SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA

DIPLOMSKI SEMINARSKI RAD

ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA
Josip Markežić

Mentor: Prof. dr. sc. Nenad Debrecin

Zagreb, lipanj 2011.

SADRŽAJ

1. 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 3. 3.1 3.2 4. 4.1 4.2 5. 6. 7.

UVOD.................................................................................................................. 4 ENERGETSKI PREGLED [1,2] ........................................................................... 5 Analiza energetskih svojstava zgrade ............................................................. 7 Analiza i izbor mogućih mjera poboljšanja energetskih svojstava zgrade ....... 8 Vrednovanje predloženih mjera ....................................................................... 9 Završni izvještaj o energetskom pregledu ..................................................... 11 ENERGETSKA CERTIFIKACIJA ZGRADA ...................................................... 13 Energetski certifikat ....................................................................................... 14 Cjenik ............................................................................................................ 18 OVLAŠTENE OSOBE ....................................................................................... 19 Uvjeti i mjerila ................................................................................................ 19 Stručno osposobljavanje ............................................................................... 21 ZAKLJUČAK ..................................................................................................... 24 LITERATURA .................................................................................................... 25 SAŽETAK .......................................................................................................... 26

2

..........................................................................POPIS TABLICA Tablica 1 Energetsko i ekonomsko vrednovanje predloženih mjera .. 18 3 . 10 Tablica 2 Završni izvještaj o energetskom pregledu ............ 17 Slika 2 Cjenik energetskih pregleda i energetskih certifikata zgrada ............................................................................................... 16 POPIS SLIKA Slika 1 Prva i treća stranica energetskog certifikata ... 12 Tablica 3 Razred energetske potrošnje .............................

Prvi korak prema smanjenju potrošnje energije u zgradama je provedba energetskih pregleda kojima se utvrđuje postojeće stanje i daje prijedlog mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti. iznajmljuje ili daje u leasing također ističe važnost energetskog certificiranja zgrada. Najveći potrošač energije u Republici Hrvatskoj je zgradarstvo. Energetski certifikat opisuje potrebu zgrade za energijom te pruža informacije vlasnicima i korisnicima zgrade o energetskom stanju i preporukama za korištenje zgrade. Uspostavom obvezne energetske certifikacije zgrada javlja se potreba za većim brojem stručnog kadra osposobljenog za energetsko savjetovanje i energetski menadžment u zgradama. 4 . prema podacima iz Direktive 2010/31/EU. Kao potvrda korištenja mjera energetske učinkovitosti može se smatrati izdavanje energetskog certifikata. koje s udjelom od 40% neposredne potrošnje energije predstavlja najveći potencijal za ostvarivanje ušteda.1. Zakonom je uvedena obaveza izdavanja energetskog certifikata za svaku novo izgrađenu zgradu ili već postojeću zgradu koja se prodaje. čime se stvara podloga za energetsko certificiranje zgrada. UVOD U cilju smanjenja potrošnje električne energije i očuvanja okoliša sve se više ulaže u mjere energetske učinkovitosti.

Kako bi se izbjegle različite verzije energetskih pregleda koje se kasnije ne bi mogle uspoređivati. namjeni zgrade i karakteristikama potrošnje energije o stambene zgrade o nestambene zgrade Za izdavanje energetskog certifikata potrebno je provesti detaljan energetski pregled zgrade. energetski pregled opisuje se kao analiza kako se u nekom postrojenju. prostornog uređenja i graditeljstva u suradnji s energetskim institutom Hrvoje Požar izdalo je u lipnju 2009. 5 . metodologiju provođenja energetskog pregleda zgrade.2] Po definiciji. Ministarstvo zaštite okoliša. ENERGETSKI PREGLED [1. U praksi on predstavlja dokumentirani postupak koji se provodi u cilju utvrđivanja energetskih svojstava zgrade i stupnja ispunjenosti tih svojstava u odnosu na referentne vrijednosti i sadrži prijedlog mjera za poboljšanje energetskih svojstava zgrade koje su ekonomski opravdane. komercijalnoj ili javnoj ustanovi koristi energija i voda. koliko i kako se plaća za potrošnju istih te što se treba učiniti da se smanji potrošnja uz očuvanje iste razine ugodnosti. a provodi ga ovlaštena osoba Energetski pregledi dijele se prema: 1. složenosti tehničkih sustava zgrade o energetski pregled zgrade s jednostavnim tehničkim sustavom o energetski pregled zgrade sa složenim tehničkim sustavom 4. opsegu i detaljnosti provedenog istraživanja o preliminarni o detaljni 2. starosti zgrade o energetski pregledi novih zgrada o energetski pregledi starih zgrada 3.2.

osnovni alat u određivanju razreda potrošnje energije u energetskoj certifikaciji zgrada. koje se za sada obavezno unose u energetski certifikat. 2. 6 .energetsko.analiza energetskih svojstava zgrade i karakteristika upravljanja potrošnjom i troškovima energije – prema podacima iz projektne dokumentacije i uvidom u izvedeno stanje . dok se ostale energetske potrebe unose samo opcionalno [2]. S obzirom na podjelu prema starosti zgrade osnovni elementi energetskog pregleda postojećih zgrada za potrebe energetskog certificiranja su: .analiza i izbor mogućih mjera poboljšanja energetskih svojstava zgrade .završni izvještaj o energetskom pregledu s preporukama i redoslijedom prioritetnih mjera dok su osnovni elementi energetskog pregleda novih zgrada: . grijanje. hlađenje.analiza energetskih svojstava zgrade i karakteristika upravljanja potrošnjom i troškovima energije . te se izračunavaju energetske potrebe za grijanje i potrošnu toplu vodu prema stvarnim klimatskim podacima.završni izvještaj o energetskom pregledu s iskazom podataka za izradu energetskog certifikata Za potrebe energetskog certificiranja energetskim pregledom se analiziraju svi tehnički sustavi zgrade. analiza stanja i mogućnosti primjene mjera poboljšanja energetskih svojstava zgrade i povećanja energetske učinkovitosti obzirom na: o građevinske karakteristike u smislu toplinske zaštite o energetska svojstva sustava za klimatizaciju. ekonomsko i ekološko vrednovanje predloženih mjera .Dvije su osnovne svrhe energetskog pregleda: 1. ventilaciju i rasvjetu o zastupljenost i energetska svojstva pojedinih grupa trošila o strukturu upravljanja zgradom te pristup korisnika energetskoj problematici.

izračun potrebne toplinske energije za grijanje i potrošnu toplu vodu. .analizu energetskih svojstava specifičnih podsustava (kuhinja.analizu energetskih svojstava sustava potrošnje električne energije – elektroinstalacije. . mogu se provoditi potrebna mjerenja: . . ventilacije.analizu sustava regulacije i upravljanja. . . kako bi se proračunati podaci mogli unijeti u energetski certifikat i izračunati potrebna toplinska energija za referentnu klimu.analizu energetskih svojstava sustava za proizvodnju toplinske i električne energije iz obnovljivih izvora energije (ukoliko takvi postoje na lokaciji).analizu energetskih svojstava sustava ventilacije i klimatizacije. prema stvarnim klimatskim podacima. mjerenje toplinskog otpora. sustav odlučivanja o investicijama u održavanje zgrade. hlađenja.2. praonica i dr.elektroenergetskih parametara potrošnje električne energije – po trošilima ili podsustavima. grijanja. uređaji i ostala trošila.analizu toplinskih karakteristika vanjske ovojnice zgrade.analizu energetskih svojstava sustava grijanja prostora.obilazak terena i prikupljanje potrebnih podataka. . odgovorne osobe. . te mjerenje zrakopropusnosti (Blower Door Test). 7 . rasvjeta.analizu energetskih svojstava sustava hlađenja prostora.analizu energetskih svojstava sustava pripreme potrošne tople vode. . Analiza energetskih svojstava zgrade obuhvaća: . . Ukoliko postoji opravdana sumnja u točnost ulaznih podataka potrebnih za izračun energetskih svojstava vanjske ovojnice i tehničkih sustava. . .toplinskih gubitaka kroz vanjsku ovojnicu korištenjem infracrvene termografije. . u skladu s HRN EN 13790. financiranje troškova za energiju. .).kratki opis karakteristika upravljanja potrošnjom i troškovima energije.u sustavima klimatizacije.1 Analiza energetskih svojstava zgrade Cilj ove analize je prikupljanje potrebnih ulaznih podataka za izračun potrebne toplinske energije za grijanje i potrošnu toplu vodu.

koliki je period povrata investicije.poboljšanje sustava regulacije i upravljanja. . . .poboljšanje energetskih svojstava specifičnih podsustava.poboljšanje energetskih svojstava sustava potrošnje električne energije – rasvjeta. kWh.potrebne procjene i izračuni ušteda za odabrane mjere.troškovi puštanja u pogon. . .mjere uz veće troškove i dulji povrat investicije Analiza mogućih mjera poboljšanja energetskih svojstava i povećanja energetske učinkovitosti obavezno uključuje: .analiza mogućnosti zamjene energenta ili korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju toplinske i/ili električne energije.mjere uz male troškove i brzi povrat investicije . .koje su godišnje uštede energije i smanjenje emisije ugljičnog dioksida (kn.poboljšanje toplinskih karakteristika vanjske ovojnice.poboljšanje energetskih svojstava sustava pripreme potrošne tople vode. tCO2).specifikaciju opreme i radova. 8 . .2 Analiza i izbor mogućih mjera poboljšanja energetskih svojstava zgrade Mogućnosti poboljšanja energetskih svojstava zgrade možemo podijeliti u dvije skupine [1].poboljšanje energetskih svojstava sustava hlađenja prostora. vijek trajanja i potrebne dozvole (procjene). . troškovi montaže i demontaže. Provedena analiza svake predložene mjere mora dati sljedeće odgovore: .poboljšanje energetskih svojstava sustava grijanja prostora. . .poboljšanje sustava opskrbe vodom i potrošnje (opcionalno).poboljšanje energetskih svojstava sustava ventilacije i klimatizacije. . . .2.koliki su investicijski troškovi. . troškovi projektiranja. .održavanje. uređaji i ostala trošila.[2]: .

uzeti u obzir i smanjenje energije (za pumpanje. Ekonomska analiza iskazuje se kroz jednostavni period povrata investicije. procijeniti troškove ulaganja i izračunati jednostavni period povrata investicije. primjerice. procjenu investicije. dati numeričke podatke o utjecaju na sustav kao. U pregledu je potrebno dati elemente za vrednovanje odabranih građevinskih zahvata i termotehničkih sustava. Kod mjera na području potrošnje sanitarne vode. eventualne utjecaje na druge podsustave. Kod mjera na području potrošnje električne energije. bitno je uzeti u obzir sve relevantne tehničke i financijske parametre. Uštede u energiji treba iskazati odvojeno od investicijskih troškova. smanjenju toplinskih gubitaka (npr. te smanjenjem vršne angažirane snage i eliminiranjem prekomjerno preuzete jalove energije. 9 . ekonomski i ekološki povoljnih mjera poboljšanja energetskih svojstava zgrade. troškove eksploatacije i održavanja i sl. time se smanjuje razdoblje povrata investicije.2. podatke o povećanju učinkovitosti sustava nakon primjene mjere. Primjer vrednovanja predloženih mjera prikazan je u tablici 1. ali mogu imati bitne financijske uštede. Energetsko i ekonomsko vrednovanje predloženih mjera Nakon identifikacije potencijalnih mjera poboljšanja energetskih svojstava zgrade potrebno je za svaku pojedinu mjeru izraziti energetske uštede. Također. godišnjoj količini iskorištene obnovljive energije. na način prikladan pojedinoj mjeri. kWh/m 2 prostora). smanjenju potrošnje izvora energije (kn/kWh iskorištene energije) i sl. te jednostavni period povrata ulaganja uz izračun smanjenja emisija CO2. za svaku opisanu mjeru potrebno je. i sl). a u bilancu ulaze i dodatni ekološki doprinosi.3 Vrednovanje predloženih mjera Ovaj dio energetskog pregleda obuhvaća prijedlog energetski. uštede se mogu prepoznati i u promjeni potrošnje iz višeg u niže tarifno razdoblje. osim uštede energije a time i emisija u okoliš. Potonje mjere ne utječu direktno na smanjenje potrošnje energije. prikaz ostvarivih ekonomskih i energetskih uštede. grijanje. treba osim ušteda same vode. dok se kod zahtjevnijih objekata mogu raditi i detaljnije ekonomske analize isplativosti pojedinih mjera. Kod opisa mjere i njenog vrednovanja.

000 670.30 170.kotlovi).000 2.000 50. S druge strane.Procjena Mjere Opis mjere investicije (x) [kn] Toplinska 1 izolacija vanjskog zida Toplinska 2 izolacija stropa prema tavanu 150.60 Ugradnja 4 termostatskih ventila Ugradnja 5 sunčanog sustava za PTV Kombinacija 6 mjera toplinske zaštite UKUPNO 3.000 2. kao posljedica izgaranja fosilnih izvora energije u stacionarnim energetskim postrojenjima (npr. 10 .000 500.4 Tablica 1 Energetsko i ekonomsko vrednovanje predloženih mjera Ekološko vrednovanje predloženih mjera Dominantan izvor antropogene emisije stakleničkih plinova je izgaranje fosilnih izvora energije u energetskim postrojenjima. Direktne emisije nastaju na lokaciji neposredne potrošnje energije (npr. stambene i nestambene zgrade).500.000 15. u slučaju korištenja električne energije i/ili topline iz javnih toplana ili kotlovnica do emisije ne dolazi na lokaciji neposredne potrošnje energije.000 8.000 [kWh/god] energent Procijenjene uštede Procijenjene uštede (y) [kn/god] Jednostavan period povrata x/y [godina] Smanjenje emisije CO2 [tona/god] 220. Ovisno o mjestu nastanka razlikuju se direktne i indirektne emisije.000 5.000 160.000 60.90 3 Zamjena prozora 2.30 120.720. pa je potrebno izračunati indirektnu emisiju koja nastaje pri proizvodnji električne ili toplinske energije [2].60 500.000 0.

OPĆI PODACI O ZGRADI 1. NN 113/08) lokacija zgrade (katastarska čestica. KLIMATSKI PODACI 3. centralno.4.4. 4. prisilna bez povrata topline. 1.3. 2.1. broj stupanj dana grijanja SD (Kd/a) broj dana sezone grijanja Z (d) srednja vanjska temperatura u sezoni grijanja θe.ref(kWh/m a) 2 2 -1 3 2 3. odnosno investitora zgrade naziv izvođača radova godina završetka izgradnje 2.4. izvještaj mora služiti kao podloga za poslovno odlučivanje ključnim osobama.m (°C) unutarnja projektna temperatura u sezoni grijanja θi (°C) 4.1.2. prisilna s povratom topline) 11 . 2.1. način grijanja zgrade (lokalno.5. Q“H. ulica. kućni broj. etažno.5.3. daljinski izvor) izvori energije koji se koriste za grijanje izvori energije koji se koriste za pripremu potrošne tople vode način hlađenja (lokalno. daljinski izvor) izvori energije koji se koriste za hlađenje vrsta ventilacije (prirodna. 3. 1.6. PODACI O TENIČKIM SUSTAVIMA ZGRADE 4.2.5. 3. stavka 2. centralno. PODACI O ZGRADI 2. 2. PECZ. U skladu sa završnim izvještajem izrađuje se energetski certifikat zgrade: 1.3. ploština korisne površine zgrade AK (m ) obujam grijanog dijela zgrade Ve (m ) faktor oblika f0 (m ) koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka (po jedinici oplošja grijanog dijela zgrade) HT’ (W/(m K)) godišnja potrebna toplinska energija za grijanje za referentne klimatske podatke. 4. 4.nd. mjesto s poštanskim brojem) ime i prezime vlasnika.2. kako je prikazano u tablici 2.4. vrsta zgrade prema namjeni (prema podjeli iz članka 5. 4.1.2. 2. 1.2.4 Završni izvještaj o energetskom pregledu Završni izvještaj sadrži sve prethodno navedene elemente energetskog pregleda i specifikaciju potrebnih podataka za izradu energetskog certifikata zgrade. etažno. 1. Također. 4. 3.3.

REDOSLIJED PRIORITETNIH MJERA ZA POBOLJŠANJE ENERGETSKIH SVOJSTAVA Tablica 2 Završni izvještaj o energetskom pregledu 12 .nd u (kWh/a) i (kWh/(m a)) godišnji gubici sustava hlađenja QC.7.8.3. dopušteno 2 godišnji toplinski gubici sustava grijanja QH.2.nd (kWh/a) i (kWh/(m a)).12.ls u (kWh/a) i (kWh/(m a)). 5. godišnja potrebna energija za ventilaciju u sustavu prisilne ventilacije. QH. 5. 5. ukupno.1.5. 5. 5.6.10.ls u (kWh/a) i (kWh/(m a)) godišnja potrebna toplinska energija za zagrijavanje potrošne tople vode. vrsta i namjena korištenja sustava s obnovljivim izvorima energije udio obnovljivih izvora energije u potrebnoj toplinskoj energiji za grijanje (%) 5.11. 5. 6. specifično. 5.ls u (kWh/a) i [kWh/(m a)] 2 godišnja potrebna toplinska energija QH u (kWh/a) i (kWh/(m a)) godišnja potrebna toplinska energija za hlađenje QC.4. 5. 5. PODACI O POTREBNOJ ENERGIJI 5.8. KOEFICIJENTI PROLASKA TOPLINE ZA POJEDINE GRAĐEVNE DIJELOVE ZGRADE Građevni dio U stvarni (W/(m K)) 2 U max 2 (W/(m K)) 7. godišnja potrebna toplinska energija za grijanje.7. 5. 4. djelomične klimatizacije i klimatizacije za stvarne klimatske podatke za definirani profil korištenja QVe u (kWh/a) i (kWh/(m a)) godišnja potrebna energija za rasvjetu za stvarne klimatske podatke za definirani profil korištenja El u (kWh/a) i (kWh/(m a)) 2 godišnja isporučena energija Edel u (kWh/a) i (kWh/(m a)) godišnja primarna energija Eprim u (kWh/a) i (kWh/(m a)) godišnja emisija CO2 za stvarne klimatske podatke u (kg/a) i (kg/(m a)) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5. QW u (kWh/a) i (kWh/(m a)) godišnji toplinski gubici sustava za zagrijavanje potrošne tople vode. QW.4.9.

nezavisni sustav kontrole energetskih certifikata i izvješća.energetsku certifikaciju zgrada ili dijelova zgrada . donosi niz ključnih promjena u graditeljstvu. građevne dijelove vanjske ovojnice zgrade koji imaju značajan utjecaj na energetska s vojstva vanjske ovojnice zgrade kada se mijenjaju ili obnavljaju.nacionalne planove za povećanje broja skoro nul-energetskih zgrada .primjenu minimalnih zahtjeva energetske učinkovitosti za nove zgrade i nove dijelove zgrada . zgrade treba klasificirati u kategorije prema namjeni.3. kao npr. Direktivom 2002/91/EC o energetskim svojstvima zgrada nameće se obveza štednje energije u zgradama EU-a kao i zemljama kandidatima. dijelove zgrade i građevne dijelove pod većom rekonstrukcijom.uspostavu općeg okvira za metodologiju proračuna energetskih svojstava zgrada i djelova zgrada .poslovne zgrade .redovitu inspekciju kotlova i sustava za kondicioniranje zraka u zgradama . Novelacija Direktive 2002/91/EC. Direktiva 2010/31/EU postavlja minimalne zahtjeve za energetska svojstva zgrada [6]: .primjenu minimalnih zahtjeva energetske učinkovitosti za: postojeće zgrade. ENERGETSKA CERTIFIKACIJA ZGRADA Uvođenje energetske certifikacije zgrada u hrvatsko zakonodavstvo i podjele zgrada u energetske razrede prema godišnjoj potrebnoj toplinskoj energiji za grijanje.obrazovne zgrade 13 .obiteljske kuće različitih načina gradnje . Za potrebe izračuna.višestambene zgrade . zamjeni ili nadogradnji . kao najvećem pojedinačnom potrošaču energije. koje mogu značajnije doprinositi smanjenju energetske potrošnje u sektoru zgradarstva. tehničke sustave zgrade pri ugradnji.: .

bolnice . ali i jaki marketinški instrument s ciljem promocije energetske učinkovitosti. Očekuje se da će energetska certifikacija zgrada potaknuti niz novih aktivnosti u graditeljstvu kroz integralan pristup osmišljavanju energetike zgrada kao što su: . energetski pregled zgrade postaje nezaobilazna metoda utvrđivanja učinkovitosti. Postupak energetskog certificiranja postojeće zgrade sastoji se od: .vrjednovanja i/ili završnog ocjenjivanja radnji energetskog pregleda zgrade .energetski pregledi zgrada .integralno planiranje suvremenog energetskog koncepta novih zgrada.energetska obnova i osuvremenjivanje postojećih zgrada . 3. razlikuje se i postupak energetskog certificiranja.. S obzirom na razliku elemenata energetskog pregleda za stare i nove zgrade. Uvođenjem energetske certifikacije zgrada u budućnosti.ostale vrste zgrada koje troše energiju.energetskog pregleda zgrade .zgrade veleprodaje i maloprodaje . 14 . odnosno neučinkovitosti potrošnje energije te podloga za izradu energetskog certifikata zgrade.hoteli i restorani .izrade energetskog certifikata zgrade s prijedlogom mjera za poboljšanje energetskih svojstava zgrade koje su ekonomski opravdane i s izračunatim razdobljem povrata investicije.sportski objekti .1 Energetski certifikat Energetski certifikat ili energetska iskaznica jest dokument koji predočuje energetska svojstva zgrade. odnosno klasifikacije i ocjenjivanja zgrada prema potrošnji energije.

Pri tome je važno napomenuti da zgrade projektirane u skladu s današnjim propisima uglavnom ulaze u razred energetske potrošnje C. energetsko certificiranje postojećih zgrada koje se prodaju.Postupak energetskog certificiranja nove zgrade sastoji se od: . sadržaj i izgled energetskog certifikata. Pravilnik o energetskom certificiranju zgrada propisuje zgrade za koje je potrebno izdati energetski certifikat o energetskim svojstvima zgrade i izuzeća od obveznosti izdavanja energetskog certifikata. vezano na ispunjenje bitnog zahtjeva uštede energije i toplinske zaštite i ispunjenje energetskih svojstava zgrade. odnosno potencijalnom kupcu ili najmoprimcu energetski certifikat kojemu rok valjanosti nije duži od deset godina . Temeljem izračuna specifične godišnje potrebne toplinske energije za grijanje zgrada se svrstava u razred energetske potrošnje. prodaje ili iznajmljivanja zgrade predoči budućem vlasniku. Energetskim certificiranjem zgrada uvodi se: . tablica 3. zgrade javne namjene za koje je obvezno javno izlaganje energetskog certifikata. za zgrade javne namjene. izdavanje i važenje. energetske razrede zgrada. do G razreda zgrade s najvećom potrošnjom toplinske energije za grijanje. 15 .izrade energetskog certifikata s preporukama za korištenje zgrade.određivanja energetskog razreda zgrade i . ukupne korisne površine veće od 1000 m2 koje koriste tijela javne vlasti i zgrade institucija koje pružaju javne usluge velikom broju ljudi (zgrade s velikim prometom ljudi). energetsko certificiranje novih zgrada. iznajmljuju ili daju na leasing. od A+ razreda s najmanjom.obveza izdavanja i izlaganja energetskog certifikata ne starijeg od 10 godina na jasno vidljivom mjestu.obveza vlasnika zgrade da prilikom izgradnje.

u skladu sa svojom namjenom moraju držati otvorenima više od polovice radnog vremena ako nemaju ugrađene zračne zavjese . proizvodne hale.jednostavne građevine utvrđene posebnim propisom .radionice.nove zgrade i postojeće zgrade koje se prodaju. u skladu s predviđenom spomeničkom zaštitom zgrade .zgrade koje se ne griju ili se griju na temperaturu do +12 °C. koje imaju uporabnu korisnu površinu manju od 50 m 2 . industrijske zgrade i druge gospodarske zgrade koje se.zgrade koje su po posebnom zakonu upisane u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske i zgrade koje imaju posebnu ambijentalnu vrijednost a kod kojih bi ispunjenje zahtjeva energetske učinkovitosti značilo neprihvatljivu promjenu njihovog karaktera ili njihovog vanjskog izgleda. iznajmljuju ili daju na leasing.postojeće zgrade koje se prodaju ili se pravo vlasništva prenosi u stečajnom postupku u slučaju prisilne prodaje ili ovrhe .postojeće zgrade koje se prodaju ili iznajmljuju bračnom drugu ili članovima uže obitelji .zgrade koje imaju predviđeni vijek uporabe ograničen na dvije godine i manje .Energetski razred Specifična godišnja potrebna toplinska energija za grijanje u kWh/(m2a) ≤15 ≤25 ≤50 ≤100 ≤150 ≤200 ≤250 >250 A+ A B C D E F G Tablica 3 Razred energetske potrošnje Energetski certifikat nije potreban za: .privremene zgrade izgrađene u okviru pripremnih radova za potrebe organizacije gradilišta . 16 .zgrade namijenjene za održavanje vjerskih obreda .

Četvrta stranica sadrži objašnjenje tehničkih pojmova. Druga stranica sadrži klimatske podatke. s navedenim iznosom specifične godišnje potrebne toplinske energije za grijanje za referentne klimatske uvjete. podatke o svim ugrađenim tehničkim sustavima u zgradi. te rezultate izračuna energetskih potreba zgrade s navedenim vrijednostima koeficijenata prolaska topline za pojedine građevne dijelove zgrade. normi i proračunskih postupaka za određivanje podataka navedenih u energetskom certifikatu [1]. Treća (slika 1) stranica sadrži prijedlog mjera za poboljšanje energetskih svojstava zgrade koje su ekonomski opravdane. Prva (slika 1) sadrži osnovne podatke o zgradi te grafičku skalu energetskih razreda.Energetski certifikat zgrade sadrži ukupno pet stranica. a zadnja stranica sadrži detaljan opis propisa. Slika 1 Prva i treća stranica energetskog certifikata 17 .

3. Slika 2 Cjenik energetskih pregleda i energetskih certifikata zgrada 18 .2 Cjenik Odluku o najvišim cijenama (slika 2) koštanja provođenja energetskih pregleda i izdavanja energetskih certifikata zgrada donijelo je MZOPUG.

provođenja energetskih pregleda zgrade. održavanja. Ovlaštenje se daje na rok od 3 godine i može se produljiti na isti rok. Prema procjenama EU potrebno je minimalno 100 stručnjaka na milijun stanovnika za kvalitetnu provedbu energetske certifikacije certifikacije zgrada. najmanje pet godina radnog iskustva u struci na poslovima projektiranja. strojarske ili elektrotehničke struke. te uspješno završen Program osposobljavanja. Ovlaštenje se daje fizičkoj ili pravnoj osobi koja ispunjava uvjete propisane Pravilnikom o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede i enegetsko cetificiranje zgrada. strojarske ili elektrotehničke struke.4.1 Uvjeti i mjerila Uvjet za dobivanje ovlaštenja je najmanje završen prijediplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani prijediplomski i diplomski sveučilišni studij kojim se stječe akademski naziv magistar inženjer arhitektonske. stručnog nadzora građenja. ispitivanja funkcije energetskih sustava u zgradi. odnosno završen specijalistički diplomski studij kojim se stječe stručni naziv specijalist građevinske. građevinske. 19 . Za Hrvatsku bi to značilo oko 500 ovlaštenih certifikatora. OVLAŠTENE OSOBE Osobe koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada moraju imati ovlaštenje ministarstva. 4. Broj potrebnih ovlaštenih osoba za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada ovisi o stambenom i nestambenom fondu zgrada kao i o brzini uvođenja certifikacije. ili ispitivanja funkcije sustava automatskog reguliranja i upravljanja u zgradi. Trenutno u Hrvatskoj ima 112 registriranih ovlaštenih fizičkih te 116 pravnih osoba [7]. odnosno ispitivanja građevinskog dijela zgrade vezano na uštedu energije i toplinsku zaštitu.

hlađenja. uključujući i pripadajuće rashladne uređaje i druge zgrade koje nisu navedene kao jednostavni tehnički sustavi.provođenje energetskih pregleda stambenih i nestambenih zgrada sa složenim tehničkim sustavom.Ovlaštenje se izdaje za: . centralnim rashladnim sustavima. ventilacije te s individualnim sustavima pripreme potrošne tople vode . s centralnom pripremom potrošne tople vode.stambene ili nestambene zgrade bez sustava grijanja. sustavima ventilacije i klimatizacije s povratom topline i ograničenjem buke te dodatnom obradom zraka .energetsko certificiranje stambenih i nestambenih zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom .stambene ili nestambene zgrade s postrojenjima s centralnim izvorima topline za grijanje i/ili hlađenje zgrade. Zgrade sa složenim tehničkim sustavom su: .zgrade sa složenim sustavima za grijanje i hlađenje s korištenjem alternativnih sustava opskrbe energijom. s razdiobom toplinske energije i s centralnim ili individualnim sustavima za pripremu potrošne tople vode bez korištenja alternativnih sustava te pojedinačnim rashladnim uređajima. centrale za daljinsko zagrijavanje i hlađenje. Zgrade s jednostavnim tehničkim sustavom definirane su kao: . rashladna postrojenja. sa sustavima za mjerenje i razdiobu toplinske i rashladne energije.energetsko certificiranje stambenih i nestambenih zgrada sa složenim tehničkim sustavom . sustavima ventilacije bez povrata topline i ograničenjem buke u ventilacijskim sustavima bez dodatne obrade zraka.zgrade s pojedinačnim i centralnim izvorima topline za grijanje bez posebnih sustava za povrat topline.provođenje energetskih pregleda stambenih i nestambenih zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom . ventilacijski uređaji s reguliranim grijanjem i hlađenjem zraka i klima uređaji. 20 .

pri čemu svaka struka detaljno analizira svoje područje struke. Berislavićeva 6) . Vukovarska 58) . Ruđera Boškovića bb) 21 .Brodarki institut d. a smjernice za poboljšanje energetskih svojstava se integralno planiraju i predlažu u završnom izvješću energetskog pregleda.Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (Zagreb.Fakultet elektrotehnike.Hrvatska komora inženjera strojarstva (Zagreb. te periodičkog stručnog usavršavanja.Tehnički fakultet sveučilišta u Rijeci (Rijeka. Lučića 5) . stojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu (Split. Ulica grada Vukovara 271) .Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu (Zagreb. instituti i strukovne organizacije koje imaju suglasnost Ministarstva za obavljanje tih poslova. Zagreb (Avenija Večeslava Holjevca 20) . veleučilišta..U praksi se pokazalo da se najbolji rezultati kod energetskih pregleda postižu integralnim radom stručnjaka tri različite struke. U Hrvatskoj je trenutno (travanj 2011.) devet ovlaštenih institucija koje provode tečajeve prema Programu izobrazbe: . Mile Budaka 1) . Kačićeva 26) .o.Energetski insitiut Hrvoje Požar (Zagreb. Program izobrazbe za stručno osposobljavanje i obvezno usavršavanje osoba koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada.o. sastoji se od Modula 1 i Modula 2. Sve ovlaštene osobe dužne su se redovito stručno usavršavati. Dr.Društvo građevinskih inženjera Zagreb (Zagreb.Veleučilište u Slavonskom Brodu (Slavonski Brod. Savska cesta 163) .2 Stručno osposobljavanje Stručno osposobljavanje i obvezno usavršavanje osoba koje provode energetske preglede i/ili energetsko cetificiranje zgrada provode sveučilišta. 4.

Priprema podataka.fizičke osobe koje se ovlašćuju za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom .Sustavi grijanja .Izrada izvješća.fizičke osobe koje se ovlašćuju za provođenje energetskih pregleda zgrada sa složenim tehničkim sustavom u dijelu koji se odnosi na građevinske karakteristike zgrade.Tehnička regulativa . iznalaženje fizikalnih energetskih vrijednosti i primjena računalnog programa .Osnove zgradarstva i izvedbe zgrada . u smislu racionalne uporabe energije i toplinske zaštite .osobe zaposlene u pravnoj osobi koja se ovlašćuje za provođenje energetskih pregleda zgrada sa složenim tehničkim sustavom u dijelu koji se odnosi na građevinske karakteristike zgrade. Područja koja obuhvaća Program izobrazbe – Modul1 su: . u smislu racionalne uporabe energije i toplinske zaštite.Osnove energetike i fizike zgrade . Modul 2 Modul 2 smiju pohađati osobe koje su prethodno uspješno završile Modul 1: .Modul 1 Modul 1 pohađaju: .Energetsko certificiranje u Hrvatskoj .osobe koje u svojstvu imenovane osobe u ovlaštenoj pravnoj osobi potpisuju izvješća o energetskim pregledima i energetske certifikate zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom .fizičke osobe koje se ovlašćuju za provođenje energetskih pregleda zgrada sa složenim tehničkim sustavom u dijelu koji se odnosi na strojarski dio tehničkog 22 .osobe zaposlene u pravnoj osobi koja se ovlašćuje za provođenje energetskih pregleda i/ili energetsko certificiranje zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada .

Tehnička regulativa . odnosno za provođenje energetskog certificiranje zgrada sa složenim tehničkim sustavom .Iskustva iz provedenih nadzora nad radom ovlaštenih osoba .sustava zgrade. odnosno na sustave automatskog reguliranja i upravljanja tehničkog sustava zgrada sa složenim tehničkim sustavom. zaposlene u punom radnom vremenu i na neodređeno radno vrijeme u pravnoj osobi koja se ovlašćuje za provođenje za provođenje energetskih pregleda. odnosno na sustave automatskog reguliranja i upravljanja tehničkog sustava zgrade.Stručno usavršavanje. elektrotehnički dio tehničkog sustava. odnosno na sustave automatskog reguliranja i upravljanja tehničkog sustava zgrade . iznalaženje fizikalnih energetskih vrijednosti i primjena računalnog programa .Izvješća o energetskom certificiranju .Izrada izvješća.osobe koje će provoditi energetske preglede zgrada u dijelu koji se odnosi na strojarski dio tehničkog sustava zgrade. 23 .Sustavi grijanja.Promjena građevno-tehničke regulative .Priprema podataka. elektrotehnički dio tehničkog sustava zgrade.osobe koje u svojstvu imenovane osobe u ovlaštenoj pravnoj osobi potpisuju energetske certifikate zgrada sa složenim tehničkim sustavom i izvješća o provedenim energetskim pregledima koji se odnose na strojarski dio tehničkog sustava. hlađenja i ventilacije . elektrotehnički dio tehničkog sustava zgrade. Nakon završenog Programa izobrazbe ovlaštene osobe dužne su pohađati Program usavršavanja koji obuhvaća sljedeća područja: . Područja koja obuhvaća Program izobrazbe – Modul 2 su: .

može se zaključiti da energetsko certificiranje.5. Također. ZAKLJUČAK U ovom seminarskom radu prikazani su svi glavni elementi energetskog certificiranja zgrada. smatram da realno je očekivati sve veći broj stručnjaka i slobodnih radnih mjesta u tom području. osim podataka o energetskim svojstvima zgrade. ne samo kao smanjenje potreba za energijom nego i povećanjem ugodnosti življenja u zgradama koje imaju enegretski certifikat višeg razreda. Smatram da ovaj rad predstavlja komprimiratni prikaz problematike energetskog certificirnanja zgrada kroz koji se može vidjeti složenost samog postupka energetskog certificiranja. S obzirom da je energetska cetrifikacija relativno novo zanimanje u Hrvatskoj. kao i potreba multidisciplinarnih znanja stučnjaka. 24 . predstavlja marketinški instrument za promicanje energetske učinkovitosti koji pridonosi ostvarenju jednom od ciljeva Europske unuje. odnosno energetski certifikat. Kroz poglavlja uviđa se i važnost energetskog certificiranja. razlika između energetskog certifikata postojećh i novih zgrada te uvjeti dobivanja ovlaštenja za provođenje energetske certifikacije zgrada. U prilog tome ide i zakonom obavezna energetska certifikacija svih novih zgrada. godine. točnije 20% povećanju energetske učinkovitosti do 2020.

Branimir Pavković. Hrs Borković. [3] mr.sc. Dražen Lončar. Bukarica.sc.sc.dr. Zanki. Sučić. prof.sc.dr. dr. B. Mladen Andrassy. prof.sc.aspx?id=8413.dr.sc. 7.sc.sc. [5] [6] http://www.sc. V. Švaić. Soldo. doc.sc. Nakladnik: Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) u Hrvatskoj.dr. MZOPUG.sc. Energetski institut Hrvoje Požar. Suĉić. Boris Sučić. Urednici: prof. 2010. FER. Branimir Pavković. Kristian Lenić. S.sc. Vladimir Soldo. B.htm.dr. prof. Igor Balen. Urednica: dr. lipanj 2009.6.sc. Damir Dović. Priručnik za energetsko certificiranje zgrada.mzopu.mzopu.sc. Priručnik za energetske savjenike. travanj 2011.sc. Ž.sc. V.hr/doc/Graditeljstvo/Registar_certifikatora. 25 . V. Željka Hrs Borković.dr. Directive 2010/31/EU of the European parliament and of the council of 19 may 2010 on the energy performance of buildings (recast). Vlasta Zanki. Nakladnik: Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP). predavanje iz kolegija Mjerenje i analiza potrošnje energije: Energetski pregled.sc. travanj 2011.dr. Zagreb 2008. Ivanka Boras. (Official Journal L 153. [2] Metodologija provođenja energetskog pregleda zgrada. D. Dović.hr/default. LITERATURA [1] Prof. mr. doc.sc.sc. doc. Srećko Švaić. dr. mr. [4] mr. Vlasta Zanki. dr.dr. dr. prof. Zagreb travanj 2011. prof. dr.sc.dr. 18/06/2010) [7] http://www.dr.

energetski pregled razlikuje se i prema opsegu. zgrada se svrstava u razred energetske potrošnje od A+ do G. kao sastavni dio energetske certifikacije zgrada. energetski pregled. što znači da svaka nova zgrada mora na vidiljivom mjestu imati dokument koji sadrži podatke o energetskim svojstvima zgrade. Pravne i fizičke osobe koje obavljaju energetske preglede. Postupak energetskog certificiranja različit je za postojeće i nove zgrade. Prema specifičnoj godišnjoj potrebi za toplinskom energijom za grijanje. prostornog uređenja i graditeljstva kao i prethodno uspješno završen Program osposobljavanja. Samim time. 26 . odnosno energetsku certifikaciju zgrada moraju imati ovlaštenje Ministarstva zaštite okoliša. Modul 1 i Modul 2. složenosti tehničkih sustava zgrade kao i namjeni zgrade. također je različit. SAŽETAK Energetska certifikacija svih novih zgrada postala je zakonom obavezna. Osim prema starosti zgrade.7.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful