P. 1
39938583 Tourist Potentials of Bosnia and Herzegovina Issue 1

39938583 Tourist Potentials of Bosnia and Herzegovina Issue 1

|Views: 217|Likes:
Published by Karamut

More info:

Published by: Karamut on Feb 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/20/2014

pdf

text

original

Tiristički potencijali Bosne i Hercegovine

Tourist potentials of Bosnia and Herzegovina

Turizam BiH
BESPLATAN PRIMJER AK
Broj 1 • listopad 2009. • Godina I

Slap Kravica • Kravica Falls

Turizam BiH
I m p re s u m
Izdavač / Publisher: Udruga Stećak Suizdavač / Co-publisher: Federalno ministarstvo okoliša i turizma Za izdavače / For the publisher: Ivan Mikulić Majo Haramandić Glavni urednik / Editor in chief: Grgo Mikulić Zamjenik glavnog urednika Assistant editor in chief: Krunoslav Šetka Uredništvo / Editorial board: Majo Haramandić, Krunoslav Šetka, akademik Sulejman Redžić, Ivan Mikulić, Tatjana Bulaić, Sinaid Šabanović, Grgo Mikulić. Prijevod na engleski / Translation: Ivana Medić Lektura / Language editor: Stanko Jurilj Korektura / Proofreding: Stanko Jurilj, Ivana Medić Grgo Mikulić Grafička priprema / Art layout: SD studio Tisak i uvez / Printed by: Grafotisak Grude

Manastir Tvrdoš kod Trebinja

Monastery Tvrdoš near Trebinje

Broj 1 • listopad 2009. • Godina I

Kazalo / Contents
Istočni i južni dio Republike Srpske Eastern and southern part of the Republic of Srpska

1st issue • October 2009 • Year I

4
Riječ urednika Editorial

90

Turizam BiH

6
Intervju N. Herceg Interview N. Herceg

106
Srednjobosanska Županija Central Bosnia Canton

16
Kanton Sarajevo The wealth of diversities Sarajevo

118
Zapadnohercegovačka Županija West Herzegovina Canton

26
Sjeverozapadna Republika Srpska, Banja Luka North-western Republic of Srpska, Banja Luka

128
Hercegbosanska Županija Herzeg-Bosnia Canton

Hercegovačkoneretvanska Županija Hezegovina-Neretva Canton

36

142
Posavska Županija Posavina Canton

50
Tuzlanski Kanton Tuzla Canton

146
Bosanskopodrinjski Kanton Bosnia-Podrinje Canton

62
Zeničkodobijski Kanton Zenica-Doboj Canton

154
Distrikt Brčko District Brčko

80
Unskosanski Kanton Una - Sana Canton

156
Strateški marketing Strategic marketing

uvjetno rečeno. različitosti unutar obitelji su bogatstvo. ona je bogatstvo u sebi. bile su kroz povijest nerijetko kamen smutnje. željama i ciljevima. ako misli opstati i biti. Uzdići se do vlastite civilizacije u kojoj će doista različitost biti tolerirana. prihvatljiva. i druge u sebi. Te različitosti. Ne da nam se uzdignuti dalje od obitelji. Učimo onda od prirode. razlogom njihova povezivanja. A morat ćemo. Ono što su trebale učiniti velike religije svijeta a. odnosno unutar jedne državne zajednice. imati budućnost. ćete dragi čitatelji. Je li situacija drugačija unutar jednog naroda. pa čak i uzrokom ratnih sukoba. poželjna. uvijek i nužno biti uzrok sukoba? Mogu li te različitosti biti razlogom za komunikaciju između njih. postanu poveznica a ne razdjelnica? Obično kažemo kako nam je obitelj sve u životu. spoticanja među njenim narodima. svejedno. Drugog puta nema niti će ga biti. nacionalno i civilizacijski. primjećuje se kamo god krenuli. po kulturno-povijesnoj baštini… Raznolika je kulturno. turizam pruža tu mogućnost. te da one. Različitost unutar obitelji se tolerira. Turizam kao svjetski fenomen pružio je čovjeku i čovječanstvu mogućnost upoznavanja i sebe i drugih. osobito kulturne. Dalje nam se ne da. No. Pa neka nam bude sa srećom. pronaći razloge i ciljeve pokretanja časopisa. pa čak ni ne tolerira. i ulijeva nadu u ispunjenje tog cilja. osna i Hercegovina je zemlja različitosti. Unutar državne zajednice ona nije poželjna. na višu razinu svijesti. a znamo da se i ona sastoji od različitih ljudi s posve različitim osobnim sklonostima. Raznolikost je uvijek zanimljiva. Svijet. ne samo da nije zanimljiva. bogatstva njezine kulturno-povijesne baštine. ona je u prvom redu znak siromaštva. Tema i ovog prvog i svih budućih brojeva bit će promocija ljepote uopće. moraju li njihove različite povijesti i kulture. nisu do kraja ispunile očekivanja tako uzvišenog cilja. da ne idemo dalje i predaleko? A opet. . tradicija i običaja. obitelji skladno funkcioniraju. promocija lijeposti Bosne i Hercegovine. Turizam BiH • listopad 2009. je li to moralo biti tako? Moraju li razlike među narodnim skupinama. Nećemo li time spoznati cijeli svijet. etnički i vjerski. Bosna i Hercegovina je raznolika po prirodnim ljepotama. etničke i vjerske. po prirodnim rijetkostima. vjere i običaji. morat će krenuti tim putem i uzdići se iznad vlastite sebičnosti. Tada nam različitost više neće biti kamen smutnje i uzrokom sukoba nego bogatstvo s kojim se može i od kojega se može i dobro živjeti. štoviše ona je poželjna i poštuje se. po svojim zakonima savršena. Ta raznolikost se osjeća posvuda. od juga prema sjeveru ili od istoka prema zapadu. a to je komunikacija na globalnoj razini. Što je tomu razlog? Čovjek? Njegova nedosljednost? Nedovoljna osviještenost? Nedovoljna kulturna i etička obrazovanost? Obrazovanost uopće? Nešto drugo? Što je to nešto drugo? Kažemo da je priroda u sebi. etničkih i vjerskih pripadnosti… Tako ćemo spoznati sebe. i sebe u drugima. među etničkim zajednicama. I opet najčešće. I u obitelji. bogatstva i ljepote različitih kultura. a unutar državne zajednice različitosti su uzrokom sukoba. ona se ne poštuje. nažalost. Raznolikost prirode i u prirodi također smatramo bogatstvom. raznolikosti.Riječ urednika B Bosna i Hercegovina zemlja raznolikosti Jednolikost (jednoličnost). njezinih prirodnih rijetkosti i ljepote prirode. Evo u ovome. bogatstvom raznolikosti. na svakom koraku. te postizanje tog civilizacijskog cilja.

at every step. or within the state. The tourism as a world phenomenon has offered to humans and the humankind the possibility of self learning and meeting others. it must lift up above its selfishness. There is no other way. We just don’t feel like going further.Editorial Bosnia and Herzegovina the land of diversities Monotony is not only uninteresting. to have a future. let’s not go too far? And again. This is where you. but we know that even a family consists of different people with completely different personal preferences. we’ll have to do that. do their different histories and cultures. in its laws. is this the way it had to be? Do the differences among nations. natural rarities. ethnically and religiously diverse. among ethnical groups. Inside the state. and indeed. dear readers. traditions and customs. Difference inside the family is tolerated. and ourselves in others. the reason for their connection. the promotion of beauties of Bosnia and Herzegovina. perfect. What’s the reason for this? Is it the man? His inconsistency? Not enough of consciousness? Insufficient cultural and ethical education? Education in general? Something else? What is this something else? We say that nature is by itself. ethnical and religious have often been a stumbling-block among its nations. on a higher level of consciousness. its natural rarities and the beauty of nature. and all future issues will be the promotion of beauty in general. We don’t feel like lifting up beyond our family. a wealth of diversity. religions and customs. We find the diversity of nature and in the nature as wealth. and achieving that civilization goal. cultural-historical heritage…it is culturally. no matter you go from west to north or from east to west. it is richness by itself. wishes and goals. others in us. acceptable and desirable. But. as well in the family. At that time the diversity won’t be the stumbling-block and the cause of the conflicts but the wealth to live with and to live good from it. So. lift up to its own civilisation where the diversity is going to be really tolerated. And in most cases families function harmoniously. the wealth and the beauty of different cultures. good luck to all of us. Bosnia and Herzegovina is diverse in natural beauties. Tourism BiH • October 2009 B . and even the cause for wars. nationally and in terms of civilization. disrespected and even not tolerated. ethnical and religious belonging… In this way we’ll meet ourselves. especially cultural. Hopefully we’ll meet the whole world. and that they become a bond not divide? We usually say that the family is all in our life for us. Is the situation different within one nation. The global communication is the thing that should be done by the big religions of the world. the differences inside the family are wealth. The theme for this first. is desirable and respected. we should learn from nature. noticed everywhere you go. The tourism in its opportunities offers the possibility and gives hope for fulfilling this goal. Through the history these diversities. If the world wants to exist. and inside the state community are the causes for conflicts. it’s unwanted. This diversity is felt everywhere. osnia and Herzegovina is the land of diversities. will find the reasons and aims for creating this magazine. Then. but first of all it is a sign of poverty. The diversity is always interesting. the wealth of its cultural-historical heritage. but unfortunately these haven’t fulfilled the expectations of such an exalted goal. But. always and necessarily have to be the cause for conflicts? Could these differences be the reason for the communication between them.

Neupitan razvoj bh.turizma

strateška gospodarska grana
Dr.sc. Nevenko HERCEG Imamo ono što tržište traži - netaknutu prirodu i ekološki očuvan prostor, stotinjak “must see” lokacija, a uz to složenu i zanimljivu mješavinu povijesti, kulture, gastronomije… Ciljevi koje smo zacrtali su realni i samo o nama ovisi hoćemo li ih realizirati, kaže ministar Herceg. Rafting na rijeci Trebižat kod Čapljine

Turizam mora postati

Interviu
događa stihijski, sam po sebi. Što su atributi bosanskohercegovačke jedinstvenosti na kojima je moguće graditi prepoznatljivu i jedinstvenu turističku destinaciju te kako na najbolji način iskoristiti sve prirodne i kulturne resurse, samo su neka od pitanja koja smo postavili dr. Nevenku Hercegu, ministru okoliša i turizma u Vladi Federacije BiH. TURIZAM: Često se na radiju, televiziji i u dnevnom tisku, a i na raznim stručnim i znanstvenim skupovima, može čuti kako je Bosna i

S

obzirom na privlačnost prirodne i kulturne baštine, ali i trendove na tržištu turističke potražnje, turistički razvoj Bosne i Hercegovine ne bi trebao biti upitan. Međutim, i pored toga država Bosna i Hercegovina danas nema globalne ni operativne strategije razvoja turizma, a čini se da još uvijek ne postoji ni dovoljno svijesti o važnosti turizma. Istina, turizam se navodi kao strateška gospodarska grana, ali to je još uvijek samo deklarativno, bez strateškog pristupa pa se turizam u mnogim segmentima

Rafting on the Trebižat near Čapljina 

Turizam BiH • listopad 2009.

Undisputable development of the tourism in BiH

Tourism must become the
strategic economic branch
PhD Nevenko HERCEG We have got the things that market requires – untouched nature and ecologically preserved environment, a hundred of “must see” locations and with all of this complicated and interesting mixture of history, culture, gastronomy… The aims we have set are real and it’s up to us are we going to realise them, says the minister Herceg. Baščaršija u Sarajevu •

Interview
economical branch, but this is only declarative, without the strategic approach so the tourism happens spontaneously in many segments. What are the attributes of the uniqueness of Bosnia and Herzegovina based on which is possible to create recognizable and unique tourist destination, and how to use all the natural and cultural resources in the best way are just some of the questions we asked Dr Nevenko Herceg, the minister of the environment and tourism in the Government of the Federation of BiH.

C

onsidering the attractiveness of the natural and cultural heritage, but also the trends in the tourist market demand, the tourist development of Bosnia and Herzegovina shouldn’t be disputable. But, even with this the country of Bosnia and Herzegovina today hasn’t got the global and local operative strategy of the tourism development and it seems like there isn’t enough awareness about the importance of tourism still. The truth is that tourism has been mentioned as strategic

Baščaršija in Sarajevo

Ministar / Ministre Nevenko Herceg

Tourism BiH • October 2009 

Hercegovina zemlja raznolikosti te da je samim time atraktivna turistička destinacija. Je li to baš tako? Ako jeste, što je potrebno učiniti da turizam postane generator gospodarskog razvoja Bosne i Hercegovine? HERCEG: Turistički potencijali Bosne i Hercegovine nikada nisu bili upitni. Činjenica je Bosna i Hercegovina uistinu ima odličan potencijal za razvoj turizma budući da obiluje prirodnim ljepotama i

poznaje vrijednosti kao što su dobar smještaj, hrana, kulturni profil zemlje i aktivan odmor, odnosno on traži vrijednost za novac. Bez obzira na to što bez prirodnih resursa nema turizma, ključ uspješnog turizma nije samo u rijekama, planinama i netaknutim šumskim bogatstvima, nego je prije svega u osnovnoj i pratećoj infrastrukturi. U Federaciji Bosne i Hercegovine razvoj prateće infrastrukture nije dostigao razinu na kojoj bismo mogli graditi konku-

i kvalitetnog turističkog proizvoda, kreiranje vlastitog identiteta te destinacijsko promišljanje turizma kao osnove turističkog prosperiteta. TURIZAM: Ima li Bosna i Hercegovina uopće jasnu viziju razvoja i, još važnije, postoji li u okviru te vizije općeg razvoja vizija razvoja turizma? HERCEG: Činjenica je da bez državne asistencije niti jedna zemlja koja je današnji turistički lider nije

Konjic

vrijednom kulturnom baštinom, što predstavlja konkurentne prednosti na kojima se može i mora temeljiti naša turistička ponuda. Uz to, nama na ovom stupnju razvoja izuzetno pogoduje i činjenica da je u ovom trenutku jedan od ključnih trendova suvremenog turističkog tržišta potraga za ekološki očuvanim prostorom i autentičnošću jer to je ono što mi imamo. Međutim, navedene prednosti nisu dovoljne da bi zadovoljile sve zahtjevnijeg stranog gosta koji preferira mir i opuštenost, pre

rentnost na zahtjevnom turističkom tržištu. Najveća prepreka je nedostatak investicija kojim bi se izvršila modernizacija i rekonstrukcija kapaciteta, ostvarila diferencijacija turističke ponude i kreirao opći image Federacije kao poželjne turističke destinacije. Stoga je potrebno što više planski obogaćivati turističku ponudu u smislu stalne inovacije turističkog proizvoda i kontinuiranog poboljšanja kvalitete svih njegovih komponenti, a kao primarni cilj postavlja se stvaranje prepoznatljivog

uspjela izdignuti svoju turističku ponudu na višu razinu. Iako u Bosni i Hercegovini postoji konsenzus za rješavanje problema opće ekonomske nesigurnosti, držim da se na razini gospodarskog razvoja još uvijek nismo jasno odredili na koje ćemo se djelatnosti koncentrirati. Dok država ne odluči što želi, i vizija turizma na razini BiH bit će, kao i dosad, tek retoričko pitanje. Ipak, vjerujem kako će nas vanjski pritisci i globalne promjene uskoro natjerati da nešto konačno promijenimo te

Turizam BiH • listopad 2009.

the development of the accompanying infrastructure hasn’t reached the level to build the competitiveness on. television and the newspapers. But. that is. Even though in Bosnia and Herzegovina there is a consensus for solving the problems of general economical insecurity. It is a fact that Bosnia and Herzegovina really has excellent potential for the development of tourism since it is abundant with natural beauties and valuable cultural heritage. he wants the value for his money. and as the most important goal the creation of recognizable and quality tourist product is set. cultural profile of the country and active rest. at the demanding world market. TOURISM: Does Bosnia and Herzegovina has a clear vision of development and even more. the vision of the development of tourism? HERCEG: The fact is that without the assistance of the state. the creation of our own identity and destination analysis of the tourism as the basis of tourist prosperity. in basic and accompanying infrastructure. afore-mentioned advantages are not enough to satisfy more and more demanding foreign guest who prefers peace and relaxedness and recognizes the values like good accommodation. No matter the fact that without natural resources there is no tourism.TOURISM: We can often hear on the radio. The greatest obstacle is the lack of investments for the modernization and reconstruction of the capacity to be done. food. differentiation of the tourist offer and creation of the general image of the Federation as desirable tourist destination. the fact that one of the key trends in modern tourist market today is the search for ecologically preserved areas and authenticity. what is necessary to be done for the tourism to become the generator of the economical development of Bosnia and Herzegovina? HERCEG: Tourist potentials of Bosnia and Herzegovina have never been disputable. but also in various professional and scientific symposiums that Bosnia and Herzegovina is the land of diversities and by that an attractive tourist destination. not even a single country that is the tourist leader hasn’t succeeded to raise its tourist offer to a higher level. In the case of the Federation of Bosnia and Herzegovina. what represents the competitive advantages. Besides. which our tourist offer can and must be based on. Is this really so? If it is. but first of all. mountains and untouched forest wealth. the key of the successful tourism is not just in rivers. because these are the Planina Maglić • things we have got. within that general development vision. I believe that we still haven’t specified on which of the activities we’ll focus on the level of Maglić Mountain Tourism BiH • October 2009 9 . That is why there is a need to enrich the tourist offer by plan in the sense of constant innovation of the tourist product and continuous improvement of the quality of all of its components. is very suitable for us at this point of development.

ali i naših mogućnosti u odnosu na okruženje. U konačnici. kroz suradnju i institucionalno partnerstvo. Osim što predstavlja svodnu strategiju prilikom izrade regionalnih planova razvoja turizma. . Prioritetni zadatak je stvaranje vlastitog. kvaliteti usluga i selektivnim oblicima razvoja turizma. aktivnom odmoru. obogaćivanje i kvalitativno unapređivanje ponude te približavanje suvremenim turističkim trendovima. Uz realno sagledavanje postojećeg stanja. ona predstavlja polazišni dokument za kreiranje odgovarajućih operativnih planova čija će provedba omogućiti ostvarenje glavnog strateškog cilja. mi smo pokrenuli čitav niz projekata. cilj nam je strategijom proizvodnje visoke vrijednosti i diferenciranja proizvoda dostići vrijednosni klaster 10 Turizam BiH • listopad 2009. U sektoru turizma i ugostiteljstva na razini Federacije BiH. gdje se daleko veća pažnja posvećuje ekologiji. ali i cjelokupan gospodarski sektor. uz reformu zakonodavstva. TURIZAM: Koja je svrha strategije i koji će se ciljevi njome postići? HERCEG: Strategija razvoja turizma Federacije BiH polazi od analize i dijagnoze turističkog potencijala i resursne osnove te postavlja opći okvir za razvoj turističke djelatnosti. a to je razvoj u smjeru odredišta visoke vrijednosti uz istodobno očuvanje prirodnih i kulturnih vrijednosti te ravnomjeran regionalni razvoj. preuzeti odgovornost za stvaranje osnovnih uvjeta razvoja i kreiranja poticajnih ekonomskih mjera za održivi ne samo turistički nego i uopće gospodarski razvoj. ovaj dokument bi mogao biti jedno od ključnih polazišta i u procesu kreiranja nacionalne strategije razvoja turizma. prepoznatljivog proizvoda. s ciljem kreiranja prepoznatljivog turističkog proizvoda koji treba promicati prema turističkom tržištu. kulturnom identitetu destinacije. i izradu strategije razvoja do 2018.Izletište Zeleni Vir kod Olova • Resort Zeleni Vir near Olovo da će vlasti na svim razinama. godine. između ostaloga.

the vision of tourism in BiH shall remain a rhetorical question. Still. through the cooperation and institutional partnership. among other things creation of the development strategy until the year 2018. but also the entire economy. it represents the initial document for creation of equivalent operative plans whose implementation will realise the main strategic goal. I believe that the external pressures and global changes shall force us soon to change something finally. Priority task is the creation of our own. With objective consideration of the existing conditions. and our possibilities in relation with the surroundings. and the entire economy sector will take the responsibility for creation of basic conditions of development and creation of economical incentives for sustainable development of not just the tourism. this document could be one of the crucial starting points in the process of creation of national strategy of the development of the tourism. In the tourism sector at the Federation level. Besides that it represents the main strategy in the creation of regional plans of the development of the tourism. with the goal of creation of recognizable tourist product that needs to be promoted in the tourist market. with the reform of legislature. TOURISM: What is the purpose of the strategy and what are the objectives it will achieve? HERCEG: Development strategy of the tourism in the Federation of BiH starts from the analysis and the diagnosis of the tourist potentials and resource basis and it sets the general framework for the development of the tourism. recognizable product. and equal regional development. enriching and qualitative advancement of the offer and approach to modern tourist 11 Tourism BiH • October 2009 . Until the state doesn’t decide what it wants. and that the government at all levels.Pješčane piramide kod Foče • Sand pyramids near Foča the economical development. we have started a line of projects. and that is the development in the direction of high-quality destination with preservation of natural and cultural values at the same time.

poći od izrade strategija nižih razina pa onda na temelju njih izrađivati strategije razvoja na višim razinama? HERCEG: Prema postojećoj pravnoj regulativi turizam se kao gospodarska djelatnost nalazi u kompetenciji sve tri razine vlasti u Federaciji BiH i te kompetencije nisu strogo razgraničene. Tako postavljena. županijskim i općinskim razinama. Uostalom. zasada krovna strategija. Pri izradi strategije. treba omogućiti konvergenciju odnosno sukladnost županijskih strategija koje moraju biti u funkciji ostvarivanja specifičnih razvojnih programa svojih mikro destinacija. strategija nije statičan dokument nego dinamički. Uz sveprisutnu pojavu izbjegavanja prijavljivanja boravka gostiju. Statistika turizma s jedne strane prati ulaske putnika koji prelaze granicu gdje su uključeni i turisti. inzistirali smo na poštivanju načela partnerstva i participacije svih unutar sektora turizma. analiza trenutnog stanja pri izradi Strategije razvoja turizma Federacije BiH urađena je na temelju kombinacije statističkih podataka i podataka dobivenih anketnim istraživanjem provedenim po županijskim turističkim zajednicama. ili obrnuto. za očuvanje prirodnih i kulturnih vrijednosti. Sama strategija pruža opći okvir za razvoj turizma. bio jedan od naših temeljnih uvjeta prilikom njezine izrade. TURIZAM: Koja metoda izrade strategije je bolja: najprije izraditi strategiju razvoja turizma u Federaciji BiH. otvoreni razvojni dokument koji će se vremenom trebati prilagođavati promjenama u okruženju i samoj Federaciji BiH na način da se pronađu još bolja rješenja ključnih razvojnih pitanja. ne samo u određivanju posebnosti za svako turističko područje nego i što se tiče zakonodavstva koje mora podržati turizam kao stratešku granu gospo- Turizam BiH • listopad 2009. dakako uvažavajući posebnosti svake županije što je. TURIZAM: Koliko su kvalitetni pokazatelji na temelju kojih je rađena strategija? U prvom redu mislim na statističke pokazatelje o turističkim kretanjima. kako god ga računali. Na taj način je svim županijama omogućeno aktivno sudjelovanje u svim fazama izrade strategije. a s druge strane evidentira boravak turista u smještajnim objektima u kojima ostvaruju noćenja. Kako će se i hoće li se one uskladiti s strategijom razvoja turizma u Federaciji BiH? HERCEG: Prije svega želim istaknuti kako je izradi strategije prethodilo postizanje općeg suglasja o potrebi mijenjanja trenutačne slike domaćeg turističkog sektora sukladno današnjim. Jesu li oni relevantni i pouzdani? HERCEG: Nažalost turizma nema u svjetskim i europskim klasifikacijama i nomenklaturama djelatnosti. sasvim je opravdano pitanje je li statistički podatak o broju noćenja i broju dolazaka. mi smo se jasno odlučili za “top-down” metodu odnosno od vrha nadolje držeći da lokalna vlast sama može malo toga napraviti ukoliko nemamo jasno određenje na razini Federacije. . ali i očekivanim međunarodnim konkurentskim stan12 • Rainbow trout dardima. TURIZAM: Neke županije u Federaciji BiH već su izradile strategije razvoja turizma na svojim razinama. Cijeneći da se ne možemo s apsolutnom sigurnošću pouzdati u statističke podatke. veliki broj neregistriranih objekata te podatcima potpuno neobuhvaćeni jednodnevni turistički posjeti. ova. a onda na temelju nje izrađivati strategije razvoja na nižim. pa čak i o ukupnom prometu koji se ostvari u turizmu. pa se njegovi inputi i outputi utvrđuju analizom statističkih i anketnih istraživanja. a tako će biti i tijekom njene implementacije.Potočna pastrmka Austrije ili Švicarske što objektivno možemo. Izradom Strategije Federacije BiH. pouzdan pokazatelj za analizu trenutnog stanja.

the similarity of the canton’s strategies that have to be in the function of realization of specific development programs of their micro-destinations. and then. start with the lower levels and then based on them create the strategy of development on higher levels? HERCEG: According to current legislature. set in the way it is. Considering the fact that we can’t absolutely certainly rely on the statistics. How and will they coordinate with the Strategy of the development of the tourism in Federation of BiH? HERCEG: First of all I would like to point out that what preceded the creation of the strategy was the general consonance about the need for changing the present picture of home tourist sector. should enable the convergence. this strategy is not a static but dynamical document. what was one of our basic conditions in making it. no matter the calculation. With the all-pervasive phenomenon of avoidance of registration of the guests. from top towards lower levels. the analysis of the current conditions during the creation of the Strategy of the development of the tourism in Federation of BiH was made based on the combination of statistics and the figures got with the poll researches taken over the Cantons tourist boards. the question if the statistic figures about the number of overnight stay and arrivals. which in time should be adjusted to the changes in surroundings and in the Federation of BiH in a way to find better solutions of key developmental questions. cultural identity of destination. and on the other side registers tourists’ stay in accommodation places. active rest. what objectively we can do. and it is going to be the same in its implementation. based on it build the strategies on lower. In this way it is possible for all of the cantons to actively participate in all the phases of creating the strategy. This key strategy. Anyway. not only in setting the particularities for each tourist region. is completely justified. and even about the general tourism trade. opened developing document. the great number of unregistered places and the complete one-day tourist visit not included in data. taking into consideration special features of each canton.Vuk • Wolf Izlet u planini • Excursion to Mountain trends where is the greatest attention drawn to ecology. Are they relevant and reliable? HERCEG: Unfortunately tourism is not in the world’s classifications and European classifications and nomenclatures of activities. In the end. considering that local authority can’t do much by itself if there is no clear definition on the level of Federation. compatibly with the current and expecting international concurrent standards. the quality of the services and selective forms of the development of the tourism. cantonal and municipality levels. are reliable indicator for the analysis of the current conditions. TOURISM: Some of the Cantons in the Federation of BiH have already made the strategy of the development of tourism at their level. tourism as the economical branch is placed in the authority of all three levels of government in the Federation of BiH and these don’t have strictly fixed boundaries. we clearly decided on the “top-down” method. but also in legislature that has to support 13 Tourism BiH • October 2009 . The strategy gives a general framework for the development of tourism. The tourism statistics follows the travellers’ entries that are crossing the boarder. In creating the strategy we insisted on respecting the principles of partnership and the participation of everybody in the sector of tourism. so its outputs and inputs have been identified by the analysis of statistical and poll researches. TOURISM: How good are the indicators based on which the strategy was made? First of all I think about the statistics about tourist trends. TOURISM: Which of the methods in creation of the strategy is better: first build a strategy of the development of the tourism in the Federation of BiH. our goal is to reach the value cluster of Austria or Switzerland with the strategy of high quality production and differentiation of products. With the creation of the Strategy of the Federation of BiH. or vice versa.

a konačnu potvrdu dat će Parlament Federacije BiH čime ona postaje dugoročno obvezujući dokument. odnosno ako nemaju jasan akcijski plan provedbe. ili netko treći? HERCEG: Procedura je vrlo jasna. za implementaciju strategije. istina je kako strategije brzo zastare ako nisu obvezujuće..darstva. da gotovo svaka politička garnitura kada dođe na vlast pokušava napraviti neku strategiju razvoja. TURIZAM: Možemo reći. . posebno u određivanju turističke politike. TURIZAM: Tko je odgovoran za provođenje. Ipak. a najviše pri očuvanju prostora i prirode što je naš najvažniji turistički resurs. lipnja u Mostaru razmatrala i usvojila tekst Strategije razvoja Federacije BiH do 2018. Parlament Federacije BiH. tko će biti kriv za njezino neprovođenje? HERCEG: Pitanje raspodjele kompetencija i odgovornosti između pojedinih sudionika u upravljanju razvojem važno je zbog uobičajenog postojanja više centara odlučivanja koji se često nalaze u konfliktu. ako nije definiran proces strateškog upravljanja i ako nema aktivnosti koje ih održavaju na životu. TURIZAM: Kada će strategija biti gotova i tko je nadležan za prihvaćanje. odnosno neprihvaćanje strategije: jeli to Vlada Federacije BiH. kakva je budućnost domaćeg turizma? HERCEG: Imamo ono što tržište traži . gastronomije… Ciljevi koje smo zacrtali su realni i samo o nama ovisi hoćemo li ih realizirati. TURIZAM: Tko izrađuje strategiju razvoja turizma u Federaciji BiH i na temelju kojih kriterija se odlučilo da to bude baš taj? HERCEG: Strategija je rezultat zajedničkog rada Fakulteta za hotelski i turistički menadžment iz Opat- ije i Inženjerskog biroa d. integralne i poželjne turističke destinacije. Kako ćemo ih uopće razlikovati? Koja je dobra. marketinških planova i ostalih dokumenata lokalnog turističkog razvoja. a uz to složenu i zanimljivu mješavinu povijesti. Koordinirajuću i kontrolnu funkciju imat će Odbor za razvoj turizma koji će imenovati Vlada Federacije BiH. provođenje strategije će. ovisiti o tome jesu li dobro procijenjene mogućnosti i sposobnosti unutar Federacije i hoće li je odgovorni za provedbu moći koordinirati. Na naš prijedlog Vlada Federacije je na svojoj 104. 1 Turizam BiH • listopad 2009. čija je ponuda na međunarodnom javnom pozivu ocjenjena najprihvatljivijom. originalnost i izvornost pojedinačnih sadržaja svake županije pretočiti u atraktivne turističke sadržaje koji se međusobno nadopunjuju i zajednički pridonose prepoznavanju Federacije i BiH kao kvalitetne. prvenstveno na lokalnoj razini. Međutim. dok će upravljačka odgovornost biti na Organizaciji za podršku upravljanju destinacijom F BiH koju će utemeljiti Federalno ministarstvo okoliša i turizma i Turistička zajednica Federacije BiH.d. Očekujemo kako će ovaj strateški dokument pomoći ključnim nositeljima turističkog razvoja. a u mogućnosti su da bitno djeluju na uvjete ostvarivanja postavljenih ciljeva. prije svega. Time smo postavili opći okvir unutar kojeg će se bogatstvo različitosti. sjednici održanoj 4. a koja nije? HERCEG: Ja bih rekao kako je veći problem ne imati nikakvu strategiju… Istine radi ovo je prva strategija turizma u Federaciji i BiH. u izradi lokalnih strategija razvoja turizma. Nimalo ne dvojim da ćemo uspjeti osobito iz razloga što je svakim danom sve jači glas struke. stotinjak “must see” lokacija. Strategija razvoja turizma rađena je s ciljem da postane dugoročno obvezujući dokument koji će nadživjeti ovu vlast na kojoj uistinu leži velika odgovornost za daljnji ukupni gospodarski razvoj čiji generator može i mora biti upravo turizam. TURIZAM: Na koncu. kulture.netaknutu prirodu i ekološki očuvan prostor. da ne kažem.

if the process of strategic management is not defined and if there are no activities that keep them alive. I don’t doubt at all that we will succeed. But the truth is that strategies grow old soon. TOURISM: Who creates the Strategy of the development of the tourism of the Federation of BiH and based on which criteria is it decided so? HERCEG: The strategy is the result of mutual work of the College of hotel and tourist management from Opatija and the Engineering bureau d. or if they don’t have the clear action plan of the implementation. not to say who’s going to be guilty for its no implementation? HERCEG: The question of distribution of the competence and the responsibilities among the participants in conducting the development is important because of usual existence of many of the centres of decisions that often come to conflict. The coordinating and controlling function shall have the Council for the development of the tourism that is going to be set by the government of the Federation of BiH. integral and desirable tourist destination. Nevertheless. How to differ these strategies? Which is good and which is not? HERCEG: I would say that bigger problem is not to have a strategy at all. TOURISM: When is the strategy going to be done and who’s in charge of its acceptance. gastronomy… The aims we have set are real and it’s up to us are we going to realise them.tourism as the strategic economy branch. first of all. on its 104th session held in Mostar on June 24th. TOURISM: Who’s in charge for the implementation of the strategy. first of all on the local level. Tourism BiH • October 2009 1 . this is the first strategy of the tourism in the Federation of BiH. whose offer on the international public call was the most acceptable one. By this we have set the general framework inside of which the richness of diversity and originality of singular feature of every canton shall transform into attractive tourist offers that mutually supplement and together contribute to recognizability of the Federation of BiH as a quality. in creation of local strategy of the development of the tourism. culture. TOURISM: We can say that almost each political set tries to make a strategy when it comes to rule. the Government of Federation of BiH has inspected closely the text of the strategy of the development of Federation of BiH until 2018. TOURISM: In the end. depend on the estimation of the possibilities and competence inside the Federation and if the ones responsible for its implementation would be able to coordinate it. especially because the voice of profession is getting more and more stronger every day. or rejection: is it the Government of the Federation of BiH. the implementation of the strategy will. We expect that this strategic document will help the key holders of the tourist development. and they have the possibility of great influence on the conditions of realization of goals set. what is the future of our tourism? HERCEG: We have what the market wants – untouched nature and ecologically preserved environment.. the Parliament of Federation of BiH or someone else? HERCEG: The procedure is very clear. especially in defining the tourist politics. if they are not obligatory.d. and with all of this complicated and interesting mixture of history. the marketing plans and other documents of local tourist development. while the managerial responsibility will be on the Organization for support of the management of the destination F BiH that will be set by the Federal ministry of environment and tourism and the Tourist board of the Federation of BiH. At our proposal. and the final ratification shall be given by the Parliament of Federation of BiH with what it is going to become long-term obligatory document. and the most in preserving the environment and nature what is our most important tourist resource. Strategy of the development of the tourism was made with the purpose of becoming the long-term obligatory document that will outlive this government that truly has a big responsibility for further economical development whose generator must be the tourism. To be honest. a hundred of “must see” locations.

kao uostalom i u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine. šire područje Sarajeva danas je vrlo zanimljivo. kontinuirani rast broja posjetitelja iz inozemstva pokazuje koliko je zapravo velik turistički potencijal Kantona Sarajevo. kontinuirani rast broja posjetitelja iz inozemstva pokazuje koliko je zapravo velik turistički potencijal Kantona Sarajevo.Bogatstvo različitosti Zahvaljujući povoljnom zemljopisnom položaju. Careva džamija u Sarajevu • ahvaljujući povoljnom zemljopisnom položaju. Iako se u turizam u Sarajevu. nalaze u promjeru od svega nekoliko stotina metara. kao uostalom i u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine. katoličke i pravoslavne crkve. Emperor’s mosque in Sarajevo Dejan Jazvić 1 Turizam BiH • listopad 2009. malo ulaže. Iako se u turizam u Sarajevu. Usprkos burnoj povijesti i višestrukim razaranjima grada. mnogo je gradova u svijetu koji se također mogu pohvaliti ovakvim višereligijskim obilježjima. Ključno i prvo odredište svih turista u Kantonu Sarajevo svaka- sarajevski turistički adut Z ko je urbani dio grada koji karakteriziraju brojni sakralni objekti. jedinstvene džamije iz bogatog osmanskog razdoblja. sinagoga i drugi brojni tragovi multietničkog življenja. . šire područje Sarajeva danas je vrlo zanimljivo. turbulentnoj povijesti i specifičnom prepletanju kultura i civilizacija. Naravno. malo ulaže. ali ono što Sarajevo čini specifičnim je činjenica da se svi pobrojani objekti. a za mnoge i egzotično turističko odredište. odnosno bogomolje. a za mnoge i egzotično turističko odredište. turbulentnoj povijesti i specifičnom prepletanju kultura i civilizacija.

unique mosques from the rich Ottoman period. as well as in other parts of Bosnia and Herzegovina. the greatest tourist asset of Sarajevo K ey and first destination of all tourists in the Sarajevo Canton is the urban part of the town. Catholic and Orthodox churches. wider Sarajevo area is very interesting today.The wealth of diversities Thanks to the favourable geographical position. Even though there are not many investments in the tourism in Sarajevo. turbulent history and specific interlacing of the cultures and civilizations. Of course. We are talking about the centre of old Sarajevo. the popular Baščaršija. In spite of tumultuous history and multiple devastations of the town. The construction of narrow streets. which is characterized by numerous sacral buildings. but what makes Sarajevo specific is the fact that all of these buildings. some of these buildings succeeded to be preserved for over 500 years. Most of them are located in the old part of the town. started in Kujundžiluk na Baščaršiji u Sarajevu • Kujundžiluk at Baščaršija in Sarajevo Tourism BiH • October 2009 1 . there are many towns in the world that can praise with these multi-religious characteristics. the continuing growth of the visitors from abroad shows how big the tourist potential of the Sarajevo Canton is. whose contours were set by the Ottomans right after they conquered Bosnia. along which there are lines of work-shops and craftwork shops made from wood. and for some even exotic tourist destination. the synagogue and plenty of other traces of multiethnic life. the places of worship are located in a diameter of just few hundreds of metres.

Riječ je o srcu starog Sarajeva. izgrađena 1457. stoljeću. ali i ljepoti posebno izdvaja Careva džamija. i 1555. kada je na ovom prostoru postojalo 80 vrsta zanata po kojima su nazvane i ulice koje se i danas nalaze na Baščaršiji. Najviše je džamija. Pet godina ranije. godine. izgrađena još u 16. godine novac za izgradnju hrama za Židove protjerane iz Španjolske. Većina je koncentrirana u starom dijelu Sarajeva. godine ponovno izgrađena. Prvobitna drvena konstrukcija je 1 Turizam BiH • listopad 2009. Po mnogima je upravo Sebilj prepoznatljivi simbol starog Sarajeva. Puni procvat Baščaršija doživljava u 16. duž kojih se prostiru redovi niskih trgovačkih i zanatskih objekata od drveta. javna česma izgrađena 1891. a njenu gradnju financirao je utemeljitelj Sarajeva. jedna od najljepših potkupolnih džamija. Svojim izgledom podsjeća na Misir-čaršiju u Istanbulu. Najveću pozornost posjetitelja na Baščaršiji danas. Tadašnji rumelijski beglerbeg dao je 1580. Za već spomenutu religijsku raznolikost starog dijela Sarajeva vrlo je značajna Stara pravoslavna crkva. Isa-beg Ishaković. Stari hram sagrađen je 1581. popularnoj Baščaršiji. Izgradnja uskih ulica. a postoji i nekoliko interesantnih legendi vezanih za njen nastanak. ipak. 1566. među kojima se po starosti. godine. počela je 1462. 1561. odnosno na pokrivene bazare arapskih gradova. . privlače brojne bogomolje. a po naređenju sultana Sulejmana Veličanstvenog.Pravoslavna crkva u Sarajevu • Orthdox church in Sarajevo izgorjela. sa 109 metara dugom ulicom koja prolazi kroz sredinu. bega Ali-paše. Ona je smještena u srcu Baščaršije i ima poseban značaj za Srpsku pravoslavnu crkvu. godine. godine u pseudomaurskom stilu. ova crkva netipične arhitekture stoljećima čuva veliko blago u vidu svetih mošti i raznih relikvija. svojevrsni trgovački centar građen između 1537. Nezaobilazno mjesto boravka svih turista u Sarajevu je i popularni Sebilj. po doseljenju Sefarda u Sarajevo. stoljeću. godine u Sarajevu je izgrađena Alipašina džamija. po nacrtu češkog arhitekta Aleksandra Viteka. godine. Naime. Određena mistika vezana je i za religijske spomenike koji svjedoče o nekada značajnom prisustvu židovske populacije u Sarajevu. u čast sultana Mehmeda II El-Fatiha. Danas je u Starom neke od ovih bogomolja uspjele su ostati sačuvane i više od 500 godina. Pravokutnog je oblika. Nezaobilazni ostaci osmanske arhitekture i višestoljetnog prisustva u Sarajevu ogledaju se i kroz obnovljeni Gazi Husrev-begov bezistan. U njezinom dvorištu nalazi se mezar (grob) utemeljitelja bosanskog sandžaka. čije su konture postavile Osmanlije odmah nakon osvajanja Bosne.

in honour of the sultan Mehmed II El-Fatih. It reminds of Misir-čaršija in Istanbul by its looks. The original wooden construction was burned. Most of them are the mosques. The only active synagogue that is left in Sarajevo is the Ashkenazi synagogue built in 1902 19 1462.Židovski muzej u Sarajevu • Jewish museum in Sarajevo You can’t pass by the remains of the Ottoman architecture and centuries-long presence in Sarajevo. in 1566 it was rebuilt. Isa-beg Ishaković. Certain mystique is related for the religious monuments that witness about former significant presence of Jewish population in Sarajevo. Unavoidable place of the tourists’ stay in Sarajevo is the popular Sebilj. Numerous places of worship draw the biggest attention of the tourists at Baščaršija today. It is rectangular shaped. a kind of merchant centre built between 1537 and 1555. what is reflected in the renovated Gazi Husrev-beg’s bezistan (domed market building). and there are several legends related to its origin. the Alipasha’s mosque was built. This church of untypical architecture has been keeping great treasure for centuries. one of the most beautiful domed mosques. Five years before that. after which the streets got their names. Tourism BiH • October 2009 . Those days’ rumelian beglerbeg in 1580 gave the money for building the temple for Jews banished from Spain. better known as the Sarajevo Haggadah is kept in the National museum in Sarajevo. the holy relics and all kinds of other relics. public fountain built in 1891 in the pseudo Moorish style by the design of Czech architect Aleksandr Vitek. It was built in 1457. in other words it reminds of roofed bazaars of the Arabian world. For already mentioned religious diversity of the old part of Sarajevo also important is the Old Orthodox Church. 80 types of crafts were present. But. The mezar (grave) of the founder of Bosnian sandžak. on arrival of Sephardim to Sarajevo. Baščaršija went through the full prosperity in the 16th century. and its building was financed by the founder of Sarajevo. in this space. among which the Emperor’s mosque stands out in its age and beauty. The old temple was built in 1581. with the street 190 metres long that passes trough the middle of it. in 1561. It is located in the hearth of Baščaršija and has a special meaning for the Serbian Orthodox church. the beg Ali-pasha. and are still here in Baščaršija. Many consider the Sebilj an identifiable symbol of the old Sarajevo. the most valuable exhibit and the oldest Sephardic Haggadah in the world. and by the command of the sultan Suleiman the Magnificent. The Jewish museum is placed in the Old temple today. At that time. is placed in its courtyard. built in the 16th century.

najvrjedniji eksponat i ujedno najstarija sefardska hagada na svijetu. Trenutno se vrši rekonstrukcija. najljepši i najimpozantniji objekt izgrađen u pseudomaurskom stilu. naziv je dobio po zakupcima. katedrala ima i poseban značaj za društveni život Sarajeva uopće. Katedrala Srca Isusova. O životu u nekadašnjem Sarajevu mnogo govori i Morića han. kao prvi vjerski objekt u pseudomaurskom stilu. Morića han jedini je sačuvani sarajevski han. Hanovi su u osmanskom razdoblju bili objekti za smještaj putnika i robe. jedan od simbola Sarajeva. godine i prvobitno je služila kao sjedište gradske uprave. Bezistan in Sarajevo 20 Turizam BiH • listopad 2009. stoljeća. a sagrađena je u neogotičkom stilu 1889. posebno u infrastrukturi i graditeljstvu. Jedina preostala aktivna sinagoga u Sarajevu je Aškenaška sinagoga. Grobnica Josipa Štadlera. . Sagrađena u 18. a crkva 1912. a ispred njezinog glavnog ulaza prolazi ulica Ferhadija. ali je iza sebe ostavila neizbrisive tragove. nalazi se u Katedrali. i uopće katolici. Iako su Hrvati. Vjerojatno najpoznatija građevina iz tog razdoblja je Vijećnica. Na trgu ispred katedrale održavaju se javne i kulturne Bezistan u Sarajevu • priredbe. godine u neoromaničkom stilu.hramu smješten Muzej Jevreja. djelo slikara Ive Dulčića. Samostan posjeduje veliki broj starih rukopisa i knjiga. Naravno. rukotvorina i crkvenih predmeta velike vrijednosti. Granatirana je i spaljena 1992. godine. ocu i sinu Morićima. čuva se u Zemaljskom muzeju BiH.. Drugi značajan katolički vjerski objekt u Sarajevu je Franjevački samostan i crkva sv. Ante Padovanskog. najočuvanijem primjeru kulture stanovanja i življenja u Sarajevu u osmansko doba. stoljeću i vrijedan je spomenik unikatne tradicionalne bosanske arhitekture. Izgrađen krajem 16. stoljeća. po projektu slavnog Karla Paržika. koji je inicirao izgradnju ovog objekta. u Sarajevu prisutni stoljećima. glavno gradsko šetalište. vrhbosanskog nadbiskupa s početka 20. preteča današnjih hotela. umjetničkih slika. Izgradnja je završena 1896. Nakon Drugog svjetskog rata u Vijećnici je bila smještena Nacionalna knjižnica. Osim vjerskog. godine. turistički obilazak urbanog dijela Sarajeva bio bi nepotpun bez posjeta Svrzinoj kući. prvostolna je crkva Vrhbosanske nadbiskupije. glavne katoličke bogomolje sagrađene su nakon dolaska austrougarske uprave u BiH. kao i posebno vrijedne vitraže na prozorima. No. Unutarnje dvorište opasuju štale i magaze u prizemlju. izgrađena 1902. godine i pritom je izgorjelo 90 posto neprocjenjivog kulturnog blaga. Spojeni su hodničkom pasarelom i predstavljaju jedinstven kompleks. poznatija kao Sarajevska hagada. Samostan je podignut 1894. Austrougarska je u BiH vladala tek četiri desetljeća.

Morića han is the only preserved han in Sarajevo. and it first functioned as the centre of town’s government. and the church in 1912 in the neo Romanesque style. the tourist tour would be incomplete without the visit to the Svrzina house. the Bosnian archbishop from the beginning of the 20th century.by the design of the famous Karl Paržik. Of course. They are connected with a corridor passage and represent the unique complex. the main catholic places of worship were built after the Austria-Hungary’s authorities came to BiH. The monastery owns numerous old manuscripts and books. The Cathedral of the Sacred Hearth is the metropolitan church of the Bosnian archbishopric and it was built in neo Gothic style in 1889. The monastery was built in 1894. Probably the most famous building from that period is the Townhall. It was built in the 18th century and is a valuable monument of the unique traditional Bosnian architecture. paintings. and in front of its main entrance passes the Ferhadija street. Besides the religious. The construction was finished in 1896. and two rows of the Princip’s museum in Sarajevo Tourism BiH • October 2009 21 . the work of the painter Ivo Dulčić. and 90 percent of the priceless cultural treasure was burned then. artefacts and church objects of great value and especially valuable stained-galls windows. especially in the infrastructure and architecture. but it left indelible imprints. Anthony of Padua’s church. Austria-Hungary ruled for only four decades. It was shelled and burned in 1992. Even though the Croats and Catholics generally. The reconstruction is being done at the moment. Public and cultural events are taking place at the square in front of the cathedral. the forerunner of today’s hotels. The grave of Josip Štadler. one of the symbols of Sarajevo. the cathedral has got a special significance for the social life of Sarajevo in general. It was built at the end of the 16th century and got its name after its tenants. the most beautiful and the most impressive building built in a pseudo-Moorish style. The Han used to be the place for accommodation of the passengers and goods in the Ottoman period. have been present in Sarajevo for centuries. the best preserved example of the culture of living in Sarajevo during Ottoman period. Morića han is also an example of the life in the old days Sarajevo. as the first religious building in the pseudo Moorish style. who initiated the construction of this building. Internal courtyard is surrounded by stables and warehouses in the ground floor. the father and the son Morić. the main promenade of the town. is placed in the cathedral. Principov muzej u Sarajevu • The second important Catholic religious building in Sarajevo is the Franciscan monastery and the St.

ali problem je nastao kada je vlasnik kuće. koji dominira istočnim. mjestu na kojem je počeo Prvi svjetski rat. te vodopadu Skakavac. uz naknadu u dukatima. Najvažniji je svakako Bijela tabija. odnosno lokaciji na kojoj je Gavrilo Princip usmrtio austrougarskog prijestolonasljednika Ferdinanda i njegovu suprugu Sofiju 1914. Izuzetan je primjer pravoslavne građanske kulture stanovanja u Sarajevu. zahtijevao da mu cijela kuća bude prebačena na drugu stranu rijeke Miljacke. koji je i danas najpopularnija sarajevska vila. jer povezuje banjsko-turistički kompleks na Ilidži s Vrelom Bosne. Zbog neviđenog inata svog vlasnika. prebacili na drugu stranu rijeke. nalaze se brojne prirodne ljepote koje turisti rijetko zaobiđu kada borave u Sarajevu. Izvan grada. ali i svjedočanstvo razvoja arhitekture na ovim prostorima. Devet kilometara od grada nalaze se još dva veoma popularna izletišta . kao i brojne sarajevske mostove i stećke. Aleju sačinjava 726 stabala javorolisnog platana. Bogata trgovačka obitelj Despić u svojoj je kući organizirala i prve kazališne predstave.Čavljak i Barice. zbog planirane izgradnje Vijećnice austrougarska uprava odlučila je srušiti dva hana i jednu privatnu kuću koji su se nalazili na toj lokaciji. Vrelo Bosne jedno je od najjačih izvorišta u BiH. olimpijskom stadionu ili Latinskoj ćupriji. . Iako je građena u više razdoblja. Autobus. godine. te deseci stabala divljeg kestena koji su četiri godine stariji. To su tri kule koje povezuju obrambeni kameni zid izgrađen 1739. Sve radoznale posjetitelje Sarajeva sigurno će zaintrigirati i priča o Inat kući. ali ne daleko. Igman 22 Turizam BiH • listopad 2009. godine. Jahorina. Oko grada su i olimpijske planine. Riječ je vjerojatno o najljepšem drvoredu u zemlji. malo prema unutrašnjosti starog dijela grada nalaze se Kapi kule. Brdo Trebević poznato je gradsko izletište i pruža prelijep pogled na uži centar grada. dio bedema starog Vratničkog grada. Bijela tabija prva je impozantna građevina s kojom se susreću. nasuprot Vijećnice. Ovo šetalište ima posebnu draž. stoljeća. zasađenih još 1892. njezin najstariji dio potječe iz 17. Sve spomenuto. Ne tako zanimljiva. tramvaj ili taksi nepotreban je i za posjete Zemaljskom muzeju. ultimativno. ali za Sarajevo vrlo značajna je i priča o Despića kući. Hanovi su bez većih problema srušeni. Pedantni Austrijanci udovoljili su ovom zahtjevu i kuću. Na suprotnom izlazu iz grada izvorište je rijeke Bosne. AustroUgarska i svi drugi vladari koji su se smjenjivali zadržali su rezidencijalnu namjenu «Konaka». pa je to na neki način i spomenik teatarskom životu Sarajeva.te dva reda soba nanizanih duž hodnika na katu. Tri kilometra dugom alejom povezano je s Ilidžom koja je po svojim izvorištima termalne vode poznata još od rimskog doba. svaki turist može vidjeti a da ne mora koristi nijedno prijevozno sredstvo. stoljeća. dio po dio. Iza nje. i okruženo je prelijepim parkom. godine. godine «Konak» je izgradio Topal šerif Osman-paša. Bjelašnica. građevina je prozvana Inat kućom. Dio zida i sve tri kule do danas su sačuvani. Na obroncima današnjeg urbanog Sarajeva još nekoliko građevina svjedoči o burnoj prošlosti ovog grada. izvjesni Benderija. Naime. koja datira s kraja 19. prirodnim ulazom u grad. Za osmanske namjesnike Bosne 1869. Smrtno ranjeni austrijski plemić dovezen je u rezidenciju «Konak». Za sve koji s te strane ulaze u Sarajevo. nadgrobne spomenike iz srednjeg vijeka. Od Čavljaka se pružaju uređene planinarske staze prema vrhovima Bukovik i Crepoljsko. reprezentativni objekt u naselju Bistrik.

demanded for his house to be transferred to the other side of the Miljacka River. These are the three towers that connect the defensive stone wall built in 1739. The bus. there are Kapi towers. natural entrance to the town. The spring of the Bosna River is one of the strongest springs in BiH and is surrounded by a beautiful park. the Austro-Hungarian authorities decided to tear down two hans and one private house that were placed at that location. It is an exceptional example of the Orthodox culture of living in Sarajevo. With the three kilometres long alley it is connected with Ilidža.Čavljak and Barice. but the problem aroused when the owner of the house. Namely. Outside the town. Mortally wounded Austrian nobleman was brought to the residence “Konak”. piece by piece. there are numerous natural beauties that tourist rarely go round during their stay in Sarajevo. The alley is made of 726 trees of mapleleafed plane-trees planted in 1892 and dozens of horse-chestnut trees that are four years older. Even though it was built during different periods. Igman and Treskavica are located around the town and Tourism BiH • October 2009 23 . each tourist can see without using any of the means of transport. A part of the wall and three towers are preserved until today. The most important one is the White tabija. its oldest part originates from the 17th century. because of the planned construction of the Townhall. but also the testimony of the development of the architecture in these parts. On the slopes of today’s urban Sarajevo few more buildings witness about the tumultuous history of the town. Austria-Hungary and all other rulers kept the residential purpose of the “Konak” and even today it is the most popular villa in Sarajevo. The Olympic Mountains Jahorina. Rich merchant family Despić organized the first theatre plays in their house. Arranged mountain paths go from Čavljak to Bukovik and Crepoljsko peaks and to the Skakavac waterfall. All the things mentioned. transferred the house on the other side of the river. as well as the numerous Sarajevo bridges and stećaks. certain Benderija. the Olympic stadium or the Latin bridge. but not far off. the place where the First World War started. The Trebević hill is the famous town resort and it gives a beautiful view of the town centre. so this is a certain monument to the theatre life of Sarajevo. part of the walls of the old Vratnik town that dominates the eastern. All curious visitors in Sarajevo will be intrigued by the story of the Inat (spite) house from the 19th century. This is the most beautiful trees avenue in the country. Pedantic Austrians have met this requirement and. “Konak” was built by Topal sheriff Osmanpasha in 1869 for Ottoman governors of Bosnia.rooms lined along the hallway on the second floor. which has been known by its thermal springs even since the Roman times. the tomb-stones from the Middle Ages. tram or a taxi is also unnecessary for visiting the National museum. the representative building in the Bistrik community. with the ultimatum and for compensation in ducats. In the opposite entrance to the town there is the spring of the Bosna River. opposite to the Townhall. that is the place where Gavrilo Princip assassinated the Austro-Hungarian heir to the throne Ferdinand and his wife Sofija in 1914. The hans were torn down without problems. the White tabija is the first impressive building they meet. Bjelašnica. Nine kilometres away from the town there are two more resorts . but for Sarajevo very important is the story about the Despić house. towards the inside of the old part of the town. This alley has a special charm because it connects the spa-tourist complex at Ilidža with the spring of the Bosna. After it. For all those who come to Sarajevo from that side. Because of the incredible spite of this man the building was called Inat (spite) house. Not so interesting.

buregdžinice ili aščinice. nakon uspostave mira.od tradicionalnih manifestacija re.zabavne sadržaje morat će se vratiti vrlo bogate gastronomske ponude. da je skoro nemoguće Priča o turističkim potencijalima tijekom jednog turističkog posjeta ometara ulijeva s u rijeku Neretvu na 300 metara nadmorske visine. . 2 Turizam BiH • listopad 2009. razne vrste nalazi se 30 kilometara od središta internacionalnog karaktera.150 ka zima” i Svjetski televizijski festival u BiH.i Treskavica. pa danas tisuće skijaša svake zime uživa u ljepotama sarajevskih planina. a posebno filmski festival (SFF). Ulaz u kanjon nalazi novih produkcija “MESS”. ali i brojne druge prirode. ljetni kulturni festival jevske kuhinje. Bijambarska pećina sve avanturu i aktivni odmor osiguran zgradu u regiji s koje se pruža poje popularnija među ljubiteljima je i prijevoz. Najomiljenije odredište skijaša je Jahorina.čudno što se turisti u Sarajevo uvidolinu koja se odlikuje raznovrsnim atnom Sarajevu daju jedan novi. godine. te usluge profesionalnih gled na cijeli grad. kanjon jazz festival. tufahije i druge orijentalne Zbog prirodnih ljepota. objekte moderne arhitekture. te većim brojem obnovljenih i novoizgrađenih hotela. Rakitnice uvršten je među najljepše “Baščaršijske noći”. još jednom interesantnom prirodnom fenomenu na samoj granici Kantona Sarajevo i Zeničko-dobojskog kantona. a Sarajevo je privlačno i zbog pred samim ulazom se nalazi sliko. to su glavni aduti sarazbog kaskadnih vodopada. izuzetno privlačna destinacija gionalnog i svjetskog značaja. Zbog svoje dužine (420 m) i četiri prirodno formirane dvorane ukrašene stalaktitima i sta. nudi posjetiteljima toliko metara i svojim tokom od 21. u urbani dio grada. To se prvenstveno mom kao prvi put. Usprkos ratnim razaranjima. Svake ugostiteljskim objektima. Riječ je o nice. kada su se u Sarajevu održale Zimske olimpijske igre.kada se u Sarajevu održava neka ice bez barem jedne ćevabdžinice. toga vidjeti. Zato i nije usijecajući tako prelijepu kanjonsku bez novih građevina koje poslijer. Na drugoj strani Kantona Sara. stavljen je u funkciju. jek vraćaju s istim žarom i entuzijazmorfološkim oblicima i bogatom moderni imidž.florom i faunom. “Sarajevs. Sarajevski poslastice. prvenstveno zbog raznovrsne vegetacije i uređenih planinarskih staza. Jahorina i druge olimpijske planine također su zanimljive. Kantona Sarajevo bila bi nepotpuna doživjeti sve što vrijedi.5 kil. Uz Sarajeva. najvišu lagmitima. Oni koje ne mrzi voziti se nepunih sat vremena prema Olovu sigurno neće propustiti priliku za posjet Bijambarskoj pećini. te izvorima i livadama. Oni koji preferiraju kulturne i šumom. dio skijaške infrastrukture iz 1984. teatarski festival Sve ovo potvrda je da Kanton kanjone svijeta. Za one koji planinski turizam preferiraju ljeti. koje posebno ožive Sarajevski zvonici • Sarajevo’s bell-towers tijekom zimskih mjeseci. kojima su najznačajniji: Sarajevski baklave. Okružena je crnogoričnom vodiča. kao malo koje područje se na nadmorskoj visini od 1.orijentalne muzike. pitoma planina s oko 20 kilometara blagih i uređenih skijaških staza. među pita i orijentalnih kuhanih jela. blizu planine Bjelašnice. nekoj vrsti za sve ljubitelje prirode. jevo nalazi se kanjon rijeke Rakit. Za sve koji vole odnosi na Avaz twist tower. Ulaz u ovaj je godine grad na rijeci Miljacki skromnih restorana u kojima se rezervat divlje i netaknute prirode domaćin niza kulturnih festivala služe popularni ćevapi. i to u vrijeme U starom dijelu grada nema ulvito jezerce.Sarajevo.

5 km long flow it pours into the Neretva at the altitude of 300 m. the highest building in the region.they especially come to life during the winter months. and especially because of the cascades. among which the most significant are: Sarajevo Film Festival (SFF). Because of its length (420 m) and four naturally formed halls ornamented with stalagmites and stalactites. this is greatest asset of the Sarajevo cuisine. won’t miss the opportunity to visit the Bijambarska cave. Pozorište u Sarajevu • The theatre in Sarajevo Panorama Sarajeva • Panorama of Sarajevo Univerzitet u Sarajevu • University in Sarajevo Zima u Sarajevu • Winter in Sarajevo 2 Tourism BiH • October 2009 . Sarajevo jazz festival. burekdžinica and ašćinica. different kinds of pies and oriental dishes. which gives the view of the entire town. and by that cutting in the beautiful canyon valley. kind of unpretentious restaurants that serve popular ćevap (kebab). Every year. First of all this is related to the Avaz twist tower. and springs and meadows. the town on the Miljacka hosts line of cultural festivals of international character. tame mountain with about 20 km of smooth skiing tracks and numerous renovated and newly built hotels. another interesting natural phenomenon on the border between Sarajevo Canton and Zenica-Doboj Canton. during one tourist visit. modern image to the post-war Sarajevo. “Sarajevo winter” and the World television festival of the oriental music. first of all because of the diversity of vegetation and arranged mountain paths. summer cultural festival “Baščaršija nights”. The entrance to the canyon is located at the altitude of 1. Sarajevo is also attractive because of a very rich gastronomic offer. when the winter Olympics were held in Sarajevo. The story about the tourist potentials of the Sarajevo Canton would be incomplete without new buildings which give a completely new. Those who prefer the cultural and entertainment programs should go back to the urban part of the town in the period when Sarajevo organizes one of the traditional events of the regional and world significance. All of this is the affirmation that the Sarajevo Canton. Jahorina and other Olympic mountains are also very interesting. On the other side of the Sarajevo Canton there is the canyon of the Rakitnica River. as not so many regions in BiH. It is surrounded with the coniferous woods. near the Bjelašnica Mountain. With baklava. the Bijambarska cave is becoming more and more popular among the nature lovers. theatre festival of new productions “MESS”. that is characterized by various morphological shapes and rich flora and fauna. part of the skiing infrastructure from 1984.150 m and with its 21. and many other modern architecture buildings. For those who like the adventure and the active rest the transport is ensured and the services of professional guides. In the old part of the town all of the streets have at least one ćevapbdžinica. In spite of the war devastations. the Rakitnica canyon has been included among the most beautiful canyons of the world. extremely attractive for all the nature lovers. Entrance to this reserve of wild and the untouched nature is located 30 km away from Sarajevo. tufahija and other oriental sweets. That’s why it’s no wonder that tourists which once come to Sarajevo keep coming back with the same enthusiasm as the first time. has lot to offer to the visitors that is almost impossible to experience everything worthy. after the peace was established. For those who prefer the mountain tourism in the summer time. The word is about inns. The most popular destination of the skiers is Jahorina. Those who don’t mind the hour ride to Olovo. and in front of the entrance there is a very picturesque lake. Because of the natural beauties. were put into function so today thousands of skiers enjoy the beauty of the Sarajevo mountains every winter.

Republike Srpske Branka Mihajlović Lorana Malović N 2 edavno završeno Svjetsko prvenstvo u raftingu uvrstilo je Vrbas i Banjaluku na kartu svjetskih top destinacija avanturističkog turizma. lovnog. ribolovnog i zdravstvenog turizma. Ovakvo prirodno bogatstvo stvorilo je idealne uslove za razvoj avanturističkog. lovnog. Napominjemo da je Vrbas jedina rijeka u svijetu na kojoj su obezbijeđeni uslovi za noćni rafting. Priroda je prema ovom prostoru bila izuzetno naklonjena. Prirodni potencijali sjeverozapadnog dijela Republike Srpske S jeverozapadni dio Republike Srpske obiluje izuzetnim prirodnim ljepotama i bogatstvima. ribolovnog i zdravstvenog turizma. ostaviće vas bez daha. Plodne ravnice. pod svjetlima reflektora. . Turizam BiH • listopad 2009. Jedinstven doživljaj spuštanja kanjonom Vrbasa u noćnim satima. te slobodno možemo reći da se razvoj turizma ovog područja bazira uglavnom na prirodnim motivima. Najveća atrakcija za turiste svakako je noćni rafting. brojne rijeke i šumoviti obronci ravničarskih planina pružaju vam obilje sadržaja za kvalitetan i aktivan odmor u prirodi.Priroda turistički adut je najjači Manastir Liplje • Monastery Liplje Prirodno bogatstvo stvorilo je idealne uslove za razvoj avanturističkog.

Unique experience of going down the Vrbas Canyon in the night hours. Note that Vrbas is the only river in the world that has the conditions for night rafting. we’ll tell you just a part of the story about numerous natural values of this region. numerous rivers and wooded hill-sides of low-lying mountains give you plenty of contents for quality and active rest in nature. under the light of reflectors. The nature has been specially inclined to these areas. under the light of reflectors. tours of numerous sights in the town and its surroundings. free climbing. This calm lowlands 2 Tourism BiH • October 2009 . T of the north-western part of the Republic of Srpska T he north-western part of the Republic of Srpska is plentiful with exceptional natural beauties and wealth. and it is important to point out that a great interest for this offer is shown by foreign tourists. skydiving and other sports. cycling. Unique experience of going down the Vrbas canyon in the night hours. Natural potentials Cultural-historical potentials of the north-western part of the Republic of Srpska he world championship in rafting has included the Vrbas and Banja Luka on the chart of world top destinations of the adventurous tourism. On this occasion. The world championship in rafting has included Vrbas and Banja Luka on the chart of world top destinations of the adventurous tourism. There are also the hiking routes. Fertile valleys. and for your full experience we recommend you to visit one of these interesting destinations. The Sava River dominates over the north-western part of the Republic of Srpska. hunting. so we can easily say that the development of the tourism of this region is mostly based on natural motives. The biggest attraction for tourists is definitely the night rafting. rapids and waterfalls that represent a real challenge for the adventure lovers. The biggest attraction for tourists is definitely the night rafting. On its way from the Zec Mountain till the inflow into the Sava. mountaineering. The river flows that dominate this area are the Sava and its affluent Vrbas. shall leave you breathless. fishing and health tourism. the Vrbas makes numerous cascades. the tourists that come to visit Banja Luka can enjoy also: kayak-canoe sports.Kanjon Vrbasa • Vrbas Canyon Natural wealth has made ideal conditions for the development of adventurous. shall leave you breathless. hunting. fishing and health tourism. Besides rafting. Note that Vrbas is the only river in the world that has the conditions for night rafting. Rafting on Vrbas is a true hit in our country. which are great chance to get to know Banja Luka. This kind of natural wealth has made ideal conditions for the development of adventurous.

. brzake i slapove koji predstavljaju pravi izazov za ljubitelje avanture. Bogat riblji fond ovih voda i uređene ribolovačke staze privlače veliki broj ljubitelja ribolova. ali i njegovoj okolini. obilasci brojnih znamenitosti u samom gradu. Takođe. Riječni tokovi koji dominiraju ovim područjem su Sava i njena pritoka Vrbas. Banja Slatina near Banja Luka Ova mirna ravničarska rijeka idealna je za razvoj ribolovnog turizma. slobodnom penjanju. Na svom putu od Zec planine do ušća u Savu. ribolovna staza u Gradišci na obalama 2 Turizam BiH • listopad 2009. padobranstvu i drugim sportovima. Šamac i Modriča. ostaviće vas bez daha. Pored raftinga turisti koji posjete Banjaluku. kajakkanu sportu.Ovom prilikom vam ćemo prenijeti samo dio priče o brojnim prirodnim vrijednostima ovoga kraja. Nedavno završeno Svjetsko prvenstvo u raftingu uvrstilo je Vrbas i Banjaluku na kartu svjetskih top destinacija avanturističkog turizma. Jedinstven doživljaj spuštanja kanjonom Vrbasa u noćnim satima. Ove staze idealne su i za održavanje brojnih takmičenja. šljunkarama i posebno izgrađenim ribnjacima sjeverozapadnog dijela Republike Srpske. ribolovni turizam razvijen je i na jezerima. a za potpuni doživljaj preporučićemo vam da posjetite neku od ovih zanimljivih destinacija. Rijeka Sava dominira sjeverozapadnim dijelom Republike Srpske. Brod. Tu gazduju i brojna ribolovačka udruženja u kojima možete dobiti osnovne informacije o terenu. Osim na Savi. a bitno je naglasiti da veliko interesovanje za ovu Banja Slatina kod Banja Luke • ponudu naročito pokazuju strani turisti. svoju turističku ponudu uglavnom baziraju upravo na ribolovnom turizmu. tu su i pješačke rute. pod svjetlima reflektora. Srbac. Najveća atrakcija za turiste svakako je noćni rafting. Opštine Gradiška. Tako je npr. Rafting Vrbasom pravi je hit u našoj zemlji. Napominjemo da je Vrbas jedina rijeka u svijetu na kojoj su obezbijeđeni uslovi za noćni rafting. barama. planinarenju. koji su odlična prilika da upoznate Banjaluku. Derventa. biciklizmu. usluge vodiča i sl. Prnjavor. mogu da uživaju i u kanjoningu. Vrbas pravi brojne bukove.

are just some of the things and services that Bardača offers you. and there you can get all the necessary information. These places were. Srbac. their culturalhistorical values. Besides on the Sava. colonies of marsh birds under protection. while in the lower lands (Ribnjak and Ivanjsko field – Brod surroundings. rheumatic. witnesses about the rarity and importance of birds that have their habitat in Bardača. cultural and sports centre. Many of those who desire rest and recreation. gravel pits and on specially built fish-ponds of the north-western part of the Republic of Srpska. Šamac and Modriča mostly base their tourist offer on fishing tourism. Derventa. and it is placed near Srbac. Rich thermal. Hunting tourism has lately been very attractive for local and for foreign guests and hunters. guide’s services. is the biggest town in the Republic of Srpska. as a journey through. mineral and thermo-mineral springs in this region have made it possible for the health tourism to develop. Cultural-historical potentials of the northwestern part of the Republic of Srpska In the Republic of Srpska there is a lot of beautiful. cultural and historical goods. Main thermal resort centres in this part of the republic of Srpska are: thermal resorts Laktaši. The fact that Bardača is declared a Ramsar place. but of entire Republic of Srpska. photo safari.river is ideal for the development of the fishing tourism. When you come to Banja Luka. The municipalities of Gradiška. These centres are mostly of health character. fishing. to get to know and experience. Slatina near Laktaši and Kulaši near Prnjavor. Vučijak) the big game is represented (roe-deer). marshes. known as the border-land beauty. neurological. mallard. economical. One of the most valuable tourist potentials. Sport-recreational program.. like the Ban’s court – Cultural centre and the building of former Ban’s headquarters – today the Administrative centre of the town. fishing tourism is developed on lakes. on the banks of the Sava for the most attractive competition track in the discipline of the fishing with the fish-hook with float. Rich fish stocks of these waters and arranged fishing tracks attract numerous fishing lovers. 178 species of birds are registered in the marshlands of Bardače. and still are of a great importance for social and cultural events of this town. In the higher grounds (the hill-sides of Motajica. Between them. Brod. valuable and interesting to see. etc). you can not go around the town centre or the beautiful buildings from the period of the Kingdom of SHS. not only of this region. marsh and water flora and fauna. Prnjavor. quail. it carries the traces of a tumultuous past. we’ll draw your attention to some of the tourist destinations. Besides afore-mentioned natural beauties and offer. and provide necessary licences and trained guides. The hunting associations are mostly in charge of the huntinggrounds in this part of the Republic of Srpska. is the nature reserve Bardača for sure. Inhabited in the ancient times. The configuration of the grounds and the woods at the hill-sides of low-lying mountains represent a great precondition for the development of the hunting tourism in this region. art colonies. for example. Banja Luka. Medicinal waters in these resorts are ideal for healing different kinds of diseases (skin. where you can get basic information about the grounds. organizing the seminars and congresses. Modriča and Gradiška surroundings) the small and feathered game is hunted (hare. in other words it has been included in the list of marshlands of an interna- tional importance (List of Wetlands of International Importance). the north-western part of the Republic of Srpska offers many more programs you can enjoy if you decide to visit this priceless natural oasis. Numerous fishing associations work there. So. the Fishing association of the Republic of Srp- ska declared the fishing track in Gradiška. However. etc. sports and recreation. besides the health services these centres offer ideal conditions for rest. from Banja Luka to Brčko. In a short description. excursions…. educational. These tracks are ideal for organizing contests. Šamac. pheasant. etc). the newly renovated temple of Christ the Saviour with the arranged 29 Tourism BiH • October 2009 . This natural area possesses 11 lakes. travellers seeking new adventures are attracted to the wealth of natural.

. Nešto kraćim opisom. Nešto sjevernije.). putnike namjernike u potrazi za novim doživljajima. ribolov. od Banje Luke do Brčkog.Save proglašena od strane Ribolovnog saveza Republike Srpske za najatraktivniju takmičarsku stazu u disciplini pecanje udicom na plovak. O rijetkosti i značaju ptica kojima je Bardača stanište. kao kroz proputovanje. u okolini Šamca. Ovi centri su uglavnom lječilišnog karaktera. obezbijediti neophodne dozvole i stručne vodiče. izložbe suvenira i likovnih umjetnina. prepelica i dr. Gospodskom je neizbježno. Kada dođete u Banju Luku. kulturnim. dok se u nižim predjelima (Ribnjak i Ivanjsko polje – okolina Broda. Bogatstvo u prirodnim. pored usluga liječenja ovi centri pružaju i idealne uslove za odmor. u ulicama Kralja Petra I Karađorđevića i Mladena Stojanovića izdvaja se niz stambenih objekata – vila. Vučijaka) zastupljena je krupna divljač (divlja srna. Ovo rijetko prirodno područje odlikuje se sa 11 jezera. . sada već tradicionalno. Glavni banjski centri u ovom dijelu Republike Srpske su: Banja Laktaši i Banja Slatina. samo su neki od sadržaja i usluga koje vam Bardača nudi. srndać. barskom i vodenom florom i faunom. Lovni turizam je u posljednje vrijeme jako atraktivan. likovnih kolonija. đačkih ekskurzija. Modriče i Gradiške) lovi sitna i pernata divljač (zec. reumatskih. kulturni i sportski centar. U višim predjelima (obronci Motajice. poznata kao krajiška ljepotica. učesnika Turizam BiH • listopad 2009. predstavljaju odličan preduslov za razvoj lovnog turizma na ovom prostoru. Banja Luka. Nastanjena od najstarijih vremena. centar zaobići ne možete kao ni velelepna zdanja iz perioda Kraljevine SHS. sport i rekreaciju. fazan. ona u svojim spomenicima nosi tragove burne prošlosti.. tako i za strane goste i lovce. Kulturno-istorijski potencijali sjeverozapadnog dijela Republike Srpske U Republici Srpskoj mnogo se toga lijepog. sjeverozapadni dio Republike Srpske nudi i brojne druge sadržaje u kojima možete uživati ukoliko se odlučite da posjetite ovu neprocjenjivu prirodnu oazu. prodefiluje veliki broj karavana. Ljekovite vode u ovim banjama idealne su za liječenje različitih oboljenja (kožnih. koji se nalazi u blizini Srpca. To su mjesta. nekada. divlja patka. Bogati termalni. Posjetiti grad. Lovištima u ovom dijelu Republike Srpske gazduju uglavnom lovačka udruženja. Svakako jedan od najvrjednijih turističkih potencijala ne samo ovog prostora nego i cijele Republike Srpske je prirodni rezervat Bardača. upoznati i doživjeti. ovim ulicama. Njena gradnja je započela još u turskom periodu.. neuroloških i dr. Međutim. koja će vam dati sve potrebne informacije.). Građene su u stilu austrijske kuće za odmor (ljetnikovca) uz bogatstvo drvoreda duž cijele ulice. je najveći grad u Republici Srpskoj. kolonijama zaštićenih ptica močvarica. a do kraja austrougarske vladavine imala je čvrstu arhitektonsku strukturu i jedinstvenu trgovačku namjenu koju je sačuvala do današnjih dana. privredni. mineralni i termomineralni izvori ovog područja uslovili su razvoj zdravstvenog turizma. pogodan za „muzičare“ i ljetne sajmove knjiga. poput Banskog dvora – Kulturnog centra i zgrade nekadašnje Banske uprave – danas Administrativnog centra grada. odnosno uvrštena 30 je na listu močvarnih područja od međunarodnog značaja (List of Wetlands of International importance). fotosafari. od velikog značaja za društeno – kulturna zbivanja ovog grada. obrazovni. skrenut ćemo vam pažnju samo na neke turističke destinacije. Svake godine. Između njih smjestio se novoobnovljeni hram Hrista Spasitelja sa uređenim okolišem gdje stalno vrvi od dječije graje. istorijskim dobrima privlačno je za mnoge željne odmora i rekreacije. kako za domaće. a ne prošetati glavnom ulicom tzv. u blizini Laktaša i Banja Kulaši kod Prnjavora. Pored navedenih prirodnih ljepota i ponude.). vrijednog i interesantnog može vidjeti.. njihove kulturno – istorijske vrijednosti. Odmah pored je „Parkić“ sa uređenim klupama i drvoredom. Na močvarnobarskom području Bardače registrovano je čak 178 vrsta ptica. svjedoči i činjenica da je Bardača proglašena ramsarskim mjestom. Sportsko-rekreativni program. organizovanje seminara i kongresa. Konfiguracija terena i šume na obroncima ravničarskih planina.. ali svakako i danas.

and all that with pleasant and hospitable hosts. Under the old walls and towers numerous shows and performances. built the mill and started the cheese manufacture. To visit the town and not to take a walk through the main street. rivers and brooks. weaving mill. On both sides of the Vrbas River. and you can hear children’s uproar around it all the time. there is a “Little park” with benches and avenue of trees. the right for the view on the river. like the International folklore festival “Dukat”. Right next to it. clear air and the abundance of greenery. A little bit on the north. numerous springs. in the streets King Petar I Karađorđević and Mladen Stojanović a line of buildings – villas stand out. suitable for the musicians and summer fairs. numer- ous caravans. in today’s southern part of the town. or recently held World championship in rafting. It can’t happen that we don’t introduce you to the centre of Banja Luka from the Turkish period. and with running the power plant on the Vrbas River. so called Elegant. On this occasion only one unwritten town-planning rule was respected. there is the area of the municipality of Jezero Bardača • Bardača Lake Tourism BiH • October 2009 31 . cultural events. concerts of local and foreign musicians. They were built in the Austrian vacation house (summer house) style with rich tree avenues along the street. festivals like “Summer on Vrbas” are taking place. Its construction began during Turkish period. is inevitable. and the town’s tourist guides will take you through the entire complex and through many more places like the fortress Kastel. the residential quarters. and until the end of Austro-Hungarian period it had strong architectural structure and unique merchant purpose that is kept until today. Every year. downstream from Banja Luka with the pleasant climate. In those days.environment has settled. the pride of Banja Luka. The monastery “Mary the Star” has the status of the cultural goods of RS. mahala. participants of many musical. They built the brewery. were built above the Vrbas and Suturlija. the town got the lighting. the citizens of Banja Luka. sport. souvenir exhibitions and artistic works. traditionally march past through these streets. In the middle of XIX century the “Trappists” came to Banja Luka. and that is “the right for the view”.

Interesantno je i to da se u ovoj crkvi vjenčao književnik Petar Kočić. godine 1894. selu gradiške opštine. tkaonicu sukna. Krajem 19. Sa obe strane rijeke Vrbas. Samostan „Marija Zvijezda“ uživa status kulturnog dobra RS i kroz cijeli kompleks provest će vas turistički vodiči grada kao i kroz još mnoga. raskrsnica puteva i pristanište. mahale. nalazi se područje opštine Laktaši. u današnjem južnom dijelu grada. Ljekovitost njene vode poznata je iz doba Rimljana što potvrđuju brojni arheološki lokaliteti sa tragovima rimske arhitekture. manifestacije kao što je „Ljeto na Vrbasu“. rijeka i potoka. ne možemo. Čuli ste za mnoge od njih.Detalj iz Banja Luke Banovina • Detail from Banja Luka mnogobrojnih muzičkih. građene tokom srednjeg vijeka. a pokretanjem elektrane na Vrbasu grad je dobio rasvjetu. poput one u Romanovcima. a da vas ne upoznamo sa središtem Banje Luke iz turskog perioda. Pod starim zidinama i kulama održavaju se brojne priredbe i predstave. koja je proglašena nacionalnim spomenikom. Izgradili su pivaru. daleko od očiju imperatora. stižu Česi i prema nekim vjerovanjima donose krompir u BiH. vijeka ovaj prostor naseljava stanovništvo iz istočne i centralne Evrope. Danas lako možete pronaći mnoge. vijeka u Banju Luku su stigli Trapisti. a upravo u samom centru gradića Laktaši smještena je istoimena banja. poput međunarodnog folklornog festivala „Dukat“ ili nedavno održanog Svjetskog prvenstva u raftingu. Odlikuje se dugom tradicijom banjskog turizma. Kroz istoriju za vrijeme Rimljana. između planina Motajice na sjeveru i Ljubić na jugu. U slivu rijeke Ukrine. ali po izgledu i zanimljivim legendama o svom nastanku. smjestio se Prnjavor – naša „Mala Evropa“. tradicija i duhovnost ovog kraja pod okriljem je crkava i manastira. budući arheološki park. Među prvima doseljavaju se Italijani. građane Banje Luke. Njemci. Ukrajinci. Gradiška predstavlja jedno od najstarijih naselja na čitavoj teritoriji Balkana. Raznolikost civilizacija potvrđuje nalazište „Manastirište“. Mađari. crkva brvnara u Malom Blašku spada među najljepše i najinteresantnije kulturne spomenike. sportskih. arhitektura. brojnih izvora. Za njima su došli Poljaci. Ovdje se nalaze ostaci davnih civilizacija i kultura od rimskog perioda do srednjeg vijeka. ponosa Banje Luke. Crkve brvnare su bile narodne crkve. Turaka i Austrougara bila je veoma važno središte. pravo na pogled na rijeku. Naravno. sa32 gradili su mlin i pokrenuli pogon za proizvodnju sira. kulturnih manifestacija. a u manjem broju područje opštine naseljeno je Turizam BiH • listopad 2009. koncerti domaćih i stranih muzičara. nizvodno od Banje Luke uz prijatnu klimu. nicale iznad Vrbasa i Suturlije. a sve to uz prijatne i gostoljubive domaćine. Tom prilikom poštovan je samo jedan nepisani urbanistički zakon „pravo na vidik“. a nicale su na skrovitim mjestima. Tada su stambene četvrti. poput lokaliteta „Zidine“ – svjedoči o postojanju javnog kupatila (terme) iz pomenutog vremenskog perioda. Istorijska vrijednost. mnoga mjesta poput tvrđave Kastel. Sredinom XIX. čist vazduh i bogatsvo zelenila. .

and in the very centre of the town of Laktaši there is the same-name thermal resort. architecture. Log-built churches were folk churches. icons. like the one in Romanovci. Ukrainian church and its parish house represent certain museum with unique display. They brought different ethnology and ethnography. The site “Manastirište”. Through the history. in 1894 Czechs came and according to some beliefs • they brought potato in BiH. which was declared a national monument.Laktaši. the crossroads and pier. the log-built church in Malo Blaško belongs to the most beautiful and the most interesting cultural monuments. this area was inhabited by the population from the eastern and central Europe. tradition and the spirituality of this region is under the auspices of the churches and the monasteries. Turks and Austro-Hungarians it was a very important centre. Then followed Poles. and in smaller number the area of the municipality was populated by Slovaks. church priest’s vestments are preserved. Therapeutic properties of its waters were known even during the Roman period. confirms the variety of civilisations. Ukrainians. you can easily find many of them. It is characterized by the long tradition of thermal resort tourism. These happenings are of sports. At the end of the 19th century. like the site “Zidine” – it witnesses about the existence of public baths (thermae) from mentioned period. what is confirmed with numerous archaeological sites with the traces of Roman architecture. The remains of ancient civilizations and cultures from Roman period till the Middle Ages are placed here. You’ve heard for many of them. musical instruments. Romanians and other nations. between the mountains Motajica in the north and Ljubić in the south. and in hidden places. Today. In almost every place in the southwest of RS festivals are being held through entire year. “Derventa fair” is taking place every year Osvjetljeni kanjon Vrbasa za noćni rafting Lightened Vrbas Canyon for night rafting Tourism BiH • October 2009 33 . Among the first ones Italians came. habits and culture forever. built during the Middle Ages. Gradiška represents one of the oldest settlements in the entire Balkan’s territory. What is interesting is that the writer Petar Kočić had married in this church. interesting and entertaining for many visitors that come. Bulgarians. and left a mark of their customs. away from the emperor’s sight. The most attractive and far known traditional festival in Derventa for over a century and a half attracts the attention of dozens of thousands of curious ones. future archaeological park. Hungarians. The historical significance. Old books. various household objects. By the confluence of the Ukrina River. Prnjavor situated itself – our “Little Europe”. but in looks and interesting legends about its origin. Germans. during the Romans. cultural and artistic character. the village in the municipality of Gradiška.

Tu su smještene arheološke zbirke od kamenog doba pa sve do prvih godina turske vladavine. Ako ste inspirisani kulturnom potrebom da vidite i doživite nešto novo. ekoloških skupova. Niz spomen obilježja susrećemo gotovo u svakom dijelu opštine. posjetite obližnje manastire. pruža mogućnosti organizovanja koncerata. kompleksnog tipa. To su dešavanja različitog karaktera sportska. vijeku počela je gradnja dobojske tvrđave „Gradine“. zbirke nošnji. Bogatstvom sadržaja. Smješten je na tački ukrštanja rijeka Bosne. muzički instrumenti. a prije svega interesantna i zabavna uz prisustvo brojnih posjetilaca. . Sa tribina amfiteatra pruža se jedinstven pogled na svjetla Doboja što kulturnim dešavanjima daje posebnu ljepotu i upečatljivost doživljaja. Krenite dalje. Izuzetne umjetničke vrijednosti skladnih arhitektonskih oblika i očuvanog prirodnog okruženja manastiri Krupa na Vrbasu. Naravno. Pravoslavna duhovnost. Donose sa sobom različitu etnologiju i etnografiju. kao opštenarodni praznik i privlačna turističko – privredna atrakcija. razni kućni predmeti. seminara. Liplje. ostavljajući zauvijek utisnut pečat svojih običaja. a u staroj bosanskoj kući na „četiri vode“ nalazi se regionalni muzej. tragovi njegove istorije sadržani su u ovim kulturno – istorijskim spomenicima. kulturno – umjetnička. kultura i kulturna vrijednost srpskog naroda. nakita. pozorišnih predstava. Sačuvane su stare knjige. Ukrajinska crkva i njen parohijski dom predstavljaju izvjesni muzej sa jedinstvenom postavkom. porodice i Panorama Banja Luke • kulture. crkvene odežde. navika i kulture. Iznad starog korita rijeke Bosne. Najatraktivnija i nadaleko poznata tradicionalna derventska manifestacija već duže od vijeka i po plijeni pažnju desetine hiljada znatiželjnika. vjenčanja. Bišnja kod Dervente pružaju mogućnost izletničkog boravka. upoznate ljude. o svemu detaljnije raspitat ćete se u TO Banje Luke i Laktaša. Stuplje te manastir Presvete Bogorodice D. izvanrednom opremljenošću i ljubaznim domaćinima u srednjovjekovnim odorama. Na ovom putu skrenut ćemo malo južno. a danas je to vrijedan kulturno – istorijski spomenik kojem je vraćen stari srednjovjekovni sjaj. Bugarima. STIĆI ĆEMO VAS! Panorama of Banja Luka 3 Turizam BiH • listopad 2009. Nekada je uskotračnom prugom prolazio popularni „Ćiro“. Usore i Spreče i predstavlja najveću željezničku raskrsnicu u zemlji. Ovdje ćemo mi zasada stati i odmoriti se. a danas parna lokomotiva sa spomenpločom predstavlja spomenik smješten u samom centru grada. „Derventski vašar“ održava se svake godine krajem avgusta pored obala Ukrine. do Doboja. Rumunima i pripadnicima drugih naroda. u XIII. Dugo je odolijevala zubu vremena. ikone.obići ćete ih. U nekima je moguće i prespavati a u uređenim salama organizovati seminare i slične skupove. stare fotografije i predmeti materijalne i duhovne kulture naroda dobojskog područja. U gotovo svakom mjestu sjeverozapada RS održavaju se manifestacije tokom cijele godine.Slovacima.

to Doboj. started in XIII century above the old bed of the Bosna River. Bosna. what gives a special beauty and impressiveness of the experience to these cultural events. The stands of the amphitheatre give a unique view of the lights of Doboj. and in the old Bosnian house there is the regional museum. families and cultures. we’ll stop and take a break. you’ll visit them. till the first yeas of Turkish government. For a long time it had resisted the ravages of time. and in equipped halls to organize seminars and similar congresses. to get to know the people. Monasteries Krupa on Vrbas. You can see a line of memorials in almost every part of the municipality. we’ll turn a little bit on the south. Liplje.at the end of August on the banks of the Ukrina. Usora and Spreča. Popular “Ćiro” used to pass over the narrow-gauge line. old photos and the objects of material and spiritual culture of the people from Doboj are placed there. Archaeological collections from the Stone Age. Orthodox spirituality. If you are inspired with the cultural need to see and experience something new. collections of costumes. culture and cultural value of the Serbian people. it gives the possibility for organizing concerts. It is located on the spot where three rivers cross. Go on. a today it is a worthy cultural-historical monument which got back its old medieval glow. then visit local monasteries. theatre plays. seminars. traces of its history are included in these cultural-historical monuments. and today the steam locomotive with the memorial tablet represents the monument in the centre of the town. Here. ecological meetings. It is possible even to stay over night in some of them. Bišnja near Derventa are of exceptional artistic worth with harmonious architectural shapes and preserved natural environment and are giving the possibility of day-trips. as a nation-wide holiday and amiable tourist-economic attraction. and it represents the biggest railroad crossroads in the country. being exceptionally equipped and pleasant hosts. Stuplje and the monastery of the Most Holy Virgin D. jewellery. WE’LL CATCH UP WITH YOU! Tourism BiH • October 2009 3 . You can enquire more information in the Tourist organization of Banja Luka and Laktaši. The construction of Doboj’s fortress – “Gradina”. weddings. On our trip. With the richness of contents.

aduti su Hercegovačkoneretvanske Županije. Stolac – stara jezgra s tvrđavom. Bregava. Dragan Bradvica ore. parkovi prirode: Park prirode Blidinje. Park prirode Prenj i Park prirode Hutovo Blato. Mostar je mjesto gdje su se stoljećima susretale različite civilizacije i svaka je u njega utkala dio svoje posebnosti. kulturnopovijesna i prirodna baština. a u njegovoj bližoj okolici nalaze se poznati i jedinstveni lokaliteti kulturno-historijskog blaga i naslijeđa koji svjedoče o životu na ovim prostorima. Stolac. priroda. smješten je u podnožju planina Čabulje. rijeke: Neretva. gradovi: Mostar. tako da na relativno malom prostoru imamo primjere iz svih kultura i civilizacija koje malo koji grad ima. Buna. jezera: Ramsko jezero. Čapljina i Međugorje. Jablaničko jezero i Boračko jezero. Mostar se nalazi na susretištu putova za Široki Brijeg i zapadnu Her- M Turizam BiH • listopad 2009.Hercegovačkoneretvanska Županija je turistički adut Bosne i Hercegovine Sunce. na obali rijeke Neretve na nadmorskoj visini 60-80 metara. . te spomenik pod zaštitom UNESKO-a: stara jezgra Mostara sa Starim mostom. Drežnica. Vjetrenica. Rakitnica. Neum. neizmjerno je bogatstvo i potencijal s kojim može računati He rc e g o v a č k on e re t v a n s k a Županija u svom razvoju turizma. Grad je udaljen 60 km od mora. Krupa i Trebižat. 3 M Mostar ostar. Huma i Veleža. Izvor Bune. nacionalni spomenici: Počitelj. financijsko i kulturno središte Hercegovine. geopolitičko.

are the immense wealth and potentials that the Herzegovina-Neretva Canton can count on in its development of the tourism. and near it there are famous and unique localities of cultural-historical treasure and heritage that witness about life in these areas. at the bank of the Neretva River at the altitude from 60 to 80 metres. Rakitnica. For centuries Mostar has been the place where different civilizations met and each interweaved a part of their special qualities in it. the Buna spring. aduti su Hercegovačkoneretvanske županije. The town is 60 km away from the sea. Drežnica. cultural-historical and natural heritage are the assets of Herzegovina-Neretva Canton. Rivers: Neretva. towns: Mostar. Neum. Stari most u Mostaru • Old Bridge in Mostar T Mostar ostar. Stolac – old town’s nucleus with the fortress. nature. Čapljina and Međugorje. the monument under the UNESCO protection: old Mostar nucleus with the Old Bridge. Krupa and Trebižat. lakes: Ramsko Lake. Stolac. Bregava. geopolitical. financial and cultural centre of Herzegovina. Hum and Velež. Prenj Nature Park and Hutovo Blato Nature Park. priroda. is the greatest tourist asset of Bosnia and Herzegovina Sun. Mostar is located in the road crossing to Široki Brijeg and western 3 M Tourism BiH • October 2009 . so in this relatively small space we have examples of all cultures and civilizations that not so many towns have. kulturno-povijena i prirodna baština. Jablaničko Lake and Boračko Lake. Nature parks: Blidinje Nature Park. Buna. Vjetrenica. national monuments: Počitelj. is situated at the foot of the mountains Čabulja.Herzegovina-Neretva Canton Sunce. he see.

stoljeća i nalazi se u neposrednoj blizini Starog mosta . okružen je visokim planinama: Prenj (2101 m). stoljeća . U gradu se nalaze sljedeće znamenitosti : .Stari most sagrađen 1566.Gradsko kupatilo sagrađeno 1912. spomenik orijentalnog graditeljstva iz 1588. Jedan je od najstarijih gradova u BiH i sa svojom okolinom je privlačan za turiste i ljeti i zimi. a nedaleko je i moderna zračna luka.Stara pravoslavna crkva iz 1833. Konjic onjic je smješten na rijeci Neretvi.Kujundžiluk sa zanatskim radnjama na lijevoj obali Neretve . godine . Sarajevo i Bosnu. godine . a ispod njega je izvor rijeke Bune (najjače vrelo u Europi) sa derviškom tekijom. i koju pohode brojni turisti. godine . godine. godine Vrelo Bune u Blagaju kod Mostara . Bjelašnica (2067 m) i Bitovnja (1744 m).Biskupska rezidencija izgrađena 1906. godine .Hamam (tursko kupatilo) sagrađeno u drugoj polovici 16. čuvarima mosta.Kriva ćuprija. Tradicionalno u proljeće se organizira i Gospodar• ski sajam Mostar. U Mostaru se organizira i poznati festival zabavne glazbe «Mostarsko proljeće» na kojem nastupaju poznata imena sa estrade. 60 km južno od Sarajeva. Nevesinje i istočnu Hercegovinu i Čapljinu i Jadransku obalu. Velike su mogućnosti uspješnog sport- K The Buna spring in Blagaj near Mostar 3 Turizam BiH • listopad 2009. godine . koji privuče preko tisuću izlagača iz četrdesetak zemalja i pedesetak tisuća posjetitelja.Koski Mehmed-pašina džamija izgrađena 1617. Sjeverno od grada na obroncima planine Prenj nalazi se ski centar Rujište koji ima ski lift i motel kao i mogućnost za iznajmljivanje kuća za zimovanje. kulturna manifestacija u organizaciji Matice hrvatske. godine. Mostar je poznat po organiziranju manifestacije Skokovi sa Starog mosta. . Među objašnjenjima za naziv i porijeklo imena najinteresantnije je ono koje kaže da je Mostar dobio ime po mostarima. a mnogi restorani sa baščama iznad rijeke Bune pored ostalih specijalitete nude i pastrvu sa plate ili roštilja.cegovinu. Blagaj je mali gradić južno od Mostara. koji je upisan u UNESCO-vu baštinu kao značajan spomenik orijentalne arhitekture . godine a kao naselje Mostar 1469.Bišćevića kuća sagrađena 1635. Naselje se prvi put spominje 1452. a posebice se u zadnje vrijeme profilirala manifestacija «Proljeće sa Maticom».Kajtazova kuća iz 17. U Blagaju se nalazi ribogojilište pastrve. Nizvodno od tekije je kompleks Velagića kuća koji je otvoren za javnost. godine. koja je nadaleko poznata i priznata turistička atrakcija. nad njim na visokoj klisuri dominira stari grad Herceg Stjepana Kosače. Kroz grad prolazi i željeznička pruga Sarajevo-Ploče.Katolička crkva i franjevački samostan sagrađeni 1866.

. . Prenj (2101 m). there is a ski centre Rujište with a ski-lift and the motel as well as the possibility for renting the houses for spending the winter.Koski Mehmed-pasha’s mosque built in 1617. . Above it dominates the old town of Herceg Stjepan Kosača on a high cliff and under it the spring of the Buna River (the strongest well in Europe) with a Moslem monastery for dervishes.Herzegovina. and surrounded with high mountains. North from the town. 60 km south from Sarajevo. Among the explanations for the name and origin of the name the most interesting is the one that says that Mostar got the name after mostari – the bridge watchers. There is a trout-farm in Blagaj and many of the garden restaurants above the Buna offer the trout specialties.Crooked bridge.Hamam (Turkish baths) built in the second half of the 16th century and is placed next to the bridge. . Nevesinje and eastern Herzegovina and Čapljina and the Adriatic coast.Catholic church and Franciscan monastery built in 1866. . which is registered in the UNESCO’s heritage as an important monument of the oriental architecture. A railway-track Sarajevo-Ploče goes through the town.Kajtaz house from the 17th century. . a cultural festival that is being organized by Matica Hrvatska (Central Croatian Cultural and • Publishing Society). and lately the festival that has especially gained status is the “Spring with Matica”. famous festival of pop music is being organized in Mostar where famous singers perform.Town baths built in 1912. among others. at the hillslopes of the Prenj Mountain. and not far of the town there is a modern airport.The Old bridge built in 1566.Kujundžiluk (brass-work shop) with the craftwork shop on the left bank of the Neretva. .Bišćević’s house built in 1635. Mostar is known for organizing the dives from the Old Bridge. monument of oriental architecture from 1588. . which is the widely known tourist event and is being visited by numerous tourists. Downstream of the monastery is the complex of Velagić houses. Following sites are located in the town: . Bjelašnica (2067 m) and K Pogled sa starog mosta na istočni dio Mostara View from the Old Bridge over the eastern part of Mostar Tourism BiH • October 2009 39 .Old Orthodox church from 1833. Sarajevo and Bosnia. The Economic fair Mostar is being traditionally organized in spring and it attracts over a thousand exhibitors from forty countries and about fifty thousand visitors. . Blagaj is a small town south of Mostar. Further on. The place was first mentioned in 1452 and as Mostar in 1469. Konjic onjic is situated on the Neretva River. which are opened for the public.

Dužina staze je od 20-23 km i sa ručkom sačinjenim od domaćih specijaliteta dobija se pravi ugođaj. svjetskom ratu. kao biser sa mnogo raznolikosti na malom prostoru. Na Blidinju se nalazi i samostan Ma0 G sna Luka koji ima i slikarsku galeriju sa stalnom postavkom. Park prirode „Blidinje“ nalazi se i jednim dijelom na prostoru općine Jablanica koji pored smještaja u motelima nudi i skijalište Risovac sa ski liftom. Boračko jezero je po nastanku glacijalno i nalazi se 20 km od grada. a priroda je očaravajuća. a posebno je poznat po obitavanju munike kao jedne endemske vrste. Turizam BiH • listopad 2009. bogata ribom i pitka. stoljeća održavaju se tradicionalni skokovi u Neretvu. a obale su na pojedinim mjestima litice po 300 m visoke. Blidinje. Rafting na Neretvi kod Konjica Pečeni janjci na ražnju • • Rafting on the Neretva near Konjic Roasted lamb Jablanica rad Jablanica smješten je na rijeci Neretvi u sjevernom dijelu Hercegovine i u najljepšem dijelu kanjona Neretve. pruža mogućnosti za razvoj zimskog turizma . voda je bogata slapovima.skog ribolova na rijekama Neretvi i Rakitnici kao i jezerima Boračkom i Jablaničkom. jedne humane bitke za ranjenike u 2. stoljeća koji ima galeriju i knjižnicu i otvoren je za javnost. . Uz samu plažu nalazi se kamp s bungalovima. odnosno u Kazan. smješten je na raskrižju putova prema Zagrebu. Neretva je u tom dijelu veoma čista. U gradu pored stare Repovačke džamije i Pravoslavne crkve nalazi se i Franjevački samostan iz 16. Na gornjem toku rijeke Neretve organizira se već niz godina jedan od najspektakularnijih raftinga u BiH. Na prostoru općine uz magistralni put M-17 smješteni su mnogi restorani koji pored domaćih specijaliteta (jela ispod sača) nude daleko poznatu janjetinu sa ražnja. U Konjicu se tradicionalno održava i smotra folklora i večeri poezije. Promjera je 900 m i ima vrlo čistu i ugodnu vodu za kupanje. Ima izuzetno povoljan geoprometni položaj. Na jezeru se redovito održava triatlon. U samom gradu nedaleko od obnovljene Kamene ćuprije iz 17. Sarajevu i Mostaru. U samom gradu na obalama Neretve nalazi se Muzej Bitke na Neretvi. Jablanica se nalazi na jezeru tako da ima i nekoliko plaža izvan grada.

In the town itself. Triathlon is being held on the lake regularly. Blidinje. not far of the renovated stone bridge from the 17th century. it is situated on the crossroads to Zagreb.Bitovnja (1744 m). offers the ski grounds Risovac with the ski-lift. which has a gallery and library and is opened for the public. At Blidinje there is a monastery Masna Luka which has the gallery with the permanent exhibition. On the upper flow of the Neretva River. water rich with waterfalls and the banks are at some places 300 metres high cliffs. offers possibilities for development of winter tour1 Tourism BiH • October 2009 . and the nature is enchanting. as the pearl with a lot of diversities in such a small place. one of the most spectacular rafting in BiH has been organized. Boračko Lake is glacial by its origin and is situated 20 km away from the town. there is also the Franciscan monastery from the 16th century. It has an exceptionally favourable geo-traffic position. which. the traditional dives in Neretva are being held. The Neretva is very clean. The length of the track is from 20 to 23 km and with the lunch made from domestic specialties you get the right atmosphere. The park of nature “Blidinje” is partly situated in the area of the municipality of Jablanica. for a number of years now. Sarajevo and Mostar. besides the accommodation in motels. There are great possibilities for successful sports fishing on the rivers Neretva and Rakitnica and on the lakes – Boračko and Jablaničko. In the area of the municipality. It has the diameter of 900 m and it has very clean and nice water for bathing. Next to the old Repovačka mosque and the Orthodox Church in the town. rich with fish and potable in that part. It is one of the oldest towns in BiH and with its surroundings it is very attractive for tourists during the winter and summer. that is into the Kazan. Next to the beach there is a camp with bungalows. which offer widely known roast lamb besides other local specialties. along with the main road M-17 there are lots of restaurants. Jablanica Kameni most u Konjicu Jablaničko jezero • • Stone Bridge in Konjic Jablaničko Lake T he town of Jablanica is situated on the Neretva River in the northern part of Herzegovina and in the most beautiful part of the Neretva canyon. A Folklore festival and the poetry evenings are being traditionally held in Konjic.

na čijim se obalama nalazi mjesto Šćit. do 6. koje su u projektu «Vinske ceste Hercegovine» i u kojima uz odgovarajuću mezu možete kušati i kupiti kvalitetna vina. Na prijevoju Makljen na putnom pravcu za Banja Luku i Zagreb nalazi se motel «Ramska kuća» koja nudi gastronomske specijalitete ramskog kraja. Na godišnjicu ukazanja 25. Samostan je inače nezaobilazna turistička destinacija ovog kraja. zahvaljujući prvenstveno pogodnoj klimi i bogatstvu sportskih terena. Na prostoru općine nalazi se umjetno jezero HE Rama.Rama N a krajnjem sjeveru Hercegovačko-neretvanske županije smještena je općina Prozor-Rama. a na Festivalu mladih koji traje od 1.tura na otvorenom. kolovoza okupi se i preko dvadeaet tisuća mladih iz pedesetak zemalja. Samostan je otvoren za javne posjete. u Međugorju se okupi i preko 100.000 katoličkih vjernika iz cijelog svijeta . Čitluk je poznat prvenstveno kao vinogradarski kraj gdje se uzgajaju visokokvalitetne vinske sorte Žilavka i Blatina od kojih se prave vrhunska vina. To se prvenstveno odnosi na vjerski turizam zahvaljujući Međugorju koje je postalo jedno od najvažnijih marijanskih svetišta u svijetu. Vinova loza i duhan bili su prepoznatljivi proizvodi broćanskog kraja. koji polako postaje najvažnija grana gospodarstva Brotnja. jedan od najstarijih u Bosni i Hercegovini. u kojem se nalazi Franjevački samostan.06. Na prostoru Brotnja postoji mnogo vinarija. . visoravni koja se nalazi na desnoj obali rijeke Neretve. U Čitluku se sredinom rujna organizira tradicionalna manifestacija «Dani berbe grožđa» koja traje tri Turizam BiH • listopad 2009. no u posljednje vrijeme sve je razvijeniji turizam. kameni vinograd Č Prozor . Međugorje se razvija i kao središte za pripreme raznoraznih sportskih momčadi i u zimskom i u ljetnom razdoblju. Prekrasan krajolik na oko 700 m nadmorske visine sa svih strana je okružen visokim planininskim masivima. ima etnološku zbirku. U blizini se nalazi skijalište sa ski liftom. stone vineyard Čitluk. Prozor-Rama tradicionalno u mjesecu rujnu organizira Međunarodni sajam šljive koji je već postao turističko-kulturno-gospodarska manifestacija. Umjereno kontinentalna klima koja vlada 2 ovim predjelom razlog je umjereno hladnih zima i toplih ljeta. Čitluk Panorama Prozora • Panorama of Prozor • Čitluk. galerijski prostor sa stalnom postavkom i park skulp- itluk je središte regije Brotnjo.

Panorama Šćita na Ramskom jezeru Međugorje • Panorama of Šćit on Rama Čitluk Č itluk is the centre of the Brotnjo region.Rama T he municipality of ProzorRama is situated in the utmost north of Herzegovina-Neretva Canton.ism. At the pass Makljen. In the town on the banks of the Neretva there is the Museum of the battle on the Neretva. Wine grape and tobacco used to be distinguishing products of the Brotnjo region. On the anniversary of the appearance. Prozor . on the road to Banja Luka and Zagreb there is a motel “Rama’s house” that offers gastronomic specialties of Rama’s area. over twenty thousands 3 Tourism BiH • October 2009 . The monastery is opened for the public visits. one of the oldest in Bosnia and Herzegovina.000 Catholics from all over the world gather in Međugorje. There is a ski-ground with the skilift near. The monastery is an unavoidable tourist destination and it has ethnological collection. First of all this is related to the religious tourism thanks to Međugorje that has become one the most important Mary’s sanctuaries in the world. International plum fair has been traditionally organized in September in Prozor-Rama that has already become tourist-cultural-economical festival. and it is especially known for the presence of whitebark pine as one of the endemic species. where the Franciscan monastery is placed. Jablanica is placed on the lake so it has got several beaches outside of the town. on June 25th. and at the Youth festival that takes place from 1st till 6th of August. a humane battle for the wounded persons in the Second World War. Wonderful landscape at the altitude of about 700 metres is surrounded by big mountain massifs on all sides. but lately tourism becomes more and more developed and it becomes the most important economic branch in Brotnjo. over 100. the plateau on the right bank of the Neretva River. gallery with permanent exhibition and the park with sculptures. There is the artificial lake HE Rama in the area of the municipality and on its banks there is a place Šćit. Mild continental climate that prevails in this area is the reason for moderately cold winters and warm summers.

okruženo Počitelj • Počitelj G izvanrednim prirodnim ljepotama daju Čapljini velike predispozicije za razvoj turizma. sa svojih šest jezera i kanalima predstavlja idealan teren za održavanje izleta „foto safari“. koji je jedna od najvećih fortifikacija u BiH. . male radionice te veliki amfiteatar.Mogorjelo. kamene kućice u kojima se nalaze suvenirnice. glavni grad države Troje. veliki restoran koji nudi hercegovačke specijalitete. stoljeća . u kojem se ogleda primjer orijentalnog graditeljstva sa najstarijom likovnom kolonijom na ovim prostorima. Na brežuljku Karaotok nalazi se motel. stoljeća . vrtovi sa mediteranskim nasadima i mala kapelica. Od prirodnih ljepota važno je spomenuti: .Sahat kula iz 16. željeznička pruga. galerije. Čapljina rad Čapljina je prelijep grad.Počitelj.Stari grad u Gabeli.g. stoljeća -Medresa (škola) iz 18. sa širokim ulicama. Uz sami lokalitet smještena je ergela Konjičkog kluba «Vranac» koja nudi mogućnost najma jahaćih konja ili najma kočija.Han (svratište) i hamam (kupatilo) iz 17. koji svojim izgledom podsjeća na umanjenu Dioklecijanovu palaču. najkapitalniji objekt iz perioda rimske kulture (konzerviran i otvoren za posjete 1903. kongresna dvorana.dana i ima turističko-gospodarskokulturni karakter.Utvrda još iz vremena kralja Tvrtka -Ibrahim Šišman-pašina džamija iz 16. U etno selu se u ljetnim mjesecima organizira kulturna manifestacija «Ljeto na selu».Park prirode „Hutovo blato“. i koji je po hipotezi Meksikanca Roberta Salinasa Pricea Ilij. Turizam BiH • listopad 2009. splitska i dubrovačka zračna luka.300 likovnih djela te ima stalnu postavku i otvorena je za javnost. Kroz Čapljinu prolaze dva međunarodna putna pravca (M-17 i M-6). koje je jedan značajan turistički kompleks. Etno selo sačinjavaju: smještajni kapaciteti sa oko stotinjak ležajeva u kamenim kućama bungalovskog tipa. . Na putnom pravcu MeđugorjeLjubuški u gospodarkoj zoni nalazi se etno selo «Herceg». Fundus kolonije sačinjava oko 1. koji ima i ljetnu pozornicu za predstave. sunce i zelenilo i jedinstveno kulturno-povijesno blago. kao najveći rezervat ptica močvarica u Evropi. stoljeća. smješten je na obalama rijeke Neretve. U Počitelju su značajni sljedeći objekti: . Ugodna klima. jedan od najvećih trgovačkih centara u srednjovjekovnoj Bosni i Hercegovini. stari grad odmah pored puta M-17. Kulturno-povijesni spomenici koji prelaze i značaj regije su: . a relativno blizu su mostarska. .). a ispod zidina ima poznati restoran koji nudi hercegovačke specijalitete. sa mnogo zelenila. edukacijska staza i biciklistička staza.

Čapjina accommodation space with about hundred beds in stone houses of a bungalow type. Above all. galleries. first of all thanks to the favourable climate and numerous sports courts. capital building from the period of Roman culture (preserved and opened for visiting in 1903). where you can taste wines with suitable snacks and buy some high-quality wine. Ethno-village “Herceg” is located on the road direction MeđugorjeLjubuški in the industrial district. Ethno-village is made up of: Mogorjelo . gardens with Mediterranean crops and a small chapel. which is one important tourist complex. and Mostar. where the high-quality wine-sorts Žilavka and Blatina are being cultivated and top-quality wines being made from them. Two international road communications are passing through Čapljina (M-17 and M-6). Holdings of the colony are made up of about 1300 art works and has the permanent exhibition opened for the public. There are number of wineries in the area of Brotnjo and are all included in the project “Herzegovina Wine Route”. old town by the road M-17 where the example of oriental architecture is reflected. Čitluk is known as the wine-growing region.vila rustika. In the middle of September a traditional event “Grape harvesting days” is organized. the big restaurant with Herzegovinian specialties. small work-shops.of young people from fifty countries gather. Split and Dubrovnik airports are relatively close. Međugorje has also been developing as the centre for various sports teams preparations during the summer and winter. a railway track.Počitelj. Cultural-historical monuments that surpass the regional significance are: . the big amphitheatre. which lasts for three days and has a tourist-economical-cultural character. has the summer stage for performances and under the walls has famous restaurant that offers Herzegovinian specialties. Čapljina Č apljina is a beautiful town with wide streets full of greenery.Mogorjelo. congress hall. sun and the greenery and unique cultural-historical treasure surrounded by exceptional natural beauties give Čapljina great predispositions for the development of tourism. Pleasant climate. . situated on the banks of the Nretva River. Tourism BiH • October 2009 . which in its looks reminds of a decreased Diocletian’s palace. with the oldest art colony in these areas. The stud of the Equestrian club “Vranac” is located next to the locality and it offers the possibility of renting the saddle-horses or coach. stone houses with souvenir shops. During the summer months a cultural festival “Summer in Village” is being organized in the ethno-village.

posvećena poznatom književniku Maku Dizdaru koji je rođen u Stocu. a u dogledno vrijeme će biti i muzej. vozeći se u turističkim kanuima dvosjedima . Dvije najveće nekropole stećaka nadaleko su poznate a nalaze se u Boljunima i Radimlji.700 godina. . Rimljani su također naseljavali Stolac. Život na ovim prostorima seže još unazad 16. . idealna je za organiziranje izleta „canoe safari“ u sklopu turističkih trendova „Povratak prirodi“. Ilirsko pleme koji u selu Ošanjići sagradiše glavni grad Daorson star 2. okružuju ga planina Hrgud sa sjevera i plodno Vidovo polje sa juga. kao i Šarića kuće. sa svojom čistoćom i netaknutom prirodom. a sagrađen je od ogromnih kamenih gromada (megalita). Općina se na zapadu proširuje na poljoprivredno bogatu Dubravsku visoravan. Na stazi dugačkoj 10 km. koji se u tom periodu zvao Dilluntum. Grad Čapljina je članica Udruženja karnevalskih gradova Evrope (FECC) koji sačinjava 43 europske zemlje i 17 iz ostatka svijeta i jedina u BiH organizira „Međunarodni ljetni karneval“ koji na dan održavanja posjeti desetak tisuća turista i mnogi predstavnici TV i radijskih kuća kao i mnogi novinari tiska.U PP „Hutovo Blato“ 2007. U Stocu se tradicionalno održava „Međunarodni festival kratkog filma „ kao i književna manifestacija „Slovo Gorčina“. Na obalama Bregave nalazi se graditeljska cjelina Begovina (koja se tek obnavlja). bogatoj malim slapovima. Nekropola stećaka Radimlja kod Stoca Slap Provalije u Stocu • • Stećak necropolis Radimlja near Stolac Provalije Cascade in Stolac Stolac S tolac je grad smješten u istočnom dijelu Hercegovačkoneretvanske županije na obalama rijeke Bregave. godine organizirano je Svjetsko prvenstvo u ribolovu . tako da se ta ribolovna staza i sada koristi za sportski ribolov. U listopoadu se tradicionalno održava sajam „Hercegovački plodovi Mediterana“. a srednjovjekovna tvđava i danas dominira gradom. Za posjet učeničkih ekskurzija idealna je Radimlja jer se nalazi pored puta M-6 i ima parking i info punkt.000 godina (paleolitik) koji u polupećini Badanj kod Borojevića otkriše naši arheolozi. sa ručkom u prirodi organizira se već dugi niz godina izlet koji je postao poznat i priznat na širem prostoru regije. U Stocu se nalazi i spomenik jevrejskom piscu Moši Danonu koji je preminuo u gradu i taj spomenik postao je svojevrsno jevrejsko svetište.Rijeka Trebižat. Turizam BiH • listopad 2009. Ovaj prostor su naseljavali i Daorsi. koje su trenutno galerija.

The town Čapljina is a member of the Association of the carnival towns of Europe (FECC). Natural beauties here are: -The park of nature “Hutovo Blato” as the biggest nature reserve of the swamp birds in Europe with its six lakes and canals represents ideal area for “photo safari” trips.Madrasah (school) from the 18th century. town center World championship in fishing was organized at Nature Park “Hutovo Blato”. with numerous small waterfalls.The old town in Gabela. a trip has been organized that has become known in wider region. taking a ride in two-seater canoes. . Daorson is 2700 years old and it was built of huge stone bulks (megaliths). In 2007 the Stolac .Significant buildings in Počitelj are: . The archaeologists discovered 16.Clock-tower from the 16th century. and that fishing track is still in use for sports fishing. educational and cycling track on the hillock Karaotok. . for many years now. There is motel. Radimlja is Tourism BiH • October 2009 . one of the biggest fortifications in BiH was one Stolac. radio and other journalists. Two biggest necropolises of stećaks are widely known and are placed in Boljuni and Radimlja.Han (hostelry) and hamam (baths) from the 17th century. The municipality expands in the west to the agriculturally wealthy Dubrava plateau. which was called Dilluntum at that period and the medieval fortress still dominates the town. . This area was populated by the Illyrian tribe Daors who built their capital Daorson in the village of Ošanići. -The Trebižat River. The Romans also inhabited Stolac. surrounded by the Hrgud Mountain in the north and the fertile Vidovo field in the south. according to the Mexican Robert Salinas. . središte grada • of the biggest trading centres in medieval Bosnia and Hezegovina and which the capital of ancient state of Troy is. Stolac S tolac is the town situated in the southern part of the Hercegovina-Neretva Canton at the banks of the Bregava. which consists of 43 European countries and 17 from the rest of the world and is the only one in BiH that organizes the “International summer carnival” which is being visited by ten thousand visitors on the day of the carnival and numerous TV. .Ibrahim Šišman-pasha’s mosque from the 16th century.The fort from the times of king Tvrtko.000 years (Palaeolithic) old traces of life in these areas in the semi-cave Badanj near Borojevići. On the track 10 km long. with its cleanness and untouched nature is ideal for organizing “canoe safari” trips within the tourist trends of “back to nature”.

Općina je najvećim dijelom smještena u veoma plodnom Popovu polju kroz koje u dužini 90 km protječe rijeka Trebišnjica. Grad je usmjeren isključivo na turizam i raspolaže sa oko 7.U općini Ravno nalazi se veoma poznata turistička destinacija. Sa svojih 7 km podzemnih prolaza koje su ukrašene pećinskim ukrasima i u kojima obitavaju i neke endemske vrste. Neum N Panorama Ravnog Neum • Panorama of Ravno eum sa svojih 24 km razvedene morske obale jedino je mjesto i jedini izlaz Bosne i Hercegovine na Jadransko more. U Neumu se tradicionalno održava i Međunarodni festival animiranog filma „NAFF“ koji sakuplja autore i radove iz četrdesetak zemalja svijeta. U neumskom akvatoriju se u marikulturama uzgajaju veoma kvalitetne ribe (orada i zubatac) kao i školjke koje imaju zajamčen plasman u mnogim restoranima. Neumsko zaleđe je veoma bogato stećcima. Stari Neum je udaljen 2 km od obale a naziv Neum seže u davna vremena kad se spominje naselje Neunense 533. Grad Neum već tradicionalno organizira „Etno fest“. kao i turističke sajmove u okviru prekogranične suradnje između Bosne i Hercegovine. festival etno glazbe. godine kao župa u blizini Popova. od toga 2. Ravno radić i općina Ravno je najmlađa općina u Bosni i Hercegovini i nalazi se na potezu od mjesta Hutovo do mjes G ta Ivanjica iznad Dubrovnika te se naslanja na dubrovačko primorje u Hrvatskoj. . nekad najduža ponornica u Europi. Vjetrenica je najpoznatija špilja u Bosni i Hercegovini. a u zaleđu u mjestu Hutovo nalazi se stari grad Hutovo sa veoma upečatljivom kulom kao i etno kuća sa dvorištem. a ostatak je pretežno u obiteljskim pansionima i hotelima sa 30-50 ležajeva. Crne Gore i Hrvatske.500 ležajeva u hotelima visoke kategorije. Turizam BiH • listopad 2009.000 ležajeva. a to je špilja Vjetrenica koja se nalazi u mjestu Zavala. Neumski hoteli su otvoreni tijekom cijele godine i veoma povoljno organiziraju seminare i simpozije.

in the place called Zavala. in the year 533. The Trebišnjica ith its 24 km indented coast Neum is the only place and the only exit to the Adriatic coast in Bosnia and Herzegovina. Montenegro and Croatia. which have guaranteed placing in numerous restaurants. Neum Pećina Vjetrenica • Vjetrenica Cave W Razglednica iz Neuma • Postcard from Neum The fair “Herzegovinian fruits of the Mediterranean” has been traditionally held in October. through which the Trebišnjica River flows in the length of 90 km. 9 Tourism BiH • October 2009 . The municipality is mostly situated in the fertile Popovo field.used to be the longest underground stream in Europe. Šarića houses that are gallery now.500 in high category hotels and the rest of it are mostly in family hostels and hotels with 30 to 50 beds. The town is exclusively oriented on tourism. and in the place Hutovo there is the old town Hutovo with very impressive tower and the ethno house with courtyard. has a parking place and the info point. The old Neum is 2 km away from the shore and the origin of the word Neum goes far back in the history. “International festival of short film” is being traditionally held in Stolac. Very famous tourist destination. 2.000 beds at its disposal. The hotels in Neum are opened through the whole year and organize seminars and symposiums in a very acceptable price. the Vjetrenica cave is located in the municipality of Ravno. topquality fish is being farmed (dentex and gilthead) in maricultures. and the clams. In the local waters of Neum. when the settlement Neunense was mentioned as a parish near the Popovo. International festival of animation “NAFF” has been traditionally held in Neum and it gathers authors and works from forty countries of the world. as well as the literary festival “Slovo Gorčina” dedicated to the famous writer Mak Dizdar born in Stolac. Vjetrenica is the most famous cave in Bosnia and Herzegovina. With 7 km of underground passages. and soon will be a museum. the festival of ethno-music. Neum hinterland is very rich with stećaks. and tourist fairs under the program of the neighbouring cooperation between Bosnia and Herzegovina. There is a monument to the Jewish writer Moše Danon who died in the town and it became a kind of Jewish sanctuary. and has 7. Ravno T he town and the municipality of Ravno is the youngest municipality in Bosnia and Herzegovina and is situated on the line from Hutovo to Ivanjica above Dubrovnik and is leaning against the Dubrovnik seaside in Croatia. On the banks of the Bregava there is an architectural complex Begovina (which is just being renovated). ornamented with cave decorations and where some endemic species live. The town of Neum already traditionally organizes the “Ethno fest”. ideal for the visits of school trips because it is located next to the road M-6.

prirodna i vještačka jezera. T Almazaga Ćatović uzlanski kanton drevna Panonija u malom D 0 Turizam BiH • listopad 2009. razlozi su da ove prostore posjetite i da se na ovim prostorima ugodno osjećate. Jezero je trag Panonskog mora. O tragu nestalog mora i minulim vremenima svjedoče Soni trg i Arheološki park sa prethistorijskim sojeničkim naseljem. Ipak. najvrjedniji ukras Tuzle su njezini žitelji – dobri ljudi. . anas se u Tuzli zeleni Panonsko jezero. Grad na zrnu soli krase brojni kulturno-historijski spomenici. bogato kulturno-historijsko naslijeđe. kao i značajne institucije kulture.Flora i fauna. jedino slano jezero u Evropi. termalna i mineralna izvorišta.

the most valuable ornament of Tuzla is its citizens – the good people.Flora and fauna. The town on a grain of salt is full of cultural-historical monuments and important cultural institutions. The Soni square and the Archaeological park with the lake-dwelling community witness about that trace and passed times. However. rich cultural-historical heritage…are the reasons for you to visit this region and feel good while you’re here. Predpovjesno sojeničko naselje kod Tuzle • Prehistoric lake-dwelling community near Tuzla T uzla Canton the ancient Pannonia in miniature T oday. thermal and mineral springs. natural and artificial lakes. The lake is the trace of the Pannonian Sea. there is a green Pannonian lake in Tuzla. the only salt lake in Europe. Tourism BiH • October 2009 1 .

Ismeta i Mešu. Na osnovu rezultata arheoloških ispitivanja. Grad na zrnu soli krase brojni kulturno-historijski spomenici. sačinjena je rekonstrukcija načina života ljudi na ovim prostorima u periodu neolita. Tuzlanski kanton je poznat i kao voćarski kraj. Memleha-i Zir. Salines.. jedino slano jezero u Evropi. Teočak. svjedoci su burne historije. izvorske vode.. Gradić Puračić je zasebna atrakcija ovih prostora.. Jezero je trag Panonskog mora. veze divna sevdalinka. kuhana jela.. ribolov i rekreaciju. dobro došli.T uzlanski kanton krase prirodna i kulturna naslijeđa. Danas se u Tuzli zeleni Panonsko jezero. Soli.. Memlehatejn. • jezero u Evropi. Pod Tuzlom se zeleni meraja/ na meraji prostrta serdžada. A kad sve ovo prati etno-muzika i sevdalinka. kapaciteti za lov i ribolov. A da bi se Tuzla upoznala. zato: bujrum. Putnik-namjernik ugodno može konačiti u tuzlanskim hotelima i motelima. pansione. šiš-ćevap. ovaj kompleks obuhvata kompleks teni- Tuzla. tufahija. Gradačac. Salenes. građevine iz minulih vremena. willkommen… Turizam BiH • listopad 2009. Ismeta i Mešu. ćevapi. Panonicu.. town centre mnoge pećine. Dobri ljudi. Sajam šljive u Gradačcu. Kapiju.. jezera: Sniježnica. I. ponovo dođete. Tuzla je jedno od najstarijih naselja u Evropi sa kontinuitetom življenja. Soko. lov.. i ne pitaju za vjeru i naciju. centar grada Tuzla.. hurmašica.. ražnjići. prirodna i vještačka jezera. baklava. Uz tvrđave i stećke idu i drugi tragovi minulih civilizacija.. Ipak. vele da u njoj treba pojesti tuzluk soli i vreću hljeba. Slanu Banju. Turistička ponuda Tuzle obogaćena je Arheološkim parkom – prethistorijskim sojeničkim naseljem. su razlozi da ove prostore posjetite i da se na ovim prostorima ugodno osjećate. Pored staza za šetnju i jogging. motele. a tako i zavoljela. Ovaj jedinstven prostor ima višestruko značenje. termalna i mineralna izvorišta. Slanu Banju. O tom tragu i minulim vremenima svjedoče Soni trg i Arheološki park sa sojeničkim naseljem. kao i brojne nekropole stećaka širom ovih prostora. Netaknute šume.. Modrac.. TUZLA. Kapiju.. i. Ad Salinas.. Tuzlanski kanton obiluje građevinama iz raznih historijskih perioda. Tuz. sa svim kućnim i okolišnim inventarom. Tuzla ima i Gornju Tuzlu. planina Konjuh sa planinsko-rekreativnim centrima su interesantna odredišta za sve koji vole odmor. Ovakav naučni pristup predstavljao je osnovu za izgradnju replike prethistorijskog sojeničkog naselja. Proizvodnju i preradu voća prate Dani jagodastog voća u Čeliću. O tragu nestalog mora i minulim vremenima svjedoče Soni trg i Arheološki park sa prethistorijskim sojeničkim naseljem. ne samo za turističku ponudu Tuzle i regiona nego i u pogledu valorizacije kulturno-historijskog naslijeđa. welcome.. eto razloga da dođete. sudžukice. Flora i fauna. jedinim arheološkim parkom na području Balkana. pita. . Srednjovjekovni grad Srebrenik.. Panonsko jezero se neposredno nastavlja na sportsko-rekreativni kompleks Slana Banja. pronađenih predmeta iz doba neolita i drugih dokaza o postojanju sojeničkih naselja na užem lokalitetu Tuzle. najvrjedniji ukras Tuzle su njezini žitelji – dobri ljudi. bamja. sogandolma.. Tuzla ima i Gornju Tuzlu. begova čorba. Solina.. karakterističnim za period u kojemu je postojao.. Jezero je trag Panonskog mora. kao i značajne institucije kulture. koji je jedan od najprostranijih i najuređenijih centralnih parkova u Bosni i Hercegovini. Sačuvana priroda i geografska raznolikost predstavljaju vrijedne resurse. restorane i druge ugostiteljske objekte u kojima se pripremaju i poslužuju domaći specijaliteti: tradicionalna jela sa roštilja... Ilinčicu.. Tuzla Castron de Salenes. pamtite. Ilinčicu. Vidara. bogato kulturno-historijsko naslijeđe. dobri domaćini − otvaraju i kuću i dušu putnicimanamjernicima. Hazna. U Tuzli je i jedino slano 2 Tuzlanski kanton ima brojne hotele.

to remember and…come again. sudžukica. The tourist offer of Tuzla is enriched with the Archaeological Park 3 Tuzla Castron de Salenes. And so: bujrum. Kapija. Soko. Memleha-i Zir. and don’t ask for the religion or the nation. Solina. Ismet and Meša. motels. there is a green Pannonian lake in Tuzla. stara džamija • Tuzla. dobro došli. Salty thermal resort. Panonica. Hazna. Memlehatejn. Plum fair in Gradačac. willkommen… trace of the Pannonian Sea. are witnesses of tumultuous history. Untouched woods. And to get to know Tuzla and to get to like it. good hosts – they open their homes and souls to the passengers. the most valuable ornament of Tuzla is its citizens – the good people. spring waters. šiš- ćevap. fishing and recreation. The Soni square and the archaeological park with the lake-dwelling community witness about that trace and passed times. Salenes. Flora and fauna. Ad Salinas. Along with the fortresses and stećaks come other traces of the civilizations that passed through this area. pie. Tuzla has the Upper Tuzla. sogandolma. the buildings from the passed times… Tuzla Canton is also known as the fruit region. hunting. Good people. Salines. ćevap. welcome. there is s reason to come. restaurants and other inns where the local specialties are being prepared and served: traditional grilled meats. as well as the numerous necropolises of stećaks all over this region. Tuzla is one of the oldest settlements in Europe with the continuity of living. The lake is the trace of the Pannonian Sea. thermal and mineral springs. pensions. the only salt lake in Europe. Modrac. Tuzla. Medieval town of Srebrenik. Ilinčica… the traveller can pleasantly stay in Tuzla’s hotels and motels. Gradačac.T uzla Canton is distinguished by natural and cultural heritage. Soli. The town on a grain of salt is full of cultural-historical monuments and important cultural institutions. Tuzla Canton is plentiful in buildings from different historical periods. Salty thermal resort. ražnjić. people say you have to eat a “tuzluk” of salt and a sack of bread. Ismet and Meša. Vidara…. Panonica. Tuzla has the only salt lake in Europe. Tuzla has the Upper Tuzla. the Konjuh Mountain with the mountain-recreational centres are interesting destinations for all those who love resting. However. old mosque Kapija. cooked meals. rich cultural-historical heritage…are the reasons for you to visit this region and feel good while you’re there. The production and fruit processing is followed by the Days of berry fruits in Čelić. the capacity for hunting and fishing. Ilinčica. baklava. The lake is the Tourism BiH • October 2009 . natural and artificial lakes. bamja. Preserved nature and geographical diversity are valuable resources. Teočak…. Tuz. tufahija. Little town of Puračić is special attraction of this area. hurmašica…and when all of this is followed by the ethno-music and sevdalinka. Tuzla Canton has numerous hotels. bey’s soup. The Soni square and the archaeological park with the lake-dwelling community witness about that trace and passed times. TUZLA… Today. numerous caves and lakes: Sniježnica.

. Prvi put se spominje 1333. kao i gostoljubivost žitelja – svaki boravak u Gračanici putniku-namjerniku učine ugodnim i nezaboravnim. Iz tog perioda potiču i značajni kulturnohistorijski spomenici: Gradina sa kulom..skih terena. burnu prošlost grada Sokola (1426. Pored Sokola. Gradačac. Zmaj od Bosne. džamija Husejnija. gradu bijelome / hair čini Husein-kapetane. Kotromanića. a naročito Husejn-kapetan. Gradačac Gračanica Gračanica Graždanica. igralište za mali nogomet i košarku. te neka od spomen-obilježja iz novije historije grada. Na izvorištima termalne vode izgrađen je banjsko-lječilišni kompleks Ilidža. zagrmilo oko Gračanice / kiša pada viš’ Sokola grada. Grad. Gračanicu krase Ahmed-pašina ili Bijela džamija iz 1595. U blizini Srebrenika nalazi se fazanerija u kojoj se godišnje uzgoji više hiljada fazana. Sinu munja iznad Orahov’ce. godine u Povelji Stjepana II. Gradac. Vještačka jezera Hazna i Vidora. Gračanica. Novoizgrađeni hoteli i brojni moteli. još uvijek kazuju. Unutar zidina Staroga grada. godine. čije su dobro očuvane zidine i danas interesantne mnogim arheolozima i historičarima... Gradačac U Gradačcu. kamena sahat-kula. bogata ribom. Najznačajniji historijski spomenik na ovim prostorima je srednjovjekovni grad Srebrenik. Na lokalitetima Mećave i Ćehaje sačuvano je više nekropola stećaka. otkriveni su mnogobrojni izvori termomineralne vode koji se koriste u zdravstvenom turizmu. U Gradačcu je i jedna od najstarijih biblioteka u Bosni i Hercegovini (1839). Gračanicu voda oplavila. što znači da ovaj kraj ima budućnost i u lovnom turizmu.. U historiji ovog mjesta najznačajniju ulogu su igrali kapetani iz porodice Gradaščevića. u dolini rijeke Spreče. od 1977. / hair čini bijelu džamiju. . Na području Gračanice.. U njemu se svake godine održava turističko-privredna manifestacija Sajam šljive. Srebrenik Turizam BiH • listopad 2009.). Gražd. godine održava se redovna godišnja kulturna manifestacija Srebrenik – otvoreni grad umjetnosti. Grad... Područje Gradačca je poznat voćarski kraj. Srebrenik Srebrenik je u srednjem vijeku jedno vrijeme bio prijestonica bosanskih banova Kotromanića. Najstarija sačuvana građevina je Sviračka džamija. sahatkula iz istog perioda i medresa s kraja XIX. stoljeća. pružaju velike mogućnosti za razvoj turizma.. Oronule zidine tvrđave.. kaže sevdalinka.

This unique space has multiple importances. The Pannonian Lake is a direct extension of the sports-recreative complex Slana Banja. The most important historical monument in these areas is the medieval town of Srebrenik. in the Stjepan II Kotromanić Charter. The area of Gradačac is well known fruit region. and some of the memorials of the newer history of the town. indoors soccer and basketball. since 1977 the annual cultural festival Srebrenik has been held – the open town of the arts. It was mentioned for the first time in 1333. Tourism BiH • October 2009 . but also for the valorisation of the cultural-historical heritage. which is one of the most spacious and the most arranged central parks in Bosnia and Herzegovina. The artificial lakes Hazna and Vidora offer great possibilities for development of tourism. Every year. At the springs of thermal water a thermal resortsanatorium complex Ilidža was built. which are being used for the purposes of health tourism. found objects from the Neolithic period and other evidence about the existence of lake-dwelling communities in Tuzla. Based on the results of the archaeological researches. Besides Sokol. Important cultural-historical monuments come from that period: Hill-fort with a tower. clock-tower from the same period and medresa (type of Islamic school) from the end of XIX century. as well as the hospitability of the people make every stay in Gračanica pleasant and unforgettable for the travellers. stone clock-tower… There is one of the oldest libraries in Bosnia and Herzegovina in Gradačac (1839). the Plum fair is being held there. Srebrenik In the Middle Ages Srebrenik was for a while the residence of Bosnian bans Kotromanić. not only for the tourist offer of Tuzla and the region. Husejnija mosque. the only archaeological park in the area of Balkan. Newly built hotels and numerous motels. this complex includes the complex of tennis courts. Inside the walls of the Old town. Numerous stećak necropolises have been preserved on the localities of Mećava and Ćehaja. whose well preserved walls are still very interesting for the archaeologists and historians. Near Srebrenik there is a pheasant farm where is annually several thousands of pheasants raised and that means that this region has a future in hunting tourism too. A scientific approach like this represented the basis for construction of the replica of the prehistoric lake-dwelling community. Besides the walking and jogging tracks. a reconstruction of the way of life of the people in these areas during the Neolithic was made. the tourist-economic event. in the valley of the Spreča River. Gradačac Gradačac In the history of this place the most important role was played by the captains from the family of Gradaščević. the Dragon of Bosnia. Gračanica Gračanica The run-down walls are still showing the tumultuous past of the town of Sokol (1426). In the area of Gračanica. Gračanica is distinguished by Ahmed-pasha’s or White mosque from 1595. with the entire interior and exterior inventory characteristic for the period in which it existed. numerous springs of thermo-mineral water were found. and especially Husejn-captain.– a prehistoric lake-dwelling community.

Živinice Banovići Ovdje leži Božićko Banović / na svojoj zemlji na plemenitoj. Dunajevića vode.Lukavac Ostaci materijalne kulture pokazuju da je ovo područje bilo naseljeno još u bronzano doba. Područje Živinica izlazi i na jezero Modrac. kao i rječice Drinjača i Gostelja. stoljeća i najstarija je džamija na području Tuzlanskog kantona. Ostaci materijalne kulture prošlih vremena nalaze se na 53 lokaliteta stećaka. izgrađeni su atraktivni objekti turističke privrede. sagrađena 1804. Turistički kompleks Muška voda. kaže nam stećak u Banović Selu. Vrijedan spomenik kulture je i drvena džamija u Priluku.. turističkom biseru Tuzlanskog kantona. U putopisu fra Marinića spominje se 1366. Oka Kladanj Turizam BiH • listopad 2009. Na akumulacijskom jezeru Modrac. godine. godine. Osim jezera Modrac. godine i jedno je od najstarijih naselja u našoj zemlji.). Lukavac Kladanj O Kladnju postoje pisani tragovi iz srednjeg vijeka. .. koja potiče iz početka XVI. najpoznatiji spomenik kulture je džamija u Džebarima. a u njenoj blizini Hadži-urđihanumina česma sa kamenim krovom. Turski putopisac Evlija Čelebija u XVII. Poznato dovište u Brateljevićima. godine. stoljeća naselje je nosilo naziv Tatarice (od 1533. koje je bogato izvorima i borovom šumom. Lukavac ima i jezero Bistarac sa kristalno čistom vodom i uređenim šetalištem. Ljubitelji prirode se mogu odmoriti i na izletištu Svatovac. dok ga turski izvori spominju 1469. značajna su i izletišta Djedinske planine. Živinice Do sredine XVIII. kao i Tupkovići sa izvorom rijeke Gračanice. koje je bogato ribom. Osim jezera Modrac i Toplica. svake godine okupi više desetaka hiljada vjernika. Ime Lukavac spominje se 1728. na prostoru Djevojačke pećine. brojnim turistima nude ugodan boravak u prirodi. ljepote Konjuha. godine. godine. stoljeću pominje izvore mineralne vode u blizini Kladnja. Iz osmanskog perioda potiče džamija Kuršumlija. Uz bogate lokalitete stećaka (u selima Gračanica i Lukavica). u dubrovačkim spisima 1431. Naselje Puračić se spominje 1249.

In friar Marinić’s itinerary it was mentioned in 1366. built in 1804. while Turkish sources mentioned it in 1469. Place called Puračić was mentioned in 1249 and it is one of the oldest settlements in our country. Besides the rich stećak’s necropolises (in the villages Gračanica and Lukavica). Dunajević waters and Tupkovići with the spring of the Gračanica River. The area of Živnice comes out on the Modrac Lake. On the accumulation lake Modrac. gathers dozens of thousands of believers every year. Tourist complex Men’s water. Živinice Till the middle of XVIII century the place had the name Tatarice (1533). Turkish travel writer Evlija Čelebija in XVII century mentioned springs of mineral waters near Kladanj. the most familiar cultural monument is the mosque in Džebari. Remains of the material culture of the passed times are placed on 53 localities of stećaks. in Dubrovnik files in 1431. The mosque Kuršumlija originates form the Ottoman period.Lukavac Remains of the material culture show that this area was populated even in the Bronze Age. Valuable cultural monument is the wooden mosque in Priluk. the beauties of Konjuh. in the area of Girl’s cave. Petrified witnesses of the passed times are scattered about the necropoKladanj Tourism BiH • October 2009 . Živinice Banovići Here lies Božićko Banović / on his noble land… says the stećak in Banović village. attractive tourist buildings were built. which originates from the beginning of XVI century and is the oldest mosque in the area of the Tuzla Canton. the touristic pearl of Tuzla Canton. Name Lukavac was mentioned in 1728. and near it there is the Hadži-urđuhanuma’s fountain with the wooden roof. significant resorts are Djedinske Mountains. Besides the Modrac Lake. The nature lovers can also have rest on the resort Svatovac. offer a pleasant stay in the nature for the numerous tourists. which is rich with springs and pine tree woods. Famous dovište (Moslem gathering) in Brateljevići. which is rich in fish. Besides the lakes Modrac and Toplica. Lukavac Kladanj There are written traces from the Middle Ages about Kladanj. Lukavac has also the Bistarac Lake with crystal clear water and arranged walking path. the rivulet Drinjača and Gostelj.

Najinteresantniji kulturno-historijski spomenik je Atik-džamija stara preko 300 godina. Planinski motel Zlača i planinska kuća Zobik odavno su poznati svim ljubiteljima prirode. Ratarstvo. Lokaliteti sa stećcima Sniježnica.. stočarstvo i voćarstvo.. Teočak U pisanim izvorima Teočak se prvi put spominje 1432. godine. Čelić Kalesija Najstariji ostaci materijalne kulture na ovom području potiču iz neolita. Dani jagodastog voća su tradicionalna manifestacija koja simbolično definira Čelić i njegovu okolinu.. Kalesija posjeduje najstarije tragove civilizacije. Krstac te ruševine utvrđenog srednjovjekovnog grada Teočaka svjedoče o ranom naseljavanju ovog područja. uz diljem dunjaluka poznate kalesijske zvuke. a vjeruje se da naziv Kalesija potiče od imena islamiziranog hazarskog plemena Halisije.. Banovići imaju i svoje bisere rasute obroncima Konjuha: Oskova. Na ovim prostorima su živjela ilirska plemena.. Gribaja i Dubnica kao i obronci planina Majevice i Javornika imaju pogodne uslove za razvoj ribolova i lova na nisku i visoku divljač. zdrava hrana – osnovne su karakteristike ovog područja. Draganja. koji potječu iz bronzanog i željeznog doba. bogato raznovrsnom ribom. Kalesija Banovići Prema arheološkim istraživanjima. A osim uglja. imaju i svoj poznati ugalj. Iz srednjeg vijeka potiču nekropole stećaka. Zlača. Krabanja.menjeni svjedoci minulih vremena rasuti su po nekropolama: Stražba. a iz osmanskog perioda prelijepe džamije. crnog zlata. pored biljega na minula vremena.. garanti su ugodnog boravka na ovim prostorima. Jezero Sniježnica.. Banovići. pruža dobre mogućnosti za razvoj turizma i sportskog ribolova.. Ljepote obronaka Majevice kazuju da Čelić ima značajne potencijale i za razvoj lovnog turizma. Čelići Turizam BiH • listopad 2009. Trštenica. Na području Kalesija sačuvano je više nekropola stećaka i nadgrobnika.. U selu Tulovići ima i Gradina koja zbori o prahistoriji. . Studešnica. Novoizgrađeni moteli i restorani. Rječice: Spreča..

Studešnica… Mountain motel Zlača and the mountain house Zobik are known for a long time to the lovers of nature. Kalesija Banovići According to the archaeological researches. Zlača. Banovići has its famous coal.lises: Stražba. Necropolises of stećaks originate from the Middle Ages and beautiful mosques from the Ottoman period… Agriculture. In these areas the Illyrian tribes used to live. cattle-breeding and fruit-growing… healthy food – are the basic characteristics of this area. and the ruins of the fortified medieval town Teočak are witnesses of the early settling of this area. Besides the mark of passed times. The rivulets: Spreča. rich in various fish species. And besides the coal. Gribaja and Dubnica and the slopes of the mountains Majevica and Javornik have good conditions for the development of fishing and hunting the big and small game. Krabanja. Newly built motels and restaurants with the widely known sounds of Kalesija are guarantee for the pleasant stay in this area. offers good possibilities for the development of the tourism and sports fishing. that black gold. The beauties of the slopes of Majevica show that Čekić has significant potentials for the development of the hunting tourism. The localities with stećaks Sniježnica and Krstac. Čelić The oldest remains of the material culture in this region originate from the Neolithic. The most interesting culturalhistorical monument is the Atik-mosque over 300 years old. Number of the necropolises of stećaks and tombstones are preserved in the area of Kalesija. Trštenica… In the village of Tulovići there is a Hill-fort that speaks about the prehistory. and it is believed that the name Kalesija originates from the Islamized name for the Hazar tribe Halisija. Tourism BiH • October 2009 9 . Draganja. Kalesija has got the oldest traces of civilization. which come from the Bronze and Iron Age. The lake Sniježnica. Days of the berry fruit are the traditional festival which symbolically defines Čelić and its surroundings. Teočak Teočak was mentioned for the first time in the written sources in 1432. Banovići has its pearls scattered on the hill-sides of Konjuh: Oskova.

govore da je ovaj prostor bio naseljen i u srednjem vijeku.istok Ostaci materijalne kulture. Poljoprivreda i voćarstvo su danas osnova budućeg razvoja ovog prostora. 0 Turizam BiH • listopad 2009. i 1463. godine. a sa austrougarskom okupacijom postaje dio zvorničkog sreza. Mlada općina svoju budućnost vidi u razvoju poljoprivrede. .Doboj . Ovi podaci svjedoče o burnoj historiji prostora koje danas objedinjuje općina Sapna. Proizvodi zdrave hrane iz Vegafruita su već našli svoje kupce širom Evrope i diljem dunjaluka. Područje današnje općine Doboj-Istok se nalazi na željezničkoj i drumskoj komunikaciji Doboj – Tuzla. Sapna je bila u sastavu zvorničkog sandžaka. U sastav općine Zvornik Sapna ulazi 1952. Na području Stanić Rijeke i danas se mogu pronaći stećci. seoskog i lovnog turizma. Turci zauzimaju ove krajeve između 1460. a postoje tragovi života i iz rimskog perioda. godine. godine. Sapna Historijska i arheološka istraživanja kazuju da je područje Sapne bilo naseljeno u srednjem vijeku. U historijskim dokumentima Brijesnica i Klokotnica spominju se 1528. stećci i nišani.

and with the Austro-Hungarian occupation it became a part of Zvornik district. This municipality sees its future in the development of the agriculture. The area of today’s municipality of Doboj-East is located on the railway and road connection DobojTuzla. The healthyfood products from Vegafruit have already found its customers all over the Europe and the region. Sapna was a part of Zvornik sanjak. In the area of the Stanić River you can find stećaks today. In 1952 Sapna became a part of the Zvornik municipality.East The remains of the material culture. rural and hunting tourism. stećaks and nišan!? Say that this area was populated in the Middle Ages. Sapna Historical and archaeological researches show that the area of Sapna was populated in the Middle Ages and there are also the traces of life from the Roman period. Brijesnica and Klokotnica were mentioned in the historical documents in 1528. The Turks conquered these areas between 1460 and 1463.Doboj . Agriculture and fruit-growing are the basis for the future development of this region. Tourism BiH • October 2009 1 . This information are witnessing about the tumultuous history of the area that the municipality of Sapna unites today.

vjenjčanje bosanske kraljice Katarine) • tvrđava Vranduk kod Zenice (legenda govori da je na tom mjestu bila Arduba. posljednje uporište Ilira u Batonovom ustanku od 6.-9. u Vranduku su stolovali bosanski kraljevi Stjepan Ostoja i Stjepan Tomaš) . napisana u Milima) • ostaci vladarskih dvora. kulturnog i lječilišnog turizma šansa je za Zeničkodobojski Kanton Zenica ulturno-historijski spomenici glavni su turistički potencijali Zeničkodobojskog Kantona: • srednjovjekovni grad Visoki. prijestolnica bosanskih kraljeva • ostaci srednjovjekovne krunidbene i grobne crkve bosanskih vladara u Arnautovićima– Mile kod Visokog. 2 K Turizam BiH • listopad 2009. .Zeničkodobojski Kanton Senaid Šabanović Zenica • je srce Bosne Razvoj tranzitnog. najstariji pisani spomenik bosanskog jezika. godine. kraljeva iz roda Kotromanića i poznati Franjevački samostan Kraljeva Sutjeska kod Kaknja • kraljevski grad Bobovac kod Vareša/Kakanja (nekadašnja prijestolnica Bosne u kome se čuvala kruna bosanska. godine poslije nove ere. (Povelja Kulina bana iz 1189.

Bosnian kings Stjepan Ostoja and Stjepan Tomaš kept court in Vranduk). kings from the family Kotromanić and famous Franciscan monastery Kraljeva Sutjeska near Kakanj. the oldest written document of Bosnian language. the last Illyrian base in the Baton’s rebellion from 6-9 year A. Royal town Bobovac near Vareš/Kakanj (former residence of Bosnia where Bosnian crown was kept. Remains of the rulers courts. cultural and health tourism is the chance for the Zenica-Doboj Canton C • • • • ultural-historical monuments are the main tourist potentials of Zenica-Doboj Canton: • medieval town Visoki.Zenica-Doboj Canton is the heart of Bosnia The development of the transit.. Fortress Vranduk near Zenica (a legend says it that here was Arduba. D. the residence of Bosnian kings. the remains of medieval coronational and grave church of Bosnian rulers in Arnautovići-Mile near Visoko (Kulin ban’s charter from 1189. 3 Tourism BiH • October 2009 . written in Mile). the wedding of Bosnian queen Katarina).

4%. Bazilika u Brezi • Basilica in Breza Na području Kantona je umjereno–kontinentalna klima. a najviše ih je u toku maja i juna mjeseca. Ona se odlikuje toplim ljetima i umjereno hladnim zimama. Nadmorska visina Kantona se kreće od 148 metara na ušću rijeke Usore u rijeku Bosnu do 1472 metara na obroncima Ravne planine jugozapadno od Vareša. .Geografski položaj U prostorno–geografskom smislu Zeničko–Dobojski kanton se nalazi u centralnom dijelu Bosne i Hercegovine zahvatajući prostor slivova rijeka Bosne. godine.279 stanovnika. Hrvati 18.2%. Stanovništvo Prema posljednjem popisu stanovništva održanom 1991. Krivaje i Usore.. Glavne željezničke i cestovne komunikacije Bosne i Hercegovine prolaze dolinom rijeke Bosne i povezuju centralnu Evropu sa Jadranskim morem. od čega 48% otpada na planinski rejon sa nadomorskom visinom iznad 700 metara. Padavine su neravnomjerno raspoređene tokom godine. prostor Kantona je brdsko–planinskog karaktera. Nacionalna struktura stanovništva u današnjem Zeničko–dobojskom kantonu bila je sljedeća: Bošnjaci 58. Dakle. Turizam BiH • listopad 2009. uzimajući u obzir mape Daytonskog sporazuma.8% i ostali 8. Srbi 14. Zeničko–Dobojski kanton je imao 478.6%.

sports activities. and the most is in May and June. rest and recreation for everybody. one and more days trips. Babina river. where 48 % is mountain region with the altitude above 700 metres. fishing and water sports: . mountain cycling. rest and recreation for everybody.Sports on the waters of the Krivaja and Bosna rivers (rafting on Krivaja). 2. Tourist offer for rest and recreation. school in nature. recreation and medical treatment at the thermal springs in Olovo. school in nature. Lašva. It is characterized by warm summers and moderately cold winters. rest and recreation for everybody. Stupčanica. one and more days trips. .Zeleni vir and Buk near Olovo: rest and recreation for everybody.Angling on the rivers: Bosna. sports activities. having taken the Dayton agreement into consideration. mountaineering.Bistričak near Zenica. one and more days trips. Tourist offer for rest and recreation in highland tourist destination: . amateur radio activities. Krivaja and Usora. Croatians 18. Fojnica. skiing. . hunting and fishing. rest and recreation for everybody.6%. . 3. rest and recreation for children and youth and one and more days trips. Precipitation is unevenly disposed during the year. . hunting. The climate in the Canton is moderately continental.4%. The height above sea level of the Canton is from 148 m at the mouth of the Usora into the Bosna to 1472 m at the slopes of Ravna Mountain southwest from Vareš. Breza.Ponijeri near Kakanj. Bistrička river and other in the confluence of the Bosna river. So. Stavnja. Tourist offer of Zenica-Doboj Canton When the word is about general tourist offer in the region of Zenica-Doboj Canton we can speak about: 1. Tourism BiH • October 2009 . fishing.Doli near Vareš: mountaineering. with certain capacities built (Spa Olovo and thermal pools in Breza). skiing.Geographic position In terms of space and geography. .2%. Kakanj. Trstionica.Kiseljak near Tešanj: rest and recreation for everybody. Population According to the last census in 1991. Zenica-Doboj Canton had 478. . Serbs 14. school in nature. school in nature. the area of the Canton has a highland nature. Main railway and road communications of Bosnia and Herzegovina are passing through the valley of The Bosna and are connecting central Europe with the Adriatic Sea. sports activities. Krivaja. . Orlja.Smetovi near Zenica.Kamenica.279 inhabitants. mountaineering. Zenica-Doboj Canton is placed in the central part of Bosnia and Herzegovina covering the area of confluence of the rivers Bosna. Ribnica. Usora. mountaineering. Gostovica River.8% and the others 8. school in nature. one and more days trips. scouting activities. Rest. Maoča and Tajan near Zavidovići: mountaineering. National structure of the population in today’s Zenica-Doboj Canton was: Bosniacs 58. one and more days trips.

Tu su još odmor. 3. Bosanska piramida Mjeseca. odmor i rekreacija za sve uzraste.srednjovjekovni grad Visoki.Kiseljak kod Tešnja. planinarenje. godine. Babinoj rijeci. . vjenjčanje bosanske kraljice Katarine) Turizam BiH • listopad 2009. 2.Turistička ponuda Zeničko-dobojskog kantona Kada se govori o općoj turističkoj ponudi na području Zeničko-dobojskog kantona. Trstionici. skijanje.Smetovi kod Zenice skijanje. Ribnici.ostaci srednjovjekovne krunidbene i grobne crkve bosanskih vladara u Arnautovićima–Mile kod Visokog. Kulturno-historijsko naslijeđe je kulturno blago Bosne i Hercegovine i jedan od najvažnijih BH brendova u turizmu BiH.Doli kod Vareša: planinarenje. ribolov . nalazi se dolina tvrđava i bosanskih piramida. škola u prirodi.ostaci vladarskih dvora. lov . jednodnevni i višednevni izleti . kraljeva iz roda Kotromanića i poznati Franjevački samostan Kraljeva Sutjeska kod Kaknja .ribolov na rijekama: Bosni.Ponijeri kod Kaknja. Stavnji. odmor i rekreacija za sve uzraste. odmor i rekreacija za sve uzraste. Na području Zeničkodobojskog kantona. jednodnevni i višednevni izleti.kraljevski grad Bobovac kod Vareša/Kakanja (nekadašnja prijestolnica Bosne u kome se čuvala kruna bosanska. Gostovičkoj rijeci. Brezi. Orlji. Krivaji. škola u prirodi.sport na vodama rijeka Krivaja i Bosna (rafting na Krivaji). Bistričkoj rijeci i drugim rijekama u slivu rijeke Bosne . ribolov i sport na vodi: .Zeleni vir i Buk kod Olova. odmor i rekreacija za sve uzraste. brdski biciklizam. te jednodnevni i višednevni izleti . škola u prirodi. odmor i rekreacija djece i omladine. Piramida bosanskog Zmaja – istraživanja počela u aprilu 2005. Maoča i Tajan kod Zavidovića. Fojnici. odmor i rekreacija za sve uzraste. godine) . najstariji pisani spomenik bosanskog jezika. jednodnevni i višednevni izleti. planinarenje. Lašvi. duž rijeke Bosne. Usori. planinarenje. radio amaterske aktivnosti. Izvori zdrave pitke mineralne vode (Kiseljak Tešanj) pogodni su za razvoj zdravstvenog i sportskog turizma. O turističkoj ponudi za odmor i rekreaciju. lov i ribolov . Kaknju. Posjete i obilazak objekta kulturno-historijskog naslijeđa. u kojima postoje izgrađeni određeni kapaciteti (Banja Olovo i termalni bazeni u Brezi). odmor i rekreacija za sve uzraste. (Povelja Kulina bana iz 1189. škola u prirodi. prijestolnica bosanskih kraljeva . sportske pripreme i sportske aktivnosti. Najznačajnije destinacije kulturno–historijskog naslijeđa na području Ze-do kantona: . Stupčanici. jednodnevni i višednevni izleti . jednodnevni i višednevni izleti.Kamenica. s pravom se može govoriti: 1.Bistričak kod Zenice. sportske pripreme i sportske aktivnosti.bosanske piramide u Visokom – pretpostavlja se da su stare oko 7000 godina (Bosanska piramida Sunca. O turističkoj ponudi za odmor i rekreaciju u brdsko-planinskim turističkim destinacijama: . rekreacija i liječenje na termalnim izvorima u Olovu. napisana u Milima) . izviđačke aktivnosti. škola u prirodi. planinarenje. sportske aktivnosti. 4.

the oldest written document of Bosnian language. the residence of Bosnian kings. Visiting the buildings of cultural-historical heritage.Tešanj fortress – the hill-fort Tešanj (the building of the fortress started during the Illyrian times. and according to the charter of Hungarian king Sigmund the first mention of Maglaj dates from the year 1408).Bosnian pyramids in Visoko – it is presumed that they are about 7000 years old (Bosnian pyramid Medresa u Visokom. the wedding of Bosnian queen Katarina). Bosnian pyramid of moon. there is a valley of fortresses and the Bosnian pyramids. . the last Illyrian base in the Baton’s rebellion from 6-9 year. Bosnian kings Stjepan Ostoja and Stjepan Tomaš kept court in Vranduk). written in Mile). . 4. . kings from the family Kotromanić and famous Franciscan monastery Kraljeva Sutjeska near Kakanj. added on by the Romans and Slavs. Cajangrad Tourism BiH • October 2009 ..the remains of medieval coronational and grave church of Bosnian rulers in Arnautovići-Mile near Visoko (Kulin ban’s charter from 1189. Hill-fort Maglaj (it is presumed that it was built in XIV ct. Fortress Vranduk near Zenica (a legend says it that here was Arduba.Springs of potable mineral water (Kiseljak Tešanj) are suitable for development of health and sports tourism. pyramid of Bosnian Dragon – the researches started in April 2005) Remains of the rulers courts.medieval town Visoki. and its final Medresah in Visokom. Cultural-historical heritage is the cultural treasure of Bosnia and Herzegovina and one of the most important brands of the tourism in Bosnia and Herzegovina. The most important destinations of cultural-historical heritage in Zenica-Doboj Canton are: . along the Bosna River. In the region of Zenica-Doboj Canton. Cajangrad • - - of Sun. Royal town Bobovac near Vareš/Kakanj (former residence of Bosnia where Bosnian crown was kept.

Tešnju. Crkva sv.stećci (nekropola stećaka i «Zgošćanski stećak» u Zgošci kod Kaknja . 1203. dovišta i crkava koje su postale tradicionalna mjesta okupljanja vjernika islamske. sa željom za informacijom više o historiji ovog kraja. godine u Maglaju. «Olovska Gospa» u Olovu. 6. dograđivali su je Rimljani i Slaveni. vijeku. Posjete i obilazak starih džamija. kao što su: Ćimburijada u Zenici (21. sportske i druge tradicionalne manifestacije. pisanih tragova i umjetničkih djela. Posjete i obilazak muzeja u Zenici. kada su Turci sagradili dolnji grad) . Džamija «Kuršumlija» iz 1560. bogatom riznicom arheoloških eksponata. Doboj Jugu. itd. posljednje uporište Ilira u Batonovom ustanku od 6. Veliki trgovački centri u Zenici. itd.mjesta na kojima su se u davnoj prošlosti dogodili značajni historijski događaji ( Bilino Polje Zenica. teferići na Buku i Maoči na području općina Olovo i Zavidovići. Visokom.-9. stoljeća u centru Breze) . Kraljevoj Sutjesci. godine Kulin ban u ime svojih podanika odrekao se bogumilstva i izbjegao krstaški rat protiv Bosne).Gradina Tešanj (gradnja tvrđave započela je u vrijeme Ilira.ostatci srednjovjekovne kulture (kasnoantička bazilika iz VI.. Ante Padovanskog Usora. 7. Kaknju. 16. godine) . 8.Gradina Maglaj (pretpostavlja se da je sagrađena u XIV. sinagoga u Zenici.). Stara vareška crkva «Mala crkva» iz XVI stoljeća u Varešu. a prema Povelji ugarskog kralja Sigmunda. katoličke i pravoslavne vjeroispovijesti.Tešanjska tvrđava . prvi spomen Maglaja datira iz 1408. u Vranduku su stolovali bosanski kraljevi Stjepan Ostoja i Stjepan Tomaš) . godine poslije nove ere. U nekim općinama se redovno održavaju tradicionalni narodni izleti – uranci na određeni dan u godini. godine. . a njen konačan izgled potiče od 1703. što daje realne šanse za razvoj i unapređenje vjerskog turizma (Lastavica kod Zenice. godišnja tradicija generalnog međunarodnog sajma Turizam BiH • listopad 2009.tvrđava Vranduk kod Zenice (legenda govori da je na tom mjestu bila Arduba. Zavidovićima i drugim mjestima. kulturom i običajima. Stari grad Vranduk • Old town Vranduk 5. U turističkoj ponudi vrlo značajno mjesto imaju kulturno-umjetničke. Žepču i dr.mart – Prvi dan proljeća).stećak se nalazi u botaničkoj bašti Zemaljskog muzeja u Sarajevu) .veliki stećak-obelisk kralja Tvrtka kod Olova) .

Zavidovići and other places. written traces and artistic works. longstanding tradition of local fairs in Visoko. Žepče.The big stećak – obelisk of the king Tvrtko near Olovo. if necessary (dormitory. Doboj South. fishing houses and other accomodation capacities that can be used for accomodation of tourists. 5. etc). etc. a synagogue in Zenica. in 1203 Kulin ban gave up the Bogumilism on the behalf of his subjects and avoided the crusade against Bosnia). Visiting the museums in Zenica.Stećaks – standing tombstones (a necropolis of stećaks and “Zagošci’s stećak” in Zagošca near Kakanj – stećak is now in the botanical garden of the National Museum in Sarajevo). The development of tourism is directly connected to the conditions in the field of catering industry. In the tourist offer an important place take cultural. Big shopping malls in Zenica.looks comes from 1703. 7. Anthony of Padua Usora. “Our Lady from Olovo” in Olovo. St. 6. . Visiting the old mosques. sports and other traditional festivals. when the Turks built the lower town). There are usual traditional outings in some municipalities – early rising at a specific day in the year. and especially to the accomodation capacities in hotels. Motels and hostels In the area of Zenica-Doboj Canton there are 38 inns with the basic capacity of over 1500 beds. teferić at Buk and Maoča at the area of the municipalities of Olovo and Zavidovići. . 9.Remains of the medieval culture (late antique basilica from VI century in the centre of Breza). Kakanj. what gives real chances for developing and upgrading religious tourism (Lastavica near Zenica. .The places where in the ancient past important historical events happened (Bilino field Zenica. the biggest and the most important fair in BiH. Tešanj. 16 years old tradition of the international fair “ZEPS” in Zenica. like: Ćimburijada in Zenica (21 March – the first day of spring). Moslem praying-places and churches that became traditional places of gathering Islamic. mountain houses. . culture and cusNekropola stećaka u Ularicama • toms. Tešanj and other places are an objective presumption for development of so called shopping tourism and business tourism in Zenica-Doboj Canton. Stećak necropolis in Ularice Tourism BiH • October 2009 9 . mosque “Kuršumlija” from 1560 in Maglaj. Visoko. Žepče. Old church from Vareš “Little church” from XVI century. Hotels. Catholic and Orthodox believers. 8. rich treasury of archaeological exhibits. motels. etc). private accomodation. pupil hostels. hostels. Kraljeva Sutjeska with the desire for an additional information about the history of this region. scouting houses and camps. etc.

privatni smještaj i sl. te drugim smještajnim objektima koji mogu.).gomile željezne šljake. iz perioda srednjeg vijeka najviše 244. Maglajska tvrđava i Tešanjska tvrđava. dugogodišnja tradicija mjesnih vašara u Visokom. antička. moteli i pansioni Na području Zeničko-dobojskog kantona u funkciji je 38 ugostiteljskih objekata za smještaj. ribarskim kućama. motelima. Kulturno – historijski spomenici i zaštićena područja Zeničko – dobojskog kantona Prostor Ze-do kantona ima bogato višeslojno kulturno-historijsko naslijeđe. iz perioda prahistorije datira njih 59. iz antičkog perioda 36. a naročito srednjovjekovna nalazišta. dok je austrougarski period uglavnom zastupljen objektima ambijentalne vrijednosti lokalnog karaktera. služiti za smještaj turista (studentski i đački dom. pansionima. sa osnovnim kapacitetom od preko 1500 ležaja. i to baš na području Ze-Do kantona. svjedoče mnoge zaostale halde . prije četiri hiljade godina poznavali vještinu dobivanja gvožđa i čelika. realna su pretpostavka za razvoj tzv. Od 568 pojedinačnih objekata i ambijentalnih cjelina. pak. Hoteli. Tešnju i drugim mjestima. «ZEPS» u Zenici. Kulturno-historijsko naslijeđe se nalazi na području svih dvanaest općina Kantona. Razvoj turizma je direktno vezan za stanje u oblasti ugostiteljstva. Posebno su značajna pojedina prahistorijska. kao nosioci identiteta ovog prostora. Vranduk-Zenica. . iz otomanskog perioda 154. izviđačkim domovima i kampovima. Arheološki nalazi upućuju na zaključak da su stanovnici Bosne i Hercegovine. a naročito za smještajne kapacitete u hotelima. Ključni objekti na području Kantona su BobovacVareš. Posredni historijski izvori kazuju da su u ovim krajevima Feničani kovali oružje za rimske legije. najvećeg i najznačajnijeg sajma u BiH. planinarskim domovima. šoping turizma i poslovnog turizma u Zeničko-dobojskom kantonu. 9. O metalurgiji Rimljana. Kulturno-historijski identitet otomanskog perioda zadržan je naročito u općinama Tešanj i Maglaj. u slučaju potrebe. koje govori o kontinuitetu 0 Turizam BiH • listopad 2009. iz austrougarskog perioda 74 i jedan iz perioda između dva rata u općini Usora. Žepču.Sultanova džamija u Kladnju • Sultan’s mosque in Kladanj života na ovim prostorima.

A lot of remnants of the iron dross pile witness about the Roman metallurgy. The most important buildings in the area of the Canton are Bobovac – Vareš. while the Austro-Hungarian period is mostly present in buildings of environmental value of local character. 74 from the Austro-Hungarian period and one from the period between the two wars in the municipality of Usora. written in old Bosnian Cyrillic script where the court judge Gradješa is mentioned. This is a gravestone from XII century. From 568 individual objects and ambience unities. that is the first and only authentic document that mentions the institution of judicature in the medieval Bosnian state. 36 from antique period.Cultural-historical monuments and the areas under the protection in Zenica-Doboj Canton The area of Zenica-Doboj Canton has got rich cultural-historical inheritance that speaks about the continuity of life in these areas. 154 from the Ottoman period. The great judge’s Gradješa stone is a very important archaeological find from Kulin ban’s period. The walls of the mosque are built of a massive material and it has an especially beautiful stone munara (minaret). the most of them 244 dates from the Middle Ages. right here in the area of Zenica-Doboj Canton. Cultural-historical inheritance is placed in the area of all 12 municipalities of the Canton. Sultan Ahmed’s (Čaršijska) mosque was declared a National monument. 25 metres high. so very much was invested in its maintenance. Vranduk – Zenica. (Čaršijska) mosque This mosque had a very important and cultural role in Zenica. Manastir Vozučica u Kladnju • Archaeological finds indicate that the population of Bosnia and Herzegovina. Judge’s Gradješa Stone. Cultural-historical identity of the Ottoman period is particularly kept in the municipalities of Tešanj and Maglaj. which are identity holders of this region. Sejmen mosque was built before 1509. 59 of them dates from the prehistoric period. four thousand years ago was familiar with the skill of extracting iron and steel. Until today. Especially significant are the prehistorical. Maglaj fortress and Tešanj fortress. The mosque is surrounded by harem all around. Sultan Ahmed’s Sejmen mosque (munara) It is supposed that Monastery Vozučica in Kladanj Tourism BiH • October 2009 1 . antique and medieval sites. Indirect historical sources say that Phoenicians made weapons for Roman legions.

stoljeću. godine. Ploča Sudije Gradješe. pa se iz tog razloga jako puno ulagalo u njeno održavanje. U srednjem vijeku Vranduk je bio jedan u nizu kraljevskih gradova u kome su stolovali bosanski kralj Stjepan Ostoja. Do 1941. Pretpostavlja Kuršumlija džamija/Kalaun Jusuf-Pašina džamija . visoku 25 metara. To je do danas prvi i jedini izvorni dokumenat koji govori o instituciji sudstva u srednjovjekovnoj bosanskoj državi. Kamena munara je proglašena nacionalnim spomenikom od strane Zavoda za zaštitu kulturno historijskih spomenika. džamija je u Zenici imala veoma značajnu prosvjetiteljsku i kulturnu ulogu. U toku Drugog svjetskog rata. godine u pseudomaurskom stilu. godine služila je kao vjerski objekat. godine. Džamija je sa sve četiri strane Vranduk okružena haremom. Sultan Ahmedova (Čaršijska) džamija. gdje se spominje dvorski sudija Gradješa.godine o trošku sultana Abdul – Aziza. Izgrađen je na stijeni iznad klisure. . Maglaj Maglajska gradina/tvrđava . a obnovljena je 1867-68. Zenička Sinagoga je jedna od rijetkih sačuvanih bogomolja jevrejskog naroda u Bosni i Hercegovini. Nalazi se na oko Turizam BiH • listopad 2009. Zidovi džamije izgrađeni su od masivne građe i ima izuzetno lijepu kamenu munaru.godine Sinagoga je pretvorena u gradski muzej sa stalnom postavkom historijske zbirke. Hadži Mazića kuća. nešto kasnije i posljednji bosanski kralj Stjepan Tomaš. u drugoj polovini XVI. se da je Sejmenska džamija podignuta prije 1506.nalazi se iznad desne obale rijeke Bosne i nastala je u XIII. a podigao ju je Jusufpaša Kalaun. stoljeća. Od 1966 . Sinagoga je pretvorena u konjušnicu. Sultan Ahmedova džamija proglašena je nacionalnim spomenikom. njovjekovna utvrda sa džamijom proglašena je nacionalnim spomenikom. Izgrađena je 1903. Grad Vranduk-sred2 Utvrda Vranduk. Srednjovjekovna tvrđava Maglaj proglašena je nacionalnim spomenikom. Nalazi se u neposrednoj blizini Sultan Ahmedove (Čaršijske) džamije i Medrese. Uz nju je i sahat-kula u kojoj je nekada bio zlatni čan. odnosno zvono koje danas nije u ispravnom stanju. a nakon 1945. Hadži Mazića kuća spada u objekte stambene kulture i sagrađena je oko 1835. To je nadgrobni spomenik iz XII stoljeća.Ploča velikog sudije Gradješe je veoma značajan arheološki nalaz iz doba Kulina bana. kao i njegov protivnik protukralj Radivoje. 14 kilometara nizvodno od grada Zenice. jer je ona jedini izvorni dio džamije. kuršum jer joj je kupola od olova. Ova Sejmenska džamija (munara). ispod koje rijeka Bosna svojim polulučnim tokom gradi prirodni ukras i zaštitu. godine u ovom objektu je bio salon namještaja. ispisan bosančicom.ime je dobila po turskoj riječi za olovo – Sinagoga.

Tourism BiH • October 2009 3 . and was built on the hill Visočica. i. Vranduk fort Hadži Mazića house Maglaj Maglaj’s hill-fort/fortress – is placed above the right bank of the Bosna River and was built in XIII century. The original architecture of the mosque is preserved until today and it draws the attention with its beauty. the bell Tobačka mosque in Visoko which is not in working order today. It is placed right next to the Sultan Ahmed’s (Čaršijska) mosque and Medresa (Moslem religious school). Kuršumlija mosque was declared a first category national cultural monument at the Institute for preserving the cultural-historical monuments. Synagogue The synagogue in Zenica is one of the rarely preserved temples of Jewish people in Bosnia and Herzegovina. It is built on a rock above a cliff. and it was built by Jusuf-pasha Kalaun in the second half of XVI century. Medieval fortress Maglaj was declared a National Monument. built in 17 century symbolizes the spirituality of Visoko. Tobačka džamija u Visokom • It is placed about 14 kilometres downstream from the town of Zenica. and after 1945 in this building there was a furniture salon. and was renovated in 1867-68 at the expense of the sultan Abdul-Aziz. In 1966 the Synagogue was turned into a town museum with the permanent exhibition of the historical collection. as a vakuf (foundation) of the tabaks (craftsmen who were doing the leather manufacture) from Visoko. Until 1941 it served as a religious building. Tabhan mosque was declared a National monument. later the last Bosnian king Stjepan Tomaš and his opponent counterking Radivoje kept court.e. It was built in 1903 in pseudo Moorish style. In the Middle Ages Vranduk was one of the royal towns where Bosnian king Stjepan Ostoja. Hadži Mazića house is a housing building and was built around year 1835. under which The Bosna River makes a natural decoration and protection with its half curve. it was occasional seat of Bosnian kings. Besides its military-defensive function. Visoko mentioned for the first time in 1355. th Fortified royal town Visoki was Old Tabhan mosque.The stone munara was declared a National monument at the Institute for preserving the cultural-historical monuments because it was the only authentic part of the mosque. During the Second World War it was turned into a stable. Next to it there is a clock tower where a golden čan used to be. This locality was declared a National monument. The town Vranduk – medieval fortress with the mosque was declared a National monument. Kuršumlija mosque/Kalaun Jusuf-pasha’s mosque – got the name by the Turkish word for lead – kuršum because it has a lead cupola.

stoljeću.Sa čaršijom čini jedan skladan ambijentalni prostor bosanskog stila. sin Skenderov. godine. u mjestu Osova koja je jedna od najstarijih župa u kraju. izgrađena je negdje oko 1564. Fenomen “Kamene kugle” naselje Grab - Žepče Katolička Crkva sv. kategorije od strane Zavoda za zaštitu kulturno – historijskih spomenika. Antuna Padovanskog . ali je te godine Fehim-beg Smailbegović donio sahat koji pokazuje evropsko vrijeme. godine. Osim vojno – odbrambene funkcije bio je povremeno sjedište bosanskih kraljeva. u kome se samo navodi ime Abdulah-paša Bošnjak. godine. godine. . Visoka je 18. stoljeću.296 kvadratnih metara površine) i najznačajnijih objekata te vrste u BiH. Ova džamija je vrijedan arhitektonski objekat. što predstavlja najveće nalazište u Evropi. Tvrđava ili kako je još zovu Gradina proglašena je nacionalnim spomenikom.hodočašće u čast Velike Gospe 15. izvora kaluđerice i groblja. Danas je manastir napušten i nalazi se u jako lošem stanju. godine pokazivala je alatursko vrijeme. Iznad ulaza se nalazi natpis iz 1781. Džamija je proglašena nacionalnim spomenikom. simbolizira duhovnost Visokog kao vakuf visočkih tabaka (zanatlije koje su se bavile preradom kože). i nakon mnogo istraživanja još uvijek su velika nepoznanica. Gazi Ferhad-begova ili Čaršijska džamija Zavidovići sagrađen je najvjerovatnije u XVI. a sagradio ju je Ferhad-beg. Tabhanska džamija. Pronađene su 43 kamene kugle. stoljeću.Trojice. Sahat-kula podignuta je u 17. Tabhanska džamija je proglašena nacionalnim spomenikom. Manastir se sastoji od manastirske Crkve sv.Kuršumlija džamija je proglašena nacionalnim spomenikom kulture I. Do Samostan u Kraljevoj Sutjesci • Manastir Vozućica Monastery in Kraljeva Sutjeska neobično nalazište kamenih kugli koje se istražuje u okviru svjetski poznatog kompleksa Fondacije Arheološki park: “Bosanska piramida Sunca”. parcele na kojoj se nalazila koliba i škola. a izgrađen je na brdu Visočica. Turizam BiH • listopad 2009. a prvo pominjanje manastira Vozuće u dokumentima datira iz 1617. Tešanj Tešanjska tvrđava jedna je od najvećih (6. 08. Do današnjeg dana sačuvana je izvorna arhitektura džamije i ona svojom ljepotom plijeni pažnju. koji je sačuvan u izvornom obliku. jer je sačuvano predanje da je stara 350 godina. Avdi –pašina ili Drvena džamija vjerovatno potiče iz XVII stoljeća. izgrađena u 17. Ovaj lokalitet proglašen je nacionalnim spomenikom. 1890. Od ukupno 21 sahat-kule koje su sagrađene u Bosni i Hercegovini spada u 4 koje i danas rade.5 metara. Visoko Utvrđeni kraljevski grad Visoki pominje se prvi put 1355. mada se čine napori kako bi se manastir zaštitio i sačuvao od propadanja. Manastir sa pratećim objektima proglašen je nacionalnim spomenikom. ali se ne navodi da li je džamiju sagradio ili samo obnovio. Taj sahat i danas radi.

but in that year Fehim-beg Smailbegović brought the clock that shows the European time. The fortress was declared a National monument. Skender’s son. because there is a legend that it is 350 years old. century. what represents the biggest site in Europe and even after a lot of researches still are a great unknown. built around 1564. The phenomenon of “Stone balls” in place Grab – unusual site of stone balls. The mosque was declared a National monument. searched within the world known complex of the Foundation Archaeological Park: “Bosnian pyramid of Sun”. Zavidovići Monastery Vozućica was most probably built in XVI century and the first mention of the monastery in documents dates from 1617. This mosque is a valuable architectural building preserved in the original form. Stari grad Tešanj • Old town Tešanj Gazi Ferhad-beg’s or Čaršijska mosque was The Catholic church of St. house for the Orthodox nuns and a cemetery. It is 18. Sahat-kula (Clock tower) was built in the 17th Avdi-pasha’s or the Wooden mosque most probably originates from XVII century. the monastery is abandoned and very ill-conditioned. 43 stone balls were found. Above the entrance there is an inscription from 1871 where is only the name Abdulah-pasha Bošnjak mentioned. even though there are efforts for the protection and to keep it from decay. This clock still works. and was built by Ferhad-beg. which is being re- Žepče – pilgrimage in honour of the Assumption of the Virgin Mary on 15th of August in Olovo. together with the supporting buildings was declared a National monument. it belongs to the 4 that are still in function.Tešanj Tešanj fortress is one of the biggest (6296 square metres) and of the most important buildings of that kind in BiH. The monastery is made of the monastery’s church of Holy Trinity. which is one of the oldest parishes in the area. The monastery.5 metres high. Together with the bazaar it makes a harmonious environment of Bosnian style. but not mentioned if he built or just renovated the mosque. Today. the plot where was a hut and a school. Anthony of Padua Tourism BiH • October 2009 . Among altogether 21 clock towers built in Bosnia and Herzegovina. Until 1890 it was showing the Turkish time.

a u njemu se čuvala bosanska kraljevska kruna. u čast Gospe Olovske.godine. Po legendi podignut je nakon ranjavanja kralja Tvrtka u lovu. stoljeća. Mala crkva proglašena je nacionalnim spomenikom. Breza ukrštanju kultura i civilizacija Istoka i Zapada na ovim prostorima.sagrađena s kraja XIX. Tvrtko II Kotromanić i Stjepan Tomaš. Najstariji arheološki ostaci kasnoantičke bazilike iz VI i VII stoljeća. odmah nakon pada države Istočnih Gota ili još u toku bizantsko – gotskog rata. Crkvište sv. Kraljevski grad Bobovac proglašen je nacionalnim spomenikom. Arheološki lokalitet proglašen je nacionalnim spomenikom. u kojoj su bila sahranjena tri bosanska kralja: Stjepan Ostoja. Stara džamija u Olovu izgrađena je 1716. godine). godine i proglašena ja nacionalnim spomenikom. pored historijsko – arhitektonske. čim su bili osvojeni ovi prostori (oko 537. . a koji je visok preko 4 metra.stoljeća. Vareš kulturno mjesto i vjersko okupljalište muslimana vareškog kraja. Džamija je sagrađena 1716. koji svjedoče o vrlo ranom Kakanj Kraljevski grad Bobovac smješten je u brdima srednje Bosne. Roka. Katolička crkva u Žepču Olovo Crkva Olovske Gospe. Prvi put se spominje u pisanim dokumentima oko 1350. Tu se nalazi i kraljevska grobna kapela. Pretpostavlja se da je bazilika izgrađena negdje u vrijeme cara Justinijana. Očevijski kovački majdan U ovim kovačkim majdanima u srcu planine Zvijezde već 800 godina na isti način kuje se željezo uz pomoć vodene energije. imaju i svoju edukativnu dimenziju. Ovakav način kovanja željeza sačuvao se još samo na planini Schwarzwald u Njemačkoj. koja je najstariji očuvani objekat rimokatoličke sakralne arhitekture u Bosni i Hercegovini. koji potiče iz XIV. Džamija je imala svoju osobitu vrijednost među najstarijim sačuvanim džamijama sa drvenom munarom u Bosni i Hercegovini. Drvena džamija u Karićima je najpoznatije Turizam BiH • listopad 2009.godine. stoljeća Mala crkva U Varešu se nalazi stara drvena crkva. na području gdje graniče općine Kakanj i Vareš. te su zbog toga Očevijski majdani ujedno i jedinstveno mjesto. a uz nju je izgrađena i vakufska zgrada Pravoslavna Crkva Rođenja Presvijetle Bogorodice . samo su neki od historijsko-duhovnih vrijednosti ovog kraja koje.izgradio ju je Ferhad-beg sredinom XVI. Crkva Olovske Gospe izgrađena je na temeljima starog Gospinog svetišta koje je podignuto prije šest stoljeća. • Catholic church in Žepče Džamija u Podgori datira iz Osmanskog perioda i predstavlja autohtoni primjer džamije centralnog unutrašnjeg potkupolnog tipa pod četvorovodnim krovom i sa kamenim minaretom. među kojima se posebno ističu Obelisk kralja Tvrtka. Na oko 38 lokaliteta u okolini Olova ima stećaka i drugih kulturno – historijskih spomenika.Ferhad-pašina džamija . Obelisk Tvrtka visok preko 4 metra.

Ferhad-pasha’s mosque – built by Ferhad-beg in the middle of XVI century and next to it there was a vakuf (a kind of a foundation) building built. Orthodox Church of the Most Holy Virgin’s Birth – built at the end of XIX century.

Vareš
cultural place and religious meeting-place of the Moslems from Vareš area. The mosque had its special value among the oldest preserved mosques in Bosnia and Herzegovina, with its wooden minaret. It was built in 1716.

Wooden mosque in Karići is the most renowned

Breza
The oldest archaeological remains of the late Antique basilica from VI and VII century that
witness about the very early intersecting of the cultures and civilisations of the East and the West in these areas. It is presumed that the basilica was built sometimes during the emperor Justinian’s reign, right after the fall of the East Goths’ state or even during the Byzantine – Goth war, whit what these areas were conquered (around 537) The archaeological locality was declared a National monument. The mosque in Podgora dates from the Ottoman period and it represents the original example of mosque with interior central semi-domed type of mosque under the four-sided roof and a stone minaret.

The small church
There is an old wooden church in Vareš and it is the oldest preserved building of Roman Catholic sacral architecture in Bosnia and Herzegovina. The small church was declared a National monument.

Očevija blacksmith’s colliery
In these blacksmith’s collieries in the hearth of the mountain Zvijezda for over 800 year the iron has been forged in the same way, with the help of the energy from water. This way of forging the iron has been preserved only on the mountain Schwarzwald in Germany, and this is why the Očevija collieries are a unique place.

Kakanj
The royal town of Bobovac is located in the hills of central Bosnia in the area where the municipali• Orthodox church in Žepče

Olovo
The church of Our Lady of Olovo, king Tvrtko’s Obelisk over 4 metres high, St. Roko’s are just some of the historical-spiritual values of this area which, beside their historical-architectural, also have their educative dimension. At about 38 localities in Olovo surroundings there are stećaks and other cultural-historical monuments, among which especially prominent is king Tvrtko’s Obelisk that originates from XIV century and is over 4 metres high. According to the legend it was built after king Tvrtko’s wounding in hunt. was built on the foundations of old shrine of Our Lady built six centuries ago in honour of Our Lady of Olovo.

Pravoslavna crkva u Žepču

The church of Our Lady of Olovo

The old mosque in Olovo was built in 1716 and was declared a National monument.
Tourism BiH • October 2009 

svjedoči o duhovnom životu ovog kraja a i o bogatoj historiji. U franjevačkom samostanu, nalazi se arhiva kulturno - historijskog materijala, bogata biblioteka i veliki broj djela likovnih majstora, kao i metalnih i tekstilnih predmeta umjetničkih zanata. U arhivu se čuvaju matične knjige još od 1641.godine, brojni rukopisi i hronike . Franjevački samostan sa arhivom, bibliotekom i muzejem i Crkva sv. Ivana Krstitelja proglašeni su Nacionalnim spomenikom. U Samostanu se čuva zbirka od 22 inkunabule (knjige tiskane do 1500.godine), koje su proglašene za pokretno nacionalno dobro.

Samostan Kraljeva Sutjeska iz XIV. stoljeća

godine 13.juna u ovoj crkvi okupljaju se hodočasnici iz okolnih krajeva. Pored ove crkve, veoma je interesantna Crkva sv. Ane izgrađena 1911. godine. Crkva se nalazi u Žabljaku u općini Usora. Svake godine, 26.jula u ovoj crkvi okupljaju se hodočasnici. Kada su u pitanju ostale institucije i ustanove koje mogu biti ili već jesu turistički valorizirane, potrebno je spomenuti osobito: - Sajam “ZEPS” koji je središnji godišnji privredni događaj u Bosni i Hercegovini. - U Mulićima kod Visokog, djeluje Institut sevdaha Omera Pobrića koji se bavi očuvanjem bošnjačke muzičke tradicije isevdalinke. Institut nudi kolekcije sevdalinki na raznim nosačima zvuka, kao i knjige vezane za muzičku tradiciju Bošnjaka. - Kamerni simfonijski orkestar, hor i Omladinski hor u Zenici. - Bosansko narodno pozorište u Zenici koje bogatstvom repertoara i izuzetnim glumačkim i rediteljskim ostvarenjima bogati kulturni život Kantona, pa i cijele Federacije Bosne i Hercegovine. - Muzej grada Zenice koji je osnovan 1966. • Town mosque in Žepče

Džamija u Kraljevoj Sutjesci - jedna od najstarijih džamija u BiH. Sagradio ju je Sultan Mehmed Fatih 1463.godine i smatra se da je ovo prva izgrađena džamija u Bosni i Hercegovini. Na ovom mjestu je jedno od 4 najveća dovišta u BiH, na kojem se održava tradicionalni mevlud. Džamija je proglašena nacionalnim spomenikom. Stećak - Razdoblje srednjovjekovne bosanske historije obilježeno je velikim brojem do danas očuvanih spomenika, kao što su nekropole i stećci, od kojih je posebno interesantan stećak pronađen kod Zgošće, na periferiji Kaknja.

Gradska džamija u Žepču

Doboj jug
Na tom lokalitetu pronađeno je rimsko groblje, nadgrobna ploča od kamena krečnjaka, sa natpisom koji nam otkriva i prva poznata imena stanovnika tog kraja, komadi novca (veliki bronzani Aleksandra Severa, Mali bronzani carici Magniae Urbicae i Cripsa).

Usora
U Usori se njeguje vjerski turizam, a Proglasom biskupa fra Grge Varešanina, župa je od 1802.godine. Crkva sv. Ante Padovanskog, iako je izgrađena početkom XX. stoljeća (1929.-1931.godine), stekla je izuzetno mjesto u katoličkom svijetu. Svake 

Turizam BiH • listopad 2009.

ties of Kakanj and Vareš border. In the written documents it was mention for the first time around 1350, and Bosnian royal crown was kept there. There is also the royal crypt, where the three Bosnian kings were buried: Stjepan Ostoja, Tvrtko II Kotromanić and Stjepan Tomaš. The royal town Bobovac was declared a National monument. century witnesses about the spiritual life of this area, but also about the rich history. In the Franciscan monastery there is the archive of cultural-historical materials, rich library and a great number of art works, as well as metal and textile objects of artistic crafts. Register books since 1641 have been kept in the archive, numerous manuscripts and chronicles. The Franciscan monastery with the archive, library and museum and the church of St. John the Baptist were declared a National monument. The collection of 22 incunabula (books printed until 1500) is kept in the monastery and is declared national movable property. the oldest mosques in BiH. It was built by the Sultan Mehmed Fatih in 1463 and it is presumed that this is the first built mosque in Bosnia and Herzegovina. At this place is one of the four biggest dovište (Moslem meet-

ing place) in BiH, where is traditional mevlud (Moslem celebration) kept. The mosque was declared a National monument. marked with a large number of monuments preserved until today, like necropolises and stećaks, among which especially interesting is the stećak near Vogošća, at the periphery of Kakanj.

Stećak – The period of medieval Bosnian history is

The monastery Kraljeva Sutjeska from XIV

Doboj south
In this locality a Roman cemetery was found, a gravestone made of limestone, with the inscription that reveals us the first known names of the inhabitants there, pieces of coins (big bronze from Aleksandar Sever, small bronze for Empress Magniae Urbicae and Crips).

Usora
The religious tourism is being practiced in Usora. With the manifesto of the bishop friar Grga Varešanin it has been a parish since 1802. The church of St. Anthony of Padua, even though built at the beginning of XX century (1929 – 1931), has gained an exceptional position in the Catholic world. Every year on September 13th, pilgrims from surrounding areas gather in this church. Besides this church, very interesting is the church of St. Ana built in 1911. The church is placed in Žabljak, the municipality of Usora. Every year on July 26th pilgrims gather in this church. When the word is about other institutions that could be or already are tourist valorised, we need to mention. - “ZEPS” fair, which is the central economic event in Bosnia and Herzegovina. - In Mulići near Visoko, the Institute of Sevdah Omer Pobrić is working. It is engaged in preservation of Bosniac musical tradition and sevdalinka (Bosnian traditional song). The Institute offers different collections of sevdalinka and the books connected to music tradition of Bosniacs. - Chamber symphony orchestra, the chorus and Youth chorus in Zenica. - Bosnian national theatre in Zenica, which, with the rich repertoire and exceptional actor and director accomplishment, enriches the cultural life of the Canton and the entire Bosnia and Herzegovina - The museum of the town of Zenica founded in 1966. Tourism BiH • October 2009 
9

The mosque in Kraljeva Sutjeska – is one of

većim ili manjim vodotocima. između ostalih.Unskosanski Kanton Područje Unskosanskog Kantona obiluje mnogim rijekama od kojih je. a fenomen ovoga područja jesu vode i šume. . Štrbački buk na rijeci Uni • Eko Kanton Jasminka Šuško Netaknuta priroda i zaštićena područja potencijali su za razvoj turizma u Unskosanskom Kantonu. raznovrsnošću i atraktivnošću. Prirodne vrijednosti USK-a odlikuju se izvornošću. Štrbački cascade on the Una 0 Turizam BiH • listopad 2009. toplim izvorima. pećinama i šumama koje čine izuzetne pejzažne vrijednosti. potrebno izdvojiti dvije najljepše: rijeku Unu i Sanu sa brojnim pritokama.

diversity and attractiveness and the phenomenon of this region are the waters and woods. out of which the most beautiful two should be singled out: the Una and Sana with numerous tributaries. Opuštanje na Sani • Eco Canton Untouched nature and protected areas are the potentials for the development of tourism in Una-Sana Canton.Una-Sana Canton the This area of Una-Sana Canton is abundant in rivers. caves and woods that make exceptional landscapes. Natural wealth of USC is characterized by the authenticity. warm springs. Relaxment on the Sana Tourism BiH • October 2009 1 . bigger and smaller flows.

ovo područje obiluje mnogim rijekama od kojih je. Rafting na Uni Pecanje na Sani • • Rafting on the Una Fishing on the Sana Ribolovni turizam Rijeka Una i njene pritoke Unac. šume i mineralne sirovine izuzetno vrijedne proizvodne baze. Određeni dijelovi Unskog toka su dobro poznati po ribljem bogatsvu i redovito su posjećeni od strane sportskih ribolovaca. Bosanski Petrovac. Klokot i Dobrenica obiluju ribom. Značajno bogatstvo i prepoznatljivost Unsko-sanskog kantona jesu prirodne ljepote. između ostalih. Kestenovca. i nije potrebno prethodno znanje iz veslanja.2% ukupne površine Bosne i Hercegovine. 2 Turizam BiH • listopad 2009. potrebno izdvojiti dvije najljepše: rijeku Unu i Sanu sa brojnim pritokama. zatim Une u Kulen Vakufu. Rafting izleti su pogodni za svakoga. Također je neizostavno spomenuti i vrijedno kulturno – historijsko naslijeđe. Rijeka Una je jedna od najljepših i najčistijih rijeka svijeta. Zahvaljujući takvim karakteristikama Unsko-sanski kanton U ima veoma povoljan geoprometni položaj. a fenomen ovoga područja jesu vode i šume. prirodne ljepote pogodne za razvoj turizma. a naročito rijeke Une. Sanski Most i Velika Kladuša. većim ili manjim vodotocima. raznovrsnošću i atraktivnošću. Cazin. bogatstvo flore i faune itd. pećinama i šumama koje čine izuzetne pejzažne vrijednosti. Ukupna površina Unsko-sanskog kantona je 4841 km2 ili 8. i po kvalitetu i kvantitetu. Zatim tu treba izdvojiti zemljišta. Ključ. Uz njih ćete na atraktivan i neobičan način doživjeti ljepotu rijeke i njenih kanjona. Bužim. Zauzima krajnje sjeverozapadno područje BiH. Rafting vodiči su iskusni kajakaši-skiperi. Bosanska Krupa. Rafting Rafting je spuštanje po manje ili više divljim rijekama u gumenom čamcu koji se naziva raft. U privrednom pogledu svakako se ističu vode spomenutih rijeka koje. Naime. Neokrnjena priroda doline rijeke Une i njeni smaragdni brzaci će vas impresionirati. graniči sa južnim i jugoistočnim dijelovima Republike Hrvatske. Prirodne vrijednosti USK-a odlikuju se izvornošću. To je avantura i pravi sportski i turistički užitak. Najznačajniji su pastrve i lipljen u područjima oko Une i Unca u Martin Brodu. vrsni poznavaoci divljih voda. predstavljaju značajan potencijal za višenamjensko korištenje. .nsko-sanski kanton jedan je od deset kantona Federacije BIH. i ne propustite priliku da veslate po njoj. toplim izvorima. U teritorijalnom smislu Unsko-sanski kanton čini osam općina: Bihać.

Una-Sana Canton has very favourable geo-traffic position. Bjelila. Ključ. Rafting guides are experienced kayakers-skippers. etc. Rafting trips are suitable for everybody and there is no need for previous knowledge of paddling. Kestenovac. there’s a need to emphasize the grounds. the waters of mentioned rivers distinguish. Territorially Una-Sana Canton is made up of eight municipalities: Bihać. woods and mineral materials with exceptionally valuable production basis. The most important species are trout and grayling in areas around the Una and Unac in Mrtin Brod.841 square km or 8. and the most beautiful two should be singled out: The Una and Sana with numerous tributaries. diversity and attractiveness and the phenomenon of this region are the waters and woods. Bužim.2% of the total surface of Bosnia and Herzegovina. warm springs. The untouched nature of the Una river valley and its emerald rapids will impress you and don’t miss the chance to paddle over it. Cazin. you shall experience the beauty of the river and its canyons in an attractive and unusual way. an old hand at wild waters and especially the Una River. U na-Sana Canton is one of the ten Cantons in the Federation of BiH. caves and woods that make exceptional landscapes. Bosanski Petrovac. Special resources and recognizability of the Canton are its natural beauties. the richness of the flora and fauna. The Una River is one of most beautiful and clearest rivers of the world. Certain parts of the Una flow are well known by its fish stocks and are regularly being visited by the sports fishermen. bigger and smaller flows. The total surface of Una-Sana Canton is 4. With them. which in quantity and quality represent important potential for multipurpose use. This region is abundant in rivers. then Una in Kulen Vakuf. Natural wealth of USC is characterized by the authenticity. As regards the economy. natural beauties suitable for development of tourism.It takes up the northwestern area of BiH and borders with southern and south-eastern parts of the Republic of Croatia. Bosanska Krupa. Ronjenje na unskosanskim rijekama Raftnig na brzacima Une • • Diving in the Una-Sana rivers Raftnig on the rapids of the Una Rafting Rafting is getting down the more or less wild rivers in a rubber boat called raft. Fishing Tourism The Una River and its tributaries Unac. Klokot and Dobrenica are abundant in fish. Sanski Most and Velika Kladuša. Then. Thanks to these characteristics. This is an adventure and a true sports and tourist pleasure. Tourism BiH • October 2009 3 . We cannot fail to mention the worthy cultural-historical heritage.

padobranstvom. jer se aerodrom nalazi u atraktivnom ambijentu rijeke Une odakle vode mnoge letne rute po bihaćkoj dolini i kanjonom rijeke Une. Svaki lovac pronaći će i zabavu sukladno svom afinitetu na jednom od mnogobrojnih lovišta. Sve ljepote ribolova možete doživjeti na Uni. Međutim. Područja Ostrošca i Kostela-Grmuše su karakteristična za pecanje na veće primjerke. ljepota prirode i okoliša kojom ste okruženi za vrijeme lova. Od 1997. uz mogućnost fotografisanja veoma rijetkih spiljskih organizama. Lovni turizam Cijelo područje Unsko-sanskog kantona je bogato lovištima. ma. U ronilačkom centru u Bihaću nudi se sve potrebne ronilačke sadržaje sa ciljem da vaš boravak na rijeci Uni bude što ugodniji. Turizam BiH • listopad 2009. Dvoslapa rijeka Klokot. U relativno malom prostoru možete isprobati Za spiljske ronioce organizujemo Vašu vještinu u lovu na medvjeda. iz kojeg se uzdižu planine Grmeč i Plješevica.Bjelila. Neki od njih su smješteni u neposrednoj blizini mjesta koja Vam daju mnoge privilegije. a za najhrabrije nešto novo – speed river diving. Aero klub „Bihać“ Aerodrom “Golubić-Bihać” je smješten u najljepšem dijelu Bosne i Hercegovine. zeca. s terminom održavanja tokom jula ili augusta svake godine. modelarstvom. a ronilački doživljaj nezaboravan. fantastičan i neponovljiv ronilački doživljaj. zmajarstvom i UL letenjem. predivnih riječnih slapova. Pored sportskog aspekta. Namjera osnivača je bila da se mladi ljudi bave zrakoplovnim sportovima: motornim letenjem. pružit će vam nezaboravne trenutke i dobar ulov. Zbog raznolikosti faune ovo područje je jedno od najbogatijih lovišta u Bosni i Hercegovini. Kanjon Une prema Bosanskoj Krupi i rijeka Krušnica u Bosanskoj Krupi su raj za ribolov na mladicu-kraljicu Une. godine postoji i djeluje Aero klub „Bihać“.borba sa riječnim brzacima i podvodnim preprekama. Međutim. neće Vas ostaviti ravnodušnim. zrakoplovne aktivnosti u Bihaću imaju važan i turistički značaj. Organizujemo ronilačke izlete i ronjenje ispod brojnih. Deseci hiljada ronilaca svake godine posjećuju ronilačke destinacije širom svijeta sa željom da dožive nešto novo. . divlju svinju. Sanski Most i rijeka Sanica. extremno ronjenje u čistoj i brzoj rijeci . lipljena i pastrmku. jarebicu i fazaRijeka Una • Una River na. Prvi organizirani oblici lova i okupljanja lovaca su vezani za 1945. godine AK “Bihać” organizira tradicionalne “Zrakoplovne susrete” koje posjećuju kolege iz susjednih zemalja i BiH. pravu ronilačku avanturu. godinu kada je osnovan sportski lovački klub. Nudimo potpuno novi ugođaj. rijeka Dabar. Osim lova. ronjenje na nevjerovatnim lokacijasrndaća. koje vizuelni efekat iz zraka čine sličnim onome u alpskom području. Što bi moglo biti bolja preporuka za dolazak u lovišta Unsko-sanskog kantona nego glavni primjerci uhvaćeni u ovom području. udaljem 5 km od grada Bihaća u neposrednoj blizini rijeke Une. Loskuna. Od 1953. zrakoplovnim jedriličarstvom. sve je teže zadovoljiti ronilačku znatiželju i ponuditi novo i nedoživljeno. Ta jedinstvena rijeka beskrajne ljepote. čija težina ide do 25 kg. Bihać i njegova okolica ima dugu tradiciju lova. Ključ. tu su brojne aktivnosti na uzgoj i zaštitu životinjskih vrsta koje se redovito provode. Ronjenje Ronilački turizam je posljednjih godina postao jedan od najatraktivnijih vidova rekreacije i turističke ponude. Sportski ribolov u Bihaću datira još iz dalekih tridesetih godina prošlog stoljeća. Također možete isprobati svoje vještine pecanja na rijeci Klokot. čak i ako ulov nije najbolji. rijeka Klokot.

Bihać and its surroundings have the long hunting tradition. The areas of Ostrožac and Kostela-Grmuša are characterized by angling the bigger specimens of fish. Besides the sports aspects. Since 1997 the aero club “Bihać” has been organizing the traditional “Aviation meetings” that are visited by the colleagues from the neighbouring counties and BiH. But. boar. ing bears. Aero club “Bihać” has been working since 1953. In the diving centre in Bihać. Klokot. We offer completely new atmosphere. fantastic and unrepeatable diving experience. We organize diving trips and diving under numerous beautiful river cascades and for the bravest ones something new – speed river diving. the aviation activities in Bihać have an important tourist significance because the airport is located in the attractive environment of the Una River from which the mountains Grmeč and Plješevica rise and that makes the visual scenery from the air similar to the one in the Alpine area. even if the catch is not the most successful. Each hunter can find recreation matched with his affinity at one of the numerous hunting grounds. and the diving experience unforgettable. However. Dabar. extreme diving in clear and fast river – fighting the river rapids and underwater obstacles. it is more and more difficult to satisfy diver’s curiosity and offer something new and not experienced. shall not leave you indifferent. In a relatively small area you can try out your skills of huntRijeka Sana • Sana River Aero club „Bihać“ The airport “Golubić-Bihać” is located in the most beautiful part of Bosnia and Herzegovina. You can also try out your fishing skills on the Klokot River. Hunting Tourism The entire region of UnaSana Canton is rich with hunting grounds. The intention of the founders was for the young people to be active in air sports: motor gliding. Some of them are located near the places that offer you many privileges. roebuck.Loskun. Besides hunting there are also numerous activities in breeding and protection of animal species done. when the sports hunting club was founded. Sanski most and Sanica. the beauty of the nature and environment you are surrounded with. Dozens of thousands of divers visit diving destinations all over the world in a desire to experience something new. flying-model construction. a true diving adventure. trout and grayling. What could be the best reference for coming to the hunting grounds of Una-Sana Canton but the major exemplars caught in this area. up to 25 kg. partridge and pheasant. Diving Diving tourism has lately become one of the most attractive aspects of recreation and tourist offer. kite-flying and UL flying. The canyon of the Una to Bosanska Krupa and the Krušnica River are a fishing paradise for fishing the queen of Una. hare. This unique river of immense beauty will give you unforgettable moments and good catch. Klokot. For the cave divers we organize diving at incredible locations with the possibility of taking photos of very rare cave organisms. You can experience all the beauties of fishing on Una. Sports fishing in Bihać dates from the far away thirties of the last century. gliderflying. Because of the diversity of fauna this area is one of the richest hunting grounds in Bosnia and Herzegovina. fered in the purpose of your stay to be as pleasant as possible. all the necessary programs are of- Tourism BiH • October 2009 . 5 km away form Bihać near the Una River. The first organized types of hunting and hunter gatherings are related to the year 1945. Ključ. Two-falls River. This takes place during July or August every year.

ekološke industrije. Start je u Bihaću i kreće se u pravcu Štrbačkog Buka koji je visok oko 22 metra. Čehoslovačke. Una regata je uspjela svojim nenametljivim duhom i prepoznatljivim imidžom okupiti i zbližiti ljude. koji ima izložbeno – prodajni karakter. Izazov koji pruža učesnicima upravo je ono što mnoge od njih. od izvora u Srbu do Bihaća. Do sada je realizirano preko 220 ovakvih sadržaja. prezentacije i promocije firmi. proizvoda i projekata. biciklističke avanture seoskim putevima sjeverozapadne BiH. i imala je poseban status i privilegiju u odnosu na druga događanja te godine. vezanu za Turizam BiH • listopad 2009. ekološke akcije. U najkraćem. koji žele da vide još neviđene predjele Bosne i Hercegovine. ekoturizma. Najvećim dijelom teče kroz Bosnu i Hercegovinu i ulijeva se u Savu kod Kostajnice. Una regata Rijeka Una izvire u susjednoj Republici Hrvatskoj kroz koju teče oko 12 km. promocije i prezentacije firmi. koju možete doživjeti kroz naše organizirane aktivnosti na planinama u našem okruženju: Plješevici. ekološke akcije. U okviru pratećih sadržaja sajma održavaju se okrugli stolovi. nudimo lijepu avanturu u Sjeverozapadnoj regiji BiH. poslovni susreti privrednika. iz godine u godinu. On predstavlja unikatnu. stručni skupovi. god. Zapadne Njemačke i Jugoslavije. Na ovoj ‘ljepotici’ Una regata se uspješno organizira već 37 godina. istinske zaljubljenike rijeke Une. ekološke tehnologije uopće. dječje ekološke radionice. zatim dalje prema Kulen Vakufu do starog grada Ostrovica. Klekovači. obilazak kulturno – historijskog naslijeđa Unsko-sanskog kantona kao i Međunarodni ekološki sajam „Ekobis“ Sajam «EKOBIS» je manifestacija ekologije. Sajam EKOBIS pokrenut je 2003. Prva Unska regata startala je 1964. ekološke prerade drveta i zdravstveno-bezbjedne hrane. proizvoda i projekata. Pored klasičnog. okupljajući ljude iz svih krajeva naše zemlje i inozemstva. Osječenici. pješačenje. ekološka radionica Posebna ponuda . u kojem se u proteklih 7 godina predstavilo preko 1000 izlagača iz 15 zemalja. Mađarske. koju organizuje Privredna komora Unsko-sanskog kantona. U ovoj kajakaškoj karavani koja je plovila od Martin Broda do Bosanske Krupe bilo je 80 ljubitelja sportova na vodi iz Francuske. Kao posebnu ponudu nudimo foto safari na rijeci Uni. kulturno-umjetnički i sportsko-rekreacijski sadržaji i dr.Foto safari Gornji dio toka rijeke Une nizvodno od Martin Broda do Ripča proglašen je Nacionalnim parkom. ekstremni sportovi Klub ekstremnih sportova ¨Limit¨ je sportska organizacija koja okuplja mlade u regiji kojima pruža organizovane ekstremne sportske aktivnosti u prirodi. međunarodnu. godine. paintball. tipična je planinska rijeka i teče preko slapova rijetko viđenih u svijetu. gdje se nalazi vodopad na Uni visok 8 metara. ali po dogovoru vodimo naše goste i na druge planine. a sajam je posjetilo preko 60 000 posjetioca. Svake godine imamo sve više gostiju iz šireg okruženja. da u jednom danu obiđete i vidite najljepše dijelove gornjeg toka Une i da to zabilježite svojom kamerom. Klub extremnih sportova LIMIT nudi posebnu ponudu. pa sve do Martin Broda. EKOBIS je prepoznatljiv po tome što se uz svaku priredbu organiziraju i bogati edukacijski programi – okrugli stolovi. brdski biciklizam. bez obzira na teška razdoblja kroz koja je naša zemlja prolazila. nalazeći uporište u postojećim resursima ovog područja i viziji budućeg razvoja. poslovnu manifestaciju sajamskog. Našim gostima nudimo planinarenje . gastro-festival.Planinarenje. . Naš klub prvenstveno organizira aktivnosti u planinama u regiji Sjeverozapadne BiH. dovodi na Regatu. selektivnog karaktera. U svom gornjem toku. alpinizam. sajamskog dijela. Pored navedenog KES „Limit“ također nudi organizaciju teambuilding aktivnosti.pješačenje i brdski biciklizam. Zadnjih godina bavimo se organiziranim odlaskom turističkih grupa u prirodu.

“Limit” offers the organizations of teambuilding activities. Shortly. Start is in Bihać and it goes to the Štrabački buk that is 22 metres high and then to Kulen Vakuf. Special offer – Photo-safari The upper flow of the Una downstream of Martin Brod to Ripče is declared a National park. we offer nice adventure in the north western region of BiH. and flows through it in some 12 km. that you can experience through our activities on the mountains in our surroundings: Plješevica. seeing the cultural-historical heritage sites of the Una-Sana Canton as well as the cycling adventures through the village roads of the north-western BiH. paintball. but as agreed we take our guests on other mountains too. Una regatta The Una River springs at the neighbouring republic of Croatia. Osječenica. to the old town of Ostrovica and all the way to Martin Brod where is the waterfall on the Una 8 metres high.Mountaineering Alpinism Hiking Mountain biking Extreme Sports The extreme sports club “Limit” is a sport organization that gathers young people in the region and offers organized extreme sport activities in nature. Our club organizes the activities in the mountains in the region of north-western BiH at the first place. We offer the mountaineering. Every year we have more and more guests from wider surroundings who want to see the unseen parts of Bosnia and Herzegovina. The extreme sports club LIMIT has the special offer – come and in one day see and go around the most beautiful parts of the upper Una flow and record that with your camera. hiking and mountain cycling. Besides the mentioned. We organize tourist groups’ trips to the nature. Klekovača. It mostly flows through Bosnia and Foto safari • Photo-safari Tourism BiH • October 2009 . As a special offer there is the photo-safari on the Una River.

. kao i mnoge iz susjedne Hrvatske. svake godine sa kalendarskim početkom ljeta Bihać živi novi život. a u pratećem programu održavaju se koncerti i promocije novih publikacija. Haris Burina. godine Bihać je obogaćen novim sadržajem. jer „Bihaćko ljeto” za ovaj grad znači puno više od festivala. Emir Hadžihafizbegović. Po daskama bihaćkih otvorenih i zatvorenih scena prodefilovali su mnogi umjetnici od kojih ćemo navesti samo neke: Zijah Sokolović.. Svakog ljeta se prikaže oko 15 recentnih pozorišnih predstava. duhovnijim. Kao da se u tim danima otvaraju brojne riznice bogaMost u Bihaću • Bridge in Bihaću tog kulturno-historijskog naslijeđa Bihaća. Nada Đurevska. Sve renomirane pozorišne kuće iz BiH.djece. Kroz svoj kontinuitet Festival je postao svojevrstan kulturni brend grada Bihaća i njegove ljetne turističke ponude. . Festivalom scensko-teatarske umjetnosti „Bihaćko ljeto”. bogatijim. kulturno-umjetnički i sportsko-rekreativni sadržaji. sportska takmičenja. Zijad Gračić. Turizam BiH • listopad 2009. u svoj godišnji kalendar upisuju gostovanje na našem Festivalu. od kojih i nekoliko dječijih. Jasna Diklić. izložbe i dr. poslovni susreti. Ksenija Pajić. Odtada. Josip Pejaković. Festival scenskih umjetnosti „Bihaćko ljeto“ Od ljeta 1999. nanovo nadahnjujući njegove stanovnike onim profinjenim izrazima ljudskog duha što život čini uglađenijim. te “Gastrofestival” na kome su se predstavili domaći restorani i hoteli sa gastro ponudom Unsko-sanskog kantona.. Enis Bešlagić.

gastro festival. Hungary. finding its foothold in existing resources of this area and the vision of future development. etc. International ecology fair ”Ekobis” The fair “EKOBIS” is the festival of ecology. EKOBIS is recognizable by the fact that rich educational programs are organized along with each event – round-tables. The challenge that it gives to the participants is what brings them to the regatta. ecological actions. Štbački buk Josip Pejaković. because “Bihać summer” means much more than just a festival for this town.. children ecological actions. business event of the fair. In this kayak caravan that sailed from Martin brod to Bosanska Krupa there was 80 water sports fans from France. cultural and sports and recreational programs. Haris Burina. no matter how hard are the times our country has been going through. Jasna Diklić. Una regatta has been successfully organized on this “beauty” for already 37 years. true lovers of the Una River and bring them closer with its unobtrusive spirit and the recognizable image. Zijad Gračić. It represents unique. Local restaurants and hotels presented themselves with the gastrooffer of Una-Sana Canton within the “Gastro-festival”. Since then. year after year. symposiums. Over 220 programs like this had been realised and over 60. richer and more spiritual. 9 Tourism BiH • October 2009 . presentations and promotions of companies. Una regatta succeeded to gather people. Nada Đurevska.Herzegovina and pours into the Sava near Kostajnica. ecological industry. Through its continuity.. out of which some for children. The first Una Regatta started in 1964 and had a special status and the privilege as compared to other events in the same year. and concerts and book presentations are held in additional program. fair part that has the exhibition – saleable character. In its upper flow from the spring in Srb to Bihać it is a typical mountain river and flows over the waterfalls rarely seen in the world. gathering people from our entire country and abroad. It feels like numerous treasuries of cultural-historical heritage of Bihać are being opened during these days and inspire people with the sophisticated expressions of human spirit that make life refined. in which in last 7 years over 1000 exhibitors from 15 countries presented themselves. ecotourism. 15 renowned theatre plays are performed every year. Bihać has been living a new life. It started in 2003. All renowned theatres in BiH and numerous from neighbouring Croatia mark this Festival in their calendars. Numerous artists passed over the boards of Bihać’s open air and indoors stages and here are some of them: Zijah Sokolović. selective character connected to the ecological technologies. products and projects. business meetings. with the Festival of performing arts and theatre “Bihać summer”. Ksenija Pajić. Czechoslovakia. ecological wood processing and healthy food that is organized by the Chamber of commerce of the Una-Sana Canton. Emir Hadžihafizbegović. Besides the classical. West Germany and Yugoslavia. Enis Bešlagić. Festival of performing arts ”Bihaćko Ljeto” Bihać has been enriched with new programs since 1999. international. the Festival has become certain cultural brand of the town of Bihać and its summer tourist offer.000 visitors came to the fair. every year in the calendar beginning of summer.

stočni i južni dio Republike Srpske Tatjana Bulajić I stočna Hercegovina koja obuhvaća područje u zaleđu Dubrovnika zajedno s gradom Trebinje koje je i samo za sebe turistički vrlo atraktivno. nacionalni park Sutjeska.stočna Bosna i istočna Hercegovina u jednom Istočni i južni dio Republike Srpske je područje iznimne prirodne atraktivnosti s nizom prirodnih fenomena. potencijali su koji istočni i južni dio RS čini turistički iznimno perspektivnim. Kanjon Tare je svjetske vrijednosti i pod izravnom je zaštitom UNESCO-a. 90 Manastir Dobrun kod Višegrada Turizam BiH • listopad 2009. kanjon Tare kao područje pod zaštitom UNESCO-a. . kanjon rijeke Drine.

The Tara Canyon is of the world’s value and is under the protection of UNESCO. the Tara Canyon as the area under the protection of UNESCO. the Drina Canyon are the potentials that make eastern and southern part of the RS exceptionally promising in terms of tourism. 91 Tourism BiH • October 2009 .astern Bosnia and eastern Herzegovina in one Eastern and southern part of the Republic of Srpska is the area of exceptional natural attractiveness with the line of natural phenomena. astern and southern part of the Republic of Srpska E Monastery Dobrun near Višegrad astern Herzegovina which encloses the Dubrovnik hinterland area together with the town of Trebinje that is by itself very tourist attractive. the Sutjeska national park.

dužinom od nekih 25 kilometara protiče i jedna od najljepših rijeka svijeta. koja svojim netaknutim i nevjerovatnim bogatstvom biljnog i životinjskog svijeta spada u najveće bogatstvo naše zemlje. planinska ljepotica Zelengora. Osim toga. bogate ribom. Ljubišnja. na Tari i Drini je u poslijednje vrijeme došlo do razvoja ekstremnih vrsta turizma. a u neposrednoj okolini i Treskavica i Jahorina. Hrčavka i ostale koje su kroz ovaj planinski kraj izbrazdale i izdubile duboke i • interesantne kanjone. koja kroz ovaj kraj protiče neokrnjene ljepote. kao i Bih sa Crnom Gorom. između Maglića i Volujaka. od kojih se svakako izdvaja rijeka Drina. Zelengora se može pohvaliti sa svojih 8 „gorskih očiju“. nalazi se najveća prašuma Evrope „Perućica“. odmah poslije Kolorada. Trnovačko jezero. Tu su najveći vrh Republike Srpske i BiH Maglić (2386 m). Volujak. „suza Evrope“ – Tara. sa rasponom nadmorske visine od 399 do 2386 metara. Osim nje tu su i prelijepe. bistrih i čistih planinskih jezera. Zelengora i Maglić se najvećim dijelom nalaze u sastavu Nacionalnog parka „Sutjeska“. Vučevo. U sklopu nacionalnog parka. Na njenoj teritoriji se nalazi više od četrdeset vodotoka. Osim svih ovih prirodnih bogatstava grad Foča i okolina imaju i Park prirode Sutjeska Sutjeska Nature Park 92 Turizam BiH • listopad 2009. Bjelava. površine 16000 kvadratnih metara. Govza. koji nikoga ne može ostaviti ravnodušnim. Pored svega ovoga nacionalni park i opština Foča se mogu podičiti jednim od najvećih bazena u Evropi. Opština Foča je vrlo bogata netaknutim prirodnim bogatstvima. U samom srcu Perućice nalazi se veličanstveni vodopad „Skakavac“ visok preko 80 metara. planinske rijeke: Ćehotina. a Maglić u svom podnožiju čuva jedan od najljepših dragulja. koja je stavljena pod zaštitu UNESKOa sa drugim najdubljim kanjonom u svijetu. Bistrica. . Kolina. Sutjeska. Sve ove rijeke su bogate kvalitetnom i zdravom ribom i pružaju izvrsne uslove za sve vrste ribolova. Nalazi se u jugoistočnom dijelu RS uz samu granicu sa Republikom Crnom Gorom. Pored svih ovih rijeka teritorijom opštine Foča. brze i bistre. Foča je središte gornjodrinske regije i važna raskrsnica puteva koji povezuju BiH i Srbiju sa Jadranskim morem. Osim rijekama opština Foča je bogata i planinama. Ove planine svojom netaknutom divljinom pružaju inzvaredne uslove za uživanje u prirodi. Ove rijeke svojim neprevaziđenim brzacima i bukovima svake godine privlače sve više zaljubljenika u ovu vrstu rekreacija. koja svojom ljepotom svakoga ostavljaju bez daha.Foča O pština Foča prostire se na 1115 kilometara kvadratnih.

Zelengora can boast with its 8 “mountain eyes”. the mountain beauty Zelengora. with the second deepest canyon in the world. where the Drina River stands out. Foča is also rich with mountains. mountain rivers Ćehotina. development of extreme kinds of tourism has occurred on Tara and Drina lately. Govza.Foča T he municipality of Foča extends across 1. which has been put uder the protection of UNESCO. right after the Colorado River. which flows through this area in its untouched beauty. The municipality of Foča is very rich in the untouched nature wealth. swift and clear.000 square metres. Sutjeska. Bjelava. not only the rivers. through some 25 kilometres. that doesn’t leave anybody indifferent. Volujak. rich with fish. which belongs to the biggest wealth of our country with its untouched and amazing wealth of flora and fauna. Besides it. Besides all of this. Besides that. one of the most beautiful rivers of the world flows – “The tear of Europe” – Tara.115 square kilometres with the height above sea level between 399 and 2. and BiH with Montenegro. These rivers attract more and more lovers of this kind of recreation with their rapids and waterfalls every year. The biggest peak of the Republic of Srpska and BiH Maglić (2386 m) is here. These mounEthno village (Stanišići) tains offer exceptional conditions for enjoying the nature with their untouched wilderness. There are over forty water flows in its territory. Ljubišnja. Vučevo. Zelengora and Maglić are mostly parts of the National park “Sutjeska”. Within the national park. and Treskavica and Jahorina are close too. In the hearth of Perućica there is a magnificent waterfall “Skakavac” over 80 meters high. between Maglić and Volujak. there are also the beautiful. The town of Foča and surroundings has a lot of cultural-historical Podrinjsko etno selo (Stanišići) Tourism BiH • October 2009 93 . Through the territory of the municipality of Foča. Foča is the centre of the upper Drina’s region and an important crossroads that connect BiH and Serbia with the Adriatic Sea. It is located in the south-eastern part of the RS and it borders with the Republic of Montenegro. Kolina. Bistrica. there is the biggest primeval forest of Europe “Perućica”. Hrčavka and the others which have furrowed and scooped out deep • and interesting canyons through this mountain area. clear and clean mountain lakes that leave everybody breathless.386 metres. All of these rivers are rich with high quality and healthy fish and give excellent possibilities for all kinds of fishing. while Maglić has one of the most beautiful pearls the Trnovačko lake at its foot. the national park can be proud of one of the biggest pools in Europe with the surface of 16.

Zahvaljujući geološkom sastavu. G vatljivom svim vrhunskim sportistima. svjedoče o dvije civilizacije prije Hrista. treba spomenuti da bogate šume ovoga kraja pružaju izvanredne mogućnosti za sve vrste lova. čistom vodom i šumskim plodovima Jahorina pruža izvanredne uslove za Jahorina ijetka su mjesta kao što je Jahorina. Čist planinski vazduh odmara ne samo tijelo. planinarima. Prosječna visina mu je skoro 100 cm a najniže temperature su u januaru sa prosječnom dnevnom od -9. posebno u gornjim dijelovima i obično na istoj nadmorskoj visini. 9 Istočno Sarajevo rad Istočno Sarajevo je administrativni. od novembra do aprila. već i dušu. Prači i Željeznici. stočarima kao i onima čija su čula željna uživanja i spokoja u prirodnim ljepotama. turistički i sportski centar.000 grobnica u obliku kamenih gomila i 3. kulturni. . koji ne propušta vodu. Mnogi tragovi ukazuju da je na području današnjeg grada Istočno Sarajevo čovjek prisutan od pradavnih vremena. Svojim četinarskim i listopadnim šumama. Najviši vrh je Ogorjelica – 1916 metara. lovcima. Po svojoj zanimljivosti se izdvajaju stara Sat-kula u samom centru grada. nekoliko starih utvrđenja iz srednjeg vijeka.Proljeće na Jahorini • Spring on Jahorina dosta sadržaja kulturno-istorijske vrijednosti. Snijega na ovoj planini ima oko 180 dana u godini. između planina Kopita i Romanije arheološki nalazi među kojima i eksponati iz više od 2. Područje opštine Foča ima znatan broj netaknutih seoskih ambijenata pa se zadnjih godina radi na razvoju seoskog turizma. gdje je priroda bila tako izdašna i darovala joj sve što je čini primamljivom i prih- R Turizam BiH • listopad 2009. Grad ima dosta bogat i zanimljiv Muzej „Stare Hercegovine“. a ponekad i u maju. Foča je već tradicionalan domaćin više sportskih manifestacija među kojima je potrebno izdvojiti rafting prvenstva BiH i svijeta. privredni.000 stećaka – nadgrobnih spomenika. Osim toga. a na Tjentištu se nalazi muzej Bitke na Sutjesci. i one su već odavno omiljena destinacija lovaca iz cijele Evrope. dosta pravoslavnih crkava i spomenik partizanima na Tjentištu.9 °C. rekreativcima. Stotinjak vrela i izvora se poput paukove mreže pletu prema rijekama Miljacki. Na Glasinačkoj visoravni. Jahorina obiluje mnogobrojnim izvorima. ribolovcima. univerzitetski.

Foča has been the host for many sports events traditionally now. Jahorina gives great conditions for the habitat of numerous forest animals. Numerous traces show that humans have been present in the area of today’s town of Eastern Saraejvo since the ancient history.000 stećaks – the tomb stones. the place where the nature was so generous and gave it all that makes it attractive for all P the top sportsmen. Clear mountain air rests the body and the soul. orthodox churches and a monument for the partisans at Tjentište. and the one that should be singled out is the rafting championship of BiH and the world.9ºC. university. clear water and forest fruits. and at Tjentište there is a museum of the Sutjeska battle. cultural. The average snow height is almost 100 cm. With its coniferous and leaf woods. The snow is present on this mountain around 180 days a year.000 tumuli graves and 3. there are archaeological finds that witness about two civilizations before Christ. Jahorina is abundant in water-springs. from November till April and sometimes in May. fishermen. and among these finds there are exhibits from over 2. economical.worthy attractions. few old medieval fortifications. Zima na Jahorini • Eastern Sarajevo T he town of Eastern Sarajevo is the administrative. Prača and Željeznica. The town has very rich and interesting Museum “Old Herzegovina”. The area of the municipality of Foča has got numerous untouched village ambiances so there are efforts made in developing the rural tourism. The highest peak is Ogorjelica – 1916 metres. rare game and biggest wild game. Jahorina laces like Jahorina are very rare. Winter on Jahorina Tourism BiH • October 2009 9 . and already are the favourite destination for the hunters from all over the Europe. Thanks to its geological structure that doesn’t leak. Those which stand out by their interesting features are: the old Clock-tower in the town’s centre. between the Kopito and Romanija mountains. graziers and those who desire enjoyment and serenity in these natural beauties. On Glasinac plateau. mountaineers. hunters. and the lowest temperatures are in January with the average day temperature of -9. especially in higher parts and usually at the same altitude. not only the natural beauties. About hundred of springs and wells are making a net towards the rivers Miljacka. tourist and sports centre. Also worthy of mentioning is that rich woods of this region offer great possibilities for all kinds of hunting.

U njemu se nalazi Muzej Hercegovine sa bogatim stalnim postavkama i Osman – pašina džamija. Teritorija jahorinskog lovišta na 12. Trebinje se prvi put pominje u X. Grad je izgrađen u mediteranskom stilu. . u urbanoj sredini. Danas na Jahorini skijašima je na raspolaganju više od 20 km odlično uređenih staza za alpsko skijanje povezanih žičarama i ski – liftovima ukupnog kapaciteta 7. nalazi se na nadmorskoj visini od 272 m i ima mediteransku klimu sa 260 sunčanih dana godišnje. sagrađena 1729. vijeka i prekrasan park stanište brojnih šumskih životinja. koji podsjećaju na antičke i renesansne dvorce i spomenike različitih boja. u kojima se stalagmiti. Od ostalih atrakcija koji se ubrajaju u turističku ponudu Istočnog Sarajeva važno je spomenuti osobito 9 Trebinje rostor opštine Trebinje se nalazi na krajnjem južnom dijelu Bosne i Hercegovine. spomenik Njegošu. To je zaleđe južnog Jadrana ili zaleđe dubrovačko-hercegnovskog primorja.500 hektara je na nadmorskoj visini od 590-1910 metara. U neposrednoj blizini Starog grada nalaze se Platani stari preko 100 godina po kojima je ovaj grad prepoznatljiv. Iznad grada se proteže planina Leotar nadmorske visine od 1293 metra. godine. stalaktiti i halaktiti smjenjuju sa fragmentima koralnog i aragonitnog nakita i jedinstvenim pećinskim stubovima. kako ga zovu mještani.500 skijaša na sat. Opština obuhvata površinu od 904 km. To su neopisive. Opština broji 36000 stanovnika smještenih uglavnom P Turizam BiH • listopad 2009. nekada Crkva Blažene Djevice Marije. te spomenik Jovanu Dučiću. Današnji naziv datira iz XVI. a manji dio stanovništva smješten je u seoskim sredinama. vijeku kod Konsantina Porfirogenita pod nazivom Tribunija. katolička Katedrala. zbog njegove ljepote i osobenosti skijaši su prizvali Rajskim.Arslanagića most u Trebinju • Arslanagića Bridge in Trebinje Pećinu Orlovaču. te medvjeda kao najatraktivniju divljač. Ovaj Repušin do. koje ima na cijelom lovištu. prva asocijacija je snijeg i skijanje. koji je kasnije promjenjen u Travunija. tako i najkrupnijeg divljeg zvjerinja. Njen nakit je unikatan i neponovljiv. a za najmlađe uvijek je u funkciji bebi – lift. jer samo Jahorina ima Rajsku dolinu. skrivene ljepote. kako plemenite i rijetke divljači. sagrađena krajem XIX. Od životinja koje su svoje stanište našle na prostorima Jahorine treba izdvojiti srneću divljač. trebinjskom pjesniku i ambasadoru. Ali ipak kad neko pomene Jahorinu. vijeka. U samom centru grada smješten je današnji Stari grad – Kastel nastao od nekadašnjeg trgovačko – zanatskog centra. Pećina Orlovača je jedan od najljepših bisera koje je milionima godina vajala i stvarala Božja ruka.

the ones that should be singled out are does. The town was built in Mediterranean style. Today’s name dates from XVI century. The municipality has 36. This is the hinterland of the southern Adriatic or the hinterland of Dubrovnik-Hercegnovi’s littoral. The cave Orlovača is another attraction that is included in the tourist offer of Eastern Sarajevo.500 skiers per hour. Jelena Anžujska.000 inhabitants living mostly in urban area and partly in rural environment. monument for Njegoš. the first thing that crosses mind is the snow and skiing. But. as the locals call it. because of its beauty and peculiarity. stari grad Trebinje • skiing connected by cableway and ski-lifts with the capacity of 7. later changed into Travunija. catholic cathedral. There are also the cultural monuments from the II World War in the park and beautiful fountains. with the length of 96 km. In the centre of the town the Old town – Kastel is located. which can be found all over the hunting grounds and the bear as the most attractive game. The cave Orlovača is one of the most beautiful pearls that God’s hand has been creating and sculpting for millions of years. Trebinje was first mentioned in X century by Konstantin Porfirogenet under the name Tribunija. which used to be Europe’s biggest sinking river. Today. placed.500 hectares is at the altitude of 590 to 1910 meters. a poet and ambassador from Trebinje. because only Jahorina has got the Paradise valley. and there is a babylift for the youngest. former Blessed Virgin Mary’s church built at the end of XIX century and beautiful park where is the monumental church of Sacred Transfiguration of the Lord. stalactites and helectites alternate with the fragments of choral and aragonite jewellery and unique cave columns that remind of Antique and renaissance castles and monuments of different colours. from the beginning of XX century. These are beyond words and hidden beauties. The mountain Leotar spreads above the town at the altitude of 1293 metres. the monument for Jovan Dučić. the skiers have at their disposal over 20 km of excellent ski runs for Alpine Jelena Anžujska. There is the Museum of Herzegovina with rich permanent exhibition and Osman-pasha’s mosque built in 1729. Old Town Trebinje Trebinje T he area of the municipality of Trebinje is located in the utmost south of Bosnia and Herzegovina. when someone mentions Jahorina. Ivo 9 Tourism BiH • October 2009 . It is very attractive because of its beauty and numerous bridges over it (Perovića/Arslanagića Bridge from XVI century. There are planetrees over 100 years old next to the Old town by which is this town recognizable. The skiers gave the name Paradise or Heavenly for this Repušin do. Among the animals that found their habitat at Jahorina. which aroused from former trade-craft centre. The municipality extends to the surface of 904 km. Its jewellery is unique and unrepeatable. and is placed at the altitude of 272 m with the Mediterranean climate with 260 sunny days a year. where the stalagmites.The territory of the Jahorina hunting grounds of 12. A special attractiveness is the Trebišnjica River.

manastir Duži (XVI. Crkva svetog Vasilija Ostroškog na mjestu rodne kuće u selu Mrkonjići. koji se graniči sa nacionalnim parkom Tara. godine ovaj grad osvaja Osmanpaša. manastir Dobrićevo (XIII. dužine 98 km. Prema procjeni. a najpoznatije među njima su: Trebinjske ljetnje svečanosti. manastir Zavala (XVI. opština Višegrad danas ima oko 13. a ono će mu uzvratiti kao i uvijek srdačno i velikodušno. most Ive Andrića. Dučičeve večeri poezije. izuzetno privlačna zbog svoje ljepote i brojnih mostova koji se protežu preko nje ( Perovića /Arslanagića/ most iz XVI. Jedna od atrakcija koja je vezana za rijeku Trebišnjicu su skokovi sa mosta. U gradu postoji i nekoliko već tradicionalnih kulturnih manifestacija.-XVII. Po turskim izvorima 1544. Zaista. uvijek će naći dovoljno razloga da svrati u Trebinje. Na rijeci se često mogu vidjeti poklonici sportova na vodi. a koji je prirodno stanište reliktne vrste. On je jedan od velikih osmanskih vojskovođa porijeklom iz Bosne. Rijeku Drinu smatraju jednom od najljepših rijeka u bivšoj Jugoslaviji. Posebnu pogodnost za turiste predstavlja i to što je područje Trebinja izuzetno bogato životinjskim vrstama te stoga ima izuzetan značaj u razvoju lovnog turizma. Spomenućemo i ostale graditeljske cjeline. V Turizam BiH • listopad 2009. U prošlosti je bila čuvena po plahovitoj naravi i splavarima koji su krotili njene bukove. 9 te utvrđenja Strač i Kula Vuka Brankovića. kanuista i sportskih ribolovaca. vijeka. poput kajakaša. Trebinje je bogato kulturno – istorijskim spomenicima vjerskog karaktera. koji je podignut na temeljima stare crkve. kao što su: Petro-Pavlov manastir (IV-VI vijek). i on ostaje pod turskom vlašću sve do Berlinskog kongresa 1878. Trebinjski dani vina i dr. U parku se još nalaze spomenici kulture iz II. 16 km od granice prema Srbiji. Ovaj hram koji dominira na brdu Crkvina i vidi se sa svake tačke u gradu na Trebišnjici vjerna je kopija manastira Gračanica na Kosovu i Metohiji. odnosno Bosne i Hercegovine. koji se tradicionalno održavaju svako ljeto. ko traži. nekada najveća ponornica u Evropi. Trebinje je u svjetskim okvirima prepoznatljivo po svom brendu. vijeka. kao i sjeverni dio opštine Višegrad. amfiteatar. pod čijom je upravom bio i srednjovjekovni grad Dobrun.) kao i brojnih izletišta koja su smještena na obalama ove prelijepe rijeke: Lastva. U okolini Trebinja nalaze se brojni stari gradovi i utvrđenja koji podsjećaju na burnu istoriju ovog podneblja: Klobuk i Mičevac. česma i mala crkvena knjižara. poznatom Trebinjskom vinu. parohijski dom. vijek). te biser turističke ponude Hercegovačka Gračanica podignut pjesniku Jovanu Dučiću. a sam grad oko 8. Manastir Tvrdoš (IV-VI. Na području opštine Višegrad registrovana su dva lovišta: Lovište „Panos“(38 488ha) i Lovište „Kamenica“(3 842ha). Jazina i Studenac.500 stanovnika. s početka XX. Od prirodnih ljepota posebno treba izdvojiti rijeku Drinu. Pančićeve omorike. Pored crkve sagrađeni su zvonik. Pored crkve je izgrađen Eparhijski dom sa bibliotekom. Posebna prednost turističke ponude Trebinja je seoski turizam. Dolaskom Austrougara Višegrad dobija konture gradske sredine. svjetskog rata i prelijepe fontane.000. vijek). Na Drini ćuprija Višegradska ćuprija na Drini je zadužbina velikog vezira Mehmedpaše Sokolovića. Na prostoru Studenca i danas postoji stari dolap za navodnjavanje što ovom izletištu daje posebnu draž. Višegrad se prvi put pominje 1433. Posebnu atraktivnost predstavlja rijeka Trebišnjica. Kameni most i dr. a prosječna nadmorska visina iznosi 324 m. Opština Višegrad ima površinu od 448 km². vijek). na vrhuncu svoje moći naređuje da se u Višegradu na Drini sagradi most kome ravna Višegrad išegrad se nalazi na krajnjem istoku Republike Srpske. galerija ikona.-XVII. Trebinje je prepoznatljivo i po svojoj gastro ponudi. vijek). . kada čitavu Bosnu i Hercegovinu preuzima Austro-Ugarska. godine kada je pripadao moćnoj srpskoj vlastelinskoj porodici Pavlovića.u kojem se nalaze monumentalna Crkva Svetog Preobraženja Gospodnjeg.

the church of St. The monastery Tvrdoš (IV – VI century) built on the foundations of the old church. Special advantage of the tourist offer of Trebinje is the rural tourism. which dominates on the hill Crkvine and is seen from every point in the town on Trebišnjica is the exact replica of the monastery Gračanica at Kosovo and Metohija. Trebinje wine days. Next to the church a bell-tower.Andrić Bridge. At Studenac there is an old treadmill for irrigation even today. Trebinje is also recognizable for its gastro offer. monastery Dobrićevo (XIII century). the Stone Bridge. and the most familiar are: Trebinje summer festivities. monastery Duži (XVI – XVII century). amphitheatre. This temple.) and many resorts located on the banks of this beautiful river: Lastva. the famous Trebinje wine. which gives special charm to this resort. One of the attractions related to the Trebišnjica River are the divings from the bridge traditionally held every summer. the pearl of the tourist offer of Herzegovina. Jazina and Studenac. We shall mention other buildings like: Peter-Paul’s monastery Na Drini ćuprija u Višegradu • (IV – VI century). kayakers. a fountain and small church library were built. etc. built in the memory of the poet Jovan Dučić. the gallery of icons. Trebinje is world wide known for its brand. Vasilije Ostroški at the place of the birth house in the village of Mrkonjići and Gračanica. There are few already traditional cultural events in the town. Trebinje is rich with religious cultural-historical monuments. etc. Special privilege for the tourist represents the fact that the area of Trebinje is very rich with animal species and therefore it has excep- Tourism BiH • October 2009 99 . You can often see the water-sports fans on the river. Dučić poetry evenings. parish home. canoeists and sports fishermen. There are numerous old towns and fortifications in Trebinje’s surroundings that remind of the tumulThe Bridge over the Drina in Višegrad tuous history of this region: Klobuk and Mićevac and the fortifications Strač and the Vuk Branković tower. monastery Zavala (XVI – XVII century).

To blagotvorno dejstvo su pripisali mineralnoj vodi u kojoj su se kupali. etnografskom i istorijskom dijelu. Jovana U prošlosti je bila izgrađena u potpunosti od drveta. gdje se u savremeno opremljenom medicinskom bloku s uspjehom liječe svi oblici reumatskih oboljenja. i ubrzo su otkrili da rane koje su zadobijali u radu mnogo brže zarastaju nego što bi trebalo. hronični gastritis i rehabilitaciona postreumatska stanja ekstremiteta. poznat još u 15. Banja Dvorovi ima ljekovitu termomineralnu vodu natrijumsko-kalcijum-hidrokarbonatnog sastava. do 1577. a u julu 2007. kampera. blizina graničnih prelaza koji su povezani savremenim asfaltnim putnim mrežama sa svim dijelovima Republike Srpske. Stari grad Dobrun Nalazi se u neposrednoj blizini manastira Dobrun. nalazi se u živopisnom planinskom kraju na putu Višegrad – Užice . a gradio ga je tada najčuveniji turski arhitekta Kodža Mimar Sinan. a grad broji oko 70. Bio je nekada najpoznatiji srednjovjekovni grad u ovoj oblasti . ribolovaca i svih ljubitelja prirode. godine. dok danas opština ima 150. Srbije. Plodna zemlja. dijabetes. Za izgradnju mosta korišten je kamen koji je donošen iz majdana na prostoru današnje Višegradske banje. Ima oblik jednobrodne bazilike i nije freskopisana.796 stanovnika.187 stanovnika. Crkva Sv.000. Crne Gore i Hrvatske. Izgrađen je u istočnjačkom stilu i predstavlja remek djelo tadašnjeg graditeljstva. obrazovni. hronične ginekološke bolesti. Smještena je u gustoj borovoj šumi na nadmorskoj visini od 414 m. Prilikom vađenja kamena radnici su otkrili izvor mineralne vode. u izvorima poznat kao Kruševo. . Most je jedan od najznačajnijih nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine. Hamam u Višegradskoj banji Hamam je nastao za vrijeme gradnje čuvene ćuprije na Drini 1575. 150 m visoko u stijenama. blagi klimatski uslovi i tradicija ljudi ovog kraja da obrađuju zemlju i proizvode zdravu hranu. tranzitnog. vijeku. tako da je postala prava ekološka oaza zdrave i čiste prirode. Muzej Semberije sa mnogo eksponata u arheološkom. pa je tada odlučeno da se tu napravi hamam. 100 Bjeljina B ijeljina je posljednjih godina postala značajna turistička destinacija u pogledu razvoja banjskog. lovnog. čine ovaj grad turistički vrlo atraktivnim. blage neuroze. a iznajmljuje se na sat. Hamam je i danas u upotrebi. Detalji iz Bjeljine Details from Bjeljina Turizam BiH • listopad 2009.nema. godine. opština je brojila 96. vjerskog i sportskog turizma.000 stanovnika. Most je izgrađen u periodu od 1571. 12 km od Višegrada u klisuri rijeke Rzav. zdravstveni i kulturni centar Semberije. a po popisu iz 1991. Drina postaje ljeti glavno izletište kupača izviđača. Federacije BiH. Željezničkim pravcem BijeljinaŠid grad je povezan sa željezničkim pravcem Beograd-Zagreb. Manastir Dobrun Manastir Dobrun. god. Višegradska banja Višegradska Banja nalazi se 5 km sjeverno od Višegrada. ribolovnog. kao i velikim brojem knjiga i istorijskih zapisa godišnje posjeti oko pet hiljada turista. Grad Bijeljina je tada imao 36. privredni. Grad Bijeljina je administrativni. Bijeljina je opštinski centar ravne Semberije i blagog pobrđa planine Majevice. Prostor opštine Bijeljina zahvata 734 kvadratnih kilometara. godine upisan je u UNESCO listu svjetske kulturne baštine.

and in July 2007. The bridge is one of the most important national monuments of Bosnia and Herzegovina. the bridge without a peer. St. which is the natural habitat for the endemic species the Serbian spruce. It was famous for its impetuousness in the past and the rafters who tamed its rapids. as well as the northern part of the municipality of Višegrad that borders with the National park Tara. and average altitude is 324 m.tional importance in the development of the hunting tourism.488 ha) and “Kamenica” (3. When AustriaHungary came Višegrad got the contours of a town. It has the shape of one nave basilica and without fresco writing. This used to be the most famous medieval town in this region.500 inhabitants and just the town about 8. Višegrad was mentioned for the first time in 1433 when it belonged to the powerful Serbian noble Pavlović family. Hamam in the Višegrad’s thermal resort Hamam (Turkish bath) was made during the construction of the famous bridge over the Drina in 1575. During the stone digging the workers discovered the spring of mineral water and soon found out that the wounds they got while working healed much faster than ordinary. It is placed in the thick pine woods at the altitude of 414 m. Jovan’s church In the past it was built from wood to the full. According to the Turkish sources. 150 metres high in the rocks.000. The municipality of Višegrad has the surface of 448 square km. in sources known as Kruševo. Višegrad’s thermal resort Višegrad’s thermal resort is located 5 km in the north from Višegrad. They attributed that beneficial remedy to the mineral water they bathed and it was decided then for the hamam to be made. is located in a picturesque area on the road to Višegrad-Užice. The Drina River is assumed to be one of the most beautiful rivers in former Yugoslavia. The Drina River is the natural beauty that shoul be singled out. known even in the 15th century. The old town Dobrun It is located next to the monastery Dobrun. 12 km away from Višegrad in the cliff of the Rzav River. For the construction of the bridge the stone was used that was brought from the mines in the area of today’s Višegrad thermal resort. It is estimated that the municipality of Višegrad has about 13. The monastery Dobrun The monastery Dobrun. It was built in the oriental style and represents the master piece of the then architecture. The hamam is still in use and is being hired for an hour. One who searches will always find enough reasons to come to Trebinje and it will always answer back warmly and generously. 16 km from the border with Serbia. The bridge over the Drina The bridge in Višegrad over the Drina is an endowment of the Grand Vizier Mehmed-pasha Sokolović. Osman pasha conquered this town in 1544 and it stayed under the Turkish authority until the Berlin Congress in 1878 when the entire Bosnia and Herzegovina was taken over by the Austria-Hungary. Banja Vilina Vlas u Bijeljini • V Two hunting grounds are registered in the area of the municipality of Višegrad: the Hunting groun “Ponos” (38. it was registered at UNESCO’s list of the world cultural heritage. The bridge was built in the period between 1571 and 1577 and it was built by those days’s most renowned architect Kodža Mimar Sinan. Baths Vilina Vlas in Bijeljina Bjeljina B ijeljina has been recently an important tourist destination in regards to development of 101 Tourism BiH • October 2009 .842 ha). under whose authority was the medieval town Dobrun also. or Bosnia and Herzegovina. Višegrad išegrad is located in the utmost east of the Republic of Srpska. He was one of the great Ottoman army leaders of Bosnian origin and at the peak of his power he ordered that the bridge should be made over the Drina.

tenis. U manastiru Žitomisliću se čuva Minej iz 14. što su bezimeni kamenodjelci znakovima i riječima uklesali i koljensko kazivanje dolazećim ostavili. Kulturno-istorijske vrijednosti gatačke opštine svjedoče o dugoj i burnoj prošlosti ovog kraja. Poslije mnogo lutanja sa oštećenim tekstom i isječenim zapisima dospio je u manastir na Neretvi gdje se čuva i izlaže kao značajan eksponat starog duhovnog života Gacka. seoskog. Njegova žena Jelena. Panorama of Gacko 102 Turizam BiH • listopad 2009. a zatim hladi do željene temperature. njegovog najvažnijeg grada u kome je izdao najviše povelja. . bilježi izuzetne rezultate. grad Ključ i druge znamenitosti i sakralne objekte. Iz bogate riznice kulturno-istorijskog naslijeđa možemo pomenuti srednjovjekovnu Crkvu sv. Jezero Klinje je prava atrakcija na samo par kilometara od magistralnog pravca što vodi prema moru. U reljefu ovog područja ističe se prostrano Gatačko polje i vijenci visokih planina koje ga okružuju. lovnog. Kompletan prostor krase predivni tereni idealni za razvoj zimskog. odbojku. Nalazi se u istočnom dijelu planinske Hercegovine. Posebnu pažnju Bijeljina posvećuje razvoju ruralnog. jezero Klinje je pravi dragulj u ovom dijelu visoke Hercegovine. Gacko odručje opštine Gacko obuhvata površinu od 736 km² na kome živi oko 11. otvoreni olimpijski bazen kao i dva mala i dva dječja bazena sa različitom temperaturom jer se bazeni pune termalnom vodom temperature 75 stepeni. a sagradio ga je srednjovjekovni gospodar Zahumlja Sandalj Hranić. Grad Ključ se nalazi nedaleko Gacka. kamenim jezikom zbore o čovjeku i životu. Njegova smaragdno zelena i bistra voda nerijetko privuče turiste koji tokom ljeta ovuda prolaze prema moru. Na području Gacka postoje tragovi raznih kulturnih strujanja kao rezultat istorijskih zbivanja. bistre planinske rijeke i Panorama Gacka • P druge atraktivnosti koje rijetko gdje možemo sresti u tolikom broju na jednom mjestu.vijeka. Ključ je išao u red najvažnijih gradova Hercegovine. košarku. ćerka kneza Lazara i udovica Balšića. seoskog turizma u čemu. pa se iznad najstarije brane na Balkanu zadrže i po nekoliko dana. Stećci – stotine i hiljade nijemih kamenih kazivača rasutih po ravnici i brdima oko gatačkog polja. izletničkog. Nekada omiljeno mjesto za odmor mnogih glumaca. Dva topa sa ovog utvrđenja prenesena su u Zemaljski muzej u Sarajevu.Rekreativcima i sportskim ekipama su na dohvat ruke tereni za rukomet. izgradila je crkvu pred gradom. Nikole u selu Srđevići. pisan na pergamentu za potrebe crkve u Srđevićima. planinskog. koja su determinisala tok i oblik urbanog i kulturnog razvoja sve do danas. šumski kompleksi. ribolovnog i ostalih vidova turizma.000 stanovnika. Utvrđenje se sastoji od donjeg i gornjeg grada i u osnovi ima pravugaoni oblik. osobito u posljednje vrijeme. Lučna brana je kulturno-istorijski spomenik i pod zaštitom je države. umjetnika i pjesnika. nekropole sa stećcima.

fishermen and all the nature lovers. economic. and big number of books and historical records.000 inhabitants live. Ključ was in the line of the most important towns in Herzegovina. the stećak necropolises. The town of Bijeljina is the administrative. About five thousands of tourists every year visit the museum of Semberija. The entire region is ornamented by beautiful grounds ideal for the development of winter. and it has become a true ecological oasis of healthy and clean nature. Bijeljina is the municipality centre of the low Semberija and slight hilly land of the Majevica Mountain. volleyball. with the damaged text and cut up records. a daughter of prince Lazar and the widow of Balšić built the church in front of the town. and chronic gastritis and rehabilitation post-rheumatic conditions of extremities. Nicolas in the village of Srdevići. rural. With the railroad direction Bijeljina-Šid the town is connected with the railroad direction BelgradeZagreb. while today the municipality has 150. His wife Jelena. The spacious Gacko field and the mountain chain that surrounds it stand out in the relief of this area. health and cultural centre of Semberija. campers. The town Ključ is placed not far off from Gacko and it was built by medieval ruler of Zahumlje Sandalj Hranić. the Olympic size swimming pool. From the rich treasury of cultural-historical heritage we can mention the medieval church of St. clear mountain rivers and other attractiveness that can rarely be found in one place in such a big number. Gacko T he area of the municipality extends to the surface of 736 square km where about 11. The fortification consists of the lower and upper town and it has rectangular base. mild neurosis. hunting. written on a parchment for the need of the church in Srdevići. Cultural-historical values of the municipality of Gacko witness about the long and tumultuous past of this region. it got to the monastery on the Neretva where it has been kept and exhibited as an important exhibit of old spiritual life of Gacko. scouts. transit. chronic gynaecological diseases. hunting. In the monastery in Žitomislić a Minej from the 14th century is kept. fishing. forest grounds. excursion.796 inhabitants. The town had 36. Bijeljina gives special attention to the development of the rural.000 inhabitants and the town itself about 70. village tourism and lately has great results from it. In the Gacko region there are traces of various cultural circulations which are result of historical happenings that determined the course and form of urban and cultural development until today. Stećaks – hundreds and thousands of these speechless stone tellers scattered about the lowlands and hills around the Gacko field speak in the stone language about the man 103 Tourism BiH • October 2009 . tennis. During the summer Drina becomes the main resort for the bathSredište Gacka • Centre of Gacko ers. basketball. The area of the municipality of Bijeljina holds the surface of 734 square kilometres. diabetes. mild climate and the tradition of land cultivation and producing the healthy food.000. Montenegro and Croatia. Ključ was his most important town where he issued the biggest number of charters.187 inhabitants then.thermal resort. Serbia. After a lot of wandering. It is located in the eastern part of the mountainous Herzegovina. the town Ključ and other sights and sacral buildings. The characteristics of this region are fertile ground. mountain. Thermal resort Dvorovi has got the thermo-mineral water with sodium-calcium-hydro carbonate structure. Two cannons from this fortification had been transferred to the National Museum in Sarajevo. closeness to the borders that are connected with the modern asphalt roads with all parts of the Republic of Srpska. where in modern equipped medicinal block are successfully healed all kinds of rheumatic diseases. religious and sports tourism. two small and two children pools with different temperature because the pools are filled with thermal water with the temperature of 75 degrees and then cooled as desired. and according to the census from 1991 it counted 96. educational. fishing and all other aspects of tourism. the Federation of BiH. Recreationists and sports teams have at their hand the courts for handball. ethnographical and historical part. which has numerous exhibits in archaeological.

Opština Zvornik se nalazi u sjeveroistočnoj Bosni. ženi Đurđevoj. plovidbu i uživanje. a stari most Kralja Petra I. kao i izvorište Sutjeske i Neretve. poznati po svom gostoprimstvu. Rimski tragovi pokazuju da je kraj oko Zvornika bio gusto naseljen i da je rimskim utvrdama bio dobro zaštićen. godine pominje se kao mjesto odakle se srebro transportovalo za Dubrovnik. posjeduje bogato kulturno-istorijsko naslijeđe. odnosno Trebišnjice. Karađorđevića. a nadograđivali i uređivali Austrijanci. kojoj se pripisuje podizanje starog zvorničkog grada. rijeku Drinu i Zvorničko jezero. proglašena je spomenikom kulture Bosne i Hercegovine. a gradila je za svoje potrebe Austro-Ugarska od 1891. ali dobro očuvana srednjovjekovna tvrđava. kampovati. dobre restorane.Projektovao ju je francuski inženjer Krantz. Preko tri mosta na rijeci Drini odvija se drumski i željeznički saobraćaj sa svim dijelovima Republike Srbije. Drinskom pravcu. Srednji i Gornji grad. Tuzlu. Građena je od gatačkog kamena i pepela lave sa Vezuva kao vezivnog materijala. U tom periodu sastojao se iz dva dijela: Tvrđave i Donje Varoši. hladna i bistra rijeka Drina pogodna je za splavarenje. rafting. Bijeljinu. tradicionalne kulturne manifestacije. koja na brdu iznad Zvornika dominira svojim zidinama i kulama. 56 nekropola sa oko 800 stećaka ( tri su sa natpisima a 44 imaju reljefne ukrase). Brojni rimski tragovi nađeni su i u okolini Zvornika. Sarajevo. Zvornik je naseljen još oko prije tri hiljade godina. zasada je u upotrebi samo za pješake. Sve to jasno kazuje zbog čega je Gacko vjekovima bilo ljetovalište srednjovjekovnih bosanskih kraljeva i rafiniranih plemića stare Dubrovačke Republike. Iz tog perioda potiče i legenda o prokletoj Jerini. kao i veliki broj pećina i jama. a prije svega Zvorničani su dobri domaćini. prirodne ljepote. za Beograd. Pretpostavlja se da su je sagradili bosanski feudalci i Mađari. kanu ili narodni čamac te tako na najbolji mogući način razgledati bogatu prirodu i okruženje. do 1896. Rijeka Drina i Zvorničko jezero sa raznovrsnim ribljim fondom pružaju izuzetne uslove za sve vrste ribolova. Iz rimskog perioda na 234 lokaliteta nalaze se 1404 objekta. Kraj je bogat riječnim tokovima i na njemu se nalaze izvorišta Mušnice. nezaobilazan da krenete bilo kuda. Turci. iznajmiti kajak. Grad čine tri međusobno povezana dijela: Donji. na lijevoj obali rijeke Drine. Grad leži na istočnim obroncima Majevice na nadmorskoj visini od 146 metara. otvoreni i ljubazni. Banja Luku. a njena teritorija prostire se na 387 kvadratnih kilometara. . zdravu hranu. Srednjovjekovna tvrđava-Đurđev grad Stara. Mađari i Austrijanci. godine pominje pod imenom Zvonik. za navodnjavanje Gatačkog polja. tzv. koji se od 1519. Rafting na Drini • Brza. Z vornik se nalazi na raskrsnici važnih puteva. od kojih je najperspektivniji seoski turizam. dok se na jezeru možete kupati. Ovaj kraj raspolaže brojnim prirodnim i antropogenim vrijednostima koje pružaju mogućnost za razvoj različitih oblika turizma. Od 1428. Oko Zvornika kao važne strateške tačke otimali su se srpski despoti. Zbog veoma povoljnog prirodnog i geografskog položaja ovaj kraj 10 Rafting on the Drina Turizam BiH • listopad 2009.

Tuzla. while on the lake you can swim. rent a kayak. Hungarians and Austrians scrambled Zvornik as an important strategic point. There are 1404 objects at 234 localities from the Roman period. From that period originates the legend about doomed Jerina. and its territory extends to the area of 387 square kilometres. rafting. frank and kind. the Klinje Lake is a real jewel in this part of the highlands Herzegovina. Favourite resting place of many actors. It was built from the stone from Gacko and the ashes of the lava from Vesuvius as the connective material. It is presumed that it was built by Bosnian feudalists and Hungarians. The town is situated on the eastern slopes of Majevica Mountain at the altitude of 146 metres on the left bank of the Drina. Road and railway traffic towards all parts of the Republic of Serbia goes over three bridges over the Drina. Banja Luka. The municipality of Zvornik is situated in the north-eastern Bosnia. Đurđe’s wife to whom is the building of old Zvornik town ascribed. left the ancient stories to ones who will come. Sarajevo. This region is rich in river flows. for the irrigation of the Gacko field. Numerous Roman traces have been found in Zvornik’s surrounding. Arch dam is a cultural-historical monument and it is under the protection of the State. The Klinje Lake is a real attraction just few kilometres away from the main road that leads to the coast. Middle and the Upper town. and above all people from Zvornik are great hosts. tell the stories that nameless stone-carvers chiselled in with signs and words. natural beauties. good restaurants. here are the springs of the Mušnica. Medieval fortress Đurđev town Old. artists and poets in the old days. It was designed by French engineer Krantz and Austria-Hungary built it from 1891 till 1896 for its needs. Serbian despots. Its emerald-green and clear water often attracts tourists who pass by this place during the summer going to the sea so they stay for couple of days above the oldest dam in the Balkans. It has got rich culturalhistorical heritage. The Drina River and Zvornik Lake with heterogeneous fish stocks offer excellent conditions for all kinds of fishing. cold and clear Drina river is suitable for log floating.and life. which was first mentioned in 1519 under the name Zvonik. the Drina River and Zvornik Lake. and the old King Petar I Karađorđević Bridge is in use only for pedestrians. but well preserved medieval fortress that dominates the town with its walls and towers on the hill above Zvornik was declared a cultural monument of Bosnia and Herzegovina. years ago. that is Trebišnjica and springs of the Sutjeska and the Neretva and large number of caves and pits. 10 Zvornik Z vornik is located at an important crossroads. Roman traces show that the area around Zvornik was densely populated and well protected inside Roman fortifications. The region has at its disposal numerous natural and antropogenuous values that offer the possibility for development of various kinds of tourism. and expanded and renovated by Austrians. healthy food. The town is made up of three interconnected parts: the Lower. known for their hospitality. navigation and enjoyment. All this clearly show why Gacko has been for the centuries the summer resort for medieval Bosnian kings and sophisticated noblemen from the old Dubrovnik republic. where the most perspective is the rural tourism. In that period it consisted of two parts: the Fortress and the Lower Town. to Belgrade. which you cannot go around no matter where you go. Since 1428 it had been mentioned as a place from which the silver was transported to Dubrovnik. 56 necropolises with about 800 stećaks (three with inscriptions and 44 have the relief ornaments). so called Drina direction. canoe or the boat and like that in the best way see the rich nature and surroundings. Turks. camp. traditional cultural festivals. Rapid. Because of very favourable natural and geographical position this region was inhabited even 3000 Tourism BiH • October 2009 .

biser aktivnog odmora S rednjobosanski kanton.Srenjobosanski kanton Razvoj tranzitnog turizma Srednjobosanskog kantona uvjetovan je geografskim položajem. dok razvoj sportsko-rekreativnog turizma uvjetuje planina Vlašić. privrednih. društvenih i drugih resursa ali i zahvaljujući izuzetnom geoprometnom položaju. rekreirati. svakako predstavlja jedinstvenu • i cjelovitu turističku destinaciju sa nizom mikro-lokaliteta i turističkih atrakcija koje vrijedi posjetiti. te odakle ćete ponijeti lijepe uspomene zbog kojih ćete se zasigurno ponovo vraćati. koji Srednju Bosnu povezuje sa značajnim putnim pravcima. kušati srednjobosanske specijalitete. na osnovu mnogobrojnih prirodnih. Turistička mapa Srednjobosanskog kantona Tourist map of Central Bosnian Canton 10 Turizam BiH • listopad 2009. . gdje se možete odmoriti.

Jajce Nihad Korić Tourism BiH • October 2009 10 . ased on numerous natural. Central Bosnian Canton surely represents a unique and complete tourist the pearl of active rest B destination with the line of micro-localities and tourist attractions worthy of visiting. take recreation. but also the exceptional geo-traffic position that connects Central Bosnia with important roads. economic. social and other resources. while the development of the sports and recreational tourism is determined by the Vlašić Mountain. where you can rest. taste Central Bosnian specialties and the place from which you’ll take nice memories and because of it you’ll come back again for sure.Central Bosnia Canton The development of transit tourism of Central Bosnia Canton is determined by the geographical position.

1% površine Federacije BiH. Lašve i Lepenice. Uz vegetaciju srednjoevropskog karaktera na ovom području se mogu pronaći i neke tipične vrste južne flore. tradicije. U oblasti poljoprivrede preovladavaju žitarice. a obuhvata slivove rijeka Vrbasa. Srednja Bosna. na prostoru od 325. Najznačajnije komunikacije protežu se dolinama rijeka Lašve i Vrbasa. a pri tom iskoristiti svoj boravak za razgledanje i upoznavanje bogate prošlosti. zemni plin. gdje se i nalaze važna urbana naselja. bakra. drvne i kožne industrije. Srednjobosanski kanton raspolaže i sa više značajnih industrijskih kapaciteta u oblasti metaloprerađivačke. termalne i mineralne vode). te iz Bugojna za pravac Livno -Split). rude aluminija-boksit.000 hektara. umjetnosti i sporta. Ovo veoma važno raskršće bosanskohercegovačkih pa i evropskih puteva na različite načine privlači mnogobrojne turiste. hematiti i limoniti. koji svjedoče o prošlim vremenima. Pasje. ponosan je na svojih 12 općina od kojih svaka posjeduje niz oblika selektivne turističke ponude sa specifičnim destinacijama. (Veliko Ždrimačko. Hodžića). Sa ukupnom površinom koja iznosi 3 199 km² i planinsko-kontinentalnom klimom. Prokoško. rude gipsa. kulture i prirodne baštine. Privredni resursi koji se nalaze na ovom području su veoma različiti i značajni kako za Srednjobosanski kanton tako i za cijelu Bosnu i Hercegovinu (lignit. ovce. Na osnovu darežljivosti prirode i kulturno-historijskog blaga u Srednjobosanskom kantonu tokom vremena razvili su se razni oblici turizma. Osim toga. koju je moguće posjetiti tokom cijele godine. brojni vladari domaćeg i stranog plemstva. Na području Srednjobosanskog Stari grad Travnik Old Town Travnik 10 Turizam BiH • listopad 2009. rude kvarcita. Ždrimačka. olova i cinka. mrki ugalj. gdje živi i djeluje oko 270. povrće i krmno bilje. Centralni geografski položaj Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna povezuje tranzitne pravce sjeverozapad-jugoistok (Bihać-Travnik-Sarajevo-Goražde) i sjeveroistok-jugozapad (Tuzla– Zenica–Travnik–Bugojno–Mostar–Ploče. odnosno Neum. .000 stanovnika. kroz svoje po• hode imali su potrebu da se zadrže u Srednjoj Bosni. Srednjobosanski kanton predstavlja sasvim ugodno područje i atraktivnu turističku destinacija. Srednjobosanski kanton zauzimajući 12. uvezana svojim općinama privredno. žive. Srednjobosanski kanton je bogat vodama.Geografsko je jezgro Bosne i Hercegovine. rude željeza-magnetit. Kao najvažnija grana poljoprivrede dominira stočarstvo. a najviše se uzgajaju goveda.S rednjobosanski kanton . oduvijek se ponosila velikanima na polju kulture. koze i konji. Zanasovići. te se na području Kantona nalazi sedam jezera: Plivsko. Radovan. dajući upečatljiv štih ovom području. a po zoogeografskom karakteru Srednja Bosna pripada srednjoevropskom alpskom pojasu uz postojanje endemskih vrsta. te građevinski materijali. te se svakako na licu mjesta uvjeriti zašto Srednja Bosna nosi epitet „Turističkog bisera aktivnog odmora“. nauke. kulturno i historijski. čemu su svjedoci i brojne utvrde i druga zdanja na obroncima planina i obalama rijeka.

Economic resources in this area are very different and important for Central Bosnia and the entire Bosnia and Herzegovina also (lignite. Vlašić was known for international competition “Vlašić Europe Cup” where competitors from 10 European countries. and it embraces the confluences of the rivers Vrbas. Based upon the generosity of the nature and culturalhistorical treasure in the Central Bosnian Canton different kinds of tourism developed during the time. culture and history. Central geographical position of the Central Bosnia Canton connects the transit routes northwest – southeast (BihaćTravnik-SarajevoGoražde) and northeast – southwest (Tuzla-Zenica-Travnik-Bugojno-Mostar-Ploče. hematite and loess. and there are seven lakes at the area of the Mrki medvjed • Bear Canton: Plivsko. which is witnessed by numerous forts and other buildings at the tops of the mountains and on the river banks. and cattle. culture and natural heritage and find out at the spot why Central Bosnia holds the epithet of the “Tourist tral Bosnia belongs to the middle European Alpine strip with some endemic species. thus giving it a distinct atmosphere. Japan and USA participated on 90 meter ski-jump. Hodžića). And in the field of agriculture the corn. Mountain tourism is especially recognized after XIV Winter Olympics in Sarajevo. natural gas. has always been proud of its great men in the field of culture. when our ski-centre “Vlašić” at Bobanovac on the mountain Vlašić was spare sports acclimatization centre. Ždrimačka (Big Ždrimačko. Central Bosnian Canton is proud of its 12 municipalities out of which each has the number of the types of the selective tourist offer with particular destinations. lead and zinc. iron-magnetite. Central Bosnia Canton is rich with water. Central Bosnia Canton is very pleasant region and attractive tourist destination for visiting during the whole year. copper.000 people live and work. Prokoško. science. aluminiumbauxite. Central Bosnian Canton has also a number of important industrial capacities in the field of metal-working. and according to the zoo-geographical characteristics CenTaking up 12. Radovan. Thanks to the natural potentials and cultural-historical characteristics. Zanasovići. very important Bosnia and Herzegovina and European crossroads attracts numerous tourists in many ways. arts and sports. and from Neum to the route Livno-Split). thermal and mineral waters). As the most important agricultural branch dominates the cattle-breeding.pearl of the active rest”. wood and leather industry. The most important roads go through the valleys of the Lašva and Vrbas Rivers where the important urban places are also placed. tradition. Neum. This. many rulers of the foreign and local nobility had the need to stay for a while in Central Bosnia during their campaigns. ores of gypsum. but also to the ingenuity and hospitality of the people in the area of Central Bosnian Canton the mountain tourism is present through the whole year. Central Bosnia. so since 1977 till 1990. With the total surface of 3. Lašva and Pecanje na brzacima • Fishing on rapids Lepenica. sheep. mercury. quartzite. The visitors can use their stay here for seeing the sights and learning about the rich history. Besides. connected with its municipalities in economy. vegetable and forage crops prevail. coal. goats and horses are bred the most. Prestigious award “The Silver Snowflake” that Vlašić got as the best ski centre in the former state speaks about the benefits and beauty 109 Tourism BiH • October 2009 .000 hectares. 1984. where about 270. and construction materials. because the visitors are offered various favourable conditions during the summer and the winter season.199 square km and mountainous – continental climate. Pasje. Beside the vegetation of middle European characteristics one can find some typically southern species of flora.1 % of the area of the Federation of BiH extended across 325. This beauty of Travnik has gained much recognition.

u kojem su na 90-metarskoj skakaonici. među koje se ubrajaju i paraglajding. Na našem području oblike rekreacijskog planinarstva moguće je upražnjavati u svakoj bližoj okolini. sankanja. pored Vlašića ponosan je i na planinski masiv Vranice. Kruščica. Pridolci. noćnih provoda. Ranče i druge planine također predstavljaju značajne destinacije iz ove oblasti turizma. planinski turizam zastupljen je svih 365 dana u godini.. koturaljki. odlazak na njen najviši vrh Nadkrstac (2110m/n). Vlašić bio poznat i po internacionalnom takmičenju „Pokal Vlašić Evropa Kup“. Ova travnička ljepotica je više puta dobijala priznanja. godine. Srednjobosanski kanton.kantona zahvaljujući prirodnim potencijalima i kulturno-historijskim značajkama. igrališta za tenis. Zabrđe. kojim se Vlašić Poslovno središte Viteza • okrunio. Planinarenje. učestvovali takmičari iz 10 evropskih zemalja. Ljubiteljima planinarenja i prirodnih ljepota srednjobosanske planine Bussines centre of Vitez 110 Turizam BiH • listopad 2009. odbojka. godine. kao najbolji ski centar u bivšoj državi. koji zadovoljavaju evropske standarde hotelijerstva. . godine do 1990. ali i za mnoge sadržaje poput noćnog skijanja. te je tako od 1977. Inač.. boardinga. Koprivnica. Ljetni sportovi na uređenim i prirodnim terenima. Na području srednjobosanskih planina postoje mogućnosti za bavljenje raznim oblicima sporta i rekreacije. Zimskih olimpijskih igara u Sarajevu. O pogodnostima i ljepotama ove planine govori i prestižno priznanje „Srebrena pahuljica“. zmajarenje. onoga što naše planine nude. turno skijanja i mnogih drugih sportskih i rekareativnih aktivnosti. te odlazak na Kraljicu i na vrh Paljenik (1963 m/n) samo su mali dio u širokoj lepezi.. hotela. Planinski turizam na našem području je prepoznat. Rostovo i dr. staze za šetnju. kada je i naš ski-centar „Vlašić“ na Babanovcu na planini Vlašić imao status Rezervnog sportskog aklimatizacijskog centra. 1984. vožnju bicikla. snow safarija.motela i pansiona. u kojem leži Prokoško jezero koje posjetitelje očarava svojom ljepotom. Posebno je lijepo na našim srednjobosanskim planinama kada nastupe zimski mjeseci. sportske igre (fudbal. posebno nakon XIV. šetnje najljepšim predjelima Vranice. Busovačke staje. izleti. Semešnica. Japana i SADa. te se stvore uslovi za alpsko i nordijsko skijanje. Bitovnja. jer se posjetiteljima nude razne pogodnosti tokom i ljetne i zimske sezone. ali i snalažljivošću i gostoljubivošću domaćina. košarka) i objekti slične namjene predstavljaju redovan ekvipment planinskih centara ove namjene. Pomenute planine predstavljaju jedinstvenu i savremenu cjelinu sa velikim brojem vikendica. a gdje postoji i više manjih skijališta sa pratećim objektima kao što su Vran kamen (Brusnica). pohodi na Rostovo i Vlašić uz prelijepu rijeku Ugar. brdski biciklizam.

John in Podmilačje near Jajce. Jasenica. night fun. walking to Rostovo and Vlašić by the beautiful river Ugar. Fojnica. Numerous drawings and images of hunters and haunt on stećaks (standing tombstones) and names given to some places by huntinggrounds witness about the ancient presence of hunting in the area of Central Bosnian Canton so hunting tourism represent important tourist offer in this area. there were people who made pilgrimages. walking. cycling. but also for lot of other purposes like night skiing. growth and develop of game in the area of our Canton. Thanks to the long-lasting tradition of hunting and existence of many hunting clubs that work in Central Bosnian Canton. roller-skating tracks. Zabrđe. It is especially nice on our Central Bosnian mountains during the winter months. The anglers are proud of catch of brown trout. Busovača mountains. Semešnica. Busovačke staje. i. cemeteries and other forms of religious inheritance are just part of what is situated the area of Central Bosnian Canton. Rostovo etc. chamois. Gole mountains. Pridolci. Vranica. With its rivers. long before the idea of tourism had defined completely. motels that comply with the European standards of hotel industry. fox. tennis courts. Summer sports on arranged and natural grounds. boar…). which enchants the visitors with its beauty. Central Bosnia represent an attractive area of tour111 Tourism BiH • October 2009 . In our area it is possible to practice all types of recreational mountaineering in all of the sur- roundings. because they have offer suitable for every season of the year. Raduša and others are habitats of big and other game (bear. and are also attractive during the whole year. volley-ball. suitable climate conditions. Colourful mosque and Jesuitical secondary school in Travnik Moslem monastery in Vukelići and Oglavak near Fojnica and numerous mosques. but also because of natural potentials. In the area of Central Bosnian mountains there are possibilities for practicing different kinds of sports and recreation like paragliding. Central Bosnian Canton is also proud of mountain massif Vranica where is the Prokoško Lake situated. etc. Numerous clean rivers and lakes. when pilgrims from various regions come and gather. jaunt. Ranče and other mountains also represent important destinations in this field of tourism. Pliva. Mountain wide spaces of Vlašić. there are huge preconditions for development of rich and high quality hunting tourism in our area. then going to Kranjica. tour skiing and lots of other sports and recreational activities. mountain cycling…Central Bosnian mountains make a true pleasure for body and soul to the lovers of mountaineering and natural beauties. Bila. there are many centres and destinations of religious and traditional tourism that represent rich religious and traditional inheritance based on which religious tourism developed in these centres so we can say that Central Bosnian Canton has a rich treasury of religious and traditional tourism. Since the ancient times and the motives for travelling. hang-gliding. is also developing here. hotels.e. Vrbas. Kruščica. grayling. Kozica. churches. and there are also a number of smaller ski slopes with supporting buildings like: Vran kamen (Brusnica). one of the oldest forms of travelling – pilgrimage. lynx. Besides Vlašić. wolf. Besides the trend of modern tourism. Semešnica. mausoleums. Lašva. sledging. Bitovnja. Inač. huchen. Today. Mountaineering. walking over the most beautiful parts of Vranica. going to its highest peak Nadkrstac (2110 m). Mentioned mountains represent a unique and modern unit with numerous weekend cottages. Lepenica. basketball) and buildings for similar purposes represent regular equipment of the mountain centres. rich flora and fauna make Central Bosnian Canton a well known and appreciated destination for fishing and developing the fishing tourism. Diversity of the natural vegetation of forests and other available natural resources provide ideal conditions for breeding. boarding. to peak Paljenik (1963 m) are just a small part in the range of the things our mountains have to offer. visited interesting places that they inherited from their predecessors or other cultures and civilisations. in this area. Pavlovica. Forests in the area of central Bosnian Canton belong to the hunting-productive areas. and in that way satisfy their spiritual needs. roe-buck.of this mountain. Spiritual culture of Central Bosnia is first of all reflected in the biggest European Moslem meetingplace “Ajvatovica” near Donji Vakuf as well as in the celebration of catholic holiday of St. sport games (football. and in that way fulfilled their need for spirituality and practicing religion. snow safari. Ugra. Koprivnica. when the conditions for Alpine and Nordic skiing are made.

Raduše i drugih staništa su visoke i druge divljači (medvjed. Srednjobosanski kanton svrstavaju u poznatu i cijenjnu destinaciju za upražnjavanje i razvoj ribolovnog turizma. robne kuće. ali i zbog zastupljenih prirodnih potencijala. Ruralni turizam na našem području predstavlja veliki neiskorišteni potencijal. Vrbasom. te na taj način zadovoljavaju svoje duhovne potrebe. svjetski moderni centri. kod Jajca. Bilom. Atik džamija u Fojnici. bogata flora i fauna. Šarena džamija i Isusovačka gimnazija u Travniku. Plivom.ribolovne ponude. Kozicom. odnosno posjećivali zanimljiva mjesta. Fojnici i Gučoj Gori. zastupljenih na području Srednjobosanskog kantona posebno je razvijena specifična vrsta turizma banjsko-lječilišni odnosno zdravstveni turizam. Raznovrsnost 112 prirodnog rastinja šuma i drugi dostupni prirodni resursi pružaju idealne uslove za uzgoj. lipljena. Duhovna kultura Srednje Bosne najprije se ogleda u najvećem evropskom muslimanskom dovištu „Ajvatovica“ kod Donjeg Vakufa. turbeta. Ugrom. Na ovom području ribolovci se ponose ulovom potočne pastrmke. divokoza. lisica. pa stoga možemo reći da Srednjobosanski kanton baštini bogatu riznicu vjerskog i tradicionalnog turizma. Lepenicom. Trgovačke centre u Vitezu. groblja i drugi oblici vjerskog naslijeđa samo su dio onoga što se nalazi na području Srednjobosanskog kantona. Od najstarijih vremena i motiva za putovanja. te lovni turizam svakako predstavlja značajnu turističku ponudu ovog kraja. Planinska prostranstva Vlašića. kada hodočasnici dolaze iz raznih krajeva i tu se okupljaju. Gole planine. jer posjetiteljima nude ponudu primjerenu svakom godišnjem dobu sa različitim sadržajima. Ive u Podmilačju. na osnovu koje se u tim središtima razvio vjerski turizam. koja su naslijedili od prethodnika ili drugih kultura i civilizacija. Srednja Bosna sa svojim rijekama. Semešnice. ali predstavlja budućnost razvoja turizma. Franjevački samostani u Kreševu.. Zastupljene šume na području Srednjobosanskog kantona spadaju u lovnoproduktivne površine. Prokoško i Plivska jezera bogata su jezerskom pastrmkom i šaranom. postojali su ljudi koji su hodočastili. pogodni klimatski uslovi. butici i prodavaonice sa velikim izborom robe i povoljnih cijena redovno mame mnogobrojne posjetitelje. Banje na našem području u blizini termalnih i mineralnih voda prepoznate po ljekovitim svojstvima prerasle su u prave turističke centre. vuk. Poznati zdravstveni centri moderni i specijalizirani za banjsko-lječilišni turizam u Kantonu. Pavlovice. nalaze se na području općina Fojnice („Reumal“. vepar. Zahvaljujući dugotrajnoj tradiciji lova i postojanja mnogih lovačkih društava. crkve. mladice. o čemu svjedoče narodna predanja. Pored trenda modernog turizma ovdje se njeguje i razvija jedan od najstarijih oblika putovanjahodočašćenje. Lašvom. Danas postoji mnogo centara i destinacija vjerskog i tradicionalnog turizma koji predstavljaju bogatu vjersku i tradicionalnu ostavštinu.. koja djeluju na prostoru Srednjobosanskog kantona.. predstavlja atraktivno područje turističko. koji su preuzeli vodeće mjesto u ovoj oblasti turizma u Bosni i Hercegovini. rast i razvoj divljači na prostoru našeg kantona. mnogo prije nego što se potpuno profilirao pojam turizam. a atraktivne su tokom cijele godine. te dati nazivi predjelima po određenim lovištima svjedoče o davnom postojanju lova na području Srednjobosanskog kantona. Shoping turizam na području Srednjobosnaskog kantona je izuzetno prepoznat. te na taj način ispunjavali svoju potrebu za duhovnošću i prakticiranjem vjere.. Turizam BiH • listopad 2009. Fojnicom. kao i po obilježavanju katoličkog praznika Sv.pričinjavaju istinski užitak za dušu i tijelo. Kiseljaku i drugim gradovima u našem Kantonu svakodnevno pohode turisti iz cijele Bosne i Hercegovine. Mnogobrojni crteži i prikazi lovaca i lova na stećcima. U Srednjobosanskom kantonu postoji više prepoznatih ljekovitih vrela i izvora. . ris. Prirodni resursi. te mnogobrojne džamije. izvori termalnih i mineralnih voda i ljekovitog blata još od dav- nina su se koristili za razvoj lječilišta i zdravstvenog turizma. ali i šire. „Aquareumal“) i Kiseljaka. Zbog postojanja veoma korisnih svojstava termomineralnih i mineralnih voda. Jasenicom. srndać. Tekije u Vukelićima i Oglavku kod Fojnice. Busovačke planine.) Mnogobrojne čiste rijeke i jezera.. Vranice. trenutno je u samim začecima. postoje ogromni preduslovi za razvoj kvalitetnog i bogatog lovnog turizma na našem području. Izgrađeni po uzoru na evropske modele.

This area is the place from which many important events and documents originate. springs of thermal and mineral waters and curative muds ever since the ancient times have been used for development of the sanatoriums and health tourism. Kiseljak and other towns in our County. but it represents the future of the development of the tourism. world modern centres. about hundreds of • Pliva falls in Jajce Slapovi Plive u Jajcu Tourism BiH • October 2009 113 . Built on the European model. There is a number of recognized curative springs and wells in Central Bosnian Canton witnessed by popular tradition.e. Because of the presence of very useful features of thermo-mineral and mineral waters represented in the area of Central Bosnian Canton. supermarkets. Shopping malls in Vitez. health tourism. a specific type of tourism had devel- oped – watering-place health resort. are visited by tourists from entire Bosnia and Herzegovina and broader every day. Rural tourism in our area represents great unexploited potential and is in the very beginning at the moment. and also many important persons. that have taken the lead role in this field of tourism in Bosnia and Herzegovina are placed in the municipality of Fojnica (“Reumal”. i. Shopping tourism is highly recognized in the area of Central Bosnian Canton. “Aquareumal”) and Kiseljak. recognized by curative features have developed into a real tourist centres. Prokoško Lake and Pliva Lakes are rich with lake trout and carp. Cultural-historical heritage of Central Bosnian Canton Central Bosnia is proud of its cultural-historical heritage.ist-fishing offer. The data about the existence of over 1000 stećaks from medieval Bosnia with the necropolises with 100 stećaks. boutiques and shops with great variety of goods and favorable prices attract numerous visitors. Spas near thermal and mineral waters in our area. Natural resources. Famous health centres. modern and specialized for spa-sanatorium tourism in our Canton.

koje potiče iz 18. Bogat je kulturnohistorijskim spomenicima i jedan je od najbolje očuvanih srednjovjekovnih gradova. Neolitsko doba. . Stećak Radojici Biliću iz 14. U fojničkom kulturno-historijskom naslijeđu značajno mjesto zauzi- Turizam BiH • listopad 2009. Kraljevski grad Jajce. stoljeća. stoljeća i Terhušin mlin. stoljeća.st. od posuđa i nadgrobnih ploča do carskog novca.e. utvrda Hum. Ovo područje predstavlja pozornicu. grad iznad Putiša iz XIII. Na području samog grada pronađeno je dosta ostataka iz rimskog perioda. koju je podigao graditelj Jajca. gdje postoje ostaci soba u stijenama i katoličko groblje.) te franjevačkim samostanima u Fojnici i Kreševu i mnogim drugim kulturnohistorijskim tragovima upućuju na zaključak da se radi ne samo o vrijednim dokumentima i predmetima već i o bogatoj prošlosti. Najznačajniji kulturno-historijski objekti kojim se ponosi busovački kraj su: grad Medvjedgrad iz XII.n. Drvena džamija. te predstavljaju hram i podzemnu grobnicu posljednjeg bosanskog kralja. kod Bugojna). Grad Donji Vakuf nalazište je turbeta Mejtaš Mehmed-paše Miralema. Tvrđava (kastel.Hotel Vlašić • Hotel Vlašić • Bosnian ćevap Bosanski ćevapi Kulturno-historijska baština SBK/KSB Srednja Bosna je ponosna na svoju kulturno-povijesnu baštinu. nekropole stećaka u Starom Selu. Samo podaci o postojanju preko 1000 stećaka iz srednjovjekovne Bosne sa nekropolama od po 100 stećaka. Kastela na planini Zahor. pa je tako grad Travnik kroz historiju poznat kao sjedište bosanskih vezira. citadela). Jajce i dr.). ranohrišćanske bazilike Oborci. ali su također iznjedrene i mnoge znamenite ličnosti. stoljeća. a nalaze se pod zemljom. Medvjed kula. a potiče iz XVI. među kojima se posebno ističu hram boga Mitre. stoljeća p. misteriozne katakombe. turbe Abdul-Mumina Šljivića. te kao rodno mjesto nobelovca Ive Andrića. stoljeća. odnosno „muzej pod vedrim nebom“ njeguje više od 22 nacionalna spomenika. ŠejhSulejmanovo turbe. Na području Jajca pronađene su mnoge značajne kulturno-historijske znamenitosti. koje uz sebe vežu brojne legende. pronađen u naselju Pod. koji je najstariji spomenik u Jajcu i potiče iz 4. obilježilo je naseljavanje ovog kraja.-XV. Sulejmanbegova džamija u centru naselja. te srebrni novac Ilira (Apolonie) pronađen na području Kaonika. na kojoj su nastali mnogi važni događaji i dokumenti. e. n. srednjovjekovna tvrđava. p. te brončani mač iz Velikog Mošunja. Svaki grad u Srednjobosanskom kantonu sam priča svoju priču iz davnina. stotine arheoloških 11 iskopina i nalaza skupljenih u muzejima (Travnik. što svjedoče grobovi starih Ilira u dolini rijeke Kozice. Na ovom tlu pronađen je najstariji pisani spomenik na bh tlu (umbro-etrurski natpis na posudi iz VI. ali i stvaralačkoj radinosti ljudi ovoga kraja. sa posebnom ornametikom i estetskom vrijednošću (nalaz star oko 1000 g..

Wooden mosque.. Each town in Central Bosnian Canton tells its ancient story. found in Pod. mostly case shaped. the oldest monument in Jajce and comes from 4 ct. and Ahdnama. Jajce. among which especially prominent is the temple of god Mithras. The oldest written monument in Bosnia and Herzegovina (umbra-Etruscan inscription on a vessel from VI ct. and represent the temple and an underground tomb of the last Bosnian king. etc. Fojnica’s coats of arms. where are 40.. and there are Monastery in Fojnica Tourism BiH • October 2009 11 .000 books from all fields of world and religious literature. Fortress (kastel. citadela). kept. a medieval fortress built by the builder of Jajce. which have many legends connected with them. Castle on the mountain Zahor. but also a rich past. near Bugojno). and creative activity of the people of this region. one of the oldest law documents in Europe.) and Franciscan monasteries in Fojnica and Kreševo. In Fojnica’s cultural-historical heritage a remarkable place take the mosque Atik built in 1551. C. C. early Christian basilica Oborci. placed under the ground. necropolis of stećaks in Staro Selo. The town of Donji Vkuf is a finding site of domed burial site of Mejtaš Mehmed-pasha Miralem from 18 ct.archaeological excavations and finds collected in the museums (Travnik. Sulejmanbeg’s mosque in the centre of the place from XVI ct. It is rich in cultural-historical monuments and is one of the most preserved medieval towns. Stećak for Radojica Bilić from 14 century and Terhuša’s mill. Franciscan monastery known for its library and museum. fortHum. and bronze sword from Veliki Mošunj with special ornaments and aesthetic value (about 1000 years B.) were found in this area. 13 incunabula. and many other cultural-historical traces suggest the conclusion that the word is about not only valuable documents and objects. domed burial site of AbdulMumin Šljivić. three Moslem monasteries of Našibendijski order .. In the area of the town itself lot of Roman remains was found: from pottery to Samostan u Fojnica • tombstones and imperial money. In the area of Gornji Vakuf there were numerous medieval stećaks found. domed burial site of Šejh-Sulejman… Population of this area marked the Neolithic period what is witnessed by the graves of ancient Illyrians in the valley of the Kozica River and silver coins of Illyrians (Apolonie) found in the area of Kaonik. B. Many important cultural-historical sights were found in the area of Jajce. The royal town Jajce – “museum under the open sky” cares for 22 national monuments. mysterious catacombs. so the town of Travnik is known through the history as the centre of Bosnian viziers and as the birth place of Nobel Prize-winner Ivo Andrić. Medvjed (Bear) tower.. The most important cultural-historical buildings that Busovača area is proud of are: Medvjedgrad from XII ct.. a town above Putiš from XIII-XV ct. where are the remains of rooms in the stone and a Catholic graveyard left.

Skijaški sportski centar na Vlašiću maju džamija Atik, izgrađena 1551. godine, tri tekije nakšibendijskog reda, Franjevački samostan poznat po svojoj biblioteci i muzeju, u kojem se čuva oko 40 000 kjiga iz svih oblasti svjetske i religiozne literature i incunabule, njih trinaest, fojnički grbovnik, te jedan od najstarijih dokumenata o pravima na evropskim prostorima. „Ahdnama“. Na području Gornjeg Vakufa pronađeni su mnogobrojni srednjovjekovni stećci, uglavnom sandučasti, a ima ih preko 580. Kreševo je u historiji poznato po drevnom franjevačkom samostanu, koji se prvi put spominje sredinom XIV. stoljeća, a Kameni most u selu Vranci predstavlja najstariji sačuvani objekat sa autentičnim izgledom i neodređenim vremenom njegove gradnje. Historijsko gradsko područje Kreševo proglašeno je nacionalnim spomenikom BiH. Kiseljak, kao važno tranzitno mjesto, prije svega je poznat po svojoj tradiciji iskorištavanja mineralne i termalne vode, radioaktivnog blata i radioaktivnog plina, što ga je i svrstalo u sam vrh banjskolječilišnog turizma. Od najvažnijih
11

Skiing sports centre on Vlašić kulturno-historijskih spomenika i nalaza na području Viteza izdvajaju se: Brončani mač (X. stoljeće stare ere), ostaci ranokrščanske bazilike u Malom Mošunju, Rimski most, brojni ostaci koji ukazuju da je na području općine Vitez postojalo veliko i značajno rimsko naselje Bistua Nova – Mali Mošunj. Na području Srednjobosanskog kantona se nalaze mnogi raznovrsni oblici smještajnih i ugostiteljskih objekata, od hotela, motela, pansiona, prenoćišta, restorana, kafića, ćevabdžinica, ašćinica do velikih modernih jedinstvenih centara. Pored vrijednih kulturno-historijskih značajki i bogatih prirodnih potencijala, poznatih velikana i znamenitih ličnosti, Srednjobosanski kanton je također prepoznat i po svojoj gastronomskoj ponudi. Tajne travničkih ćevabdžija ostaju iza njihovih vrata, ali redovno privlače mnoge turiste i domaće stanovništvo, koji se stalno vraćaju po nove porcije. Također spravljanje travničkog sira, koji je postao poznat i cijenjen i u svijetu, prenosi se generacijama i ne gubi svoju kvalietu, te i dalje nosi epitet jednog od najboljih sireva. U gastro ponudi grada Kiseljaka poznate kiseljačke pogačice punjene kajmakom mnogim posjetiteljima priušte slasne užitke. Posjetiteljima na cijelom području Srednjobosanskog kantona uglavnom se poslužuje hrana karakteristična za naše podneblje, ali svakako pored domaćih gastronomskih specijaliteta na stolovima se nude i specijaliteti europske kuhinje. Naši ugostitelji su poznati kao dobri domaćini, te će vam svakako između ostalog ponuditi i čašicu dobre domaće rakije, proizvedene na području Kantona. Srednjobosanski kanton, na osnovu mnogobrojnih prirodnih, privrednih, društvenih i drugih resursa ali i zahvaljujući izuzetnom geoprometnom položaju, koji Srednju Bosnu povezuje sa značajnim putnim pravcima, svakako predstavlja jedinstvenu i cjelovitu turističku destinaciju sa nizom mikrolokaliteta i turističkih atrakcija koje vrijedi posjetiti, gdje se možete odmoriti, rekreirati, kušati srednjobosanske specijalitete, te odakle ćete ponijeti lijepe uspomene zbog kojih ćete se zasigurno ponovo vraćati.

Turizam BiH • listopad 2009.

over 580 of them. Kreševo is known in the history for its old Franciscan monastery, first mentioned in the middle of XVI century, and Stone Bridge in the village of Vranica is the oldest preserved building with the authentic looks and undefined period of construction. Historical town area of Kreševo is declared a national monument in Bosnia and Herzegovina. Kiseljak, an important transit place, is first of all known for its tradition of using mineral and thermal waters, radioactive muds and radioactive gases what has put it in the very top of the spa-sanatorium tourism. In the area of Vitez the most important cultural-historical monuments are: Bronze sword (X ct. B. C.), remains of the early Christian basilica in Mali Mošunj, the Roman bridge, numerous remains which indicate that there was a big and important Roman settlement Bistua Nova – Mali Mošunj in the area of the municipality of Vitez. Lovci na Vlašiću •

In the area of Central Bosnian Canton there are various kinds of accommodation buildings and inns, hotels, motels, boarding houses, hostels, restaurants, cafés, kebab restaurants, and big modern multiple centres. Besides the valuable culturalhistorical characteristics and rich natural potentials, renowned people, Central Bosnian Canton is also known for its gastronomic offer. The secrets of Travnik’s ćevap makers stay behind the doors, but regularly attract many tourists and domicile population who keep coming back for more of it. Also the preparing the Travnik cheese, which has became well known in the world, is passed on generations and doesn’t loose its quality, and has the epithet of one of the best cheeses. In Kiseljak’s gastro offer famous Kiseljak’s small pogača (sweet bread) filled with cream is a delicious pleasure for everyone.

Mostly food characteristic for our region is served to the visitors in entire central Bosnian Canton, but also besides domestic gastronomic specialties, European specialities are offered. Our restaurateurs are known as good hosts, so they shall offer you among other things, a glass of good homemade brandy, produced in our Canton. Based on numerous natural, economic, social and other resources, but also to exceptional geo-traffic position that connects Central Bosnia with important roads, Central Bosnian Canton surely represents a unique and complete tourist destination with the line of micro-localities and tourist attractions worthy of visiting, where you can rest, take recreation, taste Central Bosnian specialties and the place from which you’ll take nice memories and because of it you’ll come back again for sure.

Hunters on Vlašić

Tourism BiH • October 2009

11

Županija Zapadnohercegovačka
Grgo Mikulić

Prirodna raznolikost, bogatstvo izvora pitke vode, riječnih tokova i jezera, čine ovu županiju uistinu oazom i biserom u kamenu.
sim geografskog položaja i okruženja, blizine mora, Međugorja, izgradnjom Jadransko-Jonskog koridora kao i koridora VC, autoputa Budimpešta – Ploče, završetkom prometnice Posušje – Jablanica, rješenjem pitanja odlaganja krupnog i sitnog otpada kao i izgradnjom prečistača za fekalne vode i inače kvalitetnijom zaštitom okoliša, stvorit će se preduvjeti za razvoj, osim zimsko-sportskog i osobito svih vrsta selektivnog turizma u Županiji: avanturistički (paraglaiding, planinski motorizam, alpinizam, rafting), rekreativni (planinarenje i biciklizam), kulturni turizam (kulturne ture), enogastro turizam (vinske ceste, staze sira, putovima zdrave hrane), ruralnog turizma (tradicijska seoska gospodarstva), vjerski i hodočasnički turizam (Međugorje, Samosatan Humac, Franjevački samostan u Širokom Brijegu, Zavod Svete Obitelji, Kedžara).
11

O

Kravica ljeti

Kravica ljeti

Turizam BiH • listopad 2009.

West Herzegovina Canton Oasis in the rock Natural diversity. Kedžara). mountain motorcycling. Holy Family Institute. cheese paths. alpinism. recreational (mountaineering and cycling). rural tourism (traditional rural farms). solving the problem of waste disposal. the superhighway Budapest-Ploče. river flows and lakes make this Canton a true oasis and a pearl in the rock. wealth of potable water springs. the requirements for the development of all types of the selective tourism in our County. closeness of the sea and Međugorje. shall be formed: adventurous (paragliding. rafting). 119 Tourism BiH • October 2009 . oenological-gastro tourism (wine routes. with the construction of Adriatic-Ionian corridor and the corridor VC. Franciscan monastery in Široki Brijeg. healthy food roads). building the filter for the faecal materials and the quality environmental preservation. the monastery Humac. building the road Posušje-Jablanica. cultural tourism (culture trips). B esides the geographical position and surroundings. not only the winter-sports tourism. religious and pilgrimage tourism (Međugorje.

nezahvalan posao. a po posljednjem popisu 1991. u regiji Hercegovini. pretpostavlja se. velikih i atraktivnih povijesnih mjesta. kulturne. pa i nacionalne međuovisnosti sa susjednim regijama. . bez obzira na to koliko to bio težak ili nezahvalan posao. ono što je nezaobilazno. Kate u Grudama St. Danas. . vrlo je težak i. u ovom trenutku. istočnim i sjeveroistočnim dijelom na Županiju Hercegovačkoneretvansku .Crkva sv. no ekspanzijom turizma u svijetu javlja se na svoj način i zasićenost klasičnim načinom zadovoljavanja turističkih G Turizam BiH • listopad 2009. još bolje. godine imala je 86000 stanovnika. Geografski položaj Županije i ne čini je Bog zna kako turistički atraktivnom ( nema morske obale. odnosno jugozapadu BiH. Ovo dovoljno govori o kolikoj se povezanosti i međuovisnosti tu radi. Grude. Znači. govoriti o tržištu Županije Zapadnohercegovačke kao zasebnoj cjelini gotovo je nemoguće. No. a na sjevernom već prevladava kontinentalna. Čine je četiri općine: Ljubuški.Mlade – Trebižat.Park prirode Blidinje nalazi se. . između mnoštva ostalih za ilustraciju navest ću samo tri stvari: . ukupne površine 1363 km2.Tok rijeke Tihaljine . Bosna i Hercegovina je uređena tako kako je uređena i tu se zasada. osim na području Županije Zapadnohercegovovačke.Mjesto Međugorje nalazi se na području. političke. Najjužniji dio Županije (dolina rijeke Trebižat) polazi već od 30 m nadmorske razine da bi u svom sjevernom dijelu dosegla do čak 2228 m nad morem ( najviši vrh Čvrsnice Pločno). ili. Južnim i jugozapadnim dijelom Županija Zapadnohercegovačka se naslanja na Republiku Hrvatsku. te sjevernim i sjeverozapadnim dijelom na Županiju Hercegbosansku. in Grude 120 ovoriti o turističkim potencijalima Županije Zapadnohercegovačke izolirano od drugih županija u Hercegovini. kako zbog svoje veličine tako i zbog svoje prostorne. oko 95000 stanovnika. niti ljekovitih termalnih izvora). kada se govori o turističkim potencijalima. Sjedište Županije je u Širokom Brijegu. ne pripada samo jednoj županiji nego dvjema ili još više njih. Klima u južnom dijelu je mediteranska. Tako isto. stoljeća u Grudama Baptistery from V ct. Južna granica Županije udaljena je od Jadranskog mora tek 15-ak kilometara zračne linije. koji je po svemu jedinstven. Po svojim geografskim karakteristikama ova županija je osobito raznolika polazeći od svog juga ka sjeveru. Županija Zapadnohecegovačka nalazi se na jugu. još i na području Hercegovačkoneretvanske i Hercegbosanske Županije. ništa ne može promijeniti. Zbog toga ćemo govoriti o Županiji Zapadnohercegovačkoj uzimajući u obzir njezine administrativne granice. Kata church in Grude Izvor rijeke Tihaljine u Peć Mlinima The Tihaljina River in Peć Mlini Krstionica iz V. što je tu je. ne samo dviju općina: Čitluk i Ljubuški nego i dviju županija: Hercegovačkoneretvanske i Zapadnohercegovačke Županije. kako unutar BiH tako i sa susjednim regijama u Republici Hrvatskoj. Posušje i Široki Brijeg. gospodarske. Da je to tako. prolazi kroz obje navedene županije.

Grude. the same for its spatial. thankless work. the south-west of BiH. Geographical position of this Canton doesn’t make it very tourist attractive (no sea coast. Marića gaj 121 Tourism BiH • October 2009 . among plenty of other: . cultural. By its geographical characteristics. i. Bosnia and Herzegovina is arranged the way it is and in this moment there is nothing to do to change that. With its southern and south-western part the Canton is leaned against the Republic of Croatia. Today it is estimated about 95. For the illustration we shall list just three things. All of this says enough how big is the connection and interdependence. The same – to talk about the market of West Herzegovinian Canton as a separate unit is almost impossible. That is why we shall talk about the West Herzegovinian Canton taking its administrative borders into consideration. and according to last census in 1991 it had 86. The climate in the southern part is the Mediterranean and in the northern is the continental. no matter how hard this job is. with eastern and north-eastern part against Herzegovina – Neretva Canton and with the northern and north-western part against Herzeg-Bosnian Canton. which is unique by lot of things.000 inhabitants. economical. Posušje and Široki Brijeg. But. This means that when we talk about the tourist potentials.000 inhabitants. but with the expansion of the tourism in the world the saturation with the classical way of satisfying the tourist needs appears. The most southern part of this Canton (The Trebižat River canyon) starts at the altitude of 30 metres to reach 2228 metres in its northern part (the highest peak of Čvrsnica Pločno). with the surface of 1363 square km.e.The place Međugorje is located on the territory of two municipalities: Čitluk and Ljubuški. big and attractive historical places nor the curative thermal springs). as for the size of it. we are where we are. It is made up of four municipalities: Ljubuški. The centre of the Canton is in Široki Brijeg. Southern border of this canton is only about 15 km away from the sea in a straight line. this canton is especially divers beginning in its south and going to the north.T o talk about the tourist potentials of the West Herzegovinian Canton isolated from other cantons in Herzegovina or better to say in the Herzegovina region is a very hard and if anything. Marića gaj Rural tourism. .The Tihaljina-Malde-Trebižat River flow. is passing through both mentioned counties.The Park of Nature Blidinje is located not only on the territory of West Herzegovinian Canton. Ulomak keramike iz Gorice Ceramics fragment from Gorica Pjesnik Antun Branko Šimić Poet Antun Branko Šimić Seoski turizam. political and even national interdependence with the neighbouring cantons in BiH and even the neighbouring areas in the Republic of Croatia. with what these areas got their chance in valorisation of their tourist resources. . but also on the territory of Herzegovina – Neretva and Herzeg-Bosnian Cantons. The West Herzegovinian Canton is located in the south. and two Cantons: Herzegovina – Neretva and West Herzegovinian Canton. this doesn’t belong to only one canton but two or more.

nekropolu u Ledincu. planinsko područje Kušanovac. Humačku ploču iz XII. Ričina u Posušju itd. . Stari grad Ljubuški. godine. Jezero Krenica. pa i kulturno – povijesnim resursima. u prvom redu moglo ubrojiti: Park prirode Blidinje. tok rijeke koja od svog izvora do ušća u Neretvu mijenja ime pet puta: Vrljika. stoljeća u Gorici. osim zimsko-sportskog i osobito svih vrsta selektivnog turizma u Županiji: avanturistički (paraglaiding. Franjevački samostan u Širokom Brijegu. završetkom prometnice Posušje – Jablanica. 122 Panorama Širokog Brijega Panorama of Široki Brijeg Izložba babe Penavuše Baba Penavuša’s exhibition Jezero Brina Brina Lake Turizam BiH • listopad 2009.Franjevačku arheološku zbirku u Gorici. izvor Studenčice.Riznicu Franjevačkog samostana u Širokom Brijegu . čime su. staze sira.Akademiju likovnih umjetnosti u Širokom Brijegu. ruralnog turizma (tradicijska seoska gospodarstva). st. u Parku prirode Blidinje . Mandin greb . utemeljen 1884. Uzarićima. Zavod Svete Obitelji. blizine mora. rješenjem pitanja odlaganja krupnog i sitnog otpada kao i izgradnjom prečistača za fekalne vode i inače kvalitetnijom zaštitom okoliša.potreba. godine. Osim geografskog položaja i okruženja. nekropole na Kočerinskom polju. kulturni turizam (kulturne ture). alpinizam.Galeriju „Majka“ i Samostansku knjižnicu na Humcu . autoputa Budimpešta – Ploče.Franjevačku galeriju Široki Brijeg . Blidinje jezero itd. Park prirode Blidinje po svojim prirodnim. rafting). a onda i planinarskog i izletničkog turizma. za valorizaciju svojih turističkih resursa. Od kulturnih institucija i ustanova potrebno je spomenuti osobito: . Jezero Tribistovo. i ova područja dobila svoju šansu. baziliku iz V. Od povijesnih spomenika vrijedno je spomenuti: krstionicu i baziliku iz V. Mlade. utemeljen 4 godine prije utemeljenja Zemaljskog muzeja u Sarajevu . arheološko nalazište Humac. Samosatan Humac. rekreativni (planinarenje i biciklizam). osobito zimskog s mogućnošću razvoja svih vrsta zimskih sportova. st. Kedžara). vjerski i hodočasnički turizam (Međugorje. je područje s izuzetnim mogućnostima za razvoj turizma.. klimatskim. kanjon Ugrovače. Međugorja. koji bi se mogli i turistički valorizirati. nekropolu Pržine u Ljubuškom.Muzej Humac. prostor Vir – Zagorje -Zavelim. Vučipolje. Tihaljina. nekropolu kod Osnovne škole Kočerin. izgradnjom Jadransko-Jonskog koridora kao i koridora VC. što znači da je to prvi muzej u BiH. Tako bi se u prirodne resurse u Županiji Zapadnohercegovačkoj. Blato.nekropola u Podkrajskom polju. Matica. planinski motorizam. Kočerinsku ploču iz 1404. općina Grude .Galeriju „Masna Luka“ u Masnoj Luci. putovima zdrave hrane). Trebižat. s rimskim gradom Mokriskikom u Mokrom kod Širokog Brijega. enogastro turizam (vinske ceste. izvor Vrioštice. izvor i tok rijeke Lištice. stvorit će se preduvjeti za razvoj.

Mandin greb (grave) – the necropolis in Podkraj field.The treasury of the Franciscan monastery in Široki Brijeg. founded four years before the National museum in Sarajevo. Diva Grabovčeva buried. and the third one at Barzonja next to which there are remains of the old medieval town mentioned by king Ostoja in his donation from the year 1404. the necropolis in Ledinac. the first museum in BiH.Zavelim. etc. Tourism BiH • October 2009 123 . the area of Vir-Zagorje. shall be formed: adventurous (paragliding. Blidinje Lake. Kočerin stone from XV century. healthy food roads). the canyon of the Ugrovača. the requirements for the development all types of the selective tourism in our County. Trebižat.The gallery „Masna luka“ in Masna luka. Ričina in Posušje. Cultural institutions worthy of mentioning: . which is also important because of its graveyard where was. Holy Family Institute.the gallery “Mother” and the monastery library in Humac. Dozens of thousands of visitors come every year at her grave. Studenčica. we can include: the Park of nature Blidinje. in the Vran Mountain there is the cave of the national hero Mijat Tomić and his group. not only the winter-sports tourism.The Academy of fine arts in Široki Brijeg. religious and pilgrimage tourism (Međugorje. Franciscan monastery in Široki Brijeg. the flow of the river that changes its name five times before it flows into the Neretva: Vrljika. the spring of the Vrioštica. founded in 1884.Franciscan archaeological collection in Gorica. Uzarići. the monastery Humac. necropolis Pržine in Ljubuški. cheese paths. etc. famous among Croats. especially the winter tourism. alpinism. oenological-gastro tourism (wine routes. The Blidinje Lake and Masna Luka with two small lakes have several springs. . necropolises in Kočerin.Franciscan gallery Široki Brijeg. with the most attractive one Jasle. Tihaljina. building the filter for the faecal materials and the quality environmental preservation. on the road to Kedžara (the locality Stećci). Matica. Not far off from the lake. recreational (mountaineering and cycling). rural tourism (traditional rural farms). building the road PosušjeJablanica. . in the Park of nature Blidinje. basilica from the V century with the Roman town Mokriskik in Mokro near Široki Brijeg. solving the problem of waste disposal. and then the mountain and outing trips. archaeological site Humac. Mlade. cultural tourism (culture trips). rafting). the spring and the flow of the Lištica River. . with the possibility of development of all types of winter sports. Historical monuments worthy of mentioning: the baptistery and the basilica from V century in Gorica.Kanjon Ugurovače Ugurovača Canyon Kočerinska ploča iz 10. 10 Kočerin stone from 10 With the construction of Adriatic-Ionian corridor and the corridor VC.the Humac musem. When we talk about the Park of nature Blidinje. Kedžara). mountain region Kušanovac. we must mention necropolises. near the Elementary school in Kočerin. Among the natural resources of the West Herzegovinian Canton that could be tourist valorised. In the Park of nature Blidinje Kedžara is located. . one is located at Bare. Vučipolje. Old town Ljubuški. the municipality of Grude. and cultural-historical resources is the area with exceptional possibilities for the development of tourism. . second one at Polja. Krenica Lake. Blato. mountain motorcycling. The Park of nature Blidinje with its natural. . Humac stone from XII century. Tribistovo Lake. climatic. the superhighway Budapest-Ploče.

Spomen s fontanom u središtu u Posušja Monument with the fountain in the centre of Posušje

Nekropola Ričine kod Posušja Ričine necropolis near Posušje

Diva Grabovčeva
12

Jezero Blidinje, Masna Luka s dva mala jezerca, nekoliko izvora od kojih je osobito atraktivan izvor Jasle. Nedaleko jezera, u planini Vran nalazi se i pećina hajduka i narodnog junaka Mijata Tomića i njegove družine. Kad je riječ o Parku prirode Blidinje nezaobilazne su i nekropole: jedna se nalazi na Barama, druga na Poljima, na putu za Kedžaru (lokalitet Stećci), a treća na Barzonji pored koje se nalaze i ostatci starog srednjovjekovnog grada koji spominje kralj Ostoja u svojoj darovnici iz 1408. godine. U Parku prirode Blidinje se nalazi i Kedžara koja je isto tako važna po svom groblju u kojemu je pokopana, među Hrvatima već proslavljena, Diva Grabovčeva. Na njezin grob godišnje dođe na desetke tisuća posjetitelja. Izgradnjom žičare Masna Luka – Pločno, zimskosportski, izletnički i planinarski turizam u Parku prirode Blidinje dobio bi svoju sasvim novu i posebnu draž. Žičarom bi se omogućilo korištenje i jugoistočne strane Čvrsnice, čime bi zimski turizam općenito u Parku prirode Blidinje dobio posve nove mogućnosti. Osobito atraktivan i zanimljiv je tok rijeke Tihaljine – Mlade – Trebižat. Ono što ga čini tako osobitim i atraktivnim su: izvor Tihaljine u Peć-Mlinima, slap Koćuša, Mandića buk, te biser hercegovačkog krša slap Kravica. Onaj tko nije bio na izvoru Tihaljine u Peć – Mlinima nije ni svjestan što je propustio, no ni mi nismo svjesni što svojim nemarom propuštamo obnoviti dok još imamo što obnoviti ( mlinice, kamene mostove, puteljke i staze na samom izvorištu). Tok rijeke je osobito atraktivan za rafting i kajak, a za ribiče se može reći da je ova rijeka pravi Eldorado. Kanjon kao i izvor rijeke Lištice je osobito slikovito područje, koje bi zapravo valjalo proglasiti i Parkom prirode. Kameni srednjovjekovni mostići, kamene mlinice, kojih tu ima na desetke, stupe i puteljci, kada bi se obnovili, mogli bi postati prava turistička atrakcija. Formiranjem tematskih cesta kao posebnih turističkih proizvoda turistička ponuda Županije Zapadnohercegovčke bi se i te kako obogatila. U tom smislu, turistički bi mogle biti osobito zanimljive: vinske ceste, staze sira, kulturne ture, a neće proći puno vremena, zbog nestašice pitke vode u svijetu, da će biti među zanimljivijima i tematska cesta „Putovima prirodne pitke izvorske vode“ ili „Putovima zdrave hrane“ itd. U svijetu se vino sve više pije, no pravih vrhunskih vina u svijetu nema mnogo, a hercegovačko tlo je savršeno za proizvodnju baš tih, vrhunskih vina. Prigoda je tu. Hoćemo li je iskoristiti, na nama je. Kao rijetko koje područje, Hercegovina, a osobito Županija Zapadnohercegovačka, je bogata čistom i pitkom izvorskom vodom. Dok je u svijetu sve manje takve vode i sve veća potražnja za njom, već sada se može čuti kako je pitka voda zlatni rudnik budućnosti, a ovaj prostor je ima u izobilju. Potrebno je samo sačuvati prirodu, i mogućnosti će biti neizmjerne. Nezagađeno hercegovačko tlo omogućava proizvodnju i zdrave hrane. Takva hrana je u svijetu na sve većoj cijeni, a potražnja za njom strahovito raste.

Turizam BiH • listopad 2009.

With the construction of a funicular railway Masna luka – Pločno, the winter-sports, excursion and mountain tourism in the Park of nature Blidinje would have got a totally new and special attraction. With the funicular railway the southeastern part of Čvrsnica could be used, with what the winter tourism in the Park of nature Blidinje would get completely new possibilities. Especially attractive and interesting is the flow of the river Tihaljine – Mlade – Trebižat. The things that make it so attractive and interesting are: the spring of the Tihaljina in PećMlini, the Koćuša falls, Mandić cascade, and the pearl of the Herzegovinian rocky grounds the Kravica falls. The one that hasn’t been at the spring of the Tihaljina in Peć-Mlini is not aware of what he had missed, but we are also not aware of what we miss to renew with our indolence while we have something to renew (the mills, stone bridges, paths at the spring itself). The flow of the river is especially interesting for rafting and kayaking, and we can say that this river is s real El Dorado for the fishermen. The canyon and the spring of the Lištica River is an especially picturesque area that should in fact be declared a Park of nature. If we renovate the stone medieval bridges, stone mills (there are dozens of them here), stumping-mills and paths, they could become a real tourist attraction. With the forming of the thematic roads, as the special tourist products, the tourist offer of the West Herzegovinian Canton would be enriched. In that sense, especially interesting would be: the wine routes, cheese roads, cultural tours, and in not such a distant future, because of the shortage of potable water in the world, the thematic road “Through the tracks of potable spring water” or “Roads of the healthy food” could become interesting in the future. Wine is being drunk more and more all over the world, but there are not many top-quality wines in the world, and the Herzegovinian soil is perfect for the production of these top-quality wines. The opportunity is here, but are we going to use it, it’s up to us. As rarely any area, Herzegovina, and especially West Herzegovinian Canton is rich with the potable spring water. While the world has got less and less of the water like this and the demand for it is increasing and you can hear that the potable water is the golden mine of the future, this area has the water in abundance. All we need to do is to preserve the nature and the possibilities shall be immense. Unpolluted Herzegovinian soil enables the production of healthy food. This kind of food is being appreciated more and more in the world, and the demand for it is increasing. Lot of people have got the money and don’t ask for the price, but they have to be sure in what are they getting. Our chance is obvious: the production of healthy

Slap Žukovica Žukovica falls

Vikend naselje na Risovcu Cottage settlement on Risovac

Tourism BiH • October 2009

12

Mnogi ljudi imaju novac i ne pitaju mnogo za cijene, ali moraju biti sigurni u ono što dobivaju. Naša šansa je očigledna: od proizvodnje zdravog voća i povrća do proizvodnje zdravog mesa i mesnih prerađevina, te mlijeka i mliječnih proizvoda. Tu bi osobito mogle biti zanimljive „Staze sira“. Samo u Županiji postoji već nekoliko vrlo velikih farmi i proizvođača sira. I eno i gastro ponuda spadaju među jake turističke adute određenih područja, osobito ako se radi o gastro ponudi utemeljenoj na proizvodnji zdrave hrane. Kulturnim turama bi se moglo isto tako turističku ponudu Županije Zapadnohercegovačke u mnogome učiniti sadržajnijom. Takve ture bi mogle biti na primjer „Stazama Ilira“, jer Županija je bogata ostatcima iz ilirskog vremena: od gomila razbacanih po cijelom prostoru Županije do ilirskih gradova (Nečajno, Budim, Zvonigrad itd), „Putovima Rimljana“, „Srednjovjekovne nekropole“ itd Među manifestacijama koje su se uspjele nametnuti a koje u sebi imaju mogućnosti i sadržaje koji bi se mogli i turistički valorizirati ističu se osobito: Vino Fest (održava se u veljači svake godine u Ljubuškom), Gastro susreti „Okusi s kamena“ koji se održavaju u Širokom Brijegu, Ilindan – Seoska olimpijada (održava se 20. srpnja svake godine u Posušju), Mediteran film festival (održava se početkom rujna svake godine u Širokom Brijegu, Šimićevi susreti (održavaju se u listopadu i studenom svake godine u Grudama) itd. U Hercegovini su mnoga sela napuštena i zapuštena. Obnavljanjem starih seoskih kamenih kuća stvorili bi se preduvjeti za razvoj seoskog turizma, koji u zadnje vrijeme u svijetu doživljava svoju pravu ekspanziju. Kako u razvoju seoskog turizma, kao uostalom i drugih oblika turističke djelatnosti, ne bi trebalo puno eksperimentirati, nego bi se trebalo ugledati i učiti od zemalja koje su na tom području već dospjele do zavidne razine, na primjer Austrija, a u Republici Hrvatskoj Istra. U razvijanju i osmišljavanju takvih ideja, gdje će morati doći do izražaja osobito individualna inventivnost i kreativnost, sigurno će prvi krenuti pojedinci s vlastitim kapitalom. Kada se takvi projekti pokažu uspješnima, a to će se sigurno dogoditi, onda više neće trebati zakonskom regulativom i drugim mjerama posebno stimulirati i usmjeravati investicije u ovaj sektor i u ovom smjeru, kao što bi to bilo prijeko potrebno sada. Tada će investicije usmjeravati same sebe u tom smjeru, po svojoj prirodnoj logici i zakonu, a to je profit. Do tada, nadati je se kako će država Bosna i Hercegovina nekako uspjeti nadići svoje slabosti i dječje bolesti, pokrenuti i mobilizirati sve svoje resurse, među kojima su turizam, proizvodnja zdrave hrane, pitka voda, očuvana i zaštićena priroda, najperspektivniji, te tako krenuti putem koji vodi u zajednicu razvijenog zapadnog svijeta. Drugog puta nema.
12

Središte Ljubuškog Centre of Ljubuški

Ulaz u satri grad Ljubuški Entranece to the old town Ljubuški

Humačka ploča iz XII. st. Humac stone from XII ct.

Turizam BiH • listopad 2009.

Only in our Canton there are several big farms and cheese producers. every year in Posušje). e. production of healthy meet and meat products. The tourist offer of the West Herzegovinian Canton could be enriched by cultural tours. preserved and protected nature. When projects like this show success. The individuals with their own funds shall first start with the developing and organizing these ideas. With the renovation of old village stone houses the conditions for the development of the rural tourism that is expanding in the world lately. and in that way head forward to the community of developed western world. Budim. by natural logic and sense. zimi Kravice falls in winter fruits and vegetables. etc. Austria. Until that time. are: Vine fest (every year in January in Ljubuški). from the tumuli scattered all over the Canton to Illyrian towns (Nečajno. potable water. Šimić’s encounters (October and November. in Široki Brijeg). What could be especially interesting are the “Cheese roads”. and milk and milk products. These could be: “The Illyrian tracks”. where the individual inventiveness and creativity should come to expression.g. Mediterranean Film Festival (Beginning of September every year. healthy food production. move and mobilize its resources. etc. because our Canton is rich with the remains from the Illyrian times.Slap Koćuša Koćuša falls Stari grad Ljubuški Old town Ljubuški Slap Kravica. among which the tourism. “Medieval necropolises”. etc). Ilija’s day – the village Olympics (July 20th. could be made. and that is the profit. There is no other way. Gastro meetings “the taste from the rock” held in Široki Brijeg. but learning from the countries that reached a high. A lot of villages in Herzegovina are being deserted and neglected. Tourism BiH • October 2009 12 . and that will happen for sure. Then the investments shall direct themselves in that direction. The events that succeeded to be dominant and which have the possibilities that could be tourist valorised. As in the development of the rural tourism. and in the Republic of Croatia Istria. Zvonigrad. every year in Grude). “Roman paths”. we should hope that Bosnia and Herzegovina shall somehow succeed to overcome the weaknesses. The oenological and gastro offer belong to strong tourist assets of certain areas. especially if the gastro offer is based on the production of healthy food. so the same in other aspects of tourism there shouldn’t be much experimenting. there won’t be the need for special stimulation and directing the funds by legal regulations and other measures to this sector and direction.

riroda je obilato podarila Hercegbosansku županiju. sve na jednom mjestu. drvnoj industriji. Ovdje je objedinjeno sve što vrijedi u kršnoj Hercegovini i zelenoj Bosni. visokih gora. stočarstvu. bistrih rijeka i jezera što ovom kraju pruža velike mogućnosti za život i gospodarski razvitak temeljen na poljoprivrednoj proizvodnji. zimzelenih i listopadnih šuma. Slava Jukić je Bosna i Hercegovina u malom P Pogled na Kupres i Kupreško polje 12 • The view of Kupres and Kupreško Field Turizam BiH • listopad 2009. malih plodnih dolina. a danas posebno razvoju seoskog turizma sa zdravom hranom i pitkom vodom u cijeloj regiji.Hercegbosanska Županija Prirodna raznolikost i bogatstvo kulturnopovijesne baštine. te. mjestimice. U njoj se redaju velika prostranstva gologa krša. .

cattle-breeding. small fertile valleys. clear rivers and lakes what offers great possibilities to this area for life and economic development based on agricultural production. wood industry and today especially the development of the rural tourism with healthy food and potable water in the entire region. he nature has abundantly made present of the Herzeg-Bosnian Canton. all in one place Everything worthy in strapping Herzegovina and green Bosnia is united here. T Buško jezero • Buško Lake Tourism BiH • October 2009 129 . Wide spaces of rocky grounds exchange with evergreen and deciduous forests.Herzeg-Bosnian Canton is Bosnia and Herzegovina in miniature Natural diversity and wealth of culturalhistorical heritage. high hills.

ercegbosanska županija. Prostire se na 5409 km2 površine. stočarstvu. Na teritoriju općine nalazi se najveće umjetno jezero u Europi Buško jezero. rimski novac i natpisi (osobito na grobnicama). te. ostaci iz brončanog doba • Gorica museum. zgrada. Krista) do pojave Rimljana u ovim krajevima (9. Tomislavgrad. predmete koji pripadaju nošnji i keramičko posuđe. Krista Delmati se sukobljavaju s rimskom vojskom. . pčelarstvo i razvoj turizma. te vizualno nadzire oba polja. pr. mjestimice. Već u drugom stoljeću pr. Prema Popisu stanovništva iz 1991. Delmati su bili moćno pleme koje je pripadalo velikoj ilirskoj narodnoj zajednici. Glamoč i Bosansko Grahovo. Ostatci iz doba starih Rimljana Iz rimskog doba sačuvani su ostatci rimskih cesta. poljoprivredu. Trajnije naseljavanje na području Županije započinje u rano brončano doba. Livno je smješteno na istoku središnjeg dijela Livanjskog polja. Postoje desetci sačuvanih Povijest Hercegbosanske županije od najstarije prošlosti do današnjih dana Muzej Gorica. godine. Među nalazištima ranog i srednjeg brončanog doba posebno treba izdvojiti Luščić pored Prispa koji. bistrih rijeka i jezera što ovom kraju pruža velike mogućnosti za život i gospodarski razvitak temeljen na poljoprivrednoj proizvodnji. zimzelenih i listopadnih šuma. grobnica i raznih umjetnina. a prema popisu stanovništva iz 1991. H nog doba. Sjedište Vlade Hercegbosanske županije je u Livnu. Iz tog vremena grobovi pronađeni na Kupreškom polju potječu iz 1800. Iz vremena mlađeg željeznog doba potječu i nalazi iz grobnice koja je slučajno otkrivena na njivi Džeparuša u naselju Vašarovine. Na Livanjskom i Duvanjskom polju u rano brončano doba prvi put se utemeljuju naselja na gradinama. Kr. a danas posebno razvoju seoskog turizma sa zdravom hranom i pitkom vodom u cijeloj regiji. visokih gora. a potječu iz bakre130 Livanjska ploča • Livno stone Turizam BiH • listopad 2009. malih plodnih dolina. U tom razdoblju osobit značaj ima gradina Veliki gradac. Kupres. Delmatsko-rimski ratovi potrajat će sve do konačne uspostave rimske vlasti u cijeloj provinciji Dalmaciji. Sadržavala je oružje. općina Livno je imala 40610 stanovnika. nikada nije arheološki istražen. Općina Livno zauzima oko 994 km4. godine utvrđeno je da u 282 naselja ima 120248 stanovnika. U njoj se redaju velika prostranstva gologa krša. Ovo ukazuje na činjenicu da je stanovništvo općine živjelo uglavnom u selima. S nje potječu nalazi ranobrončane keramike.godina pr. godine poslije Krista) na području Herceg Bosne ima nekoliko lokaliteta. drvnoj industriji. Priroda je obilato podarila Hercegbosansku županiju. Iz doba Ilira i Kelta (400. u kojoj su općine Livno. nalazi se u zapadnom dijelu Federacije Bosne i Hercegovine. Područje općine je pogodno za uzgoj stoke. Drvar. Prema istom popisu stanovništva. remains from the Bronze age Prapovijesno razdoblje Najstariji predmeti pronađeni u Livanjskog kraju čuvaju se u arheološkoj zbirci Franjevačkog muzeja u Livnu. grad Livno je imalo oko 13632 stanovnika. koja dominira prijevojem Privala. nažalost. Najdragocjeniji iz tog još neistraženoga vremena su gradine i gomile.

Duvno and Livno.610 inhabitants and the town itself had 13.H erzeg-Bosnian Canton. Drvar.D. objects belonging to the folk costumes and pottery. Permanent settling in the area of the Canton started in the early Bronze Age. In the second century B. C. cattle-breeding.248 inhabitants. Wide spaces of rocky grounds exchange with evergreen and deciduous forests. which was never archaeologically researched. Glamoč and Bosansko Grahovo situated. The Delmats-Roman wars lasted until the final establishment of the Roman authorities in the enThe remains of the Roman roads. This implies to the fact that the population of the municipality mostly lived in villages.C. small fertile valleys. the municipality of Livno had 40. The centre of the Canton’s government is in Livno.) until Romans came to this area There are dozens of preserved mon(9 A. C. Finds of the earlybronze ceramics come Kralj Tomislav • King Tomislav from it. According to the census from 1991. the one that should be singled out is Luščić near Prispo. Delmats Bosanska Kuća . buildings.). The finds from the tomb that was accidentally discovered on the field Džeparuša in Vašarovine come from the early Iron Age. and visually controls both fields. The territory of the municipality is suitable for cattle-breeding. The municipality of Livno has the surface of 994 square kilometres. the first settlements on hills were established. wood industry and today especially the development of the rural tourism with healthy food and potable water in the entire region. in early Bronze Age. The graves found from that time on the Kupres field come from 1800 B. The nature has abundantly made present of the Herzeg-Bosnian Canton. On the Duvno and Livno field. Delmats came into conflict with the Roman troops. where are the municipalities of Livno.632 inhabitants.Jurkić were very powerful tribe that belonged to the big Illyrian community. The history of HerzegBosnian Canton from the ancient history until today Prehistoric period The oldest objects found in the area of Livno are kept in the archaeological collection of the Franciscan monastery in Livno and come from the Bronze Age. bee-keeping and tourism. the Buško Lake is located on the territory of the municipality. It extends to the surface of 5. Special significance at that period had the hill-fort Veliki Gradac.409 square kilometres and according to the census from 1991 it has 120. is placed in the western part of the Federation of Bosnia and Herzegovina. what offers great possibilities to this area for life and economic development based on agricultural production. high hills. It contained weapons. Tomislavgrad. Livno is situated in the east of the central part of the Livno field. The biggest artificial lake in Europe. The remains from the ancient Romans times Tourism BiH • October 2009 131 . Kupres. clear rivers and lakes.Jurkić • Bosnian house . which dominates over the Privala pass. The hill-forts and tumuli. most familiar sites are near Prispo. tire Dalmatia province. Among the sites from early and middle Bronze Age. B. roman coins and inscriptions there are several localities from the (especially on tombstones) are preperiod of Illyrians and Celts (400 served from the Roman period. The most valuable ones uments and inscriptions in the area from these unexplored times are the of Glamoč. agriculture. tombs and various works In the area of Herzeg-Bosnia of art.

Jezero. Duvna i Livna. Teritorijalno je obuhvaćala tri polja (Duvanjsko. Turci su osvojili tvrđavu Klis. europski način upravljanja. Duvno. godine spominje se Tropolje u Hlivnu. podigli više javnih objekata. Podgradine i Grkovaca. Od tog razdoblja pa do dolaska Turaka 1476. godine ovo područje se nalazilo pod vlašću bosanskih banova i kraljeva. To se u prvom redu odnosi na sudstvo. . navodi županija Livno. Teritorij 132 Turizam BiH • listopad 2009. Prusac. kojemu su još pripojeni Hlivno.. i s njim u vezi. Od 1324. veći broj džamija. U ovo područje u 7. Livanjsko i Kupreško). Srednjovjekovno razdoblje Konstantin Porfirogenet spominje 11 hrvatskih županija. godine i okupaciji Bosne i Hercegovine prethodio je ustanak 1875-1878. Nakon preuzimanja vlasti Austro-Ugarska počinje uvoditi svoj. javnu upravu.spomenika i natpisa na području od Glamoča. S obzirom na svoj veoma povoljan položaj. U jednoj povelji bana Pavla Šubića. godine zna se da ovo područje pripada banu Stjepanu II. Najpoznatija nalazišta su kod Prispa. godine završio Prvi svjetski rat. Halapić. uspostavu gruntovnice i katastra. Kotromaniću. godine do uspostave turske vlasti. Pod tim pojmom se podrazumijevala Župa Hlivno. zdravstvo. Rama i Neretva. Austro-Ugarska Monarhija doživjela je slom. stoljeću dolaze Hrvati. Te iste godine osnovali su novi sandžak sa sjedištem u Klisu. među kojima se. Dlamoč (Glamoč). nekoliko hanova itd…Turska vlast će se učvrstiti i neprekinuto će trajati sve do dolaska austrougarske vlasti 1878. na prvom mjestu. Razdoblje između dva svjetska rata Kada je 1918. 1301. Sačuvani dijelovi ukrašenog kamenog namještaja iz starokršćanskih bazilika ubraHajduk Mijat Tomić • jaju se u najzanimljivije spomenike starokršćanske skulpture pronađene na našim prostorima. vrlo brzo poslije osvajanja. školstvo. o čemu svjedoče ostatci kasnoantičkih bazilika na poljima u okolici Livna. Iz tog vremena su i nalazište Vrba – Glamočko polje i Delminij (Tomislavgrad). godine. te izgradnju putova i mostova. Hrvati se brojnošću i snagom nameću starosjediocima Za vladavine kneza Mutimira ovo područje se zvalo Hlivanjskom županijom. U Hercegbosanskoj Županiji su sačuvane brojne utvrde nastale u razdoblju nakon propasti Zapadnog Rimskog Carstva 476. Pod konac rimske uprave ovaj kraj prima kršćanstvo. Lištani i Livno. godine u kojem su sudjelovali i žitelji Hercebosanske Županije. Mijat Tomić Austrougarska vlast Dolasku Austro-Ugarske 1878. U sastavu bosanske države Završje se češće zove novim imenom Zapadne strane. Uskoplje. U srednjem vijeku za prostor visokog krša ustalio se naziv Završje. cijeli ovaj kraj bio je za vrijeme Turske od velikog strateškog značenja. Tursko doba Godine 1537. Zbog toga su Turci u gradovima. sahat kulu.

Austria-Hungarian monarchy collapsed. preceded the arrival of Austro-Hungary and the occupation of Bosnia and Herzegovina in 1878. Croats and Slov- Austro-Hungarian rule The rebellion in 1875 to 1878. Uskoplje. During the reign of prince Mutimir this region was called Hlivno Canton. way of govern. Jezero. The territory of the Canton was included into the structure of the newly built Yugoslav state which was then called the Kingdom of Serbs. Austria-Hungary started to introduce its. Turkish rule strengthened and uninterruptedly lasted until the Austria-Hungary arrived in 1878. European. That’s why Turks built many public buildings. few hans (Turkish hostelry) right after the conquering…. and establishment of land register and cadastre related to it. and Hlivno.Podgradine and Grkovača. Since 1324 this area had belonged to ban Stjepan II Kotromanić. In the first place this is related to administration of justice. Livno Pavle Šubić in 1301. Territorially it included three fields . the Tropolje in Livno was mentioned. The sites Vrba – Glamoč field and Delminium (Tomislavgrad). until the establishment of the Turkish authorities have been preserved until today. Završje included the parish Hlivno. In the same year they founded new sandžak (Turkish administrative unit) with the centre in Klis. mosques. The Croats imposed themselves to the indigenous with their number and strength. At the end of the Roman rule this region takes Christianity.Duvno. Lištani and Livno also come from that period. where people from the Herzeg-Bos- Medieval period Konstantin Porfirogenet mentioned 11 Croatian cantons. Rama and Neretva were annexed to it. Considering its very favourable position this entire region had great strategic importance during the Turks. In the Middle Ages the Završje was the name for the area of high rocky grounds. In a charter by ban Stari most na rijeci Sturbi. Dlamoč (Glamoč). clock tower. health services and construction of roads and bridges. Livno Tourism BiH • October 2009 133 . Novac iz vremena kralja Tomislava Coins from the king Tomislav’s period • Old Bridge over the Sturba. Prusac. From that period until the Turkish arrival in 1476 this region was under the rule of Bosnian bans and kings. Preserved parts of the ornamented stone furniture from the early Christian basilicas are considered to be the most interesting monuments of the early Christian culture found in our areas. The period between the two World Wars When the First World War ended in 1918. Duvno. Numerous fortifications from the period after the fall of the West Roman Empire in 476. among which the Livno Canton in the first place. what is witnessed by the remains of the late antique basilicas over the fields in Livno’s surroundings. Turkish period Turks conquered the fortress Klis in 1537. etc. The Croats came to this area in the 7th century. After taking over the authorities. In Bosnian state structure Završje was called by new name – Western parts. Livno and Kupres field. school system. nian Canton also took part. Halapić. public administration.

Polja Trenutno je u županiji regisNa relativno malom prostoru trirano oko 1150 pravnih osoba a formirala su se velika polja od kofizičkih oko 1350. Gospodarstvo u poslijeratnom razdoblju Čak i u prijeratnom razdoblju Hercegbosanska županija je smatrana ekonomski nerazvijenom županijom. Glavne ekonomske grane su bile: tekstilna i kemijska industrija. godine. Smatrali su da su konačno dobili svoju državu u kojoj će se moći svestrano i nesmetano razvijati. Prosječna temperatura u najhladnijemu mjesecu u godini. te proglašenje samostalne države Bosne i Hercegovine 1995. Iz novije povijesti Hercegbosanske županije Jugoslaviju su Njemačka i Italija napale u travnju 1941.7° C. No to nije trajalo dugo.Kupreško polje 96 27 1. u siječnju. temperature su prilično visoke i penju se iznad 30°C. šumarstvo. Treba napomenuti da je Županija poznata po velikom broju radnika koji su radili u inozemstvu i na taj način izdržavali svoje obitelji. Nastanak i proglašenje nove države stanovništvo našeg kraja dočekalo je s velikim oduševljenjem. početkom 1990. Ljeti. u kojem je u Jugoslaviji djelovala samo jedna politička stranka – Komunistička partija Jugoslavije. a osobito poljoprivreda. a na vrhovima planina znatno je ispod nule. Živa se zna spustiti do minus 30° C . godine dogodile su se velike promjene. ugljenokopi.6° C (Livno). a mlijeko otkupljuje i od samostalnih poljoprivrednih proizvođača. u nižim nadmorskim visinama iznosi oko -0. Glavni potencijali su bili. Nakon četrdeset i pet godina jednostranačkog sustava. a neka Proizvodnja mli. postojeće mogućnosti. a od 1929. Klima U županiji prevladava kontinentalna klima. U jakim zimama snijeg se zadržava i duže od 100 dana. 1945. stočarstvo i proizvodnja sira. Tada je na prostoru Županije uspostavljena Nezavisna Država Hrvatska (NDH).Naziv polja površina dužina širina prosječna nadmorska jeka je jedini seku km2 u km u km visina u metrima tor poljoprivredne Livanjsko polje 405 65 5-12 700-740 proizvodnje koji se Glamočko polje 130 56 0. godine Kraljevina Jugoslavija. Snijeg je redovita zimska pojava. Hladnoće mogu biti i vrlo jake. i još uvijek su. posebno na planinama. Hrvata i Slovenaca.. jih su neka zimi potopljena. Duvanjsko polje 128 21 7-9 860-940 ali ni tu se u potpu.7-12 880-930 ponovno pokreće. ratna stradanja. osobito danju. godine vlast preuzimaju partizani i stvaraju novu Jugoslaviju. U Kupresu iznosi -5. Industrija mlijeka je privatizirana i jedno je od uspješnih poduzeće u Livnu. . Ona se brzo raspala.5-10 1100-1200 nosti ne iskorištavaju Pogled na Buško jezero s Tušnice 13 • The view of Buško Lake from Tušnica Turizam BiH • listopad 2009.Županije uključen je u sastav novostvorene jugoslavenske države koja se tada nazivala Kraljevina Srba.

The main 100 days. but even of Glamočko field at 882 m. Cincar stand out among the HerzegBosnian high mountains. some of which are At the moment the Canton has flooded and some dried. the most known mountain of the Canton. When the winters are severe chemical industry. developed County. and from 1929 the Kingdom of Yugoslavia. In 1945 the partisans took over the government and created the new Yugoslavia. the war sufferings and the declaration of the Independent state of Bosnia and Herzegovina. But. the temperatures are tle-breeding and cheese produc. Duvan1350 physical persons registered. in the beginning of 1990 big changes happened. Glamočko and Kupreško fields. The emergence and the declaration of the new state were welcomed with great enthusiasm by the population of our region. especially durpotentials were and still are the cat.enians. January.below zero. There is a need to mention that this Canton is known for the large number of people working abroad and in that way supporting their On a relatively small area big families. of Duhere the existing possibilities are not vanjsko field at 859 m and Livanjsko used to the full. After forty five years of singleparty system in which only one political party acted in Yugoslavia – the Communistic party of Yugoslavia. that has been starting again. Šator. colliery. Recent history of the Herzeg-Bosnian Canton Germany and Italy attacked Yugoslavia in April 1941. The main eco. in lower altitudes is about -0. In summer.7-12 880-930 ent producers. The production of milk is the The lowest parts of the Kupreško only field in agricultural production field are at the altitude of 1117 m. They considered that they finally got their state where they could be able to freely develop in all fields. the Herzeg-Bosnian Canton was considered economically the most un- The climate The continental climate prevails in the Canton. jsko.7ºC and at the mountain tops it is much more Mountains Dinara. Duvanjsko field 128 21 7-9 860-940 Fields Kupreško field 96 27 1. Tušnica.5-10 1100-1200 The economy in post-war period Even in the pre-war period.ing the day. forestry the snow is present even more than and especially agriculture.pretty high and reach over 30 ºC. The coldness can be very nomical branches were: textile and bitter. The milk industry field at the altitude of 699 m. It fell apart soon after that and the Independent state of Croatia was established in the area of the Canton. In Kupres it is -5.6ºC (Livno). Staretina. The average temperature in the coldest month in the year. The most about 1150 legal entities and about known ones are: Livanjsko. fields have formed. tion. Particular and unusual is the mountain Dinara.Naziv polja površina dužina širina prosječna nadmorska panies in Livno and u km2 u km u km visina u metrima it buys the milk off Livanjsko field 405 65 5-12 700-740 from the independGlamočko field 130 56 0. has been privatized and is one of the successful com. that didn’t last for a long time. with the highest peak Tro- Tourism BiH • October 2009 13 .

negoli veličinom. Duvanjsko. . Bezvodnost krša uzrokovana je geološkom građom ovog područja. Voda akumulirana u Buškom jezeru koristi se za proizvodnju električne energije u HE Orlovac. Vode Vode su najznačajniji čimbenik u oblikovanju krša. samo trećina jezera pripada livanjskoj općini. Izvori Šujice su Veliki i Mali Stržanj. Jezera Hercegbosanske županije odlikuju se više posebnošću i ljepotom. Najpoznatija su: Livanjsko. Mandek i Jaruga su povremeni tokovi koji u ljetnom razdoblju presuše. One odvajaju Županiju od Dalmacije. Iako Hercegbosanska županija prima oko 1400 mm padalina po četvornom metru. Najniži dijelovi Kupreškog polja prostiru se na 1117 m. Šator. Grabovica (1066m) i Tušnica (1697 m) koje ga odvajaju od Duvanjskog polja. a ljeta kratka i topla. Staretina (1675 Buško jezero zimi • m) i Šator (1873 m) odvajaju od Glamočkog polja. Na području Buškog blata (jugoistočni dio Livanjskog polja) odgovarajućim hidrotehničkim zahvatima stvoreno je sabirno jezero površine od 55 km4. Najviša planina je Vran s vrhom smještenim na 2074 metara nadmorske visine. Predstavlja jedno od najvećih umjetnih jezera u Europi. najpoznatija planina županije čiji se vrh Troglav uzdiže 1913 metara nad morem i Kamešnica s vrhom Konj koja se uzdiže na visinu 1856 metra iznad mora. Glamočkog na 882 m. Duvanjskog na 859 m i Livanjskog polja na 699 m iznad mora. a nizvodno prima pritoku Volaricu. Cincar…Posebna je i neobična planina Dinara. Cincar je druga po visini planina s istoimenim vrhom na 2006 metara iznad mora. Žabljak i Sturbu. Važno je spomenuti i umjetno jezero Mandek iznimne ljepote i atraktivnosti. Glavni vodotok Duvanjskog polja je Šujica. Snijeg se u nekim predjelima zadržava i do početka ljeta. U planinskim predjelima zime su duge. jer gotovo sva voda što je izlije nebo ponire. ona je ipak suh i bezvodan kraj. Ona kanjonom u jedinstvenu hidrološku cjelinu povezuje Šujičko polje s Duvanjskim. Rijeke i potoci U zavali Livanjskog polja izdvajamo tri veća stalna toka: Bistricu. Staretina.isušena. Glamočko i Kupreško polje. narod ga naziva Veliki ponor Buško Lake in winter 13 Turizam BiH • listopad 2009. Svojom ljepotom pak se ističu Kukavičije (Lupoglavsko) i Blidinjsko jezero. Tušnica. Vode rijeke Šujice nestaju u ponoru Kovači. Stoga će neka planinska područja Hercegbosanske županije vrlo brzo postati razvijena turistička i skijaška središta. koje se nalazi u istoimenom parku prirode. Odvaja najveće polje u kršu na svijetu Livanjsko polje od Kupreškog polja. dok ga Golija (1890m). Planine Među hercegbosanskim visokim planinama ističu se Dinara. Najveće je Šatorsko s površinom od 8000 m4. Iako se nalazi na Livanjskom polju. Tu su još i planine Midena (1221m).

It is one of the biggest artificial lakes in Europe. Staretina (1657 m) and Šator (1873 m) divide it from Glamočko field. the accumulation lake was created with the surface of 55 square km. and downstream it takes the tributary Volarica. Even though it is placed in Livanjsko field only one third of it belongs to the municipality of Livno. Waters The water is the most important factor in shaping the karst. Grabovica (1066 m) and Tušnica (1697 m) that divide it from the Duvanjsko field. The highest mountain is Vran with the highest peak of 2047 metres above sea. There is one more artificial lake of exceptional beauty and attractiveness. The water accumulated in the Buško Lake is used for the electric power production in the HE Orlovac.000 square metres. In the area of Buško blato (southeastern part of Livanjsko field). The main flow of the Duvanjsko field is Šujica. single out with their beauty. In the mountain regions the winters are long and the summers short and warm. They divide the Canton form Dalmatia. The biggest one is Šatorsko with the surface of 8. Rivers and streams In the Livanjsko field there are three bigger permanent flows: Bistrica. In some parts the snow stays on the ground until the beginning of the summer. Žabjlak and Struba. It divides the biggest karst field in the world from the Kupres field. it connects Šujičko field with Duvanjsko in a unique hydrological whole. and the people call it the Veliki ponor (Big chasm) or Krivodol. The Šujica waters disappear in the chasm Kovači. There are also the mountains Midena (1221 m). And that is the reason why some mountain areas of the Herzeg-Bosnian Canton will soon become developed tourist and ski centres. With its canyon.Rijeka Šujica • The Šujica River glav with the altitude of 1913 metres and Kamešnica with the peak Konj with the altitude of 1856 metres. The springs of Šujica are Veliki and Mali Stržan. Even though Herzeg-Bosnian Canton has about 1400 mm of precipitation on square metre it is dry and waterless region because all the water that is falling from the sky sinks. 13 Tourism BiH • October 2009 . while Golija (1890 m). Kukavičko (Lupoglavsko) and Blidinjsko Lake. the Mandek Lake. Waterlessness of the karst is caused by the geological structure of this region. Mandak and Jaruga are the flows that dry out during the summer. The lakes of the Herzeg-Bosnian Canton are more characterized by their specialty and beauty than their size. which is located in the Park of nature Blidinje.

Malovan. skijanje na vodi. listopada 1995. Planinski vrhovi na Čvrsnici (Pločno 2228 m).5 km. . planinske livade i pašnjaci. dinstvenim. kajak i kanu. Buško jezero pruža iznimne mogućnosti za ljubitelje sporta i rekreacije na vodi: jedrenje u malim jedrilicama i jedrenje na dasci uz obilje povoljnog vjetra. Za njima ništa ne zaostaju gorde ljepotice Kamešnica. a spada među najveće i najimpresivnije ponore dinarskog krša. prostrana polja. zapadne Bosne i Hercegovine. veslanje. nastavlja vraćati godinama. O tome svjedoči pisani dokument Fishing on Buško Lake Turizam BiH • listopad 2009. čuva. klima čine ovaj prostor jeRibolov na Buškom jezeru • Muzejske ustanove Franjevački muzej i galerija Gorica . dobra prometna povezanost vratili su Kupres na listu najatraktivnijih skijališta za sve ljubitelje zimskih radosti s područja Dalmacije. U sklopu „Čajuše“ djeluje Skijaški klub „Striž“ iz Tomislavgrada. Raznolika konfiguracija terena. lisica. osobito privlačno i lako dostupno turistima s područja Dalmacije i Hercegovine. godine. kupanje i plivanje u ljetnim mjesecima te kampiranje u šumi uz samu obalu jezera.Livno. stručno zaštiti i znanstveno obradi. prvi put svrati na lovišta na prostoru Hercegbosanske Županije. Golija. te prezentira muzejski materijal sa područja Hercegbosanske Županije. Lov Kad strastveni lovac jednom.ili Krivodol. Letenje sportskim avionima. na 1250 m nadmorske visine s oštrom planinsko-alpskom klimom i gotovo 5 mjeseci pod snijegom. Duvanjsko i Kupreško) uz povoljna strujanja zraka pružaju idealne uvjete za zmajarenje i paraglaiding. on se u taj svojevrsni lovački raj. Ljubuša. a i član je Skijaškog saveza BiH. potaknut pričom svojih kolega ili pak sasvim slučajno. Turistička destinacija Kupres. te nastojali oko osnutka muzeja u samostanu. st. Šator. utočište ćete pronaći odmarajući se uz rijeke u čijim njedrima. Ribolov Ako je vaša ljubav priroda i uz to još volite pecati. Šport U svijetu poznavalaca sportskog letenja ovo područje je proglašeno najpovoljnijim u Europi. Vranu (Veliki Vran 2074 m). Obnovljeni Sportskorekreacijski centar „Čajuša“ u sklopu kojeg se nalaze četiri skijaške staze plus baby staza. sa ciljem da sustavno sakuplja. službeno je utemeljen 2. od prepelica i divljih pataka. tradicionalno je odredište za skijaše rekreativce. Visoke planine koje okružuju prostrana polja (Livanjsko. Tušnica. veoma lijepim i atraktivnim. Cincaru (2006 m ). jedriličarstvo i aeromodelarstvo aktivnosti su AERO-KLUBA LIVNO sa sportskim aerodromom i hangarom na Brdima. Rijetka su mjesta za lovce i ljubitelje foto safarija koja obiluju svim vrstama atraktivnih ptica i divljači. Jedinstvene prirodne pogodnosti privlače mnogobrojne ljubitelje slobodnog letenja što pridonosi i njegovoj popularizaciji među lokalnim stanovništvom. Klub 13 je nedugo nakon osnivanja postigao zavidne rezultate na natjecanjima širom BiH. vukova i srna do divljih svinja i medvjeda. u djelatnosti livanjskih franjevaca koji su obilazili arheološka nalazišta i skupljali starine. ukupne dužine oko 13. suvremeno opremljen hotel sa svim popratnim sadržajima. FMGG kao nasljednik Franjevačke zbirke na Gorici ima svoje korijene u 19. Dinari (Troglav 1913 m) pravi su izazov za planinare. nezagađene rijeke i jezera. loviti riječne rakove ili žabe. osobito mladima koji se okupljaju u klubu ‘’Krila Livna’’ u Livnu i Aero klub u Kupresu. zečeva. velika prostranstva pod visokim šumama. jarebica. kristalno čistoj vodi riječna pastrva nijemo pozdravlja nebesko plavetnilo koje se zrcali na vodi sudarajući se sa zelenilom okoliša.

Sports airplanes flights. altogether 13. Dinara (Troglav 1913 m) are a real challenge for the mountaineers. hare. wolf and doe. Cincar (2006 m). Sports In the world of sports flying this area is declared to be the most suitable in Europe. boar and bears. Buško Lake gives exceptional possibilities for the water sports fans: sailing in small sailboats and the board sailing with plenty of the fair winds. kayak and canoe. not less beautiful: Kamešnica. modern equipped hotel with all the additional programs and good road connections got Kupres back to the list of the most attractive skigrounds for all winter-sports fans from Dalmatia and western Bosnia and Herzegovina.5 km long. Unique natural favourability attracts numerous free gliding fans what helps its popularization among the locals.and it belongs to the biggest and the most impressive chasms of the Dinara’s Karst. Renovated Sports and recreational centre “Čajuša” with four ski-runs plus baby run. area of the Herzeg-Bosnian Canton. Hunting When a passionate hunter once comes to the hunting grounds in the Zima na Kupresu • Winter on Kupres Kosci na Kupresu • Haymaker on Kupres 139 Tourism BiH • October 2009 . Golija. The places for the hunters and photo-safari fans that is abundant with all kinds of attractive birds and game are not so common. mountain meadows and pastures. The mountain peaks on Čvrsnica (Pločno 2228 m). he continues to come back to this hunting heaven of a kind for years. Duvanjsko and Kupreško) with the fair winds offer ideal conditions for kite-flying and paragliding. Various ground configurations. especially attractive and easily accessible for the tourists from Dalmatia and Herzegovina. And then follow. Malovan. water-skiing. Tourist destination Kupres. swimming in the summer months and camping in the woods by the bank of the lake. gliding and air-modelling are the activities of the AERO-CLUB LIVNO with the sports airport and a hangar on Brda. Not long after it was founded. The skiing club “Striž” from Tomislavgrad works within “Čajuša”. paddling. big spaces under the forests. clear rivers and lakes and the climate make this area unique. Vran (Veliki Vran 2074 m). the club gained enviable results in the competitions over BiH and it is a member of the Skiing association of BiH. Ljubuša. Tušnica. fox. Šator. especially young ones who gather in the club “Krila Livna” (The Wings of Livno) in Livno and the Aero club in Kupres. beautiful and attractive. quail and mallard. spacious fields. partridge. High mountains that surround the spacious fields (Livanjsko. at the altitude of 1250 m and harsh mountain-alpine climate and almost 5 months with the snow is the traditional destination for the recreational skiers.

Republika Hrvatska i Bosna i Hercegovina. Natjecanje kosaca za titulu Kozbaše i konjske utrke središnji su događaji Strljanice.iz 1896. Slovačka. Međunarodna kajakaška regata Kazaginac (09. Manifestacije „Kultura i cvijeće“. Nikole Tavelića tradicionalna je vjerska. kojim se moli Zemaljska vlada u Sarajevu za dozvolu da se može u javnoj samostanskoj prostoriji držati starinsko oružje. Kajakaška regata se održava u prvoj polovici mjeseca kolovoza. Dosadašnje zemlje sudionice regate su: Češka. na lokalitetu Bare / Karlov Han . te Hrvata od doseljenja do najnovijeg vremena. Nikole Tavelića održana je 1995. U sklopu manifestacije odvijaju se mnogobrojna kulturna događanja (izložbe slika. bećarac koja se čuje na svakom koraku na trenutke vraćaju prošlost u sjećanje onih koji još pamte.-16. održavaju mnogobrojna športska natjecanja. “Duvanjska ploča” Ovaj rimski nadgrobni cipus pronađen je 1969. kazališne predstave u suradnji s poznatim bosanskohercegovačkim i hrvatskim kazališnim kućama). ugrađena kao dno u krstionici bazilike). koje je bogato prelijepim pejzažima rijeke Sturbe.Prisoje. Dani kosidbe u Kupresu “Strljanica” (prva nedjelja u srpnju) tradicionalna je manifestacija koja svoj korijen vuče još iz turskog doba a uvriježena je uglavnom u hrvatskom narodu. njeguje se folklorno naslijeđe (festival gange i gusala). koji po svom sadržaju i obimu odražava na ovim prostorima kontinuitet povijesnih zbivanja: od Kelta i Ilira preko Rimljana.god. Nekad mala samostanska zbirka prerasla je u suvremeno osmišljen muzej. Buško blato. „Maškarade“ u Livnu su programi zabavnog karaktera koji se svojom dobrom organizacijom približavaju onima u Čapljini. Slovenija. Kroz kasnija desetljeća u livanjsku muzejsku zbirku donose se brojni nalazi iz svih razdoblja livanjske prošlosti. Mađarska. te ganga. Moto klub „Vukovi“ iz Livna je osnovan 2000. promocije knjiga. danas FMGG. Seoski sportovi .08. kulturna manifestacija koja se održava svake godine u prvoj polovici mjeseca srpnja. . općina Tomislavgrad. Prvi hrvatski sabor i Dani sv.zabavnog karaktera u organizaciji Turističkog ureda Livno u kojoj se građani međusobno natječu i uljepšavaju okoliš. manifestacija ekološko . „Malo raspjevano Livno“ je dječji festival. Poljska. Međunarodna regata i kamp mladih kajakaša i kanuista srednjoevropskih zemalja.08. te sami biraju jorgovan godine. a onima nešto mlađima ostavlja poruku da čuvaju naslijeđe za buduće naraštaje. organ10 Džamija u Livnu • Mosque in Livnu Pravoslavna crkva u Ravnom • Orthodox church in Ravno Turizam BiH • listopad 2009. poslije Krista. „Motorijada“ je okupljanje motorista na prostoru izletišta „Bostan“. godine i broji sedamdeset članova. afirmacija su vodenih sportova na Buškom jezeru. g. pri iskapanju jedne bazilike (bila je u sekundarnoj uporabi. iziraju Međunarodnu regatu i kamp mladih kajakaša na Buškom Jezeru (Galin lakat) u Kazagincu. Prva proslava Prvog hrvatskog Sabora i Sv. potezanje konopa. skok u dalj. Imotskom. Ploča datira iz druge polovice II. borba na brvnu i drugi davno zaboravljeni sportovi.bacanje kamena s ramena. godine i prihvaćena je sa velikim oduševljenjem cjelokupnog hrvatskog naroda. općina Tomislavgrad.) Hrvatski kajakaški savez i OP Tomislavgrad od 1996.st. najljepšu ulicu ili kvart godine itd.

Fishing If your love is the Nature. Nikola Tavelić was held in 1995. Through the decades that followed. Museums The Franciscan museum and the gallery Gorica – Livno was officially founded in October 2nd. Numerous cultural events are organized within the festival (exhibitions. and has 70 members. Poland. The countries that take part in the regatta are: Czech Republic. in the work of Livno’s Franciscans who had gone around the archaeological sites and collected the antiquities and made efforts in founding the museum in the monastery. and you like fishing. reflects the continuity of the historical events in these areas: from Celts and Illyrians to Romans. the Republic of Croatia and Bosnia and Herzegovina. tugging the rope. Slovakia. What used to be a small monastery collection now is a modMijatova družina • Festivals and events “Culture and flowers” is the festival of ecological and entertainment character in the organization of Tourist office Livno where citizens compete and beautify the environment and choose the lilac of the year. The days of haymaking in Kupres “Strljanica” (first Sunday in July) is the traditional festival that has its origin in Turkish ages and is mostly ingrained among the Croatian population. Slovenia. “Carnival” in Livno comes up with those in Čapljina and Imotski with its good organization. International regatta and the camp for young kayakers and canoeists from Central Europe is the affirmation of water sports on Buško Lake. Nikola Tavelić days is a traditional religious. ern museum – FMGG. book promotions. The moto-club “Vukovi” (Wolves) from Livno was founded in year 2000. by its contents and size. catching the crayfish and frogs. “Little singing Livno” is a children’s festival. and protecting and scientifically analyzing and presenting the museum materials from the region of Herzeg-Bosnian Canton. 11 Tourism BiH • October 2009 . in crystal clear waters. preserving. built in as the bottom of the basilica’s font). in the municipality of Tomislavgrad. the municipality of Tomislavgrad since 1996. in which the Country government in Sarajevo is requested a permission for the old weapons to be kept in the public monastery’s rooms. theatre plays in cooperation with famous BiH and Croatian theatres). the long jump. The competition of haymakers for the title of “Kozbaša” and horse races are the central events of the “Strljanica”. Hungary. and accepted with great enthusiasm of the entire Croatian population. the most beautiful street or neighbourhood. “Duvno tablet” This Roman tombstone was found in 1969. 1995 with the purpose of collecting. Rural sports – stone throwing. numerous finds from all periods of Livno’s history were brought to the museum collection. and traditional singing ganga and bećarac that can be heard everywhere. on the locality Bare / Karlov han – Prisoje. you’ll find your place resting by the rivers where. The tablet dates from the second half of II century A. in digging a basilica ( it used to have a secondary use. fight on a tree-bridge and other long forgotten sports. etc. This is witnessed by a written document from 1896. Kayak regatta takes place in the first half of August. FMGG as the heir of the Franciscan collection in Gorica has its roots in 19th century. the trout speechlessly greets the sky-blue that reflects by the water and clashes with the green environment. which. take the past back into the memory of those who remember it. and Croats from their arrival to recent history. Mijat’s group International kayak regatta Kazaginac (09/08 – 16/08) Croatian kayak association and the municipality of Tomislavgrad have been organizing the International regatta and the camp for young kayakers on Buško Lake (Galin lakat) in Kazaginac. D. cultural festival that takes place in the first half of July every year. The first Croatian assembly and the St. The first celebration of the First Croatian assembly and St. and for those youngers leave the message to preserve their heritage for the future generations. folklore heritage is being cherished (ganga and gusle festival) and numerous sports competitions are held. Buško blato.

bogat i raznovrstan fond divljači i riba i očuvani prirodni okoliš stvaraju odlične uvjete za uzgoj divljači i ribe upanija Posavska omogućava razne vrste ribolova zato što se može pecati na rijekama. Bosna) jedna je od vodom bogatijih krajeva u Bosni i Hercegovini Geoprometni položaj Županije je omogućio dva vrlo frekventna granična prijelaza u Orašju i Šamcu. Županija Posavska nudi vrlo bogatu ihtiološku raznolikost.Županija Posavska z RAJa lov i ribolov Ž Hajrudin Hadžidedić upanija Posavska je smještena u sjevero – istočnom dijelu BiH i druga je od 10 kantona/županija Federacije BiH. . koji će povezivati BiH sa Europskom Unijom. stvorit će se uvjeti za razvoj tranzitnog turizma. Izgradnjom Koridora 5c. blizina dviju velikih rijeka. općina Orašje nalazi se Franjevački samostan i crkva. šljunkarama i kanalima. 12 Ž MANIFESTACIJE Na području Županije Posavske održava se niz kulturno umjetničkih i sportskih manifestacija koje se održavaju u ljetnim mjesecima. Najzastupljenije kulture su kukuruz i pšenica. bizona i predmeti izrađeni od hrasta starog oko 6000 godina. U Županiji živi oko 45 000 stanovnika od kojih se većina bavi poljoprivredom. U samostanu su u fazi uređivanja i muzej moderne umjetnosti. Osim Samostana i crkve od kulturno historijskih spomenika možemo izdvojiti zgradu općine u Odžaku. Područje Županije zauzima 324 km2 i većim dijelom je nizinsko prosječne nadmorske visine do 90 m. a od industrijskih biljaka: soja. barama. Od starih zanata velik broj stanovništva se bavi proizvodnjom predmeta od vrbovog pruća. Kulturno historijski spomenici smješteni su na dva lokaliteta. jezerima. Odžak i Domaljevac – Šamac. U samostanu je smješten muzej sa bibliotekom gdje se nalazi preko 10000 izložbenih primjeraka i vrijedna numizmatička zbirka. Geografski položaj. starim koritima. Najveće tradicionalne manifestacije su: Turizam BiH • listopad 2009. također i muzej ledenog doba. Sastavljena je od tri općine: Orašje. šećerna repa i duhan. gdje će se moći pronaći ostaci kostiju mamuta. Kosti i hrastovi od kojih se izrađuju predmeti su pronađeni u rijeci Savi na području Županije. Budući da je Županija smještena na obalama dviju velikih rijeka (Sava. u naselju Tolisa.

and are mostly occupied with the agriculture. The biggest traditional events are: osavina Canton enables different kinds of fishing because you can fish at rivers. P Rijeka Sava • The Sava River The geographical position. Bosna). Geo-traffic position of the Canton has made it possible for the two very busy border crossings in Orašje and Šamac to be opened. which has over 10. The bones and the oaks were found in the Sava River at the Canton’s area. There are about 45. A lot of the population is occupied with one of the old crafts. lakes.000 exhibits and valuable numismatic collection. Besides the monastery and the church. it is one of the water-richer areas in Bosnia and Herzegovina. Odžak and Domaljevac – Šamac. P Tourism BiH • October 2009 13 . Since the Canton is located on the banks of two big rivers (Sava. In Tolisa. with the average altitude of 90 m. and the cash crops are: soybeans.Posavina Canton HEAVEN fishing for hunting and osavina Canton is located in the north – eastern part of BiH and is the second out of 10 cantons of the Federation of BiH. there is a Franciscan monastery and a church where is the museum with the library. It is made up of three municipalities: Orašje. which will connect BiH with the European Union. bison and the objects made of the 6000 years old oak tree will be seen. Cultural-historical monuments are placed in two localities. closeness of the two big rivers. rich and heterogeneous fund of wild game and fish and preserved natural environment make good conditions for breeding the wild game and fish. the museum of the glacial period. the municipality of Orašje. With the construction of the corridor 5c. the conditions for the development of the transit tourism should be created. Posavina Canton offers very rich ichthyologic diversity. marshes.000 inhabitants in the Canton. we can also single out the municipality building in Odžak as a cultural-historical monument. canals. sugar-beet and tobacco. The most represented field crops are the corn and wheat. where the remains of the bones of the mammoths. Within the monastery there is also a museum of modern arts in the faze of arranging. FESTIVALS In the area of the Posavina Canton there is a number of cultural and sports festivals held during the summer months. old river beds. producing the objects made of willow brushwood. The area of the canton spreads on 342 km2 and is mostly lowlands.

prepelice. Pored ovih manifestacija bitno je napomenuti i internacionalnu Sava regatu Karlovac – Orašje koja okuplja zaljubljenike u prirodu i kajak – kanu sport iz čitavog svijeta. koncerti i kao vrhunac manifestacije smotra folklora međunarodnog karaktera koja se održava 15. režiseri. obnovljeni su i poboljšani objekti i tereni za boravak turista na lovištima i unaprijeđeni fondovi divljači i riba. likovne izložbe.08. štuka. Županija Posavska nudi vrlo bogatu ihtiološku raznolikost. Turistička zajednica Županije Posavske je implementirala projekt „Posavina raj za lov i ribolov“ koji je financirala Europska Unija. sportski turniri u košarci. . Organizatori HKUD «Mladost» Domaljevac svake godine osiguravaju bogat program koji se sastoji od tradicionalnog svečanog mimohoda folklornih skupina. natjecanja. Manifestacija se obilježava početkom šestog mjeseca u naselju Tolisa. glavnog događaja međunarodne smotre folklora tu su još i razna natjecanja u starim sportovima. Moto susreti u Orašju koji okupljaju preko 1000 motorista iz cijele Europe. barama. održavaju se početkom petog mjeseca. blizina dviju velikih rijeka. tako je i dobila naziv «Mala Pula». šljuke i grlice. na centralnom trgu u Odžaku. som. općina Orašje.08 – 16. koncerta izvorne i zabavne glazbe. prezentacije knjiga. bogat i raznovrstan fond divljači i riba i očuvani prirodni okoliš stvaraju odlične uvjete za uzgoj divljači i ribe. šljunkarama i kanalima. kulenijada.sportska manifestacija međunarodnog karaktera koja se održava krajem sedmog mjeseca na području Ribolov na Savi općine Domaljevac – Šamac.08. jezerima. tolstolobik. utrke pasa. mrena. te divlje svinje i zečevi. Prema ovim karakteristikama ovo područje je atraktivno sa stanovišta turističko – lovne i ribolovne ponude. Ostala značajna lovna divljač koja se nalazi na ovim prostorima je srneća divljač. starim koritima. nogometu i borilačkim sportovima. divlji golub. koji pruža potrebne informacije i usluge turistima za vrijeme njihovog boravka u Posavini. smuđ. Kao važan dio turističkog proizvoda. DANI TOLISE – veliki događaj koji prerasta u tradicionalnu manifestaciju međunarodnog karaktera. koncerti. • Fishing on the Sava DOMALJEVAČKA TKANICA – kulturno – folklorno . a održava se u sedmom mjesecu i traje 14 dana. odbojci. Turizam BiH • listopad 2009. izložbe. Glavni cilj ove manifestacije kao i Posavskog kola i Domaljevačke tkanice je očuvanje kulturne baštine i izvornog folklornog stvaralaštva. U svrhu povećanja atraktivnosti lovnih i ribolovnih područja. divlje guske i patke. Manifestacija je bogata sportskim i kulturnim događanjima: promocija knjiga.DANI HRVATSKOG FILMA – najveća manifestacija na prostoru Županije gdje se prikazuju najbolja ostvarenja hrvatske kinematografije nakon Pulskog festivala. Pored 1 Na području Županije najzastupljenija je pernata divljač: fazani. Na projekcijama filmova učešće uzimaju glumci. uspostavljen je sistem informiranja. rafting i spust gumenim čamcima niz rijeku Savu. Na ovim prostorima najzastupljenije vrste riba su: šaran. Županija Posavska omogućava razne vrste ribolova zato što se može pecati na rijekama. POSAVSKO KOLO – održava se na području općine Odžak u vremenu od 01. glumačke prezentacije itd. osobe iz političkog života Hrvatske i FBiH uz zavidno medijsko praćenje. LOV I RIBOLOV Geografski položaj. amur. nastupa na otvorenoj pozornici. Održava se početkom devetog mjeseca na prostorima općine Orašje.

are being screened.CROATIAN FILM DAYS – the biggest event in the area of the Canton. and barbel. there are also various competitions in old sports. and the game and fish stocks increased. concerts. According to these characteristics. Motorcyclemeetings in Orašje that gather over 1000 motor cyclists from all over the Europe are taking place at the beginning of May. dog races. wood pigeon. held at the end of July. traditional and pop music concerts. directors. art exhibitions. This festival is taking place at the beginning of June in Tolisa. TOLISA DAYS – a big event that is becoming an international traditional festival. after the Pula film festival. Posavina Canton enables different kinds of fishing because you can fish at rivers. This festival is full of sports and cultural events: books promotion. HUNTING AND FISHING The geographical position. It is being held at the beginning of September in the municipality of Orašje. football and contact sports. The main goal of this festival and of Posavina dancing and Domaljevac sash is the preservation of cultural heritage and the autochthon folklore creativity. exhibitions. snipe and turtle-dove. where the best works of the Croatian cinematography. wild goose and ducks. amur. pike. closeness of the two big rivers. hunting and fishing paradise” financed by the European Union. In order to increase the attractiveness of the hunting and fishing areas. Besides the central event. The system of informing that gives all the necessary information and services for the tourists during their stay in Posavina has been established as a very important part of tourist product. and people from the Croatian and BiH political life. Posavina Canton offers very rich ichthyologic diversity. lakes. wild boar and hare. at the area of the municipality of Domaljevac – Šamac. actors presentations. rafting and pontoon ride down the Sava River. the international folklore festival. marshes. At the film screenings you can see actors. Hunting In the area of the Canton the most represented is the feathered game: pheasant. kulenijada. POSAVINA WHEEL DANCE – held in the area of the municipality of Odžak from 01/08 – 16/08. Tourism BiH • October 2009 1 . rich and heterogeneous fund of wild game and fish and preserved natural environment make good conditions for breeding the wild game and fish. and sports tournaments in basketball. the municipality of Orašje. quail. The rest of the hunting game here are: deer game. concerts and as the final of this event the international folklore festival held on August 15th at the central Odžak’s square. and it is held in July and lasts for 14 days. pike-perch. The organizer HKUD “Mldost” Domaljevac every Lov • year makes a rich program consisted of: traditional ceremonial folklore groups march past. catfish. open air performances. Besides these festivals it is important to mention the international Sava regatta Karlovac – Orašje. book promotions. the Tourist board of Posavina Canton has implemented the project “Posavina. DOMALJEVAC SASH – cultural-folklore-sports festival with the international character. old river beds. The most represented fish species in these areas are: carp. and so it got the name “Little Pula”. from all over the world. volleyball. the buildings and grounds for tourists stay at the hunting grounds had been renovated and improved. canals. and there is a great media interest for this event. which gathers lovers of nature and kayak – the canoe sports. etc. this area is attractive from the point of view of the tourist-hunting and fishing offer. competitions.

1 P Turizam BiH • listopad 2009. sačuvana flora i fauna predstavljaju važne resurse ovog kantona i osnova su za sportsko-rekreativni. rirodna i geografska raznolikost prostora. lovni i ribolovni turizam kao odredište za one koji vole aktivan odmor u netaknutoj prirodi uz obale rijeke Drine. Prače i Koline. .Bosanskopodrinjski kanton Bosna Edin Kunovac kakva je nekada bila Veliki prirodni potencijali pružaju mogućnost da turizam preraste u vodeću privrednu granu Goražda i cijelog kantona. netaknuta priroda.

Tourism BiH • October 2009 1 . preserved flora and fauna represent important resources of this Canton and are the basis for sports and recreational. untouched nature. hunting and fishing tourism and the destination for those who like active rest in untouched nature by the banks of the rivers Drina. N Natural and geographical diversity of the area. Prača and Kolina.Bosnian-Drina Canton Bosnia as it used to be Goražde noću • Goražde noću Great natural potentials offer the possibility for the tourism to become the leading economic branch of Goražde and the entire Canton.

osansko-podrinjski kanton Goražde zauzima površinu od 504. Ribolov Gornji tok rijeke Drine. Prače i Koline. slobodnog i očuvanog i pružaju izvanredan ugođaj za planinare.6km2 i sastoji se od tri općine: Goražde. a ujedno postane nosilac razvoja općine Goražde. Veoma atraktivno i posjećeno mjesto je izletište Rorovi koje ujedno predstavlja simbol ot- pora (1992. sačuvana flora i fauna predstavljaju važne resurse ovog kantona i osnova su za sportsko-rekreativni. Borovac i Grebak pružaju sliku pomalo divljeg prostora (u najpozitivnijem smislu riječi). u skladu sa svojim interesima. Bogata prirodna i kulturno-historijska baština resursi su koji imaju neprocjenjivu vrijednost i potencijal za razvoj turizma na prostoru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. stoga se razvoj turizma uglavnom bazira na mogućnostima koje pruža ova rijeka. Turistička agencija “Obner” obezbijedit će vam potpuni ugođaj na splavarenju. Splavarenje Drinom je već poznat turistički proizvod zbog kojeg ovo područje posjećuje veliki broj turista. Duž obala rijeke Drine nalazi se nekoliko plaža. Splav je neobično plovilo izgrađeno od drvene oblovine sa koga se može riboloviti i uživati u gastro ponudi domaćih specijaliteta. Područje gornjeg toka rijeke Drine od prapovijesnih vremena nije bilo zaobiđeno od prisustva i kulturnog razvitka ljudskih zajednica. . netaknuta priroda. ribolov. Srbiju. Splavarenje Drinom. B TURISTIČKA PONUDA . Splavarenje 1 Turizam BiH • listopad 2009.). koja je povezivala primorje. Planinski visovi Kriva draga. već se jednostavno mora doživjeti. vožnja kajakom. zaustavlja dah. itd. još uvijek je sačuvan od svih zagađivača. planinarski pohodi. izaziva radoznalost. ljubitelje ljekovitog bilja i šumskih plodova. Sadba. Ruda glava. lovni i ribolovni turizam kao odredište za one koji vole aktivan odmor u netaknutoj prirodi uz obale rijeke Drine. Crnu Goru sa Sarajevom i drugim krajevima. rijeke i planine pružaju mogućnost da svako može pronaći nešto za sebe (splavarenje. Splavarenje Posebno atraktivan turistički proizvod BPK-a Goražde je splavarenje Drinom. Prirodna i geografska raznolikost prostora. Klek. Crni rajski vrh.-1995. budi neizvjesnost i želju za ponovnim vraćanjem. TIPOVI I VRSTA Bosansko-podrinjski kanton Goražde raspolaže velikim prirodnim potencijalima koji pružaju mogućnost da turizam preraste u vodeću privrednu granu. gdje svoj mir mogu pronaći kupači: Gradski žanj. Rijeka Drina predstavlja izuzetnu atrakciju za brojne domaće i strane goste. Osanica itd. rafting.). Splavarenje je doživljaj čija se posebnost ne može riječima opisati. plivanje. kanjoni. Rijeka Drina uvijek je bila glavna saobraćajna arterija na području istočne Bosne. Foča-Ustikolina i općine Pale-Prača. Prirodni resursi izvanredne ljepote i raznovrsnosti kao što su prelijepe šume.

Log floating is an experience of a special kind that you can’t describe with words. The resort Rorovi is a very attractive and well visited place and it also represents the symbol of resistance (1992 – 1995). medicinal herbs and forest fruits fans. which is the basic requirement for the existence of the most interesting salmonidae Tourism BiH • October 2009 19 . which offer the possibility for the tourism to become the leading economic branch and the holder of the development of the municipality of Goražde. mountaineering. it is breathtaking. Rich natural and cultural-historical heritage are the resources that have priceless value and potential for the development of tourism in the area of Bosnian-Drina Canton Goražde. Along the Drina there are several beaches for bathers: Gradski žanj. free and preserved and give exceptional atmosphere for the mountaineers. Osanica. Fishing The upper Drina flow is still preserved from pollution. kayaking. TOURIST OFFER. like beautiful woods.B osnianDrina Canton Goražde takes up the surface of 504. Crni rajski vrh. etc. due to which this area is visited by numerous tourists. TYPES AND KINDS Log Floating Bosnian-Drina Canton Goražde has at its disposal great natural potentials. etc. The float is an unusual sailing boat made of round-wood from which you can fish and enjoy the gastro offer of local specialties. Log floating Especially attractive tourist product of the Bosnian-Drina Canton Goražde is the log floating on the Drina. The mountain peaks Kriva draga. The Drina River has always been the main traffic artery in the area of eastern Bosnia. hunting and fishing tourism and the destination for those who like active rest in untouched nature by the banks of the rivers Drina. offer the possibility for everyone to find something for himself (log floating. preserved flora and fauna represent important resources of this Canton and are the basis for sports and recreational.6 square km and consists of three municipalities: Goražde. canyons. Foča-Ustikolina and Pale-Prača. untouched nature.) compatible with everybody’s interests. Tourist agency “Obner” will provide you the complete atmosphere in floating. The Drina River represents a true attraction for numerous local and foreign guests. rouses suspense and the desire for coming back. Prača and Kolina. Montenegro with Sarajevo and other parts. Borovac and Grebek give the image of slightly wild space (in the positive sense). Serbia. you just have to experience it. swimming. Natural and geographical diversity of the area. and because of this the development of tourism is mostly based on the possibilities that this river gives. The log floating on the Drina provokes the curiosity. fishing. The log floating on the Drina is already familiar tourist product. It connected the coast. Natural resources of exceptional beauty and diversity. rivers and mountains. rafting. Ruda glava. Klek. The presence and the development of human communities had existed in the area of the upper Drina flow since the prehistory. Sadba.

od kojih izdvajamo najveću u Bosni i HerceLovno rekreativni centar kod Goražda Kulturno-historijsko naslijeđe Bosansko-podrinjski kanton Goražde. kao i cijela Bosna i Hercegovina. Na lokalitetu Grepka i Rude glave izgrađeni su planinarski domovi. Za očuvanje i zaštitu okoliša i lovne divljači brinu se četiri lovačka društva: . Planinarstvo Teritorij Bosansko-podrinjskog kantona Goražde okružuju izrazito lijepi planinski predjeli koji svojom atraktivnošću izazivaju radoznalost planinara.rekreativni centar “Bijele vode” .Lovačko društvo “Rasoh” Prača .Sportsko.o.58.što je osnovni preduslov da pored ravničarskih vrsta žive i najzanimljivije salomonidne vrste riba.Lovno .Sportsko-ribolovno društvo “Goražde” . Za čuvanje tradicije u planinarstvu ističe se Bošnjačko-planinarsko društvo „Maglić” Goražde. izrazito bogatstvo mladicom i drugim vrstama ribe. Raznovrsnost ribljeg fonda. proizvelo je potrebu za formiranjem sportskih ribolovnih društava koja egzistiraju na ovom prostoru.ribolovno društvo “TOPLIK” Prača Planinska rječica Prača. sportski teren. Kacelj i Borovac. govini “Krivu Dragu” u čijem sastavu se nalazi i lovno-rekreativni centar “Bijele vode” sa gaterom opremljenim za obuku i trening lovačkih kerova. Privredno društvo “Bijele vode” d. Grebak. Sportsko rekreativni turizam Sportski tereni na prostoru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde pružaju izvanrednu mogućnost za razvoj sportskorekreativnog turizma. prateći sadržaji) i bit će nosilac bržeg razvoja ove vrste turizma. Ljekovito bilje. kako sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde tako i sa šireg prostora Bosne i Hercegovine. predstavlja jedinstveno bogatstvo autohtonom potočnom pastrmkom i kapitalnim primjercima lipljana.Sportsko-ribolovno društvo “Halil Sofradžija” Ustikolina .o. . dar netaknute prirode. interesantne ribolovnim sladokuscima. odgovarajuća klima i šumska bogatstva su osnovni činioci više lovnih revira na području BPK-a. a to su: . predstavlja pravu riznicu raznovrsne kulturno-historijske Hunting-recreational centre near Goražde 10 Turizam BiH • listopad 2009. Kriva draga radi na izgradnji savremenog sportsko-rekreativnog centra ( motel. Na području Ustikoline zabilježen je svjetski rekord u ulovu mladice . Za planinarenje posebno su atrak• Lov Povoljna konfiguracija zemljišta. koje organizuje i niz planinarskih manifestacija.Lovačko društvo “Biserna” Goražde . gljive i ostali šumski plodovi rasprostranjeni su po svim predjelima BPK-a. te briga o zaštiti ovih vrsta.40kg.Lovačko društvo ” Grebak” FočaUstikolina tivni planinski masivi Ruda glava. Šetališta i staze uz rijeku Drinu u izvanrednom ambijentu omogućavaju razvoj rekreativnog turizma. Zahvaljujući prirodnim resursima prostor Bosansko-podrinjskog kantona Goražde pruža idealne uslove za razvoj lovnog turizma.

mushrooms and other forest fruits are wide-spread over the BosnianDrina Canton Goražde. the world record in catch of huchen was registered – 58. The Bosnianmountaineering society “Maglić” is distinguished in the preservation of mountaineering tradition and it organizes line of mountaineering events.Hunting club “Biserna” Goražde .Hunting club ” Grebak” FočaUstikolina regions that provoke the curiosity of the mountaineers from the territory of the Bosnian-Drina Canton Goražde and wider area of Bosnia and Herzegovina. Sports and recreational tourism Sports grounds in the BosnianDrina Canton Goražde offer exceptional possibility for the development of sports and recreational tourism. Heterogeneousness of the fish stocks.40 kg. Thanks to the natural resources. Grebak. very rich with huchen and other fish species and care of the preservation of these species created the need of forming fishing clubs that exist in this region.Hunting club “Rasoh” Prača . Mountain massifs Ruda glava.Sports and recreation club “Goražde” . where the biggest one in Bosnia and Herzegovina is “Kriva Draga” with the hunting-recreational centre “Bijele vode” that has the place specially equipped for the training of the hounds. In the area of the Ustikolina.Hunting-recreational centre “Bijele vode” .Sports and recreation club “TOPLIK” Prača. and these are: . Kacelj and Borovac are especially attractive for mountaineering. Promenades and paths along the Drina River. with its exceptional environment. enable the 11 Hunting Suitable configuration of the grounds. the area of Bosnian-Drina Canton Goražde offers great conditions for the development of hunting tourism. On the locality Grebak and Ruda glava mountain houses were built. fish species that are interesting for the fishing lovers. suitable climate and for- Mountaineering The territory of the Bosnian-Drina Canton Goražde is surrounded by exceptionally beautiful mountain Tourism BiH • October 2009 . Four hunting clubs are taking care of the preservation and protection of the environment: . The mountain rivulet Prača.Sports and recreation club “Halil Sofradžija” Ustikolina . a gift of untouched nature represents a unique wealth of the indigenous brown trout and the big specimens of grayling. Medicinal herbs.Lovci i lovina • Hunters and catch est wealth are the basic factors of the hunting grounds in the area of Bosnian-Drina Canton Goražde.

a arheološka istraživanja potvrđuju da su naselja: Popov Do. Nešto od gore navedenih eksponata pohranjeno je u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine u Sarajevu. stoljeća. . godine u naselju Zupčići rezultirala su pronalaskom kamenih bodeža. turske i austrougarske uprave. godine. Prilikom ovog arheološkog pretraživanja na ovom lokalitetu pronađeni su kipovi koji svjedoče o postojanju naselja iz pomenutog perioda. 12 • Panorama of Goražde Turizam BiH • listopad 2009. Iskopavanja koja su vršena 1955. izgrađen 1553. vazne i posude od glinene opeke. One datiraju iz druge polovine XV. radi o kulturi staroj 7.historijski i vjerski spomenik nalazi se u selu Kreča.Panorama Goražda baštine. Zupčići i Podhranjen naseljavali stanovnici mlađeg kamenog doba. Treba istaći da je na prostoru općine Ustikolina izgrađena prva džamija u Bosni i Hercegovini “Turhan Emin-begova” kao i prva štamparija na bosanskohercegovačkom tlu. Značajna su nalazišta iz prahistorijskog. U užem gradskom području općine Goražde nalazi se i jedna od najljepših džamija na Balkanu “KAYSERI CAMII” i predstavlja neprocjenjiv kulturno-historijski i vjerski spomenik. Novopronađeni kipovi bit će nakon stručne obrade izloženi u pomenutom muzeju. Ovaj lokalitet ima status Nacionalni spomenik “Lug”. rimskog. godine samo su potvrdila već ranije nalaze da se na ovom lokalitetu. Iz Osmanlijskog vremena značajan kulturno. prema procjenama arheologa. Najnovija istrživanja koja su obavljena na ovom lokalitetu august/septembar 2009.5 hiljada godina. Na prostoru BPK-a Goražde postoje tragovi života iz prahistorije. srednjovjekovnog vremena. kamene sjekire.

as well as the first printing house in Bosnia and Herzegovina. Stećak in Goražde surroundings Tourism BiH • October 2009 13 . This locality has the status of National monument “Lug”. In the town of Goražde there is one of the most beautiful mosques in Balkans .o. Stećci u okolici Goražda • There are traces of life from the prehistory in the area of the BosnianDrina Canton Goražde and the archaeological researches confirm that the settlements Popov Do. medieval period of Turkey and the Austria-Hungary authorities. and date from the XV century. the “Turhan Emin-begova” mosque. Important sites are from the prehistoric period.o. From the Ottoman period comes an important cultural-historical and religious monument. Some of the exhibits mentioned above are stored at the National Museum of Bosnia and Herzegovina in Sarajevo.“KAYSERI CAMII” and it represents priceless cultural-historical and religious monument.5 thousand years old culture. Zupčići and Podhranjen were inhabited by the population from the early Stone Age. We should point out that the first mosque in Bosnia and Herzegovina was built in the municipality of Ustikolina. Roman. according to the archaeologists’ estimations.development of the recreational tourism. The most recent researches done at this locality (August/September 2009) just confirmed that. Finds of stone daggers. Kriva draga works on the construction of modern sports and recreational centre (motel. Economic society “Bijele vode” d. vases and the pottery are the results of diggings that were made in 1995 in the settlement Zupčići. Newly found statues shall also be stored at this museum after the professional analysis. in the village of Kreč. built in 1553. Cultural-historical heritage Bosnian-Drina Canton Goražde as well as the entire Bosnia and Herzegovina represents a true treasury of various cultural-historical heritages. sports grounds. stone axes. and accompanying programs) and it will be the holder of the development of this type of tourism. the word is about 7. On the occasion of archaeological researches at this locality the statues that witness about the existence of the settlement from this period were found.

a osobito iz Trsta. Brčko je poznato po svojim pozorišno-kazališnim susretima koji se održavaju u 1. Austrijanci su ga zvali Brčka. Brčko ima bogati gradsku biblioteku. U Brčkom postoji J. Obiteljski radio Valentino. godine u Brčkom je živjelo oko 3000 ljudi. godine pod nazivom Barka kako su ga prozvali franjevci koji su u to vrijeme djelovali na tom prostoru. razvilo u vrlo živo trgovačko mjesto. Brčko nije važno samo kao čvorište putnih pravaca nego i kao mjestu u kojem su se razvile različite vrste prometa: cestovni. grad na raskrižju putova prema istoku i zapada. Panorama Brčkog Panorama of Brčko 1 Turizam BiH • listopad 2009. Preporod i Napredak. izuzev njenog južnog dijela na sjevernom području planine Majevice koje se nalazi na 200 – 400 m nadmorske razine. još za vrijeme Austro-Ugarske. U njega su dolazili trgovci iz gotovo cijele Europe. sjeveru i jugu. Budimpešte. U rimsko vrijeme na tom prostoru bila je sagrađena utvrda koja se zvala Saldea (latinski sal znači sol. Sofije itd. prema sjeveru i jugu.Brčko Distrikt Brčko. . 1878. Beča. plovni (riječni) i željeznički. kuhinjska sol). • Brčko se. Tako je Brčko postalo vrlo važno čvorište putova prema istoku i zapadu. Dokaz o postojanju rimskog grada Saldee jesu ostatci rimske kanalizacije u Brčkom. Amatersko pozorište. Distriktu Brčkom pripalo je područje cijele nekadašnje općine Brčko. tri kulturnoumjetnička društva: Prosveta. B rčko se prvi put spominje1428. Taj podatak najzornije govori kojom brzinom se Brčko razvijalo. Brčko je grad na ušću rijeke Brke u Savu. Brčko ima nekoliko vrlo poznatih hotela. tjednu mjeseca studenog.P Radio Brčko. Gradsku galeriju. Cijelo područje Brčkog nalazi se na 80 – 200 m nadmorske razine. a Turci Brčki. motela i pansiona. Praga. preko 7000 ljudi. najvjerojatnije po mjestu gdje se trgovalo soli. Radio bet Frattelo itd. Zagreba. te nekoliko medija u privatnom vlasništvu: RTV Hit. a 1910. To područje obiluje brojnim izvorima pitke vode.

Brčko Distrikt Brčko is the town on the crossroads to east and west. The entire former municipality of Brčko fell to share of the Brčko district. In Brčko there is Radio Brčko. etc. Vienna. Brčko has rich town library. Brčko is the town on the river mouth of the Brka into Sava. most probably after the place of salt trade. Here came the merchants from almost entire Europe. Preporod and Napredak. north and south. Prague. Brčko is also important as the place where different kinds of traffic: road. The evidence of the existence of the Roman town Središte Brčkog • Centre of Brčko B Saldea is the remains of the Roman sewage system in Brčko. Radio bet Fratello. That’s how Brčko became a very important crossroads to east and west. This information shows how fast Brčko developed. which was called Saldea (Latin sal means salt. except its southern part on the northern area of the Majevica Mountain. It has several very famous hotels. and several media in private property: RTV Hit. which are being held in the first week of November. etc. which is situated at the altitude of 200-400 m. During the Roman period a fortress was built at that area. Amateur theatre. Zagreb. three cultural clubs: Prosveta. Town gallery. rčko was mentioned for the first time in 1428 under the name Barka as it was named by the Franciscans who worked at that time there. motels and hostels. Family radio Valentino. Even during the Austro-Hungarian period Brčko developed into a very lively commercial place. About 3000 people lived in Brčko in 1878. common salt). Budapest. The entire area of Brčko is situated at the altitude of 80-200 m. This area is abundant with numerous springs of potable water. and especially from Trieste. and in 1910 over 7000. Austrians used to call it Brčka and the Turks Brčki. Tourism BiH • October 2009 1 . north and south. Brčko is known for its theatre meetings. Sophia. river and railroad traffic.

ili turizma.. ministarstava. ideje.. a čiju dozvolu za upotrebu smiju imati samo stručni profesionalci..Strateški marketig u funkciji razvoja turizma .... ....... Samo će tada marketing biti u funkciji razvoja nekog posla. destinacije. država. Marketing je najjači alat poslovnog uspjeha Mirjana Šutić arketing je snažan alat čije upute za upotrebu moraju pisati čelnici tvrtki....... 1 M Turizam BiH • listopad 2009.....

. Marketing is the strongest tool for the business success T he marketing is the strong tool.... Only then the marketing shall be in the function of the development of a job. Tourism BiH • October 2009 1 .... states.. and whose permission for use could have only the professional experts... idea or tourism.. for which use instructions should be written by the heads of the companies...... ministries...Strategic marketig Tradicijska gastro ponuda • Traditional gastro offer in the function of the development of tourism .. destination....

te zasićeno mnoštvom neprovjerenih informacija. onda se moramo pripremiti na velike izdatke s kratkoročno neopipljivim rezultatima. Kako bismo što mudrije utrošili naša ograničena sredstva. tehnološki iznimno kontrastno. Ustrajemo li dovoljno u kvalitetnoj provedbi solidne marketinške kampanje. te zajedno kreirati i prihvatiti strategiju na državnoj razini koja će određivati smisao svake od brojnih ponuđenih nam investicija. te varijacija istih proizvoda i usluga. Sjetimo se izjave Johna Wanamakera koji je ustanovio da je polovica novca koji potrošimo na marketing čisti promašaj od investicije.arketing je. Tvrtke svake godine troše milijune na marketing. odnosno uskladiti naše resurse i mogućnosti. da bismo pokušali zaobići zamke koje donose neizbježan tehnološki napredak i globalizacija. Naš izazov. leži u neorganiziranosti odnosno neusklađenosti naših vizija i ideja o napretku i načinima postizanja željenih ciljeva. Prva je. Dakako. dakle. najjači alat poslovnog uspjeha. još gore. ili. ukoliko se provodi sustavno i s kvalitetnim suradnicima. da marketing moramo tretirati kao sredstvo razvoja turizma u našoj zemlji. 1 Turizam BiH • listopad 2009. moramo prvo pospremiti vlastito dvorište. ali je problem u tome što ne znamo koja od dvije polovice nam je donijela zaradu. Sigurno je da uspjeh svakog poslovnog pothvata ovisi upravo o kvaliteti marketinga njegovih proizvoda ili usluga. Ne možemo očekivati da ljudi od nas kupe nešto za što ne znaju da postoji. Kada novac uložen u marketing počnemo smatrati investicijom od koje očekujemo dobit. ponuda. Čak će se i ljudi koji odlučuju u što usmjeriti sredstva unutar marketinškog budžeta složiti da je većina tog novca bačena u vjetar. pretpostavka. Ne možemo očekivati da ljudi iz Amerike ili dalekog Japana požele doći vidjeti prirodne ljepote Jadrana i njegova zaleđa ako za našu zemlju nisu nikada čuli.odnosno ponude koju je netko voljan platiti. dakle. ako su samo pratili ratna zbivanja u njoj. Kada spoznamo kako želimo da nas svijet doživljava i utvrdimo u čemu smo izvanredni u odnosu na ostale turističke destinacije. moramo prvenstveno definirati kako želimo da se našu zemlju izvana percipira. M Tko smo mi? Teško je razumjeti kako formirati strategiju marketinga na današnjem tržištu koje je vrlo fragmentirano. . potrebno je uložiti sredstva da bismo dodatno dotjerali resurse i obučili naše osoblje s ciljem kreiranja kvalitetne turističke ponude . dugoročno ćemo uživati višestruki povrat na uloženo.

We cannot expect that the people form America or the far away Japan wish to come to see the natural beauties of the Adriatic and its hinterland if they have never heard of our country. that is to say non-coordination of our visions and ideas about the progress and the ways of achieving the goals. Of course. Even people who decide where the funds inside the marketing budget will be directed agree that most of this money is wasted. for long-term we should enjoy the multiple return on investment. technologically very contrastive. the man who ascertained that half of the money spent on marketing is the investment failure. We cannot expect people to buy something from us that they have never heard of. in the first place we have to define how we want our country to be perceived from the outside and together cerate and accept the strategy at the state level. So. that is to coordinate our resources and possibilities.I f implemented systematically and with quality associates. if they have only seen the war events in it. Big companies spend millions on marketing every year. first we should clean our own yard. When we start to consider the money invested in marketing as an investment from which we expect profit then we should prepare for big expenditures with unseen results for short-term. marketing is the strongest tool of the business world. but the problem is that we do not know which of the two halves brought us the profit. which will define the sense of each investment offered. the first supposition is that we should treat the marketing as the means of the development of tourism in our country. in trying to go around the traps that come with the inevitable technological progress and globalization. or what’s even worse. and saturated with numerous unverified information. Masline • Olives Who are we? It is hard to understand how to form the strategy of marketing in today’s market which is very fragmentary. we need to invest in order to arrange our resources and train the personnel with the goal of creating quality tourist offer – the offer someone is willing to pay for. When we figure out how we want the world to see us and ascertain our remarkable features as regards other tourist destinations. As to spend our limited funds as wise as possible. Our challenge lies in the low level of organization. And the success of every business activity depends exactly on the quality of the marketing of their products or services. Let’s remember the John Wanamaker’s statement. If we persist enough in the quality implementation of good marketing campaign. offers and the variations of the identical products and services. Tourism BiH • October 2009 19 .

Pri kreiranju strategije razmišljajmo. S kim točno mi kao turistička destinacija. Ne razumijemo naše ciljno tržište. precizno odgovoriti na sljedeća pitanja: 1. odnosno naša marketinška kampanja. Koliko god logično zvučalo. Kako bismo marketing stavili u funkciju razvoja turizma. i odvojimo vrijeme za analizu. njihove želje i potrebe. treba znati što je naša meta kako bismo je pravilno naciljali i pogodili. Pokušajte zatvoriti oči i baciti pikado strelicu u smjeru mete. Ako se kojim slučajem ipak dogodi da pogodite. koliko god dugačke ruke imali. Kakvu točno percepciju ta ciljna skupina ima o nama trenutno? 3. lakše ćemo u moru oglašivača..Ciljaj pa pali! Kada znamo što imamo i kako želimo da nas svijet percipira. Isplatilo mu se razmišljati. osjećali i činili? Suvremeni marketing nudi mnoštvo alata za dostizanje ciljeva. trebamo komunicirati? 2. Koji su najuvjerljiviji razlozi koje im možemo ponuditi kako bi to mislili. Sjetimo se Nobelovca Ernesta Rutherforda koji je izjavio kako nema novca. osjeća i čini? 4. kako bismo izbjegli svaštarenje i kasnije uštedjeli. internet stranica i stručnjaka znati izabrati baš one alate koji će nas voditi prema našem komadiću tržišta. Pritom često bacamo novac na slogane i fraze koji ne prikazuju ono što bismo mi htjeli pa primatelju naše poruke djeluju nepovezano i besmisleno. .. Svaštarenje u marketinškim ulaganjima koštat će kompaniju ili državu daleko više od izgubljene partije pikada. kada imamo marketinšku strategiju. potrebno je definirati koji će djelić ogromnog svjetskog tržišta najvjerojatnije željeti upravo ono što mi imamo ponuditi. Koliko god puta pokušavali. destinaciju. pa zato mora razmišljati. na osnovu detaljne marketinške analize. ali je potrebno prvenstveno znati definirati cilj pa potom izabrati alat koji će najbolje doprijeti do njega. planiranje i izbor smjera u kojem želimo ići. nećete pogoditi centar. 10 Hajdučki stol u Vjetrenici • Hajduk’s table in Vjetrenica Turizam BiH • listopad 2009. Uzaludno trošenje marketinškog budgeta dijelom je sigurno uzrokovano činjenicom da često ‘palimo’ a da koncentrirano ne ‘ciljamo’. moramo definirati koga točno marketingom želimo doseći. ponudu. bit će to čista sreća. Što točno mi želimo da ta ciljna skupina misli. Pri pripremi marketinške strategije potrebno je. Zastanimo na trenutak i razmislimo. ne znamo kako im iskomunicirati odnosno prodati upravo našu uslugu. Takav životni stav donio mu je kasnije titulu engleskog baruna i osigurao sredstva o kojima je ranije samo sanjao. Dakle.

there is a need to define which part of the huge world market most probably would want to see what we have to offer. its needs and desires. for sure. This kind of life attitude later brought him a title of English baron and provided funds he only dreamed of. offer…In this we usually throw away the money on various slogans and phrases that don’t show what we would like. you hit the target. there is the need to know what our target is so we could aim at it properly and “shoot” it. by any luck. it will be easier to choose the tools in the sea of advertisements. What exactly do we want for the target group to think. No matter how many times you try. internet pages and experts. Useless wasting of the marketing budget is partly caused by the fact that we often “shoot” without concentration on the target. we don’t know how to communicate with it. feel and do in this way? Modern marketing offers plenty of tools for achieving the goals. but first of all it is necessary to know how to define a goal and then choose a tool that will do the best in reaching it. Doing odds and ends in marketing investment shall cost the company or the state much. Which are the most persuasive reasons we can offer them to think. Let’s remember the Nobel Prize winner Ernest Rutherford’s who said that he didn’t have money so he had to think. We don’t understand our target market. much more than a lost darts game. to avoid odds and ends and save money. As to put marketing into the function of the development of tourism. As a tourist destination. No matter how logical this may sound. In preparation of the marketing strategy. planning and choose the direction we want to go to. What is the exact perception of us from that target group? 3. If. Try to close your eyes and throw the dart into the target. In creating the strategy let’s think and take time for analysis. which shall lead us to our piece of the market. and then shoot! When we know what we have and how we want the world to perceive us. how to sell our service. but for the addressee of our message they seem incoherent and senseless. we must define who we want to reach by the marketing. Tourism BiH • October 2009 11 . destination. when we have the marketing strategy. based on detailed marketing analysis there is a need to answer the following questions precisely: 1. how long your hands are you will never hit the centre.Vrelo Duman u Livnu • Duman spring in Livno Aim at. feel and do? 4. Let’s stop for the moment and think. that would be just luck. whom our marketing campaign needs to communicate with? 2. It was worth of thinking. So.

BMW to be the BMW. Marketinški stručnjaci su rijetki. states. a čiju dozvolu za upotrebu smiju imati samo stručni profesionalci. and today you don’t think about the serious business for short-terms. These creative minds help Apple to be the Apple. Pravi marketinški stručnjaci imaju briljantne ideje na koje reagiramo sa «pa kako se ja toga nisam sjetio?». logo. Marketing je snažan alat čije upute za upotrebu moraju pisati čelnici tvrtki. . a danas se o ozbiljnom poslu ne razmišlja na kratke staze. The copies and amateurs will bring us shortterm savings. To su ljudi koji znaju kakav nas dizajn letka.Tada će biti potrebno premostiti još jednu zamku u marketingu: kvalitetne marketinške alate imaju i znaju koristiti samo marketinški stručnjaci. logo. one more trap in marketing needs to be by-passed: only marketing experts have and know how to use the quality marketing tools. Samo će tada marketing biti u funkciji razvoja nekog posla. Those are the people who know what kind of design of the leaflets. and the most effectively reaches certain groups of people. True marketing experts have brilliant ideas on which we react with: “how I didn’t come up with that”. destination. Only then the marketing shall be in the function of the development of a job. Marketing experts are rare and expensive. Kopije i amateri donijet će nam samo kratkoročnu uštedu. The marketing is the strong tool. ministarstava. i skupi. 12 Turizam BiH • listopad 2009. Coca Cola to be the Coca Cola. ministries. To su kreativni umovi koji pomažu Apple-u da bude Apple. Stećci na Blidinju • Stećaks at Blidinje Then. idea or tourism. jer je njihov doprinos našem uspjehu ključan. Poanta jest da je takve stručnjake potrebno i platiti. Coca Coli da bude Coca Cola i BMW-u da bude BMW. destinacije. i najefektnije dopire do određenih skupina ljudi. država. poruka i medij najbolje prezentira na željeni način. for which use instructions should be written by the heads of the companies. The point is that these experts need to be paid because their contribution to our success is crucial. ideje. and whose permission for use could have only the professional experts. message and media the best presents us in the way we want. ili turizma.

Međugorje .

Stari most u Mostaru • Old Bridge in Mostar .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->