18.01.2005.

MEHMED MESA SELIMOVIC Ro en je 26. aprila 1910. godine u Tuzli. U rodnom gradu zav rš io je os nov nu š k olu i gimnaziju. 193 0. godine upis ao s e 193 4 . godine, a od 193 5 . do 194 1. godine radi k ao prof es or G ra ans k e š k ole, a pot om je ( 193 6) pos t av ljen za s uplent a u godine prelazi na os lob o enu t erit oriju, pos t aje č lan K P J i č lan A git prop-a za is t oč nu B os nu, pot om je polit ič k i k omes ar Tuzlans k og odreda, a Realnoj gimnaziji u Tuzli. P rv e dv ije godine rat a ziv i u Tuzli, gdje ga h aps e zb og s uradnje s a N O P -om, a u maju 194 3 . na s t udijs k u grupu s rps k oh rv at s k i jezik i jugos lov ens k a k njizev nos t F ilozof s k og f ak ult et a u B eogradu. D iplomirao je

194 4 . godine prelazi u B eograd i ob av lja znač ajne polit ič k e i k ult urne f unk c ije. O d 194 7 . godine ž iv i u S arajev u i radi k ao prof es or V iš e pedagoš k e š k ole, doc ent F ilozof s k og f ak ult et a, umjet nič k i direk t or " B os na-f ilma" , direk t or drame N arodnog pozoriš t a, glav ni urednik IP " Izdav ač k o P reduzeć e S v jet los t " . 197 1. godine penzioniran je i s eli u B eograd. B iran je za preds jednik a S av eza k njiž ev nik a J ugos lav ije, b io je poč as ni dok t or S arajev s k og univ erzit et a ( 197 1) , redov ni č lan A N UB iH i S A N U. D ob it nik je b rojnih nagrada od k ojih s u najznač ajnije N IN -ov a nagrada ( 1967 ) , G O RA N O V A nagrada ( 1967 ) , N jegoš ev a nagrada ( 1967 ) , pot om D v ades et s edmojuls k a S RB iH , nagrada A V N O J -a, it d. Umro je 11. V II 198 2. godine u B eogradu. B ib lio g r a f ija 1. Uv rijedjeni c ov jek . S v jet los t . S arajev o, 194 7 . 2. P rv a c et a. Z ora. Z agreb , 195 0. 3 . Tudja zemlja. Radnik . B eograd, 195 7 ; - 2. izd. V es elin M as leš a. S arajev o, 1961; 1962; - 3 . izd. S v jet los t . S arajev o, 1962; 1965 . 4 . N oc i jut ra. K njiga s nimanja. ( S c enario) . B os na f ilm. S arajev o, 195 8 . 5 . Tiš ine. S v jet los t . S arajev o, 1961; - P ros v et a. B eograd, 1965 ; - S v jet los t . S arajev o, 197 0; 197 1.

B eograd.S lob oda. D erw iš w e mew t . 197 3 . 197 9. 198 5 . S jec anja. S rps k a k njizev na zadruga. O s t rv o. ( A us dem s erb ok roat is c h en v on W erner C reut zigert ) . M agla i mjes ec ina. D erv iš i s mrt . S arajev o. P rev edel J ank o M oder. . S arajev o. E s eji i ogledi. S v jet los t . P rah a. V olk und W elt . 198 4 / 8 5 . 198 0. L jub ljana. 198 3 . N aš a k njiga. B eograd. P ros v et a.Rad. 197 0. 197 4 . S arajev o. N ov i S ad. 197 6. Z a i prot iv V uk a. 16. 198 1. 198 2. Rilindija. . B eograd. . 197 5 . V es elin M as leš a. Z agork a P ris aganec Todorov s k a. 198 2. S arajev o. 197 2. B erlin. 197 6. S arajev o. P rev edel H erman V ogel. Rijek a. 197 7 . 1969. 198 8 . 198 2. 198 1.S lob oda. 1967 . S arajev o. 9. 14 . S v jet los t .S v jet los t .Š k ols k a k njiga. 197 2. 17 .M agla in mes ec ina. 197 6. A l-Q ah ira. 197 0. 1969. P rev eo na araps k i D r. 1968 . B eograd. 198 7 . .M at ic a s rps k a.1967 . 197 1. . . 198 7 . 10.S lob oda. . S v jet los t . 197 2.K es h t jella. L jub ljana. O t ok ar K erš ov ani. 197 0. M ladins k a k njiga. M os k v a. 198 0. S lob oda. 197 9. 198 0. 198 5 .D er D erw is c h und der Tod. 197 9. 197 6. 198 1. . . 12. B eograd. .S lob oda. N olit . Tv rdjav a. I-V II. . 197 0. 1967 . . miš ljenja. V es elin M as leš a. 6. 198 0. . P ris h t ine. 197 2. 197 5 . B eograd. M ladins k a k njiga. 1966. P is c i. S v jet los t . . 197 7 . 198 3 . D jev ojk a c rv ene k os e. 13 . . S arajev o. 197 0. 1969. Rijek a. . 198 4 / 8 5 . 197 8 / 7 9. 197 2. 197 4 . .D erv iš i s mrt . 197 9/ 8 0. k nj. 197 2. S arajev o. B udapes t .B eograds k i graf ic k i zav od. 197 5 . D er D erw is c h und der Tod. 197 0.O deon. 197 0. 198 6. S arajev o. 197 4 . B eograd. . . 198 1. S lob oda.V es elin M as leš a.7 . 1969. S v jet los t .S lob oda. S v jet los t . . B eograd. B eograd. 198 8 . B eograd. S k opje. 197 0. 198 3 . B eograd.D erv iš in s mrt . S v jet los t .P rev . . . L jub ljana. Z agreb . B eograd. 198 1. N ov i S ad.S lob oda. . Z agreb .Z nanje. 198 0. 1966. razgov ori. 198 0. S arajev o.Š k ols k a k njiga. K et t en a s ziget en. B eograds k i graf ic k i zav od. 198 8 . S arajev o. 197 4 . k nj. .K ult ura. I-IX . 198 7 . 197 9. . B eograd. D erv iš i s mrt . O t ok ar K erš ov ani. I-X . I-X . B eograd. 197 9.Z av od za izdav anje udzb enik a S R S rb ije. B eograd. k nj. 198 9.S v jet los t . 198 1. Z agreb . P ros v et a. B eograd. 198 2. 197 6. 198 1. 1967 . 15 . B eograd. 197 3 . 197 7 . B eograd. 197 6. . K rug. 198 2. . 197 2. S arajev o. M ladins k a k njiga. M at ic a s rps k a. 197 5 . S arajev o. . S ab rana djela.O s t rv o. S rps k a k njizev na zadruga.D erv iš i s mrt . 197 5 . D erv iš i s mrt . 1965 . S v jet los t . 11. 197 1. A h med S mailov ic . 198 3 . D erv iš i s mrt . 198 8 . 8 . 198 3 . 198 8 . K nj.M arib or. P rogres . .

t raž io je od rež ima da reh ab ilit uje njegov og s t rijeljanog b rat a. a k as nije je. b ilo je zak azano i v jenč anje. t ime š t o iz jednog magac ina je uzeo s t o i dv ije t ri s t olic e. č ak i prema s v ojima. I on je b io uz k omunis t e. k ao i lit erarni rad nis u b ile dov oljne da mu s t v ore " moralno-polit ič k u podob nos t " . ne zab orav ljajuć i s v oju b ol za b rat om. S luš ali s u ga ne s amo s t udent i nego i s v a int elek t ualna elit a grada. zat im ras t av a od prv e ž ene i ž enidb a jednom B eogra ank om. pris v ajanja druš t v enih dob ara. k omunis t i s u podrž av ali t ak v e " miješ ane b rak ov e" . K ad s u N ijemc i aprila 194 1. za s v e one k oji s u ga poš t ov ali i c ijenili njegov o znanje. prič alo s e da s u s ale prilik om njegov ih predav anja b ile pune.MIR EN J E SA ODB J EG LIM P R ECIMA M eh med. k ak o s e t o k od nas č es t o deš av alo. nis u ga primjeć iv ali ni k ad ih je pozdrav ljao na ulic i. N jegov i grijes i. v eć b io mrt av . poč eo radit i na os niv anju v iš ih i v is ok ih š k ola u S arajev u. S v uda je t raž io ob jaš njenje. poš ao zajedno s a dv ojic om b rać e u Tit ov u v ojs k u. pris t upio je pok ret u u B eogradu. M eš a je s aznao za t o k ad je mla i b rat . izopć en iz druš t v a. prijek i s ud mu je odmah izrek ao s mrt nu k aznu. a njegov a pods t anars k a s ob a je b ila je prazna. Z b og t ak v e s amov olje. P orodič ne ok olnos t i s u b ile jač e od s v ih njegov ih prof es ionalnih v rijednos t i. M eš a S elimov ić . pos t ao je nev idljiv . k ak o s e t o t ada gov orilo. za k ojeg s e on uv ijek os jeć ao odgov ornim. " drugov i" s u s t rijeljali njegov og mla eg b rat a. da b i izb jegao h apš enje od s t rane us t aš k og rež ima. ali njega nije b ilo. odjednom. A onda. rev oluc ija je pojela još jedno s v oje dijet e. M eš a S elimov ić je. k ad oni pos egnu za t u im. s av s v oj ž iv ot je prov eo ras t rzan izme u S arajev a i B eograda. O č ek iv ao je da mu s t igne v jerenic a. da b i pok azali k ak o s u oni nemilos rdni prema s v ima. U s v om uzb udjenju ok o ž enidb e zab orav io je da je prv o morao pit at i nadlež ne za dozv olu. U godine u prv im danima nak on os lob odjenja. nego u t ome š t o je njegov a . N jegov a s t ruč nos t i k ompet et nos t . prof es or i k njiž ev nik S elimov ić je izb ač en s a pos la. M ilione t ak v e djec e s u Rus i v eć b ili pos lali na s t rat iš t a i u S ib ir. b omb ardirali B eograd v rat io s e u rodnu Tuzlu. gdje je i s t udirao. P rob lem nije b io u t ome š t o je t o b ila ž ena druge nac ije. O n s e ogriješ io o zak one rev oluc ije. Radio je k ao prof es or t ek os nov ane P edagoš k e ak ademije ( t o je uos t alom b ila prv a v is ok oš k ols k a us t anov a u S arajev u) zat im F ilozof s k og f ak ult et a.

P iš č ev a s upruga je nedav no prič ala k ak o je nak on t og poziv a jedan razb ješ njeli s arajev s k i polit ič ar pos lao depeš u t amoš njem minis t ru za k ult uru s a upozorenjem da oni nipoš t o ne s miju prih v at it i preb jega iz S arajev a. P rof es or je poput duh a h odao do juč e s v ojim gradom u k ojem ga v iš e nik o nije poznav ao i S t izale s u i prijet nje da ć e ih . ponudili mu v elik i s t an s a radnom s ob om i pos ao. jer s u mu s e c ipele pot puno ras pale. ob jelodanjiv ao k arak t eris t ik e v las t i u s av remenim us lov ima. N ije v iš e ž elio pis at i o t ome. nit i je k ad doš lo do pomirenja. Z nalo s e da je on. t j. zb og neplać ene k irije. č ek ale s upruga i dv ije k ć eri. zadrž it e. A li . K ad s e s ada gov ori o t ome. k ada s u v las t odrš c i u B os ni b ili Turc i. K ak o god je ok ret ao. piš uć i o t urs k oj. U t o v rijeme s e des ilo preob raž av anje njegov og k njiž ev nog rada. pok uš av ao je lit erarno ob radit i s udb inu s v og s t rijeljanog b rat a i s v oje os jeć aje k ad je č uo da s u ga us mrt ili drugov i s a k ojima s e do juč e b orio prot iv f aš izma. B urž uji i generali s u b ili najv eć i neprijat elji radnič k e k las e. porodic a S elimov ić je os t ala b ez ik ak v ih s reds t av a za ž iv ot . N jegov roman " D erv iš i s mrt " je. nego ju je odgurao nazad u is t oriju. nek i s u u njegov im k adijama. uk olik o s t e pamet ni. nek i s u ga zb og t oga zv ali i " part izans k i pis ac " . N is u ga ni pok uš ali zadrž at i. s erdarima. polit ič k a igra u k ojoj je B eograd pob ijedio S arajev o. š t o je prije dož iv aljav ao s amo Iv o A ndrić . izb ac it i iz s t ana. K njiž ev nik nik ad nije opros t io gradu u k ojem je prož iv io nek olik o s t raš nih godina. A onda v iš e nije mogao ni izlazit i. rež ims k i ljudi s u gurali int elek t ualc e na rub egzis t enc ije i zb og dalek o s it nijih s t v ari. na njih ov u s t ranu. u os amnaes t i v ijek . K ad je prodat v rać ao s e u ledeni s t an gdje ga s u ga. Tada s e des io još jedan preok ret u njegov om ž iv ot u. mi ć emo ga doč ek at i raš irenih ruk u. gladne i promrzle. N aiv ne S arajlije s u mis lile da s e drugov i s v uda č v rs t o drž e za prolet ers k u dok t rinu i ideologiju. a v aš e je da ga. muf t ijama prepoznav ali t adaš nje k omunis t ič k e moć nik e. odmah proglaš en genijalnim djelom. Z b og t oga nije mogao b it i prof es or. nit i s u s e nov i moć nic i u s arajev s k oj k ult urnoj s c eni pok uš ali izv init i za ideološ k o s ljepilo predh odnih . a on je t ak v om ž enidb om preš ao nev jerov at no ali u ono v rijeme. uč it elj nov ih mark s is t ič k ih generac ija.s upruga b ila k ć erk a jednog v is ok og k raljev s k og of ic ira. nije mogao s mjes t it i s v oju prič u u moderna v remena. u b eograds k oj lit erarnoj s c eni. dak le b urž ujk a. D o t ada je b io poznat k ao aut or lirs k e proze o b orb i ljudi prot iv f aš is t ič k og zla. B eograds k i minis t ar je odgov orio: A k o s e on odluč i doć i u B eograd. pedes et ih i š ezdes et ih godina. S amo s u s e rijet k i prijat elji us u iv ali pozv at i ga u k uć u ili pos lat i nek u pomoć . s v e izgleda s miješ no i s av nak it . B eograds k i k ult urni k rugov i s u iznenada pozv ali S elimov ić a da s e pres eli u c ent ar J ugos lav ije.

P o z iv a m z a s v je d o k a v r ije m e . P o z iv a m z a s v je d o k a s u d nj i d a n i d u s u s t o s a m a s e b e k o r i.01. # 18. Rudi K olak .2005.gos t ov anja je jedv a izb jegao polit ič k u odgov ornos t . prot iv njegov e ž elje. organizat or i moderat or t og s u. t ada v elik i b udž a u B H polit ic i. J er. Me h m e d Me s a Se l i m o v ic P o z iv a m z a s v je d o k a m a s t i o ni c u i p e r o i o no s t o s e p e r o m p is e . 0 k om entar ( a) . P o z iv a m z a s v je d o k a m j e s e c k a d na j e d r i i z o r u k a d z a b ije li. ili zat o š t o s e njegov o b oš njač k o porijek lo nije moglo s ak rit i? ! ( S af et a O b h o aš ) S amo još jedan det alj. b jes nio je: " K o t i je odob rio da pozov eš t og h odž ic u! ? " O s t aje nam pit anje. p o c e t a k i s v r s e t a k s v e g a D A J E S V A K I C O V J E K U V I J E K N A G U B I T K U !!! . š t a je on zaprav o s k riv io. prv i put c it ao s t ranic e iz s v og k ult romana. k ad je S elimov ić na t rib ini Radnič k og univ erzit et a u S arajev u. P o z iv a m z a s v je d o k a ne s i g u r nu t a m u s u m r a k a i no c i s v e s t o o na o z i v i . u S arajev u ob nav ljali izdanja njegov ih djela. p r i nt. š t o je b io s rps k i b urž ujs k i zet . š t a b i b ila b os ans k a ili b oš njač k a k njiž ev nos t da nije S elimov ić ev og D erv iš a i Tv r av e? Postavljeno u 00:00.

k r a l j e v i . M i s l i m d a ni k a d ni j e d na g r u p a l j u d i u i s t o r i j i ni j e o s t a l a u s a m l j e ni j a ne g o š t o s u b o s a ns k i M u s l i m a ni . v i e na i z nu t r a i s a l j u b a v l j u . R i j e t k o j e k o b o l ni j e i d r a m a t i č ni j e o d r e e n i s t o r i j o m k a o ne o d p r o m j ik a k v s l o ž e ni B o s a na c . A k o s e na t a j na č i n s t v o r i l a i nt e z i v na i nt i m na a t m o s f e r a . B o s na j e u m e ni k a o k r v o t o k . k o j i s e ni j e m j e š a o s a o k u p a t o r o m . p a l i l i . '' j e s ne i s e o d r a a la p r v im l j u d i m a ! O s j e ć a nj e v l a s t i t e b u d no s m r v i u ć no i l a na ž nj u . i a k o ni j e v a ž no g d j e č o v j e k f i z i č k i ž i v i . B o s na j e g r u b a i t e š k a . s v T o i p o s tr a e lju s u v s p o h a d e e o lja o d b e z m a š nj i m ' ' B o s na j e m o j a v e l i k a l j u b a v i m o j a p o v r e m e na b o l na m r ž nj a . ne i z v k o ja b o ja s u v a ti p o . O d k u ć e i p o r o d i c e s t v o r e n j e k u l t . j e z i k . a s v i m a s l o b o d u . B e z b r o j p u t a s a m b o g u m i l a . Š t a s e s v e k r o z v i j e k o v e na k u p i l o u t i m e no e ne . T u r s k a o k u p a c i j a j e j e d ni m o d u z e l a v j e r u . N i k a d B o s na ni j e i m a l a s r e ć u d a j e m o ć ni s u s j e d i o s t a v e na m i r u . ž e ih o g r a i z a m r š r e s t i. N i j e m no g o p o m a g a l o ni t o š t o j e B o s na d o o s a m na e s t o g v i j e k a b i l a r e l a t i v no r a z v i j e na . K u d a j e m o g a o d a v o d i nj i h o v i s t o r i j s k i p u t ? N i k u d a . č u d a n s o j l j u d i . l j u b a v p r e m a z a v i č a j u . na j z a t v o r e ni j a j e b i l a m u s l i m a ns k a . t e š k d o b r o to m i h u m a i č e s t ih r a z o č d i i t e š k o ih je e is t o r ije a no š ć u a r e nj a k r a z r je š a u t is c im a . o v e l j u d e s u p r o k l i nj a l i . m a d a s u i m i s t i o b i č a j i . T a k o o s t a j u s a m i . z b o g s t a l ni h ne s r e ć a . e nj u s t i. s a d o s t a v j e r s k e t o l e r a nc i j e . k o j e p r e s t a v l j a j u p r a v o . na č i n ž i v o t a . s a m no š t v o m š k o l a . V i e na i z v a na i b e z l j u b a v i . O d d a l e k i h . i s t o r i j e . N i s u p r i š l i t u i nu a o d v o j i l i s u s e o d s v o j i h . c a r e v i . o na j e l j u d s k i b o g a t a i a k o i u s e b i ne s a z na na p o t p u no . c j e l o k u p no g ž i v o t no g i s k u s t v a m o g i t u e g . U z a t v o r e ni m z a j e d ni c a m a k o j e s u s e s t v a r a l e u B o s ni . z b o g i s t o r i j s k e k o b i . A l i i o ni k o j i s u p r e š l i u t u u v j e r u . lje z ni č e e ni tu a nj lju e k r iv ic e . N i j e t o s a m o ne o b j a š nj i v a v e z a i z m e u na s i z a v i č a j a . ne p r i r o d no s t nj i h o v o g p o l o ž a j a b i l a j e o č i t a . ne o r t o d o k s no l i c e B o s ne . k o j u z a s l u ž u j e . p r a k t i č k i b e z ne p i s m e ni h . a l i ni j e v i š e b i o š t o s u nj e g o v a d r u g a b r a ć a . o s t a l i s u B o s a nc i . a p r e ž i v j e l i s u s e u v i j e k v r a ć a l i s v o m e p r k o s u . u ni š t a v a l i p a p e . d a l e k o g . s ne o b i č no m j a k o m o s j e ć a j no š ć u ( na š e na j l j e p š e na r o d ne b a l a d e i r o m a ns e s u m u s l i m a ns k e ) s t v o r i l a s e i s t o t a k o ne o p h o d no s t z a j a v nu ' ' M o ž d a z b o g ne r a v no g h o d a k r o z i s t o r i j u . k o j e j e p o s t a l o m o j e . v e ć i k o l o p l e t na s l i j e a .Me š a o B o s n i i B o s a n c im a p o k u š a v a o d a p o b j e g ne m o d nj e i u v i j e k o s t a j a o . s u r e e ni m u r b a ni m ž i v o t o m . T o j e t r a g i č a n b e z i z l a z . i s a v ne i s t r o š e n v i t a l i t e t t u s e i s p o l j a v a o .

a o nd a o p e t p z li. j e r i m p u t ni j e b i o i s t i .. s k i c a j e d no g p a nd e m o ni j u m a k o j i s e z o v e B O S N A i nj e ni l j u d i . z a š t o ? Z a t o š t o na m ni j e s v e j e d no . ' ' d j e l a t no s t j e r ni k a k v e p e r s p e k t i v e z a i s t a ni j e b i l o . o d j e d no o s t a nu s p a i. O t r g nu t i s m o . d o b r e d ju to g a . s k r i v e ih o v k a o r ije r im . A k r a j T u r s k e c a r e v i ne j e i k r a j s v e g a š t o s u o ni b i l i . i s v e iz m j e u p l a s i t i p r i j e t nj o m . S o s t a l i m ni s u m o g l i j e r s u ž e l j e l i k r a j T u r s k e p r e d a v a nj e s u d b i ni p r i č e m u j e p r i k l a nj a nj e i l i o t p o r P o r t i s a m o ne s i s t e m a t i č no . N a na m a s e l o m e t a l a s i i s t o r i j e r e b e nu . a ne p r i h v a ć e ni . p d o b r o . ne p s v e g a . V j e k o v i m a m i s e t r a ž i m o i p r e p o z na j e m o . Z a r s e s l u č a j no z a k l a nj a m o z a l j u b a v i nu i z v j e s no s t u o v o j ne o d r e e no s t i . k a o k k a s v i k r e nu r im e s u a p lja na c i ni o i t o o ni . M a m e na s k a d s m o p o t r e b ni a o d b a c u j u k a d o d s l u ž i m o . " j e s t a s e o k o nj i h u i m a ni . m o ji s u i k a o d a o ih s e t d o s a d o l u j ni . o c ne d a la h k o im o k r e t ni . a f e k t i v no r e a g o v a nj e . ne ć e m o d a u na z a d a . ni s k i m s e i s t o r i j a ni j e t a k o p o š a l i l a o s no m .c a r e v i ne i d o p r i no s i l i nj e g o v o m r u š e nj u . u v i j e k k r i v i ne k o m e . na g r a ni c i na r o d a . Z a r s m o m i s l u č a j no t a k o a no m e k i i s u r o v i . o r e ni . a na j t e z e i h d e s a v g la v u . u k r a t k o . a ni s m o p o s t a l i d r u g o .. e t o v a m . s u v i š e v e l i k z e m l j a u p i j e . d u g o s e ne o s v r c u ni na s t a . K o r u k a v a c š t o g a j e b u j i c a o d v o j i l a e p a ne m a v i š e ni t o k a . K a k v i s u l j u d i i ? T o s u na j z a m r š e ni j i l j u d i na s v i j e t u . u s k o r o ne ć e m o z na t i k o s m o . b la g i. u g o d a n z i v o t s a Z a p a d a . Ž i v i m o na r a z m e u a . N e l i c e na j u na k e . i s v e s v je to v k a o na g o d m a jk d a g a s v o j u ne š to s m o S v a k o B o s a nc k a o s a B ni ne š t o g le d a m o p r e tje r k a o je d k a d na m " M i s m o ni č i j i . N e s r e ć a j e z a v o l j e l i o v u s v o j u m r t v a j u i ne ć e m o i z nj e . . U v i j e k s m o na ne k o j m e i . o s j e ć a nj e ne s i g u r no s t i . a s v e s e p l a ć a p a i o v a l j u b a v . R a z u m t u ni j e m o g a o p r o na ć i r j e š e nj e . a r o v i . A k o s e t o m e d o d a j u m r ž nj a . i je o tv nj o v o s v e is p r e v r c d a nc o v je k . D r u g i na m č i ne č a s t d a i d e m o p o d nj i h o v o m z a s t a v o m j e r m a m o . s v e p v a c i. ni u š ć a . a ne m a m o k a d d a g l e d a m o u na p r i j e d . i s p a d i M u s l i m a na k a o ne i m a nj e p r a v c a i i s p a d i d r u g i h p r e m a nj i m a m r ž nj e p r e m a T u r c i m a . r a z nj e ž e ni i t v r d i . s v e j e d no i m a . . J u č e s m o b i l i o no š t o d a na s ž e l i m o d a z a b o r a v i m o . O s t a l a j e s a m o p a s i v no s t i b i j e s . A k a d s m o p o š t e ni . s t r a h . u v i j e k ne č i j i m i r a z ... A p o v r h s to g m . I š l i s u s o k u p a t o r o m a l i s u g a m r z i l i . S ne j a s ni m o s j e ć a j e m s t i d a z b o g k r i v i c e i o t p a d ni š t v a . o v o r im . A ni j e s v e j e d no z na č i d a s m o p o š t e ni . " P r i m a j u ne r a d s a I s t o k a . m i s l i d a ć e na d m u d r i t i s v e o s t a l e i u t o m e j e na š a ne s r e ć a . s u v i š e m a l e n d a b u d e j e z e r o . s v a k a č a s t na š o j lu d o s t i! " . s u a . ja s a m s e b i g ic e .

N e m o g u d a z i v e s a m i . t r u l a u s e b i . s v e v e c a d a l j i na i z a m e ne . c j e l o k u p no g ž i v o t no g i s k u s t v a v e z a no g z a o v a j k r a j . s a m o z a p r v o ne m a s t r a h a j e r ne m a i s k u s t a v a i o nd a s e c u v a o no d o c e g a t i ni j e s t a l o . k a o k r v o t o k . N e s e b e k a k v i s m v r s e ni . P o s t a l i s m o ne p r i r o d ni . I m o j a i t v o j a . i ni s t a t e z e … O s v r t a nj e ni j e v r a c a nj e . d a l e k o g .s a m p o k u š a v a o d a p o b j e g ne m o d nj e i u v i j e k o s t a j a o . k o j e j e p o s t a l o m o j e . t v o j e p o ne v o l j i i p o ne i m a nj u ni c e g a a ne p o v o l j e nj u . ni s t a na m a t v o r e ni . a b o j e s e d a ne b i ni d o b i l i . p o s t o j e s a m o k a o j e d na r u g o m c o v j e k u u l a z i . p u s t j e z i v o t g o r i ne g o ni s t a . B e z b r o j p u t a N a j g o r e j e k a d a l j u d i c u t e . a s v e s t o j e m o g l o b i t i o s t a l o j e na d r u g o j s t a z i . t o j e z a l j e nj e . k o r a k k o j i v i s e ni j e l a k . p r e d e n p u t . K a k o d a k a z e d a li g a v o li? S t a b i r e k la t im e ? I s t a s e d r u g o m e m o z e r e c i o t o m e ? P o s l a s a m p o g r e s ni m p u t e m i i d e m s v e d a l j e . o v d j e ć u ne s t a t i . i t r e b a s e s a m o v r a t i t i . p a s v a k a s u m nj a i m a p r a v a na K a k p p o ne c s e o d . a l j u d i s e o p e t d r z e t e p u s t o s i . L j u d i m i s l e z l o je d a nd r u g o m . s t o j e t v o j e k o l i k o i m a c i j e . P o s t a j a o j e ne k i f i l o z o f k o j i j e t o p r e d la g a o lju d im a . i a k o ni j e v a ž no g d j e č o v j e k f i z i č k i ž i v i : B o s na j e u m e ni . ni s t a ni j e l a k s e o d t o g a . ne v j e r u j u c i d a i m a i s t a d r u g o … N i s t a ne b i i z g u b i l i k a d a b i p u s t i l i o no s t o i m a j u . I ne o d l u c no s t : s v e t e v e z e . P o t r e b na m i j e t a d r u g a D r u g i c o v j e k j e z a t v o r e na k u t i j a i ni s t a i z nj e g a z e m o d a s t o j i m o p r e d t a j no m d a ni m a . s t r a h o d no v i h p o c i nj a nj a . i z g u b i l i s m o ne v i no s t . U s v e t r a z e u z e ni ni s t a ne z na n ne z e l i . N is u g a p o s lu s a li. T r e b a l i b i d a s e v r a t i m o p r i r o d i i nj e no j c i s t o t i . i o v o ne b i h z a m i j e ni o ni z a j e d a n k r a j na s v i j e t u . v e ć i k o l o p l e t na s l i j e a . . D r u g u l o v i na a o nj o j e iz a c i a k o t o o ne c e o t k r i t i . s r c e s e ni c e m u ne r a d u j e . z i v o t . M i p o t p u ni s m o o b i l i ne k a d . i t o j e na j c r nj a v a r k a . i s k u s t v a m o g i t u e g . k a d a s e ne o b j a s ne . N i j e t o s a m o ne o b j a š nj i v a v e z a i z m e u na s i z a v i č a j a . j e r i o v a k o ni s t a ne m a s . i s t o r i j e . O v d j e s a m u g l e d a o i ne b e s k i b e s k r a j i p u č i nu na k o j o j m i s e o k o o d m a r a . s v e t e z a u s t a v l j a . ( M a g l a i m j e s e c i na ) m u u d m . Z a t o c u t e i c e k a j u … ( M a g l a i m j e s e c i na ) O v d j e s a m p o s t a o . m o a z k o B o s na j e m o j a v e l i k a s t a l na l j u b a v i m o j a p o v r e m e na b o l na m r ž nj a . ( O s t r v o ) o s u l j u d i ne s a o l o v i na . o d v o j i l i s m o s e z na k a k v i .

b i j e d a . ( K r u g ) p o s v e te b i ih u s m v j e r e nj a . u z is . k a d p o c ne d a s h v a t a . i j o š v i š e i j o š v a ž ni j e . z a t o j e i t r a o s j e c a s d a j e ne g d j e u t e b i . . s v a k i u g i b . r it i . A l i s v i . t e s k o i z r e c i v i m o s j e c a nj e m . i is p u s t a ju e na d a . N e k o m a nj e . j e r j e t o ne š t o v j e č no š t o m e j e p r i h v a t i l o . ne s p o s o b ni d a i z m i j e ne s u d b i nu k o j a i m im a li tv r d o e p o d m e na v o lje i v r e m m lju b a v lju z a s t i t u nj i h . p r e p o z na j e s j e na t u d j e m l i c u . to s a m L j e p š i h m o ž d a i m a . ( O s t r v o ) Z a r ni k o ne m o z e d a p o b j e g ne o d s v o j e p r o s l o s t i ? Z a r l j u d i m o r a j u d a s e o k r e c u u k r u g u .s v e j e t o m o j e . ne k o v i š e . o b i l j e ž i l o . i g l u p o u m i r a nj e na t u o j . i la k s e o v a p o s a ns u k r v no i p s i h o l o s k o na s l i j e d j e s r e c a i l i ne s r e c a . u t u d j e m p o g l e d u . A k o p r e s t a ne m d a s e s m ije m . k r v . t r e b a g o v o d r u g o m e . D r u g o m e j e ne o p h o d na t a c na r i j e c . o s t a ć e s a m o s u z e . . t o je m o ja k o lije v k a i m o ja K a d b i s t a r iji b i ih z a s e b e s t a v lja li b i s v r e d i ni . s v a k o u z v i š e nj e na o v o m v i d o k r u g u . Ž i v o t na r o d a j e g l a d . S l u s a l a c j e b a b i c a u t e s k p o r o d j a j u r i j e c i . e c i i o m la v a li b i im i ne m a j u ( S j e c a nj e j e u na p r i j e d o d r e d e na ? I k o l i k o j e b u r e . m o j p o č e t a k i m o j s v r š e t a k . b e z nj e g a m o j ž i v o t ne p o s t o j i . m u č no t a v o r e nj e na s v o j o j z e m l j i . k a o m o j e v l a s t i t o t i j e l o . z na m s v a k i m i r i s š t o s e j a v i o d p r o l j e ć a d o z i m s k e O v a j k r a j. Z na m s v a k i p r e l i v s v j e t l a . . t r a v a ne ni c e a l i ni c u d j e c a . d r a ž i h ni g d j e . nj u i l i nj e nu s j e nk u . j e r s e s k r i v a p r e d m u k o m s a z na v a nj a i b j e z i u o m a g l i c u o p i j e no s t k o j a ne t r a z i s m i s a o . o d p a m u č ni h o b l a č i ć a d o t m a s t i h o b l a č i na š t o na j a v l j u j u ne v r i j e m e . m e ne s o b o m . M no g o j e t a č ni j e a k o k a ž e m : Ž i v i m s nj i m . i l o v i s j e . s e b e s a m no m . K a o š t o ne m o g u r e ć i : V o l i m s v o j e t i j e l o . d a la k o u m a lo p je r a v a N a z a lo t i c u na a z li: s t m nj e v je s ta la d d j r o r ij e . o d r u ž i č a s t i h j u t a r a d o c r v e ni h s u nč e v i h z a l a z a k a . S e b e m o z e s o b m a nu t i ne k i m d j e l o m s l i k e k o j i s e na m e t ne . d a p r i č a j u o s l a v i . ( D e r v i s i s m —Z a r s m o s v i z li? — S v i . o m r t) I s k u s t v o m e na u c i l o d a o no s t o s e ne m o z e o b j a s ni t i s a m o m e s e b i . p r i v e z a l o . Z na m s v a k i p r e v o j . A v e l i k a š i ć e s e v r a t i t i k u ć i . na p r e d a k i l i z a u s t a v l j e nj e . A g r o b ni c a . v e z a l i na l j u b a v i ni v o l j e ni ) K u d v o j s k a p r o d j e . s v i . Z a t o ne m o g u r e ć i : V o l i m s v o j z a v i č a j . t o je m o j ž iv o t i m o ja lju b a v . S u z e m i t e k u o d s m i j e h a . I l i ne s t o j o s v a z ni j e . ja . i d a p r e ž iv je lim a p iju k r v . A k o t a j d r u g i z e l i d a r a z u m i j e .

. M o z d a z a t o s t o s m o p o p r i r o d i z l i . . s o d e .S a d o t o m e m is lim d r u k c i j e . o na p o s r c e i g u b i s e s a m a . s e c o le d a ju ne o d l u p u te v v j e k ne s m i j e ne p r o l a z ne . g l a d . d u z no s c u i s r e c o m d a s e b e i d r u g e c u v a m o d g r ije h a . L j u b a v j e v a l j d a j a d i na s t v a r na s v i j e t u k o j u ne t r e b a o b j a s nj a v a t i ni t r a z i t i j o j r a z lo g . ne r a s p o z na j e m o s e .. K a k o o nd a m i s l i s d a z i v i s . I l i s t o na s ne s r e c e ne p r e s t a no p r a t e . . u z a lu d N e v o l i s d a b u d e s na s m e t nj i . a k o ne m a i s k u s e nj a k o j a s e s a v l a d a v a j u ? C o v j e k ni j e B o g . s t o na s j e B o g o b i l j e z i o . ta d a d s p r e d o h v a s v e o tk d to b a t r u k e p r e p i ne s o o m ne e . s t a l i s m o j e d a n p r e m a d r u g o m e . G r i j e s ne m i s l i s u k a o v j e t a r . a l i t i j e l o d u s u ni k a d . p a . i nj e g o v a s na g a j e b a s u t o m e d a s u z b ija s v o ju p r ir o d u . S v i j e t m i j e o d j e d no m p o s t a o t a j na . k o c e i h z a u s t a v i t i . ne s r e c e … . z a c u d j e no s e g l e d a m o . o t . Z a t o s t o c e s e o ne m o g u c i t i p r i j e ne g o s t o i s t a u c i ni . -D r u g i m o j s a v j e t c o v j e k u k o j e m z e l i m d o b r o b i o b i : N e g o v o r i u v j e k o no s t o m i s l i s . k a d p o i. ne r a z u m i j e m o s e v i s e . U c e m u j e p o b o z no s t . … s v e je d o ne m a lo d u s m o g u c e k s e ne s a v la d iv no s t . i s v ije t v is e p r e s v e b je d ni j e d a te is s t i. S v e c e m e r .. i j a s v i j e t u . -S t a b i t i s a v j e t o v a o c o v j e k u k o j e m z e l i s d o b r o ? D a s e s v o j i m m i s l j e nj e m ne i z d v a j a m e d j u l j u d i m a s k o j i m a z i v i . s a m o r e k e iz g d s e b e s l u c e ni p r e t nj i . c no g . D u s a m o z e c e s t o d a o d r z i t i j e l o . A z a s t o j e t a k o ? N e z na m . ne v o l i s d a t i i k o r u z nu r i j e c k a z e . I s e b e . . b r a ni na s o d k a j a nj a . ne v o l i s d a t e k o k r i v o p o g l e d a . .S m a tr a o s a m j e k r i t i . T s k o c s v o j k u c e e e s k o je u ni p u n L i j e p o j e o s j e c a nj e p o no s a . s i r o t i nj a . t a k o s a m m is lio . v o v e je lu c is A li k r e s e na . ( D e r v is i s m r t ) C o v je k je p r o k le t i z a li z a s v im p u t e v i m a k o j i m a ni j e p r o s a o . N e k a d i s a d to s u d v a c o v je k a .

s e b o j i m o g l a s no g s m i j e h a . l a z e m o . a l i z a s t o s e j a v l j a k a d m i j e na j m a nj e p o t r e b no ? C e tr d e d a ih p o b m la d s e t o s t u na o s t. m i s l i m o s a m o na d a nj a s ni d a n i s a m o na s e b e . m i s a o b e z t e z i ne . I z b r i s a t i j e d a ne b o l i . v a z no j e d a ne c i ni m o z l o . s u nc e . A l i p o ne k a d . a b b i . ne m a m o h r a b r o s t i . L a k o c e s e s p o r a z u m je t i d v a c o v je k a k o ji m is le . O v a k o s e m j e s a j u u t v a r e i z i v o t . N i k o ni k o m e ne m o z e na t o v a r i t i t o l i k o m u k e na v r a t k o l i k o m o z e c o v j e k s a m S m i j e s no j e m o z d a . v e d r a ni z b o g c e g a . ne b i s e m j e r i o o ni m s t o v i s e ne p o s t o j i . a z i v i m o b u d u p o s l i j e na s z i v j e l i . N i k a d c o v j e k ne s m i j e m i s l i t i d a j e s i g u r a n. N e m a m o p o no s a . b i o s a m c o v j e k s o ni m o d j u c e i h o c u d a b u d e m c o v j e k s o v i m o d d a na s . ne t a k o c e s t o . v e d r i na . K o o p r o s t i o n j e na j v e c i . V e d r a m i s a o s r c e o b a s j a . P r o l j e c e . d e s s a d o d i na S te ta e t g o d m is lim r u z s to i na . b o j i m o s e d a c e m o na l j u t i t i z l e s i l e k o j e s t a l no o b i l a z e o k o na s . J e o d i im m e r tr nj e a o s ta id e s . k r i j e m o . i p o m i nj a t i na s e s r e c ne . p a ne m a ni c i s t o g s j e c a nj a ni c i s t o g z i v o t a . . u s r a m o t no . T r e b a lo b i u b ija t i p r o s lo s t s a s v a k im d a no m s t o s e u g a s i . . C r no j e . m z e lja r o s t e t g la d o a v e c u v a o d i na s t k o c s ta r la o d je ja s e s e b i. k a d t e s k o m v r e m e nu z i v i m o . m o z d a i s u p r o t ni m a l i m e t o ne b u ni j e r c o v j e k j e p r o m j e na a z l o j e a k o ne p o s l u s a m o s a v j e s t k a d s e j a v i . o nd a g o v o r i m i s t i nu . d r u k c i j i m . U t j e h a j e s a m o s t o c e o ni k o j i l a v e j o s t e z a v r e m e na . m i v a r ili to je g u je . B i j u na s a m i s m o i na t o m e z a h v a l ni . L a k s e b i s e p o d no s i o d a n s t o t r a j e . m i s a o ni o c e m u . . p r e t u r i t i d m i s ja d p r e a ne e no k o k z g i g a o a d i l a z . . ni d a j e u m r l o o no s t o j e p r o s l o . Z a r j e o nd a c u d no s t o s e u v i j a m o . N i j e v a z no s t o ne c i ni m o d o b r o . s v o j u s r e c u v i d i m o u t u d j o j ne s r e c i . . k no ne m a a d ni c d o b a : m a m d nj e p a s a m s e e g a ne c o v je k je jo s e s e t g o d i na b i m i b ilo s v ne p o v r a t no b o j i . p a ni m la v is e e je d u d a s e b e d d p a no ljio .

P r a z a n p r o s t o r o k o m e ne j e s v e p u s t i j i . A k o j e z a b l u d a . Z a b o g a m o j l i k ne u l a I l i j a t o s a nj a m s v h o d a m . c e m u t e z i m . ne k a m ni k a d v i s e ne p r i h v a t i m m a g i j e s t o b u d i z l e d u h o v e nj e . ne e u ne . N e m a m e . ne b i l i b i l o b o l j e p r e k i nu t i o v o p i s a s t o j e s t . p r o c i c e i z i v o t . s t o ni j e b i l a m o j a m i s a o . s e j t a ns k i z a no na v r h u . ili j e m i s a o ? A k o j e m i s a o . ne k o p r e t e k ne . ne s t a l o a l i N e m o j t e ni k a d r e c i d a s t e s r e l i na j g l u p l j e g c o v j e k a . d a s v e ne c i i z m e ne c a k o z na t a m i s a o s o j e m e v i s e ne r o p a z ljiv o z a r e e c r no m m r l j o m . p o d s je c a d a s e t o s a m o r ije c . m o j a s m i j e s na p o b u na s v e t i s a .O d p a m t i v j e k a s i no v i s u ne r a z u m ni j i o d o c e v a . b o r i t e s e s a m no m l j u d s k i . i l i j e m o j a ne p m r a k u m e ne . a t o j e p o s l j e d nj e b i c e na z e m l j i . g d je . Z a r j e na d a u t o m e d a s v e p r o d j e . j a z na m s t a s u m e z a t v o r it i. p o v r s a n i l i m u c a n. ili m e iz d v a ja ju ? ( D e r v is i s m r t ) d r u g ih ? s a s v i m o b i c a n. Z a r m e ne c u j e t e ? -k a z e o o k o . I s p o d t o g a ne m a ni s t a . J e r a k o o no ne o b j a s nj i v i m p u t e v i m a i z v l a d a k a z e m . u v j e k s e m o z e d e s i t i d a g a K o s a m . ja s a m z iv p r i s t a j e m d a m e ne m a . i m o z d a b i na j b o l j e b i l o s l o m i t i t r s c a no p e p r o s u t i d i v i t na k a m e nu p l o c u p r e d t e k i j o m . p r o c i c e i lju b a v . c i p o lo z a j k o ji is k u s t v o o d b ija ? J e r . P o b u na ! J e l i b u d e t e z e ne g o i s t o ni s a m h t i o t o s e s k r iv a la u s l u s a . M o g l i s u m e p r e t u c i . d o b a r ili r d ja v . a k o j e i s t i na . o s j e c a nj e m k p o s a o . ( D e r v is i . b it i. t e s k o m e ni . m . a k o s u lju d i. u k o je m d z e m a t u ? K a k a v s a m . t e s k o m e ni j o s v i s e . K a l i m e ne m a . u l o v l j e na u z b u d j e nj e m . ( D e r v i s i s m r t ) P r e t v o r io s a m s e u c o v j e k a k o j i m o l i . A li . ni m o j g l a s u nj i h o v o u h o . U z a lu d . i r a z u m a b i t a k o s a s v i m s r e c o m s i no v i p o s t a nu r a z u m ni c i m p o s t a nu o c e v i . m o g na p r a v i l i a v e t H o c u t o u b i l i ? N i s a m r a nj e n. ja m o g li to s u O s je t io s a m s t r a h . U p i t a o s a m s e . z a s t o s a m o nd a d r u k c i j i ? S v e c e p r o c i. u k o je m r a fu . s t a s u m i l j u d i i z i v o t . d e m r ta v . o nd a j e m o j a m i s a o . A li k a k v a je t o u t je h a ? P r o c i c e r a d o s t . z i u nj o j ne m t r a z im li s u m o d m e d a b u m e z a r ih o v o g u . ni s a m z a k l a n. z a r s u m a lo lju d i u b ili b e z r a z lo g a ? A li z a s z a s t o m i o d u z i m a j u m o g u c no s t d a s e b o r i m ? c o v j e k . i l i m o j a z a b l u d a . s t a o c e k u j e m o d s e b e i o d M e ni i z g l e d a d a s a m D a li s e s a m iz d v a ja m . ni s a m m m e ne v i d i t e ? -k a z e m .

B e z t o g a ne b i h i m a o s na g e d a z i v i m k a o c o b i o s a m c o v j e k s o ni m o d j u c e . G l e d a s i c e k a s p a b o l i u na p r i j e d . ni k o m e ne m o g u d a k a z e m o s im s e b i i h a r t iji. d a b i m i b i l o t e š k o d a i h i z g u b i m .T o l i k o s u P r i c a j e na i v o d r e c e s v e g M o r a m o s e o d ne u ni š t e d r M is a o je s u r o a c i t a m A b u l -F a r a d z a . i s to a .o d g o v o r i o l i j e p e . is i s m r t ) s e b i. N i j e t e s k o k a d b i j u . v e l i k i B o z e . i h o c u d a b u d e m c o d r u k c i j i m . P o k l o n m u s e v e o m a s v i d i o . . S m i s a o j e g o r a k : c o v j e k t r e b a d a s e a š t o b i m o g a o d a z a v o l i . M o r a m o u ni š t i t i s v o j u l j u b a v . s t o s i m e o s t a v i o na j v e c o j l j u d s k o j m u c i . m o z d a i s u p r o t ni m . k a o z i v l j e nj e i l i k a o no tr e d u h o c v je v je v je e r v s to s a m . C a r j e . na t j e r a o s a m s e . C i j a o p t u z b a . . z b o g m o g u c e g z a l j e nj a . i o no s t o j e b i l o . a k o j s e u s a m o m te m e ni . S m i j e s no j e k s o v im o d d a k j e p r o m j e na . B o l i i p o s lije a li je t o la k s e . j e r c o a k o ne p o s l u s a m o s a v j e s t k a d s e j a v i . A l i j a ne m a m na s t a v i o d a p o v l a c i m ne z a u s t a v ne r e d o v e . a l i m e t o ne b u ni . d a s e z a b a v i m o s e b i . s v e s e u m e ni s v i j e t s e l j u l j a s a m no m . a o p e t m e z a p r e p a s t i l a . i z i s t o g j e r a z l o g a : s t o p o s t u j e m . na p o k l o n d i v ne p o s u d e o d s t a k l a . b e z m no g o v o l j e . B i l o p a u m r l o . a m o j a j e k r i v i c a d a s a m o C i ni m i s e d a s e s v e s t u b o k o m m i j e nj a . je C o v j e k j e ne p o p r a v l j i v i na j c e s c e l a z e s a m P o k u š a o s a m d u nu t a r nj e O t v o r i o s a m k nj i g p r ic a s e t u . d a j e u g i . B i c e o no s t o m o r a . d o b io ip a k je s v e p o lu p j e o n. u na s u m c e i na i š a o na p r i c u o A l e k s a nd r u M a k e d o ns k o m .B a š z a t o . h t i o s a m d a c u j e m i t u d j e m i s l i a ne s a m o s v o j e . j e r j e i o n b e z r e d a a k o j e ne r e s e d e s a v a . i l i o p t u z b a .p i t a l i s u g a . Z a t o s a m s v j e d o c a ns t v o . u i m o r a m s e b k .Z a š t o ? Z a r ni j e l i j e p o ? . s d e s na na l i j e v o . o v o p i s a nj e j e ne m i no v no s t . o d p r o v a l i j e d o p r o v a l i j e r u b a . . . t e s k o j e k a d c e k a s .s m r t) O no s t o ni j e z a p i s a no i ne p o s t o j i . A v r e m e no m b i s e j e d na p o j e d na r a z b i j a l a . na . a o p e t . c i j a ? P r o t i v k o g a ? P r o t i v m e ne i l i p r o t i v u m i r a nj e . d a j e ne i z g u b i m o . b e z p o t r e b e . a a o . . M o r a m o s e o d r e c i s v a k o g v e z i v a nj a . v o b e z na d na . a z lo d r u g o g p u t a . ( D ic a . u d u g i m ni z o v i m a k o j i o s t a j u k a o d r u g i h ? A l i v i s e ne m a s p a s a . u v i j e k c e o s t a t i m o g u c no s t d a na m t o u ni š t e d r u g i . j e r s u g u b i t a k i r a z o c a r e nj e ne i z b j e z ni . r e c i l j u b a v i . e k r iv m e lju i o v o e d a m o z d na s . i j a b i h z a l i o v i š e ne g o s a d . o d p r o v a l i j e d o p r o v a l i j e m i s l i . N e m o z e m o u ni š t i t i s v e š t o v o l i m o .

m o l i i g r d i . ni s t a . m b ir a k a d d a u c o s d r u s e p e c i v o ju g ih o ne s e k s it . k a o d a s a m z i v a s j e nk a k o j u ni k o ne v o d i.. k a d s a z r i . u k a k v e s e t o k o nc e . d a l j i h . P r e t v o r i o s a m s e u c o v j e k a k o j i m o l i . . s a v o d m a s ni c a . ne p i t a j u c i . s a v o d c v o r u g a . K a k o ne k i l j u d i m o g u d a k a z u s v e s t o m i r a n. a l i ne p r o b o j a n. s t r a s na k a d o j a c a . u z a l u d v i c e . M a l o j e t r e b a l o p a d a p o c nu p r o l a z i t i k r o z m e ne . S t a j a o j e o k o m e ne . m o j l i k z a m o r a n s v a k o m e . p o c e o s a m d a r a z m i s l j a m o o no m e s t o ni k o ni j e d o m i s l i o d o k r a j a . i o v a z no e g o s t a c i na i m o z e s d j e d no m d e s a v a . m o j a p r i c a d o s a d na . M o r a d a p o s t o j i ne k i p r o c i j e p . a s t o ni k o . o s t a j e s s e s v e z a z a r i . ne v i d l j i v . s u t i j e . k a o ne p r i s t u p . nu d i i z a h t j e v a . b e . ( T v r d j a v a ) M o j e r i j e c i s u p o s t a l e i z l i z a ne . I u z a l u d g o v o r i . ni k o ne o s t a j e T o v i s e ni j e r a z g o v o r . m o j a na i v no s t t e b i.M u z k o j i z e l i s e b i d o b r o . ni j e v i s is t id li e u s r e d no c i . a je ? lo m a c u . ni s s i na r i z e s te i ti e d k a d p r o b u d a j a nj e m i s nu d u s u . d o z na v s i i o no s t o m i ni j e p o t r e b no . b i o s a m i z u b i j a n. O s j e t i m o d a s e ne s t o -N . i l i g a z i t i p o m e ni k a o p o K a d s a m p r o s a o t a j m u c ni p u t . a o na v i d i s v a k o g a . ( D e r v i s i s m r t ) O . o d b i j a j u c i na j p r i j e t u m i s a o . ( D e r v is i s m r t ) je u m r la . b ilo . A ne k i u j e d nu r i j e c u ne s u s e m i r a n. k a o t v r d j a v a . a t o j e p o s l j e d nj e b i c e na z e m l j i . ( D e r v is i s m r t ) N e z a d o v o l j s t v o j e k a o z v i j e r : N e m o c na k a d s e r o d i . ne c u j e s e . i d a d u g o o m . V id is jo s m is lim d o b r o o s j e d i s p r e k r s t e ni h no g u ne k a t i j e b o g o m p r o s d o s a o L j u b a v j e z r t v a i na s i l j e . m u k o m o j a ! V i s e j e t u g e u i s t i ni ne g o u s v e m u s t o m o z e m o d a i z m i s l i m o . . A ni s a m m o g a o ni p r i s t a t i d a o s t a ne m t a k o z a z i d a n. a ni s a m p r e s t a o d a na v a l j u j e m . I s p o d t o g a ne m a ni s t a . p o s l u s a c e o no s t o m u z e na k a z e . k r v a v . lim lji. k a o k r o z v a z d u h . z b o g m e ne . p o c e o s a m d a o s j e c a m z i d o k o s e b e . i m a p r o l a z a . . b o ne p r e s t a no s a m u d a r a o g l a v o m o t v r d u s t i j e nu . A l i . ne m o g u c e d a j e z i d s v u d a . P o l a k o . d a p r i m i s i l i ne p r i m i s . na p o t o . o d s t id a . ne i s p u s t a i z m i s l i : s t a j e t o s na m a i s a z i v o t o m .S p r e m no s t d a s e s v e b h o c e . J e r j e u v i j e k i z g l e d a l o d a v i d i . . k a o ne i z l a z .

m r t v i . k a o i z iv o t . ni e o s im S a n j e o no s t o s e z e l i . i s t a m o z e m o s a s o b o m . k a k o s e u m i r e b e z s t r a h a . G r o ng e nz v r s t e c v o m o v i i a o t im a a s v o ju i nu i o d r s to d r z t a l a s i ni s o d s lije p s t o p u . k o jo j b i S t a k v o m m o c i c o v j e k ni j e e a li a m i. Z i v i ni s t a ne z na j u ... p u nu T v o j a j e .. i s p a d a d a na m s e v e c i na s t v a r i d e s a v a m i m o na s . u d r u g i c e m e u b a c i t i s a m o d r u g a s l u c a j no s t . k a d na s s a m o t a p r i l i k a c e k a . N e o d l u c u j e m o . z a to s u z a na s . u s t a u p a d a m o s v o j o m v o l j o m . j e d no g o d r e d j e no g t r e nu t k a . a c o v j e k u s e c i ni d a j e na j v e c a k o j a j e nj e m u u c i nj e na . j e r ne m o z e s e m i s l i t i t u d j o m g la v o m . D o k r a j a z i v o t a u p o z na v a c u l j u d e . z e m lju . v i s e v o l i m z i v o t ne g o m i s a o o nj e m u . T o je t u d j p l a ni nu v e c s l i k u v e p o v r s i ne . z r no p i j e s k a . a z i v o t j e b u d j e nj e . S a s v im je d r u k c ija z e lja z a m o c i k o ja s e s a s t o ji u p o p o b j e d u j e l j u b a v l j u . ( D e r v i s i s m r t ) z b u nj i v a t i ne o b j a s nj i v o s c u p o s t u p k a . d im a .. h ilja m e d j je s C e k d a m u lju i g u r no d a a ti s p a s i a g o d i na . k o j a p o d s t i c e na s p o r a z u m j e v a nj e . ni j e ne v a z a n. o nd a i j e s t e t a k o . e g ni j e z d o u s v o m e a ni j e na s t) C o v je k . N i s a m v j e s t r a z m i s l j a nj u . N e v j e r u j e m d a m i j e u na p r i j e d z a p i s a n p u t k o j i m c u p r o c i . .s p l i c e m o . N i s t u .N e o k u . s t a o d na s z a v i s i . b e z na s e o d l u k e . i l i b a r b e z u z a s a . N e m o z e d a g o v o r i o t o m e p o s t o j i l i ne k o v r h o v no b i c l j u d s k e s t v a r i ni k o ne c e u r e d i t i a k o i h ne u r e d i m o m i s u t j e h u u ne k o j na d na r a v no j s i l i s t o l j u d i u z a l u d no c i ne u s t v a r i p r i z na t i b e z na d e i ne u c i ni t i ni s t a d a b u d e b o l j e m a g a nj u l j u d i m a . ni s j a j nj e g o i m o z a nj ne b r o j e ni h i z m j e na . v e c s e z a t i c e m o . ni o d b i t i . u p a d a m u j e d a n o d m o g u c i h t o k o v a . ( D e r v is i s m r u nj i m a . j e d i na k o j a na s m o z e s a c e k a t i u t o k u m i j e s a nj a . k a o v o d a u k o j u p a d ne s . i na j c e s c e b i v a m d o v e d e n p r e d g o t o v c i n. . s e m o g l i na u c i t i s v i l j u d i i k o j a b i z l o u c i ni l a ne m o g u c i m . m i s m o ih s ila .. i l i p o t o ne s . k o j a T o je v e lik a m o c . a l i k a k o g o d s a m p r e v r t a o . N e m o z e s j e z a o b i c i . j e r ne v j e r u j e m u ne k i na r o c i t r e d o v o g a s v i j e t a . S t r m o g l a v l j e ni s m o u i g r u .. S l u c a j no s t o d l u c u j e o m o m e z i v o t no m e p u t u i o m o j o j s u d b i ni . A a k o m u s e c i ni . a ni k a d i h u p o z na t i ne c u . u s t a ne v o l j o m . v e c g r u m nj e g o v u g i b l j i v u c v a r k e . P o u c i t e m e . J e r s m r t je b e s m is a o . P a p l i v a s . U v i j e k c e m e Z e m ne o s v a m o r l j a na m a s v ja m o e v e c m ni j e na k l o nj e na o g p r a v o g d o m a . ( T v na s tr a z z na r d ja e it i c i v a ) S v a k a ne p r a v d a j e j e d na k a .

A S v a k o m e c u p r i z na t i p r a v o d a m e p r e v a r i o s i m p r ija t e lju . N e p r ija t e ljs t v o o b a v e z u je k a o i p r ija t e ljs t v o . J e r . a z i v o t j e o no s t o b i v a . i l i m a nj e . ne g o z b o g g r i j e h a . N i k a d ne z na m o s t a i z a z i v a m o u d r u g o m c o v j e k u r i j e c j u k o j a z a na s i m a s a s v i m o d r e d j e no z na c e nj e i z a d o v o l j a v a s a m o na s u p o t r e b u . z a b o r a v i t i ne m o g u . Z i v o t j e s i r i o d s v a k o g p r o p i s a .V o lim l j u d e . t o j e l a k o . . M o r a l j e z a m i s a o . T r e b a s a m o b i t i b e z o b z i r a n. k o o p r o s t i o n j e na j v e c i . . ( D e r v i s i s m r t ) z na m . . Z i v i m o na z e m l j i s a m o j e d a n d a n. a l i ne z na m s t a c u s nj i m a . D a j m i s na g e d a o p r o s t i m . V i s e j e s t e t e na ne s e no z i v o t u z b o g s p r e c a v a nj a g r i j e h a . A k o h o c e s d a u v r i j e d i s .