P. 1
39938583 Tourist Potentials of Bosnia and Herzegovina Issue 1

39938583 Tourist Potentials of Bosnia and Herzegovina Issue 1

|Views: 225|Likes:
Published by Karamut

More info:

Published by: Karamut on Feb 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/20/2014

pdf

text

original

Tiristički potencijali Bosne i Hercegovine

Tourist potentials of Bosnia and Herzegovina

Turizam BiH
BESPLATAN PRIMJER AK
Broj 1 • listopad 2009. • Godina I

Slap Kravica • Kravica Falls

Turizam BiH
I m p re s u m
Izdavač / Publisher: Udruga Stećak Suizdavač / Co-publisher: Federalno ministarstvo okoliša i turizma Za izdavače / For the publisher: Ivan Mikulić Majo Haramandić Glavni urednik / Editor in chief: Grgo Mikulić Zamjenik glavnog urednika Assistant editor in chief: Krunoslav Šetka Uredništvo / Editorial board: Majo Haramandić, Krunoslav Šetka, akademik Sulejman Redžić, Ivan Mikulić, Tatjana Bulaić, Sinaid Šabanović, Grgo Mikulić. Prijevod na engleski / Translation: Ivana Medić Lektura / Language editor: Stanko Jurilj Korektura / Proofreding: Stanko Jurilj, Ivana Medić Grgo Mikulić Grafička priprema / Art layout: SD studio Tisak i uvez / Printed by: Grafotisak Grude

Manastir Tvrdoš kod Trebinja

Monastery Tvrdoš near Trebinje

Broj 1 • listopad 2009. • Godina I

Kazalo / Contents
Istočni i južni dio Republike Srpske Eastern and southern part of the Republic of Srpska

1st issue • October 2009 • Year I

4
Riječ urednika Editorial

90

Turizam BiH

6
Intervju N. Herceg Interview N. Herceg

106
Srednjobosanska Županija Central Bosnia Canton

16
Kanton Sarajevo The wealth of diversities Sarajevo

118
Zapadnohercegovačka Županija West Herzegovina Canton

26
Sjeverozapadna Republika Srpska, Banja Luka North-western Republic of Srpska, Banja Luka

128
Hercegbosanska Županija Herzeg-Bosnia Canton

Hercegovačkoneretvanska Županija Hezegovina-Neretva Canton

36

142
Posavska Županija Posavina Canton

50
Tuzlanski Kanton Tuzla Canton

146
Bosanskopodrinjski Kanton Bosnia-Podrinje Canton

62
Zeničkodobijski Kanton Zenica-Doboj Canton

154
Distrikt Brčko District Brčko

80
Unskosanski Kanton Una - Sana Canton

156
Strateški marketing Strategic marketing

Ono što su trebale učiniti velike religije svijeta a. vjere i običaji. Pa neka nam bude sa srećom. bile su kroz povijest nerijetko kamen smutnje. pronaći razloge i ciljeve pokretanja časopisa. štoviše ona je poželjna i poštuje se. Ta raznolikost se osjeća posvuda. uvjetno rečeno. a unutar državne zajednice različitosti su uzrokom sukoba. Različitost unutar obitelji se tolerira. spoticanja među njenim narodima. ona je bogatstvo u sebi. i sebe u drugima. po prirodnim rijetkostima. Evo u ovome. obitelji skladno funkcioniraju. nisu do kraja ispunile očekivanja tako uzvišenog cilja. poželjna. Uzdići se do vlastite civilizacije u kojoj će doista različitost biti tolerirana. bogatstva njezine kulturno-povijesne baštine. primjećuje se kamo god krenuli. raznolikosti. etničkih i vjerskih pripadnosti… Tako ćemo spoznati sebe. I opet najčešće. No. Bosna i Hercegovina je raznolika po prirodnim ljepotama. promocija lijeposti Bosne i Hercegovine. Tada nam različitost više neće biti kamen smutnje i uzrokom sukoba nego bogatstvo s kojim se može i od kojega se može i dobro živjeti. svejedno. ne samo da nije zanimljiva. bogatstva i ljepote različitih kultura. A morat ćemo. Dalje nam se ne da. Nećemo li time spoznati cijeli svijet. postanu poveznica a ne razdjelnica? Obično kažemo kako nam je obitelj sve u životu. a znamo da se i ona sastoji od različitih ljudi s posve različitim osobnim sklonostima. nacionalno i civilizacijski. Raznolikost je uvijek zanimljiva. Turizam kao svjetski fenomen pružio je čovjeku i čovječanstvu mogućnost upoznavanja i sebe i drugih. Raznolikost prirode i u prirodi također smatramo bogatstvom. nažalost. pa čak i uzrokom ratnih sukoba. te postizanje tog civilizacijskog cilja. od juga prema sjeveru ili od istoka prema zapadu. pa čak ni ne tolerira. njezinih prirodnih rijetkosti i ljepote prirode. odnosno unutar jedne državne zajednice. morat će krenuti tim putem i uzdići se iznad vlastite sebičnosti. bogatstvom raznolikosti. ona se ne poštuje. i ulijeva nadu u ispunjenje tog cilja. Učimo onda od prirode. različitosti unutar obitelji su bogatstvo. prihvatljiva. Te različitosti. po kulturno-povijesnoj baštini… Raznolika je kulturno. na višu razinu svijesti. uvijek i nužno biti uzrok sukoba? Mogu li te različitosti biti razlogom za komunikaciju između njih. i druge u sebi. Tema i ovog prvog i svih budućih brojeva bit će promocija ljepote uopće. osna i Hercegovina je zemlja različitosti. Što je tomu razlog? Čovjek? Njegova nedosljednost? Nedovoljna osviještenost? Nedovoljna kulturna i etička obrazovanost? Obrazovanost uopće? Nešto drugo? Što je to nešto drugo? Kažemo da je priroda u sebi. etničke i vjerske. je li to moralo biti tako? Moraju li razlike među narodnim skupinama. ćete dragi čitatelji. I u obitelji. željama i ciljevima. imati budućnost. Unutar državne zajednice ona nije poželjna. da ne idemo dalje i predaleko? A opet. . Drugog puta nema niti će ga biti. Ne da nam se uzdignuti dalje od obitelji. turizam pruža tu mogućnost. Svijet. po svojim zakonima savršena. Je li situacija drugačija unutar jednog naroda. Turizam BiH • listopad 2009. osobito kulturne. ona je u prvom redu znak siromaštva. razlogom njihova povezivanja. etnički i vjerski. ako misli opstati i biti. moraju li njihove različite povijesti i kulture. tradicija i običaja. među etničkim zajednicama. na svakom koraku. a to je komunikacija na globalnoj razini. te da one.Riječ urednika B Bosna i Hercegovina zemlja raznolikosti Jednolikost (jednoličnost).

lift up to its own civilisation where the diversity is going to be really tolerated. good luck to all of us. This diversity is felt everywhere. perfect. We just don’t feel like going further. Through the history these diversities. osnia and Herzegovina is the land of diversities. in its laws. nationally and in terms of civilization. its natural rarities and the beauty of nature. and inside the state community are the causes for conflicts. a wealth of diversity. to have a future.Editorial Bosnia and Herzegovina the land of diversities Monotony is not only uninteresting. The tourism as a world phenomenon has offered to humans and the humankind the possibility of self learning and meeting others. natural rarities. We find the diversity of nature and in the nature as wealth. The tourism in its opportunities offers the possibility and gives hope for fulfilling this goal. it must lift up above its selfishness. ethnical and religious have often been a stumbling-block among its nations. wishes and goals. and all future issues will be the promotion of beauty in general. Then. cultural-historical heritage…it is culturally. ethnical and religious belonging… In this way we’ll meet ourselves. This is where you. we’ll have to do that. Hopefully we’ll meet the whole world. the wealth and the beauty of different cultures. But. Bosnia and Herzegovina is diverse in natural beauties. We don’t feel like lifting up beyond our family. Tourism BiH • October 2009 B . What’s the reason for this? Is it the man? His inconsistency? Not enough of consciousness? Insufficient cultural and ethical education? Education in general? Something else? What is this something else? We say that nature is by itself. among ethnical groups. ethnically and religiously diverse. Inside the state. we should learn from nature. And in most cases families function harmoniously. There is no other way. and achieving that civilization goal. At that time the diversity won’t be the stumbling-block and the cause of the conflicts but the wealth to live with and to live good from it. the differences inside the family are wealth. no matter you go from west to north or from east to west. but unfortunately these haven’t fulfilled the expectations of such an exalted goal. Difference inside the family is tolerated. traditions and customs. religions and customs. always and necessarily have to be the cause for conflicts? Could these differences be the reason for the communication between them. the reason for their connection. noticed everywhere you go. is desirable and respected. The diversity is always interesting. dear readers. do their different histories and cultures. but first of all it is a sign of poverty. If the world wants to exist. Is the situation different within one nation. is this the way it had to be? Do the differences among nations. and even the cause for wars. others in us. and ourselves in others. it’s unwanted. let’s not go too far? And again. especially cultural. but we know that even a family consists of different people with completely different personal preferences. So. at every step. it is richness by itself. will find the reasons and aims for creating this magazine. or within the state. as well in the family. The theme for this first. disrespected and even not tolerated. and indeed. and that they become a bond not divide? We usually say that the family is all in our life for us. on a higher level of consciousness. But. the wealth of its cultural-historical heritage. The global communication is the thing that should be done by the big religions of the world. the promotion of beauties of Bosnia and Herzegovina. acceptable and desirable.

Neupitan razvoj bh.turizma

strateška gospodarska grana
Dr.sc. Nevenko HERCEG Imamo ono što tržište traži - netaknutu prirodu i ekološki očuvan prostor, stotinjak “must see” lokacija, a uz to složenu i zanimljivu mješavinu povijesti, kulture, gastronomije… Ciljevi koje smo zacrtali su realni i samo o nama ovisi hoćemo li ih realizirati, kaže ministar Herceg. Rafting na rijeci Trebižat kod Čapljine

Turizam mora postati

Interviu
događa stihijski, sam po sebi. Što su atributi bosanskohercegovačke jedinstvenosti na kojima je moguće graditi prepoznatljivu i jedinstvenu turističku destinaciju te kako na najbolji način iskoristiti sve prirodne i kulturne resurse, samo su neka od pitanja koja smo postavili dr. Nevenku Hercegu, ministru okoliša i turizma u Vladi Federacije BiH. TURIZAM: Često se na radiju, televiziji i u dnevnom tisku, a i na raznim stručnim i znanstvenim skupovima, može čuti kako je Bosna i

S

obzirom na privlačnost prirodne i kulturne baštine, ali i trendove na tržištu turističke potražnje, turistički razvoj Bosne i Hercegovine ne bi trebao biti upitan. Međutim, i pored toga država Bosna i Hercegovina danas nema globalne ni operativne strategije razvoja turizma, a čini se da još uvijek ne postoji ni dovoljno svijesti o važnosti turizma. Istina, turizam se navodi kao strateška gospodarska grana, ali to je još uvijek samo deklarativno, bez strateškog pristupa pa se turizam u mnogim segmentima

Rafting on the Trebižat near Čapljina 

Turizam BiH • listopad 2009.

Undisputable development of the tourism in BiH

Tourism must become the
strategic economic branch
PhD Nevenko HERCEG We have got the things that market requires – untouched nature and ecologically preserved environment, a hundred of “must see” locations and with all of this complicated and interesting mixture of history, culture, gastronomy… The aims we have set are real and it’s up to us are we going to realise them, says the minister Herceg. Baščaršija u Sarajevu •

Interview
economical branch, but this is only declarative, without the strategic approach so the tourism happens spontaneously in many segments. What are the attributes of the uniqueness of Bosnia and Herzegovina based on which is possible to create recognizable and unique tourist destination, and how to use all the natural and cultural resources in the best way are just some of the questions we asked Dr Nevenko Herceg, the minister of the environment and tourism in the Government of the Federation of BiH.

C

onsidering the attractiveness of the natural and cultural heritage, but also the trends in the tourist market demand, the tourist development of Bosnia and Herzegovina shouldn’t be disputable. But, even with this the country of Bosnia and Herzegovina today hasn’t got the global and local operative strategy of the tourism development and it seems like there isn’t enough awareness about the importance of tourism still. The truth is that tourism has been mentioned as strategic

Baščaršija in Sarajevo

Ministar / Ministre Nevenko Herceg

Tourism BiH • October 2009 

Hercegovina zemlja raznolikosti te da je samim time atraktivna turistička destinacija. Je li to baš tako? Ako jeste, što je potrebno učiniti da turizam postane generator gospodarskog razvoja Bosne i Hercegovine? HERCEG: Turistički potencijali Bosne i Hercegovine nikada nisu bili upitni. Činjenica je Bosna i Hercegovina uistinu ima odličan potencijal za razvoj turizma budući da obiluje prirodnim ljepotama i

poznaje vrijednosti kao što su dobar smještaj, hrana, kulturni profil zemlje i aktivan odmor, odnosno on traži vrijednost za novac. Bez obzira na to što bez prirodnih resursa nema turizma, ključ uspješnog turizma nije samo u rijekama, planinama i netaknutim šumskim bogatstvima, nego je prije svega u osnovnoj i pratećoj infrastrukturi. U Federaciji Bosne i Hercegovine razvoj prateće infrastrukture nije dostigao razinu na kojoj bismo mogli graditi konku-

i kvalitetnog turističkog proizvoda, kreiranje vlastitog identiteta te destinacijsko promišljanje turizma kao osnove turističkog prosperiteta. TURIZAM: Ima li Bosna i Hercegovina uopće jasnu viziju razvoja i, još važnije, postoji li u okviru te vizije općeg razvoja vizija razvoja turizma? HERCEG: Činjenica je da bez državne asistencije niti jedna zemlja koja je današnji turistički lider nije

Konjic

vrijednom kulturnom baštinom, što predstavlja konkurentne prednosti na kojima se može i mora temeljiti naša turistička ponuda. Uz to, nama na ovom stupnju razvoja izuzetno pogoduje i činjenica da je u ovom trenutku jedan od ključnih trendova suvremenog turističkog tržišta potraga za ekološki očuvanim prostorom i autentičnošću jer to je ono što mi imamo. Međutim, navedene prednosti nisu dovoljne da bi zadovoljile sve zahtjevnijeg stranog gosta koji preferira mir i opuštenost, pre

rentnost na zahtjevnom turističkom tržištu. Najveća prepreka je nedostatak investicija kojim bi se izvršila modernizacija i rekonstrukcija kapaciteta, ostvarila diferencijacija turističke ponude i kreirao opći image Federacije kao poželjne turističke destinacije. Stoga je potrebno što više planski obogaćivati turističku ponudu u smislu stalne inovacije turističkog proizvoda i kontinuiranog poboljšanja kvalitete svih njegovih komponenti, a kao primarni cilj postavlja se stvaranje prepoznatljivog

uspjela izdignuti svoju turističku ponudu na višu razinu. Iako u Bosni i Hercegovini postoji konsenzus za rješavanje problema opće ekonomske nesigurnosti, držim da se na razini gospodarskog razvoja još uvijek nismo jasno odredili na koje ćemo se djelatnosti koncentrirati. Dok država ne odluči što želi, i vizija turizma na razini BiH bit će, kao i dosad, tek retoričko pitanje. Ipak, vjerujem kako će nas vanjski pritisci i globalne promjene uskoro natjerati da nešto konačno promijenimo te

Turizam BiH • listopad 2009.

No matter the fact that without natural resources there is no tourism. not even a single country that is the tourist leader hasn’t succeeded to raise its tourist offer to a higher level. Is this really so? If it is. and as the most important goal the creation of recognizable and quality tourist product is set. that is. in basic and accompanying infrastructure. I believe that we still haven’t specified on which of the activities we’ll focus on the level of Maglić Mountain Tourism BiH • October 2009 9 . he wants the value for his money. at the demanding world market. the key of the successful tourism is not just in rivers. Besides. It is a fact that Bosnia and Herzegovina really has excellent potential for the development of tourism since it is abundant with natural beauties and valuable cultural heritage. But. what is necessary to be done for the tourism to become the generator of the economical development of Bosnia and Herzegovina? HERCEG: Tourist potentials of Bosnia and Herzegovina have never been disputable. television and the newspapers. cultural profile of the country and active rest. is very suitable for us at this point of development. which our tourist offer can and must be based on. differentiation of the tourist offer and creation of the general image of the Federation as desirable tourist destination. mountains and untouched forest wealth. In the case of the Federation of Bosnia and Herzegovina. but first of all. because these are the Planina Maglić • things we have got. That is why there is a need to enrich the tourist offer by plan in the sense of constant innovation of the tourist product and continuous improvement of the quality of all of its components. but also in various professional and scientific symposiums that Bosnia and Herzegovina is the land of diversities and by that an attractive tourist destination. afore-mentioned advantages are not enough to satisfy more and more demanding foreign guest who prefers peace and relaxedness and recognizes the values like good accommodation. what represents the competitive advantages.TOURISM: We can often hear on the radio. TOURISM: Does Bosnia and Herzegovina has a clear vision of development and even more. the development of the accompanying infrastructure hasn’t reached the level to build the competitiveness on. the creation of our own identity and destination analysis of the tourism as the basis of tourist prosperity. food. the vision of the development of tourism? HERCEG: The fact is that without the assistance of the state. The greatest obstacle is the lack of investments for the modernization and reconstruction of the capacity to be done. within that general development vision. the fact that one of the key trends in modern tourist market today is the search for ecologically preserved areas and authenticity. Even though in Bosnia and Herzegovina there is a consensus for solving the problems of general economical insecurity.

mi smo pokrenuli čitav niz projekata. . Prioritetni zadatak je stvaranje vlastitog. ali i naših mogućnosti u odnosu na okruženje. prepoznatljivog proizvoda. kvaliteti usluga i selektivnim oblicima razvoja turizma. i izradu strategije razvoja do 2018. ovaj dokument bi mogao biti jedno od ključnih polazišta i u procesu kreiranja nacionalne strategije razvoja turizma. između ostaloga. Osim što predstavlja svodnu strategiju prilikom izrade regionalnih planova razvoja turizma. U konačnici. kulturnom identitetu destinacije. ali i cjelokupan gospodarski sektor. obogaćivanje i kvalitativno unapređivanje ponude te približavanje suvremenim turističkim trendovima. ona predstavlja polazišni dokument za kreiranje odgovarajućih operativnih planova čija će provedba omogućiti ostvarenje glavnog strateškog cilja. Uz realno sagledavanje postojećeg stanja. cilj nam je strategijom proizvodnje visoke vrijednosti i diferenciranja proizvoda dostići vrijednosni klaster 10 Turizam BiH • listopad 2009. TURIZAM: Koja je svrha strategije i koji će se ciljevi njome postići? HERCEG: Strategija razvoja turizma Federacije BiH polazi od analize i dijagnoze turističkog potencijala i resursne osnove te postavlja opći okvir za razvoj turističke djelatnosti.Izletište Zeleni Vir kod Olova • Resort Zeleni Vir near Olovo da će vlasti na svim razinama. uz reformu zakonodavstva. preuzeti odgovornost za stvaranje osnovnih uvjeta razvoja i kreiranja poticajnih ekonomskih mjera za održivi ne samo turistički nego i uopće gospodarski razvoj. kroz suradnju i institucionalno partnerstvo. U sektoru turizma i ugostiteljstva na razini Federacije BiH. s ciljem kreiranja prepoznatljivog turističkog proizvoda koji treba promicati prema turističkom tržištu. gdje se daleko veća pažnja posvećuje ekologiji. a to je razvoj u smjeru odredišta visoke vrijednosti uz istodobno očuvanje prirodnih i kulturnih vrijednosti te ravnomjeran regionalni razvoj. godine. aktivnom odmoru.

and that the government at all levels. and the entire economy sector will take the responsibility for creation of basic conditions of development and creation of economical incentives for sustainable development of not just the tourism. through the cooperation and institutional partnership.Pješčane piramide kod Foče • Sand pyramids near Foča the economical development. and our possibilities in relation with the surroundings. TOURISM: What is the purpose of the strategy and what are the objectives it will achieve? HERCEG: Development strategy of the tourism in the Federation of BiH starts from the analysis and the diagnosis of the tourist potentials and resource basis and it sets the general framework for the development of the tourism. Still. enriching and qualitative advancement of the offer and approach to modern tourist 11 Tourism BiH • October 2009 . but also the entire economy. this document could be one of the crucial starting points in the process of creation of national strategy of the development of the tourism. I believe that the external pressures and global changes shall force us soon to change something finally. among other things creation of the development strategy until the year 2018. With objective consideration of the existing conditions. the vision of tourism in BiH shall remain a rhetorical question. Until the state doesn’t decide what it wants. with the goal of creation of recognizable tourist product that needs to be promoted in the tourist market. recognizable product. Priority task is the creation of our own. we have started a line of projects. and that is the development in the direction of high-quality destination with preservation of natural and cultural values at the same time. Besides that it represents the main strategy in the creation of regional plans of the development of the tourism. with the reform of legislature. it represents the initial document for creation of equivalent operative plans whose implementation will realise the main strategic goal. and equal regional development. In the tourism sector at the Federation level.

Kako će se i hoće li se one uskladiti s strategijom razvoja turizma u Federaciji BiH? HERCEG: Prije svega želim istaknuti kako je izradi strategije prethodilo postizanje općeg suglasja o potrebi mijenjanja trenutačne slike domaćeg turističkog sektora sukladno današnjim. sasvim je opravdano pitanje je li statistički podatak o broju noćenja i broju dolazaka. TURIZAM: Neke županije u Federaciji BiH već su izradile strategije razvoja turizma na svojim razinama. TURIZAM: Koliko su kvalitetni pokazatelji na temelju kojih je rađena strategija? U prvom redu mislim na statističke pokazatelje o turističkim kretanjima. a onda na temelju nje izrađivati strategije razvoja na nižim. mi smo se jasno odlučili za “top-down” metodu odnosno od vrha nadolje držeći da lokalna vlast sama može malo toga napraviti ukoliko nemamo jasno određenje na razini Federacije.Potočna pastrmka Austrije ili Švicarske što objektivno možemo. Uostalom. zasada krovna strategija. veliki broj neregistriranih objekata te podatcima potpuno neobuhvaćeni jednodnevni turistički posjeti. a tako će biti i tijekom njene implementacije. Izradom Strategije Federacije BiH. Pri izradi strategije. kako god ga računali. bio jedan od naših temeljnih uvjeta prilikom njezine izrade. Cijeneći da se ne možemo s apsolutnom sigurnošću pouzdati u statističke podatke. otvoreni razvojni dokument koji će se vremenom trebati prilagođavati promjenama u okruženju i samoj Federaciji BiH na način da se pronađu još bolja rješenja ključnih razvojnih pitanja. županijskim i općinskim razinama. strategija nije statičan dokument nego dinamički. ili obrnuto. analiza trenutnog stanja pri izradi Strategije razvoja turizma Federacije BiH urađena je na temelju kombinacije statističkih podataka i podataka dobivenih anketnim istraživanjem provedenim po županijskim turističkim zajednicama. ne samo u određivanju posebnosti za svako turističko područje nego i što se tiče zakonodavstva koje mora podržati turizam kao stratešku granu gospo- Turizam BiH • listopad 2009. TURIZAM: Koja metoda izrade strategije je bolja: najprije izraditi strategiju razvoja turizma u Federaciji BiH. ali i očekivanim međunarodnim konkurentskim stan12 • Rainbow trout dardima. inzistirali smo na poštivanju načela partnerstva i participacije svih unutar sektora turizma. dakako uvažavajući posebnosti svake županije što je. Uz sveprisutnu pojavu izbjegavanja prijavljivanja boravka gostiju. za očuvanje prirodnih i kulturnih vrijednosti. treba omogućiti konvergenciju odnosno sukladnost županijskih strategija koje moraju biti u funkciji ostvarivanja specifičnih razvojnih programa svojih mikro destinacija. pa čak i o ukupnom prometu koji se ostvari u turizmu. Sama strategija pruža opći okvir za razvoj turizma. pa se njegovi inputi i outputi utvrđuju analizom statističkih i anketnih istraživanja. a s druge strane evidentira boravak turista u smještajnim objektima u kojima ostvaruju noćenja. Tako postavljena. Statistika turizma s jedne strane prati ulaske putnika koji prelaze granicu gdje su uključeni i turisti. ova. Na taj način je svim županijama omogućeno aktivno sudjelovanje u svim fazama izrade strategije. poći od izrade strategija nižih razina pa onda na temelju njih izrađivati strategije razvoja na višim razinama? HERCEG: Prema postojećoj pravnoj regulativi turizam se kao gospodarska djelatnost nalazi u kompetenciji sve tri razine vlasti u Federaciji BiH i te kompetencije nisu strogo razgraničene. pouzdan pokazatelj za analizu trenutnog stanja. . Jesu li oni relevantni i pouzdani? HERCEG: Nažalost turizma nema u svjetskim i europskim klasifikacijama i nomenklaturama djelatnosti.

compatibly with the current and expecting international concurrent standards. considering that local authority can’t do much by itself if there is no clear definition on the level of Federation. Are they relevant and reliable? HERCEG: Unfortunately tourism is not in the world’s classifications and European classifications and nomenclatures of activities. we clearly decided on the “top-down” method. In this way it is possible for all of the cantons to actively participate in all the phases of creating the strategy. How and will they coordinate with the Strategy of the development of the tourism in Federation of BiH? HERCEG: First of all I would like to point out that what preceded the creation of the strategy was the general consonance about the need for changing the present picture of home tourist sector. are reliable indicator for the analysis of the current conditions. set in the way it is. which in time should be adjusted to the changes in surroundings and in the Federation of BiH in a way to find better solutions of key developmental questions. no matter the calculation. not only in setting the particularities for each tourist region. based on it build the strategies on lower. so its outputs and inputs have been identified by the analysis of statistical and poll researches. the great number of unregistered places and the complete one-day tourist visit not included in data. is completely justified. the analysis of the current conditions during the creation of the Strategy of the development of the tourism in Federation of BiH was made based on the combination of statistics and the figures got with the poll researches taken over the Cantons tourist boards. cultural identity of destination. from top towards lower levels. what objectively we can do. TOURISM: Which of the methods in creation of the strategy is better: first build a strategy of the development of the tourism in the Federation of BiH. tourism as the economical branch is placed in the authority of all three levels of government in the Federation of BiH and these don’t have strictly fixed boundaries. and then. In creating the strategy we insisted on respecting the principles of partnership and the participation of everybody in the sector of tourism. should enable the convergence. the similarity of the canton’s strategies that have to be in the function of realization of specific development programs of their micro-destinations. With the creation of the Strategy of the Federation of BiH.Vuk • Wolf Izlet u planini • Excursion to Mountain trends where is the greatest attention drawn to ecology. The tourism statistics follows the travellers’ entries that are crossing the boarder. Considering the fact that we can’t absolutely certainly rely on the statistics. cantonal and municipality levels. or vice versa. but also in legislature that has to support 13 Tourism BiH • October 2009 . our goal is to reach the value cluster of Austria or Switzerland with the strategy of high quality production and differentiation of products. taking into consideration special features of each canton. The strategy gives a general framework for the development of tourism. and it is going to be the same in its implementation. start with the lower levels and then based on them create the strategy of development on higher levels? HERCEG: According to current legislature. This key strategy. the quality of the services and selective forms of the development of the tourism. active rest. what was one of our basic conditions in making it. In the end. Anyway. and even about the general tourism trade. TOURISM: Some of the Cantons in the Federation of BiH have already made the strategy of the development of tourism at their level. opened developing document. TOURISM: How good are the indicators based on which the strategy was made? First of all I think about the statistics about tourist trends. and on the other side registers tourists’ stay in accommodation places. With the all-pervasive phenomenon of avoidance of registration of the guests. the question if the statistic figures about the number of overnight stay and arrivals. this strategy is not a static but dynamical document.

originalnost i izvornost pojedinačnih sadržaja svake županije pretočiti u atraktivne turističke sadržaje koji se međusobno nadopunjuju i zajednički pridonose prepoznavanju Federacije i BiH kao kvalitetne.d. a najviše pri očuvanju prostora i prirode što je naš najvažniji turistički resurs. odnosno ako nemaju jasan akcijski plan provedbe. sjednici održanoj 4. posebno u određivanju turističke politike. a uz to složenu i zanimljivu mješavinu povijesti. ako nije definiran proces strateškog upravljanja i ako nema aktivnosti koje ih održavaju na životu. kulture.. ili netko treći? HERCEG: Procedura je vrlo jasna. Ipak. integralne i poželjne turističke destinacije. istina je kako strategije brzo zastare ako nisu obvezujuće. u izradi lokalnih strategija razvoja turizma. marketinških planova i ostalih dokumenata lokalnog turističkog razvoja. 1 Turizam BiH • listopad 2009. prije svega. odnosno neprihvaćanje strategije: jeli to Vlada Federacije BiH.netaknutu prirodu i ekološki očuvan prostor. čija je ponuda na međunarodnom javnom pozivu ocjenjena najprihvatljivijom. tko će biti kriv za njezino neprovođenje? HERCEG: Pitanje raspodjele kompetencija i odgovornosti između pojedinih sudionika u upravljanju razvojem važno je zbog uobičajenog postojanja više centara odlučivanja koji se često nalaze u konfliktu. lipnja u Mostaru razmatrala i usvojila tekst Strategije razvoja Federacije BiH do 2018. Nimalo ne dvojim da ćemo uspjeti osobito iz razloga što je svakim danom sve jači glas struke.darstva. . TURIZAM: Na koncu. Time smo postavili opći okvir unutar kojeg će se bogatstvo različitosti. a u mogućnosti su da bitno djeluju na uvjete ostvarivanja postavljenih ciljeva. stotinjak “must see” lokacija. TURIZAM: Tko izrađuje strategiju razvoja turizma u Federaciji BiH i na temelju kojih kriterija se odlučilo da to bude baš taj? HERCEG: Strategija je rezultat zajedničkog rada Fakulteta za hotelski i turistički menadžment iz Opat- ije i Inženjerskog biroa d. prvenstveno na lokalnoj razini. TURIZAM: Tko je odgovoran za provođenje. za implementaciju strategije. da ne kažem. Parlament Federacije BiH. Koordinirajuću i kontrolnu funkciju imat će Odbor za razvoj turizma koji će imenovati Vlada Federacije BiH. TURIZAM: Kada će strategija biti gotova i tko je nadležan za prihvaćanje. dok će upravljačka odgovornost biti na Organizaciji za podršku upravljanju destinacijom F BiH koju će utemeljiti Federalno ministarstvo okoliša i turizma i Turistička zajednica Federacije BiH. kakva je budućnost domaćeg turizma? HERCEG: Imamo ono što tržište traži . a konačnu potvrdu dat će Parlament Federacije BiH čime ona postaje dugoročno obvezujući dokument. provođenje strategije će. Očekujemo kako će ovaj strateški dokument pomoći ključnim nositeljima turističkog razvoja. a koja nije? HERCEG: Ja bih rekao kako je veći problem ne imati nikakvu strategiju… Istine radi ovo je prva strategija turizma u Federaciji i BiH. ovisiti o tome jesu li dobro procijenjene mogućnosti i sposobnosti unutar Federacije i hoće li je odgovorni za provedbu moći koordinirati. Na naš prijedlog Vlada Federacije je na svojoj 104. Kako ćemo ih uopće razlikovati? Koja je dobra. Strategija razvoja turizma rađena je s ciljem da postane dugoročno obvezujući dokument koji će nadživjeti ovu vlast na kojoj uistinu leži velika odgovornost za daljnji ukupni gospodarski razvoj čiji generator može i mora biti upravo turizam. Međutim. TURIZAM: Možemo reći. da gotovo svaka politička garnitura kada dođe na vlast pokušava napraviti neku strategiju razvoja. gastronomije… Ciljevi koje smo zacrtali su realni i samo o nama ovisi hoćemo li ih realizirati.

depend on the estimation of the possibilities and competence inside the Federation and if the ones responsible for its implementation would be able to coordinate it. TOURISM: We can say that almost each political set tries to make a strategy when it comes to rule. not to say who’s going to be guilty for its no implementation? HERCEG: The question of distribution of the competence and the responsibilities among the participants in conducting the development is important because of usual existence of many of the centres of decisions that often come to conflict. and the most in preserving the environment and nature what is our most important tourist resource. To be honest. especially because the voice of profession is getting more and more stronger every day. first of all. this is the first strategy of the tourism in the Federation of BiH. or rejection: is it the Government of the Federation of BiH. or if they don’t have the clear action plan of the implementation. TOURISM: Who’s in charge for the implementation of the strategy. a hundred of “must see” locations. while the managerial responsibility will be on the Organization for support of the management of the destination F BiH that will be set by the Federal ministry of environment and tourism and the Tourist board of the Federation of BiH. whose offer on the international public call was the most acceptable one. the Government of Federation of BiH has inspected closely the text of the strategy of the development of Federation of BiH until 2018. what is the future of our tourism? HERCEG: We have what the market wants – untouched nature and ecologically preserved environment. first of all on the local level. TOURISM: In the end.tourism as the strategic economy branch. Nevertheless. But the truth is that strategies grow old soon. and they have the possibility of great influence on the conditions of realization of goals set. gastronomy… The aims we have set are real and it’s up to us are we going to realise them. I don’t doubt at all that we will succeed. How to differ these strategies? Which is good and which is not? HERCEG: I would say that bigger problem is not to have a strategy at all. the implementation of the strategy will. At our proposal. if they are not obligatory. culture. We expect that this strategic document will help the key holders of the tourist development. By this we have set the general framework inside of which the richness of diversity and originality of singular feature of every canton shall transform into attractive tourist offers that mutually supplement and together contribute to recognizability of the Federation of BiH as a quality. in creation of local strategy of the development of the tourism.. especially in defining the tourist politics. and the final ratification shall be given by the Parliament of Federation of BiH with what it is going to become long-term obligatory document. the Parliament of Federation of BiH or someone else? HERCEG: The procedure is very clear. the marketing plans and other documents of local tourist development. TOURISM: Who creates the Strategy of the development of the tourism of the Federation of BiH and based on which criteria is it decided so? HERCEG: The strategy is the result of mutual work of the College of hotel and tourist management from Opatija and the Engineering bureau d. Strategy of the development of the tourism was made with the purpose of becoming the long-term obligatory document that will outlive this government that truly has a big responsibility for further economical development whose generator must be the tourism.d. if the process of strategic management is not defined and if there are no activities that keep them alive. Tourism BiH • October 2009 1 . integral and desirable tourist destination. The coordinating and controlling function shall have the Council for the development of the tourism that is going to be set by the government of the Federation of BiH. on its 104th session held in Mostar on June 24th. and with all of this complicated and interesting mixture of history. TOURISM: When is the strategy going to be done and who’s in charge of its acceptance.

nalaze u promjeru od svega nekoliko stotina metara. malo ulaže. odnosno bogomolje. Iako se u turizam u Sarajevu. a za mnoge i egzotično turističko odredište. Careva džamija u Sarajevu • ahvaljujući povoljnom zemljopisnom položaju. turbulentnoj povijesti i specifičnom prepletanju kultura i civilizacija. katoličke i pravoslavne crkve. Naravno. jedinstvene džamije iz bogatog osmanskog razdoblja. . ali ono što Sarajevo čini specifičnim je činjenica da se svi pobrojani objekti. sinagoga i drugi brojni tragovi multietničkog življenja. a za mnoge i egzotično turističko odredište.Bogatstvo različitosti Zahvaljujući povoljnom zemljopisnom položaju. malo ulaže. kontinuirani rast broja posjetitelja iz inozemstva pokazuje koliko je zapravo velik turistički potencijal Kantona Sarajevo. kao uostalom i u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine. Ključno i prvo odredište svih turista u Kantonu Sarajevo svaka- sarajevski turistički adut Z ko je urbani dio grada koji karakteriziraju brojni sakralni objekti. šire područje Sarajeva danas je vrlo zanimljivo. Iako se u turizam u Sarajevu. šire područje Sarajeva danas je vrlo zanimljivo. kontinuirani rast broja posjetitelja iz inozemstva pokazuje koliko je zapravo velik turistički potencijal Kantona Sarajevo. turbulentnoj povijesti i specifičnom prepletanju kultura i civilizacija. kao uostalom i u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine. mnogo je gradova u svijetu koji se također mogu pohvaliti ovakvim višereligijskim obilježjima. Usprkos burnoj povijesti i višestrukim razaranjima grada. Emperor’s mosque in Sarajevo Dejan Jazvić 1 Turizam BiH • listopad 2009.

The wealth of diversities Thanks to the favourable geographical position. whose contours were set by the Ottomans right after they conquered Bosnia. some of these buildings succeeded to be preserved for over 500 years. wider Sarajevo area is very interesting today. there are many towns in the world that can praise with these multi-religious characteristics. the popular Baščaršija. turbulent history and specific interlacing of the cultures and civilizations. The construction of narrow streets. Of course. along which there are lines of work-shops and craftwork shops made from wood. unique mosques from the rich Ottoman period. as well as in other parts of Bosnia and Herzegovina. In spite of tumultuous history and multiple devastations of the town. which is characterized by numerous sacral buildings. Most of them are located in the old part of the town. Catholic and Orthodox churches. the greatest tourist asset of Sarajevo K ey and first destination of all tourists in the Sarajevo Canton is the urban part of the town. the continuing growth of the visitors from abroad shows how big the tourist potential of the Sarajevo Canton is. Even though there are not many investments in the tourism in Sarajevo. but what makes Sarajevo specific is the fact that all of these buildings. the places of worship are located in a diameter of just few hundreds of metres. and for some even exotic tourist destination. We are talking about the centre of old Sarajevo. started in Kujundžiluk na Baščaršiji u Sarajevu • Kujundžiluk at Baščaršija in Sarajevo Tourism BiH • October 2009 1 . the synagogue and plenty of other traces of multiethnic life.

.Pravoslavna crkva u Sarajevu • Orthdox church in Sarajevo izgorjela. Svojim izgledom podsjeća na Misir-čaršiju u Istanbulu. Puni procvat Baščaršija doživljava u 16. godine novac za izgradnju hrama za Židove protjerane iz Španjolske. 1561. godine. Tadašnji rumelijski beglerbeg dao je 1580. a po naređenju sultana Sulejmana Veličanstvenog. godine u Sarajevu je izgrađena Alipašina džamija. ali i ljepoti posebno izdvaja Careva džamija. Većina je koncentrirana u starom dijelu Sarajeva. Danas je u Starom neke od ovih bogomolja uspjele su ostati sačuvane i više od 500 godina. Nezaobilazno mjesto boravka svih turista u Sarajevu je i popularni Sebilj. godine ponovno izgrađena. Ona je smještena u srcu Baščaršije i ima poseban značaj za Srpsku pravoslavnu crkvu. godine u pseudomaurskom stilu. izgrađena 1457. i 1555. Određena mistika vezana je i za religijske spomenike koji svjedoče o nekada značajnom prisustvu židovske populacije u Sarajevu. Po mnogima je upravo Sebilj prepoznatljivi simbol starog Sarajeva. Naime. a njenu gradnju financirao je utemeljitelj Sarajeva. po nacrtu češkog arhitekta Aleksandra Viteka. duž kojih se prostiru redovi niskih trgovačkih i zanatskih objekata od drveta. u čast sultana Mehmeda II El-Fatiha. Riječ je o srcu starog Sarajeva. godine. kada je na ovom prostoru postojalo 80 vrsta zanata po kojima su nazvane i ulice koje se i danas nalaze na Baščaršiji. po doseljenju Sefarda u Sarajevo. Pravokutnog je oblika. svojevrsni trgovački centar građen između 1537. javna česma izgrađena 1891. stoljeću. sa 109 metara dugom ulicom koja prolazi kroz sredinu. privlače brojne bogomolje. jedna od najljepših potkupolnih džamija. ipak. ova crkva netipične arhitekture stoljećima čuva veliko blago u vidu svetih mošti i raznih relikvija. godine. Isa-beg Ishaković. stoljeću. a postoji i nekoliko interesantnih legendi vezanih za njen nastanak. popularnoj Baščaršiji. bega Ali-paše. Za već spomenutu religijsku raznolikost starog dijela Sarajeva vrlo je značajna Stara pravoslavna crkva. U njezinom dvorištu nalazi se mezar (grob) utemeljitelja bosanskog sandžaka. čije su konture postavile Osmanlije odmah nakon osvajanja Bosne. Pet godina ranije. Najviše je džamija. odnosno na pokrivene bazare arapskih gradova. počela je 1462. Izgradnja uskih ulica. Nezaobilazni ostaci osmanske arhitekture i višestoljetnog prisustva u Sarajevu ogledaju se i kroz obnovljeni Gazi Husrev-begov bezistan. Najveću pozornost posjetitelja na Baščaršiji danas. Prvobitna drvena konstrukcija je 1 Turizam BiH • listopad 2009. godine. 1566. izgrađena još u 16. među kojima se po starosti. Stari hram sagrađen je 1581.

The mezar (grave) of the founder of Bosnian sandžak. The Jewish museum is placed in the Old temple today. Tourism BiH • October 2009 . after which the streets got their names. Baščaršija went through the full prosperity in the 16th century. It is located in the hearth of Baščaršija and has a special meaning for the Serbian Orthodox church. the most valuable exhibit and the oldest Sephardic Haggadah in the world. Most of them are the mosques. the holy relics and all kinds of other relics. the beg Ali-pasha.Židovski muzej u Sarajevu • Jewish museum in Sarajevo You can’t pass by the remains of the Ottoman architecture and centuries-long presence in Sarajevo. Those days’ rumelian beglerbeg in 1580 gave the money for building the temple for Jews banished from Spain. The only active synagogue that is left in Sarajevo is the Ashkenazi synagogue built in 1902 19 1462. Certain mystique is related for the religious monuments that witness about former significant presence of Jewish population in Sarajevo. But. and there are several legends related to its origin. what is reflected in the renovated Gazi Husrev-beg’s bezistan (domed market building). in other words it reminds of roofed bazaars of the Arabian world. one of the most beautiful domed mosques. Unavoidable place of the tourists’ stay in Sarajevo is the popular Sebilj. in honour of the sultan Mehmed II El-Fatih. among which the Emperor’s mosque stands out in its age and beauty. on arrival of Sephardim to Sarajevo. This church of untypical architecture has been keeping great treasure for centuries. with the street 190 metres long that passes trough the middle of it. and are still here in Baščaršija. built in the 16th century. the Alipasha’s mosque was built. is placed in its courtyard. 80 types of crafts were present. At that time. Many consider the Sebilj an identifiable symbol of the old Sarajevo. Isa-beg Ishaković. It is rectangular shaped. Numerous places of worship draw the biggest attention of the tourists at Baščaršija today. Five years before that. The old temple was built in 1581. The original wooden construction was burned. in 1561. in this space. public fountain built in 1891 in the pseudo Moorish style by the design of Czech architect Aleksandr Vitek. For already mentioned religious diversity of the old part of Sarajevo also important is the Old Orthodox Church. It reminds of Misir-čaršija in Istanbul by its looks. and its building was financed by the founder of Sarajevo. It was built in 1457. better known as the Sarajevo Haggadah is kept in the National museum in Sarajevo. in 1566 it was rebuilt. and by the command of the sultan Suleiman the Magnificent. a kind of merchant centre built between 1537 and 1555.

najvrjedniji eksponat i ujedno najstarija sefardska hagada na svijetu. u Sarajevu prisutni stoljećima. glavne katoličke bogomolje sagrađene su nakon dolaska austrougarske uprave u BiH. izgrađena 1902. godine i pritom je izgorjelo 90 posto neprocjenjivog kulturnog blaga. Hanovi su u osmanskom razdoblju bili objekti za smještaj putnika i robe. kao i posebno vrijedne vitraže na prozorima. Jedina preostala aktivna sinagoga u Sarajevu je Aškenaška sinagoga. Samostan posjeduje veliki broj starih rukopisa i knjiga. Iako su Hrvati. godine. po projektu slavnog Karla Paržika. preteča današnjih hotela. naziv je dobio po zakupcima. čuva se u Zemaljskom muzeju BiH. koji je inicirao izgradnju ovog objekta. nalazi se u Katedrali. Na trgu ispred katedrale održavaju se javne i kulturne Bezistan u Sarajevu • priredbe. Ante Padovanskog. glavno gradsko šetalište. umjetničkih slika. posebno u infrastrukturi i graditeljstvu. stoljeću i vrijedan je spomenik unikatne tradicionalne bosanske arhitekture. No. Samostan je podignut 1894. Izgradnja je završena 1896. Morića han jedini je sačuvani sarajevski han.hramu smješten Muzej Jevreja. vrhbosanskog nadbiskupa s početka 20. Nakon Drugog svjetskog rata u Vijećnici je bila smještena Nacionalna knjižnica. djelo slikara Ive Dulčića. Sagrađena u 18. Naravno. rukotvorina i crkvenih predmeta velike vrijednosti. najljepši i najimpozantniji objekt izgrađen u pseudomaurskom stilu. stoljeća. a sagrađena je u neogotičkom stilu 1889. Spojeni su hodničkom pasarelom i predstavljaju jedinstven kompleks. Austrougarska je u BiH vladala tek četiri desetljeća. godine u neoromaničkom stilu. ocu i sinu Morićima.. kao prvi vjerski objekt u pseudomaurskom stilu. turistički obilazak urbanog dijela Sarajeva bio bi nepotpun bez posjeta Svrzinoj kući. Izgrađen krajem 16. a crkva 1912. jedan od simbola Sarajeva. Grobnica Josipa Štadlera. Vjerojatno najpoznatija građevina iz tog razdoblja je Vijećnica. O životu u nekadašnjem Sarajevu mnogo govori i Morića han. najočuvanijem primjeru kulture stanovanja i življenja u Sarajevu u osmansko doba. prvostolna je crkva Vrhbosanske nadbiskupije. Katedrala Srca Isusova. . Unutarnje dvorište opasuju štale i magaze u prizemlju. Granatirana je i spaljena 1992. a ispred njezinog glavnog ulaza prolazi ulica Ferhadija. godine i prvobitno je služila kao sjedište gradske uprave. Trenutno se vrši rekonstrukcija. katedrala ima i poseban značaj za društveni život Sarajeva uopće. Bezistan in Sarajevo 20 Turizam BiH • listopad 2009. Drugi značajan katolički vjerski objekt u Sarajevu je Franjevački samostan i crkva sv. Osim vjerskog. godine. stoljeća. poznatija kao Sarajevska hagada. ali je iza sebe ostavila neizbrisive tragove. i uopće katolici.

the main catholic places of worship were built after the Austria-Hungary’s authorities came to BiH. the most beautiful and the most impressive building built in a pseudo-Moorish style. and two rows of the Princip’s museum in Sarajevo Tourism BiH • October 2009 21 . the main promenade of the town.by the design of the famous Karl Paržik. the cathedral has got a special significance for the social life of Sarajevo in general. as the first religious building in the pseudo Moorish style. who initiated the construction of this building. the forerunner of today’s hotels. The Cathedral of the Sacred Hearth is the metropolitan church of the Bosnian archbishopric and it was built in neo Gothic style in 1889. artefacts and church objects of great value and especially valuable stained-galls windows. paintings. The monastery was built in 1894. and 90 percent of the priceless cultural treasure was burned then. the Bosnian archbishop from the beginning of the 20th century. Even though the Croats and Catholics generally. the best preserved example of the culture of living in Sarajevo during Ottoman period. is placed in the cathedral. the work of the painter Ivo Dulčić. Besides the religious. Internal courtyard is surrounded by stables and warehouses in the ground floor. and the church in 1912 in the neo Romanesque style. one of the symbols of Sarajevo. The monastery owns numerous old manuscripts and books. especially in the infrastructure and architecture. It was shelled and burned in 1992. the father and the son Morić. Probably the most famous building from that period is the Townhall. They are connected with a corridor passage and represent the unique complex. and it first functioned as the centre of town’s government. The Han used to be the place for accommodation of the passengers and goods in the Ottoman period. the tourist tour would be incomplete without the visit to the Svrzina house. Public and cultural events are taking place at the square in front of the cathedral. Anthony of Padua’s church. The reconstruction is being done at the moment. Principov muzej u Sarajevu • The second important Catholic religious building in Sarajevo is the Franciscan monastery and the St. Of course. have been present in Sarajevo for centuries. The construction was finished in 1896. It was built at the end of the 16th century and got its name after its tenants. Morića han is also an example of the life in the old days Sarajevo. It was built in the 18th century and is a valuable monument of the unique traditional Bosnian architecture. but it left indelible imprints. Austria-Hungary ruled for only four decades. The grave of Josip Štadler. and in front of its main entrance passes the Ferhadija street. Morića han is the only preserved han in Sarajevo.

Od Čavljaka se pružaju uređene planinarske staze prema vrhovima Bukovik i Crepoljsko. Oko grada su i olimpijske planine. nadgrobne spomenike iz srednjeg vijeka. Igman 22 Turizam BiH • listopad 2009. Riječ je vjerojatno o najljepšem drvoredu u zemlji. Ne tako zanimljiva. tramvaj ili taksi nepotreban je i za posjete Zemaljskom muzeju. koji je i danas najpopularnija sarajevska vila. ali i svjedočanstvo razvoja arhitekture na ovim prostorima. Naime. prebacili na drugu stranu rijeke. jer povezuje banjsko-turistički kompleks na Ilidži s Vrelom Bosne.Čavljak i Barice. građevina je prozvana Inat kućom. nasuprot Vijećnice. zahtijevao da mu cijela kuća bude prebačena na drugu stranu rijeke Miljacke. Brdo Trebević poznato je gradsko izletište i pruža prelijep pogled na uži centar grada. To su tri kule koje povezuju obrambeni kameni zid izgrađen 1739. te vodopadu Skakavac. Sve spomenuto. . pa je to na neki način i spomenik teatarskom životu Sarajeva. svaki turist može vidjeti a da ne mora koristi nijedno prijevozno sredstvo. Iako je građena u više razdoblja. Bjelašnica. AustroUgarska i svi drugi vladari koji su se smjenjivali zadržali su rezidencijalnu namjenu «Konaka». Zbog neviđenog inata svog vlasnika. Sve radoznale posjetitelje Sarajeva sigurno će zaintrigirati i priča o Inat kući. Izuzetan je primjer pravoslavne građanske kulture stanovanja u Sarajevu. Izvan grada. i okruženo je prelijepim parkom. godine. prirodnim ulazom u grad. ali problem je nastao kada je vlasnik kuće. mjestu na kojem je počeo Prvi svjetski rat. kao i brojne sarajevske mostove i stećke. Iza nje. Tri kilometra dugom alejom povezano je s Ilidžom koja je po svojim izvorištima termalne vode poznata još od rimskog doba. Ovo šetalište ima posebnu draž. Dio zida i sve tri kule do danas su sačuvani. Aleju sačinjava 726 stabala javorolisnog platana. Za sve koji s te strane ulaze u Sarajevo. Bijela tabija prva je impozantna građevina s kojom se susreću. Devet kilometara od grada nalaze se još dva veoma popularna izletišta . Na suprotnom izlazu iz grada izvorište je rijeke Bosne. te deseci stabala divljeg kestena koji su četiri godine stariji. odnosno lokaciji na kojoj je Gavrilo Princip usmrtio austrougarskog prijestolonasljednika Ferdinanda i njegovu suprugu Sofiju 1914. stoljeća. malo prema unutrašnjosti starog dijela grada nalaze se Kapi kule. dio po dio. reprezentativni objekt u naselju Bistrik. ali ne daleko. ali za Sarajevo vrlo značajna je i priča o Despića kući. Autobus. dio bedema starog Vratničkog grada. zbog planirane izgradnje Vijećnice austrougarska uprava odlučila je srušiti dva hana i jednu privatnu kuću koji su se nalazili na toj lokaciji. Pedantni Austrijanci udovoljili su ovom zahtjevu i kuću. Smrtno ranjeni austrijski plemić dovezen je u rezidenciju «Konak». uz naknadu u dukatima. koji dominira istočnim. stoljeća. Na obroncima današnjeg urbanog Sarajeva još nekoliko građevina svjedoči o burnoj prošlosti ovog grada. Bogata trgovačka obitelj Despić u svojoj je kući organizirala i prve kazališne predstave. ultimativno. Najvažniji je svakako Bijela tabija. koja datira s kraja 19. Za osmanske namjesnike Bosne 1869. izvjesni Benderija. Jahorina. olimpijskom stadionu ili Latinskoj ćupriji. zasađenih još 1892. Hanovi su bez većih problema srušeni. godine. godine. godine «Konak» je izgradio Topal šerif Osman-paša. nalaze se brojne prirodne ljepote koje turisti rijetko zaobiđu kada borave u Sarajevu.te dva reda soba nanizanih duž hodnika na katu. Vrelo Bosne jedno je od najjačih izvorišta u BiH. njezin najstariji dio potječe iz 17.

It is an exceptional example of the Orthodox culture of living in Sarajevo. Bjelašnica. the representative building in the Bistrik community. the White tabija is the first impressive building they meet. there are Kapi towers. demanded for his house to be transferred to the other side of the Miljacka River. In the opposite entrance to the town there is the spring of the Bosna River. The bus. towards the inside of the old part of the town. Not so interesting. the tomb-stones from the Middle Ages. After it. piece by piece. These are the three towers that connect the defensive stone wall built in 1739. Arranged mountain paths go from Čavljak to Bukovik and Crepoljsko peaks and to the Skakavac waterfall. Pedantic Austrians have met this requirement and. On the slopes of today’s urban Sarajevo few more buildings witness about the tumultuous history of the town. The Trebević hill is the famous town resort and it gives a beautiful view of the town centre. The most important one is the White tabija. but the problem aroused when the owner of the house. tram or a taxi is also unnecessary for visiting the National museum. “Konak” was built by Topal sheriff Osmanpasha in 1869 for Ottoman governors of Bosnia. Mortally wounded Austrian nobleman was brought to the residence “Konak”. The hans were torn down without problems. A part of the wall and three towers are preserved until today. All curious visitors in Sarajevo will be intrigued by the story of the Inat (spite) house from the 19th century. This alley has a special charm because it connects the spa-tourist complex at Ilidža with the spring of the Bosna. each tourist can see without using any of the means of transport. For all those who come to Sarajevo from that side. so this is a certain monument to the theatre life of Sarajevo. opposite to the Townhall. as well as the numerous Sarajevo bridges and stećaks. natural entrance to the town. its oldest part originates from the 17th century. there are numerous natural beauties that tourist rarely go round during their stay in Sarajevo. that is the place where Gavrilo Princip assassinated the Austro-Hungarian heir to the throne Ferdinand and his wife Sofija in 1914. The spring of the Bosna River is one of the strongest springs in BiH and is surrounded by a beautiful park. Namely. but also the testimony of the development of the architecture in these parts. certain Benderija. the Austro-Hungarian authorities decided to tear down two hans and one private house that were placed at that location. Nine kilometres away from the town there are two more resorts . Igman and Treskavica are located around the town and Tourism BiH • October 2009 23 . with the ultimatum and for compensation in ducats. This is the most beautiful trees avenue in the country. the Olympic stadium or the Latin bridge. but not far off. Rich merchant family Despić organized the first theatre plays in their house. transferred the house on the other side of the river. but for Sarajevo very important is the story about the Despić house. Because of the incredible spite of this man the building was called Inat (spite) house. because of the planned construction of the Townhall.Čavljak and Barice. Even though it was built during different periods. The Olympic Mountains Jahorina. the place where the First World War started.rooms lined along the hallway on the second floor. Austria-Hungary and all other rulers kept the residential purpose of the “Konak” and even today it is the most popular villa in Sarajevo. With the three kilometres long alley it is connected with Ilidža. which has been known by its thermal springs even since the Roman times. The alley is made of 726 trees of mapleleafed plane-trees planted in 1892 and dozens of horse-chestnut trees that are four years older. All the things mentioned. part of the walls of the old Vratnik town that dominates the eastern. Outside the town.

objekte moderne arhitekture. tufahije i druge orijentalne Zbog prirodnih ljepota. Jahorina i druge olimpijske planine također su zanimljive. Na drugoj strani Kantona Sara.buregdžinice ili aščinice. dio skijaške infrastrukture iz 1984. . Ulaz u ovaj je godine grad na rijeci Miljacki skromnih restorana u kojima se rezervat divlje i netaknute prirode domaćin niza kulturnih festivala služe popularni ćevapi. te većim brojem obnovljenih i novoizgrađenih hotela.5 kil. Kantona Sarajevo bila bi nepotpuna doživjeti sve što vrijedi.zabavne sadržaje morat će se vratiti vrlo bogate gastronomske ponude. Najomiljenije odredište skijaša je Jahorina. Zato i nije usijecajući tako prelijepu kanjonsku bez novih građevina koje poslijer. “Sarajevs. ljetni kulturni festival jevske kuhinje. stavljen je u funkciju. Za sve koji vole odnosi na Avaz twist tower. kada su se u Sarajevu održale Zimske olimpijske igre. godine. te usluge profesionalnih gled na cijeli grad. Ulaz u kanjon nalazi novih produkcija “MESS”. Bijambarska pećina sve avanturu i aktivni odmor osiguran zgradu u regiji s koje se pruža poje popularnija među ljubiteljima je i prijevoz. kanjon jazz festival. pitoma planina s oko 20 kilometara blagih i uređenih skijaških staza. da je skoro nemoguće Priča o turističkim potencijalima tijekom jednog turističkog posjeta ometara ulijeva s u rijeku Neretvu na 300 metara nadmorske visine. kao malo koje područje se na nadmorskoj visini od 1. među pita i orijentalnih kuhanih jela. 2 Turizam BiH • listopad 2009. te izvorima i livadama. Okružena je crnogoričnom vodiča. pa danas tisuće skijaša svake zime uživa u ljepotama sarajevskih planina. Sarajevski poslastice. Oni koji preferiraju kulturne i šumom. kojima su najznačajniji: Sarajevski baklave.Sarajevo.orijentalne muzike. nudi posjetiteljima toliko metara i svojim tokom od 21.i Treskavica. toga vidjeti. jek vraćaju s istim žarom i entuzijazmorfološkim oblicima i bogatom moderni imidž. Usprkos ratnim razaranjima. Oni koje ne mrzi voziti se nepunih sat vremena prema Olovu sigurno neće propustiti priliku za posjet Bijambarskoj pećini. Za one koji planinski turizam preferiraju ljeti. blizu planine Bjelašnice. prvenstveno zbog raznovrsne vegetacije i uređenih planinarskih staza.florom i faunom. nakon uspostave mira.čudno što se turisti u Sarajevo uvidolinu koja se odlikuje raznovrsnim atnom Sarajevu daju jedan novi. ali i brojne druge prirode. i to u vrijeme U starom dijelu grada nema ulvito jezerce. Rakitnice uvršten je među najljepše “Baščaršijske noći”. a Sarajevo je privlačno i zbog pred samim ulazom se nalazi sliko. Svake ugostiteljskim objektima. a posebno filmski festival (SFF). Zbog svoje dužine (420 m) i četiri prirodno formirane dvorane ukrašene stalaktitima i sta. nekoj vrsti za sve ljubitelje prirode.150 ka zima” i Svjetski televizijski festival u BiH. To se prvenstveno mom kao prvi put. još jednom interesantnom prirodnom fenomenu na samoj granici Kantona Sarajevo i Zeničko-dobojskog kantona. Riječ je o nice. razne vrste nalazi se 30 kilometara od središta internacionalnog karaktera. to su glavni aduti sarazbog kaskadnih vodopada. najvišu lagmitima. izuzetno privlačna destinacija gionalnog i svjetskog značaja.kada se u Sarajevu održava neka ice bez barem jedne ćevabdžinice. teatarski festival Sve ovo potvrda je da Kanton kanjone svijeta. jevo nalazi se kanjon rijeke Rakit.od tradicionalnih manifestacija re. u urbani dio grada. Uz Sarajeva. koje posebno ožive Sarajevski zvonici • Sarajevo’s bell-towers tijekom zimskih mjeseci.

150 m and with its 21. Because of its length (420 m) and four naturally formed halls ornamented with stalagmites and stalactites. With baklava. In spite of the war devastations. another interesting natural phenomenon on the border between Sarajevo Canton and Zenica-Doboj Canton. first of all because of the diversity of vegetation and arranged mountain paths. were put into function so today thousands of skiers enjoy the beauty of the Sarajevo mountains every winter. The most popular destination of the skiers is Jahorina. part of the skiing infrastructure from 1984. tame mountain with about 20 km of smooth skiing tracks and numerous renovated and newly built hotels. the highest building in the region. The story about the tourist potentials of the Sarajevo Canton would be incomplete without new buildings which give a completely new. when the winter Olympics were held in Sarajevo. summer cultural festival “Baščaršija nights”. has lot to offer to the visitors that is almost impossible to experience everything worthy. On the other side of the Sarajevo Canton there is the canyon of the Rakitnica River. the Rakitnica canyon has been included among the most beautiful canyons of the world. this is greatest asset of the Sarajevo cuisine. All of this is the affirmation that the Sarajevo Canton. and in front of the entrance there is a very picturesque lake. That’s why it’s no wonder that tourists which once come to Sarajevo keep coming back with the same enthusiasm as the first time. The entrance to the canyon is located at the altitude of 1. won’t miss the opportunity to visit the Bijambarska cave. tufahija and other oriental sweets. extremely attractive for all the nature lovers. and many other modern architecture buildings. the town on the Miljacka hosts line of cultural festivals of international character. burekdžinica and ašćinica. the Bijambarska cave is becoming more and more popular among the nature lovers. First of all this is related to the Avaz twist tower. and by that cutting in the beautiful canyon valley. Sarajevo is also attractive because of a very rich gastronomic offer. kind of unpretentious restaurants that serve popular ćevap (kebab). Those who prefer the cultural and entertainment programs should go back to the urban part of the town in the period when Sarajevo organizes one of the traditional events of the regional and world significance. “Sarajevo winter” and the World television festival of the oriental music. Sarajevo jazz festival. Every year. that is characterized by various morphological shapes and rich flora and fauna. after the peace was established. Those who don’t mind the hour ride to Olovo. among which the most significant are: Sarajevo Film Festival (SFF). theatre festival of new productions “MESS”. For those who like the adventure and the active rest the transport is ensured and the services of professional guides. modern image to the post-war Sarajevo. and especially because of the cascades.they especially come to life during the winter months. near the Bjelašnica Mountain. Because of the natural beauties. It is surrounded with the coniferous woods. different kinds of pies and oriental dishes. Pozorište u Sarajevu • The theatre in Sarajevo Panorama Sarajeva • Panorama of Sarajevo Univerzitet u Sarajevu • University in Sarajevo Zima u Sarajevu • Winter in Sarajevo 2 Tourism BiH • October 2009 . as not so many regions in BiH. and springs and meadows. Entrance to this reserve of wild and the untouched nature is located 30 km away from Sarajevo. In the old part of the town all of the streets have at least one ćevapbdžinica. during one tourist visit.5 km long flow it pours into the Neretva at the altitude of 300 m. Jahorina and other Olympic mountains are also very interesting. For those who prefer the mountain tourism in the summer time. The word is about inns. which gives the view of the entire town.

ribolovnog i zdravstvenog turizma. Turizam BiH • listopad 2009. brojne rijeke i šumoviti obronci ravničarskih planina pružaju vam obilje sadržaja za kvalitetan i aktivan odmor u prirodi. te slobodno možemo reći da se razvoj turizma ovog područja bazira uglavnom na prirodnim motivima. pod svjetlima reflektora. lovnog. ribolovnog i zdravstvenog turizma. Najveća atrakcija za turiste svakako je noćni rafting. lovnog. Prirodni potencijali sjeverozapadnog dijela Republike Srpske S jeverozapadni dio Republike Srpske obiluje izuzetnim prirodnim ljepotama i bogatstvima. Jedinstven doživljaj spuštanja kanjonom Vrbasa u noćnim satima. Napominjemo da je Vrbas jedina rijeka u svijetu na kojoj su obezbijeđeni uslovi za noćni rafting. Priroda je prema ovom prostoru bila izuzetno naklonjena. Ovakvo prirodno bogatstvo stvorilo je idealne uslove za razvoj avanturističkog. ostaviće vas bez daha.Priroda turistički adut je najjači Manastir Liplje • Monastery Liplje Prirodno bogatstvo stvorilo je idealne uslove za razvoj avanturističkog. Plodne ravnice. Republike Srpske Branka Mihajlović Lorana Malović N 2 edavno završeno Svjetsko prvenstvo u raftingu uvrstilo je Vrbas i Banjaluku na kartu svjetskih top destinacija avanturističkog turizma. .

Kanjon Vrbasa • Vrbas Canyon Natural wealth has made ideal conditions for the development of adventurous. Note that Vrbas is the only river in the world that has the conditions for night rafting. under the light of reflectors. fishing and health tourism. shall leave you breathless. and for your full experience we recommend you to visit one of these interesting destinations. tours of numerous sights in the town and its surroundings. free climbing. There are also the hiking routes. mountaineering. On its way from the Zec Mountain till the inflow into the Sava. This kind of natural wealth has made ideal conditions for the development of adventurous. the tourists that come to visit Banja Luka can enjoy also: kayak-canoe sports. the Vrbas makes numerous cascades. Unique experience of going down the Vrbas canyon in the night hours. skydiving and other sports. shall leave you breathless. Rafting on Vrbas is a true hit in our country. so we can easily say that the development of the tourism of this region is mostly based on natural motives. This calm lowlands 2 Tourism BiH • October 2009 . numerous rivers and wooded hill-sides of low-lying mountains give you plenty of contents for quality and active rest in nature. fishing and health tourism. rapids and waterfalls that represent a real challenge for the adventure lovers. Fertile valleys. Unique experience of going down the Vrbas Canyon in the night hours. cycling. On this occasion. The world championship in rafting has included Vrbas and Banja Luka on the chart of world top destinations of the adventurous tourism. Natural potentials Cultural-historical potentials of the north-western part of the Republic of Srpska he world championship in rafting has included the Vrbas and Banja Luka on the chart of world top destinations of the adventurous tourism. hunting. we’ll tell you just a part of the story about numerous natural values of this region. Besides rafting. The biggest attraction for tourists is definitely the night rafting. Note that Vrbas is the only river in the world that has the conditions for night rafting. hunting. The Sava River dominates over the north-western part of the Republic of Srpska. The biggest attraction for tourists is definitely the night rafting. The river flows that dominate this area are the Sava and its affluent Vrbas. T of the north-western part of the Republic of Srpska T he north-western part of the Republic of Srpska is plentiful with exceptional natural beauties and wealth. The nature has been specially inclined to these areas. which are great chance to get to know Banja Luka. and it is important to point out that a great interest for this offer is shown by foreign tourists. under the light of reflectors.

usluge vodiča i sl. mogu da uživaju i u kanjoningu. Srbac. slobodnom penjanju. Osim na Savi. Derventa. Bogat riblji fond ovih voda i uređene ribolovačke staze privlače veliki broj ljubitelja ribolova. Brod. . kajakkanu sportu. planinarenju. barama. Tako je npr. šljunkarama i posebno izgrađenim ribnjacima sjeverozapadnog dijela Republike Srpske. tu su i pješačke rute. Napominjemo da je Vrbas jedina rijeka u svijetu na kojoj su obezbijeđeni uslovi za noćni rafting. biciklizmu. Rafting Vrbasom pravi je hit u našoj zemlji. Tu gazduju i brojna ribolovačka udruženja u kojima možete dobiti osnovne informacije o terenu. padobranstvu i drugim sportovima. a bitno je naglasiti da veliko interesovanje za ovu Banja Slatina kod Banja Luke • ponudu naročito pokazuju strani turisti. Rijeka Sava dominira sjeverozapadnim dijelom Republike Srpske. Riječni tokovi koji dominiraju ovim područjem su Sava i njena pritoka Vrbas. ostaviće vas bez daha. Šamac i Modriča. Ove staze idealne su i za održavanje brojnih takmičenja. koji su odlična prilika da upoznate Banjaluku. Banja Slatina near Banja Luka Ova mirna ravničarska rijeka idealna je za razvoj ribolovnog turizma. brzake i slapove koji predstavljaju pravi izazov za ljubitelje avanture. pod svjetlima reflektora. a za potpuni doživljaj preporučićemo vam da posjetite neku od ovih zanimljivih destinacija. obilasci brojnih znamenitosti u samom gradu. Vrbas pravi brojne bukove. Opštine Gradiška. ribolovna staza u Gradišci na obalama 2 Turizam BiH • listopad 2009. Takođe. svoju turističku ponudu uglavnom baziraju upravo na ribolovnom turizmu. Nedavno završeno Svjetsko prvenstvo u raftingu uvrstilo je Vrbas i Banjaluku na kartu svjetskih top destinacija avanturističkog turizma.Ovom prilikom vam ćemo prenijeti samo dio priče o brojnim prirodnim vrijednostima ovoga kraja. ribolovni turizam razvijen je i na jezerima. Najveća atrakcija za turiste svakako je noćni rafting. Na svom putu od Zec planine do ušća u Savu. Pored raftinga turisti koji posjete Banjaluku. Prnjavor. Jedinstven doživljaj spuštanja kanjonom Vrbasa u noćnim satima. ali i njegovoj okolini.

the newly renovated temple of Christ the Saviour with the arranged 29 Tourism BiH • October 2009 . sports and recreation. When you come to Banja Luka. are just some of the things and services that Bardača offers you. to get to know and experience. valuable and interesting to see. However. and it is placed near Srbac. it carries the traces of a tumultuous past. on the banks of the Sava for the most attractive competition track in the discipline of the fishing with the fish-hook with float. economical. Rich thermal. This natural area possesses 11 lakes. Derventa. Šamac and Modriča mostly base their tourist offer on fishing tourism. Modriča and Gradiška surroundings) the small and feathered game is hunted (hare. from Banja Luka to Brčko. Srbac. you can not go around the town centre or the beautiful buildings from the period of the Kingdom of SHS. Inhabited in the ancient times. Slatina near Laktaši and Kulaši near Prnjavor. etc). the Fishing association of the Republic of Srp- ska declared the fishing track in Gradiška. Besides afore-mentioned natural beauties and offer. art colonies. is the nature reserve Bardača for sure. cultural and sports centre. In the higher grounds (the hill-sides of Motajica. Hunting tourism has lately been very attractive for local and for foreign guests and hunters. Numerous fishing associations work there. marshes. 178 species of birds are registered in the marshlands of Bardače. and provide necessary licences and trained guides. in other words it has been included in the list of marshlands of an interna- tional importance (List of Wetlands of International Importance). One of the most valuable tourist potentials. The configuration of the grounds and the woods at the hill-sides of low-lying mountains represent a great precondition for the development of the hunting tourism in this region. fishing. Cultural-historical potentials of the northwestern part of the Republic of Srpska In the Republic of Srpska there is a lot of beautiful. for example. educational. fishing tourism is developed on lakes. their culturalhistorical values. like the Ban’s court – Cultural centre and the building of former Ban’s headquarters – today the Administrative centre of the town.. guide’s services. Between them. Rich fish stocks of these waters and arranged fishing tracks attract numerous fishing lovers. Many of those who desire rest and recreation. Šamac. we’ll draw your attention to some of the tourist destinations. These places were. photo safari. Banja Luka. excursions…. rheumatic. Vučijak) the big game is represented (roe-deer). Prnjavor. witnesses about the rarity and importance of birds that have their habitat in Bardača. quail. colonies of marsh birds under protection. In a short description. Medicinal waters in these resorts are ideal for healing different kinds of diseases (skin. These centres are mostly of health character. mallard. mineral and thermo-mineral springs in this region have made it possible for the health tourism to develop. etc. as a journey through. besides the health services these centres offer ideal conditions for rest. and still are of a great importance for social and cultural events of this town. Besides on the Sava. cultural and historical goods. travellers seeking new adventures are attracted to the wealth of natural. pheasant. These tracks are ideal for organizing contests. not only of this region. Sport-recreational program. Brod.river is ideal for the development of the fishing tourism. where you can get basic information about the grounds. Main thermal resort centres in this part of the republic of Srpska are: thermal resorts Laktaši. marsh and water flora and fauna. the north-western part of the Republic of Srpska offers many more programs you can enjoy if you decide to visit this priceless natural oasis. and there you can get all the necessary information. known as the border-land beauty. etc). neurological. The municipalities of Gradiška. The fact that Bardača is declared a Ramsar place. while in the lower lands (Ribnjak and Ivanjsko field – Brod surroundings. but of entire Republic of Srpska. The hunting associations are mostly in charge of the huntinggrounds in this part of the Republic of Srpska. organizing the seminars and congresses. So. is the biggest town in the Republic of Srpska. gravel pits and on specially built fish-ponds of the north-western part of the Republic of Srpska.

mineralni i termomineralni izvori ovog područja uslovili su razvoj zdravstvenog turizma. poznata kao krajiška ljepotica. fazan. pogodan za „muzičare“ i ljetne sajmove knjiga. Građene su u stilu austrijske kuće za odmor (ljetnikovca) uz bogatstvo drvoreda duž cijele ulice. Međutim.. Ovo rijetko prirodno područje odlikuje se sa 11 jezera. nekada. kako za domaće. Njena gradnja je započela još u turskom periodu. U višim predjelima (obronci Motajice.. To su mjesta. Posjetiti grad. sport i rekreaciju. . Sportsko-rekreativni program. Ljekovite vode u ovim banjama idealne su za liječenje različitih oboljenja (kožnih. Kulturno-istorijski potencijali sjeverozapadnog dijela Republike Srpske U Republici Srpskoj mnogo se toga lijepog. Svakako jedan od najvrjednijih turističkih potencijala ne samo ovog prostora nego i cijele Republike Srpske je prirodni rezervat Bardača. ali svakako i danas.. učesnika Turizam BiH • listopad 2009.. sada već tradicionalno. Lovni turizam je u posljednje vrijeme jako atraktivan. prepelica i dr. Glavni banjski centri u ovom dijelu Republike Srpske su: Banja Laktaši i Banja Slatina. Između njih smjestio se novoobnovljeni hram Hrista Spasitelja sa uređenim okolišem gdje stalno vrvi od dječije graje.). skrenut ćemo vam pažnju samo na neke turističke destinacije. a ne prošetati glavnom ulicom tzv. sjeverozapadni dio Republike Srpske nudi i brojne druge sadržaje u kojima možete uživati ukoliko se odlučite da posjetite ovu neprocjenjivu prirodnu oazu. upoznati i doživjeti. Nešto sjevernije. fotosafari. likovnih kolonija. Pored navedenih prirodnih ljepota i ponude. neuroloških i dr. privredni. Nešto kraćim opisom. od Banje Luke do Brčkog. Modriče i Gradiške) lovi sitna i pernata divljač (zec. predstavljaju odličan preduslov za razvoj lovnog turizma na ovom prostoru. Banja Luka. Lovištima u ovom dijelu Republike Srpske gazduju uglavnom lovačka udruženja. Gospodskom je neizbježno. svjedoči i činjenica da je Bardača proglašena ramsarskim mjestom.). Svake godine. organizovanje seminara i kongresa. obezbijediti neophodne dozvole i stručne vodiče. Bogati termalni. izložbe suvenira i likovnih umjetnina. vrijednog i interesantnog može vidjeti. u okolini Šamca. kulturnim. je najveći grad u Republici Srpskoj. prodefiluje veliki broj karavana. ona u svojim spomenicima nosi tragove burne prošlosti. obrazovni. njihove kulturno – istorijske vrijednosti. istorijskim dobrima privlačno je za mnoge željne odmora i rekreacije. Vučijaka) zastupljena je krupna divljač (divlja srna. u ulicama Kralja Petra I Karađorđevića i Mladena Stojanovića izdvaja se niz stambenih objekata – vila. Na močvarnobarskom području Bardače registrovano je čak 178 vrsta ptica. Kada dođete u Banju Luku. kao kroz proputovanje. poput Banskog dvora – Kulturnog centra i zgrade nekadašnje Banske uprave – danas Administrativnog centra grada. reumatskih. dok se u nižim predjelima (Ribnjak i Ivanjsko polje – okolina Broda. centar zaobići ne možete kao ni velelepna zdanja iz perioda Kraljevine SHS. Bogatstvo u prirodnim. divlja patka. srndać.). od velikog značaja za društeno – kulturna zbivanja ovog grada. Konfiguracija terena i šume na obroncima ravničarskih planina. putnike namjernike u potrazi za novim doživljajima. koja će vam dati sve potrebne informacije. samo su neki od sadržaja i usluga koje vam Bardača nudi. O rijetkosti i značaju ptica kojima je Bardača stanište.. Nastanjena od najstarijih vremena. Odmah pored je „Parkić“ sa uređenim klupama i drvoredom. koji se nalazi u blizini Srpca. ovim ulicama. tako i za strane goste i lovce. pored usluga liječenja ovi centri pružaju i idealne uslove za odmor.Save proglašena od strane Ribolovnog saveza Republike Srpske za najatraktivniju takmičarsku stazu u disciplini pecanje udicom na plovak. Ovi centri su uglavnom lječilišnog karaktera. u blizini Laktaša i Banja Kulaši kod Prnjavora. ribolov. kulturni i sportski centar. kolonijama zaštićenih ptica močvarica. a do kraja austrougarske vladavine imala je čvrstu arhitektonsku strukturu i jedinstvenu trgovačku namjenu koju je sačuvala do današnjih dana. đačkih ekskurzija. odnosno uvrštena 30 je na listu močvarnih područja od međunarodnog značaja (List of Wetlands of International importance). barskom i vodenom florom i faunom.

is inevitable. and with running the power plant on the Vrbas River. They built the brewery. the right for the view on the river. in the streets King Petar I Karađorđević and Mladen Stojanović a line of buildings – villas stand out. In those days. and until the end of Austro-Hungarian period it had strong architectural structure and unique merchant purpose that is kept until today. and the town’s tourist guides will take you through the entire complex and through many more places like the fortress Kastel. or recently held World championship in rafting. there is the area of the municipality of Jezero Bardača • Bardača Lake Tourism BiH • October 2009 31 . built the mill and started the cheese manufacture. clear air and the abundance of greenery. and you can hear children’s uproar around it all the time. festivals like “Summer on Vrbas” are taking place. mahala. numer- ous caravans. downstream from Banja Luka with the pleasant climate. weaving mill. the residential quarters.environment has settled. the citizens of Banja Luka. traditionally march past through these streets. in today’s southern part of the town. like the International folklore festival “Dukat”. were built above the Vrbas and Suturlija. numerous springs. In the middle of XIX century the “Trappists” came to Banja Luka. and that is “the right for the view”. Right next to it. Every year. They were built in the Austrian vacation house (summer house) style with rich tree avenues along the street. there is a “Little park” with benches and avenue of trees. souvenir exhibitions and artistic works. To visit the town and not to take a walk through the main street. concerts of local and foreign musicians. the pride of Banja Luka. suitable for the musicians and summer fairs. Under the old walls and towers numerous shows and performances. The monastery “Mary the Star” has the status of the cultural goods of RS. the town got the lighting. so called Elegant. participants of many musical. rivers and brooks. cultural events. It can’t happen that we don’t introduce you to the centre of Banja Luka from the Turkish period. sport. and all that with pleasant and hospitable hosts. On both sides of the Vrbas River. On this occasion only one unwritten town-planning rule was respected. Its construction began during Turkish period. A little bit on the north.

Krajem 19. nicale iznad Vrbasa i Suturlije. manifestacije kao što je „Ljeto na Vrbasu“. smjestio se Prnjavor – naša „Mala Evropa“. Tom prilikom poštovan je samo jedan nepisani urbanistički zakon „pravo na vidik“. pravo na pogled na rijeku. Pod starim zidinama i kulama održavaju se brojne priredbe i predstave. građane Banje Luke. Sa obe strane rijeke Vrbas. ali po izgledu i zanimljivim legendama o svom nastanku. vijeka ovaj prostor naseljava stanovništvo iz istočne i centralne Evrope. a da vas ne upoznamo sa središtem Banje Luke iz turskog perioda. Danas lako možete pronaći mnoge. između planina Motajice na sjeveru i Ljubić na jugu. Istorijska vrijednost. Njemci. Turaka i Austrougara bila je veoma važno središte. a pokretanjem elektrane na Vrbasu grad je dobio rasvjetu. arhitektura. Crkve brvnare su bile narodne crkve. raskrsnica puteva i pristanište.Detalj iz Banja Luke Banovina • Detail from Banja Luka mnogobrojnih muzičkih. U slivu rijeke Ukrine. Kroz istoriju za vrijeme Rimljana. selu gradiške opštine. . Čuli ste za mnoge od njih. Među prvima doseljavaju se Italijani. Ukrajinci. Izgradili su pivaru. sportskih. Odlikuje se dugom tradicijom banjskog turizma. tkaonicu sukna. Interesantno je i to da se u ovoj crkvi vjenčao književnik Petar Kočić. koncerti domaćih i stranih muzičara. čist vazduh i bogatsvo zelenila. poput međunarodnog folklornog festivala „Dukat“ ili nedavno održanog Svjetskog prvenstva u raftingu. građene tokom srednjeg vijeka. a nicale su na skrovitim mjestima. Raznolikost civilizacija potvrđuje nalazište „Manastirište“. a u manjem broju područje opštine naseljeno je Turizam BiH • listopad 2009. Sredinom XIX. Tada su stambene četvrti. nalazi se područje opštine Laktaši. budući arheološki park. Mađari. Ljekovitost njene vode poznata je iz doba Rimljana što potvrđuju brojni arheološki lokaliteti sa tragovima rimske arhitekture. tradicija i duhovnost ovog kraja pod okriljem je crkava i manastira. Naravno. mnoga mjesta poput tvrđave Kastel. kulturnih manifestacija. rijeka i potoka. stižu Česi i prema nekim vjerovanjima donose krompir u BiH. Gradiška predstavlja jedno od najstarijih naselja na čitavoj teritoriji Balkana. u današnjem južnom dijelu grada. sa32 gradili su mlin i pokrenuli pogon za proizvodnju sira. a sve to uz prijatne i gostoljubive domaćine. mahale. koja je proglašena nacionalnim spomenikom. Ovdje se nalaze ostaci davnih civilizacija i kultura od rimskog perioda do srednjeg vijeka. godine 1894. Za njima su došli Poljaci. ne možemo. a upravo u samom centru gradića Laktaši smještena je istoimena banja. brojnih izvora. poput one u Romanovcima. nizvodno od Banje Luke uz prijatnu klimu. crkva brvnara u Malom Blašku spada među najljepše i najinteresantnije kulturne spomenike. poput lokaliteta „Zidine“ – svjedoči o postojanju javnog kupatila (terme) iz pomenutog vremenskog perioda. Samostan „Marija Zvijezda“ uživa status kulturnog dobra RS i kroz cijeli kompleks provest će vas turistički vodiči grada kao i kroz još mnoga. ponosa Banje Luke. daleko od očiju imperatora. vijeka u Banju Luku su stigli Trapisti.

Among the first ones Italians came. confirms the variety of civilisations. What is interesting is that the writer Petar Kočić had married in this church. between the mountains Motajica in the north and Ljubić in the south. Log-built churches were folk churches. The historical significance. Ukrainians. The remains of ancient civilizations and cultures from Roman period till the Middle Ages are placed here. this area was inhabited by the population from the eastern and central Europe. church priest’s vestments are preserved. built during the Middle Ages. during the Romans. Therapeutic properties of its waters were known even during the Roman period. habits and culture forever.Laktaši. They brought different ethnology and ethnography. musical instruments. Germans. The site “Manastirište”. various household objects. the crossroads and pier. architecture. like the site “Zidine” – it witnesses about the existence of public baths (thermae) from mentioned period. and left a mark of their customs. you can easily find many of them. The most attractive and far known traditional festival in Derventa for over a century and a half attracts the attention of dozens of thousands of curious ones. You’ve heard for many of them. Romanians and other nations. In almost every place in the southwest of RS festivals are being held through entire year. Today. in 1894 Czechs came and according to some beliefs • they brought potato in BiH. but in looks and interesting legends about its origin. tradition and the spirituality of this region is under the auspices of the churches and the monasteries. and in smaller number the area of the municipality was populated by Slovaks. which was declared a national monument. icons. Bulgarians. future archaeological park. Hungarians. It is characterized by the long tradition of thermal resort tourism. the village in the municipality of Gradiška. Ukrainian church and its parish house represent certain museum with unique display. the log-built church in Malo Blaško belongs to the most beautiful and the most interesting cultural monuments. like the one in Romanovci. “Derventa fair” is taking place every year Osvjetljeni kanjon Vrbasa za noćni rafting Lightened Vrbas Canyon for night rafting Tourism BiH • October 2009 33 . Prnjavor situated itself – our “Little Europe”. Then followed Poles. interesting and entertaining for many visitors that come. Gradiška represents one of the oldest settlements in the entire Balkan’s territory. and in the very centre of the town of Laktaši there is the same-name thermal resort. away from the emperor’s sight. At the end of the 19th century. Through the history. By the confluence of the Ukrina River. what is confirmed with numerous archaeological sites with the traces of Roman architecture. cultural and artistic character. Old books. These happenings are of sports. and in hidden places. Turks and Austro-Hungarians it was a very important centre.

crkvene odežde. Tu su smještene arheološke zbirke od kamenog doba pa sve do prvih godina turske vladavine. Dugo je odolijevala zubu vremena. Stuplje te manastir Presvete Bogorodice D. Izuzetne umjetničke vrijednosti skladnih arhitektonskih oblika i očuvanog prirodnog okruženja manastiri Krupa na Vrbasu. Ukrajinska crkva i njen parohijski dom predstavljaju izvjesni muzej sa jedinstvenom postavkom. „Derventski vašar“ održava se svake godine krajem avgusta pored obala Ukrine. porodice i Panorama Banja Luke • kulture. Ako ste inspirisani kulturnom potrebom da vidite i doživite nešto novo. izvanrednom opremljenošću i ljubaznim domaćinima u srednjovjekovnim odorama. Krenite dalje. . Liplje. razni kućni predmeti. pozorišnih predstava. a danas je to vrijedan kulturno – istorijski spomenik kojem je vraćen stari srednjovjekovni sjaj. stare fotografije i predmeti materijalne i duhovne kulture naroda dobojskog područja. Bogatstvom sadržaja. Bugarima. nakita. upoznate ljude. pruža mogućnosti organizovanja koncerata. posjetite obližnje manastire. Bišnja kod Dervente pružaju mogućnost izletničkog boravka.Slovacima. Najatraktivnija i nadaleko poznata tradicionalna derventska manifestacija već duže od vijeka i po plijeni pažnju desetine hiljada znatiželjnika. Naravno. vjenčanja. ostavljajući zauvijek utisnut pečat svojih običaja. kao opštenarodni praznik i privlačna turističko – privredna atrakcija. Ovdje ćemo mi zasada stati i odmoriti se. do Doboja. Pravoslavna duhovnost. seminara. o svemu detaljnije raspitat ćete se u TO Banje Luke i Laktaša. u XIII. To su dešavanja različitog karaktera sportska. a u staroj bosanskoj kući na „četiri vode“ nalazi se regionalni muzej. Sačuvane su stare knjige. U gotovo svakom mjestu sjeverozapada RS održavaju se manifestacije tokom cijele godine.obići ćete ih. tragovi njegove istorije sadržani su u ovim kulturno – istorijskim spomenicima. Usore i Spreče i predstavlja najveću željezničku raskrsnicu u zemlji. Rumunima i pripadnicima drugih naroda. kultura i kulturna vrijednost srpskog naroda. muzički instrumenti. Iznad starog korita rijeke Bosne. kulturno – umjetnička. navika i kulture. STIĆI ĆEMO VAS! Panorama of Banja Luka 3 Turizam BiH • listopad 2009. Niz spomen obilježja susrećemo gotovo u svakom dijelu opštine. Smješten je na tački ukrštanja rijeka Bosne. Na ovom putu skrenut ćemo malo južno. kompleksnog tipa. vijeku počela je gradnja dobojske tvrđave „Gradine“. zbirke nošnji. U nekima je moguće i prespavati a u uređenim salama organizovati seminare i slične skupove. ekoloških skupova. a danas parna lokomotiva sa spomenpločom predstavlja spomenik smješten u samom centru grada. Donose sa sobom različitu etnologiju i etnografiju. Nekada je uskotračnom prugom prolazio popularni „Ćiro“. a prije svega interesantna i zabavna uz prisustvo brojnih posjetilaca. ikone. Sa tribina amfiteatra pruža se jedinstven pogled na svjetla Doboja što kulturnim dešavanjima daje posebnu ljepotu i upečatljivost doživljaja.

till the first yeas of Turkish government. and it represents the biggest railroad crossroads in the country. old photos and the objects of material and spiritual culture of the people from Doboj are placed there. Stuplje and the monastery of the Most Holy Virgin D.at the end of August on the banks of the Ukrina. we’ll stop and take a break. theatre plays. The stands of the amphitheatre give a unique view of the lights of Doboj. Liplje. Monasteries Krupa on Vrbas. started in XIII century above the old bed of the Bosna River. as a nation-wide holiday and amiable tourist-economic attraction. Archaeological collections from the Stone Age. a today it is a worthy cultural-historical monument which got back its old medieval glow. we’ll turn a little bit on the south. Go on. You can enquire more information in the Tourist organization of Banja Luka and Laktaši. culture and cultural value of the Serbian people. It is possible even to stay over night in some of them. then visit local monasteries. it gives the possibility for organizing concerts. For a long time it had resisted the ravages of time. collections of costumes. to Doboj. Orthodox spirituality. Bišnja near Derventa are of exceptional artistic worth with harmonious architectural shapes and preserved natural environment and are giving the possibility of day-trips. Here. WE’LL CATCH UP WITH YOU! Tourism BiH • October 2009 3 . and today the steam locomotive with the memorial tablet represents the monument in the centre of the town. jewellery. It is located on the spot where three rivers cross. seminars. and in the old Bosnian house there is the regional museum. traces of its history are included in these cultural-historical monuments. Usora and Spreča. families and cultures. what gives a special beauty and impressiveness of the experience to these cultural events. being exceptionally equipped and pleasant hosts. On our trip. Popular “Ćiro” used to pass over the narrow-gauge line. you’ll visit them. You can see a line of memorials in almost every part of the municipality. to get to know the people. ecological meetings. The construction of Doboj’s fortress – “Gradina”. Bosna. weddings. If you are inspired with the cultural need to see and experience something new. With the richness of contents. and in equipped halls to organize seminars and similar congresses.

Buna. Vjetrenica. Mostar je mjesto gdje su se stoljećima susretale različite civilizacije i svaka je u njega utkala dio svoje posebnosti. financijsko i kulturno središte Hercegovine. Drežnica. Park prirode Prenj i Park prirode Hutovo Blato. Mostar se nalazi na susretištu putova za Široki Brijeg i zapadnu Her- M Turizam BiH • listopad 2009. Grad je udaljen 60 km od mora. nacionalni spomenici: Počitelj. Bregava. rijeke: Neretva. Neum. geopolitičko. Čapljina i Međugorje. Stolac. Huma i Veleža. Stolac – stara jezgra s tvrđavom. Dragan Bradvica ore. smješten je u podnožju planina Čabulje. Jablaničko jezero i Boračko jezero. jezera: Ramsko jezero. Krupa i Trebižat. Rakitnica. tako da na relativno malom prostoru imamo primjere iz svih kultura i civilizacija koje malo koji grad ima. a u njegovoj bližoj okolici nalaze se poznati i jedinstveni lokaliteti kulturno-historijskog blaga i naslijeđa koji svjedoče o životu na ovim prostorima. Izvor Bune. parkovi prirode: Park prirode Blidinje. priroda. 3 M Mostar ostar. neizmjerno je bogatstvo i potencijal s kojim može računati He rc e g o v a č k on e re t v a n s k a Županija u svom razvoju turizma.Hercegovačkoneretvanska Županija je turistički adut Bosne i Hercegovine Sunce. kulturnopovijesna i prirodna baština. gradovi: Mostar. aduti su Hercegovačkoneretvanske Županije. te spomenik pod zaštitom UNESKO-a: stara jezgra Mostara sa Starim mostom. . na obali rijeke Neretve na nadmorskoj visini 60-80 metara.

Rakitnica. is situated at the foot of the mountains Čabulja. Krupa and Trebižat. Stari most u Mostaru • Old Bridge in Mostar T Mostar ostar. The town is 60 km away from the sea. aduti su Hercegovačkoneretvanske županije. Nature parks: Blidinje Nature Park. is the greatest tourist asset of Bosnia and Herzegovina Sun. towns: Mostar. For centuries Mostar has been the place where different civilizations met and each interweaved a part of their special qualities in it. nature. cultural-historical and natural heritage are the assets of Herzegovina-Neretva Canton. the monument under the UNESCO protection: old Mostar nucleus with the Old Bridge. financial and cultural centre of Herzegovina. lakes: Ramsko Lake. Hum and Velež. Prenj Nature Park and Hutovo Blato Nature Park. kulturno-povijena i prirodna baština. Rivers: Neretva. Čapljina and Međugorje. Drežnica. Stolac. Stolac – old town’s nucleus with the fortress. Jablaničko Lake and Boračko Lake. at the bank of the Neretva River at the altitude from 60 to 80 metres. he see. the Buna spring. national monuments: Počitelj.Herzegovina-Neretva Canton Sunce. Mostar is located in the road crossing to Široki Brijeg and western 3 M Tourism BiH • October 2009 . so in this relatively small space we have examples of all cultures and civilizations that not so many towns have. priroda. Bregava. Buna. Vjetrenica. Neum. geopolitical. and near it there are famous and unique localities of cultural-historical treasure and heritage that witness about life in these areas. are the immense wealth and potentials that the Herzegovina-Neretva Canton can count on in its development of the tourism.

Blagaj je mali gradić južno od Mostara. stoljeća i nalazi se u neposrednoj blizini Starog mosta . a mnogi restorani sa baščama iznad rijeke Bune pored ostalih specijalitete nude i pastrvu sa plate ili roštilja. godine . U gradu se nalaze sljedeće znamenitosti : . godine. U Mostaru se organizira i poznati festival zabavne glazbe «Mostarsko proljeće» na kojem nastupaju poznata imena sa estrade. stoljeća .Kajtazova kuća iz 17. koji privuče preko tisuću izlagača iz četrdesetak zemalja i pedesetak tisuća posjetitelja. koji je upisan u UNESCO-vu baštinu kao značajan spomenik orijentalne arhitekture . godine Vrelo Bune u Blagaju kod Mostara . godine.Hamam (tursko kupatilo) sagrađeno u drugoj polovici 16. Jedan je od najstarijih gradova u BiH i sa svojom okolinom je privlačan za turiste i ljeti i zimi. Bjelašnica (2067 m) i Bitovnja (1744 m).Kujundžiluk sa zanatskim radnjama na lijevoj obali Neretve .cegovinu.Stari most sagrađen 1566. okružen je visokim planinama: Prenj (2101 m). godine . Kroz grad prolazi i željeznička pruga Sarajevo-Ploče. Velike su mogućnosti uspješnog sport- K The Buna spring in Blagaj near Mostar 3 Turizam BiH • listopad 2009. godine . čuvarima mosta.Bišćevića kuća sagrađena 1635. Naselje se prvi put spominje 1452.Koski Mehmed-pašina džamija izgrađena 1617. Sarajevo i Bosnu. Konjic onjic je smješten na rijeci Neretvi. i koju pohode brojni turisti.Katolička crkva i franjevački samostan sagrađeni 1866. godine a kao naselje Mostar 1469. Među objašnjenjima za naziv i porijeklo imena najinteresantnije je ono koje kaže da je Mostar dobio ime po mostarima. a nedaleko je i moderna zračna luka.Stara pravoslavna crkva iz 1833. Mostar je poznat po organiziranju manifestacije Skokovi sa Starog mosta.Kriva ćuprija. Sjeverno od grada na obroncima planine Prenj nalazi se ski centar Rujište koji ima ski lift i motel kao i mogućnost za iznajmljivanje kuća za zimovanje.Gradsko kupatilo sagrađeno 1912. koja je nadaleko poznata i priznata turistička atrakcija.Biskupska rezidencija izgrađena 1906. Tradicionalno u proljeće se organizira i Gospodar• ski sajam Mostar. U Blagaju se nalazi ribogojilište pastrve. Nevesinje i istočnu Hercegovinu i Čapljinu i Jadransku obalu. kulturna manifestacija u organizaciji Matice hrvatske. spomenik orijentalnog graditeljstva iz 1588. nad njim na visokoj klisuri dominira stari grad Herceg Stjepana Kosače. godine . Nizvodno od tekije je kompleks Velagića kuća koji je otvoren za javnost. 60 km južno od Sarajeva. a ispod njega je izvor rijeke Bune (najjače vrelo u Europi) sa derviškom tekijom. godine . godine. . a posebice se u zadnje vrijeme profilirala manifestacija «Proljeće sa Maticom».

Above it dominates the old town of Herceg Stjepan Kosača on a high cliff and under it the spring of the Buna River (the strongest well in Europe) with a Moslem monastery for dervishes. The Economic fair Mostar is being traditionally organized in spring and it attracts over a thousand exhibitors from forty countries and about fifty thousand visitors.Kujundžiluk (brass-work shop) with the craftwork shop on the left bank of the Neretva. The place was first mentioned in 1452 and as Mostar in 1469. .Hamam (Turkish baths) built in the second half of the 16th century and is placed next to the bridge. Nevesinje and eastern Herzegovina and Čapljina and the Adriatic coast. . 60 km south from Sarajevo.Koski Mehmed-pasha’s mosque built in 1617.Bišćević’s house built in 1635. North from the town. Sarajevo and Bosnia. at the hillslopes of the Prenj Mountain. . Prenj (2101 m). which is registered in the UNESCO’s heritage as an important monument of the oriental architecture.Kajtaz house from the 17th century. .Town baths built in 1912. . Bjelašnica (2067 m) and K Pogled sa starog mosta na istočni dio Mostara View from the Old Bridge over the eastern part of Mostar Tourism BiH • October 2009 39 . Blagaj is a small town south of Mostar. monument of oriental architecture from 1588.Old Orthodox church from 1833. Konjic onjic is situated on the Neretva River. which is the widely known tourist event and is being visited by numerous tourists. Further on. Following sites are located in the town: . . Downstream of the monastery is the complex of Velagić houses. and surrounded with high mountains. and not far of the town there is a modern airport.The Old bridge built in 1566. famous festival of pop music is being organized in Mostar where famous singers perform. A railway-track Sarajevo-Ploče goes through the town. which are opened for the public. Among the explanations for the name and origin of the name the most interesting is the one that says that Mostar got the name after mostari – the bridge watchers.Crooked bridge. among others.Catholic church and Franciscan monastery built in 1866. Mostar is known for organizing the dives from the Old Bridge. there is a ski centre Rujište with a ski-lift and the motel as well as the possibility for renting the houses for spending the winter. and lately the festival that has especially gained status is the “Spring with Matica”. . . .Herzegovina. There is a trout-farm in Blagaj and many of the garden restaurants above the Buna offer the trout specialties. a cultural festival that is being organized by Matica Hrvatska (Central Croatian Cultural and • Publishing Society).

pruža mogućnosti za razvoj zimskog turizma . Na prostoru općine uz magistralni put M-17 smješteni su mnogi restorani koji pored domaćih specijaliteta (jela ispod sača) nude daleko poznatu janjetinu sa ražnja. Dužina staze je od 20-23 km i sa ručkom sačinjenim od domaćih specijaliteta dobija se pravi ugođaj. Blidinje. jedne humane bitke za ranjenike u 2. smješten je na raskrižju putova prema Zagrebu. kao biser sa mnogo raznolikosti na malom prostoru. . U gradu pored stare Repovačke džamije i Pravoslavne crkve nalazi se i Franjevački samostan iz 16. a priroda je očaravajuća. a posebno je poznat po obitavanju munike kao jedne endemske vrste. stoljeća koji ima galeriju i knjižnicu i otvoren je za javnost. U Konjicu se tradicionalno održava i smotra folklora i večeri poezije. bogata ribom i pitka. Na gornjem toku rijeke Neretve organizira se već niz godina jedan od najspektakularnijih raftinga u BiH. U samom gradu na obalama Neretve nalazi se Muzej Bitke na Neretvi. odnosno u Kazan. svjetskom ratu. Park prirode „Blidinje“ nalazi se i jednim dijelom na prostoru općine Jablanica koji pored smještaja u motelima nudi i skijalište Risovac sa ski liftom. Rafting na Neretvi kod Konjica Pečeni janjci na ražnju • • Rafting on the Neretva near Konjic Roasted lamb Jablanica rad Jablanica smješten je na rijeci Neretvi u sjevernom dijelu Hercegovine i u najljepšem dijelu kanjona Neretve. U samom gradu nedaleko od obnovljene Kamene ćuprije iz 17. Turizam BiH • listopad 2009. Sarajevu i Mostaru. stoljeća održavaju se tradicionalni skokovi u Neretvu. Ima izuzetno povoljan geoprometni položaj. Neretva je u tom dijelu veoma čista. voda je bogata slapovima. Na Blidinju se nalazi i samostan Ma0 G sna Luka koji ima i slikarsku galeriju sa stalnom postavkom.skog ribolova na rijekama Neretvi i Rakitnici kao i jezerima Boračkom i Jablaničkom. Promjera je 900 m i ima vrlo čistu i ugodnu vodu za kupanje. Jablanica se nalazi na jezeru tako da ima i nekoliko plaža izvan grada. a obale su na pojedinim mjestima litice po 300 m visoke. Na jezeru se redovito održava triatlon. Uz samu plažu nalazi se kamp s bungalovima. Boračko jezero je po nastanku glacijalno i nalazi se 20 km od grada.

as the pearl with a lot of diversities in such a small place. There are great possibilities for successful sports fishing on the rivers Neretva and Rakitnica and on the lakes – Boračko and Jablaničko. the traditional dives in Neretva are being held. besides the accommodation in motels. rich with fish and potable in that part. offers possibilities for development of winter tour1 Tourism BiH • October 2009 . for a number of years now. The Neretva is very clean. A Folklore festival and the poetry evenings are being traditionally held in Konjic. and the nature is enchanting. Sarajevo and Mostar. Next to the beach there is a camp with bungalows. which. The length of the track is from 20 to 23 km and with the lunch made from domestic specialties you get the right atmosphere. At Blidinje there is a monastery Masna Luka which has the gallery with the permanent exhibition. In the area of the municipality. one of the most spectacular rafting in BiH has been organized. it is situated on the crossroads to Zagreb. Jablanica Kameni most u Konjicu Jablaničko jezero • • Stone Bridge in Konjic Jablaničko Lake T he town of Jablanica is situated on the Neretva River in the northern part of Herzegovina and in the most beautiful part of the Neretva canyon. water rich with waterfalls and the banks are at some places 300 metres high cliffs. which offer widely known roast lamb besides other local specialties. which has a gallery and library and is opened for the public. that is into the Kazan. In the town itself. Triathlon is being held on the lake regularly. there is also the Franciscan monastery from the 16th century. offers the ski grounds Risovac with the ski-lift. Next to the old Repovačka mosque and the Orthodox Church in the town. not far of the renovated stone bridge from the 17th century. Boračko Lake is glacial by its origin and is situated 20 km away from the town. The park of nature “Blidinje” is partly situated in the area of the municipality of Jablanica. On the upper flow of the Neretva River. It has an exceptionally favourable geo-traffic position.Bitovnja (1744 m). It is one of the oldest towns in BiH and with its surroundings it is very attractive for tourists during the winter and summer. along with the main road M-17 there are lots of restaurants. Blidinje. It has the diameter of 900 m and it has very clean and nice water for bathing.

tura na otvorenom. galerijski prostor sa stalnom postavkom i park skulp- itluk je središte regije Brotnjo. Umjereno kontinentalna klima koja vlada 2 ovim predjelom razlog je umjereno hladnih zima i toplih ljeta. Prekrasan krajolik na oko 700 m nadmorske visine sa svih strana je okružen visokim planininskim masivima. koje su u projektu «Vinske ceste Hercegovine» i u kojima uz odgovarajuću mezu možete kušati i kupiti kvalitetna vina. ima etnološku zbirku.Rama N a krajnjem sjeveru Hercegovačko-neretvanske županije smještena je općina Prozor-Rama. To se prvenstveno odnosi na vjerski turizam zahvaljujući Međugorju koje je postalo jedno od najvažnijih marijanskih svetišta u svijetu. Na prijevoju Makljen na putnom pravcu za Banja Luku i Zagreb nalazi se motel «Ramska kuća» koja nudi gastronomske specijalitete ramskog kraja. kameni vinograd Č Prozor . do 6. Prozor-Rama tradicionalno u mjesecu rujnu organizira Međunarodni sajam šljive koji je već postao turističko-kulturno-gospodarska manifestacija. zahvaljujući prvenstveno pogodnoj klimi i bogatstvu sportskih terena.06. jedan od najstarijih u Bosni i Hercegovini. kolovoza okupi se i preko dvadeaet tisuća mladih iz pedesetak zemalja. . na čijim se obalama nalazi mjesto Šćit. Na prostoru Brotnja postoji mnogo vinarija. Vinova loza i duhan bili su prepoznatljivi proizvodi broćanskog kraja. stone vineyard Čitluk. no u posljednje vrijeme sve je razvijeniji turizam. koji polako postaje najvažnija grana gospodarstva Brotnja. U Čitluku se sredinom rujna organizira tradicionalna manifestacija «Dani berbe grožđa» koja traje tri Turizam BiH • listopad 2009. Na prostoru općine nalazi se umjetno jezero HE Rama. u Međugorju se okupi i preko 100. Samostan je otvoren za javne posjete. u kojem se nalazi Franjevački samostan. Samostan je inače nezaobilazna turistička destinacija ovog kraja. visoravni koja se nalazi na desnoj obali rijeke Neretve. Čitluk Panorama Prozora • Panorama of Prozor • Čitluk. U blizini se nalazi skijalište sa ski liftom. Na godišnjicu ukazanja 25.000 katoličkih vjernika iz cijelog svijeta . a na Festivalu mladih koji traje od 1. Čitluk je poznat prvenstveno kao vinogradarski kraj gdje se uzgajaju visokokvalitetne vinske sorte Žilavka i Blatina od kojih se prave vrhunska vina. Međugorje se razvija i kao središte za pripreme raznoraznih sportskih momčadi i u zimskom i u ljetnom razdoblju.

Jablanica is placed on the lake so it has got several beaches outside of the town. and at the Youth festival that takes place from 1st till 6th of August. In the town on the banks of the Neretva there is the Museum of the battle on the Neretva. and it is especially known for the presence of whitebark pine as one of the endemic species. over twenty thousands 3 Tourism BiH • October 2009 . Wine grape and tobacco used to be distinguishing products of the Brotnjo region. where the Franciscan monastery is placed. At the pass Makljen. Prozor . Mild continental climate that prevails in this area is the reason for moderately cold winters and warm summers. First of all this is related to the religious tourism thanks to Međugorje that has become one the most important Mary’s sanctuaries in the world. Wonderful landscape at the altitude of about 700 metres is surrounded by big mountain massifs on all sides. The monastery is opened for the public visits.Rama T he municipality of ProzorRama is situated in the utmost north of Herzegovina-Neretva Canton. There is a ski-ground with the skilift near. International plum fair has been traditionally organized in September in Prozor-Rama that has already become tourist-cultural-economical festival. There is the artificial lake HE Rama in the area of the municipality and on its banks there is a place Šćit. on the road to Banja Luka and Zagreb there is a motel “Rama’s house” that offers gastronomic specialties of Rama’s area.ism. but lately tourism becomes more and more developed and it becomes the most important economic branch in Brotnjo. On the anniversary of the appearance. a humane battle for the wounded persons in the Second World War.000 Catholics from all over the world gather in Međugorje. over 100. Panorama Šćita na Ramskom jezeru Međugorje • Panorama of Šćit on Rama Čitluk Č itluk is the centre of the Brotnjo region. on June 25th. one of the oldest in Bosnia and Herzegovina. the plateau on the right bank of the Neretva River. The monastery is an unavoidable tourist destination and it has ethnological collection. gallery with permanent exhibition and the park with sculptures.

željeznička pruga.). koji je jedna od najvećih fortifikacija u BiH. Na putnom pravcu MeđugorjeLjubuški u gospodarkoj zoni nalazi se etno selo «Herceg». U Počitelju su značajni sljedeći objekti: . veliki restoran koji nudi hercegovačke specijalitete. Uz sami lokalitet smještena je ergela Konjičkog kluba «Vranac» koja nudi mogućnost najma jahaćih konja ili najma kočija.Počitelj. vrtovi sa mediteranskim nasadima i mala kapelica. stoljeća . Čapljina rad Čapljina je prelijep grad.dana i ima turističko-gospodarskokulturni karakter. okruženo Počitelj • Počitelj G izvanrednim prirodnim ljepotama daju Čapljini velike predispozicije za razvoj turizma. sa svojih šest jezera i kanalima predstavlja idealan teren za održavanje izleta „foto safari“. Na brežuljku Karaotok nalazi se motel. stoljeća -Medresa (škola) iz 18.Sahat kula iz 16. .Stari grad u Gabeli. a ispod zidina ima poznati restoran koji nudi hercegovačke specijalitete. stoljeća.Han (svratište) i hamam (kupatilo) iz 17. smješten je na obalama rijeke Neretve.Park prirode „Hutovo blato“. sunce i zelenilo i jedinstveno kulturno-povijesno blago. sa mnogo zelenila. male radionice te veliki amfiteatar. edukacijska staza i biciklistička staza.300 likovnih djela te ima stalnu postavku i otvorena je za javnost. kao najveći rezervat ptica močvarica u Evropi. koji ima i ljetnu pozornicu za predstave. kongresna dvorana. jedan od najvećih trgovačkih centara u srednjovjekovnoj Bosni i Hercegovini. glavni grad države Troje. Kroz Čapljinu prolaze dva međunarodna putna pravca (M-17 i M-6). kamene kućice u kojima se nalaze suvenirnice. Etno selo sačinjavaju: smještajni kapaciteti sa oko stotinjak ležajeva u kamenim kućama bungalovskog tipa. koje je jedan značajan turistički kompleks. Ugodna klima. i koji je po hipotezi Meksikanca Roberta Salinasa Pricea Ilij.g. . stari grad odmah pored puta M-17. najkapitalniji objekt iz perioda rimske kulture (konzerviran i otvoren za posjete 1903.Mogorjelo.Utvrda još iz vremena kralja Tvrtka -Ibrahim Šišman-pašina džamija iz 16. Kulturno-povijesni spomenici koji prelaze i značaj regije su: . sa širokim ulicama. stoljeća . splitska i dubrovačka zračna luka. . galerije. a relativno blizu su mostarska. Fundus kolonije sačinjava oko 1. Od prirodnih ljepota važno je spomenuti: . u kojem se ogleda primjer orijentalnog graditeljstva sa najstarijom likovnom kolonijom na ovim prostorima. koji svojim izgledom podsjeća na umanjenu Dioklecijanovu palaču. U etno selu se u ljetnim mjesecima organizira kulturna manifestacija «Ljeto na selu». Turizam BiH • listopad 2009.

the big restaurant with Herzegovinian specialties. stone houses with souvenir shops. where the high-quality wine-sorts Žilavka and Blatina are being cultivated and top-quality wines being made from them. There are number of wineries in the area of Brotnjo and are all included in the project “Herzegovina Wine Route”. old town by the road M-17 where the example of oriental architecture is reflected. Cultural-historical monuments that surpass the regional significance are: . which is one important tourist complex.of young people from fifty countries gather. Čapjina accommodation space with about hundred beds in stone houses of a bungalow type. Tourism BiH • October 2009 . Međugorje has also been developing as the centre for various sports teams preparations during the summer and winter. Ethno-village is made up of: Mogorjelo . gardens with Mediterranean crops and a small chapel. In the middle of September a traditional event “Grape harvesting days” is organized.Počitelj. which in its looks reminds of a decreased Diocletian’s palace. which lasts for three days and has a tourist-economical-cultural character.Mogorjelo. . Čapljina Č apljina is a beautiful town with wide streets full of greenery. sun and the greenery and unique cultural-historical treasure surrounded by exceptional natural beauties give Čapljina great predispositions for the development of tourism. Two international road communications are passing through Čapljina (M-17 and M-6). and Mostar. small work-shops. has the summer stage for performances and under the walls has famous restaurant that offers Herzegovinian specialties. first of all thanks to the favourable climate and numerous sports courts. capital building from the period of Roman culture (preserved and opened for visiting in 1903).vila rustika. Split and Dubrovnik airports are relatively close. Ethno-village “Herceg” is located on the road direction MeđugorjeLjubuški in the industrial district. Above all. During the summer months a cultural festival “Summer in Village” is being organized in the ethno-village. The stud of the Equestrian club “Vranac” is located next to the locality and it offers the possibility of renting the saddle-horses or coach. galleries. with the oldest art colony in these areas. the big amphitheatre. situated on the banks of the Nretva River. Holdings of the colony are made up of about 1300 art works and has the permanent exhibition opened for the public. congress hall. Pleasant climate. Čitluk is known as the wine-growing region. where you can taste wines with suitable snacks and buy some high-quality wine. a railway track.

a srednjovjekovna tvđava i danas dominira gradom. Turizam BiH • listopad 2009. Za posjet učeničkih ekskurzija idealna je Radimlja jer se nalazi pored puta M-6 i ima parking i info punkt. vozeći se u turističkim kanuima dvosjedima . a sagrađen je od ogromnih kamenih gromada (megalita). posvećena poznatom književniku Maku Dizdaru koji je rođen u Stocu.U PP „Hutovo Blato“ 2007. Na stazi dugačkoj 10 km. .000 godina (paleolitik) koji u polupećini Badanj kod Borojevića otkriše naši arheolozi. godine organizirano je Svjetsko prvenstvo u ribolovu . Nekropola stećaka Radimlja kod Stoca Slap Provalije u Stocu • • Stećak necropolis Radimlja near Stolac Provalije Cascade in Stolac Stolac S tolac je grad smješten u istočnom dijelu Hercegovačkoneretvanske županije na obalama rijeke Bregave. U Stocu se nalazi i spomenik jevrejskom piscu Moši Danonu koji je preminuo u gradu i taj spomenik postao je svojevrsno jevrejsko svetište. U Stocu se tradicionalno održava „Međunarodni festival kratkog filma „ kao i književna manifestacija „Slovo Gorčina“. Rimljani su također naseljavali Stolac. Na obalama Bregave nalazi se graditeljska cjelina Begovina (koja se tek obnavlja). Dvije najveće nekropole stećaka nadaleko su poznate a nalaze se u Boljunima i Radimlji. koji se u tom periodu zvao Dilluntum. tako da se ta ribolovna staza i sada koristi za sportski ribolov. Ilirsko pleme koji u selu Ošanjići sagradiše glavni grad Daorson star 2.700 godina. sa ručkom u prirodi organizira se već dugi niz godina izlet koji je postao poznat i priznat na širem prostoru regije. Općina se na zapadu proširuje na poljoprivredno bogatu Dubravsku visoravan. Ovaj prostor su naseljavali i Daorsi. . kao i Šarića kuće. bogatoj malim slapovima. okružuju ga planina Hrgud sa sjevera i plodno Vidovo polje sa juga.Rijeka Trebižat. idealna je za organiziranje izleta „canoe safari“ u sklopu turističkih trendova „Povratak prirodi“. a u dogledno vrijeme će biti i muzej. U listopoadu se tradicionalno održava sajam „Hercegovački plodovi Mediterana“. sa svojom čistoćom i netaknutom prirodom. Grad Čapljina je članica Udruženja karnevalskih gradova Evrope (FECC) koji sačinjava 43 europske zemlje i 17 iz ostatka svijeta i jedina u BiH organizira „Međunarodni ljetni karneval“ koji na dan održavanja posjeti desetak tisuća turista i mnogi predstavnici TV i radijskih kuća kao i mnogi novinari tiska. koje su trenutno galerija. Život na ovim prostorima seže još unazad 16.

Significant buildings in Počitelj are: . The town Čapljina is a member of the Association of the carnival towns of Europe (FECC). town center World championship in fishing was organized at Nature Park “Hutovo Blato”. Two biggest necropolises of stećaks are widely known and are placed in Boljuni and Radimlja. In 2007 the Stolac .000 years (Palaeolithic) old traces of life in these areas in the semi-cave Badanj near Borojevići. . educational and cycling track on the hillock Karaotok. taking a ride in two-seater canoes. for many years now. There is motel. according to the Mexican Robert Salinas. . The municipality expands in the west to the agriculturally wealthy Dubrava plateau. which was called Dilluntum at that period and the medieval fortress still dominates the town. Radimlja is Tourism BiH • October 2009 .Ibrahim Šišman-pasha’s mosque from the 16th century. which consists of 43 European countries and 17 from the rest of the world and is the only one in BiH that organizes the “International summer carnival” which is being visited by ten thousand visitors on the day of the carnival and numerous TV. Stolac S tolac is the town situated in the southern part of the Hercegovina-Neretva Canton at the banks of the Bregava. The archaeologists discovered 16. . Natural beauties here are: -The park of nature “Hutovo Blato” as the biggest nature reserve of the swamp birds in Europe with its six lakes and canals represents ideal area for “photo safari” trips. one of the biggest fortifications in BiH was one Stolac. On the track 10 km long. with numerous small waterfalls.Madrasah (school) from the 18th century. . with its cleanness and untouched nature is ideal for organizing “canoe safari” trips within the tourist trends of “back to nature”.The old town in Gabela.Han (hostelry) and hamam (baths) from the 17th century. This area was populated by the Illyrian tribe Daors who built their capital Daorson in the village of Ošanići.Clock-tower from the 16th century. središte grada • of the biggest trading centres in medieval Bosnia and Hezegovina and which the capital of ancient state of Troy is.The fort from the times of king Tvrtko. . Daorson is 2700 years old and it was built of huge stone bulks (megaliths). and that fishing track is still in use for sports fishing. -The Trebižat River. radio and other journalists. a trip has been organized that has become known in wider region. The Romans also inhabited Stolac. surrounded by the Hrgud Mountain in the north and the fertile Vidovo field in the south.

godine kao župa u blizini Popova. a to je špilja Vjetrenica koja se nalazi u mjestu Zavala. Neum N Panorama Ravnog Neum • Panorama of Ravno eum sa svojih 24 km razvedene morske obale jedino je mjesto i jedini izlaz Bosne i Hercegovine na Jadransko more.000 ležajeva. Neumsko zaleđe je veoma bogato stećcima. Općina je najvećim dijelom smještena u veoma plodnom Popovu polju kroz koje u dužini 90 km protječe rijeka Trebišnjica. U neumskom akvatoriju se u marikulturama uzgajaju veoma kvalitetne ribe (orada i zubatac) kao i školjke koje imaju zajamčen plasman u mnogim restoranima. nekad najduža ponornica u Europi. a u zaleđu u mjestu Hutovo nalazi se stari grad Hutovo sa veoma upečatljivom kulom kao i etno kuća sa dvorištem. Neumski hoteli su otvoreni tijekom cijele godine i veoma povoljno organiziraju seminare i simpozije. kao i turističke sajmove u okviru prekogranične suradnje između Bosne i Hercegovine. Turizam BiH • listopad 2009. Stari Neum je udaljen 2 km od obale a naziv Neum seže u davna vremena kad se spominje naselje Neunense 533. . Grad Neum već tradicionalno organizira „Etno fest“. Sa svojih 7 km podzemnih prolaza koje su ukrašene pećinskim ukrasima i u kojima obitavaju i neke endemske vrste. Crne Gore i Hrvatske. festival etno glazbe. U Neumu se tradicionalno održava i Međunarodni festival animiranog filma „NAFF“ koji sakuplja autore i radove iz četrdesetak zemalja svijeta. a ostatak je pretežno u obiteljskim pansionima i hotelima sa 30-50 ležajeva.500 ležajeva u hotelima visoke kategorije. Vjetrenica je najpoznatija špilja u Bosni i Hercegovini.U općini Ravno nalazi se veoma poznata turistička destinacija. Grad je usmjeren isključivo na turizam i raspolaže sa oko 7. Ravno radić i općina Ravno je najmlađa općina u Bosni i Hercegovini i nalazi se na potezu od mjesta Hutovo do mjes G ta Ivanjica iznad Dubrovnika te se naslanja na dubrovačko primorje u Hrvatskoj. od toga 2.

and has 7. in the year 533. and in the place Hutovo there is the old town Hutovo with very impressive tower and the ethno house with courtyard. the festival of ethno-music. and soon will be a museum. “International festival of short film” is being traditionally held in Stolac. as well as the literary festival “Slovo Gorčina” dedicated to the famous writer Mak Dizdar born in Stolac. ornamented with cave decorations and where some endemic species live. which have guaranteed placing in numerous restaurants. Šarića houses that are gallery now. With 7 km of underground passages. The town is exclusively oriented on tourism. Very famous tourist destination. On the banks of the Bregava there is an architectural complex Begovina (which is just being renovated). The town of Neum already traditionally organizes the “Ethno fest”. in the place called Zavala. Ravno T he town and the municipality of Ravno is the youngest municipality in Bosnia and Herzegovina and is situated on the line from Hutovo to Ivanjica above Dubrovnik and is leaning against the Dubrovnik seaside in Croatia. 2. ideal for the visits of school trips because it is located next to the road M-6. the Vjetrenica cave is located in the municipality of Ravno. through which the Trebišnjica River flows in the length of 90 km. The hotels in Neum are opened through the whole year and organize seminars and symposiums in a very acceptable price. Vjetrenica is the most famous cave in Bosnia and Herzegovina. when the settlement Neunense was mentioned as a parish near the Popovo. International festival of animation “NAFF” has been traditionally held in Neum and it gathers authors and works from forty countries of the world. topquality fish is being farmed (dentex and gilthead) in maricultures. The old Neum is 2 km away from the shore and the origin of the word Neum goes far back in the history. In the local waters of Neum. The Trebišnjica ith its 24 km indented coast Neum is the only place and the only exit to the Adriatic coast in Bosnia and Herzegovina.500 in high category hotels and the rest of it are mostly in family hostels and hotels with 30 to 50 beds. 9 Tourism BiH • October 2009 .000 beds at its disposal. The municipality is mostly situated in the fertile Popovo field. and the clams. has a parking place and the info point. Neum hinterland is very rich with stećaks. There is a monument to the Jewish writer Moše Danon who died in the town and it became a kind of Jewish sanctuary. and tourist fairs under the program of the neighbouring cooperation between Bosnia and Herzegovina. Montenegro and Croatia.used to be the longest underground stream in Europe. Neum Pećina Vjetrenica • Vjetrenica Cave W Razglednica iz Neuma • Postcard from Neum The fair “Herzegovinian fruits of the Mediterranean” has been traditionally held in October.

Ipak. Jezero je trag Panonskog mora. O tragu nestalog mora i minulim vremenima svjedoče Soni trg i Arheološki park sa prethistorijskim sojeničkim naseljem. . prirodna i vještačka jezera. Grad na zrnu soli krase brojni kulturno-historijski spomenici. bogato kulturno-historijsko naslijeđe. razlozi su da ove prostore posjetite i da se na ovim prostorima ugodno osjećate. anas se u Tuzli zeleni Panonsko jezero. kao i značajne institucije kulture. termalna i mineralna izvorišta. jedino slano jezero u Evropi. T Almazaga Ćatović uzlanski kanton drevna Panonija u malom D 0 Turizam BiH • listopad 2009. najvrjedniji ukras Tuzle su njezini žitelji – dobri ljudi.Flora i fauna.

The lake is the trace of the Pannonian Sea. there is a green Pannonian lake in Tuzla. rich cultural-historical heritage…are the reasons for you to visit this region and feel good while you’re here. the most valuable ornament of Tuzla is its citizens – the good people. the only salt lake in Europe. thermal and mineral springs. The Soni square and the Archaeological park with the lake-dwelling community witness about that trace and passed times. Tourism BiH • October 2009 1 .Flora and fauna. natural and artificial lakes. However. Predpovjesno sojeničko naselje kod Tuzle • Prehistoric lake-dwelling community near Tuzla T uzla Canton the ancient Pannonia in miniature T oday. The town on a grain of salt is full of cultural-historical monuments and important cultural institutions.

.. Sačuvana priroda i geografska raznolikost predstavljaju vrijedne resurse. Turistička ponuda Tuzle obogaćena je Arheološkim parkom – prethistorijskim sojeničkim naseljem. Proizvodnju i preradu voća prate Dani jagodastog voća u Čeliću. kuhana jela. Ovakav naučni pristup predstavljao je osnovu za izgradnju replike prethistorijskog sojeničkog naselja. Flora i fauna. Memleha-i Zir. Kapiju. Ismeta i Mešu. Ismeta i Mešu. Slanu Banju... Modrac. Tuzlanski kanton je poznat i kao voćarski kraj. šiš-ćevap. eto razloga da dođete. sa svim kućnim i okolišnim inventarom. . izvorske vode. bamja.... Grad na zrnu soli krase brojni kulturno-historijski spomenici. Ilinčicu. Slanu Banju. Putnik-namjernik ugodno može konačiti u tuzlanskim hotelima i motelima. Ad Salinas. Vidara. kapaciteti za lov i ribolov.. kao i brojne nekropole stećaka širom ovih prostora.. Netaknute šume. Panonicu. O tom tragu i minulim vremenima svjedoče Soni trg i Arheološki park sa sojeničkim naseljem. TUZLA. A da bi se Tuzla upoznala. Teočak. welcome. najvrjedniji ukras Tuzle su njezini žitelji – dobri ljudi. Memlehatejn. građevine iz minulih vremena. zato: bujrum. sačinjena je rekonstrukcija načina života ljudi na ovim prostorima u periodu neolita. dobri domaćini − otvaraju i kuću i dušu putnicimanamjernicima. Ilinčicu. ribolov i rekreaciju. Soli.. Kapiju. Pod Tuzlom se zeleni meraja/ na meraji prostrta serdžada. Ovaj jedinstven prostor ima višestruko značenje. ćevapi. restorane i druge ugostiteljske objekte u kojima se pripremaju i poslužuju domaći specijaliteti: tradicionalna jela sa roštilja. Srednjovjekovni grad Srebrenik. su razlozi da ove prostore posjetite i da se na ovim prostorima ugodno osjećate.... Salines. karakterističnim za period u kojemu je postojao. O tragu nestalog mora i minulim vremenima svjedoče Soni trg i Arheološki park sa prethistorijskim sojeničkim naseljem. jezera: Sniježnica. Dobri ljudi. jedino slano jezero u Evropi.. prirodna i vještačka jezera.. ovaj kompleks obuhvata kompleks teni- Tuzla. i ne pitaju za vjeru i naciju. • jezero u Evropi.. bogato kulturno-historijsko naslijeđe. jedinim arheološkim parkom na području Balkana. svjedoci su burne historije. pronađenih predmeta iz doba neolita i drugih dokaza o postojanju sojeničkih naselja na užem lokalitetu Tuzle. town centre mnoge pećine. Tuzlanski kanton obiluje građevinama iz raznih historijskih perioda. Panonsko jezero se neposredno nastavlja na sportsko-rekreativni kompleks Slana Banja. Solina. termalna i mineralna izvorišta. begova čorba. Gradačac. Hazna. Jezero je trag Panonskog mora. Tuzla je jedno od najstarijih naselja u Evropi sa kontinuitetom življenja. motele. A kad sve ovo prati etno-muzika i sevdalinka.. hurmašica. pita. pamtite. Sajam šljive u Gradačcu.. Danas se u Tuzli zeleni Panonsko jezero.. Tuzla ima i Gornju Tuzlu. a tako i zavoljela.. baklava. sogandolma. Na osnovu rezultata arheoloških ispitivanja.. Ipak. Tuz. i.T uzlanski kanton krase prirodna i kulturna naslijeđa. pansione. vele da u njoj treba pojesti tuzluk soli i vreću hljeba. veze divna sevdalinka. ražnjići. sudžukice. Jezero je trag Panonskog mora. Uz tvrđave i stećke idu i drugi tragovi minulih civilizacija. Gradić Puračić je zasebna atrakcija ovih prostora. I. Pored staza za šetnju i jogging. Tuzla ima i Gornju Tuzlu. willkommen… Turizam BiH • listopad 2009. Soko.. planina Konjuh sa planinsko-rekreativnim centrima su interesantna odredišta za sve koji vole odmor. dobro došli. Tuzla Castron de Salenes. ponovo dođete. Salenes. U Tuzli je i jedino slano 2 Tuzlanski kanton ima brojne hotele. koji je jedan od najprostranijih i najuređenijih centralnih parkova u Bosni i Hercegovini. kao i značajne institucije kulture. centar grada Tuzla. ne samo za turističku ponudu Tuzle i regiona nego i u pogledu valorizacije kulturno-historijskog naslijeđa. tufahija. lov..

Soko. Salines. Along with the fortresses and stećaks come other traces of the civilizations that passed through this area. stara džamija • Tuzla. Good people. there is a green Pannonian lake in Tuzla. natural and artificial lakes. dobro došli. The lake is the Tourism BiH • October 2009 . good hosts – they open their homes and souls to the passengers. Salty thermal resort. thermal and mineral springs. Preserved nature and geographical diversity are valuable resources. Flora and fauna. Tuzla has the Upper Tuzla. Memleha-i Zir. The Soni square and the archaeological park with the lake-dwelling community witness about that trace and passed times. sudžukica. baklava. Tuzla has the only salt lake in Europe. hunting. And to get to know Tuzla and to get to like it. fishing and recreation. Tuzla Canton is plentiful in buildings from different historical periods. Solina. Teočak…. Panonica. Kapija. The lake is the trace of the Pannonian Sea. Ilinčica… the traveller can pleasantly stay in Tuzla’s hotels and motels. bamja. The tourist offer of Tuzla is enriched with the Archaeological Park 3 Tuzla Castron de Salenes. Vidara…. Ismet and Meša. restaurants and other inns where the local specialties are being prepared and served: traditional grilled meats. Modrac. the Konjuh Mountain with the mountain-recreational centres are interesting destinations for all those who love resting. willkommen… trace of the Pannonian Sea. Ilinčica. Gradačac. as well as the numerous necropolises of stećaks all over this region. Tuzla Canton has numerous hotels. Tuz. Panonica. sogandolma. Tuzla is one of the oldest settlements in Europe with the continuity of living. Plum fair in Gradačac.T uzla Canton is distinguished by natural and cultural heritage. ražnjić. tufahija. there is s reason to come. welcome. Salty thermal resort. old mosque Kapija. the only salt lake in Europe. rich cultural-historical heritage…are the reasons for you to visit this region and feel good while you’re there. hurmašica…and when all of this is followed by the ethno-music and sevdalinka. However. The Soni square and the archaeological park with the lake-dwelling community witness about that trace and passed times. people say you have to eat a “tuzluk” of salt and a sack of bread. are witnesses of tumultuous history. And so: bujrum. Memlehatejn. bey’s soup. The town on a grain of salt is full of cultural-historical monuments and important cultural institutions. pensions. ćevap. Soli. and don’t ask for the religion or the nation. Hazna. numerous caves and lakes: Sniježnica. Little town of Puračić is special attraction of this area. Tuzla has the Upper Tuzla. cooked meals. Tuzla. The production and fruit processing is followed by the Days of berry fruits in Čelić. pie. Ad Salinas. šiš- ćevap. the capacity for hunting and fishing. Ismet and Meša. TUZLA… Today. the buildings from the passed times… Tuzla Canton is also known as the fruit region. motels. spring waters. Medieval town of Srebrenik. to remember and…come again. the most valuable ornament of Tuzla is its citizens – the good people. Salenes. Untouched woods.

Na izvorištima termalne vode izgrađen je banjsko-lječilišni kompleks Ilidža. još uvijek kazuju. U njemu se svake godine održava turističko-privredna manifestacija Sajam šljive.. godine održava se redovna godišnja kulturna manifestacija Srebrenik – otvoreni grad umjetnosti. od 1977. godine u Povelji Stjepana II. igralište za mali nogomet i košarku.. U blizini Srebrenika nalazi se fazanerija u kojoj se godišnje uzgoji više hiljada fazana. te neka od spomen-obilježja iz novije historije grada. u dolini rijeke Spreče. Gračanicu voda oplavila. Na području Gračanice. Gradačac U Gradačcu. Gražd. Područje Gradačca je poznat voćarski kraj.).. gradu bijelome / hair čini Husein-kapetane.skih terena. Kotromanića. Srebrenik Turizam BiH • listopad 2009. Gradačac.. džamija Husejnija. Srebrenik Srebrenik je u srednjem vijeku jedno vrijeme bio prijestonica bosanskih banova Kotromanića.. bogata ribom. kamena sahat-kula.. Grad. Unutar zidina Staroga grada. a naročito Husejn-kapetan. Oronule zidine tvrđave. pružaju velike mogućnosti za razvoj turizma. Na lokalitetima Mećave i Ćehaje sačuvano je više nekropola stećaka. čije su dobro očuvane zidine i danas interesantne mnogim arheolozima i historičarima. U historiji ovog mjesta najznačajniju ulogu su igrali kapetani iz porodice Gradaščevića. Vještačka jezera Hazna i Vidora. godine. sahatkula iz istog perioda i medresa s kraja XIX. kaže sevdalinka. Grad.. Iz tog perioda potiču i značajni kulturnohistorijski spomenici: Gradina sa kulom. Gračanicu krase Ahmed-pašina ili Bijela džamija iz 1595. kao i gostoljubivost žitelja – svaki boravak u Gračanici putniku-namjerniku učine ugodnim i nezaboravnim. Gračanica. / hair čini bijelu džamiju. Gradačac Gračanica Gračanica Graždanica. Najznačajniji historijski spomenik na ovim prostorima je srednjovjekovni grad Srebrenik. zagrmilo oko Gračanice / kiša pada viš’ Sokola grada. Prvi put se spominje 1333. Gradac. Novoizgrađeni hoteli i brojni moteli. Zmaj od Bosne. Najstarija sačuvana građevina je Sviračka džamija... U Gradačcu je i jedna od najstarijih biblioteka u Bosni i Hercegovini (1839). što znači da ovaj kraj ima budućnost i u lovnom turizmu. stoljeća. Sinu munja iznad Orahov’ce. Pored Sokola. . burnu prošlost grada Sokola (1426.. otkriveni su mnogobrojni izvori termomineralne vode koji se koriste u zdravstvenom turizmu.

as well as the hospitability of the people make every stay in Gračanica pleasant and unforgettable for the travellers. The area of Gradačac is well known fruit region. Gradačac Gradačac In the history of this place the most important role was played by the captains from the family of Gradaščević. in the Stjepan II Kotromanić Charter. Newly built hotels and numerous motels. Every year. A scientific approach like this represented the basis for construction of the replica of the prehistoric lake-dwelling community. this complex includes the complex of tennis courts. whose well preserved walls are still very interesting for the archaeologists and historians. with the entire interior and exterior inventory characteristic for the period in which it existed. since 1977 the annual cultural festival Srebrenik has been held – the open town of the arts. In the area of Gračanica. At the springs of thermal water a thermal resortsanatorium complex Ilidža was built. the Dragon of Bosnia. Important cultural-historical monuments come from that period: Hill-fort with a tower. the tourist-economic event. Besides the walking and jogging tracks. in the valley of the Spreča River. The artificial lakes Hazna and Vidora offer great possibilities for development of tourism. Numerous stećak necropolises have been preserved on the localities of Mećava and Ćehaja. and especially Husejn-captain. Gračanica Gračanica The run-down walls are still showing the tumultuous past of the town of Sokol (1426). It was mentioned for the first time in 1333. but also for the valorisation of the cultural-historical heritage. found objects from the Neolithic period and other evidence about the existence of lake-dwelling communities in Tuzla. The Pannonian Lake is a direct extension of the sports-recreative complex Slana Banja. Gračanica is distinguished by Ahmed-pasha’s or White mosque from 1595. which is one of the most spacious and the most arranged central parks in Bosnia and Herzegovina. the only archaeological park in the area of Balkan. a reconstruction of the way of life of the people in these areas during the Neolithic was made. the Plum fair is being held there. This unique space has multiple importances.– a prehistoric lake-dwelling community. The most important historical monument in these areas is the medieval town of Srebrenik. which are being used for the purposes of health tourism. stone clock-tower… There is one of the oldest libraries in Bosnia and Herzegovina in Gradačac (1839). Near Srebrenik there is a pheasant farm where is annually several thousands of pheasants raised and that means that this region has a future in hunting tourism too. Inside the walls of the Old town. clock-tower from the same period and medresa (type of Islamic school) from the end of XIX century. not only for the tourist offer of Tuzla and the region. Husejnija mosque. numerous springs of thermo-mineral water were found. indoors soccer and basketball. Besides Sokol. Tourism BiH • October 2009 . Srebrenik In the Middle Ages Srebrenik was for a while the residence of Bosnian bans Kotromanić. and some of the memorials of the newer history of the town. Based on the results of the archaeological researches.

koje je bogato izvorima i borovom šumom. koje je bogato ribom. Turski putopisac Evlija Čelebija u XVII. koja potiče iz početka XVI. godine. Dunajevića vode. godine. dok ga turski izvori spominju 1469. godine i jedno je od najstarijih naselja u našoj zemlji. Živinice Banovići Ovdje leži Božićko Banović / na svojoj zemlji na plemenitoj. izgrađeni su atraktivni objekti turističke privrede. Lukavac ima i jezero Bistarac sa kristalno čistom vodom i uređenim šetalištem. Osim jezera Modrac i Toplica.. stoljeća i najstarija je džamija na području Tuzlanskog kantona. brojnim turistima nude ugodan boravak u prirodi. a u njenoj blizini Hadži-urđihanumina česma sa kamenim krovom. značajna su i izletišta Djedinske planine. Vrijedan spomenik kulture je i drvena džamija u Priluku. Turistički kompleks Muška voda. ljepote Konjuha.). Iz osmanskog perioda potiče džamija Kuršumlija. Naselje Puračić se spominje 1249. U putopisu fra Marinića spominje se 1366. Oka Kladanj Turizam BiH • listopad 2009. . Poznato dovište u Brateljevićima. turističkom biseru Tuzlanskog kantona. Lukavac Kladanj O Kladnju postoje pisani tragovi iz srednjeg vijeka. najpoznatiji spomenik kulture je džamija u Džebarima. u dubrovačkim spisima 1431. Osim jezera Modrac. Ime Lukavac spominje se 1728. Na akumulacijskom jezeru Modrac. Uz bogate lokalitete stećaka (u selima Gračanica i Lukavica). kao i rječice Drinjača i Gostelja. stoljeću pominje izvore mineralne vode u blizini Kladnja. Ostaci materijalne kulture prošlih vremena nalaze se na 53 lokaliteta stećaka. godine. kaže nam stećak u Banović Selu. godine. svake godine okupi više desetaka hiljada vjernika. sagrađena 1804. Ljubitelji prirode se mogu odmoriti i na izletištu Svatovac.Lukavac Ostaci materijalne kulture pokazuju da je ovo područje bilo naseljeno još u bronzano doba. godine. Područje Živinica izlazi i na jezero Modrac. Živinice Do sredine XVIII. kao i Tupkovići sa izvorom rijeke Gračanice. na prostoru Djevojačke pećine.. stoljeća naselje je nosilo naziv Tatarice (od 1533.

the beauties of Konjuh. attractive tourist buildings were built. the touristic pearl of Tuzla Canton. The area of Živnice comes out on the Modrac Lake. the rivulet Drinjača and Gostelj. Besides the Modrac Lake. The nature lovers can also have rest on the resort Svatovac. Lukavac has also the Bistarac Lake with crystal clear water and arranged walking path. On the accumulation lake Modrac. Živinice Till the middle of XVIII century the place had the name Tatarice (1533). which is rich with springs and pine tree woods. Name Lukavac was mentioned in 1728. Famous dovište (Moslem gathering) in Brateljevići. which is rich in fish.Lukavac Remains of the material culture show that this area was populated even in the Bronze Age. Lukavac Kladanj There are written traces from the Middle Ages about Kladanj. in the area of Girl’s cave. gathers dozens of thousands of believers every year. which originates from the beginning of XVI century and is the oldest mosque in the area of the Tuzla Canton. Place called Puračić was mentioned in 1249 and it is one of the oldest settlements in our country. Živinice Banovići Here lies Božićko Banović / on his noble land… says the stećak in Banović village. offer a pleasant stay in the nature for the numerous tourists. Valuable cultural monument is the wooden mosque in Priluk. Besides the rich stećak’s necropolises (in the villages Gračanica and Lukavica). Tourist complex Men’s water. in Dubrovnik files in 1431. significant resorts are Djedinske Mountains. Besides the lakes Modrac and Toplica. Remains of the material culture of the passed times are placed on 53 localities of stećaks. Dunajević waters and Tupkovići with the spring of the Gračanica River. while Turkish sources mentioned it in 1469. Petrified witnesses of the passed times are scattered about the necropoKladanj Tourism BiH • October 2009 . The mosque Kuršumlija originates form the Ottoman period. and near it there is the Hadži-urđuhanuma’s fountain with the wooden roof. Turkish travel writer Evlija Čelebija in XVII century mentioned springs of mineral waters near Kladanj. In friar Marinić’s itinerary it was mentioned in 1366. built in 1804. the most familiar cultural monument is the mosque in Džebari.

Banovići. Novoizgrađeni moteli i restorani. pruža dobre mogućnosti za razvoj turizma i sportskog ribolova. Najinteresantniji kulturno-historijski spomenik je Atik-džamija stara preko 300 godina.. Draganja.menjeni svjedoci minulih vremena rasuti su po nekropolama: Stražba.. Lokaliteti sa stećcima Sniježnica. Gribaja i Dubnica kao i obronci planina Majevice i Javornika imaju pogodne uslove za razvoj ribolova i lova na nisku i visoku divljač. Na ovim prostorima su živjela ilirska plemena. bogato raznovrsnom ribom. pored biljega na minula vremena.. uz diljem dunjaluka poznate kalesijske zvuke. Studešnica. Iz srednjeg vijeka potiču nekropole stećaka. Ljepote obronaka Majevice kazuju da Čelić ima značajne potencijale i za razvoj lovnog turizma. koji potječu iz bronzanog i željeznog doba. Na području Kalesija sačuvano je više nekropola stećaka i nadgrobnika. Rječice: Spreča. a vjeruje se da naziv Kalesija potiče od imena islamiziranog hazarskog plemena Halisije. stočarstvo i voćarstvo. U selu Tulovići ima i Gradina koja zbori o prahistoriji.. ... zdrava hrana – osnovne su karakteristike ovog područja.. Dani jagodastog voća su tradicionalna manifestacija koja simbolično definira Čelić i njegovu okolinu. crnog zlata.. godine. Krstac te ruševine utvrđenog srednjovjekovnog grada Teočaka svjedoče o ranom naseljavanju ovog područja. garanti su ugodnog boravka na ovim prostorima. Planinski motel Zlača i planinska kuća Zobik odavno su poznati svim ljubiteljima prirode. Kalesija posjeduje najstarije tragove civilizacije. Trštenica. Ratarstvo. Banovići imaju i svoje bisere rasute obroncima Konjuha: Oskova.. A osim uglja. Krabanja. Teočak U pisanim izvorima Teočak se prvi put spominje 1432. Čelići Turizam BiH • listopad 2009. Jezero Sniježnica. a iz osmanskog perioda prelijepe džamije. Zlača. Čelić Kalesija Najstariji ostaci materijalne kulture na ovom području potiču iz neolita.. Kalesija Banovići Prema arheološkim istraživanjima. imaju i svoj poznati ugalj.

that black gold. Teočak Teočak was mentioned for the first time in the written sources in 1432. The lake Sniježnica. Besides the mark of passed times. Number of the necropolises of stećaks and tombstones are preserved in the area of Kalesija. rich in various fish species. Zlača. Trštenica… In the village of Tulovići there is a Hill-fort that speaks about the prehistory. Necropolises of stećaks originate from the Middle Ages and beautiful mosques from the Ottoman period… Agriculture. and the ruins of the fortified medieval town Teočak are witnesses of the early settling of this area. Gribaja and Dubnica and the slopes of the mountains Majevica and Javornik have good conditions for the development of fishing and hunting the big and small game. Tourism BiH • October 2009 9 . which come from the Bronze and Iron Age. Banovići has its famous coal. Čelić The oldest remains of the material culture in this region originate from the Neolithic. offers good possibilities for the development of the tourism and sports fishing. and it is believed that the name Kalesija originates from the Islamized name for the Hazar tribe Halisija. The localities with stećaks Sniježnica and Krstac. cattle-breeding and fruit-growing… healthy food – are the basic characteristics of this area. Kalesija Banovići According to the archaeological researches. Newly built motels and restaurants with the widely known sounds of Kalesija are guarantee for the pleasant stay in this area. Studešnica… Mountain motel Zlača and the mountain house Zobik are known for a long time to the lovers of nature. Kalesija has got the oldest traces of civilization. The beauties of the slopes of Majevica show that Čekić has significant potentials for the development of the hunting tourism. Krabanja. Banovići has its pearls scattered on the hill-sides of Konjuh: Oskova. And besides the coal. The most interesting culturalhistorical monument is the Atik-mosque over 300 years old. Draganja.lises: Stražba. In these areas the Illyrian tribes used to live. The rivulets: Spreča. Days of the berry fruit are the traditional festival which symbolically defines Čelić and its surroundings.

U historijskim dokumentima Brijesnica i Klokotnica spominju se 1528. Ovi podaci svjedoče o burnoj historiji prostora koje danas objedinjuje općina Sapna. Na području Stanić Rijeke i danas se mogu pronaći stećci. Sapna je bila u sastavu zvorničkog sandžaka. Mlada općina svoju budućnost vidi u razvoju poljoprivrede. godine. .istok Ostaci materijalne kulture. a postoje tragovi života i iz rimskog perioda. a sa austrougarskom okupacijom postaje dio zvorničkog sreza. U sastav općine Zvornik Sapna ulazi 1952. godine. stećci i nišani. 0 Turizam BiH • listopad 2009. Turci zauzimaju ove krajeve između 1460. godine.Doboj . seoskog i lovnog turizma. Proizvodi zdrave hrane iz Vegafruita su već našli svoje kupce širom Evrope i diljem dunjaluka. Područje današnje općine Doboj-Istok se nalazi na željezničkoj i drumskoj komunikaciji Doboj – Tuzla. i 1463. govore da je ovaj prostor bio naseljen i u srednjem vijeku. Poljoprivreda i voćarstvo su danas osnova budućeg razvoja ovog prostora. Sapna Historijska i arheološka istraživanja kazuju da je područje Sapne bilo naseljeno u srednjem vijeku.

In 1952 Sapna became a part of the Zvornik municipality. The area of today’s municipality of Doboj-East is located on the railway and road connection DobojTuzla. This information are witnessing about the tumultuous history of the area that the municipality of Sapna unites today. stećaks and nišan!? Say that this area was populated in the Middle Ages. In the area of the Stanić River you can find stećaks today. Sapna Historical and archaeological researches show that the area of Sapna was populated in the Middle Ages and there are also the traces of life from the Roman period. rural and hunting tourism.East The remains of the material culture.Doboj . and with the Austro-Hungarian occupation it became a part of Zvornik district. The healthyfood products from Vegafruit have already found its customers all over the Europe and the region. The Turks conquered these areas between 1460 and 1463. This municipality sees its future in the development of the agriculture. Sapna was a part of Zvornik sanjak. Brijesnica and Klokotnica were mentioned in the historical documents in 1528. Tourism BiH • October 2009 1 . Agriculture and fruit-growing are the basis for the future development of this region.

posljednje uporište Ilira u Batonovom ustanku od 6. godine poslije nove ere. 2 K Turizam BiH • listopad 2009. . napisana u Milima) • ostaci vladarskih dvora. najstariji pisani spomenik bosanskog jezika. kulturnog i lječilišnog turizma šansa je za Zeničkodobojski Kanton Zenica ulturno-historijski spomenici glavni su turistički potencijali Zeničkodobojskog Kantona: • srednjovjekovni grad Visoki.Zeničkodobojski Kanton Senaid Šabanović Zenica • je srce Bosne Razvoj tranzitnog. vjenjčanje bosanske kraljice Katarine) • tvrđava Vranduk kod Zenice (legenda govori da je na tom mjestu bila Arduba. kraljeva iz roda Kotromanića i poznati Franjevački samostan Kraljeva Sutjeska kod Kaknja • kraljevski grad Bobovac kod Vareša/Kakanja (nekadašnja prijestolnica Bosne u kome se čuvala kruna bosanska. (Povelja Kulina bana iz 1189.-9. u Vranduku su stolovali bosanski kraljevi Stjepan Ostoja i Stjepan Tomaš) . godine. prijestolnica bosanskih kraljeva • ostaci srednjovjekovne krunidbene i grobne crkve bosanskih vladara u Arnautovićima– Mile kod Visokog.

D. the wedding of Bosnian queen Katarina). Royal town Bobovac near Vareš/Kakanj (former residence of Bosnia where Bosnian crown was kept.Zenica-Doboj Canton is the heart of Bosnia The development of the transit. the oldest written document of Bosnian language. Bosnian kings Stjepan Ostoja and Stjepan Tomaš kept court in Vranduk). written in Mile). kings from the family Kotromanić and famous Franciscan monastery Kraljeva Sutjeska near Kakanj. Fortress Vranduk near Zenica (a legend says it that here was Arduba. Remains of the rulers courts. the remains of medieval coronational and grave church of Bosnian rulers in Arnautovići-Mile near Visoko (Kulin ban’s charter from 1189. the residence of Bosnian kings. 3 Tourism BiH • October 2009 .. the last Illyrian base in the Baton’s rebellion from 6-9 year A. cultural and health tourism is the chance for the Zenica-Doboj Canton C • • • • ultural-historical monuments are the main tourist potentials of Zenica-Doboj Canton: • medieval town Visoki.

2%.. Stanovništvo Prema posljednjem popisu stanovništva održanom 1991. Glavne željezničke i cestovne komunikacije Bosne i Hercegovine prolaze dolinom rijeke Bosne i povezuju centralnu Evropu sa Jadranskim morem. Srbi 14. prostor Kantona je brdsko–planinskog karaktera.6%.8% i ostali 8. Krivaje i Usore. Dakle. godine.4%. Bazilika u Brezi • Basilica in Breza Na području Kantona je umjereno–kontinentalna klima.Geografski položaj U prostorno–geografskom smislu Zeničko–Dobojski kanton se nalazi u centralnom dijelu Bosne i Hercegovine zahvatajući prostor slivova rijeka Bosne. a najviše ih je u toku maja i juna mjeseca. uzimajući u obzir mape Daytonskog sporazuma. Nacionalna struktura stanovništva u današnjem Zeničko–dobojskom kantonu bila je sljedeća: Bošnjaci 58. Turizam BiH • listopad 2009. Padavine su neravnomjerno raspoređene tokom godine. Nadmorska visina Kantona se kreće od 148 metara na ušću rijeke Usore u rijeku Bosnu do 1472 metara na obroncima Ravne planine jugozapadno od Vareša. Zeničko–Dobojski kanton je imao 478. Ona se odlikuje toplim ljetima i umjereno hladnim zimama. od čega 48% otpada na planinski rejon sa nadomorskom visinom iznad 700 metara. . Hrvati 18.279 stanovnika.

Population According to the last census in 1991. sports activities. school in nature. the area of the Canton has a highland nature. Croatians 18.2%. Stavnja.Angling on the rivers: Bosna. Tourist offer for rest and recreation. one and more days trips. Rest. hunting. 3. Bistrička river and other in the confluence of the Bosna river. rest and recreation for everybody.Sports on the waters of the Krivaja and Bosna rivers (rafting on Krivaja). skiing.6%.Bistričak near Zenica. Breza.Doli near Vareš: mountaineering. Usora. So. Zenica-Doboj Canton had 478. Tourist offer of Zenica-Doboj Canton When the word is about general tourist offer in the region of Zenica-Doboj Canton we can speak about: 1. Lašva. Krivaja and Usora. school in nature. one and more days trips. Zenica-Doboj Canton is placed in the central part of Bosnia and Herzegovina covering the area of confluence of the rivers Bosna. Babina river. mountain cycling. Fojnica.Kamenica. Main railway and road communications of Bosnia and Herzegovina are passing through the valley of The Bosna and are connecting central Europe with the Adriatic Sea. Trstionica. rest and recreation for everybody. school in nature. rest and recreation for everybody. mountaineering. Ribnica. fishing. It is characterized by warm summers and moderately cold winters.4%. one and more days trips. where 48 % is mountain region with the altitude above 700 metres. Orlja. recreation and medical treatment at the thermal springs in Olovo. scouting activities. school in nature. National structure of the population in today’s Zenica-Doboj Canton was: Bosniacs 58. having taken the Dayton agreement into consideration. . Serbs 14. fishing and water sports: . Stupčanica. school in nature. Precipitation is unevenly disposed during the year. . rest and recreation for everybody.Ponijeri near Kakanj.Zeleni vir and Buk near Olovo: rest and recreation for everybody.Smetovi near Zenica. amateur radio activities. sports activities. one and more days trips. . . . one and more days trips. Krivaja. with certain capacities built (Spa Olovo and thermal pools in Breza). The climate in the Canton is moderately continental. The height above sea level of the Canton is from 148 m at the mouth of the Usora into the Bosna to 1472 m at the slopes of Ravna Mountain southwest from Vareš. Gostovica River. .8% and the others 8. Kakanj.Geographic position In terms of space and geography. and the most is in May and June.279 inhabitants. mountaineering. sports activities. Tourism BiH • October 2009 . rest and recreation for children and youth and one and more days trips. hunting and fishing. 2.Kiseljak near Tešanj: rest and recreation for everybody. skiing. mountaineering. Tourist offer for rest and recreation in highland tourist destination: . Maoča and Tajan near Zavidovići: mountaineering. .

3. ribolov i sport na vodi: . odmor i rekreacija za sve uzraste. O turističkoj ponudi za odmor i rekreaciju. jednodnevni i višednevni izleti. Bistričkoj rijeci i drugim rijekama u slivu rijeke Bosne . Brezi.ostaci vladarskih dvora. jednodnevni i višednevni izleti .bosanske piramide u Visokom – pretpostavlja se da su stare oko 7000 godina (Bosanska piramida Sunca. Gostovičkoj rijeci. Izvori zdrave pitke mineralne vode (Kiseljak Tešanj) pogodni su za razvoj zdravstvenog i sportskog turizma. Lašvi. Ribnici. Najznačajnije destinacije kulturno–historijskog naslijeđa na području Ze-do kantona: . odmor i rekreacija za sve uzraste. skijanje. vjenjčanje bosanske kraljice Katarine) Turizam BiH • listopad 2009. lov i ribolov . odmor i rekreacija za sve uzraste. odmor i rekreacija za sve uzraste. odmor i rekreacija za sve uzraste. izviđačke aktivnosti. godine) . škola u prirodi. škola u prirodi.Turistička ponuda Zeničko-dobojskog kantona Kada se govori o općoj turističkoj ponudi na području Zeničko-dobojskog kantona. Posjete i obilazak objekta kulturno-historijskog naslijeđa.Kamenica. Tu su još odmor. radio amaterske aktivnosti. Orlji. Maoča i Tajan kod Zavidovića. brdski biciklizam. Kulturno-historijsko naslijeđe je kulturno blago Bosne i Hercegovine i jedan od najvažnijih BH brendova u turizmu BiH.Ponijeri kod Kaknja.Smetovi kod Zenice skijanje. 2. sportske pripreme i sportske aktivnosti. planinarenje. Bosanska piramida Mjeseca. lov . Usori. ribolov . planinarenje. Piramida bosanskog Zmaja – istraživanja počela u aprilu 2005.kraljevski grad Bobovac kod Vareša/Kakanja (nekadašnja prijestolnica Bosne u kome se čuvala kruna bosanska.srednjovjekovni grad Visoki. Babinoj rijeci.Zeleni vir i Buk kod Olova. odmor i rekreacija djece i omladine. te jednodnevni i višednevni izleti . sportske aktivnosti.Bistričak kod Zenice.Kiseljak kod Tešnja. škola u prirodi. Krivaji. odmor i rekreacija za sve uzraste. u kojima postoje izgrađeni određeni kapaciteti (Banja Olovo i termalni bazeni u Brezi). O turističkoj ponudi za odmor i rekreaciju u brdsko-planinskim turističkim destinacijama: . Trstionici. (Povelja Kulina bana iz 1189. napisana u Milima) . Stupčanici.Doli kod Vareša: planinarenje. planinarenje. Kaknju. rekreacija i liječenje na termalnim izvorima u Olovu. nalazi se dolina tvrđava i bosanskih piramida. kraljeva iz roda Kotromanića i poznati Franjevački samostan Kraljeva Sutjeska kod Kaknja . sportske pripreme i sportske aktivnosti. prijestolnica bosanskih kraljeva . škola u prirodi. duž rijeke Bosne. jednodnevni i višednevni izleti. Fojnici.ostaci srednjovjekovne krunidbene i grobne crkve bosanskih vladara u Arnautovićima–Mile kod Visokog. najstariji pisani spomenik bosanskog jezika. 4.ribolov na rijekama: Bosni. Na području Zeničkodobojskog kantona. škola u prirodi. Stavnji. jednodnevni i višednevni izleti .sport na vodama rijeka Krivaja i Bosna (rafting na Krivaji). planinarenje. godine. . s pravom se može govoriti: 1. jednodnevni i višednevni izleti.

Cultural-historical heritage is the cultural treasure of Bosnia and Herzegovina and one of the most important brands of the tourism in Bosnia and Herzegovina. The most important destinations of cultural-historical heritage in Zenica-Doboj Canton are: . along the Bosna River. the residence of Bosnian kings.the remains of medieval coronational and grave church of Bosnian rulers in Arnautovići-Mile near Visoko (Kulin ban’s charter from 1189. the last Illyrian base in the Baton’s rebellion from 6-9 year. and according to the charter of Hungarian king Sigmund the first mention of Maglaj dates from the year 1408). written in Mile).medieval town Visoki. Bosnian pyramid of moon. kings from the family Kotromanić and famous Franciscan monastery Kraljeva Sutjeska near Kakanj.. . . Cajangrad • - - of Sun. Visiting the buildings of cultural-historical heritage. pyramid of Bosnian Dragon – the researches started in April 2005) Remains of the rulers courts.Bosnian pyramids in Visoko – it is presumed that they are about 7000 years old (Bosnian pyramid Medresa u Visokom. added on by the Romans and Slavs. there is a valley of fortresses and the Bosnian pyramids.Tešanj fortress – the hill-fort Tešanj (the building of the fortress started during the Illyrian times. and its final Medresah in Visokom. . In the region of Zenica-Doboj Canton. the oldest written document of Bosnian language. Cajangrad Tourism BiH • October 2009 . 4. Hill-fort Maglaj (it is presumed that it was built in XIV ct. Fortress Vranduk near Zenica (a legend says it that here was Arduba. Bosnian kings Stjepan Ostoja and Stjepan Tomaš kept court in Vranduk). the wedding of Bosnian queen Katarina). Royal town Bobovac near Vareš/Kakanj (former residence of Bosnia where Bosnian crown was kept.Springs of potable mineral water (Kiseljak Tešanj) are suitable for development of health and sports tourism.

stećak se nalazi u botaničkoj bašti Zemaljskog muzeja u Sarajevu) . bogatom riznicom arheoloških eksponata. Posjete i obilazak starih džamija. Posjete i obilazak muzeja u Zenici. Visokom. Džamija «Kuršumlija» iz 1560. Stari grad Vranduk • Old town Vranduk 5. kada su Turci sagradili dolnji grad) .Tešanjska tvrđava . teferići na Buku i Maoči na području općina Olovo i Zavidovići. kulturom i običajima. Doboj Jugu. Tešnju. Zavidovićima i drugim mjestima. Stara vareška crkva «Mala crkva» iz XVI stoljeća u Varešu. stoljeća u centru Breze) .Gradina Tešanj (gradnja tvrđave započela je u vrijeme Ilira. Veliki trgovački centri u Zenici. što daje realne šanse za razvoj i unapređenje vjerskog turizma (Lastavica kod Zenice. vijeku. «Olovska Gospa» u Olovu.tvrđava Vranduk kod Zenice (legenda govori da je na tom mjestu bila Arduba. sportske i druge tradicionalne manifestacije. Kaknju. itd. Žepču i dr. a njen konačan izgled potiče od 1703.ostatci srednjovjekovne kulture (kasnoantička bazilika iz VI. 6.-9. a prema Povelji ugarskog kralja Sigmunda. dograđivali su je Rimljani i Slaveni.stećci (nekropola stećaka i «Zgošćanski stećak» u Zgošci kod Kaknja . u Vranduku su stolovali bosanski kraljevi Stjepan Ostoja i Stjepan Tomaš) . godine. U turističkoj ponudi vrlo značajno mjesto imaju kulturno-umjetničke. itd. . Ante Padovanskog Usora.mart – Prvi dan proljeća). posljednje uporište Ilira u Batonovom ustanku od 6. sinagoga u Zenici.). godine) . 7. 8. prvi spomen Maglaja datira iz 1408. sa željom za informacijom više o historiji ovog kraja.veliki stećak-obelisk kralja Tvrtka kod Olova) . U nekim općinama se redovno održavaju tradicionalni narodni izleti – uranci na određeni dan u godini.Gradina Maglaj (pretpostavlja se da je sagrađena u XIV. Crkva sv. kao što su: Ćimburijada u Zenici (21.. 1203. godine u Maglaju. godine Kulin ban u ime svojih podanika odrekao se bogumilstva i izbjegao krstaški rat protiv Bosne). pisanih tragova i umjetničkih djela.mjesta na kojima su se u davnoj prošlosti dogodili značajni historijski događaji ( Bilino Polje Zenica. godine poslije nove ere. 16. dovišta i crkava koje su postale tradicionalna mjesta okupljanja vjernika islamske. katoličke i pravoslavne vjeroispovijesti. Kraljevoj Sutjesci. godišnja tradicija generalnog međunarodnog sajma Turizam BiH • listopad 2009.

The places where in the ancient past important historical events happened (Bilino field Zenica. In the tourist offer an important place take cultural. Anthony of Padua Usora. rich treasury of archaeological exhibits. Motels and hostels In the area of Zenica-Doboj Canton there are 38 inns with the basic capacity of over 1500 beds. Doboj South. when the Turks built the lower town). pupil hostels. mosque “Kuršumlija” from 1560 in Maglaj. Visoko. fishing houses and other accomodation capacities that can be used for accomodation of tourists. . sports and other traditional festivals. hostels.Stećaks – standing tombstones (a necropolis of stećaks and “Zagošci’s stećak” in Zagošca near Kakanj – stećak is now in the botanical garden of the National Museum in Sarajevo). private accomodation. culture and cusNekropola stećaka u Ularicama • toms. The development of tourism is directly connected to the conditions in the field of catering industry. like: Ćimburijada in Zenica (21 March – the first day of spring). . teferić at Buk and Maoča at the area of the municipalities of Olovo and Zavidovići. . 6. 9. 5. etc. 8. St. Kakanj. written traces and artistic works. Visiting the museums in Zenica. Catholic and Orthodox believers. mountain houses. . etc). Zavidovići and other places. 7. Žepče. Moslem praying-places and churches that became traditional places of gathering Islamic. Stećak necropolis in Ularice Tourism BiH • October 2009 9 . scouting houses and camps. in 1203 Kulin ban gave up the Bogumilism on the behalf of his subjects and avoided the crusade against Bosnia). etc. and especially to the accomodation capacities in hotels.Remains of the medieval culture (late antique basilica from VI century in the centre of Breza). Hotels. Kraljeva Sutjeska with the desire for an additional information about the history of this region. Visiting the old mosques. 16 years old tradition of the international fair “ZEPS” in Zenica.The big stećak – obelisk of the king Tvrtko near Olovo. Old church from Vareš “Little church” from XVI century. “Our Lady from Olovo” in Olovo. what gives real chances for developing and upgrading religious tourism (Lastavica near Zenica. a synagogue in Zenica. Tešanj. Big shopping malls in Zenica. the biggest and the most important fair in BiH. longstanding tradition of local fairs in Visoko.looks comes from 1703. motels. Tešanj and other places are an objective presumption for development of so called shopping tourism and business tourism in Zenica-Doboj Canton. Žepče. There are usual traditional outings in some municipalities – early rising at a specific day in the year. if necessary (dormitory. etc).

u slučaju potrebe. koje govori o kontinuitetu 0 Turizam BiH • listopad 2009. iz perioda prahistorije datira njih 59. Vranduk-Zenica. motelima. šoping turizma i poslovnog turizma u Zeničko-dobojskom kantonu. «ZEPS» u Zenici.gomile željezne šljake. a naročito za smještajne kapacitete u hotelima. i to baš na području Ze-Do kantona. svjedoče mnoge zaostale halde . Kulturno-historijsko naslijeđe se nalazi na području svih dvanaest općina Kantona. iz otomanskog perioda 154. antička. najvećeg i najznačajnijeg sajma u BiH. planinarskim domovima. kao nosioci identiteta ovog prostora. dugogodišnja tradicija mjesnih vašara u Visokom. Tešnju i drugim mjestima. pak. privatni smještaj i sl. Posredni historijski izvori kazuju da su u ovim krajevima Feničani kovali oružje za rimske legije. Žepču. 9.Sultanova džamija u Kladnju • Sultan’s mosque in Kladanj života na ovim prostorima. ribarskim kućama. iz antičkog perioda 36. sa osnovnim kapacitetom od preko 1500 ležaja. prije četiri hiljade godina poznavali vještinu dobivanja gvožđa i čelika.). Od 568 pojedinačnih objekata i ambijentalnih cjelina. Arheološki nalazi upućuju na zaključak da su stanovnici Bosne i Hercegovine. a naročito srednjovjekovna nalazišta. moteli i pansioni Na području Zeničko-dobojskog kantona u funkciji je 38 ugostiteljskih objekata za smještaj. iz austrougarskog perioda 74 i jedan iz perioda između dva rata u općini Usora. Maglajska tvrđava i Tešanjska tvrđava. O metalurgiji Rimljana. iz perioda srednjeg vijeka najviše 244. te drugim smještajnim objektima koji mogu. služiti za smještaj turista (studentski i đački dom. Hoteli. Kulturno – historijski spomenici i zaštićena područja Zeničko – dobojskog kantona Prostor Ze-do kantona ima bogato višeslojno kulturno-historijsko naslijeđe. . Ključni objekti na području Kantona su BobovacVareš. dok je austrougarski period uglavnom zastupljen objektima ambijentalne vrijednosti lokalnog karaktera. Razvoj turizma je direktno vezan za stanje u oblasti ugostiteljstva. Kulturno-historijski identitet otomanskog perioda zadržan je naročito u općinama Tešanj i Maglaj. Posebno su značajna pojedina prahistorijska. realna su pretpostavka za razvoj tzv. pansionima. izviđačkim domovima i kampovima.

74 from the Austro-Hungarian period and one from the period between the two wars in the municipality of Usora. Sultan Ahmed’s Sejmen mosque (munara) It is supposed that Monastery Vozučica in Kladanj Tourism BiH • October 2009 1 . The great judge’s Gradješa stone is a very important archaeological find from Kulin ban’s period. that is the first and only authentic document that mentions the institution of judicature in the medieval Bosnian state.Cultural-historical monuments and the areas under the protection in Zenica-Doboj Canton The area of Zenica-Doboj Canton has got rich cultural-historical inheritance that speaks about the continuity of life in these areas. antique and medieval sites. 25 metres high. right here in the area of Zenica-Doboj Canton. Sejmen mosque was built before 1509. written in old Bosnian Cyrillic script where the court judge Gradješa is mentioned. the most of them 244 dates from the Middle Ages. Indirect historical sources say that Phoenicians made weapons for Roman legions. Vranduk – Zenica. so very much was invested in its maintenance. Sultan Ahmed’s (Čaršijska) mosque was declared a National monument. 59 of them dates from the prehistoric period. A lot of remnants of the iron dross pile witness about the Roman metallurgy. Cultural-historical inheritance is placed in the area of all 12 municipalities of the Canton. 36 from antique period. Cultural-historical identity of the Ottoman period is particularly kept in the municipalities of Tešanj and Maglaj. which are identity holders of this region. (Čaršijska) mosque This mosque had a very important and cultural role in Zenica. 154 from the Ottoman period. Manastir Vozučica u Kladnju • Archaeological finds indicate that the population of Bosnia and Herzegovina. while the Austro-Hungarian period is mostly present in buildings of environmental value of local character. This is a gravestone from XII century. Until today. The mosque is surrounded by harem all around. The most important buildings in the area of the Canton are Bobovac – Vareš. From 568 individual objects and ambience unities. Especially significant are the prehistorical. Maglaj fortress and Tešanj fortress. four thousand years ago was familiar with the skill of extracting iron and steel. Judge’s Gradješa Stone. The walls of the mosque are built of a massive material and it has an especially beautiful stone munara (minaret).

Sinagoga je pretvorena u konjušnicu. pa se iz tog razloga jako puno ulagalo u njeno održavanje. Od 1966 . Kamena munara je proglašena nacionalnim spomenikom od strane Zavoda za zaštitu kulturno historijskih spomenika. godine. . Sultan Ahmedova (Čaršijska) džamija. To je do danas prvi i jedini izvorni dokumenat koji govori o instituciji sudstva u srednjovjekovnoj bosanskoj državi.ime je dobila po turskoj riječi za olovo – Sinagoga. ispod koje rijeka Bosna svojim polulučnim tokom gradi prirodni ukras i zaštitu.nalazi se iznad desne obale rijeke Bosne i nastala je u XIII. Maglaj Maglajska gradina/tvrđava . a nakon 1945. Izgrađena je 1903. jer je ona jedini izvorni dio džamije.godine o trošku sultana Abdul – Aziza. Uz nju je i sahat-kula u kojoj je nekada bio zlatni čan. Ploča Sudije Gradješe. Srednjovjekovna tvrđava Maglaj proglašena je nacionalnim spomenikom. To je nadgrobni spomenik iz XII stoljeća. U toku Drugog svjetskog rata. u drugoj polovini XVI. U srednjem vijeku Vranduk je bio jedan u nizu kraljevskih gradova u kome su stolovali bosanski kralj Stjepan Ostoja. godine služila je kao vjerski objekat. 14 kilometara nizvodno od grada Zenice. godine u pseudomaurskom stilu. a obnovljena je 1867-68. kao i njegov protivnik protukralj Radivoje. Grad Vranduk-sred2 Utvrda Vranduk. a podigao ju je Jusufpaša Kalaun. kuršum jer joj je kupola od olova. godine u ovom objektu je bio salon namještaja. Hadži Mazića kuća spada u objekte stambene kulture i sagrađena je oko 1835. Do 1941. godine. nešto kasnije i posljednji bosanski kralj Stjepan Tomaš. visoku 25 metara. njovjekovna utvrda sa džamijom proglašena je nacionalnim spomenikom. Ova Sejmenska džamija (munara). Izgrađen je na stijeni iznad klisure. Sultan Ahmedova džamija proglašena je nacionalnim spomenikom. Nalazi se na oko Turizam BiH • listopad 2009. Zenička Sinagoga je jedna od rijetkih sačuvanih bogomolja jevrejskog naroda u Bosni i Hercegovini. stoljeću. stoljeća. se da je Sejmenska džamija podignuta prije 1506. Pretpostavlja Kuršumlija džamija/Kalaun Jusuf-Pašina džamija . ispisan bosančicom. odnosno zvono koje danas nije u ispravnom stanju. Nalazi se u neposrednoj blizini Sultan Ahmedove (Čaršijske) džamije i Medrese. Hadži Mazića kuća. gdje se spominje dvorski sudija Gradješa. Zidovi džamije izgrađeni su od masivne građe i ima izuzetno lijepu kamenu munaru. Džamija je sa sve četiri strane Vranduk okružena haremom.Ploča velikog sudije Gradješe je veoma značajan arheološki nalaz iz doba Kulina bana. džamija je u Zenici imala veoma značajnu prosvjetiteljsku i kulturnu ulogu.godine Sinagoga je pretvorena u gradski muzej sa stalnom postavkom historijske zbirke.

it was occasional seat of Bosnian kings. the bell Tobačka mosque in Visoko which is not in working order today. The town Vranduk – medieval fortress with the mosque was declared a National monument. This locality was declared a National monument. Hadži Mazića house is a housing building and was built around year 1835. and it was built by Jusuf-pasha Kalaun in the second half of XVI century. Besides its military-defensive function. under which The Bosna River makes a natural decoration and protection with its half curve. built in 17 century symbolizes the spirituality of Visoko. Until 1941 it served as a religious building. It is placed right next to the Sultan Ahmed’s (Čaršijska) mosque and Medresa (Moslem religious school). as a vakuf (foundation) of the tabaks (craftsmen who were doing the leather manufacture) from Visoko. and after 1945 in this building there was a furniture salon. Tabhan mosque was declared a National monument.e.The stone munara was declared a National monument at the Institute for preserving the cultural-historical monuments because it was the only authentic part of the mosque. During the Second World War it was turned into a stable. th Fortified royal town Visoki was Old Tabhan mosque. It is built on a rock above a cliff. In the Middle Ages Vranduk was one of the royal towns where Bosnian king Stjepan Ostoja. Tourism BiH • October 2009 3 . Kuršumlija mosque was declared a first category national cultural monument at the Institute for preserving the cultural-historical monuments. i. The original architecture of the mosque is preserved until today and it draws the attention with its beauty. Next to it there is a clock tower where a golden čan used to be. Tobačka džamija u Visokom • It is placed about 14 kilometres downstream from the town of Zenica. later the last Bosnian king Stjepan Tomaš and his opponent counterking Radivoje kept court. Vranduk fort Hadži Mazića house Maglaj Maglaj’s hill-fort/fortress – is placed above the right bank of the Bosna River and was built in XIII century. In 1966 the Synagogue was turned into a town museum with the permanent exhibition of the historical collection. It was built in 1903 in pseudo Moorish style. Synagogue The synagogue in Zenica is one of the rarely preserved temples of Jewish people in Bosnia and Herzegovina. Medieval fortress Maglaj was declared a National Monument. and was built on the hill Visočica. Kuršumlija mosque/Kalaun Jusuf-pasha’s mosque – got the name by the Turkish word for lead – kuršum because it has a lead cupola. and was renovated in 1867-68 at the expense of the sultan Abdul-Aziz. Visoko mentioned for the first time in 1355.

stoljeću. u kome se samo navodi ime Abdulah-paša Bošnjak. godine. Ova džamija je vrijedan arhitektonski objekat. Tešanj Tešanjska tvrđava jedna je od najvećih (6. Džamija je proglašena nacionalnim spomenikom. godine. Taj sahat i danas radi. godine. sin Skenderov. godine. stoljeću.5 metara. izgrađena u 17. u mjestu Osova koja je jedna od najstarijih župa u kraju.Sa čaršijom čini jedan skladan ambijentalni prostor bosanskog stila. Gazi Ferhad-begova ili Čaršijska džamija Zavidovići sagrađen je najvjerovatnije u XVI. Tvrđava ili kako je još zovu Gradina proglašena je nacionalnim spomenikom. . Manastir se sastoji od manastirske Crkve sv. Tabhanska džamija je proglašena nacionalnim spomenikom. Do Samostan u Kraljevoj Sutjesci • Manastir Vozućica Monastery in Kraljeva Sutjeska neobično nalazište kamenih kugli koje se istražuje u okviru svjetski poznatog kompleksa Fondacije Arheološki park: “Bosanska piramida Sunca”. a prvo pominjanje manastira Vozuće u dokumentima datira iz 1617. Do današnjeg dana sačuvana je izvorna arhitektura džamije i ona svojom ljepotom plijeni pažnju. Ovaj lokalitet proglašen je nacionalnim spomenikom. simbolizira duhovnost Visokog kao vakuf visočkih tabaka (zanatlije koje su se bavile preradom kože). Tabhanska džamija. Danas je manastir napušten i nalazi se u jako lošem stanju. izgrađena je negdje oko 1564. Pronađene su 43 kamene kugle. Sahat-kula podignuta je u 17.Trojice.hodočašće u čast Velike Gospe 15. Turizam BiH • listopad 2009. parcele na kojoj se nalazila koliba i škola. Fenomen “Kamene kugle” naselje Grab - Žepče Katolička Crkva sv. Visoko Utvrđeni kraljevski grad Visoki pominje se prvi put 1355. mada se čine napori kako bi se manastir zaštitio i sačuvao od propadanja.Kuršumlija džamija je proglašena nacionalnim spomenikom kulture I. Manastir sa pratećim objektima proglašen je nacionalnim spomenikom. kategorije od strane Zavoda za zaštitu kulturno – historijskih spomenika. Avdi –pašina ili Drvena džamija vjerovatno potiče iz XVII stoljeća. 08.296 kvadratnih metara površine) i najznačajnijih objekata te vrste u BiH. Antuna Padovanskog . Osim vojno – odbrambene funkcije bio je povremeno sjedište bosanskih kraljeva. i nakon mnogo istraživanja još uvijek su velika nepoznanica. što predstavlja najveće nalazište u Evropi. godine pokazivala je alatursko vrijeme. a sagradio ju je Ferhad-beg. Iznad ulaza se nalazi natpis iz 1781. a izgrađen je na brdu Visočica. ali je te godine Fehim-beg Smailbegović donio sahat koji pokazuje evropsko vrijeme. jer je sačuvano predanje da je stara 350 godina. ali se ne navodi da li je džamiju sagradio ili samo obnovio. izvora kaluđerice i groblja. koji je sačuvan u izvornom obliku. stoljeću. Visoka je 18. 1890. Od ukupno 21 sahat-kule koje su sagrađene u Bosni i Hercegovini spada u 4 koje i danas rade.

it belongs to the 4 that are still in function. The monastery is made of the monastery’s church of Holy Trinity. This clock still works. This mosque is a valuable architectural building preserved in the original form. house for the Orthodox nuns and a cemetery. century. built around 1564. Today. but in that year Fehim-beg Smailbegović brought the clock that shows the European time. searched within the world known complex of the Foundation Archaeological Park: “Bosnian pyramid of Sun”. Among altogether 21 clock towers built in Bosnia and Herzegovina. which is being re- Žepče – pilgrimage in honour of the Assumption of the Virgin Mary on 15th of August in Olovo. and was built by Ferhad-beg. Anthony of Padua Tourism BiH • October 2009 .Tešanj Tešanj fortress is one of the biggest (6296 square metres) and of the most important buildings of that kind in BiH.5 metres high. what represents the biggest site in Europe and even after a lot of researches still are a great unknown. the monastery is abandoned and very ill-conditioned. Until 1890 it was showing the Turkish time. even though there are efforts for the protection and to keep it from decay. the plot where was a hut and a school. The monastery. Skender’s son. 43 stone balls were found. Sahat-kula (Clock tower) was built in the 17th Avdi-pasha’s or the Wooden mosque most probably originates from XVII century. The mosque was declared a National monument. but not mentioned if he built or just renovated the mosque. The phenomenon of “Stone balls” in place Grab – unusual site of stone balls. Above the entrance there is an inscription from 1871 where is only the name Abdulah-pasha Bošnjak mentioned. The fortress was declared a National monument. which is one of the oldest parishes in the area. because there is a legend that it is 350 years old. It is 18. Zavidovići Monastery Vozućica was most probably built in XVI century and the first mention of the monastery in documents dates from 1617. Together with the bazaar it makes a harmonious environment of Bosnian style. Stari grad Tešanj • Old town Tešanj Gazi Ferhad-beg’s or Čaršijska mosque was The Catholic church of St. together with the supporting buildings was declared a National monument.

godine. Breza ukrštanju kultura i civilizacija Istoka i Zapada na ovim prostorima. Crkva Olovske Gospe izgrađena je na temeljima starog Gospinog svetišta koje je podignuto prije šest stoljeća.sagrađena s kraja XIX. Po legendi podignut je nakon ranjavanja kralja Tvrtka u lovu. a koji je visok preko 4 metra. koja je najstariji očuvani objekat rimokatoličke sakralne arhitekture u Bosni i Hercegovini. te su zbog toga Očevijski majdani ujedno i jedinstveno mjesto. Ovakav način kovanja željeza sačuvao se još samo na planini Schwarzwald u Njemačkoj. Očevijski kovački majdan U ovim kovačkim majdanima u srcu planine Zvijezde već 800 godina na isti način kuje se željezo uz pomoć vodene energije. Tu se nalazi i kraljevska grobna kapela.stoljeća. samo su neki od historijsko-duhovnih vrijednosti ovog kraja koje. Roka. među kojima se posebno ističu Obelisk kralja Tvrtka. Na oko 38 lokaliteta u okolini Olova ima stećaka i drugih kulturno – historijskih spomenika. u kojoj su bila sahranjena tri bosanska kralja: Stjepan Ostoja. . stoljeća. Obelisk Tvrtka visok preko 4 metra. koji potiče iz XIV. a u njemu se čuvala bosanska kraljevska kruna. Crkvište sv. Drvena džamija u Karićima je najpoznatije Turizam BiH • listopad 2009. Prvi put se spominje u pisanim dokumentima oko 1350. • Catholic church in Žepče Džamija u Podgori datira iz Osmanskog perioda i predstavlja autohtoni primjer džamije centralnog unutrašnjeg potkupolnog tipa pod četvorovodnim krovom i sa kamenim minaretom. godine). Najstariji arheološki ostaci kasnoantičke bazilike iz VI i VII stoljeća. Pretpostavlja se da je bazilika izgrađena negdje u vrijeme cara Justinijana. odmah nakon pada države Istočnih Gota ili još u toku bizantsko – gotskog rata. Tvrtko II Kotromanić i Stjepan Tomaš. čim su bili osvojeni ovi prostori (oko 537. stoljeća Mala crkva U Varešu se nalazi stara drvena crkva. Vareš kulturno mjesto i vjersko okupljalište muslimana vareškog kraja. imaju i svoju edukativnu dimenziju. Arheološki lokalitet proglašen je nacionalnim spomenikom. Kraljevski grad Bobovac proglašen je nacionalnim spomenikom. u čast Gospe Olovske. Stara džamija u Olovu izgrađena je 1716. koji svjedoče o vrlo ranom Kakanj Kraljevski grad Bobovac smješten je u brdima srednje Bosne. a uz nju je izgrađena i vakufska zgrada Pravoslavna Crkva Rođenja Presvijetle Bogorodice . Mala crkva proglašena je nacionalnim spomenikom.Ferhad-pašina džamija . na području gdje graniče općine Kakanj i Vareš. godine i proglašena ja nacionalnim spomenikom. Džamija je sagrađena 1716.izgradio ju je Ferhad-beg sredinom XVI. Džamija je imala svoju osobitu vrijednost među najstarijim sačuvanim džamijama sa drvenom munarom u Bosni i Hercegovini. pored historijsko – arhitektonske. Katolička crkva u Žepču Olovo Crkva Olovske Gospe.godine.

Ferhad-pasha’s mosque – built by Ferhad-beg in the middle of XVI century and next to it there was a vakuf (a kind of a foundation) building built. Orthodox Church of the Most Holy Virgin’s Birth – built at the end of XIX century.

Vareš
cultural place and religious meeting-place of the Moslems from Vareš area. The mosque had its special value among the oldest preserved mosques in Bosnia and Herzegovina, with its wooden minaret. It was built in 1716.

Wooden mosque in Karići is the most renowned

Breza
The oldest archaeological remains of the late Antique basilica from VI and VII century that
witness about the very early intersecting of the cultures and civilisations of the East and the West in these areas. It is presumed that the basilica was built sometimes during the emperor Justinian’s reign, right after the fall of the East Goths’ state or even during the Byzantine – Goth war, whit what these areas were conquered (around 537) The archaeological locality was declared a National monument. The mosque in Podgora dates from the Ottoman period and it represents the original example of mosque with interior central semi-domed type of mosque under the four-sided roof and a stone minaret.

The small church
There is an old wooden church in Vareš and it is the oldest preserved building of Roman Catholic sacral architecture in Bosnia and Herzegovina. The small church was declared a National monument.

Očevija blacksmith’s colliery
In these blacksmith’s collieries in the hearth of the mountain Zvijezda for over 800 year the iron has been forged in the same way, with the help of the energy from water. This way of forging the iron has been preserved only on the mountain Schwarzwald in Germany, and this is why the Očevija collieries are a unique place.

Kakanj
The royal town of Bobovac is located in the hills of central Bosnia in the area where the municipali• Orthodox church in Žepče

Olovo
The church of Our Lady of Olovo, king Tvrtko’s Obelisk over 4 metres high, St. Roko’s are just some of the historical-spiritual values of this area which, beside their historical-architectural, also have their educative dimension. At about 38 localities in Olovo surroundings there are stećaks and other cultural-historical monuments, among which especially prominent is king Tvrtko’s Obelisk that originates from XIV century and is over 4 metres high. According to the legend it was built after king Tvrtko’s wounding in hunt. was built on the foundations of old shrine of Our Lady built six centuries ago in honour of Our Lady of Olovo.

Pravoslavna crkva u Žepču

The church of Our Lady of Olovo

The old mosque in Olovo was built in 1716 and was declared a National monument.
Tourism BiH • October 2009 

svjedoči o duhovnom životu ovog kraja a i o bogatoj historiji. U franjevačkom samostanu, nalazi se arhiva kulturno - historijskog materijala, bogata biblioteka i veliki broj djela likovnih majstora, kao i metalnih i tekstilnih predmeta umjetničkih zanata. U arhivu se čuvaju matične knjige još od 1641.godine, brojni rukopisi i hronike . Franjevački samostan sa arhivom, bibliotekom i muzejem i Crkva sv. Ivana Krstitelja proglašeni su Nacionalnim spomenikom. U Samostanu se čuva zbirka od 22 inkunabule (knjige tiskane do 1500.godine), koje su proglašene za pokretno nacionalno dobro.

Samostan Kraljeva Sutjeska iz XIV. stoljeća

godine 13.juna u ovoj crkvi okupljaju se hodočasnici iz okolnih krajeva. Pored ove crkve, veoma je interesantna Crkva sv. Ane izgrađena 1911. godine. Crkva se nalazi u Žabljaku u općini Usora. Svake godine, 26.jula u ovoj crkvi okupljaju se hodočasnici. Kada su u pitanju ostale institucije i ustanove koje mogu biti ili već jesu turistički valorizirane, potrebno je spomenuti osobito: - Sajam “ZEPS” koji je središnji godišnji privredni događaj u Bosni i Hercegovini. - U Mulićima kod Visokog, djeluje Institut sevdaha Omera Pobrića koji se bavi očuvanjem bošnjačke muzičke tradicije isevdalinke. Institut nudi kolekcije sevdalinki na raznim nosačima zvuka, kao i knjige vezane za muzičku tradiciju Bošnjaka. - Kamerni simfonijski orkestar, hor i Omladinski hor u Zenici. - Bosansko narodno pozorište u Zenici koje bogatstvom repertoara i izuzetnim glumačkim i rediteljskim ostvarenjima bogati kulturni život Kantona, pa i cijele Federacije Bosne i Hercegovine. - Muzej grada Zenice koji je osnovan 1966. • Town mosque in Žepče

Džamija u Kraljevoj Sutjesci - jedna od najstarijih džamija u BiH. Sagradio ju je Sultan Mehmed Fatih 1463.godine i smatra se da je ovo prva izgrađena džamija u Bosni i Hercegovini. Na ovom mjestu je jedno od 4 najveća dovišta u BiH, na kojem se održava tradicionalni mevlud. Džamija je proglašena nacionalnim spomenikom. Stećak - Razdoblje srednjovjekovne bosanske historije obilježeno je velikim brojem do danas očuvanih spomenika, kao što su nekropole i stećci, od kojih je posebno interesantan stećak pronađen kod Zgošće, na periferiji Kaknja.

Gradska džamija u Žepču

Doboj jug
Na tom lokalitetu pronađeno je rimsko groblje, nadgrobna ploča od kamena krečnjaka, sa natpisom koji nam otkriva i prva poznata imena stanovnika tog kraja, komadi novca (veliki bronzani Aleksandra Severa, Mali bronzani carici Magniae Urbicae i Cripsa).

Usora
U Usori se njeguje vjerski turizam, a Proglasom biskupa fra Grge Varešanina, župa je od 1802.godine. Crkva sv. Ante Padovanskog, iako je izgrađena početkom XX. stoljeća (1929.-1931.godine), stekla je izuzetno mjesto u katoličkom svijetu. Svake 

Turizam BiH • listopad 2009.

ties of Kakanj and Vareš border. In the written documents it was mention for the first time around 1350, and Bosnian royal crown was kept there. There is also the royal crypt, where the three Bosnian kings were buried: Stjepan Ostoja, Tvrtko II Kotromanić and Stjepan Tomaš. The royal town Bobovac was declared a National monument. century witnesses about the spiritual life of this area, but also about the rich history. In the Franciscan monastery there is the archive of cultural-historical materials, rich library and a great number of art works, as well as metal and textile objects of artistic crafts. Register books since 1641 have been kept in the archive, numerous manuscripts and chronicles. The Franciscan monastery with the archive, library and museum and the church of St. John the Baptist were declared a National monument. The collection of 22 incunabula (books printed until 1500) is kept in the monastery and is declared national movable property. the oldest mosques in BiH. It was built by the Sultan Mehmed Fatih in 1463 and it is presumed that this is the first built mosque in Bosnia and Herzegovina. At this place is one of the four biggest dovište (Moslem meet-

ing place) in BiH, where is traditional mevlud (Moslem celebration) kept. The mosque was declared a National monument. marked with a large number of monuments preserved until today, like necropolises and stećaks, among which especially interesting is the stećak near Vogošća, at the periphery of Kakanj.

Stećak – The period of medieval Bosnian history is

The monastery Kraljeva Sutjeska from XIV

Doboj south
In this locality a Roman cemetery was found, a gravestone made of limestone, with the inscription that reveals us the first known names of the inhabitants there, pieces of coins (big bronze from Aleksandar Sever, small bronze for Empress Magniae Urbicae and Crips).

Usora
The religious tourism is being practiced in Usora. With the manifesto of the bishop friar Grga Varešanin it has been a parish since 1802. The church of St. Anthony of Padua, even though built at the beginning of XX century (1929 – 1931), has gained an exceptional position in the Catholic world. Every year on September 13th, pilgrims from surrounding areas gather in this church. Besides this church, very interesting is the church of St. Ana built in 1911. The church is placed in Žabljak, the municipality of Usora. Every year on July 26th pilgrims gather in this church. When the word is about other institutions that could be or already are tourist valorised, we need to mention. - “ZEPS” fair, which is the central economic event in Bosnia and Herzegovina. - In Mulići near Visoko, the Institute of Sevdah Omer Pobrić is working. It is engaged in preservation of Bosniac musical tradition and sevdalinka (Bosnian traditional song). The Institute offers different collections of sevdalinka and the books connected to music tradition of Bosniacs. - Chamber symphony orchestra, the chorus and Youth chorus in Zenica. - Bosnian national theatre in Zenica, which, with the rich repertoire and exceptional actor and director accomplishment, enriches the cultural life of the Canton and the entire Bosnia and Herzegovina - The museum of the town of Zenica founded in 1966. Tourism BiH • October 2009 
9

The mosque in Kraljeva Sutjeska – is one of

Unskosanski Kanton Područje Unskosanskog Kantona obiluje mnogim rijekama od kojih je. većim ili manjim vodotocima. a fenomen ovoga područja jesu vode i šume. Prirodne vrijednosti USK-a odlikuju se izvornošću. pećinama i šumama koje čine izuzetne pejzažne vrijednosti. raznovrsnošću i atraktivnošću. . između ostalih. Štrbački buk na rijeci Uni • Eko Kanton Jasminka Šuško Netaknuta priroda i zaštićena područja potencijali su za razvoj turizma u Unskosanskom Kantonu. Štrbački cascade on the Una 0 Turizam BiH • listopad 2009. toplim izvorima. potrebno izdvojiti dvije najljepše: rijeku Unu i Sanu sa brojnim pritokama.

Una-Sana Canton the This area of Una-Sana Canton is abundant in rivers. Relaxment on the Sana Tourism BiH • October 2009 1 . bigger and smaller flows. Natural wealth of USC is characterized by the authenticity. caves and woods that make exceptional landscapes. warm springs. diversity and attractiveness and the phenomenon of this region are the waters and woods. out of which the most beautiful two should be singled out: the Una and Sana with numerous tributaries. Opuštanje na Sani • Eco Canton Untouched nature and protected areas are the potentials for the development of tourism in Una-Sana Canton.

većim ili manjim vodotocima. potrebno izdvojiti dvije najljepše: rijeku Unu i Sanu sa brojnim pritokama. a fenomen ovoga područja jesu vode i šume. Također je neizostavno spomenuti i vrijedno kulturno – historijsko naslijeđe. predstavljaju značajan potencijal za višenamjensko korištenje. raznovrsnošću i atraktivnošću. Rafting vodiči su iskusni kajakaši-skiperi. Bužim. Značajno bogatstvo i prepoznatljivost Unsko-sanskog kantona jesu prirodne ljepote. Određeni dijelovi Unskog toka su dobro poznati po ribljem bogatsvu i redovito su posjećeni od strane sportskih ribolovaca. Rijeka Una je jedna od najljepših i najčistijih rijeka svijeta. Rafting na Uni Pecanje na Sani • • Rafting on the Una Fishing on the Sana Ribolovni turizam Rijeka Una i njene pritoke Unac. i ne propustite priliku da veslate po njoj. Uz njih ćete na atraktivan i neobičan način doživjeti ljepotu rijeke i njenih kanjona. Bosanski Petrovac. U teritorijalnom smislu Unsko-sanski kanton čini osam općina: Bihać. . Cazin. Rafting izleti su pogodni za svakoga. Rafting Rafting je spuštanje po manje ili više divljim rijekama u gumenom čamcu koji se naziva raft. prirodne ljepote pogodne za razvoj turizma. Ukupna površina Unsko-sanskog kantona je 4841 km2 ili 8. toplim izvorima. Naime. vrsni poznavaoci divljih voda. Neokrnjena priroda doline rijeke Une i njeni smaragdni brzaci će vas impresionirati. Prirodne vrijednosti USK-a odlikuju se izvornošću.nsko-sanski kanton jedan je od deset kantona Federacije BIH. Zauzima krajnje sjeverozapadno područje BiH. Ključ. a naročito rijeke Une. ovo područje obiluje mnogim rijekama od kojih je. Kestenovca. U privrednom pogledu svakako se ističu vode spomenutih rijeka koje.2% ukupne površine Bosne i Hercegovine. To je avantura i pravi sportski i turistički užitak. bogatstvo flore i faune itd. zatim Une u Kulen Vakufu. Zatim tu treba izdvojiti zemljišta. 2 Turizam BiH • listopad 2009. Sanski Most i Velika Kladuša. Zahvaljujući takvim karakteristikama Unsko-sanski kanton U ima veoma povoljan geoprometni položaj. i po kvalitetu i kvantitetu. šume i mineralne sirovine izuzetno vrijedne proizvodne baze. između ostalih. i nije potrebno prethodno znanje iz veslanja. graniči sa južnim i jugoistočnim dijelovima Republike Hrvatske. Bosanska Krupa. pećinama i šumama koje čine izuzetne pejzažne vrijednosti. Najznačajniji su pastrve i lipljen u područjima oko Une i Unca u Martin Brodu. Klokot i Dobrenica obiluju ribom.

the richness of the flora and fauna. We cannot fail to mention the worthy cultural-historical heritage. caves and woods that make exceptional landscapes. Special resources and recognizability of the Canton are its natural beauties. Territorially Una-Sana Canton is made up of eight municipalities: Bihać. Bjelila. The total surface of Una-Sana Canton is 4. there’s a need to emphasize the grounds. which in quantity and quality represent important potential for multipurpose use. Tourism BiH • October 2009 3 . Natural wealth of USC is characterized by the authenticity. This is an adventure and a true sports and tourist pleasure. diversity and attractiveness and the phenomenon of this region are the waters and woods.2% of the total surface of Bosnia and Herzegovina. warm springs.841 square km or 8. Kestenovac. Then.It takes up the northwestern area of BiH and borders with southern and south-eastern parts of the Republic of Croatia. This region is abundant in rivers. Bosanska Krupa. U na-Sana Canton is one of the ten Cantons in the Federation of BiH. Klokot and Dobrenica are abundant in fish. The untouched nature of the Una river valley and its emerald rapids will impress you and don’t miss the chance to paddle over it. natural beauties suitable for development of tourism. Certain parts of the Una flow are well known by its fish stocks and are regularly being visited by the sports fishermen. With them. Rafting guides are experienced kayakers-skippers. woods and mineral materials with exceptionally valuable production basis. Rafting trips are suitable for everybody and there is no need for previous knowledge of paddling. Ključ. an old hand at wild waters and especially the Una River. Cazin. Bužim. Fishing Tourism The Una River and its tributaries Unac. As regards the economy. Thanks to these characteristics. the waters of mentioned rivers distinguish. and the most beautiful two should be singled out: The Una and Sana with numerous tributaries. Ronjenje na unskosanskim rijekama Raftnig na brzacima Une • • Diving in the Una-Sana rivers Raftnig on the rapids of the Una Rafting Rafting is getting down the more or less wild rivers in a rubber boat called raft. The Una River is one of most beautiful and clearest rivers of the world. etc. The most important species are trout and grayling in areas around the Una and Unac in Mrtin Brod. you shall experience the beauty of the river and its canyons in an attractive and unusual way. bigger and smaller flows. then Una in Kulen Vakuf. Sanski Most and Velika Kladuša. Bosanski Petrovac. Una-Sana Canton has very favourable geo-traffic position.

neće Vas ostaviti ravnodušnim. rijeka Dabar. a ronilački doživljaj nezaboravan. Lovni turizam Cijelo područje Unsko-sanskog kantona je bogato lovištima. uz mogućnost fotografisanja veoma rijetkih spiljskih organizama. extremno ronjenje u čistoj i brzoj rijeci . . Neki od njih su smješteni u neposrednoj blizini mjesta koja Vam daju mnoge privilegije. Od 1953. pružit će vam nezaboravne trenutke i dobar ulov. Prvi organizirani oblici lova i okupljanja lovaca su vezani za 1945. Dvoslapa rijeka Klokot. Međutim. U relativno malom prostoru možete isprobati Za spiljske ronioce organizujemo Vašu vještinu u lovu na medvjeda. jer se aerodrom nalazi u atraktivnom ambijentu rijeke Une odakle vode mnoge letne rute po bihaćkoj dolini i kanjonom rijeke Une. zrakoplovnim jedriličarstvom. zrakoplovne aktivnosti u Bihaću imaju važan i turistički značaj. fantastičan i neponovljiv ronilački doživljaj. Područja Ostrošca i Kostela-Grmuše su karakteristična za pecanje na veće primjerke. Osim lova. Kanjon Une prema Bosanskoj Krupi i rijeka Krušnica u Bosanskoj Krupi su raj za ribolov na mladicu-kraljicu Une. s terminom održavanja tokom jula ili augusta svake godine. U ronilačkom centru u Bihaću nudi se sve potrebne ronilačke sadržaje sa ciljem da vaš boravak na rijeci Uni bude što ugodniji. Ključ. godine postoji i djeluje Aero klub „Bihać“. ronjenje na nevjerovatnim lokacijasrndaća. a za najhrabrije nešto novo – speed river diving. ljepota prirode i okoliša kojom ste okruženi za vrijeme lova. čija težina ide do 25 kg. Ta jedinstvena rijeka beskrajne ljepote. Svaki lovac pronaći će i zabavu sukladno svom afinitetu na jednom od mnogobrojnih lovišta. rijeka Klokot. jarebicu i fazaRijeka Una • Una River na. sve je teže zadovoljiti ronilačku znatiželju i ponuditi novo i nedoživljeno. Od 1997. Organizujemo ronilačke izlete i ronjenje ispod brojnih. Bihać i njegova okolica ima dugu tradiciju lova. padobranstvom. Zbog raznolikosti faune ovo područje je jedno od najbogatijih lovišta u Bosni i Hercegovini. ma. Pored sportskog aspekta. Što bi moglo biti bolja preporuka za dolazak u lovišta Unsko-sanskog kantona nego glavni primjerci uhvaćeni u ovom području. Međutim. godine AK “Bihać” organizira tradicionalne “Zrakoplovne susrete” koje posjećuju kolege iz susjednih zemalja i BiH. Ronjenje Ronilački turizam je posljednjih godina postao jedan od najatraktivnijih vidova rekreacije i turističke ponude. zmajarstvom i UL letenjem. udaljem 5 km od grada Bihaća u neposrednoj blizini rijeke Une. lipljena i pastrmku. Deseci hiljada ronilaca svake godine posjećuju ronilačke destinacije širom svijeta sa željom da dožive nešto novo. čak i ako ulov nije najbolji. koje vizuelni efekat iz zraka čine sličnim onome u alpskom području. zeca. godinu kada je osnovan sportski lovački klub. Turizam BiH • listopad 2009. Loskuna. Sanski Most i rijeka Sanica. divlju svinju.Bjelila. Nudimo potpuno novi ugođaj. tu su brojne aktivnosti na uzgoj i zaštitu životinjskih vrsta koje se redovito provode. iz kojeg se uzdižu planine Grmeč i Plješevica. Aero klub „Bihać“ Aerodrom “Golubić-Bihać” je smješten u najljepšem dijelu Bosne i Hercegovine. Također možete isprobati svoje vještine pecanja na rijeci Klokot. modelarstvom. predivnih riječnih slapova. Namjera osnivača je bila da se mladi ljudi bave zrakoplovnim sportovima: motornim letenjem.borba sa riječnim brzacima i podvodnim preprekama. Sve ljepote ribolova možete doživjeti na Uni. Sportski ribolov u Bihaću datira još iz dalekih tridesetih godina prošlog stoljeća. pravu ronilačku avanturu.

boar. Ključ. Diving Diving tourism has lately become one of the most attractive aspects of recreation and tourist offer. up to 25 kg. gliderflying. roebuck. The first organized types of hunting and hunter gatherings are related to the year 1945. Dabar. Bihać and its surroundings have the long hunting tradition.Loskun. partridge and pheasant. Two-falls River. Aero club “Bihać” has been working since 1953. The areas of Ostrožac and Kostela-Grmuša are characterized by angling the bigger specimens of fish. Because of the diversity of fauna this area is one of the richest hunting grounds in Bosnia and Herzegovina. The intention of the founders was for the young people to be active in air sports: motor gliding. and the diving experience unforgettable. shall not leave you indifferent. extreme diving in clear and fast river – fighting the river rapids and underwater obstacles. the beauty of the nature and environment you are surrounded with. But. hare. You can experience all the beauties of fishing on Una. This unique river of immense beauty will give you unforgettable moments and good catch. Some of them are located near the places that offer you many privileges. a true diving adventure. it is more and more difficult to satisfy diver’s curiosity and offer something new and not experienced. the aviation activities in Bihać have an important tourist significance because the airport is located in the attractive environment of the Una River from which the mountains Grmeč and Plješevica rise and that makes the visual scenery from the air similar to the one in the Alpine area. 5 km away form Bihać near the Una River. Dozens of thousands of divers visit diving destinations all over the world in a desire to experience something new. Each hunter can find recreation matched with his affinity at one of the numerous hunting grounds. The canyon of the Una to Bosanska Krupa and the Krušnica River are a fishing paradise for fishing the queen of Una. Since 1997 the aero club “Bihać” has been organizing the traditional “Aviation meetings” that are visited by the colleagues from the neighbouring counties and BiH. kite-flying and UL flying. Besides the sports aspects. However. Besides hunting there are also numerous activities in breeding and protection of animal species done. Sports fishing in Bihać dates from the far away thirties of the last century. all the necessary programs are of- Tourism BiH • October 2009 . What could be the best reference for coming to the hunting grounds of Una-Sana Canton but the major exemplars caught in this area. fantastic and unrepeatable diving experience. Klokot. Hunting Tourism The entire region of UnaSana Canton is rich with hunting grounds. For the cave divers we organize diving at incredible locations with the possibility of taking photos of very rare cave organisms. Sanski most and Sanica. Klokot. You can also try out your fishing skills on the Klokot River. fered in the purpose of your stay to be as pleasant as possible. We offer completely new atmosphere. ing bears. when the sports hunting club was founded. In a relatively small area you can try out your skills of huntRijeka Sana • Sana River Aero club „Bihać“ The airport “Golubić-Bihać” is located in the most beautiful part of Bosnia and Herzegovina. This takes place during July or August every year. flying-model construction. We organize diving trips and diving under numerous beautiful river cascades and for the bravest ones something new – speed river diving. In the diving centre in Bihać. trout and grayling. even if the catch is not the most successful.

ekološke akcije. vezanu za Turizam BiH • listopad 2009. u kojem se u proteklih 7 godina predstavilo preko 1000 izlagača iz 15 zemalja. ali po dogovoru vodimo naše goste i na druge planine. ekološke prerade drveta i zdravstveno-bezbjedne hrane. godine. ekološka radionica Posebna ponuda . od izvora u Srbu do Bihaća. Na ovoj ‘ljepotici’ Una regata se uspješno organizira već 37 godina. okupljajući ljude iz svih krajeva naše zemlje i inozemstva. U svom gornjem toku. nalazeći uporište u postojećim resursima ovog područja i viziji budućeg razvoja. bez obzira na teška razdoblja kroz koja je naša zemlja prolazila. proizvoda i projekata. koji ima izložbeno – prodajni karakter. zatim dalje prema Kulen Vakufu do starog grada Ostrovica. da u jednom danu obiđete i vidite najljepše dijelove gornjeg toka Une i da to zabilježite svojom kamerom. poslovni susreti privrednika. obilazak kulturno – historijskog naslijeđa Unsko-sanskog kantona kao i Međunarodni ekološki sajam „Ekobis“ Sajam «EKOBIS» je manifestacija ekologije. Naš klub prvenstveno organizira aktivnosti u planinama u regiji Sjeverozapadne BiH. stručni skupovi. promocije i prezentacije firmi. Svake godine imamo sve više gostiju iz šireg okruženja. god. alpinizam.pješačenje i brdski biciklizam. ekoturizma. U ovoj kajakaškoj karavani koja je plovila od Martin Broda do Bosanske Krupe bilo je 80 ljubitelja sportova na vodi iz Francuske.Foto safari Gornji dio toka rijeke Une nizvodno od Martin Broda do Ripča proglašen je Nacionalnim parkom. proizvoda i projekata. Start je u Bihaću i kreće se u pravcu Štrbačkog Buka koji je visok oko 22 metra.Planinarenje. međunarodnu. Una regata Rijeka Una izvire u susjednoj Republici Hrvatskoj kroz koju teče oko 12 km. gastro-festival. gdje se nalazi vodopad na Uni visok 8 metara. Zapadne Njemačke i Jugoslavije. Izazov koji pruža učesnicima upravo je ono što mnoge od njih. koji žele da vide još neviđene predjele Bosne i Hercegovine. Mađarske. pješačenje. On predstavlja unikatnu. ekološke industrije. dječje ekološke radionice. koju možete doživjeti kroz naše organizirane aktivnosti na planinama u našem okruženju: Plješevici. dovodi na Regatu. U okviru pratećih sadržaja sajma održavaju se okrugli stolovi. nudimo lijepu avanturu u Sjeverozapadnoj regiji BiH. Klekovači. iz godine u godinu. Osječenici. tipična je planinska rijeka i teče preko slapova rijetko viđenih u svijetu. paintball. Do sada je realizirano preko 220 ovakvih sadržaja. EKOBIS je prepoznatljiv po tome što se uz svaku priredbu organiziraju i bogati edukacijski programi – okrugli stolovi. Una regata je uspjela svojim nenametljivim duhom i prepoznatljivim imidžom okupiti i zbližiti ljude. pa sve do Martin Broda. Našim gostima nudimo planinarenje . a sajam je posjetilo preko 60 000 posjetioca. poslovnu manifestaciju sajamskog. selektivnog karaktera. Najvećim dijelom teče kroz Bosnu i Hercegovinu i ulijeva se u Savu kod Kostajnice. koju organizuje Privredna komora Unsko-sanskog kantona. ekološke akcije. istinske zaljubljenike rijeke Une. prezentacije i promocije firmi. . Prva Unska regata startala je 1964. Čehoslovačke. Pored klasičnog. U najkraćem. biciklističke avanture seoskim putevima sjeverozapadne BiH. ekstremni sportovi Klub ekstremnih sportova ¨Limit¨ je sportska organizacija koja okuplja mlade u regiji kojima pruža organizovane ekstremne sportske aktivnosti u prirodi. Zadnjih godina bavimo se organiziranim odlaskom turističkih grupa u prirodu. brdski biciklizam. i imala je poseban status i privilegiju u odnosu na druga događanja te godine. Sajam EKOBIS pokrenut je 2003. sajamskog dijela. Klub extremnih sportova LIMIT nudi posebnu ponudu. Kao posebnu ponudu nudimo foto safari na rijeci Uni. ekološke tehnologije uopće. Pored navedenog KES „Limit“ također nudi organizaciju teambuilding aktivnosti. kulturno-umjetnički i sportsko-rekreacijski sadržaji i dr.

Osječenica. we offer nice adventure in the north western region of BiH. seeing the cultural-historical heritage sites of the Una-Sana Canton as well as the cycling adventures through the village roads of the north-western BiH. As a special offer there is the photo-safari on the Una River. hiking and mountain cycling. but as agreed we take our guests on other mountains too. We offer the mountaineering. Every year we have more and more guests from wider surroundings who want to see the unseen parts of Bosnia and Herzegovina. We organize tourist groups’ trips to the nature. “Limit” offers the organizations of teambuilding activities. Start is in Bihać and it goes to the Štrabački buk that is 22 metres high and then to Kulen Vakuf. paintball. Our club organizes the activities in the mountains in the region of north-western BiH at the first place. that you can experience through our activities on the mountains in our surroundings: Plješevica. Una regatta The Una River springs at the neighbouring republic of Croatia. to the old town of Ostrovica and all the way to Martin Brod where is the waterfall on the Una 8 metres high. Shortly. It mostly flows through Bosnia and Foto safari • Photo-safari Tourism BiH • October 2009 .Mountaineering Alpinism Hiking Mountain biking Extreme Sports The extreme sports club “Limit” is a sport organization that gathers young people in the region and offers organized extreme sport activities in nature. and flows through it in some 12 km. Special offer – Photo-safari The upper flow of the Una downstream of Martin Brod to Ripče is declared a National park. Besides the mentioned. The extreme sports club LIMIT has the special offer – come and in one day see and go around the most beautiful parts of the upper Una flow and record that with your camera. Klekovača.

Odtada. jer „Bihaćko ljeto” za ovaj grad znači puno više od festivala. Svakog ljeta se prikaže oko 15 recentnih pozorišnih predstava. u svoj godišnji kalendar upisuju gostovanje na našem Festivalu. Po daskama bihaćkih otvorenih i zatvorenih scena prodefilovali su mnogi umjetnici od kojih ćemo navesti samo neke: Zijah Sokolović. Festivalom scensko-teatarske umjetnosti „Bihaćko ljeto”.djece. Ksenija Pajić. Josip Pejaković. bogatijim. Kroz svoj kontinuitet Festival je postao svojevrstan kulturni brend grada Bihaća i njegove ljetne turističke ponude. svake godine sa kalendarskim početkom ljeta Bihać živi novi život. Festival scenskih umjetnosti „Bihaćko ljeto“ Od ljeta 1999. izložbe i dr.. Sve renomirane pozorišne kuće iz BiH. a u pratećem programu održavaju se koncerti i promocije novih publikacija. te “Gastrofestival” na kome su se predstavili domaći restorani i hoteli sa gastro ponudom Unsko-sanskog kantona. Emir Hadžihafizbegović. sportska takmičenja. Zijad Gračić. poslovni susreti. Jasna Diklić. duhovnijim. kao i mnoge iz susjedne Hrvatske. Turizam BiH • listopad 2009. kulturno-umjetnički i sportsko-rekreativni sadržaji.. od kojih i nekoliko dječijih. nanovo nadahnjujući njegove stanovnike onim profinjenim izrazima ljudskog duha što život čini uglađenijim. godine Bihać je obogaćen novim sadržajem. Enis Bešlagić. . Haris Burina. Nada Đurevska. Kao da se u tim danima otvaraju brojne riznice bogaMost u Bihaću • Bridge in Bihaću tog kulturno-historijskog naslijeđa Bihaća..

ecological industry. Bihać has been living a new life. In this kayak caravan that sailed from Martin brod to Bosanska Krupa there was 80 water sports fans from France. Festival of performing arts ”Bihaćko Ljeto” Bihać has been enriched with new programs since 1999. ecotourism. products and projects. ecological wood processing and healthy food that is organized by the Chamber of commerce of the Una-Sana Canton. The first Una Regatta started in 1964 and had a special status and the privilege as compared to other events in the same year. Štbački buk Josip Pejaković. richer and more spiritual. Local restaurants and hotels presented themselves with the gastrooffer of Una-Sana Canton within the “Gastro-festival”. gathering people from our entire country and abroad. ecological actions. gastro festival. Zijad Gračić. cultural and sports and recreational programs. and concerts and book presentations are held in additional program. out of which some for children. true lovers of the Una River and bring them closer with its unobtrusive spirit and the recognizable image. with the Festival of performing arts and theatre “Bihać summer”. The challenge that it gives to the participants is what brings them to the regatta. Una regatta succeeded to gather people. fair part that has the exhibition – saleable character.. because “Bihać summer” means much more than just a festival for this town. Through its continuity. Over 220 programs like this had been realised and over 60.000 visitors came to the fair. 9 Tourism BiH • October 2009 . finding its foothold in existing resources of this area and the vision of future development. Emir Hadžihafizbegović. Besides the classical. 15 renowned theatre plays are performed every year. no matter how hard are the times our country has been going through. children ecological actions. EKOBIS is recognizable by the fact that rich educational programs are organized along with each event – round-tables. Ksenija Pajić. year after year. Enis Bešlagić. in which in last 7 years over 1000 exhibitors from 15 countries presented themselves. international. Czechoslovakia.. selective character connected to the ecological technologies. It represents unique. All renowned theatres in BiH and numerous from neighbouring Croatia mark this Festival in their calendars. symposiums. business meetings. Jasna Diklić. presentations and promotions of companies. In its upper flow from the spring in Srb to Bihać it is a typical mountain river and flows over the waterfalls rarely seen in the world. every year in the calendar beginning of summer. Numerous artists passed over the boards of Bihać’s open air and indoors stages and here are some of them: Zijah Sokolović. Nada Đurevska. the Festival has become certain cultural brand of the town of Bihać and its summer tourist offer.Herzegovina and pours into the Sava near Kostajnica. International ecology fair ”Ekobis” The fair “EKOBIS” is the festival of ecology. etc. Since then. Hungary. It feels like numerous treasuries of cultural-historical heritage of Bihać are being opened during these days and inspire people with the sophisticated expressions of human spirit that make life refined. West Germany and Yugoslavia. It started in 2003. business event of the fair. Una regatta has been successfully organized on this “beauty” for already 37 years. Haris Burina.

stočni i južni dio Republike Srpske Tatjana Bulajić I stočna Hercegovina koja obuhvaća područje u zaleđu Dubrovnika zajedno s gradom Trebinje koje je i samo za sebe turistički vrlo atraktivno. Kanjon Tare je svjetske vrijednosti i pod izravnom je zaštitom UNESCO-a. kanjon rijeke Drine. nacionalni park Sutjeska.stočna Bosna i istočna Hercegovina u jednom Istočni i južni dio Republike Srpske je područje iznimne prirodne atraktivnosti s nizom prirodnih fenomena. kanjon Tare kao područje pod zaštitom UNESCO-a. 90 Manastir Dobrun kod Višegrada Turizam BiH • listopad 2009. . potencijali su koji istočni i južni dio RS čini turistički iznimno perspektivnim.

the Tara Canyon as the area under the protection of UNESCO. the Drina Canyon are the potentials that make eastern and southern part of the RS exceptionally promising in terms of tourism. astern and southern part of the Republic of Srpska E Monastery Dobrun near Višegrad astern Herzegovina which encloses the Dubrovnik hinterland area together with the town of Trebinje that is by itself very tourist attractive. 91 Tourism BiH • October 2009 . The Tara Canyon is of the world’s value and is under the protection of UNESCO.astern Bosnia and eastern Herzegovina in one Eastern and southern part of the Republic of Srpska is the area of exceptional natural attractiveness with the line of natural phenomena. the Sutjeska national park.

Zelengora i Maglić se najvećim dijelom nalaze u sastavu Nacionalnog parka „Sutjeska“. Ove rijeke svojim neprevaziđenim brzacima i bukovima svake godine privlače sve više zaljubljenika u ovu vrstu rekreacija. Bjelava. Zelengora se može pohvaliti sa svojih 8 „gorskih očiju“. između Maglića i Volujaka. Ljubišnja. koji nikoga ne može ostaviti ravnodušnim. Bistrica. Sve ove rijeke su bogate kvalitetnom i zdravom ribom i pružaju izvrsne uslove za sve vrste ribolova. bistrih i čistih planinskih jezera. . Ove planine svojom netaknutom divljinom pružaju inzvaredne uslove za uživanje u prirodi. planinske rijeke: Ćehotina. koja je stavljena pod zaštitu UNESKOa sa drugim najdubljim kanjonom u svijetu. površine 16000 kvadratnih metara. Tu su najveći vrh Republike Srpske i BiH Maglić (2386 m). kao i Bih sa Crnom Gorom. odmah poslije Kolorada. dužinom od nekih 25 kilometara protiče i jedna od najljepših rijeka svijeta. nalazi se najveća prašuma Evrope „Perućica“. Osim nje tu su i prelijepe.Foča O pština Foča prostire se na 1115 kilometara kvadratnih. Hrčavka i ostale koje su kroz ovaj planinski kraj izbrazdale i izdubile duboke i • interesantne kanjone. Vučevo. a u neposrednoj okolini i Treskavica i Jahorina. koja svojim netaknutim i nevjerovatnim bogatstvom biljnog i životinjskog svijeta spada u najveće bogatstvo naše zemlje. koja kroz ovaj kraj protiče neokrnjene ljepote. od kojih se svakako izdvaja rijeka Drina. Pored svega ovoga nacionalni park i opština Foča se mogu podičiti jednim od najvećih bazena u Evropi. na Tari i Drini je u poslijednje vrijeme došlo do razvoja ekstremnih vrsta turizma. U sklopu nacionalnog parka. brze i bistre. Osim rijekama opština Foča je bogata i planinama. Pored svih ovih rijeka teritorijom opštine Foča. Govza. Trnovačko jezero. Foča je središte gornjodrinske regije i važna raskrsnica puteva koji povezuju BiH i Srbiju sa Jadranskim morem. sa rasponom nadmorske visine od 399 do 2386 metara. Osim toga. Sutjeska. koja svojom ljepotom svakoga ostavljaju bez daha. Na njenoj teritoriji se nalazi više od četrdeset vodotoka. „suza Evrope“ – Tara. U samom srcu Perućice nalazi se veličanstveni vodopad „Skakavac“ visok preko 80 metara. Osim svih ovih prirodnih bogatstava grad Foča i okolina imaju i Park prirode Sutjeska Sutjeska Nature Park 92 Turizam BiH • listopad 2009. bogate ribom. Opština Foča je vrlo bogata netaknutim prirodnim bogatstvima. Kolina. a Maglić u svom podnožiju čuva jedan od najljepših dragulja. Nalazi se u jugoistočnom dijelu RS uz samu granicu sa Republikom Crnom Gorom. Volujak. planinska ljepotica Zelengora.

with the second deepest canyon in the world. mountain rivers Ćehotina. All of these rivers are rich with high quality and healthy fish and give excellent possibilities for all kinds of fishing. The town of Foča and surroundings has a lot of cultural-historical Podrinjsko etno selo (Stanišići) Tourism BiH • October 2009 93 . swift and clear. Bjelava. development of extreme kinds of tourism has occurred on Tara and Drina lately. Besides that.115 square kilometres with the height above sea level between 399 and 2. clear and clean mountain lakes that leave everybody breathless.000 square metres. Bistrica. Through the territory of the municipality of Foča. there are also the beautiful. which flows through this area in its untouched beauty. In the hearth of Perućica there is a magnificent waterfall “Skakavac” over 80 meters high. where the Drina River stands out. Volujak. Govza. which belongs to the biggest wealth of our country with its untouched and amazing wealth of flora and fauna. rich with fish. the mountain beauty Zelengora.386 metres. It is located in the south-eastern part of the RS and it borders with the Republic of Montenegro. Kolina. one of the most beautiful rivers of the world flows – “The tear of Europe” – Tara. and Treskavica and Jahorina are close too. and BiH with Montenegro. Besides it. The biggest peak of the Republic of Srpska and BiH Maglić (2386 m) is here. through some 25 kilometres. Zelengora and Maglić are mostly parts of the National park “Sutjeska”. Foča is also rich with mountains. while Maglić has one of the most beautiful pearls the Trnovačko lake at its foot. Ljubišnja. between Maglić and Volujak. There are over forty water flows in its territory. which has been put uder the protection of UNESCO. the national park can be proud of one of the biggest pools in Europe with the surface of 16. These mounEthno village (Stanišići) tains offer exceptional conditions for enjoying the nature with their untouched wilderness. there is the biggest primeval forest of Europe “Perućica”. Sutjeska. Foča is the centre of the upper Drina’s region and an important crossroads that connect BiH and Serbia with the Adriatic Sea. right after the Colorado River. Besides all of this. not only the rivers. The municipality of Foča is very rich in the untouched nature wealth. Hrčavka and the others which have furrowed and scooped out deep • and interesting canyons through this mountain area. Vučevo. Zelengora can boast with its 8 “mountain eyes”.Foča T he municipality of Foča extends across 1. that doesn’t leave anybody indifferent. These rivers attract more and more lovers of this kind of recreation with their rapids and waterfalls every year. Within the national park.

000 stećaka – nadgrobnih spomenika. Prači i Željeznici. G vatljivom svim vrhunskim sportistima. Po svojoj zanimljivosti se izdvajaju stara Sat-kula u samom centru grada. lovcima. Osim toga. od novembra do aprila.Proljeće na Jahorini • Spring on Jahorina dosta sadržaja kulturno-istorijske vrijednosti. Jahorina obiluje mnogobrojnim izvorima. svjedoče o dvije civilizacije prije Hrista. a ponekad i u maju. planinarima. kulturni. Mnogi tragovi ukazuju da je na području današnjeg grada Istočno Sarajevo čovjek prisutan od pradavnih vremena. Svojim četinarskim i listopadnim šumama. nekoliko starih utvrđenja iz srednjeg vijeka.9 °C. posebno u gornjim dijelovima i obično na istoj nadmorskoj visini. Stotinjak vrela i izvora se poput paukove mreže pletu prema rijekama Miljacki. Zahvaljujući geološkom sastavu. 9 Istočno Sarajevo rad Istočno Sarajevo je administrativni. rekreativcima. . gdje je priroda bila tako izdašna i darovala joj sve što je čini primamljivom i prih- R Turizam BiH • listopad 2009. i one su već odavno omiljena destinacija lovaca iz cijele Evrope. a na Tjentištu se nalazi muzej Bitke na Sutjesci. čistom vodom i šumskim plodovima Jahorina pruža izvanredne uslove za Jahorina ijetka su mjesta kao što je Jahorina. Prosječna visina mu je skoro 100 cm a najniže temperature su u januaru sa prosječnom dnevnom od -9. između planina Kopita i Romanije arheološki nalazi među kojima i eksponati iz više od 2. ribolovcima. koji ne propušta vodu. privredni. Foča je već tradicionalan domaćin više sportskih manifestacija među kojima je potrebno izdvojiti rafting prvenstva BiH i svijeta. turistički i sportski centar. stočarima kao i onima čija su čula željna uživanja i spokoja u prirodnim ljepotama. Područje opštine Foča ima znatan broj netaknutih seoskih ambijenata pa se zadnjih godina radi na razvoju seoskog turizma. univerzitetski. Grad ima dosta bogat i zanimljiv Muzej „Stare Hercegovine“. Snijega na ovoj planini ima oko 180 dana u godini. dosta pravoslavnih crkava i spomenik partizanima na Tjentištu. Najviši vrh je Ogorjelica – 1916 metara. treba spomenuti da bogate šume ovoga kraja pružaju izvanredne mogućnosti za sve vrste lova.000 grobnica u obliku kamenih gomila i 3. Na Glasinačkoj visoravni. Čist planinski vazduh odmara ne samo tijelo. već i dušu.

The town has very rich and interesting Museum “Old Herzegovina”. Clear mountain air rests the body and the soul. On Glasinac plateau. fishermen. there are archaeological finds that witness about two civilizations before Christ.000 stećaks – the tomb stones. Those which stand out by their interesting features are: the old Clock-tower in the town’s centre. Jahorina laces like Jahorina are very rare. and among these finds there are exhibits from over 2. Jahorina gives great conditions for the habitat of numerous forest animals. Thanks to its geological structure that doesn’t leak. the place where the nature was so generous and gave it all that makes it attractive for all P the top sportsmen. mountaineers. hunters. rare game and biggest wild game. and at Tjentište there is a museum of the Sutjeska battle. and the one that should be singled out is the rafting championship of BiH and the world. few old medieval fortifications. The snow is present on this mountain around 180 days a year. Prača and Željeznica. Jahorina is abundant in water-springs.9ºC. economical. Also worthy of mentioning is that rich woods of this region offer great possibilities for all kinds of hunting. cultural. Zima na Jahorini • Eastern Sarajevo T he town of Eastern Sarajevo is the administrative. between the Kopito and Romanija mountains. university.000 tumuli graves and 3. With its coniferous and leaf woods. The highest peak is Ogorjelica – 1916 metres. Foča has been the host for many sports events traditionally now. The area of the municipality of Foča has got numerous untouched village ambiances so there are efforts made in developing the rural tourism. Numerous traces show that humans have been present in the area of today’s town of Eastern Saraejvo since the ancient history. Winter on Jahorina Tourism BiH • October 2009 9 . not only the natural beauties. graziers and those who desire enjoyment and serenity in these natural beauties.worthy attractions. The average snow height is almost 100 cm. especially in higher parts and usually at the same altitude. About hundred of springs and wells are making a net towards the rivers Miljacka. clear water and forest fruits. and already are the favourite destination for the hunters from all over the Europe. tourist and sports centre. orthodox churches and a monument for the partisans at Tjentište. and the lowest temperatures are in January with the average day temperature of -9. from November till April and sometimes in May.

U neposrednoj blizini Starog grada nalaze se Platani stari preko 100 godina po kojima je ovaj grad prepoznatljiv. godine. skrivene ljepote. Iznad grada se proteže planina Leotar nadmorske visine od 1293 metra. vijeka i prekrasan park stanište brojnih šumskih životinja. trebinjskom pjesniku i ambasadoru. jer samo Jahorina ima Rajsku dolinu. koji podsjećaju na antičke i renesansne dvorce i spomenike različitih boja. vijeku kod Konsantina Porfirogenita pod nazivom Tribunija. Od životinja koje su svoje stanište našle na prostorima Jahorine treba izdvojiti srneću divljač. u kojima se stalagmiti. Pećina Orlovača je jedan od najljepših bisera koje je milionima godina vajala i stvarala Božja ruka. zbog njegove ljepote i osobenosti skijaši su prizvali Rajskim. spomenik Njegošu. U njemu se nalazi Muzej Hercegovine sa bogatim stalnim postavkama i Osman – pašina džamija. nekada Crkva Blažene Djevice Marije. kako plemenite i rijetke divljači. koji je kasnije promjenjen u Travunija. Od ostalih atrakcija koji se ubrajaju u turističku ponudu Istočnog Sarajeva važno je spomenuti osobito 9 Trebinje rostor opštine Trebinje se nalazi na krajnjem južnom dijelu Bosne i Hercegovine. u urbanoj sredini. Današnji naziv datira iz XVI. tako i najkrupnijeg divljeg zvjerinja. Grad je izgrađen u mediteranskom stilu. Trebinje se prvi put pominje u X. To su neopisive. stalaktiti i halaktiti smjenjuju sa fragmentima koralnog i aragonitnog nakita i jedinstvenim pećinskim stubovima. Ovaj Repušin do. Opština broji 36000 stanovnika smještenih uglavnom P Turizam BiH • listopad 2009.Arslanagića most u Trebinju • Arslanagića Bridge in Trebinje Pećinu Orlovaču. vijeka. sagrađena 1729. katolička Katedrala. a za najmlađe uvijek je u funkciji bebi – lift. te medvjeda kao najatraktivniju divljač. nalazi se na nadmorskoj visini od 272 m i ima mediteransku klimu sa 260 sunčanih dana godišnje. To je zaleđe južnog Jadrana ili zaleđe dubrovačko-hercegnovskog primorja. sagrađena krajem XIX.500 hektara je na nadmorskoj visini od 590-1910 metara. a manji dio stanovništva smješten je u seoskim sredinama.500 skijaša na sat. kako ga zovu mještani. prva asocijacija je snijeg i skijanje. koje ima na cijelom lovištu. . Danas na Jahorini skijašima je na raspolaganju više od 20 km odlično uređenih staza za alpsko skijanje povezanih žičarama i ski – liftovima ukupnog kapaciteta 7. te spomenik Jovanu Dučiću. U samom centru grada smješten je današnji Stari grad – Kastel nastao od nekadašnjeg trgovačko – zanatskog centra. Njen nakit je unikatan i neponovljiv. Ali ipak kad neko pomene Jahorinu. Opština obuhvata površinu od 904 km. Teritorija jahorinskog lovišta na 12.

and is placed at the altitude of 272 m with the Mediterranean climate with 260 sunny days a year.500 skiers per hour. The cave Orlovača is one of the most beautiful pearls that God’s hand has been creating and sculpting for millions of years. when someone mentions Jahorina. and there is a babylift for the youngest. The skiers gave the name Paradise or Heavenly for this Repušin do. because of its beauty and peculiarity.500 hectares is at the altitude of 590 to 1910 meters. monument for Njegoš. placed. The municipality has 36. The mountain Leotar spreads above the town at the altitude of 1293 metres. The municipality extends to the surface of 904 km. These are beyond words and hidden beauties. A special attractiveness is the Trebišnjica River. the ones that should be singled out are does. because only Jahorina has got the Paradise valley. Jelena Anžujska. This is the hinterland of the southern Adriatic or the hinterland of Dubrovnik-Hercegnovi’s littoral. which aroused from former trade-craft centre. from the beginning of XX century.000 inhabitants living mostly in urban area and partly in rural environment. stari grad Trebinje • skiing connected by cableway and ski-lifts with the capacity of 7. It is very attractive because of its beauty and numerous bridges over it (Perovića/Arslanagića Bridge from XVI century. Trebinje was first mentioned in X century by Konstantin Porfirogenet under the name Tribunija. There are planetrees over 100 years old next to the Old town by which is this town recognizable. Its jewellery is unique and unrepeatable. There is the Museum of Herzegovina with rich permanent exhibition and Osman-pasha’s mosque built in 1729. But. The town was built in Mediterranean style. Ivo 9 Tourism BiH • October 2009 . the first thing that crosses mind is the snow and skiing. The cave Orlovača is another attraction that is included in the tourist offer of Eastern Sarajevo.The territory of the Jahorina hunting grounds of 12. In the centre of the town the Old town – Kastel is located. the monument for Jovan Dučić. the skiers have at their disposal over 20 km of excellent ski runs for Alpine Jelena Anžujska. a poet and ambassador from Trebinje. Old Town Trebinje Trebinje T he area of the municipality of Trebinje is located in the utmost south of Bosnia and Herzegovina. stalactites and helectites alternate with the fragments of choral and aragonite jewellery and unique cave columns that remind of Antique and renaissance castles and monuments of different colours. Among the animals that found their habitat at Jahorina. Today’s name dates from XVI century. with the length of 96 km. Today. catholic cathedral. later changed into Travunija. There are also the cultural monuments from the II World War in the park and beautiful fountains. former Blessed Virgin Mary’s church built at the end of XIX century and beautiful park where is the monumental church of Sacred Transfiguration of the Lord. as the locals call it. where the stalagmites. which can be found all over the hunting grounds and the bear as the most attractive game. which used to be Europe’s biggest sinking river.

Rijeku Drinu smatraju jednom od najljepših rijeka u bivšoj Jugoslaviji. Pored crkve sagrađeni su zvonik. Po turskim izvorima 1544. Posebna prednost turističke ponude Trebinja je seoski turizam. U parku se još nalaze spomenici kulture iz II. . Na Drini ćuprija Višegradska ćuprija na Drini je zadužbina velikog vezira Mehmedpaše Sokolovića. opština Višegrad danas ima oko 13. Trebinjski dani vina i dr. a ono će mu uzvratiti kao i uvijek srdačno i velikodušno. na vrhuncu svoje moći naređuje da se u Višegradu na Drini sagradi most kome ravna Višegrad išegrad se nalazi na krajnjem istoku Republike Srpske. Na području opštine Višegrad registrovana su dva lovišta: Lovište „Panos“(38 488ha) i Lovište „Kamenica“(3 842ha). 16 km od granice prema Srbiji. Crkva svetog Vasilija Ostroškog na mjestu rodne kuće u selu Mrkonjići. nekada najveća ponornica u Evropi. U gradu postoji i nekoliko već tradicionalnih kulturnih manifestacija. vijeka. kanuista i sportskih ribolovaca. vijek). Višegrad se prvi put pominje 1433. Kameni most i dr. vijek). Trebinje je prepoznatljivo i po svojoj gastro ponudi. manastir Zavala (XVI. Posebnu pogodnost za turiste predstavlja i to što je područje Trebinja izuzetno bogato životinjskim vrstama te stoga ima izuzetan značaj u razvoju lovnog turizma. svjetskog rata i prelijepe fontane. uvijek će naći dovoljno razloga da svrati u Trebinje. koji je podignut na temeljima stare crkve. Jedna od atrakcija koja je vezana za rijeku Trebišnjicu su skokovi sa mosta. dužine 98 km. 9 te utvrđenja Strač i Kula Vuka Brankovića. Trebinje je u svjetskim okvirima prepoznatljivo po svom brendu. Manastir Tvrdoš (IV-VI. česma i mala crkvena knjižara. i on ostaje pod turskom vlašću sve do Berlinskog kongresa 1878. pod čijom je upravom bio i srednjovjekovni grad Dobrun. izuzetno privlačna zbog svoje ljepote i brojnih mostova koji se protežu preko nje ( Perovića /Arslanagića/ most iz XVI. V Turizam BiH • listopad 2009. poznatom Trebinjskom vinu.-XVII. kao što su: Petro-Pavlov manastir (IV-VI vijek). ko traži. galerija ikona. Pored crkve je izgrađen Eparhijski dom sa bibliotekom. kada čitavu Bosnu i Hercegovinu preuzima Austro-Ugarska.500 stanovnika. On je jedan od velikih osmanskih vojskovođa porijeklom iz Bosne. Dolaskom Austrougara Višegrad dobija konture gradske sredine.u kojem se nalaze monumentalna Crkva Svetog Preobraženja Gospodnjeg. U prošlosti je bila čuvena po plahovitoj naravi i splavarima koji su krotili njene bukove. parohijski dom. manastir Dobrićevo (XIII. a sam grad oko 8. Opština Višegrad ima površinu od 448 km².-XVII. te biser turističke ponude Hercegovačka Gračanica podignut pjesniku Jovanu Dučiću. vijek). godine ovaj grad osvaja Osmanpaša. Trebinje je bogato kulturno – istorijskim spomenicima vjerskog karaktera. Od prirodnih ljepota posebno treba izdvojiti rijeku Drinu. Ovaj hram koji dominira na brdu Crkvina i vidi se sa svake tačke u gradu na Trebišnjici vjerna je kopija manastira Gračanica na Kosovu i Metohiji. U okolini Trebinja nalaze se brojni stari gradovi i utvrđenja koji podsjećaju na burnu istoriju ovog podneblja: Klobuk i Mičevac.) kao i brojnih izletišta koja su smještena na obalama ove prelijepe rijeke: Lastva. amfiteatar. a najpoznatije među njima su: Trebinjske ljetnje svečanosti. most Ive Andrića. koji se tradicionalno održavaju svako ljeto. a prosječna nadmorska visina iznosi 324 m. Na rijeci se često mogu vidjeti poklonici sportova na vodi. kao i sjeverni dio opštine Višegrad. Pančićeve omorike. manastir Duži (XVI. poput kajakaša. Posebnu atraktivnost predstavlja rijeka Trebišnjica. a koji je prirodno stanište reliktne vrste. Dučičeve večeri poezije. vijeka.000. Jazina i Studenac. Zaista. Na prostoru Studenca i danas postoji stari dolap za navodnjavanje što ovom izletištu daje posebnu draž. s početka XX. godine kada je pripadao moćnoj srpskoj vlastelinskoj porodici Pavlovića. koji se graniči sa nacionalnim parkom Tara. Spomenućemo i ostale graditeljske cjeline. Prema procjeni. vijek). odnosno Bosne i Hercegovine.

You can often see the water-sports fans on the river. the pearl of the tourist offer of Herzegovina. the famous Trebinje wine. This temple. the church of St. canoeists and sports fishermen. Special advantage of the tourist offer of Trebinje is the rural tourism. Trebinje is world wide known for its brand. There are few already traditional cultural events in the town. etc. Trebinje is also recognizable for its gastro offer. and the most familiar are: Trebinje summer festivities. Vasilije Ostroški at the place of the birth house in the village of Mrkonjići and Gračanica. etc. Next to the church a bell-tower.Andrić Bridge. Trebinje is rich with religious cultural-historical monuments. parish home. the gallery of icons. the Stone Bridge. We shall mention other buildings like: Peter-Paul’s monastery Na Drini ćuprija u Višegradu • (IV – VI century). monastery Duži (XVI – XVII century). The monastery Tvrdoš (IV – VI century) built on the foundations of the old church. One of the attractions related to the Trebišnjica River are the divings from the bridge traditionally held every summer. kayakers. Jazina and Studenac. monastery Dobrićevo (XIII century).) and many resorts located on the banks of this beautiful river: Lastva. built in the memory of the poet Jovan Dučić. Special privilege for the tourist represents the fact that the area of Trebinje is very rich with animal species and therefore it has excep- Tourism BiH • October 2009 99 . Trebinje wine days. which gives special charm to this resort. Dučić poetry evenings. a fountain and small church library were built. which dominates on the hill Crkvine and is seen from every point in the town on Trebišnjica is the exact replica of the monastery Gračanica at Kosovo and Metohija. monastery Zavala (XVI – XVII century). amphitheatre. At Studenac there is an old treadmill for irrigation even today. There are numerous old towns and fortifications in Trebinje’s surroundings that remind of the tumulThe Bridge over the Drina in Višegrad tuous history of this region: Klobuk and Mićevac and the fortifications Strač and the Vuk Branković tower.

Drina postaje ljeti glavno izletište kupača izviđača. hronične ginekološke bolesti. Most je izgrađen u periodu od 1571. Smještena je u gustoj borovoj šumi na nadmorskoj visini od 414 m. ribolovnog. i ubrzo su otkrili da rane koje su zadobijali u radu mnogo brže zarastaju nego što bi trebalo. .nema. a iznajmljuje se na sat. vijeku.796 stanovnika. Izgrađen je u istočnjačkom stilu i predstavlja remek djelo tadašnjeg graditeljstva. kampera. 150 m visoko u stijenama. Crne Gore i Hrvatske. blagi klimatski uslovi i tradicija ljudi ovog kraja da obrađuju zemlju i proizvode zdravu hranu. etnografskom i istorijskom dijelu. tranzitnog.000. do 1577. 100 Bjeljina B ijeljina je posljednjih godina postala značajna turistička destinacija u pogledu razvoja banjskog. Bijeljina je opštinski centar ravne Semberije i blagog pobrđa planine Majevice. nalazi se u živopisnom planinskom kraju na putu Višegrad – Užice . u izvorima poznat kao Kruševo. Prilikom vađenja kamena radnici su otkrili izvor mineralne vode.187 stanovnika. Banja Dvorovi ima ljekovitu termomineralnu vodu natrijumsko-kalcijum-hidrokarbonatnog sastava. To blagotvorno dejstvo su pripisali mineralnoj vodi u kojoj su se kupali. Federacije BiH. Crkva Sv. blage neuroze. lovnog. poznat još u 15. Detalji iz Bjeljine Details from Bjeljina Turizam BiH • listopad 2009. godine upisan je u UNESCO listu svjetske kulturne baštine. Za izgradnju mosta korišten je kamen koji je donošen iz majdana na prostoru današnje Višegradske banje. godine. Jovana U prošlosti je bila izgrađena u potpunosti od drveta. Hamam u Višegradskoj banji Hamam je nastao za vrijeme gradnje čuvene ćuprije na Drini 1575. Željezničkim pravcem BijeljinaŠid grad je povezan sa željezničkim pravcem Beograd-Zagreb. Stari grad Dobrun Nalazi se u neposrednoj blizini manastira Dobrun. Most je jedan od najznačajnijih nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine. Manastir Dobrun Manastir Dobrun. a gradio ga je tada najčuveniji turski arhitekta Kodža Mimar Sinan. Bio je nekada najpoznatiji srednjovjekovni grad u ovoj oblasti . tako da je postala prava ekološka oaza zdrave i čiste prirode. obrazovni. Muzej Semberije sa mnogo eksponata u arheološkom. god. čine ovaj grad turistički vrlo atraktivnim. Srbije. privredni. a po popisu iz 1991. Plodna zemlja. vjerskog i sportskog turizma. a grad broji oko 70. blizina graničnih prelaza koji su povezani savremenim asfaltnim putnim mrežama sa svim dijelovima Republike Srpske. 12 km od Višegrada u klisuri rijeke Rzav. opština je brojila 96. godine.000 stanovnika. a u julu 2007. ribolovaca i svih ljubitelja prirode. Ima oblik jednobrodne bazilike i nije freskopisana. hronični gastritis i rehabilitaciona postreumatska stanja ekstremiteta. pa je tada odlučeno da se tu napravi hamam. Višegradska banja Višegradska Banja nalazi se 5 km sjeverno od Višegrada. Hamam je i danas u upotrebi. kao i velikim brojem knjiga i istorijskih zapisa godišnje posjeti oko pet hiljada turista. dok danas opština ima 150. zdravstveni i kulturni centar Semberije. Grad Bijeljina je administrativni. gdje se u savremeno opremljenom medicinskom bloku s uspjehom liječe svi oblici reumatskih oboljenja. dijabetes. Prostor opštine Bijeljina zahvata 734 kvadratnih kilometara. Grad Bijeljina je tada imao 36.

which is the natural habitat for the endemic species the Serbian spruce. in sources known as Kruševo. as well as the northern part of the municipality of Višegrad that borders with the National park Tara. They attributed that beneficial remedy to the mineral water they bathed and it was decided then for the hamam to be made. The municipality of Višegrad has the surface of 448 square km. Višegrad was mentioned for the first time in 1433 when it belonged to the powerful Serbian noble Pavlović family. 12 km away from Višegrad in the cliff of the Rzav River. Jovan’s church In the past it was built from wood to the full. The hamam is still in use and is being hired for an hour. Osman pasha conquered this town in 1544 and it stayed under the Turkish authority until the Berlin Congress in 1878 when the entire Bosnia and Herzegovina was taken over by the Austria-Hungary. The bridge over the Drina The bridge in Višegrad over the Drina is an endowment of the Grand Vizier Mehmed-pasha Sokolović. During the stone digging the workers discovered the spring of mineral water and soon found out that the wounds they got while working healed much faster than ordinary. The Drina River is the natural beauty that shoul be singled out. St. The bridge was built in the period between 1571 and 1577 and it was built by those days’s most renowned architect Kodža Mimar Sinan. 150 metres high in the rocks. When AustriaHungary came Višegrad got the contours of a town. It is placed in the thick pine woods at the altitude of 414 m. According to the Turkish sources. The Drina River is assumed to be one of the most beautiful rivers in former Yugoslavia. He was one of the great Ottoman army leaders of Bosnian origin and at the peak of his power he ordered that the bridge should be made over the Drina. The bridge is one of the most important national monuments of Bosnia and Herzegovina. Hamam in the Višegrad’s thermal resort Hamam (Turkish bath) was made during the construction of the famous bridge over the Drina in 1575. Višegrad’s thermal resort Višegrad’s thermal resort is located 5 km in the north from Višegrad.488 ha) and “Kamenica” (3. Banja Vilina Vlas u Bijeljini • V Two hunting grounds are registered in the area of the municipality of Višegrad: the Hunting groun “Ponos” (38. under whose authority was the medieval town Dobrun also. and average altitude is 324 m. and in July 2007. It is estimated that the municipality of Višegrad has about 13. or Bosnia and Herzegovina. is located in a picturesque area on the road to Višegrad-Užice. Višegrad išegrad is located in the utmost east of the Republic of Srpska.000. Baths Vilina Vlas in Bijeljina Bjeljina B ijeljina has been recently an important tourist destination in regards to development of 101 Tourism BiH • October 2009 .500 inhabitants and just the town about 8. 16 km from the border with Serbia. known even in the 15th century. The monastery Dobrun The monastery Dobrun. It has the shape of one nave basilica and without fresco writing. it was registered at UNESCO’s list of the world cultural heritage.842 ha). One who searches will always find enough reasons to come to Trebinje and it will always answer back warmly and generously. This used to be the most famous medieval town in this region. It was built in the oriental style and represents the master piece of the then architecture. For the construction of the bridge the stone was used that was brought from the mines in the area of today’s Višegrad thermal resort. The old town Dobrun It is located next to the monastery Dobrun. the bridge without a peer.tional importance in the development of the hunting tourism. It was famous for its impetuousness in the past and the rafters who tamed its rapids.

Na području Gacka postoje tragovi raznih kulturnih strujanja kao rezultat istorijskih zbivanja. što su bezimeni kamenodjelci znakovima i riječima uklesali i koljensko kazivanje dolazećim ostavili. Nikole u selu Srđevići. izgradila je crkvu pred gradom. ćerka kneza Lazara i udovica Balšića. . Grad Ključ se nalazi nedaleko Gacka. Nekada omiljeno mjesto za odmor mnogih glumaca. njegovog najvažnijeg grada u kome je izdao najviše povelja. Lučna brana je kulturno-istorijski spomenik i pod zaštitom je države. košarku. seoskog. Nalazi se u istočnom dijelu planinske Hercegovine. Jezero Klinje je prava atrakcija na samo par kilometara od magistralnog pravca što vodi prema moru. U reljefu ovog područja ističe se prostrano Gatačko polje i vijenci visokih planina koje ga okružuju. jezero Klinje je pravi dragulj u ovom dijelu visoke Hercegovine. U manastiru Žitomisliću se čuva Minej iz 14. Poslije mnogo lutanja sa oštećenim tekstom i isječenim zapisima dospio je u manastir na Neretvi gdje se čuva i izlaže kao značajan eksponat starog duhovnog života Gacka. grad Ključ i druge znamenitosti i sakralne objekte. Posebnu pažnju Bijeljina posvećuje razvoju ruralnog. osobito u posljednje vrijeme. Njegova žena Jelena. kamenim jezikom zbore o čovjeku i životu. umjetnika i pjesnika. odbojku. seoskog turizma u čemu. pisan na pergamentu za potrebe crkve u Srđevićima. šumski kompleksi.vijeka. koja su determinisala tok i oblik urbanog i kulturnog razvoja sve do danas. a sagradio ga je srednjovjekovni gospodar Zahumlja Sandalj Hranić. otvoreni olimpijski bazen kao i dva mala i dva dječja bazena sa različitom temperaturom jer se bazeni pune termalnom vodom temperature 75 stepeni. Dva topa sa ovog utvrđenja prenesena su u Zemaljski muzej u Sarajevu. Kompletan prostor krase predivni tereni idealni za razvoj zimskog. izletničkog. Njegova smaragdno zelena i bistra voda nerijetko privuče turiste koji tokom ljeta ovuda prolaze prema moru. Ključ je išao u red najvažnijih gradova Hercegovine. tenis. lovnog. Kulturno-istorijske vrijednosti gatačke opštine svjedoče o dugoj i burnoj prošlosti ovog kraja. planinskog. bilježi izuzetne rezultate. ribolovnog i ostalih vidova turizma.000 stanovnika.Rekreativcima i sportskim ekipama su na dohvat ruke tereni za rukomet. pa se iznad najstarije brane na Balkanu zadrže i po nekoliko dana. Iz bogate riznice kulturno-istorijskog naslijeđa možemo pomenuti srednjovjekovnu Crkvu sv. a zatim hladi do željene temperature. Stećci – stotine i hiljade nijemih kamenih kazivača rasutih po ravnici i brdima oko gatačkog polja. Gacko odručje opštine Gacko obuhvata površinu od 736 km² na kome živi oko 11. Utvrđenje se sastoji od donjeg i gornjeg grada i u osnovi ima pravugaoni oblik. nekropole sa stećcima. bistre planinske rijeke i Panorama Gacka • P druge atraktivnosti koje rijetko gdje možemo sresti u tolikom broju na jednom mjestu. Panorama of Gacko 102 Turizam BiH • listopad 2009.

closeness to the borders that are connected with the modern asphalt roads with all parts of the Republic of Srpska. chronic gynaecological diseases. basketball. Nicolas in the village of Srdevići. The entire region is ornamented by beautiful grounds ideal for the development of winter. fishing. hunting. Cultural-historical values of the municipality of Gacko witness about the long and tumultuous past of this region. The fortification consists of the lower and upper town and it has rectangular base. The area of the municipality of Bijeljina holds the surface of 734 square kilometres. economic. Thermal resort Dvorovi has got the thermo-mineral water with sodium-calcium-hydro carbonate structure. Serbia. transit.000. religious and sports tourism. and according to the census from 1991 it counted 96.796 inhabitants. educational. clear mountain rivers and other attractiveness that can rarely be found in one place in such a big number.000 inhabitants live.thermal resort. health and cultural centre of Semberija. Gacko T he area of the municipality extends to the surface of 736 square km where about 11. diabetes. two small and two children pools with different temperature because the pools are filled with thermal water with the temperature of 75 degrees and then cooled as desired. The characteristics of this region are fertile ground. Bijeljina is the municipality centre of the low Semberija and slight hilly land of the Majevica Mountain. scouts. His wife Jelena. rural. volleyball. Two cannons from this fortification had been transferred to the National Museum in Sarajevo. With the railroad direction Bijeljina-Šid the town is connected with the railroad direction BelgradeZagreb. which has numerous exhibits in archaeological. The town had 36. In the Gacko region there are traces of various cultural circulations which are result of historical happenings that determined the course and form of urban and cultural development until today. Montenegro and Croatia. ethnographical and historical part. written on a parchment for the need of the church in Srdevići. and chronic gastritis and rehabilitation post-rheumatic conditions of extremities. excursion. and big number of books and historical records. while today the municipality has 150.187 inhabitants then. During the summer Drina becomes the main resort for the bathSredište Gacka • Centre of Gacko ers. Bijeljina gives special attention to the development of the rural. The spacious Gacko field and the mountain chain that surrounds it stand out in the relief of this area. mild neurosis. it got to the monastery on the Neretva where it has been kept and exhibited as an important exhibit of old spiritual life of Gacko. mild climate and the tradition of land cultivation and producing the healthy food. a daughter of prince Lazar and the widow of Balšić built the church in front of the town. the Olympic size swimming pool. It is located in the eastern part of the mountainous Herzegovina. tennis. forest grounds. the stećak necropolises. Ključ was his most important town where he issued the biggest number of charters. Recreationists and sports teams have at their hand the courts for handball. The town of Bijeljina is the administrative. and it has become a true ecological oasis of healthy and clean nature. After a lot of wandering. the Federation of BiH.000 inhabitants and the town itself about 70. mountain. fishing and all other aspects of tourism. Ključ was in the line of the most important towns in Herzegovina. From the rich treasury of cultural-historical heritage we can mention the medieval church of St. where in modern equipped medicinal block are successfully healed all kinds of rheumatic diseases. the town Ključ and other sights and sacral buildings. with the damaged text and cut up records. campers. In the monastery in Žitomislić a Minej from the 14th century is kept. village tourism and lately has great results from it. About five thousands of tourists every year visit the museum of Semberija. fishermen and all the nature lovers. Stećaks – hundreds and thousands of these speechless stone tellers scattered about the lowlands and hills around the Gacko field speak in the stone language about the man 103 Tourism BiH • October 2009 . hunting. The town Ključ is placed not far off from Gacko and it was built by medieval ruler of Zahumlje Sandalj Hranić.

koja na brdu iznad Zvornika dominira svojim zidinama i kulama. Oko Zvornika kao važne strateške tačke otimali su se srpski despoti. koji se od 1519. kao i veliki broj pećina i jama. Pretpostavlja se da su je sagradili bosanski feudalci i Mađari. Tuzlu. . poznati po svom gostoprimstvu. godine pominje se kao mjesto odakle se srebro transportovalo za Dubrovnik. Građena je od gatačkog kamena i pepela lave sa Vezuva kao vezivnog materijala.Projektovao ju je francuski inženjer Krantz. tradicionalne kulturne manifestacije. rijeku Drinu i Zvorničko jezero. Srednjovjekovna tvrđava-Đurđev grad Stara. Grad leži na istočnim obroncima Majevice na nadmorskoj visini od 146 metara. ali dobro očuvana srednjovjekovna tvrđava. otvoreni i ljubazni. do 1896. Bijeljinu. zdravu hranu. na lijevoj obali rijeke Drine. zasada je u upotrebi samo za pješake. dobre restorane. Kraj je bogat riječnim tokovima i na njemu se nalaze izvorišta Mušnice. Rimski tragovi pokazuju da je kraj oko Zvornika bio gusto naseljen i da je rimskim utvrdama bio dobro zaštićen. Mađari i Austrijanci. kampovati. hladna i bistra rijeka Drina pogodna je za splavarenje. posjeduje bogato kulturno-istorijsko naslijeđe. Brojni rimski tragovi nađeni su i u okolini Zvornika. Srednji i Gornji grad. Drinskom pravcu. a njena teritorija prostire se na 387 kvadratnih kilometara. 56 nekropola sa oko 800 stećaka ( tri su sa natpisima a 44 imaju reljefne ukrase). Preko tri mosta na rijeci Drini odvija se drumski i željeznički saobraćaj sa svim dijelovima Republike Srbije. Karađorđevića. plovidbu i uživanje. odnosno Trebišnjice. ženi Đurđevoj. Iz tog perioda potiče i legenda o prokletoj Jerini. dok se na jezeru možete kupati. proglašena je spomenikom kulture Bosne i Hercegovine. Sarajevo. Z vornik se nalazi na raskrsnici važnih puteva. nezaobilazan da krenete bilo kuda. tzv. Rafting na Drini • Brza. za Beograd. kao i izvorište Sutjeske i Neretve. Zbog veoma povoljnog prirodnog i geografskog položaja ovaj kraj 10 Rafting on the Drina Turizam BiH • listopad 2009. Turci. za navodnjavanje Gatačkog polja. Banja Luku. rafting. godine pominje pod imenom Zvonik. Iz rimskog perioda na 234 lokaliteta nalaze se 1404 objekta. kojoj se pripisuje podizanje starog zvorničkog grada. Rijeka Drina i Zvorničko jezero sa raznovrsnim ribljim fondom pružaju izuzetne uslove za sve vrste ribolova. prirodne ljepote. a gradila je za svoje potrebe Austro-Ugarska od 1891. Od 1428. od kojih je najperspektivniji seoski turizam. Sve to jasno kazuje zbog čega je Gacko vjekovima bilo ljetovalište srednjovjekovnih bosanskih kraljeva i rafiniranih plemića stare Dubrovačke Republike. Zvornik je naseljen još oko prije tri hiljade godina. Ovaj kraj raspolaže brojnim prirodnim i antropogenim vrijednostima koje pružaju mogućnost za razvoj različitih oblika turizma. Grad čine tri međusobno povezana dijela: Donji. kanu ili narodni čamac te tako na najbolji mogući način razgledati bogatu prirodu i okruženje. a nadograđivali i uređivali Austrijanci. Opština Zvornik se nalazi u sjeveroistočnoj Bosni. a prije svega Zvorničani su dobri domaćini. iznajmiti kajak. U tom periodu sastojao se iz dva dijela: Tvrđave i Donje Varoši. a stari most Kralja Petra I.

Đurđe’s wife to whom is the building of old Zvornik town ascribed. Its emerald-green and clear water often attracts tourists who pass by this place during the summer going to the sea so they stay for couple of days above the oldest dam in the Balkans. Since 1428 it had been mentioned as a place from which the silver was transported to Dubrovnik. healthy food. for the irrigation of the Gacko field. Medieval fortress Đurđev town Old. here are the springs of the Mušnica. Middle and the Upper town. the Klinje Lake is a real jewel in this part of the highlands Herzegovina. years ago. while on the lake you can swim. Arch dam is a cultural-historical monument and it is under the protection of the State. Tuzla. It is presumed that it was built by Bosnian feudalists and Hungarians. artists and poets in the old days. to Belgrade. and above all people from Zvornik are great hosts. rafting. Turks. The town is made up of three interconnected parts: the Lower. canoe or the boat and like that in the best way see the rich nature and surroundings. Rapid. Road and railway traffic towards all parts of the Republic of Serbia goes over three bridges over the Drina. This region is rich in river flows. rent a kayak. It has got rich culturalhistorical heritage. The Drina River and Zvornik Lake with heterogeneous fish stocks offer excellent conditions for all kinds of fishing. known for their hospitality. but well preserved medieval fortress that dominates the town with its walls and towers on the hill above Zvornik was declared a cultural monument of Bosnia and Herzegovina. It was designed by French engineer Krantz and Austria-Hungary built it from 1891 till 1896 for its needs. camp. Hungarians and Austrians scrambled Zvornik as an important strategic point. There are 1404 objects at 234 localities from the Roman period. It was built from the stone from Gacko and the ashes of the lava from Vesuvius as the connective material. which you cannot go around no matter where you go. where the most perspective is the rural tourism. the Drina River and Zvornik Lake. Roman traces show that the area around Zvornik was densely populated and well protected inside Roman fortifications. Numerous Roman traces have been found in Zvornik’s surrounding. The town is situated on the eastern slopes of Majevica Mountain at the altitude of 146 metres on the left bank of the Drina. so called Drina direction. good restaurants. navigation and enjoyment. From that period originates the legend about doomed Jerina. natural beauties. left the ancient stories to ones who will come. In that period it consisted of two parts: the Fortress and the Lower Town. and the old King Petar I Karađorđević Bridge is in use only for pedestrians. and expanded and renovated by Austrians. Banja Luka. tell the stories that nameless stone-carvers chiselled in with signs and words. and its territory extends to the area of 387 square kilometres. frank and kind.and life. traditional cultural festivals. The Klinje Lake is a real attraction just few kilometres away from the main road that leads to the coast. 56 necropolises with about 800 stećaks (three with inscriptions and 44 have the relief ornaments). All this clearly show why Gacko has been for the centuries the summer resort for medieval Bosnian kings and sophisticated noblemen from the old Dubrovnik republic. which was first mentioned in 1519 under the name Zvonik. The region has at its disposal numerous natural and antropogenuous values that offer the possibility for development of various kinds of tourism. that is Trebišnjica and springs of the Sutjeska and the Neretva and large number of caves and pits. cold and clear Drina river is suitable for log floating. Favourite resting place of many actors. 10 Zvornik Z vornik is located at an important crossroads. Serbian despots. Because of very favourable natural and geographical position this region was inhabited even 3000 Tourism BiH • October 2009 . The municipality of Zvornik is situated in the north-eastern Bosnia. Sarajevo.

Srenjobosanski kanton Razvoj tranzitnog turizma Srednjobosanskog kantona uvjetovan je geografskim položajem. društvenih i drugih resursa ali i zahvaljujući izuzetnom geoprometnom položaju. na osnovu mnogobrojnih prirodnih. kušati srednjobosanske specijalitete. biser aktivnog odmora S rednjobosanski kanton. koji Srednju Bosnu povezuje sa značajnim putnim pravcima. privrednih. gdje se možete odmoriti. . Turistička mapa Srednjobosanskog kantona Tourist map of Central Bosnian Canton 10 Turizam BiH • listopad 2009. dok razvoj sportsko-rekreativnog turizma uvjetuje planina Vlašić. te odakle ćete ponijeti lijepe uspomene zbog kojih ćete se zasigurno ponovo vraćati. svakako predstavlja jedinstvenu • i cjelovitu turističku destinaciju sa nizom mikro-lokaliteta i turističkih atrakcija koje vrijedi posjetiti. rekreirati.

taste Central Bosnian specialties and the place from which you’ll take nice memories and because of it you’ll come back again for sure. where you can rest. economic.Central Bosnia Canton The development of transit tourism of Central Bosnia Canton is determined by the geographical position. but also the exceptional geo-traffic position that connects Central Bosnia with important roads. ased on numerous natural. Central Bosnian Canton surely represents a unique and complete tourist the pearl of active rest B destination with the line of micro-localities and tourist attractions worthy of visiting. Jajce Nihad Korić Tourism BiH • October 2009 10 . while the development of the sports and recreational tourism is determined by the Vlašić Mountain. take recreation. social and other resources.

Ovo veoma važno raskršće bosanskohercegovačkih pa i evropskih puteva na različite načine privlači mnogobrojne turiste. mrki ugalj. na prostoru od 325. koju je moguće posjetiti tokom cijele godine. a pri tom iskoristiti svoj boravak za razgledanje i upoznavanje bogate prošlosti. kroz svoje po• hode imali su potrebu da se zadrže u Srednjoj Bosni. Na području Srednjobosanskog Stari grad Travnik Old Town Travnik 10 Turizam BiH • listopad 2009. te građevinski materijali. ponosan je na svojih 12 općina od kojih svaka posjeduje niz oblika selektivne turističke ponude sa specifičnim destinacijama. gdje živi i djeluje oko 270. Srednjobosanski kanton zauzimajući 12. rude aluminija-boksit. Najznačajnije komunikacije protežu se dolinama rijeka Lašve i Vrbasa. Radovan. Srednjobosanski kanton predstavlja sasvim ugodno područje i atraktivnu turističku destinacija.1% površine Federacije BiH. Centralni geografski položaj Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna povezuje tranzitne pravce sjeverozapad-jugoistok (Bihać-Travnik-Sarajevo-Goražde) i sjeveroistok-jugozapad (Tuzla– Zenica–Travnik–Bugojno–Mostar–Ploče. Sa ukupnom površinom koja iznosi 3 199 km² i planinsko-kontinentalnom klimom. rude gipsa. rude željeza-magnetit. Uz vegetaciju srednjoevropskog karaktera na ovom području se mogu pronaći i neke tipične vrste južne flore. ovce. koze i konji. uvezana svojim općinama privredno. čemu su svjedoci i brojne utvrde i druga zdanja na obroncima planina i obalama rijeka. nauke. gdje se i nalaze važna urbana naselja. kulture i prirodne baštine. (Veliko Ždrimačko. umjetnosti i sporta. oduvijek se ponosila velikanima na polju kulture. hematiti i limoniti. te se na području Kantona nalazi sedam jezera: Plivsko. Privredni resursi koji se nalaze na ovom području su veoma različiti i značajni kako za Srednjobosanski kanton tako i za cijelu Bosnu i Hercegovinu (lignit. zemni plin. Zanasovići. drvne i kožne industrije. Lašve i Lepenice. Srednjobosanski kanton raspolaže i sa više značajnih industrijskih kapaciteta u oblasti metaloprerađivačke. koji svjedoče o prošlim vremenima. rude kvarcita. odnosno Neum. žive. Srednjobosanski kanton je bogat vodama. brojni vladari domaćeg i stranog plemstva. te iz Bugojna za pravac Livno -Split). Pasje. dajući upečatljiv štih ovom području. a najviše se uzgajaju goveda.Geografsko je jezgro Bosne i Hercegovine. . Prokoško. bakra.000 hektara. Kao najvažnija grana poljoprivrede dominira stočarstvo.S rednjobosanski kanton . kulturno i historijski. Srednja Bosna. povrće i krmno bilje. a obuhvata slivove rijeka Vrbasa. Hodžića).000 stanovnika. a po zoogeografskom karakteru Srednja Bosna pripada srednjoevropskom alpskom pojasu uz postojanje endemskih vrsta. Osim toga. termalne i mineralne vode). olova i cinka. te se svakako na licu mjesta uvjeriti zašto Srednja Bosna nosi epitet „Turističkog bisera aktivnog odmora“. Na osnovu darežljivosti prirode i kulturno-historijskog blaga u Srednjobosanskom kantonu tokom vremena razvili su se razni oblici turizma. tradicije. U oblasti poljoprivrede preovladavaju žitarice. Ždrimačka.

arts and sports. Beside the vegetation of middle European characteristics one can find some typically southern species of flora. wood and leather industry. Hodžića). Besides. which is witnessed by numerous forts and other buildings at the tops of the mountains and on the river banks. Central Bosnian Canton is proud of its 12 municipalities out of which each has the number of the types of the selective tourist offer with particular destinations. quartzite. ores of gypsum. goats and horses are bred the most. Central Bosnia. many rulers of the foreign and local nobility had the need to stay for a while in Central Bosnia during their campaigns. and from Neum to the route Livno-Split). thus giving it a distinct atmosphere.000 people live and work. sheep. Neum. lead and zinc. 1984. aluminiumbauxite. and there are seven lakes at the area of the Mrki medvjed • Bear Canton: Plivsko. iron-magnetite. very important Bosnia and Herzegovina and European crossroads attracts numerous tourists in many ways. The most important roads go through the valleys of the Lašva and Vrbas Rivers where the important urban places are also placed. Vlašić was known for international competition “Vlašić Europe Cup” where competitors from 10 European countries. Thanks to the natural potentials and cultural-historical characteristics. coal. This beauty of Travnik has gained much recognition. tradition. Prokoško. thermal and mineral waters). where about 270. Central Bosnia Canton is rich with water. Central geographical position of the Central Bosnia Canton connects the transit routes northwest – southeast (BihaćTravnik-SarajevoGoražde) and northeast – southwest (Tuzla-Zenica-Travnik-Bugojno-Mostar-Ploče. and cattle. Central Bosnian Canton has also a number of important industrial capacities in the field of metal-working. Lašva and Pecanje na brzacima • Fishing on rapids Lepenica. copper. As the most important agricultural branch dominates the cattle-breeding. This. because the visitors are offered various favourable conditions during the summer and the winter season. And in the field of agriculture the corn. With the total surface of 3. and construction materials. Ždrimačka (Big Ždrimačko. but also to the ingenuity and hospitality of the people in the area of Central Bosnian Canton the mountain tourism is present through the whole year. Zanasovići. and according to the zoo-geographical characteristics CenTaking up 12. natural gas. Radovan. so since 1977 till 1990. when our ski-centre “Vlašić” at Bobanovac on the mountain Vlašić was spare sports acclimatization centre. has always been proud of its great men in the field of culture. culture and history. Prestigious award “The Silver Snowflake” that Vlašić got as the best ski centre in the former state speaks about the benefits and beauty 109 Tourism BiH • October 2009 . science. Mountain tourism is especially recognized after XIV Winter Olympics in Sarajevo. Based upon the generosity of the nature and culturalhistorical treasure in the Central Bosnian Canton different kinds of tourism developed during the time.1 % of the area of the Federation of BiH extended across 325. vegetable and forage crops prevail. Japan and USA participated on 90 meter ski-jump.000 hectares. Pasje. Central Bosnia Canton is very pleasant region and attractive tourist destination for visiting during the whole year. Economic resources in this area are very different and important for Central Bosnia and the entire Bosnia and Herzegovina also (lignite.pearl of the active rest”. The visitors can use their stay here for seeing the sights and learning about the rich history.199 square km and mountainous – continental climate. mercury. hematite and loess. connected with its municipalities in economy. and it embraces the confluences of the rivers Vrbas. culture and natural heritage and find out at the spot why Central Bosnia holds the epithet of the “Tourist tral Bosnia belongs to the middle European Alpine strip with some endemic species.

godine. odlazak na njen najviši vrh Nadkrstac (2110m/n). učestvovali takmičari iz 10 evropskih zemalja. onoga što naše planine nude. Bitovnja. te odlazak na Kraljicu i na vrh Paljenik (1963 m/n) samo su mali dio u širokoj lepezi. Ranče i druge planine također predstavljaju značajne destinacije iz ove oblasti turizma. Vlašić bio poznat i po internacionalnom takmičenju „Pokal Vlašić Evropa Kup“. jer se posjetiteljima nude razne pogodnosti tokom i ljetne i zimske sezone. u kojem leži Prokoško jezero koje posjetitelje očarava svojom ljepotom.. koji zadovoljavaju evropske standarde hotelijerstva.motela i pansiona. pored Vlašića ponosan je i na planinski masiv Vranice. Busovačke staje. Ljetni sportovi na uređenim i prirodnim terenima. Planinski turizam na našem području je prepoznat. kada je i naš ski-centar „Vlašić“ na Babanovcu na planini Vlašić imao status Rezervnog sportskog aklimatizacijskog centra. Zimskih olimpijskih igara u Sarajevu. Pomenute planine predstavljaju jedinstvenu i savremenu cjelinu sa velikim brojem vikendica. kojim se Vlašić Poslovno središte Viteza • okrunio. Ova travnička ljepotica je više puta dobijala priznanja. Rostovo i dr. Ljubiteljima planinarenja i prirodnih ljepota srednjobosanske planine Bussines centre of Vitez 110 Turizam BiH • listopad 2009. te se stvore uslovi za alpsko i nordijsko skijanje. sportske igre (fudbal. 1984. koturaljki. šetnje najljepšim predjelima Vranice. Posebno je lijepo na našim srednjobosanskim planinama kada nastupe zimski mjeseci. Japana i SADa. ali i za mnoge sadržaje poput noćnog skijanja. Na našem području oblike rekreacijskog planinarstva moguće je upražnjavati u svakoj bližoj okolini. u kojem su na 90-metarskoj skakaonici. Koprivnica. boardinga. ali i snalažljivošću i gostoljubivošću domaćina. Inač. Planinarenje. staze za šetnju. godine do 1990. Pridolci. Srednjobosanski kanton. košarka) i objekti slične namjene predstavljaju redovan ekvipment planinskih centara ove namjene. vožnju bicikla. a gdje postoji i više manjih skijališta sa pratećim objektima kao što su Vran kamen (Brusnica). O pogodnostima i ljepotama ove planine govori i prestižno priznanje „Srebrena pahuljica“.. sankanja. planinski turizam zastupljen je svih 365 dana u godini. te je tako od 1977. .. godine. snow safarija. Semešnica. kao najbolji ski centar u bivšoj državi. među koje se ubrajaju i paraglajding. brdski biciklizam. izleti. Zabrđe. Kruščica. igrališta za tenis. noćnih provoda.kantona zahvaljujući prirodnim potencijalima i kulturno-historijskim značajkama. posebno nakon XIV. turno skijanja i mnogih drugih sportskih i rekareativnih aktivnosti. hotela. odbojka. zmajarenje. pohodi na Rostovo i Vlašić uz prelijepu rijeku Ugar. Na području srednjobosanskih planina postoje mogućnosti za bavljenje raznim oblicima sporta i rekreacije.

Numerous drawings and images of hunters and haunt on stećaks (standing tombstones) and names given to some places by huntinggrounds witness about the ancient presence of hunting in the area of Central Bosnian Canton so hunting tourism represent important tourist offer in this area. Mountaineering. roller-skating tracks. because they have offer suitable for every season of the year. Forests in the area of central Bosnian Canton belong to the hunting-productive areas. which enchants the visitors with its beauty. Vranica. cycling. Ranče and other mountains also represent important destinations in this field of tourism. going to its highest peak Nadkrstac (2110 m). and are also attractive during the whole year. Central Bosnia represent an attractive area of tour111 Tourism BiH • October 2009 . when the conditions for Alpine and Nordic skiing are made. cemeteries and other forms of religious inheritance are just part of what is situated the area of Central Bosnian Canton. The anglers are proud of catch of brown trout. long before the idea of tourism had defined completely. jaunt. Bitovnja. boar…). sport games (football. there are huge preconditions for development of rich and high quality hunting tourism in our area. grayling. Raduša and others are habitats of big and other game (bear. Semešnica. and there are also a number of smaller ski slopes with supporting buildings like: Vran kamen (Brusnica). in this area. motels that comply with the European standards of hotel industry. walking over the most beautiful parts of Vranica. Mentioned mountains represent a unique and modern unit with numerous weekend cottages. In the area of Central Bosnian mountains there are possibilities for practicing different kinds of sports and recreation like paragliding. volley-ball.e. growth and develop of game in the area of our Canton. rich flora and fauna make Central Bosnian Canton a well known and appreciated destination for fishing and developing the fishing tourism. Since the ancient times and the motives for travelling. Bila. walking to Rostovo and Vlašić by the beautiful river Ugar. Kruščica. Central Bosnian Canton is also proud of mountain massif Vranica where is the Prokoško Lake situated. Kozica. chamois. Busovača mountains. Pliva. mountain cycling…Central Bosnian mountains make a true pleasure for body and soul to the lovers of mountaineering and natural beauties. tour skiing and lots of other sports and recreational activities. then going to Kranjica. Mountain wide spaces of Vlašić. Besides the trend of modern tourism. night fun. i. to peak Paljenik (1963 m) are just a small part in the range of the things our mountains have to offer. Summer sports on arranged and natural grounds. Lašva. visited interesting places that they inherited from their predecessors or other cultures and civilisations. Jasenica. there were people who made pilgrimages. is also developing here. John in Podmilačje near Jajce. Spiritual culture of Central Bosnia is first of all reflected in the biggest European Moslem meetingplace “Ajvatovica” near Donji Vakuf as well as in the celebration of catholic holiday of St. Rostovo etc. but also for lot of other purposes like night skiing. tennis courts. Diversity of the natural vegetation of forests and other available natural resources provide ideal conditions for breeding. walking. Besides Vlašić. basketball) and buildings for similar purposes represent regular equipment of the mountain centres. Zabrđe. etc. Colourful mosque and Jesuitical secondary school in Travnik Moslem monastery in Vukelići and Oglavak near Fojnica and numerous mosques. and in that way satisfy their spiritual needs. It is especially nice on our Central Bosnian mountains during the winter months. Pridolci. Fojnica. Koprivnica. hang-gliding. but also because of natural potentials. Busovačke staje. Today. Gole mountains. lynx.of this mountain. In our area it is possible to practice all types of recreational mountaineering in all of the sur- roundings. Ugra. boarding. Thanks to the long-lasting tradition of hunting and existence of many hunting clubs that work in Central Bosnian Canton. suitable climate conditions. snow safari. sledging. Numerous clean rivers and lakes. With its rivers. when pilgrims from various regions come and gather. roe-buck. hotels. Pavlovica. Lepenica. one of the oldest forms of travelling – pilgrimage. fox. churches. there are many centres and destinations of religious and traditional tourism that represent rich religious and traditional inheritance based on which religious tourism developed in these centres so we can say that Central Bosnian Canton has a rich treasury of religious and traditional tourism. Inač. Semešnica. mausoleums. and in that way fulfilled their need for spirituality and practicing religion. huchen. wolf. Vrbas.

bogata flora i fauna. postoje ogromni preduslovi za razvoj kvalitetnog i bogatog lovnog turizma na našem području. o čemu svjedoče narodna predanja. jer posjetiteljima nude ponudu primjerenu svakom godišnjem dobu sa različitim sadržajima.) Mnogobrojne čiste rijeke i jezera.. Ruralni turizam na našem području predstavlja veliki neiskorišteni potencijal. svjetski moderni centri. ali predstavlja budućnost razvoja turizma. divokoza. Šarena džamija i Isusovačka gimnazija u Travniku. Ive u Podmilačju. Jasenicom.. odnosno posjećivali zanimljiva mjesta. ris. te lovni turizam svakako predstavlja značajnu turističku ponudu ovog kraja. Zbog postojanja veoma korisnih svojstava termomineralnih i mineralnih voda. rast i razvoj divljači na prostoru našeg kantona. crkve. kao i po obilježavanju katoličkog praznika Sv. vuk. Busovačke planine. Kozicom. Na ovom području ribolovci se ponose ulovom potočne pastrmke. Poznati zdravstveni centri moderni i specijalizirani za banjsko-lječilišni turizam u Kantonu. Banje na našem području u blizini termalnih i mineralnih voda prepoznate po ljekovitim svojstvima prerasle su u prave turističke centre. „Aquareumal“) i Kiseljaka. Atik džamija u Fojnici. U Srednjobosanskom kantonu postoji više prepoznatih ljekovitih vrela i izvora. Kiseljaku i drugim gradovima u našem Kantonu svakodnevno pohode turisti iz cijele Bosne i Hercegovine. Zahvaljujući dugotrajnoj tradiciji lova i postojanja mnogih lovačkih društava. Turizam BiH • listopad 2009. Fojnici i Gučoj Gori. koja su naslijedili od prethodnika ili drugih kultura i civilizacija.. ali i zbog zastupljenih prirodnih potencijala. Raznovrsnost 112 prirodnog rastinja šuma i drugi dostupni prirodni resursi pružaju idealne uslove za uzgoj.. Lašvom. te mnogobrojne džamije. Gole planine. Fojnicom. vepar. Prokoško i Plivska jezera bogata su jezerskom pastrmkom i šaranom. Plivom.ribolovne ponude. Lepenicom. . te dati nazivi predjelima po određenim lovištima svjedoče o davnom postojanju lova na području Srednjobosanskog kantona. Ugrom. te na taj način ispunjavali svoju potrebu za duhovnošću i prakticiranjem vjere. Danas postoji mnogo centara i destinacija vjerskog i tradicionalnog turizma koji predstavljaju bogatu vjersku i tradicionalnu ostavštinu. kada hodočasnici dolaze iz raznih krajeva i tu se okupljaju. trenutno je u samim začecima. Bilom. Pored trenda modernog turizma ovdje se njeguje i razvija jedan od najstarijih oblika putovanjahodočašćenje. te na taj način zadovoljavaju svoje duhovne potrebe. mnogo prije nego što se potpuno profilirao pojam turizam. mladice. Srednja Bosna sa svojim rijekama. Mnogobrojni crteži i prikazi lovaca i lova na stećcima. Pavlovice. Planinska prostranstva Vlašića. koja djeluju na prostoru Srednjobosanskog kantona. Prirodni resursi. srndać. Od najstarijih vremena i motiva za putovanja. a atraktivne su tokom cijele godine. Zastupljene šume na području Srednjobosanskog kantona spadaju u lovnoproduktivne površine. Semešnice. butici i prodavaonice sa velikim izborom robe i povoljnih cijena redovno mame mnogobrojne posjetitelje. na osnovu koje se u tim središtima razvio vjerski turizam. Vrbasom. Trgovačke centre u Vitezu. robne kuće. postojali su ljudi koji su hodočastili. Raduše i drugih staništa su visoke i druge divljači (medvjed. predstavlja atraktivno područje turističko. nalaze se na području općina Fojnice („Reumal“. Duhovna kultura Srednje Bosne najprije se ogleda u najvećem evropskom muslimanskom dovištu „Ajvatovica“ kod Donjeg Vakufa. Vranice. pogodni klimatski uslovi. Shoping turizam na području Srednjobosnaskog kantona je izuzetno prepoznat. koji su preuzeli vodeće mjesto u ovoj oblasti turizma u Bosni i Hercegovini.. izvori termalnih i mineralnih voda i ljekovitog blata još od dav- nina su se koristili za razvoj lječilišta i zdravstvenog turizma. Izgrađeni po uzoru na evropske modele. Srednjobosanski kanton svrstavaju u poznatu i cijenjnu destinaciju za upražnjavanje i razvoj ribolovnog turizma. ali i šire. turbeta. Tekije u Vukelićima i Oglavku kod Fojnice. pa stoga možemo reći da Srednjobosanski kanton baštini bogatu riznicu vjerskog i tradicionalnog turizma. zastupljenih na području Srednjobosanskog kantona posebno je razvijena specifična vrsta turizma banjsko-lječilišni odnosno zdravstveni turizam.pričinjavaju istinski užitak za dušu i tijelo. lisica. kod Jajca. groblja i drugi oblici vjerskog naslijeđa samo su dio onoga što se nalazi na području Srednjobosanskog kantona. Franjevački samostani u Kreševu. lipljena.

Famous health centres. Because of the presence of very useful features of thermo-mineral and mineral waters represented in the area of Central Bosnian Canton. modern and specialized for spa-sanatorium tourism in our Canton. about hundreds of • Pliva falls in Jajce Slapovi Plive u Jajcu Tourism BiH • October 2009 113 . i. supermarkets. Rural tourism in our area represents great unexploited potential and is in the very beginning at the moment. Built on the European model. health tourism. The data about the existence of over 1000 stećaks from medieval Bosnia with the necropolises with 100 stećaks. springs of thermal and mineral waters and curative muds ever since the ancient times have been used for development of the sanatoriums and health tourism. boutiques and shops with great variety of goods and favorable prices attract numerous visitors. but it represents the future of the development of the tourism. Prokoško Lake and Pliva Lakes are rich with lake trout and carp. are visited by tourists from entire Bosnia and Herzegovina and broader every day. that have taken the lead role in this field of tourism in Bosnia and Herzegovina are placed in the municipality of Fojnica (“Reumal”. “Aquareumal”) and Kiseljak. and also many important persons.ist-fishing offer. Natural resources. Cultural-historical heritage of Central Bosnian Canton Central Bosnia is proud of its cultural-historical heritage. a specific type of tourism had devel- oped – watering-place health resort. There is a number of recognized curative springs and wells in Central Bosnian Canton witnessed by popular tradition. Kiseljak and other towns in our County. world modern centres. This area is the place from which many important events and documents originate. recognized by curative features have developed into a real tourist centres. Shopping tourism is highly recognized in the area of Central Bosnian Canton. Spas near thermal and mineral waters in our area. Shopping malls in Vitez.e.

utvrda Hum. U fojničkom kulturno-historijskom naslijeđu značajno mjesto zauzi- Turizam BiH • listopad 2009. koji je najstariji spomenik u Jajcu i potiče iz 4. e. turbe Abdul-Mumina Šljivića. Jajce i dr. ranohrišćanske bazilike Oborci.Hotel Vlašić • Hotel Vlašić • Bosnian ćevap Bosanski ćevapi Kulturno-historijska baština SBK/KSB Srednja Bosna je ponosna na svoju kulturno-povijesnu baštinu. stoljeća p. Kastela na planini Zahor. Medvjed kula. n. gdje postoje ostaci soba u stijenama i katoličko groblje. Ovo područje predstavlja pozornicu. Bogat je kulturnohistorijskim spomenicima i jedan je od najbolje očuvanih srednjovjekovnih gradova. stoljeća. citadela). Svaki grad u Srednjobosanskom kantonu sam priča svoju priču iz davnina. a nalaze se pod zemljom.st. stoljeća. koje potiče iz 18. grad iznad Putiša iz XIII. te srebrni novac Ilira (Apolonie) pronađen na području Kaonika.) te franjevačkim samostanima u Fojnici i Kreševu i mnogim drugim kulturnohistorijskim tragovima upućuju na zaključak da se radi ne samo o vrijednim dokumentima i predmetima već i o bogatoj prošlosti. sa posebnom ornametikom i estetskom vrijednošću (nalaz star oko 1000 g. te kao rodno mjesto nobelovca Ive Andrića. te brončani mač iz Velikog Mošunja.e. srednjovjekovna tvrđava. obilježilo je naseljavanje ovog kraja. a potiče iz XVI. misteriozne katakombe. ali su također iznjedrene i mnoge znamenite ličnosti. Tvrđava (kastel. .).. stoljeća. što svjedoče grobovi starih Ilira u dolini rijeke Kozice. Grad Donji Vakuf nalazište je turbeta Mejtaš Mehmed-paše Miralema. među kojima se posebno ističu hram boga Mitre. Sulejmanbegova džamija u centru naselja.n. koju je podigao graditelj Jajca. pronađen u naselju Pod. Na području Jajca pronađene su mnoge značajne kulturno-historijske znamenitosti. kod Bugojna). koje uz sebe vežu brojne legende. Neolitsko doba. odnosno „muzej pod vedrim nebom“ njeguje više od 22 nacionalna spomenika. ŠejhSulejmanovo turbe. ali i stvaralačkoj radinosti ljudi ovoga kraja. Na području samog grada pronađeno je dosta ostataka iz rimskog perioda.-XV. od posuđa i nadgrobnih ploča do carskog novca. Drvena džamija. Stećak Radojici Biliću iz 14. Samo podaci o postojanju preko 1000 stećaka iz srednjovjekovne Bosne sa nekropolama od po 100 stećaka. p. na kojoj su nastali mnogi važni događaji i dokumenti. te predstavljaju hram i podzemnu grobnicu posljednjeg bosanskog kralja. stoljeća. Kraljevski grad Jajce. Na ovom tlu pronađen je najstariji pisani spomenik na bh tlu (umbro-etrurski natpis na posudi iz VI. pa je tako grad Travnik kroz historiju poznat kao sjedište bosanskih vezira. stotine arheoloških 11 iskopina i nalaza skupljenih u muzejima (Travnik. nekropole stećaka u Starom Selu. stoljeća i Terhušin mlin. Najznačajniji kulturno-historijski objekti kojim se ponosi busovački kraj su: grad Medvjedgrad iz XII.

. Sulejmanbeg’s mosque in the centre of the place from XVI ct. and Ahdnama. etc. where are the remains of rooms in the stone and a Catholic graveyard left. a town above Putiš from XIII-XV ct. 13 incunabula. found in Pod. The town of Donji Vkuf is a finding site of domed burial site of Mejtaš Mehmed-pasha Miralem from 18 ct. Wooden mosque. In the area of the town itself lot of Roman remains was found: from pottery to Samostan u Fojnica • tombstones and imperial money. and creative activity of the people of this region. In Fojnica’s cultural-historical heritage a remarkable place take the mosque Atik built in 1551. Franciscan monastery known for its library and museum. Castle on the mountain Zahor. The oldest written monument in Bosnia and Herzegovina (umbra-Etruscan inscription on a vessel from VI ct. Stećak for Radojica Bilić from 14 century and Terhuša’s mill. The royal town Jajce – “museum under the open sky” cares for 22 national monuments. Many important cultural-historical sights were found in the area of Jajce. near Bugojno). It is rich in cultural-historical monuments and is one of the most preserved medieval towns. Jajce. kept. domed burial site of AbdulMumin Šljivić. which have many legends connected with them. In the area of Gornji Vakuf there were numerous medieval stećaks found.000 books from all fields of world and religious literature. Medvjed (Bear) tower. The most important cultural-historical buildings that Busovača area is proud of are: Medvjedgrad from XII ct. one of the oldest law documents in Europe. and bronze sword from Veliki Mošunj with special ornaments and aesthetic value (about 1000 years B. a medieval fortress built by the builder of Jajce.. domed burial site of Šejh-Sulejman… Population of this area marked the Neolithic period what is witnessed by the graves of ancient Illyrians in the valley of the Kozica River and silver coins of Illyrians (Apolonie) found in the area of Kaonik.archaeological excavations and finds collected in the museums (Travnik. Fojnica’s coats of arms. C. where are 40. and represent the temple and an underground tomb of the last Bosnian king.. C. early Christian basilica Oborci.. but also a rich past. mostly case shaped.) were found in this area.) and Franciscan monasteries in Fojnica and Kreševo. and there are Monastery in Fojnica Tourism BiH • October 2009 11 . B. so the town of Travnik is known through the history as the centre of Bosnian viziers and as the birth place of Nobel Prize-winner Ivo Andrić. Fortress (kastel. the oldest monument in Jajce and comes from 4 ct. fortHum. among which especially prominent is the temple of god Mithras.. mysterious catacombs. necropolis of stećaks in Staro Selo. Each town in Central Bosnian Canton tells its ancient story. placed under the ground. citadela). three Moslem monasteries of Našibendijski order . and many other cultural-historical traces suggest the conclusion that the word is about not only valuable documents and objects.

Skijaški sportski centar na Vlašiću maju džamija Atik, izgrađena 1551. godine, tri tekije nakšibendijskog reda, Franjevački samostan poznat po svojoj biblioteci i muzeju, u kojem se čuva oko 40 000 kjiga iz svih oblasti svjetske i religiozne literature i incunabule, njih trinaest, fojnički grbovnik, te jedan od najstarijih dokumenata o pravima na evropskim prostorima. „Ahdnama“. Na području Gornjeg Vakufa pronađeni su mnogobrojni srednjovjekovni stećci, uglavnom sandučasti, a ima ih preko 580. Kreševo je u historiji poznato po drevnom franjevačkom samostanu, koji se prvi put spominje sredinom XIV. stoljeća, a Kameni most u selu Vranci predstavlja najstariji sačuvani objekat sa autentičnim izgledom i neodređenim vremenom njegove gradnje. Historijsko gradsko područje Kreševo proglašeno je nacionalnim spomenikom BiH. Kiseljak, kao važno tranzitno mjesto, prije svega je poznat po svojoj tradiciji iskorištavanja mineralne i termalne vode, radioaktivnog blata i radioaktivnog plina, što ga je i svrstalo u sam vrh banjskolječilišnog turizma. Od najvažnijih
11

Skiing sports centre on Vlašić kulturno-historijskih spomenika i nalaza na području Viteza izdvajaju se: Brončani mač (X. stoljeće stare ere), ostaci ranokrščanske bazilike u Malom Mošunju, Rimski most, brojni ostaci koji ukazuju da je na području općine Vitez postojalo veliko i značajno rimsko naselje Bistua Nova – Mali Mošunj. Na području Srednjobosanskog kantona se nalaze mnogi raznovrsni oblici smještajnih i ugostiteljskih objekata, od hotela, motela, pansiona, prenoćišta, restorana, kafića, ćevabdžinica, ašćinica do velikih modernih jedinstvenih centara. Pored vrijednih kulturno-historijskih značajki i bogatih prirodnih potencijala, poznatih velikana i znamenitih ličnosti, Srednjobosanski kanton je također prepoznat i po svojoj gastronomskoj ponudi. Tajne travničkih ćevabdžija ostaju iza njihovih vrata, ali redovno privlače mnoge turiste i domaće stanovništvo, koji se stalno vraćaju po nove porcije. Također spravljanje travničkog sira, koji je postao poznat i cijenjen i u svijetu, prenosi se generacijama i ne gubi svoju kvalietu, te i dalje nosi epitet jednog od najboljih sireva. U gastro ponudi grada Kiseljaka poznate kiseljačke pogačice punjene kajmakom mnogim posjetiteljima priušte slasne užitke. Posjetiteljima na cijelom području Srednjobosanskog kantona uglavnom se poslužuje hrana karakteristična za naše podneblje, ali svakako pored domaćih gastronomskih specijaliteta na stolovima se nude i specijaliteti europske kuhinje. Naši ugostitelji su poznati kao dobri domaćini, te će vam svakako između ostalog ponuditi i čašicu dobre domaće rakije, proizvedene na području Kantona. Srednjobosanski kanton, na osnovu mnogobrojnih prirodnih, privrednih, društvenih i drugih resursa ali i zahvaljujući izuzetnom geoprometnom položaju, koji Srednju Bosnu povezuje sa značajnim putnim pravcima, svakako predstavlja jedinstvenu i cjelovitu turističku destinaciju sa nizom mikrolokaliteta i turističkih atrakcija koje vrijedi posjetiti, gdje se možete odmoriti, rekreirati, kušati srednjobosanske specijalitete, te odakle ćete ponijeti lijepe uspomene zbog kojih ćete se zasigurno ponovo vraćati.

Turizam BiH • listopad 2009.

over 580 of them. Kreševo is known in the history for its old Franciscan monastery, first mentioned in the middle of XVI century, and Stone Bridge in the village of Vranica is the oldest preserved building with the authentic looks and undefined period of construction. Historical town area of Kreševo is declared a national monument in Bosnia and Herzegovina. Kiseljak, an important transit place, is first of all known for its tradition of using mineral and thermal waters, radioactive muds and radioactive gases what has put it in the very top of the spa-sanatorium tourism. In the area of Vitez the most important cultural-historical monuments are: Bronze sword (X ct. B. C.), remains of the early Christian basilica in Mali Mošunj, the Roman bridge, numerous remains which indicate that there was a big and important Roman settlement Bistua Nova – Mali Mošunj in the area of the municipality of Vitez. Lovci na Vlašiću •

In the area of Central Bosnian Canton there are various kinds of accommodation buildings and inns, hotels, motels, boarding houses, hostels, restaurants, cafés, kebab restaurants, and big modern multiple centres. Besides the valuable culturalhistorical characteristics and rich natural potentials, renowned people, Central Bosnian Canton is also known for its gastronomic offer. The secrets of Travnik’s ćevap makers stay behind the doors, but regularly attract many tourists and domicile population who keep coming back for more of it. Also the preparing the Travnik cheese, which has became well known in the world, is passed on generations and doesn’t loose its quality, and has the epithet of one of the best cheeses. In Kiseljak’s gastro offer famous Kiseljak’s small pogača (sweet bread) filled with cream is a delicious pleasure for everyone.

Mostly food characteristic for our region is served to the visitors in entire central Bosnian Canton, but also besides domestic gastronomic specialties, European specialities are offered. Our restaurateurs are known as good hosts, so they shall offer you among other things, a glass of good homemade brandy, produced in our Canton. Based on numerous natural, economic, social and other resources, but also to exceptional geo-traffic position that connects Central Bosnia with important roads, Central Bosnian Canton surely represents a unique and complete tourist destination with the line of micro-localities and tourist attractions worthy of visiting, where you can rest, take recreation, taste Central Bosnian specialties and the place from which you’ll take nice memories and because of it you’ll come back again for sure.

Hunters on Vlašić

Tourism BiH • October 2009

11

Županija Zapadnohercegovačka
Grgo Mikulić

Prirodna raznolikost, bogatstvo izvora pitke vode, riječnih tokova i jezera, čine ovu županiju uistinu oazom i biserom u kamenu.
sim geografskog položaja i okruženja, blizine mora, Međugorja, izgradnjom Jadransko-Jonskog koridora kao i koridora VC, autoputa Budimpešta – Ploče, završetkom prometnice Posušje – Jablanica, rješenjem pitanja odlaganja krupnog i sitnog otpada kao i izgradnjom prečistača za fekalne vode i inače kvalitetnijom zaštitom okoliša, stvorit će se preduvjeti za razvoj, osim zimsko-sportskog i osobito svih vrsta selektivnog turizma u Županiji: avanturistički (paraglaiding, planinski motorizam, alpinizam, rafting), rekreativni (planinarenje i biciklizam), kulturni turizam (kulturne ture), enogastro turizam (vinske ceste, staze sira, putovima zdrave hrane), ruralnog turizma (tradicijska seoska gospodarstva), vjerski i hodočasnički turizam (Međugorje, Samosatan Humac, Franjevački samostan u Širokom Brijegu, Zavod Svete Obitelji, Kedžara).
11

O

Kravica ljeti

Kravica ljeti

Turizam BiH • listopad 2009.

rural tourism (traditional rural farms). Kedžara). alpinism. shall be formed: adventurous (paragliding.West Herzegovina Canton Oasis in the rock Natural diversity. with the construction of Adriatic-Ionian corridor and the corridor VC. the requirements for the development of all types of the selective tourism in our County. building the filter for the faecal materials and the quality environmental preservation. Franciscan monastery in Široki Brijeg. closeness of the sea and Međugorje. Holy Family Institute. religious and pilgrimage tourism (Međugorje. cultural tourism (culture trips). recreational (mountaineering and cycling). not only the winter-sports tourism. the superhighway Budapest-Ploče. rafting). solving the problem of waste disposal. river flows and lakes make this Canton a true oasis and a pearl in the rock. building the road Posušje-Jablanica. cheese paths. oenological-gastro tourism (wine routes. the monastery Humac. healthy food roads). wealth of potable water springs. B esides the geographical position and surroundings. 119 Tourism BiH • October 2009 . mountain motorcycling.

osim na području Županije Zapadnohercegovovačke. Južnim i jugozapadnim dijelom Županija Zapadnohercegovačka se naslanja na Republiku Hrvatsku. ono što je nezaobilazno. prolazi kroz obje navedene županije. . ne pripada samo jednoj županiji nego dvjema ili još više njih. Grude. Kate u Grudama St. vrlo je težak i. Čine je četiri općine: Ljubuški. kulturne. gospodarske. no ekspanzijom turizma u svijetu javlja se na svoj način i zasićenost klasičnim načinom zadovoljavanja turističkih G Turizam BiH • listopad 2009. ništa ne može promijeniti. nezahvalan posao. godine imala je 86000 stanovnika. kako zbog svoje veličine tako i zbog svoje prostorne. Županija Zapadnohecegovačka nalazi se na jugu. Tako isto. Danas. ne samo dviju općina: Čitluk i Ljubuški nego i dviju županija: Hercegovačkoneretvanske i Zapadnohercegovačke Županije. Po svojim geografskim karakteristikama ova županija je osobito raznolika polazeći od svog juga ka sjeveru. u ovom trenutku. odnosno jugozapadu BiH. Najjužniji dio Županije (dolina rijeke Trebižat) polazi već od 30 m nadmorske razine da bi u svom sjevernom dijelu dosegla do čak 2228 m nad morem ( najviši vrh Čvrsnice Pločno). koji je po svemu jedinstven. Da je to tako. Sjedište Županije je u Širokom Brijegu. pa i nacionalne međuovisnosti sa susjednim regijama. Geografski položaj Županije i ne čini je Bog zna kako turistički atraktivnom ( nema morske obale. što je tu je. još i na području Hercegovačkoneretvanske i Hercegbosanske Županije. . u regiji Hercegovini. niti ljekovitih termalnih izvora). ukupne površine 1363 km2. Južna granica Županije udaljena je od Jadranskog mora tek 15-ak kilometara zračne linije. još bolje. govoriti o tržištu Županije Zapadnohercegovačke kao zasebnoj cjelini gotovo je nemoguće. . Znači. kada se govori o turističkim potencijalima. te sjevernim i sjeverozapadnim dijelom na Županiju Hercegbosansku.Crkva sv. Bosna i Hercegovina je uređena tako kako je uređena i tu se zasada.Mlade – Trebižat. Ovo dovoljno govori o kolikoj se povezanosti i međuovisnosti tu radi.Mjesto Međugorje nalazi se na području. No. in Grude 120 ovoriti o turističkim potencijalima Županije Zapadnohercegovačke izolirano od drugih županija u Hercegovini. ili. između mnoštva ostalih za ilustraciju navest ću samo tri stvari: .Park prirode Blidinje nalazi se. velikih i atraktivnih povijesnih mjesta. oko 95000 stanovnika. Zbog toga ćemo govoriti o Županiji Zapadnohercegovačkoj uzimajući u obzir njezine administrativne granice. stoljeća u Grudama Baptistery from V ct. a po posljednjem popisu 1991. Kata church in Grude Izvor rijeke Tihaljine u Peć Mlinima The Tihaljina River in Peć Mlini Krstionica iz V. istočnim i sjeveroistočnim dijelom na Županiju Hercegovačkoneretvansku . kako unutar BiH tako i sa susjednim regijama u Republici Hrvatskoj.Tok rijeke Tihaljine . pretpostavlja se. političke. Posušje i Široki Brijeg. bez obzira na to koliko to bio težak ili nezahvalan posao. Klima u južnom dijelu je mediteranska. a na sjevernom već prevladava kontinentalna.

Bosnia and Herzegovina is arranged the way it is and in this moment there is nothing to do to change that. Marića gaj Rural tourism. which is unique by lot of things. but with the expansion of the tourism in the world the saturation with the classical way of satisfying the tourist needs appears. thankless work. and according to last census in 1991 it had 86. economical. among plenty of other: . Marića gaj 121 Tourism BiH • October 2009 . Grude. we are where we are. Posušje and Široki Brijeg. no matter how hard this job is.The place Međugorje is located on the territory of two municipalities: Čitluk and Ljubuški. with the surface of 1363 square km. i. with what these areas got their chance in valorisation of their tourist resources. That is why we shall talk about the West Herzegovinian Canton taking its administrative borders into consideration.The Park of Nature Blidinje is located not only on the territory of West Herzegovinian Canton. The same – to talk about the market of West Herzegovinian Canton as a separate unit is almost impossible.T o talk about the tourist potentials of the West Herzegovinian Canton isolated from other cantons in Herzegovina or better to say in the Herzegovina region is a very hard and if anything. cultural. Ulomak keramike iz Gorice Ceramics fragment from Gorica Pjesnik Antun Branko Šimić Poet Antun Branko Šimić Seoski turizam.000 inhabitants. Today it is estimated about 95. this canton is especially divers beginning in its south and going to the north. This means that when we talk about the tourist potentials. For the illustration we shall list just three things. By its geographical characteristics. is passing through both mentioned counties. The climate in the southern part is the Mediterranean and in the northern is the continental. this doesn’t belong to only one canton but two or more.000 inhabitants. Southern border of this canton is only about 15 km away from the sea in a straight line. but also on the territory of Herzegovina – Neretva and Herzeg-Bosnian Cantons.The Tihaljina-Malde-Trebižat River flow. with eastern and north-eastern part against Herzegovina – Neretva Canton and with the northern and north-western part against Herzeg-Bosnian Canton. But. the south-west of BiH. The centre of the Canton is in Široki Brijeg.e. . Geographical position of this Canton doesn’t make it very tourist attractive (no sea coast. . big and attractive historical places nor the curative thermal springs). the same for its spatial. as for the size of it. With its southern and south-western part the Canton is leaned against the Republic of Croatia. It is made up of four municipalities: Ljubuški. All of this says enough how big is the connection and interdependence. political and even national interdependence with the neighbouring cantons in BiH and even the neighbouring areas in the Republic of Croatia. The most southern part of this Canton (The Trebižat River canyon) starts at the altitude of 30 metres to reach 2228 metres in its northern part (the highest peak of Čvrsnica Pločno). The West Herzegovinian Canton is located in the south. and two Cantons: Herzegovina – Neretva and West Herzegovinian Canton.

osim zimsko-sportskog i osobito svih vrsta selektivnog turizma u Županiji: avanturistički (paraglaiding. izvor Vrioštice. Mlade. autoputa Budimpešta – Ploče. stvorit će se preduvjeti za razvoj. putovima zdrave hrane). Međugorja. kanjon Ugrovače..nekropola u Podkrajskom polju. izvor Studenčice.Galeriju „Majka“ i Samostansku knjižnicu na Humcu . u Parku prirode Blidinje . planinsko područje Kušanovac. 122 Panorama Širokog Brijega Panorama of Široki Brijeg Izložba babe Penavuše Baba Penavuša’s exhibition Jezero Brina Brina Lake Turizam BiH • listopad 2009. završetkom prometnice Posušje – Jablanica. vjerski i hodočasnički turizam (Međugorje. Osim geografskog položaja i okruženja. utemeljen 1884. stoljeća u Gorici. Blato. baziliku iz V. Franjevački samostan u Širokom Brijegu.Franjevačku arheološku zbirku u Gorici. kulturni turizam (kulturne ture). Stari grad Ljubuški. blizine mora. Ričina u Posušju itd. Kedžara). alpinizam.Riznicu Franjevačkog samostana u Širokom Brijegu . izvor i tok rijeke Lištice. Tako bi se u prirodne resurse u Županiji Zapadnohercegovačkoj. Mandin greb . Od povijesnih spomenika vrijedno je spomenuti: krstionicu i baziliku iz V. Tihaljina. Vučipolje.Galeriju „Masna Luka“ u Masnoj Luci. Humačku ploču iz XII. godine. godine. i ova područja dobila svoju šansu. je područje s izuzetnim mogućnostima za razvoj turizma.Franjevačku galeriju Široki Brijeg . enogastro turizam (vinske ceste. prostor Vir – Zagorje -Zavelim. ruralnog turizma (tradicijska seoska gospodarstva). . s rimskim gradom Mokriskikom u Mokrom kod Širokog Brijega. tok rijeke koja od svog izvora do ušća u Neretvu mijenja ime pet puta: Vrljika. Jezero Tribistovo. planinski motorizam. Uzarićima. rekreativni (planinarenje i biciklizam). općina Grude . nekropole na Kočerinskom polju. izgradnjom Jadransko-Jonskog koridora kao i koridora VC. st. što znači da je to prvi muzej u BiH. rafting). čime su. Trebižat. st. Od kulturnih institucija i ustanova potrebno je spomenuti osobito: . arheološko nalazište Humac. rješenjem pitanja odlaganja krupnog i sitnog otpada kao i izgradnjom prečistača za fekalne vode i inače kvalitetnijom zaštitom okoliša. Blidinje jezero itd. staze sira. Jezero Krenica. za valorizaciju svojih turističkih resursa. nekropolu u Ledincu.potreba. Park prirode Blidinje po svojim prirodnim. Samosatan Humac. nekropolu Pržine u Ljubuškom. Kočerinsku ploču iz 1404. utemeljen 4 godine prije utemeljenja Zemaljskog muzeja u Sarajevu . Matica.Muzej Humac. u prvom redu moglo ubrojiti: Park prirode Blidinje.Akademiju likovnih umjetnosti u Širokom Brijegu. klimatskim. koji bi se mogli i turistički valorizirati. a onda i planinarskog i izletničkog turizma. Zavod Svete Obitelji. nekropolu kod Osnovne škole Kočerin. osobito zimskog s mogućnošću razvoja svih vrsta zimskih sportova. pa i kulturno – povijesnim resursima.

and the third one at Barzonja next to which there are remains of the old medieval town mentioned by king Ostoja in his donation from the year 1404.The treasury of the Franciscan monastery in Široki Brijeg. the requirements for the development all types of the selective tourism in our County. 10 Kočerin stone from 10 With the construction of Adriatic-Ionian corridor and the corridor VC. In the Park of nature Blidinje Kedžara is located. not only the winter-sports tourism. second one at Polja.The gallery „Masna luka“ in Masna luka. Tribistovo Lake. with the possibility of development of all types of winter sports. recreational (mountaineering and cycling). necropolises in Kočerin. Vučipolje. famous among Croats. solving the problem of waste disposal. the flow of the river that changes its name five times before it flows into the Neretva: Vrljika. which is also important because of its graveyard where was. we must mention necropolises. Holy Family Institute. the municipality of Grude. Mandin greb (grave) – the necropolis in Podkraj field. the spring of the Vrioštica. the area of Vir-Zagorje. etc.Franciscan archaeological collection in Gorica. the monastery Humac. with the most attractive one Jasle. the necropolis in Ledinac. Ričina in Posušje. one is located at Bare. in the Vran Mountain there is the cave of the national hero Mijat Tomić and his group. Old town Ljubuški. necropolis Pržine in Ljubuški.the Humac musem. rafting). religious and pilgrimage tourism (Međugorje. Kedžara). mountain motorcycling. Studenčica. . Kočerin stone from XV century. Humac stone from XII century. . building the road PosušjeJablanica. The Park of nature Blidinje with its natural. Blato. in the Park of nature Blidinje. When we talk about the Park of nature Blidinje. oenological-gastro tourism (wine routes. shall be formed: adventurous (paragliding. Historical monuments worthy of mentioning: the baptistery and the basilica from V century in Gorica. building the filter for the faecal materials and the quality environmental preservation. near the Elementary school in Kočerin. . we can include: the Park of nature Blidinje. Uzarići. .Kanjon Ugurovače Ugurovača Canyon Kočerinska ploča iz 10.the gallery “Mother” and the monastery library in Humac. Dozens of thousands of visitors come every year at her grave. healthy food roads). the spring and the flow of the Lištica River. the canyon of the Ugrovača. the first museum in BiH. . basilica from the V century with the Roman town Mokriskik in Mokro near Široki Brijeg. Franciscan monastery in Široki Brijeg. founded four years before the National museum in Sarajevo. especially the winter tourism. and then the mountain and outing trips. founded in 1884. Blidinje Lake.Zavelim. Matica. .The Academy of fine arts in Široki Brijeg. and cultural-historical resources is the area with exceptional possibilities for the development of tourism. The Blidinje Lake and Masna Luka with two small lakes have several springs. on the road to Kedžara (the locality Stećci). Diva Grabovčeva buried. climatic. the superhighway Budapest-Ploče. mountain region Kušanovac. Tihaljina. Mlade. rural tourism (traditional rural farms). cheese paths. archaeological site Humac. Tourism BiH • October 2009 123 .Franciscan gallery Široki Brijeg. Cultural institutions worthy of mentioning: . Trebižat. alpinism. Krenica Lake. cultural tourism (culture trips). etc. Not far off from the lake. Among the natural resources of the West Herzegovinian Canton that could be tourist valorised.

Spomen s fontanom u središtu u Posušja Monument with the fountain in the centre of Posušje

Nekropola Ričine kod Posušja Ričine necropolis near Posušje

Diva Grabovčeva
12

Jezero Blidinje, Masna Luka s dva mala jezerca, nekoliko izvora od kojih je osobito atraktivan izvor Jasle. Nedaleko jezera, u planini Vran nalazi se i pećina hajduka i narodnog junaka Mijata Tomića i njegove družine. Kad je riječ o Parku prirode Blidinje nezaobilazne su i nekropole: jedna se nalazi na Barama, druga na Poljima, na putu za Kedžaru (lokalitet Stećci), a treća na Barzonji pored koje se nalaze i ostatci starog srednjovjekovnog grada koji spominje kralj Ostoja u svojoj darovnici iz 1408. godine. U Parku prirode Blidinje se nalazi i Kedžara koja je isto tako važna po svom groblju u kojemu je pokopana, među Hrvatima već proslavljena, Diva Grabovčeva. Na njezin grob godišnje dođe na desetke tisuća posjetitelja. Izgradnjom žičare Masna Luka – Pločno, zimskosportski, izletnički i planinarski turizam u Parku prirode Blidinje dobio bi svoju sasvim novu i posebnu draž. Žičarom bi se omogućilo korištenje i jugoistočne strane Čvrsnice, čime bi zimski turizam općenito u Parku prirode Blidinje dobio posve nove mogućnosti. Osobito atraktivan i zanimljiv je tok rijeke Tihaljine – Mlade – Trebižat. Ono što ga čini tako osobitim i atraktivnim su: izvor Tihaljine u Peć-Mlinima, slap Koćuša, Mandića buk, te biser hercegovačkog krša slap Kravica. Onaj tko nije bio na izvoru Tihaljine u Peć – Mlinima nije ni svjestan što je propustio, no ni mi nismo svjesni što svojim nemarom propuštamo obnoviti dok još imamo što obnoviti ( mlinice, kamene mostove, puteljke i staze na samom izvorištu). Tok rijeke je osobito atraktivan za rafting i kajak, a za ribiče se može reći da je ova rijeka pravi Eldorado. Kanjon kao i izvor rijeke Lištice je osobito slikovito područje, koje bi zapravo valjalo proglasiti i Parkom prirode. Kameni srednjovjekovni mostići, kamene mlinice, kojih tu ima na desetke, stupe i puteljci, kada bi se obnovili, mogli bi postati prava turistička atrakcija. Formiranjem tematskih cesta kao posebnih turističkih proizvoda turistička ponuda Županije Zapadnohercegovčke bi se i te kako obogatila. U tom smislu, turistički bi mogle biti osobito zanimljive: vinske ceste, staze sira, kulturne ture, a neće proći puno vremena, zbog nestašice pitke vode u svijetu, da će biti među zanimljivijima i tematska cesta „Putovima prirodne pitke izvorske vode“ ili „Putovima zdrave hrane“ itd. U svijetu se vino sve više pije, no pravih vrhunskih vina u svijetu nema mnogo, a hercegovačko tlo je savršeno za proizvodnju baš tih, vrhunskih vina. Prigoda je tu. Hoćemo li je iskoristiti, na nama je. Kao rijetko koje područje, Hercegovina, a osobito Županija Zapadnohercegovačka, je bogata čistom i pitkom izvorskom vodom. Dok je u svijetu sve manje takve vode i sve veća potražnja za njom, već sada se može čuti kako je pitka voda zlatni rudnik budućnosti, a ovaj prostor je ima u izobilju. Potrebno je samo sačuvati prirodu, i mogućnosti će biti neizmjerne. Nezagađeno hercegovačko tlo omogućava proizvodnju i zdrave hrane. Takva hrana je u svijetu na sve većoj cijeni, a potražnja za njom strahovito raste.

Turizam BiH • listopad 2009.

With the construction of a funicular railway Masna luka – Pločno, the winter-sports, excursion and mountain tourism in the Park of nature Blidinje would have got a totally new and special attraction. With the funicular railway the southeastern part of Čvrsnica could be used, with what the winter tourism in the Park of nature Blidinje would get completely new possibilities. Especially attractive and interesting is the flow of the river Tihaljine – Mlade – Trebižat. The things that make it so attractive and interesting are: the spring of the Tihaljina in PećMlini, the Koćuša falls, Mandić cascade, and the pearl of the Herzegovinian rocky grounds the Kravica falls. The one that hasn’t been at the spring of the Tihaljina in Peć-Mlini is not aware of what he had missed, but we are also not aware of what we miss to renew with our indolence while we have something to renew (the mills, stone bridges, paths at the spring itself). The flow of the river is especially interesting for rafting and kayaking, and we can say that this river is s real El Dorado for the fishermen. The canyon and the spring of the Lištica River is an especially picturesque area that should in fact be declared a Park of nature. If we renovate the stone medieval bridges, stone mills (there are dozens of them here), stumping-mills and paths, they could become a real tourist attraction. With the forming of the thematic roads, as the special tourist products, the tourist offer of the West Herzegovinian Canton would be enriched. In that sense, especially interesting would be: the wine routes, cheese roads, cultural tours, and in not such a distant future, because of the shortage of potable water in the world, the thematic road “Through the tracks of potable spring water” or “Roads of the healthy food” could become interesting in the future. Wine is being drunk more and more all over the world, but there are not many top-quality wines in the world, and the Herzegovinian soil is perfect for the production of these top-quality wines. The opportunity is here, but are we going to use it, it’s up to us. As rarely any area, Herzegovina, and especially West Herzegovinian Canton is rich with the potable spring water. While the world has got less and less of the water like this and the demand for it is increasing and you can hear that the potable water is the golden mine of the future, this area has the water in abundance. All we need to do is to preserve the nature and the possibilities shall be immense. Unpolluted Herzegovinian soil enables the production of healthy food. This kind of food is being appreciated more and more in the world, and the demand for it is increasing. Lot of people have got the money and don’t ask for the price, but they have to be sure in what are they getting. Our chance is obvious: the production of healthy

Slap Žukovica Žukovica falls

Vikend naselje na Risovcu Cottage settlement on Risovac

Tourism BiH • October 2009

12

Mnogi ljudi imaju novac i ne pitaju mnogo za cijene, ali moraju biti sigurni u ono što dobivaju. Naša šansa je očigledna: od proizvodnje zdravog voća i povrća do proizvodnje zdravog mesa i mesnih prerađevina, te mlijeka i mliječnih proizvoda. Tu bi osobito mogle biti zanimljive „Staze sira“. Samo u Županiji postoji već nekoliko vrlo velikih farmi i proizvođača sira. I eno i gastro ponuda spadaju među jake turističke adute određenih područja, osobito ako se radi o gastro ponudi utemeljenoj na proizvodnji zdrave hrane. Kulturnim turama bi se moglo isto tako turističku ponudu Županije Zapadnohercegovačke u mnogome učiniti sadržajnijom. Takve ture bi mogle biti na primjer „Stazama Ilira“, jer Županija je bogata ostatcima iz ilirskog vremena: od gomila razbacanih po cijelom prostoru Županije do ilirskih gradova (Nečajno, Budim, Zvonigrad itd), „Putovima Rimljana“, „Srednjovjekovne nekropole“ itd Među manifestacijama koje su se uspjele nametnuti a koje u sebi imaju mogućnosti i sadržaje koji bi se mogli i turistički valorizirati ističu se osobito: Vino Fest (održava se u veljači svake godine u Ljubuškom), Gastro susreti „Okusi s kamena“ koji se održavaju u Širokom Brijegu, Ilindan – Seoska olimpijada (održava se 20. srpnja svake godine u Posušju), Mediteran film festival (održava se početkom rujna svake godine u Širokom Brijegu, Šimićevi susreti (održavaju se u listopadu i studenom svake godine u Grudama) itd. U Hercegovini su mnoga sela napuštena i zapuštena. Obnavljanjem starih seoskih kamenih kuća stvorili bi se preduvjeti za razvoj seoskog turizma, koji u zadnje vrijeme u svijetu doživljava svoju pravu ekspanziju. Kako u razvoju seoskog turizma, kao uostalom i drugih oblika turističke djelatnosti, ne bi trebalo puno eksperimentirati, nego bi se trebalo ugledati i učiti od zemalja koje su na tom području već dospjele do zavidne razine, na primjer Austrija, a u Republici Hrvatskoj Istra. U razvijanju i osmišljavanju takvih ideja, gdje će morati doći do izražaja osobito individualna inventivnost i kreativnost, sigurno će prvi krenuti pojedinci s vlastitim kapitalom. Kada se takvi projekti pokažu uspješnima, a to će se sigurno dogoditi, onda više neće trebati zakonskom regulativom i drugim mjerama posebno stimulirati i usmjeravati investicije u ovaj sektor i u ovom smjeru, kao što bi to bilo prijeko potrebno sada. Tada će investicije usmjeravati same sebe u tom smjeru, po svojoj prirodnoj logici i zakonu, a to je profit. Do tada, nadati je se kako će država Bosna i Hercegovina nekako uspjeti nadići svoje slabosti i dječje bolesti, pokrenuti i mobilizirati sve svoje resurse, među kojima su turizam, proizvodnja zdrave hrane, pitka voda, očuvana i zaštićena priroda, najperspektivniji, te tako krenuti putem koji vodi u zajednicu razvijenog zapadnog svijeta. Drugog puta nema.
12

Središte Ljubuškog Centre of Ljubuški

Ulaz u satri grad Ljubuški Entranece to the old town Ljubuški

Humačka ploča iz XII. st. Humac stone from XII ct.

Turizam BiH • listopad 2009.

zimi Kravice falls in winter fruits and vegetables. There is no other way. e. and milk and milk products.g. Gastro meetings “the taste from the rock” held in Široki Brijeg. there won’t be the need for special stimulation and directing the funds by legal regulations and other measures to this sector and direction. could be made. Until that time. healthy food production. we should hope that Bosnia and Herzegovina shall somehow succeed to overcome the weaknesses. etc. are: Vine fest (every year in January in Ljubuški). move and mobilize its resources. and in that way head forward to the community of developed western world. among which the tourism. “Medieval necropolises”. Zvonigrad. in Široki Brijeg). Budim. because our Canton is rich with the remains from the Illyrian times. With the renovation of old village stone houses the conditions for the development of the rural tourism that is expanding in the world lately. preserved and protected nature. production of healthy meet and meat products. and in the Republic of Croatia Istria. Mediterranean Film Festival (Beginning of September every year. Then the investments shall direct themselves in that direction. Austria. A lot of villages in Herzegovina are being deserted and neglected. every year in Grude). The tourist offer of the West Herzegovinian Canton could be enriched by cultural tours. Tourism BiH • October 2009 12 . from the tumuli scattered all over the Canton to Illyrian towns (Nečajno. potable water. The oenological and gastro offer belong to strong tourist assets of certain areas. and that will happen for sure. so the same in other aspects of tourism there shouldn’t be much experimenting. As in the development of the rural tourism. every year in Posušje). etc).Slap Koćuša Koćuša falls Stari grad Ljubuški Old town Ljubuški Slap Kravica. where the individual inventiveness and creativity should come to expression. especially if the gastro offer is based on the production of healthy food. Only in our Canton there are several big farms and cheese producers. The individuals with their own funds shall first start with the developing and organizing these ideas. by natural logic and sense. The events that succeeded to be dominant and which have the possibilities that could be tourist valorised. Ilija’s day – the village Olympics (July 20th. etc. but learning from the countries that reached a high. Šimić’s encounters (October and November. “Roman paths”. and that is the profit. These could be: “The Illyrian tracks”. When projects like this show success. What could be especially interesting are the “Cheese roads”.

stočarstvu. Slava Jukić je Bosna i Hercegovina u malom P Pogled na Kupres i Kupreško polje 12 • The view of Kupres and Kupreško Field Turizam BiH • listopad 2009. te. a danas posebno razvoju seoskog turizma sa zdravom hranom i pitkom vodom u cijeloj regiji. Ovdje je objedinjeno sve što vrijedi u kršnoj Hercegovini i zelenoj Bosni. drvnoj industriji. . visokih gora. riroda je obilato podarila Hercegbosansku županiju. U njoj se redaju velika prostranstva gologa krša. bistrih rijeka i jezera što ovom kraju pruža velike mogućnosti za život i gospodarski razvitak temeljen na poljoprivrednoj proizvodnji. malih plodnih dolina. zimzelenih i listopadnih šuma. sve na jednom mjestu. mjestimice.Hercegbosanska Županija Prirodna raznolikost i bogatstvo kulturnopovijesne baštine.

high hills. all in one place Everything worthy in strapping Herzegovina and green Bosnia is united here. T Buško jezero • Buško Lake Tourism BiH • October 2009 129 . cattle-breeding. he nature has abundantly made present of the Herzeg-Bosnian Canton.Herzeg-Bosnian Canton is Bosnia and Herzegovina in miniature Natural diversity and wealth of culturalhistorical heritage. Wide spaces of rocky grounds exchange with evergreen and deciduous forests. small fertile valleys. clear rivers and lakes what offers great possibilities to this area for life and economic development based on agricultural production. wood industry and today especially the development of the rural tourism with healthy food and potable water in the entire region.

grad Livno je imalo oko 13632 stanovnika. rimski novac i natpisi (osobito na grobnicama). Glamoč i Bosansko Grahovo. Kr. u kojoj su općine Livno. predmete koji pripadaju nošnji i keramičko posuđe. Postoje desetci sačuvanih Povijest Hercegbosanske županije od najstarije prošlosti do današnjih dana Muzej Gorica. Već u drugom stoljeću pr. Prema istom popisu stanovništva. Tomislavgrad. godine. drvnoj industriji. bistrih rijeka i jezera što ovom kraju pruža velike mogućnosti za život i gospodarski razvitak temeljen na poljoprivrednoj proizvodnji. H nog doba. Delmati su bili moćno pleme koje je pripadalo velikoj ilirskoj narodnoj zajednici. Na teritoriju općine nalazi se najveće umjetno jezero u Europi Buško jezero. koja dominira prijevojem Privala. te. U tom razdoblju osobit značaj ima gradina Veliki gradac. Iz tog vremena grobovi pronađeni na Kupreškom polju potječu iz 1800. Područje općine je pogodno za uzgoj stoke. te vizualno nadzire oba polja. S nje potječu nalazi ranobrončane keramike. Trajnije naseljavanje na području Županije započinje u rano brončano doba. Općina Livno zauzima oko 994 km4. pr. godine poslije Krista) na području Herceg Bosne ima nekoliko lokaliteta. Sjedište Vlade Hercegbosanske županije je u Livnu. Ostatci iz doba starih Rimljana Iz rimskog doba sačuvani su ostatci rimskih cesta. Iz vremena mlađeg željeznog doba potječu i nalazi iz grobnice koja je slučajno otkrivena na njivi Džeparuša u naselju Vašarovine. stočarstvu. godine utvrđeno je da u 282 naselja ima 120248 stanovnika. a prema popisu stanovništva iz 1991. remains from the Bronze age Prapovijesno razdoblje Najstariji predmeti pronađeni u Livanjskog kraju čuvaju se u arheološkoj zbirci Franjevačkog muzeja u Livnu. a potječu iz bakre130 Livanjska ploča • Livno stone Turizam BiH • listopad 2009. nalazi se u zapadnom dijelu Federacije Bosne i Hercegovine. Među nalazištima ranog i srednjeg brončanog doba posebno treba izdvojiti Luščić pored Prispa koji. nikada nije arheološki istražen. a danas posebno razvoju seoskog turizma sa zdravom hranom i pitkom vodom u cijeloj regiji. Ovo ukazuje na činjenicu da je stanovništvo općine živjelo uglavnom u selima. općina Livno je imala 40610 stanovnika. mjestimice. Iz doba Ilira i Kelta (400. Delmatsko-rimski ratovi potrajat će sve do konačne uspostave rimske vlasti u cijeloj provinciji Dalmaciji. visokih gora. poljoprivredu. malih plodnih dolina. Drvar. Krista Delmati se sukobljavaju s rimskom vojskom. . Prostire se na 5409 km2 površine. Na Livanjskom i Duvanjskom polju u rano brončano doba prvi put se utemeljuju naselja na gradinama. Krista) do pojave Rimljana u ovim krajevima (9. ostaci iz brončanog doba • Gorica museum.godina pr. nažalost.ercegbosanska županija. zimzelenih i listopadnih šuma. U njoj se redaju velika prostranstva gologa krša. Sadržavala je oružje. Prema Popisu stanovništva iz 1991. Priroda je obilato podarila Hercegbosansku županiju. Livno je smješteno na istoku središnjeg dijela Livanjskog polja. zgrada. Kupres. Najdragocjeniji iz tog još neistraženoga vremena su gradine i gomile. grobnica i raznih umjetnina. pčelarstvo i razvoj turizma.

The nature has abundantly made present of the Herzeg-Bosnian Canton.248 inhabitants. where are the municipalities of Livno. the Buško Lake is located on the territory of the municipality. The territory of the municipality is suitable for cattle-breeding. wood industry and today especially the development of the rural tourism with healthy food and potable water in the entire region. The biggest artificial lake in Europe. is placed in the western part of the Federation of Bosnia and Herzegovina. Delmats Bosanska Kuća . in early Bronze Age. The centre of the Canton’s government is in Livno. Delmats came into conflict with the Roman troops. small fertile valleys. Finds of the earlybronze ceramics come Kralj Tomislav • King Tomislav from it. Tomislavgrad. On the Duvno and Livno field. tombs and various works In the area of Herzeg-Bosnia of art. objects belonging to the folk costumes and pottery. high hills.Jurkić • Bosnian house . The Delmats-Roman wars lasted until the final establishment of the Roman authorities in the enThe remains of the Roman roads. The graves found from that time on the Kupres field come from 1800 B. clear rivers and lakes. The finds from the tomb that was accidentally discovered on the field Džeparuša in Vašarovine come from the early Iron Age.H erzeg-Bosnian Canton.610 inhabitants and the town itself had 13. Special significance at that period had the hill-fort Veliki Gradac. roman coins and inscriptions there are several localities from the (especially on tombstones) are preperiod of Illyrians and Celts (400 served from the Roman period. B. Livno is situated in the east of the central part of the Livno field. This implies to the fact that the population of the municipality mostly lived in villages.) until Romans came to this area There are dozens of preserved mon(9 A. The municipality of Livno has the surface of 994 square kilometres. According to the census from 1991. The hill-forts and tumuli. bee-keeping and tourism. the one that should be singled out is Luščić near Prispo. which dominates over the Privala pass.D. the municipality of Livno had 40.C. It extends to the surface of 5. It contained weapons. Kupres. Glamoč and Bosansko Grahovo situated. agriculture. Wide spaces of rocky grounds exchange with evergreen and deciduous forests. Duvno and Livno. The remains from the ancient Romans times Tourism BiH • October 2009 131 . Drvar. The history of HerzegBosnian Canton from the ancient history until today Prehistoric period The oldest objects found in the area of Livno are kept in the archaeological collection of the Franciscan monastery in Livno and come from the Bronze Age. C.). what offers great possibilities to this area for life and economic development based on agricultural production.409 square kilometres and according to the census from 1991 it has 120. C. the first settlements on hills were established.632 inhabitants. cattle-breeding. tire Dalmatia province. Permanent settling in the area of the Canton started in the early Bronze Age. and visually controls both fields. Among the sites from early and middle Bronze Age. The most valuable ones uments and inscriptions in the area from these unexplored times are the of Glamoč. most familiar sites are near Prispo.Jurkić were very powerful tribe that belonged to the big Illyrian community. buildings. In the second century B. which was never archaeologically researched.

te izgradnju putova i mostova. o čemu svjedoče ostatci kasnoantičkih bazilika na poljima u okolici Livna. godine završio Prvi svjetski rat. . Od 1324. stoljeću dolaze Hrvati. Jezero. Teritorijalno je obuhvaćala tri polja (Duvanjsko. Halapić. sahat kulu. Nakon preuzimanja vlasti Austro-Ugarska počinje uvoditi svoj. nekoliko hanova itd…Turska vlast će se učvrstiti i neprekinuto će trajati sve do dolaska austrougarske vlasti 1878. godine u kojem su sudjelovali i žitelji Hercebosanske Županije. školstvo. U sastavu bosanske države Završje se češće zove novim imenom Zapadne strane. Kotromaniću. Mijat Tomić Austrougarska vlast Dolasku Austro-Ugarske 1878. godine i okupaciji Bosne i Hercegovine prethodio je ustanak 1875-1878. S obzirom na svoj veoma povoljan položaj. javnu upravu. Pod konac rimske uprave ovaj kraj prima kršćanstvo. Hrvati se brojnošću i snagom nameću starosjediocima Za vladavine kneza Mutimira ovo područje se zvalo Hlivanjskom županijom. U ovo područje u 7. zdravstvo. Pod tim pojmom se podrazumijevala Župa Hlivno. Te iste godine osnovali su novi sandžak sa sjedištem u Klisu. Prusac. U srednjem vijeku za prostor visokog krša ustalio se naziv Završje. Teritorij 132 Turizam BiH • listopad 2009. Livanjsko i Kupreško). godine ovo područje se nalazilo pod vlašću bosanskih banova i kraljeva. Podgradine i Grkovaca. Austro-Ugarska Monarhija doživjela je slom. godine do uspostave turske vlasti.spomenika i natpisa na području od Glamoča. Duvno. cijeli ovaj kraj bio je za vrijeme Turske od velikog strateškog značenja. U jednoj povelji bana Pavla Šubića. europski način upravljanja. Sačuvani dijelovi ukrašenog kamenog namještaja iz starokršćanskih bazilika ubraHajduk Mijat Tomić • jaju se u najzanimljivije spomenike starokršćanske skulpture pronađene na našim prostorima. Zbog toga su Turci u gradovima. godine zna se da ovo područje pripada banu Stjepanu II. Razdoblje između dva svjetska rata Kada je 1918. godine. Dlamoč (Glamoč). uspostavu gruntovnice i katastra. Iz tog vremena su i nalazište Vrba – Glamočko polje i Delminij (Tomislavgrad). Rama i Neretva. Najpoznatija nalazišta su kod Prispa. vrlo brzo poslije osvajanja. među kojima se. i s njim u vezi. na prvom mjestu. kojemu su još pripojeni Hlivno. Srednjovjekovno razdoblje Konstantin Porfirogenet spominje 11 hrvatskih županija. Od tog razdoblja pa do dolaska Turaka 1476. Uskoplje. To se u prvom redu odnosi na sudstvo. Tursko doba Godine 1537.. Turci su osvojili tvrđavu Klis. godine spominje se Tropolje u Hlivnu. podigli više javnih objekata. Lištani i Livno. navodi županija Livno. 1301. veći broj džamija. Duvna i Livna. U Hercegbosanskoj Županiji su sačuvane brojne utvrde nastale u razdoblju nakon propasti Zapadnog Rimskog Carstva 476.

the Tropolje in Livno was mentioned. way of govern. what is witnessed by the remains of the late antique basilicas over the fields in Livno’s surroundings. Turkish period Turks conquered the fortress Klis in 1537. Lištani and Livno also come from that period. Livno Pavle Šubić in 1301. until the establishment of the Turkish authorities have been preserved until today. Završje included the parish Hlivno. health services and construction of roads and bridges. European. In the first place this is related to administration of justice. During the reign of prince Mutimir this region was called Hlivno Canton. Numerous fortifications from the period after the fall of the West Roman Empire in 476. After taking over the authorities. Croats and Slov- Austro-Hungarian rule The rebellion in 1875 to 1878. Livno Tourism BiH • October 2009 133 . nian Canton also took part. In a charter by ban Stari most na rijeci Sturbi. Austria-Hungarian monarchy collapsed.Duvno. In the Middle Ages the Završje was the name for the area of high rocky grounds. among which the Livno Canton in the first place.Podgradine and Grkovača. At the end of the Roman rule this region takes Christianity. The Croats came to this area in the 7th century. In the same year they founded new sandžak (Turkish administrative unit) with the centre in Klis. From that period until the Turkish arrival in 1476 this region was under the rule of Bosnian bans and kings. preceded the arrival of Austro-Hungary and the occupation of Bosnia and Herzegovina in 1878. Novac iz vremena kralja Tomislava Coins from the king Tomislav’s period • Old Bridge over the Sturba. school system. Since 1324 this area had belonged to ban Stjepan II Kotromanić. Livno and Kupres field. In Bosnian state structure Završje was called by new name – Western parts. The sites Vrba – Glamoč field and Delminium (Tomislavgrad). and establishment of land register and cadastre related to it. Considering its very favourable position this entire region had great strategic importance during the Turks. The territory of the Canton was included into the structure of the newly built Yugoslav state which was then called the Kingdom of Serbs. Jezero. mosques. clock tower. That’s why Turks built many public buildings. The period between the two World Wars When the First World War ended in 1918. where people from the Herzeg-Bos- Medieval period Konstantin Porfirogenet mentioned 11 Croatian cantons. Uskoplje. Territorially it included three fields . Austria-Hungary started to introduce its. Duvno. Halapić. public administration. Dlamoč (Glamoč). few hans (Turkish hostelry) right after the conquering…. Turkish rule strengthened and uninterruptedly lasted until the Austria-Hungary arrived in 1878. Rama and Neretva were annexed to it. The Croats imposed themselves to the indigenous with their number and strength. and Hlivno. Preserved parts of the ornamented stone furniture from the early Christian basilicas are considered to be the most interesting monuments of the early Christian culture found in our areas. Prusac. etc.

Glavne ekonomske grane su bile: tekstilna i kemijska industrija.Kupreško polje 96 27 1. Iz novije povijesti Hercegbosanske županije Jugoslaviju su Njemačka i Italija napale u travnju 1941. godine vlast preuzimaju partizani i stvaraju novu Jugoslaviju. Hrvata i Slovenaca. U jakim zimama snijeg se zadržava i duže od 100 dana. godine Kraljevina Jugoslavija. Polja Trenutno je u županiji regisNa relativno malom prostoru trirano oko 1150 pravnih osoba a formirala su se velika polja od kofizičkih oko 1350. početkom 1990. u siječnju. te proglašenje samostalne države Bosne i Hercegovine 1995. u nižim nadmorskim visinama iznosi oko -0. posebno na planinama. .Naziv polja površina dužina širina prosječna nadmorska jeka je jedini seku km2 u km u km visina u metrima tor poljoprivredne Livanjsko polje 405 65 5-12 700-740 proizvodnje koji se Glamočko polje 130 56 0. u kojem je u Jugoslaviji djelovala samo jedna politička stranka – Komunistička partija Jugoslavije. godine dogodile su se velike promjene. osobito danju. postojeće mogućnosti.5-10 1100-1200 nosti ne iskorištavaju Pogled na Buško jezero s Tušnice 13 • The view of Buško Lake from Tušnica Turizam BiH • listopad 2009. Gospodarstvo u poslijeratnom razdoblju Čak i u prijeratnom razdoblju Hercegbosanska županija je smatrana ekonomski nerazvijenom županijom.Županije uključen je u sastav novostvorene jugoslavenske države koja se tada nazivala Kraljevina Srba. Duvanjsko polje 128 21 7-9 860-940 ali ni tu se u potpu. Živa se zna spustiti do minus 30° C . a na vrhovima planina znatno je ispod nule. U Kupresu iznosi -5. Tada je na prostoru Županije uspostavljena Nezavisna Država Hrvatska (NDH).7° C.. i još uvijek su. Industrija mlijeka je privatizirana i jedno je od uspješnih poduzeće u Livnu.6° C (Livno). a neka Proizvodnja mli. Ona se brzo raspala. ratna stradanja.7-12 880-930 ponovno pokreće. No to nije trajalo dugo. Snijeg je redovita zimska pojava. 1945. Glavni potencijali su bili. Ljeti. šumarstvo. a od 1929. Prosječna temperatura u najhladnijemu mjesecu u godini. godine. Hladnoće mogu biti i vrlo jake. a mlijeko otkupljuje i od samostalnih poljoprivrednih proizvođača. ugljenokopi. a osobito poljoprivreda. Smatrali su da su konačno dobili svoju državu u kojoj će se moći svestrano i nesmetano razvijati. Klima U županiji prevladava kontinentalna klima. Nakon četrdeset i pet godina jednostranačkog sustava. stočarstvo i proizvodnja sira. jih su neka zimi potopljena. temperature su prilično visoke i penju se iznad 30°C. Nastanak i proglašenje nove države stanovništvo našeg kraja dočekalo je s velikim oduševljenjem. Treba napomenuti da je Županija poznata po velikom broju radnika koji su radili u inozemstvu i na taj način izdržavali svoje obitelji.

jsko. in the beginning of 1990 big changes happened. with the highest peak Tro- Tourism BiH • October 2009 13 . After forty five years of singleparty system in which only one political party acted in Yugoslavia – the Communistic party of Yugoslavia. and from 1929 the Kingdom of Yugoslavia. forestry the snow is present even more than and especially agriculture. The coldness can be very nomical branches were: textile and bitter. the most known mountain of the Canton. Duvan1350 physical persons registered.enians. Staretina. fields have formed. that has been starting again. developed County. tion. But.7-12 880-930 ent producers. In 1945 the partisans took over the government and created the new Yugoslavia. of Duhere the existing possibilities are not vanjsko field at 859 m and Livanjsko used to the full. January. but even of Glamočko field at 882 m. Šator. Glamočko and Kupreško fields. Duvanjsko field 128 21 7-9 860-940 Fields Kupreško field 96 27 1. the war sufferings and the declaration of the Independent state of Bosnia and Herzegovina. The emergence and the declaration of the new state were welcomed with great enthusiasm by the population of our region. Tušnica. Cincar stand out among the HerzegBosnian high mountains. has been privatized and is one of the successful com. They considered that they finally got their state where they could be able to freely develop in all fields. the Herzeg-Bosnian Canton was considered economically the most un- The climate The continental climate prevails in the Canton. The main 100 days. especially durpotentials were and still are the cat. that didn’t last for a long time.pretty high and reach over 30 ºC. In Kupres it is -5.5-10 1100-1200 The economy in post-war period Even in the pre-war period. Particular and unusual is the mountain Dinara. The most about 1150 legal entities and about known ones are: Livanjsko.6ºC (Livno). It fell apart soon after that and the Independent state of Croatia was established in the area of the Canton. in lower altitudes is about -0. colliery. The milk industry field at the altitude of 699 m. some of which are At the moment the Canton has flooded and some dried. The average temperature in the coldest month in the year. When the winters are severe chemical industry. the temperatures are tle-breeding and cheese produc. In summer.Naziv polja površina dužina širina prosječna nadmorska panies in Livno and u km2 u km u km visina u metrima it buys the milk off Livanjsko field 405 65 5-12 700-740 from the independGlamočko field 130 56 0. There is a need to mention that this Canton is known for the large number of people working abroad and in that way supporting their On a relatively small area big families.7ºC and at the mountain tops it is much more Mountains Dinara. The main eco. Recent history of the Herzeg-Bosnian Canton Germany and Italy attacked Yugoslavia in April 1941. The production of milk is the The lowest parts of the Kupreško only field in agricultural production field are at the altitude of 1117 m.below zero.ing the day.

Vode rijeke Šujice nestaju u ponoru Kovači. Rijeke i potoci U zavali Livanjskog polja izdvajamo tri veća stalna toka: Bistricu. Glavni vodotok Duvanjskog polja je Šujica. Duvanjsko. Planine Među hercegbosanskim visokim planinama ističu se Dinara. Grabovica (1066m) i Tušnica (1697 m) koje ga odvajaju od Duvanjskog polja. Bezvodnost krša uzrokovana je geološkom građom ovog područja. Važno je spomenuti i umjetno jezero Mandek iznimne ljepote i atraktivnosti. Staretina (1675 Buško jezero zimi • m) i Šator (1873 m) odvajaju od Glamočkog polja. jer gotovo sva voda što je izlije nebo ponire. a nizvodno prima pritoku Volaricu. Svojom ljepotom pak se ističu Kukavičije (Lupoglavsko) i Blidinjsko jezero. Duvanjskog na 859 m i Livanjskog polja na 699 m iznad mora. Iako Hercegbosanska županija prima oko 1400 mm padalina po četvornom metru. Glamočko i Kupreško polje. Ona kanjonom u jedinstvenu hidrološku cjelinu povezuje Šujičko polje s Duvanjskim. dok ga Golija (1890m). Cincar je druga po visini planina s istoimenim vrhom na 2006 metara iznad mora. Izvori Šujice su Veliki i Mali Stržanj. Najniži dijelovi Kupreškog polja prostiru se na 1117 m. Snijeg se u nekim predjelima zadržava i do početka ljeta. Najpoznatija su: Livanjsko. Voda akumulirana u Buškom jezeru koristi se za proizvodnju električne energije u HE Orlovac. Šator. ona je ipak suh i bezvodan kraj. najpoznatija planina županije čiji se vrh Troglav uzdiže 1913 metara nad morem i Kamešnica s vrhom Konj koja se uzdiže na visinu 1856 metra iznad mora. One odvajaju Županiju od Dalmacije. Žabljak i Sturbu. Mandek i Jaruga su povremeni tokovi koji u ljetnom razdoblju presuše. Stoga će neka planinska područja Hercegbosanske županije vrlo brzo postati razvijena turistička i skijaška središta. narod ga naziva Veliki ponor Buško Lake in winter 13 Turizam BiH • listopad 2009. Odvaja najveće polje u kršu na svijetu Livanjsko polje od Kupreškog polja. U planinskim predjelima zime su duge. Tu su još i planine Midena (1221m).isušena. Cincar…Posebna je i neobična planina Dinara. a ljeta kratka i topla. Predstavlja jedno od najvećih umjetnih jezera u Europi. . negoli veličinom. Glamočkog na 882 m. Staretina. Vode Vode su najznačajniji čimbenik u oblikovanju krša. samo trećina jezera pripada livanjskoj općini. Najveće je Šatorsko s površinom od 8000 m4. koje se nalazi u istoimenom parku prirode. Na području Buškog blata (jugoistočni dio Livanjskog polja) odgovarajućim hidrotehničkim zahvatima stvoreno je sabirno jezero površine od 55 km4. Iako se nalazi na Livanjskom polju. Najviša planina je Vran s vrhom smještenim na 2074 metara nadmorske visine. Jezera Hercegbosanske županije odlikuju se više posebnošću i ljepotom. Tušnica.

Rivers and streams In the Livanjsko field there are three bigger permanent flows: Bistrica. Žabjlak and Struba. and downstream it takes the tributary Volarica. while Golija (1890 m). The lakes of the Herzeg-Bosnian Canton are more characterized by their specialty and beauty than their size. 13 Tourism BiH • October 2009 . They divide the Canton form Dalmatia. single out with their beauty. In the area of Buško blato (southeastern part of Livanjsko field). which is located in the Park of nature Blidinje. In the mountain regions the winters are long and the summers short and warm. The highest mountain is Vran with the highest peak of 2047 metres above sea. and the people call it the Veliki ponor (Big chasm) or Krivodol. Staretina (1657 m) and Šator (1873 m) divide it from Glamočko field. the Mandek Lake.Rijeka Šujica • The Šujica River glav with the altitude of 1913 metres and Kamešnica with the peak Konj with the altitude of 1856 metres.000 square metres. With its canyon. Even though it is placed in Livanjsko field only one third of it belongs to the municipality of Livno. Grabovica (1066 m) and Tušnica (1697 m) that divide it from the Duvanjsko field. Kukavičko (Lupoglavsko) and Blidinjsko Lake. The water accumulated in the Buško Lake is used for the electric power production in the HE Orlovac. Mandak and Jaruga are the flows that dry out during the summer. It is one of the biggest artificial lakes in Europe. The biggest one is Šatorsko with the surface of 8. The springs of Šujica are Veliki and Mali Stržan. In some parts the snow stays on the ground until the beginning of the summer. Waterlessness of the karst is caused by the geological structure of this region. Even though Herzeg-Bosnian Canton has about 1400 mm of precipitation on square metre it is dry and waterless region because all the water that is falling from the sky sinks. Waters The water is the most important factor in shaping the karst. it connects Šujičko field with Duvanjsko in a unique hydrological whole. And that is the reason why some mountain areas of the Herzeg-Bosnian Canton will soon become developed tourist and ski centres. the accumulation lake was created with the surface of 55 square km. The Šujica waters disappear in the chasm Kovači. The main flow of the Duvanjsko field is Šujica. It divides the biggest karst field in the world from the Kupres field. There is one more artificial lake of exceptional beauty and attractiveness. There are also the mountains Midena (1221 m).

u djelatnosti livanjskih franjevaca koji su obilazili arheološka nalazišta i skupljali starine. vukova i srna do divljih svinja i medvjeda. velika prostranstva pod visokim šumama. od prepelica i divljih pataka. Obnovljeni Sportskorekreacijski centar „Čajuša“ u sklopu kojeg se nalaze četiri skijaške staze plus baby staza. suvremeno opremljen hotel sa svim popratnim sadržajima. stručno zaštiti i znanstveno obradi. sa ciljem da sustavno sakuplja. na 1250 m nadmorske visine s oštrom planinsko-alpskom klimom i gotovo 5 mjeseci pod snijegom. zapadne Bosne i Hercegovine. Vranu (Veliki Vran 2074 m). Šator. Visoke planine koje okružuju prostrana polja (Livanjsko. st. potaknut pričom svojih kolega ili pak sasvim slučajno. Ribolov Ako je vaša ljubav priroda i uz to još volite pecati. veslanje. kristalno čistoj vodi riječna pastrva nijemo pozdravlja nebesko plavetnilo koje se zrcali na vodi sudarajući se sa zelenilom okoliša. Buško jezero pruža iznimne mogućnosti za ljubitelje sporta i rekreacije na vodi: jedrenje u malim jedrilicama i jedrenje na dasci uz obilje povoljnog vjetra. a i član je Skijaškog saveza BiH. ukupne dužine oko 13. te prezentira muzejski materijal sa područja Hercegbosanske Županije. Za njima ništa ne zaostaju gorde ljepotice Kamešnica. nastavlja vraćati godinama. Letenje sportskim avionima. utočište ćete pronaći odmarajući se uz rijeke u čijim njedrima. Raznolika konfiguracija terena. Ljubuša. on se u taj svojevrsni lovački raj. prostrana polja.5 km. tradicionalno je odredište za skijaše rekreativce. Turistička destinacija Kupres. O tome svjedoči pisani dokument Fishing on Buško Lake Turizam BiH • listopad 2009. listopada 1995. skijanje na vodi. nezagađene rijeke i jezera. Klub 13 je nedugo nakon osnivanja postigao zavidne rezultate na natjecanjima širom BiH. te nastojali oko osnutka muzeja u samostanu.ili Krivodol. Planinski vrhovi na Čvrsnici (Pločno 2228 m). Lov Kad strastveni lovac jednom. Golija. godine. lisica. klima čine ovaj prostor jeRibolov na Buškom jezeru • Muzejske ustanove Franjevački muzej i galerija Gorica . kajak i kanu. U sklopu „Čajuše“ djeluje Skijaški klub „Striž“ iz Tomislavgrada. Duvanjsko i Kupreško) uz povoljna strujanja zraka pružaju idealne uvjete za zmajarenje i paraglaiding. veoma lijepim i atraktivnim. dobra prometna povezanost vratili su Kupres na listu najatraktivnijih skijališta za sve ljubitelje zimskih radosti s područja Dalmacije. a spada među najveće i najimpresivnije ponore dinarskog krša. čuva. Tušnica. osobito mladima koji se okupljaju u klubu ‘’Krila Livna’’ u Livnu i Aero klub u Kupresu. FMGG kao nasljednik Franjevačke zbirke na Gorici ima svoje korijene u 19. jedriličarstvo i aeromodelarstvo aktivnosti su AERO-KLUBA LIVNO sa sportskim aerodromom i hangarom na Brdima. Dinari (Troglav 1913 m) pravi su izazov za planinare. kupanje i plivanje u ljetnim mjesecima te kampiranje u šumi uz samu obalu jezera. Jedinstvene prirodne pogodnosti privlače mnogobrojne ljubitelje slobodnog letenja što pridonosi i njegovoj popularizaciji među lokalnim stanovništvom. osobito privlačno i lako dostupno turistima s područja Dalmacije i Hercegovine. zečeva. Šport U svijetu poznavalaca sportskog letenja ovo područje je proglašeno najpovoljnijim u Europi. planinske livade i pašnjaci. loviti riječne rakove ili žabe.Livno. . prvi put svrati na lovišta na prostoru Hercegbosanske Županije. Cincaru (2006 m ). jarebica. dinstvenim. Malovan. Rijetka su mjesta za lovce i ljubitelje foto safarija koja obiluju svim vrstama atraktivnih ptica i divljači. službeno je utemeljen 2.

big spaces under the forests. fox. Dinara (Troglav 1913 m) are a real challenge for the mountaineers. Sports In the world of sports flying this area is declared to be the most suitable in Europe. Renovated Sports and recreational centre “Čajuša” with four ski-runs plus baby run. wolf and doe. mountain meadows and pastures. gliding and air-modelling are the activities of the AERO-CLUB LIVNO with the sports airport and a hangar on Brda. Not long after it was founded. And then follow. the club gained enviable results in the competitions over BiH and it is a member of the Skiing association of BiH. area of the Herzeg-Bosnian Canton. modern equipped hotel with all the additional programs and good road connections got Kupres back to the list of the most attractive skigrounds for all winter-sports fans from Dalmatia and western Bosnia and Herzegovina. The places for the hunters and photo-safari fans that is abundant with all kinds of attractive birds and game are not so common. partridge. beautiful and attractive. Duvanjsko and Kupreško) with the fair winds offer ideal conditions for kite-flying and paragliding. Malovan. Tourist destination Kupres. Sports airplanes flights. Various ground configurations. swimming in the summer months and camping in the woods by the bank of the lake. Hunting When a passionate hunter once comes to the hunting grounds in the Zima na Kupresu • Winter on Kupres Kosci na Kupresu • Haymaker on Kupres 139 Tourism BiH • October 2009 . The mountain peaks on Čvrsnica (Pločno 2228 m). paddling. he continues to come back to this hunting heaven of a kind for years. kayak and canoe. Golija. especially attractive and easily accessible for the tourists from Dalmatia and Herzegovina. water-skiing. clear rivers and lakes and the climate make this area unique. High mountains that surround the spacious fields (Livanjsko. Ljubuša. quail and mallard. The skiing club “Striž” from Tomislavgrad works within “Čajuša”. spacious fields. not less beautiful: Kamešnica.5 km long. Buško Lake gives exceptional possibilities for the water sports fans: sailing in small sailboats and the board sailing with plenty of the fair winds. Cincar (2006 m). altogether 13. Tušnica. Šator. boar and bears. Unique natural favourability attracts numerous free gliding fans what helps its popularization among the locals. at the altitude of 1250 m and harsh mountain-alpine climate and almost 5 months with the snow is the traditional destination for the recreational skiers. Vran (Veliki Vran 2074 m). hare.and it belongs to the biggest and the most impressive chasms of the Dinara’s Karst. especially young ones who gather in the club “Krila Livna” (The Wings of Livno) in Livno and the Aero club in Kupres.

Moto klub „Vukovi“ iz Livna je osnovan 2000. kojim se moli Zemaljska vlada u Sarajevu za dozvolu da se može u javnoj samostanskoj prostoriji držati starinsko oružje. Kroz kasnija desetljeća u livanjsku muzejsku zbirku donose se brojni nalazi iz svih razdoblja livanjske prošlosti. pri iskapanju jedne bazilike (bila je u sekundarnoj uporabi. Nikole Tavelića tradicionalna je vjerska. promocije knjiga. Nekad mala samostanska zbirka prerasla je u suvremeno osmišljen muzej. njeguje se folklorno naslijeđe (festival gange i gusala). .Prisoje. Poljska. Republika Hrvatska i Bosna i Hercegovina. Dosadašnje zemlje sudionice regate su: Češka. afirmacija su vodenih sportova na Buškom jezeru. Prva proslava Prvog hrvatskog Sabora i Sv. ugrađena kao dno u krstionici bazilike). općina Tomislavgrad.zabavnog karaktera u organizaciji Turističkog ureda Livno u kojoj se građani međusobno natječu i uljepšavaju okoliš. Seoski sportovi . koje je bogato prelijepim pejzažima rijeke Sturbe. danas FMGG. održavaju mnogobrojna športska natjecanja. Slovačka. a onima nešto mlađima ostavlja poruku da čuvaju naslijeđe za buduće naraštaje. Buško blato. „Motorijada“ je okupljanje motorista na prostoru izletišta „Bostan“. potezanje konopa. organ10 Džamija u Livnu • Mosque in Livnu Pravoslavna crkva u Ravnom • Orthodox church in Ravno Turizam BiH • listopad 2009. borba na brvnu i drugi davno zaboravljeni sportovi.08.-16. Slovenija. te ganga.) Hrvatski kajakaški savez i OP Tomislavgrad od 1996. Imotskom.bacanje kamena s ramena. najljepšu ulicu ili kvart godine itd. Dani kosidbe u Kupresu “Strljanica” (prva nedjelja u srpnju) tradicionalna je manifestacija koja svoj korijen vuče još iz turskog doba a uvriježena je uglavnom u hrvatskom narodu. kazališne predstave u suradnji s poznatim bosanskohercegovačkim i hrvatskim kazališnim kućama). Kajakaška regata se održava u prvoj polovici mjeseca kolovoza.08. poslije Krista. Nikole Tavelića održana je 1995. te Hrvata od doseljenja do najnovijeg vremena.god. g. bećarac koja se čuje na svakom koraku na trenutke vraćaju prošlost u sjećanje onih koji još pamte. Ploča datira iz druge polovice II. te sami biraju jorgovan godine. skok u dalj. Manifestacije „Kultura i cvijeće“. godine i broji sedamdeset članova. godine i prihvaćena je sa velikim oduševljenjem cjelokupnog hrvatskog naroda. općina Tomislavgrad. U sklopu manifestacije odvijaju se mnogobrojna kulturna događanja (izložbe slika. Mađarska. Međunarodna regata i kamp mladih kajakaša i kanuista srednjoevropskih zemalja. Prvi hrvatski sabor i Dani sv. “Duvanjska ploča” Ovaj rimski nadgrobni cipus pronađen je 1969. na lokalitetu Bare / Karlov Han .iz 1896. kulturna manifestacija koja se održava svake godine u prvoj polovici mjeseca srpnja. „Malo raspjevano Livno“ je dječji festival. manifestacija ekološko . koji po svom sadržaju i obimu odražava na ovim prostorima kontinuitet povijesnih zbivanja: od Kelta i Ilira preko Rimljana. iziraju Međunarodnu regatu i kamp mladih kajakaša na Buškom Jezeru (Galin lakat) u Kazagincu. Natjecanje kosaca za titulu Kozbaše i konjske utrke središnji su događaji Strljanice. Međunarodna kajakaška regata Kazaginac (09. „Maškarade“ u Livnu su programi zabavnog karaktera koji se svojom dobrom organizacijom približavaju onima u Čapljini.st.

“Carnival” in Livno comes up with those in Čapljina and Imotski with its good organization. and has 70 members. Mijat’s group International kayak regatta Kazaginac (09/08 – 16/08) Croatian kayak association and the municipality of Tomislavgrad have been organizing the International regatta and the camp for young kayakers on Buško Lake (Galin lakat) in Kazaginac. The tablet dates from the second half of II century A. and accepted with great enthusiasm of the entire Croatian population. fight on a tree-bridge and other long forgotten sports. International regatta and the camp for young kayakers and canoeists from Central Europe is the affirmation of water sports on Buško Lake. on the locality Bare / Karlov han – Prisoje. in the work of Livno’s Franciscans who had gone around the archaeological sites and collected the antiquities and made efforts in founding the museum in the monastery. The days of haymaking in Kupres “Strljanica” (first Sunday in July) is the traditional festival that has its origin in Turkish ages and is mostly ingrained among the Croatian population. the Republic of Croatia and Bosnia and Herzegovina. and you like fishing. tugging the rope. catching the crayfish and frogs. and for those youngers leave the message to preserve their heritage for the future generations. What used to be a small monastery collection now is a modMijatova družina • Festivals and events “Culture and flowers” is the festival of ecological and entertainment character in the organization of Tourist office Livno where citizens compete and beautify the environment and choose the lilac of the year. reflects the continuity of the historical events in these areas: from Celts and Illyrians to Romans. Rural sports – stone throwing.Fishing If your love is the Nature. in digging a basilica ( it used to have a secondary use. Through the decades that followed. in the municipality of Tomislavgrad. which. and protecting and scientifically analyzing and presenting the museum materials from the region of Herzeg-Bosnian Canton. and traditional singing ganga and bećarac that can be heard everywhere. Poland. Nikola Tavelić days is a traditional religious. in crystal clear waters. Slovakia. Buško blato. cultural festival that takes place in the first half of July every year. the municipality of Tomislavgrad since 1996. book promotions. built in as the bottom of the basilica’s font). The first Croatian assembly and the St. the trout speechlessly greets the sky-blue that reflects by the water and clashes with the green environment. theatre plays in cooperation with famous BiH and Croatian theatres). the most beautiful street or neighbourhood. Numerous cultural events are organized within the festival (exhibitions. etc. Kayak regatta takes place in the first half of August. in which the Country government in Sarajevo is requested a permission for the old weapons to be kept in the public monastery’s rooms. The moto-club “Vukovi” (Wolves) from Livno was founded in year 2000. The first celebration of the First Croatian assembly and St. Slovenia. FMGG as the heir of the Franciscan collection in Gorica has its roots in 19th century. “Duvno tablet” This Roman tombstone was found in 1969. preserving. by its contents and size. ern museum – FMGG. Museums The Franciscan museum and the gallery Gorica – Livno was officially founded in October 2nd. the long jump. numerous finds from all periods of Livno’s history were brought to the museum collection. This is witnessed by a written document from 1896. take the past back into the memory of those who remember it. “Little singing Livno” is a children’s festival. The countries that take part in the regatta are: Czech Republic. you’ll find your place resting by the rivers where. Nikola Tavelić was held in 1995. folklore heritage is being cherished (ganga and gusle festival) and numerous sports competitions are held. Hungary. 11 Tourism BiH • October 2009 . The competition of haymakers for the title of “Kozbaša” and horse races are the central events of the “Strljanica”. D. and Croats from their arrival to recent history. 1995 with the purpose of collecting.

12 Ž MANIFESTACIJE Na području Županije Posavske održava se niz kulturno umjetničkih i sportskih manifestacija koje se održavaju u ljetnim mjesecima. bogat i raznovrstan fond divljači i riba i očuvani prirodni okoliš stvaraju odlične uvjete za uzgoj divljači i ribe upanija Posavska omogućava razne vrste ribolova zato što se može pecati na rijekama. u naselju Tolisa. šljunkarama i kanalima. Izgradnjom Koridora 5c. a od industrijskih biljaka: soja. Sastavljena je od tri općine: Orašje. Najveće tradicionalne manifestacije su: Turizam BiH • listopad 2009. U samostanu je smješten muzej sa bibliotekom gdje se nalazi preko 10000 izložbenih primjeraka i vrijedna numizmatička zbirka. Kosti i hrastovi od kojih se izrađuju predmeti su pronađeni u rijeci Savi na području Županije. blizina dviju velikih rijeka. stvorit će se uvjeti za razvoj tranzitnog turizma. Područje Županije zauzima 324 km2 i većim dijelom je nizinsko prosječne nadmorske visine do 90 m. barama. Osim Samostana i crkve od kulturno historijskih spomenika možemo izdvojiti zgradu općine u Odžaku.Županija Posavska z RAJa lov i ribolov Ž Hajrudin Hadžidedić upanija Posavska je smještena u sjevero – istočnom dijelu BiH i druga je od 10 kantona/županija Federacije BiH. jezerima. šećerna repa i duhan. U samostanu su u fazi uređivanja i muzej moderne umjetnosti. Budući da je Županija smještena na obalama dviju velikih rijeka (Sava. koji će povezivati BiH sa Europskom Unijom. Najzastupljenije kulture su kukuruz i pšenica. starim koritima. U Županiji živi oko 45 000 stanovnika od kojih se većina bavi poljoprivredom. gdje će se moći pronaći ostaci kostiju mamuta. Kulturno historijski spomenici smješteni su na dva lokaliteta. Odžak i Domaljevac – Šamac. Od starih zanata velik broj stanovništva se bavi proizvodnjom predmeta od vrbovog pruća. Bosna) jedna je od vodom bogatijih krajeva u Bosni i Hercegovini Geoprometni položaj Županije je omogućio dva vrlo frekventna granična prijelaza u Orašju i Šamcu. Županija Posavska nudi vrlo bogatu ihtiološku raznolikost. također i muzej ledenog doba. Geografski položaj. . općina Orašje nalazi se Franjevački samostan i crkva. bizona i predmeti izrađeni od hrasta starog oko 6000 godina.

A lot of the population is occupied with one of the old crafts. Odžak and Domaljevac – Šamac. In Tolisa. and the cash crops are: soybeans. the conditions for the development of the transit tourism should be created. Posavina Canton offers very rich ichthyologic diversity. Geo-traffic position of the Canton has made it possible for the two very busy border crossings in Orašje and Šamac to be opened. The most represented field crops are the corn and wheat. FESTIVALS In the area of the Posavina Canton there is a number of cultural and sports festivals held during the summer months. old river beds. which has over 10. with the average altitude of 90 m. there is a Franciscan monastery and a church where is the museum with the library. With the construction of the corridor 5c.Posavina Canton HEAVEN fishing for hunting and osavina Canton is located in the north – eastern part of BiH and is the second out of 10 cantons of the Federation of BiH. P Rijeka Sava • The Sava River The geographical position. Cultural-historical monuments are placed in two localities. rich and heterogeneous fund of wild game and fish and preserved natural environment make good conditions for breeding the wild game and fish. The biggest traditional events are: osavina Canton enables different kinds of fishing because you can fish at rivers.000 inhabitants in the Canton. Within the monastery there is also a museum of modern arts in the faze of arranging. producing the objects made of willow brushwood.000 exhibits and valuable numismatic collection. we can also single out the municipality building in Odžak as a cultural-historical monument. the municipality of Orašje. Bosna). and are mostly occupied with the agriculture. canals. marshes. bison and the objects made of the 6000 years old oak tree will be seen. P Tourism BiH • October 2009 13 . The area of the canton spreads on 342 km2 and is mostly lowlands. where the remains of the bones of the mammoths. the museum of the glacial period. lakes. Besides the monastery and the church. There are about 45. It is made up of three municipalities: Orašje. Since the Canton is located on the banks of two big rivers (Sava. which will connect BiH with the European Union. sugar-beet and tobacco. closeness of the two big rivers. it is one of the water-richer areas in Bosnia and Herzegovina. The bones and the oaks were found in the Sava River at the Canton’s area.

starim koritima. natjecanja. odbojci. tolstolobik. prepelice. štuka. divlje guske i patke. a održava se u sedmom mjesecu i traje 14 dana. bogat i raznovrstan fond divljači i riba i očuvani prirodni okoliš stvaraju odlične uvjete za uzgoj divljači i ribe. Ostala značajna lovna divljač koja se nalazi na ovim prostorima je srneća divljač.DANI HRVATSKOG FILMA – najveća manifestacija na prostoru Županije gdje se prikazuju najbolja ostvarenja hrvatske kinematografije nakon Pulskog festivala. kulenijada. koji pruža potrebne informacije i usluge turistima za vrijeme njihovog boravka u Posavini. Manifestacija se obilježava početkom šestog mjeseca u naselju Tolisa. Turizam BiH • listopad 2009. rafting i spust gumenim čamcima niz rijeku Savu. divlji golub. glumačke prezentacije itd. blizina dviju velikih rijeka. Održava se početkom devetog mjeseca na prostorima općine Orašje. općina Orašje. som. te divlje svinje i zečevi. šljuke i grlice. obnovljeni su i poboljšani objekti i tereni za boravak turista na lovištima i unaprijeđeni fondovi divljači i riba.sportska manifestacija međunarodnog karaktera koja se održava krajem sedmog mjeseca na području Ribolov na Savi općine Domaljevac – Šamac. LOV I RIBOLOV Geografski položaj. POSAVSKO KOLO – održava se na području općine Odžak u vremenu od 01. tako je i dobila naziv «Mala Pula». likovne izložbe. glavnog događaja međunarodne smotre folklora tu su još i razna natjecanja u starim sportovima. održavaju se početkom petog mjeseca. utrke pasa. sportski turniri u košarci. smuđ.08. Organizatori HKUD «Mladost» Domaljevac svake godine osiguravaju bogat program koji se sastoji od tradicionalnog svečanog mimohoda folklornih skupina. Pored ovih manifestacija bitno je napomenuti i internacionalnu Sava regatu Karlovac – Orašje koja okuplja zaljubljenike u prirodu i kajak – kanu sport iz čitavog svijeta. DANI TOLISE – veliki događaj koji prerasta u tradicionalnu manifestaciju međunarodnog karaktera. Na ovim prostorima najzastupljenije vrste riba su: šaran. nogometu i borilačkim sportovima. Na projekcijama filmova učešće uzimaju glumci. šljunkarama i kanalima. U svrhu povećanja atraktivnosti lovnih i ribolovnih područja. koncerti. Turistička zajednica Županije Posavske je implementirala projekt „Posavina raj za lov i ribolov“ koji je financirala Europska Unija. Manifestacija je bogata sportskim i kulturnim događanjima: promocija knjiga. Moto susreti u Orašju koji okupljaju preko 1000 motorista iz cijele Europe. izložbe. prezentacije knjiga.08 – 16. Kao važan dio turističkog proizvoda. uspostavljen je sistem informiranja. na centralnom trgu u Odžaku. koncerti i kao vrhunac manifestacije smotra folklora međunarodnog karaktera koja se održava 15. mrena. koncerta izvorne i zabavne glazbe. Glavni cilj ove manifestacije kao i Posavskog kola i Domaljevačke tkanice je očuvanje kulturne baštine i izvornog folklornog stvaralaštva. Županija Posavska nudi vrlo bogatu ihtiološku raznolikost. režiseri. Pored 1 Na području Županije najzastupljenija je pernata divljač: fazani.08. nastupa na otvorenoj pozornici. osobe iz političkog života Hrvatske i FBiH uz zavidno medijsko praćenje. • Fishing on the Sava DOMALJEVAČKA TKANICA – kulturno – folklorno . Županija Posavska omogućava razne vrste ribolova zato što se može pecati na rijekama. amur. jezerima. Prema ovim karakteristikama ovo područje je atraktivno sa stanovišta turističko – lovne i ribolovne ponude. barama. .

CROATIAN FILM DAYS – the biggest event in the area of the Canton. pike-perch. which gathers lovers of nature and kayak – the canoe sports. lakes. the Tourist board of Posavina Canton has implemented the project “Posavina. and people from the Croatian and BiH political life. closeness of the two big rivers. actors presentations. at the area of the municipality of Domaljevac – Šamac. art exhibitions. The rest of the hunting game here are: deer game. This festival is full of sports and cultural events: books promotion. pike. Besides the central event. This festival is taking place at the beginning of June in Tolisa. Tourism BiH • October 2009 1 . football and contact sports. concerts and as the final of this event the international folklore festival held on August 15th at the central Odžak’s square. where the best works of the Croatian cinematography. Motorcyclemeetings in Orašje that gather over 1000 motor cyclists from all over the Europe are taking place at the beginning of May. canals. old river beds. The organizer HKUD “Mldost” Domaljevac every Lov • year makes a rich program consisted of: traditional ceremonial folklore groups march past. catfish. held at the end of July. competitions. volleyball. concerts. and so it got the name “Little Pula”. wild boar and hare. this area is attractive from the point of view of the tourist-hunting and fishing offer. book promotions. marshes. Besides these festivals it is important to mention the international Sava regatta Karlovac – Orašje. there are also various competitions in old sports. are being screened. directors. The most represented fish species in these areas are: carp. TOLISA DAYS – a big event that is becoming an international traditional festival. traditional and pop music concerts. the international folklore festival. the buildings and grounds for tourists stay at the hunting grounds had been renovated and improved. The main goal of this festival and of Posavina dancing and Domaljevac sash is the preservation of cultural heritage and the autochthon folklore creativity. wild goose and ducks. rich and heterogeneous fund of wild game and fish and preserved natural environment make good conditions for breeding the wild game and fish. Posavina Canton enables different kinds of fishing because you can fish at rivers. kulenijada. The system of informing that gives all the necessary information and services for the tourists during their stay in Posavina has been established as a very important part of tourist product. open air performances. DOMALJEVAC SASH – cultural-folklore-sports festival with the international character. and barbel. and it is held in July and lasts for 14 days. the municipality of Orašje. It is being held at the beginning of September in the municipality of Orašje. and sports tournaments in basketball. rafting and pontoon ride down the Sava River. According to these characteristics. POSAVINA WHEEL DANCE – held in the area of the municipality of Odžak from 01/08 – 16/08. and the game and fish stocks increased. HUNTING AND FISHING The geographical position. after the Pula film festival. hunting and fishing paradise” financed by the European Union. from all over the world. and there is a great media interest for this event. amur. wood pigeon. etc. exhibitions. snipe and turtle-dove. quail. Posavina Canton offers very rich ichthyologic diversity. dog races. Hunting In the area of the Canton the most represented is the feathered game: pheasant. In order to increase the attractiveness of the hunting and fishing areas. At the film screenings you can see actors.

sačuvana flora i fauna predstavljaju važne resurse ovog kantona i osnova su za sportsko-rekreativni. .Bosanskopodrinjski kanton Bosna Edin Kunovac kakva je nekada bila Veliki prirodni potencijali pružaju mogućnost da turizam preraste u vodeću privrednu granu Goražda i cijelog kantona. rirodna i geografska raznolikost prostora. lovni i ribolovni turizam kao odredište za one koji vole aktivan odmor u netaknutoj prirodi uz obale rijeke Drine. netaknuta priroda. 1 P Turizam BiH • listopad 2009. Prače i Koline.

untouched nature. Prača and Kolina.Bosnian-Drina Canton Bosnia as it used to be Goražde noću • Goražde noću Great natural potentials offer the possibility for the tourism to become the leading economic branch of Goražde and the entire Canton. preserved flora and fauna represent important resources of this Canton and are the basis for sports and recreational. Tourism BiH • October 2009 1 . N Natural and geographical diversity of the area. hunting and fishing tourism and the destination for those who like active rest in untouched nature by the banks of the rivers Drina.

Ribolov Gornji tok rijeke Drine. slobodnog i očuvanog i pružaju izvanredan ugođaj za planinare. u skladu sa svojim interesima.-1995. zaustavlja dah. Turistička agencija “Obner” obezbijedit će vam potpuni ugođaj na splavarenju. netaknuta priroda. ribolov.). Splavarenje Drinom. . Splavarenje 1 Turizam BiH • listopad 2009. Planinski visovi Kriva draga. a ujedno postane nosilac razvoja općine Goražde. budi neizvjesnost i želju za ponovnim vraćanjem. rafting. Prače i Koline. B TURISTIČKA PONUDA . Sadba. Splavarenje Drinom je već poznat turistički proizvod zbog kojeg ovo područje posjećuje veliki broj turista. Prirodna i geografska raznolikost prostora. kanjoni. planinarski pohodi. Crnu Goru sa Sarajevom i drugim krajevima. Područje gornjeg toka rijeke Drine od prapovijesnih vremena nije bilo zaobiđeno od prisustva i kulturnog razvitka ljudskih zajednica. koja je povezivala primorje. itd. Ruda glava. stoga se razvoj turizma uglavnom bazira na mogućnostima koje pruža ova rijeka. Crni rajski vrh. Splavarenje Posebno atraktivan turistički proizvod BPK-a Goražde je splavarenje Drinom. Veoma atraktivno i posjećeno mjesto je izletište Rorovi koje ujedno predstavlja simbol ot- pora (1992. plivanje. Rijeka Drina uvijek je bila glavna saobraćajna arterija na području istočne Bosne.6km2 i sastoji se od tri općine: Goražde. Rijeka Drina predstavlja izuzetnu atrakciju za brojne domaće i strane goste.). ljubitelje ljekovitog bilja i šumskih plodova. već se jednostavno mora doživjeti. Splav je neobično plovilo izgrađeno od drvene oblovine sa koga se može riboloviti i uživati u gastro ponudi domaćih specijaliteta. Srbiju. Bogata prirodna i kulturno-historijska baština resursi su koji imaju neprocjenjivu vrijednost i potencijal za razvoj turizma na prostoru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. rijeke i planine pružaju mogućnost da svako može pronaći nešto za sebe (splavarenje. Prirodni resursi izvanredne ljepote i raznovrsnosti kao što su prelijepe šume. gdje svoj mir mogu pronaći kupači: Gradski žanj. lovni i ribolovni turizam kao odredište za one koji vole aktivan odmor u netaknutoj prirodi uz obale rijeke Drine. još uvijek je sačuvan od svih zagađivača.osansko-podrinjski kanton Goražde zauzima površinu od 504. Borovac i Grebak pružaju sliku pomalo divljeg prostora (u najpozitivnijem smislu riječi). Splavarenje je doživljaj čija se posebnost ne može riječima opisati. Klek. sačuvana flora i fauna predstavljaju važne resurse ovog kantona i osnova su za sportsko-rekreativni. Duž obala rijeke Drine nalazi se nekoliko plaža. Foča-Ustikolina i općine Pale-Prača. vožnja kajakom. TIPOVI I VRSTA Bosansko-podrinjski kanton Goražde raspolaže velikim prirodnim potencijalima koji pružaju mogućnost da turizam preraste u vodeću privrednu granu. Osanica itd. izaziva radoznalost.

Crni rajski vrh. like beautiful woods.6 square km and consists of three municipalities: Goražde. kayaking. due to which this area is visited by numerous tourists. Borovac and Grebek give the image of slightly wild space (in the positive sense). Tourist agency “Obner” will provide you the complete atmosphere in floating.B osnianDrina Canton Goražde takes up the surface of 504. The Drina River has always been the main traffic artery in the area of eastern Bosnia. The log floating on the Drina provokes the curiosity. It connected the coast. Prača and Kolina. The log floating on the Drina is already familiar tourist product. Ruda glava. offer the possibility for everyone to find something for himself (log floating. which offer the possibility for the tourism to become the leading economic branch and the holder of the development of the municipality of Goražde. and because of this the development of tourism is mostly based on the possibilities that this river gives. swimming. Rich natural and cultural-historical heritage are the resources that have priceless value and potential for the development of tourism in the area of Bosnian-Drina Canton Goražde. Sadba. TYPES AND KINDS Log Floating Bosnian-Drina Canton Goražde has at its disposal great natural potentials. hunting and fishing tourism and the destination for those who like active rest in untouched nature by the banks of the rivers Drina. Klek. Log floating is an experience of a special kind that you can’t describe with words. rivers and mountains. The mountain peaks Kriva draga. Natural and geographical diversity of the area. fishing. Osanica. The resort Rorovi is a very attractive and well visited place and it also represents the symbol of resistance (1992 – 1995). you just have to experience it. Fishing The upper Drina flow is still preserved from pollution. etc. The float is an unusual sailing boat made of round-wood from which you can fish and enjoy the gastro offer of local specialties. etc. Log floating Especially attractive tourist product of the Bosnian-Drina Canton Goražde is the log floating on the Drina. which is the basic requirement for the existence of the most interesting salmonidae Tourism BiH • October 2009 19 . rouses suspense and the desire for coming back. The presence and the development of human communities had existed in the area of the upper Drina flow since the prehistory. Natural resources of exceptional beauty and diversity. Serbia. untouched nature. Montenegro with Sarajevo and other parts. canyons. medicinal herbs and forest fruits fans. preserved flora and fauna represent important resources of this Canton and are the basis for sports and recreational. TOURIST OFFER. mountaineering.) compatible with everybody’s interests. free and preserved and give exceptional atmosphere for the mountaineers. rafting. it is breathtaking. The Drina River represents a true attraction for numerous local and foreign guests. Foča-Ustikolina and Pale-Prača. Along the Drina there are several beaches for bathers: Gradski žanj.

Na području Ustikoline zabilježen je svjetski rekord u ulovu mladice . Planinarstvo Teritorij Bosansko-podrinjskog kantona Goražde okružuju izrazito lijepi planinski predjeli koji svojom atraktivnošću izazivaju radoznalost planinara.Lovno . Za planinarenje posebno su atrak• Lov Povoljna konfiguracija zemljišta.o. Raznovrsnost ribljeg fonda. koje organizuje i niz planinarskih manifestacija. Za očuvanje i zaštitu okoliša i lovne divljači brinu se četiri lovačka društva: . Ljekovito bilje. te briga o zaštiti ovih vrsta. odgovarajuća klima i šumska bogatstva su osnovni činioci više lovnih revira na području BPK-a. Privredno društvo “Bijele vode” d. kako sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde tako i sa šireg prostora Bosne i Hercegovine.o. Za čuvanje tradicije u planinarstvu ističe se Bošnjačko-planinarsko društvo „Maglić” Goražde. izrazito bogatstvo mladicom i drugim vrstama ribe. a to su: .58.Sportsko-ribolovno društvo “Goražde” . Sportsko rekreativni turizam Sportski tereni na prostoru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde pružaju izvanrednu mogućnost za razvoj sportskorekreativnog turizma. Zahvaljujući prirodnim resursima prostor Bosansko-podrinjskog kantona Goražde pruža idealne uslove za razvoj lovnog turizma. predstavlja jedinstveno bogatstvo autohtonom potočnom pastrmkom i kapitalnim primjercima lipljana. Kriva draga radi na izgradnji savremenog sportsko-rekreativnog centra ( motel.40kg. sportski teren.što je osnovni preduslov da pored ravničarskih vrsta žive i najzanimljivije salomonidne vrste riba.Lovačko društvo ” Grebak” FočaUstikolina tivni planinski masivi Ruda glava. Kacelj i Borovac. govini “Krivu Dragu” u čijem sastavu se nalazi i lovno-rekreativni centar “Bijele vode” sa gaterom opremljenim za obuku i trening lovačkih kerova.Lovačko društvo “Rasoh” Prača . prateći sadržaji) i bit će nosilac bržeg razvoja ove vrste turizma. proizvelo je potrebu za formiranjem sportskih ribolovnih društava koja egzistiraju na ovom prostoru.Sportsko. Šetališta i staze uz rijeku Drinu u izvanrednom ambijentu omogućavaju razvoj rekreativnog turizma. Na lokalitetu Grepka i Rude glave izgrađeni su planinarski domovi. interesantne ribolovnim sladokuscima.Lovačko društvo “Biserna” Goražde .ribolovno društvo “TOPLIK” Prača Planinska rječica Prača. predstavlja pravu riznicu raznovrsne kulturno-historijske Hunting-recreational centre near Goražde 10 Turizam BiH • listopad 2009. od kojih izdvajamo najveću u Bosni i HerceLovno rekreativni centar kod Goražda Kulturno-historijsko naslijeđe Bosansko-podrinjski kanton Goražde. Grebak. gljive i ostali šumski plodovi rasprostranjeni su po svim predjelima BPK-a.Sportsko-ribolovno društvo “Halil Sofradžija” Ustikolina . .rekreativni centar “Bijele vode” . kao i cijela Bosna i Hercegovina. dar netaknute prirode.

The Bosnianmountaineering society “Maglić” is distinguished in the preservation of mountaineering tradition and it organizes line of mountaineering events. Mountain massifs Ruda glava. Medicinal herbs. suitable climate and for- Mountaineering The territory of the Bosnian-Drina Canton Goražde is surrounded by exceptionally beautiful mountain Tourism BiH • October 2009 . enable the 11 Hunting Suitable configuration of the grounds. fish species that are interesting for the fishing lovers. Sports and recreational tourism Sports grounds in the BosnianDrina Canton Goražde offer exceptional possibility for the development of sports and recreational tourism.Sports and recreation club “TOPLIK” Prača. Four hunting clubs are taking care of the preservation and protection of the environment: . the world record in catch of huchen was registered – 58. with its exceptional environment.Hunting-recreational centre “Bijele vode” . the area of Bosnian-Drina Canton Goražde offers great conditions for the development of hunting tourism.Sports and recreation club “Halil Sofradžija” Ustikolina . mushrooms and other forest fruits are wide-spread over the BosnianDrina Canton Goražde. The mountain rivulet Prača. Thanks to the natural resources.Hunting club ” Grebak” FočaUstikolina regions that provoke the curiosity of the mountaineers from the territory of the Bosnian-Drina Canton Goražde and wider area of Bosnia and Herzegovina. and these are: .Hunting club “Rasoh” Prača . Kacelj and Borovac are especially attractive for mountaineering. Promenades and paths along the Drina River.Hunting club “Biserna” Goražde . very rich with huchen and other fish species and care of the preservation of these species created the need of forming fishing clubs that exist in this region. Heterogeneousness of the fish stocks. In the area of the Ustikolina. Grebak. a gift of untouched nature represents a unique wealth of the indigenous brown trout and the big specimens of grayling.Lovci i lovina • Hunters and catch est wealth are the basic factors of the hunting grounds in the area of Bosnian-Drina Canton Goražde.Sports and recreation club “Goražde” .40 kg. On the locality Grebak and Ruda glava mountain houses were built. where the biggest one in Bosnia and Herzegovina is “Kriva Draga” with the hunting-recreational centre “Bijele vode” that has the place specially equipped for the training of the hounds.

One datiraju iz druge polovine XV. vazne i posude od glinene opeke. Ovaj lokalitet ima status Nacionalni spomenik “Lug”. Nešto od gore navedenih eksponata pohranjeno je u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Iz Osmanlijskog vremena značajan kulturno. 12 • Panorama of Goražde Turizam BiH • listopad 2009. Zupčići i Podhranjen naseljavali stanovnici mlađeg kamenog doba. stoljeća. godine u naselju Zupčići rezultirala su pronalaskom kamenih bodeža.Panorama Goražda baštine.historijski i vjerski spomenik nalazi se u selu Kreča. godine. radi o kulturi staroj 7. kamene sjekire. prema procjenama arheologa. Iskopavanja koja su vršena 1955. Novopronađeni kipovi bit će nakon stručne obrade izloženi u pomenutom muzeju. srednjovjekovnog vremena. Treba istaći da je na prostoru općine Ustikolina izgrađena prva džamija u Bosni i Hercegovini “Turhan Emin-begova” kao i prva štamparija na bosanskohercegovačkom tlu. a arheološka istraživanja potvrđuju da su naselja: Popov Do. Na prostoru BPK-a Goražde postoje tragovi života iz prahistorije. turske i austrougarske uprave.5 hiljada godina. Najnovija istrživanja koja su obavljena na ovom lokalitetu august/septembar 2009. rimskog. . U užem gradskom području općine Goražde nalazi se i jedna od najljepših džamija na Balkanu “KAYSERI CAMII” i predstavlja neprocjenjiv kulturno-historijski i vjerski spomenik. izgrađen 1553. Prilikom ovog arheološkog pretraživanja na ovom lokalitetu pronađeni su kipovi koji svjedoče o postojanju naselja iz pomenutog perioda. Značajna su nalazišta iz prahistorijskog. godine samo su potvrdila već ranije nalaze da se na ovom lokalitetu.

according to the archaeologists’ estimations. Some of the exhibits mentioned above are stored at the National Museum of Bosnia and Herzegovina in Sarajevo. the “Turhan Emin-begova” mosque. and date from the XV century. vases and the pottery are the results of diggings that were made in 1995 in the settlement Zupčići.“KAYSERI CAMII” and it represents priceless cultural-historical and religious monument. sports grounds.o. Stećci u okolici Goražda • There are traces of life from the prehistory in the area of the BosnianDrina Canton Goražde and the archaeological researches confirm that the settlements Popov Do. built in 1553. In the town of Goražde there is one of the most beautiful mosques in Balkans . From the Ottoman period comes an important cultural-historical and religious monument. Finds of stone daggers. This locality has the status of National monument “Lug”. medieval period of Turkey and the Austria-Hungary authorities. Economic society “Bijele vode” d. The most recent researches done at this locality (August/September 2009) just confirmed that.development of the recreational tourism.o. in the village of Kreč. the word is about 7.5 thousand years old culture. and accompanying programs) and it will be the holder of the development of this type of tourism. Kriva draga works on the construction of modern sports and recreational centre (motel. We should point out that the first mosque in Bosnia and Herzegovina was built in the municipality of Ustikolina. Stećak in Goražde surroundings Tourism BiH • October 2009 13 . Newly found statues shall also be stored at this museum after the professional analysis. Cultural-historical heritage Bosnian-Drina Canton Goražde as well as the entire Bosnia and Herzegovina represents a true treasury of various cultural-historical heritages. Roman. Zupčići and Podhranjen were inhabited by the population from the early Stone Age. Important sites are from the prehistoric period. as well as the first printing house in Bosnia and Herzegovina. On the occasion of archaeological researches at this locality the statues that witness about the existence of the settlement from this period were found. stone axes.

preko 7000 ljudi. a 1910. Austrijanci su ga zvali Brčka. Radio bet Frattelo itd. Sofije itd. 1878. Zagreba.P Radio Brčko. • Brčko se. Obiteljski radio Valentino. a osobito iz Trsta. B rčko se prvi put spominje1428. te nekoliko medija u privatnom vlasništvu: RTV Hit. Distriktu Brčkom pripalo je područje cijele nekadašnje općine Brčko. najvjerojatnije po mjestu gdje se trgovalo soli. Brčko je poznato po svojim pozorišno-kazališnim susretima koji se održavaju u 1. Budimpešte. prema sjeveru i jugu. Brčko je grad na ušću rijeke Brke u Savu. Amatersko pozorište. Brčko nije važno samo kao čvorište putnih pravaca nego i kao mjestu u kojem su se razvile različite vrste prometa: cestovni. . godine pod nazivom Barka kako su ga prozvali franjevci koji su u to vrijeme djelovali na tom prostoru. kuhinjska sol). Taj podatak najzornije govori kojom brzinom se Brčko razvijalo. sjeveru i jugu. Dokaz o postojanju rimskog grada Saldee jesu ostatci rimske kanalizacije u Brčkom. To područje obiluje brojnim izvorima pitke vode. još za vrijeme Austro-Ugarske. Cijelo područje Brčkog nalazi se na 80 – 200 m nadmorske razine. tri kulturnoumjetnička društva: Prosveta.Brčko Distrikt Brčko. motela i pansiona. Preporod i Napredak. a Turci Brčki. Praga. izuzev njenog južnog dijela na sjevernom području planine Majevice koje se nalazi na 200 – 400 m nadmorske razine. Gradsku galeriju. U Brčkom postoji J. godine u Brčkom je živjelo oko 3000 ljudi. U njega su dolazili trgovci iz gotovo cijele Europe. Beča. Tako je Brčko postalo vrlo važno čvorište putova prema istoku i zapadu. Brčko ima bogati gradsku biblioteku. plovni (riječni) i željeznički. razvilo u vrlo živo trgovačko mjesto. grad na raskrižju putova prema istoku i zapada. Panorama Brčkog Panorama of Brčko 1 Turizam BiH • listopad 2009. Brčko ima nekoliko vrlo poznatih hotela. tjednu mjeseca studenog. U rimsko vrijeme na tom prostoru bila je sagrađena utvrda koja se zvala Saldea (latinski sal znači sol.

Budapest. Here came the merchants from almost entire Europe. except its southern part on the northern area of the Majevica Mountain. Zagreb. During the Roman period a fortress was built at that area. Even during the Austro-Hungarian period Brčko developed into a very lively commercial place. etc. river and railroad traffic. About 3000 people lived in Brčko in 1878. etc. That’s how Brčko became a very important crossroads to east and west. Brčko is also important as the place where different kinds of traffic: road. three cultural clubs: Prosveta. In Brčko there is Radio Brčko. Tourism BiH • October 2009 1 . It has several very famous hotels. Preporod and Napredak. north and south. The entire former municipality of Brčko fell to share of the Brčko district. which are being held in the first week of November. and several media in private property: RTV Hit. Sophia. and in 1910 over 7000.Brčko Distrikt Brčko is the town on the crossroads to east and west. which is situated at the altitude of 200-400 m. Brčko is known for its theatre meetings. rčko was mentioned for the first time in 1428 under the name Barka as it was named by the Franciscans who worked at that time there. north and south. Family radio Valentino. Radio bet Fratello. which was called Saldea (Latin sal means salt. This area is abundant with numerous springs of potable water. The entire area of Brčko is situated at the altitude of 80-200 m. Prague. Austrians used to call it Brčka and the Turks Brčki. common salt). and especially from Trieste. The evidence of the existence of the Roman town Središte Brčkog • Centre of Brčko B Saldea is the remains of the Roman sewage system in Brčko. most probably after the place of salt trade. Brčko has rich town library. Vienna. Brčko is the town on the river mouth of the Brka into Sava. Amateur theatre. This information shows how fast Brčko developed. motels and hostels. Town gallery.

..... 1 M Turizam BiH • listopad 2009... država. destinacije.. Samo će tada marketing biti u funkciji razvoja nekog posla.... a čiju dozvolu za upotrebu smiju imati samo stručni profesionalci........ ministarstava. ideje. ili turizma... .Strateški marketig u funkciji razvoja turizma ... Marketing je najjači alat poslovnog uspjeha Mirjana Šutić arketing je snažan alat čije upute za upotrebu moraju pisati čelnici tvrtki.

and whose permission for use could have only the professional experts. states......... Only then the marketing shall be in the function of the development of a job.. for which use instructions should be written by the heads of the companies......... idea or tourism.. destination.. ministries.Strategic marketig Tradicijska gastro ponuda • Traditional gastro offer in the function of the development of tourism ... Marketing is the strongest tool for the business success T he marketing is the strong tool. Tourism BiH • October 2009 1 ..

Ne možemo očekivati da ljudi od nas kupe nešto za što ne znaju da postoji. te zajedno kreirati i prihvatiti strategiju na državnoj razini koja će određivati smisao svake od brojnih ponuđenih nam investicija. te varijacija istih proizvoda i usluga. da marketing moramo tretirati kao sredstvo razvoja turizma u našoj zemlji. M Tko smo mi? Teško je razumjeti kako formirati strategiju marketinga na današnjem tržištu koje je vrlo fragmentirano.arketing je. ili. ponuda. Čak će se i ljudi koji odlučuju u što usmjeriti sredstva unutar marketinškog budžeta složiti da je većina tog novca bačena u vjetar. Tvrtke svake godine troše milijune na marketing. Kada novac uložen u marketing počnemo smatrati investicijom od koje očekujemo dobit. dakle. moramo prvo pospremiti vlastito dvorište. Ustrajemo li dovoljno u kvalitetnoj provedbi solidne marketinške kampanje. dugoročno ćemo uživati višestruki povrat na uloženo. dakle. potrebno je uložiti sredstva da bismo dodatno dotjerali resurse i obučili naše osoblje s ciljem kreiranja kvalitetne turističke ponude . pretpostavka. Dakako. moramo prvenstveno definirati kako želimo da se našu zemlju izvana percipira. Kako bismo što mudrije utrošili naša ograničena sredstva. Naš izazov. Kada spoznamo kako želimo da nas svijet doživljava i utvrdimo u čemu smo izvanredni u odnosu na ostale turističke destinacije. još gore. da bismo pokušali zaobići zamke koje donose neizbježan tehnološki napredak i globalizacija. Sjetimo se izjave Johna Wanamakera koji je ustanovio da je polovica novca koji potrošimo na marketing čisti promašaj od investicije. najjači alat poslovnog uspjeha.odnosno ponude koju je netko voljan platiti. onda se moramo pripremiti na velike izdatke s kratkoročno neopipljivim rezultatima. 1 Turizam BiH • listopad 2009. ako su samo pratili ratna zbivanja u njoj. leži u neorganiziranosti odnosno neusklađenosti naših vizija i ideja o napretku i načinima postizanja željenih ciljeva. odnosno uskladiti naše resurse i mogućnosti. ukoliko se provodi sustavno i s kvalitetnim suradnicima. te zasićeno mnoštvom neprovjerenih informacija. Ne možemo očekivati da ljudi iz Amerike ili dalekog Japana požele doći vidjeti prirodne ljepote Jadrana i njegova zaleđa ako za našu zemlju nisu nikada čuli. Sigurno je da uspjeh svakog poslovnog pothvata ovisi upravo o kvaliteti marketinga njegovih proizvoda ili usluga. Prva je. tehnološki iznimno kontrastno. ali je problem u tome što ne znamo koja od dvije polovice nam je donijela zaradu. .

Masline • Olives Who are we? It is hard to understand how to form the strategy of marketing in today’s market which is very fragmentary. And the success of every business activity depends exactly on the quality of the marketing of their products or services. or what’s even worse. Tourism BiH • October 2009 19 . Of course. we need to invest in order to arrange our resources and train the personnel with the goal of creating quality tourist offer – the offer someone is willing to pay for. We cannot expect people to buy something from us that they have never heard of. We cannot expect that the people form America or the far away Japan wish to come to see the natural beauties of the Adriatic and its hinterland if they have never heard of our country. Our challenge lies in the low level of organization. but the problem is that we do not know which of the two halves brought us the profit.I f implemented systematically and with quality associates. that is to coordinate our resources and possibilities. If we persist enough in the quality implementation of good marketing campaign. technologically very contrastive. When we start to consider the money invested in marketing as an investment from which we expect profit then we should prepare for big expenditures with unseen results for short-term. first we should clean our own yard. offers and the variations of the identical products and services. When we figure out how we want the world to see us and ascertain our remarkable features as regards other tourist destinations. in the first place we have to define how we want our country to be perceived from the outside and together cerate and accept the strategy at the state level. if they have only seen the war events in it. As to spend our limited funds as wise as possible. marketing is the strongest tool of the business world. the man who ascertained that half of the money spent on marketing is the investment failure. Big companies spend millions on marketing every year. the first supposition is that we should treat the marketing as the means of the development of tourism in our country. in trying to go around the traps that come with the inevitable technological progress and globalization. Let’s remember the John Wanamaker’s statement. So. that is to say non-coordination of our visions and ideas about the progress and the ways of achieving the goals. for long-term we should enjoy the multiple return on investment. and saturated with numerous unverified information. Even people who decide where the funds inside the marketing budget will be directed agree that most of this money is wasted. which will define the sense of each investment offered.

pa zato mora razmišljati. Pokušajte zatvoriti oči i baciti pikado strelicu u smjeru mete. na osnovu detaljne marketinške analize. Kako bismo marketing stavili u funkciju razvoja turizma. ali je potrebno prvenstveno znati definirati cilj pa potom izabrati alat koji će najbolje doprijeti do njega. Sjetimo se Nobelovca Ernesta Rutherforda koji je izjavio kako nema novca. njihove želje i potrebe. bit će to čista sreća. odnosno naša marketinška kampanja. ponudu.. Ako se kojim slučajem ipak dogodi da pogodite. Dakle. kada imamo marketinšku strategiju. Što točno mi želimo da ta ciljna skupina misli. Uzaludno trošenje marketinškog budgeta dijelom je sigurno uzrokovano činjenicom da često ‘palimo’ a da koncentrirano ne ‘ciljamo’. Pri kreiranju strategije razmišljajmo.Ciljaj pa pali! Kada znamo što imamo i kako želimo da nas svijet percipira. ne znamo kako im iskomunicirati odnosno prodati upravo našu uslugu. treba znati što je naša meta kako bismo je pravilno naciljali i pogodili. kako bismo izbjegli svaštarenje i kasnije uštedjeli. Koliko god logično zvučalo. Pritom često bacamo novac na slogane i fraze koji ne prikazuju ono što bismo mi htjeli pa primatelju naše poruke djeluju nepovezano i besmisleno. 10 Hajdučki stol u Vjetrenici • Hajduk’s table in Vjetrenica Turizam BiH • listopad 2009. osjeća i čini? 4. precizno odgovoriti na sljedeća pitanja: 1. Koji su najuvjerljiviji razlozi koje im možemo ponuditi kako bi to mislili. Pri pripremi marketinške strategije potrebno je. internet stranica i stručnjaka znati izabrati baš one alate koji će nas voditi prema našem komadiću tržišta. Kakvu točno percepciju ta ciljna skupina ima o nama trenutno? 3.. osjećali i činili? Suvremeni marketing nudi mnoštvo alata za dostizanje ciljeva. Takav životni stav donio mu je kasnije titulu engleskog baruna i osigurao sredstva o kojima je ranije samo sanjao. nećete pogoditi centar. Ne razumijemo naše ciljno tržište. i odvojimo vrijeme za analizu. Isplatilo mu se razmišljati. Zastanimo na trenutak i razmislimo. S kim točno mi kao turistička destinacija. lakše ćemo u moru oglašivača. trebamo komunicirati? 2. Koliko god puta pokušavali. koliko god dugačke ruke imali. potrebno je definirati koji će djelić ogromnog svjetskog tržišta najvjerojatnije željeti upravo ono što mi imamo ponuditi. . Svaštarenje u marketinškim ulaganjima koštat će kompaniju ili državu daleko više od izgubljene partije pikada. destinaciju. planiranje i izbor smjera u kojem želimo ići. moramo definirati koga točno marketingom želimo doseći.

Vrelo Duman u Livnu • Duman spring in Livno Aim at. for sure. we must define who we want to reach by the marketing. you hit the target. feel and do in this way? Modern marketing offers plenty of tools for achieving the goals. This kind of life attitude later brought him a title of English baron and provided funds he only dreamed of. how to sell our service. internet pages and experts. it will be easier to choose the tools in the sea of advertisements. Which are the most persuasive reasons we can offer them to think. If. It was worth of thinking. much more than a lost darts game. which shall lead us to our piece of the market. but for the addressee of our message they seem incoherent and senseless. offer…In this we usually throw away the money on various slogans and phrases that don’t show what we would like. We don’t understand our target market. As to put marketing into the function of the development of tourism. What is the exact perception of us from that target group? 3. Tourism BiH • October 2009 11 . As a tourist destination. In creating the strategy let’s think and take time for analysis. when we have the marketing strategy. we don’t know how to communicate with it. No matter how many times you try. Useless wasting of the marketing budget is partly caused by the fact that we often “shoot” without concentration on the target. how long your hands are you will never hit the centre. there is the need to know what our target is so we could aim at it properly and “shoot” it. there is a need to define which part of the huge world market most probably would want to see what we have to offer. In preparation of the marketing strategy. planning and choose the direction we want to go to. What exactly do we want for the target group to think. So. feel and do? 4. and then shoot! When we know what we have and how we want the world to perceive us. Try to close your eyes and throw the dart into the target. its needs and desires. destination. No matter how logical this may sound. but first of all it is necessary to know how to define a goal and then choose a tool that will do the best in reaching it. to avoid odds and ends and save money. Doing odds and ends in marketing investment shall cost the company or the state much. based on detailed marketing analysis there is a need to answer the following questions precisely: 1. by any luck. whom our marketing campaign needs to communicate with? 2. Let’s stop for the moment and think. Let’s remember the Nobel Prize winner Ernest Rutherford’s who said that he didn’t have money so he had to think. that would be just luck.

i najefektnije dopire do određenih skupina ljudi. Poanta jest da je takve stručnjake potrebno i platiti. logo. Kopije i amateri donijet će nam samo kratkoročnu uštedu. Samo će tada marketing biti u funkciji razvoja nekog posla. jer je njihov doprinos našem uspjehu ključan. Coca Coli da bude Coca Cola i BMW-u da bude BMW. i skupi. poruka i medij najbolje prezentira na željeni način. ili turizma. 12 Turizam BiH • listopad 2009.Tada će biti potrebno premostiti još jednu zamku u marketingu: kvalitetne marketinške alate imaju i znaju koristiti samo marketinški stručnjaci. Marketing je snažan alat čije upute za upotrebu moraju pisati čelnici tvrtki. logo. and the most effectively reaches certain groups of people. Marketing experts are rare and expensive. . These creative minds help Apple to be the Apple. for which use instructions should be written by the heads of the companies. The point is that these experts need to be paid because their contribution to our success is crucial. a danas se o ozbiljnom poslu ne razmišlja na kratke staze. država. Pravi marketinški stručnjaci imaju briljantne ideje na koje reagiramo sa «pa kako se ja toga nisam sjetio?». ministarstava. The marketing is the strong tool. The copies and amateurs will bring us shortterm savings. BMW to be the BMW. states. To su ljudi koji znaju kakav nas dizajn letka. Stećci na Blidinju • Stećaks at Blidinje Then. To su kreativni umovi koji pomažu Apple-u da bude Apple. a čiju dozvolu za upotrebu smiju imati samo stručni profesionalci. destination. Only then the marketing shall be in the function of the development of a job. idea or tourism. ideje. ministries. and today you don’t think about the serious business for short-terms. Coca Cola to be the Coca Cola. destinacije. Marketinški stručnjaci su rijetki. True marketing experts have brilliant ideas on which we react with: “how I didn’t come up with that”. Those are the people who know what kind of design of the leaflets. message and media the best presents us in the way we want. and whose permission for use could have only the professional experts. one more trap in marketing needs to be by-passed: only marketing experts have and know how to use the quality marketing tools.

Međugorje .

Stari most u Mostaru • Old Bridge in Mostar .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->