SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA

DIPLOMSKI SEMINARSKI RAD

ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA
Josip Markežić

Mentor: Prof. dr. sc. Nenad Debrecin

Zagreb, lipanj 2011.

SADRŽAJ

1. 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 3. 3.1 3.2 4. 4.1 4.2 5. 6. 7.

UVOD.................................................................................................................. 4 ENERGETSKI PREGLED [1,2] ........................................................................... 5 Analiza energetskih svojstava zgrade ............................................................. 7 Analiza i izbor mogućih mjera poboljšanja energetskih svojstava zgrade ....... 8 Vrednovanje predloženih mjera ....................................................................... 9 Završni izvještaj o energetskom pregledu ..................................................... 11 ENERGETSKA CERTIFIKACIJA ZGRADA ...................................................... 13 Energetski certifikat ....................................................................................... 14 Cjenik ............................................................................................................ 18 OVLAŠTENE OSOBE ....................................................................................... 19 Uvjeti i mjerila ................................................................................................ 19 Stručno osposobljavanje ............................................................................... 21 ZAKLJUČAK ..................................................................................................... 24 LITERATURA .................................................................................................... 25 SAŽETAK .......................................................................................................... 26

2

....... 16 POPIS SLIKA Slika 1 Prva i treća stranica energetskog certifikata ...............................................POPIS TABLICA Tablica 1 Energetsko i ekonomsko vrednovanje predloženih mjera ................................... 17 Slika 2 Cjenik energetskih pregleda i energetskih certifikata zgrada ................................................................... 12 Tablica 3 Razred energetske potrošnje ........ 18 3 .. 10 Tablica 2 Završni izvještaj o energetskom pregledu ..................................................

Uspostavom obvezne energetske certifikacije zgrada javlja se potreba za većim brojem stručnog kadra osposobljenog za energetsko savjetovanje i energetski menadžment u zgradama. Zakonom je uvedena obaveza izdavanja energetskog certifikata za svaku novo izgrađenu zgradu ili već postojeću zgradu koja se prodaje.1. UVOD U cilju smanjenja potrošnje električne energije i očuvanja okoliša sve se više ulaže u mjere energetske učinkovitosti. Kao potvrda korištenja mjera energetske učinkovitosti može se smatrati izdavanje energetskog certifikata. iznajmljuje ili daje u leasing također ističe važnost energetskog certificiranja zgrada. koje s udjelom od 40% neposredne potrošnje energije predstavlja najveći potencijal za ostvarivanje ušteda. prema podacima iz Direktive 2010/31/EU. Energetski certifikat opisuje potrebu zgrade za energijom te pruža informacije vlasnicima i korisnicima zgrade o energetskom stanju i preporukama za korištenje zgrade. Najveći potrošač energije u Republici Hrvatskoj je zgradarstvo. čime se stvara podloga za energetsko certificiranje zgrada. 4 . Prvi korak prema smanjenju potrošnje energije u zgradama je provedba energetskih pregleda kojima se utvrđuje postojeće stanje i daje prijedlog mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti.

Kako bi se izbjegle različite verzije energetskih pregleda koje se kasnije ne bi mogle uspoređivati. energetski pregled opisuje se kao analiza kako se u nekom postrojenju.2] Po definiciji. Ministarstvo zaštite okoliša. metodologiju provođenja energetskog pregleda zgrade. ENERGETSKI PREGLED [1. prostornog uređenja i graditeljstva u suradnji s energetskim institutom Hrvoje Požar izdalo je u lipnju 2009. 5 . namjeni zgrade i karakteristikama potrošnje energije o stambene zgrade o nestambene zgrade Za izdavanje energetskog certifikata potrebno je provesti detaljan energetski pregled zgrade. složenosti tehničkih sustava zgrade o energetski pregled zgrade s jednostavnim tehničkim sustavom o energetski pregled zgrade sa složenim tehničkim sustavom 4.2. komercijalnoj ili javnoj ustanovi koristi energija i voda. koliko i kako se plaća za potrošnju istih te što se treba učiniti da se smanji potrošnja uz očuvanje iste razine ugodnosti. opsegu i detaljnosti provedenog istraživanja o preliminarni o detaljni 2. starosti zgrade o energetski pregledi novih zgrada o energetski pregledi starih zgrada 3. U praksi on predstavlja dokumentirani postupak koji se provodi u cilju utvrđivanja energetskih svojstava zgrade i stupnja ispunjenosti tih svojstava u odnosu na referentne vrijednosti i sadrži prijedlog mjera za poboljšanje energetskih svojstava zgrade koje su ekonomski opravdane. a provodi ga ovlaštena osoba Energetski pregledi dijele se prema: 1.

ekonomsko i ekološko vrednovanje predloženih mjera .Dvije su osnovne svrhe energetskog pregleda: 1. te se izračunavaju energetske potrebe za grijanje i potrošnu toplu vodu prema stvarnim klimatskim podacima.završni izvještaj o energetskom pregledu s iskazom podataka za izradu energetskog certifikata Za potrebe energetskog certificiranja energetskim pregledom se analiziraju svi tehnički sustavi zgrade. S obzirom na podjelu prema starosti zgrade osnovni elementi energetskog pregleda postojećih zgrada za potrebe energetskog certificiranja su: . 6 . dok se ostale energetske potrebe unose samo opcionalno [2].analiza energetskih svojstava zgrade i karakteristika upravljanja potrošnjom i troškovima energije – prema podacima iz projektne dokumentacije i uvidom u izvedeno stanje . hlađenje.energetsko.analiza energetskih svojstava zgrade i karakteristika upravljanja potrošnjom i troškovima energije . grijanje. ventilaciju i rasvjetu o zastupljenost i energetska svojstva pojedinih grupa trošila o strukturu upravljanja zgradom te pristup korisnika energetskoj problematici. osnovni alat u određivanju razreda potrošnje energije u energetskoj certifikaciji zgrada.završni izvještaj o energetskom pregledu s preporukama i redoslijedom prioritetnih mjera dok su osnovni elementi energetskog pregleda novih zgrada: . koje se za sada obavezno unose u energetski certifikat. 2.analiza i izbor mogućih mjera poboljšanja energetskih svojstava zgrade . analiza stanja i mogućnosti primjene mjera poboljšanja energetskih svojstava zgrade i povećanja energetske učinkovitosti obzirom na: o građevinske karakteristike u smislu toplinske zaštite o energetska svojstva sustava za klimatizaciju.

kako bi se proračunati podaci mogli unijeti u energetski certifikat i izračunati potrebna toplinska energija za referentnu klimu. odgovorne osobe.u sustavima klimatizacije.analizu toplinskih karakteristika vanjske ovojnice zgrade.analizu energetskih svojstava sustava pripreme potrošne tople vode.toplinskih gubitaka kroz vanjsku ovojnicu korištenjem infracrvene termografije. financiranje troškova za energiju. . Analiza energetskih svojstava zgrade obuhvaća: .analizu energetskih svojstava sustava ventilacije i klimatizacije. ventilacije. . sustav odlučivanja o investicijama u održavanje zgrade. Ukoliko postoji opravdana sumnja u točnost ulaznih podataka potrebnih za izračun energetskih svojstava vanjske ovojnice i tehničkih sustava. grijanja.analizu energetskih svojstava sustava hlađenja prostora. u skladu s HRN EN 13790. . prema stvarnim klimatskim podacima. te mjerenje zrakopropusnosti (Blower Door Test). uređaji i ostala trošila.analizu energetskih svojstava sustava potrošnje električne energije – elektroinstalacije.analizu energetskih svojstava specifičnih podsustava (kuhinja.analizu energetskih svojstava sustava grijanja prostora.izračun potrebne toplinske energije za grijanje i potrošnu toplu vodu. mogu se provoditi potrebna mjerenja: .analizu sustava regulacije i upravljanja. .elektroenergetskih parametara potrošnje električne energije – po trošilima ili podsustavima. 7 . .obilazak terena i prikupljanje potrebnih podataka. . . .kratki opis karakteristika upravljanja potrošnjom i troškovima energije. .analizu energetskih svojstava sustava za proizvodnju toplinske i električne energije iz obnovljivih izvora energije (ukoliko takvi postoje na lokaciji). .2. . . rasvjeta. praonica i dr. hlađenja. mjerenje toplinskog otpora. .1 Analiza energetskih svojstava zgrade Cilj ove analize je prikupljanje potrebnih ulaznih podataka za izračun potrebne toplinske energije za grijanje i potrošnu toplu vodu.).

mjere uz male troškove i brzi povrat investicije . . vijek trajanja i potrebne dozvole (procjene). . . .koliki je period povrata investicije.poboljšanje sustava opskrbe vodom i potrošnje (opcionalno). troškovi projektiranja. 8 . . .analiza mogućnosti zamjene energenta ili korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju toplinske i/ili električne energije. .[2]: .koje su godišnje uštede energije i smanjenje emisije ugljičnog dioksida (kn.poboljšanje energetskih svojstava sustava potrošnje električne energije – rasvjeta.poboljšanje energetskih svojstava sustava pripreme potrošne tople vode. kWh.poboljšanje energetskih svojstava sustava ventilacije i klimatizacije.koliki su investicijski troškovi. .specifikaciju opreme i radova.2 Analiza i izbor mogućih mjera poboljšanja energetskih svojstava zgrade Mogućnosti poboljšanja energetskih svojstava zgrade možemo podijeliti u dvije skupine [1].potrebne procjene i izračuni ušteda za odabrane mjere. tCO2).poboljšanje sustava regulacije i upravljanja. troškovi montaže i demontaže. .poboljšanje energetskih svojstava sustava grijanja prostora. . . .poboljšanje energetskih svojstava specifičnih podsustava. Provedena analiza svake predložene mjere mora dati sljedeće odgovore: . . .troškovi puštanja u pogon.poboljšanje energetskih svojstava sustava hlađenja prostora. uređaji i ostala trošila.održavanje.poboljšanje toplinskih karakteristika vanjske ovojnice.2.mjere uz veće troškove i dulji povrat investicije Analiza mogućih mjera poboljšanja energetskih svojstava i povećanja energetske učinkovitosti obavezno uključuje: . .

te jednostavni period povrata ulaganja uz izračun smanjenja emisija CO2. U pregledu je potrebno dati elemente za vrednovanje odabranih građevinskih zahvata i termotehničkih sustava. Kod mjera na području potrošnje sanitarne vode. na način prikladan pojedinoj mjeri. osim uštede energije a time i emisija u okoliš. grijanje. eventualne utjecaje na druge podsustave. procjenu investicije. Energetsko i ekonomsko vrednovanje predloženih mjera Nakon identifikacije potencijalnih mjera poboljšanja energetskih svojstava zgrade potrebno je za svaku pojedinu mjeru izraziti energetske uštede. Uštede u energiji treba iskazati odvojeno od investicijskih troškova.3 Vrednovanje predloženih mjera Ovaj dio energetskog pregleda obuhvaća prijedlog energetski. Primjer vrednovanja predloženih mjera prikazan je u tablici 1.2. treba osim ušteda same vode. podatke o povećanju učinkovitosti sustava nakon primjene mjere. dati numeričke podatke o utjecaju na sustav kao. bitno je uzeti u obzir sve relevantne tehničke i financijske parametre. uzeti u obzir i smanjenje energije (za pumpanje. uštede se mogu prepoznati i u promjeni potrošnje iz višeg u niže tarifno razdoblje. time se smanjuje razdoblje povrata investicije. godišnjoj količini iskorištene obnovljive energije. procijeniti troškove ulaganja i izračunati jednostavni period povrata investicije. 9 . za svaku opisanu mjeru potrebno je. Ekonomska analiza iskazuje se kroz jednostavni period povrata investicije. ekonomski i ekološki povoljnih mjera poboljšanja energetskih svojstava zgrade. i sl). Kod mjera na području potrošnje električne energije. smanjenju potrošnje izvora energije (kn/kWh iskorištene energije) i sl. troškove eksploatacije i održavanja i sl. prikaz ostvarivih ekonomskih i energetskih uštede. ali mogu imati bitne financijske uštede. a u bilancu ulaze i dodatni ekološki doprinosi. Potonje mjere ne utječu direktno na smanjenje potrošnje energije. te smanjenjem vršne angažirane snage i eliminiranjem prekomjerno preuzete jalove energije. dok se kod zahtjevnijih objekata mogu raditi i detaljnije ekonomske analize isplativosti pojedinih mjera. Kod opisa mjere i njenog vrednovanja. smanjenju toplinskih gubitaka (npr. kWh/m 2 prostora). Također. primjerice.

90 3 Zamjena prozora 2.000 5. u slučaju korištenja električne energije i/ili topline iz javnih toplana ili kotlovnica do emisije ne dolazi na lokaciji neposredne potrošnje energije.000 60.000 0.000 2.000 50. Direktne emisije nastaju na lokaciji neposredne potrošnje energije (npr.000 2. pa je potrebno izračunati indirektnu emisiju koja nastaje pri proizvodnji električne ili toplinske energije [2].kotlovi).60 Ugradnja 4 termostatskih ventila Ugradnja 5 sunčanog sustava za PTV Kombinacija 6 mjera toplinske zaštite UKUPNO 3.000 8.30 170.720.60 500. Ovisno o mjestu nastanka razlikuju se direktne i indirektne emisije.000 670.000 500.Procjena Mjere Opis mjere investicije (x) [kn] Toplinska 1 izolacija vanjskog zida Toplinska 2 izolacija stropa prema tavanu 150. 10 .500. kao posljedica izgaranja fosilnih izvora energije u stacionarnim energetskim postrojenjima (npr.30 120.4 Tablica 1 Energetsko i ekonomsko vrednovanje predloženih mjera Ekološko vrednovanje predloženih mjera Dominantan izvor antropogene emisije stakleničkih plinova je izgaranje fosilnih izvora energije u energetskim postrojenjima.000 160.000 [kWh/god] energent Procijenjene uštede Procijenjene uštede (y) [kn/god] Jednostavan period povrata x/y [godina] Smanjenje emisije CO2 [tona/god] 220. stambene i nestambene zgrade). S druge strane.000 15.

2. 1. prisilna s povratom topline) 11 . 3. način grijanja zgrade (lokalno.4.1. 2.OPĆI PODACI O ZGRADI 1. etažno. prisilna bez povrata topline.3. PECZ.5.2.5. centralno.4. 4. centralno. PODACI O ZGRADI 2. vrsta zgrade prema namjeni (prema podjeli iz članka 5. kućni broj.3. izvještaj mora služiti kao podloga za poslovno odlučivanje ključnim osobama. odnosno investitora zgrade naziv izvođača radova godina završetka izgradnje 2.4.4 Završni izvještaj o energetskom pregledu Završni izvještaj sadrži sve prethodno navedene elemente energetskog pregleda i specifikaciju potrebnih podataka za izradu energetskog certifikata zgrade. 1. 2. mjesto s poštanskim brojem) ime i prezime vlasnika. 2.5. 1. daljinski izvor) izvori energije koji se koriste za hlađenje vrsta ventilacije (prirodna.2. 4.1. 3.nd. broj stupanj dana grijanja SD (Kd/a) broj dana sezone grijanja Z (d) srednja vanjska temperatura u sezoni grijanja θe. etažno. Također. ploština korisne površine zgrade AK (m ) obujam grijanog dijela zgrade Ve (m ) faktor oblika f0 (m ) koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka (po jedinici oplošja grijanog dijela zgrade) HT’ (W/(m K)) godišnja potrebna toplinska energija za grijanje za referentne klimatske podatke. U skladu sa završnim izvještajem izrađuje se energetski certifikat zgrade: 1. 3. 1.1. kako je prikazano u tablici 2. daljinski izvor) izvori energije koji se koriste za grijanje izvori energije koji se koriste za pripremu potrošne tople vode način hlađenja (lokalno.m (°C) unutarnja projektna temperatura u sezoni grijanja θi (°C) 4.3.4. Q“H. stavka 2. 4. 2. KLIMATSKI PODACI 3.1. NN 113/08) lokacija zgrade (katastarska čestica. ulica.ref(kWh/m a) 2 2 -1 3 2 3.6. 4. PODACI O TENIČKIM SUSTAVIMA ZGRADE 4. 4.2.3.2.

5. godišnja potrebna toplinska energija za grijanje. 5. 5.8. 5. godišnja potrebna energija za ventilaciju u sustavu prisilne ventilacije.2.11. 5.ls u (kWh/a) i (kWh/(m a)). QW. 5. 5. vrsta i namjena korištenja sustava s obnovljivim izvorima energije udio obnovljivih izvora energije u potrebnoj toplinskoj energiji za grijanje (%) 5. QW u (kWh/a) i (kWh/(m a)) godišnji toplinski gubici sustava za zagrijavanje potrošne tople vode.9.nd (kWh/a) i (kWh/(m a)). KOEFICIJENTI PROLASKA TOPLINE ZA POJEDINE GRAĐEVNE DIJELOVE ZGRADE Građevni dio U stvarni (W/(m K)) 2 U max 2 (W/(m K)) 7.ls u (kWh/a) i (kWh/(m a)) godišnja potrebna toplinska energija za zagrijavanje potrošne tople vode. ukupno. dopušteno 2 godišnji toplinski gubici sustava grijanja QH.1.ls u (kWh/a) i [kWh/(m a)] 2 godišnja potrebna toplinska energija QH u (kWh/a) i (kWh/(m a)) godišnja potrebna toplinska energija za hlađenje QC.12.6. 6.8.5. PODACI O POTREBNOJ ENERGIJI 5. REDOSLIJED PRIORITETNIH MJERA ZA POBOLJŠANJE ENERGETSKIH SVOJSTAVA Tablica 2 Završni izvještaj o energetskom pregledu 12 .7.3. 5.10.7. specifično.nd u (kWh/a) i (kWh/(m a)) godišnji gubici sustava hlađenja QC. 5. 4.4. QH.4. 5. djelomične klimatizacije i klimatizacije za stvarne klimatske podatke za definirani profil korištenja QVe u (kWh/a) i (kWh/(m a)) godišnja potrebna energija za rasvjetu za stvarne klimatske podatke za definirani profil korištenja El u (kWh/a) i (kWh/(m a)) 2 godišnja isporučena energija Edel u (kWh/a) i (kWh/(m a)) godišnja primarna energija Eprim u (kWh/a) i (kWh/(m a)) godišnja emisija CO2 za stvarne klimatske podatke u (kg/a) i (kg/(m a)) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5.

zamjeni ili nadogradnji .obiteljske kuće različitih načina gradnje .energetsku certifikaciju zgrada ili dijelova zgrada .uspostavu općeg okvira za metodologiju proračuna energetskih svojstava zgrada i djelova zgrada . građevne dijelove vanjske ovojnice zgrade koji imaju značajan utjecaj na energetska s vojstva vanjske ovojnice zgrade kada se mijenjaju ili obnavljaju.nezavisni sustav kontrole energetskih certifikata i izvješća. Za potrebe izračuna.obrazovne zgrade 13 . Direktiva 2010/31/EU postavlja minimalne zahtjeve za energetska svojstva zgrada [6]: .višestambene zgrade . dijelove zgrade i građevne dijelove pod većom rekonstrukcijom. donosi niz ključnih promjena u graditeljstvu. kao najvećem pojedinačnom potrošaču energije.redovitu inspekciju kotlova i sustava za kondicioniranje zraka u zgradama .primjenu minimalnih zahtjeva energetske učinkovitosti za: postojeće zgrade. ENERGETSKA CERTIFIKACIJA ZGRADA Uvođenje energetske certifikacije zgrada u hrvatsko zakonodavstvo i podjele zgrada u energetske razrede prema godišnjoj potrebnoj toplinskoj energiji za grijanje. Direktivom 2002/91/EC o energetskim svojstvima zgrada nameće se obveza štednje energije u zgradama EU-a kao i zemljama kandidatima. kao npr.3.poslovne zgrade . tehničke sustave zgrade pri ugradnji.nacionalne planove za povećanje broja skoro nul-energetskih zgrada . koje mogu značajnije doprinositi smanjenju energetske potrošnje u sektoru zgradarstva. Novelacija Direktive 2002/91/EC. zgrade treba klasificirati u kategorije prema namjeni.primjenu minimalnih zahtjeva energetske učinkovitosti za nove zgrade i nove dijelove zgrada .: .

ali i jaki marketinški instrument s ciljem promocije energetske učinkovitosti.hoteli i restorani . odnosno klasifikacije i ocjenjivanja zgrada prema potrošnji energije.zgrade veleprodaje i maloprodaje . odnosno neučinkovitosti potrošnje energije te podloga za izradu energetskog certifikata zgrade. Uvođenjem energetske certifikacije zgrada u budućnosti.sportski objekti .izrade energetskog certifikata zgrade s prijedlogom mjera za poboljšanje energetskih svojstava zgrade koje su ekonomski opravdane i s izračunatim razdobljem povrata investicije. 3.integralno planiranje suvremenog energetskog koncepta novih zgrada.vrjednovanja i/ili završnog ocjenjivanja radnji energetskog pregleda zgrade . energetski pregled zgrade postaje nezaobilazna metoda utvrđivanja učinkovitosti. Očekuje se da će energetska certifikacija zgrada potaknuti niz novih aktivnosti u graditeljstvu kroz integralan pristup osmišljavanju energetike zgrada kao što su: .energetski pregledi zgrada .energetska obnova i osuvremenjivanje postojećih zgrada .ostale vrste zgrada koje troše energiju.energetskog pregleda zgrade .1 Energetski certifikat Energetski certifikat ili energetska iskaznica jest dokument koji predočuje energetska svojstva zgrade. S obzirom na razliku elemenata energetskog pregleda za stare i nove zgrade. 14 . razlikuje se i postupak energetskog certificiranja..bolnice . Postupak energetskog certificiranja postojeće zgrade sastoji se od: .

izrade energetskog certifikata s preporukama za korištenje zgrade. do G razreda zgrade s najvećom potrošnjom toplinske energije za grijanje. energetske razrede zgrada.određivanja energetskog razreda zgrade i . vezano na ispunjenje bitnog zahtjeva uštede energije i toplinske zaštite i ispunjenje energetskih svojstava zgrade. za zgrade javne namjene.obveza izdavanja i izlaganja energetskog certifikata ne starijeg od 10 godina na jasno vidljivom mjestu. 15 . ukupne korisne površine veće od 1000 m2 koje koriste tijela javne vlasti i zgrade institucija koje pružaju javne usluge velikom broju ljudi (zgrade s velikim prometom ljudi). Temeljem izračuna specifične godišnje potrebne toplinske energije za grijanje zgrada se svrstava u razred energetske potrošnje.Postupak energetskog certificiranja nove zgrade sastoji se od: .obveza vlasnika zgrade da prilikom izgradnje. energetsko certificiranje novih zgrada. Pri tome je važno napomenuti da zgrade projektirane u skladu s današnjim propisima uglavnom ulaze u razred energetske potrošnje C. energetsko certificiranje postojećih zgrada koje se prodaju. iznajmljuju ili daju na leasing. tablica 3. Pravilnik o energetskom certificiranju zgrada propisuje zgrade za koje je potrebno izdati energetski certifikat o energetskim svojstvima zgrade i izuzeća od obveznosti izdavanja energetskog certifikata. zgrade javne namjene za koje je obvezno javno izlaganje energetskog certifikata. sadržaj i izgled energetskog certifikata. prodaje ili iznajmljivanja zgrade predoči budućem vlasniku. izdavanje i važenje. odnosno potencijalnom kupcu ili najmoprimcu energetski certifikat kojemu rok valjanosti nije duži od deset godina . od A+ razreda s najmanjom. Energetskim certificiranjem zgrada uvodi se: .

industrijske zgrade i druge gospodarske zgrade koje se. proizvodne hale.zgrade namijenjene za održavanje vjerskih obreda .nove zgrade i postojeće zgrade koje se prodaju. u skladu sa svojom namjenom moraju držati otvorenima više od polovice radnog vremena ako nemaju ugrađene zračne zavjese . u skladu s predviđenom spomeničkom zaštitom zgrade . 16 .postojeće zgrade koje se prodaju ili se pravo vlasništva prenosi u stečajnom postupku u slučaju prisilne prodaje ili ovrhe .zgrade koje imaju predviđeni vijek uporabe ograničen na dvije godine i manje .jednostavne građevine utvrđene posebnim propisom .zgrade koje su po posebnom zakonu upisane u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske i zgrade koje imaju posebnu ambijentalnu vrijednost a kod kojih bi ispunjenje zahtjeva energetske učinkovitosti značilo neprihvatljivu promjenu njihovog karaktera ili njihovog vanjskog izgleda.radionice.Energetski razred Specifična godišnja potrebna toplinska energija za grijanje u kWh/(m2a) ≤15 ≤25 ≤50 ≤100 ≤150 ≤200 ≤250 >250 A+ A B C D E F G Tablica 3 Razred energetske potrošnje Energetski certifikat nije potreban za: . iznajmljuju ili daju na leasing.privremene zgrade izgrađene u okviru pripremnih radova za potrebe organizacije gradilišta .zgrade koje se ne griju ili se griju na temperaturu do +12 °C. koje imaju uporabnu korisnu površinu manju od 50 m 2 .postojeće zgrade koje se prodaju ili iznajmljuju bračnom drugu ili članovima uže obitelji .

Četvrta stranica sadrži objašnjenje tehničkih pojmova. te rezultate izračuna energetskih potreba zgrade s navedenim vrijednostima koeficijenata prolaska topline za pojedine građevne dijelove zgrade. normi i proračunskih postupaka za određivanje podataka navedenih u energetskom certifikatu [1]. Treća (slika 1) stranica sadrži prijedlog mjera za poboljšanje energetskih svojstava zgrade koje su ekonomski opravdane.Energetski certifikat zgrade sadrži ukupno pet stranica. Prva (slika 1) sadrži osnovne podatke o zgradi te grafičku skalu energetskih razreda. a zadnja stranica sadrži detaljan opis propisa. podatke o svim ugrađenim tehničkim sustavima u zgradi. s navedenim iznosom specifične godišnje potrebne toplinske energije za grijanje za referentne klimatske uvjete. Slika 1 Prva i treća stranica energetskog certifikata 17 . Druga stranica sadrži klimatske podatke.

2 Cjenik Odluku o najvišim cijenama (slika 2) koštanja provođenja energetskih pregleda i izdavanja energetskih certifikata zgrada donijelo je MZOPUG. Slika 2 Cjenik energetskih pregleda i energetskih certifikata zgrada 18 .3.

19 . te uspješno završen Program osposobljavanja. ispitivanja funkcije energetskih sustava u zgradi. stručnog nadzora građenja. OVLAŠTENE OSOBE Osobe koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada moraju imati ovlaštenje ministarstva. Ovlaštenje se daje na rok od 3 godine i može se produljiti na isti rok. Trenutno u Hrvatskoj ima 112 registriranih ovlaštenih fizičkih te 116 pravnih osoba [7]. Prema procjenama EU potrebno je minimalno 100 stručnjaka na milijun stanovnika za kvalitetnu provedbu energetske certifikacije certifikacije zgrada. Za Hrvatsku bi to značilo oko 500 ovlaštenih certifikatora. ili ispitivanja funkcije sustava automatskog reguliranja i upravljanja u zgradi. Broj potrebnih ovlaštenih osoba za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada ovisi o stambenom i nestambenom fondu zgrada kao i o brzini uvođenja certifikacije.4. održavanja. strojarske ili elektrotehničke struke. strojarske ili elektrotehničke struke. Ovlaštenje se daje fizičkoj ili pravnoj osobi koja ispunjava uvjete propisane Pravilnikom o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede i enegetsko cetificiranje zgrada.1 Uvjeti i mjerila Uvjet za dobivanje ovlaštenja je najmanje završen prijediplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani prijediplomski i diplomski sveučilišni studij kojim se stječe akademski naziv magistar inženjer arhitektonske. građevinske. provođenja energetskih pregleda zgrade. 4. najmanje pet godina radnog iskustva u struci na poslovima projektiranja. odnosno ispitivanja građevinskog dijela zgrade vezano na uštedu energije i toplinsku zaštitu. odnosno završen specijalistički diplomski studij kojim se stječe stručni naziv specijalist građevinske.

s centralnom pripremom potrošne tople vode.provođenje energetskih pregleda stambenih i nestambenih zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom .energetsko certificiranje stambenih i nestambenih zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom .stambene ili nestambene zgrade bez sustava grijanja.provođenje energetskih pregleda stambenih i nestambenih zgrada sa složenim tehničkim sustavom. centrale za daljinsko zagrijavanje i hlađenje. sustavima ventilacije i klimatizacije s povratom topline i ograničenjem buke te dodatnom obradom zraka . centralnim rashladnim sustavima.stambene ili nestambene zgrade s postrojenjima s centralnim izvorima topline za grijanje i/ili hlađenje zgrade. ventilacijski uređaji s reguliranim grijanjem i hlađenjem zraka i klima uređaji. sa sustavima za mjerenje i razdiobu toplinske i rashladne energije. Zgrade s jednostavnim tehničkim sustavom definirane su kao: . Zgrade sa složenim tehničkim sustavom su: .energetsko certificiranje stambenih i nestambenih zgrada sa složenim tehničkim sustavom . ventilacije te s individualnim sustavima pripreme potrošne tople vode . rashladna postrojenja. s razdiobom toplinske energije i s centralnim ili individualnim sustavima za pripremu potrošne tople vode bez korištenja alternativnih sustava te pojedinačnim rashladnim uređajima. hlađenja.zgrade s pojedinačnim i centralnim izvorima topline za grijanje bez posebnih sustava za povrat topline. sustavima ventilacije bez povrata topline i ograničenjem buke u ventilacijskim sustavima bez dodatne obrade zraka. 20 .zgrade sa složenim sustavima za grijanje i hlađenje s korištenjem alternativnih sustava opskrbe energijom. uključujući i pripadajuće rashladne uređaje i druge zgrade koje nisu navedene kao jednostavni tehnički sustavi.Ovlaštenje se izdaje za: .

a smjernice za poboljšanje energetskih svojstava se integralno planiraju i predlažu u završnom izvješću energetskog pregleda.U praksi se pokazalo da se najbolji rezultati kod energetskih pregleda postižu integralnim radom stručnjaka tri različite struke. Savska cesta 163) . te periodičkog stručnog usavršavanja.Brodarki institut d. Dr.o. veleučilišta. Ulica grada Vukovara 271) . 4. Ruđera Boškovića bb) 21 .Tehnički fakultet sveučilišta u Rijeci (Rijeka. stojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu (Split. Berislavićeva 6) .2 Stručno osposobljavanje Stručno osposobljavanje i obvezno usavršavanje osoba koje provode energetske preglede i/ili energetsko cetificiranje zgrada provode sveučilišta. sastoji se od Modula 1 i Modula 2.Veleučilište u Slavonskom Brodu (Slavonski Brod. pri čemu svaka struka detaljno analizira svoje područje struke. Lučića 5) .Hrvatska komora inženjera strojarstva (Zagreb.Energetski insitiut Hrvoje Požar (Zagreb. Vukovarska 58) .Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (Zagreb.Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu (Zagreb. Program izobrazbe za stručno osposobljavanje i obvezno usavršavanje osoba koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada. Kačićeva 26) .Fakultet elektrotehnike.) devet ovlaštenih institucija koje provode tečajeve prema Programu izobrazbe: . Mile Budaka 1) . Sve ovlaštene osobe dužne su se redovito stručno usavršavati. instituti i strukovne organizacije koje imaju suglasnost Ministarstva za obavljanje tih poslova.o. U Hrvatskoj je trenutno (travanj 2011. Zagreb (Avenija Večeslava Holjevca 20) ..Društvo građevinskih inženjera Zagreb (Zagreb.

Tehnička regulativa .Osnove zgradarstva i izvedbe zgrada .Osnove energetike i fizike zgrade . u smislu racionalne uporabe energije i toplinske zaštite .fizičke osobe koje se ovlašćuju za provođenje energetskih pregleda zgrada sa složenim tehničkim sustavom u dijelu koji se odnosi na strojarski dio tehničkog 22 .Izrada izvješća.fizičke osobe koje se ovlašćuju za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom .fizičke osobe koje se ovlašćuju za provođenje energetskih pregleda zgrada sa složenim tehničkim sustavom u dijelu koji se odnosi na građevinske karakteristike zgrade.Energetsko certificiranje u Hrvatskoj . iznalaženje fizikalnih energetskih vrijednosti i primjena računalnog programa . Područja koja obuhvaća Program izobrazbe – Modul1 su: .Sustavi grijanja .osobe zaposlene u pravnoj osobi koja se ovlašćuje za provođenje energetskih pregleda zgrada sa složenim tehničkim sustavom u dijelu koji se odnosi na građevinske karakteristike zgrade. u smislu racionalne uporabe energije i toplinske zaštite.Priprema podataka. Modul 2 Modul 2 smiju pohađati osobe koje su prethodno uspješno završile Modul 1: .Modul 1 Modul 1 pohađaju: .osobe zaposlene u pravnoj osobi koja se ovlašćuje za provođenje energetskih pregleda i/ili energetsko certificiranje zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada .osobe koje u svojstvu imenovane osobe u ovlaštenoj pravnoj osobi potpisuju izvješća o energetskim pregledima i energetske certifikate zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom .

elektrotehnički dio tehničkog sustava zgrade. odnosno na sustave automatskog reguliranja i upravljanja tehničkog sustava zgrade .Promjena građevno-tehničke regulative . Područja koja obuhvaća Program izobrazbe – Modul 2 su: .Priprema podataka. elektrotehnički dio tehničkog sustava.Izvješća o energetskom certificiranju .Sustavi grijanja. hlađenja i ventilacije . elektrotehnički dio tehničkog sustava zgrade.Izrada izvješća.Stručno usavršavanje. Nakon završenog Programa izobrazbe ovlaštene osobe dužne su pohađati Program usavršavanja koji obuhvaća sljedeća područja: . iznalaženje fizikalnih energetskih vrijednosti i primjena računalnog programa .Iskustva iz provedenih nadzora nad radom ovlaštenih osoba .osobe koje će provoditi energetske preglede zgrada u dijelu koji se odnosi na strojarski dio tehničkog sustava zgrade.osobe koje u svojstvu imenovane osobe u ovlaštenoj pravnoj osobi potpisuju energetske certifikate zgrada sa složenim tehničkim sustavom i izvješća o provedenim energetskim pregledima koji se odnose na strojarski dio tehničkog sustava. odnosno na sustave automatskog reguliranja i upravljanja tehničkog sustava zgrade. odnosno na sustave automatskog reguliranja i upravljanja tehničkog sustava zgrada sa složenim tehničkim sustavom.Tehnička regulativa .sustava zgrade. zaposlene u punom radnom vremenu i na neodređeno radno vrijeme u pravnoj osobi koja se ovlašćuje za provođenje za provođenje energetskih pregleda. odnosno za provođenje energetskog certificiranje zgrada sa složenim tehničkim sustavom . 23 .

Smatram da ovaj rad predstavlja komprimiratni prikaz problematike energetskog certificirnanja zgrada kroz koji se može vidjeti složenost samog postupka energetskog certificiranja. ZAKLJUČAK U ovom seminarskom radu prikazani su svi glavni elementi energetskog certificiranja zgrada. razlika između energetskog certifikata postojećh i novih zgrada te uvjeti dobivanja ovlaštenja za provođenje energetske certifikacije zgrada. Također. predstavlja marketinški instrument za promicanje energetske učinkovitosti koji pridonosi ostvarenju jednom od ciljeva Europske unuje. godine. odnosno energetski certifikat. Kroz poglavlja uviđa se i važnost energetskog certificiranja. može se zaključiti da energetsko certificiranje. kao i potreba multidisciplinarnih znanja stučnjaka. S obzirom da je energetska cetrifikacija relativno novo zanimanje u Hrvatskoj. točnije 20% povećanju energetske učinkovitosti do 2020. ne samo kao smanjenje potreba za energijom nego i povećanjem ugodnosti življenja u zgradama koje imaju enegretski certifikat višeg razreda.5. U prilog tome ide i zakonom obavezna energetska certifikacija svih novih zgrada. 24 . smatram da realno je očekivati sve veći broj stručnjaka i slobodnih radnih mjesta u tom području. osim podataka o energetskim svojstvima zgrade.

travanj 2011.dr. Priručnik za energetske savjenike. Damir Dović. Srećko Švaić. dr. doc. Mladen Andrassy.dr. Željka Hrs Borković. prof.dr. Bukarica. Ivanka Boras.6. Zagreb 2008. prof. Urednica: dr.sc. Directive 2010/31/EU of the European parliament and of the council of 19 may 2010 on the energy performance of buildings (recast).sc.sc. predavanje iz kolegija Mjerenje i analiza potrošnje energije: Energetski pregled.sc.sc. [5] [6] http://www. Nakladnik: Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP).dr.hr/doc/Graditeljstvo/Registar_certifikatora. doc. Igor Balen. prof.sc. 2010. prof. [3] mr.dr. MZOPUG.sc.dr. Urednici: prof. Zagreb travanj 2011. (Official Journal L 153.mzopu. D. Vlasta Zanki. Vladimir Soldo.sc. [2] Metodologija provođenja energetskog pregleda zgrada.sc. V. S. Ž. Priručnik za energetsko certificiranje zgrada.dr. mr.sc. dr. Švaić.mzopu. FER. Soldo.sc.sc. Suĉić. B. LITERATURA [1] Prof. Dović. Sučić. lipanj 2009. 25 . Vlasta Zanki. prof. doc. V. 7. Branimir Pavković.sc.sc. Hrs Borković. Branimir Pavković.aspx?id=8413.sc.dr. dr. Dražen Lončar.htm.sc. travanj 2011. dr. dr.dr. Kristian Lenić. Nakladnik: Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) u Hrvatskoj. V.sc. 18/06/2010) [7] http://www.sc.hr/default. B.sc. Energetski institut Hrvoje Požar. Zanki. [4] mr. mr.sc. Boris Sučić.dr.

također je različit. Modul 1 i Modul 2. SAŽETAK Energetska certifikacija svih novih zgrada postala je zakonom obavezna. kao sastavni dio energetske certifikacije zgrada.7. 26 . složenosti tehničkih sustava zgrade kao i namjeni zgrade. Samim time. što znači da svaka nova zgrada mora na vidiljivom mjestu imati dokument koji sadrži podatke o energetskim svojstvima zgrade. Pravne i fizičke osobe koje obavljaju energetske preglede. energetski pregled razlikuje se i prema opsegu. zgrada se svrstava u razred energetske potrošnje od A+ do G. energetski pregled. Prema specifičnoj godišnjoj potrebi za toplinskom energijom za grijanje. Postupak energetskog certificiranja različit je za postojeće i nove zgrade. odnosno energetsku certifikaciju zgrada moraju imati ovlaštenje Ministarstva zaštite okoliša. prostornog uređenja i graditeljstva kao i prethodno uspješno završen Program osposobljavanja. Osim prema starosti zgrade.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful