Tiristički potencijali Bosne i Hercegovine

Tourist potentials of Bosnia and Herzegovina

Turizam BiH
BESPLATAN PRIMJER AK
Broj 1 • listopad 2009. • Godina I

Slap Kravica • Kravica Falls

Turizam BiH
I m p re s u m
Izdavač / Publisher: Udruga Stećak Suizdavač / Co-publisher: Federalno ministarstvo okoliša i turizma Za izdavače / For the publisher: Ivan Mikulić Majo Haramandić Glavni urednik / Editor in chief: Grgo Mikulić Zamjenik glavnog urednika Assistant editor in chief: Krunoslav Šetka Uredništvo / Editorial board: Majo Haramandić, Krunoslav Šetka, akademik Sulejman Redžić, Ivan Mikulić, Tatjana Bulaić, Sinaid Šabanović, Grgo Mikulić. Prijevod na engleski / Translation: Ivana Medić Lektura / Language editor: Stanko Jurilj Korektura / Proofreding: Stanko Jurilj, Ivana Medić Grgo Mikulić Grafička priprema / Art layout: SD studio Tisak i uvez / Printed by: Grafotisak Grude

Manastir Tvrdoš kod Trebinja

Monastery Tvrdoš near Trebinje

Broj 1 • listopad 2009. • Godina I

Kazalo / Contents
Istočni i južni dio Republike Srpske Eastern and southern part of the Republic of Srpska

1st issue • October 2009 • Year I

4
Riječ urednika Editorial

90

Turizam BiH

6
Intervju N. Herceg Interview N. Herceg

106
Srednjobosanska Županija Central Bosnia Canton

16
Kanton Sarajevo The wealth of diversities Sarajevo

118
Zapadnohercegovačka Županija West Herzegovina Canton

26
Sjeverozapadna Republika Srpska, Banja Luka North-western Republic of Srpska, Banja Luka

128
Hercegbosanska Županija Herzeg-Bosnia Canton

Hercegovačkoneretvanska Županija Hezegovina-Neretva Canton

36

142
Posavska Županija Posavina Canton

50
Tuzlanski Kanton Tuzla Canton

146
Bosanskopodrinjski Kanton Bosnia-Podrinje Canton

62
Zeničkodobijski Kanton Zenica-Doboj Canton

154
Distrikt Brčko District Brčko

80
Unskosanski Kanton Una - Sana Canton

156
Strateški marketing Strategic marketing

obitelji skladno funkcioniraju. bogatstva i ljepote različitih kultura. primjećuje se kamo god krenuli. Turizam kao svjetski fenomen pružio je čovjeku i čovječanstvu mogućnost upoznavanja i sebe i drugih. a to je komunikacija na globalnoj razini. te postizanje tog civilizacijskog cilja. nacionalno i civilizacijski. tradicija i običaja. od juga prema sjeveru ili od istoka prema zapadu. Bosna i Hercegovina je raznolika po prirodnim ljepotama. svejedno. je li to moralo biti tako? Moraju li razlike među narodnim skupinama. Tema i ovog prvog i svih budućih brojeva bit će promocija ljepote uopće. a znamo da se i ona sastoji od različitih ljudi s posve različitim osobnim sklonostima. Raznolikost prirode i u prirodi također smatramo bogatstvom. uvjetno rečeno. Ta raznolikost se osjeća posvuda. I opet najčešće. Učimo onda od prirode. etničkih i vjerskih pripadnosti… Tako ćemo spoznati sebe. po prirodnim rijetkostima. i ulijeva nadu u ispunjenje tog cilja. spoticanja među njenim narodima. Nećemo li time spoznati cijeli svijet. odnosno unutar jedne državne zajednice. ona se ne poštuje. pa čak i uzrokom ratnih sukoba. Tada nam različitost više neće biti kamen smutnje i uzrokom sukoba nego bogatstvo s kojim se može i od kojega se može i dobro živjeti. bogatstvom raznolikosti. Turizam BiH • listopad 2009. etnički i vjerski. na svakom koraku. razlogom njihova povezivanja. Dalje nam se ne da. te da one. Uzdići se do vlastite civilizacije u kojoj će doista različitost biti tolerirana. postanu poveznica a ne razdjelnica? Obično kažemo kako nam je obitelj sve u životu. vjere i običaji. . Ono što su trebale učiniti velike religije svijeta a. željama i ciljevima. osobito kulturne. Je li situacija drugačija unutar jednog naroda. Pa neka nam bude sa srećom. po svojim zakonima savršena. njezinih prirodnih rijetkosti i ljepote prirode. uvijek i nužno biti uzrok sukoba? Mogu li te različitosti biti razlogom za komunikaciju između njih. I u obitelji. ona je bogatstvo u sebi. etničke i vjerske. različitosti unutar obitelji su bogatstvo. osna i Hercegovina je zemlja različitosti. ćete dragi čitatelji. na višu razinu svijesti. prihvatljiva. nisu do kraja ispunile očekivanja tako uzvišenog cilja. pronaći razloge i ciljeve pokretanja časopisa. moraju li njihove različite povijesti i kulture. i sebe u drugima. ona je u prvom redu znak siromaštva. imati budućnost. Unutar državne zajednice ona nije poželjna. ako misli opstati i biti. bogatstva njezine kulturno-povijesne baštine. raznolikosti. promocija lijeposti Bosne i Hercegovine. ne samo da nije zanimljiva. a unutar državne zajednice različitosti su uzrokom sukoba. A morat ćemo. Svijet. nažalost. i druge u sebi. Što je tomu razlog? Čovjek? Njegova nedosljednost? Nedovoljna osviještenost? Nedovoljna kulturna i etička obrazovanost? Obrazovanost uopće? Nešto drugo? Što je to nešto drugo? Kažemo da je priroda u sebi. No. među etničkim zajednicama. Te različitosti. turizam pruža tu mogućnost. Evo u ovome. poželjna. štoviše ona je poželjna i poštuje se. Drugog puta nema niti će ga biti. Raznolikost je uvijek zanimljiva. morat će krenuti tim putem i uzdići se iznad vlastite sebičnosti. po kulturno-povijesnoj baštini… Raznolika je kulturno. pa čak ni ne tolerira. bile su kroz povijest nerijetko kamen smutnje. Ne da nam se uzdignuti dalje od obitelji. da ne idemo dalje i predaleko? A opet. Različitost unutar obitelji se tolerira.Riječ urednika B Bosna i Hercegovina zemlja raznolikosti Jednolikost (jednoličnost).

it is richness by itself. wishes and goals. among ethnical groups. but we know that even a family consists of different people with completely different personal preferences. What’s the reason for this? Is it the man? His inconsistency? Not enough of consciousness? Insufficient cultural and ethical education? Education in general? Something else? What is this something else? We say that nature is by itself. And in most cases families function harmoniously.Editorial Bosnia and Herzegovina the land of diversities Monotony is not only uninteresting. in its laws. dear readers. no matter you go from west to north or from east to west. This diversity is felt everywhere. The global communication is the thing that should be done by the big religions of the world. natural rarities. Tourism BiH • October 2009 B . its natural rarities and the beauty of nature. do their different histories and cultures. Then. lift up to its own civilisation where the diversity is going to be really tolerated. at every step. as well in the family. always and necessarily have to be the cause for conflicts? Could these differences be the reason for the communication between them. on a higher level of consciousness. it must lift up above its selfishness. perfect. ethnically and religiously diverse. the promotion of beauties of Bosnia and Herzegovina. to have a future. Difference inside the family is tolerated. But. Inside the state. But. We just don’t feel like going further. and inside the state community are the causes for conflicts. the wealth of its cultural-historical heritage. religions and customs. and all future issues will be the promotion of beauty in general. good luck to all of us. is this the way it had to be? Do the differences among nations. Bosnia and Herzegovina is diverse in natural beauties. especially cultural. ethnical and religious have often been a stumbling-block among its nations. noticed everywhere you go. If the world wants to exist. but unfortunately these haven’t fulfilled the expectations of such an exalted goal. it’s unwanted. and indeed. and even the cause for wars. traditions and customs. cultural-historical heritage…it is culturally. the differences inside the family are wealth. The diversity is always interesting. disrespected and even not tolerated. acceptable and desirable. and achieving that civilization goal. At that time the diversity won’t be the stumbling-block and the cause of the conflicts but the wealth to live with and to live good from it. The tourism in its opportunities offers the possibility and gives hope for fulfilling this goal. The tourism as a world phenomenon has offered to humans and the humankind the possibility of self learning and meeting others. This is where you. osnia and Herzegovina is the land of diversities. Through the history these diversities. is desirable and respected. We don’t feel like lifting up beyond our family. and that they become a bond not divide? We usually say that the family is all in our life for us. the reason for their connection. let’s not go too far? And again. nationally and in terms of civilization. or within the state. we should learn from nature. others in us. will find the reasons and aims for creating this magazine. There is no other way. the wealth and the beauty of different cultures. and ourselves in others. Hopefully we’ll meet the whole world. ethnical and religious belonging… In this way we’ll meet ourselves. but first of all it is a sign of poverty. We find the diversity of nature and in the nature as wealth. we’ll have to do that. The theme for this first. So. Is the situation different within one nation. a wealth of diversity.

Neupitan razvoj bh.turizma

strateška gospodarska grana
Dr.sc. Nevenko HERCEG Imamo ono što tržište traži - netaknutu prirodu i ekološki očuvan prostor, stotinjak “must see” lokacija, a uz to složenu i zanimljivu mješavinu povijesti, kulture, gastronomije… Ciljevi koje smo zacrtali su realni i samo o nama ovisi hoćemo li ih realizirati, kaže ministar Herceg. Rafting na rijeci Trebižat kod Čapljine

Turizam mora postati

Interviu
događa stihijski, sam po sebi. Što su atributi bosanskohercegovačke jedinstvenosti na kojima je moguće graditi prepoznatljivu i jedinstvenu turističku destinaciju te kako na najbolji način iskoristiti sve prirodne i kulturne resurse, samo su neka od pitanja koja smo postavili dr. Nevenku Hercegu, ministru okoliša i turizma u Vladi Federacije BiH. TURIZAM: Često se na radiju, televiziji i u dnevnom tisku, a i na raznim stručnim i znanstvenim skupovima, može čuti kako je Bosna i

S

obzirom na privlačnost prirodne i kulturne baštine, ali i trendove na tržištu turističke potražnje, turistički razvoj Bosne i Hercegovine ne bi trebao biti upitan. Međutim, i pored toga država Bosna i Hercegovina danas nema globalne ni operativne strategije razvoja turizma, a čini se da još uvijek ne postoji ni dovoljno svijesti o važnosti turizma. Istina, turizam se navodi kao strateška gospodarska grana, ali to je još uvijek samo deklarativno, bez strateškog pristupa pa se turizam u mnogim segmentima

Rafting on the Trebižat near Čapljina 

Turizam BiH • listopad 2009.

Undisputable development of the tourism in BiH

Tourism must become the
strategic economic branch
PhD Nevenko HERCEG We have got the things that market requires – untouched nature and ecologically preserved environment, a hundred of “must see” locations and with all of this complicated and interesting mixture of history, culture, gastronomy… The aims we have set are real and it’s up to us are we going to realise them, says the minister Herceg. Baščaršija u Sarajevu •

Interview
economical branch, but this is only declarative, without the strategic approach so the tourism happens spontaneously in many segments. What are the attributes of the uniqueness of Bosnia and Herzegovina based on which is possible to create recognizable and unique tourist destination, and how to use all the natural and cultural resources in the best way are just some of the questions we asked Dr Nevenko Herceg, the minister of the environment and tourism in the Government of the Federation of BiH.

C

onsidering the attractiveness of the natural and cultural heritage, but also the trends in the tourist market demand, the tourist development of Bosnia and Herzegovina shouldn’t be disputable. But, even with this the country of Bosnia and Herzegovina today hasn’t got the global and local operative strategy of the tourism development and it seems like there isn’t enough awareness about the importance of tourism still. The truth is that tourism has been mentioned as strategic

Baščaršija in Sarajevo

Ministar / Ministre Nevenko Herceg

Tourism BiH • October 2009 

Hercegovina zemlja raznolikosti te da je samim time atraktivna turistička destinacija. Je li to baš tako? Ako jeste, što je potrebno učiniti da turizam postane generator gospodarskog razvoja Bosne i Hercegovine? HERCEG: Turistički potencijali Bosne i Hercegovine nikada nisu bili upitni. Činjenica je Bosna i Hercegovina uistinu ima odličan potencijal za razvoj turizma budući da obiluje prirodnim ljepotama i

poznaje vrijednosti kao što su dobar smještaj, hrana, kulturni profil zemlje i aktivan odmor, odnosno on traži vrijednost za novac. Bez obzira na to što bez prirodnih resursa nema turizma, ključ uspješnog turizma nije samo u rijekama, planinama i netaknutim šumskim bogatstvima, nego je prije svega u osnovnoj i pratećoj infrastrukturi. U Federaciji Bosne i Hercegovine razvoj prateće infrastrukture nije dostigao razinu na kojoj bismo mogli graditi konku-

i kvalitetnog turističkog proizvoda, kreiranje vlastitog identiteta te destinacijsko promišljanje turizma kao osnove turističkog prosperiteta. TURIZAM: Ima li Bosna i Hercegovina uopće jasnu viziju razvoja i, još važnije, postoji li u okviru te vizije općeg razvoja vizija razvoja turizma? HERCEG: Činjenica je da bez državne asistencije niti jedna zemlja koja je današnji turistički lider nije

Konjic

vrijednom kulturnom baštinom, što predstavlja konkurentne prednosti na kojima se može i mora temeljiti naša turistička ponuda. Uz to, nama na ovom stupnju razvoja izuzetno pogoduje i činjenica da je u ovom trenutku jedan od ključnih trendova suvremenog turističkog tržišta potraga za ekološki očuvanim prostorom i autentičnošću jer to je ono što mi imamo. Međutim, navedene prednosti nisu dovoljne da bi zadovoljile sve zahtjevnijeg stranog gosta koji preferira mir i opuštenost, pre

rentnost na zahtjevnom turističkom tržištu. Najveća prepreka je nedostatak investicija kojim bi se izvršila modernizacija i rekonstrukcija kapaciteta, ostvarila diferencijacija turističke ponude i kreirao opći image Federacije kao poželjne turističke destinacije. Stoga je potrebno što više planski obogaćivati turističku ponudu u smislu stalne inovacije turističkog proizvoda i kontinuiranog poboljšanja kvalitete svih njegovih komponenti, a kao primarni cilj postavlja se stvaranje prepoznatljivog

uspjela izdignuti svoju turističku ponudu na višu razinu. Iako u Bosni i Hercegovini postoji konsenzus za rješavanje problema opće ekonomske nesigurnosti, držim da se na razini gospodarskog razvoja još uvijek nismo jasno odredili na koje ćemo se djelatnosti koncentrirati. Dok država ne odluči što želi, i vizija turizma na razini BiH bit će, kao i dosad, tek retoričko pitanje. Ipak, vjerujem kako će nas vanjski pritisci i globalne promjene uskoro natjerati da nešto konačno promijenimo te

Turizam BiH • listopad 2009.

mountains and untouched forest wealth. afore-mentioned advantages are not enough to satisfy more and more demanding foreign guest who prefers peace and relaxedness and recognizes the values like good accommodation. cultural profile of the country and active rest. because these are the Planina Maglić • things we have got. differentiation of the tourist offer and creation of the general image of the Federation as desirable tourist destination. TOURISM: Does Bosnia and Herzegovina has a clear vision of development and even more. the fact that one of the key trends in modern tourist market today is the search for ecologically preserved areas and authenticity. television and the newspapers. Is this really so? If it is. the vision of the development of tourism? HERCEG: The fact is that without the assistance of the state. Besides. within that general development vision. It is a fact that Bosnia and Herzegovina really has excellent potential for the development of tourism since it is abundant with natural beauties and valuable cultural heritage. he wants the value for his money. but first of all. the development of the accompanying infrastructure hasn’t reached the level to build the competitiveness on. but also in various professional and scientific symposiums that Bosnia and Herzegovina is the land of diversities and by that an attractive tourist destination. in basic and accompanying infrastructure. what is necessary to be done for the tourism to become the generator of the economical development of Bosnia and Herzegovina? HERCEG: Tourist potentials of Bosnia and Herzegovina have never been disputable. No matter the fact that without natural resources there is no tourism. that is.TOURISM: We can often hear on the radio. food. at the demanding world market. Even though in Bosnia and Herzegovina there is a consensus for solving the problems of general economical insecurity. But. which our tourist offer can and must be based on. not even a single country that is the tourist leader hasn’t succeeded to raise its tourist offer to a higher level. and as the most important goal the creation of recognizable and quality tourist product is set. what represents the competitive advantages. the creation of our own identity and destination analysis of the tourism as the basis of tourist prosperity. In the case of the Federation of Bosnia and Herzegovina. That is why there is a need to enrich the tourist offer by plan in the sense of constant innovation of the tourist product and continuous improvement of the quality of all of its components. The greatest obstacle is the lack of investments for the modernization and reconstruction of the capacity to be done. is very suitable for us at this point of development. I believe that we still haven’t specified on which of the activities we’ll focus on the level of Maglić Mountain Tourism BiH • October 2009 9 . the key of the successful tourism is not just in rivers.

mi smo pokrenuli čitav niz projekata. kulturnom identitetu destinacije. U sektoru turizma i ugostiteljstva na razini Federacije BiH. preuzeti odgovornost za stvaranje osnovnih uvjeta razvoja i kreiranja poticajnih ekonomskih mjera za održivi ne samo turistički nego i uopće gospodarski razvoj. ovaj dokument bi mogao biti jedno od ključnih polazišta i u procesu kreiranja nacionalne strategije razvoja turizma. . i izradu strategije razvoja do 2018. uz reformu zakonodavstva. između ostaloga. s ciljem kreiranja prepoznatljivog turističkog proizvoda koji treba promicati prema turističkom tržištu. kvaliteti usluga i selektivnim oblicima razvoja turizma. kroz suradnju i institucionalno partnerstvo. obogaćivanje i kvalitativno unapređivanje ponude te približavanje suvremenim turističkim trendovima. ali i cjelokupan gospodarski sektor. ali i naših mogućnosti u odnosu na okruženje. Osim što predstavlja svodnu strategiju prilikom izrade regionalnih planova razvoja turizma. gdje se daleko veća pažnja posvećuje ekologiji. godine. ona predstavlja polazišni dokument za kreiranje odgovarajućih operativnih planova čija će provedba omogućiti ostvarenje glavnog strateškog cilja. Prioritetni zadatak je stvaranje vlastitog. a to je razvoj u smjeru odredišta visoke vrijednosti uz istodobno očuvanje prirodnih i kulturnih vrijednosti te ravnomjeran regionalni razvoj. Uz realno sagledavanje postojećeg stanja. prepoznatljivog proizvoda. U konačnici. aktivnom odmoru.Izletište Zeleni Vir kod Olova • Resort Zeleni Vir near Olovo da će vlasti na svim razinama. TURIZAM: Koja je svrha strategije i koji će se ciljevi njome postići? HERCEG: Strategija razvoja turizma Federacije BiH polazi od analize i dijagnoze turističkog potencijala i resursne osnove te postavlja opći okvir za razvoj turističke djelatnosti. cilj nam je strategijom proizvodnje visoke vrijednosti i diferenciranja proizvoda dostići vrijednosni klaster 10 Turizam BiH • listopad 2009.

Still. among other things creation of the development strategy until the year 2018. and equal regional development. Priority task is the creation of our own. this document could be one of the crucial starting points in the process of creation of national strategy of the development of the tourism. and our possibilities in relation with the surroundings. we have started a line of projects. with the reform of legislature. With objective consideration of the existing conditions. it represents the initial document for creation of equivalent operative plans whose implementation will realise the main strategic goal. In the tourism sector at the Federation level. and that is the development in the direction of high-quality destination with preservation of natural and cultural values at the same time. TOURISM: What is the purpose of the strategy and what are the objectives it will achieve? HERCEG: Development strategy of the tourism in the Federation of BiH starts from the analysis and the diagnosis of the tourist potentials and resource basis and it sets the general framework for the development of the tourism. but also the entire economy. and that the government at all levels.Pješčane piramide kod Foče • Sand pyramids near Foča the economical development. enriching and qualitative advancement of the offer and approach to modern tourist 11 Tourism BiH • October 2009 . through the cooperation and institutional partnership. and the entire economy sector will take the responsibility for creation of basic conditions of development and creation of economical incentives for sustainable development of not just the tourism. Besides that it represents the main strategy in the creation of regional plans of the development of the tourism. Until the state doesn’t decide what it wants. I believe that the external pressures and global changes shall force us soon to change something finally. with the goal of creation of recognizable tourist product that needs to be promoted in the tourist market. the vision of tourism in BiH shall remain a rhetorical question. recognizable product.

a s druge strane evidentira boravak turista u smještajnim objektima u kojima ostvaruju noćenja. strategija nije statičan dokument nego dinamički. ne samo u određivanju posebnosti za svako turističko područje nego i što se tiče zakonodavstva koje mora podržati turizam kao stratešku granu gospo- Turizam BiH • listopad 2009. otvoreni razvojni dokument koji će se vremenom trebati prilagođavati promjenama u okruženju i samoj Federaciji BiH na način da se pronađu još bolja rješenja ključnih razvojnih pitanja. pouzdan pokazatelj za analizu trenutnog stanja. sasvim je opravdano pitanje je li statistički podatak o broju noćenja i broju dolazaka. Izradom Strategije Federacije BiH. bio jedan od naših temeljnih uvjeta prilikom njezine izrade. Tako postavljena. TURIZAM: Neke županije u Federaciji BiH već su izradile strategije razvoja turizma na svojim razinama. mi smo se jasno odlučili za “top-down” metodu odnosno od vrha nadolje držeći da lokalna vlast sama može malo toga napraviti ukoliko nemamo jasno određenje na razini Federacije. županijskim i općinskim razinama. pa se njegovi inputi i outputi utvrđuju analizom statističkih i anketnih istraživanja. TURIZAM: Koja metoda izrade strategije je bolja: najprije izraditi strategiju razvoja turizma u Federaciji BiH. Sama strategija pruža opći okvir za razvoj turizma. kako god ga računali. ova. Na taj način je svim županijama omogućeno aktivno sudjelovanje u svim fazama izrade strategije. ali i očekivanim međunarodnim konkurentskim stan12 • Rainbow trout dardima. Kako će se i hoće li se one uskladiti s strategijom razvoja turizma u Federaciji BiH? HERCEG: Prije svega želim istaknuti kako je izradi strategije prethodilo postizanje općeg suglasja o potrebi mijenjanja trenutačne slike domaćeg turističkog sektora sukladno današnjim. Uz sveprisutnu pojavu izbjegavanja prijavljivanja boravka gostiju. Uostalom. pa čak i o ukupnom prometu koji se ostvari u turizmu. inzistirali smo na poštivanju načela partnerstva i participacije svih unutar sektora turizma. Cijeneći da se ne možemo s apsolutnom sigurnošću pouzdati u statističke podatke. a onda na temelju nje izrađivati strategije razvoja na nižim.Potočna pastrmka Austrije ili Švicarske što objektivno možemo. a tako će biti i tijekom njene implementacije. zasada krovna strategija. . treba omogućiti konvergenciju odnosno sukladnost županijskih strategija koje moraju biti u funkciji ostvarivanja specifičnih razvojnih programa svojih mikro destinacija. poći od izrade strategija nižih razina pa onda na temelju njih izrađivati strategije razvoja na višim razinama? HERCEG: Prema postojećoj pravnoj regulativi turizam se kao gospodarska djelatnost nalazi u kompetenciji sve tri razine vlasti u Federaciji BiH i te kompetencije nisu strogo razgraničene. Pri izradi strategije. TURIZAM: Koliko su kvalitetni pokazatelji na temelju kojih je rađena strategija? U prvom redu mislim na statističke pokazatelje o turističkim kretanjima. analiza trenutnog stanja pri izradi Strategije razvoja turizma Federacije BiH urađena je na temelju kombinacije statističkih podataka i podataka dobivenih anketnim istraživanjem provedenim po županijskim turističkim zajednicama. za očuvanje prirodnih i kulturnih vrijednosti. veliki broj neregistriranih objekata te podatcima potpuno neobuhvaćeni jednodnevni turistički posjeti. dakako uvažavajući posebnosti svake županije što je. Jesu li oni relevantni i pouzdani? HERCEG: Nažalost turizma nema u svjetskim i europskim klasifikacijama i nomenklaturama djelatnosti. Statistika turizma s jedne strane prati ulaske putnika koji prelaze granicu gdje su uključeni i turisti. ili obrnuto.

are reliable indicator for the analysis of the current conditions. which in time should be adjusted to the changes in surroundings and in the Federation of BiH in a way to find better solutions of key developmental questions. How and will they coordinate with the Strategy of the development of the tourism in Federation of BiH? HERCEG: First of all I would like to point out that what preceded the creation of the strategy was the general consonance about the need for changing the present picture of home tourist sector. what objectively we can do. and on the other side registers tourists’ stay in accommodation places. Anyway. and even about the general tourism trade. In creating the strategy we insisted on respecting the principles of partnership and the participation of everybody in the sector of tourism. the similarity of the canton’s strategies that have to be in the function of realization of specific development programs of their micro-destinations. should enable the convergence. This key strategy. the question if the statistic figures about the number of overnight stay and arrivals. we clearly decided on the “top-down” method. no matter the calculation. what was one of our basic conditions in making it. the quality of the services and selective forms of the development of the tourism. The tourism statistics follows the travellers’ entries that are crossing the boarder. our goal is to reach the value cluster of Austria or Switzerland with the strategy of high quality production and differentiation of products. or vice versa. based on it build the strategies on lower. taking into consideration special features of each canton. from top towards lower levels. the analysis of the current conditions during the creation of the Strategy of the development of the tourism in Federation of BiH was made based on the combination of statistics and the figures got with the poll researches taken over the Cantons tourist boards. With the all-pervasive phenomenon of avoidance of registration of the guests. cultural identity of destination. start with the lower levels and then based on them create the strategy of development on higher levels? HERCEG: According to current legislature. opened developing document. the great number of unregistered places and the complete one-day tourist visit not included in data. In the end.Vuk • Wolf Izlet u planini • Excursion to Mountain trends where is the greatest attention drawn to ecology. considering that local authority can’t do much by itself if there is no clear definition on the level of Federation. but also in legislature that has to support 13 Tourism BiH • October 2009 . tourism as the economical branch is placed in the authority of all three levels of government in the Federation of BiH and these don’t have strictly fixed boundaries. TOURISM: Some of the Cantons in the Federation of BiH have already made the strategy of the development of tourism at their level. and it is going to be the same in its implementation. Considering the fact that we can’t absolutely certainly rely on the statistics. set in the way it is. active rest. is completely justified. With the creation of the Strategy of the Federation of BiH. cantonal and municipality levels. so its outputs and inputs have been identified by the analysis of statistical and poll researches. The strategy gives a general framework for the development of tourism. compatibly with the current and expecting international concurrent standards. TOURISM: How good are the indicators based on which the strategy was made? First of all I think about the statistics about tourist trends. In this way it is possible for all of the cantons to actively participate in all the phases of creating the strategy. not only in setting the particularities for each tourist region. TOURISM: Which of the methods in creation of the strategy is better: first build a strategy of the development of the tourism in the Federation of BiH. this strategy is not a static but dynamical document. and then. Are they relevant and reliable? HERCEG: Unfortunately tourism is not in the world’s classifications and European classifications and nomenclatures of activities.

istina je kako strategije brzo zastare ako nisu obvezujuće. 1 Turizam BiH • listopad 2009. a u mogućnosti su da bitno djeluju na uvjete ostvarivanja postavljenih ciljeva. a najviše pri očuvanju prostora i prirode što je naš najvažniji turistički resurs. lipnja u Mostaru razmatrala i usvojila tekst Strategije razvoja Federacije BiH do 2018. gastronomije… Ciljevi koje smo zacrtali su realni i samo o nama ovisi hoćemo li ih realizirati. integralne i poželjne turističke destinacije. odnosno ako nemaju jasan akcijski plan provedbe.netaknutu prirodu i ekološki očuvan prostor. Parlament Federacije BiH. kakva je budućnost domaćeg turizma? HERCEG: Imamo ono što tržište traži . ako nije definiran proces strateškog upravljanja i ako nema aktivnosti koje ih održavaju na životu. kulture. TURIZAM: Tko izrađuje strategiju razvoja turizma u Federaciji BiH i na temelju kojih kriterija se odlučilo da to bude baš taj? HERCEG: Strategija je rezultat zajedničkog rada Fakulteta za hotelski i turistički menadžment iz Opat- ije i Inženjerskog biroa d. TURIZAM: Na koncu. . a koja nije? HERCEG: Ja bih rekao kako je veći problem ne imati nikakvu strategiju… Istine radi ovo je prva strategija turizma u Federaciji i BiH. Strategija razvoja turizma rađena je s ciljem da postane dugoročno obvezujući dokument koji će nadživjeti ovu vlast na kojoj uistinu leži velika odgovornost za daljnji ukupni gospodarski razvoj čiji generator može i mora biti upravo turizam. Nimalo ne dvojim da ćemo uspjeti osobito iz razloga što je svakim danom sve jači glas struke. stotinjak “must see” lokacija. da ne kažem. prije svega. čija je ponuda na međunarodnom javnom pozivu ocjenjena najprihvatljivijom. Očekujemo kako će ovaj strateški dokument pomoći ključnim nositeljima turističkog razvoja. za implementaciju strategije. TURIZAM: Tko je odgovoran za provođenje.. Kako ćemo ih uopće razlikovati? Koja je dobra. Ipak. Koordinirajuću i kontrolnu funkciju imat će Odbor za razvoj turizma koji će imenovati Vlada Federacije BiH. a konačnu potvrdu dat će Parlament Federacije BiH čime ona postaje dugoročno obvezujući dokument. Međutim. marketinških planova i ostalih dokumenata lokalnog turističkog razvoja. TURIZAM: Kada će strategija biti gotova i tko je nadležan za prihvaćanje. dok će upravljačka odgovornost biti na Organizaciji za podršku upravljanju destinacijom F BiH koju će utemeljiti Federalno ministarstvo okoliša i turizma i Turistička zajednica Federacije BiH. ovisiti o tome jesu li dobro procijenjene mogućnosti i sposobnosti unutar Federacije i hoće li je odgovorni za provedbu moći koordinirati. da gotovo svaka politička garnitura kada dođe na vlast pokušava napraviti neku strategiju razvoja. ili netko treći? HERCEG: Procedura je vrlo jasna. sjednici održanoj 4. prvenstveno na lokalnoj razini. Na naš prijedlog Vlada Federacije je na svojoj 104. tko će biti kriv za njezino neprovođenje? HERCEG: Pitanje raspodjele kompetencija i odgovornosti između pojedinih sudionika u upravljanju razvojem važno je zbog uobičajenog postojanja više centara odlučivanja koji se često nalaze u konfliktu. provođenje strategije će. odnosno neprihvaćanje strategije: jeli to Vlada Federacije BiH. originalnost i izvornost pojedinačnih sadržaja svake županije pretočiti u atraktivne turističke sadržaje koji se međusobno nadopunjuju i zajednički pridonose prepoznavanju Federacije i BiH kao kvalitetne. a uz to složenu i zanimljivu mješavinu povijesti.d. Time smo postavili opći okvir unutar kojeg će se bogatstvo različitosti. u izradi lokalnih strategija razvoja turizma.darstva. TURIZAM: Možemo reći. posebno u određivanju turističke politike.

if they are not obligatory. At our proposal. But the truth is that strategies grow old soon. the Parliament of Federation of BiH or someone else? HERCEG: The procedure is very clear. TOURISM: When is the strategy going to be done and who’s in charge of its acceptance. depend on the estimation of the possibilities and competence inside the Federation and if the ones responsible for its implementation would be able to coordinate it. TOURISM: We can say that almost each political set tries to make a strategy when it comes to rule.tourism as the strategic economy branch. Nevertheless. the marketing plans and other documents of local tourist development. culture. integral and desirable tourist destination. or rejection: is it the Government of the Federation of BiH. I don’t doubt at all that we will succeed. Tourism BiH • October 2009 1 . on its 104th session held in Mostar on June 24th. TOURISM: Who’s in charge for the implementation of the strategy. or if they don’t have the clear action plan of the implementation. in creation of local strategy of the development of the tourism. a hundred of “must see” locations. especially in defining the tourist politics. TOURISM: In the end. not to say who’s going to be guilty for its no implementation? HERCEG: The question of distribution of the competence and the responsibilities among the participants in conducting the development is important because of usual existence of many of the centres of decisions that often come to conflict. this is the first strategy of the tourism in the Federation of BiH. what is the future of our tourism? HERCEG: We have what the market wants – untouched nature and ecologically preserved environment. Strategy of the development of the tourism was made with the purpose of becoming the long-term obligatory document that will outlive this government that truly has a big responsibility for further economical development whose generator must be the tourism.. the Government of Federation of BiH has inspected closely the text of the strategy of the development of Federation of BiH until 2018. and with all of this complicated and interesting mixture of history. and they have the possibility of great influence on the conditions of realization of goals set. first of all. if the process of strategic management is not defined and if there are no activities that keep them alive. while the managerial responsibility will be on the Organization for support of the management of the destination F BiH that will be set by the Federal ministry of environment and tourism and the Tourist board of the Federation of BiH. How to differ these strategies? Which is good and which is not? HERCEG: I would say that bigger problem is not to have a strategy at all. To be honest. gastronomy… The aims we have set are real and it’s up to us are we going to realise them. The coordinating and controlling function shall have the Council for the development of the tourism that is going to be set by the government of the Federation of BiH. especially because the voice of profession is getting more and more stronger every day. We expect that this strategic document will help the key holders of the tourist development. and the final ratification shall be given by the Parliament of Federation of BiH with what it is going to become long-term obligatory document. first of all on the local level. By this we have set the general framework inside of which the richness of diversity and originality of singular feature of every canton shall transform into attractive tourist offers that mutually supplement and together contribute to recognizability of the Federation of BiH as a quality.d. whose offer on the international public call was the most acceptable one. TOURISM: Who creates the Strategy of the development of the tourism of the Federation of BiH and based on which criteria is it decided so? HERCEG: The strategy is the result of mutual work of the College of hotel and tourist management from Opatija and the Engineering bureau d. and the most in preserving the environment and nature what is our most important tourist resource. the implementation of the strategy will.

kontinuirani rast broja posjetitelja iz inozemstva pokazuje koliko je zapravo velik turistički potencijal Kantona Sarajevo. kao uostalom i u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine. Ključno i prvo odredište svih turista u Kantonu Sarajevo svaka- sarajevski turistički adut Z ko je urbani dio grada koji karakteriziraju brojni sakralni objekti. turbulentnoj povijesti i specifičnom prepletanju kultura i civilizacija. kao uostalom i u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine. Careva džamija u Sarajevu • ahvaljujući povoljnom zemljopisnom položaju. Iako se u turizam u Sarajevu. odnosno bogomolje. Emperor’s mosque in Sarajevo Dejan Jazvić 1 Turizam BiH • listopad 2009. . kontinuirani rast broja posjetitelja iz inozemstva pokazuje koliko je zapravo velik turistički potencijal Kantona Sarajevo. nalaze u promjeru od svega nekoliko stotina metara. katoličke i pravoslavne crkve. sinagoga i drugi brojni tragovi multietničkog življenja. šire područje Sarajeva danas je vrlo zanimljivo. jedinstvene džamije iz bogatog osmanskog razdoblja. turbulentnoj povijesti i specifičnom prepletanju kultura i civilizacija. a za mnoge i egzotično turističko odredište. a za mnoge i egzotično turističko odredište. malo ulaže. Iako se u turizam u Sarajevu. Usprkos burnoj povijesti i višestrukim razaranjima grada.Bogatstvo različitosti Zahvaljujući povoljnom zemljopisnom položaju. Naravno. mnogo je gradova u svijetu koji se također mogu pohvaliti ovakvim višereligijskim obilježjima. malo ulaže. ali ono što Sarajevo čini specifičnim je činjenica da se svi pobrojani objekti. šire područje Sarajeva danas je vrlo zanimljivo.

The construction of narrow streets. there are many towns in the world that can praise with these multi-religious characteristics. as well as in other parts of Bosnia and Herzegovina. the greatest tourist asset of Sarajevo K ey and first destination of all tourists in the Sarajevo Canton is the urban part of the town. unique mosques from the rich Ottoman period. the popular Baščaršija. started in Kujundžiluk na Baščaršiji u Sarajevu • Kujundžiluk at Baščaršija in Sarajevo Tourism BiH • October 2009 1 . Even though there are not many investments in the tourism in Sarajevo. along which there are lines of work-shops and craftwork shops made from wood. the continuing growth of the visitors from abroad shows how big the tourist potential of the Sarajevo Canton is. the synagogue and plenty of other traces of multiethnic life. the places of worship are located in a diameter of just few hundreds of metres. wider Sarajevo area is very interesting today. turbulent history and specific interlacing of the cultures and civilizations. Catholic and Orthodox churches. Of course. whose contours were set by the Ottomans right after they conquered Bosnia. We are talking about the centre of old Sarajevo. and for some even exotic tourist destination.The wealth of diversities Thanks to the favourable geographical position. In spite of tumultuous history and multiple devastations of the town. some of these buildings succeeded to be preserved for over 500 years. Most of them are located in the old part of the town. which is characterized by numerous sacral buildings. but what makes Sarajevo specific is the fact that all of these buildings.

duž kojih se prostiru redovi niskih trgovačkih i zanatskih objekata od drveta. . po nacrtu češkog arhitekta Aleksandra Viteka. Određena mistika vezana je i za religijske spomenike koji svjedoče o nekada značajnom prisustvu židovske populacije u Sarajevu. a po naređenju sultana Sulejmana Veličanstvenog. svojevrsni trgovački centar građen između 1537. u čast sultana Mehmeda II El-Fatiha. među kojima se po starosti. Pravokutnog je oblika.Pravoslavna crkva u Sarajevu • Orthdox church in Sarajevo izgorjela. stoljeću. čije su konture postavile Osmanlije odmah nakon osvajanja Bosne. i 1555. stoljeću. Pet godina ranije. odnosno na pokrivene bazare arapskih gradova. U njezinom dvorištu nalazi se mezar (grob) utemeljitelja bosanskog sandžaka. izgrađena 1457. a postoji i nekoliko interesantnih legendi vezanih za njen nastanak. Stari hram sagrađen je 1581. Isa-beg Ishaković. godine novac za izgradnju hrama za Židove protjerane iz Španjolske. kada je na ovom prostoru postojalo 80 vrsta zanata po kojima su nazvane i ulice koje se i danas nalaze na Baščaršiji. Nezaobilazni ostaci osmanske arhitekture i višestoljetnog prisustva u Sarajevu ogledaju se i kroz obnovljeni Gazi Husrev-begov bezistan. Nezaobilazno mjesto boravka svih turista u Sarajevu je i popularni Sebilj. ali i ljepoti posebno izdvaja Careva džamija. privlače brojne bogomolje. godine. godine. Većina je koncentrirana u starom dijelu Sarajeva. Puni procvat Baščaršija doživljava u 16. sa 109 metara dugom ulicom koja prolazi kroz sredinu. Svojim izgledom podsjeća na Misir-čaršiju u Istanbulu. Riječ je o srcu starog Sarajeva. Naime. Tadašnji rumelijski beglerbeg dao je 1580. a njenu gradnju financirao je utemeljitelj Sarajeva. godine. počela je 1462. jedna od najljepših potkupolnih džamija. godine. izgrađena još u 16. Najveću pozornost posjetitelja na Baščaršiji danas. Danas je u Starom neke od ovih bogomolja uspjele su ostati sačuvane i više od 500 godina. Za već spomenutu religijsku raznolikost starog dijela Sarajeva vrlo je značajna Stara pravoslavna crkva. Prvobitna drvena konstrukcija je 1 Turizam BiH • listopad 2009. Izgradnja uskih ulica. bega Ali-paše. godine u pseudomaurskom stilu. ipak. Najviše je džamija. Ona je smještena u srcu Baščaršije i ima poseban značaj za Srpsku pravoslavnu crkvu. javna česma izgrađena 1891. Po mnogima je upravo Sebilj prepoznatljivi simbol starog Sarajeva. ova crkva netipične arhitekture stoljećima čuva veliko blago u vidu svetih mošti i raznih relikvija. godine ponovno izgrađena. 1561. godine u Sarajevu je izgrađena Alipašina džamija. po doseljenju Sefarda u Sarajevo. 1566. popularnoj Baščaršiji.

on arrival of Sephardim to Sarajevo. Unavoidable place of the tourists’ stay in Sarajevo is the popular Sebilj. the Alipasha’s mosque was built. Most of them are the mosques. in 1566 it was rebuilt. At that time. The Jewish museum is placed in the Old temple today. The old temple was built in 1581. The mezar (grave) of the founder of Bosnian sandžak. Tourism BiH • October 2009 . in this space. Those days’ rumelian beglerbeg in 1580 gave the money for building the temple for Jews banished from Spain. But. The only active synagogue that is left in Sarajevo is the Ashkenazi synagogue built in 1902 19 1462. It reminds of Misir-čaršija in Istanbul by its looks. one of the most beautiful domed mosques. 80 types of crafts were present. Baščaršija went through the full prosperity in the 16th century. Certain mystique is related for the religious monuments that witness about former significant presence of Jewish population in Sarajevo. and are still here in Baščaršija. It is rectangular shaped. the holy relics and all kinds of other relics. The original wooden construction was burned. Five years before that. the beg Ali-pasha. public fountain built in 1891 in the pseudo Moorish style by the design of Czech architect Aleksandr Vitek. what is reflected in the renovated Gazi Husrev-beg’s bezistan (domed market building). Many consider the Sebilj an identifiable symbol of the old Sarajevo. after which the streets got their names. This church of untypical architecture has been keeping great treasure for centuries. and by the command of the sultan Suleiman the Magnificent. and its building was financed by the founder of Sarajevo. with the street 190 metres long that passes trough the middle of it. For already mentioned religious diversity of the old part of Sarajevo also important is the Old Orthodox Church. It is located in the hearth of Baščaršija and has a special meaning for the Serbian Orthodox church. better known as the Sarajevo Haggadah is kept in the National museum in Sarajevo. a kind of merchant centre built between 1537 and 1555. in 1561. in other words it reminds of roofed bazaars of the Arabian world. Isa-beg Ishaković. the most valuable exhibit and the oldest Sephardic Haggadah in the world. is placed in its courtyard. built in the 16th century. It was built in 1457. and there are several legends related to its origin. among which the Emperor’s mosque stands out in its age and beauty.Židovski muzej u Sarajevu • Jewish museum in Sarajevo You can’t pass by the remains of the Ottoman architecture and centuries-long presence in Sarajevo. in honour of the sultan Mehmed II El-Fatih. Numerous places of worship draw the biggest attention of the tourists at Baščaršija today.

Izgradnja je završena 1896. Na trgu ispred katedrale održavaju se javne i kulturne Bezistan u Sarajevu • priredbe. ocu i sinu Morićima. Samostan posjeduje veliki broj starih rukopisa i knjiga. Iako su Hrvati. i uopće katolici. stoljeću i vrijedan je spomenik unikatne tradicionalne bosanske arhitekture. Naravno. posebno u infrastrukturi i graditeljstvu.. Unutarnje dvorište opasuju štale i magaze u prizemlju. glavno gradsko šetalište. vrhbosanskog nadbiskupa s početka 20. preteča današnjih hotela. Drugi značajan katolički vjerski objekt u Sarajevu je Franjevački samostan i crkva sv. godine u neoromaničkom stilu. poznatija kao Sarajevska hagada. po projektu slavnog Karla Paržika.hramu smješten Muzej Jevreja. godine. Hanovi su u osmanskom razdoblju bili objekti za smještaj putnika i robe. Sagrađena u 18. Ante Padovanskog. koji je inicirao izgradnju ovog objekta. u Sarajevu prisutni stoljećima. stoljeća. Spojeni su hodničkom pasarelom i predstavljaju jedinstven kompleks. a crkva 1912. godine i pritom je izgorjelo 90 posto neprocjenjivog kulturnog blaga. umjetničkih slika. a ispred njezinog glavnog ulaza prolazi ulica Ferhadija. nalazi se u Katedrali. Katedrala Srca Isusova. turistički obilazak urbanog dijela Sarajeva bio bi nepotpun bez posjeta Svrzinoj kući. izgrađena 1902. jedan od simbola Sarajeva. Austrougarska je u BiH vladala tek četiri desetljeća. najočuvanijem primjeru kulture stanovanja i življenja u Sarajevu u osmansko doba. najljepši i najimpozantniji objekt izgrađen u pseudomaurskom stilu. prvostolna je crkva Vrhbosanske nadbiskupije. godine i prvobitno je služila kao sjedište gradske uprave. kao prvi vjerski objekt u pseudomaurskom stilu. kao i posebno vrijedne vitraže na prozorima. katedrala ima i poseban značaj za društveni život Sarajeva uopće. najvrjedniji eksponat i ujedno najstarija sefardska hagada na svijetu. Vjerojatno najpoznatija građevina iz tog razdoblja je Vijećnica. Osim vjerskog. Morića han jedini je sačuvani sarajevski han. Izgrađen krajem 16. rukotvorina i crkvenih predmeta velike vrijednosti. a sagrađena je u neogotičkom stilu 1889. stoljeća. Granatirana je i spaljena 1992. . No. glavne katoličke bogomolje sagrađene su nakon dolaska austrougarske uprave u BiH. O životu u nekadašnjem Sarajevu mnogo govori i Morića han. Bezistan in Sarajevo 20 Turizam BiH • listopad 2009. godine. Grobnica Josipa Štadlera. čuva se u Zemaljskom muzeju BiH. Nakon Drugog svjetskog rata u Vijećnici je bila smještena Nacionalna knjižnica. djelo slikara Ive Dulčića. naziv je dobio po zakupcima. Jedina preostala aktivna sinagoga u Sarajevu je Aškenaška sinagoga. Samostan je podignut 1894. Trenutno se vrši rekonstrukcija. ali je iza sebe ostavila neizbrisive tragove.

have been present in Sarajevo for centuries. Probably the most famous building from that period is the Townhall. the work of the painter Ivo Dulčić. the main promenade of the town. paintings. and two rows of the Princip’s museum in Sarajevo Tourism BiH • October 2009 21 . Principov muzej u Sarajevu • The second important Catholic religious building in Sarajevo is the Franciscan monastery and the St. and it first functioned as the centre of town’s government. the tourist tour would be incomplete without the visit to the Svrzina house. as the first religious building in the pseudo Moorish style. Morića han is the only preserved han in Sarajevo.by the design of the famous Karl Paržik. The Cathedral of the Sacred Hearth is the metropolitan church of the Bosnian archbishopric and it was built in neo Gothic style in 1889. especially in the infrastructure and architecture. The monastery owns numerous old manuscripts and books. It was built at the end of the 16th century and got its name after its tenants. The reconstruction is being done at the moment. but it left indelible imprints. the father and the son Morić. one of the symbols of Sarajevo. who initiated the construction of this building. and the church in 1912 in the neo Romanesque style. They are connected with a corridor passage and represent the unique complex. The monastery was built in 1894. It was built in the 18th century and is a valuable monument of the unique traditional Bosnian architecture. The construction was finished in 1896. and in front of its main entrance passes the Ferhadija street. Of course. Besides the religious. The Han used to be the place for accommodation of the passengers and goods in the Ottoman period. the forerunner of today’s hotels. is placed in the cathedral. Internal courtyard is surrounded by stables and warehouses in the ground floor. Morića han is also an example of the life in the old days Sarajevo. Even though the Croats and Catholics generally. the cathedral has got a special significance for the social life of Sarajevo in general. Public and cultural events are taking place at the square in front of the cathedral. the Bosnian archbishop from the beginning of the 20th century. the best preserved example of the culture of living in Sarajevo during Ottoman period. It was shelled and burned in 1992. the most beautiful and the most impressive building built in a pseudo-Moorish style. Austria-Hungary ruled for only four decades. Anthony of Padua’s church. artefacts and church objects of great value and especially valuable stained-galls windows. the main catholic places of worship were built after the Austria-Hungary’s authorities came to BiH. The grave of Josip Štadler. and 90 percent of the priceless cultural treasure was burned then.

Vrelo Bosne jedno je od najjačih izvorišta u BiH. uz naknadu u dukatima.Čavljak i Barice. Na obroncima današnjeg urbanog Sarajeva još nekoliko građevina svjedoči o burnoj prošlosti ovog grada. Oko grada su i olimpijske planine. Igman 22 Turizam BiH • listopad 2009. njezin najstariji dio potječe iz 17. stoljeća. Za sve koji s te strane ulaze u Sarajevo. Smrtno ranjeni austrijski plemić dovezen je u rezidenciju «Konak». tramvaj ili taksi nepotreban je i za posjete Zemaljskom muzeju. olimpijskom stadionu ili Latinskoj ćupriji. malo prema unutrašnjosti starog dijela grada nalaze se Kapi kule. mjestu na kojem je počeo Prvi svjetski rat. Ovo šetalište ima posebnu draž. Hanovi su bez većih problema srušeni. koji dominira istočnim. nasuprot Vijećnice. godine. Riječ je vjerojatno o najljepšem drvoredu u zemlji. nalaze se brojne prirodne ljepote koje turisti rijetko zaobiđu kada borave u Sarajevu. Bjelašnica. zasađenih još 1892. i okruženo je prelijepim parkom. pa je to na neki način i spomenik teatarskom životu Sarajeva. Pedantni Austrijanci udovoljili su ovom zahtjevu i kuću. koja datira s kraja 19. To su tri kule koje povezuju obrambeni kameni zid izgrađen 1739. reprezentativni objekt u naselju Bistrik. Tri kilometra dugom alejom povezano je s Ilidžom koja je po svojim izvorištima termalne vode poznata još od rimskog doba. koji je i danas najpopularnija sarajevska vila. godine. Naime. Najvažniji je svakako Bijela tabija. kao i brojne sarajevske mostove i stećke. Iako je građena u više razdoblja. ultimativno. jer povezuje banjsko-turistički kompleks na Ilidži s Vrelom Bosne. prebacili na drugu stranu rijeke. Jahorina. ali ne daleko. građevina je prozvana Inat kućom. Zbog neviđenog inata svog vlasnika. Aleju sačinjava 726 stabala javorolisnog platana. Bijela tabija prva je impozantna građevina s kojom se susreću. svaki turist može vidjeti a da ne mora koristi nijedno prijevozno sredstvo. godine. Devet kilometara od grada nalaze se još dva veoma popularna izletišta . ali problem je nastao kada je vlasnik kuće. izvjesni Benderija. dio po dio. Ne tako zanimljiva. Na suprotnom izlazu iz grada izvorište je rijeke Bosne. AustroUgarska i svi drugi vladari koji su se smjenjivali zadržali su rezidencijalnu namjenu «Konaka». Izvan grada. Bogata trgovačka obitelj Despić u svojoj je kući organizirala i prve kazališne predstave. zbog planirane izgradnje Vijećnice austrougarska uprava odlučila je srušiti dva hana i jednu privatnu kuću koji su se nalazili na toj lokaciji. ali za Sarajevo vrlo značajna je i priča o Despića kući. zahtijevao da mu cijela kuća bude prebačena na drugu stranu rijeke Miljacke. prirodnim ulazom u grad. Autobus. Sve radoznale posjetitelje Sarajeva sigurno će zaintrigirati i priča o Inat kući. ali i svjedočanstvo razvoja arhitekture na ovim prostorima. stoljeća. Iza nje. Sve spomenuto. . dio bedema starog Vratničkog grada. Brdo Trebević poznato je gradsko izletište i pruža prelijep pogled na uži centar grada. Dio zida i sve tri kule do danas su sačuvani. te deseci stabala divljeg kestena koji su četiri godine stariji. Od Čavljaka se pružaju uređene planinarske staze prema vrhovima Bukovik i Crepoljsko. nadgrobne spomenike iz srednjeg vijeka.te dva reda soba nanizanih duž hodnika na katu. odnosno lokaciji na kojoj je Gavrilo Princip usmrtio austrougarskog prijestolonasljednika Ferdinanda i njegovu suprugu Sofiju 1914. te vodopadu Skakavac. Izuzetan je primjer pravoslavne građanske kulture stanovanja u Sarajevu. godine «Konak» je izgradio Topal šerif Osman-paša. Za osmanske namjesnike Bosne 1869.

It is an exceptional example of the Orthodox culture of living in Sarajevo. With the three kilometres long alley it is connected with Ilidža. there are Kapi towers. The most important one is the White tabija. the place where the First World War started. “Konak” was built by Topal sheriff Osmanpasha in 1869 for Ottoman governors of Bosnia. that is the place where Gavrilo Princip assassinated the Austro-Hungarian heir to the throne Ferdinand and his wife Sofija in 1914. Because of the incredible spite of this man the building was called Inat (spite) house. part of the walls of the old Vratnik town that dominates the eastern. Outside the town. Namely. the tomb-stones from the Middle Ages. with the ultimatum and for compensation in ducats. its oldest part originates from the 17th century. Rich merchant family Despić organized the first theatre plays in their house. On the slopes of today’s urban Sarajevo few more buildings witness about the tumultuous history of the town. tram or a taxi is also unnecessary for visiting the National museum. Bjelašnica. transferred the house on the other side of the river. This is the most beautiful trees avenue in the country. In the opposite entrance to the town there is the spring of the Bosna River. towards the inside of the old part of the town. The Trebević hill is the famous town resort and it gives a beautiful view of the town centre. there are numerous natural beauties that tourist rarely go round during their stay in Sarajevo. Nine kilometres away from the town there are two more resorts . but the problem aroused when the owner of the house. because of the planned construction of the Townhall. but for Sarajevo very important is the story about the Despić house. The bus. the White tabija is the first impressive building they meet. Not so interesting. as well as the numerous Sarajevo bridges and stećaks. opposite to the Townhall. Austria-Hungary and all other rulers kept the residential purpose of the “Konak” and even today it is the most popular villa in Sarajevo. The alley is made of 726 trees of mapleleafed plane-trees planted in 1892 and dozens of horse-chestnut trees that are four years older. All the things mentioned. but not far off. After it. The Olympic Mountains Jahorina.rooms lined along the hallway on the second floor. which has been known by its thermal springs even since the Roman times. All curious visitors in Sarajevo will be intrigued by the story of the Inat (spite) house from the 19th century. each tourist can see without using any of the means of transport. For all those who come to Sarajevo from that side. the Austro-Hungarian authorities decided to tear down two hans and one private house that were placed at that location. The hans were torn down without problems. This alley has a special charm because it connects the spa-tourist complex at Ilidža with the spring of the Bosna. Even though it was built during different periods. the Olympic stadium or the Latin bridge. piece by piece. The spring of the Bosna River is one of the strongest springs in BiH and is surrounded by a beautiful park.Čavljak and Barice. demanded for his house to be transferred to the other side of the Miljacka River. the representative building in the Bistrik community. Pedantic Austrians have met this requirement and. Arranged mountain paths go from Čavljak to Bukovik and Crepoljsko peaks and to the Skakavac waterfall. but also the testimony of the development of the architecture in these parts. so this is a certain monument to the theatre life of Sarajevo. A part of the wall and three towers are preserved until today. Mortally wounded Austrian nobleman was brought to the residence “Konak”. These are the three towers that connect the defensive stone wall built in 1739. certain Benderija. Igman and Treskavica are located around the town and Tourism BiH • October 2009 23 . natural entrance to the town.

te većim brojem obnovljenih i novoizgrađenih hotela. nekoj vrsti za sve ljubitelje prirode. da je skoro nemoguće Priča o turističkim potencijalima tijekom jednog turističkog posjeta ometara ulijeva s u rijeku Neretvu na 300 metara nadmorske visine. među pita i orijentalnih kuhanih jela. Ulaz u kanjon nalazi novih produkcija “MESS”.čudno što se turisti u Sarajevo uvidolinu koja se odlikuje raznovrsnim atnom Sarajevu daju jedan novi. objekte moderne arhitekture.buregdžinice ili aščinice. Riječ je o nice. pa danas tisuće skijaša svake zime uživa u ljepotama sarajevskih planina. koje posebno ožive Sarajevski zvonici • Sarajevo’s bell-towers tijekom zimskih mjeseci. Rakitnice uvršten je među najljepše “Baščaršijske noći”. “Sarajevs. najvišu lagmitima.Sarajevo.i Treskavica. Oni koje ne mrzi voziti se nepunih sat vremena prema Olovu sigurno neće propustiti priliku za posjet Bijambarskoj pećini. Jahorina i druge olimpijske planine također su zanimljive.150 ka zima” i Svjetski televizijski festival u BiH.zabavne sadržaje morat će se vratiti vrlo bogate gastronomske ponude. Za sve koji vole odnosi na Avaz twist tower. nudi posjetiteljima toliko metara i svojim tokom od 21. izuzetno privlačna destinacija gionalnog i svjetskog značaja. Usprkos ratnim razaranjima. 2 Turizam BiH • listopad 2009. kanjon jazz festival. još jednom interesantnom prirodnom fenomenu na samoj granici Kantona Sarajevo i Zeničko-dobojskog kantona. Na drugoj strani Kantona Sara. toga vidjeti. Okružena je crnogoričnom vodiča. pitoma planina s oko 20 kilometara blagih i uređenih skijaških staza. . Zbog svoje dužine (420 m) i četiri prirodno formirane dvorane ukrašene stalaktitima i sta. jek vraćaju s istim žarom i entuzijazmorfološkim oblicima i bogatom moderni imidž. Svake ugostiteljskim objektima. Uz Sarajeva. blizu planine Bjelašnice. i to u vrijeme U starom dijelu grada nema ulvito jezerce. ljetni kulturni festival jevske kuhinje.5 kil.od tradicionalnih manifestacija re. Najomiljenije odredište skijaša je Jahorina. teatarski festival Sve ovo potvrda je da Kanton kanjone svijeta. Bijambarska pećina sve avanturu i aktivni odmor osiguran zgradu u regiji s koje se pruža poje popularnija među ljubiteljima je i prijevoz. Sarajevski poslastice. dio skijaške infrastrukture iz 1984. u urbani dio grada. to su glavni aduti sarazbog kaskadnih vodopada. nakon uspostave mira. stavljen je u funkciju. jevo nalazi se kanjon rijeke Rakit.florom i faunom. a posebno filmski festival (SFF). Oni koji preferiraju kulturne i šumom. Za one koji planinski turizam preferiraju ljeti. kada su se u Sarajevu održale Zimske olimpijske igre. a Sarajevo je privlačno i zbog pred samim ulazom se nalazi sliko.kada se u Sarajevu održava neka ice bez barem jedne ćevabdžinice. Ulaz u ovaj je godine grad na rijeci Miljacki skromnih restorana u kojima se rezervat divlje i netaknute prirode domaćin niza kulturnih festivala služe popularni ćevapi. prvenstveno zbog raznovrsne vegetacije i uređenih planinarskih staza. te usluge profesionalnih gled na cijeli grad. te izvorima i livadama. Kantona Sarajevo bila bi nepotpuna doživjeti sve što vrijedi. Zato i nije usijecajući tako prelijepu kanjonsku bez novih građevina koje poslijer. razne vrste nalazi se 30 kilometara od središta internacionalnog karaktera. godine. kao malo koje područje se na nadmorskoj visini od 1.orijentalne muzike. tufahije i druge orijentalne Zbog prirodnih ljepota. ali i brojne druge prirode. kojima su najznačajniji: Sarajevski baklave. To se prvenstveno mom kao prvi put.

modern image to the post-war Sarajevo. during one tourist visit. All of this is the affirmation that the Sarajevo Canton. near the Bjelašnica Mountain. when the winter Olympics were held in Sarajevo. the town on the Miljacka hosts line of cultural festivals of international character. were put into function so today thousands of skiers enjoy the beauty of the Sarajevo mountains every winter. burekdžinica and ašćinica. the Bijambarska cave is becoming more and more popular among the nature lovers. as not so many regions in BiH. theatre festival of new productions “MESS”. Those who prefer the cultural and entertainment programs should go back to the urban part of the town in the period when Sarajevo organizes one of the traditional events of the regional and world significance. It is surrounded with the coniferous woods.they especially come to life during the winter months. For those who like the adventure and the active rest the transport is ensured and the services of professional guides. Entrance to this reserve of wild and the untouched nature is located 30 km away from Sarajevo. has lot to offer to the visitors that is almost impossible to experience everything worthy. Because of its length (420 m) and four naturally formed halls ornamented with stalagmites and stalactites. For those who prefer the mountain tourism in the summer time. another interesting natural phenomenon on the border between Sarajevo Canton and Zenica-Doboj Canton. and springs and meadows. which gives the view of the entire town. With baklava. tame mountain with about 20 km of smooth skiing tracks and numerous renovated and newly built hotels. extremely attractive for all the nature lovers. Jahorina and other Olympic mountains are also very interesting. and in front of the entrance there is a very picturesque lake. Sarajevo jazz festival. kind of unpretentious restaurants that serve popular ćevap (kebab). among which the most significant are: Sarajevo Film Festival (SFF). the highest building in the region.5 km long flow it pours into the Neretva at the altitude of 300 m.150 m and with its 21. this is greatest asset of the Sarajevo cuisine. summer cultural festival “Baščaršija nights”. part of the skiing infrastructure from 1984. and many other modern architecture buildings. Those who don’t mind the hour ride to Olovo. won’t miss the opportunity to visit the Bijambarska cave. Because of the natural beauties. Pozorište u Sarajevu • The theatre in Sarajevo Panorama Sarajeva • Panorama of Sarajevo Univerzitet u Sarajevu • University in Sarajevo Zima u Sarajevu • Winter in Sarajevo 2 Tourism BiH • October 2009 . after the peace was established. first of all because of the diversity of vegetation and arranged mountain paths. In the old part of the town all of the streets have at least one ćevapbdžinica. Sarajevo is also attractive because of a very rich gastronomic offer. The word is about inns. That’s why it’s no wonder that tourists which once come to Sarajevo keep coming back with the same enthusiasm as the first time. different kinds of pies and oriental dishes. “Sarajevo winter” and the World television festival of the oriental music. that is characterized by various morphological shapes and rich flora and fauna. tufahija and other oriental sweets. The story about the tourist potentials of the Sarajevo Canton would be incomplete without new buildings which give a completely new. the Rakitnica canyon has been included among the most beautiful canyons of the world. Every year. First of all this is related to the Avaz twist tower. and by that cutting in the beautiful canyon valley. In spite of the war devastations. The most popular destination of the skiers is Jahorina. and especially because of the cascades. The entrance to the canyon is located at the altitude of 1. On the other side of the Sarajevo Canton there is the canyon of the Rakitnica River.

Najveća atrakcija za turiste svakako je noćni rafting. ribolovnog i zdravstvenog turizma. lovnog. Napominjemo da je Vrbas jedina rijeka u svijetu na kojoj su obezbijeđeni uslovi za noćni rafting. lovnog. pod svjetlima reflektora. Ovakvo prirodno bogatstvo stvorilo je idealne uslove za razvoj avanturističkog. . te slobodno možemo reći da se razvoj turizma ovog područja bazira uglavnom na prirodnim motivima. brojne rijeke i šumoviti obronci ravničarskih planina pružaju vam obilje sadržaja za kvalitetan i aktivan odmor u prirodi. Turizam BiH • listopad 2009. Prirodni potencijali sjeverozapadnog dijela Republike Srpske S jeverozapadni dio Republike Srpske obiluje izuzetnim prirodnim ljepotama i bogatstvima. ribolovnog i zdravstvenog turizma.Priroda turistički adut je najjači Manastir Liplje • Monastery Liplje Prirodno bogatstvo stvorilo je idealne uslove za razvoj avanturističkog. ostaviće vas bez daha. Priroda je prema ovom prostoru bila izuzetno naklonjena. Republike Srpske Branka Mihajlović Lorana Malović N 2 edavno završeno Svjetsko prvenstvo u raftingu uvrstilo je Vrbas i Banjaluku na kartu svjetskih top destinacija avanturističkog turizma. Jedinstven doživljaj spuštanja kanjonom Vrbasa u noćnim satima. Plodne ravnice.

hunting. under the light of reflectors. The biggest attraction for tourists is definitely the night rafting. Besides rafting. T of the north-western part of the Republic of Srpska T he north-western part of the Republic of Srpska is plentiful with exceptional natural beauties and wealth. so we can easily say that the development of the tourism of this region is mostly based on natural motives. under the light of reflectors. Note that Vrbas is the only river in the world that has the conditions for night rafting. shall leave you breathless. hunting. The Sava River dominates over the north-western part of the Republic of Srpska. Natural potentials Cultural-historical potentials of the north-western part of the Republic of Srpska he world championship in rafting has included the Vrbas and Banja Luka on the chart of world top destinations of the adventurous tourism. the Vrbas makes numerous cascades. shall leave you breathless. numerous rivers and wooded hill-sides of low-lying mountains give you plenty of contents for quality and active rest in nature. we’ll tell you just a part of the story about numerous natural values of this region. fishing and health tourism. This kind of natural wealth has made ideal conditions for the development of adventurous. The nature has been specially inclined to these areas. Unique experience of going down the Vrbas Canyon in the night hours. On its way from the Zec Mountain till the inflow into the Sava. The biggest attraction for tourists is definitely the night rafting. Note that Vrbas is the only river in the world that has the conditions for night rafting. and for your full experience we recommend you to visit one of these interesting destinations. This calm lowlands 2 Tourism BiH • October 2009 . and it is important to point out that a great interest for this offer is shown by foreign tourists. fishing and health tourism. the tourists that come to visit Banja Luka can enjoy also: kayak-canoe sports.Kanjon Vrbasa • Vrbas Canyon Natural wealth has made ideal conditions for the development of adventurous. rapids and waterfalls that represent a real challenge for the adventure lovers. cycling. The river flows that dominate this area are the Sava and its affluent Vrbas. The world championship in rafting has included Vrbas and Banja Luka on the chart of world top destinations of the adventurous tourism. Fertile valleys. free climbing. mountaineering. tours of numerous sights in the town and its surroundings. skydiving and other sports. which are great chance to get to know Banja Luka. On this occasion. There are also the hiking routes. Unique experience of going down the Vrbas canyon in the night hours. Rafting on Vrbas is a true hit in our country.

Jedinstven doživljaj spuštanja kanjonom Vrbasa u noćnim satima. Takođe.Ovom prilikom vam ćemo prenijeti samo dio priče o brojnim prirodnim vrijednostima ovoga kraja. planinarenju. Riječni tokovi koji dominiraju ovim područjem su Sava i njena pritoka Vrbas. Napominjemo da je Vrbas jedina rijeka u svijetu na kojoj su obezbijeđeni uslovi za noćni rafting. . Opštine Gradiška. koji su odlična prilika da upoznate Banjaluku. Bogat riblji fond ovih voda i uređene ribolovačke staze privlače veliki broj ljubitelja ribolova. ostaviće vas bez daha. tu su i pješačke rute. a za potpuni doživljaj preporučićemo vam da posjetite neku od ovih zanimljivih destinacija. Rafting Vrbasom pravi je hit u našoj zemlji. ali i njegovoj okolini. Nedavno završeno Svjetsko prvenstvo u raftingu uvrstilo je Vrbas i Banjaluku na kartu svjetskih top destinacija avanturističkog turizma. Banja Slatina near Banja Luka Ova mirna ravničarska rijeka idealna je za razvoj ribolovnog turizma. a bitno je naglasiti da veliko interesovanje za ovu Banja Slatina kod Banja Luke • ponudu naročito pokazuju strani turisti. usluge vodiča i sl. Rijeka Sava dominira sjeverozapadnim dijelom Republike Srpske. obilasci brojnih znamenitosti u samom gradu. ribolovna staza u Gradišci na obalama 2 Turizam BiH • listopad 2009. Osim na Savi. Na svom putu od Zec planine do ušća u Savu. Ove staze idealne su i za održavanje brojnih takmičenja. Vrbas pravi brojne bukove. Pored raftinga turisti koji posjete Banjaluku. brzake i slapove koji predstavljaju pravi izazov za ljubitelje avanture. Brod. Šamac i Modriča. Najveća atrakcija za turiste svakako je noćni rafting. barama. mogu da uživaju i u kanjoningu. Tako je npr. Tu gazduju i brojna ribolovačka udruženja u kojima možete dobiti osnovne informacije o terenu. Derventa. kajakkanu sportu. biciklizmu. slobodnom penjanju. Srbac. Prnjavor. pod svjetlima reflektora. ribolovni turizam razvijen je i na jezerima. svoju turističku ponudu uglavnom baziraju upravo na ribolovnom turizmu. padobranstvu i drugim sportovima. šljunkarama i posebno izgrađenim ribnjacima sjeverozapadnog dijela Republike Srpske.

witnesses about the rarity and importance of birds that have their habitat in Bardača.. etc). Main thermal resort centres in this part of the republic of Srpska are: thermal resorts Laktaši. as a journey through. photo safari. quail. their culturalhistorical values. Sport-recreational program.river is ideal for the development of the fishing tourism. In the higher grounds (the hill-sides of Motajica. colonies of marsh birds under protection. Slatina near Laktaši and Kulaši near Prnjavor. known as the border-land beauty. Besides afore-mentioned natural beauties and offer. Many of those who desire rest and recreation. neurological. not only of this region. from Banja Luka to Brčko. However. are just some of the things and services that Bardača offers you. the Fishing association of the Republic of Srp- ska declared the fishing track in Gradiška. One of the most valuable tourist potentials. is the biggest town in the Republic of Srpska. Modriča and Gradiška surroundings) the small and feathered game is hunted (hare. where you can get basic information about the grounds. The municipalities of Gradiška. sports and recreation. the north-western part of the Republic of Srpska offers many more programs you can enjoy if you decide to visit this priceless natural oasis. 178 species of birds are registered in the marshlands of Bardače. This natural area possesses 11 lakes. guide’s services. Brod. The configuration of the grounds and the woods at the hill-sides of low-lying mountains represent a great precondition for the development of the hunting tourism in this region. So. Šamac and Modriča mostly base their tourist offer on fishing tourism. cultural and sports centre. The fact that Bardača is declared a Ramsar place. besides the health services these centres offer ideal conditions for rest. Derventa. we’ll draw your attention to some of the tourist destinations. art colonies. mallard. cultural and historical goods. The hunting associations are mostly in charge of the huntinggrounds in this part of the Republic of Srpska. Besides on the Sava. on the banks of the Sava for the most attractive competition track in the discipline of the fishing with the fish-hook with float. These centres are mostly of health character. is the nature reserve Bardača for sure. Cultural-historical potentials of the northwestern part of the Republic of Srpska In the Republic of Srpska there is a lot of beautiful. These tracks are ideal for organizing contests. you can not go around the town centre or the beautiful buildings from the period of the Kingdom of SHS. like the Ban’s court – Cultural centre and the building of former Ban’s headquarters – today the Administrative centre of the town. fishing. Vučijak) the big game is represented (roe-deer). in other words it has been included in the list of marshlands of an interna- tional importance (List of Wetlands of International Importance). Numerous fishing associations work there. and provide necessary licences and trained guides. Rich fish stocks of these waters and arranged fishing tracks attract numerous fishing lovers. and there you can get all the necessary information. the newly renovated temple of Christ the Saviour with the arranged 29 Tourism BiH • October 2009 . Banja Luka. to get to know and experience. etc). and it is placed near Srbac. Rich thermal. When you come to Banja Luka. pheasant. organizing the seminars and congresses. for example. etc. educational. and still are of a great importance for social and cultural events of this town. Medicinal waters in these resorts are ideal for healing different kinds of diseases (skin. while in the lower lands (Ribnjak and Ivanjsko field – Brod surroundings. rheumatic. Prnjavor. mineral and thermo-mineral springs in this region have made it possible for the health tourism to develop. it carries the traces of a tumultuous past. Šamac. In a short description. Between them. but of entire Republic of Srpska. marsh and water flora and fauna. These places were. Hunting tourism has lately been very attractive for local and for foreign guests and hunters. travellers seeking new adventures are attracted to the wealth of natural. valuable and interesting to see. Srbac. fishing tourism is developed on lakes. marshes. economical. Inhabited in the ancient times. excursions…. gravel pits and on specially built fish-ponds of the north-western part of the Republic of Srpska.

. sjeverozapadni dio Republike Srpske nudi i brojne druge sadržaje u kojima možete uživati ukoliko se odlučite da posjetite ovu neprocjenjivu prirodnu oazu. prepelica i dr. U višim predjelima (obronci Motajice. poznata kao krajiška ljepotica. divlja patka. Gospodskom je neizbježno. svjedoči i činjenica da je Bardača proglašena ramsarskim mjestom. sport i rekreaciju. Nešto kraćim opisom. kao kroz proputovanje. pogodan za „muzičare“ i ljetne sajmove knjiga. centar zaobići ne možete kao ni velelepna zdanja iz perioda Kraljevine SHS. prodefiluje veliki broj karavana. Njena gradnja je započela još u turskom periodu. barskom i vodenom florom i faunom. izložbe suvenira i likovnih umjetnina. istorijskim dobrima privlačno je za mnoge željne odmora i rekreacije. putnike namjernike u potrazi za novim doživljajima. u ulicama Kralja Petra I Karađorđevića i Mladena Stojanovića izdvaja se niz stambenih objekata – vila. Građene su u stilu austrijske kuće za odmor (ljetnikovca) uz bogatstvo drvoreda duž cijele ulice. tako i za strane goste i lovce. dok se u nižim predjelima (Ribnjak i Ivanjsko polje – okolina Broda. organizovanje seminara i kongresa. Svakako jedan od najvrjednijih turističkih potencijala ne samo ovog prostora nego i cijele Republike Srpske je prirodni rezervat Bardača. Lovni turizam je u posljednje vrijeme jako atraktivan. sada već tradicionalno. likovnih kolonija. ovim ulicama. koji se nalazi u blizini Srpca.). Konfiguracija terena i šume na obroncima ravničarskih planina. ali svakako i danas. Međutim. Odmah pored je „Parkić“ sa uređenim klupama i drvoredom. skrenut ćemo vam pažnju samo na neke turističke destinacije. u okolini Šamca. Bogati termalni. poput Banskog dvora – Kulturnog centra i zgrade nekadašnje Banske uprave – danas Administrativnog centra grada. To su mjesta. Bogatstvo u prirodnim. fotosafari. koja će vam dati sve potrebne informacije. vrijednog i interesantnog može vidjeti..Save proglašena od strane Ribolovnog saveza Republike Srpske za najatraktivniju takmičarsku stazu u disciplini pecanje udicom na plovak. đačkih ekskurzija. u blizini Laktaša i Banja Kulaši kod Prnjavora. neuroloških i dr. samo su neki od sadržaja i usluga koje vam Bardača nudi. mineralni i termomineralni izvori ovog područja uslovili su razvoj zdravstvenog turizma. Modriče i Gradiške) lovi sitna i pernata divljač (zec. Vučijaka) zastupljena je krupna divljač (divlja srna. kulturnim. upoznati i doživjeti.). Glavni banjski centri u ovom dijelu Republike Srpske su: Banja Laktaši i Banja Slatina. Kada dođete u Banju Luku. Nešto sjevernije. Banja Luka.. Ovi centri su uglavnom lječilišnog karaktera. je najveći grad u Republici Srpskoj. od Banje Luke do Brčkog. Između njih smjestio se novoobnovljeni hram Hrista Spasitelja sa uređenim okolišem gdje stalno vrvi od dječije graje. O rijetkosti i značaju ptica kojima je Bardača stanište. od velikog značaja za društeno – kulturna zbivanja ovog grada. a do kraja austrougarske vladavine imala je čvrstu arhitektonsku strukturu i jedinstvenu trgovačku namjenu koju je sačuvala do današnjih dana. privredni. Ljekovite vode u ovim banjama idealne su za liječenje različitih oboljenja (kožnih. kulturni i sportski centar.. obezbijediti neophodne dozvole i stručne vodiče. Svake godine. Kulturno-istorijski potencijali sjeverozapadnog dijela Republike Srpske U Republici Srpskoj mnogo se toga lijepog. . reumatskih. Ovo rijetko prirodno područje odlikuje se sa 11 jezera.. fazan. srndać. Lovištima u ovom dijelu Republike Srpske gazduju uglavnom lovačka udruženja. njihove kulturno – istorijske vrijednosti. kolonijama zaštićenih ptica močvarica. učesnika Turizam BiH • listopad 2009. a ne prošetati glavnom ulicom tzv. obrazovni. Sportsko-rekreativni program. Nastanjena od najstarijih vremena. kako za domaće. Na močvarnobarskom području Bardače registrovano je čak 178 vrsta ptica. nekada. ribolov. predstavljaju odličan preduslov za razvoj lovnog turizma na ovom prostoru.). ona u svojim spomenicima nosi tragove burne prošlosti. Pored navedenih prirodnih ljepota i ponude. Posjetiti grad. pored usluga liječenja ovi centri pružaju i idealne uslove za odmor. odnosno uvrštena 30 je na listu močvarnih područja od međunarodnog značaja (List of Wetlands of International importance).

numer- ous caravans. so called Elegant. in today’s southern part of the town. in the streets King Petar I Karađorđević and Mladen Stojanović a line of buildings – villas stand out. They built the brewery. Its construction began during Turkish period. the right for the view on the river. weaving mill. were built above the Vrbas and Suturlija. the pride of Banja Luka. and all that with pleasant and hospitable hosts. is inevitable. numerous springs. To visit the town and not to take a walk through the main street. downstream from Banja Luka with the pleasant climate. Under the old walls and towers numerous shows and performances. and that is “the right for the view”. like the International folklore festival “Dukat”. On both sides of the Vrbas River. clear air and the abundance of greenery. In the middle of XIX century the “Trappists” came to Banja Luka. The monastery “Mary the Star” has the status of the cultural goods of RS. participants of many musical. cultural events. souvenir exhibitions and artistic works. there is a “Little park” with benches and avenue of trees. Every year. or recently held World championship in rafting. and with running the power plant on the Vrbas River. sport. Right next to it. On this occasion only one unwritten town-planning rule was respected. concerts of local and foreign musicians. the residential quarters. the town got the lighting. mahala. They were built in the Austrian vacation house (summer house) style with rich tree avenues along the street. traditionally march past through these streets. the citizens of Banja Luka. built the mill and started the cheese manufacture. suitable for the musicians and summer fairs. and the town’s tourist guides will take you through the entire complex and through many more places like the fortress Kastel. and you can hear children’s uproar around it all the time. festivals like “Summer on Vrbas” are taking place. and until the end of Austro-Hungarian period it had strong architectural structure and unique merchant purpose that is kept until today.environment has settled. rivers and brooks. there is the area of the municipality of Jezero Bardača • Bardača Lake Tourism BiH • October 2009 31 . A little bit on the north. It can’t happen that we don’t introduce you to the centre of Banja Luka from the Turkish period. In those days.

čist vazduh i bogatsvo zelenila. a upravo u samom centru gradića Laktaši smještena je istoimena banja. Samostan „Marija Zvijezda“ uživa status kulturnog dobra RS i kroz cijeli kompleks provest će vas turistički vodiči grada kao i kroz još mnoga. manifestacije kao što je „Ljeto na Vrbasu“. Krajem 19. brojnih izvora. građene tokom srednjeg vijeka. vijeka ovaj prostor naseljava stanovništvo iz istočne i centralne Evrope. Kroz istoriju za vrijeme Rimljana. sportskih. Njemci. Ljekovitost njene vode poznata je iz doba Rimljana što potvrđuju brojni arheološki lokaliteti sa tragovima rimske arhitekture. poput one u Romanovcima. Turaka i Austrougara bila je veoma važno središte. Tom prilikom poštovan je samo jedan nepisani urbanistički zakon „pravo na vidik“. a sve to uz prijatne i gostoljubive domaćine. Naravno. u današnjem južnom dijelu grada. Pod starim zidinama i kulama održavaju se brojne priredbe i predstave. mahale. Crkve brvnare su bile narodne crkve. Interesantno je i to da se u ovoj crkvi vjenčao književnik Petar Kočić. Mađari. Sa obe strane rijeke Vrbas. U slivu rijeke Ukrine. Tada su stambene četvrti. pravo na pogled na rijeku. Sredinom XIX. . rijeka i potoka. Za njima su došli Poljaci. arhitektura. Raznolikost civilizacija potvrđuje nalazište „Manastirište“. ne možemo.Detalj iz Banja Luke Banovina • Detail from Banja Luka mnogobrojnih muzičkih. tkaonicu sukna. selu gradiške opštine. građane Banje Luke. Ukrajinci. crkva brvnara u Malom Blašku spada među najljepše i najinteresantnije kulturne spomenike. a da vas ne upoznamo sa središtem Banje Luke iz turskog perioda. nicale iznad Vrbasa i Suturlije. raskrsnica puteva i pristanište. Izgradili su pivaru. godine 1894. sa32 gradili su mlin i pokrenuli pogon za proizvodnju sira. kulturnih manifestacija. koja je proglašena nacionalnim spomenikom. Danas lako možete pronaći mnoge. mnoga mjesta poput tvrđave Kastel. a pokretanjem elektrane na Vrbasu grad je dobio rasvjetu. Čuli ste za mnoge od njih. stižu Česi i prema nekim vjerovanjima donose krompir u BiH. ponosa Banje Luke. ali po izgledu i zanimljivim legendama o svom nastanku. smjestio se Prnjavor – naša „Mala Evropa“. koncerti domaćih i stranih muzičara. tradicija i duhovnost ovog kraja pod okriljem je crkava i manastira. poput lokaliteta „Zidine“ – svjedoči o postojanju javnog kupatila (terme) iz pomenutog vremenskog perioda. Među prvima doseljavaju se Italijani. Odlikuje se dugom tradicijom banjskog turizma. Istorijska vrijednost. vijeka u Banju Luku su stigli Trapisti. nalazi se područje opštine Laktaši. a u manjem broju područje opštine naseljeno je Turizam BiH • listopad 2009. daleko od očiju imperatora. nizvodno od Banje Luke uz prijatnu klimu. a nicale su na skrovitim mjestima. Gradiška predstavlja jedno od najstarijih naselja na čitavoj teritoriji Balkana. Ovdje se nalaze ostaci davnih civilizacija i kultura od rimskog perioda do srednjeg vijeka. između planina Motajice na sjeveru i Ljubić na jugu. budući arheološki park. poput međunarodnog folklornog festivala „Dukat“ ili nedavno održanog Svjetskog prvenstva u raftingu.

Germans. They brought different ethnology and ethnography. Turks and Austro-Hungarians it was a very important centre. Ukrainian church and its parish house represent certain museum with unique display. Then followed Poles. various household objects. during the Romans. The site “Manastirište”. which was declared a national monument. the village in the municipality of Gradiška. Log-built churches were folk churches. the log-built church in Malo Blaško belongs to the most beautiful and the most interesting cultural monuments. Among the first ones Italians came. musical instruments. future archaeological park. habits and culture forever. tradition and the spirituality of this region is under the auspices of the churches and the monasteries. and in smaller number the area of the municipality was populated by Slovaks. Prnjavor situated itself – our “Little Europe”. You’ve heard for many of them. These happenings are of sports. At the end of the 19th century. like the site “Zidine” – it witnesses about the existence of public baths (thermae) from mentioned period. between the mountains Motajica in the north and Ljubić in the south. By the confluence of the Ukrina River. interesting and entertaining for many visitors that come. architecture. and in hidden places. The remains of ancient civilizations and cultures from Roman period till the Middle Ages are placed here. Through the history. Romanians and other nations. Therapeutic properties of its waters were known even during the Roman period. away from the emperor’s sight. but in looks and interesting legends about its origin. It is characterized by the long tradition of thermal resort tourism. confirms the variety of civilisations. Hungarians. church priest’s vestments are preserved. and in the very centre of the town of Laktaši there is the same-name thermal resort. What is interesting is that the writer Petar Kočić had married in this church. The historical significance. and left a mark of their customs. The most attractive and far known traditional festival in Derventa for over a century and a half attracts the attention of dozens of thousands of curious ones. icons. in 1894 Czechs came and according to some beliefs • they brought potato in BiH. Ukrainians. Bulgarians. you can easily find many of them. “Derventa fair” is taking place every year Osvjetljeni kanjon Vrbasa za noćni rafting Lightened Vrbas Canyon for night rafting Tourism BiH • October 2009 33 . cultural and artistic character. the crossroads and pier. built during the Middle Ages. In almost every place in the southwest of RS festivals are being held through entire year. Gradiška represents one of the oldest settlements in the entire Balkan’s territory. Today.Laktaši. this area was inhabited by the population from the eastern and central Europe. what is confirmed with numerous archaeological sites with the traces of Roman architecture. like the one in Romanovci. Old books.

Pravoslavna duhovnost. Tu su smještene arheološke zbirke od kamenog doba pa sve do prvih godina turske vladavine. a danas je to vrijedan kulturno – istorijski spomenik kojem je vraćen stari srednjovjekovni sjaj. kao opštenarodni praznik i privlačna turističko – privredna atrakcija. stare fotografije i predmeti materijalne i duhovne kulture naroda dobojskog područja. posjetite obližnje manastire. Iznad starog korita rijeke Bosne. Sačuvane su stare knjige. seminara. Ako ste inspirisani kulturnom potrebom da vidite i doživite nešto novo. Ovdje ćemo mi zasada stati i odmoriti se. U nekima je moguće i prespavati a u uređenim salama organizovati seminare i slične skupove. Bugarima. kultura i kulturna vrijednost srpskog naroda. Krenite dalje. Najatraktivnija i nadaleko poznata tradicionalna derventska manifestacija već duže od vijeka i po plijeni pažnju desetine hiljada znatiželjnika. Nekada je uskotračnom prugom prolazio popularni „Ćiro“. upoznate ljude. Izuzetne umjetničke vrijednosti skladnih arhitektonskih oblika i očuvanog prirodnog okruženja manastiri Krupa na Vrbasu. Niz spomen obilježja susrećemo gotovo u svakom dijelu opštine. kompleksnog tipa. tragovi njegove istorije sadržani su u ovim kulturno – istorijskim spomenicima.Slovacima. Naravno. muzički instrumenti. Na ovom putu skrenut ćemo malo južno. Liplje. Smješten je na tački ukrštanja rijeka Bosne. . nakita. do Doboja. Usore i Spreče i predstavlja najveću željezničku raskrsnicu u zemlji. crkvene odežde. razni kućni predmeti. STIĆI ĆEMO VAS! Panorama of Banja Luka 3 Turizam BiH • listopad 2009.obići ćete ih. Stuplje te manastir Presvete Bogorodice D. a danas parna lokomotiva sa spomenpločom predstavlja spomenik smješten u samom centru grada. izvanrednom opremljenošću i ljubaznim domaćinima u srednjovjekovnim odorama. „Derventski vašar“ održava se svake godine krajem avgusta pored obala Ukrine. Ukrajinska crkva i njen parohijski dom predstavljaju izvjesni muzej sa jedinstvenom postavkom. pruža mogućnosti organizovanja koncerata. navika i kulture. Bišnja kod Dervente pružaju mogućnost izletničkog boravka. zbirke nošnji. U gotovo svakom mjestu sjeverozapada RS održavaju se manifestacije tokom cijele godine. u XIII. kulturno – umjetnička. vjenčanja. Sa tribina amfiteatra pruža se jedinstven pogled na svjetla Doboja što kulturnim dešavanjima daje posebnu ljepotu i upečatljivost doživljaja. vijeku počela je gradnja dobojske tvrđave „Gradine“. Dugo je odolijevala zubu vremena. o svemu detaljnije raspitat ćete se u TO Banje Luke i Laktaša. a u staroj bosanskoj kući na „četiri vode“ nalazi se regionalni muzej. Donose sa sobom različitu etnologiju i etnografiju. a prije svega interesantna i zabavna uz prisustvo brojnih posjetilaca. Bogatstvom sadržaja. Rumunima i pripadnicima drugih naroda. ekoloških skupova. ikone. porodice i Panorama Banja Luke • kulture. pozorišnih predstava. ostavljajući zauvijek utisnut pečat svojih običaja. To su dešavanja različitog karaktera sportska.

what gives a special beauty and impressiveness of the experience to these cultural events. Popular “Ćiro” used to pass over the narrow-gauge line. Usora and Spreča. Here. If you are inspired with the cultural need to see and experience something new. Monasteries Krupa on Vrbas. It is possible even to stay over night in some of them. and today the steam locomotive with the memorial tablet represents the monument in the centre of the town. WE’LL CATCH UP WITH YOU! Tourism BiH • October 2009 3 . The stands of the amphitheatre give a unique view of the lights of Doboj. being exceptionally equipped and pleasant hosts. to get to know the people. started in XIII century above the old bed of the Bosna River. It is located on the spot where three rivers cross. and it represents the biggest railroad crossroads in the country. Stuplje and the monastery of the Most Holy Virgin D. Liplje. On our trip. to Doboj. families and cultures. Bosna. then visit local monasteries. Go on. ecological meetings. You can enquire more information in the Tourist organization of Banja Luka and Laktaši. theatre plays. we’ll stop and take a break. a today it is a worthy cultural-historical monument which got back its old medieval glow. and in equipped halls to organize seminars and similar congresses. For a long time it had resisted the ravages of time. With the richness of contents. old photos and the objects of material and spiritual culture of the people from Doboj are placed there. Bišnja near Derventa are of exceptional artistic worth with harmonious architectural shapes and preserved natural environment and are giving the possibility of day-trips. You can see a line of memorials in almost every part of the municipality. Archaeological collections from the Stone Age. culture and cultural value of the Serbian people. we’ll turn a little bit on the south. and in the old Bosnian house there is the regional museum. you’ll visit them. till the first yeas of Turkish government. weddings.at the end of August on the banks of the Ukrina. traces of its history are included in these cultural-historical monuments. jewellery. as a nation-wide holiday and amiable tourist-economic attraction. Orthodox spirituality. it gives the possibility for organizing concerts. seminars. collections of costumes. The construction of Doboj’s fortress – “Gradina”.

parkovi prirode: Park prirode Blidinje. Jablaničko jezero i Boračko jezero. nacionalni spomenici: Počitelj. . aduti su Hercegovačkoneretvanske Županije. geopolitičko. neizmjerno je bogatstvo i potencijal s kojim može računati He rc e g o v a č k on e re t v a n s k a Županija u svom razvoju turizma. Stolac. jezera: Ramsko jezero. Neum. Izvor Bune. financijsko i kulturno središte Hercegovine. kulturnopovijesna i prirodna baština. Mostar je mjesto gdje su se stoljećima susretale različite civilizacije i svaka je u njega utkala dio svoje posebnosti. Mostar se nalazi na susretištu putova za Široki Brijeg i zapadnu Her- M Turizam BiH • listopad 2009. Huma i Veleža. tako da na relativno malom prostoru imamo primjere iz svih kultura i civilizacija koje malo koji grad ima. Drežnica.Hercegovačkoneretvanska Županija je turistički adut Bosne i Hercegovine Sunce. na obali rijeke Neretve na nadmorskoj visini 60-80 metara. Vjetrenica. Rakitnica. Krupa i Trebižat. 3 M Mostar ostar. rijeke: Neretva. Park prirode Prenj i Park prirode Hutovo Blato. te spomenik pod zaštitom UNESKO-a: stara jezgra Mostara sa Starim mostom. Dragan Bradvica ore. gradovi: Mostar. Bregava. Buna. Čapljina i Međugorje. Stolac – stara jezgra s tvrđavom. smješten je u podnožju planina Čabulje. Grad je udaljen 60 km od mora. priroda. a u njegovoj bližoj okolici nalaze se poznati i jedinstveni lokaliteti kulturno-historijskog blaga i naslijeđa koji svjedoče o životu na ovim prostorima.

Nature parks: Blidinje Nature Park. so in this relatively small space we have examples of all cultures and civilizations that not so many towns have. Bregava. Stolac. Krupa and Trebižat. Mostar is located in the road crossing to Široki Brijeg and western 3 M Tourism BiH • October 2009 . Buna. are the immense wealth and potentials that the Herzegovina-Neretva Canton can count on in its development of the tourism. For centuries Mostar has been the place where different civilizations met and each interweaved a part of their special qualities in it. and near it there are famous and unique localities of cultural-historical treasure and heritage that witness about life in these areas. Čapljina and Međugorje. kulturno-povijena i prirodna baština. Rivers: Neretva. is the greatest tourist asset of Bosnia and Herzegovina Sun. financial and cultural centre of Herzegovina. the monument under the UNESCO protection: old Mostar nucleus with the Old Bridge. Hum and Velež. Drežnica. The town is 60 km away from the sea. Neum. at the bank of the Neretva River at the altitude from 60 to 80 metres. he see. Jablaničko Lake and Boračko Lake. towns: Mostar.Herzegovina-Neretva Canton Sunce. nature. lakes: Ramsko Lake. is situated at the foot of the mountains Čabulja. geopolitical. the Buna spring. Stolac – old town’s nucleus with the fortress. Rakitnica. national monuments: Počitelj. priroda. Stari most u Mostaru • Old Bridge in Mostar T Mostar ostar. aduti su Hercegovačkoneretvanske županije. cultural-historical and natural heritage are the assets of Herzegovina-Neretva Canton. Vjetrenica. Prenj Nature Park and Hutovo Blato Nature Park.

koji privuče preko tisuću izlagača iz četrdesetak zemalja i pedesetak tisuća posjetitelja. Bjelašnica (2067 m) i Bitovnja (1744 m).Hamam (tursko kupatilo) sagrađeno u drugoj polovici 16. Nevesinje i istočnu Hercegovinu i Čapljinu i Jadransku obalu.Biskupska rezidencija izgrađena 1906. godine. a mnogi restorani sa baščama iznad rijeke Bune pored ostalih specijalitete nude i pastrvu sa plate ili roštilja. godine . Tradicionalno u proljeće se organizira i Gospodar• ski sajam Mostar. godine . stoljeća .Bišćevića kuća sagrađena 1635. godine. okružen je visokim planinama: Prenj (2101 m). Konjic onjic je smješten na rijeci Neretvi.Kajtazova kuća iz 17.Kujundžiluk sa zanatskim radnjama na lijevoj obali Neretve .Stari most sagrađen 1566. Nizvodno od tekije je kompleks Velagića kuća koji je otvoren za javnost. U Mostaru se organizira i poznati festival zabavne glazbe «Mostarsko proljeće» na kojem nastupaju poznata imena sa estrade. i koju pohode brojni turisti. Jedan je od najstarijih gradova u BiH i sa svojom okolinom je privlačan za turiste i ljeti i zimi. koji je upisan u UNESCO-vu baštinu kao značajan spomenik orijentalne arhitekture . spomenik orijentalnog graditeljstva iz 1588.Gradsko kupatilo sagrađeno 1912.Kriva ćuprija. . Naselje se prvi put spominje 1452. čuvarima mosta. kulturna manifestacija u organizaciji Matice hrvatske. Sjeverno od grada na obroncima planine Prenj nalazi se ski centar Rujište koji ima ski lift i motel kao i mogućnost za iznajmljivanje kuća za zimovanje. Među objašnjenjima za naziv i porijeklo imena najinteresantnije je ono koje kaže da je Mostar dobio ime po mostarima. godine Vrelo Bune u Blagaju kod Mostara . Kroz grad prolazi i željeznička pruga Sarajevo-Ploče. stoljeća i nalazi se u neposrednoj blizini Starog mosta . Blagaj je mali gradić južno od Mostara. koja je nadaleko poznata i priznata turistička atrakcija. Velike su mogućnosti uspješnog sport- K The Buna spring in Blagaj near Mostar 3 Turizam BiH • listopad 2009. Sarajevo i Bosnu. godine.Koski Mehmed-pašina džamija izgrađena 1617. 60 km južno od Sarajeva. godine a kao naselje Mostar 1469. Mostar je poznat po organiziranju manifestacije Skokovi sa Starog mosta. nad njim na visokoj klisuri dominira stari grad Herceg Stjepana Kosače.cegovinu. godine . U gradu se nalaze sljedeće znamenitosti : . godine .Stara pravoslavna crkva iz 1833. a ispod njega je izvor rijeke Bune (najjače vrelo u Europi) sa derviškom tekijom. a posebice se u zadnje vrijeme profilirala manifestacija «Proljeće sa Maticom».Katolička crkva i franjevački samostan sagrađeni 1866. a nedaleko je i moderna zračna luka. U Blagaju se nalazi ribogojilište pastrve. godine .

among others. . 60 km south from Sarajevo.Kajtaz house from the 17th century. . Downstream of the monastery is the complex of Velagić houses.Koski Mehmed-pasha’s mosque built in 1617. and not far of the town there is a modern airport.Catholic church and Franciscan monastery built in 1866.Kujundžiluk (brass-work shop) with the craftwork shop on the left bank of the Neretva. The Economic fair Mostar is being traditionally organized in spring and it attracts over a thousand exhibitors from forty countries and about fifty thousand visitors. .Crooked bridge. Among the explanations for the name and origin of the name the most interesting is the one that says that Mostar got the name after mostari – the bridge watchers. Konjic onjic is situated on the Neretva River. Prenj (2101 m). Further on.Old Orthodox church from 1833. North from the town. a cultural festival that is being organized by Matica Hrvatska (Central Croatian Cultural and • Publishing Society). and lately the festival that has especially gained status is the “Spring with Matica”. . which is registered in the UNESCO’s heritage as an important monument of the oriental architecture. Blagaj is a small town south of Mostar. which are opened for the public. There is a trout-farm in Blagaj and many of the garden restaurants above the Buna offer the trout specialties. and surrounded with high mountains. there is a ski centre Rujište with a ski-lift and the motel as well as the possibility for renting the houses for spending the winter. .Town baths built in 1912. . Sarajevo and Bosnia. Nevesinje and eastern Herzegovina and Čapljina and the Adriatic coast. The place was first mentioned in 1452 and as Mostar in 1469.The Old bridge built in 1566. A railway-track Sarajevo-Ploče goes through the town. at the hillslopes of the Prenj Mountain. Above it dominates the old town of Herceg Stjepan Kosača on a high cliff and under it the spring of the Buna River (the strongest well in Europe) with a Moslem monastery for dervishes. famous festival of pop music is being organized in Mostar where famous singers perform. Mostar is known for organizing the dives from the Old Bridge. Bjelašnica (2067 m) and K Pogled sa starog mosta na istočni dio Mostara View from the Old Bridge over the eastern part of Mostar Tourism BiH • October 2009 39 .Hamam (Turkish baths) built in the second half of the 16th century and is placed next to the bridge. monument of oriental architecture from 1588. .Herzegovina. . which is the widely known tourist event and is being visited by numerous tourists. Following sites are located in the town: .Bišćević’s house built in 1635. .

Na jezeru se redovito održava triatlon. voda je bogata slapovima. Ima izuzetno povoljan geoprometni položaj. Boračko jezero je po nastanku glacijalno i nalazi se 20 km od grada. Sarajevu i Mostaru. Na gornjem toku rijeke Neretve organizira se već niz godina jedan od najspektakularnijih raftinga u BiH. Jablanica se nalazi na jezeru tako da ima i nekoliko plaža izvan grada. svjetskom ratu. Na Blidinju se nalazi i samostan Ma0 G sna Luka koji ima i slikarsku galeriju sa stalnom postavkom. smješten je na raskrižju putova prema Zagrebu. Dužina staze je od 20-23 km i sa ručkom sačinjenim od domaćih specijaliteta dobija se pravi ugođaj.skog ribolova na rijekama Neretvi i Rakitnici kao i jezerima Boračkom i Jablaničkom. . Park prirode „Blidinje“ nalazi se i jednim dijelom na prostoru općine Jablanica koji pored smještaja u motelima nudi i skijalište Risovac sa ski liftom. a obale su na pojedinim mjestima litice po 300 m visoke. Rafting na Neretvi kod Konjica Pečeni janjci na ražnju • • Rafting on the Neretva near Konjic Roasted lamb Jablanica rad Jablanica smješten je na rijeci Neretvi u sjevernom dijelu Hercegovine i u najljepšem dijelu kanjona Neretve. Blidinje. odnosno u Kazan. stoljeća koji ima galeriju i knjižnicu i otvoren je za javnost. U samom gradu na obalama Neretve nalazi se Muzej Bitke na Neretvi. Na prostoru općine uz magistralni put M-17 smješteni su mnogi restorani koji pored domaćih specijaliteta (jela ispod sača) nude daleko poznatu janjetinu sa ražnja. U samom gradu nedaleko od obnovljene Kamene ćuprije iz 17. jedne humane bitke za ranjenike u 2. Turizam BiH • listopad 2009. U Konjicu se tradicionalno održava i smotra folklora i večeri poezije. stoljeća održavaju se tradicionalni skokovi u Neretvu. a posebno je poznat po obitavanju munike kao jedne endemske vrste. Uz samu plažu nalazi se kamp s bungalovima. Promjera je 900 m i ima vrlo čistu i ugodnu vodu za kupanje. kao biser sa mnogo raznolikosti na malom prostoru. pruža mogućnosti za razvoj zimskog turizma . Neretva je u tom dijelu veoma čista. U gradu pored stare Repovačke džamije i Pravoslavne crkve nalazi se i Franjevački samostan iz 16. bogata ribom i pitka. a priroda je očaravajuća.

offers the ski grounds Risovac with the ski-lift. the traditional dives in Neretva are being held. On the upper flow of the Neretva River. which has a gallery and library and is opened for the public. It has the diameter of 900 m and it has very clean and nice water for bathing. There are great possibilities for successful sports fishing on the rivers Neretva and Rakitnica and on the lakes – Boračko and Jablaničko. It is one of the oldest towns in BiH and with its surroundings it is very attractive for tourists during the winter and summer. along with the main road M-17 there are lots of restaurants. Blidinje. Sarajevo and Mostar. not far of the renovated stone bridge from the 17th century. it is situated on the crossroads to Zagreb. In the town itself. and the nature is enchanting.Bitovnja (1744 m). one of the most spectacular rafting in BiH has been organized. Jablanica Kameni most u Konjicu Jablaničko jezero • • Stone Bridge in Konjic Jablaničko Lake T he town of Jablanica is situated on the Neretva River in the northern part of Herzegovina and in the most beautiful part of the Neretva canyon. which. as the pearl with a lot of diversities in such a small place. A Folklore festival and the poetry evenings are being traditionally held in Konjic. rich with fish and potable in that part. there is also the Franciscan monastery from the 16th century. Boračko Lake is glacial by its origin and is situated 20 km away from the town. which offer widely known roast lamb besides other local specialties. besides the accommodation in motels. In the area of the municipality. that is into the Kazan. It has an exceptionally favourable geo-traffic position. Next to the beach there is a camp with bungalows. for a number of years now. Next to the old Repovačka mosque and the Orthodox Church in the town. The length of the track is from 20 to 23 km and with the lunch made from domestic specialties you get the right atmosphere. At Blidinje there is a monastery Masna Luka which has the gallery with the permanent exhibition. Triathlon is being held on the lake regularly. The Neretva is very clean. The park of nature “Blidinje” is partly situated in the area of the municipality of Jablanica. offers possibilities for development of winter tour1 Tourism BiH • October 2009 . water rich with waterfalls and the banks are at some places 300 metres high cliffs.

kolovoza okupi se i preko dvadeaet tisuća mladih iz pedesetak zemalja. Na godišnjicu ukazanja 25. Čitluk Panorama Prozora • Panorama of Prozor • Čitluk.tura na otvorenom. do 6. na čijim se obalama nalazi mjesto Šćit. zahvaljujući prvenstveno pogodnoj klimi i bogatstvu sportskih terena.Rama N a krajnjem sjeveru Hercegovačko-neretvanske županije smještena je općina Prozor-Rama. Umjereno kontinentalna klima koja vlada 2 ovim predjelom razlog je umjereno hladnih zima i toplih ljeta. u Međugorju se okupi i preko 100. U Čitluku se sredinom rujna organizira tradicionalna manifestacija «Dani berbe grožđa» koja traje tri Turizam BiH • listopad 2009. Prozor-Rama tradicionalno u mjesecu rujnu organizira Međunarodni sajam šljive koji je već postao turističko-kulturno-gospodarska manifestacija. a na Festivalu mladih koji traje od 1. To se prvenstveno odnosi na vjerski turizam zahvaljujući Međugorju koje je postalo jedno od najvažnijih marijanskih svetišta u svijetu. U blizini se nalazi skijalište sa ski liftom. visoravni koja se nalazi na desnoj obali rijeke Neretve. kameni vinograd Č Prozor . Samostan je otvoren za javne posjete. u kojem se nalazi Franjevački samostan. Prekrasan krajolik na oko 700 m nadmorske visine sa svih strana je okružen visokim planininskim masivima. koje su u projektu «Vinske ceste Hercegovine» i u kojima uz odgovarajuću mezu možete kušati i kupiti kvalitetna vina. stone vineyard Čitluk. Samostan je inače nezaobilazna turistička destinacija ovog kraja. Vinova loza i duhan bili su prepoznatljivi proizvodi broćanskog kraja. ima etnološku zbirku. Međugorje se razvija i kao središte za pripreme raznoraznih sportskih momčadi i u zimskom i u ljetnom razdoblju. no u posljednje vrijeme sve je razvijeniji turizam. Na prostoru Brotnja postoji mnogo vinarija. jedan od najstarijih u Bosni i Hercegovini. Na prostoru općine nalazi se umjetno jezero HE Rama. Čitluk je poznat prvenstveno kao vinogradarski kraj gdje se uzgajaju visokokvalitetne vinske sorte Žilavka i Blatina od kojih se prave vrhunska vina.06. koji polako postaje najvažnija grana gospodarstva Brotnja.000 katoličkih vjernika iz cijelog svijeta . galerijski prostor sa stalnom postavkom i park skulp- itluk je središte regije Brotnjo. . Na prijevoju Makljen na putnom pravcu za Banja Luku i Zagreb nalazi se motel «Ramska kuća» koja nudi gastronomske specijalitete ramskog kraja.

over twenty thousands 3 Tourism BiH • October 2009 . International plum fair has been traditionally organized in September in Prozor-Rama that has already become tourist-cultural-economical festival. Wonderful landscape at the altitude of about 700 metres is surrounded by big mountain massifs on all sides. In the town on the banks of the Neretva there is the Museum of the battle on the Neretva. Prozor . Panorama Šćita na Ramskom jezeru Međugorje • Panorama of Šćit on Rama Čitluk Č itluk is the centre of the Brotnjo region. on the road to Banja Luka and Zagreb there is a motel “Rama’s house” that offers gastronomic specialties of Rama’s area. one of the oldest in Bosnia and Herzegovina.Rama T he municipality of ProzorRama is situated in the utmost north of Herzegovina-Neretva Canton. gallery with permanent exhibition and the park with sculptures. over 100. but lately tourism becomes more and more developed and it becomes the most important economic branch in Brotnjo. The monastery is an unavoidable tourist destination and it has ethnological collection. There is a ski-ground with the skilift near. on June 25th. The monastery is opened for the public visits.000 Catholics from all over the world gather in Međugorje. On the anniversary of the appearance.ism. and at the Youth festival that takes place from 1st till 6th of August. There is the artificial lake HE Rama in the area of the municipality and on its banks there is a place Šćit. Wine grape and tobacco used to be distinguishing products of the Brotnjo region. Jablanica is placed on the lake so it has got several beaches outside of the town. a humane battle for the wounded persons in the Second World War. Mild continental climate that prevails in this area is the reason for moderately cold winters and warm summers. the plateau on the right bank of the Neretva River. and it is especially known for the presence of whitebark pine as one of the endemic species. First of all this is related to the religious tourism thanks to Međugorje that has become one the most important Mary’s sanctuaries in the world. At the pass Makljen. where the Franciscan monastery is placed.

sa širokim ulicama. male radionice te veliki amfiteatar. splitska i dubrovačka zračna luka. koje je jedan značajan turistički kompleks. Na putnom pravcu MeđugorjeLjubuški u gospodarkoj zoni nalazi se etno selo «Herceg». smješten je na obalama rijeke Neretve. stoljeća. U etno selu se u ljetnim mjesecima organizira kulturna manifestacija «Ljeto na selu». koji svojim izgledom podsjeća na umanjenu Dioklecijanovu palaču. veliki restoran koji nudi hercegovačke specijalitete. Na brežuljku Karaotok nalazi se motel. stoljeća -Medresa (škola) iz 18. stari grad odmah pored puta M-17. vrtovi sa mediteranskim nasadima i mala kapelica. glavni grad države Troje.Počitelj. Fundus kolonije sačinjava oko 1.Park prirode „Hutovo blato“.).Han (svratište) i hamam (kupatilo) iz 17. Turizam BiH • listopad 2009. Ugodna klima. kao najveći rezervat ptica močvarica u Evropi. kamene kućice u kojima se nalaze suvenirnice. Kulturno-povijesni spomenici koji prelaze i značaj regije su: . Od prirodnih ljepota važno je spomenuti: .g. a ispod zidina ima poznati restoran koji nudi hercegovačke specijalitete. stoljeća . Kroz Čapljinu prolaze dva međunarodna putna pravca (M-17 i M-6). kongresna dvorana. sa svojih šest jezera i kanalima predstavlja idealan teren za održavanje izleta „foto safari“. galerije. . Čapljina rad Čapljina je prelijep grad.Utvrda još iz vremena kralja Tvrtka -Ibrahim Šišman-pašina džamija iz 16. u kojem se ogleda primjer orijentalnog graditeljstva sa najstarijom likovnom kolonijom na ovim prostorima. jedan od najvećih trgovačkih centara u srednjovjekovnoj Bosni i Hercegovini. Uz sami lokalitet smještena je ergela Konjičkog kluba «Vranac» koja nudi mogućnost najma jahaćih konja ili najma kočija.Mogorjelo.300 likovnih djela te ima stalnu postavku i otvorena je za javnost.Sahat kula iz 16. edukacijska staza i biciklistička staza.Stari grad u Gabeli.dana i ima turističko-gospodarskokulturni karakter. najkapitalniji objekt iz perioda rimske kulture (konzerviran i otvoren za posjete 1903. željeznička pruga. . Etno selo sačinjavaju: smještajni kapaciteti sa oko stotinjak ležajeva u kamenim kućama bungalovskog tipa. i koji je po hipotezi Meksikanca Roberta Salinasa Pricea Ilij. sunce i zelenilo i jedinstveno kulturno-povijesno blago. a relativno blizu su mostarska. . koji ima i ljetnu pozornicu za predstave. koji je jedna od najvećih fortifikacija u BiH. stoljeća . U Počitelju su značajni sljedeći objekti: . okruženo Počitelj • Počitelj G izvanrednim prirodnim ljepotama daju Čapljini velike predispozicije za razvoj turizma. sa mnogo zelenila.

Pleasant climate.Počitelj. Two international road communications are passing through Čapljina (M-17 and M-6). capital building from the period of Roman culture (preserved and opened for visiting in 1903). There are number of wineries in the area of Brotnjo and are all included in the project “Herzegovina Wine Route”. stone houses with souvenir shops. gardens with Mediterranean crops and a small chapel. situated on the banks of the Nretva River. which lasts for three days and has a tourist-economical-cultural character. Ethno-village is made up of: Mogorjelo . the big amphitheatre. In the middle of September a traditional event “Grape harvesting days” is organized. Split and Dubrovnik airports are relatively close. Holdings of the colony are made up of about 1300 art works and has the permanent exhibition opened for the public. Tourism BiH • October 2009 . a railway track. The stud of the Equestrian club “Vranac” is located next to the locality and it offers the possibility of renting the saddle-horses or coach. Above all. Čapjina accommodation space with about hundred beds in stone houses of a bungalow type.vila rustika. Čitluk is known as the wine-growing region. with the oldest art colony in these areas. small work-shops. first of all thanks to the favourable climate and numerous sports courts. sun and the greenery and unique cultural-historical treasure surrounded by exceptional natural beauties give Čapljina great predispositions for the development of tourism. old town by the road M-17 where the example of oriental architecture is reflected. Međugorje has also been developing as the centre for various sports teams preparations during the summer and winter. Cultural-historical monuments that surpass the regional significance are: . which is one important tourist complex. During the summer months a cultural festival “Summer in Village” is being organized in the ethno-village. the big restaurant with Herzegovinian specialties.Mogorjelo. Ethno-village “Herceg” is located on the road direction MeđugorjeLjubuški in the industrial district. . where you can taste wines with suitable snacks and buy some high-quality wine. Čapljina Č apljina is a beautiful town with wide streets full of greenery. galleries. congress hall. where the high-quality wine-sorts Žilavka and Blatina are being cultivated and top-quality wines being made from them.of young people from fifty countries gather. has the summer stage for performances and under the walls has famous restaurant that offers Herzegovinian specialties. and Mostar. which in its looks reminds of a decreased Diocletian’s palace.

700 godina. Na stazi dugačkoj 10 km. U Stocu se tradicionalno održava „Međunarodni festival kratkog filma „ kao i književna manifestacija „Slovo Gorčina“. sa ručkom u prirodi organizira se već dugi niz godina izlet koji je postao poznat i priznat na širem prostoru regije. . U Stocu se nalazi i spomenik jevrejskom piscu Moši Danonu koji je preminuo u gradu i taj spomenik postao je svojevrsno jevrejsko svetište. U listopoadu se tradicionalno održava sajam „Hercegovački plodovi Mediterana“.U PP „Hutovo Blato“ 2007.000 godina (paleolitik) koji u polupećini Badanj kod Borojevića otkriše naši arheolozi. Turizam BiH • listopad 2009.Rijeka Trebižat. bogatoj malim slapovima. Općina se na zapadu proširuje na poljoprivredno bogatu Dubravsku visoravan. posvećena poznatom književniku Maku Dizdaru koji je rođen u Stocu. Dvije najveće nekropole stećaka nadaleko su poznate a nalaze se u Boljunima i Radimlji. Nekropola stećaka Radimlja kod Stoca Slap Provalije u Stocu • • Stećak necropolis Radimlja near Stolac Provalije Cascade in Stolac Stolac S tolac je grad smješten u istočnom dijelu Hercegovačkoneretvanske županije na obalama rijeke Bregave. idealna je za organiziranje izleta „canoe safari“ u sklopu turističkih trendova „Povratak prirodi“. a sagrađen je od ogromnih kamenih gromada (megalita). kao i Šarića kuće. tako da se ta ribolovna staza i sada koristi za sportski ribolov. Za posjet učeničkih ekskurzija idealna je Radimlja jer se nalazi pored puta M-6 i ima parking i info punkt. vozeći se u turističkim kanuima dvosjedima . godine organizirano je Svjetsko prvenstvo u ribolovu . sa svojom čistoćom i netaknutom prirodom. Život na ovim prostorima seže još unazad 16. koji se u tom periodu zvao Dilluntum. koje su trenutno galerija. a srednjovjekovna tvđava i danas dominira gradom. Ovaj prostor su naseljavali i Daorsi. . Na obalama Bregave nalazi se graditeljska cjelina Begovina (koja se tek obnavlja). Ilirsko pleme koji u selu Ošanjići sagradiše glavni grad Daorson star 2. a u dogledno vrijeme će biti i muzej. Rimljani su također naseljavali Stolac. okružuju ga planina Hrgud sa sjevera i plodno Vidovo polje sa juga. Grad Čapljina je članica Udruženja karnevalskih gradova Evrope (FECC) koji sačinjava 43 europske zemlje i 17 iz ostatka svijeta i jedina u BiH organizira „Međunarodni ljetni karneval“ koji na dan održavanja posjeti desetak tisuća turista i mnogi predstavnici TV i radijskih kuća kao i mnogi novinari tiska.

Stolac S tolac is the town situated in the southern part of the Hercegovina-Neretva Canton at the banks of the Bregava. There is motel. Two biggest necropolises of stećaks are widely known and are placed in Boljuni and Radimlja.Significant buildings in Počitelj are: . On the track 10 km long.Madrasah (school) from the 18th century. .The old town in Gabela. one of the biggest fortifications in BiH was one Stolac. Natural beauties here are: -The park of nature “Hutovo Blato” as the biggest nature reserve of the swamp birds in Europe with its six lakes and canals represents ideal area for “photo safari” trips.Han (hostelry) and hamam (baths) from the 17th century. with its cleanness and untouched nature is ideal for organizing “canoe safari” trips within the tourist trends of “back to nature”. with numerous small waterfalls. and that fishing track is still in use for sports fishing. according to the Mexican Robert Salinas. for many years now. . radio and other journalists. Radimlja is Tourism BiH • October 2009 . -The Trebižat River. The Romans also inhabited Stolac. središte grada • of the biggest trading centres in medieval Bosnia and Hezegovina and which the capital of ancient state of Troy is.000 years (Palaeolithic) old traces of life in these areas in the semi-cave Badanj near Borojevići. which consists of 43 European countries and 17 from the rest of the world and is the only one in BiH that organizes the “International summer carnival” which is being visited by ten thousand visitors on the day of the carnival and numerous TV.Ibrahim Šišman-pasha’s mosque from the 16th century. town center World championship in fishing was organized at Nature Park “Hutovo Blato”. Daorson is 2700 years old and it was built of huge stone bulks (megaliths). . This area was populated by the Illyrian tribe Daors who built their capital Daorson in the village of Ošanići.Clock-tower from the 16th century. taking a ride in two-seater canoes. The archaeologists discovered 16. The municipality expands in the west to the agriculturally wealthy Dubrava plateau. .The fort from the times of king Tvrtko. In 2007 the Stolac . . educational and cycling track on the hillock Karaotok. which was called Dilluntum at that period and the medieval fortress still dominates the town. a trip has been organized that has become known in wider region. The town Čapljina is a member of the Association of the carnival towns of Europe (FECC). surrounded by the Hrgud Mountain in the north and the fertile Vidovo field in the south.

a ostatak je pretežno u obiteljskim pansionima i hotelima sa 30-50 ležajeva. godine kao župa u blizini Popova. Sa svojih 7 km podzemnih prolaza koje su ukrašene pećinskim ukrasima i u kojima obitavaju i neke endemske vrste. a u zaleđu u mjestu Hutovo nalazi se stari grad Hutovo sa veoma upečatljivom kulom kao i etno kuća sa dvorištem. U Neumu se tradicionalno održava i Međunarodni festival animiranog filma „NAFF“ koji sakuplja autore i radove iz četrdesetak zemalja svijeta. U neumskom akvatoriju se u marikulturama uzgajaju veoma kvalitetne ribe (orada i zubatac) kao i školjke koje imaju zajamčen plasman u mnogim restoranima. Neum N Panorama Ravnog Neum • Panorama of Ravno eum sa svojih 24 km razvedene morske obale jedino je mjesto i jedini izlaz Bosne i Hercegovine na Jadransko more. Stari Neum je udaljen 2 km od obale a naziv Neum seže u davna vremena kad se spominje naselje Neunense 533.000 ležajeva. Neumski hoteli su otvoreni tijekom cijele godine i veoma povoljno organiziraju seminare i simpozije. Ravno radić i općina Ravno je najmlađa općina u Bosni i Hercegovini i nalazi se na potezu od mjesta Hutovo do mjes G ta Ivanjica iznad Dubrovnika te se naslanja na dubrovačko primorje u Hrvatskoj. od toga 2. Općina je najvećim dijelom smještena u veoma plodnom Popovu polju kroz koje u dužini 90 km protječe rijeka Trebišnjica. festival etno glazbe. .500 ležajeva u hotelima visoke kategorije. Turizam BiH • listopad 2009. Grad Neum već tradicionalno organizira „Etno fest“. Crne Gore i Hrvatske.U općini Ravno nalazi se veoma poznata turistička destinacija. a to je špilja Vjetrenica koja se nalazi u mjestu Zavala. kao i turističke sajmove u okviru prekogranične suradnje između Bosne i Hercegovine. Vjetrenica je najpoznatija špilja u Bosni i Hercegovini. nekad najduža ponornica u Europi. Neumsko zaleđe je veoma bogato stećcima. Grad je usmjeren isključivo na turizam i raspolaže sa oko 7.

Vjetrenica is the most famous cave in Bosnia and Herzegovina. Ravno T he town and the municipality of Ravno is the youngest municipality in Bosnia and Herzegovina and is situated on the line from Hutovo to Ivanjica above Dubrovnik and is leaning against the Dubrovnik seaside in Croatia. and the clams. Neum hinterland is very rich with stećaks. in the year 533. 9 Tourism BiH • October 2009 . The hotels in Neum are opened through the whole year and organize seminars and symposiums in a very acceptable price. and soon will be a museum. in the place called Zavala. and tourist fairs under the program of the neighbouring cooperation between Bosnia and Herzegovina. ideal for the visits of school trips because it is located next to the road M-6. On the banks of the Bregava there is an architectural complex Begovina (which is just being renovated). the festival of ethno-music. Neum Pećina Vjetrenica • Vjetrenica Cave W Razglednica iz Neuma • Postcard from Neum The fair “Herzegovinian fruits of the Mediterranean” has been traditionally held in October. and in the place Hutovo there is the old town Hutovo with very impressive tower and the ethno house with courtyard. ornamented with cave decorations and where some endemic species live. through which the Trebišnjica River flows in the length of 90 km. has a parking place and the info point. The town of Neum already traditionally organizes the “Ethno fest”. There is a monument to the Jewish writer Moše Danon who died in the town and it became a kind of Jewish sanctuary.500 in high category hotels and the rest of it are mostly in family hostels and hotels with 30 to 50 beds. The municipality is mostly situated in the fertile Popovo field. In the local waters of Neum. Montenegro and Croatia. Very famous tourist destination. topquality fish is being farmed (dentex and gilthead) in maricultures. as well as the literary festival “Slovo Gorčina” dedicated to the famous writer Mak Dizdar born in Stolac. “International festival of short film” is being traditionally held in Stolac. when the settlement Neunense was mentioned as a parish near the Popovo. With 7 km of underground passages. 2.used to be the longest underground stream in Europe. The Trebišnjica ith its 24 km indented coast Neum is the only place and the only exit to the Adriatic coast in Bosnia and Herzegovina.000 beds at its disposal. Šarića houses that are gallery now. which have guaranteed placing in numerous restaurants. the Vjetrenica cave is located in the municipality of Ravno. The town is exclusively oriented on tourism. and has 7. The old Neum is 2 km away from the shore and the origin of the word Neum goes far back in the history. International festival of animation “NAFF” has been traditionally held in Neum and it gathers authors and works from forty countries of the world.

termalna i mineralna izvorišta. najvrjedniji ukras Tuzle su njezini žitelji – dobri ljudi. jedino slano jezero u Evropi. anas se u Tuzli zeleni Panonsko jezero.Flora i fauna. razlozi su da ove prostore posjetite i da se na ovim prostorima ugodno osjećate. prirodna i vještačka jezera. Jezero je trag Panonskog mora. . Ipak. T Almazaga Ćatović uzlanski kanton drevna Panonija u malom D 0 Turizam BiH • listopad 2009. Grad na zrnu soli krase brojni kulturno-historijski spomenici. kao i značajne institucije kulture. bogato kulturno-historijsko naslijeđe. O tragu nestalog mora i minulim vremenima svjedoče Soni trg i Arheološki park sa prethistorijskim sojeničkim naseljem.

there is a green Pannonian lake in Tuzla. Tourism BiH • October 2009 1 . the only salt lake in Europe. Predpovjesno sojeničko naselje kod Tuzle • Prehistoric lake-dwelling community near Tuzla T uzla Canton the ancient Pannonia in miniature T oday. the most valuable ornament of Tuzla is its citizens – the good people. natural and artificial lakes. The Soni square and the Archaeological park with the lake-dwelling community witness about that trace and passed times. thermal and mineral springs. rich cultural-historical heritage…are the reasons for you to visit this region and feel good while you’re here. However.Flora and fauna. The lake is the trace of the Pannonian Sea. The town on a grain of salt is full of cultural-historical monuments and important cultural institutions.

pronađenih predmeta iz doba neolita i drugih dokaza o postojanju sojeničkih naselja na užem lokalitetu Tuzle. Ovaj jedinstven prostor ima višestruko značenje... hurmašica. Soli. pita. vele da u njoj treba pojesti tuzluk soli i vreću hljeba. kao i brojne nekropole stećaka širom ovih prostora. jezera: Sniježnica. restorane i druge ugostiteljske objekte u kojima se pripremaju i poslužuju domaći specijaliteti: tradicionalna jela sa roštilja. Salenes. Slanu Banju. zato: bujrum.. kuhana jela. Putnik-namjernik ugodno može konačiti u tuzlanskim hotelima i motelima. Proizvodnju i preradu voća prate Dani jagodastog voća u Čeliću. Ismeta i Mešu... i. veze divna sevdalinka. I.. U Tuzli je i jedino slano 2 Tuzlanski kanton ima brojne hotele. sudžukice. Turistička ponuda Tuzle obogaćena je Arheološkim parkom – prethistorijskim sojeničkim naseljem. Memleha-i Zir. motele. willkommen… Turizam BiH • listopad 2009. kapaciteti za lov i ribolov.. sogandolma. Grad na zrnu soli krase brojni kulturno-historijski spomenici... Dobri ljudi. Ipak.. Kapiju. Tuzla ima i Gornju Tuzlu. eto razloga da dođete. Tuzlanski kanton obiluje građevinama iz raznih historijskih perioda. Srednjovjekovni grad Srebrenik. O tom tragu i minulim vremenima svjedoče Soni trg i Arheološki park sa sojeničkim naseljem. jedinim arheološkim parkom na području Balkana. Modrac. Tuzla ima i Gornju Tuzlu. Gradačac. welcome.. Ovakav naučni pristup predstavljao je osnovu za izgradnju replike prethistorijskog sojeničkog naselja. Na osnovu rezultata arheoloških ispitivanja. Sajam šljive u Gradačcu.. Uz tvrđave i stećke idu i drugi tragovi minulih civilizacija. A da bi se Tuzla upoznala.. ne samo za turističku ponudu Tuzle i regiona nego i u pogledu valorizacije kulturno-historijskog naslijeđa. koji je jedan od najprostranijih i najuređenijih centralnih parkova u Bosni i Hercegovini. planina Konjuh sa planinsko-rekreativnim centrima su interesantna odredišta za sve koji vole odmor. Jezero je trag Panonskog mora. građevine iz minulih vremena. ovaj kompleks obuhvata kompleks teni- Tuzla. • jezero u Evropi. Ilinčicu.. Solina. sačinjena je rekonstrukcija načina života ljudi na ovim prostorima u periodu neolita. Panonicu. Flora i fauna. a tako i zavoljela. dobro došli. dobri domaćini − otvaraju i kuću i dušu putnicimanamjernicima. baklava. Ismeta i Mešu. Panonsko jezero se neposredno nastavlja na sportsko-rekreativni kompleks Slana Banja. Teočak. ribolov i rekreaciju. bogato kulturno-historijsko naslijeđe. . Soko. ćevapi. Memlehatejn.. karakterističnim za period u kojemu je postojao. Netaknute šume. Kapiju. bamja. kao i značajne institucije kulture.. i ne pitaju za vjeru i naciju. Jezero je trag Panonskog mora. begova čorba.. najvrjedniji ukras Tuzle su njezini žitelji – dobri ljudi. lov. Gradić Puračić je zasebna atrakcija ovih prostora. Pored staza za šetnju i jogging. su razlozi da ove prostore posjetite i da se na ovim prostorima ugodno osjećate. svjedoci su burne historije. Tuz. Hazna. termalna i mineralna izvorišta. Slanu Banju.. centar grada Tuzla. Salines. šiš-ćevap. Tuzlanski kanton je poznat i kao voćarski kraj. town centre mnoge pećine. O tragu nestalog mora i minulim vremenima svjedoče Soni trg i Arheološki park sa prethistorijskim sojeničkim naseljem. Pod Tuzlom se zeleni meraja/ na meraji prostrta serdžada. Vidara.T uzlanski kanton krase prirodna i kulturna naslijeđa. Danas se u Tuzli zeleni Panonsko jezero. izvorske vode. pansione. TUZLA. prirodna i vještačka jezera. ražnjići.. ponovo dođete. Tuzla je jedno od najstarijih naselja u Evropi sa kontinuitetom življenja. Ad Salinas. pamtite. Sačuvana priroda i geografska raznolikost predstavljaju vrijedne resurse. A kad sve ovo prati etno-muzika i sevdalinka.... Ilinčicu. tufahija. jedino slano jezero u Evropi.. Tuzla Castron de Salenes. sa svim kućnim i okolišnim inventarom.

Salines. motels. Kapija. However. cooked meals. good hosts – they open their homes and souls to the passengers. old mosque Kapija. natural and artificial lakes. as well as the numerous necropolises of stećaks all over this region. fishing and recreation. pensions. The tourist offer of Tuzla is enriched with the Archaeological Park 3 Tuzla Castron de Salenes. people say you have to eat a “tuzluk” of salt and a sack of bread. Salty thermal resort. baklava. rich cultural-historical heritage…are the reasons for you to visit this region and feel good while you’re there. The Soni square and the archaeological park with the lake-dwelling community witness about that trace and passed times. the capacity for hunting and fishing. Tuzla has the Upper Tuzla. Modrac. Teočak…. Memleha-i Zir. Little town of Puračić is special attraction of this area. Soli. Tuzla. Ilinčica. Vidara…. The production and fruit processing is followed by the Days of berry fruits in Čelić. Tuz. Ismet and Meša. hurmašica…and when all of this is followed by the ethno-music and sevdalinka. The lake is the trace of the Pannonian Sea. the only salt lake in Europe. there is a green Pannonian lake in Tuzla. sogandolma. Salty thermal resort. hunting. to remember and…come again. And to get to know Tuzla and to get to like it. the Konjuh Mountain with the mountain-recreational centres are interesting destinations for all those who love resting. thermal and mineral springs. šiš- ćevap. Salenes. Untouched woods. Solina. Gradačac. Tuzla Canton has numerous hotels. Ad Salinas. pie. Tuzla has the Upper Tuzla. The lake is the Tourism BiH • October 2009 . Soko. bey’s soup. And so: bujrum. Along with the fortresses and stećaks come other traces of the civilizations that passed through this area. Hazna. Good people. dobro došli. Preserved nature and geographical diversity are valuable resources. Ilinčica… the traveller can pleasantly stay in Tuzla’s hotels and motels. ćevap. ražnjić. and don’t ask for the religion or the nation. Tuzla Canton is plentiful in buildings from different historical periods. spring waters. stara džamija • Tuzla. Tuzla has the only salt lake in Europe. numerous caves and lakes: Sniježnica. there is s reason to come. The Soni square and the archaeological park with the lake-dwelling community witness about that trace and passed times. the most valuable ornament of Tuzla is its citizens – the good people. restaurants and other inns where the local specialties are being prepared and served: traditional grilled meats. The town on a grain of salt is full of cultural-historical monuments and important cultural institutions. tufahija. Panonica. Panonica. Flora and fauna. Plum fair in Gradačac. Memlehatejn. TUZLA… Today.T uzla Canton is distinguished by natural and cultural heritage. bamja. sudžukica. Tuzla is one of the oldest settlements in Europe with the continuity of living. are witnesses of tumultuous history. willkommen… trace of the Pannonian Sea. the buildings from the passed times… Tuzla Canton is also known as the fruit region. Medieval town of Srebrenik. welcome. Ismet and Meša.

. Gražd.. Prvi put se spominje 1333. godine u Povelji Stjepana II. bogata ribom. Grad. pružaju velike mogućnosti za razvoj turizma.. Gradačac U Gradačcu. stoljeća. Na području Gračanice. zagrmilo oko Gračanice / kiša pada viš’ Sokola grada. što znači da ovaj kraj ima budućnost i u lovnom turizmu. Gradačac Gračanica Gračanica Graždanica. Područje Gradačca je poznat voćarski kraj. Grad.. Gračanica. Vještačka jezera Hazna i Vidora. Srebrenik Srebrenik je u srednjem vijeku jedno vrijeme bio prijestonica bosanskih banova Kotromanića.. Najznačajniji historijski spomenik na ovim prostorima je srednjovjekovni grad Srebrenik. Unutar zidina Staroga grada. Pored Sokola. Na lokalitetima Mećave i Ćehaje sačuvano je više nekropola stećaka. Gradačac. Na izvorištima termalne vode izgrađen je banjsko-lječilišni kompleks Ilidža. kaže sevdalinka. godine održava se redovna godišnja kulturna manifestacija Srebrenik – otvoreni grad umjetnosti. Zmaj od Bosne. gradu bijelome / hair čini Husein-kapetane. Srebrenik Turizam BiH • listopad 2009. te neka od spomen-obilježja iz novije historije grada. Gračanicu krase Ahmed-pašina ili Bijela džamija iz 1595. Gradac.. kamena sahat-kula. U Gradačcu je i jedna od najstarijih biblioteka u Bosni i Hercegovini (1839). . igralište za mali nogomet i košarku. otkriveni su mnogobrojni izvori termomineralne vode koji se koriste u zdravstvenom turizmu. još uvijek kazuju. Kotromanića. U blizini Srebrenika nalazi se fazanerija u kojoj se godišnje uzgoji više hiljada fazana. džamija Husejnija.. Gračanicu voda oplavila. U historiji ovog mjesta najznačajniju ulogu su igrali kapetani iz porodice Gradaščevića. u dolini rijeke Spreče.. čije su dobro očuvane zidine i danas interesantne mnogim arheolozima i historičarima. U njemu se svake godine održava turističko-privredna manifestacija Sajam šljive.. / hair čini bijelu džamiju.skih terena. burnu prošlost grada Sokola (1426. sahatkula iz istog perioda i medresa s kraja XIX.. Iz tog perioda potiču i značajni kulturnohistorijski spomenici: Gradina sa kulom. godine. od 1977. Oronule zidine tvrđave. Najstarija sačuvana građevina je Sviračka džamija. a naročito Husejn-kapetan. kao i gostoljubivost žitelja – svaki boravak u Gračanici putniku-namjerniku učine ugodnim i nezaboravnim.). Novoizgrađeni hoteli i brojni moteli. Sinu munja iznad Orahov’ce.

which are being used for the purposes of health tourism. not only for the tourist offer of Tuzla and the region. Near Srebrenik there is a pheasant farm where is annually several thousands of pheasants raised and that means that this region has a future in hunting tourism too. Gračanica Gračanica The run-down walls are still showing the tumultuous past of the town of Sokol (1426). the tourist-economic event. and especially Husejn-captain. but also for the valorisation of the cultural-historical heritage. Numerous stećak necropolises have been preserved on the localities of Mećava and Ćehaja. Besides the walking and jogging tracks. The artificial lakes Hazna and Vidora offer great possibilities for development of tourism. indoors soccer and basketball. Gračanica is distinguished by Ahmed-pasha’s or White mosque from 1595. this complex includes the complex of tennis courts. the Dragon of Bosnia. A scientific approach like this represented the basis for construction of the replica of the prehistoric lake-dwelling community. Srebrenik In the Middle Ages Srebrenik was for a while the residence of Bosnian bans Kotromanić. Inside the walls of the Old town. The most important historical monument in these areas is the medieval town of Srebrenik. The area of Gradačac is well known fruit region. numerous springs of thermo-mineral water were found. found objects from the Neolithic period and other evidence about the existence of lake-dwelling communities in Tuzla. in the Stjepan II Kotromanić Charter. whose well preserved walls are still very interesting for the archaeologists and historians. which is one of the most spacious and the most arranged central parks in Bosnia and Herzegovina. Tourism BiH • October 2009 . The Pannonian Lake is a direct extension of the sports-recreative complex Slana Banja. Newly built hotels and numerous motels. At the springs of thermal water a thermal resortsanatorium complex Ilidža was built. clock-tower from the same period and medresa (type of Islamic school) from the end of XIX century. as well as the hospitability of the people make every stay in Gračanica pleasant and unforgettable for the travellers. and some of the memorials of the newer history of the town. in the valley of the Spreča River. In the area of Gračanica. Based on the results of the archaeological researches. Important cultural-historical monuments come from that period: Hill-fort with a tower. Husejnija mosque. the Plum fair is being held there. since 1977 the annual cultural festival Srebrenik has been held – the open town of the arts. stone clock-tower… There is one of the oldest libraries in Bosnia and Herzegovina in Gradačac (1839). It was mentioned for the first time in 1333. a reconstruction of the way of life of the people in these areas during the Neolithic was made. Gradačac Gradačac In the history of this place the most important role was played by the captains from the family of Gradaščević. Besides Sokol. Every year.– a prehistoric lake-dwelling community. This unique space has multiple importances. with the entire interior and exterior inventory characteristic for the period in which it existed. the only archaeological park in the area of Balkan.

godine. koje je bogato izvorima i borovom šumom. u dubrovačkim spisima 1431. Dunajevića vode. značajna su i izletišta Djedinske planine. Ime Lukavac spominje se 1728. Iz osmanskog perioda potiče džamija Kuršumlija. godine. . Naselje Puračić se spominje 1249. kaže nam stećak u Banović Selu. koje je bogato ribom. Osim jezera Modrac. godine i jedno je od najstarijih naselja u našoj zemlji. Vrijedan spomenik kulture je i drvena džamija u Priluku. godine.. sagrađena 1804. Područje Živinica izlazi i na jezero Modrac. Turski putopisac Evlija Čelebija u XVII. Živinice Banovići Ovdje leži Božićko Banović / na svojoj zemlji na plemenitoj. dok ga turski izvori spominju 1469. Ostaci materijalne kulture prošlih vremena nalaze se na 53 lokaliteta stećaka. izgrađeni su atraktivni objekti turističke privrede. svake godine okupi više desetaka hiljada vjernika. najpoznatiji spomenik kulture je džamija u Džebarima. Ljubitelji prirode se mogu odmoriti i na izletištu Svatovac. Živinice Do sredine XVIII. koja potiče iz početka XVI. Na akumulacijskom jezeru Modrac. U putopisu fra Marinića spominje se 1366. stoljeća naselje je nosilo naziv Tatarice (od 1533. Osim jezera Modrac i Toplica. godine. a u njenoj blizini Hadži-urđihanumina česma sa kamenim krovom. Turistički kompleks Muška voda. Oka Kladanj Turizam BiH • listopad 2009. Poznato dovište u Brateljevićima. stoljeću pominje izvore mineralne vode u blizini Kladnja. godine.. kao i Tupkovići sa izvorom rijeke Gračanice. turističkom biseru Tuzlanskog kantona. Uz bogate lokalitete stećaka (u selima Gračanica i Lukavica). na prostoru Djevojačke pećine. kao i rječice Drinjača i Gostelja. stoljeća i najstarija je džamija na području Tuzlanskog kantona. brojnim turistima nude ugodan boravak u prirodi. ljepote Konjuha. Lukavac Kladanj O Kladnju postoje pisani tragovi iz srednjeg vijeka.). Lukavac ima i jezero Bistarac sa kristalno čistom vodom i uređenim šetalištem.Lukavac Ostaci materijalne kulture pokazuju da je ovo područje bilo naseljeno još u bronzano doba.

in the area of Girl’s cave. The mosque Kuršumlija originates form the Ottoman period. Besides the rich stećak’s necropolises (in the villages Gračanica and Lukavica). The nature lovers can also have rest on the resort Svatovac. which is rich in fish. Place called Puračić was mentioned in 1249 and it is one of the oldest settlements in our country. Turkish travel writer Evlija Čelebija in XVII century mentioned springs of mineral waters near Kladanj. and near it there is the Hadži-urđuhanuma’s fountain with the wooden roof.Lukavac Remains of the material culture show that this area was populated even in the Bronze Age. Remains of the material culture of the passed times are placed on 53 localities of stećaks. Valuable cultural monument is the wooden mosque in Priluk. Besides the Modrac Lake. significant resorts are Djedinske Mountains. Lukavac Kladanj There are written traces from the Middle Ages about Kladanj. while Turkish sources mentioned it in 1469. Lukavac has also the Bistarac Lake with crystal clear water and arranged walking path. On the accumulation lake Modrac. which originates from the beginning of XVI century and is the oldest mosque in the area of the Tuzla Canton. in Dubrovnik files in 1431. Živinice Till the middle of XVIII century the place had the name Tatarice (1533). In friar Marinić’s itinerary it was mentioned in 1366. which is rich with springs and pine tree woods. Name Lukavac was mentioned in 1728. gathers dozens of thousands of believers every year. offer a pleasant stay in the nature for the numerous tourists. Petrified witnesses of the passed times are scattered about the necropoKladanj Tourism BiH • October 2009 . Dunajević waters and Tupkovići with the spring of the Gračanica River. Besides the lakes Modrac and Toplica. the touristic pearl of Tuzla Canton. attractive tourist buildings were built. the beauties of Konjuh. Živinice Banovići Here lies Božićko Banović / on his noble land… says the stećak in Banović village. the most familiar cultural monument is the mosque in Džebari. Tourist complex Men’s water. the rivulet Drinjača and Gostelj. Famous dovište (Moslem gathering) in Brateljevići. The area of Živnice comes out on the Modrac Lake. built in 1804.

Krabanja.. a iz osmanskog perioda prelijepe džamije. Najinteresantniji kulturno-historijski spomenik je Atik-džamija stara preko 300 godina.. Teočak U pisanim izvorima Teočak se prvi put spominje 1432.menjeni svjedoci minulih vremena rasuti su po nekropolama: Stražba. Novoizgrađeni moteli i restorani. Ljepote obronaka Majevice kazuju da Čelić ima značajne potencijale i za razvoj lovnog turizma. . Krstac te ruševine utvrđenog srednjovjekovnog grada Teočaka svjedoče o ranom naseljavanju ovog područja. pored biljega na minula vremena. stočarstvo i voćarstvo.. Ratarstvo.. a vjeruje se da naziv Kalesija potiče od imena islamiziranog hazarskog plemena Halisije. Kalesija posjeduje najstarije tragove civilizacije. uz diljem dunjaluka poznate kalesijske zvuke. Dani jagodastog voća su tradicionalna manifestacija koja simbolično definira Čelić i njegovu okolinu. crnog zlata. Draganja. Čelić Kalesija Najstariji ostaci materijalne kulture na ovom području potiču iz neolita. Iz srednjeg vijeka potiču nekropole stećaka. koji potječu iz bronzanog i željeznog doba. Planinski motel Zlača i planinska kuća Zobik odavno su poznati svim ljubiteljima prirode. Čelići Turizam BiH • listopad 2009.. Na području Kalesija sačuvano je više nekropola stećaka i nadgrobnika. U selu Tulovići ima i Gradina koja zbori o prahistoriji. bogato raznovrsnom ribom. godine. Na ovim prostorima su živjela ilirska plemena. Banovići.. Jezero Sniježnica. Studešnica.. Rječice: Spreča. Trštenica. imaju i svoj poznati ugalj. garanti su ugodnog boravka na ovim prostorima. Lokaliteti sa stećcima Sniježnica. pruža dobre mogućnosti za razvoj turizma i sportskog ribolova. zdrava hrana – osnovne su karakteristike ovog područja. Zlača.. Banovići imaju i svoje bisere rasute obroncima Konjuha: Oskova. Kalesija Banovići Prema arheološkim istraživanjima.. Gribaja i Dubnica kao i obronci planina Majevice i Javornika imaju pogodne uslove za razvoj ribolova i lova na nisku i visoku divljač.. A osim uglja.

and it is believed that the name Kalesija originates from the Islamized name for the Hazar tribe Halisija.lises: Stražba. Besides the mark of passed times. Newly built motels and restaurants with the widely known sounds of Kalesija are guarantee for the pleasant stay in this area. and the ruins of the fortified medieval town Teočak are witnesses of the early settling of this area. The rivulets: Spreča. Krabanja. Banovići has its pearls scattered on the hill-sides of Konjuh: Oskova. In these areas the Illyrian tribes used to live. Zlača. Teočak Teočak was mentioned for the first time in the written sources in 1432. rich in various fish species. Trštenica… In the village of Tulovići there is a Hill-fort that speaks about the prehistory. Days of the berry fruit are the traditional festival which symbolically defines Čelić and its surroundings. The localities with stećaks Sniježnica and Krstac. Čelić The oldest remains of the material culture in this region originate from the Neolithic. Number of the necropolises of stećaks and tombstones are preserved in the area of Kalesija. Draganja. that black gold. The lake Sniježnica. Necropolises of stećaks originate from the Middle Ages and beautiful mosques from the Ottoman period… Agriculture. Studešnica… Mountain motel Zlača and the mountain house Zobik are known for a long time to the lovers of nature. Kalesija Banovići According to the archaeological researches. cattle-breeding and fruit-growing… healthy food – are the basic characteristics of this area. which come from the Bronze and Iron Age. Tourism BiH • October 2009 9 . And besides the coal. The beauties of the slopes of Majevica show that Čekić has significant potentials for the development of the hunting tourism. Kalesija has got the oldest traces of civilization. The most interesting culturalhistorical monument is the Atik-mosque over 300 years old. Banovići has its famous coal. offers good possibilities for the development of the tourism and sports fishing. Gribaja and Dubnica and the slopes of the mountains Majevica and Javornik have good conditions for the development of fishing and hunting the big and small game.

a sa austrougarskom okupacijom postaje dio zvorničkog sreza. i 1463. U sastav općine Zvornik Sapna ulazi 1952. seoskog i lovnog turizma. godine. govore da je ovaj prostor bio naseljen i u srednjem vijeku. stećci i nišani. Na području Stanić Rijeke i danas se mogu pronaći stećci. Sapna Historijska i arheološka istraživanja kazuju da je područje Sapne bilo naseljeno u srednjem vijeku. . Mlada općina svoju budućnost vidi u razvoju poljoprivrede. godine.Doboj . Proizvodi zdrave hrane iz Vegafruita su već našli svoje kupce širom Evrope i diljem dunjaluka. Sapna je bila u sastavu zvorničkog sandžaka. 0 Turizam BiH • listopad 2009. Ovi podaci svjedoče o burnoj historiji prostora koje danas objedinjuje općina Sapna. godine. Turci zauzimaju ove krajeve između 1460. a postoje tragovi života i iz rimskog perioda. Poljoprivreda i voćarstvo su danas osnova budućeg razvoja ovog prostora.istok Ostaci materijalne kulture. Područje današnje općine Doboj-Istok se nalazi na željezničkoj i drumskoj komunikaciji Doboj – Tuzla. U historijskim dokumentima Brijesnica i Klokotnica spominju se 1528.

and with the Austro-Hungarian occupation it became a part of Zvornik district.East The remains of the material culture. The healthyfood products from Vegafruit have already found its customers all over the Europe and the region. This information are witnessing about the tumultuous history of the area that the municipality of Sapna unites today. Agriculture and fruit-growing are the basis for the future development of this region. The area of today’s municipality of Doboj-East is located on the railway and road connection DobojTuzla. Brijesnica and Klokotnica were mentioned in the historical documents in 1528. Sapna Historical and archaeological researches show that the area of Sapna was populated in the Middle Ages and there are also the traces of life from the Roman period. rural and hunting tourism. The Turks conquered these areas between 1460 and 1463. stećaks and nišan!? Say that this area was populated in the Middle Ages. In 1952 Sapna became a part of the Zvornik municipality. This municipality sees its future in the development of the agriculture. Tourism BiH • October 2009 1 .Doboj . Sapna was a part of Zvornik sanjak. In the area of the Stanić River you can find stećaks today.

napisana u Milima) • ostaci vladarskih dvora. (Povelja Kulina bana iz 1189. prijestolnica bosanskih kraljeva • ostaci srednjovjekovne krunidbene i grobne crkve bosanskih vladara u Arnautovićima– Mile kod Visokog. kraljeva iz roda Kotromanića i poznati Franjevački samostan Kraljeva Sutjeska kod Kaknja • kraljevski grad Bobovac kod Vareša/Kakanja (nekadašnja prijestolnica Bosne u kome se čuvala kruna bosanska.-9. godine poslije nove ere. kulturnog i lječilišnog turizma šansa je za Zeničkodobojski Kanton Zenica ulturno-historijski spomenici glavni su turistički potencijali Zeničkodobojskog Kantona: • srednjovjekovni grad Visoki. godine.Zeničkodobojski Kanton Senaid Šabanović Zenica • je srce Bosne Razvoj tranzitnog. posljednje uporište Ilira u Batonovom ustanku od 6. u Vranduku su stolovali bosanski kraljevi Stjepan Ostoja i Stjepan Tomaš) . najstariji pisani spomenik bosanskog jezika. 2 K Turizam BiH • listopad 2009. . vjenjčanje bosanske kraljice Katarine) • tvrđava Vranduk kod Zenice (legenda govori da je na tom mjestu bila Arduba.

Royal town Bobovac near Vareš/Kakanj (former residence of Bosnia where Bosnian crown was kept.Zenica-Doboj Canton is the heart of Bosnia The development of the transit. Bosnian kings Stjepan Ostoja and Stjepan Tomaš kept court in Vranduk). Fortress Vranduk near Zenica (a legend says it that here was Arduba. the oldest written document of Bosnian language. Remains of the rulers courts. D.. the last Illyrian base in the Baton’s rebellion from 6-9 year A. kings from the family Kotromanić and famous Franciscan monastery Kraljeva Sutjeska near Kakanj. cultural and health tourism is the chance for the Zenica-Doboj Canton C • • • • ultural-historical monuments are the main tourist potentials of Zenica-Doboj Canton: • medieval town Visoki. written in Mile). 3 Tourism BiH • October 2009 . the remains of medieval coronational and grave church of Bosnian rulers in Arnautovići-Mile near Visoko (Kulin ban’s charter from 1189. the wedding of Bosnian queen Katarina). the residence of Bosnian kings.

279 stanovnika. . Ona se odlikuje toplim ljetima i umjereno hladnim zimama. od čega 48% otpada na planinski rejon sa nadomorskom visinom iznad 700 metara.. a najviše ih je u toku maja i juna mjeseca. Dakle. Zeničko–Dobojski kanton je imao 478. Padavine su neravnomjerno raspoređene tokom godine. godine. Nacionalna struktura stanovništva u današnjem Zeničko–dobojskom kantonu bila je sljedeća: Bošnjaci 58. prostor Kantona je brdsko–planinskog karaktera. Stanovništvo Prema posljednjem popisu stanovništva održanom 1991. Hrvati 18. uzimajući u obzir mape Daytonskog sporazuma.Geografski položaj U prostorno–geografskom smislu Zeničko–Dobojski kanton se nalazi u centralnom dijelu Bosne i Hercegovine zahvatajući prostor slivova rijeka Bosne.4%. Srbi 14. Turizam BiH • listopad 2009.2%.6%. Nadmorska visina Kantona se kreće od 148 metara na ušću rijeke Usore u rijeku Bosnu do 1472 metara na obroncima Ravne planine jugozapadno od Vareša.8% i ostali 8. Krivaje i Usore. Glavne željezničke i cestovne komunikacije Bosne i Hercegovine prolaze dolinom rijeke Bosne i povezuju centralnu Evropu sa Jadranskim morem. Bazilika u Brezi • Basilica in Breza Na području Kantona je umjereno–kontinentalna klima.

Bistričak near Zenica. Bistrička river and other in the confluence of the Bosna river. sports activities. with certain capacities built (Spa Olovo and thermal pools in Breza). The height above sea level of the Canton is from 148 m at the mouth of the Usora into the Bosna to 1472 m at the slopes of Ravna Mountain southwest from Vareš. hunting and fishing. Zenica-Doboj Canton had 478. scouting activities.Sports on the waters of the Krivaja and Bosna rivers (rafting on Krivaja). mountain cycling. Krivaja and Usora. Precipitation is unevenly disposed during the year. Serbs 14. Main railway and road communications of Bosnia and Herzegovina are passing through the valley of The Bosna and are connecting central Europe with the Adriatic Sea. rest and recreation for children and youth and one and more days trips. Stupčanica. one and more days trips. . Lašva. one and more days trips. skiing.Geographic position In terms of space and geography. Croatians 18. amateur radio activities. Orlja. Tourism BiH • October 2009 . fishing and water sports: . Fojnica. . Gostovica River. The climate in the Canton is moderately continental.4%. Tourist offer for rest and recreation in highland tourist destination: . Kakanj. having taken the Dayton agreement into consideration. and the most is in May and June. recreation and medical treatment at the thermal springs in Olovo.Zeleni vir and Buk near Olovo: rest and recreation for everybody.Smetovi near Zenica. Krivaja. It is characterized by warm summers and moderately cold winters. rest and recreation for everybody. one and more days trips. sports activities. one and more days trips. the area of the Canton has a highland nature. skiing. rest and recreation for everybody. Population According to the last census in 1991. . So. Zenica-Doboj Canton is placed in the central part of Bosnia and Herzegovina covering the area of confluence of the rivers Bosna.2%. rest and recreation for everybody. . school in nature.Doli near Vareš: mountaineering. Ribnica. hunting. where 48 % is mountain region with the altitude above 700 metres. Trstionica. Rest. Maoča and Tajan near Zavidovići: mountaineering. mountaineering. Tourist offer of Zenica-Doboj Canton When the word is about general tourist offer in the region of Zenica-Doboj Canton we can speak about: 1.8% and the others 8. school in nature. Tourist offer for rest and recreation.Angling on the rivers: Bosna.279 inhabitants.6%. Usora. . . mountaineering. Breza. 3.Kamenica. 2. Babina river. . one and more days trips.Kiseljak near Tešanj: rest and recreation for everybody. school in nature. school in nature. mountaineering. sports activities. rest and recreation for everybody. fishing.Ponijeri near Kakanj. school in nature. National structure of the population in today’s Zenica-Doboj Canton was: Bosniacs 58. Stavnja.

Na području Zeničkodobojskog kantona. lov i ribolov . prijestolnica bosanskih kraljeva . O turističkoj ponudi za odmor i rekreaciju. ribolov . škola u prirodi. napisana u Milima) . Trstionici. Tu su još odmor. planinarenje. odmor i rekreacija za sve uzraste. Lašvi. škola u prirodi.Zeleni vir i Buk kod Olova. odmor i rekreacija djece i omladine. radio amaterske aktivnosti. Stupčanici.Turistička ponuda Zeničko-dobojskog kantona Kada se govori o općoj turističkoj ponudi na području Zeničko-dobojskog kantona.kraljevski grad Bobovac kod Vareša/Kakanja (nekadašnja prijestolnica Bosne u kome se čuvala kruna bosanska. Maoča i Tajan kod Zavidovića. Orlji. vjenjčanje bosanske kraljice Katarine) Turizam BiH • listopad 2009.Kiseljak kod Tešnja.sport na vodama rijeka Krivaja i Bosna (rafting na Krivaji). odmor i rekreacija za sve uzraste. 4. godine) .ribolov na rijekama: Bosni. 2. Najznačajnije destinacije kulturno–historijskog naslijeđa na području Ze-do kantona: . Fojnici. Bistričkoj rijeci i drugim rijekama u slivu rijeke Bosne . jednodnevni i višednevni izleti . Brezi.Doli kod Vareša: planinarenje.Bistričak kod Zenice. planinarenje. jednodnevni i višednevni izleti. u kojima postoje izgrađeni određeni kapaciteti (Banja Olovo i termalni bazeni u Brezi). jednodnevni i višednevni izleti . škola u prirodi. sportske pripreme i sportske aktivnosti. Stavnji. škola u prirodi. s pravom se može govoriti: 1. Usori.Ponijeri kod Kaknja. te jednodnevni i višednevni izleti . planinarenje. nalazi se dolina tvrđava i bosanskih piramida. O turističkoj ponudi za odmor i rekreaciju u brdsko-planinskim turističkim destinacijama: .Smetovi kod Zenice skijanje.ostaci srednjovjekovne krunidbene i grobne crkve bosanskih vladara u Arnautovićima–Mile kod Visokog. sportske pripreme i sportske aktivnosti. skijanje. Kaknju. odmor i rekreacija za sve uzraste. Babinoj rijeci. sportske aktivnosti. Bosanska piramida Mjeseca. godine. škola u prirodi.srednjovjekovni grad Visoki.Kamenica. rekreacija i liječenje na termalnim izvorima u Olovu. odmor i rekreacija za sve uzraste. Posjete i obilazak objekta kulturno-historijskog naslijeđa. izviđačke aktivnosti. 3. odmor i rekreacija za sve uzraste. Gostovičkoj rijeci. duž rijeke Bosne. .bosanske piramide u Visokom – pretpostavlja se da su stare oko 7000 godina (Bosanska piramida Sunca. lov . odmor i rekreacija za sve uzraste. Izvori zdrave pitke mineralne vode (Kiseljak Tešanj) pogodni su za razvoj zdravstvenog i sportskog turizma. ribolov i sport na vodi: . brdski biciklizam. najstariji pisani spomenik bosanskog jezika. jednodnevni i višednevni izleti. (Povelja Kulina bana iz 1189.ostaci vladarskih dvora. Piramida bosanskog Zmaja – istraživanja počela u aprilu 2005. Kulturno-historijsko naslijeđe je kulturno blago Bosne i Hercegovine i jedan od najvažnijih BH brendova u turizmu BiH. jednodnevni i višednevni izleti. Ribnici. Krivaji. kraljeva iz roda Kotromanića i poznati Franjevački samostan Kraljeva Sutjeska kod Kaknja . planinarenje.

and according to the charter of Hungarian king Sigmund the first mention of Maglaj dates from the year 1408).the remains of medieval coronational and grave church of Bosnian rulers in Arnautovići-Mile near Visoko (Kulin ban’s charter from 1189.Springs of potable mineral water (Kiseljak Tešanj) are suitable for development of health and sports tourism. pyramid of Bosnian Dragon – the researches started in April 2005) Remains of the rulers courts.Tešanj fortress – the hill-fort Tešanj (the building of the fortress started during the Illyrian times. Bosnian kings Stjepan Ostoja and Stjepan Tomaš kept court in Vranduk). added on by the Romans and Slavs. the last Illyrian base in the Baton’s rebellion from 6-9 year. The most important destinations of cultural-historical heritage in Zenica-Doboj Canton are: .. the residence of Bosnian kings. Royal town Bobovac near Vareš/Kakanj (former residence of Bosnia where Bosnian crown was kept. Cajangrad • - - of Sun. and its final Medresah in Visokom. . Bosnian pyramid of moon. Fortress Vranduk near Zenica (a legend says it that here was Arduba. Cultural-historical heritage is the cultural treasure of Bosnia and Herzegovina and one of the most important brands of the tourism in Bosnia and Herzegovina. the oldest written document of Bosnian language. Cajangrad Tourism BiH • October 2009 . 4. Hill-fort Maglaj (it is presumed that it was built in XIV ct. written in Mile). . In the region of Zenica-Doboj Canton.medieval town Visoki.Bosnian pyramids in Visoko – it is presumed that they are about 7000 years old (Bosnian pyramid Medresa u Visokom. the wedding of Bosnian queen Katarina). along the Bosna River. kings from the family Kotromanić and famous Franciscan monastery Kraljeva Sutjeska near Kakanj. Visiting the buildings of cultural-historical heritage. . there is a valley of fortresses and the Bosnian pyramids.

dovišta i crkava koje su postale tradicionalna mjesta okupljanja vjernika islamske. Ante Padovanskog Usora. itd. Visokom. Kraljevoj Sutjesci. u Vranduku su stolovali bosanski kraljevi Stjepan Ostoja i Stjepan Tomaš) . godine) . 1203.. stoljeća u centru Breze) . sportske i druge tradicionalne manifestacije. «Olovska Gospa» u Olovu. Kaknju. posljednje uporište Ilira u Batonovom ustanku od 6. Crkva sv. dograđivali su je Rimljani i Slaveni. teferići na Buku i Maoči na području općina Olovo i Zavidovići. Stara vareška crkva «Mala crkva» iz XVI stoljeća u Varešu. 8. Posjete i obilazak muzeja u Zenici.veliki stećak-obelisk kralja Tvrtka kod Olova) . godišnja tradicija generalnog međunarodnog sajma Turizam BiH • listopad 2009.-9. sinagoga u Zenici.ostatci srednjovjekovne kulture (kasnoantička bazilika iz VI. katoličke i pravoslavne vjeroispovijesti. Veliki trgovački centri u Zenici. vijeku. pisanih tragova i umjetničkih djela. godine u Maglaju.mjesta na kojima su se u davnoj prošlosti dogodili značajni historijski događaji ( Bilino Polje Zenica. kao što su: Ćimburijada u Zenici (21. U nekim općinama se redovno održavaju tradicionalni narodni izleti – uranci na određeni dan u godini. U turističkoj ponudi vrlo značajno mjesto imaju kulturno-umjetničke. 16. godine.stećci (nekropola stećaka i «Zgošćanski stećak» u Zgošci kod Kaknja . 6.Gradina Tešanj (gradnja tvrđave započela je u vrijeme Ilira. a njen konačan izgled potiče od 1703. a prema Povelji ugarskog kralja Sigmunda.mart – Prvi dan proljeća).tvrđava Vranduk kod Zenice (legenda govori da je na tom mjestu bila Arduba. kada su Turci sagradili dolnji grad) . sa željom za informacijom više o historiji ovog kraja. Doboj Jugu. itd. godine poslije nove ere.Gradina Maglaj (pretpostavlja se da je sagrađena u XIV. Tešnju. godine Kulin ban u ime svojih podanika odrekao se bogumilstva i izbjegao krstaški rat protiv Bosne). što daje realne šanse za razvoj i unapređenje vjerskog turizma (Lastavica kod Zenice. . Džamija «Kuršumlija» iz 1560. prvi spomen Maglaja datira iz 1408.). Zavidovićima i drugim mjestima. bogatom riznicom arheoloških eksponata.Tešanjska tvrđava . kulturom i običajima. 7. Stari grad Vranduk • Old town Vranduk 5. Žepču i dr.stećak se nalazi u botaničkoj bašti Zemaljskog muzeja u Sarajevu) . Posjete i obilazak starih džamija.

pupil hostels. longstanding tradition of local fairs in Visoko. Zavidovići and other places. 6. culture and cusNekropola stećaka u Ularicama • toms. Visiting the old mosques. Žepče. private accomodation. Visiting the museums in Zenica. the biggest and the most important fair in BiH. hostels. .The places where in the ancient past important historical events happened (Bilino field Zenica. etc. There are usual traditional outings in some municipalities – early rising at a specific day in the year. Tešanj and other places are an objective presumption for development of so called shopping tourism and business tourism in Zenica-Doboj Canton. “Our Lady from Olovo” in Olovo. Moslem praying-places and churches that became traditional places of gathering Islamic. 8. Motels and hostels In the area of Zenica-Doboj Canton there are 38 inns with the basic capacity of over 1500 beds. fishing houses and other accomodation capacities that can be used for accomodation of tourists. mosque “Kuršumlija” from 1560 in Maglaj. what gives real chances for developing and upgrading religious tourism (Lastavica near Zenica. etc). . Kakanj. Doboj South. Žepče. if necessary (dormitory.The big stećak – obelisk of the king Tvrtko near Olovo. teferić at Buk and Maoča at the area of the municipalities of Olovo and Zavidovići. . St. Big shopping malls in Zenica. written traces and artistic works.Stećaks – standing tombstones (a necropolis of stećaks and “Zagošci’s stećak” in Zagošca near Kakanj – stećak is now in the botanical garden of the National Museum in Sarajevo). etc). Hotels. sports and other traditional festivals. 9. mountain houses. The development of tourism is directly connected to the conditions in the field of catering industry. Old church from Vareš “Little church” from XVI century. 16 years old tradition of the international fair “ZEPS” in Zenica. Stećak necropolis in Ularice Tourism BiH • October 2009 9 .looks comes from 1703. and especially to the accomodation capacities in hotels. Catholic and Orthodox believers. Kraljeva Sutjeska with the desire for an additional information about the history of this region. . in 1203 Kulin ban gave up the Bogumilism on the behalf of his subjects and avoided the crusade against Bosnia). a synagogue in Zenica. etc. 5. 7. motels. scouting houses and camps. when the Turks built the lower town). Visoko. rich treasury of archaeological exhibits. Anthony of Padua Usora. Tešanj. like: Ćimburijada in Zenica (21 March – the first day of spring). In the tourist offer an important place take cultural.Remains of the medieval culture (late antique basilica from VI century in the centre of Breza).

iz austrougarskog perioda 74 i jedan iz perioda između dva rata u općini Usora. Razvoj turizma je direktno vezan za stanje u oblasti ugostiteljstva. iz perioda srednjeg vijeka najviše 244. pak. izviđačkim domovima i kampovima. iz otomanskog perioda 154. Posredni historijski izvori kazuju da su u ovim krajevima Feničani kovali oružje za rimske legije. te drugim smještajnim objektima koji mogu. motelima. Kulturno – historijski spomenici i zaštićena područja Zeničko – dobojskog kantona Prostor Ze-do kantona ima bogato višeslojno kulturno-historijsko naslijeđe. realna su pretpostavka za razvoj tzv.gomile željezne šljake. najvećeg i najznačajnijeg sajma u BiH. svjedoče mnoge zaostale halde . Kulturno-historijski identitet otomanskog perioda zadržan je naročito u općinama Tešanj i Maglaj. prije četiri hiljade godina poznavali vještinu dobivanja gvožđa i čelika. Ključni objekti na području Kantona su BobovacVareš. Maglajska tvrđava i Tešanjska tvrđava.Sultanova džamija u Kladnju • Sultan’s mosque in Kladanj života na ovim prostorima. Arheološki nalazi upućuju na zaključak da su stanovnici Bosne i Hercegovine. Tešnju i drugim mjestima. planinarskim domovima. privatni smještaj i sl. služiti za smještaj turista (studentski i đački dom. moteli i pansioni Na području Zeničko-dobojskog kantona u funkciji je 38 ugostiteljskih objekata za smještaj. sa osnovnim kapacitetom od preko 1500 ležaja. iz perioda prahistorije datira njih 59. koje govori o kontinuitetu 0 Turizam BiH • listopad 2009. iz antičkog perioda 36. Hoteli.). dok je austrougarski period uglavnom zastupljen objektima ambijentalne vrijednosti lokalnog karaktera. Od 568 pojedinačnih objekata i ambijentalnih cjelina. a naročito za smještajne kapacitete u hotelima. šoping turizma i poslovnog turizma u Zeničko-dobojskom kantonu. Žepču. ribarskim kućama. «ZEPS» u Zenici. Posebno su značajna pojedina prahistorijska. dugogodišnja tradicija mjesnih vašara u Visokom. O metalurgiji Rimljana. pansionima. i to baš na području Ze-Do kantona. Kulturno-historijsko naslijeđe se nalazi na području svih dvanaest općina Kantona. . 9. antička. u slučaju potrebe. Vranduk-Zenica. a naročito srednjovjekovna nalazišta. kao nosioci identiteta ovog prostora.

Indirect historical sources say that Phoenicians made weapons for Roman legions. Until today. From 568 individual objects and ambience unities. 36 from antique period. which are identity holders of this region. Vranduk – Zenica. four thousand years ago was familiar with the skill of extracting iron and steel. Sultan Ahmed’s (Čaršijska) mosque was declared a National monument. that is the first and only authentic document that mentions the institution of judicature in the medieval Bosnian state. Manastir Vozučica u Kladnju • Archaeological finds indicate that the population of Bosnia and Herzegovina. The great judge’s Gradješa stone is a very important archaeological find from Kulin ban’s period. (Čaršijska) mosque This mosque had a very important and cultural role in Zenica. Cultural-historical inheritance is placed in the area of all 12 municipalities of the Canton. Sejmen mosque was built before 1509. antique and medieval sites. The most important buildings in the area of the Canton are Bobovac – Vareš. written in old Bosnian Cyrillic script where the court judge Gradješa is mentioned. Maglaj fortress and Tešanj fortress. Cultural-historical identity of the Ottoman period is particularly kept in the municipalities of Tešanj and Maglaj. 59 of them dates from the prehistoric period. 25 metres high.Cultural-historical monuments and the areas under the protection in Zenica-Doboj Canton The area of Zenica-Doboj Canton has got rich cultural-historical inheritance that speaks about the continuity of life in these areas. The mosque is surrounded by harem all around. while the Austro-Hungarian period is mostly present in buildings of environmental value of local character. 154 from the Ottoman period. the most of them 244 dates from the Middle Ages. right here in the area of Zenica-Doboj Canton. Especially significant are the prehistorical. This is a gravestone from XII century. so very much was invested in its maintenance. 74 from the Austro-Hungarian period and one from the period between the two wars in the municipality of Usora. Judge’s Gradješa Stone. Sultan Ahmed’s Sejmen mosque (munara) It is supposed that Monastery Vozučica in Kladanj Tourism BiH • October 2009 1 . A lot of remnants of the iron dross pile witness about the Roman metallurgy. The walls of the mosque are built of a massive material and it has an especially beautiful stone munara (minaret).

visoku 25 metara. Ova Sejmenska džamija (munara). To je do danas prvi i jedini izvorni dokumenat koji govori o instituciji sudstva u srednjovjekovnoj bosanskoj državi. godine. godine u pseudomaurskom stilu. Nalazi se u neposrednoj blizini Sultan Ahmedove (Čaršijske) džamije i Medrese. Sultan Ahmedova (Čaršijska) džamija.godine o trošku sultana Abdul – Aziza. Od 1966 . Sultan Ahmedova džamija proglašena je nacionalnim spomenikom.godine Sinagoga je pretvorena u gradski muzej sa stalnom postavkom historijske zbirke. godine. Srednjovjekovna tvrđava Maglaj proglašena je nacionalnim spomenikom. godine služila je kao vjerski objekat. U toku Drugog svjetskog rata. stoljeću. godine u ovom objektu je bio salon namještaja. Grad Vranduk-sred2 Utvrda Vranduk. ispod koje rijeka Bosna svojim polulučnim tokom gradi prirodni ukras i zaštitu.nalazi se iznad desne obale rijeke Bosne i nastala je u XIII. Zenička Sinagoga je jedna od rijetkih sačuvanih bogomolja jevrejskog naroda u Bosni i Hercegovini. nešto kasnije i posljednji bosanski kralj Stjepan Tomaš. kao i njegov protivnik protukralj Radivoje.Ploča velikog sudije Gradješe je veoma značajan arheološki nalaz iz doba Kulina bana. 14 kilometara nizvodno od grada Zenice. pa se iz tog razloga jako puno ulagalo u njeno održavanje. Hadži Mazića kuća spada u objekte stambene kulture i sagrađena je oko 1835. Kamena munara je proglašena nacionalnim spomenikom od strane Zavoda za zaštitu kulturno historijskih spomenika. Nalazi se na oko Turizam BiH • listopad 2009. Hadži Mazića kuća. se da je Sejmenska džamija podignuta prije 1506. Do 1941. U srednjem vijeku Vranduk je bio jedan u nizu kraljevskih gradova u kome su stolovali bosanski kralj Stjepan Ostoja. u drugoj polovini XVI. Zidovi džamije izgrađeni su od masivne građe i ima izuzetno lijepu kamenu munaru. jer je ona jedini izvorni dio džamije. džamija je u Zenici imala veoma značajnu prosvjetiteljsku i kulturnu ulogu. odnosno zvono koje danas nije u ispravnom stanju. kuršum jer joj je kupola od olova. Pretpostavlja Kuršumlija džamija/Kalaun Jusuf-Pašina džamija . Maglaj Maglajska gradina/tvrđava . a obnovljena je 1867-68. To je nadgrobni spomenik iz XII stoljeća. a podigao ju je Jusufpaša Kalaun. Sinagoga je pretvorena u konjušnicu. a nakon 1945. Izgrađena je 1903. Ploča Sudije Gradješe. gdje se spominje dvorski sudija Gradješa. . stoljeća. Uz nju je i sahat-kula u kojoj je nekada bio zlatni čan. Izgrađen je na stijeni iznad klisure. ispisan bosančicom. njovjekovna utvrda sa džamijom proglašena je nacionalnim spomenikom.ime je dobila po turskoj riječi za olovo – Sinagoga. Džamija je sa sve četiri strane Vranduk okružena haremom.

Synagogue The synagogue in Zenica is one of the rarely preserved temples of Jewish people in Bosnia and Herzegovina. later the last Bosnian king Stjepan Tomaš and his opponent counterking Radivoje kept court. Until 1941 it served as a religious building. It is placed right next to the Sultan Ahmed’s (Čaršijska) mosque and Medresa (Moslem religious school). Visoko mentioned for the first time in 1355. The original architecture of the mosque is preserved until today and it draws the attention with its beauty. under which The Bosna River makes a natural decoration and protection with its half curve. and was renovated in 1867-68 at the expense of the sultan Abdul-Aziz. and after 1945 in this building there was a furniture salon.The stone munara was declared a National monument at the Institute for preserving the cultural-historical monuments because it was the only authentic part of the mosque. Kuršumlija mosque/Kalaun Jusuf-pasha’s mosque – got the name by the Turkish word for lead – kuršum because it has a lead cupola. This locality was declared a National monument. During the Second World War it was turned into a stable. In 1966 the Synagogue was turned into a town museum with the permanent exhibition of the historical collection. Besides its military-defensive function. Tobačka džamija u Visokom • It is placed about 14 kilometres downstream from the town of Zenica. It is built on a rock above a cliff. it was occasional seat of Bosnian kings. Medieval fortress Maglaj was declared a National Monument. built in 17 century symbolizes the spirituality of Visoko. Vranduk fort Hadži Mazića house Maglaj Maglaj’s hill-fort/fortress – is placed above the right bank of the Bosna River and was built in XIII century. Tabhan mosque was declared a National monument. Next to it there is a clock tower where a golden čan used to be. Tourism BiH • October 2009 3 . as a vakuf (foundation) of the tabaks (craftsmen who were doing the leather manufacture) from Visoko.e. Hadži Mazića house is a housing building and was built around year 1835. and it was built by Jusuf-pasha Kalaun in the second half of XVI century. In the Middle Ages Vranduk was one of the royal towns where Bosnian king Stjepan Ostoja. It was built in 1903 in pseudo Moorish style. i. th Fortified royal town Visoki was Old Tabhan mosque. Kuršumlija mosque was declared a first category national cultural monument at the Institute for preserving the cultural-historical monuments. The town Vranduk – medieval fortress with the mosque was declared a National monument. and was built on the hill Visočica. the bell Tobačka mosque in Visoko which is not in working order today.

Pronađene su 43 kamene kugle. a prvo pominjanje manastira Vozuće u dokumentima datira iz 1617. godine pokazivala je alatursko vrijeme. Do Samostan u Kraljevoj Sutjesci • Manastir Vozućica Monastery in Kraljeva Sutjeska neobično nalazište kamenih kugli koje se istražuje u okviru svjetski poznatog kompleksa Fondacije Arheološki park: “Bosanska piramida Sunca”. Turizam BiH • listopad 2009. godine. Tabhanska džamija je proglašena nacionalnim spomenikom.Trojice. Do današnjeg dana sačuvana je izvorna arhitektura džamije i ona svojom ljepotom plijeni pažnju. a izgrađen je na brdu Visočica. parcele na kojoj se nalazila koliba i škola. izvora kaluđerice i groblja. Ovaj lokalitet proglašen je nacionalnim spomenikom. a sagradio ju je Ferhad-beg. godine. jer je sačuvano predanje da je stara 350 godina. koji je sačuvan u izvornom obliku. Ova džamija je vrijedan arhitektonski objekat. godine. Antuna Padovanskog . 08. Sahat-kula podignuta je u 17. Fenomen “Kamene kugle” naselje Grab - Žepče Katolička Crkva sv. Od ukupno 21 sahat-kule koje su sagrađene u Bosni i Hercegovini spada u 4 koje i danas rade. Visoko Utvrđeni kraljevski grad Visoki pominje se prvi put 1355. ali se ne navodi da li je džamiju sagradio ili samo obnovio. i nakon mnogo istraživanja još uvijek su velika nepoznanica. Osim vojno – odbrambene funkcije bio je povremeno sjedište bosanskih kraljeva. što predstavlja najveće nalazište u Evropi. u kome se samo navodi ime Abdulah-paša Bošnjak. Džamija je proglašena nacionalnim spomenikom. Visoka je 18. sin Skenderov. Tvrđava ili kako je još zovu Gradina proglašena je nacionalnim spomenikom. ali je te godine Fehim-beg Smailbegović donio sahat koji pokazuje evropsko vrijeme. Manastir se sastoji od manastirske Crkve sv.hodočašće u čast Velike Gospe 15. Danas je manastir napušten i nalazi se u jako lošem stanju. 1890. simbolizira duhovnost Visokog kao vakuf visočkih tabaka (zanatlije koje su se bavile preradom kože). stoljeću. Taj sahat i danas radi. izgrađena u 17. Tešanj Tešanjska tvrđava jedna je od najvećih (6. Manastir sa pratećim objektima proglašen je nacionalnim spomenikom. stoljeću. mada se čine napori kako bi se manastir zaštitio i sačuvao od propadanja.Sa čaršijom čini jedan skladan ambijentalni prostor bosanskog stila. kategorije od strane Zavoda za zaštitu kulturno – historijskih spomenika.5 metara. izgrađena je negdje oko 1564. Gazi Ferhad-begova ili Čaršijska džamija Zavidovići sagrađen je najvjerovatnije u XVI. godine. stoljeću. u mjestu Osova koja je jedna od najstarijih župa u kraju.296 kvadratnih metara površine) i najznačajnijih objekata te vrste u BiH. Avdi –pašina ili Drvena džamija vjerovatno potiče iz XVII stoljeća. .Kuršumlija džamija je proglašena nacionalnim spomenikom kulture I. Tabhanska džamija. Iznad ulaza se nalazi natpis iz 1781.

The monastery is made of the monastery’s church of Holy Trinity. Stari grad Tešanj • Old town Tešanj Gazi Ferhad-beg’s or Čaršijska mosque was The Catholic church of St. searched within the world known complex of the Foundation Archaeological Park: “Bosnian pyramid of Sun”. it belongs to the 4 that are still in function. because there is a legend that it is 350 years old. Sahat-kula (Clock tower) was built in the 17th Avdi-pasha’s or the Wooden mosque most probably originates from XVII century. Together with the bazaar it makes a harmonious environment of Bosnian style. which is being re- Žepče – pilgrimage in honour of the Assumption of the Virgin Mary on 15th of August in Olovo. Skender’s son. century.Tešanj Tešanj fortress is one of the biggest (6296 square metres) and of the most important buildings of that kind in BiH. Among altogether 21 clock towers built in Bosnia and Herzegovina. The monastery. Above the entrance there is an inscription from 1871 where is only the name Abdulah-pasha Bošnjak mentioned. the monastery is abandoned and very ill-conditioned. The fortress was declared a National monument. even though there are efforts for the protection and to keep it from decay. and was built by Ferhad-beg. which is one of the oldest parishes in the area. This mosque is a valuable architectural building preserved in the original form. 43 stone balls were found. together with the supporting buildings was declared a National monument. Anthony of Padua Tourism BiH • October 2009 . It is 18. but in that year Fehim-beg Smailbegović brought the clock that shows the European time. The phenomenon of “Stone balls” in place Grab – unusual site of stone balls. house for the Orthodox nuns and a cemetery. Until 1890 it was showing the Turkish time. The mosque was declared a National monument. but not mentioned if he built or just renovated the mosque. Zavidovići Monastery Vozućica was most probably built in XVI century and the first mention of the monastery in documents dates from 1617. Today. This clock still works.5 metres high. built around 1564. the plot where was a hut and a school. what represents the biggest site in Europe and even after a lot of researches still are a great unknown.

Pretpostavlja se da je bazilika izgrađena negdje u vrijeme cara Justinijana. a u njemu se čuvala bosanska kraljevska kruna. Tu se nalazi i kraljevska grobna kapela. koja je najstariji očuvani objekat rimokatoličke sakralne arhitekture u Bosni i Hercegovini. među kojima se posebno ističu Obelisk kralja Tvrtka. Vareš kulturno mjesto i vjersko okupljalište muslimana vareškog kraja. Očevijski kovački majdan U ovim kovačkim majdanima u srcu planine Zvijezde već 800 godina na isti način kuje se željezo uz pomoć vodene energije. u kojoj su bila sahranjena tri bosanska kralja: Stjepan Ostoja. koji potiče iz XIV.stoljeća. Stara džamija u Olovu izgrađena je 1716. Na oko 38 lokaliteta u okolini Olova ima stećaka i drugih kulturno – historijskih spomenika. godine i proglašena ja nacionalnim spomenikom. Ovakav način kovanja željeza sačuvao se još samo na planini Schwarzwald u Njemačkoj. Kraljevski grad Bobovac proglašen je nacionalnim spomenikom. • Catholic church in Žepče Džamija u Podgori datira iz Osmanskog perioda i predstavlja autohtoni primjer džamije centralnog unutrašnjeg potkupolnog tipa pod četvorovodnim krovom i sa kamenim minaretom. Prvi put se spominje u pisanim dokumentima oko 1350. samo su neki od historijsko-duhovnih vrijednosti ovog kraja koje. Crkva Olovske Gospe izgrađena je na temeljima starog Gospinog svetišta koje je podignuto prije šest stoljeća. Po legendi podignut je nakon ranjavanja kralja Tvrtka u lovu. Džamija je sagrađena 1716. a uz nju je izgrađena i vakufska zgrada Pravoslavna Crkva Rođenja Presvijetle Bogorodice . Roka. Najstariji arheološki ostaci kasnoantičke bazilike iz VI i VII stoljeća.godine. Drvena džamija u Karićima je najpoznatije Turizam BiH • listopad 2009. koji svjedoče o vrlo ranom Kakanj Kraljevski grad Bobovac smješten je u brdima srednje Bosne. u čast Gospe Olovske. stoljeća.izgradio ju je Ferhad-beg sredinom XVI. te su zbog toga Očevijski majdani ujedno i jedinstveno mjesto. . Mala crkva proglašena je nacionalnim spomenikom. Tvrtko II Kotromanić i Stjepan Tomaš. imaju i svoju edukativnu dimenziju. a koji je visok preko 4 metra. pored historijsko – arhitektonske. Breza ukrštanju kultura i civilizacija Istoka i Zapada na ovim prostorima. Obelisk Tvrtka visok preko 4 metra. godine).Ferhad-pašina džamija . stoljeća Mala crkva U Varešu se nalazi stara drvena crkva. Arheološki lokalitet proglašen je nacionalnim spomenikom. Crkvište sv. Katolička crkva u Žepču Olovo Crkva Olovske Gospe. odmah nakon pada države Istočnih Gota ili još u toku bizantsko – gotskog rata.sagrađena s kraja XIX. čim su bili osvojeni ovi prostori (oko 537.godine. Džamija je imala svoju osobitu vrijednost među najstarijim sačuvanim džamijama sa drvenom munarom u Bosni i Hercegovini. na području gdje graniče općine Kakanj i Vareš.

Ferhad-pasha’s mosque – built by Ferhad-beg in the middle of XVI century and next to it there was a vakuf (a kind of a foundation) building built. Orthodox Church of the Most Holy Virgin’s Birth – built at the end of XIX century.

Vareš
cultural place and religious meeting-place of the Moslems from Vareš area. The mosque had its special value among the oldest preserved mosques in Bosnia and Herzegovina, with its wooden minaret. It was built in 1716.

Wooden mosque in Karići is the most renowned

Breza
The oldest archaeological remains of the late Antique basilica from VI and VII century that
witness about the very early intersecting of the cultures and civilisations of the East and the West in these areas. It is presumed that the basilica was built sometimes during the emperor Justinian’s reign, right after the fall of the East Goths’ state or even during the Byzantine – Goth war, whit what these areas were conquered (around 537) The archaeological locality was declared a National monument. The mosque in Podgora dates from the Ottoman period and it represents the original example of mosque with interior central semi-domed type of mosque under the four-sided roof and a stone minaret.

The small church
There is an old wooden church in Vareš and it is the oldest preserved building of Roman Catholic sacral architecture in Bosnia and Herzegovina. The small church was declared a National monument.

Očevija blacksmith’s colliery
In these blacksmith’s collieries in the hearth of the mountain Zvijezda for over 800 year the iron has been forged in the same way, with the help of the energy from water. This way of forging the iron has been preserved only on the mountain Schwarzwald in Germany, and this is why the Očevija collieries are a unique place.

Kakanj
The royal town of Bobovac is located in the hills of central Bosnia in the area where the municipali• Orthodox church in Žepče

Olovo
The church of Our Lady of Olovo, king Tvrtko’s Obelisk over 4 metres high, St. Roko’s are just some of the historical-spiritual values of this area which, beside their historical-architectural, also have their educative dimension. At about 38 localities in Olovo surroundings there are stećaks and other cultural-historical monuments, among which especially prominent is king Tvrtko’s Obelisk that originates from XIV century and is over 4 metres high. According to the legend it was built after king Tvrtko’s wounding in hunt. was built on the foundations of old shrine of Our Lady built six centuries ago in honour of Our Lady of Olovo.

Pravoslavna crkva u Žepču

The church of Our Lady of Olovo

The old mosque in Olovo was built in 1716 and was declared a National monument.
Tourism BiH • October 2009 

svjedoči o duhovnom životu ovog kraja a i o bogatoj historiji. U franjevačkom samostanu, nalazi se arhiva kulturno - historijskog materijala, bogata biblioteka i veliki broj djela likovnih majstora, kao i metalnih i tekstilnih predmeta umjetničkih zanata. U arhivu se čuvaju matične knjige još od 1641.godine, brojni rukopisi i hronike . Franjevački samostan sa arhivom, bibliotekom i muzejem i Crkva sv. Ivana Krstitelja proglašeni su Nacionalnim spomenikom. U Samostanu se čuva zbirka od 22 inkunabule (knjige tiskane do 1500.godine), koje su proglašene za pokretno nacionalno dobro.

Samostan Kraljeva Sutjeska iz XIV. stoljeća

godine 13.juna u ovoj crkvi okupljaju se hodočasnici iz okolnih krajeva. Pored ove crkve, veoma je interesantna Crkva sv. Ane izgrađena 1911. godine. Crkva se nalazi u Žabljaku u općini Usora. Svake godine, 26.jula u ovoj crkvi okupljaju se hodočasnici. Kada su u pitanju ostale institucije i ustanove koje mogu biti ili već jesu turistički valorizirane, potrebno je spomenuti osobito: - Sajam “ZEPS” koji je središnji godišnji privredni događaj u Bosni i Hercegovini. - U Mulićima kod Visokog, djeluje Institut sevdaha Omera Pobrića koji se bavi očuvanjem bošnjačke muzičke tradicije isevdalinke. Institut nudi kolekcije sevdalinki na raznim nosačima zvuka, kao i knjige vezane za muzičku tradiciju Bošnjaka. - Kamerni simfonijski orkestar, hor i Omladinski hor u Zenici. - Bosansko narodno pozorište u Zenici koje bogatstvom repertoara i izuzetnim glumačkim i rediteljskim ostvarenjima bogati kulturni život Kantona, pa i cijele Federacije Bosne i Hercegovine. - Muzej grada Zenice koji je osnovan 1966. • Town mosque in Žepče

Džamija u Kraljevoj Sutjesci - jedna od najstarijih džamija u BiH. Sagradio ju je Sultan Mehmed Fatih 1463.godine i smatra se da je ovo prva izgrađena džamija u Bosni i Hercegovini. Na ovom mjestu je jedno od 4 najveća dovišta u BiH, na kojem se održava tradicionalni mevlud. Džamija je proglašena nacionalnim spomenikom. Stećak - Razdoblje srednjovjekovne bosanske historije obilježeno je velikim brojem do danas očuvanih spomenika, kao što su nekropole i stećci, od kojih je posebno interesantan stećak pronađen kod Zgošće, na periferiji Kaknja.

Gradska džamija u Žepču

Doboj jug
Na tom lokalitetu pronađeno je rimsko groblje, nadgrobna ploča od kamena krečnjaka, sa natpisom koji nam otkriva i prva poznata imena stanovnika tog kraja, komadi novca (veliki bronzani Aleksandra Severa, Mali bronzani carici Magniae Urbicae i Cripsa).

Usora
U Usori se njeguje vjerski turizam, a Proglasom biskupa fra Grge Varešanina, župa je od 1802.godine. Crkva sv. Ante Padovanskog, iako je izgrađena početkom XX. stoljeća (1929.-1931.godine), stekla je izuzetno mjesto u katoličkom svijetu. Svake 

Turizam BiH • listopad 2009.

ties of Kakanj and Vareš border. In the written documents it was mention for the first time around 1350, and Bosnian royal crown was kept there. There is also the royal crypt, where the three Bosnian kings were buried: Stjepan Ostoja, Tvrtko II Kotromanić and Stjepan Tomaš. The royal town Bobovac was declared a National monument. century witnesses about the spiritual life of this area, but also about the rich history. In the Franciscan monastery there is the archive of cultural-historical materials, rich library and a great number of art works, as well as metal and textile objects of artistic crafts. Register books since 1641 have been kept in the archive, numerous manuscripts and chronicles. The Franciscan monastery with the archive, library and museum and the church of St. John the Baptist were declared a National monument. The collection of 22 incunabula (books printed until 1500) is kept in the monastery and is declared national movable property. the oldest mosques in BiH. It was built by the Sultan Mehmed Fatih in 1463 and it is presumed that this is the first built mosque in Bosnia and Herzegovina. At this place is one of the four biggest dovište (Moslem meet-

ing place) in BiH, where is traditional mevlud (Moslem celebration) kept. The mosque was declared a National monument. marked with a large number of monuments preserved until today, like necropolises and stećaks, among which especially interesting is the stećak near Vogošća, at the periphery of Kakanj.

Stećak – The period of medieval Bosnian history is

The monastery Kraljeva Sutjeska from XIV

Doboj south
In this locality a Roman cemetery was found, a gravestone made of limestone, with the inscription that reveals us the first known names of the inhabitants there, pieces of coins (big bronze from Aleksandar Sever, small bronze for Empress Magniae Urbicae and Crips).

Usora
The religious tourism is being practiced in Usora. With the manifesto of the bishop friar Grga Varešanin it has been a parish since 1802. The church of St. Anthony of Padua, even though built at the beginning of XX century (1929 – 1931), has gained an exceptional position in the Catholic world. Every year on September 13th, pilgrims from surrounding areas gather in this church. Besides this church, very interesting is the church of St. Ana built in 1911. The church is placed in Žabljak, the municipality of Usora. Every year on July 26th pilgrims gather in this church. When the word is about other institutions that could be or already are tourist valorised, we need to mention. - “ZEPS” fair, which is the central economic event in Bosnia and Herzegovina. - In Mulići near Visoko, the Institute of Sevdah Omer Pobrić is working. It is engaged in preservation of Bosniac musical tradition and sevdalinka (Bosnian traditional song). The Institute offers different collections of sevdalinka and the books connected to music tradition of Bosniacs. - Chamber symphony orchestra, the chorus and Youth chorus in Zenica. - Bosnian national theatre in Zenica, which, with the rich repertoire and exceptional actor and director accomplishment, enriches the cultural life of the Canton and the entire Bosnia and Herzegovina - The museum of the town of Zenica founded in 1966. Tourism BiH • October 2009 
9

The mosque in Kraljeva Sutjeska – is one of

raznovrsnošću i atraktivnošću. Štrbački cascade on the Una 0 Turizam BiH • listopad 2009. Štrbački buk na rijeci Uni • Eko Kanton Jasminka Šuško Netaknuta priroda i zaštićena područja potencijali su za razvoj turizma u Unskosanskom Kantonu. potrebno izdvojiti dvije najljepše: rijeku Unu i Sanu sa brojnim pritokama. između ostalih. pećinama i šumama koje čine izuzetne pejzažne vrijednosti. . a fenomen ovoga područja jesu vode i šume. većim ili manjim vodotocima. Prirodne vrijednosti USK-a odlikuju se izvornošću.Unskosanski Kanton Područje Unskosanskog Kantona obiluje mnogim rijekama od kojih je. toplim izvorima.

Natural wealth of USC is characterized by the authenticity.Una-Sana Canton the This area of Una-Sana Canton is abundant in rivers. diversity and attractiveness and the phenomenon of this region are the waters and woods. bigger and smaller flows. Opuštanje na Sani • Eco Canton Untouched nature and protected areas are the potentials for the development of tourism in Una-Sana Canton. Relaxment on the Sana Tourism BiH • October 2009 1 . caves and woods that make exceptional landscapes. out of which the most beautiful two should be singled out: the Una and Sana with numerous tributaries. warm springs.

Zahvaljujući takvim karakteristikama Unsko-sanski kanton U ima veoma povoljan geoprometni položaj. Naime. Neokrnjena priroda doline rijeke Une i njeni smaragdni brzaci će vas impresionirati. Rafting Rafting je spuštanje po manje ili više divljim rijekama u gumenom čamcu koji se naziva raft. šume i mineralne sirovine izuzetno vrijedne proizvodne baze. Rafting izleti su pogodni za svakoga. toplim izvorima. U privrednom pogledu svakako se ističu vode spomenutih rijeka koje. 2 Turizam BiH • listopad 2009. i nije potrebno prethodno znanje iz veslanja. zatim Une u Kulen Vakufu.nsko-sanski kanton jedan je od deset kantona Federacije BIH. To je avantura i pravi sportski i turistički užitak. Kestenovca. Zatim tu treba izdvojiti zemljišta. predstavljaju značajan potencijal za višenamjensko korištenje. Ključ. i po kvalitetu i kvantitetu. pećinama i šumama koje čine izuzetne pejzažne vrijednosti. Bužim.2% ukupne površine Bosne i Hercegovine. prirodne ljepote pogodne za razvoj turizma. Bosanska Krupa. većim ili manjim vodotocima. Zauzima krajnje sjeverozapadno područje BiH. Rafting vodiči su iskusni kajakaši-skiperi. Ukupna površina Unsko-sanskog kantona je 4841 km2 ili 8. Cazin. Prirodne vrijednosti USK-a odlikuju se izvornošću. Uz njih ćete na atraktivan i neobičan način doživjeti ljepotu rijeke i njenih kanjona. između ostalih. bogatstvo flore i faune itd. Određeni dijelovi Unskog toka su dobro poznati po ribljem bogatsvu i redovito su posjećeni od strane sportskih ribolovaca. a naročito rijeke Une. Također je neizostavno spomenuti i vrijedno kulturno – historijsko naslijeđe. Klokot i Dobrenica obiluju ribom. potrebno izdvojiti dvije najljepše: rijeku Unu i Sanu sa brojnim pritokama. raznovrsnošću i atraktivnošću. Značajno bogatstvo i prepoznatljivost Unsko-sanskog kantona jesu prirodne ljepote. Najznačajniji su pastrve i lipljen u područjima oko Une i Unca u Martin Brodu. graniči sa južnim i jugoistočnim dijelovima Republike Hrvatske. U teritorijalnom smislu Unsko-sanski kanton čini osam općina: Bihać. ovo područje obiluje mnogim rijekama od kojih je. vrsni poznavaoci divljih voda. Sanski Most i Velika Kladuša. Bosanski Petrovac. a fenomen ovoga područja jesu vode i šume. i ne propustite priliku da veslate po njoj. . Rafting na Uni Pecanje na Sani • • Rafting on the Una Fishing on the Sana Ribolovni turizam Rijeka Una i njene pritoke Unac. Rijeka Una je jedna od najljepših i najčistijih rijeka svijeta.

diversity and attractiveness and the phenomenon of this region are the waters and woods. Bosanska Krupa.2% of the total surface of Bosnia and Herzegovina. With them. woods and mineral materials with exceptionally valuable production basis. The untouched nature of the Una river valley and its emerald rapids will impress you and don’t miss the chance to paddle over it. which in quantity and quality represent important potential for multipurpose use. natural beauties suitable for development of tourism. This is an adventure and a true sports and tourist pleasure. Natural wealth of USC is characterized by the authenticity. This region is abundant in rivers. then Una in Kulen Vakuf. We cannot fail to mention the worthy cultural-historical heritage. Rafting guides are experienced kayakers-skippers. Cazin. Bužim. an old hand at wild waters and especially the Una River. Klokot and Dobrenica are abundant in fish. Territorially Una-Sana Canton is made up of eight municipalities: Bihać. Kestenovac. Bjelila. bigger and smaller flows. Rafting trips are suitable for everybody and there is no need for previous knowledge of paddling. etc. you shall experience the beauty of the river and its canyons in an attractive and unusual way. the richness of the flora and fauna. Then. As regards the economy. Special resources and recognizability of the Canton are its natural beauties. Tourism BiH • October 2009 3 . Ronjenje na unskosanskim rijekama Raftnig na brzacima Une • • Diving in the Una-Sana rivers Raftnig on the rapids of the Una Rafting Rafting is getting down the more or less wild rivers in a rubber boat called raft. Thanks to these characteristics. Certain parts of the Una flow are well known by its fish stocks and are regularly being visited by the sports fishermen. Fishing Tourism The Una River and its tributaries Unac.It takes up the northwestern area of BiH and borders with southern and south-eastern parts of the Republic of Croatia. Una-Sana Canton has very favourable geo-traffic position. the waters of mentioned rivers distinguish. Ključ. Bosanski Petrovac. warm springs. caves and woods that make exceptional landscapes. The Una River is one of most beautiful and clearest rivers of the world. U na-Sana Canton is one of the ten Cantons in the Federation of BiH. there’s a need to emphasize the grounds. Sanski Most and Velika Kladuša. and the most beautiful two should be singled out: The Una and Sana with numerous tributaries. The most important species are trout and grayling in areas around the Una and Unac in Mrtin Brod. The total surface of Una-Sana Canton is 4.841 square km or 8.

Lovni turizam Cijelo područje Unsko-sanskog kantona je bogato lovištima. Svaki lovac pronaći će i zabavu sukladno svom afinitetu na jednom od mnogobrojnih lovišta. tu su brojne aktivnosti na uzgoj i zaštitu životinjskih vrsta koje se redovito provode. godine postoji i djeluje Aero klub „Bihać“. extremno ronjenje u čistoj i brzoj rijeci . lipljena i pastrmku. U ronilačkom centru u Bihaću nudi se sve potrebne ronilačke sadržaje sa ciljem da vaš boravak na rijeci Uni bude što ugodniji. modelarstvom. Ključ. Prvi organizirani oblici lova i okupljanja lovaca su vezani za 1945. Kanjon Une prema Bosanskoj Krupi i rijeka Krušnica u Bosanskoj Krupi su raj za ribolov na mladicu-kraljicu Une. ma. pravu ronilačku avanturu. Od 1953. udaljem 5 km od grada Bihaća u neposrednoj blizini rijeke Une. Područja Ostrošca i Kostela-Grmuše su karakteristična za pecanje na veće primjerke. zrakoplovne aktivnosti u Bihaću imaju važan i turistički značaj. fantastičan i neponovljiv ronilački doživljaj. ljepota prirode i okoliša kojom ste okruženi za vrijeme lova. Dvoslapa rijeka Klokot. Sve ljepote ribolova možete doživjeti na Uni. rijeka Dabar. godinu kada je osnovan sportski lovački klub. Deseci hiljada ronilaca svake godine posjećuju ronilačke destinacije širom svijeta sa željom da dožive nešto novo. . iz kojeg se uzdižu planine Grmeč i Plješevica. Ta jedinstvena rijeka beskrajne ljepote. jer se aerodrom nalazi u atraktivnom ambijentu rijeke Une odakle vode mnoge letne rute po bihaćkoj dolini i kanjonom rijeke Une. a ronilački doživljaj nezaboravan. Međutim. rijeka Klokot. pružit će vam nezaboravne trenutke i dobar ulov. Također možete isprobati svoje vještine pecanja na rijeci Klokot. Sanski Most i rijeka Sanica. koje vizuelni efekat iz zraka čine sličnim onome u alpskom području. Loskuna. ronjenje na nevjerovatnim lokacijasrndaća. Aero klub „Bihać“ Aerodrom “Golubić-Bihać” je smješten u najljepšem dijelu Bosne i Hercegovine. Sportski ribolov u Bihaću datira još iz dalekih tridesetih godina prošlog stoljeća. Ronjenje Ronilački turizam je posljednjih godina postao jedan od najatraktivnijih vidova rekreacije i turističke ponude. Nudimo potpuno novi ugođaj. čija težina ide do 25 kg. jarebicu i fazaRijeka Una • Una River na. Namjera osnivača je bila da se mladi ljudi bave zrakoplovnim sportovima: motornim letenjem. Turizam BiH • listopad 2009. sve je teže zadovoljiti ronilačku znatiželju i ponuditi novo i nedoživljeno.Bjelila. čak i ako ulov nije najbolji. divlju svinju. Zbog raznolikosti faune ovo područje je jedno od najbogatijih lovišta u Bosni i Hercegovini. zeca. neće Vas ostaviti ravnodušnim. uz mogućnost fotografisanja veoma rijetkih spiljskih organizama. Neki od njih su smješteni u neposrednoj blizini mjesta koja Vam daju mnoge privilegije. padobranstvom. Međutim. Bihać i njegova okolica ima dugu tradiciju lova. godine AK “Bihać” organizira tradicionalne “Zrakoplovne susrete” koje posjećuju kolege iz susjednih zemalja i BiH. Organizujemo ronilačke izlete i ronjenje ispod brojnih. U relativno malom prostoru možete isprobati Za spiljske ronioce organizujemo Vašu vještinu u lovu na medvjeda. Od 1997. a za najhrabrije nešto novo – speed river diving. predivnih riječnih slapova. s terminom održavanja tokom jula ili augusta svake godine. zrakoplovnim jedriličarstvom. Što bi moglo biti bolja preporuka za dolazak u lovišta Unsko-sanskog kantona nego glavni primjerci uhvaćeni u ovom području. Osim lova. Pored sportskog aspekta. zmajarstvom i UL letenjem.borba sa riječnim brzacima i podvodnim preprekama.

Klokot. partridge and pheasant. kite-flying and UL flying. trout and grayling. You can also try out your fishing skills on the Klokot River. Klokot. Besides the sports aspects. The intention of the founders was for the young people to be active in air sports: motor gliding. Bihać and its surroundings have the long hunting tradition. Sanski most and Sanica. The canyon of the Una to Bosanska Krupa and the Krušnica River are a fishing paradise for fishing the queen of Una. the aviation activities in Bihać have an important tourist significance because the airport is located in the attractive environment of the Una River from which the mountains Grmeč and Plješevica rise and that makes the visual scenery from the air similar to the one in the Alpine area. The first organized types of hunting and hunter gatherings are related to the year 1945. Since 1997 the aero club “Bihać” has been organizing the traditional “Aviation meetings” that are visited by the colleagues from the neighbouring counties and BiH. roebuck. Dabar. Aero club “Bihać” has been working since 1953. The areas of Ostrožac and Kostela-Grmuša are characterized by angling the bigger specimens of fish. 5 km away form Bihać near the Una River. ing bears. This takes place during July or August every year. up to 25 kg.Loskun. when the sports hunting club was founded. You can experience all the beauties of fishing on Una. Dozens of thousands of divers visit diving destinations all over the world in a desire to experience something new. But. However. gliderflying. Some of them are located near the places that offer you many privileges. and the diving experience unforgettable. boar. a true diving adventure. flying-model construction. For the cave divers we organize diving at incredible locations with the possibility of taking photos of very rare cave organisms. We offer completely new atmosphere. Hunting Tourism The entire region of UnaSana Canton is rich with hunting grounds. even if the catch is not the most successful. Two-falls River. What could be the best reference for coming to the hunting grounds of Una-Sana Canton but the major exemplars caught in this area. In the diving centre in Bihać. hare. We organize diving trips and diving under numerous beautiful river cascades and for the bravest ones something new – speed river diving. fered in the purpose of your stay to be as pleasant as possible. shall not leave you indifferent. the beauty of the nature and environment you are surrounded with. Diving Diving tourism has lately become one of the most attractive aspects of recreation and tourist offer. In a relatively small area you can try out your skills of huntRijeka Sana • Sana River Aero club „Bihać“ The airport “Golubić-Bihać” is located in the most beautiful part of Bosnia and Herzegovina. extreme diving in clear and fast river – fighting the river rapids and underwater obstacles. Sports fishing in Bihać dates from the far away thirties of the last century. fantastic and unrepeatable diving experience. Because of the diversity of fauna this area is one of the richest hunting grounds in Bosnia and Herzegovina. it is more and more difficult to satisfy diver’s curiosity and offer something new and not experienced. all the necessary programs are of- Tourism BiH • October 2009 . Besides hunting there are also numerous activities in breeding and protection of animal species done. Each hunter can find recreation matched with his affinity at one of the numerous hunting grounds. Ključ. This unique river of immense beauty will give you unforgettable moments and good catch.

proizvoda i projekata. U svom gornjem toku. ekstremni sportovi Klub ekstremnih sportova ¨Limit¨ je sportska organizacija koja okuplja mlade u regiji kojima pruža organizovane ekstremne sportske aktivnosti u prirodi. kulturno-umjetnički i sportsko-rekreacijski sadržaji i dr. okupljajući ljude iz svih krajeva naše zemlje i inozemstva. Izazov koji pruža učesnicima upravo je ono što mnoge od njih. koju možete doživjeti kroz naše organizirane aktivnosti na planinama u našem okruženju: Plješevici. stručni skupovi. Zadnjih godina bavimo se organiziranim odlaskom turističkih grupa u prirodu. U najkraćem. EKOBIS je prepoznatljiv po tome što se uz svaku priredbu organiziraju i bogati edukacijski programi – okrugli stolovi. Čehoslovačke. pa sve do Martin Broda. koji žele da vide još neviđene predjele Bosne i Hercegovine. prezentacije i promocije firmi. gdje se nalazi vodopad na Uni visok 8 metara. Pored navedenog KES „Limit“ također nudi organizaciju teambuilding aktivnosti. ekološke akcije. istinske zaljubljenike rijeke Une. ekološke akcije. pješačenje. Zapadne Njemačke i Jugoslavije. i imala je poseban status i privilegiju u odnosu na druga događanja te godine. nalazeći uporište u postojećim resursima ovog područja i viziji budućeg razvoja. Una regata Rijeka Una izvire u susjednoj Republici Hrvatskoj kroz koju teče oko 12 km. ekološke tehnologije uopće. Sajam EKOBIS pokrenut je 2003. ekološke prerade drveta i zdravstveno-bezbjedne hrane. ali po dogovoru vodimo naše goste i na druge planine. Svake godine imamo sve više gostiju iz šireg okruženja. tipična je planinska rijeka i teče preko slapova rijetko viđenih u svijetu. vezanu za Turizam BiH • listopad 2009. obilazak kulturno – historijskog naslijeđa Unsko-sanskog kantona kao i Međunarodni ekološki sajam „Ekobis“ Sajam «EKOBIS» je manifestacija ekologije.pješačenje i brdski biciklizam. promocije i prezentacije firmi. ekološke industrije.Foto safari Gornji dio toka rijeke Une nizvodno od Martin Broda do Ripča proglašen je Nacionalnim parkom. godine. On predstavlja unikatnu. Mađarske. Klekovači. sajamskog dijela. iz godine u godinu. U okviru pratećih sadržaja sajma održavaju se okrugli stolovi. biciklističke avanture seoskim putevima sjeverozapadne BiH. brdski biciklizam. ekološka radionica Posebna ponuda . Naš klub prvenstveno organizira aktivnosti u planinama u regiji Sjeverozapadne BiH. . međunarodnu. zatim dalje prema Kulen Vakufu do starog grada Ostrovica. Osječenici. Pored klasičnog. Prva Unska regata startala je 1964. od izvora u Srbu do Bihaća. dovodi na Regatu.Planinarenje. U ovoj kajakaškoj karavani koja je plovila od Martin Broda do Bosanske Krupe bilo je 80 ljubitelja sportova na vodi iz Francuske. proizvoda i projekata. Do sada je realizirano preko 220 ovakvih sadržaja. alpinizam. poslovni susreti privrednika. bez obzira na teška razdoblja kroz koja je naša zemlja prolazila. a sajam je posjetilo preko 60 000 posjetioca. da u jednom danu obiđete i vidite najljepše dijelove gornjeg toka Une i da to zabilježite svojom kamerom. Najvećim dijelom teče kroz Bosnu i Hercegovinu i ulijeva se u Savu kod Kostajnice. god. gastro-festival. dječje ekološke radionice. Na ovoj ‘ljepotici’ Una regata se uspješno organizira već 37 godina. poslovnu manifestaciju sajamskog. nudimo lijepu avanturu u Sjeverozapadnoj regiji BiH. ekoturizma. Kao posebnu ponudu nudimo foto safari na rijeci Uni. Una regata je uspjela svojim nenametljivim duhom i prepoznatljivim imidžom okupiti i zbližiti ljude. u kojem se u proteklih 7 godina predstavilo preko 1000 izlagača iz 15 zemalja. selektivnog karaktera. Start je u Bihaću i kreće se u pravcu Štrbačkog Buka koji je visok oko 22 metra. koju organizuje Privredna komora Unsko-sanskog kantona. paintball. Našim gostima nudimo planinarenje . koji ima izložbeno – prodajni karakter. Klub extremnih sportova LIMIT nudi posebnu ponudu.

seeing the cultural-historical heritage sites of the Una-Sana Canton as well as the cycling adventures through the village roads of the north-western BiH. It mostly flows through Bosnia and Foto safari • Photo-safari Tourism BiH • October 2009 . and flows through it in some 12 km. Shortly. “Limit” offers the organizations of teambuilding activities. Klekovača. Start is in Bihać and it goes to the Štrabački buk that is 22 metres high and then to Kulen Vakuf. we offer nice adventure in the north western region of BiH. Osječenica. As a special offer there is the photo-safari on the Una River. that you can experience through our activities on the mountains in our surroundings: Plješevica. Una regatta The Una River springs at the neighbouring republic of Croatia. We organize tourist groups’ trips to the nature. hiking and mountain cycling. Besides the mentioned. Every year we have more and more guests from wider surroundings who want to see the unseen parts of Bosnia and Herzegovina.Mountaineering Alpinism Hiking Mountain biking Extreme Sports The extreme sports club “Limit” is a sport organization that gathers young people in the region and offers organized extreme sport activities in nature. but as agreed we take our guests on other mountains too. The extreme sports club LIMIT has the special offer – come and in one day see and go around the most beautiful parts of the upper Una flow and record that with your camera. Special offer – Photo-safari The upper flow of the Una downstream of Martin Brod to Ripče is declared a National park. Our club organizes the activities in the mountains in the region of north-western BiH at the first place. to the old town of Ostrovica and all the way to Martin Brod where is the waterfall on the Una 8 metres high. paintball. We offer the mountaineering.

godine Bihać je obogaćen novim sadržajem. Kroz svoj kontinuitet Festival je postao svojevrstan kulturni brend grada Bihaća i njegove ljetne turističke ponude..djece. Festivalom scensko-teatarske umjetnosti „Bihaćko ljeto”. svake godine sa kalendarskim početkom ljeta Bihać živi novi život. jer „Bihaćko ljeto” za ovaj grad znači puno više od festivala. izložbe i dr. kulturno-umjetnički i sportsko-rekreativni sadržaji. a u pratećem programu održavaju se koncerti i promocije novih publikacija. Haris Burina. u svoj godišnji kalendar upisuju gostovanje na našem Festivalu. Enis Bešlagić. duhovnijim. Ksenija Pajić. Kao da se u tim danima otvaraju brojne riznice bogaMost u Bihaću • Bridge in Bihaću tog kulturno-historijskog naslijeđa Bihaća. sportska takmičenja. . nanovo nadahnjujući njegove stanovnike onim profinjenim izrazima ljudskog duha što život čini uglađenijim. kao i mnoge iz susjedne Hrvatske. Festival scenskih umjetnosti „Bihaćko ljeto“ Od ljeta 1999. Turizam BiH • listopad 2009.. bogatijim. Emir Hadžihafizbegović. poslovni susreti. Po daskama bihaćkih otvorenih i zatvorenih scena prodefilovali su mnogi umjetnici od kojih ćemo navesti samo neke: Zijah Sokolović. Josip Pejaković.. te “Gastrofestival” na kome su se predstavili domaći restorani i hoteli sa gastro ponudom Unsko-sanskog kantona. Svakog ljeta se prikaže oko 15 recentnih pozorišnih predstava. Jasna Diklić. Nada Đurevska. Zijad Gračić. Odtada. Sve renomirane pozorišne kuće iz BiH. od kojih i nekoliko dječijih.

All renowned theatres in BiH and numerous from neighbouring Croatia mark this Festival in their calendars. Una regatta has been successfully organized on this “beauty” for already 37 years. business meetings. finding its foothold in existing resources of this area and the vision of future development. richer and more spiritual. 15 renowned theatre plays are performed every year.Herzegovina and pours into the Sava near Kostajnica. business event of the fair. Haris Burina. year after year. Zijad Gračić. It represents unique. Bihać has been living a new life. Emir Hadžihafizbegović. children ecological actions. Una regatta succeeded to gather people. Czechoslovakia. etc. It feels like numerous treasuries of cultural-historical heritage of Bihać are being opened during these days and inspire people with the sophisticated expressions of human spirit that make life refined. Festival of performing arts ”Bihaćko Ljeto” Bihać has been enriched with new programs since 1999. presentations and promotions of companies. Nada Đurevska. ecological actions. ecotourism. products and projects. In its upper flow from the spring in Srb to Bihać it is a typical mountain river and flows over the waterfalls rarely seen in the world. Besides the classical. ecological industry. gastro festival. Through its continuity. international. gathering people from our entire country and abroad. cultural and sports and recreational programs. selective character connected to the ecological technologies. Local restaurants and hotels presented themselves with the gastrooffer of Una-Sana Canton within the “Gastro-festival”. and concerts and book presentations are held in additional program.. EKOBIS is recognizable by the fact that rich educational programs are organized along with each event – round-tables. International ecology fair ”Ekobis” The fair “EKOBIS” is the festival of ecology. 9 Tourism BiH • October 2009 . Hungary. ecological wood processing and healthy food that is organized by the Chamber of commerce of the Una-Sana Canton. with the Festival of performing arts and theatre “Bihać summer”. Enis Bešlagić. The first Una Regatta started in 1964 and had a special status and the privilege as compared to other events in the same year. Ksenija Pajić. out of which some for children. Jasna Diklić. Štbački buk Josip Pejaković. true lovers of the Una River and bring them closer with its unobtrusive spirit and the recognizable image.. West Germany and Yugoslavia. fair part that has the exhibition – saleable character. no matter how hard are the times our country has been going through. In this kayak caravan that sailed from Martin brod to Bosanska Krupa there was 80 water sports fans from France. every year in the calendar beginning of summer. in which in last 7 years over 1000 exhibitors from 15 countries presented themselves. It started in 2003. Numerous artists passed over the boards of Bihać’s open air and indoors stages and here are some of them: Zijah Sokolović. symposiums. the Festival has become certain cultural brand of the town of Bihać and its summer tourist offer. Over 220 programs like this had been realised and over 60. because “Bihać summer” means much more than just a festival for this town. The challenge that it gives to the participants is what brings them to the regatta. Since then.000 visitors came to the fair.

kanjon Tare kao područje pod zaštitom UNESCO-a. kanjon rijeke Drine.stočna Bosna i istočna Hercegovina u jednom Istočni i južni dio Republike Srpske je područje iznimne prirodne atraktivnosti s nizom prirodnih fenomena. . 90 Manastir Dobrun kod Višegrada Turizam BiH • listopad 2009. nacionalni park Sutjeska. potencijali su koji istočni i južni dio RS čini turistički iznimno perspektivnim. Kanjon Tare je svjetske vrijednosti i pod izravnom je zaštitom UNESCO-a. stočni i južni dio Republike Srpske Tatjana Bulajić I stočna Hercegovina koja obuhvaća područje u zaleđu Dubrovnika zajedno s gradom Trebinje koje je i samo za sebe turistički vrlo atraktivno.

The Tara Canyon is of the world’s value and is under the protection of UNESCO.astern Bosnia and eastern Herzegovina in one Eastern and southern part of the Republic of Srpska is the area of exceptional natural attractiveness with the line of natural phenomena. 91 Tourism BiH • October 2009 . astern and southern part of the Republic of Srpska E Monastery Dobrun near Višegrad astern Herzegovina which encloses the Dubrovnik hinterland area together with the town of Trebinje that is by itself very tourist attractive. the Sutjeska national park. the Tara Canyon as the area under the protection of UNESCO. the Drina Canyon are the potentials that make eastern and southern part of the RS exceptionally promising in terms of tourism.

od kojih se svakako izdvaja rijeka Drina. Kolina. Sve ove rijeke su bogate kvalitetnom i zdravom ribom i pružaju izvrsne uslove za sve vrste ribolova. a Maglić u svom podnožiju čuva jedan od najljepših dragulja. Ove planine svojom netaknutom divljinom pružaju inzvaredne uslove za uživanje u prirodi. koja svojom ljepotom svakoga ostavljaju bez daha. Vučevo.Foča O pština Foča prostire se na 1115 kilometara kvadratnih. koja kroz ovaj kraj protiče neokrnjene ljepote. Hrčavka i ostale koje su kroz ovaj planinski kraj izbrazdale i izdubile duboke i • interesantne kanjone. Osim svih ovih prirodnih bogatstava grad Foča i okolina imaju i Park prirode Sutjeska Sutjeska Nature Park 92 Turizam BiH • listopad 2009. Pored svih ovih rijeka teritorijom opštine Foča. na Tari i Drini je u poslijednje vrijeme došlo do razvoja ekstremnih vrsta turizma. planinske rijeke: Ćehotina. Osim toga. nalazi se najveća prašuma Evrope „Perućica“. Bjelava. Foča je središte gornjodrinske regije i važna raskrsnica puteva koji povezuju BiH i Srbiju sa Jadranskim morem. Osim nje tu su i prelijepe. Zelengora i Maglić se najvećim dijelom nalaze u sastavu Nacionalnog parka „Sutjeska“. . koji nikoga ne može ostaviti ravnodušnim. sa rasponom nadmorske visine od 399 do 2386 metara. „suza Evrope“ – Tara. bistrih i čistih planinskih jezera. Opština Foča je vrlo bogata netaknutim prirodnim bogatstvima. Ove rijeke svojim neprevaziđenim brzacima i bukovima svake godine privlače sve više zaljubljenika u ovu vrstu rekreacija. između Maglića i Volujaka. a u neposrednoj okolini i Treskavica i Jahorina. koja svojim netaknutim i nevjerovatnim bogatstvom biljnog i životinjskog svijeta spada u najveće bogatstvo naše zemlje. dužinom od nekih 25 kilometara protiče i jedna od najljepših rijeka svijeta. U sklopu nacionalnog parka. U samom srcu Perućice nalazi se veličanstveni vodopad „Skakavac“ visok preko 80 metara. Ljubišnja. bogate ribom. kao i Bih sa Crnom Gorom. Na njenoj teritoriji se nalazi više od četrdeset vodotoka. Nalazi se u jugoistočnom dijelu RS uz samu granicu sa Republikom Crnom Gorom. odmah poslije Kolorada. Govza. planinska ljepotica Zelengora. brze i bistre. površine 16000 kvadratnih metara. Tu su najveći vrh Republike Srpske i BiH Maglić (2386 m). Sutjeska. koja je stavljena pod zaštitu UNESKOa sa drugim najdubljim kanjonom u svijetu. Trnovačko jezero. Volujak. Pored svega ovoga nacionalni park i opština Foča se mogu podičiti jednim od najvećih bazena u Evropi. Zelengora se može pohvaliti sa svojih 8 „gorskih očiju“. Osim rijekama opština Foča je bogata i planinama. Bistrica.

clear and clean mountain lakes that leave everybody breathless. Foča is the centre of the upper Drina’s region and an important crossroads that connect BiH and Serbia with the Adriatic Sea. while Maglić has one of the most beautiful pearls the Trnovačko lake at its foot. the national park can be proud of one of the biggest pools in Europe with the surface of 16. which belongs to the biggest wealth of our country with its untouched and amazing wealth of flora and fauna. Sutjeska. The municipality of Foča is very rich in the untouched nature wealth.386 metres. Ljubišnja.Foča T he municipality of Foča extends across 1. rich with fish. through some 25 kilometres. with the second deepest canyon in the world. swift and clear. and Treskavica and Jahorina are close too. Besides all of this. These mounEthno village (Stanišići) tains offer exceptional conditions for enjoying the nature with their untouched wilderness.000 square metres. Kolina. which flows through this area in its untouched beauty. In the hearth of Perućica there is a magnificent waterfall “Skakavac” over 80 meters high. Through the territory of the municipality of Foča. Zelengora can boast with its 8 “mountain eyes”. Besides that. that doesn’t leave anybody indifferent. Vučevo. Foča is also rich with mountains. Besides it. Hrčavka and the others which have furrowed and scooped out deep • and interesting canyons through this mountain area. Bistrica. The biggest peak of the Republic of Srpska and BiH Maglić (2386 m) is here. There are over forty water flows in its territory. and BiH with Montenegro. All of these rivers are rich with high quality and healthy fish and give excellent possibilities for all kinds of fishing.115 square kilometres with the height above sea level between 399 and 2. there is the biggest primeval forest of Europe “Perućica”. mountain rivers Ćehotina. Govza. The town of Foča and surroundings has a lot of cultural-historical Podrinjsko etno selo (Stanišići) Tourism BiH • October 2009 93 . Zelengora and Maglić are mostly parts of the National park “Sutjeska”. there are also the beautiful. which has been put uder the protection of UNESCO. Bjelava. where the Drina River stands out. one of the most beautiful rivers of the world flows – “The tear of Europe” – Tara. right after the Colorado River. the mountain beauty Zelengora. not only the rivers. It is located in the south-eastern part of the RS and it borders with the Republic of Montenegro. development of extreme kinds of tourism has occurred on Tara and Drina lately. These rivers attract more and more lovers of this kind of recreation with their rapids and waterfalls every year. Within the national park. between Maglić and Volujak. Volujak.

stočarima kao i onima čija su čula željna uživanja i spokoja u prirodnim ljepotama. . Zahvaljujući geološkom sastavu. Snijega na ovoj planini ima oko 180 dana u godini.000 stećaka – nadgrobnih spomenika. Osim toga. koji ne propušta vodu. univerzitetski. Prači i Željeznici. Područje opštine Foča ima znatan broj netaknutih seoskih ambijenata pa se zadnjih godina radi na razvoju seoskog turizma. Stotinjak vrela i izvora se poput paukove mreže pletu prema rijekama Miljacki. lovcima. Svojim četinarskim i listopadnim šumama. treba spomenuti da bogate šume ovoga kraja pružaju izvanredne mogućnosti za sve vrste lova. dosta pravoslavnih crkava i spomenik partizanima na Tjentištu. a na Tjentištu se nalazi muzej Bitke na Sutjesci. kulturni. privredni.9 °C. ribolovcima. posebno u gornjim dijelovima i obično na istoj nadmorskoj visini. Čist planinski vazduh odmara ne samo tijelo. Grad ima dosta bogat i zanimljiv Muzej „Stare Hercegovine“. od novembra do aprila. između planina Kopita i Romanije arheološki nalazi među kojima i eksponati iz više od 2.000 grobnica u obliku kamenih gomila i 3. Po svojoj zanimljivosti se izdvajaju stara Sat-kula u samom centru grada. i one su već odavno omiljena destinacija lovaca iz cijele Evrope. Foča je već tradicionalan domaćin više sportskih manifestacija među kojima je potrebno izdvojiti rafting prvenstva BiH i svijeta. 9 Istočno Sarajevo rad Istočno Sarajevo je administrativni. Prosječna visina mu je skoro 100 cm a najniže temperature su u januaru sa prosječnom dnevnom od -9.Proljeće na Jahorini • Spring on Jahorina dosta sadržaja kulturno-istorijske vrijednosti. a ponekad i u maju. turistički i sportski centar. Na Glasinačkoj visoravni. planinarima. gdje je priroda bila tako izdašna i darovala joj sve što je čini primamljivom i prih- R Turizam BiH • listopad 2009. Najviši vrh je Ogorjelica – 1916 metara. Mnogi tragovi ukazuju da je na području današnjeg grada Istočno Sarajevo čovjek prisutan od pradavnih vremena. Jahorina obiluje mnogobrojnim izvorima. svjedoče o dvije civilizacije prije Hrista. rekreativcima. G vatljivom svim vrhunskim sportistima. već i dušu. nekoliko starih utvrđenja iz srednjeg vijeka. čistom vodom i šumskim plodovima Jahorina pruža izvanredne uslove za Jahorina ijetka su mjesta kao što je Jahorina.

000 stećaks – the tomb stones. The average snow height is almost 100 cm. between the Kopito and Romanija mountains. Thanks to its geological structure that doesn’t leak. orthodox churches and a monument for the partisans at Tjentište. few old medieval fortifications. The town has very rich and interesting Museum “Old Herzegovina”. Jahorina gives great conditions for the habitat of numerous forest animals. tourist and sports centre. Jahorina is abundant in water-springs. fishermen. Winter on Jahorina Tourism BiH • October 2009 9 . and at Tjentište there is a museum of the Sutjeska battle. The area of the municipality of Foča has got numerous untouched village ambiances so there are efforts made in developing the rural tourism. Those which stand out by their interesting features are: the old Clock-tower in the town’s centre. clear water and forest fruits. and the lowest temperatures are in January with the average day temperature of -9.000 tumuli graves and 3. university. Also worthy of mentioning is that rich woods of this region offer great possibilities for all kinds of hunting. cultural. About hundred of springs and wells are making a net towards the rivers Miljacka. Prača and Željeznica. economical. the place where the nature was so generous and gave it all that makes it attractive for all P the top sportsmen. Zima na Jahorini • Eastern Sarajevo T he town of Eastern Sarajevo is the administrative. Clear mountain air rests the body and the soul. and the one that should be singled out is the rafting championship of BiH and the world.9ºC. graziers and those who desire enjoyment and serenity in these natural beauties. especially in higher parts and usually at the same altitude. On Glasinac plateau. Jahorina laces like Jahorina are very rare. there are archaeological finds that witness about two civilizations before Christ. and among these finds there are exhibits from over 2. The highest peak is Ogorjelica – 1916 metres. and already are the favourite destination for the hunters from all over the Europe. rare game and biggest wild game. Foča has been the host for many sports events traditionally now.worthy attractions. With its coniferous and leaf woods. mountaineers. from November till April and sometimes in May. Numerous traces show that humans have been present in the area of today’s town of Eastern Saraejvo since the ancient history. hunters. not only the natural beauties. The snow is present on this mountain around 180 days a year.

u urbanoj sredini. u kojima se stalagmiti. zbog njegove ljepote i osobenosti skijaši su prizvali Rajskim. kako ga zovu mještani. U njemu se nalazi Muzej Hercegovine sa bogatim stalnim postavkama i Osman – pašina džamija. Teritorija jahorinskog lovišta na 12. vijeka. Iznad grada se proteže planina Leotar nadmorske visine od 1293 metra. nekada Crkva Blažene Djevice Marije. sagrađena krajem XIX. godine. jer samo Jahorina ima Rajsku dolinu.Arslanagića most u Trebinju • Arslanagića Bridge in Trebinje Pećinu Orlovaču. Trebinje se prvi put pominje u X. koji je kasnije promjenjen u Travunija. Pećina Orlovača je jedan od najljepših bisera koje je milionima godina vajala i stvarala Božja ruka. koji podsjećaju na antičke i renesansne dvorce i spomenike različitih boja.500 hektara je na nadmorskoj visini od 590-1910 metara. Od životinja koje su svoje stanište našle na prostorima Jahorine treba izdvojiti srneću divljač. sagrađena 1729. skrivene ljepote. To su neopisive. Od ostalih atrakcija koji se ubrajaju u turističku ponudu Istočnog Sarajeva važno je spomenuti osobito 9 Trebinje rostor opštine Trebinje se nalazi na krajnjem južnom dijelu Bosne i Hercegovine. U neposrednoj blizini Starog grada nalaze se Platani stari preko 100 godina po kojima je ovaj grad prepoznatljiv. te medvjeda kao najatraktivniju divljač. vijeku kod Konsantina Porfirogenita pod nazivom Tribunija. Danas na Jahorini skijašima je na raspolaganju više od 20 km odlično uređenih staza za alpsko skijanje povezanih žičarama i ski – liftovima ukupnog kapaciteta 7. katolička Katedrala. . To je zaleđe južnog Jadrana ili zaleđe dubrovačko-hercegnovskog primorja. spomenik Njegošu. U samom centru grada smješten je današnji Stari grad – Kastel nastao od nekadašnjeg trgovačko – zanatskog centra. Grad je izgrađen u mediteranskom stilu. koje ima na cijelom lovištu. tako i najkrupnijeg divljeg zvjerinja. stalaktiti i halaktiti smjenjuju sa fragmentima koralnog i aragonitnog nakita i jedinstvenim pećinskim stubovima. Današnji naziv datira iz XVI. vijeka i prekrasan park stanište brojnih šumskih životinja. Ovaj Repušin do. trebinjskom pjesniku i ambasadoru. te spomenik Jovanu Dučiću. nalazi se na nadmorskoj visini od 272 m i ima mediteransku klimu sa 260 sunčanih dana godišnje. Ali ipak kad neko pomene Jahorinu. Opština obuhvata površinu od 904 km.500 skijaša na sat. Opština broji 36000 stanovnika smještenih uglavnom P Turizam BiH • listopad 2009. Njen nakit je unikatan i neponovljiv. kako plemenite i rijetke divljači. prva asocijacija je snijeg i skijanje. a za najmlađe uvijek je u funkciji bebi – lift. a manji dio stanovništva smješten je u seoskim sredinama.

000 inhabitants living mostly in urban area and partly in rural environment.500 skiers per hour. There is the Museum of Herzegovina with rich permanent exhibition and Osman-pasha’s mosque built in 1729. The cave Orlovača is one of the most beautiful pearls that God’s hand has been creating and sculpting for millions of years. which can be found all over the hunting grounds and the bear as the most attractive game. Its jewellery is unique and unrepeatable. because of its beauty and peculiarity. Among the animals that found their habitat at Jahorina. A special attractiveness is the Trebišnjica River. The cave Orlovača is another attraction that is included in the tourist offer of Eastern Sarajevo. because only Jahorina has got the Paradise valley. Today. the monument for Jovan Dučić. In the centre of the town the Old town – Kastel is located. where the stalagmites. and there is a babylift for the youngest. This is the hinterland of the southern Adriatic or the hinterland of Dubrovnik-Hercegnovi’s littoral. as the locals call it. monument for Njegoš. The municipality has 36. stalactites and helectites alternate with the fragments of choral and aragonite jewellery and unique cave columns that remind of Antique and renaissance castles and monuments of different colours. There are also the cultural monuments from the II World War in the park and beautiful fountains. Old Town Trebinje Trebinje T he area of the municipality of Trebinje is located in the utmost south of Bosnia and Herzegovina. the ones that should be singled out are does. These are beyond words and hidden beauties. Ivo 9 Tourism BiH • October 2009 . The mountain Leotar spreads above the town at the altitude of 1293 metres. stari grad Trebinje • skiing connected by cableway and ski-lifts with the capacity of 7. There are planetrees over 100 years old next to the Old town by which is this town recognizable. from the beginning of XX century. catholic cathedral. Trebinje was first mentioned in X century by Konstantin Porfirogenet under the name Tribunija. a poet and ambassador from Trebinje. The municipality extends to the surface of 904 km. But. placed. It is very attractive because of its beauty and numerous bridges over it (Perovića/Arslanagića Bridge from XVI century. the skiers have at their disposal over 20 km of excellent ski runs for Alpine Jelena Anžujska. and is placed at the altitude of 272 m with the Mediterranean climate with 260 sunny days a year. former Blessed Virgin Mary’s church built at the end of XIX century and beautiful park where is the monumental church of Sacred Transfiguration of the Lord. The skiers gave the name Paradise or Heavenly for this Repušin do. which used to be Europe’s biggest sinking river.500 hectares is at the altitude of 590 to 1910 meters. Today’s name dates from XVI century. Jelena Anžujska.The territory of the Jahorina hunting grounds of 12. The town was built in Mediterranean style. which aroused from former trade-craft centre. later changed into Travunija. the first thing that crosses mind is the snow and skiing. with the length of 96 km. when someone mentions Jahorina.

pod čijom je upravom bio i srednjovjekovni grad Dobrun. koji se tradicionalno održavaju svako ljeto. a sam grad oko 8. On je jedan od velikih osmanskih vojskovođa porijeklom iz Bosne. amfiteatar. Trebinje je u svjetskim okvirima prepoznatljivo po svom brendu. Opština Višegrad ima površinu od 448 km². godine kada je pripadao moćnoj srpskoj vlastelinskoj porodici Pavlovića. Dučičeve večeri poezije. a koji je prirodno stanište reliktne vrste. Pančićeve omorike. Višegrad se prvi put pominje 1433. vijek). dužine 98 km. Pored crkve sagrađeni su zvonik. poznatom Trebinjskom vinu. V Turizam BiH • listopad 2009. koji se graniči sa nacionalnim parkom Tara. nekada najveća ponornica u Evropi. odnosno Bosne i Hercegovine. opština Višegrad danas ima oko 13. kao što su: Petro-Pavlov manastir (IV-VI vijek). Od prirodnih ljepota posebno treba izdvojiti rijeku Drinu. s početka XX. česma i mala crkvena knjižara. vijeka. galerija ikona. vijek). vijek). Jazina i Studenac. a ono će mu uzvratiti kao i uvijek srdačno i velikodušno. Zaista.500 stanovnika. uvijek će naći dovoljno razloga da svrati u Trebinje. manastir Zavala (XVI. Trebinje je bogato kulturno – istorijskim spomenicima vjerskog karaktera. i on ostaje pod turskom vlašću sve do Berlinskog kongresa 1878. 9 te utvrđenja Strač i Kula Vuka Brankovića. godine ovaj grad osvaja Osmanpaša. Ovaj hram koji dominira na brdu Crkvina i vidi se sa svake tačke u gradu na Trebišnjici vjerna je kopija manastira Gračanica na Kosovu i Metohiji.-XVII. Spomenućemo i ostale graditeljske cjeline. vijeka. Na rijeci se često mogu vidjeti poklonici sportova na vodi. Prema procjeni. . Po turskim izvorima 1544. vijek). manastir Duži (XVI. Na Drini ćuprija Višegradska ćuprija na Drini je zadužbina velikog vezira Mehmedpaše Sokolovića. Dolaskom Austrougara Višegrad dobija konture gradske sredine. U prošlosti je bila čuvena po plahovitoj naravi i splavarima koji su krotili njene bukove.u kojem se nalaze monumentalna Crkva Svetog Preobraženja Gospodnjeg. kada čitavu Bosnu i Hercegovinu preuzima Austro-Ugarska. Jedna od atrakcija koja je vezana za rijeku Trebišnjicu su skokovi sa mosta. te biser turističke ponude Hercegovačka Gračanica podignut pjesniku Jovanu Dučiću. poput kajakaša. U gradu postoji i nekoliko već tradicionalnih kulturnih manifestacija. koji je podignut na temeljima stare crkve. svjetskog rata i prelijepe fontane.) kao i brojnih izletišta koja su smještena na obalama ove prelijepe rijeke: Lastva. Kameni most i dr. U parku se još nalaze spomenici kulture iz II. U okolini Trebinja nalaze se brojni stari gradovi i utvrđenja koji podsjećaju na burnu istoriju ovog podneblja: Klobuk i Mičevac. Pored crkve je izgrađen Eparhijski dom sa bibliotekom. Trebinje je prepoznatljivo i po svojoj gastro ponudi. parohijski dom.-XVII.000. manastir Dobrićevo (XIII. most Ive Andrića. Posebnu pogodnost za turiste predstavlja i to što je područje Trebinja izuzetno bogato životinjskim vrstama te stoga ima izuzetan značaj u razvoju lovnog turizma. kanuista i sportskih ribolovaca. Trebinjski dani vina i dr. izuzetno privlačna zbog svoje ljepote i brojnih mostova koji se protežu preko nje ( Perovića /Arslanagića/ most iz XVI. Na području opštine Višegrad registrovana su dva lovišta: Lovište „Panos“(38 488ha) i Lovište „Kamenica“(3 842ha). na vrhuncu svoje moći naređuje da se u Višegradu na Drini sagradi most kome ravna Višegrad išegrad se nalazi na krajnjem istoku Republike Srpske. a prosječna nadmorska visina iznosi 324 m. ko traži. Rijeku Drinu smatraju jednom od najljepših rijeka u bivšoj Jugoslaviji. 16 km od granice prema Srbiji. Posebnu atraktivnost predstavlja rijeka Trebišnjica. Manastir Tvrdoš (IV-VI. kao i sjeverni dio opštine Višegrad. a najpoznatije među njima su: Trebinjske ljetnje svečanosti. Na prostoru Studenca i danas postoji stari dolap za navodnjavanje što ovom izletištu daje posebnu draž. Posebna prednost turističke ponude Trebinja je seoski turizam. Crkva svetog Vasilija Ostroškog na mjestu rodne kuće u selu Mrkonjići.

kayakers. monastery Zavala (XVI – XVII century). We shall mention other buildings like: Peter-Paul’s monastery Na Drini ćuprija u Višegradu • (IV – VI century). etc. Vasilije Ostroški at the place of the birth house in the village of Mrkonjići and Gračanica. a fountain and small church library were built. which dominates on the hill Crkvine and is seen from every point in the town on Trebišnjica is the exact replica of the monastery Gračanica at Kosovo and Metohija. the pearl of the tourist offer of Herzegovina. At Studenac there is an old treadmill for irrigation even today.Andrić Bridge. parish home. canoeists and sports fishermen. which gives special charm to this resort. The monastery Tvrdoš (IV – VI century) built on the foundations of the old church. the famous Trebinje wine. This temple. There are few already traditional cultural events in the town. monastery Dobrićevo (XIII century). amphitheatre. Dučić poetry evenings. Next to the church a bell-tower. and the most familiar are: Trebinje summer festivities.) and many resorts located on the banks of this beautiful river: Lastva. monastery Duži (XVI – XVII century). Trebinje is also recognizable for its gastro offer. the Stone Bridge. Special advantage of the tourist offer of Trebinje is the rural tourism. the church of St. Trebinje is world wide known for its brand. the gallery of icons. etc. Jazina and Studenac. Trebinje is rich with religious cultural-historical monuments. There are numerous old towns and fortifications in Trebinje’s surroundings that remind of the tumulThe Bridge over the Drina in Višegrad tuous history of this region: Klobuk and Mićevac and the fortifications Strač and the Vuk Branković tower. Special privilege for the tourist represents the fact that the area of Trebinje is very rich with animal species and therefore it has excep- Tourism BiH • October 2009 99 . You can often see the water-sports fans on the river. built in the memory of the poet Jovan Dučić. Trebinje wine days. One of the attractions related to the Trebišnjica River are the divings from the bridge traditionally held every summer.

dijabetes. dok danas opština ima 150. vijeku. 12 km od Višegrada u klisuri rijeke Rzav. godine. Višegradska banja Višegradska Banja nalazi se 5 km sjeverno od Višegrada. godine upisan je u UNESCO listu svjetske kulturne baštine. ribolovnog. Bijeljina je opštinski centar ravne Semberije i blagog pobrđa planine Majevice. Crne Gore i Hrvatske. Plodna zemlja. a u julu 2007. Drina postaje ljeti glavno izletište kupača izviđača. godine. opština je brojila 96. Banja Dvorovi ima ljekovitu termomineralnu vodu natrijumsko-kalcijum-hidrokarbonatnog sastava. do 1577. obrazovni. u izvorima poznat kao Kruševo. Manastir Dobrun Manastir Dobrun. 100 Bjeljina B ijeljina je posljednjih godina postala značajna turistička destinacija u pogledu razvoja banjskog. gdje se u savremeno opremljenom medicinskom bloku s uspjehom liječe svi oblici reumatskih oboljenja. Stari grad Dobrun Nalazi se u neposrednoj blizini manastira Dobrun. god. kao i velikim brojem knjiga i istorijskih zapisa godišnje posjeti oko pet hiljada turista. hronične ginekološke bolesti. poznat još u 15. čine ovaj grad turistički vrlo atraktivnim. Grad Bijeljina je tada imao 36. ribolovaca i svih ljubitelja prirode. etnografskom i istorijskom dijelu. vjerskog i sportskog turizma. Most je izgrađen u periodu od 1571. Jovana U prošlosti je bila izgrađena u potpunosti od drveta. blizina graničnih prelaza koji su povezani savremenim asfaltnim putnim mrežama sa svim dijelovima Republike Srpske. privredni.796 stanovnika.nema. . Ima oblik jednobrodne bazilike i nije freskopisana. blage neuroze. Most je jedan od najznačajnijih nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine. Izgrađen je u istočnjačkom stilu i predstavlja remek djelo tadašnjeg graditeljstva. Prostor opštine Bijeljina zahvata 734 kvadratnih kilometara. Prilikom vađenja kamena radnici su otkrili izvor mineralne vode. a po popisu iz 1991.187 stanovnika. Hamam u Višegradskoj banji Hamam je nastao za vrijeme gradnje čuvene ćuprije na Drini 1575.000 stanovnika. i ubrzo su otkrili da rane koje su zadobijali u radu mnogo brže zarastaju nego što bi trebalo. Detalji iz Bjeljine Details from Bjeljina Turizam BiH • listopad 2009. Za izgradnju mosta korišten je kamen koji je donošen iz majdana na prostoru današnje Višegradske banje.000. To blagotvorno dejstvo su pripisali mineralnoj vodi u kojoj su se kupali. blagi klimatski uslovi i tradicija ljudi ovog kraja da obrađuju zemlju i proizvode zdravu hranu. Crkva Sv. Muzej Semberije sa mnogo eksponata u arheološkom. pa je tada odlučeno da se tu napravi hamam. zdravstveni i kulturni centar Semberije. Smještena je u gustoj borovoj šumi na nadmorskoj visini od 414 m. Srbije. Grad Bijeljina je administrativni. 150 m visoko u stijenama. tako da je postala prava ekološka oaza zdrave i čiste prirode. lovnog. kampera. tranzitnog. Federacije BiH. Željezničkim pravcem BijeljinaŠid grad je povezan sa željezničkim pravcem Beograd-Zagreb. Hamam je i danas u upotrebi. nalazi se u živopisnom planinskom kraju na putu Višegrad – Užice . hronični gastritis i rehabilitaciona postreumatska stanja ekstremiteta. a gradio ga je tada najčuveniji turski arhitekta Kodža Mimar Sinan. a grad broji oko 70. a iznajmljuje se na sat. Bio je nekada najpoznatiji srednjovjekovni grad u ovoj oblasti .

Višegrad’s thermal resort Višegrad’s thermal resort is located 5 km in the north from Višegrad. 16 km from the border with Serbia. For the construction of the bridge the stone was used that was brought from the mines in the area of today’s Višegrad thermal resort. Baths Vilina Vlas in Bijeljina Bjeljina B ijeljina has been recently an important tourist destination in regards to development of 101 Tourism BiH • October 2009 . This used to be the most famous medieval town in this region. it was registered at UNESCO’s list of the world cultural heritage. One who searches will always find enough reasons to come to Trebinje and it will always answer back warmly and generously. The Drina River is assumed to be one of the most beautiful rivers in former Yugoslavia. 150 metres high in the rocks. The old town Dobrun It is located next to the monastery Dobrun. The bridge was built in the period between 1571 and 1577 and it was built by those days’s most renowned architect Kodža Mimar Sinan. the bridge without a peer. Osman pasha conquered this town in 1544 and it stayed under the Turkish authority until the Berlin Congress in 1878 when the entire Bosnia and Herzegovina was taken over by the Austria-Hungary. According to the Turkish sources. Jovan’s church In the past it was built from wood to the full. 12 km away from Višegrad in the cliff of the Rzav River. as well as the northern part of the municipality of Višegrad that borders with the National park Tara. and in July 2007. Višegrad išegrad is located in the utmost east of the Republic of Srpska.000. or Bosnia and Herzegovina. It was famous for its impetuousness in the past and the rafters who tamed its rapids. is located in a picturesque area on the road to Višegrad-Užice. The bridge is one of the most important national monuments of Bosnia and Herzegovina. under whose authority was the medieval town Dobrun also. When AustriaHungary came Višegrad got the contours of a town. known even in the 15th century. It is estimated that the municipality of Višegrad has about 13. St.500 inhabitants and just the town about 8. The bridge over the Drina The bridge in Višegrad over the Drina is an endowment of the Grand Vizier Mehmed-pasha Sokolović. Banja Vilina Vlas u Bijeljini • V Two hunting grounds are registered in the area of the municipality of Višegrad: the Hunting groun “Ponos” (38. They attributed that beneficial remedy to the mineral water they bathed and it was decided then for the hamam to be made. and average altitude is 324 m. which is the natural habitat for the endemic species the Serbian spruce. Hamam in the Višegrad’s thermal resort Hamam (Turkish bath) was made during the construction of the famous bridge over the Drina in 1575. The Drina River is the natural beauty that shoul be singled out. The monastery Dobrun The monastery Dobrun. in sources known as Kruševo.842 ha). It has the shape of one nave basilica and without fresco writing.tional importance in the development of the hunting tourism. Višegrad was mentioned for the first time in 1433 when it belonged to the powerful Serbian noble Pavlović family. He was one of the great Ottoman army leaders of Bosnian origin and at the peak of his power he ordered that the bridge should be made over the Drina.488 ha) and “Kamenica” (3. The municipality of Višegrad has the surface of 448 square km. It is placed in the thick pine woods at the altitude of 414 m. It was built in the oriental style and represents the master piece of the then architecture. During the stone digging the workers discovered the spring of mineral water and soon found out that the wounds they got while working healed much faster than ordinary. The hamam is still in use and is being hired for an hour.

Panorama of Gacko 102 Turizam BiH • listopad 2009. što su bezimeni kamenodjelci znakovima i riječima uklesali i koljensko kazivanje dolazećim ostavili. ribolovnog i ostalih vidova turizma. izletničkog. a zatim hladi do željene temperature. Stećci – stotine i hiljade nijemih kamenih kazivača rasutih po ravnici i brdima oko gatačkog polja. Nalazi se u istočnom dijelu planinske Hercegovine. košarku. koja su determinisala tok i oblik urbanog i kulturnog razvoja sve do danas. bistre planinske rijeke i Panorama Gacka • P druge atraktivnosti koje rijetko gdje možemo sresti u tolikom broju na jednom mjestu. nekropole sa stećcima. pa se iznad najstarije brane na Balkanu zadrže i po nekoliko dana. Utvrđenje se sastoji od donjeg i gornjeg grada i u osnovi ima pravugaoni oblik. seoskog turizma u čemu. tenis. lovnog. a sagradio ga je srednjovjekovni gospodar Zahumlja Sandalj Hranić. planinskog.000 stanovnika. šumski kompleksi. ćerka kneza Lazara i udovica Balšića. U manastiru Žitomisliću se čuva Minej iz 14. Jezero Klinje je prava atrakcija na samo par kilometara od magistralnog pravca što vodi prema moru. izgradila je crkvu pred gradom. njegovog najvažnijeg grada u kome je izdao najviše povelja. Na području Gacka postoje tragovi raznih kulturnih strujanja kao rezultat istorijskih zbivanja. Dva topa sa ovog utvrđenja prenesena su u Zemaljski muzej u Sarajevu. pisan na pergamentu za potrebe crkve u Srđevićima. Gacko odručje opštine Gacko obuhvata površinu od 736 km² na kome živi oko 11. kamenim jezikom zbore o čovjeku i životu.Rekreativcima i sportskim ekipama su na dohvat ruke tereni za rukomet. Nikole u selu Srđevići. umjetnika i pjesnika. Kulturno-istorijske vrijednosti gatačke opštine svjedoče o dugoj i burnoj prošlosti ovog kraja. grad Ključ i druge znamenitosti i sakralne objekte. bilježi izuzetne rezultate. Kompletan prostor krase predivni tereni idealni za razvoj zimskog. Iz bogate riznice kulturno-istorijskog naslijeđa možemo pomenuti srednjovjekovnu Crkvu sv. Njegova smaragdno zelena i bistra voda nerijetko privuče turiste koji tokom ljeta ovuda prolaze prema moru. Lučna brana je kulturno-istorijski spomenik i pod zaštitom je države. osobito u posljednje vrijeme.vijeka. Nekada omiljeno mjesto za odmor mnogih glumaca. seoskog. odbojku. otvoreni olimpijski bazen kao i dva mala i dva dječja bazena sa različitom temperaturom jer se bazeni pune termalnom vodom temperature 75 stepeni. . Posebnu pažnju Bijeljina posvećuje razvoju ruralnog. Ključ je išao u red najvažnijih gradova Hercegovine. Grad Ključ se nalazi nedaleko Gacka. U reljefu ovog područja ističe se prostrano Gatačko polje i vijenci visokih planina koje ga okružuju. Njegova žena Jelena. jezero Klinje je pravi dragulj u ovom dijelu visoke Hercegovine. Poslije mnogo lutanja sa oštećenim tekstom i isječenim zapisima dospio je u manastir na Neretvi gdje se čuva i izlaže kao značajan eksponat starog duhovnog života Gacka.

scouts. After a lot of wandering. educational. economic. hunting. fishing.796 inhabitants. two small and two children pools with different temperature because the pools are filled with thermal water with the temperature of 75 degrees and then cooled as desired. it got to the monastery on the Neretva where it has been kept and exhibited as an important exhibit of old spiritual life of Gacko. The characteristics of this region are fertile ground. with the damaged text and cut up records. The town of Bijeljina is the administrative. Bijeljina is the municipality centre of the low Semberija and slight hilly land of the Majevica Mountain. tennis. Nicolas in the village of Srdevići. the stećak necropolises. the Federation of BiH. The town Ključ is placed not far off from Gacko and it was built by medieval ruler of Zahumlje Sandalj Hranić. campers. the Olympic size swimming pool. The town had 36. and chronic gastritis and rehabilitation post-rheumatic conditions of extremities. Thermal resort Dvorovi has got the thermo-mineral water with sodium-calcium-hydro carbonate structure. and according to the census from 1991 it counted 96. With the railroad direction Bijeljina-Šid the town is connected with the railroad direction BelgradeZagreb. Two cannons from this fortification had been transferred to the National Museum in Sarajevo.000. health and cultural centre of Semberija.thermal resort. The entire region is ornamented by beautiful grounds ideal for the development of winter. Stećaks – hundreds and thousands of these speechless stone tellers scattered about the lowlands and hills around the Gacko field speak in the stone language about the man 103 Tourism BiH • October 2009 . His wife Jelena. In the monastery in Žitomislić a Minej from the 14th century is kept. fishing and all other aspects of tourism. closeness to the borders that are connected with the modern asphalt roads with all parts of the Republic of Srpska. It is located in the eastern part of the mountainous Herzegovina.187 inhabitants then. where in modern equipped medicinal block are successfully healed all kinds of rheumatic diseases. In the Gacko region there are traces of various cultural circulations which are result of historical happenings that determined the course and form of urban and cultural development until today. excursion. The fortification consists of the lower and upper town and it has rectangular base. During the summer Drina becomes the main resort for the bathSredište Gacka • Centre of Gacko ers. mountain. and big number of books and historical records.000 inhabitants and the town itself about 70. a daughter of prince Lazar and the widow of Balšić built the church in front of the town. From the rich treasury of cultural-historical heritage we can mention the medieval church of St. chronic gynaecological diseases. Ključ was in the line of the most important towns in Herzegovina. Ključ was his most important town where he issued the biggest number of charters. forest grounds. volleyball. mild neurosis. diabetes. Cultural-historical values of the municipality of Gacko witness about the long and tumultuous past of this region. hunting. The area of the municipality of Bijeljina holds the surface of 734 square kilometres. Recreationists and sports teams have at their hand the courts for handball. village tourism and lately has great results from it.000 inhabitants live. basketball. which has numerous exhibits in archaeological. the town Ključ and other sights and sacral buildings. transit. About five thousands of tourists every year visit the museum of Semberija. ethnographical and historical part. while today the municipality has 150. Serbia. fishermen and all the nature lovers. mild climate and the tradition of land cultivation and producing the healthy food. clear mountain rivers and other attractiveness that can rarely be found in one place in such a big number. religious and sports tourism. Montenegro and Croatia. Bijeljina gives special attention to the development of the rural. Gacko T he area of the municipality extends to the surface of 736 square km where about 11. and it has become a true ecological oasis of healthy and clean nature. The spacious Gacko field and the mountain chain that surrounds it stand out in the relief of this area. written on a parchment for the need of the church in Srdevići. rural.

ženi Đurđevoj. a nadograđivali i uređivali Austrijanci. otvoreni i ljubazni. Od 1428. nezaobilazan da krenete bilo kuda. odnosno Trebišnjice. rafting. Rimski tragovi pokazuju da je kraj oko Zvornika bio gusto naseljen i da je rimskim utvrdama bio dobro zaštićen. ali dobro očuvana srednjovjekovna tvrđava. a prije svega Zvorničani su dobri domaćini. zasada je u upotrebi samo za pješake. kampovati. rijeku Drinu i Zvorničko jezero. Kraj je bogat riječnim tokovima i na njemu se nalaze izvorišta Mušnice. dobre restorane. Rijeka Drina i Zvorničko jezero sa raznovrsnim ribljim fondom pružaju izuzetne uslove za sve vrste ribolova. Brojni rimski tragovi nađeni su i u okolini Zvornika. do 1896. poznati po svom gostoprimstvu. iznajmiti kajak. U tom periodu sastojao se iz dva dijela: Tvrđave i Donje Varoši. proglašena je spomenikom kulture Bosne i Hercegovine. Turci.Projektovao ju je francuski inženjer Krantz. Drinskom pravcu. Sarajevo. Srednjovjekovna tvrđava-Đurđev grad Stara. plovidbu i uživanje. Karađorđevića. a gradila je za svoje potrebe Austro-Ugarska od 1891. Bijeljinu. Pretpostavlja se da su je sagradili bosanski feudalci i Mađari. Građena je od gatačkog kamena i pepela lave sa Vezuva kao vezivnog materijala. Iz tog perioda potiče i legenda o prokletoj Jerini. a njena teritorija prostire se na 387 kvadratnih kilometara. Rafting na Drini • Brza. Srednji i Gornji grad. kanu ili narodni čamac te tako na najbolji mogući način razgledati bogatu prirodu i okruženje. Z vornik se nalazi na raskrsnici važnih puteva. zdravu hranu. . 56 nekropola sa oko 800 stećaka ( tri su sa natpisima a 44 imaju reljefne ukrase). tzv. Zvornik je naseljen još oko prije tri hiljade godina. dok se na jezeru možete kupati. a stari most Kralja Petra I. kojoj se pripisuje podizanje starog zvorničkog grada. kao i izvorište Sutjeske i Neretve. tradicionalne kulturne manifestacije. kao i veliki broj pećina i jama. za navodnjavanje Gatačkog polja. za Beograd. godine pominje pod imenom Zvonik. hladna i bistra rijeka Drina pogodna je za splavarenje. koja na brdu iznad Zvornika dominira svojim zidinama i kulama. Tuzlu. Iz rimskog perioda na 234 lokaliteta nalaze se 1404 objekta. Opština Zvornik se nalazi u sjeveroistočnoj Bosni. Zbog veoma povoljnog prirodnog i geografskog položaja ovaj kraj 10 Rafting on the Drina Turizam BiH • listopad 2009. Grad leži na istočnim obroncima Majevice na nadmorskoj visini od 146 metara. posjeduje bogato kulturno-istorijsko naslijeđe. Grad čine tri međusobno povezana dijela: Donji. Sve to jasno kazuje zbog čega je Gacko vjekovima bilo ljetovalište srednjovjekovnih bosanskih kraljeva i rafiniranih plemića stare Dubrovačke Republike. Ovaj kraj raspolaže brojnim prirodnim i antropogenim vrijednostima koje pružaju mogućnost za razvoj različitih oblika turizma. prirodne ljepote. Preko tri mosta na rijeci Drini odvija se drumski i željeznički saobraćaj sa svim dijelovima Republike Srbije. Mađari i Austrijanci. Oko Zvornika kao važne strateške tačke otimali su se srpski despoti. Banja Luku. koji se od 1519. na lijevoj obali rijeke Drine. godine pominje se kao mjesto odakle se srebro transportovalo za Dubrovnik. od kojih je najperspektivniji seoski turizam.

natural beauties. rafting. The town is made up of three interconnected parts: the Lower.and life. Since 1428 it had been mentioned as a place from which the silver was transported to Dubrovnik. It has got rich culturalhistorical heritage. known for their hospitality. traditional cultural festivals. camp. Hungarians and Austrians scrambled Zvornik as an important strategic point. for the irrigation of the Gacko field. Tuzla. which was first mentioned in 1519 under the name Zvonik. Medieval fortress Đurđev town Old. Road and railway traffic towards all parts of the Republic of Serbia goes over three bridges over the Drina. Serbian despots. where the most perspective is the rural tourism. From that period originates the legend about doomed Jerina. to Belgrade. Favourite resting place of many actors. It was designed by French engineer Krantz and Austria-Hungary built it from 1891 till 1896 for its needs. the Drina River and Zvornik Lake. The Klinje Lake is a real attraction just few kilometres away from the main road that leads to the coast. navigation and enjoyment. but well preserved medieval fortress that dominates the town with its walls and towers on the hill above Zvornik was declared a cultural monument of Bosnia and Herzegovina. so called Drina direction. frank and kind. The municipality of Zvornik is situated in the north-eastern Bosnia. Its emerald-green and clear water often attracts tourists who pass by this place during the summer going to the sea so they stay for couple of days above the oldest dam in the Balkans. while on the lake you can swim. artists and poets in the old days. tell the stories that nameless stone-carvers chiselled in with signs and words. which you cannot go around no matter where you go. years ago. Arch dam is a cultural-historical monument and it is under the protection of the State. cold and clear Drina river is suitable for log floating. The region has at its disposal numerous natural and antropogenuous values that offer the possibility for development of various kinds of tourism. healthy food. Numerous Roman traces have been found in Zvornik’s surrounding. and its territory extends to the area of 387 square kilometres. here are the springs of the Mušnica. Because of very favourable natural and geographical position this region was inhabited even 3000 Tourism BiH • October 2009 . and expanded and renovated by Austrians. It is presumed that it was built by Bosnian feudalists and Hungarians. canoe or the boat and like that in the best way see the rich nature and surroundings. It was built from the stone from Gacko and the ashes of the lava from Vesuvius as the connective material. 56 necropolises with about 800 stećaks (three with inscriptions and 44 have the relief ornaments). Turks. rent a kayak. This region is rich in river flows. and above all people from Zvornik are great hosts. and the old King Petar I Karađorđević Bridge is in use only for pedestrians. Đurđe’s wife to whom is the building of old Zvornik town ascribed. Sarajevo. The Drina River and Zvornik Lake with heterogeneous fish stocks offer excellent conditions for all kinds of fishing. good restaurants. Banja Luka. Middle and the Upper town. The town is situated on the eastern slopes of Majevica Mountain at the altitude of 146 metres on the left bank of the Drina. All this clearly show why Gacko has been for the centuries the summer resort for medieval Bosnian kings and sophisticated noblemen from the old Dubrovnik republic. There are 1404 objects at 234 localities from the Roman period. the Klinje Lake is a real jewel in this part of the highlands Herzegovina. In that period it consisted of two parts: the Fortress and the Lower Town. Roman traces show that the area around Zvornik was densely populated and well protected inside Roman fortifications. 10 Zvornik Z vornik is located at an important crossroads. Rapid. that is Trebišnjica and springs of the Sutjeska and the Neretva and large number of caves and pits. left the ancient stories to ones who will come.

biser aktivnog odmora S rednjobosanski kanton. dok razvoj sportsko-rekreativnog turizma uvjetuje planina Vlašić. društvenih i drugih resursa ali i zahvaljujući izuzetnom geoprometnom položaju. kušati srednjobosanske specijalitete. na osnovu mnogobrojnih prirodnih. svakako predstavlja jedinstvenu • i cjelovitu turističku destinaciju sa nizom mikro-lokaliteta i turističkih atrakcija koje vrijedi posjetiti. privrednih. Turistička mapa Srednjobosanskog kantona Tourist map of Central Bosnian Canton 10 Turizam BiH • listopad 2009. rekreirati.Srenjobosanski kanton Razvoj tranzitnog turizma Srednjobosanskog kantona uvjetovan je geografskim položajem. te odakle ćete ponijeti lijepe uspomene zbog kojih ćete se zasigurno ponovo vraćati. koji Srednju Bosnu povezuje sa značajnim putnim pravcima. . gdje se možete odmoriti.

Central Bosnian Canton surely represents a unique and complete tourist the pearl of active rest B destination with the line of micro-localities and tourist attractions worthy of visiting. Jajce Nihad Korić Tourism BiH • October 2009 10 . economic. ased on numerous natural. take recreation. social and other resources. but also the exceptional geo-traffic position that connects Central Bosnia with important roads. while the development of the sports and recreational tourism is determined by the Vlašić Mountain.Central Bosnia Canton The development of transit tourism of Central Bosnia Canton is determined by the geographical position. taste Central Bosnian specialties and the place from which you’ll take nice memories and because of it you’ll come back again for sure. where you can rest.

a najviše se uzgajaju goveda. ovce. kroz svoje po• hode imali su potrebu da se zadrže u Srednjoj Bosni. Ždrimačka. umjetnosti i sporta. Srednjobosanski kanton predstavlja sasvim ugodno područje i atraktivnu turističku destinacija. Osim toga. Ovo veoma važno raskršće bosanskohercegovačkih pa i evropskih puteva na različite načine privlači mnogobrojne turiste.S rednjobosanski kanton . Pasje. nauke. Na osnovu darežljivosti prirode i kulturno-historijskog blaga u Srednjobosanskom kantonu tokom vremena razvili su se razni oblici turizma. čemu su svjedoci i brojne utvrde i druga zdanja na obroncima planina i obalama rijeka. Lašve i Lepenice.000 hektara. gdje se i nalaze važna urbana naselja. hematiti i limoniti. Uz vegetaciju srednjoevropskog karaktera na ovom području se mogu pronaći i neke tipične vrste južne flore. kulture i prirodne baštine. Radovan. termalne i mineralne vode). koze i konji. Srednjobosanski kanton raspolaže i sa više značajnih industrijskih kapaciteta u oblasti metaloprerađivačke. Zanasovići. te se na području Kantona nalazi sedam jezera: Plivsko. U oblasti poljoprivrede preovladavaju žitarice.Geografsko je jezgro Bosne i Hercegovine. bakra. rude gipsa. Najznačajnije komunikacije protežu se dolinama rijeka Lašve i Vrbasa. Prokoško. a obuhvata slivove rijeka Vrbasa. Sa ukupnom površinom koja iznosi 3 199 km² i planinsko-kontinentalnom klimom. Privredni resursi koji se nalaze na ovom području su veoma različiti i značajni kako za Srednjobosanski kanton tako i za cijelu Bosnu i Hercegovinu (lignit. tradicije. kulturno i historijski. ponosan je na svojih 12 općina od kojih svaka posjeduje niz oblika selektivne turističke ponude sa specifičnim destinacijama. a po zoogeografskom karakteru Srednja Bosna pripada srednjoevropskom alpskom pojasu uz postojanje endemskih vrsta. oduvijek se ponosila velikanima na polju kulture. (Veliko Ždrimačko. drvne i kožne industrije. te građevinski materijali. zemni plin. gdje živi i djeluje oko 270. Srednja Bosna. odnosno Neum. brojni vladari domaćeg i stranog plemstva. na prostoru od 325. Kao najvažnija grana poljoprivrede dominira stočarstvo. Srednjobosanski kanton je bogat vodama. Hodžića). Srednjobosanski kanton zauzimajući 12. te se svakako na licu mjesta uvjeriti zašto Srednja Bosna nosi epitet „Turističkog bisera aktivnog odmora“. dajući upečatljiv štih ovom području. a pri tom iskoristiti svoj boravak za razgledanje i upoznavanje bogate prošlosti. koji svjedoče o prošlim vremenima.1% površine Federacije BiH. rude kvarcita. Centralni geografski položaj Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna povezuje tranzitne pravce sjeverozapad-jugoistok (Bihać-Travnik-Sarajevo-Goražde) i sjeveroistok-jugozapad (Tuzla– Zenica–Travnik–Bugojno–Mostar–Ploče. rude željeza-magnetit. rude aluminija-boksit. uvezana svojim općinama privredno. koju je moguće posjetiti tokom cijele godine.000 stanovnika. žive. povrće i krmno bilje. . olova i cinka. Na području Srednjobosanskog Stari grad Travnik Old Town Travnik 10 Turizam BiH • listopad 2009. mrki ugalj. te iz Bugojna za pravac Livno -Split).

which is witnessed by numerous forts and other buildings at the tops of the mountains and on the river banks. and according to the zoo-geographical characteristics CenTaking up 12.000 people live and work. Based upon the generosity of the nature and culturalhistorical treasure in the Central Bosnian Canton different kinds of tourism developed during the time. and construction materials. The most important roads go through the valleys of the Lašva and Vrbas Rivers where the important urban places are also placed. And in the field of agriculture the corn. Central Bosnian Canton is proud of its 12 municipalities out of which each has the number of the types of the selective tourist offer with particular destinations. many rulers of the foreign and local nobility had the need to stay for a while in Central Bosnia during their campaigns. This beauty of Travnik has gained much recognition. science. thermal and mineral waters). hematite and loess. Vlašić was known for international competition “Vlašić Europe Cup” where competitors from 10 European countries. mercury. tradition. Economic resources in this area are very different and important for Central Bosnia and the entire Bosnia and Herzegovina also (lignite. has always been proud of its great men in the field of culture. Central geographical position of the Central Bosnia Canton connects the transit routes northwest – southeast (BihaćTravnik-SarajevoGoražde) and northeast – southwest (Tuzla-Zenica-Travnik-Bugojno-Mostar-Ploče. wood and leather industry. culture and history. Prokoško. where about 270. The visitors can use their stay here for seeing the sights and learning about the rich history. Pasje. This. Central Bosnia Canton is very pleasant region and attractive tourist destination for visiting during the whole year. Besides.pearl of the active rest”. quartzite. With the total surface of 3. and from Neum to the route Livno-Split). Hodžića). Japan and USA participated on 90 meter ski-jump. but also to the ingenuity and hospitality of the people in the area of Central Bosnian Canton the mountain tourism is present through the whole year. so since 1977 till 1990. Neum. arts and sports. natural gas. Mountain tourism is especially recognized after XIV Winter Olympics in Sarajevo. Prestigious award “The Silver Snowflake” that Vlašić got as the best ski centre in the former state speaks about the benefits and beauty 109 Tourism BiH • October 2009 . thus giving it a distinct atmosphere.000 hectares. very important Bosnia and Herzegovina and European crossroads attracts numerous tourists in many ways. Central Bosnia Canton is rich with water. Central Bosnia. Central Bosnian Canton has also a number of important industrial capacities in the field of metal-working. aluminiumbauxite. lead and zinc. Ždrimačka (Big Ždrimačko. because the visitors are offered various favourable conditions during the summer and the winter season. ores of gypsum. iron-magnetite. goats and horses are bred the most. 1984.199 square km and mountainous – continental climate. copper. and it embraces the confluences of the rivers Vrbas. Thanks to the natural potentials and cultural-historical characteristics. vegetable and forage crops prevail.1 % of the area of the Federation of BiH extended across 325. Beside the vegetation of middle European characteristics one can find some typically southern species of flora. As the most important agricultural branch dominates the cattle-breeding. sheep. and there are seven lakes at the area of the Mrki medvjed • Bear Canton: Plivsko. culture and natural heritage and find out at the spot why Central Bosnia holds the epithet of the “Tourist tral Bosnia belongs to the middle European Alpine strip with some endemic species. Radovan. and cattle. Lašva and Pecanje na brzacima • Fishing on rapids Lepenica. coal. when our ski-centre “Vlašić” at Bobanovac on the mountain Vlašić was spare sports acclimatization centre. connected with its municipalities in economy. Zanasovići.

Pridolci. Na našem području oblike rekreacijskog planinarstva moguće je upražnjavati u svakoj bližoj okolini. Ljubiteljima planinarenja i prirodnih ljepota srednjobosanske planine Bussines centre of Vitez 110 Turizam BiH • listopad 2009. igrališta za tenis. Zabrđe. te odlazak na Kraljicu i na vrh Paljenik (1963 m/n) samo su mali dio u širokoj lepezi. u kojem leži Prokoško jezero koje posjetitelje očarava svojom ljepotom. Bitovnja. te se stvore uslovi za alpsko i nordijsko skijanje. Ranče i druge planine također predstavljaju značajne destinacije iz ove oblasti turizma. sportske igre (fudbal. ali i za mnoge sadržaje poput noćnog skijanja.. zmajarenje. Zimskih olimpijskih igara u Sarajevu. Vlašić bio poznat i po internacionalnom takmičenju „Pokal Vlašić Evropa Kup“. Planinarenje. boardinga. Kruščica. godine. pohodi na Rostovo i Vlašić uz prelijepu rijeku Ugar. kada je i naš ski-centar „Vlašić“ na Babanovcu na planini Vlašić imao status Rezervnog sportskog aklimatizacijskog centra. kao najbolji ski centar u bivšoj državi. učestvovali takmičari iz 10 evropskih zemalja. godine do 1990. odbojka. košarka) i objekti slične namjene predstavljaju redovan ekvipment planinskih centara ove namjene. onoga što naše planine nude.kantona zahvaljujući prirodnim potencijalima i kulturno-historijskim značajkama. Inač. sankanja. koji zadovoljavaju evropske standarde hotelijerstva. Srednjobosanski kanton. staze za šetnju. 1984. brdski biciklizam. turno skijanja i mnogih drugih sportskih i rekareativnih aktivnosti. Semešnica. noćnih provoda. planinski turizam zastupljen je svih 365 dana u godini. posebno nakon XIV. vožnju bicikla. a gdje postoji i više manjih skijališta sa pratećim objektima kao što su Vran kamen (Brusnica). među koje se ubrajaju i paraglajding. snow safarija. odlazak na njen najviši vrh Nadkrstac (2110m/n). Ljetni sportovi na uređenim i prirodnim terenima. Japana i SADa. Planinski turizam na našem području je prepoznat. jer se posjetiteljima nude razne pogodnosti tokom i ljetne i zimske sezone. . hotela. kojim se Vlašić Poslovno središte Viteza • okrunio. koturaljki. O pogodnostima i ljepotama ove planine govori i prestižno priznanje „Srebrena pahuljica“. ali i snalažljivošću i gostoljubivošću domaćina. godine. Pomenute planine predstavljaju jedinstvenu i savremenu cjelinu sa velikim brojem vikendica.. izleti. Rostovo i dr. šetnje najljepšim predjelima Vranice. Busovačke staje. Ova travnička ljepotica je više puta dobijala priznanja. pored Vlašića ponosan je i na planinski masiv Vranice. Na području srednjobosanskih planina postoje mogućnosti za bavljenje raznim oblicima sporta i rekreacije. Koprivnica. Posebno je lijepo na našim srednjobosanskim planinama kada nastupe zimski mjeseci.motela i pansiona.. u kojem su na 90-metarskoj skakaonici. te je tako od 1977.

then going to Kranjica. which enchants the visitors with its beauty. and there are also a number of smaller ski slopes with supporting buildings like: Vran kamen (Brusnica). In the area of Central Bosnian mountains there are possibilities for practicing different kinds of sports and recreation like paragliding. Numerous drawings and images of hunters and haunt on stećaks (standing tombstones) and names given to some places by huntinggrounds witness about the ancient presence of hunting in the area of Central Bosnian Canton so hunting tourism represent important tourist offer in this area. wolf. cycling. hang-gliding. In our area it is possible to practice all types of recreational mountaineering in all of the sur- roundings. in this area. Pavlovica. Vranica. mausoleums.e. tour skiing and lots of other sports and recreational activities. Bitovnja. because they have offer suitable for every season of the year. Colourful mosque and Jesuitical secondary school in Travnik Moslem monastery in Vukelići and Oglavak near Fojnica and numerous mosques. churches. Today. Numerous clean rivers and lakes. Ugra. Busovača mountains. Lepenica. Since the ancient times and the motives for travelling. one of the oldest forms of travelling – pilgrimage. Diversity of the natural vegetation of forests and other available natural resources provide ideal conditions for breeding. and in that way satisfy their spiritual needs. going to its highest peak Nadkrstac (2110 m). volley-ball. Besides Vlašić. fox. Gole mountains. Inač. sledging. hotels. Koprivnica. i. walking. there were people who made pilgrimages. Central Bosnian Canton is also proud of mountain massif Vranica where is the Prokoško Lake situated. there are huge preconditions for development of rich and high quality hunting tourism in our area. and are also attractive during the whole year. Spiritual culture of Central Bosnia is first of all reflected in the biggest European Moslem meetingplace “Ajvatovica” near Donji Vakuf as well as in the celebration of catholic holiday of St. roller-skating tracks. Raduša and others are habitats of big and other game (bear. chamois. Lašva. With its rivers. Pridolci. lynx. Mountaineering. and in that way fulfilled their need for spirituality and practicing religion. The anglers are proud of catch of brown trout. Bila. but also because of natural potentials. Vrbas. growth and develop of game in the area of our Canton. jaunt. Pliva. Jasenica. cemeteries and other forms of religious inheritance are just part of what is situated the area of Central Bosnian Canton. night fun. but also for lot of other purposes like night skiing. Mountain wide spaces of Vlašić. Ranče and other mountains also represent important destinations in this field of tourism. rich flora and fauna make Central Bosnian Canton a well known and appreciated destination for fishing and developing the fishing tourism. Summer sports on arranged and natural grounds. Mentioned mountains represent a unique and modern unit with numerous weekend cottages. Semešnica. Busovačke staje. long before the idea of tourism had defined completely. Fojnica. Kozica. boarding. to peak Paljenik (1963 m) are just a small part in the range of the things our mountains have to offer. Thanks to the long-lasting tradition of hunting and existence of many hunting clubs that work in Central Bosnian Canton. basketball) and buildings for similar purposes represent regular equipment of the mountain centres. Forests in the area of central Bosnian Canton belong to the hunting-productive areas. huchen. grayling. It is especially nice on our Central Bosnian mountains during the winter months. suitable climate conditions. visited interesting places that they inherited from their predecessors or other cultures and civilisations. John in Podmilačje near Jajce. tennis courts. there are many centres and destinations of religious and traditional tourism that represent rich religious and traditional inheritance based on which religious tourism developed in these centres so we can say that Central Bosnian Canton has a rich treasury of religious and traditional tourism. Kruščica. Rostovo etc. Central Bosnia represent an attractive area of tour111 Tourism BiH • October 2009 . walking over the most beautiful parts of Vranica. walking to Rostovo and Vlašić by the beautiful river Ugar. boar…). snow safari. motels that comply with the European standards of hotel industry. Semešnica. etc.of this mountain. roe-buck. Zabrđe. is also developing here. sport games (football. Besides the trend of modern tourism. when the conditions for Alpine and Nordic skiing are made. mountain cycling…Central Bosnian mountains make a true pleasure for body and soul to the lovers of mountaineering and natural beauties. when pilgrims from various regions come and gather.

mladice.) Mnogobrojne čiste rijeke i jezera.ribolovne ponude. pa stoga možemo reći da Srednjobosanski kanton baštini bogatu riznicu vjerskog i tradicionalnog turizma. butici i prodavaonice sa velikim izborom robe i povoljnih cijena redovno mame mnogobrojne posjetitelje. Zahvaljujući dugotrajnoj tradiciji lova i postojanja mnogih lovačkih društava. Duhovna kultura Srednje Bosne najprije se ogleda u najvećem evropskom muslimanskom dovištu „Ajvatovica“ kod Donjeg Vakufa. Ugrom. Semešnice. kod Jajca.. Ruralni turizam na našem području predstavlja veliki neiskorišteni potencijal. „Aquareumal“) i Kiseljaka. Banje na našem području u blizini termalnih i mineralnih voda prepoznate po ljekovitim svojstvima prerasle su u prave turističke centre. Planinska prostranstva Vlašića.. vuk. Srednja Bosna sa svojim rijekama. Mnogobrojni crteži i prikazi lovaca i lova na stećcima. Plivom. Ive u Podmilačju. Kozicom. Kiseljaku i drugim gradovima u našem Kantonu svakodnevno pohode turisti iz cijele Bosne i Hercegovine. lisica. kada hodočasnici dolaze iz raznih krajeva i tu se okupljaju. Jasenicom. Pored trenda modernog turizma ovdje se njeguje i razvija jedan od najstarijih oblika putovanjahodočašćenje. Fojnici i Gučoj Gori. mnogo prije nego što se potpuno profilirao pojam turizam. te dati nazivi predjelima po određenim lovištima svjedoče o davnom postojanju lova na području Srednjobosanskog kantona.pričinjavaju istinski užitak za dušu i tijelo. Raznovrsnost 112 prirodnog rastinja šuma i drugi dostupni prirodni resursi pružaju idealne uslove za uzgoj. Lašvom. Lepenicom. Bilom. koja su naslijedili od prethodnika ili drugih kultura i civilizacija. na osnovu koje se u tim središtima razvio vjerski turizam. Srednjobosanski kanton svrstavaju u poznatu i cijenjnu destinaciju za upražnjavanje i razvoj ribolovnog turizma. Turizam BiH • listopad 2009. Trgovačke centre u Vitezu. te na taj način zadovoljavaju svoje duhovne potrebe... Prokoško i Plivska jezera bogata su jezerskom pastrmkom i šaranom. srndać. divokoza. Od najstarijih vremena i motiva za putovanja. Izgrađeni po uzoru na evropske modele. Zbog postojanja veoma korisnih svojstava termomineralnih i mineralnih voda. . turbeta. Prirodni resursi. odnosno posjećivali zanimljiva mjesta. Poznati zdravstveni centri moderni i specijalizirani za banjsko-lječilišni turizam u Kantonu. Danas postoji mnogo centara i destinacija vjerskog i tradicionalnog turizma koji predstavljaju bogatu vjersku i tradicionalnu ostavštinu. Shoping turizam na području Srednjobosnaskog kantona je izuzetno prepoznat. Fojnicom. postojali su ljudi koji su hodočastili. predstavlja atraktivno područje turističko. pogodni klimatski uslovi. o čemu svjedoče narodna predanja. te na taj način ispunjavali svoju potrebu za duhovnošću i prakticiranjem vjere. koja djeluju na prostoru Srednjobosanskog kantona. zastupljenih na području Srednjobosanskog kantona posebno je razvijena specifična vrsta turizma banjsko-lječilišni odnosno zdravstveni turizam. izvori termalnih i mineralnih voda i ljekovitog blata još od dav- nina su se koristili za razvoj lječilišta i zdravstvenog turizma.. svjetski moderni centri. Šarena džamija i Isusovačka gimnazija u Travniku. Tekije u Vukelićima i Oglavku kod Fojnice. Gole planine. Franjevački samostani u Kreševu. Zastupljene šume na području Srednjobosanskog kantona spadaju u lovnoproduktivne površine. kao i po obilježavanju katoličkog praznika Sv. Pavlovice. postoje ogromni preduslovi za razvoj kvalitetnog i bogatog lovnog turizma na našem području. bogata flora i fauna. vepar. jer posjetiteljima nude ponudu primjerenu svakom godišnjem dobu sa različitim sadržajima. Busovačke planine. rast i razvoj divljači na prostoru našeg kantona. te mnogobrojne džamije. trenutno je u samim začecima. Raduše i drugih staništa su visoke i druge divljači (medvjed. te lovni turizam svakako predstavlja značajnu turističku ponudu ovog kraja. Atik džamija u Fojnici. crkve. Vranice. a atraktivne su tokom cijele godine. robne kuće. groblja i drugi oblici vjerskog naslijeđa samo su dio onoga što se nalazi na području Srednjobosanskog kantona. nalaze se na području općina Fojnice („Reumal“. ali i šire. Vrbasom. koji su preuzeli vodeće mjesto u ovoj oblasti turizma u Bosni i Hercegovini. ali predstavlja budućnost razvoja turizma. ris. Na ovom području ribolovci se ponose ulovom potočne pastrmke. U Srednjobosanskom kantonu postoji više prepoznatih ljekovitih vrela i izvora. ali i zbog zastupljenih prirodnih potencijala. lipljena.

Famous health centres. Natural resources. “Aquareumal”) and Kiseljak.e. i. springs of thermal and mineral waters and curative muds ever since the ancient times have been used for development of the sanatoriums and health tourism. Kiseljak and other towns in our County. Spas near thermal and mineral waters in our area. Cultural-historical heritage of Central Bosnian Canton Central Bosnia is proud of its cultural-historical heritage. about hundreds of • Pliva falls in Jajce Slapovi Plive u Jajcu Tourism BiH • October 2009 113 . Rural tourism in our area represents great unexploited potential and is in the very beginning at the moment. are visited by tourists from entire Bosnia and Herzegovina and broader every day. Because of the presence of very useful features of thermo-mineral and mineral waters represented in the area of Central Bosnian Canton. Built on the European model. health tourism. boutiques and shops with great variety of goods and favorable prices attract numerous visitors. Shopping malls in Vitez. recognized by curative features have developed into a real tourist centres. Prokoško Lake and Pliva Lakes are rich with lake trout and carp. a specific type of tourism had devel- oped – watering-place health resort.ist-fishing offer. but it represents the future of the development of the tourism. Shopping tourism is highly recognized in the area of Central Bosnian Canton. There is a number of recognized curative springs and wells in Central Bosnian Canton witnessed by popular tradition. modern and specialized for spa-sanatorium tourism in our Canton. world modern centres. supermarkets. The data about the existence of over 1000 stećaks from medieval Bosnia with the necropolises with 100 stećaks. This area is the place from which many important events and documents originate. that have taken the lead role in this field of tourism in Bosnia and Herzegovina are placed in the municipality of Fojnica (“Reumal”. and also many important persons.

te kao rodno mjesto nobelovca Ive Andrića. što svjedoče grobovi starih Ilira u dolini rijeke Kozice. kod Bugojna). te brončani mač iz Velikog Mošunja. Svaki grad u Srednjobosanskom kantonu sam priča svoju priču iz davnina. Drvena džamija. Jajce i dr. Samo podaci o postojanju preko 1000 stećaka iz srednjovjekovne Bosne sa nekropolama od po 100 stećaka. Sulejmanbegova džamija u centru naselja. Stećak Radojici Biliću iz 14.n. koje potiče iz 18. stoljeća p. stoljeća. stoljeća. ali i stvaralačkoj radinosti ljudi ovoga kraja. pa je tako grad Travnik kroz historiju poznat kao sjedište bosanskih vezira.st. te srebrni novac Ilira (Apolonie) pronađen na području Kaonika. e. Na području Jajca pronađene su mnoge značajne kulturno-historijske znamenitosti.. Ovo područje predstavlja pozornicu. misteriozne katakombe. a nalaze se pod zemljom. Kraljevski grad Jajce. stoljeća. te predstavljaju hram i podzemnu grobnicu posljednjeg bosanskog kralja. koje uz sebe vežu brojne legende. citadela). sa posebnom ornametikom i estetskom vrijednošću (nalaz star oko 1000 g. među kojima se posebno ističu hram boga Mitre. stoljeća i Terhušin mlin. nekropole stećaka u Starom Selu. grad iznad Putiša iz XIII. U fojničkom kulturno-historijskom naslijeđu značajno mjesto zauzi- Turizam BiH • listopad 2009. n. Grad Donji Vakuf nalazište je turbeta Mejtaš Mehmed-paše Miralema. Neolitsko doba. turbe Abdul-Mumina Šljivića. ranohrišćanske bazilike Oborci. Bogat je kulturnohistorijskim spomenicima i jedan je od najbolje očuvanih srednjovjekovnih gradova. Na području samog grada pronađeno je dosta ostataka iz rimskog perioda. srednjovjekovna tvrđava.-XV. Tvrđava (kastel. ali su također iznjedrene i mnoge znamenite ličnosti. Najznačajniji kulturno-historijski objekti kojim se ponosi busovački kraj su: grad Medvjedgrad iz XII. utvrda Hum. Medvjed kula. pronađen u naselju Pod. od posuđa i nadgrobnih ploča do carskog novca. . gdje postoje ostaci soba u stijenama i katoličko groblje.Hotel Vlašić • Hotel Vlašić • Bosnian ćevap Bosanski ćevapi Kulturno-historijska baština SBK/KSB Srednja Bosna je ponosna na svoju kulturno-povijesnu baštinu.) te franjevačkim samostanima u Fojnici i Kreševu i mnogim drugim kulturnohistorijskim tragovima upućuju na zaključak da se radi ne samo o vrijednim dokumentima i predmetima već i o bogatoj prošlosti. koju je podigao graditelj Jajca.e. Kastela na planini Zahor. a potiče iz XVI. stotine arheoloških 11 iskopina i nalaza skupljenih u muzejima (Travnik. stoljeća. p. obilježilo je naseljavanje ovog kraja. ŠejhSulejmanovo turbe. Na ovom tlu pronađen je najstariji pisani spomenik na bh tlu (umbro-etrurski natpis na posudi iz VI. na kojoj su nastali mnogi važni događaji i dokumenti.). koji je najstariji spomenik u Jajcu i potiče iz 4. odnosno „muzej pod vedrim nebom“ njeguje više od 22 nacionalna spomenika.

a town above Putiš from XIII-XV ct. a medieval fortress built by the builder of Jajce. placed under the ground. but also a rich past. necropolis of stećaks in Staro Selo. early Christian basilica Oborci.. In the area of the town itself lot of Roman remains was found: from pottery to Samostan u Fojnica • tombstones and imperial money. Many important cultural-historical sights were found in the area of Jajce. three Moslem monasteries of Našibendijski order . near Bugojno). where are the remains of rooms in the stone and a Catholic graveyard left. domed burial site of AbdulMumin Šljivić. fortHum. Fojnica’s coats of arms. Medvjed (Bear) tower.) were found in this area. Castle on the mountain Zahor. domed burial site of Šejh-Sulejman… Population of this area marked the Neolithic period what is witnessed by the graves of ancient Illyrians in the valley of the Kozica River and silver coins of Illyrians (Apolonie) found in the area of Kaonik. where are 40. kept.. Each town in Central Bosnian Canton tells its ancient story. mysterious catacombs. The most important cultural-historical buildings that Busovača area is proud of are: Medvjedgrad from XII ct. The town of Donji Vkuf is a finding site of domed burial site of Mejtaš Mehmed-pasha Miralem from 18 ct. The royal town Jajce – “museum under the open sky” cares for 22 national monuments. B. etc. C. Stećak for Radojica Bilić from 14 century and Terhuša’s mill. mostly case shaped. It is rich in cultural-historical monuments and is one of the most preserved medieval towns. In Fojnica’s cultural-historical heritage a remarkable place take the mosque Atik built in 1551. the oldest monument in Jajce and comes from 4 ct. Jajce.. Fortress (kastel. citadela). and Ahdnama. Franciscan monastery known for its library and museum. and bronze sword from Veliki Mošunj with special ornaments and aesthetic value (about 1000 years B.archaeological excavations and finds collected in the museums (Travnik. one of the oldest law documents in Europe.. Sulejmanbeg’s mosque in the centre of the place from XVI ct.. and represent the temple and an underground tomb of the last Bosnian king. and creative activity of the people of this region. and there are Monastery in Fojnica Tourism BiH • October 2009 11 . and many other cultural-historical traces suggest the conclusion that the word is about not only valuable documents and objects. Wooden mosque. 13 incunabula.000 books from all fields of world and religious literature. which have many legends connected with them. In the area of Gornji Vakuf there were numerous medieval stećaks found. found in Pod. C. so the town of Travnik is known through the history as the centre of Bosnian viziers and as the birth place of Nobel Prize-winner Ivo Andrić. The oldest written monument in Bosnia and Herzegovina (umbra-Etruscan inscription on a vessel from VI ct. among which especially prominent is the temple of god Mithras.) and Franciscan monasteries in Fojnica and Kreševo.

Skijaški sportski centar na Vlašiću maju džamija Atik, izgrađena 1551. godine, tri tekije nakšibendijskog reda, Franjevački samostan poznat po svojoj biblioteci i muzeju, u kojem se čuva oko 40 000 kjiga iz svih oblasti svjetske i religiozne literature i incunabule, njih trinaest, fojnički grbovnik, te jedan od najstarijih dokumenata o pravima na evropskim prostorima. „Ahdnama“. Na području Gornjeg Vakufa pronađeni su mnogobrojni srednjovjekovni stećci, uglavnom sandučasti, a ima ih preko 580. Kreševo je u historiji poznato po drevnom franjevačkom samostanu, koji se prvi put spominje sredinom XIV. stoljeća, a Kameni most u selu Vranci predstavlja najstariji sačuvani objekat sa autentičnim izgledom i neodređenim vremenom njegove gradnje. Historijsko gradsko područje Kreševo proglašeno je nacionalnim spomenikom BiH. Kiseljak, kao važno tranzitno mjesto, prije svega je poznat po svojoj tradiciji iskorištavanja mineralne i termalne vode, radioaktivnog blata i radioaktivnog plina, što ga je i svrstalo u sam vrh banjskolječilišnog turizma. Od najvažnijih
11

Skiing sports centre on Vlašić kulturno-historijskih spomenika i nalaza na području Viteza izdvajaju se: Brončani mač (X. stoljeće stare ere), ostaci ranokrščanske bazilike u Malom Mošunju, Rimski most, brojni ostaci koji ukazuju da je na području općine Vitez postojalo veliko i značajno rimsko naselje Bistua Nova – Mali Mošunj. Na području Srednjobosanskog kantona se nalaze mnogi raznovrsni oblici smještajnih i ugostiteljskih objekata, od hotela, motela, pansiona, prenoćišta, restorana, kafića, ćevabdžinica, ašćinica do velikih modernih jedinstvenih centara. Pored vrijednih kulturno-historijskih značajki i bogatih prirodnih potencijala, poznatih velikana i znamenitih ličnosti, Srednjobosanski kanton je također prepoznat i po svojoj gastronomskoj ponudi. Tajne travničkih ćevabdžija ostaju iza njihovih vrata, ali redovno privlače mnoge turiste i domaće stanovništvo, koji se stalno vraćaju po nove porcije. Također spravljanje travničkog sira, koji je postao poznat i cijenjen i u svijetu, prenosi se generacijama i ne gubi svoju kvalietu, te i dalje nosi epitet jednog od najboljih sireva. U gastro ponudi grada Kiseljaka poznate kiseljačke pogačice punjene kajmakom mnogim posjetiteljima priušte slasne užitke. Posjetiteljima na cijelom području Srednjobosanskog kantona uglavnom se poslužuje hrana karakteristična za naše podneblje, ali svakako pored domaćih gastronomskih specijaliteta na stolovima se nude i specijaliteti europske kuhinje. Naši ugostitelji su poznati kao dobri domaćini, te će vam svakako između ostalog ponuditi i čašicu dobre domaće rakije, proizvedene na području Kantona. Srednjobosanski kanton, na osnovu mnogobrojnih prirodnih, privrednih, društvenih i drugih resursa ali i zahvaljujući izuzetnom geoprometnom položaju, koji Srednju Bosnu povezuje sa značajnim putnim pravcima, svakako predstavlja jedinstvenu i cjelovitu turističku destinaciju sa nizom mikrolokaliteta i turističkih atrakcija koje vrijedi posjetiti, gdje se možete odmoriti, rekreirati, kušati srednjobosanske specijalitete, te odakle ćete ponijeti lijepe uspomene zbog kojih ćete se zasigurno ponovo vraćati.

Turizam BiH • listopad 2009.

over 580 of them. Kreševo is known in the history for its old Franciscan monastery, first mentioned in the middle of XVI century, and Stone Bridge in the village of Vranica is the oldest preserved building with the authentic looks and undefined period of construction. Historical town area of Kreševo is declared a national monument in Bosnia and Herzegovina. Kiseljak, an important transit place, is first of all known for its tradition of using mineral and thermal waters, radioactive muds and radioactive gases what has put it in the very top of the spa-sanatorium tourism. In the area of Vitez the most important cultural-historical monuments are: Bronze sword (X ct. B. C.), remains of the early Christian basilica in Mali Mošunj, the Roman bridge, numerous remains which indicate that there was a big and important Roman settlement Bistua Nova – Mali Mošunj in the area of the municipality of Vitez. Lovci na Vlašiću •

In the area of Central Bosnian Canton there are various kinds of accommodation buildings and inns, hotels, motels, boarding houses, hostels, restaurants, cafés, kebab restaurants, and big modern multiple centres. Besides the valuable culturalhistorical characteristics and rich natural potentials, renowned people, Central Bosnian Canton is also known for its gastronomic offer. The secrets of Travnik’s ćevap makers stay behind the doors, but regularly attract many tourists and domicile population who keep coming back for more of it. Also the preparing the Travnik cheese, which has became well known in the world, is passed on generations and doesn’t loose its quality, and has the epithet of one of the best cheeses. In Kiseljak’s gastro offer famous Kiseljak’s small pogača (sweet bread) filled with cream is a delicious pleasure for everyone.

Mostly food characteristic for our region is served to the visitors in entire central Bosnian Canton, but also besides domestic gastronomic specialties, European specialities are offered. Our restaurateurs are known as good hosts, so they shall offer you among other things, a glass of good homemade brandy, produced in our Canton. Based on numerous natural, economic, social and other resources, but also to exceptional geo-traffic position that connects Central Bosnia with important roads, Central Bosnian Canton surely represents a unique and complete tourist destination with the line of micro-localities and tourist attractions worthy of visiting, where you can rest, take recreation, taste Central Bosnian specialties and the place from which you’ll take nice memories and because of it you’ll come back again for sure.

Hunters on Vlašić

Tourism BiH • October 2009

11

Županija Zapadnohercegovačka
Grgo Mikulić

Prirodna raznolikost, bogatstvo izvora pitke vode, riječnih tokova i jezera, čine ovu županiju uistinu oazom i biserom u kamenu.
sim geografskog položaja i okruženja, blizine mora, Međugorja, izgradnjom Jadransko-Jonskog koridora kao i koridora VC, autoputa Budimpešta – Ploče, završetkom prometnice Posušje – Jablanica, rješenjem pitanja odlaganja krupnog i sitnog otpada kao i izgradnjom prečistača za fekalne vode i inače kvalitetnijom zaštitom okoliša, stvorit će se preduvjeti za razvoj, osim zimsko-sportskog i osobito svih vrsta selektivnog turizma u Županiji: avanturistički (paraglaiding, planinski motorizam, alpinizam, rafting), rekreativni (planinarenje i biciklizam), kulturni turizam (kulturne ture), enogastro turizam (vinske ceste, staze sira, putovima zdrave hrane), ruralnog turizma (tradicijska seoska gospodarstva), vjerski i hodočasnički turizam (Međugorje, Samosatan Humac, Franjevački samostan u Širokom Brijegu, Zavod Svete Obitelji, Kedžara).
11

O

Kravica ljeti

Kravica ljeti

Turizam BiH • listopad 2009.

not only the winter-sports tourism. alpinism. B esides the geographical position and surroundings. Kedžara). rural tourism (traditional rural farms). healthy food roads). with the construction of Adriatic-Ionian corridor and the corridor VC. the monastery Humac. the requirements for the development of all types of the selective tourism in our County. religious and pilgrimage tourism (Međugorje. mountain motorcycling.West Herzegovina Canton Oasis in the rock Natural diversity. Holy Family Institute. wealth of potable water springs. building the filter for the faecal materials and the quality environmental preservation. shall be formed: adventurous (paragliding. cheese paths. river flows and lakes make this Canton a true oasis and a pearl in the rock. closeness of the sea and Međugorje. solving the problem of waste disposal. oenological-gastro tourism (wine routes. cultural tourism (culture trips). 119 Tourism BiH • October 2009 . the superhighway Budapest-Ploče. rafting). building the road Posušje-Jablanica. recreational (mountaineering and cycling). Franciscan monastery in Široki Brijeg.

in Grude 120 ovoriti o turističkim potencijalima Županije Zapadnohercegovačke izolirano od drugih županija u Hercegovini. još bolje. političke. pa i nacionalne međuovisnosti sa susjednim regijama. u ovom trenutku.Park prirode Blidinje nalazi se. Posušje i Široki Brijeg. vrlo je težak i. Po svojim geografskim karakteristikama ova županija je osobito raznolika polazeći od svog juga ka sjeveru. godine imala je 86000 stanovnika. gospodarske. kako unutar BiH tako i sa susjednim regijama u Republici Hrvatskoj. Bosna i Hercegovina je uređena tako kako je uređena i tu se zasada. ili. Južnim i jugozapadnim dijelom Županija Zapadnohercegovačka se naslanja na Republiku Hrvatsku. Klima u južnom dijelu je mediteranska. još i na području Hercegovačkoneretvanske i Hercegbosanske Županije. u regiji Hercegovini. koji je po svemu jedinstven. . odnosno jugozapadu BiH. između mnoštva ostalih za ilustraciju navest ću samo tri stvari: . te sjevernim i sjeverozapadnim dijelom na Županiju Hercegbosansku. Da je to tako. bez obzira na to koliko to bio težak ili nezahvalan posao. Geografski položaj Županije i ne čini je Bog zna kako turistički atraktivnom ( nema morske obale. istočnim i sjeveroistočnim dijelom na Županiju Hercegovačkoneretvansku . Zbog toga ćemo govoriti o Županiji Zapadnohercegovačkoj uzimajući u obzir njezine administrativne granice. . oko 95000 stanovnika. Najjužniji dio Županije (dolina rijeke Trebižat) polazi već od 30 m nadmorske razine da bi u svom sjevernom dijelu dosegla do čak 2228 m nad morem ( najviši vrh Čvrsnice Pločno). Kata church in Grude Izvor rijeke Tihaljine u Peć Mlinima The Tihaljina River in Peć Mlini Krstionica iz V. Čine je četiri općine: Ljubuški. a po posljednjem popisu 1991. Ovo dovoljno govori o kolikoj se povezanosti i međuovisnosti tu radi. Južna granica Županije udaljena je od Jadranskog mora tek 15-ak kilometara zračne linije. Županija Zapadnohecegovačka nalazi se na jugu.Crkva sv. no ekspanzijom turizma u svijetu javlja se na svoj način i zasićenost klasičnim načinom zadovoljavanja turističkih G Turizam BiH • listopad 2009. . Grude. nezahvalan posao. ne samo dviju općina: Čitluk i Ljubuški nego i dviju županija: Hercegovačkoneretvanske i Zapadnohercegovačke Županije. prolazi kroz obje navedene županije. ne pripada samo jednoj županiji nego dvjema ili još više njih.Mlade – Trebižat. Tako isto.Tok rijeke Tihaljine . a na sjevernom već prevladava kontinentalna. ono što je nezaobilazno. Sjedište Županije je u Širokom Brijegu. stoljeća u Grudama Baptistery from V ct. ništa ne može promijeniti.Mjesto Međugorje nalazi se na području. No. niti ljekovitih termalnih izvora). govoriti o tržištu Županije Zapadnohercegovačke kao zasebnoj cjelini gotovo je nemoguće. velikih i atraktivnih povijesnih mjesta. ukupne površine 1363 km2. kada se govori o turističkim potencijalima. Znači. kulturne. što je tu je. Danas. Kate u Grudama St. osim na području Županije Zapadnohercegovovačke. pretpostavlja se. kako zbog svoje veličine tako i zbog svoje prostorne.

cultural. as for the size of it. this doesn’t belong to only one canton but two or more. But.The Tihaljina-Malde-Trebižat River flow. The centre of the Canton is in Široki Brijeg. and according to last census in 1991 it had 86. Bosnia and Herzegovina is arranged the way it is and in this moment there is nothing to do to change that.T o talk about the tourist potentials of the West Herzegovinian Canton isolated from other cantons in Herzegovina or better to say in the Herzegovina region is a very hard and if anything. Today it is estimated about 95. With its southern and south-western part the Canton is leaned against the Republic of Croatia. among plenty of other: . All of this says enough how big is the connection and interdependence. economical. is passing through both mentioned counties. . no matter how hard this job is. the south-west of BiH. Marića gaj 121 Tourism BiH • October 2009 . Geographical position of this Canton doesn’t make it very tourist attractive (no sea coast. thankless work. The same – to talk about the market of West Herzegovinian Canton as a separate unit is almost impossible. For the illustration we shall list just three things. It is made up of four municipalities: Ljubuški.000 inhabitants. which is unique by lot of things. Posušje and Široki Brijeg. Ulomak keramike iz Gorice Ceramics fragment from Gorica Pjesnik Antun Branko Šimić Poet Antun Branko Šimić Seoski turizam. The West Herzegovinian Canton is located in the south. . with what these areas got their chance in valorisation of their tourist resources. and two Cantons: Herzegovina – Neretva and West Herzegovinian Canton. but also on the territory of Herzegovina – Neretva and Herzeg-Bosnian Cantons. By its geographical characteristics. The most southern part of this Canton (The Trebižat River canyon) starts at the altitude of 30 metres to reach 2228 metres in its northern part (the highest peak of Čvrsnica Pločno).The Park of Nature Blidinje is located not only on the territory of West Herzegovinian Canton. with eastern and north-eastern part against Herzegovina – Neretva Canton and with the northern and north-western part against Herzeg-Bosnian Canton. we are where we are. with the surface of 1363 square km. This means that when we talk about the tourist potentials. That is why we shall talk about the West Herzegovinian Canton taking its administrative borders into consideration.The place Međugorje is located on the territory of two municipalities: Čitluk and Ljubuški. this canton is especially divers beginning in its south and going to the north. Southern border of this canton is only about 15 km away from the sea in a straight line.e. the same for its spatial. Grude. The climate in the southern part is the Mediterranean and in the northern is the continental. big and attractive historical places nor the curative thermal springs).000 inhabitants. political and even national interdependence with the neighbouring cantons in BiH and even the neighbouring areas in the Republic of Croatia. but with the expansion of the tourism in the world the saturation with the classical way of satisfying the tourist needs appears. i. Marića gaj Rural tourism.

kanjon Ugrovače.. Park prirode Blidinje po svojim prirodnim. osim zimsko-sportskog i osobito svih vrsta selektivnog turizma u Županiji: avanturistički (paraglaiding.Franjevačku arheološku zbirku u Gorici. Kedžara). izvor Vrioštice. Ričina u Posušju itd. završetkom prometnice Posušje – Jablanica. pa i kulturno – povijesnim resursima. Stari grad Ljubuški. blizine mora. a onda i planinarskog i izletničkog turizma. s rimskim gradom Mokriskikom u Mokrom kod Širokog Brijega. Trebižat. Vučipolje. staze sira. 122 Panorama Širokog Brijega Panorama of Široki Brijeg Izložba babe Penavuše Baba Penavuša’s exhibition Jezero Brina Brina Lake Turizam BiH • listopad 2009.nekropola u Podkrajskom polju. Humačku ploču iz XII. rekreativni (planinarenje i biciklizam).Akademiju likovnih umjetnosti u Širokom Brijegu. utemeljen 4 godine prije utemeljenja Zemaljskog muzeja u Sarajevu . stvorit će se preduvjeti za razvoj.Galeriju „Masna Luka“ u Masnoj Luci. st. Međugorja. Jezero Krenica. osobito zimskog s mogućnošću razvoja svih vrsta zimskih sportova. Od kulturnih institucija i ustanova potrebno je spomenuti osobito: . u Parku prirode Blidinje . Franjevački samostan u Širokom Brijegu. alpinizam. godine. tok rijeke koja od svog izvora do ušća u Neretvu mijenja ime pet puta: Vrljika. Mlade. izgradnjom Jadransko-Jonskog koridora kao i koridora VC. stoljeća u Gorici.Riznicu Franjevačkog samostana u Širokom Brijegu . prostor Vir – Zagorje -Zavelim. rafting). Matica. enogastro turizam (vinske ceste. autoputa Budimpešta – Ploče. planinsko područje Kušanovac. putovima zdrave hrane). Mandin greb . općina Grude . Tihaljina. Zavod Svete Obitelji. za valorizaciju svojih turističkih resursa. Kočerinsku ploču iz 1404. nekropolu kod Osnovne škole Kočerin. koji bi se mogli i turistički valorizirati. Od povijesnih spomenika vrijedno je spomenuti: krstionicu i baziliku iz V. izvor Studenčice. rješenjem pitanja odlaganja krupnog i sitnog otpada kao i izgradnjom prečistača za fekalne vode i inače kvalitetnijom zaštitom okoliša. kulturni turizam (kulturne ture). klimatskim. st. izvor i tok rijeke Lištice. planinski motorizam. Uzarićima.Franjevačku galeriju Široki Brijeg . i ova područja dobila svoju šansu. u prvom redu moglo ubrojiti: Park prirode Blidinje. ruralnog turizma (tradicijska seoska gospodarstva). vjerski i hodočasnički turizam (Međugorje.potreba. utemeljen 1884. nekropole na Kočerinskom polju. je područje s izuzetnim mogućnostima za razvoj turizma. Osim geografskog položaja i okruženja. Jezero Tribistovo. čime su.Muzej Humac. što znači da je to prvi muzej u BiH. Blato.Galeriju „Majka“ i Samostansku knjižnicu na Humcu . arheološko nalazište Humac. baziliku iz V. Samosatan Humac. . nekropolu u Ledincu. nekropolu Pržine u Ljubuškom. Tako bi se u prirodne resurse u Županiji Zapadnohercegovačkoj. Blidinje jezero itd. godine.

Humac stone from XII century. . etc. oenological-gastro tourism (wine routes. shall be formed: adventurous (paragliding. the necropolis in Ledinac. second one at Polja. Among the natural resources of the West Herzegovinian Canton that could be tourist valorised. building the road PosušjeJablanica. Matica. Kočerin stone from XV century. In the Park of nature Blidinje Kedžara is located. building the filter for the faecal materials and the quality environmental preservation. with the most attractive one Jasle. archaeological site Humac. not only the winter-sports tourism. founded in 1884. and then the mountain and outing trips. healthy food roads). famous among Croats. Mlade. the superhighway Budapest-Ploče. the flow of the river that changes its name five times before it flows into the Neretva: Vrljika.The Academy of fine arts in Široki Brijeg. we can include: the Park of nature Blidinje. the spring and the flow of the Lištica River. Tourism BiH • October 2009 123 . cheese paths. Diva Grabovčeva buried. Ričina in Posušje. the first museum in BiH. necropolis Pržine in Ljubuški. Studenčica. Old town Ljubuški.Franciscan gallery Široki Brijeg.Zavelim. the area of Vir-Zagorje. etc. The Park of nature Blidinje with its natural. Franciscan monastery in Široki Brijeg. 10 Kočerin stone from 10 With the construction of Adriatic-Ionian corridor and the corridor VC. . the spring of the Vrioštica. and the third one at Barzonja next to which there are remains of the old medieval town mentioned by king Ostoja in his donation from the year 1404. . necropolises in Kočerin.the Humac musem. . with the possibility of development of all types of winter sports. in the Park of nature Blidinje. cultural tourism (culture trips).Franciscan archaeological collection in Gorica. rural tourism (traditional rural farms). the municipality of Grude. especially the winter tourism. Tribistovo Lake. When we talk about the Park of nature Blidinje.Kanjon Ugurovače Ugurovača Canyon Kočerinska ploča iz 10. Vučipolje. Dozens of thousands of visitors come every year at her grave. recreational (mountaineering and cycling). Kedžara). Blato. and cultural-historical resources is the area with exceptional possibilities for the development of tourism. Uzarići. Holy Family Institute. one is located at Bare. basilica from the V century with the Roman town Mokriskik in Mokro near Široki Brijeg. we must mention necropolises. the monastery Humac. Trebižat. Cultural institutions worthy of mentioning: . which is also important because of its graveyard where was. solving the problem of waste disposal. climatic. Krenica Lake. founded four years before the National museum in Sarajevo. the requirements for the development all types of the selective tourism in our County. Not far off from the lake. Blidinje Lake. in the Vran Mountain there is the cave of the national hero Mijat Tomić and his group. .The gallery „Masna luka“ in Masna luka. rafting). near the Elementary school in Kočerin. Historical monuments worthy of mentioning: the baptistery and the basilica from V century in Gorica. . Mandin greb (grave) – the necropolis in Podkraj field. religious and pilgrimage tourism (Međugorje.The treasury of the Franciscan monastery in Široki Brijeg. on the road to Kedžara (the locality Stećci).the gallery “Mother” and the monastery library in Humac. The Blidinje Lake and Masna Luka with two small lakes have several springs. mountain motorcycling. Tihaljina. alpinism. the canyon of the Ugrovača. mountain region Kušanovac.

Spomen s fontanom u središtu u Posušja Monument with the fountain in the centre of Posušje

Nekropola Ričine kod Posušja Ričine necropolis near Posušje

Diva Grabovčeva
12

Jezero Blidinje, Masna Luka s dva mala jezerca, nekoliko izvora od kojih je osobito atraktivan izvor Jasle. Nedaleko jezera, u planini Vran nalazi se i pećina hajduka i narodnog junaka Mijata Tomića i njegove družine. Kad je riječ o Parku prirode Blidinje nezaobilazne su i nekropole: jedna se nalazi na Barama, druga na Poljima, na putu za Kedžaru (lokalitet Stećci), a treća na Barzonji pored koje se nalaze i ostatci starog srednjovjekovnog grada koji spominje kralj Ostoja u svojoj darovnici iz 1408. godine. U Parku prirode Blidinje se nalazi i Kedžara koja je isto tako važna po svom groblju u kojemu je pokopana, među Hrvatima već proslavljena, Diva Grabovčeva. Na njezin grob godišnje dođe na desetke tisuća posjetitelja. Izgradnjom žičare Masna Luka – Pločno, zimskosportski, izletnički i planinarski turizam u Parku prirode Blidinje dobio bi svoju sasvim novu i posebnu draž. Žičarom bi se omogućilo korištenje i jugoistočne strane Čvrsnice, čime bi zimski turizam općenito u Parku prirode Blidinje dobio posve nove mogućnosti. Osobito atraktivan i zanimljiv je tok rijeke Tihaljine – Mlade – Trebižat. Ono što ga čini tako osobitim i atraktivnim su: izvor Tihaljine u Peć-Mlinima, slap Koćuša, Mandića buk, te biser hercegovačkog krša slap Kravica. Onaj tko nije bio na izvoru Tihaljine u Peć – Mlinima nije ni svjestan što je propustio, no ni mi nismo svjesni što svojim nemarom propuštamo obnoviti dok još imamo što obnoviti ( mlinice, kamene mostove, puteljke i staze na samom izvorištu). Tok rijeke je osobito atraktivan za rafting i kajak, a za ribiče se može reći da je ova rijeka pravi Eldorado. Kanjon kao i izvor rijeke Lištice je osobito slikovito područje, koje bi zapravo valjalo proglasiti i Parkom prirode. Kameni srednjovjekovni mostići, kamene mlinice, kojih tu ima na desetke, stupe i puteljci, kada bi se obnovili, mogli bi postati prava turistička atrakcija. Formiranjem tematskih cesta kao posebnih turističkih proizvoda turistička ponuda Županije Zapadnohercegovčke bi se i te kako obogatila. U tom smislu, turistički bi mogle biti osobito zanimljive: vinske ceste, staze sira, kulturne ture, a neće proći puno vremena, zbog nestašice pitke vode u svijetu, da će biti među zanimljivijima i tematska cesta „Putovima prirodne pitke izvorske vode“ ili „Putovima zdrave hrane“ itd. U svijetu se vino sve više pije, no pravih vrhunskih vina u svijetu nema mnogo, a hercegovačko tlo je savršeno za proizvodnju baš tih, vrhunskih vina. Prigoda je tu. Hoćemo li je iskoristiti, na nama je. Kao rijetko koje područje, Hercegovina, a osobito Županija Zapadnohercegovačka, je bogata čistom i pitkom izvorskom vodom. Dok je u svijetu sve manje takve vode i sve veća potražnja za njom, već sada se može čuti kako je pitka voda zlatni rudnik budućnosti, a ovaj prostor je ima u izobilju. Potrebno je samo sačuvati prirodu, i mogućnosti će biti neizmjerne. Nezagađeno hercegovačko tlo omogućava proizvodnju i zdrave hrane. Takva hrana je u svijetu na sve većoj cijeni, a potražnja za njom strahovito raste.

Turizam BiH • listopad 2009.

With the construction of a funicular railway Masna luka – Pločno, the winter-sports, excursion and mountain tourism in the Park of nature Blidinje would have got a totally new and special attraction. With the funicular railway the southeastern part of Čvrsnica could be used, with what the winter tourism in the Park of nature Blidinje would get completely new possibilities. Especially attractive and interesting is the flow of the river Tihaljine – Mlade – Trebižat. The things that make it so attractive and interesting are: the spring of the Tihaljina in PećMlini, the Koćuša falls, Mandić cascade, and the pearl of the Herzegovinian rocky grounds the Kravica falls. The one that hasn’t been at the spring of the Tihaljina in Peć-Mlini is not aware of what he had missed, but we are also not aware of what we miss to renew with our indolence while we have something to renew (the mills, stone bridges, paths at the spring itself). The flow of the river is especially interesting for rafting and kayaking, and we can say that this river is s real El Dorado for the fishermen. The canyon and the spring of the Lištica River is an especially picturesque area that should in fact be declared a Park of nature. If we renovate the stone medieval bridges, stone mills (there are dozens of them here), stumping-mills and paths, they could become a real tourist attraction. With the forming of the thematic roads, as the special tourist products, the tourist offer of the West Herzegovinian Canton would be enriched. In that sense, especially interesting would be: the wine routes, cheese roads, cultural tours, and in not such a distant future, because of the shortage of potable water in the world, the thematic road “Through the tracks of potable spring water” or “Roads of the healthy food” could become interesting in the future. Wine is being drunk more and more all over the world, but there are not many top-quality wines in the world, and the Herzegovinian soil is perfect for the production of these top-quality wines. The opportunity is here, but are we going to use it, it’s up to us. As rarely any area, Herzegovina, and especially West Herzegovinian Canton is rich with the potable spring water. While the world has got less and less of the water like this and the demand for it is increasing and you can hear that the potable water is the golden mine of the future, this area has the water in abundance. All we need to do is to preserve the nature and the possibilities shall be immense. Unpolluted Herzegovinian soil enables the production of healthy food. This kind of food is being appreciated more and more in the world, and the demand for it is increasing. Lot of people have got the money and don’t ask for the price, but they have to be sure in what are they getting. Our chance is obvious: the production of healthy

Slap Žukovica Žukovica falls

Vikend naselje na Risovcu Cottage settlement on Risovac

Tourism BiH • October 2009

12

Mnogi ljudi imaju novac i ne pitaju mnogo za cijene, ali moraju biti sigurni u ono što dobivaju. Naša šansa je očigledna: od proizvodnje zdravog voća i povrća do proizvodnje zdravog mesa i mesnih prerađevina, te mlijeka i mliječnih proizvoda. Tu bi osobito mogle biti zanimljive „Staze sira“. Samo u Županiji postoji već nekoliko vrlo velikih farmi i proizvođača sira. I eno i gastro ponuda spadaju među jake turističke adute određenih područja, osobito ako se radi o gastro ponudi utemeljenoj na proizvodnji zdrave hrane. Kulturnim turama bi se moglo isto tako turističku ponudu Županije Zapadnohercegovačke u mnogome učiniti sadržajnijom. Takve ture bi mogle biti na primjer „Stazama Ilira“, jer Županija je bogata ostatcima iz ilirskog vremena: od gomila razbacanih po cijelom prostoru Županije do ilirskih gradova (Nečajno, Budim, Zvonigrad itd), „Putovima Rimljana“, „Srednjovjekovne nekropole“ itd Među manifestacijama koje su se uspjele nametnuti a koje u sebi imaju mogućnosti i sadržaje koji bi se mogli i turistički valorizirati ističu se osobito: Vino Fest (održava se u veljači svake godine u Ljubuškom), Gastro susreti „Okusi s kamena“ koji se održavaju u Širokom Brijegu, Ilindan – Seoska olimpijada (održava se 20. srpnja svake godine u Posušju), Mediteran film festival (održava se početkom rujna svake godine u Širokom Brijegu, Šimićevi susreti (održavaju se u listopadu i studenom svake godine u Grudama) itd. U Hercegovini su mnoga sela napuštena i zapuštena. Obnavljanjem starih seoskih kamenih kuća stvorili bi se preduvjeti za razvoj seoskog turizma, koji u zadnje vrijeme u svijetu doživljava svoju pravu ekspanziju. Kako u razvoju seoskog turizma, kao uostalom i drugih oblika turističke djelatnosti, ne bi trebalo puno eksperimentirati, nego bi se trebalo ugledati i učiti od zemalja koje su na tom području već dospjele do zavidne razine, na primjer Austrija, a u Republici Hrvatskoj Istra. U razvijanju i osmišljavanju takvih ideja, gdje će morati doći do izražaja osobito individualna inventivnost i kreativnost, sigurno će prvi krenuti pojedinci s vlastitim kapitalom. Kada se takvi projekti pokažu uspješnima, a to će se sigurno dogoditi, onda više neće trebati zakonskom regulativom i drugim mjerama posebno stimulirati i usmjeravati investicije u ovaj sektor i u ovom smjeru, kao što bi to bilo prijeko potrebno sada. Tada će investicije usmjeravati same sebe u tom smjeru, po svojoj prirodnoj logici i zakonu, a to je profit. Do tada, nadati je se kako će država Bosna i Hercegovina nekako uspjeti nadići svoje slabosti i dječje bolesti, pokrenuti i mobilizirati sve svoje resurse, među kojima su turizam, proizvodnja zdrave hrane, pitka voda, očuvana i zaštićena priroda, najperspektivniji, te tako krenuti putem koji vodi u zajednicu razvijenog zapadnog svijeta. Drugog puta nema.
12

Središte Ljubuškog Centre of Ljubuški

Ulaz u satri grad Ljubuški Entranece to the old town Ljubuški

Humačka ploča iz XII. st. Humac stone from XII ct.

Turizam BiH • listopad 2009.

The events that succeeded to be dominant and which have the possibilities that could be tourist valorised. so the same in other aspects of tourism there shouldn’t be much experimenting. every year in Grude). Ilija’s day – the village Olympics (July 20th. zimi Kravice falls in winter fruits and vegetables. we should hope that Bosnia and Herzegovina shall somehow succeed to overcome the weaknesses. A lot of villages in Herzegovina are being deserted and neglected. With the renovation of old village stone houses the conditions for the development of the rural tourism that is expanding in the world lately. Mediterranean Film Festival (Beginning of September every year.Slap Koćuša Koćuša falls Stari grad Ljubuški Old town Ljubuški Slap Kravica. Šimić’s encounters (October and November. preserved and protected nature. there won’t be the need for special stimulation and directing the funds by legal regulations and other measures to this sector and direction. could be made. from the tumuli scattered all over the Canton to Illyrian towns (Nečajno. As in the development of the rural tourism. The oenological and gastro offer belong to strong tourist assets of certain areas. When projects like this show success. Then the investments shall direct themselves in that direction. where the individual inventiveness and creativity should come to expression. e. etc. are: Vine fest (every year in January in Ljubuški). Only in our Canton there are several big farms and cheese producers. among which the tourism. Budim. Tourism BiH • October 2009 12 . every year in Posušje). Until that time.g. and that is the profit. “Medieval necropolises”. and in that way head forward to the community of developed western world. move and mobilize its resources. There is no other way. These could be: “The Illyrian tracks”. Zvonigrad. etc. and in the Republic of Croatia Istria. etc). because our Canton is rich with the remains from the Illyrian times. and that will happen for sure. The tourist offer of the West Herzegovinian Canton could be enriched by cultural tours. What could be especially interesting are the “Cheese roads”. and milk and milk products. production of healthy meet and meat products. but learning from the countries that reached a high. potable water. especially if the gastro offer is based on the production of healthy food. The individuals with their own funds shall first start with the developing and organizing these ideas. by natural logic and sense. in Široki Brijeg). Austria. Gastro meetings “the taste from the rock” held in Široki Brijeg. “Roman paths”. healthy food production.

stočarstvu. riroda je obilato podarila Hercegbosansku županiju. Ovdje je objedinjeno sve što vrijedi u kršnoj Hercegovini i zelenoj Bosni. Slava Jukić je Bosna i Hercegovina u malom P Pogled na Kupres i Kupreško polje 12 • The view of Kupres and Kupreško Field Turizam BiH • listopad 2009. bistrih rijeka i jezera što ovom kraju pruža velike mogućnosti za život i gospodarski razvitak temeljen na poljoprivrednoj proizvodnji. .Hercegbosanska Županija Prirodna raznolikost i bogatstvo kulturnopovijesne baštine. malih plodnih dolina. drvnoj industriji. U njoj se redaju velika prostranstva gologa krša. te. mjestimice. visokih gora. a danas posebno razvoju seoskog turizma sa zdravom hranom i pitkom vodom u cijeloj regiji. sve na jednom mjestu. zimzelenih i listopadnih šuma.

wood industry and today especially the development of the rural tourism with healthy food and potable water in the entire region. high hills. Wide spaces of rocky grounds exchange with evergreen and deciduous forests. T Buško jezero • Buško Lake Tourism BiH • October 2009 129 . clear rivers and lakes what offers great possibilities to this area for life and economic development based on agricultural production. small fertile valleys.Herzeg-Bosnian Canton is Bosnia and Herzegovina in miniature Natural diversity and wealth of culturalhistorical heritage. cattle-breeding. he nature has abundantly made present of the Herzeg-Bosnian Canton. all in one place Everything worthy in strapping Herzegovina and green Bosnia is united here.

U tom razdoblju osobit značaj ima gradina Veliki gradac. visokih gora. Prostire se na 5409 km2 površine. nalazi se u zapadnom dijelu Federacije Bosne i Hercegovine. Ovo ukazuje na činjenicu da je stanovništvo općine živjelo uglavnom u selima. ostaci iz brončanog doba • Gorica museum. grad Livno je imalo oko 13632 stanovnika. Ostatci iz doba starih Rimljana Iz rimskog doba sačuvani su ostatci rimskih cesta. Na teritoriju općine nalazi se najveće umjetno jezero u Europi Buško jezero. Glamoč i Bosansko Grahovo. Tomislavgrad. Kupres. Prema istom popisu stanovništva. Iz doba Ilira i Kelta (400. Priroda je obilato podarila Hercegbosansku županiju. H nog doba. Prema Popisu stanovništva iz 1991. remains from the Bronze age Prapovijesno razdoblje Najstariji predmeti pronađeni u Livanjskog kraju čuvaju se u arheološkoj zbirci Franjevačkog muzeja u Livnu. Među nalazištima ranog i srednjeg brončanog doba posebno treba izdvojiti Luščić pored Prispa koji. Kr. Delmati su bili moćno pleme koje je pripadalo velikoj ilirskoj narodnoj zajednici. Delmatsko-rimski ratovi potrajat će sve do konačne uspostave rimske vlasti u cijeloj provinciji Dalmaciji. zgrada. te vizualno nadzire oba polja. u kojoj su općine Livno. stočarstvu. Područje općine je pogodno za uzgoj stoke. Sadržavala je oružje. poljoprivredu. a potječu iz bakre130 Livanjska ploča • Livno stone Turizam BiH • listopad 2009. Iz vremena mlađeg željeznog doba potječu i nalazi iz grobnice koja je slučajno otkrivena na njivi Džeparuša u naselju Vašarovine. Krista) do pojave Rimljana u ovim krajevima (9.godina pr. Već u drugom stoljeću pr. grobnica i raznih umjetnina. godine utvrđeno je da u 282 naselja ima 120248 stanovnika. nažalost. U njoj se redaju velika prostranstva gologa krša. Najdragocjeniji iz tog još neistraženoga vremena su gradine i gomile. Postoje desetci sačuvanih Povijest Hercegbosanske županije od najstarije prošlosti do današnjih dana Muzej Gorica. Sjedište Vlade Hercegbosanske županije je u Livnu. Iz tog vremena grobovi pronađeni na Kupreškom polju potječu iz 1800. zimzelenih i listopadnih šuma. općina Livno je imala 40610 stanovnika. pr. malih plodnih dolina. Drvar. Općina Livno zauzima oko 994 km4. Trajnije naseljavanje na području Županije započinje u rano brončano doba. bistrih rijeka i jezera što ovom kraju pruža velike mogućnosti za život i gospodarski razvitak temeljen na poljoprivrednoj proizvodnji. godine poslije Krista) na području Herceg Bosne ima nekoliko lokaliteta. . pčelarstvo i razvoj turizma. Livno je smješteno na istoku središnjeg dijela Livanjskog polja. Krista Delmati se sukobljavaju s rimskom vojskom. rimski novac i natpisi (osobito na grobnicama). nikada nije arheološki istražen. predmete koji pripadaju nošnji i keramičko posuđe. mjestimice. te. a danas posebno razvoju seoskog turizma sa zdravom hranom i pitkom vodom u cijeloj regiji. Na Livanjskom i Duvanjskom polju u rano brončano doba prvi put se utemeljuju naselja na gradinama. koja dominira prijevojem Privala. a prema popisu stanovništva iz 1991. godine. drvnoj industriji. S nje potječu nalazi ranobrončane keramike.ercegbosanska županija.

The Delmats-Roman wars lasted until the final establishment of the Roman authorities in the enThe remains of the Roman roads. bee-keeping and tourism. Among the sites from early and middle Bronze Age. In the second century B.D. which was never archaeologically researched. Permanent settling in the area of the Canton started in the early Bronze Age.C. the one that should be singled out is Luščić near Prispo. The territory of the municipality is suitable for cattle-breeding. The history of HerzegBosnian Canton from the ancient history until today Prehistoric period The oldest objects found in the area of Livno are kept in the archaeological collection of the Franciscan monastery in Livno and come from the Bronze Age. the first settlements on hills were established. Glamoč and Bosansko Grahovo situated. It extends to the surface of 5. The finds from the tomb that was accidentally discovered on the field Džeparuša in Vašarovine come from the early Iron Age. which dominates over the Privala pass. wood industry and today especially the development of the rural tourism with healthy food and potable water in the entire region. Delmats came into conflict with the Roman troops.610 inhabitants and the town itself had 13.Jurkić were very powerful tribe that belonged to the big Illyrian community. On the Duvno and Livno field. Tomislavgrad. what offers great possibilities to this area for life and economic development based on agricultural production. tire Dalmatia province.632 inhabitants. agriculture.H erzeg-Bosnian Canton. where are the municipalities of Livno. The centre of the Canton’s government is in Livno. and visually controls both fields. The remains from the ancient Romans times Tourism BiH • October 2009 131 . The nature has abundantly made present of the Herzeg-Bosnian Canton. small fertile valleys. cattle-breeding.).) until Romans came to this area There are dozens of preserved mon(9 A. clear rivers and lakes. Drvar. C. tombs and various works In the area of Herzeg-Bosnia of art. It contained weapons. the Buško Lake is located on the territory of the municipality. Livno is situated in the east of the central part of the Livno field. This implies to the fact that the population of the municipality mostly lived in villages. the municipality of Livno had 40. Kupres. Wide spaces of rocky grounds exchange with evergreen and deciduous forests.409 square kilometres and according to the census from 1991 it has 120. The municipality of Livno has the surface of 994 square kilometres. Special significance at that period had the hill-fort Veliki Gradac. The hill-forts and tumuli. roman coins and inscriptions there are several localities from the (especially on tombstones) are preperiod of Illyrians and Celts (400 served from the Roman period. The biggest artificial lake in Europe. objects belonging to the folk costumes and pottery. The most valuable ones uments and inscriptions in the area from these unexplored times are the of Glamoč. is placed in the western part of the Federation of Bosnia and Herzegovina. Finds of the earlybronze ceramics come Kralj Tomislav • King Tomislav from it. Delmats Bosanska Kuća .Jurkić • Bosnian house .248 inhabitants. high hills. The graves found from that time on the Kupres field come from 1800 B. in early Bronze Age. According to the census from 1991. Duvno and Livno. buildings. B. most familiar sites are near Prispo. C.

Iz tog vremena su i nalazište Vrba – Glamočko polje i Delminij (Tomislavgrad). godine zna se da ovo područje pripada banu Stjepanu II. Duvno.spomenika i natpisa na području od Glamoča. godine u kojem su sudjelovali i žitelji Hercebosanske Županije. Mijat Tomić Austrougarska vlast Dolasku Austro-Ugarske 1878. Duvna i Livna. U srednjem vijeku za prostor visokog krša ustalio se naziv Završje. uspostavu gruntovnice i katastra. podigli više javnih objekata. školstvo. nekoliko hanova itd…Turska vlast će se učvrstiti i neprekinuto će trajati sve do dolaska austrougarske vlasti 1878. Teritorij 132 Turizam BiH • listopad 2009. Nakon preuzimanja vlasti Austro-Ugarska počinje uvoditi svoj. stoljeću dolaze Hrvati. europski način upravljanja. . Turci su osvojili tvrđavu Klis. Teritorijalno je obuhvaćala tri polja (Duvanjsko. Od 1324. Sačuvani dijelovi ukrašenog kamenog namještaja iz starokršćanskih bazilika ubraHajduk Mijat Tomić • jaju se u najzanimljivije spomenike starokršćanske skulpture pronađene na našim prostorima. Zbog toga su Turci u gradovima. navodi županija Livno. vrlo brzo poslije osvajanja.. veći broj džamija. na prvom mjestu. godine ovo područje se nalazilo pod vlašću bosanskih banova i kraljeva. Rama i Neretva. Razdoblje između dva svjetska rata Kada je 1918. javnu upravu. Podgradine i Grkovaca. godine završio Prvi svjetski rat. S obzirom na svoj veoma povoljan položaj. o čemu svjedoče ostatci kasnoantičkih bazilika na poljima u okolici Livna. Prusac. Austro-Ugarska Monarhija doživjela je slom. godine. Dlamoč (Glamoč). Jezero. i s njim u vezi. te izgradnju putova i mostova. Najpoznatija nalazišta su kod Prispa. Lištani i Livno. godine i okupaciji Bosne i Hercegovine prethodio je ustanak 1875-1878. godine spominje se Tropolje u Hlivnu. Livanjsko i Kupreško). Srednjovjekovno razdoblje Konstantin Porfirogenet spominje 11 hrvatskih županija. Tursko doba Godine 1537. među kojima se. Hrvati se brojnošću i snagom nameću starosjediocima Za vladavine kneza Mutimira ovo područje se zvalo Hlivanjskom županijom. kojemu su još pripojeni Hlivno. U Hercegbosanskoj Županiji su sačuvane brojne utvrde nastale u razdoblju nakon propasti Zapadnog Rimskog Carstva 476. To se u prvom redu odnosi na sudstvo. Od tog razdoblja pa do dolaska Turaka 1476. Uskoplje. 1301. Kotromaniću. Te iste godine osnovali su novi sandžak sa sjedištem u Klisu. godine do uspostave turske vlasti. sahat kulu. zdravstvo. U jednoj povelji bana Pavla Šubića. Pod konac rimske uprave ovaj kraj prima kršćanstvo. Halapić. cijeli ovaj kraj bio je za vrijeme Turske od velikog strateškog značenja. Pod tim pojmom se podrazumijevala Župa Hlivno. U ovo područje u 7. U sastavu bosanske države Završje se češće zove novim imenom Zapadne strane.

Livno Tourism BiH • October 2009 133 . Završje included the parish Hlivno. few hans (Turkish hostelry) right after the conquering…. way of govern. where people from the Herzeg-Bos- Medieval period Konstantin Porfirogenet mentioned 11 Croatian cantons. etc. Austria-Hungary started to introduce its. public administration. Uskoplje. preceded the arrival of Austro-Hungary and the occupation of Bosnia and Herzegovina in 1878. nian Canton also took part. and establishment of land register and cadastre related to it. Preserved parts of the ornamented stone furniture from the early Christian basilicas are considered to be the most interesting monuments of the early Christian culture found in our areas. Since 1324 this area had belonged to ban Stjepan II Kotromanić. In Bosnian state structure Završje was called by new name – Western parts. Turkish rule strengthened and uninterruptedly lasted until the Austria-Hungary arrived in 1878. The Croats imposed themselves to the indigenous with their number and strength. After taking over the authorities. what is witnessed by the remains of the late antique basilicas over the fields in Livno’s surroundings. That’s why Turks built many public buildings. Turkish period Turks conquered the fortress Klis in 1537. European. In a charter by ban Stari most na rijeci Sturbi.Podgradine and Grkovača. Numerous fortifications from the period after the fall of the West Roman Empire in 476. Considering its very favourable position this entire region had great strategic importance during the Turks. The sites Vrba – Glamoč field and Delminium (Tomislavgrad). school system. From that period until the Turkish arrival in 1476 this region was under the rule of Bosnian bans and kings. In the same year they founded new sandžak (Turkish administrative unit) with the centre in Klis. Livno and Kupres field. During the reign of prince Mutimir this region was called Hlivno Canton. Austria-Hungarian monarchy collapsed. In the Middle Ages the Završje was the name for the area of high rocky grounds. Lištani and Livno also come from that period. Jezero. and Hlivno. among which the Livno Canton in the first place. At the end of the Roman rule this region takes Christianity. the Tropolje in Livno was mentioned. Dlamoč (Glamoč). Livno Pavle Šubić in 1301. mosques. health services and construction of roads and bridges. until the establishment of the Turkish authorities have been preserved until today. In the first place this is related to administration of justice. Novac iz vremena kralja Tomislava Coins from the king Tomislav’s period • Old Bridge over the Sturba. Territorially it included three fields . clock tower.Duvno. The Croats came to this area in the 7th century. Rama and Neretva were annexed to it. Duvno. Prusac. Croats and Slov- Austro-Hungarian rule The rebellion in 1875 to 1878. Halapić. The period between the two World Wars When the First World War ended in 1918. The territory of the Canton was included into the structure of the newly built Yugoslav state which was then called the Kingdom of Serbs.

Smatrali su da su konačno dobili svoju državu u kojoj će se moći svestrano i nesmetano razvijati. u kojem je u Jugoslaviji djelovala samo jedna politička stranka – Komunistička partija Jugoslavije. i još uvijek su. godine dogodile su se velike promjene. ugljenokopi. osobito danju. Ona se brzo raspala. Hrvata i Slovenaca. Iz novije povijesti Hercegbosanske županije Jugoslaviju su Njemačka i Italija napale u travnju 1941. Treba napomenuti da je Županija poznata po velikom broju radnika koji su radili u inozemstvu i na taj način izdržavali svoje obitelji.5-10 1100-1200 nosti ne iskorištavaju Pogled na Buško jezero s Tušnice 13 • The view of Buško Lake from Tušnica Turizam BiH • listopad 2009. a mlijeko otkupljuje i od samostalnih poljoprivrednih proizvođača. Duvanjsko polje 128 21 7-9 860-940 ali ni tu se u potpu.6° C (Livno). Gospodarstvo u poslijeratnom razdoblju Čak i u prijeratnom razdoblju Hercegbosanska županija je smatrana ekonomski nerazvijenom županijom. u siječnju. U jakim zimama snijeg se zadržava i duže od 100 dana. u nižim nadmorskim visinama iznosi oko -0. temperature su prilično visoke i penju se iznad 30°C. a osobito poljoprivreda. godine. a od 1929. Nakon četrdeset i pet godina jednostranačkog sustava. ratna stradanja. 1945. Klima U županiji prevladava kontinentalna klima. Živa se zna spustiti do minus 30° C . Industrija mlijeka je privatizirana i jedno je od uspješnih poduzeće u Livnu. postojeće mogućnosti.7-12 880-930 ponovno pokreće. posebno na planinama. U Kupresu iznosi -5. stočarstvo i proizvodnja sira. Ljeti. Polja Trenutno je u županiji regisNa relativno malom prostoru trirano oko 1150 pravnih osoba a formirala su se velika polja od kofizičkih oko 1350.7° C.Županije uključen je u sastav novostvorene jugoslavenske države koja se tada nazivala Kraljevina Srba.Naziv polja površina dužina širina prosječna nadmorska jeka je jedini seku km2 u km u km visina u metrima tor poljoprivredne Livanjsko polje 405 65 5-12 700-740 proizvodnje koji se Glamočko polje 130 56 0. Prosječna temperatura u najhladnijemu mjesecu u godini. No to nije trajalo dugo. godine Kraljevina Jugoslavija. Snijeg je redovita zimska pojava. šumarstvo. Glavne ekonomske grane su bile: tekstilna i kemijska industrija. a na vrhovima planina znatno je ispod nule. godine vlast preuzimaju partizani i stvaraju novu Jugoslaviju. jih su neka zimi potopljena. Nastanak i proglašenje nove države stanovništvo našeg kraja dočekalo je s velikim oduševljenjem..Kupreško polje 96 27 1. početkom 1990. . Hladnoće mogu biti i vrlo jake. Glavni potencijali su bili. Tada je na prostoru Županije uspostavljena Nezavisna Država Hrvatska (NDH). te proglašenje samostalne države Bosne i Hercegovine 1995. a neka Proizvodnja mli.

Tušnica. It fell apart soon after that and the Independent state of Croatia was established in the area of the Canton. the Herzeg-Bosnian Canton was considered economically the most un- The climate The continental climate prevails in the Canton. But. The most about 1150 legal entities and about known ones are: Livanjsko. especially durpotentials were and still are the cat. fields have formed. The milk industry field at the altitude of 699 m. colliery. Glamočko and Kupreško fields. The coldness can be very nomical branches were: textile and bitter. In summer. The production of milk is the The lowest parts of the Kupreško only field in agricultural production field are at the altitude of 1117 m.below zero. tion.7ºC and at the mountain tops it is much more Mountains Dinara. in lower altitudes is about -0. The main 100 days.pretty high and reach over 30 ºC. but even of Glamočko field at 882 m. Particular and unusual is the mountain Dinara. and from 1929 the Kingdom of Yugoslavia. the most known mountain of the Canton. the war sufferings and the declaration of the Independent state of Bosnia and Herzegovina. the temperatures are tle-breeding and cheese produc. After forty five years of singleparty system in which only one political party acted in Yugoslavia – the Communistic party of Yugoslavia. In Kupres it is -5. that has been starting again.ing the day.5-10 1100-1200 The economy in post-war period Even in the pre-war period. has been privatized and is one of the successful com. Duvanjsko field 128 21 7-9 860-940 Fields Kupreško field 96 27 1. Recent history of the Herzeg-Bosnian Canton Germany and Italy attacked Yugoslavia in April 1941. Staretina. The average temperature in the coldest month in the year. in the beginning of 1990 big changes happened. Šator.enians.7-12 880-930 ent producers. Cincar stand out among the HerzegBosnian high mountains. There is a need to mention that this Canton is known for the large number of people working abroad and in that way supporting their On a relatively small area big families. Duvan1350 physical persons registered. They considered that they finally got their state where they could be able to freely develop in all fields. The emergence and the declaration of the new state were welcomed with great enthusiasm by the population of our region. of Duhere the existing possibilities are not vanjsko field at 859 m and Livanjsko used to the full.6ºC (Livno). that didn’t last for a long time. developed County. forestry the snow is present even more than and especially agriculture. When the winters are severe chemical industry. In 1945 the partisans took over the government and created the new Yugoslavia.Naziv polja površina dužina širina prosječna nadmorska panies in Livno and u km2 u km u km visina u metrima it buys the milk off Livanjsko field 405 65 5-12 700-740 from the independGlamočko field 130 56 0. with the highest peak Tro- Tourism BiH • October 2009 13 . some of which are At the moment the Canton has flooded and some dried. January. The main eco. jsko.

Važno je spomenuti i umjetno jezero Mandek iznimne ljepote i atraktivnosti. Mandek i Jaruga su povremeni tokovi koji u ljetnom razdoblju presuše. Najveće je Šatorsko s površinom od 8000 m4. samo trećina jezera pripada livanjskoj općini. Iako se nalazi na Livanjskom polju. . Glamočko i Kupreško polje. Žabljak i Sturbu. Jezera Hercegbosanske županije odlikuju se više posebnošću i ljepotom. Odvaja najveće polje u kršu na svijetu Livanjsko polje od Kupreškog polja. Voda akumulirana u Buškom jezeru koristi se za proizvodnju električne energije u HE Orlovac. jer gotovo sva voda što je izlije nebo ponire. Cincar je druga po visini planina s istoimenim vrhom na 2006 metara iznad mora. Duvanjskog na 859 m i Livanjskog polja na 699 m iznad mora. U planinskim predjelima zime su duge. Staretina (1675 Buško jezero zimi • m) i Šator (1873 m) odvajaju od Glamočkog polja. Glavni vodotok Duvanjskog polja je Šujica. a ljeta kratka i topla. negoli veličinom. Cincar…Posebna je i neobična planina Dinara. Svojom ljepotom pak se ističu Kukavičije (Lupoglavsko) i Blidinjsko jezero. Tu su još i planine Midena (1221m). Šator. najpoznatija planina županije čiji se vrh Troglav uzdiže 1913 metara nad morem i Kamešnica s vrhom Konj koja se uzdiže na visinu 1856 metra iznad mora. Izvori Šujice su Veliki i Mali Stržanj. Najniži dijelovi Kupreškog polja prostiru se na 1117 m. Rijeke i potoci U zavali Livanjskog polja izdvajamo tri veća stalna toka: Bistricu. Stoga će neka planinska područja Hercegbosanske županije vrlo brzo postati razvijena turistička i skijaška središta. Planine Među hercegbosanskim visokim planinama ističu se Dinara. Predstavlja jedno od najvećih umjetnih jezera u Europi. a nizvodno prima pritoku Volaricu. Iako Hercegbosanska županija prima oko 1400 mm padalina po četvornom metru. Tušnica. Na području Buškog blata (jugoistočni dio Livanjskog polja) odgovarajućim hidrotehničkim zahvatima stvoreno je sabirno jezero površine od 55 km4. dok ga Golija (1890m). Staretina. narod ga naziva Veliki ponor Buško Lake in winter 13 Turizam BiH • listopad 2009. Bezvodnost krša uzrokovana je geološkom građom ovog područja. One odvajaju Županiju od Dalmacije. Najpoznatija su: Livanjsko. Vode Vode su najznačajniji čimbenik u oblikovanju krša. Vode rijeke Šujice nestaju u ponoru Kovači. Grabovica (1066m) i Tušnica (1697 m) koje ga odvajaju od Duvanjskog polja. Snijeg se u nekim predjelima zadržava i do početka ljeta. Glamočkog na 882 m. Duvanjsko. ona je ipak suh i bezvodan kraj. Najviša planina je Vran s vrhom smještenim na 2074 metara nadmorske visine. Ona kanjonom u jedinstvenu hidrološku cjelinu povezuje Šujičko polje s Duvanjskim.isušena. koje se nalazi u istoimenom parku prirode.

The springs of Šujica are Veliki and Mali Stržan. Even though it is placed in Livanjsko field only one third of it belongs to the municipality of Livno. The Šujica waters disappear in the chasm Kovači. The main flow of the Duvanjsko field is Šujica. Waterlessness of the karst is caused by the geological structure of this region. Grabovica (1066 m) and Tušnica (1697 m) that divide it from the Duvanjsko field. The highest mountain is Vran with the highest peak of 2047 metres above sea. and the people call it the Veliki ponor (Big chasm) or Krivodol. And that is the reason why some mountain areas of the Herzeg-Bosnian Canton will soon become developed tourist and ski centres. single out with their beauty. Even though Herzeg-Bosnian Canton has about 1400 mm of precipitation on square metre it is dry and waterless region because all the water that is falling from the sky sinks. They divide the Canton form Dalmatia. With its canyon. The biggest one is Šatorsko with the surface of 8. The water accumulated in the Buško Lake is used for the electric power production in the HE Orlovac. It divides the biggest karst field in the world from the Kupres field. and downstream it takes the tributary Volarica. the accumulation lake was created with the surface of 55 square km. Mandak and Jaruga are the flows that dry out during the summer. while Golija (1890 m). Kukavičko (Lupoglavsko) and Blidinjsko Lake. Staretina (1657 m) and Šator (1873 m) divide it from Glamočko field. Waters The water is the most important factor in shaping the karst. Rivers and streams In the Livanjsko field there are three bigger permanent flows: Bistrica.000 square metres. 13 Tourism BiH • October 2009 . It is one of the biggest artificial lakes in Europe. There is one more artificial lake of exceptional beauty and attractiveness. Žabjlak and Struba. which is located in the Park of nature Blidinje. the Mandek Lake.Rijeka Šujica • The Šujica River glav with the altitude of 1913 metres and Kamešnica with the peak Konj with the altitude of 1856 metres. In the area of Buško blato (southeastern part of Livanjsko field). There are also the mountains Midena (1221 m). In some parts the snow stays on the ground until the beginning of the summer. The lakes of the Herzeg-Bosnian Canton are more characterized by their specialty and beauty than their size. it connects Šujičko field with Duvanjsko in a unique hydrological whole. In the mountain regions the winters are long and the summers short and warm.

skijanje na vodi. Tušnica. U sklopu „Čajuše“ djeluje Skijaški klub „Striž“ iz Tomislavgrada. zečeva. Ribolov Ako je vaša ljubav priroda i uz to još volite pecati. sa ciljem da sustavno sakuplja. planinske livade i pašnjaci. tradicionalno je odredište za skijaše rekreativce. osobito mladima koji se okupljaju u klubu ‘’Krila Livna’’ u Livnu i Aero klub u Kupresu. veoma lijepim i atraktivnim. čuva. on se u taj svojevrsni lovački raj. godine. stručno zaštiti i znanstveno obradi. velika prostranstva pod visokim šumama. Duvanjsko i Kupreško) uz povoljna strujanja zraka pružaju idealne uvjete za zmajarenje i paraglaiding. prvi put svrati na lovišta na prostoru Hercegbosanske Županije. Obnovljeni Sportskorekreacijski centar „Čajuša“ u sklopu kojeg se nalaze četiri skijaške staze plus baby staza. nastavlja vraćati godinama. utočište ćete pronaći odmarajući se uz rijeke u čijim njedrima. zapadne Bosne i Hercegovine. od prepelica i divljih pataka. veslanje. loviti riječne rakove ili žabe. jarebica. Vranu (Veliki Vran 2074 m). Šport U svijetu poznavalaca sportskog letenja ovo područje je proglašeno najpovoljnijim u Europi. Jedinstvene prirodne pogodnosti privlače mnogobrojne ljubitelje slobodnog letenja što pridonosi i njegovoj popularizaciji među lokalnim stanovništvom.Livno. klima čine ovaj prostor jeRibolov na Buškom jezeru • Muzejske ustanove Franjevački muzej i galerija Gorica . Rijetka su mjesta za lovce i ljubitelje foto safarija koja obiluju svim vrstama atraktivnih ptica i divljači. službeno je utemeljen 2. Ljubuša. Za njima ništa ne zaostaju gorde ljepotice Kamešnica. Planinski vrhovi na Čvrsnici (Pločno 2228 m). Buško jezero pruža iznimne mogućnosti za ljubitelje sporta i rekreacije na vodi: jedrenje u malim jedrilicama i jedrenje na dasci uz obilje povoljnog vjetra. dinstvenim. Lov Kad strastveni lovac jednom. lisica. na 1250 m nadmorske visine s oštrom planinsko-alpskom klimom i gotovo 5 mjeseci pod snijegom. Malovan. Cincaru (2006 m ). ukupne dužine oko 13. osobito privlačno i lako dostupno turistima s područja Dalmacije i Hercegovine. kajak i kanu. Šator. te prezentira muzejski materijal sa područja Hercegbosanske Županije. Dinari (Troglav 1913 m) pravi su izazov za planinare. Turistička destinacija Kupres. Golija. Raznolika konfiguracija terena. . Visoke planine koje okružuju prostrana polja (Livanjsko. FMGG kao nasljednik Franjevačke zbirke na Gorici ima svoje korijene u 19. O tome svjedoči pisani dokument Fishing on Buško Lake Turizam BiH • listopad 2009. st. Letenje sportskim avionima. kupanje i plivanje u ljetnim mjesecima te kampiranje u šumi uz samu obalu jezera. Klub 13 je nedugo nakon osnivanja postigao zavidne rezultate na natjecanjima širom BiH. suvremeno opremljen hotel sa svim popratnim sadržajima. u djelatnosti livanjskih franjevaca koji su obilazili arheološka nalazišta i skupljali starine. kristalno čistoj vodi riječna pastrva nijemo pozdravlja nebesko plavetnilo koje se zrcali na vodi sudarajući se sa zelenilom okoliša. prostrana polja. listopada 1995. potaknut pričom svojih kolega ili pak sasvim slučajno. a spada među najveće i najimpresivnije ponore dinarskog krša. a i član je Skijaškog saveza BiH.ili Krivodol. vukova i srna do divljih svinja i medvjeda.5 km. jedriličarstvo i aeromodelarstvo aktivnosti su AERO-KLUBA LIVNO sa sportskim aerodromom i hangarom na Brdima. te nastojali oko osnutka muzeja u samostanu. dobra prometna povezanost vratili su Kupres na listu najatraktivnijih skijališta za sve ljubitelje zimskih radosti s područja Dalmacije. nezagađene rijeke i jezera.

Unique natural favourability attracts numerous free gliding fans what helps its popularization among the locals. Various ground configurations. The mountain peaks on Čvrsnica (Pločno 2228 m). Malovan. at the altitude of 1250 m and harsh mountain-alpine climate and almost 5 months with the snow is the traditional destination for the recreational skiers. swimming in the summer months and camping in the woods by the bank of the lake. hare. spacious fields. big spaces under the forests. water-skiing. quail and mallard. clear rivers and lakes and the climate make this area unique. Dinara (Troglav 1913 m) are a real challenge for the mountaineers. Šator. especially attractive and easily accessible for the tourists from Dalmatia and Herzegovina. boar and bears. The places for the hunters and photo-safari fans that is abundant with all kinds of attractive birds and game are not so common. And then follow. modern equipped hotel with all the additional programs and good road connections got Kupres back to the list of the most attractive skigrounds for all winter-sports fans from Dalmatia and western Bosnia and Herzegovina. High mountains that surround the spacious fields (Livanjsko. mountain meadows and pastures. wolf and doe. not less beautiful: Kamešnica. Tušnica. Golija. Duvanjsko and Kupreško) with the fair winds offer ideal conditions for kite-flying and paragliding. Sports airplanes flights. paddling. Not long after it was founded. he continues to come back to this hunting heaven of a kind for years. The skiing club “Striž” from Tomislavgrad works within “Čajuša”. partridge. the club gained enviable results in the competitions over BiH and it is a member of the Skiing association of BiH. altogether 13.and it belongs to the biggest and the most impressive chasms of the Dinara’s Karst. beautiful and attractive. Tourist destination Kupres. especially young ones who gather in the club “Krila Livna” (The Wings of Livno) in Livno and the Aero club in Kupres. Vran (Veliki Vran 2074 m). kayak and canoe. fox. Renovated Sports and recreational centre “Čajuša” with four ski-runs plus baby run. Cincar (2006 m). Sports In the world of sports flying this area is declared to be the most suitable in Europe. Buško Lake gives exceptional possibilities for the water sports fans: sailing in small sailboats and the board sailing with plenty of the fair winds. gliding and air-modelling are the activities of the AERO-CLUB LIVNO with the sports airport and a hangar on Brda. Hunting When a passionate hunter once comes to the hunting grounds in the Zima na Kupresu • Winter on Kupres Kosci na Kupresu • Haymaker on Kupres 139 Tourism BiH • October 2009 . Ljubuša.5 km long. area of the Herzeg-Bosnian Canton.

Dani kosidbe u Kupresu “Strljanica” (prva nedjelja u srpnju) tradicionalna je manifestacija koja svoj korijen vuče još iz turskog doba a uvriježena je uglavnom u hrvatskom narodu. općina Tomislavgrad. Slovenija. Međunarodna kajakaška regata Kazaginac (09. kojim se moli Zemaljska vlada u Sarajevu za dozvolu da se može u javnoj samostanskoj prostoriji držati starinsko oružje. borba na brvnu i drugi davno zaboravljeni sportovi.08. Poljska. općina Tomislavgrad. “Duvanjska ploča” Ovaj rimski nadgrobni cipus pronađen je 1969. Manifestacije „Kultura i cvijeće“.iz 1896. godine i prihvaćena je sa velikim oduševljenjem cjelokupnog hrvatskog naroda. koje je bogato prelijepim pejzažima rijeke Sturbe. najljepšu ulicu ili kvart godine itd. Međunarodna regata i kamp mladih kajakaša i kanuista srednjoevropskih zemalja. bećarac koja se čuje na svakom koraku na trenutke vraćaju prošlost u sjećanje onih koji još pamte. godine i broji sedamdeset članova. Prvi hrvatski sabor i Dani sv.st. održavaju mnogobrojna športska natjecanja. Moto klub „Vukovi“ iz Livna je osnovan 2000. Kajakaška regata se održava u prvoj polovici mjeseca kolovoza. Dosadašnje zemlje sudionice regate su: Češka.-16. Slovačka.) Hrvatski kajakaški savez i OP Tomislavgrad od 1996. „Motorijada“ je okupljanje motorista na prostoru izletišta „Bostan“. te sami biraju jorgovan godine. iziraju Međunarodnu regatu i kamp mladih kajakaša na Buškom Jezeru (Galin lakat) u Kazagincu. kazališne predstave u suradnji s poznatim bosanskohercegovačkim i hrvatskim kazališnim kućama). koji po svom sadržaju i obimu odražava na ovim prostorima kontinuitet povijesnih zbivanja: od Kelta i Ilira preko Rimljana.08.zabavnog karaktera u organizaciji Turističkog ureda Livno u kojoj se građani međusobno natječu i uljepšavaju okoliš. Prva proslava Prvog hrvatskog Sabora i Sv. te Hrvata od doseljenja do najnovijeg vremena. Natjecanje kosaca za titulu Kozbaše i konjske utrke središnji su događaji Strljanice. „Maškarade“ u Livnu su programi zabavnog karaktera koji se svojom dobrom organizacijom približavaju onima u Čapljini. g. ugrađena kao dno u krstionici bazilike).god. Mađarska. poslije Krista. kulturna manifestacija koja se održava svake godine u prvoj polovici mjeseca srpnja. Republika Hrvatska i Bosna i Hercegovina. skok u dalj. danas FMGG. „Malo raspjevano Livno“ je dječji festival. . Imotskom. Nikole Tavelića tradicionalna je vjerska.bacanje kamena s ramena. Seoski sportovi . Nikole Tavelića održana je 1995. te ganga. promocije knjiga. U sklopu manifestacije odvijaju se mnogobrojna kulturna događanja (izložbe slika.Prisoje. potezanje konopa. manifestacija ekološko . Ploča datira iz druge polovice II. Buško blato. organ10 Džamija u Livnu • Mosque in Livnu Pravoslavna crkva u Ravnom • Orthodox church in Ravno Turizam BiH • listopad 2009. pri iskapanju jedne bazilike (bila je u sekundarnoj uporabi. afirmacija su vodenih sportova na Buškom jezeru. njeguje se folklorno naslijeđe (festival gange i gusala). na lokalitetu Bare / Karlov Han . a onima nešto mlađima ostavlja poruku da čuvaju naslijeđe za buduće naraštaje. Nekad mala samostanska zbirka prerasla je u suvremeno osmišljen muzej. Kroz kasnija desetljeća u livanjsku muzejsku zbirku donose se brojni nalazi iz svih razdoblja livanjske prošlosti.

D. catching the crayfish and frogs. The first celebration of the First Croatian assembly and St. Kayak regatta takes place in the first half of August. Museums The Franciscan museum and the gallery Gorica – Livno was officially founded in October 2nd. in crystal clear waters. Poland. and you like fishing. on the locality Bare / Karlov han – Prisoje. in the work of Livno’s Franciscans who had gone around the archaeological sites and collected the antiquities and made efforts in founding the museum in the monastery. etc. The days of haymaking in Kupres “Strljanica” (first Sunday in July) is the traditional festival that has its origin in Turkish ages and is mostly ingrained among the Croatian population. and for those youngers leave the message to preserve their heritage for the future generations. in digging a basilica ( it used to have a secondary use. built in as the bottom of the basilica’s font). Nikola Tavelić days is a traditional religious. and Croats from their arrival to recent history. Numerous cultural events are organized within the festival (exhibitions. in the municipality of Tomislavgrad. The tablet dates from the second half of II century A.Fishing If your love is the Nature. you’ll find your place resting by the rivers where. and has 70 members. and accepted with great enthusiasm of the entire Croatian population. the municipality of Tomislavgrad since 1996. Mijat’s group International kayak regatta Kazaginac (09/08 – 16/08) Croatian kayak association and the municipality of Tomislavgrad have been organizing the International regatta and the camp for young kayakers on Buško Lake (Galin lakat) in Kazaginac. Buško blato. the most beautiful street or neighbourhood. FMGG as the heir of the Franciscan collection in Gorica has its roots in 19th century. Slovakia. and protecting and scientifically analyzing and presenting the museum materials from the region of Herzeg-Bosnian Canton. “Carnival” in Livno comes up with those in Čapljina and Imotski with its good organization. fight on a tree-bridge and other long forgotten sports. Rural sports – stone throwing. The moto-club “Vukovi” (Wolves) from Livno was founded in year 2000. International regatta and the camp for young kayakers and canoeists from Central Europe is the affirmation of water sports on Buško Lake. The countries that take part in the regatta are: Czech Republic. Through the decades that followed. the trout speechlessly greets the sky-blue that reflects by the water and clashes with the green environment. Hungary. preserving. “Duvno tablet” This Roman tombstone was found in 1969. which. reflects the continuity of the historical events in these areas: from Celts and Illyrians to Romans. folklore heritage is being cherished (ganga and gusle festival) and numerous sports competitions are held. the long jump. tugging the rope. The first Croatian assembly and the St. This is witnessed by a written document from 1896. 11 Tourism BiH • October 2009 . The competition of haymakers for the title of “Kozbaša” and horse races are the central events of the “Strljanica”. What used to be a small monastery collection now is a modMijatova družina • Festivals and events “Culture and flowers” is the festival of ecological and entertainment character in the organization of Tourist office Livno where citizens compete and beautify the environment and choose the lilac of the year. and traditional singing ganga and bećarac that can be heard everywhere. take the past back into the memory of those who remember it. ern museum – FMGG. the Republic of Croatia and Bosnia and Herzegovina. Nikola Tavelić was held in 1995. theatre plays in cooperation with famous BiH and Croatian theatres). Slovenia. “Little singing Livno” is a children’s festival. in which the Country government in Sarajevo is requested a permission for the old weapons to be kept in the public monastery’s rooms. book promotions. cultural festival that takes place in the first half of July every year. numerous finds from all periods of Livno’s history were brought to the museum collection. by its contents and size. 1995 with the purpose of collecting.

u naselju Tolisa. Od starih zanata velik broj stanovništva se bavi proizvodnjom predmeta od vrbovog pruća. Najveće tradicionalne manifestacije su: Turizam BiH • listopad 2009. šećerna repa i duhan. blizina dviju velikih rijeka. jezerima. stvorit će se uvjeti za razvoj tranzitnog turizma. također i muzej ledenog doba. koji će povezivati BiH sa Europskom Unijom. starim koritima. Budući da je Županija smještena na obalama dviju velikih rijeka (Sava. općina Orašje nalazi se Franjevački samostan i crkva. Odžak i Domaljevac – Šamac. . U samostanu su u fazi uređivanja i muzej moderne umjetnosti. bizona i predmeti izrađeni od hrasta starog oko 6000 godina. Područje Županije zauzima 324 km2 i većim dijelom je nizinsko prosječne nadmorske visine do 90 m. Kulturno historijski spomenici smješteni su na dva lokaliteta. Osim Samostana i crkve od kulturno historijskih spomenika možemo izdvojiti zgradu općine u Odžaku. Geografski položaj. Bosna) jedna je od vodom bogatijih krajeva u Bosni i Hercegovini Geoprometni položaj Županije je omogućio dva vrlo frekventna granična prijelaza u Orašju i Šamcu. šljunkarama i kanalima. gdje će se moći pronaći ostaci kostiju mamuta. barama. Županija Posavska nudi vrlo bogatu ihtiološku raznolikost. a od industrijskih biljaka: soja. Najzastupljenije kulture su kukuruz i pšenica. U Županiji živi oko 45 000 stanovnika od kojih se većina bavi poljoprivredom. Kosti i hrastovi od kojih se izrađuju predmeti su pronađeni u rijeci Savi na području Županije. 12 Ž MANIFESTACIJE Na području Županije Posavske održava se niz kulturno umjetničkih i sportskih manifestacija koje se održavaju u ljetnim mjesecima. U samostanu je smješten muzej sa bibliotekom gdje se nalazi preko 10000 izložbenih primjeraka i vrijedna numizmatička zbirka. Sastavljena je od tri općine: Orašje. bogat i raznovrstan fond divljači i riba i očuvani prirodni okoliš stvaraju odlične uvjete za uzgoj divljači i ribe upanija Posavska omogućava razne vrste ribolova zato što se može pecati na rijekama.Županija Posavska z RAJa lov i ribolov Ž Hajrudin Hadžidedić upanija Posavska je smještena u sjevero – istočnom dijelu BiH i druga je od 10 kantona/županija Federacije BiH. Izgradnjom Koridora 5c.

the conditions for the development of the transit tourism should be created. The biggest traditional events are: osavina Canton enables different kinds of fishing because you can fish at rivers.000 inhabitants in the Canton.Posavina Canton HEAVEN fishing for hunting and osavina Canton is located in the north – eastern part of BiH and is the second out of 10 cantons of the Federation of BiH. bison and the objects made of the 6000 years old oak tree will be seen. the municipality of Orašje. where the remains of the bones of the mammoths. Bosna). It is made up of three municipalities: Orašje. marshes. with the average altitude of 90 m. The area of the canton spreads on 342 km2 and is mostly lowlands. In Tolisa. and the cash crops are: soybeans. closeness of the two big rivers. The bones and the oaks were found in the Sava River at the Canton’s area.000 exhibits and valuable numismatic collection. There are about 45. Since the Canton is located on the banks of two big rivers (Sava. FESTIVALS In the area of the Posavina Canton there is a number of cultural and sports festivals held during the summer months. we can also single out the municipality building in Odžak as a cultural-historical monument. old river beds. sugar-beet and tobacco. The most represented field crops are the corn and wheat. Within the monastery there is also a museum of modern arts in the faze of arranging. canals. the museum of the glacial period. lakes. Geo-traffic position of the Canton has made it possible for the two very busy border crossings in Orašje and Šamac to be opened. Posavina Canton offers very rich ichthyologic diversity. P Rijeka Sava • The Sava River The geographical position. Odžak and Domaljevac – Šamac. A lot of the population is occupied with one of the old crafts. it is one of the water-richer areas in Bosnia and Herzegovina. With the construction of the corridor 5c. rich and heterogeneous fund of wild game and fish and preserved natural environment make good conditions for breeding the wild game and fish. P Tourism BiH • October 2009 13 . which will connect BiH with the European Union. and are mostly occupied with the agriculture. Besides the monastery and the church. producing the objects made of willow brushwood. there is a Franciscan monastery and a church where is the museum with the library. which has over 10. Cultural-historical monuments are placed in two localities.

održavaju se početkom petog mjeseca. uspostavljen je sistem informiranja. štuka. prepelice. prezentacije knjiga. te divlje svinje i zečevi. glumačke prezentacije itd. likovne izložbe. Turistička zajednica Županije Posavske je implementirala projekt „Posavina raj za lov i ribolov“ koji je financirala Europska Unija. divlji golub. šljuke i grlice. utrke pasa. kulenijada.DANI HRVATSKOG FILMA – najveća manifestacija na prostoru Županije gdje se prikazuju najbolja ostvarenja hrvatske kinematografije nakon Pulskog festivala. barama. LOV I RIBOLOV Geografski položaj. glavnog događaja međunarodne smotre folklora tu su još i razna natjecanja u starim sportovima. Manifestacija se obilježava početkom šestog mjeseca u naselju Tolisa. Moto susreti u Orašju koji okupljaju preko 1000 motorista iz cijele Europe. . Prema ovim karakteristikama ovo područje je atraktivno sa stanovišta turističko – lovne i ribolovne ponude. Pored ovih manifestacija bitno je napomenuti i internacionalnu Sava regatu Karlovac – Orašje koja okuplja zaljubljenike u prirodu i kajak – kanu sport iz čitavog svijeta. nogometu i borilačkim sportovima. blizina dviju velikih rijeka. Ostala značajna lovna divljač koja se nalazi na ovim prostorima je srneća divljač. bogat i raznovrstan fond divljači i riba i očuvani prirodni okoliš stvaraju odlične uvjete za uzgoj divljači i ribe. Kao važan dio turističkog proizvoda. osobe iz političkog života Hrvatske i FBiH uz zavidno medijsko praćenje. rafting i spust gumenim čamcima niz rijeku Savu. divlje guske i patke. jezerima. U svrhu povećanja atraktivnosti lovnih i ribolovnih područja. a održava se u sedmom mjesecu i traje 14 dana. režiseri. Održava se početkom devetog mjeseca na prostorima općine Orašje. • Fishing on the Sava DOMALJEVAČKA TKANICA – kulturno – folklorno . koncerti i kao vrhunac manifestacije smotra folklora međunarodnog karaktera koja se održava 15.08 – 16. Pored 1 Na području Županije najzastupljenija je pernata divljač: fazani. amur. tolstolobik.sportska manifestacija međunarodnog karaktera koja se održava krajem sedmog mjeseca na području Ribolov na Savi općine Domaljevac – Šamac. Na projekcijama filmova učešće uzimaju glumci. Glavni cilj ove manifestacije kao i Posavskog kola i Domaljevačke tkanice je očuvanje kulturne baštine i izvornog folklornog stvaralaštva. smuđ. sportski turniri u košarci. Županija Posavska nudi vrlo bogatu ihtiološku raznolikost. starim koritima. koncerta izvorne i zabavne glazbe. mrena. som. koji pruža potrebne informacije i usluge turistima za vrijeme njihovog boravka u Posavini. nastupa na otvorenoj pozornici. natjecanja. Organizatori HKUD «Mladost» Domaljevac svake godine osiguravaju bogat program koji se sastoji od tradicionalnog svečanog mimohoda folklornih skupina. koncerti. DANI TOLISE – veliki događaj koji prerasta u tradicionalnu manifestaciju međunarodnog karaktera. obnovljeni su i poboljšani objekti i tereni za boravak turista na lovištima i unaprijeđeni fondovi divljači i riba. Manifestacija je bogata sportskim i kulturnim događanjima: promocija knjiga. šljunkarama i kanalima. Na ovim prostorima najzastupljenije vrste riba su: šaran. Turizam BiH • listopad 2009. tako je i dobila naziv «Mala Pula». općina Orašje. izložbe. na centralnom trgu u Odžaku. odbojci.08. Županija Posavska omogućava razne vrste ribolova zato što se može pecati na rijekama. POSAVSKO KOLO – održava se na području općine Odžak u vremenu od 01.08.

HUNTING AND FISHING The geographical position. competitions. actors presentations. rafting and pontoon ride down the Sava River. which gathers lovers of nature and kayak – the canoe sports. pike-perch. The system of informing that gives all the necessary information and services for the tourists during their stay in Posavina has been established as a very important part of tourist product. The most represented fish species in these areas are: carp. Motorcyclemeetings in Orašje that gather over 1000 motor cyclists from all over the Europe are taking place at the beginning of May. and barbel. dog races. catfish. open air performances. and sports tournaments in basketball. are being screened. concerts and as the final of this event the international folklore festival held on August 15th at the central Odžak’s square. and it is held in July and lasts for 14 days. the municipality of Orašje. wood pigeon. The rest of the hunting game here are: deer game. closeness of the two big rivers. It is being held at the beginning of September in the municipality of Orašje. exhibitions. the Tourist board of Posavina Canton has implemented the project “Posavina. In order to increase the attractiveness of the hunting and fishing areas. where the best works of the Croatian cinematography. traditional and pop music concerts. POSAVINA WHEEL DANCE – held in the area of the municipality of Odžak from 01/08 – 16/08. from all over the world. This festival is full of sports and cultural events: books promotion. The organizer HKUD “Mldost” Domaljevac every Lov • year makes a rich program consisted of: traditional ceremonial folklore groups march past. directors. old river beds. concerts. According to these characteristics. book promotions. Besides these festivals it is important to mention the international Sava regatta Karlovac – Orašje. volleyball. after the Pula film festival. marshes. canals. Posavina Canton enables different kinds of fishing because you can fish at rivers. kulenijada. This festival is taking place at the beginning of June in Tolisa. etc. the international folklore festival. and the game and fish stocks increased. DOMALJEVAC SASH – cultural-folklore-sports festival with the international character. snipe and turtle-dove. at the area of the municipality of Domaljevac – Šamac. and so it got the name “Little Pula”. amur. quail. The main goal of this festival and of Posavina dancing and Domaljevac sash is the preservation of cultural heritage and the autochthon folklore creativity. and there is a great media interest for this event. Besides the central event. rich and heterogeneous fund of wild game and fish and preserved natural environment make good conditions for breeding the wild game and fish. wild goose and ducks. football and contact sports. the buildings and grounds for tourists stay at the hunting grounds had been renovated and improved. Hunting In the area of the Canton the most represented is the feathered game: pheasant. art exhibitions. Posavina Canton offers very rich ichthyologic diversity. and people from the Croatian and BiH political life. lakes. held at the end of July. this area is attractive from the point of view of the tourist-hunting and fishing offer. At the film screenings you can see actors. there are also various competitions in old sports.CROATIAN FILM DAYS – the biggest event in the area of the Canton. TOLISA DAYS – a big event that is becoming an international traditional festival. Tourism BiH • October 2009 1 . pike. hunting and fishing paradise” financed by the European Union. wild boar and hare.

. lovni i ribolovni turizam kao odredište za one koji vole aktivan odmor u netaknutoj prirodi uz obale rijeke Drine. sačuvana flora i fauna predstavljaju važne resurse ovog kantona i osnova su za sportsko-rekreativni. netaknuta priroda. Prače i Koline. 1 P Turizam BiH • listopad 2009. rirodna i geografska raznolikost prostora.Bosanskopodrinjski kanton Bosna Edin Kunovac kakva je nekada bila Veliki prirodni potencijali pružaju mogućnost da turizam preraste u vodeću privrednu granu Goražda i cijelog kantona.

Bosnian-Drina Canton Bosnia as it used to be Goražde noću • Goražde noću Great natural potentials offer the possibility for the tourism to become the leading economic branch of Goražde and the entire Canton. untouched nature. Tourism BiH • October 2009 1 . hunting and fishing tourism and the destination for those who like active rest in untouched nature by the banks of the rivers Drina. N Natural and geographical diversity of the area. preserved flora and fauna represent important resources of this Canton and are the basis for sports and recreational. Prača and Kolina.

koja je povezivala primorje. B TURISTIČKA PONUDA . već se jednostavno mora doživjeti. Splavarenje 1 Turizam BiH • listopad 2009. Područje gornjeg toka rijeke Drine od prapovijesnih vremena nije bilo zaobiđeno od prisustva i kulturnog razvitka ljudskih zajednica. Crnu Goru sa Sarajevom i drugim krajevima. plivanje. rafting. Splavarenje je doživljaj čija se posebnost ne može riječima opisati. a ujedno postane nosilac razvoja općine Goražde. Bogata prirodna i kulturno-historijska baština resursi su koji imaju neprocjenjivu vrijednost i potencijal za razvoj turizma na prostoru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. netaknuta priroda. Splav je neobično plovilo izgrađeno od drvene oblovine sa koga se može riboloviti i uživati u gastro ponudi domaćih specijaliteta. Splavarenje Posebno atraktivan turistički proizvod BPK-a Goražde je splavarenje Drinom. ribolov. itd. ljubitelje ljekovitog bilja i šumskih plodova. planinarski pohodi. izaziva radoznalost. lovni i ribolovni turizam kao odredište za one koji vole aktivan odmor u netaknutoj prirodi uz obale rijeke Drine. TIPOVI I VRSTA Bosansko-podrinjski kanton Goražde raspolaže velikim prirodnim potencijalima koji pružaju mogućnost da turizam preraste u vodeću privrednu granu. kanjoni. gdje svoj mir mogu pronaći kupači: Gradski žanj. Rijeka Drina uvijek je bila glavna saobraćajna arterija na području istočne Bosne. slobodnog i očuvanog i pružaju izvanredan ugođaj za planinare.6km2 i sastoji se od tri općine: Goražde. Foča-Ustikolina i općine Pale-Prača. Duž obala rijeke Drine nalazi se nekoliko plaža. Srbiju. još uvijek je sačuvan od svih zagađivača. Osanica itd. Sadba. stoga se razvoj turizma uglavnom bazira na mogućnostima koje pruža ova rijeka.osansko-podrinjski kanton Goražde zauzima površinu od 504. Planinski visovi Kriva draga. vožnja kajakom. Splavarenje Drinom je već poznat turistički proizvod zbog kojeg ovo područje posjećuje veliki broj turista. Ribolov Gornji tok rijeke Drine. sačuvana flora i fauna predstavljaju važne resurse ovog kantona i osnova su za sportsko-rekreativni. zaustavlja dah. u skladu sa svojim interesima. rijeke i planine pružaju mogućnost da svako može pronaći nešto za sebe (splavarenje. Splavarenje Drinom. . Veoma atraktivno i posjećeno mjesto je izletište Rorovi koje ujedno predstavlja simbol ot- pora (1992.-1995. Turistička agencija “Obner” obezbijedit će vam potpuni ugođaj na splavarenju. Ruda glava. Prače i Koline. Borovac i Grebak pružaju sliku pomalo divljeg prostora (u najpozitivnijem smislu riječi).). Prirodna i geografska raznolikost prostora. Klek.). budi neizvjesnost i želju za ponovnim vraćanjem. Crni rajski vrh. Rijeka Drina predstavlja izuzetnu atrakciju za brojne domaće i strane goste. Prirodni resursi izvanredne ljepote i raznovrsnosti kao što su prelijepe šume.

Natural and geographical diversity of the area. due to which this area is visited by numerous tourists. you just have to experience it. hunting and fishing tourism and the destination for those who like active rest in untouched nature by the banks of the rivers Drina. Crni rajski vrh. fishing. TOURIST OFFER. Rich natural and cultural-historical heritage are the resources that have priceless value and potential for the development of tourism in the area of Bosnian-Drina Canton Goražde. rafting. Fishing The upper Drina flow is still preserved from pollution. which offer the possibility for the tourism to become the leading economic branch and the holder of the development of the municipality of Goražde.6 square km and consists of three municipalities: Goražde. The float is an unusual sailing boat made of round-wood from which you can fish and enjoy the gastro offer of local specialties.B osnianDrina Canton Goražde takes up the surface of 504. Klek. untouched nature. canyons. The Drina River has always been the main traffic artery in the area of eastern Bosnia. rivers and mountains. Prača and Kolina. it is breathtaking. The mountain peaks Kriva draga. The log floating on the Drina provokes the curiosity. Serbia. It connected the coast. Borovac and Grebek give the image of slightly wild space (in the positive sense). Tourist agency “Obner” will provide you the complete atmosphere in floating. free and preserved and give exceptional atmosphere for the mountaineers. Foča-Ustikolina and Pale-Prača. rouses suspense and the desire for coming back. TYPES AND KINDS Log Floating Bosnian-Drina Canton Goražde has at its disposal great natural potentials. The presence and the development of human communities had existed in the area of the upper Drina flow since the prehistory. Log floating Especially attractive tourist product of the Bosnian-Drina Canton Goražde is the log floating on the Drina. etc.) compatible with everybody’s interests. The log floating on the Drina is already familiar tourist product. Along the Drina there are several beaches for bathers: Gradski žanj. which is the basic requirement for the existence of the most interesting salmonidae Tourism BiH • October 2009 19 . etc. The resort Rorovi is a very attractive and well visited place and it also represents the symbol of resistance (1992 – 1995). kayaking. Log floating is an experience of a special kind that you can’t describe with words. Montenegro with Sarajevo and other parts. Natural resources of exceptional beauty and diversity. The Drina River represents a true attraction for numerous local and foreign guests. offer the possibility for everyone to find something for himself (log floating. like beautiful woods. preserved flora and fauna represent important resources of this Canton and are the basis for sports and recreational. mountaineering. Osanica. and because of this the development of tourism is mostly based on the possibilities that this river gives. swimming. Sadba. medicinal herbs and forest fruits fans. Ruda glava.

Kacelj i Borovac. kako sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde tako i sa šireg prostora Bosne i Hercegovine. Na području Ustikoline zabilježen je svjetski rekord u ulovu mladice . dar netaknute prirode.o. Grebak.ribolovno društvo “TOPLIK” Prača Planinska rječica Prača. kao i cijela Bosna i Hercegovina. govini “Krivu Dragu” u čijem sastavu se nalazi i lovno-rekreativni centar “Bijele vode” sa gaterom opremljenim za obuku i trening lovačkih kerova.Lovačko društvo “Biserna” Goražde . te briga o zaštiti ovih vrsta. a to su: . Za čuvanje tradicije u planinarstvu ističe se Bošnjačko-planinarsko društvo „Maglić” Goražde. Šetališta i staze uz rijeku Drinu u izvanrednom ambijentu omogućavaju razvoj rekreativnog turizma.rekreativni centar “Bijele vode” .o. Za planinarenje posebno su atrak• Lov Povoljna konfiguracija zemljišta. koje organizuje i niz planinarskih manifestacija.40kg.Sportsko-ribolovno društvo “Halil Sofradžija” Ustikolina . izrazito bogatstvo mladicom i drugim vrstama ribe.58.što je osnovni preduslov da pored ravničarskih vrsta žive i najzanimljivije salomonidne vrste riba. sportski teren. Sportsko rekreativni turizam Sportski tereni na prostoru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde pružaju izvanrednu mogućnost za razvoj sportskorekreativnog turizma. Ljekovito bilje. Privredno društvo “Bijele vode” d. Zahvaljujući prirodnim resursima prostor Bosansko-podrinjskog kantona Goražde pruža idealne uslove za razvoj lovnog turizma. od kojih izdvajamo najveću u Bosni i HerceLovno rekreativni centar kod Goražda Kulturno-historijsko naslijeđe Bosansko-podrinjski kanton Goražde. predstavlja jedinstveno bogatstvo autohtonom potočnom pastrmkom i kapitalnim primjercima lipljana. gljive i ostali šumski plodovi rasprostranjeni su po svim predjelima BPK-a. Kriva draga radi na izgradnji savremenog sportsko-rekreativnog centra ( motel. .Sportsko. interesantne ribolovnim sladokuscima.Sportsko-ribolovno društvo “Goražde” .Lovno . prateći sadržaji) i bit će nosilac bržeg razvoja ove vrste turizma. Planinarstvo Teritorij Bosansko-podrinjskog kantona Goražde okružuju izrazito lijepi planinski predjeli koji svojom atraktivnošću izazivaju radoznalost planinara. Raznovrsnost ribljeg fonda. proizvelo je potrebu za formiranjem sportskih ribolovnih društava koja egzistiraju na ovom prostoru. Za očuvanje i zaštitu okoliša i lovne divljači brinu se četiri lovačka društva: . predstavlja pravu riznicu raznovrsne kulturno-historijske Hunting-recreational centre near Goražde 10 Turizam BiH • listopad 2009.Lovačko društvo “Rasoh” Prača .Lovačko društvo ” Grebak” FočaUstikolina tivni planinski masivi Ruda glava. odgovarajuća klima i šumska bogatstva su osnovni činioci više lovnih revira na području BPK-a. Na lokalitetu Grepka i Rude glave izgrađeni su planinarski domovi.

Hunting club “Biserna” Goražde . The mountain rivulet Prača. Grebak. very rich with huchen and other fish species and care of the preservation of these species created the need of forming fishing clubs that exist in this region. a gift of untouched nature represents a unique wealth of the indigenous brown trout and the big specimens of grayling. enable the 11 Hunting Suitable configuration of the grounds. and these are: . the area of Bosnian-Drina Canton Goražde offers great conditions for the development of hunting tourism. Heterogeneousness of the fish stocks. The Bosnianmountaineering society “Maglić” is distinguished in the preservation of mountaineering tradition and it organizes line of mountaineering events. Medicinal herbs.Hunting club ” Grebak” FočaUstikolina regions that provoke the curiosity of the mountaineers from the territory of the Bosnian-Drina Canton Goražde and wider area of Bosnia and Herzegovina. with its exceptional environment. Mountain massifs Ruda glava.Sports and recreation club “Goražde” . Kacelj and Borovac are especially attractive for mountaineering.Lovci i lovina • Hunters and catch est wealth are the basic factors of the hunting grounds in the area of Bosnian-Drina Canton Goražde. Thanks to the natural resources. suitable climate and for- Mountaineering The territory of the Bosnian-Drina Canton Goražde is surrounded by exceptionally beautiful mountain Tourism BiH • October 2009 .Hunting-recreational centre “Bijele vode” . the world record in catch of huchen was registered – 58. In the area of the Ustikolina. fish species that are interesting for the fishing lovers. Four hunting clubs are taking care of the preservation and protection of the environment: . Promenades and paths along the Drina River.Hunting club “Rasoh” Prača .Sports and recreation club “TOPLIK” Prača. where the biggest one in Bosnia and Herzegovina is “Kriva Draga” with the hunting-recreational centre “Bijele vode” that has the place specially equipped for the training of the hounds.Sports and recreation club “Halil Sofradžija” Ustikolina . mushrooms and other forest fruits are wide-spread over the BosnianDrina Canton Goražde. On the locality Grebak and Ruda glava mountain houses were built. Sports and recreational tourism Sports grounds in the BosnianDrina Canton Goražde offer exceptional possibility for the development of sports and recreational tourism.40 kg.

prema procjenama arheologa. Treba istaći da je na prostoru općine Ustikolina izgrađena prva džamija u Bosni i Hercegovini “Turhan Emin-begova” kao i prva štamparija na bosanskohercegovačkom tlu. vazne i posude od glinene opeke. rimskog. srednjovjekovnog vremena. Značajna su nalazišta iz prahistorijskog. .historijski i vjerski spomenik nalazi se u selu Kreča. godine. turske i austrougarske uprave. Prilikom ovog arheološkog pretraživanja na ovom lokalitetu pronađeni su kipovi koji svjedoče o postojanju naselja iz pomenutog perioda. izgrađen 1553. stoljeća. Novopronađeni kipovi bit će nakon stručne obrade izloženi u pomenutom muzeju. Nešto od gore navedenih eksponata pohranjeno je u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine u Sarajevu. One datiraju iz druge polovine XV. godine samo su potvrdila već ranije nalaze da se na ovom lokalitetu. Iskopavanja koja su vršena 1955.5 hiljada godina. Ovaj lokalitet ima status Nacionalni spomenik “Lug”. kamene sjekire. Iz Osmanlijskog vremena značajan kulturno. Najnovija istrživanja koja su obavljena na ovom lokalitetu august/septembar 2009. Na prostoru BPK-a Goražde postoje tragovi života iz prahistorije. radi o kulturi staroj 7. Zupčići i Podhranjen naseljavali stanovnici mlađeg kamenog doba. godine u naselju Zupčići rezultirala su pronalaskom kamenih bodeža. 12 • Panorama of Goražde Turizam BiH • listopad 2009. a arheološka istraživanja potvrđuju da su naselja: Popov Do. U užem gradskom području općine Goražde nalazi se i jedna od najljepših džamija na Balkanu “KAYSERI CAMII” i predstavlja neprocjenjiv kulturno-historijski i vjerski spomenik.Panorama Goražda baštine.

5 thousand years old culture. the “Turhan Emin-begova” mosque. In the town of Goražde there is one of the most beautiful mosques in Balkans . Some of the exhibits mentioned above are stored at the National Museum of Bosnia and Herzegovina in Sarajevo. On the occasion of archaeological researches at this locality the statues that witness about the existence of the settlement from this period were found. We should point out that the first mosque in Bosnia and Herzegovina was built in the municipality of Ustikolina. stone axes. and accompanying programs) and it will be the holder of the development of this type of tourism. Finds of stone daggers. Stećak in Goražde surroundings Tourism BiH • October 2009 13 .“KAYSERI CAMII” and it represents priceless cultural-historical and religious monument. sports grounds. built in 1553. medieval period of Turkey and the Austria-Hungary authorities. Kriva draga works on the construction of modern sports and recreational centre (motel. The most recent researches done at this locality (August/September 2009) just confirmed that. as well as the first printing house in Bosnia and Herzegovina. the word is about 7. and date from the XV century. according to the archaeologists’ estimations.o. vases and the pottery are the results of diggings that were made in 1995 in the settlement Zupčići. in the village of Kreč.o. Economic society “Bijele vode” d. From the Ottoman period comes an important cultural-historical and religious monument. Stećci u okolici Goražda • There are traces of life from the prehistory in the area of the BosnianDrina Canton Goražde and the archaeological researches confirm that the settlements Popov Do. Roman.development of the recreational tourism. Important sites are from the prehistoric period. Zupčići and Podhranjen were inhabited by the population from the early Stone Age. Cultural-historical heritage Bosnian-Drina Canton Goražde as well as the entire Bosnia and Herzegovina represents a true treasury of various cultural-historical heritages. Newly found statues shall also be stored at this museum after the professional analysis. This locality has the status of National monument “Lug”.

• Brčko se. motela i pansiona. U Brčkom postoji J. . najvjerojatnije po mjestu gdje se trgovalo soli. a Turci Brčki. Cijelo područje Brčkog nalazi se na 80 – 200 m nadmorske razine. Gradsku galeriju. kuhinjska sol). Obiteljski radio Valentino. Radio bet Frattelo itd. grad na raskrižju putova prema istoku i zapada. godine pod nazivom Barka kako su ga prozvali franjevci koji su u to vrijeme djelovali na tom prostoru. U njega su dolazili trgovci iz gotovo cijele Europe. Brčko nije važno samo kao čvorište putnih pravaca nego i kao mjestu u kojem su se razvile različite vrste prometa: cestovni. Panorama Brčkog Panorama of Brčko 1 Turizam BiH • listopad 2009. preko 7000 ljudi. 1878.Brčko Distrikt Brčko. Zagreba. Preporod i Napredak. Praga. razvilo u vrlo živo trgovačko mjesto. plovni (riječni) i željeznički. Dokaz o postojanju rimskog grada Saldee jesu ostatci rimske kanalizacije u Brčkom. U rimsko vrijeme na tom prostoru bila je sagrađena utvrda koja se zvala Saldea (latinski sal znači sol. Sofije itd. Brčko ima bogati gradsku biblioteku. Tako je Brčko postalo vrlo važno čvorište putova prema istoku i zapadu. Distriktu Brčkom pripalo je područje cijele nekadašnje općine Brčko. Taj podatak najzornije govori kojom brzinom se Brčko razvijalo. te nekoliko medija u privatnom vlasništvu: RTV Hit. Amatersko pozorište. još za vrijeme Austro-Ugarske. To područje obiluje brojnim izvorima pitke vode. B rčko se prvi put spominje1428. Brčko je grad na ušću rijeke Brke u Savu. a osobito iz Trsta. izuzev njenog južnog dijela na sjevernom području planine Majevice koje se nalazi na 200 – 400 m nadmorske razine.P Radio Brčko. godine u Brčkom je živjelo oko 3000 ljudi. Brčko ima nekoliko vrlo poznatih hotela. sjeveru i jugu. tri kulturnoumjetnička društva: Prosveta. Brčko je poznato po svojim pozorišno-kazališnim susretima koji se održavaju u 1. prema sjeveru i jugu. Austrijanci su ga zvali Brčka. Budimpešte. tjednu mjeseca studenog. Beča. a 1910.

This area is abundant with numerous springs of potable water. which are being held in the first week of November. Town gallery. Brčko is also important as the place where different kinds of traffic: road. Brčko has rich town library. which is situated at the altitude of 200-400 m. north and south. except its southern part on the northern area of the Majevica Mountain. Brčko is known for its theatre meetings. Sophia. etc. Radio bet Fratello. motels and hostels. Zagreb. Amateur theatre. common salt). Vienna. and several media in private property: RTV Hit. Tourism BiH • October 2009 1 . Budapest. Here came the merchants from almost entire Europe. The entire area of Brčko is situated at the altitude of 80-200 m. rčko was mentioned for the first time in 1428 under the name Barka as it was named by the Franciscans who worked at that time there. Even during the Austro-Hungarian period Brčko developed into a very lively commercial place. About 3000 people lived in Brčko in 1878. and especially from Trieste. Brčko is the town on the river mouth of the Brka into Sava. north and south. It has several very famous hotels. three cultural clubs: Prosveta.Brčko Distrikt Brčko is the town on the crossroads to east and west. The evidence of the existence of the Roman town Središte Brčkog • Centre of Brčko B Saldea is the remains of the Roman sewage system in Brčko. most probably after the place of salt trade. The entire former municipality of Brčko fell to share of the Brčko district. During the Roman period a fortress was built at that area. Preporod and Napredak. and in 1910 over 7000. That’s how Brčko became a very important crossroads to east and west. Austrians used to call it Brčka and the Turks Brčki. etc. This information shows how fast Brčko developed. In Brčko there is Radio Brčko. Family radio Valentino. river and railroad traffic. which was called Saldea (Latin sal means salt. Prague.

.......... Samo će tada marketing biti u funkciji razvoja nekog posla.. ideje.... ministarstava. destinacije.. ili turizma.. a čiju dozvolu za upotrebu smiju imati samo stručni profesionalci. 1 M Turizam BiH • listopad 2009.......Strateški marketig u funkciji razvoja turizma . Marketing je najjači alat poslovnog uspjeha Mirjana Šutić arketing je snažan alat čije upute za upotrebu moraju pisati čelnici tvrtki. država..

.... Marketing is the strongest tool for the business success T he marketing is the strong tool.. destination. Tourism BiH • October 2009 1 ... ministries. for which use instructions should be written by the heads of the companies.... and whose permission for use could have only the professional experts.. states.Strategic marketig Tradicijska gastro ponuda • Traditional gastro offer in the function of the development of tourism .......... Only then the marketing shall be in the function of the development of a job.. idea or tourism..

Kako bismo što mudrije utrošili naša ograničena sredstva. te varijacija istih proizvoda i usluga. pretpostavka. moramo prvo pospremiti vlastito dvorište. moramo prvenstveno definirati kako želimo da se našu zemlju izvana percipira. Ne možemo očekivati da ljudi od nas kupe nešto za što ne znaju da postoji. potrebno je uložiti sredstva da bismo dodatno dotjerali resurse i obučili naše osoblje s ciljem kreiranja kvalitetne turističke ponude . tehnološki iznimno kontrastno. Sjetimo se izjave Johna Wanamakera koji je ustanovio da je polovica novca koji potrošimo na marketing čisti promašaj od investicije. Kada spoznamo kako želimo da nas svijet doživljava i utvrdimo u čemu smo izvanredni u odnosu na ostale turističke destinacije. M Tko smo mi? Teško je razumjeti kako formirati strategiju marketinga na današnjem tržištu koje je vrlo fragmentirano. Tvrtke svake godine troše milijune na marketing. . Dakako. ali je problem u tome što ne znamo koja od dvije polovice nam je donijela zaradu. dakle. 1 Turizam BiH • listopad 2009. ponuda. leži u neorganiziranosti odnosno neusklađenosti naših vizija i ideja o napretku i načinima postizanja željenih ciljeva. onda se moramo pripremiti na velike izdatke s kratkoročno neopipljivim rezultatima. Ne možemo očekivati da ljudi iz Amerike ili dalekog Japana požele doći vidjeti prirodne ljepote Jadrana i njegova zaleđa ako za našu zemlju nisu nikada čuli. ako su samo pratili ratna zbivanja u njoj. još gore. dugoročno ćemo uživati višestruki povrat na uloženo. da bismo pokušali zaobići zamke koje donose neizbježan tehnološki napredak i globalizacija. najjači alat poslovnog uspjeha. te zajedno kreirati i prihvatiti strategiju na državnoj razini koja će određivati smisao svake od brojnih ponuđenih nam investicija. Prva je. Čak će se i ljudi koji odlučuju u što usmjeriti sredstva unutar marketinškog budžeta složiti da je većina tog novca bačena u vjetar. Sigurno je da uspjeh svakog poslovnog pothvata ovisi upravo o kvaliteti marketinga njegovih proizvoda ili usluga. Ustrajemo li dovoljno u kvalitetnoj provedbi solidne marketinške kampanje. ili. Naš izazov. te zasićeno mnoštvom neprovjerenih informacija.arketing je.odnosno ponude koju je netko voljan platiti. odnosno uskladiti naše resurse i mogućnosti. Kada novac uložen u marketing počnemo smatrati investicijom od koje očekujemo dobit. ukoliko se provodi sustavno i s kvalitetnim suradnicima. da marketing moramo tretirati kao sredstvo razvoja turizma u našoj zemlji. dakle.

but the problem is that we do not know which of the two halves brought us the profit. in trying to go around the traps that come with the inevitable technological progress and globalization. As to spend our limited funds as wise as possible. we need to invest in order to arrange our resources and train the personnel with the goal of creating quality tourist offer – the offer someone is willing to pay for. or what’s even worse. Even people who decide where the funds inside the marketing budget will be directed agree that most of this money is wasted. So. first we should clean our own yard. that is to coordinate our resources and possibilities. We cannot expect people to buy something from us that they have never heard of. Masline • Olives Who are we? It is hard to understand how to form the strategy of marketing in today’s market which is very fragmentary. And the success of every business activity depends exactly on the quality of the marketing of their products or services. marketing is the strongest tool of the business world. offers and the variations of the identical products and services. in the first place we have to define how we want our country to be perceived from the outside and together cerate and accept the strategy at the state level. the man who ascertained that half of the money spent on marketing is the investment failure. the first supposition is that we should treat the marketing as the means of the development of tourism in our country. If we persist enough in the quality implementation of good marketing campaign. Big companies spend millions on marketing every year. Of course. Let’s remember the John Wanamaker’s statement. When we figure out how we want the world to see us and ascertain our remarkable features as regards other tourist destinations. which will define the sense of each investment offered. We cannot expect that the people form America or the far away Japan wish to come to see the natural beauties of the Adriatic and its hinterland if they have never heard of our country. Tourism BiH • October 2009 19 . and saturated with numerous unverified information. When we start to consider the money invested in marketing as an investment from which we expect profit then we should prepare for big expenditures with unseen results for short-term. Our challenge lies in the low level of organization. for long-term we should enjoy the multiple return on investment.I f implemented systematically and with quality associates. if they have only seen the war events in it. technologically very contrastive. that is to say non-coordination of our visions and ideas about the progress and the ways of achieving the goals.

kada imamo marketinšku strategiju. ne znamo kako im iskomunicirati odnosno prodati upravo našu uslugu.. ali je potrebno prvenstveno znati definirati cilj pa potom izabrati alat koji će najbolje doprijeti do njega. odnosno naša marketinška kampanja. Svaštarenje u marketinškim ulaganjima koštat će kompaniju ili državu daleko više od izgubljene partije pikada. Isplatilo mu se razmišljati. njihove želje i potrebe. Sjetimo se Nobelovca Ernesta Rutherforda koji je izjavio kako nema novca. Zastanimo na trenutak i razmislimo. S kim točno mi kao turistička destinacija. osjećali i činili? Suvremeni marketing nudi mnoštvo alata za dostizanje ciljeva. nećete pogoditi centar. na osnovu detaljne marketinške analize. planiranje i izbor smjera u kojem želimo ići. 10 Hajdučki stol u Vjetrenici • Hajduk’s table in Vjetrenica Turizam BiH • listopad 2009. Koliko god puta pokušavali. kako bismo izbjegli svaštarenje i kasnije uštedjeli. Kakvu točno percepciju ta ciljna skupina ima o nama trenutno? 3. Dakle. Pritom često bacamo novac na slogane i fraze koji ne prikazuju ono što bismo mi htjeli pa primatelju naše poruke djeluju nepovezano i besmisleno. Koliko god logično zvučalo. Ako se kojim slučajem ipak dogodi da pogodite. osjeća i čini? 4. lakše ćemo u moru oglašivača.Ciljaj pa pali! Kada znamo što imamo i kako želimo da nas svijet percipira. internet stranica i stručnjaka znati izabrati baš one alate koji će nas voditi prema našem komadiću tržišta. Uzaludno trošenje marketinškog budgeta dijelom je sigurno uzrokovano činjenicom da često ‘palimo’ a da koncentrirano ne ‘ciljamo’. ponudu. Pri kreiranju strategije razmišljajmo. treba znati što je naša meta kako bismo je pravilno naciljali i pogodili. Kako bismo marketing stavili u funkciju razvoja turizma. Takav životni stav donio mu je kasnije titulu engleskog baruna i osigurao sredstva o kojima je ranije samo sanjao. koliko god dugačke ruke imali. destinaciju. trebamo komunicirati? 2. Što točno mi želimo da ta ciljna skupina misli. Pri pripremi marketinške strategije potrebno je. Koji su najuvjerljiviji razlozi koje im možemo ponuditi kako bi to mislili. pa zato mora razmišljati. precizno odgovoriti na sljedeća pitanja: 1. bit će to čista sreća. potrebno je definirati koji će djelić ogromnog svjetskog tržišta najvjerojatnije željeti upravo ono što mi imamo ponuditi. .. Ne razumijemo naše ciljno tržište. moramo definirati koga točno marketingom želimo doseći. i odvojimo vrijeme za analizu. Pokušajte zatvoriti oči i baciti pikado strelicu u smjeru mete.

offer…In this we usually throw away the money on various slogans and phrases that don’t show what we would like. What exactly do we want for the target group to think. Tourism BiH • October 2009 11 . So. Try to close your eyes and throw the dart into the target. how long your hands are you will never hit the centre. planning and choose the direction we want to go to. internet pages and experts. No matter how logical this may sound. What is the exact perception of us from that target group? 3. As a tourist destination. and then shoot! When we know what we have and how we want the world to perceive us. you hit the target. its needs and desires. feel and do in this way? Modern marketing offers plenty of tools for achieving the goals. No matter how many times you try. that would be just luck. we must define who we want to reach by the marketing. If. when we have the marketing strategy. We don’t understand our target market. In creating the strategy let’s think and take time for analysis. feel and do? 4.Vrelo Duman u Livnu • Duman spring in Livno Aim at. Which are the most persuasive reasons we can offer them to think. we don’t know how to communicate with it. Let’s stop for the moment and think. there is the need to know what our target is so we could aim at it properly and “shoot” it. but for the addressee of our message they seem incoherent and senseless. for sure. This kind of life attitude later brought him a title of English baron and provided funds he only dreamed of. it will be easier to choose the tools in the sea of advertisements. how to sell our service. whom our marketing campaign needs to communicate with? 2. In preparation of the marketing strategy. Let’s remember the Nobel Prize winner Ernest Rutherford’s who said that he didn’t have money so he had to think. Useless wasting of the marketing budget is partly caused by the fact that we often “shoot” without concentration on the target. by any luck. there is a need to define which part of the huge world market most probably would want to see what we have to offer. but first of all it is necessary to know how to define a goal and then choose a tool that will do the best in reaching it. Doing odds and ends in marketing investment shall cost the company or the state much. It was worth of thinking. destination. much more than a lost darts game. As to put marketing into the function of the development of tourism. based on detailed marketing analysis there is a need to answer the following questions precisely: 1. to avoid odds and ends and save money. which shall lead us to our piece of the market.

država. Stećci na Blidinju • Stećaks at Blidinje Then. True marketing experts have brilliant ideas on which we react with: “how I didn’t come up with that”. ideje. The copies and amateurs will bring us shortterm savings. Marketinški stručnjaci su rijetki. Only then the marketing shall be in the function of the development of a job. ministries. To su kreativni umovi koji pomažu Apple-u da bude Apple. states. and whose permission for use could have only the professional experts. The point is that these experts need to be paid because their contribution to our success is crucial. message and media the best presents us in the way we want. Poanta jest da je takve stručnjake potrebno i platiti. and the most effectively reaches certain groups of people. logo. 12 Turizam BiH • listopad 2009. a danas se o ozbiljnom poslu ne razmišlja na kratke staze. Coca Cola to be the Coca Cola. i skupi.Tada će biti potrebno premostiti još jednu zamku u marketingu: kvalitetne marketinške alate imaju i znaju koristiti samo marketinški stručnjaci. These creative minds help Apple to be the Apple. idea or tourism. BMW to be the BMW. destination. Samo će tada marketing biti u funkciji razvoja nekog posla. Pravi marketinški stručnjaci imaju briljantne ideje na koje reagiramo sa «pa kako se ja toga nisam sjetio?». To su ljudi koji znaju kakav nas dizajn letka. and today you don’t think about the serious business for short-terms. ministarstava. Kopije i amateri donijet će nam samo kratkoročnu uštedu. Coca Coli da bude Coca Cola i BMW-u da bude BMW. Marketing je snažan alat čije upute za upotrebu moraju pisati čelnici tvrtki. Marketing experts are rare and expensive. for which use instructions should be written by the heads of the companies. Those are the people who know what kind of design of the leaflets. i najefektnije dopire do određenih skupina ljudi. ili turizma. logo. The marketing is the strong tool. one more trap in marketing needs to be by-passed: only marketing experts have and know how to use the quality marketing tools. jer je njihov doprinos našem uspjehu ključan. a čiju dozvolu za upotrebu smiju imati samo stručni profesionalci. poruka i medij najbolje prezentira na željeni način. . destinacije.

Međugorje .

Stari most u Mostaru • Old Bridge in Mostar .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful