SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA

DIPLOMSKI SEMINARSKI RAD

ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA
Josip Markežić

Mentor: Prof. dr. sc. Nenad Debrecin

Zagreb, lipanj 2011.

SADRŽAJ

1. 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 3. 3.1 3.2 4. 4.1 4.2 5. 6. 7.

UVOD.................................................................................................................. 4 ENERGETSKI PREGLED [1,2] ........................................................................... 5 Analiza energetskih svojstava zgrade ............................................................. 7 Analiza i izbor mogućih mjera poboljšanja energetskih svojstava zgrade ....... 8 Vrednovanje predloženih mjera ....................................................................... 9 Završni izvještaj o energetskom pregledu ..................................................... 11 ENERGETSKA CERTIFIKACIJA ZGRADA ...................................................... 13 Energetski certifikat ....................................................................................... 14 Cjenik ............................................................................................................ 18 OVLAŠTENE OSOBE ....................................................................................... 19 Uvjeti i mjerila ................................................................................................ 19 Stručno osposobljavanje ............................................................................... 21 ZAKLJUČAK ..................................................................................................... 24 LITERATURA .................................................................................................... 25 SAŽETAK .......................................................................................................... 26

2

...................... 10 Tablica 2 Završni izvještaj o energetskom pregledu .......................................... 16 POPIS SLIKA Slika 1 Prva i treća stranica energetskog certifikata ........................POPIS TABLICA Tablica 1 Energetsko i ekonomsko vrednovanje predloženih mjera ..... 17 Slika 2 Cjenik energetskih pregleda i energetskih certifikata zgrada .............. 12 Tablica 3 Razred energetske potrošnje ......................................... 18 3 ....................................................................

Zakonom je uvedena obaveza izdavanja energetskog certifikata za svaku novo izgrađenu zgradu ili već postojeću zgradu koja se prodaje. čime se stvara podloga za energetsko certificiranje zgrada. Energetski certifikat opisuje potrebu zgrade za energijom te pruža informacije vlasnicima i korisnicima zgrade o energetskom stanju i preporukama za korištenje zgrade. iznajmljuje ili daje u leasing također ističe važnost energetskog certificiranja zgrada. prema podacima iz Direktive 2010/31/EU. UVOD U cilju smanjenja potrošnje električne energije i očuvanja okoliša sve se više ulaže u mjere energetske učinkovitosti. koje s udjelom od 40% neposredne potrošnje energije predstavlja najveći potencijal za ostvarivanje ušteda. 4 . Kao potvrda korištenja mjera energetske učinkovitosti može se smatrati izdavanje energetskog certifikata. Prvi korak prema smanjenju potrošnje energije u zgradama je provedba energetskih pregleda kojima se utvrđuje postojeće stanje i daje prijedlog mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti. Uspostavom obvezne energetske certifikacije zgrada javlja se potreba za većim brojem stručnog kadra osposobljenog za energetsko savjetovanje i energetski menadžment u zgradama.1. Najveći potrošač energije u Republici Hrvatskoj je zgradarstvo.

prostornog uređenja i graditeljstva u suradnji s energetskim institutom Hrvoje Požar izdalo je u lipnju 2009. Kako bi se izbjegle različite verzije energetskih pregleda koje se kasnije ne bi mogle uspoređivati. energetski pregled opisuje se kao analiza kako se u nekom postrojenju. komercijalnoj ili javnoj ustanovi koristi energija i voda. ENERGETSKI PREGLED [1. metodologiju provođenja energetskog pregleda zgrade. starosti zgrade o energetski pregledi novih zgrada o energetski pregledi starih zgrada 3. složenosti tehničkih sustava zgrade o energetski pregled zgrade s jednostavnim tehničkim sustavom o energetski pregled zgrade sa složenim tehničkim sustavom 4. a provodi ga ovlaštena osoba Energetski pregledi dijele se prema: 1.2] Po definiciji. U praksi on predstavlja dokumentirani postupak koji se provodi u cilju utvrđivanja energetskih svojstava zgrade i stupnja ispunjenosti tih svojstava u odnosu na referentne vrijednosti i sadrži prijedlog mjera za poboljšanje energetskih svojstava zgrade koje su ekonomski opravdane. namjeni zgrade i karakteristikama potrošnje energije o stambene zgrade o nestambene zgrade Za izdavanje energetskog certifikata potrebno je provesti detaljan energetski pregled zgrade. 5 . Ministarstvo zaštite okoliša. opsegu i detaljnosti provedenog istraživanja o preliminarni o detaljni 2. koliko i kako se plaća za potrošnju istih te što se treba učiniti da se smanji potrošnja uz očuvanje iste razine ugodnosti.2.

završni izvještaj o energetskom pregledu s iskazom podataka za izradu energetskog certifikata Za potrebe energetskog certificiranja energetskim pregledom se analiziraju svi tehnički sustavi zgrade.energetsko. koje se za sada obavezno unose u energetski certifikat. ekonomsko i ekološko vrednovanje predloženih mjera . dok se ostale energetske potrebe unose samo opcionalno [2]. te se izračunavaju energetske potrebe za grijanje i potrošnu toplu vodu prema stvarnim klimatskim podacima.analiza i izbor mogućih mjera poboljšanja energetskih svojstava zgrade . hlađenje.analiza energetskih svojstava zgrade i karakteristika upravljanja potrošnjom i troškovima energije – prema podacima iz projektne dokumentacije i uvidom u izvedeno stanje . 6 . S obzirom na podjelu prema starosti zgrade osnovni elementi energetskog pregleda postojećih zgrada za potrebe energetskog certificiranja su: . 2.završni izvještaj o energetskom pregledu s preporukama i redoslijedom prioritetnih mjera dok su osnovni elementi energetskog pregleda novih zgrada: .analiza energetskih svojstava zgrade i karakteristika upravljanja potrošnjom i troškovima energije . grijanje. osnovni alat u određivanju razreda potrošnje energije u energetskoj certifikaciji zgrada.Dvije su osnovne svrhe energetskog pregleda: 1. analiza stanja i mogućnosti primjene mjera poboljšanja energetskih svojstava zgrade i povećanja energetske učinkovitosti obzirom na: o građevinske karakteristike u smislu toplinske zaštite o energetska svojstva sustava za klimatizaciju. ventilaciju i rasvjetu o zastupljenost i energetska svojstva pojedinih grupa trošila o strukturu upravljanja zgradom te pristup korisnika energetskoj problematici.

sustav odlučivanja o investicijama u održavanje zgrade. financiranje troškova za energiju. ventilacije. . hlađenja. . Ukoliko postoji opravdana sumnja u točnost ulaznih podataka potrebnih za izračun energetskih svojstava vanjske ovojnice i tehničkih sustava. .1 Analiza energetskih svojstava zgrade Cilj ove analize je prikupljanje potrebnih ulaznih podataka za izračun potrebne toplinske energije za grijanje i potrošnu toplu vodu. u skladu s HRN EN 13790.analizu energetskih svojstava sustava potrošnje električne energije – elektroinstalacije. odgovorne osobe.analizu energetskih svojstava sustava ventilacije i klimatizacije. . .analizu energetskih svojstava sustava hlađenja prostora.kratki opis karakteristika upravljanja potrošnjom i troškovima energije. .analizu toplinskih karakteristika vanjske ovojnice zgrade.obilazak terena i prikupljanje potrebnih podataka. praonica i dr.analizu energetskih svojstava sustava za proizvodnju toplinske i električne energije iz obnovljivih izvora energije (ukoliko takvi postoje na lokaciji).toplinskih gubitaka kroz vanjsku ovojnicu korištenjem infracrvene termografije. . te mjerenje zrakopropusnosti (Blower Door Test). .analizu energetskih svojstava sustava grijanja prostora. . uređaji i ostala trošila. . rasvjeta. prema stvarnim klimatskim podacima.2. Analiza energetskih svojstava zgrade obuhvaća: . mjerenje toplinskog otpora. . . .u sustavima klimatizacije.).elektroenergetskih parametara potrošnje električne energije – po trošilima ili podsustavima.analizu energetskih svojstava specifičnih podsustava (kuhinja. 7 .analizu sustava regulacije i upravljanja. mogu se provoditi potrebna mjerenja: .izračun potrebne toplinske energije za grijanje i potrošnu toplu vodu. grijanja. kako bi se proračunati podaci mogli unijeti u energetski certifikat i izračunati potrebna toplinska energija za referentnu klimu.analizu energetskih svojstava sustava pripreme potrošne tople vode.

. .poboljšanje sustava opskrbe vodom i potrošnje (opcionalno).poboljšanje energetskih svojstava specifičnih podsustava. . Provedena analiza svake predložene mjere mora dati sljedeće odgovore: .troškovi puštanja u pogon.koliki je period povrata investicije. . .2.poboljšanje energetskih svojstava sustava pripreme potrošne tople vode.potrebne procjene i izračuni ušteda za odabrane mjere. . tCO2).mjere uz male troškove i brzi povrat investicije .poboljšanje energetskih svojstava sustava ventilacije i klimatizacije.poboljšanje energetskih svojstava sustava hlađenja prostora. .[2]: . . .poboljšanje toplinskih karakteristika vanjske ovojnice. . uređaji i ostala trošila.2 Analiza i izbor mogućih mjera poboljšanja energetskih svojstava zgrade Mogućnosti poboljšanja energetskih svojstava zgrade možemo podijeliti u dvije skupine [1]. 8 .mjere uz veće troškove i dulji povrat investicije Analiza mogućih mjera poboljšanja energetskih svojstava i povećanja energetske učinkovitosti obavezno uključuje: .specifikaciju opreme i radova. .poboljšanje sustava regulacije i upravljanja. vijek trajanja i potrebne dozvole (procjene). . kWh.koje su godišnje uštede energije i smanjenje emisije ugljičnog dioksida (kn.održavanje. . troškovi montaže i demontaže. troškovi projektiranja. .poboljšanje energetskih svojstava sustava potrošnje električne energije – rasvjeta.analiza mogućnosti zamjene energenta ili korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju toplinske i/ili električne energije. .poboljšanje energetskih svojstava sustava grijanja prostora.koliki su investicijski troškovi.

a u bilancu ulaze i dodatni ekološki doprinosi. grijanje. dati numeričke podatke o utjecaju na sustav kao. Kod mjera na području potrošnje sanitarne vode. 9 . ali mogu imati bitne financijske uštede. time se smanjuje razdoblje povrata investicije. eventualne utjecaje na druge podsustave. bitno je uzeti u obzir sve relevantne tehničke i financijske parametre. Energetsko i ekonomsko vrednovanje predloženih mjera Nakon identifikacije potencijalnih mjera poboljšanja energetskih svojstava zgrade potrebno je za svaku pojedinu mjeru izraziti energetske uštede. Uštede u energiji treba iskazati odvojeno od investicijskih troškova. ekonomski i ekološki povoljnih mjera poboljšanja energetskih svojstava zgrade. primjerice. te jednostavni period povrata ulaganja uz izračun smanjenja emisija CO2. podatke o povećanju učinkovitosti sustava nakon primjene mjere. godišnjoj količini iskorištene obnovljive energije. Kod opisa mjere i njenog vrednovanja. Ekonomska analiza iskazuje se kroz jednostavni period povrata investicije. treba osim ušteda same vode.2. prikaz ostvarivih ekonomskih i energetskih uštede. smanjenju potrošnje izvora energije (kn/kWh iskorištene energije) i sl. Potonje mjere ne utječu direktno na smanjenje potrošnje energije. troškove eksploatacije i održavanja i sl. osim uštede energije a time i emisija u okoliš. smanjenju toplinskih gubitaka (npr. na način prikladan pojedinoj mjeri. Primjer vrednovanja predloženih mjera prikazan je u tablici 1. dok se kod zahtjevnijih objekata mogu raditi i detaljnije ekonomske analize isplativosti pojedinih mjera. procijeniti troškove ulaganja i izračunati jednostavni period povrata investicije. uštede se mogu prepoznati i u promjeni potrošnje iz višeg u niže tarifno razdoblje. i sl). kWh/m 2 prostora). Također. Kod mjera na području potrošnje električne energije. za svaku opisanu mjeru potrebno je. te smanjenjem vršne angažirane snage i eliminiranjem prekomjerno preuzete jalove energije. uzeti u obzir i smanjenje energije (za pumpanje.3 Vrednovanje predloženih mjera Ovaj dio energetskog pregleda obuhvaća prijedlog energetski. procjenu investicije. U pregledu je potrebno dati elemente za vrednovanje odabranih građevinskih zahvata i termotehničkih sustava.

90 3 Zamjena prozora 2. stambene i nestambene zgrade).000 0. 10 .000 50.000 [kWh/god] energent Procijenjene uštede Procijenjene uštede (y) [kn/god] Jednostavan period povrata x/y [godina] Smanjenje emisije CO2 [tona/god] 220.000 160.30 120.4 Tablica 1 Energetsko i ekonomsko vrednovanje predloženih mjera Ekološko vrednovanje predloženih mjera Dominantan izvor antropogene emisije stakleničkih plinova je izgaranje fosilnih izvora energije u energetskim postrojenjima. S druge strane.000 2.000 670.000 500.000 15.000 5.60 500. kao posljedica izgaranja fosilnih izvora energije u stacionarnim energetskim postrojenjima (npr.60 Ugradnja 4 termostatskih ventila Ugradnja 5 sunčanog sustava za PTV Kombinacija 6 mjera toplinske zaštite UKUPNO 3.kotlovi).500.720.000 60.000 8. Ovisno o mjestu nastanka razlikuju se direktne i indirektne emisije. u slučaju korištenja električne energije i/ili topline iz javnih toplana ili kotlovnica do emisije ne dolazi na lokaciji neposredne potrošnje energije.Procjena Mjere Opis mjere investicije (x) [kn] Toplinska 1 izolacija vanjskog zida Toplinska 2 izolacija stropa prema tavanu 150.30 170. pa je potrebno izračunati indirektnu emisiju koja nastaje pri proizvodnji električne ili toplinske energije [2].000 2. Direktne emisije nastaju na lokaciji neposredne potrošnje energije (npr.

1. U skladu sa završnim izvještajem izrađuje se energetski certifikat zgrade: 1. 4. 3.m (°C) unutarnja projektna temperatura u sezoni grijanja θi (°C) 4. 1. ulica.4 Završni izvještaj o energetskom pregledu Završni izvještaj sadrži sve prethodno navedene elemente energetskog pregleda i specifikaciju potrebnih podataka za izradu energetskog certifikata zgrade. daljinski izvor) izvori energije koji se koriste za grijanje izvori energije koji se koriste za pripremu potrošne tople vode način hlađenja (lokalno. 4. ploština korisne površine zgrade AK (m ) obujam grijanog dijela zgrade Ve (m ) faktor oblika f0 (m ) koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka (po jedinici oplošja grijanog dijela zgrade) HT’ (W/(m K)) godišnja potrebna toplinska energija za grijanje za referentne klimatske podatke.6.4.1. kako je prikazano u tablici 2. odnosno investitora zgrade naziv izvođača radova godina završetka izgradnje 2. 4.2.5. 3. izvještaj mora služiti kao podloga za poslovno odlučivanje ključnim osobama. prisilna bez povrata topline.5. broj stupanj dana grijanja SD (Kd/a) broj dana sezone grijanja Z (d) srednja vanjska temperatura u sezoni grijanja θe.3. vrsta zgrade prema namjeni (prema podjeli iz članka 5. mjesto s poštanskim brojem) ime i prezime vlasnika. način grijanja zgrade (lokalno. 2. 3.OPĆI PODACI O ZGRADI 1.4.2. 2. 4. stavka 2. 2. Q“H.2.4. 1. 4. PODACI O ZGRADI 2.1.5. KLIMATSKI PODACI 3. 2.nd. PODACI O TENIČKIM SUSTAVIMA ZGRADE 4.2. PECZ.1.3. centralno. 1. Također. etažno.3. daljinski izvor) izvori energije koji se koriste za hlađenje vrsta ventilacije (prirodna. etažno.2. kućni broj. prisilna s povratom topline) 11 .ref(kWh/m a) 2 2 -1 3 2 3. centralno. 1.3.4. NN 113/08) lokacija zgrade (katastarska čestica.

dopušteno 2 godišnji toplinski gubici sustava grijanja QH.8.nd u (kWh/a) i (kWh/(m a)) godišnji gubici sustava hlađenja QC. 5.5. vrsta i namjena korištenja sustava s obnovljivim izvorima energije udio obnovljivih izvora energije u potrebnoj toplinskoj energiji za grijanje (%) 5.9. REDOSLIJED PRIORITETNIH MJERA ZA POBOLJŠANJE ENERGETSKIH SVOJSTAVA Tablica 2 Završni izvještaj o energetskom pregledu 12 . QW u (kWh/a) i (kWh/(m a)) godišnji toplinski gubici sustava za zagrijavanje potrošne tople vode. 6. QH.ls u (kWh/a) i [kWh/(m a)] 2 godišnja potrebna toplinska energija QH u (kWh/a) i (kWh/(m a)) godišnja potrebna toplinska energija za hlađenje QC.ls u (kWh/a) i (kWh/(m a)).3. 5.6. djelomične klimatizacije i klimatizacije za stvarne klimatske podatke za definirani profil korištenja QVe u (kWh/a) i (kWh/(m a)) godišnja potrebna energija za rasvjetu za stvarne klimatske podatke za definirani profil korištenja El u (kWh/a) i (kWh/(m a)) 2 godišnja isporučena energija Edel u (kWh/a) i (kWh/(m a)) godišnja primarna energija Eprim u (kWh/a) i (kWh/(m a)) godišnja emisija CO2 za stvarne klimatske podatke u (kg/a) i (kg/(m a)) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5.nd (kWh/a) i (kWh/(m a)).10.7.12. KOEFICIJENTI PROLASKA TOPLINE ZA POJEDINE GRAĐEVNE DIJELOVE ZGRADE Građevni dio U stvarni (W/(m K)) 2 U max 2 (W/(m K)) 7. godišnja potrebna toplinska energija za grijanje. 4.4. 5. 5. ukupno.2. godišnja potrebna energija za ventilaciju u sustavu prisilne ventilacije. QW. specifično.11. PODACI O POTREBNOJ ENERGIJI 5. 5.8.7. 5. 5.1.4.ls u (kWh/a) i (kWh/(m a)) godišnja potrebna toplinska energija za zagrijavanje potrošne tople vode. 5. 5. 5.

Direktiva 2010/31/EU postavlja minimalne zahtjeve za energetska svojstva zgrada [6]: .energetsku certifikaciju zgrada ili dijelova zgrada .obrazovne zgrade 13 .primjenu minimalnih zahtjeva energetske učinkovitosti za: postojeće zgrade. Za potrebe izračuna.3. dijelove zgrade i građevne dijelove pod većom rekonstrukcijom.primjenu minimalnih zahtjeva energetske učinkovitosti za nove zgrade i nove dijelove zgrada .višestambene zgrade . donosi niz ključnih promjena u graditeljstvu. građevne dijelove vanjske ovojnice zgrade koji imaju značajan utjecaj na energetska s vojstva vanjske ovojnice zgrade kada se mijenjaju ili obnavljaju.redovitu inspekciju kotlova i sustava za kondicioniranje zraka u zgradama .poslovne zgrade . koje mogu značajnije doprinositi smanjenju energetske potrošnje u sektoru zgradarstva.obiteljske kuće različitih načina gradnje . kao najvećem pojedinačnom potrošaču energije. kao npr.nacionalne planove za povećanje broja skoro nul-energetskih zgrada . ENERGETSKA CERTIFIKACIJA ZGRADA Uvođenje energetske certifikacije zgrada u hrvatsko zakonodavstvo i podjele zgrada u energetske razrede prema godišnjoj potrebnoj toplinskoj energiji za grijanje. Direktivom 2002/91/EC o energetskim svojstvima zgrada nameće se obveza štednje energije u zgradama EU-a kao i zemljama kandidatima.nezavisni sustav kontrole energetskih certifikata i izvješća. zamjeni ili nadogradnji . tehničke sustave zgrade pri ugradnji. zgrade treba klasificirati u kategorije prema namjeni. Novelacija Direktive 2002/91/EC.uspostavu općeg okvira za metodologiju proračuna energetskih svojstava zgrada i djelova zgrada .: .

energetskog pregleda zgrade .vrjednovanja i/ili završnog ocjenjivanja radnji energetskog pregleda zgrade .hoteli i restorani .integralno planiranje suvremenog energetskog koncepta novih zgrada. Očekuje se da će energetska certifikacija zgrada potaknuti niz novih aktivnosti u graditeljstvu kroz integralan pristup osmišljavanju energetike zgrada kao što su: . S obzirom na razliku elemenata energetskog pregleda za stare i nove zgrade.bolnice . 3.energetska obnova i osuvremenjivanje postojećih zgrada . 14 ..energetski pregledi zgrada .sportski objekti . razlikuje se i postupak energetskog certificiranja. energetski pregled zgrade postaje nezaobilazna metoda utvrđivanja učinkovitosti.ostale vrste zgrada koje troše energiju. Postupak energetskog certificiranja postojeće zgrade sastoji se od: . ali i jaki marketinški instrument s ciljem promocije energetske učinkovitosti. odnosno neučinkovitosti potrošnje energije te podloga za izradu energetskog certifikata zgrade.zgrade veleprodaje i maloprodaje .izrade energetskog certifikata zgrade s prijedlogom mjera za poboljšanje energetskih svojstava zgrade koje su ekonomski opravdane i s izračunatim razdobljem povrata investicije. odnosno klasifikacije i ocjenjivanja zgrada prema potrošnji energije.1 Energetski certifikat Energetski certifikat ili energetska iskaznica jest dokument koji predočuje energetska svojstva zgrade. Uvođenjem energetske certifikacije zgrada u budućnosti.

tablica 3. Pri tome je važno napomenuti da zgrade projektirane u skladu s današnjim propisima uglavnom ulaze u razred energetske potrošnje C. zgrade javne namjene za koje je obvezno javno izlaganje energetskog certifikata. do G razreda zgrade s najvećom potrošnjom toplinske energije za grijanje. izdavanje i važenje. od A+ razreda s najmanjom. energetsko certificiranje novih zgrada. vezano na ispunjenje bitnog zahtjeva uštede energije i toplinske zaštite i ispunjenje energetskih svojstava zgrade. Pravilnik o energetskom certificiranju zgrada propisuje zgrade za koje je potrebno izdati energetski certifikat o energetskim svojstvima zgrade i izuzeća od obveznosti izdavanja energetskog certifikata.određivanja energetskog razreda zgrade i . prodaje ili iznajmljivanja zgrade predoči budućem vlasniku. Temeljem izračuna specifične godišnje potrebne toplinske energije za grijanje zgrada se svrstava u razred energetske potrošnje. energetske razrede zgrada. sadržaj i izgled energetskog certifikata.obveza vlasnika zgrade da prilikom izgradnje. energetsko certificiranje postojećih zgrada koje se prodaju. iznajmljuju ili daju na leasing. Energetskim certificiranjem zgrada uvodi se: .obveza izdavanja i izlaganja energetskog certifikata ne starijeg od 10 godina na jasno vidljivom mjestu.izrade energetskog certifikata s preporukama za korištenje zgrade. za zgrade javne namjene. odnosno potencijalnom kupcu ili najmoprimcu energetski certifikat kojemu rok valjanosti nije duži od deset godina . ukupne korisne površine veće od 1000 m2 koje koriste tijela javne vlasti i zgrade institucija koje pružaju javne usluge velikom broju ljudi (zgrade s velikim prometom ljudi).Postupak energetskog certificiranja nove zgrade sastoji se od: . 15 .

zgrade koje se ne griju ili se griju na temperaturu do +12 °C. u skladu sa svojom namjenom moraju držati otvorenima više od polovice radnog vremena ako nemaju ugrađene zračne zavjese .zgrade koje su po posebnom zakonu upisane u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske i zgrade koje imaju posebnu ambijentalnu vrijednost a kod kojih bi ispunjenje zahtjeva energetske učinkovitosti značilo neprihvatljivu promjenu njihovog karaktera ili njihovog vanjskog izgleda.Energetski razred Specifična godišnja potrebna toplinska energija za grijanje u kWh/(m2a) ≤15 ≤25 ≤50 ≤100 ≤150 ≤200 ≤250 >250 A+ A B C D E F G Tablica 3 Razred energetske potrošnje Energetski certifikat nije potreban za: .postojeće zgrade koje se prodaju ili iznajmljuju bračnom drugu ili članovima uže obitelji . koje imaju uporabnu korisnu površinu manju od 50 m 2 . industrijske zgrade i druge gospodarske zgrade koje se. proizvodne hale.postojeće zgrade koje se prodaju ili se pravo vlasništva prenosi u stečajnom postupku u slučaju prisilne prodaje ili ovrhe .zgrade koje imaju predviđeni vijek uporabe ograničen na dvije godine i manje .privremene zgrade izgrađene u okviru pripremnih radova za potrebe organizacije gradilišta .zgrade namijenjene za održavanje vjerskih obreda . u skladu s predviđenom spomeničkom zaštitom zgrade .radionice. iznajmljuju ili daju na leasing.nove zgrade i postojeće zgrade koje se prodaju.jednostavne građevine utvrđene posebnim propisom . 16 .

a zadnja stranica sadrži detaljan opis propisa. s navedenim iznosom specifične godišnje potrebne toplinske energije za grijanje za referentne klimatske uvjete. podatke o svim ugrađenim tehničkim sustavima u zgradi. te rezultate izračuna energetskih potreba zgrade s navedenim vrijednostima koeficijenata prolaska topline za pojedine građevne dijelove zgrade. Druga stranica sadrži klimatske podatke. Prva (slika 1) sadrži osnovne podatke o zgradi te grafičku skalu energetskih razreda.Energetski certifikat zgrade sadrži ukupno pet stranica. Treća (slika 1) stranica sadrži prijedlog mjera za poboljšanje energetskih svojstava zgrade koje su ekonomski opravdane. Slika 1 Prva i treća stranica energetskog certifikata 17 . normi i proračunskih postupaka za određivanje podataka navedenih u energetskom certifikatu [1]. Četvrta stranica sadrži objašnjenje tehničkih pojmova.

3.2 Cjenik Odluku o najvišim cijenama (slika 2) koštanja provođenja energetskih pregleda i izdavanja energetskih certifikata zgrada donijelo je MZOPUG. Slika 2 Cjenik energetskih pregleda i energetskih certifikata zgrada 18 .

Trenutno u Hrvatskoj ima 112 registriranih ovlaštenih fizičkih te 116 pravnih osoba [7]. Ovlaštenje se daje fizičkoj ili pravnoj osobi koja ispunjava uvjete propisane Pravilnikom o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede i enegetsko cetificiranje zgrada. strojarske ili elektrotehničke struke. OVLAŠTENE OSOBE Osobe koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada moraju imati ovlaštenje ministarstva. građevinske. održavanja. ispitivanja funkcije energetskih sustava u zgradi. Prema procjenama EU potrebno je minimalno 100 stručnjaka na milijun stanovnika za kvalitetnu provedbu energetske certifikacije certifikacije zgrada. najmanje pet godina radnog iskustva u struci na poslovima projektiranja. stručnog nadzora građenja. odnosno ispitivanja građevinskog dijela zgrade vezano na uštedu energije i toplinsku zaštitu. Broj potrebnih ovlaštenih osoba za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada ovisi o stambenom i nestambenom fondu zgrada kao i o brzini uvođenja certifikacije. provođenja energetskih pregleda zgrade. ili ispitivanja funkcije sustava automatskog reguliranja i upravljanja u zgradi. strojarske ili elektrotehničke struke. Ovlaštenje se daje na rok od 3 godine i može se produljiti na isti rok. te uspješno završen Program osposobljavanja.1 Uvjeti i mjerila Uvjet za dobivanje ovlaštenja je najmanje završen prijediplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani prijediplomski i diplomski sveučilišni studij kojim se stječe akademski naziv magistar inženjer arhitektonske. Za Hrvatsku bi to značilo oko 500 ovlaštenih certifikatora. 19 . odnosno završen specijalistički diplomski studij kojim se stječe stručni naziv specijalist građevinske. 4.4.

provođenje energetskih pregleda stambenih i nestambenih zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom . sustavima ventilacije i klimatizacije s povratom topline i ograničenjem buke te dodatnom obradom zraka .energetsko certificiranje stambenih i nestambenih zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom . s centralnom pripremom potrošne tople vode. centralnim rashladnim sustavima. sustavima ventilacije bez povrata topline i ograničenjem buke u ventilacijskim sustavima bez dodatne obrade zraka. ventilacijski uređaji s reguliranim grijanjem i hlađenjem zraka i klima uređaji.stambene ili nestambene zgrade s postrojenjima s centralnim izvorima topline za grijanje i/ili hlađenje zgrade. 20 .provođenje energetskih pregleda stambenih i nestambenih zgrada sa složenim tehničkim sustavom. uključujući i pripadajuće rashladne uređaje i druge zgrade koje nisu navedene kao jednostavni tehnički sustavi. Zgrade sa složenim tehničkim sustavom su: .zgrade s pojedinačnim i centralnim izvorima topline za grijanje bez posebnih sustava za povrat topline.Ovlaštenje se izdaje za: . hlađenja.zgrade sa složenim sustavima za grijanje i hlađenje s korištenjem alternativnih sustava opskrbe energijom. centrale za daljinsko zagrijavanje i hlađenje.stambene ili nestambene zgrade bez sustava grijanja. rashladna postrojenja. sa sustavima za mjerenje i razdiobu toplinske i rashladne energije. s razdiobom toplinske energije i s centralnim ili individualnim sustavima za pripremu potrošne tople vode bez korištenja alternativnih sustava te pojedinačnim rashladnim uređajima. Zgrade s jednostavnim tehničkim sustavom definirane su kao: . ventilacije te s individualnim sustavima pripreme potrošne tople vode .energetsko certificiranje stambenih i nestambenih zgrada sa složenim tehničkim sustavom .

Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (Zagreb.U praksi se pokazalo da se najbolji rezultati kod energetskih pregleda postižu integralnim radom stručnjaka tri različite struke.Tehnički fakultet sveučilišta u Rijeci (Rijeka. Vukovarska 58) . Savska cesta 163) . instituti i strukovne organizacije koje imaju suglasnost Ministarstva za obavljanje tih poslova. veleučilišta.Veleučilište u Slavonskom Brodu (Slavonski Brod.Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu (Zagreb. stojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu (Split. sastoji se od Modula 1 i Modula 2.Društvo građevinskih inženjera Zagreb (Zagreb.o. U Hrvatskoj je trenutno (travanj 2011. Zagreb (Avenija Večeslava Holjevca 20) . 4. a smjernice za poboljšanje energetskih svojstava se integralno planiraju i predlažu u završnom izvješću energetskog pregleda.o. te periodičkog stručnog usavršavanja.Energetski insitiut Hrvoje Požar (Zagreb. Lučića 5) .) devet ovlaštenih institucija koje provode tečajeve prema Programu izobrazbe: . Program izobrazbe za stručno osposobljavanje i obvezno usavršavanje osoba koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada. Ulica grada Vukovara 271) . Berislavićeva 6) . Ruđera Boškovića bb) 21 .Hrvatska komora inženjera strojarstva (Zagreb. Dr. pri čemu svaka struka detaljno analizira svoje područje struke.2 Stručno osposobljavanje Stručno osposobljavanje i obvezno usavršavanje osoba koje provode energetske preglede i/ili energetsko cetificiranje zgrada provode sveučilišta.Fakultet elektrotehnike. Mile Budaka 1) . Sve ovlaštene osobe dužne su se redovito stručno usavršavati.Brodarki institut d.. Kačićeva 26) .

fizičke osobe koje se ovlašćuju za provođenje energetskih pregleda zgrada sa složenim tehničkim sustavom u dijelu koji se odnosi na strojarski dio tehničkog 22 .Osnove energetike i fizike zgrade . Modul 2 Modul 2 smiju pohađati osobe koje su prethodno uspješno završile Modul 1: . u smislu racionalne uporabe energije i toplinske zaštite .Tehnička regulativa .osobe zaposlene u pravnoj osobi koja se ovlašćuje za provođenje energetskih pregleda i/ili energetsko certificiranje zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada .Osnove zgradarstva i izvedbe zgrada .Energetsko certificiranje u Hrvatskoj .Izrada izvješća. u smislu racionalne uporabe energije i toplinske zaštite.fizičke osobe koje se ovlašćuju za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom . iznalaženje fizikalnih energetskih vrijednosti i primjena računalnog programa .Modul 1 Modul 1 pohađaju: .Priprema podataka.osobe zaposlene u pravnoj osobi koja se ovlašćuje za provođenje energetskih pregleda zgrada sa složenim tehničkim sustavom u dijelu koji se odnosi na građevinske karakteristike zgrade.osobe koje u svojstvu imenovane osobe u ovlaštenoj pravnoj osobi potpisuju izvješća o energetskim pregledima i energetske certifikate zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom .Sustavi grijanja .fizičke osobe koje se ovlašćuju za provođenje energetskih pregleda zgrada sa složenim tehničkim sustavom u dijelu koji se odnosi na građevinske karakteristike zgrade. Područja koja obuhvaća Program izobrazbe – Modul1 su: .

Nakon završenog Programa izobrazbe ovlaštene osobe dužne su pohađati Program usavršavanja koji obuhvaća sljedeća područja: . elektrotehnički dio tehničkog sustava.Priprema podataka.osobe koje u svojstvu imenovane osobe u ovlaštenoj pravnoj osobi potpisuju energetske certifikate zgrada sa složenim tehničkim sustavom i izvješća o provedenim energetskim pregledima koji se odnose na strojarski dio tehničkog sustava.Sustavi grijanja.osobe koje će provoditi energetske preglede zgrada u dijelu koji se odnosi na strojarski dio tehničkog sustava zgrade. iznalaženje fizikalnih energetskih vrijednosti i primjena računalnog programa . odnosno na sustave automatskog reguliranja i upravljanja tehničkog sustava zgrada sa složenim tehničkim sustavom.Izrada izvješća.Izvješća o energetskom certificiranju . 23 .Stručno usavršavanje. zaposlene u punom radnom vremenu i na neodređeno radno vrijeme u pravnoj osobi koja se ovlašćuje za provođenje za provođenje energetskih pregleda.Iskustva iz provedenih nadzora nad radom ovlaštenih osoba .Tehnička regulativa . odnosno za provođenje energetskog certificiranje zgrada sa složenim tehničkim sustavom . hlađenja i ventilacije . odnosno na sustave automatskog reguliranja i upravljanja tehničkog sustava zgrade . Područja koja obuhvaća Program izobrazbe – Modul 2 su: . odnosno na sustave automatskog reguliranja i upravljanja tehničkog sustava zgrade.sustava zgrade. elektrotehnički dio tehničkog sustava zgrade. elektrotehnički dio tehničkog sustava zgrade.Promjena građevno-tehničke regulative .

osim podataka o energetskim svojstvima zgrade. kao i potreba multidisciplinarnih znanja stučnjaka. 24 . smatram da realno je očekivati sve veći broj stručnjaka i slobodnih radnih mjesta u tom području. točnije 20% povećanju energetske učinkovitosti do 2020. ne samo kao smanjenje potreba za energijom nego i povećanjem ugodnosti življenja u zgradama koje imaju enegretski certifikat višeg razreda. Smatram da ovaj rad predstavlja komprimiratni prikaz problematike energetskog certificirnanja zgrada kroz koji se može vidjeti složenost samog postupka energetskog certificiranja. U prilog tome ide i zakonom obavezna energetska certifikacija svih novih zgrada.5. godine. razlika između energetskog certifikata postojećh i novih zgrada te uvjeti dobivanja ovlaštenja za provođenje energetske certifikacije zgrada. predstavlja marketinški instrument za promicanje energetske učinkovitosti koji pridonosi ostvarenju jednom od ciljeva Europske unuje. Kroz poglavlja uviđa se i važnost energetskog certificiranja. Također. ZAKLJUČAK U ovom seminarskom radu prikazani su svi glavni elementi energetskog certificiranja zgrada. može se zaključiti da energetsko certificiranje. odnosno energetski certifikat. S obzirom da je energetska cetrifikacija relativno novo zanimanje u Hrvatskoj.

Vladimir Soldo.sc.dr. D. dr. prof.sc. [4] mr.sc. [5] [6] http://www. prof. S. Boris Sučić.hr/doc/Graditeljstvo/Registar_certifikatora.aspx?id=8413. LITERATURA [1] Prof. Mladen Andrassy. prof. V. FER. doc. Zagreb travanj 2011. doc. [2] Metodologija provođenja energetskog pregleda zgrada. dr.6. Vlasta Zanki. B.dr.dr. Urednica: dr.dr. Priručnik za energetsko certificiranje zgrada.sc. Bukarica.dr. Priručnik za energetske savjenike. Ivanka Boras.sc.mzopu. lipanj 2009. Soldo. doc. MZOPUG. Hrs Borković. Nakladnik: Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP).sc.sc. (Official Journal L 153.sc.dr. Ž. Nakladnik: Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) u Hrvatskoj. Zanki. Željka Hrs Borković. 2010. prof.sc.mzopu. prof. Sučić.sc.hr/default. [3] mr. 25 . Directive 2010/31/EU of the European parliament and of the council of 19 may 2010 on the energy performance of buildings (recast). dr. Srećko Švaić. Dović.sc. Vlasta Zanki.dr.dr. predavanje iz kolegija Mjerenje i analiza potrošnje energije: Energetski pregled. Urednici: prof. dr.sc. Dražen Lončar.dr. mr.dr. travanj 2011. V. Damir Dović.sc. dr. 18/06/2010) [7] http://www. B. mr.sc.sc. Branimir Pavković.sc.sc. 7.sc. Kristian Lenić.sc. Zagreb 2008. Švaić. travanj 2011.sc. V. Branimir Pavković. Energetski institut Hrvoje Požar. Igor Balen.htm. Suĉić.

energetski pregled. kao sastavni dio energetske certifikacije zgrada. prostornog uređenja i graditeljstva kao i prethodno uspješno završen Program osposobljavanja. odnosno energetsku certifikaciju zgrada moraju imati ovlaštenje Ministarstva zaštite okoliša. složenosti tehničkih sustava zgrade kao i namjeni zgrade. Samim time. Pravne i fizičke osobe koje obavljaju energetske preglede. što znači da svaka nova zgrada mora na vidiljivom mjestu imati dokument koji sadrži podatke o energetskim svojstvima zgrade. također je različit. SAŽETAK Energetska certifikacija svih novih zgrada postala je zakonom obavezna.7. 26 . Postupak energetskog certificiranja različit je za postojeće i nove zgrade. Prema specifičnoj godišnjoj potrebi za toplinskom energijom za grijanje. Modul 1 i Modul 2. zgrada se svrstava u razred energetske potrošnje od A+ do G. energetski pregled razlikuje se i prema opsegu. Osim prema starosti zgrade.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful