\"ojaka.

I GRCKA UMETNOST .

Da moMa mi ne procenjujemo pogrdno njihova arhitektonska ostVarenja posle 400. koji je Lisi krat dobio na utakmici. Epidaur. Cet vrt veka ranije auditorijum je prostO bio prirodna padina brega. 151). Grčkoj arhitekturi posle peloponeskog rata bio je potreban proboj. sl. Pozori!tc. Ali su mogućnosti tradicional nog dorskog hrama bile već uglavnom iscrpene. Ono ~to je predstavljalo njihovu snagu u ranijim vremenima. niti radovi \'ajara i slikara ne pokazuju ni najmanje sk lonosti ka stagnaciji u toku poslednja tri stoleća grčke civilizacije. U središtu je orkestar. Sasvim desno vidimo ost atke građevine koja podseća na predvorje. neće oslabiti sumnja da su ba! logička d oslednost i ukočenost tih redova onemogućile grčkim arhitektima da se udalje od utvrđeni h shema. Najstariji poznat primer jeste Lisikratov spomenik u Arini (sl. sagrađen ubrzo posle 334. god ine pre n. Osnovni repenoar grčke alhitekture bio je uvećan samo u jednom pogledu: pozori§te pod vedrim nebom dobilo je pravilan. c . Kako da objasnimo činjenicu što se grčka arhitektura nije rue i u značajnijoj meri razv ijala iznad stupnja koji je dostigta u vreme peloponeskog rata? Na kraju krajeva . međutim. U toku tri veka od kraJa pe1oponeskog rata do rimskog osvajanja. str. tipa građevine kružne osnove. Kasnijim vremenima bilo je ostavljeno da prilagode grčke redove ope ci i betonu.dimo ih kako su zamenili jonske kapitele na spoljašnosti zgrade. Stubovi su ugrađeni u zidove i ne stoje slobodno. e. ne vodi uop~[e nikakav ulaz . tada su na padini bili podignuti koncentrični redovi sedišta. najpre uvedeno u j\1. često sa istočnjačkim uticajima. bHo nekih unutrašnjih ograničenja koja nisu dala grčkoj arhitekturi da ide u korak s vremenom? Izvestan broj ovakvih ograničenja pada nam na um: briga za monumentalnu spoljašnost na račun unutrašnjeg prostora. sada je pos talo tiranija. Sta je omel o taj proboj? Jesu li to bili arhitektonski redovi ili. godine pre n. 118. To nije građevina u pravom smislu reči . za svod i za unuU'aŠnii prostor. 168) ili Pergamski oltar (v. najčd će lučna. velika reme k-dela Perik. a znamo da je ranije postojalo v ije primera ovakve građevine. ~ fA. dobilo je nov značaj. pre n. da b i spomenik izgledao ~to zbijeniji. ~ . Okrugla građevina koja počiva na visokoj osnovi jeste minija turna verzija tolosa. najveći građevinski poduhvati mogli su se naći u grčkim graJovima u Maloj Aziji. lučnim i zasvođe152. Tamo s rećemo neke građevine novoga tipa. možda. Sve do kraja V veka to su bile pozitivne prednosti.. Ipak je arhitektonski rečnik.? Ili je. ostaO u swtini isti kao i rečnik upotrebljavan na hramovima sa kraja V veka.iletu sredinom V veka. koji bi stvorio interesovanje za nove vrste građevin skog materijala.već jedno složeno poStolje za tronožae. sl. gde je bio usredsreden građanski i trgovački život Gr ka. str.lovog doba ne bi se mogla ni zamisliti. iako ~up I ju. Jo§ i pre Aleksandra Velikog. planiranje gradova po pravougaonoj shemi koordinatne mreže. kako estetski tako i tehnički. e. a u rimsko doha to je bio tipičan kap ite1 za skoro sve namene. gde se odigravao najveći deo radnje. kao ~tO je ogromna gro bnica Mausola na Halikarnasu (v. ona je zatvarala scenu i podupirala dekor. bez njih. 113.u njenu unutrašnjost. Ubrzo potom korintski kapiteli počeli su se pri menjivali i na spolja§nostima velikih građevina. . duhovno na<nrojenje koje je te redove stvorilo? Nikada. usredsređivanje napora na hr amove jednog odredenog tipa. oživljavanje eksperimentalnog duha VII veka. privatne kuće takođe postaju veće i kitnjastije nego ranije. ni intelektualni život. 152). moMa. grčka arhitektura se veoma slabo razvijala. 178). određen oblik. kao u Epidauru (sl. nepostojanje interesovanja za bilo koji građe vinski s istem napredniji od sistema stuba i arhitrava (vertikalnog nosača i horizontalne g rede). sa stepenastim prolazima na pravilnim odstojanjima. opreml jena kamenim klupama. na ~ta ukazuje i pažnja koja se rasipa na skupa pobolj~anja. isto kao i op§tinske dvo rane (stoe) oko pijabiih trgova. Oko 350.

.---".. :'~:'.'. ~ .. __ :. .-~." .' '" ." .'_ _.. . .4.

mi prvi put osećamo ne samo da se telo odmara na jedan nov način. visina 86 cm. jer tada otkrivamo da je stro ga simetrija arhajskih Kurosa ustupila mesto jednoj proračunatoj nesimetriji: kole no isturene noge je niže od drugoga. taj . nije više potreban . nisu bili sposobni za to. slobodnom nogom. prirodnog stava. Verovatno je bi o isklesan sasvim malo pre sudbonosne godine 480. 01:0 480. 125). dok težina tela počiv a na obe noge podjednako. i što nisu nagnute. e. KLASICNO VAJAR STVO I SLIKARSTVO 153.znak životal. zami~ljenom izrazu karakterističnom za ranu fa zu klasičnog vajarstva (ili. Kod Kritijevog mladića. jer je to prilagođavanje zahtevalo da se skoro iz\'rši izvesno n asilje nad prvobimim redovima. koje su neki pripisali atinskom vajaru Kritiju. 153) koji se izdvaja od ostalih. i one starije figure s toje. prema tome. mi ga čitamo iz stavova. strogog stila). ali ga. noga koja nosi glavni deo težine obično se naziva an gažovanom. shvatamo da to nije ravna vertikalna li nija već jedna blaga krivulja u obliku slova S (ili. Tek kad je nauoo kako da predstavi telo u mirovanju. 132-136). Krilljev mJadić takođe ima jednu nogu postavljenu napred. u obliku izvrn utog slova S). kako se često naziva. ali je to kretanje majo mehaničko i neelas tično. Ovo izvanredno delo. KurOI (Kn'tijro mladil). to je prva n ama poznata statua koja stoji u punom smislu reči. Mermer. ali samo u tom smislu što su u uspravnom položaju. njihov stav je zaista stav zaustavljenog hoda. Zi vot sada prožima celu figuru. Naravno. ali mi ni za trenutak ne sumnjamo da on stoji mirno. da budemo tačni. t. Akropolj sIti muzej. razlikuje se možda neprimetna od arhajskih figura Kurosa o kojima smo napred govorili (sl. Zašto je tako postaje jasno k ada uporedimo levu i desnu polovinu njegovog teia. pa je stoga postalo poznato kao Krilijev mladić. Ali zar u arhajskoj umemosti nema dosta kret anja? Ima ga zaista (sl. sva ova sitna odstupanja od simetrije govore nam d a težina tela počiva na levoj nozi. niti sede . s druge strane. A umetnik je majstorski zapazio uravnoteženu nesim etriju ovog Op\LŠtenog. ali je ova različitost veoma važna. a Grci. on stoji neusiljeno. jer ćemo odsada i mati često prilike da pominjemo contrapposto. već i da je njegova građa tako oživljena da nas podseća na doživljaj našeg sopsrvenog teta. a ako pratimo osu tela. u stvari. Ovi izrazi su korisne skraćenice. ne oseeamo. To je bilo jedno veoma suštinsko otkriće . Atina Medu statuama iskopanim iz ruševina koje su Persijanci ostavili za sobom na Akropo lju. ne samo da stoji. pre n. levi nagore i upolje. Uzeta zajedno. klete ili trče. kako se čini. pa arhajski osmeh. nalazi se jedan Kuros (sl. Kri/Zjev mladić. Da ga opišemo mi upotrebljavamo italijansku ret contrapposto (protivteia). 102 I GRCKA UMETNOST .nim konstrukcijama. 130. grčki vajar je mogao da ste kne slobodu da ga prikaže u kretanju. druga. pre n. 124. Osmeh je ustupio mesto ozbiljnom. a da desna igra ulogu jednog elastič nog oslonca il i podupiraČ3 da bi telo sigurno sačuvalo ravnotežu. desni bok je povučen naniže i prema unutra.

80m.98 m. iz Apolonovogsvctili!ta u De1fima. visina 1. Ipak je poučno uporediti ga sa Kn·rijevim mladićem. Dclfi GRe KA UMETNOST I lO] . Narodni muzci. Najčuvenija statua Kurosa iz tog v remena. Deri/oros (Koplj·onola) od Polikleta (sl. Bron za. visina 1. Dori/DrOt (Kopljono/a). M ermcr. od Po1ikleta. pren. prc n. Muzcj.Nov način ra!članjavanja tela koje se javlja kod Kri(tievog mladića dostići će vrhunac za pola veka u zrelom klasičnom stilu Periklove ere. čiji nam tvrdi. 154) poznata nam je samo po rims kim kopijama. c. Oko 470. suvi oblici prenose veoma malo od lepote originala. Napulj ISS. c. Contrapposto (pri kojem je angažovan a noga isturena napred) sada je jo! mnogo naglašeniji. Aurita (VOlIar). diferencijacija između leve i desne polovine tela lepo se vidi 154. Rimsb kopija prema jcdnom originalu iz približno4S0--440.

bolom i l)l:aiudnim naporom na licu Kentaurovom. Oko 460. ispružena desnica i snažni okret glave pokazuju njegovu aktivnu in· tervenciju . jednu od najrani jih velikih bronzanih statua u grčkoj umetnosti. Ta proučena ravnoteža. 156). Na z apadnom zabatu. a ipak je iznad nje. pomalo odsutan izraz koji smo videli i kod Kn'cijevog m Jadi&J. Mermer. a ramena i glava lako su okrenuti udes no. 136)." upadnog ubata Zcvsovog hrama u Olimpiji. Sami oblici s u masivni i jednostavni. Napregnuta radnja već je bila ispita na na skulp-turama zabata kasnog arhajskog perioda (v. već i odeća je bila pre· obra!ena zah\'aljujući novom shvatanju funkcion alnih odnosa. Ne samo telo. Njegova zapovednička figura j este sastavni deo drame. (:itavo držanje figure izražava sve-čanu ozbilj nost događaja čiju uspomenu slavi. e. Ali . a i okret glave. isklesane kao slobodne skulprure. 155). i 450. smatrano. I pored duge.strogom stilu. tarni. Muzej. bio je mnogo veći izazov. jer su načinj ene tako da se gledaju na· spram pozadine i samo iz jednog pravca. vratimo se strogome stilu. njihova samodovoljnost. Uliti isru tu s lobodu pokreta u Stvarno slobodne skulpture. to je znati lo ići protiv tra· dicijt. Ali mi osećamo napetost. one. Najveća grupa skulprura u . Apolonov pogled upravljen je na Ken· laura koji je ščepao Deidamiju. re.noge su pažljivo di ferencirane da b ismo iz toga saznali da je leva anga žovana.iznenadnim trzajem na de· voj tinom licu. ali kad j e tO jednom bilo učinjeno. bio je po znat prosto kao kanon (pravilo.. toliko je velik bio njegov autoritet. stare čitavo jedno stoleće . 157). daju mu malo življi izraz. kao votivni dar posle trke. godine pre n. postaje nam jasan kad p ogledamo divnoga ArtTigu (Vozara dvokolica) iz Delfa (sl. iskle· sani 460. a ne sportske dogadaje u modernom smisl u. prikupljanje snage u tom snažnom telu. ali je odmrzavanje trebalo izvršiti na takav način da se čuvaju njiho \'a ravno-teža i kad se posmatraju sa svih strana.ostruko im· presivnijim. Olimpija skom draperijom njeni nabori nam ipak izgledaju mekši i savitljiviji. isto je tak o izrazit. Arhajski umemik ne bi umeo ni da poveže ove dve figure u tako zbijenu grupu. tehnički po. obli· kom tela ispod odeće. jedva nagoveš· ten kod Kritijewg mladića. mladi pobednik prvobit no je stajao na dvokolicama sa četvoropregom (kvadriga). e. (58): 104     . Apo/M (deo). iako su. mi ostćamo (ve rovamo prvi put u istoriji skulprure) da se na njima ogleda pon~anje stvarne od~ . Takve figu re. ne st oje slobodno. N a licu se čita zaIl'Wljen. Razlog za§to je ovaj izraz bio izabran da označi karakt er grčke skulpture u godinama izmedu 480. nevestu l apitskog kralja (sl. naprotiv. n e pomaže da se ona ostvari. tako da je svaki nabor uobličen snagama koje deluju na nj . Ovde smo svedoci jO! jednog dostig· nuća strogoga stila: strasna borba izražena je ne samo radnjom i pokretom već i uzbuđenjima koja se ogledaj u na licu . Najlei»a figura ove vrste izvađena je iz mora blizu grčke obale pre jedno trideset g odina (sl.težom koja vuče nadole. Problem se. ramenima i kopčama koji pre-secaju njen pad. jesu dva zahata sa Zevsovog hrama u O limpiji. koja je odricaJa per kretlji\'OS t ovim figurama. ali u poređenju sarhaj· 156. a pre svega skladne proporcije figure učinili su da je Dcrt/Mos postao uzor otelov· ljenja klasičnog ideala ljudske lepote. pre n. e. koji predstavlja središte kompozicije (sl. vidi~ mo pobedu Lapita nad Kentaurima pxl okriljem Apo lona.~enje nije \. koji čine njegov spolja!nji mir jo! d . ali umeci u boji namtStO očiju. mi oseĆamo u njegovom telu nagoveštaj crmrrappcsta . koji su srećom ovde sačuvani. teške odeće. Odeća je strogo jednostavna. jer su trke dvokolica i slična takmičenja u to vreme predstavljali borbu za naklonost bogova. Kako je rekao jedan stari pisac.ije predsta\'~ ljalo ozbiljne tctkOĆe. pre n. predstaVljaju neku vrstu super reljefa. veličina veći od prirodne. Verovatno je bio načinjen jednu dec eniju posle Kritijevog mladića. zrelijem. isto kao i ovlaš o tvorene usne.na svakom miJiću. sl. u stvari nije mogao načeti dok nije bio utvrden sistem comrappofla. i sada skupljeni u tamoš· njem muzeju. mera). i tako punu usklađenih pokreta. kao ho priliči bogu. 135. makar i preterano uočljivi anatomski deta1j. ali. mekih obrisa i ustalasanih povdina koje prelaze jed· na u drugu.on hoće pobedu. međutim. Ve like slobodno postavljene statue u pokretu najvažnije su ostvarenje strogoga stila .

G RCKA UMETNOST .

visok skoro 215 cm. ali se puna snaga patosa jasno oseća tek u klasičnim delima kao što je Niobida. Hitanje oružja ovde je božanski atribut. 136) pokazaće nam kako su različito iz ražene samrtne muke pola veka ranije. Ono što Niobidu razdvaja od sveta arhajske ume tnosti jeste osobina sažeta u grčkoj reči patos. 160). Miron je stvorio svoju čuvenu bronzanu statuu Diskobola (Bacača diska). tako po tpuno da jedva nasluću jemo njego\'u prvobitnu namenu. a ne neki poseban akt uperen protiv posebnog neprijatelja. drugi. e. Kao i ova. a ne užasava. i on nam je poznat samo po rimskim kopijama (sl. Osvajanje pokreta slobodne statue sada je izvrlio oslobodilački utic aj i na skulpturu na zabatima dajući joj nove osobine prostornosti. Kasna arhajska umetnost joj se mož približava tu i tamo. pre n. što znači patnja. ali ipak ne deluje na nas kao jedna zaustavljena faza neprekidnog niza pokreta.·eličina veća od prirodne. 159). Dok gledamo lice Niobide. 130).. Bronza. a ovaj početak pada nešto manje od dva veka pre toga. Nekoliko godina posle Pose jdooa. pre n. e. . Olimpija 158. Kentaur napada DeUkmiju. pre n. Muzej. Mi se pitamo nije li kopija prikazala ovu kompoziciju grubljom i manje uravnoteženom nego što je bio original. Naša Niobida pogođena je s leđa. gipkosti i ura vnoteženosti. na šta su ova dva božanstva pobila svu njenu decu.e. Zbog snažnog p okreta njenih ruku odeća Je skliznula s nje. međuti m. da prikaže lepo žensko telo u napetoj akciji koja Je dotle bila rezervisana za mušk i akt. u trku.. visina 2. Postjdon (Zevs?).a zabat dorskoga hrama. Baca! diska nas dovodi na prag druge polovine veka. Oko 460. delo rađeno oko 440. sa Gorgonom sa Krfa (sl.15 m. ali patnja izražena s pl menitošću i uzdržanošću.ta Zevrovog hrama u Olimpiji. Nioba je. Da procenimo neverovata n razvoj koji smo pratili od početka grčke monumentalne skulpture. pre n. Mermer. g. u trenutku k ada baca trozubac (ili munju).'\! nameru: to nije bila izdvojena težnja da se da samo fiz ički vid događaja.veličanstveni nagi bronzani Posejdon (ili Zevs?). bilo je isklesano 7. već i želja da se ujedine pokreti i uzbuđenje da bi gledalac tako dožive patnje ove žrtve zle sudbine. p onizila majku Apolona i Artemide hvaleći se time što je imala sedam sinova i sedam kće ri. e. Ovde je problem kako da s e niz pokreta zgusne u samo jednu pozu bez zamrzavanja mnogo složeniji i zahteva s nažno izvijanje tela da bi se akcije nogu i ruku dovele u isti plan. Atillll GRCKA UMETNOST I 105 . Kratak pog led unazad na ranjenoga ratnika iz Egine (sl. Narodni muz ej. tako kaže legenda. već kao gest koji uli va Strahopoštovanje i otkriva božansku moć. osećamo da le ovde prvi put lJudsko osećanje iZraženo isto tako rečito na licu kao i u ostaloj figuri. Niobida na umoru (sl. 122). Osnovni motiv umetnikov kada ga je zamislio bio je. koji je dostigao ugled sličan ugledu Koplionole. Oko 460-450. oko 450. Stav Posejdona je stav adete. slomljena ona pada na tle pokušavajući da izvuče smrtonosnu strelu. Ipak ne smemo p ogrešno pročitati umetniko. (Niobida je najstariji veliki ženski akt u grčkoj umetnosti). tako da nas dira. trebalo bi možda da uporedimo Ni~ bidu sa najstar ijom zabatnom figurom koju smo upoznali. sa zapadnog zab. ali je tako raskošno trodimenzionalno. kao kod Eose u Memnonovoj grupi (sl. njena nagota je tako dramatski ukras a ne neophodni deo priče. i kad 10 uči157. u eru zrelog k lasičnog stila.

Rim nima. Prirodna veličina. na žalost. niti tu postoji bilo kakva radnja. pre n. Mermer. jer kompozicija u celini nagoveštava da je on prih\'atao trougaono polje samo ka o čisto fizičko ograničenje. odjednom ćemo shvatiti da obe. Središta i jednog i drugog zabata su potpuno propala. ma kako inače predstavljale različite svetove. visina 1. DilIwboJ (BtUlK disItIl). U njima n ema ni patosa ni žestine.: 160. po onome kako se sliva i mlati ok o oblika koji se nalaze ispod nje. vet samo duboko proživl jena poezija življenja. e. od koje je vetina. i pored svoje patn je. 161. }X)lomljena i nepotpuna. kao da su bile samo st avljene na stranu? Veliki majstor koji ih je zamislio verovatno je osećao nešto slično . dok posmatraju r ađanje Atene iz Zevsove glave (sl. Fi gure su tako slobodno date u dubini da prosto stvaraju oko sebe svoju sopstVenu atmosferu prostora. e. 162). Oko 4S0-440. Kad jednom shvatimo st aro porcldo njene poze. pr ipadaju istoj umetnič koj tradiciji. Nisu li možda izgledale tamo malo nepod. kao da ima nešto od kvaliteta tečne supstance. Rim dol. MUl tQ delle Terme. Niobida lI<l unwru.1 slučaju Njobidt.esno. ostaje tako monumentalno uzdržana. U oštre uglove čoškova 106 I GRC KA UMETNOST . One predst avljaju različita božanstva. Najznamenitija i najveta grupa klasične skulp ture koja nam stoji na raspolaganju sastoji se od ostataka plastične dekoracije Pa rtenona. mada je njegovo značenje dobilo iz osnova novo tumačenje. uglavnom u sedećent ili poluležetem Stavu. shvatićemo bolje nego pre toga zašto ona. Rimlu mermerni kopija prema bronunom origin alu iz približno 450. ov de se divirno potpunoj neusiljenosti pokreta ovih statua stavljenih u prostor. pre n. a od ugaonih figura samo su figure sa istočnog z abata dovoljno sačuvane da nam prikažu nešto od kvaliteta čitave kompozicije.InIO: 159. Nalazimo je podjednako u muškom telu Dionisa i u mekoj punoći triju parki obavijenih tankom draperijom koja. jer se i Niobida odlikuje stavom u obliku vrtd ke.SO m. Musea delle Terme. od Mirona. Mi se pitamo da li su uopšte mogle da se prilagode ograničenom o bliku zabata. J o~ i više nego 1.

neprekidna traka duga oko 160 m prikazuje povorku u čast boginje Atene u prisustvu drugih bog ova sa Olimpa. London veličina veća od prirodne.. ali su glave vizuelno samo dva fragmenta koje je okvir proizvolj no odsekao. Tri parJu. Na nešto drukčiji na~in i on je trpeo zbog 162. DicniJ. veličina veća od prirodne. GRCKA UMETNOST I 107 .aiSlOC:nog zabala Partenona.161. sa istOC:nog zabata Partcnona. Mermer. Oko 438-432. Brilansia muuj .s. On je na istom onom visokom umetničkom nivou kao i skulptura na zab atu. on je postavio dve konjske glave. Britamki muzej. pre n. Partenonski friz. Jasno nam je da se bližimo onom trenutku kada će zabat uopšte biti odbačen kao žarište grčke skulpture vezane za arhitekturu. Oko 438----432. pre n. e. Mermer. e. one treba da predstavljaju dvok olice sunca na istoku i meseca na zapadu) koji se dižu iz (odnosno tonu ispod) zab atnog prostora. London kraj nogu Dionisa i poluležećih parki.

koja naročito zadivl juje u ži. visina l07em. a njihove kopije u mnogo manjim dimenzijama iz kasnijih vremena krajnje su nepogodne da nam saopšte bilo šta o umetnikovom stilu. vis ina 109 em.demo: 163. NiJu. teško je zamisliti da bi ogromne statue te v rste. opravdana svojom pogodnošću. sa zapadnog friu Partenona. jer su friz i oba zabata bili završeni za nepunih deset godina lOS / GRCKA UMETNOST . 163). možda prosto veoma vešt us klađivač i nadzornik.. mada je sad a iluzija prostora i okruglih oblika postignuta sa suverenom lakoćom.. n. Najznačajnija osobina partenonskog friza ieste ritmička ljupkost kompozicije. po kolosalnom Zevsu u istoj tehnici za hram o.. Britanski muzej. god. U svakom slučaju. mogle da pokažu istu onu životnost kojom se odlikuje friz sa Partenona.. Fidijin stil« koji se upotrebljava za označavanje skulptur a sa Partenona samo je široko obuhvatna oznaka. Fidijina ličnost t ako ostaje čudno neuhvatljiva... Izraz . Oko 41Q.idljiv. Mermer.i muzej.ahnom pokretu grupe konjanika (sl. pre. sa balustrade hrama Atene Nike... Konjania'.. Oko 440. sk upocenosti materijala i atmosfere pobožnosti koja ih je okružavala.. e. Bez svake swnnje reč je o većem broju umetnika. Kome treba pripisati ovu upeča tljivu grupu skulptura? Njih su dugo dovodili u vezu s Fid. Dubina klesanja i koncepcija relje fa ne razlikuju se bitno od friza sa Sifnijske riznice (v. e.. opteretene zahtevima koji se postavljaju kultnim slikama i zahtevima teške t ehnike.-407. 227) dolt: 164. Mermer. ali je nj ena tačnost pod znakom pitanja. Fidi ja je bio naročito slavan po statui Atene od zlata i slonove kosti koju je načinio z a celu Partenona. možda je bio ..eliki genije. (Vidi i sl. Akropoljsl. London. 132).oga boga u Ol impiji i po isto tako velikoj bronzanoj statui Atene. sl.. Nijedno od ovih dela nije sačuvano.. Divl jenje koje su izazvale moglo je poticati velikim delom od njihovih dimenzija. pre n.ijom. glavnim nadzorn ikom svih umetničkih poduhvata koje je otpočeo Perikle. Kako tvrde stari pisci. jer je postavljen onako odmah ispod tavanice sigurno bio slabo osvetljen i teško . koja je stajala na Akropol ju naspram Propiieja. Alina potčinjenosti arhitektonskom okviru.

e. Reljef se tu skoro neprimetno stapa s pozadinom.uspešno su joj poslužila da održi ravnOtežu. sl. već dobija nešto od kvaliteta praznog prostora. 164) upravo skida sandale. Str.S m. kao i partenonski friz.n1UJ mIa 011. Na njoj je prikazana svečana povorka. belom osnovom. jeste prekrasna Nadgrobna Hegnina stela (sl. Ne treba da nas iznenađuje to što je Fidijin stil domini rao u arinskoj skulpturi sve do kraja V veka pa i duže. e. Jedna N ike (sl. a njena odeća s duboko urezanim naborima prileže uz telo kao da je vlažna (videli smo raniju fazu ovakve o brade draperije na trima parkama s Partenona. pa tako ona sa sa vršenom elegancijom pokreta vrii radnju koja je inače dosta nespretna. koje smo ovde izostavili. potiču iz vremen a oko 440. Njena krila . 165). ni na zidovima da proverimo ovo tvrđenje.0 410-400. u skladu svekovnom tradicijom. pre n. Njena figura se jače izdvaja od pozadine nego figura na partenonskom &izu. Mermer. Detalj SI ltičkog lek. godine pre n. kao što je slufavkina leva ruka koj a pridržava pok1opac kutije s nakitom ili veo iza Hegesinog desnog ramena. iako je izrada skulptura v elikih dimcmzija postepeno obustavljena zbog peloponeskog rata. a slikarstvo na p osuđu. mi danas nema mo sliku ni na drvetu. ali su njene učes nice likovi krilatih Nika (personifikacija pobede) a ne atinski gradani.jedno r ašireno. moglo je da odrazi ovo novo shvatanje slikarskog prost ora samo u rudimentamom obliku. eo Ddavna anti&. Narodni muzej. Slibr Miles. godine pre n. tFidijinskac i isto tako iz poslednjih godina istoga veka. lbifta. 162). Pokojnica je prikazana u jednostavn om domaćem prizoru: izvadila je ogrlicu iz kutije koju drži služavka i reklo bi se da je posmatra kao da je to neka uspomena.itOSl . malo ih se može meriti sa skladnom ko mpozicijom i blagom setom pomenutog primera. Metope. pa je njihov izvoz pomagao da se Fid ijin stil raširi po celom grčkom svetu. koji su sudeći prema pisanim izvorima bil i veoma uznapredovali u osvajanju iluzionističkog prostora. tako da ona više ne izgleda kao čvrsta pov ršina. godine pre n. Za ovaj novi efekat nadahnute s u verovatno dali slikari toga razdoblja. Na žalost. 36). Arinski vajari izrađivali su spomenike ovakve vrste u velikom broju. Finoća klesanog rada naročito se dobro vidi na oblicima koji su najudaljeniji od gledaoca. Oko 440-430. MilDchcD (oko 440-432. Ipak ima posuđa koje GRCKA UMETNOST I 109 . pre n. Medutim.165. Nadgrobnđ Hq. Atina 166.. e). već po svojoj prirodi. e. drugo sklopljeno .. visina I. Poslednja je bil a balustrada podignuta oko maloga hrama Atene Nike oko 410----407. čime se nagove! tava da će ona upravo da zakorači na posvećeno tle (v.

najčešće ga nalazimo u posebnoj grupi vaza . IV veka pre n. uobičajena terna za slikane ili" vajane spomenike mladih žena. valjda opet mennerne stele kao ~to je Hegesina. i ovde služavka koja stoji drži kutiju iz koje je pokojnica upravo izvadila neki nakit. verovatno. koji su služili za prinooenje žrtve na pogrebu. Pt /ej i Tetida. S obz irom na njene umetničke prednosti. to nije bio slučaj. ali sa slikanom predstavom scene sa kutijom za nakit. Nas. njiho\' o bujanje i itčezavanje. pre svega zanima crtačka veštin3. koji je naslikao mladu ženu na slici 166. takozvani slikar Aurora. Ovaj prizor bio je. u nekoliko poteza. a ne samo na povriini suda? Pre svega. dakle. koju je. koja joj je bila nametnuta njenom ograničenom tehnikom.lnlenziona lnu fig-uru već i OIkriva telo ispod draperije. time što je savladao skraćenje.Narodni 167.ako crtač zna kako tO da ostvari. Ali mi ipak. Slikar Aurora. linija isto je tako važna. koji čine da se neki obrisi smeto ističu dok se drugi slivaju iti i~čezavaju u beloj osnOvi.izuzetak od ovog opšteg pravila.slikar Ahitesf. Od sr~d i ne V veka. cak i najlepši primerei pate od ovog nedostatka.. r adio grčki umetnik ubrzo posle 400. medutim. on čak prikazuje i izvor u obliku dvej u etvi koje iz· bijaju iz stene u gornjem desnom uglu. dok njene dve služavke b eže obuzete strahom.fidijinske sanjarije«. mogli bismo očekivati da je tehnika bele osnO\'e bila opšte prihvaćena. ova vaza prikazuje upravo isti prizor.lnSkc vaze. slikar ne samo da stVara llv<l. kao ~to vidimo na slici 167. Rim predstavlja . Rezultat je najčešće bio pre trpanost i šarenilo. Medutim. lekitosima (krča zima za ulje). svežih i tečnih. godine pre n. siWlmih. Oni i maju belu prevlaku na kojoj je slikar mogao da stika isto onako slobodno i sa is tim prostornim efektima kao i njegov moderni naslednik koji se služi hartijom i pe rom. detalj sa falisl. Iako je oko dvadeset i pet godina starija od Hegmm sule. ne smerno pr etpostaviti da je vajar koji je radio Hegesinu $telu stvarno poznavao taj lekito s. mu~tj Villa Giuli. l ovde nalazimo isto ono raspoloženje . e. verovatnije je da oboje potiču od zajedničkog pretka. postavio je tri figure n a stenovitu padinu (četvrta. e.unutrunja dinamika. Kako mu polazi za rukom da nas ube di da ti oblici postoje u dubini. 110 GRCKA UMETNOST . Prvi medu njima je nepoznati ume tnik s nadimkom . Ona prikazuje Tetidu koju u t renutku kada se sprema da se okupa na izvoru otima Pelej. uzetoj sa vaze poreklom iz srednje Italije. Međutim. PočetU. NM umetnik. a i stoli ce su skoro sasvim jednake. U oba slučaja bela pozadina uzima se kao prazan prostor iz koga crtani oblici kao da se pomaljaju . polet monument alnog slikarstva postepeno je pretvorio slikarstvo na posuđu u satelitsku umetnost . ona je težila da reprodukuje kompozicije velikih razmera nekom vrstom stenografi je. koja bi trebalo da je udaljenija kao da lebdi u vazdu hu) da bi nagovestio prostorni okvir scene. Samo je mali broj slikara tekitosa bio u stanju da postigne ovu iluziju. Ali i .

.

.' . ""'--'''"... ..' ''\ CMO:·.. " ...'-'-''-.........: . _ 1 _ ~ h' ~ C..o$r... _ ....

borio za izgubljenu stvar. Možda je bilo prirodno očekivati da će jedan dogadaj koji je tako potresao sv et kao ~to su bila Aleksandrova osvajanja . skoro mu jc tO i pošlo za rukom. Kris. taj pojam trebalo je da označi ~irenje grčke civili zacije na jugoistok. ni ovaj postupak mu ni je pomogao da rcši problem. jer mu medijum nije dozvoljavao da senti i modeluje.opas O). I'isina 8\1 <:m. da je njeno ime. Ali to je usp eh iz druge ruke. Ok l') 35\1-351. Mausoleum. e. dakle. Rekonstrukcija mauzoleja II Halikarnasu (pmna E. kojim će organski vez ati scenu. Boj Grka i Amazonki. Umetnik ie takođc poku~a o da proširi svoju skalu boja: tclo Tetiđe s\'ct1ije je nijanse nego ostale figure. a ostala d va i po veka kao . 168. godine pre n. je poja m tako tesno "ezan s političkim i kulturnim posledicama Aleksandrodh osvajanja da ga ne možemo baš lako pro~iriti unazad do početka IV "ek3. London . d o l veka pre n. na žalost. a ne kao poznokl3sična. e.~nu) VAjARSTVO IV VEKA I HELENI STI CKE ERE Ne postoji. može bolje shvatiti ako se posmatra kao prehelenistička.heJenistički. mad3 je danas opšte prihvaćeno shv3tanjc da se umetnost iz vremena 400-325. Medutim. 169.. To nije hram. imajuć i uvek na umu su~t inski kontinuitet treće faze. Suprotnos t izmedu klasičnog i prehelenističkog upadljivo se manifcstovala na jednom projektu IV veka koji po težnjama i dimenzijama odgo\'ara Partenonu. Britanski mUirej. koju ćemo sada ispitivati. moraćemo se snal3Ziti s postojećim izrazima kako umemo. Egipat i pogranične krajeve Indije. Z ato je morao da pribegne stvaranju maksimalno snažnog uzbuđenja. Halikarnas. Umetnost helenističke ere jeste direktni izdanak razvoja ne u vreme Aleksandra. e. Kaša dilema sastOji se. u ovome: . Sl.helenističk i . za sledeć ih S tO godina slikarstvo na posudu sasvim je iščezlo. Mermer.doneti i umemičku revoluciju. imamo samo utisak silueta. pre n. u Mesopotamiju. od oko 400. preko Male Azije. A kako je bio odvažan crtač. prema tome. On sc. Dok se ne nade prava rcč koju će svi prihvatiti. ali istO rija stiJova nije uvek u skladu s političkom istorijom.adinc. c. vet tokom preth odnih pedeset godina.zbog namedjive crne po7. samo jedna reč. !>ll istočnog friu mauzoleja. godine pre n. kao što su arhajski ili klasičan. Raspon od sedamdeset pet godina izmedu kraja pcloponeskog rat a i uzdizanja Aleksandra Velikog obično je bio označen kao 'poznoklasični . a dodati su i neki detalji izvedeni belom bojom. jer je za svoju kompoziciju sigurno na~ao nadahnuće u nekoj slic i na zidu ili drvetu. u stvari. koju bismo upot rebili da označimo treću fazu u razvoju grčke umemosti. već ogromn a grobnica tako ogromna. pa smo najzad shvatili da u tradiciji grčke umetnosti nije bilo presudnog preloma na kraju IV veka.

Sama građevina je potpuno srušena. Podigli su je u Halikarnasu u Maloj Aziji. London demo: 171. Ok. ali se njene dimenzije i opšti i zgled mogu rekonstruisati na temelju starih opisa i fragmenata (ukljućujući i priličan broj skulptura) iskopanih pre sto godina. pre n. borbu Grka sa Amazonkama i tr ke dvokolica. Široka pravougaona osnova. c. e.i muzej. pre o.o/' . Brit. na njemu je \·erovatno manje statua nego ŠtO ih je u stvari bi lo. oko 35 m široka i 25 m duboka. Skulpturaini program sadr7. I·isina 3 m. Mermef. e. visina 1.:lnsk. London postalo genetski pojam za sve nadgrobne spomenike prevelikih dimenzija. Menncr. iz mauzoleja u Halibrnasu. DeI/lifra. 3S9-~Sl. i njegova udo vica . Mi. ·Mau. Mausol. Crtež na slici 168 ne mora da bude tačan u svim pojedinostima. a nad njima se dizala piramida na čijem su se vrhu n alazile dvoko!ice sa statuama pokojnika.ao je tri (r iza koja su prikazivala borbu Lapita s Kentaurima. iz Knida. pre n. njihova ukupna dužina bila jc dvostruko veća od dužine parte114 I GRCKA UMETNOST . koji je vladao tim kra jevima kao satrap Persijanaea.52 m.'\rtemizija.d(>/c: 170. nosila je kolonadu od jonskih stubova visokih 12 m. u godinama neposredno pre i posle 350. Britanski muzej. međutim. svakako znamo da se građevina dizala u tri stupnja do visine oko 49 m.o 340-330..

s\'ojim višestrukim frizovima i ukošenim s tranama piramide umesto zabata iznad kolonade.lje Skopasovog st ila). i fizička i emocionalna. Građevina koja je otelovijavala O\'e težnje verovatno je. zasnovan nJ. ali mi odmah zapažamo negrčki n ačin na koji je ta ideja ostvarena. Tradicija Partenona ovde se još uvek oseća. Vero\'atno je to bio Brijaksis. Ipak bi se reklo da j e on želeo da proslavi podjednako i S\'oju ličnost i svoju uzvišenu službu.lvani da bi svaka figura dobila ~to više slobode za snažne.ena nap etim pokretima i strasnim izrazima (duboko usadene oči su obelC". od Prak$itcb. skulpture na svako j od četiri Strane spomenika bile su poverene drugom umetniku. neobuzdane pokrete. A/rodita KniJiJIISM. onda ga ne smemo meriti klasičnim uzonma. e. ali postoji i jedna nesumnjivo neklasična zestina. nasledi!i od Asiraca i Egipć::ma. visina 2. a možda je nagoveštena i njegovo srodstvo s bogovima. Prema obaveštenjima iz starih izvora. Komemo rativni i retrospekti\'ni karakter spomenika. kao što je sudar između prepl ašenog konja i isto toliko preplašenog Grka. \isina 2 m. pre n. potpuno je grčki. zadivila svoje savremenike kao im presivna i čudovišna u isto vreme. kao ~to je deo na sli ci 169. Njcgov dinamični sti l zap:lžen je na nekim delovima friza s Amazonkama. bici ili trci dvokolica. izradio je najglamiju stranu. pre n. Olimpija . Posledica je to ~to tu više ne vidimo ritmički tok partenonskog friza. Mermer. Mermer. Skopas. okrenutu i stoku . I ako želimo da budemo pra\'edni prema ov om stilu punom eksplozivn7 snage. ideji o ljudskom životu kao slamo. umetnik koji je radio 172. Mausol je očig ledno to svoje gledanje na sebe samog kao na bogom odredenog vladara uzeo od Per sijanaca. koja je izra7.atim nalazili i nizO\·j klesanih Ia\'o\'a t uvara i izv cstan broj velikih statua. po\'e'4 anOSI i sklad bili su žrt\. pak. Najčuvcniji od njih. Tu su se 7. Muzcj. Praksitel.. koji su ga. Rimska ropij a prclll3 originalu iz približno 330.nonskog friza. uključu jući portrete pokojnika i njihovih predaka. Ogromne dimenzije grobnice. tPrehe lenistička l karakteristična svojstva joo su izraženija na portretnoj statui koja treb a da predstavlja samog Mausola (sl. Ogromna statua verovatno je bila delo čo veka mlađeg nego što je bio Skopas i manje opterećenog klasičnim uzorima. 170). Oko 3jQ-320. potiču iz Egipta. Valikan.lci muzej.16 m. e. Rim 173.. njima je izraženo uzdizanje vladara visoko iznad stat usa ob i čnog čoveka. koji su biran i medu najboljima u to \'reme. (ili kopija?). koji idu čak do neposrednih sudara. H"""J. a j o~ posebno obl ik piramide.

de$nl1: 174. Apolon B(/!)(dmki. Rimska kopija u mermeru, \'erovalI10 sa l1ekog grčkog originala skraja IV "eka (il i l "eka) pre n. c. Visina 2,25 m. Vatikanski muzcj, Rim $il$'I.'I'1I tkmo: 11S. Apck!iomeno$ ( SIrugal). Rimska kopija u mermeru, \'(rOV alno prema nekom originalu u bromi od Lisipa, izpribh:t:no 330. pre n. e. \'i~jn a 2,06 m. Vatikanski muzej, Rim

sc\"ernu stranu. Mi poznajemo, po rimskim kopijama, neke grčke portrcte klasičnog ra zdoblia, ali oni kao da predstavljaju tipove, a ne pojedine ličnosti, dok je MaZ/s ol istovremeno i najstariji grčki pOrtrCt sačuvan u originalu j prvi koji prikazuje jasno izražene !ične osobine. Sama o\'a činjenica \"ezuje ga 7..a budućnost više nego za p rošlost, jer će individualna sličnost igrati važnu ulogu u helenističkoj eri. O sličnosti S modelom, medutim, ne govori samo glava, sa svojom snažnom vilicom i malim, čulnim us tima; debeli vrat i krupno mcsnato telo kao da su isto toliko individualni. Masi vnost tela je još više naglašena draperijom od krute tkanine s oštrim bridovima, za koju bi se reklo da zatvara, a ne da samo oblači telo. Mnogobrojni nabori preko trbuha i ispod leve mišice više su namenjeni da deluiu živopisno nego da doprinesu funkciona lnoj j asnoći. :-\eke od karakteristika skulpture sa :vlausoleuma jadjaj u se i u drugim važnim delima ovog razdoblja. :-\aj istaknutija medu njima je prekrasna sed eća f igura Demelrt iz hrama ove boginje u Knidu (sl. 171 ), koja je samo malo mlađa od Afausola. I ovde draperija, iako je finijeg tkanja, ostadja snažan utisak s\'ojom obilatošću; motivi ka o što je linija nabora u obliku slova S preko grudi stvaraju efektnu protiv~ težu ob liku tela ispod nje. Duboko usadene oči gledaju nepomično u daljinu s prodornošću koja n agoveštava uticaj Skopasa. S druge strane, glava je mode~ lovana u mekim, zamaglje nim oblicima koji ukazuju na sasvim drugi izvor - Praksitda, majstora ženske lj up kosti i čulnog oživljavanja puti. Slučaj je hteo da je i njego\'a najslavljenija statu a, Afrodira, tako đe bila rađena za Knid, iako verovatno nekoliko godina kasnije neg o Demetra. Ali je njegov ugled već rani je bio tako učvršćen da nepoznatom vajaTU koji j e radio Demetru nije bilo teško da u svoje delo unese i neke praksitelovske kvalit ete. Praksitelova Knidanska Afrodita stekla je tako poslovični glas, te se u antičko j knjižemo.ori često pominje kao simbol apsolutnog savršenstva. Teško jc reći do koje je m ere ona dugovala za svoj ugled S\'ojoj lepoti, a do koje činjeni ci što je ona prva (koliko nam ie poznato) potpuno naga kulma slika ove boginje; jer statua nom je poznata samo po rimskim kopijama, koje mogu hiti samo bledi 116 / GR CKA UME T NOST

odsjaj originala (sl. 172). Ona će imati bezbrojne potomke u grčkoj i rimskoj umetno sti. Jo~ vernije otelovljenje praksitelovske lepote jeste grupa Hermesa sa malim Bahom u Olimpiji (sl. 173); ona je tako izvrsna da je dugo smatrana za rad samo g Praksitela. Danas neki naučnici smatraju da je to odlična grčka kopija, izrađena oko t ri veka kasnije. Ovaj spor za nas nema veliku važnoSt, izuzev možda u jednom pogledu : njime se podvlači nesrećna činjenica da nemamo nijedan neosporavani original ni od j ednoga od čuven ih grčkih vajara. Ipak je Hermes u najpotpunijoj meri praksitelavska statua za koju znamo. Male dimenzije, izvijena linija trupa, igra nežnih oblina, osećanje potpune opu~tenosti (pojabno upotrebom jo~ jednog spoljaSnjeg podupiraČ3 na koji se figura oslanja), sve se to u dovoLjnoj meri slaže s karakterom Kniđanske Af rodite. A ovde nalazimo i izvesne finese koje se obično gube u kopiji, kao što su me ka obrada mermera, neprirnetan osmeh, sasvim blago i nežno .zamagljeno« modelo\'anje lica; čak i kosa, koja je radi suprotnosti dosta grubo obrađena, ima mekoću svile kao i sve ostalo. Ljupka i lirska draž Hermesa lako nas ubeđuje u to da je Knjdanska Mr adita jedno od umetnikavih najuspdnijih osrvarenja. Iste osobine javljaju se i k od mnogih drugih Statua, koje su sve rimske kopije grčkih dela u više ili manje prak sitelovskom duhu, Najpoznatiji, a čo\"ek bi skoro bio u isku~enj u da kate i najoz !oglašenij i - jeste Apolon Belvederski (sl. 174); on nas ne interesuje toliko sam po sebi koliko zbog svoje ogromne popularnosti tokom XVII [ i XIX veka. \vincke lmann, Goethe i drugi zatočnici grčke obnove smatrali su ga idealom klasične lepote; n jegovi gipsani odlivi i reprodukcije bili su neizostavni inventar svakog muzeja, umetničkih akademija ili koledža slobodnih umetnosti, a pokolen;a studenata razvija la su se u ,'ero\"anju da je on otelovljenje grčkoga duha. Ovo odu§evljenje govori n am mnogo - ne samo o kvalitetima Apolona Belveder5kng, vec i o stavu prema 176. Faun Barberini (deta!i). Rim ska kopija grčkog originala iz prib!i:tno 220. p re n. c. Mermer, veličina veća od prirodne, Gliptorcka, MLinchen grčkoj obnovi, Mada na!e doba dosta pristrasno gleda ovu statuu, smatramo da ipak ne treba da se rugamo naivnosti svojih predaka. Ko zna kuda ce se jednog dana ok renuti glavna struja ukusa? Ne odhijamo mogućnost da će Apolon Belvederski opet bici nosilac poruke na~im unucima, Osim Skopasa i Praksitela, postoji joo jedno veli ko ime grčke prehelen ističke skulpture: Lisip, tiia je duga karijera počel a negde ok o 370. godine pre n. e. 177. Gal na umoru. Rimska kopija prcmaoriginalu u bronzi iz Pergama, oko 230-120 . pre n. c. Mermer, prirodna \·eličina. Museo delle Termc, Rim

ln;q: ZC'\'W\'og 178. Zapadno proo:clje oltara u Pergamu :obno\·!jcno). mUl~J Državni Berlin dolt: 179. Osoo... a ZcnOH)K ohara u Pergamu (premaj. Schramrnenu)

i završila se krajem \·eka. Glavne karakteristike njegovog ličnog stila se, medutim, t eže daju uhvatiti - zbog protivrcl:nih svedočanst::a\'::a koje nam daju rimske kopij e z::a koje se pretposta\'lja d::a reprodukuju njego\'a dela - nego što je tO slučaj sa d\'ojicom njegovih čuvenih savremenika. Stari pisci hvalili su g::a zbog toga ~to je zamenio Polik-leto\' k::anon novim proporcijama koje su dav::ale \'itkije telo i manju gl::avu . I njego\' realizam bio je poslo\'ičan: go\'orilo se d::a n ije imao drugog učitelja osim same prirode. Ali ova tvroenja jedva da opisuju nešto više od. glamog strujanja koje se osećala krajem IV veka. Proporcije Praksitelovih s taru:l su \'iše lisipovske nego tpoliklcto\'skef, a ni Lisip nije mogao biti jedin i umetnik s\'og::a doba koji je osvoj io nove vidove realnosti. Čak i u sluč:lju Apo ksiomellosa (Strugača), statue koja se najupornije vezuje za njegovo ime, svedočanst vo nije ni izdaleka ubedljivo (sl. 175). Ona prikazuje mladog adetu koji se čisti strugačem, a to je motiv koji je često prikazivan u grčkoj umetnosti, počev još od klasično perioda. Verzija, od koje je do danas obelodanjen samo jedan primerak, razlikuj e se od svih ostalih time što su joj ruke opružene horizontalno ispred tela, O\'aj s meli prodor u prOStor, uz rizik da se omete pogled na trup, jeste podvig dostoja n pažnje, bez obzira na to da li ga pripisujemo Lisipu ili ne; on je osposobio fig uru za spontani trodimenzionalni pokret, Sličnu slobodu nagoveštava i dijagonalna li nija slobodne noge, cak i neposlušna kosa jasno odražava novu težnju ka neusiljenosti. Od umetničkih poduh\'ata koje je podstakao Aleksandar Veliki, kao što su mnogobrojn i pometi ovog os\'ajaČ:l od Lisipa, nije sačuvano nijedno direktno s\'edočanSt\o'o. U stvari, mi o razvoju grčke skulpture u celini u toku prvog stol CĆ3 helenističke ere z namo veoma malo. Pa i posle toga imamo malo čvrstih tačaka oslonca; od velikog broja dela koja nam stoje na raspolaganju samo se mali delić može sigurno 118 identifiko\'ati u pogledu vremena i porekla. Staviše grčka skulptura bila je sada st varana na vCQma prostranoj teritoriji, pa je i medusobno mešanje mesnih i medunaro dnih strujan ja \'erovatno stvaralo jedan \'coma slozen uzorak, uzorak čije samo p ojedine niti možemo da pratimo, Jednu od nj ih predsta\'lja bronzana grupa kojom j e Atal I, kralj Pergama (grada u severozapadnoj Maloj Aziji) izmedu 240-200. god ine pre n, e., proslavio pobedu nad Galima. Gali su bili keltsko pleme koje je p rodrlo u Malu Aziju i pljačkalo grčke drža\'e dok ih Atal nije primorao da se slalno n :lStane; srećemo ih nekoliko \'ckm'a kasnije kao Galaćan e II poslanicama sv, Pavla. Statue izrađene u spomen njihovog poraza bile su rcprodu· kovane u menneru za Rimlj ane (koji su se možda posebno interesovali za njih zbog s\'ojih nezgoda s keltskim plemenima u scverozapadnoj Evropi), pa sc in'estan broj tih kopija sačuvao do dan as, a medu njima i kopija čuvenog Gafa 'la umoru (sl. 177). Vaj ar koji je zamisli o ovu figuru po svoj prilici je dobro poznavao Gale, jer je pažljivo prikazao njih ov etnički tip u gradi lica i oštroj čupavoj kosi. T orkves oko vrata je joo jedna kel tska karakteristika. I nače, ova statua Gala od1ikuje se herojskom nagotom grč kih ra tnika, kakve vidimo na zabatu u Egini (v. sl. 136), a njihova agonija, iako je m ožda daleko reali· stičnija u poredenju s drugima, ipak ima dovoljno i dostojanstva i pato$a, Gale očigledno nisu smatrali za nedostojne neprijatelje, tL'meli su da umi ru iako su bili van'ari _, jeste misao koju izražava O\'a statua. Ali mi u njoj oS eCamo jc» nešto, jedan animalni h alitet koji dotle nije postojao u grčkoj predstavi čov eka. Smrt, kahoj smo ovde svedoci, jeste veoma konkretan tdesni procesj Gal, koj

i više nije u stanju da kreče nogama, svu snagu je unea u ruke, kao u želji da spreči ne ku u:r.:lsnu ne\'idljivu težinu da ga ne pritisne na zemlju . Slično istraživanje neko ntrolisanih telesnih reakcija može se videti na Faunu Barbe· rim' (sl. 176), koji je verovatno izvrsna rimska kopija I GRCKA UMETNOST

ISO. Alena j Alkion, sa istoćne strane velikog friza Zevsovog oltara u Pergamu. Ok o ISO. pre n. c. Mcrmer,visina2,30m. Državni muzej, Berlin helenističkog dc13 S3 kT3j3 III \'eka pre n. e., savremenika Gala na umoru. Pijani f3un opruien je na steni i spava nemirno i teško dišući kao Što spavaju pijanci. On očig ledno sanja, a grčeviti pokret desne ruke i uznemireni izraz liC3 odaju strasnu i mučnu prirodu toga sna. Ovde smo opet svedoci delimičnog razdvajanja duha i tela, ništ a manje uverljivog nego kod Gala na umoru. 18t. NIke Ja Samotrake. Oko 200-190. pre n. e. Mermer, visina 2,44 m. Louvre, Pa riz Nekoliko decenija kasnije vidimo kako u Pergamu cveta jedan drugi vajarski stil. Oko 180. godine pre n. e. sin i naslednik Atala I podigao je na brežuljku iznad g rada velik oltar u znak sećanja na oče\'e pobede. Iskopavanjima je otkriven dosta ve liki deo plastične dekoracije, pa je II Berlinu bila rekonstruisana cela zapadna s tT3na oltara (sl. 178). To je građevina koja zaista ostavlja snažan utisak. Sam olta r zauzima središte pravougaonog dvorišta okruženog jonskom kolonadom koja se diže na vis okoj osnovi od oko 930 m2 . Monumetalno stepenište vodi do dvorišta na Zapadnoj stra ni (sl. 179). Oltarske građevine ovako velikih dimenzija verovatno su jonska tradi cija iz arhajskog doba, ali je pergamski ohar najsloženiji od svih, a ujedno i jed ini od kojeg su sačuvani znatniji delovi. Njegova najsnažnija karakteristika jeste v eliki friz koji pokriva osnovu, dug preko 120 m, a visok između 2 i 2,5 m. Ogromne figure klesane su tako duboko da se skoro potpuno odvajaju od pozadine i imaju proporcije i težinu statua koje nalazimo na zabatima, ali bez trougaonog ohira koj i ih ograničava - a to je jedinstvena smeša dveju posebnih tradicija koja predstavlj a vrhunac u razvoju grčke plastike vezane za arhitekturu (sl. 180). Tema bitka bog ova i giganata, tradicionalna je za jonske frizove; videli smo je jasnije na Sif nijskoj riznici. (up. sl. 132). U Pergamu, međutim, ona je dobila novo značenje, jer pobeda bogova treba da označi pobede Atala l. Ovakvo prenošenje istorije u mitologi ju bila je utvrđena shema u grčkoj umetnosti dugo vremena; pobede nad Persijancima o bično su bile predstavljene kao pobede upita nad Kentaurima Hi kao borba Grka s Am azonkama. Ali u povlačenju analogije izmedu Atala I i samih bogova leži jedno uzdiza nje vladara koje je istočnjačkog a ne grčkog porekla. Od vremena Mausola a on je verov atno bio prvi koji ju je uveo na grčko tle ideju o božanskom kraljevstvU prihvatio j e AleksanGRCKA UMETNOST / 119

182, Agesander, Atenodor i Polidor sa Rodosa. Laok(mova Krupa, K1'3j II veka pre n. e. Mermer, visina 2,44 m. Vatikanski muzej, Rim l8J. Ig.alica pod u /om. 01:.0 200. pre n. e. (?). Bronzana statueta, \"isin~ 21 ,50 cm. Zbirka Waltera C. Bakera, ~juj ork dar Veliki, a posle njega usvojili su je i manje značajni vladari koji su podelili njegovo carstvo, a takav je bio i . . Iadar Pergama. Skulpture friza, iako ne n aročito utančane u pojedinostima, imaju strahovitu dramsku smlgu; krupna, mišića . . a t ela koja se zaleću jedno na drugo, snažni naglasci svetlosti i senke, krila koja lep ršaju i odeća koju nosi . . etar skoro nas mrve svojim dinamizmom. Grčevit pokret prožim a celu kompoziciju sve do poslednje kovrdže na kosi, vezujući pobednike i pobedene u jedan jedinstveni neprekidni ritam. To osećanje jedinstva zauzdava telesnu i emoc ionalnu žestinu bitke i tako je zadržava - ali o koncu - da ne provali arhitektonski okvir. Isto tako dramatičan po svojoj snazi jeste jedan drugi spomenik pobede sa početka II veka, Nike sa SamOlrake (sl. 181). Boginja je upravo sletela na pramac broda; njena ogromna krila su raširena i ona još uvek delom lebdi u vazduhu podržavana snažnim vetrom s lica, nasuprot kome se kreće. Ta nevidljiva vazdušna sila koja nadir e postaje opipljiva stvarnost; ona ne samo što drži u ravnoteži pokret figure unapred, već i uobličava s. . aki nabor izvanredno žive draperije. I zahvaljujući tome rađa se izm eđu statue i prostor3 koji je obavija jedna aktivna povezanost - u stvari međuzavisn ost - kakvu dotle nismo \·ideli, niti ćemo je videti još dugo. Nike sa Samolrake zaslužu je svoj glas kao najveće remek-delo helenisTič ke skulpture. Sve dok ona nije bila otkrivena, pre jedno sto godina, delo helenističkog vajarstv a kome su se najviše divili bila je grupa koja je prikazi . . ala smrt Laokona i n jegovih dvaju sinova (sl. 182). Bila jc nadena u . Rimu još 1516. godine i ostavil a je ogroman utisak na Michelangela i još mnoge druge. Istorija njene slave dosta liči na istoriju Ap%na Belvederskcg .. na njih su gledali kao na dva dela koja se dopunju~ ju: na Apo/ona kao na primer skladne lepote, na Laokona kao na primer u zvišene tragedije. Danas smo skloni da smatramo patos ove figure za malo proračunat i retorski; njena preterano brižljivo ob~ rađena površina deluje na nas kao razmetanje virtuoznom tehnikom. Pa ipak, kao grčki original (prema starim izvorima delo je A gesandra, Atenodora i Po~ lidora sa Roda) ono je mnogo uverijivije nego hladni A poloII. Njegov stil uključujući i raspored figura k30 na reljefu, očigledno je poreklo m sa pergamskog friza, mada je njego\' dinamizam postao neugodno samosvestan. Na toj osnovi možemo ga pripisati kraju II veka. :\1ogli bismo pretpostaviti da su R imljani odvezli kući ovu grupu zbog značaja koji je imala za njih: božja kazna srušila s e na Laokona i njegove sino....e upozoravajući tako Eneja na predstojeći p3d Troje i podstičući ga da iz grada pobegne na vreme, A kako se verovalo da je Enej došao u Ita liju i bio predak Romula i Rema, na Laokonovu smrt se moglo gledati kao na prvi u lancu događaj3 koji je najzad doveo do osnivanja Rima. 120 I GRCKA UMETNOST

Portret, vazna grana g'rčkog vajarstva počev od IV veka pre n. e., cvetao je dalje i u helenističkoj eri. Njegova ostvarenja poznata su nam, međutim, samo posredno, većin om preko rimskih kopija. Jedan od retkih originala je veoma snažna bronzana glava sa Delosa, rad s početka I veka pre n. e. (tabla II boji 7). Ona nije bila načinjena za bistu, već, u skladu s grčkim običajima, kao deo cele statue. Identitet modela je nepoznat. Ali bez obzira na tO ko je bio, mi smo se veoma prisno zagledali u nje ga, i on je odmah pobudio nak interesovanje. Plastično modelovanje malo omlitavelo g lica, neodređena, žalosna usta, tuzne oči pod nabranim obrvama otkrivaju nam osobu o buzeto sumnjama i strepnjom, jednu do krajnje mere ljudsku i neherojsku ličnost. N a tome licu ima odjeka grčkog parosa, ali je to patos izražen psihološkim pojmovima. L judi sa ovim određenim crtama i ranije su postojali u grčkom s~'etu, baš kao što postoje i danas. Ali je značajno to što je duhovna složenost ovakvog čoveka mogla da bude izra: tena umetničkim delom tek kada je grčka nezavisnost, kako u kulturnom, tako i u poli tičkom pogledu, bila na završetku. Pre nego što ostavimo helenističku skulpturu, moramo bar u prolazu baciti pogled na još jedan njen vid, koji nam je predstavljen u dražes noj bronzanoj statueti Igralice pod velom (sl. 183). Ona nas uvodi u veliko šareni lo dela malih dimenzija koja su radena za privatne vlasnike. Takvi komadi skuplj ani su isto kao što su pre toga bile skupljane vaze; o kao i slike na vazama, stat uete pokazuju mnogo širi izbor tema nego monumentalne skulpture. Osim poznatih mit oloških tema, srećemo čitav svet svakodnevnih tema: prosjake, ulične svirače, seljake, mla de pomodarke. Groteskno, šaljivo, slikovito - osobine koje retko ulaze u grčku monum entalnu umetnost - ovde igraju važnu ulogu. Najbolji primerci ovih malih figura, k ao štO je ona na slici 183, odlikuju se slobodom uobrazilje kakvu retko nalazimo u delima većih razrnero. Smeli spinlIni pokret igračice pod velom, pojačan dijagonainim naborima draperije, čini da je figura zanimljiva da se gleda sa svih strona, što praktično primorava gledaoca da okrete statuetu u rukama. Ništa ma nje nije neobična ni bogata igra ispupčenih i udubljenih oblika i privlačna suprotnost između kompaktne siluete i pokretljivoga tela koje se krije u njoj. Kad bismo sam o ;mali gde je i kada bilo napraVljeno ovo remek-delo! NOVAC Retko mislimo o novcima kao o umetničkim delima, a većina novaca nas na to i ne pods tiče. Prouča vanje njihove istorije i mzvoja, poznato pod imenom numizmatike. u mnogo m nam pogledu nagrnđuje trud, ali vizuelno uzivanje spada medu poslednje. Ako među g rčkim novcima dosta velik broj pred~ stavlja izuzetak, to nije prosto stoga što su o ni najstariji (ideja da se kuju metalne ispupčene pločice određene težine sa šarom po kojo j će se raspoznavati rodila se u jonskoj Grčkoj nešto pre 600. godina pre n. e.)j na k raju krajeva, ni prve poštanske marke nisu mnogo bolje od svojih dan!dnjih potomak a. Razlog je upravo u upornom individualizmu grčkog politi čkog života. Svaki grad-držav a imao je svoj novac opremljen posebnim amblemom, a uzorak se menjao veoma često, pri čemu se vodilo računa o ugovorima, pobedama ili drugim prilikama koje su podstic ale mesni ponos. Zato je broj novčanih jedinica isko\'anih u jednoj emisiji bio re lativno mali, dok je broj vrsta novaca u opticaju bio veliki. Stalna potražnja za novim uzorcima stvarala je veoma vdte stručnjake, koji su se tako ponosili svojim delom do su ga katkada čak i potpisivali. Tako je grčki novac ne samo neprocenjiv iz vor istorijskog znanja, veC i autentičan izraz promenljivosti grčkog smisla za oblik . Novci nam u svojim granicama ilustruju razvoj grčke skulpture od. VI do II veka pre n.e. isto tako verno kao i velika dela koja smo ispitivali. A kako oni preds tavljaju neprekidne nizove, u kojima je za svaki primerak tačn o utvrđen datum i mes to postanka, oni u neku ruku potpunije prikazuju ovaj razvoj nego dela monumenta lne umetnosti. sasvim kw: 184. Krilari OOt, srcbrni no\'~ć it Peparcta. Oko SOO. pre n.c. Prečnik 3 ,80 cm. Britanski mUlCj, LondQn /~!I: 1l!3. SI/en, .rcbrni nO\'čić iz Nak:.a. Oko 460. pre n.c. Prećnik 3,20 an.

Britanski mw:e;, London GRCKA UME.TNOST I 121

186. Apo/Im, srebrni novčić iz Katanije. Oko 415--400. pre n. e. Prečnik 2,80 cm. Brit anski muzej, London

;\aročilO je karnkteristil:no to !to su najlep!e pri· merke novca arhajske i klasične Grčke kovale obično ne najmoćnije drŽ3\'e - kao Atina, Korint ili Sparta - \'eć one manje, na periferiji grčkoga sveta. Na na· šem prvom primerku (sl. 184) S3 egejskog OSTrva P epareta, ogleda se početak kovanja novca; jedna hadrntna matrica duboko je utisnut a u prilično bezobličnu ispupčenu pločicu, kao otisak u pelll.t· nom vosku, Krilati bog i njegov položaj u obliku vneške tako savršeno prilagoden okviru jeste sumarna minijatum arhajske umetnosti, s\'e do onog svuda prisutnog osmeha. Na novcu sa ostrva Nak sa (sl. 185), mlađem skoro pola veka, matricd popunja\'a. cdu površinu novca; Silen koji pije tako je stešnjen kao da čuči u bačvi. To je jedna nevero\'atno mo-numentaina f igura, koja se odlikuje raščlanjenmću i org:mskom \'it3lnošću strogoga stila. Naš treti noac (sl. 186) isko\'an je u sicilijanskom gradu Kataniji,

pred kraj peloponeskog mia. On nosi potpis svog stvaraoca, Herakleidasa, a i zas lužio je to, jer predstavlja jedno od istinskih remek-dela grčkih kovnica, Ko bi pom islio da je moguCe dati glavu sasvim s lica, u niskom reljefu, sa toliko plastično sti! O\'a ozarena slika Apolona ima sve one plastične obline zretog klasičnog stila. Kjena \'e!ičanstvenost potpuno prevazilazi ograničenja koja rumeeu male razmere nov ca. Od vremena Aleksandra Velikog nao\'amo, na nov· cima se javljaju portreti vlad ara iz profila. Aleksandrovi naslednici najpre su na S'o'oje novce stavljali nje govo lice, da naglase svoju ~'ezu s osvajačem proglašenim za boga. Takav komad vidi se na slici 187. O\'de je Aleksandar prikazan s rogovima koji ga identifikuju s egipatskim bogom ovnujske glave Amonom. Njegov »nadahnute izraz, koji n(lm je dat pomoću poluotvorenih usta i podignutih očiju, karakteristitan je za emooonalizam hel enističke umetnosti kao i p l astično modelo\"llflje lica i nemarne zmijolike kose. Sto se tiče sličnosti, glava je verovatno bila samo u dalekoj vczi sa stvarnim izgle dom Aleksandra ; ali njcgo\"3 idealizovana slika genija. koji sve po-korava odiše dahom nove cre rečitije nego Aleksandrovi veliki portreti. A kad su helenistički vla da.ri jednom počeli da stavljaju svoj lik na nO\'ac, indi· \'idualna sličnost je posta la veća .•\\ožda je najčud nija medu njima glava Anlimaha od Baktri je (današ· nji Avganis ), koja se nalazi na suprotnom kraju lestvice od Aleksandra· Amona. Njegovo pokret ljivo lice prikazuje nam čoveka OŠTrog duha i inteligencije, možda. malo skeptičnog u od nosu na sebe i druge i, u svakom slučaju, bez ikakvc želje da. sama sebe glo· rifikuje . O\'aj ljudski portret kao da ukazuje na put ka bronzanoj gl:!d sa Delosa (tabl a u boji 7), mlađoj za jedno stolcće. On nema pandana u monumentalnoj skulpturi S\'o g \'remena i zato nam poma.že da popu· nimo jedan veliki jaz u svom znanju o helenis tičkom ponretu. Jllsvi»! IcUf): 187. A/cklaIlJ,lr Veliki sa Am,1not:iw rogovima, Hebrni nDV.:'ić u v redno,li 4 drahme, isltol'ao Lisimlh. Oko 300. pre n. e. Prctnilt 2,80 on leti!>: 18!!. A'tlimah od Baklrijt, srebrni nOI'čić. Oko 18.t pre n. c. Pr~čnik ),20 c m. Britanski muzej, London 122 GRCKA UMETNOST

PRVI DEO , STARI SVET 6. Etrurska umetnost Jralijansko poluostrvo se kasnije pojavilo II svetlu istorije. Bronzano doba na njemu se završilo tek VIII veku pre n. e.) otprilike II vreme kada su se prvi Grci počeli naseljavati duž južnih obala Italije i na Siciliji. Ali i ranije, ako ćemo verov ati klasičnom grčkom istoričaru Herodotu, došlo je tu do jedne velike migracijI;!: Etrur ci su bili napustili zavičaj II maloazijskoj Lidiji i naselili se II predelu izmed u Firence i Rima, danas poznatom pod imenom Toskane, zemlje Tuska, odnosno Etrur aca. Ko su bili Etrurci? Jesu li zaista došli iz Male Azije? Ma kako to izgledalo ču dno, Herodotova tvrđenja su još uvek predmet živih rasprava među naučnicima, Mi znamo da s u Etrurci pozajmili azbuku od Grka pred kraj VIII veka pre n. e.) ali njihov jez ik - koji mi danas još veoma malo poznajemo - nema srodnika ni u jednom danas pozn atom jeziku. U kluturnom i umetničkom' pogledu Etrurci su tesno vezani za Mal.u Az iju i stari Bliski istok, ali se odlikuj u i mnogim crtama za koje nigde ne nala zimo porekla. Zar onda nisu možda narod čije prisustvo na tlu Italije možemo pratiti d o doba pre indoevropskih migracija od 2000-1200. godine pre n. e., koje su dovel e Mikence i dorska plemena u Grčku, a pretke Rimljana u Italiju? Ako je tako, izne nadan procvat etrurske civilizacije počev od približno 700. godine pre n. e. naovamo mogao ' poteći od stapanja ovog praistorijskog italijanskog soja sa malim ali snažn im grupama moreplovaca koji su se iskrcavali tu došav~i iz Lidije u toku VIII veka pre n. e. Sto je naročito interesantno, ova hipoteza veoma je bliska legendarnoj priči o postanku Rima; Rimljani su verovali dasu njihov grad osnovali 753. godine pre n. e. potomci izbeglica iz Troje (v. str. 120), grada u t\laloj Aziji. Možda j c to bila etrurska priča koju su Rimljani potom prisvojili zajedno s puno drugih s tvari koje su primili od svojih prethodnika? Sta su sami Etrurci mislili o svom poreklu, ne znamo. Jedini etrurski pisani dokumenti koji su stigli do nas jesu k ratki nadgrobni natpisi i nekoliko maIo dužih tekstova koji se odnose na verski ri tual, mada nam rimski pisci govore da je u svoje vreme postojala bogata etrurska književnost. Mi o Etrurcima praktično ništa ne bismo znali iz prve ruke da nije njiho vih složenih grobnica, koje Rimljani nisu skrnavili kada su rušili ili ponovo gradil i errurske gradove. One su tako ostale netaknute sve do modernih vremena. Italij anska groblja bronzanog doba inače pripadaju onoj skromnoj vrsti koju srećemo svuda u Evropi: OSIaci pokojnika, u sudu od pečene zemlje ili urni, stavljeni su u običnu jamu zajedno s opremom potrebnom za zagrobni život II (oružje za muškarce, nakit i domaći pribor za žene). U mikenskoj Grčkoj ovaj primitivni ku lt mmih bio je izgrađen pod uticajem Egipta, što pokazuju monumentalne grobnice u ob liku košnica. Ndto veoma slično odigralo se osam vekova kasnije u Tos~ kani. Oko 700 . godine pre n. e. u etrurskim grobnicama poćinje da se u kamenu podražava unutrašnje uređenje stvarnih domova. Pokrivene su velikim zemljanim kupastim humkama; one su katkada zasvo~ đene, svodom ili kupolom od redova kamenja koje prelazi jedno preko drugog, kao i Atrejeva riznica u Mikeni (v. sl. 106). A u isto vreme zemljane u rne postepeno dobijaju ljudski oblik: poklopac se preobrazio u glavu pokojnika, a oznake tela javljaju se na samom sudu; ovaj može da bude postavljen i na \'isoko postolje, koje označava visok društveni položaj (sl. 189). Uporedo sa skromnim počecima 189. Urna za pepeo $;1 )jud~kom glavom. nko 675-650. pre n.e. Terakota, visina 6 5 cm. Etrurski muzcj, Chiu~i

duno: 190. Sarkofag iz Cerveterija. Oko 520. pre n. e. Glina.dufina2m. Narodr:i muzej Villa Giulia, Rim d.Jlt; 1\11. Zidna slika (detal,i. Oko SlO. pre n.e. Grobnica lova i ribolo.....1. Tarkvinija grobne skulpture nailazimo i na iznenadna svedočanstva velikog bogatstva u vidu iz vrsnih zlatarskih radova, ukr~enih motivima poznatih sa orijentalizujucih grčkih v aza istog perioda, zajedno s dragocenim predmetima uvezenim s Bliskog istoka. U toku VII i VI veka pre n. e. Etrurci su bili na vrhuncu moći. Njihovi gradovi takm i61i su se S3 grčkim, njihova nOta gospodarila je u zapadnom Sredozemlju i štitila p rostranu trgovačku imperiju koja je bila takmac Grcima i Fenićanima, a njihove terit orije pružale su se od Napulja na jugu do doline donjeg Poa na severu. U samom Rim u vladali su etrurski kralje\'i skoro čitav vck, do osni\'anja republike 510. godi ne pre n. e, Kraljevi su podigli prvi odbrambcni bedem oko sedam brežuljuka, isušili močvarnu ravnicu foruma i sagradili prvobitni hram na Kapitolskom bregu. stvarajući na taj način grad od nekoliko sela koja su dotle sačinjavala jedva n ešto više od skupine. Ali Etrurei. isto kao i Grci, nisu nikAd stvorili jedinstvenu n:lCiju; bili su samo labav savez individualnih gradova-država, spremnih na međusobn u raspru, a sporih kad je trebalo da se ujedine protiv zajedničkog neprijatelja. T okom V i I~eka pre n.e, jedan po jedan murski grad potpadao je pod vlast Rimljan a; do kraja III vcka svi su bili izgubili nezavisnost, mada su mnogi i dalje bil i bogati ako ćemo suditi po bogatstvu njihovih grobnica u periodu političkog opadanj a. Etrurska civilizacija tako C\'eta u vreme arhajskog perioda u Grčkoj. Za vreme toga perioda, anaTOČito pred kraj vr i početkom V veka pre n. e., ctrurska umetnost je pokazala najvHe živome snage. Grtki

arhajski uticaji zamenUi su orijenta liz uju će tendencije - mnoge od najlep!ih grčk ih vaza nadene su u e· trurskim grobnicama toga vremena - ali etrurski umetnici ni su prosto podražavaH helenskim uzorima. Radeći u sasvim različitoj kulturnoj sredini, oni su zadržavali svoj sopstveni, jasno odredeni identitet. j'vloida je trebalo oček ivati da će etrurski kult mrt vih iščeznuti pod grčkim uticajem, ali to nikako nije bio slučaj. Naprotiv, grobnice i njihova oprema po... stajali su sve složeniji ukoliko s u i sposobnosti naroda i slikara rasle. Sada su pokojnici mogli biti predstav· lje ni u punoj veličini, u poluležećem stavu na po. klopcu sarkofaga koji je imao oblik leža ja, kao da učestvuju na kakvom svečanom obedu, dok im je arhajski osmeh poigravao ok o usana. Monumentalni primer na slici 190 prikazuje mu7..a i ženu jedno kraj drugo ga, čudno vesele i dostojanstvene u isto vreme. Citavo telo izvedeno je u terakoti , i nekada je bilo obojeno živim bojama. M.eko zaobljeni elastični oblici tela pokaz uju da je etrurski vajar davao pred· nost modelovanju u mekom materijalu, nasuprot grčkom klesanju u kamenu; kod njih nalazimo manje formalne discipline, ali zato v idimo izvanrednu neposrednost i živost. Mi ne znamo tačno kakve su pojmove o zagrobn om životu imali arhajski Etrurci. Likovi kao što je naš poluopruženi bračni par, koji prvi put u istoriji predstavljaju pokojnike kao potpuno žive i zadovoljne, nago\'cltav aju da su oni u grobnici videli boravi.šle ne samo tela već i duše (za razliku od Egipća na, koji su zamišljali da duša slobodno luta i čije su grobne skulpture zato ostajale . beživotnet). Etrurci su možda vero\'ali i da će, uno· scći u grobnice gozbe, igre i takm ičenja i druga zado· \,oljs[vo. možda moći da navedu dušu da ostane u gradu mrtvih i da n~ znemirava carstvo živih. Kako da, inače, shvatimo namenu čudesno bogatih skupina impre simih zidnih slika u tim grobnim odajama? PoštO se ništa slično nije sačuvalo na grčkoj te rit~ riji, one imaju jedinstvenu vrednost ne samo kao e· tTurska ostvarenja već i ka o e\'entualni odjek grčkog zidnog slikarstva. Od s\'ih je možda najneverovatnija velika morska panorama iz vremena oko 520. godine pre n. e. u grobnici lova i ri bolova u Tarkviniji, čiji je najbolje očuvani deo prikazan na slid 191: \'diko nepre kidno prostranstvo vode i neba, usred kojeg ribari i lovci sa praćkama igraju spor ednu ulogu. SI~ bodan, ritmičan pokret ptice i delfina na čudan nočin podseća na minojsk a slikarstvo, starije hiljadu godina (v. sl. 100), ali ovde ne nalazimo ono best eiinsko lebdenje kr.rakteristično za kritsku umetnost. Isto tako bi možda trebalo da se Selimo Eksekijasovog Dionisa u ćunu (sl. 120), kao najbližeg grčkog pan· dana ovoj s ceni. I razlike su ovde isto tako instruk· [ivne kao i sličnosti, pa se pitamo da li je ijedan grčki arhajski slikar umeo da postavi čoveka u prirodni okvir sa tako pun o efekta kao što je umeo etrurski. Da nije ova zidna slika bila nadahnuta egipatsk im prizorima lova u močvarama, kao što je prizor pri· kazan na slici S5? Oni bi mogli biti najubedljiviji pret· hodnici zamisli ove teme uop!te. Ako je tako, onda je et rurski umetnik uneo život u ovaj prizor, isto kao što je i poluopruženi par na slici 1 90 nadahnut životom u poređenju s egipatskim grobnim statuama. Nclto kasniji primer, iz jedne druge grobnice u Tar· hiniji (tabla u boji 8). prikazuje igrača i igračicu u zanosu; strasna energi ja njihovih pokreta opet nam pada u oči kao karakteristično etrurska a ne grčka po duhu. Osobito je zanimljiva prozirna odeta žene, kroz koju pr osijava telo. U Grčkoj, ova diferencijacija zapaža se samo nekoliko godina ranije, u završnoj fazi arhajskog slikarstva na grnčariji. Suprotnost u boji tela jedne i dru ge figure nastavak je prakse koju su uveli Egipćani više od dve hiljade godina pre t oga (v. tablu u boji l). Tokom V veka pre n. e. etrursko shvatanje za· grobnog život a postalo je kompleksnije i manje skl~ no \·cselju. Promenu ćemo zapaziti čim uporedim o grupu sa slike 192, sud za pepeo isklesan u tamošnjem mekom kamenu ubrzo posle 4 00. godine pre n. e., s njenom prethodnicom na slici 190. 2ena sada sedi u dnu l ežaja, ali ona nije mladićeva žena; njena krila oznaćavaju da je ona demon smrti, a svit ak 192 . .\fladi~ Početak j tUltWn

smrti (sud za pepeo). IV veka pre n. e. Kamen (pietra fctida), dužina 1,20m. Arheo\oiki muzej. Firenca

193. PrtlStorijl za Q,hranji\·anje. III \'ek pre n. e. Grobnita ~ re]jefill1.l, v,r\'cten u levoj ruci sadrži izvcštaj o sudbini pokojnika. Iviladić pokazuje na nj kao da kaže: . Gle, moj čas je dobo«. Zamišljeno, setno raspoloženje ovih figura možda u izvesnoj meri po tiče od uticaja grčke klasič ne umetnosti, kojim je prožet stilove grupe. U isto \Teme, m edutim, ogleda se u njoj i jedna nova atmosfera neizvesnosti i tuge: čo\'ekova sud bina je u rukama neumoljivih natprirodnih snaga; smn je veliki rastanak a ne pro duženje, makar i na drugom planu, života na zemlji. U kasnijim grobnicama demoni smn i dobijaju sve više zastrašujući izgled; na sceni se pojavljuju i drugi joo strasniji demoni koji se često bore sa dobronamernim dusima oko posedovanja pokojnikove duše. Jedan od tih demona javlja se na sredini slike 193, koja predstavlja jednu grobn icu iz III veka pre n.e. u Cerveteriju, bogato ukrašenu štuko reljefima a ne slikama . Celom oda194. Rekonstrukcija .Apolono\'Oi hrama. u Vejima (prcma E. Stefaniju)

jom uklesanom u živoj steni podražava se u velikoj meri unutrašnjost kuće, Uključujući i gr de na tavanici. Jaki stupci (obratite pažnju na kapiIcle koji podsećaju na eolski ti p iz Male Azije na sl. 148), a takođe i površine između niša, pokriveni su lačnim predstav ama oružja, oklopa, domaćeg oruda, malih domaćih životinja i poprsjima pokojnika, tl tak vom okviru, demon sa zmijskim nogn.ma i troglavi pas (u kome poznajemo Kerbera) deluju naročito uznemirujuće. Od etrurskih hramova sačuvali su se samo kameni temelji, jer su same zgrade bile drvene. Iako su bili vični zidanim konstrukcijama za drug e namene, Etrurci su, očigledno iz verskih razloga, izbegavali da se služe kamenom u arhitekturi hramo\·a. Osnoma zamisao njihovih hrnmo\'a slična je u gla\'nim potezim a jednostavnijem grčkom hramu, ali ima nekoliko karakteristika po kojima se razlik uje, a neke od njih će ovekovečiti Rimljani. Citava konstrukcija počiva na visokoj baz i ili podijumu, koji nije širi od cele, i ima stepenice samo sa južne strane; one vo de ka dubokom tremu, koji ima dva reda od po četiri sruba i ka celi iza njega. Cel a je obićno podeljena na tri odeljka, jer su u elrorskoj religiji vladali božanska t rojica, prethodnici rimskog Jupitera, Junone i Minerve. Etrurski hram morao je, dakle, u poređenju sa elegantnim grčkim svetilištima, biti skoro kvadratan i zdepast p o obliku i više je bio vezan za domaću arhitekruru. Nije potrebno napominjati da u n jemu nije bilo mesta za kamenu skulpturu; plastična dekoracija obično se sastojala o d ploča od terakote koie su pokri\'ale arhitrav i sleme na kro\'u. Tek posle 400. godine pre n. e, tu i tamo nalazimo grupe rađene u terakoti namenjene da ispune za bat iznad trema. Znamo, medutim, za jedan raniji pokušaj i to neverovatno smeo - d a se za monumentalnu

skulpturu nade mesta na spoljašnosti etrurskog hrama. Takozvani Apolonov hram u Ve j ima, na se\'eru nedaleko od Rima, standardna građevina u s\'akom drugom pogledu, ima četiri statue od terakote u prirodnoj veličini na kronI, kao što prikazuje crtež nj egove rekonstrukcije (sl. 194) One su stvarale dramatičnu grupu kakvu bismo očekival i u grčkoj skulpturi na zabatima - spor Herkula s Apolonom oko svete ko~ute, u pri sustVU drugih božanstavll. Najbolje oču \'ana od ovih figura, Apolon (sl. 195), dugo je bila prizn:lla kao remek-delo etrurske arha jske skulpture. Njegovo masivno t elo, potpuno otkriveno ispod ornamentainih linija draperije; noge žilave i mi~ićave; žuran, odlučan korak - sve to odi~e izražajnom snagom koja nema premca u slobodnim grčk im statuama toga vremcna. Da su Veji bili zaista središte vajarstva pred kraj VI v eka prc n. c. kao da je potvrđeno i rimskom tradicijom, po kojoj je poslednji ctru rski vladar Rima poz\'ao \'ajara iz Veja da napravi kip Jupitera od terakote za hram na Kapitolskom bregu, Ta statua je izgubljena, ali jedan drugi još čuveniji sim bol Rima, bronzani kip \'učice koja je othranila Romula i Rema, još uvek postoji (sl . 196). Dva dečačića su renesansni dodatak, a najstarija istorija statue je u mraku; n eki naučnici su stoga čak sumnjali d3 možda nije srednjI)vekovni rad. P3 iP3k, ona je skoro sigurno etrurski arhajski original, jer njen čudesno svirep izraz i pritajen a fizička snaga tela i nogu imaju iste one osobine koje ulivaju strahopoštovanje štO i h osećama u ApoIOllu iz Veja. U svakom slućaj u, vučica kao totemska životinj, Rima najt cšnje je povezana sa etrurskom mitologijom, u kojoj su VUkovi, rek10 bi se, igrali značajnu ulogu jo.š od najstarijih vremena. Briga koju su Etrurci posveć i vali likov ima preminulih mogla bi nas navesti da očekujemo ranu pojavu interesovanja za indi \'idualni pomet. Među tim, lica nadgrobnih figura, kakve vidimo na slici 190. j 192 . potpuno su bezlična, i tek oko 300. godine pre n. e., pod uti<.:llj em grčkog port reta, počinje da se javlja sličnost i u etrurskoi skulpruri. Naj lep~ i među portretim a nisu nadgrobni !ikovi, koji pokazuju pre te2:11ju da budu sirovi i površni, već gl ave bronzanih statua. Glava dečaka (sl. 197) jeste pravo remek-delo svoje vrste; čvr stina modelovanja daje naročitu oštrinu čulni m ustima i blagim, setnim oč i ma. Ništa man i utisak ne ostavlja i visok kvalitet !ivačkog rada i doterivanja, koji potvrđuje st aru slavu Etrur3ca kao majstora u obradi metala. Njihova vcltina u ovom pogledu bila je veoma starog datuma, jer je bogatstvo Etruraca počiva lo na eksploataciji ležišta bakra i S"·ožđa. Počev od VI veka pre n. e. oni su proizvodili velike količine hron ih statueta, ogledala i s ličnih predmeta, kako za izvoz, tako i za domaću potrošnju. Car ovih sitnih predmeta lepo se pokazuje u urczanom crtežu na poleđini ogledala urađe nog ubrzo posle 400. godine pre n. e. (sl. 198). Usred jedne talasaste vreže vinov e loze vidimo krilatoga starca, koji je idemifikovan kao Kalkas, kako posmatra n eki čudan predmet. Crtci je tako divno uravnotežen i siguran da smo skloni pretposta vci da je klasična grčka umetnost bila njegov neposredan izvor nadahnuća. Sto se tiče st ila ovog rada, i za njega 195. Apolon, jz Vc;a, oko SOO. prc n. c. Glina, \·jsina 17S cm. Narodni muzej Vill a Giulia, Rim važi to isto, ali je tema isključivo etrurska, jer krilati duh posmatra jetru žrtvovan e životinje. To je primer običaja koji je kod Etruraca zauzimao isto tako važno mesto kao i briga za mrtve: traganja za predznacima i predskazanjima. Etrurci su verov ali da se volja bogova izražava raznim znacima u svem prirode, kao ~to su gnnljavi na ili let ptica, i da čovek, čitajući ih, može da dokuči da li se bogovi osmehuju ili mdt e na njegove poduhvate. Svcltenici, koji su znali ovaj tajni jezik, uživali su ogr oman ugled; čak su i Rimljani imali običaj da ih pitaju za savet pre svakog važnijeg j avnog ili privatnog posla. Proricanje (kako su Rimljani nazivali \'cštinu tumačenja raznih predznaka) E TRUR SKA UMETNOST I 127

Ne može se skoro nikako sumn jati u to da su Rimljani veoma mnogo naučili od njih. Hronza. e. ti običaji su postali sastavni deo našeg kulturnog nasleđa. (sl. u njihovoj glavi. Por/rtl ddalta. Prvobitni zavičaj Etruraca.gledanje u rolju. KapitohIa muuj.a običaj nije bio nepoznat ni u Grčkoj . U njemu se ogleda i religiozno verovanje po kome su Etrurci delili nebo u regione i podizali hramove duž južno-severne ose. sisteme za odvodnjavanje i akve dukte. Arheološl::i muze). i njihovi odjeci sačuvali su se do danas. Početak III veka pre n. već prema pot rebama. Sama kapija. Prema rimskim piscima Etrurci su bili veoma vični arhitektonskim konstr ukcijama i planiranju gradova i premeravanju zemljišta. visina 8S cm.196.a li su Etrurci u tome bili otišli dalje od svih prethodnika. ali velik broj medu nama priznaje da je sujeveran. prvobitno odnosio na let ptica. Možda i ne verujemo da četvo rolisna de telina donosi srecu a crna mačka nesretu. a atrijum. Mi. odnosno do bro znamenje. utvrdena gradska kapija iz Il v.\iesopotamije . U stvari. koj i su Rimljani prihvatili za sve nove gradove koje će potom osnivati širom Italije. Oko SOO. Rimski hramovi su sigurno sačuvali po koju etru rsku karakteristiku. e. Toskana. podeljen na oblasti koje su. istina. pre n. naselili ravnice južno od Rima. pre n. takođe. Firenca sveta. J edini sačuvani spomenik koji ostavlja snažan utisak jeste POTla Augusta u PeTU!!:i. I'isina 23 tm. na kojima su. tako su oni mislili. 216) takođ~ j~ po reklom iz Etrurije. i ho roskopi još u. medutim. ali . Vul~a. odgovarale nebeskim region ima. središna dvorana rimske kuće (v. a govorimo i O događajima punim dobrih predskazanja. Rronr. verO\'atn o naučili Rimljane kako da grade utvrđenja. ncsvesni toga da se izraz . bio je suvik br@g o\'it da bi podsticao stvaranje geometrijskih shema. ne pokutavamo više da proričerno budućnost na osnovu posmatranja ptičijeg leta ili jetre životinje. bogovi ispisivali iščekivanu poruku. ali koliki je tačno doprinos E truraca rimskoj arhitekturi teško je reci. uvučena . oni su u jetri videli nešto kao mikrokosmos. c arda (koj i je išao sa juga na se\'er) i decumanusa (koji je imao smer istok-zapad ). oni su svoje novoosnovane gradove uredi li kao mrežu ulica koje su sve vodile prema preseku dveju glavnih saobraeainica. Etrurci su. sl.vek sadrže mnogo nagoveštaja za puno 197. mOStove. Taj sistem. jer od stare etrurske i rimske arhitekt ure više ničega nema na površini zemlje. 199). Ma koliko čudn i i iracionalni. e.a. Rim može se pratiti unatrag do . zapadne Evrope i Afrike. kada su. Tako dobijene če tiri četvrtine mogle su se dalje deliti i proširivati. tO jest o događajima koj i nag('weštavaju srećnu buducnost. možda ima porekla u etrurskim vojn im logorima.auspiciumt. ~arol:ito su \'cro\'al i u jetre žrtVovanih životinja. t. u Vl veku pre n. ali je sačuvano veoma malo od njihovih velikih poduhvata na ovim poljima. U planiranju gradova i zemljomerstvu Etrurci s mnogo prava i maju prvenstvo pred Grcima.

Tek će Rimljani razvit i ovu kombinaciju na hiljade načina. ne hotcči da ga mešaju s elem entima arhitektonskih redova. 81 i 86) a možda i na nekim drugim objektima . e. već arhitektonsko pročelje. Lukovi koji se ovde nalaze su pravi lukovi. Grci su znali za ovaj princip počev od V veka pre n.poluobličasti svod. Gravirana poledina ogledala. nije samo prolaz. sagrađenog od horizontalnih redova mat erijala. e. Balustrada nosi još jedan otvor (sada zazidan) sa po jednim pilasterom s obe strane. U Mesopotamiji. e. p ravi svod se koristio za gradske kapije (v.. ali su. godine pre n. svodnog kamenja. za razliku od .između dve masivne kule. Vatikanski muzej. e. iznad o\'oga je balustrada o d malih pilastera koji se smenjuju s okruglim medaljonima. tzv. prečnik 15 cm. Takav luk je jak i drži sam sebe. ali su ih Egipćani koristili uglavn om za podzemne grobne konstrukcije i u manjim razmerama.. Oko 400. Očig ledno su ih smatrali za nepodesne za monumentalnu arhitekturu. Etrurcima. sl. Bronta. čije su bočne ivice upravljene prema središtu polukružnog otvora. Porta Augusta. pre n. i njegovo proširenje . sL Ill).Iažnog« luka. II I'ek pre n.ali ne možemo reći u kojoj ftl!Eri jer nedostaju očuvani primeri. Perugia. Polukružni luk. što znači da su sagrađeni od kamenja klinastog oblika. ograničili n jegovu primenu na podzemne konstrukcije i obične kapije. Rim njeni s elementima grčkih redova u jednu monumentalnu celinu. kamena ili opeke (kakav je otvor iznad grede nad vratima Lavlje kapije u Mikeni. 199. reklo bi se. kao i Egipćani. ali zasluga za to što su je pronašli j što su luku izvojevali uvaženje pripada. . bili su pronađeni u Egiptu več oko 2700. a nikad za hramo\'e. kao shema koja očigledn o yodi poreklo od triglifa imetopa dorskoga friza. I u ovome leži važnost kapije Pona Augusta: ona predst avlja prvi poznati primer u kome su lukovi sjedi198. Visok otvor pre mošćen je polukružnim lukom uokvirenim plastičnim profilom.

od Spanije do Rumunije. ali retko o savremenim delima.sve to možemo da pratimo u tako izdašnim pojedi nostima da stalno ostajemo zadivljeni. tumačimo kao um etnost koja je izraz drugih. c. Covek bi mogao pasti u iskušenje da zaključi. malo je pitanja koja istoričare toliko zbunjuju kao što je pi· tanje: . I dok se anegdote i imena umetnika uzgred pominju u drugim kon· tekstima. njenu promenijivu društ\'enu strukturu. ostavili su nam bogato književno zav(Štanje. Praksitel.PRV I DEO I STARI SVET 7. zaiSTa. a mnogi njihovi umetnici. raz\'oj njenih ustanova.   . i bilo mi~ljenje koje je sve donedavno preov1adivalo među naučnicima. od poezije i filozorije do skromnih zapisa u kojima su zabeleženi svakodnev~ ni događaji.bila eenjena u najvi~em stepenu. klasične i helenističke . Staviše. ili govore O umetničkom stvaranju u najstarije doba rimske republike. njene vojne i političk e borbe. od kojeg danas više nema ni traga. S druge strane. broj vidljivih spomenika rasutih ~irom carstva. rimska nam je pristupačnija od bilo koje druge. negrčkih smerO\'3. Lisip . Ako ostajemo uporno pri tome da oni razliku procenjujemo grčkim merili ma. Kraj II veka pre n. teorije i kritike umetnosti kakva je p ostojala kod Grka.. u suštini je grčka umetnost u završnoj fazi opadanja grčka umetnost pod rimskom \'la!ću. kako je opisan u grčkim spisima. tvrdili su oni.»> 200. Ne samo štO su uvozili na hiljade o riginala starijeg datuma .Sta je rimska umt!tnosu? Rimski genije. postoji samo rimska tema. prema tome. da su s ami Rimljani gledali na umet~ nost svoga vremena kao na umetnost u opadanju u po ređenju sa sjajnom grčkom proSIoUu. To je. Ali ostaje činjenica da umetnost stvorena pod rimskim pokrovite ljstvom u celini izgleda sasvim drukčije nego grčka umetnost j inače se naš problem ne b i ni javio. Rimska umetnost Među civilizacijama staroga sveta. Fidija. jav~ ni i privatni žh'ot njenih vodećih ličnosti . ne postoji nikakav poseban rimski stil. oni nam veoma mnogo govore o razvoju grčke umetnosti. 201. i isto toliko velik. od grada~drža\'e do carstva. Rim. postaje začud o nedosežan kada se upitamo da li je postojao karakterističan rimski stil u likovnim umetnostima. bili su grčko g porekla. R azvoj teritorije pod rimskom vlašću. koji se tako lako može raspoznati u svim drugim sferama ljudske delatnosti. verovatno ćemo je videti u manje neg ativnoj svetlosti. od Engleske do Per sijskog za!i\'3. Pa ipak. Ako je. Početak l \'cb pre n. R imska umetnost. želeli da tako hu· de.. i njihovo sopstveno stva· ranje zasnivalo se na grčkim izvorima. Sposobni da jasno i razumljivo govore i ohdare~ ni S\'e!ću o budućim vremenima. ona će nam se učiniti kao proces opadanja.Sibilin hram. Otkuda to? Najočitiji razlog je u velikom divljenju koje su Rimljani gajili za grčku umetnost svih perioda i rodova. Ali tO nije zasluga slučaja. rimski autori pokazuju malo brige za umetnost sopstvenog vrc~ memi. Sami Rimljani su. odakle su dolazili svi stvaralački podsticaj i. iako s u velika imena grčke umetnosti Poliklet. čini se. . A nismo čuli ni za rim~ ske umetnike koji bi bili slami..vet su ih u joJ velem broju i kopirali.arhajske. a kad jednom priznamo da umet. Rimljani uop~te nisu sn'ori li bogatu li· teraturu iz oblasti istorije. e. Th oli. počev od doba republike pa do kraja carstva..•Hram Fortune vidlit.

oružja itd. S druge strane. koja je zahvatil a i stubove peristila. primile ne samo nasleđe Grčke. nećemo moći da na te novine gleda mo kao na poslednju fazu grčke umetnosti.Hram Fortune virilis« predstavlja dobro integrisan tip hrama namenjen rimskim potrebama. Staviše. Mitras) slučajno otkopano pre nekoliko godina u sn:u Londona pruža upeča tljivu sliku kosmopolitske prirode rimskoga društva: bog je persijski po poreklu. ARHITEKTU RA Ako je samostalnost rimskog vajarstva i slikarstva i bila dovođe na u pitanje. Ali. e. 200). yeC i za izložbu trOfeja (statua. Rimsko carstvo bilo je kosmopolitsko dru§t\'o. a ne slučajno ukritanje etr urskih i grčkih elemenata. Te veze s prošlošću su najjače u tipovima hrama koji su se raz vili tokom poslednjih godina republikanskog razdoblja (~10--60. U svakom slučaju. obično veći i sa korintskim stubovima. 201). naći će se jo§ u Il veku n. podignutom nekoliko de cenija posle ~H rama Fortune ~i~k~~:v~~~:~'V~i~~~~e~~:: ~~. Tako su rimska civilizacija.možda b i bio sličan rezultanti raznosmernih struja od kojih se nijedna nikad ne pojavljuj . bilo stavljeno u sud za topljenje na pri lično niskoj temperaturi. u isto vreme. Pod takvim uslovima bilo bi skoro čuđo kada bi se rimska umetnost odlikovala onakvim postojani m stilom kakav nalazimo u Egipru ili jasno ocrtanom evolucijom kojom se odlikuje grčka umetnost. njen razvoj je od samog početka odražavao specifično rimski način privatnog i j avnog života. dubok trem i široku celu. e. rimska arhitektura je stVaralački podvig takvog opsega da će ućutk. mogli su por icati iz bilo koga kraja prostrane teritorije pod rimskom vlašću. znatna vetina rimsk ih umetničkih dela je nepotpisana.onako kako ga mi danas shvatamo . već je.najemo i izvestan b roj etrurskih elemenata: visok podijum. jer bi se reklo da je hram bio posvećen rimskom bogu luka Por tunu) jeste najstariji dobro očuvan primer svoje vrste (sl. Razvoj rimske umetnosti . koliko mi znamo. u kome su n acionalne ili regionalne ene bivale brzo apsorlxwane zajedničkim svcrimskim obrasc em koji je postavljala prestonica. a ne neka jedinstvenost i postojanost oblika. Hram Fortune virilis_ (ime je č ista izmišljotina. bez obzira na to na koliko ćemo umetnika g rčkog porekla naići u izuzetno predominantna. skroz *romanizovana«. grad Rim. Sagrađen u posledn jim godinama II veka pre n.S ibilinom hramu. godine pre n. herojskog doba rimske ekspanzije.. dokle god nisu ugrožavale bezb ednost države.. cela nijt: više podeljena na tri prostorije . I vcka prc n. ali je već odavno bio postao rimski . Počcta\'. kako u Italiji.~. Drugi tip republikanskoga hrama vidi mo u takozvanom . t~hakl~u~~ čini. jer ih nisu korist ili samo za smeštaj kipa božanst'ol a. ona sada zatvara jedan jedini i jedinstven prosto r. Nametani su im bili zakon i red i izvesno prividno po!to vanje simbola rimske vlasti. Tako . on nije puka kopija g njemu raspoz. njihovi bogovi i mudraci bili su gostoljubivo prihvatani uprestonici. S\'ctilištc Fortunc Primigcnijc. pa im je na kraju davano i pravo građanstv a. c.202. Praenesta (Paicstrina). može se uporediti sa stotinama drugih širom carstva. i rimska umetnost.. homogenom i raznolikom u isto vreme. Egipta i Bliskog istoka. ).ati sve slične sumnje . i nasleđe Etruraca. Rimljanima su bile potrebne prostrane unutrašnjosti hramova. Prekrasan mali . sverim ski obrazac bio je dovoljno snažan da ih sve uskladi.) ko je je donosila kući njihova osvajačka vojska. on podseća. naprotiv. nost pod Rimljanima ima neosporne negrčke kvalitete. u T ivoliju (sl. i njegovo svetilište. Sve je to bilo doprin os jednom složenom i otvorenom društvu. međutim. . tako i u prestonicama provincija rimskoga carstva. kao što je bila pod Etrurcima. već. Svetilišt e Mitre (lat. Taj i takav trimski kvalitete rimske umetnosti mora se t ražiti u toj složenoj shemi. Stanov· ništvo novoosvojenih provincija nije bilo silom uterivano u jed noobraznu ludačku košulj u. tako da su svi elementi pozajmljeni od Erruraca i Grka ubrzo dobili nesumnjivo rimsko obeležje.građaninc. e. i njihovi tvorci. u manioj meri. elegantnim proporcijama svojih jonskih s . pOtpuno i iskJjuči vo rimsko po obliku. caja koji Pa ipak. mnogi primeri toga tipa. rimsko dru~tv o je već od samih početaka pokazalo veliku toleranciju prema tuđim tradicijama. Predstojao mu je dug žiVOI.

e kao RIMSKA UMETNOST ! 131 .

Litav niz rampa i tera sa (koje sc jasno vide na sl. kasnije je bila ponovo sagrađena u kamenu. 203). Ono što. sa stepenicam a samo na strani supromoi od ulaza. godine nije h ila porušena vetina kasnije sagrađenih kuća i tako otkriveni ostaci ogromnog hramovnog kompleksa koji je temeljito ispitan tokom prošle decenije. jevtin. ~jegov pr vobitni prethodnik je bila jedna građevina u centru Rima u kojoj je čuvan sveti plam en grada. tek su Rimljani razvili njegove mogucnost i. zbog ćega Je jezgro betonskog zida ostalo ogoljeno pa su ruše. već jedinstven način na koji je prilagođeno mestu na kome se diže. pa je postao njihova glavna građevinska tehnika. uokvireni po! ustubo\·ima. samo je on omogućio velike građevinske poduhvate koji su još uv ek glavni spomenici . Palestrina viri1is_.mcšavine maltera i šljunka sa tucanikom (tj. sve dok bombardovanjima iz vazduha 1944. medutim. istočno od Rima. 101 ). Ovde. zapažamo da su okviri za vrata i prozore od tesanog kamena. međutim. ~ajstariji spomenik na kome su ove osobine u punoj meri očev idne jeste s\'etili~te Fortune Primigenije u Palestrini u podnožju Apenina. sve površine koje se sada vide od beton a su .kao cela okruglog hrama u Tivoliju . Kad izbliže pogledamo celu. slična atinskom Akropolju po svom dominant nom položaju. bila je preobražena i raščlanjena tako da nam se čini da arhitektonski oblic i izrastaju iz stene. Prednosti betona su oči gledne: j ak.i zaista je teško i zamisliti kako bi se ovako veliki kompleks drukčije i sagradio. pod uticajem grčkih gr ađevina tipa tolosa (v. l on je takođe bio rezultat stapanja dveju posehnih tradicija. kamena ili mramora. Rimsko svetilište potiče sa početka I veka pre n. što je druga karakteristika rimsk e arhitekture.a nije postojala ni želja za njim. O\"a zgrada imala je najpre oblik tradicionalne oknIgle seljačke kolibe rimske provincije. masivnošću svojih dime nzija i smelošću zamisli.·ine lišene one čari koju z a nas imaju grčke nclevine.203. iz kojeg se stepeništern načinjenim kao u grčkom pozorištu penjemo do polukružne kolonade koja je p redstavljala krunu cele građevinc:l(up. u ovom primeru. Maketa rekonstrukcije n·etilišta Fonune Primigenije u Praenesli (P21eslrina). ali da su zidovi građeni tehnikom kakvu dotle nismo sreli.\·e!ičine kakva je bila RimI. A rheolo~ki muzej. jedini projekti koji se s ovim mogu porediti nalaze se u Egiptu (v. Rimljani su umeli da sakriju nepr ivlačnu površinu betonskih zido. Ovakvo oblikovanje velikih prostora u s\'etu klasične Grčke nije bilo moguce . sitnim komadima građe vinskog kamena. sl. Jedno od ovih poslednjih vidi se na našoj slici donje ter ase (sl. One nam go\"ore na puno drugih način. pa je tako postala uzor za hramove kružne osnove poznog republikanskog perioda. Ovde opet nalazimo visoki podijum.·a oplatom od opeke. Čitava jedna padina. pokriveno je poluobličastim svodom. e. Danas je ova dekorativna kosuljica iščezla sa većine rimskih zgrada. obloženi malim pljosnatim komadima kamena. ili glatkim g ipsanim malterom. Oni su načinjeni od betona . hram P2 RIMSKA UMETNOST . baš kao i poluk ružna udubljenja u osnovi. 204). 202) vode do velikog dvorišta s kolonadom. i elastičan. i venci igraju značajnu ulogu u vertikalnom rešenju zgrade. Ovaj način zidanja bio je pronađen na Bliskom istoku više od hiljadu godina ra nije. čini svetilište u Palestri ni tako impozantnim nisu njegove razmere. i jednu ljupku spoljašnost nadahnutu grčkom umet nošću. str. kao da je čovek prosto dopunio nacrt koji je izvela već sama p riroda. uhvatio je bio korena još od najst arijih vremena jedan čudan kult posvećen Fortuni (sudbini).) i. Otvori s lukovima. boginji majci. u nekada važnom etrurskom utvrđeniu. Izuzev stubova i arhitrava. i bio je sjedinjen sa čuvenim proročiŠtem. ali se koristio samo za utvrđenja. opeke itd. Obli i veličina ovog svctilišta potpuno su bili skriveni srednjovekovnim gradom koji jc bio sagraden iznad njega.

veliki arhite kturom uokviren trg uz hram Venere Genctrix. predsta vljali su. OCU $vetilišta Fortune Primigenije u Praenesti (Palesuina) . Plin roruma u Rimu ratorska vlast (82-79.. Forum J ulium. koje nam govore veoma malo O njegovom prvobitnom sjaju. takođe. godine pre n. 59). 205). padamo II iskušenje da pretpostavimo kako je on sam naredio da se sagradi svetilište. osnovicu i drugih građevinskih projekata . i kao znak zahvalnosti Fortuni i kao s pomenik II njegovu ličnu slavu. Hauepsute. Značajno je što svetilište II Palestrini potiče iz vremena Sule. čiste linije koje premo!ćuju širok u dolinu pohvala su ne samo visokom kva- . mitske pretkinje Cezarove porodice. 206). e. Luk i svod. kao !to je izuzetno dobro sačuvan akvedukt kod Nimesa u južnoj Francuskoj. koji su bili vezani za nj zajednič kom glavnom osom (sl. Na žalost. koje sm o sreli u Palestrini kao bitni elemenat rimske monumentalne arhitekture.204. Ovaj Cezarov forum stvorio je shemu za sve kasnije imperatorske forume. onda je palestrinski građevinski komple ks lako mogao nadahnuti Julija Cezara. pozn at pod imenom Pont du Gard (sl. te se tako došlo do najveličansrvenije arhitektonske panora me rimskoga sveta. sl. novijeg dat uma. ! irom celog carstva nalazimo veliki broj drugih. Ako je tako. Prvi poduhvati te vrste bili su izmen i za potrebe grada Rima vct krajem IV veka pre n. Njegove čvrste. čija je apSOiUln3 dik20S.) označila prelaz iz republikanske vladavine II vladavinu jednoga čoveka. Ovde je stapanje verskog kulta i lične slave još očitije. Julija Cezara. i nj egovih naslednika careva. danas od njih postoje još sa mo tragovi.sa korisnom a ne estetskom namenom. koji je pred kraj života bio pokrovitelj za projekt zamišljen II sličn im razmerama II samom Rimu. A kako je Sula II građanskom ratu odneo veliku pobedu na d svojim neprijateljima kod Palestrine. Međutim. mOStova i vodo voda . e.kanala. danas je od foruma saču~'ano samo stmjičasro polje ru!ev ina.

Pont du Gard. Koloscum (pogled iz vazduha).cna i monumentalna. koji jc dobijen presckom dvaju poluobličastih svodova pod pra vim uglom. dtmo: 209. Prekrasna ravnotcža vlada izmedu horizontalnih i \'crtikalnih elemcnata u sistcmu poluslubova i glavnih vcnaca. Za \T~en 80. g0dine n. tradicionalnije tipovc zgr ada. Rim. 208. ogromnom amfiteatru za gladijatorske igre u srcdi~tu Rima (sl. d a . drugi sprat Koloseuma !q R! \lSKA UM ET:-. Tri klasična reda dižu se jedan iznad drugog u skladu s njiho\'om unutrašnjom . 210. 72-80. sl. 211). ). e. koji nam je lepo prikazan u tSibilinom hramu. prvi put u istoriji arhitekture. u rimskoj adaptaciji redovi su svi slični medu sobom. j er je zahvaljujući njima o\'a džinovska f3S3da dobila ljudske relacije.m'ore vclike unutrašnje prostore. Tu je primcnjen već poznati poluoblita5ti svod i jedan složeniji oblik. krstasr i svod (v. Luci. primer o\'og post upka na čuvcnom rimskom Panteonu. ali je zaodeva i naglašava tesanim kamenom. dostojanst·. možda.su se dosad sačuvale (v. Izgled spoljdnjeg 2ida Koloscuma Unutra~njOSI.'!mes. katkaJa s re\'olucionarnim rezultatima. U konstruktivnom pogledu o ni su postali bcstelesni. najstariji i najstroži u prizemlju. izraženo masom. 207-209). cela Panteona izgleda kao jedan neuknclen cilindričan 206. pa korintski. \'eoma velikom hramu kružne osnovc sa početkJ II \'e ka. mogao je da primi preko 50. koja su postala zna~jna srt:dišta uruštvenog života u carskom Rimu. mdi~a. 201) toliko razlikuje od Panteona da se ovaj nikako nije mogao razviti iz njih. s a beskrajnim nizom luko\'a.000 gledalaca. l mnogo ranije su postojali hramovi kružne o snove. Sa spoljašnje strane. Ovi su bili koriščeni naročito II . Spoljašnost.lOST .. svodov i i upotreba betona doZ\'olili su Rimljanima. Početak I veka litetu rimskog gradevinarstva već i smislu za red i trajnost kojima su nadahnuti o vi napori. odraža\'a unutra~ nju podelu gr ađcvinc. 207. sl. dok je bio čitav. Jezgro od betona sa kilometrima dugih :zasvodenih hodnika i stcpeniSta jeste re mek-deJo građcvinske "dtinc kojim je regulisan noometan prilaz arcni i izlazak iz nje. (sl.. jedna od naj\'ećih individualnih grad evina na celom s\'etu. Najočitiji je. Osobine koje smo ovde sreli ostavljaju na nas snažan utisak i u Koloseu rnu.elikim kupalil ima.tcžinom': dorski. čija je unutrašnjost najbolje očuvana i naiimrresil'nija od svih unutrašnjosti grad! "ina kojc grm. ali njiho\'a ~tctska funkcija i dalje je bez premca. 209). Medutim. Iskust\'o koj e je ovde bilo stečeno moglo se potom preneti na druge. ali se njiho\' oblik. zatim jon ski.. on je. poStepcno smanjcnje proporcija skoro se i ne primećujc .

pošto su istog ra spona. 2 11 ) ne prikazuje ga u pravoj meri. sedmo211. ne može se prikazati fotografijama. naravno. Rimsk i arhitekt Vitruvius. pozadi zatvorene.a. trem je bio zamišljen kao sastavni deo pra\'ouganog dvorišta s kolonadama ispred hrama. zidne obloge od šare nog mermera i pod ostali su u osnovi isti kakvi su bili II rimsko doba. a t oliki je i prečnik unutrašnjeg prostora.80 m). ostavljaju utisak otvora koji vode II susedne prostorije i tako ne daju da sc u Panteonu osetamo zarobljenim. dakle. Pre svega. ali moramo imati na umu da pogled na ovu zgradu više nije onakav kakav Je hio. vet je sa\' naglasak stavio na veliki zasvođen prOSTor koji se s iznenadnom dramatičnošću pr ed nama otvara čim stupimo unutra. Snaga utiska koji ostavlja ovaj entcrijcr.. izgleda logično pretpostaviti da je zlatna kupola imala simbolično značenje i da je predstavljala nebeski s\'od. n. sl. Narodna u mttnitka gaItriji. koj e pokazuju da težina kupole ne počiva ravnomerna na tamburu. Sto se tiče cele. Spolja se ova ravnoteža nije mogla postići jer je trebalo obuzdati stremljenje kupole u vis na roj način što je zid pri dnu znatno masivniji od vrha (debljina kupole smanjuje se od 6 na ). očigledno nije računao na spoljašnji utisak. tačnije rečeno. Rim. ulaz je nagllclen dubokim tremom. bez prelaza. II spisu pisanom čiuv vek pre građenja Panteona opisuje amam s kupolom u jednom kupatilu. i kasctc na kupoli koje se smanjuju ka središtu takođe su prvobitne.tambur na kome se diže blago zaokrugljena kupola.svim bogovima« ili. Kupola nije plitka. arhitekt. Kao što i ime nagoveštava. C. ali kako su od glavnog prosto ra pregrađene stubovima. vet da je usredsređena na osam tpotpornja«. nivo okolnih ulica je mnogo viši nego ~to je bio II antičko doba. čak i umetnička s lika koju smo izabrali (sl. uz to. Va!ingtOfl O. Prema tome. 01:0 1750. (Krc:ssova zbirka) rici bogova planeta (i niša ima sedam). Drugo iznenađenje su niše. 200). skla dnn i zastrtcl ujući u isto vreme.r svakom slučaj u. Panteon. Pa ipak je ova S\'ečana i velelepna građevina ponikla iz veoma skromne tradicije.e u začetku (nesumnjivo u malim razmer ama) bitne karakteristike Panteona : poluloptasta kupola. Stubovi. Panteon je bio po. tako da su danas zatrpane stepenice koje su vodile II hra m. svećen 210. Ovo IIOko« nalazi se na 33. u potpunoj ravnoteži. Spajanje ovih dvaju elemen ata je dosta grubo. tako da su kupola i rombur. UmmaJnjost P(ltIwmo. 118-125. a knlžni otvor II njenom središtu omogućuje izdašno iravnomemo osvetijenje. t. utisak je sasvim različit od onola što bismo očekivali sudeći po dosta nepri"lačnoj spo ljašnosti. kakav nam je poznat iz rimskih hramova konvencionalnog tipa (v. u kome se nala7. slika Giovannija Paola Pannini.. ali je pozlara koja ih je pokrivala iščezla.5 m od poda. već je prava polulopro. koje je sigurno delovalo tako da je trem izgledao odvojen od rotun de. Niše su. proporcionalan odnos i zmeđu visine i RIMSKA UMETNOST I 135 .

sl. 213). Bolje su sreće bile bazilike po pr ovincijama. koja ima skoro sve karakteristike uzornog [ipa. Danas stoj i samo još severni brod tri ogromna odeljenja sa poluobličastim s\' odom. koje omogućuju pristup u bočne brodove. Libija. Medu njima se ističe bazilika u Leptis Magni u severnoj Africi (sl.a. uglavnom. Pošto krstasti svod podseća na baldahin. tako da je u~u: trašnjost baz ilike bila verovatno puna i svetlosti I vazduha uprkos svojim ogromnim dimenzija ma. Bočni brodovi su. Konstantinova bazilika. Bazilika. Osnova oozilike u leptis Magni . najpre su stvorene u helenistićkoj GrČkoj. Ove bazilike l:vo : 214. K3rakala i Dioklecijan. gornji deo zidova glavnog broda (nazva n prozorski zid) mogao je d3 podnese velike prozore.lvii ćemo naići na takvu konstrukciju u mnogo kasnijim gradevinam:.uptis Magna. bio je znatno viši. bili niži od glavn og broda da bi omogućili otvaranje prozora u prozorskom lateralnom zidu.212. njegovi zidovi počivaju na kolonadama . e. Srednji deo ili gl3voi brod. u kojima je njiho\'a glavna funkcija bila da pruže dos tojanstveni okvir za sud koji je de1io pravdu u ime cara. Sam Rim imao je "eCi b roj bazi1ik::l. 215). da se pedesi temperatura u prostoriji s parom). ali je ona s3gradena u mnogo većim razmeram3. ali ih je malo do danas saču vano. njen oblik izveden je od velike d\'orane ja\'nih ku patila koja su sag radila d\'ojic3 f3nijih imperatora. 213. . Rim. 21 4. koji su pokrh'ala tri krSt3St3 svoda (v. Početak III V(ka dolt: 215. Konstantinova bazilika sa p očetka IV veka pruža sličan primer. Dug srednji brod završava se polukružnom nišom ili apsidom na oba kraj a.anim k::lpkom na lanc ima. To je vero\'atno bio najveći enterijer pod krovom u celom Rimu. Rekonstrukcija Konstantinove bazilike (prema l-1ueJsenu) širine i kružni otvor u sredini (koji se mogao zatvoriti bron1. gornjem d elu zida glavnog broda. n. za razliku od drugih bazilika o kojima ćemo kasnije govoriti. Bazilike. duge dvorane koje su sluzile za f3zne potrebe g radanskog ži\'ota. l'od Rimljanima postale su odlika svakog većeg grada. Oko 310--320. potevod crkvi pa do ždezničkih stanica. kod kojeg su sva teži na i pritisak usrectsredeni na četiri ugla.

hri~ćanske bazilike IV veka bile su građene prema starijem tipu s drvenom tavanicom (v. Oko 1:'0. ostajao je veran njihovom duhu. to je velika građevina od opeke i betona (ili niz takvih građevina) oko malog središnog dvorišta. Insula nagoveštava mnoge karakteristike moderne stambene zgrade. tradicionalno mesto za čuvanje portreta porodičnih predaka. Udimo sada u takozvani Dom srebrne sv adbe u Pompeji. Stoga su bile žrtve požara. koji najčešće srećemo u samom Rimu i u Ostiji. na dužoj osovini kuće. Osim odaja raspoređenih oko atrijuma. počev od imperatorskih palata do četvrti gradske sirotinje. očigledno. već i veoma veliki broj raznih zgrada za stanovanje. mogu postojati još i pro storije koje se nadovezuju na zadnji deo kuće. Na suprotnom kraju atri. Početak l "eka 217. četir i korint ska stuba na uglovima otvora pod krovom daju mu pomalo osobinu unutraSnjeg dvorišt a. Ako se nije više oslanjao na njih u pogledu konstrukcije. Mnogi njeni primerci. zbog njene očigledne sličnosti s javnim kupatilom. 217). kao što je i danas još u velikoj meri u modernoj Italiji. ostaju nam dva . L:etvrtasta ili pra\'ougaona središna prostorija osvetljena otvoro m na krovu. Svakodnevni život zanat1ija i trgovaca koji su stanovali u takvim insulama bio JI. ali su je Rimljani ~ pogradanili _ i razradili je u tipičan dom imućni h. ubraja se među najbolje očuv ane primerke. Ako ne uzme mo u obzir dve krajnosti ove lestvice.ući nove oblike zasnov ane na konstrukcijama luka. zaklonjenost od tuđih očiju i samodovoljnost bile su veoma važne za bogatog Rimljanina. svoda i kupole. Neke insule imaju i po pet spratova i balkone iznad drugoga (v. tablinum. oko koje su rasporedene ostale prostorije.: orijentisan prema ulici. a stanovi za mnogobrojne porodice iznad njih. sačuvalo od domaće arhitekture. peristil. Ispiru. jer je tako bilo zgodnije i u skladu sa tradicijom. a iza njega je vrt okružen kolonadom. Jedno od zadovoljstava koja pruža proučavanje rimske arhitekture jeste to što o na ne obuhvata samo velike javne građevine. KonstantinO\'a bazilika u Rimu bila je smeo poku~aj da se stvori n ov.uma vidimo udubljenje. Domus je zgrada za jedn u porodicu. godine. zapazili smo da je rimski arhitekt i dalje poštovao svoje vanJske obaveze prema klasičnim grčkim redovima. ma kako da je teško ootećena. ona nije imala direktnih naslednika. O vde se arrijum razvio u prostoriju koja snažno deluje svojom veličinom. str. sl. U svakom slučaju. otkriveni su u Herkulanu mu i Pompej i. na raznim stupnjevima razvoja. Možda se ljudima či nilo da nema dostojanstva. U sredini se nalazi plitak basen za hvatanje kišnice (obratite pažnju na to da je k"TOV nagnut unutra). . Tek se dam veko\'a kasnije zasvodene bazi!ikalne crkve postale su uobičajene u zapadnoj E vropi. 159). priznaj ući estetski autoritet 216.imale su drvene tavanice umesto zidanih ~VlJJt)"a . u kojoj se s ulice nalaze krčme i radnje u prizemlju. OStij3. zasnovana na staroj italijanskoj tradiciji. snimak na slici 216 načinjen je iz vestibila. Pompeja. U vreme Etruraca to je bi la seoska kuća. Njena glavna karakterist ika je atrijum. Sve je sa ulice zatvoreno zidom bez prozora. Manje eleganma nego domus i bez ikakve sum· nje gradska od sa mog početka jeste insula ili gradski blok. staroj rimskoj luci blizu ušća Tibra. zasvođen tip. čuvenim gradovima blizu Napulja koji su bili zatrpani vulkanskim pe pelom za vreme erupcije Vezuva 79. Dom srebrne svadbe. Alrijum. ali zamisao izgleda da nije naišla na veliki odziv u javnosti. Prisnost koju je pružao domus bila je rezervisana za manjinu koja je mogla sebi da je pruži. Insula Dijaninog doma. osnovna tipa pomoću kojih se objašnjava većina onoga što se. a li bazilika u Leptis l"1agni. a ne zbog tehničke neophodnosti.

Venerin hram. tako i s obzirom na poreklo. 219). Pred kraj III veka novotarske ideje slične ovima toliko su se uč\Tstile da je tradicionalna &gramatika« grčkih redova svuda bila zahl'aćena procesom raspad::mja. sistema nosača i greda kao principa organizovanja i raščlanjavanja. čime se u konvencionalne sastavn e delove okruglog hrama unosi novi odnos sila (I'. kako po utisku koji ostavlja. sl. od rimskog osvajanja Grčke do kraja I veka. Na peristilu Dioklecijano\ "e palate u Splitu (sl. Neprekinuti ritam izbačenih i uvučenih članOI'a zahvatio je čak i zabat kalk an nad glavnim vratima. mogli su biti samo stavljeni preko zasvodenog jezgra od opeke i b etona. jer o va živopisna fasada s njenim ispustima vuče koren iz arhitektonskih pozadina rimskih pozornica. . a tendenc ija je svakako bila najizrazitija u azijskim i a fričkim provincijama imperije. Peristil. sada iznova sagrađena u Državnom muzeju u Berlinu (sl. Posle toga n ailazimo na sve \'eti broj prim. 20 1). o ukusu za m aštoviti. a s leve strane vidimo jedno još revo!ucionarnije rešenje niz lukova koji po6vaju direktno na stubol'ima. Isto tako je neobičan i mali Venerin hram u Balbeku. g. Dioklecijanova palata. Ol'de su konveksnoj krivoj liniji cele efektno suprotstavljene konkav ne niše i izdubljena linija osnove i glavnog venca. 218). Berlin do/t: 219. sagrađen verovatno početkom II \"eka i obnovljen sto godina kasnije (sl. ima izvesnih dokaza da to dopire unazad do kasnog helenističkog doba. II i I!l vek saJtrim do/t: 220. Jugoslavija.:ra koji sl'edoče o supromoj struji. Ovaj pravoverni poklonički stav prema arhitektonskom rečniku G rka vladao je. Oko 300. sagrađena oko 160. arhitrav i z abat . Njoj bi dobro pristajalo ime scens ke arhitekture. 220) arhitrav između dvaju središnih stubova ie zaobljen i t ako predstavlja odjek luka nad vratima ispod njega. Split. Stub.kalkan. Oko 160.. ali njihov oblik kao i medusobni odnos još m'ek su bili odredeni prvobitnom *gramatikomc redova. lomeći ga na tri dela. BailJek. uopšte uzev.demo: 218.. megramat ičkit preobražaj grčkog rečnika. Kapija Tržnice iz Mileta (obnOI'ljena). Liban. Odanu muzej. Kada i gde je to počelo. Ka rakterističan primer je kapija na Tržnici u Miletu. još uvek je sp o.

bilo iz naučnih sklonoSti ili iz pomodarstva . pre n. da su još o d naj · starijih republikanskih vremena. Početak verovatno tre ba tražiti u grčkom običaju da se votivne statue pobednika na atleukim takmičenjima ili drugih važnih ličnosti postavljaju u posvećeni prostor koji okružuje svetilište kao štO su ili Delfi i Olimpija (v. Palata Tor Jonija.e. za koju se nekada smatralo da potiče iz 11 veka pre n. Početak l veka pre n. Bronu. neophodno za dalji razvoj arhitekture. odeći. cak i ako ne uzmemo u obzir uvoz i kopiranje naveliko grčkih originala. Postoji li neki rimski stil?f vodio se nadugačko i naširoko oko skulpture. koj a je stajala u opreci sa ant ikvarsko~ekora[ivnom strujom. ali tek sada. Oko 80. iz pisanih izveštaja. 155).-lemobilisa· nimt odjecima grčkih ostvar enja. i to iz pot· puno objašnjivih razloga.Nekoliko usamljenih primera ovakve arkade mogu se naći i ranije. a sada je uglavnom RU-ISKA U M ETNOST I 139 . atributima i natpisima ? Naš jedini putokaz za odgovor na ovo pitanje jeste bronzana statua u prirodnoj \'eličini nekog službenika zvanog L'Arringacore (sl. lišenih njihovog ranijeg značenja i svedenih na status veoma pre-fi njenih del a zanatske radinosti. još nije otkriven nijedan rimski portret koji bi se. prirodna veličina. vis. O\'aj običaj se zadržao s\'e do kraja carstva hiljadu godina kasnije.80 m. Rim 221. Ovo jedinstVo. Arhwlo!ld muzej. sjedinjenje luka i stuba poslalo je u punoj meri zakonito. Iako je potražnja za skulpturom u R imu bila ogromna. ili su njihove ličnosti bile raspo znavane samo po držanju. Oni predstavljaju živu vajarsku tradiciju. glas koji je pratio Rimljane da su podražavaoc i kao da se rodio zbog velikog broja dela koja su očig ledno ili bar verovatno . Mi znamo.\1ermer.a daptacije i varijante grčkih uzora svih perioda.. mogao Slaviti u vreme pre I veka pre n. e. Mi cemo se ovde uglav nom pozabaviti onim vidovima rimske skulpture koji su najjače ukorenjeni u rim· skom društvu: portretom i narativnim reljefom. na pragu pobede hrišćan· stva. S druge strane. Firenca kav stav protezao i na egipatsku skulpturu. Povremeno se ova· 222. e. 221). 1. Tako postoje čitave katego-rije skulptura proizvedenih pod rimskim po krovi· teljstvom koje zaslužuju da se nazovu .j sk1onosti za raskošnom unu· trašnjom dekoracijom. m a i s najmanje pouzdanoSti. Au/uJ Mmf/Uf ( L'Arring(ltore) . . l'OT/rtl Rimljanina. stvarajući modu pseudoegipatskog vajar stva. . prva četiri veka ove rimske tradicije za nas su zatvorena knjiga. U kakvom su odnosu ove stare statue bile prema grčkom i etrurskom va· jars(\'U? Da li su uopšte bile dostigle bilo kak\'e spe· cifične rimske osobine? Da li je u njihovom slu čaju p ostojala individualna sličnost bilo u kom smislu. čini nam se tako prirodno d a skoro i ne shvatamo zaštO mu se uopne nekad neko i pro· tivio. sl. Na žalost. dobar njen deo treba pripisati straSti za sakupljanje starina . zaslužni političk i i vojni vodi bili odlikov ani na taj nač in ~tO su njih('we statue bile postavljene na javnim mestima. nema nikakve sumnje da su izvesni rodovi skulpture igrali ozbiljnu i važnu ulogu u starom Rimu. e. VAJARSTVO Spor oko pitanja: ..

prošireno mišljenje da je iz prvih godina I veka. pre n. Rim 223. Mermer. prirodna \·clitina. koje se njime odlikuju u najizraženijoj ronni. Vatikanski muz. zdra\ '. Jer ovde nalazimo veoma malo od onog helenistickog ukUsa koji je karakterist ičan za kasniju etrursku tra· diciju. Kapitolslci mUlcj. e.e. postaje jasno kada se upoznamo s rimskim portretnim glavama iz godina oko 75. Rimski palricijt sa poprSjima S1iojili prtdaka. Rim . Ona potiče sa južne ctrurske teritorij e i nosi etrurski natpis u kome se pominje ime Aula Metela (Aulus Metellus. Oko 20. bar. Đa je 0\'0 bio Stav kome se svesno težilo kao po. ne kao kritika. pre n. Izraz meoduhovljen« sam se namete. za koje se pretposta\'lja da je ime osobe koja je služila kao model. već kao način da se opiše osnovni stav umetnika za razliku od grčkih i etrur· skih portretista. Oko 30.cj. On je verovatno bio Rimljanin ili.stari tip toge. moglo bi se posumnjati da je naš vajar pokušao da se prilagodi je dnom odredenom tipu portretne statue. ne samo u ovim spoljašnjim obeležjima već i stil om. koji označava i obraćanje i po. jadja na Stotinama rimskih statua iste vrste. bo što pokazuje natpis. ali sc gest. od Rima postavljeni službenik. a i odeta je rimska . e. August iz Prim~portc. pre II. Rad je očigledn o etrurski. Prema tome. 225. z itimoj vrednosti. Uobličavan je monumentalnog i nesumnjivo rimskog portretnog stila bilo je očigledno dovršeno te k u ra" i do/t: 224. na l atinskom).. Ono što ovu figuru čini znamenitom jeste ozbiljnos t i faktografska prozaičnost koja se oseća čak do aputa na obući. I'isilla 2 m. Mermer.

isti je slučaj i sa dvojicom p redaka na slici 223 (razlike u stilu i obliku poprsja ukazuju na to da je origin al glave levo oko trideset godina stariji nego drugi). Ali to ipak nije tačno: bore su verne originalu. isklesane otprilike pola veka kasnije od prethodnog primera.ozbiljnu. p ravili su voštanu sliku njegovog lica.pa izgleda da karakter mod ela izbija na površinu samo slučajno. Rim. namena statu e na slici 223.še razmeću pred javnošću svojim precima. e. i zbog nepos tojanosti voska verovatno nisu trajale duže od nekoliko desetina godina. i sama je kopija. a ta sumnja je potpuno na mestu. prisvoj io ga je Aleksandar Veliki. pre n. Možda su patriciji. jer figura i treba da predsta vlja oboje. a ne . Glava na slici 222.rukopiSt umetnika koji ga je zabeležio. pa i njego\"i nasl ednici. koji se lako shvata u kontekstu njihovog predač kog kulta. na primer. naravno. koja ostavlja tako snažan utisak. . To je. mrgodnu. e. To je . Ona prikazuje jednog nepoznatog Rimljanina kako drži dva poprsja svojih predaka. 14. načinjena oko pede set godina kasnije nego original koji je izgubljen. a brižljivo zapažene pojedinosti li ca kao da su biografski podaci koji ovu praotačku sliku izdvajaju od drugih. ali je potražnja porasla tek u početku I veka pre n. Kad se približimo vladavini Augusta (27. 11 5). ono što je bilo važno bio je samo . ona se pojavila kad su one bile prenete u menner. str. naći ćemo jednu novu struju u rimskoj portretnoj umetnosti. koja se potom čuvala u speci jalnom udubijenj u u zidu ili porodičnom oltaru. Rad se ničim naročito ne odlikuje. Pri pogrebu su ove glave predaka nošene u povorci. Rečit ija suprotnost skoro se ne da zamisliti. osetiV§i da ie njihov tradicionalni vod eći položaj u opasnosti. patricijske rimske porodice uporno su ga se držale sve do carskoga doba. ali ih je vajar obrađivao biranim nagl~a vanjem koje treba da nam dočara jednu specifično rimsku ličnost . Tako ovde na rimskom tlu srtćemo shvatanje koje nam je poznato iz Egip ta i sa Bliskog istoka: shvatanje o božanskom vladaru. savremenika divnog helenističkog portreta sa Delosa na tabli u boji 7. Nije potrebno napominjati da te osobine nije bilo u v oštanim predačkim kipovima.doba Sule. koji su za uzor uzimali njega.pTen. Pa ipak. n. rimska nam na prvi pogled izgleda samo kao podroban izveštaj o topografiji lica . štO je značilo da se slobodno mogu ponavljati. kada je i rimska arhitektura dostigla zrelost (v.praotačko g lika. Ono je dOlJpelo u grčki svet u IV veku (v. 225). možda će nam pomoći i da objasnimo zaštO se kod Rimljana razvio tako nezasitan prohtev za kopijama čuvenih grčkih deJa. 24-29). čelične volje u svom izvršavanju dužn sti. 133). bile samo zabeleženi podaci a ne umetnička dela.). Dok helenistička glava ostavlja na na s utisak svojim utančanim poimanjem psihologije modela. mermerne glave zadržale su karakter zabelcženih podataka.praotački like strahovitog autoriteta. U nje nom osobenom duhu ogleda se prastari rimski običaj.!:. Ani Pads. bez sumnje. kad bi umrla glava porodice. str. e. postup kom koji ne samo što je kipove predaka učinio trajnim vet ih je monumenta1izovao i u duhovnom smislu. poželeli da se malo vi. p o s\"oj prilici očevo i dedovo. V ideli smo korene ove vrste obožavanja predaka u primitivnim društvima (upor. Tako je žel j a da ih vide ponovljene u menneru sasvim prirodna. Oni su ga predali Juliju Cezaru i rimskim imperatorima. vizuelnih dokumenata. obe se odlikuju krajnjom s ličnošću s origina lom. kao. Mi ovaj stil vidimo možda u njegovom najsnažnijem izrazu u licu nepoznatog Rimljanina na sli ci 222. teksu lica. koji su najpre podsticali obožavanje 226. sm ajući da je to način da nagiIlSe starinu svoje loze. a ipak izgledaju kao dva posebna sveta. Na prvi pogled možda nećemo bili sigurni da li ona predstavlja bog a ili ljudsko biće. lepo oseća čak i ovde. u prekrasnoj stami iz Primaport e (sl. Taj nedostatak smisla za jedinstvenost originala. 224. nesumnjivo. Ove slike su. ali se duh . IJ-9. koja dostiže v rhunac u kipovima samog Augusta. sl. 19.

Pa ipak. Mermer. \·isina. metala i kože. Fragmfnt iS1OČnog friza Panenon3. statua odiše jednim očigledno rimskim duhom. Imperatori su isto tako ovekovetavali svoje najznamenitije podvige u narativnim reljefima na monumentalnim oltarima. iako ne znamo u kojoj su meri te slike bile rađene u pojedinostima. sitni detalji fizionomije su potisnuti a usredsredena pM'nja na oč i daje joj o naj madahnuti. prikaza li su istorijske događaje kao što je birka kod Salaminc veC sredinom V \·cka.60 m . gde je "era II božanskog . imperatorov gest poznat nam je sa fig ure Aula Metela. Svaki Rimljanin bi ga odmah prepoznao jer ga je poznavao s novca i bezbrojnih drugih predmeta na kojima je bio predstavljen. Pa i glava je idealizovana. slavolu cima i stubovima. kao mitski događaj izvan vremena i prostora. ili. Carska umetnost. a ne u okviru jedne od ređene borbe. Mermer. Louvre.svoje ličnosti samo u istočnim provincijama. medutim. iako ne više tako dosledno.to jest događaji koji su se odigral i samo jedanput i u jednom određenom vremenu i mestu . Iako je August n ije sprovodio tako daleko kao njegovi naslednici. što ćemo lako utvrditi poreden jem s mnogim drugim Augustovim portretim a. pre n. IS7). 171).d akle. c. o dlikuje se kon· kretnošću po'Tšine materije koja II nama izaziva stvarni osećaj dodira tka nine.l. \"isina 1. ćak i u helenističko doba zadržalo se ovo shvatanje. idea[izovanom telu . ali u tipičnoj pozi poraza. Pariz d(S1w: 228. Slične scene PO. kada su kraljevi Pergama slavili pobed e nad Galima. uzvišen ali jasno i ndividualan.helenizo\'a na«. ovi drugi su bili predstavljeni verno (sl. uprkos herojskom. osim kada su port reti bili rađeni pod vladarevim ličnim pokroviteljstvom. Rimski pisac Plinije k aže da je Filok~en iz Eritreje kraj cm IV veka naslikao pohedu gorf: 227. pogled kakav nalazimo na portretima Aleksandra Velikog (upor. U stvari. n ije bila ograničena samo na portrete. sl. Pa ipak. Grčki slikari. lice je nedvosmisleno pomet. s druge strane. možda bolje rečeno. sl. 83. deo friza sa Arc Pacis. statua iz Primapol1e ga prikaz uje obavijenog atmosferom božanstva. imperatorov kip ubrzo je stekao simbolično značenje nacionalne zastave. 09 m. a odeća. Oko 440. . 92).mate su nam sa starog Blisko!! istoka (v. 76 .o je postala zvanična politika. ali ne i iz Grčke lstOrijski događaji . kao borba Lapita i Kentaura ili Grka i Amazonki . ako je trebalo proslaviti uspomenu na pobedu nad Persijancima. uključujući i bogate alegorijske motive na grudnom oklopu.nisu bili tema klasične grčke s kulpture. Posledica takve masovne produkcije bila je štO je njihova umetnička vrednost retko kada bila visoka. onda je ova predstavljena posredno.'Iadara predsta vljala davno uć\Tšćenu tradiciju. Ideja da se caru da nadljudski rast kako bi se na ta j naćin povećao njegov autoritet ubr7. Carska pqt:orlw.

Partenonski friz pripada jednom idealnom vanvremen skom s\'etu. odlikovale prolaznoŠĆu oglasa koji obavcltava o po dvizima heroja. takođe. g. 243). malo starijeg uzrasta. Verovatno je identičan soharom A ugustovog doba. ali suviše mladu da shva· te značaj samog trenu tka: obratite pažnju na tO kako detačić u središtu grupe vuče ogrtač mladića koji ide pred m.Aleksandra Velikog nad Darijem kod Isa. ali ip ak pun stvarnih pojedinosti jednog događaja koji se pamti. Kako je vodeći motiv njegove vladavine bio mir. 226) podseća na pergamski oltar iako mnogo manjih dimenzija (upor. ovde je tako usa· vršeno da nam figure koje su najudaljen ije od nas 229. Ono što ovaj friz čini celinom jeste veličanstVeni.he l enistički t stil. uklj učujući i decu odevenu u minijaturne toge. s večani ritam samog rituala. e.i i trajniji oblik. Tako je bilo pripremljeno oruđe za glorifi· kadju carske vladavine i carevi se nisu ustručavali da ga naveliko koriste. Ove slike kao da su se. različiti i bez obzira na sve površne sličnosti. ZatO je poučno uporediti friz sa Are Pacis (sl. Rimski umetnik pokazuje. povorci ili bi ih izložio na javnim mesti· ma.. a ne kao pobedanosni vojni heroj. Sam o njihova neposredna konfrontacija pokazaće koliko su oni.legendarne scene isto kao i svečanu povorku koju predvodi sam imperator. Citava ov a građevina (sl. e. Nijedna od njih se nije sačuvala. sl.privremene predstave ovakvih dogadaja počele su da dobijaju monumentalni. koja prikazuje Majku Zemlju kao otelovljenj e ljudske. ali je upotpunjen tek 1938. Mus eo deUe Tenne. 179). Alegorijska i omamentalIlI ploča sa Are Pacis izgledaju kao utonule u kamen (kao žena na levoj strani. e. nasu prot tome. umekšavanje pozadine rdjefa. ne njegove promenljive pojedinosti. vanvremenske atmosfere koja obavija povorku na Partenonu. pobedonosni vojskovođa narediv30 bi da se njegova ju· načka dela naslikaju na pločama koje su nošene u trijumfalno. Na zidu koji ograđuje sam oltar jedan monumentalni friz slika alegor ijske . sL 178. koje smo prvi put opazili na Hegesinoj steli (sL 165). vidimo jednu odre· đenu povorku koja slavi jedan poseban događaj verovatno početak gradenja samog oltara 13. (Neki njegov i deJovi bili su nađeni joo u XVI veku. godine pre n. koji teži ka klasičnom. čija je izgradnja izglasana u rimskom Senatu 13. ne više slikan. Krai I \'eka pre n. već vajan i vezan za građevi nu koja je trebalo da traie večito. rađeni su s namerom da budu identifikovani kao portreti. . nj egova tema je povorka koja se odigrala u dalekoj mitološkoj prošlo· st i. Negde. August je voleo da bude prikazan na spomenicim a kao . u stvari. 277). ukoliko pripada ju carskoj porodici. Rim 230. a završen je nekoliko godina kas· nije.ne znamo tačno kada .idealizovan toliko da oživi ndt o od one svečane. e. dok mu drugi. odjek ove slike možda je sačuvan u čuvenom moz aiku iz Pompeje (v. Učesnici. Isto interesovanje za prostor javlja se JO! jače na ploči s alegoričnom temom na slici 230. O vde je . bogato ukrašenim skulpturama. Na Ari Pacis. dostigao svoj najviši izraz. Naj\'užniji od ovih spomenik bio je Ara Pads (Oltar mira). izvan granica čovekovog sećanj a.vladar mira«. kojoj s obe strane stoje RIMSKA UMETNOST I 143 . tokom poslednjih godina r epublike . 228) sa pamnonskim (sl. s osmehom govori kako treba da se ponaša.). I u Rimu su bili slikani is· torij ski događaji počev od III veka pre n. 144. koji danas nosi to ime. god ine pre n. čije se lice pomalja preko ramena mlade maj· ke pred njom). žh'otinjske i biljne plodnosti. Dekoracija u !tuku sa tavanice jedne rimske lcućt. mnogo vije brige za dubinu prOStora nego njegov p rethodnik iz klasične Grčke.

Ti/ov trijumf. osta je predmet za raspravljanje. jednom uzgrednom ali prekrasnom pr oizvodu augustovske ere (sl. Prostorni kvali teti reljefa sa Are Pacis dostigli su najpotpuniji razvoj na dvama velikim narat ivnim reljefima na slavoluku podignutom 8J. Na parnjaku ovog reljefa (sl. Medutim. 231) prikazuje dCQ trijumfalne pov orke kojom je proslavljeno osvajanje Jerusalima. aH značenje praznih površina na kojima je primenjeno menja se u velikoj meri. Ista ta suprotnost plitkosti i dub ine javlja se u štUko dekoraciji na rimskoj kući.Rim. to se može opisati jedino kao &slika slikana u reljefu. zbog naglaska na potpunoj simetriji. kao što odgovara materijalu.. u prikazanom ratnom plenu su i sedmokraki s\'ećnjak i drugi sveti predmeti. sl. I mada je površina oštećena. godine da bi se proslavila uspomena na pobede imperatora Tita.81.radikalno ali upečatljivo rešenje . reljef na Titovom slavoluku . 229). Na nižoj zoni naše slike vide se dva krilata genija s biljnim ornamentom. mada je prostor ovde više nagovešten nego jasn o određen. ovde je dubin a brižljivo izbegnuta jer ova zona pripada okviru.231. mada sam motivakantusa vodi poreklo iz Grčke. Oblici biljke su čudes no ljupki i živi.40 m personifikacije vetrova.sa/imll. idilični predCQ sav o d ljupkosti i pun atmosferske dubine.lje hrama u jlrv. reljef na Tito\·omslavolulcu. Modelovanje. koje tako predstavljaju ne samo različit nivo stvarnosti yet i jedan drugi . povorka se okreće od nas i iščeza\'a kroz slayoluk postavljen koso prema ravni pozadine. ipak ne narušava disciplinu površinske dekoracije i tako služi kao efektan kontrast z a prostorno zam~ljene reljefe u gornjem delu. Ovde su figure uokvirene stvarnim predelom u kome vidim o stene. Aka ntov ornament na pilastrima i donjem delu zida. pokret jedne g omile figura u dubini još uvek zadivljuje svojom ubedljh·ošću. Pljalka. Sa desne strane. iako je broj slo jeva 232. s druge strane. a neispunjena pozadina očigledno označa  va prazno nebo. Jedan od njih (sl. vodu j vegetaciju. sas\' im je fino i ovlašno. Da li je ovakva slikarska obrada prostora helcnistički ili rimski pronalazak. Iznad nje vidimo ono što je uokvi reno.stil različit od stila carske povorke. 232) izbegnuti su ovakvi opiti. nema paralele u grčkoj umetnosti.g.i manje izrazito rimski . Merm er visina 2. ali kompozicija kao celina. 245). tako da samo njego\'a bliža polovina izbija iz pozadine . Sve to ostavlja utisak slikane dekoracije (v. van svake je sumnje helenistički izgled trij u personifikacija.

ovaj friz predstavlja najambiciozniju kompoziciju friza dotada. želji da stvori onaj neprekidni pokret u pro storu.šnjeg3 staroga Svet3. Reklo bi se da su to bile ut vrdene konvencije za predstavljanje imperatora u trijumfu. str. koji je poslužio k30 uzor za više drugih stubova istog tipa. Počnemo li samo da . isto kao i u ču venom Cezarovom izveštaju o osvajanju G alije.27 m . dok rimska konjica (desno) kreće u izviđ31lje. ali ni to ne daje potpun odgovor na naše pitanje niti objašnjava očigledni uspeh stuba. 143). Usamljeni. rimska vojska prelazi re ku preko pomonskog mosta. Da je cilje\'e imperijalne u metnosti. i što je mnogo duže od partenonskog frizu. Rim. koje je naš umetnik mor ao poštovati iako su protivrečne njegovo. Stub je bio krunisan statuom imperatora (un~tenom u srednjem veku). Što mu je tako lepo po§lo za rukom na slici 231. Trajanov stuh odlikuje se ne samo \'elikom visinom (38 m uk1juču jući i osnovu) već i neprekidnom spiralnom trakom reljefa koji pokrivaju njegovu pov ršinu (sl. U rimsko doba ovaj spomenik predst3\'\. jer gledalac mora da . Covck se pim kome je bio namenjen ovaj složeni slikarski opis. nad čijom glavom venac drži krilata Pobeda koja stoji iza njega. Razlika po svoj prilici potiče od reme. U svakom slučaju. kakva je bila? Na ovo pi tanje teško je odgovoriti. Karl bismo mogli odmotati traku s reljefima. njihov najudaljeniji iZvor možda su bili eg ipatski obelisci. a ne da održi povorku u pokretu. ako jeste.reljefa i ovde isto toliko veliki.titamo_ carske dvokolice i figure koje ih okružuju u pojmovima stvarnoga prostora. kreću se u pravcu paralelnom sa donjom ivicom ploče. On3 je u isto vreme i najveći promašaj. Ali pogledajmo izbliže prizore koji se v ide na našoj ilustraciji: u sredini najniže truke vidimo gornji deo krupnog retnog b oga koji predstavlja Duna\'. Mi takođe osećamo da njegova kompozicija od~e nek om čudnom nepomičnošcu. slobodno postavljeni stubovi služili su kao komemorati vni spomenici počev od helenističkog doba. Staviše. a treća. kao i vidovima pozadinskih vojnih službi ovog po hoda posvećena podrobna patnja. narativne ili simbolične. 106-11 3. s leve strane nalazi se nekoliko rečnih čamaca natovare nih komorom i rimski grad na stenovitoj obali. prikazana u strogo m profilu. J e li postojala direktna veza izmedu njih? I. 233) i pričaju s epskom širinom istoriju dačkih ratova.ao je središte omanje g dvorišta koje su okružavale javne građevine visoke bar dva sprata. Mermer. osetićemo da ga je savladalo bo gatstvo pojedinosti ukoliko nema dog\ed. Samo u jedno drugo doba videli smo ovako prozaimo vizuelno predstavljanje vojnih operacija: na asirskim reljefima kao što ie reljef prikazan na slici 83. otkrili bismo da je d uga preko 190 m. tela imperatora i veći ne drugih figura data su frontalno a ne iz profila. podignutom 106113. naročito stoga Što ne postoje kopije rimskih prethodnika naši h reljefa: ploča s predstavama vojnih osvajanja koje su bile nošene u trijumfalnim p ovorkama (v. a baza je služila kao grobnica za n jego\' pepeo. dok je geografskim i političkim vidovima. impera tor drži g(wor svojim trupama pred jednom dačkom tvrđavom. Donji deo Trajanovog ~tuba. s desne. među sto pedeset pojedinačnih epizoda stvarna bitka se javlja veoma retko. koji je postavljao velike zahteve i koji je vajaru nametaO nekoliko teških uslova: pošto uz njih nije bilo natpisa koji bi ih objašnjavali.trči oko stuba kao cirkuski konjt (da se poslužimo zgodnim opisom jednog naučnika) ako želi da prati priču. s desne str31lt:. visina uake reljefa oko 1. spiralni friz Trajanovog stuba bio je no v i složen okvir za istorijsko pritanje. Druga traka prikazuje Trajana kako govori voinicima (Jevo) i g rađenje utvrđenja. bilo katkada nemoguce pomiriti s realističkom ob radom prostora postaje u punoj meri očigledno na Trajanovom stubu. postaje mo svesni kako su čudno protivTeČni prostorni odnosi: četiri konja. ali kola nisu tamo g de bi trebalo da budu kad bi ih konji stvarno vukli. Ali po broju figura i gustini pr ipovedanja. Na četvrto j traci Trajanovi pešaci prelaze gorsku bujicu (sredina). gradnju logora i mosta. a to je sam imperator na dvokolicama. iako je to prosto drugi deo one iste povorke. Ovi prizori su prosečni uzorc i. godine u čaSt imperatorovih pobedonosnih pohoda protiv Dačana (nekadašnj ih stano vnika Rumunije). slikarski 233. Vajareva prva briga bila je očigledno da da jednu utvrđenu sliku. stigne li do četvrtog ili petog zaokreta. što predstavlja dve trećine ukupne dužine frizova sa m3uzoiej3 u H3ii karnasu.

nasuprot tradiciji skraćh·anja i produbljivanja prostora. godine drugo je reme k-delo portretnog \"3janfVa. prirodna \·c!Jčina. Ri m diJle: 235. godi!'\e) jeste zgo dan primer za to (sl. Predeo i arhitek tura svedeni su na skraćene .. okrugli oblici podsećaju na AuguSta iz Pr imaporte. toku sledeće dve stotine godina oni će potpuno preovladati. Kieni čvrsti. Izgleda da ću uskoro postati bog. Ako posmatramo tradiciju predaČkih kipova i grčkom umetnošću nadahnuti portret Augusta iz Primaporte ka o suprotne krajeve jednog niza. Ljupki nagib gla\·e i pogled krupnih očiju izraz su nežnog s:mjalačko. on je bio prvi car iz roda Flavijevaea. (Kažu da je na samrti rekao: . u vreme kada je bio na vrhuncu moći. a stvarna dubina klesanja morala je da bude mnogo manja nego na reljefima kakvi su bili na Titovom slavoluku.erovatno najprefinjenijeg ženskog pometa u čitavom rimskom v ajarstVU.. tako su grčki da nas odmah podsećaju na zavodljivu tehniku Praksilel a i njegove škole. Oko 90.c rasr<J ložcnja. IzMojiti podjednako značajna dela medu portret ima istog perioda je malo teže. Sličnu oplemenjenost osetamo i na površinama ne!ito malo mlađeg ženskog poprsja (sl. s naglaskom na građi kože i kose. Nje govo skromno poreklo i jednosta\·an ukus ogledaju se možda u antiaugustovSkom republ ikanskom duhu njego\·ih portreta. ali po cen u žrtVovanja i naj~ manjih ostataka iluzionističke prOStome dubine. Mermer. Kapitalski muzej.kulise. On je verovatno na ideju obožavanja imperatora gledao sa dosta skeprici7. U tom pogledu.ma. ovde on a joo jednom dolaze do svojih pra\·a. Mu$eO dclle Te:me. pojačan jako isturenim obrvama. slavol uk i Trajanov stub su spomenici od prvorazrednog značaja za umetnost carskog Rima. ~to je značilo da je prosto rni okvir svake epizode morao biti veoma brižljivo izrađen. Ri m izveštaj morao je biti štO jasniji i sam po sebi dovoljan. njihova proiz\odnja bila je zamašna. Tito\. 235).). 234). YIIPtJrij(J1l. inače bi senka istaknutih delova učinila da scene odo zdo postanu nečitke. S druge strane. Sva ova rešenja \'eć su bila primenjivana na asirskim narativnim reljefima.levu: 234. a de na kome figure slOje nagnuto je nagore. Ara Pacis. "ojnik koji je došao na vlast POŠto je uzareva (August ova) loza izumrla. a k. Iz l ica zraa 146 RIMSKA UMETNOST . a mi ćemo se naći na pragu srednjovekovne umetnosti. 2tmki porlrt l. prirodna ve!Jčina. Kaš umeUlik je rdio ove probleme s očiglednim uspehom. morao se sačuvati vizuelni kontinuitet a da se pri tom ne prekine unu~ trašnja povezanost pojedinih prizora. .. naći ćemo lako skoro sve varijetete dobijene ukritan jem izmedu njih. Divna glava imperatora Vespazijana (oko 75. Oko 15. t. isto kao i zapovednitki pogled očiju.ako je samo efektno istaknuta s. 236: iz 100. reljefna traka na Trajanovo m stubu čudnovato nam proriče kraj jedne i početak sledeće ere. meko dati oblici.·ilenkasta mekoća kože pomoću spirainih kon·dž omodne frizure ! Prekrasna gl3\·o Trajanova (sl.. Mermer. a u raznolikost i tipova i stilova ogleda se sve složeniji karakter rimskog društva.

161-180. Rim . Trajan se još povinovao prastarom rimskom običaj u brijanja. jer se nekada i spod desne prednje noge konja (prema 236. prirodna Muzei. od prirodne. 237. Njegovi naslednici. Ove osobine osećamo i u konjaničkoj statui Marka Aurelija (sL 237). Traian.8[0=. Mermer. če~to čudno hl dnog.Ostija veličina. osobito za vlade Hadrijana i M arka Aurelija. fonnalnog karaktera. što je bio jO! jedan spoljašnji znak divljenja prema helenskom nasleđu. prihvatili su grčku modu nošenja bra de.neka čudna osetajna snaga koju je tdko definisati .ndto nalik na grčki patos pretvo ren u rimsku plemenitost karaktera. Piazza del Campidoglio. u skulpturama II veka. I kip Marka Au relija trebalo je da karakteriše imperatora kao uvek pobedonosnog. Konjanilka$talua veličina veČl. Konjanički kip koji prikazuje imperatora kao svemoć nog gospodar a zemlje bio je čvrsto ustanovljen tradicijom još od onda kada je Julije Cezar dozvo lio da se jedna takva njegova statua podigne na Julijevom forumu. nasuprot niemu. Marka Aurilija. Obojica su bili ljudi skloni samoposmatranju i duboko zainteresov ani za grčku filozofiju. Oko 100. vec i kao jedna od malog broja rimskih statua koje su ostale na svom mestu tokom srednjeg veka. Zato nas n e iznenađuje ŠtO nalazimo jednu snažnu novoaugustovsku klasicističku struju. koja je znamenita ne samo zato što je jedini sačuvani primer ove vrste spomen ika.

StO je rimska um etnost bila u stanju da stvori lik čoveka koji otelovlja\'a ovu krizu. koje kao da gledaju u neki nevidljivi ali snafan nagoveštaj zla. do 249. koji verovatno predstavlj a poznogrtkog filozofa Platina. predstavlja sliku stoičkog samoodrieanja . nagovdtava jedan dr ukčiji vid krize III veka (sl. a taj utisak je dobijen time ~to su površine d onjeg dela lica kratkim ud:ltcima dJeta učiniene nt:ravnima. Filio Artlbl]tlllill. timperatori-vojnici.on je nosilac mira. zadivljeni smo načinom kako je iZr az usrl-dsreden u očima. Punr eti nekih od ovih ljudi. Mermer. Cudcsno živ i snaj. To je bio mir pred olu. P]minova misao apstraktna.plaćenici iz z:lbače nih provincija imperije . Ona je petekl:) iz istog onog nlspeložt:nja koje je.ajna sredstva ko jima je ost\·a· rena snaga ovih ponreta: pre svega. dok su unutrašnji sukobi potkopavali autoritet carskog zvanja. Ali sam imperator. 238) koj i je vladao o d 244. !'\a licu imperatora Filipa ogleda se sva surovost nJego\'og vremen:). 244-249. MuJkl'porlrtl (verovatno P!otin). godine. umesto da je zaraslo u b radu. a nasleđivanje prestola uhistvom utvrđen običaj. a ne rami k i heroj.ovde odjednom stoje Otkrh'ene. služe da odrede pravac pogleda. prirodna veličina. na popularnijem nivou.an konj izraz je ratničkog duha. 239). a ne u dokumentu: sve mraćoe snasti ljudske n aravi . bez oružja i oklopa. našlo izraza u ~irenju istočnjačkih k ultova misterija po celom rimskom carstvu. teško je reći.).05tija ~·cLitina. prirodna MUlci. Očigledno je da agonija rimskog $\'eta nije bila samo fizička. podozren je. dema: 239. Pogledajmo nova plastična izra7. pritcšnje no i osuđeno da umre. Održavanje na prestalu je postalo pitanje gole snage. NeSto kasnij i portre t. V. str. OsećaJn o psiholo§ku obnaženost kojom odiše i kuja nas podseća na neko divlje stvorenje. s neposre dnošću koja je skoro neverovatna. spekulativna i snažn o obojena misticiz· mom . sredniovekovnim izvorima) nalazila mala zgrčena prilika vezanog varvarskog poglavi cc. Varva ri su ugrožavali njegove granice (v. Mermer. Treći vck je video carstvo u skoro neprekidnoj krizi.gOrt: 238.strah. svirepost .redali su se jedan za drugim u kratkim razmacima. prodorne oči i visoko če lo mog u lako biti verniji portret duhovnih osobina nego spoljaš148 I R I MS KA UMETNOST . 66). izumi kojih nije bilo na ranijim ponr etima.u. U kojoj je meri pouzdana slič nOSt našeg p ortreta s originalom. ali je njegov cilj u izrazu. asketske crte lica.180. Rim Kraj 111 veka...označavala je Udaljavanje od ovozema\iskih briga. stoji bl iže srednjem vcku nego klasičnoj tradiciji grčke filozofije.tikanski mu tci. A on je zaista tako i video sebe i svoju vladavinu (161. kao tto je Filip Arabljanin (sl. A ipak. Realistićoost njihovih lica je nepomirlj iva kao i realističnost republikanskih pometa. Urezane linije dužice i iznušene zenice. spadaju medu najsnažnije portrete u čitavoj istorij i umetnos ti. može se pripi sati njenoj trajnoj životnoj snazi. Ike je nekako čudno neobrijana. k ao kapa od neke tkanine ko ja tesno pri janja uz glavu. već i duhovna. . Pa i kosa ic data na skroz neklas ičan način. ono u nama na neki čudan natin budi sataljenje.

KonmntinovsJavoJuk. neprobojna po\T~ina. kako sa govornice na fo rumu drži govor senatu i narodu. gadine. ali oči gl edno je da iza načina na koji su starija dela odahrana i upotrebljena postoj i sve sno i brižljivo razmotren plan. Mermer. Plotin je u tolikoj meri prezirao ne sa\'f~enstvo fizičkog sveta da uopšte nije hteo da ima portret. ukr~en je na jvećim delom skulpturama uzetim sa starijih spomeT!ika carskog doba. Početak IV veka. godine. nepokretno lice. čini se kao RIMSKA UMETNOST I 149 . i koji je trebalo da stvore utisak prostorne dub ine. Ako je fizička ~ Iičnost bez vrednosti. suprotnost je tolik a da bi se reklo da pripadaju dvama različitim svetovima. 312-315. Zar to ne pokazuje da je Konstantin gledao na sebe kao na obnovitelja rimske slave. Ona je prvobitno pripadala kolosalnoj st atui koja je stajala II Konstantinovoj bazilici. Prizor prikazuje Konstan tina. Prvo Što zapažamo ovde jeste izbegavan. ne samo zhog njenih ogromnih dimenzija. duhovne litnosti. već samo jedva primetno mreškanje pokre ta među gomilom koja ga sluša. is klesane u doba Hadrijana sa reljefima neposredno ispod njih. tak o da ove figure više ne stoje slobodno i zahvaljujUći sopstvenom mišićnom naporu. onih koji su bili posvećeni Tr:ljanu. Kapitolski muzej. takav je friz nad bočnim otvorima. Same figure nekako čudno podsećaju na lutke: glave su veoma velike.drugi red figura pojavljuje se samo kao niz glava iznad glava prvoga reda. dovoljno nezgrapna slika prave. e. Ako uporedimo medaljone na slici 242. čemu se onda mučiti oko toga da napravimo još nezgrapniju .e svih onih mnogih izuma koji su se javili počev od V veka pre n.sliku slikec? Ovakvo gledište predskazuje kraj portretne umetnosti onakve kakvu smo dotle poznavali.njeg izgleda. dok tela ne izgledaju samo patuljasta (zbog debelih. visina 2. prvog imperatora hrišćanina i reorganizatora rimske države (sl. Mehanizam conrrappcsra je potpuno i~čezao. 240). po ulasku u Rim 312. Konslanlin Veliki. konstantinski stil u punoj snazi. masivno. Arhitektura je spljoštena uz pozadinu reljefa. podignutom u blizini Koloseu ma 312-315. ali nam govore veQma mnogo o tome kako je on gledao na sebe i na svoje uzvišeno zvanje. Govornica i narod na njoj i pored nje predstavljaju drugi isto tako plitak sloj . pa su i po rtreti tih imperatora bili sistematski prerađeni u Konstantinove portrete. Prema rečima njegovih biografa. MoMa su ove činjenice odig-rale neku ulogu. Hadrij anu i Marku Aureliju. Jedan od najveći h i naj složenijih u svojoj vrsti. zak onitog naslednika tdobrih imperatoraf drugog veka? Slavoluk takođe sadrži i izvestan broj reljefa načinjenih 240. portret ima značenje samo kao vidljivi simbol duhovne ličnosti. specijalno za njega. Telo je. zde pastih nogu). Ogromne.Rim. tvrdio je o n. naprot iv. Ovi reljefi nam prikazuju novi. 241). ne govore nam mno go o Konstantinovom stvarnom izgledu. koja tak o postaje jedna čvrsta. ovde nema kosih linija. U okvirima ovakvih sh\'atanja moramo ocenjivati glavu Konstantina Velikog. S\'a ova dela potiču od jedne po\'ezane grupe spomen ika.44 m. već i sasvim neraščlanjena. Možemo je nazvati nadljudskom. Konstantinovo shvatanje sopstvene ul oge jasno se ogleda u njegovom slavoluku (sl. Rim 241. već možda mnogo više zbog toga što je to slika car skog ve ličanstva. ozarene oči. nema skraćivanja. Cesto se govo rilo o ovome kao o postupku koji je bin nametnut žurbom i žalosnim stanjem vajarskih radionica u Rimu u to dot'la.

Konstantin n e zauzima samo tačno središte. Da je frontaln i stav zaista pol ožaj veličans tva. Hadrijana i Marka Aurelija. e.še približiti objašnjenju ako naglasimo jednu od gla vnih cTta našeg reljefa: osećanje da je sam po sebi dovoljan. Konstantinski r eljef ne može se tumačiti nedostatkom spretnosti. sa vrlo malim izuzecima. Ali o vakvo prilaženje neće stvarno doprineti našem razumevanju novog stila. ima svu draž nepoznatoga. jer u pretklasično doba nema del a koje bi ličilo na ovo. ali je izbegn ut svaki nagovdtaj da se one produžuju i izvan okvira. on je svetu pojava nametnuo jedan apStraktni red: srednja trećina zone određena je za go\ 'ornicu sa Konstantinom i njegovom najbližom okolinom. budući otkriven tek u moderno doba.uzbudljiv jer preds tavlja jedinu veliku grupu starog slikarstva posle etrurskih zidnih slika i jer njen veO deo. S ačuvani materijal. ili iz Rima i njegove okoline. jedinima koje su nam okrenute ne posredno licem: te figure su statue imperatora . godine. zagoneta n zato ~to o njemu znamo mnogo manje nego o rimskoj arhitekturi ili vajarstvu. on je prikazan sasvim s lica (glava mu je na žalost odbijena). rezervisan za suverene. Kao da se naš umetnik pitao: tKako da smestim na p loču čitav ovaj složen ceremonija1ni događaj? Da bi tO učinio. oštroumno je prikazano figurama u sedeCem stavu na uglovima govornice.vraćanje na ranije primitivnije stupnjeve izraza. Herkula numa i drugih naselja zatrpanih prilikom erupcije Vezuva 79..šćanske umetnost i. skoro sav se sastoji od zidnih slika a znatna većina tih slika potiče iz Pompeje. jer je isuviše dos1edan samom sebi d a bismo ga smatraH za neumcšan pokušaj podražavanja starih rimskih reljefa. bio stručnjak ili amater. Njihovi datumi postanka obuhvataju raspon od nešto manje nego dve stotine godina od kraja l veka pre n. pripada strogo ograničenom području. Ne. Prizor popunjava povri inu koja je bila na raspolaganju. SLIKARSTVO Moderan gledalac. naš reljef se pokazuje kao smelo i originalno delo. božanske ili ljudske. konstantinski vajar sigurno je imao pred očima svoj sop stveni novi cilj. ostatak za slušaoce i zgrade koje identifikuju Forum romanum kao pozornicu zbivanja (ove se sve raspoznaju. i ako su njihovi odnosi i razrnere bili drastično pri lagođeni okviru). Ako s e posmatra na ovaj način. detalj sa KonsLantinovog s!a\'oluka . do kraja l veka n. dok sve ostaJe figure okr eću glavu k njemu da tako izraze svoju zavisnost. Ali ne možem o ga gledati ni kao povratak arhajskoj umetnosti. On je preteča jednog novog načina gledanja koje će poStati osnova za razvoj hri. e.da \'ise na nevidljivim užetima. Sve ove osobine koje smo dosada opisali su u suštin i negativne kada se o njima sudi sa klasičnog gledišta: one predstavljaju gubitak sv ega što je bilo tdko stečeno . j to je popunjava potpuno (obratite pažnju na 10 kako su sve zgrade u pozadini načinjene tako da imaju istu visinu). Simetrična kompo zicija mu takođe omogućuje da jasno prikaže jedinstveni položaj imperatora. ~ta je 242. Možda ćemo se najvi.istih onih tdobrih care\'al koj e srećemo i na drugim mestima na ovom slavoluku. sklon je da u slikarstvu vidi najuzbud ljiviji i najzagonetniji vid umetnosti za rimske vladavine . Medaljoni (117-138) i friz (početak IV \'cb).

reklo bi se. na kojoj je prikazana bitka kod Isa (v. s Darijem i Pers ijancima u bekstvu (leva strana s Aleksandrovim likom je teško ootcćena). 79. godine n.ili u svakom sluča ju. e. treći i četv rti stil. a prikazuje pet žena. 143). i faze često poklapale. mnogo slabija nego zamisao. e. poznata iz malog broja primera iz II veka pre n. Niko neće sporiti da su se grčke kompozicije kopi rale i da su uvoženi i grčki slikari i slike. 166). jer se čak i veliki friz iz Per gama čini uzdržan u poređenju s ovom slikom. 2[8). kojim se htelo da se pomoću iluzionističkih arhitektonskih perspektiva i *prozorskih efekata«.neke hel enističke sli ke. jedan ugao odaje s Iksionom u kući Vetija u Pompej i (sl. l:etv ni stil. problem izdvajanja rimskog elementa nasuprot grčkom je mnogo teži nego u vajarsrvu i arhitekturi. godine pre n. snažno modelovani i skraćeni oblici. da li je u klasičnoj atinskoj umetnosti uopšte pOStojalo nešto ovako razvodnjeno? Nije li to bio. poznate kao drugi. najsloženiji je od svih. pa se smatra da se u njoj ogledaju stare arhitekton ske kulise koje su zatvarale pozornicu. tačno bačene senke . laj takozvani prvi stil postepeno zamenjuje jedan mnogo ambiciozniji i slože niji stil. kakv e se vide na našoj slici 246. Iz jednog nat pisa vidi se da ju je slikao Aleksandar Atinski.243. teško bismo mogli sumniati da je II pitanju kopija .kada su sve ove osobine do stigle ovaj osobiti stepen razvoja? To baš ne znamo. od kojih su dve zauzete igrom piljaka (sl. Na slici 243. koja nije nimalo bolji predstavnik rimskog slikarstva u celini nego mozaik s Aleksandrom Velikim . str..i to neočeki vano uspela . Ova arhitektura nekak o je čudno nerealna i živopisna. Ona pri pada specijalnoj klasi frobe za skupljačc .. Razmotrimo sada dva od njih. 244). su u mnogo znatnijo. ona za nas nije naročito informativna jer se sastoji isključivo od i mitacije obojenih mramornih ploča kojima su oblagani zido\'i. e. Stil sasvim očigledno podseća na kr aj V veka (upor. imi tacija u klasičnom stilu. e. Oko 100. helenističke slike iz koga doba? Zbijene figure. Pitamo se. To je mala mermerna ploča iz Herkulanuma. Ali je broj primeraka na kojima se to može prikazati zaista' veoma mali. Ista tenm . produbi ili probije ravna pov ršina zida. Ali. meri stvarne . vidi se sredina i desna polovina. Arhitektonske panorame drugog stila. štaviše. Na jednom mestu ra nije pomenuli smo Plinijev podatak o jednoj grčkoj slici s kraja IV vek pre n. stičkih grčkih statua rađenih za rimsko tržište. ali izrada je. pokazu je jasnu povezanost sa helenističkim svetom. predstavlja kombinaciju mramorne obloge. a kako su se. Siri na prikazanog dela oko 3. koji je vladao u vreme erupcije Vezuva.. Izdvojene su tri faze ovog složenijeg stila. iz um radi zadovoljenja ukusa izvesnog broja rimskih znalaca? Najranija faza rimsko g zidnog slikarstva. čini se.20 m. one često nagovcštavaju efekte kakve vidimo na kapiji Tržnice u Miletu (v. Poralmi Persija1lci pod Darijem iz Bitlu kod ba. Napulj bilo pre ili posle toga ostaje uglavnom stvar nagaA kako nemamo klasičnih grčkih ili helenizidnih slika. Narodni muzej. uključu jući tu i predele i figure. naš primer. koja se može uporediti sa kopijama ili adaptacijama klasićni h đanja. atmosfera mahnitog uzbuđen ja. slikana prefinjenim linearnim stilom. pa je u pitanju svakako kopija ili. upadljivo uokvirenih mitolookih prizo ra koji treba da ostave utisak slike na panoima umetnutim u zid i fantastičnih arh itektonskih panorama koje se otvaraju kroz tobožnje prozore. sl. e. joo pre. to se ovde ne moramo u većoj meri obazirati na tu klasifikaciju. možda. neki pozni movaat ički . Na žalost. sl. 24S) . Naš drugi primer je sasvim suprotan prvom.. Iako nema nikakvog jačeg razloga da ovaj mozaik povežemo sPlinijevim izvcštajem. Kopija u mozai ku jedne hdeni~ti~ke slike. jer je bila otkrivena u istočnom Sredoz emlju. neka druga bitka iz Aleksandrovog rata s Persijancima . antički lekitos slikara Ahila. u Pompeji. ali razlike između njih nisu uvek jasne.prikazana je na jedn om izuzetno velikom i tehnički savršenom mozaiku na podu u jednoj kući iz I veka pre n .

RIMSKA UMETNOS T I 151 .

~rmerna ploča. O\'de dražesne pojedinosti imaju istu onu materijalnost. Začudo. gde ljudske figure kao da igraju još sasvim sporednu ulogu. Tek posle daljeg razmišljanj a shvatamo kako je tak i ovde lomna iluzija logičke po\·ezanosti: kad bismo pokušali d a prenesemo na mapu o\'aj predeo. c. On oćigledno uopšte i nije žele() da mi stupimo II prostor koji je stvorio. Ceo zid pokriva pogled na jedan prekrasan vrt pun cv eća. koje poznaje mo sa zidnih slika u Livijinoj vili u Primaporti (sl. voćaka i ptica. Ali tim pokušamo da prodre mo kroz ovu arhitektonsku zbrku. Ovde je arhitektonsk i okvir sasvim izostavljen. 42 x 38cm.lmah iza ovoga poćinje sam vrt. njihove đimenzije i uzajamni odnosi su nejasni. Napulj delMo: 245. I brzo shvatam o da rimski slikar ne raspolaže sistematskim shvatanjem prostorne dubine. Vazdušasti pl avičasti tonovi stvaraju izvanredno osećanje prostora punog vazduha i svetlosti koji obavija i povezuje sve oblike unutar ove tople sredozemne vilinske zemlje. mi zalutamo. pojedine građevine ne mogu se razmrs iti jedna od druge. doživljaj sa Lestrigoncima. maska na vrhu . To se veoma jasno pokazuje na čuvenom Pejzažu s Odisej em. taČIlo skraćivanje postaje manje važno. arhitektonski o rnamenti. a njihova priv idna udaljenost od gledaoca takođe je otprilike ista . Soba. Oni u pravom smislu reči ist iču udaljenu sliku građevine okupane u svetlosti da bi u nama izazvala osećanje slobodnog. Svaki deo ilustruje jednu epizodu Odisejevih pustolovina. dom porodIce Vel i. Njegovo jedinstvo nije strukturno već poetsko. On je očigledno majstor za modelovanje i fakturu povr!ina. slično jedinstvu pejza:o!a koji se vidi na slici 229. pa se njene boje sada i stiču u svom prvobitnom sjaju. Pompeja. medutim. kao kakva obećana zemlja.reklo bi se da su na doh\'a tu ruke. jednoj neprekidnoj traci predela podeljenih na osam odeljaka jednim sistemom pilastra. zatim jedan niski zid a o. 248). M. iza nje uska pruga trave s drvetom u sredini. istu onu konkretnost bojc i grade kao i arhitektonski okvir na slici 246. taj prostor zauvek ostaje izvan našeg domašaja. da je nj egova perspektiva slučajna i nedos led na. Jedna od nj ih. Igra pi/jalta. Pfi dnu se nal:lZi niska rcletkasta ograda. I ~·ek pre n. Iksionom. otkrili bismo da je taj pejsaž isto onako nejasa n kao i arhitektonska panorama o kojoj smo vet govorili. bogato ukrueni stubovi. reprodukovana je na tabli II boji broj 9. Aleknndar Atinski. oblici koji uokviruju ove panorame . Pejzaž s Odisejem predstavlja poučan kontrast drugom jednom pril3Ženju prirodi. pa prednosti pristupa rimskog slikar a kao da nadmašuju ograničenosti.: 244.i tako pružaju bolju meru iluzionistil:kih majstorija kojim je rimski slikar posti gao ove prodore. Narodni mUlcj. iza prednjeg reda drveća i cveća lor. . on·orenog prostora.odlikuju se izuzetnim stepenom trodimenzionalne stvarn osti. Kada pejzaž stupi na mesto arhitektonskih panorama. Ona je n edavno bila oči§ćena.blistavi. 63-79. mi ne možemo unutra.

dok je Herkul. Njujork (RogeI$Ova u. u mesto toga. jer su oba zamišl jena u okvirima ritmične povezanosti i dubine ne vete od domašaja ruke. jer senke koje razni predmeti bacaju nisu medu sobom dosledne. Rimski slikar.. nije ništa sistematičniji u svom p rila'Ženju svetlosti i njenom ponašanju nego u tretiranju perspektive. kada je drugi . Ovi prizori skoro nikada ne ostavljaju utisak neposrednih kopija helen ističkih originala. njegovom delu nedostaje onaj osnovni sj edinj uj ući elemen t u sveukupnoj U najlep1Hm primerima ovaj je nedostatak bogato nadoknađen drugim kvalitetima. u mm'im prirodama koje se tu i tamo pojave u okviru složenih arhitektonskih shema. A vragolasto nasmejani mladi Pan u gorn jem levom uglu načinjen je brzim. zidna slika vile u Bosoo. ovde se skoro sve čioi kao . tako da se ne samo oblici već i potezi četkom menjaju od predmeta do predme ta . poiutajnoga kulta prastarog porekla. raden mnogo širom i zrač nijom tehnikom. Postoj i. Umetnik koji je S(\'orio friz u Vili misterija postavio je figure na uski pojas zelenila nas pram pravilne sheme cTvenih ploča razdvojenih crnim prugama.. 1903) leži jedna neprozirna masa zelenila koja nam zatvara pogled tako uspdno kao kak\'a gusta živica. stvorena samo za gled anje. Odblesci su tako oštro zapa:teni d a prosto osećamo da ih je slikar morao preneti sa stvarne boce koja je bila osvetl j ena upravo na ovaj način. e. reaku. Isto tako. blizu Pomptje. Karakterističan primer je slika Herkula kako nalazi malo g Telefa u Arkadiji. Naš primer (sl. dakle na neku vrstu p okretne pozornice na kojoj obavljaju svoj čudni i svečani ritual. jedan spomenik čija su neodoljiva veličina kompozi cije i logiČka povezanost stila jedinstvene u rimskom slikarstvu: veliki friz u je dnoj od odaja u Vili misterija na samoj ivici Pompeie (tabla u boji 10 i sl. Nalazimo je. Iluzionističke tendencije koje su preo"ladale u rimskim zidnim slika ma tokom I veka pre n.polm'ine I veka pre n. 245). Ili uporedimo lava slikanog ovl:clnim nemirnim mrljama s preciznim i ljupkim obrisima ko!ute. tak o da se na ovu našu opasku ne srne gledati kao na njegovo omalovažavanje. Opet jedna obećana zemlja. Ona se ne javlja često u rimskoj zidnoj dekoraciji velikih razmera. pak. uprkos svojoj tefnji za iluzionističkim efektima. nemamo utisak da boca stoji usred zraka svetlosti. očigledno . e. treba smatrati kao onu o snovnu graničnu enu koja razdvaja rimsko slikarstvo od slikarstva renesanse ili mo dernoga doba. Sto se tiče obr ade zidne povdine. Iako su mu de talji uvek čulno realni."avod. tako da predmeti. medutim. c. koj i je u Italiju bio donet iz Grčke. do pola napunjene vodom. sl.246. nepomična i čvrsto modelovana kao statua. I baš ova ograničenost prostorne dubin e daje našoj slici onaj neuobičajeni stepen logične povezanosti. Zid. mogle su u izvesnoj meri već biti nago\'f:Štene i kod hele n ističkih slikara. ali program kao celina pre dstavlja vidove dionisijskih misterija. 249). izgleda hladna. Metropolitenski muzcj umetnosti. ArhittkuH1ska panl>rama. i on potiče iz druge. pre izgleda da je svetlost zarobljena u boci. Ali ako pokušamo da odredimo izvor i pravac svetlosti na slici otkrivamo da je to nemoguće.lus? Mnoge pojedinosti ostaju neshvatljive. u stvari. Tako personifikacija Arkadije. nasuprot reproduktivnim ili imitatorskim radovima koje s mo ranije ispitivali. Svetluca\'e najsvetiije površine na kotarici s \'oćem potiču opet iz nekog drugog izvora. I "ck pre n. Ovaj \'It je.perspektivni arhitekrumi stil bio na vrhuncu. Ko su oni i šta znači ovaj cil:. Odjeci ovih drugih zadržali su se u mitološkim slikama na zidn im panelima koji se javljaju kao ostrva unutar složenog arhitektonskog okvira (v. OStaju blizu gledaoca. Nepostojan je logično povezanog gledanja na vidljivi svet. ova dva dela imaju među sohom više zajedničkih ena nego Što ih svako od njih ima sa tipičnim proizvodima zidne dekoracije drugog stila. 250 ). iako je njegov stav takode kao u s tatue. Ove obično imaju o blik tobožnjih niša ili onnana. naprotiv. ali u obliku u kome ih mi poznajemo one se čine kao karakteristi ka čisto rimskog razvoja. nije bio otvoren "eć samo pot isnut za nekoliko desetina sant imetara i zamenjen zidom sačinjenim od biljaka. koj i su često raspoređeni u dva nivoa . iz bazilike u Herkulanumu (sl. Sveti obredi obavljaju se u prisuStvu Dionisa . mekim potezima četkom koj i opet imaju s\'oj sopst veni karakter. one su odraz mm'ih priroda kakva je prikazana na slici 247. dakle. "eć se često odlikuju pomalo nepovezanim karakterom kompilacije m otiva iz različitih izvora. Kao panorama vna u Livijinoj vili. koja sedi u sredini. Ono Što mu daje obeležje d ela rimskoga slikara jeste njegov čudno nepostojan stil. 247) naročito zaslužuje pažnju zbog predstave p rovidne staklene boce.duŽbina.

i Arijadne s nj ihovom pratnjom satira građ i . RIMSKA UMETNOST I 153 .

Bez obzira na to kakav je njegov odnos prema velikim m ajstorima grčkog slikarst\"a. Kako su bili rađeni na brzinu j u velikom broju. he lenističke. čija su dela 703 nas zaU\·ek izgubljena. vidljiva j e tendencija ka mnogim zajedničkim elementima. što znači da je boja rast vorena u toplom \'osku. Ni jedna od ovih slika nije se sačuvala. po Pliniju.~\nogi od stavova i gestova su uzeti iz repenoara klasične grčke umetnosti.a neverovatnu svežinu njegovih boja zahvaljujemo činjenici što je bio uraden veoma trajnom tehnikom koja se zove enkaustika. kako se čin i . Stil o\'e slike postaje očevidan tek kada je uporedimo sa drugi m fajumskim ponretima. intenzitetu zanosa s kojim učestvu j u u drami rituala . ovi portre ti su bili vajani (v. koje su. zidna slika it Ulijine I'ile u Primaporti. iz\·anrednoj čvrstini teJa i draperije. Prvobitno. a nekoliko pometa na zidovima rimskih kuća u P ompej i mogu lako poticati iz neke druge. Jedina po\'eza na grupa slikanih portreta koja nam stoji na raspolaganju potiče iz fajumsko. bile izradi\·ane u I taliji tokom III veka.. 140-14 1). Ali mi svakako znamo da on nije bio ograničen na F. dok u ovom oni pre pružaju jedan savitljiv kalup u koji se može izliti individualna slično st. Dugujemo ih sačuvanon. Najlcpšu od njih pred· 248. U kasnijim primerima ovi konvencionalni elementi sve više i vi~e se okamenjuju u jedan utvrđen tip. Slikanje pometa. tablu U boji 2). crnokosi dečak je čvrst. Oko 20. on je bio njiho \' zakoniti naslednik u istom smislu u kome su i najbolji latinski pesnici augus tovskog doba bili zakoniti na· slednici grčke pesničke tradicije. raspored n ajosvaljenijih površina i senki. izlišno je pitanje.i<! iz Il \·eka. Pogltd na tlrl. kakav je izvanredan i odli~no očuvani portret na drvenoj ploči reprodukovan na t abli u boj i l l. jer se može do\'esti u vezu s nekim pometnim minijaturama na staklu. Bmkvt i IIl1klenimd. Mi osećaIno o vo mešanje dveju sfera u kvalite6ma koji su zajednički svim figurama . Vl"Clv i pun života delić stvarnosti kako se samo može poželeti.pncstaronl egipatskom običaju da se portret preminUloga pričvrsti na njegovo umotano mumificirano tclo. Rim . . ugao iz koga je lice videno. Mešavina može biti neprozirna i gusta ili retka i providna. bilo ie učvršćen običa j u republikanskom Rimu i služio je kultu predaka isto kao i portretna poprsja o kojima je već ranije bilo reči (v. e . Ali je umetnik izuzetno velike intuicije ispun io o\·e oblike novim životom. kao štO je naglašavanje očiju. oko SO.247. zidna slika it Herkulanuma. Narodni muzej. Museo delle Termc. pre n. tradicije.g okr u(!:l u Doniem E(!iPtu. Nap ulj i silena. Najbolji od svih portreta odlikuje se neposredno.u njihovom do stojanstvenom drtanju i izrazu. Najstariji dosadašnii portret potiče iz(!le<. str. tako da ljudska i mitska stvarnost teže da se stope u jednu. 7.šću i sigurno~u poteza koji su retk o kad bili nadmašeni . ali u rimsko doba bili su zamenjeni slika ma. ali im ipak nedostaju ona prostudiranost i ce lovitost koje zovemo klasicizmom.ili oživl jenom . Da li ovaj stil treba z\"ati rimskim ili helenističkim.gipat.

NapUlj očuvale slike u zbornici sinagoge.O~a. i tome sta panj u istoč· nih i grčkih elemenata oni.s težnjom da utiču jedne na druge. pa je ostavilo malo vidljivih tragova. semitskog . Glavna obeležja najvećeg broja ovih kultova bili su naglasak na otkrovenju istine. bez obzira na razliku u poreklu. Snaga karakterizacije na njemu je jača nego na ijednom fajumskom portretu i predstavlifl isti onaj vrhunac rimsk e portretne umetnosti koja je dala poprsje Fi· lipa Arabljanina (v. Pompeja (detalj sa table u bo ji 10) ~:::~ . U t o vreme Bliski istok je bio veliki religiozni i kulturni kotao u kome su se mešale sve suparničke vere . Oko 70.!. nada u spasenje. Htrln.. postaje sve očiglednije da su nova verovanja podstakla i r ađanje novog stila u umetnosti i da je i taj stil proizišao iz stapanja grčko·rimskih i istoč njačkih elemenata. Karak teristično je da su uslovi koji su vladali u tom periodu međusobnog mCŠ3nja koji smo v et 250. hrišćansTVo. zidna slika iz Hcrku1anurna. ali mi upravo tu nalazimo zate tke one tradicije koja će uskoro steći naj\'eću važnost za razvoj srednjovekovne umetnos ti. to su bile provincijske zanatlije skromnih težnji: oni su se ugledali na sve vizuelne i zvore koj i su im se našli pri ruci. Friz od zidnih slika. sl. 148) pomenuli smo. rimskoj po249. Vila misterija.l i TtfeJ. kao karal . tako da im je neverovatno veli ki hroj stvari bio zajedn i čki. koji još i danas gospodari celim ovim krajem (v. mitraizam. godine.. One su bi le različitog porekla . Međutim. 185).i njihov početni raz· voj bio je usredsređen na teritoriju njihovog za· vičaja. Od njihovih mnogobrojn ih odeljaka dajemo osvcćenje tabernakla pustinjskog hrama (tabla u boji 12). Oko 50. Najbolje su se . ovi kultovi su dospe1i pod snažan uticaj grčkih ideja tokom helenističkog perioda. Najrečitiji primeri ovog novog složenoga stila nađeni su u gradu Dura·Europos u gorn jem toku Eufrata. Umemici koji su se nosili sa zadatkom da Stvore predstave ko je će izraziti sadržaj tih verovanja nisu spadali među najdarovitije u to vreme. Njihovi napori su čestO neumcšni.:~%i t~:o ~~6~. ritualu ili nome nklaturi. Iako su bili zasnovani na tradi· cijama koje su postojale davno pre nego što je Alek· sandar Veliki osvoj io ove drevne krajeve.uključujući judaizam. 238). jer se velikim delom odigravalo tajno. slikane oko 250. terit orija na kojoj se to odigravalo bila je pozornica ratova i razaranja toliko mnog o puta. gnosti· ci am i mnoge druge . širenje istočnjačkih religija.. duguju svoju vitalnost i privlačnost. prilagođavali ih. Narodni muzej. jugoistočne provincije i pogranične oblasti rimskog carstva.~:e p?t:~fe njeno stanovništvo ubrzo potom napustilo. Pri razmatranju krize rimskog sveta u III veku (v. persijskog. razdvajanje dobra i zla. ukrašene zidnim slikama koje se sve odlikuju istim grčko·orije ntalnim karakterom.egipat· skog. glavni prorok ili mesija.stavlja medaljon prikazan ncšto u\'ećan na slici 251. eristično za . Sirenj e grčko·istočnjačkih religija za vladavine Rima još uvek je tciko razumeti. kombino\'ali i prerađivati kako su najbolje umeli. pronađeni tek nedavno zais ta retki događaji. Osim toga. rit ual očišćenja ili posvećivanja (krštenje) i dužnost da se traže preobraćenici medu tneverni Poslednji i sa gledišta Bliskog istoka najuti cajniji proizvod ovog procesa ukrštanj a bio je islam. u stvari.kao što su svici iz Mm'og mora. str. maniheizam. str. Njene ruševine otkrile su nam ostatke svet ilišta nekoliko religija. duhovnu klimu toga vremena. da su važna otkrića .

čiji je jedini zajednički imenitelj verska p . ljudska bića. Friz u Vili misterija predstavlja sličnu teškoću .tI Ol:0250.-a veličina. dakle . zgrade.ali nas to mnogo manje zbunjuje jer su gC St i izraz figura puni reči tosti koja im daje značenje i:lko mi ne razumemo tekst po kome su ovi prizori rađeni. od mOtaka i zavesa o d kostreti.. tako je dijagra mski podrobna da je telo ispod nje zbrisano. medutim. Sam pustinjski hram. oni su imali da transponuju u vidljivo ono ~ tO je dotle bilo izraža\'ano samo rečima. Na n<lšim ziJnim slikama iz sinaguge kombinovano je. prikazan je kao klasični hram proSto zato što ga naš umetnik nije umeo zamisli ti. Aron. ali nam njihova povezanost izmiče. Na taj način. Njiho . Slikar sinagoge pokazuje isti smisao za samodovoljnost i zgu snutost da bi postigao potpunost. moramo li tO pripisati njegovoj nesposobnosti ili tu ima i drugi h razlo~a? Ovo pitanje je slično onome sa kojim smo se suočili kada smo proučavali rel jef na Konstantinovom slavoluku sa slike 242. pa se zatO na njima vide tragovi skraćivan j a.. Redanje stvari u prostoru izra. Njegova odeća. frizom ili rcljefom na Konstantinovom sla voluku. ne samo što je veći od pomoćnika. U jednom trenutku. Mul/t.251. b~ kao i slikari koji su radili za starohrišćanske zajednice. koga nema kod drugi h figura. A on nije imao na raspolaganju ni čvrstO ukorenjenu tradiciju jevrejskog r eligiuznog slikarstva. ali se za njegovu temu postavljaju mnogo veći za htevi: on je imao da predstavi istorijski događaj od ogromne religiozne važnosti (os v\!Ćenje pustinjskog hrama i njegove svdtenike. pa su zidovi zbornice mogli biti pokriveni vizuelnim opisom punim pojedinosti iz istorije izabranoga naroda i njihovog zav eta s Gospodom. u ov l ~nom modelovanju tu i tamo i u rudimentarnim senka ma vezanim za neke figure.Su. kao glavna figura. kao konstrukciju nalik na . Njihovo odelo. bar.par . možemo biti sigurni da se ume tnik koji je radio ove slike suočio s neuobičajenim zadatkom. se i pokla panie oblika čini u znatnoj meri slučajno. zbog ritualnog značaja. Reklo bi se da je novo shvatanje bilo u vezi s težnjom da se misio narskom akti\'nošću medu nejevrejskim stanovnišlvom judaizam preobrazi od nacionalne u univerzualnu veruj zanimljivo ie 10 što su natpisi na ziJnim slikama (kao Što je im e Aron na tabli u boji 12) delom grčki. i morao ga je predsta\'iti na način koji će nagovestili da je to i vanvremenski ritual koji se stalno pona\'lja. Amw opisali mogli zahvatiti čak i judaizam.Ieno je dr ugim sredstvima. a to ukazuje ne samo na čud dnu meš::lVinu ci vilizacija u ovoj pograničnoj oblasti vet i na eventualne umetničke uticaje iz Persi je. D rugi odjeci rimskog slikarstVa javljaju se u oltaru datom u pmpektiv i kraj Aronove figure. s druge strane. vekovna zabrana ko ja se odnosila na slike popustila je. Reklo bi se da su one samo prazni potezi. dve kadionice.i t amo se pretpostavlja da ~ledalac zna . to je sam o skup oblika i figura koji pred nama stoje a mi treba da budemo u stanju da ust anovimo pravu vezu izmedu njih. s dionisijskim. Afhcolo~ki muzej. oltar i Arona treba shvati ti tako kao da stoje iza a ne na vrhu nazuptanog zida koji štiti prostor oko pusti njskog hrama. ćak. koje bi mu pomoglo da vizuelno prikaže pustinjski hram i sv ečanost osvećenja.znatno šarenilo fonnalnih elemenata.ne baš naročito spret no . stariiih tradicija. a on liči na zidne slike iz Dura-Eur oposa u više pogleda. prečnik 01:05 cm. Nije čudo što je prihegao nekoj vrsti simbolične stenografije sastavlje ne od slika pozajmljenih iz drugih. na primer. Pomoćnici. odreduje se prema njihovoj važnosti. persijsl:o je.čitamo be z napora. kojim je počelo pomirenje čoveka s Bog om).šator. Kako su oni to radili? Pogledajmo izbliže našu ilustraciju: pojedinosti životinje.. U s\·akom slučaju. Pomoćnik i rida junica u donjem levom uglu potiču iz rimskih prizora žrtvo vanja životinja.: sedmokraki svetnjak. kako je podrobno opisan u Bibliji. još uvek pok azuju neke ostatke pokretljivosti i trodimenzionalnog postojanja. slika je opterećena bogatstvom znatenja mnogo \·oom i stroie određenim n ego ~tO je to bio sluča. prema biblijskom opisu.l:lo. nema priče. a ne prema položaju u proStoru. ~to je dosta neočekivano. Ovde nema radnje. OV3. već i ukočeniji i apstraktnij i. Ako slikaru sinagoge nije pošlo za rukom da bude isto t oliko ubedljiv. jer ostali deo slike ne odaje znanja o svetlosti i prostoru u rimskom smislu. kultne predmete .

Bitna osobina ovih slika ne može se razumeti u okvirima stare umetnosti .ili slobodno prevedeno: slik a prenosi bo:tju reč nepismenima. teško da bismo mogli učiniti išta bolie Jo da navedemo čuvenu izreku koja opra\·da\"a slikarsko predstavljanje hrišCanskih te ma: Quod ftgrn/ibm scriptura. 156 I RIMSKA UMETNOST . Ako bi trebalo da iz razimo njihovu namenu u jednoj jedinoj rečenici.e sigurno bilo i gledište nadležni h koji su nadgledali izvođenje radova na ciklusu zidnih slika i kontrolisali njego v program. U rukama jednog velikog umetnika ta poruka bi možda imala veću ujed injujuću snagu. ali bi i onda oblici i boje bili samo skromno i nesavršeno poređenje z a duhovnu istinu čijoi su službi bili namenjen!. Imc idio/is pic/ura . T o .oruka svih njih. one izražavaju jedan stav koj i je mnogo bliži srednjem veku.

To pravo na prvenstvo među episkopima usko ro mu je osporio patrijarh iz Carigrada. a ipak j e deoba postala gotova stvar za manje od sto godina. jer se nalazila u srcu naj potpunije hristijanizovane oblasti imperije. Mi ćemo u ovoj shemi poznati hiišćansku adaptaciju prast arog nasleđa. Kra~ jem Vl veka poslednji ostaci cenl ralizovane vlasti bili su iščezli. ponovo steklo moć i stabilnost. U vreme Konstant ina. papa. Ka{akombeS. dok je pra~ vosi avna crkva bila zasno\·ana na jedinstvu duhovne i svetovne vlasti u ličnosti cara. on se više odnosi n a bita koje umem ičko delo koje su stvorili hrišćan i ili koje Godine 323. koji je potom ostao poznat kao Konstantinopolj. Ove pos~ Jedn je. Početak IV veka.š osećaju . zadržali su isto tako jedinstvenu i uzvišenu ulogu postavljajući se na čelo i c rkve i države. Kova pres tonica takođe je simbolisala hrišćansku osnovu rimske države. uskoro su pale kao žme najezdi germanskih plemena Vizigota. Sest godina kasnije. čije se posledice i dana s jo. Ipak se carstVO.od· lučio je da preseli prestonitu Rimskoga carstva II grčki grad Bizanci jum. Konstantin. Vandala. h rišćanske crkve. a ruska prav oslavna crkva bila je isto tako tesno po\·ezana s d ržavom kao njena vizantijska mat ična organizacija. nije mogao pr edvideti da će premeštanje sedišta imperijalne moći dovesti do cepanja carstva.P RV I D EO S T A RI SV ET 8. iako carevi u Carigradu nis u prestajali da polažu pravo na zapadne provincije. preživela je ove napade i pod Justinijanom. Rim . održalo do 1453. Istočno. S pojavom islama Sto godina kasnije. Ruski carevi polagali su pravo na plašt vizantijskih careva. Slikana tavanica. ako v1zanrijski carevi. kada su Turci konačno osvojili i sam Carigrad. Pietra i S. ili kod nas Carigrad. ne označava stil. Upravo ovo više versko nego politi čko odvajanje Zapada i Istoka on emogućuje nam da ispitujemo razvoj hrišćanske umetnosti u Rimskoj imperiji pod jednim zaglavljem. . koji je poreklo svoje \'lasti izvodio od sv. čija je teritorija bila ograniče na na Balkan i Grčku. preseljenje je bilo zvan ično izvdeno. Konstantin Veliki doneo je sudbonosnu odluku. Petra. koj ima su v ladali zapadni rimski carevi. sve delove carstva koji su ležali u Africi i na Bliskom istoku pokorila je pobedanosna arapska vojska. posle jedne energične građevinske kampanje. 527-565. nasu~ prot tome. verovamo. Ova tradicija nije izumrla s padom Carigrada. imperator je priznao sve veću stratešku i ekono msku važnost istotnih provinciia (a ovaj razvoj je trajao već neko vreme). k oji je postavljao patrijarha. Razlike medu njima bile su veo~ ma duhoke: rimsko katoličanstvo zadržalo je svoju nezavisnost od carske ili bilo koje državne vlasti i postalo međunarodna ustan ova koja je izražavala taj s\'oj karakter u univerzalnosti crkve. ili Vizantijsko carstvo. bio je priznati poglavar. Langobarda. Moskva je postala &treći Rim. za raz ~ liku od svojih paganskih prethodnika. Termin nanohrišćanski~. Preduz imajući ovaj korak. strogo govoreći. došlo je do pojave razlika u učenju i podel a hrišćanstv a na zapadnu ili katoličku i istočnu ili pravoslavnu crkvu postala je skoro konačna. Ranohrišćanska i vizantijska umetnost Podela Rimskog carstva uskoro je dovela i do ver~ skog rascepa. više nisu mogli polagati pravo na stat us boga. Ostrogota. 252. dok su poslednji vi~ zantijsld posedi na zapadu (u južnoj Italiji) potpali pod Normane. u XI veku Turci su za uzeli veliki deo Male Azije. božanskog carstva Egipta i Bliskog istoka. rimski episkop. Marcel1ina.

Slikane dekoracije u rimskim katakombama.enju pravoslavne c rkve . Istok. razvile njihove sopstvene posebne umetničke tradicije. UnUlraInji i:. starije i "cic hrišćanske zajednice postojale su u velikim gra· dovima sev erne Afrike i Bliskog istoka. IVizantinci su možda bili senilni. Ubrzo potom. Alek· sandrij a. primetio je jedan istoričar. ali ne zna· mo sigurno odakle su poreklom i na koji način su ušli u hrišćansku tradiciju. u prvih pet vekova naše ere. podzemnim grobljima hrišćana . jedina su veća i povezana grupa materijala. Rim. zavičaj velike i potpuno helenizovane jevrejske k olonije u toku I ili II veka. naročito na italijansko m tlu. ali su ostali Grci do km· ja . s drug e strane. iako su grČki i istočnjački elementi sve više preovlađivali na hetu rimskog nasleđa. lati nske orijentacije. u \'reme koje je pret· hodilo otcepl. naprotiv. B. . 174!1) Otpočeta 386. Otpo~ta oko 333. mogu se uzeti i kao ranohrišćanski i kao vizantijski. To zavisi od izbora okv ira u kome ćemo govoriti o njima. mi znamo veoma malo o hrišćanskoj umetnosti sve do Konstan tina Velikog. 254. . mi ćemo je bolje razumeti ako je budemo gledali u sklopu zavdne. nema tačne granice između rano· hrišćanske i viz ntijske umetnosti. označava ne samo umet· nost Istočnog rimskog carstva već i specifične osobine st ila. akvih prizora sretemo u kasni joj hrišćanskoj umetnosli. Neobične zidne sl ike u sinagogi u DuraEuroposu (v. RANOHRISĆAKSKA UMETNOST Gde i kada su bila stvorena prva hrišćanska umet· nička dda.   . Od satu· vanih spomenika ni za jedan se ne može reći da je rađen pre 200.. pa i ranije. U stvari. politički i verski rascep pos tao je i rascep u umetnosti. stil razvio iz izvesnih tendencija koje se mogu pratiti unazad do vremena Konstan· tinovog. a ne u okviru srednjeg veka. hrišćanske faz e antike. Petl1l. istina. Pavl41 izvali :.je bilo stvoreno za hrišćatte. čiji je sastavni deo bila i ranohr~ćanska u metnost. pO~tO su najstarije hriščanske zajednice obrazovali otpadnici od jev rejske zajednice. U zapadnoj Evropi keltski i gennanski narodi prihva tili su nasleđe ci· vilizacije kasne antike. kao što su Aleksandrija i Antiohija. mogla je st· voriti ilustracije za Stari zavet u sti lu slimom pompejskim zidnim slikama.ldi'la. P iran~ija. ostaje predmet pretpostavki . kome je skoro ~lo za rukom da ponovo ujedini nekadllŠ· nju Konsta ntinovu teritoriju. u Vizantijskom carstvu kasna antika je dalje žh'eia. (Bakrotilk G. prem a tome. spomenici građeni pod njegovim okriljem. . Ako nedostatak materijala iz istočnih provincija imperije o težava da se donese tačan sud o položaju 253. Rim. godine. Prema tome. Tako je vladavina Justinijanova bila nazvana prvim zlatnim do bom vizantijske umetnosti. Vizantijska cidlizac ija zbog toga nikad nije u potpunosti postala srednjovekovna. nije doživoo ovakav prelom.gltd crkw Sv. •Vizantijska u metnostt.ili. grubo uzeto. Odjeke o. U njima su sc. i preobrazili je u umetnost srednjeg v<:ka. mada je sam Justinijan bio čovek izrazito zapadne. ali one predstavljaju samo jednu med u raznim mogućim rododma hrišćanske umetnosti. Pre Konstantina Rim još nije bio središte h rišćanske vere. nedostaje nam direktno znanje o umetnosti koja bi bila u službi hriščanst"a pr e toga vremena. tablu u boji 12) navode na misao da su slike s liĆIlOg orijentalizujućeg karaktera možda ukra!avale i zidove hrišćunskih bogomolja u Siri ji i Palestini. Osnon stare crkve Sv. Kako se ova. vero-vatno.• Isto os ećanje tradicii e i povezanosti s prošlošću određuje i razvoj vizantijske umetnosti.

Sam Konstantin je sve mogućnosti koje mu je njegov položaj pružao posvetio ovom zadatku. sagrađenu po istom obr ascu. (v. Sli~ karstvo katakombi. Sve dotle zajednice nisu bile u stanju da javno obavljaju bC '>gosluženje. Cak i geometrijski oblik učestvuje u ovom zadatku. jer \'eliki krug označava nebeski s\'od. Da bi se izrazila nova funkcija. a dole je opet spasen. pa je za njega prvobitno značenje oblika malo važno. službe su vršene potajno u kućama bogatijih čla nova. u rukama sl ikara skrom~ nih sposobnosti. Ako nije realnost . drveni krov. k . . na čvrsto m tlu i razmiilja o milosti Gospodnjoj.Sv. osvetljen prozori ma u prozorskom . Dobroga pastira koji da je život za svoju ovcu. Sta o na duguje carskim bazilikama paganskoga doba postaje jasno kada uporedimo osnovu crkve Sv. simb oličnu sadržinu. ~3J-S49. ono je bar oWanjr: zaista monumen~ talne nove fonne (upor. Ravena. ali je osnova najveće crkve Konstantinovog vremena .veoma tačno pI'Iznata (sl. iako su oblici u swtini isti kao i uprehrišćanskim ziunim dekoracijam a.~ćanski nastavak nekadašnjih hramova. Na žalost. ebalo je za novu zvaničnu veru stvoriti upečatljiv arhitektonski okvir. 253). to su karak~ tenstike po znate iz starije građevine. u Svetoj zemlji i d rugim važnim mestima. kao što pokazuju primeri o\'ih dvaju spomenika. jasno arat. Citava shema. sl. Konstanti nova odluka da hrišćanstvo uzme za državnu veru Rimskog carstva imala je dubok uticaj na hrišćansku umetnost. Ranohrišćanska bazilika. Tako u podeli tavanice na ode1jke vidimo kasni i uproM:eni odjek iluzionistički h arhitektonskih she~ ma u pompejskom slikarstvu. s leve stran e. hri. ukoliko g a možemo videti na slikano. Ove građevine pripadale su jednom novom tipu. podignute sto godina ra~ ni je (sl. Paganska bazilika bila je zaista jedinstveno pogodan m odel za crkve Konstantinovog vremena. jer je u njoj bila sjedinjena prostrana un umJnjost kakvu je zahtevao hrišćanski ritual i asocijacije na carstvO koje su izražava le privilegovani položaj hrišĆ8nStva kao nove državne vere. kao i od zidnih slika iz sinagoge u Dura-Europosu (v. ona j e bila i sveti dom boga. Ali je crkva morala biti i n ešto više od dvorane za skupove. jeste s inteza dvorane za sku~ pove. 215): dugi glavni brod sa bočnim brodovima s ohe strane. nijedna od njih se nije sačuvala u pn'obitnom ob liku. 279). Sada. pa je za nekoliko godina nikao pod carskim okriljem neve rovatan broj velikih crkava.šćanina . Crkva S. u stavu koji se može pratiti unatrag čak do arhajske grčke umet nosti (upor. Apollinare in Classe. koja je u suštini bila ostala netaknuta sve dok nije izgore1a 1823. Polukružni odeljci pričaju istoriju proroka Jone. sl. koncepciji nove bazilike tre~ balo je dati novo sredi§te. tablu u boji 12).slikarstva katakombi u okviru početnog razvoja hrii~ ćanske umetnosti. on predstavlja Hrista Spasitelja. U centralnom medaljonu vidimo mladog pastir a s ovcom na ramenima. bačen je s broda. moramo se osloniti na ndto mladu baziliku Sv. osim ito je primala u sebe zajednicu vernika. kao i pe jzažne vedute odaju poreklo iz istog onog rimskog idioma koji je ovde. 0\'0 čudo Staroga zaveta često stavljeno nap oredo sa novozavetnim čudima bilo je veoma omiljeno u ranohrišćanskoj umetnosti kao do kaz da Bog onoga koji \'eruje može da spase iz čeljusti smrti. čija je vera počivala na nadi u večIti život u raju. hrama i privatne kuće. Ona takođe ima sve osobine origi nalnog ostvarenja koje se ne mogu jasno objasniti pojmovima njenih izvora. izgubio pravu vrednost zbog beskrajnog ponavljanja . sl. Petar u Rimu 2~5. odlikuje se logičk om povezanošću i jasnoćom koje je izdvajaju od njenih paganskih prethodnica. s desne se pojavljuje iz kita. Petra sa osnovom bazilike u Leptis Magni. i u njemu je upisan krst. ono nam ipak daje dosta poda~ taka o duhu zajednica pod čijim je okriljem stva~ rano. Figure koje stoje pre dstavljaju pripadnike crkve koji ruku uzdignutih u molitvi preklinju za božju pomoć. ne samo u Rimu već i u Carigradu. 126). Pogrebni ritual i obezbedenje grobova pred~ stavljali su vitalni interes za ranog hrl. tavanici na slici 252. osnovni simbol vere. skoro preko noć. Pavla izvan zidina. iako mala po dimenzijama i neugledna po izvođenju. a modelovanje figura. apsida.lateralnom zidu. koji se danas zo ve ranohrišCanska bazilika i koji je poslužio kao osnovni uzor u razvoju crkvene arh itekture zapadne Evrope. da crkva pos tane vidljiva svima. oltar. Ali je slikar katakombi iskoristio ovaj tradicionalni rečnik da saop§ti novu. Da bismo stekli predstavu o unutrašnjosti.ava tu preokupaciju drugim svetom. 254).

str. Hrišćanska bazilika bila je tako orijentisana duž jedne jedine dužinske ose. Neprekinut ritam arkada glavnog broda vodi nas ka velikom luku na RANOHRISCANSKA I VIZANTIJSKA UMETNOST I 159 . a ulazi. koj i su kod paganskih bazilika običn o bili na bočnim stranama. atrijum (v. pred nama se otvara pogled predstavljen na slici 253. 137). ito n as podseća na osnove egipatskih hramova (upor. premešteni su na zapadni kraj. naneks. na istočnom kraju glavnog broda. mi prolazimo kroz dvorihe s kolonadom.oji je bio postavljen ispred apside. 61). Pre nego ~to ćemo ući u satnU crkvu. a suana obrazuje ulazni trem. čija suproUl. Tek kada zakoračimo kroz ponal glavnog broda . sl.

e Sili Coswua. koja je prvobitno bila pripojena sad a porušenoj rimskoj crkvi Sv.i .256. Jedan od bitnih vidova ranohrišČllnske crkvene arhitekture još se nije pojavio u našem prouća \'tmju: supr tnost između spoljašnosti i unutrašnjosti. koji je već davno porušen. Kad bliže. str. Osnova avke Su (mwua. kod ove crkve vidimo jasnu r-<>ščlanje nost unutra!njeg prostora na valj kasto jezgro s kupolom osvetijenom prozorima u prozorskom ziđu to je paralela glav nom brodu bazilikatnih crkava . prstenastog oblika ili deambulatori jum. Brz razvoj hrišćanske arhitekture velikih dim enzija morao je imati skoro revolucionarno dejstvo na razvoj ranohriščanskog slikara stva.Pr<:sekcrk·. Oko 350. Najlepši očuvani primer je Sea Costanza (sl. moramo se osvrnuti na još jeda n tip g rađevine koji je ušao u tradiciju hriŠĆan ske arhitekIUre Konstantinove ere. Rim 160 I RANOHRISCANSKA I VIZANTIJSKA UMETNOST . to je prosto ljuštura čiji je oblik odraz unutrašnjeg prostora koji ona zatvara ~to je upravo suprotnost klasičnom hramu. mauzole:j Konstantinove kćeri Konstancije.bočni brod. Unutrdnji izgled crkve Sili CosIlInu. Pre neg o što se opširnije pozabavimo ovom mozaičkom dekoracijom. 255) očigledno je priđemo istočnom upadlj ivo jednostavna. pokriven poluobličastim s\·odom. Apoll inare in Classe blizu Ravene. Ko je bio 2S7. nalazi u jednom posebnom odeljku p rostora koji stoji pod pravim uglom naspram glavnog broda i hočnih brodova. Setićemo se da su one biJe stvorene kao deo složenih rimskih kupatila. opažamo da se oltar. Ovde. građe ine s kružnom ili poligonalnom osnovom zasvodene kupolom. Ovde opet mozaićka dekoracija igra značajnu ulogu pri stvaranju atmosrere u unutrašnjosti. antimonumenta lna obrada spoljašnosti uStupa pred krajnjim bogatstvom čim stupimo u crkvu (tabla u boji 13). Ova asketska. pošto smo osta\'i!i svet svakidašnjice za sobom. Agnese izvan zidina. za razliku od njenih paganskih prethodnica. odjednom se nalazi mo u sjajnom carstvu svetlosti i boja. Rim 2S8. u kome površine skupocenog mermera i hlista vo treperenje mozaika bude u nama pomisao na duhovni sjaj Božjega carstva. Odjednom je [ tebalo ogromne površine zidova pokriti slikama dostojnim njiho vog monumentalnog okvira. pokazuje narteks. nacrt Pameona potekao je iz istog izv ora (v. okr ugli zvonik ili kampanil je srednjovekovni dodatak). (Naša slika. Sl ične zgrade podizali su paganski imperatori da služe kao monum entalne grobnice ili mauzolej i. Jednostavna spoljašnost od opeke (sl. Ona se upadljivo pokazuje na crkvi S. koja je najvećim delom još uvek saćuval3 svoj prvobimi v id. 256-258 ). U četvnom veku ovom tipu građevine dato je hrišćansko z načenje u krstionicama (gde kupanje: postaje sveti obred) i pogrebnim k:lpe:lama v ezanim sa bazilika1nim crkvama. 135). snimliena s a zapadne strane. kraju (nazvanom trijumra1nim lukom) koji uokviruje oltar i zasvodenu apsidu iza njega. u st\'ari. To je berna ili tmnsept (u manjim bazilikalnim crkvama češće izostavljena). Rim. ali ne i atrijum.

.

. \.....• •._ . ". ""'''''OS......._ ............. L. ..~ ..."' .....~. ... ....

po triiumfalnom luku i apsidi već od samog početka. ali njihove posebne odlike do ovog trenutka nisu bile isko rišćene. One su pružale mnogo veću skalu i intenzitet boja nego mennerne tesstrcu. ali samo u n aročite svrhe i ograničenih dimenzija.259. ali je skali boja. Staviše. nije bilo s amo apsorbovana. nosećih i nooeni h članova. nedostajala blistavost. Osnovno načelo grčko-rimske arhitekture. bez obzira na to jesu li oni u konstruktivnom pogledu realni ili su sam o stavljeni preko betonskog jezgra. kakve se nalaze u prirodi. stvarali i zidne moz aike. a ne čvrSte. međutim. čak antimonumenta1na. love nisu bile sasvim nepoznate Rimljanima. Solun dorastao ovom izazovu? Sigurno ne skromni slikari koji su ukrašavali katakombe svo jim ograničenim rezervama tipova i tema. pod carskim okriljem. ali im je nedostajala fina gradacija tonova neophodna za podražavanje slika rađenih bojom. veliki slikani ciklusi prostirali s u se po zidovima glavnog broda. iako bogatoj u nij ansama. fizičkim i duhovnim. Njih su potisnuli veštiji majstori. pretpostavljamo. U helenističko doba Grci i Rimljani. e. kao ito se sećamo. ranohrišćanski zidni mozaik.rivali podove. kao što je Bitka kod /Sa (v. već je bilo i prerađeno da bi se prilagodila novim uslovima. da ulepšaj u arhitektonske površine. materijalna konstrukcija p ostala je podređena stvaranju i ograničavanju nematerijalnog prostora. 243). Mozaik u kupoli (detalj). Iz ovog procesa rodio se jedan nov umetnički oblik.muskulatuma fizičko izlaganje aktivnih i pasivnih elementa. sjajne (i malo nepravilne) površine staklenih kocki pona !aju se kao majušni reflektori. Na žalost. Ovi ciklusi morali su se ugledati na veći broj raznih starijih izvora. tako da celina ostavlja utisak svetiucave nemateri jalne pregrade. slična crmlrappoSlu klasične s tatue . tu i tamo. Crkva Sv. Gledana iz ovakvog ugla. upotrebom sitnih kock i od mermera nazvanih tesserat poboljšali su tehniku do tog stepena da su njom mog li da reprodukuju slike rađene bojom. ranohrišĆ3nska arhitekt ura je čudno bezizrazna. Sve ove osobine učinile su da stakle ni mozaik postane idealna dopuna nove arhitektonske estetike sa kojom se SUQĆavamo u ranohrišćanskim bazilikama. jer je bila ograničena na razne boje mermera.koristili su Sumerci već u III milenijumu pre n. Veliki i složeni zidni mozai ci ranohrištanske umetnosti su tako u suštini bez prethodnika.kompozicije sastavljene od sirnih komadića obojenog materijala usađen og u gipsani malter . Đorđa. u kojim se ogleda ceo domet grčko-rimskog slikarstva. Rimljani su. bilo je da se izrazi ravnoteža suprotstavljenih snaga. To isto važi i za njiho v materija1. Opipljiva. neprekidne površine. od dekoracije crkava IV veka sačuvalo se tako malo da se njena is torija ne može podrobno pratiti. Kraj IV veka. uk1juču jući i zlato. RANOHRI$CANSKA I VIZANTIJSKA UMETNOST I 163 . koji je u velikoj meri zamenio stariju i jevtiniju tehniku zidnog slikar stva. jer se on sastoji od kockica bojenog stakla. sl. Njihovi mozaici su skoro uvek polr. Naslecistvo prošlosti. Mozaik . isto tako kao i graditelji novih ba zilika. regruto vani. Kako izgleda.

'cCl t :-.'~H. vet: . konstrukcija se više ne čini stVarna. kao da nam kaže. Moglo bi se reti. . stvarnost koju oni slikaju jeste živa reč Svetog pisma. uglavnom purpurna.. izabranih iz Starog i Novog zaveta krasili w su zidove glavnog broda ranohrišćanskih bazilika.!It. providan. Oko 430. V veka. Razlika u ciljevima postaje naročito uočljiva kad god se u izradi mozaika posluži starim formulama prostornog iluzionizma. Avram. Takav je slučaj na slici 259.: ~ · 11Vt.iluziju nestvarnosti« blistavog carstva naseljenog nebeskim hićima ili s imbolima. s druge strane. Dugi nizovi ovak\'ih scena. IMt!.W . pogledi i gestovi postaju mu važniji nego dramatično kretanje trodimenzionalnih oblika. . Naša slika nam ne kaže: _ Evo šta se d esilo u Knjizi postanja 13« (jer sc očekuje da mi to vef:. Lot i njegov rod. a ne nešto što se desilo sa mo jednom u vremenu i prostoru spoljašnjeg sveta. Mozaici iz Sta Maria Maggi ore.IJ~ IA( :. ~II~.~ria Maggiore.r.H ~l ll1. izv edenog krajem IV veka.' ~~ ~ \ . Razilazak Lota i Avrama (sl. strog geometrijski red slika u skupu mozaika kakav vidimo u crkvi S. tako da čitava građevina postaje providna.f. On je.. Dva sveca ruku uzdignutih u molitvi stoje ispred pozadine koja jasno pokazuje svoje poreklo iz perspektivnih panorama ~scenske arhitektur e« pompejskog slikarstva.. sjaj zlata.:~~ \t~U' C/o. a njihova je stvarna debljina i čvrs tina skri\'ena. Zato umemik nema potrebe da zaodeva scenu konkretnim pojedinostima istorijskog narativa. drvo i grad.\"' h. slikaju istoriju spasenja. Ranohrišbmski mozaici takode su negirali ravninu zidne površine.\j li H~'. Rim Početak lc. kako zgusnuti složenu akciju u vizuelni oblik koji će omogućiti da se tema čita izdaleka. tini malo krivo. Gledaj šta r adi volja božja«. okreću se prema gradu Sodomu na desnoj strani. Rimsko zidno slikarstvo ra zvilo je veoma složene iluzionističke sheme da bi izazvalo utisak stvarnosti iza pov ršine zida. a ne naglašena kao ranije. To nije pozorišna kulisa.'.!U~"C I.. Dorđa u Solunu. 233). ali zato da OStvare .. plava i zelena. već deo simbolične arhitekture od onoga sveta.\lt1'~:. zaista. korišćene su samo u osenčenim p artijama i ornamentima). ili majstoriju da prikaže gomilu sveta kao .\ nCA a~l ·h. razume se. uklj učujući i dve male kćeri. a to je stalno postojeća s tvarnost u kojoj učestvuju i slikar i gledalac podjednako. znamo).260. Simetrična kompozicija sa pukotinom u srew 261.'!\ IM\S11 ~\. 260) uzet je iz najstarijeg sačuvanog ciklusa ove vrste. svetloŠĆu prožet.. Zadatak umetnika koji je načinio ovaj deo mozaika sličan je zadatku s kojim su se suočili vajari Trajanovog stuba (v . godine u c rkvi Sta Maria Maggiore u Rimu. upotrebio mnoga od onih . Ali na reljefima sa Trajanovog stuba o va su se rešenja mogla koristiti samo do te mere do koje su se mogla pomiriti s re alističnom namenom prizora u kojima se reprodukuju stvarni istorijski događaji..·. kojom se prikazuje jedan deo \"elelepnog mozaika u kupoli crkve Sv. IJ..:~1n 1\. Vatikanska biblioteka.o. ali je dobrim de lom sasvim sačuvano. skraćenje se. Apo llinare in Classe (tabla u boji \3) do s:lvršenstva su prilagodeni duhu ovih enter ijera. Crkva Sta .. jer joj apsolumo n edostaje fizička supstanca: njena masa sastoji se od istog onog zlata od koga i po zadina (druge boje.~ C. sl. Pa ipak. Rim zidovi i svodovi stiču osobine Ijušrura hez težine. Minijatura iz Vatikamkog Vtrgillja.Gle daj.. mali Isak i svi ostali članov i njegove por odice zauzi maju levu stranu kompozicije.1H\IC. naslikanog oko 430.\l\ ll~ H"I .grozdove glava« iza figure u prvom planu.\N II ~1~(. Sjajne boje.I. evo šta se desilo u dačkim ratovima~. 1 N. u stvari. U narativnim scenama ćemo takođe lako pratiti menjanje iluzionističke tradicije starog slikar stva pod uticajem nov e sadržine. kao št o su skraćena formula za kuću.stenografskih« rešenja. koja treba da probudi u nama predstave kao što su nebeski Jerusalim ili božji grad. da ranohrišćanske i vizantijske crkve zall/tf)aju m ozaike isto kao što su grčki hramovi zahtevali skulpturu. (u našem primeru Knjiga postanja 13). Razi/azak Lota i Avralna (motaik).

I\fo :>'M CAlj C1r...M(I.l~S .Jt l NMClSS\'!~\ M. ~ l'ttin \!\\"O.ll lNlJiNt 0\1 :\ \ CtJt\...\lI.\\.:Sq\Jn.\l NM.\ ~H I\ \\.1iHr ~ L\ ..\)o.~~Nl\Hp. n M~ !. BHH ~I .a.ln.::11 l1).\).

bilo hriAćanske. pa nam je njihova istorija u starom svetu poznata opsežnij e na osnovu posrednih podataka. na žalo st.sve su to još nerešeni problemi. Ali kada su ti prepisi postali i dela slikarske um etnosti? I kako su izgledale te najstarije ilustracije Biblije? Knjige su. oni takođe sadrže odjeke helenističko-rimskog stila na raznim stup njevima prilagođavanja religioznom nararivu. mozaika i slika na panelima. pa je to učinilo da knjižne ilu stracije . ali nešto krtijeg.ne znamo tačno kada . Slika odvojena od pre ostalog dela stranice debelim okvirom ostavlja utisak prozora. Kao religi ja zasnovana na božjoj reči kako je obelodanjena u Svetom pismu. ilUStracije su. pa je tako omogućila da se dođe do povezane knjige kakvu mi danas poznajemo i koja se tehnički zvala kodeks. kako obično kažemo.. mnogo trajnija nego papirus. može dovesti u vezu s Vati~n skim Vergillj'em ). jer bi slojevi boja brzo popucali i otpali prilikom smoravanja i odmotavanja. Medutim. Bet . ali najvažniji prototipovi vero vatno su se nalazili u ilu$[fovanim rukopisima. nepostojane stvari. bile ugla. ovi su ostali u upotrebi tokom cele an tike. kako se čini. nesumnjivo je da su najstarije iluminacije. A suprotna sudbina ovih dveju grupa je jO! više naglašena time ~to su !sak i Lotove kćeri stavljeni naporedo. tanka. u početak VI vek a (osim jednog fragmenta od pet listova koji se. možda. Nlrodnl biblioteu. pa tako podsećaj u na svoje buduće uloge. ranohrišćan ska crkva mo rala je podsticati prepisivanje svetih tekstova u velikim razmerama. izbeljena životinjska koža. a svaki pre pis bio je • obrađen sa strahopoštovanjem koje je sasvim drukčije od obrade bilo koje kn jige grčko-rimske civilizacije. Bellu GtMZt. Iz kojeg izvora su slikari narativnih moza ičkih ciklusa kakav je ovaj u Sta Maria Maggiore izvodili s\'oje kompozicije? Jesu li oni bili prvi koj i su op~irno ilustrovali biblijske scene? za izvesne teme mogli su naći uzore među zidnim slikama u katakombama. dok je Loto\' put odreden za božansku osvetu. Izmedu I i IV veka kodeks od pergamenta p ostepeno je zamenio svitak. 261).dini razia!njava simbolično značenje o\'og razilaska: put Avramov je put pravednosti i za\'eta. iluminacije . kol iko je i čega preneto jz svitaka u kodeks . Vatikanski Vergilije. Kada. Jedan od najstarijih sačuvanih ilustrov anih rukopisa. odraz je tih tradicija (sl. Sve dok JC preovlađivao obl ik svitka. Ona je bila dovoljno jaka da se mogla previjati a da se ne pocepa. naročito Starog zavela. načinjenog od papirusa.postanu umanjene paralele zidnih s lika.otkrićem pogodnog materijala nalik na hartiju. i.ili. Jakov sc rot s O1lđdom. čini se. ona počinje u Egiptu . Samo Je kodeks od pergamen ta dozvoljavao upotrebu jakih boja. verovatno rađen u Italiji u vreme kad i mozai ci u Sta Maria Maggiore. gde i kojim tempom se razvijalo slikovn o iluminisanje knjiga. Knj ige od papirusa bile su u obliku svitaka. Ova tehnička prome na svakako je bila značajna za razvoj knjižne ilustracije. bile rađene u stilu koji je bio pod snažnim uticajem iluzionizma helenističko-rimsk og slikarstva kakvo smo videli u Pompej i.. Početak VI veka. u 262. jevrejske ili pagansk e. Najstariji dosad otkriveni ilustrovani rukopisi Biblije spadaju. uključujući i zlato. a u naslikanom pe jzažu nalazimo OStatke prostorne perspektive i igru svetlosti i senke. bilo od pergamenta ili od papirusa. da li su prvo bile slikane biblijske ili klasične teme.nom crteži. sve dok se u kasno helenističko doba nije našao bolji materijal: pergament ili vtflum.

j. o od samog potetka razvijalo u antimonumenza talnom pravcu: od prostome dubine i masivnih razmera grčko-rimske umetnosti ka pli tkim oblicima malih dimenzija i čipkastoj dekoraciji površina. prikazuje se jedan deo priče o Jakovu. Tako se va.~ ovaj katkad podseća na zidne slike iz D ura-Europosa (v. da na nju ne padne ljaga idolatrije. dakle. koji su izrađivan i od sredine II veka pa nadal je za važnije pripadnike crkve. ima svoju složenu i mnogo puta razmatranu .mo: 263.za. u prednjem planu vidimo ga kako se rve s anđelom i prima o d ovoga blagoslov. Sarkofag Junija Bau.a1"st. poznata pod imenom kontinuirane naracije. Do Konstaminove ere njihova se dekoracija sastojal a ponajviše iz istog ograničenog repertoara tema poznatog sa zidnih slika u katakomb ama . svoju sliku zamislio kao tekući izveštaj koji se čita kao i redovi teksta. Najvažniji primer. HrisfoJ na prtJUJ/u (detalj aa slikt 263) kome često osećamo dah Bliskog istoka. koja dopire unazad do staro g Egipta i Mesopotamijej njena pojava u minijaturama kao što je nah možda je odraz r anijih ilustracija za spise u obliku svitka. a ne kao . pa na. pa se u religioznoj Skulpturi. pa se tako podvlači prvenstVeni značaj stranice kao jedinstveno g polja. 1.Dobri pastir. Jedan od glavnih primera iz tih godina jeste bogato izvajan i obrađen sarko166 I RANOHRISCANSKA I VIZANTIJSKA UMETNOST . mora lo kloniti predstavljanja ljudske figure u prirodnoj veličini. već čitav niz epizoda koje se nižu putem u obliku slova U. tablu II boji 12). Najstarija dela hrišćansk e skulpture su mermerni sarkofazi. ilustracije rukopisa kontinuirana metoda pruža prednos t u pogledu uštede prostora. ne predstavlja jedan jedini dogacb. (Ova slika svakako podseća na friz ko ji se savija i vraća unazad). Tek jedno stoltće kasnije nalazimo znatno liri izbor tema i oblik a.ali u okviru pozajmljenom sa paga nskih sarkofaga. Slikom 262. Menner.. Slikani oblici stavljeni su neposredno na purpurnu pozad inu koja nosi slova. Jona i kit. Biblijska zabrana u pogledu idola trebalo je da se s narotitom strogošću primeni na velike kultne statue. Upoređeno sa slikarstvom i arhitekturom. očigledno. mnogo je upeča lijivije delo nego prilično neubedljivi Vergilijl. Naš umetnik.44 m.ISx2. i tako dalje . je.d.. ona ostavlja ra sko!an utisak sličan utisku mozaika koje smo ispitivali. Oko 359. proZO ft koji zahte\'a okvir. Ova metoda. Pisana srebrom (sada pocrnelim) na purpurnom pergamentu i ukra!ena minijaturama blistavih boja. tako da napredovanje u prostoru znači i napredovanje II vremenu. Rim dol~: 264. ona doZ\'oljava slikaru da smesti maksimum narativnog sadrtaja na površinu koja mu stoji na raspolaganju.istoriju. idole obožavane u paganskim hr amodma. vajarStvO je igralo sekundarnu u logu u ranohrišćanskoj umetnosti. Slika. Vatikanske petine. Betka Gene.

klesanom skoro pola stoleća ranije (v. Njegova prednja strana s kolonadom. Prvi greh. bilo je. Petra i sv. Namenjeni privatnom vlas· ništvu. koji naglašava božansku a ne ljud prirodu Hristovu. često su ostajali verni vrednostima jz prošlosti. Događajim a i ličnosti ma koje sc nalaze pred nama nije više namenjena uloga da nam pričaju svoju sopstvenu istoriju. London bi. a kao zemaljski vlad ar ulazi u slavl ju u Jerusalim. on se pojavl juje pred pilatom kao mlad dugokosi filozof koji izlaže pravu mudrost (obratite pažn ju na svitak). Dva središna prizora posvećena su Hristu kralju: kao vladar svemira . Takav jedan komad je ploča od slonovače (sL 265) koja je činila desnu stra nu diptiha izrađenog između 390. prvi grešnici. prefinjen u estetsku osećajnost koja se ne sreće među zamašnim službenim poduhvatima koje potpomažu c kva i država. Hristov ulazak u Jerusalim.oni učvršćuju večnu čoveko vu nadu u spas. Njihovi uzroci bili su objašnjavani na razne načine. čudn o smirenoj i pasivnoj atmosferi prizora koji vapiju za dramskom akcijom. i tek iz sitnih RANOHRISCANSKA I V I ZANTIJSKA UMETNOS T I . velikim glavama. Ako ga merimo u poređenju sa antiklasičnim stilom friza na Konstanti novom slavoluku. Hrist na prestolu izmedu sv. \'erovatno prilikom jednog venčanja iz među članO\'a dveju rimskih plemićkih porodica Nikomahi i Simahi. Adam i Eva.fag Junija Basa. koji je bio kršten mal o pre svoje smrti). pa su tako mogli postati središta tih obnoviteljskih podstreka. označavaju teret krivice koju je Hrist iskupio.i tako pomogao da se preda budućnosti . Zato su njegovo stradanje i smrt samo nagovešteni. 263. 264). P avla. u najvišem stepe nu je karakterističan za ranohrišćansk i način mišljenja. Pa vla vode na muNlište. iako neobičan za modernog gledaoca. 242). ttmi (bahantkinja i njena pomoćnica pred J upiterovim oltarom) već i u kompoziciji koja se vraća augustovskoj eri (upor. telesnu ili osećajnu. Pa ipak ispod te spoljašnje osobine. reklo bi s e. umetničkim i dru gim. pra vljeni da se posmatraju izbliza. podeljena na deset kvadratnih odeljaka. Ovaj izbor. kako na Istoku tako i na Zap adu. prefekta Rima. Ovakve tendencije ka klasicizrnu bile su. inače. Hrist pred Pontijem Pilatom (dva odeljka)j u donjem su stradanje pravednog J one. bez njega mogli biti nepovratno izgubljeni.8ahanrki7lja (Krilo diptiha). a i carski dvorovi.riznicu oblika i jedan idea llepote koji Slonovača. žrtvovanje lsaka jeste starozavetno predočavanje Hristovog žrt Vovanja u smrti. koja je samo nakalemljena. klasicizam je imao svoje kvalitete u ovo prelazno doba jer je sačuvao . Oko 3W--400. skorašnji preobraćenici (kao Junije Bas. Figure u duboko uvučenim nišama odaju svesta n pokušaj da se ponovo osvoji ono dostojanstvo svojstveno statuama iz grčke tradicij e. Sve ovo naročito važi za onu gr upu objekata čija umetnička vrednost daleko nadmašuje njihovu veli· činu za ploče od slonov i druge male reljefe u dragocenom materijalu. Na prvi pogled bismo ga zabunom mogli shvatiti kao mnogo starije delo. ukrašena je m ešavinom prizora iz Starog i Novog zaveta: u gornjem redu su (5 leva na desno) Isa kova žrtva. Petra odvode u tamnicu. godine (sl. i značajnih crkvenih voda koji su bili naklonjeni pomirenju hr išćanstva sa nasleđem klasične starine. bez žestine. sl. uvek su ostajali svesni veza svoje ustanove s prethrišćanskim vremenima. on sedi na prestolu iznad personifikacije nebeskog svoda. No bilo koji da su koren i u svim ovim primerima. mi osećamo 'suštins ko srodstvo sa Konstantinovim slavolukom u lutkastim telima. koji su možda podstic ali ovakva oživljavanja. dok Jov i Danilo nose istu poruku kao i Jona . sarkofag Junija Basa nam se čini nesumnjivo k lasicistički. godine. 265. Victoria & Albert mus eum. oni često odražavaju ukus jednog skupljaća. Njegov konzervativni karakter ogleda se ne samo u pagansko. sv. takođe. i 400. 22 8). pagan izam je u ovom periodu još uvek imao dosta značajni h privrženika. 30 x l4 cm. S jedne strane. koji je umro 359. Danilo u lavljoj jazbini i sv. već da u našem duhu prizovu jedno više simbol ično značenje koje ih povezuje. sl. pojava koja se stalno obnavlja u ranohrišćanskoj skulpturi od sredine IV do početka VI veka. a i mučeništvo • d\'aju apostola predstavljeno je na isti taj diskretan način.

167 .

ali da \rj§e nisu sasvim shvaćeni. a katkad i kasnije (poslednji zabeležen primer je sa kraj a VIII veka). opažamo da su ti oblici samo anavodic reprodukovani s ljubavlju i poštom. Britans ki mUlcj. Naša druga ploča od slonovače (sl. čak i po svojoj bogato raš· članjenoj dr periji. isto kao što ni on ne boravi u zemaljskom prostoru. bar za neko vreme. pa bi se reklo da ona lebdi a ne da stoji (obratite pažnju na položaj nogu na ste penica· ma). 266). godine u Istočnom rimskom carstvu. kat· 168 I RANOHRISCANSKA I VIZANTIJSKA UMETNOST . godine. po· kroviteljsrva države. rađena nešto posle 500. I ovde vidimo retrospektivne tendencije tokom druge polovine IV i početkom V ve· ka u oživljavanju pretkonstantinskih tipova i u ohnov· ljenom interesovan ju za individualnu karakterizaciju. Arhan4to Mihailo (krilo diptiha). njen odnos prema figuri je čisto simboličan i omamentala n. EUlropljtIJ portrtl. Ali moć koju on nagoveštava nije od ovoga sveta. Umctničko-istorijski mUlc j. zadržala j e. Počev od otprilike 450. Počctak VI \·cka. Mcrmcr. Veličanswe ni arhanđeo je nesum vo potomak krilatih pobeda grčko·rimske umetnosti.267. Oko 450. SlonovaĆi 43 x 14 an. Bcč 266. Baš ta nematerijalnost izražena klasično sk1ad· nim oblicima čini ga toliko ne doljivim. odlikuje se klas icizmom koji je postao rečiti nosilac hrišćanske sadržine. visina 32 cm. spoljašn ja sličnost povlači se pred likom duhovnog ideala. konzuli i visoki službenici i dalje su po starom običaju dizali svoje portretne statue na javnim mestima sve do Justinijanove via· davine. Dovoljno je značajno to štO paganska tema nije smetala da na~ ploča bud e uJmlđena u ćivat jednos. Carevi. Arhitektonska niša ispred koje se on pojavljuje izgubila je trodimenzionalnu realnost. London nedoslednosti. Ako je monumentalna skulptura izgubila pokro· viteijStvo crkve. međutim. kao što je desna noga bahantkinje koja prelazi preko okvira.: svetitelja nekoliko stoleća kasnije. njeno hladno savršenstV o bilo je privlačno i II srednjem veku.

ali i sve bezličnijeg. već ni samo ljudsko telo ovd e nije više opipljiva realnost j a time je i grčka tradicija slobodne skulpture stig la na kraj puta. Vitale. Vitalu. za sledećih hiljadu godina neće više biti p ortreta u grčko rimskom smislu reči. Nova tehnika u konstrukciji svo da dozvoljava velike prozore na svim visinama. u stvari. dela koja je on pot pomagao i podsticao odlikuju se carskom velelepnašću koja u punoj meri opravdava poh vale svih onih koji su njegovu eru nazvali zlatnim dobom. gde su crkve s kupolom raznih tipova bile građene u veko vima koji su prethodili S.ili.karakteristike teško daju razdvojiti pre VI veka. gOTt : 268. Ta dela pokazuju takođe jednu unutrašnju logičnu povezanost stila koja ih jače vezuje s budućim razvojem vizanti jske umetnosti nego s umetnooću prethodnih vekova. predstavlja tip izveden uglavnom iz carigradskog tipa. Vitale. čiji je ukus bi o fonniran prema carigradskom. Ovo lice je skamenjeno u vizionarsk om zanosu kao da je model bio svetac pustinjak. Osnova crkve S. Njiho ve blage krivine podvlače izduženi oval glave i tako pojača vaju njen apstraktni karakt er glave s onoga sveta.'ena (niO : 269. Ra. ubrzo posle deobe carstva. Vitale je i veći po dimenzijama i mnogo bogatiji prostornim efektima. 267). jer se istočnorimske i zapadnorimske . godine. stil vezan za carski dvor u Cari gradu) može da se izdvoji već početkom V veka. 239) i na Konstantinovu kolosa lnu glavu nalik na masku (sl. Uporeden sa Sta Costanzom. premda su se osećale tendencije da se vođstvo sve više pomera pr ema Istoku što je položaj Zapada postajao slabiji. ali se razvoj do koga je u meduvre~ menu došlo o digrao izgleda na Istoku. postao je prestonica zapadnorimskih imperatora 402. a krajem veka i prestonica Teodorika.istočno. U njenoj okt ogonalnoj osnovi sa kupolom iznad sred išnog dela očigledan je uticaj mauzoleja Sta Costanza u Rimu (v. k ako ih izvesni naučnici radije nazivaju . Najupadljiviji primerak na kome se zapaža ovaj pro ces je glava Eutropija Eft~skog (sl. Za vreme Justinijana Ravena je bila glavno uporište vizantijske vlasti u Italiji.i zapadnohrišćanske . Kao p::! ironiji sudbine. obe oblasti doprinosite su razvoju r anohri. u Raveni. sagr ađena 526-547. jedna od najznačajnijih u toj vrsti. ono. Najznamenitija crkva tog vTemena. On a nas podseća na čudno bolne crte lica . već je postao i neosporna ume tnička prestonica. S. Ovaj grad.kad veoma izraiajnog. Sve dotle. Sam Justinijan bio je tako veliki pokrovitelj umetnosti da se s njim nije mogao meriti niko od vremena Konstantina Velikog. Moglo bi se dokazivati da vizantijski stil (tj. S. (sl. Ra\"ena. ispod prozorskog lateralnog zida zid glavnog broda pretvorio se u niz polukružnih niša koje prodiru u bočni brod i tako ga vezuju s glavnim na jedan nov i komplikovan način. najbo gatija grupa spomenika prvog zlatnog doba sačuvana je danas ne u Carigradu (gde je mnogo bilo uništeno) već na italijanskom tlu. prvobirno pomors ka luka na Jadranskom moru. sl. . Sam bočni brod dobio je sprat (ove galerije su bile rezervisane za žene). Vilale. Carigrad je potvrdio ne samo svoju političku prevlast nad Zapadom.Plotina. ali njihova fizička konkretnost ugleda skoro g ruba u poređenju sa krajnjom fluidnošću Eutropija. liči na lice duha v i~e nego na lice bića od krvi i mesa. 516-547. ostrogotskog kralja. 256-258). Crkva S. Izbegavanje čvrstih masa sprovedeno je do te m ere da su crte samo naznačene tankim grebenima ili plitko urezanim linijama.šĆ8nske umetnosti. VIZANTIjSKA UMETNOST Izmedu vizantijske i ranohri. Mi smo se tr udili da izbegnemo ovo razlikovanje. Ne samo individualnost osobe.šćanske umetnosti nema tačno određene demarkacione linije. 240). Za vlade Justinijana (527-565) ov o pomeranje bilo je završeno.

bio tako nepod esan za hmćanski ritual. Na ovim kompozicijama završenim neposredno pre osvećenja crkve vidimo jedan ideal ljudske lepote sasvim različit od zdepastih figu ra s velikim glavama kakve smo sretali u umetnosti IV i V veka. i tela koja izgledaju sposobna samo za spore ceremonijalne pokrete i pokazivanje odeće raskošnih bra. f rontalni likovi kao da prikazuju nebeski a ne zemaljski dvor. 271 i tabla u boji 14). crkva centralne os nove s kupolom imaće prevagu u svetu pravoslavnog hri. U svakom slučaju. u stvari. njegova veza s vizantijskim dvorom pos\'edočena je i dvama čuve nim mozaicima s obe strane oltara (sl. Svi oni mogu imati neku vrednost. StO se tiče S. Crkva S. Svaki nagovcltaj pokreta ili promene brižljivo je isključen . u pratnji visokih službenika. Najzad zar bazilikalno rdenje nije imalo podrlku i samog Konstantina? Pominjani su mnogi različiti razlozi . ali ako treba reći istinu. za koje je nacrt mora o doći neposredno iz carskih radionica. pa svečani. pozvani da vidimo Justinijana i Teodoru kao analogiju za Hrista i 271. Apollinare in Classe. i naneks na suprotnoj strani (čiji čudan nesimetričan položaj još uopšte ni e razjašnjen). Unu(ra!nji izgled (pogled iz Ipside). Ako se Setimo crkve S. Na njima Justinijan i njegova žena carica Te odora.lliniian Ja prafnjom (mou1k).praktični. Vitala. prema istoku. tanke figure malenih stopala i sitnih ovalnih l ica na kojima dominiraju ogromne prodorne oči. Ravelli . Ravena pa se unutrašnjost kupa u svetlosti. 266. Vitale.sa zapadnog gledih. onda nam naročito pada u oči tuđinski izgled S. ali ga tek sada vid imo u potpunosti: neobično visoke. Oko 547. iza koga leži apsida .štanstva isto tako potpuno kao no je bazilikalna osno\" preovlađivala u arhitekruri srednjovekovnog Zapada. prisustvuj u službi kao da su u dvorskoj kapeli. ju.božansko kraljevstVOt vizantijskog cara. Ovde nalazimo samo ostatke uzdužne ose ranohrišĆ9ns kih bazilika: to je odeljak za oltar zasvođen krstastim svodom. verski. 259. sl . svima nedostaje zaista ub edljivo objašnjenje. Vitala. tu i tamo (v. Viule.a . mesnog svdtenstva i dvorskih dama. Ovo jedinstvo poli tičke i duhovne vlasti tačno odražava .270.dimenzije vremena i zemaljskog prostora ustupile su pred večnom sadašnjicom usred providnog zlatnog sjaja neba. 267) ugledali smo za trenutak rađanje novog id~la. sagrađene u isto vreme n a strogo bazilikalnoj osnovi. Mi smo. crkva S. Kako se dogodilo to da Istok daje prednost tipu crkvene građevine (različite od krstionice i mauzoleja). ko ji se iz osnova razlikovao od bazilike i . politički. od vremena justinijanovog.

Takvo rešenje omogućuje građenje viših. ista mala usta i dug. prema tome. Carigrad. moglo bi se.Antemija iz Tralesa i Isidora iz Mileta. otkrićemo da i on poseduje onu istu oso binu dematerijalizovane vitkosti koja stremi u vis. Sta Costanzi i S. a mozaici koji su je krasili bili su uglavnom prekriveni premazom. inače. a Justini janu s obe strane stoje dvanaestorica pratilaca . tablu u boji 15). Antemi05 iz Tralesa i hidoriz Mileta. tako da je glavni brod. Vitalu) postavljanja kupole na kružnu ili sasvim g()T'l. Uz ove polukupole su prislon jene polukružne niše s otvorenim arkadama. Sofija) remek-delo arhitekture toga doba i jedan od velikih stvaralačkih trijumfa svih vremena (sl. Mi ćemo od ovog trenutka pa nadalje te iste krupne crne oči pod pov ijenim obrvama. postao jedan veliki oval. Sagrađena u godinama 532-537. Justinijan.carski ekvivalenat za dvanaest apostola (~estorica su vojnici iza štita sa Hristovim monogramom). Teodora j njima najbliže figure verovatno su bil i slikani s namerom da budu individualni portreti. Okrenemo li se od ovih mozaika unutrašnjem prostoru crkve. Vitalu. Sofije bila ubačena između dveju polovina crkve sa centralnom o snovom. pomalo orlovski nos. koja i figurama daje onaj sv ojstven izraz zanosa. Sofijc. pošto je građevina pretvorena u muzej. j lica i tela uobličena su prema jednom idealnom tipu. ali glavnu karakteristiku glavnog broda čini kvadratni prost or krunisan ogromnom kupolom kojoj su s oba kraja pripojene polukupole. zato govorimo o čitavoj arhit ektonskoj jedinici kao o kupoli na pandantifima. ali . sresti bezbroj puta u vizantijskoj umetnosti. Među sačuvanim spomenicima Justinijanove vlade u Car igradu je daleko najznačajnija Aja Sofija (Sv.štanskih bazilika.' 272. Osno\'a Svete Sofije predstavlja jedinstvenu kombinaciju elemenata: ona ima dužinsku osnovu ran ohri. tanak. 272-276). u stvari. Prelaz od kvadrata koji obrazuju ovi uglovi do kružnog oboda kupole izveden je pomoću sfernih trouglo\'a koji se zovu pandantifi. tako da pokazuju čudnu porodičnu sličnost. slično kao u S. svetlijih i ekonomičnijih kupola nego što je starija metoda (kakvu smo videli na Pa nteonu. Kupola počiva na četiri luka koji prenose njenu težinu na velike stupce u uglo vima kvadrata. Crkva Sv. Sofije (prema Gurlinu) glJl'e: 273. Neki od tih mozaika otkriveni su poslednj ih godina (v. postala je tako slavna da su zapamćena i imena njenih gradite lja . Posle turskog osvajanja postala j e džamija (i četiri minareta dodala su joj u to vreme). . reći da je kupola Sv. Presek crkve Sv. Sofije (p rema \"on Sybelu) i<!ii(}: 274. Osnova crkve Sv.Bogorodicu: na rubu Teodorinog ogrtača (ne vidi se na našoj slici) upadljivo su izve zena tri mudraca sa istoka kako nose darove Mariji i novorođenom kralju. pa su njihove crte zaista i d iferencirane do izvesnog stepena (arhiepiskopa Maksimilijana više od ostalih). tako da zidovi ispod lukova nemaju uopšte nikakvu konstruktivnu fun kciju. 523-537.

ova vertikalnost nam svojom punom snagom pada u oči tek kada uđemo u crkvu (sl. Sofija tako ujedinjuje Istok i Zapad. Sofije doIt: 216. i diže se u odsedma do visine koja je za oko 15 m veta od Pant eona. Sofija je najstariji primer njene primene u monumentalnim razmerama. 212. ne znamo. Glavna karakteristika konstrukcije je kupola na kvadratnoj osnovi. Gde i kada je pronadena kupola na pandantifima. J\oteđutim. kako kaže jedan savremeni opis ove građe \·ine . Kad uđemo u crkvu. najambicioznije ostvarenje carske rimske zas\ođene arhitektu re i naj\'cći spomenik vezan za vladara prema kome je Justinijan gajio naročito divl jenje. Arhitektonska estetika koju smo videli kako se uobličava u ranohrišćanskoj arhitekturi (\'. Sv . ali je utisak koj i osta\"ljaju iz osnove različit. ~jiho\"a najčešća osnova je grčki krst (tj. krst sa kracima podjednake du1ine) upisan u kvadratu sa narteksom prid odanim na jednoj i apsidom (ponekad s kapelama sa svake strane) na drugoj Strani . 277). ona često počiv a na \'3ljkastom tamburu s visokim prozorima.sve je izvedeno iz klasične arhitekture. Sv. 278 prikazuje unutrašnjOSt Katolikona. koji na dramatičan način popušta kada podignemo oči prema blistavom potkupoln om prostoru. crk\'a Sv. Kapite1. kao što je slučaj sa dvema manastirskim crkvama u mestu Hosios Lookas u Grčkoj (sl. svetlost sada igra glavnu ulo gu: kupola izgleđa kao da lebdi . sl.spira le. skoro i: bijenosti. koji se \"idi levo na sl. Unutra~nji izgled ctb·c Sv. l71 RANOHRISCANSK A I V I ZANT J JSKA UME T NOST . 1\10{ivi . Zlatno svetlucanje mozaika ve rovamo je dopunjavalo . postoji još jedan elemenat koji je ušao u rešenje Sv. a verovat no je bila i primer od epohainog značaja. nalik na kakvu veliku humku. akantovo lišće i slično . U vizantijskoj 3rhitckturi nije sn'orena \"iše nijedna građevina koja bi se merila s a Sv. 160) dostigla je ovde jednu novu. u jednoj ie dinoj neodoljivoj sintezi.letio. za razliku od krajnje strogosti koju smo ranije zapazili (upor. Ovde visoki. kapitel je postao kao neka šupljikava korpa čije nežne površinske !are skri\ "3ju snagu i čvrstinu kamena. 277). uski prostorni odeljci Stvaraju izvestan utisak prenatrpanosti. pro!lost i budućnost. pa se zato njena kupola iako nešto manja (njen prečnil:: je 25 m) ističe mnogo s mciijc. Osnova.nalik na ozareno nebof. pandantife i samu kupolu kao neka jedra.Sorijc poligonainu osnovu.. Međutim.iluziju nestvarnosti_o Mi jasno oscćamo novu estetiku čak i u ornamentalnim detaljima kao §tO su profili i kapiteli (sl. str. 275. izbačen napolje. čime se uzdiže još više iznad same građevine . Još mnogo više nego ranije. umesto da aktivno ubla1ava pritisak teline na st ablo stuba. Njena masivna spoljašnjost čvrsto leži na zemlji. One takođe ilustruju dve druge karakteristike kasnije vizantijske arhitektur e: tendenciju ka gizdavijoj spoljašnosti. 269) i sklonost ka vertikalno izduženim proporcijama. Sofijom. čvrsti vid konst rukcije. Crkve drugog zlatnog doba (od kraja IX do XI veka) i kasnije bile su skromnih razmera i vik mORluke no carske po duhu. utisak težine se gubi kao da je materijal. jer je od toga trenutka kupola na pandan tifima postala osnovna karakteristika vizantijske a nešto kasnije i zapadne arhite kture. ostao je samo prostor koji sc širi i nadima pripojene niše. Sofije. velelepnu dimenziju. po tporni glavni stupci i velike dimenzije čitave crkve podsećaj u na Konstantinovu baz iliku (sl.zato što počiva na gustom redu prozora. a zidovi glavnog broda im aju toliko otvora da su prozirni kao čipkana zavesa. 275). 213).

ali je njihov sveUkupni utisak ipak izvanredno snažan. 271. započeta 1063.: 278. Ove kupole nisu uzdignut e na tamburima. alj je ovde svaki kr ak krsta naglašen svojom posebnom kupolom (sl. Podešene da odgovaraju mašti jednostavnog seljačkog življa (koji ih je verovatno otvorenih usta netremice posmatrao diveći se prilikom svojih retkih pos eta RANOHRISćANSKA I VIZANTIJSKA UMETNOST / 173 . Prostrana unutrašnjost. a ne samo za malu manastirsku zajed nicu kao crkve u Dafni ili u Hosios Loukasu. P očetak XI veka dal. čuvena zbog svojih mozaika.od pečurki i jagoda do istočniač kih turbana. Kupole. Krštenje i Preobraženje. U uglovima vidimo četiri prizora koji otkrivaju ljudsku i božansku pri rodu Hrista . Vene cija je dugo bila pod vizantijskom vrhovnom vlašću i ostala je II umetničkom pogledu z avisna od Istoka još dugo pošto je postala trgovačka i polit i čka sila po sopstvenom pr avu. Hosios Loub. 280. pokazuje da je bila građe na za mnogobrojno građan stvo velike metropole. pa u pravcu ska- zaljke na satu Rođenje. čiji živo išarani krov liče na bilo šta . I Sv. koje su bezgranično umnožene. Sličan strogi red vlada i u rasporedu tema u čitavoj· unutrašnjosti. Najveća i najrasko~nije ukrašena crkva drugog zl atnog doba sačuvana do danas jeste Sv. postavljenim između prozora. a njene ogromne dimenzije još s u naglašene mnogo manjim figurama še5naestorice starozavetnih proroka. one su bile obložene drvenim glavičastim krovovima pokr ivenim pOllaćenim bakarnim limom i imale su gizdave lanterne na vrhu.Blagovesti (dole levo). Sagrađena za vladavine Ivana Grozn og. Odozgo. Ove ogromne kupe kao od ladoleda odišu veselom nerealnošću vilinske bajke. Tamo je o snovni tip vizantijske crkve doživeo jedan čudan preobražaj zahvaljujući upotrebi drveta kao građevinskog materijala. Marko u Veneciji. iz sredi~ta kupole gleda nas uzvišena slika Hrista Pantokratora (vlad ara svemira) izrađena u mozaiku na zlatnoj pozadini. Loukasu (Sv. Gtav ciklus predstavlja jedan teološki program tako savršeno u skladu sa geometrijskim odnosom slika da ne možemo reći da li je slikarska shema dala oblik arhitekturi ili obrnuto. 281). gde je slikarska dekoracija kupole bolje očuvana nego u Katolikonu u mestu Hosios Lou kas. prikazan je taj pogled na kupolu u manastirskoj crkvi u Dafni. 282). Za vreme drugog zlatnog doba vizant ijska arhitektura zajedno sa pravoslavnom verom proširila se i u Rusiju. Unutraln. Crkve manastira u Hosios. postale su fantastični građe vinski oblici nalik na kule. da bi izdale ka izgledale još više i upadljivije. Luka iz Stin). Foklda. Na slici 279. godine.JftJO.i izgled Katolikona. ona je neopozi\·o ruska kao i njen izuzetni vladar. Marko ima osnovu grčkog krsta upisanog u kvadratu. Grčka. One za mornare predstavljaju izvanredan beleg n a kopnu. umesto toga. Najčuvenije delo ove domaće struje jeste Saborna crkva V asilija Blaženog kraj Kremlja u Moskvi (sl.

Ik ono-borci (protivnici ikona). Mozaik u kupoli. Marka. Grčka prestonici) one ipak izražavaju smisao za čudesno koje je izvedeno iz mnogo ozbiljni jih čuda vizantij· ske arhitekture. dok su dru. tako da se ona veoma brzo oporavila posle pobede ikonofila 843.' 281. XI vek. gde je versk i edikt uglavnom ostao bez dejstva. Vened}a . On je ipak usp eo da u velikoj meri smanj i proizvodnju svetih slika. oni su želeli da ograniče versku umetnost na apstraktne simbole i biljne i životinjske oblike. ovi su bili usredsrtdeni u za· padnim provincijama. on bi sigurno zadao vizantijskoj ckvenoj umetnosti smnonosan udarac.k. Katedl1l1a Sv. Ova raspra takođe je označila i definitivan raskid izmedu katolicizma i pravoslavlja.§t\'eno i politički bili odraz borbe za vlast izmedu crkve i države. Venecija (pogkd il vuduha). Njihov e protivnike ikonofile pred. Razvoj vizantijskog slikarstva i vajarstVa posle Justinijanovog doba bio je prekinut ikonoborač· kim rasprama. godine. ali nije mogao da je sasv im iskoreni. ostajali su uporno pri doslovnoj interpretaciji bibl ijske zabrane pravljenja kipova jer one potpomažu idolopoklonstVo. Da je edikt mogao efikasno stupiti na snagu u celom carstvu. kojima je na čelu bio car i koji su imali podršku ugla vnom u istočnim provincijama.vodili su kaluđeri. delila je narod u dva neprijateljska tabora. Imamo veoma malo pouzdanog znanja o tome 279. Koreni sukoba bili su veoma du· boki: na teolo okom planu oni su povlačili za sobom i sporno pitanje o odnosu ljudskog i božanskog u ličnosti Hristovoj.orl: 280. Unutl'1mjosl katedrale Sv. Mmastinka crkVI. Dafni. One su počele jednim ca rskim edi. l""". tom iz 726. Marka. Otpočeta 1063. godine kojim su zabranjene religiozne slike. Ta borba j e besnela više od sto godina i po.

koji su verovatno rađeni prema nekom ranohrućan skom iluminiranom ruko pisu. Kasni datum postanka ove slike vidi se jedino u izvesnim kvalitetima stila. ovde se ta figura ponovo javlja .ili je možda bila saču v ana . to je onaj plemeniti patos koji je izražen njihovim gestovima i izI1lZom lica. pa je Raspeće 1_: U2. Drugi jedan privlačan odblesak starih izvo ra jeste niz prizora iz Knjige postanja medu mozaicima u crkvi Sv. ali je kompozicija puna ravnOteže i jasnoće. premda je isku !enje da ga odredimo u starije doba skoro neodoljivo. 271). Pam . 1554-60. već i figure očigledno vode poreklo od k lasičnih modela. Najlepb dela drugog zlatnog doba odlikuju se kla sicizmom koji je skladno sjeciinjen sa oduhovljenim idealom ljudske lepote kakve srećemo u umetnosti za Justinijanove vladavine. Medutim. 285). Ovde ne samo što nalazimo pe jzaž koji nas podseća na pompejske zidne slike. dok je mu!ka figura sa stabl om drveta personifikacija Vitlejemske gore. Sam DlWid bi se lako mogao zameniti za Orfeja koji opčinjava divlje životinje svojom muzikom. ilustncija iz Parisft" psaltira.kako je vizantijskoj umetničkoj tradiciji po§lo za rukom da se održi od početka VIII do sredine IX veka. međutim. sl. čini se da je ikonoborstVo dovelo do obnavljanja interes ovanja za svetovnu umetnost. Naročito je zanimljiv prizor u gornj em desnom uglu. Raspek. Oko 900. kao u prizoru sa Davidom koji sastavlja psalme iz takozvanog Pariskog ps altira (sl. 279). Njeno gledanje na Hrista podvlačilo je u Spasitelju božansku mudrost i vlast. To nam može pomoći da o bjasnimo iznenadnu ponovnu pojavu poznih klasičnih motiva u umetnosti drugog zlamo g doba. kao i klasični ti p mladog filozofa koji predstavlja Gospoda (uporedi sL 264) koji je već odavno zam enjen mnogo poznatijim bradatim tipom (v. Pariski psaltir i mozaici iz Knjige postanja u crkvi Sv. Ranohrilćan5ka umetnost bila je lišena ovog kvaliteta. e. Moskva. mozaik iz ma nastirske crkve u Dafni (sl. takođe. a njegovi drugovi nas jol više iznenađuju jer su to alegončne figure koje nemaju nikakve veze s Biblijom: mlada žena kraj Davida je Mdodija. i dostoj anstVenost kao u statua kojom se odlikuju figure. koja nije bila pogođena zabranom. !to deluje zaista monumentalno u poređen ju sa zbrkanim pompejskim pejzažom minijature s Davidom. Drmid . a ne fiZički. Marka u Venec iji (sl. on a druga koja se stidljivo krije iza stuba je Odjek. 283). M. kao duh života koji je Gospod udahnuo Adamu. a ne njegovu žrtvenu smrt. ona uzdrža na i uzvišena patnja kakvu srećemo U grčkoj umetnosti V veka pre n. Klasič na je.pod hrilĆ8nSkim okriljem. Na jznačajniji vid njihovog klasičnog nasleda. kao !to je apstraktna cik-cak šara nabora na draperiji koja pokriva noge Mdodije. 284) uživa poseban glas. a one izgledaju i neverovatno prirodno i ljupko u poređenju sa mozaikom s Justinijanom u S.edu njima. doh: 283. ali su isto tako i po fpuno hrilĆ8nski: tu ne vidimo težnju da se ponovo stvori realistički prostorni okvir. (v.asfmJlja psa/tilt. je emocionalan. Marka pokazuju jedno skoro ant ikvarsko oduševljenje za tradiciju klasične umetnosti. Međutim. On je bio iluminiran verovatno oko 900. 105-10 6). Na rodna biblioteka. Vitalu (sl. ovakva direktna oživljav anja su veoma izuzetni slučajevi. Njegovi klasični kvaliteti su su!tinski upotpunjeni veĆOm oseć8jnošću nego u PariJluJm psa/tiru. Klasična umetnost predstavljala je ljudsku du!u kao majušnu nagu fig uru s leptiroviro krilima. godine. Zdepaste figure velikih glava podsećaju na umetnost IV veka. Slboma akva Vasilija Blaženog. str.

Manaltinki crkva. živopi s je često 7.orr. Vaskrsenje ) na slici 286. 284. 28S. već na srednjovekovnom Zapadu (v. Ali i vi. kao u nedavno otkrivenoj zidnoj dekoraciji u nadg robnoj kapeli pripojenoj uz Kahrije džamiju (nekadašnja crkva Hrista Spasa u Hori) u Carigradu. reklo bi se da se razvilo na po tetku ikonoboračke raspre.zanti jska umetnost je sačuvala i razvila ljudsko shvatanje Hrista u sledećim vekovima. Kada i gde se pojavilo ovo lj udsko tumačenje Spasitelja. iako njene pune mo~ gućno sti neće biti iskori~ćene u Vizantiji. i nijedan od nji h ne deluje tako snaino na gledaoca. Marka. Slika Pantokratora kakvu smo videli na sar~ kofagu Junija Basa i iznad apside u crkvi S. ne možemo reći sa sigumo!ću. V cnecija . Slika.. Godine 1204. neposredno pred opšte vaskrsenj e . koji oveko\'cčuju najbolje klasične tradicije. Možda je najveće ostvarenje drugog zlamog doba bilo ba! uno~enje ove samilosne crte u crkvenu umetnost. Hrist .Hristov silazak u ad.bilo slikano veoma retko i u veoma nepatenčnom duhu.ali paralelno s nj im nalazimo sada i isti~ canje Hrista stradalnika. RQJ~u (mozaik). Oko 1200.aIo je primera starijih od Raspeća u Dafni. 264 i tabla u boji 13) sačuvala je svoju važnost tokom celog drugog zlamog d oba veličanstveni mozaik kupole u Dafni potiče iz ove tradicije . XI \'ck. Vi!e od pola veka jezgro carevine ostal o je u latinskim rukama. Iz ovog impresivnog ciklusa reprodukujemo Anastasis (grčki. godine još jed~ nom je po\Tatila suverenitet. \'erovatno delo iz XIII veka. u stvari. napala i zauzela Carigrad. 405). Vizantija je doživela skoro sud bonosan poraz kada je vojska spremana za četvrti krsl a~ki rat. pa je u XIV veku. preživela čak i tu katastrofu: 1261. vizantijsko sli~ karstvo poslednji put cvetala. A1.. Sofije (Iabla u boji IS). Kuedrala Sv. medutim. Ono ~tO n as najviše zadi\'ljuje u ovom sredi!uom prizoru jeste osobina koju bismo jedva očeki vali na osnovu onoga ~to smo videli dotle od vizantijske umetnosti. Zbog znatnog osiromašenja već jako suienog carstva.amenji\'Qo mozaike. pre turskog osvaj anja 1453. umesto da ratuje p rotiv TUraka. puno svog sop stvenog j originalnog duha. Okružen blistavim sveti~ tcljskim vencem. Vizantija je. ne odlikuje se vjAe nepristupačnom strogošću Pan/okralora jz Dafni : umesto nje nalazimo izraz blage sele zajedno s utančanošću modelovanja i boje. prikazuje dogada. godine. Apolli~ nare in Clas se (sl. Spasitelj je p obedio Satanu i sru~io \'rata pakla (obralite pažnju na vezanog Satanu kraj njegov ih nogu usred neverovamog mnOŠtva g\'oždurije) i diže Adama i Evu iz mrtvih. Dafni du". Prirori iz Knjige postanja (mozaik). sl. Prekrasni fragment mozaika iz Sv.

Njena veza s grčko-rim skim portretnim slikarstvom očigledna je ne samo po slikarskom medijumu. A sada. pokazuje se da je osam stotina godina posle Justinijana vizantijska um etnost još uvek očuvala svoju stvaralačku moć. enkaustici (v.veličanstveno izražajna slika božanskog trijumfa. razvile su se u ranohrišćanskom periodu iz grčko-rimskih portreta na drvenim p ločama (kao što je na tabli u boji ll).srcast oblik lica. mala usta. moramo pretpostaviti. tanak nos i ogromne oči pod po vijenim obrvama . 287). koje nam olakšava da shvatimo kako su ljudi došli do toga da veruju u natpriro dno poreklo svetih slika. Jedino je površina prvobitnog Bogorodičnog lica sačuvana u dobrom sranju (sl. pojavljivali na zemlji. Carigrad VI-VII vek. koji crtama daje monumentalnu veličinu kakvu uopšte ne srećemo u ranohrišćanskoj i vizantijskoj umetnosti. Ono što čini da ova slika ostavlja neobično snažan utisak jeste geometrijska strogo st crteža. Enkaustika na drvetu. međutim . RANOHRlSCANSKA I VIZANTIJSKA UMETNOST I tn . dug. Te prvobitne ' pravef svete slike bi le su navodno izvor za kasnije čovekovom rukom slikane portrete. Sami oblici. ulaze~ ći u XIV vek. to je svakako izvanredno snažno delo. a da su se i drugi portreti Hrista i Bogorodice na čudesan način . jer su primeri iz vremena pre ikonoborač kih raspri krajnje oskudni. Luki da na slika njegov pomet. Njihovo poreklo malo je poznato. str. Rim se ovde kreće s izvanrednom fizičkom energijom. Spasa u Hori). 286. Kada i gde je bila naslikana ? U VI ili VII veku. Anaslasis (Silazak u ad) (freska). Oko 1310-20. po božanskoj volji. 154). ikon e. Kahrije džamija (crkva Sv. ve<: i po finoj gradaciji svetlosti i senke. za vreme ikonoboračkih raspri. ali zadržavaju mnogo veći stepen tro<llmenzlOnalne čvr st ine. koia je izišla na svetlost dana pre nekoliko godina prilikom čišćenja jedne ploče na kojoj je bilo nek oliko puta slikano.ktlo. Crkva Sta dole: 287. Vitala II Raveni. Takav dinamizam bio je ne~ poznat u starijoj vizantijskoj tradiciji.odražavaju ideal ljudske lepote isto onako produhovljen kao na m ozaicima S. ali zbog nedostatka uporednog materij ala ne možemo reći da li u Italiji ili na Istoku. No. tehnici koja je izišla iz u potrebe posle borbe oko ikona. Takve slike. Francesca Romana. Bogorodica (detalj). glavni argum ent u prilog svetih slika bilo jc tvrđenje da je sam Hrist dozvolio sv. vukući Adama i Evu iz groba tako da se čini kao da lete kroz vazduh . Od malog broja dosad otkriven ih možda je najvažnija Bogorodica jz crkve Sta Francesca Romana u Rimu.

skerle tna i tirkizno plava mogle su lako postati primitivno drečave. Starl1:r~ma TrDjW. 289) je delo ove vrste. kao ~to često srećemo u narodnoj radinosti.slika pokazuje skladnu lepotu kompozicije i dubinu lirskog osećanja koji se takmiče s najklasičnijim delima d rugog zlatnog doba. ovde je kontrolisani intenzitet tih boja bitni sastavni deo kompozicije. iako je slika na u XIII veku. Slika pok azuje mnogo odjeka klasicizma drugog zlatnog doba: ljupka poza. a ne slike. jer su slikani tankom prevlakom na veoma sjajnoj zlatnoj površini. oreole i pozadinu. Najindividualniji dement . Zbog po§t:ovanja koje im je ukazivano. s likarstvo ikona proširilo se na Balkanu i II Rusiji. u snažnom kontrastu sa blagim senčenjem ruku i lica. i utvrđenim uzorcima koji su se stalno ponavljali. To nebesko zračenje što sve prožima. godi ne (naslov se odnosi na tri anđela koji su poseti1i Avrama u Mamriji). Andrej Rubtjo\'. U stvari. Bogorodica na presrolu (sl.najveći deo pozadine je iščezao . ne deluje vije kao trodimenz ionalni objekt. Zajedno s pravoslavnom verom. Iako su nek i njeni delovi slabo očuvani . uprkos skraće njima. pomalo nalik na utisak koji ostavlja prozor od bojenog Stakla. gde je i dalje 289. već providan.ieste skala boja. Na slici 288. bogata igra nabo ra dra~ perije. slikana oko 1410-20. oblici izgledaju kao da su osvet1jeni odostrag. kao što se sećamo. (zbirka MeUon) cvetala i posle propasti Vizantije. Valington. 141 x III cm. 81 x 49. Narodna umetnička galerija. svet1ija. a najsvetlije površine na drapetiji liče na ornamen~ talne proboje s unca. C. bilo putem dodira s grčkim slikarima u Rusiji bilo put em boravka u Carigradu. Mosk\·. Ali svi ovi elementi p ostali su čudno apstraktni. koja obrazuje najsvetlije povrline. XIII vek. Ukupni utisak nije ni pov rlinski ni prostorni. A to je skoro d oslovno i tačno. Presto. Rubljov je morao biti dobro upoznat s najboljim što je vizanti jska umetnost mogla da pruži. . ona je odblesak tipa starijeg nekoliko stotina godina. ikone su se morale potčinjavati strogim etičkim pravilima. Bogorod~a na presto/u. kombinacije kao što su narandž. Posledica je bila t o !to većinu od njih zapažamo vi~ !e zbog brižljive zanatSke obrade nego zbog umetničke inventivnosti. najdragocenije vizantijske ikone jesu minija turni mozaici rađeni na drvenim pločama. U rukama manjeg majstora. TretjwvU:il galerija. složena arhitektonska perspektiva prestola (koji izgleda kao minijaruma replika Koloseuma). Oko 1410-20. prikazana je njegova čuvena ikona Scarozavelna Trojica. Slika na drvctu. blaga seta na Bogorodičinom licu. n ajboljeg ruskog slikara ikona i velikog wnetnika po svim merilima.D. sreli smo prvi p ut na ranohri!ćanskim mozaicima. Prenooenje stvarala~kih podstreka te tradici je u udaljene krajeve pravoslavnog sveta nagovdteno je delom Andreja Rubljova.288. Slike kao što je naša prema tome treba smatrati za es tetski ekvivalent mozaika u manjim razmerama a ne prosto za potomke Slare tradic ije slikarstva na drvetu.asta. složenija i drukčije usklađena nego i u jednom viza ntijskom delu.SO cm.i istovremeno najizrazitije r uski . tako da čak ni senke nisu s asvim neprovidne. Slika nl drvctu.

. . "".. ~ .. " " .. _. '" ... _. . .... ... ' "'' "-h. "..~'"....".•. '. "'~ .""....... .... ."".. .U~ . .""' . " ....~. .-.....~... J . _ .._' W ".-.'''->1.. ". ......

li I I . 'j 'r lIt. .II~l .

"" 11 .

......... .~........."TlJV'-'................ ... ..\..."' •• ......... ..... .. ...-.....

Kraj X veka. U vizantijskoj umetnosti statue velikih razmera izumrle su sa pos lednjim carskim portretima. Oba su iz X \·eka. kao §to smo ranije videli. Još više nego minijature iz Pariskog ps altira. bilo je na putu da sasvim iščezne. i dalje stvarani tokom drugog zlatnog doba i docnije. Slonovača 24x28 cm. naročito u sl onovQči i met alu. 291) pripada jednom ove minijaturne ikone podseća na stil Raspeta iz Dafni. 291. dosta neočekivano. Neobična raznolikost nj ihove saciiline. Jedno je triptih . stila i namene može se naslutiti iz dvaju primera koji su ovde pr ikazani. London . i pet apostola u donjoj polovini. sl. ukrašen scenama iz grčke mitologije. jer je njegova tema čuvena Euripidova drama.290. Paru.ovčdita od slonovaČC). Ia ko lišene sveg onog tragičnog uzbudenja i svedene na nivo ornamentalne veselosti. Victoria & Albe rt museum. a sama k ompozicija (koja je čudnovato plitka i pored duboko sečenog reljefa) verovatno vodi poreklo od nekog ilustrovanog Euripidovog rukopisa. 275). Izvanredna prefinjenost genije (sl. u gornjoj polovini srednje ploče vidimo Hrista na prestolu okruženog sv. ov e kvrgaste figurice predstavljaju jedan logično povezani vizuelni citat stare umet nosti. Harbwilslti triptih.2r1!J111xmjt ljigmijt (detalj sa k. Jovanom Krstiteljem i Bogorodicom. a ne iz vajarskog izvora. koji mole za božansko mi losrđe za čovečanstvo. koja prikazuje 2rc'lXJVanje Ifikovčežiću od slonovače koji je trebalo da bude svadbeni dar pa je.kakve su visoki dostojanstvenici nosili sa sobom na putovanjima da bi p red njim čitali molitve (sl. Monumentalno vajarstvo. on i1ustruje jedan antikvarski vid vizantijskog klasicizma koji je do!ao kao posledica ikonoborstva. Louvre. Eto takvim kanalima se grčko-rimsko nasleđe ulivalo u glavni tok vizantijske tradicije. dok su reljefi malih razmera.mali pokretni oltar sa pripojenim k rilima . počev od V veka. X vek. Druga ploča. pa se klesanje u kamenu ograničilo samo na arhitektons ke ornamente (v. 290).

~eno tenon. cr kve i države. pod energičn om vladavinom karolinške dinastije. od Pirineja do Napul ja.o. ponovno os\'lljanje izgubljenih zapadnih provincija rodilo je jednu ozbiljnu moguć nost za uspostavljanje moći. prestonica velikog Karlovog savremenika Harun-al-Rašida. Usvojih zapadnih sredozemnih baza. i. trgovačke i kulturne moći. počev od ornamenata arabeske. tokom VIII veka dostiglo status carstva. ma na koju od crkava da izbor padne.. dok je do tada bilo obrnuto (carigradski imperator ponrđivao je novoizabranog patrijarha). ne. tamo gde se na dana~njoj karti Evrope sreću Francuska. tada pod vlašću Sasanida. godine. Središte gravitacije evropske civiliza cije premestilo se II nekada!nje pogranične krajeve rimskog sveta. verovamo.. nauka i za· natst'. premda n a teritorij i koja je nekad pripadala Rimsko. velike civilizacije naše pro!lomislimo II pojmovima vidljivih postali simboli svake od n jih: vavilonski zigurati. nije tamo i boravio. bila je izložena pljačkaškim upadima Arabljana iz severne Afrike i Spanije. Sveta Sofija. sve veći rascep izmedu katoličke i pravoslavne crkve. je careva legiti mnost zavisila od njega. Koioseum. p ovezujući tako sve zemlje duž svojih obala. nije se potčinio novom katoličkom caru.. godine daro\'lIo Karlu Velikom carsku titulu. kada je vizantijska vojska povratila Siriju. M eđutim. granična zona. Vizan tijsko carstvo je morato da usredsredi sav svoj napor da zaustav! ši renje islama na istoku. ekonoms ke i duho. U međuvremenu islam je st\'orio novu civilizaciju koja se prost irala od Španije na zapadu do doline Inda na istoku. To je.DRUGI DEO SREDNJI VEK Kada mislimo na sti. on je time osvcltao n ovi poredak.. u Ahenu. Crk. Oko 630. biće od dalekosežnog uticaja na evropski srednj i vek.lotre-Dame u Parizu. bile su provi ncijalne države orijentisane prema Sredozemlju. Is lamska umetnost. najvažnija pojedinačna činjenica o srednjem veku. okrenula se germanskom severu. vef:. U ovakvoj smotri vrhunskih ostVaren ja srednji vek bi bio predstavljen gotičkom katedralom crkvom : -. t ražeći podrlku. imperiji. dakle. Viz igoti uSpaniji. Spoljašnji simbol tog dualizma bila je činjenica što imperator. taknllčio se po sjaju s Carigradom. iako se kr uuisao u Rimu. pod zaštitu kralja Franaka i Langobarda. Deset godina kasnije.. kao i celo zapadno hrišćanstvo. ti izgledi v~ . proizvodnje hartije i arapskih cifara do pren ooenja grčke filozofije i nauke u spisima arablianskih naučnika. Ubuduće će se Zapad razlikovati od pravoslavnog i stoka i islamskog juga po ovom međuzavisnom dualizmu duhovne i političke \'lasti. Zato je dobro da se upoznamo s nekim umetničkim ostvarenjima islama pre nego što se okrenemo srednjovek ovnoj umetnosti u zapadnoj Evropi. stavljajući se. osipanje za padne polovine Rimskog carstva pod najezdama germanskih plemena. remskom ili kamerberijskom katedralom. Palestinu i Egipat od Persije. atinski ParTdko bi bilo preuveličati snagu munjevitog na predovanja islama na račun hriŠĆanskog sveta.. Kada je papa 800. to će uvek biti severno od Alpa. a u Rimu prekinula je i poslednje veze s Istokom. Već smo zabeležili neke od događaja koji su utrli put ovom pomeranju . Nastaniv~i se u novoj sredini ova plemena su prihvatila kasnorimsku hrišCansku civilizaciju premd a ne potpuno. postalo je prepreka. Ostrogoti i Langobardi u Italiji. Sredozemlje. ta voda bi. Zbog nemoći Vizantije na Zapadu (gde jc ova bila zadržala samo jedno nesi gurno uporište u haliji) evropska obala zapadnog Sredozemlja. ko je je tokom tolikih vekova bilo ve1ika saobraćajnica trgovačke i kulturne razmene.premeštanje carske pres tonice u Carigrad. Karlo Veliki sagradio je prestonku u središtu svoje stvarne moći. potekla ka Lamaruu a ne ka Sredozemnom moru. Lokalne kraljevine koje su osnovali Vandali u severnoj Africi. skloni smo da spomenika koj i su egipatske piramide. Nemačka i Holandija. Izbor je veliki. gde je franačko kraljevstvo. Bagdad na Tigru. na periferiji Vizantijskog carstva i podložne privlačnoj snazi njegove vojne. Tako j e zapadna Evropa bila prinuđena da razvije s\'oje sopstvene snage političke. a li. koja je dostigla svoj vrhunac mnogo brže nego civilizacija srednjovekovnog Zapada. Franci u Galiji. A ako bismo prolili \'ed ro vode pred katedralom koju smo izabrali.

\.. U međuvremenu jedna ogromna i sasvim nepredviđena nova snaga počela se ostĆati na Istoku. Oko 732.rjl IM I SREDNJI VEK . bili su osvojili celu severnu Afriku iSpaniju i pretili da dodaju svojim osvajanjima i jugozapadnu Francusku. eJ "( .e nisu postojali.. Pod zastavom islama Arabljani su pregazili istočne i afričke viz antijske provincije. \ I \ v( ~). jedno stoleće posle Muhamedove smni.r ). godine. .II I·.:J""j I ('I.

Kao i najstarije hrišćanstvo-islam prvobitno nj-j e. Samo II toku dve gencl 1Icije nova vera osvojilil je veću teritoriju i \'eći broj vernih nego hri~ćanstvo za tri stOleća. zakonske i političke norm e muslimanske zajednice.tifi. a ono čega treba da sc pridržava veoma je prosto . Islamska umetnost Neverovatna brzina kojom se islam širio na Bliskom istoku i II severnoj Africi ost aje jedna od najzadivlju jućih pojava II svetskaj istoriji. Strana okrenuta Meki morala je biti obeležena k olonadom ili. kao i njihovo kulturno nasleđe. Ono što je počelo kao triju mf snage. pa.jeste mešavina emičkih i univerzalnih elemenata. kao i Hrista.a i nametne svoju versku i poli tičku vlast stanovništvU koje ih je daleko premašilo po broju. Njegovo učenje obuhvata struni sud. podvlačeći bratstvo vernih pred bogom.. Specifična odlika islama . Ove srećne okolnosti mogu objasniti početne uspehe Arabljana. ulazom koji je bio postavljen na suprotnu stranu. i nov obrazac društva. islamskoj svetoj knjizi. Preislamska Arabija nije đoprinela ništa osim Što je dala lepo orna mentalno arapsko pismo. jedinog i svemogućeg boga. bez obzira na rasu i kulturu. č i je je pravo na vlast poč i valo na postavci da su vodili poreklo od prorokove p orodice ili njegovih prvih pristalica. Oni koji su hteli da steknu ovaj privilegovani status morali su postati prirođeni Arabljani. a vajani likovi lokalnih božanstava pali su pod udar Muhamedove zabnllle idolopoklonstva. Na~e ljena pretežno nomadskim plemenima.i jezgro njegove ogromne privlačnosti . ne samo u verskom smislu već i u svetovnim poslovima. Arabljanski ratnici pod prvim kalifima. svaki musliman i ma pristup Alahu.jnu prirodu njihovih osvajanja. bo i umetničke tradicije Per sije (v. gur: ti 'pokornosti . kraj em VII veka muslimanski vladari. koji su krenuli da osvoje zemlju za Alaha. u islamu nema rituala za čije bi vdenje bilo potrebno sveštenstvo. života Muhamed je bio njihov vođ. muslimani su oni koj i se pokoravaju \'olji Alaha. Koran mnogo lto ha pozajmliuje iz Biblije i ubraja starozavetne proroke. Posledica toga je ~tO Arabljani nikad nisu bili u opasn osti da ih apsorbuje stanovništvO oblasti nad kojima su vladali. Predeo u mozaiku.molitva u određen o doba dana (nasamo ili u džamiji). počeli su 292.post avljao nikakve zahteve likovnim umetnicima. persi jska dvorana sa stubovima.. 66). bar. njegove reči se nisu smele prevoditi na druge jezike). da nametnu drugima pokornost jer oni su se smatrali slugama jedinog pm·og boga. tako da je potomst vu Z3vdtao veru koja je bila. čianovi su jedne velike zajednice. Velika dumija. U umetnosti ovo naslede je obuhvatilo ranohrijćanski viza ntijski stil s odjecima helcnističkih i rimskih oblika. medu Muha medove prethodnike. Morali su ne samo da nauče arapski da bi čitali Koran (kako je Alah odabrao taj jezik da njim govori.sve je to bilo dovoljno često naglašavano. anđele i đavole. Njihov c ilj je bio samo da vladaju. Kako je bilo moguće da jedna skupina polucivilizo\'anih pustinjskih ple mena iznenadno provali s Arabljttnskog po!uostr\. raj i pakao. Očigledno nova vera je zadovoljavala potrebe ogromnog mnoštva naroda mnogo potpunije nego ijedna druga religija helenizovanog Orijenta. ćak. veliku ratničku vcilinu i fanatičnu vol ju za pobedom. post i hod~ će u Meku. str. Naprotiv. ka o ho je to otkriveno Muhamedu u Koranu. bio nacionalna religija čvrsto u sredsređena u Arabiji. pretvorilo se u trijumf duha kada je islam stekao odanost miliona preo braćenika.. Damask j:~?S~~Čk~h:~~~i~Sk~~t~~d~~~e~~~ i~~~: z~~= I za . sada učvršćeni na osvojenim teritorijama. ali ne i tl1l. S druge strane. bogatstvu i kulturnom n asledu ? Da su ona imala prednost iznenađenja. i pravougaoni prostor ograđen plotom ili jarkom. Jedini element koji je bi o zajednički ovim improvizo\·anim džamijama bilo je obcležavanje qibJe (pravca u kome su muslimalni okrenUli pri molitvi). nije imala monumen talne arhitekture. oni su apsorbovali pokorene narode. "eć i da prihvate dru~l'. Kao i hrišćanstvo i islam je otvarao svoje redo\'e svima. da su i vizantijska i persijska vojna moć bile II opadanju . Po Muha medu svi pravovemi su braća.kl!. isto tako. Njegovi naslednici bili s'!. Muhamedovi izaslanici.ene. pružanje milostinje. Tradicija da i ver sko i političko vodstvo bude u rukama jednog jedinog zapovednika ostala je i posle proroko\·e smni. kao i judaizam. koje su spretno prila gođa vali zahtevima islama. Međutim. 7U. Prvih pedeset godina posle Prorokove smrti muslimanima je za molitvu poslužila crkva...l . Ali je. nisu očekivali da će nevernike preobratiti u islam. Po etičkim zapovestima islam je takođe sličan sa judaizmom i hrišćanstVom.

.

Jedan nešto kasniji arapsk i pisac pominje da je u zemlji bilo puno crkava lIOČaravajućt lepih i poznatih po sv om sjaju. S druge strane.pravougaonik. o kojoj svedoče kribti bvo\"i i slične mitske životinje pozn::lte sa sasanidskih tkanina ili radova u met:llu (v. godine unutar jednog rimskog sv etilišta.!!J 294.>. reklo iz raznih preislamskih izvora. čij::l je đžinovska osa upradjen::l na j ug k::l Meki. godine. Persije pa. godine. Samo snimak iz vazduha (sl. Visina trouglova 2..amija (pogled $8 scvcra). 294) može d::l dočara njene ogromne dimenzij e. Kalif al-Valid.preko 40 ari.šta slično nije poznato u vizantijskoj umetnosti. sa· građene 706-715. Ona njihova rešenja i dekoracije. monumentalnih razmera i građenih neverovatnom br. koji je sagradio džamiju.odi po. ali je njihov stil očigledno odbles ak iluzionizma koji nam je poz· nat iz pompejskog slikarstva. na svetu. Bitne karakteristike osnove (sl. jeste Velika džamij::l u Sam::lri (na Tigru. Si rije. Lako ćemo razumeti zašto. Cipkasti ornamenti i karakter biljnih motiva m nogo podsećaju na \'izantijski arhitektonski ornament (upor. jer sti l dekoracija na fasad i (sl. Oni su gradili u stilu u kome su bili od· gojeni . Dco pročelja palatc u Mbti. sagrađena pod al-Muta\'akilom 848-8 52. Sačuv ani ostaci. severozapadno od Bagdada). sl. kula s a koje glas mujezina poziv::l verne na molitvu.) Površina Velike džamije obuhvam više od 4. Jordan. po kojima je n::ljvcća džamija . mihrabom.ara. čak. Sam. Jasno određena islamska tradicija iskristalisala se tek tokom VIII veka. a treha lo je da nadmaše pre· islamske građevine po dimenzijama i sjaju. međutim. kao što je isečak reprodukovan na slici 292. a da je Velika džamija u Dam::lsku bila podignuta zato da bi nadmašila u lepoti ostale.::l k::lrakteristika razvila se iz kula na ranohrišćunskim crkvama u Siriji. od čega je preko 22 ara bilo pokriveno dr295. 275). sl.90 m. (O\. Ti rani spomenici mus limanske arhitekture većinom se nisu očuvali u prvobitnom obliku.000 m2 . Prema najpouzdanijim izvorima. Kako se čini. geomet rijski okvir od izlomljenih cik-cak linij::l i rozeta jednolično se pon::l\'lj::l či tavom širinom fasade. pokazuju da su ih gradili zanatlije iz Egipta. pabtu je s::lgradio jeđan od al· -Validovih naslednil :. koje su. prekri\'eni izvanrednim mo:. možda. Tako su zidovi Velike džamije u Damasku. stare tr adicije su se mnogo lakše očuva le u provincijama Vizantijskog carstva na Bliskom is toku nego u Evropi. čija j e sredina obel~len::l malom nišom. obuhV::lta dvorište okruženo brodovima koji se pružaju prema qibli. koje su poznate.aicima od stakla vizantiiskog porekla. verovatno oko 743. prilično izražena i p ersijska komponenta. Irak. Datum gradenj::l ogromne pustinjske palate u MŠ::lti (u današnjoj Kra ljevini Jordanu) bio je predmet mnogih raspr::lva.dnom. Xi . imale utic::lja i na crkvene zvonike srednjovekovne Evrope.::l. §to nago\'cštava ukUs1 za simetrične apsuak-tne uzorke karakterist ične muslimansku umetnost. 293) .293. J eđan upečatljiv primer arhitektonskih poduhvam prvih kali fa. i Vizantije. 295) tipične su za džamije omg perioda . Muta~'akiJon df. . Oko 143. Be rlin podizati džamije i palate velikih razmera kao vidlji· ve simbole svoje moci. Tu je. su samo perspektivni pejzaži i arhitektura raskolno uokvireni ornamental· nim bordurama na zlatnoj pozadini. verovatno je rado pr ihvatio ove helenističko--rimske motive tako različite od simboličnih i narativnih hrišćonskih mozaika. Na suprotnoj strani je minare. Državni muzcji. a varijacij e u S::lmom radu ukazuju na to da su ga izvodile zanatlije iz mznih provincija n ckadašnje vizantijske obl::lsti na Bliskom istoku.0$1'10\'1 Muta\'ak ilo\"c džamije (prema Creswc:Uu) . 96). 848-852..

koje je muslimanska arhitektura prisvojila i preinačila na svoj način.atsu) dm". u zasvođenoj odaji na seve rnoj strani od mihraba. Njegovo smelo i neuobičajeno rešenje. ti stubovi takođe podupiru kamene nOsače d rugog niza lukova. koji je omogućavao da se učet. Poučno je uporediti prostorni u tisak džamije u Kordovi s utiskom vizantijske arhiteJ.gore: 296. (prema Marr. a tO j e oblik koji se katkada javlja u arhitekturi Bliskog istoka preislamskog perioda .amija uKordovi venim krovom koji je ležao na 464 nosača. dok su u Kord ovi njegove granice namerno zamagljene. kako izgleda. spojeno s a džamijom jednom rampom. Ali ono što najvi§e privlači oko jeste minare. Da li je ovo postavljanje jednog na drugi bila praktična neopho dnost? Jer. Unutrainjost . jer reCna obala nije doz\'oljavala d::alj e širenje s južne strane.velilBu (pogled sa istoka). Oo5no\'a (sl. isprepleteni tako da stvaraju složenu ornamental nu pregradu. osam tankih lukova ili rebara ukrstaju se iznad kvadrame osnove i dele svod na mrežu ćelija. ona je sačuvala s\'o. on je to učinio na najbolji mogući način. 961-965. Ako je tako. džamija je bila proširena tako ~to je produžena dužina brodova. a dvadeset godina kasnije dodato j e jo~ osam brodov::a na istočnoj strani. godine.. Njen najrasko. islamski kara kter. samo ŠtO su se brodovi zanšavali na strani qible. 297). na kojo. 299). koja petiče iz kampanje građl!nja 961-965. koja je u to doba bila prilično dobr o očuvana. godine. dž. godine (sl. Iako je bila pregrađena za hriUanske potreb e posle ponovnog osvajanja grada 1236. Dalja razrada istog si stema sreće se u džamiji Capilla de Villaviciosa (sl. Sada su stuoovi postali ISLAMSKA UMETNOST I 187 . se vide uZll5topna dogra~lVan)a između 786. Osnova d2amije II Kordovi . Ovde su l ukovi sa podeocima na tri sprata. godine. Međutim. koja je pregrađena a ipak nije odvojena od svoje okoline. Svod je izveden sa još "iše mašte.. Isto to je i u dtamiji Capilla de Villaviciosa: po n~ine i šupljine ne dozvoljavaju da se zidovi ili svodovi osete kao povezane poVrl ine. 296) je prvobitno bila zamišljena kao jednostavnija verzija ti pa koji smo već upoznali u Samari. godine. sa spiralnim stepeništem koje vodi do platforme na vrhu odraz je zigurata stare !-. moramo prizvati u pomoć džamiju u Kordovi u Šp::aniji. Ovaj karakteristično mavarski (severnoafričk. arhitekta koji je otpočeo gradnju dŽamije u najbržem tempu m orao je iskoristiti suviše kratke stubove neke ranije građevine. i 987. neograničeno i tajanst\'eno. str. kao ni mozaici koj i su nekada pokrivali zidove. 51-52). 298). Ovi sada više ne postoje. S\"e~ tilište je bilo pokr iveno drvenim krovom (danas zamenjen s\'odovima) koji se oslanjao na dvostruke a rkade upadljivog i th'opisnog oblika (sl. bio je sagrađen 1354-1391. Niži lukovi su potkovičast i. Brodo vi su bili produženi još jednom.i i španski) stil doseže svo. poslednjem islam skom upori~ru na Iberskom poluOSIrvU u poznom srednjem veku. tako da ga doživljavamo kao nešto nepostojan o.-lesopotamije. Kad se uđe u džamiju. Dvorište la\'ova i prostorije oko njega. Ovi stadijumi ilustru ju prilagodljh' karakter osnove najs tarijih džamija.1:ure: kod ove druge s pros torom se uvek postupa kao sa zapreminom. orostruči veličina svetilišta a da se ne dstupi od osnovnog obrasca. Oni se uzdižu sa kratkih vitkih stubova kakvi su nam poznati iz rimskog i starohri~ćanskog doba. poslednji stadij um savršenosti u palati Alhambra u Granadi. Da nije al-Mutavakil želeo da objavi svetu da je carstvo kalifa naslednik imperije starog Bliskog istok::a? Da bismo stekli izvesnu predstavu o utisku ko ji je ostavljala unutrašnjost Velike džamije u Samari.. kakva je bila čuvena Vavilonska kula (v. ugleda se jedna na izgled beskrajn a šuma stubova i samo smer brodova upućuje na stranu qibfe. on ima jasno određen oblik. započetu 786. jer je postigao mnogo lakši i vazdušastiji utisak nego Što bi to bilo moguće sistemom jednostrukih lu~ kova i nosača.šniji d eo. I )ola veka kasnije. Prostor ovde liči na otvorenu krletku.: 297.

U bezgranično šarenilo motl\'a Uk lju čene su i trake s natpisima. kad se pogleda unazad. Dvorište tavo\.. koji kao da se sastoje samo od paučinastog ornamenta. ali je sve to ukroteno simetrijom i redom punim r inna. On je bio iz dina stije Mogula.i otomanski Turci. Pripojen Medrcsi sultana Has ana sa strane okrenute Meki. na glašena strogim zidnim povriinama.avarski svodovi prošli su kroz sličnu evoluciju: rebra u džamiji CapilJa de Vill a"iciosa iščezla su iza rešetke sačinjene od mnogobrojnih ćelija uokvirenih sićušnim lukovi koji vise sa tavanice kao stalaktiti.. turski doprinos koji će se kasnije sretati. Sirije i Svetu Zemlju i krenuli u ofanzivu protiv Vizamijskog carstva u Maloj A ziji. koja je došla iz Persije. građena kad i Alhambra. Athambra. godine "eć su okupirali i čita v Bliski istok i Egipat i tako postali najveća sila u muslimanskom svetu. jasno vaana za jedno isto osećanje za oblik . Tu su prihvatili islam. potčinili svojoj vlasti najveći deo Persije.u čijoj su se vojsci bo rili Mameluci (narod srodan Turcima) . l\l. To su medrese stvorene u Persiji pod Seldžucima u XI veku. Monumentalne razmere ovih dvorana kao da su odjek arhitekture palata sasanidske Persije (v. Sagradio ga je tri \'eka kasnije od ovih spomenika jedan o d muslimanskih vladara Indije. ali saS\'im drukčija po k oncepciji. 303). Sve veće učešće turskog elementa u 188 I ISLAMSKA UMETNOS T . Oni nose raskošne lukove izvanredno složenog oblika usetene u zidove. šah Džahan. 302 . pa osnovna sličnost Tadž Mahala sa mauzolejem sultana Hasana manje iznenaduje nego što se tO misli na prvi pogled. Utisak je daleko bogatiji nego onaj !to ga ostavlja fasada u Mšati. 1354-91. vidi se da su ova dva spomenika. Ovakvi nadgrobni spomenici bili su nepoznati u ranom peri odu islama. . 95). kao spomenik svojoj ženi. Sa svake Strane ovog dvorišta otvara se po jedna pravougaona zas\' ođena dvorana. Mesopotamije. Na unutrr lnjim po"r~inama (sl. 300) je ista čipkasta dekoracija od arabeski izvedena u past eino obojenom !truko-malteru ili keramičkim pločicama.. Granada. dumija. Kupola u našem primeru vodi porek lo od vizantijskih kupola. o\'akvo po:eZ99. Počev od X veka pa nadalje Turci Seldžuci postepeno su napredovali na Bliskom istoku . Za njima su u XIII veku dooli Mongoli DZingis-kana . Ona koja se nalazi na strani okrenutoj Meki. velika kockasta građevin a s kupolom (sl. sl. ali.298. Nije čudno što se Alhambra u romantičnoj mašti Zap ada očuvala kao oličenje čuda iz Hiljadu j islamskoj civilizaciji ogleda se u novom tipu džamija koji se širi pl'effia zapadu.. dok je geometrijska jasnoća čitavog rešenja. nalazi se sultanov mauzolej. kao c"etne stabljike. !sto\'remeno. 301) sa šedrv anom u sredini. jedne neii. Najimpozantniji primer je Medresa sultana Hasana u Kairu. Najču"eniji mauzolej islamske arhitekture jeste Tadž Maha l kod Agre (sl. oni su bili pozajmijeni sa Zapada (v. Str. Kordo\'a.itkiji. 961-96S. Capi!la dc Villaviciosa. Otomanski Turci su ne samo srušili Vizantijsko carstvO osvojivši Carigrad 1453. koja razdvajaju šest stoleća i či tava ekspanzija u oblasti Sredozemlja. veća je od ostale tri i služi kao svetilište. 160) u IX veku i bili su osobito omiljeni među mameiučkim sultanima u Egiptu.. Njen glavni i najistaknutiji deo je četvrtast o dvorište (sl. Ona p redstavlja jednu koncepciju arhitektonskog prostora koja je dijametralno suprotn a koncepciji arapskih džamija s mnogo redova stubova.

označa va poslednje cvetanje muslimanske arhitekture. slika verskih ličnosti). među njima postoje značajne razlikei Ikonoborci su. ukrštajući scldžučku medresu i vizantijsku c rkvu s kupolom.300. uz koju se prislanjaj u četiri polukupole.amija sultan a Ahmeda I. s a dubokim nišama punim senki. Sofije . I Muhamed je osudio idolopoklonstvo. Prorok je naredio da se sve uništ e. a ne i protivni ci predstavljanja likova samih po sebi. Ona je na njih ostavila tako sn ažan utisak da se njeni odjeci javljaju na mnogim džamijama sagrađenim u ovom gradu i na drugim mestima posle 1453. s niegovim istaknutim vencem i čvrsto post3\'ljenom kupolom. tako da je spoljašnost ove džamije mnogo skladnija nego spoljašnjost Sv. umesto dve. d7. potiče iz 1609-1616. godine u Ka'bi bilo i zidnih slika sa religioznim (kako izgleda biblijskim) temama. Dvorihe (pogled . o tomanski Turci stvorili su treCi tip džamije. sl. koja je uspdno izdržala zemljotrese koji su česta pojava u ovoj oblasti. jedno prastaro arapsko svetilište. godine bio je ~to je preuzeo Ka'bu (u nas taba). Jedna od najimpresivnijih. Muhamedov stav prema sHkarst\'t! izgleda da je bio neodređen. a Koran i zričito kaže da su statue dela Satane. kad su u~l i u Carigrad. Beli mermerni zidovi. godine (sl. Kairo. On je često bio povezivan sa shvatanjem vizanti jskih ikonoboraea. Jed an od njegovih prvih činova posle pobedonosnog povratka u Meku 630. Medresa sultana Hasana. denje naglašava osobine koje Tadž Mahal čine remekdelom svoje vrste. ali. Turci su prema tome. 1356-63. ISLAMSKA UMETNOST I 189 . Masivnost kairsko g mauzoleia. a čitava građevina ostavlja utisak kao da jed\'a dodiruje tle i kao da visi o kupoli koja l iči na balon. Ovaj događaj. Tako prva polovina XVII veka. dok se slikarstvo i figuralne predstave uop~t e ne pominju. Kako u Arabljana nije postojala slikarska tradicija. izgledaju tanki kao hartija. Sofije. Alhambra.dugo vdtačko jezero u kome se građevina ogleda. Stupnjeviti niz ovih kupola obrađen je s izvanrednom logikom i geom etrijskom tačnoJtu. bil i dobro pripremljeni da ocene lepotu Sv. ustupila je mesto lakoj eLeganciji koja ima sličnosti s Alhambrom. Njena osnova je razrađenija i pravilnija od osnove Sv. Sofije. Pre nego ~to se upustimo u raspra vljanje o is_ I lamskom slikarstVU i vajarstVU moramo shvatiti muslimanski Stav prema slikanim predstavama. kada su sagrađene Tadž Mahal i džamija Ahmeda l . godine. 621 a). dveju sestara. Među najranije i najčudnije rezultate ovog procesa spada drvena kupo la džamije u Ulu u Erzerumu (v. koju je on l ično zaštitio. 304-306). izuzev slike Marije s malim Hristom. Atmosfera pesničkog sanjarenja u velikoj meri pojačana je okvirom . Dekoracija u iluku. bili protivnici svetih slika (to jest. kao ~to se sećam o. Osnova je kvadrat sa glavnom kupolom. Ođuvek se smatralo da su u pitanju statue.a strane kibll). skoro providni. oivičeno tamnozelenim žbunovima. i odatle ukl onio sve idole tamo zatetene. Jedan stari arapski izvor izveštava nas kako je 630. Učvrstiv~i se u Maloj Aziji. kao i to što nije bilo nikakvog raspravljanja o ovoj temi u najstarijoj muslimanskoj t eologiji nagovdtavaju da slikane predSta\'e svetih nisu uop~te predstavljale ozb iljan problem za Muhameda i njegove neposredne naslednike. ističe hladnu belinu velikog pa\'iljona na zaista velelepan način. Dwrana Granada JOI . a na uglovima su četiri manje kupole kraj minareta.

a. a sasanidske životinje nala ze se. bilo da su bili krstaSki ratni pien. a takav razvoj nije bio verovatan ukoliko ga vlasti nisu pod. ljudske i životinjske figure saču\'llle u ovoj umemosti. 308).1t'IXJ: 302. izmedu reljefa na palati Mšata (v.avani . savremene sa Mšatom otkriveni su i fragmenti fresaka s ljudskim figu rama. sl. Moramo se takođe setiti da je ova tendencija predstavljala vekovnu tradiciju. Tako su se. kao posled ica ovog shvatanja. Turci i Mongoli. Bliskog istoka i grčko-rimskog s\·eta. Simetrični raspored dva lava koji napadaju kamile s obe strane simboličnog drveta života jeste motiv čiji uzori dosežu hiljadama godina 190 I ISLAMSKA UMETNOST . čak i izvesnu trpeljivost prema svetim slikama drugih vera (Muhamed je možda spasao od urWlenja Bogorodicu s Hristom da ne bi povcedio ose6nja nekadašnjih hri~ ćana medu n jegovim sledbenicima). Indija. Takav komad je vezeni krunidbeni ogrtač normanskih kraljeva (sl. Nekoliko primera na naSim ilustracijama mogu da nam pokažu tek najslab iji nagoveštaj njihove beskrajne raznolikosti. lO je islamsko religiozno slikarstvo moglo biti stvoreno samo pozajmicama iz tuđih izvora. samo pogodovao ukusu koji im je bio urođen.nosti: ako umetnik slika ži va bića. suštinski nišla važnije od geometrijskog ili biljnog ornamenta. Arabljani. O ve su mogle sebi da dozvole izvesno ispoljavanje ravnodu!nosti. Iz gleda da je postojalo jedno veoma rasprostranjeno ubedenje. tkanine. deko rativne urr. Mauro1ej pridodat sultana Hasana mtd~si dol': 303. Agn. voleli su bogato ukruene predmete. osobito na dvorovima kalifa i drugih muslimanskih velikda gde se negova1a raskoš. godine nalazi se u muslimanskoj verskoj književnosti osuda figur alnih predstava.ćilimarstvo. Bilo da se do njih došlo poklonom ili trgovinom. god ine. Narodi koji su stvorili muslimansku civilizaciju. Posebno je karakteristično to ~to se dobar deo najlepših primeraka nalazi po crkvama i dvorcima zapadne Evrope. Glavna j opasn ost sada nije od idolopoklonstva. 1630-48. možda pod. ali su se hel enistički s1ikani pejzaži mogli uneti u džamije (v. već od ljudske uobraic. sL 292). bespravno prisvaja sebi stvaralački čin koji je rezemsan samo za bo~. Tek od 800. da su slike živih bića b ezopasne ako ne bacaju senku. Islam je. a na koju su naišli u novOQSvo jenim teritorijama. Dakle. Sigurno je da su se grozili statua svih vrsta. dakle . Kada su se tehnike nomadske umetnost i . jer jed ino on može da udahne dušu živim morovuna. u praksi zabrana se odnosi samo na likovnu umetnost monumentalnih razmera namenjenu javnosti. ali se pokazival a sklonost da se svedu na dekorativne motive. čuvan i su tokom srednjeg veka kao čudesni primera ~Iovitog zanatstva i često podrai. Ovo pasivno ikonoborstvo nije spretilo Arabljane da prime likovnu umetnOSt koja nije bila verskog karaktera. rad u metalu i koži udružile s repertoarom oblika i materijala koji j e bio akumuliran radom zanatlija Egipta. Tad! Mah. Ali. str. koji su se mogl i prenositi .al. Persijanci.sticale.zajedničko naslede iz nomadske prošlosti (v. teorijski. koj i su islamske zanatlije u Palennu napravile za Rogera II Sicilijanskog 1133-1134. pola veka pOŠto su Nonnani oteli ovaj grad muslimanima (koji su ga držali 24 1 godinu). 293). ako su malih dimenzija ili se nalaze na predmetima svakodnevne upotrebe kao ~tO su tepisi. islamski zakon je zabranj ivao bilo kakve ljudske ili životinjske figuralne predstave. povremeno. gmčarija. tu i tamo.etnosti islama dostigle su takav sjaj kakav nije postojao ni pre ni posle toga. U ru!evinama jedne druge palate. uticajem istaknutih preobraćenih Jevreja. 62).

čak. u stvari. či ji se oblik približava obliku životinje. kadionica. čija je ona. mogli bismo. Ona sigurno baca senku. Ne bismo mogli reći koja bi 0\'0 životinja trebalo da bude. i to pozamašnu. Osnova džamije Ahmeda l (prema OnsaJu) unazad. i posumnjati da li uopšte nešto predstavlja . 306. To je u osnovi sud. severoistočnoj Persiji (sl. verovamo. Ovde su životinje.živo stvorenje. Sel džučki knez. upisane u ise tke od četvrtine kruga i popunjene raznim ornamentima. To je. da j e saČU\'an samo jedan deo. pošto je visoka skoro 90 cm. bila svojina uživao je II predstavi ovog polusmešnog a poludemonskog čuvara koga je mogao da lI()živic kad god je hteo. chJ/. ono što taj oblik predstavlja izgleda da je s ekundarno i slučajno. nekada prikazivane kao krvožedne. Pa. ako ćemo pravo. Ovaj drugi element ih vezuj e s nekom bronzanom životinjom sačinjenom pedeset godina kasnije u sasvim drugom kra ju muslimanskog sveta. tek kada počne da služi svojoj nameni. 88). Predmet postaje . njen posebni karakter t~ko bi opravdao naziv statue životinje. Carigrad.ln/o: 304. 1609-16. D!amija Ahmeda l. u Stari Bliski istok (upor. 307). sl.c: 30S. jedan od najvećih komada slobodne skulpture u celom islamskom svetu. ipak. džamija Ahmeda I . toliko je telo apstraktno i stilizovano. sada prikazane s izvanrednim smislom za stilizaciju. dok joj plamen i dim izlaze kao dah. životinja je mogla naivnom gledaocu izgledati zastrašujuće realna. Delalj. ispunjena zapaljenim tamnjanom.

kaligrafski stil perom crtanih ilustracija. nu:di dnskim ili botaničkim raspravama). bilo da je II pitanju apstr aktni dijagram. On prikazuje grčkog lekara Erazistrata zavaljenog na ležaju kako raspravlja sa svojim pomoćnikom. sigurno su medu svoje verne brojale i mnoge slikare koje su mogli koristiti i muslimanski pokro\. 309) je iz jednog arapskog prevoda. jer je za muslimane poziv pisara bio star i uvažen.40m. Beč s zlatnim I·ezom. potpisanog i datovano g u 1224. Bil o kako mu drago. l. Naš primer (sl. Među najstarijim islamskim iluminiranim rukopisim a znamo i za dela ovakve vrste.i umetnici radi li za arabljanske vladare. visina 88 cm. bilo da su II pitanju slike sa predstavama (kao u zoološkim. kako su živo bili zainteresovani za grčku nauku. Kadionica iz Horasana. napisane oko 1100.Sudbina slikarstva u muslimanskom svetu izmedu VIII i XIII veka ostaje za nas sk oro potpuno nepoznata. Arabljani su nasledili takve TUkopise od V izantinaca na Bliskom istoku. Ali kakve li su tO sli ke želeli muslimani? Mofcmo pretpostaviti da je postojala. verovatno. on i su ih prevodili na svoj jezik. neprekidna pot ražnja za ilustrovanjem nauč nih tekstova. bile su. jer po. 1181-31 BroIWI. Ove divne priče. 1133-34. Tako je malo sačuvano iz onih pet vekova posle damaskih moz aika da bismo. a potezi pera našeg u metnika odlikuju se rirmičkom sigurnošću slitnoj ritmu slova. Oblici ostaju Strogo na površini. godinu. goc ine očigledno je nast avak stila koji se javio u SlO 308. godine. arapskoj književnosti. a da pri tom ne misli da g a je ova uzgred· na radnja obeležila kao slikara (što je bilo gnusno u očima Alaha). premda nijedno ne možemo staviti u vreme pre 1200. (Obojica ima ju orrole što je bio znak pOOtovanja). kopirao je i sliku i tekst.itelji umetnOSti. Vešt kalig raf mogao je da pravi slike ako je to tekst zahtevao. Primamljiva je pretposta vka da su Uu· 301. ilustrovane tokom prvo g stoleća pošto su bile napisane. čak i tako izgleda jasno da su slikarsku tradiciju održavali u životu ne muslimani već slikari koji su pripadali drugim verama. Njujork (Rogmol'a zadužbin8. P a. stoje iluminirani rukopisi Haririja počev od XIII veka. Najstariji izvor ove slike sigurno je bila neka kasnoantička minijatura s trodimenzionalnim figura ma II prostoru. kao u Haririjeyom Maqa1nalu. To je značilo da je isto tako trebalo kopirati i ilustracije jer su i one sačinjavale bitan deo sadržine. Zanimljivo je da je u ovom slučaju pisar sam ilustrovao rukopis. i. možda. en·ena s~i!a Umetničko-istoriiski muzej. Dioskoridovog dela De materia medica. . 19S1) minacije rukopisa dospele u islamsku umetnost zuh· valjujući pisarima koji su istovr emeno bili i slikari. ili bolje rečeno.\oletropolilen ski muzel umet nosti. koje su se sačuvale u ob·iro muslimal1~kog carstva. usk oro se pojavio u sl·etovno. kao i pismo. Irall. Crtež na slici 310 iz jednog primerka iz 1323. mogli doći u iskušenje da pretpostavimo da slikarski izraz za vr eme islama uopšte nije postojao da književni izvori ne iznose potvrde o suprotnom. Katkada su vizantijsk. . a hriSćanske crkve na istoku. Krunidb(ni ogrtlČ nemačkih carelll. . godine. bojenih ili ne. višemanje.

Dali su takvi pejzaži doprli do srednjovekovne Evrope? Nije nam poznato. Rezultat je bila neka čudna mešavina eleme nata koja često ni izdaleka nije bila sjedinjena kako treba. Samo u retkim prilika ma islamska verska umetnost dostiie nivo koji se može porediti s umetnostima stari h religija. a povremeno pominjanje kineskih slik ara kod najstarijih muslimanskih pisaca ukazuje na to da su ovi dodiri doveli do izvesnog upoznavanja s kineskom umetnošću. d rveće i cveće na našoj slici jasno ogr3Žavaju da im je izvor bio na Dalekom istoku. Britanski muzej. ali sada su mnogo slobodniji i puni izvanredne snage. ~. p od dinastijom Sung. koji se uzneo na ISLAMS KA UMETNOST I . godine. Mongolski slikar je morao dobro poznavati ovu trad iciju. Pripovest koju je trebalo i1ustrovati poslužila je našem umetniku samo kao polazna tačka. Mesopotamija O). mnogi njem biroi elementi nalaze se u njegovom delu ali pojačano živim oseća nje m za boju koje ga je nagnalo da istakne crvene i žute boje na ranojesenjem lišću. koje naš umetnik pokazuje slikajući reakciju jedanaestorice ljudi na pravdanje luk avog malog nevaljaIca u sredini. nisu osećati onaj isti užas pri samoj pomisli na Muhamedove sli ke kao njihovi prethodnici. Druga važna posledica uticaja Dalekog istoka. Potezi su isto tako brzi i ritmičn i. Ali. kojima je bita poznata bogata tradicija budističke religiozne umetno sti u Indiji i Kini. bilo zamišljeno slično putovanju Ilijinom. počelo da oživljuje upravo u ovo vreme (v. a ne na akciju opisanu u tekstu. ka ko bi se reklo. izgleda. Kompozicija se istovremeno odlikuje dekorativnošću koja je izrazito islamska. do udaljenog mesta za bogosluženje koje smo okružili blagoslovom i koje ćemo mu pokazati svojim znacima«. najveći deo njegovih napora usredsređen je na ambijent. Takva slika je lepa minijatura na slici 312. Kako one nikada ranije n isu bile predstavljane. Citavo p utovanje je tako. C. D. U svakom slučaju. počev od 1300. gde je video svoje prethodnike. koje je krajem antičkog doba zam rlo. 1323. bila je pojava religioznih tema u persijskim minijaturama. U Koranu čitamo da je Gospod tučinio da njegov sluga krene na p ut noću . 434. Umetnička galerija Free r. Mongo lski vladari. Uključu jući Adama. desno: 310. pod vodstvom arhanđela Gavr ila. jer ljupko i nežno osenčene stene. London godina starijo. ali verovatno je samo čista koincidencija što je slikarstvo pejzaža. tako je tačno i duhovito da ga moramo smatrati za nešto mnogo više nego što je zapaianje prep is ivača. Crtef perom crvenim mastilom. ilustraciji Dioskoridovog dela. On se najsnažn ije može osetiti u persijskim iluminiranim rukopisima rađenim za vladavine Mongola. Avrama. umetnici koji su ih stvarali morali su potražiti izvor nad ahnuta u hrišćanskoj i u budističkoj umetnosti. iz rukopisa Haririja. Zapažanje ljudske prirode . Arabljanski trgovci bili su u dod iru s Dalekim istokom i pre dolaska islama. kineski slikari su stvorili umetnost pejzaža koja se odlikuje dubinom atmosfere i njene maglom obavijene planine i bujni potoci davali su poet sku viziju neuk roćene prirode. scene iz Prorokovog života javljaju se upersijskim iluminiranim rukopisima od početka XIV veka. Tri stoleća ranije.. Mojsija i Hrista. iz jednog arabljanskog prevoda Dioskoridovog De MaiuUl medica 1224. Smitsonov institut. koja prikazuje Muhamedo vo vaznesenje u raj. EraziSlrali njtg(lf)/JOmlJĆnik. U tom pogledu ona izgleda srodnija uzorku s persijskog tepiha nego vazdušastoj prostorno sti kineskog pejzawog slikarstva. Kasniji muslimanski autori dodali su razrađene detalje ovom kratkom izveštaju: vaznesenje je bilo u Jerusalimu. O n je morao biti veliki obožavalac kineskih pejzaža. 439). kao što je Lemji pejzaž na tabli u hoji 16. Do koje je mere ovaj u ticaj obogatio i preobrazio tradiciju islamskog minijatumag slikarstva dobro je ilustrovano scenom dvoboja dvojice ratnika u pejzažu (sL 311): to nije bojeni crtež. Muhamed se uzdigao kroz sedam nebesa.gore: 309. Vdington. i najzad je stigao pred lice Alaha. već jedna často ljubiva slikarska kompozicija koja ispunjava celu stranu. tek posle mongolske inVazije u XIII veku kineski uticaj je postao značajan faktor u islamskoj umetnosti.

193 .

šare sa lepiha i izvesno nefigurativna slikarst\·o. iz jednog pcrsijskog rukopisa. London nebo u \'atrenim kolima. O či gledno je da se čak ni Persijanci nisu usuđivali da ilustruju neposredno Svetu knjigu. U njihovim rukama arapsko pismo postalo je jedna vcoma prilagodljiva garnitura oblika. sl. pogo dna za bezbroj različitih dekorath'nih razrada. Naša minijatura tako predstavlja prav i i jedinstveno sretan susret Istoka i Zapada. i koja je imala obraz . Na naSoj minijaturi krila su svedena na prst en od perja oko buraqovog vrata. IICrevaslOjc stilizaciji oblaka.gort: 311. ali ne i Korana. Mi ćemo odmah poznati pretke ove životinje: to su krilati čuvari-čudovišta s lju dskom glavom iz l\1esopotamije (v. Gavrila pr-ue životinje k roz tamnoplavo nebo posuto zvezdama. Doo/J(Jj ramika u pti::a~u. Vazntlmjl Muhamtdovo. Za r\\uhameda je. gde su ležali uspavani dok ih muslimanski pi sci nisu identifikovali kao buraqe. London dtlllO : 312. 194 ISLAMSKA UMETNOST . manja od mazge. u kovrdžuvoj .mnogo podseća na hriŠĆ3nsku umetnost.kao ljudsko biće. Kalazima ih u zlatnim oreolima u obliku plamena iza Gavrila i Muhameda. 82) i njiho\'i srodnici sfinge i kentauri . Prizori kao što je ovaj javljaju se u rukopisima istorijskih i književnih dela. Kora n je ostao polje rada kaligrafa. što je česta karakteristika budist ičke umetnosti. ispod njih. u njemu je sažeta suština islamske umet nosti.živahan pokret anđeosk ih slugu koje se sa svih strana stiču ka Proroku . bilo rečeno da je jahao na nek oj čudesnoj životinji nazvanoj buraq. verovatno mesec. mada ili možda za to što ilustrovani primerci Biblije nisu bili nepoznati u muslimanskom svetu. 1539-43. Brit anski muzej. kompozicija ka o celina . medu rasturenim oblacima vidi s e neko svetlo nebesko telo. JJ96. u odelu i tipu lica anđela. apstraktnu umetnost našeg vremena. neki pisci su joj dali i krila. medutim. Brit anski muzej. Stranica prikazana na tabli u boji 17 koju je VerOV3lnO uradio neki turski kaJigraf XV veka. To je zaista čudo od isprepletenosti u okviru Strogog niza fonnalnih pravila. iz jednog pcrsijskog rukopisa. Više nego i u jednom drugom pojedinačnom predmetu. na kome srećemo osobine lavirinta. na neki čudan način. Ali. daje samo iednu jedinu ret: Alah. kao što je bio od samog početka islama. koja je bila . da ne bi smetali sedlu. Elementi poreklom s Dalekog istoka uočljivi su u O\·oj poetskoj viziji. N3jbolji primeri ovakvih kompozici ja su remek-dela disciplinovane uobrazilje koja kao da nago\·CŠta\·3. a veća od ma garca. koji su se bili sačuvali kao stilizovani motivi u velikoj mešav)ni stilova kakva j e bila islamska dekorativna umetnoSt.ili lice .bela.

bio je glavni medi jum životinjskog stila. pa čak i u iluminaciju rukopisa. Okovi od z!ata i emajla u kowu torbu. Umetnost ranog srednjeg veka "MRACNO DOBA" Oznake kojima se služimo za istorijska razdoblja pomalo su kao nadim ci za neke ljude: kada jednom uhvate korena. 88. tokom perioda neprosvećenosti o\·i obli ci su se selili ne samo u geografskom smislu. str. a ekonomske. Medutim. gde je životinjski st il cvetao duže nego bilo gde. Oblik glave je izva nredno realističan. i ova glava se odlikuje osobito složenim karakterom. Takvi predmeti. kao §tO se i može oče kivati. možda. kao što sm o već ranije istakli. Jedan motiv. objašnjavaju br zo širenje repenaara njegovih oblika. Oni koji su kovali izraz tSrednji veke mislili su na čita vih hiljadu god ina. London . godine i sahranjen II barci u Sutton Hoou. kao na razdoblje mraka. 62-63 i sl. na kamen . 313) iz groba jednog kralja istočne Anglije koji je umro 654. ne mnogo stariji od našeg poklopca 7.DRUG I DEO SREDNJI VEK 2. Ovaj stil. kao što je poklopac za kožnu torbu raden u zlatu i emajlu (sl. otada se ono nepres tano smanjuje. jer u toku slatine godina od 650. motiv iznad njih je noi\·olin. kakva se ovde vidi. Germanska plemena koja su prodrla u zapadn u Evropu s istakll. Sada ćemo videti da su u istom razdoblju isto tilko ugled ala dana i značajna umetnička ostvarenja. dopire čak. Cetiri moti\1\ sime trično su raspoređena po njegovoj površini.mračno doba. Isprepletene trake kao ornamenta1na shema javljaju se II ri mskoj i starohrišĆanskoj umetnosti osobito duž južne obale Sredozemlja. iz groba u Sunon Hoou. sa početka IX veka. S druge strane. sitni. središte gravitacije evropske civi1izllcije pomeralo se nil se \·er od Sredozemlja. jeste zavrietak grede koja je bila nađena s mnogim drugim predmetima opreme u jednom \'ikiu!kom brodu u Osebergu u južnoj Norv~koj. Rad u metalu. s kom binacijom apstraktnih i organskih oblika. već i u tehničkom i umetničkom. pre 655. do XII veka. nisu sačuvani u velikom broju .a koje se bore vijeg porekl a. Sreli smo njegove najstarije primere u luristans kim bronzama iz Irana i skitskim zlatnim ukrasima iz južne Rusije (v. Orlo vi koji kljuju plovke podsećaju nas na slične parove mesoždera i žrtve na luristanskim b ronzama. svaki ima svoj jasno odredeni karakter što j e indikacija da su motivi poticali iz četiri razna izvora. Još pre stO godina se smatralo da .razdoblja neprosvećenosti. tako da danas ovim pojmom nije obuhvaćen interval već i od 200 godina . jednu staru i široko rasprostranjenu umetničku tradici ju takozvanog životinjskog stila. čovek koji s toji između dve naspramna postavljene životinje. izmedu smni Justinijana i vlade Karla Velikog. kao na prazan inte rval izmedu kl::lsične starine i njenog ponovnog rođenja. do 750. nemogu će ih je viSe promeniti. u i zradi oblika nomadske opreme. ali njihova komb inacija sa životinjskim stilom.3 torbu. Primerei u drvetu. u zanatskom pogledu često izvanredno prefinjen. različ i tih v rsta i tehnika. Brita nski muzej. noge i čeljusti produženi u trake koje čine složen sprepleten ornament. već kao o nazdoblju vere. u godinama opadanja Rimskog carstva. trajni i veoma traženi. Možda bi trebalo da još i dalje skr aćujemo ovo doba neprosvećenosti. drvo. renesanse II Italiji . već i nom potiču iz Skandinavije. i nisu pogodne. Prekrasna životinjska glava na slici 314. političke i duhovne norme srednjeg veka počele su da dobijaju odreden oblik.pr vi put smo ga videli u sumerskoj umetnosti više od tri hiljade godina ranije. S širenjem ove nove pozitivne ko ncepcije pojam mraka S\"C više se ograničava na najstariji deo srednjeg veka. od V do XV veka. a 313. ima zaista veoma dugu istoriju . nosila su sa sobom. izgleda da je pronalazak sredn jeg veka. slobodn e uobrazilje i s d isciplinom forme postao je značajan element u keltsko-germansko j umetnosti ranog srednjeg veka . On se sastoji od Ž i čiji su repovi. mi "iše o tom razdoblju ne mi slimo kao o _mračnom dobu.. Kao motivi na torbi iz Sut ton Hooa. mada više. 89). Od onda se naše shvatanje srednjeg veka potpuno izmenilo.

Ovi manastiri su se već do V ve ka bili mirili na sever sve do zapadne Britanije. po rimskim merilima. ono no su primili prilagođavali su duhu izrazite lokalne nezavisnosti. da bismo shvatili kako je doolo do njihovog stvaranja. za razliku od njihovih su seda. iz groba u OscbcfiU. Irski manastiri. dajući. Oto 82S. godine zaslužuje. u stvari. nepca. Britaruki muzej. najpre se m oramo upoznati s važnom ulogom koju su imali Irci.šćanskim umemićkim delima severno od Alpa. naziv zlamog doba Irske. kojima je bio zajednički idea l asketska disciplina. krstom iz LindiJ /tlr/lSkog ~uvOTojtfJtVllhlja. nozdrve). Univ erzitetski muzej starini. ali je samo u Irskoj motla. kw: 31l Stranica . Napr otiv. Grupe ovakvih isposnika. ali ih nije orijentisalo prema Rimu. osnovale su prve manastire. London . Period od 600.Štvo preuzelo crkveno vođstvO iz ruku episkopa. im tako karakter mitskih morskih zmajeva. Iskežena čudovišta kao što je ovo obično su se dizala sa pramca vikin~kih brodo va. nije bila podesna za seoski nači n života Iraca. visina oko 13 cm. Kako je rimska crkva bila u suštini gradska instirucija. ali njena površina je sva ih-rana prepletenim i geometrijskim omamentom koji odaje svoje poreklo iz radova u metalu.isto tako i izvesne pojedinosti (zubi. Irci nisu nikada bili u sastavu Rimske imperije. Oslo u pustinjskoj usamljenosti. Misionari koji s u im iz Engleske doneli hrišćanstvo u V veku zatekli su tamo keltsko c:ircltvo potpu no varvarsko. Drvo. Međutim. tiwlinjs/ull/aw. Irci su odmah primili hrišćanstvo no ih je dovelo u dodir sa sredozemnom civilizacijom. Engleza. do 8 00. Oko 700. Irski hriUani više su voleli da idu za primerom svetaca iz Egipta i sa Bliskog istoka. ova paganska gennanska verzi ja životinjskog stila ogleda se i u najstarijim hri. koji su napustili gradska iskušenja da bi n~li duhovno savršenstv o 314. koji su tokom razdoblja neprosv e&Ilosti preuzeli duhovno i kulturno vodstvo zapadne Evrope.

mo žemo se nadati da će mo ući u duh ovog čudnog zapletenog sveta. umetnik je mo. severne Francuske. ubrzo su postali središta nauke i umetnost i. Samo ako ih upornim posmatranjem otkrijemo sami 7. tamo se t akođe razvila i . Germanski klcsar koji je izvajao reljefnu mermernu parapctnu ploču u krstionici katedrale u Cividalu (sL 31 8) bio je isto tako zbunjen kao i njegov irski savremenik problemom figurativne predstave.pravila i gre. Slična situa cija preovladi\'ala je i u drugim krajevima Evrope za vreme razdoblja neprosvcćeno sti. Dublin . nalazimo je čak i kod Langobarda u sC\·ernoj Italiji. zahtevaju. tvorac Raspeća. 3 15) ie m3ŠtO\'ita tvorevina tako složena da. Premda tu njihove fondacije na kontinentu u brzo preuzeli bluđeri benediktinskog reda.šĆ3nskim rukopisima hibemo-saksonski iluminatori uglavnom su zadržali samo simbole četVOrice jevanđelista jer su se ovi mogli bez teškoća preneti u ornament. sredi~ta umetničkih nastojanja.. odjednom bio ukrućen višom silom krsta. nije umeo da premosti. Tu ima i pravila. ~iz. Stranica s krstom iz Lindisfarnskog četvorojevandelja (sl. oživljen je istim onim smislom za m'ijeni pokret koji smo videli u životinjskom prepletu prethodne ilustracije. koji su se ~i rili severDO od Italije t okom VII i VIII veka.. pokazuje kako je on bio nemoćan kad se našao licem u lice s likom čoveka.lj u manastire u sevetnoj Britaniji i na evropskom kopnu. a koji je cvetao u manastirima koje su osnovali Irci u saksonskoj Engleskoj. pa su irski kaluđeri odlaz ili da propovedaju veru neznaboocima i osnir. irski manastiri su morali da naone veliki broj prepisa Biblije i drugih ~skih knjiga. tako da Hristova figura postaje lišena tela u najosnovnijem smislu reči: glava. od Poitiersa do Beča. a li su i ovde kao i drugde razvili nezavisnu tradiciju umesto da samo kopiraju sv oje uzore. tako gust a ipak pun kontrolisanog pokreta (sl. Irski narodni muzej. U svojoj težnji da reprodukuje jednu ranohrišĆ3nsku kompoziciju on pati od krajnje nesposobnosti da shvati ljudski oblik kao organsku celinu.ozemske i Nemačke. Između keltsko-germanske i sredozemne tradicije zjapio je. da organski i geometrijski oblici budu odvojeni . Njihove pisarske radionice (scripterije) postale su. R(uptft (sa knjižnog poveza?). Lav sv. Marka u Ehternaškom četvoro jevanđeIju (tabla u boji 18. efekta slike u ogledalu i ponavljanja oblika i boj a. IluminatOr koji je ra dio s preciznooću zlatara. VIII vek. sav izdeljen i išaran kao em ajlirani umeci na torbi iz Sutton Hooa. ako se pomučimo da je pratimo do polazne tačke. takođe. Da bi postigao ovai uti sak. Da bi širili ret jevanđelja. suviše složenih da se u nj ih upuštamo. već su takođe od manastira stvo rili kulturni centar evropskog sela. Irski kaluđeri morali su poznavati ranohri~ćanske iluminirane rukopise. koji je sadržao božju ret . jaz koj i irski umemik. čoveku zastaje dah. 317). ostala je jo~ dugo vremena \·an domIlAaja keltskog ili germanskog umetnika. gledalo kao na sveti predmet čija vizuelna lepota treba da bude odraz važnosti nje ne sadržine. očigledno. stavio je u odeljke ovog geometrijskog okvira preplet s a životinjama. ova četiri simbola imaju iste dugačke i tanke prednje noge kao 317. a tiču se simetrije.00 za nekoliko sledećih stoleća. Njegova . ruke i n oge su posebni elementi pripojeni središnjem motivu sastavljenom od zavojaka. na primer. Ljudska figura. irski uticaj osećao se u srednjovekovnoj civilizaciji . Prosto izgleda kao da je paganui svet.za n:zli1::u od egipatskih prototipova. u kome su bili izmešani kelts ki i germanski elementi. Najlepši od ovih rukopisa pripadaju hiberno-saksonskom stilu.a sebe. Dok su slike koje su ilustrovale biblijske dogadaje za njih bile sasv im malo zanimljive. da u odeljku životinja svaka lini ja ispadne na kraju da je deo životinjskog tela. Ovi Irci su đoprineli ne samo pokritava nju Skotske. poklanjali su veliku pažnju dekorativnom ukrIlAavanju. Bronu. verov atno rađena za povez neke knjige. otelovijen u ovim čudovištima koja se uj edaiu i grebu. nametnuti sebi veoma strogu disciplinu. Njegovi simboli jevanđelista su zaista čudna stvorenja. jer se na rukopis. od figurativnih ilustracija koje su nllAl i u ranohri. cikcak linija i prepleta.-elika misionarska revnost. Bronzana ploća Raspeća (sl. s druge strane. I ovde se opet divimo majstorski uspostavljenoj ravnoteži između oblika životinje i ge ometrijskog okvira preko koga je ona stavljena (a koji u ovom primeru nosi natpi s: im4lKo leonis). 316) da životinje koj e se bore sa kožne tJrbe iz Sutton Hooa izgledaju deti njasto jednostavne u poređenj u s ovim.

.

a ne kao karolin§ka. §enje zapadnog ulaza (sada znatno zamagljena kasnijim dograđivanjima i prepravkama). Pa i moguce je d a je on svoj uzorak delom pozajmio s istočnjačkih tkanina (upor. Sam Karlo Veliki aktivno je učestvo\·ao u tom obnavljanju kojim se nadao da će usaditi kulturne tradicije slavne prošlosti u poluvar\"arske duše naroda svog carstva.~. Podići takvu građevinu na severnom tlu bio je težak poduh\·at Stubovi i bronzane rešetke morali su se doneti iz Italije. Reljef 13 parapetne ploče sa natpiiQm pmijarha Sigvalda (762-776). To zalaganje da se sačU\'aju klasični pisci bilo je deo častolju bivih t ežnji da se obnovi stara rimska civilizacija zajedno s carskom titulom. Ova monumentalna ulazna konstrukcija ili takozvani Wtstwerk. 321 ) se odlikuje izvesnim novinama koje će imati naj veću važnost za budućnost: vestverk vodi u zasvođeni 198 UMETNOST RANOG SREDNJEG VEKA . KAROLINSKA UMETNOST Carst\·o koje je izgradio Karlo Veliki nije bilo dugotrajno. S druge strane. Vitale u Raveni (upor. Ona je potpuno porušena. sa stubovima i s\"odovima koji se odlikuju rimskom masivnošću i s geometrijskom jasnoćom prostornih jedinica sas vim različitom od neodređenog prostora starije građe vine. pa je i njihovo pismo na zvano rimskim. Cividale. sa dve kule sa stepeništem. Likovne umetnosti imale su od samog početka važnu ulogu u kulturnom programu Karla V elikog. ali je njen izgled poznat sa cr teža i po opisima. krila i (izuzev anđela) malog spiraln og repa.i na izvestan način na jvaž· nijom fazom sn·arnog sjedinjavanja keltskogermanskog duha s duhom sredozemnog sv eta. Ova Odova shema isto tako je značajna za re. 96). skoro kao vezena tkanina. uklesallo \·eroVlltno 725-750. imao je veom a razvijen smisao za ornament. sl. crkve manastira St-Riquiera (zvana takođe Centula) blizu AbeviUea u severoistočnoj Francuskoj. poznatog s mnogih kasni· jih srcdn jovekovn ih crkava. Osnova (sl. sl. Mermer. oko 91 :<:152 cm. sa svojim ravnim simetričnim orname ntom jeste efektan dekorativni komad. Nasuprot lome. Vj· tale ulaz se sastoji od širokog poluodvojenog narteks a. Otuda se . podseća na jedan drugi vid kulturnih reformi koje j e sprovodio Karlo Veliki: sakupljanje i prepisivanje stare rimske književnosti. Na jstariji sačuvan i tekstovi velikog broja latinskih pisaca nalaze se u karolinškim r ukopisima. koji je postavljen pod nekim čudnim uglom prema glavn oj crkvenoj osi. I uspeo je u n eočekivanoj meri. pa i OV:l stranica knj ige izgledala bi drukčij:l bez njih. 268-270). sadrži klicu pročelja s dvema kulama. jer je štampana ~o. lin§kog vremena. direktno j e nadahnuta crkvom S. dok su u Ahenu ovi elementi sliveni u visoku kompaktnu jedinicu u istoj liniji s glavnom osam i ČH· StO pripojeni uz samu kapelu. čija ie pojava ovde možda prvi put zabel ežena. Kr:!Iionica katedrale. kulturna ostvarenja njegove vlada vine pokazala su se kao daleko trajnija. Njegova čuvena dvorska kapela (sl 319. 320). a tela im se sustoje samo od glave. vec snažno novo IUmačenje. Vitala. On očigledno nije smatrao da povređuje njihov integritet srudtajući ih prisil no u kružne okvire. u crkvi S. i smatrao je da njegova prestonica u Ahenu mora da izrazi \·e!ičanstvo carstva isto tako impresi vnim građevinama .318. Projekt Oda iz Me tza (\·ero\·atno najstarijeg arhitekte severno od Alpa poznatog po imenu) nije nipošto prosto ponavljanje S. It alija u pauka. i to na ovakav prokrustovski način.karolinška obnova« može nazvati prvom . koji su donedavno pogrcšno smatrani za rimske. Još složeniji vestverk bio je sastavni deo najveće bazilikalne crkve kaJO. a i stručne zidare vične radu u kamenu bilo je tciko naći. či~i~j:n:li~a iZsV~d~~a i:IO~s~:n~r~~:~ kao rimska. ploča kao celina. Kjegovi unuci podelil i su ga na tri dela. u stvari. pa se polit ička moć vratila lokalnom plemstvu.~a. Prilikom posete Italiji on se upoznao s arhitektonskim spomenicima Konst antinove ere u Ri mu i sa spomenicima Justinijanove vlade u Raveni. ali su se i tu pokazali nesposobnim da vladaju.

.

_ .... ..'" .... ................ _ ."'"" ... .-- ... ......... ...

.

320. Njegove osnovne "karakteristike izgleda da su bile odredene na koncilu održanom u blizini Ahena 816-817. u svakom slučaju. Prema tome. Tri velike građevine severno od crkve su kuća za goste. Apsi da je. sačuvali su se II znatnom broju. velikim 321. Mateje iz tOg rukopisa UME T NOST RANOG SREDNJEG VEKA I 201 . ovaj crtež možemo smatrati kao obrazac koji je prilagođavan lokalnim potrebama. 7.čak ni manastir II St Gallenu nije bio izgrađen taČllO po nacrtanom planu ali nacr t osnove daje nam izvrsnu predstavu o karakteru ovakvih ustanova tokom srednjega veka. odvojena od i stočnog transepta jednim kvadratnim prostorom koji se zove hor. tesno vezano za njego\' dvor u Ahenu. N a istoku su bolnice. Či tav ovaj raspored odraz je funkcije manastirske crhe. koja je namenjena liturgij skim potrebama kaluđera. On je naglašavao crkvu kao središte monašk e zajednice. 329). 1912) 319. a koje je. Crkva ima nekoliko ulaza: dva kraj zapadne apside. s mnogim drugim oltarim a ne č ine jedan jedinsr. Južnu stranu zauzimaju radionice. ukrsnica (površina preseka naneksa s glavnim brodom) natkri· ljena je kulom. pa je kopija poslata opatu manastira St Gallena da se njom rukovodi pri preurcdenju ma· nastira. jedna samodo\'oljna jedi nica koja pokriva pravougaonu površinu od oko 152 m sa 213 m. N i je potrebno napominjati da nigde ne postoji manastir koji bi tačno ovako izgleda o . ali su i one kasnije bile porušene ili prcpravijene (jedan naročito lep vestverk iz X veka prikazan je n a sl. groblje (označeno velikim krstom). kapela i četvrt za iskušenike. Francuska. Manastir je kompleks. uz crkvu.3 razliku od apside ranohrišć:mskih bazilika (upor.klaustar . Nekadašn ja carska riznica u Beču čuva jedno jevanđelje za koje se tvrdilo da je nađeno u grobu K arla Velikog. ali apsid e i oltare ima na oba kraja. vrtovi i živinamik. Glavni brod i bočn i brodovi.-en prostor. a druge na severnoj i južnoj strani. s druge strane. zapadni tr:mscpt. Crkva ima oblik bazilike. 792-805. sl. ali su svi skoro sasvim iščezli. refektorija i kuhinja (na južnoj) i po drum. žitnice i druge uslužne zgrade. Unulrainjost dvorske kapele Karla Velikog. 254). (Na sl.neka vrsta vcst\"crka snažnog stremljenja koji se \'erovatno veoma impre simo uzdizao iznad niskih spoljašnjih zgrada. 323). ~kola i kuća za opata. Re~nstruisana osnO\'a dvorske kapele Karla Velikog crtežom plana za jedan manastir saču\-an u kaptol· skoj biblioteci u St Gallenu u Švajca rskoj (sl. opet sa dve okrugle kule sa SIC· penišlem kao i na vesl\'erku. 322 izostav ljeni su natpisi s ob iašnjenjima). SH~iqu ier je veom a mnogo podražu\"rut u drugim karolinškim mana· (tirskim crkvama. Ahen. a ne potrebama laičke past\·e. Osnova opatij~kc crkl"e St-Riquicra. s transeptom i horom na istoku. Oni pokazuju snagu karolinške obnove još upadljivije nego građevinski ostaci tog razdoblja. Važnost manastira i njiho\'a bliska veza sa carskim d\'orom veoma su j asno nagov~teni jednim jedinstvenim dokumentom ovog razdoblja. Iluminirani rukopisi i radovi ti slonovači i zlatu. Os\"cccna 799 (prema Effman nu.oko kojeg su rasp oređene spavaonice kaluđera (na iSfočnoj strani). Glavni prilazni put sa zapada prolazi iz· medu staja i gostionice i vodi kapiji kroz koju posetilac do lazi do polukružnog portika s kolonadom kome je s obe strane dodata po jedna okrug la kula . nalazi se manastirsko dvorište okruženo hodnikom na stubove . S južne strane. mozaici i reljefi. već su pregradama izdeljeni na odeljke. :I isti oblik se javlja i nad ukrsnicom i stočnog trnnsepta. II stvari. Iz književnih izvora znamo da su se u karolinškim crkvama nalazile zidne slik e. P ogledamo li na sliku Sv.narteks koji je.

.

Oko 820. Kaptolska biblioteka.Viza ntinac. g0dine. 196') . naslikan I I Pompej i skoro osam veko\'a ranije. Doll: Rekonstrukcij a (\\"1altcr Horn. Italijan ili Franak . Gl1I"l' I'bn manastira. 325). jevanđelist bi se mogao zameniti s pometom nekog klasičnog autora kao što je Menandrov (sl.(sl. Da nema velikog zlatnog oreola. Bez obzira na to ko je ovde bio autor . St Gallcn.on je u punoj meri upoznat s rimskom slikarskom tr adicijom. štO se ogleda čak i na akan~ tovom ornamentu na širokom okviru koji nagl~a\' a J22. jedva ćemo povero\'ati da je takvo delo moglo biti naslikano II severno j Evropi oko 800. 323. g. 324).

Francuska . 326) pokazuje klasični uzor preveden na karolinAki jezik. Epernay. ne gleda u knjigu. prozorski. Pompeja desno. pa čak i akantov ornament na okviru ima neki čudan plameni oblik. Sam je. Menandr ova kuCa. iz J evandelja Karla Vtlikcg. Pomel Mtn. Slede6 naša minijat ura. Oko 10. opet. Sv. Ova zavisnost od božie volje. ali sada je čitava slika i spunjena ustreptalom energijom koja sve stavlja u pokret: draperija je uskovitla na oko figure. Sv. vegetaciju kao da je neki kovitlac razbacao na sve strane.l)oist oniski muzcj.. 816--835. Gradska bibiioleka. naslikana tridesetak godina kasnije za JevalIdeIje renskog nadbiskupa Eba ( sl. koji stavlja na hartiju svoje mis li. vid slike. jer je čitava knjiga ilust rovana crtežima perom. 326. anđelist pret\'orio se od rimskog autora.podsećaju na plahoviti pokret u ornamentima irskih rUko pisa iz razdoblja neprosvećenosti. bregovi se talasaju.gort: 324. umetnik imao pred očima jedan mnogo stariji uzor. Oko 800-8 10. u oruđe kojim se prenosi ret gospodnja. on je vizuelni pandan prepisima dela klas i čne književnosti. 327). iz Jevandelja remkoga nadbisll. Ali sredsl'l!a izražavanja . Njeg ov pogled je ukočen. I ovde je. predstavlja suprotnost izmedu klasične i srednjovekovne preds ta\'e čoveka.ena. Mrmja. na koji ukazuju perspekUMETNOST RANOG SREDNJEG VEKA / 2Q3 ..dinamizam linija koji ovu minijaturu odva ja od njenih prethodnica . ll« druno gort : 32S. Umetničlr. već u simbol (krilatog lava sa svitkom) koji ima ulogu prenosioca svetoga teksta. Marke. koja je o\'de tako snažno izrat. On pokazuje stil Ebcvog jevanđelja u još energični jem obliku. Mateja predstavlja najortodoksniju fazu karolinške obn ove. Ma/eja.Utrehtski psaltir (sl.1ndra (zidna slika). Verovatno se oslanja o na portret jevandelista istog stila kao i Sv.upa Eba. Renska !kola dala je takođe najneobičniji od svih k arolinških rukopisa . u čoveka obuzetog božanskim nadahnućem. Sv.

Njihove teritorije odgoyarale su približno današnjoj F rancuskoj i Nemačkoj. što spavaš. s istoka su napredovali Sloyeni i Madari. kao s ovcama na klanicamal. odreduju ći ]Xllit ičku i kulturn u sudbinu Evrope kada je Viljem Osvajač postao kralj Engleske i kada su drugi norm anski plemići isterali Arabljane sa Sicilije a Vizantince iz južne Italije. na nMoj slici go re vidimo Gospoda zavaljenog na postelji i okruženog anđelima koji ga mole. mad<l su sredstva bila pri ruci.ljaju okvir pojedinih prizora. 0\"0 remekdelo zlatarskc umetnosti ]Xlkazuje kako su se keltsko-germanske tradicije obrade metala iz t'Jzdoblja nepros.O\'e Normandija. bila tako slaba da je kontinenta lna Evropa opet bila izložena napadima. Stil renske škole oseća se još i na koricama eflf)oroj evandeJja iz Lindalla (tabla u boji 19). .'en. Oko 820-832. zapadnofr:mački kralj.:anđelj"e iz Lil/dallu. a koja su bila uglavnom l1tlpUšc cna nckoliko \'ekova rnnije. istQČnofranački kralj.'ećenosti sjajno prilagodile karolinškoj obnovi. ilustracija za psalam 44 iz UlreJmkog psa/lira...oriti u dosadnu ~radu. a kraj gradske kapije u prvom planu ubijaju ih i postupaju s njima . dela treCe čctvrtine IX veka. olprilike u vreme kada su bile nati· nj ene korice za Cervoroje. šta Icpo vidimo po rečilim izrazima bola na manjim figurama ususedni m odeljcima OTONSKA UMET::\OST Godine 870. ovde on a ima snagu jedne velike drame. Njegove ruke raširene su u svečanom gestu. crteh u L'trl'luskom psaltirll bili bi veoma neubedljivi. Uni . U Nemačkoj se posle snmi ]Xlslednjeg J 27. Tokom Xl veka Normani su imali veoma značajnu ulogu. Gospode? S leve stranc vcrnici su na ko le nima pred hnlmom jen. kao i rimska \"clika slova kojima je pisan tekst. jer pesnički j ezik psalama sam nije pogodan za ilustrovanje u istom onom smislu u kome i narat ivni oddjci Biblije. Psalmi sc mogu ilustrovati samo ako se svaka rečeni"l uzme do slovno i onda poku~ da se na neki način vizuelno predstavi. Bez nje.'a vlast je. !z\'anredan ritam crtt""la daje. Njiho.itc tska biblioteka. štO omogućuje da svetlost prodre ispod njih i da im pun sjaj. a od 911. sada su preplavili i scverozapadnu F rancusku i zauzeli ]Xlkrajinu koja sc odonda 7. U ruka ma običnog slikara ova se procedura lako mogla prer. godine njiho\'e poglavice su priznate za \'ojvode koje su priznavale vlast francuskih kraljeva. i Ludvig Germanski. On kao da stoji. a Vikinzi iz Skandina\'ije pustošili su sever i zapad. Cst:mi. Ti Normani (preci današnjih Danaca i Non'cžana) upadali su u Irsku i Britaniju s mora počev od kraja VIII veka. Bezbro jno poludrago kamenje nije uglavljeno neposredno na zlatnu osnovu već je uzdignuto na hvataljkama ili kulicama s arkadama. tijclo je naše bačcno na zemljm. a ne visi. ubrzo su prihntili hrišćanstvo i karolinšku civilizaciju. UČ\Tstiv~i se tamo . Tako. ostacima države Karla Velikog vladal a su dvojica njegovih preživelih unuka: Karlo Ćelavi. a ta sli ka se zasniva na rečima: . medutim. Na jugu su muslimani nastavljali da pljač kaj u. koja nije mogla rostajali u ranijim slikama. Tada se još nij e moglo 7. Utrecht 2·)J UMETNOST RANOG SREDNJEG VEKA . ovim skic ama izvesnu emocionalnu povezanost.amisliti da bi mu se mogle pripisati ljudske patnje. Zanimljivo je da raspeti Hrist ne pokazuje ni najmanji nagovešt aj patnje ili smrti. medutim.tivna arhitekturna panorama i pejzaži koji predm\\.

Osobito je upad1jiva izbočenost tclkog trupa u polje. u Saksonsku. od sredine X do početka XI "cka. visina I. To je ostalo samo nemački san. Otonu I.'er i jug u jedan odnos ljubavi i mržnje Čiji se odj eci još i danas osećaju. ali su ub rzo pokazah i nO\'e i originalne crte. Otada su se Germani smatrali nastavljačima Sveto g rimskog carstva. kako u pol itičkom tako i u umetničkom pogledu. Ne mačka ostvarenja na ovim poljima počela su kao obnova karolinških tradicija.o mnogo "cćem razmaku. punim oblicima i ispunjenu dubokim saučešćem prema patnjama Gospoda. godine krunisao za cara. Ipak je ova težnja imala posledice od velikog značaja. Ne treba. vajanu u snažnim. njegova vlast se prooirila i na najvcći deo Italije. novu u zapadnoj u metnosti: monumentalnu po razmerama. s duboko urezanim uglastim crtama. da n as iznenadi tO što je vizantijski utica j bio snažan u Nemačkoj u to doba. 2 84) i na ~o da GerO'lJ() Raspećt! očigledno potiče iz tog izvora. 328.·o su uspostavili delotvomu centralnu vlast.'afldelja iz Lindaua s Gerovim Raspećem (sl . 328) u kelnskoj katedrali. Zapadni dco crkve Sl Panielcon. takođe. zbog čega fiz i čka napregnutost mišića na mišicama i ramenima izgleda skoro nepodn ošljivo realna. a u najvećem od njih. za vreme oronskog razdoblja. Katedrala. povezujući se. sl. KlJln franačkog kralja središte političke vlasti pomerilo na sever. jer se Oton II oženio vizantijskom princezom. Osvcćena 980. One nam se posebno upečatljivo pokazuju ako uporedimo Hrista s korica CtltJorojef. Pošto se oženio udovicom lan gobardskog kralja. pa ga je p apa 962. Gtrow raspdt. Drvo. oživele su carske ambicije Kar!3 Velikog. U Ger()t. 329. Nemačka je bila vodeća nacija Euope. pretvorilo se u masku sam rtnih muka sa koje je pobegao svaki trag života. stvori~ i tako neposrednu vezu izmedu dva carsk a dvora. Koln. ali suprotnost izmedu njih nameće nam pomisao UMETNOST RANOG SREDNJEG VEKA ! 205 . Lice. Otonskom umetniku ostalo je da vizantijsku sliku prevede na jezik skulp ture monumentalnih dimenzija i da njen plemeniti patos zameni izražajnim realizmom otada glavnom snagom nemačke umetnosti. Saksonski k raljevi (919-1024) pono. jer Oronovim naslednicima nije n ikada pošlo za rukom da se učvrSte južno od Alpa. Ova dva dela razdvaja interval jedva nešto veći od jedn og stoleća.om Raspeću srećemo sliku Spasitelja. Oko 975-1000. jer je vodila nemačke careve u vekovne sukobe s papom i mesnim ital ijanskim vladarima. Kako je otonski vajar došao na ovu neverovatno smelu zamisao? Nećemo umanjiti njegovu veličinu ako podsetimo na onu bol ećivu sliku Hrista na krstu u vizantijskoj umetnosti drugog zlatnog doba (v.BS m.

um. medutim. n amera Bernwardova bila je. u kojima je obično bio smešten grob sveca. 329). s kulama nad ukrsnicama i kulicama s a stepeni§tcm (upor. postao biskup u Hildesheimu. s karakterističnom kulom nad ukrsni com zapadnog transepta i dubokim tremom. koji je gr3du udario svoj snažan pečat mnogim crkvama koje je sagradio ili prep ravio.bronzana \'fata. drvena obojena tavanica iz XIII veka). Hildeshcim (pogled prcma upadu. u koju se moglo u ć i i iz transepta i sa zapada. Hildeshcim. to je masivni i propor cionalni naslednik veswerka karolinškill. posebno je zanimljiv. crka\·a. 330). Ovaj naizmenični sistem deli arkadu na tri jednake jedinice od kojih svaka i ma po tri otvora. Ispod reljefa. koja su verovatno bila namenjena ulazima koji su iz trans epta vodili u dcambulatori. Osno\'a (sl. Zapa dni Bernwardov hor. pa je tu i sahranjen. godine. Njegov pod bio je viši od poda ostalog dela crkve da bi se prilagodio podzemnoj kapeli. a svako polje sadrži po jedan b iblijski prizor rađen u visokom reljefu . razlikuju se od svojih prethodnika. a ne na venikalne ploče. kako izgleda posebnom svetilištu St Mic hael. St.. Ovakve kripte s deambulatorijumima. t.330. Ova ideja mu se možda rodila u glavi posle njegove po sete Rimu. kripti. verovatno.. Ali. koji je.Riquier. u suštini nepromenjen. ili deambula torijumom. (Vrata su bila završena 1015. \'et se i nosači lukova glavnog broda. 1001-33 (prcma Bcsclcru ) 33\. 321). Koliku je važnost sam Bernward pridavao kripti u c rkvi St Michaela može se naslutiti iz činjenice Što je naručio d\'oja bronzana vrata bog ato ukrašena skulpmrama. ona su podeljena na široka horizontalna polja. Rckonstruiuna osnova crk\'CSI Michaela. B ernwardova vrata. sl. Ovaj deambulatorijum se sigurno video iznad površine tla obogaćuj uči tako spoljašnji izgled zapadnog hora. sve dok crkva nije u toku drugog svetskog rata porušen a. Na našem detalju (sl. Spoljašnost. Ali je u St Michaelu simetrija još mnogo više razradena : ne sam() što postoje dva identična trans epta. jer su u njegovom spoljašn jem zidu bili prozori. Najmilija medu njima bila mu je bcnediktinska opatijska crkva St Pameleon . da ostvari skladnu ravnotežu između uzdužne i po prečnih osa u čitavoj građevini. 332) vide se Adam I Eva posje greha. ušle su u repertoar crkvene arhitekture Zapada za vreme karolinške ere. n3jambiciozniji zaštitnik arhitekture i umetnosti u oto nskom razdoblju je bio Bcrnward. Fde je video stara rimska . a u zidovima su bili otvori s lukovima koji su je vezivali s hodnikom u obliku slo"a t. ovim figurama ne nalazimo nimalo od one monumentalnosti Gerovog 206 V M E T :-:O ST RANOG SREDNJEG VEKA . brata Oton a I. Unutrnnjosl crkvc SI Michael.a možda i \'izanrijska . prc II S\'euk og nla) Koln je bio II tesnoj vezi S3 carskom kućom preko smg nadbiskupa Rrun3. (Kapiteli stubova su iz XII veka. iste godine k ada je kripta bila osvećena) . kome se sobe strane dižu visoke okrugle k ulice sa stepenicama. ispisan slovima rađenim tehnikom umetanja i vredni m pažnje zbog svog rimskog tipa. kako je rekonstruisan na našem planu na osnovu najnovijih prouča vanja. ~jegov glavni spomenik ovde epet je jed na benediktinska opatijska crkva St Michael. Bernwardovo rešenje ističe se svojim dimenzijama i brižljivo isplaniranim uklapa njem s ostalim delovima zgrade. 331 ) sa proStranom zi dnom površinom između arkada i prozorskog lateralnog zida sačuvala je motno prostorno osečanje prvobitnog projekta. sa dva hora i hočnim ulazima podseća na manastirsku crkvu sa plan a iz St Gallena (sl. prva i treća u vezi su s ulazima i tako ponavljaju osu transepta . kao i žena Otona II. Kripta je bila presvođena kr stastim svodovima koji su se oslanjati na dva reda smbora. sastoje od parova stubova razdvojenih Čet vrtastim stup cima. koji se savijao oko nje. u mesto da budu jednoobrazni. Prvobitni oblik. ali unutrašnjost glavnog broda (sl. Stavi~e. čita se deo posvete s datumom i Bemwardovim imenom. 322). kako su glavni brod i bočni brodovi neuobičajeno široki u odnosu na dužinu. sačuv30 je do modernih vremena samo zapadni deo (sl. isto kao ihorovi Bernwardove crkve bili su izmenjeni prepravkama. PO§IO je neko \'reme bio jedan od tutora Otona Ill.

.

Hristova taktivna. Druga minijatura. kao ~to je Cet'VaTojevandelje iz Lindaua (upor.ratabiskupJ Bemwarda. I figure su pretr· pele sličan preobražaj: u antičkoj umetnosti ova kompozicija je služila da se predstavi lekar kako leči bolesnika. Cudno stilizovana oskudna vegetacija odlikuje se. U dnu slike dva jagnjeta piju životvornu vodu koja izvire ispod jevandelistovih nogu. Objašnjenje čim'e kompozicije jeste na tpis: . okruženog petoricom staroza vetnih proroka i spoljašnjim krugom andela.jeste Jtvandelje Otona III. vola.'C strane. ve t gospodari i razmerama cele kompozicije: Hrist i sv. priča je sao pštena sa sjajnom neposrednošću i izražajnom snagom.to jest. Oleo S8x 109 cm. prebacuje na zmiju kraj svojih nogu. Njegovo možda najlepše ostvarenje . za razliku od ranijih karolinških predstava. na jednom OStrvu u Bodenskom jezeru. njegovo jevanđclje leži mu završeno na krilu. pa bi se lako mogle shva titi kao zlatarski rad. jevandclist nij e više prikazan kako piše. onim sp iralnim i kružnim pokretima kojih se sećamo s irskih minijarura. a osam učenika koji samo posmatraju zbijeni su na mali prostor tako da jedva vid imo nešto više od njihovih ociju i ruku. Cicava kompozicija morala je biti rađena po ugledu na neki iluminirani r ukopis. Petru sadrži prilično snažne odjeke antičkog slikarstva dobijene posredstvom vi zantijske umetnosti. dom Gospodnji ispu njen zlatnim nebeskim prostorom kao suprotnost vazduhom ispunjenom zemaljskom pr ostoru. tablu u boji 19). sv. iz kojeg reprodukujemo dve minijat ure koje zauzimaju čitave stranice (tabla u boji 20). Luka objašnjava vernim poruku proroka o spasenju. za crl:vu St Michae l. simbolična je slika puna neodoliive uzvišenosti. u kome su se karolintki i vizantij ski elementi smešali u nov stil iz"anrednog zamaha i snage. On je uperen na Adama zg rčenog od straha. lOIS. on ih je isto tako i skoristio na nov način. Sada je sv. Pe· tar.. slika sv. predsta\'lja žižu drame. Prst Gospoda koji optužuje i koji se ocrtava na velikoj praznoj površini. 246). Petar zauzeo mesto oboIeloR. sa svoj e strane. Ustoličen na dvema dugama. a arhitektonski okvir oko Hrista je zakasneli potomak onakvih arhitekt onskih perspekti"a kakva je zidna slika iz Boscoreala (v . ruka duža je od tpasivnet. Pa ipak. sabronzanih\. koji želi da prebaci krivicu na svoju saputnicu. UMETNOST RANOG SREDN JEG VEKA ! 207 . Najvažnije središte ilumin atorskog rada u tO vreme bio je manastir Reichenau. a ova nova akcija ne samo ~to je izražena pogledima i gestovima. ali.Ponu porrum dUClCJS bos agnis elicit um/alt . a Hrist lekara (obratite pažnju na to da je Hrist ovde još uvek predstavl jen kao golobrad mlad filozof). Sasvim je j asno da je otonski slikar pogrešno shvatio ove elemente. BDI Mri Adama i Evu. najaktivnije figure . u dobroj meri. Nežne pasteine boje pozadine podsećaju na iluzionizam grčko-rimsk ih pejzaža. a ova je. naglasak je prenet s fizičke na d uhovnu akciju. Ist i intenzitet pogleda i gesta karakteriše rukopisna slikarstvo otonskog doba. Usred oblaka vidimo njegov simbol. Luke.332. on drži visoko iznad glave gomilu oblaka iz kojih s\'etlosni jezici zrače na S. pa je ono što je nekada bilo arhitektonski vidik sada postalo ne· beski grad. Prizor sa HristOm koji pere noge sv. Katedrala II Hildesheimu Raspeća: one izgledaju mnogo manje nego ~to Stvarno jesu.i jedno od velikih remek-dela srednjove kovne umetnosti . 'leti su od ostalih. Iz izvora oče"a "0 dO"odi \ "odu za jaganjcel . Sledstveno tome. Otonski umetnik je zaista _iluminiraol značenje ove jezgrovite i zagonetne rečenice prenoseći je tako u neodoljive vizueIne pojmove. sl.

Za sve što još nijc bilo gmičko prihvatili su oznaku romanička.1sti i kJrolin!kc i otonske ere razlikuje (lJ n)mani~ke Karolirrlku umetnost. već čit av niz različitih činilaca koji su doprineli no\'om bujanju životne snage širom Zapada.. i 1200. Kordovski kalifat raspao se 103!. pristupili su crkvi nc samo u )l'onnandiji vec i u Sk3ndinaviji.DRUGI DEO I S R EDNJ I VEK 3. Ima samo d\'a važna izuzetka od ovog pr a"ila: arhajski i klasičan su pn'cnstveno izrazi za stil. etnologije. Sve što je bilo pre toga ozn ačeno je kao arhajsko. ~(ld ine) ne bi mogla zamisliti bez doprinosa o"ih r~:li jih stilo\'a. drugi od geografije. otvaraju6 tako p ut oslobođenja Pirinejskog pO!uostTva. još i posle njegovc smrti ona je ostala snažno vezana za dvor. ( ineci tako. $\'e snažni je versko oduševljenje ogledalo se u sve življem hodočašću s\'etim mestima i dostiglo je v rhunac u krstaškim pohodima. Pa i otonska umetnost takodc jc uživala carsku podršku i razvi jala sc na o dgovarajuće uskoj osnovi. Oni su zapazili da su pregotičke crkve imale oble svodove i bile ČH ste i masime (za razliku od šiljastih lukova i uz\ 'inute lakoće goričkih građevina). U tom pogledu ona liči na umetnost razdoblja neprosvcćenost i. Ono što je tokom druge polovine Xl veka združilo sve ove r3z ličite komponente u jeJan logički povezan stil nije bila neka jedinstvena sn3ga. da se ukaže da je tO još u\'ek starinsko i vezano tradicijom. na arhitekturu. kao što ćemo videti. Zašto nemamo \'iše o\'a k\'ih izraza? Imamo ih. uglamom. Romanička umetnost Kada pogledamo unazad ml put koji smo dosada prcšli u ovoj knjizi. Najstariji istoričari srednjovekovne umetnosti dri. i bez j ednog centralnog izvora. godine na više manjih muslimanskih država. poneki isl3mski uticaj i k eltsko-germansko nasleđe. Bez o bzir'J na iZvor. godine radi toga da se Sveta z . premda obuhvata i karolinško-o tonsku tradiciju zajedno s mnogim drugim koje se težc daju pratiti. mada u našem konte kstu označavaju isto tako i stil i umetnost. pa je izraz rom::nitki trebalo baš to i da izrazi. kao što su pozno klasična. sreJ n jovekoma umetnost izmedu približno 1050. a Mađari su se naselili u Ugarskoj. ali samo za umetnost poslednjih devet s totina godina. stvorili su Karlo Vcliki i njcgov krug. godine. dosta slične starom rimskom načinu građenja.-fowe. još vcćinom neznabošc i u IX i X vcku. m ože se nazvati romaničkom.ali su sc sličnog obrasca. koji su počel i od 1095. pa ipak. Neki polaz e od tchnologijc (kameno doba). Taj stil su nazvali klasičnim (to jest savršenim). dok stil postklasičnih \Temena nije zasluži \'ao nikakav poseban naziv jer nijc ni imao svojih pozitimih kvaliteta. mislili su.1ntijski elementi. kao deo s\'esnc političke obno\'e. Nasuprot tome.l\'edni prema ('Inim odlikama po kojima se umetnost razdoblja ne. od XIII do XV veka. tesno povezanih na puno načina. j oš ne klasično ali usmercno u dobrom pravcu. a o karolinškoj i otonskoj kao o protoromanickoj ili r anoromanickoj. Ljudi koji su prvi došli na pomisao da u istoriji umetnosti vide ev oluciju stilova krenuli su od ubcdenja da sc umetnost starog sveta razvijala idući prema jedinom vrhuncu: grčkoj umetnosti od Periklo\'c ere pa do erc Aleksandra Ve likog. S druge strane. kada su njiho\'i upadi sejali Sirah po britanskim ostrvima i Ev ropi. religije. :\'eki naučnici govore o srednjovckovnoj umemosti pre Karla Velikog kao o preromaničkoj. starohrišćanska umetnost i viz. čitaocu koji je s klon razmišljanju pašće u oči činjenica da su skoro svi naslovi i podnaslovi poglavlja u n ašoj knjizi mogli isto tako dobro poslužiti za opštu istoriju civilizacije. a ne na dvorske stilo\'c koji su joj prethodili. vcć je bio S3mo odjek ili dekadencija klasičnc umetnosti. karakteristič nih.:uzcti iz drugih oblasti nauke. ako se driimo ('Ive r rJ kse. oni su bili pr. \'ero\'amo ćemo biti nepr. veliki vrhunac bio je gotički sti l. kao što se sećamo. romaničk(l umetnost nikla je širom cele zapad ne Evrope u otprilike isto vreme. Ona se sastoji od velikog broja raznolikih reg ionalnih stilova. U tom smislu sva srednjo\'eko\'lla umetnost pre 1200. a nc na ob-ire u kojima su ovi oblici bili sn'oreni.:en. ukoliko pokazuje bilo kakvu vezu sa sredozemnom tradicijom. Za njih. Oni su u pravu ut0liko što se prava romanička umetnost (tO jest. Vikinzi. Hrišcanstvo je najzad bilo odnela pobedu u čita\'oj Evropi. oni se odnose na odlike oblika.

Poćev od Xl veka počeli su ponovo da dobijaju nebdašnji značaj. dakle. koju su sači njavali zanatlije i trgovci. U mn ogo čemu. j ačanjc gradskog života. kao posledica svega toga.emlja oslobodi muslimanske vlasti. a gradanska srednja klasa. na početku srednjcg \'eka. neki su bili sas\'im opu steli. gradovi Zapadnog rimsk og carsl\'a znatno su sc smanjili (s!(Inovništvo Rima od oko jednog miliona 300. g odine. Isto tako. zapadna Evropa ie između 1050. i 1200. učvrstila se izmedu seljaštva i plemstva kao \'ažan činilac srednjo\'ekovnog društva. opalo je u jednom trenutku na manjc od 50JX)()). oživlj avanjc trgovine i manuf(lkrurne proizvodnje. godine postala mnogo višc ~O~ RO \1. U nemirno vrcme. i. Deno\'e i Pize. Novi gradovi nica li su s\'uda. bilo je \'ažno obnaVljanje sredozemn ih trgovačkih putc\'a kojima su sađa plovili brodo\'i Venecije.-\" I e K \ l'~l E TNOST .

povezan s bočnim brodovima koji okružuj u glavni brod. od kojih se unutrašnji nastavlja duž krakova transepta i apside. onda ćemo s naći pred bogatstvom koje se ne može uporediti ni sa kojom prethodnom erom. Jedan kaluđer koji je živeo u Xl veku. a njihova spolj:clnost. Kajbogatija skupina. Oko IOSG-I120. u južnoj Francuskoj (sl. 321. Deambulatorijum se razvio. bogatije razuđen e i više trimsket po izgledu. nazvanim tako što su bile građene duž puteva koji su vodil i u središte očašća Santiago de Compostela useverozapadnoj Spaniji. jer su njihovi brodO\'i sad imali s\'odove umesto dr venog kro\'a. Toulouse (pogled iz \"lIzduha) ROM. Geografski najvažniji romanički spomenici i jesu raspoređeni u oblasti koja je tada lako mogla predstavljati svet . obnavljajući neke vidove međunarodne trgovin e.jer mno~ go više nećemo moći da učin imo . Nedostajala je.traveja. Počnimo s ada nabrajanje primera . To je izraziti latinski krst sa središtem gravitacije u istoč~ nom delu . nameće čitavom rešenju pra~ vilnost najvećeg stepena: bočni brodovi sastoje se od k vadratnih prOStora između stubova .po Raoulu Glaberu: o d severne Španije do Rajnske oblasti. Raoul Glaber.tromanskat nego ~tO je bila od Vl veka. Osnova crkve St-Sernin. Glavni brod ima s obc strane po dva bočna broda. Ako toj skupini doda· mo one porušene ili izmenjene građevine čija su nam prvobitna rešenja poznata zahvaljujući arheološkim istraživanjima. kao element povezan s hiptom u raniji m crkvama (u St Michaelu npr. jed~ nom iz skupine velikih crkava .hod očasničkog stila«. za razliku od starohrišćanskih.). sl .e osnov a ove crkve mnogo složenija i da predstavlja mnogo potpuniju celinu nego što je slu~ čaj s rani jim građevinama. već je u svom dugom brodu i transeptu (kao stara crkva Sv. (p rema Conan!u) 334. Te crkve bile su ne samo mno gobrojnije nego na početku srednjeg veka vct su uglavnom bile i veće. deambulatorijum i zrakaste kapele sačinjavaju ce~ li nu poznatu pod imenom hodočasnički hor). stvarajući ta ko jedan kompletan deambulatorijum koji se završava kraj dve kule zapadnog pročelja. ovo je dobro sažeo uskliknuv§i po bedonosno da sc svet zaodeva tbelim ogrtačem crkavat. kao Što se sećamo. Toulouse. od škotsko-engleskih granica do srednje Italij e. Petra u Rimu) trebalo da primi veliko mno~tvo vernika S'"cto\'~ njaka. 333. Tako su odgo\'arajući prostori glavnog broda i tran septa ravni dvema modularna. naj· veću raznovrsnOSt regionalnih tipova i najsmelije ideje na1aze se u Francuskoj. vizantijskih.crkvom St-Sernm u To ulousi. ARHITEKTURA razlika između romaničke arhitektu re i arhitekture prethodnih vekova jeste neverovatan porast građevinske delatnosti . svakako. gradski karak· ter kulture i vojnu snagu nekadašnjih carskih ne· mena. (Apsida. karolinš· kih i otonskih crkava. 333-335). Crkva Sl-Sernin. bila je ukrašena i arhitektonskim ornamentima i skulp turama.\NICKA UMETNOST I 209 . koji predstavljaju osnovnu jedinicu i li modulu za ostale dimenzije. Medunarodna vojska koja se odazvala pozivu Urbana I I na prvi krst~ki pohod bila je snažnija nego ijedna koju je neki svetovni vladar mogao dići u tom cilju. obogaćen apsidijalnim kapelama koje kao da zrače iz apside i nastavljaju se dut ist očne strane transepta. ali ju je u izvesnoj meri zamenila central na duhovna vlast pape kao ujedinjujuću snaga. Osnova tak()(1e pokazuje da su s\'i bočni bro dovi St-Semina zas\"Odeni krstastim svodovima. zajednici. Jasno je da ova crkva nije bila namenjena samo manastirsko. Ovo. kao što su St~Riquier ili St Michael u Hildesheimu (v. zajedno sa vet pomenutim odl ikama. SAdA Najočcvidnija se pojavio sasvim na povdini.to će reći katolički svet . Odmah narn pada u oči da . 330). centralizovana poli· tička vlast (čak se ni carstvo Otona I nije prostira lo na zapad dalje nego današnja ~emačka).

nadajući se da će se i kroz njih dovoljno svet10sti pro\'ući u središni prostor. i velikom kulom nad ukrsnicom (koja je za\'dena u vreme gotike. Umest o toga. jer se na gornjem delu zida glavnog broda zapaža mali. A kako je svod sve teže izgr aditi ukoliko je on uzdignutiji od tla.335.škim i otonskim minijaturama. sl.'de zaista pono \'O osvojeno do neverovatnog stepena. koja takođe ima svoje vrline. 331). javlja se na zapad u Francuske. 337). Graditelji St-Semina bili bi prvi koji bi priznali da njihov odgovor na problem svoda nad glavnim brodom nije konačan. polustubovi i pilastri. na žalosI. pa se srednji brod i transept izdva jaju od unutrašnjih i spoljašnjih bočnih brodova. apside.. najlepši u svojoj "rsti). ka o što pokazuje katedrala u Autunu (sl. Svod glavnog bro da ovde nema lukove za pojačanje jer je trebalo da ima jedinstvenu površinu za zidne slike (\'. Oni kao da su potisnuti uvi s nekim ogromnim. koji je prenosio pritisak više nadole umesto upolje. Polustubovi koji se dižu celom vis inom zida glavnog broda izgledali bi starom rimskom posmatraču isto onako neprirod no istegnuti kao i Hristova ruka na tabli u boji 20. 253).'od glavnog broda. Na fasadi je ova boga ta raščlanjenost još pojačana raznim visinama krova.stubod. Suprotnost izmedu ovih građevina je takva da ziđovi glavnog broda St Michaela zbog toga izgledaju kao ranohrišćanski (v. nisu više fizičke. gde je već bio u upotrebi nek o vreme). sl. dekorativnim okvirima za prozore i port ale. nagib upoJje pod pritisk om svoda. Burgundski arhitekti došli su do elegantnijeg rešenja. zbog sigurnosti morao je da žrtvuje prozorski zid. tumetnost mogućnoga. lukovi. već 210 . ne nameravamo da navedemo nekoga na pomis:1O da je arhite kt svesno težio da ostvari ovaj utisak. Toulouie ukrsnica i kule na pročelju velike su koliko (:eliri module. Kada udemo u glavni brod. Treća alternativa. meri stepenom do kojeg j e arhitekt ispitao granice onoga Što mu je mogućno pod odredenim okolnostima u konst ruktimom i estetskom pogledu. Glavni brod i hor. »mišične_ snage grčko-rimske arhite re. ostale su zarubljene. 208). kao opomena protiv svakog daljeg pokušaja da se povisi prozorski zid ili povećaju prozori. gde su galerije zamenjene slepom arka dom (nazvanom triforijum zato štO na jedan trave. ali vidljiv. dolaze tri otvora) i prozorskim zidom. ~IO sve stvara jedan uzbudljiv doiiv· ljaj sasvim različit od p rostrane i vedre unutraJ· njosti St Michaela i njegovih jednostavnih i jasno odelj enih _blokovac prostora (v. pa je viša ne go Što je prvobitno trebalo da bude). dok su zidovi u St-Serninu srodniji gradevinama kakva je. str. Sintaksa stare rimske arhitek· ture . za njega su lepota i tehnika bili nerazdvo jni. sl. naravno. Dve kuje na zapadnom pročelju. na primer. kao i politika. ljudsk im telom na karolin. sile čije je uzajamno delovanje izraženo u glavnom brodu St-Sernina. nevidljivim pritiskom i kao da hitaju da se sretnu s poprečnim l udma koji dele poluobličasti s. kao što smo videli.onakve duhovne snage kakve vladaju. ovaj prelomljeni luk se ja\'Ija i na arkadama gla\'Ilog broda (u Fr ancusku je stigao verovatno iz islamske arhitekture. deambul::!torijuma izrakasli h kapela. Ovo trospratno rdenje bilo je omogućeno upotrebom prelomljenog luka u svodu glavnog broda. ovde i bilo gde. 226 za ovaj ciklus slika. zatim potpornim stupcima .crt-va St-Sernin. ){jihov ritam koji se stalno pon adja pokreće nas prema istočnom kraju crla'e i njenoj apsidi i deambulatorijumu puno m svetlosti (sada zamračenim ogromnim oltarom kasnijeg datuma). tO ga je isto tako izazvalo da dom Gospodnji načini veličanstvenijim i impresivnijim..sve je to o.komraforima koji pojačavaju zidove izmedu pro zora da bi zadrtali bočni potisak svodova. u crk\'ama kao što su St-Savin-sur·Gartempe (sl. Opisujući ovako svoj doži\'ljaj mi. Koloseum ( . ind irektno osvetijenje. i da se njen uspeh. Da bi se očuval a harmonija.enog kr ova nije za njega predstavljalo samo praktičnu svrhu. arhitektonska obrada zidova glavnog broda i mutno. obuzeti smo snažnim utiskom koji na nas ostavlja njegova \'isina. Pa ipak. l katedrala u Autunu se približila krajnjim granicama mogućnog. 336). duhovne snage . pribegao je svim sredstvima da bi sagrad io što viši brod. St-Sernin služi da nas podseti da je arhitektura. sagradio je galerije iznad unutrašnjih brodova (tribine) da prihvate bočni p otisak brodskog svoda.. čvr StO srleteni u jedan logično povezan red . 1\>1edutim. Sto je glavni brod pokrio svodom da bi otklonio opasnost od požara dp. ma kako inačc b io impresivan na svoj način.

ROMANICKA UMETNOST .

Zid gla\"nog broda katedrale u Autunu. al i da bismo shvatili njenu važnost. i taj vertikalni zamah nast avlja se pobedonosno u dvema veličanstvenim kulama č i ja bi visina bila dovoljno up ečatljiva i bez visokih ranogotičkih krovova. Pročelje crkve Notre-Dame-la-Grande u Poitiersu . Glavni brod i bočni brod ovi u IICrkvama dvoranama« pokriveni su zajedničkim krovom. Zapadno pročelje takođe pokazuje sklonost da bude nisko i široko i može se pretvoriti u skulptur ama bogato ukrašenu pregradu.levo: 336. znamenita. tačno na zapadu od St-Savina. Dekoracija je svedena na minimum. posebno je znamenito u ovom pogledu. glavni brod je vrlo dobro osveti jen jer su dva bočna b roda podignuta skoro do iste visine. godine. 341). Unutrašnjost je isto tako. Snopovi viših stubova pojačavaju u tisak visine kulica. a u njihovim spoljašnjim zidovima se nalaze p rozori zamašnih dimenzija. U njegove briŽljivo i podrobno obrađene arkade smeštene su velike figure u sedcćem ili stojećem stavu. Oko 1120-32. zbog koje se ubraja medu najveće crkve srednjovekovne Evrope. a četiri ogromna potporna stupca dele pročelje crkve na tri vertikalna sektora. godine. Pa ipak. stoji II upadljivoj suprotnosti sa pročeljem crkve Notre-Darne-la-Grande. Siroka traka reljefa pruža se preko fasade sobe strane portala. Glavni brod je bio možda projektov an još od početka kao zasvoden. Pročelje crkve St-Etienne II Caenu (sl. oko 1130. iza kule nad ukrsnicom. Hor (oko 1060-75) i glavni brod (oko 1095-1115) crk\'e St-Savin-sur-G ancmpc Njegova velika težina počiva neposredno na arkadama glavnog broda. Skulpture koje su raspoređene po celoj ovoj površini jesu vizuelno iZlaganje hrišćanske doktrine. ona ima glavni brod koji je za trećinu širi nego u St-Serninu i veću ukupnu dužinu (oko 122 m). svod nad istočnim delom bio je završen oko 1107. Dalje na sever. nalazi se hodočasnički hor . Iako nclto jednostavnije osnove. Njena najčast oljubi vija tvorevina je katedrala u Durhamu (sL 340. Ovaj svod je veoma zanimljiv jer pre dstavlja najstariju sistematsku primenu krstastih svodova s rebrima na brodu vis okom tri sprata i tako znači bitan napredak u odnosu na rešenje koje smo videli ROMANICKA UMETNOST / 211 . Na istočnom kraju glavnog broJa. koje nosi veličanst veni niz stubova. 339) u opatiji koju je osnovao Viljem Osvajač godinu-dve posle osva janja Engleske.u ovom slučaju sretam nezaklonjen. II Normandi ji. započeta 1093. zapadno pročelje razvijalo se II sasvim drugom pravcu. koji je duboko uvučen i uo kviren nizom lukova oslonjenih na kratke stubove. južno od same škotske gra nice. po istom obrascu. moramo se najpre osvrnuti na izvanredan razvoj anglo-normanske arhitekture u Britaniji u poslednjoj četvnini XI veka. do/t: 337. ostatak broda. kao u StSavinu. čiji se kupasti krovovi po visini izjednačuju sa sredinom zabat a (višim od stvarne visine krova iza njega).

shvatio je da bi. svoda bili usredsredeni na šest sigurno utvrdenih tačaka na visini tribina. Kako su traveji glav nog broda dva puta duži nego traveji botnih brodova. čime se smanjiva la i tezina i pritisak.lje crkl-e St-Etienne. Zapadno prOČf.u Autunu. ali sa većim razmakom izmedu poprečnih luko\'a za pojačanje. Rebra su . Glavni brod. ali nije mogla biti stvorena mnogo ranije. vidimo da se bočni brodovi sastoje od uobičajenih odeljaka traveja. Što ukazuje na neprekidno traženje poboljšanja II pojedinos tima. Vratimo se sada unutrasnjos ti St-Etiennea II Caenu (sl. Pogledamo li na osnovu. umesto na uobičajena četiri. razd\'ojeni moćnim poprečnim lucima izrazito pra\'ouga oni i Z3Svodeni krstastim svodom tako da rebra stvaraju šaru u obliku dvostrukog s lova X i dele brod na sedam polja. Zapadno prOČf. drugi su cilindrični. Dok je to radio. U estetskom pogledu. OtpOCctO oko 1068.lje eTki-e ~otre-Dame-la-Grande. A 'ložda je najlakši način da se ov aj sistem vizuelno prikaže ako se zamisli da je arhitekt počeo projektujući glavni bro d sa poluobličaslim svodom. dok su traveji glavnog broda. Tako bi se dobio par sijamskih blizanaca od krstastih svodova. dok su poprečni luci na ukrsnici okrugli.::\ L\IET. Poiticrs. poprečni lukovi se javljaju sam o kod neparnih stuhaca arkade glavnog broda. Početak XIf veka 339.mrskim zidom i 21~ RO'I . jer je o\'de još U\' ck u eksperimentalnom stadijumu. Caen. mogao da dobije i prozorski zid.\\:[Ct-. koji su skoro kvadratnog oblika. sa tribinama iznad boč nih brodova i bez prozorskog zida. pa su krive površine izmedu njih mogle biti ispunjene zidom minimalne debljine. kako izgleda. Zato su stupci naizmenično veći i manji : veći su složenog oblika (tO su snopovi stabala stuba i pilastra pripojenih uz hadr atno ili pra\'ougaono jezgro). Mi ne znamo da li je o\"a ingeniozna shema bila stvarno pronađena u Durhamu. zasvodenih krstastim svodom.\OST . nalik na jedra. glavni brod crkve u Durhamu spada medu najlepše u roman i čkoj arhitekturi: čudesna snaga naizmeničnih slUbaca st\'ara izvanredan kontrast dra matično os\"etljenim po\'dinama svoda. dok bi se kraje\'i poprečnih poluobličastih svodova mogli pretvoriti II pr ozorski zid jer bi bočni potisak i težina celog 338. nara\'no. pn'obitno je bio z amišljen s tribinom i pro.. bila potrebna da se dobije čvrst skelet za krstasti svod. na kraju krajeva. 342). ako bi poluobličasti svod svakog traveja glavnog broda presekla dva poprečna poluobl ičasta svoda ovalnog oblika. kao u St-Serninu. oni pre ma zapadu su lako zašiljeni.

iako kitnjastija i dal eko monumentalnija. Sadašnja građevina bila je 7. U vreme kada su Normani i Anglo-Normani gradili najstarije glavn e brodove s rebrastim krstastim svodo\'ima.3poćcta krajem Xl veka. izuzev a p. Videli smo okruglu kulu ove vrste . Apollinare in Classe (sl. A i u konstruktivnom pogledu se ovde romanička ut apa uranogotičko. da se sagradi krstasti svod u glavnom brodu. Upoređen sa Durhamom. veom a bliske po osobinama gotičkom horu 340. Caen ROMANICKA UMETNOST I 2IJ . s neznatnim izmenama u koncepci ji zida. ali tra dicija slobodnog zvonika ili kampanila ostala je u Itali ji tako snažna da oni tam o skoro uop341. Durh~m.na severnoj strani crkv e S. koje su iz X \·eka. 344). podignutoj na mestu gde se jO! od IV v eka nalazila neka crkva. c rk"i S. Posle durhamskog iskustva postalo je mogućno. koj i je bio dodat u XIII \'eku. Po ulasku u atrijum nalazimo se pred strogim i naočitim pročeljem s duboko uvučenim arkadama. To osetamo čim se priblitima najstarijoj i najvažnijoj građevini. sl. Glavni brod (us voden oko II I S-20). vet običnim rebrima . gde su antički gradovi bili ponovo postali veliki i bObati. u glavnom brodu traveji su približno četvrtasti. 269). Spoljašnjost od opeka. isti problem bio je ispit ivan i u L ombardiji.:t to je jO! jedna u~teda u ma terijalu a koja smanjuje težinu i istovremeno stvara snainiji utisak kontinuiteta srednjeg broda kao celine. 1093-llJO. (prema Conantu). 255). a sistem naizmeničnih stubaca čini manje naglašenim.side i južne kule. crkva St-Etienne. podseća na srazmere i geometrijsku jednostavnost ravenskih crk ava (upor. glavni brod St-Etiennea stvara utisak ljupke i vazdušaste lakoće.verovatno najstariji saču\'ani primer iz IX ili X veka . Osnova katedrale. Ovi šestodelni svodovi nisu više razdvo jeni masivnim poprečnim lucima. 343. Ali. 255. Lombardsku romaničku arhitekturu istovremeno je i bodrila i ometala neprekinuta građevinska tra dicija koja je dopirala unazad do u rimsko i starohrišćanska daha i obuhvatala je ir avenske spomenike.sa dr\'enom tavanicom. Na taj način dobije n je krstasti svod od šest polja umesto sedam. Odmah iza njega su dva z· onika dve posebne građev ine koje samo dodiruju spoljaš· nje zidove crkve. Većina njenih sledbenica su četvr· taste. Ambrogio u Milanu (sl. pa je obrazac dvostru kog X mogao biti zamenjen jednim X sa još jednim poprečnim rebrom. početkom XII ve ka. Durham 342. Glavni brod (pogled na istok) kaledrale.

:vi su bili u starohrućanskim bazilikama (upor. a lako mo· žeJno videti i zašto. g(JTt: 343. Ambrogia. oni su mamo masivniji. To je bilo naknadno smišlj eno. Ambrosio. medu tim. ovi drugi su zasvodeni krstastim svodom. kao i prva tri tl1lveja srednjeg broda i nose galerije. 1taJ. U takvim okolnostima on nije video razloga da preuzme rizik time ~to bi eksper imentisao ekonomičnijim oblicima i lakšim konstrukcijama. nizak i ~irok (on je oko 3 m ~iri nego durhamski) sastoji se iz četiri kvadratna traveja. Ov· de nema transepta. Crkva S. U ma njim razmerama milanski arhitekt možda bi pokušao da da rešenje s prozorskim zidom ume sto s tribinama. ali najistočniji deo broda nosi oktogonainu kulu s kupolom nad uk:l'snicom ili lantemu. pa prozori na lamerni daju to toliko potrebno osvetljenje. razdvo jena snažnim poprečnim lucima. Unutrašnjost crkve S.šte nisu postali sastavni deo same crkve. Srednji brod S. tehnikom koja podseća na rimske krswte svodove kakvi se nalaze u Konstantinovoj bazilici. obr azuju pravilne polukrugove (u Durhamu i Caenu oni su spljošteni). Ambrogio. Milano. a nije težio za visinom i svetlošću kao njegovi savremenici Normani . Osim toga. Kao u Durhamu ili Caenu. i sam je zajedno sa svojim pokroviteljima imao sklonosti z a enterijere velikih razmera. pa je tako rebrasti krstas ti svod u Lombardiii ostao konzervativan j nije se nikad približio protogotičkom stu pnju. ali je raspon broda bio od ređen ~irinom apside koja je poticala iz X veka. Knj Xl i XII vek dtJno: 344. tako da se s\'od ovi dižu do visine znalno iznad poprečnih lukova. i ovde postoji sistem naizmeničkih stubaca zato što je dužina traveja glavnog broda ravna dv ostrukoj dužini traveja bočnih brodova. Milano m I ROMANICKA UMETNOST . ~taviše. pored toga ~tO još povećava i težinu svoda. tablu u boji 13). Sagrađeni od opeke ilomljenog kamena. To stvara utisak kupole j daje sva kom traveju izgled posebnog entiteta. Svodovi glavnog broda. u znatnoj meri se razlikuju od svojih severnjačkih paralela. jer glavni brod nema prozorskog zida. dijagonaina rebra.

ima \'estverk (sada pokrive n modernom konstruk~ cijom) i isto tako monumentalnu grupu . oko 1165--1 213. Katedrala. Kattdrala. bila je isto tako k onzervativna. bližim lombardskom nego norm anskom tipu. 346. ROMANICKA UMETNOST I 215 .Nemačka romlInička arhitektura. a dimenzije tako vel ike da sve crkve ovog perioda upoređene s njom izgledaju male. Upečatljiva istočna strana katedrale u Speyeru ponavlja se u izvesnom b roju crka\'a Rajnske doline i Nizozemske. katedrala u Speyeru. Pn'obitno je trebalo da ih bude joo četiri: dv e na zapadnom pročelju. koje su kasnije zamenjene kulicama. Ambrogio). ali su visoke proporcije severnjačke.na istočnom kraju (sl. koja je dugo vremena bila žiža ne~ mačkih carskih ambicija (up or. s obe strane transepta to je najznamenitija i najvtta skupina k ula u či~ tavoj romaničkoj arhitekturi. mada jc njen konzervatizam odraz trajanja karolinš~ ko-otonskih a ne starijih tradicija. za treći nu viši i širi nego durhamski. Tournai. 346) javlj a se čak dva puta. ali završena tek više od sto godina kasnije. U katedrali u Tournaiu (sl. Glavni brod. usredsredena u Rajnskoj oblasti.Sptytr (pogled sa istoka). transept i ukrsnica. ima veoma zamašan prozorski zid. godine. Otpočeta lOlO. 11 10-71. 345).kulu nad ukrsnicom i par kula sa stepeništem . i dve sobe strane istočn e apside (koju je zamenio ogroman gotički hor). započeta oko 10 30. crkvu S. jer je prvobitno bilo predvideno da nosi drveni krov. Njeno najlepše ostvarenje. Početkom XII veka bio je podeljen na kvadratne tra veje i pokriven masivnim krstastim svodom bez rebara. Glavni brod. Ovako umnogostrllčene kule čvrsto 145. Arhitektonski detalji \'ode poreklo iz Lombardije.

a još manje ih se očuvalo do danas.niJom). sru. . Na iz\'(~stan naiin. pokorio ga i da bi izrazio svoj trijumf i ponizio neprijatelje. Unutrdnjost katedrale. Neki grof dobo je u sukob sa stanovnicima obližnjeg grad a koje je pred\'odio njihov biskup. k oji je počeo da se naginje ka sadašnjem uglu. premda u punom broju nikada nisu bite izvedene. Medutim.ort : 348. Piza dn"lo: 349. Ova kula je deo velelepnog ansambla koji se diže na otvorenom proStoru severno od grada i koji obuhvata katedralu i kružnu krstionicu s kupolom zapadno od nje.su se ukorenile u planovima crkavJ severno od Alpa od vremena Karla Velikog (v. Bez obzira na praktičnu funkciju (kule sa slepeništcm. njihova omiljenost se ne može n3 toj osnovi objasniti. Firenca . bio je vrh kule njihove katedr ale. 216 I ROMANICKA UMETNOST . još pre nego što je bio gotov (sl. KrSlionica.ort: 347. Oko 1060--11S(). Gubitak kule je očig ledno značio gubitak obraza. zvonici ili kule sa časovn ikom ). Kaledrala (sa kntionicom i kamp. 347. Možda je nj ihovo s i mbolično značenje najbolje ilustr ovano jednom st3rom pričom. kao zigurali kod starih lvlesopOlamaca (priča o Va· vilonskoj kuli uvek je očaravala srednji vek). St·Riquier.321 ). On je najzad opseo grad. 1053-1272. zbog loših teme· Ija. To je Krivi IOranj u Pizi (ili tačnije rečeno kampanil katedrale u Pizi). moći i vlasti. u k oji se danas ne moze proniknuli. one su izraŽ3\1lie odnos srednjovekovnog čO\'eka pr ema natprirodnom. One predstavljaj u najčastoljubiviji saNim . naj čuvenija od svih kula duguje svoju slavu slu čaju. Piu . obratite pažnju na to da je njegova osa prelomljena). jer su kule bile arhitektonsk i simbol snage. sI.

.

.

udružen sa siepim arkadama i galerijam a. a slepe arkade su nevero vatnO ROMANICKA U~ETNOST I . Katedrala u Pizi i prate«: građe vine oblotene su belim mermerom sa horizontalnim prugama i ornamentima od tamnozelenog mermera. pozn at iz vremena '<arskog Rima. Pa ipak. jer se iznad bočnih brodova nalazi galerija a isto tako i prozorski zid. koji nose arkade glavnog i bočnih brodova neminovno podsećaju na rimske gradevine kao što j e Sv. Oko 1090. Tos kana je sačuvala tokom celog srednjeg veka svest o svom klasičnom nasledu. saču vao se (ili je bio obnovljen) tokom srednjeg veka samo u srednjoj Italiji. ostali delovi crkve pokriveni su drve nim krovom (izuzev četiri podeoka. Moissac. \'eličanstveni redovi klasičnih stubova. Na eksterijerima. Jufni porUI (deo). Pavle izvan zidina (v. Osnova ka tedrale u Pizi je u suštini osnova starohrišćans ke bazilike.Crkv~ 350. Unutrašnjost (sl.a. 348) se odlikuje nešto viši m razmerama nego ranohrišćanske bazilike.crkva St-Pierre. razrađena u osnovu latinsk og krsta dodavanjem dva kraka transepta koji i sami liče na manje bazilike i imaju svoje apside. Daleko više od Lombardije koja je bila u tesnim vezama sa Severom.1' . Ovaj običaj. sl. Ukrsnica je označena kupolom. Ovde se mermer nIl obloga u omamentu ddi strogih geometrijskih linija. trave. St-Sernin. koja je ubrzo trebalo da prestigne Pizu i u trgovačkom i u umetničkom pogledu. 253). Toulouse 351. stvara čipkasta bogatstvo građe i boje. osmougaona zgrada s kupolom upečatljivih dimenzija. na jveće ostvarenje toskanske romanike jeste krstionica (sl. u glavnom brodu i dva traveja u kracim a tmnsepta) koji imaju krstaste svodove. U Firenc i. štO je veoma različito od krajnje jednostavno sti ra nohri šćanskih eksterijera. 349) naspram zapadnog pr očelja katedrale. Ali davno je bilo pratio vreme kada se moglo smat rati nepoželjnim da se crkva takmiči sa spolja!njim sjajem klasič nih hramova. Početak XII VCD spomenik toskanskog romaničkog stila i ogledalo su bogatstva i gordosti grada-repu blike Pize. Apoml.

strana jutnoll ponala.klasične u proporcijama i pojedinostima. Citava gra· đevina. no ROMA~ICKA UMETNOST . Moissac (anđeo il: 8fOlO f. u stvari. brz razvoj vajar StVa II kamenu izmedu 1050. jer ni karolinška ni otonska umetnost nisu pokazivale nikak\·u težnju u tom pravcu. Ono malo vajarsk ih dela u kamenu koja su stvorena II zapadnoj Evropi.. bili su ograničeni skoro isključivo na drvo. jer je skulptura na arhitekturi. Otonska umetnOSt je. Kada i gde je tačno počela obnova skulp· ture u kamenu ne možemo reći sa sigurnošću. a ne članove zatvorene manastirske zajednice. Mi ćem o morati da se navraćanlo na ovu krstionicu joJ mnogo puta jer ie bila odredena da odigra značajnu ulogu u renesansi. u delima kao ho su bronza· na vrata biskupa Bernwarda (v.. a pravi na-· pori u pravcu vajarstva velikih dimenzija. U tuluskom St-Ser· ninu na lazi se nekoliko značajnih primera klesanih. katedrala II Autunu. potpuno su iščezle iz zapadne umetnosti posle V veka. koje reprezentuje Gercro lo raspećt (v.. uče vernike svetovnjake. gort: 332. Oko 1130-3 5. sl.. 328).mi. le\'o dole. Kao i kod romaničke arhitekture. VAJARSTVO Obnova monumentalne kamene skulpture joJ nas više začuđuje nego arhitektonska ostvaren ja roma· ničke ere. Slraf"j lud (detalj). trebalo da pri . 1100. odiše tako klasičnim duhom da su i sami Firentinci nekoliko stotina godina kasnije počeli verovati da je to prvobitno bio hram boga Marsa. Neslaganja u pogledu datuma njenog građe· nja ni danas nisu rcliena na opšte zado\. kuda su prolaz ili hodočasnički putevi za Santiago de Compostela. onda su tO jugozapadna Francuska i severna Španija. pre sredine XI veka. proširila razmeTe ali ne i duh ove tradicije . ali ako ijedna oblast ima ravo prvenstva. Tako je jedina neprekinuta vajarska tradicija u umetnosti r anog srednjeg veka bila tradicija minijaturne plastike: mali reljefi i pokoja st atueta u metalu ili slonovati. Istočna. Slobod· ne statue.o. kao što se sećamo. 332). Upldni timpanon. Veza sa hodočasničkim saobratajem izg leda dovoljno logična. ie kasnijeg datuma) dww: 3S3. 3 18). osobito kada je bila prime njena na fasadama crkava. situacija je korenito iz· menjena. sl. kameni reljefi su se zadrlali samo u obliku o rnamenata za deko· raciju arhitektonskih povdina kod kojih je dubina klesanja bila svedena na minimum. crkva St-Pierre. godine ogledalo je jačanja .·er· ske revnosti medu s vetovnim stanovništvom u decenijama pred prvi krstaški ral. jedva da su u umet· ničkom i tehničkom pogledu bila iznad nivoa Sig· \'aldovog reljefa (sl. Pedeset godina kasnije.oljst\.

po svoj prilici sa neke ploče od slonovače koja \"odi poreklo od Arhandtla )SS. Ali vratimo se Apostolu iz St-Seroina.§e _realan. figura (koja je nešto veća od polovine prirodne vdičine) nije bila predviđena da sc gleda samo izbliza. \'erovatno. s druge strane . No to je bio glas na koji se niko nije mnogo osvrtao. godine. godine. ukazujući d a je naš umetnik momo izbliza videti poznorimsku skulpturu (čiji su se ostaci prilično očuvali II južnoj Francuskoj). Oda1iJjanjt apomia. Bernard iz Clairvauxa. S v. ~jena upečatljh'a veli čina i težina _dobacuju« do prilične udaljenosti.možda je uk rašavala prednju stranu nekog ohara. njeno postavljanje u arhitektonski okvir potiču iz vizantijskog izvor a. No bilo kako mu drago. pa čak i opasno. crkva Ste-Madeleine. Medu njima je i Apostol. Ovaj naglasak na mash'n osti i veličini nagoveštava šta ie mogao biti glavni podstrek koji leži iza obnove \"aja rstva u \'elikim dimenzijama. nego kad je naslikan. za neobrazovanog laika svaki veći vajarski rad neizbežno je imao nečeg od idola. prikazan na slici 350. oko 1090. Etiopljani sa svinjskim rilom (detalj u slike 354) . Gde sm o ranije \'ideJi nešto takvo? Cvrstina oblika odiše snažnim klasičn i m duhom. pošto je opipljiv i trodimenzio nalan. Za duh sveštenika koji je bio u tonuo u trolooke apstrakcije.3S4.svečana frontal nost figure. Ov a ploča je sada u deambulatorijumu. njen prvobitni smeštaj je neizvestan . Koncepcija II celini. kada je pisao 1127. mnogo je vi. Lik klesan u kamenu. 0\'0 je moglo izgledati beznačajno. optužio je vajanu dekoraciju crkava kao praznu ludost i odvraćanje uma koje nas navodi na iskušenje tda čitamo iz mennera a ne iz knjiga •. 1120-32. timpanon srednjeg porUJa narleba. a ta činj enica mu je i davala onu veliku čar. Vtzday.

medutim. čak je imao slobodu da prek rsti noge kao igrač i da okrene glavu prema unutrašnjosti crkve dok odmotava svitak. Iknedetto AntcIami. kos a je okrugla kapa koja čvrsto prianja uz glavu. Pa ipak. Zapadno pl'OČclje katedrale. Ali šta je s izvijenim lavovima koji stvaraju simetrični cik-cak motiv na prednjoj strani trimoa . Drugo važno središte najstarijeg romaničkog vajarstva bila je opat ija u Moissacu. Južni portal njene crkve. teJo je snažno j kao iz jednog komad a. odraz su i jednog i drugog izvora: nalazi mo ih u persijskim radovima u metalu (iako nisu postavljeni ovako u visinu). lli). 74. Kralj DatIid. vajar prikaza nog reljefa joj je takođe ponovo vratio plastičnost: njegova niša je prava šupljina. sl. odlikuje istim dostojanstvom i neposrednošću kao vaj a rstvo arhajske Grčke. tako da paučasti prorok na strani trimoa izgleda savroeno prilagođen svom nezgodnom sedal u (obratite pažnju i na to kako je podešen konturi stuba). klesan z a jednu generaciju docnije od Aposlcla iz St-Sernina izražava bogatstvo invencije pred kojim bi sv. sl. Ovaj ApostOl se. Ljudski i životinjski oblici obrađen i su istom neverovatnom savit ijivošću. 361).336. Na slici 351 vidimo veličanstveni trimo (sredn ji stub koji nosi nadvratnik) i zapadni dovratnik . pa ih možemo pratiti unazad do konfrontiranih životinja umetnosti starog Bliskog istoka (v. Fidenu Mihaila na slici 266. stablo stuba. kao što i na jstariji trag uznemin. kao što isprepletene životinje irskih minijatura (čij i su oni sledb enici) oživljuju odeljke koji su određeni za njih. Ipak nismo u 222 I ROMANICKA UMETNOST . Oba imaju talasasti profil verovatno pod neznatnim mavarskim uticajem (v. Vajar je OČigledno bio pod njenim uticajem. u stvari. Izvijeni lavovi. sl. crkva St-Gil!es-du-Gard. Bernard ustuknuo.'flog pokreta proroka nalazimo u minijarun10m slikarstvu ( v.imaju li oni kakvo značenje? Koliko nam je poznato oni samo tOživlju ju. U i1uminiranju rUkopisa ova tradi cija se nikad nije ugasila. Kraj XII veka 337. nedaleko na se-ver od Toulouse. Oko 1180--90. 298) a stabla polustubova pr ipojenih dovratnicima i Irimo prate ovaj isti profil koji kao da je isceden iz n eke džinovske tube. Severni donatnik sre<injeg porula. uveličavajući ovakvu je-dnu minijaturu.

352) u arkadi vidimo Bfago tJe$li i Pomu Bogorodice Jelisaveri. neke su vet napale zmije ili su ih ščcpale ogromne ruke nalik na kandže. a ne doslednost u obradi. KrstioniCI!. Taj detalj (sl.ljuje mračne sile koje su bile pripitomljene i pretvorene u figur e ču vara ili su prisiljene da zauzmu položaj u kome su zarobljene za sva vremena. Bronza. dutina oko 1. ViSe gore. Timpanon (luneta izna d nadvf3tnika) glavnog portala romaničkih crkava obično je sačuvan za kompoziciju sa H ristom na prestolu. a izm eđu njih Poklonjenje mudra-a. i izr ažajna: ona otelo\.e anđela. Na katedrali u Autunu ova druga tema predstavljena je jedi nstvenom snagom izraza. ~ ilja tim u!ima i ogromnim krvofOU: 358. visina 63. Spomenikla\'Q.kao n!di lavovi . Oni pripadaju porodici divljih ili čudo vi~ nih stvorenja u romaničkoj umetnosti koja zadržavaju svoju demonsku vitalnost čak i kada su prisilj ena . ma koliko režale u znak protesta. iste rečite gestove. mrtvi se dižu iz grobo\'a obuzeti strahom i drhteći. zapazili u I'Omaničkom životinjskom svetu. Ovde nalazimo one iste tanke udove. Renier i:t Huya. Drugi dog ađaj i iz Hristove mladosti prikazani su na frizu iznad arkada. ljudska po opštim Crtama . bedrima obraslim u krzno. 353) prikazuje deo desne polovine timpan ona. repovima. Spasene dule kao deca čvrs to se drže za rub odri:. dakle. Njihova namena. Crkva St-Barthtlemy. ali s nogama kao u pauka ili ptica. Ovi davoli odaju istu onu košmanku uobrazilju koju smo vri:. koje smo videli na proroku sa trirnoa (obra tite posebno pažnju na čudesnu igru ruku u Poseti i B/agOtJfSlima). najstrahotniji pri zor hrišćanske umetnosti. nj ihova sudbina bukvalno visi o kantaru. nije samo dekorativna.83 m. Ispred samog portala u Moissacu nalazi se dubok tr ern sa raskošno vajanim stranama. Bronza. vri:. U dnu. To su kompleksna stvorenja. a osuđene su ščepaJi iskeženi đavoli koj ju u pakao. 1107-18.da vde funkciju podupirata (slični primeri mogu se videti na slikama 352 i 356). kome đavoli cimaju jednu stranu. 1166. scenu mecenja duŠll. Na istočnoj strani (sl. jedino se srazme re tela i dimenzije figu ra menjaju u skladu s arhitektumim kontekstom.mogućnost i da njihovo prisustvo u Moissacu objasnimo isključivo snagom utiska koj i ostavljaju kao ornament. najčešće za viziju iz Apokalipse ili Strašni sud. a anđeli drugu.SOcm. tražeći zaštitu. Li~e iew: 359. Braunschweig . Trg pred katedralom. Ono ~to je važno jeste slikovitost pričanja.

Dve velike statue. oni do kraja uživaju u svom groznom zanimanju. ali nesumnjivo u mnogo manjoj meri nego dve statue iz St-Gillesa. Is~o tako. imaju mnogo zajedničkih osobina: snažan izraz. ali Z!lto nije ništa manje značajna. iako stilski različite. odmah nam pada u oči klasični karakter arhitektonskog okvira s nj egovim slobodnim stubovima. on zahteva arhitektonski ohir II koji je postavljen. pa je prožeta istom svešću o klasič nim izvorima i u romaničkom periodu I ovde je. London ločnim ustima. dok Antelamijev David stoji fizički slobodan. Izvanredno ostvarenje. nije osobito česta. Svaki posetil ac koji je ovde lIČitao u mermeru« (da se izrazimo rečima sv. Bernarda) morao je ući u c rkvu očišĆenoga duha. Ove statue stoje na konsolama koje per dupiru zgrčene grab ljive n'eri. i mala je specijalno značenje za ovo doba krstaških ratova. n aprotiv. oživljavanje individualnosti vezano za utic aj antičke umetnosti. O n nije potčinjen ni grupnoj disciplini serije. primorskoj pokraj ini jugositočne Francuske (koja je bila deo grčko-rimskog svet:) daleko duže nego osta li krajevi i koja jc puna di\'nih rimskih ruševina) kao i u Italiji. možda zbog toga što pr0ti vreči raširenoj postavci da je sva srednjovekovna umetnost anonimna.potpisi umetnika nikako nisu retkos t uromaničkoj umetnosti. nije ničim obuzdana. njegov pandan je statua u niši na sup rotnoj strani portala. on bi izgledao nespretno kad b i bio izolovano postavljen na postolju. Uticaj klasičnih spomenika posebno je jak u Provansi. 356). Možda se sa tog a razloga romanički stil ovde i zadržao duže nego u drugim oblastima. najvećeg vajara italijanske romaničke umetnosti . a i one se takođe odlikuju rimskom masivnošću. odašiljanje apostola. Apoltol iz St-Semina. koji je prava enciklopedija srednjovekovne antropologije. 354). dolina Meuse. Vic[Oria lc Alben Muzej. osobito ako uzmemo u obzir da ga n e mnogo više od sto godina razdvaja od početka obnove vajarstva. Dve statue iz St·Gillesa srodne su sa divnom figurom kralja Davida sa fasade katedrale u Fidenzi u Lombardiii (s l.50 cm. tako da prvi put posle starih Grka možemo da počnemo govoriti (iako s malo ustezanja) o ličnom stilu. Njegova tema. U samom nadvramiku i odeljcim a oko sred išne grupe su predstave iz neznabožačkog sveta. mada taj . Pa i njegov David pribli· žuje se idealu samostalne statue više od ijednog srednjovekovnog dela koje smo dosad videli. neobuzdanu maštu i ner\'oznu gipkost oblika. mada. koji su svi pr edstavljeni sa jevanđeljem. u dolini reke Meuse. a to je naročito zanimljivo. simbolom njihove misije. obnova ind ividualnosti nije ograničena na Italiju. Pojava jasno određeni h umetničkih ličnosti u XII veku se retko priznaje i prihvata. Krčag. Ono po čemu je Antelami izuzetak jeste činjenica što se njegovo delo odlikuje priličnom merom individualnosti. sl. ApOSlOl iz St-Semina je jedna iz nizova figura koje su sve vezane za svoje niše. 355).360. zraci Svetog duha spuštaju na apostole. da bi se ukazalo na to kako je propoveda nje vere neograničeno u vremenu i prostoru. pokazuju i bogatstvo detalja koje smo zapazili na spomenicima koji su se javili u razdoblju iz· među njih. Antelami nije usamljen slučaj. Nalazimo je još u jednoj posebnoj oblasti n a severu. Ali njihova žestina. Nema ničeg čudnog u tome što znamo njegovo ime . visina 18. radom Benedena Antelarnija. on čak ne može polagati pravo ni na to da je najstariji. 357). Naravno. dok male figure na samoj o snovi (Kain i Avelj) podsećaju na stil iz Mois· saca. Ova oblast je bila kolevka tremskog stila« u karolinškoj eri (v. osta\'io je na nas utisak svojim snažnim trim- skim« duhom. koja teče iz jugoistočne Francuske u Be1giju i Holand iju. nar avno. odaju smisao za težinu i masu sliča n onome kod Apostola iz St·Sernina. Skulpture na portalima u Moissacu. Pozlatena bronza. koja obuhvata sve legendarne rase (sl. 326. Možda je najlepši od svih romaničkih timpanona onaj na crkvi u Vezela u nedaleko od Autuna u Burgundiji (sl. uzorkom meandre i mesnatim akantovim ornamentom. Ova pojava. koji se veličanstveno uznosi. Pogledamo li na srednji portal crkve u St-Gilles-du-Gardu (sl. za razliku od žestine koju pokazuju životinjska čudoviš a. Vidimo kako se iz ruku Hrista. Oko \\30. Aut unu i Yezelayu. s obzirom na to što su za pola veka mlade. pa čak pokazuje i težnju d a ponovo ovlada klasičnim contrappostOT/!. za koje duguju v~e iluminaciji rukop isa i radovima u metalu nego vajarskoj tradiciji antike. jer objavljuje da je dužnost svakog hrišćanina da širi jevanđelje do na kraj zemlje. 327 i tablu u boji 19). jedno od najvećih remek-dela romaničke umetnosti. vaj ane skoro kao puna plastika. Na a rhivolti (luk koji uokviruje timpanon) predstavljeni su znaci zodijaka i radovi koji odgovaraju svakom mesecu u godini.

214 I ROMAKICKA UMETNOST .

detalj sa Topi&trijt i:: Bayeuxa. kao i Sol omonov sud u hramu u Jerusalimu. i to u svetovno m a ne religioznom kontekstu: bronzani lav u prirodnoj veličini na vrhu visokog st uba koji je saksonski vojvoda Henrik Lav podigao ispred svoje palate u Braunschw eigu 1166. grifona i njima sličnih životinja.možda ne jedina s tvorena. •lv\o7. Amiens rilJl~: 362. ov de n::al::azimo skladnu f::avnotežu kompozicije i utančano vladanje vajanim površinama i razumevanje organske građe. koji su. Gradska kuCa. Reljefi su u kontrast u koji može biti poučan prema reljefima s Bemw::ardovih vrata (v. 196). 359). Sv. Op§tinska bibliou:k a. naravno. neve rovatno klasični. s obziro m na to što su približno iste visine. 332). zmajeva. godine (sl. Sud počiva na dvanaest volovskih figura (simbola dvan::aest apostola). Sličnost možda nije sasvim s l uč::aj a.jeste statua jedne životinje. Umesto sirove izražajne snage otonskih p l oča. Figura viđena s leđa (iza drveta levo na našoj slici). Marko.a« romani čka skulptura osobito se odlikovala izvrsnim radovima u metalu. 36 1. iz jevsndel. Ihycux ROMANICKA UMETNOST I 225 . Bi/ka kod Hastingla. 358). Oko 102~-~O. ili bar onaj vid njegove l ič nosti po kome je dobio nadimak) podseća nas n a čudan način na arhajsku rimsku vučicu (v. Cudesno krvol očna zver (koja. koji su ušli u upotrebu u XII veku za ritualno umivanje ruku sveštenika za gor. jer je vučica bila izložena u Rimu u to vreme i morala je imati mnogo privlačnosti za romaničke umemike. ali jedina koja je sačuvana . skoro bi se mogla pogrdno sh\'atiti kao an tički rad. koja je isto tako i remek-del o najstarijeg među individualno poznatim umetnicima iz toga krnja. Vuneni vez na lanenom platnu. sa svojim ljupk im okretom i draperijom grčkog izgleda.:lnsk. posmatrani u srednjovekomim okvirima. sl. Oko 1073-83.111 8. Ali neposredniji srodnici braunšvajgskog lava su bezbrojni bro nzani krčazi za vodu u obliku lavova. godine u crkvi u Liegeu (sl. visina Sl cm. kao što je prekrasna krstionica iz 1107.a pisanog u Corbieu. Jedina monumentalna slobodna statua romaničke umetnosti . sl.uticaj nije stvorio delo monumentalnih razmera . personifikuje vojvodu. Reniera iz Huya . kako je opisan u Bibliji.

354).). već samo podv l ači veći kontinu itet slikarske tradicije.og slik arstva. Ili sa takozvanom tapiserijom iz B ayeuxa. svitku i zavesi podsećaju na karo[i nške minijature Temske škole kao ~o je Ebovo jevandelje (v. mogla bi se preneti na zid. sl. Novo shvatanje jasno se očituje u Sv. To. SLIKARST VO Za razliku od arhitekture i skulpture. Dražesni primerak prikazan na sli ci 360 . Isto tako. 362).e invaziju Viljema Osv ajača na Englesku . ne znači da je u XI i XII veku slikarstvo bilo iole manje značajn o nego štO jc bilo u ranijim razdobljima srednjeg veka. romanički umetnik dao j e svom delu jasnoću i preciznost kakve nisu bile moguć ne u karolinškoj ili otonskoj e ri. oko 1050. Marku (sl. Izvijene i krive linije koje preovlađuju ne samo na fi guri jevanđelista \'et i na krilatom lavu. srod nost sa stilom rukopisa iz Corbiea prenosi se čak i na propinjanje ranjenih kon ja . tablu u boj i 20) č ini se neobično iluzion i sti čko u poređenju s ovim . simbolični i dekorativni elemen ti kompozicije spojeni u jedan jedinstven sklop. ali nas uprav o ta sličnost či ni svesnim razlike izm eđu ovih dela.ne sam o tonainih valera već i predstavljanja faktura i najosvetljenijih taMa kakve staln o nalazimo u otonskom slikarstvu. koj i ilustru. POČl:ta k XII veka. gde je skoro isti obraz ac nabrane draperije izražen vajarskim jezikom. Vaflilons/t. jednim izvezenim frizom dugim 15 m. koje je tako upadlj ivo slično stavu lava na minijaturi. tapiseriju ili reljefnu ploču a da ne izgubi nijedno od svojih bitnih svojstava. No. tek sada zaista možemo da kažemo da su figuraini .J6l. Jevandelista iz Ebowg jevandelj"a. verovamo.00 uvek odaje svoje poreklo od krilatih životinja stepske umetnosti. !tu/. plast i čno modelovanje Temske škole i njeno n ago\'cštavanje sverlosti i prostora bili su zamenjeni čvrsto ocrtanim konturama koje su ispunjavane veoma svedim. Cak i otonsko slikarstv o (v. ono ne izgleđa nimalo nimskijef od karolinškog ili otonsl:. Opet se d.drugi primer na kome je prikazano čudovište u izmećarskoj službi ospodu . godine nailazimo na početke slikarskog stila koj i odgovara monumentalnim kva litetima romanićkog vajarstva.nadahnuto je motivima s Bliskog istoka. međutim. Ovaj stil ritmičk ih linija i pov ršina kloni se svih efekata koji bi se mogli nazvati specifič no slikarskim . prene tih na Zapad trgovinom s islamskim svetom. takn da je trodimenzionalnost slike svedena na naleganje ravnih planova. žrtvu jući i poslednje ostatke modelovanja pomoću svetlosti i senke. spontanih lakih poteza kičice ili pera. 361 ) iz jevanđelj a rađenog. (detalj sa slike na svodu gla\TIOg brod. nas uprot tome. rom aničko slikarstvo se ne odlikuje iznena dnim revolucionarnim razvojem koj i bi ga direktno izdvojio od karolinškog ili oto nskog. Minijatura iz Corbiea. koj i odišu prisnim čarom rukopisa. jakim bojama. Pa ipak. Zidanj. mini jature iz }evandelj'a Orona III načinjeni su od slobodnih. na prozor od bojenog stakla. crteži iz UrrehrsMg psalrira. T o lepo vid imo ako je uporedimo s timpanonom iz Vezelaya (sl.h'imo lakoći sa kojom je crtač 226 I ROMANICKA UMET N OST . naročito u iluminiranju rukopisa. 326). ubrzo posle 1 000. To posuđe . Crkva St-Savin-sur-Gartempe vreme službe. i zbog toga ono st i če jednu novu univerzalnost proporcije. godine u manasti ru Corbie u severnoj Francuskoj. koji prikazuje bitku kod Hastingsa. a često ih i nagoveštava. oni bi izgledali čudno ako bi bili kopirani u većim razmerama ili u nekom drugom medijumu. Na detalju (sl. U rukopisu iz Corbiea iščezao je i poslednji trag k las ičnog iluzionizma.

Belgije i južne Engleske. 364. Nioolas iz Verduna.orla. glava podu· hvata. Cvrsti obrisi i snažno oseeanje za kompoziciju isto tako su karakteristični i za romanička z idno slikarstvo. duha u ruci Gospoda) ili njegovog simbola . ali se te iste odlike javljaju i u iluminiran im rukopisima iste oblasti. Ovde je apstraktni linearni end rukopisa iz Corbiea bio obogaćen vizantij skim uticajem (obratite pažnju na draperiju. 266). obraćajući se gradi· telj ima ogromne građevine. IIWra. visina 14 cm. dok se druga sastoji od mrtvih boraca i konja pa tako sačinjava deo priče. svu uskovitlanu. Jovana (tabla u boji 21) bio dovođen u vezu s Cambraiom i sa Canter buryjem. Drugi medaljoni. L ondQn 365. iako jc gornja čisto dekorativn a. iz jedne medicinske rasprave. Dela stvorena u ovoj oblasti tako su bliska po stilu da je katkada ne moguće reći sa sigurnošću kojoj strani Lamama pripada dotični rukopis. prikazuju prizore iz života sv. ako upor edimo ovu minijaturu sa Lindisfarnskim ćetvoro jevande1jem (sl. koji pomamno dodaj e kamene blokove zida· rima na vrhu kule. povezuje različite elemente kompozicije u logičnu celinu. Austrija ROM A N I C K A UMETNOS T I 117 . kako u glavnoj fi guri tako i u okviru. tako da čitav prizor postaje veliko merenj e snaga izmedu boga i čoveka. kao i u arhitekturi i vajarsrvu. medutim. Upravo ta precizno kontrolisana dinamika kontura. puna napete radnje. neposredno učest\ruje u priči. To je jedna duboko dramatična kompozi· cija. Sam Gospod. ali njegova najve· ća ostvarenja proizišla su iz manastirskih pisar· nica severne Francuske. Jovana. Njemu s oji kao rav· noteža na desnoj strani div Nimrod. 363) uzeto je iz na jimpresivnijeg sačuvanog ciklusa na svodu glavnog broda crkve St·Savin·sur·Ganempe (upor. premda je lišće izvedeno iz klasičnog akanta. Jedinstvo čitave stranice. Nabor draperije i grupe cvetnog ornamenta odlikuju se plahovito m ali. U romaničkom slikarstvu.keltsko-germansko nasleđe. izraže no je ne samo oblikom već isadržinom. Jovanom. Ova odlika linije još uvek odaje njen daleki izvor . sasvim le vo. Emajlirana ploča . razvilo se m nogo raznovrsnih regionalnih stilova u celoj zapadnoj Evropi. sl. shvatićemo koli ko je ornament prepleta iz razdoblja neprosvećenosti doprineo kompoziciji stranice sa sv. ipak. od izvora nadahnuća (golub Sv.sjedinio pripovedanje i ornament: glavni prizor zat· voren je dvema bordurama koje obavljaju svoju funk· ciju okvira podjednako dobro. koji nisu tako nep osredno vezani s glavnom figurom. Portret lekara. 337). ne gubeći pri tom svoj di· namični ritam. diseiplinovanom životnošću koja je odjek isprepletenih zmijolikih čudovišta ži otinjskog stila. 315). Puni crni obrisi i naglašena igra pokreta či ne kompozic iju izvanredno čitljivom iz daljine. Prtla~ak preM Crvenog 1181. Zidanje Vavilonske kule (sl. čije se poreklo može pra titi do dela kao što je ono koje je prikazano na sl. Jevanđelist je tnastanjent u okviru na takav način da ga ne bismo mogli pomeriti odatle a da ga ne odsečemo od njegove mastioniee (k oju mu pruža darodavac rukopisa opat Wedricus). Britanski muzej. koj i mogu biti podjednako monumentalni uprkos malim razmerama. a ljudske f igure zasno vane na karolinškim i vizantijskim uzorima. Opalija K1osterneuburg. Oko 11 60. Tako je stil divne minijature sv.

slastima koje pružaju priroda. Kasnije je ovih ostataka bilo sve man je.4(0). još više smo iznenađeni otkrićem da jedna od minijatura (sl. mnogo snainija nego ŠtO bi to bila nonnalna vegetacij a. od kog a se zahtevalo da opiše život prirode u prolete. rad u metalu (koji obuh\'ata ne SJ:110 lh'enu i iskucavan u plastiku \'eć i graviranje. ali njegov začarani svet ipak dočara\·a bit ne vidove stvarnosti . Proittnji pejza!. stil kloste rnojburskog oltara imaće veliki uticaj i na skulpmru i na slikarstvo za sledećih ped eset godina (v. Početak XIII . Munchen Ubrzo posle pedesetih godina XII veka počinje da se oseća znatna promena u stilu rom aničkog slikarstya s obe strane Lamanša.Har~ki . pokazuju organsku građu tela i slobodu pokreta u tako visokom stepenu da smo skloni da u njima vidimo pretci:e gotičke umetnosti a ne završnu fazu romaničke. . čak. 358). kao uvažavanje !epote antičkih umetn ičkih dela ili prosto kao veĆa spremnost da se prizna zadovoljstvo čulnih doživljaja Ova j poslednji vid ogleda se posebno u onakvoj vedroj poeziji kao što je dobro poznat o dclo Carmirw Burana. ali odišu nekom sablasnom vitalnošću koja kao da ih tera da niču i ra n'i jaju se tako kao da je život čita\·og jednog godišnjeg doba zbijen u nekoliko pomamn ih trenutaka. koje su nam p oznate sa bezbroj klasičnih stama.366.. Da je ta zbirka stihova posvećenih ponajdše .I\\edutim. ali samo kao pozadi na podređena ljudskoj figuri. godine začuđuje nas koliko se razlikuje od minijature s v. emajl i z\. godine (sl.i s vremena na vreme suviše otvoreno .ad) bio je na veoma visokom Stupnju u dolini Meuse još od karolinskog doba. već nagovcitavaju oblu masu tela koje se nalazi ispod n je. koliko nam je poznato. koji je završio 1181. Porlrel lekara (sl. najzad. Tako je ilustrator zbirke Carmina Burana. 327). loza i cveće i dalje su tako apstraktni da ne možemo identifikovat i ni jednu u stu (ptice i životinje. Prelazak preko Cr'venog mora) nesumnjivo pripada istoj tradiciji kao i liješka minijatura. Ovde. sl. Umesto apstraktne sheme odjednom nalazimo linije koje pono\'o ocrtavaju trodimenzionalne oblike. u umetnosti Zapada p osle klasičnog doba. nastalo tokom druge polovine X II veka i sačuvano u jednom iluminiranom rukopisu sa početka XIII. odjednom oslobođena. iz ranohrišćanskih i vizantijsk ih izvora mogu se naći u karolinškoj umetnosti (v. 365 prikazuje jednu od njih. Iznenađu juća ljudskost umetnosti Nicolasa iz Verduna mora se shvatiti u okviru sveopšteg ponovno probuđenog interesovanja za čoveka i svet prirode u čitavoj severozapadnoj Evropi. Ove dirovske biljke izražavaju preobilje proleća i nagomilane energije koja je. 399. jer su njegove bitne odlike \'ajarske a ne slikarske. Sta\'iše. 366) pripojena pesmi u sla vu proleta. Postoji. bez obzira na to koje ćemo mu ime odabrati. iz rukopisa Carmina Bura/la. ali figure. i obnovljeno interesovanje za skraćenje. dovoljno je značajno samo po sebi.'eka. Njego\' najveći majstor posle Reniera iz Huya bio je Nicolas iz Verduna. morao smatrati da ie njegov zadalak dosta zamršen. Dn'cće. u čijem delu trodimenzionalni stil crteža sa klasični m reminiscencijama dostiže punu zrelost . nalazimo sl ikarski pandan onom klasicizrnu koji smo \'ideli ranije u krstionici Rcniera iz Huya u Licgeu (v. sL 326. čak i kad je tema zahtevala pejzaž kao okvir. Jovana. a ne crtani p erom ili izvučeni kiči com. Ovaj Stav se izraiavao na razne načine: kao no\'o poštovanje klasične književnosti i mitologije. Gra\'irane i emajlirane ploče na oltaru iz Klosterneuburga u Austriji. On ga je rciio na jedini način koji mu je bio mogućan ispuni\<ši stranic u nekom vrstom antologije romani( kih biljnih ornamenata među koje je rasuo ži\ otin je i ptice. Nabori draperije ne ži\'e više svojim životom ornamenta. sl. a njeni oštri odlučni potezi kao da su urezani u metalu.prvi. iako potiČI! iz iste oblasti. BJvarska drža"na biblioteka. verovatno kopirane iz neke zooloske raspra\·e s u daleko vernije). ljubav i piće tre balo da bude ukrašena ilustracij ama. predstavlja pejzaž . obučene u naborane D vlažnec draperije. To što je novi stil mogao poteći iz rada u metalu. Naša minijatura u stvari je \'erovatno i sama bila izr ađena u Liegeu. :\aš umetnik sn'orio je predeo iz bajke. No. možda je ma je čudno nego što bi se činilo nJ pn'j pogled. Odjeci antičkog pejzažnog slikarstva. 364) iz jednog medicins kog rukopisa rađenog oko 1160.

12~ ROM!\:\JCKA UME TNOST .

i u arhirekturi se karakte ristike ovog stila najlakše i raspoznaju.međunarodni gotički« stil. Posle 1200. S ovim glavnim i osnovnim enama. Međutim. ne javlja se s podjednakom jasnoćom u svim likovnim u metnostima.više nije obuhvatala Italiju. Tako ne možemo ni da definišemo gotičku eru jezikom samog vremena. godi ne bila je skoro sasvim iščezla. tako su nas učili. u razdoblju građenja velikih katedrala . godine. ova oblast je bila zaista mala. Ubrzo posle toga ovo jedin tvo se raspada: Italija s Firencom na čelu stvara iz osnova novu umetnost. od Sicilije do Islanda sa samo nekoliko zaostalih romaničkih oaza tu i tamo j krstaši su čak ovaj stil preneli i na Bliski istok. Staviše. godine pokazival a je sklonost da to bude sve manje i manje. Vreme i prostor. ne uvek dovoljno svesni njihovog razvoja II prostoru . dok severno od Alpa Flandrija stiče isto tako vodeći položaj II razv oju poznog gotičkog slikarstva i vajarstva. gde postaje poznata pod imenom opus modernum ili francigenum (moderan ili francuski rad). Tek u toku poslednjih sto godina navikli smo da govorimo o gotičkom vajarstvu i slikarstVu. Gotički sloj ima. opet. godine u srednjoj Italiji. p ri čemu svaki slo. ova jednostama sli ka potpuno odgovara. njena najveCa ostvarenja padaju u pe riod između 1220. moramo da razmotrimo ne samo dubinu "eć i promenu površinske oblasti sloja. sada možemo da ispitujemo razvoj gotičke umetnosti u bližim pojedinostim a. zrači odatle po ostalim krajevima Francuske i celoj Evropi. j 1350. do minimuma od s to pedeset na drugim. čak i danas još p osloji neizvesnost u pogledu račnih granica goričkog stila u ovim oblastima. A oko 1550. dok pozna gotička arhitektura i va jarstvo teže za »slikarskimf efektima. Gotićka skulptura je najpre strogo vezana za arhitekturu po koncepciji. dostiglo vrhunac stvaralačkih nastojanja izmedu 1330. Na početku. U toku XIII veka novi stil postepeno gubi svoju »u\. ima svoju specifičnu debljinu koja odgovara njegovom trajanju. skloni smo da na istoriju gledamo kao na razvoj događaja II vremenu. tako da oko 1400. najveCi deo Evrope bio je . dakle. godine go tička oblast počela je da se smanjuje . Izraz _gotički« bio je skovan za arhitekturu. prilično složen oblik. godine.) Ovom ~ematskom p regledu treba dodati još jedan vid: međunarodna rasprostranjenost nasuprot pokrajins koj nezavisnosti. Gotička umetnost. Severno od Alpa post . Evoluci ja našeg shvatanja gotičke umetnosti ukazuje na način kako se novi stil stvarno širio: p očeo je arhitekturom i za oko sto godina od oko 1150. i 1420. a njegova dubina kreCe se od skoro četiri stotine godina na nekim mestima.DRUGI DEO I SREDNJI VEK 4. oko 1150. a regionalne varijante počinju da dolaze do izražJja.postao gotički«. Sto godina kasnije. Oko sredine XIV veka u ovim lokalnim ostvarenjima za pažamo sve jaču tendenciju međusobnih uticaja. Gotička umetnost odražavali disciplinu S\'og monumentalnog okvira.arhitektura je zadržala vodeću ulogu. za koju su naši izvori obaveštenja oskudni. umetnos t rane renesanse.oznu_ čar.mi je zamišljamo kao naslage slojeva ili perioda. Sto godina kasnije. godint' Slikarstvo je. koja je počela kao lokalna forma razvoja u Ile-d e-Franceu. koje će nas voditi. Ona postaje sve manje i manje pogodna što se više približujemo sa dašnjosti i što naše znanje postaje preciznije. za udaljeniju proo\ost. godine skoro svuda pr eovlađuje jedan iznenađujuće homogen . Obuhv atala je samo pokrajinu poznatu kao Ile-de-France (to jest Pariz sa okolinom). do 1250. t eritoriju pod vlašću francuskih vladara. italijanska renesa nsa postaje osnova novog međunarodnog stila. zavisni su jedno od drugog. Kao što ćemo videti. a ne za jasnoćom ili čvrsti nom. Oko 1450.

igrao je glavnu ulogu u tom procesu. kada je opat Suger preziđivao kraljev sku opatijsku crkvu StDenis u neposrednoj blizini grada Pariza. On je rođen između 1137. možda. koje je teorijski bilo kraljevski vazal. pri ispitivanju gotičke er e II celini otkrivamo pomeranje naglaska arhitekture na slikarstvo ili. On je u stvari iskovao savez monarhije i crkve. Sugera i francuske monarhije. moramo se prethodno upoznati s posebnim vezama koje su postojale između St-Denisa. ali je njihova vlast i tu često nailazila na otpor. i 1144. kao glavni savetnik Luja VI. koji je francusk e biskupe (i gradove GOTICKA UMETNOST I 229 . godine. s arhitektonskih na slikarske kvalitete. Ali njihovu moć je b acHa u zasenak moć plemstva. Tako. (Karakteristično je da su ranogotičko vajarstvo i slikarstvo ARHITEKTURA. godine). Ako treba da shv atimo kojim slučajem je gotička arhitektura došla na svet na ovoj određenoj tački. kada je kralje vska moć počela da raste. Francuski kraljevi su svoje pravo na vlast zasnivali na karolinškoj tradiciji iako su pripadali lozi Kapeta (koju je osnovao Hugo Kapet po sle smrti poslednjeg vladara karolinške dinastije 987.alo je vodeća umetnost počev od približno 1400. još bolje. godine. FRANCUSKA Ni za iedan raniji stil ne može se tako tačno odrediti mesto i vreme postanka kao za gotički. Tako je bilo sve do početka XII veka. aSuger. Jedina oblas t gde su kraljevi neposredno vladali bila je Ile-de-France.

koji štrče između kapela (na planu liče na kratk e crne strele uperene prema središtu apside). čit av plan se drži pomoću jednog novog geometrijskog reda: on se sastoji od sedam klina stih jedinica koje se lepezasro šire iz središta apside. uske pro zore (utisak iz glavnog broda morao je biti sličan utisku koji ostavlja nešto mlađi ho r crkve Notre-Dame u Parizu. koji se dizao iznad dvostrukog deambulatorijuma. 333) . čiji je oblik za nas ocrtan mrežom vitkih lukova. Ali. jer je gornji deo apsi de. a u isto vreme ona je bila i glavni spomenik ka rolinške dina stije (i Karlo Veliki i njegov otac Pipin bili su tu miropomazani za kralja. 367. osnovana krajem XI veka. sl. drugi deambulatorijum. sla\'eći je kao snažnu ruku pra\'de. Bočni potisak sv odova zadržavaju masivni potporni lukovi. umesto da oslanu posebni entiteti. Sam veliki opat opisao je celu operaciju u tako rečitim pojedinostima da znamo više o tome šta je želeo da postigne nego što znamo o konačnim rezultatima. saču vao je prvobitan izgled samo u deambulatorijumu (sl. žižu verskih i rodoljubivih osećanja. međutim. da bi postala vidljivo f1t elovljenje tog cilja. okruženu deambulatorijumom i zrakasto ras poređenim kapelama. zaodevajući ustanovu kraljevstva religi oznim značajem. Deambulatorijum. Pariz. Pa ipak. Glavna težina konstrukcije je usredsređe na tu i vidi se samo spolja. arhitektonski oblici su ljupki. nasuprot ma sivnoj romaničkoj čvrstini. dok je kralj sa svoje strane potpoma gao papstvo u borbi protiv nemačkih careva. Suger je želoo da od ove opatije načini duhovno središte Francuske. odmah ćemo raspoznati poznate elemente romaničkog hodočas n ičkog hora (upor. videćemo šta omogućuj e ovo obilje svetlosti. politike. U njoj je bio ćivat francuskog apostola. v. nijedan od pojedinamih elem enata koji su ušli u nje230 GO TIC K A UMETNOST . Ako sad j oš jednom pogLedamo osnovu. Opisujuć i Sugerov hor opisati smo istov remeno i sve bitne crte got ičke arhitekture. Isti utisak bi bio još upad1ji viji kad bismo mogli videti Sugerov hor pOtpuno netaknut. a hor. 368. imao veoma visoke. koj i je Suger smatrao najvažnijom tačk m poduhvata. opatijska crkva St-Denis. ovi elementi su bili sjedinjeni na jedan upadlj ivo n ov način: kapele.apsidu s arkadom.i doživljujemo ovaj dvostru ki deambulatorijum ne kao niz posebnih ođeljaka već kao neprekinuti (iako raščla nien) pr ostor. P ogledamo li na osnovu. Ono po čemu se ovaj enrerijer odmah razlikuje od prethodnih jeste njegov a lakoću u oba smisla. rebara i stubova koji podup iru svod. kad su najteži 367. opatijska crkva St-Denis (prema Gal1u) članovi konstruktivnog skeleta izvan domašaja našeg vida. Njegovi građevi nski planovi za opatiju St-Denis moraju se shvatiti u tom sk lopu jer je crkva. skoro bez težine. uživala dvostruki ugLed. ::\ije čudno onda što se unutrašnjost čini tako nevero. Zahvaljujući ovom postupku.pod njihovom dašću) pre\'eo na kraljevu stranu. M. štitio monarhiju ne sam o na planu praktične već i tduhovne. a prozori su uvećani do te mere da nisu više on'ori u zidu oni pokrivaj u celu površinu zida tako da sami postaju prozirni zidovi. a rebrasti krstasti svod zasnovan na prelo mljenom luku primenjen je nad celim prostorom (dok je u romaničkom hodočasničkom horu krstastim svodom bio zasveden samo deambulatorijum). u stvari. 369)."atn o vazdušasta i laka. jer je zapadno p ročelje sa skulpturama danas teško oštećeno. tako su priljubljene da stvar aju. Pa ipak. što ju je či nilo idealno pogodnom za Sugerove namere. hodočasničku crkvu koja bi sjajem zas enila sve druge. 1140--44. Suger je. Pipina i Karla Ćelavog). 368). on je težio da naciju svrsta iza kr alja. Osno\'a hora. svet og zaštitnika carstva. stara građevina je trebalo da bude pro~irena i prepravljena. a t u su se nalazili i grobovi Karla Martela. sl.

međutim. 370. Pariz. građevini. on je prosto izražavao svoje oduševljenje tom građednom apstraktnim jezikom crkv enog lica. da joj da upečatljiv izraz. do sva ke željene visine bez obzira na njegovu osnovu) sada je POStao sastavni deo krstas tog S\'oda s rebrima. koja je bila rezultat ovakvog građenja. apostolom Fran cuske i zaštitnikom carstva. mnogo je teže objasnit i. za Sugera. tdko bi nam bilo objasniti novu koncep ciju koja nam tako snažno pada u oči u St-Denisu: naglasak na strogo geometrijskom n amu i težnja za osvetlje369. dela ovog pseudo Dionisija stekla su veliki autoritet.oko 1200. Ako je opat odlučio da građevi nu. Ono je poticalo iz spisa jednog grčkog teologa V veka. 1l63-oko 1200. Da je samo to. međutim. Savršeno je tačno. Prelomljeni luk (koji se može . ne smerno zaključiti da se gotička arhitektura rodila kao p uka sinteza romaničkih crta. Osnova hodočasnič kog hora. prelomljeni lukovi. ali ih sve do St-Denisa nigde ne srećemo udružene u isto. bio je sretan što je se bi obezbedio usluge jednog arhitekta koji je očigledno poznavao načela gradnje krsta stog svoda s rebrima bolje nego iko drugi u to vreme. postaje božanska svetlost. koja je bila pripisivana sv. *Čudesna« svetlost koja obasjava hor kroz fOajsvetije prozore. Notre-Dame. Glavni brod i hor. naravno. tako oni dokazuju. krstast i svod sa rebrima.kako nam sam kaže .za svoju zamisao morao da sakupi zanatlije iz raznih k rajeva. Pavla. simbolika svetlosti i b rojeva svojstvena dionisijevskoj misli morala je biti posebno privlačna. Osnova crkve Notre-Dame. Obnova kraljevske moći početkom XII veka donela je novu v ažnost teologiji tpseudodionisija. pa. svaki posetilac St-Denisa bio je. U Sugerovom izvdtaju o prepravci crkve uporno se podvlače ohe stvari kao naj vete vrednosti ostvarenja u novoj građevini. Atinjanin. 1163. njem. Pavlov učenik Dionisije bio je p oistovećen i s autorom pseudodionisijevskih spisa i sa sv. Zbog ovakvog identifikovanja. da je hor St-Denisa racionalnije projektovan i sagrađen nego ŠtO je tO s lučaj s ijednom romaničkom crkvom. Ovde se srećemo s protivrečnoštu koju smo sreli i ranije vet nekoliko puta . U karolinškoj Francuskoj. Mi sasvim dobro shvatamo zašto je njegov duh bio njom prožet i zašto je on želeo. učen ik sv.istegnuti. Suger. U I1e-de-France nije bila stvorena sopstvena romanička tradicija. pa je Suger . gradeći iznova cr kvu kraljevskom svecu zaštitniku. sve nam je to poznato iz raznih regionalnih škola francuske (i anglo-nonnanske) romanike. njegov iZveštaj nam ne pomaže da shvatimo poreklo novog stila. protumači kao simbol dionisijevske teolo gije. Denisom. A da mu je to po!lo za rukom dokazao je ne samo svojstvima nerazlučno vezanim za njegovo rešenje hora i iz vanrednom snagom njegovog utiska. a koga se u srednjem veku verovalo da je bio Dionisije Areopagita. Oni su postali prilagodljivi tako da im to omogućuje d a pokriju skoro svaku povrninu bez obzira na njen oblik (kao što su petougaonici i li trapezoidi deamGOTICKA UMETNOST I 231 . zasenjen Sugerovim ostvarenjem i u toku nekoliko decenija novi stil se raširio dal eko preko granica Ile-de-Francea. Zah\'3ljujući tome ti svodovi nisu više ograničeni na hadratne i li skoro kvadratne odeljke. Hannonija (to jest savmen odnos među de lovima izražen jezikom matematičkih proporcija) jeste izvor sve lepote budući da prime rima potvrđuje zakone po kojima je božanski razum sagradio svet. Pariz. Denisu. da se njihov pritisak usredsredi na samo nekoliko kritičnih tačaka i da se tako o dstrane masivni zidovi romanike. prema tome. kako se čini. koji jc omogućio da sc grade jači svodov i. Pristalicama funkcionalnog činilo se da je gotička arhitektura rezultat napretka u arhitektOnskoj tehnici.protiv rečnošću fonne i funkcije. mistično otkroven je božanskog duha. Iz ovoga. Ovo simbolično tumačenje svetlosti i numeričke hannonije vekovima je bilo učvrićeĐo u hrišćanskoj misli.gov projekt nije stvarno nov. Kako i otkuda ovaj uspeh. smatrana kao prava francuska teologija.

prikladnosti itd. u slučaju kada je pokrovitelj bio onako upućen u estetiku arhitekture kao Suger.bulatorijuma). Funkcija crkve.podupirači . Možemo pretpostaviti da je ona dala oblik duhovnoj slici građevine kakvu je že leo i odlučila o njegovom izboru majstora nonnanskog gore: 37]. za majstora koji je gradio hor St-Denisa pod Sugerovim nadzorom. Crkva Notre-Dame (pogled sa jugoistOka). Ali. ili.~ NOlrC'-Dam~. kao na primer visoki stubovi (z\'ani . harmonija i prikladnost. harmonije. tehnički problemi zasvođavanja morali su biti nerazdvojno povezani sa kanonim:) lepote. Takvo vodstvo moglo je biti prosto uputstvo da se majstor pridržava utvrđenog u zora. na kraju krajeva. Pariz .. sem ako nismo \'oljni da pretpostavimo da je on bio stručno izučeni arhitekt? Ako prihva~ t imo da nije. sličnu problemu ko~ koške i jajeta. njegov projekt obuhvata razne elemente koji izražavaju funkciju iako je od ista ne vrše. Tako je Sugerova žel ja da fs:)gradi dionisijevsku teologijuc vero\'atno bila presudan činilac od samog početka. Kako su teolooke ideje Sugerove dovele do ovog tehničkog napretka. Zapadno Pariz pročelje. srednjovekovnom arhitekti bilo je potrebno vođstvo crkvenog autorit eta. može li uopšte polagati pravo na to da je zaslužan za stil crkve koju tak o gordo nazh'a ~svojom_ novom crkvom? Možda nas pitanje stavlja pred pogrešnu altern ativu. desno: 372. nije sa mo da zatvori maksimum prostora minimumom materijala. crj(. Isto tako jc i podupiranje svodova mnogo potpunije shvaceno nego ranije. moglo je dostići stepen punog učešća u procesu projektovanja.) koji prividno pren ose težinu svoda do poda crkve. da bi znao u čemu se sastoji lepota. U samoj stvari.

Svod hora. a više od stalnog naglašavanja vertikala i od lakoće pune poleta s k ojom je postignuto osećanje visine. Gotički je takođe i . dww: 374. Osnova (sl. katedrala u Chanresu. već i u mnogim drugim pogledima. Dvostruki deambulatorijum hor a nadovezuje se neposredno na bočne brodove. Takođe i stubovi arkade glavnog broda imaju još konzervativnih crta. unutrašnjeg prostora. U unutrašnjost i (sl. 1194-1220. Otpočeta 1220. To zavisi manje od stvarn ih razmera glavnog broda. dok su umetničke težnje t og doba dostigle \'I"hunac u velikim katedralama. karakteristična crta gotičke arhitekture. Biskup i i gradsko sveštenstvo zamenili su manastirska središta učenja. kao i u Sugerovom horu. Na katedrali Notre-Dame u Pari zu. 369) se još uvek vide odjeci normanske romanike: šestodelni svodovi u glavnom brodu nad četvrtastim travejima između stubova i tribine iznad unutrašnjih bočnih brodo va.porekla za glavnog arhitektu. 372). Ovaj pokret nastavio se ubrzanim tempom. udruženi. Ovaj metod učvršćiva nja svodova. a Kort: 373.vertika1izam. I ako je St-Denis bio opatija. Glavni brod (pogled ka zapadu). ogledaju se istaknute crte Sugerovog St-Denisa neposrednije n ego igde drugde. katedrab u Amiensu. U crkvi NotreDame.lučne mostove koji se dižu ka kritičnim tačkama izmedu prozora u prozorskom zidu gde je usredsreden bočni pritisak svoda u glavnom brodu (sl. 370) s naglaskom na dužinskoj osi. građevinskog kostur a) ne vide se iznutra. morao je izvanredno reago vati na onakve ideje i uputstVa. Taj čovek. veliki umetnik. GOTICKA UMETNOST I 233 . Na crtežu osnove vide se masivni blokovi zidova koji hrče izv an zgrade kao niz zuba. stvorili su gotički stil. jer su neki romanički glavni brodovi isto toliko visoki u odnosu na širinu. U romaničkim prostorima (kao na sl. Ali je čak i potporni luk ubrzo postao i estetski važan. potporni stupci (tmasivne kosti. 335) nasupro t tome naglašen je ogroman napor potreban da se podupre težina svoda. budućnost goričkog stila ležaja je u gradovima a ne u man astirskim zajednicama. Pa ipak. ve liki prozori u prozorskom zidu i lakoća i vitkost oblika stvaraju jedan očigledno go tički utisak (obratite pažnju kako su zidovi glavnog broda ozidani da izgledaju tank i). od početka XI veka došlo je do snažnog oživljavan a gradskog života. započetoj 11 63. nesumnjivo je potekla iz funk cionalnih razloga. Njih dvojica. Kao što se sećamo. a kratki transept jedva prelazi širinu fasade. Iznad bočnih brodova ovi stupci se pretvaraju u potporne l ukove . neverovatno je zbi jena i celovita za razliku od većih romaničkih crkava. a sve veća važnost gradova osećala se ne samo u ekonomskom i političkom.

31$. koja sija kroz prozort na južnoj strani. sl. Mnogo \·atni je nego ove sličnosti su. ona predstavlja pra\'o remek-delo zrelog. Bogata sku1pturalna dekoracija podseća. a ne kao . svet lošću. Caroli ja nje nog unutrašnjeg proStora. nasuprot tome. 339). stubovima nosači  ma dodati su podupirači da bi naglasili povezanost venikalnih linija. više ne razlikujemo rozetu od njenog okvira . katedrala u Chartresu je sačuvala v ećinu svojih prozora od bojenog stakla (vitraž). ovo pročelje je zadržalo prvobitni izgled. . kubična čvrstina pročelja St-Etiennea u Caenu bila je preobraćena u svoju suštu suprotnost . nezaboravna za svakoga ko ju je doživeo na licu mesta. počeo je da p repravlja katedralu u novom stilu. međutim. pr enosi nam nešto od onog Cudesnog toplog i treperavog utiska koji je podstabo opata Sugera da opiše svoj hor kao ispunjen )Čarobnom. a svod glavn og broda nije više ~estode1ni. godine. 338) i na brižljivo vajane portale Burgundije. sl. čipkaste arkade. vet prema projektantavom osećanju stila. otvori arkada glavnog broda su uži i viši. pa se zbog toga kameni ukrasi na p rozoru koji dele otvor jasno odvajaju od površine zida koji okružuje rozetu. Na slic i 373 vidimo glavni brod O \'e druge građevine. Na stariioj fasadi veliki okrugli prozo r (rozeta) u sredini joo uvek je duboko usečen. dajući joj poetske i simbolične vrednosti. 371). Prva medu njima je način na koj i su pojedinosti spojene u savršeno u ravnoteZenu i logički povezanu celinu. pa oni zbog toga izgledaju kao trupe. Tribine su sada svedene na uske prolaze u okviru debljine samog zida pregr ađene arkadama triforijuma. trosp ratno rcienje. Zapadno pročelje. Ako ovu drugu uporedi mo s Notre-Dame. str .jedna j edina mreža ukrasa pokriva čitavu povriinu. opazitemo da su izvesne osnovne crte očuvane: potporni stupci koj i pojačavaju uglove kula i dele pročelje na tri glavna dela. Ova formalna disciplina obuhvata takođe i skulpturu. koja je sa svoje strane potekla od normanskih romanički h fasada kao što je fasada St-Etiennea u Caenu (v. oni d eluju ugla\'nom kao ogromni raznobojni filtri za rasipanje SVetlosti koji menjaj u kvalitet obične dnevne svetlosti. na fasa di transepta.žarom (za skulpturu zapadnih portala v. t: stvarnosti. što je bilo tako ka rakteristično z a romaniku. Na njegovom planu ogleda se opšta dis pozicija fasade St-Denisa. katedrala u Reim$u. 05vetljen sunčevom svet1o~ću. Koja se vidi na slici 372. Oko 1145. prozirni zidovi-. koje je tako visoko hvalio opat Suger. prozori propuštaju daleko manje svetlosti nego štO bi se očekivalo. medutim.. tačno definisana uloga unutar arhitektonskog obl ika. pa se ponovo pristupilo obnovi izmedu 11 94. koja je tciko oštećena za vreme francuske revolucije pa je najvećim delom obnovl jena. geo metrijskom redu i proporcijama ovde postaje jO! očiglednije i upadlji\ije nego i n a samom St-Denisu. ogromni portali i prozori razlaiu kontinui tet zidnih povriina tako da se Ukupni utisak bliži utisku lake šupljikaste pregrade. Najmonumentaln iji "id spoljašnjosti crkve NotreDame jeste zapadno pročelje (sl. Oko 1225-99. Kolikom je brzinom napredovala ova tendencija u toku prve polovine XIII veka le po se vidi ako se uporedi zapadno pročelje crkve Notre-Dame sa neštO mlađom fasadom južn og transepta. koja prikazuje severni zid g lamog broda. Pedeset godina kasnije. ne može se ni nagovestiti crno-belim fotografijama. na fasade crkava z apadne Francuske (v. lJ isto vreme. kojoj više nije dozv oljeno da spontano (i čestO nekontrolisano) raste. njegov oblik mogao je da izrazi podupiranje (bez obzira kako ga je stvarno obavl jao) na mnogo raznih načina. Projektovana generaciju docnije od Notre-Dame u Parizu. koji je bio u prijateljstvu s opatom Sugerom i gajio iste ideje kao i ovaj. već joj je bila određena. Izuzev skulp ture. i 1220. 246-247). visokog gotičkog s tila. odlike koje odvajaju Notre-Dame od njenih romanički h prethodnica. sve osim zapadnog proče lja katedrale u Chartresu uništeno je po. Jedina među svim većim gotičkim katedralama. godine biskup Charmsa. koje neminO\'no pojačavaju svetlost prozora. značenje Sugerovog naglaska na hannoniji. Naša tabla u boji 22. raspored portala.

Visina zbog koje zastaje dah ov':e je p ostala dominantni dlj. pogledu. 374). i u tehničkom i u estetSko!::::. kosrurski sistem građenja doveden je do 234 GOTICKA UMETNOST .Visoki gotički stil koji se vidi u Chartresu dostiže \Thunac generaciju kasnije u un utrašnjosti katedrale e Amiensu (sl.

.

..

.

.

ovde je bila gl avna briga projektantova: izostavljajući triforijum i upTOŠćavajući osnovu. 3 76).herojsko dabac got ičkog stila prono. Mnogi od istih elemenata zajednički su z a oba pročelja (kao katedrala u kojoj su se krunisali francuski kraljevi. One su pravi nacionalni spomenici. prozori počinju na 3 m od zemlje). mada je njegovo osnovno rcienje p rojektovano svega uideset godina kasnije. n ovi projekti su malobrojniji i ug13vnom mnogo manje ambicioznih razmera. sladunja va elegancija oscta sC' i u arhitektonskom ornamentu. Troyes. ne ostavlja nikakve sumnje da je . ko ja u Parizu stvara OOtru horizontalu između prvog i drugog sprata. postali su vi~i i uži nego pre. Galerija kraljevskih statua. Crkva St-Urbain. zat egnutih i tankih kao opna j u pro~irenoj prozorskoj površini. ona se ra!irila po dotle neuobičajenim mestima. on je stvori o jednu nežnu staklenu krletku (u horu. Prefi njenost u pojedinostima. Str. pročelje katedrale u Reimsu (sl. Jedn a od karakterističnih crkava iz poslednjih godina stoleća. izuzev prozorskih rozeta. a mnootvo pinakla i dalje nagl~ ava neumorni pokre t uvis. granica sigurnosti. tako da eeo zid iznad glavnog broda post3je prozorski zid. Ogromni tro~kOvi za njihovu izgradnju pokriveni su prilozima skupljanim po celoj zemlji i od svih d ruštvenih klasa . koju podu piru potporni lukovi tako tanki da bi se što manjc primcćivali. portali su izbačeni upolje. a odlično organizo\'ane ekipe zidara i vajara koje su se bile obrazovale na gradi· lištima ve likih katedrala prethodnih decenija postepeno se osipaju na manje jedinice. Reims je bio tesno vezan za Pariz).376. Isti n aglasak na vertikalnosti i prozirnosti lepo se prati i na razvoju visokogotičkog p ročelja. podignuta je to liko da se stapa sa arkadom trećeg sprata. 250-252) više nije ogran i čena na jasno ocrtan e zone. U izvesnom pogledu. ne samo na pročelju već j po b okovima tako da spol j~nost počinje da l iči na golubamik za statue. oscćamo da je ovaj talas oduševljenja prciao svoju naj\'i~u tačku: rad na veli kim građevinama započetim u prvoj polovini veka sada se nastavlja sporijim tempom. St·L'rbain u Troyesu (sl. 1261-75. a ne monumentalnost koja stremi u nebo. Unutra!nja logika sistema snažno se ističe u obliku svodova. kao tremovi s fromon ima i s prozorima umesto timpanona iznad ponala. ali su oni u novijoj građevini uklopljeni u sasvim dru kčiju celinu. Sto se više bližimo drugoj polovini XII ! "cka.~to je bilo opipljivo svedočan stvo onog stapanja verske i rodoljub ive revnosti koje je bilo cilj opata Sugera. Katedrale visoke gotike u Francuskoj su usredsređeno ulaganje napora kakvo je svet pre toga malo kad video. Najčuvenije medu njima. svj detalji. sistem sada obuhvata i triforijum. 375) sasvim je supro tno zapadnom pročelju crkve Notre-Dame u Parizu. Ista vitka. GOTteKA UMETNOST / 239 . Vajarska dekoracija (v. Umesto da budu uvučeni.

ali su one često sakrivene ispod raznovrsnosti tipova. s\'c do sada smo se zadržavali na sakralnim građevinama. Ako je s!XIljašnja strana ovog drugog Lounea imal:l još uvek nečeg od neprivlaenog karaktera tI. Crkva St-Mac1ou.navanie $\'eto \·nih građevina srednjeg \'eka pre gotike krajnje fragmentarno. iz četrdcsetih godina XV \'eka Mi govorimo o njoj kao o kući samo zato SlO je Jacques Coeur bio kujundžija i trgovac. nereligiozn:l arhitektura privamog i javnog karaktera postala je u toku XIV i XV veka siorenija nego !to je dotada bil:l. a izg ledi da se saču vaju u oogovarajućoj meri manji. u kojoj treba otkriti tkostil gradevi ne unutar živopisnog spleta linija. Istorija pariskog Louvrea pruža n:l m rečit primer: pn'obima zgrada. minijatura i7. Sve to postaje jedna očaravajuća igra. U pogledu konstrukcije. Oko 1360. Tu još uvek postoj i odbrambeni spoljašnji zid.. doba prip:lda drugoj polovini ovog razdoblja. O\'a činjenica. tako da se sasvim zreli primeri plamene gotike sreću tek u početku XV veka. Dvori!te kućc Ja~quesa Coc:ura.da\'e. Otpočeta 1434. Njeno ime. nije bez zn ačaja. Staviše. Strane koje su bile okrenute d\'orišm pokazivale su veliko bogatstvo arhitektonSkog ornamer. Počeci plamene got ike II stvari dopiru do kraja XIII veka. (Utvrđenja. ugl:lvnom. Simetrično pod ignuta oko četvrtastog d\'ori~a. medutim. Pošto smo u ovom razmatranju srednjovei:ovne arh itekture uglavnom obraćal i pažnju na razvoj stila. odnosi se na mot ive sastavljene od izdubljenih i ispupčenih linija koji su glavna karakteristika ! XIznogotičkih ornamenata na rozetama. ogledaju se is te opšte struje. Arhitekt se pretvorio u vinuoza koji konstruktivni skel et pokriva tako gustim i fantastičnim tkanjem od ornamenata da ga skoro potpuno za klanja. ali je njen J'aZ\'oj bio zausta\'ljen s togodišnjim ratom s Engleskom. Zbog toga je naše po7. 377). društveni. Na s\'etovnim gradevinama. podignuta oko 1200. plamena gotika se ne odlikuje nekim sopstvenim razvojem. Rouen. (SJ. a "ećin:l saču\'anih pri mera iz gotičkog 378. koje znač i da ona lič i na plamen. česlO zastare\'3j u i zbog najmanjeg napretka u ramoj tehnici).. od niske kule . a ne plemi. Ona se sastojala.. tako da je korisni žkot građe\'ina obično mnogo kraći. na primer. ekonomski i praktični činioci o\'de igraju mnogo važniju ulogu ego kod crkvenih projekata. mi znamo kako je izgledao sa jedne divne minij:lwre slikane poeetkom XV veka (vidi tablu II boji 26). godine. 442. 1443-51. kao na crlwi St-Madou u Rouenu (sl. od žitnica do op!tinskih \' ećnica. ali velik:l zgrada iza njega ima mnogo više k:lrakter palate nego tvrđave. Iako ni ovaj drugi Lou\'fe danas više n e postoji. Bourget. godine kralj Charles V prepr:l vio ju jt u raskošnu kraljevsku rezidenciju. koje predsta\'ljaju najtastoljubivije isto kao i najrepreze ntativnijc napore svoga doba. gr:ldena je po strogo funkcionalnom planu zamka toga doha.u i skulpture.: . donžona ili tvrđave okružene debelim zidom. 317. ona je imala udobne odaje za kraljevsku !Xlrodicu i domaće osoblje (obratite pažnju na bezbrojne dimnjake isto kao i raskošno ukrašene dv orane za svečane prilike. o no !XI čemu se St-Madou razlikuje od crkava kao ho je St-Urbain u T royesu jeste r askošno obilje ornamenata. Isti kontra st ja\'lja se i u kući JacquesJ Coeura u Bourgesu.St-Urbain predskazuje poznu ili plamenu fazu gotičke arhitekture. istog rukopis:l daje nam dobru sliku O\'akve dvorane). naravno. u koje spada sve počev od mostova i ut\'rđenja do kraljevskih dvoraca.

a njihov lantiromaničk i . Bernard iz Clairvauxa. Kako da objasnimo ovo brzo širenje gotičke umetnosti? Može se navesti či tav niz činjenica. Reklo bi se da je krajnji razlog medunarodne pobede g0tičke umetnosti ležao u neobičnoj ubedljivosti samog stila i njegovoj sposobnosti da raspaljuje maštu i b udi versko osećanje i kod sveta veoma udaljenog od kulturne kJime Ile-de-Frencea. sada su bile dovršene i proširene. Među katedralama. Iako je toko m tih 379. kao što se sećamo . NEMACKA. ali su ostale nedo\Tšene. a kvadratni hor došao je umesto ap side. poznat pod imenom ranog engleskog stila. Razmotrimo li njenu spoljaSnjoS1. str. naišao van zemlje. ITALIJA Nešto što nas zaista za~uđuje u vezi s goti~kim stilom jeste oduševljen odziv na koji je ovaj tkraljevski francuski stil pariske oblasti. ova stroga cistercitska gotika raširila se po celoj zapadnoj Evropi. stil. stav podsticao ih ie da prihvate izvesne bitne crte g ot i čkog stila. ENGLESKA. niskoj. To što smo jedan odjek Louvr ea mogli naći u boravištu trgovca očiti je dokaz važnosti koju je gradska srednja klasa dostigla krajem srednjeg veka. Pa ipak . pojedinačno ili u kombinaciji: nadmoćna veština francuskih graditelja i vajara. čovek se pita da li ijedno od objašnjenja koje smo pomenuli zaista odgovara suštini pitanja. kao što je bila Kat edraina škola u Chartresu i Univerzitet u Parizu. engleska gotika nije izrasla neposredno iz anglonormanske romanike. 377). Katedrala. veliki intelektualni ugled francuskih središta nauke.·opisne odlike ko je poznajemo sa crkava plamene arhitekture (sl. 380. ona se svodila većinom na dogradiva nje anglo-normanskih građevina. btedrale. U skladu sa asketskim idea lima reda. jasno ocrtani karakter. reformisano g kaluđerskog reda koji je osnovao sv. samo Salisbun ispunja\·a ove uslove (si . ARHITEKTURA. 379-38 1). kada je reformatorski pokret uzeo maha. Ne treba mnogo da nas čudi to što se Engleska pokazala osobito prijemčivom za novi sti l. za manje o d pedeset godina ona je stvorila svo. pinaklima i dekorativnim rezbarijama nagovdtava nam one ži. Dvorište (sl. dok su kritičari u obema zemljama proglasili gotiku za pose ban ~omaći. JO! je znamen itija njegova sposobnost da se prilagodi raznolikim mesnim uslovima . već iz gotike Ile-dc-Francea (koji je u Englesku doneo francuski arhitekt koji je iznova izgradio hor katedrale u Canterbury ju) i cistercitske gotike. Zhog tog istog razloga ciste rcitski arhitekti naročito su naglašavali harmoniju proporcija i preciznost u izradi . ist egnutoj građevini (velika <. deambulatorijuma izrakasto raspoređenih kapela. koji je dominirao u drugoj četvnini Xlll veka. On je. Osno\·. mogao je sebi da pr uži borav~te kome su za uzor poslužila plemićka zdanja.Ali kako je bio i jedan od najbogatijih ljudi svoga vremena. odmah ćemo opaziti koliko se ona ra zlikuje od svojih pandana u Francuskoj i kako bi bilo uzaludno meriti je merilim a francuske gotike. Zbog toga nalazimo veoma malo crkava pro. Tokom druge polovine XII veka. 211). Dekoracij a bilo i<.oje vrste bila je svedena na minimum. Pa ipak.. Salisbury decenija vladala veoma živa građevinska delatnost. 1220-70. Zbijenost i venikalnost ustupili su mesto dugoj. cistercitske opatije bile su sasvim jasno određen.iOTICKA UMETNOST I 241 . 378) sa strmim kro vovima.u stvari t ako dobro da su gotički spomenici Engleske i Nemačke postali objekti kojima se nacij a danas duboko ponosi. Salisbury. strog tip. žestoko optuživao uzlete uobrazilje romaničkog vajarstva. Veoma mnogo engleskih katedrala bilo je započeto otp rilike u isto vreme kad i Durham (v. i uticaj cistercita.ekto\·anih isključiv o u ranom engleskom stilu.

.

jer ovde postoji onaj dominantni vertikaln i naglasak ko~a tako uočlj ivo nema u ranom engleskom stilu (obratite pa1. dok su se IOmjevi smanjili na niske kulice. Gln'ni brod i hor. Promena postaje vrlo očigledna kad uporedimo unutrašnjost katedrale u Salisburyju s horom katedrale u Gloucesteru. nešto više od stoleća ranije. pa zbog toga prozors ki zid izgleda kao da je tućuškanf medu svodove. sl. sas\'im u skladu s karakterom rane engleske gotike u celini. Suprotnost izmedu smelog poleta uvis kule nad ukrsnicom i polagano horizontalno ši renje u ostalim delovima katedrale u Salisburyju nagovcštavaju da se engleska goti ka razvijala u drugom pravcu u toku jednog stol('Ća koje razdvaja ove dve katedral e. vet kao neprekid ni niz lukova i nosača. Kao na pročelju. čttvrtasti istočni deo poreklom je iz cistercitske arhitekture. ali englesko tumačenje ovih elemenata ostavlja s as\'im drukčiji opšti utisak. sL 341 ) .katedrala. U tom pogledu perpendikularni gotički stil 382. takav posrupak je bio tehnička potreba (upor.ovaj metod nagla!avanja njihove posebne funkcije jeste jedno od obeležj a ranog engleskog stila. 1332-57. To je upečatljiv primer engleske IXlZfle gotike. sada je postao st var stila. Salisbury 2J2 GOTlCKA UMET:-l"OST .kula nad presekom glavnog broda i transepta. bila je sagrađena sto godina kasnije nego s\'e oSIalo i viša je nego što je bila prvobitno zamišljena). potlXlrni luci su sagr ađeni samo zbog nekog naknadnog prisećanja. Osnova koja se odlikuje vrlo istaknutim dvostrukim tr anseptom sačuvala je karakter romaničkih zgrada podeljenih na odsečke. kao ŠtO je Chartres (v. opazićemo is te one elemente koji su nam poznati iz unutrašnjosti francuskih crkava tog vremena . međutim prigušeni su njegovi revolucionarni vidovi da bi se održalo jako osećanje povezanosti sa anglo-normanskom proo l ošću. Po ulasku u glavni brod. Kako ovde nema stremljenja u visinu. koja se takode naziva perpen dikularnom. tako da zid glavnog hroda ne vidimo kao niz traveja. Ovi nosači klesani u tamnom mramoru izdvajaju se od OStalog prostora .nju na k olonete koj e se u neprekidnoj liniji spu~taju sa svoda do poda). Ime joj očigledno odgovara. Gloucester. Druga ostrvska kanlkterislika jeste sI-ma krivina svoda glavnog broda. Rebra počinju da se dižu uvis još od triforijuma. 381. horizontalna podela je naglašena na račun v ertikalne. Hor. koja daje jedinstven dramatičan nagla sak. sagradene u drugoj četvrtin i sledećeg stoleća (sL 3 82). Dovoljno je karakteristićno to što je zapadn o proteije postalo pregradni zid koji je širi nego sama crkva i podeljen na slojev e naglašenim horizontalnim pojase\'ima s ornamentima i staruama. 373).katedrala. Ovaj kar akter se može nazvati konzervativnim II pozitivnom smislu: prihvaćen je francuski si stem. U Durhamu.

. kelnska kat eclrala (započeta 1248) predstavlja ČllStoljubiv poku· šaj da se zreli francuski sistem razvije još više od stepena dostignutog u Amiensu.čiji glavni i bočni brodovi imaju i stu visinu .1000: 38."fkvi St Sebaida u Niirnhergu. Medutim. Sve do sredine XIII veka romaničke tradicije s upornim otonskim reminiscencijama preovladivale su i dalje i pored sve češćeg prihvatanja ranogotičkih karakteristika. ostavlja ut isak naglabvanja jedinstva unutrašnjeg prostora.poznate su nam iz romaničke arhitekture (v. medutim. (sl. En glezi su ga ranije primenili i ovaj stil usavršili do krajnjih granica. Hor. opet.ha!lenkircht. Vrhunac je dostignut u čudnom viscćem svodu kapele Henryja VII u Vestminsterskoj opatiji. prilično je karakteristično Št o je ova građevina ostala nedo\'riena sve do modernih vremena.'. ISOl-19. ~t o č ini da čitav svod izgleda kao jedna jedinstvena povriina. zrela gotika lIe-de-Francea snažno je uticala na Rajnsku oblast. U ovoj fantastičnoj shemi.7. ovaj tip je postao osobito omiljen na nemačknm tlu. sl. S druge strane. gde su njegove umetničke mogučnosti bile ispitane u punoj men. a krivina luka koja stremi uvis isto tako je strma kao kod glavnog broda u Sa lisburyju. 3~4) je jedan od mnop:ih lepih pri mera iz sredn je Nemačke. osnovom se podražava kvadratni istočni kraj starih engleskih crkav a. nema propis anog pravca GOTICKA UMETNOST I 243 . koji pokriva eeo svod. Od 1250. erkl'a SI SebaJd. Ovde prostor ima elastičnost i otvOrenost pa nas tako obuh vata kao da slOiimo pod nekim džinovskim baldahinom: tu nema pritiska. godine pri bližno. London. Vmminslerska opatija. kada je dovršena. U Nemačkoj je gotička arhitektura hvatala korena mnogo sporije nego u Engleskoj. Sa razloga koje jO! dobro ne shvatamo. Vehki hor dOZiOan 136172. Niirn~rt. ali ipak i on sadrži tako mnogo crta koje smo upoznali kao engleske da u Evropi ne bi bio sasvim na mestu. 383) i njegovim čvorovima nalik na fenjere koji vise sa ku pastih -lepezac. sagr adenoj prvih godina XVI veka (sl. Ovo. 136\-72. Ovako dekorativna r9. Ona takođe nije imala sledbenika. rebra su dobila sasvim novu ulogu: ona su toliko umnože na da stvaraju ornamentalnu mrežu koia zaklanja granitne linije izmedu traveja. 337).dine c. kIa sičnog_ četvorodelnog svoJa karakteristična je i za plameni stil u Evropi.rada . g <. Mnogo karakterističniii za nemačku gotiku jeste razvita k dvoranske crkve . Ponavljan je m alih jednoličnih plota s ornamentima podseća na zone sa skulpturama na zapadnom proče l ju u Salishuryju. Ovakve crkve . dole: 384. stapaju se u jednu divotnu paradu arhitektonske raskoši. je mnogo srodniji s francuskim izvorima. rebra i !upljikavi ornament . Kapela Henryja VlI.

Firenca 244 I GOTICKA UMETNOST . Osvećena 1208. Glavni brod i hor. moramo se truditi da izbegnemo sll\·iše kruta ili t ehnička merila. Fossanova. Otpočeta oko 129S. Pa ipak. A neprekidna linija srubaca sastavljenih od snopo\·a stabala. 388. Glavni brod i hor. Crkva Sa Croce. kao da ponavlja stalni pokret koji osecama u samom proStOru. njen najveci deo jedva da bi se uopšte smeo nazvati gotičkim. kada prilazimo ovim spomenicima. Glavne uzore na kojima su italijanski arhitekti gradili svoje shvatanje gotičkog stila dali su cisterciti. koje se ne mogu shvatiti kao puki produžetak lokalnog romaničkog stila. ona je dala gradevine jedinstvene lepote i upečatljivosti. . opatijska crha. koji se postepeno razilaze da bi se pretvorili u rebra. Osnova qkve Sa Cr~.\-leren fonnalnim meril ima Ile-dc-Francea.koji bi određivao kuda da upravima korak. 386. Već krajem XII veka ponikle su cistercitske opatije u severnoj i sred387. jer ćemo inače propustiti da odamo priznanje njihovoj jedinstvenoj mcšav ini gotičkih odlika i sredozemne tradicije. Firenca. a ne graditel ji katedrala Ile-de-Francea. Prema tome. Italijanska gotička arhit ektura stoji po strani od arhitekrure u ostaloj Evropi.

izuzev hora zasvodenog krstastim svodovi ma. 387. kao Što i pril iči cistercitskom idealu jednostavnosti. J er čemo odmah osetiti da ovaj pr ostor stvara utisak koji se iz osnova razlikuje od utiska koji ostavljaju ranohr išćanska ili romanička. Zidovi ostaju netaknute. 391 ). iako ima d rvenu tavanicu umesto krstastih svodova... Na njenom za· padnom pročelju nema kula već samo mela nad uhsnicom. teško bismo se odlučili gd e da je stavimo na mapi . Crkva Sta Croce u Firenci.Otpočeo 389.po monumentalnoj iedn ostavnosti sredstava kojima je to dejstvo postignuto.apa· fumo da tu nema ni traga od gotičkog konstruktivnog sistema. mada zasnovani na prelo m· ljenom luku. sami . 386).. Van svake sumnje je da je o vo rezultat svcsnog izbora a ne tehničke ili ekonomske neophodnosti . čiji su projekti rađeni neposredno po obrascu francuskih opatija ovog reda. bilo kako mu drago. Osno\"l katedrale u Firenci njoj Italiji. !\rnolfodi Cambio: kupola Filippa BrunelIeschija. Zašto onda govorimo o crkvi Sta Croce b o gotičkoj? Primena prelomljenog luka sigurno nije dovoli na da opravda ovaj izraz ? Jedan pogled na unutrašnjost rasteraće naše sumnje. atmosfera cele crkve je ipak nesumnjiv o gotička.izbora n3činjenog ne S3mo na temelju tamošnjih obič3ja (setim o se drvenih tavanica toskanske romanike). 390. bili su duhovno s rodni sv. Osnova joj izgleda kao uprošćena verzija Salisburyja. I u osnovi se takode vidi kombin]cija cisterc itskih i ranohri~ćanskih k3rakteristika . nemaju dijagona1nih rebara.jer bi sasvim lepo mogla da bude burgundska ili engles ka. na njihovim crkvama o d početka se ogleda cistercitski uticaj. . bila je osvećena 1208.približno GOTICKA UMETNOST I 245 . k aluđersk i red čiji ie osnivač sv. No. Franja Asiški početkom XIII veka. vet možda i zbog želje da se oživi uspomena na jednostavnost ranohrišćan· skih bazilika. može da polaže pnwo na to da je najveća od svih fran jevačk i h građevina (sl. (U stvari Sta Croce duguje sv oju slavu lepim zidnim slikama. Ako je u crkvi Sta Croce a rhitekt pre svega vodio računa o impresivnoj unutrašnjosti. 389 . katedrala u Fi· renci bila je zami~ljena kao monumentalni spomenik koji se uzdiže iznad čitavog grada (sl. 142(}. a stroga lepota cistercitske gotike morala im se činiti kao iz raz ideala veoma bliskog njihovom.. u Fossanovi. pa su tako imale vodeću ulogu pri učvršćivanju go t i čkog stila na italijanskom tlu. a fino proporcionisana unu trMnjo5t pokazuje izrazitu porodičnu sličnost sa svim cisterotskim opatijama (og vre mena. Sta Croce je van svake sumnj e gOlička. 1296. Bernardu. 388). Ona je u isto vreme remek·delo gotičke arhitekture. prozi rni. Zidovi glavnog broda su oslobodeni težine i .. Prvo-bitni projekt Arnolfa di Cambija iz 1296 . započeta otprilike st o godina posle crkve u Fossanovi. No. pa da se na taj način franjevačko siro· m3Štv eže s najstarijim tradicijama crkve.) Nasuprot crkvi u Fossanovi. prozori su mali. Ako sudimo po snazi njenog emocionalnog dejm:a. Kad ne bismo znali gde se nalazi. jedinstvene povr~ine.. jedmr stavnost i poniznost. 385. ona nema potporni s tubac jer ih drvena tavanica i ne zahteva. Kao kaluđeri prosjaci oji su se zavetovali na siromMtvo.. oko 90 km južno od Rima. Crkve kao ŠtO ie ova u Fossanovi ostavile su dubok utisak na franjevce. Krstasti svodovi. Katedrala u Firenci. godine (sl. arhitektura. Jedna od naj· lepših. kao u gotičkim crkvama na severu a oštro naglašavanje prozora na istočnom kraju go· v ori o dominantnoj ulozi svetlosti isto onako snažno kao i hor opata Sugera u St·Deni su. a arhitektonski detal ji sačuvali su dosta od romaničke čvrstine.36. ona je isra tako duboko franje· vačka i firentinsku .'v1eđutim.

Pročelje iz vremena kada je otpočeta zidanje Sta Croce nije poznat u pojedinostima. 349). Glavni brod i hor. isto kao u Pi zi. dok je u Reimsu bezgranično bogatstvo detalja potčinjeno \'e!ičanstve no jednos tavnoj silueti sa d\'ema kulama. Naju pečatljivija medu njima je velika osmougaona kupola spripojenim polukupolama. jer je pročelje katedrale u Orv ietu manje složeno i mnogo jasnije raščlanjeno nego. katedrale u On·ietu. dok se svi arhitektonski detalji odlikuju masivnoUu i tvrstinom koje izgledaju vik r omaničke nego gotičke. Iako nd to manja od sadašnje gradcvine. dol. dok. katedrala. Amol fo ju je možda prvobitno zamislio kao ogromnu kupolu iznad preseka glavnog broda i uansepta. 347) i s francuskim gotičkim pročeljima s druge.skupljenit a ne sliveni u jednu celi nu. ta tako dramatična odlika francuskih katedrala. Lorenzo Maitani i drugi. sl. <:':oveku se katkad čini da bi čitav aranžman. moti v koji je u krajnjoj liniji poznorimskog porekla (v. a ne lakoće i ljupkosti.211.: 391.: 392. 256-258). Masivni zidovi. Osim prozora iponala na spoljatnosti katedrale u Firenci nema n ičeg gotič kog (potporni luci za podupiranje svoda glavnog broda možda su bili projekto vani. iako u njoj preovlađuje utisak hladnoće i dostojanstvenosti. Ovaj utisak nam može izgledati paradoksalan. Mnogi od njegovih sastavnih deJova potiču iz ovog drugog izvora. si. recimo. koja bi po svom konstruktivnom sistemu trebalo da bude više gotička od njih. OtpočetO oko lJIO. koju je najveći m delom projektovao Lorenzo Maitani. FIrenca. pročelju u Orvietu nedostaje dominantni motiv. Poučno je njeno uporedenje s toskanskim romanički m pročeljima s jedne Strane (kao na sl. verovatno se odlikovala istim osnovnim enama. Medu onima koje su bile zavriene najlepša je fasada katedrale u Orvielu (sL 392). Ali.I~.. ma kako inače lepo uravnotežen. Posebno je karakteristično što je jedan odvojeni kampanil zauze o mestO kula na zapadnom pročelju. čitavo rešenje na neki čudan način deluje kao siĆUŠno. Značajna je činjenica kako je malo ita lijanskih gotiČkih fasada uop~te bilo završeno pre poja\'e renesanse (fas:lda Sta Cr oce i fasada katedrale u Firenci su moderne). s geometrijskim ornamentima od inkrustavanog mennera savršeno se slažu sa krstionicom koja se nalazi na suprotnoj strani (v. ali su sc pokazali izlišnim). bez veze sa svojim stvarnim dime zijama. ali je ona uskoro narasla u džino\'ski prostorni fond zbog koga glavni brod izgleda kao neki prirepak. ta ko da elementi koji ga sačinjavaju izgledaju . u I taliji nikad nije dostiglo istu toliku važnOSt. mi ipak odmah zapažamo da su ti oblici samo stavljeni odozgo na jedno u suštini bazilika1no pročelje slično pročelju katedrale u Pizi. 210. Tako je nezasvođeni prostor crkve Sta Croce verniji odraz novog duha nego katedrala. 246 I GOTICKA UMETNOST . a i lakoća zbog koje podseča na rešetkastu pregradu je takođe očig ledno gotička. p ročelje katedrale u Reims u. Danatnja kupola i pojedinosti njenog rdenja su s a početka XV veka. Krstasti svod s rebrima u glavnom b rodu leži neposredno na ogromnoj arkadi koja naglabva širinu a ne visinu broda. Kule su svedene na kulice da se u visini ne bi takmičile sa srednjim frontonom. koje smo vidali n:l gotičkim crkvama na severu. Ali. U nutrašnjost s druge Strane podseća na Sta Croce. Zapadno pročelje.

mogao da se sklopi ili skloni. Ono što su ostvarili jedva se može nazvati pravom sintezom tradicija severa i juga. dok nam se drugi čini skoro kao mehaničko nagomilavanje pojedi nosti. Ovakve građe vine. ako bi se ukazala potreba. 394). Njen projekt je bio predmet čuvene raspre izmedu mesnih arhitekata i stručnih savetodava ca iz Francuske i Kemačke. veoma očite ako ga uporedimo s pročeljem u Orvieru . 393). jer su ispunjene blistavim mozaicima koji ostavljaju isti utisak kao i gotički bojeni prozori na severu. zgrada o~tine u Firenci (sl. odraz su stranačkih borbi medu političkim partijama. Ako izuzmemo rozetu sk romnih dimenzija i portale. jeste katedrala u Milanu (sl. pa ipak se stariji ob jekt odlikuje skor o zlatarskom preciznošću. opte rećen preterano složenom poznogotičkom dekoracijom. Otpočeta 1298. mi ih ne doživ ljujemo kao čvrste. P osebno pročelje otkriva svoje mane. već kao prozirne. Katedrala u Milanu. Svetovne građevine got ičke Italije pokazuju iste lokalne karakteristike kao i crkve. ali lišen svakog jedinstva osećanja. pa se njegovi veliki delovi sastoje od uokvirenih odeljaka zidne površine. drHt: 3!H. Pa ipak. nalik na tvrđ ave. Otpočeta 1386.lew: 393. godine. pročelje II On'ietu stvarno nema otvom. a istovremeno i najbliža po poreklu sev ernim gradevinama. Oba su komponovana na skoro isti način. Firenca. l'alaz:ro Vecchio. Naprotiv. ona na nas deluje kao usiljen kompromis. U gradovima severne Evrope nema ničega što bi se moglo meriti s upečatljivom strogošću kakvu pokazuje Palazzo Vecchio. započeta 1386. Dal eko najveća gotička crkva na italijanskom tlu. materijalne površine. društv nim klasama j GOTICKA UMETNOST I 247 .

kao idealno stvoreni da se ogledaju u sopstVenoj slici u \'odi Ve likog kanala. možemo pretpostaviti d a su ove ideje utr1e put divnim zapadnim portalima katedrale u Chartresu (sl. 356). p a se ta reakcija može videti ne samo u mimom i svečanom duhu kojim odišu figure i njih ovo. ali još ambicioznije po koncepciji. nasuprot tome. iako njen reč nik najvećim delom potiče iz pozne gotike severne Evrope. započete oko 1145. Zbiienost i žestoki pokret romaničkog vajarstva ustup ili su mesto naglaSavan. Visoka kula ne samo štO simboliše ponos grada. Kako je gospodarila ne samo nad gradom već i nad nj egovom okolinom. pre svega ćemo ostati pod utiskom novog os ećanja za red. 1422--oko 1440. Kuća bogatog čoveka (ili palazzo. Njeni čipka sti ornamenti. nagla· šavaju bitnu realističku u gotičkog V3Jarstva. naravno. ali ove su bile shvaćene kao reljefi koji su uklesani u materijal ponala ili se pomal jaju iz njega.mljem za ljudsku figuru. gizdave građevine kao što je Ca' d'Oro (sl. koja je trebalo da izdrži oružane napade i da oglasi značaj njenog vlasnika.§nosti c rkve S. r~lizam izvire iz reakcije na fantastični i demonski Vid r0maničke umetnosti. Marco (v. sl. duz kojih su poredane visoke figure. Figure na dovratnicima u Chartresu. arhivoltam a i timpanonima nisu više među sobno izmcšane. 395). Na sličan način. javljale su se izdužene figure i na dovrat nicima ili srednjim stubovima . jače izraženoj telesnoj veliči!1i (u~ redite Hrista sa srednjeg timpanona sa Hnst om II Wzeiaya.u simetrije i jasnoće. štO je za posledicu imalo da ove statue izgledaju apstraktnije nego njihove romaničke pret· hodnice. 39 6). Zbog toga su se venecijanski palazzi. iako veća i slotenija. U utisku koji ostavlja njena fasada oseća se i ndto više nego samo prizvuk Is toka. neopterećen i odbrambenom opremom.prv og. Uporedimo li ih s romaničkim portalima. sl. razvili u ljupke. veC i u racionalnoj disciplini simboličnog programa koji leži u osnovi Čitave. 351. već stoje kao posebni entiteti. l\ledutim. ea'd'Oro. Kako se čini. kao da su sve figure odjednom stale mirno. istaknutim porodicama . relativan pojam. 354). čije se značenje u znatno j meri menja prema okolnostima. Na zapadnim portalima Chartresa izgleda kao da o vaj. Ovde smo dakle svedoci razvoja od zaista revolucionarnog značaja . pod uticajem St-Denisa. Od italijanskih gradova jedino je Venecijom upravljalo trgovačko plemst vo. sl. Palazzo Vecchio. Iza njenih zidova s putkarnicama gradska uprava se mogla smatrati zaštićenom od besa razjarene gomile. pridržava se i stog obrasca. a ne pravilo. a njiho\'e glave odišu plemenitošću i čovečnošću koje. VAJARSTVO. Iako se u svom opisu preuređenja St-Denisa ne bavi podrobnije skulpturalnom dekora cijom crk\'~. koje je bilo tako učvršćeno na tom polo~j~ da su unutrašnji nemiri u ovom gradu pred stavljah izuzetak. Tri portala njegovog zapadnog pročelja bila su mnogo veCa i bogatije vajana ne go što 248 I je to bio slu čaj sa severnim romaničkim crkvama. pa celo rc lenje ima mnogo \"eCi domet nego raniji p<mali. one bi bar teorijski mogle da se odvoje od s vojih nosača.tako karakterističnim za život u italijanskim gradovima-država ma. Realizam je. osnovnog koraka prema ponovnom osvajanju slobodne monumentalne skulpture od kraja klasične antike. 280). Sama činjenica što su okr ugle obdarila ih ie mnogo naglašenijom prisutnošću nego što je bilo išta uromaničkom vajars vu. od kojih svaka ima S\"oju osu. :Ka nesreću. 397). opa~ Suger je morao pridavati priličnu važnost oVOJ stram svog poduhva ta. 1150-1420. O ni verovatno predstavljaju najstariji i potpuno zreo primer ranogotičkog vajarstva .395. služila je kao osmatračnica za osmatranje unutrašnjeg i spoljašnjeg nep rijatelja. već im a i izvanredno praktičnu namenu. odi!u istim onim dahom vilinske priče kojeg se sećamo sa spolja. No one neCe zadugo zadržati tu nepomičnost i neprirodne srazmere. figure na nadvrat· nicima. U ovom pogledu osobito je upadlj iv nov način obrade dovratnika (sl. ovaj korak je mogao biti učinjen samo na taj način št o je kruti obličasti oblik stuba tpoza. u suštini su sta tue. svesne svoje odgovornost i prema arhitektonskom okviru. Veneciji. shemc: Dok su utančaniji vidovi ovog programa pnsrupatni samo du . jzraz koji označava svaku veliku kuću u gradu) bil a je u bukva1nom smislu njegova tvrđava. vez ane za stubove.lrimoima romaničkog portala (v. setićemo se. oni su danas u tako jad nom stanju da nam ne govore mnogo o tome kakvu je ulogu opat Suger namenio vajar stvu u čitavoj ideji zgrade koju je imao pred očima.

predstavljaju p~oro~ e. njegovi glav ni elemenu su dovoljno jednostavni da bi ih mogao s~\'a!iti . Sta tue sa dovratnika. Njihova namena Je ~lla da francuske kraljeve proglase za duhovne naslednike starozavetnih kraljeva i da podvuku sklad izmedu GOTICKA UMETNOST . neprekldĐ1 mz koji vezuje sva tri portala. 1 čovek s ulice. kraljeve i kraljice iz Biblije.hu koji je u punoj meri upućen u teologiju škole katedrale u Chartresu.

čak ni ovde .:imo odjeke krutog valjkastog oblika ranogotičkih statua sa dovrat· nika. materijal tunike i ve košulja . Statue sa dovratnika ovih ponala. jako istureni baldahini iznad njih i njihova detaljno obrađena postolja dos lovno su potisnula stubove u senku. Od vremena carskog Rima nismo videli t ako potpuno živu figuru kao štO je ova. Desni timpanon prikazuje Hristovo otelovljenje: Ro· đenje. Kada je katedrala u Chartresu bila ponovo sa· građena.ppostu. Sirina f igura. Još više iz· nenaduje obilje račno zapaženih pojedinosti .la u Chartresu. a ne na nagnutom grebenu kao dotle. uokvireno g znacima Zodijaka i njihovim zemaljskim paralelama . Zapadni portal. duh krstaških ratova udahnut je u s voj najuzviSeniji oblik. Na levom timpanonu . U ovom idealnom portretu Hristovog vojnika. Možda su zbog toga i ohe fasade na transeptu dobile po tri velika i raskošno vajana portala s t removima. nije se mogao razviti direktno iz i zduženih sratua sa stubova zapadne fasade Ola. dok su apostoli okupljeni ispod timpanona. vitez sa le ve strane. godine. okružen simbolima jev anđelista. ali. a sv.godišnjim ciklusom koji se stalno ponavlja. Oko 1145-70. Teodor. najzad. kao štO je grupa prika· zana na slici 39 8. Sretenje i Malog Hrista na krilu Bogorodice (koja u isto vreme predstavlj a i crkvu).oru· žje. U trojici svetaca sa desne strane nal:'. pojavljuje se izna d glavnog portala kao Sudija i Vladar svemira (Pantokrator). katedr. a dvadeset i četiri prvosvešteni ka iz Apokalipse u arhivoltama. Hrista iz Vaznesenja. najupečatljivija odlika statue nije n jen realizam.rtresao On oteIovljuje i jednu i dru gu. dok su u arhivoltama personifikacije i predstave slobodnih umetnosti . GOTICKA UMETNOST I 249 . nebeskog Hrista.ljudska mudrost koja iskazuje poštova· nje Hristovoj mudrosti. Pa ipak. opisuje slabu. umesto da je prava.radovima u toku dvanaest m eseci .a pre svega organski sklop tela. ali primetnu krivinu u obliku 510\·a S. sveštenika (ili biskupa) i kraljeva . Teodora. naprotiv. a osa njegovo g tela. U tom trenutku. simbioza statue i stuba počela je da se razlaže. posle požara 1195. već stoji sasvim neusiljeno. već. glave više nisu strogo u liniji sa srednjom osom tela.svetovne i duhovne vlasti.ideal koji je opa t Suger stalno isticao. kraljevski por· tali zapadnog pročelja morali su se činiti prilično mali i staromodni u odnosu na novu zgradu. Njegove noge p očivaju na vodoravnoj platfonni. isto toliko 396. slično klasičnom Contra. Stil S"tl. vedra i uravnotežena slika čoveka koju taj realizam izražav a. Sam Hristos predstavljen na prestolu. predstavljaju ranu fazu zrele gotičke skulpture. vidimo vanvremenskog.

Ovde draperije. Veza s Nicolasom iz Verduna postaje upadljivo jasna u Smrti Bogorodice (sl. Tražiti da dve statue sa dovratnika odigraj II jedan narativni prizor kao što je ovaj. sl. Ali koliko je on topliji j rećitiji u Strasburgu nego u Dafni! Vrh unac gotičkog klasicizma dostignut je u nekim statuama na katedrali u Reimsu. Statue na dovramiku. ponal južnog transepIa. 358. 399) na t impanonu katedrale u Strasbourgu. S druge strane. prCQbražujuči ga od ra nogotičkog u klasično z relo gotičko vajarstvo. Zaista je karakteristično da krivina u obliku slova S. koji smo pratili u jednom ranijem pog lavlju od Reniera iz Huya do Nicolasa iz Verduna (upor. dominira kako iz profila tako i en fau.sećamo se kako je ušao u hrišćansku umetnost za vreme drugog zlatnog doba u Vizantij i (v. 284). katedrala u Chartresu. ono što ovo delo obeleža\ 'a kao gotičko. jeste duboko osećanje nežnosti koja prožima čita\' prizor i osećatno da neko zajedničko osećanje vezuje ove figure. nosač i potisnuti II pozadinu. ne bi se moglo ni z amisliti uranogot ičkom vajarstvu. pokreti i gestovi odišu klasičnim dahom ko ji podseća na k!osternojburški oltar (sL 365). tipovi lica. a fizička zapremina tela je još više naglašena vodo250 I GOTICKA UMETNOST . počel a je da se javlja i u monumentalnom vajarstvu. katedrala u Chartresu važnu tradiciju: klasicizam iz doline Meuse. Kraj em XII veka ova struja. Starue na dOl'fatniku.liima na transeptu katedrale u Chanrcsu. 391. savremenom s port. 365). a ne romanič ka. desno). sl. I ovaj kvalitet patosa takođe ima klasične koren e . joo uočljivija nego kod sv. Teodora.398. dotada ograničena na rad II metalu i minijature. među k ojima je najpoznatija kompozicija Posete (sL 400. Oko 121S20. Cinjenica ŠtO one to sada čine pokazuje u kolikoj s u meri stubm. 364. sposobnost da opšte pogledom i li gestom kakvu dotada nismo sreli. zapadni portal.

javljaju se u kompoziciji Blagovesli (sl. 400. pa se zato medu remskim skulpturama uočava nekoliko iasno odre denih stilova. dole). Melhisadek.njegova kosa i brada su joJ bogatije ukovrdtene. godine vajari zapadnih portala crkve Notre-Dame u Parizu. naglašen osmeh. gogodine stVorili pariski majstori koji su radili za kraljevski dvor. medutim. ali je nj ihov klasicizam mnogo monumen~ talniji. ravnim naborima na struku. Ovaj telegantni stil« koji su oko 1240. vertikalnom osam tela i uspravnim cevastim naborima koji se stiču pod oštri m uglom. Mi ćemo osećati njegovo dejstvo u toku mnogih narednih godina . odatle je on putovao u Reims isto kao i u Amiens (v. Oko 1220. Smrt Bogl1Tooict. Teodbra u Cha rtresuj Avram. u odeći srednjovekovnog viteza. timpanon na portalu južnog transepta. Odnos medu dvema tenama odlikuje se onom istom ljudsk om toplinom i saoseeanjem koje smo sreli na timpanonu u Stras~ bourgu. One nas u tolikoj meri podsećaju na matron e antičkog Rima (uporedi sl.JtfJo:. 403. stil koji SU verovatno pronašli oko 1220. pokazuje jasno svoje poreklo koje vuče od anđela iz remskih BlagoveStI . Bogorodica je rađena u stro~ gom stilu. u obliku slova S. 401). Oko 122~S. Katedrala u Strasbourgu. okruglo lice uo kvireno kovrdžama. dole:400. Karakterističan primer je divna grupa Melhis adeka i Avrama. levo). naprotiv. u toku sledećih decen ija će se raširiti nadaleko i naširoko j ubrzo je postao. uzorni obrazac za zrelu gotičku skulpturu. čvrste oblike. Dva od njih. ši roku i bogato naglašenu draperijU. sl. bilo je neophodno potratiti usluge majstora i radionica mnog ih drugih gradilišta. draperija još ras~ GOTICKA UMETNOST I ~ . snažnu krivu liniju vitkog tela. upadljivo je ljubak: zapažamo simo.399. Zbog bogatog vaiarskog programa za r ernsku ka~ tedralu. {~i l ~ zapadni portal katedrale u Reimsu. s ukočenom. oba očigledno razli~ čita od stila Posete. ne samo u Francuskoj već i izvan nje. Uticaj samo Nicolasa iz Ver-duna teško da bi mog ao stvoriti tako zaokrugljene. isklesana malo posle sredine XIII veka za unutrašnji zapadni zid k atedrale u Reimsu (sl. joJ uvek podseća na snažni realizam $tl. 228) da se pitamo nije li umetnik bio neposredno nada hnut velikim rimskim skulpturama. Anđeo. u stvari.

Statua je doslovno bestelesna . Ipak je Jasno d a Pariska Bogorodica ne predstavlja ni povratak romanici niti. I sama ljudska figura sada postaje čudno !upljikava i aps traktna. Posle 12 S]' demD: 402. na sto pedeset godina koje dele Parisku Bogorodicu od zapadnih portala Cha rtresa. Tako se Cuvena Pariska Bogorodica (sl. Notre-DIUlle. Upoređen s ovakvom nadzemaljskom ljup košću.ijene linije zavladale gotičkom um eUlo§ĆU u celoj severnoj Evropi otprilike OCI 1250. unutrašnji upadni zid katedrale u Rdnuu. Para Početak ko§nije široka. Kad pogledamo un azad. XIV veka. potpuno odba civanje starije realistične struje. Duboko urez ane i o§tro istaknute brazde odaju novostečeno poznavanje efekta svetlosti i senke k oji izgledaju viAe slikarski nego vajarski. meko iz\. tako da se telo skoro sasvim gubi u bogatoj igri nabora. jer su izbočine bile svedene do minimuma i izgledaju kao l inije. teško možemo objasniti Wto su ova sladunjava elegancija i kaligrafslc.. a isto se može reći i za način kako su fig ure postavljene u svoje nite. moramo se upitati šta je dovelo do tog udaljavan ja od realizma ranog i kl asičnog. premda sadrži klicu baš o ih osobina koje su tako upečatljivo izražene u Pariskoj BogorodiCI. Pola veka kasnije i poslednji trag klasicizma iAčeza o je iz gotičke skulpture. MtlhiJadrll i AIlr4m. pak. zrelog gotičkog \·ajarstva. Paris/uJ &fIlTodita.e. a ne kao zapremine. Gotički realizam nikad nije pripadao sveobuhvatn oj vrsti. do 1400. on je bio .njen izvijeni stav ne ma vik nikakve veze s klasičnim conlrappoSlOm. 402) u katedrali Notre-Dame sast oji uglavnom iz §upljina. godine.orl: 401. Uprkos činjenici štO je novi stil bio pod pokrovitelj scvom dvora i §to je uživao poseban ugled.realizam osobitog" usredsređen na posebne pojedinosti a ne na sveukupni 252 I GOTICKA UMETNOST . anđeo iz remskih Blugovmi izgleda zaista čvrst i opipljiv.

predstavlja srž gotičke umetnosti. Oko l23O-S0. Ova statua je na taj način sačuvala svoju emocionalnu d raž koja je vezuje za Smre Bogorodice u Strasbourgu i Pomu iz Reimsa. Oko 1220-30. kvq: 404. Njegova najkaraktttističnija ostvarenja nisu klasično orijent isane statue sa Jovratnika i kompozicije sa timpanona sa početka XIII veka. avfllSl). Ovaj pris ni realizam satuV80 se čak i u ok\iru apstrakmog formalizma Pariske Bogorodice.lni radovi (fun. Dorćcstcrska OPItiji. kao ~to su Mesečni radovi u četvorolisnim okvirima na fasadi katedrale u Amiensu (sl.iul. s izvrsnim zapažanjem svakodnevnog života. već skul pture manjih dimenzija. I upravo ta draž. ZrIllri ZodiiaJea i Mu. GOTICKA UMETNOST I 253 . već potpuno kao dete obič nog čovek a koje se igra majčinim velom. OUordshirc sklop vidljivog sveta.Icm: 403. a ne realizam ili klasicizam sami po sebi. zapadno pročelje katedrale u Amiensu. 403). koji se ovde javlja ne kao Spasitelj u min ijaturi koji strogo posma· tra gledaoce pravo u lice. vidimo ga u malom Hristu. Grob viteza.

čije je najpoznatije delo veličanstvena serija statua i reljefa koje je klesao oko 1250--60. godine stil katedrale u Chartresu jedva da je naišao na neki odjek izvan Francuske . kao što je Judin poljubac (sl. koje nisu budile ikonoboračku revnost protivnika katolicizma. imale versko značenje koje bi moglo pomoći da se shvati njihova ne odoljiva izražajna snaga. ovom dramatičnom figurom či ja agonija tako čudno podseća na Gala na umoru (v.ali. Najbogatiji materijal na m pružaju grobnice. koja je obuhv atala dubok trem s frontonom. slavi se uspomena na kr staše koji su poginuli u borbi za Svetu zemlju. kao grobovi H ristovih vojnika. već II snažnoj akciji palog junaka koji se bori do poslednjeg daha. za razliku od lirizma timpanona u Strasbourgu ili Posete u Reimsu. tri figure uokviruju otvor koj i vezuje glavni bro d s oltarom. Počev od dvadeseti h godina XIII veka. On nam prikazuje pokojnika ne u stavu pokoja. Oko 1250-60. nahorskoj pregradi. Hristovo stradanje postaje ljudska stvarnost zbog nagl aska na težini i zapremini Spasiteije\"og tela. napredovalo je neverovatno brzim tempom.":~ke arhitekture. koji nema paralele s one strane LamanŠ3. kada je jednom krenulo. izražavaju bol retitije nego ikada ranije. judin poljubac. naš vajar je svetu temu s\"og dela preneo na zemlju i u fizičk om i u osetajnom pogledu.lIedrala u :\aumburgu. Na žalost. Sirenje gotičkog vajarsrva u Nemačkoj se može lakše pratiti. Međutim. RQj~te. Rmp Će (sl. one spadaju među najl~a ostvarenja gotič kog vajarstva. 406) s nezaboravnim kont rastom 254 I GOTICKA UME TNOS T . iako je nemačka arhi tektura toga vremena bila pretežno romanička.405. Put je. Katedn. Ako je tako. U svakom slUčaju. Sirenje gotičkog vajarstva izvan granica Francuske počelo je tek oko 1200. Patos ovih figura je herojski i dra mski. kao što je i stvorila svoju verziju gOI. Isto snažno osećanje preoviaduje u prizorima iz Stradanja. jednog zaista genijalnog umetnika. 177). Majstor iz Naumburga se može nazv ati Skopaso\'im srodnikom po karakteru. godine za kated ralu u Naumburgu. sl. Oko 1250-60. Ov amo spada jedan tip. za vreme reformacije uništeno je toliko mnogo dela engleskog gotičkog vaja rstva da njegov razvoj možemo pratiti samo sa prilično teškoća. Ako kla sično gotičko vajarstvo poziva na poređenje s Fidijom. nemački majstori izučeni u vajarskim radionicama pri velikim fra ncuskim katedralama. a Jovan i Marija. kao što je slučaj s veeinom srednjovekovnih grobova. ilustrovan divnim primerom na slici 404. obraćajući ~e gledao cu. U skladu s jednom starom tradicijom. Sve ove odlike se jasno mogu uočiti U stilu Ma jstora iz Naumburga. presađivali su novi stil u svojoj otadžbini. Postavljajući grupu onako kako je to učinio (a ne iznad pregrade. na horskoj pregradI.1a u Naumburgu. Zato je nemačke vajar stvo pokazivalo sklonost da bude manje vezano za svoj arhitektonski okvir (naj l ep~a dela često su stvarana za unutrašnjost crkve a ne za njihovu spoljašnost) a ovo j e opet dozvolilo da se II vajarsrvu razviju individualnost i izražajna sloboda veća nego što ih pokazuju francuski uzori. 405) je sredi~ni objekt horske pregrade. kako je to bilo uobičajeno). čak ni posle sredine ovog veka Ne mačka se nije takmičiIa s velikim vajarskim ciklusima Francuske.. verova tno. K. 406. prokrčila Engleska. one bi.

.

. _ ...._ .T .......... <-. " $0..._ _ "'rM_n:_'..........

"W'rr.............. _---_....._ . '·.' _ .... _. " n .........

.

. gur. Među njima j e i ču\'eni par Ekkehard jUta (sl. koja je poslužila kao koren za e ngleski izraz tpity. visina 87. Najkarakterističniji i najra§ireniji tip andachubilda bila je Piela (indijanska reč izvedena od latinske tieras.50 CIJI. Petra koji potrže mač. sL 398). Očigledno je da je svrha dela bila da izazove takvo neodoljivo osećanje užasa i j ada da gledalac potpuno identifikuje svoje osećanje s osećanj ima ojađene Bogorodice. U jevanđelskim opisima stradanja nema ovakvo~ prizora. On ie verovatno bio pronaden . Cesto se nazivaju nemačkim imenom andachubifd zato što je Ne· mačka odigrala glavnu ulo gu u njihovom razvoju. medutim. Primer koji je prikazan na slici 408 potiče iz isto g razdoblja kao i Pariska Bogr:rrodica. onakvo kakvo s mo ga dosada upoznali.jad i . priljubljene uz podupirače u horu. . međutim. Kao većina takvih grupa. Gotičko vajarstvo. Bonn GOTICKA UMETNOST I 259 . tela i udovi tanki i ukočeni kao u lu tke.izmučena lica.kao tragičan pandan poznato m motivu B0gorodice s detetom. Početak XIV veka. Ovde je realizam post ao samo nosilac izraza . dok su. Najzad. 407).izmedu Hristove krotkosti i žestokog sv. namenjenih za privatne potrebe vernika. ElWhtJrd i Ula. odražava želju da tradicionalnim tema· ma hrišćanske umetnosti da j tO veću emocionalnu snagu.nc znamo tačno kada i gde . stvorio ličnost tako jasno određenu i snažnu kao da ih je žive portretisao. Teodorom u Chartresu (v. Pred kraj XIII veka iz o\'e nove tendencije rodila se nova vrsta religioznih kipova. To je predstava Bogorodice koja oplakuje mrtvog Hrista. on je od svakoga. i ova je rezana u drvetu. Pokrajinski muzej. katedrala u Naumburgu Oko 1250--60. PUta.piety. Poučno je upor editi ih sa w. Iako ovi ljudi i žene nisu bili savremenici umetnika. obojena živim bojama da bi se pojačalo njeno dejstvo. sasujenom krvlju pokrivene rane Hris· tove p ovećane su skoro do grotesknog.: 407. tu su statue p lemića vezanih za osnivanje katedrale. on ih je znao samo kao imena u hronikama. dtnlO: 408.pobožnost). Drvo.

povezanu celinu. Portal karruzijanskog manastira u Ownpmolu.8S m. ali su figure postaJe tako velike i obimne da skoro guJe arhit ektonski okvir. a Sluterova ostala dela pripad aju drugoj kategoriji. godine ponovo nalazimo interesovanje za težinu i zapreminu udružena s obnovl jenom pobudom da se ispituje opipljiva stvarnOSt. podseća na monumentalne statue na porta1ima kat edrala XIII veka. Visina figura oto 1. simbolični k1adenac . koji je izradio 1385-93.1astiru u Champmolu (s l.). Kartuzijanski manastir u Champmolu. godine. reklo bi se. 409) .n a oblik portala. ima malo dodirnih crta s ParisJwm &gorodic om. l39S-1406. kao i Raspeće u Naumburgu. predikaonice itd. 410). 280). Claus Slutcr. godine.premda spretno . Najjaa utisak me du njima ostavlja Mojsijttl kJadetlQC u karruzijanskom ma. Dosta je karakteristično to što portal Champmola nije prokrčio put za obnovu skul pture na arhitekturi. Oaus Slutcr. l38S-9). On je ostao usamljen napor. kao u Chartresu. U oba primera vajarsJ:. Notre-Dame ili Rei msu. vajar nizozemskog porekla. Portal karruzijanskog manastira II Champmolu (sl. MojrijtfJ kJadmoc. kod Dijona Na prvi pogled naša Pieta. Njen najveći nosilac bio je Claus Sluter.dtJnD. kod Dijona . Tek posl e 1350. doll: 410. u službi burgu ndskog vojvode u Di jonu. Pa ipak. a nije se razvila iz njega. koju u nedostatku boljeg izraza moramo označiti kao crkveni mobilijar (grobnice. 409. Ova struja je dostigla vrhunac oko 1400. Na ovim delima skulptura velikih dimen zija kombinO\'QIla je s arhitektonskim okvirom malih dimenzija. obema su s\'Ojstvene ona mrlavOSt i tSplasnutostc koja je karakteri stična odlika umetnosti severne Evrope od kraja XIII do sredine XIV veka. za \'reme takozvanog međunarodnog stila (o tome vidi str.a kompozicija prosto je bila nanesena . Ovaj utisak ne dolazi samo od veličine i smele trodimenzionalnosti skulptura već i od činjenice što su statue na dovratnicima (vojvoda Filip Smeli i nje gova žena s pratnjom svetaca zaštitnika) okrenute Bogorodici na crimou tako da svih pet figura stvaraju jednu monolitnu.

U veličanstvenom Mojsiju sažete su sve osobine Sluterovi h statua sa portala. I sam Sluter ostavio nam je dva sjajna primera u glavama vojvode i vojvotkinje na portalu manastira. Nicob Pisano. Italija stoji p o strani od ostale Evrope. odlikuje se punom indlvidualnolću portreta. raskošno drapirana odeća obavija masivno telo kao kakva \ 'elika ljultura. isto kao i u arhitekturi. dalo prve prave portrete posle kasne antike. detalj sa mermerne predikaonice. Katedrala. U lsaiji. godine. Proučavanje italijanskog gotičkog vajarstva ostavili smo za kraj. Rodmjt Hm/ovo. ovi vidovi stila našeg umetnika manje su nagl~eni. Najstarije gotičko vajarstvo na italijanskom tlu bilo j e. koji je na svom dvoru pored domaćih umetnik a upOOljavao i Francuze i Nemce. Meka.koji podupiru ledima četiri statue. Mermema pređikaonica. jer je vajarstVo koje je dostiglo vrhunac u delu Clausa Slutera. zatO Ito i na ovom polju. u Apuliji i na Siciliji. u svom razvoju. Giovanni (lisano. Od dela čijem je stvaranju on dao podstrek malo j e sačuvano. ono što nam pada u oči jeste precizni i majstorski realizam svake pojedino sti. Piza. po svoj prilici. ali je očigledno da je on najvjje voleo jako izražen klasični stil čiji je kor en bio u statuama portala na transeptu katedrale u Chartresu i grupe Poute iz Re imsa. Ovaj stil ne samo §to je bio pogodan likovni gtm: 411. Kntionica. Mojsije i drugi starozavetni proroci. Paa dcmOtCTl: 41:1. nabujali oblici kao da se pružaju u okolni prostor. a na čijem je vrhu nekada bilo Raspeće. Glava. o krenutom u1evo na naloj slici. dtsno: 413. Paa . 1302-10. detalj II mermerne predikaonice u mtionja. za razliku od Mojsijeve . Ovaj utisak nas ne vara. od beznačajnih sitnica odeće do građe izborane kože. 1259--60. teritori ji pod vlalću nemačkog cara Friedricha II. B~ ta privrženost opipljivom i posebnom je ono što izdvaja njegov realizam od Ostal ih dela u ovom stilu XnI veka. rcšeni da od nj ega osvoje Ito više (obratite pažnju na upolje isturenu spiralu svitka). stvoreno na krajnjem jugu. Naprotiv. počev otprilike od tJSO. RodlnjeHmlO'lJO.

i poučnoj . 411). koji je u sebi video nasleđnika antičkih cezara već se takođe lako ukl apao u klasične tendencije italijanskog romaničkog vajarstva (v. podsećaju na elegantni stil s pariskog kraljevskog dVora. vi~e ne podsećaju na klasičnu s tarinu niti na grupu Posett IZ KemlSa. u draperi jama koje se spu!taju u glatkim talasastim naborima.o. 224). gore str. Na predikaonici pizanske krstionice duh klasicizma je zaiSta tako snažan. Giovanni Pismo. Pročelje katednle u Om etu izraz za vladara. Lorenzo Maitani. \1slna 68./n. Giovanni. Ako Nicolino Rođenje Hristovo deluje na nas u su~tini kao niz ispupčenih zaobljenih masa. s druge Strane. mi svakako nalazimo takve elemente u opisu lukova. I na njoj se nalazi Rodenje HnstOflO (sl. Giovannijeve vitke izvijene figure. Ovakva obrada r eljefa. zavriio je mermernu predikaonicu u krStionici katedrale u Pizi (sl. Giovannijevo izgleda kao da je načinjeno od samih udubljenja i ~upljina. ispupčenim obli cima govori nam da je Nicola Pisano poznavao rimske sarkofage (upor. Figure nisu vi Je gusto zbijene. Oko 1320. takođe obdaren vajar. a svakoj figuri doddjen je njen deo prostora. GUstO zbijene figure. napravio je mermern u predikaonicu za katedralu u Pizi. A s ovom promenom došao je i novi postupak u izradi reljefa: za Gio\ 'annija Pisana proStor je isto toliko važan koliko i plastičan oblik.i u izvesnom smislu poslednjeg . bilo da gledamo na arhitektonski okvir bilo na rezbarene delove.so cm. koji je postao uzorna formula gotike u drugoj polovi ni XIII veka. da se gotički el ementi na prvi pogled teško mogu otkriti. 262 I GOTICKA UMETNOST . nema ju paralele u gotičkom vajarstvu severa (osim KQdenja na ploči su prikazane Blagoves ti i pastiri u polju kada primaju radosne glase o rođenju Hrista). kao ho se i može očekivati. 415. Kated"ra. koja je do tačke prskanja nabijena čvrstim. godine (godine Friedrichove smrti). Njegovo delo je bilo dobro opisano kao delo .suprotnosti. Ali. Mermer. Umesto toga. kao plitke kutije. Pola veka kasnije Nicolin sin. pa ipak. Madona. 263). Godine 1260. koji je dobo u Toskanu iz Juine Italije oko 1250. 412). sl. SIraIni sud (detalj)..od srednjo\'ekovnih klasičara•. Prato dolt: 416. JOO upečat ljiviji je možda gotički karakter ljudskog osećanja II narativnim prizorima k ao ~to je Rodenje Hristovo (sl.najvećeg . 41 3). ona sto je u oštroj . sada su dm'oljno razmaknute da bismo mogli videti i predeo koj i ih uokviruje. Tak va je bila umetnička prošlost Nicole Pisana. 414. u obliku kapitela i u figurama u stojećem stavu na uglovima (koje liče na potomke statua manjih dimenzija s do\'ramika francuskih gotičkih katedrala). Oba dela imaju dosta dodirnih tačaka. Oko 1315.

Giovanni Pisano je dakle bio. Iako je Veronu držao kao feudalno dobro dobijeno od nemačkog cara. Njegova vrlo slobodna 417. oseeamo onaj duh ljudskog saosećanja po kome se gotik a razlikuje od romanike. Ova visoka konstrukcija sagrađe na odmah ispred crkve Sta Maria Antica sastoji se od zasvedenog baldahina koji k rije sarkofag. Muzej. Trodimenzionalna čvrstina modelovanja je još više nagl ašena izrazitim okretom glave i izbočenim levim bokom. Oči gledno je da ovo nije Hristov vojnik. zapažamo takođe krupne nabore nal ik na podupirače koji pričvršćuju statuu za postolje. kao da stoji na vetrometini na vrhu brda na če lu svojih trupa. Predstavljen na teško oklopljenom konju. kao što su predikaonice. on to čini samo u granicama. kao što se sećam o. Cak i ovde. 1330. Vero na 418.30 cm. nije kl'staški vitez i nikakvo otelovljenje vitclkog ideala. škrinj e i nadgrobni spomenici. pokazujući na taj način svoju težnju za apsolutnom vlašću azijatskog vlastodclc . 357). Pa ipak. lice je razvukao II širok osmeh. koga se danas sećamo u glavnom kao zaštitnika i prijatelja Danteovog. Jaoobello i Pierpaolo dalle I\usegne. a nad njim se diže zarubljena piramida. Medu ovim poslednjim najznačajniji je. kao što su statue u niša ma ili reljefi manjih dimenzija koji pokrivaju zidne površine (upor. Mermer. Relje f koji prikazuje muke prokletih iz Strašnog suda na najjužnijem pilastru (sl. koje su bile žarišta arhitektonskog i vajarskog pregnuća. Umesto njih često nalazimo sačuvane tragove romaničkih tradicija skulpture na arhitekturi. a ne samo z gražavanje. Lorenzo Maitani pokrio je široke pilasfre izmedu portala relje fnim rezbarijama nežnim kao čipka. Cana Grande della Scala. kako smo ga mi nazvali. U k atedrali u Orvietu. već neprikriveno slavlj enje moći. 416) o mogućuje poučno upoređenje sa sličnim prizorima II romaničkoj umetnosti (kao na sl.gotičke izvijenostit još očiglednije otkriv a ovu vezu nego izgled en face). nazivao je sebe tveli kim kanom«. kako se čini. 353). 1394. sl. na horskoj pregradi. horske pregrade. s njegove grobnice. Ako se italijansko gotičko vajarstvo nije takmičilo s obimn im skulpturalnim programima severne Evrope. Apelleli. visina oko 134. ali grešnici sada bude sažaljenje. spomenik za g robnicu gospodara Verone. bio je zaista izuzetna figura. 414. van svake je sumnje da je statua iz Prata rađena prema francuskom prototipu koji je morao biti sličan Parisko j Bogorodici (izgled s leđa. 417). pa ih zapažamo tek kad im priđemo sasvim blizu. Francuski gotički portal i njegove statue na dovratnicima i bo gato vajani timpanoni nisu uopšte bili omiljeni na Jugu. pristao uz onu struju tbestelesnosti« ko ju smo sreli severno od Alpa oko 1300. Ali. Konianil~statuaCal!aGrandeddla Scala. godine. možda. ne mogu se takmičiti s francuskim katedralama. Crkva S. Marco. Venecija GOTICKA UM ET NOST I 263 . s mačem II ruci. dakle. Cudovišta iz ada su opaka kao i ranije. a da pokaže najvcće samopouzdanje. s nagovcltajem . Can Grande. ovaj vladalac prikaza n je u punom oklopu. 415) odmah II n ama budi sećanje na Nicolin stil. ono se odlikovalo na polju crkvenog mobilijara. koja nosi konjaničku statuu p okojnika (sl. Fasade italijanskih gotičkih crkava. U poredena s Pariskom Bogorodicom njegova Madona u Pratu (sl.

razliku od got ićke arhitekture i vajarsmr. bojeno Staklo zamenilo je ilummirane rukopise koji su bili vodeća grana slikarstva. kada je pobedio na konkursu za bogato ukrašen a bronzana vrata za krstionicu u Firenci.' 413) zapazili smo smelo novo naglašavanje proStornog okvira. naravno. s koro odmah se rodilo i novo shvatanje monumentalne skulpture. PoštO je proizvodnja bojenog stakla bila vezana za \'elike radionice pri katedralama.nepromen1jiva svetlost« kupala unutra§njost crkve. koji je cvetao u zapadnoj Evropi izmedu 1400. ogledalo su težnje kB. Njegov najistaknutiji predStavnik u italijanskom vajarsrvu je Lor enzo Ghiberti. Ghiberti u jednom pogledu dokazu je da je pravi Italijan: svojim divljenjem prema klasičnom vajarsrvu. SLIKARSTVO: 1200-1420. Ovde je naj umetnik oživeo tradiciju klasici zma koja je dostigla vrhunac u ~icoH Pisanu ali je postepeno izumrla tokom XIV v eka.oblik po tradiciji rezervisan za imperatore . Srećemo ga prvi put 1401-1402. bronu. posebno naglašava čudesni utisak koji ostavljaju prozori od obojenog st akla. koji je kao mladić morao biti u bliskom dodiru s francuskom umetnošĆU. trtt:ooonj. sl. Marco u Veneciji (sl. koje je posv edoteno divnim nagim torzom Isakovim. ali taj stil nije zahtevao nikakve radikalne promene u slikarstvu. Marca nalazimo se na pragu . Figure u meko dl1lpiranoj širokoj odeći za driavaju d\'orsku eleganciju čak i kada učestvuju u prizorima punim žestine. pr ema tome. jer realizam medunarod nog stila nije obuhvatio i oblast osećanja. gde nailazimo na istu pažnj u poklonjenu prostornoj dubini i atmosferi (v. bilo sastavni deo gotičke arhitekture od samog početka. 280). Tokom sledeće polovine veka. on priprema put za veliku revoluciju koja će obeležiti drugu deceniju XV veka u firentinskoj umetnosti a koju mi nazivamo ranom konjanička statua . čiji je dramatični početak zabeležen na St-Den isu i Chartresu. ma ko liko da njegovo delo duguje francuskom uticaju.. Hr' sku prirodu tako i za tad:clnji ukus.1:onskog stila. kad su got ičke gradevine postale jot više ske1etnc. Firenca da kompoziciji donekle nedostaje dramska snaga. pa su tako 1200. Pa ipak. Ghiberti je isto tako i naslednik Giovannija Pisana. Bojeno staklo je.izrafava istu tu težnju na vizuelan način. 393). godine. V eličanstveni AvaTokom druge polovine XIV veka severna Italija pokazala se kao osobito gostoljubi va prema umetnitkim uticajima koji su dolazili preko Alpa. tehnika s likanja u bojenom staklu bila je usavriena već u doba romanike. (Bilo mu je potrebno više od dve decenij . Narodni muze j. ali j e stil njihovih kompozicija ostao romanički. Iz novog arhitel. čija je . postižući mnogo prirodnije oseća nje dubine. No. lsilM. ne samo u arhitekturi (vidi milansk-u katedralu. već i u vajarstvu. gotičko slikarstvo u početnom st1ldijumu razvijalo se sporijim temp om. godine dalli i do s\'og sopstvenog izrazito gotičkog stila. a prozori u prozorskom zidu dostigli velik e razmere. Prvi put posle klasične antike doživljujemo pozadinu ploče ne kao ravnu po vriinu. 1401~2.medunarodnog stilu. Lorenzo GhiberU. dalje str. Crtači su dospevali pod sve snažniji utica j skulpture na arhitektu ri. koje je Suger okupio da izvedu prozore na horu StDenisa mogli su biti suočeni sa većim zadatkom i složenijim slikarskim programom nego ranije. s3 x 43 on. većem realizmu i obnovljenog interesov anja za masu i zapreminu. ' Mnogi majstori i z raznih krajeva. 418). I ako sam nerevo lucionaran. S apostolima S. U Pisano\'oj komp oziciji Rodmjl Hristovo (sl. godine. koji se rodio na podsticaj opata Sugera. premda te odlike ovde jal nisu razvijene u punoj meri. Ova 'slikarska« odlika dovodi Ghibe rtijevo delo u vezu sa slikarstvom medunarodnog stila. godine. i 1420. već kao prazan prostor iz kojeg vajani oblici izranjaju u pravcu gledaoca (obratite pažnju na anđela u gornjem desnom uglu). Sugerov opis obnove njegove crk ve. Ali. Apostoli na horskoj pregr adi II crkvi S. dela Jacobella i Pierpaola dalle Mas egne oko 1394. to je karakteristično kako za Ghib ertijevu mirnu. Probni reljef oti~o je u ovom još mnogo dalje. koji su dostigli vrhunac u delu Clausa Slutera.Poilioč:ena 419.

419) na n as ostavlja utisak.e da zavrii ova vrata koja zatvaraju severni portal građevine. S\ilenkasti sjaj pomina i bogatstvo divno ra§čianj e nih pojedin osti omogućuj u nam da shvatimo zašto je nagrada dodeljena ovom takmičaru. Ghibertijev reljef (sl. u čemu se ogleda njeg ova zlatarska obuka. savrienstVom zanatske izrade.) Svi umetnici koji su učestvovali u konkursu morali su da podnesu jedan probni reljef u gotičkom četvorol isnom okviru. s predstavom trtfXJfJanjl !saka. Ako izgleda za 16-' GOTlCKA U METNOST . pre svega.

27 m. 420) iz katedrale u Bourgesu. u ruka ma velikog majstora. Prozor od bojenog stakla. zapletena bra olovnih traka mogla je da se složi u figure pun e nagovcštene veličanstvenosti Avakuma. P odstičući razvoj jednog apstraktnog. pa ipak Avakum liči na statuu projek tovanu na prozirnu pregradu. Veličina ovih komada bila je strogo ogran ičena primitivnim metodima srednjovekovne proizvodnje stakla. Ako izbliže zagledamo jedan isečak bojenog stakla (sl. Pa ipak. Katedrala u Bourg~u 421. jedan iz niza prozora s likovima starozav etnih proroka. Sva ova dela imaju zajedničkog pretka u klasicističk om stilu Nicolasa iz Verduna (upor. visina oko 4. a ne na uvećanu figuru s ploča ukrašenih emaj lom kIoster nojbur~kog oltara. već od stotine malih komada bojenog st akla povezanih među sobom 0lovnim trakama. popunjavajući prozore vdikih gotičkih katedra la. ume tnici koji su radili u bojenom staklu. bili su stvarno naknadno na slikani . omamentalnog stila.crnom ili sivom bojom po povriini stakla. kosa i nabori draperije.iH možda bolje reći natttani . od f ragmenata nepravilnog oblika koje je rezao tako da se uklope u obrise likova. sl. neposredni je rođak statua na dovratnicima ponala transepta . Je dino finiji detalji. tako da umetnik koji je izrndivao prozor nije mogao prosto da tSlika na Staklu•. Detalj sa slitt 420 kum (sl. Oko 1220. u Cha rtesu i \trupe Posete u Reimsu. 421). A~. Naprotiv. 365). otprilike onako kako se slažu mozaik ili slike od nepravilno izrezanih plOČica.420. ovaj proces pokazuje tetnju da se odupre svakom pokušaju stVaranja trodimenzionalnih efekata. slikao je p omoću stakla i sastavljao je s\'oj nacrt. opažam o da se prozor ne sastoji od velkkih okana. Osim neobičnih zahte\'a njihovog medijuma. kao oči. Nijedan romanički slikar GOIICKA UMETNOST I 265 . imali su jot da se sauče s teškoćama koje su poticale od ogromnih dimenzija njihov og dela.

izvi. ona se p remeštala sve više i we u gradske radionice koje su organizovali svetovnjaci. pre svega. ne nalazimo ni najmanjeg traga izražajne snage romaničkog slikarstva. Jedino su arhitekti i kamenoresci u meli da reše ovakav problem. Ovaj posao zahtevao je valjano planiranje za koje srednjovekovna slikarska tradi cija nije mogla pružiti nijedan raniji primer. str. koji su ocrtani tamnim linijama nalik na olovne trake na prozorima od bojenog stakla. iluminiranje rukopisa ponovo je osvojilo sv oje ranije mesto.. 422). Do XIII \'eka izrada iluminiranih r ukopisa bila je usredsređena na pisarnice po manastirima. Kako kaže na tpis. i drugi veO krug za tdo. KoUJJTrf•• Oko 1240. u kome Nas Amona c preti Jevrejima kod. prema tome.nikada nije bio pozvan da pokrije pominu tako prostranu po dimenzijama . crtanj e s prirode značilo nešto sasvim drugo nego za nas . zadini figure se I IOslobadajm blagim i veštim mode-lovanjem. godine a rhitekt ViUard de Honnecourt. Narodna bibliotw. Vil1ard je CrtaO životinje s prirode. k oH se sastoii od ravnih omamentisanih ploča. dotada je slikarstvo minijatura već bilo potpuno pod uticaje m i bojenog stakla i vajarstva u kamenu. GotiCki arhit ektonski plan. uredno očdl jani talasasti pramenovi kose. već mreža od krugova i trOuglova na kojoj će se konstruisati slika. vidimo da je on to mogao da učini tek pošto je ski· clrao geometrijsku shemu: krug za lice.eni stavovi. ali kad pogledamo izbliže. iz psaltira uradenog za francuskog kralja Luja IX Sve tog. Narodna bibli . Ista pravila mogla su se primeniti pri pravl jenju nacrta za pro-zore u bojenom staklu ili samo za pojedinačnu fi· guru. zapažamo brižliivu simetriju okvira. pa su umetnici koji su radili u bojenom staklu po. sl.prozor s Avakumom je preko 4 m visok .tfto_""~"""' atJM: 422. 401). Javisa. Ova podseća na baldahine nad glavama statua na dovrat nicima (v. Umesto toga . 40 1): ljupki pokret i. (tačka iz medu očiju je centar). Crld /at'1l sprtdđ. Same figure pokazuju sve karakteristike elegantnog stila koji su stvorili dvadesetak godina ranije vajari na kraljevskom dvoru (up or.značilo je popunjavanje jednog ap straktnog okvira pojedinostima zasnovanim na neposrednom posmatranju. 398) i na niše s lukovima koje obuhvataju relief Melhisadeka i AVra mll u Reimsu (sl. Ono što ovde vidimo n ije konačna verzija nacrta. Uvid u o vu proceduru steći ćemo iz crteža u jednoj beležnici. 423). Ako se sad jO! jednom vratimo čvrstim potezima i upro~ćenim obrisima Avakuma. No. do 1250. mi ne možemo a da se ne upitamo do koje su mere i oni izraz nekakvog geometrijskog kostura. Crtdom lQtJa spreda (sl. Sada. zajedno sa jO! mno gim drugim de1atnostima koje su nekada bile posebna privilegija kaluđera. nasmesena lica. ~1d". naša minijatura služi kao primer utančanog i prefinjenog ukusa zbog kojeg je dvorska umetnost Pariza postala uzor za cdu Evropu. takvo je Kolo srete (sl. andela iz BlaJ{ovesti na slici 400 i Melhisadeka na sl. kad je gradevinska delatnost počela da naglo opada i potražnja za bojenim staklom da slabi. godine može se nazvati zlatnim dobom bojenog stakla. Villlfd de Honne«IWt. Ali njihov vajanki kvalitet naglo iščezava na spolj~njim obrisima. Za Villar· da je.w. za jrnili njihove metode kada su pravili nacrte za svoje kompozicije. veoma sličnih pločama sa prozora s Avakum om i arhitektonsKe pozadine. grana koje su određivale tempo razvoja um etnosti u prvoj polovini veka. Razdob lje od 1200. Posle t oga. Al i.niti je bio tako ograničen ar· hitektonskim ok\uom. pretho dnici '-. To je ilustracija prizora iz prve knjige Samuilove. a sakupio ih je oko 1240. Na ovoj naglašeno dvodimenzionalnoj po. Pariz ~. Oko 1240. 230) jeste sistem geometrijskih odnosa. \~~ __ J' UU'tIim dmw: 423. hU. Il :2. uzeto. Promena stiJa koja je iz toga proistekla jasno se vidi na slici 424. Do koje mere su ovakve geometrijske sheme sve prožimale dobro je ilustrova no jednim drugim crtežom iz ove beležnice. kao ho se sećamo iz na!eg ispitivanja hora St-Denisa (\'. ViUard de Honneroun.

Pariz .()(w.

Pariz GOTICKA UMETNOST I 'lIJ7 . Zahva ljujući tome. Srednjovekovna Italija. Bilo kako mu dra go. Narodna biblioteka. 425) prikazuje ga kao umetnika koji je radio u stilu Psaltira Luja Sve/og. Najzad. I. prostorni red. A-1ajstor Honor~. tako sp ektakularne i tako dalekosežne po dejstvu na budućnost kao što je bila i pojava goti čke katedrale u Francuskoj. uvek je ostala i u blisk om dodiru s vizantijskom umetnošću. dosta je karakteristično to što okvir više ne gospodari kompozicijom j figure su postale veće. 01:0 126 0.čovek se pri tome seća k ako je grčka umetnost nekada osvojila ukus pobedonosnih Rimljana. tako da su italijanski ume tnici mogli da apsorbuju vizantijsku tradiciju mnogo temeljitije nego ikada rani je. Sada moramo pažnju obratiti na italijansko slika rstvo. firentinsk i majstor Cimabue. mozaik i zidno slikarstvo .izum koji im pomaže da se odvoje od vršinskog ornamenta na pozadini i na taj način uvodi u sliku izvestan. i iz tog uzajamnog delovanja gotičkog i novovizantijskog elementa stvoren je nov revolucion arni stil čiji je najveći predstavnik Giotto. oni su prihvatili gotički stil. Kako je. i:t Psaltira Luja SVtlOg. kao štO se sećamo. 1295.današnjih izdavača. Pariz duna: 425. iak o jo§ veoma ograničen. I ovde su radionice vajara i slikara u bojenom staklu mogle post ati obrazac. kad počnemo istraživati pozadinu Giottovog slikarst\·a. uživao je poseban glas. slikarstvo na drvetu. novi talas vi zantijskog uticaja preplavio je romaničke elemente koji su se bili zadrfali u ital ijanskom slikarstvu. Neki članovi ove nove svetovne loze iluminatora poznati su nam po ime nu. Ima izvesne ironije u činjenici što se ovaj novovizantijski sti l (ili _grčki manir. koji je 1295. otkrivamo da se ono rodilo iz onih istih tStaromodnih' shvatanja koje smo sreli u iralijanskoj gotičkoj arhitekturi i vajarstvu. nedotaknuti grtkim manirom. kako su ga z\'ali Italijani) poja\'io ubrzo posle pada Carigr ada u ruke krstaša u vreme četvrtog krstaškog rata 1204. a njihovo reljefno modelOVa~j je naglašenije. koji je možda bio Giottov učitelj. Medu slikarima grčkog manira. b:cl u vreme kada su prozori od b ojenog stakla postali glavni vid slikarske umetnosti u Francuskoj. Narodna biblioteka. godine . oko 1300. Naš primer (sl. Nas Amonac pwi ]renjima kNJ javirQ. godine gotič ki uticaj proširio se i na slikarstvo.emku Filipa Lepog. Cak im je dozvoljeno i da predu p o okvira . godine naslikao minijature u A101j tt. Medutim. jz Mo/ittJmika Filipa upol. David i Golijat. iako pod snažnim uticajem umetnosti severa joo od karolinškog doba. grčki manir je preovladivao sve do kraja XIII veka. italijanski arhitekti i vajari držali su se sasvim različitog pravca.tehnike koje nikada nisu uhvatile čvr stog korena severno od Al pa . kao majstor Honor~ Pariski. U istom tom razdoblju. 430) uveriće nas da smo ovde suočeni sa zaista revolucionarnim razvojem. Njegova upečadjiva oltarska slika na drvetu Madonil nil preJ co/u (sl. 426) takmiči M grm: 424. Jedan jedini pogled na Giottova Oplaki'Danje Hrista (sl .stalno su bile žive na italijanskom tlu. u kojem je krajem XIII veka došlo do eksplozije stvaralačke energije. delo ovakve dramske snage mogao zamisliti jedan savremenik majstora Honor~a? Koji su bili us lovi koji su to omogućili? Začudo. pitamo se.

. Isto tako. Slika na drvetu. nevizantijski je i oblik slike koja se gore zavr§ava na zabat. a tela. od 1285. Na ovim naizreliiim panoir na Ducciovog 21vOll1Og puta.slične. Madona na pmlol. uzajamno oploda\'anje gOllčkih i vizantiiskih demenat a oodstaklo ie razvoi od korenitog značaja .Sijena 426. đeli. kao i način na koji presto od drvet a s intarzijama. ponovo došlo do izra za. visina2. One su odraz ne samo dve suprot ne ličnosti i suprotnih mesnih ukusa (Dueciova nežnost je karakteristična za Sijenu) v e( i brzog razvoja stila.. koji je deceniju. pa ipak. ponavlja taj oblik . Osim Madone. do 1295. 429) pokazuje nam nešto što nikad ranije nismo videl i u istoriji slikarstva : prednje 421. Firenca se S naj lep§im vizantll~lmn ikonama i mozaicima (upor. U Ducciovim rukama grčki manir nije više ukočen: krute. ma koliko uspavane ili prigu!ene. koje je uvek bilo deo vizantijske tradicije. Duccio. MU2ejltaledrale. Sij enci su odavali poštovanje ovom oltaru time ~to su ga zvali Mama . sl. 289 i tablu u boji 15) . Očigledno je da je nasleđe belenističko-rim skog iluzionizma. na oltaru Mama naslikano je nekoliko man jih odeljaka s prizorima iz života Hri· sta i Bo20rodice. mi ga oscćamo u plastičnost i nabora draperije. Na prvi pogled ove dve slike bi mogle izgledati jer se obe drže istog osno\'no g obrasca. u dirljh'oj prirodnosti maloga Hrista i u nežnim pogledima koj ima figure opšte među sobom. proveo u Sijeni kao vajararhitekt fasade katedrale.u stvari arhitekt onski stil pct!Stola . Glavni izvor ovog gotičkog uticaja morao je biti Giovann i Pisano. Druga M adona na ".24 m.podsetićt nas na krstionicu u Firenci (v. Ono po čemu se od njih razlikuje jeste uglavnom veta strogost crteža i izraza.novu vrstu slikanog prostora. Ali ovde postoji i jedan poluskriveni gotički element.estolu (sl. Gale rija Uffili. Madcna na pm"'/u. Cimabuc. razlike su medu njima zname. senčenje zlatnim crtama svedeno j e na minimum.8S X2. sr~dina ploče oltara Maesrd. ugla ste draperije ustupile su mesto talasastoj mekoći. Na istoku se nikad nisu usuđivali ela sI lkaju Sllkt na drvetu u ovako monumentalnim razmerama. koj i od~ovaraju nienim ogromnim dimenzijama.Veličanstvo .. Slika na drvctu l. okružene nebeskim dvorom koj i čine sveci i an268 I GOTICKA UMETNOST . može se poučno uporediti s delom Cimabuea. 349).da oznate da Bogorodica ovde ima ulogu nebeske kra1jice. Oko 1280-90. lica i ruke počinju da se zaobljuju od nežnog trodimenzionalno g života. 427).IOm. Geometrijske intarzije . Antleo najavljuje Bogorodici smrt (sl. koju je četvrt veka kasnije naslikao Duccio iz Sijen e za glavni oltar sijenske katedrale. godine. sl.

Oh e verzije imaju dosta zajedničkih elemenata jer obe. borave u prostoru koji je uobličen i ogra ničen arhitekturom. 424). a ne slikar na drvetu. Ducdo.i sledbenici) bili su potpuno nesposobni za taj podvig. ali su to mogli da učine jedino svodeći ih na jednu ravan (kao u Psaltiru Luja Svuog. 401. na pozornici be z krova. naročito sl. .lim (sl."0: 428. Ali. kapijom koja uokviruje masu koja kliče dobrodošlicu i građevin ama iza nje. školovani u grčkom maniru. Njihov arhitektonsk i okvir uvek stoji iza figura. na poledini oltara Maesta. Giotto je od sam og početka bio manje blizak grčkom maniru uprkos tome što je verovatno bio učenik Cimabu ea. i baš zbog toga ostavlja na nas utisak nečeg mnogo razumljivijeg nego ijedan vidik u antičkoj umetnosti (upor. kao da je umetnik isklesao nišu u svojoj drvenoj ploči. 429. s druge strane. arhitektura je zadržala svoju funkciju uobliča\·anja prostora: dijagonalni pokret u dubinu nije i zražen figurama . IJriJl(1V ulazak 1/ Jerusalim. naučili su prilično izuma h elenističko-rimskog iluzionizma pa su mogli predstaviti ovakav okvir ne li!avajuci ga trodimenzionalnih odlika. sl. potiču iz is tog vizantijskog izvora. zbog če ga je postao prvenstveno zidni slikar. Možda ćemo pre poznati poreklo ovog prostornog okvira: on potiče od arhitektonskog ISmeštaja pod kr ov. k ako u pogledu prostora tako i u narativnim detaljima. 428). godine. Ducciove figure. kao ŠtO jc Hriuov ulazak u Jerusa.\-falud dell. Gotički slikan na severu su tako de pokušali da prikažu ove arhitektonske okvire. arhitektura i figur e svedeni su na sWtinski minimum.hidro n4jaf.'". tamo gde je Duccio obogatio tradicionalnu shemu. u krajnjoj liniji. 246). Antički slikari (i njihovi vizant ijsk. nasuprOt tome. kao što je Hris{ov ulazak u Jerusalim (tabla u boji 23). sl. 405). Bez obzira na to kakvi su nedostaci Ducciove perspektive njegova ar hitektura opet ispoljava sposobnost da sadrži i zatvori. Ducdo. srećemo se s umetnikom daleko smelijim i sa više dramskog temperamenta. sa oltara Maesld dve figure u zatvorenom arhitektonskom prostoru. Kao Firentinac nasledio je Cimabueov smisao za monumentalnost razmera. Deset do petnaest godina mladi.već zidovima s obe strane puta koji vodi u grad. Italijanski slikari Duc ciove generacije. od njegovih sačuvani h zidnih slika najbolje su oču vane a i najkarakterističnije su freske u kapeli Arena u Padovi.koje su na celoj slici istih dimenzija . Radnja teče u istoj ravni sa slikom.>ljujl 81>gC1'odici mirt. cak i u prizorima pod vedrim nebom. tako da prizori u zatvorenom prostoru uvek imaju tendenciju da nas podsete na prizore u pozorištu pod vedrim nebom. rađene 1305-1306. predeo. gotičkih skulptura (upor. Giotto ju je podvrgao kore nirom uprooĆ3vanju. Kad se od Duccia okrenemo Giottu. One uključuju veći broj tema koje nalazimo i na p ozadini Ducciove Mama. sa poIedIne oltara . A uzdržljiva tehnika fresko slikarstva (vodene b oje nanete na sveže omalteriGOTICKA UMETNOST I 269 .

čvrsto okupljanje figura. Kod njega slikarski prostor nije uobličen arhitektonskim ok virom. Giotto.aJi je u tim svojim granicama mnogo ubedl. Pa ipak.pozornicec. Op/akro". naprotiv. naš pogled pumje s pojedinosti na pojedinost. Simbolična prek· remica jeste godina 1334. Kapela Arena. Nj egovi jednostavni. Savremenicima je Giotto va jače 430. kako se pokazalo. veliki oblici. postiže ga time što se čitav njegov prizor odigrava u prednjem planu i . kad je najviše i1uzionističko.bloka. Kad gledamo neko delo Duc cia njegovih antičkih i srednjovekovnih prethodnika. Padova umetnost morala izgledati skoro čudesno. ono u nama budi osećanje da smo tako bliski događaju da nam se čini da smo učesnici a ne udaljeni posmatrači. ap%tola na levoj strani . Giottova namera nije bila da gotičko va· jar stvo presadi u slikarstvo. Posledice ovakvog izbora t ačke posmatranja su zaista epoha1ne. Duccio nesumnjivo još uvek ne shvata da je prost or slike povezan s posmatračevim prostorom Uer mi osećanto kao da nekako neodređeno le bdimo iznad prizora. on svojim oblicima daje tako snažnu trodimenzionalnu realnost da nam izgledaju čvrsti i opiplj ivi kao puna plastika. on je isto tako una· predio svoje saznanje o ~. zbog toga su ga i hvalili kao ravnog. Giotto. svi ti činioci doprinose da prizor dobije unutrašnju povezanost kakvu n ikada dotada nismo sreli. iako nešto kasnijeg datuma. Tako možemo zamisliti kao da Stojimo na istoj ravni sa slikanim figurama. u izboru je sadržano saznanje .koj površini. već samim figurama.san zid) i njena ograničena skala i intenzitet boja još naglašavaju Gionovu jednostavn ost za razliku od draguljastog sjaja Ducciovog slikarstva. Hrisra. pak. Fres):a.u našem slučaju saz nanje o povezanosti prostora posmatrača i slike . Obratite pažnju na to kako se dramatično nagomilana vertik ala . pa čak i antičko slikarstvo.. d ok kod Duccia posmatramo prizor iz ptičije perspektive. skloni smo da to radimo na ma hove. Isto tako su značajne priče koje za Giott a vezuju tvrdnju da je slikarstvo nadmoćnije od vajarstva što nije bila prazna hvala . strana 151-153). dok ne pregledamo ce lu povrŠinu. što je bila čast do tada reze rvisana za vajare i arhitekte.}. Giotto. Giottovo delo je mnogo snažnije. Stvarajući iz osnova novu vrstu slikarskog prostora. kada je on postavljen na čelo radionice pri katedrali u Firenci. može nam pomoći da predstavimo blistave boje na ploči Mama). Kako umetnik postiže ovaj izvanredan utisak? Pre svega. Pa ipak. jer Giotto zaista obeležava početak tere slikarstvat. jer su njegovi oblici izgledali tako životn i da su se mogli zameniti sa samom stvamošću . polagano. pozadini (tabla u boji 24. poziva nas da celinu obuhvatimo jednim pogledom. 1305-06. a ne da znamo gde stojimo).što je još važnije . Zato je ovaj prostor mnogo ograničeniji nego Ducciov njeg ova dubina ne pruža se dalje od kombinovanih zapremina tela koja prikrivaju jedna druge . da je tako nazovemo. raniju d iskusiju.i Giotto može s pravom tvrditi da je on prvi ustanovio takav odnos. ograničena dužina njegove .što g predstavlja na takav način da se nivo gledaočevog pogleda nalazi u donjoj polovini slike. ne samo što nam kaže gde stojimo.iviji. ako ne i boljeg od najvećih starih slikara. koje je rađeno temperom na zlatno. u zapadnoj umetnosti. ne pruža u ovom pogledu više od pseudokontinuiteta (v.

ovizantijskirr rimski m slikarima.87)( 1.or~~~~~jak~rš~u ~ri:d.iew: 431.šao u dodir sa svetom gotičke umetnosti sev era. medutim.ora i bude na§e saosećanje jn A pre nego što smo shvatili specifično značenje naslikanog događaja. 1342.. ko je su najniži centar gravitacije. Oni su bili gl avni posrednici preko kojih je Giotto do. Giotto~ no preslobl. izražavaju nnurnost pri7. sve više smo u stanju da shvatimo njenu veličanstven u čvrstinu i jasnoću. Jer ono je aluzija isto kao kod Dantea u jednom stanl Boianst'tlene komedije .. takode upoznao i sa starijim spomenici ma .sno: 432. )( 2 m. koje se zbog greha Adama i Eve osušilo. Pored firentinskih osnova predstavljenih Cimabuco\'im grčk im manirom. ne snose zaje dno s ljudima ovaj teret. Pietro Lorenzetti. Rodt'li~ BogOTod~t. Tako je on na nov način obradio tradicionalni obrazac Hristovog ulaska u Jerus alim da bi naglasio svečani karakter događaja. Sijena suprotstavlja kosoj liniji koju stvara masa koja kliče dobrodošlicu. 1. Nagib brega koji se spwta deluje kao ujedinjuj ući e lement i u isto rr:.šćen i h smrtnika nasuprot pomamnom pokretu andela ko plaču medu oblacima. uticaj dvojice Pisana . Ali ono §to je Gion o postigao kao majstor kompozicije ne pokazuje se u punoj meri u jednom jedinom delu. Obratimo takođe pažnju i na to kako je dejstvo drame pojačan o strogim jednostavnim okvirom. Samo ako uporedimo nekoliko prizora iz padovanskog ciklusa fresaka. U. Mnogo dublji bio je. kao da su figure na tlu sputane s\'ojom zajedničkom dužnošću da sačuv ju stabilnost kompozicije. ali će se povratiti II život zahvaljuj ući Hristovom žrtvovanju u smrti.~:~a &lrr":r. Slib na dr-octu. mali i lišeni težine kao ptičice. kako Hrist. 430) saopštena svečanim ritm om koncepcije isto kao i gestovima i izrazima učesnika. Multj katedrale.N icole i naročito Giovannija . dok andeJi. 3. Pa i klasično vajarstvo osta vilo je utisak na njega.na drvo znanja.rano· hrišćanskom i antičkom rimskom zidnom dekoracijom. kakav je trijumfalna povorka Kneza Mi ra dok nam je tragično raspoloženje Oplakivanja Hrista (sl. Firenca tk.82 m. Ume tnost Giotta je rako smelo originalna da je njene izvore mnogo teže pratiti nego i z\'ore Ducciovog stila. Gal(rija Uf fiu..osnivača italijanskog gotičkog vajarstva. verovatno. S tO više proučavamo ovu kompoziciju. O 1310. razumcće mo kako je na svakoj slici kompozicija savdeno usklađena s emocionalnom sadržinom te me. mladi GiottO izgleda da je bio upoznat i s no\. A taj svet je ostao GO T ICKA UMETNOST I 271 . ali nas i poziva da razmišljamo o jednoj još određenijoj simboličnoj poruci. Slika na drvetu. Zgrčene i pognute figure. S izvanrednom srnel o§ću Giotto ističe sleđen i jad ožalo. Njegova ogolelost i usamljenost na\'ode nas na misao da čitava pr iroda na neki način učest\'Uje u Spasiteljevoj smrti. ovom gradu se. stvara most izmedu tih grupa. sam u sredini.~rii~: dvostruku ulogu.

Sijena MatJta. 426).prava (detalj). U istoriji umetnosti ima mal o ljudi koji se mogu meriti s džinovskom figurom Giona kao radikalnog novatora. koja je dala samo sledbenike. koji je naslikao mali ali snažni P ut do Golgou. 245 i 246 i tablu u boji ID ). Karakteristično je Što je pre sto. Sijena najv'\žniji od svih elemenata koji su u!li u Giottov stil. njena arhitektonska s trogost očigledno vodi poreklo od Cimabuea (v. Freska. njegova veličina pretila je da umanji značaj sledećoj generaciji firentinskih sli kara. a ne i nove vođe. može se s pravom nazvati najist aknutijim Ducciovim učenikom.u stvari tako mnogo ubed1ji \'. neposre dnog ili posrednog. Među tim. izdvajat od zlatne pozadine.433. 431) najvažniju od malobrojnih slika na drvetu našeg majstora. Njihova iznenadn a pojava ovde pruža konkretno svedočanstvo o Giottovom prisnom poznavanju svega što se od antičkog zidnog slikarstva još moglo videti u Rimu. Bez poznavanja. Figure medutim imaju isti onaj neodoljivi smisao za masu i zapreminu koje smo videli na freskama u kapeli Arena. Dobra u. Ambrogio Lorenzetti. učinili sledeći odlučan korak u razvoj u italijanskog gotičkog slikarstva. sl. dela sa severa.prava (detalj). gradu u južnoj m / GOTJCKA UMETNOS T . Ovakve imitacije kamen a bile su naročito negovane kod antičkih slikara (v. (tabla u boji 24). ali je ova tradicija bila izumrla tokom ranohrišćan skog perioda. Njihovi savremenici u Sijeni bili su mnogo srećniji u tom pogledu. kakva su prikazana na slikama 399 i 405. sl. oko 1340. Op!tin~ka većnica. Poslednje godine života proveo je u Avignonu. a ne Firentinci. Ono što smo rekli za padovanske freske podjednako važi i za Madonu na pre5lolu (sl. Naslikana otprilike I I isto vreme kad i Ducciova 434. da zlatni orcoH izgledaju u njemu kao strana tela. Op§tinska većnic a. 1338--40. postao nalik na nišu koja zatvara Madonu sa tri strane i tako je . godine. Dtin-a u. jer Ducciov uticaj tamo nije nikada bio tak o neodoljiv. 1338-40. Simone Martini. Njegova bogata ornamentika ima jednu posehno zanimljivu karakteristiku: površine od bojenog mermera na postolju i u četvorolistu u frontonu. Ambrogio Lorenzetti. Fresl~a. a slikarski prostor je isto onako ubedljiv . ona opet ilustruje razliku između Firence i Sijene . I zato su oni. po nacrtu koji se zasniva na italijanskoj gotičkoj arhitekturi. on nikada ne bi ostvario emocionalnu snagu OpltJkivanja.

ona se nastavlja bez prekida iza stuba koji deli sredinu od desnog krila. Pa ipak. Camposanto. Naša slika. S druge strane. zasvedena odaja u kojoj se događa rođenje zauzima dva pan oa . u freskama iz 1338-40. Zahvaljujući i stom postupku mogao je Ambrogio Lorenzetti. Piz. godine u sije nskoj opštinskoj veCnici. Štaviše.ma GOTICKA UMETNOST I 273 . Ono što je Pietro Lorenzetti ovde ostvario jeste ishod razvoja koji je počeo decenij u pre tOga u delu Ducciovom (upor. Najsmeliji prostorni eksperiment jeste Pietrav tr iptih iz 1342. Oko 132S-S0. samo Ducciovo delo nije dovoljno da o bjasnimo Pietro\' iznenađujući proboj.Sinopij.levo: 435. još uvek se ogleda Duccio va umetnost (upor. a posebno u arhitektonskoj pozadini. Iako ne poklanja osobitu pažnj u jasnoći prostora. prvobitno deo malog oltara. ali tek sada površina slike dobija od liku providnog prozora kroz koji . Camposanlo. gde je slikana arhitektur a dovedena u odnos prema reainoj arhitekturi okvira na takav način da obe vidimo k ao jedinstven sistem. koji nagoveštava unutrašnjost neke gotičke /crkve. sl. 429). 432). sl. Naproti\'. Simone Martini je dokazao da ima veoma oštro okoj šarenilo odeće i t ipova ljudi. ali u monumentalnijim razmerama i udružen sa živim imeresovanjem za prostor.ne na kome opažamo onakav isti prostor kakav po znajemo iz svakodnevnog iskustva. Piza Francuskoj.Rode1lje Bogorodice (sl. 428). koji je služio kao rezidencija papi u izgnanstvu tokom čitavog XIV veka. N a levom krilu triptiha naslikano je predsoblje koje vodi u prostran i samo delim ično sagledan arhitektonski prostor.a do/t: 436. verovatno je tamo bila naslikana. da razvije pred našim oč. on jc bio omogućen zahvaljujući kombinaciji arhiuktoll5kog slikar skog prostora Ducciovog i vajarskog slikarskog prostora Giotto\. Freska. snažno modelovane figure. . Francesco Tmini.og.uza Trijumf smrti (detalj). U njeni m blistavim bojama. godine . TnJumfrmrti (delalj). Ovaj bliski odnos prema svakodnevnom životu javlja se j u del u braće Pietra i Ambrogia Lorenzettija. Francesco Traini. bogatstvo epizoda iz svakodnevnog ljudskog života stvaraju osećanje ovo zemaljske stvarnosti koja se veoma razlikuje kako od Ducciovog lirizma tako i od Giottove uzvišenosti. kao i njiho vi dramat ični pokreti i izrazi odaju Giottov uticaj.

izvan okvira naše ilustracije. beležeći toskanski seoski prizor. 434). koja je bila izvedena uz sa· radnju pomoćnika. kao i \Tlo \' elikih umetničkih ostvarenja. u ovim ljudi ma crna srun je budila zanos za drugim svetom. Pilul. kao na opomenu grešnom čovečamtvu da se odrekne zemaljskih zadovoljstava.prostran i dubok. U takvom oh iru Ambrogio posmatra se1iake pri njihovim sezonskim radovima (s l. sl. grobljansko. žetva je u nekoliko mahova omanula. Sinopija nas takode upoznaje s tehnikom pripremanja fresaka u XIV veku. Ovi protivrečni stavovi ogledaju se u jednoj novoj slika rskoj temi . Drugima. kao Boccacciove ličnosti. iste veličine kao i sama freska.~laloj Aziji. izgleda suy i ukalupljen. To je pravi predeoprvi po sle razdoblja starog Rima . Tako je umetnik. 1365. 428). Samo pustinjak koji se odrekao svih zemaljsk ih zadovoljstava spokojno ukazuje na pouku iz O\'og prizora.437. godine pa je morala da b ude skinuta sa zida da se spase ono što je bilo ostalo od nje. na kome je umetnik bio skicirao svoju kompoziciju (sl. Traini je još sačuvao čvrs tu vezu s velikim majstorima druge četvrtine ovog stoleća. čije su se posledic e osećale dugo godina: banke i trgovci su padali pod stečaj . Nijedan od njih se ne može uporediti s autorima čija smo dela sad an alizirali. njihov stil. Giovanni da Milano. 436). Sa O\·e freske koja se pri pisuje pizanskom majstoru Francescu Trainiju reprodukujemo jedan izuzetno dramat ičan detalj (sl. iako su oblici oštriji i izr ažajniji. Ali hoće li živi primit i pouku ili će se. Najupečatljivija verzija ove teme je ogromna freska u Camposanro. zgradi kraj katedrale u Pili. Ovaj postupak otkri o je prvi. čak su i životinje uŽ3snute od pogleda na to meso u truijenju i njegovog zadaha. koji obrađuje terasaste brežuljke s vinogradima i šara doline geometrijom njiva i pašnja ka. Pa ipak. odnela je više od polo\'ine gradskog stanovništva. unutrašnji prevrati potr esa1i su upravu. Piela Giovannija da Milana iz 1365. 122x58 cm. u poredenju s ovim drugim. Mnogi su na njih gledali kao na kaznu božju. Trainijeva freska bila je teško oštećena u požaru 1944. I\H smo sad u situacij i da se još jednom vratimo gotičkom slikarstvu severno od Alpa. Ambrogiova freska predstavija deo jednog razrađenog alegorijskog pr ograma. kao što je bila vesela druži na u Boccacciovom Dekameronu. Prve četiri decenije XIV veka u Firenci i Sij eni bile su razdoblje p olitičke stabilnosti i ekonomske ekspanzije. 408). Reakcija na roda na ove nesreće bila je raznolika. Izvanredno smeli i snažni. Ovi crteii. Slika na drvetu. on je u punoj meri postao vlasnik prirode. 433). crna srun. da bi pr ikazao život sređenog gradadržave. i oni su u svojim najboljim delima bili u stanju da izraze mračno raspoloženje vremena. Ono što se tamo desilo za neme druge polovine XIV veka bilo m . koji je bio čuven kao isporučilac ciglasto-crvene zemijane bo je). Akademija. 437) ima svu onu emocional nu draž nemačkog andachtsbilda (uporedi sl. Četrdesetih godina XIV veka oba grada zadesio je niz katastrofa. (sl. ovi crteži neposrednije otkrivaju Trainijev lieni st il nego slikana \'enija. morao ispuniti ulice i kuće preobilnom aktivnošću. a 1348. a ipak različit od njegovih rimskih prethodnika (kao na tabli u boji 9) po jednom učvršćenom redu. Prisustvo čo\·eka ovde nije slučajno.italijanska reč izvedena od imena antičkog grada Sin opija u . izvedeni su crvenom bojom (pa se zato zovu sinoplj'wma . Fir enca razum1jivu sliku čitavog jednog grada (sl. podseća na realizam Ambrogia Lorenzernja. Elegantno odeveni muškarci i žene na konju odjednom su naišli na tri leša u raspadanju u otvorenim kovčezima. okrenuti da nastave život pun uživanja? Ume tnikove simpatije kao da su čudno podeljene . grubi sloj maitera. S desne strane. g. tako karakterističan da se skoro nije prome nio za poslednjih šest stotina godina. Opet možemo samo da se divimo rasto janju koje deli ovaj precizno raščlanjeni opometf Sijene od Ducdove slike Jerusalima (v. godine epidemija bubo nske kuge. freska Dobre upra'lI e pruža sliku sijenske okoline oivičene dalekim planinama. 435). daleko od toga da je od onoga syeta. koji slika suprotnosti između dobre i loše uprave. Vesel i zaposleni svet daje arhitektonskom vidiku upečatljivu realnost jer uvodi u nju Ijuđske razmere. njegov stil. atmosferi pripitomljeno sti. strah od iznenadne smrti pojačavao je želju da se uživa u živoru dok još ima vremena. iako se Giouov uticaj vcoma jasno oseća čak i ovde. Karakterisličniji za toskan sko slikarstvo posle crne smrti su slikari koji su dostigli zrelost pedesetih go dina XIV \'eka.trijumfu sruni.

I GOTICKA UMETNOST .

.. _ ."". ' '''''....' _ .''''''~''''''''''' . " .. . h "" .... ...'''''. '-~T'U lO...' .

..... ---. _ ......_ ...'" ... Ml .. ' _IAN 0-'" """---~----".....---~...va. ...T...

.

.

ali arhitektonski prostor očig ledno vodi poreklo od Duccia (sl . Njihova sadržina obuhva ta široku lestvicu motiva: fantazija. Freska. Mcuo politenski muzej umetnosti. godine za francusku kraljicu Jeanne d'Evreux. ltalijanski sledbcnik Simona Martini. Avi.koji je iluminirao Jean Pucelle u Parizu. jedan pitomi zečić viri iz svoje jame ispod devojke levo. 438) iz privatnog molitvenika Livre d'heures . 132S-28.je u velikoj meri određeno uticajem velikih Italijana. tako da cela stranica predstavlja skladnu celi nu.proZOrt. Oko 1345.l.dr61eries (lakrdije) . oko 1325--28. PlpSka palita. Medutim. Stil figura još uvek podseća na majstora Hon orea (v. sl. iz Livrt d'hmra rh ltam" d'EwtuX. Jean PucelIe. Ispitujući pojedinosti ovog okvira opazićemo da ~'ećina nije ni u kakvoi vezi s re ligioznom namenom rukopisa. Bogorodičina soba više ne ispunj a~'a čitavu povdinu slike. Ovi fantastični crteži na margin ama . "r:nMg livota (detalj). ona se pretvorila u vazdwast kavez koji lebdi na prazno j pozadini pergamenta (obratite pažnju na anđela koji je pridržava s desne strane) kao i sav ostali ornamentaini okvir. Njujork 439. basna i groteskna šala. Neki primeri ovog uticaja m ogu se naći još i ranije. kao u B1fJIO'fJtJlima (sl. Kraljica koja kleči u velikom slovu D sigurno treba da bude Jeanne d'Evreux pri molitvi. a među J. 425). Prizori i. Oni su se rodili više od sto godina pre Jeana Pucellea u krajevima oko Lamarna. Blillf)tJuti. preuzimajući nov slikani prostor. koja je daleko manje pogodna nego pano da se obradi kao .jjĆem koje se penje uvis ka iniciialu vidimo majmuna i vevericu. Cetiri figure u dnu strane igraju napo lju šuge. ali ko li je čovek s palicom pored nje? On kao da sluša svirače na lautu na vreži iznad njega. Bilo je potrebno vije od dvadeset godina da se slava oltara Matst/} raširi iz Toskane do Ile-de-Francea.non . Jean Puc eIle je imao da ga prilagodi posebnom karakteru rukopisne strane. 429). odakl e su se prclirili na Pariz i druga središta gotičke umetnosti. isto kao i oštro zapažanje prizora iz svakodnevnog 438.karakteristična su crta severnih gotičkih rukopisa.

Dijon života. 410. 399) n ego ijednom italijanskom delu. delo nepoznatog češkog slikara radeno oko 1360. (Giono se našao. Pano koji je reprodukovan na slici 440 jeste jedno krilo oltara koji je naslikao 1394-99. 403) a nešto kasnije i marginalne drole ries u ruk0pisima. Na!a slika isto tako sluti kao primer jedne druge karakter istike međunarod· nog stila. godine stapanjem sevemih i italijan· skih tradicija rodio se jedan stil koji je vladao ši· rom zapadne Evrope. Pa ipak. M eđu najznačajnije spada Melchior Broeder1am. hram u kome se odigralo Sreltnje i predeQ iz Btltl/va u Egipat stoj e neQčekivano jedno kraj drugog. istog or-og realizma koji pokazuje najpre gotičko vajarst\'o (\'. pred istim problem om u svojoj Madoni na preslOlu.440. složenim naborima koji podsećaju na Slutera i Ghiberti ja (v. Taj međunarodni stil nije bio ograničen na slikarstvo mi smo upotrebili isti izraz i za vajarstvo toga razdoblja . 439) naslikao je jedan od njegovih sledbenika !talijana. Josifa koji izgleda a i drži se kao prost seljak pa tako doprinosi da se naglasi ne-ma plemenita lepot .realizma. Toplina njegovog žarkog kolorita podseća na Si mona Martinija (upor. meko zaobljeni oblic i i tamne bar!unaste senke stvaraju aanosferu svetlosti i vazduha koja više nego n adoknađuje nedostatak dimenzija ili ptt. 163xl30 cm. Nalazimo ga u istom onom brižljivo naslibnom lišću i cveću. Slika na Srt/enje i Bekswl1 101 Egip<u. sl. koja se može uporediti sa slobodom na koju su po tradiciji polagale pravo dvorske budale. Italijansko je takođe i snažno modelovanje glave i delimično poklapanje jedne figure drugom. koja je obelclava kao posebno polje na kome umetnik uživa skoro neograničenu s lobodu. 431). kao !to se sećamo. U tom pogledu naš pano je mnogo srodniji Smrti Bogorodice sa katedrale u Strasbourgu (st. u divnom magarcu (očigledno crtanom s prirode) i u seljačkoj prilici sv. Fla· manac koji je radio za dvor vojvode od Burgundije u Dijonu. slika češkog slikara nije s amo puki odjek italijanskog slikarstva. sl. objašnjava veliku privlačnost drolerie u vreme poznog srednjeg veka. A ova sloboda. To su u stvari dve slike u jednom jedi nom okviru . premda se umetnik usrdno trudio da nas uveri da s e predeo !iri oko zgrade. Uporeden s Pietrom i Ambrogiom Lorenzenijem. Muzej likovnih wnetnosti. a pažlj ivo raščlanjen arhitektonski enterijer odaje poreklo od dela kao !to je Rođenje Bogorodice Pietra Lorenzettija (sL 432) iako mu nedostaje prostornost njegovih italijanskih uzora . jedan takav primer je Simone Martini (v. Oko 1400. Slcltina drolerie jeste razigra nost. Ovaj uticaj katk~da su prenosili italij anski umetnici koji su već radili na severu. uporedno se javljaju s religioznim temama. a detalji pejzaža po dimenzijama nisu srazmerni sa figurama.ali su slikari očigledno imali glavnu ulogu u njegovom razvoju. italijanski uticaj u severnom gotičkom slikarstvu postaje sve značajniji. njegovog osobitog . upor. drvetu. mada su ona našem umemiku bil a poznata samo iz druge ili treće ruke. 273). 13~4-99. Druga vratnica italijanskog utic aja bio je grad Prag. godine postao rezidencija cara Karla IV i br zo se razvio u međunarodno kulturno središte kome je prednjačio samo Pariz. koje pojačava trodimenzionalnost koncepci je ali postavlja nezgodno pitan je !ta da se radi s oreolima. tablu u boji 24). Melchior Broc~etlam.obeleije međunarodnog stila javlja se u !irokoj i slobodnoj drapiranoj odeći i n jenim pokretljivim izvijenim. slika izražava jedno mnogo jače osećanje dubine nego što smo ranije nalazili u um etničkim delima severa. godine.. sl. Sto se v~e bližimo sredini XIV veka. Razlog ovome je utančanost modelovanja. 419).arhitektura liči na kuću za lutke. Isti taj meki slikarski kvalite t . godine opet nas podseća na ostvarenja velikih majstora iz Sijene. koji je mo rao biti temeljito upoznat s novim istraživačima pejzaža i dubine prostora u sijenskom slikarstvu. Smrl Bogor odice (tabla u boji 25). Prekrasne freske s prizorima iz seQskog života u papskoj palati u A vignonu (sl. koji je 1347. Broederla mov slikarski prostor ostavlja na nas utisak naivnosti u mnogo čemu . 434). spektive. Pa ipak. sl. str. Njegovo delo odlikuje se mnogim osobinama kojih se sećamo sa freske D obra uprava Ambrogia Lorenzettija (v. Gestovi i izrazi lica izražavaju ona snažna osećanja koja predstavljaju najbolje nasleđe severne gotičke umetnosti.

Sm.. uprkos sve većoj važnosti slikarstva na dr\"~ 280 I GQTICKA UMETNOST . Ba! 10 preterano usredsredivanje na pojedinosti daie Broederlamovo m delu karakter uveličane minijatu.~ a ne jedne slike velikih dimenzija.a Bogorodice. iako je slika \'iš2 od I. Da je iluminiranje knjiga ostalo glavni vid ~ karstva u sever noj Evropi u vreme medunarodnog stila.

ovaj raskošni mol itvenik predstavlja naj napredniju fazu međunarodnog stila. 441).orenjena tradicija u srednjovekovnoj umetnosti (upor. pticama koje gladno čeprkaju u dvorištu kraj kokošinjca. Napravl jena za brata fran~ cuskog kralja. jer njihovo delo sadrži veliki broj motiva i čita\ib kompozicija pozajmljenih od v elikih toskanskih majstora.portrete gotickog Louvrea. 442). Januar j:z Du~ th Bmy ubedljivo je potvrđeno minijaturama iz Tres riches heures du Due de Berry. njegova pohabana odeća i njegov nesrećan i zgled prevazilaze običan opis. Dan je sve tao i sunčan. Braća iz Lim bourga su.. kao i Sluter. i na njima vidimo podroban opis života čoveka i prirode u toku svih meseci jedne godine. BraĆiI Lu trlJ rUhu heura du i:z Limbourp.ija slika Januara. Nekoliko strana kalendara posvećeno je životu plemstva. sjedinili sve ove ele~ mente u niz panorama čovečjeg ~ivota u prirod i. 4 03).ncusb.ine svoje vrste u to doba. Jo! jednom se dh'imo bogatstvu realističnih pojedinosti. dim koji se vije iz dimnjaka i oblaci na nebu. str.. Jean Pucelie obogatio je margine kalendarskih strana svog molitvenika time Št o je uz prikaz meseć nih radova nagla!avao i promenljive vidove prirode. Slikari molitvenika bi li su Pol de Limbourg i njegova dva brata: bila je tO grupa Flamanaca koji su se . (Zamak. kao ~to su stmilo u sredini slike ili ugažene stope sejača u tek uzora~ nom polju. Ovde je obećanje koje nam je davala Broederlamova slika potpuno ispunjeno: predeo i spoljašnji i un utrašnji izgledi arhitektonskih objekata skladno su sjedinjeni u du~ bokom vazdušnom prostoru. Cood~. Fn.. Muuj doll: 442. Taj sejač je vrerlan pomena i u drugom pogledu. i figure u prednjem planu . sl. pak. Možda je najzanimlji. Cak i tako neopipljive i prolazne stvari kao što je smrznuti dah devojk e. najstariji predeo pod snegom u isto riji zapadne umetnosti. v. al i koji je bio najširokogrudiji pokrovitelj umetnosti toga vremena.prvi put posle klasične antike . a prikazuje voj~ vodu od Berryja pri gozbi (sJ.koo: 441. postale su troogutne za slikan je•. jedini grupni prizor u enterijeru. Olantilly. kao Što se sećamo. priča dražesnu lirsku priču o seoskom životu usred zime.... 240). On sedi kraj ogromnog kamina sa zaklonom koji ga štiti i istovremeno ima ulogu nekog svetovnog oreola koji ga GOTICKA UMETNOST I . Oni su svakako morali posetiti i Italiju . Februar il: wrrl:Jrit. de\'ojkom koja dahom zagreva promrzle ruke hitajući da se pri~ druži svojim drugaricama u topl oj kućici (čiji pred~ nji zid nije naslikan radi nas).MJMunsduDIICIhBerry 1413-16. čoveka čiji je karakter bio daleko od sj3jnog. dok na sredini slike vidimo j ednog seljaka kako kre!e granje za vatru i drugog koji tera natovarenog magarca prema kućama smeštenim među brežuljcima. najrasko~nije gr ađe. s ovcam a zbijenim u toru. Tako nam fehruarska minijatura (sl. nastanili u Francuskoj. On treba da bude dirljiva figura koja će probuditi našu svest obednoj sudbini se1ja!tva u suprotnosti sa sjajnim zamkom na drugoj obali reke. Na!a tabla u boji 26 prikazuje sejanje ozimog žita u mesecu oktobru. Najdragocenije str3ne iz molitvenika Tres riches heu res nalaze se u kalen~ darskom delu. Ovakvi ciklusi prvobitno su se sastoja li od dvanaest pojedinačnih figura koje su oličavale de~ latnosti vezane za određeni m esec i bili su već ul:. Brata i:z Limbourp.bacaju vi dlj ive senke na tle. jeste .

281 .

31 x 75 cm. Oni se razlikuju samo po raskati i raznolikosti ode Ce. detalj slike prikaz ane na tabli u boji 27).izuzev mladića i svdtenika s vojvodine desne strane .dvaja od mnoštva dvorana i slugu.I GOTICKA UMETNOST . U Rođenju HriJIOtJOm (sl 443) novostečeno saznanje o svetlosti. Njegove crte. koje su nam poznate i iz dcugih dela tog razdoblja. Uprkos s\'ojoj ljubavi prema s imim pojedinostima. mogućnosti koje će u punoj meri biti iskoriščene tek dva st olcća kasnije. čak je i on vladao slikarskim efekt ima minijaturista.443. Sveto j porodici s leve strane skoro preti opasnost da bude preplavljena veselim prazn ičnim sjajem koji se na nju sliva s udaljenih bregova. ali ostala gomila . od kojih su mnogi imali p rivatne zoološke vnove). kamile i majmuni. (Ova stvorenja revnosno su skupljali kneževi tog-d doba. 282 .obratite painju na jako senčenje . Genti1e da F. a ne iluminator. HriJrooo (panel nl predeli. Gentile je očigledno u srcu slikar koji je navikao da slika u velikim dimenzijama. Istočnjačko poreklo mudraca je joo vije naglašeno mongolskim enama lica nekih od njihovih prat ilaca. njihov utisak je potpuno prirodan . Jaz izmedu njih i tužnog seljaka iz Oktobra nije mogao biti veCi ni u stvarnom životu nego ~to je na ovim slikama 1 od velikog dvorskog meteža na januarskoj stran i samo je jedan korak do trojice mudraca i njihove pramje na oitarskoj slici Gem ila da Fabriana. Opet se divimo tačno uočenim živo tinjama. već nešto sasvim drugo: jače osećanje za masu. Ali našu sliku ne čine delom italijanskog majstora ovi egzotični tonovi. najvećeg italijanskog slikara medunarodnog stila (tabla u boji 27 ). Ovde je odeta šarena a draperije ~iroko i meko zaobljene kao i na severu. Iako glavni izvor osvetJjenja predstavlja božansko zračenje novorođe nog Hrista ("Svetlosti svetat) i andela koji donosi radosne glase pastirima u polju . Poetična prisnost ovog noćnog prizora otva ra sasvim nov svet mogućnosti. odvojt:nom od boje i oblika . i7. kako licem tako i s t3S(lm j to su plemićke lutke čija nadljudska vitkost podseća na njihove ženske pandane u modnim časopis ima naših dana.kao da Bo gorodica kleči kraj vatre pod vedrim nebom. Svi ovi ljudi pripadaju istom tipu.gospodari celom slikom. za fizičku supstancu nego Što bismo smeli očekivati m edu severnjačkim predstavnicima medunarodnog stila. kao Što lepo vidimo ako pogledamo male slike koje ukraSavaju po stolje (predeUll ) njegove oltarske slike. imaju sve karakteristične odlike dobrog portreta.svetlosti kao nezavisnom činiocu.briano. Pa ipak. koje smo prvi put zapazili na strani Oktobra u Tres nehu heures . medu kojima se osim poznatih sada nalaze i leopardi. Rodm}.odlikuje se čudnim od sustvom individualnosti.

dugujemo za svoje s hvatanje renesanse. več na bazi lj udskih ostvarenja. bilo smenjeno ponovnim oživljavanjem svih onih umetnosti i nauka koje su c\'etale u klasičnoj ant ici.začela u glavi jednoga čoveka. iz ere . i. istraživačka puto\'an. koje je ležalo u osnovi njegovih nastojanja. . ne zbog njegovog poštovanja klasike . kao Ato se sećamo. filozofiju. malo št a je ostvareno. odigrale su posebno važnu ulogu u oblikovanju rene sanse. s matrao novu eru uglavnom kao tQživljavanje klasike. godine u delima italijanskog pesnika Pe trarke. mogla se tako sasvim zgodno nazvati . pre Hrista. movi vela. odnosno neprosvečenosti koji je potom došao. duboka duhovna kriza reformacije i protivr eformacije. istorija bi se stvarala na nebu a ne na zemlji.koja obeležava podelu izmedu ovih en. u stvari. oni tvrde da su se ljudi koji su mislili da više ne žive u srednjem veku v arali). muziku. Svaka grana istorijske nauke težila je da stvori svoju sopstvenu sliku tog perioda. sa razloga koje ćemo docnije proučavati. r ečito tumači ovu novu eru. uključujući i likovne ume tnOti.pojavu islama . Pa ćak i ako zanemarimo onu manjinU naučnika koji bi porekli i samo postojanje životinje . književnost. donoseći za sobom suparništvo izmedu Spanije j Engleske kao prvih kolonijalnih sila.TREĆI DEO RENESANSA Proučavajući prelaz od klasične antike ka srednjem veku. Sadašnjost. bili smo II mogućnosti da ukažemo na veliku prekremicu . Petrarkino zalaganje za ponovno oživljavanje antike je neob ično. a koje ga otkriva i kao individualistll i kao humanistu. ne možc se reći da je prouzrokovao novu eru. prvog od velikih ljudi koji su stvarali renesansu. Ali ni za jedan od ovih događaja. Nika kav sličan događaj ne odvaia srednji \'ek od renesanse. eru koju su varvars ke invazije. ali je sada. ali. Dakle. Možda jedina bitna lIlčka II kojoj se većina stručnjaka slaže je ta d a je renesansa počela kad je svet opazio da vi. Iako se te slike pre plicu. one se ne p<lklapaju. s njegove tačke gledišta.povremeno oživljavanje klasike. rasprostranjenost i značaj renesanse dugo bili omiljeni predmet rasprava medu istoriča~ rima i što se njihova mišljenja razlikuju kao kod onih pos lovičnih slepaca koji pokušavaju da opišu slona. posle H rista.kojoj. renesa nsa je već bila na putu. neobično modernog za njegovo doba. Nasuprot tome. to . zakona. ekonomiju ili nauku. Individualizam nova samos . ponovo se roditi). ma koliko da je njihovo dejstVo bilo ogromno. naglo prekinule. isključivo kao usposta vljanje latinskog i grč kog jezika u njihovoj raniioj čistoti i vraćanje na originalne tekstove klasičnih pisaca. Poreklo ovog revolucionarnog pogleda na istoriju može se pratiti unatrag do 1330. To što se nova istorijska orijentacija . (što znači Starog zaveta) i ere . prošlost se za njega sastojala prosto iz ere . Petrarka je. Dok su se oni zbivali. po njemu i na engleskom. U toku naredna dva veka. Za vreme hi1jadugodi. ovakvo shvatanje preporoda ant ike proširilo se skoro na čitavu oblast kulturnih stremljenja. Stoga nije uopšte čudno što su uzroci. (Oni koji veruju da nije bilo ničeg što bi bilo slično renesansi dopuštaju to. međutim. renesansa je delila prošlost ne prema božanskom plan u spasenja.milosrđae (što znači ere posle Hristovog rodenja). Ona je na klasičnu antiku gledala kao na eru kada je čovek dostigao vrhunac svojih stvaralačkih snaga. koje su srušile Rimsku imperij u.šnieg intervala . politiku. Srednjovekovni čovek nije mislio da pripada dobu koje se razlikuje od klas ične Starine.mraka.1 Novom svetu. Ove poslednje. Africi i Aziji. tako da se naše shVatanje re~ nesanse menja prema tom e da li p<lsmatramo likovne umetnosti. ni izdaleka nije bilo nepoznato u srednjem veku već mnogo više zbog shvatanja . renaissance na francuskom. Svakako da su petnaesti i šesn aesti vek bili plodni dalekosežnim događajima pad Carigrada i tursko osvajanje jugoi stočne Evrope.še ne živi u srednjem veku. . srednjeg veka i klasične antike . najzad. to jest. i . Ovo poređenje nije tako bezazleno kao što se č ini. preporodom.ri naseita na italijanskom (od latinskog rtnasci..a koja su dovela do zasnivanja prekomorskih imper ija 1. ostaje nam neobična raznolikost u pogledima na renesansu. ono ističe neospornu činjenicu da je renesansa bi la prvi period u istoriji koji je bio svestan svog postojanja i koji je sam sebi iskovao ime. kao što se sećamo.međudobae ili tSrednji vek.

Ovak\'a spremnost da se posumnja u tradicionalno verovanje i običaje postaće duboko karakteristična za renesan~ su kao celinu.. književnosti. u učenje jezika. I tu je on postavio uzor koji se pokazao kao izvanredno značajan. u stvari. antike stvarno predstavljali najsvetliji stupanj istorije. istori je i filozofi je radi njih samih. Humanizam je Petrark i značio verovanje u ono što mi i sada nazivamo Ihumanističkim naukama. jer su humanisti . nasuprot svim utvrdenim autor itetima.osposobilo ga je da objavi.vest i samopouzdanje .mračni pagani. svoje sopstVeno ubeđenje da je tdoba verovanja. postali intelektualni vođi renesanse. dok su . RENESANSA I 283 . (a ne u Sveto pismo i proučavanje crkvenih tekstova). to jest. bilo doba nepr osvećenosti i mraka. vi~e u svetovnim nego u religioznim okvirima. novi naraštaj naučnika njegovih sledbenika.

već s u daleko odmakli u naporu da izmire naslede klasitnih mislilaca s hrišćanstvom. Svest o renesansi_ ro dila se u Italiji i ne može biti sumnje da je Italija odigrala vodeću ulogu u razvit ku renesansne umetnosti. Ubacujuti pojam . medutim. Pisci su se trudili da se izražavaju ciceronskom rečitošću i precizno!ću. godine) . moderna nauka se slaže s tradicion alnim shvatanjem. njihove crkve su bile projektovane ail'anrica. Ljud i renesanse nalazili su se tada u položaju legendarnog đavoljeg utenika koji je rdio da se takmiči s dostignućima svog utitelja pa je u toku toga oslobodio mnogo veće sij e nego ~tO je nameravao.Ipak ne smemo pretpostaviti da su Petrarka i njegovi sledbenici želeli da ponovo oži ve k1asitnu antiku od az do ižice. Ali.. bez obzira na to koliko je veli ko bilo njihovo odu~evJjenje za Idasitnu filozofiju. dok nisu i sami postali učitelji. koje su smatrali mnogo tačnij im od srednjovekovnih. Cilj renesanse nije bio da se dela antike podražavaju. ili kao nov stav koji može da se otelotvori u vi!e nego jednom stilu? . ali ne oba\'ezno na latinskom. jedinstven stil. TREĆI DEO I RE)lESANSA 1. kada je taj razvitak počeo? U koliko se odnosi na arhite1. dva glavna izvora njegovog stila bila su tradicija Vizantije i uticaj severnjatke gotike. Kjihova slava mogla se ponovo oživeti sam o u duhu. Arhitekti su i dalje gradili cr kve koje je zahtevalo hri!ćansko bogosluženje. po iednom još starijem tradicionalnom shvatanju no\'a era je počela s Giottom. A nije ni ispravno pripisati zaslugu za tu revoluciju njemu jedinom. Uostalom.izazval e su bujiCU S{\'aralat ke energije kakvu svet dotada ni je doživeo. koji je (kao što je pisao B occaccio oko 1350. ako je mogućn o.-ruru i vajarstvo. i prevaziđu. oni su priznali . da je renesan sa pOCela ubrzo posle 1400. kao gotika. Petrarki su bih dobro poz nata ostvarenja svih tih ljudi . Osnovni parado ks je što je želja za vraćanjem klasičarima. A humanisti. 2iveti u doba renesanse moralo je biti neudobno. ali. vajarstvo i grafika Suzimo li polje svog posmatranja renesanse i usredsredimo li pažnju na renesansu u likovnim umetnOStima. zasnovana na odbacivanju srednjeg veka. Pozno gotičko slikarstvo. već da se dostignu i. ili na više mesta istovremeno? Da li da je smatramo za nov. Ali. Ni sam G iotto nije odbacio pro!lost kao doba neprosvećenosti. Umetnička revolucija koju je on Stvorio iz tih elemenata ne mora ga neminovno postaviti u novu eru. stvorena u jednom određenom centru.ponovo izneo na videlo tu umetnost koja je bila sahr anjena vekovima'.neprosvećeni h vekova" ponovnim otkrivanjem pune velitine klasitnih ostvarenja u umetnosti i filozofiji i nastojanjem da se takmiče s tim ostvarenjima na zamišljenom planu. Međutim. a ne samo odsutan. ali su otkrivali protivrttnosti kad su upoređivali osvcltani autoritet k lasičnih tekstova s neposrednim iskustvom sa stola za obdukcije. srdčemo se s nekim pitanjima koja su jo! uvek neraščišćena: kad je započela renesansa? Da li je. Xe možemo prenebregnuti to svedočanstvo. čitavu generaciju pre Petrarke. pošto su se revolucionarne promene događale i ranije u srednjovekovnoj ume tnosti. upravo te napetosti . U praksi. Taj proces prisilnog napretka bio je pun kriza i napetosti. pre nebregavajući Duccia i ostale velike majstore iz Sijene. nisu postali neopagani. kako je njihov učitelj bio mrtav. mada krajnje uzbu dljivo. godine. godine. ali .za razliku od srednjoveko\'nih klasicista da je grčko-rimski svet nepovratno mrtav.hiljadu godina neprosvećenosti« iz među sebe i klasika.bar tako ~e tini gledaj ući unatrag .po uzoru na antiku« uz upotrebu arhitektonskog rečnika zasnovanog na proučavanju Idasitnih građevina.on je I divljenjem pisao i o Giottu i o Simonu . ipak se ustručavamo da ga primimo kao nominalnu vrednost jer bismo tada morali prihvatiti da se renesa nsa u slikarstvu javila oko 1300. a nisu kopirali paganske hramove. Za slikarstvo. bar do početka XVI veka. i naučili su da se oslanjaju na ono što vide svojim očima. i to posmatranjem s nostalgijom i divljenjem kroz barijeru . . prvi pUl izraženim pre vi!e od pet stotina godina. oni su morali da se uhvate u koštac s tim nepoznatim silama kako su znali i umeli . don ela novoj eri ne preporod antike već rađanj e modernog čoveka. Lekari iz doba r enesanse divili su se anatomskim priručnicima klasičara. to je značilo da autoritet koji je pridavan klasičnim uzorim a ni izdaleka nije bio neograničen.

ali nikad nije smatrao da su oni izneti na viddo ono ~to je bilo sa hranjeno vekovima neprosvtće284 I POZNA GOTIKA .Martinij\: .

Boccaccio. U Boc cacciovom prikazivanju Giotta kao renesansnog umetnika ima više intelektualne stra tegije. Majstor iz Fltmallea (Robert Campin?).SO an $vako. str. nazivamo je ranom renesansOt n. SUb na. U stvari. on je tvrdio da je Giotto tako vemo prikazivao svaki vid priro de da su ljudi čestO njegove slike zamen. tako da je raskid s prošlošću bio manje nagao na s everu nego na jugu. on ima nekog opravdanja. Te vidove. postati stalna tema renesansne misli koja treba da opra vda podražavanje prirode kao deo velikog pokreta matrag klasičnoj starini. on je smatrao korisnim da povuče an alogiju sa slikarstvom . On t ime posredno iskazuje da oživljavanje antike za slikara znači nepomirijh'i realizam.pozna gotika« (koji ćemo mi. BraneCi status poezije. uglavnom bio zainteresovan za humanizam koji se probijao u književnosti. na jednu od likovnih ume tnosti (čak i ako je to učinio malo prerano) i zbog njegovog načina opisivanja Gionovo g dela. njihova umetnička sredina bi la je očigledno tpozna gotiku (v. nemamo adekvatnog naziva da označimo severno žarište revolucije. i pored njegovog velikog značaja. jer istoričari umetnosti jo~ uvek imaju različita mi~ljenja o njego\'om obimu i značaju u c-:lnosu na renesansni pokret kao c:linu. Taj naziv se obično ne primenjuje na novi stil koji je ponikao na severu. U stvari.' . Metropoliten.ki muzej um etnosti. ono §to je Bocca ccio imao da kaže interesuje nas zato §to je on bio prvi koji ie primenio Petrarkin pojam . koristeći se njegovom veC legendarnom slavom. nego verodostojnog preno§enja Gionovog ličnog stava. 279). mad a su to uglavnom bili samo pokušaji. zar ne bi bilo pametnije posmatrati njihovo delo. uzeli su ga za svoju polaznu tačku. godine.osvajanje vidljiv og sveta . Kako onda možemo da objasnimo Boccacciovo tvrđenje? Treba da shvatimo da je o n kao revnostan učenik Petrarkin. ponovnog oživljavanja posle vekova neprosvećenosti.. 270). zbog komoditeta. tradiciji. Bez obzira na naziv koji ćemo izabrati za stil se.ivali sa samom stvarnošću (v.444. Da se prevaziđe realizam gotičkog slikarstva bila je potrebna i druga revolucija. kao ~to se seCamo.Pozna gotika. ernjačkih slikara toga doba. Oltar Mtrodt. u Horacijevo. za razliku od njihovih italiianskih savremenika. uednji deo 64x63 an.. nisu odbacili međunarodni stil. str. on ukazuje da stvaraoci novog stila. Pa ipak. upotrebliavati pod znakom navoda da označimo njegovu sumnjivu vrednost) ne odgovara specijalnom karakteru severnjačkog slikarstva XV veka. i da s\'e de na najmanju meru mogućne sukobe između tih ciljeva. Niuiork nosti. krila 64.. Na primer. oko 1420.SQx27. . 241-3. Štavi§e . Pa i pak. Oko 1425-28. kao završnu fa zu gotičkog slikarstva? Ako ih ovde tretiramo kao severnjački pandan ranoj renesansi .zar nisu i sami klasici izjavljivali da su te dve umetn osti slične. nije moga o znati koliko vidova stvarnosti Giotto i njegovi savremenici nisu uspeli da isp itaju. Firentinska ili iužnjačka revolucija bila je sistematskija i u krajnjoj liniji temeljitija.i da Giottu p ripi~ e ulogu tPetrarke slikarstva. d rvetu. u Fla ndriji.ali koji su se u skoro svim drugim tačkama OŠtro razdvajali. naravno. Uobičajeni naziv . proučavali su slikari medunarodnog stila. jer je obuhvatila arhitekturu i vajarstvo i slikarstvo. činimo POZNA GOTIKA I 285 . čuvenoj izreci Ul picllIra POt5iJ. A to će. podseća nas takođe da je arhitektura XV veka izva n Italije imala i dalje čvrste korene u gotiČko. koja je počela istovremeno ali nezavisno u Firenci i u Holandiji. Tu tre ba da se podsetimo na dva događaia koji su imali zajednički cilj . kao što ćemo videti. Covek sc pita kako su mogli da st\'ore jedan originalan postmedijevalni stil u takvim uslovima.

koji je verovatno naslikao ubrzo posle 1425. (!talijani su. Dovršen 1432. videćemo da pripada toj tra diciji. Gand /lar to sa me razloga. Koliko j e novi stil tih ljudi bio cenjen može se zaključiti iz jednog ništa što bi savremenog iz vora. čiji životni put pratimo u dokumentima od 14 06. povezanost i po tpunost. sa svojim potpunim od bacivanjem . i talijanska renesansna umetnost imala je vrlo malo uticaja sevemo od Alpa u toku XV veka. Prvu fazu .mračnih vekova muzike«. tabla u boji 29). prvi put. Ova primedba. nikad nisu težili takvoj do slednosti. 440--42. Mi ga naziva mo Majstorom iz FIemallea (prema fragmentima velikog oltara u Flemalleu .43 x 4. godine do njegove smrti. tabla II boji 26). njihove obaveze prema stvarnosti bile su daleko od apsolutnih. stabilnost. Slike koje su stvarali 286 I POZ:-lA GOTIKA   . Slika na dn'etu. godine.' slikarske revolucije u Flandriji. Gamki O (Otvoren). Tako se u očima Italijana slikarstvo pozne gotike javilo kao zaista postm edijevalno.a možda i presudnu . 444. 1444. St &\'on. ali. U Italiji su im se isto toliko divili koliko i vodećim italijanskim umetnicima toga doba. u kome se tvrdi da _ bilo vtfJdno slušanja nije komponovano pre njihovog vre mena•.445. Hubert i Jan van Eyek. Ne postoji slično svedočanst vO koje bi se odn osilo na novi stil flamanskih slikara. Ako ga uporedimo s njegovim najbližim srodnicima. a njihov snažni realizam imao je vidljivog uticaja na slikarstvo rane renesanse. predstavlja jedan umetnik čije nam ime nije tačno poznato. čak i oni najsmeliji. uoča vamo II njemu i jedno novo slikarsko iskustVo.40 m. Uticaj velikih flamanskih majstora. čije delo sada proučavamo. 3. francusko-flamanskim sli kama međunarodnog stila (sl. Tu. Posle 1420. Među njegova najbolja dela spada oltar Merode (sl. najčuvenijim slikarom iz Tournaia. podsetićemo vas. sada u Staedelovom instirutu u Frankfurtu). ali prema onome štO znamo o uticaju njihovog dela. Slikari među narodnog stila. godine. vezuje s tav flamanskih muzičara s italijanskom ISVešćU o renesansi. (izuzev što se u njoj uopšte n e pominje ponovno oživljavanje antike). mada je on verovatno identičan s Robertom Cam pinom. dal eko je prevazišao njihovu sopstvenu oblast. čini se da je narod smatrao da fOišta što bi bilo vredno gledanja nije nasli kano pre njihovog vremena•. imam o osećanje da stvarno gledamo kroz drvenu ploču u prostorni svet koj i ima sva bitna svojstVa svakodnevne stvarnosti: neograničenu dubinu. Uz to su flamanski slikari imali i blisku paralelu u oblasti muzike. godine Ho1andija je imala školu kompozitora koja je bila toliko revol ucionarna da je gospodarila u muzici u Evropi u toku sledećih Sto godina. p ovezivali tačno podražavanje prirode ). u slikarstvu sa wraĆ3njem klasicima« Naprotiv.

. Tako su ružin žbun. u kojima se razmere i odnosi medu stVarima mogu menjati po volji. pri čemu ruže označava j u njeno milosrđe.e Bog postao čovek. Majstor iz Ftema11ea poduhv atio se da kaže istinu.. Posmatrači su se dugo pitali. materijal. Majstor iz FIemallea. Ovo smelo napuitanje tradicije nametnulo je našem umetniku jedan problem s kojim se niko do tada nije suočio kako da prenese natprirodne događaje iz simbolični h okvira u svakodnevni ambijent a da im pri tom ne da ni trivijalan ni nepriličan izgled. preterano skraćeni. punu istinu i samo istinu. Umetnik čak pravi tačnu razliku između difuzne svetlosti koja rasipa blage senke i tako stvara finu gradaciju osvetijenja. 428. koje su oitro ocrtan e na gornjem delu centralne ploče. bez obzira da li verujemo da je on Roben Campin ili ne. Možda je najčudniji simbol te vrste sveta pokraj vaze s ljilj anima. i divni odsjaj na mesinganom sudu i svećnjaku. \'eć građanin koji se stara o ukusu dobrostojećih sugrađana kao što su donatori koji pobožno kleče ispred Bog orodičine odaje. Josifu. Adam i Eva (detalj dike 445) bude toliko zabavljen pravljenjem mišolovki (jedna se nalazi na ot\:orenom prozoru . Josif trebalo da činjenice čarobne 446. i . i direktne svetlosti koja ulazi kroz dv a okrugla prozora j ova druga svetlost ima dvostruke senke. Po~to objašnjenja te vrste zahtevaju naučničke ingenioznosti. ukratko rečeno. može da sadrži neku simboličnu poruku. što znači da skoro svaka pojedinost na slici. skloni smo da verujemo POZNA GOTIKA I 287 . dok pre nekoliko godina nije otkriven poseban smis ao tih skromnih predmeta: prema sv_ Avgustinu. onome koji .e prikazan na poslu u susedn oj sobi. neprijatno naglo iz aristokratskog sveta m eđunarodnog stila u dom flamanskog građanina. fakturu povdine. a ljiljani čednost. na primer. ali je ono toli ko utopljeno u svet svakodnevnih pojava da se često moramo pitati da li određeni det alj uopšte zahteva simboličko tumačenje.su kao bajke.. blistavi sud za vodu i ubrus na prečagi nisu samo običan kućni namešta.prerušeni si mbolizam..eka on svakom i najmanjem detalju daje njegovu maksimalnu konkretnost. Ona je ugašena tek nekolikđl trenutaka ranije. Nasuprot tome. Ali zašto je ona usred bela dana paljena. Karakteristično je da je tO najraniji primer Blagovesti u potpuno d omaćem enterijeru (kao suprotnO. koja je sad ugašena da bi pokaza la da . i šta je ugasilo plamen? Da l i je božansko zračenje prisustva Gospodnjeg nadvladalo materijalnu svetlost? Ili je možda sam plamen s\'cće predstavljao božansku svetlost. u kojima se i mašta mclaju bez smetnji.. da se u Hristu . određujući svaki vid: njego\' individualni oblik i veličinu. stepen elastičnosti i tretman os\-etljen ja. ljubičice i krasuljci na levom krilu i ljiljani na središnoj ploči cvetovi koji se vezuju za Bogorodicu.. 438). bog je trebalo da se pojavi na ze mlji u ljudskom obliku da bi podvalio sotoni . zaštO je sv. već dalji atributi Marijini .ret pretvorila u lel04? Očigledno je da čit avo bogatstvo srednjovekovnog simbolizma još uvek živi na našoj slici. §to se vidi iz užarenog fitilja i pramička dima.Božji krst bio je mišolovka za đavola •.izvor ži\'e vodet. baš kao što se i prvi put uJcazuje poštovanje sv. On se s ovim izazovom ponco pomoću metoda poznatog pod nazivom . sl. ljubičice smernost. imaju tendenciju da se međusobno sukobljavaju u prost oru. smernom zanatliji. Ol tar Merode prenosi nas. v.. a druga na njegovoj klupi).najčistija posu a. njegovu boju. nije bio dvorski slikar. S raenoiću skoro opseđnutog ČO . On to jO! ne čini s lakoćom njegovi predmeti. ma kako proizvoljna.

da je Majstor iz FUmalle a uveo te simbole u likomu umetnost.prigušeno z eleni. njih je omo gućila upotreba ulja. ati ih. reklo bi se. a skala preliva je mekša i ši ra.a z bog njihove neopravdane pojave teško možemo sumnjati da nim simboli . dakle. čestO slučaj. Josi f s mišolovkom nađen joo samo na jednoj drugoj slici.pokazuju novu urančanost. obrazac koji se sastoj i od sjajnih boj a uz obilatu upotrebu zlata. u temperi se različiti tono\. oni bili u međusobnoj zavisnosti. u kojoj su mešane (ttemperovanec) fino sa m1e. potrebna k ao okvir za mi~olovke). jer su hvalili i čudesni realizam i tpobožnosu fJamanskih majslOra. videćemo jasno. ili da je ima o dodira s teolozima ili drugim naučnicima koji su ga mogli uputiti na iz\'ore gde se navode simbolična značenja Stvari kao ŠtO su ugašena sveća i miJolom. Možemo reći da mu je bila potrebna sve veća riznica simbolike. Ali. Bar potencijalno svaka stvar je simbol. Blistavost starij ih dela koja podseća na blistavost nakita. to je vrst u zagonetke. Ona je sl\'ara!a fin. Da bi slikao svakidašnju stvarnOSt on ju je morao tposveti ti. ili unut:ra!njost drvodeljinog dućana. Ali. da po svom oso benom tonalitetu slika Majstora iz Flemallea odskače od ostalih. 27).jnije pojedinosti date s istom wredsredenom patnjom kao i sveti li kovi. Ako uporedimo našu tablu u boji 29 BlagovesII. Prihvatamo takođe da su verov atno razumeli i značenje posude s vodom. on ju je proširio i obogatio. PreMeni simbolizam Majstora iz Flemallea i njegovih sledbenika nije bio spoli~nja majstorija nakalemljena na novi realistički stil. . a ne od njihovih pokrovitelja. maksimumom duhovnog značenja. u slikarstvu . ustupili su pred jednom skalom boja daleko manje de korativnom. italijanski savremenici su to morali osetiti. \·eć ideja usađena u stvaralački proces. a ne u suprotnosti . sa slikama ranijeg slikarstva na drvetu (tabla u boji 24. ali mnogo elastičnijom i izdiferenciranijom. Otuda imamo razl oga da verujemo da je Majstor iz FI6nallca bio sfun neobično učen čovek. koje je on medu prvima upotrebio.pozne gotike. na metnik nije samo nastavio simboličnu tradiciju srednjo\'eko\'I1e umetnosti u sklop u novog realističkog stila. Kako. . Njiho\. Očigledno je.447.ene boje srazblaženim žumancctom. 25. a tek ugašena sveća ne pojaVljuje ~ \-iše nigde. Mora biti da su retko upotrebljavani. Međutim. Ali.. ako je sveću i mišolov ku bilo za tdko odgonetnuti i u XV veku. GansHoilar (utvorcn. i. mada se u njima može uživati i bez po. ako sve druge razlike ostavimo po strani.\kdutim.znavanja sveg njihovog simboličnog sadržaja. Osnovna tehnika srednjovek ovnog slikarstva na drvetu bila je tem~. poruka ugašene sveće i mišolovke nije mo gla biti opšte poznata. stoga. ita su mislili pokrovitelji za koje su ta dela bila slika na? Da li je njima odmah bilo jasno značenje svakog detalja? Verovatno da nisu ima li tdkoća s lako razumljivim simbolima kao ~to je cveće. da oltar Merode i njemu slične slike sadrže posebnu savremenog posmatraČtl. jer ta dva simbola . zaslužuje podjednako preci zno posmatranje.. jasnim tono\"i~ bojene po vršine. Drugim rečima. pitamo se. čvrst premaz koji se bao sušio i divno odgovarao srednjovekovnom ukusu za ravne. plavičasto ili smeđe sivi . međutim. Ublaženi tonO\. jer ga je to podstica lo da proučava poja\·e vidljivog sveta koje do tada nisu bile prikazane (kao ~tO je sveta neposredno po!tO je ugašena. zašto se ist ovremeno držao dva pravca realizma i simbolizma . verovatnije je da je i nicijativa dolazila od umetnika. wto se one uo~te nalaze na našoj slici? Da li je pok rovite1j (koji je možda bio izvanredno učen) rekao umetniku da ih tu stavi? Mogućno je da su oni jedini slučaj te vrste. Taj stav dubokog poštovanja prema fizič kom svemiru k ao ogledalu božanske istine pomaže nam da shvatimo zašto su na ovim panoirna najsitnij e i najbeznaČtl. koliko je nama poznato. nijedan umetnik nije p rihvatio i pored njegovog rasprostranjenog uticaja. Svi ovi efekti su bitni za realistički stil Majstora iz Flemallea. izgleda. jer je sv. ima be zbroj slučajeva isto tako oštroumnog ili nejasnog simbolizma. čak ni među visokoobrazovanim svetom.koje smo navikli da smatramO sup rotnim? Za njega su.prvi put se po jaVljuju na oltaru Merode. na platnu ne mogu mešati pa je bilo teško pos tici 2&8 .

I POZNA GOTIKA .

do najdebijeg impasta (tO jest. Osim toga. London iz Flemallea i njemu je dugo pripisivan stvarni 'pro~ nalazah uljanog slikarstva . individualni . uglaste nabore na tkaninama. Nije potrebno reći da čitav ni z efekata postig· nutih uljem nije otkriven odjednom. Atmosferska perspektiva je za naše opažanje du bine prostora osnovnija od linearne perspektive.sveobuhvatnu privr~ ženost vidljivom svetu. uključujući bogate. su bili ti koji su otkrili njegove umetničke moguć~ nosti. sL 445-47). do 1424. manje ljupke ali daleko realističnije nego valovite obline među~ narodnog stila. koga je burgundski vojvoda Filip Dobri visoko cenio i slao ga povremeno u poverljive diplomatske misije. radi o je u Holandiji od 1422. do 1429. neograničenu dubinu pr o~ stara. providnih premaza (nazvanih tglazura. koja beleii prividno smanjenje dimenzija objekta ukoliko njihova udaljenost od posmatrača raste. Ulje. Posle 1432. ali je ono upotreblja~ vano samo u specijalnim prilikama. potreban za trodimenzionalne efekte. u LiUeu od 1425. bez obzira na to koji je od dvojice braće. Ova dela je mogao naslikati bilo koji od dvojice braće. Taj optički fenomen. Kako su braća Van Eyck postigli taj efekt? Teško je rekonstruisali tačno njihov tehn ički postupak. Ako raz~ gled amo sliku Raspete. godine. niti ga je ot~ krio jedan je dini čovek. Covek u crvellOm turbanu (AU/operlmt). od tankih. očigledno starijih od Gan· skog oltara.svetlo p laviČ8sto·sivom. Jan van Eyck. Ona dduje ne sam o na udaljenim vidicima. Zapis na okviru vdikog Ganskog oltara kazuje na m da ga je završio te godine. gde je i umro 1441. poznat je kao 'at ~ ~aos~:~:fer::~::Jva~jepo~~J:iz~:vi~~in~C~ po najvedrijem danu vazduh između nas i stvari koje posmatramo dduje kao magličasti zastor koji nam onemogućuje da udaljene likove vidimo jasno. moglo je da stvori raznolike efekte. on ih sve pre~ krije. u stvari. Narodna galerJja. što se vidi iz sL 44 1). godine možemo pratiti Janov rad preko izvesnog bro ja potpisanih i datovanih slika. Bio je i građanin i dvorski slikar. tako da se najudaljeniji planinski venac neprimetno utapa u boju ne ba. 26x 19 cm. Postoji nekoliko tajkov skihc dda. rođen je oko 1390. pa tako ceo prizor dobija pove zanost i hannoniju koji daleko prevazilaze slikarski domet Majstora iz F1emallea . godine. godine. kao prilikom pre~ mazi vanja kamenih površina i slikanja na metalu Majstor iz Flemallea i njegovi savreme nici. s tehničk e tačke gledišta. U čisto materijalnom smislu ulje nije bilo nepoznato srednjovekovnim umetnicima. Ovako. godi~ ne. 1433. pošto ga je njegov stariji brat Hubert bio ranije započe o (v. Međutim. tamne površin e čestO su bivale nečiste i neizdiferencirane. oblici nisu tako opipl jivo izraženi kao oni koji su karakteri~ stični za Majstora iz Flemallea. senke i boje. a posle tog a u Brugesu. tcike boje). lagano. do tada nepoznate baršunasto tamne prelive. Takođe su boje mogle da daju neprekidnu skalu nijansi. Janov raniji razvoj ostaje ner8Šči§Ćen. koji su braća Van Eyck prvi upotrebili u potpunosti i siste matski ( Braća Limbourg su već znali za to. Bez ulja. godine i 1425. manje tskulpturalnif. j er je ulje od tada uvek bilo osnovni medijum slikara. ali nesumnjivo je da su se služili medij umom ulja s izvanrednom pref . ovi majstori takođe zaslužuju da nose ime *oceva modernog slikarstva«. lep ljivo sredstvo koje se sporo su§i. Međutim. Sve teži jednoobraznom tonu . na naJoj slici Raspe~e i sam prvi plan kao da je obavij en fi· nom maglom koia umekšava obrise. videćemo postepeno opadanje intenziteta lokalnih boja i kontrasta svetlog i tamnog. Najzanosruje od njih su dve slike koje prikazuju Raspeu i $ traJni sud (tabla u boji 28). Jan van E yck je ncito mlađi i mnogo čuveniji umetnik od Majstora 448. Za Majstora iz Flemallea to su bili o zbiljni nedostaci koje je on savlađivao <::amenjujući mciavinu vode i žumanceta uljem. Tome je više doprineo Jan van Eyck nego Majstor iz Flernallea. Slika: na drvetu . debele naslage guste. Naučnici se slažu u tome da ove slike potiču iz vremena između 1420. Jan i li Hubert. Stil ove dve slike ima mnogo zajedničkih osobina sa stilo m oltara Merode .povezani niz valera. njihov autor. flamanski m ajstori bi u osvajanju vidljive stvarnosti bili mnogo ograničeniji. pa izgleda ju manje izolovani. od likova u prvom planu pa do udaljenog grada Jerusal ima i snegom pokrivenih vrhova iza njega.). Dobar deo Janovog ži~ vota i rada poznat nam je. Jako osećanje za prostor je rezultat ne toliko izražene perspektive koliko utančanih promena svetlosti i boje. kad se približimo grani ci vidljivosti.

enošću.in. Smenjujući guste POZNA GOTIKA I 289 .

čiji portr et vidimo na spoljdnjoj strani oltara. koji je Jan prekrio r«wima. prokleti koje odvlače nekuda 290 I POZNA GOTIKA . 84xS7 CIn. dodao nekoliko svojih i sastavio ih na zahtev imućnog pokrovitelja. zavdi o ih. godine. Mrtvi koji se ditu iz groba s izbezumljenim gesto vima straha i nade. oni su bili u stanju da daju svojim slikama mek. opažamo sn ažna osećanja na licima iz gomile pod krstom i uzddani ali duboko dirljiv bol l\1ari je i njenih pratilaca u prvom planu. Jan je preuzeo izvestan broj slika koje je Hubert ostavio nedovr~ene. krila naslikana s ohe strane. ali košmara tposmatranogt s istom beskrajnom brižlj ivo§ĆU ka i svet prirode na slici RtlJpef. oltar je sačinjen od dvadeset slika.preovladuje s upromo stanje. Decali sa slike 449 i providne slojeve boje. i 1432. koji je dooao posle stila slika koje srne do sada proučavali. naj\'eći spomenik r anog flamanskog slikarstva.ij. Od n jega otuda možemo očekivati da nas upozna sa sledcćom fazom novog stila. ali. smdnija od ijednih koja smo do tada videli.na zemlji i u podzemnom carstvu satane . Već smo pomenuli zapis iz koga saznajemo da je de lo. Mada je njegov osnovni obJ. pruža tako složene probleme da se nMe proučavanje mora ogr aničiti na otkrivanje najbitnijih. kao da je neka magična formula unela tihi mir u ovaj prizor. Na slici Strašni sud. Ce lina predstavlja deJo koje je s pravom nazvano tSuper-oltaromc. Dovoljno je reći da Hubert ov lik ostaje donekle u senci. svi se odlikuju s trahovitom realnoSću košmara. o ltar je verovamo izrađen II sedmogodišnjem periodu izmedu 1425.. njegov stil. Ta dva stanja na taj način odgovaraju Nebu i Paklu. UzetO kao celina. koje je započeo Hubert. Tek kad usredsredimo pažnju na pojedinosti. NarOdna galeriji. je neobično maJo dramatično. daleko od skladnog. 1434. verovatno se može naći na četiri centralne slike. PoAto je Hubert umro 1426. mada prvobitno nije 449.svaki od ta tri dela sastoji se o d četiri odvojena panoa.centralni deo sa dva krila sa strane . verovatno zato ~to je to zavisilo ist o tako od nji~ove individualne osećajnosti koliko od njihove zanatske spretnosti. zavriio Jan 1432. Jan van Eyck. veličine i oblika koji su podešeni jedni prema drugima. London 450. godine. Slika na drvetu. taj dvojni vid ajkovsko g stila dobija oblik dve krajnosti: iznad horizonta sve je mir.davolska čudo\i! ta. Ganski oltar (sl. tr iptih . a poho su. uz to. koje nije moglo biti zamišljeno takvo od samog početka. dok ispod njega . Raspet. Rekonstruisati taj tok dogadaja i odredil i udeo svakog brata zanimljiv je ali i nesiguran posao. GiuvanniAl"1UIIfiniinjqIlfJQnt!!esla. simetrija i spok ojstvo. misaono blaženstv o je suprotnost fizičkom i dukvnom nemiru. 445--41). neodoljivo. blista v sjaj tona koji nikad nije bio dostignut. Jasno je da je donja polovina zahtevala vite od umemikove uobrazilje. Kako se čini.

Jovana Krstitelja. veličanstveno prikazani i nefIlo obavijeni delikatnom igrom svetlosti i senke. veoma izrazitim prizorima II donjem redu. da bi podražavati skulpturu. kao i p rizori s Kainom i Aveljom). prvog umetnika posle antike koji.takmičili su se sa gradovima u Itali ji kao središta međunarodnog bankarstva i trgovine. Gornje tri. njegove karakterne ene u takvoj su savrienoj rav noteži sa svima ostalima da se nijedna ne ističe na račun ostalih. sada u sve većem broju. Takav efekat stvoren je. Tu. je umeo da pr ikaže ljudsko lice iz tročetvrtinskog profila. Gornji red ima dva para panoa različite §irine. ali su do oko )420. Donja slika i četiri bočne ve rovatno su činile odvojen oltar s Obožavanjem jagnjeta koje simboliše Hristovu žrtvu u s mrti. trebalo je. 447) Jan je očigledno zamlslio kao jedinstvenu celinu. 442 ). sl. izvesno. na oltar Mer ode i na taj način one nam ukazuju na dragocenu vezu izmedu dva velika pionira fla manskog realizma.i njihovo u gledno mesto na oltaru . Njujork (~birka Michaela Friedsarna. onda su dve visoke i uske sl ike koje prikazuju Adama i Evu (sl. Oko 145S. spajajući sva četiri u jedan enterijer. Joo je interesantnija činjenica §to su Adam i Eva koncipirani upravo za ov o mesto i ovu celinu. reklo bi se. ili pak prizora s Kainom i Aveljom na Ganskcm oltaru). čija posebna prisnost navodi na pomisao da su to sačuvane uspomene. pojačava tu iluziju. (v. Jovana (slikana u sivom. predstavljeno je na malim. Dva sv. prvi put skoro Sto godina ra nije (upor. Njihovo spokojno dostojanstvo . pa je na taj način ustanovio nov. Ako je ovaj niz pretpostavki tačan. Stvarno zlo. od te nezgode neminovnosti umetnik je načinio preimućstvo. 1931) . to lice. II najtačnijem smislu tog izraza. već II nižem redu. 409). čiji ogromni likovi u krajnjem aranžmanu pr itiskaju mno§tvo onih malih ispod njih. Znajući da će se oni tako pokazati gledaocu. jasnoj svetlosti ka o i Adam i Eva na Ganskom oltaru. 30x20 cm. ali Jan. svih: najstariji akrovi severnjačkog slikarstva na drvetu (gotovo u prirodnoj veličini). nezadovoljan samo perspektivnim rclenjem. Rogier van der Weyden. čije su oči ispod niv oa ivice. Bruges . Flamanski gradovi II kojima je cvetao n ovi stil slikarstva . direktan odnos izmedu prostora na slici i pros tora u stvarnosti. neposredn i su srodnici panoa s Adamom i Evom. ostaje psihološka zagonetka. kao što se sećamo. Kako je Jan imao pu nu sposobnost da izrazi osećanje (treba samo da se setimo lica iz gomila na Raspeću. Jan ne prikriva ličnost modela. FranusC() d'Em. Jedan od najinteresantni jih je Jan van Eyckov (. po detalju iz domaćeg života. godine njegov a najbolja ostVarenja bila u vajarstvu (vidi sl.uravnoteženo. Dva panoa s an<delima koji sviraju verovatno je Hubert zamislio kao dva kr ila na orguljama. donator i njegova žena.Tournai. kao §tO bismo normalno očekivali. slikarska zamena za stVat'I!ll prisutnost modela.ovek u crvenom turbanu iz godine 1433. Portreti donatora sjajne individualnosti zauzimaju istaknuta m esta i na oltaru Merode j na Ganskom oltaru. Gand. Mnogi njihovi stanovnici 451. najsmelije od.navode nas manje na pomisao o prvobitnom grehu. Veom a je interesantno to što ove Blagovesti liče. svaki detalj oblika i materije une! je sa skor o mikroskopskom preciznošću. Spoljašnje JXlvršine kri1a (sl. 446) jedine koje je Jan dodao Hubertovom del u. kao svi Janovi portreti. da čine samostalan triptih: Gospod izmedu Marije i sv. portret je počeo da igra važniju ulogu u slikarstvu na severu. svi u posebnim nišama. pa ipak. nezavisne likove. nasuprot tome. 432). koji prikazuju istoriju Kaina i Avelja. slikajući senke koje bacaju okviri slike na pod Bogorodičine odaje. Jan van Eyck ih je naslikao odgovarajuće toj nenannalnoj tački posmatranja . Tek od Majstora iz Flemallea. Obnovljeno interesovanje za realist ičko portretiranje razvilo se sredinom XIV veka. a više na stvaranje čoveka prema božjem liku. dok su se slikari obično og raničavali na profile slične siluetama (kao Što je pomet vojvode od Berryja na sl.trebalo da one budu zajedno. Metropolitenski muzej umetnosti. Slika na drvetu. Pored portreta donatora. sl. stoičko spokojstvo njegovi h portreta svakako odražava njegov svesni ideal ljudskog karaktera pre nego njegov u ravnodu§nost ill nedostatak dara opažanja. 448). srećemo male. Ono se može opisati kao .jedva vidljive bore napora oko očiju kao da dolaze od gledanja u ogledalo. Model se kupa u istoj mekoj. najveći likovi nisu gore. koj i bi sasvim mogao biti i autoportret . One su.

krilJ 2.. Janova uloga je.Johannes de Eyck fuit hic. Slika na drveN.~a1i sasJike·4j2.S3 x 3. Rogier van der Weyden. manje ga interesuje nego svet liudskih osećanja. 36). Spoljašnji vid događaja (u ovom slučaju skidanje Hristo\"Qg tela s krs ta). ponovo obuhvati ose6ljnu dramu.41 m svako. dakle. c ipele koje tS\'etom je par izuo podsećaju nas da oni stoje tlu.S3 x 1. načinjen je da sadrži svet d uha na takav način da oba u stvari postaju jedno. Firenca 4S3. gotitke pro!lOsti.452. n jih mora biti sam umetnik. Galerija UtIizi.ea. 449). videćemo da se u njemu ogledaju dve druge ličnosti koje u1au u sobu. srednji deo 2. slici Skidanje s krsta (tabla u boji 30). U delu Jan van Eycka istraživanje st\'arnosti i njeno prikazivanje pomoću svetlosti i boje dostiglo je granicu koja neće biti prevazidena za naredna dva veita. kao i u Merode oitaru. 45 0). Hulro vm der Uocs. Izgleda kao da su potpuno sam i. sa lomnim. puna je prerušenog najutančanijeg simbolizma. žive boje pokazuju njegovo poznavanje Jana van Ey cka. Jedna sveta u svećnjaku koja gori usred bela dana predstavlja Hrista koji sve vidi (obratite pažnju na prizore Stradanja na okviru ogledala). To odmah zapažamo u njegovom ra nom remek-delu. Svet prirode.. (za poreklo ove te me vidi str. njih Jan van E yelt je izradio portret koji nije samo njegov najbolji portret. stranci bili su italijansk.lični. treći veliki majs tor ranog flamanskog slikarstva postavio je sebi jedan drugačiji mada isto tako važa n zadatak: da u okviru novog stila koji su stvorili njegovi prethodnici.i trgo.on koristi za cilje\'e koji nisu njihovi. Tu je modeliranje precizno kao sk ulptura. Ovo Skidanje cenjeno prema i zražajnoj 292 J POZ N A GOTIKA . ali ako bolje zagledamo u ogledalo. slika treba da pokaže tačno ha je video i im a funkciju naslikanog svedočanstva o venčanju. već i najveće remekdelo toga doba. a i nameštaj u odaji poziv a na slično tumačenje. v eć njegovi . a meke polusenke i pune. uloga svedoka. 1434. Jedna od. koje potiče iz vremena o ko 1435. napisane ukrašenim slovima.ci i bankari. uglastim naborima na tkaninama. po. na kad je umetnik imao oko trideset i pet godina. sve §to im duguje . Giovanni Arl1Dlfini i njegova netIesta (sl. godina. PflrliMrijro oflar (otvoren). Oko 1476. mada ubedljivo r ealistična. Ipak je Rogier daleko više nego samo sledbenik ove starije dvojice. pa i mali pas je amblem bračne vtmosti. patos. (Jan van Eyck bde tu).što nam reči iznad ogledala. stavljeno na vidno mesto iza njih (sl. čime podseća na MajslOra iz Fl6n alJ.OS m. kažu da . I sama domaća sredina. godine. Mladi par svečan o polaže bračni zavet u skrovitosti nevestinske odaje. koji nam prenosi prirodu venča nja kao svete tajne..a duguje im očigledno mnogo . i datum. za jednoga od.

nesrećni genije čiji tragični zavrtetak nagoveštava nestabilnu ličnost. reaguju na dramsku misterij u Hristovog rodenja raširenih oč i ju. 1464. odlučio je da uđe u manastir kao brat svetovnj ak.sadržini. dugujemo za prekrasno Rodenje HrisU)f)o (re produkovano na sl. 410). kada je imao jedva četrdeset godina.od strasburške Smrti B ogorodice (sl. 34)(2 5 cm. Pa ipak. kao i obilja preciznih realističnih poje dinosti) i njegovog interesovanja za natprirodno? Na primer. Na svoj miran način slika je isto tako smela POZNA GOTIKA I . otkriva napregnutu. Kad je umro. na krilima oltara čla novi porodice Portinari koji kleče izgledaju kao patuljci 454. a najor iginalniji umetnici pojavili su se još više na severu. kakvi su ijosir. on nam više kazuje o unutarnjem životu modela. U toku poslednje četvrti XV veka u Fland riji nije bilo slikara koji bi se mogli porediti s Hugom van der Goesom. Getrtgen tot 5int Jans. kao i na vola i magarca. kao da su mu likovi obojene statue. Slika na drvetu. izlazi iz okvira logike svakodnevnog iskustva. Slika Francesca d'Este (sl. {. upadljiva je suprotnost između neobuzdan og uzbuđenja pastira (sl. 399) i naumburškog Raspeća (si. Oni su izazvaH posebno divljenje italijanskih slikara. Modelovanje je svedeno na minimum. 405). koji su tO delo videli k ad je dospelo u Firencu oko 1480. njegov utisaj je preovlađivao u evropsk om slikarstvu severno od Alpa. ono. simetričnu grupu. Ta deca prirode. i štO se tiče prostora a i atmosfere. bez daha. izaziva stra hopoštovanje (sl. atmosferi Brugesa. potvrđenog sredinom u koju je umetnik stavio svoje likove. ali sve jaa nastupi depresije doveli su ga do ivice samoubistva. pored svega. ovi poslednji likovi nisu zamišljeni da budu tveti nego u prirodit. s neposrednošću koja do tada nije bila dostignuta. čiju pozadinu ne predstavlja predeo iz prirode. Ova nesrazmera. London pored njihovih svetaca-zaštimika. izražava življ i karakter. jer njihova visina je normalna u odnosu na arhitekturu.metničko poreklo tih gestova i lica ophrvanih bolom pre je u vajarstvu nego u slikarstvu . Jednom od njih. Rogi er tumači ljudsku ličnost zanemarujući izvesne crte. Pored toga. Bogorodica i. a četiri godina kasnije je i umro. 454).i fizički astija i duhovno bogatija od Jan van Eyckovet. Narodna ga1trija. može nam se učiniti manje životnom nego slika Jan van Eycka. eksplozivnu ličnost. 408) i M ojsijevog kladenca Clausa Slutera (sl. privuk ao je svu pažnju gledaoca na prednji plan i dopustio mu da spoji likove u povezanu . Ili. 452. Oko 1490. PoštO se vrtoglavo uspeo do slave u kosmopolitsko. godine za Tommasa Portinarija. pa do bonske Pieu (sl. 453). z ar ne postoji napetost između umetnikove odanosti realnom svetu (divno predstavlje n pejzaž. zagledana u čudu. u Holandiji. sasvim bi se moglo nazvati Oplakivanjem. to lice upoređeno s licem C{)1)eka u crvenom turbanu. posebno zanimljivu za nas danas . postala uzor bezbrojni m umetnicima. godine 147 8. 451). mada je njena simbolična i izražajna namera j asna. a ističući druge. mnogi opisni detalj je uprošćen ili potpuno izostavljen. Nije čudo što je Rogierova umetnost. Najdinamičniji je bio Hugo van der Goes. Među um etnicima sledbenicima Rogiera van der Weydena malom broju je pošlo za rukom da iziđe iz senke velikog majstora. elegan tni izduženi oblici tela prikazuju aristokratski ideal više nego individualan izgled modela. italijanskog plemića koji je živeo na burgunds kom dvoru. II novorođeno Dete. koja je bila dobro opisana ka o . a manje o njihovom spoljašnjem izgledu. 453) i pobožne. Otuda je vrlo prikladno što je Rogier svoj prizor postavio u plitku arhitektonsku nišu ili oltarsku škrinju. o groman oltar koji je završio oko 1476. pastiri iz Rođenja Hrisrovog na centralnom panou . takođe ogromnih dimenzija. godine. Geertgenu tot Sint Jansu iz Harlema. spokojstvu Janovih portreta. Njegovo najveće delo. Umesto da teži psihološkom meutralnom. Ali. Mada nemamo potrebe da tu tražimo nagovdtaje Hugove bud uće duševne bolesti. godine. Sto važi za Rogierova religiozna dela isto tako važi i za njegove portre te. Taj smeli poduhvat dao mu je dvostruku prednost pojačavajući utisak tog tragič nog događaja. čije ih džinovske dimenzije karakterišu kao bića višeg re a. Izvesno vreme nasta\'io je da slika. Rodmje Hriul)'fJO. posle trideset godina neprekidne aktivn osti kao najistaknutiji slikar Bruxellesa. Shodno tome. Toliko je bio velik autoritet njegovog stila da s u se odjeci njegove umetnosti mogli razaznati gotovo svuda izvan Italije do kraj a tog veka. Andeli su slikani u istoj srazmeri kao i donatori i izgledaju tako neprirodno mali. svečane ozbiljnosti ostalih likova.

293 .

Muzei Prado.50 cm. pokazala su se tako teška z :t tumačenje da su mnoga od njih. Madrid dcle: 456.Rajski vrt.9S m. sem da ie proveo svoj život u provinci jskom gradu s'HertDgenboschu i da je umro kao Siar čovek 151 6. svakako predstavlja Pakao. apstraktni. šta je sa središnom slikom? Tu e pejzaž veom a sličan Rajskom vrtu. g0dine. deteta i Bogorodice kao d a su zaobljene na sU'Ugu. Slika na drvetu. osvetljen og uglavnom zračenjem božanskog deteta. uprošteni likovi. s avetinjskim prizorom ruševina u pl. Malo znamo o Boschu. pun je životinja. Od tri slike jedino na levoj slici se može jasno razaznati pred met . Hieronymus Bosch. 443). Njegova de la. udaljeni planinski grebeni isto tako su neobični. izaziva naše intere sovanje za svet snova. s upetatljivom jasnoćom odsjaj s vetlosti.. drugi holandski umetnik. Iza njih.20 m x 96. oblici. tabla u boji 31). Carobni utisak njegove male slike uvetavaju blagi. najbogatiju i najzagonetni _ Boschovu sliku. 2. n~~eljen bezbrojnim nagim ljudima i ženama koji obavljaju raZ :D> razne čudne radnje. srednji dco. VrI ulivllnjll. mnogi se tIZ294 I POZNA GOT IKA . Oko UOO. Jasle 5'': pravougaono korito.. razrešena. ""nih čudovi!ta čudni h i deformisanih.amcc: i fantastičnim spravama za mučenje. snažnu real noSt. AJi. a isto tako i hibri. vraća se međunarodnom stilu (\'. Ideja ponoćnog Rodenja. primenjujući slikarsko iskustvo Jana van Eycka. sl. u koDX Gospod upoznaje Adama sa tek Stvorenom EvOCl. DCS: :IO krilo slike. oni jašu na 1edi:!I:a raznih životinja oko okruglog bazena. daje temi novu. 456. U sredini. To ćemo lako razumeti ako uzmemo da proučimo triptih p oznat kao Vrt uživan}a (sl. medu kojima ima i tako egzotičnih kao ho su slon i žirafa. Predeo. i pored značajruh saznanja koja su dala novija ist raživanja. na kojima se ogled. AJi. s koro ajkovski po svom vazdulastom p~ stranstvu. Hieronymus Bosch. 20 x l. Ako nas danas specijalno privlače GeengtnO\"i sredeni. Detalj $I slike 45S kao Ito je centralni pano P01'tinarijewg oltara. 455. krila 2. Geengen. Ostala ne-. puna tajan~tvenih i naizglee iracionalnih prizora.. . glave andela.tore: 455.

.

.*. ...... ._ ..."'_ o« . -"....... _ ! J I : ~"w_"' ~" . ...i ""... ..'..~"'''''"..~ l>O"'-~1Co ....'-....o.

.

.

za Vrt satane. Posledica ove posete bila je tO ttO njego vo delo predstavlja jedinstvenu me457. Witz nije prosto podražavao ove velike pionire. ma kako čudno prerušena. samo je malo njih bilo dovoljno obdareno da na nas ostavi utisak izrazite ličnosti.da neki naučnici nisu hteli da ga doslovno shvate. cvećem ili morskim životinjama. Jedan od najranijih i najoriginalnijih bio je Conrad \Vitz iz B asela. Slika na drv~l\!. 458).gajjuju u jezercimaj većina ih je čvrsto spojena s ogromnim pticama. s njegovim groznim i rafiniranim sre dstvima za mučenje. U Francuskoj. Slib na dn. naslikana oko 1450. Boschov pesimizam toliko je dubok . on je morao imati bliske veze s Majstorom iz Flemalle a. imao je izuzetnu sreću da ubrzo posle završenog učenja učin i dužu posetu Italiji. PtltOO ribDloo. I pejzaž je. razlog štO Vrt uživanja i danas još uvek nailazi na tako snažan odziv. Mada njihovo gledište ima malo pristali ca. Berlin šavinu f1amanskih i rano renesansnih elemenata. naše interesovanje privlači okvir. na čijem se oltaru za ženevsku katedralu. dva desetak godina mlađi od Witza. On nigde ne daje ni nagoveštaj mogućnosti spasenja . u stvari je neuobičajena vizija raja u skladu s verovanjem neke tajne jeretičk e sekte kojoj je Bosch verovatno pripadao. Etienne CM:o/itT i fti. To je.najrani ji . uglasto izlomljenih. on je o optičkom izgledu vode znao više nego ijedan drugi slikar nje govog doba (obratite posebno pažnju na dno jezera u prvom planu). čak i kada više ne razumemo svaku ret propovedi. sredino m veka. vero\'atno je bio nesvesno tako očaran čulnim čarom putenosti da su slike koje je tako rasipnički izmisijao više slavile ono §to je trebalo da osude . Međutim. bar na nivou životinja. godine. 1444. čije su slike imale svrhu da budu vidljive propovedi. Sudeći po draperiji sa cevastim naborima. Sl ika Elienne Chevalier j . su simboli ili metafore koje Bosch upotrebljava da prikaže čovekov život na ze mlji kao beskrajno ponavljanje prvobitnog greha Adama i Eve. ZencVI 458. Negde posle 1430. Ptice. tvrde oni. ali ipak ne može biti sumnje da su uživanja u ovom 'vrtu. a tu izgleda da preovladuj e uticaj braće Van Eyck. SU/all. nalazi čuvena slika na drvetu prikazana na slici 457. originalan poduhvat i predstavlja odredeni deo obale Zenevskog jezera . budući i sam istraž i vač.rtl. pri čemu smo mi svi o suđeni da budemo robovi svoje požude. Jean Fouqucl. 93 x85 cm. vocem. Muzcj .cl\!. Oko 1450. mada u osnovi ostaje severnjačko. a svaka pojedinost ima didaktičko značenje. novi realizam flamanskih majstora počeo je da se širi u Francuskoj i Kemačkoj dok. Ipak. voće itd. Medu bezbrojnim umetn icima (mnogi su još uvek anonimni) koji su slikali provincijske imitacije holandsk og slikarstva.ako pravilno čitamo smisao t riptiha .30 x 1. pokvarenost. pa čak i sablasno poetske lepote. Centralni pano. oko 1445. došla je do izraza u Rajskom vrtu pre pada. Conrad Wilz. Dnavni ffiUZ~jl. pejzaža koji je dopro do nas. slikar Jean Fouquet.55 ffi. portret. pokazu je ga kao majstora POZNA GOT I KA f 299 . oštro. Ali više nego likovi. Samo mali broj se javno predaje ljubavnom činu. 1. čulna uživanja. i svi smo mi određeni za Pakao. ono ukazuje na osnovnu dvosmislenost Vrta: u [oj panorami grešnog čovečanstva dois ta ima čednosti. Stefan (sl. takođe. Bosch je svesno bio strogi morali sta. naslikanom godine 1444. Sada ćemo baciti kratak pogled na um etnost XV veka u ostalim delovima severne Evrope. godine. svakako. njegov uticaj nije zavladao od Spanije do Baltika. godine za le vo krilo jednog diptiha.

stil slike je po poreklu flamanski. Andeo kaji lebdi. tirolskog vajara i slikara Michaela Pachera. koji će jedan vek kasnije postati neobično popularan. slikanje na staklu. pak. a druga njegova dela nisu nam poznata. Kao što joj ime kazuje.. su drven i oltari u obliku škrinje. 460). bezlični pejzaž ističe monume ntalnu usamljenost likm·a. Flama nski stil. 463). karakteriše i najčuveniju od sv ih francuskih slika XV veka.kasne gotike.prvim vekom slikarstva na drvetu.s leve strane odaju. go dine i služilo kao uzor za iluminaciju rUkopisa. u tom pogledu toli ko podseća na Jan van Eyckovog Coveka u crvenom tUfbanu (sl. Takvi oltari bili su naročito omiljeni u Nemačkoj. često ogromnih dimenzija i neverovatno zamršenih detal ja. u suštini. mada se odjeci njegovog stila jasno osećaju u francuskoj umetnosti tokom sledećih pedeset godina. Zlato i email na bakru. Jedan od najraskošnijih primera je Krumsa/lje Bogorodice (sl. Ako bi jednom rečenicom trebalo da opišemo umetnost XV veka severno od Alpa. Njegovi obilatO pozlaćeni i bojeni oblici koji se pojavl juju iz tamne dubine škrinje pružaju divotan prizor koji se odvija pod prelomljenim lukovima baldahina plamenog stila. manje neposredno. sve do oko 1500. Pri kraju XIII veka. a ne klasitan ili renesansni. jer je to slikarst. grobnica. u St Wolfgangu. AUWpCJTtrd. On nije imao direktnih sledbenika. na kojeg je uticala italijanska umetnost. takođe se oseća njegov boravak na jugu (sl. Kako su se karakteristike vajarstva . a ne sporedni deo veće kompozicije. Ona se ističe i time što je bila najraniji jasno identifikovan autoportret koji p redstavlja posebnu sliku. u velik oj meri.više u slikarskom nego u va . kao Što se sećamo. izrađena u zl am i crnom emajlu. i za skulpturu. 448) da dolazimo u is kušenje da ga navedemo kao dokaz da Janova slika takođe mora biti autoportret. Oko 1450. prečnik 7. Claus Sluter.portable . u čvr stini i teži ni tih likova. Najkarakterističnija dela vajm . u Austriji. ima sve glavne odlike vajanog anđela jednog izvrsnog nemačkog skulptora koji je r adio skoro čitav vek docnije. pa čak. verovatno nadahnuta jednom poznorimskom minijaturom. Avjnjonsku Pietu (sl. detalj sa jedne slike Majstora iz Flemallea oko 1420. :\:a jugu. Nama se on dopada . Jean Fouquet. islamski karakter: da li je umetnik nameravao da postavi prizor u auten45g. pozne gotikti po tpuno izjednačile sa karakteristikama slikarstva. može se videti na slikama 461 i 46 2. Verovatno ju je naslikao neki slikar iz tog kraja ali ime tog značajnog majstora nije zabeleženo. Sve što možemo da kažemo o njegovoj prošlosti jeste da je morao biti dobro upo znat s delima Rogiera van der \\'eydena. teži~te je preneto sa skulpture koja je bila vezana za arhitekturu na skulpturu prisnijih dimenzija p obožnih kipova. Italijan ski uticaj dobro se zapaža u stilu arhitekture. osobito u Englesko j. na kratko \'Teme je ponovo usvojio monumentaln i duh visoke gOlike. tični očigledno. sličnih statuama. 459). portreta. otprilike iz istog d oba. godine. godin e.. propovedaonica. Isto tako maje~tetično jednostavna i čvrsta koncepcija pre je italijanska nego severnjačka (prvi put smo o va svojstva sreli u Gionovoj umetnosti). L ouvre. Udaljene građevine iza donatora okvir Bliskog istoka? Ma kako bilo. i. s lika potiče s krajnjeg juga Francuske.o preovlađivalo u umetnosti u razdoblju izmedu 1420. Na umetnikovom autoportretu. Ipak. mi hismo je nazvali .. od tih različitih likova on je stvorio nezabor avnu sliku herojskog patosa. kao što je minijatura reprodukovana na slici 251. j to su nastavili da čine. i 1500. Međunarodnom stilu u vajarst\'u severne Evrope učinio je kraj uticaj Majstora iz FlemaUea i Ro giera van der Weydena. Ona ponovo oživljava jednu vrstu . U stvari. i tome slično. To je mala slika. jer tipovi likova i izražajna sadržina Avi/ ljanske Piete ne mogu se izvesti ni iz jednog drugog iz\·ora. čija je umetnos t impresivna po značaju i volwnenu. Vajari (koji su vrlo često bili i slikari) počeli su da repro dukuju u kamenu ili drvetu stil ovih umetnika.6 cm. Pariz portreta (glava sveca nije ništa manje individualna nego glava donatora).

on je načinio još jedan oltar. što dozvolja va samo glavama da se izdvoje kao posebni entiteti. likovi i okvir kao da se stapaju u monolitni model uzburkanih linija. Da li se Pacher. 464).Što je ekvivalent vaj anom oltaru . pa se stoga rešio da se s njima sretne na slikarskom polju izvlačeći maksimum dramat itnog iz suprotnosti svetlosti i senke? Samo Pacherovo delo. Opel \. vajar . 300 i POzr.skulptoralniji« prizor. podržava to gledište: pošto je završio oltar u St Wolfgangu.ali sada sa mnogo više naglašenim p rostorom j volumenom. Mi ne doživljujerno volumen.dimo monumentalne figure pod ukrašeni m baldahinom . videćemo da je ovaj poslednji. Ako uporedimo ovo Krunisanje S Rogierovim Skidanjem s krsta (tabla u boji 30). izgleda. ni na pozitivan ni na negativan način. paradoksalno. daleko . ovog puta sa s1ikanim srednjim delom (sl..kasne gotike .jarskom smislu. osećao nesposobnim da se takmiči sa slikarevim predstavama trodimenzionalnih tela .~A GOT IKA .

162.štO ćem ovde reći u najkraćim crtama 462.irnberg 461. detalj iz BlatOVlJli. 1518. Veit St051. Mljstor iz ju1neFnncuskc. međutim. Antko 1wji ltbdi. Ni. Louvre. Nova tehnika rMirila se po čitavoj Evropi i razvila se u indu striju koja je imala najdubljeg uticaja na zapadnu civilizaciju. GRAFICKA UMETNOST Pre nego !tO pređemo na Italiju. bez njih. otvarajući novu e ru opite pismenosti. Zbirka grofi Antoinel Seilerna. Slikarski i literarni aspekt štampanja bili su od početka doist a čvrstO povezani. Crkl'l SI Lorenz.460. Ali gde je početak? Kada i ko je izmislio štampu? Njen početak . AmU/I koji hMi. nisu od manjeg značaja. Majstor iz FItmallea (Robert Campiol?). moramo ukazati na jo! jedan važan događaj severna od Alpa . detalj iz POUJgtulj a u grob. proizvedene su u oblasti Rajne ubrzo posle 1450. a vajar kad slika. malo preterujemo: u t om smenjivanju vajaTStvO neizbežna izlazi kratkih rukava. Plriz Kad kažemo da je Pacher slikar kada vaja.razvitak !tamparske vcltine ne samo za knjige već i za slike. SlikI na drvetu. London POZNA GOTIKA I 301 .5 0 X 218 cm. godine (nismo sigurni da li Gutenbergu pripada pravo na prioritet koji mu je dugo pripisivan). po današnjem shvatanju. Naše najranije št ampane knjige. !tam pana knjiga ne bi mogla zameniti tako brzo i tako potpuno delo srednjovekovnog p isara i iluminatora. Oka 1420 Slika na d r\·etu. Attinjonska Piml Oko 1470. Stampane slike.

I pored svoje estetske draži za oči današnjeg čoveka. punim linijama. u stvari. imaju ravnu. i u Kini. neki su flamanski. Sta je narod radio s tim otiscima vidi se na slici 466. slika 465. omogućavajući svakome. ili putnika k ao što je bio Marco Polo . rani drv orezi. Mnogi od najstarijih sačuvanih primeraka drvenih ploča koje su upotrebljavane z a štampanje. svi oni imaju slične osobine medunarodnog stila. nije se mnogo obraćala pažnja trodimenzionalni m efektima (nema šrafiranja ni senčenja). PoŠto je trebalo da likovi budu ispunjeni bo jom. su nemački. Mehanički govor eći. Miinchen 463. na tom polju. Crteie su verovatno radili slikari ili vajari. ornamentamu shemu. Grgur. pronašli su hartiju. Michael Pacher. prvi put u našoj istoriji. Utoliko je čudniji razvoj koji je počeo oko 1400. a u II veku n. godine. godine. godinu. Neki od proizvoda kineske štampe S\'aka ko su dos peli na srednjovekovni Zapad . Austrija tehnologiju štampanja koja je prevazišla tehnologiju Dalekog istoka i imala daleko v eći kulturni značaj. drvorezi XV veka bi li su populama umetnost. 206><. ali. Jednom drvenom pločom otiskivano je na hiljade primeraka. Mongola. Sumeri su bili najraniji *Štampari_.je na starom Bliskom istoku i pada u vreme pre pet hiljada godina. jer su njihovi reljefni otisci na ilovači ka menim pečatima imali ispupčene slike i natpise. individualno posedovanje slika. Michael Pacher. {. Ideja o otiskivanju naslikanih crteža sa drv enih ploča na hartiju izgleda da je ponikla u severnoj Evropi na samom kraju XIV v eka. Posle 1500. srednja ploča Oium. sve do pred samu 1500. St Wolfgang. i koji je u tom vek u usavršio 464.preko Arabljana. sl. detalj sa jedne flamanske slike Blagovesci jz vremena oko 1435 . U IX veku štamp ali su slike i knjige na haniji dn'enim reljefno izrezanim pločama. o\'i otisci često više liče na bojeno staklo (upor. I hartija i štampanje drvenim pločama bili su pozna ti na Zapadu u toku poznog srednjeg veka. a neki mogu biti i franc uski. Tehnika manufaktu rne hartije takođe je došla u Evropu s Istoka. Pinakoteka. Iz Mesopotamije upotreba pečata raširila se u Indiji. ali stvarno rezanje drvenih ploča obavtjate su specijamo obučene zanatlije. 1471-81. konture su i zvedene jednostavnim. 196 an. KruniJanje Bogurodiu (srednji dco drvenog oltara u obliku škrinje). nije bilo bitnih pr omena sve do industrijske revolucije. zvani drvorezi. na kojoj jedan pocepani .IV~rice Ul/i nskih otaca. Sv.mada za to nemamo neposrednih dokaza. Kinezi su premazivali crnilom svoje pečate i otisk ivali ih na drvetu ili svili. Doroteja. At:guS/in i sv. a dve stotine godina kasnije načinili su i pokretna slova. Oko 1483. Figur e su približno prirodne veličine. Puohijska crkva. možda. kao Sv. a hartija kao jevtina zamena za pergam ent vrlo lagano je osvajala teren. e. a kineska svila i porculan su uvoženi u malim količinama počev od XIV veka. jer se štampanje jedino koristilo za šare na tkan inama. 421) nego na minijature k oje zamenjuju. Zbog toga. koji su prodavani za nekoliko novčića po komadu. godine. oni su pravili i drvene ploče za štampanje tekstila. na nivou koji nije privlačio velike majstore. a.

St>. Dorottja. Tehnika ukrašavanja metalnih površina ugraviranim slikama bila je r azvijena u klas i čnoj antici (v. 365. šrafir anim linijama.e k~~a:l~~~ri~:« Drvorez. pa nam je većina značajnih gravera posled nje trećine XV veka poznata po imenu. Oko 1450.Munchen dole: 466. njihovi otisci su tako čvrsto vezani za lokalne stilove u slikarstvu da n jihovo geografsko poreklo možemo odrediti daleko lakše nego kod drvoreza. Gravire nemaju ni anon imnost ranih drvoreza: individualni . Brise! . čime je pos{avljen temelj za proizvodnju knjiga kakvu danas poznajemo. godine taj problem rešen je metalnim slovima izlivenim u kalupe. koja su usecana II metalnu tablu (obično bakarnu) čeličnim šilom poznatim pod imenom rezaljka. vet pokazuju uticaj v elikih flamanskih majstora. I tako. bila su suviše skupa za štampanje dugačkih tekstova kao što je Bibli ja. 198). već bili zašl i u oblast štamparstva. Natpisi te vrste često se nalaze kod ranih drvoreza. pa je korišćena i dalje tokom srednjeg vek a (v. ltw: 465. Takvi dr vorezi s kombinacijom slike i teksta ponekad su skupljani u popularne slikovnice . I deja o pravljenju graviranog otiska očigledno je potekla iz želje da se nađe alternati va za drvorez. iz vremena oko 1430. sl. a često su primenjivana i ubedljiva skraćenja. nazvane _ Block-buch«. Ma ko da je pr vi zamislio metalna slova. nikakvo novo z nanje nije bilo potrebno t:j način Što su se premazivala crnilom udubljenja a zatim se površina ploče brisala i pokrivala vlažnim tabakom hartije i stavljala pod presu. urezivanje teksta na drvene ploče bilo je mučan i veoma rizičan posao . urezana rukom. Oko 1420. Najst ariji primerci za koje znamo. ugravirane linije ispunjavane su emajlom). Što su bile tanje. morao je imati pomoć zlatara da bi rešio problem tehničke p roizvodnje. To je utoliko verovatnije što su mnogi zlatari. godine. Drvorez St>. Drvena pokretna slova. s tim što su slova ill dodata rukom ili otisnuta sa same ploče. kao što se s ećamo. otuda. Hristifor je zaštitnik putnika). .o 1435. Drtavnagrafička zbirka. ali ne i za sitna. rukopis« se može razlikovati skoro od početka.otisak sa sv. kao i slika. služila su dobro za krupna slova. njihovi oblici sistematski su modelovani finim. Možda je to aluzija na Bogorodičin put u Vitl ejem (sv. V rlo brzo se pojavljuju datumi i inicijali. detalj it BlagOWlli Jacquesa Dueta (?). Nije čud o onda ako su štampari ubrzo došli na pomisao da svako slovo stave na posebnu malu p loču. sl. Drvorez Sv. HriSlijor. kao graveri. Ali.it. Mada su ti prvi graveri obično bili zlatari po zanatu. Osobito u obLasti Gornje Rajne možemo pratiti neprekinutu tradiciju izvrsnih gravera od vrem ena Conrada Witza do kraja toga veka. Uz to. Gravire su od početka bile namenjene manjem broju odabranije i obraZQvanije publike. Hrislifor ima natpis u dva reda pri dnu kratku molitvu. a koja bi bila prefinjena i elastičnija. NajsaVfŠeniju ~~~:~j~n~ ~~~ji~ohat!p:~j. verovatno.jedan jedini pogrešan potez mogao je upropastiti čitavu stranu. Kraljevski muzej likovnih umetnO$ti. to je urezivanje bilo teže). crte su hrbati. (Na drvorezima. ali ta predstava koja tako dražesno oduda ra od celine mora se shvatiti i kao prerušeni simbol njene skromnosti. Gravira za razliku od drvoreza nije otisnuta s reljefnog i spupčenja već su to bila udubljenja u obliku V. Ok. Hristiforom visi o zidu. jer samo si romašni drže tako nešto na zidu.

bodlje. sve više se divimo skal i valera. naravno. postati glavni alat Rembrand tove grafičke umetnosti.tehniku od svi h njih. proveo je. prost bod" dozvoljavala mu je da izvlači crte skoro tako slobodno kao da radi pero m na listu hartije. Antonija. umesto da se potčini u izve snoj meri bezličnoj disciplini koju je zahtcvala rezaljka. On je bio pio nir u upotrebi alata koji če. U njegovim otiscima nalazimo puno rožeovskib motiva i izražajnih sredstava i otkrivamo dubok afinitet. nij e zareze pravila tako duboko kao rezali k a. prostor~om dubinom i bogatstvom fakture. vazdušaste efekte . jer poka zuje temelino poznavanje Rogiero\'c umetnosti. mada je izgleda veći deo života proveo u oblasti Rajne. Ali Schongauer je imao i svoju ličnu upećatlji\'U snagu uobrazilje. 467). po svoj prilici. Schongauera bism o mogli nazvati Rogierom van der Weydenom gravire. dok je gravirana ploča mogla izdržati i stotine otisaka. Majstor Hausbucha (tako nazvan po jednoj knjizi crteža koja s e njemu pripisuje). Oko 1480-90. delikatne. jedno od Schongauerovih najčuvenij ih dela. gOto\'o skice po načinu kako su izvedeni. jedan i po vek kasnije. tako da se sa pločom. svetle daljine koji se rezaljkom nisu mogli posti ći. što se tiče temper amenta.. i dop~tala meke.:Izi sve obl ike povtline koji se mogu zamisliti . suprotan je S chongauerovom. Njego\'e najbolje gravire odlikuju se složenom ko mpozicijom. Amsterdam 30. a manje značajni umetnici često su nalazili u njima nadahnuća za široku skalu slika.~tajstor Hausbucha umeo je da izvuče sve prednosti tih mogućnosti. MajSIor Hausbucha. I POZNA GOTIKA . Igla. odražavala je umetnikov lični frukopis. Oko 1480-90. GllIvil'll. prema velikom Flamancu. prost bod. Is1m1mjc w. . mogao otisnuti mali broj o tisaka. lroo: 467. ritmičkoj lepoti urezane linije i umetnikovoj vdtini da izr. Antol/ija (sl.bat'Šun:lSte senke. intimne atm osfere i spontani. 1920) dfJll: 468. Rijskmuseum. zadužbina. Sto duže gledamo tu sliku. Njujork (RogenoVI. 468) su mali. Iskultnje sv. Ta tehnika. SUVI igla. imao ie Martin Schongaucr ( 1430-1491 ). poznata kao .razno\Tsnim po tezima rezaljke na ploči. Njegovi otisci (kao Svera porodica. Ali. koja je izvedena tom tehnikom. ova tehnika . majstorski kombinuje neobuzdanu izražajnost i formalnu ereciznost. Pošto je izučio zlatarski zanat I I očevoj radnji. Majstor knjige Hausbuch urezivao je svoje crteže u bakamu ploču finom čeličnom iglom. kožu. sl. krljušti. sa Schongauerom s e od svih štampam njegovog doba mogao t:tkmičiti samo jedan. Individualan stil ovog umetnika. prvi štampar koji je poznat i kao slikar i prvi koji je stekao medunarodnu slavu. ho ih čini potpuno ravnim sli kama na drvetu. I sami njegovi instru menti su se razlikovali od uobičajenog graverskog alata. Me lropolilenski muzej umetnosti. koji jc verovatno bio holan dskog porekla. prilično vremena II Flandriji. Martin Schongauc:r. Po originalnosti koncepcije i tehnici. snažne p okrete i ornamentalnu stabilnost. krzno . SlJtla fJDTodiea.

podložnog napadima melanholije. Otuda. Ali ta veza je sada ~ :a~!~e1~~=~: ~i~ean~r:~~:n~~ same. mogli smo b olje da proučimo i specijalne okolnosti koje nam pomažu da objasnimo zašto je taj stil rođen II Firenci na pOCetku XV veka. Druga posledica tog novog socijalnog statusa bila je što s u umetnici počeli da se razvijaju u jedan od dva suprotna tipa ličnosti: tip svetsko g čoveka. Bitka je trajala vije od tride set godina (ona se postepeno ugasila po zametku kupole godine 1436). nalazimo se II boljem položaju. Rana renesansa u Italiji Kad smo tumačili novi stil II slikarstvu koji se javio II Flandriji oko 1420. I. Li kovne umetnosti bile su isključene. a ne s amo kao obrađivač materijala. ali podstaknut a takvim građanskim oduševljenjem. a na umetničko delo se gledalo sve više kao na vidljivo sv edočanstvo njegovog stvara!ač kog duha. osobenjaka. uglađen je i dobro se oseća u aristokratskom društvu. biti ne ke veze između njihovog deta i društvene. gramatiku. likovne umemos ti su smatrane bitnim za podizanje firentinskog duha. Celokupan i znos troškova. mogao se up orediti s troškovima oko rekonstrukcije Akropolja u Atini (v.eneže. koji vlada sobom. Zahva1jujući novijim istraživanjima.matemat iku (uklj učujući teoriju muzike). mogao je da piše pesme. Vi soka ulaganja sama po sebi nisu bila jemstvo za umemi&i kvalitet. Firenca se našla pred neposrednom pretnjom njenoi nezav isnosti. a ne II nekom drugom mestu i II neko drugo v reme. pružila su sjajnu priliku za pojavu stvaralačkog tale nta i kovanje novog stiJa dostojnog tnove Atinet. ne znači da obja!njenje nije uopšte mogućno. smatramo da je tciko baciti eto teret od govornosti na Majstora iz Flema11ea i braću Van Eyck.u Stva ri da se ne smeju . Jedan vek kasnije. pa nije slučajno što se prva jasna izjava koja za njih zahteva mesto među slobodnim umetnostima javlja u spisima firentinsko!{ hroničara Filippa Villanija. 97 i dalje). političke i kulturne sredine II kojoj su radili. Moćni Vojvoda od Milana. ubrzo su počeli žu dno da prikupljaju. mada ga je teško izraziti današnjim finansijskim tenninima. bez obzira na [O je li bilo zavrieno ili ne. u težnji da celu Italiju potčini svojoj vlasti. oko 1400. Moralo je. jer su one bile trad rukuc kome nedostaje teor ijska osnova. Sta to pokazuje? S lobodne umetnosti definisane su tradicijom koja vodi poreklo od Platona.procenjivati utvrdenim merilima zanatstva. U godinama oko 1400. smatramo. nismo hteli da napomeneno za!to se ta revolucija dogodila II to određeno drale i drugih crkava. koji kao d a je u sukobu sa svojim mecenama. kad je umetnik bio primljen u tu izabranu grupu.mehaničkih ve!tina'. U koliko ne verujemo II sudbinu ili slučaj. fragmente. trebalo je drukčije definisati prirodu njegovog rada: on je priznat kao čovek mislilac. retoriku i filozofiju. godine. ćutljivog. To. Od samog početka. To je značilo da umetnička dela ne treba . najvećeg i najtežeg od svib projekata. ipak. One su u vreme antike i sr ednjeg veka bile stavljane u red zanata ili . I shvatanja umet nika takođe su pretrpela izvesne promene. već je . nedovriena dela. Zanimljivo je kako je brzo ovo moderno shvatan je umetnosti i umetnika postalo živa stvarnost u Firenci u doba rane vreme i II tom određenom kraju. i obuhv atale su intelektualne discipline potrebne za obrazovanje jednog plemića .TREĆI DEO RENESANSA 2. dijalektiku. godi ne. sve Što je nosilo pečat velikog majstora . j tip usamljenog genija. a istovremeno su produžena i savetovanja o načinu izgradnje kupole na katedrali. str. taj zahtev će biti opšte prihvaćen u čitavom zapadnom svetu. Sada je u društvu naučn i ka i pesnika često i sam postajao učen i sticao književnU kulturu. skice. autobiografiju ili teorijske rasprave.

kao Pohvala gradu Fir enci Leonarda Brunija ( 1402-1403). duhu njenog naroda i njenom poreklu od gradova-država stare Etr urije. u doba Giotta. ali su se Firentinci daleko bolje pokazali. za bronzana vrata krstionice (v. započete jedan vek ranije. kulturnim ostvarenjima. obimnim programom nastavljeno je ukrašavanje skulpturama kate!>ebr~:: RANA RENESANSA I 305 . diplomatskom i kulturnom frontu. sa svoje strane. Posle konkursa iz 1401-140 2. pridobijala ja vno mnenje proglašujući sebe borcem za slobodu protiv neobuzdane tiranije. On nalazi odgovor u nienim institucijama. nije preuzela onu ulogu političkog i kultur nog vodstva koju je imala Atina u doba persijskih ratova? Patriotski ponos i poz ivanje na veličinu. naslednici Petrarke i Boccaccia. zaključuje on. govoreći kao građanin slobodne republike.ava Italije. nove Atinet. Zar Firenca danas. daju novi sjaj Petrarkinom idealu preporoda klasične starine: taj humanista. Grad je pružio snažan i uspešan Otpor na vojnom. verovatno su im ali dubokog odjeka u čita\'om gradu. Vojvoda je uživao prilično ubedljivu poddku kao novi Cez ar koji zemlji donosi mir i red. jedina Firenca bila u stanju da se odupre nadmoćnoj s nazi Milana. pita za!to je. intdektualni nikak o nije bio najmanje značajan. Ovaj prop agandni rat vodili su na obe strane humanisti.biljna prepreka njegovim ambicijama. 264). Firenca je ostala jedina o7. g eografskom položaju. Od ta tri. od svih dri. str. jer su se Fireminci.bio pokorio Lombardijsku niziju i većinu gradova-država srednje Italije. sadržani u ovoj slici Firence kao . dok je Firenca. upustili u častoJjubivu bitku da dovde \'elike umetn ičke poduhvate. Njihovi spisi. u trenutku kad su snage iz Milana pretile da ih smožde.

telo Nannijevog anđela ispunjava haljine vlastitom snažnom akcijom. Da bismo prikazali njegov početak. ~anni je očigledno bio pod vrlo snažnim utiskom nj iho"og reali zma i izmučenog izraza. nadživeo je Nan· nija za četrdeset pet godina. 469). Covek koji je najviše učinio da se taj stav pono vo prihvati bio je Donatello. Prva polovina XV veka je herojsko doba rane rencsanse. godine za jednu od niša na spoljaSnjoj strani crkve Or San Michele. ostavljajući za sobom skoro završen ogroman rdjef Urpenja Bogorodice za zabat iznad drugog severnog pomla katedrale u Firenci. pozne gotiket težila za jednim stavom prema ljudskom tel u koji je bio sličan klasičnoj starini. sl. Od Kls nivaču novog stila on je jedini bio živ i kad je sredina veka uveliko bila prošla. Telo flamans kog andela k30 da se gubi u naborima. Cesto su se suočavali s istim umetničkim problemi ma. tako da u suštini ostavlja utisak pasivnosti . Obavili su ih tankim. Ot· pril ike u doba kad i Nanni di Banco.i iznenađujuće razvila Nannijeva umetnost. na taj način sama sebe pokrete. godine. 262). dok. iako se Kanni mnogo manje nepos redno osla· njao na antičke uzore nego što su to činili majstori POSlte Bogorodice }elis aveti ili Nicola Pisano. On podseća na leteće anđde . ali ~annijevc ostavljaju ut isak da su mnogo veće od figura u Reimsu. Cetiri 469. Roden 1386. Kad je Nanni izvaj ao QIlauro Coronati. Oba umetnika otkrila su. može povezati s klas icizmom firentinskih humanista iz vremena oko 1400. Na slici 472. Mermer. koja pred· stavlja jednog od anđda koji leti i nosi Bogorodicu ka nebu. Zaj edno s Nannijem. Nanni di Banco. Ali takvi tcitati. 473). sl. uzvitlanim. godine. Ghibertijev reljef za konkurs. tek je bio prevalio dvadeset godina. Na konkursnom primerku. Umetnička bitka započela je konkursom za vrata krstionice. klasične skulp ture. mada je za njiho vo izvođenje trebalo još dvadeset godina. figure u obe grupe su skoro prirodne veličine. str. ~to prikazuje poletnu snagu vetra koja ih održava. Jednu deceniju posle konkursnog reljefa.raženog u Curo"atima i od međunarodne gotike. vidimo kako se u tom intervalu brzo . ubeđeni smo. e. podsećanlo vas. koje je ovaj umetnik načinio oko 1410-14. ispoljeno u tor· zu Isaka. ne razdvajajući ih više kao što su to činili srednjovekovni klasicisti. Nannijeve figure se ne mogu odvojiti od svog arhi· . 461). vi dimo da je taj ograničen i srednjovekovni klasicizam prevazišao jedan nešto mlađi umetni k. nab reklim od vazduha. istovremeno a nezavisno jedan od drugog.FIRENCA: 1400--1450. Umro je 1421. za razliku od . Oba dela su postavljena u duboke gotičke niše. s L 4(0). umetnosti kao što je anđeo Majstora iz F1emalJea (sl. već s Posetom Bogurodice jelisafJui iz Reimsa (v. samo se Ghibenijev o divljenje prema klasičnoj umetnosti. zahtevaju poređenje ne s Nicolom Pisanom. najveći vajar svoga doba. Ov a figura. Nanni di Banco. u kojoj su dominirali originalni st\"3. Stil ove figure udaljen je i od klasic izma i7. Fire ntinska umetnost. (u por. godine. i izvesno vreme uglavnom su to bili vajarski p rojekti. 470 i 471). Uporedenje ta d\"3. samo ponovo osvajaju ono što je Nicola Pisano već ostv ario jedan vek ranije (v. Njihovo razliCito prilaže nje problemima upadljivo ilustruju Nannijevi Qu<luro Coronati i Donatellov Sv. Donatello je prvi deo svoje aktivnosti posvetio radu na porudžbin ama za katedralu i Or San Michele. 419). približn o prirodna I'eličina. e. anđela pokazuje nam da je umetnost rane r enesanse.poznogot ičke. talnost sas vim prevazilaze okvire srednjovekovne skulp· ture. Slične pri· mere nalazim o i kod drugih firentinskih skulptura u to doba. izolovani i malobrojni.tiri wtca (QuaIITD Coronati). nazvani Qr/arero Coronati (sl. pa ni završena vrata krstionice.na one znamenite pometne glave iz III veka n. zadr tala je neosporno vođstvo u tom pokretu. Jedino glave drugog i trećeg Coronata podsećaju na speci· (ične primerke rimske skulpture . Firenca sveca. jer se vajarima ranije i obilatije nego arhitektima i s likarima prufila prilika da se odazovu pozivu move Atinet. ali su ličnosti dvojice majstora imale malo zajedničkog. ne razlikuje se znatno od medunarodne gotike (v. Oko 1410-14. ali. međutim. moramo p rvo da proučimo vajarstvo. Njihova masivnost i monumen.raoci novog stila. dok njegov pandan sa severa s amo lebdi u vazduhu. koji sjedinjuje klasičan oblik i sadržinu. Njegova spo· sobnost da uhvati suštinu oba ova svojstva ukazuj e na nov stav prema klasičnoj umetnosti. Ceha Or San Michele. kako da ubedlj ivo prikažu figure ko je lebde u vaz· duhu. M arko (sl. slobodnim draperijama.

a draperiju kao odvojen. umesto toga. pa izgledaju pričvtićene za stubove iza njih slično kipovima na dov ratnicima. sp osoban za kretanje. .atedrala u Firenci RANA RENESANSA / 307 . on Iillta ne bi izgubio od svoje ogromne snage i kad bismo ga lišili njego vog sadašnjeg okvira. čuvenog Sv. prva statua koja je ponovo osvoj ila klasični COnlrap poSlo u punom značenju reči. sa težištem stavljenim na napred isturen u nogu. već izvanredno elastični .00 jednu skulpturu za Or San Mich ele. Uzdržana energija njegovog tda ogleda se i u očima. ubijanje aždaje (sl. On ljudsko telo tretira kao artikulisan sklop. Pa ipak. 398).avni mw:eji. Mada u oklopu. P&rtrtt Rim/janina. sl. Donatello je ovde izveo jo! jedno re volucionarno ddo. izmislirli novu vrstu reljefa koji je fizički plitak (otuda nazv an schitltciaco. savršeno uravnotežen i samo stalan. Oko 1420. prava reč za njega k1asičan. 102). Možda je. Jednim ostvaren jem. drugorazredni element. više nego crtežom nametnutim spolja. koje kao da vrebaju na horizontu neprijatelja koji se približava. ili. 475. 474). Sv.: 470. koju je svetac dobo da oslobodi). Po«tak III vekaprc n.zaravnjent). oko 1415-17. k. N. ali stvara iluziju 472. Đorda (sl. njegovo telo i udovi nisu kruti. drugim rečima. (Za objašnjenje ovog izraza v. c. Marko više nema potrebe za takvim okriljem. Berlin tektonskog okvirn. prirodna \·cličina. To je prva statua posle antike koja je sposobna da stoji sam a za sebe. Sv. Drl. duhovno srodan Sv. mladi Donatello je jednim udarcem ovladao glavn im dOStignućem antičkog vajarstva. Por ta della Mandorla. Ispod njegove niše nalali se p!ota u reljefu koja prika zuje herojev najpoznatiji podvig.~ ( s. Detalj ~like469 levo: 47 1. Nekoliko godina kasni je. on nikako ne pri pada klasicizrnu . devojka s desne strane je zarobljena princeza. to znači da klasični motivi nisu naglašeni kao ~to su to u Nannijev im likovima. Andto koji lebdi. godine. Toodcru iz Chan:resa (v. Marka i mladi svetac-ratn ik stvarno može malo da se pomoli iz nje. Ta nija je pliĆ8 od niše Sv. on je Hristov vojnik uranorenesansnoj v erziji. odreden obli cima koji su pod nj om. str. Donatello je izvajao . Mermer. ali isto tako i go rdi branilac tnove Atincc.mrim /nJO. njegov stav.Mi di Banco. detalj Uspmja /Jctl'lrodict. Za razliku od Coronata. pokazuje njegovu spremnOSt za borbu (desna ruka je prvobitno držala koplje ili mač). koje uistinu obeležava epohu. Marko izgleda kao da bi mogao da skine svoju odeću.

419). dok su uda1je niji predmeti niži.tikvasta glava« ili Kelavac« načinjena ). Donatello nije mogao pozajmiti svoj pejzaž ni sa jedne slike. Firenca beskrajne dubine. iza figura. 228-32. Đorđa. na svim ovim r eljefima stVarno izvajana dubina je otprilike proporcionalna prividnoj dubini pr edstavljenog prostara: figure II prvom planu su u visokom reljefu. Firenca dwJl): 474. sav u finim modulacijama površine. dvanaestak godina posle Sv. 165. To je II izvesnoj meri vet bilo dostignuto na nekim grčkim i rim skim reljefima i kod Ghibertiia (upor. a između 14 16. jer nijedan slikar. ĐorJnn.gqrt : 473. Oko 1415-17. svaki i najmanji talas dobija d eskriptivnu moć beskrajno veću nego što je njegova stvarna. Mermer. divan vetrom brisan pejzaž. Crkva Or San Michele. Mermer (statua je preneta u Narodni mUlej i zamenjena je bronzanom kopijom). 476) koja prikazuje neidentifikovanog proroka s nadimkom Zuccone (. 1411-13. Crkva Or San Michele. Dok je zidan zvonik firentin ske katedrale. Donatello odbacuje taj odnos. AH. Marko. 308 I RANA R ENESA N SA . a dieto. 2. Pa ipak. Na taj način. godine 1334-57. 389). u doba kad je on radio reljef sv. Marka. i 1435. Donatello. Polovina od ovih niša je još uvek prazna. sl. kao utonuli u poza· dinu ploče. postaje instrument za stVaranje preliva svet!og i tamnog. bio je projektovan jedan red niša za Slatue (jedva vidljivih iznad vrhova krova na sl. visina statue 2. Sv. kao slikareva četki ca. tako da merme r hvata svetlost iz različitih uglova. Taj lik j ~ dugo uživao glas kao upadljiv primer majstorovog realizma. nije u sli ci prirode dosegao takvu koherentnost II annosferi. Niša sa sv. Donatello.08 m.36 m. Najsnažniji utisak ostavlja statua iz te njegove serije (sl. godine Donatello je ispunio pet.

(upor. tvorta ruce. podsetilo na rimske go vornike koje je video u antičkim skulpturama. teško izvoj evan uspeh. č iji ogrtaČ pada s jednog ramena kao kod patricija odenutih tl toge na slikama 223 i 22 8. e. i snagu izraza koju možemo očekivati samo od maj stora. Firenca i on je nesumnjivo doista realističan . radeći kod Ghiberti.Govori. Đor4e i atd:zja (detalj sa slike 474). g. Zašto nije staroj slici dao novo tumačenje s realističkog gledišta. g odine. sl. kao na rimskim portr etima iz III veka n. Me rmer.tac kad je hteo da osobito istakne neku izjavu. 410). opet. Priča se da se zaklinjao . Jovana (u krst ionici sijenske katedrale). i da je dovikivao statui za vre me rada: . na zvoniku katedrale. pokazuje isru izvrsnu doteranost površine kao i Ghiber tijevi reljefi (vidi sl. On ie stekao utisak. RANA RENESANSA I 309 . posle 1420. Pr()Tok (Zucronl). za krstionicu sv.96 m. 419). počeo je da se takmiti sa svojim ranijim učite1jem u toj istoj tehnici.tako mi ZucCDn . I'isina 1. i tdko je objasniti njegove impulse pojmovima realizma. posebno. visina 40 cm lttID dole: 476. isto tako. da su to bogom nad ahnuti govornici koji drže govore masama. možemo se up itati. 239). Uobličiti sve te elemente u jedinstv enu celinu bilo je revolucionarno delo.1_: 475. proroci na Mojrijevom kladencu (v. koju je radio oko 1425. govori. Verovatnije je da je ličnost proroka zamišljao prema onome što je čitao o nj ima u Starom zavetu. možemo pretpostaviti. i zanimljiva glava. koja je to vrsta realizma? Donatello nije ~ao za konvencionalnim likom pr oroka (bradati starac u odeći nalik na orijentalnu. ZIICCOl1ea. 1423-25. On je zamislio jedan potpuno nov tip. kao ŠtO je tO činio Claus Sluter? Donatello je očigledno osećao da utvrđeni tip ne odgovara njegovo j ličnoj koncepciji.a gozba (sl. Sam Donatello je iz gleda smatrao da je ZUCCOI1t. skoro vidljiv napor.a na vratima krstioA sad. ali kako je došao do nove koncepcije? Svakako ne posmatrajući svo je sugrađane. s velikim svitkom u ruci). 477). Irodt x. Ali. ali.daleko više no ijedna klasična statua ili njeg ovi najbliži takmaci. sl. Otuda. Mermer. Original ie uda u muzeju katedrale. Otuda klasično ruho na ZUCCOIleu. to je prvo od njego vih sačuvanih dela koje nosi njegov potpis. Str. a to ga je. Donatello. 238. DQnatello. ružna ali plemenita. inače če te đavo odneti!c Donatello je naučio tehniku vajanja u bronzi jo~ kao mladić.

tačka preseka biće na horizontu koji t ačno odgovara posmatračevom oku. a tO ie zahtev kojeg umetnici nisu uvek mog li da se pridržavaju. Gio vanni. p recizan i racionalan (t. on će ih zanemariti i umesto toga pret posta\.' na!e oko bi trebalo ea bude na liniji koja stoji upravno na centar reljefa. Brunelleschi je takođe pronaša. se nastavlja u nedogled u svim pravcima kao da je okvir prozor kroz koji gledamo ovaj pojedinačni isečak neograničene. \'el. neprekidne stvar nosti Zasvedeni ot\'ori na samom reljefu treba da uokvire ostale delove iste stv arnosti i da nas namame u dubine palate.:. za razliku od korišćenja perspekth'e \.:. Iroo(1fla gozba. Prila o Jaltwu j IsiJkJl. takođe.i metodi mogli da daju značajne rezultate. slično načinu na koji sačivo fotografske kamere danas projektuje sliku 1. matematička perspektiva je sad omogu ćili da se trodimenziona lni prostor predstavi na ravnOj površini tako da sve razdaljine ostanu mert jive a tO je. 79 cm l • Kntionica. stvari. Pošto taj metod pretp ostavlja da posmatra~evo oko zauzima odredenu tačku u prostoru. perspektivi na film. čijim ćemo se arhitektonskim delima uskoro pozabaviti. Brunelleschijev pronalazak sam po sebi bio je više na u~an nego umetnički.. naučno svojstvo nove perspek ti\'e zahtevalo je doslednu primenu. stubovima i pilastrima niie gotička. detalj $. značilo da se pri obrnutom posrup\. S druge strane. slika u perspektiv i nam automatSki kazuje gde treba da stanCJTl(.."'U i osnova jedne građevine može izvesti iz njene perspektivne slike. Njegovo glav no obeležje je tačka preseka. zato što je.l v erovatno najraniji sačuvani primer likovnog prostora konstruisanog po tom metodu. mora da utinl da njegova konstrukcija u perspektivi o dgovara tb uslovima. 60 cm ' Crkva S.. Pozlaćena bronza. bio objektivan.:i idealnog. Lo~fW) Ghiberti. sistem linearne perspektive. Jo\'ana) je sasvim na levoj strani. Ali. prcllosti. a u krstionici moramo da ~učnemo da bismo ga 310 I .. Donatello. kaneliranim. Tako umetnik koji unapred zna da će se njegovo delo gledati odozgo ili odozdo. težište drame (dielat koji daje Irodu glavu sv.Rajsltih vrata_o Oko 1435. ako su ovi uslovi toliko neprirodni c. sa svojim polukružnim svo dovima. a ne u normalnoj visini oka.477. glavni prizor je loše komponovan. već odražava novi stil koji je uveo Filippo BrunelIeschi. To ie slučaj i s /roduaom gozb om. Ako su te linije upravne na ravan slike. sa praktičnih. Sijena 478. Poo:laćrna bronza. Fi~nc a Prema klasičnim ili srednjovekovnim merilima. ali je ubrz.:. da bismo je pravilno posmatrali. kao i sa estetskih razloga. Ta arhitektura.I . centrifugalni pokreti likova doprinose našem ubeđenju da se slika prostorno ne završava u okviru reljefa. pa je /rodova gozb. Salo ma koja i~ra i većina posmatrača okupljeni su na desnoj strani j sredina ostaje praz na Ipak.a bi on morao c eo svoj nacrt da skrati do krajnjeg nepena. odmah uviđamo zašto je Donatello st\'orio tu prazninu koja zjapi: ona isti~ e mnogo efektnije nego pokreti j izrazi s\'edoka dejst\'o tog groznog prizora St aviše. on je uskoro postao argumem za podizan ie lik ovnih umetnosti na stepen slobodnih umetnosti Dok su i empiričk. 01:0 1425. njiho\g. Pojedinosti tog metoda nas ovde ne zanimaju. postaO \'eoma značajan za umetnike rane renesans e. nonnalno postavljenog posmatrača. u koju kao đa se slivaju sve mreže paralelnih linija. reći ćemo samo da ie taj sistem geometr ijski postupak kojim se prostN projektuje na jednu ravan.

RA~A RENESANSA .

479). Da je odrastao u Firenci. g. svojim otmenim i ljupkim klasic izrnom. Poučno je uporediti Jacopovo g Adama s delom koje ga je verovatno inspirisalo. jedini čuveniji vajar u to vreme bio je Jacopo della Quercia iz Sijene. Narodni muzej. Izvan Firence. a ne kao bespomoćna žrtva davala. Ovde nag o telo ponovo izražava dostojanstvo i snagu čoveka.rajska vrataf. 323). shvatanjima rane renesans e. SWaranj. prostrana d vorana. (upor. Okvir za Ghibertijevu priču jo. n. sjajan primer ranorenesansnog arhitektonskog prostora koji odroŽ3va zrelu umetnost BrunelIeschija. Ovaj Adam predstavlja klasicističku struju iz \Temena oko 400. a njena konstrukcija perspektive je neusiljenija i pouzdanija. Petrome. Michelangelovo divljenje izazvali su prizor i iz Knjige postanja koji uokviruju glavni portal crkve S. U međuvremenu. i pokazuju umetnikovo uspešno prilagođavanje . u zrelom dobu svog umetničkog stvaranja promenio stil. pod uticajem DonateIla i drugih pionira novog stila. e. Jacopa je. Adamom u raju na jednom ranohr išćanskom diptihu od slonovače (sl. krase des et velikih reljefa u četvnastim okvirima (a ne dvadeset i osam malih ploča u četvoroli snim okvirima. poslednji pokušaj da se sačuva grtki idea l fizičke lepote u 479. on će svakako zgrešiti. 265). Lik Adama koji se lagano diže sa tla. 478) stavimo nasuprot [rodovoj gozbi.ali likovi su smeli i os tavljaju snažan utisak. Ghibeni je dobio nalog da izradi jot jedna bronzana vrata za krstionicu u Firenc i. Mermer. kao tto bi se oživljeni kip digao iz svog kalupa. sl. Jaoopo della Quercia. ponovo oživljava herojsku lepolU klasičnog adete. dok nas njegovi likovi. Oko 1430. Petronija u Bolonji. toliko lepa da su ubrzo dobila ime . Prva je za jednu deceniju mlađa. Jacopav Adam n osi u sebi nagoveštaj začetka sukoba dok se sučeljava s Gospodom. Ova druga vrata. detalj diptiha od slonovače. S. mogao je u mladosti biti jedan od velik ih vođa novog pokreta. ali njegova snažna individualnost ostala je izvan glavnog tok a. još prilično podsećaju na međunarodni gotičk i stil. 87.pravilno posmatrali. kao što je Srvaranje Adama (sl. Pa ipak. str. Bolenj. Firenca RANA RENESANSA I 311 . Adam u raju. 329331). On nije imao uticaja na firentinsku umetnost sve do samog kraja tog veka. 480). Način izrade reljefa na tim pločama je konzervat ivan Jacopo se nije mnogo interesovao za dubinu slike . kao tto je to bilo u klasičnoj ant ici. Biće poučno ako Pritu o Jakovu i [saku (sl. U isto vreme kad je Donatello radio [rodmJU gozbu. Oko 400. uglavnom zahvaljujući kontaktu s Donatellom. kad je mlađi Michelangelo bio očaran njime. a kasnije i slavnog arhitekte (v. od gotičkog uranorenesansni. kao na ranijim vratima). Adama.sOx 70 cm. ali zbog gordosti duha. jer je bazen na kome je naš reljef pričvršćen visok svega nekoliko desetina santimetara.. autora prve renesansne rasprave o slikarstvu. Glav ni portal. kao i Ghibert i. (O ostalim problemima koji su se pojavili s upotrebom naučne perspektive vidi str. 480. Brunelleschijevo otkriće je bilo fonnulisano spisima L eona Battiste Albertija. oSe<:amo da čovek nije oslobođen praroditeljskog greha.

nešto ranije preminulo g zapovednika mletačke vojske (sl. Ta konjanička statua. ali klasičan oblik je već postao samo fonnula. u izvesnom smislu. bez obzira na to koliko malo liči na njega (kao na sl. delimično odeven. Istorija O\'e statue j oznata. bila o telotvorenje podmuklih draži paganizma. Takav je iDonatellov bronzani David (sl. s druge strane. nad svim štO živi«. Gattam elata sa prvim ima zajedničkog što su rađeni II istom materijalu. pre izbegavali nego što je nisu mogli da prikažu. u punom. a koja je potpuno slobodna.da takva nagota ima neko moralno značenje. možemo biti sigurni izuzev u malom broju izuzetnih slučajeva . Donatello je odabrao da vaja poluodraslog dečaka. Adam Jacopa d ella Quercije.golic . 237) i Ca na Grande u Veroni (sl. mada na klasičnu statuu liči samo p o svom divno uravnoteženom contrapposlu. 332). 481 ).. ili naga tela Boscha (tabla u boj i 3I). Srednji vel< bi ga sigurno 0sudio kao idola. Firenca okviru hrišćanskog konteksta. Ne podražavajući neposredno o\'a dva prethodna. srednjovekovna naga tela.. telo nam govori mnogo rečiti je nego lice. Nagota je očigledno njegovo prirodno stanje. svetaca koji muče ili ubijaju svoje telo . verovatno. niz godina ostao je usamljen. Petnaesti vel< je pono\'o otkrio čuinu lepot u neodevenog tela. Isto tako.anstva određen da .nagi. visina 158 cm. a ne mladića kao ŠtO su grčke atlete. puka ljuštura. iz nekog klasičnog m'ora. ali vrlo je verovatno da je bila načinjena za nekog privatnog mecenu i da je trebalo da bude postavljena . tako da je sklop kostura ovde manje obavi jen nabreklim mišićima. Mi već poznajemo njegova dva glavna prethodnika. idola«. a nije ni T8ŠčJanio dečakov torzo prema klasičnim uzorima (uporedi l.ljudi koji su u ob ičnom životu obučeni. tim pre što David nosi prilično ukrašene voj· ničke čizme i šešir. ili snage II obličj u Herkula). ili grešnici II paklu) ili pozitivno (nagota Hrista u stradanju. veličinu koja ostavlja 312 I RA~A RENESANSA . umetnikovo najveće delo u bronzi koje slobodno stoji u prostoru. ima vlast . lišena su one čulnosti koja se u svakom aktu u klasičnoj starini podrazumevala. je očigledno nag. DonateUo. Ako figura i pored svega toga nosi snažan pečat klasike. a ni Donatello vim savremenicima. Gde god naiđemo na neodeveno telo. nemaju prethodnika ni u antičkoj ni u s rednjov~ovnoj umetnosti. mi smo manje skl oni da se pitamo šta je s ostalim delovima njegove odeće a me zašto ima na sebi i to što ima. čak i ona najsav ršenija. možemo biti sigu rni da ono potiče. Antoniju Padovanskom. oni u stvari nisu . Dat!id. 446) . Oko 1430-32. jed ino delo te vrste. sigurno. jer je z a srednjovekovne duhove fizička lepota antič kih . 153. Tu Člllnost su. već . 417). I klasična nagota ušla je u tradiciju srednjovekovne umetnosti u tom nečuinom stanju. direktno ili indirektno. koje su Donatellovi ideali čudno lišili individualnosti. klasičnom smislu. posebno nagih kipova. prva naga statua u prirodnoj veličini od antike naO\'amo. Narodni muzej. jedno još revolucionarnije delo ranorenesa nsnog vajarstva. 154). i koji se zbog izuzetnih razloga pojavljuju svučeni. godine. ili negativno (Adam i Eva.tako da bude vidl jiva sa svih strana. Bronu. nije bio po volji. Donatello je pozvan u Padovu da uradi spomenik Gattamelate. I poštO je David. 482). Zašto je umetnik odabrao taj oblik da prikaže mladog pobednika ma lo je zagonetno (simbolični razlozi koje su neki nagoveštavali nisu mnogo ubedljivi) . razlog je van njegovog anatomskog savršenstva. nalazi se još U\'ek u prvobitnom položaju na visokom postolju u blizini fasade crkve posvećene sv.možda u nekom dvorištu . Adam i Eva Jan van Eycka (sl. Marka Aurelija u Rimu (sl.481. od bo'. Najzad. do J400. Adam se pojavljuje kao savršen čovek. od 800. kao kod antičkih stama. ali idući različitim putevima. Godine 1443.

visina 1. Nova arhitektura. 1445-50. i mi primećujemo da oronulo lice njegove Manie Magdalene odaje jedno religiozno shvatanje koje se u osnovi n e razlikuje od Donatellovog ranijeg dela. ob e su spomenici vojničke hrabrosti pokojnika. on je namenjen jedino tome da obesmni slavu velikog vojn ika. Padova 483. zasila je dugovala svoje pos tojanje jednom jedinom čoveku. str.tion ica. Deset godina stariji od Don atella. podseća nas i na snagu Zucconea. tclka životinja sp osobna da nosi čoveka u punom oklopu. Ali. Mania Mag~ dalena u drvetu (sl. Donatello ga nije stvo ~ rio sasvim sam.88 m. Oko 1454-55. Njegova naredna dela. aH i obdarena pravom rimskom plemenitC1Šću. nije deo grobnice. godine. Piazza dd Santo . 329).96 m. BruneUeschi je započeo svoju karijeru RANA RENESANSA I 313 . Kad se Donatello vratio u Firencu posle odsustva od jedne decenije. isto tako je značajna: obe statue postavljene su uz crkveno pročelje. Firenca je majstor do tog vremena obelodanio. U tu svrhu Donatello je stvorio lik koji potpuno sjedinjuje ideal i stvarnost. Donatello. krajnji individualizam Donatellovog stila po ~ tvrđuje njegov g las najranijeg . mada man je očigledna.arstvu. glava je neobično individual na.36 x 3. Veza sa Ganem Grande. možda zbog toga snaga nji~ hovog izraza i njihov lični kvalitet prevazilaze sve što 482. Gal/amila/a. već spomenik koji je poručila Ml etačka Republika da ukaže posebnu počast izuzetnoj i vemoj službi. generalov oklop je kom binacija moderne konstrukcije i kl asičnih pojedinosti. stoje po strani od glavnog toka. Drvo.snažan utisak. a tako isto i ukus ume tnika i publike (v. a ne fizičkom snagom. po novoj modi renesa nse. Filippu Brunelleschiju. morao se oseća ti strancem. 408). 483) izgle da toliko udaljena od ideala renesanse da u prvom momentu dolazimo u iskušenje da u njoj vidimo vraćanje onim gotičkim slikama pobožnosti (andachtsbild) kakva je bonska Pieta (sl. Donatellov konj.usamljenog genija. s druge strane. osećanje za ravnotežu i dostojanstvo. između 1453. među renesansnim umetnicima. Mada je bio najveći i najsmeiiji majstor rano~ renesansnog stila u va. Marija Magda/ma (deo). i 1466. Ali Gattamelata. Iako ni izdaleka ne znači vraćanje u sredn jo\'ekovnu prošlost. On nije ni statua vladara koji sam sebe slavi. Bronza. oko 3. toliko je velik da jahač mo~ ra da vlada njime autoritetom svoje zapovesti. Kn. Donatello. Po~ litička i duhovna klima bila se promenila.

ali godine 1417-19. godine.1402. Nacrt za nju je bio napravljen pola veka ranije. Proučavao je arhitektonske spomenike klasike i i zgleda da je bio prvi koji je izvdio tačna premeravanja tih građevina.pe rioda bremenitosti. Po!to je propao na konkursu 140 1. mada suprotan svoj dotadašnjoj praksi. Sta je jo! radio za vreme tog dugog . godine za vrata krstionice. i mogao se menjati samo u pojedinostima. S. 385). Umesto da građevinski materijal podiže na traženu visinu rampama. započeta 1421. Izgradnja. 389. koji mu je dao nalog da uz r omaničku crkvu San ~ renza dogradi sakristiju. sl. Brunellesch ijev projekt.Fircnca i zbog stila. više od dvadeset godina posle smrti arhitekte (spoljašnjost nije dovršena ni do danas). Ona je došla od glave porodice Medici. ta građevina u svom današn jem obliku je u su. pa je ovaj odmah zatražio od njega da izradi novi plan za čitavu c rkvu. Pa ipak. ostavio je tako snažan utisak n a tadašnje autoritete da je ovog puta on pobedio svog protivnika. ali se zbog njene veličine postavljao problem gradnje. Osnova crkve S. Godine 1419. Na prvi pogle d ovaj projekt ne ostavlja utisak nečeg novog. 390). koji odbacuje konvencionalna rešenja kad god mogu da se pronađu bolja. Ovaj nov na· čin prilaženja probl emima odvaja BrunelJeschija od gotičkih zidara-arhitekata i njihovih vremenom 0$vcšt anih metoda.§tini ono ito je Brunelleschi zamislio oko 1420. godine. sl. Njegovo otkriće naUČIle perspektive VtrovaUlO je rezultat njegovog traženja preciznog metoda za pre no!enje izgleda ovih građevina na hartiju. I tako ta kupola zaslužuje da bude nazvana prvim delom postmedijeva1ne arhitekture. koji su bili vrlo vešto spojeni tako da su se uzajamn o pojačavali. često je bila prekidana. dok je dovriavao poslednje planove za kupolu. nezasveden glavni brod i transept povezuju ga s crkvom Sta Croce 485. vodećih trgovaca i bankara Firence. Njegovi planovi za tu sakristiju (k oja je trebalo da služi i kao grobnica Medicijevih) ostavili su vanredan utisak na njegovog mecenu.§ti raspored podseća na ciste rcitske gotičke crkve (v. Lorcnw. on je projekto vao dizalice.kao vajar. a n e iz jedne jedinstvene mase. Firenca . 1421~9. Njegov op. ponovo ga nalazimo gde konkuriše s Ghibertijem. Filippo Bnmel1eschi. Crkvi. tako da unutr~njost nije zavriena sve do 1469. BruneUes chiju se pružila prva prilika da gradi potpuno po svom nacrtu. Lortnzo. Pošto je celokupna težina konstrukcije na taj način smanjena on je mogao d a prođe bez onih masivnih i skupih drvenih skela koje je zahtevao stariji metod gr ađenja. godine. kažu da je otišao s Donatellom u Rim. 485). Filippo Brunellesthi. analitičkog duha. Brunelleschije v glavni uspeh je bio u tome !to je kupolu sagradio iz dva odvojena kostura. Tehničke pojedinosti ovde ne treba da nas interesuju. nije nam poznato. ovog puta za izgradnju kupole na katedrali (v. zbog svoje građe vinske strane ako ne 484. i tako predstavl ja prvi puni izraz njegovih arhitektonskih ciljeva (sl. čitav njegov projekt odraz je smelog. 484.

.

.

.

.

trebalo da bude.dužina krila transepta j e nešto veća od njihove širine. još čet i ri kombinovana su u glavnom brodu. jer njego\'a jasno određena. Nekoliko prostih merenja objasnite te prividne nedoslednosti. čine bočne brodove i kapele pripojene transeptu (duguljaste kapele izvan bočnih brodova nisu bile deo prvobitnog projekt a). ostali kvadr ati. 348) i ranohrišćanske bazilike (upor. tako da krila tr ansepta imaju širinu kao dve jedinice.486. sasvim nam je dovoljno da ostanemo kraj vrata. za BrunelIeschija. Ipak. 387). ZapOCcta 1430-33. Cit av projekt se sastoji od kvad~ ratnih jedinica: četiri velika kvadrata čine hor. po svoj prilici. sl. Celokupan efekt podseća na tstaromodnet toskanske romaničke ~ kao katedrala u Pizi (sl.. primećujemo izvesna mala odstupanja od te sheme . jer su ti spomenici. sl.. Ono čime se odlikuje jeste nov značaj dat simetriji i pravilnosti. veličine jedne četvr~ tine velikih jedinica. ka o da s te pogodne tačke nailazimo na neobično jasan i ubcdljiv prikaz naučne perspekti ve (uporedi sl. utvrđujući tilj sis tem. Brunelleschi je zamislio San Lorenzo kao grupu apstraktnih tpro~ s tornih blokova. 253).. a dužinu kao dve jedinice plus debljina zida. glavni brod je za sedam debljina zida duži nego što bi. Unutrašnjost potvrđuje naša iščekivanja . bili primeri crkvene arhitekture klasične antike. On e su ga nadahnule RANA RENES A N S A I 319 . on je prc~ video neizbežnu debljinu zidova izmedu tih polja. Hladan. Ali. uvideli smo koliko je bio revolucionaran. statičan p k zamenio je osetajnu toplinu i 488. Filippo BrunelIeschi. Cak i ne pomišljamo da odemo napred. ne zastaje nam dah. pr\'o odlučio da p()\'r~ šina horskog prostora b ude četiri puta veća od male četvrtaste jedinice. Bru~ nelleschi je. Kada smo to shvatili. glavni brod i transept trebalo je na taj način da budu dvostruko širi od bočnih bro~ dova ili kapela. ideal~ no. ukr s~ nicu i krila transepta.. prostorna polja predstavljaju radikalan raskid s Ilači nom mišljenja gotičkog arhitekte. Kad uđemo II crkvu San Lorenz o. FirenOl 487. jer pogledom kao da možemo da obuhvatimo čitavu građevinu. Sta Croce. kapela pazzi. Drugim rečima. a dužina glavnog broda nije četiri "et četiri i po puta vet od njegove širine. erk. odvojena. površina većih jedinica dobijena je prostim množenjem osnovne jedinic e. Unutra!njost kapelc Pazzi (v. Osnon kapele l'ani neprekidan rirom prostora unutrašnjosti gotičkih crkava. 478).

S izvanrednom logi kom.. Bn:nelleschi je stvorio . bez rebara (vidi sl. klasičan a rhitrav i klasičan repertoar profila i ornamenata podređeni su istim strogim kanonim a. tačno je odreden i sam sebi dovoljan.a klasično g tipa. Brunelleschiju bi bilo nemogućn o da tako ubedljivo odredi oblik svojih . Brunelleschi je bio u to ubeden.a načinjena od gornjeg dela poluloptaste kupole 5 prečnikom jednak im polovini dijagonale četvorouga~ nog prostora).:benija: da ariunetičke r azmere koje određuju muzK:i.c. Osn(I\'Q crkve SII Maria degli Angeli. e.i. Jedino je arkada firentinske krstionice tako ljupko proporcionalna kao arkada II San Lorenzu. čij a je obla pon~ir. Firena da se vTati koriUenju polukružnih lukova i stubova. 209). . Klasičan polukružni luk (za razliku od svakog drugog lu ka.:'. . u raspravi o arhitekturi Leona Battiste . ne remeteći pri tom njihovo ritmičko nizanje. U ovom trenutku mogli bismo se upitati: ako se nova arhitektura sastoji poglavito od odvojenih elemenata pripojenih međusobno. bio prvi koji je razmiUjajući dobe do onoga ŠtO će izrično biti rečeno nekoliko dece!'. umesto stubac3 z3 arkade glavn og broda. pogledajmo svodove nad bočnim brodovima: poprečni lukovi počivaju na pi lastrima prislonjenin uz spolia~nji zid (analogno stubovima arkade .jednodelnic svod.. Bez pomoći takvog . sl. ali to je slepa arkada bez ikakve potporne funkcije (\'. njihovi stubovi su teži i g utće poređani. sn. Da bismo izdvojili jedan primer. L"pravo ono S\'ojstvo koje ga je privuklo sastavnim delovima klasične arhitek ture njihova nepromenljivost moralo se.prostornih blokovac. posebno dostojan pažnje. 7.. umesto toga. Spirilo. koji se može osetiti i kod najoriginalnijih rimskih zgr ada.bvovec tih jedinica. Ipak.:. za razliku od srednjovekovnog stuba ili Stupc a. On je vero\'ao .:. 349.da je tako.standardizovanog. do IV veka n.\.levo: 489... Započeta 1434-35. leti . Klasičan stub.mog br oda).a razliku od Brunelleschijevih. Filippo Brunclleschi.. ovim ranijim gradevin3ma nedost3je prozračna lakoća. pr oporcionalr.bovi ili svodovi. kao što se sećamo. Ne bi se smelo reči da je klasični rečnik potpuno nepromenljiv . Filippa BruneUesc:hi. nailazimo na novu vrstu svoda. davanju načnih_ proporcija . Ali Brune lleschi nije ponovo ožive{) arhitektonski rečnik klasike iz čistog oduše\'ljenja za star ine. ču desno tačna artik ulacija San Lorenza.!'! kasnije. pa skoro odvajaju bočne od glavnog broda. zahteva pravilnost i doslednost i zazire od naglih.. uravnotežen karakter njegovog plana: tajna dobre arhitekture. 'e 320 J RA\. sa srednjovekovnog gledišta. rečnika.ali disc iplinovan duh grčkih redova. Mi ne znamo pouzdano šta je on otkrio . ne bi se u antičkom S\'etu mogao održati od VII veka pre n.to jest.b odnosa izraženih prostim celim brojevima . Osnova crkvc S. koji svaki prOSto: pretvara u samostalnu celinu. a njegovi detalji i srazmera mogu se menj ati samo u ograničenoj meri (kl asičari su ga smatrali za organski sklop koji se može uporediti s ljudskim telom). 1434-37. kako je Br unelleschi povezi\'ao :e elemente? Sta je to što čini da unutmnjost San r. za ovu krstion icu u Brunel1eschijevo doba se smatralo da je nekada bila klasičan hmm). on naročito nagl~a\'a ivice ili . lzbega\ii rebrast i krstast svod . Fircnc a dolt: 490. Očeki va!: bismo da su ti prostori pokriveni krstastim svodo\irr.5\"':= značajnim merama j edne zgrade.. e. bili to prostori.. potkovičastog ili prelomljenog) ima samo jedan mogučni oblik: polukrug. Možda je. ipa k. ali izmedu luka i pilaSIT:l umetnu: je monolitni arhitrav koji spaja sve t raveje. proizvoljnih skreWlja o d norme._ hannoniju moraju takode vladati i u arhitekturi. činiti kao njih ov glavni nedostatak. kako je svoju teoriju primenjivao u svoiim plano\T-l.A RENESAKSA .renza izgleda tako divno celovita? Tu postoji zais:a jedan vodeći princip koji dovoljno objdnjava sklad4z:. neverovatn(\ jednostavan i geometri jski pravilan.a su klasični neimari znali za tu tajnu i trudio se čl je otkrije brižljivo proučavajući ostatke njihovih ~ menika.

.

Centralni luk koji spaja dva odeljka klasične kolonade prva je novotarija. prethodni ka naših savremenih zapadnih jezika. Kad su gotički arhitekti . Novi princip na kome su zasno vane njegove građevine ubrzo se raširio na ostale delove Italije. slepi. koja je obilovala regionalni m stilovima. a kasnije i na čitav u sevemu Evropu. UnutraSnje površine su raWanjene veoma s lično kao kod S. a Brunelleschije.. Brunelleschijev razvoj kao arhitekte ulazi u novu odlučnu fazu. I ovde nailazimo na skulpture: velike okrugle ploče na četiri pandan tiva centralne kupole s reljefima jevanđeIista (jedan od njih se delimično vidi na s J. slična kupoli nad ulazom . teorija harmonskih proporcija snabdela ju je onom vrstom sintakse k oja je srednjovekovnoj arhitekturi uglavnom nedostajala. renesansna arhitektura je ndla uzoran rečnik.ti medaljoni su vrlo verovatno planirani kao . koje prožima svaki đetalj glavni uzrok ~tO San Lorenzo na nas ostavlja utisak dela jednog jedin og velikog duha. Započeta 1444. Možemo reći da je Brunelleschijevo »osećanje za proporciju. dok je najvi!i sprat ostao nepotp un. Ali čak ni Brunelieschijeva vera u univerzalnu važnost harmo nskih proporcija nije ga poučila kako da te srazmere rasporedi na delove svake poj edine građevine.neklasičnogc stava prema jeziku u to doba. U svakom slu čaju. pa je izbor između njih neminovno b io subjektivan. 487). oni su to činili uz pomoć teologa. Privlačna je ideja videti paralelu izmedu tn eklasičnec kolebljivosti srednjo\'ekovne arhitekture. francuskom. Ipak ovi reljefi nisu bitni za koncepciju kapele. Kapela je započeta oko 1430.i treća mala kupola. Donatello je statuu oslobodio njenog okvirn. Sa vremena istraživanja ukazuju da se čak ni pročelje Pazzijeve kapele (sl. Michelouo.. iznad tetvorougaonog prostora gde se nalazi oltar (sl. Slične ideje. Ono potiče iz vremena oko 1460. ali nikad dotada nisu bile izražene na tako radikalan.. sl. (O je u najvećoj meri originalna tvorevina. 230 i dalje). ali nije smatrao oba veznim da ih ispuni skulpturama . Pa ipak.pozajmljivati.Palata Medici-Riccardi. Da ne bi taj relativno nepromenljiv red bio pogrdno protumačen kao osiromašenje arhitekture. U unutrašnjosti kapele je isti motiv samo uvećan .. koje potiču jo§ od grčkog filozofa Pitagore. Na sličan način. ati Br unelleschi (koji je umro 1446) nije mogao projektovati pročelje u njegovom današnjem obliku. bile su rasprostranjene u srednjem veku ( vidi str. Njegov 491. srazmere iz mu zičke teorije. godine. kad je kupola na ovoj katedrali bila sk oro završena. obnova klasični h oblika i srazmera omogućila je BrunelIeschiju da od arhitektonskog . ali utisak koji ostavljaju je boga tiji i svečaniji. 488) nam pokazuje da prekinuti ar hitrav nosi dva poluobličasta svoda.dva p oluobličasta svoda s ohe strane kupole . dok tekstove jeda n ili dva veka starije mogu da razumej u samo naučnici. 486) više ne može smatrati kao izuzetak od tog pravila. koj i sa svoje strane takođe podupiru malu kupo lu iznad centralnog otvora. Oživljavajući ponovo klasične oblike. 487).ščlanjeni da je latinski ubrzo izgubio svoj do minantni položaj koji je zadržavao tokom celog srednjeg veka kao jezik intelektualno g opštenja. Što pokazuje nj egov varvarizovan latinski jezik i brz porast broja regionalnih narečja. i isre tako .o shvatanje arhitekture kao likovnog pandana muzi čkim hannonij ama nije dozvoljavalo da skulptura igra ulogu značajniju od uloge medaljona u Pazz iievoj kapeli. godine.narečjal svoje pokrajine načini postojan. Naprotiv. Ponovno oživljavanje grčkog i latinskog u doba re nesanse nije omelo u razvoju te jezike. Medu sačuvanim Brunelleschijevim građevinama gotO\'o nijedno pročelje nije sačuvalo njegovu originalnu zamisao. godine. potpuno različita od svih s redniovekovnih pročelia. srednjovekovna međusobna zavisnos t arhitekture i vajarsrva (koja u Italiji nikad nije bila tako snažna kao u severn oj Evropi) prestala je da postoji. Firenca . kao one ploče ispod njih. nep osredan i jednostavan način. 254 ) nalazi se ispred kapele. skoro sve su bile izmenjene kasnije. BruneIleschi je način i o okvire. on uokviruje portal koji se nalazi i za njega i skrete pažnju na kupolu. i daleko manje dosledno nego njihovi renesansni sledbenici. pa njegovo pročelje kao da skriva centralni deo građevine . Ubrzo posle 1430. engleskom ili nemačkom bez velikih teškoća. a na zidovima četiri manja medaljona s apostolima.one se ponavljaju u čitavom s\'emiru i prema tome su božanskog porekla. precizni i ra. Ostalo mu je mnogo alternativa. predzan i r8Šč1anjen sistem. Trem koji podseća na narteks ranohrišćanskih crkava (v. Nije slučajno ~to mi i danas još uvek možemo č itati renesansnu književnost na talijanskom. Lorenza. mi ćemo POĆi malo dalje u ovim lingvističkim analogijama. oni su pod uticajem kJasike po stali toliko postojani. OsnO\'a (sl.

.

Zidovi i prO Stor su nabijeni ener· gijom i plan pokazuje prilično nesigurnu ravnotežu između pritisa ka i protivpritisaka. Ip ak je jasno da je Brunelleschi tu preuzeo antički rimski princip tvajanog« zida. površina trećeg je neraščlanjena. pokrivena kupolom . To je bio pravi uzro k ŠtO su njeni članovi smatrali da treba izbegavati svako razmetanje koje bi moglo i zazvati neprijateljsko raspoloženje u jav· nosti. kup ola je trebalo da bude postavljena na osam teških pilastera složenog oblika.projekt za crkvu S. Finansijsk e teškoće omele su dovrSavanje projekta iznad prizemlja. pa ne znamo sigurno kako je bio zamišljen gornji deo. M. Mada se ranorenesansno slikars tvo nije javilo s\'e do oko 1420. a čitava građevina sada je obavijena neprekidnim nizom bočni h brodova i kapela. drugi od glatko obrađenih blokova s ravnim povriinama i sa grubim ( tO jest zasenčenim) sastavcima. koj u je BrunelJeschi započeo otprilike u isto vreme kad i S. Firenca bi dinamičnije izrazio odnos izmedu unutrašnjeg pro-stora i njegovih granica (zidovi kao da se nadimaju pod pritiskom prostora). a sva ki za sebe čini celinu: donji je sagrađen od grubo obrađenog trustil!:nogc zida kao Pa lazzo Vccchio. Sta Maria degli Angeli je tako daleko odma kla od Brunelleschijevog ranijeg dela da je sigurno veoma zbunjivala njegove sav remenike. Spirito. Brunelleschi je dot ada uvek iz· begavao apsidija1ni oblik. koji sači· njavaju istu masu sa zidovima u kojima je . Loren za.arku. 41)0). Na vrhu građevine nalazi e. . Spirita. sl.izdub· ljenOt osam kapela. Kao koncepcija. ova nova tenden cija dostiže svoje krajnje rclenje (sl. odbili su njegov projek t za njihovu novu pataru. godine. ali sada ga je primenio da i Itl. To je crkva sa centralnom osnovom. porodica Me· did. Masacdo. sva četiri kraka krsta su jednaka. 489) može se opisati kao usavršena verzija S. MicheJozza. koji je u to vreme imao samo dvadese t jednu godinu . Spirito (sl. Crl:1'a S a Maria NOI'elJa. verovatno se odlikovao onom velelepnoku iz doba rimskog carstva. s tim što se glavni brod razlikuje od ostalih jedino svojom većom dužinom. Lorenza. nije imala odjeka sve do kraja toga veka . Izgradnja je započela godine 1444. jedan mladi genije ro imenu Masaccio. nalik na tvrda\'e (prozore na prizemlju dodao je Michelangelo sed amdeset i pet godina kas· nije). U crkvi Sta Maria degli Angeli. potpuno sam. 1425. 492. 211. 491) podseća još uvek na nekadašnje firen· tinske palate. 2\0. ali je osnovni tip izmenjen prema Brunelle-schije vim načelima (upor.prva u renesansi . Miche1ozzov plan (sl. SWIIl T. dve godine pre B runelleschijeve smrti. 268-70).l(Vlom. I zaista. 256-58. kao neki poklopac. njegov početak je najneohitniji 00. taj novi slil uveo je. jako isturen venac inspirisan vencem na rimskim hramovima.Masivni _rimski_ stil Sta Marije degli Angeli može da objasni veliko razočarenje Brunel1eschije\'ih poslednjih godina: njegove stare mecene. Tri sprata predsta\"ljaju postepenu gradaciju. godine ta porodica se uzdigla do tolike moći da je praktično.1 svih. pa Medid nisu mogli bez opasnosti odobriti tako raskošnu građevinu. Posle 1420. Oni su tim nalogom zadu· iiii jednog mladeg i mnogo manje ist aknutog arhitek· tu. kojim se posebno ističe konačni zavnetak tri sprata. Freska.OJ~ $ Bogl1Toi/icl>In j(1l. i nekoliko godina posle Rru· nel1eschije\'ih prvih projekata za S. ako ne i de jure ]Xlstala gospo· dar Firence. jednu deceniju ka~nije od Do· natello\'o g St'. Te kapele su najčudnija odlika S. Ako je BruneHcschijev projekt za n jihovu pa. latu zadržao stil Sta Marije degli Angeli. tak ni kak\'e su bile neke pojedinosti tog projekta.nadahnuta okruglim i poligonainim građevina ma rimskog i ranohrikanskog doba (uror sl. 394).

na platformi na kojoj kleče donatori. je jedna freska iz 1425. već d ubok prostOr u kome bi likovi mogli slobodno da se kreću kad bi to želeli. ali njegovo delo ipak ostaje čudesno. Taj luk je opet podeljen na osam če tvorougaonih kaseta i deve t venaca pri čemu su kasete široke oko 30. Likovi u zasvedenoj odaj i \'isoki su oko l50cm. Kapela BnmClcci . s natpisom (na italijanskom): tOno što si ti. koja prikazuje sv.dati su nam svi potrebni p:xl. Najpre primećujemo da se sve linije upravne na površinu slike stiču u jednoj tački ispod podnožja krsta. Najveća sačuvana grupa Masacciovih dela jesu n. Otuda je i spoljašnji okvir takođe . u punoj prirodnoj veličini. Kolika je dubina te površihe ako je tO zadnji zid prostorije? Izgledalo bi da bog ne pod leže zakonima perspektive. koja se nalazi na no rmalnom nivou oka. kao u slučaju Merodeovog oltara.e nama.493.SS m. "isina 6. 493) je najčuvenija od nj ih. telo i draperiia či ne jedinstvcnu celinu. a venci oko 10.. ti ćd bitil. Ta odaja spoluobličastim svodom nije više niša. I . nešto malo manji od prirodne veličine. Fuska. prikazuje jedan kosrur koji leži na sarkofagu. Ipak bismo našli izvesnu nedoslednost u JXlložaju Boga oca.3vdio i edno od remek-dela medunarodne gotike (\'. pokazuje potpuno vladanje Brunelleschijevom novom a rhitekturom i naučnom perspekt ivom. j a sam nekad bio. Najniži deo freske. koji su bli7. Okvir. čiji je grob neda vno otkriven pod zidovima). poštO se nalazi neposredno iza donatora. tablu u boji 27). crkva Sta l-. Trojica ne podseća nas na stil neposredne prošlosti. Međutim u jednom univerzumu gde vlada razum to nije moguće. što je Masacciov zadatak učinilo lak~im nego što bi inače bio. Trojicu sa Bogorodicom. k ao da poniremo u novu atmosferu. Ali Mas accio\'a privrženost Giottu bila je samo polazna tačka.35 m. 492). PortSki ni1l:N. kao da je oboje od iste supstance.ar ia de! Carmine.ene na letvu p ri Č\'ršćenu na zidu.i. uključujući položaje svih figura.iegove freske u Brancacci o\'oj kapeli u Sta Maria del Carmine. obim luka iznad tog ra spona iznosi 3. čiji se datwn JXlstanka može tačno utvrditi.prvi put u istOriji . kao i Donatellovi. a oba mere oko 2. veC na Giotlovu umetnost i njeno oscćanje za monumentalnost. Trojice. dok su donatori. Oko 1427. Razmak između pilastera odg ovara rasponu polu obličastog svoda. Ovde. Za Giotta. Jovanom je\'anđeJistom i sa dva donatora (članovima JXlrodice Lenzi. strogost njene kompozicije i sku!pturalnu zaprcminu. Freska Sv. On rukama pridržava krst. treba da stanemo pred tu tačku. Ona prikazuje.. Pre će biti da je hio u dilem i kako da pomiri pravila nove sistematske perspektive i isto tako utvrđene tradici je za prikazivanje sv. Primenjujući te m ere na dužinu poluobličastog svoda (koj i se sastoji od sedam kaseta . isto tako savremen. Masacciovi likovi. Renesansa se tada već bila ustalila u vajarstvu i arhitekturi. vekovno starim metodom RANA RENESANSA I 323 . Ne verujemo da je 10 posledica Masaeciove nevdtine. FirenCI (rođen je 140 1). dok su mu noge oslon. godine u c rhi Sta Maria Novella (sl. ali Masacciov svet je carstvo monumentalne veliči ne. sv. su tOdeveni aktovi. II ne konkretna stvarnost svakidašnjice Majstora iz Flćmallea.IIs. Najranije njegovo sačuvano delo.ccio. neštO vi~e od 150 cm iznad poda crkve. Mogli b ismo sada nacrtati potpun plan odaje.najbližu od nji h zaklanja luk nad ulazom) naći ćemo da je zasvođcni prostor dubok oko 2.13 m. Teško je poverovati da je samo dve godine ranije u tom gradu Firenci Gentile da Fabriano 7. M.5 cm. Poreski n(J'l)čić (sl. a koji je umro kad je imao dvadeset i sedam godina. koji se nalazi skoro u prvom planu.1 cm. Da pomeri čitavu grupu u pozadinu? Da letvu izvuče n apred i na ta j nač i n žrtvuje duhinu odaje? Da izostavi letvu i oSlavi Boga oca da lebdi u vazduhu bez vidljivog oslonca? Tako se Masaccio odlučio za ovo najmanje l ~e "rešenje". spojen s tom grobnicom.u pri rodnoj veličinic.75 m.aci za merenje dubine tog naslika nog enterijera. a nj ihova draperija pada kao prava tkanina . Da bismo posmatrali fresku kako valja. ono štO sam ja.

.

(Podsećamo na DonateUov tpraprikaz. nego fizičkim pokretima. Visok.aria d~! Canni:lC. Dorde. Ali na jednoj drugoj freski iz Brancaccije\"e kapele. Kad bismo mogli da gledamo Poreski nuvćić s vrha odgovarajućih iestvica. u čijim ustima će se nalaziti novac za poreznika. a u 324 RA KA RENESANS A . Frt5ka. str. međutim. Začudo. Masaccio tu nije mogao uskladiti svoju perspektivu sa stvarnim nivoom našeg oka. bez obzira na to koliko žudimo da verujemo nekoj slici. Slika na drvetu 142 x 7J. . poučava Petra kako će uhvatiti ribu. Trojica. N\asa eciovo oružje je ovde U sredini. Pošto se donja ivica nalazi na visini od skoro 4. priču iz Je\'andclja po Matej u (17: 24-26). Oko 1427. Svi stoje u divno uravnoteženom comrappostu. upor.Masaccio..! zgnanju iz raja« (sL 494). T a iluzija z)\·isi samo u malom stcpenu od Brune\lcschijc\·c rerspckti\·e. Masaa:io. čak više nego oni na freski Sv. on ga daje porczniku. Hristos isto ono koje su upotrebljava1i Majstor iz Flemallea i braća Van Eyek . 1426. na njego vom malom reljefu Sv. a brižljivo ispitivanje otkriva tanke vertikalne li nije koje je umetnik zarezao u gipsani malter da bi utvrdio gravitacionu osu sva kog lika od glave do pete noge koja nosi težinu. London poznatim pod imenom opovezano pričanje. on očekuje od nas da zamislimo da gledamo pravo u prividni s rednji presek. pokazuju Masacciovu vcitinu da stopi težinu i masu Gio ttovih likova s novim fu nkcionalnim gledanjem na telo i draperiju. /zgnanjt iz raja. Masaccio odl uČIlo dokazuje svoju sposobnost da prikaže lju dsko telo u pokretu. 166). gde je u stvari postavljen pro zor na kapeli) i služi se vazdušnom perspektivom u fino nijansiranim tonovima pejzaža. svakako. u daljini. to je rako lako učinit i da mi to primećujemo samo ako smo u nekom analitičkom raspoloženju. (v. koji je postavljen iza Hristove glave. Firenca sorvim desno: 495. baš kao što nam ne preti ni opasnost da statuu pobrkamo sa živim stvorom. nikad je nećemo zameniti sa samom stvar noŠĆu. To. čini figure prilično statičn im. Madona /la preuolu.20 m iznad pod a kapele. vrata raja su samo naznačena. je doživlj aj naše uobrazilje.ckm/): 494.on upra\'l ja mlazom svetlosti (koja dolazi sa desne strane. Petar vadi novčić iz ribljih usta. uzan format ostavlja malo mesta za prostorni okvir. Likovi na Poreskom novliću. Ali s druge stra ne. sl.SO cm. slikarska iluzija ma koje vrste uvek. ono narativno izraženo je više dubokim pogledima i nekolikim naglašenim gestovima. Umesto toga. Narodna gale rija. desno. 475). daleko ulevo. obojena poyršina bi bila vidljivija. crkva Sra l'vl. takvog okvira jednu deceniju ranije. ali iluzija o stvarnosti ne bi bila u znatnijoj meri pobol išana. Kapela Brancacci.

njemu su nedostajala njihova tehnička sredstva da je tako potpuno iskoristi. Godine. 431). gde grožđe ukazuje na vino koje predstavlja Spasileljevu krv). već blaga s\'etlost sunca na zalasku (neke od senki na prestolu dopUŠtaju nam da odredimo njihov tačan ugao). onog monumentalnog firentisk og tipa koji je uveo Cimabue. neograničen prostor. ophn'ani bolom . Oni takođe nagovcštavaju da je Fr a Filippo morao videti flamanske slike (mOŽda za vreme svoje posete severoistočnoj I taliji oko 1435. Trojica. Očigledno je da je Masaccio\'a svesnost o prirodnoj svet losti kao slikarskom činiocu ravna svesnosti njegovih flamanskih savremenika. 426.. godine (sl.i zajedničko raspoloženje . ističući njen pokret nadesno). ona u ovom poređenju biva sasvim kao nabacIIna. koje je očigledno na figurama. teškom prestolu. smelo skraćen. Kjegov veliki poliptih.pozadini ima nekoliko zasenčenih padina bez vegetacije. a ponovo ga oblikovao Giono (v. 477) i devojke u nižem levom uglu na Priči o Jakovu i [saku (sl. i sede na najnižem stepeniku prestola. 479). posle freske Sv. 495). moramo obratiti pažnju j na jo§ jedan novi vid te Madone: slikareva imereso\'anje za pokret. Ma sacciova rana smrt ostavila je prazninu koja iz\'esno vreme nije bila popunjena. u stvari. Tradicionalni elementi uključujući z latnu pozadinu još uvek su tu: veliki presto s visokim naslonom dominira kompozici jom. kao i pri li čno nedisciplinovana perspel. 1437. iskustvo i ugled stvorili su im tak av autoritet s kakvim se nije RANA RENESANSA I . Ne iznenađuje nas što. :\Ii fino modelovanje atmo sfere a posebno anđeo koji se kreće unapred. a s obe strane su anđeli koji se klanjaju (ovde samo dva). II na prestolu od 496. godine). Na centra lnom panou prikazana je Madona na prmo/u (sl. Na samoj slici. dok de luje kao ne7. Rim šarenog mermera vidi se molitvenik i svitak s upisanim datumom. sl. blage polusenke se upliću i stvaraju bogatu s kalu prclaznih nijansi. 478). go dine za karmelićansku crkvu u Pizi. Tolika količina real ističnih pojedinosti. Dok je po temperamentu bio freskista.avisna snaga koja daje 7. Svetlost zadržava svoju punu deskriptivnu funkciju. a ma li Hristos nas više ne \'ređa jedući grozd (simboličan čin koji skriveno nago\'ešta\'a stra anje j tajnu večeru. masivnim trodimenzionalnim likovima. koj a se može poučno uporediti sa svojim prethodnicama. Masaccio zamenjuje Giottov ukrašen ali krhak gotički presto čvrst im i ozbiljnim kamenim sedištem u stilu BrunelIeschija. a još upad ljivije na delovima draperije (kao što je talasa\'a pokretljiva ivica Madoninog ve la i nabori njenog plašta koji leprša ka levoj mani. naborima draperije preko no gu Bogorodice. isto tako su ubedljivi primerci lepote i snage nagog ljudskog obličja. MadIJna na prenO/il. nit i što znalački primenjuje perspektivu (obratite naročito pažnju na d\'e laute). Ti e fekti su viđeni ranije na reljefima DonateIla i Ghibertija . mada manje za\isni od antičkih modela. kasnije je rasturen među mnoge zbirke. Po koncepciji taj prizor je očigledno srodan bolonjskim re ljefima Jacopa della Quercie (v. slici nedostaju Masacciova monumentalnost i strogost. Fra Filippovo najranije datovano delo Madona na PTt5 l0/U iz 1437.:lVi sjaj podnevnog sunca. Masac· ciovi Adam i Eva. 496) podseća na Masacciovu raniju Madonu po osvetljenju. Prema tome. Slika na drvetu. načinjen 1426. Od njegovih mlađih savremenika izgleda da je samo Fra Filippo Lippi (rođen oko 1406 ) imao bliže kontakte s njim.uporedite Salomu na I rodovoj gozbi (sl. Pa ipak.svi m oblicima kojih se dotiče. sunčeva svetlost pada s leve strane . Možda smo manje pripremljeni da u zidnom slikarstvu nađemo takvu finoću i preciznost u slikanj u svetlosti na povdinama. 144x64. Fra Filippo Uppi. Masaccio je is to tako bio vcšt i u slikarstvu na drvetu. sl. Međuti m. dovoljni su da prikažu slobo dan. Najzad.50 cm. Pozadina je pred stavljena enterijerom jednog doma (obratile pažnju na Bogorodičinu pOStelju s desne strane). nema oštr ih kontrasta između svetlosti i senke.:tiva ukazuju na jed an umetnički temperament vrlo različit od Masacciovog.ajednički ton .i to ne blcšt. Anđeli koji kleče kod Giouove Madone ovde su svirači na lauti. Nije čudno što su ta dva umetnika t!lko mnogo uticala na firentinsko slikarstv o u deceniji posle Masacciove smrti. bez reda. Nacionalna galerija.

J2~ .

.ersazione je isto toliko značajna po svom koloritu koliko po s vojoj kompoziciji. sl. jer sv. je jedan od najrani jih primera novog tipa oltarske shke koji će počev od sredine XV veka steći ogromnu popularnost.oba datuma su prihvatljiva. koji mogu da razgovaraju sa njom. ista knula strateški raspoređenim crvenim. Arhitektura i prostor koji ona ograničuje savršeno su jasni i opipljivi. jer je ubrzo postao pravi Firentinac ~po izboru« i majstor od velik og značaja za S\'oj novi zavičaj. mada vitke proporcije i obojene intarzije njegove ar hitekture nisu toliko strogo bruneleskijevske. 497) iz tog ciklusa neki naučnici su datovali u vr eme oko 1440. Njegovi likovi su takođe uravnoteženi i dostojanstveni kao . ili između sebe. Fra Angelica. prikazana na tab li u boji 32.aziane (.\th samo možemo da nagađamo o njegovim godinama (verovatno je rođen 14(0). ob rnuto važi za njego\'og nešto starijeg savremenika.Masaeciod. lako shvatamo veliku omiljenost teme Sacra Conversazione. On je takođe bio kal uđer (~Fra« znači ebrau). ali nas ne pozivaju da im se pr idružimo. jedan daroviti slikar iz Venecije.koja je Fra Filippa odbaci o.. Fra Angelico ga je ukrasio mnogobrojnim freskama. što se tiče boje Domenico ne duguje nista velikom f irentinskom majstoru. a drugi oko 1450 . bez obzira koliko se mi divimo njihovoj lirskoj nežnosti. Domenico Veneziano.Masacciove Madone. 344). Posmatrajući sliku Domenica Veneziana. Domenicov perspektivno dat ok\i. godine. SIUra Cow. Domenico Veneziano ju je sigurno pažljivo proučavao. pa je odigrao pres udnu ulogu dajući pravac firentinskom slikarstvu za vreme druge polovine tog veka (v. Godi ne 1439. on u boji vidi integralni deo sv og dela. Blagot'f$li. tablu u boji 29). kao i Ghibeni. plavim l 326 I RA~A REXESANSA . a likovi. Shema obuhvata A1adonu na prestolu. Fra Angelico. Osnovni elementi ove slike već su se nalazili i na Masaccio\"oj freski Sv. svetlozelenog i belog. Ali njegovi Iiko\'i. naprotiv. prostor na slikama ostavlja utisak direktnog produžet ka posmalrače\'e svakodnevne okoLine (upor. sa svecima pokraj nje. ali suprotno Fra Filippu. mada odražavaju formalnu sveča nu ozbiljnost ambijenta. Firenca mogao meriti nijedan slikar koji je u to vreme radio u gradu.497.\\edutim. sa posmatračem. Njihov uticaj i ut icaj flamanskih majstora izmenili su Fra Filippovo rano mazačovsko shvatanje na po sebno značajan način.. nikad ne dostižu i psihičku samosvest koja karakteriše ranorenesansnu sliku čoveka.\ lasacda. razvijao sporo. za razliku od . Fra Angelica zadržava upravo ona Masacciova shvatanja njegovo dostojanstvo. jer je Fra Filippa živeQ sve do 1469. on je svoj zavet shvatio ozbiljno i dospeo je do visokog položaja u svom redu.r dos tojan je starijeg majstora. kao i gledaocima u pozorištu. po navljajući pogled i gest . 476) . nastanio se u Fi renci. Oni su nam dopuSlili da budemo u njihovom prisustvu. obnovljen manastir Sv. t: flam anskom slikarstvu. školo vanju i ranijim radovima. Njegova Madona s dmtom i svecima. ali bez njihove težine i opsega. Dok se Fra Filippo više oslanjao na Donatella nego na Ghibenija. uokvirenu arhitekturom. hannonija ružičastog. 0)::0 1440-50~ Fresb. nama nije dozvoljen prilaz ma binu. Marka u Firenci. Marco. Svetao kolorit. miši ćava le la svetaca i njihova jako individualizovana i izraujna lica pokazuju Donatello\' uticaj (v. To je takozvana Sacra COmJer. neposrednost i prostorni red . godine. i njegov stil nije pretrpeo značajnije promene u periodu 1440-1450. Veliku fresku Blag(1lJtsti (sl. Trojica. Vitka. Kad je u godinama 1437-52. povezani su međusobno i s nama duboko ljudskom svclću. Str. pa ipak uzvišeni nad svakidašnjicom. Manastir S.Sveti razgovore). . Morao je svakako biti veoma naklonjen duhu ranorenesan sne umetnosti. Jovan gleda u nas dok pokazuje Madonu.. jer se ovaj umetnik .

Kad je slikao glavu. Zaista je čudno što je Piero posle nekoliko godina napustio Firencu d a se više nikad tamo ne vrati.prvoj te vrste . koji je postao njegov najbolji učenik i jedan od velikih umetnika r ane renesanse. i 1459. kako otkriva časni krst i dva krsta na kojima su bili razapeti razbojnici pored Hrista (sva tri krsta su bili sakrili neprijatelji vere). Francesco. pa i na ljudsku figuru. kako fizičkim tako i emocionalnim. Oko 1460. Crk\la S. jer i oni rade 498. Kolorit ove freske. Njihov unutarnji živo t čita se iz pogleda i gestova. on je zadržao tu odanost prema osnivaču italijanskog renesansnog slikarstva tokom čitavog svog dugog života i rada (umro je 1492). a na desnoj se raspoznaje pravi krst po tome što je oživeo mrtvog mlad i ća. dok se firentinsk i ukus posle 1450. Na fresci koja sc vidi na slici 498 i na tabli u boji 33 pre dstavljena je carica Jelena. godine. godine razvio u drugom pravcu. Are:uo . Pierova veza s Domenicom Venezianom vidljiva je već i po njegovom kolori tu. Freska. odražavao je Masaeciova shvatanja. Pierov stil. obasjane sunčevom svetlošću koj a pada sa desne strane (obratite pažnju na senku koja pada iza Madone). Na levoj strani freske oni su izvađeni iz zemlje. mada manje sjajan od Domenicovog na slici Sacra Conversa zione.on je pokazao kako se ona primenjuje na stere ometrijska tela i arhitektonske oblike. snažnoj . po imenu Piero de lla Francesca. Njega bismo mogli nazvati najranijim pretkom apstraktnih umetnika našeg do ba. Površine arh itektonskog zaleda odbijaju svetlost tako jako da čak i povtiine u senci blistaju bojom. o n je u njima video varijacije ili spojeve lopte. Otkrivanje Camog krsta. sa svoje tačke gledišta. Firentinci su njegovo delo izgleda smatrali za malo provincijSka i. ruku ili komad draperije. i davao je vidljivom svetu nešto od bezlične jasnoće i postojanosti stereometrijski h tela.žutim mrljama. Uticaj njegovog izvanrednog kolorita oseća se u čita vom firentinskom slikarstvu druge polovine tog veka.i nemoj. Jedna Sacra Converraziom obično predstav lja prizor u kući. još snažnije nego Domenicov. ona istovremeno služi i da odredi trodimenzionalni karakter s vakog oblika i da priču učini dramatičnom. Ti ljudi i žene kao da pripadaju nekoj iščezloj heroiskoj rasi. koje je naslikao negde između 1452. Kad se Domenico nastanio u Firenci. U jednoj Strogo mate matičkoj raspravi . str. ali ova se odigrava u nekoj vrsti lođe. isto tako je svetao i na skoro isti način podseća na ranu jutarnju sunčevu svet lost. koje čini da izg ledaju srodni grčkom vajarstvu strogog stila (v. Kako svetlost pada na prizor iz jednog niskog ugla. god ine (koju je Domenico svakako poznavao). lepoj. Francesca u Arezzu. U ovoj Sacra Canvmazione otkriće starijeg majstora primenjeno je na mnogo složeniji niz oblika i integrirano je s Domenicov im izvanrednim oscćanjem za boju. Od P ierovih dela najjači utisak ostavlja ciklus fresaka u horu S. Mnogobrojni prizori iz tog cik lusa prikazuju legendu o pravom krstu (to jest poreklo i istoriju krsta na kome je raspet Hristos). oni se odlikuj u nekim ozbiljnim dostojanstvom. imali su pravo. kocke i piramid e. njegov pomoćnik je bio jedan mladić iz jugoistočne Toskane. u pravcu gotovo parale lnom s planom slike. 103). Ali Pierovi likovi odišu jednom oporom uzvišenoš koja podseća na Masaccia ili čak na Giona više nego na Domenica. Masaccio je dostigao sličan kvalitet svetlosti u svojoj Madoni iz 1426. usklađuju dekorativnu živost gotičkog slikarstva na drvetu i zahteve pers pektivnog prostora i prirodne svetlosti . A iznad svega. cilindra. Piero della Francesca. Kako je Piero došao do t oga da stvori te nezaboravne slike? Na osnovi njegovih reči mogli bismo reći da su o ne rođene iz njegove strasti za perspektivom. To matematičko shv atanje prožima čitavo njegovo delo. majka Konstantina Velikog. a ne iz izraza lica. Više nego ijedan umetnik njegovog doba Piero je verovao u naučnu perspektivu kao osnovu slikarstva. kupe.

50 an. nije prostorna konstrukcija. Treća dimenzija. Narodna umetnička galerija. on je . koji su se zape tljali među sobom na sve moguće i nemoguće način e.to je jedan prikaz studija perspektive. nije predstav jala teškoću za Andrea del Castagna. pokazuje njegO\'U krajnju zaokupljenost ster eometrijskim oblicima.D. 266). međutim. Kou. fantaStične efekte.499. str. Taj>Ul vtlera. Vašington. godine zahvaljujući novoj nauci o perspektivi. "ci. Oko 1450-57. Tle je pokriveno jednom rešetkastom šarom načinjenom od razbaca nog oružja i komada oklopa . Oko 1445-50. U rukama Cccella perspektiva sn'ara čudno uznemirujuće. pa je u skladu s prvim planom. visina 115. Freska. Uccello se školovao na gotičkom slikarskom stilu. (zbirka Widener). godine. izgrađujući prirodne oblike na geomelrijsk om kosturu. uprkos ovim valj anim naporima slika nema ni malo kri~t ~lne jasnoće i reda koie srećemo u delu Piera della Francesca.:2 (rođen je oko 1423).i možda doprineo Pierovom oduševlj~ nju za nju: Paolo Uccel lo. v. ~avukao ih je na svo j ranij i stil kao tesan kapu t.promenio Veruf i pri hvatio gledišta rane renesanse. Andrea del Cast3gno. Firenca SOO. vi dimo da su površina i prostor vik u ratu nego \'ojnici na konjima. Apol1o nia. (Srednjovekovni umetnik. David. Rezultat je jedna privlačna i krajnje nestabilna mešavina. Njegova Bitka kod San Romana (tabla u boji 34). PrOUČll"a jući tu sliku. Nije čudno što je Pierova slava danas veća nego ikada ranije . ono što tini sklad njegove slike. Andrea del CaSt3gno. tako aranžiran da se tu može uključiti i jedan poginuli "ojnik. sa sistematskim uprošćenjima prirodnih oblika. nasuprot tom e. primenjivao je upravo obrnut postupak. tek ok o 1430. Pa ipak. nairlarovitijeg firentinskog slikara iz generac ije Piera della Frances. I pejzaž je podvrgnut postupku stereo metri jske apstrakcije. Manje suptilan ali snažniji od . C. njena pOVršinska shema čija je dekorativnost pojačana mrljama sjajnih boja i obilatom upotre bom zlata Rođen 1397. Sredinom XV veka II Firenci je postojao samo jedan slikar koji je deHo PieroYU privrženost perspektivi . Manastir S. naslikana otprilike u isto v reme kad i Pierove freske u Arezzu.

I tu nalazimo teški venac i trospratno reše· nje.Tst a masa i nepomičnost kao u statue. Firenca SRED~JA I SEVERNA ITALIJA 1450--1500. 491 ). SOl) predstavlja možda Albenije\'U kritiku nešto rani je palate Medici (vidi sl. ustupili su mesto gracioznom pokreru. Prizor je stavljen u bogato ukrašeno udubljenje zamišljeno k ao produ· ietak stvarnog prostora refektorijuma. I::oji su postavljeni jedni iznad drugih i razdvojeni ~irokim arh itravima.Domenica Veneziana. Nekih pet godina posle Tajne večere. jude i Hrista ta mermerna ploča prooarana je tako drečećim crvenim žilama da izgleda kao da munja pada na judinu glavu. on kao umetnik predstavlja pravi primer i humaniste i svetskog čoveka . reklo bi se. o. al i. Petra. kao i BrunelIeschi. Ovaj dinamičan linearan stil ima značajnih vrlina. pisao najranije r enesansne rasprave o \'ajarsrvu i slikarstvu. a čitavo pročelje kao da je jedinstvena po\"r· šina na koju ume tnik projektuje linearni dijagram spoljašnje strane Koloseurna. daleko iscrpniju od p rve dve. posebno istaknuta intarzijama u boji. 1446-51. predstavljenog na slici 500. preko puta Hrista. od šest koji se nalaze na zidu iza stola.i njegov vlasnik je verovatnO želeo da pokaže neku analo giju izmedu sebe i biblijskog heroja. pošto je David ovde isto toliko prkosan koli ko i pobednik. Negde posle 1430. kad su neke od tih pokrajina.podsetamo na Donatellov boravak u Padovi. 501. Proučavao je spo-mcnike antičkog Rima.ovde jedan po gled. interesovao za likovne umetnosti samo kao skupljač starina i teoretičar. Ako treba da shvat . Apolonije. Apostoli toliko malo opšte među sobom . koji je dosta kasno počeo da se bavi arhitekturom. Ono se sastoji od tri eda pilastera. koji je i zražen kako stavom tako i kosom i draperijom koje je uskovitlao vetar. godine (godine njegove smrti). o arhitekturi. izmed u 1450. on svakako nije mogao ni sluti ti da ona može imati tako izražajno značenje. Castagno je prihvatio neštO od .da teška tišina puna mračnih misli lebdi nad prizorom. Albeni se. sL 208). Kad je Giotto ponovo oživeo antičku tehniku iluzionističke fakture mermera. Ovaj lik se iz os· nova razlikuje od apostola na Tajnoj večeri. tamo jedan gest . ali su one daleko od Masac· ciov ih. j uda sedi usamljen s druge strana stola. pa ovaj David više liči na rel jef nego na slobodnu figuru budući da oblike sada uglavnom odreduju njihove kontur e. jednoj od freski koje je slikao u refektorijumu manastira S. i započeo treću. 499). Pet ukrasnih pa noa. Albenijevi pilami su tako pl itki da ostaju deo zida. Kao u srednjovekovnim predstavama ove teme. Castagnov Davi d je rano svedočanstvo o shvatanju koje će biti dominantno u drugoj polovini toga ve ka. ist akla je u prvi plan Leona Banistu Albenija ( 1404-1472). Plan za palatu Rucellai (sl. U isto vreme počelo j da klija seme koie su firentinski majstori posejali u drugim krajevima Italije . a iznad glava sv. počela je da se ističe mlađa generacija. i među figurama i preti da Ih zarobi. Visoko obrazovan u klasičnoj književnosti i filozofiji. i 1457. Kad su sredinom veka osnivači ranorenesansne umetnosti i njihovi neposredni nasled nici iščezli jedan po jedan. smn BrunelIeschija \446. Toskana je izgubila priv ilegovan položaj koji je ranije uživala. raščlanjen. nameće sličan red.našeg dragog prijatelja« Donatella). On je naslikan na kožnom ~titu .e pročelja je tačnije i mnogo sa· mosvesnije klasično. jer je primenio jednu veoma smeju i originaln u zamisao da razbije simetriju i istakne dramsku stranu prizora. Leone Battista Albcrti. Palata Rucel1ai.\1asacciove monumentalnosti u svojoj Tajnoj veteri (sl. tal::o da podražavaju Koloseum (v. su od ~arenog mermera prigWenih boj a. st\'o· rile posebne verzije novog stila. Castagno je naslikao svog znameni tog Davida. U arhitekturi. Cas· tagn o je takođe morao osetiti da je sputan shemom koju su mu nametnuli strogi zahtevi kako tradicije tako i perspektive. U godinama oko 1450. godine bio je blizak vodećim umetnicima svoga doba (rasprava O slikarstvu posvećena je 8runelleschiju i poziva se na . Mo· delovanje je kod ranijih figura bilo svedeno na naj· manju meru. Počeo se baviti umetnoUu kao diletant a postao je izv anredno sposoban profesionalni arhi· tekt. Stroga s i· metrija arhitekture. umetnička klima Firence mnogo se izmenila.namenjen om za ukras a ne za zaštitu . osobit o najse\'crnija. Do svoje četr desete godine.

RANA RENESANSA I 329 .imo logiku ovog čudno apstraktnog i teorijskog plana.

jasno izdvojeni od sv: ~ okoline.'Olj.\\alatesta. lastra na pala ti Rucellai. Da li se Brunelleschi ikada sukobio s tim problemom. Na pročelju se nalaze tri slične niše.lčenih niša s lukovima i kamenim sarkofazima u n jima (sl. njegovu ženu i humaniste s n jegovog dvora. Alberti je taka\' de(zas\'odenu nišu s prozorom. on je postavio m. srednjovekovno prilaženje tom zadatku r"J sl. on na crkvi S. sl. Pročelje projekto\'loo 145{). slavoluka . 241).. i velika ku. Sigismondo . Tek pri kraju svog rada Alberti je našao potpu: -. uo kvirenu pilastrim . ni je ni bila sagrader. Alberti je raniju građevinu obložio renesansnim omotačem. a ne na platformu koja nosi zido\'e.a Ako klasi čnom sistemu palale Rucdlai preti opasn..et. s uviše specijalan slucaj da bi dopustio opšte zaključke. rede za sva tri sprata fasadnog zida.1država od svog antičkog rimskog kara ktera da :bio pogodan za pročelje bazilike. zamišljena kao kruna dela. Veoma je karakteristično to š:. opet upotrebljava plitke pilastre.'. ovi stubovi nisu deo zida. Leone Battista Albeni.:nost. teško je reći. Za razliku od p ilastera na palati Rucellai. Crkva S.. duboko u\1. od kojih jedna veća uokviruje sre dnji portal.. Zato g~ deo zapadnog zida štrči iznad zabata. Francesco.~. i grobnicu za njega.sada sa ogromnom ni~om u centru na pročelje klasičnog hrama. 503 projehavanom 1470.S02.hram slave. godine 7.možda pn'i put . zadovoljavajući odgomf za svoj problem. pa je tu kombinaci .. Andrea u Man tovi (sl. i sačinjavaju onaj red poznat pod imenom ' kolosa:. Ima ih u dve veličine. mada je ta visina zn. Albertijevo rclenje daje prima t zidu i svodi klasični sistem na mrežu urezanih linija. proje ktovao na zid. 502). (Vidi. Za svoje prvo crkveno pročelj e Alberti je odabrao jednu korenito drukčiju alternativu. drugi sprat iznC\'e.. ~ a ve:.". mada delimično uklopljeni u njega. održavaju ći ta t-. kao SUPj.~~ da ga z id proguta. gospodar grada Riminija. čije su se stra ne sastojale od strogih. godine. ali su ovi pilastri. što daje pri::-_' površini zida. Sačuvan je jedino njegov naen pročelja za kapelu Pazzi. ~ unutar projekta.i da istakne unutrašnju koheziju pročelja da je ni ~ .. i mi očekujem o da svaki stub nosi neki \'ahn deo gornjeg sprata.-_ visinu izjednačio sa širinom.:: manja od visine glavnog crkvenog broda. Pošto le :r deo iza pročel ja.i je obećanj a koja je dao prvi. Ali te niše imaju na svojim stranama stubove rasporedene po shemi koja je očigledno izvedena iz slavoluka antičkog Rima (v. 347). i ne bi imaH šta da nose da glavni venac ni je isturen tako da natkriljuje svaki ka piteL Ti ispusti više ističu vertikalnu pode\u pročelja nego horizontalnu. Albert iju je bilo toliko stalo do t· i":. Možda bi umemti:: na kraju izmenio ovaj vid svog projekta. Francesca načini .sa problemom koji je pos tao osnovni problem za renesansnu arhitekturu: kako primeniti klasični sistem raWa njavanja na pročelje jedne neklasične građevine.::. a druge dve (sada zazidane) bile su namenjene za sarkofage Sigismon da i njegove žene. \. predvideo samo iznad portala. ravnotežu između horizontalnih i vertikalnih imp. on je srazmerno malo vidl ji\" s ulice. Francesca isu\'i~ z. Rimini moramo shvatiti da se Albeni ovde sreo . su spo jeni s ::eprelomljenim arhitravom i snažno ocrtanim zaba::.čanstvenom pročelju S.3 zadatak da od gotičke crkv e S. oni su tako jako istureni da ih vidimo kao posebne jedinice. Primećujemo i da su postavljeni na o(h'ojene blokove. ali čiu' poduh\'at nije uopšte bio dovršen. dao mu je oko 1450. za razliku od ~'. 330 I RANA RENESANSA .

već samo glavni brod koji se završava apsi· dom. a nema ni prozora na višim zidovima glavnog broda. Ali. ni kupole. Projektol'ana !470. S takvim suverenim stavom prema s\'ojim izvorima. Osnova crkvc S. jer je krug onaj sa\'ršen i. Bočni brodovi zamenjeni su kapelama. O\'aj argu ment zasnovan je. raspravi o arhitekturi. 489). pa otuda neposredna slika božanskog razuma. Stavi~e. šestougaon. on je bio u stanju da stvori jednu građevinu koja zaista zaslužuje da bude nazvana . Ako uporedimo taj plan s BrunelIe schi· je\'im S. 320 i dalje). jer Alberti jev projekt nije imao ni trans epta. 201) i na mau· zoleje s kupolama (koje je pogrešno shvatao kao hra· move). sl. osmougaon itd. Veliki pilastri i lukovi veli kih kapela nose poluobličasti svod veoma velikog raspona (glavni brod je širok kolik o i pročelje). bazilikaina osno\'a crkve postala je tra· dicionaina jedino zbog toga ~to su prvi hrišćani služili službu u privatnim rimski m bazilikama. Govoreći o hramovima. Ona treba levo: SOJ. sl. Andrea. Pošto su paganske bazilike bile vezane za deljenje pravde (koja potiče od boga). Mantova dolt: 5(».a namena je ljuds ka a ne božanska.evo. Panteon (koji je korišćen kao crkva od početka sred· njeg veka) i krstionica u Firenci (po svoj prilici ranij i hram boga /o. razlika bi bila još oštrija. Spiritom (v. Andrea. ali poštO se one ne mogu takmičiti s uzvišenom lepotom hrama. sl. ali kako je mogao tO d a pomiri s istorijskom očevidnošću? Na kraju krajeva. iste te proporcije j is ti motiv slavoluka po. sl. okrugli hram u Tivoliju (v. 212). ali on svoje klasične uzore tumači isto onako slobodno kao na rešenju pročelja. koji je podignut na mestu jedne starije crkv e (obratite pažnju na gotički kampa· nil pored pročelja) što je imalo za posledicu ograni· je slobode projektanta. On tam o objašnjava da osnova takvih građe\'ina treba da bude ili okrugla ili da ima oblik izveden iz kruga (četvorougaon.kolo· salni redt. Andrea. Pročelje pruža tačnu sliku unu· tra!n. a i naj· prirodniji oblik. Alberti je ovde koristio svoje sećanje na masivne zasvodene dvorane u rimskim kupalilima i bazilikama (upor. gde se isti taj . sl. 256-58). Da je crkva dovr§ena kao što je zamišljena. u umetničkom pogledu postoji potpuna pove· z anost sa unutrašnjošću crkve. \'eć služe kao dragocena rezerva motiva koji s e mogu upotrebiti po volji.-larsa). Pa ipak. na njegovoj veri u bogom danu vrednost matematički određe nih proporcija (o kojima je bilo reči na str. p itao se. iznenadiće nas njegova revolucionarna kompakt nost.Albertijev kompromis vi§e smeta na fotografijama koje moraju biti snimljene s tačke visoko iznad niv03 ulice da bi se izbeglo izobliča\'anje. razmišlja on. Alberti je proizvoljno prenebregao uobičajeni oblik i pozivao se na Panteon (v. Oni više ne predstavljaju apsolutan auto ritet koji se mora doslovno citirati. ~bntoVll RANA RENESANSA / 331 .). Leone Battitla A!bcrti. S. on prihvata da njihov oblik ima neke veze sa sakralnom arhitekturom. svakako. javljuju ponovo na zidovima glavnog broda (vidi osnovu na sl. zar nisu j sumi prvi hrišćani prihvatili sakralni karakter tih građevina pri1 agoda· vajući ih za svoju upotrebu? Tu je mogao da ukaže na spomenike kao što su Sta Cos tanza (\'.osti. Dok je pročelje na taj način fizički odvojeno od glavnog dela građe· dne. ni hora.hr i~ćanskim hramom •. Alb ertijeva idealna crkva zahteva tako hannoniČllu osnovu koja bi bilu otkrovenje božan skog i budila pobožno razmišljanje u vernika. 504). 211). naiz· menično velikim i malim . Crkva S. Otuda. definisanom u Alberti. njiho\. ne odgovara idealnom obliku jedne sakralne zgrade. 210. uzorni oblik i antič kih hramova i hrišćanskih crkava bio je izdužen.

crkva s centralnom osnovom opšte je prihvaćena. oko 1 450. jedini vajar stvarne \~ nos ti u Firenci u vreme Donate\lovog odlask3 b:I 'te Luca della Robbia (1400--82). ran i izrazit primer ovog pra vca.ali osnovni oblik građevine potpu no odgo\'ara Albenijevom idealu.. Između 1500. Reljef koji ie ~ . mora da bude v idljivo otelotvorenje _božanske proporcije«. godine izrastali su pod u ticX~ tih ljudi.. Ali dok je . isine. počeli da se ..edeni poluobličasti.: ::J: Camoriji.. a ši rir.a polovinu . sl. Prato da bude usamljena. Jedan jedini usamljeni okrugli otvor u sredini i dvanaest ot. Donatello je otišao iz Firence u Pado\u gO<i=.. po~tO jai je . Unutra~njO$t crkvc Su ~Uril dclle ureeri..... Pred kraj lOg veka..a pandantivima vi zantijske arhitekture (upor. njegovo desetogodišnje odsust\'o imalo je dCstvo slično Brunelleschijevoj s mrti. Brunelleschi je vet primenio tl' oblik u kape li Paui. izmedu \443.iie pokazuje svoju simboličnu \'rednost. i 1453. a ne oni stariji. Crkva.\Ibe:: zauzeo Brunelleschijevo mesto u arhitekturi. Zasecajući uglove te kocke.e 1443. kupole. kao ~ sanšeno simetrične građevine. ti mlađi. a jedino je centralno rešenje dopuštalo pos tizanje ovog cilja. Giuliano je načinio grčki km: (osnovu kojoj je on davao prednost zbog njene simbolične vrednosti).. sJ.. bez težine.:~ bil o mlađeg \'ajara doraslog da zauzme Dona. godine s\'oj im reljefima u menne:n. započeta godine 1485. 1485.i nedovršen u crkvu SIS Maria degli Angeli kao moderan primer crk\'e s centralnom osnovom (v . ali Giulianova kupola. Izuze. Prato 506. !:. Posledica njegovog odsustva bila je to što s::. daleko upadlji.. 281 Ne može biti sumnje da je Giuliano želeo da nje gove kupola odgovara \'ekovnoj tradiciji nebeskog s\'oda. On je Stekao poko 1430. ili pcvnici u katedrali. jer kroz njih treba da se vidi samo nebo. Nj en arhitekt Giuliano da Sangallo sigurno je bio obožavalac Brunelleschija mnogi ob lici njegovog projekta podsećaju na kapelu Pazzi .ora na periferiji kupole skri . Giuliano da Sanga11o. Dimenzije krakova stoje u n3.. a kupola leii na tim svodovima. verovao je on. čitava crk\-a bi lepo stala u u nutrašnjost jedne kocke. . Kad je Albeni formulisao te ideje u s\'ojoj raspra\'i. godine.. Nije puki slučaj što je Sta Maria delle Carceri u Pratu (sl. kao kupole r..io.isina (do tambura) jednaka dužini i ~irini . ~ ljajući po strani Ghibenija. Krakovi su zas .. godine prvog štampanog izdan ja Albertije\'e rasprave. To ~IO se takva izolovana. SOS.·iše ističu drugi vajari koji su ~ _ gradu. izvršili su pr~ koje su morale zgranuti Donatella kad se \Ta..· jednostavn ijoj mogućoj srazmeri prema dimenzija!". a svetlost treba da pada kro z visoko postav· ljene otvore. Novi talenti koji su se pojavili na pozor=3=.d}oq) mesto..505.. mogao je da navede samo Brunelleschijevu revolucionarnu . Crkv:! Sta Maria delle Ureer.. 490)..J." Hrista i apostole. Uldignuta iznad svakidašnjeg života. ona j e postala moda koja je vladala u arhitekruri visoke renesanse. odom.. pclto je njegova rasprava postala nadaleko pozna ta. centralno rešena građevina teško mogla prilagoditi zahtevima katoličko g bogosluženja nije Albertiju nimalo smetalo. 506).eno nago\'cltava'.J kocke: dužina im iznosi polovinu širine. pa se čini da kupola lebdi.. krug tambura ne dodiruje sasvim po tporne luko\·e. godine.:::l s. i 1525. ali tam::.

\teđutim. Muzej katedrale. godine. all nije dobio 507. Narodni muzej. Luca della Robbia. godi ne. i sa da. izgleda da je započeo rad kao vajar i arhitekt u Arez zu. str. U vreme kad se Donatello vrat io. od kojih veći na n ije imala više od dvadesetak godina. ima veoma malo zaj edničkog s Donatellovim. 160 x 222 cm.Madona s andelima. sa kojim je Luca verovatno radio kao mladić. Kad je umro 1444.reprodukovan (sL 507) pokazuje zanosnu mešavinu ljupkosti i ozbiljnosti karakteris tičnu za sva Lukina dela. . i pored svoje velike darovitosti. 305). Do kraja svoje duge karijere on se skoro isključivo pos\'etio v ajanju u terakoti materijal koji je jevtiniji i postavlja manje zahteva nego mer mer . 9 6. a jednostavna harmonija belog i plavog čestO je ustupala mesto izbor u življih boja. Isto tako oseća se tu i tamo uticaj Ghibe rtija. sl. II Firenci je oko 1440. nije izvajao slobodnu statuu. ova uzdr2anost puna ukusa trajala je dok je Luca vodio svoju radionicu. dok je tamfIOplavo uzeto 1.~kih reljefa (kao na sl. AnJd i Iwj i _ plltJaj u. 228).SOx61 cm. Njegova najbolja dela u toj tehnici. On nikada. Oko 1435. Zbog toga što se Luca gotovo sasvim odrekao \"ajanja u mermeru. iz malih gradova na brežuljcima na severu i ist oku od Firence. najdarovitiji o d tih zanatlija razvili su se u veoma znamenite umetnike. 508. Taj veliki humanista i državnik imao je velikog utic aja u gradskim poslovima od početka tog veka (v. sa pemice. Luca della Robbia . kao i snažan uticaj klas i cističkih ri m. Mermer. Be rnardo Rosse1lino (1409-64). Ali Luca. koliko je nama poznato.Gleđosanaterakota. i Canluria je ostala njegovo naj zn ačajnije ostvarenje. 469). Naprotiv. imaju draži reljefa na Cantorlji Bela glazura na figurama i okviru stvara utisa k mermera. Firenca . Kasnije je modelovanje postalo lošije. Krajem \'eka radionica Della Robbije postala je fabrika koja je ma sovno proizvodila male ploče s madonama i d rečave oltare za seoske crkve. Ta oblast je dugo snabdevala grad kamenorescima i vajarima. god ine došlo do prave nestašice II sposobnim vajarima koji su radili u menneru. pošto su im te izvanredne okolnosti pružile specijalne mogućnosti.koju je prevlačio gleđu sličnom emajlu da zaštiti njenu površinu i učini je otpornom a vremenske prilike. nije bio izumitelj. Firenca nikakve znatnije narudžbine za čitavih osam godina kad mu je poverena izrada grobnic e Leonarda Brunija (sl. Najstariji od njih. Oko 1460. Nastanio se u Firenci oko 1436. kao lunela na slici 50 8. Njegov stil. on podseća na klasicizam Nannija di Banca (v. 509). kao što se vidi.3 pozadinu lunete . tu prazninu je ispunila grupa ljudi.

:g~i šanse imao Bernardo da su oni mogli dobiti Donatella .\\. . Nacrt Bernarda Rosselina savršeno je prilagođen taJ. rcčiwst je zanemela. Oko 1445-50.po uzoru na antiku. a ne molitvenikom u ruk ama . 503). verovatno izrađen po nalogu uprave.'Vom programu i održa va ravnotežu izmedu arhitekture i "ajrstva u okviru jedne kompaktne. i grčke i latinske. Izveden je i z ulaza u Panteon (v..t:~. kako je on rođen u Arezzu. a mogućno je i da je imao nameru da mu da simbolično značenje . Sakralni vid grobnice ograničen je na Jun etu. sL 211). niti najranija grobnica velikih dimenzija jednog humaniste. Antonio Rossellino. sir. pa su i predstavnici Arezza verovatno doprineli ~~msera~~:~~l ~:duB~rn~~:/~~ve~ s~n~. Ceo sromenik može se otuda smatrati kao po kušaj da se izmire dva suprotna stava prema smrti . više no ma ko drugi. Na klasično ozbiljnom sa rkofagu dva krilata genija pokazuju natpis koji se vCQma razlikuje od natpisa na srednjovekovnim grobnicama. takođe.retrospektivni. koji su zastupali klasici (v. visina 6. polotaj i godine starost i pokojnika i datum njegove smrti.ada Brunije\' spomenik nije najranija renesansna 3~ RA NA RENESANSA . a spomenik mu je. Njen glavni moth·: dva pilastra koja nose okrugli luk oslonjen na jako nagl ašeni arhitrav. Grobnica Leonarda Brunija. a rečeno je da muze . Mermer.grobnica. sa svojom /sIOrijom Firence. on zaslužuje da ga smatramo za prvi spomenik koji potpuno izražava duh nove ere. 1456. London 509. njegov rodni gra d je takođe želeo da mu oda počast. kao što je portal crkve S Andrea u Mantovi (sl. u njemu se pominju samo njegova večita ostvaren ja: *Nad gubitkom Leonarda istorija tuguje.odgovarajuće priznanje čoveku koji je. visina Sl cm. Giooamli Chellilli. Bernardo RosscIlino. doprineo da se stvor i nova istorijska perspektiva firentinske rane renesanse.!. i hrišćanska briga o z. ne mogu da zadrže suze«. podseća na Albertija. Firenca priređena mu je veličanstvena sahrana . Umesto da su ispisani ime. gde se Madoni klanjaju dva andela. koji ga je primenio u više maho\'a.agrobnom životu i spasenju. Bernardo Rossellino ga je m ožda prihvatio za Brunijevu grobnicu iz čisto estetskih razloga. Odjeci Brunij eve sahrane al/' amica vide se svuda: pokojnik počiva na kovčegu koji nose rimski or lo\.pokojnik na ko \'čegu počiva na vratima koja vode iz ovog života u onai Možda je takođe želeo da motiv dovedemo u vezu s 510. glave ovenčane lovorom. Ali. Mermer.. što objašnjava njegovu primenu na crkvenim portalima.10 (do vrha luka). Victori a & Albe rI muzej. samostalne gr ađevine. Crkva Sta Croce.. komemorativni. l \5-16)..

.

.

.... \ ... . "'" .GION .. """'... .. . . __ . . . ... Ioi <t. ...... . .... . GJOO.. . _ .

.

kojih je bilo u velikom broju i pogodnoj veličini. .sem možda jednog ili dva izuzetka. Pošto su Bernardo Rossellino i njegovi umetnički naslednici usredsrediti svoje napore na vajarske an samble one vrste koju smo nazvali crkvenim mobilijarom.zamene za stvarno prisustvo modela. Stilski. Upoređujući ga sa rimskim glavama (kao ~to su sl. kao što je činio i u svojim sledećim poslovima. m a kako realistične izgledale na prvi pogled. ove biste. njegovo nastojanje da pokaže svaku boru čini da on liči na posmnnu masku. sve grobnice. očigledno je bilo umanjeno u srednjem veku. Govoreći uopšteno. ali najraniji prime ri za koje znamo potiču svi jz vremena oko 1450. koje su izradili mla di ljudi izmedu 1450. i1uminiranim rukopisima iskupocenim tkaninama. Zanimljivi primer prikazan n a slici SlO izvajao je 1456. koja je iznenada oživela.portretne biste u mermeru. jer je realističko portretisanje najpre bito obnovljeno na skulp turama grobnica. on odraža va klasicizam Ghibenija i Luke della Robbije. 11 njihovim delima nema slobodnih statua u stojećem stavu . kao što se sećamo. Velika rimska tradicija realističkog portretnog \'3jarstVa. zlatarskim pro izvodima. Njihov udeo uBernardovim vajarskim projektima teško se može utvrdi ti. Popularnost portretnih bista posle 1450. nj egova radionica bila je jedino mesto za školovanje ambicioznih mladih \'ajara u mc nneru. čija je ličnost . Kolekcionarsvo je u Ita liji XV veka obnovljeno kao jedan \'id ponovnog K>življavanja antike«. Ubrzo potom savremeni umetni ci počinju da potpomažu raširenu 511. kad je poslao crha. odjeci Donatella su rttki i posred ni. \"ajarski stil Brunijeve grobnice nije lako odrediti JX)Što su njegovi sastavni delovi dosta različitog kvaliteta. a u doba visoke re nesanse on ce primiti i ostatke jedne druge vrste besmrtnika . obično upražnjavano u antičko doba. Raffaella. Antonio dd Poltaiuolo. reklo bl se da su sve u izvesnom smis lu Ideahzovane (ne uvek fizićki). U svakom sl učaju. 223. j 1450. Sakupljanje vaj arskih d ela. godine i nijedan nije radio Donat ello.i trajne . ponovo je posvećen svim mućen. Njega za njegove rimske prototipove vezuje jedino ideja o slobodnoj portretno.okrenula se dragom kamenju. visina 46 cm (s p ostoljem). godine. i 1480. godine Antonio Rossellino.icima. Otuda je mnogo verovatnije da se renesansna portretna bista rodila medu ml ađim vajarima u mermeru iz kruga Bernarda Rossellina.Panteonom. Oni su izrađiva li samo jednu vrstu slobodne skulpture \·ećih dimenzija koja nije bila namenjena nek om arhitektonskom kontekstu . Antonio Rossellino nije dozvolio da ta preokupacija topog rafskim pojedinostima lica umanji njegovo interesovanje za osobine modela kao lj udskog bića. Mada je ova bista izvajana sa živog mod ela. Bernardo Rossellino je tu svakako upošlja\'ao pomoćnike. Tokom druge polovine decenije izmedu 1440. 222.onih koji su mogli sebi da dopuste sakup ljanje iz ličnog zadovoljstva . On predstavlja visoko ce njenog lekara Giovannija Chellinija.čuvene l:II1etnike kao.istovremeno sardoniČIla i ljuba zna proniknuta s izvanrednom precizn~ću. Narodni mu«j. predak A ntonijeve biste može se naći među glavama figura na nadgrobnim spomenicima) kao ~to je glava Leonarda Brunija. skulpturi kao efikasne . Fircnc:. godine. čestO pomoću posmrtnih maski. Htrlad j Alltej Oko 1475. kao što je bio njegov vrlo daro\'iti brat Antonio (rođen 1427) i drugi č lanovi iste generacije. nakitu. Srećom. 183 ). 8rol\Ul. Nak lonost kraljeva i feudalnih gospodara . ugasila se u poznoj antici. . koH zrači nekom individ ualnošću koja je daleko iznad svake individualnosti ostvarene u antičko doba. U stvari. jer njihove ličnoSti nisu bile jasno odredene sve dok nisu počeli da rade samost alno. osim firentinskog doktora.li i madone u reljefu. Humanisti i u metnici najpre su skupljali antičku skulpturu. posebno male bronze (kao na sl. kao što smo videli na Zucconcu). godine ukazuje na novu pouažnj u dela koja ce biti izložena u domovima pojedinih mecena. I tako još uvek nemamo jasnu predstavu o Bernardovom ličnom vajankom stilu. Posvećen nekada svim bogovima rimsko g sveta. 234-40) ne možemo reći da je sličnost uoadljiva. bez obzira na druge elemente koje možemo u njima razabrati. tabemak. imaju zajednički prototip u Brunijevom spome niku. na primer.hramom besmrtnika« i pagana i hrišĆ3na. nj eno ponovno oživljavanje dugo je pripisivano Donatellu (koji je svakako poznavao r imske portrete i divio im se.

a samo jedna jedina gta\'ira . tO je jO! uvek bio nov problem. Takođe su novi i izrazi njihovih lica.. grupa je u savrJenoj ravnoteži Da naglasi srednju osu. Oko 1465-70. udv ojen. Nije na m poznata nikakva direktna veza izmedu tog dda i Pollaiuola . pokret čitave figure ostavlja silan utisak sličan utisku kOP ostavlja Nike Jtl Samotrake (v. Umetnik je prosto dao treću dimenziju jednoj kompoziciji iz oblasti crteža ili slika rstva. 511) je od Antonija del Pollaiuola (1431-98).. jer predstav lja Pol1aiuolovu najrazradeniju slikarsku kompoziciju. Stvoriti samostalnu grupu od dva lik a u žestokoj borbi. izradio dve monumentalne grobnice u bronzi za crkv u Sv. oto 1485-90. Pollaiuolo je isto tako ka o uzor koristio poze akcija koje je nabo na nekim tipovima antičkih slikanih vaza (upor. 5(0) . Ovakva zamisao nema pr ethodnika među ranijim grupnim Statuama ma kog formata. u nclt. ah. kao da im je koža skinuta d a se otkrije igra m~ića ispod nje. niti ih prati. Iz tih izvora on je razvio karakteriStičan stil koji se pojavljuje u našem Herkulu i Anttju. Njujork (legat Josepha PuIiucra. on je bio pod dubokim utiskom poznih stilova Donatella i Castagna. i vajar u bronzi. a tO isto je slučaj. ni antičkih ni renesansnih. Značaj tog spoja pokreta i emocije.nesumnjivo k1asiena . Ali on je shvatio da puno razumevanje telesnog pokreta zahteva podrobno poznavanje anatomije. spojeno sa vitkim proporcijama tda i naglaskom na kontu rama više nego na modelovanju. u poz nim godinama $l'oje karijere. na primer.o blažem obliku. 161). makar i malog fonnata. Meuo politenski muzej umetnOSti. Castagnov David (v. sam izraz lica nije bez prototipa. Antonio del Pollaiuolo. Petra u Rimu. sl. Ova gravira je od velike vrednosti. da pokate Pol1aiuol ovo majstorstvo u prikazivanju nagog tela u akciji. on je možda bio prvi wnetnik koji je s«irao ljudske leševe da bi iz prve ruke upoznao njihovu građu (ta praksa tada nije bila uobičajena ni u medicinskim !kolama) . pokazao je. sliku Herkula i Anltja.512. Sačuvano je malo njegovih slika. sada izgubljenu. Jedan o sobito fini komad te vrste (sl. napregnuti kao i tdesn i pokreti. a punu složenost njihovih pokreta vidimo tek kad statuetu okrećemo pred očima. godine naslikao veliku. koji je u tom pogledu očigledno prototip Nagih ljudi. ali dukvna patnja koju oni izražavaju niti potiče od krajnjeg fi zičkog naJXlrl Pollaiuolovih nagih ljudi. i sa d va lika naše statuete. a poznato nam je i da je oko 1465. Već smo sretali izobličene crte lica u delima Donatdla i . sl. Mada je Pol1aiuolo.Bitka de setorice nagih ljudi (sl. Pol1aiuolo kao da je naka lemio gornji deo Anteja na donji deo njegovog protivnika. verovatno u Ghibeniievoj radionici. 483. JoJ čudniji je način na koji je Pol1aiuolo dao svojoj kompoziciji jedan centrifugalni zamah: čin i se kao da udovi zrače u svim pravcima iz jednog zajedničkog središta.po uzoru na amikut. Mada nismo sigurn i u to. BilM dmlome nagih ljudi (gral·ira). 494). Tih. sve do poslednjeg miJića i nerva. za palat u Medici. Izutiv~i zlatarski zanat i zanat obrađivača metala. Oko 1465--70. upadljivo se vidi na slici 513. ko ji predsta\'lja vajarski Stil veoma različit od Stila vajara II menneru o kojima s mo do sada govorili. Intete50vanje za pokret. koja prikazuje jednu od narikača iz grupe Oplakinltli a (u prirodnoj veličini). saecla (v.joJ uvek nije dovoljno ubedljivo idemifikovana. dela treba da potražimo kod njegovog nešto m1adcg savremenika..M. bilo je po sebi smela ideja.. nikad mu se nije prutUa prilika da napravi veliku samostalnu mtuu. Desetorica nagib ljudi doista izgledaju čudno ~Ijenit. On je bio slikar i graver. kad je otisak verovatno izrađen. od Niccole dell' Arca.Niccol0 je do!ao i z Apulije i provoo je nah·eti doo života u Bologni ali delo nije moglo biti stVoreno bez Pol1aiuolO'o'og uticaja. pojačan snažnim zamahom unapred. a Pollaiuolo je doprino o vi!e nego ijedan drugi majstor njegovom rešenju. Glavna svrha gravire bila je. sl. I ovde. Andrea del Verrocchija (143S-U). ali to pitanje i nij e od velike važnosti. Njegova tema . 477.l4O . godine. sl. I pored napete akcije . 1917) modu svojim pometnim bistama i malim bronzama rađenim . 512). . otigledno. 181 ). kao i antičke umetnosti.

I RANA RENESANSA .

Bio je takođe i ugledan slikar i učitelj Leonarda da V incija (ŠlO je u neku ruku nesreta. ali ne manje upečatljivo. i kao ohrabrenje za njeno izvođenje. Ponovno su ušli II modu u vreme rane renesanse. Ovde opet oblici poletu RANA RENESANSA / 341 . izvajan je s istim oscćanjem za anatomiju u pokretu ~14. Oni personifikuju du hove raznih vrsta (kao duha ljubavi. Terakota.7. Andrea dd Verrocchio. terakoti. 514). kao da time odgovara na čvrst zagrljaj u kome se nalazi .o dei/iriam.postoje njegova dela u mermeru.za jednu od Medicije vih vila II blizini Firence. Ipak nije prosto podraŽ3vao svom slavnom uzoru. kako u prv obitnom identitetu. Bologna najvećeg vajara svoga doba i jedinog koji ima ndto od Donatellovog domašaja i ambici je. Konj. koo i zbog svoje nepreswne draži. delo koje je krunisalo ostvarenja VelTOCChijevog "Životnog puta. međutim. srebru i bronzi . Njegovo najomiljenije delo u Firenci. ostavio je znatnu imovinu Mletačkoj Republ ici. Oko 1470. U svom testamentu Colleoni je tražio takvu sta tuu. Bronz3. 224).on je elemente uzete od Antonija Rossellino i Antonija del Pollaiuola p ovezao u jedinstvenu sintezu. od tada su poređenja stalno išla na njegovu ~tetu) . ruke i krila slažu se u jednu uspravnu spir alu. delfin. On je tu temu ponovo prot umačio. 515). i II tom slučaju nazivamo ih kupidonima). Budući i modelar i vajar . visina 68. pri rodna veličina. običn o na veseo i hljiv način. Oko 1485-90. bilo je. Izraz puno (u množini puni) označava nagu decu s krilim a koja se tako često nalaze uz važnije teme u antičkoj umetnosti. zahvaljujući tome što je bilo smdteno u dvor ištu Pallazza Vecchia. bronzani konjanički spomenik jednom venecijanskom vojnom komandantu : Bartolommeu Colleoniju (sl. možda manje vdto. Bio je zamišljen kao sreellini deo jedne fontane . Cudnim sticajem okolnos ti. zbog čega izgleda kao da se figura okreće pred našim očima. Delfin vezuje Verrocchijevog Puna za k lasični tip (upor.delfin izbacuje mlaz vo de. Firenca SIl.u svim pravcima polazeći od sređi§ne ose. Oplakit'anjt Hrista (detalj). ispružena noga. bio je Puno sa delfitWm (sl . A i Verrocchio je mora biti smatrao Donatellovo delo kao prototip svoje statue. On je očigledno PQznavao Gattamelatin spomenik i želeo je da i sebi obezbedi is tu počast. uprkos većim dimenzijama i jačem osećanju zapremine. CrkvI Sta Maria della Vita. Vttchio. kao i Donatellovo.50 cm. graciozan i živahan a ne snažan i miran. on je bliži PoUaiuo lovom Herkulu i Anuju nego antičkoj umetnosti. Umetn ički. PuIlO s Palla~. putta i delfina na sl. NiC(olo dell'Arca. o ne iski dan i izlomljen. ali je pokret graciozan i povezan. tako i kao deca anđeli.

K01ljanillri Jpommik Ca/ltonij(. Medutim. tasaccia. U svakom s lučaju. sk oro je potpuno razoreno eksplozijom bombe 1944.l. a posebno ciramalićnJ . s učenim humanistima s Padovanskog univerziteta (k..ll likovi. Bronza . Kao slika yeličanstvenog samopouzdanja. Sv.l(l to i biti. U toku sledeće decenije dostigao je umetničku zrelost.\\asacoo\"oj fresci Sv. mada nije k opila nekog odredenog rimskog spomenika. Dorda (v. nikad nije odstupio od stila koji je stvorio oko 1450.. Prizor koji reproduk ujemo na slici 516. CollCQni z rači skoro zastrašujućom snagom. godine. pokazuje njegovu blisku \'CZi. koja je zasnovana na stvarnO!. Colleoni se poj aVljuje u sedlu kao pr-wo oličenje snage i moći. freske u crkvi Eremitani u PadO\i. Posle . Firentinski majstori prenosil i su novi stil u Veneciju isusedni grad Padovu počev od 1420.·. izgleda tak. draperija. ostacima amike. izuma klasičnog grčkog vajarst\'a. 274). sl . nije pojado mladi Andrea Mantegna kao samostalan majstor. godine. ali je njegova usna sada prezrivo izvijena. a arhitektura je zadržala snaino go tičko obeležje dugo posle prihvatanja klasičnog reč nika. Fra Filippo Lippi. Gio\'2nni e Paolo. koji su nasleđili Rimljani (v.. Dok Gattamclata pokazuje nepokolebljivu odlučnost i plemenilOst karaktera.. ogroman slavoluk. autentičan II ~\'akoi pojedi nosti da bi sasvim mO fZ:.. Možda je Verrocchio poseti o grob Cana Grande (kojeg su se dobro setali u Firenci kao Danteovog pokrovitelj a) i odlučio da prevede neobičnu oholost tc statue u stil s\'oga vremena. učio je kod jednog slabijeg padovanskog slikara. Njegovo najveće ostvarenje iz toga vremena. Ista želja za autentičnošću može sc videti u odeći rimskih \'ojnika ( upo~ sl. ramena isturen og napred. Uccello i Castagno su tamo radili neki ranile. Preći ćemo preko arhitekture iva stva se\'er:le Italije izmedu 1450. Bartolommeo Colleoni dobio je mnogo više nego Što je zahtevao svojim testament om. najdramatičniji jc iz tog cikl usa zbog njegove smele tžablje« perspektive. Campo SS. sl.'1i stil u slikarstvu iva jarstVu tavorio je tamo S\'e d~ sredine \'eka. Umesto toga usredsredićemo se na slikarsn'o u Ven eciji i njoj potčinjenim oblastima. a ne Milanska vojvodstvo postati glavno s redište ranorenesansne umetnosti u severnoj Italiji.koju smo \'ideli kod Pollaiuolovih aklO\'a. Oko 1483-88. a to je bolniji gubitak nego gubitak zidne slike u Camposantu u Pizi (v. on nadgleda prOStor pred sobom s krajnjom usredsredenooću Donatellovog S. kao na . visina 3.. Još značajniji j e bio Donatellov desetogodišnji boravak u Padovi. I jedan i drugi predstavl jaju idealizovane ličnosti koje je svaki umetnik \'ezao za uspclno vođenje rata. Jakova vode na pogubljenje. moramo razmotriti i razvoj rano rencsansne umetnosli u severnoj Italiji. 417) nego na Gattamelatin spomenik. l on je takođe bio rano sazreli genije. Ali ovi napregni. Roden 1431. ona se proširuje čak i do upotrebe ~dažn ih. Tako velika .l nivou p osmatračevih očiju (centralna tačka preseka je ispod osno\'e slike. str. 492). II suštini. Andrea del Vmocchio. Mantegna je bio najznačajniji slik ar rane renesanse.:nog firentinskog slikara ni \·ajara. 224). Takav stav nije mog ao primiti ni od je. na O\'om delu. Veneciji Pre no što zaključimo raspravu o firentinskom slikarstvu. 474).. Već sa sedamnaest godina bio je sasvim sposoban da sam izraduje narudžbine. malo udesno od cen tra). Njena glama karakteristika. sl. ukočenih nogu. sl. Ni Gattamel ata ni Colleoni nisu pomet i u specifičnom smislu te reči. Pravih. u oštroj suprotnosti prema ukočenim površinama oklopljene figure koja na njemu jak PoštO je i konj manji u odnosu na jahača nego Ganamelatin. godine. 227). ali. i 1500. godine. Arhitektonski okvir otuda izgleda veliki. SIS. skoro kao da ie i. nclto pre 1450. su gaji li isto takvo po~to\'anj e za svaku rec anticke literature).9{im. on više podseća na Cana Grande (v. neki kasnije. mišić i nen'. godine. Njegova tanka kota otkriva svaku ven u. mda\'i i čvrsto gradeni. njihovo pri· sustvo izazi valo je samo prilično bojažljive lokalne odzi\"e.. TrojIca (v.\\antegnina odanost \·idl)i\·i :. godine . pitanju arheolog. ali na njegov rani raz\'oj presud no su uticala firentinska dela koja su se mogla naći II mestu i. Međunarod. Mletačka Republika odrlavala je mnobe ve ze s Firencom i stoga nije čudno što će ona. jer se u toku tih istih godina tu rodila velik a tradicija koja će cvetati sledeća tri veka. jer tada jed\"a da Je bilo n a tim poljima dela \"eeeg značaja. lični kontakt s Donatellom. sve dok se. a u toku sledeće polovine \'eka proširio je domet svoje umetnost i. pretpostavljamo.

Sv. od kojih mnogi p ogledima i gestovima izrnžavaju koliko ih je duboko uzbudilo čudo. a kod ostalih se obrisi tela jasno ocrtavaju ispod odeće. a patetičnost umirućeg sveca čini ga dvostruko dirljivim.rhome. dobro poznatu grupu klasičnih ruševina (Uključujući. (v. 436). (Medu crtežima ranijih majstora nijedan. dokazuje da ga je imao. mada taj o tisak podseća i na linearne i izražajne oblike Pollaiuolove Bitke dmtorice nagIh Ijl ldi.radnja koja se odvija medu njima očigledno potiču od Donatella.5 0x 23. Oko 1455.ni. Andrea Mantegna. Bellini je sporo sazrevao. Borba morskih bogova. Primećujemo. ali njegov mistični zanos pred lepotom vidljivog RANA RENESANSA I . ste nografskim stilom.a lJOd. tablu u boji 28 levo). 517) i to je prvi slučaj za koji znamo kada nam ie jedan crtež omogućio da uporedimo prvobitnu i konlčnu verziju takve jedne zamisli. na primer. 6). takođe. Slika reprodukovana na tabli u boji 35. ~ekom re tkom srećom. Crtet perom. vi§e liti na statuu nego na živog čo\·cka. Neka dela velikih flamanskih majstora si gurno su stigla i u Firencu i u Veneciju izmedu 1430. Ali. Franja u zanosu (tabla u boji 36). U prvom planu. Andrea Mantegna. ~ tO nagovCŠla\'U da ie umetnik razradio tačnu shemu tek na zidu. koji su p ostali sastavni deo venecijanskog renesansnog slikarstva.Hardy. Zhirta G. u stvari . ka o §tO je Sv. Ja/wfxJ vodl /la popbIjmj. Ovaj crtež takođe dokazu je ono ~tO smo nagađali u slučaju Masaccia .50 cm. na putu za p. J(JkoI. ovaj put. nalazimo. on je s:)m po sebi umetničko delo. i 1450. koja na desnoj strani slike izbija II pravo fizičko nasilje . nije na takav nači n vezan za neku poznatu sliku). Ćitav prizor kupa se u toplim zracima poznog popodnevnog sunca. Engleska dalji razvoj te tradicije. Ali ta j crtež nije samo dokument. posrednog ili neposrednog. Sv. koje se neminovno gube na fresci . Ali. prouzrokuje izvan rednu nervnu napetost. Mantegninog §uraka. Svetac je tu tako mali uporedenju s okolinom i pozadinom da izgleda goto\'o sporedan. Veliki spiralni zavoji zastave samo su odjek uzbuđenja koje vlada dole. Newbury."Igubljenje. "a pogubljmjt. njegove najbolje slike. naslikana samo neko liko godina posle freski u Padovi. blagosilja odu zetog čoveka i naređuje mu da prohoda. umetnikov potpis na grčkom). razume se.da su umetnici rane renesanse. Padou ($rukna 1944) 517. braće Van Eyck (upor. da je perspektiva ovde bliža normalnoj. Mnoga od bitnih svojst:)\'a ovog eneža mogu se još osetiti i u "iše od trideset godi na kasnijoj graviri istog majstora. jo~ uvek u razvoju. u Veneciji su imala neposrednijeg ut icaja i izazivala su interesovanje za lirske. Mantegnina tema jedva da zahteva tah'O uzbudljivo postavljanje: svetac. Oko 1455. crkva Ennitl. koje izaziva blag o setno raspoloženje. stvorene su poslednjih decenija to g veka ili kasnije. Grupa na desnoj strani je j~ uvek u tom stadijumu. Pozadina ove slike te§ko bi se mogla zamisliti bez uticaja. U delu Giovannija Bell inija (oko 1431-1516). možemo pratiti 516. M. crteža na zidu u puno j veličini (v. i morala s u izazivati divljenje u oba ova grada. izgleda. Freska. zamišljali svoje kompozicije s nagim figurama. sl.. Manastir Donnington. godine. G. Sama brzina njegovog trukopisac daje mu neposrednost i ritmičku snagu. slika na tom crteŽu je tnedovrlenac kako u zamisli tako i zbog osećanja da su likovi nabačeni brzim. sl. s\'ojim nestalnim i neodređenim svojstvom. Berbhire. Kapela Ove13ri. Na osnovu ovih dela jedva da bismo od Mantcgne očekivali veliko intercsovanje za svetlost i boju. svetlošću ispunjene predele. 15. Ova skica se razlikuje od sinopije. u neku ruku. Svetac. iza toga vidimo vanredno vazdušast pejzaž i duboko plavo nebo prošarano najmekšim belim oblacima. Kompozic ija još nije dobila pun oblik. Ali velika gomila prisutnih. sačuvana je jedna skica za tu fresku sl.

343 .

Kao najistalmutiji slikar grada Venecije. on ume da odredi posmatračev prostorni odnos prema pejzažu . Zaccaria (sl. Giovanni Bellini naslikao je izv estan broj svečanih oltarskih slika tipa Sacra Conversazione.i najmonumentalnija . U tom čarobn om trenutku Giovanni Bellini postaje pravi naslednik dva najveća slikara XV veka.J6 m. Slika na dn'ctu. Vcnecij~ sveta utiče i na rWe reagovanje na vidik koji se pruža pred nama prostran i prisan u isto vreme.hovanje za svaki detalj prirode. figure se pojavlju ju ispred apside. ni na jednoj ne primećujem o interesovanje za dubinu prostora . Zaccaria. S. već njegovo čudesno blago. Gio\'anni ScIlini. glave porodice Medid.: sliku.. godine (v.slika tih serija Ma dona sa Sf]ecima iz 1505. osetamo duboku povezanost likova. plitko modelovanje i nag~ene konture stVaraju utisak niskog reljefa. Str. 312) i užh'aju punu slob oć:: kretanja. Umesto . zadržavaju sv oju čulnost. mi ga ovde vidimo kao kroz difuzni filte r atmosfere. Sad cemo se još j ednom \Tatiti u Firencu. Ono po čemu se ovaj oltar na prvi pogled razli kuje od svojih firentinskih prethodnika nije samo ~iroko zamišljen prostor kompozi cije. a ne čvrstih.02x2. a i vladara grada. Bellinije\'e konrure su manje o~tr e od Mantegninih. mada e::. gracioznim pokretom i uzburka nim linearnim konturama. Zbog način na koji je stari majstor ob avio čitav prizor finom vazduwtom maglom.štre suprotnosti su odstranjene. godine već pokazuje skrivene težnje linearnog pokreta .a. On je svoje nanule ostavio iza sebe i Stoji bosonog oa svetom tlu. baJ kao ~to je i Domenico Veneziano postavio svoje figure u poluotvoren arhitektonski ok vir. 518). Njena srodnost s Pollaiuolovom Bi/Mm ritucqrice nJlgih ljudi očigle dna je: na obema slikan-. meditativno raspoloženje. Sve ovo kao da poriče osnovne \Te:!nosti osnivača ranorenesansne umetnost i.t Venere (tabla u boji 37). ispod velikog svoda nad ukrsnicom. svetlost i senka mešaju se u got ovO neprimetnim gradadjama. onih patricija. Ali i razlike su iSto tako upadljive. 36).J iz 1437. kao Mojsije u prisustvu Gospoda (v. što čini da su svi govornički gestovi nepotrebni. boje su nežnije. Kao učenik Fra Filippa Lippija .~IS. Za njegovu kompozici onu shemu dobar primer pruža poslednja . ona su istinski nlp (vidi naJe izlaganje. ali ne manj e upečatljiv: mi stojimo u glavnom brodu jedne crh'e. Ovaj pravac doStiže vrhunac u poslednjoj četvrti veka u ume tnosti Sandra Botticellija (1444/>1510). Građevina nije prava crkva. j er su joj strane otvorene a čitav prizor obasjan je blagom sunčevom svetlo. slika ne deluje kao srednjovekovna : tela. B otticelli očigledno nema ničeg zajedničkog s Pollaiuolovom straJću za anatomiju. dok apsida ispunjava gOtoVO čitavu sliku. čini se kao da lebde čak i ~ do iruju tle. za jednog člana te gru pe Bonicelli je naslikao Rodm.čija Madon . Ma. 495).stilizovano šipražje uobličava zid iza Nagih ljud i isto kao i šumica na desnoj strani Vene. Upoređenje sa Sacra Conve rsazione Domenica Veneziana (tabla u boji 32) pokazuje da je ovaj arhitektonski okvir znatno upro~ćeniji. njegova tela su mr!avija.a i pod jakim ut icajem Pollaiuola.šću. bez sumnje) iz j\-lasacdove Madom iz 1426. Međutim. Pra\'ac koji je nagovešten Castagnovim Davidom zamenjuje postojanu monumentalnost J\1asacdovog stila snažnim.oblici stena u prvom planu su jasni i čvrsti. pa ipu.:ioIw sa rwcima. u blizini ukrsnice (koja se delimično vidi).razgovora. potpuno liŠe:r. str. Sve o. To svojst vO sretaćemo uvek u venecijanskom slikarstvu. Međutim. kao arhitektura sazdana po pravilima naučne perspek tive. svoju verovatno najsla vnijI. za razliku od se vernjaka. a boje plamte novim bogatstvom i dubinom. Botticelli je postao najomiljeniji slikar takozvanog kruga Me dici. svetlost blistavija.J težine i mišićne snage. književnika. sl. u crkvi S. sjedinjujući uzvišenost Masaccia S poetskom prisnoku Jana van Eycka.erična. a sa velikim FIamanama ima zajedničko ono veliko po. 3-14 I . trodimenzionalnih oblika . Crkva S. naučn ika: i pesnika koji su se okupljali oko Lor enza Veličanst venog. ISO~. Madonin masivan presto sa visokim naslonom i anđeo koji svira na njegovom naj nižem stepeniku izvedeni su (putem mnogih posrednika.

RANA RENESANSA .

Pariz su bile prikladan izgovor da se plganskim bogovima vrati nj ihova antička lepota i snaga. ilustruje jedan vid paganske mi tologije dijametralno suprotan mitologiji neoplatoničara.paganskihc slika. obična Venera rađa . gestova. tema te s like zamišljena je kao ozbiljna. kao i sama nebesk a Venera.i Mantegnom u severnoj Italiji . broj asocijacija koje j e mogućno vezati za našu sliku skoro ie neograničen. međutim. Njega su dali neoplatonski fil ozofi. Zahvaljujući elastičnost i neoplatonskog učenja. Štaviše. Marsilio Ficino. Ijudsku ljubavc. na primer. rođenu iz mora.kulta paganizma« u vladajućim krugovima u g radu. godine . izraza itd. 148) koliko i na autentičnim delima Platona. Slar(lC J unukom. naslikanih stilom nadahnutim antičkim spomenicima. bila je prava sup rotnost sređenom sistemu srednjovekovnog sholasti(iz. bez obzira na tO što je analogija bila daleka. U svojim poslednjim delima . Neoplatonska filozofija i njen izraz u umetno sti bili su očigledno suviše složeni da bi postali omiljeni izvan odabranog i visoko o brazovanog kruga njihovih poklonika. Umesto da . kao n a našoj slici). Godine 1494.koliko je nama poznato . a ne samo povezivanje. Kad smo shvatili da Botticellijeva slika ima t o kvnzire!igiozno značenje. koja pozdravlj a dobrodo~licom Venerino stupanje na obalu. od rimskog doba naovamo. ali bez bitnih promena u stilu.na.. ljubav i blaženstvo. Slika na drvetu.Da bismo shvatili taj paradoks. moramo razmotriti značenje ove slike i opštu upotreb u klasičnih tema u ranorenesansnoj umetnOSti. neoplatonisti su mogli naizmenično s Bogorodicom prizivati mebesku Veneru« (to jest nagu Veneru. a izmeniti identitet svojih uzora: filozofi su posta li apostoli. Herkul u Samsona. koji je stekao vrlo mnogo pristalica svojim govorima protiv . Takva je bila situacija uglavnom sve d o polovine XV veka. dok njena bliznakinja. bilo je potrebno učenije obrazloženje. uključujući i čovekav. sl. sl. on je proglašavao da su lepota. slika na drv etu Botticellijevog savremenika Piera di Cosima. oni su svoje slike zasnivali n a književnim opisima. prema Ficinu. Jov ana prema Spasitelju na krštenju Hristovom (upor.klasična fonna počinje da se spaja s klasičnom saddinom. Za Evropu koju o dnosi bik. Louvre. Orfej se pretvorio u Adama. a Rodenje Venere je prva monumentalna slika. on ih spušta na zemlju kao bića od krvi i mesa . vatreni pobornik verske refonne.poduhovljujec paganske bogove. Ova nebeska Venera. nage bogin je u stavu kaji je izveden iz klasičnih statua Venere (v. čiji je najist aknutiji predstavnik. Tek s Pollaiuolom . I sam Botticelli postao je pristalica Savonarole pa je prema kazivanju spa lio izvestan broj svoj ih . Kako su se tak\'e slike mogle opraVdati u jednoj hrišćanskoj civilizacij i. čak svečana. podseća na tradicionalan odnos sv. moglo se reti da predstavlja du~u koju je iskupio Hristos. Sve one. kao iZ\'or . boravi samo u sferi duha.izgled a da je potpuno prestao da slika posle 1500. čini nam se manje čudno što dva boga vetrova na Ic\"oj stran i toliko liče na anđele i štO personifikacija Proleta na desnoj strani.ponovno rođenjee po kome je renesansa dobi la svoje ime. Kad su srednjovekovni umetnici imali prilike da prikažu paganske bogove. Isto tako. kao alegorije hrišćanskih zapovesti. Za stapanje hrišćanske vere i antičke mitologiie.. 172). Tokom srednjeg veka klasična fonna o(h 'ojila se od klasične sadržine. setajući ih se sa zahvalnošću. jedno. tako da je s\'ako otkrovenje bilo iz Svetog pisma. 358). 61 x 46 CIn. Oko 1480. Ali takve neubedljive konstrukcije tdko da S19. a Botticellijeva b0ginja te!ko da bi bila pogod an sud za njih da je manje eterična. _borave u sferi duha. Pollaiuolove izgubljene slike o Herk ulovim radovima (oko 1465) obeležavaju prvu pojavu . rođenje Venere budi nadu u . sumnje običnog čoveka potvrdio je kaluđer Girolamo Savonarola.božanske Iju· bavic (u smislu saznanja božanske lepote). Domenico Ghir1andaio. Fidnova filozofija. a ne na živim modelima. a da i umetnik i mecena ne budu optuženi za neopag anizam? U srednjem veku klasični mitovi su ponekad tumačeni didaktički. Umetnici su mogli koristiti samo antički repertoar Sta vova. Platona ili kl asičnih mitova. Tabla u boji 38. čoveka su lagano uzdigli iz varvarstva pronalasci i otkrića nekolicine izuzet no obdarenih pojedinaca.veli kih tema iz klasične mitologije. Na taj n ačin. On je verovao da je žh'ot s vemira.on se vraća tradicionalnim r eligioznim temama. jedno. zasnovana isto toliko na misticizmu Ploti na (izloženom na Str. vezan za boga duhovnom kružnom linijom koia se stalno usp inje i spu~ta. uživao ogroman ugled u poslednjim godinama XV veka i kasnije. potomstvo je tim ljudima dođelil . Pošto je krštenje _ponovno rođenje u bogu«. Po ovoj drugoj te oriji. kao faze iste kružne linije.

NA. RENESANSA I 345 .o RA.

Oni imaju čudno pitom izgled. svrhu hudućnosti. Purkja llljulroa. Ali to se. k oji podseća na veseJu porodicu na nekom izletu. oni se pužu uz drveće da sakupe divlje grožđe. Mada mu nedostaje slikarska finoća flamanskih portreta. pijanog izraza na licu. Ovaj kontrast ne treba posredno da izrazi misao da su satiri stanovnici grada. nekoliko njihovih drugova trude se da pronađu izvor nekog drugog pr evrelog piCa. Vatikan . Među umetnicima ko ji su izradili taj veliki ciklus prizora iz Starog i Novog 520. Kad je papstvo p onovo steklo svoju političku moć na italijanskom tlu. krajem XV veka. grupu satira zaposlenih oko jed ne stare vrbe. u ubedenju da spomenici hrišćanskog Rima treba da nadmaše sj ajem spomenike paganske prošlosti. 452). Jedan od njegovih najdopadljivijih indhidualnih portreta je slika nadrvetuSt(lrc" s UnItkom (sl. Tu je theroj kulture. supromo Botticelliju. imao je isti taka v stav. Pietro Perugino. Psihološki. Ali. koji se pojavljuje u donjem desnom uglu. može prikriti Time Što će se od podvig a tih paganskih .aciju. 519). Freska.najzad i status bogova. :Kije samo Piero prihvatio realizam Flamanaca : Domenico Ghirlandaio. U pozadini je jedna gola st ena. Sv. dugo zanemaren za vreme papinog izgnanstva u Avignonu. ~načajan centar pokroviteljstva umetnosti. Sjajna sunčana svetlost.upravo ono što je Piero di Cosimo u'činio na ovoj slici. na desnoj strani. Uprkos svom klasičnom izgledu Bahus i njegovi drugovi ni najma nje ne liče na razuzdane veseljake antičke mitologije. Oni su otkrili roj ptela i trude se da naprave Što vije buke loncim a i šerpama. jedan drugi sa\'remenik Botticellija. postao je p onovo. divio velikim flaman skim realistima. godine. heroja ku1turti načiniti \'edra idila da bi se izbegaa utisak po tpune ozbiljnosti . Ghirlandaiovi ciklusi fresaka tako su puni portreta da gotovO služe kao po rodične hronike imurnih patricija pod čijim su mecenatom stvarani. sl. dok su na levoj strani ljupki brežuljci i jedan grad. Avgustin je prihvatio to shvatanje (koje se može prati ti unazad do helenistič kog doba) ne uočavajući sve što su prećutno izrazili antički autor Potpuna teorija nije ponovo oživljena sve do kraja XV veka: u njoj se uzima kao is tina postepen razvoj čoveka od stupnja životinje i na taj način dolazi u sukob s bibli jskim opisom stvaranja sveta. bogatstvo b oja i Udaljeni pejzaž ane da prizor Izgleda sasvim kao produžetak svakodnevne stvarnosti. Njen na ziv. uz svoju pri jateljicu Arijadnu. međutim. on samo suprotstavlja ci vili7. od koga će napraviti medovinu. on ipak odražava njiho vu skoro preteranu pažnju za fakturu povrlina i za detalje lica. Rim . Naj::ambiciozniji slikarski projekt tih godina bilo je ukrrutlVanje zidova Sikstinske kapele oko 1482. Satiri će potom skupiti med.pape su otpočele s ulcp§a\wjcm ka ko Vatikana tako i grada. Sikstinska kapela. divljoj prirodi. Sasvim Jako te rno poverovati da se Pjero di Cosimo. Rim. nijedan slik ar sa severa ne bi mogao da prikaže kao Ghirlandaio nežan.. svakako Bahu s. Iza njih. ova slika u punoj meri odaje svoje italijansko poreklo. odnosi se na središnu epizodu. 1482. ni ovaj predeo se ne bi mogao zamisliti bez jakog uticaja Porti narije\'og oltara (upor. . ljudski odnos izmedu malo g dečka i njegovog dede. Otkn'i~ meda.

u krajnjoj sup rotnosti s Boschovim (upor. Freska. jedan izuzetak od tog pra\'ila: Predaja ključeva (sl. Kao i Perugino. matematički tačna perspektiva ov og prizora jesu nasledstvo od Piera della Francesca. Petra kao prvog pape .već du boko osećanje tragedije koja prožima taj prizor. Rodo m iz provincije Toskane. posebno za Vojvodu od Urbina. Vrhun ac svoje karijere dostigao je pred samu 1500. Perugino dobio i učenika čija je slava ubrz o pomračila njegovu Raffaella. on je bio učenik Piera della Francesca pre nego ŠtO je došao u Firencu oko 1470. 1499-1500. godinu. Uključujući Botticellija i Ghirlandaia. Perugino je održavao prisne veze s Firencom.a i svih njegovih naslednika . koji je pred kraj svog života dosta vremena proveo radeći za naručioce iz Umbrije. ali se isto tako divio snazi.1eti zadržavaju svoje ljudsko dostoj anstvo.521. A iz Urbina je. Brilio. nailazimo na većinu značajnih slikara srednje Italije. 456). I ma. Signorem je izgradio stil epsk e veličanstvenosti. ~to pokazuje i . Signorellijev pakao. najklasitnijeg majstora visoke renesanse. njena dva rimska slavoluka (oba izrađena po uzoru na Kon!tantinov sla\'oluk). izražajnosti i anatomskoj preciznosti Pollaiuolovih aktova.aledrala u Orvietu zavela. Izvestan broj savremenika.zasnovan je na primanju ključeva za nebesko carstvo lično od Hrista). koji je kasni je ostavio trajan pečat na duh Michelangela. moda te freske u celini ne predstavljaju njihovo najbolje delo. sa snažno individualizovanim li kovima. a i đavoli su dobili ljudsko obličje. koje predstavljaju smak sveta. u četiri monumentalne freske . Ono što ostavlja najdublji utisak nije Signorel1ije\'o korišćenje nagog tela kao izražajnog oruđa . Rođen u blizini Perugie u Um briji (oblast jugoistočno od Toskane). Luku Signorellija vezuje za Perugina njegovo slično poreklo. prisustvuje svečanom anu. na zidovima kapele S. Kapela S. Jasnoća prostora. Svečano s i metrična kompozicija izražava spe cijalan znotoj te teme u ovom posebnom abmijentu (autoritet sv.ičnijoj od njih nazvanoj Bacanje prokletih u pakao (sl. Signorelli je bio pod jakim uticajem Verrocchija. bez jez ivih sprava za mučenje i grotesknih čudovišta. Bacanje prok/mh 1/ pak(l(). Prok. godine. medutim. Brilio u katedrali u Orvi etu . mada je njegova ličnost beskrajno dramatičnija. pred samu I SOO. Na njegov rani razvoj presudno je uticao Verrocchio.skulpturain a čvrstina figura na slici Predaja ključeva. renesansna vera u čoveka ne gubi snagu n i u paklu.mada on u tom pogledu daleko prevazilazi svoje prethodnike . osvetlien je punom dnevnom s\·etloJću. 5 21). Isto tako upadljivo je i široko prostranstvo pozad ine. RANA RENESANSA / 347 . Luca Signordli. k. Kombinujući ove uticaje s Pierovom trodimenzionalnom čVfstinom oblika i majstorstvom u perspektivnom skraćivanju. Koji se dižu sobe strane jedne građev ine s kupolom u kojoj vidimo idealnu crkvu iz Albertijeve Rmprave o arhitektun'. godinu. sl. 520) Pietra Per ugina mora se uvrstiti u njegovo najbolje ostvarenje.posebno u najdinam.

koje bi kod umet nika izazivale osećanje da je žnva zle kobi.TREĆI DEO REKES. Nes umnjivo je da težnja da se na umetnikaiJ gleda kao na suverenog genija.proširili su Mar. Smatralo se da su veliki majstori XVI veka Leonardo. bez obzira na to jesu li ih kl asičn i prethodnici sankdonisali ili ne I st varno.stilu razdoblja« koji bi se mogao primenjivati na sve gradacije kvaliteta. ona se ugasila s ljudima koji su je stvorili. vodeći umetnici v isoke renesanse nisu prokrčili put jednom široko zasnovanom . A nije mnogo korisno ni tvrditi da sledeća postkiasična faza. U izvesnim osnovnim pogledima naći ćemo da je visoka renesansa doista bil a kulminacija rane renesanse. Bramamc. da se pitamo je li uop~te postojala. kao što su numerički odnosi muzičke hannonije i pravila nau~ne perspektive. bile tako kratke: ako umetnost treba da se raz vija balistič kom krivuljom. godinu Spoljni uslovi posle tog datuma bili su nesumnji\'o manje . one su lako mogle biti osujećene kako spoljašnjim tako i unutra§njim teškoćama. ba ! kao što se ni neka arhajska grčka statua ne može na zadovoljavajući način ceniti s fidij inske tačke gledišta. klasičnu fazu renesansne umetnosti. ali da su ih oni tako potpuno izrazili da su njihova imena postala sinonimi za savrlcnstvo. Tizian . samo su Michelangelo i Tizia n preživeli 1520. pa je ono obuhvatilo i arhitektu. Ali pošto su te ambicije čestO prevazilazile ljudske mogućnosti. ispunjene strahopootovanjem. Dok su se umetnici rane renesanse os ećali sputani pravilima za koja su verovali da su univenaino važeća. a autoritet im je bio ravan autoritetu najčuvenijih spomenika antike. Pl atonovo shvatanje genija duha koji se uvlači u pesnika i navodi ga da stvara u _boža nskom zanosu« .\NSA 3. godine. dok je u drugim predstavljala početak nečeg novog. Michel- angelo. Oni su predstavljali vrhunac.. Ali tu nailazimo na jednu protivrečnost : ako se tvorevine genija posmatraju kao jedinstv ene po definiciji. Ako je primenirno doslovno. visoka renesansa postaje tako kratk a. -. i mi smo dobili manje pouzdanu ali i manje proizvoljnu ocenu onoga što u nedostatku drugog izraza nazivamo visokom r enesansom. istoričari umetnosti počeli su uvidati nedos tatke ove sheme." tičke Grčke do njene najviše tačke. On ih je podSticao na zamašne i ambiciozne cil jeve i nagonio njihove pokroviteije. Predstavljanje razvoja u metnosti balistićkom krivuljom sada je napušteno. Stavi~e. ili ča k i pre nj ih. bilo helenistička ili _pozno renesansnu mora biti dekadentna. njihovi naslednici u vreme visoke renesanse manje su bili zainteresovani za racionalni red nego za vizuelni efekt. vajara i slikara. ma koli ko te tvorevine bile \Tedne Za razliku od osnivača rane renesanse. njih ne mogu uspešno podrafavati man je sposobni ljudi. Giorgione. Taj kult genija imao je dubokog ut icaja na umetnike visoke renesanse. Od šest velikih ličnosti pomenutih gore. ne može se očekivati da njena najviša tačka uaje duže od jedn trenutka. a ne kao n a POŽJtVovanog zanatliju nikad nije bila jača nego u toku prve polovine XVI veka. baš kao što je izgledalo da je Fidija uzdigao umetnost an. da potpomažu ta kve poduhvate.jo! nesavršenu visoku renesansu_. bilo h elenistička ili tpozno renesansna. Istovremeno. vera u božansko poreklo nadahnuća navodila je umetnika da se osloni na subjektivna a ne na ob jektivna merila istine i lepote . Negde posle 1920. teško da bismo nešto bolje sh\'atil i ranu renesansu ako bismo je posmatrali kao .imali iste ideale kao i njihovi prethodni ci. Visoka renesansa dala je neobičn o mali broj manjih majstora .. Oni su stvorili novu dramu i no\'\1 retoriku da bi uticali na osećanja pos matrača..ilio Ficino i njegovi drugovi neoplatoničari. Raffaello. dela velikih majstora visoke renesanse postala su odmah kl asična sama po s ebi. Visoka renesansa u Italiji Obično se smatralo da je visoka renesansa smenila Tanu renesansu isto tako prirodn o i neizbežno kao ~to podne smenjuje jUtrO. To shvatanje moglo bi islO tako objasniti zašto su te dve klasične faze.

a o svim slikarima pre Raffaella go voril: su kao o tprimith·cima•. i 1520. lsti~ući ograničenu i nestabilnu prirodu visoke renesanse ne želimo da porek.oemo njen ogroman utica j la kasniju umetnOSt. ali ne i sama ravnoteža. i pored velike razlike u godinama ljudi koji su it stvarali. Raffaello 348 I VISOKA RENESANSA . godine. godine. Jedan od najčudnijih vidova visoke renesanse i jedan o d značajnih uzroka zašto ona s punim pravom. svi su visok"\! renesansu smarraJ prekretnicom.povoljni za stil visoke renesanse nego uslo\i u prvim decenijnma toga vekn. roden je 1444. zasl\ lŽU i : da bude nazvana razdobljem jeste činjenica što svi njeni glvni spomenici potiču izmedu 1495. mogli su biti predati umetnicima koji su s azreli posle 1520. Samo ti kvalileti. cak i kad je umetnOSt XIV i XV veka bila ponovo otkrivena. najstariji. u njenoj hann oničnoj uzvišenosti krila se nestabilnost. visoka renesansa bi se ubrzo zavrlila čak i bez tih okolnosti. ravnoteža različito usmerenih kvaliteta. u okviru već navedenih ograni~enja. Pa ipak. Tokom "ećeg dela narednih tri stotine godina. Bramante. autoritet velikih ličnosti s poteW XV I veka bio je t oliko veliki da se činilo da OSt\'arenrl njihovih prethodnika pripadaju nekoj zabo ra\'ljenoj eposi.

već su spojeni u jedno novo slikarsko jedinstvo. koji po dseća na firentinsko slikarstvo neposredno posle Masaccia više nego na stil koji je preovlađivao oko 1480. sve to nagoveštava neko simbo lično značenje koje je prilično teško odgonetnuti. njihove konture mogu se samo naslutiti. daje naročitu toplinu i prisnost prizo ru. I pored njihove originalnosti. A na kome nivou ili nivoima značenja tr eba da tumačimo međusobni odnos tih likova? Putokaz možda leži u združenosti gestova .u pravcu središta grupe. ne razmišlja o konturam a. a uzgred kao arhitekta. jače izražena nego slični ef ekti na flamanskim i venecijanskim slikama. Tu se liko vi pojavljuju iz polutame pećine.zašt te. U živahnoj izražajnosti tih likova poznaćemo uticaj kako Pollaiuola tako i Verroechija. Ali. veličina prikazanog dela 61x76 crn. Ma koliko zagonetna bila n jena sadržina. mada Leonardo na njoj nije završio čak ni podlogu. mudraca (detalj). Leonardo je naslikao Bogorodicu u pećini (sl. Prilike u Firenci vero vatno mu nisu odgovarale. 523). mlađa za dvanaestak g odina. Rođen 1452. 524). Ta fina izmaglica (nazvana sfumato).mali sv. godine. obavijeni vazduhom punim vlage koji blago zamagl juje njihove oblike. a Tizian oko 1488-90. oblici su ned ovršeni. Ali Leonardova Tajna vetera. Na nesreću. Galerija UfJizi. veliko Poklonjen je mudraca. Ubrzo po dolasku u Milano. koji je tada upravo bio postavljen II Firenci (v. Tu je slična i povezanost osećanja: gestovi i lica ljudi izražavaju sa dirljiv om rečitošĆu stvarnost čuda koje su došli da vide. 1481-82. 453). Ona stvara i neku atmosferu udaljenosti i nestvarnosti i čini da slika više liči n a poetsku viziju nego na običnu sliku stvarnosti. Poklonjenje i Bogorodica u pećini još se po koncepciji ne razlikuju v idno od ciljeva rane renesanse. jer su pregrade između njih delimično srušene. sl. uonardo da Vinci. . počasno mesto najranijeg majstora visoke renesanse pripada Leonardu da Vinciju. . godine. oduvek je bila priznavana kao prvi klasični izraz ideala slikarstva visoke renesanse (sl. jednu drugu oItarsku s liku.i prilično revolucionaran vid ove sl ike jeste način na koji je slikana. Najupadljiviji . za koje je bio izradio mnoge prethodne studije. za razliku od Pollaiuola i Botticellija. mali je broj slika iz kojih zrači tako neprolazna čar. Tema . likovi kao da se uobličuju lagano i postepeno. ukazivan ja i blagoslova . U pejzažima koji su II senci. vajar i slikarostavl jajući za sobom nedovršeno najznačajnije delo koje je tada bio započeo.kao vojni inženjer.1483. bez neposrednog prethodnika: usamljeni. Ova kompozicija odli kuje se geometrijskim redom i precizno izgrađenim prostorom u perspektivi. 522) uzet je iz dela s desne strane središta. Leonardo je učio kod Verrocchija. ču\'ena 522.arijevog oltara. otišao je da radi za Vo jvodu od Milana . Slika na drvetu. PI1k/rmjtllj. Firenca. a ne Bramanteu. koja postaju vidljiva u većem ili manjem stepenu zahvaljujući svetlosti koja ih obasjava. Pri ovakvom metodu modelovanja (n azvanom chiaroscuro. već o trodimenzionalnim telima. Naš detalj (sl. koja je dovršenija nego ostale. barica u prvom pla nu i brižljivo odabran i izvrsno prikazan biljni svet. koja nagoveštava kako bi Poklonjenje izgledalo da je bilo završeno. godine u malom toskanskom gradu Vinciju. stenoviti okvir. ali su na Leonarda ist o tako mogli ostaviti dubok utisak i zanemeli pastiri sa PortiQ.svetlotanuto«) likovi više nisu oštro odvojeni jedni od drugih. fovan koji se kl anja malom Hristu u prisustvu Bogorodice i jednog anđela sa "iše razloga je tajanstv ena. Leonardo. Kada mu je bilo trideset godina. ne izdvajajući se potpuno iz magle.

ovo je tijelo moje. počeo s kompozicijom likova. Oni su primer za ono što je umetnik zapisao u jednoj od svo jih beležnica: da je najviši i najteži cilj slikarstva da gcs!ovima i pokrctima udova predsta\'j .zidna slika počela je da propada nekoliko godina pOOto je završena. dok Leonardova. Ali i ono što ostaje više je nego dovoljno da objasni njeno ogromno dejstvo. On je završio karton (crtež u punoj \'eličini). Oko 1485.. Kako je vitalna ta veza možemo lako um'diti ako pokrijemo gornju trećinu slik e: kompozicija onda dobija svojStVO friza. Karton za Bilku kod Anghiarija sačuvao se duže od jednog veka i doživeo je ogrom nu sla\'U. postavljena je iza Hristove glave tačno na s redini slike.1ivi zamišljen samostalno . godine. . Hristovo držanje izražava potčinjavanje božanskoj volji i žrtvovanje. (O bratite pažnju da Juda više nije izdvojen od ostalih. Poredenje s Castagnovom TajlWm velnom (sl. Očigledno je želeo da fizički zgusne svoju temu kompaktnim. Pariz kad sh\lIumo da je na starijoj slici prostor u perspeJ. Leonardo je. Tako. porodica Medici je bila proterana. opet bio re publika."ameru čovečije du~et: ..•). koja upravlja naš pogled u prostoriju. posle kratkih bo ra· vaka u Mantovi i Veneciji. i davši ga učenicima. prikazujući više različit i h značenja istovremeno.1 dok jedjahu. tek posle toga otkriramo da j e ta ravnoteža postignuta izmirenjem suparničkih čak protivrečnih zahteva na način koji ni jedan raniji umetnik nije postigao. vratio u Firencu. svaki od njih otkri\'a svoju ličnost. reče: uzmite. odmah nam pada u oči njena postojana ravnoteža. ustano\'U tajne svetog pričešćll (. Milansko vojvodstvo pripalo je Frnncuzima. nezadov oljan ograničenjima tradicionalne fresko tehnike. Czrok tome postaje jasan S23. I tako postajemo skloni da perspektivni okvir prizora vidi mo skoro isključivo u povezanosti s likovima a ne kao entitet koji je i ranije pos tojao. Tamp. To je aluzija na glavni čin tajne večere.50 X50x 110. Shu na dn'efu. Lou\"I"~. napustivši narudžbinu joS jednom vratio u Mi lano. a smireni trouglasti lik Hrista postaje potpuno pasivan umesto da deluje kao fizičk o i duhovno žarište. a arhitektura je od početka imala samo pomoćnu ulogu..)brnuto.on je postojao pre no što su likovi stavljeni u njega. Godine 1 499. Ako posmatramo kompoziciju kao c elinu. jer je ovo krv moja . i upra\'o počeo samu zidnu sliku. grupisanje apostola je manje jasno. ali Castagnova arh itektura nekako čudno pritiskuje likove. pa je grad za kratko vreme. I uze Wu . 190. Leonardo da Vinci. svoj odnos prema Spasitelju. monumenta lnim grupisanjem likova. na zahtev Francuza. naročito po jednom sjajnom crtežu Petera Paula 350 I VISOKA RENESANSA . uprkos daleko vetoj dubin i. k ad se 1506. kojoi bi bila tema neki ČU\'eni događaj iz firentinske istorije. do njihovog povratka. da de im: pijte iz nje svi. šnja kulturna armosfera mora la mu se učiniti veoma različitom od one koja mu je ostala u sećanju. a duhovno.50 cm. već na čovekov unutarnji žh'ot u celini. to ne čini. istureni prozorski zabat deluje kao arhitektons ki ekvivalent oreola. Leonardo j e izabrao bitku kod Anghiarija. gde su milanske snage jednom pobedile papsku voj sku. i isto bi tako odgovarao nekoj drugoj grupi lica koja obeduju. uze Isus hlj eb . godine grad mu je dao nalog da izradi zidnu sliku za veC· nicu Palazzo Vttchio. Centralna tačka preseka. ali 1503. Držanje apostola nije samo odgov or na te reči. Danas mi za njega znamo samo po Leonardovim prethodnim skicama i kopi jama tog kartona koje su radili kasniji umetnici. pa se Leonardo. 4 99). njegov mračni prkosni profil sas vim ga dobro izdvaja).. i tako dobija simbolično značenje Isto je tako jasna simbolična funkcija glavnog otvora na zadnjem zidu.a to je izjava koiu ne treba tumačili tako kao da se odnosi na trenut· no duševno stanje.. Bogoro&a N petini.. iznšio je eksperiment jednim tempe ra-uljanim medijumom koji nije dobro prianjao uza zid. . jeditc. naslikanom pola veka ranije. Umetnik."ir u ob a slučaja izgleda kao aneks stvarnoj unutrašnjosti refektorijuma. Leonardo je izgleda izvesno vreme radio uglavnom kao inženjer i nadzomik. ovde je posebno JXIučno: prostorni ol. Otuda nam je potreban izv estan naJXIr da zamislimo njenu prvobitnu velelepnost...

.

Ali Leonardov prizor bitke ne predstavlja nekontrolisanu akciju. njegov dinamiza m obuzdan je šestougaonim nacrtom koji stabilizuje tu uzavrelu gomilu. koja predstavlja zgusnutu.grm: 524. Leonardo je počeo s istorijskim opisom bitke. Crtež prema Leonardovom kartonu za . u toku proce sa dok su sc njegovi p!ano\'j iskristalisa\'ali odustao je od č injenične tač nosti i s t\'orio je monumentalnu grupu vojnika na konjima. Milano levo: 525. Pariz Rubensa (sl. več zapažen kod Madone u pećilli. a ne neki odredeni dogadaj. MOlla Lizu (sl. Dok je radio na Bici kod Al Igliiania. Tajnu littera. Oko 149S-98. Sta Maria delle Grazie. Peter Paul Rubens. I ovog puta ravnoteža je postignuta izmirenjem suprotnih zahtcva.Bilku kod Anghia tlja" Oko lOOS. Njegovo intcresovanje za Đnameru čO\'cčijc duše« u ovom slučaju divljački hes koji je obuzeo ne samo ljude veC i zi inje . Leonardo je naslikao svoj najčuveniji pomet. Leonardo da Vinci. Oblici su gradeni od slojeva tako paučinasto tanke gl azure da slika izgleda kao ozarena nekom blagom unutarnjom VISOKA RENESANSA I 351 . 526). Louvre. Zidna slika. Bilka kod AlIgIzianja je dijamet ralno suprotna UcceUovoj Bici kod Sail RomaIla (tabla u boji 34). ovde je toliko usavršen da je umetnikovim s avremenicima izgledao čudesan.ovde je još očiglednije nego na Tajnoj vtćer.. 525). gde nije izost avljeno ništa osim same borbe. ali. van vrcmcnsku sliku duha bitke. Nein i sfumato.

Mona Liza. Začt/ak u . Umetnik. prvi put su sjedinjene u Brunelleschijevom otkriću naučne perspektive. v. Po svojoj koncepciji. 77x53 cm.parafrazirano rečima samog Leonarda . za koje se nadao da će _ ih uklopiti u j edan enciklopedijski niz rasprava. medu svim do t ada naslikanim nasmešenim licima. jer jedino po njima možemo u arhitekturi pratiti prelaz iz r ane u visoku renesansu. 127. oruđe od bitne važnosti za anatome i biologe. ukazuje na oplodnu moć elemenata. 129 i tablu u boj i 6). I osmeh. Crte lica su suviše indi vidualne da bismo pomislili da je Leonardo prosto naslikao jedan idealan tip. Louv re. takođe. Mnogobrojnim arhitektonskim projektima na njegovim crtežima većinom je bilo suđeno da ostanu na hartiji. Kraljevska bibli oteka. izgleda da je njega sama građevina manje interesovala od osnovnih problema građenja i projek tovanja. 533). Mona Liza oličava svojstvo materinske nežnosti. ali nov odnos između prostornih jedinica je složenij i. I ovog puta je um etnik dve suprotnosti doveo u skladnu ravnotežu. U crtežu kao što je Zaletak u materia (sl. 490). 531. a oko 527. Leonardovo delo je vrhun ac te struje. Umetnost i nauka. nove crkve Sv. sl. slika ne ispunjava naša očekivanja.gledanje isagledanje. LeQnardo da Vinci. Oko 1503--05. ali na jednom polju njegov značaj je neosporan: on je stvorio modernu naučnu ilustraciju. koji je u to vreme takođe radio za Voj vodu od Milana. U kasnijim godinama života Leonardo se sve više pos većivao svojim naučnim interesovanjima. Slika na drvetu. al i je element idealizacije tako snažan da potire karakter modela. sl. baš ova jedina izdvojena kao . Pa i pejzaž u pozadini. treba da poznaje ne samo pra\'ila perspekt ive već i sve zakone prirode. posebno iz milanskog perioda. Ali slava Mona Uze ne potiče jedino iz njene slikarske utančanosti. smatrao je on. Izvanredna širina njegovih istraži vanja potvrđena je stotinama crteža i beležaka. Koliko je bio originalan kao naučnik. kao portret. simboličan i zraz (ncito nalik na tarhajski osmeh« kod Grka. D\'orac u Windsoru 352 I VISOKA RENESANSA . Leonardo da Vinci. i kao vanvremenski. Oko 1510. Crkve s centralnom osnovom i kupolom. Zašto je. 527) spojeni su njegovo živo posmatranje i analitička jas noća dijagrama. imaju ve liki istorijski značaj. komponovan uglavnom od Slena i vode.nalCrici. još uvek je predmet diskusije. Međutim. Očigledno. dok je spoljašnost s mnoštvom kupola monumentalnija od ijedne građevine rane renesa nse. tokom 9 0-tih godina XV ~'ek3 s Donatom Bramanteom. Petra u Rimu (upor. kao što se sećamo. mnogo je zagonetnija psiholo§ka neodoljiva privlačnost ličnosti modela. 389. svedo!ću. Ali te skice.526. Sa vremeni izvori pokazuju da je Leonardo bio cenjen kao arhitekta. koja je za Leonarda b ila suština ženstvenosti. sl. ovaj projekt nalazi se na pola puta između kupole firen tinske katedrale i najvelelepnije građevine XVI veka. ili . ovaj plan podseća na Brunelleschijevu crkvu Sta M aria degli Angeli (v. 126. On takođe pruža dokaz Leonardovih bliskih odnosa. tajanstvena«? Možda je razlog tO što. tipa prikazanog na slici 528 posebno nas zanimaju. Crtež perom. Pariz je Z3 njega savršeno oruđe za sticanje takvog znanja. može se pročitati na d va razl ičita načina: kao odjek trenutnog raspoloženja.

S. do 1513.. koja je već dugo bila u l~em stanju. On je odlučio da zameni staru b aziliku Sv. najuglednijem arhitekti u gradu. BibliotMque de l'AmnaJ. jednom tako veličanstvenom c rkvom koja bi pomračila sve spomenike antičkog carskog Rima. Ta kapela obeleŽ8va mest o raspeća sv.laJo: j28. godine. u posled njih petnaest godina svog života.. izgleda sasvim zasluženi trostepena platforma i strogi dorski red kolonade podsećaju mnogo neposrednije na arhitekturu klasičnih hramova nego ijedna druga građev ina XV veka.a crM (manuslcript B). .i kojom se slavi uspomena na početak radova na iz gradnji (sl. 530). Tempietto bi onda izgledao manje izolovan od svoje okoline nego što je danas. Isto tako. godine. u teško j masi zidova.mante. poveren Bramanteu.. u doba pape Julija II. Prevazići dve najslavnije gr ađevine rimske .~to j e bila zamisao isto tako smela i nova kao i plan same kapele.. Oko 1490. 533) i predstavlja spoljašnost u prilično netačnoj perspektivi. Novi stil potpuno izgrađen. polto su Francuzi pokorili Milano i u Rimu je. P rotivtež3 ovim udubljenjima su konveksan oblik kupole i jako istaknuti profili i v enci. Tempiena je najranije od velikih ostvarenja koja su Rim učinila sre dištem italijanske umetnosti u prvoj četvrtini XVI veka. postao tvorac arhitekture visoke renesanse. jer je Bramante imao nameru da ga postavi u već tllobličenl spoljni prOStor . na samom Tempiettu i u dvorištu. Petru II Montorij u (sl.Postaviću Panteon na vrh Konstantinove bazilike. Proje/It . projektovanom ubrzo posle 1500. upadljiva je Bramanteova primena principa tvajanih zidov a. Petra i po planu trebalo je da bude okružena okruglim dvorištem s kolona dom. izražen je II Bramanteovom Tempiettu u Sv. Tempietto ima monumentalnu težinu koja uteruje u laž njegovu skromnu \·eličinu. Pariz doli: j29. Njegov nadimak• •mali hram. Pietro in Montorio.' 530. 529. tO je dovoljno da opravda reči koje je Bramante navodno upotrebio da odredi svoj c ilj: . Crte! perom. Taj posao je.I502. 531) i medal. naravno. Medutim. izdubljene. Većina od njih pada u decenij u od 1503. Zahvaljujući tome. Posle Brunelleschijeve crkve Sta Maria degli A ngeli nismo više videli tako duboko usečene niše. Leonardo da Vinci. Osnova Tempietta projektovanim dvori!tcm (po StrUju) Bramante je doJao u Rim. Tempietto. Njegov projekt nam je poznat samo po planu (sl. Rim WStJim I dell. Donato Bn. antike iednim hrišćanskim zdanjem neeuvene veleVISOKA RENESANSA I 353 . Petra.

S.. . Caradosso. FirenOI. . London 531 Osnova crhe S.-ve. Lorenzo. (po Germiilleru) S33.. veC samo \'elika . . Lorenzo u Firenci.      . ima dužinu oko 82 m. ne preovlađuju i u unutrašnjosti crJ... rcprodukovallO u i~toi uazmeri kao slika 531 lcpnosti .. Zasnovan jc u potpunosti na krugu i kvadratu i tako je stro go simetričan da ne možemo reći u kojoj je apsidi trebalo da bude visok oltar. ... Ovi jednostavni geometrijski oblici. :-ijegov plan čini da ti spomenici. 53 1. kao ono koje vidimo na medalji iz 1500.ništa manje od toga ne bi zadovoljilo ni Julija II. 1506.. r et . . .1i davali prednost. polukupole. . .vajani zid«: na planu se ne vide monolitne