P. 1
Radno pravo - Inga (2)

Radno pravo - Inga (2)

|Views: 128|Likes:
Published by tanjarb

More info:

Published by: tanjarb on Jan 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/10/2013

pdf

text

original

1. RAD I RADNI ODNOS Rad predstavlja svrsishodnu društveno dopuštenu djelatnost i koja služi da zadovolji ljudske potrebe.

Elementi rada: 1. svrsishodnost rada; 2. društvena dopuštenost; 3. sredstva rada. Svrsishodnost- znači da je ljudski rad svjestan i da služi određenoj svrsi (zadovoljenju ljudskih potreba). Društvena dopuštenost je kategorija vezana za pravne norme. Društveno koristan rad je onaj rad koji nije zabranjen pravnim normama. Sredstva rada je stvorio čovjek i ona predstavljaju osnovnu razliku između čovjeka i drugih živih bića. Svijest je glavna za ljudski rad! Negativna osobina rada: 1. otuđenost rada od čovjeka - Marks; 2. proizvodnja sredstava za masovno uništavanje (biološka, hemijska, atomska). Radni odnosi - su društveni odnosi koji se pojavljuju u toku procesa rada. To su društveni odnosi između radnika i poslodavca čije su granice određene ugovorom o radu. Uvijek moraju postojati dvije strane: poslodavac (država, kapitalista) i radnik. Osnovne osobine radnih odnosa:  dobrovoljnost  postojanje rada. U robovlasništvu i feudalnom društvu ne možemo govoriti o radnim odnosima, jer tu nije bilo dobrovoljnosti. Tek u buržoaskom društvu (kapitalizam) radni odnos dobija osobinu dobrovoljnosti i postaje odnos u pravom smislu. U socijalizmu samo formalno radnik dobija centralno mjesto, ali je još uvijek u odnosu potčinjenosti. Radni odnos je u suštini ugovorni odnos koji se zasniva između radnika i poslodavca ugovorom o radu. 2. RADNO PRAVO Radno pravo je proizašlo iz građanskog prava. Ono dobija samostalnost u trenutku kada država počinje da određuje obavezne elemente koji se nisu mogli mijenjati voljom stranaka, što je dovelo do izdvajanja radnog prava iz građanskog. Tačka odvajanja jeste promjena oblika i suština ugovora o radu. Radno pravo se razvija kao samostalna grana prava od polovine 19. vijeka pa do danas. To je grana prava koja obuhvata državne i autonomne propise kao i propise o radnim odnosima kod poslodavca. Ima dvije vrste normi:  dio građanskih normi  obavezujuće norme. Osnovni elementi radnog odnosa: 1. dobrovoljnost (radnik je slobodan i odlučuje kod kog će poslodavca raditi, ali i poslodavac je slobodan da bira radnika) 2. radni odnos je ugovorni pr. odnos (sklapa se formalno u pismenoj formi) 3. to je lični odnos između radnika i poslodavca (ne može niko umjesto nas zaključiti radni odnos, ni zastupnik, nego mi lično, i to nije ni nasljedno pravo). 4. rok početka rada 5. ostvarivanje drugih prava po osnovu radnog odnosa 1

Osnovna načela radnog prava ustanovila je grupa iz Međunarodne organizacije rada (MOR). subordinacija (poslodavac ima pravo da izdaje radne zadatke. pa kao takav ne može biti izvor radnog prava. 3) Zakon kao izvor radnog prava pojavljuje se kao konkretizacija ustavnih načela. Druga faza započinje 2000. a poslodavac mora da mu plati za rad). 2) Ustav RS u glavi 2. a to su: 1. On sadrži načela koja su direktan izvor radnog prava. Osnovna osobina ovog zakona jeste promjena suštine osnovnih elemenata radnog odnosa.6. donošenjem Zakona o radnim odnosima (državna svojina). Prema tom zakonu radnik je fizičko lice koje na osnovu ugovora o radu obavlja određene poslove za zakonodavca. 4. Promoviše dobrovoljnost odnosa između radnika i poslodavca. formalne (oni izvori koji su donešeni u određenoj formi. Zakon o radnim odnosima • 2000. radnici imaju pravo na dnevni. da radnik za svoj rad mora dobijati platu 3. g. god. od različitih subjekata). materijalne (npr. pri djelimičnoj sposobnosti radnika – rad saglasno mogućnostima 9. omladina. g.  da radni odnosi predstavljaju podsjednik i garanciju fundamentalnih principa za rad. FORMALNI . a zamjenjuje je privatna svojina) koji na potpuno nov način reguliše radne odnose između poslodavca i radnika. a reguliše radne odnose: zasnivanje i prestanak radnog odnosa. Pozivanje na konvencije i međunarodne ugovore ne znače da ustav BiH može biti izvor radnog prava. Zakoni su najčešće izvori radnog prava i predstavljaju skup zakona koji se odnose na radne odnose: • 1993. donošenjem Zakona o radu (gdje se potpuno briše državna imovina. pravo na ograničeno radno vrijeme 5. pravo na sindikalno organizovanje 8. volja zakonodavca) i 2. god. pravo na zaštitu na radu 6.  da radni odnosi posluže za razvijanje demokratije na radnom mjestu. 3. Nešto se samo malo govori o ljudskim pravima. po tačno određenom postupku. svako ima pravo na rad i slobodu rada 2. onereroznost ili naplativost (radnik ima pravo na platu. zaštitu na radu i zapošljavanje. sedmični i godišnji odmor 4. koja je definisala standarde:  da se ustanove pravni okviri kojima se uređuju individualni i kolektivni radni odnosi. Ustav RS reguliše radne odnose. pravo na učestvovanje u upravljanju preduzećem.Domaći izvori radnog prava: 1) Ustav BiH u njemu nema odredbi koje se odnose na radno zakonodavstvo. NASTANAK I RAZVOJ RADNOG ZAKONODAVSTVA U RS Prva faza u razvoju radnog zakonodavstva u RS počinje 1993. a radnik ima obavezu da te zadatke izvršava) 7. žene i invalidi imaju posebnu zaštitu 7. a poslodavac je pravno ili fizičko lice za koje radnik obavlja neki posao. IZVORI RADNOG PRAVA Izvori se dijele na: 1. Zakon o radu RS 2 . prava i obaveze zaposlenih i poslodavaca.

ali ni manje nego što je zakonom određeno. ako se radi o državnoj svojini. 4) Podzakonski akti su akti koji nastaju na osnovu zakona i predstavljaju konkretizaciju zakonskih normi. a to čini parlamentarna skupština BiH. a najduže u roku od 18 mjeseci ratifikuje konvencije. Kolektivni ugovori su podzakonski akti koji nastaju na osnovu zakona. Ugovori mogu biti: 1) opšti 2) granski Ugovor o radu je pojedinačni akt između poslodavca i radnika. BiH je članica MOR-a i kao takva je obavezna da izvrši ratifikaciju preporuka i konvencija. zakonom je definisano kada mora. Na primjer: Pravilnik o radu . Preporuke nisu obavezujuće i imaju manju pravnu snagu. a Vlada se pojavljuje kao garant. Strani(međunarodni) izvori radnog prava: 1) Konvencije i preporuke međunarodne organizacije rada (MOR). Kolektivnim ugovorom se ne može dati radnicima više prava. Kolektivni ugovor uvijek potpisuje radnički sindikat i udruženje poslodavaca ili sam poslodavac. 3 .dužan ga je donijeti poslodavac koji ima 15 i više zaposlenih radnika. Moraju biti u saglasnosti sa zakonom. Pravilnik donosi poslodavac. akti OUN-a i sl. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta je sledeći podzakonski akt. Tačno definiše prava i dužnosti radnika po radnim mjestima. a regulišu se prava radnika i zakonodavca. a kad ne mora. Vlada je obavezna da u roku od godinu dana. Konvencije predstavljaju opšta načela koja su obavezna za zemlje koje potpišu konvenciju ili joj naknadno pristupe. 2) Bilateralni i multilateralni međunarodni ugovori. Tim pravilnikom detaljno se definišu prava i obaveze radnika.• • • Zakon o zaštiti na radu Zakon o štrajku Zakon o zapošljavanju. a u većini slučajeva predstavljaju razrađivanje konvencija. Digla gornju granicu zapošljavanja.

nema socijalnog momenta. 2) Organizacijski uslovi rada (uslovi potrebnosti radnih mjesta). Zapošljavanje stranaca i lica bez državljanstva Stranac je svako lice koje nema državljanstvo BiH.  tržišna privreda – radna mjesta prema potrebama. Uvjerenje za maloljetnika daje doktor medicinskih nauka. prijava o broju potrebnih radnika). a izdaje ga CJBMUP) da posjeduje važeću radnu dozvolu (dozvolu izdaje Zavod za zapošljavanje. Ekonomska razvijenost zemlje.5.daje nadležna zdravstvena ustanova. uvijek se propisuju zakonom i ne mogu se mijenjati. Posebni uslovi: školska sprema.ostvaruje se putem zaključivanja ugovora o radu.socijalni momenat. Uslovi za zapošljavanje su isti (opšti i posebni) kao i za državljane BiH. Kada se završi postupak zdravstvenog pregleda provjeri se da li je lice punoljetno. Ugovor o radu predstavlja početak radnog odnosa. Opšti uslovi: godine starosti. a stupi u brak. a izdaje se po mjestu rada poslodavca. Ako je lice maloljetno. 6. Osobe od 16-18 godina starosti mogu zasnovati radni odnos samo ako doktor medicine propiše da su psihički i fizički sposobni za rad (to su stariji maloljetnici). opis radnog mjesta. Boravak odobrava Ministarstvo unutrašnjih poslova. U dosadašnjem razvoju industrije prevladali su dva sistema:  sistem socijalizma –. ali stranci moraju da ispune još 2 dodatna uslova: 1. saglasnost roditelja (staraoca). RADNI ODNOSI Zasnivanje radnog odnosa . odobren boravak na teritoriji RS. opšta zdravstvena sposobnost . postaje radno sposobno i može zasnovati radni odnos. bitno da se zaposli radnik. radno iskustvo. To su minimalni uslovi i oni su demokratski. BiH (boravak može biti privremeni ili stalni. a ne po mjestu gdje stranac treba da boravi. boravak može biti stalni i privremeni. Lica koja rade u humanitarnim organizacijama ne trebaju radnu dozvolu. a ne dom zdravlja. Radna dozvola prestaje da važi: 4 2. USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA Svi uslovi se dijele u dvije velike grupe: 1) opšti uslovi 2) posebni uslovi. Ne može dobiti radnu dozvolu na osnovu turističke vize. .  kapitalizam. vladaju zakoni tržišta. Radna dozvola je isključivo vezana za poslodavca. nisu se popunjavala sva radna mjesta. 3) Subjektivni uslovi (volja poslodavca da zaposli radnika). ugovor na određeno ili neodređeno vrijeme. s tim da se vodi računa da za ta radna mjesta nema potrebne domaće radne snage. Da bi se zasnivao radni odnos potrebno je da budu ostvareni objektivni i subjektivni radni uslovi. Zakonom je zabranjeno da se prilikom zapošljavanja. propisuje se pravilnikom koji zavise od radnog mjesta. da li zadovoljava uslove i pristupa se zasnivanju radnog odnosa. Poslodavac je taj koji podnosi zahtjev za radnu dozvolu za stranca (mora se navesti: odobren boravak. Zakon o radu propisuje da niko ne može zasnovati radni odnos ako nije stariji od 15 godina. 1) Normativni (propisi). ženi traži test na trudnoću i žene imaju posebnu zaštitu. fizička kondicija.

i ne može se raskinuti za vrijeme bolesti. Ako se stručni ispit uspješno položi zasniva se stalni radni odnos. u cilju sticanja osposobljavanja za samostalan rad. Ugovor o radu na neodređeno vrijeme sačinjava se u pismenoj formi i mora imati zakonom propisan minimum elemenata. Radnik počinje sa radom danom potpisivanja ugovora za rad na neodređeno vrijeme. 8. znači da mu ugovor prelazi u ugovor na neodređeno vrijeme).za poslodavca (naziv. ako se radnik zapošljava kod istog poslodavca više puta (ako prekid ne traje duže od 2 sedmice) u toku posljednje 3 godine i na taj način ostvari 24 mjeseca rada (samo 1 dan preko tih 24 mjeseca. plata i sl. a zaključuje se na određeno i neodređeno vrijeme. Stručni ispit predstavlja provjeru znanja. Probni rad obično služi poslodavcu da provjeri sposobnost radnika za vrijeme trajanja probnog rada i ocjenjuje njegove poslovne kvalitete. stavljanje van snage radne dozvole. radniku po završetku probnog rada počinje teći staž na neodređeno vrijeme. osim što prima 80% plate. Ima sva prava i dužnosti kao i radnik na neodređeno vrijeme. Mogu se zaključiti max na 6 mjeseci (3 + 3 mjeseca). VRSTE I TRAJANJE UGOVORA O RADU Sklapanje ugovora o radu je strogo formalan posao. PROBNI RAD Ugovor o probnom radu mogu zaključiti pripravnici. radno mjesto. Obavezni elementi: . adresa. Sud je dužan da u roku od 3 dana obavjesti filijalu da je radna dozvola ukinuta. tj. plata. 7. rok trajanja ugovora). 9. Pripravnik ima sva prava kao i svi zaposleni. Protiv rješenja suda dozvoljena je žalba u roku od 7 dana. a filijala je dužna u roku od 3 dana obavjestiti poslodavca. dužina godišnjeg odmora. Ta lica zasnivaju radni odnos po prvi put. Sva prava i dužnosti kao i kod radnika na neodređeno vrijeme.za radnika (ime i prezime. sjedište. stranac automatski gubi radnu dozvolu.krivično) u tom slučaju ima pravo na žalbu u roku od 3 dana od dana donošenja odluke. 5 . Radni odnos počinje sklapanjem ugovora od strane poslodavca i radnika.     istekom vremena za koji je izdata prestankom važenja odobrenja boravka prestankom važenja ugovora o radu ako je lice osuđeno (bezuslovno. mjesto rada radnika. stručna sprema. Ukoliko se nakon probnog rada zasnuje radni odnos. Za vrijeme trudničkog bolovanja zabranjeno je prekinuti radni odnos bez obzira što se radi o ugovoru na određeno vrijeme. a najniža je 75% od plate. PRIPRAVNIČKI STAŽ Zaključuje se ugovorom na određeno vrijeme sa licima koja su završila srednju SSS (6 mjeseci) ili visoku školu VSS (12 mjeseci). Za razliku od probnog rada pripravnički staž se završava stručnim (pripravničkim) ispitom. Ugovor se sklapa uvijek u pismenoj formi. Ako sud donese presudu na bilo koji iznos zatvora. Poslodavac ne može tražiti od radnika podatke koji nisu neophodni za radno mjesto. Ugovor na određeno vrijeme je svaki ugovor koji se zaključuje do 2 godine. ali i radnici sa iskustvom za određene djelatnosti u okviru radnog mjesta.) . kao i većeg izbora stručnih i kvalitetnih radnika. u periodu od 3 godine. godišnjeg odmora i slično.

Ima pravo na: zaštitu na radu. žetva. ovdje se ne zaključuje ugovor o radu i ovo je izuzetak pripravničkog rada. Sedmično radno vrijeme služi kao osnova za preračunavanje punog radnog vremena. poslodavac ne može uputiti bageristu da vrši zavarivanje cijevi). 11. primjenjuje se u istim situacijama kao i prekovremeni rad u slučaju povećanog obima posla. a računa se od od 22h. VOLONTERSKI RAD Nema zasnivanja radnog odnosa kod volontiranja. Poslodavac vrši preraspodjelu radnog vremena u toku jedne sedmice. Povremeni poslovi su vezani isključivo za jednog poslodavca. pravilnikom o radu i ugovorom o radu. traju najduže 60 dana ili najviše do 150 časova u toku kalendarske godine (npr. može radnika uputiti na rad u pomenute zemlje. obično se definiše kao maksimalan broj radnih časova u toku jedne sedmice. Noćni rad je rad koji se obavlja noću. rok i način isplate nagrade za izvršeni posao. Puno radno vrijeme iznosi 40 časova u sedmici. a ne ugovor o radu. Poslodavac kod kojeg je rad organizovan u smjenama. 13. Privremeni rad . berba voća). jer se ovaj rad računa kao pripravnički staž i radno iskustvo.to su poslovi koji se obavljaju u određenom periodu određeno vrijeme. ali uz saglasnost radnika. Poslovi koje radnik treba da obavlja u stranim državama moraju odgovarati njegovim stručnim i radnim sposobnostima (npr. kosidba.ne traje duže od 6 mjeseci . 12. Između poslodavca i radnika za obavljanje privremenih i povremenih poslova se zaključuje ugovor o djelu. Radnik može samo sa jednim poslodavcem zaključiti ugovor o radu sa punim radnim vremenom. maloljetniku od 20h-07h. Poslodavac se mora sporazumjeti sa radnikom i o:  trajanju rada u stranoj zemlji. Privremeni radni odnos podrazumjeva da se radnik može vratiti kod ranijeg poslodavca.10. Prije odlaska na rad u stranu zemlju poslodavac je dužan radnika upoznati sa propisima koji će se primenjivati kod ostvarivanja njegovog prava i obaveza za vrijeme rada u stranoj zemlji. Ugovor o privremenim i povremenim poslovima mora sadržavati odredbe:  o poslu radi čijeg se izvršenja sačinjava ugovor  rokovi o početku i završetku posla  uslovi i načini izvršenja posla i  visina.  valuta u kojoj će se radniku isplaćivati plata i druga primanja po osnovu rada u stranoj zemlji. kao i rokovima i načinu isplate i  uslovima odlaska i povratka sa rada u stranoj zemlji.  uslovima smještaja radnika za vrijeme boravka u stranoj zemlji. Povremeni poslovi . ugovor o povremenim i privremenim poslovima. Uvećanje plate ne može biti manje od 30 % u odnosu na platu za isti broj časova rada u redovnom 6 . PRIVREMENI I POVREMENI POSLOVI Oni su dosta izjednačeni ali ipak postoje razlike. RADNO VRIJEME Puno radno vrijeme Zakonom je propisano ukupno trajanje punog radnog vremena.koriste se u slučajevima kada se poveća obim posla. po isteku roka na koji je radnik upućen kod drugog poslodavca. UPUĆIVANJE RADNIKA NA RAD U STRANU ZEMLJU U slučajevima kada poslodavac obavlja dio svoje djelatnosti u stranim državama. Puno radno vrijeme. zamjenu smjena vrši u rokovima i na način koji je određen kolektivnim ugovorom. osim plate i socijalne zaštite. Volonteru pripadaju sva prava iz radnog odnosa. dnevni odmor u toku rada i dva uzastopna radna dana i osiguranje na radu. tj.6h narednog dana.

trudnim ženama počev od šestog mjeseca trudnoće i majkama sa djetetom do jedne godine života zabranjen je noćni rad. može se zaključiti da jedan radnik može zaključiti ugovor o radu sa punim radnim vremenom sa jednim poslodavcem i ugovor o radu sa nepunim radnim vremenom sa drugim poslodavcem. Ako potreba za prekovremenim radom traje više od tri sedmice neprekidno ili više od 10 sedmica ukupno u toku kalendarske godine.  ako ne izvrši raspored radnog vremena radnika i ne vodi evidenciju o dnevnoj prisutnosti radnika na radu. Radi se o poslovima gdje. zemljotresa. mogu se ostvarivati samo kod jednog poslodavca. s tim da ovi radnici imaju i posebna prava a to su: uvećano vrijeme godišnjeg odmora. • u slučajevima otklanjanja posledica vremenskih nepogoda. To su poslovi npr. Ako se primjeni metoda argumentum a contrario . havarija na sredstvima rada. postoji povećano štetno dejstvo na zdravlje radnika. PREKOVREMENI RAD Svaki rad koji je duži od 40 časova sedmično naziva se prekovremeni rad i on je izuzetak od pravila. Radnik ostvaruje svoja prava iz radnog odnosa kao da radi na radnom mjestu sa punim radnim vremenom. Skraćeno radno vrijeme Imaju radnici koji rade na posebnim poslovima i zadacima.Radnik može da zaključi ugovor o radu s nepunim radnim vremenom sa više poslodavaca i da na taj način ostvaruje puno radno vrijeme.radnom vremenu. O skraćenju radnog vremena odlučuje ministarstvo nadležno za poslove rada na zahtjev poslodavca. posebne mjere zaštite na radu i druga prava koja se propisuju zakonom ili drugim opštim aktom.  ako izvrši preraspodjelu radnog vremena suprotno zakonskim odredbama i  ako odredi prekovremeni rad trudnoj ženi ili majci koja ima dijete do jedne godine starosti. bez izuzetka. Prekovremeni rad može da odredi maksimalno 10 radnih dana. 14. poslodavac je dužan o tome obavjestiti inspektora rada. epidemije. poslovi koji zahtjevaju posebne zdravstvene i psihofizičke sposobnosti radnika. a primjenjuje se u 2 slučaja: • u slučaju neplaniranog povećanja obima posla. Preraspodjela radnog vremena nije moguća kod rada sa skraćenim radnim vremenom. Nepuno radno vrijeme Poslodavac može sa radnikom da zaključi ugovor sa nepunim radnim vremenom. Pojedina prava. penzijskog staža i vezana su isključivo za ugovor o radu sa punim radnim vremenom. Skraćivanje radnog vremena može biti najviše do 10 časova sedmično. a u izuzetnim situacijama još 10 dana. Poslodavac će se kazniti novčanom kaznom:  ako radniku odredi duže radno vrijeme od propisanog. inspektora rada ili sindikata. niti za radnike mlađe od 18 godina.  ako odredi da radnik radi prekovremeno duže od propisanog. požara. 7 . Noćni rad je zabranjen maloljetnicima. a radi zaštite njihovog zdravlja.  ako odredi prekovremeni rad za radnika kome je to zakonom zabranjeno. poslovi sa povećanim rizikom od povređivanja. rudara. uvećanje plate. Radi se o radnom vremenu koje je kraće od 40 časova nedeljno. po svojoj prirodi. Ukupan fond sati prekovremenog rada ne može biti duži od 150 časova za tu kalendarsku godinu. Radi se o pravima iz socijalnog osiguranja. Radno vrijeme se skraćuje srazmjerno štetnim uticajima. zainteresovanog radnika.da je dozvoljeno sve što nije izričito zabranjeno. nastanka profesionalnih oboljenja i oštećenja zdravlja i dr. i pored primjene odgovarajućih mjera i sredstava zaštite na radu.

maloljetnim licima). Radnik koji ima najmanje šest mjeseci neprekidnog rada ima pravo na godišnji odmor u trajanju najmenje 18 radnih dana. ali nikada ne može biti na početku i na kraju radnog vremena. Radnik stiče pravo na godišnji odmor posle isteka prvog mjeseca neprekidnog rada na radnom mjestu. u dogovoru sa radnikom neki drugi dan kada će radnik iskoristiti dan odmora. upozna radnike. Sedmični odmor Radnik ima pravo na sedmični odmor u trajanju od najmanje 24 časa neprekidno. U slučajevima kada je to neophodno zbog neprekidnosti procesa rada. Uvećanje plate ne može biti manje od 30 % u odnosu na platu za isti broj časova rada u redovnom radnom vremenu. Prekovremeni rad je zabranjen:  radnicima mlađim od 18 godina (tj. Godišnji odmor se uvijek koristi načelno u jednom dijelu.  starosti radnika i  posebnih uslova rada. Za vrijeme korištenja godišnjeg odmora radnik ima sva prava iz radnog odnosa (nema pravo na topli obrok i prevoz). ODMORI Radnik ima pravo na više vrsta odmora. Raspored korištenja sedmičnog odmora vrši poslodavac koji je dužan da unaprijed odredi raspored korištenja sedmičnog odmora i da sa rasporedom na prikladan način. bez obzira gdje je zaposlen. da to bude prvi sljedeći dan posle onoga dana kada se obično koristi sedmični odmor. Pripravnici nemaju pravo na godišnji odmor. između dva radna dana. II dio 14 dana = dvije sedmice). Odmor između dva radna dana Radnik ima pravo na odmor između dva radna dana u neprekidnom trajanju od najmanje 12 časova. pomenutog prava se radnik ne može odreći. Radnik. pravilnikom o radu i ugovorom o radu. Trebalo bi. niti poslodavac može da mu uskrati pomenuto pravo niti da mu isplati novčani iznos umjesto neiskorištenog godišnjeg odmora. neiskorišteni dio godišnjeg odmora mora iskoristiti do kraja juna mjeseca naredne godine. ako je to moguće. Dužina godišnjeg odmora zavisi od:  dužine neprekidnog rada u toku godine.Za vrijeme prekovremenog rada radniku se povećava plata u skladu sa kolektivnim ugovorom. 15. Godišnji odmor Je pravo ali i obaveza radnika. Poslodavac vrši raspored korištenja ovog radnog vremena. Ako zaposleni radi na dan svog sedmičnog odmora. 8 .  trudnim ženama i majkama sa djetetom do tri godine starosti (ako daju pismeno svoj pristanak) i  samohranom roditelju ili usvojiocu djetata mlađem od šest godina (ako daju pismeno svoj pristanak). Dnevni odmor u toku radnog vremena Radnik koji radi s punim radnim vremenom ima pravo na odmor u toku radnog vremena u trajanju od 30 minuta. Maloljetnom radniku koji je zaposlen u poljoprivredi ili kao sezonski radnik pripada najmanje 12 časova odmora neprekidno. Radnici zaposleni u poljoprivredi i sezonski radnici imaju pravo na najmanje 10 časova odmora neprekidno. Radnik koji nije navršio šest mjeseci neprekidnog rada ima pravo na godišnji odmor u trajanju od jednog dana za svaki navršeni neprekidni mjesec rada. poslodavac može odrediti da se godišnji odmor koristi u dva dijela ( I dio 12 dana. poslodavac je dužan da naknadno odredi.

 sporazumom poslodavca i radnika. ali s Kolektivnim ugovorom 7 radnih dana o rođenje djeteta (porođaj supruge) o njega člana porodice najduže kvote 5 radnih dana o za vjerske obrede 2 radna dana. svekar. 16. odnosno mjere. svastika i djever po tazbini drugog koljena) o za sklapanje braka 5 radnih dana. otac. Njihov godišnji odmor ne može iznositi duže od 35 radnih dana. po uzdužnoj lozi otac. djeca od braće. a to su: o nabavka drva o koševina o dizanje usjeva o smrti člana šire porodice o njega člana šire porodice o posjeta člana porodice koji živi u inostranstvu o za školovanje u inostranstvu (do godine dana) o pripremanje i polaganje ispita na fakultetu ili nekoj drugoj obrazovnoj instituciji. 17.  istekom roka važenja ugovora o radu na neodređeno vrijeme. Odsustva se mogu odobriti radnicima i u slučajevima učešća radnika na raznim sastancima i seminarima. PRESTANAK UGOVORA O RADU Prekid ugovora o radu je Zakon definisao tako što ih je nabrojao:  smrću radnika. a troškove penzijskog i invalidskog osiguranja snosi korisnik neplaćenog odsustva. svekrva. unuk u pomoćnoj lozi do četvrtog stepena brat od strica.  sa danom dostavljanja poslodavcu pravosnažnog rešenja o potpunom gubitku radne sposobnosti radnika. majka. Ukupan godišnji odmor ne može trajati duže od 30 radnih dana osim za radnike koji rade na posebnim poslovima i zadacima.  ispunjenjem uslova za penziju kad radnik navrši 40 godina penzijskog staža. Za vrijeme neplaćenog odsustva prava i obaveze radnika na osnovu rada miruju.sa danom početka izvršenja kazne.Opštim kolektivnim ugovorom predviđeno je da se godišnji odmor uvećava za po jedan dan na svake navršene tri godine radnog staža. PRAVO RADNIKA NA ODSUSTVA Odsustva su vremenski periodi u kojima radnik obavlja neke nužne poslove.  otkazom ugovora od strane poslodavca ili radnika. kao i u slučajevima dobrovoljnog davanja krvi. a mogu biti plaćeni i neplaćeni.  ako radnik bude osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora ili na mjeru bezbednosti. kao i pripremanje magisterija ili doktorata. Pravo radnika na neplaćeno odsustvo Neplaćeno odsustvo je vremenski period u kome radnici obavljaju sezonske nužne poslove. djeca. 9 . ako se poslodavac i radnik drugačije ne sporazumeju. ukoliko se radnik ne obrazuje u interesu poslodavca. vaspitnu ili zaštitnu meru u trajanju duže od 3 meseca . ili 65 godina života i najmanje 20 godina staža osiguranja. U uporednom zakonodavstvu prisutna je praksa da radnik ima pravo na plaćeno odsustvo za vrijeme školovanja ili stručnog usavršavanja. Pravo radnika na plaćeno odsustvo Radnik ima pravo da odsustvuje sa posla najmanje pet radnih dana u sledećim slučajevima: o u slučaju smrti člana uže porodice (osim žene i muža.

ili 65 godina života i najmanje 20 godina staža osiguranja). . a nije radio i da postoji kontinuitet dan za danom).zbog neopravdanog odsustva sa radnog mjesta (vrijeme kada je radnik trebao da radi. 19. a i ne mora) . FAKULTATIVNI SLUČAJEVI PRESTANKA RADNOG ODNOSA Fakultativni . • smrću radnika. U Zakonu stoji da ako radnik ne dođe na posao od 3-5 dana prestaje mu radni odnos po sili zakona. . 10 . . . . ne vrati na posao. 18. OBLIGATORNI SLUČAJEVI PRESTANKA RADNOG ODNOSA Obligatorni (obavezni) prestanak radnog odnosa pojavljuje se u slučajevima kada se zakonom predviđa prestanak radnog odnosa nezavisno od volje stranaka. • kada radnik izgubi potpunu radnu sposobnost – ako nadležna komisija radnika proglasi potpuno radno nesposobnim. o čemu je poslodavac dužan da pismeno upozori radnika da nije zadovoljan.ako se radnik. na osnovu odluke nadležnog suda koja ima za posledicu prestanak radnog odnosa radnika . • kada radnik ne zadovolji uslove probnog rada. To su slučajevi: • kada radnik napuni određene godine radnog staža ili godine života (40 godina penzijskog staža. a konačna kad se ne vodi upravni spor.kada radni odnos prestaje voljom ugovornih strana.da radnik ima svijest da nije htio da radi.ako radnik izvrši težu povredu radnih obaveza. odnosno sa danom početka primjene privremene mjere zabrane rada poslodavcu izrečene od strane nadležnog suda na period duži od tri meseca. otkazom ugovora o radu od strane poslodavca .ako radnik ne radi produktivno – kad poslodavac nije zadovoljan radom radnika na njegovom radnom mjestu. • istekom ugovora na određeno vrijeme. poslodavac ga može rasporediti na neke druge poslove – prelazi u socijalnu kategoriju. Radi se o sledećim slučajevima: 1. sa danom prestanka rada poslodavca. • prestankom rada poslodavca (zbog stečaja ili likvidacije pravnog lica).  ako zbog izvršenja mjere radnik mora odsustvovati s rada. • kada sud izrekne mjeru bezbjednosti uz krivičnu kaznu: * zabrana vršenja poslova i djelatnosti (npr.sa danom utvrđenim sudskom odlukom. • pravosnažna sudska presuda protiv koje nema žalbe – ne može se voditi upravni spor. poslodavac i radnik slobodno raspolažu svojom voljom o prestanku radnog odnosa. Klasifikacija razloga prestanka radnog odnosa Svi uslovi se mogu podijeliti u dve grupe:  raskid ugovora o radu po sili zakona – obligatorni (obavezni) i  raskid ugovora o radu po sili zakona – fakultativni (može. ako je poslodavac osuđen na krivično djelo – izriče mu se zabrana obavljanja djelatnosti) * obavezno liječenje narkomana i alkoholičara – djelimično neuračunljive osobe (radnici koji vrše neka krivična djela pod uticajem alkohola ili drugih opojnih droga. u roku od 30 dana od dana isteka neplaćenog odsustva ili mirovanja prava iz radnog odnosa.rekonstrukcija preduzeća tehnološke promjene – novi Pravilnik o sistematizaciji.

Državni organ je organ koji određuje pritvor i on je dužan da u roku od 24h obavjesti rodbinu i poslodavca gdje je zaposlen. Poslodavac može dati otkaz ugovora o radu iz razloga teže povrede radne dužnosti u roku od 30 dana od dana saznanja za povredu radnih obaveza i za učinioca povrede. to je nešto između. Poslodavac može odlučiti da radnika zadrži na radnom mjestu sve do okončanja krivičnog postupka. Bitno je faktičko stanje (ako je radnik bio bolestan. najčešće zbog krađe). o tome gdje se nalazi radnik. organizacionih i tehnoloških razloga ukaže potreba za prestankom rada radnika. Radnik može ostati bez posla zbog: a) ako je u pritvoru (poslodaac ne može da mu da otkaz ugovora o radu. u kome je roku poslodavac dužan da sprovede disciplinski postupak. Za vreme suspenzije radnik ima pravo na naknadu plate u visini od 50% prosječne plate koju je ostvario u poslednjih šest meseci (zbog izdržavanja porodice). Ako je radnik zatečen u vršenju radnji za koje se osnovano sumnja da predstavljaju krivično djelo. poslodavac ga ne može otpustiti – to je sudska praksa). Radnik najčešće odsustvuje: a) zbog bolovanja Da bi radnik mogao da odsustvuje s posla mora da ima uvjerenje od nadležnog ljekara. Radnik ima pravo na žalbu u roku od 8 dana poslodavcu ili Upravnom odboru. sporazumom radnika i poslodavca i 3. otkazom ugovora o radu od strane radnika Radnik ima pravo da poslodavcu otkaže ugovor o radu ako poslodavac izvrši povredu svojih obaveza koje proizilaze iz ugovora o radu. ali ga čine nepodobnim za rad kod poslodavca npr. ukoliko je to moguće s obzirom na okolnosti. npr. Prekršaj koji nema elemente krivičnog djela. navođenje razloga zbog kojih otkazuje ugovor. ako radnik ne izvršava obaveze iz ugovora o radu. Privremeno udaljenje radnika sa posla-rada Nije otkaz. 11 . Poslodavca je dužan obavjestiti vojni organ. ali i ne mora). b) ako je radnik osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora u roku od 6 mjeseci (poslodavac mu može dati otkaz. Ako poslodavac radniku daje otkaz ugovora o radu zbog teže povrede radnih obaveza. 2. ljubomora muža). Ako radnik bude oslobođen od odgovornosti sve mu se nadoknađuje. radnici obezbjeđenja zatečeni na spavanju na radnom mjestu. Poslodavac mu izdaje rješenje o privremenom udaljenju radnika sa posla (npr. Udaljenje radnika sa rada može trajati najduže do tri mjeseca. bez pritiska i svjestan). a da i dalje ne radi (ako su dokumenta falsifikovana radnik može ostati bez posla.- ako se iz ekonomskih. ako mu je mišljenje dostavljeno prije donošenja konačne odluke. a nema doznake. iako ima doznake). dužan je da radniku omogući da bude saslušan i da iznese svoju odbranu. kao i da razmotri mišljenje sindikata ili savjeta radnika. b) radnik može da odsustvuje s posla zbog učešća u vojnoj vježbi (odlazak u vojsku). Radnik daje otkaz ugovora o radu u svakom trenutku u pisanoj formi poslodavcu i radnik ne mora obrazlagati zbog čega je dao otkaz (razlog je često intimna stvar. poslodavac ga može privremeno udaljiti s posla. Otkaz ugovora o radu od strane radnika može se dati u roku od 15 dana od dana kada je saznao da je poslodavac izvršio povredu njegovog prava sadržanih u ugovoru o radu. Poslodavac mora dati otkaz ugovora o radu u pismenoj formi rješenja uz obrazloženje. o čemu može da pokrene spor. Kada radnik daje otkaz nema pravo na otpremninu. Primjerak akta kojim otkazuje ugovor o radu poslodavac je dužan da dostavi radniku. ako su te povrede takve prirode da se s osnovom ne može očekivati da radnik nastavi rad kod poslodavac. Otkaz mora biti bez mana volje (ozbiljan. Sudska praksa zauzima stav da radnik može imati bolovanje.

 odavanje poslovne ili službene tajne. dokazi. namerno uništenje. Po završenom postupku komisija predlaže poslodavcu mjeru koju treba izreći radniku zbog povrede radne obaveze. ima pravo na nadoknadu plate u punom iznosu.  nemaran odnos prema poslu. a koje se u zakonu ne smatraju težom povredom radnih obaveza. To su najčešće:  kašnjenje na posao i odlazak sa posla prije isteka radnog vremena. pismene.  zloupotreba položaja. odnosno krivično i prekršajno). Komisija se sastoji od 3. Počinje čitanjem zahtjeva. kao i nanošenje štete trećim licima koju je poslodavac dužan nadoknaditi. Daje se poslodavcu. zaključuje se rasprava. a zapisnik mora biti zapečaćen. ako nema elemenata odbija žalbu radnika. svjedoci. čime se remeti proces rada kod poslodavca. Komisija bira predsjednika disciplinske komisije koji je uvijek pravnik. drugim radnicima i trećim licima za vrijeme rada. oštećenje ili nezakonito raspolaganje sredstvima poslodavca. Disciplinski postupak se vodi o ZKP-u (Zakonu o krivičnom postupku).radnik je odgovoran materijalno. Prijava mora sadržavati osnovne elemente kao što su potpis podnosioca. s tim da poslodavac ne može biti član disciplinske komisije u bilo kom stepenu odlučivanja. Utvrđivanje odgovornosti. lakše i 2. umanjenje plate do 30% najduže 3-6 mjeseci od iznosa plate ostvarene u poslednjem mjesecu. ODGOVORNOST RADNIKA U RADNOM ODNOSU Radnik disciplinski odgovara kada napravi povredu radne dužnosti (pričini materijalnu štetu poslodavcu ili trećim licima.  neopravdan izostanak s posla u trajanju od tri dana u kalendarskoj godini.  nasilničko ponašanje prema poslodavcu. Kada se završe sve upravne radnje.  korišćenje alkoholnih pića ili droga za vrijeme radnog vremena. 5 ili 7 članova zbog glasanja.20. Poslije čitanja zahtjeva daje se riječ pravniku koji ima pravo na advokata. obrazloženje i eventualni dokazi ako postoje. predsjednik komisije zakazuje sjednicu o čemu se obavještava radnik i poziva na sjednicu. teže povrede radnih obaveza (povredom ugovora i Zakona o radu). a ako ima elemenata on piše prijavu/zahtjev disciplinskoj komisiji. Disciplinska odgovornost radnika vezana je za: 1. Ako radnik bude oslobođen disciplinske odgovornosti ili mu bude izrečena mjera pismena opomena ili pismeni ukor.  namjerno onemogućavanje ili ometanje drugih radnika da izvršavaju svoje radne obaveze. 12 . a to su:  odbijanje radnika da izvršava svoje radne obaveze određene ugovorom o radu. Inicijativu za pokretanje disciplinskog postupka može da pokrene svaki radnik ako smatra da je učinjena povreda radne dužnosti.  ponašanje koje šteti ugledu i materijalnim interesima poslodavca.  krađa. glasanje komisije je tajno. sa materijalnim ili drugim štetnim posledicama po poslodavca.  izazivanje svađe na poslu. učini krivično delo ili prekršaj .  opijanje na poslu. Lakša povreda radne obaveze su propusti koje radnik učini u radu ili u vezi sa radom. mjere za povredu radnih obaveza i sprovođenje disciplinskog postupka Bitan je postupak. Predsjednik disciplinske komisije obavještava radnika i Sindikat preduzeća koji treba da prisustvuje disciplinskom postupku.  nekorektan odnos prema drugim radnicima ili strankama. Ako je proglašen krivim novčana kazna ili otkaz ugovora o radu po Zakonu. Teže povrede radnih obaveza se propisuju zakonom. pogleda da li ima elemenata za disciplinsku prijavu. a on je taj kad pročita prijavu.

21. Dolus = namjera. nema mogućnosti da radnika vrati na rad. Ako poslodavac. sud mu može izreći novčane kazne u slučajevima:  kada zadrži radnika na radu iako radnik ispunjava uslove za starosnu penziju. Takođe. ŠTRAJK 13 . Ima situacija da radnik na to prećutno pristane.  ako radniku uskrati pravo na otpremninu i  ako radnika na vrati na rad nakon isteka vremena mirovanja radnog odnosa. Rok za podnošenje žalbe je 8 dana od dana prijema prvostepenog rješenja. pravilniku o radu i ugovoru o radu. Ne postoji pravo žalbe na odluku o otkazu ugovora o radu koji donosi poslodavac. Odgovornost poslodavca zbog povrede prava radnika pojavljuje se u slučajevima donošenja nezakonitih odluka ili nezakonitog postupanja od strane poslodavca (u kojima je radnik spriječen da radi ili ostvari neko pravo na radu ili po osnovu rada). radnik ima pravo žalbe drugostepenoj disciplinskoj komisiji (npr. krajnja nepažnja. Tek Sud može računovodstvu firme da naloži odbijanje od plate. Radniku pripada naknada štete zbog izostale ili umanjene zarade. ili da to ne želi da učini. Protiv odluke prvostepene komisije. a bez saglasnosti radnika). radnik ima pravo i na naknadu nematerijalne štete zbog prestanka radnog odnosa u slučaju protivzakonitih radnji poslodavca. koji je poslodavac dao radniku nezakonit. vodi se radni spor. a ako je bio pijan odgovara poslodavcu (krajnja nepažnja). kao i u slučaju ako radnik ne želi da se vrati na posao kod poslodavca. poslodavac je dužan da radniku isplati otpremninu na koju radnik ima pravo prema kolektivnom ugovoru. Drugostepena komisija odlučuje u konačnosti. s obzirom na postojeću organizaciju.Niko radniku ne može oduzeti od plate. osim ako on na to ne pristane ili na osnovu sudske presude (smatra se krivičnim djelom obustava plate od strane računovodstva firme. RADNI SPOR Pokreće se tužbom nezadovoljne stranke (poslodavac i radnik kad nije zadovoljan odlukom disciplinske komisije ili otkazom ugovora o radu). Radnik može da napravi štetu poslodavcu (npr. Ovdje postoji komisija koja vrši procjenu štete. Poslodavac je dužan da u otkazu ugovora o radu navede razlog otkaza.  ako ne ponudi radniku zaposlenje po pravu prvenstva. vozi auto. ali ako ne pristane na to.  ako otkaže ugovor o radu suprotno zakonskim odredbama. a nije bio pijan). 23. Otkaz ugovora o radu mora se dati radniku u pismenoj formi. Ako sud utvrdi da je otkaz ugovora o radu. Radnik može da se žali i da podnese žalbu u roku od 6 mjeseci. Teret dokazivanja je na poslodavcu i on odgovara po principu objektivne odgovornosti 98% radnih sporova se uvijek završi u korist radnika. U slučajevima kada poslodavac prekrši zakonske odredbe o otkazu ugovora o radu. kao i da mu isplati naknadu na ime izgubljene plate i drugih primanja na koje radnik ima pravo prema kolektivnom ugovoru. Ako radnik na poslu ili u vezi sa poslom učini štetu trećem licu onda odgovara poslodavac. Upravnom odboru preduzeća). ali radniku odbije od plate. naložiće poslodavcu da radnika vrati na rad i rasporedi na poslove koje je obavljao prije otkaza ugovora ili na druge poslove koji odgovaraju stručnim i radnim sposobnostima radnika. Ta odluka je konačna i protiv nje se može voditi upravni spor – državni. ali i zbog drugih šteta nastale u datom slučaju. MATERIJALNA ODGOVORNOST RADNIKA Podrazumijeva da je radnik dužan da nadoknadi štetu samo iz krajnje nepažnje (obična nepažnja) drugim licima. Radnik treba da se ponaša u svom poslu kao savjestan domaćin. pravilniku o radu i ugovoru o radu. 22.

Zakonom o radu su nabrojeni prekršaji za koje odgovara poslodavac:  ako ne obezbjedi ravnopravnost radnika na radu. Štrajk može biti: 1. a vojna lica ne mogu štrajkovati (posljedice: prestaje mu radni odnos. predviđeno je posebno poglavlje koje nosi naziv: "Krivična djela protiv prava iz radnih odnosa i socijalnog osiguranja". Vodovod.  ako radniku ne omogući sedmični odmor itd. mašina i drugih uređaja koja se koriste u procesu rada ili zbog neovlaštenog i nestručnog rukovanja tim sredstvima. 25. ili drugo ovlašteno lice u pravnom licu kao i na odgovornost radnika. U određivanju novčanih kazni. Pogrešno je misliti da su sva krivična djela koja su vezana za radne odnose u posebnom poglavlju. za prekršaj su odgovorna i ovlaštena lica u pravnom licu ili radnik sa posebnom odgovornošću. 14 . Policajci mogu štrajkovati. a radnik nema pravo da ga u tome spriječi. Institucije Elektrodistribucija. Štrajk se može organizovati. poslodavac obavještava Vladu o štrajku.  ako onemogući ili ometa organizovanje sindikata. KRIVIČNA ODGOVORNOST Krivični zakon sadrži odredbe o odgovornosti za krivična djela koja su vezana sa radnim odnosima i zapošljavanjem. ženi u trudnoći. Štrajkački odbor postavlja štrajkačke straže koje služe za komunikaciju sa vanjskim svijetom. Štrajkački odbor je dužan da iznese pismeno zahtjeve poslodavcu. kao i ravnopravnost nezaposlenih lica koja konkurišu na zaposlenje. Vlada je dužna da obezbjedi minimum proizvodnog procesa.Je organizovani prekid rada kojim radnici ostvaruju određena prava koja su im uskraćena. štrajk upozorenja (najavljuje se 24h ranije) 2. Novčanom kaznom za prekršaj kaznit će se poslodavac ako njegovom krivicom dođe do nesreće na poslu zbog neispravnosti objekata. Štrajkački odbor je dužan da obavještava radnike o toku razgovora sa poslodavcem i uvijek se teži da se riješi mirnim putem i uvijek se obavještava ministarstvo koje mora da pošalje svog radnika. Štrajkački odbor mora da obavjesti poslodavca o arbitraži. za vreme porođaja ili materinstva ili prema invalidnom radniku. Nadzor nad sprovođenjem odredbi Zakona o radu vrši inspekcija za poslove rada.  ako ne objavi pravilnik o radu u određenom periodu. Odluka arbitraže je konačna ako radnici pristanu. ako ne može. ne mogu da izvode štrajk van poslovnih prostorija poslodavca. vojska bi onda izgubila smisao). Štrajk mora biti organizovan po Zakonu. Radnici su dužni da izaberu štrajkački odbor koji predstavlja radnike. a usmjerena je na zaštitu prava na rad i u vezi sa radom. U odredbama Krivičnog zakona u njegovom posebnom dijelu. PREKRŠAJNA ODGOVORNOST Predviđena je za poslodavca bez obzira da li ima ili nema status pravnog lica. Komunalno. a zatim da najave štrajk. Odgovornost se odnosi na poslodavca. ali se nalaze u drugim poglavljima. Poslodavac može da dovede radnika iz drugih organizacionih jedinica da rade na tom mjestu. generalni štrajk (najavljuje se 5 dana ranije) Organizuju ga Sindikalne organizacije i sami radnici. kvalifikovani (teži) oblik prekršajne sankcije postoji kada se radi o prekršajima učinjenih prema maloletnicima. 24. Bolnica dužne su da 7 dana ranije najave da stupaju u štrajk. Postoje i druga krivična djela koja su u vezi sa radom. Pored poslodavca. ali se uvijek mora ostvariti minimum proizvodnje. koji nema pravo da zaustavlja ostale radnike da dolaze ili izlaze sa posla. Radnici ne smiju da sprečavaju druge radnike da rade.

Radno vrijeme. Vrste ugovora o radu 6. .u slučajevima da se neko lice svjesno ne pridržava zakona ili drugih akata o pravima građana za vrijeme nezaposlenosti i time nezaposlenom licu uskrati ili ograniči pravo koje mu pripada. Dakle. Zakonom je definisano da se mora raditi o svjesnom nepridržavanju zakonskih odredbi i drugih propisa ili odredbi kolektivnog ugovora koje se odnose na ograničenje prava radnika koja mu pripadaju. 2) Povreda prava pri zapošljavanju i za vrijeme nezaposlenosti postoji: . odmori i odsustva 2. Zasnivanje radnog odnosa 3. Štrajk 4. godine: 1.u slučaju kada se licu ograniči ili uskrati pravo na slobodu zapošljavanja pod jednakim uslovima koji su predviđeni zakonom ili drugim propisima. Otkaz ugovora o radu – prekid 5.11. Ispitna pitanja za 15. radi se o krivičnom djelu koje se može učiniti samo sa umišljajem.2010. Disciplinska odgovornost radnika 15 .Krivična djela protiv prava iz radnih odnosa i socijalnog osiguranja su: 1) Povreda osnovnih prava radnika je prvo krivično djelo koje se može uslovno nazvati osnovno krivično djelo. Može ga počiniti poslodavac ili ovlašteno lice u pravnom licu. 3) Povreda prava iz socijalnog osiguranja i zloupotreba prava iz socijalnog osiguranja predstavljaju krivična djela koja su vezana za kršenje ili zloupotrebu zakonskih propisa iz oblasti socijalnog osiguranja.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->