P. 1
Harmonija i Matematika u Muzici

Harmonija i Matematika u Muzici

|Views: 452|Likes:
Published by IvanaM1993

More info:

Published by: IvanaM1993 on Feb 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/28/2014

pdf

text

original

Matematički fakultet Beograd

HARMONIJA I MATEMATIKA U MUZICI

Milica Živanović ml03007
Sardžaj
Dijalektika ...................................................................................................... Alikvotni tonovi .............................................................................................. Harmonija i spirala ........................................................................................ Alikvotni tonovi i harmonijska četvorka tačaka ......................................... 4 4 7 9

Logaritamska spirala ..................................................................................... 11 Logaritamska spirala i zlatni presek ........................................................... 13

Logaritamska spirala i Zenonovi paradoksi ……………………………... 17 Zaključak ........................................................................................................ 19 Imenik ............................................................................................................. 21 Literatura ........................................................................................................ 29

2

“Bliznakinje načela krsta, oplođene čistim ukrštanjem, simetrija i armonija su uspele da začnu vaselenu i da je rode, razviju i nasele večnim životom.” Laza Kostić

3

(“Cele brojeve je stvorio dragi Bog. progresivan. podrazumeva veštinu dolaženja do pojmnovnog saznanja. a s druge strane objašnjava reči Leopolda Kronekera. Ova granica kod nekih instrumenata iznosi: Instrument Granična frekvencija (kHz) Horna 1. Međutim. pod rečju dijalektika podrazumeva učešće ljubavi jer “ni do čega vrednog se ne može stići bez tog zanosa”. ide preko proučavanja i razumevanja matematičkih oblika i relacija. tj. kao 1:2:3:4:5:6:7:8:9 itd. osnovnom tonu.Veliki matematičar Leopold Kroneker je 1886. ove dve izjave između kojih je razmak od 2200 godina su dovedene u vezu! Dijalektika Dijalektika kao metoda pobijanja ili dokazivanja bila je poznata i pre Platona. On kaže da je taj put ulazni. godine na Kongrsu u Berlinu rekao: “Die Ganzen Zahlen hat der liebe Gott gemacht. Osnovni princip dijalektike glasi da se sve što zapažamo u prirodi i društvu. da bi dospeo do onog najvišeg (“do uvida u vrhunsko dobro. menja i kreće. čije se frekvencije odnose prema tonu u kojem se pojavljuju. sasvim je sigurno da niko pre njega nije poznavao reč dijalektika. kaže da o muzici “može govoriti samo sa čovekom koji je shvatio sužtinu sveta”. No. a sve ostalo je delo ljudskih ruku. a ne po nečemu drugom”).5 Flauta 4 Violina 8 Truba 9 Triangl 16 4 . sokratska ispitivanja. Neposredni uzor za konstrukciju Platonove dijalektike bili su sokratski razgovori. do određene granične frekvencije. počinje od najnižeg stepena saznanja (od onoga što pokazuju čula). Tu reč je sam Platon skovao kao ime za filozofsku istraživačku aktivnost. a s druge strane. U zvuku svakog tona sadržani su i njegovi tzv. alikvotni tonovi (parcijalni tonovi ili harmonici). od iskona prkosi osnovnom principu dijalektike.”) S druge strane. koje je dobro po sebi. I zaista. obratićemo posebnu pažnju na jednu prirodnu pojavu koja. Platon govori o uzdizanju i osvešćavanju duše na putu saznanja. Alikvotni tonovi Poznato je da svaki muzički ton predstavlja složenu zvučnu pojavu. s jedne strane. alles andere ist Menschenwerk”. kineski filozof Li Pu Ve iz III veka pre Hrista. Platon. oko nas i u nama. razvija. čini se.

Dovoljno je na odredjenom mestu žicu samo lagano dotaći. odnosno boju glavnog. 8. dakle.Tako su. nego samo kao prizvuk. od kada je čovek proizvodio muziku bilo svojim glasom. peti i šesti alikvotni ton daju tonove durskog trozvuka. što je granična frekvencija niža) to je zvuk instrumenta “mekši” i obratno – što je alikvotnih tonova više. Prvo. 7. kao što je već pomenuto. 9… i to upravo onaj kojeg nam je po rečima Kronekera podario dragi Bog. Na nekim instrumentima se. 1/2. Zatim. 6. 1/5… za čiji naziv postoji više razloga. flažoleti. što je manji broj alikvotnih tonova (tj. Fizičko postojanje donjeg alikvotnog niza nije eksperimentalno utvrđeno. svaki član ovog niza predstavlja harmonijsku sredinu dva susedna člana koja se izračunava po formuli: H(a. 5. peti i šesti ton donjeg alikvotong niza obrazuju molski trozvuk. naročitim postupkom u sviranju. bilo na nekom od prvobitnih muzičkih instrumena. b) = 2ab a +b 5 . Njihove recipročne vrednosti obrazuju tzv. Četvrti. a mogu se registovati i tzv. može postići da pojedini alikvoti zazvuče izdvojeno. pa je na osnovu toga proistekla teorija nekih estetičara o prirodnoj osnovi durskog tonaliteta. Takođe. 1/3. Na osnovu ovoga je izveden zaključak da i molski tonalitet ima u jednom akustičnom zakonu svoju prirodnu podlogu. 4. što predstavlja tzv. čija je frekvencija 110Hz. Zaključimo. na primer u tonu A. ovi tonovi u akustici često nose naziv harmonici. Rimanovu hipotezu. usled čega nastaje specifična boja tona Slika ili dijagram odnosa tih tonova zove se zvučni spektar. kao tzv. Helmholcovim rezonatorima. kojima je utvrđeno njihovo postojanje. da je još od najdavnijih vremena. 1/4. osnovnog tona. harmonijski niz 1. Nemački muzikolig Hugo Riman postavio je hipotezu o postojanju niza alikvotnih tonova sa suprotnim kretanjem intervala – odozgo naniže. sadržani sledeći alikvotni tonovi: Osnovni ton Alikvotni tonovi (Hz) 110 Hz 220 330 440 550 660 770 880 990 1100 1210 1320 1430 Približan ton a e1 a1 cis2 e2 g2 a2 h2 cis3 dis3 e3 f3 A u tonu C su sadržani naredni alikvoti: Alikvotne tonove ne razabiramo sluhom kao samostalne tonove. ali prema Rimanu i četvrti. umesto čvrsto pritisnuti. 2. to je zvuk instrumenta oštriji. a sami brojevi tačno označavaju deo žice koja treperi prilikom proizvođenja odgovarajućeg tona. u osnovi svakog tona ležao i leži niz prirodnih brojeva 1. 3.

Oktavni brojevi predstavljaju podražaje u obliku frekvencija. od vremena pitagorejaca do današnjih dana.. a prirodni brojevi odgovaraju “subjektivno doživljenim tonskim visinama”. S jedne strane. 2 5 . Ali i bez toga. izjednačavanja i tempiranja muzičkih skala i tačnog određivanja položaja svakog tona u njima. 2 6 . a drugi linearno. 2 2 . na prirodnim zakonima zasnovana niza. niz prirodnih brojeva: 1. isto kao i fizičko i psihičko u njegovoj psihofizici”. Svaki ton je u stanju da iz sebe izvede. obrazuju geometrijsku progresiju. koristili aritmetičku i harmonijsku sredinu za podelu oktave na sve manje i manje intervale i tako dobili više različitih dijatonskih skala. i to: oktavni niz: 2 1 . 4. Fehnerov zakon glasi da “jačina oseta jeste proporcionalna logaritmu odgovarajućeg podražaja”. osnovni ton i njegova oktava nisu identični. oktavni prostor. što nas vodi do Veber-Fehnerovog zakona. . tako da se u ovom slučaju pomenuti zakon ostvaruje. akustičari. 6. Oktava je fundamentalnan muzički interval koji “kao nijedan drugi tonski korak. Ali i svaki novonastali ton ima tu istu reproduktivnu moć. ali u oktavnom prostoru je dobio svoju najveću potvrdu. njihove frekvencije se odnose kao 1:2:4:8:16….Pri tome treba imati u vidu da su još stari pitagorejci. u nama izaziva isti kvalitet oseta”. da je kod žice muzičkog instrumenta broj oscilacija obrnuto proporcionalan dužini dela žice koji treperi. matematičari. 3. Tokom mnogih vekova.. U nizu alikvotnih tonova poseban i izuzetan značaj zauzimaju oktave. možda najvažnija. k je konstanta karakteristična za određeni modalitet. Bitno je spomenuti da Gustav Teodor Fehner (1801-1887) jeste čovek koji je težio jednoj sveobuhvatnoj psihološkoj slici sveta – “sveta u kome se duhovni i materijalni procesi od početka razvijaju uporedo i zajedno.. 2 4 . tj.. teoretičari muzike i graditelji muzičkih instrumenata proučavali su problem tonskog uređivanja. . oba tona u čoveku pobuđuju “kvalitativno isti subjektivni doživljaj”. čiji je količnik 2. To opet znači da “eksponencijalnom rastu veličine podražaja odgovara linerani rast veličine oseta”. Dakle. podražaja. drugi niz je niz logaritama prvog. Veber-Fehnerov zakon je doživeo mnoge polemike i osporavanja. Vidimo da se članovi drugog niza dobijaju logaritmovanjem prvog za osnovu 2. čitav jedan neograničen niz oktava ili tzv. Pre svega. Prvi od njih raste eksponencijalno. jer su intuitivno osećali da se ona nalazi u “temeljima postanka sveta”. 2 3 . Posmatrajmo sada uporedo dva pomenuta. Osnovni psihofizički zakon prema Fehneru ima oblik S = k * logR gde je S jačina oseta (ili kako neki više vole intenzitet senzacije). Kažu da iz njegovih dela govori “jedno istinsko 6 . Zapravo. a posebno Arhita. oktava je za sve harmoničare najvažniji interval u muzici i najsavršeniji. po pravilu geometrijske progresije. 2. a s druge strane. jedni sa drugima. i R je intenzitet stimulacije tj. Recipročna funkcija (hiperbola) y = k/x ima svoju podlogu u prirodnom zakonu. ali teško da se iko usudio da dirne u svetinju oktave. 5. Koračanje duž niza oktava osećamo kao ravnomerno penjanje ili spuštanje.

Dok je u prvom ciklusu stvaranja čovek još bio androgeno biće.jedinstvo religije. I vide Bog svetlost da je dobra. Poznati nemački harmoničar Peter Nojbeker spontano je i intuitivno alikvotni niz predstavio u obliku jedne spirale (sl. umetnosti i nauke. odnosno harmonijski niz. i ova igra uz pomoć logaritamske funkcije može po volji da se produži. 7 . kao i da je njegova glavna preokupacija bila “naći most između srca i razuma”. fascinirao je sve prave istraživače nauke o harmoniji. tek na ovom stepenu kroz polarizaciju na čoveka i ženu. Pitanje se postavlja o kušanju sa drveta saznanja i obećanju zmije da će čovek postati kao Bog. 2) pri čemu svaka oktava označava jedan nov ciklus. A složićemo se svi da je ovo u izvesnom smislu i jedna od preokupacija harmonije. I bi svetlost. “I reče Bog: neka bude svetlost. dobija se istinski ljudski kvalitet. Vratimo se sada na harmonijski niz koji predstavlja alikvotne tonove.2 tame. i rastavi Bog svetlost od sl. u kome Bog i priroda. a kvinta simbolizuje prvog čoveka Adama. odnosno oktavni podniz. Trojka polarizuje oktavu na kvintu i kvartu. objektivnog i subjektivnog. a time i mnoštva tonova u njihovoj organskoj uređenosti. odnosno kako Biblija kaže: “Beše tama nad bezdanom.” Broj 3 se pojavljuje u drugom ciklusu kao prvo novo biće u obliku kvinte. Harmonija i spirala Niz alikvotnih tonova. koji su u njemu doživljavali jedan od osnovnih “prafenomena univerzuma” i otkrivali različita i višeslojna značenja. Iz ovog niza možemo izdvojiti geometrijski podniz. a jedina polazna tačka je osnovni ton – jedno – duh Božji koji sve obuhvata. Stoga se smatra da je logaritamska funkcija matematički izraz povezanosti fizičkog i psihičkog. i duh Božji dizaše se nad vodom. vera i nauka stoje u tesnoj međusobnoj povezanosti”. a zatim je to dovedeno u vezu sa biblijskom Knjigom postanja. Sedmi alikvotni ton sa prethodnim obrazuje septakord koji se doživljava kao pitanje kojim se stvoreni čovek obraća stvaraocu. “Broj 1 ukazuje da tonski prostor još nije u sebi struktuiran već haotičan. Pojavljuju se dur i mol – muško i žensko. Istovremeno sa njom nastala je i mogućnost formiranja kvintnog kruga. Kvinta se kroz broj 5 dalje polarizuje u veliku i malu tercu. Prvi akt stvaranja je polarizacija u svetlost i tamu koja istovremeno vodi ka cikličkom fenomenu dana i noći. duh i materija.” Broj 2 u tonskom prostoru izaziva prvu polarizaciju koja istovremeno vodi ka cikličkoj oktavnoj strukturi. Njegovim logaritmovanjem ponovo se dobija harmonijski niz.

a sa brojem 9 počinje napredovanje i izgradnja tonske skale iz manjih elemenata. 3a. gde konstanta a predstavlja faktor proporcionalnosti. gde je ρ poteg ili rastojanje neke tačke od koordinatnog početka ili pola. S druge strane. živoj i organskoj vezi sa nizom alikvotnih tonova. Uobičajeno je da se njihov redosled obeležava rednim brojevima (prvi. 5a. tada jednačina spirale ima oblik ρ = aθ. pre nove ere). 4a. koja se pak sa svoje strane jednoliko obrće oko jedne stalne tačke”. Na slici 4 imamo spiralu nacrtanu za dva suprotna smera obrtanja pokretne prave.Sa brojem 8 zatvara se još jedan oktavni ciklus. 6a… I to su tačno one brojne vrednosti i apscise tačaka u kojima spirala seče polarnu osu. ali pored toga imaju i mnoga druga značenja i ispoljavanja.” Peter Nojbeker nije dao nikakvo matematičko izvođenje. tada će frekvencije alikvotnih tonova dalje biti 2a.4 Ova kriva u muzičkom smislu predstavlja krivu frekvencija alikvotnih tonova. Spomenimo da i gramofonska igla krećući se po ploči opisuje putanju koja tačno predstavlja Arhimedovu spiralu. I sva tri su u neposrednoj.3 sl. ordinata ove krive je određena sa y = ρ·sinθ. 3). Jedan od najvećih matematičara i naučnika helenističke epohe i celokupnog starog sveta bio je Arhimed (287 – 212. Ako uzmemo da se početni položaj obrtne prave nalazi na polarnoj osi i da je početni položaj pokretne tačke u polu polarnog koordinatnog sistema. Jednačine svih ovih spirala izražavaju se u tzv. treći…) odozdo naviše. tri glavna tipa spirala (Arhimedova. drugi. Primetimo da se poteg ρ neograničeno smanjuje kada ugao θ neograničeno raste. pa imamo 8 . Postoje. Ako je frekvencija osnovnog tona a. U svojoj knjizi O spiralama. hiperbolička i logaritamska). a θ ugao između potega ρ i polarne (horizontalne) ose (sl. polarnim koordinatama ρ i θ. niti je precizirao o kom obliku spirale je reč. Hiperboličku spiralu definišemo jednačinom ρ = a/θ. kao i da se odgovarajuća linija zavija kod pola i asimptotski mu se približava. Posle broja 8 čovek mora da napusti rajski prostor i započne tegoban zemaljski život koji se u Bibliji opisuje rečima “Sa znojem lica svojega ješćeš hleb”. on definiše krivu koju mi danas nazivamo Arhimedova spirala kao “liniju opisanu tačkom koja se jednoliko kreće po pravoj. sl.

〈1 θ Spirala se odavde nalazi ispod prave y = a i asimptotski joj se približava (videti sl. Alikvotni tonovi i harmonijska četvorka tačaka Pokušajmo da dovedemo alikvotne tonove iliti harmonike u vezu sa tzv. Ukoliko izaberemo a = 2π dobićemo presečne tačke sa polarnom osom 1. To znači da jedinični interval [0. pa će sl. 9 . 1/3. na šta nas sam termin “harmonijski” navodi. C i D jedne prave linije obrazuju harmonijsku četvorku tačaka ako tačka C deli odsečak AB iznutra u istom odnosu u kome ga tačka D deli spolja: A C : C B = A : B D D (1) Pitanje je da li bilo koja 4 alikvotna tona na žici muzičkog instrumenta prikazana kao tačke na brojnoj osi. Svaki alikvotni ton predstavlja harmonijsku sredinu dva susedna alikvotna tona.y = ρ·sinθ = a ⋅ s iθ n 〈a θ lim sin θ θ →0 jer je s i θn . 5).1] možemo da posmatramo kao dužinu žice muzičkog instrumenta. 1/2. B. jer je θ =1 Ovu spiralu pominje i Isak Njutn u prvoj knjizi svojih Principia pri razmatranju zakona gravitacije i mogućeg obilaska planeta oko Sunca.. harmonijskom četvorkom tačaka. Poznato je da 4 tačke A.5 spirala prolaziti tačno kroz one tačke na žici u kojima se stvaraju alikvotni tonovi.. 1/6. 1/5. 1/4. mogu da predstavljaju harmonijsku četvorku tačaka. Ova kriva u muzičkom smislu upravo predstavlja krivu samih alikvotnih tonova.

relacija (2) svodi se na relaciju a · (c-b) = (b-a) · c (3) Primetimo da se u relaciji (3) više ne pojavljuje n. 15/16. 2) a = 3. veliku tercu i treću oktavu. c’ može se smatrati osnovnom harmonijskom četvorkom u okviru oktave. c = 6 Za n = 2 dobijamo alikvotne tonove 1/2. Neposrednim računanjem dolazimo do prvih nekoliko rešenja: 1) a = 2. drugu oktavu. . 3/4. c uz uslov 0<a<b<c. pitagorejska četvorka 6. tj. drugu oktavu. c) kao rešenje generiše još beskonačno mnogo rešenja oblika (αa. jer svaka uređena trojka (a. Ovu relaciju posmatrajmo sada kao jednu tzv. Tako. 3/4. 5/6. Diofantovu jednačinu sa tri nepoznate veličine a.Označimo apscise ovih tačaka sa n −1 n + a −1 n + b −1 n + c −1 . 12 poznata kao Harmonia perfecta koja odgovara tonovima c. b = 4. αc). 8. prvu oktavu. i n n +a n +b n +c pri čemu n označava redosled alikvotnog tona od koga počinjemo formiranje četvorke. Dvostruka proporcija (1) svodi se na  n + a −1 n −1   n + b −1 n + a −1   n + c −1 n −1   n + c −1 n + b −1  − − − −  : = :  (2) n   n +b n+a   n+c n   n+c n +b   n+a Posle kraćeg računanja. tj. Vidimo da problem ima beskonačno mnogo rešenja. 7/8. b. u matematici se pod Diofantovom jednačinom podrazumeva svaka algebarska jednačina sa celim koeficijentima. osnovni ton. Inače. što znači da je svejedno od kog alikvotnog tona ćemo početi formiranje harmonijskih četvorki. αb. na primer. kvintu i četvrtu oktavu. b i c su za sada nepoznati prirodni brojevi uz uslov a < b < c. itd. f. Veza između alikvotnih tonova i harmonijskih četvorki mnogo se jasnije uočava ako se tonovi izraze preko svojih frekvencija. gde je α proizvoljan prirodan broj. 4/5. Postoje još dve harmonijske četvorke u okviru kvinte: 10 . g. c = 6 Za n = 1 dobijamo alikvotne tonove 0. b = 3. a a. 9. čija se rešenja traže u skupu celih brojeva. b.

ρ 4 … Na sl. u jednačinu jediničnog kruga u polarnim koordinatama. 11 sl. Jednačina ρ = e aθ za a = 0 prelazi u ρ = e 0 = 1. a najveću pažnju pritom posvetio je logaritamskoj spirali. 4θ 4 … onda odgovarajuće vrednosti potega čine geometrijsku progresiju: 1. Ova osobina ukazuje na bliskost spirale i kruga kod koga je presečni ugao 90º. tj. određenoj jednačinom ρ = e aθ (a ≠0). svaka prava koja prolazi kroz pol. 2θ 2 . ρ.c 1/1 e 5/4 f 4/3 g 3/2 f 4/3 g 3/2 as 8/5 c’ 2/1 kao i dve u okviru kvarte: c 1/1 es 6/5 e 5/4 f 4/3 g 3/2 as 8/5 a 5/3 c’ 2/1 Logaritamska spirala Poznati švajcarski matematičar Jakob Bernuli (1654-1705) proučavao je veći broj krivih linija čije se jednačine izražavaju u polarni koordinatama. 7).7 sl. seče spiralu pod istim uglom (videti sl. Ako polarni ugao θ uzima vrednosti koje obrazuju aritmetičku progresiju 0. Krug i nije ništa drugo nego logaritamska spirala sa brzinom rasta 0.6 Postoji veliki broj zanimljivih osobina ove krive koje su fascinirale Brnulija. Pre svega. ρ 3 . 3θ 3 . sl. ρ 2 .8 . 6 prikazan je grafik ove krive za a > 0 i a < 0. θ 1 .

evoluta je geometrijsko mesto svih centara krivine koje se dobija pri kretanju duž prvobitne krive. Sigurno je da nijedna druga kriva za naučnike. odnosno odeđivanje dužine luka jedne nealgebarske krive. Međutim. 10). evolutu.9 Engleski filozof prirode D’Arcy W. tj. umetnike i filozofe prirode nije imala veću privlačnu snagu od logaritamske spirale. Primenom raznih geometrijskih transformacija. Jakob Bernuli je otkrio da je logaritamska spirala sama sebi sopstvena evoluta. Sve ovo. uočavana je na neočekivanim mestima u prirodi. Želja mu je u neku ruku ispunjena. kao i neke druge osobine. Zbog svog dopadljivog oblika javljala se još od vremena antike kao omiljeni dekorativni motiv. primenom inverzije spirala ρ = e aθ prelazi u ogledalno simetričnu spiralu ρ = e −aθ . Tome se mogu još 12 . Za neku datu krivu. Interesantno je i njeno ponašanje u odnosu na tzv. a s druge stane. ali i simbolom ljudskog tela koje posle svih svojih promena. uvek ista ako je uvijemo ili odvijemo. učenik Galileja. Ipak. može se smatrati simbolom snage. Najčešće. našla Arhimedova spirala. verovatno zbog neznanja. treba izvesti beskonačno mnogo obrtaja u cilju dostizanja pola. čak i posle smrti vaskrsava u svome pravom i savršenom obličju. reflektujemo ili podelimo. Evangelista Toričeli (16081647). Na primer. ali se umesto logaritamske. 9). 8). godine da je dužina ove putanje konačna i jednaka dužini odsečka tangente iz tačke P do preseka sa y-osom (sl. evoluta je nova kriva koja se znatno razlikuje od polazne krive koja je generiše. Osobinu da ravnomernom prirastu ugla odgovara eksponencijalni prirast potega uočen je i kod ljušture amonita (sl. učinile su da Jakob Bernuli svoju omiljenu krivu nazove Spira mirabilis i napiše: “Uvek se rađa sama iz sebe i sama sebi slična. nepromenjena.Ako pođemo od bilo koje tačke P na spirali ka njenoj unutršnjosti. sl. spirala ostaje invarijantna. rogovi.” Bernuli je izrazio želju da se logaritamska spirala sa natpisom Eadem mutate resurgo (preobražena vraćam se opet ista) stavi na njegov grob. Ovaj rezultat predstavlja prvu poznatu rektifikaciju. otkrio je 1645. istrajnosti i nepromenljivosti kod protivurečnih i konfliktnih stanja i prilika. Thompson (1860-1948) razmatrao je u svom delu O rastu i obliku ulogu logaritamske spirale kao pokretačkog oblika rasta prirodnih formi kao što su: školjke. nizovi zuba ili suncokret (cl.

Ali možemo reći i da su Elementi kapitalno delo celokupnoga staroga sveta. Euklid deli datu duž “tako da pravougaonik obuhvaćen celom duži i jednim odsečkom bude jednak kvadratu na drugom odsečku”(sl. obeležimo je sa τ= 1+ 5 = 1. sl. i odmeri se EH jednako BE. 12). a kasnije su joj pripisivani i nazivi poput “božanstvena proporcija” “neprekidna proporcija”. 13 . o kome se vrlo malo zna. u jedanaestom stavu. godine stare ere. 11). “zlatni pravougaonik”. i prepolovi se AC tačkom E. povuče se BE. Njegovo najveće delo jesu Elementi napisani oko 300.. u VI knjizi pod definicijom 3 Euklid piše da “cela duž stoji prema većem delu kao veći prema manjem”. Navedimo samo ideju za konstrukciju zlatnog preseka. Tvrdim da je AB podeljeno tačkom G tako da je pravougaonik obuhvaćen dužima AB i BG jednak kvadratu na AG. Ovo razlaganje Euklid naziva “podelom u srednjoj i krajnjoj razmeri”. 6180339887. Prvo spomenimo da odnos o kome Euklid govori ima i svoju brojnu vrednost. Nacrta se kvadrat ABCD na AB. i produži se FG do K. Kasnije.” sl. U svojoj drugoj knjizi Elemenata.12 Moguće je uspostaviti vezu između zlanog preseka i logaritamske spirale.10 99999 99999 999 9 Logaritamska spirala i zlatni presek sl. da bi se danas ustalio naziv “zlatni presek”. Euklid kaže: “Neka je AB data duž. produži se CA do H. 2 Neki umetnici su smatrali da najsavršenije mere i proporcije od svih pravougaonika ima tzv. osim da je živeo u vreme prvog Ptolemaja.pridodati i spiralne galaksije (sl. nacrta se kvadrat HG na AH.. Treba AB podeliti tako da pravougaonik obuhvaćen celom duži i jednim odsečkom bude jednak kvadratu na drugom odsečku. koji ima važnu ulogu u arhitekturi.11 Spomenućemo sada još jednog izuzetno značajnog matematičara stare ere Euklida.

D pridružujemo tačku L takvu da je HCDL pravougaonik.“Tačkama H. a duž MN pravougaonik GBLF na kvadrat MNFL i zlatni pravougaonik GBMN. itd. teme N zlatnog pravougaonika GBMN pripada dijagonali HB njemu sličnog pravougaonika ABLH. sl. Slično.” Stoga se ova spirala naziva još i zlatnom. teme G pripada dijagonali CL. stoga. sa koeficijentom τ . Ova spirala seče ivice zlatnog pravougaonika pod veoma malim uglom tako da se može aproksimirati unijom četvrtina krugova upisanih u kvadrate koji pripadaju zlatnim pravougaonicima. ovaj pravougaonik možemo nazvati zlatnim. 13). i on zlatni pravougaonik. a slika pravougaonika MNGB pravougaonika FGBL itd. Slično. 14 . gde je a = τ 2 / π . te će prave CL i HB biti međusobno upavne. Štaviše. Duž AB razlaže zlatni pravougaonik HCDL na kvadrat ABCD i pravougaonk ABLH kojem je odnos veće ivice prema manjoj takođe τ pa je. OF je bisektrisa ugla HOL pa su prave DF i AM međusobno upravne isto kao i prave CL i HB te.13 Ovi pravougaonici opisuju jednu logaritamsku spiralu zadatu jednačinom ρ = a ϕ. U istoj dilativnoj rotaciji slika pravougaonika FGBL biće ABLH. stoga. C. stoga. DLHC će biti slika zlatnog pravougaonika ABLH u dilativnoj rotaciji za prav ugao. Središte ove dilativne rotacije biće presek O dijagonala CL i HB. OA je bisektrisa ugla COH. Kako je BLFG pravougaonik homotetičan pravougaoniku DLHC. i pojavljuje se u mnogim dekorativnim mustrama (sl. Kako je OC : OH = τ : CA i CA : AH = τ . 14). ove četiri prave razlažu ravan na osam međusobno podudarnih uglova i sadže sva temena svih zlatnih pravougaonika u ovom nizu (sl. Na isti način. pa će i odgovarajuće prave DF i AM u ovoj dilativnoj rotaciji da sadraže središte O. Odnos veće ivice ovog pravougaonika prema manjoj je τ pa. duž GF razlaže ABLH na kvadrat AGFH i zlatni pravougaonik GBLF.

12… koje dakle odgovaraju trećem. Odgovarajući krak ugla. Ona seče polarnu osu redom u tačkama 1. dvanaestom alikvotnom tonu itd. Ako izaberemo da je a = ln 2 . To dalje znači da interval [0. Međutim. 1/16… koje tačno odgovaraju uzastopnim oktavama na žici. Polazeći od toga da je kvinta treći ton u alikvotnom nizu. 1/4. ln 2 15 . dobićemo jedan specijalan oblik 360 ° ln 2 logaritamske spirale ρ = e 360 °θ koju ćemo sl. Idući po spirali ka unutra dobijamo preseke sa polarnom osom u tačkama 1/2. osim svih navedenih. koje ćemo nazvati kvintni ugao. Najzad. 2. šestom. 8… koje sl. Na slici 15 prikazana je jedna mustra proizašla iz pomenutog problema četiri bube. 16).16 zvati oktavna ili Nojbekerova spirala. tj. 4. 1/8. iz jednačine ρ = e 360 °θ = 3 logaritmovanjem se dobija rešenje θ = 210º.1] može da se zamisli kao žica muzičkog instrumenta.15 odgovaraju uzastopnim oktavama (sl. kvintni zrak seče spiralu u tačkama 3. ova čudesna spirala svakako ima najsnažnije izraženo muzičko značenje. to nije sve.14 susedu udesno. pri čemu tačka 1 označava početak žice. 6. U jednom trenutku svaka buba kreće prema svomsl. Može se pokazati da njihovi putevi predstavljaju podudarne logaritamske spirale koje konvergiraju prema centru.Zamislimo sada četiri bube koje se nalaze u uglovima jednog kvadrata.

Johan Sebastijan Bah je svoje instrumente naštimovao na jedan nov način i zatim napisao svojih čuvenih 48 preludijuma i fuga za Dobro temperovani klavir i time na delu pokazao da na ravnomerno temperovanom instrumentu mogu da se izvode sve tonske skale i rodovi. već moraju zahvatati tačno određene uglove od 0º. treba zadržati pažnju na problemu temperovanja tonskih skala. da bi se njegova spirala tačno uklopila u univerzalnu Spira mirabilis. Slično se dobija i septimni ugao θ ≈ 291º i odgovarajući tonovi 7. Ovaj problem je rešio halberštatski orguljaš i teoretičar muzike Andreas Verkmajster 1691. 28 itd. 210 º. a na tercinom zraku peti.Peti ton u alikvotnom nizu je jedna terca. C-dur lestvicu transponujemo u bilo koju drugu. 1. Formiranje logaritamskih tablica i sukcesivno izračunavanje logaritama ima isto značenje kao i ravnomerno temperovanje jednog muzičkog instrumenta. 3. a logaritmi su eksponenti 0. 14. na primer. 2. Na taj način utvrđeno je da prvobitna Nojbekerova ideja mora biti donekle modifikovana i da oktavni. Da bi se uočilo još jedno važno muzičko značenje ove čudesne spirale. 17). Smenjivanje niza tonova lestvice ima svoju aritmetičku sliku u logaritmima. Dovoljno je pun ugao od 360º podeliti na 12 jednakih delova od po 30º i svakom zraku dati značenje po jednog tona iz lestvice (sl. kvintni. a da se pri tome ne pojavljuju falševi u melodiji. godine. 116 º i 291 º u odnosu na polarnu osu. Na taj način ova naša spirala postaje i spirala temperovanog tonskog sistema. Kroz istorijski razvoj muzike. deseti i dvanaesti alikvotni ton. Iz jednačine ρ = e 360 °θ = 5 dobija se tercin ugao θ ≈ 116º. Ako sada želimo da. dovoljno je da spiralu okrećemo dotle dok se osnovni ton nove lestvice ne poklopi sa 16 . Unutar jedne oktave umetnuto je 12 tonova tako da je količnik broja oscilacija dva bilo koja susedna tona isti i iznosi q= Tako dobijamo sledeći brojni niz: 12 ln 2 2 c 1 cis 12 d 6 dis 4 e 3 f 12 fis 2 12 g 27 3 dis 22 4 a 23 6 ais 25 12 h 211 c’ 2 2 2 2 2 25 Ali ovaj niz zapravo predstavlja jedan logaritamski sistem sa osnovom 12 2 . tercni i septimni zrak ne mogu biti međusobno normalni. … 12. stvaranje temperovanih sistema nametnulo se zbog toga što se prirodni tonovi ne mogu uvek upotrebiti u muzici.

predstavljala je i dva objekta najvećeg divljenja za Imanuela Kanta. Pri tome je predmet napada njčešće podela konačnog intervala na beskonačan broj delova. za sve ovo vreme. što znači da kretanje nikada ne može početi. prošlosti i budućnosti”. u vreme antičkog filozofa Zenona Helenskog. Prema tome. Da bih stigao u B treba najpre da pređem polovinu puta. Svi preostali tonovi doći će svaki na svoje mesto i svi brojni i tonski odnosi ostaće sačuvani. ali kornjača će se za to vreme pomeriti u tačku P 2 itd. tačnije oko 2450 godina unazad. ni do danas nije potpuno smirilo. koji se. Ti paradoksi su nam poznati zahvaljujući Aristotelu. ” Već vekovima stotine filozofa. tj. Dihotomija. on mora najpre da pređe tačku P iz koje je kornjača počela kretanje. Kada Ahil stigne u tačku P.” Dihotomija: “Pretpostavimo da ja hoću da pređem od tačke A do tačke B po nekom putu. sl.polarnom osom. U formulacijama ovih paradoksa naglašene su protivrečnosti u shvatanjima kretanja i vremena. Ahil nikada ne može da stigne kornjaču. i to pod nazivima Ahil. da bih stigao u B 1 moram najpre da stignem u B 2 . ali da bi je stigao. Ona je simbol dvojstva u čoveku. povlači u svoju najdublju unutrašnjost da bi izvršio svoj osnovni zadatak “Upoznaj samoga sebe”. Obratimo pažnju na prva dva paradoksa. Ta njena dvostruka usmerenost ka zvezdanom nebu nad nama i moralnom zakonu u nama. Ahil ne može da stigne kornjaču dok ne stigne u tačku P 1 . Na taj način spirala kao “oličenje harmonije uzdiže se do univerzalnog simbola nastajanja. Međutim. koje se nalazi na sredini puta između A i B 1 i tako do beskonačnosti. trošeći svoje najbolje umne snage i tražeći grešku u njegovom rasuđivanju. takoreći. trajanja. zapisan na Apolonovom hramu sa Pitijinim proročištem u Delfima. s jedne strane. Iz iskona dolazi i nestaje u beskrajnim daljinama. ali se nije nastojalo da se one otklone. a s druge. Strela i Stadion. korjača će se pomeriti u tačku P 1 . Zenonova kritika bila je uperena protiv takvih predstava i njegova četiri paradoksa izazvala su takvo uzbuđenje koje se.17 Logaritamska spirala i Zenonovi paradoksi Vratimo se opet u stari vek. Ahil: “Ahil i kornjača kreću se istim putem u istom smeru. širi i otvara ka spoljnjem svetu. matematičara i drugih “mislećih” ljudi obračunava se sa Zenonom. jedva da je zapamćeno ime nekog 17 . Ahil je brži od kornjače. učenika Parmenida. do B 1 . Zenonovi paradoksi su došli u protivrečnost sa nekim starim i intuitivnim predstavama beskonačno malih i beskonačno velikih veličina.

Već vekovima mnogobrojni virtuozi proizvode muziku sastavljenu od ulaznih i silaznih melodija. 1/4. Ahil će svakako stići kornjaču!?” Nevolja je u tome što logaritamska spirala nije samo matematička kriva. smanjivaće rastojanje na 1/2. 1/16 dužine itd. Sada bi neko mogao konstatovati – “zašto se uopšte zamajavamo ovom neugodnom spiralom. mada je “svako može videti okom i dotaći prstima”. U Zenonovo vreme su postojali žičani instrumenti i tonske skale. kada se ona može ispraviti. 1/8. A idući po tom odsečku. a njih ima beskonačno mnogo. a znalo se da se ton oktave proizvodi tačno na polovini dužine žice i da nizu oktava odgovara niz polovljenja.. Zamislimo da Ahil juri kornjaču po logaritamskoj spirali. dva puta većom brzinom i da je krenuo iz tačke 1. što objašnjava i drugi paradoks o dihotomiji. kornjača će biti u tački 1/4 i čini se da se sve dešava onako kako je Zenon opisao. bilo naviše ili naniže”.1] označava žicu muzičkog instrumenta. Za žicu muzičkog instrumenta važi objektivan fizičko-akustički zakon ƒ = K/l. svirajući niz tonova muzičke skale i prelazeći oktavu za oktavom naviše. krećući se prstima po žici naviše i naniže i prelazeći oktavu za oktavom. geometriju Lobačevskog treba shvatiti veoma ozbiljno. na primer “sviranjem skala na žici violine ili nekog drugog gudačkog instrumenta i prelaženje oktave za oktavom. ali nikada ne može dostići kraj žice. Ova tačka je za izvođača na muzičkom instrumentu očigledno nedostižna. Videli smo da interval [0. tj. A na kraju žice. da je frekvencija tona obrnuto proporcionalna dužini žice. i da li postoji neka realna situacija i neki prostor u kome njegov model funkcioniše. već ima i mnoga druga značenja i kvalitete koje smo imali priliku da dotaknemo. Kada Ahil stigne u tačku 1/2. u toj tački možemo zamisliti kornjaču koja se smeši i čeka svoga Ahila. da je kroz tačku van prave moguće konstruisati dve i više prava paralelnih datoj. Ako svakodnevno kretanje shvatimo kao koračanje i prelaženje rastojanja. Postavlja se pitanje da li je Zenon možda bio u pravu. Matematičkom laiku i tvrđenje Lobačevskog. Dok Ahil. a kornjača iz 1/2 na polarnoj osi. pa se u krajnjoj tački ona beskonačno uvećava. manjom ili većom brzinom. 18 . onda kretanje u muzici možemo opisati. “tamo gde violina kao da je urasla u telo umetnika koji je oživljava”. A iz tačke koja je nedostižna ne može se ni početi kretanje. pogotovu kada se zna da postoji Poenkareov model u kome ova geometrija savršeno funkcioniše. jer spirala obrazuje beskonačno mnogo obrta idući ka svom fokusu.od njegovih kritičara. može izgledati netačno i apsurdno. Međutim. kao konac zategnuti i pokazati da je njena dužina konačna i tačno jednaka odgovarajućem odsečku tangente do preseka sa osom. krećući se u smislu muzike. a njegovo ime nikako da izbledi. jer na putu treba da savlada sve moguće oktave.

Zaključak Dozvolimo sebi i malo poetike. ova priča otkriva nam neke nove horizonte. i nije li beskonačnost tu negde oko nas i u nama. kornjača je dugovečna životinja. preko žice muzičkog instrumenta. savršenstvu i beskonačnosti. nauke. Ako kornjaču uzmemo za simbol večnosti. Dakle. Kroz oktavni prostor. a Ahil hrabar i istrajan. uzdižući se na simbličku ravan. Nije li svako od nas pomalo Ahil u težnji ka večnosti. jer čovek je sklon ulepšavanju. onda Zenonovu priču možemo shvatiti kao istoriju ljudske kulture. a Ahila kao izraz uzvišenih ljudskih težnji. a ne samo u beskrajno dalekoj ravni našeg prostora!? 19 . umetnosti i težnje ka saznanju.

I prokleh je!” Artur Rembo 20 .“Jedne večeri posadih Lepotu na krilo. I nađoh je gorku.

balkanska Grčka i Afrika. Rodio se u gradu Tarentu. On sam i Eudoks bili su Menehmovi učitelji. izloženim u spisu O sferi i cilindru. Isto tako važan rezultat njegovih izračunavanja je vrednost broja π. Arhita je bio učenik pitagorejca Filolaja iz Krotona. Podizanjem spomenika. hramova i javnih građevina dao je gradu novi sjaj. godine stare ere. Od svojih rezultata. s kojim se upoznao na Siciliji. Arhita je bio prvi koji je predložio da se grupišu tradicionalne 21 . a zatim je učio matematiku kod Eudoksa iz Knida. O kraljevima. matematičar. Kad je završio svoje školovanje u Aleksandriji i vratio se u otadžbinu. O polugama. Otkrio je zakon poluge. Bio je rođak i prijatelj Hijerona II. Principi. prvi egzaktno dokazao zakone ravnoteže. O mudrosti. O kraljevstvu. Kvadratura parabole. jasno shvatio pojam specifične težine i u spisu Ο plutajućim telima utvrdio principe hidrostatike. Takođe je pokušao da sve gradove Velike Grčke ujedini u neku vrstu saveza uperenog protiv tamošnjih autohtonih naroda. kada je Dionisije Mlađi utamničio Platona. te je našao da ona iznosi 365 1/4 dana. sam se najviše ponosio izračunavanjem površine i zapremine lopte i valjka. godine izvučen spis u kojem se Arhimed pojavljuje kao prethodnik integralnog računa. kao što su Istra. međutim. A izgubljena njegova dela su: Poliedri. fizičar i astronom. Kalendar. Pružio je novi podstrek trgovini razvijajući i učvršćujući odnose s drugim trgovačkim centrima. Arhiti se tradicionalno pripisuju mnogi spisi. godine stare ere. O sferi i cilindru. pripadnik pitagorejske škole. O deset kategorija. od kojih su. Problem volova boga Sunca. i O čuvanju. Bio je prijatelj Platona. na jugu Apenskog poluostrva. Velike su njegove zasluge u mehanici i astronomiji. Stoga su mu. on je vršio i astronomska posmatranja da bi utvrdio tačnu dužinu godine. vojni strateg. na nadgrobnom spomeniku uklesali valjak s loptom u njemu. Sačuvani su sledeći njegovi spisi: O ravnoteži površina. sačuvani samo malobrojni fragmenti za koje se sa sigurnošću može utvrditi njegovo autorstvo. O spiralama. gde je kasnije postao i pritan (izvršni magistrat).Imenik Arhimed je rođen u Sirakuzi na Siciliji oko 287. O težištu. Proslavio se sjajnim izumima u mehanici. državnik. na osnovu kojih je Sirakuza dugo odolevala rimskom opsedanju. Arhita je pomogao njegovo oslobađanje iz zatvora. Sin astronoma Fidije. Katoptika. po njegovoj želji prijatelji i srodnici. Prebrojavanje zrna peska i Metod. teoretičar muzike. O rađanju. i 361. Među njegovim delima su O umu i o počelima. O plutajućim telima. O merenju kruga. sprovodeći takvu razvojnu politiku koja je Tarent učinila najbogatijom metropolom u Velikoj Grčkoj. Celim svojim nizom otkrća otvorio je u nauci nove discipline. izračunatog kao odnos obima i prečnika kruga u spisu O merenju kruga. Spomenimo još da je iz jednog jerusalimskog palimpsesta iz 1907. Arhita iz Tarenta (428-347 godine stare ere) bio je antički filozof. O umu i čulima. Smatra se jednim od najgenijalnijih matematičara staroga veka. zatim prevodi sa arapskog: Knjiga lema. veze s aleksandrijskim naučnicima produžio je naučnom prepiskom. O konoidama i sferoidama.

otkrio je lemniskatu i lančanicu). Jakob (Jacob Bernoulli.discipline: aritmetika. Njegova dela su zapažena zbog intelektualne dubine. kako njegova duša ne bi narednih sto godina lutala s ove strane Stiksa. geometrija je dostigla zavidan nivo oko 300. Ovo je najverovatnije bio najstariji sistematski trakt o algebri. Živeo je i radio u Aleksandriji gde je stvorio matematičku školu. prvi iz čuvene porodice matematičara. Johan Sebastijan (Johann Sebastian Bach.potok) već more trebao bi se zvati zbog svoga beskrajnog znanja i umeća.1750) bio je nemački kompozitor i orguljaš iz doba baroka. Sa bratom Johanom započeo je izgradnju varijacionog računa.” Bernuli. Euklid je pokušao da izlaganje bude stogo deduktivno i upravo zbog te doslednosti Elementi su 22 . Optika i algoritmu za izračunavanje najvećeg zajedničkog delioca (NZD) koji je po njemu nazvan Euklidov algoritam. Data. vrlo se malo zna o njegovom životu. Tvorac je velikog broja oblika koji karakterišu barok kao razdoblje. Poznat je Bernulijev zakon velikih brojeva i Bernulijeva nejednakost koju je dokazao za sve prirodne brojeve veće ili jednake od dva. 1685 . i mnogo doprineo napretku algebre upotrebom simbola za veličine. Arhita se udavio kada je brod kojim je plovio potonuo u Jadranskom moru.1705) je bio švajcarski matematičar i naučnik. Johan i Danijel Bernuli. godine nove ere) uprkos tome što je bio istaknuti grčki matematičar. neodređenih jednačina s racionalnim koeficijentima za koje se traži racionalno rešenje. uticao je na razvoj teorije verovatnoće i njenih primena. Kasnije je dokazano da Bernulijeva nejednakost važi za sve realne brojeve veće ili jednake od -1. 1654 . Bah. matematičke operacije i odnose. zbog nepresušnog vrela iz kojih je crpeo svoje melodije i harmonije. Betoven je za Baha rekao: “Ne Bah (Bach . Njegov rad je sačuvan u šest poglavlja Aritmetike koja su dospela do nas. tehničkog savršenstva i umetničke lepote. Diofant se prvenstveno interesovao za teoriju brojeva i rešavanje jednačina.godine stare ere) je bio antički matematičar poznat po svojim delima Elementi. Gete je izjavio: “Kad slušam izvođenje Bahove muzike čitavo je moje biće potreseno i čini mi se kao da mi ne trebaju uši. Vrlo je zanimljivo istaći da je porodica Bernuli u svojim dvema generacijam dala čak osam matematičara. godine stare ere pojavom dela Elementi. Diofant iz Aleksandrije (živeo oko 250. a danas je poznato da ta nejednakost važi za sve realne brojeve veće ili jednake od -2. profesor Univerziteta u Bazelu. dok je šest poglavlja izgubljeno. Možda je najpoznatiji po svom otkriću Diofantovih jednačina. Tada u matematici geometrija dominira.275. pa su i brojevi interpretirani geometrijski. geometrija. pre toga su ove veličine bivale opisivane rečima. oči. Euklid (živeo je u periodu od 330 . Njegovo je telo ležalo nepokopano na obali sve dok ga neki mornar nije simbolično posuo sa malo peska.” Jednom prilikom. astronomija i muzika – koje će u srednjem veku činiti "kvadrivij". Svojim radovima doprineo je razvoju infinitezimalnog računa (izmedju ostalog. U odnosu na druge naučne oblasti. među kojima su najistaknutiji Jakob. i široko priznat kao jedan od najvećih kompozitora svih vremena. niti ostala čula.

prostora. rodonačelnik klasične nemačke idealističke filozofije.1804) profesor Univerziteta u Kenigsbergu. Kostić. tačnije pionir eksperimentalne psihologije i osnivač psihofizike. U ovoj knjizi su sadržana sva saznanja i otkrića do kojih su došli Euklid i njegovi prethodnici i savremenici u geometriji. napisanim u toku poslednjih 30 godina života (u tzv. Gustav Teodor (Gustav Theodor Fechner. doktričkom periodu. Van okvira tih formi svet je principijalni nesaznajan i mi o njemu niti šta znamo niti možemo znati. gradu u kom je proveo ostatak svog života. Stanley Hall-a. Studirao je u Drezdenu i na Univerzitetu u Lajpcigu. dvaju stupnjeva ljudske saznajne moći. dat samo u misli. supstancijalnosti i drugih kategorija sređuju i prerađuju haos utisaka koji u našoj svesti izaziva dejstvo objektivnog sveta stvari po sebi (Ding an sich). Inspirisao je mnoge naučnike i filozofe dvadesetog veka. gubi vid na jednom oku. Posebnu pažnju su privlačili aksiomi i postulati. gimnaziju u Novom Sadu. Pančevu i Budimu. u Bačkoj. Sistem te svoje transcendentalne filosofije Kant je izložio u poznatim delima: Kritika čistog uma. Kasnije su Elementi analizirani i dopunjavani. Wilhelm Wundt-a i G. Kant. jer mu taj zakon potvrđuje njegovu pripadnost višem. a prava i doktorat prava na peštanskom univerzitetu. Fehner. Službovanje je počeo kao gimnazijski nastavnik u Novom Sadu. okrenuo se proučavanju duha i njegove veze sa telesnim. 1801 . teoriji brojeva i algebri. Takođe. Kant je dao niz drugih dela. uzročnosti. Ernst Mach-a. Imanuel (Kant Immanuel. Mnoge generacije matematičara i drugih naučnika su učili iz ove knjige kako se logički zaključuje i novo povezuje sa ranije utvrđenim činjenicama. u kojoj je izneo svoju hipotezu o prirodnom postanku Zemlje i nebesnih tela (Kantova kosmologijska hipoteza). među koja se osobito ističe Opšta istorija prirode i teorija neba. 1724 . u Kovilju. Opšta crta tog njegovog kriticizma je idealizam i agnosticizam. ali čovek kao nosilac moralnog zakona. Prema tome. Pre toga. Kritika praktičnog uma i Kritika moći suđenja. uključujći i Gerardus Heymans-a. dok je preko tih granica transcendentalno idealan. vremena. ali 1839. Nakon oporavka. i nakon mnogo patnje. kategoričkog imperativa ima mogućnost da se uveri u postojanje boga i besmrtnosti duše. noumenalnom svetu. Osnovnu školu je učio u mestu rođenja. postojanje boga i besmrtnosti duše. u vojničkoj porodici. 1834. što znači da je za njega svet objektivno realan samo u granicama iskustva. Laza (1841 . datih im a priori formi .1910) je rođen 1841 god. koji pomoću svojstvenih. posustaje. kritičkom periodu). veliki beležnik i predsednik suda. većinom prirodno-naučnog i daleko manje agnostičkog karaktera. Iskustvo je sjedinjena delatnost čulnosti i razuma. Njegovo filozofsko učenje nosi naziv transcendentalni idealizam.1887) bio je nemački psiholog. Otac mu je bio sveštenik. zatim postaje advokat. metafizika kao nauka o svetu kakav je on van granica iskustva (mogućeg samo u okviru pomenutih formi saznanja) je nemoguća i nemoguće je dokazati npr. u tzv. godine usled proučavanja fenomena boje i vida. godine postavljen je za profesora fizike. Sve je 23 . dokazane su i 464 teoreme na način koji je i danas besprekoran.vekovima smatrani najsavršenijim matematičkim delom.

sve do smrti. Lobačevski je takođe definisao funkciju kao odnos između dva skupa realnih brojeva (Dirihle daje istu definiciju nezavisno nešto kasnije). pohađao novootvoreni univerzitet.to trajalo oko osam godina. Studije završava 1811. tada je iznenađena matematička javnost prvi put čula za ime velikog ruskog matematičara. potpuno nezavisno od njega. u znak priznanja. a potom se. iz nejasnih razloga. U svojoj knjizi Geometrija iz 1823. bio nepoznat i nepriznat čak i u svojoj domovini. Njegova vlada ga je odlikovala. Lobačevski je kao i Kopernik. a Imperatorska akademija nauka u Sankt Peterburgu nije želela objaviti rad 24 . Umro je 1910 god.. redovni 1822. mladi Boljai (Bolyai. godine. ali je 1846. jedini je obratio pažnju na njegova velika otkrića i pomagao njegov izbor za dopisnog člana Naučnog udruženja u Getingenu. bio je izabran za poslanika Ugarskog sabora.. Zna se i da je veliki Gaus istraživao dotičnu oblast. 1802-1860) napisao je u jednom pismu da je došao do zanimljivih otkrića. docent postaje 1814. a 1827. novinarstvom. gde je. vanredni profesor 1816. ali takođe i zapisao “da je to mrtvo more po kome je i on sam bezuspešno plovio”. Prvo objavljeno delo u kome je celokupna teorija predstavljena je rad Lobačevskog objavljen u Kazanskom glasniku 1829. U Somboru je proveo ostatak života relativno mirno. ali pod pritiskom reakcionarne vlade morao je napustiti Srbiju. politikom i javnim nacionalnim poslovima. pao u nemilost. kao urednik zvaničnih crnogorskih novina i politički saradnik knežev. Li Pu Lobačevski. Na poziv kneza Nikole odlazi u Crnu Goru i tu ostaje oko pet godina. Potom živi u Beogradu i uređuje Srpsku nezavisnost. Na zapadu je ovaj postupak poznat pod imenom metoda DandelinGrafe. u Beču. Kroneker Ve. kao jedan od najboljih saradnika Svetozara Miletića. Poznati nemački matematičar Gaus. No. koji je postavio temelje neeuklidske geometrije. Lobačevski je autor jednog postupka za numeričku aproksimaciju korena algebarske jednačine. Kada mu je bilo šest godina. Ali tek kada je nakon Gausove smrti objavljeno da je on prihvatao teorije i dostignuća Lobačevskog. tada se penzioniše iz zdravstvenih razloga. postaje rektor što ostaje sve do penzionisanja. isključivo bavi književnošću. Nikolaj Ivanovič (Лобачевский Николай Иванович.. godine on sistematski proučava posledice postojanja geometrije bez V Euklidovog postulata. ali koje će prvi put objaviti u knjizi tek dve godine kasnije.. Ali s obzirom da je ova publikacija bila lokalnog karaktera. ali ga ruska škola matematike ipak zove po Lobačevskom. Kad je oslobođen. sin arhitekte. 1793 . tamo je 1807. Lobačevskom je umro otac i pošto je njegova majka porodicu preselila u Kazanj. Međutim iste godine. Dvaput je dopao zatvora u Pešti: prvi put zbog lažne dostave da je učestvovao u ubistvu kneza Mihaila i drugi put zbog borbenog i antiaustrijskog govora u Beogradu na svečanosti prilikom proglašenja punoletstva kneza Milana. Za života. živo i smelo radio za srpsku stvar. i tu dođe do sukoba.1856) je ruski matematičar. rođen u Novogordskoj oblasti. Leopold. pa se vratio u Bačku.

veliki značaj principa održanja impulsa i momenta impulsa. 1643 . Nojbeker. Veličine kao Ostrogradski ili Ležandr su bile nepremostiva prepreka. i “najsrećniji. objavljena 1687. preselio se u Kroton u južnoj Italiji ili Velikoj Heladi. on je izumeo refleksioni teleskop i otkrio da se propuštanjem bele svetlosti kroz staklenu prizmu ona razlaže u spektar svih boja. godine. domove im spaljivali i rasturanjem sinedrija uništavali im savez. rezača dragoga kamena. astronom. ali je ipak dočekao da umre nepriznat. Te partijske borbe primorale su starog 25 . Njutn je takođe ukazao na jedan novi. U mehanici. razvijajući na taj način tzv. On je takođe formulisao empirijski zakon hlađenja. postavila je temelje Klasične (Njutnove) mehanike i poslužila kao primer za nastanak i razvoj drugih modernih fizičkih teorija. a možda i samo zbog odvratnosti prema njegovoj tiranidi. Kao kakav kaluđerski ili viteški red. alhemičar i filozof prirode. da bolje upozna ustanove egipatskih sveštenika. Ujedinjujuća i deterministička moć njegovih zakona dovela je do revolucije u nauci i do daljeg napretka i uzdizanja heliocentrizma. koja opisuje univerzalnu gravitaciju i tri zakona kretanja. On je takođe izložio i uopštenu binomnu teoremu. i objavljivanja u Parizu. on je bio prvi koji je pokazao da se kretanja tela na Zemlji i kretanja nebeskih tela potčinjavaju istim fizičkim zakonima. U Krotonu je osnovao Pitagora moralno-religiozno bratstvo. godine pre nove ere kao sin Mnesarha.(čemu je značajno doprineo Ostrogradski) to je ovaj rad ostao nepoznat sve do 1837. takođe. ono je imalo svoja pravila i negovalo strog način života.1727) bio je engleski fizičar. U optici. jer se sistem sveta ne može otkriti i ustanoviti više nego jednoga puta”. i matematička otkrića smatrana su zajedničkim. kome je bio zadatak moralno vaspitanje članova. Imovina je bila zajednička. Njutnov metod za aproksimacije nula funkcije i doprinoseći proučavanjima razlaganja funkcija u redove. koji je danas za većinu ljudi jedna od najvećih ličnosti u istoriji nauke. Političko mišljenje pitagorejaca bilo je konzervativnoaristokratsko. U ovaj savez primani su i žene i muškarci pod istim uslovima. U matematici. otkako je Jonija pod persijskom vlašću počela da opada. Njutn se snažno zalagao u prilog čestične prirode svetlosti. Verovatno je da je po naređenju samskoga tiranina Polikrata putovao u Egipat. Njutn deli zasluge sa Gotfridom Lajbnicom za otkriće infinitezimalnog računa. Peter Njutn. dodajući jednom da je on. gde su se. a postojala su zajednička životna pravila kojih su svi bili obavezni da se drže. Izvodeći iz ovog svog sistema Keplerove zakone kretanja planeta. i zato su ih u toku V veka demokrati više puta gonili. Zbog nesuglasica s Polikratom. na ostrvu Samu. matematičar. stvorila nova središta helenske prosvete i moći. proučavao brzinu zvuka i predložio teoriju o poreklu zvezda. Njegova studija Matematički principi filozofije prirode (Philosophiae Naturalis Principia Mathematica). Isak (ser Isaac Newton. Lobačevski je uporno radio na popularizaciji svojih rezultata. Francuski matematičar Žoze-Luj Lagranž često je izjavljivao da je Njutn najveći genije koji je ikada živeo. Pitagora se rodio oko 568. Kao i sve ostalo.

Po očevoj porodičnoj liniji. Njegovi antički biografi kažu da se Sokratu pridružio kao dvadesetogodišnji mladić. Pomicanjem kobilice na monohordu — taj ogled pripisuje se Pitagori — našlo se da visina tona zavisi od dužine žice.. što sumnjive autentičnosti ima 13 na broju. ali se čini da nije ništa napisao. Sa 16 godina napisao je svoju najpoznatiju pesmu – Pijani brod. peti pesničkim genijem. Nastavlja da živi kao putnik lutalica zauvek napustivši stvaralaštvo. Tvrdi se. Počeo je pisati u ranim gimnazijskim godinama i to vrlo zrelim pesmama. Rembo je sačinio registar boja koje odgovaraju samoglasnicima: A – crno. pesnik i jedan od “sedmorice mudraca”. u kojoj se identifikovao sa napuštenim brodom koji tone u najbajkovitijem okeanu. govorilo se da je Platonov daleki predak bio legendarni atički kralj Kodrus. Posle Sokratove smrti. E – belo. U drugoj i poslednjoj zbirci. spalio svoje tragedije. prisustvujući po prvi put jednom sokratskom razgovoru. da je pre toga pisao tragedije i hteo da učestvuje u takmičenju tragičkih pesnika. opet pesama u prozi – Iluminacje. Tada je imao 21. Platon se rodio godinu dana pre Periklove smrti. I – 26 . Pred njegovom pojavom je i nauka ostala zbunjena. Ali kada je ustanovio da se taj njegov eksperimen izjalovio. pridružio se Heraklitovom sledbeniku Kratilu. Rembo je verovao da kao umetnik može da stvori takav svet umetnosti koji će proizvesti “totalnu obnovu”.Pitagoru da se preseli u Metapontiju 509. a Sokrat je tada imao nešto više od četrdeset godina.Salon. umro 493. drugi katoličkim mistikom. tj. ali da je. Tvrdnja da je putovao u Egipat i razgovarao sa egipatskim sveštenicima ne može se uzimati kao previše verodostojna. ako ne društva. Saglasan sa Bodlerovom univerzalnom analogijom. gde je. Artur (Jean Nicolas Arthur Rimbaud. a slušao je izlaganja i jednog Parmenidovog sledbenika. kojoj je po majci šest generacija unazad pripadao atinski zakonodavac. veoma slavljen i duboko poštovan. gdine stare ere. koja je završena 1874. Živeo je dugo: osamdeset i jednu godinu. da muzički intervali zavise od određenih matematičkih proporcija. godine stare ere. takođe. raskrstio je s pisanje. kažu isti biografi. jer se verovalo da su egipatski sveštenici bili čuvari najstarije mudrosti. stvoren je u potonjim vremenima mit da je Apolon bio pravi Platonov otac. 1854 . godinu. Pošto se dan Platonovog rođenja poklapao sa praznikom rođenja Apolona delfijskog. tako nešto je pripisivano gotovo svim slavnim ljudima. Platon (427 – 347. Pitagora se sam bavio muzikom i matematikom. Učenje koje se vezuje za Pitagoru i njegovu školu razvili su tek njegovi naslednici. Ali o Platonovim putovanjima na Siciliju svedoče njegova pisma. Jedni su ga proglašavali bogomdanim vizionarom. godine pre nove ere) je potomak jedne od atičkih plemićkih porodica.. Rembo. a objavljena tek 1886. a četvrti zanimljivim kliničkim slučajem. inače je kao ličnost najparadoksalniji fenomen u istoriji umetnosti. U svojoj knjizi pesama u prozi – Boravak u paklu (1873) ispisao je svoju duhovnu biografiju.1891) je preteča simbolizma i nadrealizma. kojih što autenticnih. da je putovao u severnu Afriku i Juznu Italiju i da je tamo izučavao matematiku i obaveštavao se o pitagorejskom učenju. U 17-oj godini već je uživao glas jednog od najvećih francuskih pesnika. onda bar umetnika. treći samo nezrelim buntovnikom. poezija se potpuno oslobodila pesnikovog “Ja” i postala objektivna.

1647) je bio italijanski fizičar i matematičar. najpoznatiji po izumu barometra. U – zeleno. Verkmajster je danas najviše poznat kao teoretičar na osnovu zapisa Musicae mathematicae hodegus curiosus. iz 1691. Rano je ostao bez oca. Prvo ga je upisao na Jezuitski koledž 1624. Anreji. Glavni istorijski izvori o Sokratu su u pisanim delima njegovih učenika. godine. pa plešem…” Sokrat (470 – 399. čudno. Tompson je nazivan i “prvim biomatematičarom”. vence od prozora do prozora. Nobelovac Peter Medawar rekao je za ovu knjigu da je “najlepši književni rad od svih naučnih anala ikada napisanih na engleskom jeziku”. Muzičko obrazovanje dobio je od stričeva Hajnriha Kristijana i Hajnriha Viktora Verkmajstera. Evangelista (Evangelista Toriccelli. Prikazivan je i u drugim dramama.. pa ga je obrazovao ujak koji je bio monah. Međutim.. zlate lance od zvezda do zvezda. i Musikalische Temperatur. da izučava nauke kod Benedeta Kastelija (Benedetto Castelli). Tompson. matematičar i autor knjige O rastu i obliku iz 1917. Sokrat nije ostavio pisana djela. Andreas (Andreas Werckmeister.. takođe u Škotskoj. Sokrat je mišljenje iznosio u razgovorima sa omladinom na Atenskim trgovima. Aristotel je Sokrata proglasio pronalazačem metode definicije i indukcije.crveno. nego jedan novi svet koji je sam pesnik stvorio: “Napeo sam užad od zvonika do zvonika. koje je puno koristio u istraživanju moralnih koncepta i prvi put su opisani u Platonovim dijalozima. Ksenofona i Platona. a sahranjen je u San Lorenu. a umro je u St. Drugi važan izvor su Aristotelova pisanja o njemu.kritikuje njihov skepticizam. u Nemačkoj. Ples reči i muzika rečenica u ovoj knjizi budućnosti oživljavaju. iz 1687.. Verkmajster. teoretičar muzike i kompozitor baroknog doba. 1860 . Sokrat je tvrdio da je svesnost neznanja prvi stupanj sticanja znanja.. Radi toga. Umro je u Firenci nekoliko dana pošto je dobio tifusnu groznicu.. godina pre nove ere) je bio grčki filozof i jedan od najbitnijih predstavnika zapadne filozofske tradicije. godine da studira matematiku i filozofiju do 1626. Bio je izložen zlobnoj satiri u Aristofanovoj komediji Oblaci koja je prikazana kada je Sokrat bio u četrdesetim godinama. i filozofije uopše. Sokrat se smatra ocem i osnivačem etike ili moralne filozofije.1706) bio je orguljaš. Rođen je u Benekenštajnu. u kojima upotrebljava termin dobrog 27 . a vitezom je proglašen 1937. nakon toga ga šalje u Rim 1627. 1645 . Dobio je i Darvinovu medalju 1946. Rođen je u Edinburgu u Škotskoj. a deset godina kasnije u Eldbingerodu. Jedan asteroid nosi naziv Toričeli u njegovu čast. 1608 . O – plavo. Toričeli. oder. Nije bio sofist . koje je on video kao esencijalne u naučnim metodama. godine. Njegov najveći doprinos zapadnjačkoj misli su njegovi dijalozi. ne stvarni.1948) je bio biologičar. Od njegovih kompozicija ostala je samo brošurica. U 1664-oj postaje orguljaš u Haselfildu. D’Arsi (D'Arcy Wentworth Thompson. Aristotel je tvrdio da ova metoda nije pogodna za etiku. gdje je bio kritikovan zbog “moralnih opasnosti za savremeno mišljenje i literaturu”. profesora matematike u Pizi.

koji je danas poznat pod nazivom Verkmajsterovo temperovanje. U tom dijalogu Platon opisuje kako su Parmenid i Zenon posetili Atinu. O njegovom životu ne zna se mnogo. godine pre nove ere) bio je antički filozof. pripadnik elejske škole. Ostala manje-više pouzdana obaveštenja o Zenonovom životu daju nam doksografski zapisi Diogena Laertija pod naslovom Životi i mišljenja znamenitih filozofa. koju je osnovao Parmenid. napisan nekih stotinu godina nakon Zenonove smrti. Glavni izvor obaveštenja o njegovom životu predstavlja Platonov dijalog Parmenid. Diogen Laertije takođe kaže da je Zenon bio uhapšen i možda ubijen po naređenju elejskoga tiranina 28 . i opisuje sistem dobro temperovanih tonskih skala. U istom odeljku Platon kaže da je Zenon bio visok i lep čovek te da je kao mladić bio Parmenidov miljenik. te da je Zenon imao „veštinu raspravljanja u prilog obe strane nekog pitanja“. u doba kada je Parmenidu bilo oko 65 godina. Zenon iz Eleje (490 – 430. gde se kaže da je Zenon bio rođeni sin Teleutagore. Zenonu gotovo 40 godina.temperovanja. ali da ga je posvojio Parmenid. a Sokrat je bio veoma mlad.

yu/SpasojeVlajic/OSvetlosnojFormuli.com/pdfs/MAKER/PETERN~1. Kratak pregled istorije matematike. http://mendeleiev.html [15] http://en. Vlajić.wikipedia. 1969 [2] S.htm [17] http://www.prezimenik.resolutionmag.znanje.html [14] http://cscs.uk/~bwillkie/list_arch.PDF [13] School of Mathematics and Statistics University of St Andrews.bath.html [20] http://agentcities. http://www.co. Beogrd.dcs.qc.ca/Chimisterie/2001-2002/andersonk.Literatura [1] D.cyberscol. Zagreb.st-andrews. Harmonija.yu/KNJIZEVNE_SITNICE/Velikani_koji_su_obelezili_ civilizaciju_9. Filozofija matematike [3] N.znanje. Beograd.uk/%7Ehistory/Biographies/Torricelli. Perčić.ac. http://www-groups. Barker.umich. Strojk.htm [11] http://beleskepsi.co.com/psifizintenzitet. Despić. Marjanović. Anderson & V. 1980 [6] D. Beograd.edu/~crshalizi/notebooks/darcy-thompson. Turkalj.wikipedia. 1958 [5] N.org/i/i24/04iv04/04iv0429/johan_sebastijan_bah. http://www.zlatnipresek.htm [10] S. Grujić.org/i/i22/02iv06/02iv0615/platon.50megs. Kosmos.org/wiki/Andreas_Werckmeister [19] K. Historija muzike. Segan. Beograd. http://www.cs. 1970 [7] K.php?display=thd&thdId=4327 29 .ac.org/wiki/Zenon [16] S. Gagnon.htm [12] http://www. Devičić.htm [18] http://en. 2001 [8] N. Harmonska analiza. Scotland. 1975 [4] V. Zagreb. Razvoj tonalnog sistema.

net/Rimbaud/Biography.mag4.html 30 .[21] http://www.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->