Dnevni avaz

Nezavisni bh. politi~ki dnevnik subota, 4. 2. 2012. Sarajevo Godina XVII Broj 5906

17 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI www.dnevniavaz.ba

1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E

[EST OSOBA UMRLO ZBOG HLADNO]E!
Mostarac umro jer se Hitna pomo} nije uspjela probiti do njega U Sarajevu sedam infarkta od posljedica hladnog zraka Lavina zatrpala vozilo Zametena cijela sela Sanski Most: Klanjana d`enaza Dinu Kumali}u
Otac i bra}a nosili tabut dje~aka stradalog u [vicarskoj
(Foto: M. Dedi})

VANREDNO STANJE

Dramati~ne posljedice sibirske zime u BiH

Sarajevo ju~er: Saobra}ajni kolaps u bh. prijestonici

(Foto: B. Nizi})

Dje~ak se zbog lo{e ocjene bacio pod voz!
Istraga: Obdukcija razrije{ila dileme Ekskluzivno: Biografija turskog premijera
17. str.

AMERIKANAC SE UBIO IZ TRE]EG POKU[AJA
al sibirskih hladno}a koji danima uzrokuje probleme u cijeloj BiH ju~er je odnio i prve ljudske `ivote! Najmanje {estero ljudi,

V

Sarajevski ljekari su i sino} imali pune ruke posla

Mostar: I Stari most u snijegu

(Foto: M. Smajki})

prema navodima ljekara, umrlo je ju~er u BiH od sr~anog udara koji se mo`e dovesti u vezu s niskim temperaturama. Od toga, kako nam je potvrdi-

la Sena Softi}-Taljanovi}, direktorica Zavoda za hitnu medicinsku pomo} u glavnom gradu, pet ih je u Sarajevu, dok je {esti 2. i 3. strana umrli iz Mostara.

ERDOAN: SLU@BA NARODU JESTE SLU@BA BOGU
RATNE MISTERIJE

MIRKO NOVOSEL

Pomo}i }u BiH i Petrovi}u

Tarik Poturovi} dao parcelu Zikinoj sestri

OPTU@NICE

’Avaz’ prona{ao suprugu dr. Ese Sadikovi}a
Prilog „Sedmica“

75. strana

17. strana

Prilog „Sedmica“

16. str.

Ukratko

2

Dnevni avaz, subota, 4. februar/velja~a 2012.

aktuelno

VAL HLADNO]E Izuzetno niske temperature i snje`ne padavine {irom BiH
Gormez: Uskoro dolazi u BiH

BiH

Posjeta predsjednika Predsjedni{tva vjerskih poslova Republike Turske (Dijanet), prof. dr. Mehmeta Gormeza na{oj zemlji odgo|ena je do daljnjeg zbog vremenskih neprilika. Gormez je trebao od sutra do 8. februara boraviti u slu`benoj posjeti BiH i susresti se s predstavnicima vjerskog i politi~kog `ivota u na{oj zemlji. Postoji mogu}nost da Gormez na{u zemlju posjeti u drugoj polovini februara.

Odgo|ena posjeta Mehmeta Gormeza

[est mrtvih zbog
Pokosili ih sr~ani udari
Val sibirskih hladno}a koji danima uzrokuje probleme u cijeloj BiH ju~er je odnio i prve ljudske `ivote! Najmanje {estero ljudi, prema navodima ljekara, umrlo je ju~er u BiH od sr~anog udara koji se mo`e dovesti u vezu s niskim temperaturama. Od toga, pet ih je u Sarajevu, potvrdila je Sena Softi}-Taljanovi}, direktorica Zavoda za hitnu medicinsku pomo} u glavnom gradu, dok je {esti umrli iz Mostara, koji je ju~er bio zameten snijegom, zbog ~ega mu Hitna pomo} nije mogla pri}i. - Niske temperature ne pogoduju sr~anim bolesnicima i onima koji imaju povi{en krvni pritisak. Stoga upozoravam sve one koji imaju ove probleme da ne izlaze bez prijeke potrebe nagla{ava Softi}. Snje`no nevrijeme pra}eno ekstremnim minusima paralizirao je ju~er velike dijelove BiH, zbog ~ega su lokalne vlasti donijele odluku o obustavi nastave u svim osnovnim i srednjim {kola-

Obustavljena nastava u Sarajevskom, Hercegova~ko-neretvanskom i Livanjskom

Tuzla

Predsjednik Hrvatske Ivo Josipovi} danas }e posjetiti Tuzlu i polo`iti vijenac na {etali{tu Kapija, mjestu gdje je 25. maja 1995. godine stradala 71 osoba. Poslije podne susrest }e se u Hrvatskom domu s Hrvatima iz TK, a na Univerzitetu }e odr`ati predavanje o temi „Hrvatska vanjska politika - kako biti A. Mu. dobar susjed“.

Josipovi} pola`e vijenac na Kapiji

Pokrenuta lavina

Sarajevo: Me}ava na ulicama glavnog grada

(Foto: B. Nizi})

Odluke

snje`nim padavinama nastaviti i u narednim danima. Ministarstvo sigurnosti BiH uputilo je upozorenje gra-

Dramati~no spa{avanje 37-godi{njaka
Saznajemo da je jednog od umrlih smrt zadesila u d`amiji u sarajevskom naselju Breka, gdje je do{ao klanjati d`uma-namaz, potvrdio nam je de`urni ljekar u sarajevskoj Hitnoj pomo}i dr. Tigran Elezovi}. On je dodao da je jednog pacijenta smrt zadesila u krugu bolnice Ko{evo dok je prelazio iz mjestu Krupac, ju~er se aktivirala lavina koja je zatrpala jedno motorno vozilo, ali je voza~ pro{ao s lak{im povredama. Ljekari su ponovo preporu~ili da se gra|ani dijedne u drugu kliniku! No, ovu informaciju Biljana Jandri}, portparol KCUS-a, nije mogla potvrditi. Slu`ba Hitne pomo}i Sarajevo uspjela je spasiti `ivot jednog 37-godi{njaka koji je ve} bio u stanju klini~ke smrti. Uspje{nom reanimacijom vra}en je u `ivot i upu}en na sarajevski KUM na daljnje liljem BiH pridr`avaju posebnih mjera za{tite zbog velikih hladno}a te da ograni~e izlaske naro~ito u jutarnjim i no}nim satima. I grad na Neretvi ju~er je zamela nezapam}ena me}ava, koja je na momente dostizala i olujne udare. Ovakvo nevrijeme skoro u potpunosti je paraliziralo grad. Zbog neo~i{}enih puteva, saobra}aj je bio paraliziran, je~enje. Na KCUS je ju~er primljeno jo{ sedam pacijenata koji su do`ivjeli infarkt. - Trojica od njih ~istila su put ispred ku}e od snijega, kada ih je zadesio udar do kojeg je vjerovatno do{lo zbog hladnog zraka i istovremene izlo`enosti naporu kazao je za „Avaz“ prof. dr. Senad Pe{to. a mnoga vozila ostala su zaglavljena u snje`nim nanosima. Brojna prigradska naselja koja su od centra grada udaljena svega tri-~etiri kilometra bila su skoro odsje~ena. Stoga su mnogi bili prisiljeni i pje{ice i}i do svojih radnih mjesta, jer ni autobuske linije nisu redovno saobra}ale. Kako nam je potvrdio i portparol MUP-a HNK

Lider radikala Vojislav [e{elj odbio je da ga u pritvoru Ha{kog tribunala pregleda kardiolog iz Rusije, koga je odredio Sekretarijat ovoga suda, javlja Srna. Pretresno vije}e nedavno je nalo`ilo da [e{elja pregleda ruski doktor Sergej Avdejev, koji je to ve} jednom u~inio, na [e{eljev poziv. [e{elj je odgovorio da se „ne}e saglasiti da ga pregleda nijedan doktor koga je odredilo Pretresno vije}e“.

[e{elj odbio pregled

Visina snijega i temperature
Na Bjela{nici je ju~er u 13 sati visina snijega iznosila 148 centimetara, Ivansedlu 75, u Sarajevu 43, ma u Sarajevskom, Hercegova~ko-neretvanskom i Livanjskom kantonu! Snje`ni nanosi i me}ava prouzrokovali su potpuni saobra}ajni kolaps. Stru~njaci upozoravaju da }e se hladno vrijeme pra}eno jakim dok je najhladnije bilo na Kupresu s izmjerenih minus 16 stepeni, Sokocu minus 14, Sarajevu minus 12! |anima da se pridr`avaju uputa nadle`nih institucija. Iz Planinarskog saveza BiH apeluju na gra|ane i planinare da se ne upu{taju u avanture po bh. planinama. Na putnom pravcu Isto~no Sarajevo - Trnovo, u

Ha{ki tribunal

Presuda u postupku zbog nepo{tivanja suda protiv Jelene Ra{i}, biv{e referentice za predmet tima odbrane Milana Luki}a, bit }e izre~ena u utorak, 7. februara, u Me|unarodnom sudu za biv{u Jugoslaviju, saop}eno je iz Haga.

U utorak presuda Jeleni Ra{i}

Velike koli~ine snijega napravile ogromne probleme u saobra}aju

Sela Luka i Kru{ev Do u okolici Srebrenice jo{ su komunikacijski odsje~ena od ostatka BiH. Prema rije~ima Envera Durakovi}a, potpredsjednika Mjesne zajednice Luka, u posljednja 24 sata napadalo je dodatnih 15 centimetara snijega, tako da je kretanje ljudi svedeno na pedesetak
(Foto: F. Fo~o)

Luka i Kru{ev Do i dalje odsje~eni

metara prostora oko njihovih ku}a. - U posljednjih mjesec dana samo smo jedan dan imali prohodan put prema Srebrenici. Na`alost, snijeg ne prestaje padati rekao je Durakovi}, koji navodi da su zalihe hrane u selima Luka i Kru{ev Do ograni~ene.

aktuelno

Dnevni avaz, subota, 4. februar/velja~a 2012.

3

Komentar dana
Pi{e: Fahir KARALI] (fkaralic@avaz.ba)

izazvale pravo vanredno stanje

sibirskezime!
kantonu Veliki problemi u saobra}aju Upozorenja iz dr`avnih institucija

Vrhovna nepravda
Iako se odluke suda, u principu, ne komentiraju, posljednja presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, kojom je manji bh. entitet oslobo|en pla}anja od{tete za 16 poru{enih d`amija, zaslu`uje izuzetak od uobi~ajene prakse i o{tru reakciju javnosti. Informacija da je taj sud nalo`io Islamskoj zajednici u BiH da u bud`et RS, ~ija je vojska poru{ila d`amije, me|u kojima i banjalu~ku ljepoticu Ferhadiju, plati 48.375 KM sudskih tro{kova, izazvala je gor~inu kod svakog normalnog ~ovjeka. Bez imalo ustezanja treba re}i da je ovo novo negiranje genocida koji se dogodio u BiH. Ovog puta ~ak i mnogo te`e od onoga {to skoro svakodnevno radi predsjednik RS Milorad Dodik, jer je sada u pitanju institucionalno negiranje zlo~ina, genocida, kulturocida... Pose-

Presuda Vrhovnog suda RS novo je negiranje genocida - institucionalno
bnu te`inu daje i ~injenica da se radi o Vrhovnom sudu, najva`nijoj instanci zadu`enoj za provo|enje pravde. U ovom slu~aju, za provo|enje nepravde. Ovakve sudske odluke idealan su argument za Dodika i njemu sli~ne, koji bi po svaku cijenu da ubijede i sebe i svoj narod, ali i cijeli svijet, da se genocid nije dogodilo, da se nije dogodilo ono {to su potvrdili doma}i i me|unarodni sudovi. Uprkos tome {to je posljednji istup ^edomira Jovanovi}a, lidera LDP-a, probudio nadu da bi se Srbija kona~no mogla suo~iti s onim {to se de{avalo tokom agresije na BiH, odluke Vrhovnog suda RS, kao {to je ova posljednja, jasan su znak da jo{ nije do{lo vrijeme da srpski lideri odustanu od srpskog dr`avnog interesa - la`i!

Otkazani brojni letovi
Aerodrom Sarajevo ju~er je bio u funkciji, ali je otkazan ve}i broj letova. Tako su otkazana oba jutarnja leta za Istanbul te Minhen, Zagreb, Be~... Ju~er je sletio samo avion iz Ciriha. Zbog velikog nevremena zatvorena su i ~etiri grani~na prijelaza, Rade` - Vukov klanac, Kaldrma, [}epan-Polje i u Drinovcima. Prema ju~era{njim podacima Federalne uprave policije (FUP), za 24 sata na podru~ju FBiH zabilje`eno je 65 saobra}ajnih nesre}a u kojima je {est osoba zadobilo lak{e povrede. }emo uputiti svoje jedinice na teren. Helikopterska jedinica u Sarajevu i Banjoj Luci tako|er je spremna - ka`e Miloj~i}.

www.dnevniavaz.ba

PORTAL - komentar dana Zeni~anin zimuje u stijeni u kamenolomu: @arko pet godina `ivi u pe}ini!
- Koliko shvatam ovaj ~ovjek se ba{ ne{to i ne `ali. Navede toliko pozitivnih stvari o ovakvom `ivotu da je zanepovjerovati. Ja mu `elim sve najbolje u `ivotu, a da nastavi vidjeti sre}u tamo gdje drugi vide sa(Josip Broz) mo zlo.

Mostar: Nezapam}eni snije`ni nanosi u gradu na Neretvi

(Foto: F. Fo~o)

Sre}ko Bo{njak, u gradu je ju~er zabilje`eno na desetine sudara, sre}om s lak{im posljedicama. - U pitanju je op}a nepripremljenost na ovakvo nevrijeme. Saobra}aj je veoma ote`an i usporen, komunalne slu`be su zakazale - kazao nam je Bo{njak.

U Upravi civilne za{tite FBiH istakli su da jo{ nema razloga za progla{enje elementarne nepogode, dok u Oru`anim snagama BiH prate kompletnu situaciju i na raspolaganju su u slu~aju bilo kakve intervencije, potvrdio je za „Avaz“ na~elnik Zajedni~kog {taba OSBiH

\oko NINKOVI]

/ TO JE TO

Prestanak padavina tek krajem idu}e sedmice!
U Federalnom hidrometerolo{kom zavodu re~eno nam je da se djelimi~an prestanak padavina o~ekuje tek krajem sedmice, dok }e se hladna sibirska zima pra}ena minusima i do 26 stepeni zadr`ati i narednih deset dana. - Tek u utorak i srijedu o~ekujemo potpuni prestanak padavina - ka`e za „Avaz“ meteorolog @eljko Majstorovi}.
Dr. Pe{to: Serija sr~anih udara zbog hladno}e

generalpukovnik Miladin Miloj~i}. - ^im nas pozovu, mi

’Bijela smrt’ hara Evropom
O~ekuje se da }e izuzetno niske temperature u isto~nom i centralnom dijelu Evrope potrajati tokom cijele idu}e sedmice Najmanje 220 ljudi umrlo je u Evropi od dolaska ledenog talasa Temperatura se u Hrvatskoj mjestimice spustila i na -21 stepen. Saobra}aj je paraliziran. Prave hladno}e vladaju na sjevernom Jadranu te u Dalmaciji, gdje su ju~er u Splitu izmjerena ~ak -4 stepena. Split nije jedini paraliziran. Vlada Srbije dobit }e preporuku da zbog hladnog vremena i potro{nje energenata uvede vanredne mjere i zatvori {kole. Vanredno stanje progla{eno je u 26 op}ina. Zbog nevremena ve}i dio Podgorice ostao je bez struje. U Crnoj Gori je saobra}aj ote`an, a sve vi{e je problema u snabdijevanju strujom. Podgori~ki aerodrom ne radi. Rekordno niske temperature su u Latviji, a u glavnom gradu Rigi ju~er je tokom dana zabilje`eno ~ak -30 stepeni! To je najni`a tamo{nja temperatura od po~etka pro{log stolje}a! Nekolicini promrzlih besku}nika amputirane su noge! U Rumuniji se zaledilo ~ak 80 posto povr{ine Dunava, a temperatura je oko -20 stepeni. Ledolomci probijaju put brodovima. Ekstreman talas hladno}e zahvatio je i cijelu Italiju, a ju~er je u Rimu pao snijeg, {to je rijetka pojava u tom gradu.

Mirsad Teskered`i} iz Civilne za{tite FBiH nagla{ava da su ekipe CZ-a na terenima.

Zameteno selo
- Jedino je ostalo zameteno selo Kraji{i}i, koje se nalazi izme|u Sokoca i Olova. No, za sada nemamo `ivotno ugro`enih - kazao je Teskered`i}. U Civilnoj za{titi RS, prema rije~ima direktora Milimira Dodera, u pojedinim op}inama progla{eno je stanje elementarne nepogode. - Stanje je za sada veoma dramati~no i vjerujem da }e Vlada RS morati donijeti odluku o progla{enju elementarne nepogode na nivou entiteta. Pojedina sela potpuno su odsje~ena - ka`e E. D. A. Doder.

Ukratko

4

Dnevni avaz, subota, 4. februar/velja~a 2012.

aktuelno

JAHORINA Sastanak ~elnika BiH, Hrvatske i Srbije protekao mirno i bez rezultata
Mesi}: Gost na ovonedjeljnoj sesiji

Krug 99

Mesi} o uzrocima konflikata
Na ovonedjeljnoj sesiji Asocijacije nezavisnih intelektualaca „Krug 99“ u Sarajevu o temi „Faktori konflikata i me|usobna saradnja u regiji“, govorit }e i biv{i hrvatski predsjednik Stjepan Mesi}. Organizatori smatraju da je Mesi}, iako vi{e nije na poziciji predsjednika susjedne Hrvatske, jo{ utjecajna i osoba koja mo`e ponuditi mnogo toga u procesu determinacije klju~nih faktora koji uvjetuju konflikte kako unutar BiH tako i u samom regionu. S. D.

Tadi} odbio priznati da je RS nastala na genocidu
BiH nije prihvatila Josipovi}evu inicijativu da se osumnji~enima za ratne zlo~ine sudi u mjestu prebivali{ta Pri~alo se o mnogo toga, ali bez konkretnih dogovora Jeremi} bez podr{ke
Predsjednik Srbije Boris Tadi} izjavio je nakon ju~era{njeg neformalnog sastanka sa ~elnicima Hrvatske i BiH, odr`anog na Jahorini, da se ne sla`e sa stavom da je Republika Srpska nastala na genocidu, koji je iznio srbijanski opozicionar ^edo Jovanovi}, zbog ~ega je ovaj histeri~no napadnut iz manjeg bh. entiteta. Iako cijeli region bruji o Jovanovi}evim istupima i prijetnjama raspadom BiH, za ~elnike tri dr`ave, predsjednika Hrvatske Ivu Josipovi}a te ~lanove Predsjedni{tva BiH @eljka Kom{i}a, Bakira Izetbegovi}a i Neboj{u Radmanovi}a, pri~a o tome zavr{ena je Tadi}evom kratkom izjavom. No, uprkos pomirljivoj atmosferi, nije bilo nikakvih konkretnih rezultata susreta.

SGV-PR BiH

Dodikova ’nova gomila la`i’
Srpsko gra|ansko vije}e - Pokret za ravnopravnost (SGV-PR) u BiH saop}ilo je da ne shvata predsjednika RS Milorada Dodika kao za{titnika interesa svih Srba te da on mo`e govoriti samo u ime onih koji su za njega glasali i poklonili mu povjerenje. Iz ove organizacije istakli su da nisu iznena|eni Dodikovom retorikom, kao ni „novom gomilom la`i i podvala koje je izrekao na ra~un BiH, pojedinih organizacija, organa, li~nosti i istorijskih fakata ove dr`ave“.

Grani~ni sporovi
Trilateralni sastanak ~elnika Hrvatske, Srbije i BiH, drugi po redu nakon susreta na Brijunima u julu pro{le godine, nije donio zna~ajnije pomake u vezi s rje{avanjem me|udr`avnih problema, nerije{enih pitanja granica ili imovinskopravnih odnosa. Govore}i o napretku u rje{avanju grani~nih sporova izme|u Hrvatske i BiH, Josipovi} je kazao da spektakularnih rezultata jo{ nema, ali da je otvorena i mogu}nost da se ovi sporovi okon~aju arbitra`om, kao {to je primjer izme|u Hrvatske i Slovenije. Hrvatski predsjednik ju~er je u~esnicima sastanka predlo`io potpisivanje sporazuma o progonu ra-

Tadi}, Kom{i}, Izetbegovi}, Radmanovi} i Josipovi}: Petorka nije dogovorila ni{ta novo

(Foto: I. [ebalj)

tnih zlo~inaca, pri ~emu bi se osumnji~enima sudilo u dr`avi gdje imaju prebivali{te, ~ime je potvr|eno pisanje „Dnevnog avaza“.

Vlada TK

Dvostruke istrage
Ovaj njegov prijedlog prihvatio je Tadi}, ~ime je najavljeno da }e Srbija i Hrvatska u vezi s tim uskoro potpisati bilateralni sporazum, ali kod tro~lanog Predsjedni{tva BiH Josipovi}eva inicijativa nije nai{la na plodno tlo. - BiH se nije priklju~ila

’Jedinica’ za rad Mutap~i}a
Suspendirani policijski komesar u MUP TK Nedim Mutap~i}, prema mi{ljenju nezavisne disciplinske komisije progla{en je krivim za nesavjestan rad u slu`bi te „friziranje“ izvje{taja o stanju kriminala u Kantonu. - Vlada TK ocijenila je rad policijskog komesara Nedima Mutap~i}a za 2011. godinu, nezadovoljavaju}om ocjenom jedan-re~eno je ju~er iz Ureda Vlade za informiranje. A. Mu.

bilateralnom sporazumu Srbije i Hrvatske, jer nema jedinstven stav o tom pitanju. Me|u ~lanovima Predsjedni{tva BiH o tome ne postoji konsenzus. Mislim da bi se optu`enima trebalo suditi u dr`avi gdje su zlo~ini po~injeni. Me|utim, postoji mogu}nost za modalitet da Tu`ila{tvo BiH neke predmete mo`e ustupiti drugim dr`avama, ako procijeni da }e do}i do lak{eg i efikasnijeg su|enja - kazao je Kom{i}. On je napomenuo da pro-

Sjedili u bilijar sali ispod zemlje
Trilateralni sastanak na Jahorini ju~er je odr`an pod nevi|enim mjerama sigurnosti. Sastanak je osiguravalo vi{e stotina pripadnika Dr`avne agencije za istrage i za{titu (SIPA) te MUP-a RS. Najbolje su to na svojoj ko`i osjetili novinari, koji su bili podvrgnuti rigoroznoj kontroli, pri ~emu su policajci pri pretrtokol o saradnji izme|u tu`ila{tava BiH i Srbije, koji je nedavno bio ponu|en na{oj dr`avi, nikada nije ni mogao biti ratificiran, jer nije pro{ao zakonom predvi|enu proceduru. Predsjedavaju}i Predsjedni{tva BiH istakao je da je osnovni problem ovog protokola {to ne rje{ava problem dvostrukih istraga. agama njihove opreme i torbi koristili slu`bene pse traga~e. Sastanak predsjednika Srbije i Hrvatske te ~lanova Predsjedni{tva BiH odr`an je u strogo ~uvanom objektu „Koliba“, koji se nalazi u sastavu hotela „Termag“, i to u bilijar sali ovog objekta koja se nalazi ispod zemlje. izjavio da je „ova regija optere}ena ozbiljnom kriminalnom infrastrukturom“, zbog ~ega je ju~er dogovoreno da bude data puna politi~ka podr{ka za saradnju u borbi protiv organiziranog kriminala. Tako|er, zaklju~eno je da sve tri dr`ave trebaju zajedni~ki aplicirati za projekte prekograni~ne saradnje u oblasti infrastrukture, sporta i ekologije. U~esnici ju~era{njeg sastanka podr`ali su zajedni~ki anga`man u me|unarodnom zastupanju u konzularnim stvarima. Razgovarali su i o promjeni grani~nog re`ima nakon ulaska Hrvatske u EU, pri ~emu }e nastojati omogu}iti da gra|ani BiH u Hrvatsku i tada mogu u}i s li~nim kartama.
A. DU^I]

Sud BiH

Sari}u i Juki}u produ`en pritvor
Sud BiH produ`io je pritvor Goranu Sari}u i @eljku Juki}u, koji su optu`eni za zlo~ine u Sarajevu, odnosno Prozoru. Pritvor Sari}u i Juki}u produ`en je nakon potvr|ivanja optu`nica do okon~anja postupaka, objavio je BIRN.

Zajedni~ki projekti
Kom{i} je novinarima kazao da Predsjedni{tvo BiH jo{ nije zauzimalo stav o kandidaturi ministra vanjskih poslova Srbije Vuka Jeremi}a za predsjednika Generalne skup{tine UN-a, ali da je njegov stav da on tu kandidaturu ne podr`ava, kazav{i da Jeremi} ni~im nije zaslu`io njegovo povjerenje. Josipovi} je novinarima

Psi traga~i kontrolirali opremu novinara

pogledi

Dnevni avaz, subota, 4. februar/velja~a 2012.

5

BANJA LUKA Na vanrednoj sjednici dioni~ara dr`avne kompanije

Nik{i} i D`ombi} najavili deblokadu
Investiranje u mre`u i struktura zaposlenih bit }e srazmjerno kapitalnom u~e{}u, odnosno 58,89 posto u Federaciji BiH i 41,11 posto u RS
Toka~a: Dobra vila falsifikatora historije

Marioneta za zlo~ina~ke la`i
Bje`e}i od informacija da je pod istragom, Toka~a oti{ao „plakati“ u medijima iz RS
Nik{i} i D`ombi} dolaze na sjednicu
(Foto: M. Lugi})

Li~nost dana Mirsad Toka~a

Na vanrednoj sjednici Skup{tine dioni~ara „Elektroprijenosa BiH“, koja je ju~er odr`ana u Banjoj Luci, dogovoreno je niz zaklju~aka koji, prema ocjeni premijera RS i Federacije BiH, Aleksandra D`ombi}a i Nermina Nik{i}a, imaju za cilj deblokadu u poslovanju i investiranju. Prva odluka je da }e kompanija poslovati po

principu da }e investiranje u mre`u i struktura zaposlenih biti srazmjerno kapitalnom u~e{}u, odnosno 58,89 posto u Federaciji BiH i 41,11 posto u RS. - Radi deblokade rada kompanije bit }e izmijenjeni akti u narednom periodu. Odluke na Upravi i u Upra-

Ograni~en rok

Ekspertna grupa za 110-kilovoltnu mre`u
Formirana je i ekspertna radna grupa koja }e rje{avati status 110-kilovotne mre`e u BiH. Osim ove, formirana je i grupa koja }e se baviti odnosom nezavisnog operatera u BiH i „Elektroprijenosa“. Premijer Nik{i} je dodao da je poznat stav njegove vlade da je protiv toga da se 110-kilovoltna mre`a vrati entitetima, ali da ostaje da se sa~eka stav ekspertne grupe.

vnom odboru bit }e donesene konsenzusom, a vo|enje kompanije }e se usagla{avati s ~lanovima Skup{tine dioni~ara, odnosno dva premijera - kazao je D`ombi}. Drugi zaklju~ak je da se zadu`uju dva entitetska resorna ministra da se usaglase i predlo`e izmjene i dopune Statuta u roku od 30 dana. - Pokrenuta je i inicijativa u smislu izmjene Zakona o osnivanju kompanije, vezano za raspodjelu dobiti. Do sada je rok bio ograni~en na deset godina, a novom izmjenom }emo omogu}iti da Skup{tina dioni~ara mo`e ranije donijeti odluku o isplati akumulirane dobiti iz prethodnog perioda - kazao je D`ombi}. Usvojena je i preporuka Upravnom odboru da razrije{i postoje}u upravu koja je imala status vr{ioca du`no-

sti, te da bude formirana nova koja }e biti usagla{ena s predstavnicima kapitala. Predsjednik Vlade FBiH naglasio je da su obojica premijera spremna biti na raspolaganju resornim ministrima i novom menad`mentu kako bi kompanija profunkcionirala u svojim zakonskim okvirima i dala doprinos razvoju mre`e na podru~ju BiH. - Mogli smo nastaviti politiku koja je ovu kompaniju dovela u situaciju da je blokirana i da nijednu odluku ne mogu da donesu niti investiraju ili da izaberemo pristup u kojem }emo se dogovarati i raditi u op}em interesu svih gra|ana i korisnika - istaknuo je Nik{i}.
B. SPASENI]

Doprinos razvoju

Svaki put kad u nekom od ha{kih procesa krene dokazivanje zlo~ina, u srpskim medijima vaskrsne predsjednik Istra`iva~ko-dokumentacionog centra (IDC) BiH Mirsad Toka~a. Poput „dobre vile“, Toka~a se politici RS nasmije{i sa svojim istra`ivanjem, tvrde}i da su ta~ni podaci o nestalima i ubijenima samo oni do kojih je on do{ao. Dogodilo se to i ovih dana, kada se u Hagu dokazuje odgovornost Radovana Karad`i}a za genocid u Srebrenici. Toka~ina izjava da su na spisku poginulih 72 osobe koje su poginule u nekom drugom vremenu, najbolja su maska Karad`i}evim zlo~ina~kim la`ima da u Poto~arima

le`e izmi{ljene `rtve. Kako je Toka~a prona{ao 98.000 ukupno stradalih? Kojom metodom? Je li onom kojom je brojao pobijene Zvorni~ane kada su njegovi „istra`iva~i“ po mezarovima fotografirali ni{ane pa tako bilje`ili u ratu ubijene, ne pitaju}i gdje su oni ~ije kosti, po svoj prilici, nikada ne}e biti prona|ene. Koliko ima kredibiliteta, najbolje pokazuje ~injenica da se protiv njega vodi istraga u Kantonalnom tu`ila{tvu zbog finansijskih malverzacija s donacijama. No, jo{ vi{e ~injenica da se zbog objavljivanja informacija o istrazi potr~ao po`aliti medijma iz A. H. manjeg entiteta.

Kolegij Predstavni~kog doma Parlamenta BiH ipak ne}e danas objaviti bud`et za 2011. godinu u „Slu`benom listu BiH“, jer se, kako je to rekao predsjedavaju}i ovog doma Milorad @ivkovi}, nisu stekli uvjeti za to. Dan ranije, njegov strana~ki kolega, ~lan Predsjedni{tva BiH Neboj{a Radmanovi} izjavio je da nacrt bud`eta ne mo`e biti objavljen, jer nije pro{ao procedure usvajanja u Vije}u ministara BiH. No, haos u zemlji je izbjegnut, jer se Dragan Vranki},

Odobreno servisiranje vanjskog duga bez bud`eta

Ministar finansija BiH Dragan Vranki} donio odluku

@ivkovi}: Odbio poslati bud`et

Vranki}: Tvrdio da su isplate nezakonite

ministar finansija i trezora BiH, odazvao pozivu @ivkovi}a da bez odga|anja deblokira sredstva s ra~una Centralne banke BiH i po~ne sa servisiranjem vanjskog duga BiH i obaveza prema EU i drugim me|unarodnim povjeriocima. Iako je prije nekoliko dana izjavio da su sve isplate nezakonite, kako „Avaz“ saznaje, Vranki} je ipak ju~er popodne odobrio servisiranje vanjskog duga. Iz Ministarstva finansija kazali su nam da su i dalje upitne pla}e bud`etF. K. skim korisnicima.

Jo{ jedna grupa otpu{tenih vojnika koji, za razliku od onih koji dobivaju po 300 KM, nemaju nikakvih naknada, odr`at }e mirne proteste 15. februara u deset sati ispred zgrade Vlade Federacije u Sarajevu, a u popodnevnim satima po~et }e {trajk gla|u. Potvrdio je to za „Avaz“ Zdenko Markovi}, predsjednik Skup{tine Udru`enja otpu{tenih i razvoja~enih branitelja 31. 03. 2002. godine. - Nas 537 pripadnika biv{e Vojske Federacije proteste nastavljamo {trajkom gla|u i ne}emo odustati sve dok nam ne poka`u pisani dokument da smo uvedeni u Zakon o prijevremenom po-

Polovinom mjeseca po~inju {trajk gla|u

Otpu{teni pripadnici biv{e Vojske FBiH

voljnijem penzionisanju, jer premijer Nik{i} o~ito pri~a nebuloze - isti~e Markovi}. Dodaje da Vlada, iako je to njena obaveza, ne po{tuje presudu Ustavnog suda FBiH, koji je presudio da su otpu{teni vojnici diskriminirani i da u roku od tri mjeseca ta gre{ka mora biti ispravljena. - Iako su drugi uzimali po 6.000 KM i godinama dobivaju mirovinu, od nas tra`e da vratimo tih 10.000 KM koje smo uzeli kada smo razvoja~eni. Nije problem da vratimo taj novac, ali neka nas uvedu u pravo, odnosno neka nam daju mirovine retroaktivno od 2004., kada je po~ela ta uredba - zaklju~uje Markovi}. I. Tr.

Spec
Me|unarodna organizacija za migracije (IOM) u BiH organizirala je u Trebinju dvodnevni regionalni sastanak s predstavnicima zemalja zapadnog Balkana, u okviru projekta „Dobrovoljni povratak iregularnih migranata u zemlju porijekla“, saop}io je IOM.

[ta drugi pi{u

$

Dnevni avaz, subota, 4. februar/velja~a 2012. 

=E

PROBLEMI Implantati britanske kompanije “DePuy” izazivaju trovanje

Umjesto srca pumpa

2HLE čLA = ILEAJK >A IH?=
Ljekari s teksaškog Instituta za srce uspješno su zamijenili pacijentovo srce s uređajem koji omogućava protok krvi u tijelu te živi bez ikakvog pulsa. Aparatić sličan turbini, pumpa krv u žile i omogućava krvi da normalno i konstantno teče cijelim tijelom. Kreg Luis (Craig Lewis, 55) boluje od amiloizode, hronične bolesti koju ka-

Uspjeh ljekara iz Teksasa

rakterizira nagomilavanje abnormalnih proteina u tijelu, koji s vremenom začepe organe tako da oni, naprosto, prestaju raditi. Nakon što je Luisu uspješno zamijenjeno teško bolesno srce ovim uređajem, njegova krv nastavila je normalno kolati tijelom. Kreg je, prema svim kriterijima (puls, slušanje otkucaja srca), zapravo mrtav. Ljekari se nadaju kako će ovo dostignuće označiti prekretnicu u liječenju niza oboljenja.

7H=E FAJ J= DE=@KC@EšAC A@=
Čileanska policija aktivno traga za lopovima koji su odnijeli pet tona hiljadugodišnjeg leda, izvađenog iz glečera u Patagoniji, na krajnjem jugu zemlje. Uprava za šume Čilea podnijela je tužbu nakon što su mašine jedne kompanije počele vaditi hiljadugodišnji led iz glečera Horhe Mont u Patagonijskom ledenom polju. Ovo djelo se, u principu, kvalificira kao obična krađa s obzirom na količinu leda, čija tržišna vrijednost dostiže tri miliona pezosa (6.200 dolara). Horhe Mont, površine od 454 kvadratna kilometra, jedan je od 49

Potraga za lopovima u Čileu 

F=IEKLEKCH=đEL=E F=?EAJE=K*E0
Sadrže kancerogene supstance Nijednom pacijentu u KCUS-u nije ugrađen opasni implantat, tvrdi Gavrankapetanović
nismo primili žalbe, a koliko znam, ni kod jednog pacijenta nije bilo neželjenih pojava. Niko nam ni od zdravstvenog osoblja nije prijavio neku neželjenu reakciju kaže Grubiša. Istakla je da se pacijenti, ako nemaju zdravstvenih problema, ne trebaju javljati ljekaru. Šef Klinike za ortopediju i traumatologiju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Ismet Gavrankapetanović kazao je da na ovoj klinici ni jednom pacijentu nisu ugrađivani ovi opasni implantati. - O ovim implantatima već četiri godine traju žestoke rasprave. Prisustvovao sam kongresima na kojima je ukazano da postoje određeni problemi s kukovima “metal metal”. Mi nikada nismo nijedan ovaj implantat ugradili. Kod na se ugrađuje njemački proizvod “keramika - keramika”. Ne radimo s proizvodima za koje postoji i trun sumnje,jerje našprvi zadatak sigurnost pacijenata - rekao je Gavrankapetanović. Implantati britanske kompanije “DePuy Johnson & Johnson” koji, prema istraživanju svjetskih organizacija, izazivaju trovanje organizma, ugrađivani su na nekoliko klinika pacijenatima u BiH!

O ovim implantatima već četiri godine traju žestoke rasprave

Nema žalbi
To je za “Dnevni avaz” potvrdila direktorica Agencije za lijekoveBiH Nataša Grubiša. Ona je, međutim, istakla da ovih implantata već nekoliko godina nema na tržištu. - Upisani su u registar medicinskih sredstava BiH i kod nas su bili prometovani. Postoji određen broj pacijenata kojima je urađena implantacija kuka, mada ne znam tačno o kojem je broju riječ niti na kojim su klinikama ugrađivani. Do sada

Klinički uredni
On je dodao da su sporni implantati opasni zato što sadrže supstance koje oslobađaju kancerogene tvari. Prema riječima predsjednika Udruženja ortopeda RS Slavka Minojlovića, opasni kukovi ugrađeni su kod deset pacijenata. Riječ je o muškarcima srednje životne dobi, a pacijenti su, kako kaže, “klinički uredni i nije bilo nikakvih revizionih zahvata”. U zemljama gdje su ove

Gavrankapetanović: Ne radimo sa sumnjivim proizvodima

Horhe Mont: Dio Patagonijskog ledenog polja

glečera koji čine južno Patagonijsko ledeno polje na Andima, na granici s Argentinom.

proteze kuka bile ugrađivane, “DePuy” je u avgustu 2010. pokrenuo njihovo povlačenje. A. NUHANOVIĆ 

C= = =AH@HK
Aerodrom u San Francisku ima sobu za jogu sa prigušenim svjetlima i plavim zidovima, gdje se putnici pod stresom mogu relaksirati. Ovo je prva soba za jogu na nekom aerodromu, a ideja je potekla od je-

San Francisko

dnog putnika. Direktor aerodroma Džon L. Martin (John) rekao je da soba, koja je otvorena prošle sedmice, pruža putnicima mogućnost da se relaksiraju u vlastitom ritmu. Zvaničnici na aerodromu tvrde da soba već privlači veliku pažnju putnika.

Spec 
Beri Čapel (Barry Chappel) napravio je žavakaću gumu tešku 80 kilograma. On je čak šest godina prikupljao žvakaće gume koje je dodavao na svoju loptu, koja u obimu ima 157 centimetara. Berijeva lopta od žvakaćih guma je toliko velika velika, da je prodavnica slatkiša “Ripley's, Pop Candy” proglasio najvećom žavakaćom gumom na svijetu.

Buduće majke s područja općine Doboj sve informacije o trudnoći i porođaju te praktične vježbe za disanje ubuduće mogu pronaći u školi za trudnice, koja je otvorena u Domu zdravlja u Doboju. Branka Jović, babica u Domu zdravlja, kaže da je škola besplatna, da je nakon 24. sedmice trudnoće najbolje početi s edukacijom, te istakla da se za svaku trudnicu traži mišljenje ginekologa da li je njena trudnoća rizična ili ne. - Baziramo se isključivo na vježbe za disanje, koje su 

JLHA= š= = JHK@E?A

U Domu zdravlja u Doboju

Buduće mame u školi

veoma značajne za porođaj, jer ako žena na ispravan način diše, štedi snagu, njena beba i ona imaju dovoljno kisika, koji je veoma bitan za proces porođaja - izjavila je Jović. Trudnica Ivana Žugić priznala je da ne zna sve šta je čeka tokom trudnoće i na porođaju, pa je zbog toga odlučila pohađati školu za trudnice. - Hoću sve da naučim, znam iskustva drugih, ali bih voljela i ovdje naučiti nešto. Pretpostavljam da će mi mnogo olakšati porođaj kazala je Žugić. S. Č. 

=E

Dnevni avaz, subota, 4. februar/velja~a 2012.

%

[ta ka`u poznati
Umberto Eko

FOJNICA Ramo Bejzić ima mnoge hobije

7čEJA FEšA >A= HK== K EIJ LHEAA
Sklekove izvodi na šaci jedne ruke ili na tri prsta Objavio tri CD-a Veliki talenti

Kultura je kovač identiteta
- Kultura, a ne rat, kovač je našeg identiteta. Evropa nikada neće postati sjedinjene evropske države, jedna država sa jednim jezikom. Mi imamo mnogo jezika i Eko: Mnogo kultura. Ali ćemo na internetu, u kultura međuvremenu, nailaziti jedni na druge, možda ne čitamo ruski, ali mi vidimo ruske sajtove i svjesni smo ih. (Italijanski pisac za “La Stampa”)

Nils Ragnar Kamsvog

U Fojnici živi Ramo Bejzić, koji je po mnogočemu zanimljiv, a najviše po tome što piše istovremeno objema rukama. Također,može izvoditi sklekove na šaci jedne ruke ili na tri prsta. Ovaj 57-godišnji nastavnik u Osnovnoj školi “Muhsin Rizvić” svira na harmonici, ali i pjeva. Posjetili smo ga na njegovom radnom mjestu, gdje je učio prvačiće. Odmah se pohvalio da među njima ima

Pravila su strogo definirana
- U zemljama koje obiluju nalazištima nafte, bogatstvo nije doprinijelo boljem i skladnijem društvu. Mi od dijela profita dobivenog eksploatacijom energenata, gradimo fond, koji pripada svim građani- Kasvog: Pripada ma Norveške. Pravila o tome šta će se s građanima njim raditi, vrlo su strogo definirana. (Norveški diplomata za “Politiku”)

Stin Jakobsen

Nova Evropska unija
Učitelj ga tjerao da piše desnom rukom

Sklekovi na neobičan način

nekoliko dječaka i djevojčica koji su veliki talenti. Prisjetio se svojih školskih dana. Kaže da je pisao lijevom rukom, ali da ga je učitelj tjerao da piše desnom. - U školi sam, prilikom diktiranja teksta, pisao objema rukama i tada sam shvatio da mogu i naopako pisati - priča nam Bejzić o svom neobičnom talentu.

Dodaje da je za 35 godina učiteljskog rada imao devet generacija đaka i da je u svakoj imao po nekoliko učenika koji pišu lijevom rukom.

Piramida sunca
Govoreći o svom muzičkom radu, kaže nam da je izdao i tri CD-a. Prvi, pod nazivom “Sestre moje”, snimao je s rahmetli Omerom

Pobrićem, na drugom se nalazila njegova pjesma “Piramida Sunca”, dok je treći, “Dila”, dobio naziv po njegovoj supruzi Fadili. - Za sve što sam napravio u životu najveća mi je podrška moja Fadila - kazuje nam Bejzić, nabrajajući i mnoge humanitarne koncerte i festivale na kojima je učestvovao. H. ČUKLE

- Globalna ekonomska kriza dodatno će se pojačati ove i iduće godine i bit će tako snažna da će prinuditi evropske lidere da se ujedine, zatvore sva tržišta i okupe na finalnom samitu kako bi stvorili novu Evropsku uniju. Rađanje nove EU pratit Jakobsen: Prinuditi lidere će možda isključivanje nekih zemalja iz zone eura. (Ekonomista za portal Finmarket)

[ta ka`u u narodu

¤ 033/281-393 redakcija(avaz.ba

Iz krize nam nema izlaza
- Život običnim smrtnicima u BiH Srbima, Hrvatima, Bošnjacima, a ne smijemo zaboraviti ni one “ostale”, nimalo nije lak. Jedini koji dobro žive su političari iz svih naroda s ovog područja. Njih ne interesira dobrobit društva kao cjeline i sve dok ne stave interese građana ispred svojih, nema nam izlaza iz krize. (Čitateljka V. S.)

Aparatura će biti dopremljena do ljeta

Gojer: To je sramota

Nakon što je Dragan Jovičić, selektor programa “Sarajevske zime”, izjavio da predstava “Gazi Husrevbeže” nije uvrštena na ovu manifestaciju jer nije ni aplicirala na konkurs, jučer je reagirao i reditelj i pisac Gradimir Gojer. Raspravu je započeo zapravo sam Gojer na sjednici Gradskog vijećaSarajeva, na kojoj je “Sarajevsku zimu” nazvao “hrpom budalaština 

=HA0KIHAL>ACIJH==?K5=H=ALK
i nižerazrednih predstava”, razočaran što njegova predstava nije uzeta u obzir. Ovog puta kao građanin Sarajeva Gojer se pita zar je potrebno predstavu “Gazi Husrev- beže” prijavljivati na bilo kakav konkurs i bilo kojem selektoru? - Zar je Gazi Husrev-beg stranac usvome graduSarajevu? Zar njemu treba konkurs da dođe na neki sarajevski festival, posebno na “Sarajev-

Gojer odgovara Spahiću i Jovičiću

SUBOTA
4. 2. 2012. JUTARNJE TEMPERATURE

NEDJELJA
5. 2. 2012. JUTARNJE TEMPERATURE
0

PONEDJELJAK
6. 2. 2012. JUTARNJE TEMPERATURE
0

sku zimu”? Zar nije sramota Direkciju “Sarajevske zime” da u potpunojoskudici dramskih tekstova, izvanredan tekst Džemaludina Latića, koji je doživio pohvale i od književne i od teatarske kritike, ne uvrsti na svoj festival? Ne, oni dovode predstave iz patuljastih zemalja zato što ih to malo košta, a njihova kultura nije ni do koljena kulturama naroda i narodnosti BiH- kaže Gojer. S. A. A.

od -15 C do 2 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

od -13 C do -8 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

od -13 C do -9 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od -12 C do 2 C

0

0

od -3 C do 2 C

0

0

od -3 C do 1 C

0

0

BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA
Nepovoljne biometeorološke prilike uzrokovane dugotrajnim periodom s niskim temperaturama, dodatno će se pogoršati pod utjecajem padavina. Hronični bolesnici ne smiju se izlagati jačim fizičkim naporima, a preporučljivo je i maksimalno reducirati boravak na otvorenom. Grad Sarajevo Izlazak 7.01 Zalazak 17.00 4. 2. 2012. Izlazak 13.36 Zalazak 4.16

FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD

U Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu (KCUS) uveliko teku pripreme za dopremu PET/CT-a, najsavremenijeg dijagnostičkog aparata za rano otkrivanje tumora. Kako saznajemo, u toku je uređenje prostora za kompletnu aparaturu, koja će nakon dopremanja do ljeta, u KCUS-u biti smještena u zgradi Centralnog medicinskog bloka. Specijalista radiološke onkologije KCUS-a doc. dr. Hiba Bašić istakla je da je riječ o aparatu s najsavremenijom dijagnostičkom procedurom, koja u kratkom vremenu snimanja daje de-

2-6+6 ćA = F=?EAJA =čEJE žELJ
taljan prikaz cijelog tijela. - Većini naših pacijenata koji imaju indikacije za pretragu neke vrste tumora, kao što su maligni limfomi, melanomi i mnogi drugi, pregled PET/CT aparatom znači život. Prije svega zato što će na ovaj način biti moguće određivanje stadija bolesti i prema tome način terapije i praćenje efekata. Sada će doktori moći vidjeti je li ta terapija efikasna ili je treba promjeniti - kaže Bašić. Istakla je da je u ovoj zdravstvenoj usanovi u toku edukacija timova koji će raditi na aparatu. A. Nu.

Najsavremeniji aparat uskoro u KCUS-u

Vremenska prognoza
sun~ano djelimi~no sun~ano mjestimi~no ki{a obla~no

4. 2. 2012.

promjenljivo

ki{a i snijeg

snijeg

obla~no uz snijeg

obla~no s ki{om magla pa sun~ano

VRIJEME DANAS 

>EA F=@=LEA

BIHA] -11

BANJA LUKA -10 BR^KO -10

TUZLA-10

Očekuje se ZENICA LIVNO oblačno vrijeme sa -10 snijegom, a na jugu -10 SARAJEVO može biti i susnježice i -10 kiše. Obilnije padavine očekuju se u većem dijelu GORAŽDE -10 zemlje. Vjetar u Bosni slab do MOSTAR umjeren, na zapadu pojačan, sje1 verni i sjeveroistočni, a u Hercegovini jak jugoistočni. Jutarnja temperatura od -15 do -8, na jugu od -4 do 2, NEUM 2 a dnevna od -12 do -6, na jugu zemlje od -2 do 2 stepena.

Ukratko

8

Dnevni avaz, subota, 4. februar/velja~a 2012.

teme

HUTBA Reisu-l-ulema Mustafa ef. Ceri} govorio povodom dana ro|enja Muhammeda, a. s.

Laj~ak: Nije mogao doputovati (Foto: F. Fo~o)

Banja Luka

Laj~aka zaustavilo nevrijeme
Sastanak predsjednika RS Milorada Dodika i izvr{nog direktora EU za zapadni Balkan Miroslava Laj~aka, koji je trebao biti odr`an ju~er, otkazan je. Sastanak je otkazan jer Laj~ak nije mogao doputovati u Banju Luku zbog lo{ih vremenskih prilika, saop}eno je iz kabineta predsjednika RS.

^ovjek mora biti ~ovjek po vlastitom izboru
^ovjek je slobodan da izabere krivi put, ali nije slobodan da na krivom putu uspije Poslao sam te da ustanovim i usavr{im moralni kod kod ljudi, poru~io Allah Uzvi{eni poslaniku Muhammedu
<

Tuzla

Mes posjetio Univerzitet TK
Univerzitet u Tuzli posjetilo je izaslanstvo Ameri~ke ambasade u BiH, predvo|eno direktorom Odjela za kulturu, obrazovanje i odnose s javno{}u Tomasom Mesom (Mess). Uprili~en je radni sastanak na kojem je razgovarano o saradnji ove dvije institucije.

Reisu-l-ulema dr. Mustafa Ceri} u Gazi Husrevbegovoj d`amiji u Sarajevu imamio je d`uma-namaz i odr`ao hutbu te je, izme|u ostalog, rekao: - Draga bra}o i sestre, za razliku od `ivotinja i drugih `ivih organizama, ~ovjek je jedini `ivi organizam koji nema prirodni instinkt za pre`ivljavanje. @ivotinje po svom prirodnom instinktu mirisa i dodira znaju koja je hrana za njih otrovna, a koja nije. ^ovjek nema tu `ivotinjsku sposobnost, ali ima sposobnost uma i razuma, koju `ivotinje nemaju. Zbog toga su ~ovjekov um i razum sredstva pomo}u kojih ~ovjek u~i kako da `ivi i pre`ivi.

Odva`ni poslanici
Jer, ~ovjek mora sve nau~iti. On se mora sa svim stvarima i pojavama u svijetu suo~iti i prema njima se odrediti umno i razumno. No, budu}i da je ljudski um ograni~en, a razum ome|en, bilo je nu`no da Milostivi Stvoritelj prosvijetli ljudski um i razum svojim nurom, svjetlom, kako bi ~ovjek bolje vidio i lak{e razumio stvari i pojave u svijetu. Ne zna se ta~no koliko je bilo Allahovih poslanika, ali se zna da su neki od njih bili ‘ul-l-’azm, odva`ni i odlu~ni u mijenjanju povijesti. Ko su bili ti odlu~ni i odva`ni poslanici prije Muhammeda, a. s., koji su promijenili ljudsku povijest? Prvi me|u njima bio je Nuh, a. s., koji je, po Allahovom emru, napravio la|u za spas ~ovje~anstva. Drugi je bio Ibrahim, a. s., koji je ustano-

Mi{ljenja

Kopanja kontra Vasi}a
Vlasnik lista „Nezavisne novine“ @eljko Kopanja smatra da izvr{ni sekretar SNSD-a Rajko Vasi} predstavlja „najve}i uteg razvijanju tolerantnih odnosa u SNSD-u, jer je radikalan i vrije|a druge narode“. Vasi} je ocijenio besmislenom Kopanjinu optu`bu da predstavlja „prepreku normalizaciji odnosa“ i da vrije|a druge narode, demantiraju}i da je Kopanju nazvao „ameri~kim {pijunom“.

vio temelje za vjeru u Jednoga Boga. Tre}i je bio Musa, a. s., kojeg je Allah prosvijetlio svojim govorom i zadu`io ga da objavi Allahov zakon ([eri’at) na zemlji, poznat kao deset Bo`ijih zapovijedi. ^etvrti Allahov poslanik koji je odlu~no i odva`no promijenio povijest, zapravo koji je bio razdjelnica izme|u stare i nove povijesti ~ovje~anstva, bio je Isa sin Merjemin. Naravno, u ovu grupu odlu~nih i odva`nih poslanika ubraja se i posljedni Allahov poslanik Muhammed, a. s., kao kruna svih poslanika. Alejhisselam je na Mi’rad`u vidio ono {to nije nijedan od njegove bra}e poslanika, a to su D`ennet i D`ehennem u njihovoj stvarnosti. Spoznao je razloge zbog kojih su neki ljudi u D`ennetu, a neki u D`ehennemu. Draga bra}o i sestre, sutra (danas) jeste 12. rebiu-level, ro|endan (mevlud) na{em Muhammedu, a. s. Nije bez razloga posljednjem poslaniku Allah pokazao istinu o D`ennetu i D`ehennemu, jer Sveznaju}i zna da umni i razumni ljudi ne mogu ostati slijepi pred istinom o Bogu, ali i da }e biti onih koji }e svjesno ili nesvjesno zaboravljati istinu o D`ennetu i D`ehennemu. Jer, lak{e je vjerovati da postoji neka nevidljiva sila koja upravlja ovim svijetom, naro~ito kad ~ovjeka uhvati kakva muka, nego da na kraju ovog prolaznog `ivota valja polagati ra~un za u~injena djela.

Istina i la`
Bi}e kao {to je ~ovjek, koje ne zna automatski razli-

kovati istinu od la`i, ne mo`e automatski razlikovati ni dobro od zla. ^ovjek ne mo`e pre`ivjeti po vlastitom naho|enju, niti po slijepom hodu, niti po igri slu~aja, niti po li~nom hiru. Ono {to je potrebno da bi pre`ivio, ugra|eno je u njegovoj naravi, ali ne po njegovom izboru. Njegov izbor je samo u tome da otkrije ili ne otkrije svoju narav. ^ovjek je slobodan da izabere krivi put, ali nije slobodan da na krivom putu uspije. ^ovjek je slobodan da ne bude savjestan, ali nije slobodan da izbjegne kaznu za nesavjesnost, a to je njegova propast. ^ovjek je jedina `iva vrsta na zemlji koja ima mo} da djeluje kao vlastiti ubica. Zbog toga je Allahov Poslanik do{ao da objasni da je ~ovjek racionalno bi}e, koje mo`e da bira izme|u svog racionalnog `ivota ili samoubila~ke propasti. Muhammed, a. s., ostavio je poruku da ~ovjek mora biti ~ovjek po vlastitom izboru; mora po{tivati vrijednosti `ivota po vlastitom izboru; mora u~iti da ~uva i razvija `ivot po vlastitom izboru; mora otkriti vrijednosti koje `ivot zna~e i primijeniti ih u praksi po vlastitom izboru. A to zna~i da ~ovjek mora prihvatiti i u `ivotu primijeniti po vlastitom izboru moralni kod, koji mu nudi Allahova knjiga (Kur’an) i Alejhisselamova praksa (Sunnet). - Ja sam poslan da ustanovim i usavr{im moralni kod kod ljudi, poru~io nam je Allahov poslanik Muhammed, a. s. - kazao je, izme|u ostalog, reis, prenosi Mina.

Muhammedov, a. s., ummet najbolji primjer
Zanimljiv je hadis, koji navodi El-Bejheki, u kontekstu Poslanikovog Mi’rad`a, a u kojem se ka`e da ga je Allah pozvao da ka`e {to ima, na {to je on rekao: - Gospodaru moj, Ibrahima si uzeo za svog halila, prijatelja, i dao si mu ogromnu vlast; s Musaom si izravno govorio, Davudu si dao vlast, omogu}io si mu da savija `eljezo i pot~inio si mu brda; i Sulejmanu si dao veliku vlast, pot~inio si mu brda, d`ine i ljude, tako isto {ejtane i vjetrove si mu pot~inio i osigurao mu mo}, koju niko nakon njega nije imao, Isaa si pou~io Tevratu i Ind`ilu i omogu}io mu da izlije~i gubavca i slijepca te da o`ivi mrtvoga, dok si njegovu majku i njega oslobodio od {ejtanskog utjecaja. Na te rije~i Uzvi{eni Allah odgovara, pa mu ka`e: - I tebe sam uzeo za khalila, prijatelja svog, {to je zapisano u Tevratu kao khalill-rahman, prijatelj Milostivoga; tebe sam ovlastio da bude{ poslanik cijelom ~ovje~anstvu te da bude{ onaj koji donosi radosne vijesti o D`ennetu, ali i `alosne vijesti o D`ehennemu, tebi sam o~istio prsa od prljav{tine, oslobodio te brige i podigao ti ugled tako da te spominju kad god spominju Mene; u~inio sam da tvoj ummet bude najbolji primjer drugima i propisao tvom ummetu da se dr`i srednjeg puta te da u svakom dobru tvoj ummet bude prvi i zadnji; osigurao sam da u tvom ummetu ima ljudi ~ija srca nose radosnu vijest; tvom ummetu sam propisao da na svakoj hutbi svjedo~i da si ti Moj sluga i poslanik; ti si prvo stvorenje i posljednji vjerovjesnik; tebi sam objavio sure-i Fatihu i nikom vi{e, i tebi sam objavio zadnje ajete u suri El-Bekare i nikom vi{e, te u~ino te da bude{ prvi i posljednji od mojih vjerovjesnika.

Danska

Ma{i} s bh. studentima
Federalni ministar obrazovanja i nauke Damir Ma{i} ju~er i prekju~er u~estvovao je na Konferenciji ministara obrazovanja i nauke EU u Kopenhagenu. Tom prilikom susreo se i s ambasadorom BiH u Kraljevini Danskoj Kemalom Mufti}em te predstavnicima bh. udru`enja studenata.
A. Nu. - A. M.

Ef. Ceri}: Poslanik do{ao da objasni da je ~ovjek racionalno bi}e

teme

Dnevni avaz, subota, 4. februar/velja~a 2012.

9

Ukratko

PARLAMENT BiH Usvojen zakon koji }e cementirati rezultate etni~kog ~i{}enja

Opozicija demaskirala prevaru SDA s popisom
@u~na rasprava i otvorena upozorenja prethodili odluci da pro|e zakon Poslanici SBB BiH upitali zbog ~ega je SDA preko no}i promijenila mi{ljenje o ~lanu 48. [ta je Milica Markovi} poru~ila D`aferovi}u
stranke iz Federacije godinama insistirale, a koji je predvi|ao da se do povratka izbjeglih i raseljeni na svoja ognji{ta, za formiranje vlasti i mnoga druga pitanja primjenjuje popis iz 1991. Poslanici SNSD-a Milica Markovi} i Slavko Jovi~i} ju~er su jasno kazali da }e se ubudu}e formiranje vlasti i zapo{ljavanje u institucijama obavljati po popisu koji }e biti odr`an u aprilu naredne godine, a ne po onome iz 1991. - Nema vi{e primjene popisa iz 1991. Ti rezultati vi{e ne}e va`iti. Sve ono {to je nekada bilo, vi{e ne va`i - kazao je Jovi~i}. [efik D`aferovi}, poslanik SDA, ju~er je ponavljao mantru {efa stranke Sulejmana Tihi}a da entitetski ustavi predvi|aju da se po-

^ovi}: Uskoro sastanak u Mostaru

HDZ BiH

^ovi} `eli vi{e na~elnika
Predsjedni{tvo HDZ-a BiH odr`at }e sastanak 10. februara u Mostaru, kako bi utvrdilo plan priprema za predstoje}e lokalne izbore na kojima o~ekuje dobre rezultate. T je za Onasu o izjavio predsjednik HDZ-a BiH Dragan ^ovi}. On je rekao da HDZ BiH planira da }e imati na~elnike u najmanje 23 op}ine, {to bi bilo za {est vi{e nego u trenutnom mandatnom periodu.

Oba doma Parlamenta BiH ju~er su usvojila kona~nu verziju Zakona o popisu stanovni{tva BiH u 2013. godini, ~ime su, prema svemu sude}i, rezultati etni~kog ~i{}enja zauvijek zacementirani. No, takvu odluku pratila je `estoka rasprava u kojoj su lideri opozicije potpuno demaskirali dvoli~nu politiku SDA, koja se godinama protivila takvom zakonu, a ju~er ga branila. ^ak su i poslanici iz SNSD-a brutalno u lice poru~ili SDA da }e budu}i popis biti osnova za sve daljnje raspodjele te da „ne piju vode“ njihove tvrdnje da postoji ustavna za{tita. Iz zakona je, naime, izba~en ~lan 48., na kojem su

ICMP

[vedska obe}ala nastavak pomo}i
[vedska }e nastaviti finansirati rad Me|unarodne komisije za nestale osobe (ICMP) u 2012. i 2013. godini putem granta [vedske agencije za me|unarodnu razvojnu saradnju (SIDA), saop}eno je tokom ju~era{nje posjete generalnog direktora za me|unarodnu saradnju pri {vedskom ministarstvu vanjskih poslova Johana Borgstama i ambasadora [vedske u BiH Bose Hedberga (Bosse) sjedi{tu ICMP-a u Sarajevu.

Povratak izbjeglica

Parlament BiH: SDA promijenila mi{ljenje

Pro{ao Zakon o dr`avnoj pomo}i
U oba doma ju~er je usvojen i Zakon o sistemu dr`avne pomo}i, koji je bio posljednji uvjet da Sporazum o stabilizaciji i pridru`ivanju (SAA) sa EU stupi na snagu. I u tom slu~aju su vladaju}e stranke iz FBiH popustile pred pritiscima iz RS da budu}e vije}e za dr`avnu pomo} finansiraju dr`ava i entiteti u podjednakim iznosima.

punjavanje institucija vr{i prema popisu iz 1991. te da nema razloga da se to unosi ovaj zakon. No, Mirsad \ugum, predsjednik Kluba Saveza za bolju budu}nost BiH, lidera opozicije, pitao je D`aferovi}a zbog ~ega je onda SDA tri godine insistirala na ~lanu

48. ako sada tvrdi da za njime nema nikakve potrebe. To je, navodno, bio argument SDA da blokira popis koji je evropski uvjet godinama. - Predsjednik HDZ-a BiH Dragan ^ovi} kazao je da je ovo dio Prudskog dogovora. Ako je tako, za{to su izgubljene tri godine prije nego {to je ovaj za-

kon usvojen? Neko to mora objasniti - kazao je \ugum. Ismeta Dervoz, tako|er iz SBB BiH, upitala je kako je mogu}e da je ~lan 48. tri godine bio od vitalnog interesa, a da je danas neva`an i da se mo`e izbaG. MRKI] citi iz zakona.

Dr`avna pomo}

Delegacija EU

Alikadi}: SDA je kriva za stanje u Mostaru!
Ve}ina privrednih objekata prodata za jednu marku sumnjivim privatizacijskim agencijama Samo ekonomija mo`e ujediniti grad Ostvaruje se Bobanov i Tu|manov koncept debo{njakizacije Mostara
razlog zbog kojeg se ljudi ne vra}aju u ovaj grad jeste to {to nemaju nikakve perspektive za `ivot. - Vrlo je te{ko `ivjeti u Mostaru. Svi znamo da je ve}ina privrednih objekata u ovom
(Foto: B. Nizi})

Pres-konferencija SBB BiH o politici u Hercegovini

Mekgafi pozdravlja usvajanje Zakona
Delegacija Evropske unije (EU) u BiH i Ured specijalnog predstavnika EU pozdravljaju usvajanje Zakona o dr`avnoj pomo}i i Zakona o popisu stanovni{tva u Parlamentu BiH „koji su od klju~ne va`nosti za daljnji napredak zemlje na putu ka evropskim integracijama“, saop}ila je Delegacija EU. - Sada je bitno da se ubrzanim tempom okon~a procedura za formiranje novog saziva Vije}a ministara - rekao je portparol Delegacije EU i specijalnog predstavnika EU Endi Mekgafi (Andy McGuffie). I Ured visokog predstavnika pozdravio je usvajanje Zakona.

Stranka demokratske akcije (SDA) glavni je krivac {to se 30.000 Mostaraca jo{ nije vratilo u svoj grad, rekao je na ju~era{njoj pres-konferenciji Saveza za bolju budu}nost BiH poslanik ove stranke u Parlamentu FBiH Nihad Alikadi}. Prema njegovim rije~ima,

Po~ela radikalizacija

imenom ko to radi, ali narod zna za koga je glasao. Ponovo `ele napraviti nacionalne torove. SBB to ne `eli. Mi se `elimo baviti poslom. Samo ekonomija mo`e ujediniti lijevu i desnu stranu Mostara, koja je danas radikalizirana vi{e nego 1992. godine - dodaje Alikadi}. Poslanik SBB BiH u Skup{tini HNK Anel Kljako rekao je da je u Mostaru na djelu ostvarivanje koncepta Mate Bobana i Franje Tu|mana. - Akademik Muhamed Filipovi} rekao je da „izmjenama Statuta Mostara dolazi do uvo|enja tre}eg entiteta na mala vrata“. Isti ljudi koji su Mostar prodali 1992. godine, sada `ele zadati zavr{ni udarac. Mi to ne}emo dopustiti. Nijedan ~ovjek nema pravo mijenjati Ustav BiH bez volje naroda - rekao je Kljako. M. GU[I]

UNESCO

Maci}: Gdje su bili Bo{njaci, sada je {uma
Poslanik SBB BiH u Skup{tini HNK Osman Maci} istakao je da na mjestima gdje su nekada `ivjeli Bo{njaci, sada raste {uma. - Donedavno su u toj {umi `ivjeli samo gavranovi, ali i oni su se odselili, jer vi{e nemaju {ta da jedu. A nekada smo u mostarskim tvornicama proizvodili avione. Ako je ve} postojao dogovor da gradona~elnik u jednom mandatu bude Bo{njak, a u drugom Hrvat, kako je onda dva mandata zaredom hrvatski gradona~elnik? Niko nikoga ne mo`e preglasati, neko od Bo{njaka glasao je za hrvatskog predstavnika - istakao je Maci}.

Zavr{ni udarac

Kandidatura u martu 2013.
Ministar civilnih poslova BiH Sredoje Novi} rekao je ju~er da bi Plan upravljanja ste}cima u BiH trebao biti zavr{en do septembra, dok bi kandidatura za upis ovih nadgrobnih spomenika nastalih od 11. do 15. stolje}a na UNESCOovu listu svjetske ba{tine trebala biti podnesena u martu naredne godine.

Predstavnici vode}e opozicione stranke: Promjene su jedino rje{enje

gradu prodata za jednu marku nekim sumnjivim privatizacijskim agencijama. Ko je to uradio? To su uradili oni koji su na vlasti od rata do danas. Samo je „Elektroprivreda BiH“ u Mostaru zaradila izme|u 150 i 180 miliona maraka, a nije ni fening ulo`ila u realni sektor. U to vrijeme njome je upravljala SDA, ta-

ko da imamo razlog za{to u Mostaru ne radi privreda i za{to se Mostarci ne vra}aju u svoj grad - rekao je Alikadi}. Dodao je da je rje{enje problema Mostara jednako kao i rje{enje problema BiH, a to su promjene. - Predizborno je vrijeme i u Mostaru je opet po~ela radikalizacija. Ne `elim prozivati

Klub poznatih

7 AFJE A= E IJ=@=H@= E FH=LE=
Lični profil bh. pjevačice

Donna Ares 

Dnevni avaz, subota, 4. februar/velja~a 2012.

JAA

ŠOPING BiH i u rasprodajama zaostaje za Evropom

Ime i prezime: Donna Ares (Azra Kolaković). Datum i mjesto rođenja: 1. januar 1977., Bihać. Koji je Vaš najveći porok: Cigarete. Šta pomislite kada Vam crna mačka prijeđe preko puta: Pomislim da ne vjerujem u crnu mačku. Šta svaka dama mora imati u tašni, a muškarac u novčaniku: Žena lične dokumente i parfem, a muškarac kreditnu karticu. Ima li istine u izreci “Ko pjeva, zlo ne misli”: Kada pjevate od srca, onda je istina, mada je na estradi popularna ona izreka “to važi za sve, samo ne za pjevače”. Da je sutra smak svijeta, šta biste danas uradili: Isto što i jučer. Je li bolje danas biti lijep ili pametan: Pametan u svakom slučaju, ljepota je prolazna. Politika je za Vas: Providna, jer da nije žalosno, bilo bi smiješno. Jeste li ikada izdali prijatelja: Nikada, na mene se prijatelji mogu osloniti. Je li Vaša slava gorkog ili slatkog okusa: Naravno, slatkog, jer da nije, ne znam zašto bih se bavila ovim poslom. Otkrijte nam jednu tajnu: To onda ne bi bila tajna. Čega se najviše sramite: Ničega. Najljepša žena/muškarac je: Meni je svako lijep na svoj način, samo to ili vidite u nekome ili ne vidite. U ljepoti nema ni standarda ni pravila. Kada je brak dobar brak: Brak je dobar onda kada se zasniva na ljubavi, pažnji, povjerenju i obostranom poštovanju. Je li jutro pametnije od večeri: Ovisi kakav vam je bioritam. Neostvarena želja: Ima ih dosta, ali radim na tome. Omiljeni film: Ima ih više. 

>C LEIED ?EA= FHF=@= H>= K >KJE?E=
Dok se kod nas može kupiti tek nekoliko kesa stvari, na velikim svjetskim rasprodajama moguće je napuniti cijeli gepek
Donna Ares: Ne živi u strahu

Vaš hobi: Moda. Kreiram vlastite odjevne komade i odlično se snalazim u tome. Sportista koji Vas inspirira: Svaki uspješan. Sjećate li se prvog poljupca: Naravno. Šta je Vaš najveći strah: Ne živim u strahu ni od čega. Najdraža pjesma: Nemam najdražu pjesmu. Kada ste posljednji put bili na izložbi ili u pozorištu: Stanujem tačno iznad gradske galerije, tako da redovno pratim ponudu umjetnika. Citat koji pamtite: “Moda je prolazna, stil ostaje zauvijek.” (Coco Chanel) Omiljena modna marka: Sve što je kvalitet, ima ih dosta. Osoba koja Vas živcira: Nema je, prevazišla sam to davno.

Popusti u našim buticima u vrijeme sezonskih rasprodaja uglavnom su stidljivi i skromni, za razliku od evropskih “minusa” od 70 posto ili čak više. Za razliku od Evrope, kod nas se podrasprodajom podrazumijeva uglavnom sniženje od 30 do najviše 50 posto.

Po velikim rasprodajama i strasti za kupovinom baš tih dana, najpoznatiji su Amerikanci. Dan nakon Dana zahvalnosti, kada u Americi zvanično počinju prava rasprodajama. - I danas nosim džemper koji sam kupio na velikoj rasprodaji u Londonu, a platio sam ga samo četiri funte dodao je Petrović. On objašnjava da postoje tri osnovna principa za organiziranje rasprodaja- kadatrgovcima ostane višak robe jer prilikom kupovine nisu dobro procijenili tržište, odnosno konkurenciju i kupovnu moć građana, zatim kriva procjena trenda te roba kada postane demode i na kraju visoka cijena koju su odredili. - Da bi vratili novac u ci-

)AHEčE “?HE FAJ=”

velika sniženja, dobio je naziv i “crni petak”, i to zbog žrtava u stampedima ljudi, ponajviše žena, koje pokušavaju ući u prodavnice i kupiti bagatelnu robu.

malih radnji kod nas i na Zapadu znatno se razlikuju, kao i obim prometa, te je tako sedmični pazar našeg butika manji od dnevnog slične radnje u razvijenim evropskim centrima.

Istaknuta cijena
U Tržišnoj inspekciji objašnjavaju da je posljednjim zakonskim rješenjima koja reguliraju ovu oblast i kod nas uvedeno dosta reda te je zabranjeno na izloge stavljati da je u toku sniženje od 70 posto samo zato što je nekoliko artikala obuhvaćeno takvim sniženjem. - Ako je sva roba snižena između 10 i 50 posto, onda se mora označiti da je ukupno sniženje 20 posto, dakle postotak prema ukupnoj robi koja je na sniženju. Također, obavezno je istaći cijenu robe prije i nakon sniženja - pojasnili su u Inspektoratu RS. B. SPASENIĆ

Minimalna zarada
U evropskim i svjetskim metropolama potrošači su tako navikli da se doslovno oblače na rasprodajama. Za isti novac za koji se kod nas može kupiti tek nekoliko kesa stvari, na velikim svjetskim rasprodajama moguće je napuniti cijeli gepek. Predsjednik Udruženja potrošača RS Dragovan Petrović ispričao je da je u posljednjih dvadesetak godina proputovao Evropu uzduž i poprijeko te istakao da su i njegova iskustva bila slična u kupovinama na svjetskim

klus, trgovci su prinuđeni da snize cijenu, ali kod nas uvijek pokušavaju ostvariti zaradu, pa makar ona bila minimalna, za razliku od svjetskih trgovačkih centara koji prodaju i ispod nabavne cijene. Naši trgovci su mali i oni ne mogu ići takvom politikom, jer bi propali - dodao je Petrović. U mnogim evropskim centrima trgovac koji proda robu ispod nabavne cijene ima pravo na povrat PDV-a u ovisnosti o tome koliko je jeftinije dao robu. Također, troškovi i uvjeti poslovanja

SMS
TITULA ZA JOVANOVIĆA - Još sam pod dojmom nastupa Čedomira Jovanovića u Beogradu. Trebalo bi mu dodijeliti titulu počasnog građanina Sarajeva u znak zahvalnosti za širenje istine o surovoj agresiji na BiH i Sarajevo, ali i na velikoj ljudskosti i poštenju koje krasi ovog mladog političara!

Dnevni avaz 061-142-015
da pomjere smjenu. Učenici počinju nastavu u 7.15 sati gazeći snijeg i do metra, bez obzira na to što se radi samo u jednoj smjeni. IDEJE U DJELO - Mahmute Karaliću, molimo Vas da napravite političku stranku koja će Vaše ideje pretvoriti u djela. Ima nas mnogo koji još dišemo za BiH.

DVOSTRUKI ARŠINI - Kada uhvate Bošnjaka s puškom, on je terorista, a kada u Mostaru napadne instituciju PIO/MIO, onda je to narušavanje javnog reda i mira. BEZOBZIRNI DIREKTOR Direktor osnovne škole Menfiz Šehić u Zavidovićima nije dozvolio učenicima i nastavnicima u područnoj školi

Federalno ministarstvo trgovine nedavno je Evropskoj komisiji uputilo prijedlog da u trgovačkim centrima u FBiH ravnomjerno budu zastupljeni svi proizvođači. Ministar Milorad Bahilj kaže za “Dnevni avaz” da će se prihvatanjem ovog prijedloga, ali i drugih podzakonskih akata koje je pripremilo Ministarstvo na čijem je čelu, konačno omogućiti ravnopravna tržišna utakmica za domaće proizvođače, koji su do sada bili žrtve raznih mahinacija pojedinih tržnih centara. - Za razliku od ranijih odredbi da u tržnim centrima bude 50, pa 40 posto domaćih proizvoda, mi smo sada uputili prijedlog da ta zastupljenost bude ravnom- 

=@KAE *HEIA= H=AFšJAAJHCLEA
Bahilj: Optimistične najave

Milorad Bahilj, ministar u Vladi FBiH

jerna i za ovdašnje i za strane proizvođače. Ako Evropska komisija prihvati ovaj prijedlog, mi ćemo odmah s već spremnim drugim izmjenama u Zakonu o unutrašnjoj trgovini ići prema Vladi

FBiH - ističe Bahilj. On je uvjeren da će iz Brisela stići pozitivan odgovor te naglašava da će aktuelni zakon veoma značajne promjene pretrpjeti i u članu 51., koji jasno precizira

termin nepoštene trgovine i koji je, prema ministrovom mišljenju, još značajniji od procentualne zastupljenosti domaćih proizvoda na policama tržnih centara. - Do sada su pojedini trgovački centri od dobavljača naplaćivali takoreći svaki mig. Ranije su vlasnici trgovačkih centara određivali cijenu dobavljačima, uslovljavali ih različitim aranžmanima kroz koje su odgađali plaćanje ili, što je još gore, proizvođače primoravali na kompenzacioni odnos pri plaćanju, a upravo ovim definiranjem nepoštene trgovine sve te negativnosti bit će spriječene i novim zakonom zauvijek stavljene van snage - optimistično najavljuje Bahilj. S. DEGIRMENDŽIĆ

teme

Dnevni avaz, subota, 4. februar/velja~a 2012.

11

Ukratko

NA LICU MJESTA Ispovijest Azre Maci} nakon suprugove smrti

Miralem je umro jer nije bio adekvatno lije~en
Niko nikada nije sporio da mu se sudi, ali odnos prema takvom bolesniku ne opravdavamo, ka`u u porodici
kovi}a i Jasmina Guske, koji su tako|er umrli u kratkom roku. Za vrijeme posjete ekipe „Dnevnog avaza“, u ku}u `alosti Maci}a u Konjicu stalno su pristizali rodbina i prijatelji. Do~ekuju ih Miralemova supruga, djeca Alem i Melinda te otac Re|o. - Moj Miralem prije tri godine bio je u bolnici Konjicu i tada mu je gu{tera~a krvarila. Proveo je dva i po mjeseca na lije~enju u bolnici. Primio je sedam doza krvi. Od tada vi{e nikada nije bio dobro, a to nam je potvrdio i dr. Senad Butur-

Dr. Pojski}: Razmjena znanja

Priznanja

Miralem Maci}, protiv kojeg je u Sudu BiH vo|en postupak za zlo~ine nad srpskim civilima u Bradini 1992. godine, nije umro na sumnjiv na~in, ali ve} godinama nije adekvatno lije~en, iako je svima bila poznata njegova dijagnoza, potvrdila je u ispovijesti za „Avaz“ Miralemova supruga Azra Maci}. Miralem Maci} umro je prije nekoliko dana nakon operacije gu{tera~e u bolnici u Sarajevu, nakon {to je preba~en iz zatvora u Busova~i u bolnicu u Novoj Biloj. Advokat Du{ko Tomi} njegovu smrt okarakterizirao je kao sumnjivu, a isto je kazao i za smrt Enesa Tuca-

Korektan odnos

Be~ki institut za medicinu „Vienna Open Medical Institute“ ve} ~etiri godine poti~e me|unarodnu razmjenu znanja, a jedan od posmatra~a je i kardiologinja Belma Pojski} iz BiH, javlja Onasa. Be~ki institut za medicinu do sada je primio 499 posmatra~a, a 500. posmatra~ po redu je iz BiH.

Belma Pojski} 500. posmatra~

Vlada ZDK

Usvojena nova esencijalna lista
Azra Maci}: Njegova bolest bila je ozbiljna

(Foto: B. Nizi})

Re|o Maci}: Mog sina vi{e nema
Otac Re|o, koji je jo{ u {oku zbog preranog odlaska sina, smatra da odgovornost za smrt snose Dr`avno tu`ila{tvo i sud. - Mog sina vi{e nema i ja im to ne}u oprostiti. Ne}emo nikoga tu`iti, ali je sramota {to ga nisu pustili da nakon 12 godina do|e ku}i, ve} su ga odmah uhapsili - nagla{ava Re|o Maci}.

ovi}, koji je tada rekao da on nije za zatvor, nego za bolnicu. Niko nikada nije sporio da mu se sudi, ali odnos prema takvom bolesniku ne opravdavamo - poja{njava Azra Maci} i dodaje da su svi ljekari prema njenom suprugu imali korektan i vrlo profesionalan odnos. Prema njenim rije~ima, Mi-

ralem je 18. maja 2011. odslu`io 12-godi{nju kaznu za ratni zlo~in u zatvoru u Mostaru, ali je uhap{en istog dana kada je trebao biti pu{ten iz }elije. - Nekoliko dana prije smrti pozvao me i rekao da se ne osje}a dobro i da do|em

Poziv prije smrti

da se vidimo. Tu sve po~inje - ka`e Maci}. Nakon operacije u Sarajevu, na Abdominalnoj hirurgiji, on ubrzo umire. - Saop}avaju mi da je do{lo do krvarenja, nakon {to je gu{tera~a pustila opasne otrove i razorila mu krvne sudove - ka`e Maci}. A. DEDAJI]

Vlada ZDK razmatrala je i usvojila Nacrt zakona o zakupu stana, po prijedlogu Ministarstva prostornog ure|enja, prometa i komunikacija i za{tite okoli{a, javlja Onasa. Ovim zakonom regulirana su prava zakupca kao i stanodavca te nadzor nad njegovom primjenom. Na prijedlog Ministarstva zdravstva, Vlada ZDK usvojila je i novu esencijalnu listu od 154 vrste lijekova.

U~enjem Fatihe odaju po~ast bh. patrioti

Gra|ani i dalje posje}uju Durakovi}ev mezar

Na mezaru cvije}e i vijenci

(Foto: B. Nizi})

Mezar Nijaza Durakovi}a, koji se nalazi u haremu Ali-pa{ine d`amije u Sarajevu, i dalje obilazi veliki broj gra|ana, ali i politi~kih i javnih li~nosti.

Gra|ani na mezar donesu cvije}e ili polo`e vijenac te u~enjem Fatihe i minutom {utnje odaju po~ast bh. patrioti i jednom od najve}ih boraca za na{u zemlju.

Durakovi} je umro u nedjelju od posljedica sr~anog udara, a na d`enazi, koju je predvodio reisu-l-ulema Mustafa ef. Ceri}, bilo je nekoM. G. liko hiljada ljudi.

Gruji} i Bojad`i} pred sudom
Pred Dr`avnim sudom naredne sedmice o krivici }e se izjasniti Slobodan Gruji}, optu`en za zlo~ine u Zvorniku, i Nihad Bo-

jad`i}, kojem su na teret stavljeni zlo~ini u Jablanici, javlja Fena. Izja{njenja o krivici zakazana su za ~etvrtak, 9. februara. 

Dnevni avaz, subota, 4. februar/velja~a 2012.

F=H==

PRIJEDOR Na 12 lokacija postavljen videonadzor

Lovci Gračanice odstrijelili vepra kapitalca

7žE @E CH=@= = ’Kć= 8AEC >H=J=’
Neće biti nikavih zloupotreba ni snimanja privatnih površina, kaže Draško Đenadija

)>=I KšEć KIJHEAE =FEJ=?=
Trofej poklonili LD „Sava” u Orašju
Gračanički lovci iz lovačkih sekcija Gračanica, Brijesnica Mala, Stjepan Polje, Trnovci, Džakule, Prijeko Brdo, nedavno su odstrijelili vepra-kapitalca, teškog 180 kilograma. Lov je organizovan je u lovnom području Šemunica gdje su se veprovi namnožili, pa su gračanički lovci organizirali više akcija u lov na ovu štetočinu, koja je jesenas pričinila velike štete poljoprivrednicima u naseljima Lukavica, Malešići, Babići, Škahovica, Soko i Prijeko Brdo. Iskusni lovci su se zarekli da završetak lova na vepra neće završiti bez ulova, u čemu je najspretniji bio lovac Abas Mušić , član lovačke sekcije Džakule koji je kapitalca ustrijelio. Lovci Gračanice kapitalca su poklonili Lovačkom društvu „Sava” u Orašju, odnosno predsjedniku lovačke sekcije Oštra Luka” Peji Pejiću s kojima gračanički lovci imaju dugogodišnju saradnju. H. Č.

Gračanički lovci završili sezonu

Uži dio Prijedora odnedavno se nalazi pod videonadzorom. Kamere postavljene na 12 lokacija, u glavnoj gradskoj ulici, na kružnim tokovima i izlazima iz grada, će po riječima Draška Đenadije, predsjednika Foruma za bezbjednost zajednice u Prijedoru, olakšati posao policiji i pomoći bezbjednosti u saobraćaju. I mada Prijedorčani u šali kažu da se zbog videonadzora “osjećaju kao u kući

Jedan od videonadzora na kružnom toku

(Foto: D. Stojnić)

U Goraždu je održana izvještajna skupština Saveza dobitnika najvećih ratnih priznanja BPK Goražde. Od ukupno 86 odlikovanih pripadnika ARBiH i MUP-a iz Goražda danas u ovom gradu žive 63 porodice, od čega su 24 branitelja, a ostalo porodice poginulih. U potrazi za boljim uvjetima života iz Goražda su odselile 23 porodice dobitnika najvećih ratnih priznanja. - Jedan od problema koje imamo je što jedan broj naših članova još uvijek živi u potkrovnim stanovima i nema trajno rješeno stambeno pitanje. Očekujemo da u ovoj godini riješimo njihov status - kazao nam je predsjednik SDNRP BPK DervišHadžić. Na sjednici je istaknuto 

@IAEA ! FH@E?A @>EJE= H=JED FHE==

Poražavajuće infomacije iz Goražda

Sistem zaštićen

Velikog brata” Đenadija oštro upozorava da s videonadzorom čije je postavljanje, na prijedlog Foruma, podržao Razvojni program UN (UNDP) ne smije biti nikakvih zloupotreba. - Uskoro potpisujemo Povelju o demokratskoj upotrebi videonadzora u EU čime se pridružujemo

porodici desetak evropskih gradova, potpisnica ove povelje, među kojim su i London i Đenova. Dakle, neće se snimati ni jedna privatna površina i sistem je strogo zaštićen - naglašava Đenadija i dodaje da je ovaj projekt kandidovan u cilju materijalnog jačanja policije. Tako se i kompletan sis-

tem za praćenje nalazi u PS Prijedor 1 a sistem će biti dostupan i Odsjeku za saobraćaj i Civilnoj zaštiti u Prijedoru. Osim Prijedora projekt videonadzora vrijedan 100.000 maraka paralelno se realizuje u još tri bh. opštine, Sanskom Mostu, Višegradu i Bratuncu. M. Z.

7 Č=@EE IL== FH=E= FH=LE IA HKč
Sirovine stižu iz Belgije, a recepti za obradu su tajni
Hadžić: Nerješeno stambeno pitanje

Počela sa radom tvornica čokolade u Novom Radakovu

da će Goražde ove godine biti grad domaćin tradicionalnog druženja dobitnika najvećih ratnih priznanja iz cijele FBiH za što će biti neophodna podrška kantonalnih iopćinskihvlasti. Al. B.

Dvanaestog Rebiu-l-evvela, koji se prema Hidžretskom kalendaru obilježava kao dan rođenja poslanika Muhameda a.s., medžlis Islamske zajednice Travnik tradicionalno upriliči prigodan vjerski program. Tako će se danas nakon podne namaza u Hadži Ali-begovoj džamiji proučiti mevlud i kulturno-vjerski program koji će izvesti 

ALK@ K 0=@žE )E>ACL @ž=EE K 6H=LEK

Povodom rođenja Muhameda a. s.

Ručna izrada čokoladnih pralina

Poseban izgled, okus i pakovanje

imami sa područja medžlisa. Nakon toga najavljeno je obraćanje muftije Travničkog magistra Nusreta ef. Abdibegovića, koji će prisutne vjernike podsjetiti na važnost i značaj ovog datuma u Hidžretskom kalendaru. Obilježavanje rođenja Muahmeda a.s. planirano je i u ostalim džematima širom medžlisa. S. P.

Proizvodnja slastica “u krvi” je porodice Sagdati više od pola vijeka. Lanac poslastičarskih objekata i proizvodnja kolača za trgovine već su uigrani, a kupci za brend “Slastičarne Evropa” znaju u cijeloj državi. Sredinom prošle godine Zaim Sagdati po prijedlogu prijatelja koji ima sličan biznis u Belgiji, nabavio je instalirao opremu za fabriku čokolade. Nekoliko mjeseci

njegov tim usavršava proizvodnju čokoladnih pralina i konditorskih proizvoda baziranih na uvoznoj belgijskoj sirovini, da bi početkom ove godine iz pogona u Novom Radakovu izašle prve količine proizvoda. Dizajner Saladin Pašalić i ja smo došli do naziva Čokoladija - ChocoLadia, a on je uradio dizajn pakovanja, znak i vizuelnu identifikaciju proizvoda. Kako god

je Slastičarna Evropa postala brend, tako želimo da i njen produkt, proizvodna linija čokolada ChocoLadia bude isto to - prepoznatljivo ime u cijeloj državi. Nakon Zenice, namjeravamo da svoje proizvode plasiramoi uSarajevu, a onda Tuzli i drugim bh. gradovima -kazao namje Sagdati. Prvi kupci neobičnih ukrasnih pakovanja ekskluzivnih proizvoda uglavnom

su mladi, te oni koji žele primaoca obradovati, kako proizvodom, tako i pakovanjem. - Ovo nije masovna proizvodnja sa trake,nego se svaka pralina i drugi proizvod pravi ručno, naravno uz kalupe i tehniku, po posebnim receptima i uz zadovoljavanje standarda kakve imaju proizvodne linije u belgiji ili drugim EU državama - kaže Sagdati. A. DŽONLIĆ

F=H==

Dnevni avaz, subota, 4. februar/velja~a 2012. 

!

ORAŠJE Teška sudbina Stjepana Hajnala i Arifa Ismailovića 

=>H=LAE @ ILED C=@E E >IE K >HL=HE
U Bosanski Brod nemaju se gdje i kome vratiti Nekadašnji borci HVO-a prepušteni bijedi i neimaštini
Vrbanja: Izgradnja groblja sa krematorijem
(Foto: M. Lugić)

Ako u 21. stoljeću neko bolestan živi bez osnovnih životnih uvjeta, više gladan nego sit, bez krova nad glavom, a uz to se od početka agresije na BiH borio za BiH, onda se treba upitati kakva je to država koja dopušta da neko umre u bijedi i neimaštini. Upravo to godinama nakon završetka rata preživljavajudvojica saboracaiznekadašnje brigade HVO-a, Stjepan Hajnal (59) i Arif Ismailović (54), prognanici iz Bosanskog Broda kojima je u tom gradu sve opljačkano i porušeno.

7 =IAK 8H>== CH=@A HA=JHE
Još se ne zna ko će biti sahranjivan u Aleji velikana
Prvi krematorij na području banjalučke regije bit će izgrađen u naselju Vrbanja, u sastavu Centralnog gradskog groblja sa preko 4.200 novih grobnih mjesta, Alejom velikana i zaslužnih građana sa 254 grobna mjesta, što bi trebalo da bude dovoljan kapacitet u narednih tridesetak godina Banje Luke. Grad još uvijek nema pravilnik o tome ko će se sahranjivati u aleji velikana i zaslužnih građana, dok je izgradnja krematorija planirana tek u završnoj fazi projekta i najprije će se posvetiti pažnja samoj edukaciji građana, iako je stav svih vjerskih zajednica gotovo identičan. Za sada nisu predviđne veće cijene za grobna mjesta, od 500 do 1.000, zavisno od uređenosti lokacije. Projekat izgradnje Centralnog gradskog groblja u Banjoj Luci, odnosno Vrbanji, naselju u kojem su Bošnjaci i prijeratno i postratno većinsko stanovništvo, izvodi se u tri faze. Završetak prve faze radova trebao bi omogućiti i prve sahrane do kraja ove godine, a do 2017. godine i kompletno završen projekt, čija je vrijednost više desetina miliona maraka. V. S.

Centralno gradsko groblje Banja Luka

Bez naknada
Dvojica zaboravljenih boraca za BiH koji se nemaju kome niti gdje vratiti danas žive u brvnari omotanoj ceradom nedaleko od graničnog prijelaza u Orašju. Životare na minus deset stepeni, drhte bez grijanja, osluškujući kroz rupe između dasaka brvnare zvuk sjeverca koji para uši gostiju u njihovom „domu“. - Branio sam Hrvatsku.

Hajnal i Ismailović: Životare na minusima

Kad je “zakuhalo” u našoj zemlji došao sam je braniti jer sam imao dug prema Bosni. Došao sam braniti Orašje, Posavinu, Bosnu. Živio sam i nekako sve do

2004. godine kada mi je umrla druga žena. Živjeli smo po tuđim i napuštenim kuća, a od tada nastaje pakao u mom životu. Ovdje živim bez ikakvih naknada. Nisam ranjen, nemam ličnih dokumenata, a sve zdravstvene pretrage moram platiti kao i lijekove. Bolest me tuče sa svih strana. Udavi me astma, a izdaju me i noge.

Ma i nije čudo kada po ovoj zimi hodam polubos, traljavih cipela – kazuje Hajnal.

Prodaju sjemenke
Dodaje da je prije rata nakupio 24 godine radnog staža ida imakćerku izprvog braka, ali ga ona ne pomaže. - Imam kćerku u Americi, a tamo mi živi i bivša supruga s kojom sam se rastao 1996. godine. Ranjen sam dva puta. Slomio sam nogu pri bježanju. Nisam se godinama pravo okupao, a živim od crkavice - kroz suze nam priča Arif objašnjavajući da spava u jakni i da je neki dan završio u Hitnoj zbog bolesti bubrega. Kažu kako zimi prodaju sjemenke, a ljeti slamnate šešire te tako zarade koju marku. N. TROGRLIĆ

Šta mi se (ne)sviđa u Žepču
- U Žepču mladi nemaju gotovo nikakve perspektive. Odnos gradskih vlasti prema običnom čovjeku u Žepču je na niskom nivou. Jednostavno je zapostavljen i prepušten sam sebi. Ne sviđa mi se što nam je sport na vrlo niskim granama. Nešto se i pokušava na ovom polju uraditi ali je to trenutno sve preskromno. Istakao bih kulturna dešavanja. Uvijek se nešto organizuje i radi na polju kulture, pa svako može ponešto naći za sebe, posebno najmlađi. Sviđa mi se što je grad čist i mišljenja sam da je po ovom pitanju svijest i

Prikupljaju granje za grijanje

Hajnal i Ismailović najviše pomoći dobiju od katoličke crkve bez obzira na njihovu nacionalnu pripadnost i od srca im se zahvaljuju, posebno samostanu u Tolisi.

2ć ?HLA

5FHJ = EIE CH=== 

EIE?= KšAJ== K @LHEšJA E H=IJHC== šE
Dosad su uglavnom samo bijesne lisice mirno i bez straha dolazile u naseljena mjesta
Lisicu, životinju koju je do sada uglavnom viđala na tv ekranima, Emsuda Imamović, mještanka Donje Ljubije kod Prijedora, vidjela je uživo u svom dvorištu u koje se štetočina doslovce “ušetala”u sred bijela dana. Na meti očito gladne lisice bile su Emsudine kokoši. Jednu je rastrgala a drugu, kada je Emsuda primijetila da se nešto neobično zbiva pred njenim kućnim vratima, ponijela sa sobom. - Stajala je mirno u dvorištu s kokoškom među zubima. Onako šokirana zvala sam supruga isina. Odmah su došli. Sin joj je doslovce oteo onu kokoš nakon čega je pobjegla. Vidjela sam je kako pretrčava cestu - priča Emsuda i dodaje da je lisica izgledala prilično jadno i mršavo. Plaši se da nije bijesna, jer je čula da samo takve lisice mirno i bez straha i u bilo koje doba dana dolaze u naseljena mjesta. - Ovo je prvi slučaj i sad sam baš oprezna - kaže Emsuda kojoj je prije 15-tak dana netragom nestalo nekoliko kokošiju. Sad, nakonsusreta s životinjom, vjeruje da nisu ukradene, već da ih je odnijela lisica. Moguće i ona ista koju je vidjela u svom dvorištu. M. ZGONJANIN

Sve više gladnih divljih životinja u Donjoj Ljubiji kod Prijedora

Amir Spahić, RVI

odnos Žepčaka na vrlo visokom nivou - kaže Amir Spahić, RVI. R. Ag.

Imamović u dvorištu gdje je vidjela lisicu

(Foto: D. Stojnić)

“Dnevnom avazu“,najtiražnijem bh. dnevnom listu, potreban je honorarni saradnik iz Srebrenice koji će pisati za rubrike crna hronika, unutrašnjopolitička, panorama i kultura. Svi zainteresirani svoju biografiju i broj telefona mogu poslati na e-mail: panorama(avaz.ba, a oni koji budu zadovoljavali uvjete bit će kontaktirani.

2JHA>= DH=HE I=H=@E

”Dnevni avaz” vas poziva 

"

Dnevni avaz, subota, 4. februar/velja~a 2012.

I=H=ALIE =J

VODOVOD Zbog loših cijevi svaka druga kap izgubi se u sistemu

Vrabac je tog dana izgubila oko

(Foto: M. Kadrić) 

AEHKE@==IFHC==K IEAK>EAEDIKCH=đ==
Minobacačke granate iz Lukavice ubile devet, a ranile 16 Sarajlija
Polaganjem cvijeća na mjestu masakra u ulici Oslobodilaca Sarajeva do broja osam na Dobrinji, danas će biti obilježena 18. godišnjica otkako je od tri minobacačke granate, ispaljene s agresorskih položaja u Lukavici, ubijeno devet, a ranjeno 16 naših Milojević pokazuje mjesto tragedije sugrađana. ja znam kada sam izgubila - Sjećam se da je dan bio oko i dobila geler u glavu. lijep i sunčan. Žene iz Buča Nikada neću zaboraviti ni Potoka donijele su zelen u sliku lijepe djevojke koja je naš kraj jer su znale da mi na tražila čašu vode. Nakon što Dobrinji imamo samo se napila, granata ju je ubila. brašna. Iz okolnih zgrada Te me slike i danas progapokupile smo se kako bismo njaju - ističe Vrabac. trampile robu jer su naše poTragediju na Dobrinji s rodice bile željne povrća - prozora je posmatrao i priča stanarka te ulice Nezi- Drenko Milojević. Prisjeća ra Vrabac, vidno uznemire- se da je krvi bilo po cijelom na prisjećajući se tog kob- parku. nog dana kada je ranjena. - Prva granata pala je u Prema njenim riječima, blizini i ženesu se razbježale. masakar se dogodio 24. av- Nakon deset minuta vratile gusta 1994. godine, a ne da- su se da pokupe robu i taman nas, kada na spomen-obi- što su u cekere počele trpati lježju u parku iza zgrade, ono što nisu prodale, pala je osim porodica i prijatelja, druga - priča Milojević. cvijeće polažu i delegacije Tog dana su ubijeni SeiKantona, Grada i Općine da Baličevac, Osman HebiNovi Grad. bović, Emin Kolar, Enver - Nije mi jasno zašto vlast Mustagrudić, Muškija Priignorira da se tragedija do- binja, Mirsad Spahić, Selma godila u ljeto, a ne u hladnim Spahić, Aiša Šito i Jadranka februarskim danima. Valjda Tendžera. A. Na.

Godišnjica masakra na Dobrinji 

=>LKFAJAHAžA FJHA>EE=
Noćne redukcije vode ostat će na snazi sve dok cijevi ne budu zamijenjene, kaže Bakal
godina nije izdvajan novac za kupovinu novih cijevi. Zbog ovakve situacije najviše ispaštaju građani, i to u užem dijelu grada, odnosno od Dolac-Malte do Bačaršije, gdje ima najviše oštećenja. - Dok ne bude urađena rekonstrukcija mreže u ovom dijelu grada, građani će u noćnim satima imati redukcije, odnosno smanjivat će se nivo pritiska vode. To nije ništa novo, ovo je stara priča jer svi znaju kakve cijevi imamo. Oni koji imaju hidrofore imat će vode, međutim, problem će ostati za stanare na višim spratovima - kazao je Salhudin Bakal, rukovodilac Službe za

Sarajevski vodovodni sistem datira još iz davne 1461. godine, a zbog neulaganja u obnovu dotrajalih i šupljih cijevi svaka druga kap vode izgubi se od izvorišta do česmi u gradskim i padinskim naseljima! Prema podacima iz “Vodovoda i kanalizacije” (ViK), svega 30 posto vode zahvaćene uz pomoć pumpi distribuira se do krajnjeg potrošača. Poražavajući su i podaci ViK-a da zbog lošeg poslovanja ove kompanije već 30

Zbog neodržavanja mreže česti su kvarovi

(Foto: Arhiv “Avaza”)

U KS položeno 1.000 kilometara vodovodnih cijevi
proizvodnju i distribuciju vode u ViK-u. Iako je situacija alarmantna, u kantonalnom budžetu ima veoma malo novca za obnovu mreže, zbog čega će se, evidentno je, sve više naselja suočavati s redukcijama i nestašicama pitke vode. - Za sada Kanton ima dva prioritetna projekta. To je dovođenje vode do Rakovice i Dobroševića, za šta se novac osigurava od vodnih

Bakal: Stara priča

naknada. Dio kredita koji ćemo dobiti od Evropske banke u iznosu od 30 miliona eura usmjerit ćemo i za sanaciju vodovodne mreže. Kako bi se smanjili gubici u mreži, prema našim procjenama, potrebno je u narednih deset godina izdvajati 10 miliona eura na godišnjem nivou - kažu u Kantonu. A. NALO

Komemoracija u KŠC povodom četvrte godišnjice od mučkog ubistva

*A ,AEI= A IL=E @= JAž= E >=
Studentima i učenicima uručene stipendije iz Fonda “Denis Mrnjavac”
vam ujutro dijete s ruksakom ode u školu i da se ne vrati kući. Otad je vrijeme za mene stalo, jer više ne živim, nego životarim, a svaki dan za mene je težak, bolan i mučan. Velika je stvar što se Denisa sjećaju i njegovi drugovi - rekla nam je Ana Mrnjavac. Ove godine ugovore u stipendiranju potpisalo je pet studenata koji će deset mjeseci dobivati po 100 KM, dok će 22 učenika dobiti finansijsku potporu od 500 KM. Uz Denisove slike iz djetinjstva i čitanje poezije, njegove školske kolege još jednom su potvrdile da ga neće zaboraviti. - Njegova klupa jeste

Iz Turističke zajednice KS preporučuju
Turistička zajednica Kantona Sarajevo ovog vikenda građanima preporučuje zimsko jahanje na Faletićima, a u organizaciji turističkeagencije “Inside”, čije se prostorije nalaze u ulici Zelenih beretki. 

=D=A K .=AJEćE=

Užitak je potpun i po snijegu

- Za sve ljubitelje konja i prirode organiziramo izlete jahanja u Faletićima, daleko od gradske buke i svakodnevice, u prostoru idealnom za ovu vrstu rekreacije. Ture se organiziraju u pratnji stručnog vodiča koji će vam nastojatidočarati ljepotujahanjana najbolji način. Prirodni ambijent, druženje i anegdote naših vodiča predstavljat će pravu poslasticu za sve naše goste. Vremenski uvjeti ne predstavljaju nikakvu smetnju, a užitak je potpun i po snijegu - kažu iz agencije. Cijena izleta je 30 KM po osobi i uključuje prijevoz, stručnog vodiča i najam konja. A. Na.

Četiri godine prošle su od mučkog ubistva Denisa Mrnjavca, učenika Katoličkog školskog centra “Sv. Josip”, gdje je jučer održana komemorativna sjednica i uručene stipendije Fondacije “Denis Mrnjavac”. Denisova majka Ana ni jučer nije mogla sakriti suze pričajući o sinu koji je mučki ubijen u tramvaju kod Tehničke škole 5. februara 2008. godine. - Strašno je i pomisliti da

Prikazane Denisove slike iz djetinjstva

(Foto: S. Saletović)

Stipendisti potpisali ugovore

Ivana Bilić, Denisova školska drugarica, sjeća ga se kao uvijek nasmijanog i veselog mladića. - Imao je najtopliji pogled, bio je izuzetno inteligentan, a posebno se

ŽAE IJK@EH=JE AAJHJADEK

sjećam naše ekskurzije u Italiju. Mi smo sada uglavnom na drugoj godini fakulteta, a znam da je govorio da bi volio studirati elektrotehniku - kazala nam je Bilić.

prazna, ali je on i dalje u našem razredu, u našim srcima - napisao je neko od njih. Sveta misa i posjeta Denisovom grobu u Lepenici bit će u nedjelju u 11 sati, a okupljanje na mjestu ubistva u ponedjeljak u 12 sati. A. J.

>EEI

Dnevni avaz, subota, 4. februar/velja~a 2012. 

#

PRIVATIZACIJA Ubrzane aktivnosti za kupovinu

Turska nacionalna aviokompanija “Turkish Airlines”(THY) ubrzala je studije za eventualno preuzimanje poljskog avioprijevoznika “LOT Polish Airlines”, a na osnovu ranijeg zahtjeva poljske vlade da taj proces bude ubrzan. Izjavioje topredsjednikuprave “Turkish Airlinesa” Hamdi Topču (Topcu), prenose turski mediji. On je kazao da je u decembru razgovarao s polj-

’6KHEID )EHEAI’ FHAKE= FIE 6 =?E== JHCL= =LEšA ’6AA=’
VRIJEDNOST INDEKSA BIFX 0,15% w 1.472,59 SASX-10 1,24% 826,20 SASX-30 0,31% 948,18 w w

Na jučerašnjem trgovanju na Sarajevskoj berzi ostvaren je ukupan promet od 220.096,65 KM. Najveći porast vrijednosti zabilježile su dionice HT-a, od 8,43 posto, i dostigle su cijenu od 9,65 KM, dok je najveći dnevni pad registrirao ZIF “Euro-fond”, od 4,67 posto, čime je dostignuta cijena od 1,43 KM. Na kotaciji kompanija

’-KHB@’ HACEIJHEH= =LAćE @ALE F=@

Trgovina od 220.096 KM

promet je ostvaren dionicama “Bosnalijeka”, po kursu od 7,88 KM. Na kotaciji fondova najveći promet ostvaren je dionicama ZIF-a “BIG investiciona grupa” (6.507,35 KM), po kursu od 3,55 KM. Na primarnom slobodnom tržištu najveći promet ostvaren je dionicama “BH Telecoma” (15.655,35 KM), po kursu od 19,71KM.

Promet od 300.858 KM

Nadamo se da će ovaj proces biti koristan za obje strane, kazao Topču
skim ministrom ekonomije Valdemarom Pavlakom (Waldemar Pawlak) o privatizaciji LOT-a te da se ubrzo namjerava sastati s poljskim zvaničnicima kako bi procijenili prodaju. - Nakon naše studije, procijenili smo da bi LOT bio profitabilna opcija. Nadamo se da će ovaj proces biti koristan za obje strane kazao je Topču. LOT, jedna od najstarijih aviokompanija, osnovana je 1929. U problemima je od 2008., kada je pretrpjela 262 miliona dolara gubitka i kada je bila na rubu bankrota. Finansijski problemi kompaniju su primorali na mjere štednje, a 2010. broj radnih mjesta je smanjen za 400. Poljska vlada u maju prošle godine obećala je da će privatizacija biti završena za 12 mjeseci, a zvaničnici ove

zemlje su stava da je privatizacija jedina šansa da kompanija opstane na tžištu. Ranije se špekuliralo da su za kupovinu zainteresirani “Air France”i“Air China”. Podsjećajući na “Turkishovo” širenje izvan Turske, mediji navode da je ovaj avioprijevoznik bio zainteresiran za srbijanski “JAT Airways”, ali i da trenutno ima 49 posto udjela u “BH Airlinesu”.

Na Banjalučkoj berzi ostvaren je promet od 300.858,06 KM. Na službenom berzanskom tržištu, lista B, najveći promet ostvaren je akcijama “Telekoma Srpske” (65.108,35 KM), po

prosječnoj cijeni od 1,47 KM. Među zatvorenim investicionim fondovima najveći promet je ostvaren akcijama ZIF-a “Euroinvestment fond” (19.373,40 KM), po prosječnoj cijeni od 9,40 KM.

BIRS FIRS

VRIJEDNOST INDEKSA 1,19% w 819,83 0,53% w 1.760,77

Sudski proces koji se vodio 12 godina u vezi s Fabrikom za preradu voća i povrća u stečaju “Frigos” Čelić, napokon je okončan. Presudom Kantonalnog suda u Tuzli pravo na izlučenje imovine dobiva Općina Čelić.

7 ’.HECIK’ =AH=L=K FHAKJE FHEL@K
liona maraka. On dodaje da će presuda omogućiti kvalitetniji iskorak ka novom pokretanju proizvodnje, za šta su, osim novca, potrebne i dobre ideje za pokretanje fabrike. S tim u vezi održana je i vanredna sjednica Općin-

Okončan 12-godišnji sudski proces

nim povjeriocima da, ako to žele, mogu ulagati u ponovno pokretanje proizvodnje u fabrici. Proteklih skoro deceniju i po u krugu “Frigosa” pričinjena je znatna materijalna šteta. O značaju fabrike za ovaj kraj govori poda-

”Željezara” Smederevo: Pregovori o prodaji

”Frigos”: Šteta od oko 20 miliona

Nakon što je završen stečajni maraton, načelnik Čelića Sead Muminović kaže da je neradom fabrike nastala šteta od oko 20 mi-

skog vijeća, na kojoj je zaključeno da ova općina, radi pokretanja proizvodnje, treba uputiti poziv svim potencijalnim ulagačima i stečaj-

tak da je u njoj bilo angžirano 150 stalno zaposlenih, 300 sezonskih radnika i 5.000 kooperanata. E. Dž.

Nakon što je američki “US Steel” vratio srbijanskoj vladi “Željezaru” u Smederevu, odmah su počeli pregovori o ponovnoj prodaji giganta, koji je svojim američkim vlasnicima svakog mjeseca donosio milionsku štetu. Kao jedan od najozbiljnijih kupaca spominje se najveća svjetska grupacija u proizvodnji čelika, “Arcelor Mittal”, koji ima proizvodni pogon u Zenici te rudnik u

’EJJ=’ =EJAHAIEH= = IA@AHALIK žAA=HK
Ljubiji kod Prijedora. Indijci su još 2003. godine bili zainteresirani za smederevsku željezaru, a “US Steel” je u decembru direktno ponudio prodaju Lakšmiju Mitalu (Lakshmi Mittal). Amerikanci su tada tražili ukupno 300 miliona dolara, ali je Mital bio spreman da plati 23 miliona, koliko su Amerikanci platili tu državnu željezaru u stečaju. Pregovori su prekinuti

Nakon što su se Amerikanci povukli

oko Nove godine, nakon što su Amerikanci ponudili “najnižu cijenu” od 200 miliona dolara. Na kraju je država Srbija kupila kompaniju za jedan dolar uz preuzimanje dugova i zadržavanje 5.400 radnih mjesta. - Indijsko-britanski “Arcelor Mittal” i dalje spada u najozbiljnije igrače za kupovinu smederevske željezare - navode u Smederevu, prenose mediji. A. Dž. 

$
Rodbina i prijatelji u haremu tominske džamije pred tabutom
(Foto: M. Dedić)

Dnevni avaz, subota, 4. februar/velja~a 2012.

?H= DHE=

SANSKI MOST Dženaza 14-godišnjaku nastradalom u Švicarskoj

Cvijetić-Koldžo: Osuđena na tri i po godine zatvora

,JHE?=FHAAšJA= =@HKCH=@AIJ
Amila Cvijetić-Koldžo obavljat će poslove uz superviziju drugog ljekara
Nakon što je prvostepenom presudom Kantonalnog suda u Sarajevu doktorica Amila Cvijetić-Koldžo osuđena na tri godine i šest mjeseci zatvora zbog krivičnog djela protiv zdravlja ljudi, a u vezi sa nesavjesnim liječenjem porodilje Svjetlane Zukić koja je umrla u 2007. godine, održana je vanredna sjednica Kolegija generalnog direktora, saopćeno je iz Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (KCUS). ijetić-Koldžo pokrenuo postupak otkaza ugovora o radu.

Saopćenje iz KCUS-a

Obustava postupka
- Poštujući obavezu konsultacije, obratili smo se Sindikatu KCUS-a. Sindikat je dao mišljenje da se obustavi postupak otkaza ugovora o radu do pravosnažnog okončanja sudskog postupka, s tim da se Cvijetić-Koldžo odredi obavljanje poslova ljekara specijaliste anesteziologa uz superviziju drugog ljekara, što je i učinjeno - saopćeno je iz ove ustanove. Podsjećamo, premanavodima optužnice, Amila Cvijetić-Koldžo je sredinom jula 2007. godine kod Svjetlane Zukić primijenila takozvanu epiduralnu analgeziju kako bi joj omogućila bezbolan porođaj, međutim, došlo je do probijanja dure. Zukić je otpuštena na kućno liječenje, iako je morala biti zadržana u bolnici duže od24sata, adoktorica je u više navrata liječila pacijenticu u njenom stanu, te je u vrijeme dežurstva primala na Klinici radi davanja takozvane krvne zakrpe. Zbog takvog liječenja Zukić je preminula 17. avgusta 2007. godine. Am. K.

,Ač= IA >C A@A šA ?AA >=?E F@ L
Din Kumalić s ocem, majkom i braćom živio u Mutencu kod Bazela Dječak ukopan u Tomini, rodnom mjestu njegovog oca Ermina
dječakove odluke je loša ocjena u školi, ali to niko ne može potvrditi. Iza dječaka nije ostalo oproštajno pismo niti bilo kakva poruka. U selu Tomina kod Sanskog Mosta jučer je nakon džuma-namaza pred velikim brojem mještana i rodbine klanjana dženaza 14-godišnjem Dinu Kumaliću koji je smrtno stradao 30. januara u švicarskom gradiću Mutenc kod Bazela.

Moguć otkaz
Amila Cvijetić-Koldžo je odlukom Kolegija s Klinike za ginekologiju i akušerstvo premještena na Kliniku za anesteziju i reanimaciju, gdje će obavljati poslove uz superviziju drugog ljekara. - Po nastupanju pravosnažnosti presude i ukoliko Cvijetić-Koldžo bude izrečena kazna zatvora u trajanju dužem od tri mjeseca, KCUS će donijeti prestanak ugovora o radu kako je propisano zakonom - navodi se u saopćenju. KCUS je i 23. septembra 2008. godine, nakon što je podignuta optužnica protiv Cv-

Bio voljen
Ovaj tihi i povučeni 14-godišnjak, kako smo saznali, nije volio poraze i znao se naljutiti i kad izgubi igricu na računaru. Bio je voljen i mažen i tim prije je šok zbog njegovog užasnog kraja još veći. Na trijemu tominske džamije jučer je u tišini postavljen tabut s tijelom nesretnog dječaka, mezimca Ermina i Have Kumalić, koji imaju još dvojicu starijih sinova. Nekoliko imama proučilo je dovu Dinu Kumaliću, dječaku kojem je tragična sudbina odredila da mladi život okonča na željezničkim šinama, a posljednje počivalište nađe u rodnom mjestu svoga oca. - Draga braćo, ovaj slučaj velik je sam za sebe. On je upozorenje i opomena, a na nama je da razumijemo i prihvatimo te zamolimo Allaha, dž. š., da se smiluje ovom našem merhumu - rekao je lokalni imam i dodao

Potresno: Jasmin je redao daske, oca Ermina su pridržavali

Nakon subotnje krađe službenog “passata” Vlade Posavskog kantona koji je koristio ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Mato Brkić, u ovom kantonu u noći između srijede i četvrtka ukraden je još jedan automobil iste marke, vlasništvo 26-godišnjeg Josipa V. iz Domaljevca. Automobil osječkih registarskih tablica ukraden je ispred njegove porodične kuće u ovom selu. Krađu

7H=@A ’F=II=J’ EIFHA@ KćA

Posavski kanton

Din Kumalić: Tragično prekinuta mladost

kako sabur treba pomoći porodici tragično nastradalog dječaka.

“passata” vlasnik je uočio u četvrtak oko šest sati ujutro, kada je i pozvao policiju. Inspektori oraške Policijske uprave obavili su uviđaj, nakončegasu okrađiskupocjenog automobila, proizvedenog 2004. godine, obavijestili Graničnupoliciju BiH,susjedne policije u oba entiteta te policiju Brčko Distrikta. Ovo je osma krađa automobila od 3. oktobra prošle godine, otkad je policija u generalnom štrajku. Ta. T.

Prema informacijama koje smo dobili, dječak se bacio pod voz koji je jurio velikom brzinom prema Bazelu i na mjestu ostao mrtav. Roditelji su nekoliko sati kasnije od policije saznali za užasnu vijest. Ermin Kumalić je u policijskoj stanici prepoznao školsku torbu sina, nakon čega mu je pozlilo Navodni razlog strašne

Nošen na rukama
Nakon što je klanjana dženaza, dječakov tabut preuzeli su njegov stariji brat Jasmin Kumalić s ocem Erminom i bratom Elvirom. Tabut je nošen na rukama brojnih prijateljai rodbinedo mezara, gdje su prisutni pridržavali očajnog dječakovog oca.Tihi jecaj Ermina Kumalića i grčeviti zagrljaj sa

sinovima potresao je prisutne. Plakao je neutješno i Erminov brat Habib, sanski poduzetnik koji je Dina neizmjerno volio. Porodica Kumalić živjela je bez problema u skoro idiličnim uvjetima. Imaju kuću u Švicarskoj i svi su zaposleni. Otac je vozač autobusa, majka radi u tvornicilijekova, a stariji sin Jasmin je vozač tramvaja. Tragičan kraj najmlađeg Erminovog sina preko noći je iz temelja promijenio njihov do tada sretan život. M. DEDIĆ

Damir Jakovljević (19) iz Banje Luke uhapšen je 2. fe bruara u Majevičkoj ulici u Banjoj Luci na osnovu naredbe Osnovnog suda Banja Luka. Za njim je bila raspisana centralna potjernici zbog teške krađe. V. S.

7D=FšA F FJAHE?E

Specijalno tužilaštvo RS zaključilo je sporazume o priznanju krivice s Darijom Brkićem, osumnjičenim za organiziranje nedozvoljenih igara na sreću, te Naumom Golićem i Mirjanom Jočić, osumnjičenima za zloupotrebu službenog položaja ili ovlaštenja u poma- 

HC=E=JHE EC=H= = IHAćK FHE=E HELE?K
ganju, saopćeno je jučer iz ovog tužilaštva.Sporazumima je predviđeno da Brkiću bude izrečena kazna zatvora u trajanju od šest mjeseci i oduzeta imovinska korist pribavljena izvršenjem krivičnog djela u ukupnom iznosu od 500.000 maraka. Goliću je predviđena kazna zatvora u trajanju od četiri mjeseca i oduzimanje imovinske koristi u ukupnom iznosu od 6.000 maraka, a Jočić, koja je bila inspektor Republičke uprave RS za igre na sreću, šest mjeseci zatvora. Tužilaštvo je predložilo i da se osumnjičenima ukine

Epilog akcije “Kubikus” u Banjoj Luci

mjera pritvora.Brkić, Golić i Jočić uhapšeni su u akciji policije RS “Kubikus” u okviru sprečavanja ilegalnog kockanja, u kojoj je uhapšeno više od deset osoba i oduzeto 270.000 maraka, te pet skupocjenih automobila, čija je vrednost oko 400.000 maraka. V. S.

w

crna hronika

Dnevni avaz, subota, 4. februar/velja~a 2012.

17

ISTRAGA Obdukcijom rasvijetljene okolnosti smrti Karla Sterna

Amerikanac se ubio iz tre}eg poku{aja
Ubodni kanal no`a vodi ta~no u srce, a pored njega sam na{ao jo{ dva probna ubodna mjesta, kazao je doktor Hamza @ujo Okon~an nalaz

Poturovi}: Potpisao rje{enje

Turkovi}: Otvorio ljetnu ba{tu

Ameri~ki dr`avljanin pod imenom Klark Randolf Stern (54) (Clark Randolph Stern), koji je u srijedu oko 14 sati prona|en mrtav u dvori{tu ku}e u ulici Kra~ule na broju 12 na sarajevskoj Ba{~ar{iji, po~inio je samoubistvo. To je pokazala obdukcija koju je ju~er obavio vje{tak medicinske struke dr. Hamza @ujo. Amerikanac se ubio iz tre}eg poku{aja. Naime, prije nego {to je no`em pogodio pravo u srce, on se dva puta ranio u podru~ju grudnog ko{a. - Svi nalazi ukazuju da se ~ovjek sam ubio. Ubodni kanal vodi ta~no u srce, a pored njega sam na{ao jo{ dva probna ubodna mjesta - kazao nam je dr. @ujo. Klark Stern prona|en je s no`em u grudnom ko{u u dvori{tu ku}e u kojoj je `ivio kao turista u unajmljenoj sobi. Iako je u prvi mah izgledalo kao da je Sterna presrela i ubila nepoznata osoba, sada vi{e nema dileme.

Tarik Poturovi} dao parcelu sestri Zijada Turkovi}a
Vo|a zlo~ina~ke organizacije otvorio ljetnu ba{tu
Op}inski sud Sarajevo potvrdio je optu`nicu Kantonalnog tu`ila{tva kojom se Tarik Poturovi} (62), biv{i {ef Slu`be za komunalne poslove i investicije Op}ine Stari Grad u Sarajevu, tereti za krivi~no djelo krivotvorenja slu`bene isprave. nije pro{lo kroz protokol, a vje{tak grafolog, kako saznajemo, nesporno je utvrdio da je na rje{enju Poturovi}ev potpis. Turkovi}eva ljetna ba{ta kasnije je uklonjena. Sporno rje{enje je prona|ano i ~itav slu~aj otkriven kada je po nalogu Tu`ila{tva BiH u septembru 2010. godine pretresena Turkovi}eva ku}a zbog sumnje da je vo|a zlo~ina~ke organizacije te da je naredio ubistva Vernera Ajdarija, Marija Toli}a, Mithata Meki}a te dr`avljanke Bolivije Marije Salas-Kortez (Cortez). Optu`nicu je podigao kantonalni tu`ilac Sanin Am. K. Boguni}.

Sarajevski sud potvrdio optu`nicu

Izvr{en pretres

Detalj s uvi|aja na sarajevskoj Ba{~ar{iji

Obdukcija je potvrdila sumnje u samoubistvo, na {to su ukazivali i odre|eni tragovi prona|eni jo{ na samom po~etku istrage. Javnost je {okirana ~injenicom da je ameri~ki turista, nakon provedenih skoro tri mjeseca u Saraje-

ma~ke. Derbasani je u Sarajevu ve} 11 godina i, kako nam je kazao, ovdje `ivi i radi kao turisti~ki vodi~. - Ja ne vjerujem da se on ubio! To mi je nelogi~no. Mi smo se upoznali prije tri mjeseca i lijepo se dru`ili. Klark jeste bio povu~en i ~udan ~ovjek, ali ne mogu zamisliti da je to uradio. Pri~ao mi je da je bio razveden i da je veoma nesretan ~ovjek. Jako mi ga je `ao govori nam Derbasani. Karl Randolf Stern ro|en je i nastanjen u Va{ingtonu, a u Sarajevo je do{ao krajem oktobra pro{le godine kao turista. Prema rije~ima Derbasanija, Klark je pijanista, a u Ameriku se namjeravao vratiti idu}eg L. K. ^. ~etvrtka.

Bio razveden

Poturovi} je, naime, optu`en da je u maju 2007. godine potpisao la`no rje{enje kojim Op}ina Stari Grad Muneveri Hasan, sestri Zijada Turkovi}a, dodjeljuje na kori{tenje parcelu u ulici Mustaj-pa{in mejdan. Svrha dodjeljivanja parcele je postavljanje ljetne ba{te koja je bila vlasni{tvo Zijada Turkovi}a. Rje{enje koje je potpisao Poturovi}

Potpisao rje{enje

Klark Stern: U obilasku Trebevi}a

Derbasani: Ne mogu vjerovati da je to uradio

vu, odlu~io da se ubije nekoliko dana prije povratka u Va{ington. Motivi njegovog samoubistva nikome nisu poznati. Sternov jedini prijatelj bio je Ibrahim Derbasani, koji je i sam dr`avljanin Nje-

U Lukavcu su uhap{ene dvije osobe kod kojih je prona|en 21 paketi} marihuane i takozvani d`oint, saop}eno je iz Ministarstva unutra{njih poslova Tuzlanskog kantona. Uhap{eni su A. D. (23), kod kojeg je prona|eno 17 paketi}a i d`oint, i H. B.

Prona|en 21 paketi} marihuane
Demolirana lova~ka ku}a

Dileri privedeni u Tuzli

(19), koji je uza sebe imao ~etiri paketi}a marihuane. Materija u paketi}ima poslana je na vje{ta~enje. O ovom doga|aju obavije{ten je kantonalni tu`ilac, a policija nastavlja rad na spre~avanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga.

U selu Donja Mahala kod Ora{ja provaljeno je u porodi~ne ku}e bra}e Matuzovi}. - U ku}e mog kom{ije Krunoslava i njegovog brata Marijana lopovi su provalili u no}i jer se u selu oko pono}i gasi uli~na rasvjeta, {to je za njih, uz {trajk policije, prava pogodnost. Primijetili smo otvorena balkonska vrata na Marijanovoj ku}i i znali smo da je rije~ o provali. Odmah smo pozvali policiju i ubrzo smo otkrili da je provaljeno i u ku}u njegovog brata Krunoslava, koja

Provaljeno u ku}e bra}e Matuzovi}
se nalazi u istom dvori{tu ka`e nam kom{ija pokradene bra}e Marko Evi}. Bra}a Matuzovi} ve} godinama rade u Austriji, a ku}i dolaze povremeno, koriste}i godi{nje odmore, {to su provalnici o~igledno znali. Tokom na{e posjete uvi|aj su obavljali inspektori ora{ke Policijske uprave. Saznali smo da je iz jedne od oplja~kanih ku}a, navodno, odnesen skupocjeni TV prijemnik. Dok se vlasnici ne vrate iz inozemstva, ostat }e nepoznato {ta su lopovi ukrali iz njihovih ku}a. Ta. T.

Donja Mahala kod Ora{ja

Nepoznati vandal uni{tio je imovinu lova~ke sekcije Kostr~ koja djeluje u sklopu lova~kog udru`enja „Sava“ iz Ora{ja. Predsjednik ove sekcije ju~er je obavijestio lokalnu policiju da je nepoznati vandal polupao stakla i uni{tio imovinu sekcije. - Tragamo za po~iniocem koji je polupao stakla na prozorima lova~ke ku}e i betonskom kockom o{tetio ulazna vrata objekta koja je ga|ao. Ne znamo motive koji su naveli po~inioca na izvr{enje krivi~nog djela o{te}enja tu|e stvari - kratko su kazali iz Policijske staTa. T. nice u Ora{ju.

Ku}e bra}e Matuzovi} u Donjoj Mahali

(Foto: T. Trogrli})

Ozren Mrgud (49) iz Lakta{a ju~er je saslu{an u banjalu~koj policiji i uz izvje{taj o po~injenom krivi~nom djelu kra|e bit }e predat

Ukrao suho meso iz supermarketa

Hap{enje u Lakta{ima

nadle`nom tu`ila{tvu. On je 24. januara iz supermarketa u Lakta{ima ukrao suhomesnate proizvode u vrijednosti V. S. od oko 190 maraka.

18

Subota, 4. februar/velja~a 2012.

Dnevni avaz

oglasi

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine UNSKO-SANSKI KANTON OP]INA BIHA] JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BIHA] Na osnovu ~lana 35. Pravila JU Centar socijalni rad Biha}, a u vezi sa ~lanom 6. i 7. Pravilnika o radu JU Centar za socijalni rad Biha}, Upravni odbor JU Centar za socijalni rad Biha}, na sjednici odr`anoj dana 23. 01. 2012. godine, donio je Odluke broj 01-35-184-1-1/12 i 01-35-185-1-1/12 o raspisivanju

Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina THE UNA - SANA CANTON BIHAC MUNICIPALITY PI WELFARE CENTER OF BIHAC Uz prijavu na konkurs, sa kra}om biografijom, kandidati pod rednim br. I i II du`ni su dostaviti dokaze o ispunjavanju op}ih uvjeta, kao i ispunjavanju posebnih uvjeta, i to: - dokaz o stru~noj spremi (ovjerena kopija diplome) - potvrda o radnom iskustvu (isklju~ivo za kandidata pod red. br. 1) - uvjerenje o polo`enom stru~nom upravnom ispitu - ovjerenu kopiju (isklju~ivo za kandidata pod red. br. 1) - certifikat o osposobljenosti za rad na ra~unaru (ovjerena kopija) - uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od 6 mjeseci). Izabrani kandidati }e biti du`ni dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije stupanja u radni odnos. Konkurs za prijem u radni odnos za poziciju I i II ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja. Prijave dostaviti na adresu: JU Centar za socijalni rad Biha}, ulica Fra Joze Valenti}a 3., sa naznakom „PRIJAVA NA KONKURS - NE OTVARAJ“ Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. Tel. +387 37 229 710 - Fax. +387 37 229 712 Ulica Fra Joze Valenti}a br. 3; ID 4263005840002 web adresa: csrbihac.najkool.com - e-mail.cent.soc.rad@bih.net.ba

KONKURSA
za popunjavanje upra`njenog radnog mjesta i prijem pripravnika u JU Centar za socijalni rad Biha} I. soc. radnik (V[S) - 1 (jedan) izvr{ilac na neodre|eno vrijeme II. pripravnik, dipl. soc. radnik (VSS) - 1 (jedan) izvr{ilac na odre|eno vrijeme uz zasnivanje radnog odnosa Pored op}ih uvjeta predvi|enih Zakonom o radu („Sl. novine FBiH“, broj 43/99, 32/00 i 29/03) koje kandidati pod rednim br. I i II trebaju ispunjavati, kandidat pod rednim br. 1 treba da ispunjava i sljede}e posebne uvjete: - V[S/VI stepen slo`enosti zanimanja, Vi{a {kola za socijalne radnike - 1 godina radnog iskustva - Polo`en stru~ni upravni ispit Ostali posebni uvjeti koje moraju ispunjavati oba kandidata su: - Poznavanje rada na ra~unaru

?H= DHE=

Dnevni avaz, subota, 4. februar/velja~a 2012. 

'

SARAJEVO Dramatična intervencija u naselju Aneks

8=JHC=I?E K FIA@E č=I IF=IEE EACK IJ=HE?K
Opće bolnice “Prim. dr. Abdulah Nakaš” i u teškom je zdravstvenom stanju, potvrdila nam je doktorica Izeta Kurbašić. Nevenka nije imala lagodan život. Kako nam je kazao njen komšija Rifet Pašić, ostala je siroče nakon golgote koju je preživjela za vrijeme Drugog svjetskog rata. - Nevenka mi je ispričala da je preživjela logor Jasenovac i da ju je tamo usvojila izvjesna neudata Ankica Pašalić. Ona ju je prihvatila kao svoje dijete, othranila je, iškolovala... Nevenki sam pomagao koliko sam mogao - kazao je Pašić.

Nevenka Kovačević (74) jedva davala znake života Ostala je siroče nakon preživljenog logora Jasenovac u Drugom svjetskom ratu, tvrdi komšija Rifet Pašić
Vatrogasni dom u Ljubiji
(Foto: D. Stojnić)

Usamljenu staricu Nevenku Kovačević (74), koja je jedva davala znakove života, prekjučer su iz njenog stana u uliciMuftije Džabića na broju 6 spasili sarajevski vatrogasci. Nakon što se ova 74-godišnja žena nije javljala na telefon svojoj sestri, alarmirana je Nevenkina komšinica Enisa Halilović, na čije se kucanje Kovačević nije odazivala. Tako su pozvane policija i Profesionalna vatrogasna brigada Kantona Sarajevo, čiji su vatrogasci kroz prozor stana ušli u dom starice, koja je jedva disala.

Teško stanje
Kovačević je primljena na Odjel intenzivne njege

Zarobljeni u stanu
Njena prijateljica Enisa Halilović potvrdila je da je Ankica usvojila Nevenku te nam ispričala da joj je ona često znala tužnim glasom kazati “e, moja Enisa, svašta sam ti ja preživjela!”. U posljednje vrijeme, nažalost, sve su češći slučajevi da policija i vatrogasci spašavaju usamljene starije osobe, koje su bolesne i iznemogle ostale zarobljene u stanu ili kući. Identičan slučaj desio se i sredinom ja-

Ljepoja Novak (41) iz Ljubije kod Prijedora uhapšen je zbog sumnje da je počinio krivično djelo krađa. On je, naime, ukrao nekoliko mesinganih ploča s imenima poginulih boraca iz Narodnooslobodilačkog rata, a koje su se nalazile na zidu Vatrogasnog doma u 

H= AIEC=A IFAFčA
Vidovice kod Orašja

Ljubija kod Prijedora

Ljubiji. Nakon saslušanja Ljepoja, koji je policiji odranije poznat po sličnim krivičnim djelima, pušten je na slobodu. Protiv njega je policija iz Ljubije podnijela izvještaj nadležnom tužilaštvu za počinjenu krađu. M. Z.

Zgrada na Aneksu: Ušli kroz prozor

(Foto: S. Saletović)

Pašić: Imala je težak život

nuara, kada je u polusvjesnom stanju iz stana na Moj-

mulu spašen 70-godišnji Ahmed Pinić. L. K. Č.

Nepoznata osoba je u Crkvi sv. Vida u selu Vidovice kod Orašja ukrao novčanice iz crkvenih kasa, saopćeno je iz Kantonalnog MUP-a u Orašju. Neslužbeno saznajemo da je župnik Župe sv. Vida, vlč. Josip Senjak policiju o

7H=  E ?HLA
krađi novca obavijestio u četvrtak popodne, nakon čega je obavljen uviđaj. Župnik je prijavio da je kradljivac ušao u unutrašnjost crkve i nasilno otvorio crkvene kase. Prema izjavi vlč. Senjaka, lopov je ukrao oko stotinu maraka. Ta. T. 

A= IKEčAED = H=đK $' =H==
Pljačkaši probušili rupu na zidu samoposluge
Provalnici koji su 27. decembra 2011. godine, probušivši rupu u zidu, spektakularno iz prostorija firme “Selming”, koja se nalazi u ulici Safeta Zajke u Rajlovcu kod Sarajeva, ukrali 269.000 maraka, jošnisu pohapšeni. - U pogledu krivičnog djela teške krađe nadležni kantonalni tužilac u saradnji s MUP-om Kantona Sarajevo vrši određeneradnje usvrhu otkrivanja počinioca, međutim, dosadašnji rezultati istrage ne ukazuju na konkretnu osobu kao počinioca ovog krivičnog djela - kazala nam je Jasmina Omićević, portparol Kantonalnog tužilaštva. Policajci su tokom uviđaja izuzeli sve tragove kao i snimak s videonadzora na kojem je zabilježena krađa. Saslušani su svjedoci kao i vlasnik firme Nusret Balaš.

Istraga o spektakularnoj pljački firme “Selming”

U centru Viteza

/HE @E= = CH=@E +HCH=
Uviđaj ispred samoposluge iza koje su pljačkaši probušili rupu

Vatrogasci u jednom od stanova Crnogorke

Pripadnicima Odjela kriminalističke policije također je naloženo da se provjeri i poslovanje preduzeća, pregledaju finansijske knjige kako bi se, eventualno, utvrdilo porijeklo ukradenog

novca. Preduzeće “Selming” osnovano je 1989. godine i bavi se izvođenjem završnih radova u građevinarstvu te trgovinomi ugostiteljstvom.Firma ima 14 stalno zaposlenih rad-

nika. Ova firma je bila angažirana na sanaciji glavnog ulaznog hola u zgradu Fabrike duhana Sarajevo kao i na mnogim radovimana naplatnim kućicama u Visokom i Podlugovima. Ad. A.

Vatrogasci iz Viteza u srijedu su oko 7.30 sati dobili dojavu da na zgradi zvanoj Crnogorka u centru grada gori dimnjak, a među stanarima je zavladala panika. Vatrogasci, koje je predvodio zamjenik komandira Muharem Ćupina, odmah su se našli na licu mjesta i započeli s intervencijom. Požar je ubrzo lokaliziran, a potpuno

je ugašen oko 10 sati. Na nekoliko stanova u zgradi pričinjena je manja materijalna šteta. Iz oba vatrogasna društva u Vitezu još jedanput su apelirali na građane da redovno kontroliraju i čiste dimnjake na stambenim objektima, posebno višespratnim zgradama, kako bi se izbjegle ovakve vrste požara. S. P.

20

Subota, 4. februar/velja~a 2012.

Dnevni avaz

oglasi

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U KONJICU Broj: 56 0 I 031022 10 I Konjic, 05. 01. 2012. godine OP]INSKI SUD U KONJICU, sudija Elis Sultani}, u izvr{nom postupku tra`itelja izvr{enja: RAIFFEISEN BANK BH dd, Glavna filijala Mostar, protiv izvr{enika: 1. Maksumi} Enesa iz Konjica, 2. Maksumi} Jasmina iz Sarajeva i 3. Petrovi} Dragana iz Mostara, radi naplate nov~anog potra`ivanja, vsp. 39.137,90 KM, dana 05. 01. 2012. godine, donio je slijede}i o prodaji nepokretnosti 1. Na prijedlog tra`itelja izvr{enja, nastavlja se odlo`eni izvr{ni postupak, 2. Zakazuje se ro~i{te za tre}u prodaju nekretnina izvr{enika Petrovi} Dragana, i to: nekretnina upisanih u ZK. ul. broj 550 K.O. Podora{ac, {to u naravi predstavlja: - k~. 527/1., zvana „Ba{ta“, u naravi dvori{te povr{ine 234 m2, stambena zgrada 1., povr{ine 87 m2, pomo}na zgrada 2., povr{ine 20 m2, pomo}na zgrada 3., povr{ine 11 m2 i pomo}na zgrada 4., povr{ine 13 m2, sve sa upisanim pravom vlasni{tva u korist Petrovi} (Petra) Dragan, sa dijelom od 1/1. Nekretnina koja je predmet prodaje prodavat }e se metodom usmenog javnog nadmetanja. 3. Na nekretninama je upisano zalo`no pravo u korist tra`itelja izvr{enja: Raiffeisen bank BH dd Glavna filijala Mostar po rje{enju o izvr{enju Op}inskog suda u Konjicu broj: 56 0 I 031022 10 I od 30. 09. 2010. godine, te predbilje`ba prava vlasni{tva u korist Maksumi} Jasmina, sina Enesa po Ugovoru o prodaji nekretnina od 09. 04. 2009. godine, broj OPU-IP 32/2009. Nekretnina se nalazi u mjestu Podora{ac, oko 7 km sjeverno od Konjica, uz magistralni put M 17, prema Sarajevu. 4. Tr`i{na vrijednost nekretnina iz stava 1. ovog zaklju~ka utvr|ena je nalazom stalnog sudskog vje{taka: Habibija Fuada iz Konjica od 19. 03. 2009. godine u iznosu od 137.780,00 KM. Na tre}em ro~i{tu za prodaju usmenim javnim nadmetanjem nekretnina se mo`e bez ograni~enja u odnosu na utr|enu vrijednosti iz st. 3. ovog zaklju~ka. 5. Na ro~i{tu za javno nadmetanje kao kupci mogu u~estvovati lica koja su do po~etka nadmetanja polo`ila osiguranje koje iznosi 10.000,00 KM. Osiguranje se upla}uje na depozitni ra~un Op}inskog suda u Konjicu kod Union banke dd Sarajevo, broj 10 200 800000 13987. Prije po~etka nadmetanja kupci su du`ni sudu predati dokaz da su platili osiguranje. Ponu|a~ima ~ija ponuda nije prihva}ena, osim za tri najbolja ponu|a~a, vratit }e se osiguranje odmah nakon zaklju~enja javnog nadmetanja. Ro~i{te za javno nadmetanje odr`at }e i kad prisustvuje samo jedan ponu|a~. 6. Ponu|a~ sa najvi{om ponudom na ro~i{tu pla}a ukupnu prodajnu cijenu umanjenu za polo`eno osiguranje polaganjem cijene sudu u roku koji }e se odrediti na ro~i{tu za prodaju, i koji ne}e biti du`i od 30 dana od dana dono{enja zaklju~ka o progla{enju prodaje ponu|a~u koji je progla{en kupcem. Ukoliko ponu|a~ koji je progla{en kupcem ne deponuje prodajnu cijenu u ovom roku, sud }e zaklju~kom proglasiti prodaju tom ponu|a~u nevaljanom i novim zaklju~kom odrediti da je nepokretnost prodana drugom po redu ponu|a~u koji treba da u roku od 30 dana od dana prijema ovog zaklju~ka sudu deponuje prodajnu cijenu. Ukoliko drugi ponu|a~ ne polo`i cijenu u predvi|enom roku sud primjenjuje ova pravila i na tre}eg ponu|a~a. U slu~aju da sva tri ponu|a~a sa najvi{om ponudom ne ispune svoje obaveze pla}anja prodajne cijene u odre|enim rokovima, sud }e oglasiti da prvo ro~i{te nije uspjelo i zakazati novo ro~i{te. 7. Tro{kove poreza i taksi u vezi sa prodajom nekretnine pla}a kupac. 8. Ro~i{te za prodaju nekretnina odr`at }e se dana: UTORAK, 07. 02. 2012. godine, u 11.45 sati, u zgradi Op}inskog suda u Konjicu, soba broj 8, sprast/kat I. 9. Ovaj zaklju~ak objavi}e se na oglasnoj tabli suda, a stranke mogu o svom tro{ku zaklju~ak objaviti i u sredstvima javnog informisanja ili na drugi na~in. Pouka o pravnom lijeku: Protiv ovog zaklju~ka nije dopu{ten pravni lijek. (~lan 12. st. 6. ZIP-a). Sudija Elis Sultani}

ZAKLJU^AK

Na osnovu Odluke Nadzornog odbora JP „Vilenica - Vodovod“ d.o.o. Novi Travnik br. 06/12 donesene na 70 (sedamdesetoj) redovnoj sjednici odr`anoj 26. 01. 2012. godine u skladu sa odredbama ~lana 8. Zakona o javnim preduze}ima („Slu`bene novine Federacije BiH“, br. 8/05) i ~lana 11 Statuta JP „VILENICA -VODOVOD“ d.o.o. Nadzorni odbor raspisuje:

KONKURS
za izbor i imenovanje direktora preduze}a
Nadzorni odbor JP „Vilenica-Vodovod“ d.o.o. Novi Travnik raspisuje Konkurs za imenovanje: Direktora JP „Vilenica-Vodovod“ d.o.o. Novi Travnik. Imenovanje se vr{i na period od 4 (~etiri) godine sa mogu}no{}u ponovnog izbora u skladu sa Zakonom. Sa izbranim kandidatom zaklju~uje se Ugovor kojim }e se urediti prava i obaveze, pla}a i ostale naknade u skladu sa va`e}im propisima. Opis pozicije direktora: Direktor JP „Vilenica-Vodovod“ d.o.o. Novi Travnik obavlja poslove glavnog menad`era dru{tva i u skladu s tim obavlja sve poslove predvi|ene Zakonom, Statutom i drugim zakonskim i podzakonskim propisima koji reguli{u ovu oblast. Kandidat za imenovanje direktora mora ispunjavati sljede}e op}e uslove: - da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine, - da je stariji od 18 godina, - da ispunjava Zakonom o radu propisane uslove za zasnivanje radnog odnosa, - da nije otpu{ten s posla kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini u BiH u razdoblju od 3 godine prije dana objavljivanja konkursa. - da ne vr{i funckiju u politi~koj stranci u smislu ~lana 12. Zakona o javnim preduze}ima - da ne obavlja du`nost, aktivnost ili da nije na polo`aju koji dovodi do sukoba interesa shodno Zakonu o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH („Sl. novine FBiH“ br. 70/08) Pored op}ih uslova kandidati moraju ispunjavati i sljede}e posebne uslove: - da posjeduje visoku ili vi{u stru~nu spremu dru{tvenog, pravnog ili ekonomskog smjera, - da ima najmanje tri godine radnog iskustva na rukovode}im poslovima, - da ponude Program razvoja preduze}a za period od 4 (~etiri) godine, - da posjeduje rukovodne i organizacijske sposobnosti, - da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak. Uz prijavu na konkurs potrebna je slijede}a dokumetnacija (orginal ili ovjerena kopija): - kra}u biografiju sa op}im podacima i poslovnim rezultatima (kratak izvje{taj o dosada{njem radu) drugim podacima i kontakt telefon. - rodni list i ovjerenu kopiju CIPS li~ne karte, - ovjerenu kopiju diplome, - dokaz o radnom iskustvu na rukovode}im poslovima, - program rada i razvoja preduze}a za period od 4 (~etiri) godine, - uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak, - dokaz da kandidat u posljednjih 5 godina nije pravosna`no osu|ivan za krivi~no djelo ili privredni prestup za radnje nespojive sa poslovima direktora preduze}a. - potpisanu i ovjerenu izjavu kandidata da ne vr{i funkciju u politi~koj stranci. - potpisanu i ovjerenu izjavu kandidata da ne obavlja du`nost, aktivnost ili da nije na polo`aju koji dovodi do sukoba interesa shodno Zakonu o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH („Sl. novine FBiH“ br. 70/08). Kandidati koji u|u u u`i izbor bit }e pozvani na intervju. Prijave sa tra`enim dokumentima potrebno je dostaviti li~no ili preporu~enom po{tom na adresu: JP „VILENICA - VODOVOD“ d.o.o. Novi Travnik, Nadzornom odboru, Ul. Kalinska bb Novi Travnik u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja konkursa. Na koverti nazna~iti „Prijava na konkurs za imenovanje direktora JP „Vilenica - Vodovod“ d.o.o. Novi Travnik „NE OTVARATI“ Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Predsjednik Nadzornog odbora

oglasi

Dnevni avaz

subota, 4. februar/velja~a 2012.

21

Potra`ite na kioscima

JU NARODNA BIBLIOTEKA - ODJEL DJE^IJA BIBLIOTEKA MOSTAR - UPRAVNI ODBOR Na osnovu Odluke Upravnog odbora JU Narodne biblioteke Mostar broj: 01-20/2012. od 31. 01. 2012. godine, a u skladu sa ~lanom 22. Pravila JU Narodne biblioteke Mostar - Odjel dje~ija biblioteka Mostar, raspisuje se

U novom broju ’Va{e kuharice’ donosimo: Ekonomi~na trpeza Fina, a jeftina jela Predla`emo
Slasna {truca ili pljeskavica s kajmakom Valentinovo kod ku}e Glavno jelo rustikalni ki{, a za desert bar{unasta srca Recepti za sva vremena
Prijin kola~, rahvanija, livena baklava Od Japana do Velike Britanije

KONKURS
za izbor i imenovanje direktora Pored op}ih uslova predvi|enih Zakonom i Pravilima JU Narodne biblioteke Mostar, kandidat treba da ispunjava i sljede}e posebne uslove i to: - da posjeduje visoku stru~nu spremu (VSS) ili vi{u (V[S), - da ima najmanje tri (3) godine radnog iskustva (VSS), odnosno pet (5) godina radnog iskustva u struci (V[S), - da ima polo`en stru~ni ispit u bibliote~koj djelatnosti, - da ima sklonost za kulturno-umjetni~ki, te kreativni rad i znanost, - da posjeduje komunikacijske i organizacijske sposobnosti, kao i sposobnosti za savjesno i odgovorno obavljanje du`nosti direktora. Potrebna dokumentacija: - prijava sa biografijom, - diploma, - rodni list - uvjerenje o dr`avljanstvu ili ovjerena kopija CIPS-ove li~ne karte, - uvjerenje o neka`njavanju i da se protiv kandidata ne vodi sudski postupak, - ovjerenu izjavu, da nije obuhva}en odredbom ~lana IX 1. Ustava BiH - potvrda o radnom sta`u, Dokumenti prilo`eni uz prijavu moraju biti originalni ili ovjerene kopije ne starije od {est (6) mjeseci. Izbor i imenovanje direktora vr{i se na period od 4 (~etiri) godine. Sa kandidatima koji u|u u u`i izbor, bit }e obavljen razgovor. Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u sredstvima informisanja, - Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljati li~no ili putem po{te na adresu: JU Narodna biblioteka - Odjel dje~ija biblioteka Mostar, ul. M. Tita bb sa naznakom za Upravni odbor - Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Predsjednik Upravnog odbora

Specijaliteti koji }e vas vratiti u `ivot Sve sa mljevenim mesom

Vrijeme je za ~aj

I u ovom broju uz 106 novih recepata, nudimo pregr{t zanimljivih ~lanaka, kulinarskih savjeta i trikova

Ukratko

Dnevni avaz, subota, 4. februar/velja~a 2012.

C>KI

AFERE Sarkozi na udaru, jer je potrošio 40.000 eura poreznog novca

Nestalo novca

w

Mađarska nacionalna aviokompanija “Malev” jučer je, poslije 66 godina skoro stalnog rada, obustavila letove, izjavio je izvršni direktor prijevoznika Loran Limburger, prenosi AFP. Kompanija je prizemljila avione zbog nestašice svježeg novca mjesec nakon što je Evropska unija naredila da vrati uzetu pomoć i dan poslije odluke vlade da zaštiti kompaniju od kreditora uvođenjem vanrednog moratorija.

'=AL' >KIJ=LE AJLA

2 IE= FI= FHA@IA@EčE =LE
Pjer otrovao stomak u Ukrajini, a Sarkozi odmah poslao luksuznu letjelicu da ga vrati kući
re, 26), koji radi kao DJ, razbolio se neposredno prije svognastupa 24.januara ujednom noćnom klubu u Odesi. Pjer se požalio na stomačne probleme i odveden je u bolnicu, gdje je ustanovljeno da se otrovao hranom. Iako nije bilo ništa strašno, Sarkozi je odmah iz

Pjer Sarkozi: Tata odmah reagirao

Pnom Pen

Crvenom Kmeru doživotni zatvor
w
Vrhovni sud u Pnom Penu osudio je komandanta najvećeg tajnog zatvora Crvenih Kmera Kaing Guenk Eava na doživotni zatvor zbog njegovih “šokantnih i gnusnih” zločina nad kambodžanskim narodom. Bio je upravnik zatvora Tuol Sleng i priznao je da je nadgledao mučenje zatvorenika, a potom ih slao na pogubljenje na “poljima smrti”. Presuda je konačna.

Predsjednik Francuske Nikola Sarkozi (Nicolas Sarkozy) ponovo se našao na udaru kritika javnosti nakon što je potrošio skoro 40.000 eura poreznog novca kako bi se njegov bolesni sin luksuznim avionom vratio iz Ukrajine, prenosi AFP. Sarkozijev sin Pjer (Pier-

Pariza poslao predsjednički avion u Odesu da vrati sina kući. Mediji su odmah objavili vijest o tome da je avion kojim se voze predsjednici i ministri, korišten za prije-

voz Sarkozijevog sina. Sarkozi je insistirao na tome da je platio 7.632 eura za troškove liječenja sina, ali je korištenje aviona plaćeno poreznim novcem. Francuski list “Le Canard Enchaine” objavio je da bi let

mogao biti plaćen poreznim novcem samo u slučaju da se radio javnominteresui dase Pjer trebao vratiti kući običnim avionom. Inače, Sarkozi i njegova supruga često su kritizirani zbog trošenja novca, naročito na skupa putovanja i svoj privatni avion.

5J=A=IALAHKIL=AHD
Ohrabrujemo nastavak dijaloga Beograda i Prištine
toriji Kosova. Na konferenciji za novinare u sjedištu NATO-a Rasmusen je opisao stanje na sjeveru Kosova kao “stabilno, ali krhko”, uz primjedbu da je predstavnicima međunarodnih misija sloboda kretanja “ograničena”. Generalni sekretar Sjevernoatlantskog saveza Anders Fog Rasmusen izjavio je jučer, na kraju zasjedanja ministara odbrane zemalja članica NATO-a u Briselu, da je neophodno ponovo uspostaviti slobodu kretanja na cijeloj teriNaglasio je da se problemi na Kosovu “ne mogu rješavati samo vojnim sredstvima”. - Stoga ohrabrujemo nastavak dijaloga Beograda i Prištine. Niko ne dobiva povratkom na tenzije iz prošlosti - kazao je on. Na primjedbu jednog novinara da se dijalog vodi o tehničkim pitanjima, dok su problemi koje je spomenuo politički, Rasmusen je odgovorio da “nisu rijetki slučajevi da tehnički razgovori prirodno evoluiraju u političke”. Najveći dio dvodnevnog zasjedanja ministri su posvetili situaciji u Afganistanu, posebno nakon što je Francuska odlučila da svoje trupe povuče iz te zemlje do kraja 2013., godinu prije ranije dogovorenog roka. Generalni sekretar Alijanse demantirao je da će američke trupe do kraja sljedeće godine obustaviti borbene operacije u Afganistanu iako je to ranije najavio američki ministar odbrane Leon Paneta (Panetta).

Generalni sekretar NATO-a

Prijetnje smrću mandataru

Grčka

w

Ne pristaju na manje plaće Sindikati i udruženja

poslodavaca u Grčkoj odbacili su zahtjeve za smanjenje plaća u privatnom sektoru uprkos pritisku kreditora,koji suzavrijeme pregovora o dodatnoj pomoći toj prezaduženoj zemlji zatražili uvođenje novih mjera štednje. U pismu sindikata i poslodavaca upućenom vladi u Atini, navedeno je da su se oni složili da ne smanjuju minimalnu plaću, prenosi AP.

Janša: Policija već poduzela mjere

Razmjena vatre

Ubijeno pet pobunjenika
U razmjeni vatre s turskim snagama sigurnosti na jugoistoku zemlje, gdje su Kurdi većinsko stanovništvo, ubijeno je pet kurdskih pobunjenika, javio je AFP, pozivajući se na izjave lokalnih funkcionera. Razmjena vatre povedena je nakon što su pripadnici terorističke PKK odbili zahtjev turskih snaga da se predaju.

w

Rasmusen: Ne vraćati se na prošlost

Južnoafrička policija otkrila je osobu koja bi mogla biti odbjegli krijumčar narkotika Darko Šarić, piše podgorička štampa. - Južna Afrika provjerit će s Interpolom i policijom u Srbiji i Crnoj Gori da li je u pitanju osoba optužena

w 

JHELA ,=H Š=HEć 
za šverc narkotika - kazao je portparol južnoafričke službe za borbu protiv organiziranog kriminala Mekintš Polela. Polela je za podgorički “Dan” kazao da se osoba za koju južnoafrička policija vjeruje da bi mogla biti od-

bjegli Šarić, najvjerovatnije nalazi u blizini Kejptauna. - Ta osoba nije uhapšena, ali je predmet naše pažnje i, kada se obave provjere s Interpolom i vlastima Srbije i Crne Gore, preduzet ćemo daljnje mjere - rekao je on.

Slovenska demokratska stranka (SDS) prijavila je policiji prijetnje smrću mandataru za sastav nove vlade, predsjedniku stranke Janezu Janši, izrečene u anonimnom pismu, pristiglom na sjedište stranke. Stranka podsjeća da je Janša slične prijetnje u anonimnom pismu dobio prije tri sedmice pa je policiji dala saglasnost za krivični progon nepoznatog počinioca. Ljubljanska policijska uprava saopćila je da je upoznata sa slučajem i da već provodi potrebne mjere. Mediji su objavili i fotokopiju pisma, potpisanog s “Bin Laden”, koje je poslato iz Celja, a pisano je pisaćom mašinom. Anonimna osoba, koja se potpisala kao “Bin Laden”, prijeti smrću Janši i njego-

'*E =@A' >E @= IJHEA= =šK

voj porodici, tvrdeći da je Janša “domobranska vucibatina”, koju treba “strijeljati”. Upozorava da novi mandatar treba biti naročito oprezan kada sam odlazi na poslovna putovanja. Slovenski “Bin Laden” tvrdi da je Janša došao do mandata za sastav vlade mimo volje birača nakon što je njegova stranka izgubila izbore te da je Janša bio uključen u “mafijaške poslove” šverca oružja u vrijeme raspada Jugoslavije i da je optužen u korupcijskoj aferi “Patria”. Agencija STA navela je da je trend slanja anonimnih pisama i prijetnji smrću političarima sve češći u Sloveniji s obzirom na to da su slične pošiljke nedavno stigle na adrese još dvije stranke.

C>KI

Dnevni avaz, subota, 4. februar/velja~a 2012.

!

Ukratko

PRIJETI LI RAT Izjave visokih zvaničnika i novinskih izvještaja ukazuju na pripreme

Paneta vjeruje da postoji velika izvjesnost da Izrael napadne Iran u aprilu, maju ili junu, objavio “Washigton Post”
Izraelski ministar odbrane Ehud Barak izjavio je da se mora razmotriti vojna akcija protiv Islamske Republike Iran ako sankcije ne budu djelovale, ocijenivši da o tome sve više jača međunarodna svijest. - Danas, za razliku od prošlosti, postoji široko međunarodnouvjerenje daje odvitalnog značaja spriječiti Iran da postane nuklearan i da ni odjedne opcijene trebaodustati. Ako sankcije ne mogu da zaustave iranski nuklearni program, bit će potrebno da se razmotri preduzimanje akcije - kaže Barak.
Barak i Paneta: Isti tajming

*=H= 6HA>= =F=IJE 1H= 2=AJ= 1H=A IFHA= =J=
Značajan signal Kasno otkrili

Dodao je da mnogi analitičari vjeruju da će suprotstavljanje nuklearnom Iranu biti mnogo kompliciranije i opasnije i da će koštati

- Šta ja mislim i šta ja vidim, smatram da je to oblast koja pripada meni i nikome drugom - odgovorio je ministar, dodavši da je Izrael javno rekao da razmatra vojnu akciju protiv Irana. CNN je potvrdio zabrinutost Panete, pozvavši se na jednog anonimnog zvaničnika administracije. Komentator “Washington Posta” dodaje da Bijela kuća nije odlučila tačno kako će Sjedinjene Američke Države odgovoriti ako

0=AE @CLHEJ ćA = ILA FHEAJA

Faksimil komentara iz “Washington Posta”

Na najnovije poruke Zapada jučer je odgovorio ajatolah Ali Hamnei. - Iran će odgovoriti na sve vojne ili prijetnje naftnim embargom, provodeći vlastite prijetnje. Prijetnje će se okrenuti na štetu (onih koji ih propagiraju). Neka Amerikanci i ostali znaju, a oni to i znaju, da pred prijetnjama ratom i prijet-

njama (embarga) naftom i mi imamo svoje prijetnje, koje ćemo provesti kada za to dođe vrijeme. Prijete nam uz izjave da su “sve opcije na stolu”, ali svaki rat bit će deset puta gori za SAD nego njihove prijetnje, koje pokazuju njihovu nemoć. Prijetnje i napad na Iran nanijet će štetu Americi. Sankcije neće imati nikak-

vog utjecaja na našu odlučnost da nastavimo s nuklearnim razvojem. Ne bojim se da kažem da ćemo podržati i pomoći svaku zemlju ili grupu koja želi da se suprotstavi cionističkom režimu - kazao je ajatolah Hamnei. Inače, Iran je jučer obilježio 33. godišnjicu od islamske revolucije 1979. godine.

Dvije osobe su ubijene, a više od 400 ljudi je povrijeđeno u demonstracijama širom Egipta, organiziranim povodom pogibije 74 osobe na fudbalskoj utakmici u Porto Saidu. Očevici su izjavili da su demonstranti pokušali provalitiu policijskustanicui daje policija koristila bojevu municiju. Pojedinci su uzvikivali parole protiv vojske. 

L EA AIHAć= AC =I=H
U glavnom gradu Kairu hiljade ljudi su u noći sa četvrtka na petak ostale na ulicama poslije cjelodnevnih okršaja sa snagama reda. Demonstranti su došli pred ministarstvo unutrašnjih poslova, gdje je policija upotrijebila suzavac protiv njih. Demonstranti su zahtijevali da se ubrzaju demokratske reforme i da se skrati

Egipćani poslije haosa nakon utakmice traže hitan prijenos vlasti

proces za raspisivanje predsjedničkih izbora i predaja vlasti civilima. - Ovo nije bila sportska nesreća nego vojni masakr optužuju građani vojne vlasti. Objavljeni su i zvanični podaci da je opozicija, na čelu s islamistima, osvojila većinu glasova na vanrednim izborima u Egiptu, dobivši 34 mjesta u 50-članom parlamentu.

Kairo: Vojska mora otići

w

w

Hamnei u turbetu Imama Homeija u povodu godišnjice revolucije

mnogo više života nego akcija koja bi se danas preduzela. - Ko god kaže kasnije, otkrit će da je to isuviše kasno naglasio je Barak, prenose izraelski mediji. Izraelski lideri nagovijestili su više puta spremnost da napadnu Iran iako su govorili da im više odgovara diplomatsko rješenje. Američki dnevnik “Washington Post”objavio je jučer da je ministar odbrane SAD Leon Paneta (panetta) zabrinut, jer je sve izvjesnije da će Izrael u narednih nekoliko mjeseci izvesti napad na Iran. - Paneta vjeruje da postoji velika izvjesnost da Izrael napadne Iran u aprilu, maju ili junu, prije nego što Iran uđe u ono što su Izraelci opi-

Izraelci napadnu. - Vrlo brzo, plaše se Izraelci, Iran će prikupiti dovoljno obogaćenog urana u postrojenjima duboko ispod zemlje da napravi oružje, i tada bi ih samo SAD mogle zaustaviti vojno - piše u tekstu. Novinar “Jerusalem Posta” smatra da je Paneta došao do zaključka da bi Izrael uskoro mogao napasti Iran najvjerovatnije iz razgovora s izraelskim kolegom Ehudom Barakom, s kim se od jula prošle godine više puta sastao. ”Washington Post” također navodi da je odgađanje zajedničke izraelsko-američke vojne vježbe možda signal skorog izraelskog napada.

w

w

sali kao zonu imuniteta, da počne gradnju bombe - napisao je komentator “Washington Posta” Dejvid Ignacius (David Ignatius). Kasnije su novinari pitali Panetu osporava li stavove iznesene u komentaru.

Zavjera u SAD

Tužilaštvo na Floridi saopćilo je da je Amerikanac Samir Osmakac (25), porijeklom s Kosova, optužen da je namjeravao upotrijebiti oružje za masovno uništavanje u sklopu zavjere ekstremista, prenosi AP. Osmakaca su 7. januara uhapsili federalni agenti prilikom kupovine eksplozivnih naprava i vatrenog oružja od jednog tajnog agenta. 

FJKžE?= FHJEL )AHE=?=

Kreditne stope

Istraga protiv banaka komisija za Švicarska

konkurenciju saopćila je da je pokrenula istragu o mogućem monopolskom ponašanju dvanaest banaka, uključujući dvije najveće švicarske finansijske institucije UBS i “Credit Swiss”. Banke se sumnjiče da su tajno dogovarale izmjenu ključnih kreditnih stopa i uvjeta trgovanja u okviru terminskih ugovora, prenosi agencija AP.

Beograd

DS obilježio 22Demokratska stranka godine

Srbije jučer je predstavljanjem novog sajta obilježila 22 godine od obnavljanja stranke, uz poruku da je spremna da vodi Srbiju i u budućnosti, jer za to ima i program i ljude koji mogu da ga provedu. Potpredsjednica DS-a Jelena Trivan izjavila je da se ta stranka kandidira da vodi Srbiju i u budućnosti “ne zato što ne može bez vlasti nego zato što ima kredibilan program”.

Đijabao poručio

Kina ne želi kupiti Evropu
Kina nema ni namjeru ni mogućnosti da “kupi” Evropu, izjavio je kineski premijer Ven Đijabao na ekonomskom forumu u Kantonu. Ističući želju svoje zemlje da pomogne Evropi da prebrodi finansijsku krizu, rekao je da “neki misle da to znači da Kina želi dakupiEvropu”, prenosi agencija AFP.

24

Subota, 4. februar/velja~a 2012.

Dnevni avaz

oglasi
Firat Çelik
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE Bosanskopodrinjski kanton Gora`de OP]INA GORA@DE Na~elnik op}ine Gora`de Broj: 02-31-302 Gora`de, 02. 02. 2012. godine Na osnovu ~lana 45. Zakona o gra|evinskom zemlji{tu FBiH („Slu`bene novine FBiH“ br. 25/03), ~lana 4. Odluke o gra|evinskom zemlji{tu („Slu`bene novine Bosanskopodrinjskog kantona Gora`de“ br. 7/04) i ~lana 35. Statuta Op}ine Gora`de („Slu`bene novine Bosanskopodrinjskog kantona Gora`de“ broj: 13/07), Na~elnik Op}ine Gora`de raspisuje

Potra`ite na kioscima

@enska srca slama turski Matthew McConaughey!

KONKURS
za dodjelu neizgra|enog gradskog gra|evinskog zemlji{ta u dr`avnoj svojini radi privo|enja trajnoj namjeni I PREDMET KONKURSA - Dodjela neizgra|enog gradskog gra|evinskog zemlji{ta dr`avne svojine radi privo|enja krajnjoj namjeni, kako slijedi: A) - Dodjela na kori{}enje 2 gra|evinske parcele neizgra|enog gradskog gra|evinskog zemlji{ta, radi izgradnje stambeno-poslovnih objekata i to: 1) Gra|evinska parcela u ul. Ibrahima Popovi}a, u katastarskom operatu ozna~ena kao dio k.~. 991 KO Gora`de II; povr{ine 1.079 m2, dr`avna svojina korisnik Op}ina Gora`de, na kojoj je predvi|ena izgradnja poslovno-stambene zgrade spratnosti prizemlje + 3 sprata, a nalazi se u II zoni gradskog gra|evinskog zemlji{ta. - Naknada za dodijeljeno zemlji{te iznosi ukupno: 71.730,00 KM od ~ega: - Naknada po osnovu povr{ine gra|evinskog zemlji{ta (naknada ranijem vlasniku) iznosi 32.370,00 KM i naknada po osnovu pogodnosti kori{tenja gra|evinskog zemlj{ta (renta) 30 KM/1 m2, {to za 1.312,00 m2 korisne povr{ine objekta iznosi 39.360,00 KM. 2) Gra|evinska parcela u ul. 43. drinske brigade, u katastarskom operatu ozna~ena kao dio k.~. 752/1 i dio k.~. 752/2 KO Gora`de II, ukupne povr{ine 383 m2, dr`avna svojina korisnik Op}ina Gora`de, na kojoj je predvi|ena izgradnja poslovno-stambene zgrade spratnosti podrum + prizemlje + 7 spratova + mansarda, a nalazi se u I zoni gradskog gra|evinskog zemlji{ta. - Naknada za dodijeljeno zemlji{te iznosi ukupno: 118.010,00 KM od ~ega: - Naknada po osnovu povr{ine gra|evinskog zemlji{ta (naknada ranijem vlasniku) iznosi 15.320,00 KM i naknada po osnovu pogodnosti kori{tenja gra|evinskog zemlji{ta (renta) 36 KM/1 m2, {to za 2.852,50 m2 korisne povr{ine objekta iznosi 102.690,00 KM. B) - Dodjela na kori{}enje 2 gra|evinske parcele neizgra|enog gradskog gra|evinskog zemlji{ta, radi izgradnje gara`e i parking prostora i to: 1) Gra|evinska parcela u ul. Jusufa Duhovi}a, u katastarskom operatu ozna~ena kao dio k.~. 2178/1, KO Gora`de I, ukupne povr{ine 910 m2, dr`avna svojima i korisnik Op}ina Gora`de, na kojoj je predvi|ena izgradnja gra|evinskog objekta - 39 gara`a i 31 parking prostora, spratnost gara`e - suteren, a nalazi se u I zoni gradskog gra|evinskog zemlji{ta. - Naknada za dodijeljeno zemlji{te iznosi ukupno: 57.148,00 KM od ~ega: - Naknada po osnovu povr{ine gra|evinskog zemlji{ta (naknada ranijem vlasniku) iznosi 22.750,00 KM, i naknada po osnovu pogodnosti kori{tenja gra|evinskog zemlji{ta (renta) 36 KM/1 m2, {to za 955,50 m2 korisne povr{ine objekta iznosi 34.398,00 KM. 2) Gra|evinska parcela u ul. 1. maj, u katastarskom operatu ozna~ena kao dio k.~. 1969/1 KO Gora`de 1, ukupne povr{ine 806 m2, dr`avna svojina korisnik Op}ina Gora`de, na kojoj je predvi|ena izgradnja gra|evinskog objekta - 34 gara`e i 34 parking prostora, spratnost gara`e - suteren, a nalazi se u II zoni gradskog gra|evinskog zemlji{ta. - Naknada za dodijeljeno zemlji{te iznosi ukupno: 45.539,00 KM od ~ega: - Naknada po osnovu povr{ine gra|evinskog zemlji{ta (naknada ranijem vlasniku) iznosi 20.150,00 KM, i naknada po osnovu pogodnosti kori{tenja gra|evinskog zemlj{ta (renta) 30 KM/1 m2, {to za 846,30 m2 korisne povr{ine objekta iznosi 25.389,00 KM. C) - Dodjela na kori{}enje 2 gra|evinske parcele neizgra|enog gradskog gra|evinskog zemlji{ta, radi izgradnje poslovnih objekata u nizu, i to: 1) Gra|evinska parcela u ul. Jusufa Duhov}a (7 poslovnih prostora), u katastarskom operatu ozna~ena kao dio k.~. 2178/1, KO Gora`de I, ukupne povr{ine 320 m2, dr`avna svojina korisnik Op}ina Gora`de, na kojoj je predvi|ena izgradnja poslovnih objekata u nizu, spratnost visoko prizemlje, a nalazi se u I zoni gradskog gra|evinskog zemlji{ta. - Naknada za dodijeljeno zemlji{te iznosi ukupno: 15.891,20 KM od ~ega: - Naknada po osnovu povr{ine gra|evinskog zemlji{ta (naknada ranijem vlasniku) iznosi 8.000,00 KM, i naknada po osnovu pogodnosti kori{tenja gra|evinskog zemlji{ta (renta) 36 KM/1 m2, {to za 219,20 m2 korisne povr{ine objekta iznosi 7.891,20 KM. 2) Gra|evinska parcela u ul. 1. maj (10 poslovnih prostora) u katastarskom operatu ozna~ena kao dio k.~. 1952, KO Gora`de I, ukupne povr{ine 443 m2, dr`avna svojina, korisnik Op}ina Gora`de, na kojoj je predvi|ena izgradnja poslovnih objekata u nizu, spratnost suteren + prizemlje, a nalazi se u II zoni gradskog gra|evinskog zemlji{ta. - Naknada za dodijeljeno zemlji{te iznosi ukupno: 21.707,00 KM od ~ega: - Naknada po osnovu povr{ine gra|evinskog zemlji{ta (naknada ranijem vlasniku) iznosi 11.075,00 KM i naknada po osnovu pogodnosti kori{tenja gra|evinskog zemji{ta (renta) 30 KM/1 m2, {to za 354,40 m2 korisne povr{ine objekta iznosi 10.632,00 KM. D) - Dodjela na kori{}enje gra|evinskih parcela neizgra|enog gradskog gra|evinskog zemlj{ta radi izgradnje ~etiri poslovna objekta u nizu, i to: 1) Gra|evinske parcele br. 1 do 4, koje se nalaze u ul. Ferida Dizdarevi}a, a u katastarskom operatu su ozna~ene kao dio k.~. 706/1 KO Gora`de II, povr{ine 30 m2 po jednoj gra|evinskoj parceli, dr`avna svojina, korisnik Op}ina Gora`de, na kojoj je predvi|ena izgradnja ~etiri poslovna objekta u nizu, spratnost - prizemlje, a nalazi se u I zoni gradskog gra|evinskog zemlji{ta, prema kopiji plana sa ucrtanom dispozicijom gra|evinskih parcela. - Naknada za dodijeljeno zemlji{te za gra|evinsku parcelu br. 1. iznosi ukupno: 2.064,00 KM od ~ega naknada po osnovu povr{ine gra|evinskog zemlj{ta (naknada ranijem vlasniku) iznosi 1.200,00 KM, i naknada po osnovu pogodnosti kori{tenja gra|evinskog zemlj{ta (renta) 36 KM/1 m2, {to za 24 m2 korisne povr{ine poslovnog objekta iznosi 864,00 KM, - Naknada za dodijeljeno zemlji{te za gra|evinsku parcelu br. 2. iznosi ukupno: 2.064,00 KM od ~ega naknada po osnovu povr{ine gra|evinskog zemlji{ta (naknada, ranijem vlasniku) iznosi 1.200,00 KM, i naknada po osnovu pogodnosti kori{tenja gra|evinskog zemlji{ta (renta) 36 KM/1 m2, {to za 24 m2 korisne povr{ine poslovnog objekta iznosi 864,00 KM, - Naknada za dodijeljeno zemlji{te za gra|evinsku parcelu br. 3 iznosi ukupno: 2.064,00 KM od ~ega naknada po osnovu povr{ine gra|evinskog zemlji{ta (naknada ranijem vlasniku) iznosi 1.200,00 KM, i naknada po osnovu pogodnosti kori{tenja gra|evinskog zemlji{ta (renta) 36 KM/1 m2, {to za 24 m2 korisne povr{ine poslovnog objekta iznosi 864,00 KM, - Naknada za dodijeljeno zemlji{te za gra|evinsku parcelu br. 4. iznosi ukupno: 2.064,00 KM od ~ega naknada po osnovu povr{ine gra|evinskog zemlj{ta (naknada ranijem vlasniku) iznosi 1.200,00 KM, i naknada po osnovu pogodnosti kori{tenja gra|evinskog zemlji{ta (renta) 36 KM/1 m2, {to za 24 m2 korisne povr{ine poslovnog objekta iznosi 864,00 KM, II NAKNADA Po~etni iznosi naknada za dodijeljeno gradsko gra|evinsko zemlji{te odre|ene su u skladu sa Odlukom koja reguli{e ovu oblast. III OBAVEZE Obaveza budu}eg investitora koji je stekao pravo gra|enja putem konkursa je da obezbijedi izvedbeni projekt, izra|en prema izdatoj urbanisti~koj saglasnosti. Investitor je du`an o svom tro{ku izvr{iti ure|enje gra|evinskog zemlji{ta (pripremanje i opremanje), prema uslovima koji budu dati u urbanisti~koj saglasnosti, koju je investitor du`an pribaviti prije izrade projektne dokumentacije. Budu}i investitor gubi pravo kori{}enja gra|evinskog zemlji{ta radi gra|enja, ste~enog putem konkursa u slijede}im slu~ajevima: - ako u roku od 15 dana od dana pravosna`nosti rje{enja o dodjeli na kori{tenje gra|evinskog zemlji{ta, ne izvr{i obavezu pla}anja naknade za dodijeljeno zemlji{te, - ako se u roku od godinu dana od dana pravosna`nosti rje{enja o dodjeli gra|evinskog zemlji{ta radi gra|enja, ne podnese zahtjev za izdavanje odobrenja za gra|enje, - ako se u roku od godinu dana od dana pravosna`nosti odobrenja za gra|enje, ne izvede prete`an dio radova na gra|evini, kako je propisano zakonom. IV USLOVI KONKURSA Za dodjelu na kori{}enje gra|evinskih parcela neizgra|enog gradskog gra|evinskog zemlji{ta radi izgradnje stambeno-poslovnih objekata, poslovnih objekata u nizu, gara`a i parking prostora, na konkurs se mogu prijaviti sva fizi~ka i pravna lica. Prijave se podnose u pismenoj formi i obavezno sadr`e: - Ta~an naziv i adresa pravnog lica sa izvodom iz sudskog registra i identifikacionim brojem, odnosno li~ne podatke sa mati~nim brojem i adresom za fizi~ka lica, - iznos ponu|ene naknade za dodijeljeno gra|evinsko zemlji{te, s tim {to po~etni iznos ponude ne mo`e biti manji od iznosa naknada iz ta~ke II, - ta~na naznaka na koju gra|evinsku parcelu se prijava odnosi, - rok zavr{etka izgradnje objekta, - uvjerenje poslovne banke o solventnosti (likvidnosti) ponu|a~a - za pravna lica, - dokaz o uplati kaucije u iznosu od 3% od po~etne cijene. U~esnik Konkursa za dodjelu neizgra|enog gradskog gra|evinskog zemlj{ta za izgradnju stambeno-poslovnih objekata, poslovnih objekata u nizu, gara`a i parking prostora, du`an je uz prijavu, uplatiti na ra~un Op}ine Gora`de broj: 1610000092630161, koji je otvoren kod Raiffeisen banke Filijala Gora`de ili na blagajni Op}ine Gora`de iznos od 3% od po~etne cijene za dodijeljeno zemlji{te (iz ta~ke II) sa oznakom „Za u~e{}e na konkurs za dodjelu gra|evinskog zemlji{ta“. U~esniku ~ija ponuda ne bude prihva}ena vratit }e se upla}eni iznos sredstava za kauciju, a u~esniku sa najpovoljnijom ponudom }e se ura~unati kao pla}eni dio naknade. Upla}eni iznos naknade za kauciju ne}e se vratiti u~esniku koji odustane od prijave nakon otvaranja ponude ili kome se utvrdi da je izgubio pravo kori{tenja zemlji{ta radi gra|enja. V. KRITERIJI ZA DODJELU Predmetne gra|evinske parcele dodijelit }e se onim pravnim ili fizi~kim licima koji ponude najvi{i iznos naknade za dodijeljeno zemlji{te u odnosu na po~etni iznos naknade. Prijave sa naprijed navedenim dokazima (original ili ovjerene fotokopije, kojim se dokazuju ~injenice na osnovu kojih se utvr|uje lista prvenstva), podnose se li~no na protokol u {alter sali zgrade Op}ine Gora`de - Centar za pru`anje usluga gra|anima ili putem po{te preporu~eno u zatvorenoj koverti, na adresu Op}ine Gora`de, ul. Mar{ala Tita br. 2 sa naznakom - NE OTVARAJ (prijava na konkurs za dodjelu gra|evinskog zemlji{ta). Obrazac prijave na konkurs mo`e se preuzeti u kancelariji br. 37 zgrade Op}ine Gora`de. Otvaranje prijave izvr{it }e konkursa komisija u roku od 8 dana od dana zatvaranja konkursa. Izabrani kandidat bit }e pismeno obavije{ten o rezultatima konkursa u roku od 8 dana po zaklju~enju konkursa. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu FBiH i na oglasnoj tabli Op}ine Gora`de, a obavje{tenje o konkursu objavit }e se i putem Kantonalne televizije BPK-a Gora`de. Sastavni dio Konkursa su izvodi iz Regulacionih planova sa prikazanim polo`ajem gra|evinskih parcela i dispozicijom objekata. Poslove provo|enja konkursa obavljat }e op}inska Slu`ba nadle`na za imovinsko-pravne poslove Op}ine Gora`de. Sve dodatne informacije u vezi ovog konkursa mogu se dobiti u imovinsko-pravnoj slu`bi Op}ine Gora`de - kancelarija broj 37, ili putem telefona br. 038-221-002 lokal 246. Na~elnik op}ine Gora`de: mr. Ramovi} Muhamed

Tuba Büyüküstün, postala majka

Engin Akyürek

Glumac velikog srca Dvostruka sre}a za Asi
Hazal Kaya Anahi

Odrasla sam u sukobu izme|u roditelja!

„Navu~ena“ na plasti~ne operacije?

Uloga fudbalera je veliki izazov!

Mauricio Islas

Stana Kati} i Nathan Fillion iz serije „Castle“

Ljubav i izvan kamera?!
Zvijezde o zvijezdama

Koga ~eka novac, a koga ljubav... 

EI
w

Dnevni avaz, subota, 4. februar/velja~a 2012.

#
Jedan muškarac s Tajvana umro je dok je igrao videoigrice u internet-kafiću, a desetine drugih posjetilaca još su satima nastavile sa svojom razonodom, nesvjesne da sjede u blizini leša. On je u kafić došao u utorak navečer prema lokalnom vremenu, a njegovo ukočeno tijelo, kako sjedi u stolici s ispruženim rukama, konobarica je primijetila tek sljedeće noći.

PLANOVI Na Tajvanu počinje gradnja spektakularne kule

Ako je suditi prema najnovijim trendovima u arhitekturi, reklo bi se da su stručnjaci inspiraciju potražili u magiji - čine da velike stvari budu nevidljive. Upravo se ovim vodio arhitekta Su Fudžimoto, koji planira da na Tajvanu napravi toranj od providnih zidova, koji omogućavaju da se kroz njih vidi panorama grada.Prema riječima upućenih, zidovi će izgledati poput zavjese od mreže. U ovom trenutku internacionalna kompanija “GDS Practice” priprema se da uradi proračune i procjenu svega što je potrebno kako bi ovaj toranj bio izgrađen.

2HLE ALE@ELE *E=A IA KF=A JH= = ILEAJK = ! C@E=
Lin i Emeli: Napokon zajedno

w 

JHELA= L= F=AJ= 7H ECH=KćE ECHE?A
Međunarodni tim astronoma saopćio je da je otkrio četvrtu planetu izvan našeg Sunčevog sistema na kojoj bi život mogao biti moguć. Temperature na ovoj planeti, udaljenoj 22 svjetlosne godine od Zemlje, ukazuju na mogućnost postojanja vode i života. Oko zvijezde GJ 667C kruže najmanje tri planete, od kojih je jedna dovoljno blizu da apsorbira isto toliko energije i svjetlosti kao i Zemlja.

Sestre živjele u blizini

Iako na prvim slikama toranj izgleda kao da je napravljen od kristala i prožet zatamnjenim sjajem, stručnjaci uvjeravajuda će“Eco Tower” biti sagrađen korištenjem optičke tehnologije, koja imamogućnost da privremeno nestane i na taj način sakrije ekstenzivne kulturne, zabavne i sportske aktivnosti. Oni dodaju i to da žele napraviti građevinu koja će na najljepši način prikazivati globalnu zajednicu. Očekuje se da toranj bude završen 2014. godine, a imat će površinu od 145.500 kvadratnih metara, dok će visina ove građevine biti 450 metara.

”Eco Tower” bit će sagrađen korištenjem optičke tehnologije, koja ima mogućnost da privremeno nestane

Nakon 28 godina razdvojenosti, dvije sestre blizanke iz Indonezije ponovno su zajedno. Skoro tri decenije živjele su uŠvedskoj udaljene samo nekoliko kilometara jedna od druge. Sestre su razdvojili jošudjetinjstvu, 1983., kada je svaku od njih usvojila druga porodica. Do prije go-

dinu Lin Bekmen (Backman) i Emeli Falk (Emelie) nisu bile ni svjesne jedna druge. Za njihov ponovni susret zaslužan je Facebook. Kada je Emelinina majka spomenula porodicu Bekmen, ona ju je išla potražiti na mreži i pronašla ju je. Sestre su se našle i odlučile napraviti DNK test, koji im je odagnao sve sumnje.

*=?E= IE= H FHH @= C= IF=IE
Očajna majka iz Klivlenda bila je prisiljena baciti svog sina kroz prozor sa drugog sprata nakon što ju je za vrijeme svađe momak zapalio dok je dijete držala u naručju. Kevin Ford svađao se s Tifani Louson (Tiffany Lawson) zbog stanarine koju je ona, navodno, dugovala, a zatim ju je polio benzinom za upaljače i zapalio, ne mareći za to što u rukama

Amerikanku zapalio momak

drži 18-mjesečnog sina. Žena je odjurila prema prozoru i, namjeravajući da ga spasi, bacila sina susjedima koji su se ispod prozora okupili kada su čuli njezinu vrisku. Uspjela je ugasiti vatru koja ju je zahvatila te je sa sinom prevezena u bolnicu. U padu nakon skoka kroz prozor slomila je ruku, a zadobila je i opekotine. Beba nije povrijeđena. Ford je uhapšen nakon petosatnog lova po gradu. 

===žA==ILEAJKK=EKFEJEK
Juoti je prisustvom na skupovima podržala partiju MNS na općinskim izborima
Juoti Amdž (18), koja je visoka samo 62,8 centimetara, podržala je partiju MNS uoči izbora u Mumbaiju u Indiji i pokazala da ima visoke ambicije za bavljenje politikom. Nju su na njenom prethodnom rođendanu zvaničnici Ginisove knjige rekorda zvanično proglasili najmanjom ženom na svijetu. Juoti je svojim prisustvom na predizbornim skupovima podržala partiju na općinskim izborima. Ipak, plaši se da će zbog svog rasta postati previše popularna. - Jedan od problema onih koji su slavni jeste da vas stalno neko prati. Mnogi od na, a pati i od krtih kostiju pa će joj, vjerovatno, biti potrebna njega tokom cijelog života. No, to nije jedina stvar po kojoj je ona ušla u Ginisovu knjigu rekorda. Do 18. godine Amdž je smatrana za najnižeg tinejdžera na svijetu, a kada je postala punoljetna, kvalificirala se za novi rekord. Titula koju je ponijela kao tinejdžerka, omogućila joj je da dobije plaćeni put u Japan i Italiju kako bi upoznala ostale ljude koji drže neki od Ginisovih rekorda. Najniža žena u povijesti i dalje je Paulina Masters, koja je živjela u Holandiji od 1876. do 1895. godine i bila je visoka samo 61 centimetar.

Indijka se društveno angažirala 

=AE=? KEšJE IKFE ’BAHH=HE’

Probna vožnja

Sletio s ceste

Juoti na skupu

njih postavljaju iritirajuća pitanja, a sigurna sam da ne bih postala poznata da nisam najmanja žena na svijetu - rekla je Juoti.

On ima samo 5,5 kilograma i pati od vrste patuljastog rasta koja se zove ahondroplazija. Zbog toga je prestala rasti nakon prvog rođenda-

Malezijac je naprobnoj vožnji u potpunosti uništio skupocjeni “ferrari 430”. Zbog prevelikebrzine, vozačjeizgubio kontrolunad vozilomi sletiosaceste. Svese dogodilo ka-

da je Malezijac krenuo na probnu vožnju “ferrarijem” kako bi postao ponosni vlasnik. No, prejako je stisnuo papučicu gasa i izletio s ceste. I vozač i suvozač povrijeđeni su u nesreći, kojaje itekako skupo stajala.

$

Dnevni avaz, subota, 4. februar/velja~a 2012. 

KJKH=

ZENICA Premijera “Govorne mane” Gorana Markovića

0=HEI *KHE= L I= @žELE = L=IJEJ žE
Za mene je, iako bazirana na mom tekstu, ovo bila nova premijera, kazao je Marković

Detalj sa svečanog prijema

(Foto: S. Jordamović)

2KHEL=JH= 5 FJEE CA@= = & E@=A
Imat ćemo ne samo dobre filmove već i goste, kaže direktor prestižne manifestacije
U organizaciji Sarajevo Film Festivala i Raiffeisen banke u sarajevskom kinu “Meeting Point” preksinoć je premijerno prikazan film “Koža u kojoj živim” najpoznatijeg španskog reditelja Pedra Almodovara. Na svečanom prijemu u prisustvu brojnih zvanica Miro Purivatra, direktor SFF-a, i Mihael Miler (Michael Muller), direktor Raiffeisen banke, ozvaničili Miler je saradnju sa SFF-om ocijenio divnom te potcrtao da je ugovor produžen na naredne tri godine, čemu se iznimno raduju. Prošlogodišnje, 17. izdanje najvećeg filmskog karavana u regionu pamtit ćemo po mnoštvu filmova, ali i brojnim gostima, među kojima su bili čuveni bračni par Anđelina Đoli (Angelina Jolie) i Bred Pit (Brad Pitt). - S optimizmom gleda-

Saradnja SFF-a i Raiffeisen banke

Glumci se poklonili publici na sceni

(Foto: J. Hadžić)

Marković sa suprugom gledao premijeru

(Foto: A. Džonlić)

Projekt CineLinka iz 2011. godine “Humidity” mladog srbijanskog reditelja Nikole Ljuce osvojio je prestižnu “Euroimages” nagradu su i nastavak dugogodišnje saradnje. - Riječ jeo prvom partneru koji je prepoznao SFF. Ovo je najbolji primjer ulaganja jedne međunarodne kompanije. Bez ovakvog partnerstva naš festival ne bi bio to što danas jeste, značajan ne samo za Sarajevo, BiH, region, već i za Evropu - kazao je Purivatra.

+EAEL FHAJ =CH=đA K 4JAH@=K

u vrijednosti od 39.500 dolara. Riječ je o nagradi koja se dodjeljuje na CineMartu, koprodukcijskom marketu Roterdam Film Festivala.

Pod rediteljskom paskom mladog Banjalučanina Marka Misirače preksinoć je na Velikoj sceni Bosanskog narodnog pozorišta u Zenici premijerno izvedena predstava “Govorna mana”. Komad je nastao po istoimenom djelu beogradskog pozorišnog i filmskog reditelja Gorana Markovića, koji je sa suprugom prisustvovao zeničkoj premijeri.

Umjetničko pravo
U predstavi glume bračni par Burina, Uranela i Haris, te gost zeničkog teatra Mario Drmać. Kao i beogradski original, i ova izvedba govori o odnosu politike i vlasti prema umjetnosti i kulturi.

’5JH=D E >EA@= 6HAćAC H=D=’ ’5K= = A=HK’ E K HAžEE AHE= 0==CEć=
Promocija knjige u Brezi

mo na 18. izdanje. Prema onome što već sada znamo, imat ćemo ne samo dobre filmoveveć igostekojiće bitina nivou svih prethodnih festivala. Završni pregovori su već sada u toku, a pred sobom imamo i festivale u Berlinu i Kanu, gdje ćemo se sresti s brojnim agentima - istakao je Purivatra. M. Ču.

Zenička inscenacija dogodila se petnaest godina nakon što je djelo, tada posvećeno odnosu Miloševićevog režima u Srbiji prema umjetnicima, izvedeno na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu. - Reditelj je značajno promijenio moj tekst, na šta, naravno, ima puno umjetničko pravo. Ovo je hrabar i radikalan potez, pa je predstava uistinu legitimna i interesantna za ovo podneblje i ovo doba. Za meneje, iakobazirana namom tekstu, ovo bila nova premijera - kazao nam je Marković nakon odgledane predstave. Dvjestotinjak gledalaca predstavu je gledalo na sa-

2 7H=AE = HđA@=
- Prije godinu sam na ovoj sceni radio “Ćorkana”, čiju premijeru sam za rođendan poklonio supruzi Uramoj sceni, a među njima su bili i Misiračini roditelji. Dok je za vrijeme premijere uglavnom nervozno šetkao iza tribine s gledalištem, poslije predstave je izvedbu prokomentirao “pristojnom i očekivano uigranom”. neli. Godinu kasnije, na moj rođendan, ona je uzvratila ovom predstavom meni kazao je Haris Burina. Drmać je naglasio da publika pravi doživljaj predstave može imati tek kad pažljivo sasluša svaku rečenicu i svaki potez u predstavi, a Burina je poručio: - Sve ovo već sam, u prvom licu jednine, doživio kroz svoje godine u teatrima i na filmu. I studente i egzibicioniste i one koji žele uspjeh preko noći i političare koji se miješaju u kulturu. A. DŽONLIĆ

Reakcije publike
- Prave reakcije publike i teatarske kritike tek očekujem u narednim izvedbama rekao je Misirača.

Nova predstava Sarajevskog ratnog teatra 

= JKHI AEK

Dramski tekst Bertolda Brehta o rastućem nacizmu i poniženju ljudskog bića

Galijašević s posjetiocima promocije

Književni prvjenac bh. novinara Mugdima Galijaševića “Suza na mezaru”, nakon Tuzle, promoviran je i pred brojnom publikom u Općoj biblioteci “Muhamed Kantardžić” u Brezi. Poslije ilahije “Šehidi”, koju su izveli hor i ansambl “Preporod” iz Ilijaša i brezanski bend “Dai-

re”, odlomke iz Galijaševićeve knjige čitali su učenici Gimnazije “Muhsin Rizvić”. Galijašević je otkrio da će “Suza na mezaru” uskoro biti prevedena na turski jezik, a posebno je oduševljen što će se njegov prvjenac vrlo brzo naći i u Muzeju “Alija Izetbegović”. E. A.

Dramski tekst Bertolda Brehta (Bertolt Brecht) “Strah i bijeda Trećeg rajha” o životu njemačkog naroda pod vladavinom Adolfa Hitlera u periodu između 1933. i 1938. godine na scenu Sarajevskog ratnog teatra SARTR postavit će reditelj Nermin Hamzagić. Tekst se sastoji iz niza “slika” o rastućem nacizmu i poniženju ljudskog bića, izjava svjedoka i novinskih članaka iz tog perioda. - Tjeskoba, nepovjerenje, brutalnost, nepravda, hipokrizija, nasilje, prihvatanje zla kao neminovnost života, moralna i etička bijeda osobine su njemačkog čovjeka Trećeg rajha. Drama je svojevrsno upozorenje svima nama. Savremeni čovjek suočen je s egzistencijalnim strahom, zatvara se, te postaje pogodnim za manipulaciju.

Hamzagić: Upozorenje svima nama

Stranke desnog političkog krila sve su glasnije i popularnije, u pojedinim vladama su čak na vlasti (Mađarska, Holandija), marševi mladih radikala sve su učestali-

ji, otvoreno se demoniziraju imigranti - kazao nam je Hamzagić. Ističe da je važno govoriti o nacizmu i fašizmu, jer se radi o idejama i svjetonazo-

rima koje je “proizveo” čovjek, o idejama koje je slijepo slijedio i u koje je vjerovao. Ideje nacizma i fašizma nisu više samo prijetnja, one su sada već realnost u kojoj živimo i kojima se moramo suprotstaviti. - Njemački narod je imao izbor, i glasao je za Hitlera. Mi danas imamo obavezu da, poučeni iskustvom holokausta, ovom zlu kažemo ne - govori Hamzagić. U predstavi igraju Snežana Alič, Amila Terzimehić, Jasenko Pašić, Alban Ukaj, Adnan Hasković i Amar Selimović. U autorskom timu su scenograf Tarik Musakadić, kostime će raditi Kao Pao Shu, grafički dizajn Goran Lizdek, muziku Mirza Šišić te dramaturgiju Asja Krsmanović. Premijera je planirana za 24. februar. M. Ču.

oglasi

Dnevni avaz

subota, 4. februar/velja~a 2012.

27

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BiH KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU BROJ: 65 0 P 178911 10 P Sarajevo, 11. 01. 2012. godine Op}inski sud u Sarajevu po sudiji Vesna Merdanovi}, u pravnoj stvari tu`itelja Vule \urovi}, zastupanog po punomo}niku advokatu Kosova} Emiru, protiv tu`enih 1. Stambena zadruga „Bosna“, ul. Muhameda ef. Pand`e 27 do 39. 2. Radi} Zoran iz Sarajeva, ul. Kralja Tomislava 26 i 3. Stankovi} Petar iz Sarajeva, ul. Zaima [arca 36 b, radi utvr|ivanja i uknji`be, v.sp. 5.001,00 KM, nakon zaklju~ene glavne rasprave dan 29. 12. 2011. godine u prisutnosti punomo}nika tu`itelja i odsutnosti uredno obavje{tenih tu`enih, dana 11. 01. 2012. godine donio je sljede}u,

[ukrije Pan|e br. 4 NIZ IX objekat 4 k br. 57, povr{ine 11.30 m2, gara`a br. 2 po osnovu kupoprodaje, te su tu`eni du`ni priznati i trpiti da se na osnovu ove presude tu`itelj mo`e uknji`iti kao vlasnik u knjizi polo`enih ugovora koja se vodi u Zemlji{no knji`nom uredu kod Op}inskog suda u Sarajevu u roku od 30 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Nala`e se zemlji{no knji`nom uredu Op}inskog suda u Sarajevu, odsjek KPU da nakon pravosna`nosti ove presude isto uknji`i u zemlji{nu knjigu polo`enih ugovora. Ova presuda provest }e se i katastarskim operatima koji se vode kod Op}ine Novi Grad Sarajevo. SUDIJA Merdanovi} Vesna POUKA: Protiv ove presude dozvoljena je `alba Kantonalnom sudu u Sarajevu putem ovog suda u roku od 30 dana od dana dostavljanja presude. @alba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka. Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON OP]INSKI SUD U TRAVNIKU Broj: 51 0 Ps 030336 10 Ps Travnik, 01. 02. 2012. godine Op}inski sud u Travniku, sudija Halisa Ba{agi}, u pravnoj stvari tu`itelja „ELEKTROBOSNAZAKS“ d.o.o. Jajce zastupana po Mali} Miri, advokatu iz Jajca, protiv tu`enih: I-tu`eni: „ELEKTROBOSNA“ d.o.o. Jajce, II-tu`eni: „ELEKTROBOSNA“ d.o.o. Jajce i III-tu`eni: „BSI“ d.o.o. Jajce, radi utvr|enja i uknji`be, v.sp. 15.000,00 KM, dana 31. 01. 2012. godine objavljuje

}e se da je tu`ba povu~ena, osim ako tu`eni ne zahtjeva da se ro~i{te odr`i (~l. 84. st. 1. ZPP-a). Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e uredno obavije{teni tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~l. 84. st. 2. ZPPa). Najkasnije na pripremnom ro~i{tu stranke su du`ne iznijeti se ~injenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti u toku postupka, te na pripremno ro~i{te donijeti sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz (~l. 77. ZPP-a). Na pripremnom ro~i{tu sud }e rje{enjem odrediti dan i sat odr`avanja glavne rasprave, pitanja o kojima }e se raspravljat, dokaze koji }e se izvesti i koje osobe }e biti pozvane na glavnu raspravu (~l. 94. st. 1. ZPP-a), pri ~emu se stranke upozoravaju da sud mo`e odrediti da se glavna rasprava mo`e odr`ati odmah nakon pripremnog ro~i{ta (~l. 94. st. 3. ZPPa). Obavje{tava se tu`eni da se dostava poziva za pripremno ro~i{te smatra izvr{enom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja istog u dnevnim novinama. SUDIJA Halisa Ba{agi} s.r.

POZIV
za pripremno ro~i{te ZA: I-tu`enog: „ELEKTROBOSNA“ d.o.o. Jajce II-tu`enog: „ELEKTROBOSNA-N“ d.o.o. Jajce Pozivate se na pripremno ro~i{te zakazano za dan 22. 02. 2012. godine u 10,00 sati u sobu broj 33, prostoriju Op}inskog suda u Travniku. Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e uredno obavije{teni tu`itelj, smatrat

PRESUDU
Utvr|uje se da je tu`itelj \urovi} Vule JMBG 1509938172173 iz Sarajeva stekao vlasni{tvo nad gara`om koja je sagra|ena u naselju Ned`ari}i ul.

Glumica Ketrin Hejgl otvoreno

&

Dnevni avaz, subota, 4. februar/velja~a 2012.

IDM >E

#!

Prema pisanju američkih medija

SPEKTAKLI Koncert čuvenog kantautora i projekcija filma

ĐHđA *==šALEć K 6KE $ E % =HJ=
Događaj zvanično i nije bio objavljen, a već je rezervirano više od polovine kapaciteta dvorane, poručuju iz agencije “Beral Music”
Ako je suditi prema pisanju američkih medija, zvijezda šoua realnosti Kim Kardašijan (Kardashian) ima novog momka. Riječ je o Marku Sančezu (Sanchez), igraču Njujork džetsa, s kojim je prije nekoliko godina bila u kratkoj vezi. Izgleda

Ketrin Hejgl (Katherine Heigl) ispričala je za američke medije kako je njeno najsramotnije iskustvo bilo poziranje pred kamerama dok je radila kao dječiji model.

5H=EIAEIKIJL=@AčEAC@A=
Tada devetogodišnja Ketrin započela je karijeru u svijetu mode. To iskustvo danas naziva brutalnim. - Poze u kojima smo morale stajati pred fotografima, bile su mi smiješne i glupe, ali svi me uvjeravaju u suprotno. Nikada neću zaboraviti sramotu koju sam pretrpjela - izjavila je Hejgl. Dodala je kako se grozi činjenice da majke, inače, guraju djecu pred kamere kada ona za to nisu spremna. - To su talentirani mali ljudi, kojima ne treba na početku života uništavati samopouzdanje suludim takmičenjima - zaključila je Ketrin.
Šercinger: Još jednom istakla figuru

Hejgl: Brutalno iskustvo

Pjevačica u kampanji za “London Fog”

Najpopularniji bh. džez sastav “Sarajevo Jazz Guerilla” uskoro bi trebao početi snimati album prvjenac. Kako otkriva pjevač grupe Elvir Bandić Banda, numere za debitantski nosač zvuka bend će, najvjerovatnije, snimati u studiju Muzičkog centra “Pavaroti”u Mostaru. - Već sam počeo raditi na tekstovima nekih pjesama, koje bi se trebale naći na albumu. Za sada se bavimo

’5=H=AL=/KAHE=’ IE=FHLE=>K
idejom da iskoristimo neke starije melodije kao podlogu za te pjesme pa ćemo vidjeti kako će sve to zajedno ispasti. Dobra vijest je, također, da smo dobili još jednog člana, džez-pijanistu i akordionistu Adisa Sirbubala. Riječ je o izuzetnom muzičaru, koji se nedavno vratio iz Čikaga i koji uveliko nastupa s nama svakog ponedjeljka u sarajevskoj “Pivnici”- ističe Bandić. H. P.

Nakon što su dobili novog člana

Đorđe Balašević održat će 16. marta koncert u velikoj sali tuzlanske dvorane Mejdan, a dan kasnije na istom mjestu predstavit će svoj rediteljski prvjenac film “Kao rani mraz”. Čuveni kantautor stiće će u grad soli 15. marta, gdje će mu biti priređen svečani doček. - Očekujemo Đoleta trinaest godina. Znamo da ima dosta toga novog da nam donese na palubi svoga broda i mislimo da će tri dana biti malo da ga ugostimo i družimo se s njim. Pored Balaševića i njegove “Panonske mornarice”, u Tuzlu će doputovati i glumci iz filma “Kao rani mraz” - poručuju iz tuzlanske agencije “Beral Music”, koja organizira ovaj vekiki događaj. Ističu i da za Balaševićevo gostovanje vlada veliko interesiranje. - Događaj zvanično i nije bio objavljen, a već je rezervirano više od polovine kapaciteta dvorane. Zato napominjemo za sve one koji žele doći na koncert i projekciju filma, da na vrijeme osiguraju ulaznice. Rezer- 

=H@=šE= FL K LAE I= 5=čA
da je par ponovo zajedno, jer su sve glasnija šuškanja da se tajno sastaju. - Kim i Mark se nalaze na večerama u hotelima. Kad god je Kim u Njujorku, oni se druže. Veoma su oprezni da ih neko ne vidi, jer Mark jošviđanekoga - pišu mediji.

Mark je definitivno njen tip muškarca, jer je u više navrata izjavljivala da voli atletsku građu. No, i on je slab na poznate dame, jer je, prije Kim, bio u vezi s glumicama Džesikom Zor (Jessica Szhor) i Hejden Penetije (Hayden Panettiere). Sančez: Igrač Njujork džetsa

Bivša djevojka o pjevaču
Balašević: Pobudio veliko zanimanje

vacije ulaznica po cijeni od 30 KM za koncert i film mogu se izvršiti putem telefon 066/343-333 te e-maila ulaznice@beralmusic.com i

www.kupikartu.ba, a preuzeti u roku od tri dana nakon rezervacije - pojašnjavaju u “Beral Musicu”. Balašević je u novembru

prošle godine u Sarajevu priredio istinski spektakl te je za očekivati da će se takva atmosfera ponoviti i u Tuzli. L. S. R.

Bandić: Radi na tekstovima pjesama

Zanosna Nikol Šercinger (Nicole Scherzinger), osim po pjevačkim uspjesima, poznata je i po tijelu na kojem bi joj mnoge žene pozavidjele. U kampanji za modni brend “London Fog” pozirala je obučena samo u kaput i ovoga puta još jednom istakla svoju figuru. Nikol je ove godine zamijenila prošlogodišnje zaštit-

ŠAH?ECAH FEH== I= K =FKJK
no lice, glumicu Kristinu Hendriks (Christina Hendricks). Angažiranjem zvijezde “Mad Mena” brend je prošle godine premašio sva očekivanja kada je riječ o zaradi. To im je cilj i ove godine, a popularnost Nikol, koju je stekla i u vremenu dok je bila sutkinja takmičenja “X Factor”, tome samo ide u korist.
Bijonse: Još se nije oglasila

Budući da je gledanost šoua “X Factor” u posljednje vrijeme opala, Sajmon Kauel (Simon Cowell) odlučio je da dovede neku prvoklasnu zvijezdu na mjesto sudije. Strani mediji prenose da je poziv za angažman u pjevačkom takmičenju dobila Bijonse Nouls (Beyonce Knowles), koja bi za pet sezona suđenja u tom šouu dobila nevjerovatnih 500 miliona dolara. Nakon odlaska Pole Abdul (Paula) i Nikol Šercinger (Nicole Scherzinger) iz šoua, mnogi gledaoci u Americi prestali su ga pratiti. Izvor blizak Kauelu otkrio je za medije da bi to mogla biti supruga Džej-Zija (Jay-Z). - Sajmonu je potrebna velika ženska zvijezda. Maraja

*EIA KI FL== @= IK@E K ’: .=?JHK’
Keri (Mariah Carey) bila bi dobra, ali ona trenutno nije toliko popularna. On želi Bijonse, jer bi na taj način sigurno oborio rekord gledanosti “Američkog idola”- izjavio je izvor. Menadžer Maraje Keri Rendi Džekson (Randy Jackson) ne isključuje mogućnost da se pjevačica pridruži ekipi emisije. - Sajmon je jedna od najpametnijih osoba koje poznajem. Siguran sam da ima pregršt dobrih ideja - rekao je on. Bijonse se za sada nije oglašavala po pitanju veoma velikodušne ponude, a pitanje je da li bi prihvatila tako zahtjevan posao s obzirom na to da je nedavno postala majka.

Nakon što je gledanost šoua opala

Enes Begović večeras će u Sloveniji održati prvi veliki nastup u nizu. Zajedno sa svojim bendom, održat će koncert u dvorani “Medvode”, koja se nalazi kod Ljubljane i prima više od 3.000 posjetilaca. - U Sloveniji je veliki broj ljubitelja mojih pjesama. Nakon “Medvoda”, planiramo raditijošnekoliko dvorana u ovoj zemlji, i to, najvjerovatnije, u martu i aprilu - kaže Begović, koji je sa menadžerom NediPatic: Zabavljala se sa Silom nepunu godinu 

= ’A@L@=’ E@A = =AHEčK JKHAK

Zauzeti Enes Begović

mom Srnjom počeo pripreme za koncert u tuzlanskom Mejdanu. Krajem februara putuje na mini turneju po Americi, gdje će održati četiri koncerta. - Radujem se ponovnom druženju sa Bosancima i Hercegovcima širom Sjedinjenih Američkih Država, ali zbog ranije ugovorenih nastupa u Švedskoj, bit ću samo deset dana - kaže Begović. D. Z.

Njemačka manekenka Tatjana Patic (Patitz), inače bivša djevojka Sila (Seal), otkrila je za magazin “In Touch” da se od pjevača razišla zbog njegove loše naravi. Ona je savjetovala Hajdi Klum (Heidi) da zaboravi na mogućnost pomirenja i da se što prije razdvoji od “bijesnog čovjeka”. Patic i Sil zabavljali su se nepunu godinu.

2=JE? 5E E= LA= šK =H=L

- On je sebična i nezrela osoba, koja ne može da kontrolira svoju eksplozivnu narav. Ima problema s izlivima bijesa - izjavila je Tatjana. Vijesti o potencijalnom razvodu Hajdi i Sila uzdrmale su svjetsku javnost, jer su njih dvoje važili za savršen par. Razlog za propast njihovog braka je, navodno, loš utjecaj koji Sil ima na djecu.

Begović: Večeras koncert u Sloveniji

INTERVJU

EKSKLUZIVNO

PROF. DR. ESAD BO[KAILO: MIR ]E BITI KADA LIDERI BUDU VOLJELI BOSNU VI[E OD SVOG POLO@AJA

OBJAVLJUJEMO DIJELOVE ERDOANOVE BIOGRAFIJE: SLU@BA NARODU JEST SLU@BA BOGU

POLITI^KI PRILOG NAJTIRA@NIJEG BH. DNEVNIKA

4. FEBRUAR/VELJA^A 2012.

DNEVNIK Nijaz Skenderagi}, danas biznismen, nekada istaknuti bh. politi~ar
(Foto: B. Nizi})

NA[ NIJAZ NE]E OTI]I U ZABORAV

2

4. FEBRUAR/VELJA^A 2012.

INTERVJU Prof. dr. Esad Bo{kailo, biv{i logora{, danas neuropsihijatar u Americi

Mir }e biti kada lideri budu voljeli Bosnu vi{e od svog polo`aja
Obi~ni Bo{njak, prvenstveno jer mu takvo gledanje name}e politi~ar, jo{ gleda u Evropu i svijet i nada se pomo}i prvenstveno otud. Ne}e je biti An|elina \oli je razvalila siled`ije i nacionaliste Jedan od upravnika Dretelja mi je jednom rekao pred najmanje stotinu zatvorenika: „Doktore, ja }u se jednog dana sakrivati u Argentini, a ti }e{ biti slobodan i ponosan“. I bio je u pravu
Razgovarao: Erol AVDOVI]
uop}eno epiku o genocidu u Bosni. Otkud ovaj naziv?

P

rof. dr. Esad Bo{kailo (54) pre`ivio je strahote {est koncentracionih logora. Rodom je iz Po~itelja, a danas `ivi u Feniksu. Psihijatar je, zamjenik direktora za specijalizaciju, direktor za nastavak edukacije u najve}oj psihijatrijskoj bolnici „Associate professor The University Arizona“. Prije toga bio je ljekar u ^ikagu, a zavr{io je i specijalizaciju u Njujorku. Kao gostuju}i predava~ o svom iskustvu u Dretelju te drugim hercegova~kim logorima predavao je na ~uvenom Harvardu.

- Knjigu }e za nekoliko sedmica objaviti „Vanderbildt University Press“, jedan od najpoznatijih izdava~a ovakve literature u Americi. Naslov je uzet iz poezije Maka Dizdara, pjesma se zove „Nevoljni Vojno“. To je, ina~e, pjesma u kojoj se opisuje stanje duha ~ovjeka, dobrog Bo{njanina, kome je sudbina namijenila da stalno prolazi kroz

- Radi se o psiholo{kom konceptu da ~ovjek i ne cijeni zdravlje prije bolesti, slobodu prije ropstva, mladost prije starosti... Biti ranjen zna~i i saznanje o sebi i svojoj okolini. Normalno jest da sam poslije vi{e od godinu provedenu u hercegova~kim koncentracionim logorima budniji i oprezniji, ali i spreman za nova znanja i vi{i stupanj razumijevanja. Viktor Frankel (Victor) je rekao: „Nije neopho-

Nijaz Durakovi} nije dr`ao okove na o~nim kapcima
Va{a knjiga posve}ena je na neki na~in onim „jakima“, pre`ivjelima u bh. ratu, koje pjesnik Avdo Sidran svrstava u one koji „sada umiru, jer misle da su pre`ivjeli“. Prije nekoliko dana napustio nas je Va{ zemljak, profesor Nijaz Durakovi}. Oti{ao je i Ned`ad Ibri{imovi}, kojeg tako ~esto spominjete. [ta je to {to ubija te stamene borce, ljude koji ne izgledaju bolesno?

- Ubija ih nedore~ena Knjiga govori upravo i o na~inima lije~enja traumatiziranih logora{a. Ja, kao psihijatar koji je pre`ivio {est koncentracionih logora, poma`em onima koji su pro{li kroz te{ke traume. Dakle, mi nudimo saznanja crpljena iz li~nog `ivota, a nadogra|ivana nau~nim istra`ivanjima. Mislim da se radi u unikatnom aspektu u lije~enju trauma.

pravda i nepravda. Nijaz Durakovi} bio je jedan od najobrazovanijih Bo{njaka 20. stolje}a. On je na zasjedanju Skup{tine Bosne i Hercegovine u januaru 1992. rekao: „Pa dokle, drugarice i drugovi moji, sestre i bra}o, dr`ati okove na o~nim kapcima? Miris tamjana se {iri Bosnom i Hercegovinom i prijeti da upali mnoge opasne vatre za koje i ne slutite da su nam tako blizu“. magati, a prema Evropi i svijetu biti budniji, kako re~e Mak Dizdar.
Otkud uop}e ta potreba da se zlo~ini gradiraju preko broja stradalih, ako je motiv istrebljenje jednog dijela populacije na rasnoj, vjerskoj, nacionalnoj osnovi u biti isti, bez obzira koliko su ubita~ni rezultati na kraju razli~iti?

Profesor Durakovi} bio je jedan od onih koji nije dr`ao okove na o~nim kapcima, Ned`ad Ibri{imovi} je bio moj omiljeni pisac od gimnazijskih dana. Mislim da njegovo djelo „Knjiga Adema Kahrimana pisana Ned`adom Ibri{imovi}em“ treba da bude ~itana u svakoj bosanskoj ku}i. Ovo {to se zove `ivot sada u Bosni spada vi{e u „umiranje“, a ne pre`ivljavanje.
ti~kim aktivnostima Va{ih kolega po struci, psihijatara Jovana Ra{kovi}a u Hrvatskoj i Radovana Karad`i}a u BiH. Jesu li ti psihijatri bili ludi kada su inicirali ratni narativ od Knina do Livna i nadalje, ili se, ipak, radi samo o superlucidnim bojovnicima ekskluzivnih nacionalnih programa?

Izlazak knjige
O njemu je snimljen dokumentarni film „Od Au{vica do Dretelja“, u kojem u~estvuje s drugim poznatim logora{em i novinarom Mugdimom Karabegom. Do kraja mjeseca iz {tampe izlazi i njegova autorska knjiga o tom iskustvu. ^lan je i Bosanskohercegova~ko-ameri~ke akademije za nauku i umjetnost (BHAAAS), koja broji oko 200 ~lanova, uglednih profesora iz Amerike te uspje{nih nau~nika, pisaca i umjetnika, zapravo prognanika iz BiH. U aprilu }e s ostalim ~lanovima BHAAAS-a dr`ati predavanje u Sarajevu. U trenutku dok je ovaj intervju nastajao, dr. Bo{kailo stalno je de`urao pored svoje 81-godi{nje majke Emine, kojoj je ra|ena operacija na otvorenom srcu, ugra|ena ~etiri bajpasa. Ipak, zakazani intervju ni u jednom trenutku nije do{ao u pitanje.
Uskoro izlazi Va{a prva knjiga u Americi „Wounded I Am More Awake“ („Ranjen sam vi{e budan“), koju ste napisali zajedno s poznatom novinarkom specijaliziranom za ljudska prava D`ulijom Lajblih (Julia Lieblich), a koja prati Va{u ratnu i poratnu pri~u, ali i

Ranjen budniji
Po cijenu da dotaknem teoriju zavjere, ali upitat }u i jesmo li mi u Bosni bili Karad`i}evi ili ne~iji drugi „zamor~i}i“ ili samo `rtve ultranacionalnih pogroma? Mo`e li se to svrstati u kontekst u kojem je {utnja Evrope i svijeta nad zlo~inima u BiH bila simptomati~na?

Dr. Bo{kailo: Silovanje te`e od stotina dana logora

„mnoge vojne“, i ~esto tu|e ratove, ali kao ~ovjek, uspravan, humaniji od svog ljudskog ranjavanja. Pa ka`e u posljednjem stihu te pjesme neprevazi|eni Mak: „Okolo {ap}u kako mi `ivot bje uzaludan Ne znaju da ranjen ovako ve} sam budan Ne znaju kako }u potonji udarac da dam Zlehudi o kojoj sada sve znam Sobom i sam“.
Mo`e li ~ovjek koji je ranjen zaista biti budniji?

dno da ~ovjek na|e smisao `ivota kroz patnju i traume, ali je mogu}e, uprkos traumama, na}i smisao“.
Zbog ~ega Vas je inspirirao Viktor Frankel, ~ovjek koji je pre`ivjeo holokaust?

- Viktor Frankel je kao psihijatar pre`ivio Au{vic. Njegova knjiga „Ljudi u potrazi za zna~enjem“ („Men search for meaning“) govori o pre`ivljavanju u logoru, detaljima torture i mu~enja i psihologiji me|u zatvorenicima i odnosima s ~uvarima.

- Namjerno ili ne, ali na nama se ispitivalo koliko dugo mo`emo izdr`ati. No, s humanisti~ke ta~ke, na~in na koji je svijet gledao sistematsko uni{tavanje svega {to je bo{nja~ko ne govori o nama, nego o tom svijetu i Evropi. Na`alost, mi ni{ta nismo nau~ili. Jo{ obi~ni Bo{njak, prvenstveno jer mu takvo gledanje name}e politi~ar, gleda u Evropu i svijet i nada se pomo}i prvenstveno otud. Ne}e! Nisu pomogli kad smo prolazili kroz najte`a etni~ka ~i{}enja, zbog ~ega bi nam pomogli u miru? Moramo sami sebi po-

- „Ubiti jednog ~ovjeka je kao da si ubio cijeli svijet“ je i u~enje islama. Isto tako, spasiti jednog ~ovjeka je kao da si spasio cijeli svijet. Na`alost, naj~e{}e oni koji nisu izgubili ~lana familije, prijatelja, kom{iju mogu da koriste gradaciju zlo~ina slu`e}i se brojkama. Naj~e{}e se politika slu`i mjerenjima stradanja po broju `rtava. Vidite, zato je ovdje va`an taj humani aspekt iz islama, kao baza da se poku{amo za{tititi od nehumanog aspekta politike. A to je tako i kod nas na Balkanu. Znate, kada do|ete u ljekarsku ordinaciju tra`iti pomo}, jer trpite od postratnog sindroma, nije va`no kojoj etni~koj grupi pripadate ili da li dolazite iz naroda iz kojeg je u pet dana stradalo osam hiljada ili za pet godina stradalo osam miliona ljudi. Vi ste na kraju samo o{te}eni ~ovjek kome treba pomo}i i kojeg na sve mogu}e na~ine treba kompenzirati.
Po~etak rata u biv{oj Jugoslaviji obilje`en je poli-

- Milo{evi}, Tu|man, Boban, Marti}... nisu bili psihijatri, ali bili su devijantne osobe destruktivnog karaktera. Postoji vi{e razloga zbog ~ega se dosta ljekara uklju~ilo u politiku 90-tih godina. Jedan razlog je posebnost zanimanja koje se od obi~nog svijeta ~ak i idealizira. Ne{to, kao, doktor je to, bit }e ispravan i dobar, ho}e da pomogne... Drugi razlog je {to su ljekari imali nekakvu slobodu da pone{to ka`u smjelije od drugih, zbog statusa koji su u dru{tvu u`ivali. Karad`i} i Ra{kovi} svakako nisu bili zlo~inci zato {to su psihijatri, ali, na`alost, nisu jedini ljekari koji su etiku pru`anja pomo}i drugima zamijenili ubijanjima. Hitlerov savjetnik Himler bio je ljekar. A on je jedan od najve}ih zlo~inaca 20. stolje}a.
[ta ka`ete o filmu An|eline \oli (Angelina Jolie) „U zemlji krvi i meda“? Kako tuma~ite tu kolektivnu histeriju u Srbiji oko ovog filma kome se pripisuje da je „an-

4. FEBRUAR/VELJA^A 2012.

3

pre`ivjeli. Jedan od upravnika Dretelja mi je jednom rekao pred najmanje stotinu zatvorenika: „Doktore, ja }u se jednog dana sakrivati u Argentini, a ti }e{ biti slobodan i ponosan“. I bio je u pravu.
A {ta, recimo, savjetujete `enama `rtvama rata, onima o kojima govori film „U zemlji krvi i meda“?

- [to se ti~e `ena, `rtava silovanja i mu~enja, moram priznati je to najte`i dio mog

Ne smijemo zatvarati o~i
- Imali smo jedan period poslije Drugog Svjetskog rata kad su na{i roditelji sakrivali fo~anska i druga stradanja nadaju}i se da se nikad ne}e ponoviti. O~ito je da je bilo pogre{no. Nisam ni zato da cijelu budu}nost gradimo samo na prisje}anju na genocide kroz koje smo pro{li. Moramo tu napraviti balans s ciljem da na{a djeca `ive u miru. Zatvarati o~i pred tim zna~i opasnost da nam se sve iznova dogodi. Moramo se, dakle, i mi individualno kao ljudi mijenjati - isti~e dr. Bo{kailo. posla. Nema nikakve psiholo{ke i filozofske podloge da se porede mu~enja, ali imam pravo re}i svoje mi{ljenje, a to je da je silovanje te`e od stotina dana logora. Zamislite moju kliniku u Feniksu kad meni svaka `ena, pacijent iz Srebrenice pri~a: „Ubili su mi mu`a, oca, brata, sina...“, {ta ja, obi~ni ljekar, da im ka`em? Da }u ih izlije~iti? Ja samo mogu ponuditi razumijevanje i da poku{am sabur pribli`iti njihovim srcima, da budem s njima u njihovom bolu i gubitku, jer njihov se gubitak nikada ne mo`e nadomjestiti. Ne mislim da za takvu ulogu ~ovjek mora biti psihijatar, ali mi smo obrazovani da znamo sebe sa~uvati od tzv. sekundarne traume, one koja nastaje slu{aju}i pri~e, koje ja nemam srca da navedem u ovom intervjuu.
Kako, zapravo, prona}i mir nakon jedne planetarne tragedije i mo`e li se trauma takvog intenziteta kao {to se dogodila u BiH prije 20-tak godina uop}e izlije~iti?

- Film sam gledao u Feniksu. Moji prijatelji Amerikanci su puno te`e pre`ivjeli film od nas koji smo pre`ivjeli rat. Mi smo, donekle, desentitizirani i nije nas ni{ta iznenadilo, niti jedna scena. Stradanja u logoru i gradu su prikazala svu brutalnost zlo~ina, ali „u`ivo“ je bilo puno, puno gore. Eh, sad, za{to se u Srbiji vodi kampanja protiv filma i njegovog prikazivanja? Pa ne voli niko da vidi takvu istinu o sebi. Ne voli niko da mu se nacionalni narcisoizam povrijedi. Puno je lak{e nekome u Beogradu re}i: „Eto, tamo negdje u Bosni bio je rat... nismo mi bili zlo~inci...“ To je lak{e, ali to samo

Dr. Bo{kailo: Mi, Bo{njaci, sada nudimo oprost, a da nas niko za to ne moli tisrpski“, valjda jer je „brubizarnostima. odla`e suo~enje s istinom. talno“ istinit: od opisa ljuNekima je lak{e licitiraEvo, s katarzom ako ho}ete. dskog tantosa do politi~ke ti brojkama i lak{e je re}i To je, zna~i, mo`da „lak{e“ ravni, jer ostaje u okvirima da je An|elina \oli „na strza trenutak, ali ni{ta ne presuda UN-ovog tribunala ani Bo{njaka“, i da film zarje{ava. Bolje je i korisnije o genocidu u Bosni? to treba zabraniti. To je nosagledati sve elemente tra-

kolektivni strah, ve} prije svega strah onih koji svoje povla{}ene, politi~ke i interesne pozicije ve} 20 godina grade na kolektivnim strahovima.

gedije jer, u protivnom, to zna~i pristanak na pripadnost dru{tvu kome bi se mogao pripisati epitet zlo~ina~ko. A film, zapravo, nudi druga~iji, ispravniji put od samozavaravanja.
Ho}ete re}i da nema izlje~enja uz samozavaravanje i pravu dijagnozu?

- Pa da. Sve je to pomalo infantilno. Te{ko je sada, iako bi humanisti~ki bilo odgovornije, nekom Srbinu re}i svome djetetu: „Slu{aj, mi smo, na`alost, za nekoliko dana u{li u jedan bosanski gradi} koji se zvao Srebrenica, poklali vi{e od deset hiljada nenaoru`anih civila, `ena djece...“, umjesto sve to poku{avati opravdati raznim

nsens. Naravno da je i politi~ki poraz priznati da je manji bh. entitet nastao na genocidu, kako je to u filmu djelimi~no opisano, jer radi se o jednoj pri~i, o stradanju jedne grupe ljudi u dijapazonu od nacionalnog atavizma do strasne balkanske vendete, `elje za osvetom i to bez pra{tanja.
Zna~i, daleko od stereotipa koji se tom filmu pripisuju od istog mentalnog sklopa koji je i uto~i{te nitkova?

Aspekt oprosta
Jeste li Vi oprostili Va{im mu~iteljima u Dretelju? [ta uop}e iz logora nosite kao iskustvo koje nikako ne mo`ete zaboraviti?

- An|elinin film upravo s te psiholo{ke ta~ke nije uop}e „crno-bijeli“, koji se stavlja na stranu jednih ili drugih. Zato je i uzdrmao neke vlastodr{ce u Beogradu i Banjoj Luci iz temelja. Otuda taj strah, ali on nije

- Odavno me zanima aspekt oprosta. ^uo sam od javnih li~nosti u Bosni frazu: „Oprostiti, a ne zaboraviti“. Moram re}i da se ne sla`em s tim. U na{oj sredini ljudi su od drugog tra`ili oprost ako ne{to pogrije{e. U takvoj situaciji se sla`em da se mo`e oprostiti. Dobro znate da, kad se ~ovjeku d`enaza klanja, hod`a glasno pita u ime umrlog „ho}emo li mu halaliti“. Mi, Bo{njaci, sada nudimo oprost, a da nas niko za to

ne moli. Dretelj je zlo~in koji jo{ nije sankcioniran. Hiljade Bo{njaka pro{lo je kroz Dretelj, mu~eni su od kom{ija i poznanika. Tamo sam smr{avio najmanje 40 kilograma. U Dretelju nisam imao snage glave di}i. Pucali su na nas kroz tanki limeni zid hangara i ranjavali `ive kosture. Vadio sam gelere nekom iglom i `iletom, koje sam „sterilizirao“ upalja~em za cigarete. Nema vode, nema hrane, paklene temperature...
Kakvu, ako tako smijem re}i, „samoterapiju“ primjenjujete prema samom sebi?

- Mir se mo`e prona}i i poslije ovakve tragedije, ali dok god narod bude birao agresivne lidere, mira ne}e biti ni u nama ni oko nas. Vrijeme je da Bosanci sami izaberu svoju sudbinu, a da ne ~ekaju Evropu i svijet da im pomognu. Mir }e biti kad izabrani lideri budu voljeli Bosnu vi{e od svog polo`aja. Ili, kao {to to re~e D`imi Hendriks (Jimy Hendrix), izbavljenje }e do}i „kad mo} ljubavi bude ja~a od ljubavi prema mo}i“.
A mogu li se ljudi u Bosni i njenom okru`enju „izlije~iti“ bar dotle da njihove rane, golgota njihovih predaka ili njihovo li~no stradanje prestanu biti opasnost da nam se ve} vi|eno zlo, samo ~ini se svaki put jo{ gore, opet cikli~ki ponavlja?

- E sad, „samoterapija“ koju primjenjujem je pozitivna psihologija s upore|ivanjem vlastitih iskustava s drugima. Bolje mi je kad tako analiziram kom{ije, stra`are u koncentracionim logorima u Hercegovini s nama koji smo

- Izlje~enje je medicinski termin koji rijetko koristim u psiholo{koj traumi. Ljudi moraju procesirati ono kroz {ta su pro{li i izvu}i smisao `ivljenja. U tom slu~aju, proces oporavka tek po~inje. Ponoviti nam se ne}e ako postanemo budniji. Ne smijemo opra{tati, a da nas za to niko ne moli.

4

4. FEBRUAR/VELJA^A 2012.

Podr`avam Lagu jer navijam za Po
Mnogo je pokazatelja da bi zaista zakonom o lustraciji bilo obuhva}eno vi{e funkcionera te nekih novinara nego SDP-a
Cikoti} i Ka~avenda: Ministru engleski dra`i

STAVOVI Je li na pomolu kopernikanski zaokret SDP-ove

p

Jo{ aktuelni ministar odbrane BiH Selmo Cikoti} na ovosedmi~noj konferenciji rukovodilaca vjerskih slu`bi u vojsci (IMCCC), odr`anoj u Sarajevu, pred zvanicama iz politi~kog, diplomatskog i vjerskog `ivota te pripadnicima Oru`anih snaga (OS) BiH demonstrirao je svoje sposobnosti u poznavanju engleskog jezika. Nakon {to je pozvan da se za govornicom obrati prisutnima Cikoti} je odr`ao govor na engleskom, a prevodila ga je na bosanski slu`bena prevoditeljica.

Cikoti} na engleskom, Ka~avenda na doma}em

PRESSIJA Ministar i vladika na konferenciji

O

Ovaj Cikoti}ev ~in izazvao je dosta ~u|enja me|u prisutnima, koji su prokomentirali da ministru nedostaje dobra doza patriotizma jer se u svojoj dr`avi obra}a na stranom jeziku! Komentari na ovu temu, jo{ dok se Cikoti} obra}ao u~esnicima, bili su utoliko brojniji s obzirom na to da se prije ministra u~esnicima na doma}em jeziku obratio vladika Vasilije Ka~avenda. Zlobnici su ~ak i{li dotle da su Ka~avendu ubrojali u „ve}eg patriotu“ od Cikoti}a.
A. Du.

vaj tekst mogao bi se razumjeti i kao otvoreno pismo dr. Zlatku Lagumd`iji. Stoga bih ga pisao kao da gledam Lagumd`iji u o~i. Dakle, razgovarao bih s njim prisno i prijateljski, {to je veoma te{ko nakon dijametralno razli~itih politi~kih stavova koje iznosimo dugi niz godina. Samo nekoliko li~nih, dakle, neoficijelnih razgovora daje mi neku nadu da su polemi~ki tonovi izme|u njega i Sulejmana Tihi}a te jedno saop}enje, odnosno izjava jednog SDP-ovog funkcionera da se SDP zala`e za lustraciju, ozbiljna osnova za kopernikanski zaokret SDP-ove politike.

Bo{njacima, jer je tradicija merhameta i sadake vrlo ukorijenjena u njihovom

Pi{e:

Ned`ad LATI]

Pogre{ne predod`be
Kada sam radio prvi intervju s dr. Lagumd`ijom, negdje odmah nakon rata, uvidio sam koliko smo imali pogre{ne predod`be jedan o drugom zbog ideolo{kih predrasuda. Samo nekoliko biografskih, bukvalno familijaranih, dakle, intimnih momenata iz Lagumd`ijinog `ivota, dali su mi povoda da razgovaramo o temi da su ideje socijaldemokratije prihvatljive

`ivotnom iskustvu, pa bi se reklo da su na tim tradicijima Bo{njaci pre`ivjeli tolike neda}e i golgote. Ali, to naslije|e komunizma, ma koliko ostalo skriveno u pra{ini povijesti koju su ve} zameli kovitlaci sibirski hladnih vjetrova koji su harali nad na{om zemljom, za-

dr`ao me je na oprezu i distanci od SDP-a. Sve politi~ke ideje, pa i nakazne, kakva je ideja komunizma, nisu unisone, niti su bile istovjetno u~inkovite u razli~itim sredinama, kulturama, pa tako i narodima. Tako je i bosanskohercegova~ko iskustvo s komunizmom druga~ije od drugih dr`ava. Kao {to je i samo bo{nja~ko iskustvo povijesti druga~ije od drugih naroda itd. Kao paradoksalan primjer, radi ovakvog razumijevanja komunizma, mo`e poslu`iti slu~aj profesora Mi}e Carevi}a koji se uvijek deklarirao kao komunista, ali je zato jedan od rijetkih srpskih intelektualca koji su javno, transparentno, usred rata, ustali u odbranu svojih sunarodnjaka Bo{njaka i Hrvata u Banjoj Luci. No, mnogo toga se izmije{alo u ovo doba nacionalisti~kog ludila u BiH, tako da ni najiskreniji, najhumaniji i najozbiljniji teoreti~ari politi~kih doktrina ne mogu razvrstati i razaznati sve nijanse artikulacija politi~kih stranaka.

SDS nisu bili me|usobno konkurenti na izborima. Stvarni i najozbiljniji konkurent SDA-u bio je SDP. Stoga se SDA borila protiv SDP-a, spo~itavaju}i mu idolo{ko, komunisti~ko naslije|e. U tome ju je svom snagom podr`avala Islamska zajednica, spo~itavaju}i SDP-u ateizam. To je matrica na kojoj je SDA vladala dva stolje}a. Me|utim, i u tome je SDA, pa i Islamska zjednica, bila neiskrena. Napadala je isklju~ivo komunizam u SDP-ovim redovima, dok

Rigidne opcije
Koliko su nacionalisti~ke stranke postale komunisti~ke toliko su i (post)komunisti~ke postale nacionalisti~ke. SNSD i SDA su danas najbolji primjer. No, SDP se s dr. Zlatkom Lagumd`ijom upinjao da ostane dosljedan svojoj iskonskoj platformi borbe protiv nacionalizma. Vi{e od dvije decenije eksplicite je odbijao svaku pomisao koaliranja s nekom nacionalnom strankom. „Ni SDA, ni SDS, ni HDZ!“ bila je krilatica kojom je SDP pravio distance od nacionalizma. Takva politika SDP-a najvi{e je poga|ala SDA, jer ju je izjedna~avala, tada dosta nepravedno, s dvije rigidno nacionalsti~ke opcije koje su, uz to, jo{ bile i nosioci agresije na BiH, te stajale iza gnusnih ratnih zlo~ina nad Bo{njacima. SDA je uvijek pristajala na koaliciju s SDS-om i HDZ-om, obrazla`u}i to „nu`nim zlom“, odnosno historijskim usudom BiH. Me|utim, bila je to i politika jeftine strana~ke kalkulacije i pohlepe. Jer, SDA, HDZ i

Ministar prometa i komunikacija Zeni~ko-dobojskog kantona Raif Seferovi} trenutno je daleko „najslikanija“ osoba u Vladi ZDK. Nakon {to su mu kolege zamjerile {to je „pogurao“ obnovu enterijera i eksterijera svoje biv{e firme, Metalur{kog instituta „Kemal Kapetanovi}“, ministrova kola krenula su nizbrdo. Prvo su mu oboreni skoro svi tenderi za zimsko odr`avanje puteva, onda su ga optu`ile i kompanije ~ije je ponude odbio za kamenolom [iroke stijene pa je na kraju protiv njega presudio i Op}inski sud. Sve je kulminiralo incidentom kada su ga policajci na putu M-17 zaustavili i izmjerili mu 2,17 promila alkohola u krvi te mu oduzeli voza~ku dozvolu. Taman kada je pomislio

Seferovi}evu ostavku sad tra`e i taksisti

PRESSIJA Kad krene, krene

Dizdarevi} i Tihi} na nedavnom fotografije objavljen je i stav

Seferovi}: Ministar u mukama

da „ne mo`e biti gore“, Seferovi}a su sada napali i taksisti, koji tra`e da povu~e izmjene zakona o njihovoj djelatnosti ili }e oni iza}i na raskrsnice i blokirati ih. A. D@.

je {irom otvorila vrata komunistima u svojima redovima. Tako da se mo`e smatrati vrlo uvjerljivom tvrdnja dr. Lagumd`ije da komunisti, s Tihi}em na ~elu, vladaju SDA-om, dok se u SDP-u generacijski, dakle po zakonu biologije, komunizam nije mogao useliti. Tek kada je objavljena fotografija nedavnog susreta Raifa Dizdarevi}a i Sulejmana Tihi}a kako „piju popodnevnu kafu“, a zapravo su pili rakiju, u sarajevskom hotelu „Europa“, tvrdnje dr. Lagumd`ije su najo~evidnije potkrijepljene.

Lagumd`ija: Vrlo uvjerljiva tvrdnja da komunisti, s Tihi}em na ~elu, vladaju SDA-om

Bo{nja~ko jedinstvo
Samo nekoliko dana nakon objavljivanja fotografi-

4. FEBRUAR/VELJA^A 2012.

5

md`iju, o zderce
SDA i Islamske zajednice („Zelena knjiga“)

e

politike

PETA STRANA

Me|unarodna pozicija Republike Srpske

’@rtva’ se predala svom ’d`elatu’!
Znalo se, a vjerujem da je znao i sam dr. Lagumd`ija, da od smrti Alije Izetbegovi}a SDA-om, preko Sulejmana Tihi}a, upravlja Raif Dizdarevi}. Jednom je Mirsad Kebo obznanio da tom uskom krugu pripadaju jo{ neki intelektualci, poput dr. [a}ira Filandre, a {pekuliralo se i s imenom {ejha Halila Brzine. Ako se uva`i ~injenica, bar na koju se i sam Filandra pozivao u nekim kontekstima interpretacije „bo{nja~ke politike u 20. stolje}u“, da je Raif Dizdarevi} stajao iza „Procesa muslimanskim intelektualcima 83“, objavljena fotografija „prijatelja“ Tihi}a i Dizdarevi}a jedan je od najmorbidnijih paradoksa bo{nja~ke politike, pa i povijesti! Jer, to svjedo~i da se „`rtva“ predala svom „d`elatu“!

Mizerni Dodikov saldo
Kad bi desetak dr`ava stvarno priznalo nezavisnost Republike Srpske, tek to bi pokazalo koliko malo simpatija u svijetu ima srpski separatisti~ki pokret u BiH
Bosne i Hercegovine, njena takva pozicija u me|unarodnim razmjerama je vrlo stabilna. A da Amerikanci na drugo i ne pomi{ljaju, pokazalo je reagiranje njihove ambasade u Sarajevu. Nakon najnovijeg beogradskog ispada Milorada Dodika, ona je javno istupila s kritikom takve retorike, nagla{avaju}i svoju potporu „demokratskoj, multietni~koj, suverenoj i nezavisnoj BiH, s neupitnim teritorijalnim integritetom“. Milorad Dodik jo{ jednom je platio danak svome prebrzom jeziku i sklonosti da potcjenjuje ~injenice nau{trb vlastitih politi~kih `elja, potreba i fantazija. ^injenicama se, ipak, vjeruje vi{e nego rije~ima. Pogotovo se vi{e vjeruje analiti~kim ra~unicama koje, u ovom slu~aju, pokazuju upravo suprotno onome {to je Dodik htio posti}i. Pri~a o banjalu~kom separatizmu nije ni blizu svome kraju. Ta }e se trka jo{ dugo tr~ati. Ali, s prolaznim vremenom izra`enim sa devet ili deset zemalja pobornika samostalnosti Republike Srpske njeni izgledi da za to dobije me|unarodnu potporu nisu nimalo blistavi. Sad je tako. Ova pihtija, me|utim, jo{ je daleko od ~vrstog i definitivnog oblika. Dodikov {tab i ukupna velikosrpska politika radit }e na poku{aju upisivanja novih me|unarodnih recki podr{ke. [anse za to, u sada{njim globalnim okolnostima, nisu naro~ito velike. Ali taj proces, ipak, treba pomno pratiti, s poja~avanjem bosanskohercegova~ke integralisti~ke politike i njenog prezentiranja u me|unarodnom okru`enju. O raspolo`enju tog okru`enja na{a sudbina ovisi barem onoliko koliko ovisi i o nama samima.

Dodik: Slabi u~inci me|unarodnog lobiranja za priznavanje RS

Pi{e: Vlastimir MIJOVI]
Portparoli ili glasnogovornici u politiku su instalirani kao neka vrsta smokvinog lista koji zaklanja ili otkriva su{tinu odre|enih politi~kih ideja, projekata ili pojedina~nih iskaza. Najbolja ilustracija ove politi~ke pojave kod nas je Rajko Vasi}, de`urni SNSD-ov galamd`ija. Kad zatreba, on do daske pritisne gas ili mo~ugom odalami po nekome i ne~emu, da bi njegovi nadre|eni ubrzo stvar prizemljili nakon {to vide kakvo djelovanje proizvodi Rajkov programirani d`umbus.

je u me|unarodnoj zajednici u`ivaju njegovo entitetsko ~edo i njegove pretenzije da u evropski zemljopis, na zgari{tu Bosne i Hercegovine, ucrta granice jedne nove, srpske dr`ave. Dvije su mogu}e varijante zbog kojih je Dodikov {tab na{ao za potrebno da upravo ovu izjavu brzo relativizira. Prvo, zbog prejakog dojma koji se time

zvani~nih i nezvani~nih, preko pla}anja skupih usluga me|unarodnih lobisti~kih organizacija, sve do diplomatskog anga`iranja Beograda svuda gdje Srbija ima svoje ambasade i konzulate. U njihovom opisu poslova je, naime, i provodad`isanje separatisti~ke politike Banje Luke. Kad se podvu~e crta ~itave te obimne operacije,

Milorad Dodik jo{ jednom je platio danak svome prebrzom jeziku i sklonosti da potcjenjuje ~injenice nau{trb vlastitih politi~kih `elja, potreba i fantazija
stje~e o separatisti~kim planovima Republike Srpske, u kojim se ve} „evidentiraju“ - kako se izrazio Dodik - i dr`ave koje bi podr`ale ovaj radikalni srpski potez. U drugoj varijanti, nakon {to je prespavao nervozni politi~ki klin~ s Jovanovi}em, Dodik je mo`da shvatio da deset i nije neka cifra, da je u svojoj publici, umjesto ohrabrenja, proizveo brigu i razo~arenje. Nije, naime, neka sre}a za svoju politiku u dana{njem svijetu, u kojem obitava vi{e od 200 dr`ava, imati naklonost u svega desetak. To je samo pet posto, pa i manje od toga. me|utim, zbir se zaustavlja na devet do deset dr`ava, kako je rekao Dodik i kako je „evidentirao“ njegov {tab. Iako na tom spisku ima i zvu~nih imena, poput Rusije i Izraela, koji u svjetskoj politici nisu ba{ repa bez korijena, mo`e se ocijeniti da lista stranih jataka Republici Srpskoj ne ulijeva nadu u zna~ajnu me|unarodnu podr{ku ideji otcjepljenja i progla{enja nezavisnosti, barem u ovom ~asu ili u bliskoj budu}nosti. A pitanje je, dodatno, da li bi i te zemlje, kad bi do{lo do stani-pani, pri{le uz bok srpskom dr`avnom novoro|en~etu na na~in na koji pri`eljkuje Dodik. S jednim, ako ne i s oba oka, Tel Aviv, naime, uvijek pogleduje na Va{ington. Ni Moskva ba{ nije sklona velikom zamjeranju s vode}om svjetskom silom, a Gr~ku i Kipar - na koje Dodik tako|er ra~una - da i ne spominjemo. Sjedinjene Ameri~ke Dr`ave su, dakle, glavni jezi~ac na ovoj zami{ljenoj vagi. Sve dok one ~vrsto stoje na politici podr{ke nezavisnosti i cjelovitosti

Meka rukavica
U drugoj varijanti, Vasi}u je, kao i sli~nim politi~kim pajacima, namijenjena uloga meke rukavice. Kad {efovi verbalno zabrljaju, on je taj koji naknadno treba za~e{ljati i smek{ati stavove koji su uzburkali javno mnijenje i proizveli rizike za tu li~nost, stranku i ukupnu politi~ku i nacionalnu opciju. Nakon {to se, u duelu s ^edom Jovanovi}em, SNSD-ov {ef Milorad Dodik nalupao kao Maksim po diviziji, Vasi}u je palo u du`nost da otupi neke o{trice predsjednika Republike Srpske, koje su pretjerano britke ~ak i za neodmjerene i raskala{ne govornike u kakve spada Milorad Dodik. Elem, u Dodikovom {tabu sra~unali su da naknadno zavijanje u celofan ponajprije iziskuje amortiziranje ocjene po kojoj bi Republiku Srpsku, u slu~aju progla{enja dr`avne nezavisnosti, odmah podr`alo desetak zemalja svijeta. Tom cifrom Dodik je slavodobitno zamahnuo kao pokazateljem, po njemu, velikog razumijevanja ko-

m

susretu u „Europi“: Samo nekoliko dana nakon objavljivanja SDP-a da se zala`e za lustraciju

je objavljen je i stav SDP-a da se zala`e za lustraciju. Pri~a o lustraciji nakon najave SBB BiH da }e tra`iti dono{enje tog zakona, a sada i SDP-a, mogla bi donijeti kopernikanski zaokret na bo{nja~koj politi~koj sceni. Jer, koliko bi se takvim zakonom SDP o~istio od politi~kih predrasuda, jo{ vi{e bi razgolio SDA, pa i Islamsku zajednicu. Mogu}e je da je klju~na osovina i povezanost SDA i Islamske zajednice upravo na osnovi (i)legalne (su)radnje s Udbom. Kako druga~ije objasniti da neki {ejhovi u~e dove na Tihi}evom predizbornom skupu ili da profesori medrese ili Fakulteta islamskih nauka javno po-

dr`avaju Tihi}a koji konzumira alkohol, dok je dr. Enes Kari}, samo stoga {to „ne prili~i profesoru tefsira“, napustio funkciju u Stranci za BiH kada je koalirala sa SDP-om. Jo{ mnogo je pokazatelja da bi zaista zakonom o lustraciji bilo obuhva}eno vi{e funkcionera SDA i Islamske zajednice („Zelena knjiga“) te nekih novinara nego SDP-a. Mo`da je takva katarza i prvi uvjet da se, kona~no, postigne bo{nja~ko jedinstvo. Ako SDP ustraje i donese zakon o lustraciji, to }e biti kona~na pobjeda klana Pozderaca nad klanom Dizdarevi}a, izme|u kojih traje borba za prevlast ve} vi{e od pola stolje}a. Ja navijam za Pozderce!

Ameri~ka osovina
Bez obzira na motiv koji je Dodika ponukao da Vasi}u nalo`i da ovu izjavu malo relativizira, drugospomenuta varijanta je ona koja, u su{tini, zaslu`uje vi{e pa`nje od one prve. Prilika je to da se bilansira saldo vi{egodi{njeg nastojanja Milorada Dodika i ukupne srpske politike da za svoj separatizam osiguraju jatake u me|unarodnoj zajednici. U taj projekt mnogo je ulo`eno, od otvaranja predstavni{tava RS u svijetu,

6

4. FEBRUAR/VELJA^A 2012.

PRESSIJA Parlament bez fiskalnih ra~una

Tele}e pe~enje va`nije od vladavine zakona!

NASILJE U PORODICI Mu{karci sve ~e{}e izlo`eni zlost

Fizi~ko zlostavljanje mu`eva jo{ je tabu tema u BiH Restoran za zvani~nike BiH

Nije ni{ta ~udno da u svakoj dr`avi postoje ugostiteljski objekti koji kr{e propise o izadavanju ra~una. No, sigurno je da ne postoji nijedna dr`ava u kojoj se to de{ava pred o~ima ~lanova najvi{e izvr{ne i zakonodavne vlasti. Osim BiH, naravno. U restoranu zgrade Parlamentarne skup{tine BiH u Sarajevu, u kojoj su smje{tene dr`avne institucije, ne izdaju se fiskalni ra~uni, koji su propisani zakonom u oba entiteta! U ovom restoranu hrane se ~lanovi Parlamenta BiH, ministri i drugi zaposlenici ministarstava, dr`avnih

Ra~un iz restorana u Parlamentu

institucija, agencija... A ru~aju, kao {to je poznato, itekako dobro i jeftino, u`ivaju}i u vrhunskim specijalitetima. Tele}e pe~enje je najskuplje jelo i ko{ta pet maraka, {to je nekoliko puta manje nego u drugim restoranima. Barem bi, valjda, oni trebali poznavati zakone u vlastitoj zemlji i tra`iti da se ti zakoni i po{tuju te i u ovom objektu uvesti obavezu izdavanja fiskalnih ra~una. No, tele}e pe~enje nekima od njih je, izgleda, va`nije od vladavine zakona. G. M.

Kad joj nisam dao supruga me zbola
Zbola me u stomak, jer sam rekao da puno tro{i, ka`e na{ sagovornik koji nije uspio dobiti uvo|enje zajedni~kog starateljstva u zakonu, jer diskriminira na{a prava, ka`e Purivatra
asilje u porodici sve vi{e bilje`i trend rasta. Iznena|uju}a je ~injenica da su u BiH posljednjih godina `ene te koje u braku zlostavljaju mu`eve, ali i djecu nakon {to nad njima dobiju starateljstvo.

PRESSIJA Tehni~ka gre{ka zbunila Zeni~ane

N

’Slu`bene novine’ ~itljive samo u ogledalu
Zeni~ani i drugi zainteresirani koji su poku{ali ovih dana na oficijelnoj stranici Op}ine Zenica do}i do akara objavljenih u „Slu`benim novinama“, nemalo su se iznenadili kad su otvorili poKad vid ne poma`e, poma`e ogledalo nu|eni link. Kako se i vidi na fotogra- ogledalu“. O~ito je da se radi o tefiji, u odgonetki {ta je objahni~koj oma{ci, ali u povljeno u „Slu`benim novinama Op}ine Zenica“ ne po- nu|enom sadr`aju, ipak, nismo na{li ni{ta {to bi trebalo ma`e ljudski vid, nego „izgledati ljep{e u svom odrobi~no ogledalo. Naime, A. D@. azu“. odluke su objavljene „u

Brojni ~lanovi
Jedan od `rtava koje su u braku zlostavljane od supruge je i M. ^. (ime i prezime poznati redakciji) iz Sarajeva. On nam je kazao da ga je supruga no`em zbola u stomak, a da je razlog tome bila

pohlepa. - Dok sam u kuhinji prao su|e, do{la je i od mene tra`ila pare. Kad sam joj rekao da joj ih ne}u dati, jer ona previ{e tro{i, uzela je no` i zbola me. Kada smo se razvodili, iako sam na sudu prilo`io dokumentaciju i dokaze {ta mi je uradila kako bih dobio starateljstvo, nisu mi dali djecu. Najvi{e me boli {to ih odgaja ona, koja to ne zaslu`uje, a ja nemam nikakvo pravo nad njima ka`e na{ sagovornik M. ^. On je jedan od ~lanova
Lepir: Ve}i broj

Obaveze alimentacije
- Prisutni su razli~iti oblici kori{tenja djeteta od majke prema biv{em suprugu. Na`alost, u takvim situacijama dijete postaje sredstvo za nastavak nasilja izme|u supru`nika. Slu~ajevi gdje majke onemogu}avaju ocu da vi|a dijete su u porastu, ali, s druge strane, u porastu je i problematika gdje otac ne izvr{ava svoje obaveze u smislu alimentacije - kazao je Lepir.

sarajevskog udru`enja „Otac“, ~iji predsjednik Amir Purivatra ka`e da, iako su tek nedavno registrirani, ve} broje 40 ~lanova. - To su sve ljudi koji su bili `rtve zlostavljanja supruga. Njih je i puno vi{e, ali o tome se ne govori u javnosti.

Ovi ljudi najvi{e se `ale na to da im supruge brane da nakon rastave vi|aju djecu. Tako|er, razo~arani smo ~injenicom da su centri za socijalni rad i sudovi nakon razvoda u ve}ini slu~ajeva naklonjeni majkama i daju im starateljstvo, iako one to ne zaslu`uju - ka`e Purivatra. Istakao je da u Udru`enju imaju sociologe, doktore, socijalnu radnicu, dje~ijeg psihoterapeuta i psihologe. - Inicirat }u uvo|enje zajedni~kog starateljstva u zakonu, jer diskriminira na{a prava. Do sada su `ene na svojoj strani imale cijeli sistem za{tite, {to nije uredu. Otac i djeca su usamljeni u svojoj borbi za interes djeteta - navodi Purivatra. Prema podacima Ministarstva zdravlja RS, koje kao drugostepeni organ rje{ava `albe roditelja u slu~ajevima povjeravanja

KULOARSKE PRI^E
Na sastanku o budu}nosti „@itoprometa“ Za{to novi ko{arka{ki selektor nije postavljao finansijske uvjete
Bio je izuzetno dobro raspolo`en Harun Mahmutovi}, generalni sekretar Ko{arka{kog saveza BiH, pro{le srijede u cazinskom motelu „Stovrela“, jer se Upravni odbor KSBiH „u roku odmah“ odlu~io i jednoglasno izabrao Aleksandra Petrovi}a za novog selektora na{e ko{arka{ke selekcije. Otkrio je i malu tajnu. - Aco Petrovi} svojevremeno je slu`io vojni rok u Sarajevu i jo{ tada trenirao s ko{arka{ima Bosne. On voli Sarajevo i BiH i `eli izvesti ko{arka{ku reprezentaciju na me|unarodnu scenu - naglasio je generalni sekretar KSBiH. Na novinarsko „bockanje“ da Petrovi} nije postavljao finansijske uvjete, jer „nije kokuz“, Mahmutovi} je odgovorio: - Gospodin Petrovi} zna u kakvoj je situaciji BiH i KSBiH, ali on je, kao odli~an igra~ i trener, imao mnogo prilika da dobro zaradi!

Radnici nisu znali ko im Aco nije ’kokuz’, zaradio je dovoljno je direktor
Predstavnici Sindikata mostarskog „@itoprometa“ na sjednici na kojoj se raspravljalo o budu}nosti ovog nekada{njeg pekarskog giganta, a koja je odr`ana prije nekoliko dana u Kantonalnom ministarstvu privrede u Mostaru, iznenadili su se kada se svima na po~etku sjednice predstavio novi direktor njihove firme Senad \onko. Sindikalisti, kako su istakli, ve} du`e ne znaju ko im je zapravo direktor te su jo{ jednom zatra`ili da se novi ~elnik preduze}a predstavi, jer nisu dobro ~uli. \onko je nakon toga ponovio svoju funkciju, na koju je, kako on ka`e, izabran 19. januara. Radnicima, me|utim, nije jasno zbog
\onko (u sredini): Imenovan, a da radnici ne znaju

~ega nisu obavije{teni o imenovanju novog direktora. Upravo i podatak da se ne zna ko koju funkciju obavlja oslikava koliko je stanje u „@itoprometu“ katastrofalno, ali radnici, ipak, o~ekuju od novog direktora da kona~no pokrene proizvodnju. M. H.

Mahmutovi}: Aco nas voli

Petrovi}: Slu`io vojsku u Sarajevu

M. D.

4. FEBRUAR/VELJA^A 2012.

7

avljanju

Otac ima puno manja prava nad djetetom u odnosu na majku

LI^NOST SEDMICE

^edomir Jovanovi}

^injenicama protiv la`i
Intelektualno superiorniji, gra|anski odgojeniji, obrazovno nadmo}niji, Jovanovi} je, u maniru vrhunskog dramaturga, Dodika izveo na ~istinu
Predsjednik Liberalno demokratske partije (LDP) Srbije ^edomir ^eda Jovanovi} u TV duelu s predsjednikom RS Miloradom Dodikom u Beogradu je ukrstio argumente o temi „Da li je RS genocidna tvorevina ili izraz volje srpskog naroda“. uvrije|en, Dodik je tako potegao put Beograda da Jovanovi}a u njegovoj avliji „nau~i pameti“, odnosno historiji koja je porodila RS, a na ~ijem rodnom listu je njegovo „bogohulno oko“, eto, prepoznalo pe~ate genocida, logora, ubijanja... I dogodilo se to da je intelektualno superiorniji, gra|anski odgojeniji, obrazovno nadmo}niji Jovanovi}, u maniru vrhunskog dramaturga (kako mu i prili~i!), Dodika izveo na ~istinu s koje je ovaj, onako fizi~ki golem i mentalno ogoljen, proklinjao dan u kome je s ^edom stao pred TV kamere. nikad nije pristao da se zlo~inom i genocidom po~injenim nad Bo{njacima u BiH prlja biografija njihovog potomstva. S razlogom. Kad jednog dana historija poslo`i doga|aje s kraja 20. i po~etka 21. stolje}a, ljudi poput ^ede Jovanovi}a bit }e najbolji argument srpskom narodu da zlo~ini po~injeni u njegovo ime nisu njegovi, ve} onih koji su ga ~inili. A ko su oni, ^eda Jovanovi} odli~no zna. Na`alost, ne tako davno, znao je i Milorad Dodik.
A. HAD@I]

Genocidna tvorevina

novac, no`em!
starateljstvo nad djecom Inicirat }u

Osvete preko djece
Sarajevski advokat Amila Muj~inovi}, tako|er, za na{ list potvr|uje podatke o porastu broja slu~ajeva u kojima `ene zloupotrebljavaju roditeljsko pravo. - @ene masovno onemogu}avaju kontakt razvedenim o~evima. Kada do|e do kontakta starateljstva i vi|anja djeteta, godi{nje im se prijavi blizu 150 slu~ajeva. o~eva s malodobnom djecom, ucjenjuju partnere. Preko djece po~nu jednu fazu maltretiranja, dakle tu psiholo{ku, koja je gora od fizi~ke. Moram ista}i da sam vodila i dosta slu~ajeva u kojima su mu`evi bili fizi~ki napadani - ka`e Muj~inovi}. je u ovom entitetu od ukupno prijavljenih slu~ajeva nasilja, oko dva posto po~injeno nad mu{karcima, Lepir ka`e da je ono i mnogo ve}e. - Sve takve podatke treba uzimati s rezervom, jer se tu obi~no govori o manifestnom nasilju. Ono {to je evidentno jeste da se nasilje nad mu{karcima po~inje prepoznavati i prijavljivati dodao je Lepir.
A. Nu. - B. S.

Hrabar, inteligentan i lucidan, kakav je oduvijek bio, Jovanovi} je Dodika, naprosto, „istresao iz cipela“, odnosno „opanaka“, kako su to, neposredno nakon {to je svijet obletjela TV slika njihovog su~eljavanja, prokomentirali mnogi koji su ih slu{ali i gledali. Razlog su~eljavanja bili su ve} poznati stavovi ^ede Jovanovi}a o ratu u BiH, za~injeni izjavom da je RS genocidna tvorevina, izgovorenom samo nekoliko dana ranije na sjednici Glavnog odbora LDP-a. Ta je izjava {efove „tvorevine“, koji na boju krvi njenih zlo~ina~kih temelja uporno navla~e neke svjetlije tonove, razbjesnila do te mjere da su ^edu proglasili „srpskom sramotom“ odnosno neprijateljem srpstva, svetosavlja, Karad`i}a, Mladi}a, Dodika, Kusturice i svog drugog srpskog `ivog i mrtvog znakovlja. Bijesan i

Gra|anski Beograd
Grizao je nokte, ~e{ao u{i, trljao nos, grebao vlastito lice, kezio se, lagao da ono {to je nekad rekao nije rekao..., radio, ustvari, sve ono {to radi ~ovjek kad nema odgovor, argument, dokaz. Je li ^eda Jovanovi} „istresao“ Milorada Dodika iz cipela ili opanaka, manje je va`no od onoga {to o Karad`i}evoj ostav{tini u BiH misli onaj drugi, gra|anski Beograd, ~ija je intelektualna i moralna ekspresija upravo liberal Jovanovi}. Ustvari, {ta misli onaj dio srpskog naroda koji

Prijava slu~ajeva
Pomo}nik ministra Ljubo Lepir isti~e da je nasilje `ena nad mu{karcima u brakorazvodnim parnicama u zna~ajnom porastu kao i u slu~ajevima kada je starateljstvo nad djetetom povjereno majci. Komentiraju}i procjene Gender centra Vlade RS da

Milo{evi}evo izru~enje
^edomir Jovanovi} ro|en je u Beogradu 1971. godine. Diplomirao je dramaturgiju na beogradskom Fakultetu dramskih umjetnosti. Kao ~lan Demokratske stranke bio je jedan od najbli`ih saradnika pokojnog Zorana \in|i}a. Sada je predsjednik LDP-a i poslanik u Skup{tini Srbije. Bio je akter doga|aja vezanih uz isporuku Slobodana Milo{evi}a Ha{kom tribunalu. O`enjen je i ima ~etvero djece.

Jovanovi}: Istresao Dodika iz opanaka

Vije}ni~ka evolucija Farke Alagi}a
Za{to je Farko Alagi}, nekada vije}nik Stranke za BiH, a potom samostalni vije}nik u Op}inskom vije}u (OV) Sanski Most, prakti~no na kraju mandata pre{ao u Klub SDA, pitaju se Sanjani. No, niko ne tra`i odgovor od biv{eg samostalnog vije}nika Alagi}a, rodom iz Fajtovaca, borca Armije RBiH i ro|aka slavnog generala Mehmeda Alagi}a, jer razloge naslu}uju svi. Prije tri godine Farko Alagi}, nakon {to je postao samostalni vije}nik, upoznao je javnost i kolege u OV-u da je od tada{njeg na~elnika op}ine Sanjina Halimovi}a, kadra SDA, dobio rje{enje o delo`aciji iz stana u Fajtovcima. Bila je to „slatka“ osveta zato {to ovaj demobilisani borac nije „u krilu“ Halimovi}eve i stranke Asima Kambera. - Farko, ti si napustio SBiH i postao samostalni vije}nik onog dana kada su ti Kamber i Halimovi} napisali odluku o delo`aciji iz stana, koji ti je privremeno dodijelila Op}ina Sanski Most, kao i zbog prijetnje da }e{ izgubiti posao. Tada sam ti savjetovao

Na snje`nom pokriva~u na Kozari

Od SBiH do Kamberovog ’vojnika’ Ministrica pokazala vje{tine sankanja
Nada Te{anovi}, aktuelna ministrica porodice, omladine i sporta u Vladi RS, proteklog vikenda je na Kozari kod Prijedora, tokom trajanja privrednoturisti~ke manifestacije „Dani zime na Kozari“, pokazala svoje vje{tine sankanja. Na skije, ipak, nije stala. Tu sportsku disciplinu ostavila je za kasnije, ali isprobala se i u obi~nim vratolomijama, poput hodanja i padanja po snijegu. - Tu sam prili~no vje{ta, kao i na sankama, koje su mi nekako dra`e, a i prili~nije mojim godinama. Skijanje sam ostavila za poslije - kazala je ministrica Te{anovi}, kojoj je u spustu na sankama zdu{no pomogao Bo`o Grbi}, predsjednik Planinarsko-skija{kog dru{tva „Ljubijski rudar“ iz Prijedora. Nada Te{anovi} na sankama:
M. Z. Pomo} prijatelja
(Foto: D. Stojni})

Alagi}: Stambeni problem

da ~uva{ stan i posao - podsjetio ga je na sjednici OV-a nezavisni vije}nik Red`o KurM. D. begovi}.

8

4. FEBUAR/VELJA^A 2012.

PRESSIJA Poslanik napustio SBiH

EKSKLUZIVNO „Dnevni avaz“ do{ao do biv{e supruge
(Foto: Iz emisije NTV 101 „Doktor Eso“)

Imamovi}: Oti{ao zbog He}e

(Foto: J. Had`i})

Kaze: Gdje je Vahid He}o - adio, sre}o!
Poslanik u Skup{tini Zeni~ko-dobojskog kantona (ZDK) Zaim Imamovi} Kaze obavijestio je svoje kolege na posljednjem skup{tinskom zasjedanju da iz vi{e razloga napu{ta Stranku za BiH te da }e u narednom periodu djelovati kao nezavisni poslanik. - Prvi razlog zbog kojeg napu{tam stranku je Vahid He}o, koji je izabran za predsjednika Kadrovske komisije SBiH na nivou dr`ave. Naime, Op}inski savez SBiH u Zenici je na Skup{tini odr`anoj 10. decembra pro{le godine, kojoj je prisustvovalo 250 delegata, tajnim glasanjem za novog predsjednika izabrao mr. D`evada Hamzi}a. Me|utim, na inicijativu He}e, SBiH poni{tila je izbor i uvela Povjereni{tvo u Zenici. Ja zato vi{e ne `elim biti u takvoj stranci. Gdje je Vahid He}o, adio, sre}o! - poru~io je Imamovi}, koji je, ina~e, ve} tre}i mandat poslanik u Skup{tini ZDK. V. B.

Prepali se poklona od O proizvo|a~a oru`ja

PRESSIJA Zvani~nici BPK s gostima O licemjernom porodi~nom konsenzusu Zorica Cica Gagovi}, za koju smo sigurni da ubijenog Ese Sadikovi}a, tra`i da {utimo, „jer smo bolesni, bijedni i jadni“, navodno,
ko 22 sata po bh. vremenu, a 15 po ameri~kom, na{ novinar pozvao je telefonski broj Veronike Gagovi} u Midletonu, dr`ava Viskonskin. Nakon dvosedmi~nog traganja za kontaktom djece dr. Ese Sadikovi}a uspjeli smo do}i do njenog broja. Namjeravali smo razgovarati s osobama koje su se u svom „prvom“ `ivotu zvale Alma i Enis Sadikovi}, te su u knjigama gra|anskog stanja op}ine Prijedor bile upisane kao k}erka i sin Esada (Hasiba) Sadikovi}a. @eljeli smo upitati ih o njihovom znamenitom ocu, doktoru, kojeg su svirepo smakli prijedorski ~etnici prije 20 godina, 5. avgusta 1992., nad jamom Hrastova glavica. Veronika (Alma) i Filip (Enis) `ive u Americi ve} nekih 12 godina. nar iz Bosne i Hercegovine... Toliko je na{ novinar uspio izgovoriti, ali odmah je s druge strane `ice uslijedila brutalna paljba `enskog glasa, u `argonu ulice. Ekavicom. Prenosimo odgovor u cijelosti: - Stvarno ste jadni, bedni i ~emerni. Jadni ste, to je stravi~no, koliko ste jadni. Obi~no si govno i |ubre, je li ti jasno!? Ovo nije Veronika, nije va`no ko je, Veronika nije, ali ja ti to ka`em, po{to sam debelo ume{ana u to. Mo`e{ da snima{, {ta god da radi{, to je tvoj problem. Ali si bolestan. Svi ste bolesni, jadni i bedni i, zna{ {ta, ono {to se prepucavate sa Dodikom..., mene pustite i moju familiju na miru. To da ti bude jasno. Mene uop{te ne zanimaju ni muslimani, ni Srbi... ma jebe mi se za to sve. Eto, toliko. ]ao! Bio je to ko~ija{ki monolog `ene „koja nije Veronika“. Sigurnost da bi to mogla biti upravo nekada{nja supruga ubijenog prijedorskog Doktora Ese i majka Veronike (Alme) i Filipa (Enisa), dale su nam brojne prethodne i naknadne provjere u Prijedoru i Americi. Prema svemu sude}i, na telefon nam se javila Zorica Gagovi} Cica, rodom iz Zaje~ara, udovica dr. Ese Sadikovi}a, na ~iji lik i djelo je stavila ru`ni pe~at onda kada je 1993., tada maloljetnoj djeci Almi i Enisu promijenila imena u Veronika i Filip. Djeca u toj dobi nisu se pitala, majka je sa~inila i izvela projekt institucionalnog brisanja dotada{njeg identiteta Alme i Enisa, uz potvrdu SDS-a. Uz to, Zorica se udala za Bogdana Tadi}a nakon {to se pro~ulo da je „Eso oti{ao za Nikaragvu“. Ta „Nikaragva“ bilo je drugo ime za bestragiju, bezimenu rupu u utrobi planine Grme~ u koju je nakon metka u glavu ba~eno tijelo dr. Ese Sadikovi}a s jo{ 123 prijedorska logora{a odvedena iz logora Omarska.

Doktor Eso ubijen Gagovi} poru~uje: J
Ko~ija{ki monolog
Nakon drugog poku{aja da dobijemo vezu neko je podigao slu{alicu. - Dobar dan, ovdje novi-

Fotografija iz prijeratnih sretnih vremena: Dr. Eso Sadikovi} s djecom Almom i Enisom

Mezar dr. Ese Sadikovi}a:

(Ne)vje{to skrivanje na vi{e adresa
Tragaju}i proteklih dana za adresom i brojevima telefona Veronike i Filipa Gagovi}a uz pomo} nekoliko poznanika i jedne ozbiljne ameri~ke kompanije doznali smo i da Veronika ima tri prijavljene adrese u tri ameri~ke dr`ave: u Midletonu (Viskonsin), Indijanopolisu (Indijana) i Napervilu (Ilinois). Ove tri dr`ave me|usobno grani~e. Na adresi u Indijanopolisu nema njenog telefonskog broja. U Napervilu najvjerovatnije `ivi njen brat Filip. I u tom gradu na telefon nam se javio mu{ki glas te na na{em jeziku kazao da osoba po imenu Filip Gagovi} ne `ivi tu. Dodu{e, postoji i u gradi}u Schaumburg u Ilinoisu Filip Gagovi}, ali i jo{ dva Filipa Gagovi}a u mjestima Lisle i Glencoe, tako|er, u Ilionoisu. Bit }e da se Veronika i Filip (ne)vje{to kriju od 2004. Zavr{io je na dvije ili vi{e adreprijedorsku gimnasa, a na jednoj od ziju „Sveti Sava“ njih, u ulozi moder(kao i on i ova ginog kerbera za{titnimnazija je 1992. prka je i njihova maomijenila ime, a nejka. Ona zajedno s kada se zvala Ginjima ~uva tajnu o mnazija „Esad porodi~noj sramoti, Mid`i}“), a 1998. o tome kako su po- Filip Gagovi}: godine Aurora Chrnizili i izvarali mr- ^lan srpske istian Highschool, tvog ~ovjeka, supru- asocijacije finansije na North ga i oca, rahmetli dr. Central Collegeu, te Esu Sadikovi}a, ~uvenog master studij 2007. na Norprijedorskog ljekara, huma- thern Illinois Universityju. nistu i intelektualca kojem Na jednom od portala na se divio svijet. kome smo prona{li podatke Veronika (Alma) Gagoo Filipu Gagovi}u, u biogravi} zavr{ila je Medicinski fiji u kojoj se spominje Gifakultet na Loyola Univermnazija „Sveti Sava“ iz Prisity, internisti~ku praksu jedora, navodi se i grad obavila je u Carmelu (IndiSchaumburg, gdje je on igrjana), te nastavila specijaliao tenis i bio u~lanjen u vi{e zaciju iz oblasti gastroente- dru{tvenih asocijacija, rologije i hepatologije na izme|u ostalih, i u „Serbian University of Wisconsin American Professional NeMedical Centeru. twork“. E-mail adrese Filipa Filip (Enis) Gagovi} ra- Gagovi}a iz Schaumburga i di kao bankarski menad`er Napervila su prikrivene.

Imamovi}: Prekinuo neizvjesnost

Od gosta iz nekog poznatog turisti~kog mjesta, prijateljske zemlje ili svjetske metropole tokom zvani~nih posjeta mo`e se o~ekivati na poklon suvenir ili proizvod po kojem je predio posjetioca prepoznatljiv, ali {ta o~ekivati kada s darovima u goste do|e jedan od najpoznatijih proizvo|a~a oru`ja u svijetu!? U posjeti zvani~nicima Bosansko-podrinjskog kantona Gora`de tako je boravio potpredsjednik njema~ke korporacije „Umarex“ Martin Voni{ (Wonisch). Tokom razgovora s premijerom i ministrom privrede BPK Emirom Fra{tom i Demirom Imamovi}em dogovoreno je pro{irenje proizvodnje

gora`danske firme „Pobjeda Sport“, ~iji je „Umarex“ novi ve}inski vlasnik. Uslijedio je neformalni dio susreta tokom kojeg su gosti saop}ili da }e se municija proizvedena u Gora`du koristiti tokom snimanja novog filma o D`ejmsu Bondu (James Bond), a potom su posegnuli za lijepo upakiranim darovima. Jasno je da se naoru`anje ne poklanja tokom ovakvih susreta, ali, kako je „Umarex“ ipak vlasnik najpoznatije marke pi{tolja u svijetu, svi su bili u neizvjesnosti. Prekinuo ju je Imamovi} koji je, umjesto o~ekivanog Bondovog „walthera“, iz kutije izvadio knjigu, monografiju posve}enu 125-godi{njici postojanja kompanije. A. B.

4. FEBRUAR/VELJA^A 2012.

9

dr. Sadikovi}a

PRESSIJA

Ahmetovi} u Gora`du: Odalo ga saop}enje SDA

po tre}i put - Zorica Je.. mi se za to sve!
nam se javila na ameri~ki broj Veronike Gagovi} (Alme Sadikovi}), svoje i k}erke sve ono {to ona nije
Ta rupa danas se zove masovna grobnica Hrastova glavica i nad njom }e pre`ivjeli logora{i Prijedora i Sanskog Mosta 5. avgusta ove godine postaviti spomen-plo~u s imenima ubijenih. @ivot Zorice Gagovi}, nekada Sadikovi}, a naposljetku udovice Bogdana Tadi}a zvanog Tadija, malo koga od dana{njih Prijedor~ana zanima. Zid {utnje o njoj proizvodi sna`no uvjerenje da je u gradu u koji je do{la s Esom izgubila svako upori{te zbog onoga {ta je u~inila nakon njegovog ubistva. Odnos prema njoj u Prijedoru, gradu koji se „proslavio“ pokoljem kom{ija, danas se mo`e nazvati prezirom. Nismo uspjeli saznati kada je ta~no Zorica Gagovi} Cica oti{la kod djece u Ameriku, ali u Prijedoru ka`u da se u tom gradu pojavila pro{le godine, kada je iz SAD do{la radi ostavinske rasprave s djecom drugog supruga Bogdana Tadi}a. Nakon toga opet se vratila u Ameriku, a ku}u u Skopskoj ulici, u kojoj je `ivjela s Doktorom Esom, zajedno s lokalom izdala je pod kiriju.

Odveden u samrt s jo{ 123 prijedorska logora{a Omarske

Dr. Eso Sadikovi}: ^uveni ljekar i intelektualac kojem se divio svijet

Za{to je dr`avni ministar sigurnosti Sadik Ahmetovi}, u vrijeme kada se drugi gradovi suo~avaju s mnogo ve}im sigurnosnim izazovima, pro{le sedmice posjetio najsigurniji grad u dr`avi Gora`de postalo je jasno tek dan poslije. Najkonkretniji razlog njegovog dolaska bilo je, naime, prisustvo sjednici gora`danske SDA, kojoj je nakon du`e uprave povjereni{tva izabrano novo rukovodstvo. Prethodno je Ahmetovi}, daju}i izjave za medije u zgradi MUP-a BPK, ustvrdio da nema specijalnog razloga za njegovu posjete te da je do{ao da se (nakon dvije i po godine na poziciji ministra sigurnosti?!) upozna „sa situacijom u Gora`du s aspekta sigur-

Ahmetovi} slagao da ne}e biti na strana~kom skupu

Kako i{ta vjerovati ministru sigurnosti

nosti gra|ana u ovom dijelu BiH i o saradnji izme|u kantonalne policije i dr`avnih agencija za provo|enje zakona“. Na na{e direktno pitanje ho}e li prisustvovati strana~kom skupu, odgovorio da „ne}e, jer ima obaveza u Sarajevu“. No, dan poslije na slu`benoj stranici SDA objavljeno je da su „skup{tini prisustvovali visoki predstavnici SDA na ~elu s potpredsjednikom Sadikom Ahmetovi}em, generalnim sekretarom Amirom Zuki}em ...“. Pa, ako je na ovako bezna~ajno novinarsko pitanje „zaobi{ao istinu“, onda je stvarno suvi{no i razmi{ljati koliko je ministar iskren i po{ten kada su mnogo zna~ajnije stvari u Al. B. pitanju.

Epizoda be{~a{}a
O licemjernom porodi~nom konsenzusu Zorica Cica Gagovi} tra`i da {utimo, „jer smo bolesni, bijedni i jadni“, navodno, sve ono {to ona nije. Me|utim, njeno djelo sramotna je epizoda jednog be{~a{}a, koja traje od 1992. godine. Svojom {utnjom i bijegom od tragi~ne istine i 20 godina kasnije Zorica, Veronika i Filip kao da negiraju da je Doktor Eso postojao. Ali taj ~ovjek je itekako postojao! Njega su prijedorske generacije svih doba gledale i slu{ale s divljenjem i zavi{}u istovremeno. On je simbol i metafora intelektualnog, gra|anskog

Nedisciplinirani poslanici SDA
Veronika Gagovi} (Alma Sadikovi}) u Americi: „Zaboravila“ slavno ime svoga oca

PRESSIJA Neozbiljnost u Skup{tini KS

Prijedora, arhetip slobodne misli, jer njegove su rije~i citirali prosjaci, konobari, in`injeri i doktori. Doktor Eso ubijen je tri puta. Prvi put nad jamom

Susret s Nusretom Sivcem
Nusret Sivac, autor knjige „Kolika je u Prijedoru ~ar{ija“ o logoru Omarska u kome je boravio zajedno s Doktorom Esom, ispri~ao nam je da je u ljeto pro{le godine, na kapiji nekada{nje ku}e dr. Ese Sadikovi}a u Skopskoj ulici, vidio Zoricu Cicu Gagovi} koja je razgovarala sa Sandrom Selmanom, nekada{njim prijedorskim maratoncem. Sivac je do rata bio ku}ni prijatelj s Esom i me|usobno su se posje}ivali. - Samo sam rekao „dobar dan“. Poslije svega {to je ona uradila, nisam `elio nikakve kontakte. Ona je odgovorila sa „dobar dan“ i nastavila: „A, Nune, bre, zar ti ne bi stao i popri~ao malo sa mnom.“ Stao sam. Upitao sam kurtoazno kako je, kako su djeca. Obe}ao sam da }emo kasnije popri~ati, ali kada sam se vratio iz Sarajeva nakon nekoliko dana, saznao sam da je

Sivac: Biv{i logora{

Cica bila na ostavinskoj raspravi i da se vratila u Ameriku - prenio nam je Sivac.

Hrastova glavica, drugi kada mu na d`enazu nisu do{li pokr{teni k}erka i sin i tre}i put sada, kada se nastoji izbrisati svako pam}enje i sje}anje na njega. I to od onih koji to „po definiciji“ su{tine i smisla `ivota nikada ne bi smjeli dozvoliti ni drugima! Oni su, na`alost, s njegovom smr}u u{li u novi `ivot koji je ni{ta drugo do stra{no ohrabrivanje potpunog zaborava velikog prijedorskog Doktora Ese, koji je onomad, pred smrt, prije nego {to }e ga povesti na strijeljanje, uspio prokrijum~ariti ceduljicu iz logora Omarska na kojoj je pisalo: „Alma, Bato, voli vas Tajo“. Ali, na kraju, {ta re}i osim „zbogom, Alma, i zbogom, Bato!“.

Prazne klupe poslanika SDA: Slu{aju jedino Ivicu

Poslanici SDA na posljednjoj sjednici Skup{tine Kantona Sarajevo bili su vrlo nedisciplinirani. S obzirom na to da su skup{tinsko zasjedanje obilje`ile brojne pauze, SDAovci su svaki put kasnili pri povratku na sjednicu. Prvi put kada su zakasnili, po njih je oti{ao strana~ki kolega Kemal Ademovi}. Nakon drugog ka{njenja, zbog kojeg sjednica nije nastavljena u predvi|eno vrijeme, predsjeMidhat DEDI] davaju}oj Skup{tine Mirja-

ni Mali} dodijalo je pa je zamolila da neko iz SDA ode po Elmedina Konakovi}a, Harisa Ali}a i Eldara ^omora. Kako su svi nepomi~no sjedili, ustao je ministar kulture i sporta Ivica [ari} i oti{ao u poslani~ku kancelariju da ka`e kolegama da moraju prisustvovati sjednici. Umjesto izvinjenja zbog neozbiljnog pona{anja, po povratku u salu tek je Konakovi} prokomentirao da „Ivicu moraju slu{ati“. S. M.

10

4. FEBRUAR/VELJA^A 2012.

Pranje novca za ’Andri}grad’ te{ko 30 miliona maraka
Pravni stru~njaci ukazali na nezakonitosti, ali institucije BiH koje se brinu o provo|enju Zakona o javnim nabavkama ne mije{aju se u svoj posao Dodik i Kusturica prilikom

ISTRA@UJEMO Tragom analize o zajedni~kom biznisu Dodika i Kusturice

O

dluka Vlade RS od 26. maja i 29. juna pro{le godine da za izgradnju „Andri}grada“ Emira Nemanje Kusturice u Vi{egradu izdvoji oko {est miliona maraka poreznih obveznika i to tako da „korisnik sredstava nije du`an da primjenjuje pravila i postupke definisane odredbama Zakona o javnim nabavkama BiH“, smi{ljena je povreda tog zakona ~iji okvir po~iva na dvjema direktivama Evropske unije iz oblasti javnih nabavki 2004/17/EC i 2004/18/EC. Podsjetimo, vladar Republike Srpske Milorad Dodik dao je ovaj posao svom prijatelju Kusturici tako {to su u{li u „zajedni~ki biznis“. Vlada RS, Kusturicina firma „Lotika“ i Op}ina Vi{egrad osnovali su u aprilu 2011. zajedni~ku firmu „Andri}grad“ u kojoj ve}inski kapital ima Kusturica.

Izigran zakon
Mediji u regiji uo~ili su prevaru i nezakonitost, a sumnju je dodatno poja~ala arogancija iz manjeg entiteta -

re~eno, pranja novca ko{tat }e, preliminarno, oko 30 miliona KM. Bh. pravni stru~njaci su nakon ove zakonske anarhije iz RS detaljno „skenirali“ slu~aj i, ukratko, zaklju~ili izigran je zakon, ali nema nikakve reakcije nadle`nih dr`avnih institucija, pa, prema tome, nema ni sankcija. Pravnik Rifat Zlomu`ica u publikaciji „Izbjegavanje primjene Zakona o javnim nabavkama BiH: Projekt Andri}grad“, koju je objavila Fondacija Centar za javno pravo, argumentira da je spornom odlukom Vlade RS ugro`eno postojanje i svrha Zakona o javnim nabavkama BiH. - Vlada RS nije mogla osloboditi preduze}e „Andri}grad“ primjene odredbi tog zakona. Njegovim ~lanom 3. , „Andri}grad“ je trebao pro}i primjenu Zakona o javnim nabavkama, ali Vlada RS ugrozila je princip efikasnosti kori{tenja javnih sredstava, iako se radi o projektu koji }e ko{tati vi{e desetina miliona maraka - ka`e Zlomu`ica i

polaganja kamena temeljca za „Andri}grad“: Porezni obveznici RS ve} dali {est miliona maraka

„Andri}gradu“. To je, ~ini se, i bio cilj naru~ioca i izvr{ioca megaprojekta koji se od javnosti i poreznih obveznika, gra|ana RS, „krije kao zmija noge“. Direktorica Agencije za

ntrolira ugovorne organe (u ovom slu~aju Vladu RS, op. a.) u primjeni odredbi Zakona o javnim nabavkama BiH, nego pru`a stru~nu i tehni~ku pomo}.

Ko mo`e poni{titi odluku Vlade RS?
Zlomu`ica isti~e da dr`avni i entitetski organi moraju upotrijebiti sva zakonom dozvoljena sredstva kako bi se sporna odluka Vlade RS poni{tila. - To je informacija za nas i nije ura|ena u formi prigovora. Tra`ili smo od Fondacije da uredi podnesak u skladu sa Zakonom o upravnom postupku BiH da bismo mogli postupiti po podnesku. Fondacija nas je naknadno obavijestila da se ne radi o podnesku po Zakonu o upravnom postupku - ka`e Pilav. I dok nadle`ne dr`avne institucije s Fo~o i Pilavom na ~elu nisu pretjerano zainteresirane da se bave slu~ajem „Andri}grad“, Zlomu`ica isti~e da je op}epoznato da organi vlasti „treniU suprotnom, mogu se o~ekivati nova sli~na izbjegavanja primjene Zakona o javnim nabavkama po principu „kad mo`e Dodik, {to ne bismo mogli i mi“. raju strogo}u“ na tzv. malim slu~ajevima, a „velike ribe“ ostaju izvan zakona. - Ne sje}am se da su nadle`ni organi pokretali postupke po slu`benoj du`nosti protiv „velikih riba“, iako bi zakon morao biti jednak za sve dodaje Zlomu`ica i upu}uje na to da Agencija za javne nabavke BiH i Ured za razmatranje `albi BiH pravni osnov da se bave ovim slu~ajem mogu prona}i i u drugim zakonima kao {to su Krivi~ni i Zakon o upravnom postupku. Pitanje je samo da li ho}e? M. DEDI]
Abreu: O{tro upozorenje

Mali i veliki
- Sistem javnih nabavki u BiH je decentraliziran kao i sistemi u regiji i EU i to na na~in da je svaki ugovorni organ odgovoran za pravilnu primjenu zakona - ka`e Fo~o, uz konstataciju da do sada nisu uspjeli do}i u posjed dokumentacije vezane za slu~aj „Andri}grad“!? Zbunjuju}i komentar dobili smo od Amira Pilava, direktora Ureda za razmatranje `albi BiH. Ovaj ured, ka`e, upoznat je sa slu~ajem „Andri}grad“, jer mu je Fondacija Centar za javno pravo dostavila 5. januara ove godine pravnu analizu autora Zlomu`ice, ali...

Zlomu`ica: Objavio publikaciju

Fo~o: Bez dokumentacije

Pilav: Zbunjuju}i komentar

ni~im nisu obrazlo`ili zaobila`enje Zakona o javnim nabavkama BiH. Projekt gradnje „Andri}grada“ ili, bolje

dodaje da se, zahvaljuju}i izigravanju ovog zakona, ne}e mo}i utvrditi stvarna vrijednost radova na

javne nabavke BiH \inita Fo~o na na{ upit o svemu ovome odgovara kako institucija kojoj je na ~elu ne ko-

Srozavanje imid`a BiH
Na{i zvani~nici, koji tro{e gotovo milion KM na sat, i dalje su u fazi strana~kog nadmudrivanja koje }e te{ko stajati gra|ane ove zemlje
Kreatori na{ih sudbina jo{ jednom su se pokazali u ulozi uspje{nih arhitekata te{ke neizvjesnosti gra|ana ove zemlje. To je, uostalom, potvrdila i {efica ureda Svjetske banke u BiH Anabela Abreu, upozoravaju}i da bi se ta me|unarodna finansijska institucija mogla predomisliti i suspendirati kreditnu liniju prema BiH zbog blokade otplate vanjskog duga. Zbrka u glavama bh. zvani~nika, a nerijetko i lo{e namjere prema ovoj zemlji, rezultirali su time da je imid` BiH u potpunosti srozan u o~ima svjetske poslovne zajednice, pa BiH danas nije po`eljna zemlja za strane investitore koji je u {irokom luku zaobilaze. Iz istih razloga ni doma}i investitori se ne pretrgo{e s ulaganjima. Zbog slo`ene administracije i velikih nameta kada se tek otvori firma, BiH se prema izvje{taju Svjetske banke „Doing business“ nalazi na 125. mjestu, {to je svrstava na dno ljestvice u Evropi, a prema konkrentnosti smo ~ak iza Gambije i Kambod`e. Osim toga, BiH je na dobrom putu da joj se jo{ jednom, tre}i put u posljednjih mjesec i po, snizi kreditni rejting, {to bi bilo katastrofalno po njen ionako te{ko naru{eni ugled kod potencijalnih investitora i zna~ilo bi potpuno uru{avanje bh. ekonomije. I umjesto da na{i zvani~nici, koji tro{e gotovo milion maraka bud`etskog novca na sat, u~ine sve da nas razbija~ki talas zapljusne sa {to manje snage, oni su i dalje

PRESSIJA Svjetska banka prijeti suspenzijom kredita

u fazi politi~kog i strana~kog nadmudrivanja koje }e te{ko stajati gra|ane ove zemlje. No, vjerovatno ra~unaju s time da }e u dr`avnoj kasi uvijek biti novca za njih. R. A.

oglasi

Dnevni avaz

subota, 4. februar/velja~a 2012.

11

Na osnovu ~lana 90. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Slu`bene novine Kantona Sarajevo“ broj: 10/04, 21/06 i 26/08) i ~lana 71. Pravila Osnovne {kole „Al Walidein-Gazzaz“ Sarajevo, [kolski odbor Osnovne {kole „Al Walidein Gazzaz“ Sarajevo, na svojoj 69. sjednici odr`anoj dana 26. 01. 2012. godine raspisuje:

KONKURS
za popunu upra`njenih radnih mjesta na odre|eno vrijeme do 30. 06. 2012. godine 1. Nastavnik/ca geografije.......................12 ~asova nastavne norme sedmi~no, 1 izvr{ilac 2. Nastavnik/ca osnova tehni~kog odgoja i kulture `ivljenja................9 ~asova nastavne norme sedmi~no, 1 izvr{ilac 3. Nastavnik/ca historije...................................8 ~asova nastavne norme sedmi~no, 1 izvr{ilac Pored op{tih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvr|enih Zakonom o radu i Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvr|ene Pedago{kim standardima i normativima za osnovno obrazovanje i op}im aktima {kole. Uz prijavu na konkurs kandidati trebaju prilo`iti slijede}u dokumentaciju (original ili ovjerena fotokopija): 1. Biografiju 2. Diplomu o ste~enoj stru~noj spremi (VSS ili V[S odgovaraju}eg smjera) 3. Izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne stariji od 6 mjeseci) 4. Uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) 5. Kopija li~ne karte 6. CIPS-ova prijava prebivali{ta Po kona~nosti odluke o izboru, izabrani kandidati su du`ni dostaviti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad u obrazovanju. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. Prijave sa dokazima o ispunjavanju konkursnih uslova dostaviti na adresu: O[ „Al Walidein - Gazzaz“ Sarajevo, Hasiba Bankovi}a 2a, 71000 Sarajevo sa naznakom „prijava na konkurs“. Dodatne informacije o uslovima konkursa mogu se dobiti na telefone: 033/235-507, 033/235-518, 033/235-496.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Mals 089177 09 Mals Sarajevo, 25. 01. 2012. godine Op}inski sud u Sarajevu, stru~ni saradnik Senad Had`iomeragi}, u pravnoj stvari tu`itelja „ZVE^EVO COMMERCE“ d.o.o. Sarajevo, ul. Olimpijska bb, koga zastupa punomo}nik Kemo Kapur, advokat iz Sarajeva, protiv tu`enog „BP TRADE“ d.o.o. Sarajevo, ul. Branilaca Sarajeva br. 20, radi, duga od 419,38 KM, van ro~i{ta dana 25. 01. 2012. godine, donio je: PRESUDU - zbog propu{tanja Tu`eni je du`an tu`itelju isplatiti iznos od 419,38 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 21. 02. 2008. godine pa do isplate, kao i da tu`itelju naknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 271,44 KM, sve u roku do 15 dana. Stru~ni saradnik Senad Had`iomeragi} POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje. Obavje{tava se tu`eni da se dostava presude zbog propu{tanja smatra obavljenom protekom roka do 15 dana od dana objavljivanja iste u dnevnim novinama koje se distribuiraju u Federaciji BiH.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Ps 182604 11 Ps Sarajevo, 22. 12. 2011. godine OP]INSKI SUD U SARAJEVU, sudija Tatjana Arapovi}, u pravnoj stvari tu`ioca „Kairos“ Doo Sarajevo ul. Zaima [arca broj 82, koga zastupa Dina Memi} Turkmanovi} advokat iz Sarajeva, protiv tu`enog „MgMix“ D.O.O. Lakta{i, ul. Cara Du{ana broj 15 Lakta{i, radi naplate potra`ivanja, v.sp. 9.788,73, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06, u daljnjem tekstu: ZPP), budu}i da tu`eni ne stanuje na adresi posljednjeg poznatog boravi{ta, objavljuje:

OGLAS
Dana 19. 01. 2011. godine tu`ilac „Kairos“ Doo Sarajevo je podnio tu`bu protiv tu`enog „Mg-Mix“ D.O.O. Lakta{i radi naplate potra`ivanja. Tu`bom tra`i da Sud donese presudu kojom }e nalo`iti tu`enom da isplati tu`itelju na ime duga od 9.788,73 KM sa zakonskom zateznom kamatom na pojedina~ne iznose i to: - na iznos od 6.198,79 KM po~ev od 27. 09. 2008. godine kao dana dospije}a pa do isplate - na iznos od 3.589,94 KM po~ev od 07. 11. 2008. godine kao dana dospije}a pa do isplate te da plati sve tro{kove parni~nog postupka kao i sudsku taksu prema odluci suda. A sve u roku od 30 dana po pravosna`nosti ove presude, pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH i

na oglasnoj tabli Suda te da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi Suda. Obavje{tava se tu`eni da je, na osnovu ~lana 70. stav 1. ZPP-a, du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti Sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku Suda, ime i prezime, odnosno naziv pravnog lica, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnosioca (~lan 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu tu`eni }e istaknuti mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lan 71. stav 1. ZPP-a). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice te pravni osnov za navode tu`enog (~lan 71. stav 2. ZPP-a). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protutu`bu (~lan 74. stav 1. ZPP-a). Ukoliko tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, Sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~lan 182. stav 1. ZPP-a). Odgovor na tu`bu s prilozima predaje se Sudu, u dovoljnom broju primjeraka za Sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Sudijka Tatjana Arapovi}

12 4. FEBRUAR/VELJA^A 2012.

4. FEBRUAR/VELJA^A 2012.

13

Slu`ba narodu jest slu`ba Bogu
Tajip Erdoan ove rije~i nikada nije koristio reda radi, suprotno tome, odgovornost na koju one aludiraju prihvatio je jednim vjerni~kim zadovoljstvom i u~inio je parolom poimanja slu`bovanja
d ovog broja „Avazov“ prilog „Sedmica“ po~inje s ekskluzivnim objavljivanjem odlomaka knjige „Red`ep Tajip Erdoan: Ra|anje lidera“, autora Husejina Beslija (Hüseyin) i Omera Ozbaja (Ömer Özbay). Ova knjiga, jedna od najboljih biografija turskog premijera Red`epa Tajipa Erdoana (Recep Tayyip Erdogan), koja je po~etkom 2011. godine iza{la u Republici Turskoj, uskoro izlazi i na bosanskom jeziku u Novom Pazaru i Sarajevu.

EKSKLUZIVNO

Objavljujemo dijelove biografije turskog premijera iz knjige „Red`ep Tajip Erdoan: Ra|anje lidera“

O

ne predaje do posljednjeg trenutka, da postigne gol u {ansi koja mu se uka`e. Svako dijete koje igra fudbal ma{ta da jednog dana postane velika zvijezda; pjesnik te dane definira stihovima: Svakim se novim jutrom/i novo bu|enje ra|a. @ivot nije pru`io priliku Recepu Tayyipu Erdoganu da

Milli selamet partije za op}inu Beyoglu (Bejolu), imao je samo dvadeset dvije godine. Iste godine postao je predsjednik omladine Milli selamet partije na nivou Istanbula. Godine 1984. nalazio se na mjestu predsjednika ogranka Refah partije za op}inu Beyoglu, partije osnovane kao nastavak zatvorene Milli selamet partije. Godine 1985.

Fudbalska avantura
Za podru~je BiH njen izdava~ je „Dobra knjiga“ Sarajevo, a u Novom Pazaru izlazi u izdanju NVO „Svetionik“. Recenziju je uradio knji`evnik Had`em Hajdarevi}. Autori knjige, dugogodi{nji saradnici premijera Erdoana, Husejin Besli i Omer Ozbaj u njoj obra|uju put i politi~ko uzdizanje jednog od najve}ih vo|a savremene Turske. Uz saglasnost autora knjigu je preveo Avdija Salkovi} iz Novog Pazara. U ovom broju na{ list objavljuje odlomak koji po~inje s Erdoanovim djetinjstvom: - Poticao je iz Kasimpa{e. Bio je dijete kvarta u kojem najbr`i put razlikovanja od ostalih drugara prolazi putem mangupluka. Me|utim, on uop}e nije pridavao pa`nje obe}anjima koja je nosila logika kasimpa{alijskog duha, a koja je jednog mladog ~ovjeka veoma lahko skretala s pravog puta. U svoju je glavu utuvio fudbal. Po~eo je igrati fudbal u osnovnoj {koli i nikada ga nije ostavio u sljede}ih gotovo {esnaest godina, sve do vojnog udara 12. septembra 1980. godine. Fudbalska avantura, zapo~eta u ranoj mladosti, bila je najva`nije iskustvo {to ga je nosilo do mjesta na kojem se danas nalazi. U ovim godinama nau~io je da naspram te{ko}a ne padne u strah, da se

Premijer Erdoan po~eo je igrati fudbal u osnovnoj {koli i nikada ga nije ostavio u sljede}ih gotovo {esnaest godina, sve do vojnog udara 12. septembra 1980. godine

postane fudbalska zvijezda. Me|utim, godine provedene u fudbalu nau~ile su ga brzini i ravnote`i, taktici i strategiji, pobjedi i porazu, da vjeruje u sebe i da se nikada ne predaje. Pored identiteta sportiste, postoji jedna druga osobina koja podupire njegovu politi~ku karijeru, a to je {to je bio svr{enik liceja Imam Hatip. Po{tovao je vje{tinu govora, tradiciju i moralna na~ela sredine u kojoj je `ivio. Njegovi govori, protkani ajetima i hadisima, i osobita oratorska vje{tina privla~ili su mase slu{alaca. Kada je 1976. godine postao predsjednik omladine

izabran je za predsjednika istanbulskog ogranka Refah partije i postao je ~lan Glavnog odbora Refah partije. A sada je, eto, bio kandidat za gradona~elnika Istanbula.

O~eva zabrana
Godinama je bio na ~elu gradske partijske organizacije. Omladina koju je odgajao za ove dane i `ene ~lanice partije, koje su prva iskustva u radu na terenu stekle tokom njegove kandidature za predsjednika op}ine Beyoglu, uz napor identi~an duhu Nacionalnog oslobo|enja, iskreno su stisnuli zube i radili na tome da

IZ BIOGRAFIJE PREVODIOCA
Avdija Salkovi} ro|en je 1974. godine u Novom Pazaru u kojem je zavr{io osnovnu i srednju {kolu. Godine 1994. upisuje Vi{u {kolu elektronike i ra~unara na Univerzitetu Marmara u Istanbulu. Nakon diplomiranja na spomenutom univerzitetu vratio se u svoj zavi~aj. Godine 2002. upisuje se na Filolo{ki fakultet Univerziteta u Beogradu, smjer turski jezik i knji`evnost, na kojem ~etiri godine kasnije diplomira. Nakon osnovnih studija i ste~ene master diplome, Avdija Salkovi} na istom odsjeku poha|a doktorske akademske studije. U me|uvremenu aktivno se bavi prevo|enjem s tu-

Avdija Salkovi}

(Foto: Samir Jejna)

rskog jezika. Radi u gradskoj biblioteci u Novom Pazaru. O`enjen je i otac je troje djece.

otvore put koji }e Reisa odvesti do mjesta gradona~elnika. Strast prema fudbalu, nastala tokom osnovne {kole, nastavljena je jo{ ve}im intenzitetom tokom srednje {kole. Vremenom je usavr{io talent za ovaj sport. Privukav{i pa`nju na sebe okretno{}u na terenu, prihvativ{i ponudu od 1.000 lira, Tayyip Erdogan je pre{ao u Sportski klub Camialti (D`amialti). Po{to je stilom svoje igre podsje}ao na slavnog Beckenbauera, njegovi prijatelji su ga prozvali „Imam Beckenbauer“. Godine 1975. pre{ao je u IETT. Otad je bio profesionalac i za `ivot zara|ivao igraju}i fudbal. Njegov otac Ahmet Erdogan mislio je da je interesiranje njegovog sina za fudbal jedna prolazna strast i pona{ao se kao da ne zna ni{ta o fazama koje je njegov sin pro{ao na polju profesionalizma. Kada je saznao za ponudu Eskiºehirspora (Eski{ehirspor), koja je do{la ne{to kasnije, veoma se naljutio: „Ja `elim da ti u~i{ i postane{ ~ovjek. Me|utim, ti se bavi{ nemogu}im stvarima!“ Rekav{i ovo, nije mu dozvolio da prihvati ovu ponudu. Mnogo godina kasnije, Tayyip Erdogan je rekao jednom novinaru: „Zbog svog oca propustio sam mnogo sli~nih prilika.“ A jedna od „propu{tenih“ prilika za kojima `ali - mo`da i najve}a - jest ponuda koja mu je do{la od Fenerbahçea (Fenerbah~e). Godine 1976. finalni me~evi istanbulske amaterske lige igrali su se na stadionu Vefa. Nogometni performans Tayyipa Erdogana, koji je u timu IETT-a igrao u {picu, bio je na takvom nivou da je igrom zaintrigirao tada{njeg trenera Fenerbahçea Tomu Kaloperovi}a, koji je u tom trenutku posmatrao me~. Kaloperovi} je upravi odnio ponudu za fudbalera Erdogana i zatra`io da odmah realizuju njegov transfer. Sve i da je Tayyip Erdogan poletio od radosti u zrak kada mu je uprava Fenerbahçea ponudila transfer, pomisliv{i da }e se suo~iti s o~evim protivljenjem, zatra`io je dva dana da razmisli. Naposljetku, kad je vidio da poku{aji uvjeravanja oca ne}e dati rezultata, bio je primoran odbiti ovu ponudu, koja bi, vjerovatno, njegovu `ivotnu putanju okrenula na sasvim suprotnu stranu. Uporedo s fudbalskom avanturom, nije odustajao ni od politi~ke karijere. U godinama kad je upisao fakultet, istovremeno je nastavljao sa du`nostima u MTTB-u (Milli Türk Talebe Birligi - Turska nacionalna zajednica u~enika i studenata) i ne zaostaju}i ni za jednom aktivno{}u u mre`i mladih Milli

„Zar da ih ne bude, dijete moje! Ah, kada bi ove stijene i grane imale jezik pa da progovore!...“ Pri~aju}i o pro{losti, nanine o~i su zasuzile. Naslovnica knjige „Red`ep Dok je svoj Ra|anje Tajip Erdoan:ka`iprst lidera“: nje`no {etala po cvjetnim dePo~etkom 2011. godine iza{la zenima svojih pamu~nih {alu Republici Turskoj, uskoro vara, s vremena na vrijeme bi izlazi i na bosanskom uzdahnula pa utihnula, zatim jeziku nastavljala s bi ponovou Novom Pazaru i Sarajevu pri~anjem. Kao da je ju~er bilo, sje}ala se dugih {etnji sa svojim vjerenikom, ruku pod ruku, du` potoka, vla`ne svje`ine vrba, sjenki {to su se pred kraj dana pru`ale po vodi, jata ~voraka i jo{ mnogo ~ega {to je pripadalo tome vremenu.

Pobuna Istanbula
Mo`da je samo i `ivjela u pro{losti. Mir koji je tra`ila nalazila je me|u sje}anjima jednog skoro stoljetnog `ivota koji se polahko rastapao, poput male djevoj~ice koja se igra skrivalica, nije izlazila iz svoje samo}e sve dok joj ne dosadi. Nana nas je sve ganula. Te{ko sam se sustezao da ne zapla~em. Pogledao sam gradona~elnika, i on je bio pla~ljiv. „Veysele!“ Kada se malo smiri, re~e: „Sakupi ljude, odlazimo!“ Najprije sam pomislio da se {ali, ali, pogledao sam ga, uop}e nije li~io na nekog ko se {ali. Koliko sam razumio, Tayyip je iz daljine osjetio nezadovoljstvo seljana i shvatio je da su pristali zato {to su se pla{ili dr`avne prisile, a ne zbog li~nog uvjerenja. Ukratko, morali smo odlo`iti ru{enje sve dok seljani svojevoljno ne isprazne ku}e, a nakon {to im se detaljno objasni za{to se moraju preseliti odavde. Jedan od bliskih saradnika u vrijeme jo{ dok je bio gradona~elnik Istanbula i neko ko ga jako dobro poznaje Burhan Metin, analiziraju}i neke doga|aje koje je li~no vidio, stav koji je Tayyip Erdogan zauzeo u ovoj i sli~nim situacijama komentari{e kao posjedovanje veoma jakih osje}anja humanosti: „Vrlo je malo ljudi u ovoj zemlji koji nemaju boli i patnji. Osim onih koji `ive u vilama na Bosforu, svi imaju neku stranu koja im priti{}e `ivot. Ili su pritisnuti dru{tvenim kontekstima ili poti~u iz siroma{tva. Mi smo jedno tu`no dru{tvo, mi smo jedno isto~nja~ko dru{tvo. @ivot kojim `ivimo, tovari nas tugom. I Tayyip posjeduje jednu konstrukciju koja osje}a bol i tugu. To i jeste ono {to ga ~ini centrom privla~nosti; ljudi u njemu vide svoje stanje. U stvarnosti postoje dva Erdogana. Jedan je ~ovjek Erdogan koji sa svojom svije{}u, te{kim `ivotom posjeduje jedno {iroko polje koje dijeli s prosje~nim ljudima Turske. Drugi je pra-

Erdoanov politi~ki pragmatizan u raspu}ima na kojima se sastaje sa zajednicom i u kojima, s druge strane, predstavlja samu tu zajednicu, uvijek je usmjeren naprema korisnosti

selamet partije otvarao je vrata ka u~eni~koj fazi svoje politi~ke karijere. Slu`ba narodu jest slu`ba Bogu. Politi~ari mnogo vole i koriste ove rije~i. Na`alost, ove vrijedne rije~i ne bivaju vi{e od jednog slogana koji se u predizbornim kampanjama stalno ponavlja, a koji se kasnije ~esto i zaboravi. Tayyip Erdogan ove rije~i nikada nije koristio reda radi, suprotno tome, odgovornost na koju one aludiraju prihvatio je jednim vjerni~kim zadovoljstvom i u~inio je parolom poimanja slu`bovanja.

Nanin ajran
U periodu kada je bio gradona~elnik Istanbula, Yusuf Beyazit (Jusuf Bejazit) bio je predsjednik Direkcije za eksproprijaciju nekretnina: - U tom periodu 98% eksproprisanih objekata uradili smo uz dogovor - i ka`e da je samo 2% sudski procesuirano. Veysel Eroglu (Vejsel Erolu) se ubacuje u razgovor: - U nekim slu~ajevima nije bilo dovoljno da dobijete i pristanak ljudi. Pored toga, morali ste imati u vidu i Tayyipovu savjest. - Kako je to izgledalo? - Da vam objasnim ovako - re~e i po~e pri~ati doga|aj koji, kako ka`e, nikada ne}e zaboraviti.

- Donijeli smo odluku da izmjestimo jedno selo na padinama potoka koji je napajao akumulaciono jezero Darlik (Darlik). Sa seljanima smo se sporazumjeli o pitanju nadoknade; oni }e svojevoljno napustili selo, a mi }emo zapo~eti posao ru{enja objekata. Dogovorenog dana stigli smo u selo sa ljudima iz osiguranja, buldo`erima, ka{ikarima i upravlja~ima ostalih ma{ina. Toliko nas je bilo da je neko ko je gledao izdaleka mogao pomisliti da se radi o nekoj vojnoj jedinici koja je krenula na vje`be. I Tayyip je bio s nama. Naravno, kada je rije~ o jednom osjetljivom pitanju

kao {to je ru{enje, rekao je da polazi i on. I mi smo rekli: „Svakako...“ Tako je, a {ta smo drugo mogli re}i? Zaustaviv{i ekipu malo pozadi, do{li smo do seljana. Obradovali su se kada su ugledali gradona~elnika. Dok smo se slu`ili i razgovarali, pri{la nam je jedna nana: „Dobro do{li, gradona~elni~e, dijete moje! Svojim rukama sam ti napravila ajran od doma}eg mlijeka. Probaj, vidi da li li~i na va{e ajrane!“ Uz rije~i: „@iva bila, nano moja! Namu~ila si se, neka su ti ruke zdrave!“, napravili smo nani mjesto me|u na-

ma. Gradona~elnik je ovu slaba{nu, nasmijanu staricu veoma zavolio, mnogo ga je ganulo njeno gostoprimstvo. Rekao je: „Hajde, pri|i i pri~aj nam! Izgleda da si ti najstarija u ovom selu.“ Nana je po~ela: „Otkad znam za sebe `ivim ovdje. Ovo je veoma staro selo, ali, da ste vidjeli, tada je bilo mnogo ljep{e nego {to je sada. Bilo je vi{e zelenila. Du` potoka bile su debele vrbe. I sam zna{, `alosne vrbe. Da proba{ da je obuhvati{, ruke ti ne bi dostigle... Ovo naprijed bio je tr{~ar.“ „Ko zna, kakva sje}anja gaji{ u vezi s pro{losti...“

IZ BIOGRAFIJE AUTORA
Husejin Besli ro|en je 18. aprila 1953. godine u Göreleu pokraj Giresuna. Diplomirao je na Fakultetu za knji`evnost Univerziteta u Istanbulu (Odsjek psihologija) i na Institutu organizacionih nauka Univerziteta u Istanbulu. Osim rukovode}ih funkcija u razli~itim dr`avnim preduze}ima, obavljao je i funkciju savjetnika za medije u gradskoj upravi grada Istanbula, te funkciju glavnog urednika dnevnih novina Yeni ªafak. Osim toga, bio je i savjetnik predsjednika Partije pravde i razvoja (AK partije) i narodni poslanik u 22. sazivu Skup{tine Repubike Turske. Objavljivao je ~lanke u razli~itim novinama i ~asopisima i autor je dvije knjige. O`en-

Naslovnica knjige „Red`ep Tajip Erdoan: Ra|anje lidera“: Po~etkom 2011. godine iza{la u Republici Turskoj, uskoro izlazi i na bosanskom jeziku u Novom Pazaru i Sarajevu

Husejin Besli i Omer Ozbaj

jen je i otac je dvoje djece. Omer Ozbaj ro|en je u Ankari 1952. godine. Zavr{io je Licej Imam Hatip i Odsjek za dru{tvene i organizacione nauke Orta Dogu Univerziteta. Svoje pjesme i tekstove objavljivao je u ~asopisima „Talebe“, „Milli Gençlik“ i „Düºünce“.

gmati~ni Erdogan, koji se dugi niz godina oblikovao u Milli Goru{u (Milli Görüº) u kojemu se bavio politikom... Svojom ljudskom stranom, sastaje se s ljudskom zajednicom, izgra|uje sli~nosti ~ovjeka na ulici i hvata ga za du{u. Ali, Erdoganov politi~ki pragmatizan u raspu}ima na kojima se sastaje sa zajednicom i u kojima, s druge strane, pre-

dstavlja samu tu zajednicu, uvijek je usmjeren naprema korisnosti. Mo`e se re}i da iza Erdoganova uspjeha stoji krajnje uspje{na harmonija ove dvije strane. Istanbul se pobunio!... Kada su se u ve~eri 27. marta 1994. godine, uz rije~i: „Ima li, Bo`e, ovome kraja?/ Dova se na{a s Milo{}u spaja...“, otvorile glasa~ke kutije,

napa}eni gra|ani Istanbula najzad su prona{li izlaz koji su tra`ili. Rje{enje je bio Tayyip Erdogan!
(Izdava~ „Dobra knjiga“ Sarajevo i NVO „Svetionik“ Novi Pazar, 2012., prijevod s turskog jezika Avdija Salkovi}, recenzent Had`em Hajdarevi}) (Oprema teksta je redakcijska)

14

Subota, 4. februar/velja~a 2012.

Dnevni avaz

oglasi

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON OP]INSKI SUD U BUGOJNU Broj: 46 0 I 021199 10 I Bugojno, 11. 01. 2012. godine Op}inski sud u Bugojnu, sudija Lejla Nuriki}, u izvr{nom postupku tra`itelja izvr{enja Mikrokreditna fondacija „SUNRISE“ Sarajevo, terenska kancelarija Jajce, ul. Maka Dizdara bb, protiv izvr{enika Ja{arevi} Benjamin sin Suada, Vesela bb, Bugojno i Sejfi} Semra k}i Omera, Pavice bb Bugojno, radi duga v.s. 294,06 KM, objavljuje

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Mals 104150 09 Mals Sarajevo, 24. 01. 2012. godine Op}inski sud u Sarajevu, stru~ni saradnik Senad Had`iomeragi}, u pravnoj stvari tu`itelja ZDRAVSTVENA USTANOVA POLIKLINIKA MIMO MEDICAL, Sarajevo, ul. Azize [a}irbegovi} br. 80, koga zastupa Amra Gurda, advokat iz Sarajeva, protiv tu`enog „DRITO“ Dru{tvo za projektovanje, opremu objekata, usluge i trgovinu „export-import“ d.o.o. Sarajevo, (raniji naziv „TECHNOARREDO“ d.o.o. Sarajevo), radi duga od 554,00 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku („Slu`bene novine Federacije BiH“ broj 53/03)

OBJAVLJUJE
- dostavu tu`be na odgovor -

OGLAS
Kojim se obavje{tava izvr{enik Sejfi} Semra, da je ovaj sud donio rje{enje o izvr{enju br. 46 0 I 021199 10 I, od 09. 12. 2010. g. kojim rje{enjem je nalo`eno izvr{enicima da tra`itelju izvr{enja isplate iznos od 294,06 KM sa zateznom kamatom od 03. 09. 2010. g., pa do isplate i nadoknadi mu tro{kove postupka u iznosu 30,00 KM, sve u roku od 3 dana od dana prijema rje{enja. Ukoliko u ostavljenom roku ne izmire cjelokupan dug izvr{enje }e se provesti pljenidbom 1/2 nov~anog iznosa koji izvr{enik Sejfi} Semra prima kao uposlenik restorana „Bajri}“, te pljenidbom, procjenom i prodajom pokretnih stvari oba izvr{enika. Ukoliko izvr{enik protiv ovog rje{enja podnese prigovor, prijedlog }e se smatrati tu`bom. Protiv rje{enja o izvr{enju, izvr{enik mo`e ulo`iti prigovor u roku od 8 dana od dana prijema, a po proteku 15 dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnom listu Dnevni Avaz, smatra se da je oglas dostavljen izvr{eniku Sejfi} Semri. Sudija Lejla Nuriki}

Dana 06. 07. 2009. godine tu`itelj je kod ovog suda podnio tu`bu protiv tu`enog, a radi isplate duga u iznosu od 554,00 KM, pa je predlo`eno da sud nakon provedene rasprave, ili u toku pripremanja glavne rasprave, donese odluku kojom }e obavezati tu`enog da tu`itelju isplati iznos od 554,00 KM, sa zakonskom zateznom kamatom i to: - na iznos od 450,00 KM po~ev od 26. 09. 2008. godine pa do isplate, - na iznos od 104,00 KM po~ev od 30. 09. 2008. godine pa do isplate, uz naknadu tro{kova postupka, sve u roku od 15 dana. Ovim putem tu`enom se dostavlja tu`ba na odgovor u smislu odredaba ~lana 62. stav 2. ZPP-a, pa je tu`eni du`an da u skladu sa odredbama ~lana 70. i ~lana 71. ZPP-a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be, dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu. U odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e ista}i procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev, te navesti i druge podatke koje u skladu sa odredbama ~lana 334. ZPP-a mora imati svaki podnesak. Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog. Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protivtu`bu. Ukoliko tu`eni u roku od 30 dana sudu ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu, sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja u smislu odredbi ~lana 182. ZPP-a. Obavje{tava se tu`eni da se dostava tu`be smatra obavljenom protekom roka do 15 dana od dana objavljivanja iste na oglasnoj plo~i suda i u jednim dnevnim novinama koje se distribuiraju u Federaciji BiH. Stru~ni saradnik Senad Had`iomeragi}

4. FEBRUAR/VELJA^A 2012.

15

Na{ Nijaz ne}e oti}i u zaborav
Nijaz Durakovi} bio je tip politi~ara koji preuzima malo ve}i dio krivice i malo manji dio zasluga, koji radije nadahnjuje i motivira nego da zastra{uje i manipulira

DNEVNIK Nijaz Skenderagi}, danas biznismen, nekada istaknuti bh. politi~ar

Skijanje na Bjela{nici
Skijanje na olimpijskoj Bjela{nici s Kemom, Sejom, Pa}ukom. Kakav prelijep, sun~an dan. Staze kao iz bajke. Sve pohvale Salki i njegovim saradnicima {to pokazuju da se mo`e kad se ho}e, uraditi prave stvari. ^aj sa mojim drugom Nu}om, koji je sa svojima Dinom, Dadom i Harijem, vikenduje na planini, ispred „Benetona“, a onda povratak u smogom zaga|eno Sarajevo. Uvjeravam sinove Mirzu i Senada da bi se i oni trebali ponovo malo baviti zimskim sportovima. Ena marljivo pola`e ispite i sprema se za Vla{i}.

Subota, 28. januar

Nedjelja, 29. januar

Oti{ao je Nijo

Prijepodnevna „relax“ kafa-~aj s rajom po Ciglanama, prelistavanje novina i ugodno }askanje. Radujem se popodnevnom porodi~nom dru`enju i posjeti brati}u Almiru, koji se nedavno o`enio Mirelom... Oko podne zove me dr. Mustafa Hiro{. Uznemirenim glasom pita me jesam li ~uo da je umro Nijaz Durakovi}. Zanijemio sam od {oka. Ne, to nije istina, nije mogu}e! Zovem Miru, Mirka, Mulu... niko ni{ta nije ~uo, isti odgovor: „Ma ne, nije mogu}e!“ Na`alost, ta tu`na vijest brzo je potvr|ena. Bujice emocija i prisje}anja sudaraju se u glavi. Od studentskih dana, preko CK SKJ-ovskih okr{aja sa Milo{evi}em i njegovim trabantima, 14. kongresa SKJ, raspada jedne lijepe dr`ave, agresije na BiH, pogibije na{eg druga Senada [e}erovi}a, razaranja Sarajeva, osniva~kog kongresa SDP-a, Nijazovog ulaska u Predsjedni{tvo RBiH, posjeta slobodnim teritorijama od Teo~aka do Blagaja... Znam koliko je patio za svojim rodnim Stocem, koliko je ~inio da pomogne opkoljenom Gora`du i mnogim drugim... ljudima i gradovima. Nalazim se sa Mirom, Nerminom, Pepijem, Ivom... da podijelimo bol i tugu za na{im drugom, prijateljem... Predla`em im da se u Narodnom pozori{tu organizira zajedni~ka komemorativna sjednica. Dokasno u no} telefon ne prestaje da zvoni. Zovu Vlasi, Abad`i}, Bogi}, Karlo, Kreso, Hanka Paldum, Halid, prof. Jahi}, Ba{ovi}, Jasenko Bijedi}... Svi su tu`ni. Ne mogu da povjeruju da se vi{e ne}emo dru`iti s na{im Nijom.

Skenderagi}: Fatiha i crvena ru`a na mezaru Nijaza Durakovi}a

(Foto: B. Nizi})

Ponedjeljak, 30. januar

Dao je ime partiji

Prolazim pored zgrade CK SK BiH (SDP). Prisje}am se 27. decembra 1992. Bio je rat. Vladala je glad. I strah. Ali ljudi su tada bili slo`niji. Neki su izra~unali da je te godine na grad ispaljeno skoro 4.000 granata. Mnoge ulice nazvane su „snajperskim“. Sru{eno je vi{e od 30.000 ku}a i zgrada. A zima je donijela jo{ ve}e nevolje. Tog dana u toj zgradi na minus 11 Celzijevih stepeni, s UNHCR-ovim folijama na prozorima, odr`ali smo osniva~ki kongres SDP-a BiH. Nijaz je dao ime partiji i, zajedno s vjernim Esom Zgodi}em, napisao i Program. Ne znam gdje se danas nalazi taj spisak osniva~a, ali volio bih kada bi se ti ljudi nekada ponovo okupili. U toj, nekada ~uvenoj sali dono{ene su mnoge va`ne odluke za sudbinu BiH.

„veli~ina“. Bio je nevjerovatno inteligentan i obrazovan. Njegovih lucidnih replika mnogi su se bojali. Ne sje}am se da mu se neko od politi~kih protivnika smio „faca to face“ suprotstaviti. Bio je vrstan politi~ar, a ne politikant. Bio je veliki ~ovjek, ali i veliki imaju slabosti. Bio je tip politi~ara koji preuzima malo ve}i dio krivice i malo manji dio zasluga. Koji radije nadahnjuje i motivira nego da zastra{uje i manipulira. Vi{e je volio re}i „mi“ nego „ja“, „hajdemo“ nego „hajde“. Borio se za vlast da ljudima bude bolje, a ne da njima vlada. Nije volio protokole, pratnje, sirene... Te{ko mi je da govorim. Izlazim vani na minus 14, a o~i se zaledile od suza. Komemoracije, jedna, druga, posljednji ispra}aj. Hiljade ljudi, znanih i neznanih, zdravih i bolesnih, mladih i starih. Susre}em svoju omladinsku generaciju: Ivan, Zoka, Martin, Adi... Kiro i prof. Demirovi} iz Biha}a sa mnogim Kraji{nicima. Niko Su{ac sa svojim ^apljincima, Sto~ani... ^uju se razne ideje-prijedlozi kako da Nijaz ne ode u zaborav. Predla`em Muli da se napi{e knjiga o Nijazu. Mo`da i neki dokumentarac? Materijala ima dovoljno, samo trebaju neke vje{te ruke da to slo`e.

dr`avnih ~inovnika... I kako voditi biznis i privla~iti strane investicije u ovakvom ambijentu? Ho}e li iko izra~unati koliko godi{nje potro{e te silne agencije, direkcije...? Da bi stotine strana~kih poslu{nika bile uhljebljene?

^etvrtak, 2. februar

Srijeda, 1. februar

Kako voditi biznis

Sve je u znaku ju~era{njeg „dvoboja“ ^ede i Mileta, koji je nesumnjivo izazvao burne reakcije u regiji. Podsje}a me to na neke beogradske okr{aje. Hrabri ^eda i razbje{njeli Mile. Da je vi{e ~eda u svakom narodu pa da nam naprave normalnu dr`avu! U kojoj nikome ne}e biti tijesno. U kojoj }emo mo}i `ivjeti zajedno. Kao ljudi. Pa da se vi{e bavimo ekonomijom, a manje politikom. U kojoj ne}e biti najva`nije za koji „tim“ igra{ nego da svi igramo za reprezentaciju. Prisje}am se jednog takvog tima, koji je iza{ao na prve poslijeratne izbore. Zvao se ZDRU@ENA LISTA: Nijaz Durakovi}, Bogi} Bogi~evi}, Selim Be{lagi}, Ivo Kom{i}, Zlatko Lagumd`ija, Stjepan Kljuji}, Nijaz Skenderagi}, Dragan Viki}, Zdravko Grebo, Marko Ve{ovi}, Miro Lazovi}... Tim koji je bio spreman za pobjede. Ali...

’Dvoboj’ ^ede i Mileta

Petak, 3. februar

Utorak, 31. januar

Neprospavana no}

Neprospavana no}. Odlazim na TVSA da govorim o Nijazu. Prisje}am se njegove podr{ke Abad`i}u i meni kada je na nas nemilosrdno nasrnula Milo{evi}eva ma{inerija. Ali i suprotstavljanja doma}im izdajnicima. A nije da ih nije bilo. Nije se bojao „autoriteta“ i

Poku{aj vra}anja poslovnim obavezama. Miro, Ozrenka i Sanja su danas u Sarajevu. Planiramo Skup{tinu Dru{tva. Iz godine u godinu bilje`imo sve bolje rezultate. Samo u pro{loj godini primljeno je 100 novih radnika. Sada nas je u porodici ATACO vi{e od 500. A s na{im partnerom Emilom i njegovom „Atlantic grupom“ skoro 5.000. Impresivne su to brojke. Htjeli bi i znali i vi{e. Ali, prepreke su na svim stranama. Uvjeti za biznis sve su slo`eniji. Pravi je podvig biti uspje{an ako pogledamo slo`enost zemlje u kojoj `ivimo i pre`ivljavamo. BiH - jedna dr`ava, dva entiteta, tri predsjednika, 10 kantona, 14 vlada, 183 ministarstva, 85 politi~kih stranaka, 67 bora~kih udru`enja, 139 sindikata, 14 policija, 14 privrednih komora, tri akademije nauka, dva penziona fonda, tri obrazovna sistema, tri telekoma, tri elektroprivrede, 550.000 nezaposlenih, 630.000 penzionera, 450.000 raseljenih, 75 posto siroma{nih, 65.000

Narodu treba nada

Idem na Nijazov mezar. Da prou~im Fatihu i spustim crvenu ru`u. Prolazim pored Parlamenta FBiH. Tamo sam proveo dosta vremena. Prisje}am se mojih kolega parlamentaraca. Galamd`ija i onih drugih. Primje}ujem da je me|u galamd`ijama najmanje bilo uspje{nih ljudi. Naro~ito iz biznisa. Razmi{ljam kako bi to bilo kada bi vi{e uspje{nih ljudi iz svih oblasti rada i stvaranja bilo anga`irano u politici, dr`avnim preduze}ima, upravnim odborima, direkcijama, agencijama... Koliko bi samo novih ideja, uspje{nih projekata moglo biti realizirano. Ovoj izmu~enoj zemlji, ovom napa}enom narodu prijeko je potrebna nada u bolju budu}nost. U kojoj }e ljudi vjerovati jedni drugima, u kojoj }emo manje gledati u retrovizor, a vi{e kroz {ofer{ajbu... A mo`e se, zaista.

16

4. FEBRUAR/VELJA^A 2012.

Ubijali su nekada{nje najbolje prijatelje, kumove, zetove...
Nekim ratnim zlo~incima, njihovim ideolozima i sau~esnicima Bo{njaci su bili roditelji, najbolji prijatelji, kumovi, bra~ni drugovi...
e} nekoliko godina, otkako aktivno istra`ujem ratne zlo~ine nad Bo{njacima, jedna jedina stvar mi ne da mira, a to je geneza ratnih zlo~inaca. Kad zavirite u prijeratne `ivote zlo~inaca, njihovih ideologa i sau~esnika i kad spoznate da su nekima od njih roditelji, najbolji prijatelji, kumovi, bra~ni drugovi, zetovi... bile osobe iz reda bo{nja~kog naroda, nad kojima }e kasnije izvr{iti, narediti ili organizirati masovne zlo~ine, tek tad zanijemite pred ~injenicama koje ljudski razum te{ko mo`e de{ifrirati.

DOSJE Zlo~inci iz na{eg kom{iluka

V

Pi{e:

rajevskom naselju Kova~i}i. Egzekutor srebreni~kih Bo{njaka na farmi Branjevo 16. jula 1995. Marko Bo{ki}, biv{i pripadnik zloglasnog 10. diverzantskog odreda Vojske RS, sve do hap{enja krajem avgusta 2004. u Bostonu, isklju~ivo se dru`io s pre`ivjelim Srebreni~anima, a najbolji prijatelj bio mu je Podrinjac Hasan, koji tada nije znao da je Bo{ki} s ostalim zlo~incima u~estvovao u ubistvu 29 ~lanova njegove familije.

Avdo HUSEINOVI]
{ef Radovanu Karad`i}u na Psihijatrijskoj klinici „Nedo Zec“ u Sarajevu. - On je dolazio kod mene ku}i, on je moju djecu vodio po stadionima. On je bio veoma dobar s mojom majkom. Svaki praznik on je ~estitao mojoj majci, ~ak i kad je po~eo rat, zvao je s nekoga mjesta da mojoj majci ~estita Bajram. Njegova majka, njegov otac, njegov brat su kod nas dolazili sje}anja su dr. Ceri}a. Za @eljka Ra`natovi}a Arkana pri~a se da je kum Seada Su{i}a, brata Safeta Su{i}a, i da je ~esto krajem osamdesetih godina pro{log stolje}a dolazio u Seadovu kafanu „Stari krovovi“ u sa-

Autobus smrti
Kada je zlo~inac Veselin Vlahovi} Batko, kao mladi bokser, do{ao u Sarajevo krajem osamdesetih godina, veliku ljudsku pomo} imao je od Asima Buljuba{i}a, u ~ijem stanu je stanovao na Grbavici 2. - Moja supruga Fatima je muslimanka. Imam sina Mirela i k}erku Nata{u. Moja najstarija sestra Koviljka je udata za Mustafu Omeranovi}a i ima k}erku Bahru, koja je udata u Makedoniji i ima dva sina, Enesa i Jasmina - izjavio je svojevremono Simo Zari}, ha{ki osu|enik iz Bosanskog [amca. Najbolji prijatelj doktora, rahmetli Ese Sadikovi}a, jedne od najzna~ajnijih li~nosti prijeratnog Prijedora, bio je dr. Milan Kova~evi}, uz Milomira Staki}a i Simu Drlja~u, ratni gospodar `ivota i smrti u Prijedoru. U no}i izme|u 5. i 6. avgusta 1992. dr. Eso je u logoru Omarska prozvan da po|e prema „autobusu smrti“. Ispred logora je dugo razgovarao s dr. Milanom Kova~evi}em. Ostala je tajna o ~emu su razgovarali. Kova~evi} je ispratio u smrt Esu

Arkan u Sarajevu
[ta je te ljude natjeralo da se priklone strani zla, pitanje je bez odgovora koje }e jo{ dugo lebdjeti iznad krvavih bosanskih brda i dolina? Slobodan Milo{evi} je godinama izjavljivao da je jedan od njegovih najboljih prijatelja Hajrudin ^engi} iz Sarajeva. - Slobo je uvijek svoju suprugu Miru zvao Maco i nikad nije na nju ton povisio. A sje}am se kad smo odlazili na zajedni~ke izlete i dru`enja kako bi se ona na njega znala izderati sje}a se Hajrudin ^engi}. Dr. Ismet Ceri} bio je

Sadikovi}a i ni~im nije poku{ao spasiti svog prijatelja. Prijedor~anin Mahmut Selman Maho bio je veliki prijatelj Sime Drlja~e i jedini Bo{njak kojeg je Drlja~a tokom rata {titio u Prijedoru. Ratni zlo~inac Du{ko Tadi}, prema dokazima Ha{kog tu`ila{tva, ubio je svog prijatelja i najboljeg u~enika u karateu Emira Karaba{i}a iz Kozarca 18. juna 1992. u logoru Omarska. A kad je zlo~incu Tadi}u ne{to prije agresije umro otac, rahmetli Emir je bio jedan od onih koji su ga na rukama iznijeli iz ku}e. Na ratnog komandanta iz Bratunca, a dana{njeg

Dragomir Milo{evi} i Asim D`ambasovi}, po~etkom 1991. godine u Han-Pijesku

Simo Zari}: Supruga muslimanka

Za kim je patila Biljana Plav{i}
Mom~ilo Mandi}, biv{i ministar pravde RS, svjedo~e}i na su|enju Radovanu Karad`i}u u Hagu u junu 2010. godine, javno je optu`io ratnu zlo~inku Biljanu Plav{i}. - Biljana je mnogo stvari radila iz osvete. Ona je pred sam rat do`ivjela te{ku traumu jer je bila ostavljena `ena. Samo nekoliko nas znalo je za tu njenu depresiju, jer je ostavio ljubavnik koji je bio musliman - svjedo~io je Mandi}.

Vojvoda Vasilije Vidovi} Vaske: Zet mu bogati musliman iz Libije

odbornika u op}ini Bratunac Milenka Prodanovi}a Mungosa Bratun~ani upiru prstom kao osobu odgovornu za ubistvo Zakire Begi}, Mungosove vjen~ane kume, koja je ubijena 10. maja 1992. u devetom mjesecu trudno}e u selu Suha kod Bratunca. Zorana Milosavljevi}a

Kokaru optu`ila je 15. avgusta 2008. Bahra Sulji} da je iz fiskulturne sale O[ „Vuk Karad`i}“ u Bratuncu izveo njenog supruga Senahida Sulji}a, najboljeg Kokarinog prijatelja s kojim je zajedno trenirao karate. Sulji} je nakon toga ubijen. Ratni zlo~inac iz Vogo{}e Dragan Damjanovi}, osu|en na 20 godina zatvora za po~injene zlo~ine u Vogo{}i, do rata je bio autoprijevoznik i uglavnom se dru`io s Bo{njacima autoprijevoznicima s Kobilje Glave. Jedan od predvodnika vogo{}anskih srpskih zlo~ina~kih formacija Predrag @arkovi} Bo`ur, prema svjedo~enju Vogo{}ana, prije agresije je, zahvaljuju}i fi-

nansijskoj pomo}i svog prijatelja, poznatog fudbalera Harisa [kore, otvorio gril u Vogo{}i. Bo`urova sestra Draginja, koja je poginula na @u~i kao srpski vojnik, sve do po~etka agresije bila je udata za Bo{njaka Belki}a. Biv{i komandant Sarajevsko-romanijskog korpusa Vojske RS, general Dragomir Milo{evi}, osu|en u Hagu na 29 godina zatvora za po~injene zlo~ine nad civilima Sarajeva, do ljeta 1991. naj~e{}e se dru`io s Asimom D`ambasovi}em i Nehruom Gani}em, s kojima je slu`bovao u Han-Pijesku. Milo{evi} je tada bio komandant, a D`ambasovi} na~elnik {taba 216. brigade JNA.

Najkrvavije ruke
U svjedo~enju o dobojskim zlo~inima spominje se ~esto i ime Slobodana Karagi}a Karage, vo|e zlo~ina~ke formacije „Karagina grupa“. Majka mu je Bo{njakinja, biv{a kafanska pjeva~ica. [e{eljev ~etni~ki vojvoda Vasilije Vidovi} Vaske iz Podlugova ima zeta bogatog muslimana iz Libije, za kojeg se Vasketova sestra udala sredinom osamdesetih godina pro{log

Propada stari grad Ostro`ac
Kostur i temelji su jo{ u dobrom stanju, me|utim, ako se ubrzo ne po~ne s njegovom restauracijom i sanacijom, kasnije }e sigurno biti prekasno za to
Stari grad Ostro`ac nalazi se 14 kilometara sjeveroisto~no od Biha}a, na lijevoj obali rijeke Une, i smje{ten je na blagoj kosi, 206 metara iznad Une. Prvi put se spominje 1286. godine kao posjed knezova blagajskih Baboni}a. Prema nekim nepotvr|enim podacima, utvrda Ostro`ac postojala je jo{ 405. godine p. n. e. U starim listinama spominje se kao Orisio ili Hostrosach, a ime Comunitatis Ostrocenzis nalazi se na pe~atu jednog kupoprodajnog ugovora iz 1403. godine. Osmanlije su ga zauzele 1577. godine, a nakon okupacije Austro-Ugarske 1878. dvorac i kompletno imanje Ostro`ac od kapetana Muhameda Be{irevi}a kupuje Lothar von Berks, pl. vitez Malte{kog reda, ~asnik carskokraljeve vojske Austro-Ugarske, koji je restaurirao i grad Sokolac 1902. Da bi osigurao pristup Ostro{cu, napravio je serpentinski put i most preko Une. U Ostro{cu je sagradio i dvorac u neogoti~kom stilu, rasko{no ure|en i opremljen bogatim stilskim namje{tajem, umjetni~kim slikama, muzi~kim instrumentima i bibliotekom. Berksovi su do 1938. godine bo-

SRAMOTNO Kulturno-historijski spomenik prepu{ten zubu vremena
Stari grad Ostro`ac: Spada u najvrednije nacionalno blago na{e zemlje

ravili u ovom zdanju. Ono je 1946. nacionalizirano i otad se nalazi u

dr`avnom vlasni{tvu, najprije SFRJ, a danas BiH, te je trenutno na privremenoj listi

4. FEBRUAR/VELJA^A 2012.

17

Gebels danas stanuje u RS
Nakon hap{enja bh. patriota, secesionisti~kih udara na BiH, na red su do{le i la`ne tvrdnje da „zbog etni~kog ~i{}enja“ Srbima u FBiH `ivota nema

POLITI^KI POLIGON

Uz sve mogu}e oblike secesionisti~ke kampanje u manjem bh. entitetu pokrenuta je i haranga kojom pojedine re`imske medijske ku}e krajnje tendencioznim „demografskim istra`ivanjima“ nastoje dati svoj doprinos strate{kom velikosrpskom projektu revidiranja rezultata agresije na BiH.

Milan Luki} s ]amilom Kari}em i Smailom Cocali}em, krajem osamdesetih u Vi{egradu

Opasna tendencija
Nakon hap{enja bh. patriota, sve `e{}ih udara na bh. pravosu|e i druge dr`avne institucije na red su do{le i tvrdnje kako „Srbima u federalnom dijelu BiH `ivota nema“! A sve zbog, kako se tvrdi, „etni~kog ~i{}enja nad Srbima“ (!?), pri ~emu se primjenjuju jezive gebelsovske metode indoktriniranja javnog mnijenja. Nimalo slu~ajno, o tome je bez trunke stida lagao i Milorad Dodik u TV duelu s liderom LDP-a Srbije ^edom Jovanovi}em. Tako smo, izme|u ostalog, mogli ~uti da „Srbe u Sarajevu danas {ikaniraju i na kioscima „. Ovdje je, me|utim, iznimno va`no napraviti historijsku paralelu izme|u ratnih doga|aja ~iji su kreatori, sve do jednog, zavr{ili u Hagu i dana{njih ultradesni~ar-

stolje}a i s kojim je izrodila petero djece. Zet je Vasketu u Podlugovima, otprilike tri godine prije rata, otvorio restoran „Oaza“. Po Ilija{u se Vaske ~esto tada hvalio zlatnim satom sa slikom Muamera Gadafija koji je dobio kao ro|endanski poklon od zeta. Savka, sestra ratnog zlo~inca, ha{kog osu|enika Sredoja Luki}a iz Vi{egrada, udajom za Bo{njaka nanijela je „veliku sramotu“ staroj ~etni~koj porodici Luki}. Adila, ]amil, Fadil, Samir i Amir Kari} iz vi{egradskog sela Rui{te bili su pri-

saznat }ete pravu istinu.“ Vlaseni~ki Bo{njaci ~esto po zlu spominju i imena bra}e Elvisa i Aleksandra \uri}a, ~ija je je majka Begajeta Bo{njakinja. U Vlasenici, gdje su bra}a \uri} harala, po~etkom agresije ubijene su njihove daid`e Mensur, Mevludin i Armin Hasanbegovi} te daid`i} Eldar. Elvis je do 2003. godine bio na poziciji {efa krimpolicije u Vlasenici i otad mu se gubi svaki trag, dok Aleksandar `ivi u Vlasenici. I Goran Te{i}, osumnji~en za zlo~ine nad

skih kampanja kojima se nastoji ukazati da je u „BiH su`ivot nemogu} jer Sarajevo, ‘opet’, protjeruje Srbe s vjekovnih ognji{ta“. Karad`i} je to nekada radio artiljerijom i snajperima, a Dodik danas fa{istoidnom retorikom. Slu~ajnost, ili opasna tendencija? I tada, kao i danas, sve se svodi na isto. Lideri Srba, ali i Hrvata, secesionisti~kim politikama vlastite narode tjeraju u egzodus, za {to prljavi ra~un ispostavljaju Bo{njacima i dr`avi BiH.

Ma{tanja o secesiji
Pi{e:

Almedin [I[I]

Iznimno je bitno napraviti paralelu izme|u ratnih doga|aja ~iji su kreatori zavr{ili u Hagu i dana{njih ultradesni~arskih kampanja

Demografska ~injenica jeste da ni Srba ni Hrvata danas nema koliko ih je nekada bilo, a Bo{njaka je jo{ i mnogo manje, ali to je isklju~iva posljedica politi~kog liderstva onih koji nikad nisu prestali ma{tati o nestanku BiH i zaokru`ivanju vlastitih nacionalnih torova. Sre}om, ipak, pa ba{tinici „izvornog srpskog nacionalizma“, koji su nekada davno ma{tali o tome, danas u }elijama Sheveningena imaju napretek vremena razmi{ljati o posljedicama vlastitih zlo~ina i planski provedenog etni~kog ~i{}enja nad jednim narodom.

Du{ko Tadi}: Ubio je Emira

Mungos: Ubistvo vjen~ane kume

je agresije na BiH prijatelji Milana Luki}a, najkravije ruke isto~ne Bosne. Na su|enju 20. januara ove godine ratni zlo~inac Oliver Krsmanovi} iz Vi{egrada svjedokinji Mujesiri Opra{i}, kojoj je odveo mu`a u maju 1992. godine, rekao je: „Meni je `ao Va{eg mu`a. Bio mi je dobar prijatelj, najbolji. Budite malo strpljivi i

Bo{njacima Vlasenice, sin je Bo{njakinje Merse. Jedan od najpoznatijih sarajevskih ratnih zlo~inaca Borislav Herak je 16. avgusta 1995., dok je boravio u sarajevskom Centralnom zatvoru, izjavio za medije: „Imam zeta muslimana. Eno ga bori se u Milinkladskoj na Hrasnom Brdu, ne znam za{to me nikad nije posjetio u zatvoru.“

Kirija Vlade FBiH ove godine 761.000 KM
Toliko }e biti pla}eno za smje{taj federalnih institucija iako je prije vi{e od dvije godine dato 3,2 miliona maraka za zemlji{te u centru grada na Neretvi
Vlada FBiH }e u ovoj godini za smje{taj federalnih institucija u Mostaru izdvojiti 761.080 KM iz bud`eta. Odluka o tome objavljena je i u „Slu`benom listu FBiH“. Prema toj odluci, za smje{taj Federalnog ministarstva prometa i komunikacija u objektu Vakufski dvor u Feji}evoj ulici u Mostaru mjese~na kirija od 10.738 KM bit }e pla}ena Med`lisu Islamske zajednice, dok }e za zakup prostora za Ministarstvo energije, industrije i rudarstva mjese~ni iznos od 16.906 KM biti pla}en Irmi Durakovi} i advokatu Faruku ]upini. Najve}i mjese~ni iznos od 35.778 KM za smje{taj ministarstava obrazovanja i nauke te razvoja, poduzetni{tva i obrta FBiH, kao i Porezne uprave, u prostorijama hotela „Ero“ bit }e upla}en Federalnom zavodu PIO/MIO, vlasniku ovog objekta. Iako u Vladi tvrde da se radi o znatnom smanjenju zakupnina u odnosu na lani, kada je za kirije izdvajano 906.601 KM, ipak se postavlja pitanja opravdanosti ovih tro{kova. Vlada FBiH je, podsjetimo, prije vi{e od dvije godine platila 3,2 miliona KM za zemlji{te u centru grada
Trenutna zgrada Vlade FBiH u Mostaru

TRO[KOVI Neopravdano pla}anje zakupnina u Mostaru

Nemar doma}ih vlasti
Koliki je nemar doma}ih vlasti prema ovakvim nacionalnim vrijednostima, pokazuje i ~injenica da od kraja rata do danas nisu poduzete nikakve ozbiljnije mjere za{tite ovog kulturno-historijskog naslije|a. Iako je biha}ki Zavod nacionalnih spomenika na{e dr`ave. No, skoro svakodnevno se uru{ava i propada iako ovaj kulturno-historijski spomenik spada u najvrednije nacionalno blago na{e zemlje, a pogotovo Unsko-sanskog kantona (USK) Stari grad Ostro`ac obuza za{titu kulturnog naslije|a ve} ranije izradio predra~un potrebnih radova i uputio zahtjev Zavodu za za{titu spomenika pri Federalnom ministarstvu kulture i sporta zatra`iv{i saglasnost za hitne radove, do danas nije u~injeno ni{ta. hvata tri arhitektonska perioda: predosmanlijski, osmanlijski i savremeni. Kostur i temelji su jo{ u dobrom stanju, me|utim, ako se ubrzo ne po~ne s njegovom restauracijom i sanacijom, kasnije }e sigurno biti prekasno za to. F. VOJI]

Za 11 godina - 12,5 miliona maraka!
Prema informacijama Centra za istra`iva~ko novinarstvo (CIN), Vlada je od 2000. do 2011. godine potro{ila najmanje 12,5 miliona KM za najam poslovnih prostora te kupovinu zgrade u mostarskoj ulici Ante Star~evi}a, gdje su trenutno smje{tene njene i prostorije odre|enih federalnih institucija.

na Neretvi, na kojem je bila planirana izgradnja moderne zgrade federalnih institucija. Tu, me|utim, zbog nerije{enih imovinskopravnih odnosa nije udaren ni kvadratni centimetar temelja budu}eg objekta Vlade A. Du. FBiH.

18

4. FEBRUAR/VELJA^A 2012.

@IVOT

Amel Valjevac radi na kruzeru

Maglajlija na Bermudama kao kod ku}e
Prije ne{to vi{e od {est godina oglas u „Dnevnom avazu“ potpuno je promijenio `ivot Maglajlije Amela Valjevca (27) i doveo ga do posla, ali i do prelijepih, egzoti~nih destinacija, o kojima mnogi mogu samo ma{tati.

Poruka zlo~inca ’Kajem se {to te n
Na podru~ju Prijedora organizirani seminari pru`anja stru~ne pomo}i
eida Karaba{i}, mje{tanka Kazarca kod Prijedora, kojoj je tokom agresije na BiH ubijen otac, no} prije svjedo~enja o ovom ratnom zlo~inu nije spavala. Uz uvijek prisutnu dozu straha, sati nesanice provedeni su u prisje}anju na zlo~in i usamljeno preispitivanje ho}e li se, kada je budu pitali u sudnici, mo}i svega sjetiti.

PRI^E IZ SUDNICE

Bolna iskusta `rtava

S

Do posla do{ao zahvaljuju}i oglasu u „Dnevnom avazu“, obi{ao Meksi~ki zaljev, Karibe, Bermuda i Srednju Ameriku, a sada slijede ture od Paname do Kolumbije

Strah od blizine
- ^ekala sam u hodniku i tu je bila govornica, odmah na ulazu, blizu optu`enih. Maltene, mo`e{ ga dodirnuti rukom. Imala sam ru`an osje}aj blizine i straha i pored ~injenice da su iza mene stajali policajci. Nisam mogla da govorim onako kako sam trebala... Taj osje}aj blizine i pogleda ~ovjeka prosto uko~i. OsKaraba{i}: Osje}aj tjeskobe

Vi{e treninga nakon ’Costa Concordije’
Dok je bio na odmoru desila se tragedija s italijanskim kruzerom „Costa Concordia“. - Sada }emo sigurno zbog te nesre}e imati vi{e treninga. Sedmi~no smo imali po dva za razli~ite situacije, u slu~aju po`ara, potonu}a, teroristi~kog napada... Za svaku situaciju ta~no znam trebno za ugodan odmor, bazene, spa i fitnes-centre, teatar, restorane, prodavnice... Mo`e da primi skoro 2.500 putnika, a Amerikanaca je uvijek najvi{e. Turisti~ke ture obuhvataju Meksi~ki zaljev, Karibe, Bermuda i Srednju Ameriku, a sada slijede {ta mi je ~initi i gdje se moram nalaziti na brodu, a sigurnost putnika je na prvom mjestu - poja{njava Amel te isti~e da se dva puta na{ao u situaciji da do|e do po`ara na brodu, i to dok su bili na otvorenom moru. Ka`e da je u takvim situacijama „panika uvijek najgora“. putovanja od Paname preko Isto~nih i Zapadnih Kariba do Kolumbije. Pro{le godine kruzer je prvi put plovio morima Evrope.

Ugodan odmor
- Hrvatska kompanija tra`ila je osobe koje bi radile na kruzeru i ja sam se javio za poziciju odr`avanja bazena. Nakon intervjua, testiranja i devet mjeseci ~ekanja, dobio sam poziv iz kompanije „Royal Caribbean Int.“ s upitom prihvatam li posao sobne dostave. Za svega desetak dana prikupio sam potrebnu dokumentaciju i na{ao se na drugom kraju Zemlje, u Baltimoru, odakle smo isplovili - govori nam Amel. Dodaje kako se nijednog trenutka nije dvoumio ho}e li prihvatiti ovako primamljivu ponudu, jer mu je posao trebao. - Sve mi je djelovalo nekako nestvarno. Od nas 120 aplikanata, tada je na brod oti{lo samo 17. Na kruzeru „Grandeur of the Seas“ zaposleni su uglavnom mladi ljudi iz 35 razli~itih zemalja, ja sam trenutno jedini Bosanac, konobar, jer sam napredovao od sobne dostave do glavnog konobara - ka`e Amel. Kruzer na kojem radi, ima 11 paluba i sve {to je po-

je}a{ se tjeskobno, prljavo i poni`eno... Broji{ sekunde i jedva ~eka{ da iza|e{ vani. Samo da sve to {to prije pro|e - pri~a Karaba{i}. Prijedorsko udru`enje „Izvor“ prepuno je iskustava s najpotresnijim svje-

Radno vrijeme
Isplovili su iz Palma de Majorke i obi{li Malagu,

Ramuli}: Svjedoci ~ak i putuju s optu`enima

do~enjima `rtava ratnih zlo~ina. Edin Ramuli}, predstavnik „Izvora“, o svjedocima, dok ih spominje, govori uglavnom kao o ljudima bez imena i prezimena, iz prostog razloga da ih za{titi od povratka u ~esto osu|uju}u sredinu. - Sje}am se svjedokinje koja je dobila napad panike u trenutku kada je pred sudom vidjela optu`enog. Nije htjela iza}i iz auta. Vikala je: „Eno ga na kapiji...“, a mi smo je poku{avali ubijediti da u|e na drugi ulaz kako se ne bi srela s njim. Takve nemile susrete ponekad je nemogu}e izbje}i u sudnici, kao i {palire prijatelja i rodbine optu`enih koji dobacuju i govore sva{ta... Sje}am se slu~aja „Medar“, kada je optu`eni svjedoku pred sutkinjom u jednom trenutku doslovce rekao: „Sad se kajem {to te nisam

’Hidrogradnju’ spa{ava pr
Zgrada „Hidrogradnje“ na atraktivnoj lokaciji u Sarajevu mo`e se prodati za skoro 15 miliona maraka
Valjevac: Trenutno jedini Bosanac, konobar, na brodu

PRESSIJA

Peljtina ekonomska teorija do sada

Zadovoljan zaradom
Prema radnom ugovoru, Amel Valjevac na kruzeru provodi skoro sedam mjeseci godi{nje, a onda slijedi odmor do dva i po mjeseca. Amel godi{nji provodi u svom Maglaju, s roditeljima Minkom i Nijazom te s bratom Mirzom, ali i u Visokom i Tuzli. Ovim poslom namjerava se baviti jo{ tri godine, „jer treba znati i kada stati“. I zaradom je zadovoljan iako mu kompanija pla}a 50 dolara mjese~no, ali ostala zarada je od napojnica, koje sedmi~no samo od jednog putnika iznose izme|u 20 i 30 dolara. - [to te gosti i {ef bolje ocijene, ima{ vi{e stolova i bolju napojnicu. Napojnica je obavezna i to svi gosti po{tuju. I mi se, konobari, takmi~imo izme|u sebe ko }e biti uslu`niji prema gostima - poja{njava.

Za koji dan ili, preciznije, 17. februara sarajeBarcelonu, Kan te Palermo vska gra|evinska firma na Siciliji. Na kruzeru „Hidrogradnja“ obilje`it „Grandeur of the Seas“ po- }e 65 godina postojanja. sada ima svu udobnost Nepotrebno je tro{iti rije~i dvokrevetne kabine, inter- na pri~u o tome kakva je to net, fitnes-centar... a ni rafirma bila u prijeratnoj dno vrijeme nije te{ko. Bosni i Hercegovini, ali i - Kada smo na moru, ra- na prostoru biv{e Jugosladi se ~itav dan, a ako smo u vije. Op}epoznata je ~inpristani{tu, slobodnog vrejenica da je „Hidrogradnmena imam do ve~ere. ja“ bila sinonim uspje{nog Iza|em izvan broda, kupam poslovanja. se, upoznajem grad u kojem I dogodit }e se to uskoro pristanemo. Mogu re}i da - svojih 65 godina postojasam na Bermudama kao kod nja „Hidrogradnja“ }e proku}e - kroz smijeh je dodao slaviti prodajom svoje zgraN. BRADARI] de, u kojoj je smje{teno voAmel.

dstvo ove kompanije. Odluku o prodaji donio je Nadzorni odbor (NO) na sjednici odr`anoj prije dva dana, ali s tim {to }e odluka stupiti na snagu onog trenutka kada Vlada FBiH bude dala eksplicitnu saglasnost. Eksplicitnu zato {to na~elna ve} postoji i sadr`ana je u tzv. Programu sanacije „Hidrogradnje“. Prvotno se govorilo da }e ba{ Vlada FBiH kupiti zgradu, ali od toga, sve su prilike, ne}e biti ni{ta. Istodobno, NO zahtijeva da, prije stupanja na sna-

gu odluke o prodaji, i Sindikat „Hidrogradnje“ dadne nesumnjivo jasnu saglasnost o prodaji zgrade. Ispade tako da je prvi krupan potez novoimenovanog direktora „Hidrogradnje“ D`emaludina Peljte taj da firmu koju vodi, spa{ava od totalne propasti tako {to prodaje sve {to firma posjeduje. Bit }e da je rije~ o nekoj do sada potpuno nepoznatoj ekonomskoj teoriji. Za prodaju zgrade „Hidrogradnja“ bi, navodno, mogla dobiti skoro 15 miliona maraka. M. K.

4. FEBRUAR/VELJA^A 2012.

19

svjedoku: nisam ubio ’93!’ Hakeriuprijete, policija tapka mjestu
Hakirali portal „Bh. news“ Dio sadr`aja sa sporne stranice

ratnih zlo~ina

PRESSIJA Ko {titi administratore skandalozne grupe

porodicama `rtava kako bi lak{e prebrodile stres od svjedo~enja

Kreatori stranice „Balkan Sluts“ odgovorni za objavljivanje skoro hiljadu slika s eksplicitnim sadr`ajem
Internetska stranica „Balkan Sluts“, koja je posljednjih dana bila u `i`i bh. javnosti zbog objavljivanja fotografija obna`enih maloljetnica, od kojih su mnoge dr`avljanke BiH, i dalje ne prestaje s radom. Nakon {to je „Dnevni avaz“ prije nekoliko dana objavio da je Federalna uprava policije (FUP) pokrenula istragu protiv administratora ove stranice, nikakav korak dalje nije u~injen. Da stvar bude gora, administratori ove grupe hakirali su prije nekoliko dana portal „Bh. news“ s prijete}om porukom: „Pazite koga prozivate da vam se ne bi naje.... keve“, {to se zakonski tretira kao cyber kriminal. Jo{ gore je to {to su neki portali u na{oj zemlji dali medijski prostor kreatorima ove grupe, u kojima oni, tobo`e, opravdavaju svoje postupke. Tako je jedan hercegova~ki portal objavio, ni manje ni vi{e, nego intervju s administratorima grupe koja je odgovorna za objavljivanje skoro hiljadu slika razgoli}enih maloljetnica u eksplicitnim pozama. Na taj na~in data im je prilika da svoju stranicu s perverzijama izreklamiraju i najave da }e je uskoro komercijalizirati. M. G.

S nedavnog seminara u Prijedoru: Olak{avaju}e i pozitivno iskustvo

(Foto: D. Stojni})

ubio ’93. godine“. Sutkinja na to uop}e nije reagirala - ka`e Ramuli} i dodaje da svjedoci nerijetko, stjecajem okolnosti, koriste ~ak i isti prijevoz kojim na su|enje putuju i optu`eni

za zlo~in, a koji se brane sa slobode.

Slaba podr{ka
U svim ovim godinama bolnih svjedo~enja koja su `rtve vra}ala u stravi~nu

Osje}aj stida nakon malih kazni
Za ratne zlo~ine po~injene u Prijedoru do sada je pravosna`no osu|eno tek 28 osoba i to 12 pred Ha{kim tribunalom, sedam pred Sudom BiH, osam pred Okru`nim sudom u Banjoj Luci i jedna pred sudom u Beogradu. Svjedoci, a i `rtve nerijetko su nezadovoljni visinom zatvorskih kazni izre~enim ratnim zlo~incima. - Kada se izreknu kazne, pojedini svjedoci ponekad imaju osje}aj stida. Name}e im ga okolina koja im govori da nisu dobro svjedo~ili. Zbog ogromnog stresa ljudi se ponekad ne mogu sjetiti nekih va`nih detalja. Iz sudnica izlaze potpuno slomljeni navodi Ramuli}, poja{njavaju}i da je do sada u brojnim slu~ajevima ratnih zlo~ina po~injenih na podru~ju Prijedora svjedo~ilo oko 300 ljudi.

pro{lost, svjedocima, neovisno o tome je li rije~ o onim za{ti}enim ili javnim, pru`ana je slaba pomo} i podr{ka sistema. Otud je potekla ideja da se nedavno organizira seminar na kojem je ponu|ena stru~na pomo} porodicama `rtava, majkama, sestrama ubijenih..., kako bi lak{e prebrodile stres od svjedo~enja. - Stru~njaci iz zeni~ke „Medice“ davali su nam uputstva kako da se lak{e nosimo s ovim problemom. Mnogi koji su bili na ovom po~etnom seminaru u Prijedoru, Rizvanovi}ima i Kozarcu tvrde da je to jedno olak{avaju}e i pozitivno iskustvo - zaklju~uje Karaba{i}, tako|er ~lanica „Izvora“.
M. ZGONJANIN

Male lopove hapsimo, velikima kapu skidamo
Virus „sanaderizacije“ jo{ zadugo ne}e sti}i u na{u zemlju
Da kriminal nema vjere ni nacije, niti poznaje dr`avne granice, potvr|eno je mnogo puta. Kriminalci, sitni ili oni krupni, koji su se etablirali u dr`avnim institucijama, ne znaju za me|unacionalnu mr`nju i njima je jedino njihov d`ep svet. Nije li najbolja potvrda ovoj tvrdnji vijest da je prnjavorska policija 28. januara uhapsila Predraga Antoni}a, Kemala Tosunovi}a i Antu Krajinovi}a, zbog osnovane sumnje da su po~inili kra|u u ku}i u Gornjim [trpcima, zaseoku Muse, u Prnjavoru. Tu su ukrali elektri~ne motore, vodene pumpe, bakarne cijevi, kablove i poklopce od {ahtova. Multinacionalna grupa sitnih lopova uhap{ena je veoma brzo. Pe|a, Kemo i Anto, junaci pri~e, koji su

PRESSIJA Dolijala sitna multietni~ka banda

U zatvoru su obi~ni „koko{ari“ malog dometa i u~inaka

a

potpuno nepoznata i u BiH

odajom svega {to ona ima

zavr{ili u zatvoru, ruku na srce, obi~ni su „koko{ari“ malog dometa i u~inaka. Me|utim, {ta }emo s krupnim zvjerkama, ~ija „djelatnost“ mnogo vi{e ko{ta ovu dr`avu i njenu kasu. Oni su nedodirljivi, jer BiH jo{ hapsi sitne lopove, a velikima skida kapu. Za ra-

zliku od Pe|e, Keme i Ante, na{i „dr`avni plja~ka{i“ pre{utno su podijelili svoje nacionalne zone djelovanja i svako plja~ka na svom teritoriju, ne ulaze}i u interesnu zonu drugog. Na`alost, kako se ~ini, virus „sanaderizacije“ jo{ zadugo ne}e sti}i u R. A. na{u zemlju.

Dvije ’Prosvjete’, svaka za se
Peljto: „Krupan“ potez

PRESSIJA Godi{njica [anti}eve smrti

Zgrada „Hidrogradnje“ u Sarajevu: Ho}e li Vlada aminovati prodaju

Godi{njica smrti velikog bh. pjesnika Alekse [anti}a, 88. po redu, opet je u njegovom rodnom gradu Mostaru obilje`ena dvostruko. Dvije „Prosvjete“, svaka za se, organizirale su programe u razmaku od pola sata. I dok SPKD „Prosvjeta“ ve} vi{e od decenije tradicionalno obilje`ava ovaj datum, to posljednjih godina ~ini i dru{tvo istog naziva uz dodatu crticu - Gradski odbor, a koje djeluje pod okriljem manjeg bh. entiteta. K tome jo{ smatraju}i da samo oni imaju ekskluzivitet nad ovim pjesnikom. Iz „Prosvjete“ ve}eg bh. entiteta, nakon posjete [anti}evom grobu, organizirali su okupljanje u parku koji nosi njegovo ime,

U Parku Alekse [anti}a: Okupljanje predstavnika federalne „Prosvjete“

iz drugog entiteta su se okupili u gostopriM. Sm. mnici Stare pravoslavne crkve.

20

4. FEBRUAR/VELJA^A 2012.

Politika se hrani proizvodnjom sukoba
U na{oj zemlji vr{i se planska i organizirana kampanja na razbijanju svih osnova i vidova dru{tvene solidarnosti i svijesti o zajedni~kim interesima, pravima i mogu}nostima ljudi

KATEDRA [ta ugro`ava postojanje Bosne i Hercegovine (II)

[ta nas spaja, a {ta razdvaja: Gra|ani pod diktatom politike

P

olitika je, po definiciji, polje polarizacije interesa i djelovanja. To je polje borbe, a toga u sistemu za{tite onog {to je jedinstveni i javno priznati interes ne smije biti. Sistem za{tite je unutar zakona; on ima odnos samo prema onome {to je kao stav, pona{anje i djelovanje izvan zakona. Stoga unutar njega ne smije biti politi~ke borbe. Policija, naprimjer, ne smije biti inficirana politikom.

meljene, jasno definirane i strogo kontrolirane osnove zajedni~kog rada, politi~ki kontrolirane samo od nosi-

Stanje haosa
Danas se u nas ne razlikuje dovoljno jasno, ni na zakonskom ni u organizacijskom smislu i nivou, a pogotovo u praksi, ono {to je polje op}eg zakonskog i ono {to je polje direktnog politi~kog reguliranja. To djeluje veoma lo{e na rad slu`bi javne i dr`avne sigurnosti i njihovo kvalificirano profesionalno vo|enje, o ~emu je razmatranje zapo~eto u prvom dijelu ovoga eseja. Za te slu`be, zbog njihove izuzetno velike i va`ne uloge za `ivot modernog demokratskog dru{tva, bitno je da budu demokratski politi~ki vo|ene. Iza njih trebaju da stoje samo dovoljno ~vrste i zakonski ute-

Pi{e:

Akademik Muhamed FILIPOVI]
laca javne odgovornosti, tj. od vlada i skup{tina. To slu`be i spadaju u njihovu ustavnopravnu i teritorijalnu nadle`nost, s ciljem da budu profesiona-

lno ure|ene i vo|ene po jedinstvenim profesionalnim kriterijima i mimo svakog partikularizma i dominacije zasebnih interesa i kriterija u pitanjima prava i obaveza, kako subjekata tako i objekata djelovanja slu`bi sigurnosti. Ako ne bismo uspjeli stvoriti takvu situaciju u tom va`nom sektoru `ivota modernih dru{tava, mo`emo o~ekivati mnoge poreme}aje u cijelom dru{tvu. Oni }e se javljati i pove}avati proporcionalno sa slabljenjem op}e pozicije, prava i sposobnosti ovih slu`bi da djeluju efikasno i neovisno, dakle, po mehanizmu svojih prava i du`nosti. Time }e narastati pojave i elementi koji se pona{aju izvan zakonskih i dru{tveno prihvatljivih standarda, {to mo`e imati veoma negativne posljedice po cijelo dru{tvo. U tim situacijama, naime, nastaje haoti~no dru{tveno i politi~ko stanje.

emotivne, intelektualne i socijalne integracije ~lanova jednog dru{tva koje `ivot, po svojoj logici, ~esto suprotstavlja jedne drugima. On ih dovodi u situacije koje su bremenite konfliktima, ali koji su neupitno upu}eni jedni na druge i ~ije se suprotnosti upravo kroz sistem obrazovanja,

Kultura je u osnovi sistem, za sve ljude jedne zajednice, obvezuju}ih postupaka i metoda govora, odno{enja i djelovanja. Taj sistem podrazumijeva jednaka prava svih, po{tovanje tih prava i nala`enje zajedni~kog jezika i stava o svim pitanjima oko kojih nastaju razlike do kojih do-

Koje su snage, i kakvim se ciljevima one rukovode, koje aktivno rade na destrukciji osnova na{e dru{tvene solidarnosti i povjerenja? Isto tako, mora se odgovoriti na pitanje koje politi~ke i dru{tvene snage ta djelovanja podr`avaju i kako to ~ine
kao cjeline, resolviraju i prevazilaze u logi~nom slijedu razvoja dru{tvene svijesti. To je ona vrsta svijesti koja, u prvome redu, ~ovjeku nala`e da svoju dru{tvenost usavr{ava tako da uskla|uje najve}i dio svojih interesa s interesima drugih i da tako stvara osnovu za razvoj jedne solidaristi~ke, zajedni~ki utemeljene svijesti koja se naziva kultura. lazi zbog posebnih sklonosti i interesa. Stoga je sistem obrazovanja, kao sistem kultivacije kulturnog odnosa i pona{anja, kao sistem u kojem se ta tanka biljka na{e komunikacijske sposobnosti i pozitivnih emotivnih stanja njeguje tako da ne ugro`ava prostor drugima nego da nalazi nove elemente zajedni~kog, najva`niji na~in kako postoji ljudsko dru{tvo uop}e. Obrazovanje i odgoj su

realni temelji dru{tva. Otkad je ~ovjek po~eo da `ivi izvan svakodnevne neposrednosti i otkad je njegov `ivot posredovan u~incima i djelovanjima ogromnog i sve ve}eg broja ljudi, od kojih mnoge ne zna i nikada ne}e upoznati, kultivacija misaone i emotivne inteligencije je jedina margina koja nas odvaja od divlja{tva. Ona se mo`e postaviti u svakoj od sve u~estalijih demonstracija divlja~kog u pona{anju ljudi kod nas. Obrazovanje je, stoga, klju~ za moderno demokratsko i kulturno dru{tvo. Dru{tvo u kojem obrazovanje ne proizvodi dru{tvenu emotivnu i svjesnu solidarnost nije vi{e ljudsko.

Plansko razbijanje
^etvrti bitni element integrativne funkcije jedne organizacije, bez koje nema savremenog ljudskog dru{tva, jeste njegov sistem zdravstvene i socijalne za{tite. Taj sistem je od presudne va`nosti za neke od najzna~ajnijih aspekata ljudskog `ivota, a posebno u moderno vrijeme. Ono je donijelo sasvim nove pojave u oblasti op}ih uvjeta ljudskog `ivota, nove vrste patologije i promjenu

Tanka biljka
Tre}i element op}eg integrativnog faktora jednog demokratskog dru{tva je sistem obrazovanja. On je, ustvari, onaj osnovni sistem koji bi trebao osigurati mogu}nost

BiH sve vi{e gubi stanovnike
Ve} godinama je ve}i broj umrlih od broja ro|enih, a statistikom nisu obuhva}eni gra|ani koji iz ekonomskih i socijalnih razloga odseljavaju
U Bosni i Hercegovini statistika ve} nekoliko godina pokazuje da je manji broj ro|enih od broja umrlih stanovnika ovog entiteta. Prema agenciji „Euromonitor International“, jednoj od vode}ih me|unarodnih agencija za istra`ivanje tr`i{ta, demografiju i me|unarodne statistike, BiH je po~etkom 2011. godine imala 3.842.000 stanovnika. Agencija predvi|a da bi 2030. godine BiH mogla imati 3,7 miliona stanovnika, {to je za 18,4 posto manje nego 1989. godine, kada je imala oko 4,5 miliona. Negativni demografski podaci va`e za oba entiteta, a u RS statistika ve} nekoliko godina pokazuje da je manji broj ro|enih od broja umrlih stanovnika ovog entiteta. Statistikom nisu obuhva}eni gra|ani koji iz ekonomskih i socijalnih razloga odlaze iz RS, smanjuju}i i na taj na~in broj stanovnika. Mjerilo je i broj upisanih prva~i}a u osnovne {kole, koji se godinama smanjuje. Prema rije~ima analiti~ara Gavrila Antoni}a, negativan trend prirodnog prira{taja u RS traje od 2006. godine, a u 2011. samo su Banja Luka i Bijeljina imale pozitivan prirodni prira{taj, ali uglavnom zahvaljuju}i upisu novoro|enih iz inozemstva. No, tako nije u isto~nom dijelu RS, ~ije op}ine bilje`e negativan prira{taj, uz ekonomsku migraciju stanovni{tva ka razvijenijim krajevima. Antoni} isti~e da sociolozi i demografi smatraju da postoji rje{enje. Pomogle bi nove zakonske odredbe i stimulativne mjere po uzoru na neke evropske zemlje, ali ih je te{ko provesti u vrijeme ekonomske krize. Rast privrede i broja radnih mjesta, kao osnove za egzistenciju pojedinaca i porodica, nije ni na vidiku. Zbog toga se pozitivan prirodni prira{taj te{ko mo`e o~ekivati u narednih petnaest godina, kako u RS tako i u cijeloj BiH. E. M.
Antoni}: Negativan trend

STATISTIKE Pora`avaju}i demografski podaci

4. FEBRUAR/VELJA^A 2012.

21

Putinovi postizborni planovi
Rusija lebdi izme|u demokratske transformacije, javne pobune i nacionalnog sloma
Povratak predsjednika Vladimira Putina na izborima sljede}eg mjeseca u slu`benoj propagandi prikazan je kao dvostruko va`an za nacionalnu sigurnost Rusije. Prvo, navodno }e {tititi zemlju od unutra{njih previranja generiranih te{kim ekonomskim uvjetima i razornim javnim protestima. Drugo, Putin se odlu~io obnoviti „postsovjetski prostor“ pod ruskim upravljanjem i ukloniti zapadne utjecaje koji potkopavaju sigurnost i integritet Ruske Federacije. zno i poku{ali ograni~iti konkurenciju na izborima. Dok je komunistima i nacionalistima uvijek bilo dozvoljeno da u~estvuju na op}im izborima, vo|a liberala Grigorij Javlinski diskvalificiran je iz predsjedni~ke utrke. Ustvahtijevala kidanje bliskih veza izme|u sigurnosne mre`e KGBa, vladaju}e elite, samouslu`ne birokratije i poslovnih oligarha odanih Kremlju. I politika i kapitalizam trebali bi postati konkurentni i neovisni od kontrole klike. Umjesto se predstaviti kao spasilac ruske dr`ave, dok }e demonstranti biti prikazani kao nacionalni izdajnici. Ne mogu se isklju~iti ni teroristi~ki akti radi podizanja straha i obnavljanja javne podr{ke jakoj centralnoj vlasti. Da bi povratio predsjedni~ki tron i obnovio svoj legitimitet, Putin pose`e za jednom kartom koja je oduvijek slu`ila ruskim vladarima - mitom vanjske i unutra{nje prijetnje. On je optu`io zapadne prijestonice da se mije{aju u politiku Rusije. Nedavno su novoimenovanog ameri~kog ambasadora u Moskvi Majkla Mekfola (Michael McFaul) vladini zvani~nici napali da je glavni organizator „obojene revolucije“ sa zavjerom destabiliziranja Rusije. Tokom i nakon martovskog glasanja mogu}i su projektirani sukobi sa Zapadom i pojedinim zemljama susjedima kao {to su Gruzija ili Estonija. Obamine namjere s Moskvom bit }e ozbiljno testirane dok Putinov pritisak da izvu~e vi{e prednosti za Krmelj bude sna`niji. Moskva, zapravo, tra`i slobodnije ruke da bi rekonstruirala sferu dominacije u biv{em Sovjetskom savezu, koji sada Putin stilizira kao Euroazijsku uniju. Iako }e se takvim planovima usprotiviti mnogi ruski susjedi, oni bi omogu}ili Putinu da mobilizira nacionalisti~ke i imperijalisti~ke osje}aje i opravda svoje autoritarne metode. odnosa prema tim pojavama, odnosno znatne promjene uvjeta djelovanja dru{tvenog sistema prema efektima onog {to nazivamo omasovljenje svih funkcija i elemenata u strukturi `ivota modernih dru{tava. Za dana{nji na{ `ivot karakteristi~no je da su ljudi, vi{e nego ikada ranije u njihovoj historiji, izlo`eni od ~ovjeka stvorenim negativnim elementima. Oni utje~u na op}e stanje njihovog zdravlja, a da mi jo{ uop}e ne znamo ni kakve sve efekte na ljudski rod imaju ta djelovanja. Kad se tome doda da je ljudi u svijetu sve vi{e, i da je u jednom stolje}u njihov broj pove}an za tri puta, a da sistem op}e i specifi~ne socijalne i zdravstvene za{tite nije bitnije unaprije|en i da su jo{ glavne njegove tekovine one koje su postignute jo{ po~etkom i u prvoj polovini pro{log stolje}a, tada mo`emo zaklju~iti da je polje zdravstvene i socijalne za{tite jedno od presudnih za funkcioniranje dru{tva i op}e njegovo stanje. Vjerovatno je to upravo ono polje koje je, osim podru~ja ljudskih prava i sigurnosti uop}e, prvenstveno rata i masovnih nasilja, glavno polje na kojem se vr{e eksperimenti u provo|enju strategije razaranja i destrukcije odre|enih dru{tava, jer je tu strategija suprotstavljanja interesa najdirektnija. Zadatak je ovog poku{aja da detaljnijom analizom ~etiri bitna podru~ja utvrdi koje su snage i kakvim se ciljevima one rukovode, koje aktivno rade na destrukciji osnova na{e dru{tvene solidarnosti i povjerenja. Isto tako, mora se odgovoriti na pitanje koje politi~ke i dru{tvene snage ta djelovanja podr`avaju i kako to ~ine. Op}a hipoteza ovog spisa je da se u na{oj zemlji vr{i planska i organizirana kampanja na razbijanju svih osnova i vidova dru{tvene solidarnosti i svijesti o zajedni~kim interesima, pravima i mogu}nostima ljudi. Svi aspekti solidarnosti nastoje se, na sve na~ine, obezvrijediti, a u prvi plan istaknuti elementi sukobljavanja. Tako se suspendiraju njihove mogu}nosti i realni u~inci. Bitne, sintetiziraju}e funkcije i snage u dru{tvu onemogu}avaju se u normalnom i efikasnom radu.

KOLUMNA

Pi{e:

Janusz BUGAJSKI

Otvoreno ga|enje
U stvarnosti, Rusija lebdi izme|u demokratske transformacije, javne pobune i nacionalnog sloma. Politi~ke strukture koje je Putin stvorio tokom proteklih dvanaest godina pucaju kao {to su masovni protesti protiv la`iranih parlamentarnih izbora i pokazali. Prvi put nakon raspada Sovjetskog saveza gra|ani pokazuju otvoreno ga|enje vladaju}om elitom. Suo~avaju}i se s potencijalno neugodnim predsjedni~kim izborima, koje mo`da ne}e dobiti u prvom krugu, Putin ima dva neukusna izbora: slom ili reforme. Ograni~ene aktivnosti policije vi{e zastra{uju narod, a posljedice represije su nepredvidive. Kremlj je, tako|er, uznemiren da bi masovne zabrane ili napadna izborna prevara mogli osloboditi jo{ ja~i revolt javnosti. Umjesto toga, slu`beni stratezi djelovali su opre-

Umjesto da provodi program reforme i modernizacije, koji bi oslabio njegovo tvrdo vladanje cijelom zemljom, Putin, tako|er, mo`e proizvoditi krize da bi demonstrirao kako najbolje brani naciju
ri, demokratska opozicija nema kandidata u predsjedni~koj utrci. Ve}ina analiti~ara uvjerena je da je milijarderu Mihailu Prohorovu dozvoljeno da se kandidira za predsjednika samo da bi se razvodnili protestni glasovi, a bez prijetnje po Putina. Putin odbacuje opoziciju kao haoti~nu i fokusiranu na reforme koje }e ugroziti nacionalnu stabilnost. Zapravo, istinska politi~ka reforma zna~ila bi demontiranje „vertikale mo}i“ koja podupire putinizam. Demokratija bi zada provodi program reforme i modernizacije, koji bi oslabio njegovo tvrdo vladanje cijelom zemljom, Putin, tako|er, mo`e proizvoditi krize da bi demonstrirao kako najbolje brani naciju.

Autoritarne metode
U govorima na predizbornim skupovima on je upozorio da }e bilo kakva ve}a izborna reforma podgrijati etni~ke napetosti i regionalni separatizam {to bi moglo pocijepati zemlju. Ako uli~ni protesti nakon martovskih izbora eskaliraju, Putin }e

Prijeti kolaps bud`eta RS
Milijarda i stotinu miliona KM je bud`etski deficit, a bit }e pokriven kreditima
Socijalna izdr`ljivost bli`i se kraju i u 2012. godini mogu se o~ekivati protesti gra|ana koji se ne}e mo}i kontrolirati, tvrdi ekonomski analiti~ar, profesor Aleksa Milojevi}. On upozorava da je zadu`enje RS mnogo ve}e nego {to se prikazuje, ali i na osnovu dostupnih ~injenica jasno je da dugovi rastu, a Vlada nema ideju kako da o`ivi proizvodnju. Ukoliko MMF ne odobri kredit, slijedi kolaps bud`eta RS. - Nije jasno otkud optimizam pojedinih predstavnika vlasti ako je jasno da se socijalna izdr`ljivost gra|ana bli`i kraju - pita se profesor Milojevi}. No, nije optimisti~an ni predsjednik Vlade RS Aleksandar D`ombi}, koji je ve} ustvrdio da }e ova godina biti te{ka i biti „veliki izazov za privredna kretanja“. Premijer RS javno je potvrdio da bi se novi kredit uzet od MMF-a koristio za otplate starih zadu`enja. Radi se o rati vrijednoj vi{e od 100 miliona KM, ~ija otplata dospijeva krajem godine. Du`ni~ko ropstvo prijeti manjem bh. entitetu, a ~injenice su neumoljive. Milijarda i stotinu miliona KM je bud`etski deficit, a samo Fondu PIO i Fondu zdravstva nedostaje 400 miliona KM. Kreditne obaveze u 2011. narasle su za 33 posto, a u 2012. one iznose ukupno 150 miliona

KRIZA Dok traju politi~ka prepucavanja

Porodili{te u Bijeljini: Niska stopa nataliteta
(Foto: G. Bobi})

Kako o`ivjeti privredu

(Foto: G. Bobi})

KM. U ovoj godini o~ekuje se i smanjenje pla}a slu`benicima za 10 do 25 posto, a

radni~ki i problemi u sferi socijalne za{tite ve} dosti`u E. M. alarmantan nivo.

22

4. FEBRUAR/VELJA^A 2012.

REPORTA@A Brdo Vis, kota s koje je do avgusta 1994. srpska vojska sijala smrt

Atomsko skloni{te biv{e JNA postalo turisti~ka atrakcija
JNA je atomsko skloni{te gradila kao odbranu od blokova, isto~nog i zapadnog Izetbegovi}a da ne ide na Vis, ali me nije poslu{ao, sje}a se brigadir Pu{kar Molio sam predsjednika

B

rdo Vis, osam kilometara sjeverno od Gra~anice, postalo je turisti~ka destinacija na kojoj svakodnevno, a posebno vikendom, vri kao u ko{nici. Lovcima, planinarima, izvi|a~ima i turistima naro~ito je zanimljiva kota 692 metra nadmorske visine, najvi{a od Ozrena do rijeke Save, s koje pogled puca sve do

Br~kog, Slavonskog Broda, pa i Osijeka, kada je lijepo vrijeme.

Ima i heliodrom
Dolaze ovdje i biv{i borci Armije RBiH, {to radi uspomena, {to radi `elje da poginulim saborcima prou~e Fatihu i odaju po~ast, obi|u rovove i zemunice, prisjete se boja na Visu od 7. avgusta

1994., kada su gorjeli i nebo i zemlja. Iz njega su iza{li furioznom pobjedom, osvojiv{i vrh s kojeg su agresori skoro tri godine granatama terorizirali desetak sela i grad. Pobjedu su ostvarili borci OG-2 pod komandom brigadira Osmana Pu{kara, koji bi sigurno, da je bio politi~ki podoban, ve} odavno bio general. Pu{kar je

Teren treba deminirati
Glavnu utvrdu atomskog skloni{ta pred kojom je bio predsjednik Izetbegovi} mje{tanin Babi}a Suljo Kahved`i} zvani Blek je o~istio, uredio, osposobio ventilaciju, doveo struju, te je ona postala glavna atrakcija. A da bi se atomsko skloni{te na Visu o~uvalo, ovdje ~im prije trebaju do}i demineri i teren o~istiti od mina, te da struka ka`e svoje kako bi ovdje po~ele dolaziti i |a~ke ekskurzije, a mladi ~uli i vidjeli na ~asovima historije i o tome {ta je gradila i od koga se branila biv{a JNA, te kako su hrabri borci Armije RBiH izvojevali bitku koja bi trebala u}i u anale ratovanja.

Predsjednik Izetbegovi} na Visu 1994. godine: Granatiranje tokom posjete utihnulo Kahved`i}: Uredio utvrdu

Unutra{njost skloni{ta: Postalo turisti~ka atrakcija

nedavno napisao knjigu „Mir je najbolji“ na ~ijoj promociji je bilo 500 ljudi. Na Vis dolaze i mnogobrojni znati`eljnici da vide atomsko skloni{te, koje je biv{a JNA po~ela graditi sedamdesetih, a intenzivirala osamdesetih godina pro{loga stolje}a. Za sada se zna za devet armirano-betonskih utvrda izgra|enih duboko u zemlji, s metalnim vratima debelim 10 centimetara i te{kim oko 500 kilograma, s ventilacionim sistemima i prinudnim izlazima. Do pet utvrda se mo`e do}i, a ~etiri se nalaze u minskom polju. Ima li ih jo{ niko ne zna. Ovdje postoji i heliodrom. Prema tvrdnji Pu{kara,

JNA je atomsko skloni{te gradila kao odbranu od blokova, isto~nog i zapadnog, kao istureno komandno mjesto 17. korpusa, ali ga je zloupotrijebila srpska vojska, koriste}i ga kao predstra`e i sve minirala.

Atomski udar
Stru~njaci tvrde da ove utvrde duboko pod zemljom mogu izdr`ati atomski udar od pola kilotone. - Znaju}i da se s Visa kontrolira dobojsko rati{te u dolini rijeke Spre~e, pa i Posavina, mi smo, da bismo narod odbranili od svakodnevnih napada, Vis oslobodili 7. avgusta 1994., ali je on fakti~ki i dalje ostao stalna meta dalekometne artiljerije Vojske RS. Zato sam i 3. oktobra predsjednika Predsjedni{tva RBiH Aliju Izetbegovi}a, koji je zajedno s

Pu{kar: Napisao knjigu

generalom Rasimom Deli}em i komandantima Drugog korpusa, ~uv{i za na{u veliku pobjedu, do{ao da posjeti Vis i da nam ~estita, molio da ne ide na kotu, jer se ona granatira svakodnevno. Nije me poslu{ao i, za

Bo`ije ~udo, granatiranje je u vrijeme njegove jednosatne posjete utihnulo, da bi bilo nastavljeno samo dva sata nakon {to je predsjednik oti{ao i kada nam je na Visu poginuo jedan vojnik - ka`e Hasan ^ALI] Pu{kar.

PRESSIJA

Vjen~anja i razvodi u RS
sve manje brakova, vi{e ih se razvede, a prosje~na starost `ena prilikom ulaska u prvi i svaki naredni brak je sve ve}a. Tako je 2010. godine u RS zaklju~eno 5.767 brakova, {to je najmanje u posljednjih nekoliko godina, pa su, naprimjer, u 2007. sklopljena 7.093 braka. Istra`ivanje je pokazalo i da je prosje~na starost nevjeste prilikom stupanja u prvi brak 25 godina i devet mjeseci, ~ime su oko pola godine starije nego {to je to pokazalo istra`ivanje prije ~etiri godine, dok imaju u prosjeku 41 godinu i devet mjeseci kada se odlu~e za drugi brak, ~ime su opet nekoliko mjeseci starije od `ena koje su bile obuhva}ene ranijim istra`ivanjima. S druge strane, u 2010. razvedeno je 517 brakova, {to je za 200 vi{e u odnosu na 2008., dok su podaci o starosti `ena koje se razvode, pokazali da su iz godine u godinu sve mla|e kada se odlu~uju na takav korak.
B. S. @ene koje se razvode, iz godine u godinu sve mla|e

Sve starije nevjeste, a sve mla|e ’raspu{tenice’
Zavod za statistiku Republike Srpske, u saradnji s Gender centrom Vlade RS, objavio je publikaciju pod nazivom „@ene i mu{karci u RS“, a u moru brojnih statistika o polo`aju, zapo{ljavanju, na~inu `ivota i rada jednog i drugog spola neki podaci posebno zapadaju za oko. Svake godine sklopi se

oglasi
Federalno ministarstvo okoli{a i turizma Sektor za realizaciju projekata Jedinica za upravljanje projektom - PMU

Dnevni avaz

subota, 4. februar/velja~a 2012.

23

Objavljuje
POZIV ZA IZRA@AVANJE INTERESA Za pru`anje usluga „ Izrade izvje{taja ekolo{ke procjene po~etnog stanja NP UNA“ BA-FMPAP-TF091919-CQ-15-S-11/FBIH Projekat: Grant br. „ Za{ti}ena {umska i planinska podru~ja“ TF091919

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva, Jedinica za implementaciju projekata iz oblasti {umarstva i poljoprivrede, poziva vas na

JAVNU RASPRAVU
na dokumente: 1. Idejno rje{enje sistema navodnjavanja za podprojektno podru~je Fo~a-Ustikolina/Gora`de 2. Plan upravljanja okoli{em i dru{tvenim uticajima za podprojekat za podprojektno podru~je Fo~a-Ustikolina/Gora`de koji su pripremljeni u okviru projekta Razvoj sistema navodnjavanja u Bosni i Hercegovini (IDP). Javna rasprava }e se odr`ati 08.02.2012. godine u Sali Op}ine Gora`de u 11.00 h. Projektna dokumentacija vezana za Idejno rije{enje sistema navodnjavanja se nalazi u prostorijama Op}ine Fo~a-Ustikolina i Op}ine Gora`de i ista se mo`e dobiti na uvid svakim radnim danom od 08:00 - 16:00 sati.

Plan upravljanja okoli{em i dru{tvenim uticajima je javno dostupan u elektronskoj verziji na web stranici Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva http://www.fmpvs.gov.ba kao i na web stranici PIU [umarstva i poljoprivrede http://portal.piusum.ba. Primjedbe, mi{ljenja i prijedloge o navedenim dokumentima mo`ete dostaviti i pismenim putem najkasnije do 29. februara 2012. na slijede}u adresu: Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva Jedinica za implementaciju projekata {umarstva i poljoprivrede Projekt razvoja sistema navodnjavanja u Bosni i Hercegovini Ul. Trampina 4/I 71000 Sarajevo Bosna i Hercegovina Tel: +387 33 213 098 Fax: +387 33 213 099 E-mail: piusumpolj@bih.net.ba

Ovaj Poziv za izra`avanje interesa prati Op{te obavje{tenje o nabavci za projekat „ Za{ti}ena {umska i planinaska podru~ja“ , objavljenu u „United Nations Development Business“, broj 750 od 16. maja 2009. godine i „ DG market“ 16. juna 2011. god. Bosna i Hercegovina je dobila grant - nepovratna sredstva od Global Environment Found (GEF) putem Svjetske Banke, za tro{kove Projekta „ Za{ti}ena {umska i planinska podru~ja“ . Federalno ministarstvo okoli{a i turizma putem Jedinice za upravljanje projektom - PMU, namjerava da utro{i dio sredstava za usluge realizacije „ Izrada izvje{taja ekolo{ke procjene po~etnog stanja NP UNA“; BA-FMPAP-TF091919-CQ-15-S-11/FBIH Cilj : Pripremiti izvje{taj ekolo{ke procjene po~etnog stanja Nacionalnog parka „Una“. O~ekivani rezultati: Detaljan izvje{taj koji odra`ava trenutnu situaciju u Nacionalnom parku „Una“, {to se ti~e fizi~kog okru`enja (fizi~kih svojstava) i vrijednosti biodiverziteta. Procjenjeno je da izvje{taj treba uklju~iti procjenu stanja biodiverziteta na nivou vrsta , procjenu stanja biodiverziteta na nivou ekosistema i identifikaciju mjera upravljanja specifi~nim biodiverzitetom na nivou vrsta i na nivou ekosistema. a) Komponenta projekta : Ekolo{ka procjena po~etnog stanja I Fizi~ka svojstva cijelog podru~ja Nacionalnog parka Obraditi: Pedologiju;Geologiju;Geomorfologiju;Hidrologiju;Klimu II Procjena stanja biodiverziteta na nivou vrsta Obraditi : Kompletnu floru sa posebnim osvrtom na specifi~ni genofond ( endemi~ne vrste, rijetke i ugro`ene vrste ) : a) Alge; Mahovine; Vi{e biljke b) Kompletnu faunu beski~menjaka Kompletnu faunu ki~menjaka : ribe; vodozemci,gmizavci,ptice,sisari c) Fungi i li{ajevi III Utvr|ivanje stanja biodiverziteta na nivou ekosistema a) Identifikacija svih tipova ekosistema putem terenskih istrazivanja aa) Kartiranje svih tipova ekosistema na podru~ju Nacionalnog parka b) Ekolo{ka procjena stanja senzitivnih ekosistema (endemi~ni, rijetki i ugro`eni) IV Identifikacija mjera upravljanja specifi~nim biodiverzitetom na nivou vrsta i na nivou ekosistema. Du`ina trajanja ugovora je 6 mjeseci. Federalno ministarstvo okoli{a i turizma putem Jedinice za upravljanje projektom - PMU poziva sva kvalifikovana pravna lica da iska`u interes za pru`anje navedenih usluga. Pismo interesa treba da sadr`i: - Naziv, ta~nu adresu i kontakt podatke, - Ovjerenu kopiju izvoda iz sudskog registra i identifikacioni broj; - Listu sli~nih poslova; - Dostupnost stru~njaka koji }e u~estvovati u ovom projektu; - Konsultant je slobodan da navede sve druge podatke koje smatra va`nim, a koji nisu zahtjevani u gornjem tekstu. Konsultant }e biti odabran u skladu sa procedurom selekcije na bazi kvalifikovanosti konsultanta (CQ), koje su navedene u Smjernicama Svjetske banke: „Izbor i anga`ovanje konsultanta od strane korisnika kredita Svjetske Banke (izdanje Maj 2004, revised October 2006.)“. Posebna pa`nja za zainteresovane konsultante je navedena u ~lanu 1.9 Smjernica, a odnosi se na politiku Svjetske Banke za konflikt interesa. Konsultanti se mogu udru`iti sa drugim firmama u obliku zajedni~kog nastupa ili podkonsultanta u svrhu pobolj{anja kvalifikacija. Zainteresovani konsultanti, na pismeni zahtjev, mogu dobiti dodatne informacije na dole navedenoj adresi svakim radnim danom od 9.00 - 15.00 sati. Pismo interesa (original i kopija) treba da bude podneseno u zatvorenim kovertama sa naznakom: Za pru`anje usluga „ Izrade izvje{taja ekolo{ke procjene po~etnog stanja NP UNA“ BA-FMPAP-TF091919-CQ-15-S-11/FBIH na dole navedenu adresu, najkasnije do 17. februara 2012. godine do 14.00 h. Federalno ministarstvo okoli{a i turizma Jedinica za upravljanje projektom Ul. Mar{ala Tita 9A, 71000 Sarajevo Tel/fax : +387 33 212 833; +387 33 667 801 Email: FMPAP@fmoit.gov.ba

CENTAR ZA SLU[NU I GOVORNU REHABILITACIJU SARAJEVO Broj: 01-114/12 Sarajevo, 03. 02. 2012. godine Na osnovu Odluke [kolskog odbora, broj: 01-76/12 od 24. 01. 2012. godine i Saglasnosti ministra obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo, broj: 11-05-198-4/12 od 19. 01. 2012. godine, raspisuje se

KONKURS
za prijem zaposlenika 1. Medicinska sestra......................1 izvr{ilac, na odre|eno vrijeme do 15. 08. 2012. godine. Pored op}ih uslova predvi|enih zakonom, kandidati moraju ispunjavati slijede}e uslove: - SSS - IV stupanj, medicinska sestra - tehni~ar, 1 godina radnog iskustva u radu sa djecom o{te}enog sluha i govora. Uz prijavu je potrebno dostaviti: - Biografiju; - Svjedod`bu o zavr{enoj srednjoj {koli; - Potvrdu o radnom iskustvu; - Rodni list; - Uvjerenje o dr`avljanstvu; Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Prijave sa potpunom dokumentacijom slati na adresu: Centar za slu{nu i govornu rehabilitaciju Sarajevo, ulica Asima Ferhatovi}a 2.

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Kanton Sarajevo Op}inski sud u Sarajevu Broj: 65 0 P 044954 07 P Datum: 26. 12. 2011. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Nermina Novalija u pravnoj stvari tu`itelja 1. Cicovi} Nade iz Sarajeva, ul. Behd`eta Muteveli}a br. 25/1, 2. Lemez Blagoja iz Sarajeva, ul. Akifa [eremeta br. 31, 3. Lemez Relje iz Pala, ul. Njego{eva bb, 4. Lemez Janje iz Isto~nog Sarajeva, ul. Cara Lazara br. 13, i 5. Lemez Ratke iz Isto~nog Sarajeva, ul. Stefana Nemanje br. 13, zastupanih po punomo}inku Kramar Draganu, advokatu iz Sarajeva, protiv tu`enih 1. Lemez Radmile iz Sarajeva, 2. Urta Ne|e, nepoznatog boravi{ta, 3. Mrkaja Rose, nepoznatog boravi{ta, 4. Lemez Ostoje, nepoznatog boravi{ta, 5. Lemez Dragana, nepoznatog boravi{ta, 6. In|i} Nade, nepoznatog boravi{ta, 7. Lemez Dra`enka, nepoznatog boravi{ta, 8. Lemez @ivka, 9. \ur|i} Dese, 10. Lemez Ljubice, 11. Lemez Zorana, 12. Lemez Milana, 13. Vu~ini} Mire, 14. Lemez Bo{ka iz Isto~nog Sarajeva, ul. Cara Du{ana br. 26, 15. Lemez Rajka iz Isto~nog Sarajeva, ul. Petra Milo{evi}a br. 7, 16. Lemez Ne|eljka iz Isto~nog Sarajeva, 17. \oki} Borana iz Sarajeva, ul. Radava br. 1, 18. \oki} Gorana iz Sarajeva, ul. Radava br. 1, 19. Lemez Petra iz Isto~nog Sarajeva, ul. Hre{a br. 10, 20. Vukojevi} Dese, nepoznatog boravi{ta, 21. Lemez Mare iz Trebinja, ul. Knez Mihailova bb, 22. Savi} Slavke iz Nevesinja, ul. Nemanji}a bb, 23. Bjekovi} Mile iz Zemuna, ul. @eljezni~ka br. 35, Srbija, 24. Lemez Stanojke iz Pala, ul. 3. aprila bb, 25. Lemez Bojana iz Pala, ul. 3. aprila bb, 26. Lemez Jovane iz Pala, ul. 3. aprila bb, 27. Lemez Nade iz Pala, ul. 3. aprila bb, 28. [veljo Ranke, nepoznatog boravi{ta i 29. Perovi} Branke iz Sarajeva, ul. Envera [ehovi}a br. 11/5, tu`eni pod br. 1., 8., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 29., zastupani po punomo}niku Sara~evi} Sejfi, advokatu iz Sarajeva, koji je i posebni staratelj tu`enih pod br. 9. do 13., a po rje{enju Slu`be soc. za{tite Op}ine Novi Grad br. 35/IV-06-550-540/07 od 04. 05. 2007. godine, radi utvr|enja prava vlasni{tva, v.s. 2.000,00 KM, nakon glavne rasprave zaklju~ene dana 07. 12. 2011. godine u prisutnosti punomo}nika tu`itelja, punomo}nika tu`enih i posebnog staratelja tu`enih, donio je dana 26. 12. 2011. godine, slijede}u

Na osnovi ~lana 56. Zakona o prostornom planiranju i kori{tenju zemlji{ta na nivou Federacije BiH („Slu`bene novine Federacije BiH“, br. 2/06, 72/07, 32/08, 4/10, 13/10 i 45/10), Federalno ministarstvo prostornog ure|enja O b j a v lj u j e

JAVNI POZIV
za uvid u GLAVNI PROJEKAT REKONSTRUKCIJE KROVOVA U STAROM GRADU U MOSTARU, autor projekta: „Delta-Z Infinitinet“ d.o.o. Mostar, investitor: Agencija „Stari grad“ Mostar 1. Na Javni poziv se, u skladu sa ~lanom 56. stav 3. i 4. Zakona o prostornom planiranju i kori{tenju zemlji{ta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, mogu se javiti samo stranke u postupku izdavanja

odobrenja za rekonstrukciju krovova na gra|evinama koje se nalaze u granicama nacionalnog spomenika Bosne i Hercegovine-“Historijsko gradsko podru~je Mostar“. 2. Na javni poziv stranke u postupku su du`ne da se izjasne u roku od osam dana, odnosno najkasnije 15 dana od dana objavljivanja poziva. 3. Ukoliko se stranka u postupku iz opravdanih razloga ne odazove na javni poziv za uvid u projekat mo`e se o tome pisano izjasniti u roku od osam dana od dana objavljivanja poziva. 4. Stranke u postupku mogu uvid u Glavni projekat izvr{iti u prostorijama Federalnog ministarstva prostornog ure|enja, ul. Mar{ala Tita br. 9a, od 10 do 14 sati, u roku 15 dana. Broj: UPI/03-23-2-288/11

PRESUDU
Utvr|uje se da su tu`itelji stekli pravo vlasni{tva dosjelo{}u na zemlji{tu ozna~enom kao k~. br. 2740/17 pa{njak, povr{in 2633 m2 upisana u Z.K. ul. br. 1434 SP Crnotina, {to odgovara k~. br. 580 i dio k~. 622 K.O. Rajlovac posjedovno stanje, {to su tu`eni du`ni priznati i trpiti da zemlji{noknji`ni ured Op}inskog suda Sarajevo umjesto tu`enih upi{e pravo vlasni{tva u korist tu`itelja Nade Cicovi} ro|. Lemez sa 1/5 vlasni{tvo, Blagoje Lemez sin Miladina sa 1/5 vlasni{tvo, Relje Lemez sin Miladina sa 1/5 vlasni{tvo, Janje Lemez k}i Stojanke sa 1/5 vlasni{tvo i Ratke Lemez ro|ena Miri} k}i Miroslava sa 1/5 vlasni{tvo u roku od 30 dana od dana dono{enja presude. Sudija Novalija Nermina Pouka: Protiv ove presude stranke mogu podnijeti `albu u roku od 30 dana od dana dostavljanja. @alba se podnosi Kantonalnom sudu u Sarajevu, putem ovog suda. NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenm protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.

24

4. FEBRUAR/VELJA^A 2012.

Besmrtni ~ovjek
Kad sam pri{la, ugledala sam, obje{en izme|u dva kraka lanca, dobro znani crveni trougao: MINE. I svaka sumnja koju sam gajila - sumnja u djedove pri~e, u vlastitu zdravu pamet, u divlju tamu tog hoda - razi{la se
(Izdava~ „Buybook“ Sarajevo, 2012., za izdava~a Goran Samard`i} i Damir Uzunovi}, prijevod s engleskog Dubravka Sre}kovi}-Divkovi}, urednica Ida Hamidovi})
nu puta, staza je zaokrenula nadesno i pretvorila se u ne{to {to je meni djelovalo i zvu~alo kao plitko, maltene prazno rije~no korito koje vodi od grada po ravnoj, vjetrom spranoj padini brda. Poda mnom se u raznim bojama protezala linija `ala, obasjana znacima za sladoled i svjetlom s restoranskih terasa, s lu~kim svjetlima rasplinutim u vodi, kvadratom tame oko samostana gdje prazan stoji fra Antunov vrt. Onaj ~ovjek se postojano kretao rije~nim koritom, kroz tanak `lijeb s vodom, prema po{umljenom usponu koji se naglo {irio na brdu pred nama, i ja sam po{la za njim neskriveno, u nadi da se ne}e opet okrenuti da me pogleda, jer sad kad smo se kretali brdom bo~no, vi{e nisam mogla da se prikrivam. Vjetar je bio u{utio, a i cvr~ci, izgleda, i nije bilo drugog zvuka do tihog pucketanja korita pod mojim stopama i zveketa kop~i na mome rancu, i povremenog {u{kanja ne~eg {to protr~i kroz travu. Daleko naprijed, ljudska figura je neravnomjerno kora~ala, s mukom se probijaju}i kroz vodu. Otpozadi gledan, stvarao je ~udnu siluetu, nagnut naprijed, s velikim stopalima {to tiho tabanaju po zemlji, s glavom {to visi preko ramena. Ni~ega ohrabruju}eg nije bilo u tom ~ovjeku, ni~ega {to bi ukazivalo na to da je pametno da ga i dalje pratim. Jednom sam zastala, na nekoliko minuta, u skroz natopljenim cipelama, i gledala ga kako odmi~e i udaljava se od mene, i debelo promislila da li da se vratim. napravi jo{ malo rastojanja, napre`u}i se da ga nazrem u tami. Ne{to je bilo tamo, ne{to {to je osujetilo momenat sile koji ga je nosio naprijed, i kad sam pri{la bli`e, polako je izronilo iz tame ka meni. Lanac, shvatih, zar|ao metalni lanac zategnut preko korita, obje{en izme|u dva drveta na obalama. Pomalo je {kriputao, a kad sam pri{la, ugledala sam, obje{en izme|u dva kraka lanca, dobro znani crveni trougao: MINE. I svaka sumnja koju sam gajila - sumnja u djedove pri~e, u vlastitu zdravu pamet, u divlju tamu tog hoda - razi{la se, i bila sam sigurna, sigurna da ja to slijedim besmrtnog ~ovjeka, sigurna u ludilo koje nailazi zajedno sa susretom s njime, ono ludilo kakvo je uspjelo natjerati mog djeda da nekoga ve`e za {ljaka-blok i baci ga u baru, ludilo kakvo me je upravo gonilo da bacim ranac preko lanca i pro|em ~etverono{ke, te da upu`em u minsko polje, i ustanem, i produ`im. Tad je za{ao me|u drve}e i ja sam pri~ekala mal~ice, ne znaju}i da li da po|em za njim. Mogao bi se sakriti, shvatih, iza nekog drveta i posmatrati me kako pipam po tami, a onda }e me pokupiti na raskr{}u kad nagazim na ne{to naizgled bezazleno i bljuznem u vodoskoku krvi. Ili bih pak u {umi mogla zalutati, pa ostati tamo zaglibljena do jutra. Ali kad sam ve} dotle do{la, nastavila sam, u potpuno odsustvo svjetla, u mrtvi muk borova, debelih stabala

EKSKLUZIVNO Odlomci iz romana „Tigrova `ena“ Tee Obreht
IZ BIOGRAFIJE
Tea Obreht ro|ena je u Beogradu 1985., a u Sjedinjenim Ameri~kim Dr`avama `ivi od svoje dvanaeste godine. Njene radove objavljivali su „The New Yorker“, „The Atlantic“, „Harpers“ i „The Guardian“, a uklju~ena je i u antologije Najbolje ameri~ke kratke pri~e te Najboljeg ameri~kog neobaveznog {tiva. „The New Yorker“ ju je uvrstio me|u dvadeset najboljih ameri~kih pisaca mla|ih od ~etrdeset godina, kao i u listu „5 ispod 35“ Nacionalne fondacije za knjigu. Dobitnik je nagrade „Orange“ kao najbolje `ensko pero 2011. @ivi u Njujorku. ugog svjetskog rata, da bi `ivjeli bli`e moru. Prva ku}a do koje sam stigla bila mi je slijeva, i stajala je izdvojena od ostalih. Imala je zaobljeno pro~elje s ne~im nalik na uzak prorez prozora na gornjem spratu, sada bez krova, prazna okna kojima su polupana stakla, u travi koja je nasrtala s livade, dovoljno visoka da dotakne ona tri ili ~etiri kapka {to su se jo{ dr`ala na {arkama okvira. fama i ba{tenskim alatkama koje po~ivaju ote`ale od nekori{}enja i hr|e, i trave {to raste oko njih. Pro{la sam pored ne~eg {to je li~ilo na otvorenu verandu restorana, ugnije`|enu izme|u uglova dviju zgrada; tu je oko kamenih vrata bilo nekoliko stolova i stolica, i za divno ~udo jedna plasti~na stolica, na kojoj je spavala d`inovska ma~ka, tiha i nepomi~na, krzna sivog na mjese~ini. Poku{avala sam da se sjetim - kao da mi je u tom trenutku ba{ trebalo o tome da razmi{ljam - pojedinosti onih pri~a o planinskim duhovima, duhovima {to `ive po livadama i {umama i postoje isklju~ivo zarad tog zadovoljstva da zavedu tupave putnike. Baba mi je jednom pri~ala o nekom ~ovjeku iz Sarobora koji je oti{ao u brda za ovcama i samo odjednom ustanovio da jede zajedno s punom ku}om mrtvaca, a do te ku}e je do{ao prate}i nekakvu djevoj~icu s bijelim {e{iri}em, za koju se ispostavilo da uop{te i nije nikakva djevoj~ica, ve} ne{to zlo i {to je nemogu}e zaboraviti, ne{to {to ga je promijenilo, i opsjedalo mu misli sve do smrti. Preda mnom je korito zaranjalo strmim nagibom i nesigurnim tragom vodilo dolje u dolinu. Tu je nekoliko posljednjih ku}a stajalo u jatu oko krivine puta, a potom se opet razrastala divljina u {umarcima, i me|u njima sam, silaze}i postrance da se ne bih okliznula, ugledala veoma malu kamenu ku}u s visokim pragom i niskim, niskim zelenim vratima, jedinim vratima koja su jo{ stajala u svome dovratku u ~itavom tom pustom selu, a izme|u vrata i tla vidjelo se svjetlo. U ma koju drugu no}, okrenula bih se i vratila kuda sam i do{la. Ali u ma koju drugu no} uop{te ne bih ni do{la. ^ovjek koga pratim, rekoh u sebi, u{ao je u ovu ku}u, osim ako ve} ne stoji tik iza mene, osim ako me nije posmatrao jo{ otkako sam u{la u selo. Ve} sama ta pomisao bila je dovoljna da se popnem ispucalim kamenim stepenicama. Trebalo mi je malo du`e vremena da otvorim vrata, ali na kraju ih jesam otvorila, i jesam u{la. Vi ste Gavran Gailé, namjeravala sam da ka`em. A potom, {ta }e se dogoditi - nek se dogodi.
(Oprema teksta je redakcijska)

N

a pola puta do brda, ta ljudska prilika zastala je da predahne, pa sam zastala i ja, u zaklonu jednog niskog, od vjetra pridavljenog drveta {to se naginjalo nad put, dok su mi nosnice igrale od mirisa lavande i `alfije. Stajao je nasred puta, nji{u}i se dok je gledao oko sebe, i meni se javi jasno izra`en osje}aj da se osvr}e prema meni, da zna da sam tu, te poku{ava da odlu~i {ta }e sa mnom.

s iglicama poput makazica, gusto zbijenih. Shvatih da di{em s mukom jer ve} neko vrijeme nagib je bio strmiji, a i voda mi je ote`avala kretnje. Poku{ah da budem ti{a kako me taj ~ovjek ne bi ~uo iza sebe dok smo jo{ u {umi. Korito je kolebljivo vijugalo izme|u borova, te su mi se noge klizale po mokrom kamenju i nagomilanim iglicama, a pucketave {i{arke koje su mi se stalno zaplitale pod vrhove cipela pravile su preveliku buku. Sve sam o~ekivala da }u odvratiti o~i od

Planinski duhovi
^ovjek kog sam pratila mogao je na ovom mjestu
Naslovnica romana

Je li pametno
Nisam imala plan {ta bih radila ako bi se okrenuo i pri{ao mi o~i u o~i, i prvi put sam za`alila zbog bijelog mantila koji sam jo{ imala na sebi, i ranca {to mi je {u{kao na le|ima. Stajala sam nepomi~no dok se ovaj okretao sad na jednu, sad na drugu stranu, kao u nekakvoj sporoj, jednoli~noj igri, premje{taju}i se s noge na nogu, pogrbljenih ramena, rebara izvijenih u sjenkama, tako da sam ulovila sebe kako razmi{ljam: mora, i nasmijala sam se sama sebi. A onda je iza{ao mjesec i ~itavu brdsku kosu pretvorio u o{tar reljef, sjenke drve}a i zgurenog kamenja du` ivice puta, i ja sam vidjela da je taj ~ovjek opet u pokretu. Polako, polako, nji{u}i se, peo se uzbrdo. Sa~ekala sam da i{~ezne na krivini, pa se tek tad otisnula za njim. Sad sam ve} du`e vrijeme imala osje}aj da me ne{to gura unatrag, da strmi pritisak planine sve vi{e nalije`e na mene {to joj bli`e prilazim, a kad sam pro{la krivi-

Staro selo
Gore, preda mnom, odjednom je posrnuo, u zamahu koji ga je pogurnuo skroz nisko, a onda se opet ispravio i produ`io. Pustila sam ga da

IZ KRITIKE
„^ak ni zaslu`eno mjesto na Newyorkerovoj listi dvadeset najboljih pisaca do ~etrdeset godina ne}e pripremiti ~itaoca za ekstati~no bogatstvo i iznena|enje koje nosi ovaj neodoljivi roman pun legendi i tragedija... (On sadr`i) momente neizmjerno uzbudljive magije, divljine i ljepote... Svaka rije~, svaki prizor, svaka misao bukti od `ivota u ovom mnogoslojnom, ~arobnom i potresnom romanu o smrti, lije~enju rana i pam}enju.“
Booklist

„Briljantan prvi roman... Obrehtova je majstor slikanja historije kroz naknadne doga|aje, slikanja ljudi kroz ljubav koju bude, slikanja mjesta kroz pri~e koje jo{ traju; u ogledalu odra`eni svijet koji ona stvara istovremeno je i prepoznatljiv na prvi pogled, i samosvojna

legenda. Talenat Obrehtove prevazilazi njene godine, a njena nesentimentalna vjera u jezik, san i uspomenu pravo je zadovoljstvo.“
Publishers Weekly

„Izvanredno upleten ~vor legende i historije... Obrehtova od prve stranice gospodari proznim stilom i ispreda pri~u koja guta ~itaoca, te je te{ko ne zavoljeti je.“
Time Out New York

poku{aja da vidim kuda idem i ustanoviti da sam iznenada naletjela na njega, ili da je zastao i da me ~eka. U toj tami ni{ta se nije vidjelo, ali jasno sam ga mogla zamisliti kako stoji sa {e{irom i onim malim }upom, nestrpljiv, gledaju}i me naherenog lica s o{trim nosom i krupnim o~ima u kojima nema opro{taja, i onim upornim osmijehom o kom mi je pri~ao djed. Kad sam iza{la iz {ume, bila sam ga izgubila. Korito se pretvorilo u suhu, pustu stazu oivi~enu travom, koja se strmo pela zajedno s brdom, te sam se s mukom odr`avala u uspravnom polo`aju, ra{iriv{i ruke zbog ravnote`e. Pri vrhu tlo je postalo ravno, kao neka poljana, i tamo se nalazio nizak kameni most iznad potoka, te sam po{la obalom i pre{la njime. S luka su se vidjele ku}e, obrisi napu{tenih ku}a {to su se izdizali s obiju strana presahlog korita, tu i tamo zaklonjene gustim, {u{tavim kro{njama drve}a veoma razli~itog od onog drve}a u {umi kroz koju sam upravo pro{la. Sinu mi da to mora biti ono staro selo koje je pominjao fra Antun, selo koje su ljudi napustili poslije Dr-

u}i u ku}u, mogao me je sada gledati kroz mrak tih praznih prostora. Ja unutra ni{ta nisam mogla vidjeti, i pored te prve ku}e pro{la sam polako, osvr}u}i se u hodu. Zid oko ku}e bio je u jednom dijelu poru{en, a unutra je bila poplo~ana povr{ koja je vodila nekud, u ne{to nalik na vrt. Besmrtni ~ovjek mogao bi i tamo biti, pomislih, ali ako jeste, ne `elim da ga na|em. Sljede}a ku}a bila mi je zdesna, u sjenci jednog velikog drveta, i shvatih da je to nekada bila dvospratna kr~ma. Sprijeda je uz zgradu vijugalo kameno stepeni{te, a s njegove ograde visili su sad prazni sanduci za cvije}e. Duga~ak balkon na gornjem spratu nekada je pridr`avao drvenu re{etku s lozom, ali sad je samo nekoliko nejednakih zar|alih {ipki {tr~alo uspravno, prije nego {to nestanu u dijelom uru{enom krovu. Ostale ku}e bile su zbijene du` korita, zjape}i sjenkama, i ja sam pro{la hodaju}i pobo~ke, najprije okrenuta jednoj, potom drugoj obali, pored oronulih lu~nih prolaza i gomila odvaljenih kapaka, pored gomila madraca, pustih dvori{ta s rasutim ko-

Glumica Ketrin Hejgl otvoreno

&

Dnevni avaz, subota, 4. februar/velja~a 2012.

IDM >E

#!

Prema pisanju američkih medija

SPEKTAKLI Koncert čuvenog kantautora i projekcija filma

ĐHđA *==šALEć K 6KE $ E % =HJ=
Događaj zvanično i nije bio objavljen, a već je rezervirano više od polovine kapaciteta dvorane, poručuju iz agencije “Beral Music”
Ako je suditi prema pisanju američkih medija, zvijezda šoua realnosti Kim Kardašijan (Kardashian) ima novog momka. Riječ je o Marku Sančezu (Sanchez), igraču Njujork džetsa, s kojim je prije nekoliko godina bila u kratkoj vezi. Izgleda

Ketrin Hejgl (Katherine Heigl) ispričala je za američke medije kako je njeno najsramotnije iskustvo bilo poziranje pred kamerama dok je radila kao dječiji model.

5H=EIAEIKIJL=@AčEAC@A=
Tada devetogodišnja Ketrin započela je karijeru u svijetu mode. To iskustvo danas naziva brutalnim. - Poze u kojima smo morale stajati pred fotografima, bile su mi smiješne i glupe, ali svi me uvjeravaju u suprotno. Nikada neću zaboraviti sramotu koju sam pretrpjela - izjavila je Hejgl. Dodala je kako se grozi činjenice da majke, inače, guraju djecu pred kamere kada ona za to nisu spremna. - To su talentirani mali ljudi, kojima ne treba na početku života uništavati samopouzdanje suludim takmičenjima - zaključila je Ketrin.
Šercinger: Još jednom istakla figuru

Hejgl: Brutalno iskustvo

Pjevačica u kampanji za “London Fog”

Najpopularniji bh. džez sastav “Sarajevo Jazz Guerilla” uskoro bi trebao početi snimati album prvjenac. Kako otkriva pjevač grupe Elvir Bandić Banda, numere za debitantski nosač zvuka bend će, najvjerovatnije, snimati u studiju Muzičkog centra “Pavaroti”u Mostaru. - Već sam počeo raditi na tekstovima nekih pjesama, koje bi se trebale naći na albumu. Za sada se bavimo

’5=H=AL=/KAHE=’ IE=FHLE=>K
idejom da iskoristimo neke starije melodije kao podlogu za te pjesme pa ćemo vidjeti kako će sve to zajedno ispasti. Dobra vijest je, također, da smo dobili još jednog člana, džez-pijanistu i akordionistu Adisa Sirbubala. Riječ je o izuzetnom muzičaru, koji se nedavno vratio iz Čikaga i koji uveliko nastupa s nama svakog ponedjeljka u sarajevskoj “Pivnici”- ističe Bandić. H. P.

Nakon što su dobili novog člana

Đorđe Balašević održat će 16. marta koncert u velikoj sali tuzlanske dvorane Mejdan, a dan kasnije na istom mjestu predstavit će svoj rediteljski prvjenac film “Kao rani mraz”. Čuveni kantautor stiće će u grad soli 15. marta, gdje će mu biti priređen svečani doček. - Očekujemo Đoleta trinaest godina. Znamo da ima dosta toga novog da nam donese na palubi svoga broda i mislimo da će tri dana biti malo da ga ugostimo i družimo se s njim. Pored Balaševića i njegove “Panonske mornarice”, u Tuzlu će doputovati i glumci iz filma “Kao rani mraz” - poručuju iz tuzlanske agencije “Beral Music”, koja organizira ovaj vekiki događaj. Ističu i da za Balaševićevo gostovanje vlada veliko interesiranje. - Događaj zvanično i nije bio objavljen, a već je rezervirano više od polovine kapaciteta dvorane. Zato napominjemo za sve one koji žele doći na koncert i projekciju filma, da na vrijeme osiguraju ulaznice. Rezer- 

=H@=šE= FL K LAE I= 5=čA
da je par ponovo zajedno, jer su sve glasnija šuškanja da se tajno sastaju. - Kim i Mark se nalaze na večerama u hotelima. Kad god je Kim u Njujorku, oni se druže. Veoma su oprezni da ih neko ne vidi, jer Mark jošviđanekoga - pišu mediji.

Mark je definitivno njen tip muškarca, jer je u više navrata izjavljivala da voli atletsku građu. No, i on je slab na poznate dame, jer je, prije Kim, bio u vezi s glumicama Džesikom Zor (Jessica Szhor) i Hejden Penetije (Hayden Panettiere). Sančez: Igrač Njujork džetsa

Bivša djevojka o pjevaču
Balašević: Pobudio veliko zanimanje

vacije ulaznica po cijeni od 30 KM za koncert i film mogu se izvršiti putem telefon 066/343-333 te e-maila ulaznice@beralmusic.com i

www.kupikartu.ba, a preuzeti u roku od tri dana nakon rezervacije - pojašnjavaju u “Beral Musicu”. Balašević je u novembru

prošle godine u Sarajevu priredio istinski spektakl te je za očekivati da će se takva atmosfera ponoviti i u Tuzli. L. S. R.

Bandić: Radi na tekstovima pjesama

Zanosna Nikol Šercinger (Nicole Scherzinger), osim po pjevačkim uspjesima, poznata je i po tijelu na kojem bi joj mnoge žene pozavidjele. U kampanji za modni brend “London Fog” pozirala je obučena samo u kaput i ovoga puta još jednom istakla svoju figuru. Nikol je ove godine zamijenila prošlogodišnje zaštit-

ŠAH?ECAH FEH== I= K =FKJK
no lice, glumicu Kristinu Hendriks (Christina Hendricks). Angažiranjem zvijezde “Mad Mena” brend je prošle godine premašio sva očekivanja kada je riječ o zaradi. To im je cilj i ove godine, a popularnost Nikol, koju je stekla i u vremenu dok je bila sutkinja takmičenja “X Factor”, tome samo ide u korist.
Bijonse: Još se nije oglasila

Budući da je gledanost šoua “X Factor” u posljednje vrijeme opala, Sajmon Kauel (Simon Cowell) odlučio je da dovede neku prvoklasnu zvijezdu na mjesto sudije. Strani mediji prenose da je poziv za angažman u pjevačkom takmičenju dobila Bijonse Nouls (Beyonce Knowles), koja bi za pet sezona suđenja u tom šouu dobila nevjerovatnih 500 miliona dolara. Nakon odlaska Pole Abdul (Paula) i Nikol Šercinger (Nicole Scherzinger) iz šoua, mnogi gledaoci u Americi prestali su ga pratiti. Izvor blizak Kauelu otkrio je za medije da bi to mogla biti supruga Džej-Zija (Jay-Z). - Sajmonu je potrebna velika ženska zvijezda. Maraja

*EIA KI FL== @= IK@E K ’: .=?JHK’
Keri (Mariah Carey) bila bi dobra, ali ona trenutno nije toliko popularna. On želi Bijonse, jer bi na taj način sigurno oborio rekord gledanosti “Američkog idola”- izjavio je izvor. Menadžer Maraje Keri Rendi Džekson (Randy Jackson) ne isključuje mogućnost da se pjevačica pridruži ekipi emisije. - Sajmon je jedna od najpametnijih osoba koje poznajem. Siguran sam da ima pregršt dobrih ideja - rekao je on. Bijonse se za sada nije oglašavala po pitanju veoma velikodušne ponude, a pitanje je da li bi prihvatila tako zahtjevan posao s obzirom na to da je nedavno postala majka.

Nakon što je gledanost šoua opala

Enes Begović večeras će u Sloveniji održati prvi veliki nastup u nizu. Zajedno sa svojim bendom, održat će koncert u dvorani “Medvode”, koja se nalazi kod Ljubljane i prima više od 3.000 posjetilaca. - U Sloveniji je veliki broj ljubitelja mojih pjesama. Nakon “Medvoda”, planiramo raditijošnekoliko dvorana u ovoj zemlji, i to, najvjerovatnije, u martu i aprilu - kaže Begović, koji je sa menadžerom NediPatic: Zabavljala se sa Silom nepunu godinu 

= ’A@L@=’ E@A = =AHEčK JKHAK

Zauzeti Enes Begović

mom Srnjom počeo pripreme za koncert u tuzlanskom Mejdanu. Krajem februara putuje na mini turneju po Americi, gdje će održati četiri koncerta. - Radujem se ponovnom druženju sa Bosancima i Hercegovcima širom Sjedinjenih Američkih Država, ali zbog ranije ugovorenih nastupa u Švedskoj, bit ću samo deset dana - kaže Begović. D. Z.

Njemačka manekenka Tatjana Patic (Patitz), inače bivša djevojka Sila (Seal), otkrila je za magazin “In Touch” da se od pjevača razišla zbog njegove loše naravi. Ona je savjetovala Hajdi Klum (Heidi) da zaboravi na mogućnost pomirenja i da se što prije razdvoji od “bijesnog čovjeka”. Patic i Sil zabavljali su se nepunu godinu.

2=JE? 5E E= LA= šK =H=L

- On je sebična i nezrela osoba, koja ne može da kontrolira svoju eksplozivnu narav. Ima problema s izlivima bijesa - izjavila je Tatjana. Vijesti o potencijalnom razvodu Hajdi i Sila uzdrmale su svjetsku javnost, jer su njih dvoje važili za savršen par. Razlog za propast njihovog braka je, navodno, loš utjecaj koji Sil ima na djecu.

Begović: Večeras koncert u Sloveniji

54

Subota, 4. februar/velja~a 2012.

Dnevni avaz
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON OP]INSKI SUD U TRAVNIKU Broj: 51 0 Ip 014174 08 Ip Travnik, 19. 12. 2011. godine Op}inski sud u Travniku po sudiji Amiri [ero u izvr{nom predmetu tra`itelja izvr{enja INTESA SANPAOLO BANK BiH Sarajevo, Obala Kulina bana br. 9-A, zastupan po punomo}niku Sini{i Lu`aji}u, punomo} ovjerena kod notara Zdravke Bago, iz Sarajeva, pod brojem OPU 762/08 od 13. 10. 2008. godine, protiv izvr{enika: „JIM“ D.O.O. VITEZ, ul. \ure Pucara bb, koga zastupa Merdan Jadranka i Merdan Mahir, iz Viteza, ul. Stjepana Radi}a 45-A, radi naplate nov~anog duga u iznosu od 113.983,50 KM, sa sporednim potra`ivanjima, donio je dana 19. 12. 2011. godine, van ro~i{ta slijede}i

oglasi
od 12. 09. 2006. godine i saglasnosti date od strane HVB Central Profit banke d.d. Sarajevo od 02. 08. 2006. godine, radi obezbje|enja potra`ivanja tra`itelja izvr{enja prema izvr{eniku u iznosu od 120.000,00 KM, uve}ano za dogovorenu kamatu i ostale sporedne tro{kove. IV - Na prvom ro~i{tu za javno nadmetanje nekretnine iz ta~ke I ovog zaklju~ka ne mogu se prodati ispod polovine utvr|ene vrijednosti. Po~etne ponude za prvo ro~i{te na iznose manje od 1/2 utvr|ene vrijednosti ne}e biti razmatrane. V - Poreze i takse u vezi prodaje snosi kupac. VII - Na javnoj prodaji mogu u~estvovati sva pravna i fizi~ka lica, osim lica navedenih u ~lanu 88. Zakona o izvr{nom postupku, a du`na su prije ro~i{te za prodaju na ime osiguranja uplatiti iznos od jedne desetine odre|ene vrijednosti nepokretnosti, s tim {to osiguranje ne mo`e iznositi vi{e od 10.000,00 KM i prije po~etka ro~i{ta sudu predati uplatnicu iz koje je vidljivo da su osiguranje platile na depozitni ra~un Op}inskog suda Travnik, otvoren kod Unicredit Zagreba~ke banke, Filijala Travnik, ra~un broj: 3389002208351383. Od polaganja osiguranja oslobo|en je tra`itelj izvr{enja. VII - Kupac je du`an polo`iti cijenu u roku od 15 dana, od dana objavljivanja zaklju~ka o prodaji nekretnine najpovoljnijem ponu|a~u. Ako kupac u odre|enom roku ne polo`i prodajnu cijenu, sud }e zaklju~kom proglasiti prodaju tom ponu|a~u nevaljalom i novim zaklju~kom odrediti da je nepokretnost prodata drugom najpovoljnijem ponu|a~u koji treba da u roku koji odredi sud, a koji ne mo`e biti du`i od 30 dana, od dana prijema tog zaklju~ka deponuje prodajnu cijenu. Ukoliko i drugi ponu|a~ ne polo`i prodajnu cijenu u predvi|enom roku, sud }e ova pravila primijeniti i na tre}eg ponu|a~a. VIII - Ponu|a~ima ~ija ponuda nije prihva}ena, osim za tri najbolja ponu|a~a, osiguranje }e se vratiti odmah nakon zaklju~enja javne prodaje. IX - Ovaj zaklju~ak }e se objaviti na oglasnoj tabli suda. Stranke mogu o svom tro{ku objaviti ovaj zaklju~ak u sredstvima javnog informisanja, odnosno da o zaklju~ku obavijeste lica koja se bave prodajom nepokretnosti. Zaklju~ak }e se dostaviti strankama, na oglasnoj tabli suda, i nadle`nom organu Poreske uprave. Pravna pouka: Protiv ovog zaklju~ka nije dozvoljen pravni lijek (~lan 12. stav 6. Zakona o izvr{nom postupku) SUDIJA Amira [ero

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U TUZLI Broj: 32 0 Mals 029067 08 Mals Tuzla, 06. 01. 2012. godine OP]INSKI SUD U TUZLI, stru~ni saradnik Alma U`i~anin, u pravnoj stvari tu`ioca D.D. BH TELECOM SARAJEVO, Direkcija Tuzla, Aleja Alije Izetbegovi}a br. 29, protiv tu`enog „PECIVA PROGRES“ D.O.O. Tuzla, Ul. Rade Pele{a broj 21., radi duga, vsp. 1.392,95 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06; u daljem tekstu: ZPP), budu}i da tu`eni nema sjedi{te na adresi posljednjeg poznatog sjedi{ta dru{tva, objavljuje sljede}i

OGLAS
Dana 19. 11. 2008. godine, tu`ilac je podnio tu`bu protiv tu`enog, radi naplate duga vsp. 1.392,95 KM. Tu`bom tra`i da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog na naknadu glavnog duga, zateznih kamata i tro{kova postupka. Obavje{tava se tu`eni da je, na osnovu ~lana 70. stav 1. ZPP-a du`an, najkasnije u roku od 30 dana, dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`ati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podosioca (~lan 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu, tu`eni }e istaknuti mogu}e prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lan 71. stav 1. ZPP-a). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~lan 71. stav 2. ZPP-a). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protivtu`bu (~lan 74. stav 1. ZPP-a). Ukoliko tu`eni, kojem je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~lan 182. stav 1. ZPP-a). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama Dnevni avaz i na oglasnoj tabli suda, te da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda. Stru~ni saradnik Alma U`i~anin

ZAKLJU^AK
I - ODRE\UJE SE PRVO RO^I[TE za javnu prodaju nekretnina izvr{enika Merdan Mahira iz Viteza, ul. Stjepana Radi}a 45-A, sa dijelom 1/1, upisanih u 1. Zk. ul. br. 58. KO Vitez, na k~. br. 395/9/k.p. br. 1061/4/, ku}a, zgrada i dvori{te „Lug“ povr{ine 574 m2. Vrijednost naprijed navedenih nekretnina utvr|ena je u iznosu od 204.942,50 KM, a po zaklju~ku broj 51 0 Ip 014174 08 IP OD 23. 6. 2011. godine.

USMENIM JAVNIM NADMETANJEM, dana UTORAK 07. 02. 2012. godine, sa po~etkom u 10,00 sati

II - Ro~i{te za javnu prodaju }e se odr`ati u zgradi Op}inskog suda Travnik, ul. Vezirska br. 2 u kancelariji broj: 49 (potkrovlje suda). III - Na nekretninama izvr{enika iz ta~ke I ovog zaklju~ka uknji`eno je pravo zaloga - hipoteka drugog reda radi osiguranja nov~anog potra`ivanja u korist tra`itelja izvr{enja, a na osnovu rje{enja ovog suda broj 051 0-IPZ-06-000230

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD MOSTAR Broj: 58 0 Mals 030319 07 Mals Mostar, 17. 03. 2008. godine Op}inski sud u Mostaru, po sudiji Bajri Avdi}u u pravnoj stvari tu`itelja J.P . „Elektroprivreda HZ HB, D.D. Mostar protiv tu`enog, „Tisak Globus“, vlasnik @eljko Peri} iz Mostara - Kralja Tomislava 3, radi isplate, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku Federacije BiH, objavljuje sljede}i

OGLAS
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 043879 12 P 2 Sarajevo, 09. 01. 2012. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Vu~ijak Sanja, postupaju}i u pravnoj stvari tu`itelja KATANA BEGAN i KATANA AJI[A oboje iz Sarajeva, oboje zastupani po advokatu Esadu Hrva~i}u iz Sarajeva, protiv tu`enih DODIK MATIJA, ^OSI] RU@A, BO[NJAK VLADO, ILI] ANA, BO[NJAK SLAVICA, BO[NJAK MARA, DODIK MARA, JOZI] FINKA, DODIK STOJAN, DODIK SRETO, DODIK ANTO, DODIK AN\A, [KRBA KATA, DUSPARA JELKA, DODIK FINKA, DODIK ANA, DODIK NIKOLA, DODIK JOZO, BO[NJAK ANA, [TRK KATARINA, JURAKI] ANKICA, GRUBI[I] ZORAN, TUKA VINKA, TUKA JAKA i DODIK LUCA, zastupanih po Radivojevi} Rasimu, advokatu iz Sarajeva po Rje{enju Slu`be socijalne za{tite op}ine Ilid`a broj 35/V-13-550-805/08 od 12. 06. 2008. godine, te tu`enih ILI] DRAGICA, ul. Ragiba D`inde 156, Sarajevo, ILI] DARKO, ul. Ragiba D`inde 152, Sarajevo, ILI] @ELJKO, ul. D`emala Bijedi}a broj 94, Sarajevo, LEBO MLADENKA, ul. Rastova~ka bb, Posu{je, JOSIPOVI] MIRJANA, ul. Malinova broj 4, Petrinje, R Hrvatska, ILI] IVAN, ul. Ragiba D`inde 156, Sarajevo, DODIK ZORAN, ul. Adema Bu~e 461, Sarajevo i DODIK MLADEN, ul. Adema Bu~e broj 461, Sarajevo, radi utvr|enja prava vlasni{tva na nekretninama VSP - 1.000,00 KM, nakon ro~i{ta za glavnu raspravu odr`anog dana 27. 12. 2011. godine, a koje je provedeno u prisutnosti punomo}nika tu`itelja, te posebnog staratelja tu`enih advokata Radovovi} Rasima, a u odsutnosti uredno obavije{tenih tu`enih Ili} Dragice, Ili} Darka, Ili} @eljka, Lebo Mladenke, Josipovi} Mirjane, Ili} Ivana, Dodik Zorana i Dodik Mladena, donio je dana 09. 01. 2012. godine slijede}u Dana 5. 4. 2007. godine tu`itelj je podnio tu`bu protiv tu`enog „Tisak Globus“, vlasnik @eljko Peri} iz Mostara, radi isplate, v.sp. 2.811,42 KM. Tu`bom tra`i da Sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog da plati tu`itelju za potro{enu elektri~nu energiju za vrijeme od 1. 3. 1999. godine do 31. 1. 2007. godine, iznos od 2.811,42 KM, sa zateznim kamatama po stopi iz ~lanka 277. ZOO i to od dana podno{enja ove tu`be, pa do dana kona~ne isplate, kao i da tu`itelju nadoknadi tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 30 dana pod prijetnjom ovrhe. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana, od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH, i na

oglasnoj tabli suda, te se isti obavje{tava da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda. Obavje{tava se tu`eni da na osnovu ~l. 70. stav 1. ZPP-a FBiH tu`eni je du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~l. 334. ZPP-a FBiH). U odgovoru na tu`bu, tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev. (~l. 71. stav 1. ZPP-a FBiH). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog. (~l. 71. stav 2. ZPP-a FBiH). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~l. 74. stav 1. ZPP-a FBiH). Kad tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan. (~l. 182. stav 1. ZPP-a FBiH). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Sudija Bajro Avdi}

OGLAS
OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 58 0 Ps 037613 08 Ps OP]INSKI SUD U MOSTARU i to sudija Divna Bo{njak, rje{avaju}i u pravnoj stvari tu`itelja „RTA-ROBNO Transportna Agencija“ D.O.O. Sarajevo, Halilovi}i bb, zastupan po zak. zast. protiv tu`enog „BAROS“ D.O.O. Mostar, ul. Bra}e Feji}a bb, zastupan po zak. zast. radi: Isplata potra`ivanja v.s.p. 4.515,96 KM, vanraspravno, dana 27. 3. 2009. godine, donio je slijede}u:

Obavezuje se tu`eni da na ime obavljenih {pediterskih usluga i za tu`enog upla}enih carinskih pristojbi vozarine, isplati tu`itelju iznos od 4.515,96 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 3. 1. 2008. godine kao dana podno{enja tu`be do isplate, te mu naknaditi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 282,50 KM, sve to u roku od 30 dana i pod prijetnjom ovrhe. SUDAC Divna Bo{njak UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali se mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje ovom sudu u skladu sa odredbama ZPP-a. Napomena: Dostava presude zbog propu{tanja se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja u Dnevnom listu (~l. 348. st. 4 ZPP-a).

PRESUDU
zbog propu{tanja

PRESUDU
UTVR\UJE SE da su tu`itelji Katana Began sin Deriv{a iz Sarajeva JMBG 0607932172196 i Katana Aji{a iz Sarajeva JMBG 0502935177184 po osnovu dosjelosti stekli pravo suvlasni{tva sa dijelovima od 1/2 na nekretninama koje se nalaze u naselju Boljakov Potok u Sarajevu, ozna~enim kao k.~. broj 1301/1 u naravi ku}a, ku}i{te i livada ukupne povr{ine 722 m2 k.o. Dolac po starom premjeru, {to po novom odgovara k.~. broj 443/1 i k.~. broj 445/1 k.o. Novo Sarajevo IV, {to su tu`eni du`ni priznati i trpiti da se tu`itelj na osnovu ove presude uknji`i u zemlji{ne knjige Op}inskog suda u Sarajevu. SUDIJA Vu~ijak Sanja POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove presude dozvoljena je `alba Kantonalnom sudu u Sarajevu u roku od 30 dana od dana prijema pismenog otpravka iste. @alba se podnosi putem ovog Suda u dovoljnom broju primjeraka za Sud i za stranke.

Op}inski sud Mostar 07 58 Ps 020935 06 Ps

OGLAS

OP]INSKI SUD U MOSTARU i to sudija Divna Bo{njak, rje{avaju}i u pravnoj stvari tu`itelja „INTERAGENT“ D.O.O. Mostar, ul. Kralja Zvonimira 13, zastupan po zak. zast. protiv tu`enog „COLDING 2000“ D.O.O. Mostar, ul. Franje Mili~evi}a 23, zastupan po zak. zast. radi: isplata potra`ivanja v.s.p. 19.654,09 KM, vanraspravno, dana 10. 02. 2009. godine, donio je slijede}u:

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 I 106621 09 I Sarajevo, 16. 04. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Mehudin Durakovi} u pravnoj stvari tra`ioca izvr{enja Intesa Sanpaolo banka dd BiH Sarajevo ul. Obala Kulina bana 9-a, protiv izvr{enika 1. Edhem Hasanovi} iz Vogo{}e ul. Krivoglavci I br. 19, 3. Senahid Mehmedovi} iz Vogo{}e ul. Blagovac I br. 30, 4. Rifet Malagi} iz Vogo{}e ul. Jo{ani~ka br. 19, radi izvr{enja, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku, a na prijedlog tra`ioca izvr{enja od 22. 01. 2010.godine

Dozvoljeno dana 31. 08. 2009. godne na osnovu vjerodostojne isprave - mjenice izdata u Vogo{}i dana 05. 01. 2000. godine, radi naplate nov~anog potra`ivanja u ukupnom iznosu od 8.849,60 KM sa zakonskom zateznom kamatom od 28. 05 .2009. godine pa do isplate. Tro{kovi izvr{nog postupka odre|eni su u iznosu od 200,00 KM. Izvr{enje }e se provesti na pokretnim stvarima izvr{enika. Sudija Mehudin Durakovi} POUKA: Protiv ovog rje{enja stranke mogu izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 dana od dana prijema, u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. Objavljivanjem rje{enja o izvr{enju u dnevnim novinama, smatra se da je dostavljeno izvr{eniku Seadu Kari}u protekom roka od 15 dana.

PRESUDU
zbog propu{tanja

Obavezuje se tu`eni da na ime duga pru`enih {pediterskih usluga isplati tu`itelju iznos od 19.645,09 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 29. 12. 2006. godine kao dana podno{enja tu`be pa do isplate, te mu naknaditi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 959,00 KM, sve to u toku od 30 dana i pod prijetnjom ovrhe. SUDAC Divna Bo{njak UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali se mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje ovom sudu u skladu sa odredbama ZPP-a. Napomena: Dostava presude zbog propu{tanja se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja u Dnevnom listu (~l. 348. st. 4 ZPP-a).

OBJAVLJUJE
RJE[ENJE O IZVR[ENJU

ILA=@=H

Dnevni avaz, subota, 4. februar/velja~a 2012.

##
w

Tačno Netačno
Geografija je nauka o Zemlji i 1njenim obilježjima, stanovnicima i pojavama? Jedan od Američkog rata 2građanskogpovodabilo je i ukidanje ropstva? Među 3konj? sisarima najbolji skakač je 1. TAČNO

Iako malo šećera nije problem, svakodnevne veće količine tog slatkog “otrova” ubijaju, a zbog njega godišnje umre 35 miliona ljudi širom svijeta, izjavili su naučnici s Univerziteta u Kaliforniji. Tvrdeda suzašećereni sokoviislatka hranaodgovorni zabolesti poput pretilosti, karcinoma, problema s jetrom i srčanih bolesti. Šećer ne samo da čini ljude debelima nego u potpunosti remeti metabolizam, “izbacuje” hormone iz ravnoteže, povisuje krvni tlak i oštećuje jetru. Isti takav učinak na tijelo ima i alkohol.

w

ŠAćAH A@= JHL= = E =D

*H= @IE @H=LA =A@EčE žELJ IHAćK

Parovi koji žive zajedno, sretniji su od onih u braku, otkriva američka studija provedena na 2.737 ljudi. Kratko nakon vjenčanja ili početka zajedničkog života, parovi su bili izuzetno sretni i nisu bili toliko depresivni kao samci, ali je njihovo dobro raspoloženje brzo nestalo. Samci su održavali jače veze i sa prijateljima i sa porodicom, što smanjuje stres, ali i rizik od mentalnih bolesti. Zdravlje bračnih parova se poboljšalo, dok su se parovi koji su živjeli zajedno, osjećali sretnije i samopouzdanije, potvrđuje istraživanje. Bračni parovi imaju djecu prije nego parovi koji žive zajedno i to im privremeno smanjuje nivo sreće zbog neprestanog dizanja i neispavanosti.

Geografija - opisivanje ili pisanje o Zemlji
Geografija je nauka o Zemlji i njenim obilježjima, stanovnicima i pojavama. Doslovni prijevod znači “opisivanje ili pisanje o Zemlji” pa je, prema tome, nastala i prevedenica zemljopis. Prva osoba koja je koristila riječ “geografija”, bio je Eratosten (276. - 194. prije nove ere). Četiri historijske tradicije u geografskom istraživanju su prostorna analiza prirodnih i ljudskih pojava (geografija kao nauka distribucije), nauka o područjima (mjesta i regije), nauka o odnosima čovjek - Zemlja te istraživanje u nauci o Zemlji. Moderna geografija je sveobuhvatna disciplina koja, prije svega, pokušava razumjeti svijet i sve ljudske i prirodne kompleksnosti - ne samo gdje se objekti nalaze nego i kako se mijenjaju i nastaju. Kao “most između društvenih i prirodnih nauka”, geografija se dijeli na dvije glavne grane - humanističku ili antropogeografiju i fizičku geografiju.

ISTRAŽIVANJE Harvardska škola javnog zdravlja
Riba bi trebala biti na jelovniku barem dva puta sedmično

Ranija istraživanja sugerirala su da osobe koje jedu dosta ribe, koja je najčešći izvor omega-3 kiselina, imaju niži rizik od razvoja atrijske fibrilacije
Odrasle osobe kod kojih su zabilježene najviše vrijednosti omega-3 masnih kiselina u krvi, imale su za 30 posto manje izglede za razvijanje poremećaja srčanog ritma od vršnjaka koji su imali najniže vrijednosti, pokazalo je američko istraživanje. - Rizik koji je za 30 posto niži za najčešći oblik aritmije u Sjedinjenim Američkim Državama, prilično je velika stvar - naglasili su autori istraživanja s Harvardske škole javnog zdravlja. Neka ranija istraživanja sugerirala su da osobe koje jedu dosta ribe, koja je najčešći izvor omega-3 masnih kiselina, imaju niži rizik da razviju atrijsku fibrilaciju, ali druga nisu pronašla istu vezu. Dok su se ranija istraživanja temeljila na odgovorima ispitanika o tome koliko jedu ribe, u ovome su mjerene vrijednosti omega-3 masnih kiselina u krvi kod više od 3.300 osoba starijih od 65 godina. Tokom sljedećih 14 godina naučnici su pratili njihovo zdravlje i kod 789 otkrili atrijsku fibrilaciju. Analizom podataka utvrđeno je da je grupa s najvišim koncentracijama omega-3 kiselina u krvi na početku istraživanja imala 30 posto manje izglede da im se pojavi aritmija u odnosu na one s najnižim vrijednostima. 

AC=! =IA EIAEA IEž=L=K HEE @ =HEJEA

w

Potrebno je: 1 glavica luka, 3 mrkve, 5-6 krompira, 3 kašike brašna, 2 kašičice slatke crvene paprike, 1 paprika (žuta), kocka za supu (mesna ili povrtna), vegeta, so, biber. Za noklice: 2 jaja, brašna po potrebi. Način pripreme: 1. Na ulju kratko pržiti luk, dodati crvenu papriku i brašno, promiješati i zaliti vodom uz miješanje do vrha. Pustiti da prokuha, otopiti kocku za supu, začiniti dalje po ukusu. 2. Dodati krompir narezan na kockice i očišćenu papriku narezanu na komade. Kuhati dok povrće ne omekša. 3. U međuvremenu za noklice razmutiti viljuškom jaje, dodati brašno uz miješanje dok ne bude dovoljno čvrsto da se masa može vaditi kašikom. Ne možete pogriješiti: Ako tijesto bude mekše, noklice će se više napuhati i brže skuhati, a ako bude gušće, noklice će biti tvrđe i morat ćete ih kuhati malo duže. 4. Pred kraj ukuhati kašikom noklice, pustiti ih da isplivaju na površinu pa kuhati još desetak minuta.

2=FHE=š

Predlažemo

2. TAČNO

Počinje Američki građanski rat
Jedan od povoda Američkog građanskog rata bilo je i ukidanje ropstva. Nakon što je na predsjedničkim izborima pobjedu odnio republikanski kandidat Abraham Linkoln (Lincoln), u Montgomeriju (Alabama) na današnji dan, 4. februara 1861. godine počela je skupština o odvajanju šest država Juga, koje su bile protiv tog izbora, u Konfederaciju američkih država. Na istoj konferenciji pet dana kasnije delegati Južne Karoline, Alabame, Floride, Džordžije, Luizijane i Misisipija izabrali su Dejvisa Džefersona (Davis Jeferson) za prvog federacijskog predsjednika. Ubrzo je i Teksas pristupio Konfederaciji da bi dva mjeseca kasnije počeo Američki građanski rat.

PREKID, PRELOM (tur.) PTICA GRABLJIVICA

VJERNI

GLAVNI GRAD VENECUELE

OBIM

”ORGANIZ. PISAR, OF AMERIC. BILJE@NIK STATES” ONOG ^ASA LU@NA SO

O.^.

NAJTE@A ATLETSKA DISCIPLINA

PRO@DRLJIVOST

NEODGOJENO DIJETE

3. NETAČNO

Kengur najbolji skakač među sisarima
”ROYAL ARMY RESERVE” BUDISTI^. SVE]ENICI PRO@DRLJIVI TE[KI ^EKI]

RIJE^NI OTOK

OPTI^KO POMAGALO RU^ICA, DR@AK

^LAN GARDE

RJE[ENJE IZ PRO[LOG BROJA MALA FLORAMI, ENAK, ADEN, Z, DENIS, ANTAL, MARK ENTONI, VIC, ALDANOV, IJ, PUME, ODA, RAKETA, SVAK 2785

PRIPADNIK NARODA U DACIJI

MUZI^AR NA SLICI GLAVNI GRAD GANE AUSTRIJA BLAGAJNA HOLANDSKI FUDBALSKI KLUB OBJEKAT ZA PRELAZ PREKO RIJEKE VOLUMEN

ALT

Konj nije najbolji skakač među životinjama. To mjesto pripada kenguru, koji živi u Australiji i Novoj Gvineji. Najviši među njima je tzv. crveni kengur. Visok je do dva metra i težak do 80 kilogtama. Svaki kengurov skok pri brzom trčanju dugačak je oko šest metara. U januara 1951. godine zbilježen je rekordan skok jednog crvenog kengura, koji je tada skočio nevjerovatnih 13 metara. Kenguri isto tako dobro skaču i uvis. Kada odrastu, kenguri mužjaci s lakoćom preskaču ogradu visoku tri metra. U životinjskom svijetu najbolji skakači su buhe, koje mogu skočiti i 200 puta više u odnosu na dužinu tijela, ali ovdje nije riječ o tome.

56 Subota 4. februar/velja~a 2012. Dnevni avaz 48

ni Najve}i dnev oglasnik u Bosni i Hercegovini 
Pasat 1.9 tdi, 10/2003., extra siva perla, urađen vel servis, dig klima, alu felge, tek uvezen, 11.900 KM. Tel. 061 256 538 Passat 2006. god, 1.9 tdi, crna boja, trend line oprema, prešao 175.000 km, očuvan, nove gume, servisna knjižica, registrovan do 9/2012. Tel. 062 341 913 Pežo 205, 91. god. Tel. 061 338 893 Pežo 206 HDI 1.4, god 2004, ful oprema, bojametalik srebro,prešao 160. 000 km, registrovan. Tel. 061 103 284 Pežo 307 SW, 1.6 Hdi karavan, 2007. god., met siva, full oprema, cijena 15.000 KM. Tel. 061 244 181 Polo 1.4 B, 1997. god., 4 vrata, zeleni metalik, ful oprema, u odličnom stanju. Tel. 061 223 084 Renault 97. god. stranac, ekstra motor i limarija, nove zimske gume, el. prozori, grijanje u sicevima, centralno zaklj. 700 KM. Tel. 061 361 205 Reno laguna 1.9 dci, 2003. god., karavan, klima, ABS, Esp, servo, metalik siva, reg do 3. 2012. Tel. 062 814 399 Reno laguna 1.9 dci, 2003. god., klima, ABS, servo, ESP, alu felge, elektro paket. Tel. 062 814 399 Seat Ibiza 1.4, 2002. god., benzin. Metalik siva boja, dvoja vrata. Veoma povoljno. Tel. 061 364 577 Škoda fabia 1.4 benzin, 2001. god, ima klimu, prešla 109.000, ima servisnu knjigu, reg do 9. mj. Cijena 6.600 KM. Tel. 061 285 484 Škoda fabia 1.4 Mpi, 2000. godište, metalik sivi, klima, daljinsko zaključavanje, cijena 6.500 KM. Tel. 062 832 572 Škoda fabia 2000., dizel, ful oprema, elegans, uvoz Njemačka, plaćeni carina i PDV, 8.700 KM. Tel. 061 204 169 Škoda favorit, povoljno. Tel. 061 701 363 Škoda octavia tour 1.9 TDi, 2009. god., prešla 33.000 km, crna met., reg, kasko, alarm. Tel. 061 812 411 Toyota corolla 2006., 1.8 T benzin, reg do 07. 2012., 13.700 KM. Tel. 062 600 111 Toyota yaris limuzina, 2008., metalik, benzin, klima, 16.000 KM. Tel. 061 080 330 VW Jetta VR6, 2001. god., automatik, benzin, ocarinjena, povoljno. Tel. 062 600 111 VW touareg 2005. god., TDI, tek uvezen. Tel. 061 775 331 VW turan, 2.0 TDi, 2004. godina, kupljen i servisiran u Asi, super stanje, ful oprema. Tel. 062 345 262 VW T4, 1993. god, reg do 4. mj, teretni, ugrađen alarm i kandža. Cijena 5.000 KM fiksna. Tel. 061 219 066 VW transporter 2.5 tdi, putnički 8+1, god. 2003., 16.500 KM. Tel. 062 536 237 Jednosoban namješten stan na Koševskom Brdu. Tel. 061 537 588 Jednosoban stan u zgradi, Otes Ilidža. Tel. 062 280 679 Jednosoban, prazan stan. Tel. 061 203 376 Lijepo namješten 2,5 soban sunčan stan u Titovoj, kod BBI centra 500 Eura. Tel. 061 494 120 Lijepo namješten dvosoban stan u centru, kod pozorišta. Parking za stanare ispred zgrade. Cijena 900 KM. Tel. 062 943 826 Lijepo namješten stan u privatnoj kući. Tel. 061 345 448 Logavina 71m2, 1. spr. namješten, Vrazova, 59m2, 1. sprat, namješten, 600 KM, Logavina, 68m2, dvosoban, 600 KM, Branilaca sipa,1. sprat, 54m2. Tel. 066 995 944 M. Dvor, Tešanjska, 4-soban, namješten, garaža u zgradi, 1.100 KM. Tel. 061 269 835 Mejtaš, jednokreventa namještena manja soba sa kupatilom. Centar grada, zaseban ulaz, studentu. Tel. 061 217 897 Namješten jednosoban stan studenticama. Alipašino polje, A faza. Tel. 061 157 571 Namješten jednosoban stan, privatna kuća, Boljakov potok. Tel. 062 158 101 Namješten sprat u kući - momcima. Kuhinja, trpez, balkon, jednokr. sobe 105 KM. Plaćene režije, osim plina. Pofalići na brdu iznad mljekare. Tel. 066 003 937 Namještenu garsonjeru na Dobrinji isključivo zaposlenim ženskim osobama. Tel. 061 215 375 Saraj Polje, trosoban potpuno namješten stan u zgradi, lift, c. grijanje, na duži period. Tel. 061 462 317 Skenderija, kod pic. Galija, dvosoban, lux. opremljen, 600 KM. Tel. 061 360 084 Skenderija, nova Tehelova zgrada, nenamješten sa garažom, 1.200 KM. Tel. 061 269 835 Sobu studentici kod Holiday Inna. Tel. 062 279 428 Stan 55 m2 namješten, Otoka preko puta Merkura. Tel. 063 484 943, 063 952 207 Stan opremljen studenticama, Podhrastovi. Tel. 033 441 687 Trosoban, adaptiran, namješten stan na duži period. Kolodvorska 13/VI. Tel. 061 145 829 Zasebnu, potpuno opremljenu garsonjeru, iznad Papagajke Stari Grad. Tel. 033 213 508, 061 812 485 Dobrinja I, Trg Zlatnih ljiljana dvosoban stan 55 m2, adaptiran sa kuhinjom rađenom po narudžbi. Tel. 061 538 128 Dobrinja V, prodajem stan u potkrovlju 74 m. Tel. 061 700 612 Dolac Malta, trosoban stan 72 m2, Fojnička III sprat, 1.800 KM/m2. Tel. 061 701 044 Dvosoban stan, Olimpijsko. Tel. 062 072 825 Ferhadija - stan u srcu Starog grada 155 m2/I sprat, 3 mokra čvora, balkon, zatvorena lođa, kompletno gleda na Ferhadiju, odlično stanje, 3.550 KM/m2. Tel. 061 510 964 Grbavica, trosoban 74 m2/XIV plus dva balkona, ul. Grbavička, adaptiran poslije rata, povoljno 1.550 KM/m2. Tel. 061 269 835 Hrasnica, novija gradnja, trosoban stan (81 m2) + 2 balkona, etažno grijanje, u odličnom je stanju, IV sprat, 1.100 KM/m2. Tel. 061 510 964 Hrasno, prodaje se stan novogradnja 43 m2 kod Robota, ulica Azize Šaćirbegović, 2. sprat, sunčan, alminijska stolarija, uredni papiri, centralno grijanje, 84.900 KM. Tel. 061 701 387 Ilidža kod policije, I. Ljubovića, dvoiposoban renoviran stan 66 m2, 2 balkona, ekstra stanje i pogled, 105.000 KM. Tel. 061 145 853 Ilidža novogradnja u Pejtonu, 52 m2, 2,5 soban, etažno grijanje, 1.600 KM sa PDV. Useljenje u martu. Tel. 061 559 235 Ilidža, ul. Garska, 3 sp. jednoipos. stan prodajem 42 m2, cijena 50.000 KM. Tel. 033 768 016 Lužani 1.250 KM, Dobrinja 100 hiljada, Otoka 100 hiljada 65 m2. Tel. 061 288 939 M. Dvor - kod Kluba Slovenaca 86 m2/ vis, etažno, odlično stanje, 210.000 KM. Tel. 061 510 964 M. Dvor - preko puta hotela Zagreb, 121 m2/I sp, austrougraska gradnja, 2.300 KM. Tel. 061 510 964 Mojmilo - ul. Olimpijska, dvosoban stan (55 m2) na vis. prizemlju u odličnom stanju, 1.560 KM/m2. Tel. 061 269 835 Najpovoljnije tržišne cijene u novogradnji za useljive trosobne stanove na Stupu od 54 - 70 m2 ugrunčeni. Tel. 061 548 023 Novogradnja Grbavica 54 m2 1.350 KM, Stup 54 m2 - 1.500 KM. Tel. 061 288 939 Novogradnja Stup “Tibra 2” stanovi sa klimom koji su u ponudi samo kod nas, od 27 do 94 m2. Ekstra povoljna cijena. Tel. 061 504 425 Povoljno novogradnja Stup Tibra 2 stanovi od 28 do 90 m2. Tel. 063 894 278 Prodajem - mijenjam dvoiposoban stan u Odžaku sa cent. grijanjem i garažom, za stan u Sarajevu. Cijena 52.000 KM. Tel. 063 566 508 Prodajem - mijenjam nov neuseljen jednosoban stan u Ist. Sarajevu za stan u Sarajevu (Grbavica - Hrasno). Tel. 063 340 989 Prodajem četverosoban stan od 78 m2, 15. sprat, ul. S. Frašte, A. Polje, B faza, 1.500 KM/m2. Tel. 061 108 945 Prodajem dvosoban stan 53 m2, Koševsko Brdo, ul. Braće Begić, KM 110.000. Tel. 033 442 998, 062 139 085 Prodajem dvosoban stan 54 m2 u starom Ilijašu, cijena 45.000 KM. Tel. 061 572 069 Prodajem dvosoban stan 65 m2 na drugom spratu, centar Zenice. Tel. 061 690 848 Prodajem dvosoban stan prvi sprat 60 m2 do Merkatora Dobrinja c5. Tel. 061 897 947 Prodajem dvosoban stan veličine 57 m2, ulica Kranjčevića 9/I. Tel. 445 578 Prodajem garsonjeru 27 m2, Alipašino, Geteova, kod “Binga”, 3 sp, renovirana, gusani radijatori, p. vrata. Tel. 061 507 960 Prodajemstan54 m2+8m2balkon i hodnik, Vranica neboder, sprat VI, Č. Vila, 52.000 Eura. Tel. 061 363 511 Prodajem stan Alipašino Polje, 80 m2, povoljno. Tel. 033 543 714 Prodajem stan na Bjelavama 1. spr, dvosoban adaptiran 46m2 + parking mjesto - 110.000 KM i Alipašino Polje, ul Trg solidarnosti 1. spr 59m2, 1.500 KM. Tel. 065 819 136 Prodajem stan na Ciglanama ul Husrefa Redžića 3. spr adaptiran 78 m2 + 2 balkona - 230.000 KM i stan na Grbavici ul Grbavička 14. spr 72 m2 130.000 KM. Tel. 065 819 136 Prodajem stan na Grbavici kod ambulante 57,88 m2, I sprat, centralno grijanje, dva balkona, 1.000 eura 1m2. Tel. 061 206 985 Prodajem stan na Grbavici kod šopinga 54m, cijena 95.000 KM. Tel. 061 509 705 Prodajem stan na Malti ul Alojza Benca vis priz 54 m2, 1.800 KM i Vojničko Polje ul Hasana Sučeske 6. spr 61 m2 - 107.000 KM. Tel. 065 819 136 Prodajem stan u Bihaću 33 m2 u centru. Tel. 061 806 407 Prodajem stan u centru grada od 98 m2 u ulici Aleksa Šantić, 2. sprat, pogodan i za poslovni prostor (notarske urede, ordinacije...), 2.400 KM/m2. Tel. 062 383 064 Prodajem stan u centru Trnova površine 49 m2, dva balkona i dunum građevinskog zemljišta, sve 1/1. Tel. 062 876 883 Prodajem stan u centru ul Koševo 3. spr 83 m2, 2.400 KM i stan u centru ul Muvekita 3. spr adaptiran dvoetažni 67 m2 - 205.000 KM. Tel. 065 819 136 Prodajem stan u Hrasnom 38 kvadrata plus balkon, potpuno renoviran, kupatilo sa pripadajućom opremom, tuš kabina, kuhinja sa visećim elementima, u hodniku ugrađen veliki ormar 85.000 KM, Aleja lipa 65, peti spr. Tel. 061 979 106 Prodajem stan u Ilijašu 27 kvadrata. Tel. 062 227 167 Prodajem stan u novogradnji, Pofalići, ul. Zahida Panjete, 1. sprat, 56 m2 + balkon + parking - 111.000 KM. Tel. 062 383 064 Prodajem stan u Sarajevu, 57 m2, naselje Grbavica ul. Radnička, nova gradnja sa fasadnom ciglom, pogled na tri strane, novo etažno plinsko grijanje, moderna kuhinja, veliki balkon, lift, podrum. Tel. 061 202 851 Prodajem stanove na Grbavici 52m2 i 53m2, 1. sp cijena 2.080 KM/ m2, ul. Aleja lipa 46m2 i 52m2 + balkon 2.000 KM/m2, ul. N. Smailagića 67m2, 9. sp, adap, 108.000 KM. Tel. 061 320 439 Prodajem stanove u novogradnji Stup Tibra: dvosoban 44 m2 i 57 m2 trosoban stan (useljenje mart 2012.). Tel. 061 540 015 Prodajem stanove ul. Trg nezavisnosti 72 m2, 5. sp 108.000 KM, ul. Petrakijina 115m2, 2. sp, 260.000 KM, ul. M. bega Fadilpašića 81m2, 2. sprat, cijena 2.500 po m2. Tel. 066 801 737 Prodajem stanove: Baščaršija, ul Aščiluk, 90 m2, 218.000 KM. Vraca, ul. Dobojska, 48 m2, 62.000 KM. Mojmilo, ul. Olimpijska, v. p., 80 m2, 1. 450 KM/m2. Tel. 062 383 064 Prodajem trosoban stan 78 m2, centar Vogošće, 1.550 KM/m2. Tel. 062 993 253 Prodajem trosoban stan u novogradnji na Stupu ugrunčen cijena 1 m2 - 1.290 KM bez PDV-a. Tel. 061 548 023 Renoviran stan 78 m2, 4-soban, ul. Trg međunarodnog prijateljstva, Al. Polje, A faza. Tel. 033 768 016

Dijelovi i oprema 
Auto dijelovi za Opela astra, korsa, tigra, vektra, omega, frontera. Tel. 061 200 203 Auto ogledala za retrovizore za sve vrste auta 5 KM. Tel. 061 149 190 Fiat punto dijelovi 1.1 benzin 98. god. Tel. 062 226 984 Fiat seicento dijelovi. Tel. 062 534 343 Motor sa reduktor 380/220 za izđubravanje farma 1.5kw. Tel. 066 767 307 Potreban lijevi far za Audija A3, 2001. g., xenon. Tel. 062 520 823 Prodajem 3 gume ljeto - zima 165-70-14. Tel. 061 242 008 Prodajem aluminijske felge BBS 14-ke, 4 šarafa, sa gumama 220 KM. Tel. 063 798 978 Prodajem auto navigacije raznih marki Garmin, Medium, Becker, Panasonic, Falk, itd. Cijena po dog ako se uzima više komada. Tel. 062 963 333 Prodajem četiri zimske gume Sava 185/65/15, korištene jednu sezonu, cijena 200 KM. Tel. 062 341 913 Prodajem dijelove za Audi 80 cc. Tel. 061 505 578 Prodajem dijelove za Opel calibru. Tel. 061 366 530 Prodajem dizel motor za Audi 80 cc, 1986. god, uredni papiri. Tel. 061 521 395 Prodajem komplet mjenjač za kombi T2 sa alnaserom. Tel. 061 146 916 Prodajem osam čeličnih felgi, 16 cola, novi passat. Tel. 061 171 871 Prodajem polovne dijelove za sve vrste auta. Tel. 062 270 696 Prodajem vulkanizerske mašine: dvije balansirke, montirku, kompresor i veliku dizalicu. Mašine uvezene iz Belgije. Tel. 062 888 246

Automobili Prodaja 
Alfa romeo 145 dizel 19, 66 kW. Ekstra stanje, povoljno. Tel. 061 204 988 Audi 100 CS ili mijenjam za manji auto. Tel. 065 880 310 Audi 3, benzin 1,6, avgust 2002, metalik siva, 2 x airbag, klima, ABS, ESP, el. podizači, el. retrovizori, al. felge, daljinsko, alarm Cobra, Meck lock, garažiran, u izuzetnom stanju. Tel. 061 221 891 Audi 80, 1.8 benz, 1988. god., 2.500 KM. Tel. 061 200 203 Audi 80, dizel, 86. god. Registrovan cijelu godinu. Cijena 2.350 KM. Tel. 063 345 268 Audi A3 2004. godina, sport back, 16.000 KM. Tel. 061 775 331 Bora 1.9 TDI, 2003. god., automatik, 12.300 KM, reg. do 06/2012. Tel. 062 600 111 Buba old tajmer trajno registrovana, cijena po dogovoru. Tel. 061 278 188 Caddy VW 2002. god., registrovan, dobro stanje, 5.000 KM. Tel. 061 263 910, 062 315 978 Citroen GS 1.3 iz 1980. Tel. 061 142 418 Fiat doblo cargo furgon, 1.4 benzin, 43.500 km, 8/2007. god., reg. 8/2012., dogovor. Tel. 061 130 649 Fiat punto 1.2 benzin, 5 vrata, klima, servo, ABS, air bag, metalic crna, 58.000 km. Tel. 061 349 257 Fiat seicento 2002., m. sivi, reg. do 6. 12. 2012., ful oprema, prešao 65.000 km, cijena po viđenju. Tel. 062 053 012 Ford eskort 16D CL u dobrom stanju, cijena povoljna. Tel. 061 244 809 Ford fokus 2002., dizel, ful oprema, limuzina, plava metalik, cijena 7.700 KM. Tel. 061 204 169 Ford fokus karavan 2003., dizel, ful oprema, kao nov, tek registrovan, 7.500 KM. Tel. 061 204 169 Ford mondeo 2.0 TDi, god. 2003., servisiran, u odličnom stanju. Tel. 061 842 201 Ford putnički karavan, kuka garaž, nereg, prešao 53.000 km, 1996. Tel. 061 925 312 Golf 2, 1.6, 1991. god., 5 vrata, bijeli, šiber, tek registrovan, dobro stanje, cijena 2.850 KM. Tel. 066 722 932 Golf 2, 16 D, 1986. god. Stanje uredno, 1.500 KM. Tel. 061 556 638 Golf 4 tdi, 66 kw, 2001. god, bijeli, karavan, klima, abs, servo, centralna, airbazi, zimske gume, plaćeno sve do reg, cijena 8.400 KM. Tel. 063 902 618 Golf 5, 1.9 TDI, 77 kW, 2006. g., prvi vl., 101.000 km, serv. knjiga, odl. paket d. opreme, met. crna, garažiran, bez udesa, rijetkost, 19.000 KM. Tel. 061 812 029 Golf II benzin 1.3 u ekstra stanju, 1990., tasovac, servisna knjiga. Tel. 063 875 057 Golf II dizel, 1985., registrovan do 25. 03. 2012. Super stanje, cijena povoljna. Tel. 061 397 187 Hyundai elantra 2001., dizel, 4 vrata, registrovana, u dobrom stanju, 5.200 KM. Tel. 061 208 177 Jugo, istekla registracija, u voznom stanju. Tel. 061 917 093 Kadet 1.3, 1989. god., registrovan i u dobrom stanju. Tel. 061 249 467 Mercedes 123 dizel, registrovan do 8. 2012. Tel. 033 455 086, 061 210 508 Mercedes e 220 cdi avantgarde 2007. modifikovani model, full oprema, siva metalik, dizel automatik tiptronik, registrovan i kasko osiguran. Tel. 061 435 734 Mercedes ML 350, benzin, 2004., crni, prešao 90.000. Reg. do 13. 05. 2012., dig. klima, servo, abs, esp, asr, 4 x el. podizači, el. retr., dalj. zaključavanje. Navig, tempomat, bord kompjuter, urađen veliki servis na 80.000. Može zamjena. Tel. 061 188 998 Opel zafira 2.0 td, 2001., klima, komande na volanu, el. prozori, centralno zak. Povoljno. Tel. 062 713 256

Potražnja 
Kupujem golf dizel, može sa oštećenom farbom. Tel. 033 417 320 Kupujem havarisana i ostala auta za auto dijelove. Tel. 061 249 467 Kupujem havarisana i ostala vozila. Tel. 061 274 441 Kupujem ispravna i manje havarisana vozila mlađa godišta, isplata odmah. Tel. 061 507 984 Kupujem japanska i ostala vozila niže vrijednosti. Tel. 063 459 893 Kupujem rabljena i havarisana vozila svih vrsta. Dolazim na adresu. Tel. 062 506 775 Kupujem sve vrste vozila: strane table, havarisana, neispravna. Tel. 061 820 000 Kupujem vozila niže vrijednosti, havarisana, na stranim tablama i sl. Tel. 061 758 217 Otkupljujem ispravna vozila na bh. tablama, mlađa godišta, isključivo ispod tržišnih cijena, isplata odmah. Tel. 061 315 798 Prodajete automobil? Pozovite, brza keš isplata. Tel. 061 427 717 Uzimam havarisana i ostala auta. Tel. 061 614 887

Stanovi Izdavanje 
Aerodromsko naselje, jednosoban namješten stan, klima, pp vrata (zvati iza 12 sati). Tel. 062 333 529 Alipašino, dvosoban stan 300 KM, Grbavica i Čobanija, centar, 500 KM, iznajmljujem. Tel. 061 142 704 Apartman 50 m2 u blizini novog “Avaza”. Cijena po dogovoru. Tel. 061 242 261 Baščaršija dvosoban extra namješten 1. sprat. Tel. 061 493 323 Centar kod Katedrale izdajem lijepo namješten stan. Tel. 061 480 445 Centar, dvosoban namješten stan 500 KM izdajem Dženetića čikma, D. Ozme, Čobanija, Grbavica. Tel. 061 142 704 Dvosoban namješten stan na Alipašinom polju u B fazi. Tel. 061 842 989 Dvosoban prazan stan Dobrinja c5 kod Merkatora. Tel. 062 139 085 Dvosoban stan 58 mk, ul. Avde Smajlovića, Vraca 2. sprat, nenamješten i renoviran sa etažnim grijanjem, telefonom i balkonom. Tel. 062 146 935 Dvosoban stan 60 m2, prvi sprat, polunamješten, do Merkatora na Dobrinji c5. Tel. 066 178 418 Dvosoban stan na Čengić Vili 2, lijepo namješten, blindo vrata, parking. Cijena 500 KM. Tel. 062 943 826 Dvosoban stan, centralno grijanje, Bjelave. Tel. 061 356 535 Dvosoban stan. Otoka kod Merkura. Tel. 062 713 256 Garsonjeru izdajem namještenu, plinsko grijanje, Hotonj - Vogošća. Tel. 033 481 399 Ilidža 45 m2, 60m2, 75 m2, Dolac Malta Čengic Vila 70m2, 100m2, Miloša Obilića 100m2 od 300 KM do 1.000 KM. Tel. 061 288 939

Prodaja 
A. Polje, A faza, ul. Trg solidarnosti, 10 sp., sunča, dobar raspored, 70 m2, 1.550 KM/m2. Tel. 033 768 016 Aerodrom. naselje 1 sp., 35 m2+garaža 12 m2, 65.000 KM. Tel. 033 768 016 Aerodromsko naselje, Akifa Šeremeta. Prodajem dvoetažni stan, 85 m2, kvadrat 1.200 KM, papiri uredni. Vlasništvo 1/1. Hitno. Tel. 061 347 861 Al. Polje - C faza 40 m2 + balkon/X, odlično stanje, cen. grijanje, 59.000 KM. Tel. 061 510 964 Al. Polje B faza, ul. N. Smailagića 10 sp., 56 m2, 85.000 KM. Tel. 033 768 016 Alipašino - Švrakino (kod Merkatora) garsonjera 25 m2/IV, nije zadnji sprat, nov vanjski prozor, cen. grijanje, dobro stanje, 39.500 KM. Tel. 061 269 835 Bjelave kod meteo stanice dvosoban stan 49 m2/I sprat, kompletno i kvalitetno adaotiran, etažno grijanje, 110.000 KM. Tel. 062 762 572 Centar - Mejtaš jednoiposoban renoviran stan 46 m2, etažno, I kat, 113.000 KM. Tel. 062 677 488 Centar, 106 m2, ul. Alipašina, 3 sp., renoviran, 300.000 KM. Tel. 033 768 016 Centar, prodajem stan, garsonjera, 27 m2. Tel. 061 359 728 Ciglane donje prodajem stan 43 m2 + balkon 6 m2, duž čitavog stana, prvi sprat, lift, centralno, 2.950 KM/m2, fiksno. Tel. 061 031 330 Č. Vila, kvadrant, 60 m2, 2. sp, balkon, lift, sunčan, 1.800 KM/m2, Ilidža, Lužani, 54 m2, 4. sp, centralno gr. 84.000KM,Centar, 123m2,1. spr,garaža 20m2, 330.000KM. Tel. 061 702 881 Dobrinja 2, stan 28m2, centralno i podno grijanje, plin, lift, alu prozori, blind vrata. Bez posrednika. Tel. 062 974 417

Kamioni 
Kombi furgon Mercedes benz 1991. godište, 446 324 km, ispravan, u voznom stanju. Cijena 7.000 KM. Tel. 061 141 943. ptt 

Hyundai H1 2.5 CRDI, 2007. god. putnički kombi 8+1, 120.000 km, tek registrovan. Tel. 061 566 500 Prodajem kamion kiper Man 26-332 registrovan do polovine novembra. Tel. 061 187 139 Prodajem kombi trafik god. pro. 93. Odjavljen, putnicki 2500cm motor, Bihać. Tel. 063 793 111

Dnevni avaz subota 4. februar/velja~a 2012. 57 
Izdajem poslovne prostore, atraktivne lokacije uz glavne ceste Dobrinja 133 m2, Pofalići 330 m2, Hrasnica 135 m2, cijene povoljno. Tel. 061 288 939 Izdajem poslovni prostor 110 i magacinskog 100 m2 na glavnoj cesti, prilaz za šlepere, Saraj Polje. Tel. 061 545 358 Izdajem poslovni prostor 42 m2, na Koševskom Brdu, sastoji se od dvije prostorije. Tel. 033 642 292 Izdajem poslovni prostor 80 m2 na atraktivnoj lokaciji, Alipašino Polje. Tel. 061 508 931 Izdajem poslovni prostor na Ilidži pijaca pov 100 m2. Tel. 061 778 247 Izdajem poslovni prostor na Mostarskom raskršću uz glavnu cestu sa grijanjem 105 m2, cijena povoljno. Tel. 061 509 337 Izdajem poslovni prostor u Tuzli Stupine, 15 kvadrata. Tel. 061 548 917 Poslovni prostor suteren 48m pogodan za sve namjene prodajem povoljno. Tel. 061 795 489, 061 753 131 Povoljno prodajem poslovni objekat 1.000 m2, okućnica 4.000 m2, parking 1.000 m2, 600 KM/m2. Ima bazen i vrelo vode, 17 km od Sarajeva. Tel. 061 249 249 Prodajem farmu koka sa 2 objekta, 2 duluma kivi, kuću na sprat, sve na 4 duluma zemlje. Struge - Čapljina. Tel. 036 809 009, 062 114 903 Prodajem poslovni prostor u centru Bugojna, Sultan Ahmedova. Tel. +387 61 978 104 Prodajem poslovni prostor u Zenici. Tel. 061 795 489 Prodajem ustupam opštinski prostor 25 m2 kod Narodnog pozorišta, trenutno fast food, sa ili bez opreme. Tel. 061 801 755 Prodajem orahovu dasku debljine 5cm stara12 god.Tel. 032780 274,062 242 588 Prodajem polovna balkonska vrata, dvokrilna i prozor. Tel. 061 715 735 Prodajem željezne pulčeve, oplate za šalovanje Blažujke i okrugle oplate za betonske stubove. Tel. 061 146 916 Vitrina 1.80x2.00 očuvana. Tel. 061 347 536

Bijela tehnika 
Frižider Indesit korišten mjesec dana 230 KM, latičar 100, zamrzivač 410l -50KM,šporet strujaGorenje120 KM, Lcd Vivax 72 cm 340 KM, TV Filips 72 cm 100 KM. Tel. 061 552 366 Prodaja veš mašina Gorenje 300 KM, mašina za suđe Elin 180 KM, mikrovalna 80 KM, tlakomjer digital 40 KM. Tel. 061 262 516 Prodajem el. šporet Sloboda, extra stanje, cijena 70 KM. Tel. 061 357 703 Prodajem frižider staklena vrata 300 KM. Veš mašine, šporete (struja, plin) 150 KM. Dostava besplatna. Tel. 033 533 631 Prodajem frižidere i zamrzivač sa garancijom. Tel. 061 156 309

Kompjuteri 
Akcija servisiranja - Ako imate problema s vašim kompjuterom, nazovite! Antivirusna zaštita, instalacija windowsa, ugradnja komponenti. Rješavanje kompjuterskih problema. Umrežavanje, spašavanje podataka. Brz dolazak na adresu. Tel. 061 170 085 Ako želite brzu i povoljnu instalaciju windowsa 7, xp, bežičnih rutera i mreža, spašavanje podataka, antivirus, pozovite, dolazak besplatan. Tel. 062 256 035 Novo u ponudi! Izrada vizitki (100 komada = 10 KM), prodaja polovnih računara, servisi računara, instalacije sistema, antivirusi, web hosting. Radimo non-stop. Tel. 061 700 863 Prodajem laptop, 200 KM. Tel. 062 443 874 Prodajem monitor 22 inch, 200 KM. Tel. 062 677 474 Prodajem računar Pentium 3.0 GHz, 512 MB ram, 40 GB hdd, lcd 17. Cijena 250 KM. Tel. 066 739 251 Servis - Profesionalna dijagnostika i popravak računara, instalacija windowsa, antivirusna zaštita, internet konekcija, nadogradnja. Dolazim po pozivu! Majo. Tel. 061 243 611 Servis računara - Grbavica. Instalacija, održavanje, antivirusi, programi, internet, nadogradnja računara. Sve na jednom mjestu. Dolazak na kućnu adresu. Tel. 061 545 375

Ostalo 
Harmonika vrata Harmik jednokrilna i dvokrilna sa dvije vodilice. Prodaja i ugradnja. Tel. 033 225 227, 061 516 910 Prodajem kamin povoljno. Tel. 061 241 785 Prodajem nove Atlantic konvektore. Tel. 061 726 361 Prodajem pl. peć na dimnjak 8 kw Maja kor. 2 g, Sarajevo. Tel. 061 514 998 Prodajem TA peć potpuno ispravna, velika, 100 maraka. Tel. 063 893 583 Prodaju se dvije TA peći, jedna 4 kw, druga 2.5 kw, cijena povoljna. Tel. 030 878 278 

S. Grad dvoetažni 83 m2, 3. sprat, cijena 1.600 KM/m2, Obala K. Bana. Tel. 061 493 323 S. Polje, 64m2, 4. sp, renoviran, balkon, sa namještajem, 114.000 KM, A. Polje, 71m2, 4. sp, nova stolarija, 1.480 KM/m2, Logavina, jednosoban, 29m2, 1. sp, 61.500 KM. Tel. 066 801 711 Saraj Polje, dvosoban stan sa stvarima u odličnom stanju sa cen. grijanjem na V sp. (lift), 89.500 KM. Tel. 061 510 964 Sokolovići, jednosoban stan 45 m2, I kat, plinsko grijanje, PVC stolarija, sig. vrata, 1/1, useljiv. Tel. 061 709 430 Stan A. Polje, B faza, dvosoban 56 m2, 13 sp., 78.000 KM. Tel. 033 768 016 Stan u Mostaru 67 m2 sa dva balkona, komplet adaptiran, Maršala Tita 268 Luka. Tel. 063 288 954 Stanovi - Hrasno 53 m2, Skenderija 49 i 41m2, Otoka 71 m2 - 99.000 KM, Mejtaš 49 i 54 m2, www.nerasbih.com. Tel. 061 375 787 Stanovi - Vraca 71ma, Pofalići 40 m2, Čengić V. ll 64 m2. Tel. 065 294 840 

Mijenjam stambeno poslovni objekat za stan do 40 m2 uz doplatu - Ilijaš. Tel. 061 552 547 Mijenjam stan od 60 m2 + lođa + ostava na Ciglanama za veći u istom naselju. Tel. 061 165 028 Mijenjam stan u Sarajevu jednosoban za stan u zapadnom Mostaru. Tel. 063 359 282 Trosoban stan za dva manja, album značaka 200 komada jeftino. Tel. 066 665 201

Obavje{tenje ~itaocima!
Svi mali oglasi koji stignu SMS porukom od petka u 14 sati i tokom subote, bit }e objavljeni u naredni ponedjeljak. 
Prodajem kuću sa pratećim objektima, struja, voda, voćnjak, 1/1, površina 6 duluma zemlje na Ozrenu u Stuparima, 500 m od asfalta. Tel. 061 291 155 Prodajem kuću stan novogradnja 110 kvadrata + bašta + dvorište. Tel. 066 064 875 Prodajem kuću u Draževićima kod Kiseljaka. Useljiva. Svi priključci. Okućnica 800 m2. Voćnjak. Cijena na upit. Tel. 061 134 393 Prodajem lux kuću u nizu na Koševskom brdu. Tel. 062 381 294 Prodajem ruševnu kuću sa okućnicom i dvorištem, može i zamjena za jednosoban stan uz dogovor, papiri uredni. Tel. 061 642 684 Prodajem staru bosansku kuću u Topliku, preko puta Vijećnice. Tel. 061 823 751 Sok. Kolonija - duplex kuća u nizu, kompletno i kvalitetno adaptirana, 150 m2 stambenog prostora. Tel. 061 559 235 Vrbanjuša, devastirana kuća 60 m2, plac 100 m2, 37.000. Tel. 061 350 682

Garaže 
Hrasno, prodaja garaža 15m2 u stambenoj zgradi, hitno, povoljno. Tel. 061 493 323 Izdajem garažu Logavina do MUP-a Stari Grad 130 KM, garažno mjesto zgrada Karingtonke 80 KM, kapije na daljinski svjetla na senzor. Tel. 066 178 418 Izdajem garažu na Koševskom Brdu (kod okruglih garaža). Povoljno. Tel. 061 740 870 Izdajem garažu u stambenoj zgradi, Paromlinska 53. Tel. 062 472 068 Izdajem garažu, Hrasno, Sarajevo. Tel. 066 026 990 Izdajem zidanu garažu na duži period kod pijace na Grbavici. Tel. 061 188 488 Prodajem garažu u Kranjčevićevoj ulici, prekoputa Domapisaca, 12,5m2, vl. 1/1 - grunt. Tel. 061 869 396 Prodajem garažu u zgradi, Aleja lipa, Sarajevo. Tel. 616 751

Telefoni 
Apartman izdajem na Bjelašnici. Tel. 062 320 648 Apartman sobe za noćenje, 200 m od Baščaršije. Tel. 061 131 646 Apartmani i sobe noćenje iznad Katedrale, garaža, kablovska, centralno, internet, od 15 do 25 KM. Tel. 062 530 601 Apartmani i sobe uz sami ski lift, idealni uslovi za skijanje i sankanje. Ponijeri Ravna planina kod Kaknja. Tel. 061 769 649 Apartmani sobe za noćenje, Koševsko brdo. Tel. 063 881 306 Apartmani, namještene sobe za dnevni boravak i prenočište. Kod Vize. Tel. 061 897 866 Apartmansko prenočište iznad Katedrale, parking, internet, kablovska, cen. grijanje, 20 KM po osobi. Tel. 061 339 647 Hrasno, sobe za noćenje i kraći boravak. Tel. 062 100 285 Izdajem apartman na Bjelašnici, mogu i dvije manje porodice. Tel. 062 818 909 Izdajem moderno opremljen dvosoban apartman po povoljnoj cijeni na Bjelašnici na duži i kraći period. Tel. 062 367 915 Izdajem prenočište na Baščaršiji, sobe s TV-om, cijena 20 KM. Tel. 061 267 243 Izdajem sobe za prenočište u blizini Baščaršije. Sobe imaju svoje kupatilo internet, cablovsku, parking. Tel. 061 184 724 Iznajmljujem vikend kuću na Vlašiću, kapacitet 10 osoba, 20 KM po osobi. Tel. 061 794 249 Iphone 4, replika, nov 260 KM. Tel. 061 709 061 Novo! Nokia C1-01 sa garancijom godinu dana, kamera, blutooth, memory kartica, nov. Tel. 062 606 060 Prodajem mobitel HTC xda diamond na dodir, kao nov, u kutiji, uz njega dođe punjač i usb za 230 KM. Tel. 061 863 294 Prodajem Nokia N97, 32GB, 6600, 3.2mp slide Samsung C 6112 duos, može zamjena za druge uz doplatu. Tel. 065 663 873 Prodajem Nokiu 6700c crni 5mpx camera, 4gb memory kartica, u extra stanju. Tel. 062 606 060

Potražnja 
Agenciji potreban manji stan u zgradi u najam na duži period za uposlenicu državne institucije. Tel. 061 145 853 Agenciji potreban veći broj stanova za prodaju i iznajmljivanje. Tel. 033 768 016 Agenciji potrebni stanovi za iznajmljivanje i prodaju. Tel. 061 925 649 Agenciji potrebno više stanova za prodaju i izdavanje. Tel. 061 493 323 Agenciji potrebno više stanova za prodaju i iznajmljivanje. Tel. 062 959 129 Agenciji za nekretnine potrebno više stanova za prodaju uz proviziju od 3 % i iznajmljivanje poznatim klijentima. Tel. 064 4212 354 Hitno potrebni stanovi za iznajmljivanje i prodaju za poznate kupce, samo ozbiljne ponude. Tel. 062 762 572 Kupujem devastirane stanove. Tel. 066 084 561 Kupujem stan do 50 m2, na relaciji Novo Sarajevo do 75.000 KM. Tel. 062 347 405 Ozbiljan bračni par traži kuću na čuvanje od Ilidže do Ciglana. Tel. 061 459 769 Potreban jednosoban ili dvosoban stan u zgradi namješten na duži period, agencija. Tel. 066 943 636 Potrebno više stanova u zgradi za prodaju i izdavanje. Tel. 061 214 306, 033 203 127 Tražim cimerku, nepušača. Stan na Dolac Malti. Kirija i režije 200 KM. Tel. 061 271 111 Tražim pod kiriju Lužani, Pejton 2-soban. Tel. 061 288 939 Za asistenticu PMF-a, potreban stan do 55 m2, Grbavica - Otoka, period 18 mjeseci (agencija). Tel. 061 031 330

Kućni ljubimci 
Mješanac šarplaninke i bulmastifa težak 65 kg besplatno se ustupa za parenje. Tel. 061 183 876 Prodajem hrčka sa kavezom 20 KM, Vogošća. Tel. 061 846 492 Prodajem muško štene bosanski tornjak star 3 mjeseca. Tel. 061 502 380 Prodajem orginal njemačkog ovčara star 6 mjeseci čistokrvan, vakcinisan, šampionskog porijekla, kupljen od uzgajivačnice Kladanj. Tel. 065 191 617 Prodajem ženku švajcarskog ovčara vrhunskog pedigrea, sa svim papirima. Tel. 061 143 433

Kuće 
Brčko, Meraje, ul. Prvomajska 17, prodajem kuću od 131 m2, sa tri etaže, centralno grijanje, namještena, na placu od 450 m2. Cijena 75.000 eur. Tel. 061 569 570 Ilidža - Pejton, prodajem kuću 12,5x11,5 prizemlje sa 2 sprata, garažom i poslov prostorom, cijena po dogovoru. Tel. 061 226 007 Ilidža, kućica (90 m2) na 2 etaže, renovirana komplet, kvalitetna kuhinja sa aparatima, bašta, 175.000 KM. Tel. 061 269 835 Ilidža, Plandište, Bosanski Ljiljan 17, kod nove džamije, objekat P+1+P, 150 m2, okućnice 150 m2. Ozidan, pokriven, PVC prozori, sve instalacije, uredni papiri 1/1. Tel. 062 319 563 Jablaničko jezero, Čelebići, Konjic, prodajem useljivu kuću sa 700 m okućnice, ekstra lokacija, 10 m od obale, papiri, sve 1/1, može vozilo ili traktor u račun. Tel. 066 845 174 Kuća na Aneksu, prodaja. Tel. 061 222 141 Kuća u centru Makarske, Kalalarga p+2, papiri 1/1. Tel. 063 899 989 Kuće u Starom gradu od 450.000 KM do 400.000 eura. Tel. 061 269 835 Prodaje se kuća modernog stila u Starom Gradu na Bistriku. Korisni prostor 270 m2, tri posebne etaže, dvije garaže s 3 mjesta, bašta 850 m2, 1/1. Tel: 061 543 234 Prodaje se kuća u starom dijelu grada. Tel. 033 200 877 Prodajem hitno kuću i zemlju u Crnoj Bari - Bogatići Srbija. Tel. 00387 61 226 645 Prodajem ili mijenjam kuću u Zvorniku za stan u Sarajevu. Tel. 061 817 960 Prodajem kuću 1/1, Mahmutovac, povoljno. Tel. 061 506 750 Prodajem kuću G. Pofalići 2 sprata, garaža, papiri 1/1,zvati poslije 16.00. Cijena po dogovoru. Tel. 061 438 663 Prodajem kuću iznad Hrida, dva stana, papiri uredni, fiksno 55.000 KM. Tel. 062 150 856 Prodajem kuću na Vratniku, kod Višegradske kapije ukupne površine 249m2, stambenog prostora 70m2 sa avlijom baštom i svim priključcima, 1/1. Tel. 061 201 501

Zemljišta 
Opština Trnovo - Federacija, prodajem 4,5 duluma zemlje livada, od glavne ceste koja ide za Trnovo udaljeno 2 km, sve 1/1. Cijena po dogovoru. Tel. 061 686 095 Orahov brijeg, prodajem dvije građevinske parcele jedna do druge 820 m2 i 640 m2. Urbanistička saglasnost, vlasništvo 1/1. Komunalije do parcele. Tel. 061 803 715 Prodajem 4.000 m2 na Baricama. Tel. 061 864 759 Prodajem 7 dunuma zemlje u Tarčinu, Sivice, kuća, štala, montažna garaža i pomoćni objekti. Voda, telefon, asfalt, struja. Papiri 1/1. Cijena povoljna. Tel. 061 102 699 Prodajem dulum zemlje na Mostarskom raskršću pored ceste. Tel. 066 026 004 Prodajem više dunuma u placevima Zabrđe, vl 1/1, cijena od 10 do 15 KM 1m2, za kupljenu cijelu parcelu poklanjam jedan plac. Tel. 066 847 981 Prodajem zemljište 2.600 m2 pored puta Sarajevo - Tuzla nedaleko od raskrsnice za Čevljanoviće. Cijena 12.100 KM. Tel. 061 106 720

Ostalo 
Kupujem neispravne plejstejšn 2-dvice. Tel. 061 157 571 Prodajem Play Station 2 sa memori karticom i jednim džojstikom, cijena 100 KM. Tel. 061 183 876 Prodajem Sony pl 2, 1 džojstik, 5 igrica, očuvana konzola. Tel. 061 157 571 Prodajem televizor marka Samsung ekran 72 i kameru za kompjuter marka Genius. Tel. 061 925 292 Prodajem televizor u boji, ekran 55 cm ravni, povoljno, Sarajevo. Tel. 063 842 059

Ostalo 
Prodajem inkubatore za leženje pilića do 70 jaja 150 KM. Tel. 064 4140 936 Prodajem inkubatore za piliće. Tel. 061 855 099 Prodajem koze i jarad. Tel. 065 545 193 Prodajem odličan inkubator za izleganje sve vrste peradi 150 KM, 70 jaja kapacitet, jednostavan za upotrebu, garancija stalna. Tel. 061 854 294

Namještaj 
Dva kauča i fotelja, dobro očuvano. Tel. 062 074 519 Prodajem dvosjed, na rasklapanje (žičana konstrukcija i jogi) veoma povoljno zbog selidbe. Tel. 061 722 322 Prodajem dvosjed, trosjed i fotelju u odličnom stanju. Cijena 400 KM. Tel. 061 200 820 Prodajem kauč u super stanju na rasklapanje, jeftino. Tel. 061 263 746 Prodajem kauč, fotelju, ćilim, 2 radna stola za kuhinju i regal, sve u dobrom stanju. Tel. 061 544 880 Prodajem sto i stalak staklo sa metalom. Tel. 061 214 115 Prodajem trosjed, dvosjed i fotelju maslinasto zelene boje, vrlo povoljno. Tel. 061 446 540 Spavaća soba u dobrom stanju Simpova prodajem, hitno, povoljno. Tel. 062 568 248

Poslovni prostori 
Baščaršija, prodaje se radnja 54 m2. Tel. 061 552 976 Izdajem 3 poslovna prostora od 60 kvadrata i jedan od 130 kvadrata na Stupu Ilidža. Tel. 061 646 492 Izdajem fast fud, dobro uhodana lokacija, Koševsko Brdo. Tel. 062 967 832 Izdajem frizerski salon u Buča potoku sa komplet inventarom, Adema Buče 285. Tel. 061 863 722 Izdajem granap sa inventarom pogodan i za druge djelatnosti. Tel. 061 182 061 Izdajem ili prodajem poslovni prostor - višenamjenski 36 m2, ul. Nedima Filipovića br 8. Tel. 061 133 485 Izdajem ili prodajem poslovni prostor na Marijin Dvoru od 22 m. Tel. 033 452 931, 061 578 950

Zamjena 
Dva manja stana za veći od 72 m2, album značaka 50 KM. Tel. 066 665 201 Mijenjam garsonjeru za garsonjeru, lokacija Dobrinja. Tel. 061 835 212 Mijenjam jednosoban stan 39 m2 u Vogošći, S. Kulenovića za isti na Ilidži. Tel. 061 762 227 Mijenjam kuću u Starom Gradu za jednoiposoban stan - Sarajevo. Tel. 063 514 023 Mijenjam manji jednosoban za veći stan dvosoban ili trosoban. Tel. 063 537 844 Mijenjam noviju, modernu kuću (vilu) u centru Banja Luke za kuću u Sarajevu. Tel. 033 534 086 

DELSA d.o.o. Sarajevo KARTOGRAFIJA Karte: - Geografske; - Poslovno-saobraćajne; - Teritorijalne; - RELJEFNE i druge. Tel./Fax: 033 647 358 GSM 061 541 224.

ptt

Mašine 
Prodaje se cikular sa oblaricom i borfuterom motor 4 kw trofazni, ručna izrada, malo korišten, cijena povoljna. Tel. 030 878 278 Samoutovarni mikser za beton Dieci LH 673, 1992. god, u odličnom stanju 30.000 KM. Tel. 062 345 800

Ostalo 
Prodajem 2 prozora 140x140, jedna sobna vrata, jedna za wc, 4 krila vrata, vrlo povoljno. Tel. 063 991 994 

“Kuće snova” - katalog projekata najljepših kuća na 165 stranica. Cijena 18 KM + poštarina. Tel. 070 202 323, 062 180 957 Literatura o rasama i dresuri pasa, socijalizacija i dresura pasa. Tel. 065 421 876 Prodajem enciklopedije: 1000 godina grada Zagreba, Klagenfurta. Tel. 037 351 057 Prodajem enciklopediju “Tito”. Monografija “100 godina sporta u Bihaću”. Tel. 037 351 057 Prodajem knjige stare od 50 - 150 godina, cijena po dogovoru, a ostale od 3 KM po komadu, te veći broj LP ploča domaćih i stranih izvođača, K. Sar. Tel. 061 557 300

58

Subota 4. februar/velja~a 2012.

Dnevni avaz 
Hrvatsko predstavništvo traži mlađu komunikativnu osobu za poslovnu tajnicu. E-mail: vros(tele2.hr Lanac frizerskih salona traži radnike, uslovi jako povoljni. Tel. 061 181 424 Mladić sa završenom SSS, poznavanje engleskog, španskog, rad na kompjuteru (trenutno se školuje VSS), traži posao na recepciji, prevodi i sl. Tel. 061 381 802 Monter PVC stolarije traži posao u prodaji proizvodnji i montaži PVC stolarije. Tel. 062 752 697 Ozbiljna žena traži posao pomoćne radnice u kuhinji ili fast foodu. Tel. 062 313 971 Potreban frizer i učenik. Tel. 061 429 108 Potrebna frizerka za rad u frizerskom salonu. Tel. 061 160 141 Potrebna frizerka za žene i muškarce. Tel. 061 900 620 Potrebna iskusna frizer/ka i dvije učenice. Probni rad plaćen, a za učenice sedmični džeparac. Nov ekskluzivni salon. Uslovi: timski rad i zalaganje. Tel. 061 608 744 Prodajem kazan za pečenje rakije i dijelove Golfa 1. Tel. 061 367 103 Prodajem manju novu kožnu mušku torbu, koristi se za lična dokumenta, spise i dr. Cijena jako povoljna - 30 KM. Tel. 061 709 772 Prodajem masažer za tuš kabinu. Tel. 061 740 293, 033 440 727 Prodajem mašine za hem. čistionu i rep (etilen). Tel. 062 165 566 Prodajem nov ćilim. Tel. 062 521 786 Prodajem nov njemački medicinski digitalni tlakomjer, najnoviji model, koriste ga ljekari u ordinacijama. Cijena 50 KM. Tel. 061 709 772 Prodajem novo poštansko sanduče za pisma sa bravom i ključem, cijena 15 KM. Tel. 061 709 772 Prodajem novu njemačku ručnu pumpu sa manometrom za pumpanje auto guma, cijena 15 KM. Tel. 061 709 772 Prodajem odličan toster za sendviče, dajem ga u pšola cijene, 20 KM. Tel. 061 709 772 Prodajem odličnu mušku Meklaud jaknu, postavljena bijelim krznom, cijena 50 KM. Tel. 061 709 772 Prodajem plastenike PVC nove od 40-100 kvadrata sa novim uv najlonom garancijom i prevozom. Tel. 065 666 567 Prodajem podlakatne štake metalne za odrasle, jeftino. Tel. 653 454 Prodajem polovan aluminijski lim ca 110 -1200 samare vjetrene lajsne. Tel. 061 174 138 Prodajem polovna invalidska kolica Otto Bock lagana i noćnu stolicu za bolesnike. Tel. 061 512 874 Prodajem povoljno bolesnički krevet i ormarić. Tel. 061 722 558 Prodajem povoljno pelene za odrasle. Tel. 062 440 655 Prodajem razne šalove i kape ručne radinosti. Tel. 062 525 882 Prodajem trakice za mjerenje šećera u krvi Bayer “Contour”. Tel. 061 810 947. Prodajem veću količinu robe: 1. 000 komada jakni, 1 KM komad, 10. 000 komada garderobe 0,20 KM komad, 1.000 pari obuće, 1 KM par. Sva je roba iz Njemačke i izgleda u odličnom stanju, izuzetno pogodno za dalju prodaju. Sarajevo. Tel. 066 115 498 Prodajem vulkanizerske mašine marke Hofman kompresor Trudbenik Doboj, 350 l, Tešanj. Tel. 061 753 355 Za eko selo razno prodajem. Tel. 061 154 540 Građevinska firma izvodi sve vrste radova sa garancijom. Tel. 061 740 127 Izvodim sve vrste lim. građevinskih radova. Tel. 062 151 468. Kamine zidamo šamotom, dimnjaci, peći za picu, sedra kamen. Tel. 061 154 540 Kuhinje, američki plakari, sobna i ulazna vrata vrhunskog kvaliteta po povoljnim cijenama. Tel. 061 131 213 KV elektromehaničar popravlja veš mašine, šporete, bojlere, indikatore, automatske osigurače. Tel. 061 563 910, 033 619 900 Majstor povoljno opravlja stari i montira novi namještaj, kuhinje, radi selidbe. Tel. 061 202 840 Mijenjamo komplet đon od gojzerica Adidas, Planika... već od 35 KM, Drvenija most. Tel. 062 818 909 Moler radi molersko farbarske radove čisto, kvalitetno i povoljno. Tel. 062 419 501 Moleraj: gletovanje, farbanje, lijepljenje stiropora, navlačenje mrežice i edelpuc. Tel. 061 518 014 Molerske usluge povoljno štićenje namještaja, lajsni i ostalo, sve po dogovoru. Tel. 061 219 768 Monter cent. grijanja vodoistalater sa dugogodišnjim iskustvom u inostranstvu vrši sve radove na instalacijama sa garancijom. Tel. 062 979 631 Najkvalitetnije i najpovoljnije sa garancijom radimo termo-fasadu i španske zidove. Tel. 061 278 188 Parket postavljanje, brušenje, lakiranje sa besprašinskim mašinama, kao i ugradnja šipoda i laminata. Tel. 061 321 289 Parket, šipod, laminat postavljamo brusimo i lakiramo, vršimo ugradnju panel parketa uz garanciju, posjedujemo ljepila, lakove, lajsne. Tel. 062 828 306 Popravljam sve vrste frižidera i rashladnih uređaja sa garancijom, dolazak besplatan. Tel. 061 156 309 Postavljam laminate, panel parkete i ostale vrste parketa. Tel. 061 828 391 Presvlačim kauče i sve opravke, dolazim na lice mjesta. Tel. 544 932, 062 522 986 Radim centralno grijanje, plinske instalacije i mijenjam konvektore veoma povoljno. Tel. 061 922 476 Radimo centralno, etažno grijanje, plinske instalacije sa atestom, zamjena konvektora i popravke radimo kvalitetno i povoljno uz garanciju. Tel. 061 500 037 Rigips, elektro - instalacije i moleraj. Radim povoljno. Tel. 066 205 286 Rigips, moleraj, edelpuc. Kvalitetno i povoljno! Tel. 061 872 910 Servis kućnih elektroinstalacija, ugradnja bojlera, napa, lustera i ostalo. Tel. 061 205 109 Staklar vrši ugradnju svih vrsta stakala i ogledala. Dolazim na adresu. Tel. 061 609 947 Vršim zamjenu puknutih članaka i vršim ostale popravke na sistemu grijanja. Tel. 033 645 475, 062 225 729 Vršimo presvlačenje i popravku svih tipova namještaja uz garanciju. Tel. 061 210 832 Agencija, najpovoljnije dubinsko usisavanje pranje i ispiranje svih vrsta tepiha 1KM-m! Ugao 20 KM, Kauč 10 KM! Sarajevo. Tel. 061 141 944 Auto - kombi prevoz namještaja, selidbe, odvoz starih stvari, šute, obezbijeđena radna snaga, povoljno. Tel. 061 552 366 Auto - prevoz kombijem, prevoz namještaja i selidbe, povoljno bez oštećenja, odvoz kabastih stvari i šute, sa radnom snagom ili bez... Tel. 062 139 453 Čistila bih poslovne prostore samo ozbiljne ponude dolaze u obzir. Tel. 062 846 770 Čistila bih stanove, mlada osoba pouzdana, dogovor samo sa ženskim osobama. Tel. 066 529 114 Čistim kuće i poslovne prostore. Tel. 062 065 800 Čistim stanove i poslovne prostore. Tel. 061 924 180 Čistim stanove i poslovne prostore. Tel. 062 761 920 Čistim stanove, kuće i poslovne prostore. Cijena povoljna. Tel. 061 580 063 Čistimo stanove, kuće, poslovne objekte. Cijena po dogovoru. Tel. 063 854 480 Čuvala bih dijete školsko ili pr edškolsko u vašem ili svom stanu uz pomoć u kući. Može i starija osoba Tel. 061 220 782 Čuvala bih dijete u svom stanu, Hrasno, cijena po dogovoru. Tel. 061 357 703 Čuvala bih djecu školskog uzrasta i pomagala im u učenju. Ne odg. na SMS. Molim samo ozbiljne ponude, bez provokacija! Tel. 062 551 170 Čuvala bih stariju osobu. Tel. 062 095 418 Detektivske usluge nudimo bilo koje vrste, diskrecija zagarantovana. Tel. 062 378 818 Dolazak na adresu - masaža, iskusan fizioterapeut, rehabilitacija, kineziterapija, povoljno. Tel. 061 367 166, 033 615-675 Drva režem motornom žagom. Varim aparatom. Tel. 061 491 463 Kombi prevoz i selidbe, najpovoljnije u gradu odvoz kabastog otpada, šute i ostalog sa radnom snagom ili bez. Tel. 061 890 067, 066 111 109 Montaža satelitskih antena. Tel. 061 325 513 Održavamo stanove, kuće i posl. prostore. Tel. 061 815 047 Ozbiljna i veoma odgovorna žena čuvala bi dijete u svom stanu na Ilidži. Zvati poslije 17,00 sati. Tel. 033 621 989 Ozbiljna žena čuvala bi stariju pokretnu osobu osam sati dnevno. Tel. 066 162 298 Ozbiljna žena čuvala bih djecu. Samo ozbiljne ponude. Tel. 061 837 633 Ozbiljna žena pazila bi stariju gospođu, moguće i doživotno izdržavanje. Tel. 061 925 649 Ozbiljna žena pazila bi stariju gospođu. Tel. 062 320 034 Ozbiljna žena pazila bi stariju osobu u radnom vremenu. Tel. 033 971 594 Ozbiljna žena radila bi kućanske poslove, higijeničar kod ozbiljne porodice. Tel. 062 758 560 Ozbiljna žena sa iskustvom čuvala bi djecu. Tel. 065 865 553 Ozbiljna, obrazovana žena, njegovala bi stariju bolesnu osobu. Tel. 066 665 201 Pod stresom ste, nervozni ste... Priuštite sebi nešto lijepo. Probajte nešto novo i drugačije. Masaža. Tel. 063 848 921 Poštena i odgovorna žena sa dugogodišnjim iskustvom, čistila bi stanove ili posl. prostore, samo kod poštene i ozbiljne porodice. Tel. 061 822 380 Presnimavanje sa video kaseta na DVD. Sarajevo. Tel. 062 824 523 Rainbow sistem čišćenja u vašem stanu ili poslovnom prostoru kvalitetno i povoljno. Tel. 061 990 082 Sitne popravke krojačke usluge povoljno, M. Dvor. Tel. 061 863 332 Snimanje kamerom VHS - DVS svadbe, dženaze, ostalo, kompjuterska obrada i montaža. Tel. 061 205 109 Strunu - želudac namještam, liječim stručno, uspješno visok pritisak bioenergijom. Tel. 061 504 986 Super efikasno uništavamo žohare, miševe, moljce, mrave, uši, komarce, sve insekte i štetočine. Tel. 033 219 761, 062 136 248 Vršim prevoz robe, selidbe, povoljno, kombi 15 kubika tovarni prostor, na svim destinacijama sa i bez radne snage. Tel. 061 811 115 Zubne proteze, izrada u toku dana, povoljno poliranje, popravka starih proteza dodatak zuba, podlaganje zubnih proteza, radimo i vikendom. Tel. 061 141 544. 

Prodajem knjige svih žanrova. Tel. 066 348 925 Prodajem knjige za školsku lektiru - osnovna škola. Tel. 061 303 466 Prodajem komplet knjiga izdanje “Svjetlost” bh. književnika. Tel. 037 351 057 Prodajem novu vojnu enciklopediju 11 knjiga, kožni povez, cijena 250 KM, Maglaj. Tel. 062 257 606 Prodajem set Medicinske enciklopedije 3 toma. Tel. 037 351 057 Prodajem sportske knjige. Tel. 037 351 057 Turistički vodič “100 turističkih destinacija u BiH” prodajem. Tel. 061 757 925

Intelektualne 
Bračni par uspješno daje instrukcije iz matematike, fizike i hemije. Tel. 033 514 560, 062 256 213 Certificirani računovođa povoljno vodi pos. knjige za sve vrste preduzeća, radnji i udruženja. Tel. 061 150 368 Dajem instrukcije iz bosanskog jezika (gramatika i pravopis). Tel. 062 152 950 Dajem instrukcije iz engleskog i arapskog jezika - profesorica. Tel. 033 611 023 Dajem instrukcije iz engleskog jezika za učenike i odrasle. Dva časa 15 KM. Tel. 061 507 838 Dajem instrukcije iz hemije za srednjoškolce. Tel. 061 563 815 Dajem instrukcije iz matematike i informatike, povoljno. Tel. 062 238 930 Dajem instrukcije iz matematike. Tel. 033 651 419 Dajem instrukcije iz matematike. Tel. 033 651 419 Dajem instrukcije za osnovce iz bosanskog, engleskog, matematike, fizike, hemije. Tel. 061 339 374 Engleski jezik, instrukcije povoljno 24 h-15 KM, dolazim kući. Tel. 061 481 182 Instruiram đake i studente iz matematike i fizike na Ilidži, čas 6 KM. Tel. 033 621 976 Instruiram đake i studente iz matematike na Al. Polju. Tel. 061 157 991 Instruiram matematiku za sve škole i fakultete uspješno i povoljno. Tel. 061 549 242 Instrukcije engleski i njemački. Tel. 061 339 306 Instrukcije hemije za studente i srednjoškolce, 2 sata-15 KM, dolazim kući. Tel. 061 481 182 Instrukcije iz fizike i matematike za srednjoškolce i studente. Tel. 061 286 082 Instrukcije iz hemije studentima i učenicima. Tel. 812 151 Instrukcije iz matematike - uspješno i povoljno. Tel. 466 736, 061 506 755 Instrukcije iz matematike i fizike za sve srednjoškolce i studente. Tel. 061 286 082 Instrukcije iz matematike, te pratnja učenika tokom godine, upisi, popravni. Dolazim kući. Tel. 033 469 965 Njemački advokat iz BiH zastupa u svim pravnim stvarima u Njemačkoj. Tel. 061 537 739 Njemački jezik - instrukcije i prevodi, kucanje radova na računaru. Tel. 523 998, 061 863 559 Povoljno radim maturske radove za osnovce i srednjoškolce iz svih predmeta. U cijenu uračunato sve, od pripreme materijala do kucanja maturskog. Tel. 062 992 799 Povoljno radim seminarske, maturske, diplomske i magistarske radove. Sve oblasti. Dostupan svugdje. Tel. 062 992 799 Prevodim sa engleskog na bosanski i obratno. Tel. 061 168 739 Prof. engleskog daje časove. Tel. 626 157 Profesorica drži časove iz matematike i fizike. Tel. 033 219 559 Uspješno i povoljno tokom cijele godine dajem instrukcije iz matematike. Tel. 220 173 Vrlo povoljno pružam stručne pravne usluge: tužbe, odgovori na tužbe, prigovori, žalbe, molbe i sl. Tel. 061 560 195 Vrlo povoljno radim prevode sa engleskog na bosanski i obratno, te dajem instrukcije iz engleskog jezika. Tel. 061 560 195 

Kupujem lomljeno zlato, dukate, šorvane i sve predmete od zlata, najbolje plaćam isplata i dolazak odmah. Tel. 062 788 739 Kupujem srebro, srebrene novčiće, nakit srebreni, predmete od srebra, ordene, medalje i slično. Tel. 061 139 767 Kupujem zlato i šorvane po najboljim cijenama u BiH, bez zakidanja na vagi od 20 do 36 eur. Veće i manje količine. Tel. 066 842 429 

Potrebna kuharica sa radnim iskustvom za rad u restoranu. Tel. 061 273 010 Potrebna radnica na poslovima us luživanja u starom Vitezu zvati iza dvanaest. Tel. 065 669 827 Slobodna imam 31 godinu, sa trgovačkom školom, radila bih u kafani, pekari, fast foodu, itd. Samo ozbiljne ponude. Tel. 061 042 537 

Prodajem skije Blizard polucarven bez vezova, visina 195 cm, cijena 40 KM. Tel. 061 245 447 Prodajem veću količinu klizaljki iz Njemačke, moderne i razni brojevi, izgledaju kao nove, može i zamjena. Sarajevo. Tel. 066 115 498 Prodajem veću količinu skija i pancerica, skafandera, ski hlača, jakni, rukavice. Izuzetno kvalitetno, a izuzetno cijena jeftina, sve je iz Njemačke. Sarajevo. Tel. 066 115 498 

VELIKA AKCIJA!!! U PRODAJI SU BUKOVA DRVA 50 KM, UGALJ (BANOVIĆI) KOCKA, ORAH 140 KM, (KREKA) DRVENI 90 KM, BUKOVI BRIKETI I JELOVI OKORAK SUH ZA POTPALU 40 KM. ISPORUKA ISTI DAN. TEL. 061 247 186, 061 785 535. 2138-1Ndž 
“VELIKA AKCIJA OGRIJEVA” - U prodaji su bukova drva po ekstra niskim cijenama, kao i ugalj Kreka komad i ugalj Banovići (orah i kocka). Prevoz obezbijeđen. Tel. 062 922 712, tel. 061 417 842. 2429-1Ndž 

Antikviteti vitrina hrast ladica i dole dvoje vrata u rezbariji, gore granitna ploča, potiče iz doba Dubrovačke Rep. Tel. 066 767 307 Kupujem umjetničke slike, filateliju, stari nakit, satove, zidne, džepne, ručne, ordenje značke i ostalo. Tel. 033 456 505, 061 214 405 Kupujem umjetničke slike, sablje, satove i ordenje. Tel. 061 553 640 Prodajem lovačku kombinovanu češku pušku Brno sa papirima. Nova! Tel. 061 187 139 Prodajem violinu, kontru (Bugaria), muz. instrumen brač i digmetaru Hohner (antikvitet). Tel. 061 160 085 Prodajem, klavir - pianino August Forster, vrlo povoljno. Tel. 061 277 288 

Akcija. Svježa jaja japanskih prepelica 30 kom - 8 KM. Za narudžbe 60 komada i više besplatna dostava u Sarajevu. Tel. 062 086 255 Cialis - viagra produženog dejstva, ekstra tablete za bolji sex, pojačava mušku potenciju, pakovanje 4 tablete, uputstvo, odgovaram na SMS. Tel. 065 417 196 Drva bukova kvalitetna za šporet, kamin ili centralno prodajem, 70 KM. Brza dostava. Tel. 061 158 784 Jeftino prodajem polovnu bundu Nutriju br. 40. Tel. 033 201 477 Kupujem ciglu iz TA peći. Tel. 061 154 540 Kupujem deviznu štednju Jugo i Privrednu banku. Isplata odmah. Tel. 065 027 864 Kupujem potrošene akumulatore svih veličina 10 do 20 KM po komadu, te sve vrste otpadnog željeza, stare veš mašine, itd, dolazim na adresu, Sarajevo i okolina. Tel. 061 540 533 Kupujem stare pokvarene veš mašine, gusane radijatore, potrošene akumulatore, te sve vrste otpadnog željeza. Dolazim na adresu. Sarajevo i šira okolina. Tel. 062 875 178 Nove originalne dijelove za industrijske šivaće mašine, povoljno. Tel. 062 876 691 Peć za pizze i pribor, mašine za rezanje. Tel. 061 138 561 Pelet kvalitetan i suh prodajem. Radim dostavu. Tel. 061 158 784 Prodaja uglja i drva u svim oblicima, vreća uglja 8 KM refuza Breza 170, Banovići - 160, vaganje gratis sve sa prevozom od 5 vr. do 25 t. Tel. 061 769 074 Prodajem bosanski ćilim nov. Cijena po dogovoru. Tel. 065 190 150 Prodajem Braunove mrežice za brijanje i el. aparate. Tel. 061 323 906 Prodajem domaće maslinovo ulje. Tel. 061 363 174 Prodajem elektro punjač za punjenje istrošenih baterija od 1,5 volti, jako povoljno - 10 KM. Tel. 061 709 772 Prodajem heklane radove, ručni rad, svih veličina i oblika. Tel. 063 009 683 Prodajem jeftino polovan kožni mantil br. 38. Tel. 033 201 477

Zanatske 
NAJPOVOLJNIJE, NAJKVALITETNIJE ALUMINIJSKE ŽALUZINE 20 KM, TRAKASTE ZAVJESE, VANJSKE ROLETNE, HARMONIKA VRATA, BLINDO VRATA, PVC PROZORI. TEL. 061 501 401. 2042-1Ndž 
Servis veš mašina (Gorenje, EI Niš, Končar, Obodin, Kandi, Zanusi, Iberna), šporeta, bojlera. Dolazak besplatan! Garancija! Mob. 061 171 666. 6974-1tt 

Stolar izrada kuhinja, plakara, vrata, stepenica. Tel. 061 827 806 Stolar vrši opravku i izradu namještaja, stolarije, dihtovanje i sl. Tel. 061 312 956 Stolar, izrada kuhinja, američkih plakara, enterijera i stepeništa. Tel. 061 512 663 Tapetar, presvlačimo sve tipove namještaja, a ujedno izrađujemo novi po vašoj mjeri i modelu. Tel. 061 829 108, 061 862 872 TV popravljam sve modele profesionalno i na vašoj adresi. Tel. 033 653 311, 062 199 199 TV servis ovlašten od Sonija i Samsunga servisira i sve druge marke i modele TV aparata. Tel. 033 610 000 TV servis vrši popravke svih TV aparata. Dolazak na kućnu adresu besplatan. Garancija na uslugu 12 mjeseci. Tel. 451 778, 061 148 042 TV video servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata. Dolazak na kućnu adresu. Daljinski upravljači za sve marke TV aparata. Tel. 650 867, 061 188 410 VKV vodoinstalater radi montažu novih kupatila, brzo povoljno... Tel. 061 349 294 Vodoinstalater - servis starih, ugradnja novih instalacija, očepljenja kanalizacija, sve prepravke, WC- šolja, kotlića, umivaonika, bojlera i tuš baterija. Tel. 061 132 149 Vodoinstalater adekvatno održava staru i postavlja novu instalaciju, čisti bojlere sve uz garanciju. Tel. 061 497 622 Vodoinstalater povoljno opravlja staro, montira novu instalaciju i renovira kupatila. Tel. 061 225 727 Vodoinstalater sa iskustvom vrši opravke instalacija, montažu sanitarnih uređaja i pročepljenja. Tel. 061 348 717 Vodoinstalater vrši opravke i prepravke, brzo, kvalitetno i jeftino. Od 8 do 22 h. Tel. 061 233 517 

“KIRBY” - Dubinsko usisavanje, pranje i ispiranje svih vrsta tepiha, namještaja, auta, pranje portala, itisoni 1 m/1,5 KM, generalno čišćenje 5 KM - 1 h. Firma “GLANZ”. Tel. 061 350 688. 2335-1Ndž 

Bravar radi ograde, gelendere, ulazna i garažna vrata, zatvara balkone. Tel. 061 526 205 Bravarske radove, dolazim na adresu. Tel. 061 233 078 Brusim, lakiram, postavljam sve vrste parketa i šipodova kao i postavljanje laminata. Tel. 062 352 352 Električar usluge - el. instalacije, automatski osigurači, indikatori za banju, el bojler, el šporet i drugo. Tel. 061 312 435 Električar za sve opravke starih i ugradnju novih bojlera, peći, osigurača, indikatora za kupatila, utičnica, instalacije i sl. Tel. 061 222 228 Elektroinstalacije: ugradnja novih i popravke na starim, ugr. interfona. Tel. 062 255 055 Elektroinstalater - servis starih, ugradnja novih instalacija, osiguračkih kutija, bojlera, peći, indikatora i ostalo. Tel. 061 132 149

Ostalo 
ŽOHARE, STJENICE, ŽUTE MRAVE I MIŠEVE, uništavamo sa najsavremenijim preparatima uz 100 % garanciju. Tel. 033 234 805, 061 184 796. N. 

Frizerskom salonu potreban pomoćni frizer. Tel. 061 828 416, 033 920 050. 2354-1Ndž 

“PARTY - PICA” stadion Grbavica, potrebne dvije ozbiljne djevojke. Tel. 061 546 443. 2451-1Ndž 

Fast fudu na Al. Polju potrebna radnica za posluživanje. Tel. 061 775 330 Frizerskom salonu Image potrebna dva frizera, frizer za muškarce i frizer za žene. Tel. 061 136 515 Frizerskom salonu za žene i muškarce potrebna radnica. Tel. 061 813346 

Agencija - kućna njega i pomoć starim i bolesnim, terapija, čuvanje na 4, 8, 12 i 24 h, noćne dežure, usluge fizioterapeuta, promjena pelena, katetera, itd. Tel. 061 237 641 Agencija nudi usluge kućne njege starim, bolesnim i nemoćnim osobama, mijenjanje pelena, davanje injekcija, terapija, plasiranje katetera, itd. Tel. 062 699 668 Agencija prevoz slabo pokretnih i nepokretnih osoba sanitetskim vozilom, fizikalna terapija u vašem domu. Tel. 061 564 564

Dnevni avaz
POSLJEDNJI POMEN

subota, 4. februar/velja~a 2012.

59

... za ovaj trenutak pripremajte se - hadis

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

na{oj dragoj teti

HURMI JUGO

RIFAT BEGLEROVI] - MEDO
iz Banja Luke

RIFAT (BE]IRA) BEGLEROVI] - MEDO
1937 - 2012.
Mom Medi, Nek’ ti dragi Allah, d`.{., podari D`ennet.

Dragi [esti} i Mostar sevdah reunion
p-88104

Posljednji selam na{em Medi. Sestra Razija - \ija, zet Refko Harba{ sa djecom
7120-tt

Sestra Hivzija

7120-tt

SJE]ANJE POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI POZDRAV

na{em daid`i

na{em

[EMSO ^ENGI]
4. 2. 1991 - 4. 2. 2012.

RIFAT BEGLEROVI] MEDO
1937 - 2012.
Sestri~na Zlata sa suprugom Suadom i djecom, te porodice ^izmi}, Hajrulahovi}, Vranje{
394-mo 7120-tt

RIFAT BEGLEROVI] MEDO
iz B. Luke
Bra}a Sadik i Smail sa porodicama, te sestri}i Hidajet i Mensur ^izmi} sa porodicama
7120-tt

S ljubavlju i po{tovanjem, Supruga sa djecom i unu~adi

POSLJEDNJI POZDRAV

Dragoj mami i neni

MIHAJLU ^OBELI]U
Dragi na{ prijatelju, ve} danas nam nedostaje{. Renea, Fatima, Gordi i Enver
2483-1nd`

HURMETI JUGO
Za veliku ljubav, podr{ku i toplinu koju nam je pru`ala cijeli svoj `ivot.

S ljubavlju, Njeni sinovi Emin - Braco i Edin - Beli sa familijama
p-88104

TU@NO SJE]ANJE

Dana, 4. 2. 2012. navr{avaju se dvije godine otkako nas je napustila na{a prija

ENVER (SAMIJA) MUJKANOVI]
4. 2. 2008 - 4. 2. 2012.

ATKA FI[EKOVI], ro|. CIPURKOVI]
Draga na{a Hato, Vrijeme prolazi, ali sje}anje na tebe ne blijedi. Uvijek }e{ biti u na{im srcima i mislima.
2475-nd`

S ljubavlju i po{tovanjem, Porodica Mujkanovi}

S ljubavlju i po{tovanjem, Jaganjac Ibro, Ifeta i Amra

2012-tz

S tugom smo primili vijest da nas je napustio veliki humanista, ljekar i dragi ro|ak

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

na{oj ragoj rodici

na{oj dragoj rodici

dr. ENES RIBI]
Hvala ti za svaki trenutak koji si nam poklonio. Bilo je zadovoljstvo imati te za ro|aka i prijatelja. Neka je rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoji: Hafija, Sanela, Selma, Maida, Safet i Amer [u{ki}
p-72270

DRAGICI POPADI], ro|. ^OROVI]
Od ro|aka @eljke i Jele ]uk sa porodicom Ponosni smo {to smo te imali.
2482-tt

DRAGICI POPADI], ro|. ^OROVI]
Od rodica Ljubice i Sne`ane sa porodicom Tvoj plemeniti lik }emo uvijek nositi u svojim srcima
2482-1nd`

60

Subota, 4. februar/velja~a 2012.

Dnevni avaz
SJE]ANJE

na na{eg dragog

Dana, 4. 2. 2012. navr{ava se godina od prerane smrti na{eg dragog

POSLJEDNJI SELAM

Dana, 4. 2. 2012. navr{ava se {est mjeseci od smrti na{eg dragog supruga, oca i dede

MUGDIM (HUSO) EFENDIRA
4. 2. 2008 - 4. 2. 2012.

ARMINA MIR^ETA KRKALI]A
Postoji ljubav koju smrt ne prekida i tuga koju vrijeme ne lije~i. Hvala za svo vrijeme provedeno s tobom.
ptt

SEJFO HELJI]
Zauvijek }e{ ostati u na{im srcima. Tvoje unuke Merka, Hasena, Suada, unuk Suad sa porodicama
7105-tt

FADILA (MURAT) [EHOVI]A
Nedostaje{ nam... Supruga, k}erke, zet i unuci Tevhid }e se prou~iti 5. 2. 2012. (nedjelja) u 13.00 sati u ku}i, Kamenica 23A.
7140-tt

Supruga Adna i sinovi Emin, Enver i Hasen

Tvoji: daid`a Zijo i daid`inica Fatima

7141-tt

BJELKA (HIMZE) MEDNOLU^ANIN
4. 2. 1994 - 4. 2. 2012.
Postoji ljubav koju smrt ne prekida i tuga koju vrijeme ne lije~i. Lako te bilo voljeti, te{ko izgubiti, a najte`e bez tebe `ivjeti. @ivjet }e sje}anja na tebe i tvoj plemeniti lik. Ti }e{ zauvijek ostati u na{im srcima i biti dio na{ih najljep{ih uspomena. Neka ti Uzvi{eni Allah, d`.{., podari D`ennet, a tvojoj plemenitoj du{i vje~ni rahmet. Tvoja seka Behka, zet Esad Lukovac - Meke, majka Hasiba i otac Himzo
2435-nd`

MEJRA (SULEJMANA) PLANJA, ro|. HUSEINOVI]
Dana, 4. 2. 2012. navr{avaju se ~etiri godine od kada si se, draga majkana, vratila izvoru nura, Gospodaru svih svjetova. Upu}ujemo dove Allahu, d`.{., da ti olak{a Berzah i nagradi te lijepim D`enetom, a nama da umanji bol i ~e`nju u srcu do trenutka kada }emo, in{allah opet zajedno biti. Amin. Tvoji najmiliji
2476-1nd`

AMAR KOPI]
Pro|e godina, ali tuga i bol za tobom je velika. Uvijek }e{ biti u srcima svojih voljenih. Te{ko je gledati ovaj svijet, a u njemu ne vidjeti tebe. Tvoj vedri lik i tvoj osmijeh koji smo toliko voljeli i koji je uvijek pred na{im o~ima, a tvoja plemenita du{a u na{im srcima. Bolno je ovo pisati, rije~i su nestale, ali one vi{e nisu bitne. Bitne su uspomene na tebe i ~uvat }emo te od zaborava. Molimo Allaha, d`.{., da ti podari vje~ni D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoj amid`a Elvir, strina Elvedina, ro|aci Faris i Ensar Kopi}
2474-1nd`

Dana, 4. 2. 2012. navr{ava se godina od smrti na{eg dragog
SJE]ANJE

Dana, 4. 2. 2012. navr{ava se godina od kada nije sa nama na{ dragi

Danas, 4. 2. 2012. navr{ava se 18 godina otkako je preselio na ahiret na{ dragi

HUSO [AHBEGOVI]
iz Zvornika
Tvoj dragi i plemeniti lik nosimo u na{im srcima. Molimo dragog Allaha, d`.{., da ti podari d`enetske ljepote, a tvojoj du{i vje~ni rahmet.
2478-1nd`

ARMIN KRKALI]
Zauvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima i biti dio na{ih najljep{ih uspomena. Molimo dragog Allaha da ti podari lijepi D`ennet i neka ti je vje~ni rahmet. Tvoji: majka Zakira, Aris, Dalida, Muhamed i Emin
2481-1nd`

ENVER - VERO ([ABAN) MUSTAGRUDI]
Sin Nihad, snaha Sanela, unuke Nejra i Tajra

Tvoji najmiliji: supruga Nura, k}erke Azemina, Nevresa, Nezira, Hurija i Zlata sa porodicama
2477-1nd`

AMAR KOPI]
Dragi Amare, danas je godinu dana otkako vi{e nisi sa nama. Svaki dan nam nedostaje{ i stalno si nam u mislima. Brzo je ova godina pro{la, kao da je ju~er bilo i svaka naredna }e biti tu`na i puna uspomena, kao i ova. Uvijek }emo te se sje}ati, rado pominjati i nikada te ne}emo zaboraviti. Neka ti je vje~iti rahmet i od Allaha lijepi D`ennet. Tvoji: nena Zilka, amid`a Kemal, strina Enisa, te amid`i}i Adin i Ema
2479-1nd`

SJE]ANJE

Dana, 4. 2. 2012. navr{ava se godina od kada nije sa nama

2000 - 2011.

na na{u dragu

ARMIN KRKALI]
S po{tovanjem }emo te spominjati i ~uvati uspomenu na tebe. Neka ti je vje~ni rahmet i da ti Allah podari lijepi D`ennet.
p-71120

VAHIDU IMAMOVI]
4. 2. 1951 - 4. 2. 2012.

Lela, Alma, Danka, Jasmina i Nuna

Porodica [abi}
2481-1nd`

Dana, 4. 2. 2012. navr{ava se 12 godina od tragi~ne smrti na{eg dragog

Dana, 4. 2. 2012. navr{ava se {est godina od preseljenja na ahiret na{eg dragog

POSLJEDNJI POZDRAV

ADNAN (HAZBE) SULJOVI]
Tu`an je ovaj dan jer podsje}a na bolan rastanak s tobom. Zauvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima. Neka ti Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: otac Hazbo, majka Muniba, sestre Arijana, Amina, Ilma, zet Mirza, sestri~na Ajna, nana Almaza
2480-1nd`

na{em dragom radnom kolegi i prijatelju

- KINA -

had`i SENAD (FIKRET) PORI]
Bol za tobom ne prestaje Porodica Pori} iz Ilija{a
p-71380

ESAD (MUSTAFA) BE^EVI]
Uposlenici Hidrogradnja d.d. Sarajevo Projekat Autocesta Koridor Vc Bija~a - Kravice
406-mo

Dnevni avaz
Dana, 4. 2. 2012. navr{avaju se dvije tu`ne godine otkako nas je napustila na{a majka

subota, 4. februar/velja~a 2012.

61

ATKA - HATA FI[EKOVI], ro|. CIPURKOVI]
Najsla|e {to ljudske usne izgovaraju je rije~ „majka“. Majka je sve na ovome svijetu: ona je utjeha u tuzi, nada u o~aju, izvor snage u slabosti. Ona je izvor nje`nosti i samilosti, saosje}anja i pra{tanja. Ko majku izgubi, izgubio je grudi na koje glavu naslanja, ruku koja ga blagosilja, oko koje nad njim bdije. Tvoja djeca Edo i Mirela, unuka Nela i zet Admir
2012-tz

POSLJEDNJI POZDRAV

radnoj kolegici

DIKI RED@EPOVI]
MUP KANTONA SARAJEVO
N

Dana, 4. 2. 2012. navr{ava se najtu`nija godina bez na{eg dragog

Danas, 4. 2. 2012. navr{ava se godina otkako nije sa nama na{ voljeni suprug i otac

BRANKO \IN\I]
Ovaj svijet je bio lijep samo dok si ti bio sa nama. Porodica
7137-tt

ARMIN (AHMEDA) KRKALI]
Tuga i bol ne mogu se mjeriti vremenom, nego prazninom koja je ostala. Neka ti Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji Jasna i Mirza
7133-tt

SJE]ANJE na drage roditelje

SJE]ANJE

na dragog brata

MUGDIM (HUSO) EFENDIRA HIMZO JA[ARSPAHI]
ro|. 1912. 5. 2. 1992 - 4. 2. 2012.
Hvala vam na svemu {to ste u~ini za nas. Zahvalna djeca iz Kaknja

VASVA JA[ARSPAHI]
ro|. D@AFI], 1920. 26. 10. 2007 - 4. 2. 2012.
ptt

4. 2. 2008 - 4. 2. 2012.
Lejla i Enes sa porodicama
ptt

SJE]ANJE POSLJEDNJI POZDRAV

na dragog oca, djeda i svekra

SJE]ANJE na dragog brata, {uru i daid`u

na{oj

Dana, 4. 2. 2012. navr{ava se {est godina od preseljenja na ahiret na{eg dragog

MIHAJLO SAKIBA (MEHMEDA) POJSKI]A
4. 2. 1994 - 4. 2. 2012.
Adi, Munevera i Sejo Avdi}
p-71104

HILMIJA (ADEM) \ULIMAN
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }emo uspomenu i sje}anje na tvoju plemenitost i dobrotu. Hatma-dova odr`at }e se 10. 2. 2012. (petak) u Nezir-aginoj d`amiji (na [emovcu) prije d`uma-namaza. Neka ti Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet i neka ti je vje~ni rahmet. Sestra Hidajeta, zet Zijo, sestri~na Jasmina i sestri} Mirza Po{kovi} 403-mo

Po~ivao u miru Bo`ijem, prijatelju.

HURMETI JUGO

4. 2. 2002 - 4. 2. 2012.

SENAD - SEN^O (FIKRET) PORI]
Uspomena na tebe `ivjet }e dok postoje oni koji te vole. Neka Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Mirza, Hani, Emir i Lejla
p-71380

IVICA PRTENJA^A I BO]ARI SARAJEVO
p-71125

Neka mu dragi Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Sin dr. sc. Mehmed, snaha dr. Fatima i unuka Amina
82-ze

SJE]ANJE

Dana, 4. 2. 2012. navr{ava se godina od preseljenja na{eg dragog

POSLJEDNJI POZDRAV

dragom i po{tovanom prijatelju

Navr{ilo se 18 godina otkako je preselio na ahiret na{ dragi suprug, otac, svekar i djed

MIHAJLU ^OBELI]U
Hvala mu za sve i neka mu je laka zemlja sarajevska. Snje`ana ]eri}
7138-tt

SAKIB (MEHMEDA) POJSKI]
Molimo dragog Allaha, d`.{., da mu podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. S ljubavlju i po{tovanjem, Supruga Hajrija, sin Mehmed, k}erka Meliha, snaha Fatima, unuke Ajla i Amina
82-1ze

ARMIN (AHMEDA) KRKALI]
S po{tovanjem ~uvamo najljep{e uspomene na tebe. Neka ti Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Punac Mustafa, punica Safija, svastika Melisa i bad`o Slobodan sa djecom
7134-tt

62

Subota, 4. februar/velja~a 2012.

Dnevni avaz
SJE]ANJE

IBRAN (MUJO) OSMANKOVI]

HUSAN (MUJO) OSMANKOVI]

AVDIJA (MUJO) OSMANKOVI]

Neka vam je vje~ni rahmet. Osmankovi} Ankica, Neli, D`enana, D`an Dursum Nela, Branko, Lea i Lana
2346-nd`

Dana, 5. 2. 2012. godine je sedam dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog supruga, oca i djeda

Dana, 4. 2. 2012. godine navr{ava se 7 tu`nih dana od smrti na{eg brata, djevera, amid`e

MEHMEDA (D@ELAL) SMAJLAGI]A
Molimo dragog Allaha da ti podari lijepi D`ennet i sve d`enetske blagodeti, a sve drage ljude da te obraduju Jasinom i Fatihom! Za du{u rahmetlije porodica prire|uje tevhid koji }e biti prou~en u Kuvajtskoj d`amiji na ^. Vili u nedjelju, 5. 2. 2012. godine sa po~etkom u 13.15 sati.
7129-tt

MUHAMED (ZAIMA) IMAMOVI]
Smrt nije kraj, jer na{i najbli`i nikad ne umiru u na{im srcima. Sje}at }emo te se po lijepom, spominjati s po{tovanjem. Neka ti dragi Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: brat Memo, snaha Cica, brati} Elvin, brati~na Elvira sa Adom, Amrom i Amerom, brati~na Aldijana sa Mujom i Lejlom
p-71101

Dana, 4. 2. 2012. navr{ava se godina od tvog odlaska

[EPAN - HAMO

AVDIJA (MUJO) OSMANKOVI]
Neka ti je vje~ni rahmet. Supruga Ramiza, sinovi Mujo i Samir, snaha Danijela, unuci Aldin i Anesa
2346-nd`

Dana, 4. 2. 2012. navr{ava se tu`na godina od preseljenja na ahiret na{eg dragog sina i brata SJE]ANJE

AMAR (D@EMAL) KOPI] FADIL (MURAT) [EHOVI]
Neka ti Allah, d`.{., podari vje~ni D`ennet. Tvoji: Hajra, Munira i D`ana
7118-tt

26. 5. 2000 - 1. 2. 2011.

„Svi smo Allahovi i svi se Njemu vra}amo“ (Kur’an, El-Bekare, 156) SINE Bio si na{ heroj, na{ primjer, na{ ponos. Nikada ne}emo zaboraviti tvoj osmijeh i sjaj u tvojim o~ima. Bio si najbolji sin, sin koji se samo po`eljeti mo`e... Hvala ti na velikoj ljubavi koju si nam davao i koja }e nas vje~no pratiti. Suvi{ne su bilo kakve rije~i vi{e. Neka ti je rahmet du{i... Tvoji: babo D`emo, majka [erifa i braco Ilhan 2473-1nd`

SJE]ANJE

SJE]ANJE

Dana, 4. 2. 2012. navr{ava se godina od preseljenja na ahiret na{eg

AMAR (D@EMAL) KOPI] FADIL (MURAT) [EHOVI] FADIL (MURATA) [EHOVI]
Ostala je velika praznina, ali sje}anja ne blijede. Uvijek }e{ biti sa mnom. Tvoj brat ^igle
7118-tt 7118-tt

Mom dragom prijatelju, Mujo

Dan po dan, godina pro|e bez tebe, na{ Amare. Dani prolaze, godine }e pro}i, ali bez tebe vi{e ni{ta nije isto. Bez tebe i tvog osmijeha, svi dani i budu}e godine }e biti samo brojevi na papiru, prazni. Neka ti Allah dragi lijepi D`ennet da. Tvoji: nana Raha, tetka Amina i tvoja Ai{a
2473-nd`

26. 5. 2000 - 1. 2. 2012.

SJE]ANJE

Dana, 4. 2. 2012. navr{ava se {esnaest godina od smrti na{eg voljenog oca, djeda i punca

TU@NO SJE]ANJE

SJE]ANJE

SJE]ANJE

SJE]ANJE

ona dragog brata, {uru i daid`u

na na{u dragu

ADNAN (HAZBO) SULJEVI] KINA
Zauvijek si u na{im srcima. Rifet, Zejna, Irfan, Zinka i Azra
7127-tt

ALIJA (DERVO) HAMZI]
Ponosni smo {to smo te imali, a sje}anje na tebe `ivjet }e dok `ivimo mi koji te volimo. K}erka Vahida, unu~ad Suzana i Denis i zet Zlatko
7128-tt

FADIL (MURAT) [EHOVI]
Neka ti Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet, jer si to zaslu`io. Tvoji: Fadila, [ale, Lela, Amar, Ismir, Melisa i Isa Benjamin
7118-tt

SALIH - SALKO DUJSO
Vrijeme prolazi, a `al i sje}anje ostaje i podsje}a nas na 4. februar 2006. godine kada si oti{ao. Uvijek na{, Obitelj Dujso
p-77240

HAMDIJA CVRK
4. 2. 1994 - 4. 2. 2012.
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tvoju dobrotu i plemenitost. Neka ti dragi Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet. Supruga Hanka, sin Elvis i k}erka Sanela
7029-tt

2. 8. 2011 - 2. 2. 2012.

ZEKIJU PARLA, ro|. DERVI[KADI]
S ljubavlju i po{tovanjem, mole}i Allaha, d`.{., da ti podari D`ennet. K}eka Emina, familije Biki} i [ata
7062-tt

4. 2. 2009 - 4. 2. 2012.

Dnevni avaz
SJE]ANJE TU@NO SJE]ANJE

subota, 4. februar/velja~a 2012.

63

na na{eg oca, punca i djeda

na na{eg dragog oca, punca i deda

ALIJA (DERVO) HAMZI]
4. 2. 1996 - 4. 2. 2012.
Bol nije u rije~ima ve} u srcu, gdje s ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe. Tvoji: Maida, Fehim, Alisa i Alem
7123-tt

ALIJA HAMZI]
Ponosni smo {to smo te imali. @ivjet }e{ vje~no u na{im srcima. Neka je vje~ni rahmet Tvojoj plemenitoj du{i. Tvoji: Fahrida, Jasmin i Ajsel
7124-tt

^etvrtog februara 2012. navr{ava se godina od smrti

TU@NO SJE]ANJE

Dana, 4. 2. 2012. navr{avaju se tri tu`ne godine kako nije sa nama na{a voljena

ZORAN SAMARD@I]
Tvoj plemeniti lik, humanost i karakterne osobine `ivjet }e vje~no uz sje}anje.

na na{eg dragog supruga, oca, dedu i pradedu

HALILA HOD@I]A
5. februar 2007 - 5. februar 2012.
S ponosom i ljubavlju ~uvamo uspomenu na tebe. Supruga Hod`i} Bejta sa sinovima i k}erima, te njihovim porodicama
7116-tt 7021-tt

ZEKIJA PARLA, ro|. DERVI[KADI]
Sje}anje na tebe dio je na{eg `ivota. Bila si i ostala veliki ~ovjek i takvu }emo te pamtiti i sa po{tovanjem spominjati. S ljubavlju, Tvoji najmiliji: sin Halid, snaha Izedina - Dina, unuke Anisa i Amela s porodicom
7078-tt

Brat Miro

POSLJEDNJI POZDRAV

Dana, 5. 2. 2012. godine navr{it }e se sedam dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog

SJE]ANJE

sestri na{eg kolege Muhameda

ADNAN (KASIM) KASUMOVI]
Hvala za svu dobrotu, plemenitost i ljubav koju si nam za `ivota nesebi~no darivao. Neka ti Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tevhid }e biti prou~en u nedjelju, 5. 2. 2012. godine u 14.30 sati u Bakijskoj d`amiji.
7125-tt

Dana, 4. 2. 2012. navr{ava se 18 godina otkako je preselio na ahiret na{ dragi

DIKI RED@EPOVI], ro|. MILI]

ENVER - VERO ([ABAN) MUSTAGRUDI]
Tvoji: sin Sead, snaha D`enita i unuka Naida
2470-1nd` 7122-tt

Odjel tehni~ko-investicionog odr`avanja i izgradnje Raiffeisen Bank DD BiH

Porodica Kasumovi}

Dana, 4. 2. 2012. godine navr{ava se 6 mjeseci od smrti na{e drage

TU@NO SJE]ANJE

na brata Dana, 2. 2. 2012. godine navr{ilo se 6 mjeseci od smrti mog brata

Sutra se navr{ava ~etrdeset tu`nih dana od kada je preselila na ahiret na{a draga

SENADA (SADIJE) [IBALI], ro|. SMAJI]
Neka ti Allah dragi da lijepi D`ennet. Tvoji: suprug Enes, k}erka Fed`ra, djever Samir, jetrva Erzumana sa djecom Ademom i Kerimom
p-71210

FADILA (MURAT) [EHOVI]A
Sje}anja na tebe ne}e nikada umrijeti. Neka ti Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet i rahmet du{i. Tvoj brat Ibrahim sa porodicom
7024-tt

EMIRA (HILMIJA) BJELAK, ro|. SIKIRI]
O`alo{}eni: suprug Lutvija, kao i ostala rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti u nedjelju poslije podnevnog namaza u Bakijskoj d`amiji.
p-71104

Dana, 4. 2. 2012. navr{ava se osam tu`nih godina od smrti na{eg dragog i voljenog

Dana, 5. 2. 2012. godine navr{it }e se 52 tu`na dana od preseljenja na ahiret na{e drage supruge i majke

SJE]ANJE

na na{e drage roditelje

SAVAN BABI]
Sje}anje na tebe ne}e izblijediti sve dok postojimo mi. Uvijek }emo te nositi u na{im srcima. Tvoji najmiliji - supruga Milka, k}erke Snje`ana i Dragana sa porodicama
2454-1nd`

SELIMA (MEHE) [EHI], ro|. BAJTAL
Obavje{tavamo rodbinu, kom{ije i prijatelje da }e se tevhid prou~iti u nedjelju, 5. 2. 2012. u 13.00 sati u ku}i `alosti u ulici Ahatovi}ka 11. Molimo Allaha, d`.{., da joj podari lijepi D`ennet. O`alo{}ena porodica
2443-nd`

MARIJA GREDELJ
4. 2. 2007 - 4. 2. 2012.

i \URO GREDELJ
17. 2. 2002 - 17. 2. 2012.
6991-tt

Zauvijek }ete ostati u srcima i lijepim sje}anjima va{e djece. [tefica, Jelica i Ivica sa porodicama

SJE]ANJE

Dana, 4. 2. 2012. navr{ava se godina otkako nije sa nama na{ dragi babo

na

POSLJEDNJI POZDRAV

dragom zetu i tetku

RA[ID (HAMID) MR[O
Utjehe nema, zaborav ne postoji, samo ogromna tuga onih koji te vole i ne zaboravljaju. Neka ti Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet. Sin Ahmed, snaha Elvira
7117-tt

SALIH BABOVI]
15. 3. 1944 - 2. 2. 2012.
Zenica S velikom tugom se sje}amo na{ih zajedni~ki provedenih dana. Danas si nas zauvijek napustio i pridru`io se na{em Haku. Neka ti dragi Allah, d`.{., podari D`ennet. S po{tovanjem i ljubavlju, Porodica Lukovi} - \ula, Elvedin, D`enana i Sanida
sm-0002043

RA[ID MR[O
4. 2. 2011 - 4. 2. 2012.

RAZIJA MR[O
2. 5. 2010 - 4. 2. 2012.
7126-tt

Neka vam Allah, d`.{., podari D`ennet. Porodica Dedi}

64

Subota, 4. februar/velja~a 2012.

Dnevni avaz
IN MEMORIAM SJE]ANJE

na velikog ~ovjeka, uva`enog kolegu i dragog prijatelja

prof. dr. ZLATKO PUVA^I]
4. 2. 2010 - 4. 2. 2012.
S ljubavlju i po{tovanjem, Obitelj Karaka{
p-72270

prof. dr. ZLATKO PUVA^I]
4. 2. 2010 - 4. 2. 2012.
Tvoj plemeniti lik ostat }e zauvijek u na{im srcima. Uposlenici Zavoda za javno zdravstvo SBK / KSB Travnik
p-72270

POSLJEDNJI SELAM

na{oj dragoj

DIKI RED@EPOVI]
Neka ti dragi Allah, d`.{., podari lijepi i vje~ni rahmet Kolegice i kolege MUP-a Kantona Sarajevo Sabra H., Bajrija K. P Aida K., Indira B., Jasna V., Azra M., Mirsada S., Olgica B. L., Jusuf Z., D`afer H., Ganija M., Omerovi} E., Idrizovi} J., Sejfo S., Miokovi} D. .,
7131-tt

POSLJEDNJI POZDRAV

na{oj radnoj kolegici

DIKI RED@EPOVI]
Muhamed Budimli}, Edin Zahiragi}, Sanja Petrovi}, Emir Jesenkovi}, Nihada ^omor, Hana Kora}, Samra ^engi}, Lejla Karahasanovi}, Asad Omerovi}, Bajrija Pripo, Jasna Veraja, Ramiza Mehani}, Tarik Alispahi}, Muamer Bajraktarevi}, Lejla Me{i}, Mubera D`aferovi}, Jasmina Brajlovi}, Omer Avdi}, Mersud D`ogaz, Adnan ]oso, Nenad Maslek, Branislav Brkovi}, Haris Pintol, Fadil D`ebo, Mand`o Elma, Belma Ljubu{ki}, Tarik Kula{in, Elvira Begi}, Elvir Vati}
7132-tt

[estog februara 2012. navr{it }e se godina dana od smrti na{e drage mame

SJE]ANJE

na na{u dragu sestru

FATIMA PA[ANOVI], ro|. LALI]
Ni ova godina koja je pro{la, ni naredne koje }e pro}i, ne}e izbrisati ljubav i sje}anje na tebe, draga na{a mama. Neka ti dragi Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet i neka ti je vje~ni rahmet. Tevhid }e se prou~iti u nedjelju, 5. februara 2012. godine u 13.00 sati u ku}i `alosti, ulica Juraja Najtharta br. 13/IV (Nova Breka). Tvoja djeca Tahir i Asim sa porodicama
2445-1nd`

VAHIDA IMAMOVI]
4. 2. 1951 - 4. 2. 2012.

Sestre Suada i Aida sa porodicama
7076-tt

Dana, 4. februara 2012. navr{ava se osamnaest godina otkako su preselili na ahiret na{i najmiliji

Dana, 2. 2. 2012. godine navr{ilo se 40 tu`nih i bolnih dana otkako je na ahiret preselio na{ voljeni otac i dedo

HAZIM (DERVE) MAHI]
Tu`no je pomiriti se sa sudbinom da si nas napustio. Tevhid }e se prou~iti u subotu, 4. 2. 2012. godine u 14.30 sati u d`amiji Hrasno. Neka ti dragi Allah podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: sinovi Senad i Samir, snahe Semra i Sanja i voljena unu~ad Benjamin, 7115-tt Ena, Nadija i Lamija

MIRSAD (IBRO) SPAHI]
4. 2. 1994 - 4. 2. 2012.

i

SELMA (IBRO) SPAHI]
4. 2. 1994 - 4. 2. 2012.

Draga djeco, ne postoji utjeha ni zaborav, samo beskrajna praznina, tuga i vje~no sje}anje. Sretni smo {to smo vas imali, a zauvijek tu`ni {to smo vas izgubili. Neka vam Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet. 2439-nd` Va{i: otac Ibro, majka Hava, sestra Mirsada i zet Juso

Dnevni avaz
POSLJEDNJI POZDRAV

subota, 4. februar/velja~a 2012.

65

na{oj dragoj kolegici

DIKI RED@EPOVI]
Odjeljenje za kriminalisti~ku tehniku, forenziku i KDZ MUP-a Kantona Sarajevo
7142-tt

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

na{oj dragoj

na{oj dragoj i voljenoj majci, supruzi i baki

DRAGICA POPADI], ro|. ]OROVI]
Ovo mo`da jeste posljednji pozdrav, ali nije opro{taj. @ivje}e{ u nama dok `ivimo i mi. Volimo te najvi{e na svijetu. Tvoja Dunja, Miki, Milimir i Jelena Popadi}
2489-1nd`

DRAGICI POPADI]
Te{ko je prihvatiti stvarnost da te vi{e nema. Ka`u da plemeniti ljudi kratko `ive, a vje~no se pamte. Odlazi{, ali }e{ uvijek ostati u na{im srcima. Tvoji: svekrva Ljubica, djever Vladimir, jetrva Dobrila, Dunja i Anja
2489-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI POZDRAV

dragoj

dragoj sestri~ni i rodici

DRAGICI POPADI] DRAGICA POPADI], ro|. ]OROVI]
Od obitelji Musa - tetka Olga, ro|aci Darija, Darko sa obiteljima
2489-1nd`

Hvala za tople i ljudske zajedni~ke trenutke. Porodica Purkovi}
2489-1nd`

Dana, 4. 2. 2012. navr{ava se godina otkako je na ahiret preselila na{a draga

POSLJEDNJI POZDRAV

voljenoj k}erki, sestri i tetki

EMINA RESI], ro|. ^USTI]
@ivimo sa lijepim uspomenama i sje}anjem na tebe, tvoju plemenitost i tvoja dobra djela. Zaborav ne postoji, samo tuga i beskrajna ljubav za tobom ispunjava prazninu za tobom. Neka ti dragi Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: suprug Rizah, k}erka Enisa i sin Salahudin - Dino
7143-tt

DRAGICA POPADI], ro|. ]OROVI]
@ivje}e{ vje~no u na{im srcima. Hvala ti za dane koje si bila sa nama. Majka Bo`ica, sestra Dijana i sestri} Rado{
2489-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

Dana, 4. 2. 2012. navr{ava se deset tu`nih godina od smrti na{e drage supruge, majke, svekrve, nene, sestre, svastike, zaove i tetke

Pro{la je godina kako nije sa nama

na{em voljenom suprugu, ocu i dedi

SALIHU BABOVI]U
Lako te bilo voljeti, te{ko izgubiti,a najte`e bez tebe `ivjeti. Neka ti Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: Nurka, Kenan, Vildana, Merima, D`ana i Mak
83-1ze

NERMINA (D@EMALA) SEFO, ro|. ZILI]
2002 - 2012.
iz Stoca Vrijeme prolazi, a tuga i bol ostaju u na{im srcima, draga na{a Nerma! Neka ti Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet i veliki rahmet. Vole te tvoji najmiliji
ptt

SABAHUDIN DURAKOVI]
Nedostaje{ u zbornici, u~ionici, na seminaru, na stru~nom aktivu. Nedostaje{ u~enicima, nedostaje{ kolegama. Aktiv nastavnika / profesora historije Kantona Sarajevo
2488-1nd`

profesor historije

Dana, 4. 2. 2012. godine navr{ava se {est mjeseci od smrti na{eg dragog

NESTOR VARAGI] NECO
4. 2. 2008 - 4. 2. 2012.
Zaborav ne postoji, postoji samo ljubav koju smrt ne prekida i tuga koju vrijeme ne lije~i... Tvoje k}erke Jadranka, Dubravka i Mirela, zetovi Mirsad, Sini{a i Muhamed, unu~ad Ajla, Anja, Ema, Hanan i Emir Volimo te!
7139-tt

HATA (HUSO) ^AU[EVI], ro|. POPOVAC
1924 - 13. 12. 2011.
Uvijek }emo u na{im srcima ~uvati tvoj lik i tvoju dobrotu. Tvoja djeca - Ajkuna, Alija, Zineta, Izeta, Meho, Munira, Fahira Tevhid }e se prou~iti dana, 5. 2. 2012. godine, u nedjelju, u 13.00 sati u ku}i, Doglodi - Uglje{e Uzelca 53. Molimo Allaha, d`.{., da joj podari lijepi D`ennet.
2486-1nd`

FADIL (MURAT) [EHOVI]
Vrijeme prolazi, dani vi{e nisi isti, a sje}anja na tebe su jo{ svje`a i veoma jaka. Sva ljudska dobrota, ponos i plemenitost bila je u tebi. Kao takvog }emo te nositi u na{im srcima i ~uvati od zaborava. Neka ti dragi Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji drugovi i prijatelji: Hrapa, Amir, Boro, Avdija, Nezir, Fahro, \oko, Zeba
2484-1nd`

66

Subota, 4. februar/velja~a 2012.

Dnevni avaz
POSLJEDNJI POZDRAV mom bratu Dana, 4. 2. 2012. navr{avaju se ~etiri tu`ne godine otkako je preselio na ahiret na{ dragi POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI POZDRAV

na{oj dragoj snahi i daid`inici

Danas, 4. februara 2012. navr{ava se 11 godina otkako sa mnom nije moj tata

DIKI RED@EPOVI]
Porodica Tabakovi}: Ajkuna, Mido, Begajeta Seka, Melisa i Emir
p-71101

SALIHU BABOVI]U
Dragi burazeru, ostat }e velika praznina u mom srcu bez tebe, bol i tugu ne mogu sakriti i zato molim Allaha, d`.{., da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoj brat Ada s porodicom
83-ze

]AMIL (MUJO) ORU^
Godine prolaze, sje}anje na tebe ostaje. U na{im srcima vje~no voljen, u mislima nikad zaboravljen. Molimo Allaha, d`.{., da ti podari lijepi D`ennet. Tvoji: sin Zajko, snaha Mevlida, unuke Amra i Amira, zet Asad i praunuk Faris.
2485-1nd`

DIKI
Od djevera Ned`ada i jetrve D`enete Red`epovi}
2490-1nd`

DIKA RED@EPOVI], ro|. MILI]
Mirno spavaj na{a draga vilo. Tvoji: D`enana, Samra, Alma i Sa{a
7147-tt

NEDIM - EDO (MEHMEDA) SIDRAN
(1947 - 2011)
Puno mi nedostaje{, Tvoj sin Nihad
7145-tt

POSLJEDNJI SELAM I POZDRAV POSLJEDNJI SELAM

voljenoj snahi

voljenoj sestri

DIKA RED@EPOVI], ro|. MILI]
Neka ti dragi Allah, d`.{., da lijepi D`ennet. Svekrva Umihana i zaova Emira
7146-tt

POSLJEDNJI SELAM

DIKA RED@EPOVI], ro|. MILI]
Nema rije~i na ovom svijetu koje mogu iskazati moju bol. Od brata Muhameda sa porodicom
7149-tt

voljenoj

SJE]ANJE

Dana, 4. 2. 2012. navr{ava se 18 godina od smrti na{eg dragog dede, oca i supruga

DIKI (HAMEDA) RED@EPOVI], ro|. MILI]
Neizmjerna tuga i bol nakon gubitka tebe, samo }e jo{ vi{e potaknuti neizbrisiva sje}anja na tebe, sa saznanjem da }e Svemogu}i biti sretan u susretu s tobom.

EMIN ([E]O) KOLAR
Uvijek }e{ biti u na{em srcu i sje}anje na tebe nikada ne}e izblijediti... Tvoji: supruga Zlatka, sin Zijad i unuci Ervin i Irma
2498-1nd`

Zauvijek tvoji - suprug D`ermin i sin Dino

7148-tt

Dana, 4. 2. 2012. navr{ava se sedam godina od kada nas je napustio na{ dragi

POSLJEDNJI POZDRAV

Dana, 4. 2. 2012. navr{ava se godina kako je preselila na ahiret na{a draga

na{em dragom prijatelju

RASIM (]AMIL) DEDI]
Vje~no }e{ `ivjeti u na{im srcima. Supruga Zehrija, sinovi Amir i Samir, snahe Dajana i [ejla, unu~ad Benjamin i Tea.
sm-0002050

TID@A GRANILO, ro|. VOLODER MIHAJLU ^OBELI]U
Svu dobrotu i ljubav koju si nam pru`ila ~uvamo u na{im srcima i ostat }e tako sve dok `ivimo. Tvoji: Indira, Emir, Lejla, Manuela, Kenan, Fuad, Edin, Dolores, Gabi, Rebeka i zet Husein
2494-1nd`

Murisa i Dragan Jovanovi}
7144-tt

SJE]ANJE

na na{eg dragog supruga, oca, svekra i dede

ISMET (HAMDIJE) ZEJNELAGI]
1950 - 2003.
@ivot nestaje u trenutku, ali sje}anje ostaje zauvijek u na{im srcima. Postoji ljubav koju smrt ne prekida i tuga koju vrijeme ne lije~i. Lako te je bilo voljeti, te{ko izgubiti, a najte`e bez tebe `ivjeti. Ti }e{ zauvijek ostati u na{im srcima i biti dio na{ih najljep{ih uspomena. Neka je vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Vje~no zahvalni i uz du`no po{tovanje, Tvoji najmiliji - supruga \ulizara, sinovi Suad i Denis sa porodicama
2499-1nd`

Dnevni avaz
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

subota, 4. februar/velja~a 2012.

67

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

preselila na ahiret u ~etvrtak, 2. februara 2012. godine u 67. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 4. februara 2012. godine u 15.00 sati na mezarju Ravne Bakije. O@ALO[]ENI: suprug Re{ad, sinovi Zijah i Nihad, bra}a Muhamed i [a}ir, sestra Munira, snahe Fatima i Jelena, brati}i Adnan i Denis, sestri~na Harisa, teti}i Alija i Senad, djever Nijazija sa porodicom, te porodice Sinanovi}, Smaji{, Kaliman, U{tovi}, Lazovi}, @eljo, Spahovi}, Abdagi}, Demirovi}, Drugovi}, Pepeljak i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 15.00 sati u d`amiji Lu~evica, ul. O~aktanum.
No035909

EMINA SINANOVI], ro|. SMAJI[

had`i SEDIKA VELI], ro|. KUNTO
preselila na ahiret u petak, 3. februara 2012. godine u 76. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 4. februara 2012. godine u 13.30 sati na gradskom groblju Bare. O@ALO[]ENI: sestre [efika Sirbubalo i Fatima Amer, sestri}i Ahmed Sirbubalo, Emir Sirbubalo i Muhamed Amer, zet Abdurahim Amer, snahe Dubravka, \uka i Tatjana, sestrina unu~ad Anur, Dijana, Zlatko i Adi, porodica Veli}, kom{inica Nasiha, ostale kom{ije, rodbina i prijatelji No035907 Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.30 sati u Carevoj d`amiji.

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

HARIS (RAMIZ) RAHMANOVI]
preselio na ahiret u petak, 3. februara 2012. godine u 47. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 4. februara 2012. godine u 13.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: majka Zineta, sestra Hatid`a Brki}, zet Ahmed Brki}, sestri} Emir, sestri~na Amra, tetke Azemina Hod`i} i Jasminka Berberki} sa porodicama, te porodice Rahmanovi}, Brki}, Mulahasanovi}, Herenda, Hod`i}, Berberki}, ]atovi}, Ali{ah, Nuspahi}, Grci} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u stanu rahmetlije u ulici Trg me|unarodnog prijateljstva br. 4/III.
No035908

ESAD (MUSTAFE) BE^EVI]
preselio na ahiret u petak, 3. februara 2012. u 57. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 6. februara 2012. godine u 14.00 sati na gradskom groblju Sutina, gdje }e se rahmetlija i pokopati. O@ALO[]ENI: supruga Lidija, k}erke Mirna i Mia, sestra Amira, nevjesta Jasna, zet Sulejman, brati~ne Azra i Amra, sestri} Tarik, sestri~na Hana, ro|ak Nusret, porodice Be~evi}, Tabakovi}, Veli}, Merd`o i ostala rodbina i prijatelji
405-mo

Sa velikim bolom i tugom u srcu obavje{tavamo rodbinu, kumove, kom{ije i prijatelje da je na{a draga

DRAGICA POPADI], ro|. ]OROVI]
iznenada preminula dana 2. 2. 2012. godine u 57. godini. Sahrana drage nam pokojnice obavi}e se dana 4. 2. 2012. godine u 13.00 ~asova na Gradskom groblju Donji Miljevi}i. Povorka polazi ispred kapele. O@ALO[]ENI: suprug Milimir, sin Mi{o, snaha Jelena, unuka Dunja, majka Bo`ica, svekrva Ljubica, sestra Dijana, sestri} Rado{, te porodice: Popadi}, ]orovi}, Purkovi}, Andri}, 2489-1nd` Kulu{i}, ]uk, Kaji}, \ur|evi}, Vu~ini}, Jovi~i}, Musa, Kapikul, Bjelica, Stergar i ostala mnogobrojna rodbina, kumovi, kom{ije i prijatelji.

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo porodicu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga Dana 29. 1. 2012. godine nakon kra}e bolesti u 86. godini u Holandiji je preminula

had`i SAJA (MUJO) RAMOVI], ro|. TRNOVAC
preselila na ahiret u petak, 3. 2. 2012. godine u 86. godini. D`enaza }e se klanjati u subotu, 4. 2. 2012. godine poslije ikindija-namaza u haremu Begove d`amije, a sutradan, 5. 2. 2012. godine obavit }e se ponovno klanjanje i ukop u haremu d`amije u Prigrad`anima Selakovac kod Mostara. O@ALO[]ENI: snaha Fahira, k}eri Badema, Alema, Nafija, Ramiza i Zumreta, zetovi Osman, had`i hfz. Ismet, Rifat, Mustafa, brat Meho, zaova Seida, unuci, praunuci, brati}i, sestri}i i sestri~ne, porodice Ramovi}, Omerika, Spahi}, Ni{tovi}, Bo{njak, Humo, 7150-tt Trnovac, Kajan i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije.

HURMETA (KARAMOVI]) JUGO
Uz veliku bol i gubitak, nikad pre`aljenoj svekrvi, neni i praneni. Posljednju su}ut Snahe Catharina Belia i Hallebeek Jugo i Zorica Jugo sa obiteljima.
p-88104

68

Subota, 4. februar/velja~a 2012.

Dnevni avaz
... za ovaj trenutak - pripremite se (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje, kom{ije i poznanike da je na{a draga

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{ dragi

SUBHIJA (SULJO) OMANOVI], ro|. PIRGO
preselila na ahiret u ~etvrtak, 2. 2. 2012. godine u 76. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 4. 2. 2012. godine u 13.00 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: k}erka Nina, sinovi Adnan i Admir, snahe Edina, Maida i Alma, unu~ad Zlatan, Me{a, Selma, Zlatan i Adi, praunuka Tajra, te porodice Omanovi}, Pirgo, Selimovi}, Delali}, Mujagi}, Kanji}, Karahasanovi}, Avdi}, Handovac, [ukali}, Maksi}, Gerin, Begi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u d`amiji Hrasno. Prijevoz do Vlakova i nazad obezbije|en ispred pekare „AS“ Hrasno sa polaskom u 12.00 sati. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 111 U srijedu, 1. 2. 2012. godine tiho se ugasio `ivot na{e dobre, mile i drage

NAZA (SMAILA) ANDELIJA, ro|. SPAHI]
preselila na ahiret u petak, 3. februara 2012. godine u 74. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 4. februara 2012. godine u 13.00 sati na mezarju Mirjanovi}i - Ustikolina. O@ALO[]ENI: suprug Muharem, sinovi Izet i Enver, k}erka [efika, snahe Eldina i Nermina, unuci Nihad, Fikret i Tarik, unuka Anida, bra}a Muharem, Salko i Ibro, te porodice: Andelija, Spahi}, Dudo, Bublin, Zahirovi}, Ba{i}, Karovi}, Sakala{, Borovina, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije. RAHMETEULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 2495-1nd`

dr. ENES RIBI]
preselio na ahiret dana 2. 2. 2012. godine u 74. godini. D`enaza }e se klanjati u subotu, 4. 2. 2012. godine iza ikindija-namaza u Jezeru kod Jajca. O@ALO[]ENI: supruga D`emila, djeca Sajma i Nihad, snaha Nadira, zet Senad, unu~ad D`ana, Zerina, Nedim, 84-ze Enida i Nejra

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{ dragi

SALIH (SMAJO) BABOVI]
iznenada preselio na ahiret 2. 2. 2012. godine u 68. godini. D`enaza-namaz }e se klanjati ispred ^ar{ijske d`amije u Zenici, u subotu, 4. 2. 2012. godine poslije podne-namaza. Ispratna dova }e se u~iti u ku}i o`alo{}enih u ulici Crkvice br. 40. Prijevoz obezbije|en ispred ^ar{ijske d`amije, a ukop }e se obaviti na gradskom groblju Pra{nice. O@ALO[]ENI: supruga Nurka, sin Kenan, k}erka Vildana, snaha D`ana, unuk Mak, brat Abdulah i snaha Mida, sestre Hajra i Bahra, te porodice: Babovi}, Red`i}, Turkovi}, Ov~ina, Muja~i}, Tanovi}, Zili}, Grahi}, Jaganjac, ^amo, ^engi}, Babaji}, Ka~amakovi}, Lukovi}, 83-ze Ga~i}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije

LJUBICE (MILO[A) AVRAMOVI], ro|. BIJELI]
Po vlastitoj `elji bi}e sahranjena u naju`em krugu porodice i prijatelja na porodi~nom groblju u Br~kom, s molbom za tiho sau~e{}e. Sahrana }e se obaviti u subotu, 4. 2. 2012. godine u 15.00 ~asova. S BOLOM U DU[I, ZAUVIJEK NJENI: k}erka Borislava, sestra Vera, sestri~na Jelenka, unuka Jelena, zetovi Franz i Anton, porodice Bijeli} - Batas, Avramovi}, Nikoli}, Schürbrock, Knol i druga rodbina i prijatelji Ku}a `alosti: ul. Josifa Pan~i}a br. 10, Br~ko 111

RIFAT (BE]IRA) BEGLEROVI] - MEDO
preselio na ahiret 30. januara 2012. godine u 75. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 6. februara 2012. godine u B. Luci, u haremu d`amije Kazaferije - Mala ^ar{ija u 15.30 sati. O@ALO[]ENA supruga Munira - Seka RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
7119-tt

iz Banja Luke

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{ dragi

NAZIFA DURAK, ro|. HAMZA
preselila na ahiret dana 2. 2. 2012. godine u 88. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 4. 2. 2012. godine, na mezarju u Banja Lu~ici - Kaljina u 13,00 sati poslije podne-namaza. Tevhid }e se prou~iti isti dan u ku}i `alosti, Hotonj IV, br. 55 - Vogo{}a. Prijevoz obezbije|en iz Ilija{a u 10.00 sati sa stajanjem u Semizovcu, Vogo{}i, Hotonju, Kobilja Glava i Vije}nica. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH. - ELFATIHA O@ALO[]ENI: sinovi Ekrem, Vahid, Vehid i Ramo, k}eri Fata, Fadila i Uma, snahe Hava, Fatima, Ramiza, Alema, Mirzeta i Selma, zetovi Akif, Kasim i Suad, unu~ad Enes, Sahrudin, Hanka, Aldijana, Burhadin, Sad`ida, Sanel, Almir, Enver, Esad, Ensa, Evira i Alma, praunu~ad, brati}i, brati~ne i amid`i}i, te porodice Durak, Hamza, Kerla, Dervi{evi}, Devi}, Lon~ar, Hasanovi}, Selimovi}, Avduki}, Abad`ija, Turbi}, [urkovi}, Bajri}, ]akal, Kulo, ]omaga, ]atalovi}, Grbo i [abi}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. p-71320

DURMO (MEHMED) HOD@I]
iznenada preselio na ahiret u srijedu, 1. februara 2012. godine u 75. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 4. februara 2012. godine u 13.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prijevoz obezbije|en ispred Doma kulture u [vrakinom Selu u 12.15 sati sa zaustavljanjem ispred Bitumenke u Ned`ari}ima, do groblja i nazad. O@ALO[]ENI: supruga Raza, k}eri Amra i Jesenka, zet Enes, unuci Adi i Alen, bra}a Numo i Rifet, sestre Behka i Mejra, porodice Hod`i}, Kanli}, Mujak, ]ato, Bra{ni}, Gazibara, te brojna rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u d`amiji Istiklal na Otoci. 111

BAJRO IBRI]
preselio na ahiret 29. 1. 2012. godine u 65. godini.

D`enaza }e se obaviti u nedjelju, 5. februara 2012. godine u 14.00 sati u Srebreniku na groblju ]ehaje. O@ALO[]ENI: sestre Zineta i Fatima
7135-tt

S tugom i bolom obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

ENVER - HALID (SAKIB) BE[IROVI]
preselio na ahiret dana 1. februara 2012. godine u 19.50 sati u 60. godini. Ispra}aj i d`enaza }e se obaviti ispred Vikaljske d`amije u ponedjeljak, 6. februara 2012. godine, (14. Rebi-l-evvel) u 11.45 sati, a ukop na mezarju Kalebi}i. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH O@ALO[]ENI: supruga Refija, k}erka Elvira, sin Elvir, zet Midhat, unuk Azur, bra}a Fadil, [emsudin i Izudin, snahe Jeanette i Katrin, brati} Danny, brati~na Sabina, porodice Be{irovi}, Husejinovi}, Pekmezovi}, Tulumovi}, Kamberovi}, Ni{i}, Ibri}, Mujki}, Avdi}, Alji}, [e~i}, Ajanovi}, Bulbul, Lamorski, Radovanovi}, Be{i}, Vejzovi}, Velagi}, Pekari}, Alihod`i}, Hanifi}, Sinanovi}, Juki} i ostala 2012-tz mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji.

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

DIKA (HAMED) RED@EPOVI], ro|. MILI]
preselila na ahiret u ~etvrtak, 2. 2. 2012. godine u 46. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 4. 2. 2012. godine u 15.00 sati na mezarju Grli}a Brdo. O@ALO[]ENI: suprug D`ermin, sin Dino, otac Hamed, majka Adila, brat Muhamed, snaha Aida, brati} Hamza, brati~na Amna, sverkva Umihana, zaove D`enana i Emira sa Samrom i Almom, djeveri i snahe sa porodicama, amid`e i tetke sa porodicama, daid`a i daid`inice sa porodicama, te porodice Red`epovi}, Mili}, Efendi}, Begovi}, Tahmaza, Deverovi}, ^au{evi}, E{pek, Alihod`i}, Potura, ]utuk, Bujak, [ikalo, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije ikindija-namaza (15.00 sati) u d`amiji ^obanija. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
111

POSLJEDNJI SELAM

za pogrebne usluge, trgovinu i proizvodnju Sarajevo

DIKA RED@EPOVI]
Neka ti Allah podari lijepi D`ennet. Od tetke Zemke, porodice Su}eska, Bahto i Aganovi}
7151-tt

MED@LIS ISLAMSKE ZAJEDNICE SARAJEVO
71000 Sarajevo, Bistrik do broja 8

""BAKIJE" BAKIJE"
SARAJEVO

POKOPNO DRU[TVO

OSNOVANO 1923
tel. 00387 (0)33 533-763 mobitel 00387 (0)61 131-788 00387 (0)33 233-062 fax 00387 (0)33 447-122

Pokopno dru{tvo "BAKIJE" vr{i prevoz umrlih iz Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilima i organizuje d`enaze na teritoriji BiH.

Pokopno dru{tvo „Jedileri“ - Sarajevo, pru`a pogrebne usluge po najpovoljnijim cijenama, omogu}ava brzu, kvalitetnu i jednostavnu organizaciju d`enaze na podru~ju Kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine, te najpovoljnije uslove za prijevoz umrlih iz inozemstva. Cjelokupna organizacija d`enaze (posljednjeg ispra}aja umrlog) obavlja se na jednom mjestu, atraktivnoj i u Gradu prepoznatljivoj lokaciji - Turbe sedam bra}e, u neposrednoj blizini trolejbuske okretnice na Austrijskom trgu, ul. Bistrik do br. 8. Svakim danom od 0-24 sata, Vama dostupan telefon: 033 712-800, fax: 033 712 801.

mobitel za inostranstvo 0049(0)16093427808

www.bakije.com

OBJAVLJUJEMO SMRTOVNICE NA INTERNETU

oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 58 0 P 094836 11 P Mostar, 20. 01. 2012. godine
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 58 0 P 080624 11 P Mostar, 17. 01. 2012. godine

Dnevni avaz

subota, 4. februar/velja~a 2012.

69

OGLAS
Pred ovim sudom u toku je parni~ni postupak tu`itelja Unicredit Bank d.d., protiv tu`enog FERDO KELENTRI] nastanjen u Grudama, Sovi}i, radi isplata duga, pa kako sud istom na adresu tu`enog nije u mogu}nosti dostaviti tu`bu na odgovor to sud shodno odredbama ~l. 348. st. 3. ZPP-a tu`bu na obvezni odgovor dostavlja putem dnevnih novina Dnevni Avaz i oglasne plo~e suda. Tu`itelj je predlo`io sudu da ukoliko tu`eni u zakonskom roku ne dostavi pismeni odgovor da sud na osnovu ~lana 182. ZPP-a, donese presudu usljed propu{tanja. Sud putem novina dostavlja navedenu tu`bu na obavezni odgovor tu`enom FERDI KELENTRI], sa tu`benim zahtjevom koji glasi: „Du`ni su tu`enici solidarno isplatiti tu`itelju dug u ukupnom iznosu od 6.042,22 KM sa pripadaju}im zakonskim zateznim kamatama po~ev od 24. 12. 2010. godine, pa do kona~ne isplate te naknaditi tu`itelju tro{kove postupka a sve u roku od 30 dana od pravomo}nosti presude i pod prijetnjom ovrhe.“, koju pou~ava kako slijedi: Ovom prilikom pozivamo Vas da u roku od 30 dana dostavite sudu obvezni pismeni odgovor na tu`bu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu - tu`itelja (^l. 454. st. 1. i 2., ~l. 70. st. 1. u svezi s ~l. 52. st. 2. Zakona o parni~nom postupku 53/003). - Du`ni ste dostaviti pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku, koji mora biti razumljiv i mora sadr`avati sve ono {to je potrebno da bi se njemu moglo postupiti, a posebno u istom treba navesti: 1. Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika te predmet spora. 2. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr. Prigovor mjesne nadle`nosti ~l. 19. st. 1. ZPP FBiH). 3. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev. 4. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti razloge zbog kojih osporavate tu`beni zahtjev, ~injenice na kojima zasnivate svoje navode i dostavite dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice (~l. 71. ZPP FBiH). 5. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku du`ni ste dostaviti ovjeren prijevod (~l. 134. st. 2. ZPP FBiH). 6. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka du`ni ste za svakog svjedoka navesti ta~no ime, prezime, ime jednog roditelja, adresu stanovanja, na koje okolnosti predla`ete da se svjedok saslu{a (~l. 137. st. 3. ZPP FBiH). 7. Pismeni odgovor morate osobno potpisati (~l. 334. st. 2. ZPP FBiH). - Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu sud }e donijeti presudu i usvojiti tu`beni zahtjev - Presuda zbog propu{tanja (~l. 182. st. 1. ZPP-a). NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4. FBiH). Sudija Mediha Bo{kailo

OGLAS
Pred ovim sudom u toku je parni~ni postupak tu`itelja Unicredit Bank d.d., protiv tu`enih NEVENKA KAVI], nastanjena na adresi Kosovske djevojke 23 Banja Luka i DAJANA JOVI^I] nastanjena na adresi Bra}e Potkonjaka 133 Banja Luka, radi isplata duga, pa kako sud istim na adrese tu`enih nije u mogu}nosti dostaviti tu`bu na odgovor to sud shodno odredbama ~l. 348. st. 3. ZPP-a tu`bu na obavezni odgovor dostavlja putem dnevnih novina Dnevni Avaz i Oglasne plo~e suda. Tu`itelj je predlo`io sudu da ukoliko tu`eni u zakonskom roku ne dostavi pismeni odgovor da sud na osnovu ~lana 182. ZPP-a, donese presudu usljed propu{tanja. Sud putem novina dostavlja navedenu tu`bu na obavezni odgovor tu`enim NEVENKA KAVI], nastanjena na adresi Kosovke djevojke 23 Banja Luka i DAJANA JOVI^I] nastanjena na adresi Bra}e Potkonjaka 133 Banja Luka, sa tu`benim zahtjevom koji glasi: „Du`ni su tu`enici solidarno isplatiti tu`itelju dug u ukupnom iznosu od 20.772,05 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 10. 01. 2011. godine kao dana podno{enja tu`be, pa do isplate duga, kao i naknaditi tu`itelju parni~ne tro{kove sa zakonskom zateznom kamatom od dana presu|enja do isplate sve u roku od 30 dana i pod prijetnjom ovrhe“, koju pou~ava kako slijedi: Ovom prilikom pozivamo Vas da u roku od 30 dana dostavite sudu obvezni pismeni odgovor na tu`bu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu - tu`itelja (^l. 454. st. 1. i 2., ~l. 70. st. 1. u svezi s ~l. 52. st. 2. Zakona o parni~nom postupku 53/003). - Du`ni ste dostaviti pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku, koji mora biti razumljiv i mora sadr`avati sve ono {to je potrebno da bi se njemu moglo postupiti, a posebno u istom treba navesti: 1. Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika te predmet spora. 2. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr. Prigovor mjesne nadle`nosti ~l. 19. st. 1. ZPP FBiH). 3. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev. 4. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti razloge zbog kojih osporavate tu`beni zahtjev, ~injenice na kojima zasnivate svoje navode i dostavite dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice (~l. 71. ZPP FBiH). 5. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku du`ni ste dostaviti ovjeren prijevod (~l. 134. st. 2. ZPP FBiH). 6. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka du`ni ste za svakog svjedoka navesti ta~no ime, prezime, ime jednog roditelja, adresu stanovanja, na koje okolnosti predla`ete da se svjedok saslu{a (~l. 137. st. 3. ZPP FBiH). 7. Pismeni odgovor morate osobno potpisati (~l. 334. st. 2. ZPP FBiH). - Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu sud }e donijeti presudu i usvojiti tu`beni zahtjev - Presuda zbog propu{tanja (~l. 182. st. 1. ZPP-a). NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4. FBiH). Sudija Mediha Bo{kailo

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U @IVINICAMA Broj: 33 0 Mal 033884 11 Mal @ivinice, 11. 01. 2012. ogdine

OGLAS
Pred ovim sudom u toku je parni~ni postupak tu`itelja Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klini~ki centar Tuzla, Trnovac bb, protiv tu`ene Me{kovi} Fadile, Ciljuge bb @ivinice, radi duga v.sp. 100,20 KM, pa kako sud tu`enoj na adresu nije u mogu}nosti dostaviti tu`bu na odgovor, to sud shodno odredbama ~l. 348. st. 3. ZPP-a tu`bu na obavezni odgovor dostavlja putem dnevnih novina Dnevni avaz. Tu`beni zahtjev glasi: „Obavezuje se tu`ena Muj~inovi} Almasa da tu`iocu isplati potra`ivanje u novcu u iznosu od 100,20 KM sa pripadaju}im zakonskim zateznim kamatama po~ev od 26. 07. 2008. godine, kao dana dospije}a obaveze, kao i da tu`iocu naknadi tro{kove parni~nog postupka (taksa na tu`bu, taksa na presudu, tro{kovi objave u dnevnom listu), a sve u roku od 15 dana od dana pravosna`nosti presude, pod prijetnjom prinudnog izvr{enja.“ Predlo`eni dokazi tu`ioca koje tu`eni mo`e preuzeti u zgradi Suda su: Ra~un broj 18711 u iznosu od 100,20 KM i uputnica za hitnu radiolo{ku dijagnostiku. Tu`itelj je predlo`io sudu da ukoliko tu`eni u zakonskom roku ne dostavi pismeni odgovor, da sud na osnovu ~lana 182. ZPP-a, donese presudu usljed propu{tanja. Sud putem „Dnevnog avaza“ dostavlja navedenu tu`bu, na obavezni odgovor koji pou~ava kako slijedi: Ovom prilikom pozivamo Vas da u roku od 30 dana dostavite sudu obvezni pismeni odgovor na tu`bu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu - tu`itelja (^l. 454. st. 1. i 2., ~l. 70. st. 1. u svezi s ~l. 52. st. 2. Zakona o parni~nom postupku 53/03 i 73/05). - Du`ni ste dostaviti pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku, koji mora biti razumljiv i mora sadr`avati sve ono {to je potrebno da bi se njemu moglo postupiti, a posebno u istom treba navesti: 1. Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika te predmet spora. 2. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr. Prigovor mjesne nadle`nosti ~l. 19. st. 1. ZPP FBiH). 3. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev. 4. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti razloge zbog kojih osporavate tu`beni zahtjev, ~injenice na kojima zasnivate svoje navode i dostavite dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice (~l. 71. ZPP FBiH). 5. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku du`ni ste dostaviti ovjeren prijevod (~l. 134. st. 2. ZPP FBiH). 6. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka du`ni ste za svakog svjedoka navesti ta~no ime, prezime, ime jednog roditelja, adresu stanovanja, na koje okolnosti predla`ete da se svjedok saslu{a (~l. 137. st. 3. ZPP FBiH). 7. Pismeni odgovor morate osobno potpisati (~l. 334. st. 2. ZPP FBiH). - Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu sud }e donijeti presudu i usvojiti tu`beni zahtjev - Presuda zbog propu{tanja (~l. 182. st. 1. ZPP-a). NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4. FBiH). Stru~ni saradnik Tarik \ug

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U TUZLI Broj: 32 0 Mals 047622 05 Mals Tuzla, 17. 01. 2012. godine Op}inski sud u Tuzli, stru~ni saradnik Asmira Be{i}, u pravnoj stvari tu`ioca „Omega“ d.o.o. @ivinice, ul. II Kraji{ke br. 23., protiv tu`ene Mujkanovi} Amela iz Tuzle, Grabovica Donja, br. 198., vl. TR „Din“, ul. Vukovarska bb do br. 10. Tuzla, radi naplate duga, v.s. 272,68 KM

OBJAVLJUJE OGLAS
(dostava tu`be na odgovor) Dana 07. 06. 2006. godine tu`ilac je podnio ure|enu tu`bu protiv tu`enog radi naplate duga, predla`u}i dono{enje presude kojom }e se obavezati tu`ena da tu`iocu na ime duga isplati iznos od 272,68 KM, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 10. 10. 2004. godine kao dana padanja u docnju pa do isplate, kao i iznos na ime tro{kova parni~nog postupka u roku od 15 dana od dana dono{enja presude pod prijetnjom prinudnog izvr{enja, istovremeno predla`u}i dono{enje presude zbog propu{tanja ukoliko se steknu zakonom predvi|eni uslovi. Ovim putem tu`enoj se dostavlja tu`ba na dogovor shodno odredbi ~l. 69. ZPP-a FBiH. Tu`ena je du`na najkasnije u roku od 30 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu, u tri istovjetna primjerka. (~l. 70. st. 1. i ~l. 334. st. 5, ZPP-a FBiH). Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~l. 334. ZPP-a FBiH). U odgovoru na tu`bu tu`ena }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava tu`beni zahtjev (~l. 71. st. 1. ZPP-a FBiH). Ako tu`ena osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokazi kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~l. 71. st. 2. ~l. 71. st. 1. ZPP-a FBiH). Tu`ena mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~l. 74. stav 1. ZPP-a FBiH). Kad tu`ena, kojoj je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~l. 182. st. 1. ZPP-a FBiH). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Obavje{tava se tu`ena da se dostava pismena smatra objavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH i na oglasnoj tabli suda, te isti obavje{tava da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda. STRU^NIN SARADNIK Asmira Be{i}

70

Subota, 4. februar/velja~a 2012.

Dnevni avaz
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO SANSKI KANTON OP]INSKI SUD U BIHA]U Broj: 17 0 Ps 031706 11 Ps Biha}, 24. 01. 2012. godine

oglasi

Op}inski sud u Biha}u, po sudiji Senji D`afi}u, u pravnoj stvari tu`itelja „ATACO“ d.o.o Mostar, zastupan po punomo}niku Leko Jozi, advokatu iz [irokog Brijega, protiv tu`enika „MES-TRADE“ d.o.o. - Cazin, ul. Bra}e [ehida b.b., radi isplate, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06; u daljnjem tekstu: ZPP), budu}i da tu`enik nema sjedi{te na adresi posljednjeg poznatog boravi{ta, objavljuje sljede}i;

OGLAS
Dana 26. 05. 2011. godine, tu`itelj „ATACO“ d.o.o. - Mostar, zastupan po punomo}niku Leko Jozi, advokatu iz [irokog Brijega, podnio je tu`bu protiv tu`enika „MES-TRADE“ d.o.o. - Cazin, radi isplate. Tu`bom tra`i da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enike na isplatu duga u iznosu od 18.367,67 KM, po osnovu isporu~ene, a nepla}ene, robe, zajedno sa zakonskom zateznom kamatom i tro{kovima postupka a sve u roku od 30 dana od dana dono{enja presude. Obavje{tava se tu`enik da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama DNEVNI AVAZ i na oglasnoj tabli Suda, te da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi Suda. Obavje{tava se tu`enik da je, na osnovu ~lana 70. stav 1. ZPP-a, du`ni, najkasnije u roku od 30 dana, dostaviti Sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnosioca (~lan 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu, tu`enik }e istaknuti mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lan 71. stav 1. ZPP-a). Ako tu`enik osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~lan 71. stav 2. ZPP-a). Tu`enik mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protivtu`bu (~lan 74. stav 1. ZPP-a). Ukoliko tu`enik, kojem je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`itelj predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, Sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~lan 182. stav 1. ZPP-a). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje Sudu, u dovoljnom broju primjeraka za Sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. SUDIJA SENJA D@AFI]

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 58 0 Mal 054713 09 Mal Mostar, 13. 01. 2012. godine

OGLAS
OP]INSKI SUD U MOSTARU, stru~ni saradnik Lana Kukolj, u pravnoj stvari tu`itelja UniCredit bank dd Mostar, protiv tu`enog Marko Gali}, temeljem ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06, u daljnjem tekstu: ZPP), budu}i da tu`ena ne stanuje na adresi posljednjeg poznatog boravi{ta, objavljuje sljede}i: TU@BENI ZAHTJEV Dana 14. 07. 2009. godine tu`itelj UniCredit bank dd Mostar podnio je tu`bu protiv tu`enog Marko Gali} radi isplate. Tu`itelj tu`bom tra`i da Sud donese presudu kojom }e tu`enog obvezati da tu`itelju isplati dug u ukupnom iznosu od 325,53 KM sa zz kamatom po~ev od 14. 07. 2009. godine kao dana podno{enja tu`be pa do isplate duga, kao i nadoknaditi tro{kove postupka sa zz kamatom od dana dono{enja presude do isplate sve u roku od 30 dana pod prijetnjom izvr{enja. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama (Dnevni avaz) i na oglasnoj plo~i Suda te da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi Suda. Obavje{tava se tu`eni da je temeljem ~lana 70. stavak 1. ZPP-a du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti Sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~lanak 334. ZPP-a FBiH). U odgovoru na tu`bu tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava tu`beni zahtjev (~lanak 71. stavak 1. ZPP-a FBiH). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~l. 71. stavak 2. ZPP-a). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~lanak 74. stavak 1. ZPP-a). Ukoliko tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`itelj predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, Sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neutemeljen (~lanak 182. stav 1. ZPP-a). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za Sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Stru~ni saradnik Lana Kukolj

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U @IVINICAMA Broj: 33 0 Mal 019899 10 Mal @ivinice, 10. 01. 2012. godine

OGLAS

Na osnovu ~lana 348. stav 3. ZPP-a FBiH, tu`enom se dostavlja presuda Op}inski sud u @ivinicama, stru~ni saradnik Tarik \ug, u pravnoj stvari tu`itelja JZU Univerzitetski klini~ki centar Tuzla, protiv tu`ene Bejti} Aji{e iz @ivinica, ul. Bi{inska bb radi duga, v.sp. 221,40 KM, van rasprave dana 28. 12. 2011. godine donio je sljede}u PRESUDU - Zbog propu{tanja Usvaja se tu`beni zahtjev tu`itelja, pa se obavezuje tu`ena da tu`itelju na ime duga isplati iznos od 221,40 KM, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 11. 07. 2006. g. kao dana dospije}a duga pa do isplate, kao i da tu`itelju na ime tro{kova parni~nog postupka isplati iznos od 180,00 KM, a sve u roku do 15 dana od dana prijema presude pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Stru~ni suradnik Tarik \ug POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba, ali protiv iste mo`e podnijeti prijedlog za povrat u pre|a{nje stanje u roku od osam dana, ra~unaju}i od dana kada je prestao razlog koji je prouzrokovao propu{tanje ili od dana kada je za to saznao. Nakon proteka roka od 60 dana od dana propu{tanja ne mo`e se tra`iti povrat. Napomena: Dostava se smatra izvr{enom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.

oglasi

Dnevni avaz

subota, 4. februar/velja~a 2012.

71

Obavijesti o smrti, sje}anja, posljednje pozdrave i zahvale mo`ete predati u 68 poslovnica BH Po{te, u 46 gradova BiH
SPISAK PO[TANSKIH POSLOVNICA

Uz minimalnu doplatu smrtovnice, posljednje pozdrave i sje}anja objavit }emo i na portalu „Dnevnog avaza“

www.dnevniavaz.ba

72

Dnevni avaz, subota, 4. februar/velja~a 2012.

sport

NSBiH Sastanak Komiteta i predstavnika FIFA-e i UEFA-e s klubovima

[unji}: Ugovor na dvije godine

Premijerliga{i prihvatili formiranje udru`enja [unji} i slu`beno u Zorji,
Kona~no potvr|en transfer
Uskoro }e biti formiran prijedlog, a potom i inicijativni odbor za realizaciju projekta

Zrinjskom 50.000 eura
Na ovom igra~u mostarski klub je prije godinu i po ve} zaradio 90.000 eura

Transfer nogometa{a Zrinjskog Tonija [unji}a u ukrajinsku Zorju napokon je realiziran. Iako se Slaven Musa davno pomirio da }e ostati bez 23-godi{njeg odbrambenog igra~a, kojeg nema od tre}eg dana priprema, slu`bena potvrda transfera ipak se ~ekala sve dosad. Napokon, Zorja je na svojim internetskim stranicama potvrdila da je [unji} uspje{no pro{ao lije~ni~ki pregled, nakon ~ega je dvogodi{nji ugovor i slu`beno postao va`e}i. [unji}a je ugovor za Zrinjski vezao do kraja sezone,

a na ovom transferu mostarski klub zaradit }e 50.000 eura. Ina~e, „Plemi}i“ su na [unji}u ve} zaradili skoro 90.000 eura u ljetnom prijelaznom roku 2010., kada je oti{ao na pla}enu posudbu u belgijski Kortrijk. [unji} je peti igra~ nakon Vlade Zadre, Mladena @i`ovi}a, Samira Dure i Pavla Su{i}a koji je napustio Zrinjski u zimskom prijelaznom roku. U rubrici „do{li“ za sada su Kristijan Ive{i} (Travnik), Milan Muminovi} (Slavija) i Dario Kri{to ([ibenik).
Ma. P.

Sa sastanka: Administracija Saveza pripremit }e detaljan prijedlog

(Foto: S. Saletovi})

Sastankom s ~lanovima Komiteta za normalizaciju Nogometnog saveza BiH i sa predstavnicima klubova Premijer lige BiH, emisari FIFA-e i UEFA-e Eva Paski-

Dok su prekju~er s ~lanovima Komiteta raspravljali o dosada{njem napretku u usagla{avanju statuta na svim nivoima fudbalske vlasti u BiH, Benc i Paskije

Klubovima po 16.815 eura
Jo{ jedna dobra vijest za klubove. Na sastanku je obznanjeno da }e premijerliga{i uskoro dobiti po 16.815 eura za razvoj klubova po uzoru na druge evropske zemlje, koje bi u budu}nosti na{lo mjesto i u Evropskoj asocijaciji klubova. Generalna ocjena sa sastanka, kojem su prisustvovali predstavnici 15 klubova, je da su bh. premijerliga{i, u na~elu, saglasni s formiranjem udru`enja, ali da bi se o tome trebalo detaljnije razgovarati kada se pripreme odgovaraju}i prijedlozi. Za to je zadu`ena administracija Saveza. omladinskog fudbala. Sredstva dolaze iz Fonda solidarnosti UEFA-e, a odnose se na sezonu 2010/2011. Prijedlog bi trebao biti gotov u narednih dvadesetak dana, a sadr`avat }e pravni oblik, ciljeve, prava i du`nosti, uskla|enost sa Statutom NSBiH i nacionalnim zakonodavstvom te osniva~ima i pitanju ulaska ili izlaska iz lige. Kada prijedlog bude preciziran, odr`at }e se novi sastanak Komiteta s klubovima, na kojem }e se formirati inicijativni odbor za realizaciju projekta.
M. T.

Borac opet bez utakmice
Prvi susret Banjalu~ani }e igrati tek 12. februara
Nakon {to su im vremenske neprilike onemogu}ile prijateljsku utakmicu sa Proelterom iz Tesli}a tokom priprema u Banji Vru}ici, fudbaleri Borca ponovo su morali da otka`u jedan kontrolni me~. Umjesto susreta sa ekipom BSK-a, planiranog za danas, izabranici Velimira Stojni}a odradit }e trening. - U svemu treba gledati samo ono pozitivno, a to je da je ovaj snijeg idealan za vje`be na odr`avanju kondicije. [teta {to nismo u mogu}nosti da malo radimo i sa loptom, ali je opasnost od povreda prevelika - obja{njava Stojni}. Nakon {to su prije sedam dana savladali Modri~u sa 1:0, Banjalu~ani }e narednu provjeru imati tek nakon {to otputuju na petnaestodnevne pripreme u Me|ugorje. - Tu smo planirali {est utakmica, a ve} su poznata prva ~etiri rivala. Na put kre}emo u ~etvrtak, 9. februara. U nedelju }emo igrati protiv Mladosti iz Gacka, tri dana kasni-

Snijeg ponovo protiv fudbala

Sponzor lige bit }e telekom operater
Kada je rije~ o sponzoru Premijer lige, Savez je informirao klubove da preduzima odre|ene korake da osigura ugovor za sezonu 2012/2013. Do sada su obavljeni pregovori sa tri operatera mobilne telefonije („BH Telecom“, je (Pasquier) i Marsel Benc (Marcel Benz) zavr{ili su dvodnevnu posjetu Bosni i Hercegovini. „Eronet“ i „M:tel“), a jedna od tih kompanija vjerovatno }e biti i sponzor lige. Sponzorstvo bi trebalo osloboditi klubove pla}anja slu`benih lica utakmica, ~ime bi oni u{tedjeli i do 50.000 KM. ju~er su `eljeli opipati puls premijerliga{kim klubovima i ~uti njihova mi{ljenja o ideji o formiranju udru`enja

Stojni}: Niz utakmica u Me|ugorju

je protiv sarajevskog Olimpica, 18. februara sa ma|arskim Pe~uhom, a 20. sa Sarajevom. S Olimpicom, Pe~uhom i Sarajevom }emo igrati po dvije utakmice, jer }e prije podne na teren istr~ati jedan tim, a poslije podne drugi. Ostala su jo{ dva termina - dodaje strateg Banjalu~ana. Ina~e, od ju~e je na treninzima Borca prisutan i Mladen Lu~i}, nekada{nji ~uvar mre`e Slavije i Olimpica, s kojim je dogovorena dvoS. K. godi{nja saradnja.

Dr`ava }e klubovima otpisati kamate?
Ju~er se govorilo i o milionskim dugovima klubova kada je rije~ o porezima i ostalim da`binama prema dr`avi zbog kojih je egzistencija premijerliga{a sve ugro`enija. Na{i klubovi ve} godinama licencu za nastup dobivaju isklju~ivo zahvaljuju}i reprogramima dugova, ali oni se, u su{tini, iz sezone u sezonu sve vi{e gomilaju, bez naznaka da }e se ne{to promijeniti, jer novca za njihovo pokrivanje nema. No, ipak bi se ne{to moglo desiti. Komitet je ju~er, naime, obavijestio klubove da im putem nadle`nih organa poku{ava ne samo pomo}i u reprogramiranju dugova nego i da poku{ava izboriti otpis dijela dugova. - Pri~a je davno pokrenuta. Treba poku{ati rije{iti probleme sportskih kolektiva. I dr`avni organi svjesni su da je ta dugovanja te{ko izmiriti i da klubovima prijeti bankrot. S druge strane, imamo iskustva zemalja iz susjedstva, gdje su se nalazili na~ini da se ti problemi rije{e. [to je najva`nije, i ovdje postoji spremnost za to, od klubova preko NSBiH pa do dr`avnih organa. Od mogu}ih rje{enja, najizvjesnije je da se otpi{u kamate, ali i to je, zaista, dugoro~an posao. Kratkoro~no, treba osigurati reprogram dugova da klubovi mogu nastaviti takmi~enje, a istovremeno se boriti za dugoro~no rje{enje - ka`e ~lan Komiteta Elvedin Begi}.

Stoper Slobode trpi nesnosne bolove
Iskusni stoper Slobode Samir Jogun~i} bit }e 10. februara podvrgnut operaciji lijeve prepone, nakon ~ega }e pauzirati ne{to vi{e od mjesec i vjerovatno ne}e biti spreman za po~etak proljetnog dijela sezone.

Otkazani turniri u ^itluku i [irokom Brijegu
Zbog obilnih snje`nih padavina, organizatori su otkazali nogometne turnire u ^itluku i [irokom Brijegu. Na Brotnjo kupu od ju~er do sutra trebali su nastupiti mostarski Zrinjski, Zagreb, GO[K Gabela i doma}in. U [irokom Brijegu snage su trebali odmjeriti Rijeka, Cibalia, Hrvatski dragovoljac i [iroki.

Jogun~i} mora na operaciju prepone
Jogun~i}, kako ka`e, ve} du`e vrijeme vu~e povredu prepone, a s obzirom na to da je u posljednje vrijeme trpio jake bolove, ljekari su mu preporu~ili operativni zahvat. - Bolovi su bili nesno{ljivi, nisam mogao spavati. Znao sam piti i tablete za smirenje. Ljekari su mi preporu~ili operaciju prepone i ugradnju takozvane mre`ice. Zahvat }e, najvjerovatnije, biti ura|en laserom, {to je br`a metoda, koja skra}uje vrijeme oporavka - ka`e Jo-

gun~i}, koji se nada skorom povratku na teren. - Ljekari ka`u da ne}u mo}i igrati izme|u 30 i 40 dana - dodaje igra~ Slobode, koji }e do operacije i dalje trenirati s ekipom.
E. M.

sport

Dnevni avaz, subota, 4. februar/velja~a 2012.

73

VELE@ Potvr|ena prijateljska utakmica u Bursi 15. februara

Bursaspor i ’Ro|eni’ igraju u spomen na Nenada Bijedi}a
Skratit }emo pripreme u Antaliji za dva dana, ka`e direktor kluba Sedin Tanovi}
U sklopu priprema za proljetni dio prvenstva fudbaleri Vele`a do sada su odigrali tri utakmice, a odigrat }e jo{ ~etiri. Od te ~etiri, najja~a i najzanimljivija bit }e ona protiv turskog Bursaspora, ekipe koja je ove sezone igrala u grupnoj fazi Lige prvaka. Utakmica je zakazana za 15. februar sa po~etkom u 18 u Mostaru. „Ro|eni“ }e, ina~e, u to vrijeme biti na pripremama u Turskoj. - Razgovarali smo s ljudima u Bursasporu i s gradona~elnikom ovog grada te smo se dogovorili da na{ boravak na pripremama u Antaliji skratimo za dva dana kako bismo 15. februara odigrali utakmicu u spomen na na{eg velikog ]e}u.

(Foto: D. Stojni})

Kujund`ija, Jankovi}, Miki} i Stambolija: Kvartet poja~anja

Kompletiraju se redovi Rudara

Desetorica oti{la, desetorica do{la
Opstanak ne}e do}i u pitanje, smatra predsjednik kluba Neboj{a Tomi~i}
Iako je Rudar ostao bez ~ak desetorice igra~a ove zime, u prijedorskom klubu smatraju da su doveli adekvatne prinove i da }e njihov tim biti ~ak i kvalitetniji. Rudar su napustili Dalibor Krezovi}, Ne|o [uka, Miodrag Bursa}, Zlatko \ori}, Zoran Luka~, Ognjen Da{i}, Smail [adi}, Dalibor Dragi}, Slobodan Maksimoha}), Sedin Seferovi} (Marsonia, Hrvatska) i Aleksandar Nikoli} (Iskra Danilovgrad). Potpuno renovirani tim Rudara do sada je odigrao dvije testne utakmice, sa dvije Slobode, iz Mrkonji}-Grada i Bosanskog Novog, u kojima su, i pored remija (0:0 i 3:3), prinove iskazale potencijal. - Bez obzira na to {to su

Petorka potpisala do juna 2013.
Petorica novajlija potpisala su ugovore do juna 2013. To su Edin Pehli}, Nedim Hiro{, Dejan Bandovi}, Amer Jugo i Milan Kne`evi}. Istovremeno je sati na stadionu Bursa Ataturk. Dva kluba igrat }e u spomen na svog nekada{njeg igra~a, ujedno i trenera Bursaspora Nenada ]e}u Bijedi}a, koji je umro ovog ljeta potvr|eno da je dosada{nji golman „Ro|enih“ Senedin O{trakovi} potpisao za Taraz iz Kazahstana, koji s klupe vodi Ljupko Petrovi}. S obzirom na ugled Bijedi}a u ovom gradu, o~ekujemo da }e stadion biti pun. Trenutno na{i doma}ini rje{avaju potrebnu dokumentaciju - ka`e

Rudar Prijedor - Sloboda (BN) 3:3
Bijedi}: Ostavio veliki trag u dva kluba

direktor Vele`a Sedin Tanovi}. Ina~e, „Ro|eni“ }e

6. februara otputovati u F. IBRULJ Antaliju.

Olimpic na pripremama zatrpan snijegom

Jusufbegovi} zadovoljan do sada ura|enim
[to se ti~e igra~kih poja~anja, za mene ve} danas prijelazni rok mo`e biti zavr{en, ka`e trener tima s Otoke
Ni ^itluk nije zaobi{la snje`na me}ava. Snijeg ne samo da pada {irom Evrope nego je zasuo i mjesta u kojima pahuljice nisu vi|ene decenijama pa tako i „toplije“ krajeve. Zbog toga su i fudbaleri Olimpica u svojoj tradicionalnoj bazi onemogu}eni da rade prema dosada{njem planu i programu. Ipak, trener Nedim Jusufbegovi} smatra da to ekipu ne}e mnogo poremetiti. - Do sada smo uradili sve ono {to smo i zacrtali, a vremenski uvjeti su takvi kakvi su. Svima je isto. Metodiku treni-

Stadion u Krupi na Vrbasu. Sudija: Robert Zrili} (Banja Luka). Gledalaca 50. Strijelci: 0:1 - Mazalica (15),1:1 - Kujund`ija (17), 2:1 - Kantar (32), 2:2 - Sa. Kova~evi}, 3:2 - @eri} (60), 3:3 - @uji} (88). RUDAR: Tripi}, [odi}, Kotaran, Stambolija, Veinovi}, Rami}, Jankovi}, Kantar, Miki}, Kujund`ija, Stankovi}. Jo{ su igrali: Nikoli}, Despotovi}, Jovavi} i Aleksandar Panti}. U me|uvremenu, dovedena su desetorica novajlija: Borislav Miki} (Borac), Emilko Jankovi} i Adis Stambolija (Karlovac, Hrvatska), Ivan Stankovi} (Gorica, Hrvatska), Luka Kujund`ija (Cibalia, Hrvatska), Goran Mirovi} (GO[A, Srbija), Damir Tosunovi} (^elik), Dino Toromanovi} (Jedinstvo Bi-

novi}, Mirovi}, Kecman, Kari}, Srndovi}, Toromanovi}, Tosunovi}, Seferovi}, Babi}. Trener: Dragan Radovi}. SLOBODA: Kondi}, Tica, Popovi}, Pekija, Kladar, Goli}, Sa. Kova~evi}, Zec, M. Kolund`ija, St. Kova~evi}, Mazalica. Jo{ su igrali: Majki}, Mar~eta, Ivan~evi}, @uji}, [abi}, Gligi}, Umi~evi}. Trener: Ljubi{a Drlja~a. desetorica oti{la, vjerujemo da smo dovo|enjem poja~anja napravili dobar posao i da }emo biti mnogo kvalitetniji. Uprkos dosta te{kom rasporedu, mo`emo ostvariti povoljne rezultate i formirati tim sposoban da u sezoni 2012/2013. konkurira za visok plasman - ka`e predsjednik kluba Neboj{a V. V. Tomi~i}.

Lak{e povrede [kalji}a, Pliske...
U prvoj pripremnoj utakmici nakon odlaska u Hercegovinu Olimpic je savladao Brotnjo sa 3:1, i to s veoma kombiniranim sastavom. - Odmarali smo neke igra~e, jer osje}aju lagano zanga morat }emo prilagoditi uvjetima, ali mislim da to ne}e promijeniti planove u obavljanju onoga {to smo u osnovi zacrtali - ka`e Jusufbegovi}, ~iji je tim danas trebao igrati sa @eljezni~arom. - Od te utakmice nema ni{ta, prva naredna koju smo dogovorili je 8. februara protiv Rijeke, ako i nju budemo mogli odigrati. Poku{at }emo, naravno, u~initi sve da na|emo protivnika s kojim bismo igrali i prije, ali to vi{e ne zavisi samo od nas - dodaje trener Olimpica. tezanje. Bojan Regoje, Asim [kalji}, Almir Pliska... jo{ vuku lak{e povrede, ali rade slabijim intenzitetom i trebali bi uskoro biti spremni za ve}e napore - ka`e Jusufbegovi}. Prema njegovim rije~ima, igra~i ispunjavaju o~ekivanja, a kadrom, odnosno poja~anjima, itekako je zadovoljan. - [to se ti~e novih igra~a, za mene ve} danas prijelazni rok mo`e biti zavr{en. Svi koji su ovdje, u ^itluku, u ozbiljnoj su konkurenciji, a ho}e li jo{ neko biti anga`iran, zavisi od toga ho}e li nas neko napustiti. Ina~e, novajlije su se odli~no uklopile, donijeli su nam ne{to svoje, a ipak su se ve} brzo uklopili, kao A. ^. da su tu ve} dugo.

Igra~ka kri`aljka u Leotaru

Stigao Su{i}, ~eka se Nasti}
Leotaru se priklju~io vezni igra~ Pavle Su{i} (23), doskora{nji fudbaler Zrinjskog, koji je u Trebinje do{ao nakon neobavljenog posla u inozemstvu. @elju da ga anga`ira Leotar je iskazao jo{ na po~etku priprema. On }e narednih nekoliko dana provesti na probi i odigrat }e najmanje tri kontrolne utakmice prije nego {to stru~ni {tab odlu~i ho}e li ga anga`irati. U Leotaru, tako|er, o~ekuju Nenada Nasti}a (30), koji bi trebao zatvoriti poziciju desnog beka iako mo`e igrati i na mjestu stopera. Radi se o fudbaleru s internacionalnim iskustvom, koji je nastupao i za ruski Himki i za bugarski CSKA. Ranije je igrao za Vojvodinu, Jagodinu, Zvezdaru i Vo`dovac. - Znamo da se radi o kva-

Jusufbegovi}: Novajlije se odli~no uklopile

Su{i}: Igrao za Zrinjski

Kraji{nik na Mrakovici
Nogometa{i Kraji{nika iz Velike Kladu{e od ju~er su na sedmodnevnim pripremama na Mrakovici. U tom periodu odigrat }e dvije prijateljske utakmice, i to sa premijerliga{ima Rudarom iz Prijedora i Borcem iz Banje Luke. Trener Denis Sadikovi} poveo je 23 nogometa{a, od kojih je skoro polovina novih igra~a, me|u kojima se izdvajaju dosada{nji ~lan Zvijezde iz Grada~ca Adel Jukan, Dejan [iranovi} i Adnan Sulji} iz Omladinca te Elvir [u{njar i Adis D`aferovi} iz biha}kog Jedinstva. E. A.

Krvavac odstupio, imenovan Su{ak
Nakon Milomira Odovi}a, s klupe GO[K-a odstupio je i pomo}ni trener Filip Krvavac, a razlozi su druge obaveze i poslovi kojima se bavi pored trenerskog. Klub je za novog pomo}nika Borisu Gavranu imenovao Nikolu Su{ka, koji je i ranije obavljao ovu du`nost, a bio je i prvi trener „Lavova“ tokom sezone 2004/2005. Er. B.

litetnim igra~ima, koji bi nam predstavljali poja~anja, ali }emo ih izvjesno vrijeme zadr`ati na probi kako bismo se uvjerili da nisu povrije|eni i da su fizi~ki spremni. S njima dvojicom, ako sve pro|e uredu, zaklju~ili bismo prijelazni rok - ka`e sportski direktor @eljko RaM. P . dovi}.

Međunarodni fudbal

%"
EUROVIKEND Junajted na teškom gostovanju na Stemford bridžu

Dnevni avaz, subota, 4. februar/velja~a 2012.

IFHJ

Teri: Opet na stubu srama

6AHE FL >A JH=A

Do odluke Suda

Do završetka sudskog procesa za rasizam koji se vodi protiv njega, Džon Teri (John Terry) neće biti kapiten engleske reprezentacije. Engleska asocijacija odlučila je da Teriju oduzme liderstvo pa će reprezentaciju na predstojećem Evropskom prvenstvu voditi neko drugi s obzirom na to da će sudski proces početi tek nakon Eura. Ovo je drugi put da Teri ostaje bez kapitenske trake, jer ju je uoči Mundijala u Južnoj Africi 2010. izgubio zbog afere s bivšom djevojkom reprezentativnog i klupskog kolege Vejna Bridža (Wayne Bridge).

Kao kod nas

Zahvaljujući Evertonovom poklonu, Mančester junajted ponovo se u srijedu navečer izjednačio s gradskim rivalom Sitijem, ali mu ovog vikenda prijeti veliko iskušenje. Gostovanje Čelziju Junajtedu je i u najljepšim danima bilo težak ispit. Iako je na posljednjem izletu na Stemford bridžu slavio pobjedu, u okviru Lige prvaka prošle sezone, Junajted se u posljednjoj deceniji s Čelzijevog borilišta skoro redovno vraćao praznih šaka. Ako isključimo Ligu prvaka, tamo, naime, nisu pobijedili od 2002. godine. 

=čAIJAH IEJE čA= F @ ČAE=
Madridski Real na nezgodnom gostovanju Hetafeu Siti s Fulamom

Japanski bek Masahiko Inoha vratio se u Japan, u ekipu Kobea, nakon što je u Hajduku proveo groznih šest mjeseci. - Nikadanisam doživio toliko patnje. Nisu me plaćali,ali tonijebio jedinirazlog što sam otišao. Sagledao sam sve i zaključio da mi je najbolje da se vratim u Japan - rekao je Inoha. Japanac je u Hajduk došao u julu prošle godine. U posljednja tri mjeseca nije dobio plaću, a žalio se i na loše uvjete rada.

1D= F>AC= E 0=@K=

Ovog puta ohrabrenje im predstavlja informacija da bi u derbiju mogli biti pojačani Vejnom Runijem (Wayne Rooney), Nanijem i Ešlijem Jangom (Ashley Young). Ako njegov gradski rival posrne, Mančester siti bi eventualnom pobjedom nad Fulemom u ovom kolu mogao napraviti veliki posao, tim prije što je još jedan od njegovih pratilaca na težem ispitu, jer Totenhem gostuje Liverpulu.

Runi se vraća u ekipu Junajteda: Veliki okršaj u Londonu

Iako to ne odaje pogled na tabelu, u Francuskoj se igra veliki derbi između Marseja i Liona, koji bi mogao imati veliki značaj u

borbi dva tima za mjesto u Ligi prvaka. Mehmed Baždarević ugostit će sa Sošoom Pari Sen Žermen, za koji bi mogli debitirati

Aleks (Alex) i Tijago Mota (Thiago Motta). Realova prednost nad drugoplasiranom Barcelonom od sedam bodova mo-

gla bi ovog vikenda biti urgožena, jer se “kraljevski klub” suočava s neugodnim gostovanjem jednom od gradskih rivala.

2=HLE E I=JE?=
Engleska
SUBOTA: Arsenal Blekburn (14 sati), Norvič - Bolton, Kvins park rendžers - Volverhempton, Stouk - Sanderlend, Vest Bromvič Albion Svonsi, Vigan - Everton (16), Mančester siti - Fulem (18.30). NEDJELJA: Njukasl - Aston vila (14.30), Čelzi - Mančester junajted (17). PONEDJELJAK: Liverpul - Totenhem (21).

Dobili Barcelonu
- Verder (15.30), Kajzerslautern - Keln (17.30). Hetafe leži na devetom mjesto na tabeli, ali sa samo četiri boda zaostatka za četvrtim mjestom, koje vodi u Ligu prvaka. Hetafe u posljednjih šest utakmica nema poraza, a jedina je ekipa koja je ove sezone pobijedila Barcelonu. Ako Real kiksa, Barcelona bi mu se približila eventualnom pobjedom nad Real Sosijedadom. S obzirom na to da je nevrijeme u Italiji uzrokovalo haos, nacionalna federacija odlučila je da sve utakmice zakaže za 15 sati, ali vremenska prognoza ne obećava da će i tada biti odigrane. (M. T.)

Francuska
SUBOTA: Ažaksio Nica, Dižon - Valensijen, Monpelje - Brest, Nansi Ren, PSG - Evijan, Sent Etjen - Lorijen (19), Bordo - Tuluz (21). NEDJELJA: Kaen Okser, Sošo - Lil (17), Marsej - Lion (21).

ma, Fiorentina - Udineze, Juventus - Sijena, Leče Bolonja, Novara - Kaljari, Palermo - Atalanta, Milan - Napoli.

Španija
SUBOTA: Levante Rasing, Majorka - Betis, Atletik - Espanjol (18), Hetafe - Real Madrid (20), Barcelona - Real Sosijedad (22). NEDJELJA: Sporting - Osasuna (12), Sevilja Viljareal (18), Saragosa Rajo (19.45), Atletiko - Valensija (21.30). PONEDJELJAK: Granada - Malaga (21).

Njemačka
Sinoć: Nirnberg - Borusija Dortmund. SUBOTA: Herta - Hanover, Šalke - Majnc, Bajer Leverkuzen- Štutgart, Volfsburg - Borusija Menhengladbah, Hofenhajm - Augsburg (15.30), Hamburg - Bajern (18.30). NEDJELJA: Frajburg

Italija
SUBOTA: Čezena - Katanija, Roma - Inter (15). NEDJELJA: Đenova Lacio (12.30), Kjevo - Par-

Murinjo: Sele ga natrag, u London

Engleska

Engleski dnevni tabloid “The Sun” jučer je objavio, kako navode, ekskluzivnu informaciju Žoze Murinjo (Jose Mourinho) vraća se u Čelzi, a to im je rekla jedna od njemu bliskih osoba. Nakon Murinjovog odlaska, Čelzi iz sezone u sezonu bilježi sve veći pad, dok, s druge strane, Portugalac u Realu u posljednje vrijeme nije baš potpunosretan. (M. T.) 

KHE IA LH=ć= K ČAE

Johanson: Diktat jednog čovjeka

Sve većem broju poziva na odlazak Sepa Blatera (Sepp Blatter) s kormila FIFA-e pridružio se i bivši predsjednik UEFA-e Lenart Johanson (Lennart Johansson). Osamdesetdvogodišnji Johanson, koji je bio pred- 

A= @HKCA AC IA HEAšEJE 5AF= *=JAH=
sjednik UEFA-e čak 17 godina, izgubio je 1998. godine bitku s Blaterom za mjesto prvog čovjeka FIFA-e. - Ne može se dešavati da samo jedan čovjek diktira i donosi sve odluke u vezi s fudbalom u svijetu. Nema

Lenart Johanson poziva na promjene

druge nego ga se riješiti - rekao je Johanson, dodavši kako Blatera treba zamijeniti Mišel Platini (Michel). - Platini je fer i otvorenog uma. Dozvoljava diskusije i poštuje želje većine - kazao je Šveđanin. (M. T.)

IFHJ

Dnevni avaz, subota, 4. februar/velja~a 2012.

%#

KOŠARKA Reprezentacija BiH imat će senzacionalan stručni štab

2AJHLEć E LIA J=@A = KIFADA
Vjerujem da ćemo imati ekipu koja će se moći othrvati svim iskušenjima, naglasio je novi selektor
možda čak i bolji za reprezentaciju nego za klub. Kada me je pozvao i pitao hoću li mu pomoći u Sarajevu, odgovorio sam potvrdno. Potencijal igrača definitivno postoji. Ja sam tu da Petroviću pomognem savjetima, a na njemu je da uradi ono što smatra da je potrebno - rekao je sinoć za naš list 73-godišnji Novosel. Tako će i legendarni hrvatski stručnjak, uz kojeg je i Petrović stasavao, biti dio projekta “Slovenija 2013”, Petrović i Mahmutović posjetili su sarajevsku Općinu Centar, gdje ih je ugostio načelnik Dževad Bećirević. Sastanku je prisustvovao i Igor Stojano-

7 F=K E JKHEH K 5=H=ALK

Pripreme bh. tima

Tek što nam je Košarkaški savez Bosne i Hercegovine servirao senzaciju angažmanom Aleksandra Petrovića, jučer je i sam Aco na predstavljanju bh. javnosti u ulozi selektora BiH objavio novu - u njegov stručni štab bit će uključen slavni Mirko Novosel, čovjek sa 39 velikih medalja i stanovnik Kuće slavnih! Kako je Petrović pojasnio, Novosel bi imao ulogu savjetnika ili supervizora, koji bi, prema potrebi, pri-

Bh. košarkaši imat će osam provjera

2IAJ= FćEE +AJ=H

vić, općinski vijećnik. Ovo je prva zvanična posjeta novog selektora reprezentacije BiH nekoj od državnih institucija, saopćeno je iz Općine.

sustvovao pripremama, dok bi uz ekipu bio na svakoj utakmici.

Sjajan izbor
- Da, to je, otprilike, ono o čemu smo Aco i ja razgovarali. Želim da uspije, mislim da je bosanski Savez napravio sjajan izbor. Petrović je vrhunski trener, koji je

čiji je cilj ne samo plasman na naredno Evropsko prvenstvo nego i mnogo važnija uloga od one koju je naša selekcija igrala na prethodnim završnicama. - Još jednom želim naglasiti da nije bilo nikakvog finansijskog motiva nego je jedini motiv procjena da možemo napraviti sjajnu

Petrović i Mahmutović: Možemo napraviti sjajnu sportsku priču

(Foto: F. Fočo)

sportsku priču. Svjestan sam svih problema koji opterećuju Košarkaški savez BiH, ali nijedan neće biti alibi ako nešto ne uspijemo kaže Petrović (53) te naglašava da plasman u Sloveniju ne smije doći u pitanje: - Smatram kao našu obavezu da se plasiramo na EP, zbog toga nije bilo ni riječi o nekakvim bonusima ili ekstranagradama za taj rezultat.

Mahmutović je predstavio Petrovića kao “najvećeg trenera u svim sportovima od osamostaljenja BiH”, što je izazvalo reakciju novog selektora. - Ćiro će se ljutiti, ova će izjava sigurno stići do njega - “replicirao” je Pe- Pokušat ću uključiti i neke nove igrače, uvjeriti ih, ne politički nego sportski, da se odazovu. Vjerujem da ćemo imati kvalitetnu ekipu koja će se moći othrvati svim iskušenjima - naglasio je Petrović. Jedna od stvari koja je privukla Petrovića, bila je, kaže, entuzijazam ljudi u KSBiH, naročito general-

ĆEH ćA IA KJEJE

trović u šaljivom tonu. Mahmutović je potom pojasnio da gaji izuzetan respekt za Miroslava Blaževića, bivšeg selektora bh. nogometaša, ali da je Aco, “kada se prebroje medalje i trofeji, ipak u prednosti”.

Košarkaški savez BiH u ovom momentu već ima definiran plan priprema uoči kvalifikacija za Evropsko prvenstvo, koje će početi 10. jula, kada će novi selektor Aleksandar Petrović okupiti igrače u Sarajevu. Kako kaže Petrović, ekipa će u glavnom gradu BiH boraviti do 24. jula. Potom slijedi odlazak na turnir u Italiji (Italija, BiH, Crna Gora, Finska). - Iz Italije odlazimo četiri dana na Roglu uoči nastupa na turniru u Sloveniji s domaćinom, Srbijom i Hrvatskom od 3. do 5. avgusta. Već tada ćemo lagano gledati prema prvom cilju, a to je start kvalifikacija 15. avgusta susretom protiv Latvije u Sarajevu - kaže Petrović. Prije toga, bh. ljubitelji košarke imat će priliku vidjeti na djelu reprezentaciju na turniru u Sarajevu (9. i 10. avgust), čiji će učesnici biti uskoro definirani. - To će biti ukupno osam pripremnih utakmica pred onih osam u kvalifikacijama između 15. avgusta i 8. septembra protiv Latvije, Gruzije, Holandije i Rumunije - izjavio je Petrović, koji bi uskoro trebao objaviti i imena svih saradnika u stručnom štabu. E. J.

Obilazi igrače
Bivši trofejni trener Cibone i reprezentacije Hrvatske odmah kreće u akciju. U narednom mjesecu planira kontaktirati s igračima koji bi trebali konkurirati za kvalifikacije. Neke će lično obići, s drugima će kontaktirati telefonski.

Novosel: Čovjek iz Kuće slavnih u stručnom štabu BiH

nog sekretara Haruna Mahmutovića. - Petrović u našim igračima vidi, prije svega, potentnost, smatra da imamo ekipu koja može napraviti vrlo značajan rezultat u Sloveniji. Cilj nam je da naša košarka ponovo postane respektabilan faktor u Evropi naglasio je Mahmutović. E. JESENKOVIĆ

U nastojanju da ojača igrački kadar u borbi za opstanak u najvišem rangu bh. košarke, zenički Čelik angažirao je centra Aldina Klinca (22 godine, 212 centimetara), koji se oporavio nakon operacije križnih ligamenata koljena. 

E=? IJEC= 6KLEć ED @>E
Nekadašnji centar sarajevske Bosne ASA BH Telecoma pauzirao je u proteklih sedam mjeseci nakon što mu je istekao ugovor sa Slavijom. - Dobili smo potvrdu njegove registracije za naš klub i nadamo se da bi Kllinac mogao igrati već u narednom prvenstvenom susretu protiv Servitiuma - kaže sportski direktor Haris Jahić. Zeničani su pregovarali i s nekadašnjim reprezentativnim krilom Mujom Tuljkovićem, ali se on odlučio za Vogošću. Dobra je vijest da se, na-

Zenički Čelik se pojačava u borbi za opstanak

kon povrede koljena, u tim vratio Eldar Merdanović, ali je neizvjesno koliko će on moći pomoći. Dino Begagić još se nije oporavio od povrede zgloba, a ni najbolji igrač Mirza Hrnčić još nije sanirao upalu pluća. V. B.

Klinac: Pauzirao sedam mjeseci

w 

@CđAA ILA KJ=E?A
Zbog nevremena i jakih snježnih padavina, odgođene su sve utakmice Košarkaškog prvenstva BiH u muškoj i ženskoj konkurenciji koje su trebale biti odigrane ovog vikenda. Ovi će se mečevi najvjerovatnije igrati u srijedu. Kada je u pitanju Jadranska liga za košarkaše, na programu je 21. kolo: Subota: Cibona Budućnost (17 sati), Radnički - Crvena zvezda (17), Union Olimpija Makabi (18), Partizan Zlatorog (19), Krka - Cedevita (20). Nedjelja: Široki WWin - Hemofarm (17). Sinoć: Helios Zagreb.

SKIJANJE

%$

Dnevni avaz, subota, 4. februar/velja~a 2012.

IFHJ

RUKOMET Otkazan današnji susret “Studenata” sa Metaloplastikom

*I=>AFHA@IA@E=
Nastavak SEHA lige pričekat će do ljepših vremenskih uvjeta budući da gosti iz Šapca zbog snježne mećave ne mogu doputovati u Sarajevo
znao. Sada smo bez predsjednika i vjerovatno će u što skorijem vremenskom periodu ostali članovi Upravnog odbora, koji su ostali iz prošle garniture, osnovati Odbor za hitnost. Nova uprava trebala bi biti izabrana do kraja ove sezone. Do tada, igrat ćemo s ovim igračima koje smo angažirali tokom zimskog prijelaznog roka, sve obaveze prema njima bit će regularno izvršene. Očekuju nas tri utakmice u Ligi prvaka, nastavak takmičenja u SEHA-i, Premijer liga i Kup, a ciljevi, naravno, ne mogu biti isti kao što su bili na početku sezone - kazao je Magoda te je napomenuo da dugonajavljivana sjednica Skupštine kluba 31. januara nije održana. A. Č.

Krel: Prva pobjeda u sezoni

(Foto: AFP) 

HA = IJJEK >HžE @ EAH=
Ivica Kostelić ostao bez bodova
Šesti spust sezone, održan jučer u Šamoniju, pripao je Austrijancu Klausu Krelu (Kroell) u dramatičnoj borbi u kojoj je pet najbržih skijaša dijelilo svega osam stotinki. nute, četiri sekunde i 22 stotinke, za samo jednu stotinku brže od Amerikanca Bodija Milera (Bode Miller). To je Austrijancu bila prva pobjeda u sezoni, a četvrta u karijeri. 1. Klaus Krel (Austrija) 2. Bodi Miler (SAD) 3. Didije Kiš (Švicarska) 4. Erik Gaj (Kanada) 4. Romed Bauman (Austrija) 6. Jan Hudek (Kanada) 7. Joahim Puhner (Austrija) 8. Aksel Lund Svindal (Norveška) 9. Janik Bertran (Francuska) 10. Hanes Rajhelt (Austrija)

Dramatičan spust u Šamoniju

4AKJ=JE

2:04,22 2:04,23 2:04,26 2:04,30 2:04,30 2:04,39 2:04,57 2:04,59 2:04,69 2:04,79

Današnji susret SEHA lige između rukometaša sarajevske Bosne i šabačke Metaloplastike, koji je “Studentima” trebao biti prvi u proljetnom dijelu sezone, otkazan je zbog vremenskih nepogoda. - Rukovodstvo lige otkazalo je susret, jer sudije iz Zadra, zbog snježne mećave koja je zadesila naše krajeve, apsolutno nisu u mogućnosti doputovati u Sarajevo. Ista je situacija i s igračima Metaloplastike budući da je prelazak preko Romanije nemoguć, tačnije zabranjen - kazao je direktor Bosne Kenan Magoda, koji je jučer ostao iznenađen informacijom da je predsjednik kluba Muhamed Pilav podnio neopozivu ostavku, saznavši to iz novina. - Ni sam nisam za to

Magoda: Iznenađen ostavkom Pilava

Generalni plasman: Ivica Kostelić 905, Marsel Hiršer 825, Beat Fojc 673... Spust: Didije Kiš 437, Klaus Krel 397, Beat Fojc 318... U utrci koja je zamijenila otkazanu iz Val Gardene u decembru prošle godine, Krel je zabilježio vrijemeod dvijemi-

5LAJIE KF

Treće mjesto pripalo je pobjedniku posljednja dva spusta, Švicarcu Didijeu Kišu (Didier Cuche), koji je za pobjednikom kasnio četiri stotinke. Odličan rezultat zabilježio je i Kanađanin Erik Gaj (Eric Guay), ali mu je osam stotinki kašnjenja donijelo tek četvrtu poziciju. Vodeći u ukupnom poretku Svjetskog kupa, hrvatski skijaš Ivica Kostelić ostao je bez bodova. (M. T.)

Rukometaši Borca M:tela odigrat će danas sa početkom u 15 satiu Varaždinu utakmicu 15. kola SEHA lige protiv šampiona Hrvatske Zagreba. 

I=>AE FHJEL =CHA>= K 8=H=ž@EK
Banjalučani su na put otputovali prilično oslabljeni. - Igrat ćemo bez povrijeđenih Srđana Trivundže, Branislava Obradovića i Vladimira Vranješa tako da teško možemo napraviti nešto više. Zato nam je ovo možda i najlakše gostovanje. Zagreb je izraziti favorit, a mi

Borac danas protiv šampiona Hrvatske

ćemo dati sve od sebe da im pružimo dostojan otpor - istakao je prvotimac Borca i reprezentativac BiH Marko Panić. S. K.

Borba za titulu najjačeg čovjeka

Na 39. evropskom prvenstvu u karateu u juniorskoj i kadetskoj konkurenciji, odnosno na 4. evropskom kupu za mlađe seniore (U-21), od 7. do 13. februara u Bakuu (Azerbejdžan) Bosnu i Hercegovinu predstavljat će 19 sportista. U konkurenciji mlađih

*E0 FHA@IJ=L= ' J=Eč=H= K *=KK
seniora u izboru selektora Suada Ćupine nastupit će Eldin Hrapović (kategorija do 68 kilograma), Meris Muhović (do 78 kg) i Haris Škrijelj (više od 78 kg). Selektori juniorskih reprezentacija Miroslav Klepić i Željko Topalović odredili su da našu zemlju predstavljaju Ervin Galić (do 55 kg), Edin Sarić (do 61 kg), Muamer Ćatović (do 68 kg) i Ivan Klepić (više od 76 kg) te Vesna Gugić (do 48 kg), Iva Klepić (do 53 kg), Amina Adilović (do 59 kg) i Ivona Ćavar (do 59 kg). U kadetskoj konkurenciji u izboru selektora Ramiza Potura i Arnela Kalušića nastupit će Ivan Križanac (do 52 kg), Vedad Ćapin (do 57 kg), Anes Čongo (do 70 kg), Arnes Bubalo (više od 70 kg) i Nedim Topić (kate) te Delfina Tadić (do 47 kg), Tina Marić (do 54 kg) i Ena Gljiva (više od 54 kg).

EP za juniore i kadete u karateu

S konferencije za medije: Učestvuje 11 takmičara

Danas će u dvorani Zetra biti održana sportska manifestacija “Strongman Champions League”. Veliki finale za 2011. godinu premješten je iz Kijeva u Sarajevo zbog nestabilne političke i sigurnosne situacije u Ukrajini. Tako će sarajevska Zetra od 15 sati ugostiti 11 takmičara, najjačih na svijetu, koji će odmjeriti snage u šest atraktivnih disciplina - vuči kamiona od 20 tona, podiza-

7 AJHE J=EčAA K LKčE =E= F@E=K CK= FHALHJ=K >=L==
nju balvana (od 130 do 200 kilograma), prevrtanju guma (560 kg), podizanju automobila, nošenju kofera (150 kg) i podizanju betonskih kugli (120 do 200 kg). Borbu za titulu, kako se najavljuje, vodit će Ervin Katona iz Srbije i Sidrunas Savičkas (Zydrunas Savickas) iz Litvanije.Trebao jenastupitii naš predstavnik Adin Arnaut, ali će on zbog povrede propustiti ovo takmičenje. (A. Č.)

(Foto: F. Fočo)

5FHJEIJE5,1*I=JHEAIA?=K-CAI
Članovi Sportskog društva invalida Bosna, atletičari i aletičarke koji još imaju priliku ostvariti normu za Paraolimpijske igre u Londonu, otputovat će narednih dana u Englesku na tromjesečne pripreme. Posljednji voz za ostvarenje normi, odnosno jedino takmičenje na kojem će tražiti potrebne rezultate, održat će se 5. maja u Zagrebu, a do tada će četvero sportista boraviti u Lidsu. - Odlazak u Englesku omogućio nam je jedan Britanac koji je bio ovdje u ratu i koji nas je pozvao posredstvom Hurmije Mujić, koja je već išla tamo na pripreme. Nemam riječi kojima bih opisao koliko nam to

Pripremaju se da ostvare normu za Paraolimpijske igre

Dženita Klico: Posljednji voz za London hvatat će u maju

znači, jer malo je reći da su tri mjeseca priprema mnogo kada znamo u kakvim uvjetima rade i treniraju ostali naši sportski kolektivi kaže predsjednik SDI Bosna Edib Rahmanović. Normu za Paraolimpijske igre pokušat će ispuniti Hurmija Mujić, Dževad Pandžić, koji je prošle godine imao A-normu, budući da je pobijedio na takmičenju u Padovi, ali ju je izgubio, jer nije imao dovoljan broj nastupa, te Dženita Klico i Damir Muratović. Uz njih, u Lids idu trener Edib Rahmanović i njegov pomoćnik Alem Rahmanović, prevodilac Bakir Bungur te tehnički sekretar Ramija Mujić. A. Č.

IFHJ

Dnevni avaz, subota, 4. februar/velja~a 2012.

%%
Izjava dana
Drago mi je što naša djeca nisu prešla granicu, jer bi neki i izginuli tamo. (Potpredsjednik Rukometnog saveza Hrvatske Zoran Gobac o nedolasku navijača na polufinale EP-a sa Srbijom)

Ofsajd

Rajan Potočnik (Ryan), mladi Amerikanac slovenskih korijena, osramotio se na košarkaškoj utakmici svoje srednjoškolske ekipe iz Šarlota protiv Norkrosa. Pri vodstvu svog tima od 57:56 nekoliko sekundi prije kraja, Potočnik, očito, nije znao na koju stranu napada njegov tim pa je položio loptu u svoj koš i tako poklonio pobjedu protivniku.

5LA=? I= IA>E =>E š

Foto dana

Vijest u brojci
Vlada Crne Gore odlučila je jučer da sa 185.000 eura nagradi vaterpoliste za osvajanje srebrene medalje na minulom Evropskom prvenstvu u Ajndhovenu. Crna Gora izgubila je u finalu od Srbije sa 8:9. 

&#

Trener Barcelone Pep Gvardiola košarkašku utakmicu Regal Barcelona - Žalgiris gledao je s djecom Mariusom i Marijom

(Foto: AFP)

NBA MVP lige briljirao u Njujorku

,AHE 4K E ’*ELE’ FH@K>EE =CEK EI=
Sjajni plej Čikaga imao 32 poena i 13 skokova

Vlasti u Baskiji pokrenule istragu

Aktuelni MVP lige Derik Rouz (Derrick Rose) i njegovi Čikago bulsi produbili su agoniju Njujork niksa, kojima su nanijeli deseti poraz u posljednjih 12 utakmica (105:102). Spektakularni plej “Bikova” postigao je 32 poena uz 13 asistencija. Od toga je 15 poena ubacio u posljednjoj četvrtini, uključujući spektakularni niz od tri uzastopna realizirana napada u samo 79 sekundi. Nikse, koji imaju omjer od samo osam pobjeda i 14 poraza, predvodio je krilni centar Amari Studemajer (Amare Stoudemire) sa 34 poena i 11 skokova, ali je

Nadal: Njegove firme platile manje poreza

Atlanta - Memfis 77:96, Njujork - Čikago 102:105, San Antonio Nju Orleans 93:81, Sakramento - Portland 95:92, Golden stejt - Juta 119:101, LA klipers Denver 91:112.

4AKJ=JE

Rouz (Čikago) u duelu s odbranom Niksa

promašio “trojku” za produžetak. Bulsi, najuspješniji tim regularne sezone u proteklom šampionatu, vode u Istočnoj konferenciji s omjerom od 19-6.

Seriju Los Anđeles klipersa od četiri pobjede zaredom prekinuli su Denver nagetsi uz sjajno izdanje italijanskog krila Danila Galinarija (Gallinari, 21 poen, “trojke” 5/5).

Nagetsi su prethodno pretrpjeli tri uzastopna poraza protiv Klipersa, što je bio njihov najduži aktivni gubitnički niz protiv nekog NBA kluba. (E. J.)

Porezne vlasti u Baskiji pokrenule su istragu protiv drugog teniserasvijeta RafaelaNadala zbogsumnje da je utoj pokrajini utajio porez. Nadal je između 2005. i 2009. godine osnovao nekoliko firmi u Baskiji s obzirom na to da su u toj pokrajini vrijedile porezne olakšice koje su poticale razvoj privrede i poduzetništva. Nadalove kompanije platile su navodno 11,06 miliona eura poreza, što je mnogo manje od navodno prijavljenih 47,37 miliona eura prihoda. Špančevagent KarlosKo-

4=B=A =@= KJ=E FHA

sta (Carlos Costa) izdao je saopćenje u kojem demantira bilo kakve insinuacije da su kompanije i sam teniser izbjegavali zakonske obaveze. - Rafa je insistirao na tome da njegova boravišna prijava bude u rodnom gradu, čime je potvrdio svoju predanost državi i na terenu i izvan njega. Sve porezne obaveze podmirene su na vrijeme - poručio je Kosta. Nadal je rođen u Manakoru na Balearima, gdje i danas živi, odbijajući plaćati porez u nekoj od zemalja sa povoljnijimzakonima. (M. T.)

" C= E " =IEIJA?EA

Podvig mladog Kanađanina u NHL-u

/=A=

Spektakularnu predstavio u “ljepotici večeri” NHL lige pružio je mladi Kanađanin SemGanje (SamGagner). U trijumfu svog Edmontona nad Čikagom (8:4) zabio je četiri gola i upisao četiri asistencije. Tako je Ganje postao prvi igrač u posljednje 23 godine koji je na jednoj utakmici sakupio osam bodova, a tek 11. Ganje postiže svoj četvrti gol u historiji. Posljednjem je to mijuu (Mario Lemieux) u uspjelo čuvenom Mariju Le- decembru 1988.

0=K=H@ @>E $ EE= C=IL=
Na osnovu glasova navijača, određene su prve petorke Istočne i Zapadne konferencije za All-star utakmicu (26. februar) u Orlandu. Starteri Zapada su bekovi Kris Pol (Chris Paul) iz LA klipersa i Kobi Brajant (Kobe Bryant, LA lejkers), krila su Kevin Durant (Oklahoma), Blejk Grifin (Blake Griffin, LA klipers) i centar Endrju Bajnam (Andrew Bynum,

Izabrane All-star petorke

LA lejkers). Na Istoku, bekovi su Derik Rouz (Derrick Rose, Čikago), Dvejn Vejd(Dwyane Wade, Majami), krila Lebron Džejms (LeBron James, Majami) i Karmelo Entoni (Carmelo Anthony, Njujork) i centar Dvajt Hauard (Dwight Howard, Orlando). Najviše glasova (1,6 miliona) dobio je Hauard. (E. J.)

Aktuelna osvajačica Svjetskog kupa u nordijskom skijanju, Poljakinja Justina Kovalčik (Justyna Kowalczyk) pobijedila je u sprintu slobodnim stilom, održanom na temperaturi od minus 17 stepeni u Moskvi. Kod muškaraca najbrži je bio Takmičarke prolaze stadion Lužnjiki Šveđanin Teodor Peterson. presele u Ribinsk, skoro 300 Takmičare očekuju još kilometara sjeverno od Moniže temperature kada se skve. 

L=čEFHL==EKI%

Skijaško trčanje u Moskvi

SUBOTA 4. 2. 2012.

17.30
TOKŠOU, OBN
18.00 NOVA AVANTURA 23.15 MEDICINSKA ISTRAGA 15.05 KAKO VRIJEME PROLAZI 19.30 DNEVNIK TV1 17.00 SHOW TIME 18.20 OTKA^ENI TELEFON

BHT1
07.00 Olujna zvijer, strani dokumentarni program 08.00 BHT vijesti 08.15 Tribunal 08.45 Josip Pejakovi}. U ime naroda, r. 09.15 Moko, mladi istra`iva~, animirana serija, 25/39, r. 09.20 Govor ti{ine, emisija za osobe o{te}enog sluha i govora 10.25 Garmisch-Partenkirchen. Svjetski kup u alpskom skijanju. Spust (`), prijenos 11.40 BHT vijesti 11.55 Chamonix. Svjetski kup u alpskom skijanju. Spust (m), prijenos 13.05 Silver City, ameri~ki igrani film 15.15 BHT vijesti 15.25 Engleska Premier liga, pregled 15.55 Nogomet. Engleska Premier liga. Stoke City - Sunderland, prijenos Bijela hronika (u pauzi utakmice) 18.00 Nova avantura, magazin 19.00 Dnevnik 1 19.35 London Live, muzi~ki program 20.05 Jasmina, doma}i igrani film 21.40 BHT vijesti 21.55 Tajne i la`i jednog nobelovca, ameri~ki igrani film 23.45 Silver City, ameri~ki igrani film, r. 01.50 Jasmina, doma}i igrani film, r. 03.20 Pregled programa za nedjelju

FTV
07.45 Test 08.00 Vijesti Program za djecu 08.05 Artur 08.30 Vragolasti Denis 08.55 Mala princeza 09.05 Moj veliki prijatelj, 15. epizoda 09.20 Kralj dinosaura 09.40 Ma~ak u ~izmama 11.00 Sarajevska hronika 11.30 Mozaik religija, vjerski program 12.00 Dnevnik 1 12.15 Tajna Starog Mosta, igrana serija, 73., 74. i 75. epizoda /12/ 15.00 Vijesti 15.10 Ratnici. Cortes, dokumentarna serija, 4. epizoda 16.05 Pri~a Wendella Bakera, ameri~ki igrani film /12/ 17.50 Lud, zbunjen,normalan, igrana serija, 1. epizoda /12/ 18.34 Dnevnik, najava 18.35 Mala princeza 18.45 Piplinzi, crtana serija 19.05 Pingu 19.10 Loto, prijenos izvla~enja 19.20 Pingu, crtana serija 19.30 Dnevnik 2 20.10 Nepobedivo srce, igrana serija, 1. epizoda 21.05 Mladi u~itelj, hongko{ki igrani film /12/ 22.55 Dnevnik 3 23.15 Medicinska istraga, igrana serija, 17. epizoda 00.05 Crna krava, bijelo mlijeko, no}ni program 02.00 Dnevnik 2, r. 02.30 Pregled programa za nedjelju

TV ALFA
08.10 Jukebox, muzi~ki program 09.05 Top shop 09.15 TITO CRVENO I CRNO, dok. program 11/24 10.10 Top shop 10.20 Jukebox, muzi~ki program 11.30 Vijesti 11.35 Auto vizija 12.15 U zmajevom gnijezdu, sportski talk show (r) 13.15 100 miliona prije Krista, igrani film 15.05 Kako vrijeme prolazi, igrana serija 17.05 Otok, igrana serija 18.05 CSI. Las Vegas, krimi serija (r) 19.00 Vijesti 19.10 Jukebox, muzi~ki program 20.05 CSI. New York, igrana serija 21.00 CSI. Las Vegas, igrana serija 22.05 Univerzalni vojnik, igrani film 00.00 Vijesti 00.30 Astrologija

TV1
07.05 Oluja, igrana serija (R) 08.00 Flashbacks / Music box 08.05 Junska no}, igrana serija (R.) 09.00 Flashbacks / Music box 09.05 Junska no}, igrana serija (R.) 10.00 Flashbacks / Music box 10.05 Junska no}, igrana serija (R.) 11.00 Flashbacks / Music box 11.05 Junska no}, igrana serija (R.) 12.00 Flashbacks / Music box 12.05 Put u Saharu, dokumentarni serijal, ep. 1/13 12.30 Magna Aura, igrana serija (R) 13.00 Flashbacks / Music box 13.05 100 miliona prije Krista, igrani film (R) 15.00 Flashbacks / Music box 15.05 Kako vrijeme prolazi, igrana serija (R) 16.50 Vijesti plus 17.05 Otok, igrana serija, 17. ep. 18.05 CSI. Las Vegas, igrana serija (R) 19.00 Najava Dnevnika 19.30 19.10 Monster High, crtani film 19.30 Dnevnik TV1 20.05 CSI. New York, igrana serija, 22. ep. 21.00 CSI. Las Vegas, igrana serija, 5. ep. 22.05 Univerzalni vojnik, igrani film 00.00 Pono}ne vijesti 00.20 100 miliona prije Krista, igrani film (R)

PINK BH
06.00 Smrt u sumrak 1, ameri~ki film 08.00 Sve za ljubav, reality emisija r. 10.00 @ivot u trendu, talk show emisija 11.00 Paparazzo lov na poznate, zabavna emisija r. 12.00 Info top, inf. program 12.10 Gold Music, muzi~ka emisija 14.00 Porodi~ni obra~un, kviz 15.00 Grand hit, muzi~ka emisija 15.50 Info top, informativni program 16.00 Mala nevjesta, indijska serija 17.00 Show time, zabavna emisija 19.00 Kursad`ije, zabavna emisija 20.00 [opingholi~arke, relity emisija 21.00 Zvijezde granda, muzi~ki show 00.00 Striptiz smrti, ameri~ki film

HAYAT TV
07.00 Fifi, crtani film 07.30 Bumba, crtani film 07.50 Graditelj Bob, crtani film 08.00 @ablja patrola, crtani film 08.37 Hlapi}eve nove zgode, crtani film 09.00 Garfield, crtani film 10.00 Winx, crtani film 10.30 Bumba, crtani film 10.35 Gormiti, crtani film 11.00 Winx, crtani film 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Suze Bosfora, serija, 94. ep 13.00 Autoklub, automagazin 13.30 Svi na selo 14.00 Tajni Djeda Mraz, film 15.50 Sport centar 15.55 Vremenska prognoza 16.00 Zvijezda mo`e{ biti ti, muzi~ki show 18.20 Otka~eni telefon Osmana D`ihe 19.00 Vijesti u 7, inf. program 19.28 Vremenska prognoza 19.30 Stanje na putevima 19.31 Biometeorolo{ka prognoza 19.33 Sport 19.38 Horizonti 20.00 S druge strane, inf. program 20.20 Zvijezda mo`e{ biti ti, nominacije 22.20 Sport centar 22.21 Ledina, film 00.15 Astro Num Caffe, u`ivo

Dejana Talk Show
Kopanje po kontejnerima, u potrazi za kakvim korisnim stvarima, ~ak i hranom - svakodnevna je slika u BiH. Zapitamo li se nekada koliko je na{ih sugra|ana kojima je glavni obrok ono {to drugi bace? Kakav treba da bude komentar nas koji to gledamo... Urednik: Dejana Rosulja{

20.05
FILM, BHT1

Jasmina
Krhkai slaba{naSafai njenaunuka Jasmina doputovale su humanitarnim konvojem iz ratnog Sarajeva u porodi~ni apartman u malom primorskom mjestu. Safa, u o~ekivanju da im se pridru`i i Jasminina majka, poku{ava sebi i Jasmini organizirati kakav-takav `ivot... Uloge:Nada\urevska, ZijahSokolovi}, Amina Begovi}, Mirvad Kuri}. Reditelj: Ned`ad Begovi}.

21.55
FILM, BHT1

SATELITSKI PROGRAM
RTS Eurosport
12.00 Alpsko skijanje. S.KUP [amoni 13.30 Bijatlon. S.KUP Oslo 14.15 Ski skokovi. S.KUP (`ene) 15.15 Bijatlon. S.KUP Oslo 17.00 Fudbal. Afri~ki Kup Nacija 19.00 Fudbal. Afri~ki Kup Nacija 22.00 Snuker 23.30 Ski skokovi. S.KUP Val di Fiemme

Eurosport 2
12.45 Kros-kantri skijanje 13.15 Mali fudbal.(Hrvatska). Turska - Rusija 14.00 Mali fudbal.(Hrvatska). Ukrajina - [panija 15.30 Fudbal. Bundesliga. Schalke 04 Mainz 18.30 Fudbal. Bundesliga. HSV Hamburg Bayern Muenchen 20.30 Mali fudbal. (Hrvatska). ^e{ka Republika Hrvatska 22.00 Hokej na travi 23.00 Fudbal. Afri~ki Kup Nacija 23.45 Vijesti

Sportklub
13.00 NBA Live 13.10 Real NBA 14.00 U@IVO: Premier Lague: Arsenal Blackburn 16.00 U@IVO: Premier League: Norwich Bolton 18.00 Vijesti 18.30 U@IVO: Premier League: Manchester City - Fulham 20.45 Fudbal prijateljska: Crvena Zvezda Zilina 22.45 NBA Live 23.00 Championship: West Ham - Millwall 00.45 Premier League: QPR - Wolves 02.30 Swiss league: Luzern - Zurich

Arena Sport 1
11.00 Italijanska Liga: Inter - Palermo 13.00 Road To London 14.00 Fudbal: Copa Libertodores Highlights 15.00 Rukomet Seha Liga: Zagreb - Borac Prenos 17.00 Ko{arka Aba Liga: Radni~ki - Crvena Zvezda 19.00 Rukomet Ehf Liga [ampiona: Metz Budu}nost 21.00 Fudbal Francuska Liga: Bordeaux Toulouse 23.00 Ameri~ki Fudbal Nfl: Road To Super Bowl 00.00 Ameri~ki Fudbal Nfl

Tajne i la`i jednog nobelovca
Nakon {to dobije Nobelovu nagradu, slavni hemi~ar Eli Majklson zapostavlja vlastitu porodicu i prijatelje. Njegov sin Barkli, koji je upravo doktorio, trudi se svim silama iza}i iz o~eve sjene. U no}i kad njegov otac prima veliko priznanje, Barklija otmu i zatra`e dva miliona dolara otkupnine... Uloge: Alan Rikman, Brajan Grinberg, Meri Stinburgen Reditelj: Randal Miler

16.03 Vojna akademija, serija 17.00 Petkazanje, dok. prog. 18.00 Program za dijasporu 18.30 Kvadratura kruga 19.00 Slagalica,kviz 19.30 Dnevnik 20.05 Vojna akademija, serija 21.00 Bez vize, dok. program 21.30 TV lica...kao sav normalan svijet 22.30 Studenica-biser kulture svijeta 23.00 Svijet sporta, sportski program 23.30 Koncert @eljka Joksimovi}a, muzi~ki program

20.05
FILM, NOVA TV

^uvari zakona
Savezni {erif Sem D`erard u potrazi je za bjeguncem, osumnji~enikom za dvostruko ubistvo. Nakon pada aviona koji je prevozio zatvorenike u rijeku Ohajo, Mark [eridan iskori{tava priliku te bje`i. Bjegunac je zapravo biv{i tajni agent koji sada postaje najtra`enija pokretna meta u dr`avi. Uloge: Tomi Li D`ons, Vesli Snajps, Robert dauni Jr. Reditelj: Stjuart Berd

00.00
FILM, PINK BH
23.30 KONCERT 15.15 BIJATLON 22.00 HOKEJ NA TRAVI 18.30 PREMIER LEAGUE 19.00 RUKOMET

National G.
15.00 In`enjerske veze 16.00 In`enjerske veze 17.00 Plovidba broda s blagom 18.00 Izgubljeni brodovi Rima 19.00 Istrage zrakoplovnih nesre}a 20.00 Vra~ }e vas sada primiti 21.00 [etnja Velikim zidom 22.00 Bijeg 23.00 Iza scene. Najstro`i ruski zatvor 00.00 Vra~ }e vas sada primiti

MTV Adria
12.10 12.30 15.00 17.10 17.50 18.00 19.40 20.00 20.30 22.10 23.00 23.30 00.00

FOXlife
Momci sa Medisona Terra Nova Dr. Haus Momci sa Medisona Uvod u anatomiju Udar Groma O~ajne ku}anice Uvod u anatomiju Seks i grad Momci sa Medisona

FOXCRIME
11.40 Brojevi 12.30 Milosrdna Grejs 15.00 Red i zakon. zlo~ina~ke namjere 17.30 Alijas 19.10 D`ordan 20.00 Bouns 20.55 [ah-mat 21.45 Nepoznati 22.35 Sat 23.25 Zlo~in 00.15 Okru`en mrtvima 01.50 Ar~er

HBO
11.30 13.00 14.00 15.40 17.00 18.30 20.05 21.35 23.05 01.20 03.00 04.45 Delgo Sre}a, ep. 1 Zemlja izgubljenih Klinci su zakon Cura na lo{em glasu Rupa straha I Mars treba mame Iza neprijateljskih linija 3 Gangsteri Ninja ubojica Brzi i `estoki. Povratak Spa{avanje Edwardsa

00.10
SERIJA, HRT2

Striptiz smrti
D`ejk zati~e svoju djevojku u ku}i sa drugim mu{karcem i sada tra`i novi stan. U malo slobodnog vremena, izme|u poslova, gdje pored ostalog i glumi u jednom filmu o vampirima, on pretra`uje oglase u novinama... Uloge: Kreg Vejson, Melani Grifit, Greg Henri Reditelj: Brajan De Palma

MTV Express. Urban 14.40 Awkward Weekend Pimp My Ride 15.30 Biggest!Hottest!Loudest!16.25 3 From 1 19.10 Top 20 MTV Express. Urban 20.05 MTV Takeover. Vatra 21.00 Chapelle Show Behind The Music. 22.00 Mary J. Blige MTV World Stage. 22.55 Kasabian MTV World Stage. 00.40 Ema Rock Highlights 01.15 Party Zone

Ljubavnice
Keti sazna da je Denu ponu|eno promaknu}e u Australiji. Den pozove Keti da s njim po|e tamo. Bi li ona to mogla? D`ek `eli vidjeti Keti nasamo, da joj kao prijatelj pomogne donijeti odluku. Ona pristane.

SUBOTA 4. 2. 2012.

[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDIĆ
Ljubav: Ponekad, ali samo do razumne granice, dobro je osamostaliti se od partnera. Pazite, nemojte pretjerati. Posao: Najbolji prijatelji se poznaju u krizi. Iako situaciju smatrate lo{om, uspjet }ete ostvariti cilj. Zdravlje: Pobijedite osje}aj premorenosti. Ljubav: Nedostaje vam pribranosti. Kada je u pitanju delikatna situacija, popri~ajte otvoreno sa partnerom. Posao: Saznat }ete ugodnu novost. To }e vas, makar nakratko, izbaviti iz nezgodnih finansijskih problema. Zdravlje: Ako ne pazite, prijeti prehlada. Ljubav: O~ekuje vas ugodno iznena|enje. To }e vas vratiti u stari, dobro uhodani svijet sigurnosti... Posao: Brza reakcija omogu}ava vam da se uklju~ite u podjelu dobiti. Tako }e svi biti mnogo zadovoljniji. Zdravlje: Iako je hladno, pro{etajte... Ljubav: Situacija se potpuno stabilizira. Imate veliki prostor za ostvarenje planova sa voljenom osobom. Posao: Izvu}i }ete se iz neugodnosti. U tome vam, u najve}oj mjeri, mo`e pomo}i bliska osoba. Zdravlje: Glavobolja, kao posljedica nervoze. Ljubav: Preispitajte svoje pona{anje prema voljenoj osobi. Ne mo`ete o~ekivati ljubav ako je ne dajete... Posao: Razmislite o mogu}im posljedicama prije nego {to se upustite u posao. Samo korak je do gre{ke. Zdravlje: Izbjegavajte stresne situacije. Ljubav: Trenutno, mislite da ste sretniji kada vas svi ostave na miru. [ta je sa voljenom osobom?! Posao: Veoma uspje{an dan. Me|utim, optere}eni ste ubje|enjem da za vas nema granica i prepreka. Zdravlje: Pobolj{ajte cirkulaciju. Ljubav: Trebate, najzad, srediti emocije. U suprotnom, voljena osoba mo`e zaklju~iti da je ne volite. Posao: Ne treba vam biti `ao ulo`enog truda. Otvara se mogu}nost da va{ posao u potpunosti procvjeta. Zdravlje: Bez promjena. Ljubav: Mo`ete biti sasvim zadovoljni. Pogotovo ako ste, na najbolji na~in, iskoristili pru`enu {ansu. Posao: Dobro se pripremite prije poslovnog sastanka. Mogu} je neuspjeh, bukvalno, zbog sitnice. Zdravlje: Obavezno pro{etajte. Ljubav: Morali ste se boriti za ljubav ili izlazak iz situacije koja je budila nezadovoljstvo. Isplatilo se! Posao: I sami znate da ste previdjeli jednu sitnicu. Zbog toga sada imati puno posla, ~ak i nepotrebnog. Zdravlje: Nervoza odlazi od vas. Ljubav: Nema razloga za suzdr`anost. Ako odugovla~ite, gubite mogu}nost za ostvarenje ljubavnih `elja. Posao: Nemojte nikako zanemariti svoj rad. Samo vas posao mo`e, na pravi na~in, izvu}i iz trenutne krize. Zdravlje: Umor zbog previ{e obaveza. Ljubav: Ne ~ekajte da se desi ne{to veliko. Pomirite se sa ~injenicama, sre}u gradite u svojoj vezi... Posao: Nemojte prebrzo odustati. Ni{ta nije sasvim izgubljeno, naprotiv, sve skupa i nije tako lo{e. Zdravlje: Vi{e pazite na prehranu. Ljubav: Uzmite predah od svega, prepustite se u`ivanju sa voljenom osobom. To je od velikog zna~aja. Posao: Ispunjavaju se i najskrivenije `elje. Promjena vam mo`e koristiti, pa {to prije prihvatite novu situaciju. Zdravlje: Gotovo odli~no!

19.20

BAKINA KUHINJA

21.30

USUDI SE...

21.46

NAJMO]NIJE...

13.18

KS AUTOMAGAZIN

09.35

SMALLVILLE

20.10 SAMO PJESMA ZNA

OBN
07.05 Mixmaster, crtani film 07.30 Gladijatori, crtani film 08.45 Oggy i `ohari, crtani film 08.50 Dje~iji program 10.40 Zvonar Crkve Noter Dame, crtani film 10.50 Princ iz Bel Aira, humoristi~na serija 11.20 TV Doktor, medicinski magazin 12.00 Lonci i poklopci, kulinarski show 13.00 Bakina kuhinja, kulinarski show 13.50 Prosjaci i sinovi, serija 14.45 [to je mu{karac bez brkova, serija 16.00 Usred prijevare (16), igrani film 17.30 Dejana Talk Show,Tema.”Hranim se otpacima iz kontejnera”, talk show 18.50 OBN Info, informativni program 19.05 OBN Sport, sportski pregled 19.20 Bakina kuhinja, kulinarski show 20.00 Prosjaci i sinovi, serija 21.00 Bez izlaza (16), igrani film 22.55 Smrtonosna prijevara (16), igrani film 00.45 Bez izlaza (16), igrani film 02.35 Smrtonosna prijevara (16), igrani film

AL JAZEERA BALKANS
07.30 Sljede}a muzi~ka stanica - Jemen II dio, dok.program,r. 08.00 Usudi se i probaj London, dok. program, r. 08.30 Kontekst, inf. talk-show, r. 09.00 AJE program 16.30 Historija revolucije Smrt i propast, dok.program, r. 17.00 Ro|en u Gazi, dok. program, r. 17.30 Kontekst, inf. talk-show, r. 18.00 Vijesti, inf. program 19.05 48 Marake{, dok. program 19.30 Druga strana Srbije, ep.11, dok. program 20.00 Vijesti 21.00 Vijesti 21.30 Usudi se i probaj London, dok. program, r. 22.00 Vijesti 23.05 Sudan Borba za srce sjevera, II dio, dok. program,r. 23.30 Druga strana Srbije, ep. 11, dok. program, r. 00.00 AJE Vijesti 01.00 48 Marake{, dok. program, r. 01.30 Arapsko prolje}e, Libija u vatri II dio, dok. program, r.

HRT1
10.00 Vijesti 10.11 Ku}ni ljubimci 10.46 Azijske razglednice. Istanbul centar svijeta, dokumentarna serija 11.16 Normalan `ivot, emisija o obitelji 12.00 Dnevnik 12.18 TV kalendar 12.30 Veterani mira, emisija za branitelje 13.16 Duhovni izazovi, me|ureligijski magazin 13.48 Prizma, multinacionalni magazin 14.33 manjinski Mozaik. Prota Petar 14.51 HAZU portreti. Grga Novak 15.07 Eko zona 15.34 Shetlandski zapisi Simona Kinga, dokumentarna serija 16.29 Euromagazin 17.00 Vijesti 17.10 HAK - Promet info 17.20 Reporteri. @rtve mode 18.23 Potro{a~ki kod 18.53 Globalno sijelo 19.20 Loto 7/39 19.30 Dnevnik 20.01 Zvijezde pjevaju 21.46 Najmo}nije `ene svijeta. Audrey Hepburn, dokumentarna serija 22.45 Dnevnik 3 23.06 Vijesti iz kulture 23.17 Crna dalija, film 01.13 Djeca majke Zemlje, film

HRT2
08.45 Patak Frka, crtana serija 09.08 Djevoj~ica iz budu}nosti 2, crtana serija 09.31 Mala TV 10.01 Trolovi, crtana serija 10.28 Minusove muke sa Zemljanima, film za djecu 11.55 Chamonix. Svjetski skija{ki kup spust (M), prijenos 13.04 Rupert, crtani film 13.18 KS Automagazin 13.49 Obrtnik i partner, emisija pod pokroviteljstvom 14.21 4 zida 14.55 Rukomet, Seha liga. Zagreb - Borac, prijenos 16.30 Direkt. Daleko od ku}e, bli`e sebi 17.00 ATP Zagreb Indoors - polufinale, prijenos 1. me~a Simpsoni 19, crtana serija Glazba, glazba... evergreen 20.09 Split. Futsal, EP. Hrvatska - ^e{ka, emisija 20.20 Split. Futsal, EP. Hrvatska - ^e{ka, prijenos 22.07 Split. Futsal, EP. Hrvatska ^e{ka,emisija 22.27 Kaos u Bangkoku, film 00.10 Ljubavnice 2, serija 01.02 Fringe na rubu 1, serija 01.44 Glazbeni salon Gvozdanovi}. Petrit Ceku

Nova TV
06.50 I tako to..., serija 07.20 Dodir s neba, serija 08.15 Jumanji, crtana serija 08.45 Winx, crtana serija 09.10 Gormiti, crtana serija 09.35 Smallville, serija 10.35 Frikovi, serija 11.35 Zauvijek susjedi, serija 13.20 Larin izbor, serija 15.20 Brzi bijeg, film 17.00 Vijesti Nove TV 17.10 Provjereno, informativni magazin 18.05 Nad lipom 35, humoristi~no-glazbeni show 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 ^uvari zakona, film 22.35 Kona~na odluka, film 00.55 Zlo~esti de~ki, film 02.55 Hostel, film 04.25 Nad lipom 35, humoristi~no-glazbeni show 05.20 Ezo TV, tarot show

RTRS
08.10 Tomica i prijatelji, crtana serija 08.30 Graditelj Bob, crtana serija 08.42 U no}noj ba{ti, crtana serija 09.39 ^iji su an|eli - islam, ateizam, univerzalnost religije 10.00 Mali dnevnik 10.22 Sova, program za djecu 10.24 Med i djetelina, crtana serija 10.50 Kralj dinosaurusa, crtana serija 11.10 Robin Hud 3, serija 12.00 Dnevnik 1 12.13 Rije~ vjere, religijski program 12.38 Vez /Isto~no Sarajevo/, emisija etno muzike 13.03 Iz iksa u iks, serija 13.31 Doktor sa jezera, serija 15.00 Rukomet - Zagreb - Borac m.tel, direktan prijenos 16.30 Za.druga, emisija za mlade 17.00 Vijesti 17.10 Ah, ta planeta! 17.35 Deronje, koncert [abana [auli}a 18.05 Art ma{ina, emisija iz kulture 18.55 Perestrojka, ruski dokumentarni film 19.30 Dnevnik 2 20.10 Samo pjesma zna, emisija narodne muzike 21.15 Druga `ena, film 22.30 Dnevnik 3 22.45 Druga `ena, nastavak filma 23.00 Doktor sa jezera, serija 00.30 Nevidljivi protivnik, serija

MRE@A
08.05 Junska no}, serija (r. 42/124 ep.) 09.05 Junska no}, serija (r. 43/124 ep.) 10.05 Junska no}, serija (r. 44/124 ep.) 11.05 Junska no}, serija (r. 45/124 ep.) 13.05 100 miliona prije Krista, film (r) 15.05 Kako vrijeme prolazi, serija, 18. ep. (r) 17.05 Otok, serija, 17. ep. 18.05 CSI. Las Vegas, serija, 22. ep. (r) 20.05 CSI. New York, serija, 22. ep. 21.00 CSI. Las Vegas, serija, 5. ep. 22.05 Univerzalni vojnik, film

ta~ke, program za djecu (r) 20.00 Mu}ke, 1989. humoristi~ki program 21.25 Vijesti TVSA 21.30 U zmajevom gnijezdu, igrani film 23.00 Bijeli planet, dokumentarni film 00.26 Mu}ke,1989. humoristi~ki program

17.05 OTOK,serija 18.05 Zagrljaj ljepote 19.05 FIS SHOP 19.10 Marketing 19.30 HRT DNEVNIK 20.05 Reporta`a, TV KISS 21.05 CSI, serija 22.00 [panjolska primera liga 00.00 No}ni program

Marketing 19.30 Dnevnik 2 19.55 Marketing 20.00 Vitafon 20.30 Nijesmo mi od ju~e, serija 21.00 Foliranti, serija 21.30 Tu|e sla|e 22.30 BN music 23.30 Dnevnik 3 23.45 Film

HTV OSKAR C
08.05 Junska no}, serija 13.05 100 miliona prije Krista, film 15.05 Kako vrijeme prolazi, serija 16.10 Bonaventura 17.05 Otok , serija 18.05 CSI. Las Vegas, serija 19.00 Auto shop magazin emisija o automobilizmu 19.30 Reemitiranje dnevnika hrt-a 20.05 CSI. New York, igrana serija 21.00 CSI. Las Vegas, igrana serija 22.05 Univerzalni vojnik, film

KAKANJ
11.00 Puls 12.00 Vijesti TV Sahar 12.30 Frej`er, serija 13.00 Yusuf, serija (repriza zadnjih 5 epizoda 17.00 Flash vijesti 17.05 Put Istine 18.00 Pozitivni format 18.30 Majstori kuhinje 19.00 Denis napast 19.15 Marketing 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 Nade BH sporta 20.45 Marketing 21.00 Dom2 21.30 So{ka fronta 22.40 Mali oglasi 22.45 Marketing 23.00 Stounhend` 00.00 Vijesti IC r. 00.10 Operaterka, film

TV OSM
11.35 Amor Latino, r. 12.20 Zdrav `ivot 13.20 TV Shop 13.45 Zodeks 14.00 Marketing 2 14.05 Bez cenzure 15.20 Marketing 3 15.25 Horoskop 15.30 Game zone 15.35 Portal 15.40 TV Vita Shop 16.00 Marketing 4 16.05 Vremenska prognoza 16.15 DW-time 16.45 Hrana i vino 17.15 Amor Latino, serija 18.20 Marketing 6 18.30 Dan, centralna inf. emisija 19.12 SMS oglasi 19.30 Portal 19.40 Game zone 20.00 Irene Hass, serija 21.00 Scena 22.00 VOA 22.30 DW-time 23.00 Film 00.30 Astro Show

TVSA
07.00 Statisti, serijski program, 10/12 07.30 Statisti, serijski program, 11/12 08.00 Program za djecu 09.00 Bjekstvo sa ostrva {korpiona, reality show za mlade, 19/46 09.30 Bjekstvo sa ostrva {korpiona, reality show za mlade, 20//46 10.00 Kike tike ta~ke, program za djecu 11.05 Autoshop magazin, emisija o automobilizmu 11.35 Divlji zapad, dok. program, 1/3 12.25 Tribunal 13.00 Vijesti TVSA 13.10 Rebus, politi~ki magazin 14.45 Sarajevska hronika, inf. program 15.25 TV justice, sudska hronika 16.00 Vijesti TVSA 16.05 Bisage Vehida Guni}a, dokumentarno-revijalni program 16.30 Ko{arka: KK Bosna-KK Mladost, direktan prijenos 18.05 Za svaku bolest trava raste 18.15 Sarajevu s ljubavlju, dok. serijal 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Kike tike

Top shop 12.15 Inspektor Mors, serija 13.50 Meraklije sa ^ardaklije, zabavni program 2/2 (r) 14.25 Preporu~ujemo... 14.30 Vijesti 14.35 Top shop 14.45 Za svaku bolest trava raste, dok. serijal, 65. em. 15.05 Kako vrijeme prolazi, igrana serija (r) 16.50 Top shop 17.05 Otok, igrana serija CSI. Las Vegas, serija 18.05 Duhovni svijet, vjerski program 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.05 CSI New York, igrana serija 21.00 Hronika kraji{kih gradova, inf. program 21.45 TV intermeco 22.00 [panska primera liga, prijenos utakmice, 1. pol. 22.45 Vijesti 23.00 [panska primera liga, prijenos utakmice, 2. pol. 23.45 Auto shop magazin, emisija o automobilizmu

ZENICA
09.08 Dje~iji program. Odlika{i 09.30 TV izlog 11.00 Selu u pohode 12.00 Sponzoru{e 15.00 Vijesti 15.10 Bonaventura, r. 16.00 Kontakt program 17.00 Oni dolaze 17.30 Putopisi 18.00 Sfera 18.30 Mali oglasi 19.00 Vijesti 20.00 Nije te{ko biti ja 21.00 Igrani film 22.30 Obavje{tenja 23.00 Vijesti 23.15 Igrani film

HEMA
09.00 Serijski program, r. 10.00 Hema magazin, centralna inf. emisija. r. 11.00 Tv Liberty, magazin Radija slobodna Evropa. r. 12.00 Auto shop magazin, emisija. r. 13.00 Igrani film 15.00 Na{i razgovori, intervju. r. 16.00 Religija u slu`bi `ivota, religijski program. r. 17.00 Info IC, hronika Op}ine Kakanj 18.00 Iskre kulture, emisija. r. 19.00 Pregled sedmice, inf. program 20.00 Igrani film 22.00 Iz arhiva TV Hema

VISOKO
14.00 TV strane 16.00 39. Sjednica Op}inskog vije}a Visoko, snimak 19.25 Maketing blok 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Marketing blok 20.05 Sje}anja 20.30 Aktuelnosti, inf. program 20.45 Filmski program 22.15 Marketing blok 22.20 Tv Zehra, dokumentarni program 23.00 Tv strane 00.00 Odjavni telop

TV GORA@DE
08.00 Najava programa Dnevnik/r 08.30 Bonaventura/r 17.00 Najava programa Balkandics Marketing 19.00 Dnevnik Marketing 19.30 Muzi~ki program 20.00 Istina. Dok. program 20.30 Pop Top. muzi~ka emisija 21.00 Dokumentarni program 22.00 Intervju 23.00 Dnevnik/r 23.30 Muzi~ki program 00.00 Odjava programa

KISS
08.00 Hrana i vino, emisija 08.20 SMS BOX 13.30 Kuhinje 14.05 Reporta`a, arhiv TV KISS 15.00 Lifestyle TV, r. 15.40 Reporta`a, arhiv TV KISS 16.00 Hrana i vino, emisija 16.30 Reporta`a TV KISS

HIT TV
16.25 Tri minuta 19.00 Iz dana u dan 20.00 Auto shop magazin 21.00 Biljana za Vas 22.00 Bonaventura 22.30 Folk show 23.30 Trend setter 00.00 Tri minuta. vijesti 00.05 Film

BN
16.15 Subotom u 3, nastavak 17.55 Kao kod svoje ku}e 19.20

TV USK
10.15 Dance, dance , igrana serija (r) 11.10 Alternativna medicina, dok. program 12.00 Vijesti 12.05

TOP VIJESTI

LJUDI I DOGA\AJI

LJUDI I DOGAĐAJI

8Aš K =>EE

Kemortan branila kapetana

LJUDI I DOGA\AJI

LONDON - Odjeća i veš mlade žene koja je viđena s kapetanom u trenutku nesreće broda “Costa Concordia”, pronađeni su u njegovoj kabini, piše “Daily Telegraph”. Domeniku Kemortan (Domnica Cemortan, 24), bivšu plesačicu, istražitelji su ispitivali više od pet sati. Moldavka je kapetana Frančeska Sketina (Francesco Schettino) nazvala herojem i branila ga na ispitivanju. Rekla je da “nije uredu” da je njemu uništena reputacija “neosnovanim optužbama”.

Neke od fotografija modela modne kuće intimnog rublja

Promotivna kampanja “Victoria's Secret” uoči Dana zaljubljenih

Ako ne znate šta da poklonite svojoj dragoj, odaberite joj nešto što se vama dopada, poručuju ljepotice
NJUJORK - Adriana Lima, Kendis Svanpul (Candice Swanepoel), Lili Aldridž (Lily Aldridge) i drugi “anđeli” u jeku su promotivne kampanje uoči Dana zaljubljenih. Modeli modne kuće intimnog rublja “Victoria's Secret” u posebnom su video materijalu ponudile savjete po pitanju izbora odgovarajućeg poklona za dragu osobu. - Ako ne znate šta da poklonite svojoj dragoj, odaberite joj nešto što se vama dopada, to je veoma originalno. Svratite do naših pro-

5)8-61 7Š)4+1)
,E==JE /=@=BEALA IJL=HE = FH@=K K>EA
TRIPOLI - Libijac Ahmed Varfali objavio je da posjeduje i da želi da proda srebreni vjenčani prsten svrgnutog libijskog lidera Muamera Gadafija, kao i okrvavljenu košulju u kojoj je zlostavljan i ubijen. Za ova dva predmeta Vafali kao početnu cijenu traži dva miliona dolara, a smatra da bi dobio i više kada bi mogao da ih iznese na aukciju u Evropi. Kao dokaz da su stvari zaista u njegovom vlasništvu, na sajt ArabsToday postavio je fotografiju prstena, na kojoj se vidi ugravirani datum Gadafijevog vjenčanja sa Safijom - 10. septembar 1970. davnica i naći ćete pomoć koja vam je potrebna. Momci, bez izgovora! - poručili ljepotice svim muškarcima koji su neodlučni šta da kupe ljepšoj polovini.
Kraljica Elizabeta slavi

SANDRINGEM - Britanska kraljica Elizabeta Druga posadila je jučer u Norfolku drvo, čime je obilježila svoj dijamantni jubilej. Ovog vikenda počinje petomjesečna proslava kraljicine vladavine. Ona je prije 60 godina, 6. februara 1952., sjela na tron poslije smrti svog oca, kralja Džordža Šestog (George).

’)OKIE’ >=LEE H=CLH FE?E=
LONDON - Hakerska grupa “Anonymous” objavila je snimak konferencijskog razgovora između pripadnika FBI-ja i britanske policije, u kome oni razmatraju akcije protiv hakera. Učesnici razgovora razmatraju kako da uđu u trag “Anonymousima” i drugim srodnim grupama, datume planiranih hapšenja i detalje dokaza koje ima policija. Grupa

Hakeri upratili planove o svom hapšenju

8E = =KA

Iskosa

je, također, objavila e-mail FBI-ja s detaljima o tome kako pristupiti konferencijskom razgovoru i adresama elektronske pošte učesnika. FBI još nije komentirao slučaj, a Scotland Yard je najavio reakciju. “Anonymousi” su napisali na Twitteru da se FBI vjerovatno pita kako su oni u stanju da im stalno čitaju saopćenja.

ASTANA - Jedan zoološki vrt u snijegom okovanom Kazahstanu daje svojim majmunima crno vino kako bi se zagrijali, prenosi AFP. - To piće zimi štiti od respiratornih infekcija. Vinom ih štitimo od gripe. Primati su kao i ljudi. Neki čak i pretjeruju i nekoliko puta dolaze po svoju dozu - kažu u ZOO vrtu. ”Trudnicama” i mladuncima nije dozvoljeno da piju vino.

Ponuđena i krvava košulja svrgnutog lidera