SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA

DIPLOMSKI SEMINARSKI RAD

ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA
Josip Markežić

Mentor: Prof. dr. sc. Nenad Debrecin

Zagreb, lipanj 2011.

SADRŽAJ

1. 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 3. 3.1 3.2 4. 4.1 4.2 5. 6. 7.

UVOD.................................................................................................................. 4 ENERGETSKI PREGLED [1,2] ........................................................................... 5 Analiza energetskih svojstava zgrade ............................................................. 7 Analiza i izbor mogućih mjera poboljšanja energetskih svojstava zgrade ....... 8 Vrednovanje predloženih mjera ....................................................................... 9 Završni izvještaj o energetskom pregledu ..................................................... 11 ENERGETSKA CERTIFIKACIJA ZGRADA ...................................................... 13 Energetski certifikat ....................................................................................... 14 Cjenik ............................................................................................................ 18 OVLAŠTENE OSOBE ....................................................................................... 19 Uvjeti i mjerila ................................................................................................ 19 Stručno osposobljavanje ............................................................................... 21 ZAKLJUČAK ..................................................................................................... 24 LITERATURA .................................................................................................... 25 SAŽETAK .......................................................................................................... 26

2

................POPIS TABLICA Tablica 1 Energetsko i ekonomsko vrednovanje predloženih mjera ...................................................... 18 3 ............................................... 12 Tablica 3 Razred energetske potrošnje ................ 16 POPIS SLIKA Slika 1 Prva i treća stranica energetskog certifikata ........................................ 17 Slika 2 Cjenik energetskih pregleda i energetskih certifikata zgrada .............. 10 Tablica 2 Završni izvještaj o energetskom pregledu .............................

Najveći potrošač energije u Republici Hrvatskoj je zgradarstvo. 4 . prema podacima iz Direktive 2010/31/EU. Energetski certifikat opisuje potrebu zgrade za energijom te pruža informacije vlasnicima i korisnicima zgrade o energetskom stanju i preporukama za korištenje zgrade. čime se stvara podloga za energetsko certificiranje zgrada. koje s udjelom od 40% neposredne potrošnje energije predstavlja najveći potencijal za ostvarivanje ušteda. Prvi korak prema smanjenju potrošnje energije u zgradama je provedba energetskih pregleda kojima se utvrđuje postojeće stanje i daje prijedlog mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti. Zakonom je uvedena obaveza izdavanja energetskog certifikata za svaku novo izgrađenu zgradu ili već postojeću zgradu koja se prodaje. Kao potvrda korištenja mjera energetske učinkovitosti može se smatrati izdavanje energetskog certifikata. Uspostavom obvezne energetske certifikacije zgrada javlja se potreba za većim brojem stručnog kadra osposobljenog za energetsko savjetovanje i energetski menadžment u zgradama.1. iznajmljuje ili daje u leasing također ističe važnost energetskog certificiranja zgrada. UVOD U cilju smanjenja potrošnje električne energije i očuvanja okoliša sve se više ulaže u mjere energetske učinkovitosti.

starosti zgrade o energetski pregledi novih zgrada o energetski pregledi starih zgrada 3.2. opsegu i detaljnosti provedenog istraživanja o preliminarni o detaljni 2. namjeni zgrade i karakteristikama potrošnje energije o stambene zgrade o nestambene zgrade Za izdavanje energetskog certifikata potrebno je provesti detaljan energetski pregled zgrade. 5 . Ministarstvo zaštite okoliša. komercijalnoj ili javnoj ustanovi koristi energija i voda. složenosti tehničkih sustava zgrade o energetski pregled zgrade s jednostavnim tehničkim sustavom o energetski pregled zgrade sa složenim tehničkim sustavom 4.2] Po definiciji. metodologiju provođenja energetskog pregleda zgrade. U praksi on predstavlja dokumentirani postupak koji se provodi u cilju utvrđivanja energetskih svojstava zgrade i stupnja ispunjenosti tih svojstava u odnosu na referentne vrijednosti i sadrži prijedlog mjera za poboljšanje energetskih svojstava zgrade koje su ekonomski opravdane. prostornog uređenja i graditeljstva u suradnji s energetskim institutom Hrvoje Požar izdalo je u lipnju 2009. koliko i kako se plaća za potrošnju istih te što se treba učiniti da se smanji potrošnja uz očuvanje iste razine ugodnosti. energetski pregled opisuje se kao analiza kako se u nekom postrojenju. Kako bi se izbjegle različite verzije energetskih pregleda koje se kasnije ne bi mogle uspoređivati. ENERGETSKI PREGLED [1. a provodi ga ovlaštena osoba Energetski pregledi dijele se prema: 1.

koje se za sada obavezno unose u energetski certifikat.završni izvještaj o energetskom pregledu s preporukama i redoslijedom prioritetnih mjera dok su osnovni elementi energetskog pregleda novih zgrada: .analiza energetskih svojstava zgrade i karakteristika upravljanja potrošnjom i troškovima energije – prema podacima iz projektne dokumentacije i uvidom u izvedeno stanje .analiza i izbor mogućih mjera poboljšanja energetskih svojstava zgrade . ventilaciju i rasvjetu o zastupljenost i energetska svojstva pojedinih grupa trošila o strukturu upravljanja zgradom te pristup korisnika energetskoj problematici.energetsko. 6 .završni izvještaj o energetskom pregledu s iskazom podataka za izradu energetskog certifikata Za potrebe energetskog certificiranja energetskim pregledom se analiziraju svi tehnički sustavi zgrade.analiza energetskih svojstava zgrade i karakteristika upravljanja potrošnjom i troškovima energije . te se izračunavaju energetske potrebe za grijanje i potrošnu toplu vodu prema stvarnim klimatskim podacima. 2. dok se ostale energetske potrebe unose samo opcionalno [2]. S obzirom na podjelu prema starosti zgrade osnovni elementi energetskog pregleda postojećih zgrada za potrebe energetskog certificiranja su: . analiza stanja i mogućnosti primjene mjera poboljšanja energetskih svojstava zgrade i povećanja energetske učinkovitosti obzirom na: o građevinske karakteristike u smislu toplinske zaštite o energetska svojstva sustava za klimatizaciju. hlađenje. ekonomsko i ekološko vrednovanje predloženih mjera . osnovni alat u određivanju razreda potrošnje energije u energetskoj certifikaciji zgrada. grijanje.Dvije su osnovne svrhe energetskog pregleda: 1.

praonica i dr.kratki opis karakteristika upravljanja potrošnjom i troškovima energije. Ukoliko postoji opravdana sumnja u točnost ulaznih podataka potrebnih za izračun energetskih svojstava vanjske ovojnice i tehničkih sustava.elektroenergetskih parametara potrošnje električne energije – po trošilima ili podsustavima. kako bi se proračunati podaci mogli unijeti u energetski certifikat i izračunati potrebna toplinska energija za referentnu klimu.analizu energetskih svojstava sustava za proizvodnju toplinske i električne energije iz obnovljivih izvora energije (ukoliko takvi postoje na lokaciji). mjerenje toplinskog otpora.analizu energetskih svojstava specifičnih podsustava (kuhinja. .toplinskih gubitaka kroz vanjsku ovojnicu korištenjem infracrvene termografije. . sustav odlučivanja o investicijama u održavanje zgrade. rasvjeta. 7 . grijanja. . u skladu s HRN EN 13790. ventilacije.).analizu energetskih svojstava sustava ventilacije i klimatizacije. .2. uređaji i ostala trošila.analizu energetskih svojstava sustava hlađenja prostora. .analizu energetskih svojstava sustava grijanja prostora. financiranje troškova za energiju.izračun potrebne toplinske energije za grijanje i potrošnu toplu vodu. odgovorne osobe.analizu toplinskih karakteristika vanjske ovojnice zgrade. .analizu energetskih svojstava sustava pripreme potrošne tople vode. . . .u sustavima klimatizacije. te mjerenje zrakopropusnosti (Blower Door Test). Analiza energetskih svojstava zgrade obuhvaća: . .1 Analiza energetskih svojstava zgrade Cilj ove analize je prikupljanje potrebnih ulaznih podataka za izračun potrebne toplinske energije za grijanje i potrošnu toplu vodu.obilazak terena i prikupljanje potrebnih podataka. . .analizu sustava regulacije i upravljanja. hlađenja. . mogu se provoditi potrebna mjerenja: .analizu energetskih svojstava sustava potrošnje električne energije – elektroinstalacije. prema stvarnim klimatskim podacima.

poboljšanje energetskih svojstava sustava ventilacije i klimatizacije.poboljšanje sustava regulacije i upravljanja.koje su godišnje uštede energije i smanjenje emisije ugljičnog dioksida (kn. . . 8 . .poboljšanje toplinskih karakteristika vanjske ovojnice.koliki su investicijski troškovi.[2]: .2 Analiza i izbor mogućih mjera poboljšanja energetskih svojstava zgrade Mogućnosti poboljšanja energetskih svojstava zgrade možemo podijeliti u dvije skupine [1]. . . troškovi montaže i demontaže.potrebne procjene i izračuni ušteda za odabrane mjere. . troškovi projektiranja.mjere uz veće troškove i dulji povrat investicije Analiza mogućih mjera poboljšanja energetskih svojstava i povećanja energetske učinkovitosti obavezno uključuje: .poboljšanje energetskih svojstava sustava pripreme potrošne tople vode.specifikaciju opreme i radova. kWh. . uređaji i ostala trošila. tCO2). vijek trajanja i potrebne dozvole (procjene). . . .održavanje. .koliki je period povrata investicije.2. .poboljšanje sustava opskrbe vodom i potrošnje (opcionalno).poboljšanje energetskih svojstava sustava grijanja prostora. .poboljšanje energetskih svojstava sustava hlađenja prostora. Provedena analiza svake predložene mjere mora dati sljedeće odgovore: .mjere uz male troškove i brzi povrat investicije .troškovi puštanja u pogon.poboljšanje energetskih svojstava sustava potrošnje električne energije – rasvjeta.poboljšanje energetskih svojstava specifičnih podsustava. .analiza mogućnosti zamjene energenta ili korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju toplinske i/ili električne energije. .

U pregledu je potrebno dati elemente za vrednovanje odabranih građevinskih zahvata i termotehničkih sustava. Kod mjera na području potrošnje sanitarne vode. smanjenju potrošnje izvora energije (kn/kWh iskorištene energije) i sl.2. ekonomski i ekološki povoljnih mjera poboljšanja energetskih svojstava zgrade. eventualne utjecaje na druge podsustave. dok se kod zahtjevnijih objekata mogu raditi i detaljnije ekonomske analize isplativosti pojedinih mjera. prikaz ostvarivih ekonomskih i energetskih uštede. za svaku opisanu mjeru potrebno je. i sl).3 Vrednovanje predloženih mjera Ovaj dio energetskog pregleda obuhvaća prijedlog energetski. primjerice. kWh/m 2 prostora). procijeniti troškove ulaganja i izračunati jednostavni period povrata investicije. godišnjoj količini iskorištene obnovljive energije. podatke o povećanju učinkovitosti sustava nakon primjene mjere. troškove eksploatacije i održavanja i sl. 9 . time se smanjuje razdoblje povrata investicije. dati numeričke podatke o utjecaju na sustav kao. Primjer vrednovanja predloženih mjera prikazan je u tablici 1. Potonje mjere ne utječu direktno na smanjenje potrošnje energije. smanjenju toplinskih gubitaka (npr. Ekonomska analiza iskazuje se kroz jednostavni period povrata investicije. uštede se mogu prepoznati i u promjeni potrošnje iz višeg u niže tarifno razdoblje. Uštede u energiji treba iskazati odvojeno od investicijskih troškova. Kod mjera na području potrošnje električne energije. bitno je uzeti u obzir sve relevantne tehničke i financijske parametre. te jednostavni period povrata ulaganja uz izračun smanjenja emisija CO2. Energetsko i ekonomsko vrednovanje predloženih mjera Nakon identifikacije potencijalnih mjera poboljšanja energetskih svojstava zgrade potrebno je za svaku pojedinu mjeru izraziti energetske uštede. procjenu investicije. Također. na način prikladan pojedinoj mjeri. uzeti u obzir i smanjenje energije (za pumpanje. a u bilancu ulaze i dodatni ekološki doprinosi. te smanjenjem vršne angažirane snage i eliminiranjem prekomjerno preuzete jalove energije. grijanje. osim uštede energije a time i emisija u okoliš. ali mogu imati bitne financijske uštede. treba osim ušteda same vode. Kod opisa mjere i njenog vrednovanja.

000 5.000 500.000 2.000 60. 10 . pa je potrebno izračunati indirektnu emisiju koja nastaje pri proizvodnji električne ili toplinske energije [2].000 670. Direktne emisije nastaju na lokaciji neposredne potrošnje energije (npr.000 8.30 170.90 3 Zamjena prozora 2. Ovisno o mjestu nastanka razlikuju se direktne i indirektne emisije. stambene i nestambene zgrade).000 50.000 15.60 Ugradnja 4 termostatskih ventila Ugradnja 5 sunčanog sustava za PTV Kombinacija 6 mjera toplinske zaštite UKUPNO 3. kao posljedica izgaranja fosilnih izvora energije u stacionarnim energetskim postrojenjima (npr.4 Tablica 1 Energetsko i ekonomsko vrednovanje predloženih mjera Ekološko vrednovanje predloženih mjera Dominantan izvor antropogene emisije stakleničkih plinova je izgaranje fosilnih izvora energije u energetskim postrojenjima.000 160.000 [kWh/god] energent Procijenjene uštede Procijenjene uštede (y) [kn/god] Jednostavan period povrata x/y [godina] Smanjenje emisije CO2 [tona/god] 220.500.Procjena Mjere Opis mjere investicije (x) [kn] Toplinska 1 izolacija vanjskog zida Toplinska 2 izolacija stropa prema tavanu 150.kotlovi). u slučaju korištenja električne energije i/ili topline iz javnih toplana ili kotlovnica do emisije ne dolazi na lokaciji neposredne potrošnje energije.720.000 2.30 120. S druge strane.60 500.000 0.

1. daljinski izvor) izvori energije koji se koriste za hlađenje vrsta ventilacije (prirodna.2.6. vrsta zgrade prema namjeni (prema podjeli iz članka 5.2. KLIMATSKI PODACI 3. PECZ.4 Završni izvještaj o energetskom pregledu Završni izvještaj sadrži sve prethodno navedene elemente energetskog pregleda i specifikaciju potrebnih podataka za izradu energetskog certifikata zgrade. odnosno investitora zgrade naziv izvođača radova godina završetka izgradnje 2. 2. 4.5. 3. način grijanja zgrade (lokalno. NN 113/08) lokacija zgrade (katastarska čestica.1. mjesto s poštanskim brojem) ime i prezime vlasnika.ref(kWh/m a) 2 2 -1 3 2 3. etažno. 1. stavka 2. 4.5. 3. daljinski izvor) izvori energije koji se koriste za grijanje izvori energije koji se koriste za pripremu potrošne tople vode način hlađenja (lokalno.5. kućni broj. centralno. prisilna s povratom topline) 11 . broj stupanj dana grijanja SD (Kd/a) broj dana sezone grijanja Z (d) srednja vanjska temperatura u sezoni grijanja θe.4.nd. kako je prikazano u tablici 2. ploština korisne površine zgrade AK (m ) obujam grijanog dijela zgrade Ve (m ) faktor oblika f0 (m ) koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka (po jedinici oplošja grijanog dijela zgrade) HT’ (W/(m K)) godišnja potrebna toplinska energija za grijanje za referentne klimatske podatke. 1. Q“H.4. PODACI O TENIČKIM SUSTAVIMA ZGRADE 4. PODACI O ZGRADI 2.1. 4. 2.m (°C) unutarnja projektna temperatura u sezoni grijanja θi (°C) 4.4.3.3. 4. prisilna bez povrata topline. 4. Također. ulica.3.2.2.OPĆI PODACI O ZGRADI 1. 1.2.1. U skladu sa završnim izvještajem izrađuje se energetski certifikat zgrade: 1.4. etažno. 2. 1. 3. 2.3. centralno. izvještaj mora služiti kao podloga za poslovno odlučivanje ključnim osobama.

5. QW u (kWh/a) i (kWh/(m a)) godišnji toplinski gubici sustava za zagrijavanje potrošne tople vode. godišnja potrebna energija za ventilaciju u sustavu prisilne ventilacije. 6.ls u (kWh/a) i (kWh/(m a)) godišnja potrebna toplinska energija za zagrijavanje potrošne tople vode. 5.9.1.6. 4.7. 5. 5. 5.4. dopušteno 2 godišnji toplinski gubici sustava grijanja QH. PODACI O POTREBNOJ ENERGIJI 5. specifično.10.ls u (kWh/a) i [kWh/(m a)] 2 godišnja potrebna toplinska energija QH u (kWh/a) i (kWh/(m a)) godišnja potrebna toplinska energija za hlađenje QC. godišnja potrebna toplinska energija za grijanje.3.ls u (kWh/a) i (kWh/(m a)). ukupno. 5.12.8.7. 5.nd u (kWh/a) i (kWh/(m a)) godišnji gubici sustava hlađenja QC.8.5. KOEFICIJENTI PROLASKA TOPLINE ZA POJEDINE GRAĐEVNE DIJELOVE ZGRADE Građevni dio U stvarni (W/(m K)) 2 U max 2 (W/(m K)) 7. 5. QH.2. REDOSLIJED PRIORITETNIH MJERA ZA POBOLJŠANJE ENERGETSKIH SVOJSTAVA Tablica 2 Završni izvještaj o energetskom pregledu 12 .11. djelomične klimatizacije i klimatizacije za stvarne klimatske podatke za definirani profil korištenja QVe u (kWh/a) i (kWh/(m a)) godišnja potrebna energija za rasvjetu za stvarne klimatske podatke za definirani profil korištenja El u (kWh/a) i (kWh/(m a)) 2 godišnja isporučena energija Edel u (kWh/a) i (kWh/(m a)) godišnja primarna energija Eprim u (kWh/a) i (kWh/(m a)) godišnja emisija CO2 za stvarne klimatske podatke u (kg/a) i (kg/(m a)) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5.4. vrsta i namjena korištenja sustava s obnovljivim izvorima energije udio obnovljivih izvora energije u potrebnoj toplinskoj energiji za grijanje (%) 5. 5. QW.nd (kWh/a) i (kWh/(m a)). 5.

tehničke sustave zgrade pri ugradnji.obrazovne zgrade 13 . koje mogu značajnije doprinositi smanjenju energetske potrošnje u sektoru zgradarstva. Direktivom 2002/91/EC o energetskim svojstvima zgrada nameće se obveza štednje energije u zgradama EU-a kao i zemljama kandidatima.3. ENERGETSKA CERTIFIKACIJA ZGRADA Uvođenje energetske certifikacije zgrada u hrvatsko zakonodavstvo i podjele zgrada u energetske razrede prema godišnjoj potrebnoj toplinskoj energiji za grijanje.primjenu minimalnih zahtjeva energetske učinkovitosti za nove zgrade i nove dijelove zgrada .: . Za potrebe izračuna. kao najvećem pojedinačnom potrošaču energije.obiteljske kuće različitih načina gradnje .poslovne zgrade .nezavisni sustav kontrole energetskih certifikata i izvješća. zamjeni ili nadogradnji .nacionalne planove za povećanje broja skoro nul-energetskih zgrada . kao npr.redovitu inspekciju kotlova i sustava za kondicioniranje zraka u zgradama . građevne dijelove vanjske ovojnice zgrade koji imaju značajan utjecaj na energetska s vojstva vanjske ovojnice zgrade kada se mijenjaju ili obnavljaju.uspostavu općeg okvira za metodologiju proračuna energetskih svojstava zgrada i djelova zgrada .višestambene zgrade .primjenu minimalnih zahtjeva energetske učinkovitosti za: postojeće zgrade.energetsku certifikaciju zgrada ili dijelova zgrada . zgrade treba klasificirati u kategorije prema namjeni. dijelove zgrade i građevne dijelove pod većom rekonstrukcijom. Novelacija Direktive 2002/91/EC. donosi niz ključnih promjena u graditeljstvu. Direktiva 2010/31/EU postavlja minimalne zahtjeve za energetska svojstva zgrada [6]: .

Postupak energetskog certificiranja postojeće zgrade sastoji se od: . S obzirom na razliku elemenata energetskog pregleda za stare i nove zgrade. ali i jaki marketinški instrument s ciljem promocije energetske učinkovitosti.1 Energetski certifikat Energetski certifikat ili energetska iskaznica jest dokument koji predočuje energetska svojstva zgrade.energetski pregledi zgrada . energetski pregled zgrade postaje nezaobilazna metoda utvrđivanja učinkovitosti.vrjednovanja i/ili završnog ocjenjivanja radnji energetskog pregleda zgrade . razlikuje se i postupak energetskog certificiranja. 14 .hoteli i restorani . odnosno neučinkovitosti potrošnje energije te podloga za izradu energetskog certifikata zgrade.izrade energetskog certifikata zgrade s prijedlogom mjera za poboljšanje energetskih svojstava zgrade koje su ekonomski opravdane i s izračunatim razdobljem povrata investicije..sportski objekti .energetska obnova i osuvremenjivanje postojećih zgrada . 3. Uvođenjem energetske certifikacije zgrada u budućnosti.bolnice . odnosno klasifikacije i ocjenjivanja zgrada prema potrošnji energije.integralno planiranje suvremenog energetskog koncepta novih zgrada.zgrade veleprodaje i maloprodaje .energetskog pregleda zgrade .ostale vrste zgrada koje troše energiju. Očekuje se da će energetska certifikacija zgrada potaknuti niz novih aktivnosti u graditeljstvu kroz integralan pristup osmišljavanju energetike zgrada kao što su: .

Pri tome je važno napomenuti da zgrade projektirane u skladu s današnjim propisima uglavnom ulaze u razred energetske potrošnje C.određivanja energetskog razreda zgrade i . prodaje ili iznajmljivanja zgrade predoči budućem vlasniku. do G razreda zgrade s najvećom potrošnjom toplinske energije za grijanje. odnosno potencijalnom kupcu ili najmoprimcu energetski certifikat kojemu rok valjanosti nije duži od deset godina . od A+ razreda s najmanjom. za zgrade javne namjene. ukupne korisne površine veće od 1000 m2 koje koriste tijela javne vlasti i zgrade institucija koje pružaju javne usluge velikom broju ljudi (zgrade s velikim prometom ljudi). energetsko certificiranje novih zgrada. zgrade javne namjene za koje je obvezno javno izlaganje energetskog certifikata. vezano na ispunjenje bitnog zahtjeva uštede energije i toplinske zaštite i ispunjenje energetskih svojstava zgrade. energetske razrede zgrada.obveza vlasnika zgrade da prilikom izgradnje. Temeljem izračuna specifične godišnje potrebne toplinske energije za grijanje zgrada se svrstava u razred energetske potrošnje. Pravilnik o energetskom certificiranju zgrada propisuje zgrade za koje je potrebno izdati energetski certifikat o energetskim svojstvima zgrade i izuzeća od obveznosti izdavanja energetskog certifikata. iznajmljuju ili daju na leasing. sadržaj i izgled energetskog certifikata.Postupak energetskog certificiranja nove zgrade sastoji se od: . Energetskim certificiranjem zgrada uvodi se: . 15 . energetsko certificiranje postojećih zgrada koje se prodaju.obveza izdavanja i izlaganja energetskog certifikata ne starijeg od 10 godina na jasno vidljivom mjestu. izdavanje i važenje. tablica 3.izrade energetskog certifikata s preporukama za korištenje zgrade.

iznajmljuju ili daju na leasing.nove zgrade i postojeće zgrade koje se prodaju. u skladu s predviđenom spomeničkom zaštitom zgrade . 16 .jednostavne građevine utvrđene posebnim propisom . proizvodne hale.privremene zgrade izgrađene u okviru pripremnih radova za potrebe organizacije gradilišta .radionice. koje imaju uporabnu korisnu površinu manju od 50 m 2 .Energetski razred Specifična godišnja potrebna toplinska energija za grijanje u kWh/(m2a) ≤15 ≤25 ≤50 ≤100 ≤150 ≤200 ≤250 >250 A+ A B C D E F G Tablica 3 Razred energetske potrošnje Energetski certifikat nije potreban za: . u skladu sa svojom namjenom moraju držati otvorenima više od polovice radnog vremena ako nemaju ugrađene zračne zavjese .zgrade namijenjene za održavanje vjerskih obreda . industrijske zgrade i druge gospodarske zgrade koje se.zgrade koje imaju predviđeni vijek uporabe ograničen na dvije godine i manje .postojeće zgrade koje se prodaju ili iznajmljuju bračnom drugu ili članovima uže obitelji .zgrade koje se ne griju ili se griju na temperaturu do +12 °C.postojeće zgrade koje se prodaju ili se pravo vlasništva prenosi u stečajnom postupku u slučaju prisilne prodaje ili ovrhe .zgrade koje su po posebnom zakonu upisane u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske i zgrade koje imaju posebnu ambijentalnu vrijednost a kod kojih bi ispunjenje zahtjeva energetske učinkovitosti značilo neprihvatljivu promjenu njihovog karaktera ili njihovog vanjskog izgleda.

te rezultate izračuna energetskih potreba zgrade s navedenim vrijednostima koeficijenata prolaska topline za pojedine građevne dijelove zgrade. podatke o svim ugrađenim tehničkim sustavima u zgradi. Treća (slika 1) stranica sadrži prijedlog mjera za poboljšanje energetskih svojstava zgrade koje su ekonomski opravdane. normi i proračunskih postupaka za određivanje podataka navedenih u energetskom certifikatu [1]. Slika 1 Prva i treća stranica energetskog certifikata 17 . Četvrta stranica sadrži objašnjenje tehničkih pojmova. s navedenim iznosom specifične godišnje potrebne toplinske energije za grijanje za referentne klimatske uvjete. Prva (slika 1) sadrži osnovne podatke o zgradi te grafičku skalu energetskih razreda. Druga stranica sadrži klimatske podatke.Energetski certifikat zgrade sadrži ukupno pet stranica. a zadnja stranica sadrži detaljan opis propisa.

2 Cjenik Odluku o najvišim cijenama (slika 2) koštanja provođenja energetskih pregleda i izdavanja energetskih certifikata zgrada donijelo je MZOPUG.3. Slika 2 Cjenik energetskih pregleda i energetskih certifikata zgrada 18 .

Za Hrvatsku bi to značilo oko 500 ovlaštenih certifikatora. 19 . strojarske ili elektrotehničke struke. građevinske. odnosno završen specijalistički diplomski studij kojim se stječe stručni naziv specijalist građevinske.4. odnosno ispitivanja građevinskog dijela zgrade vezano na uštedu energije i toplinsku zaštitu. Trenutno u Hrvatskoj ima 112 registriranih ovlaštenih fizičkih te 116 pravnih osoba [7]. te uspješno završen Program osposobljavanja. najmanje pet godina radnog iskustva u struci na poslovima projektiranja.1 Uvjeti i mjerila Uvjet za dobivanje ovlaštenja je najmanje završen prijediplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani prijediplomski i diplomski sveučilišni studij kojim se stječe akademski naziv magistar inženjer arhitektonske. Ovlaštenje se daje na rok od 3 godine i može se produljiti na isti rok. provođenja energetskih pregleda zgrade. Prema procjenama EU potrebno je minimalno 100 stručnjaka na milijun stanovnika za kvalitetnu provedbu energetske certifikacije certifikacije zgrada. ispitivanja funkcije energetskih sustava u zgradi. Ovlaštenje se daje fizičkoj ili pravnoj osobi koja ispunjava uvjete propisane Pravilnikom o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede i enegetsko cetificiranje zgrada. održavanja. OVLAŠTENE OSOBE Osobe koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada moraju imati ovlaštenje ministarstva. Broj potrebnih ovlaštenih osoba za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada ovisi o stambenom i nestambenom fondu zgrada kao i o brzini uvođenja certifikacije. strojarske ili elektrotehničke struke. ili ispitivanja funkcije sustava automatskog reguliranja i upravljanja u zgradi. stručnog nadzora građenja. 4.

stambene ili nestambene zgrade s postrojenjima s centralnim izvorima topline za grijanje i/ili hlađenje zgrade. s razdiobom toplinske energije i s centralnim ili individualnim sustavima za pripremu potrošne tople vode bez korištenja alternativnih sustava te pojedinačnim rashladnim uređajima.Ovlaštenje se izdaje za: . s centralnom pripremom potrošne tople vode. sustavima ventilacije bez povrata topline i ograničenjem buke u ventilacijskim sustavima bez dodatne obrade zraka.zgrade s pojedinačnim i centralnim izvorima topline za grijanje bez posebnih sustava za povrat topline.stambene ili nestambene zgrade bez sustava grijanja.provođenje energetskih pregleda stambenih i nestambenih zgrada sa složenim tehničkim sustavom. centralnim rashladnim sustavima.energetsko certificiranje stambenih i nestambenih zgrada sa složenim tehničkim sustavom . Zgrade s jednostavnim tehničkim sustavom definirane su kao: .provođenje energetskih pregleda stambenih i nestambenih zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom . 20 . ventilacijski uređaji s reguliranim grijanjem i hlađenjem zraka i klima uređaji. Zgrade sa složenim tehničkim sustavom su: . ventilacije te s individualnim sustavima pripreme potrošne tople vode . sustavima ventilacije i klimatizacije s povratom topline i ograničenjem buke te dodatnom obradom zraka . sa sustavima za mjerenje i razdiobu toplinske i rashladne energije.zgrade sa složenim sustavima za grijanje i hlađenje s korištenjem alternativnih sustava opskrbe energijom. uključujući i pripadajuće rashladne uređaje i druge zgrade koje nisu navedene kao jednostavni tehnički sustavi.energetsko certificiranje stambenih i nestambenih zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom . hlađenja. rashladna postrojenja. centrale za daljinsko zagrijavanje i hlađenje.

te periodičkog stručnog usavršavanja. pri čemu svaka struka detaljno analizira svoje područje struke.Društvo građevinskih inženjera Zagreb (Zagreb. Dr. Zagreb (Avenija Večeslava Holjevca 20) . a smjernice za poboljšanje energetskih svojstava se integralno planiraju i predlažu u završnom izvješću energetskog pregleda. 4. Vukovarska 58) .Energetski insitiut Hrvoje Požar (Zagreb. Sve ovlaštene osobe dužne su se redovito stručno usavršavati.Brodarki institut d. Kačićeva 26) . Lučića 5) .) devet ovlaštenih institucija koje provode tečajeve prema Programu izobrazbe: .Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (Zagreb. Program izobrazbe za stručno osposobljavanje i obvezno usavršavanje osoba koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada. U Hrvatskoj je trenutno (travanj 2011. instituti i strukovne organizacije koje imaju suglasnost Ministarstva za obavljanje tih poslova. Berislavićeva 6) .o. veleučilišta. Ulica grada Vukovara 271) .Hrvatska komora inženjera strojarstva (Zagreb.U praksi se pokazalo da se najbolji rezultati kod energetskih pregleda postižu integralnim radom stručnjaka tri različite struke. Mile Budaka 1) .o..Fakultet elektrotehnike. sastoji se od Modula 1 i Modula 2.Tehnički fakultet sveučilišta u Rijeci (Rijeka. Savska cesta 163) . stojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu (Split.Veleučilište u Slavonskom Brodu (Slavonski Brod.2 Stručno osposobljavanje Stručno osposobljavanje i obvezno usavršavanje osoba koje provode energetske preglede i/ili energetsko cetificiranje zgrada provode sveučilišta.Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu (Zagreb. Ruđera Boškovića bb) 21 .

osobe zaposlene u pravnoj osobi koja se ovlašćuje za provođenje energetskih pregleda i/ili energetsko certificiranje zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada .Tehnička regulativa .Osnove energetike i fizike zgrade .Priprema podataka.fizičke osobe koje se ovlašćuju za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom .Sustavi grijanja .Energetsko certificiranje u Hrvatskoj .Modul 1 Modul 1 pohađaju: . iznalaženje fizikalnih energetskih vrijednosti i primjena računalnog programa .fizičke osobe koje se ovlašćuju za provođenje energetskih pregleda zgrada sa složenim tehničkim sustavom u dijelu koji se odnosi na građevinske karakteristike zgrade.osobe zaposlene u pravnoj osobi koja se ovlašćuje za provođenje energetskih pregleda zgrada sa složenim tehničkim sustavom u dijelu koji se odnosi na građevinske karakteristike zgrade.osobe koje u svojstvu imenovane osobe u ovlaštenoj pravnoj osobi potpisuju izvješća o energetskim pregledima i energetske certifikate zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom . Područja koja obuhvaća Program izobrazbe – Modul1 su: .Osnove zgradarstva i izvedbe zgrada . u smislu racionalne uporabe energije i toplinske zaštite .fizičke osobe koje se ovlašćuju za provođenje energetskih pregleda zgrada sa složenim tehničkim sustavom u dijelu koji se odnosi na strojarski dio tehničkog 22 .Izrada izvješća. Modul 2 Modul 2 smiju pohađati osobe koje su prethodno uspješno završile Modul 1: . u smislu racionalne uporabe energije i toplinske zaštite.

Iskustva iz provedenih nadzora nad radom ovlaštenih osoba . odnosno na sustave automatskog reguliranja i upravljanja tehničkog sustava zgrade .Priprema podataka. iznalaženje fizikalnih energetskih vrijednosti i primjena računalnog programa . Područja koja obuhvaća Program izobrazbe – Modul 2 su: .Stručno usavršavanje. zaposlene u punom radnom vremenu i na neodređeno radno vrijeme u pravnoj osobi koja se ovlašćuje za provođenje za provođenje energetskih pregleda. elektrotehnički dio tehničkog sustava.osobe koje će provoditi energetske preglede zgrada u dijelu koji se odnosi na strojarski dio tehničkog sustava zgrade.sustava zgrade. odnosno za provođenje energetskog certificiranje zgrada sa složenim tehničkim sustavom .Izvješća o energetskom certificiranju . odnosno na sustave automatskog reguliranja i upravljanja tehničkog sustava zgrada sa složenim tehničkim sustavom.Promjena građevno-tehničke regulative . elektrotehnički dio tehničkog sustava zgrade. 23 .Izrada izvješća. hlađenja i ventilacije .osobe koje u svojstvu imenovane osobe u ovlaštenoj pravnoj osobi potpisuju energetske certifikate zgrada sa složenim tehničkim sustavom i izvješća o provedenim energetskim pregledima koji se odnose na strojarski dio tehničkog sustava.Tehnička regulativa . odnosno na sustave automatskog reguliranja i upravljanja tehničkog sustava zgrade.Sustavi grijanja. Nakon završenog Programa izobrazbe ovlaštene osobe dužne su pohađati Program usavršavanja koji obuhvaća sljedeća područja: . elektrotehnički dio tehničkog sustava zgrade.

24 . može se zaključiti da energetsko certificiranje. točnije 20% povećanju energetske učinkovitosti do 2020. ne samo kao smanjenje potreba za energijom nego i povećanjem ugodnosti življenja u zgradama koje imaju enegretski certifikat višeg razreda. Također. Kroz poglavlja uviđa se i važnost energetskog certificiranja. ZAKLJUČAK U ovom seminarskom radu prikazani su svi glavni elementi energetskog certificiranja zgrada.5. smatram da realno je očekivati sve veći broj stručnjaka i slobodnih radnih mjesta u tom području. predstavlja marketinški instrument za promicanje energetske učinkovitosti koji pridonosi ostvarenju jednom od ciljeva Europske unuje. kao i potreba multidisciplinarnih znanja stučnjaka. S obzirom da je energetska cetrifikacija relativno novo zanimanje u Hrvatskoj. Smatram da ovaj rad predstavlja komprimiratni prikaz problematike energetskog certificirnanja zgrada kroz koji se može vidjeti složenost samog postupka energetskog certificiranja. razlika između energetskog certifikata postojećh i novih zgrada te uvjeti dobivanja ovlaštenja za provođenje energetske certifikacije zgrada. godine. odnosno energetski certifikat. osim podataka o energetskim svojstvima zgrade. U prilog tome ide i zakonom obavezna energetska certifikacija svih novih zgrada.

prof. doc. Vlasta Zanki. Urednici: prof.sc.mzopu. Švaić.dr.dr.sc. Dražen Lončar. Zanki. Bukarica.htm. Ž. doc. prof.aspx?id=8413.sc. predavanje iz kolegija Mjerenje i analiza potrošnje energije: Energetski pregled.dr. dr.sc.dr. doc. Igor Balen. MZOPUG. V. B. travanj 2011. Branimir Pavković.dr. Branimir Pavković. Boris Sučić.sc. Zagreb travanj 2011. Sučić. Vladimir Soldo. V. Nakladnik: Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) u Hrvatskoj. Hrs Borković. Vlasta Zanki.sc.sc. [4] mr.sc. 18/06/2010) [7] http://www. Directive 2010/31/EU of the European parliament and of the council of 19 may 2010 on the energy performance of buildings (recast). lipanj 2009.sc. Suĉić. Kristian Lenić. dr.mzopu. dr. [3] mr. (Official Journal L 153. FER.dr. Srećko Švaić. Priručnik za energetsko certificiranje zgrada.sc. Željka Hrs Borković. Dović. Mladen Andrassy.6.sc. dr. [5] [6] http://www. Soldo. V.dr. B.sc. Ivanka Boras. Zagreb 2008.sc. S.sc. Damir Dović.sc.dr.sc.sc. LITERATURA [1] Prof. Nakladnik: Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP). prof. mr.hr/doc/Graditeljstvo/Registar_certifikatora.sc. 25 . mr.sc. Energetski institut Hrvoje Požar. 7. prof. [2] Metodologija provođenja energetskog pregleda zgrada.hr/default. prof. travanj 2011.dr. dr. Urednica: dr. D.dr.sc. Priručnik za energetske savjenike. 2010.

zgrada se svrstava u razred energetske potrošnje od A+ do G.7. energetski pregled. Prema specifičnoj godišnjoj potrebi za toplinskom energijom za grijanje. Pravne i fizičke osobe koje obavljaju energetske preglede. što znači da svaka nova zgrada mora na vidiljivom mjestu imati dokument koji sadrži podatke o energetskim svojstvima zgrade. energetski pregled razlikuje se i prema opsegu. Postupak energetskog certificiranja različit je za postojeće i nove zgrade. odnosno energetsku certifikaciju zgrada moraju imati ovlaštenje Ministarstva zaštite okoliša. kao sastavni dio energetske certifikacije zgrada. Samim time. Osim prema starosti zgrade. Modul 1 i Modul 2. 26 . također je različit. složenosti tehničkih sustava zgrade kao i namjeni zgrade. SAŽETAK Energetska certifikacija svih novih zgrada postala je zakonom obavezna. prostornog uređenja i graditeljstva kao i prethodno uspješno završen Program osposobljavanja.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful