SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA

DIPLOMSKI SEMINARSKI RAD

ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA
Josip Markežić

Mentor: Prof. dr. sc. Nenad Debrecin

Zagreb, lipanj 2011.

SADRŽAJ

1. 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 3. 3.1 3.2 4. 4.1 4.2 5. 6. 7.

UVOD.................................................................................................................. 4 ENERGETSKI PREGLED [1,2] ........................................................................... 5 Analiza energetskih svojstava zgrade ............................................................. 7 Analiza i izbor mogućih mjera poboljšanja energetskih svojstava zgrade ....... 8 Vrednovanje predloženih mjera ....................................................................... 9 Završni izvještaj o energetskom pregledu ..................................................... 11 ENERGETSKA CERTIFIKACIJA ZGRADA ...................................................... 13 Energetski certifikat ....................................................................................... 14 Cjenik ............................................................................................................ 18 OVLAŠTENE OSOBE ....................................................................................... 19 Uvjeti i mjerila ................................................................................................ 19 Stručno osposobljavanje ............................................................................... 21 ZAKLJUČAK ..................................................................................................... 24 LITERATURA .................................................................................................... 25 SAŽETAK .......................................................................................................... 26

2

....... 12 Tablica 3 Razred energetske potrošnje .................................................... 17 Slika 2 Cjenik energetskih pregleda i energetskih certifikata zgrada ................... 16 POPIS SLIKA Slika 1 Prva i treća stranica energetskog certifikata .......POPIS TABLICA Tablica 1 Energetsko i ekonomsko vrednovanje predloženih mjera ........ 10 Tablica 2 Završni izvještaj o energetskom pregledu .... 18 3 .......................................................................................................................

iznajmljuje ili daje u leasing također ističe važnost energetskog certificiranja zgrada. UVOD U cilju smanjenja potrošnje električne energije i očuvanja okoliša sve se više ulaže u mjere energetske učinkovitosti. koje s udjelom od 40% neposredne potrošnje energije predstavlja najveći potencijal za ostvarivanje ušteda. Kao potvrda korištenja mjera energetske učinkovitosti može se smatrati izdavanje energetskog certifikata.1. 4 . Najveći potrošač energije u Republici Hrvatskoj je zgradarstvo. Prvi korak prema smanjenju potrošnje energije u zgradama je provedba energetskih pregleda kojima se utvrđuje postojeće stanje i daje prijedlog mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti. čime se stvara podloga za energetsko certificiranje zgrada. prema podacima iz Direktive 2010/31/EU. Zakonom je uvedena obaveza izdavanja energetskog certifikata za svaku novo izgrađenu zgradu ili već postojeću zgradu koja se prodaje. Energetski certifikat opisuje potrebu zgrade za energijom te pruža informacije vlasnicima i korisnicima zgrade o energetskom stanju i preporukama za korištenje zgrade. Uspostavom obvezne energetske certifikacije zgrada javlja se potreba za većim brojem stručnog kadra osposobljenog za energetsko savjetovanje i energetski menadžment u zgradama.

prostornog uređenja i graditeljstva u suradnji s energetskim institutom Hrvoje Požar izdalo je u lipnju 2009. složenosti tehničkih sustava zgrade o energetski pregled zgrade s jednostavnim tehničkim sustavom o energetski pregled zgrade sa složenim tehničkim sustavom 4.2. Ministarstvo zaštite okoliša. Kako bi se izbjegle različite verzije energetskih pregleda koje se kasnije ne bi mogle uspoređivati. energetski pregled opisuje se kao analiza kako se u nekom postrojenju. metodologiju provođenja energetskog pregleda zgrade. opsegu i detaljnosti provedenog istraživanja o preliminarni o detaljni 2. 5 . U praksi on predstavlja dokumentirani postupak koji se provodi u cilju utvrđivanja energetskih svojstava zgrade i stupnja ispunjenosti tih svojstava u odnosu na referentne vrijednosti i sadrži prijedlog mjera za poboljšanje energetskih svojstava zgrade koje su ekonomski opravdane. namjeni zgrade i karakteristikama potrošnje energije o stambene zgrade o nestambene zgrade Za izdavanje energetskog certifikata potrebno je provesti detaljan energetski pregled zgrade.2] Po definiciji. a provodi ga ovlaštena osoba Energetski pregledi dijele se prema: 1. ENERGETSKI PREGLED [1. starosti zgrade o energetski pregledi novih zgrada o energetski pregledi starih zgrada 3. koliko i kako se plaća za potrošnju istih te što se treba učiniti da se smanji potrošnja uz očuvanje iste razine ugodnosti. komercijalnoj ili javnoj ustanovi koristi energija i voda.

završni izvještaj o energetskom pregledu s iskazom podataka za izradu energetskog certifikata Za potrebe energetskog certificiranja energetskim pregledom se analiziraju svi tehnički sustavi zgrade. S obzirom na podjelu prema starosti zgrade osnovni elementi energetskog pregleda postojećih zgrada za potrebe energetskog certificiranja su: . dok se ostale energetske potrebe unose samo opcionalno [2]. hlađenje. ekonomsko i ekološko vrednovanje predloženih mjera . 2. te se izračunavaju energetske potrebe za grijanje i potrošnu toplu vodu prema stvarnim klimatskim podacima. 6 .analiza i izbor mogućih mjera poboljšanja energetskih svojstava zgrade . koje se za sada obavezno unose u energetski certifikat.analiza energetskih svojstava zgrade i karakteristika upravljanja potrošnjom i troškovima energije – prema podacima iz projektne dokumentacije i uvidom u izvedeno stanje .energetsko.završni izvještaj o energetskom pregledu s preporukama i redoslijedom prioritetnih mjera dok su osnovni elementi energetskog pregleda novih zgrada: . analiza stanja i mogućnosti primjene mjera poboljšanja energetskih svojstava zgrade i povećanja energetske učinkovitosti obzirom na: o građevinske karakteristike u smislu toplinske zaštite o energetska svojstva sustava za klimatizaciju.analiza energetskih svojstava zgrade i karakteristika upravljanja potrošnjom i troškovima energije .Dvije su osnovne svrhe energetskog pregleda: 1. ventilaciju i rasvjetu o zastupljenost i energetska svojstva pojedinih grupa trošila o strukturu upravljanja zgradom te pristup korisnika energetskoj problematici. grijanje. osnovni alat u određivanju razreda potrošnje energije u energetskoj certifikaciji zgrada.

analizu energetskih svojstava sustava za proizvodnju toplinske i električne energije iz obnovljivih izvora energije (ukoliko takvi postoje na lokaciji). . Ukoliko postoji opravdana sumnja u točnost ulaznih podataka potrebnih za izračun energetskih svojstava vanjske ovojnice i tehničkih sustava. prema stvarnim klimatskim podacima. . u skladu s HRN EN 13790. . Analiza energetskih svojstava zgrade obuhvaća: . hlađenja. . grijanja.analizu energetskih svojstava sustava potrošnje električne energije – elektroinstalacije. .u sustavima klimatizacije. . .). . te mjerenje zrakopropusnosti (Blower Door Test). mogu se provoditi potrebna mjerenja: .kratki opis karakteristika upravljanja potrošnjom i troškovima energije.analizu sustava regulacije i upravljanja.elektroenergetskih parametara potrošnje električne energije – po trošilima ili podsustavima.1 Analiza energetskih svojstava zgrade Cilj ove analize je prikupljanje potrebnih ulaznih podataka za izračun potrebne toplinske energije za grijanje i potrošnu toplu vodu.analizu energetskih svojstava sustava ventilacije i klimatizacije. praonica i dr.analizu toplinskih karakteristika vanjske ovojnice zgrade.analizu energetskih svojstava sustava pripreme potrošne tople vode. . . odgovorne osobe.izračun potrebne toplinske energije za grijanje i potrošnu toplu vodu. 7 . financiranje troškova za energiju. kako bi se proračunati podaci mogli unijeti u energetski certifikat i izračunati potrebna toplinska energija za referentnu klimu.obilazak terena i prikupljanje potrebnih podataka.analizu energetskih svojstava specifičnih podsustava (kuhinja.2. uređaji i ostala trošila. .analizu energetskih svojstava sustava hlađenja prostora. . sustav odlučivanja o investicijama u održavanje zgrade.analizu energetskih svojstava sustava grijanja prostora. mjerenje toplinskog otpora.toplinskih gubitaka kroz vanjsku ovojnicu korištenjem infracrvene termografije. . ventilacije. rasvjeta.

potrebne procjene i izračuni ušteda za odabrane mjere.troškovi puštanja u pogon. tCO2). . .poboljšanje toplinskih karakteristika vanjske ovojnice. vijek trajanja i potrebne dozvole (procjene). .2. .[2]: .poboljšanje energetskih svojstava sustava grijanja prostora. troškovi montaže i demontaže. Provedena analiza svake predložene mjere mora dati sljedeće odgovore: .poboljšanje energetskih svojstava sustava potrošnje električne energije – rasvjeta. kWh.koje su godišnje uštede energije i smanjenje emisije ugljičnog dioksida (kn. uređaji i ostala trošila.održavanje.poboljšanje energetskih svojstava sustava hlađenja prostora. .2 Analiza i izbor mogućih mjera poboljšanja energetskih svojstava zgrade Mogućnosti poboljšanja energetskih svojstava zgrade možemo podijeliti u dvije skupine [1]. .poboljšanje sustava regulacije i upravljanja. .mjere uz male troškove i brzi povrat investicije . .poboljšanje energetskih svojstava sustava ventilacije i klimatizacije.poboljšanje sustava opskrbe vodom i potrošnje (opcionalno).analiza mogućnosti zamjene energenta ili korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju toplinske i/ili električne energije. troškovi projektiranja. .mjere uz veće troškove i dulji povrat investicije Analiza mogućih mjera poboljšanja energetskih svojstava i povećanja energetske učinkovitosti obavezno uključuje: . .poboljšanje energetskih svojstava sustava pripreme potrošne tople vode.specifikaciju opreme i radova. .koliki su investicijski troškovi. .poboljšanje energetskih svojstava specifičnih podsustava. .koliki je period povrata investicije. . . 8 .

treba osim ušteda same vode. ali mogu imati bitne financijske uštede. godišnjoj količini iskorištene obnovljive energije. Kod mjera na području potrošnje električne energije. na način prikladan pojedinoj mjeri. Također. U pregledu je potrebno dati elemente za vrednovanje odabranih građevinskih zahvata i termotehničkih sustava. uzeti u obzir i smanjenje energije (za pumpanje.3 Vrednovanje predloženih mjera Ovaj dio energetskog pregleda obuhvaća prijedlog energetski. troškove eksploatacije i održavanja i sl. Primjer vrednovanja predloženih mjera prikazan je u tablici 1. podatke o povećanju učinkovitosti sustava nakon primjene mjere. 9 . za svaku opisanu mjeru potrebno je. Ekonomska analiza iskazuje se kroz jednostavni period povrata investicije. smanjenju potrošnje izvora energije (kn/kWh iskorištene energije) i sl. ekonomski i ekološki povoljnih mjera poboljšanja energetskih svojstava zgrade. a u bilancu ulaze i dodatni ekološki doprinosi. Energetsko i ekonomsko vrednovanje predloženih mjera Nakon identifikacije potencijalnih mjera poboljšanja energetskih svojstava zgrade potrebno je za svaku pojedinu mjeru izraziti energetske uštede. dok se kod zahtjevnijih objekata mogu raditi i detaljnije ekonomske analize isplativosti pojedinih mjera. Kod opisa mjere i njenog vrednovanja. time se smanjuje razdoblje povrata investicije. uštede se mogu prepoznati i u promjeni potrošnje iz višeg u niže tarifno razdoblje. procjenu investicije. bitno je uzeti u obzir sve relevantne tehničke i financijske parametre. Uštede u energiji treba iskazati odvojeno od investicijskih troškova. te jednostavni period povrata ulaganja uz izračun smanjenja emisija CO2. i sl). procijeniti troškove ulaganja i izračunati jednostavni period povrata investicije. prikaz ostvarivih ekonomskih i energetskih uštede. primjerice. Kod mjera na području potrošnje sanitarne vode. osim uštede energije a time i emisija u okoliš. te smanjenjem vršne angažirane snage i eliminiranjem prekomjerno preuzete jalove energije.2. eventualne utjecaje na druge podsustave. grijanje. dati numeričke podatke o utjecaju na sustav kao. kWh/m 2 prostora). Potonje mjere ne utječu direktno na smanjenje potrošnje energije. smanjenju toplinskih gubitaka (npr.

000 500.000 15. kao posljedica izgaranja fosilnih izvora energije u stacionarnim energetskim postrojenjima (npr.30 120.60 500.000 670.720.60 Ugradnja 4 termostatskih ventila Ugradnja 5 sunčanog sustava za PTV Kombinacija 6 mjera toplinske zaštite UKUPNO 3.000 5. pa je potrebno izračunati indirektnu emisiju koja nastaje pri proizvodnji električne ili toplinske energije [2].4 Tablica 1 Energetsko i ekonomsko vrednovanje predloženih mjera Ekološko vrednovanje predloženih mjera Dominantan izvor antropogene emisije stakleničkih plinova je izgaranje fosilnih izvora energije u energetskim postrojenjima.000 8.000 2.000 160.000 60. Direktne emisije nastaju na lokaciji neposredne potrošnje energije (npr.000 2.000 [kWh/god] energent Procijenjene uštede Procijenjene uštede (y) [kn/god] Jednostavan period povrata x/y [godina] Smanjenje emisije CO2 [tona/god] 220. S druge strane.000 50. u slučaju korištenja električne energije i/ili topline iz javnih toplana ili kotlovnica do emisije ne dolazi na lokaciji neposredne potrošnje energije. Ovisno o mjestu nastanka razlikuju se direktne i indirektne emisije.Procjena Mjere Opis mjere investicije (x) [kn] Toplinska 1 izolacija vanjskog zida Toplinska 2 izolacija stropa prema tavanu 150.000 0.kotlovi).30 170. 10 .500. stambene i nestambene zgrade).90 3 Zamjena prozora 2.

2.nd. prisilna s povratom topline) 11 . mjesto s poštanskim brojem) ime i prezime vlasnika. centralno. 1. 3. kućni broj. odnosno investitora zgrade naziv izvođača radova godina završetka izgradnje 2. 1. KLIMATSKI PODACI 3. NN 113/08) lokacija zgrade (katastarska čestica. kako je prikazano u tablici 2.3.m (°C) unutarnja projektna temperatura u sezoni grijanja θi (°C) 4. 2. ulica. 3. vrsta zgrade prema namjeni (prema podjeli iz članka 5.4.1. PODACI O ZGRADI 2. PECZ. daljinski izvor) izvori energije koji se koriste za grijanje izvori energije koji se koriste za pripremu potrošne tople vode način hlađenja (lokalno.4. ploština korisne površine zgrade AK (m ) obujam grijanog dijela zgrade Ve (m ) faktor oblika f0 (m ) koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka (po jedinici oplošja grijanog dijela zgrade) HT’ (W/(m K)) godišnja potrebna toplinska energija za grijanje za referentne klimatske podatke. 4. 4.2.1. U skladu sa završnim izvještajem izrađuje se energetski certifikat zgrade: 1. 1. stavka 2. 4.5.1.6.1.OPĆI PODACI O ZGRADI 1.3. 1.4. 4.4 Završni izvještaj o energetskom pregledu Završni izvještaj sadrži sve prethodno navedene elemente energetskog pregleda i specifikaciju potrebnih podataka za izradu energetskog certifikata zgrade.4. 3. Također.2.3. etažno. 2. daljinski izvor) izvori energije koji se koriste za hlađenje vrsta ventilacije (prirodna. 2.3. 4.5. Q“H. izvještaj mora služiti kao podloga za poslovno odlučivanje ključnim osobama. etažno. prisilna bez povrata topline.ref(kWh/m a) 2 2 -1 3 2 3.2.2. centralno. broj stupanj dana grijanja SD (Kd/a) broj dana sezone grijanja Z (d) srednja vanjska temperatura u sezoni grijanja θe.5. način grijanja zgrade (lokalno. 2. PODACI O TENIČKIM SUSTAVIMA ZGRADE 4.

5.nd u (kWh/a) i (kWh/(m a)) godišnji gubici sustava hlađenja QC. 5.nd (kWh/a) i (kWh/(m a)). REDOSLIJED PRIORITETNIH MJERA ZA POBOLJŠANJE ENERGETSKIH SVOJSTAVA Tablica 2 Završni izvještaj o energetskom pregledu 12 . 5. dopušteno 2 godišnji toplinski gubici sustava grijanja QH.7. ukupno.4. 5. 5. QW u (kWh/a) i (kWh/(m a)) godišnji toplinski gubici sustava za zagrijavanje potrošne tople vode. 5.2.ls u (kWh/a) i (kWh/(m a)) godišnja potrebna toplinska energija za zagrijavanje potrošne tople vode. 5.9. 5.1. djelomične klimatizacije i klimatizacije za stvarne klimatske podatke za definirani profil korištenja QVe u (kWh/a) i (kWh/(m a)) godišnja potrebna energija za rasvjetu za stvarne klimatske podatke za definirani profil korištenja El u (kWh/a) i (kWh/(m a)) 2 godišnja isporučena energija Edel u (kWh/a) i (kWh/(m a)) godišnja primarna energija Eprim u (kWh/a) i (kWh/(m a)) godišnja emisija CO2 za stvarne klimatske podatke u (kg/a) i (kg/(m a)) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5.10.7. vrsta i namjena korištenja sustava s obnovljivim izvorima energije udio obnovljivih izvora energije u potrebnoj toplinskoj energiji za grijanje (%) 5.8.8. 5. QW. godišnja potrebna toplinska energija za grijanje. 4. 6. QH.ls u (kWh/a) i [kWh/(m a)] 2 godišnja potrebna toplinska energija QH u (kWh/a) i (kWh/(m a)) godišnja potrebna toplinska energija za hlađenje QC. KOEFICIJENTI PROLASKA TOPLINE ZA POJEDINE GRAĐEVNE DIJELOVE ZGRADE Građevni dio U stvarni (W/(m K)) 2 U max 2 (W/(m K)) 7. specifično. godišnja potrebna energija za ventilaciju u sustavu prisilne ventilacije.4.3. 5.11.ls u (kWh/a) i (kWh/(m a)).12. PODACI O POTREBNOJ ENERGIJI 5.5.6.

zgrade treba klasificirati u kategorije prema namjeni. građevne dijelove vanjske ovojnice zgrade koji imaju značajan utjecaj na energetska s vojstva vanjske ovojnice zgrade kada se mijenjaju ili obnavljaju. Za potrebe izračuna.nacionalne planove za povećanje broja skoro nul-energetskih zgrada .obiteljske kuće različitih načina gradnje . koje mogu značajnije doprinositi smanjenju energetske potrošnje u sektoru zgradarstva.redovitu inspekciju kotlova i sustava za kondicioniranje zraka u zgradama . dijelove zgrade i građevne dijelove pod većom rekonstrukcijom. ENERGETSKA CERTIFIKACIJA ZGRADA Uvođenje energetske certifikacije zgrada u hrvatsko zakonodavstvo i podjele zgrada u energetske razrede prema godišnjoj potrebnoj toplinskoj energiji za grijanje.poslovne zgrade .: . tehničke sustave zgrade pri ugradnji. Direktiva 2010/31/EU postavlja minimalne zahtjeve za energetska svojstva zgrada [6]: . Direktivom 2002/91/EC o energetskim svojstvima zgrada nameće se obveza štednje energije u zgradama EU-a kao i zemljama kandidatima. zamjeni ili nadogradnji .obrazovne zgrade 13 . Novelacija Direktive 2002/91/EC.primjenu minimalnih zahtjeva energetske učinkovitosti za nove zgrade i nove dijelove zgrada . kao najvećem pojedinačnom potrošaču energije. kao npr. donosi niz ključnih promjena u graditeljstvu.energetsku certifikaciju zgrada ili dijelova zgrada .nezavisni sustav kontrole energetskih certifikata i izvješća.višestambene zgrade .3.primjenu minimalnih zahtjeva energetske učinkovitosti za: postojeće zgrade.uspostavu općeg okvira za metodologiju proračuna energetskih svojstava zgrada i djelova zgrada .

energetskog pregleda zgrade . S obzirom na razliku elemenata energetskog pregleda za stare i nove zgrade.integralno planiranje suvremenog energetskog koncepta novih zgrada. Uvođenjem energetske certifikacije zgrada u budućnosti. energetski pregled zgrade postaje nezaobilazna metoda utvrđivanja učinkovitosti.energetski pregledi zgrada ..zgrade veleprodaje i maloprodaje . odnosno neučinkovitosti potrošnje energije te podloga za izradu energetskog certifikata zgrade.energetska obnova i osuvremenjivanje postojećih zgrada .sportski objekti .vrjednovanja i/ili završnog ocjenjivanja radnji energetskog pregleda zgrade . razlikuje se i postupak energetskog certificiranja.hoteli i restorani . 14 .1 Energetski certifikat Energetski certifikat ili energetska iskaznica jest dokument koji predočuje energetska svojstva zgrade. Očekuje se da će energetska certifikacija zgrada potaknuti niz novih aktivnosti u graditeljstvu kroz integralan pristup osmišljavanju energetike zgrada kao što su: .bolnice . 3.izrade energetskog certifikata zgrade s prijedlogom mjera za poboljšanje energetskih svojstava zgrade koje su ekonomski opravdane i s izračunatim razdobljem povrata investicije. odnosno klasifikacije i ocjenjivanja zgrada prema potrošnji energije. ali i jaki marketinški instrument s ciljem promocije energetske učinkovitosti.ostale vrste zgrada koje troše energiju. Postupak energetskog certificiranja postojeće zgrade sastoji se od: .

za zgrade javne namjene. energetsko certificiranje novih zgrada.obveza izdavanja i izlaganja energetskog certifikata ne starijeg od 10 godina na jasno vidljivom mjestu. Pri tome je važno napomenuti da zgrade projektirane u skladu s današnjim propisima uglavnom ulaze u razred energetske potrošnje C. prodaje ili iznajmljivanja zgrade predoči budućem vlasniku. ukupne korisne površine veće od 1000 m2 koje koriste tijela javne vlasti i zgrade institucija koje pružaju javne usluge velikom broju ljudi (zgrade s velikim prometom ljudi). sadržaj i izgled energetskog certifikata. iznajmljuju ili daju na leasing. tablica 3. do G razreda zgrade s najvećom potrošnjom toplinske energije za grijanje. 15 .obveza vlasnika zgrade da prilikom izgradnje. izdavanje i važenje. Temeljem izračuna specifične godišnje potrebne toplinske energije za grijanje zgrada se svrstava u razred energetske potrošnje.Postupak energetskog certificiranja nove zgrade sastoji se od: . odnosno potencijalnom kupcu ili najmoprimcu energetski certifikat kojemu rok valjanosti nije duži od deset godina .izrade energetskog certifikata s preporukama za korištenje zgrade. zgrade javne namjene za koje je obvezno javno izlaganje energetskog certifikata. od A+ razreda s najmanjom. Pravilnik o energetskom certificiranju zgrada propisuje zgrade za koje je potrebno izdati energetski certifikat o energetskim svojstvima zgrade i izuzeća od obveznosti izdavanja energetskog certifikata. energetsko certificiranje postojećih zgrada koje se prodaju.određivanja energetskog razreda zgrade i . energetske razrede zgrada. Energetskim certificiranjem zgrada uvodi se: . vezano na ispunjenje bitnog zahtjeva uštede energije i toplinske zaštite i ispunjenje energetskih svojstava zgrade.

industrijske zgrade i druge gospodarske zgrade koje se. proizvodne hale.postojeće zgrade koje se prodaju ili iznajmljuju bračnom drugu ili članovima uže obitelji .zgrade koje su po posebnom zakonu upisane u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske i zgrade koje imaju posebnu ambijentalnu vrijednost a kod kojih bi ispunjenje zahtjeva energetske učinkovitosti značilo neprihvatljivu promjenu njihovog karaktera ili njihovog vanjskog izgleda. koje imaju uporabnu korisnu površinu manju od 50 m 2 .zgrade koje se ne griju ili se griju na temperaturu do +12 °C.zgrade namijenjene za održavanje vjerskih obreda .radionice.jednostavne građevine utvrđene posebnim propisom . u skladu sa svojom namjenom moraju držati otvorenima više od polovice radnog vremena ako nemaju ugrađene zračne zavjese .zgrade koje imaju predviđeni vijek uporabe ograničen na dvije godine i manje .postojeće zgrade koje se prodaju ili se pravo vlasništva prenosi u stečajnom postupku u slučaju prisilne prodaje ili ovrhe .privremene zgrade izgrađene u okviru pripremnih radova za potrebe organizacije gradilišta . iznajmljuju ili daju na leasing.nove zgrade i postojeće zgrade koje se prodaju.Energetski razred Specifična godišnja potrebna toplinska energija za grijanje u kWh/(m2a) ≤15 ≤25 ≤50 ≤100 ≤150 ≤200 ≤250 >250 A+ A B C D E F G Tablica 3 Razred energetske potrošnje Energetski certifikat nije potreban za: . 16 . u skladu s predviđenom spomeničkom zaštitom zgrade .

podatke o svim ugrađenim tehničkim sustavima u zgradi. Prva (slika 1) sadrži osnovne podatke o zgradi te grafičku skalu energetskih razreda. normi i proračunskih postupaka za određivanje podataka navedenih u energetskom certifikatu [1].Energetski certifikat zgrade sadrži ukupno pet stranica. Druga stranica sadrži klimatske podatke. Treća (slika 1) stranica sadrži prijedlog mjera za poboljšanje energetskih svojstava zgrade koje su ekonomski opravdane. s navedenim iznosom specifične godišnje potrebne toplinske energije za grijanje za referentne klimatske uvjete. Slika 1 Prva i treća stranica energetskog certifikata 17 . te rezultate izračuna energetskih potreba zgrade s navedenim vrijednostima koeficijenata prolaska topline za pojedine građevne dijelove zgrade. a zadnja stranica sadrži detaljan opis propisa. Četvrta stranica sadrži objašnjenje tehničkih pojmova.

Slika 2 Cjenik energetskih pregleda i energetskih certifikata zgrada 18 .2 Cjenik Odluku o najvišim cijenama (slika 2) koštanja provođenja energetskih pregleda i izdavanja energetskih certifikata zgrada donijelo je MZOPUG.3.

najmanje pet godina radnog iskustva u struci na poslovima projektiranja.1 Uvjeti i mjerila Uvjet za dobivanje ovlaštenja je najmanje završen prijediplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani prijediplomski i diplomski sveučilišni studij kojim se stječe akademski naziv magistar inženjer arhitektonske. održavanja. strojarske ili elektrotehničke struke. Broj potrebnih ovlaštenih osoba za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada ovisi o stambenom i nestambenom fondu zgrada kao i o brzini uvođenja certifikacije.4. Trenutno u Hrvatskoj ima 112 registriranih ovlaštenih fizičkih te 116 pravnih osoba [7]. odnosno završen specijalistički diplomski studij kojim se stječe stručni naziv specijalist građevinske. Ovlaštenje se daje na rok od 3 godine i može se produljiti na isti rok. odnosno ispitivanja građevinskog dijela zgrade vezano na uštedu energije i toplinsku zaštitu. građevinske. te uspješno završen Program osposobljavanja. 4. stručnog nadzora građenja. strojarske ili elektrotehničke struke. provođenja energetskih pregleda zgrade. 19 . OVLAŠTENE OSOBE Osobe koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada moraju imati ovlaštenje ministarstva. Ovlaštenje se daje fizičkoj ili pravnoj osobi koja ispunjava uvjete propisane Pravilnikom o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede i enegetsko cetificiranje zgrada. ispitivanja funkcije energetskih sustava u zgradi. Za Hrvatsku bi to značilo oko 500 ovlaštenih certifikatora. Prema procjenama EU potrebno je minimalno 100 stručnjaka na milijun stanovnika za kvalitetnu provedbu energetske certifikacije certifikacije zgrada. ili ispitivanja funkcije sustava automatskog reguliranja i upravljanja u zgradi.

Ovlaštenje se izdaje za: . sustavima ventilacije bez povrata topline i ograničenjem buke u ventilacijskim sustavima bez dodatne obrade zraka. 20 . rashladna postrojenja. s centralnom pripremom potrošne tople vode.provođenje energetskih pregleda stambenih i nestambenih zgrada sa složenim tehničkim sustavom. Zgrade sa složenim tehničkim sustavom su: . hlađenja. centrale za daljinsko zagrijavanje i hlađenje. centralnim rashladnim sustavima.provođenje energetskih pregleda stambenih i nestambenih zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom .energetsko certificiranje stambenih i nestambenih zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom .stambene ili nestambene zgrade s postrojenjima s centralnim izvorima topline za grijanje i/ili hlađenje zgrade.energetsko certificiranje stambenih i nestambenih zgrada sa složenim tehničkim sustavom . uključujući i pripadajuće rashladne uređaje i druge zgrade koje nisu navedene kao jednostavni tehnički sustavi. s razdiobom toplinske energije i s centralnim ili individualnim sustavima za pripremu potrošne tople vode bez korištenja alternativnih sustava te pojedinačnim rashladnim uređajima. sa sustavima za mjerenje i razdiobu toplinske i rashladne energije.stambene ili nestambene zgrade bez sustava grijanja. sustavima ventilacije i klimatizacije s povratom topline i ograničenjem buke te dodatnom obradom zraka . Zgrade s jednostavnim tehničkim sustavom definirane su kao: . ventilacije te s individualnim sustavima pripreme potrošne tople vode .zgrade s pojedinačnim i centralnim izvorima topline za grijanje bez posebnih sustava za povrat topline. ventilacijski uređaji s reguliranim grijanjem i hlađenjem zraka i klima uređaji.zgrade sa složenim sustavima za grijanje i hlađenje s korištenjem alternativnih sustava opskrbe energijom.

o.Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu (Zagreb. U Hrvatskoj je trenutno (travanj 2011. Berislavićeva 6) .U praksi se pokazalo da se najbolji rezultati kod energetskih pregleda postižu integralnim radom stručnjaka tri različite struke. pri čemu svaka struka detaljno analizira svoje područje struke. stojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu (Split.Brodarki institut d.Hrvatska komora inženjera strojarstva (Zagreb.Veleučilište u Slavonskom Brodu (Slavonski Brod. veleučilišta. 4. Dr. Kačićeva 26) . Vukovarska 58) .) devet ovlaštenih institucija koje provode tečajeve prema Programu izobrazbe: . Sve ovlaštene osobe dužne su se redovito stručno usavršavati.Fakultet elektrotehnike. Program izobrazbe za stručno osposobljavanje i obvezno usavršavanje osoba koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada.o. sastoji se od Modula 1 i Modula 2.Društvo građevinskih inženjera Zagreb (Zagreb. Lučića 5) . te periodičkog stručnog usavršavanja. instituti i strukovne organizacije koje imaju suglasnost Ministarstva za obavljanje tih poslova.Tehnički fakultet sveučilišta u Rijeci (Rijeka.Energetski insitiut Hrvoje Požar (Zagreb.. Ulica grada Vukovara 271) . Savska cesta 163) .2 Stručno osposobljavanje Stručno osposobljavanje i obvezno usavršavanje osoba koje provode energetske preglede i/ili energetsko cetificiranje zgrada provode sveučilišta.Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (Zagreb. Mile Budaka 1) . a smjernice za poboljšanje energetskih svojstava se integralno planiraju i predlažu u završnom izvješću energetskog pregleda. Ruđera Boškovića bb) 21 . Zagreb (Avenija Večeslava Holjevca 20) .

Osnove energetike i fizike zgrade . iznalaženje fizikalnih energetskih vrijednosti i primjena računalnog programa .Modul 1 Modul 1 pohađaju: . u smislu racionalne uporabe energije i toplinske zaštite.fizičke osobe koje se ovlašćuju za provođenje energetskih pregleda zgrada sa složenim tehničkim sustavom u dijelu koji se odnosi na strojarski dio tehničkog 22 . u smislu racionalne uporabe energije i toplinske zaštite .osobe zaposlene u pravnoj osobi koja se ovlašćuje za provođenje energetskih pregleda zgrada sa složenim tehničkim sustavom u dijelu koji se odnosi na građevinske karakteristike zgrade.Sustavi grijanja .fizičke osobe koje se ovlašćuju za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom .osobe zaposlene u pravnoj osobi koja se ovlašćuje za provođenje energetskih pregleda i/ili energetsko certificiranje zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada .Osnove zgradarstva i izvedbe zgrada .osobe koje u svojstvu imenovane osobe u ovlaštenoj pravnoj osobi potpisuju izvješća o energetskim pregledima i energetske certifikate zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom .Tehnička regulativa . Modul 2 Modul 2 smiju pohađati osobe koje su prethodno uspješno završile Modul 1: .Priprema podataka.Energetsko certificiranje u Hrvatskoj .fizičke osobe koje se ovlašćuju za provođenje energetskih pregleda zgrada sa složenim tehničkim sustavom u dijelu koji se odnosi na građevinske karakteristike zgrade.Izrada izvješća. Područja koja obuhvaća Program izobrazbe – Modul1 su: .

odnosno na sustave automatskog reguliranja i upravljanja tehničkog sustava zgrade .sustava zgrade. hlađenja i ventilacije . odnosno na sustave automatskog reguliranja i upravljanja tehničkog sustava zgrade. zaposlene u punom radnom vremenu i na neodređeno radno vrijeme u pravnoj osobi koja se ovlašćuje za provođenje za provođenje energetskih pregleda. elektrotehnički dio tehničkog sustava.Tehnička regulativa . elektrotehnički dio tehničkog sustava zgrade. elektrotehnički dio tehničkog sustava zgrade. Područja koja obuhvaća Program izobrazbe – Modul 2 su: . Nakon završenog Programa izobrazbe ovlaštene osobe dužne su pohađati Program usavršavanja koji obuhvaća sljedeća područja: . odnosno za provođenje energetskog certificiranje zgrada sa složenim tehničkim sustavom .osobe koje će provoditi energetske preglede zgrada u dijelu koji se odnosi na strojarski dio tehničkog sustava zgrade.Sustavi grijanja. 23 .Promjena građevno-tehničke regulative .Iskustva iz provedenih nadzora nad radom ovlaštenih osoba .Priprema podataka. odnosno na sustave automatskog reguliranja i upravljanja tehničkog sustava zgrada sa složenim tehničkim sustavom. iznalaženje fizikalnih energetskih vrijednosti i primjena računalnog programa .Izrada izvješća.Izvješća o energetskom certificiranju .Stručno usavršavanje.osobe koje u svojstvu imenovane osobe u ovlaštenoj pravnoj osobi potpisuju energetske certifikate zgrada sa složenim tehničkim sustavom i izvješća o provedenim energetskim pregledima koji se odnose na strojarski dio tehničkog sustava.

Također.5. predstavlja marketinški instrument za promicanje energetske učinkovitosti koji pridonosi ostvarenju jednom od ciljeva Europske unuje. godine. kao i potreba multidisciplinarnih znanja stučnjaka. osim podataka o energetskim svojstvima zgrade. 24 . Kroz poglavlja uviđa se i važnost energetskog certificiranja. Smatram da ovaj rad predstavlja komprimiratni prikaz problematike energetskog certificirnanja zgrada kroz koji se može vidjeti složenost samog postupka energetskog certificiranja. smatram da realno je očekivati sve veći broj stručnjaka i slobodnih radnih mjesta u tom području. S obzirom da je energetska cetrifikacija relativno novo zanimanje u Hrvatskoj. U prilog tome ide i zakonom obavezna energetska certifikacija svih novih zgrada. ZAKLJUČAK U ovom seminarskom radu prikazani su svi glavni elementi energetskog certificiranja zgrada. odnosno energetski certifikat. točnije 20% povećanju energetske učinkovitosti do 2020. razlika između energetskog certifikata postojećh i novih zgrada te uvjeti dobivanja ovlaštenja za provođenje energetske certifikacije zgrada. može se zaključiti da energetsko certificiranje. ne samo kao smanjenje potreba za energijom nego i povećanjem ugodnosti življenja u zgradama koje imaju enegretski certifikat višeg razreda.

Vlasta Zanki.sc.sc.mzopu. Zanki.dr. prof. 7. Soldo. Švaić. Nakladnik: Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) u Hrvatskoj. Damir Dović. B. dr. B.dr. Sučić. Igor Balen.sc. [3] mr.sc.htm. prof.sc.dr.mzopu.sc. prof. [5] [6] http://www.sc. Ž. FER. dr.dr.sc. 25 . Boris Sučić. Urednica: dr. dr.sc. doc.sc.dr.sc.sc. Srećko Švaić. Kristian Lenić. Dović. S.hr/doc/Graditeljstvo/Registar_certifikatora. Directive 2010/31/EU of the European parliament and of the council of 19 may 2010 on the energy performance of buildings (recast). Željka Hrs Borković. Hrs Borković. 18/06/2010) [7] http://www.sc. predavanje iz kolegija Mjerenje i analiza potrošnje energije: Energetski pregled. mr.sc.hr/default.dr. 2010. travanj 2011.sc. Vladimir Soldo. Dražen Lončar. Branimir Pavković. doc. Priručnik za energetsko certificiranje zgrada. Vlasta Zanki.aspx?id=8413. lipanj 2009. Branimir Pavković. prof.sc. (Official Journal L 153. dr. Zagreb travanj 2011. D. Mladen Andrassy. travanj 2011. [4] mr. Suĉić.6. V.sc. V. Zagreb 2008. Priručnik za energetske savjenike. prof. LITERATURA [1] Prof.dr.sc. V. Energetski institut Hrvoje Požar. Nakladnik: Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP). dr. Ivanka Boras. [2] Metodologija provođenja energetskog pregleda zgrada. MZOPUG.dr. Urednici: prof.sc. Bukarica.sc. mr. doc.dr.dr.

Samim time. SAŽETAK Energetska certifikacija svih novih zgrada postala je zakonom obavezna. zgrada se svrstava u razred energetske potrošnje od A+ do G. odnosno energetsku certifikaciju zgrada moraju imati ovlaštenje Ministarstva zaštite okoliša. također je različit. Postupak energetskog certificiranja različit je za postojeće i nove zgrade. prostornog uređenja i graditeljstva kao i prethodno uspješno završen Program osposobljavanja. energetski pregled razlikuje se i prema opsegu. energetski pregled.7. Modul 1 i Modul 2. kao sastavni dio energetske certifikacije zgrada. 26 . Prema specifičnoj godišnjoj potrebi za toplinskom energijom za grijanje. Osim prema starosti zgrade. Pravne i fizičke osobe koje obavljaju energetske preglede. što znači da svaka nova zgrada mora na vidiljivom mjestu imati dokument koji sadrži podatke o energetskim svojstvima zgrade. složenosti tehničkih sustava zgrade kao i namjeni zgrade.