P. 1
Slajdovi Dl Za Gpp

Slajdovi Dl Za Gpp

|Views: 50|Likes:
Published by edinnn

More info:

Published by: edinnn on Feb 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/01/2012

pdf

text

original

SVEU ILI TE/UNIVERZITET ³VITEZ´ TRAVNIK Faukultet pravnih nauka Nastavnik: doc.dr.

Fuad Puri evi

GRA ANSKI PARNI NI POSTUPAK

Literatura
j UD BENICI: j Dr. Branko alija i dr. Sanjin Omanovi ,

Gra ansko procesno pravo, Sarajevo, 2000., ili j Dr. Gordana Stankovi i dr. Ranka Ra i , Parni no procesno pravo, Trebinje, 2008. j ZAKONI I OSTALO: j Sva etiri zakona o parni nom postupku u BiH i j Predavanja u kojima su inkorporirane izmjene i dopune parni nih zakona u BiH.

Pojam i predmet gra anskog procesnog prava
‡ Gra anski parni ni postupak je centralni dio gra anskog procesnog prava, zbog ega gra ansko procesno pravo predstavlja samostalnu pravnu granu u koju spadaju pravila kojima se regulira procesnopravna djelatnost sudova i ostalih u esnika u ostvarivanju sudske funkcije. ‡ Tim pravilima se utvr uju: pretpostavke od ijeg postojanja zavisi mogu nost raspravljanja i odlu ivanja, zavise radnje kojima se postupak pokre e, razvija i okon ava, kao i sadr aj i oblik tih radnji.

Izvori gra anskog procesnog prava
‡ Va e e izvore gra anskog procesnog ili procesnog civilnog prava, mo emo podijeliti na formalne i fakti ke. ‡ Formalni izvori, u svijetu, pa i u BiH, su: ustav, zakon i podzakonski akti, a nekad je to bilo i obi ajno pravo. ‡ Zakoni kojima je u BiH reguliran gra anski parni ni postupak su: 1. Zakon o parni nom postupku pred Sudom BiH (Slu beni glasnik BiH, broj: 36/04) i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parni nom postupku pred Sudom BiH (Slu beni glasnik BiH, broj: 84/07); 2. Zakon o parni nom postupku Federacije BiH (Slu bene novine Federacije BiH, broj: 53/03) i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parni nom postupku Federacije BiH (Slu bene novine Federacije BiH, broj: 73/05 i 19/06); 3. Zakon o parni nom postupku Republike Srpske (Slu beni glasnik RS, broj: 58/03) i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parni nom postupku RS (Slu beni glasnik RS, broj: 85/03, 74/05 i 63/07) i 4. Zakon o parni nom postupku Br ko Distrikta BiH (Slu beni glasnik BD BiH, broj: 08/09).

‡ U fakti ke izvore spadaju sudska praksa (iudicatura, usus fori) i pravna nauka ± iuris prudens. ‡ Prema tome, sudska praksa nije u formalnopravnom smislu izvor gra anskog procesnog prava, zbog ega sudovi, s obzirom na zahtjeve na ela zakonitosti, ne mogu stvarati vlastita pravila postupka. ‡ Stavovi koje zauzimaju vrhovni sudovi u BiH o pravnim pitanjima, ne obavezuju sudove koji nisu u estvovali u njihovom dono enju. Za to? ‡ Ali, stanovi te sudske prakse ima veliki zna aj u interpretaciji normi procesnog prava, a to opet vrijedi samo za evropski ili kontinentalni sistem gra anskog procesnog prava.

U vanparni nom postupku. sadr aj sudske funkcije je primarno u ure ivanju. U izvr nom postupku se posti e kona no ostvarivanje prava tako to se subjekt obaveze prinu ava da udovolji obavezi koja je utvr ena u sudskoj odluci ili drugoj izvr noj ispravi. ve samo kao pravna tvorevina. zbog ega i ne postoji kao dru tvena. izvr ni i vanparni ni) ne mogu se poistovje ivati. sa onim to je pravno utvr eno. gra ansko procesno pravo i gra anski postupak (parni ni. s ciljem da se za titi ugro eno ili povrije eno pravo. Su tinska razlika izme u parni nog. koga ine procesnopravne radnje koje imaju karakter pravnih injenica procesnog prava. stvaranju ili mijenjanju gra anskopravnih odnosa. Specifi nost gra anskog postupka je u tome to je on isto normativno pravna tvorevina. te se time dovodi u sklad fakti ko pona anje. ni izjedna avati. Ovisno od ovih radnji nastaju odnosi izme u osnovnih subjekata postupka: suda. ‡ ‡ ‡ . stranaka i ostalih u esnika postupka. a gra anski postupak je njegov predmet. vanparni nog i izvr nog postupka ogleda se u sljede em: U parni nom postupku se na utvr eno injeni no stanje primjenjuje odgovaraju a pravna norma.Metodi gra anskog pravosu a ‡ Kao to rekosmo. Gra anski postupak je pravno institucionaliziran oblik ostvarivanja sudske funkcije. pa je zato gra ansko procesno pravo grana prava.

. krivi nim pravom i upravnim pravom. te postupak kao na in ostvarivanja pravosudne funkcije. pa su njima utvr eni i osnovni principi (zakonitost. nadle nost. Odnos prema ustavnom pravu Ustavima entiteta BiH se vr enje sudske funkcije povjerava redovnim sudovima. jer kao javnopravnu djelatnost ure uje: sudove. To je razlog da i dejstvo res iudicata sudska odluka ima primarno kao akt organa dr avne vlasti. 1.) kojima se organizuju sudovi i vr i sudska funkcija. Zbog toga se klasi no ovo pravo svrstava u javno pravo. sudska nezavisnost. gra anskim materijalnim pravom. zbornost. njihovu strukturu. princip dvostepenost i sl.Odnos gra anskog procesnog prava prema drugim granama prava ‡ Gra ansko procesno pravo se nalazi u najbli oj vezi sa: ustavnim pravom.

u rimskom pravu. mjerodavan je momenat nastanka odnosa povodom koga se vodi spor. zahtjev. dok za norme materijalnog prava. Justinijanovom kodifikacijom su udareni temelji na kojima je otpo et proces razdvajanja materijalnog i procesnog prava u dvije odvojene pravne oblasti. procesne radnje se ne ispituju u pogledu njihove valjanosti kao poslovi gra anskog prava. u pravilu. Isto tako.2. ali imaju razli ito zna enje. tu ba je prethodila pravu. ve samo u pogledu njihove dopu tenosti. npr. a u pogledu normi materijalnog prava-na elo lex causae. Me utim. pravo je stvarano kroz postupak. U starijem rimskom pravu. to zna i da je posredstvom sudije vr ena ujedno i funkcija zakonodavca. priznanje. U obje pravne grane se dosta pojmova i instituta ozna ava istim terminima. pa u pogledu va enja normi procesnog prava uvijek va i na elo lex fori. prigovor. sve do Justinijanove kodifikacije. . stolje u. Odnos prema materijalnom gra anskom pravu Do izdvajanja gra anskog procesnog prava iz okvira gra anskog materijalnog prava do lo je tek u 19. Dakle. a danas pravo prethodi tu bi. za norme procesnog prava vrijedi neposredna primjena ili momentalno va enje. odricanje i sl. Teritorijalno i vremensko va enje normi je tako e razli ito.

koje su utvr ene normama materijalnog prava. dva najkarakteristi nija na ela parni nog postupka u najve oj mjeri odre uju njegovu posebnost. promjena i prestanak pravnih odnosa.3. Zato su norme procesnog prava u funkciji ostvarivanja sadr aja-to su prava i obaveze. pa je zato postupak neodvojiv od normi materijalnog prava. dok na podru iju materijalnog prava vrijedi princip slobodne forme jer odnose svojom voljom zasnivaju sami titulari subjektivnih prava. . ijem ostvarenju u dru tvenim odnosima i slu i. a predmet normi procesnog prava je reguliranje organa kojima se povjerava vr enje pravoza titne funkcije i postupak u kome se ta funkcija ostvaruje. mada se spolja manifestuje samo kao forma. a to su na elo dispozitivnosti i raspravno na elo. npr. Zbog toga na podru iju procesnog prava vrijedi princip stroge forme jer se kao jedna strana u postupku uvijek pojavljuje sud kao dr avni organ. ija se za tita upravo ostvaruje u parni nom postupku. Odnos gra anskog postupka prema materijalnom pravu Predmet materijalnog prava su norme kojima se regulira nastanak. Naju u vezu parni nog postupka i materijalnog prava odslikavaju pojedina na ela i ustanove. jer su uslovljena dispozitivnim karakterom subjektivnih gra anskih prava. Postupak kao isto pravna tvorevina ima i svoju formu i sadr inu.

a to su: zakonitost. zbog ega je napu ten princip strogog formalnog legaliteta. Bitno obilje je na eg procesnog prava je jednostavnost. Kako je procesna forma u slu bi ostvarivanja odre ene sadr ine. pa je ovom zahtjevu kod nas udovoljeno pojednostavljenjem procesne forme. koji je zadr an samo u izvr nom postupku. . ali je zato obezbje uje. sud ispituje njihovu osnovanost. obezbje ene su tri osnovne vrijednosti u vr enju pravosu a. da li su preduzete u obliku i na na in propisan normama procesnog prava. kao za titnoj funkciji postupka. Nakon toga. Zna aj procesne forme u parni nom postupku se ogleda u dvostrukom vrednovanju procesnih radnji. zbog koje se mo e tra iti ukidanje donesene odluke. ukoliko su radnje dopu tene. i to: sa aspekta njihove dopu tenosti i sa aspekta njihove osnovanosti. Sud procesne radnje ispituje uvijek prvo sa aspekta njihove dopu tenosti. to treba kazati da pravna forma ne odre uje su tinu. jer je to bitna povreda postupka.Zahvaljuju i procesnoj formi. pravna sigurnost i efikasnost postupka. npr.

nije isti kao njegov odnos prema krivi nom postupku. jer za djelatnost upravnih organa danas va i na elo zakonitosti.4. sud e se oglasiti apsolutno nenadle nim i tu bu odbaciti. a upravni postupak slu i ostvarivanju upravnopravne djelatnosti. Rje avanje sukoba nadle nosti izme u suda i upravnog organa spada u nadle nost ustavnih sudova. odnosno dejstvo presude u upravnom postupku i dejstvo upravnog akta u parni nom postupku. ako je pokrenut parni ni postupak u jednoj upravnopravnoj stvari. Dok je upravni postupak novija pravna institucija. zatim dejstvo akata. ali i obratno. ukoliko se u parni nom postupku pojavi kao prethodno pitanje neko pravno pitanje upravnopravnog karaktera o kome je u upravnom postupku ve pravomo no odlu eno. tada je sud vezan za odluku upravnog organa u okviru njegove pravomo nosti i obratno. Danas se upravnopravna djelatnost i sudska funkcija pribli avaju. Odnos gra anskog procesnog prava i upravnog prava Odnos gra anskog postupka prema upravnom. jer su gra anski i krivi ni postupak dva osnovna metoda koja slu e ostvarivanju sudske funkcije. ili. iz ijih se okvira izdvojio prvo krivi ni postupak. isto kao i za djelatnost sudova. parni ni je najstarija. tj. Razgrani enje nadle nosti u ova dva postupka se vr i po pravilima o apsolutnoj nadle nosti. a u novije vrijeme i upravni postupak. .

U e e tre ih lica u parni nom postupku. dok je u krivi nom postupku to inkvizitorno na elo. . Odnos gra anskog procesnog i krivi nog procesnog prava Kroz historijski razvoj. krivi ni postupak se izdvojio iz gra anskog postupka. ne postoje u krivi nom postupku.. dok krivi ni postupak uvijek pokre e javni tu ilac samo putem krivi nog postupka. dok je njihov doma aj u krivi nom postupku neznatan. na elo dispozitivnosti i raspravno na elo su specifi na na ela parni nog postupka. odricanje od tu benog zahtjeva. a njihova razlika se manifestuje i na podru iju nekih va nih na ela. Ustanove kojima se ostvaruje na elo dispozitivnosti u parni nom postupku. Dalje. I raspravno na elo predstavlja specifi nost parni nog postupka jer se u njemu pojavljuje kao osnovno. npr.5. gra anski postupak subjekt pokre e tu bom. ali se on mo e ostvarivati i arbitra om i medijacijom. npr. povla enje tu be. Sud u gra anskom postupku je vezan za presudu donesenu u krivi nom postupku u slu aju: a) kad je istom radnjom prouzrokavano krivi no djelo i gra anskpravna posljedica ili b) kad krivi no djelo ima karakter prethodnog pitanja u parni nom postupku ili c) kad presuda koja je donesena u krivi nom postupku ima karakter pravnorelevantne injenice gra anskog prava. sudsko poravnanje i sl. ne poznaje krivi ni postupak i tako redom.

Adhezioni postupak pokre e se po prijedlogu koji se podnosi neposredno organu kome se podnosi krivi na prijava ili sudu. a o ovom zahtjevu sud u krivi nom postupku odlu uje po na elu dispozitivnosti. i to u pogledu: postojanja krivi nog djela i postojanja krivi ne odgovornosti.Ovaj odnos karakteri e i institucija pridru enog ili adhezionog postupka koja je predvi ena normama krivi nog procesnog prava. tada e odlu iti i o tu benom zahtjevu kome mo e udovoljiti djelimi no ili u cijelosti. Stranka mo e sve do zaklju enja glavnog pretresa odustati od prijedloga i pokrenuti tu bom parni ni postupak. on tada ne e zastati sa postupkom. jer u ovakvim slu ajevima postojanje krivi nog djela i krivi ne odgovornosti ne predstavlja prejudicijelno pitanje. Kad sud odlu uje o gra anskopravnoj odgovornosti kao o osnovu za naknadu tete koja je nastala radnjom koja ima obilje ja krivi nog djela. Ukoliko sud u krivi nom postupku donosi osu uju u presudu. Ako je u krivi nom postupku sud donio osu uju u presudu. sud tada stranku ne mo e odbiti sa njenim zahtjevom. nego je upu uje da pokrene parni ni postupak. a u slu bi je na ela ekonomi nosti i pravne sigurnosti. to zna i da sud u krivi nom postupku nikada ne odbija tu ioca sa tu benim zahtjevom. a ukoliko sud donosi u krivi nom postupku osloba aju u presudu ili iz nekih drugih razloga obustavlja postupak. . onda ona ve e sud u parni nom postupku u pogledu dvije injenice.

jer nepostojanje krivi ne odgovornost ne zna i i nepostojanje gra anske odgovornosti-koja je rekosmo ira. u takvim situacijama je sud u gra anskom postupku vezan za odluku donesenu u krivi nom postupku. Ili. dok se u gra anskom pravu odgovara za sve oblike krivice. prema normama materijalnog porodi nog prava. npr. npr. onda parni ni sud nije vezan za nju. zaklju no sa objektivnom odgovorno u. norme porodi nog prava daju drugom bra nom drugu mogu nost razvoda braka. pravomo noj presudi donesenoj u krivi nom postupku se daje karakter pravno relevantne injenice. i za nehat.Gra anska subjektivna odgovornost je zato stro ija i ira od krivi e odgovornost. . a rje e-samo ako je to zakonom propisano. pa zato u slu aju da je bra ni drug osu en za krivi no djelo na kaznu zatvorom du om od 3 godine. jer se u krivi nom pravu odgovara u pravilu za umi ljaj. nedostojnost za naslje ivanje nastupa usljed odre enih injenica koje predstavljaju krivi no djelo. pa i najmanju nepa nju. bez obzira da li je ona osloba aju a ili osu uju a. kao to je umi ljajno li enje ivota ostavioca ili upotreba sile i prijetnje u cilju sastavljanja testamenta itd. Ako je krivi ni sud donio osloba aju u presudu. A ako se krivi no djelo i krivi na odgovornost pojavljuju kao prethodno ili prejudicijelno pitanje.

‡ Pravila op eg parni nog postupka primjenjuju se i u predmetima koji se raspravljaju u posebnim postupcima. Ovakvo formalnopravno odre enje. ‡ Po op em parni nom postupku raspravljaju se i rje avaju gra anskopravni sporovi za koje nije predvi en neki od posebnih parni nih postupaka. unosi potpunu izvjesnost i pravnu sigurnost u vr enju sudske funkcije. iz radnih odnosa. ukoliko njihova primjena nije derogirana propisima tih posebnih parni nih postupaka. prema kome je gra anskopravni svaki onaj spor o kome se raspravlja u gra anskom parni nom postupku. osim ako se neki od ovih sporova posebnim zakonom stavljeni u nadle nost drugih sudova. . te iz imovinskih i drugih gra anskopravnih odnosa.POJAM I PREDMET PARNI NOG POSTUPKA ‡ Prema sva etiri zakona o parni nim postupcima u BiH. pravila ovih postupaka primjenjuju redovni sudovi pri raspravljanju i odlu ivanju o sporovima koji nastaju iz li nih i porodi nih odnosa.

sve do prve polovine 19. stolje a. a poznato nam je koliki je uticaj ovaj zakon imao na razvoj procesnog prava i zakonodavstva u biv oj SFRJ. pa je njegov krajnji cilj bio za tita subjektivnih gra anskih prava. ‡ Reguliranje dru tvenih odnosa i usmjeravanje njegovog razvoja je cilj normi materijalnog i procesnog prava. ali one imaju razli itu funkciju.Funkcija parni nog postupka ‡ Prema starijem-individualisti kom shvatanju. preovladava od druge polovine 19. Zbog toga su oblici i na ini ostvarivanja prava i obaveza iz materijalnopravnih odnosa regulirani normama procesnog prava. primjenjeno je jo u austrijskom gra anskom postupku iz 1895. . stolje a. parni ni postupak je smatran privatnopravnom institucijom u slu bi interesa stranke. ‡ Shvatanje da je parni ni postupak pravna institucija koja ima iznimno zna ajnu dr tvenu funkciju. godine. ‡ Shvatanje da je ovaj postupak u slu bi ostvarivanja pravosu a kao javnopravne funkcije-kao dru tvene djelatnosti. a kasije i u BiH.

‡

‡ ‡

‡ ‡

‡

Najnagla enija karakteristika parni nog prava je u dispozitivnosti njegovih normi, koje su permisivne prirode, jer ovla uju stranke da dogovorom reguliraju neko procesno pitanje, a ako to ne urade, tada se primjenjuje supletorna-dopunska norma odre enog propisa. Od dispozitivnih normi treba razlikovati disjunktivne norme, a one upo uju sud na odre eno diskreciono postupanje, odnosno ocjenjivanje i odlu ivanje u postupku, npr. u pogledu incidentalnog-prethodnog pitanja. U slu aju postojanja nejasno a, protivrje nosti ili pravne praznine u primjeni pravne norme, sud e primjeniti teleolo ki-ciljni metod, metod per analogiam i argumentum a contrario. Ove metode smo obradili kada smo govorili o pravnim prazninama u Osnovama gra anskog prava. Gra anski postupak ima svoju zasebnu strukturu i fizionomiju, pa se zato parni ni postupak odvija od po etka do kraja kroz niz stadija i podstadija, uz po tivanje ustanova parni nog postupka. Parnica ozna ava konkretan postupak koji se vodi izme u parni nih stranaka povodom odre enog tu benog zahtjeva koji postavlja tu ilac i tra i i tra e od suda da im pru i za titu, s tim da svi stadiji i podstadiji postupka, kao i njegove ustanove nisu obavezni, jer to zavisi od potreba svakog predmeta posebno. Spor je stanje u materijalnopravnim odnosima do koga dolazi zbog neizvjesnosti sadr aja prava i obaveza za odre enog subjekta ili zbog povrede prava i obaveza. Spor obi no prethodi parnici, ali ne mora obligatno do nje i dovesti, jer do parnice dolazi onda kada jedan od subjekata zatra i sudsku za titu.

‡

‡

‡

Parnica kao procesnopravni odnos nastaje na osnovu mno tva procesnopravnih radnji i procesnopravnih stanja. Te procesne ili parni ne radnje imaju funkciju pravnih injenica procesnog prava, jer za njihovo preduzimanje norme procesnog prava ve u nastanak procesnih prava i obaveza. U teoriji je sporno pitanje ko su subjekti parnice kao procesnopravnog odnosa. Prema civilisti kom shvatanju, procesnopravni odnos se zasniva samo izme u stranaka, a ne i suda i stranaka, dok je prema publicisti kom shvatanju, parnica odnos izme u stranaka i suda, a ne i odnos izme u samih stranaka. Prema tre em, najprihvatljivijem shvatanje parnice kao trostranog pravnog odnosa, ona se zasniva izme u svake stranke i suda, a posredstvom suda i izme u samih stranaka. Zbog toga su radnje koje stranke preduzimaju uvijek upravljene prema sudu, s tim da one ne proizvode procesnopravne posljedice samo prema sudu, nego i prema suprotnoj stranci. U anglosaksonskom pravu civilne - gra anske sudske procedure imaju dvostruko zna enje, i to: sa jedne strane, daju sudu procesnu mogu nost da se u svojoj odluci pozove na ranije presu enu stvar, a sa druge strane, ostavljaju sudu priliku da zauzme samostalan pravni stav i donese odluku koja pro futuro mo e imati zna aj sudskog precedenta. Ovo je osnovnibazni princip precedentnog prava.

Procesne pretpostavke
‡ Za po etak, neophodno je strogo znati razlikovati uslove ili pretpostavke od kojih zavisi dopu tenost raspravljanja i odlu ivanja, od uslova od kojih zavisi osnovanost predmeta odlu ivanja-a to je u parni nom postupku tu beni zahtjev. ‡ Uslovi od kojih zavisi dopu tenost rapravljanja i odlu ivanja odre eni su normama procesnog prava, a uslovi od kojih zavisi osnovanost presu ivanja, odre eni su normama materijalnog prava. ‡ Uslovi ili okolnosti koji su utvr eni normama procesnog prava, a od kojih zavisi dopu tenost raspravljanja i odlu ivanja o tu benom zahtjevu, nazivaju se procesnim pretpostavkama. ‡ Dakle, procesne pretpostavke su uslovi dopu tenosti ve egzistentne parnice, odnosno uslovi od kojih zavisi mogu nost raspravljanja i odlu ivanja o osnovanosti predmeta spora. Zbog toga, nedopu tenu tu bu sud odbacuje rje enjem, ukoliko se nisu stekle sve procesne pretpostavke koje moraju postojati da bi se sud mogao upustiti u raspravljanje o meritumu spora.

‡ Procesne pretpostavke mogu biti op e i posebne. ‡ Op e pretpostavke se ti u svih bitnih elemenata parnice, a to su: sud, stranke i predmet spora. ‡ Procesne pretpostavke koje se ti u suda su npr. ma unarodna nadle nost doma eg suda, da sudovi mogu imati jurisdikciju nad tu enim, da su sudovi nadle ni da odlu uju u sporu, kao i stvarna, funkcionalna i mjesna nadle nost redovnog suda. ‡ Procesne pretpostavke koje se ti u stranaka su npr. postojanje same stranke, kao i strana ke i parni ne sposobnosti, postojanje urednog zastupanja i ovla tenja na vo enje konkretne parnice-procesna legitimacija (legitimatio ad processum). Morate znati razlikovati ovu legitimacije od stvarne legitimacije, jer postojanje stvarne legitimacije (legitimatio ad causam) nije procesna pretpostavka. Stvarna legitimacija je uslov od koga zavisi osnovanost tu benog zahtjeva, a ne dopu tenost vo enja parnice.

‡ Procesne pretpostavke koje se ti u predmeta spora sprje avaju vo enje parnice, a to su: postojanje presu ene stvari (res iudicata) i postojanje parnice (lis pedens), s tim da upravo ove dvije pretpostavke izra avaju princip ne bis in idem, pa sa postojanjem pravomo ne presude zakon izjedna ava odricanje od tu benog zahtjeva i sudsko poravnanje. Tre a pretpostavka koja se ti e predmeta spora odnosi se na postojanje pravnog interesa za tu bu, npr. tu ilac e imati pravni interes da ustane tu bom tek onda kada tu eni odbije da dobrovoljno udovolji njegovom zahtjevu. ‡ Koliki je zna aj pravnog interesa, najbolje govori injenica da je pravni interes procesna pretpostavka za podizanje tu be. To zna i, kad nedostaje pravni interes, tada se tu ba odbacuje kao nedopu tena, bez raspravljanja o osnovanosti tu benog zahtjeva.

jer stranka na taj na in eli da izdejstvuje odbacivanje tu be bez raspravljanja. u toku cijelog postupka. npr. nego je dostavlja nadle nom sudu. neke im se konstatuju vode odbacivanju tu be kao nedopu tene-res iudicata i lis pedens. tada do odbacivanja tu be dolazi samo ako sud ne uspije otkloniti te nedostatke. zbog ega sud na njih pazi ex officio. Ukoliko se nedostaci odnose na stranke. sud tada tu bu ne odbacuje. Me utim. ‡ Svaka pretpostavka je jednako vrijedna i nedostatak bilo koje dovodi do ni tavosti donesene presude. . nedostatak bilo koje procesne pretpostavke ima za posljedicu nemogu nost raspravljanja i odlu ivanja. to ne isklju uje mogu nost stranaka da sudu ukazuju na nedostatke koji se odnose na procesne pretpostavke. kad se pretpostavke promatraju u me usobnom odnosu. one tada nisu sve jednako vrijedne. u pravilu.Koje su posljedice nedostatka procesnih pretpostavki ‡ Prvo. Ako se nedostaci ti u relativne nadle nost (stvarne i mjesne). ime je nedostatak otklonjen.

kao prethodnom. injeni na pitanja nemaju nikada karakter prethodnih pitanja. ‡ Prethodna ili incidentalna ili prejudicijelna pitanja su samo pravna pitanja i to samo ona koja sama po sebi ine pravnu cjelinu. Zato se odluka o prethodnom pitanju unosi u obrazlo enje sudske odluke. sadr aj sudske funkcije u parni nom postupku se sastoji u raspravljanju i odlu ivanju o tu benom zahtjevu kao predmetu spora. ‡ Kad sud odlu uje o nekom pravnom pitanju. kad se o njemu odlu uje kao o prethodnom pitanju. onda odluka o tom pitanju ini sastavni dio injeni ne podloge spora. ta pravna pitanja nisu u konkretnoj parnici neposredan predmet odlu ivanja. pa su zbog toga podobna da budu predmet samostalnog odlu ivanja. Zbog toga. Dakle. ali se nalaze u funkciji odlu ivanja o tu benom zahtjevu kao predmetu odlu ivanja. ne sti e dejstvo pravomo nosti. .Incidentalno ili prethodno ili prejudicijelno pitanje ‡ Dakle. odluka o postojanju ili nepostojanju odre enog pravnog odnosa. a ne u dispozitiv sudske odluke. Zbog toga.

Tu eni. . pa e zato u slu aju povla enja tu be sud biti du an da o njemu raspravlja i odlu uje. tra e. sa druge strane. ‡ Incidentalni tu beni zahtjev za utvr enje ima pravnu prirodu jednog tu benog zahtjeva. a ne obi nog procesnog prijedloga. mo e podizanjem prejudicijelne protivtu be zahtjevati odlu ivanje o prethodnom pitanju sa autoritetom presu ene stvari.Prethodna ili incidentalna ili prejudicijelna ovla tenja suda u parnici ‡ O prethodnom pitanju sud e odlu ivati kao o glavnom pitanju samo onda kada to stranke. ako tu ilac ima pravni interes za utvr enje. s obzirom na zahtjeve na ela dispozitivnosti.

‡ U na em BH pravu. . onda ovla tenja suda u rje avanju tog pitanja zavise od toga da li je o tom pitanju nadle ni organ ve donio pravomo nu odluku ili nije. naknadno donesena odluka nadle nog organa. predstavlja osnov za tra enje ponavljanja postupka. ako se u parni nom postupku pred sudom pojavi kao prethodno pitanje neko pravno pitanje koje ne spada u nadle nost suda pred kojim se postavlja. ali samo kao o prethodnom pitanju. Zato. ‡ Npr. rje avanje prethodnog pitanja zadovoljava dvije osnovne vrijednosti. a to su efikasnost i pravna sigurnost. a ako nadle ni dr avni organ nije donio odluku o pitanju koje se u parni nom postupku pojavljuje kao prethodno. onda je sud pred kojim se ono pojavljuje vezan za tu odluku nadle nog organa. ako je nadle ni organ ve donio pravomo nu odluku o pitanju koje se u parni nom postupku pojavljuje kao prethodno pitanje. Stoga. ve spada u nadle nost nekog drugog organa ili drugog suda. tada sud ima ovla tenje da o tom pitanju odlu uje. ako je razli ita od odluke suda koji je o tom pitanju odlu io kao o prethodnom.

odnosno primjenjuje se procesno pravo zemlje kojoj pripada sud koji postupa. Kad sudovi BiH vr e jurisdikciju u sporovima sa elementom inostranosti. vrijedi na elo lex fori. Ovo na elo je univerzalno prihva eno u svim pravnim sistemima. dakle. ‡ ‡ .Obavljanje radnji van podru ija zemlje rje ava se institucijom me unarodne pravne pomo i i to na osnovu me unarodnih ugovora i na osnovu principa uzajamnosti. Kod pru anja pravne pomo i je dozvoljeno odstupanje od na ela lex fori. Zahtjevi za pru anje pravne pomo i su valjani samo ako su dostavljeni diplomatskim putem. tada se postupa prema normama entitskog procesnog prava. Kona nu odluku u slu aju uskra ivanja pru anja pravne pomo i donose vrhovni sudovi entiteta u BiH. pa se zamoljene radnje mogu obaviti i na na in na koji to zahtjeva inostrani organ. a Ustav BiH ovu kompetenciju presumira u korist njenih entiteta. s tim da i ovdje va i na elo lex fori. dok kod materijalnog prava ovo na elo ne va i. bez obzira na to ku su stranke u sporu. primjenjuje se procesno pravo suda koji postupa. posebno kada se ima u vidu da je ovo svjetsko na elo.Va enje normi procesnog prava s obzirom na prostor ‡ Po pitanju va enja normi procesnog prava. koji ima apelacionu nadle nost u pitanjima koja su sadr ana u Ustavu BiH kada ona postanu predmet spora zbog presude bilo kojeg suda u BiH. to je nepotrebno. odnosno Ustavni sud BiH.

nego samo diplomatskim putem. ‡ Lica koja u ivaju diplomatski imunitet. niti se prema njima mo e provoditi izvr enje. uz odre ene izuzetke. ne potpadaju pod jurisdikciju doma ih sudova. Kad lica jednostranom izjave volje pristanu na jurisdikciju sudova BiH u konkretnom predmetu. a to na podru iju gra anskog prava zna i da ta lica ne mogu biti tu ena. kod sklapanja odre enih pravnih poslova. odnosno ona mogu tu iti. Kod sporova povodom stvarnih prava na nekretninama koje su sastavni dio BiH. lica mogu biti uvijek tu ena. ali biti i tu ena u slu aju: 1. ne mogu se saslu ati kao svjedoci ili vje taci. ali da mogu uvijek tu iti. npr. bez obzira ko su stranke u postupku ± na elo forum rei site i 2. ne mogu im se uru ivati pozivi neposredno. izuzetno i lica sa diplomatskim imunitetom mogu biti pod jurisdikcijom doma ih sudova. npr. ‡ Me utim. . Protiv ovih lica se ne mogu ni poduzimati bilo kakve procesne radnje.Va enje normi procesnog prava s obzirom na lica ‡ Pravilo je da su sva lica koja se nalaze na teritoriji na e zemlje pod jurisdikcijom doma ih sudova.

pa i onda kada nije parni no sposoban prema zakonu zemlje iji je dr avljanin. nadle nost po reciprocitetu. jo se primjenjuje u savremenom zakonodavstvu. onda mo e preduzimati radnje ako prethodno izjavi da on preuzima vo enje parnice. ako je strani dr avljanin parni no sposoban prema na em pravu.‡ Iako nepopularna. . Me utim. kao statusna pitanja. odre uju se prema lex nationalis. pa npr. ‡ Strana ka i parni na sposobnost. stranac mo e biti oslobo en pla anja tro kova postupka pod uslovima uzajamnosti-reciprociteta.

‡ U gra anskom procesnom pravu. a kada e se nastaviti prema pravilima novog zakona. da e se parnica koja je pokrenuta za vrijeme va enja starog zakona nastaviti i okon ati prema pravilima novog zakona. a drugi kao retroaktivno dejstvo (ex tunc). pa jedni u literaturi ovo kvalifikuju kao neposredno dejstvo normi (ex nunc). osim u slu ajevima kad to zakon izri ito dopu ta. u prelaznim i zavr nim odredbama obi no se utvr uje kada e se zapo eta parnica nastaviti po propisima prema kojima je zapo eta. . ‡ Po to zahtjevi pravne sigurnosti ipak ne dopu taju velika odstupanja u pravcu povratnog dejstva normi procesnog prava. pravilo je. ve dejstvo ex nunc. to zna i da je tada dejstvo ex tunc.Va enje normi procesnog prava s obzirom na vrijeme ‡ U pogledu vremenskog va enja normi materijalnog prava vrijedi kao op e na elo da pravne norme nemaju povratno dejstvo.

koncentracije i dr. materijalne istine. U drugu grupu spadaju ona koja su podignuta na stepen ustavnih na ela. ekonomi nosti. npr. npr.: na elo usmenosti. 3. na ela: kontradiktornosti. na elo dispozitivnosti i raspravno na elo. slobodne ocjene dokaza. javnosti i pru anja pomo i neukim strankama. U tre u grupu spadaju ona koja su svojstvena i drugim postupcima. U prvu grupu spadaju na ela koja taj postupak odre uju kao posebnu pravnu instituciju. 2.Osnovna na ela ‡ Sva na ela gra anskog procesnog prava mo emo podijeliti u nekoliko grupa: 1. npr. . sudskog upravljanja postupkom.

pa se zato prava i obaveze titulara gra anskopravnih odnosa reguliraju dispozitivnim normama. pa se smisao na ela dispozitivnosti u pokretanju postupka izra ava maksimama: nemo iudex sine actore-nema suda bez tu ioca i: no procedat iudex ex officio-sud ne pokre e postupak po slu benoj du nosti. Kao to smo nau ili u materijalnom pravu. ‡ Parni ni postupak se uvijek pokre e na inicijativu titulara ugro enih ili povrije enih subjektivnih prava. .Na elo dispozitivnosti i na elo oficijelnosti ‡ U na elu dispozitivnosti se ispoljava naju a veza izme u gra anskog parni nog postupka i materijalnog gra anskog prava. na elo dispozitivnosti u parni nom postupku ima veoma iroku primjenu. npr. u pokretanju postupka. a nikada na inicijativu suda. u pogledu kretanja i okon anja postupka i sl. gra anskopravni odnos je po svojoj prirodi dispozitivnog karaktera. u pogledu raspolaganja tu benim zahtjevom. ‡ Dispozitivnost se manifestuje u vi e aspekata. Upravo zbog ovoga. u odre ivanju predmeta parnice.

doma aj na ela dispozitivnosti je najslabije do ao do izra aja na podru iju upravljanja parni nim postupkom. To u stvari predstavlja momenat prerastanja spora u parnicu. Sudsko poravnanje. nego odre uju i njegov predmet. nego mogu u toku trajanja cijelog postupka da raspola u istaknutim tu benim zahtjevom. 2. mada i tada stranke disponiraju i tu benim zahtjevom. u ta spada: 1. Odricanje od tu benog zahtjeva. pa ta injenica najbolje izra ava smisao na ela dispozitivnosti u pogledu strana kog odre ivanja pravne za tite u parni nom postupku. ‡ Stranke ne samo da pokre u postupak. Priznanje tu benog zahtjeva i 3. mogu dovesti do okon anja parnice ili najjednostavnije. ‡ U na em BH pravu. Sud ne ide ni mimo ni preko tu benog zahtjeva. Zato se subjekti spornog gra anskopravnog odnosa podno enjem tu be preobra avaju u stranke i to momentom dostavljanja tu be sudu. Od stranaka tako e zavisi da li e se parnica okon ati u prvostepenom ili drugostepenom postupku.‡ Parni ni postupak se pokre e procesnom radnjom iji je pravnotehni ki naziv tu ba. povla enjem tu be. kada se gra anski postupak smatra pokrenutim i to isklju ivo voljom jednog od njih. . ‡ Stranke ne samo da svojom voljom odre uju predmet parnice i to postavljanjem tu benog zahtjeva.

kao dispozitivna radnja tu enog. jer su oni po svom dejstvu izjedna eni sa pravomo nom presudom. pa i kada stranke ne postave zahtjev za izdr avanje. determini e sadr aj pravne za tite koju sud pru a dono enjem presude po priznanju. ‡ Sud ne smije dozvoliti disponiranje stranaka ako je ono zakonom zabranjeno. sud ex officio odlu iti o izdr avanju djece u postupku za razvod braka i u postupku za utvr ivanje o instva. mo e podi i javni tu ilac.‡ Na elo oficijelnosti u parni nom postupku je do lo do izra aja kod pravnih odnosa ije pravilno ostvarivanje nije samo u interesu titulara tih odnosa. pa ak ni one dispozicije koje su same po sebi dopu tene. . npr. pored bra nih drugova. nego i ire dru tvene zajednice. kao to je to slu aj i kod odricanja od tu benog zahtjeva i sudskog poravnanja. dok je u paternitetskim sporovima to organ starateljstva. Tako e npr. pa ak i protiv njihove volje. a kako je ovo te e kontrolirati. ali im je cilj nedopu tena pravna posljedica. tu bu za poni tenje braka ili progla enje braka ni tavim. ‡ Najte e posljedice prekora enja dispozitivnosti se ti u materijalnog disponiranja zahtjevom. priznanje tu benog zahtjeva. ime se determini e sadr aj pravne za tite koji se pru a u postupku. to je dozovljeno i javnom tu iocu da stupi u parnicu kao zakonski intervenijent u svojstvu tre eg lica. Tako npr.

raspravno na elo je do lo do punog izra aja. Ako sud ne poznaje pravo. a to spada u du nost suda po principu iura novit curia. Odgovor na pravno pitanje se sastoji u pronala enju odgovaraju e pravne norme i u utvr ivanju njenog sadr aja. sed lex. sud ne obavezuje. onda govorimo o raspravnom na elu. Pravna kvalifikacija koju stranka daje. a oba pitanja su usko povezana i uslovljena. dabo tibi ius.Raspravno i istra no na elo ‡ Da bi sud mogao odgovoriti na zahtjeve tu ioca. Kako je sud vezan u dono enju odluke za injenice koje mu stranke iznesu tokom usmenog raspravljanja. ‡ Ako je du nost prikupljanja procesne gra e. tada ovo na elo i dolazi najja e do izra aja.injenica i dokaza na strankama. Primjena raspravnog na ela se odvija po principu: da mihi facto. . a ako le i na sudu. onda govorimo o istra nom ili inkvizitornom na elu. pa se zato i naziva raspravno na elo. du an je po slu benoj du nosti da ga utvrdi: dura lex. Drugim rije ima. Poslije posljednjih izmjena zakona o parni nim postupcima u BiH. on mora prvo utvrditi pravno relevantne injenice. potrebno je da sud da odgovor na dva pitanja: injeni no i pravno.

to se ti e suda. Aktivna uloga suda sa inkvizitornim ovla tenjima dolazi do izra aja u sporovima u kojima je na elo dispozitivnosti ograni eno. ipak kada se kombinuje sa istra nim na elom. bez saradnje stranka. sud nije vezan za injenice koje mu stranke prezentiraju. Npr. niti mo e zasnivati odluku na injenicama koje mu stranke nisu prezentirale i o kojima se nisu mogle izjasniti. kao i u sporovima u kojima iz rezultata raspravljanja proizilazi da stranke svojim dispozicijama prelaze okvire koji su zakonom dopu teni. onda je tada u punom kapacitetu u slu bi na ela materijalne istine. . pa se mo e kazati da ovo nije obaveza stranaka. onda je sud u potpunosti vezan za injenice koje mu stranke prezentiraju. a posebno do dokaza. nego njihov teret u vlastitom interesu.‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Stranke su du ne da u postupku iznesu sve injenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i da predlo e dokaze. njegova aktivna uloga u okviru raspravnog na ela se sastoji u iniciranju stranaka za prikupljnje procesne gra e. izra ava naju u vezu izme u raspravnog na ela i na ela dispozitivnosti. Jer. pa sud tada ne mo e sam prikupljati injenice. Prikupljnje injenica od stranaka u sporovima u kojima strane mogu disponirati tu benim zahtjevom. u bra nim i paternitetskim sporovima. Iako je raspravno na elo dominantno. sud bi i pored naj irih istra nih ovla tenja te ko dolazio do injenica. Zato se u osnov odluke ne mogu unositi ni injenice koje su sudu privatno poznate. te je zato interes i pokreta ka snaga koja le i u osnovi raspravnog na ela. Ako je predmet spora zahtjev sa kojim stranke mogu disponirati.

‡ Dakle.Na elo kontradiktornosti ili obostranog saslu anja stranaka ‡ U osnovi ovog na ela le i zahtjev da se objema strankama pru i mogu nost da se izjasne o svim elementima odlu ivanja. to je u njihovom interesu. svakoj stranci se mora omogu iti da u zakonom propisanom roku i procesnim formama mo e preduzimati sve radnje koje mo e preduzimati i suprotna stranka i da joj se obezbjedi mogu nost da se izja njava o radnjama koje se preduzimaju u postupku. Istina. zakonodavac je stavio u du nost sudu da svakoj stranci omogu i da se izjasni o zahtjevima i navodima suprotne stranke. ‡ Polaze i od toga da je parni ni postupak izgra en na principu dviju stranaka sa suprotnim interesima. pa je ovo podignuto na stepen ustavnog na ela i mora se rigorozno po tovati. ali i u interesu pravilnog vr enja sudske funkcije. ‡ Kontradiktornost je zadovoljena ako je strankama obezbje ena mogu nost da se izjasne u postupku. ali oni nemaju obabezu da se tom mogu no u i koriste. .

i na ela afirmativne litiskontestacije. Povreda na ela kontadiktornosti ima dejstvo apsolutno bitne povrede postupka. izme u ostalog. nego i jedno od odlu uju ih na ela parni nog postupka. tvrdnjama i zahtjevima suprotne stranke. to se rje ava na dva na ina. i to: afirmativnom i negativnom litiskontestacijom. neposrednosti i javnosti. Ovo na elo posebno dolazi do izra aja na glavnoj raspravi. pasivnim dr anjem stranaka. izraz. . a time ni vr enja sudske funkcije. presuda zbog izostanka. u slu ni na ela kontradiktornosti. Negativna litiskontestacija podrazumjeva da se iz pasivnog dr anja jedne stranke. na elo kontradiktornosti u postupku je ne samo jedno od osnovnih. Zato. kao to su odredbe o dostavljanju. izvodi zaklju ak da stranka pori e navode i zahtjeve suprotne stranke.‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Zato. te je sud ovla ten da odstupi od primjene ovog na ela samo onda kad je to izri ito zakonom odre eno. pa se zato mogu ulagati svi redovni i vanredni pravni lijekovi. Da bi se otkonilo zloupotrebljavanje. zajedno sa na elom usmenosti. pa zato nisu ni rijetki slu ajevi da stranke pravo na izja njavanje zloupotrebljavaju. kao institucija procesnog prava. zna ajno se ote ava i usporava rad suda u postupku. a naro ito tu enog prema pravu na izja njavanje. Tako su i pravila koja su pravnotehni kog karaktera. jer bez na ela kontradiktornosti nema ni postupka. Afirmativna litiskontestacija podrazumjeva da stranka koja se ne izja njava o navodima. zna i da ih priznaje. na koju sud pazi ex officio. pa je zato npr.

kao obligatnu instituciju. svi dokazi moraju biti izvedeni usmeno. Ro i te za glavnu raspravu.Na ela usmenosti i pismenosti ‡ ‡ ‡ U BH parni nim postupcima. spontani su iskazi. Zato. Parni ni postupak poznaje dvije vrste ro i ta: 1. koje je dopunjeno na elom pismenosti. ve a mogu nost za dobijanje potpunije slike o predmetu spora. npr. onemogu ava se zloupotreba procesnih prva i sl. jer se tu raspravlja prikupljena procesna gra a i druga pitanja. kao fakultativno i 2. svjedoci iskazuju usmeno. Pripremno ro i te. zbog ega sud mo e u osnov odlu ivanja ugraditi samo ono to je bilo predmet usmenog raspravljanja. usmenost je osnovno na elo. lak e razja njavanje spornih i nespornih injenica. potpunog informiranja o predmetu spora i razja njavanja nejasno a me u strankama. vje taci iznose nalaz i mi ljenje usmeno. Na glavnoj raspravi na elo usmenosti dolazi do punog izra aja. ‡ ‡ . Pripremno ro i te primarno je u funkciji razja njavanja i rasvjetljavanja spornog injeni nog stanja. isprave i zapisnik o posredno izvedenim dokazima se itaju i sl. U emu se ogleda prednost na ela usmenosti: ve a je o iglednost i ubjedljivost onoga to se saop ava rije ima. a ro i te za glavnu raspravu je u funkciji utvr ivanja istinitosti injeni nih tvrdnji stranaka.

albeni i drugi instancioni sudovi ne bi mogli preispitivati pravilnost donesene odluke. a sve ostale povrede o formi postupanja u postupku. ‡ Stoga. u postupku u privrednim sporovima. ‡ Samo izuzetno. kako bi usmene radnje koje ne bi bile pismeno opredme ene izgubile protekom vremena svoju procesnopravnu relevantnost. predstavljale bi relativno bitnu povredu parni nog postupka. ‡ Bez pismene forme. to bi predstavljalo apsolutno bitnu povredu parni nog postupka. kad to zakon izri ito dopu ta. pa je zbog toga pismena forma u slu bi pravne sigurnosti i zakonitog odlu ivanja i to u mjeri u kojoj otklanja nedostatke na ela usmenosti. koliko se uka e potrebnim. zati i na elo pismenosti ima zna ajno mjesto u parni nom postupku. ukoliko bi sud donio presudu bez odr avanja glavne rasprave. pa se ovo na elo primjenjuje u onoj mjeri. kad sud utvrdi nakon primanja odgovora na tu bu da me u strankama nije sporno injeni no stanje.‡ Me utim. npr. . jer znamo da se nesporne injenice ne dokazuju. mo e se kontradiktorna presuda donijeti i bez odr avanja glavne rasprave.

‡ Na elo neposrednosti je usko povezano i sa na elom neposredne ocjene dokaza. . zato to samo neposredan odnos izme u sudije i dokaznih sredstava omogu ava formiranje pravilnog uvjerenja o dokaznoj snazi svakog dokaza posebno i svih dokaza zajedno. Du sud koji donosi odluku o tu benom zahtjevu svoje saznanje o svim elementima koji ine osnov odlu ivanja sti e neposrednim opa anjem. u pravilu. zasnivati samo na osnovu neposrednog raspravljanja. a to podrazumjeva sljede e: 1. jer se dokazi ne mogu izvoditi na pripremnom ro i tu. bez posredovanja nekog tre eg.Na ela neposrednosti i posrednosti ‡ Sud svoju odluku mo e. ‡ Vrijednost na ela neposrednosti dolazi najja e do izra aja na podru iju izvo enja dokaza. Da u dono enju odluke mogu u estvovati samo one sudije koje su u estvovale u raspravljanju o glavnoj stvari na glavnoj raspravi i 2.

sud mora ponovo otvoriti raspravu.‡ Odstupanje od ovog na ela u korist posrednosti je dozvoljeno samo u mjeri u kojoj se ovo prvo na elo ne dovodi u pitanje. Zato je na elu neposrednosti udovoljeno i onda kada u dono enju presude u estvuje vije e u istom sastavu u kome je u estvovalo na posljednjem ro i tu kada je glavna rasprava zaklju ena. izmjene u sastavu vije a u toku glavne rasprave i mogu nost posrednog izvo enja dokaza. ‡ Povreda na ela neposrednosti je apsolutno bitna povreda postupka samo ako je u dono enju presude u estvovao sudija koji nije u estvovao na glavnoj raspravi. Ako se nakon zaklju enja posljednjeg ro i ta izmjeni sastav vije a. . kao to su npr.

Na elo javnosti ‡ Javnost kao pravna vrijednost ima: 1. Ovo na elo ne zna i samo prisustvovanje raspravljanju i odlu ivanju. a kao procesnopravna garancija u zakonima o parni nim postupcima u BiH. ‡ Na elom javnosti se omogu ava uvid u rad suda iroj dru tvenoj zajednici. u uskoj je vezi sa na elom usmenosti i neposrednosti. ve i mogu nost objavljivanja u novinama i sl. . kao procesnopravna vrijednost. te se ostvaruje i vaspitna uloga suda u vr enju pravosudne funkcije. Funkciju procesnopravne garancije. uti e se na demokrati nost u radu suda. te se uz njihovu pomo vr i pravilno utvr ivanje pravno relevantnih injenica. Funkciju prava i 2. ‡ Na elo javnosti kao pravo utvr eno je entitetskim ustavima i Statutom BD BiH. te je ovo razlog to ova tri na ela najja e dolaze do izra aja na glavnoj raspravi. ‡ Na elo javnosti.

‡ Istina. nego tek po odluci suda koji in concreto cijeni opravdanost isklju enja javnosti sa cijele rasprave ili samo jednog njenog dijela. ‡ Povreda na ela javnosti je apsolutno bitna povreda postupka samo. javnost je ex lege isklju ena. da glavnoj raspravi prisustvuju pojedina slu bena lica. njihove zastupnike.uvanje slu bene. niti umje a e. kao i obezbje enje javnog reda i moralni razlozi sami po sebi (ex lege) ne dovode do isklju enja javnosti. poslovne ili li ne tajne. ali sud mo e odlu iti da i kada je javnost isklju ena. u bra nim i paternitetskim sporovima. ‡ Isklju enje javnosti se ne odnosi na stranke. ako je protivno zakonu. nau ni i javni radnici i sl. ‡ . javnost isklju ena sa glavne rasprave.

. ‡ Uzroci fakti ke neravnopravnosti stranaka mogu biti: razli it nivo op eg ili stru nog pravnog obrazovanja.Na elo pru anja pomo i neukim strankama ‡ Za fakti ku jednakost stranaka u postupku nisu dovoljne samo garancije na ela kontradiktornosti. ‡ ak ni institucija pru anja besplatne pravne pomo i. ne rje ava do kraja pitanje fakti ke jednakosti stranaka. koja je evoluirala od privatnoprave u javopravnu instituciju. ‡ Ne treba zaboraviti da se problem fakti ke jednakosti stranaka u postupku ipak ne mo e ostvariti do kraja simplifikacijom. odnosno pojednostavljenjem postupka. jer upravo na elo pru anja pomo i neukim strankama ima za cilj ostvarivanje fakti ke ili stvarne jednakosti stranaka u postupku. razli ite ekonomske mogu nosti za anga ovanje stru nog punomo nika i sl.

a mo e uzeti i punomo nika. jer bi time doveo u pitanje svoju nepristrasnost. . Zato sud ne mo e pou avati stranku o onim pravima na osnovu kojih presu uje na ijoj je strani pravo. pa svaka parni no sposobna stranka ima potpunu postulacionu sposobnost. to zna i da mo e sama neposredno preduzimati sve radnje u postupku. pa je tu ustvari parni no sposobnim strankama oduzeta postulaciona sposobnost. i kod nas. nego to mogu jedino preko kvalifikovanog stru nog punomo nika. problem fakti ke neravnopravnosti rje ava ustanovom nu nog punomo nika. ni preduzimati u parnici radnje. O nu nom punomo niku govorimo kada jedna parni no sposobna stranka ne mo e neposredno pokrenuti parni ni postupak.‡ Zato se ne rijetko. ‡ Na elo pru anja pomo i nekim strankama se ti e samo procesnih prava i ne prelazi na podru ije materijalnih prava. ‡ U na em pravu napu tena je ustanova nu nog punomo nika.

pa zbog toka postoji ak i doktrina procesnog prva da je pomo neukim strankama inkompatibilna sa sudskom nepristrasno u. ‡ Pravilno ostvarenje na ela pru anja pomo i neukim strankama uvijek pretpostavlja kvalitetnog sudiju. to mo e biti samo relativno bitna povreda postupka.‡ Sudska nepristrasnost ne mo e nikada biti dovedena u pitanje na elom pru anja pomo i neukim strankama. ‡ Ukoliko sud ne udovolji du nosti koju mu name e na elo pru anja pomo i neukim strankama. . koji bi trebao biti na visini uloge koju na e procesno pravo odre uje sudu u postupku rapravljanja i odlu ivanja. pa je iz ovog shvatanja proiza lo i simboli ko predstavljanje pravde u liku bo ice pravde koja zavezanih o iju dijeli pravdu. Ovo shvatanje ima i danas u teoriji dosta pristalica.

‡ Da bi postupak udovoljio svojoj dru tvenoj funkciji. Me utim. uz to manji utro ak vremena i sredstava. to je utro ak vremena i sredstava ve i. ako se ova ustanova pravilno koristi. ‡ Posljedice neefikasnog vr enja sudske funkcije se ispoljavaju na strani suda slabljenjem njegovog autoriteta. . on mora pru iti procesnopravne garancije kojim se obezbje uje na elo zakonitosti i na elo ekonomi nosti. zbog ega gra ani gube povjerenje u sud i u njegovu sposobnost za efikasno pru anje pravne za tite. Zato. mada se zahtjevi ova dva na ela ne rijetko me usobno suprostavljaju.Na elo ekonomi nosti ‡ Ovo na elo podrazumjeva pravovremeno pru anjanje pravne za tite. ali na tetu na ela ekonomi nosti. ustanova beneficium novorum je u slu bi materijalne istine. to je efekat ostvarene pravne za tite manji i obratno. onda ona ne e ozbiljnije dovesti u pitanje na elo ekonomi nosti. npr. za to su nam potrebne stru ne sudije.

‡ Krajnji doma aj na ela ekonomi nosti dolazi do izra aja u sporovima male vrijednosti i postupku izdavanja platnog naloga. predlaganjem odga anja ro i ta u svrhu utvr ivanja nepotrebnih injenica ili izvo enja nepotrebnih i nepodobnih dokaza. ‡ Zato je na elo ekonomi nosti definirano u BH zakonodavstvu kao du nost suda da nastoji da se postupak sprovede bez odugovla enja i sa to manje tro kova. pa e sud udovoljiti ovom na elu u onoj mjeri u kojoj bude onemogu avao stranke da zloupotrebljavaju svoja procesna ovla tenja. npr. . ‡ Ovom na elu se udovoljava i aktivnom ulogom suda u rukovo enju postupkom na glavnoj raspravi. zahtjevi koje postavlja na elo zakonitosti idu u postupku ispred zahtjeva koje postavlja na elo ekonomi nosti u mjeri u kojoj se zahtjevi ova dva na ela suprostavljaju. jer to dovodi do odugovla enja postupka. ukoliko slo enost konkretnog predmeta to ne zahtjeva. ‡ Sud ne e ni odr avati pripremno ro i te.‡ Ipak. a ni dostavljati tu bu tu enom na odgovor.

‡ Zloupotreba prava postoji kada se vr i protivno dru tvenom i ekonomskom cilju zbog koga je zakonom ustanovljeno. ‡ Ideja o zabrani zloupotrebe do la je u rimskom pravu posebno do izra aja u maksimi: Non omne quod licet honestum est. nije uvijek i po teno.Na elo savjesnog kori tenja procesnih prava ‡ Neophodno je znati praviti razliku izme u zloupotrebe prava i povrede prava. pa i onda kada se formalnopravno kre e u zakonom dopu tenim okvirima. to zna i: Sve to je dopu teno. . ‡ Titular svoja pravna ovla tenja zloupotrebljava i ukoliko ta ovla enja koristi protivno principu savjesnosti i uzajamnog povjerenja ili sa ciljem nano enja tete drugome. ‡ Tako je i u na em Zakonu o obligacionim odnosima ustanova zabrane zloupotrebe prava izri ito regulirana.

Konstantinovi . Naime. pojmovno je isto to i zloupotreba prava uop e. problem zloupotrebe procesnih prava ne predstavlja taj problem u onoj mjeri u kojoj je to pitanje aktualno kod zloupotrebe subjektivnih prava. pod naslovom: ³Zabrana zloupotrebe prava i socijalizacija prava´. jo prije nego u materijalnom pravu. o emu je pisao prof. kakav je i na sistem. ‡ Zloupotreba procesnih prava. na i parni ni zakoni nala u strankama i sudu da onemogu e svaku zloupotrebu prava koja strankama pripadaju u postupku. ipak problem zloupotrebe procesnih prava nije bez zna aja. .‡ U na im parni nim postupcima. ustanova zabrane zloupotrebe procesnih prava regulirana je na op i na in kao poseban princip. naro ito u sistemima sudskog upravljanja postupkom. ‡ Iako je ovaj problem puno manji nego kod zloupotrebe subjektivnih prava. odnosno nesavjesno kori etenje procesnim pravima. ‡ Me utim.

zloupotreba postoji i ako tu ilac ustaje tu bom radi ostvarivanja potra ivanja bezna ajne imovinske vrijednosti. povjerilac ustaje tu bom protiv du nika. Zbog navedenog. a ne represivno (izricanjem sankcije). Do sticanja procesnog polo aja prevarnim radnjama dolazi npr. . npr. stranka tra i odga anje ro i ta radi izvo enja novih dokaza. Nesavjesno kori tenje procesnih ovla tenja u toku postupka je mogu e i putem ustanove beneficium novorum. Naravno. iako je to mogla u initi i ranije. ak ta vi e. ali na tetu tu enog. ili kada stranka ula e albu samo sa ciljem da odgodi nastupanje pravomo nosti i sl. iako du nik nije dao povoda za podno enje tu be. Kada je u pitanju du nost stranaka da govore istinu: stranke su du ne sudu prezentirati sve injenice i to istinito. norme BH parni nih postupaka nastoje zloupotrebu sprije iti preventivno (da do nje nikako ne do e).‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Zloupotreba procesnih ovla tenja na tra enje pravne za tite postoji kada npr. du nik ne daje povoda za tu bu ni onda kada ne udovolji svojoj obavezi. Odugovla enje postupka se zloupotrebljava i kod ustanove izuze a sudija. ali obavezu ne osporava i izra ava spremnost da obavezi udovolji mirnim putem. ili npr. stranka iznosi injenice i dokaze tek u albi. iako je svjesna da tim dokazima ne e doprinijeti utvr ivanju istine ili da se ti dokazi ne e uop e izvesti. kada tu ilac izdejstvuje takvo dr anje tu enog koje dovede do dono enja presude zbog izostanka.

snosi ona sama. a to je izracanje kazni i naknada tete. iako je uspio u sporu. kad npr. da stranka koja izgubi parnicu u cijelosti. a nije dao povoda za tu bu. To zna i. . tu ilac e snositi tro kove postupka. A to zna i. stranka se koristi nekim od ovla tenja koja joj pripadaju u skladu sa Zakonom. na prijedlog protivne stranke. ‡ Pravilo je. Dalje. ako bi npr. tu eni prizna tu beni zahtjev. osuditi da svom parni nom protivniku plati od tetni iznos prema konkretnim okolnostima slu aja. ‡ Kad su u pitanju represivne mjere.‡ Kod nesavjesnog kori tenja procesnih prava. sud na ao da je stranka izgubila spor koji je vodila o igledno iz obijesti. ‡ Posebno ukazujem na injenicu da danas BH zakoni o parni nom postupku ne sadr e odredbe o tzv. da tro kove koje stranka prouzrokuje svojom krivicom ili zloupotrebom procesnih prava. karakter sankcije zbog zloupotrebe procesnih prava ima sno enje tro kova prouzrokovanih zloupotrebom. ali suprotno cilju kome ta ovla tenja slu e. Zbog toga ovu zloupotrebu preventivno mogu otkloniti samo sudije koje raspola u sa dosta iskustva u vr enju pravosudne funkcije i dobrim poznavanjem procesnog prava. sud tada mo e tu stranku u drugim sistemima koji poznaju ovaj institut. treba da naknadi tro kove koji su bili potrebni za vo enje parnice protivnoj stranci i njezinom umje a u. bez obzira na uspjeh u parnici. ³obijesnom parni enju´.

a izostanak ne opravda. pravo na naknadu tete za stranku koja takvu tetu trpi zbog zloupotrebe procesnih prava. stranka ili drugi u esnik u postupku. Me utim. . zbog ometanja reda na glavnoj raspravi. da li bi ovo bilo dobro vratiti u pozitivno zakonodavstvo? ‡ Procesne kazne u vidu nov anih kazni izri u se: zbog te e zloupotrebe prava u postupku. ‡ Treba naglasiti da BH parni ni postupci nigdje izri ito ne reguliraju sankciju zbog zloupotrebe procesnih prava. iako je uredno pozvan. ako se u podnesku vrije a sud.‡ Pitanje. ipak proizilazi iz op ih principa gra anskog prava. ako svjedok koji je uredno pozvan ne do e. a izostanak ne opravda ili se bez odobrenja ili opravdanog razloga udalji sa mjesta gdje treba biti saslu an ili ako vje tak ne do e na ro i te. ali e se kazniti i vje tak koji bez opravdanog razloga odbije da vje ta i.

2. gdje subjekti nisu imali nikakve slobode u oblikovanju postupka. ‡ Sistem strana kog upravljanja postupkom prisutan je posebno u anglosaksonskom pravu. razlikujemo nekoliko sistema upravljanja postupkom. Sistem sudskog upravljanja postupkom. bio je karakteristi an za starije procesne sisteme. ve je to Zakon strogo odre ivao. . ‡ Sistem zakonskog upravljanja postupkom. te je zato strogost procesnih formi u njemu prerasla u formalizam. stranke i ostali u esnici) u upravljanju postupkom. Sistem strogog zakonskog upravljanja postupkom.Na elo sudskog upravljanja postupkom ‡ Uva avaju i strogost procesnih formi i ulogu glavnih procesnih subjekata (sud. a to su: 1. Sistem strana kog upravljanja postupkom i 3. gdje su stranke dominis litis (gospodari parnice).

‡ Sistem sudskog upravljanja postupkom shvata postupak kao javnopravnu instituciju.. kao to je npr. Na glavnoj raspravi. a to su stadiji pripremanja glavne rasprave i stadij glavne rasprave. koja zahtjeva asktivnu ulogu suda u parnici. Ovdje se sudu ostavlja izvjesna sloboda u oblikovanju svake konkretne parnice. Isto tako. npr. te sud odlu uje koje e radnje preduzeti i kojim redosljedom. da li e se poslu iti ustanovom pripremnog ro i ta ili dostavljanjem tu be tu enom na odgovor. zakazivanje ro i ta. sudsko upravljanje parnicom. kao i o radnjama kojima se prikuplja procesna gra a. sud odlu uje o radnjama koje uti u na vremenski razvoj. posebno u prvostepenom postupku. uz po tivanje legaliteta. sud e odlu iti u konkretnom sporu. . upu ivanje poziva i sl.

na osnovu pravila logike i op eg ivotnog iskustva. a kod negativne legalne ocjene dokaza. sud odre uje: 1. gdje sud do istine o pravnorelevantnim injenicama dolazi na osnovu vlastitog uvjerenja. Ocjenjuje dokaznu snagu svakog dokaznog sredstva in concreto. Tako. u sistemu legalne ocjene dokaza. ‡ Kao to sam naziv ka e. ‡ U sistemu slobodne ocjene dokaza. sud ne mo e zasnovati na osnovu vjerovatnosti. procesno pravo poznaje i sistem legalne ocjene dokaza. Koja e dokazna sredstva upotrijebiti za utvr ivanje odre ene injenice i 2.Na elo slobodne ocjene dokaza ‡ Pored slobodne ocjene dokaza. sud mora odre enu injenicu uzeti kao ta nu kad se ispune uslovi koje zakon odre uje. ‡ injeni ni zaklju ak o ta nosti pravnorelevantnih injenica koje obrazuju osnov odluke o tu benom zahtjevu. zakon odre uje minimum zahtjeva bez kojih se odre ena injenica ne mo e smatrati dokazanom. prema varijanti pozitivne legalne ocjene. sud mo e upotrijebiti samo ona dokazna sredstva koja su zakonom dopu tena. .

ispunjenje tih zahtjeva ne obavezuje sud da takvu injenicu uzme kao ta nu. pa ako toga nema. ukoliko i sam nije stekao uvjerenje o njenoj ta nosti. smatra se ta nim dok se suprotno ne doka e. zapravo.‡ Me utim. Tako je. onda ovaj nedostatak predstavlja apsolutno bitnu povredu parni nog postupka koja dovodi do ni tavosti presude. od kojih je najva nije obrazlo enje sudske presude u kome sud svoje subjektivno uvjerenje objektivizira. Jedino kod javnih isprava vrijedi da ono to je u javnoj ispravi sadr ano. . ‡ U na em pravu ne postoje nikakva ograni enja u pogledu primjene dokaznih sredstava. putem negativne legalne ocjene dokaza utrt put sistemu slobodne ocjene dokaza. ‡ Da se ipak slobodno sudijsko uvjerenje ne bi izrodilo u proizvoljnost. procesno pravo zato utvr uje odre ene garancije.

Na elo materijalne istine ‡ Ovo na elo kao temeljno. da utvr uje i nesporne injenice. Me utim. ako u postupku nisu potpuno i ta no utvr ene pravnorelevantne injenice. ‡ Ima mi ljenja da raspravno i na elo dispozitivnosti ograni avaju materijalnu istinu. pa zato samo u onim sporovima u kojima su stranke ograni ene u disponiranju zahtjevima. osim odre enih izuzetaka. tada nema pravilne odluke. postavlja pred sud du nost da potpuno i istinito utvrdi sporne injenice od kojih zavisi osnovanost tu benog zahtjeva. ona se ne zasniva na injeni nom stanju. pa zato i nema ograni enja materijalne istine. pa i pod pretpostavkom da je sud pravilno primjenio pravne norme. sud je du an po na elu materijalne istine. ‡ Predmet dokazivanja u parni nom postupku nisu nesporne injenice. ili ukoliko je donosi-presuda po priznanju ili odricanju. . sud odluku ili ne donosi-poravnanje. to se ti e na ela dispozitivnosti. Zato. odnosno tu benim zahtjevom. tamo gdje stranke disponiraju predmetom spora.

‡ Ustanove kojima se obezbje uje materijalna istina. ‡ U postupku vanrednih pravnih lijekova. a ako je ovo na elo materijalne istine ugro eno. pa se jedino prijedlog za ponavljanje postupka mo e ulagati u slu aju da stranka sazna za nove injenice i dokaze. . to onda predstavlja bitnu povredu parni nog postupka. ‡ U albenom postupku respektuje se materijalna istina. ali se na nepravilno utvr eno injeni no stanje pazi po prigovoru stranaka. albeni sud je ovla ten da ukine donesenu presudu zbog nepravilno i nepotpuno utvr enog injeni nog stanja i kad je stranke ne pobijaju iz ovog razloga.‡ Kada je u pitanju na elo ekonomi nosti. ako posumnja da su injenice na kojima je zasnovana prvostepena presuda nepravilno utvr ene. Me utim. u pravilu se ne mogu preispitivati injeni ni nedostaci presude. s njim se ide samo do one granice koja ne ugro ava na elo materijalne istine. uglavnom se iscrpljuju dono enjem pravomo ne presude.

da bi 1977. a parni ni postupak je ra en po uzoru na austrijski parni ni postupak. godine je stupio na snagu Gra anski parni ni postupak za BiH i to njenom okupacijom od strane AustroUgarske. . pored doma ih eksperata. godine donesen Zakon o parni nom postupku. u estvovali i eksperti Vije a Evrope. ‡ Kad su u pitanju pozitivni BH parni ni zakoni. ‡ Dispozitivna maksima je i tada formalno omogu avala da stranke budu dominus litis procesa. ‡ U SFRJ je po etkom 1957. godine. u njihovoj izradi su. sud nije uva avao raspolaganja stranaka protivno prinudnim propisima i pravilima morala. s tim da je uz manja odstupanja. s tim da ni tada. godine je predstavljao recepciju austrijskog parni nog zakonika iz 1895.Razvog gra anskog parni nog postupka ‡ Jo davne. godine bio donesen novi Zakon o parni nom postupku. Gra anski parni ni postupak Kraljevine Jugoslavije iz 1925. godine. ovaj zakon bio zasnovan na zakonu iz 1957. 1883. a ni danas.

u odnosu na Zakon iz 1977. a to je i usvojeno. . ‡ Eksperti Vije a Evrope su predlo ili. ekspertni tim je zaklju io da je neophodno koristiti jezik koji stranke mogu da razumiju. jer i u zemljama Evropske unije samo oko 1% predmeta iz civila u prvom stepenu rje ava vije e. ali i bogata vi edecenijska sudska praksa u njihoj primjeni.. ‡ Najve a novina sva 4 zakona u BiH je ukidanje porote. s tim da je postupak u parnicama iz porodi nih odnosa ponovo. ali nije i neophodan njihov vlastiti jezik-zbog tro kova prevo enja. a po uzoru na Zakon iz 1957.. ‡ Dakle. vra en u ZPP-ima.‡ Kad su u pitanju tri ravnopravna jezika u BiH. a ne sudija pojedinac. ‡ U prelaznim i zavr nim odredbama svih parni nih zakona je predvi eno da e sudovi i dalje primjenjivati odredbe Zakona o rje avanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja iz 1982. do dono enja novog propisa koji bi na odgovaraju i na in regulirao ovu materiju. a u posebnim postupcima su uveliko otvorena vrata arbitra i i medijaciji. da sporove u prvom stepenu vodi sudija pojedinac. godine. najve a vrijednog pozitivnih parni nih zakona u BiH je njihov zakonodavnopravni kontinuitet u odnosu na prethodne zakone o parni nom postupku.

tako da je sudska funkcija djelatnost koju vr e sudovi u zakonom odre enom postupku sa autoritetom res iudicata. Izricanja kazni i drugih mjera prema u iniocima krivi nih djela i drugih ka njivih djela odre enih zakonom ± dakle. a drugi teoreti ari su tinu sudske funkcije odre uju prema formalnoorganizacionim obilje jima-s tim da su tri obilje ja odre uju a: sud. odnosno izri e se ta je pravo me u strankama. Odlu ivanja u sporovima koji nastaju po osnovu li nih odnosa. . to predstavlja sudsku funkciju u materijalnopravnom smislu. postupak i svojstvo sudske odluke. imovinskih i radnih odnosa ± dakle. prema njegovoj strukturi.SUBJEKTI PARNI NOG POSTUPKA ‡ Sudska funkcija zna i raspravljanje i dono enje odluke kojom se izri e sankcija u slu aju povrede prava. ‡ Sudska se funkcija odre uje kao djelatnost: 1. prava i obaveza gra ana i dru tvenopoliti kih zajednica. ‡ Mnogi teoreti ari su tinu sudske funkcije odre uju: prema su tini sudskog akta. ili prema obilje jima spora i sl. 2. gra ansko sudovanje. ili prema njegovom cilju.. krivi no sudovanje i 3. upravno sudovanje. npr. Rje avanja upravnih sporova ± dakle.

ali npr. onda nisu dovoljna samo ova dva navedena principa. . Istina u postupku pred arbitra om ne primjenjuju se sve odredbe sudskog postupka. ‡ Da zaklju imo: Pod sudskom funkcijom se podrazumjeva djelatnost sudova kao samostalnih i nezavisnih organa koju oni vr e u sudskom postupku. ‡ Svaka tvorevina jeste sud ukoliko posjeduje nezavisnost i nepristrasnost. na elo kontradiktornosti ne smije biti povrije eno. ‡ Kako je postupak bitno obilje je sudske funkcije. nego je potrebno da se primjenjuju i osnovne procesne garancije. to najbolje mo emo potvrditi na primjeru arbitra e. ali je ipak arbitra a sud. jer posjeduje nezavisnost i nepristrasnost. Arbitra e su nedr avna tijela i organizuju se izvan sudskog sistema. a sastoji se od raspravljanja i odlu ivanja pravnih sporova sa autoritetom presu ene stvari. najva nije obilje je sudske funkcije u organizacionofunkcionalnom smislu je to da sudsku funkciju vr e sudovi kao dr avni organi koji su izdvojeni u samostalan i cjelovit hijerarhijski sistem.‡ Istina.

i to: op inski-osnovni. 2. ‡ Prednosti arbitre nog rje avanja u odnosu na sud su sljede e: 1. 7. Stranke ele i dalje da ostanu u mirnim i prijateljskim odnosima. ‡ Arbitra a ili arbitra ni sud ili izabrani sud je pravosudno nedr avno tijelo koje stranke saglasnom voljom izaberu i povjere presu ivanje konkretnog imovinskopravnog konflikta u kome one disponiraju svojim pravima. sudsku funkciju u gra anskopravnim stvarima vr e redovni sudovi op e nadle nosti. a nekad stranke i sumnjaju u efikasnost dr avnog pravosu a. 6. 9. ali i sudovi BD BiH.Redovni sudovi i arbitra e ‡ U pravosudnom sistemu BiH. Procedura je manje formalna. . 4. Primjena prava sa manje strogosti. 8. pravila postupka odru uju stranke same ili njihovi arbitri. Stranke imaju uticaja na sastav arbitra e. U pravilu je jednostepeni postupak. 5. Diskrecija je zagarantovana. 3. Odsustvo politi kog uticaja. Ne rijetko. Stru nost arbitara. kantonalni-okru ni i vrhovni sudovi entiteta. a i arbitri su neposredno vezani sa privrednim ivotom.

pa je i njena presuda u cijelosti izjedna ena sa odlukom dr avnog suda.‡ Koji su razlozi protiv? Naj e e se navode: 1. Mogu a naklonjenost arbitra stranci koja ga je imenovala. a u BiH. treba znati razlikovati funkciju koju obavljaju arbitri. isti emo da arbitra a ima pravosudnu funkciju i procesnopravni karakter. ‡ Osnovna podjela arbitra a je na: 1. Arbitra ni sud u Londonu i Arbitra ni sud Me unarodne trgova ke komore u Parizu. odnosno ograni enost vanrednih pravnih lijekova i 3. od radnji koje vr e tzv. ‡ Ad hoc arbitra u karakteri e pogodbeni na in konstituisanja i temporalno trajanje-do presu enja konkretne stvari. Ekonomski slabija strana u poslovnom odnosu se dovodi i neravnopravan i nepovoljan polo aj. Najzna ajnije stalne arbitra e u svijetu su: Evropski arbitra ni sud u Strazburu. Stalne ili institucionalne arbitra e. Pored navedenog. arbitratori ili arbitri-stru njaci. to je Arbitra ni sud pri Vanjskoj privrednoj komori u Sarajevu i entitetske arbitra e. 2. ipak ovi nedostaci arbitra nog sudovanja ne prevazilaze argumente koji idu u prilog ovakvog sudovanja. Privremene ili ad hoc arbitra e i 2. Ovi stra njaci kao vje taci ili procjenitelji daju svoje mi ljenje o odre enom pitanju koje je obaligatno za arbitra ni sud. vlastita pravila o sastavu arbitra e i vlastiti postupak. Nedostatak instancionog su enja. ‡ . Prakti no. ali i za stranke. ‡ Uz navedeno. ‡ Stalne arbitra e karakteri e trajnost.

glasnik BiH. ‡ Pravila o medijaciji preciziraju ulogu medijatora u postupku medijacije. Uspostavi konstruktivan dijalog izme u stranaka. podsti e ih da se izjasne o situacijama za koje se poku ava izna i obostrano prihvatljivo rje enje. ali nipo to sami medijatori ne smiju davati ni nametati rje enje spora. Sl.Medijacija i njen postupak ‡ Od arbitra e. 2. . odnosno razumije sporne ta ke sa gledi ta stranaka. pa pri tome pa ljivo slu a komentare stranaka. Ima aktivnu ulogu u raspravljanju i rasvjetljavanju predmeta spora. br. mora se znati razlikovati pomaganje strankama za postizanje obostrano prihvatljivog rje enja spora ili medijacija (Zakon o postupku medijacije. 37/04). 3. tako da medijator mora da: 1. Pravilno shvati.

prije i nakon pokretanja sudskog postupka do zaklju enja glavne rasprave. ‡ Stranke zajedni ki biraju medijatora sa liste medijatora koju utvr uje Udru enje medijatora. sporazumiju da spor poku aju rije iti u postupku medijacije. s tim da je postupak medijacije povjerljive prirode. bez ikakvih predrasuda u pogledu stranaka i predmeta spora. osim ako se stranke ne dogovore da postupak vr i vi e medijatora. na vlastitu inicijativu ili na prijedlog sudije. poma e strankama u nastojanju da postignu obostrano prihvatljivo rje enje spora. da spor rije e u postupku medijacije. ‡ Stranke u postupku medijacije imaju jednaka prava.‡ Medijacija je postupak u kojem tre a neutralna osoba ± medijator. . s tim da postupak vodi medijator pojedinac. ‡ Ako se stranke u toku parni nog postupka. tako da se izjave stranaka iznesene u postupku medijacije ne mogu bez odobrenja stranaka koristiti kao dokaz u bilo kojem drugom postupku. ‡ Stranke u sporu pokre u postupak medijacije i u estvuju u postizanje obostrano prihvatljivog sporazuma dobrovoljno. ‡ Stranke u sporu mogu se sporazumjeti. tako da e medijator posredovati na neutralan na in. sud e tada odgoditi ro i te na period najdu e od 30 dana.

Kada je parnica u toku. pod uslovom reciprociteta. na zahtjev stranke.‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ U toku postupka medijacije. medijator me e dati prijedlog opcija za rje avanje spora. ali uz prethodnu saglasnost Ministarstva pravde i Udru enja medijatora BiH. s tim da ne e davati obe anja niti e garantirati odre eni rezultat iz postupka medijacije. Zavr ena obuka prema programu Udru enja ili prema drugom programu obuke koji priznaje Udru enje medijatora i 3. voditi postupak medijacije u BiH. 2. Medijator me e biti osoba koja ispunjava sljede e uslove: 1. sa init e se pismeni sporazum o nagodbi i odmah ga potpisati. ali ne i rje enje. Kada stranke u postupku medijacije izna u rje enje spora. a takav sporazum ex lege ima snagu izvr ne isprave. stranke su du ne obavjestiti sud o ishodu postupka medijacije odmah. te disciplinskoj odgovornosti u sklade sa aktima Udru enja medijatora. a najkasnije do odr avanja ro i ta dostaviti sporazum o nagodbi. . istaknut u odvojenom razgovoru. mo e u pojedina nim slu ajevima. Visoka stru na sprema. uz pomo medijatora. Osobi koja sa uspjehom zavr i obuku za medijatora izdat e se odgovaraju i certifikat koji slu i kao osnov za upis u registar medijatora. Me utim. Upis u registar medijatora koji vodi Udru enje. Medijator podlije e odgovornosti za tetu koju nanese stranci svojim nezakonitim postupanjem prema op im pravilima o odgovornosti za tetu. medijator mo e voditi i odvojene razgovore sa svakom strankom pojedina no. Strani dr avljanin koji je ovla ten da obavlja poslove medijacije u drugoj dr avi.

Arbitra ni sporazum ‡ Predstavlja sporazum stranaka kojim one povjeravaju presu ivanje svog postoje eg ili budu eg spora arbitra nom sudu. izuzev onih sporova ije bi raspravljanje bilo u suprotnosti sa javnim interesom. . a u pravilu je to jedan ili tri. derogiraju i tako nadle nost redovnog suda da postupa u istom predmetu. ‡ Predmet arbitra nog rje avanja mogu biti svi sporovi. a tre eg. bez obzira na prirodu odnosa iz kojih nastaju. ‡ Pravila Evropskog arbitra nog suda propisuju da svaka stranka imenuje po jednog arbitra. imenuju stranke sporazumno. a ranije smo kazali da je ovaj sporazum procesnopravne prirode. ‡ Osnovno je pravilo da broj arbitara mora biti neparan. faksom ili e-mail-om. koji je po svojoj funkciji predsjedavaju i. ‡ Pismenu formu arbitra nog sporazuma ubla ava mogu nost njegovog zaklju ivanja razmjenom pisama i telegrama.

‡ Presude arbitra nog suda predstavljaju izvr ni naslov. tada postupak odre uju sami arbitri. a na presude ad hoc arbitra a. a to poravnanje ima svojstvo izvr ne isprave. o emu odlu uje onaj sud koji bi bio nadle an da postupa u premetnom sporu za slu aj da arbitra ni sporazum nije zaklju en. pa stalne arbitra e same stavljaju klauzulu prvomo nosti i izvr nosti svojih presuda. ‡ Pobijanje arbitra ne presude je mogu e ostvariti samo tu bom za njen poni taj. klauzulu stavlja redovni sud koji bi bio nadle an da nije zaklju en arbitra ni sporazum.‡ Kod ad hoc arbitra a. ‡ Stranke mogu okon ati spor i poravnanjem pred arbitra nim sudom. osnovno je pravilo da postupak odre uju same stranke. a ako to ne u ine. .

nije du an da ga primjeni. Svaki ovaj organizacioni nivo ima mogu nost da organizaciono izgra uje onakav sistem redovnih sudova. utvr eni su ustavima entiteta i statutom BD BiH. i oni su obavezni za sve sudove. jednakost gra ana pred sudom. ali je zato du an da pokrene postupak pred ustavnim sudom za ocjenu ustavnosti i zakonitosti tih odredbi. pravo na albu. javnost raspravljanja. pravo na upotebu jezika. inkompatibilnost. koji e najbolje odgovati njegovim specifi nim potrebama u vr enju sudske funkcije. od kojih su najva niji: legalitet. . sudska nezavisnost. Ako sud smatra da propis koji primjenjuje nije u skladu sa ustavom i zakonom. ‡ Organizacija sudova je postavljena na jedinstvenim pravosudnim principima.Principi organizacije i djelatnosti sudova ‡ Osnovni principi o organizaciji i djelatnosti sudova. ‡ Legalitet ili zakonitost podrazumjeva pod injenost i vezanost sudova u vr enju sudske funkcije za zakon. sudska nepristrasnost i izuze e sudija.

to zna i da su oni samostalni organi dru tvene zajednice. pa i time to je u postupku dono enja presude isklju ena javnost. pa se javnost kod rapravljanja mo e isklju iti samo kad to zakon odre uje. ‡ Pravo na albu je ustavnopravna garancija. a povreda ovog prava predstavlja apsolutno bitnu povredu postupka.‡ Sudovi su nezavisni organizaciono i funkcionalno. ‡ Za to pravna shvatanja koja zauzimaju vrhovni sudovi u BiH nisu obavezna za ostale sudove? Ova shvatanja su vrlo zna ajna za jedinstvenu primjenu zakona i ona snagom argumenata ve u ni e sudove. . ali nisu organi pojedinih dru tvenopoliti kih zajednica. te se ona mo e samo izuzetno isklju iti. ‡ Javnost kao metod rada je uzdignut na stepen ustavnog principa. a ni naredbodavnu vlast. Danas je vr enje sudske funkcije vi e nego kreativna djelatnost. ‡ Na ovaj na in se udovoljava i sudskoj nezavisnosti. Svi gra ani su jednaki pred zakonom i ustav svakom jam i pravo na upotrebu jezika. pa zato ni jedan organ vlasti ne bi mogao da ima nad sudovima ni hijerarhijsku. pod uslovom da je na drugi na in obezbje ena za tita prava i zakonitosti. koja zahtjeva od sudije visoko sofisticiranu kreativnu djelatnost. ali formalnopravno nisu obavezna za ni e sudove i oni nisu du ni da ih primjenjuju.

‡ Kada je u pitanju izuze e sudije. i to: 1. . ‡ Razlozi za izuze e po zakonu su: ako je sam sudija stranka. i to kako u organizacijskom. U drugu grupu spadaju razlozi koji u konkretnom slu aju mogu dovesti u sumnju objektivnost sudije u su enju. sudovi su vezani samo za ustav i zakon. ali tada sud sam cijeni i odlu uje o izuze u sudije.‡ Sudija ne mo e vr iti slu bu koja je nespojiva sa sudskom funkcijom. tako i u funkcionalnom smislu. To je osnovni preduslov za objektivno su enje i pravilno dono enje odluke (nemo iudex in causa sua). postoje dvije vrste razloga za izuze e. osnovni zahtjev koji se postavlja principom sudske nepristrasnosti sastoji se u tome da sudija u odnosu na stranku bude neutralan i nepristrasan tre i. ‡ Stoga. anga ovanje sudije u politi kim organizacijama dovodi u pitanje sudsku nezavisnost i zato je ta aktivnost inkompatibilna sa vr enjem sudske funkcije. ‡ Kao to smo naglasili ranije. Tako e. Razlozi zbog kojih se sudija po sili zakona (ex lege) izuzima i oni su u zakonu iscrpno navedeni i 2. zakonski zastupnik ili punomo nik stranke ili ako je sa strankom u odnosu suovla tenika ili saobveznika ili regresnog obveznika. niti mo e biti delegat u skup tini koja ga je izabrala. ili ako se sudija nalazi u nekom porodi nom odnosu sa strankom.

onda se ona mo e pobijati zbog apsolutno bitne povrede postupka. ako stranka ukazuje na njih kao na razlog za izuze e. ‡ Odredbe o izuze u se ne odnose samo na sudije. a ako nije bilo rasprave. dovode u pitanje nepristrasnost suda. ‡ Na razloge za izuze e po sili zakona. sud pazi po slu benoj du nosti u toku cijeloga postupka. sudija e biti izuzet po zakonu i ako je u istom predmetu saslu an kao svjedok ili vje tak. . ali najkasnije do zavr etka rasprave pred prvostepenim sudom. npr. Zbog toga i sud kada pru a pravnu pomo neukim strankama. a ako je sud ve donio odluku. zapisni ar. prevodilac i vje tak. s tim da izuze e mogu tra iti i stranke. stranke mogu ukazati u toku cijelog postupka.‡ Najzad. Na razloge za izuze e po sili zakona. sudija mo e i sam usljed ovakvih okolnosti da tra i izuze e. Istina. ako smatra da one dovode do njegove nepristrasnosti. ‡ Razlozi za izuze e po ocjeni suda se cijene u svakom konkretnom slu aju i u kojoj mjeri takve okolnosti. ali isti tako. ve i na druge u esnike koji sudu poma u u radu. du an je da to ini do granice koja ne dovodi u pitanje ostvarivanje sudske nepristrasnosti. onda do dono enja odluke. ako je u istom predmetu u estvovao u dono enju odluke ni eg suda. Povreda se ne gubi pravomo no u presude i zato ona predstavlja razlog za ulaganje vanrednih pravnih lijekova.

pa je i sastav suda odre en zahtjevima za to pravilnije njeno ostvarenje. sudi uvijek sudija pojedinac. Drugostepeni sud. u sporu odluku donijelo vije e. Kad vrhovni sudovi entiteta odlu uju kao tre estepeni. Tre estepeni sud postupa u vije u sastavljenom od pet sudija. sudi uvijek u vije u. a ne organizacionopravnog karaktera. kao sudu stvarne nadle nosti. Sve povrede pravila o sastavu suda nemaju iste posljedice. Sadr aj sudske funkcije je odre en s obzirom na to da li sud ostvaruje sudsku funkciju u prvom. pa se zato nalaze u zakonima o parni nom postupku. Vije e se sastoji od trojice sudija. sude u vije u sastavljenom od pet sudija. s tim da sastav drugostepenog suda ne zavisi od toga da li se jurisdikciona ovla tenja vr e u sjednici ili na raspravi. U prvostepenom sudu. a trebalo je da odlu uje sudija pojedinac. odluka se zbog ove procesne povrede ne mo e pobijati. drugom ili tre em stepenu.Sastav suda ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Pravila o sastavu suda su po svojoj prirodi funkcionalnopravnog. . Adekvatan sastav suda je procesna garancija za pravilno ostvarivanje sadr aja sudske funkcije. pa ako je npr. kao albeni. Sud vr i sudsku funkciju samo u funkcionalnopravnoj formi koja se oblikuje sastavom suda.

‡ Tu ila tvo je samostalan dr avni organ. kad podi e tu bu za poni taj braka iz javnopravnog razloga. tako da je njegova uloga u gra anskom postupku daleko manja. Ustavom entiteta i Statutom BD BiH. javni tu ilac najve i dio svoje funkcije ostvaruje u krivi nom postupku kao organ koji goni u inioce krivi nih djela. pravobranila tvo. npr. advokatura i organ starateljstva. Kao tre e lice. ‡ Tu ila tvo je ustavna institucija. Me utim. utvr uju se osnovna na ela za organizaciju i djelovanje tu ila tva. . sastava i organizacije. npr. javni tu ilac se pojavljuje npr. a sva ostala pitanja. javni tu ilac se mo e pojaviti kao zakonski intervenijent u cilju pravilne primjene prinudnih pravnih propisa ukoliko stranka ide izvan okvira koje postavlja na elo dispozitivnosti. pojavljuje se kao stranka i kao tre e lice. ombdsmeni BiH. na osnovu porodi nog zakonodavstva. utvr uju se zakonom. ‡ Kao stranka.Ostali organi od zna aja za pravosu e ‡ Najva niji organi od zna aja za prvosu e su: tu ila tvo.

kad na e da za to ima osnova. u granicama tu benog zahtjeva. propisano je da se ombdusmen mo e pojaviti: 1. U parni nom postupku. vr i op inski organ uprave nadle an za poslove socijalne za tite. ombdusmen ima pravo da. Tako e. ‡ Organ starateljstva kao stranka. pa se tako ovaj organ mo e u parni nom postupku pojaviti u ulozi: stranke. pojavljuje se u ovoj ulozi u sporovima za poni tenje braka. ‡ Fukciju organa starateljstva. iako nema svojstvo pravnog lica. intervenijenta i punomo nika. ombdusmen se ima pravo umije ati u spor koji je u toku. Kao tre e lice u parnici. Tri ombdusmena imenuje Parlament BiH. zakonskog zastupnika. u pravilu. . u slu ajevima koje odre uje Ustav BiH i 2. Porodi ni zakon priznaje. ali mu ga npr. Kao pokreta parni nog postupka. predlo i da se utvrde i injenice koje stranke nisu navele i da se izvedu dokazi koje stranke nisu predlo ile.‡ Ombdusmen BiH je nova institucija u na em pravu.

jer preduzima radnje u svoje ime. pojavljuje u postupku za izdr avanje djece u njihovom interesu. . kad preuzima vr enje odre enih ovla tenja koja su u interesu djece. a u interesu djece. a ne vr e ih roditelji kome ona pripadaju. treba kazati da stara i samohrana lica u ostvarivanju svojih prva na izdr avanje prema srodnicima koji su du ni da ih izdr avaju.‡ Organ starateljstva se pojavljuje u ulozi zakonskog zastupnika. ‡ Kada je u pitanju organ starateljstva u ulozi punomo nika. te je u ovoj ulozi organ starateljstva najbli i polo aju stranke. kao besplatnu i stru nu pomo . npr. mogu ovlastiti organ starateljstva da u svojstvu punomo nika. ‡ Organ starateljstva u ulozi intervenijenta ili tre eg lica se npr. u njihovo ime pokrene i vodi parnicu. ili ako majka ne pokrene postupak za utvr ivanje o instva i sl.

i to u slu ajevima odre enim zakonom. krivi nom i drugim postupcima pred sudovima. Pravobranila tvo kao instutucija se ure uje zakonom. izvr nom. te se za pravobranioca kod nas mo e imenovati dr avljanin BiH. ‡ Fizi ka i pravna lica koja namjeravaju da pokrenu postupak protiv stranke koju pravobranilac zastupa po zakonu.Pravobranila tvo ‡ Pravobranila tvo je organ politi koteritorijalne zajednice ija je osnovna funkcija da preduzima zakonom predvi ene mjere i pravna sredstva radi pravne za tite njenih imovinskih prava i interesa i imovinskih prava i interesa drugih pravnih lica. i to: po sili zakona-ex lege i po ovla tenju zainteresiranih stranaka. ‡ Pravobranilac se u gra anskom postupku pojavljuje u ulozi strankinog zastupnika. . koji ima zavr en pravni fakultet i polo en pravosudni ispit. a oni zastupaju stranke u pogledu imovinskih prava i interesa u parni nom. imaju pravo da se obrate pravobraniocu sa prijedlogom da preduzme mjere u cilju sporazumnog rje enja spora.

to se ovla tenja pravobranioca. ‡ Sa zakonskim zastupnikom ima toliko sli nosti. pravobranilac se tada uvijek pojavljuje u ulozi nu nog punomo nika. ‡ Me utim. uloga pravobranioca da zastupa po sili zakona je njegova glavna uloga u parni nom postupku i ne mo e se izjedna avati sa ulogom zakonskog zastupnika. isto kao i zakonskog zastupnika. te zbog toga pravobranioca ex lege smatramo zastupnikom sui generis. a pravobranilac parni no sposobne stranke.‡ Kada se pravobranilac pojavljuje u postupku po ovla tenju. onda se on nalazi u ulozi ugovornog punomo nika. ali po sili zakona. ‡ Da bi za tita imovinskih prava i interesa politi koteritorijalne zajednice. a ranije smo rekli da je ova ustanova napu tena u na em pravu. ‡ Zakonski zastupnik zastupa parni no nesposobne stranke. odnosno tipi nim primjerom nu nog punomo nika. . u parnici zasnivaju na zakonu. a ne na ugovoru. njenih organa i fondova bila kvalitetna.

to dovodi do gubljenja razlike izme u advokature i prokurature. stolje u. U Engleskoj je tako e prisutan sistem dvojne advokature. a to zna i da jedni obavljaju funkciju zastupanja ili procurature. koja je nastala jo u rimskom pravu. . Kasnije e advokati u ovom periodu da vr e i funkciju zastupanja. a drugi pru aju pravne savjete i plediraju u korist stranke pred sudovima ili avocato. Advokatura se organizije kao stru na pravna djelatnost koja se vr i kao profesija i to na korporativnoj osnovi. npr. ‡ U zemljama romanskog prava. mada ustanovu zastupni tva u dana njem zna enju ovog pojma. rimsko pravo nije poznavalo. koja spada u najstarije institucije common law-a koja je nastala jo u 13. a engleske sudije se upravo biraju iz reda advokata. ‡ Danas u svijetu postoji dvojna i jedinstvena advokatura. ‡ U periodu rimskog carstva udareni su temelji advokaturi kao pravnoj profesiji.Advokatura ‡ To je jedna od najstarijih pravnih institucija. Italija i Francuska. preovladava sistem dvojne advokature.

Zbog toga. Funkcionalna nezavisnost se sastoji od toga to su advokati.‡ U zemljama jedinstvene advokature. pa je ovaj sistem danas preovla uju i u svijetu. a u posebne: zavr en pravni fakultet (4 godine) i polo en pravosudni ispit. u samostalnom odlu ivanju o prijemu u advokaturu. . a pravna pomo predstavlja jednu od osnovnih ustavnih garancija kojima se obezbje uje zagarantovano pravo na jednaku pravnu za titu svih u postupku pred sudovima i drugim dr avnim organima. sve se vi e danas i u zemljama dvojne advokature postepeno bri e razlika izme u pripadnika advokatske profesije. gdje spada i BiH. a uslovi za obavljanje ove funkcije su op i i posebni. nezavisni u vr enju pravne pomo i. zbog eja je advokatura samostalna u organizacionom i funkcionalnom smislu. osnovna funkcija advokature je u pru anju pravne pomo i. kao niosioci advokatske funkcije. Organizaciona samostalnost se ogleda: u organizovanju advokata u advokatske komore. U op e spada dr avljanstvo. advokatsku funkciju vr i samo jedna vrsta advokature. Svojstvo advokata se sti e upisom u imenik advokata. koja se ure uje zakonima o advokaturi. ‡ Advokatura se obavlja pojedina no ili u zajedni koj advokatskoj kancelariji. ‡ Ovo je nezavisna profesionalna slu ba. o privremenoj zabrani i prestanku rada advokata. ‡ Kao to znamo.

zna i da sud ne mo e odbiti da postupa u predmetima za koje je nadle an. a relativna se dijeli na stvarnu. ‡ Apsolutnom nadle no u se utvr uju poslovi koji spadaju u nadle nost sudova uop e i time se vr i razgrani enje prema svim drugim doma im dr avnim organima i prema inostranim organima i sudovima. ‡ U objektivnom smislu. . nadle nost sudova se dijeli na apsolutnu i relativnu. nadle nost se odre uje kao pravo da im sudi samo nadle ni sud. ‡ U funkcionalnom smislu. Nadle nost sa aspekta suda. nadle nost je djelokrug poslova jednog suda. funkcionalnu i mjesnu nadle nost.Nadle nost sudova ‡ Nadle nost odre ujemo u objektivnom i subjektivnom smislu. a sa aspekta stranaka. ‡ U subjektivnom smislu nadle nost promatramo dvojako: sa aspekta suda i aspekta stranaka.

npr. s tim da ovu jurisdikciju u na em pravu odre uju zakoni o parni nom postupku. nego zahtjev za utvr enje postojanja braka sa drugim licem. a ne organ uprave. zahtjev da se u mati noj knjizi vjen anih izvr i upis braka sa drugim licem. Povreda pravila o apsolutnoj nadle nosti predstavlja razlog apsolutne ni tavosti. ‡ Po pravilima o apsolutnoj nadle nosti se vr i i rezgrani enje izme u sudske u upravne nadle nosti. i to putem odredaba o stvarnoj nadle nosti redovnih sudova. a ne onim na koje je upis izvr en.‡ Za apsolutnu nadle nost se koristi i pojam sudska jurisdikcija. s tim da je za odlu ivanje o takvom zahtjevu nadle an sud. Tada sud rje enjem odbacuje tu bu kao nedopu tenu i ne ustupa je stranom sudu. kada sud u toku postupka utvrdi da za rje avanje spora nije nadle an sud u BiH. mada se ovaj pojam vi e koristi kod razgrani enja nadle nosti doma ih sudova prema inostranim sudovima. na koju albeni sud pazi po slu benoj du nosti tokom cijelog postupka. ne predstavlja zahtjev za ispravku upisa. . ‡ Apsolutnu nadle nost kao procesnu pretpostavku imamo. Zato se konkretizacija apsolutne nadle nosti redovnih sudova vr i posredno. ‡ Pod pojmom apsolutne nadle nosti ili jurisdikcije podrazumjevamo nadle nost bilo kojeg od redovnih sudova.

Elemenat inistranosti mo e se pojaviti: u subjektu. jer se i jednim i drugim pravilima vr i teritorijalno razgrani enje. a ova se nadle nost. npr.Me unarodna nadle nost ‡ Me unarodna nadle nost nije nadle nost prema me unarodnom pravu. a pravilima me unarodne nadle nosti vr i se razgrani enje izme u sudova koji pripadaju razli itim dr avama. ali sa razli itim doma ajem. npr. . dr avljanstvo i prebivali te ili u predmetu spora. izvodi iz pravila mjesne nadle nosti. u pravilu. ‡ Na e pravo pripada sistemima u kojima je prebivali te tu enog mjerodavno za odre ivanje me unarodne nadle nosti doma eg suda. ‡ Mjesna nadle nost je podobna za pravila o me unarodnoj nadle nosti. nego se ona odre uje prema nacionalnom pravu svake zemlje i to kao nadle nost doma ih sudova u sporovima sa elementom inistranosti. pravilima o mjesnoj nadle nosti se odre uje koji e od vi e stvarno nadle nih sudova biti teritorijalno nadle an u dr avi ili entitetu.

stranke mogu pod odre enim uslovima derogirati me unarodnu nadle nost doma eg suda sporazumom kojim povjeravaju rje avanje spora stranom sudu. a posebnu na izberivu ili elektivnu i isklju ivu. ‡ Tako e. ‡ Zakon o rje avanju sukoba zakona. postoji isklju iva mjesna nadle nost (forum rei site). ili u sporovima za koje je predvi ena isklju iva mjesna nadle nost i me unarodna nadle nost je isklju iva-jer su isklju ivo nadle ni doma i sudovi. a povreda ovih odredbi predstavlja apsolutno bitnu povredu-posljedica ni tavost. ako je za konkretan spor predvi ena izberiva mjesna nadle nost. jo uvijek je na snazi. ‡ Me unarodnu nadle nost. Npr. godine. . koji je donesen 1982. odnosno kao retorziona mjera. u sporovima koji se ti u stvarnih prava na nekretninama. to je navedeno i u prelaznim i zavr nim odredbama zakona o parni nim postupcima u BiH. s tim da ova prorogacija mo e biti i pre utna. onda je u tom sporu i me unarodna nadle nost izberiva. Tako. mo emo podijeliti na op u i posebnu.‡ Vrsta me unarodne nadle nosti zavisi od toga da li je za konkretni spor predvi ena izberiva ili isklju iva me unarodna nadle nost. ukoliko se nekretnina nalazi na na oj teritoriji. isto kao i mjesnu nadle nost. Osim ovoga. me unarodna nadle nost se mo e odrediti po uzajamnosti ili reciprocitetu. zbog ega u ovim sporovima sa elementom inostranosti postoji uvijek isklju iva nadle nost doma ih sudova.

sporovi iz radnih odnosai sl. propisuju entitetski zakoni o vrhovnim sudovima. utvr uju kantonalni odnosno okru ni zakoni o sudovima. ‡ Redovni sudovi. ‡ Razgrani enje stvarne nadle nosti iz sistema redovnih sudova. sporovi iz li nih i porodi nih odnosa. ‡ Sporovi iz nadle nosti redovnih sudova su: imovinskopravni i drugi gra anskpravni sporovi. vr i se s obzirom na vrijednost spora i/ili s obzirom na pravni osnov spora. a stvarnu nadle nost vrhovnih sudova entiteta. odnosno raspravljaju o zakonitosti kona nih upravnih akata.Stvarna nadle nost ‡ Kao to znamo. vr e i upravnu jurisdikciju. . a po pravilima o stvarnoj nadle nosti se razgrani ava nadle nost izme u sudova razli itog ranga u okviru iste vrste sudova. jedinstven sudski sistem u BiH ine redovni sudovi. privredni sporovi. ‡ Stvarnu nadle nost op inskih i kantonalnih-okru nih sudova. sporovi iz intelektualnog vlasni tva. kao to znate.

nedostatak u pogledu stvarne nadle nosti se otklanja dostavljanjem tu be nadle nom sudu.‡ Stvarna nadle nost je procesna pretpostavka. parni ni postupak se smatra pokrenutim kada je tu ba dostavljena sudu. a mo e i da ne prihvati poduzete radnje od stvarno nenadle nog suda. ako bi npr. a njena povreda vodi apsolutnoj ni tavosti presude. a ocjenjivanje nadle nosti se vr i na osnovu navoda u tu bi i na osnovu injenica koje su sudu poznate. tada dolazi do tzv. bez obzira da li je sud kome je tu ba upu ena u isto vrijeme i stvarno nadle an sud. odnosno sud koji je bio nadle an u vrijeme podno enja tu be ostaje i dalje nadle an. iako bi sada trebao biti nadle an drugi redovni sud iste vrste. tu ilac smanji tu beni zahtjev. ‡ Na stvarnu nadle nost. ustaljenja nadle nosti-perpetuatio fori. Stvarno nadle ni sud kome je upu en predmet mo e te radnje prihvatiti i tada e sud nastaviti postupak kao da je pred njim bio i pokrenut. . ‡ Za razliku od apsolutne nadle nosti kada se tu ba odbacuje. sud pazi ex officio u toku cijelog postupka. tu ilac povisio tu beni zahtjev. ‡ Ako npr. kao procesnu pretpostavku. ‡ Zapamtite. Ovo pravilo ne va i.

. i rje avanje o sukobu nadle nosti ima karakter funkcionalne nadle nosti. kao i izme u razli itih sudova u vr enju sudske funkcije u istom predmetu. ‡ Tako e. ‡ Pravila kojima se ure uje nadle nost sudova u postupku pravnih lijekova imaju karakter pravila o funkcionalnoj nadle nosti. ‡ Funkcionalna nadle nost ozna ava se jo o pojmom instanciona nadle nost. ‡ Pojam funkcionalne nadle nosti ne poznaju norme procesnog prava.Funkcionalna nadle nost ‡ Pravila o funkcionalnoj nadle nosti preraspodjeljuju pojedina jurisdikciona ovla tenja izme u razli itih organa u okviru istog suda. ve je ovaj pojam uobli en za ozna avanje nadle nosti na koju stranke ne mogu svojom voljom uticati.

npr.‡ Dakle. pretrpljeni bolovi. Dakle. kamate. . vrijednost predmeta spora se utvr uje zbrajanjem svih zahtjeva. a ako se u tu bi kumulira vi e tu benih zahtjeva. ne uzimaju u obzir. koji se zasnivaju na istom injeni nom i pravnom osnovu. ukoliko se vrije a princip zbornosti su enja. npr. parni ni tro kovi ili ugovorna kazna. kao vanrednog pravnog lijeka. a povreda ovih pravila predstavlja apsolutno bitnu povredu postupka. ‡ Postoji i niz situacija u kojima vrijednost predmeta spora slu i kao kriterij za odre ivanje stvarne nadle nosti ili prava na izjavljivanje revizije i sl. ‡ Kao vrijednost predmeta spora uzima se samo vrijednost glavnog zahtjeva. i funkcionalna nadle nost je procesna pretpostavka na koju sud pazi ex officio u toku cijelog postupka. dok se sporedni zahtjevi. naknada imovinske i neimovinske tete. ako je sudio sudija pojedinac. npr. ‡ Prema tome. a trebalo je suditi vije e. vrijednosni kriterij slu i za ulaganje revizije. sud utvr uje vrijednost predmeta spora na osnovu podataka koje je tu ilac u tu bi naveo. strah i sl.

odre uje se koji je od vi e stvarno nadle nih sudova ovla ten da raspravlja i odlu uje o konkretnom sporu. 2. u BiH mo e biti op inski sud. . a mo e i za vi e op ina. Saglasnom voljom stranaka-forum prorogatum. s jedne strane. ‡ to je sud u sudskoj hijerarhiji na ni em mjestu. apsolutnoj. to je pravilo. Na osnovu zakona-forum legale. i odre enog suda odnosno podru ja suda. za jednu op inu nadle an.Mjesna nadle nost ‡ Po pravilima ove nadle nosti. ‡ Odredbe o mjesnoj nadle nosti nisu stroge kao kada se radi o drugim vrstama nadle nosti. to je njegov prostorni djelokrug manji i obratno. Odlukom vi eg suda-forum judicale i 3. s druge strane. npr. u pravilu. to zna i da je mjerodavna veza koja postoji izme u odre enih elemenata konkretnog spora: stranaka i predmeta spora. npr. ova nadle nost trijako odre uje: 1. stvarnoj ili funkcionalnoj. pa se zbog njene elasti nosti.

u pravilu. 2. Kod izberive nadle nosti. . dok je boravi te mjesto u kome jedno lice boravi. isklju uje se op a mjesna nadle nost. Isklju ivu ili ekskluzivnu i 3. bez namjere da u tom mjestu trajno ivi. tu ba se mo e podi i kod suda op e mjesne nadle nosti ili nekog drugog suda koji je zakonom odre en.‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Zakonom odre ena mjesna nadle nost. Izberiva ili elektivna. Odredbama isklju ive mjesne nadle nosti. Kod op e mjesne nadle nosti-forum generale. nadle an je sud kod koga se. Op u ili generalnu i 2. posebna ili specijalna mjesna nadle nost mo e biti: 1. Posebnu ili specijalnu mjesnu nadle nost. Posebna ili specijalna mjesna nadle nost. Isklju iva ili ekskluzivna i 3. dijeli se na: 1. odnosno boravi terezidenciju. a to je onaj sud na ijem podru ju tu eni ima prebivali te-domicil. 2. pa se prebivali te difinira kao mjesto u kome jedno lice prebiva sa namjerom da u njemu stalno ivi. Supsidijarna nadle nost postoji ako nije previ ena op a mjesna nadle nost. Supsidijarna ili pomo na mjesna nadle nost. Izberivu ili elektivnu. za odre ivanje pojma prebivali ta. bitna su dva elementa ovog pojma: fakti ki (corpus) i voljni (animus). Da ponovimo. Rekosmo. Supsidijarnu ili pomo nu mjesnu nadle nost. dijeli se na: 1. protiv tu enog mo e podnijeti svaka tu ba.

ako je teta nastala kao posljedica smrti ili te ke tjelesne povrede. tada tu ilac mo e ustati tu bom.‡ Izberiva ili elektivna mjesna nadle nost predvi ena je primarno u interesu tu ioca. ‡ Predmeti u kojima se primjenjuje izberiva mjesna nadle nost. prema mjestu gdje se nalazi zastupni tvo stranog lica u BiH. nadle an je i sud na ijem podru ju je teta u injena. prema mjestu u kome se nalazi poslovna jedinica pravnog lica. privredni sporovi. me utim. a kod druge vrste sporova u interesu ostvarivanja sudske funkcije i u interesu obje stranke. bara ni. Pravila o izberivoj mjesnoj nadle nosti se primjenjuju i za sljede i sporove: radi za tite prava na osnovu garancije proizvo a a. radni sporovi. sporovi za zakonsko izdr avanje i sporovi zbog smetanja posjeda. mjeni ni sporovi. . pojavljuju se kao: sporovi za naknadu tete-pored suda op e mjesne nadle nosti. pa i kod suda na ijem podru ju tu ilac ima prebivali te odnosno boravi te. sporovi iz nasljednopravnih odnosa. ne samo kod suda op e mjesne nadle nosti. nego i suda na ijem je podru ju teta u injena. paternitetski i maternitetski sporovi.

‡ Kao to smo kazali. naj e e zbog veze koja postoji izme u tog suda i predmeta spora. mjesno je nadle an sud na ijem se podru ju provodi izvr enje. Kod sorova sa vojnim jedinicama. pravilo forum rei sitae sa podru ja procesnog prava. neki drugi stvarno nadle ni sud. ‡ U sporovima koji imaju obligacionopravni karakter o nekretninama. ‡ Dakle. isklju iva nadle nost u sporovima o nekretninama odnosi se samo na one sporove koji imaju stvarnopravni karakter. ne postoji isklju iva nadle nost. Kod sporova u izvr nom i ste ajnom postupku.‡ Pravilima o isklju ivoj ili ekskluzivnoj mjesnoj nadle nosti isklju uje se op a mjesna nadle nost i odre uje. isklju ivo je nadle an sud na ijem podru ju se vodi upisnik u koji je vazduhoplov. ‡ Predmeti u kojima je predvi ena isklju iva mjesna nadle nost odre eni su izri ito zakonom. odnosno ste ajni postupak. ‡ Kad su u pitanju vazduhoplovi i brodovi. isklju ivo je nadle an mjesni sud na ijem podru ju se nalazi sjedi te vojne jedinice. umjesto jednog suda. odnosno brod upisan. isklju ivo je nadle an sud na ijem se podru ju nalazi nepokretnost. a u sporovima koji se ti u smetanja posjeda na nekretninama. odgovara pravilu lex rei sitae sa podru ja materijalnog prava. .

npr. ‡ Primjer pomo ne mjesne nadle nosti imamo kod suparni ara. ako u stranoj dr avi dr avljanin BiH mo e biti tu en pred sudom koji nema mjesnu nadle nost po propisima u BiH. kod utvr ivanja o instva i materinstva sa elementom inostranosti i u sporovima protiv lica koja nemaju op u mjesnu nadle nost u jednom od entiteta u BiH. onda e ista nadle nost va iti i za su enje dr avljaninu te strane dr ave pred sudom u BiH. ‡ Odre ivanje mjesne nadle nosti od strane vi eg suda ispoljava se u dva vida: 1. npr.‡ Odredbama o pomo noj ili supsidijarnoj mjesnoj nadle nosti daje se odgovor na situacije koje se ne mogu podvesti pod odredbe op e i posebne mjesne nadle nosti. . a za njih ne postoji mjesna nadle nost istog suda. Odre ivanje mjesne nadle nosti kada se na osnovu zakona ona ne mo e utvrditi ili ordinacija. Preno enje mjesne nadle nosti sa jednog suda na drugi ili delegacija i 2. tada je mjesno nadle an onaj sud koji je nadle an za bilo koga od tu enih. ‡ Uzajamna nadle nost za tu be protiv stranih dr avljana je izraz principa uzajamnosti. retorzione mjere. a jednim dijelom ima i zna aj tzv. ako je jednom tu bom tu eno vi e lica. zatim ovu vrstu nadle nosti imamo i kod: bra nih sporova sa elementom inostranosti.

‡ Do ordinacije dolazi kada se po odredbama zakona o parni nom postupku o mjesnoj nadle nosti ne mo e utvrditi koji je sud mjesno nadle an. kod ostvarenja na ela sudske nepristrasnosti. nego suda koji je po zakonu mjesno nadle an. ‡ Svrsishodnu ili cjelishodnu delegaciju imamo iz razloga cjelishodnosti. npr. odrede koji e stvarno nadle ni sud biti mjesno nadle an. . Nu na delegacija i 2. da na prijedlog stranaka. a postoji jurisdikcija sudova. ‡ Nu nu delegaciju imamo npr.Delegacija i ordinacija ‡ Razlikujemo dvije vrste delegacije: 1. U takvoj situaciji su vrhovni sudovi entiteta u BiH ovla teni. koja mo e dovesti do izuze a sudije. spor bi bilo lak e raspraviti i o njemu odluku donijeti od strane drugog stvarno nadle nog suda. Svrsishodna ili cjelishodna delegacija. to zna i da do ove delegacije dolazi iz nu nosti.

u sporovima zbog smetanja posjeda na nekretninama i drugim vrstama sporova u kojima je predvi ena isklju iva mjesna nadle nost. i to u onim predmetima u kojima nije odre ena isklju iva mjesna nadle nost. sud nepravilno odlu io da je mjesno nadle an. mora biti sa injen u pismenoj formi i zaklju uje se prije parnice. Tu ilac je tada du an da ugovor o mjesnoj nadle nosti prilo i uz tu bu. kao to je to kod stvarne nadle nosti. I mjesna nadle nost je procesna pretpostavka i na nju sud pazi po slu benoj du nosti.Ugovor o mjesnoj nadle nosti i mjesna nadle nost kao procesna pretpostavka ‡ ‡ Od svih nadle nosti. Prema tome. a stranka se upravo zbog toga ali. a ako ono nije odr ano. onda najkasnije do upu tanja tu enog u raspravljanje o glavnoj stvari na prvom ro i tu za glavnu raspravu. ali ne u toku cijelog postupka. stranke svojom voljom mogu uticati samo na mjesnu nadle nost. Prorogacioni ugovor o mjesnoj nadle nosti. sud se mo e oglasiti nenadle nim najkasnije na pripremnom ro i tu. Kod mjesne nadle nosti. Povreda odredaba o mjesnoj nadle nosti predstavlja apsolutno bitnu povredu postupka. ugovaranje mjesne nadle nosti nije dopu teno npr. u sporovima o stvarnim pravima na nekretninama. ‡ . da li za sporove koji e nastati ili za spor koji je nastao. samo ako je povodom prigovora stranke koji je unesen u presudu.

Nadle nost po atrakciji ili privla enju
‡ Nadle nost po atrakciji ili privla enju postoji kada se nadle nost odre enog suda zasniva na injenici da se pred tim sudom ve vodi postupak u odre enom predmetu, koji se nalazi u odre enoj vezi sa postupkom koji se treba pokrenuti. ‡ Kako zasnivanje nadle nosti po privla enju vodi promjeni nadle nosti, to ovisno od toga da li se tim privla enjem mijenja samo mjesna nadle nost, ili mjesna i stvarna u isto vrijeme, razlikujemo nepotpunu i potpunu atrakciju. ‡ Kod nepotpune atrakcije mijenja se samo mjesna nadle nost, npr. sporovi koji nastaju tokom ostavinskog postupka i u toku izvr nog i ste ajnog postupka. Tako, ako tokom ostavinskog postupka do e do spora iz nasljednopravnih odnosa, kao i u sporovima o potra ivanju povjerioca prema ostaviocu, nadle an je, pored suda op e mjesne nadle nosti i sud na ijem podru ju se nalazi sud koji provodi ostavinski postipa, a isto je i ako do e do spora u izvr nom i ste ajnom postupku.

‡ Kod potpune atrakcije mijenja se i stvarna i mjesna nadle nost, npr. u sporovima kod zakonskog izdr avanja i sporu po tu bi glavnog umje a a. Tako, kod zakonskog izdr avanja, ako se vodi zajedno sa bra nim i paternitetskim sporovima dolazi do privla enja nadle nosti, ili u sporu koji pokre e glavni intervenijent, tu ba se pokre e kod onog suda pred kojim te e parnica izme u stranaka protiv kojih je upravljen zahtjev glavnog intervenijenta.

Sukob nadle nosti
‡ Sukob nadle nosti je situacija u kojoj izme u vi e organa dolazi do razli itog shvatanja o tome ko je nadle an da postupa u konkretnoj pravnoj stvari. ‡ Razlikuje se pozitivan i negativan sukob nadle nosti. ‡ Pozitivan-postoji kada dva ili vi e organa smatra du su nadle ni da postupaju u konkretnoj stvari. ‡ Negativan-postoji kada dva ili vi e organa smatra da nisu nadle ni. ‡ Ako do sukoba nadle nosti do e izme u sudova i drugih organa, tada je u pitanju sukob o apsolutnoj nadle nosti ili jurisdikciji, a ako do sukoba dolazi izme u sudova u okviru jedinstvenog sudskog sistema, tada je u pitanju sukob o relativnoj nadle nosti. ‡ Sukob o apsolutnoj nadle nosti ili jurisdikciji mo e biti pozitivan i negativan, a za njegovo rje avanje je nadle an ustavni sud.

‡ Sukob o relativnoj nadle nosti mo e biti samo negativan, jer pravila o litispedenciji-zna i da se istovremeno u istom predmetu ne mogu voditi dvije parnice, onemogu ava pozitivan sukob nadle nosti. ‡ Ina e, do sukoba o relativnoj nadle nosti dolazi e e nego do sukoba o apsolutnoj nadle nosti, tako da kod relativne nadle nosti, o sukobu odlu uje neposredno vi i sud u odnosu na sudove izme u kojih je do lo do sukoba. Zbog ovog pravila, rje enje je da, ako do sukoba nadle nosti do e izme u vrhovnog suda i op inskog odnosno kantonalnog-okru nog suda, sukob nadle nosti rje ava vrhovni sud entiteta u BiH na op oj sjednici. ‡ Kada je u pitanju rje avanje sukoba nadle nosti, sud kome je predmet ustupljen kao nadle nom, nastavi e postupak kao da je kod njega bio i pokrenut. ‡ Slu ajevi u kojima nije mogu e pokrenuti sukob o nadle nosti su: 1. Kad je povodom albe protiv odluke prvostepenog suda kojom se ovaj proglasio nenadle nim, odluku donio drugostepeni sud, ali je drugostepeni sud koji je odluku donio nadle an za rje avanje sukoba nadle nosti izme u tih sudova i 2. Odluka drugostepenog suda o stvarnoj nadle nosti prvostepenog, vezuje svaki sud kome se kasnije isti predmet ustupi, pod uslovom da je drugostepeni sud nadle an za rje avanje sukoba izme u tih sudova.

Stranke u parnici
‡ Stranke su pored suda najva niji subjekti parni nog postupka. ‡ Parnica kao procesnopravni odnos je izgra ena na principu dviju stranaka, a to su tu ilac i tu eni sa suprotnim interesima. ‡ Mno ina lica u parnici u ulozi tu ioca i tu enog ne naru ava dvostrana ki karakter parnice. ‡ Me utim, ako u toku parnice do e do sjedinjavanja obje strana ke uloge, tu ioca i tu enog u istom licu, to ima za posljedicu ga enje parnice, npr. usljed univerzalne sukcesije, tu ilac postaje nasljednik tu enog. ‡ Prema tome, parnica ne mo e nastati ako ne postoje obje stranke kao subjekti procesnih prava i obaveza ili su obje stranke nepoznate. ‡ Procesnopravna teorija razlikuje pojam stranke u materijalnopravnom i procesnopravnom smislu.

a ne materijalnopravni polo aj stranke u parnici. nije stranka u materijalnopravnom smislu javni tu ilac ili organ starateljstva. svojstvo stranke imaju subjekti spornog materijalnopravnog odnosa povodom koga je do lo do parnice. kad u svoje ime di e tu bu za poni tenje braka. jer je bitan samo procesnopravni. ipak to nije bitno za sticanje svojstva stranke u parnici. stranka u parni nom postupku se odre uje u procesnopravnom smislu. . ‡ Zbog navedenog.‡ Prema materijalnopravnom odre enju. pa zbog toga npr. Unato tome to je u ivotu pravilo da se u ulozi tu ioca i tu enog pojavljuju titulari spornog materijalnopravnog odnosa povodom koga dolazi do parnice. kao isto procesnopravna kategorija. a ne s obzirom na materijalnopravni odnos u kome se ta lica nalaze prema predmetu spora povodom koga je parnica pokrenuta. tako da se svojstvo stranke sti e prema polo aju koje odre eno lice zauzima u parnici-kao procesnopravnom odnosu.

iako se strana ka sposobnost izvodi iz pravne sposobnosti. in abstracto. odnosno mogu u svakoj parnici biti tu ilac i tu eni. ‡ ‡ . Me utim. Ove tvorevine bez pravnog personaliteta mogu imati strana ku sposobnost po dva osnova: 1. ona je ipak od pravne sposobnosti ira. Pravna sposobnost daje odgovor na pitanje ko mo e biti nosilac prava i obaveza. jer se njome odre uje ko mo e biti nosilac prava i obaveza u parnici. zbog ega se strana ka sposobnost naziva jo i procesnopravnom sposobno u. ona se sa njom ne podudara. Prema tome. Kad im se strana ka sposobnost priznaje posebnim propisom i 2. strana ka sposobnost daje odgovor na pitanje ko mo e biti tu ilac i tu eni u parnici. Kad im sud priznaje strana ku sposobnost. pravna i strana ka sposobnost odre uju ko mo e biti titular prava i obaveza. zato ova lica imaju i strana ku sposobnost. Za to? Zato to strana ku sposobnost mogu imati i dru tvene tvorevine kojima pravni poredak ne priznaje svojstvo pravnog lica. Drugim ruje ima.Strana ka sposobnost ‡ ‡ ‡ Iako se strana ka sposobnost izvodi iz pravne. Kako pravnu sposobnost imaju fizi ka i pravna lica.

Me utim. Da raspola u sredstvima na kojima se mo e sprovesti izvr enje. jer se finansiraju iz bud eta politi koteritorijalnih zajednica. Sud na postojanje strana ke sposobnosti pazi ex officio u toku cijelog postupka. a to zna i i pravne i 2. . npr. Zbog svega navedenog. Da ta udru enja udovoljavaju bitnim uslovima za sticanje strana ke sposobnosti. presuda koja bi bila donesena u parnici u kojoj nedostaju same stranke. svako ko je pravno sposoban ima istovremeno i strana ku sposobnost. Kako strana ka sposobnost ima zna aj procesne pretpostavke. taj ne mo e ni biti stranka u postupku. Kako rekosmo. Strana ka sposobnost je.‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Sud udru enjima koja nemaju pravni subjektivitet to svojstvo mo e priznati samo in concreto za odre enu parnicu. kao i na ostale procesne pretpostavke. ima u isto vrijeme i strana ku sposobnost. esencijalni elemenat pravne sposobnosti je vlastita imovina. Prema tome. Dakle. i to pod dva uslova: 1. presuda koja je donesena u parnici sa nedostatkom strana ke sposobnosti bila bi egzistentna. pa je zbog toga ne bi trebalo ni pobijati. prestavljala bi jedno pravno ni ta. procesnopravni pojam. sud mo e priznati svojstvo stranke. me utim. ali se iz razloga ni tavosti mo e pobijati. svako ko je pravno sposoban. to zna i da onaj ko nema strana ku sposobnost. ku nom savjetu. isto kao i sam pojam stranke. ulici i sl. mjesnoj zajednici. a taj elemenat nedostaje svim dr avnim organima.

Zbog toga. onaj ko je sposoban da se obavezuje ugovorom. npr. svim licima kojima materijalno pravo priznaje potpunu poslovnu sposobnost. norme procesnog prava priznaju i parni nu poslovnu sposobnost. pa se zato jo naziva i procesnom poslovnom sposobno u. strana kom sposobno u se odre uje ko mo e biti tu ilac i tu eni u postupku. parni na sposobnost odgovara poslovnoj sposobnosti gra anskog prava. parni na sposobnost pretpostavlja postojanje strana ke sposobnosti. ‡ . Me utim. sposoban je i da u parnicu samostalno preduzima procesne radnje ili da svojom voljom to prenosi na punomo nike. mogu biti stranke. a parni nom sposobno u se odre uje ko mo e tu bom pokrenuti parnicu. parni na sposobnost je ipak u a od strana ke. Svako fizi ko i pravno lice i dru tvene tvorevine kojima se priznaje svojstvo stranke u parnici. jer je ne posjeduju svi oni subjekti koji imaju strana ku sposobnost. Me utim. Zato. ali zato posjedovanje strana ke sposobnosti ne zna i istovremeno i postojanje parni ne sposobnosti.Parni na sposobnost ‡ ‡ ‡ Rekosmo.

a parni na sposobnost dr avljanina RS u postupku pred sudovima Federacije. a punoljetna lica kojima je djelimi no ograni ena poslovna sposobnost. .‡ U ovom kontekstu. ili e se dr ati domovinskog prava kao mjerodavnog za odre ivanje parni ne sposobnosti. procjenjuje se po zakonu RS-e. ima mogu nost da bira da li e koristiti prednosti koje mu daje doma e pravo. odnosno da parnicu vodi kao parni no sposobno lice. smatra se da su ona poslovno sposobna preko svojih organa. ‡ Parni na sposobnost je pojam procesnog prava i ima zna aj procesne pretpostavke. paravilo je da maloljetnik koji nije stekao potpunu poslovnu sposobnost. parni no je sposoban u grnicama u kojima mu se priznaje poslovna sposobnost. ‡ Kad su u pitanju pravna lica. ‡ Stranac koji nije parni no sposoban prema zakonu dr ave iji je dr avljanin. parni no su sposobna u granicama svoje poslovne sposobnosti. te na nju sud pazi u toku cijelog postupka ex officio. ali je sposoban po zakonu entiteta u BiH pred ijim se sudom sprovodi postupak. ‡ Parni na sposobnost dr avljanina FBiH se procjenjuje po zakonu Federacije.

a nedostatak ne otkloni. parni na sposobnost mo e se ste i ili izgubiti u toku trajanja same parnice. tu bu je podiglo lice koje je u momentu podizanja tu be bilo maloljetno. a ponavljanjem postupka ak i nakon proteka objektivnog roka od pet godina. ali je u toku trajanja parnice steklo punoljetnost. Npr. a parnica se nastavlja tako to u ime parni no nesposobne stranke radnje preduzima njen zakonski zastupnik. ‡ Nedostatak parni ne sposobnosti ima dejstvo apsolutno bitne povrede parni nog postupka. pa ukoloko sud donese presudu.‡ Stupanjem u parnicu zakonskog zastupnika otklanja se nedostatak parni ne sposobnosti. s tim da punova nost do tada preduzetih radnji od strane parni no nesposobne stranke. ‡ Isto tako. . pa radnje koje je takva stranka preduzela prije sticanja parni ne sposobnosti postaju punova ne ako ih stranka odobri. ovisi od zakonskog zastupnika da li e ih prihvatiti ili ne. takva presuda i kada stekne svojstvo pravomo nosti mo e se pobijati svim vanrednim pravnim lijekovima.

zbog ega se u na em pravu i ne postavlja problem postulacione sposobnosti. one moraju uzeti punomo nika. bez posredovanja punomo nika. te se takav punomo nik. pa svako parni no sposobno lice mo e neposredno pokretati parnicu i preduzimati sve radnje sa procesnopravnim posljedicama. naziva nu ni punomo nik. iako ga stranke odre uju same i svojom voljom. ‡ U na em pravu. ‡ Postupaciona sposobnost parni no sposobnoj stranci mo e biti oduzeta. nego mora uzeti punomo nika. te tada stranka ne mo e neposredno preduzimati radnje sa procesnopravnim dejstvom.Postulaciona sposobnost ‡ Postulaciona sposobnost je sposobnost parni no sposobne stranke da u parnici sama. preduzima radnje u parnici i tim radnjama proizvodi procesnopravne posljedice. ustanova nu nog punomo nika je napu tena. . ‡ U pravnim sistemima u kojima je strankama oduzeta postulaciona sposobnost.

ona ipak ima zna aja i na podru ju procesnog prava. Kako stvarna legitimacija nije procesna pretpostavka. Zbog toga. Iako je stvarna legitimacija kategorija materijalnog prava. pa zato ni zasnivanje svojstva tu ioca i tu enog u parnici. to od nje ne zavisi pokretanje parnice. Prigovor stvarne legitimacije redovno isti e tu eni. ve se njome odre uje sadr aj zahtjeva. Prigovor stvarne legitimacije ima karakter materijalnopravnog prigovora koji ima za cilj da se tu ilac odbije sa tu benim zahtjevom kao neosnovanim. ‡ ‡ ‡ . raspravljanje. za osnivanje parnice kao procesnopravnog odnosa. Zato treba kazati: Nepostojanje stvarne legitimacije ne spre ava odlu ivanje o tu benom zahtjevu. treba znati razlikovati stvarnu legitimaciju (legitimatio ad causam).Stvarna legitimacija ± legitimatio ad causam ‡ ‡ ‡ Od strana ke i parni ne sposobnosti. nita za raspravljanje i odlu ivanje o tu benom zahtjevu. a ni odlu ivanje. zbog ega stvarna legitimacija nije uslov za dopu tenost tu be. zbog ega se vrlo esto u ulozi tu ioca ili tu enog pojavljuju lica koja nisu stvarno legitimisana. irelevantno je postojanje materijalnopravnog odnosa povodom koga je do lo do parnice. nije u zavisnosti od postojanja stvarne legitimacije.

Zato. ve od njenog postojanja zavisi samo osnovanost tu benog zahtjeva koji je istaknut u tu bi. procesna legitimacija ili ovla tenje za vo enje konkretnog spora. pripada na prvom mjestu subjektima spornog materijalnopravnog odnosa povodom koga je i do lo do parnice. treba kazati: Ukoliko ne postoji pravo na vo enje spora. na to sud pazi ex officio. Kao to rekosmo. sud e presudom odbiti tu beni zahtjev kao neosnovan. sud e rje enjem tu bu odbaciti kao nedopu tenu.Procesna legitimacija ± legitimatio ad processum ‡ U pravilu. javni tu ilac. ‡ ‡ ‡ ‡ . jer pravo na vo enja spora ima karakter procesne pretpostavke. Uva avaju i sve re eno. Me utim. putem zakona. na tre a lica. npr. ovla tena su da ustaju tu bom za poni tenje braka. imamo veliki broj slu ajeva u kojima je pravo na vo enje spora preneseno. organ starateljstva i sva tre a lica koja su pravno zainteresirana. imaju stvarnu legitimaciju. prema materijalnom pravu. a ukoliko postoji nedostatak koji se ti e stvarne legitimacije. postojanje stvarne legitimacije nije uslov za dopu tenost tu be. To su ona lica koja. ovla tenje za vo enje konkretnog spora treba strogo razlikovati od stvarne legitimacije.

‡ Osnov za sukcesiju u parnici mo e biti zakon ili volja stranaka. jer sve posljedice podno enja tu be i litispedencije proizvode dejstvo i prema novom tu itelju ili tu enom koji su stupili u parnicu. Stupanjem uz postoje eg tu itelja ili tu enog novih lica. ‡ Do zakonske sukcesije dolazi usljed smrti stranke u toku parnice. ‡ Treba znati da promjena stranaka nema uticaja na identitet parnice. .Procesnopravna sukcesija ili promjena stranaka u parnici ‡ Svojstvo tu ioca i tu enog sti e se obi no podno enjem tu be. ako je u pitanju fizi ko lice. Promjenom li nosti stranaka ili procesnopravnom sukcesijom i 2. i to na dva na ina: 1. Samo ovaj prvi na in dovodi do promjene stranaka u parnici. dok drugi oblik dovodi do zasnivanja suparni arstva. s tim da u osnovi zakonske sukcesije le i razlog nu nosti. ali se mo e ste i i u toku trajanja parnice. dok je u osnovi voljne sukcesije le i razlog svsishodnosti. ali i kada je stranka pravno lice kad prestane postojati.

‡ Do sukcesije voljom stranaka mo e do i u parnici usljed materijalne singularne sukcesije ili neovisno od nje. a razlog le i u svrsishodnosti. . ‡ Singularna materijalnopravna sukcesija u parnici postoji kada u toku parnice do e do otu enja stvari ili prava povodom koga te e parnica. mogu e je parnicu nastaviti uz kori tenje svih dotada njih rezultata parnice. ima stvarnu legitimaciju. odnosno ovdje kori tenjem ustanove preina enja tu be. ali nema pravo na vo enje spora (procesnu legitimaciju). a ni stupiti na mjesto tu ioca u ve postoje u. bez pristanka obje stranke. pa zbog toga ne mo e ni pokrenuti novu parnicu. Procesnom sukcesijom. kao materijalnopravni ovla tenik. ‡ Sukcesor.

du an je da svoj tu beni zahtjev-prijedlog prilagodi novonastaloj situaciji. a ne cedentu. . s tim da ovu posljedicu tu ilac mo e izbje i i povra ajem otu enog spornog prava. vrijedi pravilo: Ako je tu ilac otu io sporno pravo. ‡ Prema teoriji relevancije koja je vladaju a danas. sukcesor stupa u parnicu umjesto svog prethodnika i onda dolazi i do procesnopravne sukcesije. a ne u trenutku gra anskopravnog prenosa prava. tu ilac koji je cedirao tra binu.‡ Sa pristankom obje stranke. kao posljedice materijalnopravne sukcesije. npr. ‡ Prema teoriji irelevancije. zbog nedostatka stvarne legitimacije. ne treba promjeniti tu beni zahtjev u smislu da je tu eni du an obavezu izvr iti cesionaru. singularna materijalnopravna sukcesija nema nikakvog uticaja na parnicu. tako to e tra iti da tu eni obavezu na inidbu ispuni prema materijalnopravnom sukcesoru. ukoliko ne eli da rizikuje da ga sud odboje sa tu benim zahtjevom. to zna i da u tom slu aju do procesnopravne sukcesije dolazi u trenutku sukcesorne izjave da se parnica preuzima.

on mora imati ovla tenje za zastupanje. a to su maloljetnici i punoljetna lica kojima je oduzeta poslovna sposobnost. Kod zakonskog zastupnika. ‡ Osnovna podjela je na zakonsko i ugovorno zastupanje. ugovorni zastupnik i zastupnik pravnih lica. .Zastupanje u parnici ‡ Zastupanje kao procesna ustanova ima na podru ju procesnog prava isti sadr aj kao i na podru ju materijalnog prava. ‡ Zastupnik ostaje potpuno izvan dejstva svojih vlastitih radnji. koji se jo e e naziva punomo nikom. a kod ugovornog zastupanja. a da bi to zastupnik mogao initi. razlikujemo vi e vrsta zastupnika: zakonski zastupnik. ‡ Zakonski zastupnik zastupa poslovno nesposobna lica. jer one neposredno proizvode dejstvo za zastupanu stranku. ovla tenje zastupnika ne proizilazi iz volje zastupanog. nego iz zakona. volja zastupane stranke je osnov ovla tenja zastupnika. ‡ S obzirom na osnov za zastupanje.

odre eno je. Samo izuzetno. sud je ovla ten da postavi privremenog zastupnika. Sud mo e postaviti privremenog zastupnika za konkretnu parnicu samo u sljede im situacijama: 1. Ukoliko bi postupak oko postavljanja redovnog zakonskog zastupnika trajao dugo i 2. zakonom.‡ Sud u toku cijelog potupka ex officio pazi da li parni no nesposobnu stranku zastupa zakonski zastupnik. Ukoliko zakonski zastupnik nije u mogu nosti zbog svoje nestru nosti da uspje no titi prava i interese zastupanog. Kad se pojavi ovakva situacija. jer zakonski zastupnik ne mora da li no vodi parnicu. da li lice koje se pojavljuje kao zakonski zastupnik ima ovla tenje i da li se kre e u okviru ovla tenja koja mu pripadaju na osnovu zakona. ‡ Ko su zakonski zastupnici. ‡ Sud isto tako pazi da li zakonski zastupnik savjesno vr i svoja ovla tenja u parnici. u pravilu. Ako bi zbog toga za jednu ili obje stranke mogle nastati tetne posljedice. to je razlog apsolutne ni tavosti donesene presude. O postavljanju privremenog zastupnika sud odmah obavje tava organ starateljstva. sud je ovla ten da u konkretnoj parnici postavi privremenog zastupnika. ali samo tu enom. sud e mu tada savjetovati da uzme punomo nika. ‡ Nedostaci u zakonskom zastupanju imaju karakter procesne povrede. s tim da i ovaj zastupnik ima ovla tenja zakonskog zastupnika. .

ipak mnogi pravni sistemi u svijetu ne priznaju parni no sposobnim strankama postulacionu sposobnost pred svim sudovima. ‡ Punomo nik mo e biti svako poslovno sposobno lice. nego ta lica moraju uzeti stru nog punomo nika za zastupanje. tako da punomo nika mo e.Punomo nik ‡ Zastupnika koji u parnici zastupa parni no sposobnu stranku nazivamo punomo nikom. Me utim. . svako parni no sposobno lice ima pravo da neposredno ostvaruje pravnu za titu. posjedovanje stru ne pravne kvalifikacije nije uslov za vr enje funkcije punomo nika. ‡ U na em pravu. punomo nik je ne samo voljni. zapamtite. ‡ Kod nas. ‡ Iako je ustanova nu nog punomo nika napu tena u na em pravu. nego i dobrovoljni zastupnik parni no sposobnih stranaka. ali je zato njeno posjedovanje ve a garancija za uspje no vr enje zastupanja. ali i ne mora imati.

‡ Kod nas se u ulozi punomo nika naj e e pojavljuju advokati. ali ona proizvodi svoje posljedice samo u konkretnoj parnici. ‡ Treba znati da neposredno ovla tenje na zastupanje ne proizilazi iz osnovnog posla. ‡ Zbog navedenog shvatanja. uz naknadu po advokatskoj tarifi. U nekim procesnim sistemima je mogu e ugovoriti nagradu punomo niku srazmjerno od uspjeha koji izdejstvuje u parnici (pactum de quota litis). s tim da to nije njihova privilegija po pravu. s tim da ovo nije mogu e u na em pravnom sistemu. a po drugom je procesnopravni institut. zbog ega je ona uslov za dopu tenost preduzetih radnji u parnici od strane punomo nika. parni na punomo se nakon pokretanja parnice vi e ne mo e pobijati zbog svojih nedostataka.‡ Logi no. s tim da se ovo drugo shvatanje i prihvata. s tim da je po jednom shvatanju parni na punomo materijalnopravna izjava volje. ‡ Parni na punomo ima karakter procesne pretpostavke. nego iz punomo i. nego po stru nosti. ‡ Ovla tenja punomo nika proizilaze iz punomo i koju izdaje zastupana stranka. ako je ustanova punomo nika u slu bi pru anja pravne pomo i. ‡ Punomo stvo se mo e obavljati bez naknade ili uz naknadu. npr. . onda tim zahtjevima mo e uspje no udovoljiti samo lice koje ima stru ne pravne kvalifikacije.

za iji rad odgovara njegov principal. ‡ Punomo nik koji nije advokat. mo e rje enjem odrediti da se podnese ovjerena punomo . ili specijalna-samo za pojedine radnje. ‡ Postulaciona sposobnost daje mogu nost stranci koja ima punomo nika da i sama u parnici preduzima radnje. osim dispozitivnih. jer punomo mo e biti generalna-za sve radnje. mo e na osnovu parni ne punomo i preduzimati sve radnje. Pred sudom prvog stepena.‡ Ovla tenja iz osnovnog ugovora mogu biti u a nego na osnovu punomo i. razlikujemo parni nu punomo za obim radnji koji zavisi da li je punomo nik advokat ili neko drugo lice. kao i punomo za preduzimanje odre enih radnji u parnici. ‡ Ovisno od toga za koji obim parni nih radnji se ovla uje punomo nik. s tim da i sud mo e pozvati stranku koja ima punomo nika da se li no izjasni o injenicama koje treba utvrditi u parnici. advokata ex lege mo e zamjeniti njegov pripravnik. . pored punomo nika. a ako sud posumnja u istinitost pismene punomo i. ‡ Punomo mora biti izdata u pismenoj formi ili usmeno na zapisnik kod suda.

bilo opozivom ili otkazom. prestanak pravnog lica ima za posljedicu prestanak punomo i koju je ono izdalo. ali ne uvijek i smr u stranke. ‡ Parni na punomo se daje za vo enje parnice i prestaje okon anjem parnice. ‡ Punomo prestaje i smr u punomo nika. ‡ Ukoliko lice nije imalo ovla tenje za zastupanje. jer ako je punomo nik dobio parni nu punomo . onda smrt stranke nema neposredno za posljedicu prestanak punomo i. s tim da punomo mo e prestati i prije okon anja parnice. zbog ega sud ex officio pazi da li lica koja se pojavljuju u ulozi punomo nika mogu biti punomo nici i da li se kre u u okviru ovla tenja iz punomo i. s tim da stranka mo e punomo u svako vrijeme opozvati. zbog ega se odluka mo e pobijati redovnim i vanrednim pravnim lijekovima.‡ Od parni ne punomo i kao procesne pretpostavke zavisi dopu tenost podno enja tu be i dopu tenost preduzimanja radnji u parni nom postupku. . to predstavlja apsolutno bitnu povredu postupka. ‡ Ali.

koja se izvodi iz poslovne sposobnosti. nego volju pravnog lica. To je razlog zbog ega zastupnike pravnog lica razlikujemo od zakonskih zastupnika koji zastupaju parni no nesposobna lica. Kod nas. ‡ Zastupnik pravnog lica mo e preduzimati. pravna lica ne ispoljavaju svoju volju. Naime. . ‡ Vr e i te radnje.‡ Kao to znamo. pravna lica kao subjekti prava imaju pored strana ke sposobnosti i parni nu sposobnost. zastupnik preko koga pravno lice manifestuje svoju volju. u pravilu. s tim da pravna lica svoju parni nu sposobnost vr e preko svojih organa. u ulozi punomo nika pravnog lica se naj e e pojavljuju diplomirani pravnici ili pravnici po bolonjskom prcesu koji su zavr ili 4 godine fakulteta. treba strogo razlikovati zastupnika pravnog lica od punomo nika pravnog lica. mo e in concreto. ‡ Me utim. prenijeti svoja ovla tenja na drugo lice i to lice se pojavljuje u parnici kao punomo nik. jer svoja ovla tenja crpi iz punomo i koje mu je izdao zastupnik. sve radnje u parnici u ime i za ra un pravnog lica.

‡ Kao zakonski intervenijent pojavljuje se javni tu ilac. ‡ Me utim.U e e tre ih lica u parnici ‡ Kao to znamo. . a razlikujemo: obi nu intervenciju i zakonsku intervenciju u u em smislu. parnica je izgra ena na principu dvije stranke. ‡ U ulozi obi nog intervenijenta mo e se pojaviti svako lice iji je sopstveni pravni interes anga ovan u parnici. i izme u samih stranaka. koji kao dr avni organ titi op i interes i ombdusmen u cilju za tite zajam enih prava i sloboda. a posredstvom suda. ‡ Za pojam tre ih lica odlu uju e je da ona u estvuje u tu oj parnici koja je ve nastala kao procesnopravni odnos izme u svake stranke i suda. pa i presuda svojom pravomo no u obavezuje samo stranke. ishod parnice esto nije bez dejstva na pravnu situaciju u kojoj se tre a lica van parnice nalaze prema jednoj od stranaka ili kad tangira ak i ire interese. Ovo se u e e u tu oj parnici naziva jo i procesnom intervencijom.

vansudskim obavje tavanjem ili informacijom od nekog lica. pa ta lica stupanjem u parnicu dobijaju procesnopravni polo aj umje a a. a to su: 1. jer on ne tra i pravnu za titu za sebe. nego poma e stranci na ijoj strani se mije a da uspije u parnici. ‡ Potencijalni umje a mo e saznati za parnicu na tri na ina: sudskim obavje tavanjem. ‡ Umje a je pomaga stranke. kako bi onda i on ostario svoj pravoza titni cilj. Da postoji pravni interes za mije anje u parnicu. ‡ Dvije su osnovne pretpostavke neophodne za u e e umje a a.Sporedno mije anje u parnicu ili interventio accessoria ‡ Procesna intervencija je ustanova koja omogu ava svakom tre em licu da u estvuje u tu oj parnici i u svom vlastitom interesu poma e stranci na ijoj se strani mije a. Da parnica postoji (lis pedens) i 2. .

jer je tu a parnica za tre a lica: res inter alios acta.‡ Umje a mo e stupiti u parnicu sve od njenog nastanka pa do pravomo nog okon anja. ‡ Na postojanje pravnog interesa za intervenciju. Kada odluka koja se donosi u parnici ima svoje dejstvo pravomo nosti. ukoliko izgubi parnicu. ‡ Pravni interes postoji: 1. sud pazi ex officio. . ‡ Postojanje pravnog interesa je intervencijski razlog za stupanje u tu u parnicu u svojstvu umje a a. ra a regresni zahtjev prema umje a u. s tim da zakon dopu ta umje a u da stupa u parnicu i nakon podno enja vanrednog pravnog lijeka. to se pro iruje i na umje a a i 2. U pravnim situacijama kada se za stranku.

Umje a ne mo e preduzimati dispozitivne radnje. te zbog toga mo e poduzimati sva napadna i odbrambena sredstva. te su njegova ovla tenja stoga znatno ograni ena. Isto tako. ali mo e kao svjedok. . ne mo e biti saslu an kao stranka.Polo aj obi nog umje a a i intervencijsko dejstvo presude ‡ Umje a je posebna vrsta u esnika u postupku. jer nije ni stranka. pa mora primiti parnicu u stanju u kakvom se nalazi kada se umije a. sve do njenog okon anja. umje a nema polo aj stranke. te su zato njegove radnje poduzete u svoje ime. jer poma u i stranci da uspije u parnici. pa umije a poma e i sebi u pravnoj situaciji u kojoj se ve nalazi prema stranci. ‡ Razlozi mije anja su intervencijski. npr. odricanje ili priznanje tu benog zahtjeva. ali sa posljedicama za stranku na ijoj strani se mije a. ‡ Zna i. ‡ Obi ni umje a mo e istupiti iz parnice u koju se umije ao. povla enje ili preina enje tu be. a ni njen zastupnik. sklapanje sudskog poravnanja i sl.

‡ Pored toga to umje a poma e stranci. on je istovremeno i kontroli e. npr. . ni pravnom. Kao to ve znamo. dok se intervencijsko dejstvo prote e i na obrazlo enje. ni pravnog osnova donesene presude.‡ Svojim aktivnim dr anjem obi ni umje a mo e da otkloni negativne posljedice pasivnog dr anja stranke na ijoj se strani mije a. pravomo nost obuhvata samo dispozitiv kojim se odlu uje o tu benom zahtjevu. ili da ulo i albu koju je stranka propustila da ulo i i sl. Ovim prigovorom umje a mo e otkloniti intervencijsko dejstvo donesene presude. iz ega se vidi da je intervencijsko dejstvo presude ire i stro ije od pravomo nosti. ve proizvodi intervencijsko dejstvo koje se sastoji u tome to umje a ne mo e u drugoj parnici osporavati pravilnost donesene presude ni u jednom elementu. pa se zato umje a mo e suprostaviti stranci prigovorom nesavjesnog vo enja parnice u parnici koju stranka pokrene u ostvarivanju svog regresnog zahtjeva prema umje a u. ni injeni nom. ‡ Umje a ev rok za albu te e od dana kada je presuda dostavljena stranci kojoj se on pridru io. jer ne dopu ta preispitivanje ni injeni nog. ‡ Presuda prema umje a u nema dejstvo pravomo nosti. mo e svojim dolaskom na raspravu ili ulaganjem prigovora da otkloni dono enje presude zbog izostanka na tetu stranke kojoj se pridru io.

a koji se mogu pripisati u krivicu stranci na ijoj se strani umje a pridru io. . sud u novoj parnici ne mo e da ispituje pravilnost i zakonitost odluke suda iz prve parnice. npr. stranka nije upotrijebila napadna i odbrambena sredstva za koja je imala mogu nost. ono to se mora tako e znati. pa ukloko sud utvrdi osnovanost ovakvih prigovora. a to je da presuda intervencijsko dejstvo proizvodi samo izme u intervenijenta i suprotne stranke iz prethodne parnice. polo aj ste ajnog vjerovnika u parnici u kojoj se raspravlja o postojanju potra ivanja koje je osporeno u ste ajnom postupku. Zato. a same stranke ne mogu u toj drugoj parnici dovoditi u pitanje pravno shvatanje suda iz ranije parnice.‡ Me utim. jer su jedinstveni suparni ari. pa se zato ka e da ova lica imaju pravni interes za mije anje. odluka koju sud donosi u parnici u koju umje a stupa. umje a mo e u novoj parnici otkloniti samo isticanjem prigovora koji se ti u nedostatka u vo enju parnice. ‡ Intervencijsko dejstvo presude iz prethodne parnice. mo e se o ekivati dono enje sadr ajno druga ije presude u odnosu na prethodni postupak. npr. proizvodi prema njemu dejstvo pravomo nosti. a umje a u nisu bila poznata. ‡ Umje a mo e imati i polo aj jedinstvenog suparni ara u predmetima u kojima zbog prirode pravnog odnosa.

‡ Najva nija procesnopravna posljedica obavje tenja je u nastupanju intervencijskog dejstva izme u one stranke koja obavje tava i tre eg lica koje se obavje tava o parnici. pravno dejstvo obavje tenje o parnici proizvodi samo kao parni na radnja kojom tu ilac ili tu eni obavje tavaju tre e lice podneskom preko suda da je parnica pokrenuta i u kakvom se stanju nalazi. . ‡ Materijalnopravno dejstvo obavje tenja tre eg lica se sastoji u posljedici prekida roka zastarjelosti. ‡ Denuncijacija ili obavje tenje o parnici proizvodi procesnopravno i materijalnopravno dejstvo. pa ovo dejstvo nastupa bez obzira da li je obavje teno tre e lice stupilo u parnicu ili ne. Me utim. mogu o parnici koja te e saznati na razli ite na ine.Obavje tenje o parnici i imenovanje prethodnika ‡ Tre a lica koja imaju interes da stupe u parnicu.

ne mogu poricati svoju pasivnu legitimaciju. Zapamtite. . kao imalac stvari ili korisnik nekog prava. ovo pravo pripada samo tu enom u situacijama kada tu eni. ali zato kao tu eni. ‡ Ako je tu eni imenovao prethodnika. ali e zato presuda koja bude donesena u parnici imati intervencijsko dejstvo prema imenovanom prethodniku. tvrdi da stvar dr i ili pravo vr i u ime tre eg lica. poslugoprimac. Njihov interes da imenuju svoje prethodnike je u tome to su ta lica ja a u pravu. pediter. zakupoprimac. pa imaju bolju mogu nost da se suprostave istaknutom tu benom zahtjevu. ‡ Tu eni mora imenovati prethodnika u parnicu najkasnije do momenta upu tanja u raspravljanje o tu benom zahtjevu. npr. on se ne mo e osloboditi svoje procesne uloge tu enog.‡ Imenovanje prethodnika. jer je imaju ve na osnovu toga to dr e stvar ili vr e pravo povodom koga je do lo do parnice. tako e predstavlja obavje tavanje tre eg o parnici i njegovo pozivanje da stupi u parnicu umjesto lica koje ga poziva. prevoznik i sl. a ovaj se ne odazove pozivu. komisionar.

‡ Ali.‡ Me utim. odnosno korisnik prava. koji ne mo e u konkretnoj situaciji prenijeti nikakvo stvarno pravo na svoga sukcesora po latinskoj maksimi za derivativno sticanje vlasni tva. ukoliko prethodnik ili auktor po pristanku tu enog pristane da preuzme parnicu. on je mora nastaviti i voditi jo savjesnije. ako imenovani prethodnik zauzme prema pozivu negativan stav da stupi u parnicu. kao najva nijeg stvarnog prava. po to je prvobitno tu eni samo puki dr alac ili detentor stvari. tada nastupa slu aj iste procesne sukcesije koju ne prati. niti mo e pratiti materijalna sukcesija. jer bi zbog nesavjesnog vo enja parnice mogao jo odgovarati i prethodniku. . tu eni se tada ne mo e osloboditi parnice.

to je aktivno suparni arstvo. Uslovi za nastanak suparni arstva odre eni su normama procesnog prava. ali sa njihovim pristankom. dijele njihove sudbine.Suparni arstvo ± litis consortium ‡ Kad se u postupku u ulozi tu ioca ili tu enog pojavljuju dva ili vi e lica. ‡ ‡ ‡ . a u ulozi tu enog. tako da sva lica u ulozi tu ioca i lica u ulozi tu enog. do zasnivanja suparni arstva mo e do i i u toku postupka i to pristupanjem novog tu ioca ili pro irenjem tu be na druge tu ene. pa zato zasnivanje naknadnog suparni arstva nema uticaja na identitet va pokrenute parnice. moraju postupak primiti u onakvom stanju u kome se on zatekao u momentu njihovog stupanja. Ako je vi e lica u ulozi tu ioca. tako to jednom tu bom ustaje vi e lica ili je tu ba upravljena protiv vi e lica. Na e pravo ne dopu ta zasnivanje suparni arstva pro irenjem tu be po nalogu suda. a prema dejstvu koje proizvodi u postupku. a postoji i eventualno i zakonsko suparni arstvo. pasivno. ono dijeli na materijalno i formalno. dok smrt jedne od stranaka dovodi do univerzalne sukcesije. Me utim. suparni arstvo se dijeli na obi no i nu no. tada imamo suparni arstvo ili subjektivnu kumulaciju. Lica koja stupaju u parnicu kao novi tu ilac ili tu eni. Suparni arstvo se naj e e zasniva podizanjem tu be. pa se prema uslovima koji se tra e za zasnivanje suparni arstva.

vi e povjerilaca ili du nika tu e ili su tu eni iz zajedni ki sklopljenog ugovora i sl. ‡ ‡ . zbog materijalnopravnih ili procesnopravnih razloga dolazi do nu nog suparni arstva. Uz navedene uslove. Dejstvo i zna aj suparni arstva je u slu bi ostvarenja na ela svrsishodnosti i pravne sigurnosti. Stvarna zajednica suparni ara je kada se njihovi zahtjevi ili obaveze zasnivaju na istom injeni nom i pravnom osnovu (idem factum. sunasljednici i sl.Materijalno i formalno suparni arstvo ‡ ‡ ‡ Suparni arstvo je materijalno kada se suparni ari u pogledu predmeta spora nalaze u pravnoj ili u stvarnoj zajednici. npr. npr. te do zasnivanja suparni arstva dolazi samo voljom stranaka. Formalno suparni arstvo postoji kada se zahtjevi ili obaveze suparni ara iste vrste i kada se zasnivaju na bitno istovrsnom injeni nom i pravnom osnovu (simile factum. Pravna zajednica postoji kada se vi e lica pojavljuju kao u esnici odre enog gra anskopravnog odnosa iz koga za njih proizilaze prava i obaveze. suvlasnici. idem ius). treba ista i i injenicu da se formalno suparni arstvo mo e zasnovati samo ako je isti sud stvarno i mjesno nadle an za svaki zahtjev ili obavezu i za svakog tu enog. simile ius). Samo izuzetno.

a kod tre eg sud mo e odlu iti presudom. Kada je u pitanju razvoj parnice. npr. mo e biti obi no i nu no i to ovisno od toga da li priroda materijalnopravnog odnosa zahtjeva dono enje jedinstvene odluke ili ne. Materijalno suparni arstvo koje se zasniva na pravnoj zajednici. ujedno da ka em. i naj e e u praksi zastupljeno. to je onda obi no suparni arstvo. drugi da sklopi poravnanje. Ako priroda odnosa zahtjeva dono enje jedinstvene odluke. koje je. Dejstvo obi nog suparni arstva ima uvijek formalno suparni arstvo i materijalno . koliko je lica u ulozi tu ioca ili tu enog. ve ak jedan od suparni ara kao stranka mo e biti saslu an kao svjedok za dokazivanje injenica koje su relevantne za drugog suparni ara. ne samo da prema nekom suparni aru mo e do i do prekida postupka. te nastaje onoliko samostalnih procesnopravnih odnosa.ako se zasniva na stvarnoj zajednici. jedan mo e da se odrekne tu benog zahtjeva. ‡ ‡ . Svaki suparni ar samostalno disponira predmetom spora.Obi no suparni arstvo ‡ ‡ ‡ Kod obi nog suparni arstva svaki od suparni ara ima polo aj samostalne stranke u parnici. ili da teku druga iji rokovi u odnosu na druge.

kao vrsta nu nog suparni arstva. kada zakonski nasljednici tu e testamentarne nasljednike i tu bom tra e poni tenje testamenta. Ako ne u estvuju svi. ‡ Nu no suparni arstvo mo e biti jedinstveno i nu no u u em smislu. ‡ Nu no suparni arstvo u u em smislu postoji kada u parnici. npr. . dok su im dejstva ista. sud e tada usljed nedostatka stvarne legitimacije odbiti tu beni zahtjev kao neosnovan. kao procesnopravnom odnosu. a razlikuju se samo u pogledu uslova za zasnivanje. djeluje pravomo no u svoje odluke i na one subjekte materijalnopravnog odnosa koji nisu u estvovali u parnici.Nu no suparni arstvo ‡ Suparni arstvo je nu no kada se prema zakonu ili zbog prirode materijalnopravnog odnosa spor mo e rije iti samo na jednak na in prema svim suparni arima. nu no moraju u estvovati. ‡ Jedinstveno suparni arstvo. svi u esnici spornog materijalnopravnog odnosa. bilo na strani tu ioca ili tu enog.

nasljednih. najpovoljnija za sve suparni are. porodi nih. ukoliko bar jedan suparni ar zauzima aktivno dr anje u postupku. ili kod tu be javnog tu ioca ili tre ih pravno zainteresiranih lica ili organa starateljstva za poni tenje braka. Obi ni suparni ari su u me usobnom odnosu potpuno samostalne stranke. ali se radnje ije je poduzimanje vezano za odre eni rok mogu vr iti sve dok rok te e bar za jednog suparni ara.: suvlasnici nepokretnosti u parnici za utvr ivanje prava slu nosti. Me utim. a drugi osporavaju injenice. Rokovi za poduzimanje parni nih radnji teku posebno za svakog suparni ara. Dakle. ne proizvode dejstvo prema ostalim suparni arima. Jedinstveno i nu no suparni arstvo u u em smislu imaju isto dejstvo u parnici i zajedni ki se tako razlikuju od obi nog suparni arstva. to se ti e dispozitivnih procesnih radnji. radi se o sporovima povodom nedjeljivih stvarnih prava i drugih nedjeljivih pravnih odnosa. svaki nu ni suparni ar se smatra jednom strankom. ili kod tu be za osporavanje bra nog o instva i sl. npr. Problem nastaje kada jedni priznaju.‡ ‡ ‡ ‡ Nu ni suparni ari su npr. one proizvode dejstvo samo ako su preduzete od strane svih nu nih suparni ara zajedno. a zakoni ne reguliraju. presuda zbog izostanka se ne bi mogla donijeti prema suparni aru koji se pasivno dr ao u postupku. pa ovdje praksa smatra. . ali u pogledu dejstva preduzetih radnji. imovinskopravnih i sl. Stoga. i kod nu nog suparni arstva svaki suparni ar je samostalna stranka u pogledu mogu nosti preduzimanja parni nih radnji. pa radnje koje jedan suparni ar preduzima. da procesnoprava dejstva proizvodi ona radnja koja je s obzirom na krijnji ishod parnice.

‡ Sve posljedice podno enja tu be i litispedencije nastaju jednako prema svim eventualnim suparni arima. odboja se prema eventualnim suparni arima kao neosnovan. suparni arstvo na osnovu zakona i glavno mije anje u parnicu ‡ Sva lica koja su navedena iza prvotu enog su eventualni ili supsidijarni suparni ari. . ‡ U pravnom ivoti tu ilac se koristi ovom ustanovom kod ostvarivanja prava u situacijama u kojima nije siguran u pasivnu legitimaciju tu enog. Jedino se meritorno raspravljanje o osnovanosti tu benog zahtjeva prema eventualnim suparni arima odla e do dono enja pravomo ne odluke o osnovanosti tu benog zahtjeva prema prvotu enom. pa tu bom eventualno obuhvata i lice C. jer se prema njima tu beni zahtjev mo e usvojiti samo ukoliko je pravomo no odbijen prema onom tu enom koji je u tu bi naveden ispred njih. npr. kao eventualnog suparni ara. a pri tome nije siguran da je ba lice B odgovorno za tetu. pa ukoliko se tu beni zahtjev usvoji prema prvotu enom. lice A tu i lice B za naknadu tete.Eventualno suparni arstvo.

zakon izri ito propisuje da glavni du nik i jemac mogu biti zajedni ki tu eni. Poseban oblik suparni arstva na osnovu zakona je po tu bi glavnog intervenijenta. . zauzimaju zajedni ki polo aj tu enih. tako da glavni du nik i jemac ne mogu biti zajedni ki tu eni. Kako odlu ivanje o tu benom zahtjevu glavnog intervenijenta ima prejudicijelan zna aj za ishod prve parnice. pa tada to lice mo e pred istim sudom pred kojim parnica te e. to sud prvo raspravlja i odlu uje o tu benom zahtjevu glavnog intervenijenta. ako se tome ne protivi sadr ina ugovora o jemstvu. odnosno tu ilac i tu eni iz ve pokrenute parnice. pa tek onda nastavlja raspravljanje o tu benom zahtjevu iz prve parnice. jer bi to bilo protivno sadr aju ugovora o jemstvu. tu iti obje stranke jednom tu bom sve dok se postupak pravomo no ne okon a. npr. Glavno mije anje u parnicu ili intervencijski postupak imamo kada lice u cijelosti ili djelimi no tra i stvar ili pravo o kome izme u drugih lica ve te e parnica. Prema na em pravu.‡ ‡ ‡ ‡ Suparni arstvo na osnovu zakona odre uje se za neke posebne pravne situacije. pa tu ba glavnog intervenijenta ima za posljedicu zasnivanje suparni arstva na pasivnoj strani. pravilo je u na oj praksi da se jemac nalazi u obavezi samo ako glavni du nik ne bude mogao platiti svoj dug. ovom tu bom se pokre e samostalna parnica koja je potpuno nezavisna od ve pokrenute parnice. Tako.

Treba znati da i propu tanje stranaka u parnici ima karakter procesne radnje. . parni na i postulaciona sposobnost. ‡ Stranke preduzimaju procesne radnje u pravilu svojim aktivnim dr anjem u parnici. ‡ Op e karakteristike. Specifi nost procesne forme je jedno od obilje ja procesnih radnji stranaka. tu eni se pre utno slo i sa povla enjem ili preina enjem tu be.Procesne radnje stranaka ‡ Procesne ili parni ne radnje su pravne injenice procesnog prava. odnosno pretpostavke procesnih radnji stranaka su: 1. 2. u odnosu na presudu. Dejstvo procesnih radnji ne mo e zavisti od uslova. Procesne radnje su u pravilu opozive i 6. 3. pa se zato sve procesne radnje. Strana ka. nalaze u odnosu sredstva prema cilju. Adresat procesnih radnji stranaka je uvijek sud. 5. mada procesna radnja mo e biti preduzeta i konkludentno. npr. ‡ Najva nija podjela procesnih radnji je na radnje stranaka i radnje suda. 4. Odredbe materijalnog prava koje se ti u nedostatka u izjavi volje ne mogu se primjeniti na procesne radnje stranaka.

kao i podjela na ofanzivne i defanzivne procesne radnje stranaka.Podjela procesnih radnji stranaka ‡ Najva nija podjela radnji stranaka je prema kriteriju dejstva koje proizvode u parnici. Procesnim prijedlozima stranke ele da uti u na vremenski razvoj parnice. ‡ Posredne procesne radnje tek posredstvom djelatnosti suda proizvode dejstva u postupku. tako da tim tvrdnjama tu ilac eli da doka e osnovanost tu benog zahtjeva. a tu eni eli njima obesna iti osnovanost tu benog zahtjeva. a stvarni prijedlozi se ti u odlu ivanja o predmetu spora. albeni prijedlog i sl. npr.. a to je na: posredne i neposredne radnje. npr. ‡ U posredne radnje spadaju prijedlozi. ‡ Procesne tvrdnje mogu biti injeni ne i pravne. tu beni prijedlog.. tvrdnje i sl. prijedlog za odlaganje ro i ta i sl. a prijedlozi se dijele na procesne i stvarne. .

‡ Neke procesne radnje imaju istovremeno karakter i neposrednih i posrednih radnji. ‡ Nedostaci procesnih radnji stranaka se mogu otkloniti. a albom se zasniva nadle nost vi eg suda. dok posredne radnje ispituje i sa stanovi ta njihove dopu tenosti i osnovanosti. Ove radnje sud ispituje samo sa stanovi ta njihove osnovanosti. npr. ali bez posredovanja suda. ‡ Po pitanju forme procesnih radnji. koje se donose u obliku presuda i rje enja. a radnja konvalidirati naknadnim odobrenjem te radnje. tu ba. treba kazati da su odluke najva nije radnje suda. neophodno je ista i da se bitno obilje je na eg savremenog parni nog postupka ogleda u napu tanju strogosti procesne forme. npr. tu ba i alba su istovremeno i neposredne i posredne radnje. povla enje tu be. alba i drugi pravni lijekovi i sl. no kako su istovremeno upravljene i na dono enje odluka suda. npr. ‡ Kad su u pitanju procesne radnje suda. npr. prijedlog za povra aj u pre a nje stanje. pa se samo najva nije radnje preduzimaju u odre enoj procesnoj formi.‡ Neposredne procesne radnje su one koje same po sebi proizvode dejstvo u parnici. ulaganje albe i sl. utoliko su i posredne radnje. . tu bom se pokre e parni ni postupak.

sud e stranku pou iti da ga ispravi i dopuni. te e joj odrediti sudski rok za ponovno podno enje podneska.Podnesci i zapisnik ‡ Procesne radnje koje se preduzimaju van ro i ta. jasan i da sadr i sve to je potrebno da bi se po njemu postupalo. ‡ Zapisnik spada u va ne procesne dokumente. jer se u njemu odslikava tok glavne rasprave. s tim da e na ovaj na in sud postupiti i ako podnesci nisu podneseni u dovoljnom broju primjeraka. ‡ Podnesak mora biti uredan. . sastavlja se zapisnik. preduzimaju se u pismenoj formi i nazivaju se podnesci. I o radnjama koje se usmeno preduzimaju van ro i ta. ‡ Ukoliko je podnesak nejasan ili ne sadr i sve nu ne elemente.

kao i kod ostalih javnih isprava. ‡ O vije anju i glasanju sastavlja se poseban zapisnik koji razgleda samo vi i sud kad rje ava o pravnom lijeku. povla enje tu be i sudsko poravnanje. nego na rezultatima cjelokupnog usmenog.‡ Iako se presuda o osnovanosti zahtjeva ne temelji na zapisniku. ipak je on u slu bi procesne garancije. kojom se obezbje uje pravilno i zakoniti presu ivanje. neposrednog i javnog raspravljanja. ali se isto tako. dokazivati da je zapisnik nepravilno sastavljen. ‡ Sudski zapisnik je po svom karakteru javna isprava. pa ukoliko o odlu nim injenicama postoji bitna protivrje nost izme u sudske odluke i zapisnika. . Zapisnik u kome je uneseno sudsko poravnanje pojavljuje se u funkciji izvr ne isprave. ‡ Sud je du an da u zapisnik unese i prigovore koje sud nije prihvatio. unose u zapisnik. kao dispozitivne radnje. ali je dopu teno. to ima za posljedicu apsolutno bitnu povredu postupka.

ne mogu mijenjati. vremenski interval za preduzimanje procesnih radnji predvi en normama procesnog prava. u zakonske rokove spadaju: rok za podno enje prijedloga za povra aj u pre a nje stanje. Npr. sud u pravilu nije vezan rokovima u preduzimanju procesnih radnji. ‡ Procesni rokovi se dijele na zakonske. to se sigurno negativno odra ava na tok postupka. sudske. ‡ U na em pravu. ‡ Zakonski rokovi su odre eni zakonom. a ni stranke. kao to znate. pa ih sud. nego i pravovremena odluka u sporu.Rokovi ‡ Rok je. ‡ Procesni rokovi slu e i za pripremanje stranaka. Ovi rokovi su istovremeno i prekluzivni. pa se strankama mora ostaviti dovoljno vremena i to najmanje 8 dana od dana primitka poziva. prekluzivne i dilatorne. . rokovi za ulaganje pravnih lijekova i sl. jer njihovo propu tanje dovodi i do gubitka prava. emu nesumnjivo doprinise rokovi. ‡ Cilj dobrog pravosu a nije samo da se donese pravilna.

jer ne proizvodi nikakve pravne posljedice na strani suda. norme procesnog prava propisuju rokove. npr. za neke procesne radnje suda. ‡ Isto tako. treba razlikovati materijalnopravne rokove. koji po inju te i od dana saznanja za doga aj. ukoliko sud i ne udovolji zahtjevima ovog roka. koji se ra unaju od dana nastupanja relevantne injenice. za koje norme materijalnog prava ve u vr enje materijalnopravnih ovla tenja. i objektivne. rokovi se dijele na subjektivne. za koje norme procesnog prava ve u vr enje procesnih prava i obaveza. Npr.‡ Kod sudskih rokova. ‡ S obzirom na vrijeme od kada se ra unaju. Kod sudskih rokova zakon utvr uje maksimalne granice njihova trajanja. ovakav rok se naziva instruktivnim. presuda se mora pismeno izraditi u roku od 8 dana od dana dono enja. npr. Me utim. prijedlog za povra aj u pre a nje stanje se podnosi u subjektivnom roku od 8 dana i objektivnom roku od 60 dana. ‡ Od procesnopravnih rokova. . rok za ispravljanje neuredno podnesenog podneska ili rok za davanje odgovora na tu bu i sl. tako da se ovi rokovi na prijedlog stranaka mogu produ avati. s tim da rokovi teku u kontinuitetu (tempus continiuum). njihovo trajanje odre uje sud.

Rok po inje ogla avanjem stvari i odr ava se. a ne od momenta kada je sud donio odluku povodom zastoja koji je nastupio. smatrat e se da je na vrijeme podnesak podnesen. ro i ta za izvo enje dokaza i sl. odnosno danom njegove predaje preporu enom po iljkom. po inju da teku iznova. u sudskoj zgradi. a nadle nom sudu stigne nakon proteka roka. odn. s tim da sud mo e odgoditi ro i te kad je to potrebno radi izvo enja dokaza ili iz drugih opravdanih razloga. astronomsko ra unanje rokova. ro i ta za glavnu raspravu ili ro i te za povra aj u pre a nje stanje. . Ili. pa tada prestaju te i i zakonski i sudski rokovi. Ovi rokovi ne teku dok traje zastoj u razvoju postupka. a kada se postupak nastavi. Ustanova fikcije se koristi kada se normama procesnog prava fingira da je podnesak podnijet sudu. preduzeta prije isteka roka. gdje se rokovi ra unaju od momenta do momenta. Rokovi prestaju te i kada nastupi prekid postupka. Obligatorna ro i ta su. Ro i ta uvijek zakazuje sud i ona mogu biti obligatorna ili fakultativna. ako je radnja ije je preduzimanje vezano za odre eni rok. a u fakultativna ro i ta spadaju pripremna ro i ta. u pravilu. na i zakoni ne prihvataju tzv. rokovi koji su prestali da teku. tada se smatra kao da je podnesak predat sudu. naturalno. Rok prestaje da te e od momenta kada je nastupio zastoj u razvoju postupka.‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Kao to znate. u pravilu. u kojoj se stranka nalazi. ako stranka podnesak iz neznanja preda ili uputi nenadle nom sudu. Rok je odr an u va nosti. ili kada se predaja podneska vr i odre enoj ustanovi.

ako ne bude popravljen. ‡ Kod propu tanja nekih radnji. . zakonodavac se slu i fikcijom da je stranka preduzela procesnu radnju. odnosno na dono enje pravilne odluke. zbog toga bi propu tanje moglo da ima i vrlo tetne posljedice na krajnji ishod postupka. u pravilu. ‡ Propu tanje nastupa samo po sebi. ‡ Kako propu tanje ima za posljedicu prekluziju. smatra se da je podnesak povu en. Kao to rekosmo. propu tanje zakonskih rokova vodi. prekluziji. odnosno nemogu nost da se vi e preduzme propu tena radnja. npr. dopunjen i vra en sudu u odre enom roku. ‡ Najva nija posljedica propu tanja je nastupanje prekluzije. bez obzira na to da li se mo e propu tanje pripisati volji stranaka ili ne.Pojam propu tanja i povra aj u pre a nje stanje ‡ Procesna radnja je propu tena ukoliko nije poduzeta u predvi enom roku ili do odre enog momenta u razvoju postupka. i bez obzira da li je stranka za propu tanje odgovorna ili nije.

‡ Predlaga je du an istovremeno sa podno enjem prijedloga da preduzme i propu tenu radnju. Da je stranka propustila ro i te ili rok za poduzimanje procesne radnje. 2. Da se propu tanje ne mo e pripisati u krivicu stranci ili njenom zastupniku i 4. zove se povra aj u pre a nje stanje (restitutio in integrum). Da propu tanje ima za posljedicu prekluziju. 3. odnosno u objektivnom roku od 60 dana. Da prijedlog bude blagovremeno podnesen (subjektivni rok 8 dana od dana prestanka razloga za propu tanje ili od kada je stranka za to saznala. i to: 1. ‡ Do povra aja u pre a nje stanje mo e do i samo na prijedlog stranaka i ako su ispunjene sve pretpostavke. a koje se ne mogu pripisati u krivicu stranaka.‡ Ustanova koja je pravno uobli ena za otklanjanje posljedica propu tanja. .

‡ Sud neblagovremen i nedozvoljen prijedlog odbacuje rje enjem kao nedopu ten. sud mo e odlu iti da se postupak prekine do pravomo nosti rje enja o prijedlogu.‡ Povra aj u pre a nje stanje nije dopu ten. oduzima presudi dejstvo pravomo nosti. ako je propu ten rok za stavljanje prijedloga da se dopusti povra aj u pre a nje stanje ili ako je propu teno ro i te odre eno povodom prijedloga za povra aj u pre a nje stanje. ‡ Treba da znate. postupak po restitucionom prijedlogu nema u pravilu uticaja na tok parnice. povra aj u pre a nje stanje. Zbog toga. propu tanja roka za ulaganje albe. onda se parnica vra a u ono stanje u kome se nalazila prije propu tanja. . ‡ Kad sud pravomo nim rje enjem dopusti povra aj u pre a nje stanje. a naknadno ulo ena alba smatra se blagovremeno ulo enom. Me utim. zbog npr.

Tu ba ‡ Tu ba je procesnopravna forma kojom se u parni nom postupku ostvaruje ustavom zagarantovano pravo na pravnu za titu. kao i svaki drugi podnesak: oznaka suda. sastava suda ili ulaganja revizije. odnosno bez tu be nema ni postupka (nemo iudex sine actore). ‡ Elementi tu be koji sa injavaju njen nu ni sadr aj su: odre enje suda od koga se tra i za tita. osnov tu be. Podaci koje tu ba mora sadr avati. a uz oznaku predmeta spora navodi se i njegova nov ana vrijednost. a posredstvom suda. predmet spora. ‡ Dakle. bez tu ioca nema ni sudije. tu ba je upravljena i prema drugoj stranci-tu enom. te je tu ba kao procesna radnja upravljena prema sudu. odre enje obje stranke: tu ioca i tu enog. 2. i to: 1. stranaka i predmeta spora. . dokazi i tu beni zahtjev. U drugu grupu elemenata tu be spadaju: tu beni osnov. Zato je dostavljanje tu be tu enom primarno u funkciji ostvarivanja na ela kontradiktornosti. Vrijednost predmeta spora slu i za odre ivanje nadle nosti. a navedene elemente dijelimo u dvije grupe. dokazi i tu beni zahtjev.

res iudicata i lis pedens. ‡ ‡ . a ne na osnovu onih koje su iznesene u tu bi.injeni ni osnov tu be ‡ ‡ ‡ Razlikujemo injeni ni i pravni osnov. injeni ni osnov obrazuju pravno relevantne injenice iz kojih tu ilac izvodi tu beni zahtjev kao pravnu posljedicu. odluku o osnovanosti tu benog zahtjeva sud donosi na osnovu injenica koje je utvrdio na glavnoj raspravi. s tim da je injeni ni osnov nu an elemenat tu be. injeni ni osnov tu benog zahtjeva mora biti u tu bi prezentiran u obimu koji omogu uje dopu tenost raspravljanja o tu benom zahtjevu. a ne i u obimu koji omogu uje odlu ivanje o osnovanosti tu benog zahtjeva. npr. ne bis in idem. a tu eni ima mogo nost da zauzme svoj stav prema istaknutom tu benom zahtjevu. dok je pravni samo fakultativan. stranke su du ne da iznesu sve injenice na kojima temelje svoje zahtjeve i da predlo e dokaze kojima se utvr uju te injenice. Me utim. ispunjene. sud mo e pouzdano odlu ivati da li su pretpostavke koje se ti u principa. Prema raspravnom na elu. Samo ako je tu beni zahtjev dovoljno odre en da se mo e razlikovati od svakog drugog njemu sli nog.

tu eni izostane. ‡ Iako o osnovanosti tu benog zahtjeva sud odlu uje na osnovu injeni ne gra e koju stranke mogu prezentirati u toku trajanja prvostepenog postupka. . Pravna ocjena tu benog zahtjeva se izvodi iz pravnih normi. onda postoji mogu nost da se izdejstvuje dono enje presude zbog izostanka. da ponovimo. koje za odre ene stvarne injenice ve u pravne posljedice. ‡ Da li odre ene fakti ke injenice u svom ukupnom rezultatu proizvode pravne posljedice na koje je upravljen tu beni zahtjev. i kada ga tu ilac iznosi. jer ukoliko npr. ‡ Dakle. ipak je u interesu tu ioca da ve u tu bi iznese sve injenice od kojih zavisi osnovanost tu benog zahtjeva. pa ak i u albi. sud ne obavezuje.Pravni osnov tu be ‡ Pravni osnov. injeni ni osnov je nu an elemenat tu be. du an je da utvrdi sud po principu: sud je du an da poznaje pravo ± iura novit curia. dok je pravni samo fakultativan. ako su ispunjene i ostale pretpostavke za dono enje ove odluke.

utvr ivanje postojanja ili nepostojanja odre enog prava ili pravnog odnosa (deklaratorna). 2. i promjena ili prestanak odre enog pravnog odnosa(konstitutivna). morate znati. zato su stranke du ne da odrede sadr aj i obim pravne za tite. ‡ Uva avaju i ove tri procesne forme. i to: 1. pa prema tome i predmet parnice kao procesnopravnog odnosa. a ni preko tu benog zahtjeva. tu ilac mo e od suda zahtjevati: dono enje odluke kojom se nala e izvr enje odre ene radnje(kondemnatorna). ‡ Zato se tu beni zahtjev mo e postaviti u tri procesnopravne forme.Tu beni zahtjev (petitum) ‡ Tu beni zahtjev je predmet spora. pa tako npr. a ne priroda materijalnopravnog ovla tenja povodom koga se za tita tra i. Me utim. samo je tu beni zahtjev predmet odlu ivanja. Konstitutivnoj. Kondemnatornoj. tu ilac ve u tu bi unaprijed odre uje sadr aj odluke koju sud treba da donese. . Deklaratornoj i 3. ‡ S obzirom da sud ne ide ni mimo. ‡ Pravoza titnu formu tu benog zahtjeva odre uje sadr aj pravne za tite koja se tra i.

Postavlja se pitanje da li se nosilac subjektivnog prava mo e privremeno ili trajno odre i sudske za tite tog prava. uz zadr avanje samog prava? Jedni teoreti ari predvi aju ovakvu mogu nost.ovo je ustavari materijalnopravno poimanje ovog pitanja. pa bi sud u tom slu aju rje enjem odbacio tu bu kao nedopu tenu. Mo e se podnijeti i usmeno na zapisnik kod suda. Kada je u pitanju problem utu ivosti. . Drugi imaju ispravniji stav i oni tvrde da se lica ne mogu odre i prava na pravnu za titu kao javnopravnog ovla tenja. odnosno njegove utu ivosti. tu ba se podnosi u pismenom obliku u vidu podneska. ‡ Identi nost tu benih zahtjeva u dvije parnice. usljed nadostatka utu ivosti kao procesne pretpostavke. pa zbog toga do preina enja tu be dolazi samo onda kada se u tu bi mijenja tu beni zahtjev. treba kazati da je on prvo u slu bi odre ivanja identiteta tu be. svojstvo presu ene stvari sti e odluka o tu benom zahtjevu. ali mogu oprostiti dug ili odgoditi nastupanje njegove dospjelosti . treba kazati da je to pitanje samog subjektivnog prava. ‡ ‡ ‡ U pravilu. sud e donijeti presudu kojom tu beni zahtjev odbija kao neosnovan. pa ukoliko to pravo nedostaje in concreto. ali se i tada faksira ili upu uje email-om u pismenom obliku. zatim. ali i dejstvo materijalne pravomo nosti ne dopu ta novu parnicu u istom predmetu. ra a prigovor litispendencije.‡ Kada je u pitanju funkcija i zna aj tu benog zahtjeva.

Specifi nost ovih tu bi je da je potencijalni tu eni poznat i prije nego to je do lo do povrede. Karakteristika ovih tu bi je da se ne zna protiv kojih subjekata se mogu podnijeti. To je tzv. Kao to ve rekosmo. biti pozvan da podigne tu bu kod suda za ostvarivanje svoga prava. dok ne do e do povrede odnosno uznemiravanja samog prava. jeste poseban i arhai an vid dekleratorne tu be. Tre a vrsta tu be. Stvarnim tu bama se tite apsolutna subjektivna prava sa dejstvom erga omnes. Dosu uju e ili kondemnatorne. ‡ ‡ . Utvr uju e ili deklaratorne i 3. kod koje titular prava mo e bez obzira na svoju volju. 2. Preobra ajne ili konstitutivne. a ne prema prirodi materijalnopravnog odnosa povodom koga se tra i pravna za tita. je na stvarne i li ne. pa ak i protiv nje. odnosno uznemiravanja samog prava. to zna i da se lice sudskim putem izaziva da svoje pretenzije doka e tu bom pred parni nim sudom ili da spor izgubi. Sadr aj pravne za tite odre uje u tu benom zahtjevu tu ilac. Li nim tu bama se tite relativna subjektivna prava sa dejstvom inter partes. u procesnom pravu podjela tu bi je izvr ena prema sadr aju pravne za tite koja se u tu bi tra i. Druga podjela.Vrste tu bi ‡ Prva podjela. izaziva ka ili provokativna tu ba. razlikujemo tri vrste tu bi: 1.

trpljenje ili propu tanje. tu ilac tra i od suda da tu enog osudi. odnosno propu tanje. tu ilac ima mogu nost da u izvr nom postupku ostvari prinudno izvr enje sudske odluke.Kondemnatorne ili dosu uju e tu be ‡ Tu beni zahtjev kod ovih tu bi uvijek je upravljen na odre enu radnju. te da tu eni: plati odre enu svotu novca. po to njegovo postojanje proizilazi iz sadr aja pravne za tite koja se tra i. tu ilac uvijek zasniva na tvrdnji da je tu eni povrijedio neko njegovo pravo. Ako tu eni dobrovoljno ne ispuni obavezu iz odluke. Tako npr. Svoj zahtjev da sud osudi tu enog na odre enu radnju. pa i kondemnatorne tu be. da se suzdr ava od vr enja odre ene radnje i sl. Kod kondemnatorne tu be postojanje pravnog interesa nije potrebno dokazivati. ‡ Pravni interes je procesna pretpostavka za dopu tenost svake. da preda odre enu stvar. trpljenje. .

‡ Samo izuzetno. a u toku postupka se utvrdi da nije. ako sud na e da je zahtjev za izdr avanje osnovan. ako tu ilac u tu bi navodi da e dospjelost tek nastupiti u odre enom vremenskom periodu u budu nosti. kod zakonskog izdr avanja. . tada tu bu treba odbaciti kao nedopu tenu. Ali. zbog nepostojanja pravnog interesa. kondemnatorna tu ba mo e biti dopu tena za ostvarivanje zahtjeva povodom potra ivanja koja dospjevaju u budu nosti.‡ Me utim. mo e obavezati tu enog na ispunjenje obaveze koja jo nije dospjela. sud e odbiti tu ioca sa tu benim zahtjevom kao neosnovanim. npr. ukoliko tu ilac tvrdi u tu bi da je potra ivanje iz tu benog zahtjeva dospjelo.

Ni apstraktna pravna pitanja ne mogu biti predmet tu be za utvr enje. nasljednopravni i drugi odnosi.Deklaratorne ili utvr uju e tu be ‡ Kod ove vrste tu bi sud samo utvr uje postojanje ili nepostojanje pravnog odnosa koji je u tu benom zahtjevu procesnopravno uobli en. Od pravila da injenice ne mogu biti predmet odlu ivanja. obigacionopravni. ne mo e biti predmet tu be za utvr enje postojanje ili nepostojanje poslovne ili pravne sposobnosti. predmet utvr enja mogu biti samo postoje i pravni odnosi. Ukoliko su pravno relevantne injenice sporne kao predmet odlu ivanja. te nije dopu teno utvr enje odnosa koji e nastati u budu nosti. ovisno od toga da li sud utvr uje postojanje ili nepostojanje pravnog odnosa. npr. tada su predmet dokazivanja. ‡ ‡ ‡ . utvr ivanje svojstva odre ene stvari i sl. Ove tu be mogu biti pozitivne i negativne. postoji samo jedan izuzetak. a to je da tu itelj mo e putem ove tu be tra iti utvr ivanje istinitosti odnosno neistinitosti neke isprave. a to je u praksi vrlo rijedak slu aj. U pravilu. ali same po sebi ne mogu biti predmet odlu ivanja. pa predmet tu be mogu biti razli iti pravni odnosi. svojinskopravni. npr.

‡ Cilj deklaratorne ili tu be za utvr enje je prevencija. tako da sadr aj pravne za tite formuliran u tu benom zahtjevu nije odre en materijalnopravnim zahtjevom. tu ilac ima pravni interes da deklaratornom tu bom tu neizvjesnost otkloni. izaziva spor o postojanju ili nepostojanju pravnog odnosa. ‡ Tu ba za utvr enje je isto procesnopravni oblik ostvarivanja pravne za tite. odnosno sadr ajem materijalnopravnih ovla tenja. tako da u roku koji je odre en. osporavanje postojanja ugovora o djelu predstavlja realnu opasnost za njegovo budu e ostvarenje. npr. .‡ Pravni interes za podizanje deklaratorne tu be. jer nesigurnost i neizvjesnost do koje se dolazi u pravnom odnosu je obi no posljedica dr anja tu enog koji. odnosno tu be za utvr enje je procesna pretpostavka na ije postojanje sud pazi ex officio. bilo radnjama ili izjavama.

koji se ostvaruje kondemnatornom tu bom.Odnos deklaratorne i kondemnatorne tu be ‡ Samo prerastanje spora u povredu izaziva i prerastanje pravnog interesa sa utvr enja u pravni interes za dosu enje. npr. to je posebno izra eno u sporovima o stvarnim i drugim apsolutnim pravima. ‡ Istina. tu eni mu ne e mo i sa uspjehom osporiti postojanje istog pravnog odnosa u drugoj parnici koja se vodi povodom nekog drugog zahtjeva za inidbu. pa u takvim sporovima tu ilac mo e pored kondemnatorne tu be da ustane i deklaratornom tu bom i to zajedno sa kondemnatornom ili u vidu prejudicijelnog-incidentalnog zahtjeva za utvr enje. zbog ega mogu nost podizanja kondemnatorne tu be ini nepotrebnim podizanje deklaratorne tu be same po sebi. ako tu ilac izdejstvuje povoljnu odluku o postojanju pravnog odnosa. ima sporova u kojima mogu nost ostvarivanja pravne za tite kondemnatornom tu bom ne iscrpljuje u cijelosti pravni interes za podizanje i deklaratorne tu be. .

. koje mora biti rije eno. da bi sud mogao odlu iti o tu benom zahtjevu iz kondemnatorne tu be. kako mu tu eni vi e ne bi mogao sa uspjehom osporavati postojanje takvog pravnog odnosa.‡ Prejudicijelni ili incidentalni zahtjev za utvr enje za tu ioca mo e nastati tek u parnici koju je pokrenuo kondemnatornom tu bom. Ne zaboravite. pa se time otvara spor o prethodnom pitanju. s tim da njegovo isticanje nema za posljedicu preina enje tu be. i tada tu ilac ima pravni interes da izdejstvuje i o prethodnom pitanju odluku sa dejstvom pravomo nosti. ‡ Incidentalni zahtjev je nov tu beni zahtjev uz postoje i ukoliko je isti sud nadle an za oba pitanja.

putem preina enja ili ukidanja postoje eg pravnog odnosa.Konstitutivne ili preobra ajne tu be ‡ Konstitutivnom tu bom tu ilac tra i od suda da donese presudu kojom se stvara nova pravna situacija. zbog ega se konstitutivne tu be zna ajno razlikuju od kondemnatornih i dekaratornih tu bi. pravna funkcija koja se ostvaruje konstitutivnom tu bom prevazilazi okvire funkcije postupka kao institucije u slu bi ostvarenja. Zato su konstitutivne tu be rje e u pravnom ivotu. a ne stvaranja prava. u odnosu na kondemnatorne i deklaratorne. Kod konstitutivne tu be sud prvo utvr uje da li tu iocu pripada ovla tenje na promjenu koju zahtjeva. Takva presuda ima karakter pravne injenice. . ‡ Me utim. a to je svakako i osnovna funkcija postupka kao institucije. jer neposredno proizvodi odre enu promjenu u postoje em pravnom odnosu. onda donosi presudu kojom izri e promjene. pravna funkcija kondemnatornih i deklaratornih tu bi se sastoji u ostvarivanju odnosno utvr ivanju postoje ih pravnih odnosa. pa ako utvrdi da mu pripada. ‡ Rekosmo.

tu ba za progla enje prestanka ugovora o izabranom sudu ili tu ba za poni tenje odluke izabranog suda. Konstitutivni karakter imaju i izvr ne tu be du nika. tu ba za razvod braka.‡ Pravo na promjenu na podru ju bra nih i porodi nih odnosa se naj e e ostvaruje konstitutivnom tu bom. npr. npr. konstitutivne tu be su rje e. te je u njima tu beni zahtjev naj e e upravljen na izmjenu u postoje em pravnom odnosu. za poni taj braka i tu ba za osporavanje bra nog o instva. ‡ U posebnu vrstu konstitutivnih tu bi spadaju tu be kojima je tu beni zahtjev upravljen na promjenu procesnopravnog polo aja. tu ba za smanjenje ili pove anje odre ene inidbe ili na smanjenje ugovorene kazne ili za odre ivanje vremena ispunjenja obaveze i sl. ‡ Na podru ju imovinskih odnosa. kojim se tra i da se izvr enje proglasi za nedopu teno. . npr.

pa se tada tu eni takvom preina enju ne mo e protiviti. koje se u pravilu vr i prema injenicama koje su postojale u momentu podno enja tu be sudu. ili ako tu ilac smanji tu beni zahtjev. ‡ Drugo procesnopravno dejstvo podno enja tu be imamo ako se tu ba preina uje zbog okolnosti koje su nastupile nakon podno enja tu be sudu. . To zna i ako se u postupku promjene okolnosti na kojima je zasnovana nadle nost suda.Procesnopravne i materijalnopravne posljedice podno enja tu be ‡ Prvo procesnopravno dejstvo podno enja tu be se sastoji u ocjenjivanju nadle nosti. iako bi zbog tih promjena trebao biti nadle an drugi redovni sud iste vrste . sud koji je bio nadle an u momentu podno enja tu be ostaje i dalje nadle an.to zna i da dolazi do ustaljenja nadle nosti ili perpetuatio fori.

pravo izbora se tada iscrpljuje podno enjem tu be i 5. 2. Ako pravo izbora kod alternativnih obligacija pripada tu iocu. do prekluzije dolazi ako je tu ba podnesena poslije proteka roka. no ako se povu e tu bu ili ako sud tu bu odbaci kao nedopu tenu. Ako rok za ispunjenje obaveze nije odre en. . smatra se da do prekida nije ni do lo. Prekida se zastarjevanje i odr aj i to pod rezolutivnim uslovom da se postupak nastavi i okon a. Ako je pravo na podno enje tu be vezano prekluzivnim rokom. a ne dolazi ako je tu ba podnesena u roku koji jo te e. Ako u bra nim sporovima nakon podno enja tu be umre tu ilac. du nik tada pada u docnju u momentu kada povjerilac podnese tu bu sudu. 3. 4. nasljednici imaju pravo da nastave postupak u cilju dokazivanja osnovanosti tu be.‡ Najva nije materijalnopravne posljedice podno enja tu be sudu su: 1.

Materijalnopravna dejstva litispendencije. pod uslovom da izgubi spor po zahtjevu za predaju stvari. Protivtu ba i tu ba glavnog intervenijenta mogu a je tek nastankom parnice i 5. 4. ‡ ‡ ‡ . 3. Umje a kao tre e lice mo e se pridru iti jednoj od stranaka. Nakon dostavljanja tu be tu enom. Procesnopravna dejstva litispendencije su: 1. i to izme u svake stranke i suda. Od ovog momenta parnica postoji. tu eni kao savjesni dr alac. za preina enje tu be u objektivnom smislu treba pristanak tu enog. npr. Dok parnica te e.Litispedencija ± lis pedens ‡ Dostavljanjem tu be tu enom. odgovara kao nesavjesni dr alac. Ako koja od stranaka otu i stvar ili pravo o kojem te e parnica. to ne sprje ava da se parnica izme u istih stranaka dovr i. latinski: lis-spor i pedens-parnica postoji odnosno te e. od momenta kada mu je tu ba dostavljena. zna i da dostavljanje tu be tu enom proizvodi dejstva i po materijalnom pravu. ne mo e se u pogledu istog zahtjeva pokretati nova parnica. nastaje parnica kao procesnopravni odnos. Za litispendenciju se vezuje niz dejstava i to: procesnopravnog i materijalnopravnog karaktera. 2. a posredstvom suda i izme u stranaka (tu ioca i tu enog).

Predmet spora u obje parnice mora biti isti. . ‡ Na sud e na zahtjev stranke prekinuti postupak ukoliko je pred stranim sudom pokrenut postupak u istoj stvari pod dva uslova: 1. ali ne moraju u obje parnice imati istu strana ku ulogu 2. a isti je ako je tu beni zahtjev isti. pa e sud tada drugu tu bu odbaciti kao nedopu tenu. Identitet stranaka. to zna i da u obje parnice stranke moraju biti iste. Zna i zabrana dvostruke litispedencije proizilazi iz latinske maksime: Ne bis in idem! ‡ Pokretanje parnice u odre enom predmetu pred inostranim sudom ne predstavlja apsolutnu smetnju za pokretanje parnice pred doma im sudom u istom predmetu. ako utvrdi da parnica u istoj stvari ve te e. mjerodavan je: 1. Ako se radi o sporu za koji nije predvi ena isklju iva jurisdikcija suda u BiH i 2.‡ Na postojanje litispedencije sud naj e e saznaje iz prigovora tu enog. Na zasnivanje litispedencije pred inistranim sudom ne pazi se po slu benoj du nosti. Za utvr ivanje postojanja dvostruke litispedencije. odnosno ako se njima ostvaruje isti pravoza titni cilj. Ako postoji fakti ka uzajamnost.

‡ Norme procesnog prava dopu taju spajanje vi e tu benih zahtjeva u istoj tu bi protiv istog tu enog. . Kad su svi zahtjevi povezani istim injeni nim i pravnim osnovom i 2. Kumulirati se mogu i zahtjevi koji nisu povezani istim injeni nim i pravnim osnovom. s tim da kumulacija vi e tu benih zahtjeva u jednoj tu bi ne dovodi u pitanje njihovu procesnopravnu samostalnost. ‡ Uslovi za dopu tenost spajanja u jednoj tu bi vi e tu benih zahtjeva su utvr eni normama procesnog prava i na njih sud pazi po slu benoj du nosti. zbog ega ne uti e na identitet svakog od istaknutih tu benih zahtjeva. pod uslovima: 1. ako je isti sud stvarno nadle an za svaki od tih tu benih zahtjeva i ako se ti zahtjevi raspravljaju u istom postupku. pa je zbog toga ovakvo spajanje samo vanjsko.Objektivna kumulacija ‡ Kumulacija postoji kada se u jednoj tu bi istakne vi e pravnih posljedica u formi tu benog zahtjeva.

Tu ilac na prvom mjestu u tu bi isti e osnovni tu beni zahtjev o kome tra i da sud primarno odlu uje. 2. Samo kumulativna i eventualna kumulacija imaju karakter objektivne kumulacije u pravom zna enju rije i. u postupku povodom paternitetskog spora sa zahtjevom za izdr avanje.‡ Ne mogu se kumulirati zahtjevi koji se rje avaju po op em parni nom postupku. Eventualno. ‡ Kumulativno spajanje je osnovni oblik objektivne kumulacije i naj e e se primjenjuje. tu ilac zahtjeva ispunjenje ugovora. Alternativno i 4. logi no. u praksi ima iroku primjenu. uz zahtjev za povra aj stvari isti e se i zahtjev za naknadu tete koja je na stvari pri injena. 3. u postupku bra nog spora zahtjev za zakonsko izdr avanje se kumulira npr. npr. npr. me usobno isklju uju. s tim da se ovi zahtjevi. U vidu fakultas alternative. a u slu aju da se poka e da je ugovor ni tav. . Kumulativno. ‡ Eventualno spajanje. npr. ‡ Tu beni zahtjevi u jednoj tu bi mogu biti spojeni: 1. Od ovog pravila postoji odstupanje samo ako to zakon izri ito dopu ta. a slu aju da se o tome ne bude odlu ivalo. onda postavlja drugi-pomo ni zahtjev za odlu ivanje. tada postavlja zahtjev za povrat kupoprodajne cijene. sa zahtjevima koji se rje avaju po pravilima posebnih parni nih postupaka. kao oblik kumulacije. jer su alternativno i fakultas alternativno spajanje samo prividni oblici objektivne kumulacije.

‡ Litispedencija i sva njena dejstva nastupaju podjednako povodom i osnovnog i pomo nog zahtjeva. Zato, tu ba u pogledu pomo nog zahtjeva nema karakter uslovne procesne radnje, jer norme procesnog prava ne dopu taju podizanje tu be pod uslovom. ‡ Prema tome, ako sud usvoji glavni tu beni zahtjev kao osnovan, to e pravomo nost te presude imati za posljedicu okon anje litispedencije u pogledu pomo nog tu benog zahtjeva i to sa dejstvom ex tunc, to zna i da e se smatrati kao da nije ni nastupila. ‡ Alternativno spajanje je samo procesnopravni izraz alternativne obligacije. Zato tu ilac u tu benom zahtjevu isti e vi e pravnih posljedica i tra i da sud obave e tu enog na svaku od njih, s tim da se udovoljavanjem jednoj od njih, udovoljava i tu benom zahtjevu u cijelosti. Zbog toga je kumulacija fiktivna, jer se ostvarenjem jedne pravne posljedice gase i sve ostale, npr. tu eni je du an da preda tu iocu odre enu stvar ili da mu isplati ugovorenu svotu novca. ‡ Procesnu fakultas alternativu imamo ako npr. sud usvoji tu beni zahtjev, tada e sud u presudi izre i da se tu eni mo e osloboditi davanja stvari, ako plati odre enu nov anu svotu. To predstavlja pravo, ali ne i obavezu tu enog, odnosno to je facultas alternativa.

Preina enje tu be ili modificatio
‡ U na em pravu do preina enja tu be dolazi i onda kada tu ilac pove a postoje i zahtjev, to je preina enje u kvantitativnom smislu, ili kada uz postoje i tu beni zahtjev istakne i drugi tu beni zahtjev, to predstavlja preina enje kumulacijom, iako se u ovakvim situacijama, da znate, ne radi o promjeni identiteta tu be kojom je pokrenut postupak. ‡ Promjena tu benog zahtjeva ima za posljedicu preina enje tu be, to je i utvr eno pozitivnim odredbama na eg procesnog prava, te zbog toga, najjednostavnije, za preina enje tu be mo emo re i da je to promjena istovjetnosti tu benog zahtjeva, npr. tu ilac ustaje tu bom u kojoj tu beni zahtjev upravlja na ispunjenje kupoprodajnog ugovora, tako to tra i isporuku ugovorene koli ine robe. Zbog toga, u toku parnice tu ilac svoj tu beni zahtjev preina uje, te zahtjeva naknadu tete zbog neispunjenja ugovora. ‡ Promjena injeni nog osnova dovodi do preina enja tu be, samo onda kada istovremeno izaziva i promjenu tu benog zahtjeva.

‡ U na em pravu, posljedice preina enja tu be ima i pove anje postoje eg, kao i isticanje novog tu benog zahtjeva uz postoje i tu beni zahtjev, iako ova dva oblika preina enja ne dovode do promjene identiteta tu be. ‡ Kod pove anja tu benog zahtjeva dolazi samo do kvantitativne promjene u ve istaknutom tu benom zahtjevu, pa je stav na e BH sudske prakse da tu ilac mo e pove ati tu beni zahtjev i nakon njegovog priznanja od strane tu enog i to sve do dono enja presude. Npr. tu iocu, ukoliko se pojave nove injenice u toku postupka, a budu izazvane pogor anjem zdravstvenog stanja, pripada ve i iznos nov ane naknade u odnosu na onaj koji je istakao u tu benom zahtjevu. ‡ Me utim, kvantitativno smanjenje tu benog zahtjeva nema za posljedicu preina enje tu be, ve posljedicu povla enja tu be, i to u tom njenom smanjenom dijelu. ‡ Isticanje novog zahtjeva uz postoje i, dovodi u stvari do kumulacije tu benih zahtjeva, npr. tu ilac uz zahtjev za povra aj stvari, isti e u toku parnice i zahtjev za naknadu tete, zbog smanjenja vrijednosti te stvari.

‡ Subjektivno preina enje tu be ili permutatio personalis dovodi do promjene u li nosti tu enog, za razliku od objektivnog preina enja koje se ti e predmeta spora. ‡ Tu ilac mo e preina iti tu bu i tako to e umjesto prvobitno tu enog, tu iti neko drugo lice-naj e e zbog gre ke u pasivnoj legitimaciji tu enog jer prvobitno tu eni nije obveznik iz materijalnopravnog odnosa povodom koga se ustaje tu bom. ‡ Conditio sine qua non za subjektivnu modifikaciju je pristanak prvotu enog, i to od momenta njegovog upu tanja u raspravljanje o meritumu spora, ali isto tako i pristanak novotu enog. ‡ Dopu tenost preina enja tu be je dispozitivna radnja tu ioca, pa su uslovi za dopu tenost tu be: 1. Pristanak tu enog ili 2. Dopu tanje preina enja od strane suda. ‡ Tu ilac mo e preina iti tu bu u objektivnom smislu sve do zaklju enja rasprave, a nakon dostavljanja tu be tu enom, onda je za preina enje tu be potreban i pristanak tu enog, to se ini kod preina enja predmeta spora, odnosno preina enja u objektivnom smislu. Tu eni se mo e saglasiti sa preina enjem davanjem izri itog pristanka, pre utno ili upu tanjem u raspravljanje o preina enoj tu bi-konkludentno.

to se ti e suda, sud tako e mo e procjeniti da se preina enjem ostvaruje krajnji cilj raspravljanja spornog stanja me u strankama kako bi se otklonila mogu nost pokretanja nove parnice, zbog ega sud iz razloga svrsishodnosti dopu ta preina enje tu be i onda kada se tu eni protivi preina enju. ‡ Za subjektivno preina enje ili preina enje koje se ti e promjene u li nosti tu enog, uslovi su mnogo stro iji, jer se mo e u initi samo sa pristankom, kako prvotu enog, tako i novotu enog. Prema prvotu enom preina enje tu be ima sve posljedice povla enja tu be, a za povla enje je, kao to znate, potreban pristanak prvotu enog od momenta njegovog upu tanja u raspravljanje. Pristanak lica koje stupa u parnicu je potreban zbog toga to to lice prima parnicu u onom stanju u kome se ona nalazi kada on u nju stupa. Prema ‡
tome, uspje no subjektivno preina enje tu be rezultira time to je novotu eni, umjesto prvotu enog, stranka u postupku, s tim da je ovo preina enje mogu e samo do zaklju enja glavne rasprave.

Pripremanje glavne rasprave . konstruisana je posebna faza pripremnog postupka. Stadij pripremanja glavne rasprave podrazumjeva: ispitivanje tu be. ‡ ‡ . Glavna rasprava je centralna procesna institucija prvostepenog postupka. Glavna rasprava. Priprema se procesna gra a za odlu ivanje o predmetu spora. jer na osnovu glavne raprave sud donosi odluku o osnovanosti tu benog zahtjeva kao predmeta odlu ivanja. dostavljanje tu be tu enom na odgovor. Sve su ovo radnje suda i u duhu su sudskog upravljanja postupkom. oblikuje tok i faze pripremnog postupka. a na njoj je izvo enje dokaza najva nija procesnopravna djelatnost. sudu je prepu teno da. pripremno ro i te i zakazivanje glavne rasprave.PRVOSTEPENI PARNI NI POSTUPAK Pripremanje glavne rasprave ‡ ‡ Prvostepeni postupak se odvija u dvije faze: 1. Utvr uje postojanje procesnih pretpostavki i 2. Od pripremnog postupka uveliko zavisi pravilnost i efikasnost vr enja sudske funkcije. u skladu sa na elom sudskog upravljanja postupkom. nisu obligatne. Zbog navedenog. na kojoj se: 1.pripremni postupak i 2. s tim da sve radnje kojima se oblikuje pripremni postupak. Za uspje no ostvarenje sudske funkcije na glavnoj raspravi.

npr. pa ukoliko tu eni prizna tu beni zahtjev. Propu tanje tu enog da na tu bu odgovori. ukoliko sud utvrdi da se radi o apsolutnoj nenadle nosti suda ili da je tu ba podnesena po isteku prekluzivnog roka. sud e odmah donijeti presudu na osnovu priznanja. sud e tada tu bu odbaciti kao nedopu tenu. jer ona mora biti potpuna i razumljiva. nerazumljivost i nepotpunost tu be. Odgovor na tu bu je procesna radnja tu enog kojom tu eni zauzima svoj stav prema tu bi i tu benom zahtjevu. jer sud na osnovu odgovora na tu bu cijeni da li je potrebno zakazati pripremno ro i te ili se odmah mo e zakazati ro i te za glavnu raspravu. Morate znati.Prethodno ispitivanje tu be i odgovor na tu bu ‡ Ispitivanje tu be je obligatna procesna radnja u kojoj je sud ovla ten da ispituje i odlu uje o postojanju pretpostavki koje se ti u tu be. ne proizvodi za njega nikakve tetne posljedice. ‡ ‡ ‡ . o postojanju procesnih pretpostavki koje se ti u predmeta spora. Stoga. npr. a ukoliko je rije o otklonjivim nedostacima. te procesnih nedostataka na strani suda i stranaka. sud e tada primjeniti odgovaraju e mjere za otklanjanje tih nedostataka. pa se zbog ovih nedostataka tu ba mo e odbaciti tek na pripremnom ro i tu. res iudicata. lis pedens ili pravni interes. sud nije ovla ten da odlu uje u ovoj fazi postupka.

raspravljanje o predmetu spora je zna ajno ograni eno na pripremnom ro i tu. a sud smatra da je izvo enje dokaza neophodno. Ipak. ‡ Nakon to sud utvrdi da ne postoje procesne smetnje za dalji tok postupka. ako se tome ni jedna stranka ne protivi. jer to spada u isklju ivu funkciju na glavnoj raspravi. kao to su: razja njavanje su tine spora. to zna i da sud na pripremnom ro i tu ne mo e izvoditi dokaze.Pripremno ro i te ‡ Sud. jer se ta faza uglavnom svodi na pitanja sudskog upravljanja postupkom u materijalnopravnom smislu. Izvo enje dokaza je kao izuzetak dopu teno kod izvo enja dokaza putem vje taka i uvi ajem. u pravilu. razdvajanje spornog od nespornog i koja se dokazna sredstva mogu upotrijebiti za dokazivanje spornih injenica. a to je razja njavanje pitanja koja se ti u predmeta spora. on pristupa ostvarenju drugog dijela pripremnog postupka. sre ivanje procesne gra e. . odr ava pripremno ro i te uvijek kada ocijeni da je svsishodno njegovo odr avanje sa stanovi ta to potpunijeg i cjelovitijeg pripremanja glavne rasprave.

presudu na osnovu odricanja i presudu zbog izostanka. neophodno je da znate da u toku cijelog pripremnog postupka. na pripremnom ro i tu sud mo e donijeti presudu na osnovu priznanja. ‡ U sporovima koji nisu slo eni. ali i sudsko poravnanje.‡ Ako su sporne injenice od kojih zavisi rje avanje o procesnim pretpostavkama i drugim procesnim pitanjima. sud zakazuje glavnu raspravu odmah nakon ispitivanja tu be. a najmanje 8 dana od dana prijema poziva. sud mo e uvijek da izvodi dokaze na pripremnom ro i tu radi utvr ivanja ovih injenica. bilo dono enjem kona nog akta kojim se odlu uje meritorno o predmetu spora. na njemu se postupak mo e i okon ati. funkciju suda vr i sudija pojedinac. . ili dispozitivnim radnjama stranaka koje imaju iste posljedice. ‡ Iako je pripremno ro i te prioritetno u slu bi neometanog odvijanja postupka. Ro i te za glavnu raspravu treba odrediti tako da se strankama ostavi dovoljno vremena za pripremu. npr. ‡ I na kraju.

. javnosti. zbog ega je glavna rasprava obligatoran stadij u razvoju postupka. zasnovati svoju odluku samo na osnovu procesne gra e koja je bila predmet usmenog. usmenosti.Glavna rasprava ‡ Glavna rasprava je jezgro postupka kao institucije. ‡ Glavna rasprava se u pravilu sastoji od vi e pojedina nih ro i ta. ‡ Osnovni zahtjevi na ela: kontradiktornosti. ‡ Sud mo e. u pravilu. a to je utvr ivanje pravnorelevantnih injenica koje obrazuju osnov presude kao zavr nog akta. ali se samo na prvom ro i tu za glavnu raspravu mo e donijeti presuda zbog izostanka. ekonomi nosti i neposrednosti pru aju temeljne garancije za ostvarivanje osnovne funkcije glavne rasprave. neposrednog i javnog raspravljanja.

‡ S obzirom na na elo jedinstva glavne rasprave.‡ Ideal postupka je da se glavna rasprava okon a na prvom ro i tu. Naravno. bez obzira na broj ro i ta. . neposrednosti i javnosti. ona obrazuju jedinstvo koje zovemo glavna rasprava. u najve oj mjeri zavisi efikasnost i ekonomi nost u sprovo enju glavne rasprave. Zato. te na ela sudskog upravljanja postupkom. ali je u praksi to prije izuzetak nego pravilo. to zna i sve do njenog zaklju enja. Zato od sposobnosti suda u upravljanju postupkom. ‡ Jedinstvo glavne raprave koje obezbje uje na elo jedinstva ili koncentracije. radnje preduzete na nekom od prethodnih ro i ta ne gube svoje dejstvo na nekom od sljede ih ro i ta i nije ih potrebno ponavljati. stranke su ovla tene da procesnu radnju preduzimaju u cijelom toku glavne rasprave. izraz je procesnopravnog oblikovanja ro i ta na na elu usmenosti.

daje se i oduzima strankama rije . to u ovom slu aju ne podrazumjeva predsjednika vije a. ono donosi sve odluke koje se ti u upravljanja postupkom. to predstavlja poseban stadij u razvoju postupka. ‡ ‡ ‡ . Kada je u pitanju vije e. diktira se sadr ina rasprave u zapisnik i sl. du nost je predsjednika vije a da se u toku glavne rasprave brine o odr avanju reda u sudnici i dostojanstvu suda. onda je funkcija rukovo enja glavnom raspravom podijeljena izme u predsjednika vije a i vije a. a u korist predsjednika vije a. Rekosmo. Glavna rasprava se zaklju uje kada vije e smatra da je predmet dovoljno raspravljen. odlaganje ro i ta.Upravljanje glavnom raspravom ‡ Ako funkciju suda na glavnoj raspravi vr i vije e. Isto tako. saslu anje svjedoka i vje taka. odluke kojim se odre uje izvo enje dokaza. sud u pravilu odmah pristupa vije anju i glasanju. to zna i da je predsjednik vije a primus inter pares. U procesnopravnom smislu rukovo enje podrazumjeva sljede e radnje: otvaranje i zaklju ivanje glavne rasprave. funkciju suda u na em prvostepenom postupku vr e sudije pojedinci. ponovno otvaranje ro i ta i sl. a poslije zaklju ivanja. odr ava se red na ro i tu. te oni i upravljaju glavnom raspravom. npr. zaklju enje ro i ta. isklju enje javnosti.

dostavljanjem se omogu ava svakoj stranci da zauzme svoj stav prema radnjama suprotne stranke. npr. te se ovo dostavljanje naziva li nim dostavljanjem. dostavljanje spada u procesne radnje suda.Dostavljanje ‡ Dostavljanje je. pravni lijekovi. sud dostavljanje ostvaruje preko po te. procesnopravna djelatnost uru ivanja pismena ili podnesaka adresatima kojima su oni upu eni. . tu be. ‡ Procesne radnje suda koje zahtjevaju dostavljanje. sudske odluke i sl. s tim da zakon omogu ava da se dostavljanje obavi i preko odre enog radnika u sudu. kao i prema radnjama suda. odnosno dostavljanje vr i sud po slu benoj du nosti. ‡ Prema na elu sudskog upravljanja postupkom. sudske policije i neposrednim uru enjem pismena u sudu.. ‡ U pravilu. najjednostavnije re eno. uru uju se neposredno licu kome se dostava treba izvr iti. zatim preko nadle nog organa op ine. ‡ To zna i.

Punomo nik za primanje pismena ne zastupa stranku. pa e se time smatrati da je dostavljanje izvr eno. . umjesto njenom zakonskom zastupniku. stranke koje se nalaze u inozemstvu. Ovu vrstu punomo nika treba da imaju npr. ve ima karakter li nog dostavljanja. ne proizvodi dejstva. predstavlja relativno bitnu povredu parni nog postupka. Kada adresat odbije da primi pismeno. a o tome ne obavjesti sud. ali sa dejstvom dostave adresatu. pa ukoliko ni u ovom poku aju ne uspije. s tim da predaja pismena stranci umjesto njenom punomo niku. Obi no dostavljanje dopu ta da se pismeno uru i nekom drugom licu umjesto adresata. Me utim. Predaja pismena stranci. Dostavnica je isprava koja ima snagu javne isprave i njome se zasvjedo ava da je dostavljanje izvr eno. ili kada stranka promjeni adresu. kada se predaja pismena vr i zakonskom zastupniku odnosno punomo niku stranke. dostavlja e ga ostaviti u stanu ili prostorijama u kojima to lice radi ili e pismeno ostaviti na vratima stana ili prostorije. a nemaju punomo nika u BiH. a nema punomo nika u BiH. nije obi no. onda se dostavljanje ostvaruje po pravilima obi nog dostavljanja. odnosno tu enom koji se nalazi u inozemstvu.‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Ako se lice kome se pismeno mora li no uru iti ne zatekne na mjestu. dostavlja je du an da preduzme jo jedan poku aj. Dostavljanje ogla avanjem je dopu teno samo onda kada sud postavi privremenog zastupnika tu enom ije je boravi te nepoznato.

‡ Prekid postupka je vrsta zastoja do kojeg dolazi kada se pojave odre ene smetnje. . fakti ki zastoj imamo kod dono enja me upresude. koji ne proizvodi nikakve procesnopravne posljedice.Zastoj odnosno prekid postupka ‡ Zastoj kao procesna situacija ne ukida parnicu. koji spada u procesnopravnu vrstu diskontinuiteta koji dovodi do procesnopravnog dejstva. za razliku od fakti kog zastoja. sud e zastati sa postupkom dok ne protekne rok u kome oni mogu prijaviti svoje u e e i sl. kao procesnopravni odnos. prekid postupka mo e biti obligatan i fakultativan. ‡ Zastoj postupka je u stvari prekid postupka. ije postojanje onemogu ava nesmetano odvijanje parnice. npr. nego samo dok zastoj traje parnica ne mo e da se odvija u pravcu svog okon anja. pa s obzirom na karakter i prirodu tih smetnji. jer e tada sud zastati sa postupkom do nastupanja njene pravomo nosti ili u slu aju u e a javnog tu ioca ili ombdusmena.

pa mu je tada prepu teno da u svakom konkretnom slu aju odlu uje da li e o tom pitanju raspravljati i odlu ivati ili e to prepustiti nadle nom organu. ‡ Sud. ko je u inilac i da li je on krivi no odgovoran. kao uslov za raspravljanje i odlu ivanje. a ako se nedostaci pojave u toku samog postupka. ‡ Fakultativni razlozi koji mogu dovesti do prekida postupka su: ako sud odlu i da sam ne rje ava o prethodnom pitanju. tada izazivaju prekid postupka ex lege. pa i kada se stranka nalazi na podru ju koje je zbog vanrednih okolnosti odsje eno od suda. moraju postojati u toku cijelog trajanja postupka. Ako sud odlu i da sam ne rje ava o prethodnom pitanju ili kada je stranka odsje ena zbog vanrednih okolnosti. pa procesne pretpostavke. ili ako se posumnja da je vje tak ili svjedok dao la an iskaz ili da je isprava la na.‡ Obligatan prekid postupka ti e se procesnih pretpostavki. da li je u injeno krivi no djelo za koje se goni po slu benoj du nosti. sud te nedostatke na odgovaraju i na in otklanja. ‡ Ako se nedostaci pojavljuju u momentu pokretanja postupka. u pravilu. tada sud uvijek prekida postupak. . bilo na strani stranaka ili suda. mo e odlu ivati o prethodnom pitanju i onda kada odlu ivanje o tom pitanju ne spada u njegovu nadle nost.

odnosno da li je svjedok ili vje tak dao la an iskaz ili je upotrijebio la nu ispravu. ‡ Da li e do nastavka prekinutog postupka do i.‡ Me utim. a u slu aju fakultativnoih razloga. kada odluka o tu benom zahtjevu zavisi od toga da li je u injen privredni prestup ili krivi no djelo i ko je u inilac. jer se postupak nastavlja na njihov prijedlog. pa tek dostavljanjem rje enja o nastavljanju postupka. ima deklaratorni karakter. tada sud mo e. ‡ Me utim. postupak e se nastaviti po slu benoj du nosti. . ‡ Odluka suda o prekidu postupka. ali i ne mora prekinuti postupak. ‡ Momentom prekida postupka prestaju da teku svi rokovi (zakonski i sudski). zavisi uglavnom od stranaka. ima konstitutivni karakter. ali sud ne mo e za vrijeme prekida donisiti nikakve odluke. ako se radi o obligatnom prekidu. ‡ Procesnopravno dejstvo prekida se sastoji u tome da parnica kao procesnopravni odnos i dalje postoji. ako se radi o prekidu postupka do koga je do lo u slu aju kada je sud odlu io da ne rje ava o prethodnom pitanju. rokovi po inju te i iznova. odnosno prekida. nakon prestanka razloga koji su do prekida doveli.

a koja obuhvata prikupljanje dokaza. ‡ 2. ‡ 3. a nakon izmjena parni nih zakona u BiH. . Teret dokazivanja. ipak je u na em pravu sud osnovni subjekt dokazivanja. Izvo enje dokaza i ‡ 5. ‡ 4. Ocjenu dokaza. Dokazna sredstva. Na sudu le i du nost da potpuno i istinito utvrdi sve sporne pravno relevantne injenice. ‡ Dokazivanje kao procesna djelatnost obuhvata: ‡ 1. Predmet dokazivanja. izvo enje dokaza i ocjenu dokaza. ‡ Iako dokazivanje predstavlja zajedni ki zadatak svih u esnika u postupku. stranke i ostali u esnici u postupku.Dokazivanje ‡ Dokazivanje predstavlja procesnim normama uobli enu djelatnost u kojoj u estvuje sud. prioritetno stranaka.

dok su injenice. mora utvrditi njihova relevantnost. Priznate injenice. Utvr ivanje pravnorelevantnih injenica ima za posljedicu racionalno tro enje vremena i sredstava.Predmet dokazivanja ili thema probandi ‡ ‡ Predmet dokazivanja su pravnorelevantne injenice. potrebno je utvrditi njihovu istinitost. nije nikada predmet dokazivanja jer va i princip iura novit curia. odnosno injeni nih tvrdnji. 3. zbog ega je pravilna pravna kvalifikacija predmeta spora od presudnog zna aja za pravilan ishod parni nog postupka. Nakon to se utvrdi koje su injenice pravno relevantne. sadr aj pravnih normi na osnovu kojih se presu uje u sporu. sud mo e uzeti odre ene injenice i bez dokazivanja. Op epoznate injenice. a krajnji rezultat je dono enje pravilne presude. jer se prije utvr ivanja istinitosti injenica. Za davanje pravilnog odgovora na sva pitanja koja se ti u odre ivanja predmeta spora. presudno je stru no pravno znanje. Me utim. injenice utvr ene krivi nom presudom. a to su: 1. a istinitost se utvr uje putem dokazivanja. 2. ‡ ‡ ‡ ‡ . Zato. u pravilu. predmet dokazivanja. Pretpostavljene injenice i 4.

uzimaju i u obzir sve okolnosti. ali se izjava o priznanju stranke mo e dati usmeno na ro i tu ili pismeno van ro i ta. uzeti kao priznatu ili osporenu. priznanje injenica pred sudom u toku parnice predstavlja jednostranu parni nu radnju stranke. dok pravne tvrdnje ne mogu biti predmet priznanja.Priznate injenice ‡ Predmet priznanja mogu biti samo injeni ne tvrdnje. prema svom uvjerenju cijeniti ho e li injenicu koju je stranka prvo priznala. priznanje injenica dato izvan parnice ne proizvodi nikakvo procesno dejstvo. Me utim. odnosno nema procesne posljedice. ‡ Forma priznanja nije propisana parni nim zakonima u BiH. sud e. pa je zatim opozvala. Zato. . ‡ Kada je u pitanju opozivanje priznanja.

postoje odstupanja. Naime. sud mo e narediti da se dokazuju i priznate injenice. . No. ‡ Od pravila da se priznate injenice ne dokazuju.‡ Dejstvo priznanja se sastoji u tome to se priznate injenice ne dokazuju. na elo materijalne istine postavlja pred sud du nost da se utvr uju samo sporne injenice. treba znati da sud sa priznatim injenicama izjedna ava i nesporne injenice. Zbog navedenog. pa ih sud unosi u osnov presude bez dokazivanja. npr. ili u sporovima u kojima je ograni eno na elo dispozitivnosti. pa se zato utvr uju dokazivanjem. ako smatra da stranke njihovim priznanjem idu za tim da raspola u zahtjevom kojim ne mogu raspolagati. bra ni i paternitetski sporovi gdje sud nije vezan priznatim injenicama.

pa time i sudu. ‡ Sud op epoznate injenice uzima u osnov odluke po slu benoj du nosti.Op epoznate ili notorne injenice i privatno znanje sudije ‡ Pravilo je da notorne injenice ne treba dokazivati. u nekom ranijem postupku. mo e biti pozvan da se pojavi u funkciji svjedoka. . npr. privatno znanje sudije je bez procesnopravnog dejstva. jer se one izjedna avaju sa op epoznatim injenicama. ne treba dokazivati. ‡ injenice do ijeg je saznanja sud do ao u vr enju svoje funkcije. ‡ Me utim. ali mu tada prestaje funkcija sudije u konkretnom predmetu. pa ukoliko sudija pojedinac ili lan vije a raspola e znanjem koje se ti e odre enih pravnorelevantnih injenica u konkretnom sporu. jer su takve injenice poznate irem krugu ljudi.

jer su to pravila materijalnog prava koja su uobli ena u formu pravne pretpostavke. Neoborive pravne pretpostavke. ‡ Neoborive pretpostavke (presumptio iuris et de iure) nisu pretpostavke u pravom smislu.Pravne pretpostavke ili presumptio iuris injenice ije postojanje zakon pretpostavlja ne treba dokazivati i to su pravne pretpostavke. pa se rezlikuju dvije vrste pravnih pretpostavki: 1. Oborive i 2. ‡ . ‡ Karakter pravnih pretpostavki imaju samo one presumpcije koje su uobli ene u pravnoj formi pravne norme.

. Najzna ajnija procesnopravnaposljedica u postupku dokazivanja je u tome da je sud vezan za pretpostavke. u odnosu na onu koja se poziva na injenice ije se postojanje pretpostavlja. ako ima priznanicu da je isplatio one koje su kasnije dospjele. ali proizvode i zna ajne procesnopravne posljedice. polo aj u postupku se olak ava pretpostavkom prema kojoj se smatra da je obveznik ispunio ranije dospjelo potra ivanje. da znate.‡ U pravom smislu. zbog ega se mogu smatrati i pojmovima procesnog prava. npr. pravne pretpostavke su samo oborive pretpostavke (presumptio iuris tantum). ‡ Pretpostavke su. I ovim oborivim pretpostavkama se ne isklju uje apsolutno du nost da se dokazuju pretpostavljene injenice. naj e e regulirane normama materijalnog prava. nego se samo teret dokazivanja prebacuje na suprotnu stranku.

. dok to nije slu aj sa indicijama. jer one predstavljaju osnovu iz koje se izvodi zaklju ak o ta nosti pravnorelevantnih injenica ‡ Ipak. me u njima je i zna ajna razlika u tome to su pravne pretpostavke pravna pravila kojima se odre uje da se odre ena injenica ima smatrati ta nom. ‡ Zbog toga. isti kao i kod pravnih pretpostavki.Indicije ‡ Indicije predstavljaju proces izvo enja zaklju aka iz poznatih injenica o postojanju nepoznatih. sud mora biti u potpunosti ubije en u istinitost injenica koje se nalaze u funkciji indicije. dok se suprotno ne doka e. u pravilu. koristi kada ne raspola e neposrednim dokazima. jer sud indicije u svrhu dokazivanja pravnorelevantnih injenica. nego vrstom posrednih dokaza. da znate. indicije se ne mogu smatrati pretpostavkama. ‡ Upravo zbog izre enog. ‡ Me utim. dokazivanje putem indicija se mnogo vi e koristi na podru ju krivi nog nego gra anskog prava.

odvija se u okviru zahtjeva koje postavlja raspravno. ‡ Nemogu nost da se ta no utvrde pravno relevantne injenice u postupku na osnovu prikupljenih dokaza. ‡ Du nost prezentiranja procesne gra e. te e sud presudu donijeti na tetu one stranke koja nije bila u stanju da pru i dokaze koji treba da kod suda stvore uvjerenje u istinitost spornih injenica. pa e sud tada primjeniti pravila o teretu dokazivanja. injenica i dokaza.Teret dokazivanja ili onus probandi ‡ Du nost prikupljanja dokaza le i u na em pravu na strankama. . a rijetko i istra no na elo. bez obzira da li iznesene injenice i izneseni dokazi idu u prilog stranke koja ih je iznijela ili ne. ne osloba a sud da donese presudu. ‡ Du nost prezentiranja injenica i dokaza le i na obje stranke. a samo izuzetno i na sudu.

sud e donijeti osloba aju u presudu ako ne stekne uvjerenje da je optu eni krivi no odgovoran (in dubio pro reo). 2. Teret dokaza le i na onoj stranci koja ne to tvrdi. tu eni postaje tu ilac u pogledu dokazivanja tvrdnji iz tih prigovora. .‡ Zakoni o parni nim postupcima u BiH ne sadr e op a pravila o preraspodjeli tereta dokazivanja izme u stranaka. Ulaganjem prigovora. Ako tu ilac ne doka e tvrdnje na kojima zasniva svoj zahtjev. Shodno ovom osnovnom principu krivi nog prava. ‡ Najva nija pravila o preraspodjeli tereta dokazivanja obuhva ena su sa tri maksime: 1. a ne na onoj koja ne to pori e. tu eni se osloba a i 3. dok se u krivi nom postupku problem preraspodjele tereta dokazivanja rje ava u skladu sa principom presumpcije nevinosti optu enog.

injenice kojima se pravo gasi i injenice kojima se sprje ava nastanak prava. dokazuje tu eni. ili usljed prevare ili zablude. u pravilu. du na je da doka e stranka koja se poziva na te injenice.Predmet dokazivanja ± thema probandi ‡ U pravnoj teoriji. injenice kojima se pravo mijenja ili modifikuje. sve se injenice koje se pojavljuju kao predmet dokazivanja dijele u etiri grupe: injenice kojima se pravo stvara. npr. da je ugovor zaklju en pod prinudom. ‡ injenice koje sprje avaju nastanak odre enog prava dokazuje. a to je naj e e tu eni. ‡ Na tu enom je i teret dokazivanja injenica kojima se pravo gasi. npr. ona stranka koja se poziva na takve injenice. . da je rok za ispunjenje ugovora produ en. npr. ‡ injenice kojima se pravo stvara. ili da je dug pla en i sl. ‡ injenice kojima se pravo modifikuje. a to je naj e e tu ilac. da je protekao rok zastarjelosti.

npr. a sadr aj njegovog iskaza je dokazna injenica ili dokazni osnov. ‡ Dokazno sredstvo je odre eni izvor iz kojeg sud crpi to saznanje. s jedne strane. . ukoliko se iz dokaznih injenica mo e izvesti neposredno zaklju ak o pravnorelevantnim injenicama. a kada se iz dokaznih injenica ne mo e neposredno izvesti zaklju ak o postojanju pravnorelevantnih injenica. tada je rije o neposrednim dokazima. svjedok je dokazno sredstvo. ‡ Nadalje. ‡ Dokazne injenice ili dokazni osnov su sve injenice iz kojih se crpi saznanje na osnovu koga se izvodi zaklju ak o ta nosti pravnorelevantnih injenica. i dokazno sredstvo. tada je rije o posrednim dokazima. dokazne injenice ili dokazni osnov. pa tako npr.Dokaz ili probatio ‡ Dokaz kao procesnopravna kategorija ima vi estruko zna enje. s druge strane.

Npr. ‡ Prema tome. koju izvodi po pravilima logike i op eg ivotnog iskustva. . dolazi putem dokaznih sredstava.‡ Dokazivanje putem posrednih dokaza ili indicija nije po eljno. kao izvora saznanja. u pravilu. do dokaznih injenica sud. ‡ Posredni i neposredni dokazi se dijele s obzirom na na in njihovog pribavljanja na: izvorne i izvedene. dok je iskaz svjedoka na osnovu pri anja drugih izvedeni dokaz. zbog ega je ova vrsta dokazivanja nepouzdana. jer zaklju ivanje o pravno relevantnim injenicama na osnovu posrednih dokaza ili indicija tra i od suda dodatnu misaonu operaciju. sadr aj iskaza svjedoka koji pred sudom svjedo i o onome to mu je poznato iz vlastitog saznanja je izvorni dokaz.

kao vrijednosni sud. svjedoka i vje taka i to kada se pojavljuju u ulozi svjedoka i vje taka. Svjedok saop ava sudu svoje saznanje do koga dolazi opa anjem neposredno svojim ulima. SVJEDOCI: Za svjedoka je najbitnije to to on sudu saop ava svoje saznanje. U stvarna dokazna sredstva spadaju: isprave i predmeti uvi aja. izuzev u angloameri kom pravu. vje taci i saslu anje stranaka. U li na dokazna sredstva spadaju: svjedoci. Me utim. ljekar je stru ni svjedok kada saop ava sudu svoja zapa anja o toku bolesti pacijenta. nego posredstvom drugih lica. a ne mi ljenje. to lice iznosi samo svoja zapa anja. treba praviti razliku izme u stru nog lica. iskaz svjedoka je relevantan i onda kada saop ava sudu saznanje do koga nije do ao neposredno. Kada se pojavljuje u ulozi svjedoka. ‡ ‡ ‡ . npr. Tako e. Pravilo koje ne dopu ta svjedo enje ³po uvenju ili hearsay´ je napu teno u ve ini pravnih sistema.Dokazna sredstva ‡ ‡ ‡ ‡ U funkciji dokaznih sredstava se pojavljuju lica i stvari. jer je u iskazu vje taka bitno njegovo stru no mi ljenje. Upravo je u ovome bitna razlika izme u svjedoka i vje taka.

Hearsay ili svjedo enje po uvenju u angloameri kom pravu ta je dokaz po uvenju ili hearsay? Najkra e. tako to e svjedo iti da mu je o tome doga aju govorilo neko drugo lice. imaju i pri tome i zna aj instituta zakletve u angloameri kom pravu. ‡ Koji dokaz predstavlja hearsay? Prije svega. Jedan od razloga za to je nemogu nost primjene zakletve prilikom davanja vansudskih iskaza. ‡ Drugim rije ima. radi se o pravilu o nedopustivosti primjene dokaza koji se ne izvode neposredno na ro i tu pred sudom. usmeni ili pismeni iskaz koji neko lice da vansudski. svjedoku se ne mo e dozvoliti da dokazuje injenicu da se neki doga aj desio. to zna i da se radi o posrednom dokazu. ije je porijeklo vansudsko i neparni no. ‡ .

iz ega bi se mogao izvesti zaklju ak da dana nja stvarnost mo da vi e zagovara isti princip kao i angloameri ko pravo??? ‡ . Uz ovu opasku.to se BH parni nog postupka ti e. a to je da sud nikada ne uskra uje mogu nost o evicu doga aja da li no pristupi na ro i te i da neposredno da iskaz o svome svjedo enju. ‡ Kada sve ovo znamo. jer je nepouzdano. treba ista i i injenicu vezanu za angloameri ko pravo. postavlja se pitanje korisnosti dopu tenja svjedo enja po uvenju ili hearsay-a u drugim savremenim pravnim sistemima svijeta. vezanu za na pravni sistem. rekli smo da je dokazivanje putem posrednih dokaza ili indicija nepo eljno.

te su svjedok i saslu anje stranaka dva posebno odvojena dokazna sredstva. Zbog toga se ovi u esnici mogu pojaviti u ulozi posebnog dokaznog sredstvasaslu anja stranaka. to mo e biti svako lice. zdravstveno stanje-fizi ki i psihi ki nedostaci. ‡ Ne mo e se u konkretnoj parnici u jednom licu da pojavi istovremeno i sudija i svjedok.Sposobnost i du nost svjedo enja ‡ Svako fizi ko lice je sposobno da se pojavi u funkciji svjedoka. zatim. tako da uzrast. koja se me usobno isklju uju. ‡ Analogno iznesenom. nemaju same po sobi uticaja na sposobnost da se bude svjedok. treba razlikovati mogu nost pojavljivanja u ovoj ulozi u konkretnoj parnici. ne mo e se pojaviti u ulozi svjedoka stranka. . ne bi se ni lice koje se pojavljuje u ulozi zastupnika pravnog lica moglo pojaviti u ulozi svjedoka. ni zakonski zastupnik stranke. ‡ Od op e sposobnosti biti svjedok. zainteresovanost i druge okolnosti.

da daju iskaz pred sudom i da govore istinu. s tim da va e i zakoni o parni nim postupcima u BiH ne predvi aju vi e mogu nost svjedo enja pod zakletvom. . Osloba a se svjedo enja lice koje bi svojim iskazom povrijedilo du nost uvanja slu bene ili vojne tajne. dok ga nadle ni organ ne oslobodi ove du nosti. ili srodnike po tazbini do 2. Odstupanja od du nosti svjedo enja su razli ita: jedni se osloba aju od svjedo enja. a drugima se daje mogu nost uskra ivanja svjedo enja. kao i o onome o emu je svjedok kao advokat ili ljekar saznao. a ne i du nosti odazivanja pozivu suda. ZPP FBiH i RS-e. bra nog druga. stepena. odnosno uskra ivanja odgovora na pojedina pitanja. u pobo noj liniji do 3. Svjedok mo e uskratiti iskaz o onome to mu je stranka kao svom punomo niku povjerila ili o onome to je stranka ili neko drugo lice svjedoku kao ispovjedniku povjerilo. pa svjedok ima pravo da uskrati odgovor ako bi sebe ili srodnike po krvi izlo io opasnosti od krivi nog gonjenja.‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Osnovni zahtjevi koji se pojavljuju pred svjedoke su: da se odazovu na poziv suda. Za la no svjedo enje propisana je krivi na odgovornost. i to: u pravoj liniji do bilo kog stepena. Ograni enja u okviru du nosti svjedo enja se ti u samo du nosti davanja iskaza. a to je precizno utvr eno u lanu 140. stepena i take dalje. U i vid odstupanja od uskra ivanja svjedo enja jeste uskra ivanje davanja odgovora na pojedina pitanja.

Saslu anje svjedoka je procesna radnja koja se izvodi u odre enoj procesnoj formi koja je odre ena na elima neposrednosti. suo iti. ravnodu nost i sl. Svjedok pored obaveza ima i pravo. pravo na tro kove i naknadu izmakle dobiti i sl. odnosno vi e nema instituta konfrontacije ili su eljenja svjedoka. ‡ ‡ ‡ ‡ . a u drugu grupu razloga nepouzdanosti svjedoka spada: zainteresovanost za spor. iji su iskazi me usobno proturje ni. Sud po va e im ZPP-ima u BiH vi e ne mo e svjedoke. Razlog zbog ega je to tako je i to da se obi no de ava da neko dobro zapa a. nije te ko zaklju iti da se u ocjeni iskaza svjedoka dosta esto izvodi pogre an zaklju ak.Slobodna ocjena iskaza svjedoka ‡ ‡ Neophodno je znati. ali slabo pamti. a istovremeno su jedno od najnepouzdanijih izvora saznanja. Kada se imaju u vidu svi ovi faktori. usmenosti i javnosti. subjektivni odnos prema injenicama koje svjedok saop ava. ima pravo na upotrebu svog jezika. npr. svjedoci su dokazno sredstvo koje se naj e e koristi. odnosno slabo reprodukuje upam eno ili obrnuto.

Vje tak ‡ Vje tak je stru no lice koje se pojavljuje u funkciji dokaznog sredstva. pa njegova ovla tenja idu od utvr enja injenica. kada je u sporu potrebno za utvr enje odre enih injenica stru no znanje kojim sud ne raspola e. jer doma aj vje ta enja nikada ne mo e obuhvatiti injeni nu gra u jednog spora u njegovoj ukupnoj relevantnosti. pa sve do izvo enja injeni nog zaklju ka. ‡ Naj e e. ‡ Sadr aj vje ta enja je odre en doma ajem ovla tenja. njihovog razja njavanja. ‡ Du nost suda se prote e na svu relevantnu injeni nu gra u u cilju pravilnog dono enja odluke. pa ni onda kada sud stavlja vje taku na uvid cijelu injeni nu i dokaznu gra u na osnovu koje treba da da svoj nalaz i mi ljenje. . sadr aj vje ta enja obuhvata i utvr ivanje odre enih injenica i istovremeno izvo enje zaklju ka iz utvr enih injenica.

gdje je npr. s tim da kod slo enih vje ta enja. dok vje tak mo e biti zamjenjen drugim vje takom. U funkciji vje taka mo e se pojaviti svako lice koje raspola e potrebnim stru nim znanjem. Zbog iznesenog. s tim da se u na em pravu vje ta enje mo e povjeriti i stru noj ustanovi. Istina. same stranke. U na em pravu. treba praviti razliku izme u svjedoka-stru njaka i vje taka. a ni organ stranaka. sud mo e uzeti za vje taka lice koje je ranije bilo saslu ano kao svjedok. kao ni njihovi zastupnici. U takvom svojstvu se istovremeno ne mo e pojaviti svjedok i vje tak. ali se i tada u funkciji vje taka pred sudom mo e pojaviti samo odre eno fizi ko lice. tada se odre uju dva vje taka. sada sud mo e odrediti samo jednog vje taka. Tako e. ali ne radi vje ta enja o injenicama o kojima je svjedo io. Poslije izmjena ZPP-ova u BiH. . pa kako vje tak nije organ suda.‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Kako svjedok saop ava sudu svoje saznanje o injenicama koje se odnose na pro le doga aje. zato se u konkretnoj parnici ne mo e u ulozi vje taka istovremeno pojaviti ni lan sudskog vije a. s tim da je takvo saznanje zasnovano na posebnom stru nom znanju. vje tak se ne razlikuje od bilo kog drugog dokaznog sredstva. to je on nezamjenljiv. vje tak mo e biti izuzet iz istih razloga iz kojih mo e biti izuzet i sudija. Svjedok stru njak je lice koje saop ava sudu svoje saznanje o injenicama koje se ti u nekog doga aja iz pro losti kao i kod svjedoka. potrebno istovremeno i medicinsko i ekonomsko znanje.

Du nost vje ta enja obuhvata du nost odazivanja na poziv suda i du nost izno enja nalaza i mi ljenja. s tim to mu sud mo e odrediti da u odre enom roku prije rasprave podnese pismeno svoj nalaz i mi ljenje. kao to postoji op a du nost svjedo enja. njegovo izvo enje i ocjena ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Ne postoji op a du nost vje ta enja. Svoj nalaz i mi ljenje vje tak iznosi u pravilu usmeno na raspravi. . Sud nikad ne bi smio nekriti ki usvojiti mi ljenje vje taka. kao i pravilnost zaklju ka koji vje tak izvodi iz tih injenica. ali i zbog vi eg suda. koji uvijek mora biti obrazlo en. bilo da usvaja ili odbija mi ljenje vje taka. odnosno trebao bi preispitivati pravilnost injenica koje le e u osnovi stru nog mi ljenja vje taka. Sud je du an da u obrazlo enju iznese razloge. jer je vje tak zamjenljiv.Vje ta enje. Sud ocjenjuje mi ljenje vje taka po na elima slobodne ocjene dokaza. Na zahtjev stranaka. zbog ega se prema vje taku mogu izracati samo nov ane sankcije. a du an je to u initi zbog stranaka. kao i svako drugo dokazno sredstvo. sud mo e rje enjem narediti vje taku da naknadi tro kove koje je prouzrokovao svojim neopravdanim nedolaskom ili neopravdanim odbijanjem da vje ta i.

U funkciji informativnog saslu anja. pa mogu da pru e sudu i najpotpunije obavje tenje o svim spornim pitanjima. ‡ Zato je izvo enje dokaza saslu anjem stranaka procesnopravno uobli eno. zbog ega i sposobnost stranke da se pojavi u ulozi dokaznog sredstva ne zavisi od njene parni ne sposobnosti. kao i kod izvo enja dokaza svjedocima. zbog ega je saslu anje stranaka uobli eno u posebno dokazno sredstvo. ‡ Treba razlikovati informativno saslu anje stranaka. .Saslu anje stranaka kao dokazno sredstvo ‡ Stranke su va an izvor saznanja o spornim injenicama koje su relevantne za rje avanje spora. jer su i same subjekti tog spornog odnosa. izjava koju stranka daje u funkciji dokaznog sredstva nema karakter procesne radnje. pa i njihove radnje imaju karakter procesnih radnji. stranke se pojavljuju kao subjekti parni nog postupka. Me utim. od saslu anja stranaka kao dokaznog sredstva.

forma isprave i njen izdavalac. . i to na osnovu sadr aja koji je na tom predmetu odre enim znacima izra en. ‡ Me u najva nije kriterije za podjelu isprava. kod isprava je dokazni osnov ili razlog uvijek njen sadr aj. Dispozitivne ili konstitutivne i 2. jer funkciju isprave ima svaki tjelesni predmet iz kog sud crpi svoje saznanje o pravnorelevantnim injenicama. ‡ Karakter dispozitivnih ili konstitutivnih isprava imaju one izjave volje koje su upravljene na zasnivanje. Dokazne ili dokumentarne. a kod uvi aja je to sam predmet uvi aja. promjenu ili prestanak odre enog pravnog odnosa . spada: sadr aj isprave. ‡ Prema tome. ugovor i testament. ‡ S obzirom na sadr aj. isprave se dijele na: 1. ‡ Razlika izme u isprava kao tjelesnih predmeta i uvi aja je u njihom sadr aju. npr. spadaju u najstarija dokazna sredstva. ‡ Isprave. pored svjedoka.Isprave ‡ Isprave spadaju u stvarna dokazna sredstva.

‡ Deklaratorna pismena forma nije uslov za punova nost izjave volje koja je sadr ana u ispravi.‡ Dokaznim ili dokumentarnim ispravama se zasvjedo ava ili potvr uje posjedovanje odre enih fakata u svrhu dokazivanja. . pa prema tome. isprave mogu biti konstitutivne i deklarativne. ‡ Konstitutivni karakter imaju one isprave ije je postojanje uslov punova nosti izjave volje koja je u ispravi opredme ena. isprave se dijele na javne i nejavneprivatne isprave. ‡ S obzirom na formu. ‡ S obzirom na izdavaoca. nepo tivanje pismene forme povla i za sobom apsolutnu ni tavost ugovora. npr. da su izdate u pripisanoj formi i da je njihovo izdavanje u okviru nadle nosti izdava a. ‡ U nejavne ili privatne isprave spadaju sve isprave koje se mogu podvesti pod pojam privatne isprave. karakteri u ih sljede a obilje ja: da su izdata od strane nadle nog organa. pa npr. isprava kojom se zasvjedo ava da je usmeno zaklju en u pro losti odre eni pravni odnos. ‡ Karakter javnih isprava imaju one isprave koje je izdao dr avni organ u granicama svoje nadle nosti.

. ‡ Me utim. ‡ Iz navedene konstatacije.Dokazna snaga i ocjena isprava ‡ Pravilo je da sud cijeni dokaznu snagu isprave po ne elu slobodne ocjene dokaza samo onda kada su u pitanju nejavne ili privatne isprave. Da je sadr aj isprave istinit. ‡ Dokazna snaga javne isprave izvodi se iz dvije presumpcije: 1. odnosno izdata od organa koji je na ispravi ozna en i 2. ‡ Inozemne javne isprave imaju istu dokaznu snagu kao i doma e javne isprave. da se zaklju iti da se sud u ocjenu dokazne snage javnih isprava uop e ne upu ta. dopu teno je dokazivati da su u javnoj ispravi neistinito utvr ene injenice ili da je isprava nepravilno sastavljena. ako su propisno ovjerene i pod uslovom uzajamnosti. Da je isprava autenti na.

a putem uvi aja mogu se utvr ivati samo injenice iz sada njosti. ‡ Neophodno je znati da je kod uvi aja. ‡ I pored svih ovih prednosti uvi aja.Uvi aj ili o evid ‡ Uvi ajem sud saznanje sti e svojim neposrednim opa anjem pravnorelevantnih injenica. ipak se on u praksi rje e koristi i to zbog toga to su predmet dokazivanja naj e e injenice koje se odnose na neki doga aj iz pro losti. zbog ega se uvi aj smatra najjednostavnijim i najsigurnijim na inom saznanja. . predmet uvi aja istovremeno i dokazno sredstvo.

pa je izvo enje obezbje enja dokaza dopu teno u slu aju: Da postoji opasnost da se dokaz ne e mo i izvesti ili e njegovo kasnije izvo enje biti ote ano. npr. ustanovom obezbje enja se odstupa od pravila da se dokazi izvode u postupku i to na glavnoj raspravi. . a uz ovo treba da postoji i prijedlog za obezbje enje dokaza. zato to je svjedok te ko bolestan. ‡ Kako vidite.Obezbje enje dokaza ‡ Ovom ustanovom se omogu ava utvr ivanje injenica izvo enjem dokaza i prije pokretanja parnice. ili mijenja esto prebivali te i sl. u slu aju opasnosti da izvo enje dokaza saslu anjem svjedoka ne bi bilo mogu e.

tako i u toku parnice. pod uslovom da je obezbje enje dokaza potrebno prije ili u postupku vanrednih pravnih lijekova. Ako se tra i prije pokretanja postupka. ‡ Obezbje enje dokaza mo e se tra iti kako prije pokretanja parnice. a ako je prijedlog stavljen u toku postupka. onda je nadle an sud pred kojim je postupak u toku. odnosno lice boravi. . nadle an je ni i sud prvog stepena na ijem podru ju se stvar nalazi. ‡ O prijedlogu za obezbje enje dokaza odlu uje sud u zavisnosti od toga da li se obezbje enje dokaza tra i prije pokretanja postupka ili nakon to je postupak pokrenut.‡ U postupku za obezbje enje dokaza ne mo e se izvesti dokaz saslu anjem stranaka. a mo e se tra iti i nakon pravomo nog okon anja postupka.

Izvo enje i ocjena dokaza ‡ ‡ ‡ Izvo enje dokaza u irem smislu obuhvata: predlaganje dokaznih sredstava. 2. tako to svaki izvedeni dokaz cijeni zasebno i sve dokaze zajedno. zbog ega je sud du an da u obrazlo enju presude iznese povjerljive argumente na kojima je zasnivao svoje uvjerenje ocjenom dokaza. Da li je ponu eno dokazno sredstvo podobno da se utvrdi istinitost pravnorelevantne injenice koja je predmet dokazivanja. Ocjena dokaza slijedi poslije izvo enja dokaza. Da li je injenica za ije se utvr enje dokaz predla e pravno relevantna. Izvo enje dokaza u u em smislu je procesna djelatnost upotrebe dokaza koje je sud odlu io da izvede. odlu ivanje o izvo enju dokaza i sam in izvo enja dokaza. Odlu ivanje o izvo enju predlo enih dokaza je u isklju ivoj nadle nosti suda. du nost predlaganja dokaznih sredstava je u pravilu na strani stranaka. U na em pravu. kojom prilikom sud utvr uje: 1. Ocjenu dokaza vr i sud po na elu slobodne ocjene dokaza. tako da je sud ovla ten samo izuzetno da odstupi od izvo enja dokaza na glavnoj raspravi. a procesna forma izvo enja dokaza je glavna rasprava. ‡ ‡ ‡ . Da li zahtjeva dokazivanje i 3.

za tro kove po tarine. objavljivanja sudskih oglasa i sl. izdaci za putne tro kove i dnevnice. tako to svaka stranka unaprijed snosi tro kove koje prouzrokuje svojim radnjama. Svjedok i vje tak moraju da zahtjevaju naknadu odmah nakon saslu anja. kao to su: li ni tro kovi stranaka i njihovih zastupnika. Izdataka koji su izazvani neposredno radnjama u parnici i povodom nje. tro kovi za izvo enje i obezbje enje dokaza. ukoliko stranka odbije da plati propisanu taksu. Sud ne mo e odbaciti tu bu zbog toga to tu ilac nije platio propisanu taksu. iji je sastavni dio i taksena tarifa. Osnovno pravilo je da sve parni ne tro kove snose stranke.Parni ni tro kovi ‡ Parni ni tro kovi se sastoje od: 1. Tro kovi sudskih taksi regulirani su Zakonom o sudskim taksama. u protivnom gube pravo na naknadu. ‡ ‡ ‡ ‡ . Izdataka za sudske takse i 2. a sud je du an da ih na to upozori. a u kona nici ona stranka koja izgubi parnicu. ali se mo e zahtjevati prinudno izvr enje. prevo enja i ovjeravanja isprava. tro kovi i nagrade punomo nika.

pa zbog toga stranka koja izgubi parnicu u cijelosti snosi svoje vlastite tro kove i nadokna uje tro kove suprotne stranke. Rekosmo. Me utim. svaka stranka podmiruje svoje tro kove. stranka je du na neovisno o ishodu parnice naknaditi protivnoj stranci to kove koje je prouzrokovala svojom krivicom. ali ga to ne osloba a da sporne injenice utvr uje drugim dokazima. prije nego to se upustio u raspravljanje o glavnoj stvari. Javni tu ilac i ombdusmen imaju pravo na naknadu tro kova. ali ne i na nagradu. o emu odlu uje sud. u kome nije druga ije dogovoreno. solidarno odgovaraju i za tro kove postupka. Ako tu eni nije dao povoda za tu bu i ako je u odgovoru na tu bu priznao tu beni zahtjev. . tu ilac e nadoknaditi tu enom parni ne tro kove. Ako je parnica zavr ena sudskim poravnanjem. Isto tako. sud e odustati od izvo enja dokaza. Pravo na naknadu pripada samo za one tro kove koji su bili neophodni za vo enje parnice.‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Ukoliko iznos potreban za podmirenje tro kova ne bude polo en. Suparni ari koji solidarno odgovaraju u predmetu povodom koga se vodi parnica. osnovni kriterij prema kome se odre uje na kojoj stranci le i obaveza naknade parni nih tro kova je kriterij uspjeha u parnici. stranka je du na nezavisno od ishoda parnice da nadoknadi protivnoj stranci tro kove koje je prouzrokovala zloupotrebom procesnih prava.

a to bi trebao biti advokat na ije zastupanje pristaje sud i sama stranka. s tim da djelimi no osloba anje podrazumjeva samo osloba anje od pla anja taksa. njih podmiruje stranka koja je podnijela prijedlog za obezbje enje dokaza. ‡ Besplatnog punomo nika postavlja sud. pripada stranci u postupku koja. ne bi mogla podmiriti tro kove postupka bez tete za nu no izdr avanje sebe i svoje porodice. Ovo osloba anje mo e biti potpuno i djelimi no.‡ Sud o naknadi parni nih tro kova odlu uje bez raspravljanja i to samo na prijedlog stranaka. ‡ to se ti e tro kova postupka za obezbje enje dokaza. . odnosno prethodno obezbje enje tro kova postupka se u na em pravu mo e tra iti samo onda kada se u ulozi tu ioca pojavljuje strani dr avljanin ili lice bez dr avljanstva. ‡ Pravo na osloba anje od pla anja parni nih tro kova tzv. s tim da zahtjev za naknadu tro kova stranke mogu staviti najkasnije do zavr etka raspravljanja koje prethodi odlu ivanju o tro kovima. ‡ Obezbje enje parni nih tro kova ili cautio iudicatum solvi. siroma ko pravo. s obzirom na svoje imovno stanje.

Ako se tu beni zahtjev odnosi na potra ivanje tu ioca iz radnog odnosa u BiH. pod uslovom da nema ograni enja. ili se vodi spor o utvr ivanju ili osporavanju o instva odnosno materinstva i 5. 4. . 2.‡ Pravo na obezbje enje parni nih tro kova pripada tu enom. dr avljani nisu obavezni da daju obezbje enje. o protivtu bi ili o izdavanju platnog naloga. jer tu eni nije du an da nastavi postupak sve dok se pravomo no ne odlu i o njegovom zahtjevu. bez obzira ko se pojavljuje u njegovoj ulozi. 3. proizvodi neposredno dejstvo. ‡ Zahtjev tu enog za obezbje enje parni nih tro kova ili aktorska kaucija. ‡ Tu enom ne pripada pravo na obezbje enje parni nih tro kova pod uslovima: 1. o poni tenju braka ili razvodu. Ako tu ilac u BiH u iva pravo azila. jer tada tu enom ovo pravo ne pripada. Ako se vodi spor o postojanju ili nepostojanju braka. Ako u dr avi kojoj pripada tu ilac. Ako je rije o mjeni noj ili ekovnoj tu bi.

a u sporovima za razvod braka do momenta dono enja pravomo ne presude. ‡ Tu ilac mo e povu i tu bu sve do zaklju enja glavne rasprave. a njom tu ilac manifestuje svoju volju da odustaje od tra enja pravne za tite u pokrenutoj parnici. ‡ POVLA ENJE TU BE je procesnopravna izjava upravljena sudu.Dispozitivne radnje kojima se okon ava postupak ‡ Rekli smo. zapamtite. jer izjava o povla enju tu be ne podrazumjeva istovremeno i izjavu tu ioca o neosnovanosti tu benog zahtjeva. ali. kao to je povla enje tu be i sklapanje sudskog poravnanja. Razlozi povla enja tu be su procesnopravno irelevantni. . ‡ Stranke mogu svojom voljom postupak okon ati i preduzimanjem drugih odre enih dispozitivnih radnji. time se ne odri e od tra enja pravne za tite u konkretnom predmetu. stranke mogu slobodno raspolagati svojim zahtjevima tokom postupka.

. te se i tada smatra da je tu ba povu ena. ‡ Izjavu o povla enju tu be tu ilac mo e dati usmeno na ro i tu ili putem podneska. pa povla enje tu be postoji samo u onim slu ajevima u kojima zakon pretpostavlja da je stranka preduzela dispozitivnu parni nu radnju kojom se okon ava postupak. najva nije dejstvo povla enja tu be je u tome to izaziva ga enje parnice kao procesnopravnog odnosa. to ete vidjeti u bilo kom parni nom zakonu u BiH. s tim da tu ilac ima mogu nost da povodom istog zahtjeva ponovo podigne tu bu. a u bra nim sporovima od momenta zaklju enja glavne rasprave. kada tu ilac ne doka e da je polo io aktorsku kauciju u odre enom roku i sl. ‡ Fikcija o povla enju tu be je zakonska fikcija odnosno pretpostavka. odnosno da je tu ilac povukao tu bu in concreto. mada on to uistinu nije uradio. ‡ Pasivno dr anje tu ioca pretpostavlja povla enje tu be ako tu ilac ne ispravi ili ne dopuni tu bu u roku koji mu sud odredi. . ‡ Prema tome.‡ Za povla enje tu be potreban je pristanak tu enog od njegovog upu tanja u raspravljanje o glavnoj stvari. npr.

‡ Dakle. ‡ Nakon pokretanja postupka. nego debela parnica. a vansudsko normama obligacionog prava. zbog ega narod i ka e: Bolje je mr avo poravnanje. . tada dolazi do poravnanja. ‡ Predmet sudskog poravnanja mora biti tu beni zahtjev kao predmet spora i to u cjelini ili samo u jednom dijelu. sud je du an da podsti e stranke na sklapanje sudskog poravnanja. ‡ Do poravnanja obi no dolazi tako to tu ilac odustaje u dijelu istaknutog tu benog zahtjeva. kada tu eni ne osporava osnov. a to je u cilju pobolj anja me usobnih odnosa. sudsko poravnanje je regulirano normama procesnog prava. nego samo visinu tete. npr. stranke i nakon pokretanja parnice imaju mogu nost da kori tenjem ustanove sudskog poravnanja mirnim putem rije e spor bez dono enja presude. ali ih ne smije na to prisiljavati. pa ukoliko na to tu ilac pristane.Sudsko poravnanje ili nagodba ‡ U na em pravu. ali sa svim posljedicama koje u pogledu rje avanja spora ima presuda kao akt suda.

to je stav i na e sudske prakse. ‡ Stranke mogu u toku cijelog postupka pred sudom zaklju iti poravnanje. s tim da je to mogu e samo u sporovima u kojima stranke mogu disponirati predmetom spora. ‡ Uno enjem izjava stranaka o poravnanju u zapisnik. tako da nova parnica izme u istih stranaka nije dopu tena. Materijalnopravno dejstvo poravnanja predstavlja pravna i poslovna sposobnost i ovla tenje stranaka da disponiraju pravima i obavezama. jer ako do sklapanja poravnanja do e tek kada je parnica u albenom stadiju. Procesnopravna dejstva sudskog poravnanja su izjedna ena sa pravomo nom sudskom presudom. Sudsko poravnanje se mo e pobijati tu bom za poni taj.‡ Do poravnanja dolazi i kada tu eni u cijelosti priznaje potra ivanje iz tu benog zahtjeva. ali se mo e tra iti prinudno izvr enje obaveze preuzete poravnanjem. s tim to tu ilac pristaje na isplatu u ratama. tim inom poravnanje sti e formu sudskog poravnanja. ‡ . to ima za posljedicu ga enje pobijane presude. ‡ Poravnanje se zaklju uje uvijek pred parni nim sudom prvog stepena. ‡ ‡ ‡ Sudsko poravnanje proizvodi materijalnopravno i procesnopravno dejstvo. isto kao i vansudsko. ‡ Na procesne pretpostavke sklopljenog sudskog poravnanja sud mora paziti po slu benoj du nosti.

jer ga vlastiti interes opredjeljuje na takvo dr anje u parnici. to zna i da procesnopravnim prigovorima tu eni eli izdejstvovati odbacivanje tu be kao nedopu tene. mo e priznati tu beni zahtjev tu ioca i mo e zauzeti potpuno pasivan stav. ali mu norme procesnog prava moraju obezbjediti ravnopravan polo aj prema tu iocu. Prigovorom. tu eni naj e e zauzima odbrambeni stav.Odbrambene radnje tu enog ‡ Tu eni nije obavezan na odre eno dr anje u parnici. Kompenzacijom ili prigovorom prebijanja i 3. ‡ Istina. 2. a materijalnopravni su oni prigovori kojima se osporava osnovanost tu benog zahtjeva. ‡ Tako. ‡ Procesnopravni su oni prigovori kojima se osporava dopu tenost tu be. te tada tu eni raspola e sa: 1. ‡ PRIGOVORI se dijele na procesnopravne i materijalnopravne. Protivtu bom. a materijalnopravnim prigovorima odbijanje tu benog zahtjeva kao neosnovanog. tu eni mo e zauzeti odbrambeni stav. .

npr. npr. stvarna i mjesna nenadle nost. npr. 2. Na strani suda. zbog nedostatka poslovne sposobnosti. tu ilac npr. npr. 3. Prigovori kojima tu eni iznosi injenice koje izazivaju prestanak tu io evog prava. Prigovori kojim tu eni iznosi injenice koje uskra uju ostvarenje postoje eg prava tu ioca. prigovor neispunjenja ugovorne obaveze od strane tu ioca. momentom upu tanja tu enog u raspravljanje. ‡ Materijalnopravni prigovori su tvrdnje injeni nog karaktera i dijele se na tri vrste: 1. . sud vi e npr. ne mo e da se oglasi mjesno nenadle nim. postojanje procesnih smetnji res iudicata i lis pedens. 2. nakon to se tu eni upustio u raspravljanje o glavnoj stvari i sl. niti mo e tra iti obezbje enje parni nih tro kova-aktorsku kauciju. kad tu eni tvrdi da je ispunio obavezu i 3. ‡ Me utim. strana ka i parni na sposobnost ili nedostaci u zastupanju. npr. Prigovori kojima tu eni iznosi injenice koje sprje avaju nastanak tu iteljevog prva. ‡ S druge strane. Na strani stranaka. apsolutna. Nedostaci u pogledu predmeta spora. ne mo e bez pristanka tu enog povu i ili preina iti tu bu u subjektivnom smislu. npr.‡ Razlozi za procesnopravne prigovore mogu biti: 1. niti tu eni mo e da se poziva na nadle nost arbitra e.

a ako nije. dejstvo kompenzacije ne proizvodi sam fakt sticanja uslova za kompenzaciju. . ‡ Kompenzacija se vr i tako to sud odbija tu ioca sa tu benim zahtjevom. ‡ Zapamtite. ‡ Potra ivanje tu enog se mo e kompenzirati samo do visine potra ivanja koje je istaknuto u tu benom zahtjevu.‡ KOMPENZACIJA ILI PRIGOVOR PREBIJANJA je primarno ustanova obligacionog prava i jedan je od oblika ga enja obaveze. nego tek izjava jedne stranke drugoj da vr i kompenzaciju. ‡ Tu eni mo e ista i prigovor kompenzacije samo do zaklju enja glavne rasprave i do nje dolazi tek odlukom suda. onda se tu enom nala e da ispuni potra ivanje tu ioca u dijelu koji nije kompenziran. ako je protupotra ivanje u visini potra ivanja iz tu benog zahtjeva.

protivtu ba je u funkciji procesnopravne ustanove kojom se omogu ava tu enom da u istoj parnici ostvari neko svoje pravo protiv tu ioca. ‡ Ona je u funkciji odbrambenog sredstva kada se njome isti e tu beni zahtjev upravljen na odbijanje zahtjeva koji tu ilac isti e u tu bi. . zbog ega se u istom postupku utvr uju injenice koje mogu biti relevantne za oba zahtjeva. npr. te je ovo primarna funkcija protivtu be. protivtu bu podi e tu eni u parnici koja te e povodom tu be i njome se protiv tu ioca isti e samostalan tu beni zahtjev. ‡ Kao ofanzivna radnja. iz tu be i protivtu be. Kao odbrambena radnja isto defanzivnog karaktera i 2. ‡ Protivtu ba se mo e koristiti u dvojakoj funkciji: 1.Protivtu ba ‡ Kao odbrambena radnja tu enog. prejudicijelna i kompenzaciona protivtu ba. Kao ofanzivna radnja.

a kupac ustaje protivtu bom i tra i naknadu tete zbog toga to isporu ena roba ne odgovara ugovorenom kvalitetu. 2.Vrste protivtu be ‡ Razlikujemo: 1. Prejudicijelnu i 3. ‡ Koneksna protivtu ba se odre uje s obzirom na koneksitet ili vezu koja postoji izme u zahtjeva iz tu be i protivtu be. npr. prodavac ustaje tu bom i tra i isplatu kupoprodajne cijene za isporu enu robu. Kompenzacionu protivtu bu. Koneksnu. ‡ Prejudicijelnom protivtu bom tu eni isti e zahtjev da se utvrdi postojanje ili nepostojanje pravnog odnosa od koga zavisi odluka o tu benom zahtjevu. ‡ Ako tu eni ima pravni interes da se o prejudicijelnom spornom pravnom odnosu donese odluka sa dejstvom pravomo nosti. . poslu it e se protivtu bom. s tim da se tada tu eni mo e poslu iti i obi nim prigovorom ili protivtu bom.

‡ ‡ Dakle. ali zbog ekonomi nosti naj e e to ne ini. protivtu ba je samostalna parnica i njena sudbina nije odre ena sudbinom parnice koja se vodi povodom tu benog zahtjeva. kako tu eni mo e protivpotra ivanje isticati putem prigovora kompenzacije ili putem protivtu be. to predstavlja tzv. osim ako je za zahtjev iz protivtu be nadle an vi i sud. npr. Jedino. mada sud mo e i razdvojiti raspravljanje o zahtjevu iz tu be i protivtu be. to ne e imati uticaja na tok parnice povodom protivtu be. jer se prigovorom kompenzacije mo e kompenzirati protupotra ivanje samo do visine potra ivanja iz tu be. ‡ Me utim. odbacivanjem ili povla enjem tu be. protivtu ba je dopu tena nakon zasnivanja litispedencije povodom tu be i mo e se podi i sve do zaklju enja glavne rasprave. sa potra ivanjem koje tu ilac isti e u tu benom zahtjevu. da znate. ta ovo prakti no zna i: Ako do e do okon anja parnice povodom tu be. obje parnice se vode u istom postupku i donosi se jedna odluka. ipak protivtu ba ima prednost u onim situacijama kada je protupotra ivanje tu enog ve e od potra ivanja tu ioca. ‡ ‡ ‡ Va no je ista i. . atrakcionu nadle nost.‡ Kompenzacionom protivtu bom tu eni isti e protiv tu ioca tu beni zahtjev koji je upravljen na potra ivanje koje je podobno za kompenzaciju. Za protivtu bu je nadle an onaj sud pred kojim te e parnica po tu bi.

a to su tzv. ‡ Odluku u obliku presude sud donosi kada odlu uje o predmetu spora. ali se pojavljuje u vezi sa raspravljanjem i odlu ivanjem o predmetu spora. odnosno o tu benom zahtjevu. i to samo u postupku izdavanja platnog naloga i u postupku zbog smetanja posjeda. . sve odluke suda se dijele na presude i rje enja.Sudske odluke ‡ S obzirom na procesnu formu. procesna pitanja. ‡ Izuzetno. odlukom u obliku rje enja sud odlu uje o predmetu spora. ‡ Odluku u obliku rje enja sud donosi kada zauzima svoj stav o nekom pitanju koje se ne ti e neposredno predmeta spora.

u pravilu. ‡ Kada utvrdi obje premise. a gornju premisu-premissa maior. sud supsumira. a sadr aj pravnih normi koji primjenjuje. ‡ Zaklju ak ili conclusio o osnovanosti tu benog zahtjeva izvodi se silogisti kom operacijom. . odnosno podvodi injeni no stanje pod odgovaraju e norme materijalnog prava i izvodi zaklju ak o osnovanosti tu benog zahtjeva. izvo enjem dokaza.Presude ‡ Presuda je zavr ni akt kojim se okon ava raspravljanje i odlu ivanje u prvostepenom postupku o predmetu spora. a pravilna primjena pravila postupka je u slu bi dono enja pravilne odluke. tako to donju premisu-premissa minor obrazuju pravnorelevantne injenice. obrazuju odgovaraju e norme materijalnog prava. ‡ injeni no stanje sud utvr uje. izvodi tuma enjem.

a svaka operacija zaklju ivanja i ocjene koja se odvija u okviru ocjene rezultata dokazivanja istinitosti injeni nih tvrdnji. Logi ka ili pojmovna. Peripateti kom doktrinom se utvr uje kriterij za razlikovanje gdje prestaje injeni no utvr enje. ‡ Kod ove doktrine su predmet slobodne ocjene dokazi. 2. a gdje nastaje pravna ocjena u jednom sporu. ima karakter injeni nog zaklju ivanja i ocjene. Gnoseolo ka ili doktrina utvr ivanje razlike u na inu saznanja injenica i prava-donja i gornja premisa i 4.‡ Razgrani enje injeni nog i pravnog pitanja je u injeno uz pomo sljede ih doktrina: 1. . a ne injenice koje su predmet dokazivanja. sva pitanja koja se pokre u u vezi ta nog reprodukovanja fakti kih odnosa. imaju zna aj injeni nih pitanja. do ega se dolazi upore ivanjem dokaznih osnova sa injeni nim tvrdnjama. Teleolo ka ili ciljna.injeni nih tvrdnji. pa se putem slobodne ocjene dokaza utvr uje istinitost injeni nih tvrdnji. 3. ‡ Kod peripateti ke doktrine.

a suprotno od ovoga. litispedencija se zasniva u momentu kada tu eni zaprimi tu bu. ‡ Ukoliko sud odstupa od pravila da se presuda donese neposredno nakon zaklju enja glavne rasprave. tada se presuda ne objavljuje. presuda sti e svojstvo sudskog akta. . ‡ Vije anje i glasanje se obavlja uz isklju enje javnosti. nego se strankama saop ava dostavljanjem. ‡ Objavljivanje presude je zavr ni in u procesu njenog dono enja. s tim da predsjednik vije a glasa posljednji. to je jedino ispravno. a ne momentom prijema. ‡ Dono enje presude je poseban stadij postupka koji otpo inje vije anjem i glasanjem. ‡ Da znate. momentom otposlanja.Dono enje i objavljivanje presude ‡ Presudom sud odlu uje o zahtjevu koji se ti e glavne stvari i sporednih potra ivanja. a zavr ava se objavljivanjem presude. ‡ Sudija pojedinac neposredno izri e presudu.

‡ Kad govorimo o ispravljanju presude. ‡ Tek od momenta objavljivanja presude. to predstavlja razlog za pobijanje donesene presude. . ve jedino mo e sugerirati strankama da protiv takve presude ulo e albu. odnosno otklanjanje gre aka. ‡ Ukoliko sud primjeti nedostatke u donesenoj presudi. s tim da ispravljanje nikada ne smije pre i u dopunjavanje ili izmjenu presude. a sadr aj presude je odre en zakonom i ona sadr i: uvod. a ovom prilikom samo isti em da. ukoliko se iz obrazlo enja ne mo e vidjeti kako i na osnovu kojih dokaza je sud do ao do uvjerenja o ta nosti spornih injenica. a momentom dostavljanja presude otpo inje te i rok za albu. a mo e ih otkloniti sud koji je presudu donio. mislimo na nedostatke koji ne predstavljaju razlog za pobijanje donesene presude. ‡ Prvostepeni sud mo e otkloniti samo one nedostatke koji ulaze u tzv. ijim istekom presuda sti e svojstvo pravomo nosti. vi e presudu ne mo e ukinuti ni izmjeniti. stranke se mogu odre i prava na albu.‡ Vezanost suda vlastitom presudom ogleda se u tome to sud nakon objavljivanja. dispozitiv i obrazlo enje. ako stranka ne ulo i albu. ispravljanje presude. o emu ete vi e prakti no na vje bama. ‡ Presuda se uvijek mora pismeno izraditi. odnosno otposlanja. ne mo e ih otklanjati sam ukidanjem ili preina enjem.

presuda e biti punova na. tako da ni tavost preduzetih radnji samo po sebi ne ometa nastupanje pravnih dejstava donesene presude. ‡ Nepostoje a presuda je pravno nullum. ali i samo njihovo postojanje nije smetnja za njenu pravomo nost.Osamostaljivanje presude. pa samo kona na presuda ima samostalan pravni osnov va enja. ne mo e proizvoditi nikakva dejstva. ‡ U zakonima nema izri itih odredbi i nepostoje im ili neegzistentnim presudama. nemaju istu vrijednost. a sve zajedno je u slu bi na ela pravne sigurnosti. ‡ Osamostaljivanje presude kao zavr nog akta ima za posljedicu da presuda proizvodi sva dejstva i onda kada su njenom dono enju prethodile povrede normi procesnog prava. nepostoje a i presuda bez dejstva ‡ Procesne radnje koje prethode dono enju presude i presuda kao zavr ni akt. odnosno presudama bez dejstva. pa je dosljedno tome i njeno pobijanje izli no. pa ukoliko do pobijanja ne do e. .

isto izvr ena i podjela tu bi u procesnom pravu. presuda bez dejstva je ona koja je donesena prema pravnom licu koje ne potpada pod jurisdikciju doma ih sudova ili prema licu koje nije postojalo ili vi e ne postoji. Ovako je. presude mogu biti: a) kontradiktorne. kao to znate. 2. c) presude zbog izostanka i d) presude na osnovu odricanja. presude mogu biti: a)kona ne i b) me upresude (istina. Takva je i ona presuda koja je donesena nakon povla enja tu be. b) djelimi ne i c) dopunske. Prema postupku koji je prethodio dono enju presude. 3. s tim da se kona ne presude dalje dijele na: a) potpune. Prema predmetu odlu ivanja. b) deklaratorne ili utvr uju e i c) konstitutivne ili preobra ajne. ‡ Presude se uobi ajno razvrstavaju na sljede i na in: 1. npr. ‡ Kako je presuda bez dejstva podobna za formalnu.‡ Od nepostoje ih presuda treba razlikovati presude bez dejstva. ali ne i za materijalnu pravomo nost. b) presude po priznanju. to zna i da se ona mo e pobijati pravnim lijekovima. Prema vrsti pravne za tite koja se presudom ostvaruje. . me upresudu zakoni o parni nim postupcima u BiH vi e ne poznaju). pa presude mogu biti: a) kondemnatorne ili dosu uju e.

Kondemnatornom presudom sud nala e tu enom da izvr i odre enu radnju. tako da promjena na koju je upravljen tu beni zahtjev iz tu be.Presude prema vrsti pravne za tite koja se presudom ostvaruje (kondemnatorne. ukoliko sud udovoljava tu benom zahtjevu iz kondemnatornih tu bi. nego se ta promjena i ostvaruje. odnosno da se suzdr ava od vr enja odre ene radnje. Kako je cilj tra ene pravne za tite postignut direktno u parni nom postupku. Deklaratorna ili utvr uju a presuda se uvijek donosi povodom deklaratornih tu bi. jer se njima na autoritativan na in utvr uje postojanje ili nepostojanje odre enog pravnog odnosa. Konstitutivnom ili preobra ajnom presudom se ne utvr uje samo pravo na promjenu u pravnom odnosu. Presuda kojom se tu beni zahtjev iz kondemnatorne tu be odbija je uvijek utvr uju a ili deklaratorna. nastupa u momentu kada presuda sti e pravomo nost. te su zbog toga kondemnatorne presude podobne za prinudno izvr enje. deklaratorne i konstitutivne presude) ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Kondemnatorne ili dosu uju e presude se donose povodom kondemnatornih tu bi. . zbog toga deklaratorne presude nisu podobne za izvr enje.

ako je uz prijedlog za dono enje dopunske presude podnesena i alba protiv presude. nego samo na prijedlog stranke. Ukoliko stranke u roku od 15 dana ne podnesu prijedlog za dono enje dopunske presude. one vi e ne mogu izdejstvovati njeno dono enje. dok se u drugom dijelu raspravljanje nastavlja. Kona na presuda kao djelimi na je kona na u dijelu tu benog zahtjeva o kojem se njome odlu uje. Kona na presuda kao dopunska se donosi kada sud propusti da donese potpunu presudu.Presude prema predmetu odlu ivanja ‡ KONA NOM PRESUDOM se postupak okon ava i njome se odlu uje o osnovanosti tu benog zahtjeva. tako i sporednim. Iako je dono enje ove dopunske presude posljedica propusta suda. sud ne e dostavljati albu drugostepenom sudu dok ne odlu i o prijedlogu za dono enje dopunske presude i dok ne protekne rok za albu protiv te dopunske presude. pa je zbog toga i samostalna u tom dijelu. a mogu biti: potpune. djelimi ne i dopunske. kako glavnim. ‡ ‡ ‡ ‡ . tako da se njome odlu uje o svim zahtjevima. nju ne donosi sud po slu benoj du nosti. zbog ega stranke u tom dijelu samostalnosti mogu ulagati i pravni lijek. Me utim. pa im ostaje jedino da pokrenu novu parnicu.

zbog ega e sud donijeti kona nu presudu kojom tu ioca odbija sa tu benim zahtjevom. ‡ Me upresuda se najvi e koristi u sporovima za naknadu tete. ‡ Odlu ivanje o osnovu tu benog zahtjeva je u funkciji prethodnog materijalnopravnog pitanja. i bez raspravljanja o visini zahtjeva-nema nepotrebnih tro kova. ‡ Zna aj me upresude je i u tome to se nakon pravomo nog utvr enja postojanja tu benog osnova. ‡ Me upresuda ima karakter deklaratorne presude i podobna je za formalnu pravomo nost. sud mo e prvo odlu ivati o osnovu. ukoliko utvrdi da je osnov tu benog zahtjeva neosnovan. a to je osnov tu benog zahtjeva. ‡ U sporovima u kojima je istovremeno sporan i osnov i visina tu benog zahtjeva. pa je tu eni u daljem nastavku postupka spreman za mirno okon anje parnice. o njemu e sud odlu iti me upresudom. jer su tu naj e e sporni isovremeno i osnov i visina tete. pa ako je on osnovan. Zbog toga bi sud o ovome morao voditi ra una i da u tom pravcu podsti e stranke. od koga zavisi osnovanost istaknutog tu benog zahtjeva.‡ ME UPRESUDA nije kona na presuda i njome se ne odlu uje u cjelini. a ni u dijelu predmeta spora. ve se tom presudom odlu uje samo o jednom elementu predmeta spora u kvalitativnom smislu. . izgledi tu enog u povoljan ishod parnice zna ajno umanjuju.

‡ PRESUDA NA OSNOVU PRIZNANJA ILI CONFESSIO je uslovljena na elom dispozitivnosti. po kome se tu ilac mo e odre i tu benog zahtjeva. u privrednim sporovima i to kad me u strankama nije sporno injeni no stanje po principu: da mihi facto dabo tibi ius. npr. pa ako tu eni do zaklju enja glavne rasprave prizna tu beni zahtjev. a tu eni mo e priznati tu beni zahtjev. kao i u bra nim sporovima kada su ispunjeni uslovi za sporazumni razvod braka. ‡ Presuda bez odr avanja glavne rasprave mo e biti donesena samo izuzetno kad to zakon izri ito predvi a.Presude prema postupku koji je prethodio njihovom dono enju ‡ KONTRADIKTORNA PRESUDA je ona koja se donosi uz aktivno u e e obje stranke i u njenom dono enju naj iru primjenu imaju ustanove procesnog prava kao cjelovita procesna institucija za oblikovanje parni nog postupka. sud e bez daljeg raspravljanja donijeti presudu kojom prihvata tu beni zahtjev. .

Ovdje nema ni logi kog silogizma.‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Priznanje tu benog zahtjeva treba razlikovati od priznanja injenica. Tako npr. jer se priznanje injenica uzima u obzir kao injeni ni osnov presude bez dokazivanja. Za dono enje presude na osnovu priznanja nije potreban prijedlog tu ioca. npr. Zato je kod priznanje tu benog zahtjeva irelevantno da li iz injenica iz kojih tu ilac izvodi svoj tu beni zahtjev. a tu eni ga priznaje. kao to je to kod kontradiktorne presude. prinuda. proizilazi njegova osnovanost po normama materijalnog prava. radi evazije poreske obaveze. jer sud po svom uvjerenju cijeni da li e uzeti u obzir neku injenicu kao osporenu ili priznatu. prevara). pa opozivanje samo po sebi ne oduzima svako dejstvo priznanja. jer po priznanju tu benog zahtjeva od strane tu enog. Presuda na osnovu priznanja se mo e pobijati albom samo zbog bitnih povreda postupka i zbog nedostataka u izjavi volje (zabluda. dok priznanje tu benog zahtjeva po svom sadr aju predstavlja izri itu izjavu volje tu enog kojom on priznaje tu beni zahtjev kao pravnu posljedicu. odnosno u injeno radi ostvarivanja nedozvoljenog cilja. Priznanje tu benog zahtjeva ne smije biti simulovano ili fiktivno. izjava o priznanju injenica ne mora biti data izri ito ve se iz dr anja stranke mo e zaklju iti da ona odre enu injenicu osporava ili ne. ali je opozivanje priznanja tu benog zahtjeva mogu e samo do dono enja presude. dok priznanje tu benog zahtjeva od strane tu enog ne mora istovremeno da predstavlja i priznanje injenica. tu ilac nema vi e pravni interes za dalje vo enje parnice. jer sadr aj presude odre uje tu eni svojim priznanjem tu benog zahtjeva. .

Odricanjem od tu benog zahtjeva tu ilac disponira predmetom spora. 2. Ukoliko se tu eni udalji sa ro i ta. vidi se da nije samo izostanak tu enog razlog za dono enje ove presude. koji u praksi naj e e ini tu eni. jer povla enjem tu be tu ilac samo odustaje od zatra ene pravne za tite u konkretnom sporu. ali se ne odri e sudske za tite pro futuro.‡ ‡ ‡ ‡ ‡ KOD PRESUDE NA OSNOVU ODRICANJA ILI ABDICATIO nije potreban pristanak tu enog. Ako tu eni do e na ro i te. dok se izjavom o odricanju tu ilac odri e ostvarivanja pravne posljedice na koju se odnosi zahtjev iz tu be. analogno tu enom koji priznaje tu beni zahtjev. a ratio legis kontumacione presude le i u zahtjevu za sprje avanje opstruiranja toka parnice. Dakle. pa bi ovu presudu bilo cjelishodnije zvati presuda zbog propu tanja. PRESUDA ZBOG IZOSTANKA ILI CONTUMATIO se prema zakonu donosi u tri razli ite situacije: 1. ako pripremno nije odr ano. Kad tu eni ne do e na pripremno ro i te do njegovog zaklju enja ili na prvo ro i te za glavnu raspravu. a ne i na tu ioca. ali ne e da se upusti u raspravljanje i 3. U na im parni nim postupcima kontumacija se odnosi samo na tu enog. a ne ospori tu beni zahtjev. . a u oba slu aja sud donosi meritornu presudu. Odricanje od tu benog zahtjeva treba strogo razlikovati od povla enja tu be. s tim da sud ne e donijeti presudu na osnovu odricanja ako ustanovi da je u pitanju zahtjev kojim stranke ne mogu disponirati.

Me utim. a to su: 1. a nesumnjivo je da mu je poziv upu en. Da osnovanost tu benog zahtjeva proizilazi iz injenica navedenih u tu bi. ova presuda se ne bi mogla izre i u slu ajevima kada se ne bi mogla donijeti presuda na osnovu priznanja. Na i zakoni restriktivno odre uju uslove za kontumaciju. Da ne postoje op epoznate okolnosti iz kojih proizilazi da su tu enog sprije ili opravdani razlozi da do e na ro i te. Da injenice na kojima se temelji tu beni zahtjev nisu u suprotnosti sa dokazima koje je sam tu ilac podnio ili sa op epoznatim injenicama i 6. sud kontumacionu presudu mo e donijeti bez izja njavanja stranaka. 4. ‡ ‡ . Presuda zbog izostanka se ne mo e pobijati zbog pogre no i nepotpuno utvr enog injeni nog stanja. Sud e odgoditi dono enje ove odluke i u slu aju kada nema dokaza da je tu eni uredno pozvan. Sud e odgoditi dono enje kontumacione presude ako je potrebno da prethodno pribavi obavje tenja o tome da li se konkretno radi o zahtjevu kojim stranke mogu ili ne raspolagati i 2. 5. Da tu ilac predlo i dono enje presude zbog izostanka. Da tu eni nije podneskom osporio tu beni zahtjev. a sud ih bez dokazivanja uzima u injeni ni osnov svoje odluke i usvaja tu beni zahtjev. 2. ve samo zbog bitne povrede odredaba parni nog postupka i zbog pogre ene primjene materijalnog prava.‡ ‡ ‡ Pravna priroda kontumacije polazi od fikcije da tu eni svojom pasivno u priznaje istinitost injeni nih navoda tu be sa kojom je upoznat. 3. U oba ova slu aja. Uz navedeno. Da je tu ilac bio uredno pozvan. jer zakonska presumpcija priznanja tu benih navoda ne mo e imati ja u snagu od izri itog priznanja. i uslovna presuda zbog izostanka se mo e donijeti u dva slu aja: 1.

Rje enja
‡ Rje enja se u parni nom postupku donose kad sud odlu uje o nekim procesnim pitanjima, a samo izuzetno i o tu benom zahtjevu, i to u postupku za izdavanje platnog naloga i u postupku zbog smetanja posjeda. ‡ Sva rje enja suda se mogu podijeliti u dvije grupe: 1. Rje enja kojima se parnica okon ava bez odlu ivanja o osnovanosti tu benog zahtjeva i 2. Rje enja kojima se odlu uje o nekom procesnom pitanju koje se ti e upravljanja postupkom. Razlika izme u ove dvije grupe rje enja je, kako u njihovom dejstvu, tako i u procesnoj formi u kojoj se donose.

‡ Prvom grupom rje enja, kojima se okon ava parnica bez odlu ivanja, odnosno odbacuje se tu ba kao nedopu tena, sud je vezan, pa u pravilu, protiv ovih rje enja stranke mogu ulagati samostalnu albu. ‡ Za drugu grupu rje enja, kojima se odlu uje o raznim pitanjima koja se ti u upravljanja parnicom, sud nije vezan i mo e ih izmjeniti ili ukinuti, pa protiv ovakvih rje enja alba nije uop e dopu tena ili nije dopu tena posebna alba. ‡ U slu ajevima kada se rje enje ne dostavlja pismeno, ono prema strankama ima u inak im je objavljeno. ‡ Pismeni sastav rje enja treba uvijek sadr avati uvod i izreku, a obrazlo enje samo ako rje enje mora biti obrazlo eno. ‡ Kad se stranci u rje enju nala e izvr enje kakve radnje, odredit e se i rok u kojem je stranka tu radnju du na izvr iti, to predstavlja paricioni rok, a on, ako nije druga ije odre eno, iznosi 15 dana kao i kod presude.

Pravomo nost presude
‡ Donesena presuda je konkretizacija pravne norme i ona je zakon za stranke, a kod svakog dobrog pravosu a presuda sadr i tri osnovne vrijednosti: zakonitost, efikasnost i pravnu sigurnost, s tim da sve vrijednosti nisu jednako vrijedne, jer je prvo zakonitost, a potom efikasnost i pravna sigurnost. Uslove pod kojima se mo e i dokle se mo e preispitivati zakonitost donesene presude, odre uje upravo ustanova pravomo nosti. Zato je pravomo nost i u slu bi pravne sigurnosti, jer pravomo nost obezbje uje snagu donesene presude. Istina, time se ostavlja mogu nost da pravomo nost stekne i nepravilna presuda, ali slu ajevi dono enja nepravilne presude moraju biti svjesno rtvovani razlozima pravne sigurnosti, koje obezbje uje pravomo nost. Najva nije dejstvo donesene presude je u tome to ona obavezuje sud koji je donosi, pa je on sam ne mo e ni ukiniti, niti preina iti. Od momenta dostavljanja presude strankama, po inje te i rok za albu, pa nastupanje dejstva pravomo nosti zavisi od toga da li e se postupak okon ati u prvom ili drugom stepenu. Uva avaju i vrstu posljedica koje proizvodi pravomo na presuda, u teoriji se pravi razlika izme u pravomo nosti u procesnopravnom i materijalnopravnom smislu.

‡ ‡

‡

Procesna ili formalna i materijalna pravomo nost
‡ Presuda koja se vi e ne mo e pobijati redovnim pravnim lijekovima, sti e svojstvo tzv. formalne ili procesne pravomo nosti. ‡ Nastupanjem procesne pravomo nosti, donesena presuda se vi e ne mo e ukloniti u postupku u kome je donesena, pa to stranke mogu posti i jedino prijedlogom za povra aj u pre a nje stanje. ‡ Za svaku stranku presuda je pravomo na isticanjem roka za albu, a to zna i u razli ito vrijeme, jer i rokovi naj e e isti u u razli ito vrijeme. Ovakva mogu nost sticanja pravomo nosti za jednu stranku, nezavisno od nastupanja prema drugoj stranci, naziva se podijeljenom pravomo no u, za razliku od jedinstvene, do koje dolazi u istom momentu za obje stranke. Ako presuda sti e svojstvo pravomo nosti u drugom stepenu, tada ona nastupa istovremeno sa momentom dono enja drugostepene presude.

‡ Materijalna pravomo nost se ti e sadr aja presude i ispoljava se u njenom dejstvu, pa je pravomo nost ograni ena samo na one injenice prema kojima se opredjeljuje osnov tu benog zahtjeva, a koje su se dogodile prije dono enja presude. ‡ Pravomo nost je, s obzirom na svoja dejstva koja proizvodi, ustanova procesnog prava, jer proizvodi samo procesne posljedice, a ne materijalne, jer cilj pravne za tite iz presude nije da stvara pravne odnose me u strankama, nego titi postoje e. ‡ Jedinio, kada norme materijalnog prava za pravomo nu presudu vezuju nastanak ili promjenu u pravnom odnosu, a to je prava rijetkost, tada takva presuda ima karakter pravnorelevantne injenice materijalnog prava.

Res iudicata ‡ Dejstvo materijalne pravomo nosti naziva se i dejstvom presu ene stvari ili res iudicata. Povreda pravila o pravomo nosti ili res iudicata predstavlja apsolutno bitnu povredu postupka. nego iz autoriteta akta suda. jer sud ne mo e ponovo na zahtjev stranke donijeti u istom predmetu novu presudu. injeni ni i pravni osnov sam po sebi nije mjerodavan za odre ivanje identiteta predmeta spora. u pravilu. iako se i ona pretpostavlja i podrazumjeva. autoritet pravomo nosti presude ne proizilazi primarno iz njene istinitosti. ako je podobna za izvr enje. ve slu i samo za njegovu individualizaciju. odnosno razlikovanje u odnosu na neki drugi tu beni zahtjev. Svaki drugi organ je du an pravomo no donesenu odluku da stavi u osnov svoje odluke. a za odre ivanje identiteta predmeta spora. kao organa dr avne vlasti. pa ona jednako obavezuje i sud i stranke. mjerovan je tu beni zahtjev kao predmet odlu ivanja.kao to je kondemnatorna presuda. ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ . to je isto kao i u angloameri kom pravu. kada se pravno pitanje o kojem je pravomo no presu eno. Pravomo nost je. Zapamtite. preduslov za izvr nost presude. pojavljuje kao prethodno pitanje.

s obzirom na vrijeme koje je mjerodavno za presu ivanje. s obzirom na lica i 3.Granice pravomo nosti ‡ Odre uju se sa tri aspekta: 1. ‡ KOD OBJEKTIVNE GRANICE PRAVOMO NOSTI. Objektivno. Vremenski. 2. ‡ U na em pravu. ne sti u dejstvo pravomo nosti oni elementi raspravljanja iz kojih se izvodi silogisti ki zaklju ak o osnovanosti tu benog zahtjeva. odluke sti u dejstvo pravomo nosti i u onom dijelu u kome sud prokora uje tu beni zahtjev. ‡ Jednom rije ju. Subjektivno. s obzirom na predmet odlu ivanja. dejstvom pravomo nosti je zahva en samo dispozitiv presude. zbog ega predmetom pravomo nosti ne mogu biti obuhva eni oni elementi raspravljanja i odlu ivanja koji se unose u obrazlo enje odluke. jer sud na prekora enje tu benog zahtjeva ne pazi po slu benoj du nosti. .

ovo dejstvo se u principu prote e samo na stranke. intervencijsko dejstvo presude se prote e i na obrazlo enje presude. ‡ Pro ireno dejstvo pravomo nosti presuda ima prema pravnim sukcesorima (univerzalnim i singularnim). intervencijsko dejstvo presuda ispoljava samo u parnici koju pokre e stranka iz glavne parnice prema tre em licu. ‡ Od dejstva pravomo nosti treba znati razlikovati intervencijsko dejstvo presude. pa ovo dejstvo presuda ima i prema neposrednom posjedniku stvari. Dakle. presuda kojom se utvr uje da brak postoji ili ne. jer oni svoj polo aj izvode iz polo aja prethodnika. presuda mo e da proizvodi dejstvo pravomo nosti erga omnes.‡ KOD SUBJEKTIVNE PRAVOMO NOSTI. npr. ‡ Za razliku od pravomo nosti. npr. a to zna i da se presuda ne mo e osporavati zbog nepravilne injeni ne i pravne ocjene. u ostvarivanju svog regresnog zahtjeva. . a samo izuzetno.

‡ ZA VREMENSKU GRANICU PRAVOMO NOSTI je mjerodavan momenat okon anja glavne rasprave. to su ona rje enja kojima se parnica okon ava odbacivanjem tu be zbog neke procesne pretpostavke. ‡ Me utim. ‡ Da znate. ali ne mo e na osnovu tih injenica pokretati novu parnicu sa istim tu benim zahtjevom. ‡ Zato. mo e tra iti ponavljanje postupka. jer ona proizvode dejstvo samo unutar parnice. treba re i da sva rje enja protiv kojih je dopu tena posebna alba. nisu podobna za pravomo nost rje enja kojima se upravlja parnicom. na osnovu injenica koje su nastale nakon zaklju enja glavne rasprave. stranka koja je propustila da iznese sve pravno relevantne injenice zbog toga to joj nisu bile poznate do zaklju enja glavne rasprave. to je relevantan momenat za odre ivanje vremenskog doma aja pravomo nosti. stranke mogu pokretati novu parnicu sa istim tu benim zahtjevom. ‡ Kad je u pitanju pravomo nost rje enja. kao i rje enja kojim se odlu uje o tu benom zahtjevu zbog smetanja posjeda i platni nalog. . ‡ U pravilu. podobna su i za pravomo nost.

‡ Ostvarivanje albe kao prava je imalo za posljedicu oblikovanje postupka na principu dvostepenosti. ‡ . kao redovni pravni lijek. mo emo promatrati kao pravo i kao pravni lijek. mada za preispitivanje zakonitosti dvostepenost nije dovoljna. nego zakonitost primjene odre enog pravnog pravila u dono enju odluke mora biti zagarantovano najve em pravosudnom organu onog suvereniteta od koga poti e zakon koji se primjenjuje. ‡ alba kao pravni lijek je procesnopravno u slu bi ostvarivanja albe kao prava.Pravni lijekovi albu.

dotle se vanredni pravni lijekovi ula u protiv pravomo nih presuda. tada nastupa prekluzija. ‡ Suspenzivnost podrazumjeva odlaganje nastupanja pravomo nosti pobijane odluke.‡ Pravni lijekovi se dijele na redovne i vanredne. pa dok se redovni ula u protiv nepravomo nih presuda i njihovim ulaganjem se odla e dejstvo pravomo nosti. . a ukoliko se alba ne ulo i u predvi enom roku. ‡ Osnovno obilje je redovnog pravnog lijeka je: suspenzivnost. usljed koje se alba odbacuje kao nedopu tena. ‡ Vanredni pravni lijekovi su: revizija i prijedlog za ponavljanje postupka. ‡ Prema BH parni nim postupcima. devolutivnost zna i zasnivanje nadle nosti vi eg suda u odnosu na onog koji je donio pobijanu presudu. devolutivnost i prekluzivnost. alba je jedini redovni pravni lijek.

odnosno od momenta dono enja presude. ‡ U parni nom postuku ne vrijedi pravilo beneficium cohaesionis. . pa do isticanja roka za albu. jer sud nije ovla ten i du an povodom albe izjavljene u korist jedne od stranaka. odnosno povlastica povezanosti.appellatio ‡ Protiv svake presude kao zavr nog akta kojim se okon ava parnica u prvom stepenu. mo e odustati sve do dono enja odluke vi eg suda. preina iti napadanu odluku u korist onih stranaka koje nisu ulo ile pravni lijek. pa se stranke mogu odre i albe samo dok im to pravo pripada. Izjave o odricanju i opozivanju od pravnog lijeka su neopozive. ukoliko razlozi koji govore u prilog aloca idu i u prilog onih koji se nisu alili.alba . a od albe koju je stranka ve ulo ila. ‡ alba kao pravo je svakome ustavom zagarantovano. mo e se ulagatu alba bez izuzetka.

. jer je presuda zasnovana na injenicama koje je tu ilac istakao u tu bi i nisu bile predmet utvr ivanja od strane suda. dovoljno je da se iz nje vidi koja se presuda pobija i ko je pobija. u pravilu. Bitne povrede parni nog postupka (error in procedendo). jer je osnov za njihovo dono enje priznanje odnosno odricanje od tu benog zahtjeva. ni zbog nepravilne primjene materijalnog prava. ‡ Presuda zbog izostanka se ne mo e pobijati samo zbog nepotpuno i nepravilno utvr enog injeni nog stanja. pobijati iz svih ovih razloga. Pogre no i nepotpuno utvr eno injeni no stanje i 3. ‡ Sve razloge za ulaganje albe. a ovom prilikom se isti e: ‡ alba se podnosi u pismenom obliku. ‡ Sve presude mogu se. a jedino se presuda na osnovu priznanja i presuda na osnovu odricanja ne mogu pobijati zbog nepotpuno i neta no utvr enog injeni nog stanja. 2. Nepravilna primjena materijalnog prava (error in iudicando). ‡ Da bi alba bila podobna za odlu ivanje. blagovremenost i formalna urednost. vi e na vje bama kroz prakti ne primjere.‡ O obliku. ‡ Pretpostavke za izjavljivanje albe su: dopu tenost. BH zakoni klasifikuju u tri grupe: 1. sadr aju i pretpostavkama za izjavljivanje albe.

s obzirom na njihovo dejstvo. ‡ ‡ . Relativno bitne povrede. dijelimo na: 1. npr. to je u slu bi ve e pravne sigurnosti.Error in procedendo ili bitne povrede odredaba parni nog postupka ‡ ‡ ‡ Nepravilno preduzete ili ni tave radnje su samo razlog za tra enje poni taja te presude. Mo emo ih sistematizovati u sljede e grupe: 1. nedostaci predmeta spora-res iudicata i lis pedens. Apsolutno bitne povrede i 2. pa im je posljedica neposredno ukidanje donesene presude. Povrede pravila o procesnim pretpostavkama. povrede koje se ti u sposobnosti stranaka. APSOLUTNO BITNE POVREDE ODREDABA PARNI NOG POSTUPKA samim svojim postojanjem dovode do ni tavosti donesene presude. U ovom kontekstu. bez obzira da li su u konkretnoj parnici imali neki uticaj na dono enje pravilne odluke. nadle nosti suda. Sve povrede. Povrede koje se ti u pismene izrade presude. Ovakve povrede su taksativno utvr ene ZPP-ima u cilju otklanjanja svake neizvjesnosti u pogledu njihove prirode. veliki zna aj ima obrazlo enje kojim se onemogu ava da se odluka o osnovanosti tu benog zahtjeva donosi bez formiranog uvjerenja ili da se proizvoljnost predstavlja kao uvjerenje. Povrede koje se ti u osnovnih na ela postupka i 3. 2. ali same po sebi ne sprje avaju nastupanje njenih pravnih dejstava.

a to je upravo imalo za posljedicu nepravilno utvr enje injeni nog stanja. zato drugostepeni sud presudu ukida i predmet vra a na ponovno raspravljanje. . ‡ Kako bitne povrede proizvode ni tavost donesene presude. ‡ Na apsolutno bitne povrede postupka. sud pazi po prigovoru stranke. drugostepeni sud pazi po slu benoj du nosti. npr. a na relativno bitne povrede.‡ ZA RELATIVNO BITNE POVREDE ODREDABA PARNI NOG POSTUPKA bitno je postojanje uzro noposljedi ne veze izme u povrede i donesene presude. sud odbije prijedlog stranke da se izvede odre eni dokaz.

iako bi na osnovu izvedenih dokaza trebalo da se izvede suprotan zaklju ak. nego po prigovoru stranaka. ‡ Nepotpuno utvr eno injeni no stanje postoji kad sud propusti da uzme u osnov odlu ivanja sve pravnorelevantne injenice.Pogre no i nepotpuno utvr eno injeni no stanje ‡ Nedostaci u injeni nom osnovu presude mogu biti: 1. Nepravilno utvr eno injeni no stanje i 2. Nepotpuno utvr eno injeni no stanje. . ‡ Sud i na jedno i drugo injeni no stanje ne pazi po slu benoj du nosti. ‡ Nepravilno utvr eno injeni no stanje imamo kada sud uzme da je odre ena injenica istinita.

ali ako nisu bili izneseni u prvostepenom postupku. Drugostepeni sud ne mo e sam raspravljati i odlu ivati na bazi nove procesne gra e. to predstavlja ustanovu beneficium novorum. da ukine prvostepenu presudu i predmet vrati na ponovno odlu ivanje. . s tim da je sve ovo u slu bi materijalne istine. u slu bi je na ela materijalne istine ovla tenje drugostepenog suda. ‡ Stranke imaju mogo nost da i u albi iznose nove injenice i nude nove dokaze. a drugostepeni sud je du an da uzme u obzir nove injenice i nove dokaze kad rje ava o albi. zbog zabrane devolucije nadle nosti.‡ Me utim. ukoliko se pojavi opravdana sumnja prilikom rje avanja o albi da injenice nisu pravilno utvr ene. bez obzira da li su u to vrijeme postojali i bez obzira da li je za njih stranka znala ili nije.

ni jasni. ‡ U pravilu. nepravilna primjena materijalnog prava je posljedica pogre ne pravne kvalifikacije predmeta spora. ni konkretni.Pogre na primjena materijalnog prava ili error in iudicando ‡ U vr enju sudske funkcije. pa je zbog toga sud du an da poznaje pravo ± iura novit curia. ‡ Naj e e. zakoni nisu ni potpuni. ali nikako sudovi ne smiju stvarati pravo. sud je vezan samo za zakon. pa na nepravilnu primjenu materijalnog prava drugostepeni sud pazi ex officio. pa je zato nu no njihovo tuma enje u primjeni za svaki konkretni slu aj. to je veliki posao suda. .

odnosno preuzimanje ovla tenja prvostenog suda. odnosno ne mo e neposredno presu ivati. ‡ Ali. pa se na ovaj na in onemogu ava devolucija nadle nosti. ako se pobijana presuda preispituje na osnovu iste procesne gra e koja je bila pred prvostepenim sudom. na osnovu nove procesne gra e koja je iznesena tek u albi. onda i drugostepeni sud ima puna jurisdikciona ovla tenja.Postupak pred drugostepenim sudom ‡ Drugostepeni sud je ovla ten da cijeli spor ponovo raspravlja i donosi odluku na bazi nove procesne gra e. odnosno mo e neposredno presuditi o predmetu spora. tada nema jurisdikciona ovla tenja. . ako drugostepeni sud. do e do zaklju ka da odluka prvostepenog suda nije pravilna. Sud tada ima samo kasatorna ovla tenja. pa je tako i uobli en drugostepeni postupak. pa je to zato samo nastavak prvostepenog postupka i oblikovan je po istim principima kao i prvostepeni postupak. odnosno da ukine prvostepenu presudu i predmet vrati na ponovno raspravljanje i odlu ivanje. ‡ Zato.

ako je prvostepeni to propustio da u ini.Podno enje i odlu ivanje o albi alba se uvijek podnosi putem prvostepenog suda koji je donio o albenu odluku. ‡ Sudija prvostepenog suda utvr uje da li su ispunjene procesne pretpostavke za ulaganje albe i ukoliko utvrdi da nisu. bez rasprave u zatvorenoj sjednici. s tim da e i drugostepeni sud odlu ivati o dopu tenosti albe. ‡ Odlu ivanje u sjednici vije a drugostepeni sud o albi odlu uje. odbacuje albu kao nedopu tenu. u pravilu. ‡ . i to u vije u od trojice sudija.

ili 2.‡ Ukoliko drugostepeni sud utvrdi da prvostepeni nije mogao na osnovu izvedenih dokaza da stekne uvjerenje o ta nosti spornih injenica ili je stekao pogre no uvjerenje. Da ukine donesenu presudu i predmet vrati na ponovno raspravljanje i odlu ivanje. s tim da princip o zabrani devolucije nadle nosti ne dopu ta da se na raspravi pred drugostepenim sudom izvode novi dokazi. koji nisu bili izvedeni u raspravi pred prvostepenim sudom. ‡ Vije e drugostepenog suda mo e odlu ivati na raspravi samo ukoliko smatra da je radi pravilnog utvr ivanja injeni nog stanja potrebno da se ponovo izvedu ve izvedeni dokazi. a nedostatak se ne mo e otkloniti bez izvo enja dokaza. . samo na podru ju primjene normi materijalnog prava. Da otvori raspravu pred drugostepenim sudom. odnosno da se ponove ve izvedeni dokazi. ‡ Zapamtite. drugostepeni sud ima potpuna jurisdikciona ovla tenja. tada mo e: 1.

‡ Kad su u pitanju granice u pogledu obima pobijanja. instanciono se mo e odlu ivati samo o onome o emu je vo ena parnica. na e pravo je ukinulo ustanovu nu nog punomo nika. odnosno drugostepenom postupku. ‡ Kad su u pitanju granice u pogledu predmeta pobijanja. pa su enje mimo i preko tu benog zahtjeva predstavlja prekora enje i razlog je apsolutne ni tavosti. na elo dispozitivnosti trpi zna ajna ograni enja u korist na ela oficijelnosti. dok u dijelu u kome se pobija.Granice ispitivanja prvostepene presude ‡ U albenom. mo e do i do ukidanja ili preina enja presude. tako da ako stranka pobija presudu samo u jednom dijelu. Ponavljam. tada dio u kome stranka presudu ne pobija postaje pravomo an. kako bi je stranke mogle koristiti i bez stru nog punomo nika. . ‡ Na elo oficijelnosti u albenom postupku je nagla enije jer je alba sasvim pojednostavljena. stranke same snosile posljedice svoje neukosti. te bi bez oficijelnih du nosti suda. drugostepeni sud ispituje prvostepenu presudu u onom dijelu u kome se ona pobija albom.

‡ Da znate. Ukinu e prvostepenu presudu i dostaviti predmet prvostepenom sudu na ponovno raspravljanje i odlu ivanje. Odbaci e albu kao nedopu tenu. 2. . a zatim da li je osnovana. 3. bez obzira na to da li alba sadr i razloge pobijanja ili ne. Odbi e albu kao neosnovanu i potvrditi prvostepenu presudu. ‡ U zavisnosti od toga da li je alba dopu tena. drugostepeni sud e postupiti na jedan od na ina: 1. Preina i e prvostepenu presudu.‡ Kad su u pitanju granice u pogledu razloga pobijanja. albeni prijedlog nije obavezan elemenat albe. 4. Ukinu e prvostepenu presudu i odbaciti tu bu ili 5. drugostepeni sud uvijek pazi ex officio na apsolutno bitne povrede parni nog postupka i na nepravilnu primjenu materijalnog prava.

‡ Nedopu tena alba u u em smislu je ako je izjavljena od lica koje nije ovla teno za njeno podno enje ili je ulo ena od lica bez postojanja pravnog interesa. neblagovremena ili kada je nedopu tena u u em smislu. od njega zavisi dopu tenost. to zna i da ona ne proizvodi nikakva dejstva. ‡ Ako se alba ulo i po proteku zakonskog roka. alba protiv presude se ne mo e ulagati zbog relativno bitnih povreda postupka. a ne osnovanost albe. ona je neblagovremena.Odbacivanje albe ‡ Nedopu tenu albu sud odbacuje rje enjem bez raspravljanja o njenoj osnovanosti. kada je nepotpuna. ‡ Kada je u pitanju pravni interes. ‡ alba je nepotpuna kada ne sadr i oznaku presude koja se pobija i potpis alioca. ‡ Kad su u pitanju sporovi male vrijednosti. pa pravni interes za ulaganje albe stranka ima samo onda kada albom mo e izdejstvovati za sebe povoljniju presudu. ‡ alba je nedopu tena. .

a presuda nepravilna i nezakonita. otklanja prvostepeni sud pred kojim su ti nedostaci i nastali. nego e je odbiti kao neosnovanu i potvrditi presudu prvostepenog suda. dejstvo koje proizvodi neosnovana alba se sastoji u tome. albi ne e udovoljiti. Zato. kao ni razlozi na koje sud sam pazi ex officio. . nepravilna primjena materijalnog prava predstavlja razlog za pobijanje donesene presude.Odbijanje albe ‡ Kada drugostepeni sud utvrdi da ne postoje razlozi zbog kojih se presuda pobija. to ona odga a nastupanje pravomo nosti i to pravomo nost nastupa u drugom stepenu-dono enjem drugostepene presude. Nedostatak koji se ti e bitne povrede postupka. ‡ Prema tome. ‡ Ukidanje prvostepene presude i vra anje predmeta prvostepenom sudu na ponovno raspravljanje i odlu ivanje se de ava kada je alba osnovana.

te se predmet uvijek vra a prvostepenom sudu.‡ Drugostepeni sud koji ukida presudu. nije vezan za pravna shvatanja vi eg suda. . ‡ Upute koje se ti u otklanjanja povreda normi procesnog prava. ‡ Povreda normi procesnog prava naj e e ima za posljedicu nepravilno utvr eno injeni no stanje. kao i upute koje se ti u utvr enja novih injenica i izvo enja novih dokaza. a povreda normi materijalnog prava ima za posljedicu nepotpuno utvr eno injeni no stanje. me utim.injenice i dokaze. po na elu sudske nezavisnosti. obavezni su za prvostepeni sud. pa je tada potrebno prikupiti novu procesnu gra u. du an je da u rje enju kojim ukida prvostepenu presudu navede povrede koje su u injene i u emu se one sastoje. ‡ Drugostepeni sud ukida prvostepenu presudu i kada na e da je nepravilno i nepotpuno utvr eno injeni no stanje na kojem je ta presuda zasnovana. ni i sud.

preina enje prvostepene presude i reformatio in peius ‡ Ukidanje prvostepene presude i odbacivanje tu be imamo: 1. s tim da se ovdje zapravo i ne radi o preina enju presude. Zbog nepravilno utvr enog injeni nog stanja. ali onda kada drugostepeni sud na istim injenicama i dokazima izvede druga iji injeni ni zaklju ak o ta nosti pravno relevantnih injenica u odnosu na zaklju ak prvostepenog suda. 3. Ako o tu benom zahtjevu ve te e parnica. 2. . Ako je o tu benom zahtjevu sklopljeno poravnanje. ‡ Preina enje prvostepene presude vr i drugostepeni sud iz razloga: 1. Kada utvrdi da je prvostepeni sud potpuno i pravilno utvrdio injeni no stanje. 2. nego o ukidanju onog njenog dijela u kome je tu beni zahtjev prekora en. Zbog povrede normi procesnog prava. ali je nepravilno primjenio norme materijalnog prava. onda kada je prvostepeni sud napadnutom presudom prekora io tu beni zahtjev.Ukidanje prvostepene presude i odbacivanje tu be. Ako je o tu benom zahtjevu ve donesena prvomo na presuda i 3.

pod uslovom da je samo ta stranka podnijela albu ± princip zabrane reformatio in peius.‡ Reformatio in peius. odnosno preina iti je i onda kada stranka tra i da se ona ukine. te zbog toga albeni sud mo e ukinuti presudu i onda kada stranka tra i njeno preina enje. ne mo e biti manje povoljan po alioca. ‡ Me utim. to zna i da ishod odlu ivanja pred drugostepenim sudom po albi koja je usvojena. nego da mu je alba odbijena. albeni sud ne mo e preina iti presudu na tetu stranke koja se alila. . zna i da albeni sud nije vezan prijedlogom alioca.

protiv rje enja nije. . ‡ Mogu nost ulaganja albe protiv rje enja trpi zna ajne izuzetke: 1. Protiv jednih rje enja nije uop e dopu tena alba i 2. Protiv drugih nije dopu tena samostalna alba.alba protiv rje enja ‡ Dok je protiv presude prvostepenog suda alba uvijek dopu tena. samostalna alba je dopu tena protiv rje enja kojim se odbacuje alba kao nedopu tena. npr. odnosno sprje avaju okon anje postupka dono enjem meritorne odluke. zbog nepostojanja neke od procesnih pretpostavki. ‡ Samostalna alba je u pravilu dopu tena protiv onih rje enja prvostepenog suda koja sprje avaju dalji nastavak postupka.

‡ Rje avaju i o albi protiv rje enja. ‡ Nedopu tena alba protiv rje enja zna i da je isklju ena. npr. ili rje enje o isklju enju javnosti i sl. shodno se primjenjuju procesna pravila o albi protiv presude. ili rje enje sudije koje se ti e pripremanja glavne rasprave ili upravljanja postupkom i sl. . npr. 2. Odbiti albi i 3. uglavnom kod rje enja kojima se odlu uje o raznim procesnim pitanjima. nemogu nost pobijanja rje enja kojim sud odre uje ro i te. Uva iti albu. ‡ U postupku po albi protiv rje enja. ali se njima ne dovodi u pitanje dalje odvijanje i okon anje postupka.‡ Nesamostalna ili vezana alba se ula e protiv onih rje enja prvostepenog suda koja se ti u upravljanja postupkom. Odbaciti albu. drugostepeni sud mo e: 1. alba protiv rje enja koje se odnosi na rukovo enje glavnom raspravom.

‡ Ustanova revizije je nastala u zemljama germanskog prava. dok revizijski sud mo e. nego donijeti i novu odluku kojom odlu uje o predmetu spora.VANREDNI PRAVNI LIJEKOVI Revizija ‡ Vanredni pravni lijekovi se ula u protiv pravomo nih sudskih odluka i njihovo ulaganje ne sprje ava mogu nost prisilnog izvr enja napadnute odluke revizijim ili ponavljanjem postupka. mali nim i bra nim sporovima. ‡ Razlika izme u ove dvije ustanove je u tome to kasacioni sud ne mo e izmjeniti odluku ni eg suda i donijeti drugu odluku. ne samo ukinuti odluku ni eg suda. . ‡ Revizija nije dopu tena u posesornim. ‡ Zajedni ko kod obje ove ustanove je da su uobli ene kao pravni instrumenti u slu bi garancija kojima se obezbje uje ve i stepen zakonitosti u vr enju sudske funkcije. a kasacije u Francuskoj.

2. Ne bis in idem. . prekluzivan i nesuspenzivan vanredni pravni lijek i dvostruko je ograni ena: 1. odnosno me unarodni ugovori. pravomo na prvostepena presuda suda se ne mo e pobijati revizijom. ‡ Pri odre ivanju dopu tenosti pobijanja drugostepenih pravomo nih presuda revizijom. 4. zakonodavac se rukovodi sa dva kriterija: kriterij vrijednosti i kriterij prirode predmeta spora. ‡ Revizija se mo e izjaviti zbog apsolutno bitnih povreda. Mjesnoj nadle nosti. bez obzira da li je povreda u injena pred prvostepenim ili drugostepenim sudom. 3. ako je protivno zakonu bila isklju ena javnost sa glavne rasprave. Su enju na osnovu glavne rasprave. s tim da i ovdje postoje ograni enja. ‡ Ipak. Revizija se mo e ulagati samo protiv pravomo nih drugostepenih presuda i 2. ‡ Revizija se mo e ulo iti zbog bitnih povreda parni nog postupka i nepravilne primjene materijalnog prava. revizija se mo e ulagati bez obzira na vrijednost predmeta spora kad su ti sporovi taksativno navedeni u zakonima. ‡ Dakle. a to su: sporovi za zakonsko izdr avanje i sporovi iz porodi nih odnosa. Mo e se ulo iti samo protiv odre enih drugostepenih presuda kod kojih je primjenjen materijalni zakon BiH ili entiteta. pa se ona ne mo e izjaviti zbog povrede pravila o: 1. Na ela javnosti.‡ Revizija je devolutivan.

‡ Revizija je ne samo devolutivan. u granicama razloga navedenih u reviziji. u pravilu. revizija se mo e izjaviti bez ikakvih ograni enja. od dana dostavljanja strankama prepisa presude. ‡ Revizijski sud ispituje pobijanu pravomo nu drugostepenu presudu samo u onom dijelu u kome se ona pobija revizijom i. ‡ Zbog pogre ne primjene materijalnog prava. nego i prekluzivan pravni lijek i ula e se u roku pd 30 dana.‡ Zbog relativno bitnih povreda postupka. revizija se mo e ulo iti samo ako je takva povreda u injena u postupku pred drugostepenim sudom. ‡ Nepravilno utvr eno injeni no stanje ne mo e biti revizijski razlog. . ‡ O reviziji odlu ujuju vrhovni sudovi entiteta u BiH u vije u petorice.

stranka koja nije izjavila albu protiv prvostepene presude.‡ Va no je znati. Nakon izja njenja o reviziji ili po proteku roka od 8 dana za odgovor. kao i odluke albenog suda. ‡ Revizija protiv rje enja je dopu tena samo protiv pravomo nih drugostepenih rje enja kojima se postupak pred sudom zavr ava. s tim da prvostepeni sud nije ovla ten da odbaci reviziju koja je podnesena iz razloga zbog kojih se po zakonima ne mo e izjaviti. pod uslovom da prvostepena presuda nije izmjenjena na njenu tetu. odnosno potvr uje rje enje prvostepenog suda o odbacivanju revizije. preko drugostepenog suda. ‡ Revizija jeste devolutivan pravni lijek. ‡ Odluke koje donosi revizijski sud su iste po svojoj sadr ini. ali se podnosi sudu koji je odluku donio u prvom stepenu. nema pravo da izjavi reviziju protiv pravomo ne presude donijete u drugom stepenu. prvostepeni sud sa svim spisima dostavlja reviziju revizijskom sudu. s tim da je revizija uvijek dopu tena protiv rje enja drugostepenog suda kojim se alba odbacuje. .

Novih injenica i dokaza. pod uslovom da je tim odlukama pravomo no postupak okon an. zbog: povrede na ela nepristrasnosti. ni iz svih ovih razloga apsolutne ni tavosti. ‡ Ponavljanje postupka se ne mo e tra iti zbog nepravilne primjene materijalnog prava. ponavljanje postupka se ne e mo i tra iti ako su oni bezuspje no bili izneseni u ranijem postupku. kontradiktornosti. nedostataka koji se ti u stranaka i zastupanja u parnici i povrede pravila ne bis in idem. Me utim. Nekih apsolutno bitnih povreda parni nog postupka. ‡ Razloge za ponavljanje postupka mo emo svrstati u tri grupe.Ponavljanje postupka ‡ Ovo je vanredni pravni lijek koji ula u stranke i mo e se tra iti. 2. Protivpravnih radnji i krivi nih djela i 3. neovisno od toga da li je postupak zavr en presudom ili rje enjem. ‡ Ponavljanje postupka zbog nekih apsolutno bitnih povreda parni nog postupka je dozvoljeno npr. i to zbog: 1. .

‡ U nove injenice i nove dokaze. ili ako je do odluke suda do lo usljed krivi nog djela sudije. dokazuje se pravomo nom osu uju om presudom donesenom u krivi nom postupku.‡ Ponavljanje postupka se mo e tra iti i zbog protivpravnih radnji koje predstavljaju krivi na djela. Sud mo e dozvoliti ponavljanje postupka samo ako stranka bez svoje krivice nije mogla da te okolnosti iznese ranije. npr. odnosno poni tena. kao razloge za ponavljanje postupka ubrajamo: a) ako je odluka zasnovana na drugoj odluci suda ili organa. ukinuta. prije pravomo nosti odluke. zakonskog zastupnika odnosno punomo nika stranke. . Da li po injeno krivi no djelo. ako se odluka zasniva na la nom iskazu svjedoka ili vje taka. i b) ako stranka sazna za nove injenice i dokaze na osnovu kojih je za stranku mogla biti donesena povoljnija odluka da su te injenice i dokazi bili upotrijebljeni u ranijem postupku. pa ta odluka bude pravomo no preina ena. protivne stranke ili nekog tre eg lica. ili ako je isprava falsifikovana ili je u njoj ovjereni sadr aj neistinit.

Rokovi za tra enje ponavljanja postupka. ‡ Objektivni rok traje 5 godina od pravomo nosti odluke. Podno enje prijedloga i utvr ivanje pretpostavki za ponavljanje postupka. onda se ponavljanje mo e zahtjevati i nakon proteka objektivnog roka. ‡ Postupak ponavljanja se odvija u tri faze: 1. . pod uslovom da se samo po tuje subjektivni rok. Ponovno raspravljanje. postupak i nadle nost ‡ Za tra enje ponavljanja postupka predvi ena su dva roka: subjektivni i objektivni. ako se ponavljanje tra i zbog povrede na ela kontradiktornosti i povrede pravila o strana koj i parni noj sposobnosti i pravila o njihovom pravilnom zastupanju. Raspravljanje o osnovanosti prijedloga za ponavljanje i 3. ‡ Me utim. pa kada protekne ovaj rok. odnosno od kada je stekla mogu nost da taj razlog upotrijebi. 2. ponavljanje se ne mo e tra iti ni pod uslovom da subjektivni rok jo nije ni po eo da te e. ‡ Subjektivni rok traje 30 dana od dana kada je stranka saznala za postojanje razloga za ponavljanje postupka.

prijedlog za ponavljanje postupka je u pravilu remonstrativan i nedevolutivan pravni lijek. ako se razlog ponavljanja postupka odnosi isklju ivo na postupak pred vi im sudom. Zbog navedenog. . donosi se odluka u vidu rje enja kojim se odbija ili usvaja prijedlog za ponavljanje. onda o prijedlogu odlu uje taj sud. u pravilu. ‡ O osnovanosti prijedloga za ponavljanje postupka raspravlja se na ro i tu. ‡ Nakon odr anog ro i ta za raspravljanje o osnovanosti prijedloga. nadle an je sud koji je donio odluku u prvom stepenu.Faze ponavljanja postupka ‡ Kod pretpostavki za odlu ivanje o prijedlogu. ‡ Protiv rje enja o prijedlogu za ponavljanje. dozvoljena je posebna alba. s tim da sud odlu uje samo u granicama razloga koji su navedeni u prijedlogu. ‡ Izuzetno.

U svim drugim slu ajevima. ukoliko se isti cilj mo e posti i ponovnim podno enjem tu be sa istim tu benim zahtjevom. . jer su uslovi za ulaganje revizije za stranku povoljniji. a koji nastaviti. i to samo iz razloga iz kojih se mo e izjaviti i revizija. Ovo se naravno ne bi nikada inilo. zakon izri ito regulira taj odnos. stranke mogu i protiv njih predlo iti ponavljanje postupka.‡ Do ponovnog raspravljanja o glavnom predmetu dolazi samo onda kada sud u stadiju raspravljanja o osnovanosti prijedloga za ponavljanje postupka donese odluku kojom utvr uje da je prijedlog osnovan i ukida pravomo nu odluku iz ranijeg postupka. a djelimi no se podudaraju i u razlozima zbog kojih se mogu ulagati. ako u roku za izjavljivanje revizije stranka podnese prijedlog za ponavljanje. ‡ to se ti e odnosa prijedloga za ponavljanje postupka i revizije. ‡ Oba pravna lijeka ula u stranke. ali samo ako su ta rje enja podobna za materijalnu pravomo nost. kad su izjavljena oba vanredna pravna lijeka. ‡ to se ti e ponavljanja postupka zavr enog rje enjem pred prvostepenim sudom. tada e se prijedlog smatrati kao revizija. sud odlu uje koji e postupak prekinuti. ‡ Zbog navedenog.

sa bra nim sporovima je dopu teno kumuliranje zahtjeva koji se ti u uvanja. a samo izuzetno. ‡ Postupak u bra nim sporovima prete no je reguliran. ‡ Zahtjevi koji se ovdje ostvaruju mogu biti razli iti. imperativnim normama. kao to znate iz porodi nog prva.POSEBNI PARNI NI POSTUPCI Postupak u bra nim sporovima ‡ I u ovim postupcima. i poni tenje braka i progla enje braka nepostoje im odnosno postoje im. a naj e e se svode na obezbje enje ve ih garancija za pravilno ostvarenje pravne za tite ili na pru anje to br e i efikasnije pravne za tite. poni tenje braka. odredbe op ih procesnih pravila primjenjuju se samo ukoliko nisu derogirane odredbama posebnih postupaka (lex specialis derogat legi generali). vaspitanja i izdr avanja zajedni ke djece i zahtjeva za izdr avanje bra nog druga. bra ni sporovi su: razvod braka. ‡ Ne smatraju se bra nim sporovima imovinskopravni sporovi koji nastaju povodom braka. . ‡ Tako er znate.

ali tada sud ne utvr uje injenice. pokre u se uvijek tu bom.Sporovi za razvod braka ‡ Postupak za razvod se pokre e po principu dispozitivnosti. ili djecu nad kojom je produ eno roditeljsko pravo. a koristi se kada bra ni drugovi imaju zajedni ku djecu. ‡ Tu ba za razvod braka ima karakter konstitutivne tu be. ‡ Kad bra ni drugovi nemaju zajedni ku djecu. 2. postupak se mo e pokrenuti zahtjevom za sporazumni razvod braka. . ‡ Zajedni ki prijedlog za razvod se koristi kada oba bra na druga sporazumno i saglasno zahtjevaju razvod braka. po to se presuda donosi na osnovu sporazuma bra nih drugova. Tu bom za razvod braka. ‡ Sporovi radi poni tenja braka i radi utvr ivanja postojanja ili nepostojanja braka. Zajedni kim prijedlogom za razvod braka i 3. maloljetnu ili usvojenu. Zahtjevom za sporazumni razvod braka. na tri na ina: 1.

pa sud nije vezan za injenice i dokaze koje mu stranke prezentiraju. ne mo e se pobijati zbog nepravilno i nepotpuno utvr enog injeni nog stanja. Na elo inkvizitornosti u bra nim sporovima ima vrlo iroku primjenu. a u nadle nosti je organa starateljstva.‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Tu ba za poni taj braka je konstitutivna. niti zbog pogre ne primjene materijalnog prava. . priznanja ili na osnovu izostanka. Kada ove tu be podi e javni tu ilac ili organ strateljstva. ne mo e izmjeniti pravomo na presuda u dijelu o prestanku braka. ali se njima. Poku aj mirenja bra nih drugova je sada vrlo va an institut. posve uje mu se velika i du na pa nja. ve je ovla ten da utvr uje ak i injenice koje me u strankama nisu sporne. kao ni prijedlogom za povra aj u pre a nje stanje. pa sud ne mo e izre i presudu na osnovu odricanja. dok je tu ba za utvr enje da li brak postoji ili ne. Na elo dispozitivnosti u bra nim sporovima je ograni eno. ali isto tako. Presuda kojom se brak razvodi na osnovu sporazuma bra nih drugova. kao i zbog neispunjenja ostalih zakonskih uslova za razvod braka na osnovu sporazuma. ali se mo e pobijati zbog bitnih povreda postupka. bra ni drugovi imaju polo aj jedinstvenih i nu nih suparni ara. sud kod odlu ivanja o uvanju i izdr avanju djece nije vezan zahtjevom stranke. bez obzira da li je koja od stranaka zaklju ila novi brak. Vanredni pravni lijekovi se mogu ulagati. zbog nedostataka u izjavi volje sadr ane u sporazumnom prijedlogu. deklarativna.

pod uslovom da istovremeno deklaratornom tu bom postavlja zahtjev da se utvrdi njegovo o instvo. Tu ba za osporavanje o instva ili materinstva. Lice koje sebe smatra ocem djeteta ro enog van braka. Sve ovo ukazuje da se podno enjem tu be za osporavanje o instva zasniva nu no i jedinstveno suparni arstvo. bilo na aktivnoj ili na pasivnoj strani. a majka u objektivnom roku od 6 mjeseci. 2. Tu ba radi utvr ivanja o instva djeteta ro enog van braka. . kao i pravila bra nog prava. mo e osporavati o instvo drugog lica koje je to dijete priznalo za svoje.Postupak u sporovima o o instvu i materinstvu ‡ Pravila roditeljskog prava su. prete no imperativnog karaktera. Paternitetski postupak se ne razlikuje od postupka u bra nim sporovima. odnosno otac mo e podi i tu bu u subjektivnom roku od 6 mjeseci. pa je za osporavanje o instva predvi en prekluzivan rok. a dijete do navr ene 25-e godine i ova odluka svojom pravomo no u djeluje erga omnes. ‡ Postupak u paternitetskim sporovima se pokre e tu bom i postoji vi e vrsta ovih tu bi: 1. 3.

va e odredbe op eg parni nog postupka. ‡ ‡ ‡ . U sporu u kome je radnik tu ilac. Sud uvijek obra a naro itu pa nju na potrebu HITNOG rje avanja radnih sporova. pa u toku postupka sud mo e i ex officio odrediti privremene mjere. dok je rok za podno enje albe iz radnih odnosa isto 8 dana. Odredbe posebnog postupka u parnicama iz radnih odnosa primjenjuju se i na sporove u kojima radnik tra i za titu svoga prava. mjesna nadle nost je izberiva. a protiv ovakvih rje enja nije dopu tena posebna alba. Sud izvr enje kakve radnje nala e u roku od 8 dana za njeno dobrovoljno izvr enje-paricioni rok.Postupak u parnicama iz radnih odnosa ‡ ‡ ta je spor iz radnog odnosa. poznato nam je iz materijalnog radnog prava. s tim da za sporove po tu bi poslodovca protiv radnika.

mada posjedovna za tita. jer se njome tra i zabrana budu eg smetanja ili uspostavljanje ranijeg posjedovnog stanja. ‡ Tu ba za za titu posjeda je kondemnatorna. ‡ Cilj pravne za tite posjeda kao fakti kog stanja je u tome da se onemogu i samopomo ili samovlasno pribavljanje prava. a ne samo onaj iji je posjed savjestan i koji ima neki pravni osnov. ‡ U pravilu. ne ispunjava uvijek cilj kome slu i. posjedovnu za titu u iva svaki posjednik. ‡ Pod sporovima smetanja posjeda podrazumjeva se: uznemiravanje posjeda i oduzimanje posjeda. .Postupak u sporovima zbog smetanja posjeda ‡ Kao to znate. ali u iva posjedovnu za titu. posjed nije pravo. tako da postupak treba da obezbjedi hitno i efikasno uspostavljanje poreme enog posjedovnog stanja. ‡ U ovim postupcima poseban zna aj ima primjena na ela ekonomi nosti. pravnopoliti ki gledano.

a iz va nih razloga. . ‡ Kada je u pitanju prinudno izvr enje. Uz ovo. to je specifikum posesorne za tite. clam. ‡ U ovom postupku sud svoju odluku donosi u formi rje enja. sud mo e oduzeti albi suspenzivno dejstvo. ‡ U postupku zbog smetanja posjeda. tu ilac gubi pravo da tra i prinudno izvr enje rje enja kojim se tu enom nala e izvr enje odre ene radnje. ‡ Pravo na za titu posjeda ne mo e se priznati onome ko je posjed pribavio na nedopu ten na in (vi. ‡ Razlog za ulaganje albe ovdje iznosi 15 dana. revizija nije uop e dopu tena. kao pravnorelevantne injenice. precario). utvr uju se samo dvije: dokazivanje posljednjeg posjeda i dokazivanje nastalog smetanja posjeda. nakon proteka roka koji je tu enom ostavljen za dobrovoljno izvr enje. a ne presude.‡ Sud kod podno enja tu be za za titu posjeda mo e odrediti i kra e rokove od onih predvi enih odredbama iz parni nih zakona o op em postupku. a pravo na tra enje ponavljanja postupka je zna ajno ograni eno. ako nije tra io izvr enje u roku od 60 dana.

‡ U mali nim sporovima. osim ako se tu eni na tom ro i tu ne upusti u raspravljanje. fikcija o povla enju tu be. a to zna i pru iti pravnu za titu u pravo vrijeme i sa to manje utro ka sredstava i vremena na strani suda i stranaka. smatrat e se da je tu ba povu ena-tzv. ako tu ilac ne do e na prvo ro i te za glavnu raspravu. Ako sa kojeg kasnijeg ro i ta izostanu obje stranke. a da se pri tome ne dovede u pitanje pravilno i zakonito ostvarenje pravne za tite. sud e odlo iti ro i te. . a uredno je pozvan. sumarni postupak. pa ako ni na novo ne do u. smatrat e se da je povukao tu bu.Postupak u sporovima male vrijednosti ‡ Ovaj postupak je tzv. ‡ Mali an spor je onaj kod kojeg se tu beni zahtjev odnosi na potra ivanje u novcu koje ne prelazi iznos od 3.000 KM.

Prepis se dostavlja samo stranci koja nije bila prisutna objavljivanju presude. a presuda se objavljuje odmah nakon zaklju enja glavne rasprave. ‡ alba protiv prvostepenog rje enja je dozvoljena. . to zna i da se u albi ne mogu iznositi nove injenice i dokazi. ‡ alba se mo e izjaviti u roku od 8 dana. samo zbog apsolutno bitnih povreda postupka i nepravilne primjene materijalnog prava. Ostala rje enja se mogu pobijati samo albom protiv odluke kojom se postupak okon ava.‡ U zapisnik se unosi samo ono to je najnu nije. samo ako se rje enjem okon ava postupak.

stranke svojevoljno derogiraju nadle nost redovnog suda koji bi bio nadle an. zbog ega se mo e dokazivati samo ispravama. arbitra e tada na prijedlog stranke postaviti sud koji bi za rje avanje spora u prvom stepenu bio nadle an da nije zaklju en ugovor o arbitra i. ‡ Pravila o izuze u sudija se odnose i na arbitre. ‡ Zaklju enjem arbitra nog ugovora.Postupak pred arbitra om ‡ Ugovor o arbitra i je valjan samo ako je sklopljen u pismenoj formi. ‡ Broj arbitara izabranog suda mora biti neparan. ‡ Ako arbitar arbitra e ne bude na vrijeme postavljen. a iz ugovora ne proizilazi ni ta drugo. ‡ Prigovor apsolutne nenadle nosti. mo e se izre i. da ugovor o izabranom sudu nije sklopljen. . ali prije nego to se tu eni upusti u raspravljanje o meritumu spora. a posljedica neblagovremeno ulo enog prigovora je prekluzija-gubljenje prava.

‡ Odnos izme u redovnog i izabranog suda regulira se po pravilima o apsolutnoj nadle nosti. ‡ Arbitra a mo e donijeti presudu po pravi nosti. ‡ Parni ni zakoni propisuju da presuda arbitra e prema strankama ima snagu pravomo ne presude ± res iudicata. samo ukoliko su joj stranke dale takva ovla tenja. ako ugovorom nije predvi ena mogu nost pobijanja presude pred arbitra om vi eg stepena. niti izricati kazne. . s tim da arbitra a ne mo e upotrijebiti prisilna sredstva. postupak pred arbitra om e odrediti arbitri. a ne prema pravilima o stvarnoj nadle nosti. ‡ Ako se stranke druga ije ne sporazumiju.

Ako je izreka presude nerazumljiva ili je sama sebi protivrje na. ‡ Nakon proteka jedne godine od pravomo nosti arbitra ne presude.‡ Zakoni taksativno odre uje razloge za poni tenje presude arbitra e. povrije ena odredba ZPP-a ili arbitra nog ugovora. Ako je arbitra na odluka u suprotnosti sa Ustavom BiH i ustavima entiteta. Ako je arbitra a prekora ila granicu svog zadatka. 6. potpisivanju i dostavljanju arbitra ne presude. Ako postoji neki od razloga za ponavljanje postupka i 7. . ne mo e se zahtjevati njen poni taj. ‡ Zakoni posebno nagla avaju da stranke ne mogu sporazumno isklju iti primjenu odredaba o izuze u arbitara. 2. Ako presuda nije obrazlo ena ili ukoliko izvornik i prepis presude nisu potpisani na zakonom odre eni na in. ‡ Tu ba za poni tenje arbitra ne presude se mo e podnijeti nadle nom sudu u roku od 30 dana od dana dostavljanja stranci. Ako ugovor nije punova an. Ako je u pogledu sastava arbitra e ili u vezi sa odlu ivanjem. 5. i to: 1. te pobijanje presude. 4. 3.

. 2008. Pravni fakultet Sarajevo. Gordana Stankovi i dr. ‡ Predavanja sa unesenim izmjenama i dopunama predmetnog ud benika. Parni no procesno pravo. 2000. RS-e i BD BiH. ‡ Dr. Ranka Ra i . Trebinje. FBiH.‡ Gra ansko procesno pravo. Sanjin Omanovi . ‡ Zakoni o parni nim postupcima: BiH. godina. Branko alija i dr. autora: dr.

NA KRAJU.PO TOVANE KOLEGICE I KOLEGE. SRETNO I USPJE NO NA ISPITU! .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->