SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA

DIPLOMSKI SEMINARSKI RAD

ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA
Josip Markežić

Mentor: Prof. dr. sc. Nenad Debrecin

Zagreb, lipanj 2011.

SADRŽAJ

1. 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 3. 3.1 3.2 4. 4.1 4.2 5. 6. 7.

UVOD.................................................................................................................. 4 ENERGETSKI PREGLED [1,2] ........................................................................... 5 Analiza energetskih svojstava zgrade ............................................................. 7 Analiza i izbor mogućih mjera poboljšanja energetskih svojstava zgrade ....... 8 Vrednovanje predloženih mjera ....................................................................... 9 Završni izvještaj o energetskom pregledu ..................................................... 11 ENERGETSKA CERTIFIKACIJA ZGRADA ...................................................... 13 Energetski certifikat ....................................................................................... 14 Cjenik ............................................................................................................ 18 OVLAŠTENE OSOBE ....................................................................................... 19 Uvjeti i mjerila ................................................................................................ 19 Stručno osposobljavanje ............................................................................... 21 ZAKLJUČAK ..................................................................................................... 24 LITERATURA .................................................................................................... 25 SAŽETAK .......................................................................................................... 26

2

............... 18 3 ................................................................................ 12 Tablica 3 Razred energetske potrošnje ................................................................ 10 Tablica 2 Završni izvještaj o energetskom pregledu ...POPIS TABLICA Tablica 1 Energetsko i ekonomsko vrednovanje predloženih mjera .... 17 Slika 2 Cjenik energetskih pregleda i energetskih certifikata zgrada ...................................... 16 POPIS SLIKA Slika 1 Prva i treća stranica energetskog certifikata ............

prema podacima iz Direktive 2010/31/EU. koje s udjelom od 40% neposredne potrošnje energije predstavlja najveći potencijal za ostvarivanje ušteda. Kao potvrda korištenja mjera energetske učinkovitosti može se smatrati izdavanje energetskog certifikata. Zakonom je uvedena obaveza izdavanja energetskog certifikata za svaku novo izgrađenu zgradu ili već postojeću zgradu koja se prodaje.1. Uspostavom obvezne energetske certifikacije zgrada javlja se potreba za većim brojem stručnog kadra osposobljenog za energetsko savjetovanje i energetski menadžment u zgradama. Energetski certifikat opisuje potrebu zgrade za energijom te pruža informacije vlasnicima i korisnicima zgrade o energetskom stanju i preporukama za korištenje zgrade. UVOD U cilju smanjenja potrošnje električne energije i očuvanja okoliša sve se više ulaže u mjere energetske učinkovitosti. Najveći potrošač energije u Republici Hrvatskoj je zgradarstvo. čime se stvara podloga za energetsko certificiranje zgrada. Prvi korak prema smanjenju potrošnje energije u zgradama je provedba energetskih pregleda kojima se utvrđuje postojeće stanje i daje prijedlog mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti. 4 . iznajmljuje ili daje u leasing također ističe važnost energetskog certificiranja zgrada.

U praksi on predstavlja dokumentirani postupak koji se provodi u cilju utvrđivanja energetskih svojstava zgrade i stupnja ispunjenosti tih svojstava u odnosu na referentne vrijednosti i sadrži prijedlog mjera za poboljšanje energetskih svojstava zgrade koje su ekonomski opravdane. komercijalnoj ili javnoj ustanovi koristi energija i voda.2. energetski pregled opisuje se kao analiza kako se u nekom postrojenju. prostornog uređenja i graditeljstva u suradnji s energetskim institutom Hrvoje Požar izdalo je u lipnju 2009. ENERGETSKI PREGLED [1. Kako bi se izbjegle različite verzije energetskih pregleda koje se kasnije ne bi mogle uspoređivati. opsegu i detaljnosti provedenog istraživanja o preliminarni o detaljni 2. namjeni zgrade i karakteristikama potrošnje energije o stambene zgrade o nestambene zgrade Za izdavanje energetskog certifikata potrebno je provesti detaljan energetski pregled zgrade. starosti zgrade o energetski pregledi novih zgrada o energetski pregledi starih zgrada 3.2] Po definiciji. koliko i kako se plaća za potrošnju istih te što se treba učiniti da se smanji potrošnja uz očuvanje iste razine ugodnosti. Ministarstvo zaštite okoliša. složenosti tehničkih sustava zgrade o energetski pregled zgrade s jednostavnim tehničkim sustavom o energetski pregled zgrade sa složenim tehničkim sustavom 4. metodologiju provođenja energetskog pregleda zgrade. a provodi ga ovlaštena osoba Energetski pregledi dijele se prema: 1. 5 .

te se izračunavaju energetske potrebe za grijanje i potrošnu toplu vodu prema stvarnim klimatskim podacima. dok se ostale energetske potrebe unose samo opcionalno [2].završni izvještaj o energetskom pregledu s iskazom podataka za izradu energetskog certifikata Za potrebe energetskog certificiranja energetskim pregledom se analiziraju svi tehnički sustavi zgrade. koje se za sada obavezno unose u energetski certifikat.analiza energetskih svojstava zgrade i karakteristika upravljanja potrošnjom i troškovima energije . hlađenje. osnovni alat u određivanju razreda potrošnje energije u energetskoj certifikaciji zgrada. grijanje.Dvije su osnovne svrhe energetskog pregleda: 1.energetsko. 2. 6 . ventilaciju i rasvjetu o zastupljenost i energetska svojstva pojedinih grupa trošila o strukturu upravljanja zgradom te pristup korisnika energetskoj problematici.završni izvještaj o energetskom pregledu s preporukama i redoslijedom prioritetnih mjera dok su osnovni elementi energetskog pregleda novih zgrada: .analiza i izbor mogućih mjera poboljšanja energetskih svojstava zgrade . S obzirom na podjelu prema starosti zgrade osnovni elementi energetskog pregleda postojećih zgrada za potrebe energetskog certificiranja su: . ekonomsko i ekološko vrednovanje predloženih mjera .analiza energetskih svojstava zgrade i karakteristika upravljanja potrošnjom i troškovima energije – prema podacima iz projektne dokumentacije i uvidom u izvedeno stanje . analiza stanja i mogućnosti primjene mjera poboljšanja energetskih svojstava zgrade i povećanja energetske učinkovitosti obzirom na: o građevinske karakteristike u smislu toplinske zaštite o energetska svojstva sustava za klimatizaciju.

. uređaji i ostala trošila.u sustavima klimatizacije.). . .elektroenergetskih parametara potrošnje električne energije – po trošilima ili podsustavima. praonica i dr.analizu energetskih svojstava sustava grijanja prostora.1 Analiza energetskih svojstava zgrade Cilj ove analize je prikupljanje potrebnih ulaznih podataka za izračun potrebne toplinske energije za grijanje i potrošnu toplu vodu. .analizu energetskih svojstava specifičnih podsustava (kuhinja.analizu sustava regulacije i upravljanja. sustav odlučivanja o investicijama u održavanje zgrade. mjerenje toplinskog otpora. Ukoliko postoji opravdana sumnja u točnost ulaznih podataka potrebnih za izračun energetskih svojstava vanjske ovojnice i tehničkih sustava.analizu energetskih svojstava sustava hlađenja prostora. odgovorne osobe. . . . . grijanja. .analizu toplinskih karakteristika vanjske ovojnice zgrade. Analiza energetskih svojstava zgrade obuhvaća: . ventilacije.analizu energetskih svojstava sustava pripreme potrošne tople vode. . .toplinskih gubitaka kroz vanjsku ovojnicu korištenjem infracrvene termografije.izračun potrebne toplinske energije za grijanje i potrošnu toplu vodu. te mjerenje zrakopropusnosti (Blower Door Test).analizu energetskih svojstava sustava potrošnje električne energije – elektroinstalacije. mogu se provoditi potrebna mjerenja: . prema stvarnim klimatskim podacima. financiranje troškova za energiju.obilazak terena i prikupljanje potrebnih podataka. hlađenja.kratki opis karakteristika upravljanja potrošnjom i troškovima energije. kako bi se proračunati podaci mogli unijeti u energetski certifikat i izračunati potrebna toplinska energija za referentnu klimu.analizu energetskih svojstava sustava za proizvodnju toplinske i električne energije iz obnovljivih izvora energije (ukoliko takvi postoje na lokaciji). rasvjeta. u skladu s HRN EN 13790.analizu energetskih svojstava sustava ventilacije i klimatizacije.2. . . 7 .

održavanje.poboljšanje energetskih svojstava sustava ventilacije i klimatizacije. .mjere uz male troškove i brzi povrat investicije . .2.poboljšanje energetskih svojstava sustava hlađenja prostora. vijek trajanja i potrebne dozvole (procjene). .poboljšanje toplinskih karakteristika vanjske ovojnice. .specifikaciju opreme i radova. .poboljšanje energetskih svojstava specifičnih podsustava.koliki su investicijski troškovi.koje su godišnje uštede energije i smanjenje emisije ugljičnog dioksida (kn. . 8 .poboljšanje sustava regulacije i upravljanja.troškovi puštanja u pogon.poboljšanje energetskih svojstava sustava pripreme potrošne tople vode.[2]: .koliki je period povrata investicije. . uređaji i ostala trošila. . .mjere uz veće troškove i dulji povrat investicije Analiza mogućih mjera poboljšanja energetskih svojstava i povećanja energetske učinkovitosti obavezno uključuje: . .poboljšanje sustava opskrbe vodom i potrošnje (opcionalno).analiza mogućnosti zamjene energenta ili korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju toplinske i/ili električne energije.poboljšanje energetskih svojstava sustava potrošnje električne energije – rasvjeta. troškovi projektiranja. .poboljšanje energetskih svojstava sustava grijanja prostora. . .potrebne procjene i izračuni ušteda za odabrane mjere. Provedena analiza svake predložene mjere mora dati sljedeće odgovore: . tCO2). .2 Analiza i izbor mogućih mjera poboljšanja energetskih svojstava zgrade Mogućnosti poboljšanja energetskih svojstava zgrade možemo podijeliti u dvije skupine [1]. . kWh. troškovi montaže i demontaže.

Uštede u energiji treba iskazati odvojeno od investicijskih troškova. podatke o povećanju učinkovitosti sustava nakon primjene mjere. ekonomski i ekološki povoljnih mjera poboljšanja energetskih svojstava zgrade. grijanje. prikaz ostvarivih ekonomskih i energetskih uštede. ali mogu imati bitne financijske uštede. Primjer vrednovanja predloženih mjera prikazan je u tablici 1.2.3 Vrednovanje predloženih mjera Ovaj dio energetskog pregleda obuhvaća prijedlog energetski. Ekonomska analiza iskazuje se kroz jednostavni period povrata investicije. za svaku opisanu mjeru potrebno je. dok se kod zahtjevnijih objekata mogu raditi i detaljnije ekonomske analize isplativosti pojedinih mjera. uštede se mogu prepoznati i u promjeni potrošnje iz višeg u niže tarifno razdoblje. Kod mjera na području potrošnje sanitarne vode. kWh/m 2 prostora). te jednostavni period povrata ulaganja uz izračun smanjenja emisija CO2. a u bilancu ulaze i dodatni ekološki doprinosi. eventualne utjecaje na druge podsustave. smanjenju toplinskih gubitaka (npr. U pregledu je potrebno dati elemente za vrednovanje odabranih građevinskih zahvata i termotehničkih sustava. Potonje mjere ne utječu direktno na smanjenje potrošnje energije. Kod mjera na području potrošnje električne energije. treba osim ušteda same vode. smanjenju potrošnje izvora energije (kn/kWh iskorištene energije) i sl. te smanjenjem vršne angažirane snage i eliminiranjem prekomjerno preuzete jalove energije. dati numeričke podatke o utjecaju na sustav kao. troškove eksploatacije i održavanja i sl. na način prikladan pojedinoj mjeri. Također. time se smanjuje razdoblje povrata investicije. Kod opisa mjere i njenog vrednovanja. godišnjoj količini iskorištene obnovljive energije. i sl). uzeti u obzir i smanjenje energije (za pumpanje. osim uštede energije a time i emisija u okoliš. primjerice. Energetsko i ekonomsko vrednovanje predloženih mjera Nakon identifikacije potencijalnih mjera poboljšanja energetskih svojstava zgrade potrebno je za svaku pojedinu mjeru izraziti energetske uštede. 9 . procjenu investicije. procijeniti troškove ulaganja i izračunati jednostavni period povrata investicije. bitno je uzeti u obzir sve relevantne tehničke i financijske parametre.

000 5.60 Ugradnja 4 termostatskih ventila Ugradnja 5 sunčanog sustava za PTV Kombinacija 6 mjera toplinske zaštite UKUPNO 3.000 60. 10 .000 8.90 3 Zamjena prozora 2.000 [kWh/god] energent Procijenjene uštede Procijenjene uštede (y) [kn/god] Jednostavan period povrata x/y [godina] Smanjenje emisije CO2 [tona/god] 220.kotlovi).000 0.720. Direktne emisije nastaju na lokaciji neposredne potrošnje energije (npr.30 170. kao posljedica izgaranja fosilnih izvora energije u stacionarnim energetskim postrojenjima (npr. S druge strane.4 Tablica 1 Energetsko i ekonomsko vrednovanje predloženih mjera Ekološko vrednovanje predloženih mjera Dominantan izvor antropogene emisije stakleničkih plinova je izgaranje fosilnih izvora energije u energetskim postrojenjima.000 670. stambene i nestambene zgrade). Ovisno o mjestu nastanka razlikuju se direktne i indirektne emisije.30 120.000 50.000 500.000 15.60 500.500.Procjena Mjere Opis mjere investicije (x) [kn] Toplinska 1 izolacija vanjskog zida Toplinska 2 izolacija stropa prema tavanu 150.000 160.000 2.000 2. pa je potrebno izračunati indirektnu emisiju koja nastaje pri proizvodnji električne ili toplinske energije [2]. u slučaju korištenja električne energije i/ili topline iz javnih toplana ili kotlovnica do emisije ne dolazi na lokaciji neposredne potrošnje energije.

4.3. 3. ulica. 3. 1. etažno. 2. ploština korisne površine zgrade AK (m ) obujam grijanog dijela zgrade Ve (m ) faktor oblika f0 (m ) koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka (po jedinici oplošja grijanog dijela zgrade) HT’ (W/(m K)) godišnja potrebna toplinska energija za grijanje za referentne klimatske podatke. način grijanja zgrade (lokalno.1. 1.4. 4. izvještaj mora služiti kao podloga za poslovno odlučivanje ključnim osobama. KLIMATSKI PODACI 3. PECZ.OPĆI PODACI O ZGRADI 1. PODACI O TENIČKIM SUSTAVIMA ZGRADE 4.4. odnosno investitora zgrade naziv izvođača radova godina završetka izgradnje 2.5.4 Završni izvještaj o energetskom pregledu Završni izvještaj sadrži sve prethodno navedene elemente energetskog pregleda i specifikaciju potrebnih podataka za izradu energetskog certifikata zgrade. U skladu sa završnim izvještajem izrađuje se energetski certifikat zgrade: 1. kako je prikazano u tablici 2.m (°C) unutarnja projektna temperatura u sezoni grijanja θi (°C) 4. daljinski izvor) izvori energije koji se koriste za hlađenje vrsta ventilacije (prirodna. centralno.6.1.5. 1.2. 1.3. Također. PODACI O ZGRADI 2. NN 113/08) lokacija zgrade (katastarska čestica. broj stupanj dana grijanja SD (Kd/a) broj dana sezone grijanja Z (d) srednja vanjska temperatura u sezoni grijanja θe. 2. Q“H. stavka 2. vrsta zgrade prema namjeni (prema podjeli iz članka 5.ref(kWh/m a) 2 2 -1 3 2 3. 4.2.1.2.4. centralno.3. kućni broj.5. daljinski izvor) izvori energije koji se koriste za grijanje izvori energije koji se koriste za pripremu potrošne tople vode način hlađenja (lokalno. 4. 2.1. etažno.2. 2. prisilna bez povrata topline. 3.nd.2.3. 4. 4. mjesto s poštanskim brojem) ime i prezime vlasnika. prisilna s povratom topline) 11 .

4. KOEFICIJENTI PROLASKA TOPLINE ZA POJEDINE GRAĐEVNE DIJELOVE ZGRADE Građevni dio U stvarni (W/(m K)) 2 U max 2 (W/(m K)) 7. ukupno. QW u (kWh/a) i (kWh/(m a)) godišnji toplinski gubici sustava za zagrijavanje potrošne tople vode. 5. godišnja potrebna toplinska energija za grijanje. 5.11.ls u (kWh/a) i (kWh/(m a)) godišnja potrebna toplinska energija za zagrijavanje potrošne tople vode. specifično. QH. vrsta i namjena korištenja sustava s obnovljivim izvorima energije udio obnovljivih izvora energije u potrebnoj toplinskoj energiji za grijanje (%) 5. PODACI O POTREBNOJ ENERGIJI 5.nd u (kWh/a) i (kWh/(m a)) godišnji gubici sustava hlađenja QC.12. QW. 5.ls u (kWh/a) i (kWh/(m a)). 5. dopušteno 2 godišnji toplinski gubici sustava grijanja QH.10.ls u (kWh/a) i [kWh/(m a)] 2 godišnja potrebna toplinska energija QH u (kWh/a) i (kWh/(m a)) godišnja potrebna toplinska energija za hlađenje QC.9. 5.7. djelomične klimatizacije i klimatizacije za stvarne klimatske podatke za definirani profil korištenja QVe u (kWh/a) i (kWh/(m a)) godišnja potrebna energija za rasvjetu za stvarne klimatske podatke za definirani profil korištenja El u (kWh/a) i (kWh/(m a)) 2 godišnja isporučena energija Edel u (kWh/a) i (kWh/(m a)) godišnja primarna energija Eprim u (kWh/a) i (kWh/(m a)) godišnja emisija CO2 za stvarne klimatske podatke u (kg/a) i (kg/(m a)) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5. 5.3.6. REDOSLIJED PRIORITETNIH MJERA ZA POBOLJŠANJE ENERGETSKIH SVOJSTAVA Tablica 2 Završni izvještaj o energetskom pregledu 12 .4.4. godišnja potrebna energija za ventilaciju u sustavu prisilne ventilacije.8. 5. 5. 6.1.2. 5. 5.7.8.nd (kWh/a) i (kWh/(m a)).5.

obiteljske kuće različitih načina gradnje .3.: . zamjeni ili nadogradnji . ENERGETSKA CERTIFIKACIJA ZGRADA Uvođenje energetske certifikacije zgrada u hrvatsko zakonodavstvo i podjele zgrada u energetske razrede prema godišnjoj potrebnoj toplinskoj energiji za grijanje. tehničke sustave zgrade pri ugradnji. kao najvećem pojedinačnom potrošaču energije. koje mogu značajnije doprinositi smanjenju energetske potrošnje u sektoru zgradarstva.nacionalne planove za povećanje broja skoro nul-energetskih zgrada . Novelacija Direktive 2002/91/EC. Direktivom 2002/91/EC o energetskim svojstvima zgrada nameće se obveza štednje energije u zgradama EU-a kao i zemljama kandidatima.redovitu inspekciju kotlova i sustava za kondicioniranje zraka u zgradama .energetsku certifikaciju zgrada ili dijelova zgrada .višestambene zgrade . građevne dijelove vanjske ovojnice zgrade koji imaju značajan utjecaj na energetska s vojstva vanjske ovojnice zgrade kada se mijenjaju ili obnavljaju.primjenu minimalnih zahtjeva energetske učinkovitosti za nove zgrade i nove dijelove zgrada . Direktiva 2010/31/EU postavlja minimalne zahtjeve za energetska svojstva zgrada [6]: .uspostavu općeg okvira za metodologiju proračuna energetskih svojstava zgrada i djelova zgrada .poslovne zgrade . kao npr. dijelove zgrade i građevne dijelove pod većom rekonstrukcijom.nezavisni sustav kontrole energetskih certifikata i izvješća.obrazovne zgrade 13 . zgrade treba klasificirati u kategorije prema namjeni. donosi niz ključnih promjena u graditeljstvu. Za potrebe izračuna.primjenu minimalnih zahtjeva energetske učinkovitosti za: postojeće zgrade.

odnosno klasifikacije i ocjenjivanja zgrada prema potrošnji energije.zgrade veleprodaje i maloprodaje .energetska obnova i osuvremenjivanje postojećih zgrada . S obzirom na razliku elemenata energetskog pregleda za stare i nove zgrade.vrjednovanja i/ili završnog ocjenjivanja radnji energetskog pregleda zgrade . 3.bolnice .integralno planiranje suvremenog energetskog koncepta novih zgrada.izrade energetskog certifikata zgrade s prijedlogom mjera za poboljšanje energetskih svojstava zgrade koje su ekonomski opravdane i s izračunatim razdobljem povrata investicije.. odnosno neučinkovitosti potrošnje energije te podloga za izradu energetskog certifikata zgrade. razlikuje se i postupak energetskog certificiranja. 14 .hoteli i restorani .1 Energetski certifikat Energetski certifikat ili energetska iskaznica jest dokument koji predočuje energetska svojstva zgrade. Očekuje se da će energetska certifikacija zgrada potaknuti niz novih aktivnosti u graditeljstvu kroz integralan pristup osmišljavanju energetike zgrada kao što su: . energetski pregled zgrade postaje nezaobilazna metoda utvrđivanja učinkovitosti. Uvođenjem energetske certifikacije zgrada u budućnosti.energetski pregledi zgrada .energetskog pregleda zgrade .sportski objekti . Postupak energetskog certificiranja postojeće zgrade sastoji se od: . ali i jaki marketinški instrument s ciljem promocije energetske učinkovitosti.ostale vrste zgrada koje troše energiju.

prodaje ili iznajmljivanja zgrade predoči budućem vlasniku. za zgrade javne namjene. energetsko certificiranje postojećih zgrada koje se prodaju. tablica 3. Energetskim certificiranjem zgrada uvodi se: . od A+ razreda s najmanjom. vezano na ispunjenje bitnog zahtjeva uštede energije i toplinske zaštite i ispunjenje energetskih svojstava zgrade.određivanja energetskog razreda zgrade i . odnosno potencijalnom kupcu ili najmoprimcu energetski certifikat kojemu rok valjanosti nije duži od deset godina . energetske razrede zgrada. energetsko certificiranje novih zgrada. zgrade javne namjene za koje je obvezno javno izlaganje energetskog certifikata. do G razreda zgrade s najvećom potrošnjom toplinske energije za grijanje. iznajmljuju ili daju na leasing. ukupne korisne površine veće od 1000 m2 koje koriste tijela javne vlasti i zgrade institucija koje pružaju javne usluge velikom broju ljudi (zgrade s velikim prometom ljudi). sadržaj i izgled energetskog certifikata.obveza vlasnika zgrade da prilikom izgradnje. izdavanje i važenje. Temeljem izračuna specifične godišnje potrebne toplinske energije za grijanje zgrada se svrstava u razred energetske potrošnje.obveza izdavanja i izlaganja energetskog certifikata ne starijeg od 10 godina na jasno vidljivom mjestu.izrade energetskog certifikata s preporukama za korištenje zgrade. Pravilnik o energetskom certificiranju zgrada propisuje zgrade za koje je potrebno izdati energetski certifikat o energetskim svojstvima zgrade i izuzeća od obveznosti izdavanja energetskog certifikata. 15 . Pri tome je važno napomenuti da zgrade projektirane u skladu s današnjim propisima uglavnom ulaze u razred energetske potrošnje C.Postupak energetskog certificiranja nove zgrade sastoji se od: .

u skladu s predviđenom spomeničkom zaštitom zgrade .zgrade koje su po posebnom zakonu upisane u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske i zgrade koje imaju posebnu ambijentalnu vrijednost a kod kojih bi ispunjenje zahtjeva energetske učinkovitosti značilo neprihvatljivu promjenu njihovog karaktera ili njihovog vanjskog izgleda.privremene zgrade izgrađene u okviru pripremnih radova za potrebe organizacije gradilišta .zgrade namijenjene za održavanje vjerskih obreda . proizvodne hale.jednostavne građevine utvrđene posebnim propisom . 16 .zgrade koje imaju predviđeni vijek uporabe ograničen na dvije godine i manje .postojeće zgrade koje se prodaju ili iznajmljuju bračnom drugu ili članovima uže obitelji . iznajmljuju ili daju na leasing.zgrade koje se ne griju ili se griju na temperaturu do +12 °C.postojeće zgrade koje se prodaju ili se pravo vlasništva prenosi u stečajnom postupku u slučaju prisilne prodaje ili ovrhe . u skladu sa svojom namjenom moraju držati otvorenima više od polovice radnog vremena ako nemaju ugrađene zračne zavjese . industrijske zgrade i druge gospodarske zgrade koje se.Energetski razred Specifična godišnja potrebna toplinska energija za grijanje u kWh/(m2a) ≤15 ≤25 ≤50 ≤100 ≤150 ≤200 ≤250 >250 A+ A B C D E F G Tablica 3 Razred energetske potrošnje Energetski certifikat nije potreban za: .radionice. koje imaju uporabnu korisnu površinu manju od 50 m 2 .nove zgrade i postojeće zgrade koje se prodaju.

a zadnja stranica sadrži detaljan opis propisa. podatke o svim ugrađenim tehničkim sustavima u zgradi. te rezultate izračuna energetskih potreba zgrade s navedenim vrijednostima koeficijenata prolaska topline za pojedine građevne dijelove zgrade. normi i proračunskih postupaka za određivanje podataka navedenih u energetskom certifikatu [1].Energetski certifikat zgrade sadrži ukupno pet stranica. Prva (slika 1) sadrži osnovne podatke o zgradi te grafičku skalu energetskih razreda. Četvrta stranica sadrži objašnjenje tehničkih pojmova. Treća (slika 1) stranica sadrži prijedlog mjera za poboljšanje energetskih svojstava zgrade koje su ekonomski opravdane. Druga stranica sadrži klimatske podatke. s navedenim iznosom specifične godišnje potrebne toplinske energije za grijanje za referentne klimatske uvjete. Slika 1 Prva i treća stranica energetskog certifikata 17 .

3. Slika 2 Cjenik energetskih pregleda i energetskih certifikata zgrada 18 .2 Cjenik Odluku o najvišim cijenama (slika 2) koštanja provođenja energetskih pregleda i izdavanja energetskih certifikata zgrada donijelo je MZOPUG.

Broj potrebnih ovlaštenih osoba za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada ovisi o stambenom i nestambenom fondu zgrada kao i o brzini uvođenja certifikacije. odnosno završen specijalistički diplomski studij kojim se stječe stručni naziv specijalist građevinske. ispitivanja funkcije energetskih sustava u zgradi. Trenutno u Hrvatskoj ima 112 registriranih ovlaštenih fizičkih te 116 pravnih osoba [7]. Prema procjenama EU potrebno je minimalno 100 stručnjaka na milijun stanovnika za kvalitetnu provedbu energetske certifikacije certifikacije zgrada. najmanje pet godina radnog iskustva u struci na poslovima projektiranja. građevinske. te uspješno završen Program osposobljavanja.4. stručnog nadzora građenja. provođenja energetskih pregleda zgrade. 4. OVLAŠTENE OSOBE Osobe koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada moraju imati ovlaštenje ministarstva.1 Uvjeti i mjerila Uvjet za dobivanje ovlaštenja je najmanje završen prijediplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani prijediplomski i diplomski sveučilišni studij kojim se stječe akademski naziv magistar inženjer arhitektonske. Za Hrvatsku bi to značilo oko 500 ovlaštenih certifikatora. strojarske ili elektrotehničke struke. strojarske ili elektrotehničke struke. 19 . održavanja. ili ispitivanja funkcije sustava automatskog reguliranja i upravljanja u zgradi. Ovlaštenje se daje na rok od 3 godine i može se produljiti na isti rok. odnosno ispitivanja građevinskog dijela zgrade vezano na uštedu energije i toplinsku zaštitu. Ovlaštenje se daje fizičkoj ili pravnoj osobi koja ispunjava uvjete propisane Pravilnikom o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede i enegetsko cetificiranje zgrada.

stambene ili nestambene zgrade bez sustava grijanja. uključujući i pripadajuće rashladne uređaje i druge zgrade koje nisu navedene kao jednostavni tehnički sustavi. sustavima ventilacije bez povrata topline i ograničenjem buke u ventilacijskim sustavima bez dodatne obrade zraka. rashladna postrojenja. ventilacije te s individualnim sustavima pripreme potrošne tople vode . 20 .Ovlaštenje se izdaje za: .energetsko certificiranje stambenih i nestambenih zgrada sa složenim tehničkim sustavom . ventilacijski uređaji s reguliranim grijanjem i hlađenjem zraka i klima uređaji. Zgrade s jednostavnim tehničkim sustavom definirane su kao: .stambene ili nestambene zgrade s postrojenjima s centralnim izvorima topline za grijanje i/ili hlađenje zgrade. Zgrade sa složenim tehničkim sustavom su: . centrale za daljinsko zagrijavanje i hlađenje.provođenje energetskih pregleda stambenih i nestambenih zgrada sa složenim tehničkim sustavom. s centralnom pripremom potrošne tople vode. sustavima ventilacije i klimatizacije s povratom topline i ograničenjem buke te dodatnom obradom zraka . hlađenja. centralnim rashladnim sustavima.zgrade sa složenim sustavima za grijanje i hlađenje s korištenjem alternativnih sustava opskrbe energijom.provođenje energetskih pregleda stambenih i nestambenih zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom . sa sustavima za mjerenje i razdiobu toplinske i rashladne energije.zgrade s pojedinačnim i centralnim izvorima topline za grijanje bez posebnih sustava za povrat topline.energetsko certificiranje stambenih i nestambenih zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom . s razdiobom toplinske energije i s centralnim ili individualnim sustavima za pripremu potrošne tople vode bez korištenja alternativnih sustava te pojedinačnim rashladnim uređajima.

veleučilišta.o.Fakultet elektrotehnike. U Hrvatskoj je trenutno (travanj 2011. Ulica grada Vukovara 271) . sastoji se od Modula 1 i Modula 2.Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (Zagreb. Vukovarska 58) . stojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu (Split. Dr. Zagreb (Avenija Večeslava Holjevca 20) . instituti i strukovne organizacije koje imaju suglasnost Ministarstva za obavljanje tih poslova.U praksi se pokazalo da se najbolji rezultati kod energetskih pregleda postižu integralnim radom stručnjaka tri različite struke. a smjernice za poboljšanje energetskih svojstava se integralno planiraju i predlažu u završnom izvješću energetskog pregleda.Energetski insitiut Hrvoje Požar (Zagreb.2 Stručno osposobljavanje Stručno osposobljavanje i obvezno usavršavanje osoba koje provode energetske preglede i/ili energetsko cetificiranje zgrada provode sveučilišta.Tehnički fakultet sveučilišta u Rijeci (Rijeka. Sve ovlaštene osobe dužne su se redovito stručno usavršavati. Savska cesta 163) . te periodičkog stručnog usavršavanja.Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu (Zagreb. Mile Budaka 1) .Društvo građevinskih inženjera Zagreb (Zagreb.. Program izobrazbe za stručno osposobljavanje i obvezno usavršavanje osoba koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada. Lučića 5) .) devet ovlaštenih institucija koje provode tečajeve prema Programu izobrazbe: .o.Veleučilište u Slavonskom Brodu (Slavonski Brod. Ruđera Boškovića bb) 21 . pri čemu svaka struka detaljno analizira svoje područje struke. Berislavićeva 6) . 4.Hrvatska komora inženjera strojarstva (Zagreb. Kačićeva 26) .Brodarki institut d.

u smislu racionalne uporabe energije i toplinske zaštite .Tehnička regulativa .osobe koje u svojstvu imenovane osobe u ovlaštenoj pravnoj osobi potpisuju izvješća o energetskim pregledima i energetske certifikate zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom .Osnove zgradarstva i izvedbe zgrada .fizičke osobe koje se ovlašćuju za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom . Modul 2 Modul 2 smiju pohađati osobe koje su prethodno uspješno završile Modul 1: . iznalaženje fizikalnih energetskih vrijednosti i primjena računalnog programa .Izrada izvješća. Područja koja obuhvaća Program izobrazbe – Modul1 su: .Energetsko certificiranje u Hrvatskoj . u smislu racionalne uporabe energije i toplinske zaštite.Priprema podataka.osobe zaposlene u pravnoj osobi koja se ovlašćuje za provođenje energetskih pregleda zgrada sa složenim tehničkim sustavom u dijelu koji se odnosi na građevinske karakteristike zgrade.Osnove energetike i fizike zgrade .Modul 1 Modul 1 pohađaju: .osobe zaposlene u pravnoj osobi koja se ovlašćuje za provođenje energetskih pregleda i/ili energetsko certificiranje zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada .fizičke osobe koje se ovlašćuju za provođenje energetskih pregleda zgrada sa složenim tehničkim sustavom u dijelu koji se odnosi na strojarski dio tehničkog 22 .fizičke osobe koje se ovlašćuju za provođenje energetskih pregleda zgrada sa složenim tehničkim sustavom u dijelu koji se odnosi na građevinske karakteristike zgrade.Sustavi grijanja .

Stručno usavršavanje. odnosno na sustave automatskog reguliranja i upravljanja tehničkog sustava zgrade. odnosno za provođenje energetskog certificiranje zgrada sa složenim tehničkim sustavom . 23 . odnosno na sustave automatskog reguliranja i upravljanja tehničkog sustava zgrada sa složenim tehničkim sustavom. Područja koja obuhvaća Program izobrazbe – Modul 2 su: .Sustavi grijanja.Izrada izvješća.Promjena građevno-tehničke regulative .Tehnička regulativa . elektrotehnički dio tehničkog sustava.Priprema podataka. hlađenja i ventilacije . zaposlene u punom radnom vremenu i na neodređeno radno vrijeme u pravnoj osobi koja se ovlašćuje za provođenje za provođenje energetskih pregleda. odnosno na sustave automatskog reguliranja i upravljanja tehničkog sustava zgrade .sustava zgrade. Nakon završenog Programa izobrazbe ovlaštene osobe dužne su pohađati Program usavršavanja koji obuhvaća sljedeća područja: .Izvješća o energetskom certificiranju .osobe koje u svojstvu imenovane osobe u ovlaštenoj pravnoj osobi potpisuju energetske certifikate zgrada sa složenim tehničkim sustavom i izvješća o provedenim energetskim pregledima koji se odnose na strojarski dio tehničkog sustava. elektrotehnički dio tehničkog sustava zgrade.Iskustva iz provedenih nadzora nad radom ovlaštenih osoba . iznalaženje fizikalnih energetskih vrijednosti i primjena računalnog programa . elektrotehnički dio tehničkog sustava zgrade.osobe koje će provoditi energetske preglede zgrada u dijelu koji se odnosi na strojarski dio tehničkog sustava zgrade.

osim podataka o energetskim svojstvima zgrade. može se zaključiti da energetsko certificiranje. ne samo kao smanjenje potreba za energijom nego i povećanjem ugodnosti življenja u zgradama koje imaju enegretski certifikat višeg razreda. Kroz poglavlja uviđa se i važnost energetskog certificiranja. Također. odnosno energetski certifikat.5. U prilog tome ide i zakonom obavezna energetska certifikacija svih novih zgrada. Smatram da ovaj rad predstavlja komprimiratni prikaz problematike energetskog certificirnanja zgrada kroz koji se može vidjeti složenost samog postupka energetskog certificiranja. točnije 20% povećanju energetske učinkovitosti do 2020. razlika između energetskog certifikata postojećh i novih zgrada te uvjeti dobivanja ovlaštenja za provođenje energetske certifikacije zgrada. smatram da realno je očekivati sve veći broj stručnjaka i slobodnih radnih mjesta u tom području. kao i potreba multidisciplinarnih znanja stučnjaka. S obzirom da je energetska cetrifikacija relativno novo zanimanje u Hrvatskoj. ZAKLJUČAK U ovom seminarskom radu prikazani su svi glavni elementi energetskog certificiranja zgrada. predstavlja marketinški instrument za promicanje energetske učinkovitosti koji pridonosi ostvarenju jednom od ciljeva Europske unuje. godine. 24 .

Urednica: dr. lipanj 2009. Dović.dr. [4] mr.dr. Priručnik za energetske savjenike. prof. B. dr. V.hr/default. Soldo. Priručnik za energetsko certificiranje zgrada. travanj 2011. S. doc.sc.dr.dr. (Official Journal L 153. prof. doc.dr. LITERATURA [1] Prof. prof.sc. Vlasta Zanki. Dražen Lončar.sc.sc.sc. V. V.sc. Boris Sučić. Zagreb 2008.sc.hr/doc/Graditeljstvo/Registar_certifikatora.dr.sc. FER. Švaić. predavanje iz kolegija Mjerenje i analiza potrošnje energije: Energetski pregled. Branimir Pavković. B.sc. Zanki.dr. [5] [6] http://www. Energetski institut Hrvoje Požar.dr. Mladen Andrassy. dr.aspx?id=8413. Ivanka Boras. Nakladnik: Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP). doc.htm. Suĉić. Vlasta Zanki. dr. Nakladnik: Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) u Hrvatskoj. Urednici: prof. Igor Balen.sc.sc.sc.sc.mzopu. Bukarica. Zagreb travanj 2011. Ž. Hrs Borković. travanj 2011.dr.sc. D. prof.sc. Branimir Pavković. 25 .sc. [2] Metodologija provođenja energetskog pregleda zgrada. dr. [3] mr. Vladimir Soldo. prof.sc. 2010. Sučić. Željka Hrs Borković. mr. Kristian Lenić.sc.sc.mzopu.6.dr. 18/06/2010) [7] http://www.sc. Directive 2010/31/EU of the European parliament and of the council of 19 may 2010 on the energy performance of buildings (recast). MZOPUG. Srećko Švaić. dr. mr. 7. Damir Dović.

SAŽETAK Energetska certifikacija svih novih zgrada postala je zakonom obavezna. složenosti tehničkih sustava zgrade kao i namjeni zgrade.7. Modul 1 i Modul 2. energetski pregled razlikuje se i prema opsegu. prostornog uređenja i graditeljstva kao i prethodno uspješno završen Program osposobljavanja. Pravne i fizičke osobe koje obavljaju energetske preglede. energetski pregled. Postupak energetskog certificiranja različit je za postojeće i nove zgrade. odnosno energetsku certifikaciju zgrada moraju imati ovlaštenje Ministarstva zaštite okoliša. također je različit. kao sastavni dio energetske certifikacije zgrada. zgrada se svrstava u razred energetske potrošnje od A+ do G. Samim time. 26 . što znači da svaka nova zgrada mora na vidiljivom mjestu imati dokument koji sadrži podatke o energetskim svojstvima zgrade. Prema specifičnoj godišnjoj potrebi za toplinskom energijom za grijanje. Osim prema starosti zgrade.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful