Tiristički potencijali Bosne i Hercegovine

Tourist potentials of Bosnia and Herzegovina

Turizam BiH
BESPLATAN PRIMJER AK
Broj 1 • listopad 2009. • Godina I

Slap Kravica • Kravica Falls

Turizam BiH
I m p re s u m
Izdavač / Publisher: Udruga Stećak Suizdavač / Co-publisher: Federalno ministarstvo okoliša i turizma Za izdavače / For the publisher: Ivan Mikulić Majo Haramandić Glavni urednik / Editor in chief: Grgo Mikulić Zamjenik glavnog urednika Assistant editor in chief: Krunoslav Šetka Uredništvo / Editorial board: Majo Haramandić, Krunoslav Šetka, akademik Sulejman Redžić, Ivan Mikulić, Tatjana Bulaić, Sinaid Šabanović, Grgo Mikulić. Prijevod na engleski / Translation: Ivana Medić Lektura / Language editor: Stanko Jurilj Korektura / Proofreding: Stanko Jurilj, Ivana Medić Grgo Mikulić Grafička priprema / Art layout: SD studio Tisak i uvez / Printed by: Grafotisak Grude

Manastir Tvrdoš kod Trebinja

Monastery Tvrdoš near Trebinje

Broj 1 • listopad 2009. • Godina I

Kazalo / Contents
Istočni i južni dio Republike Srpske Eastern and southern part of the Republic of Srpska

1st issue • October 2009 • Year I

4
Riječ urednika Editorial

90

Turizam BiH

6
Intervju N. Herceg Interview N. Herceg

106
Srednjobosanska Županija Central Bosnia Canton

16
Kanton Sarajevo The wealth of diversities Sarajevo

118
Zapadnohercegovačka Županija West Herzegovina Canton

26
Sjeverozapadna Republika Srpska, Banja Luka North-western Republic of Srpska, Banja Luka

128
Hercegbosanska Županija Herzeg-Bosnia Canton

Hercegovačkoneretvanska Županija Hezegovina-Neretva Canton

36

142
Posavska Županija Posavina Canton

50
Tuzlanski Kanton Tuzla Canton

146
Bosanskopodrinjski Kanton Bosnia-Podrinje Canton

62
Zeničkodobijski Kanton Zenica-Doboj Canton

154
Distrikt Brčko District Brčko

80
Unskosanski Kanton Una - Sana Canton

156
Strateški marketing Strategic marketing

te postizanje tog civilizacijskog cilja. ona se ne poštuje. bogatstvom raznolikosti. ako misli opstati i biti. Bosna i Hercegovina je raznolika po prirodnim ljepotama. Ono što su trebale učiniti velike religije svijeta a. nažalost. razlogom njihova povezivanja. ne samo da nije zanimljiva. po prirodnim rijetkostima. uvjetno rečeno. Učimo onda od prirode. etničkih i vjerskih pripadnosti… Tako ćemo spoznati sebe. po svojim zakonima savršena. i druge u sebi. No. Te različitosti. a znamo da se i ona sastoji od različitih ljudi s posve različitim osobnim sklonostima. od juga prema sjeveru ili od istoka prema zapadu. Drugog puta nema niti će ga biti. Raznolikost prirode i u prirodi također smatramo bogatstvom. Što je tomu razlog? Čovjek? Njegova nedosljednost? Nedovoljna osviještenost? Nedovoljna kulturna i etička obrazovanost? Obrazovanost uopće? Nešto drugo? Što je to nešto drugo? Kažemo da je priroda u sebi. osobito kulturne. različitosti unutar obitelji su bogatstvo. bile su kroz povijest nerijetko kamen smutnje. I u obitelji. raznolikosti. Različitost unutar obitelji se tolerira. osna i Hercegovina je zemlja različitosti. bogatstva njezine kulturno-povijesne baštine. Turizam kao svjetski fenomen pružio je čovjeku i čovječanstvu mogućnost upoznavanja i sebe i drugih. i sebe u drugima. svejedno. Uzdići se do vlastite civilizacije u kojoj će doista različitost biti tolerirana. Raznolikost je uvijek zanimljiva. među etničkim zajednicama. I opet najčešće. Ne da nam se uzdignuti dalje od obitelji. Nećemo li time spoznati cijeli svijet. prihvatljiva. etnički i vjerski. Unutar državne zajednice ona nije poželjna. promocija lijeposti Bosne i Hercegovine. Svijet. štoviše ona je poželjna i poštuje se. a to je komunikacija na globalnoj razini. postanu poveznica a ne razdjelnica? Obično kažemo kako nam je obitelj sve u životu. tradicija i običaja. turizam pruža tu mogućnost. etničke i vjerske. a unutar državne zajednice različitosti su uzrokom sukoba. i ulijeva nadu u ispunjenje tog cilja. Je li situacija drugačija unutar jednog naroda. vjere i običaji. te da one. Ta raznolikost se osjeća posvuda. njezinih prirodnih rijetkosti i ljepote prirode. željama i ciljevima. na svakom koraku. je li to moralo biti tako? Moraju li razlike među narodnim skupinama. Evo u ovome. . primjećuje se kamo god krenuli. poželjna. na višu razinu svijesti. pa čak i uzrokom ratnih sukoba. da ne idemo dalje i predaleko? A opet. Pa neka nam bude sa srećom. pa čak ni ne tolerira. obitelji skladno funkcioniraju. imati budućnost. bogatstva i ljepote različitih kultura. Turizam BiH • listopad 2009.Riječ urednika B Bosna i Hercegovina zemlja raznolikosti Jednolikost (jednoličnost). nisu do kraja ispunile očekivanja tako uzvišenog cilja. ona je bogatstvo u sebi. uvijek i nužno biti uzrok sukoba? Mogu li te različitosti biti razlogom za komunikaciju između njih. ona je u prvom redu znak siromaštva. Tema i ovog prvog i svih budućih brojeva bit će promocija ljepote uopće. moraju li njihove različite povijesti i kulture. A morat ćemo. po kulturno-povijesnoj baštini… Raznolika je kulturno. pronaći razloge i ciljeve pokretanja časopisa. spoticanja među njenim narodima. odnosno unutar jedne državne zajednice. nacionalno i civilizacijski. Dalje nam se ne da. ćete dragi čitatelji. Tada nam različitost više neće biti kamen smutnje i uzrokom sukoba nego bogatstvo s kojim se može i od kojega se može i dobro živjeti. morat će krenuti tim putem i uzdići se iznad vlastite sebičnosti.

The global communication is the thing that should be done by the big religions of the world. the differences inside the family are wealth. ethnical and religious have often been a stumbling-block among its nations. but unfortunately these haven’t fulfilled the expectations of such an exalted goal.Editorial Bosnia and Herzegovina the land of diversities Monotony is not only uninteresting. But. dear readers. Through the history these diversities. and ourselves in others. Bosnia and Herzegovina is diverse in natural beauties. no matter you go from west to north or from east to west. lift up to its own civilisation where the diversity is going to be really tolerated. do their different histories and cultures. but we know that even a family consists of different people with completely different personal preferences. will find the reasons and aims for creating this magazine. we’ll have to do that. the wealth of its cultural-historical heritage. osnia and Herzegovina is the land of diversities. And in most cases families function harmoniously. We find the diversity of nature and in the nature as wealth. There is no other way. others in us. ethnically and religiously diverse. noticed everywhere you go. and achieving that civilization goal. and inside the state community are the causes for conflicts. or within the state. So. the wealth and the beauty of different cultures. religions and customs. we should learn from nature. But. is this the way it had to be? Do the differences among nations. on a higher level of consciousness. Inside the state. especially cultural. and all future issues will be the promotion of beauty in general. This is where you. to have a future. Is the situation different within one nation. If the world wants to exist. among ethnical groups. disrespected and even not tolerated. in its laws. and indeed. perfect. good luck to all of us. it is richness by itself. at every step. acceptable and desirable. let’s not go too far? And again. Then. and that they become a bond not divide? We usually say that the family is all in our life for us. We just don’t feel like going further. a wealth of diversity. Difference inside the family is tolerated. What’s the reason for this? Is it the man? His inconsistency? Not enough of consciousness? Insufficient cultural and ethical education? Education in general? Something else? What is this something else? We say that nature is by itself. but first of all it is a sign of poverty. and even the cause for wars. ethnical and religious belonging… In this way we’ll meet ourselves. The theme for this first. is desirable and respected. Tourism BiH • October 2009 B . traditions and customs. the promotion of beauties of Bosnia and Herzegovina. The diversity is always interesting. always and necessarily have to be the cause for conflicts? Could these differences be the reason for the communication between them. At that time the diversity won’t be the stumbling-block and the cause of the conflicts but the wealth to live with and to live good from it. cultural-historical heritage…it is culturally. it must lift up above its selfishness. wishes and goals. the reason for their connection. The tourism in its opportunities offers the possibility and gives hope for fulfilling this goal. as well in the family. nationally and in terms of civilization. The tourism as a world phenomenon has offered to humans and the humankind the possibility of self learning and meeting others. its natural rarities and the beauty of nature. it’s unwanted. This diversity is felt everywhere. natural rarities. We don’t feel like lifting up beyond our family. Hopefully we’ll meet the whole world.

Neupitan razvoj bh.turizma

strateška gospodarska grana
Dr.sc. Nevenko HERCEG Imamo ono što tržište traži - netaknutu prirodu i ekološki očuvan prostor, stotinjak “must see” lokacija, a uz to složenu i zanimljivu mješavinu povijesti, kulture, gastronomije… Ciljevi koje smo zacrtali su realni i samo o nama ovisi hoćemo li ih realizirati, kaže ministar Herceg. Rafting na rijeci Trebižat kod Čapljine

Turizam mora postati

Interviu
događa stihijski, sam po sebi. Što su atributi bosanskohercegovačke jedinstvenosti na kojima je moguće graditi prepoznatljivu i jedinstvenu turističku destinaciju te kako na najbolji način iskoristiti sve prirodne i kulturne resurse, samo su neka od pitanja koja smo postavili dr. Nevenku Hercegu, ministru okoliša i turizma u Vladi Federacije BiH. TURIZAM: Često se na radiju, televiziji i u dnevnom tisku, a i na raznim stručnim i znanstvenim skupovima, može čuti kako je Bosna i

S

obzirom na privlačnost prirodne i kulturne baštine, ali i trendove na tržištu turističke potražnje, turistički razvoj Bosne i Hercegovine ne bi trebao biti upitan. Međutim, i pored toga država Bosna i Hercegovina danas nema globalne ni operativne strategije razvoja turizma, a čini se da još uvijek ne postoji ni dovoljno svijesti o važnosti turizma. Istina, turizam se navodi kao strateška gospodarska grana, ali to je još uvijek samo deklarativno, bez strateškog pristupa pa se turizam u mnogim segmentima

Rafting on the Trebižat near Čapljina 

Turizam BiH • listopad 2009.

Undisputable development of the tourism in BiH

Tourism must become the
strategic economic branch
PhD Nevenko HERCEG We have got the things that market requires – untouched nature and ecologically preserved environment, a hundred of “must see” locations and with all of this complicated and interesting mixture of history, culture, gastronomy… The aims we have set are real and it’s up to us are we going to realise them, says the minister Herceg. Baščaršija u Sarajevu •

Interview
economical branch, but this is only declarative, without the strategic approach so the tourism happens spontaneously in many segments. What are the attributes of the uniqueness of Bosnia and Herzegovina based on which is possible to create recognizable and unique tourist destination, and how to use all the natural and cultural resources in the best way are just some of the questions we asked Dr Nevenko Herceg, the minister of the environment and tourism in the Government of the Federation of BiH.

C

onsidering the attractiveness of the natural and cultural heritage, but also the trends in the tourist market demand, the tourist development of Bosnia and Herzegovina shouldn’t be disputable. But, even with this the country of Bosnia and Herzegovina today hasn’t got the global and local operative strategy of the tourism development and it seems like there isn’t enough awareness about the importance of tourism still. The truth is that tourism has been mentioned as strategic

Baščaršija in Sarajevo

Ministar / Ministre Nevenko Herceg

Tourism BiH • October 2009 

Hercegovina zemlja raznolikosti te da je samim time atraktivna turistička destinacija. Je li to baš tako? Ako jeste, što je potrebno učiniti da turizam postane generator gospodarskog razvoja Bosne i Hercegovine? HERCEG: Turistički potencijali Bosne i Hercegovine nikada nisu bili upitni. Činjenica je Bosna i Hercegovina uistinu ima odličan potencijal za razvoj turizma budući da obiluje prirodnim ljepotama i

poznaje vrijednosti kao što su dobar smještaj, hrana, kulturni profil zemlje i aktivan odmor, odnosno on traži vrijednost za novac. Bez obzira na to što bez prirodnih resursa nema turizma, ključ uspješnog turizma nije samo u rijekama, planinama i netaknutim šumskim bogatstvima, nego je prije svega u osnovnoj i pratećoj infrastrukturi. U Federaciji Bosne i Hercegovine razvoj prateće infrastrukture nije dostigao razinu na kojoj bismo mogli graditi konku-

i kvalitetnog turističkog proizvoda, kreiranje vlastitog identiteta te destinacijsko promišljanje turizma kao osnove turističkog prosperiteta. TURIZAM: Ima li Bosna i Hercegovina uopće jasnu viziju razvoja i, još važnije, postoji li u okviru te vizije općeg razvoja vizija razvoja turizma? HERCEG: Činjenica je da bez državne asistencije niti jedna zemlja koja je današnji turistički lider nije

Konjic

vrijednom kulturnom baštinom, što predstavlja konkurentne prednosti na kojima se može i mora temeljiti naša turistička ponuda. Uz to, nama na ovom stupnju razvoja izuzetno pogoduje i činjenica da je u ovom trenutku jedan od ključnih trendova suvremenog turističkog tržišta potraga za ekološki očuvanim prostorom i autentičnošću jer to je ono što mi imamo. Međutim, navedene prednosti nisu dovoljne da bi zadovoljile sve zahtjevnijeg stranog gosta koji preferira mir i opuštenost, pre

rentnost na zahtjevnom turističkom tržištu. Najveća prepreka je nedostatak investicija kojim bi se izvršila modernizacija i rekonstrukcija kapaciteta, ostvarila diferencijacija turističke ponude i kreirao opći image Federacije kao poželjne turističke destinacije. Stoga je potrebno što više planski obogaćivati turističku ponudu u smislu stalne inovacije turističkog proizvoda i kontinuiranog poboljšanja kvalitete svih njegovih komponenti, a kao primarni cilj postavlja se stvaranje prepoznatljivog

uspjela izdignuti svoju turističku ponudu na višu razinu. Iako u Bosni i Hercegovini postoji konsenzus za rješavanje problema opće ekonomske nesigurnosti, držim da se na razini gospodarskog razvoja još uvijek nismo jasno odredili na koje ćemo se djelatnosti koncentrirati. Dok država ne odluči što želi, i vizija turizma na razini BiH bit će, kao i dosad, tek retoričko pitanje. Ipak, vjerujem kako će nas vanjski pritisci i globalne promjene uskoro natjerati da nešto konačno promijenimo te

Turizam BiH • listopad 2009.

he wants the value for his money. within that general development vision. the fact that one of the key trends in modern tourist market today is the search for ecologically preserved areas and authenticity. which our tourist offer can and must be based on. because these are the Planina Maglić • things we have got. the key of the successful tourism is not just in rivers. It is a fact that Bosnia and Herzegovina really has excellent potential for the development of tourism since it is abundant with natural beauties and valuable cultural heritage. I believe that we still haven’t specified on which of the activities we’ll focus on the level of Maglić Mountain Tourism BiH • October 2009 9 .TOURISM: We can often hear on the radio. That is why there is a need to enrich the tourist offer by plan in the sense of constant innovation of the tourist product and continuous improvement of the quality of all of its components. the creation of our own identity and destination analysis of the tourism as the basis of tourist prosperity. mountains and untouched forest wealth. food. and as the most important goal the creation of recognizable and quality tourist product is set. the development of the accompanying infrastructure hasn’t reached the level to build the competitiveness on. In the case of the Federation of Bosnia and Herzegovina. but first of all. afore-mentioned advantages are not enough to satisfy more and more demanding foreign guest who prefers peace and relaxedness and recognizes the values like good accommodation. TOURISM: Does Bosnia and Herzegovina has a clear vision of development and even more. differentiation of the tourist offer and creation of the general image of the Federation as desirable tourist destination. is very suitable for us at this point of development. Is this really so? If it is. that is. Even though in Bosnia and Herzegovina there is a consensus for solving the problems of general economical insecurity. Besides. what is necessary to be done for the tourism to become the generator of the economical development of Bosnia and Herzegovina? HERCEG: Tourist potentials of Bosnia and Herzegovina have never been disputable. at the demanding world market. No matter the fact that without natural resources there is no tourism. what represents the competitive advantages. But. not even a single country that is the tourist leader hasn’t succeeded to raise its tourist offer to a higher level. The greatest obstacle is the lack of investments for the modernization and reconstruction of the capacity to be done. the vision of the development of tourism? HERCEG: The fact is that without the assistance of the state. but also in various professional and scientific symposiums that Bosnia and Herzegovina is the land of diversities and by that an attractive tourist destination. in basic and accompanying infrastructure. television and the newspapers. cultural profile of the country and active rest.

U konačnici. a to je razvoj u smjeru odredišta visoke vrijednosti uz istodobno očuvanje prirodnih i kulturnih vrijednosti te ravnomjeran regionalni razvoj. kulturnom identitetu destinacije. obogaćivanje i kvalitativno unapređivanje ponude te približavanje suvremenim turističkim trendovima. . U sektoru turizma i ugostiteljstva na razini Federacije BiH. Uz realno sagledavanje postojećeg stanja. Prioritetni zadatak je stvaranje vlastitog. prepoznatljivog proizvoda. godine. gdje se daleko veća pažnja posvećuje ekologiji. cilj nam je strategijom proizvodnje visoke vrijednosti i diferenciranja proizvoda dostići vrijednosni klaster 10 Turizam BiH • listopad 2009. uz reformu zakonodavstva. kvaliteti usluga i selektivnim oblicima razvoja turizma. ovaj dokument bi mogao biti jedno od ključnih polazišta i u procesu kreiranja nacionalne strategije razvoja turizma. i izradu strategije razvoja do 2018. aktivnom odmoru. ali i cjelokupan gospodarski sektor.Izletište Zeleni Vir kod Olova • Resort Zeleni Vir near Olovo da će vlasti na svim razinama. preuzeti odgovornost za stvaranje osnovnih uvjeta razvoja i kreiranja poticajnih ekonomskih mjera za održivi ne samo turistički nego i uopće gospodarski razvoj. s ciljem kreiranja prepoznatljivog turističkog proizvoda koji treba promicati prema turističkom tržištu. ali i naših mogućnosti u odnosu na okruženje. mi smo pokrenuli čitav niz projekata. između ostaloga. kroz suradnju i institucionalno partnerstvo. Osim što predstavlja svodnu strategiju prilikom izrade regionalnih planova razvoja turizma. ona predstavlja polazišni dokument za kreiranje odgovarajućih operativnih planova čija će provedba omogućiti ostvarenje glavnog strateškog cilja. TURIZAM: Koja je svrha strategije i koji će se ciljevi njome postići? HERCEG: Strategija razvoja turizma Federacije BiH polazi od analize i dijagnoze turističkog potencijala i resursne osnove te postavlja opći okvir za razvoj turističke djelatnosti.

the vision of tourism in BiH shall remain a rhetorical question. and equal regional development. and that is the development in the direction of high-quality destination with preservation of natural and cultural values at the same time. Still.Pješčane piramide kod Foče • Sand pyramids near Foča the economical development. Besides that it represents the main strategy in the creation of regional plans of the development of the tourism. among other things creation of the development strategy until the year 2018. with the reform of legislature. In the tourism sector at the Federation level. but also the entire economy. I believe that the external pressures and global changes shall force us soon to change something finally. this document could be one of the crucial starting points in the process of creation of national strategy of the development of the tourism. and the entire economy sector will take the responsibility for creation of basic conditions of development and creation of economical incentives for sustainable development of not just the tourism. it represents the initial document for creation of equivalent operative plans whose implementation will realise the main strategic goal. with the goal of creation of recognizable tourist product that needs to be promoted in the tourist market. With objective consideration of the existing conditions. we have started a line of projects. and our possibilities in relation with the surroundings. Until the state doesn’t decide what it wants. enriching and qualitative advancement of the offer and approach to modern tourist 11 Tourism BiH • October 2009 . and that the government at all levels. recognizable product. through the cooperation and institutional partnership. Priority task is the creation of our own. TOURISM: What is the purpose of the strategy and what are the objectives it will achieve? HERCEG: Development strategy of the tourism in the Federation of BiH starts from the analysis and the diagnosis of the tourist potentials and resource basis and it sets the general framework for the development of the tourism.

inzistirali smo na poštivanju načela partnerstva i participacije svih unutar sektora turizma. za očuvanje prirodnih i kulturnih vrijednosti. pa se njegovi inputi i outputi utvrđuju analizom statističkih i anketnih istraživanja. a onda na temelju nje izrađivati strategije razvoja na nižim. bio jedan od naših temeljnih uvjeta prilikom njezine izrade. ne samo u određivanju posebnosti za svako turističko područje nego i što se tiče zakonodavstva koje mora podržati turizam kao stratešku granu gospo- Turizam BiH • listopad 2009. TURIZAM: Koja metoda izrade strategije je bolja: najprije izraditi strategiju razvoja turizma u Federaciji BiH. kako god ga računali. Izradom Strategije Federacije BiH. poći od izrade strategija nižih razina pa onda na temelju njih izrađivati strategije razvoja na višim razinama? HERCEG: Prema postojećoj pravnoj regulativi turizam se kao gospodarska djelatnost nalazi u kompetenciji sve tri razine vlasti u Federaciji BiH i te kompetencije nisu strogo razgraničene. treba omogućiti konvergenciju odnosno sukladnost županijskih strategija koje moraju biti u funkciji ostvarivanja specifičnih razvojnih programa svojih mikro destinacija. ova. a s druge strane evidentira boravak turista u smještajnim objektima u kojima ostvaruju noćenja. strategija nije statičan dokument nego dinamički. zasada krovna strategija. Uostalom. pa čak i o ukupnom prometu koji se ostvari u turizmu. analiza trenutnog stanja pri izradi Strategije razvoja turizma Federacije BiH urađena je na temelju kombinacije statističkih podataka i podataka dobivenih anketnim istraživanjem provedenim po županijskim turističkim zajednicama. ali i očekivanim međunarodnim konkurentskim stan12 • Rainbow trout dardima. Sama strategija pruža opći okvir za razvoj turizma. Pri izradi strategije. a tako će biti i tijekom njene implementacije. ili obrnuto. mi smo se jasno odlučili za “top-down” metodu odnosno od vrha nadolje držeći da lokalna vlast sama može malo toga napraviti ukoliko nemamo jasno određenje na razini Federacije. Na taj način je svim županijama omogućeno aktivno sudjelovanje u svim fazama izrade strategije. Tako postavljena. dakako uvažavajući posebnosti svake županije što je. Uz sveprisutnu pojavu izbjegavanja prijavljivanja boravka gostiju.Potočna pastrmka Austrije ili Švicarske što objektivno možemo. TURIZAM: Koliko su kvalitetni pokazatelji na temelju kojih je rađena strategija? U prvom redu mislim na statističke pokazatelje o turističkim kretanjima. Jesu li oni relevantni i pouzdani? HERCEG: Nažalost turizma nema u svjetskim i europskim klasifikacijama i nomenklaturama djelatnosti. . Cijeneći da se ne možemo s apsolutnom sigurnošću pouzdati u statističke podatke. TURIZAM: Neke županije u Federaciji BiH već su izradile strategije razvoja turizma na svojim razinama. veliki broj neregistriranih objekata te podatcima potpuno neobuhvaćeni jednodnevni turistički posjeti. otvoreni razvojni dokument koji će se vremenom trebati prilagođavati promjenama u okruženju i samoj Federaciji BiH na način da se pronađu još bolja rješenja ključnih razvojnih pitanja. sasvim je opravdano pitanje je li statistički podatak o broju noćenja i broju dolazaka. Kako će se i hoće li se one uskladiti s strategijom razvoja turizma u Federaciji BiH? HERCEG: Prije svega želim istaknuti kako je izradi strategije prethodilo postizanje općeg suglasja o potrebi mijenjanja trenutačne slike domaćeg turističkog sektora sukladno današnjim. Statistika turizma s jedne strane prati ulaske putnika koji prelaze granicu gdje su uključeni i turisti. županijskim i općinskim razinama. pouzdan pokazatelj za analizu trenutnog stanja.

tourism as the economical branch is placed in the authority of all three levels of government in the Federation of BiH and these don’t have strictly fixed boundaries. Are they relevant and reliable? HERCEG: Unfortunately tourism is not in the world’s classifications and European classifications and nomenclatures of activities. With the creation of the Strategy of the Federation of BiH. taking into consideration special features of each canton. should enable the convergence. considering that local authority can’t do much by itself if there is no clear definition on the level of Federation. this strategy is not a static but dynamical document. cantonal and municipality levels. This key strategy. In this way it is possible for all of the cantons to actively participate in all the phases of creating the strategy. the great number of unregistered places and the complete one-day tourist visit not included in data. and then. what was one of our basic conditions in making it. TOURISM: How good are the indicators based on which the strategy was made? First of all I think about the statistics about tourist trends. With the all-pervasive phenomenon of avoidance of registration of the guests. not only in setting the particularities for each tourist region. and it is going to be the same in its implementation. TOURISM: Some of the Cantons in the Federation of BiH have already made the strategy of the development of tourism at their level. which in time should be adjusted to the changes in surroundings and in the Federation of BiH in a way to find better solutions of key developmental questions. TOURISM: Which of the methods in creation of the strategy is better: first build a strategy of the development of the tourism in the Federation of BiH. compatibly with the current and expecting international concurrent standards. based on it build the strategies on lower. the quality of the services and selective forms of the development of the tourism. opened developing document. we clearly decided on the “top-down” method. the similarity of the canton’s strategies that have to be in the function of realization of specific development programs of their micro-destinations. How and will they coordinate with the Strategy of the development of the tourism in Federation of BiH? HERCEG: First of all I would like to point out that what preceded the creation of the strategy was the general consonance about the need for changing the present picture of home tourist sector. is completely justified. The tourism statistics follows the travellers’ entries that are crossing the boarder. Considering the fact that we can’t absolutely certainly rely on the statistics. so its outputs and inputs have been identified by the analysis of statistical and poll researches. the analysis of the current conditions during the creation of the Strategy of the development of the tourism in Federation of BiH was made based on the combination of statistics and the figures got with the poll researches taken over the Cantons tourist boards. our goal is to reach the value cluster of Austria or Switzerland with the strategy of high quality production and differentiation of products. In the end. from top towards lower levels. active rest. In creating the strategy we insisted on respecting the principles of partnership and the participation of everybody in the sector of tourism. cultural identity of destination.Vuk • Wolf Izlet u planini • Excursion to Mountain trends where is the greatest attention drawn to ecology. and on the other side registers tourists’ stay in accommodation places. what objectively we can do. are reliable indicator for the analysis of the current conditions. or vice versa. The strategy gives a general framework for the development of tourism. Anyway. but also in legislature that has to support 13 Tourism BiH • October 2009 . no matter the calculation. the question if the statistic figures about the number of overnight stay and arrivals. and even about the general tourism trade. set in the way it is. start with the lower levels and then based on them create the strategy of development on higher levels? HERCEG: According to current legislature.

gastronomije… Ciljevi koje smo zacrtali su realni i samo o nama ovisi hoćemo li ih realizirati. kulture. ili netko treći? HERCEG: Procedura je vrlo jasna. čija je ponuda na međunarodnom javnom pozivu ocjenjena najprihvatljivijom. tko će biti kriv za njezino neprovođenje? HERCEG: Pitanje raspodjele kompetencija i odgovornosti između pojedinih sudionika u upravljanju razvojem važno je zbog uobičajenog postojanja više centara odlučivanja koji se često nalaze u konfliktu. sjednici održanoj 4. a koja nije? HERCEG: Ja bih rekao kako je veći problem ne imati nikakvu strategiju… Istine radi ovo je prva strategija turizma u Federaciji i BiH. Time smo postavili opći okvir unutar kojeg će se bogatstvo različitosti. Ipak. istina je kako strategije brzo zastare ako nisu obvezujuće. prije svega. Strategija razvoja turizma rađena je s ciljem da postane dugoročno obvezujući dokument koji će nadživjeti ovu vlast na kojoj uistinu leži velika odgovornost za daljnji ukupni gospodarski razvoj čiji generator može i mora biti upravo turizam. TURIZAM: Na koncu. u izradi lokalnih strategija razvoja turizma. Koordinirajuću i kontrolnu funkciju imat će Odbor za razvoj turizma koji će imenovati Vlada Federacije BiH. prvenstveno na lokalnoj razini. ovisiti o tome jesu li dobro procijenjene mogućnosti i sposobnosti unutar Federacije i hoće li je odgovorni za provedbu moći koordinirati. 1 Turizam BiH • listopad 2009. kakva je budućnost domaćeg turizma? HERCEG: Imamo ono što tržište traži . dok će upravljačka odgovornost biti na Organizaciji za podršku upravljanju destinacijom F BiH koju će utemeljiti Federalno ministarstvo okoliša i turizma i Turistička zajednica Federacije BiH. integralne i poželjne turističke destinacije. stotinjak “must see” lokacija. da ne kažem. Na naš prijedlog Vlada Federacije je na svojoj 104. Kako ćemo ih uopće razlikovati? Koja je dobra. Očekujemo kako će ovaj strateški dokument pomoći ključnim nositeljima turističkog razvoja. provođenje strategije će. posebno u određivanju turističke politike.. . TURIZAM: Kada će strategija biti gotova i tko je nadležan za prihvaćanje. ako nije definiran proces strateškog upravljanja i ako nema aktivnosti koje ih održavaju na životu. TURIZAM: Možemo reći. a najviše pri očuvanju prostora i prirode što je naš najvažniji turistički resurs. a u mogućnosti su da bitno djeluju na uvjete ostvarivanja postavljenih ciljeva.d.netaknutu prirodu i ekološki očuvan prostor. TURIZAM: Tko je odgovoran za provođenje. TURIZAM: Tko izrađuje strategiju razvoja turizma u Federaciji BiH i na temelju kojih kriterija se odlučilo da to bude baš taj? HERCEG: Strategija je rezultat zajedničkog rada Fakulteta za hotelski i turistički menadžment iz Opat- ije i Inženjerskog biroa d. marketinških planova i ostalih dokumenata lokalnog turističkog razvoja. za implementaciju strategije. lipnja u Mostaru razmatrala i usvojila tekst Strategije razvoja Federacije BiH do 2018. a uz to složenu i zanimljivu mješavinu povijesti.darstva. a konačnu potvrdu dat će Parlament Federacije BiH čime ona postaje dugoročno obvezujući dokument. Međutim. odnosno neprihvaćanje strategije: jeli to Vlada Federacije BiH. Nimalo ne dvojim da ćemo uspjeti osobito iz razloga što je svakim danom sve jači glas struke. originalnost i izvornost pojedinačnih sadržaja svake županije pretočiti u atraktivne turističke sadržaje koji se međusobno nadopunjuju i zajednički pridonose prepoznavanju Federacije i BiH kao kvalitetne. Parlament Federacije BiH. da gotovo svaka politička garnitura kada dođe na vlast pokušava napraviti neku strategiju razvoja. odnosno ako nemaju jasan akcijski plan provedbe.

integral and desirable tourist destination. TOURISM: We can say that almost each political set tries to make a strategy when it comes to rule. TOURISM: When is the strategy going to be done and who’s in charge of its acceptance. By this we have set the general framework inside of which the richness of diversity and originality of singular feature of every canton shall transform into attractive tourist offers that mutually supplement and together contribute to recognizability of the Federation of BiH as a quality. not to say who’s going to be guilty for its no implementation? HERCEG: The question of distribution of the competence and the responsibilities among the participants in conducting the development is important because of usual existence of many of the centres of decisions that often come to conflict. the implementation of the strategy will. TOURISM: Who’s in charge for the implementation of the strategy. and the final ratification shall be given by the Parliament of Federation of BiH with what it is going to become long-term obligatory document. At our proposal. To be honest. We expect that this strategic document will help the key holders of the tourist development. on its 104th session held in Mostar on June 24th. first of all. or if they don’t have the clear action plan of the implementation. the Parliament of Federation of BiH or someone else? HERCEG: The procedure is very clear. the Government of Federation of BiH has inspected closely the text of the strategy of the development of Federation of BiH until 2018. Tourism BiH • October 2009 1 . especially in defining the tourist politics. this is the first strategy of the tourism in the Federation of BiH. and the most in preserving the environment and nature what is our most important tourist resource. TOURISM: Who creates the Strategy of the development of the tourism of the Federation of BiH and based on which criteria is it decided so? HERCEG: The strategy is the result of mutual work of the College of hotel and tourist management from Opatija and the Engineering bureau d. I don’t doubt at all that we will succeed. if the process of strategic management is not defined and if there are no activities that keep them alive. gastronomy… The aims we have set are real and it’s up to us are we going to realise them. and with all of this complicated and interesting mixture of history.d. the marketing plans and other documents of local tourist development. culture.. The coordinating and controlling function shall have the Council for the development of the tourism that is going to be set by the government of the Federation of BiH. How to differ these strategies? Which is good and which is not? HERCEG: I would say that bigger problem is not to have a strategy at all. Nevertheless. Strategy of the development of the tourism was made with the purpose of becoming the long-term obligatory document that will outlive this government that truly has a big responsibility for further economical development whose generator must be the tourism. TOURISM: In the end. a hundred of “must see” locations. if they are not obligatory. But the truth is that strategies grow old soon. what is the future of our tourism? HERCEG: We have what the market wants – untouched nature and ecologically preserved environment. in creation of local strategy of the development of the tourism.tourism as the strategic economy branch. especially because the voice of profession is getting more and more stronger every day. first of all on the local level. depend on the estimation of the possibilities and competence inside the Federation and if the ones responsible for its implementation would be able to coordinate it. whose offer on the international public call was the most acceptable one. and they have the possibility of great influence on the conditions of realization of goals set. or rejection: is it the Government of the Federation of BiH. while the managerial responsibility will be on the Organization for support of the management of the destination F BiH that will be set by the Federal ministry of environment and tourism and the Tourist board of the Federation of BiH.

Iako se u turizam u Sarajevu. Ključno i prvo odredište svih turista u Kantonu Sarajevo svaka- sarajevski turistički adut Z ko je urbani dio grada koji karakteriziraju brojni sakralni objekti. šire područje Sarajeva danas je vrlo zanimljivo. a za mnoge i egzotično turističko odredište. a za mnoge i egzotično turističko odredište. kontinuirani rast broja posjetitelja iz inozemstva pokazuje koliko je zapravo velik turistički potencijal Kantona Sarajevo. kao uostalom i u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine. ali ono što Sarajevo čini specifičnim je činjenica da se svi pobrojani objekti. odnosno bogomolje. sinagoga i drugi brojni tragovi multietničkog življenja. mnogo je gradova u svijetu koji se također mogu pohvaliti ovakvim višereligijskim obilježjima. Emperor’s mosque in Sarajevo Dejan Jazvić 1 Turizam BiH • listopad 2009. nalaze u promjeru od svega nekoliko stotina metara. jedinstvene džamije iz bogatog osmanskog razdoblja. malo ulaže. turbulentnoj povijesti i specifičnom prepletanju kultura i civilizacija. kontinuirani rast broja posjetitelja iz inozemstva pokazuje koliko je zapravo velik turistički potencijal Kantona Sarajevo. turbulentnoj povijesti i specifičnom prepletanju kultura i civilizacija.Bogatstvo različitosti Zahvaljujući povoljnom zemljopisnom položaju. Careva džamija u Sarajevu • ahvaljujući povoljnom zemljopisnom položaju. Iako se u turizam u Sarajevu. Usprkos burnoj povijesti i višestrukim razaranjima grada. šire područje Sarajeva danas je vrlo zanimljivo. katoličke i pravoslavne crkve. malo ulaže. Naravno. kao uostalom i u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine. .

Catholic and Orthodox churches.The wealth of diversities Thanks to the favourable geographical position. the places of worship are located in a diameter of just few hundreds of metres. which is characterized by numerous sacral buildings. the greatest tourist asset of Sarajevo K ey and first destination of all tourists in the Sarajevo Canton is the urban part of the town. Even though there are not many investments in the tourism in Sarajevo. as well as in other parts of Bosnia and Herzegovina. some of these buildings succeeded to be preserved for over 500 years. In spite of tumultuous history and multiple devastations of the town. along which there are lines of work-shops and craftwork shops made from wood. whose contours were set by the Ottomans right after they conquered Bosnia. the synagogue and plenty of other traces of multiethnic life. The construction of narrow streets. the continuing growth of the visitors from abroad shows how big the tourist potential of the Sarajevo Canton is. Most of them are located in the old part of the town. and for some even exotic tourist destination. turbulent history and specific interlacing of the cultures and civilizations. unique mosques from the rich Ottoman period. We are talking about the centre of old Sarajevo. started in Kujundžiluk na Baščaršiji u Sarajevu • Kujundžiluk at Baščaršija in Sarajevo Tourism BiH • October 2009 1 . there are many towns in the world that can praise with these multi-religious characteristics. Of course. but what makes Sarajevo specific is the fact that all of these buildings. wider Sarajevo area is very interesting today. the popular Baščaršija.

Danas je u Starom neke od ovih bogomolja uspjele su ostati sačuvane i više od 500 godina. Svojim izgledom podsjeća na Misir-čaršiju u Istanbulu. a po naređenju sultana Sulejmana Veličanstvenog. javna česma izgrađena 1891. po nacrtu češkog arhitekta Aleksandra Viteka. a postoji i nekoliko interesantnih legendi vezanih za njen nastanak. U njezinom dvorištu nalazi se mezar (grob) utemeljitelja bosanskog sandžaka. 1561. a njenu gradnju financirao je utemeljitelj Sarajeva. godine u pseudomaurskom stilu. Pet godina ranije. Pravokutnog je oblika. . godine. Za već spomenutu religijsku raznolikost starog dijela Sarajeva vrlo je značajna Stara pravoslavna crkva. godine novac za izgradnju hrama za Židove protjerane iz Španjolske. jedna od najljepših potkupolnih džamija. Tadašnji rumelijski beglerbeg dao je 1580. Najveću pozornost posjetitelja na Baščaršiji danas. Najviše je džamija. Puni procvat Baščaršija doživljava u 16. počela je 1462. među kojima se po starosti. svojevrsni trgovački centar građen između 1537. ova crkva netipične arhitekture stoljećima čuva veliko blago u vidu svetih mošti i raznih relikvija. ali i ljepoti posebno izdvaja Careva džamija. bega Ali-paše. godine. Većina je koncentrirana u starom dijelu Sarajeva. Riječ je o srcu starog Sarajeva. godine u Sarajevu je izgrađena Alipašina džamija. Isa-beg Ishaković. odnosno na pokrivene bazare arapskih gradova. čije su konture postavile Osmanlije odmah nakon osvajanja Bosne. stoljeću. duž kojih se prostiru redovi niskih trgovačkih i zanatskih objekata od drveta.Pravoslavna crkva u Sarajevu • Orthdox church in Sarajevo izgorjela. Određena mistika vezana je i za religijske spomenike koji svjedoče o nekada značajnom prisustvu židovske populacije u Sarajevu. godine. po doseljenju Sefarda u Sarajevo. izgrađena 1457. Prvobitna drvena konstrukcija je 1 Turizam BiH • listopad 2009. Naime. Nezaobilazno mjesto boravka svih turista u Sarajevu je i popularni Sebilj. 1566. godine. Stari hram sagrađen je 1581. godine ponovno izgrađena. privlače brojne bogomolje. i 1555. sa 109 metara dugom ulicom koja prolazi kroz sredinu. Nezaobilazni ostaci osmanske arhitekture i višestoljetnog prisustva u Sarajevu ogledaju se i kroz obnovljeni Gazi Husrev-begov bezistan. Ona je smještena u srcu Baščaršije i ima poseban značaj za Srpsku pravoslavnu crkvu. popularnoj Baščaršiji. u čast sultana Mehmeda II El-Fatiha. Po mnogima je upravo Sebilj prepoznatljivi simbol starog Sarajeva. ipak. izgrađena još u 16. stoljeću. kada je na ovom prostoru postojalo 80 vrsta zanata po kojima su nazvane i ulice koje se i danas nalaze na Baščaršiji. Izgradnja uskih ulica.

among which the Emperor’s mosque stands out in its age and beauty. the beg Ali-pasha. Certain mystique is related for the religious monuments that witness about former significant presence of Jewish population in Sarajevo. 80 types of crafts were present. in honour of the sultan Mehmed II El-Fatih. in this space. Most of them are the mosques. after which the streets got their names. Tourism BiH • October 2009 . the most valuable exhibit and the oldest Sephardic Haggadah in the world. better known as the Sarajevo Haggadah is kept in the National museum in Sarajevo. in 1566 it was rebuilt. the Alipasha’s mosque was built. The only active synagogue that is left in Sarajevo is the Ashkenazi synagogue built in 1902 19 1462. Five years before that. the holy relics and all kinds of other relics. and its building was financed by the founder of Sarajevo. At that time. public fountain built in 1891 in the pseudo Moorish style by the design of Czech architect Aleksandr Vitek. and are still here in Baščaršija. The old temple was built in 1581. and there are several legends related to its origin. This church of untypical architecture has been keeping great treasure for centuries. Baščaršija went through the full prosperity in the 16th century. It was built in 1457. The Jewish museum is placed in the Old temple today. and by the command of the sultan Suleiman the Magnificent. on arrival of Sephardim to Sarajevo. one of the most beautiful domed mosques. a kind of merchant centre built between 1537 and 1555. in other words it reminds of roofed bazaars of the Arabian world. Many consider the Sebilj an identifiable symbol of the old Sarajevo. It reminds of Misir-čaršija in Istanbul by its looks. with the street 190 metres long that passes trough the middle of it. It is rectangular shaped. is placed in its courtyard. in 1561. Unavoidable place of the tourists’ stay in Sarajevo is the popular Sebilj. The original wooden construction was burned. what is reflected in the renovated Gazi Husrev-beg’s bezistan (domed market building). The mezar (grave) of the founder of Bosnian sandžak. Isa-beg Ishaković.Židovski muzej u Sarajevu • Jewish museum in Sarajevo You can’t pass by the remains of the Ottoman architecture and centuries-long presence in Sarajevo. Numerous places of worship draw the biggest attention of the tourists at Baščaršija today. It is located in the hearth of Baščaršija and has a special meaning for the Serbian Orthodox church. built in the 16th century. Those days’ rumelian beglerbeg in 1580 gave the money for building the temple for Jews banished from Spain. But. For already mentioned religious diversity of the old part of Sarajevo also important is the Old Orthodox Church.

Samostan je podignut 1894. Katedrala Srca Isusova. vrhbosanskog nadbiskupa s početka 20. rukotvorina i crkvenih predmeta velike vrijednosti. godine. stoljeća. Osim vjerskog. poznatija kao Sarajevska hagada. Spojeni su hodničkom pasarelom i predstavljaju jedinstven kompleks. najočuvanijem primjeru kulture stanovanja i življenja u Sarajevu u osmansko doba. umjetničkih slika. a ispred njezinog glavnog ulaza prolazi ulica Ferhadija.. Jedina preostala aktivna sinagoga u Sarajevu je Aškenaška sinagoga. prvostolna je crkva Vrhbosanske nadbiskupije. koji je inicirao izgradnju ovog objekta. preteča današnjih hotela. Trenutno se vrši rekonstrukcija. . kao i posebno vrijedne vitraže na prozorima. Iako su Hrvati. godine. Austrougarska je u BiH vladala tek četiri desetljeća. Grobnica Josipa Štadlera. ocu i sinu Morićima. Granatirana je i spaljena 1992. glavno gradsko šetalište. Izgradnja je završena 1896. izgrađena 1902. Morića han jedini je sačuvani sarajevski han. po projektu slavnog Karla Paržika. naziv je dobio po zakupcima. Bezistan in Sarajevo 20 Turizam BiH • listopad 2009.hramu smješten Muzej Jevreja. godine i pritom je izgorjelo 90 posto neprocjenjivog kulturnog blaga. Nakon Drugog svjetskog rata u Vijećnici je bila smještena Nacionalna knjižnica. posebno u infrastrukturi i graditeljstvu. najvrjedniji eksponat i ujedno najstarija sefardska hagada na svijetu. i uopće katolici. najljepši i najimpozantniji objekt izgrađen u pseudomaurskom stilu. nalazi se u Katedrali. turistički obilazak urbanog dijela Sarajeva bio bi nepotpun bez posjeta Svrzinoj kući. Izgrađen krajem 16. Samostan posjeduje veliki broj starih rukopisa i knjiga. a sagrađena je u neogotičkom stilu 1889. a crkva 1912. u Sarajevu prisutni stoljećima. O životu u nekadašnjem Sarajevu mnogo govori i Morića han. katedrala ima i poseban značaj za društveni život Sarajeva uopće. Sagrađena u 18. Unutarnje dvorište opasuju štale i magaze u prizemlju. Drugi značajan katolički vjerski objekt u Sarajevu je Franjevački samostan i crkva sv. čuva se u Zemaljskom muzeju BiH. godine i prvobitno je služila kao sjedište gradske uprave. djelo slikara Ive Dulčića. stoljeću i vrijedan je spomenik unikatne tradicionalne bosanske arhitekture. No. jedan od simbola Sarajeva. Na trgu ispred katedrale održavaju se javne i kulturne Bezistan u Sarajevu • priredbe. ali je iza sebe ostavila neizbrisive tragove. stoljeća. Hanovi su u osmanskom razdoblju bili objekti za smještaj putnika i robe. Ante Padovanskog. Vjerojatno najpoznatija građevina iz tog razdoblja je Vijećnica. glavne katoličke bogomolje sagrađene su nakon dolaska austrougarske uprave u BiH. kao prvi vjerski objekt u pseudomaurskom stilu. Naravno. godine u neoromaničkom stilu.

The monastery was built in 1894. Even though the Croats and Catholics generally. They are connected with a corridor passage and represent the unique complex. have been present in Sarajevo for centuries. Of course. one of the symbols of Sarajevo. the Bosnian archbishop from the beginning of the 20th century. Probably the most famous building from that period is the Townhall. but it left indelible imprints. and 90 percent of the priceless cultural treasure was burned then. The grave of Josip Štadler. and in front of its main entrance passes the Ferhadija street. The monastery owns numerous old manuscripts and books. the main catholic places of worship were built after the Austria-Hungary’s authorities came to BiH. It was built in the 18th century and is a valuable monument of the unique traditional Bosnian architecture. artefacts and church objects of great value and especially valuable stained-galls windows. the father and the son Morić. and it first functioned as the centre of town’s government. The Cathedral of the Sacred Hearth is the metropolitan church of the Bosnian archbishopric and it was built in neo Gothic style in 1889. the cathedral has got a special significance for the social life of Sarajevo in general. Anthony of Padua’s church. is placed in the cathedral. and the church in 1912 in the neo Romanesque style. The reconstruction is being done at the moment.by the design of the famous Karl Paržik. It was shelled and burned in 1992. Internal courtyard is surrounded by stables and warehouses in the ground floor. the forerunner of today’s hotels. Besides the religious. Morića han is the only preserved han in Sarajevo. the main promenade of the town. as the first religious building in the pseudo Moorish style. Morića han is also an example of the life in the old days Sarajevo. The construction was finished in 1896. The Han used to be the place for accommodation of the passengers and goods in the Ottoman period. the most beautiful and the most impressive building built in a pseudo-Moorish style. paintings. the work of the painter Ivo Dulčić. and two rows of the Princip’s museum in Sarajevo Tourism BiH • October 2009 21 . the best preserved example of the culture of living in Sarajevo during Ottoman period. Principov muzej u Sarajevu • The second important Catholic religious building in Sarajevo is the Franciscan monastery and the St. the tourist tour would be incomplete without the visit to the Svrzina house. Austria-Hungary ruled for only four decades. who initiated the construction of this building. Public and cultural events are taking place at the square in front of the cathedral. It was built at the end of the 16th century and got its name after its tenants. especially in the infrastructure and architecture.

Dio zida i sve tri kule do danas su sačuvani. reprezentativni objekt u naselju Bistrik. ali ne daleko. ali problem je nastao kada je vlasnik kuće. godine. kao i brojne sarajevske mostove i stećke. Za osmanske namjesnike Bosne 1869. ali za Sarajevo vrlo značajna je i priča o Despića kući. Na obroncima današnjeg urbanog Sarajeva još nekoliko građevina svjedoči o burnoj prošlosti ovog grada. nalaze se brojne prirodne ljepote koje turisti rijetko zaobiđu kada borave u Sarajevu. Bogata trgovačka obitelj Despić u svojoj je kući organizirala i prve kazališne predstave. stoljeća. prirodnim ulazom u grad. svaki turist može vidjeti a da ne mora koristi nijedno prijevozno sredstvo. koji je i danas najpopularnija sarajevska vila. Za sve koji s te strane ulaze u Sarajevo. ali i svjedočanstvo razvoja arhitekture na ovim prostorima. te deseci stabala divljeg kestena koji su četiri godine stariji. Najvažniji je svakako Bijela tabija. nasuprot Vijećnice. Smrtno ranjeni austrijski plemić dovezen je u rezidenciju «Konak». Oko grada su i olimpijske planine. malo prema unutrašnjosti starog dijela grada nalaze se Kapi kule. uz naknadu u dukatima. dio bedema starog Vratničkog grada. Ovo šetalište ima posebnu draž. tramvaj ili taksi nepotreban je i za posjete Zemaljskom muzeju. nadgrobne spomenike iz srednjeg vijeka. stoljeća. izvjesni Benderija. mjestu na kojem je počeo Prvi svjetski rat. AustroUgarska i svi drugi vladari koji su se smjenjivali zadržali su rezidencijalnu namjenu «Konaka». prebacili na drugu stranu rijeke. godine «Konak» je izgradio Topal šerif Osman-paša. zasađenih još 1892. Riječ je vjerojatno o najljepšem drvoredu u zemlji. Aleju sačinjava 726 stabala javorolisnog platana. dio po dio. Naime. zahtijevao da mu cijela kuća bude prebačena na drugu stranu rijeke Miljacke. Hanovi su bez većih problema srušeni. njezin najstariji dio potječe iz 17. Jahorina. ultimativno. zbog planirane izgradnje Vijećnice austrougarska uprava odlučila je srušiti dva hana i jednu privatnu kuću koji su se nalazili na toj lokaciji.Čavljak i Barice. Izvan grada. Bijela tabija prva je impozantna građevina s kojom se susreću. i okruženo je prelijepim parkom. Vrelo Bosne jedno je od najjačih izvorišta u BiH. Od Čavljaka se pružaju uređene planinarske staze prema vrhovima Bukovik i Crepoljsko. . Na suprotnom izlazu iz grada izvorište je rijeke Bosne. Zbog neviđenog inata svog vlasnika. odnosno lokaciji na kojoj je Gavrilo Princip usmrtio austrougarskog prijestolonasljednika Ferdinanda i njegovu suprugu Sofiju 1914. Sve radoznale posjetitelje Sarajeva sigurno će zaintrigirati i priča o Inat kući. građevina je prozvana Inat kućom. Igman 22 Turizam BiH • listopad 2009. pa je to na neki način i spomenik teatarskom životu Sarajeva. jer povezuje banjsko-turistički kompleks na Ilidži s Vrelom Bosne.te dva reda soba nanizanih duž hodnika na katu. Autobus. Bjelašnica. te vodopadu Skakavac. Iza nje. godine. Izuzetan je primjer pravoslavne građanske kulture stanovanja u Sarajevu. koji dominira istočnim. Ne tako zanimljiva. Sve spomenuto. Tri kilometra dugom alejom povezano je s Ilidžom koja je po svojim izvorištima termalne vode poznata još od rimskog doba. godine. To su tri kule koje povezuju obrambeni kameni zid izgrađen 1739. Brdo Trebević poznato je gradsko izletište i pruža prelijep pogled na uži centar grada. Devet kilometara od grada nalaze se još dva veoma popularna izletišta . Iako je građena u više razdoblja. olimpijskom stadionu ili Latinskoj ćupriji. Pedantni Austrijanci udovoljili su ovom zahtjevu i kuću. koja datira s kraja 19.

On the slopes of today’s urban Sarajevo few more buildings witness about the tumultuous history of the town. All the things mentioned. This alley has a special charm because it connects the spa-tourist complex at Ilidža with the spring of the Bosna. The spring of the Bosna River is one of the strongest springs in BiH and is surrounded by a beautiful park. Nine kilometres away from the town there are two more resorts . In the opposite entrance to the town there is the spring of the Bosna River. These are the three towers that connect the defensive stone wall built in 1739. Namely. This is the most beautiful trees avenue in the country. Because of the incredible spite of this man the building was called Inat (spite) house.rooms lined along the hallway on the second floor. but not far off. “Konak” was built by Topal sheriff Osmanpasha in 1869 for Ottoman governors of Bosnia. Pedantic Austrians have met this requirement and. which has been known by its thermal springs even since the Roman times. The hans were torn down without problems. part of the walls of the old Vratnik town that dominates the eastern. the tomb-stones from the Middle Ages. A part of the wall and three towers are preserved until today. Igman and Treskavica are located around the town and Tourism BiH • October 2009 23 . that is the place where Gavrilo Princip assassinated the Austro-Hungarian heir to the throne Ferdinand and his wife Sofija in 1914.Čavljak and Barice. certain Benderija. It is an exceptional example of the Orthodox culture of living in Sarajevo. Even though it was built during different periods. Rich merchant family Despić organized the first theatre plays in their house. The Olympic Mountains Jahorina. there are Kapi towers. Outside the town. the Austro-Hungarian authorities decided to tear down two hans and one private house that were placed at that location. Mortally wounded Austrian nobleman was brought to the residence “Konak”. because of the planned construction of the Townhall. transferred the house on the other side of the river. tram or a taxi is also unnecessary for visiting the National museum. piece by piece. but also the testimony of the development of the architecture in these parts. natural entrance to the town. there are numerous natural beauties that tourist rarely go round during their stay in Sarajevo. the Olympic stadium or the Latin bridge. The most important one is the White tabija. The Trebević hill is the famous town resort and it gives a beautiful view of the town centre. Arranged mountain paths go from Čavljak to Bukovik and Crepoljsko peaks and to the Skakavac waterfall. but the problem aroused when the owner of the house. with the ultimatum and for compensation in ducats. The alley is made of 726 trees of mapleleafed plane-trees planted in 1892 and dozens of horse-chestnut trees that are four years older. but for Sarajevo very important is the story about the Despić house. the White tabija is the first impressive building they meet. All curious visitors in Sarajevo will be intrigued by the story of the Inat (spite) house from the 19th century. For all those who come to Sarajevo from that side. as well as the numerous Sarajevo bridges and stećaks. Austria-Hungary and all other rulers kept the residential purpose of the “Konak” and even today it is the most popular villa in Sarajevo. Bjelašnica. The bus. the place where the First World War started. so this is a certain monument to the theatre life of Sarajevo. Not so interesting. After it. opposite to the Townhall. the representative building in the Bistrik community. demanded for his house to be transferred to the other side of the Miljacka River. With the three kilometres long alley it is connected with Ilidža. each tourist can see without using any of the means of transport. towards the inside of the old part of the town. its oldest part originates from the 17th century.

objekte moderne arhitekture. toga vidjeti. kao malo koje područje se na nadmorskoj visini od 1. tufahije i druge orijentalne Zbog prirodnih ljepota. Usprkos ratnim razaranjima. koje posebno ožive Sarajevski zvonici • Sarajevo’s bell-towers tijekom zimskih mjeseci.150 ka zima” i Svjetski televizijski festival u BiH. nudi posjetiteljima toliko metara i svojim tokom od 21. još jednom interesantnom prirodnom fenomenu na samoj granici Kantona Sarajevo i Zeničko-dobojskog kantona. prvenstveno zbog raznovrsne vegetacije i uređenih planinarskih staza. blizu planine Bjelašnice. Ulaz u ovaj je godine grad na rijeci Miljacki skromnih restorana u kojima se rezervat divlje i netaknute prirode domaćin niza kulturnih festivala služe popularni ćevapi. Svake ugostiteljskim objektima. jevo nalazi se kanjon rijeke Rakit. Uz Sarajeva.od tradicionalnih manifestacija re.5 kil. a posebno filmski festival (SFF). te usluge profesionalnih gled na cijeli grad. pitoma planina s oko 20 kilometara blagih i uređenih skijaških staza. nakon uspostave mira. Za one koji planinski turizam preferiraju ljeti. izuzetno privlačna destinacija gionalnog i svjetskog značaja. a Sarajevo je privlačno i zbog pred samim ulazom se nalazi sliko.zabavne sadržaje morat će se vratiti vrlo bogate gastronomske ponude. i to u vrijeme U starom dijelu grada nema ulvito jezerce. Oni koji preferiraju kulturne i šumom. to su glavni aduti sarazbog kaskadnih vodopada. To se prvenstveno mom kao prvi put. Bijambarska pećina sve avanturu i aktivni odmor osiguran zgradu u regiji s koje se pruža poje popularnija među ljubiteljima je i prijevoz. Zato i nije usijecajući tako prelijepu kanjonsku bez novih građevina koje poslijer. Rakitnice uvršten je među najljepše “Baščaršijske noći”. Jahorina i druge olimpijske planine također su zanimljive. Oni koje ne mrzi voziti se nepunih sat vremena prema Olovu sigurno neće propustiti priliku za posjet Bijambarskoj pećini. ljetni kulturni festival jevske kuhinje. Najomiljenije odredište skijaša je Jahorina. te većim brojem obnovljenih i novoizgrađenih hotela. Okružena je crnogoričnom vodiča. kojima su najznačajniji: Sarajevski baklave. Na drugoj strani Kantona Sara. Kantona Sarajevo bila bi nepotpuna doživjeti sve što vrijedi.čudno što se turisti u Sarajevo uvidolinu koja se odlikuje raznovrsnim atnom Sarajevu daju jedan novi. 2 Turizam BiH • listopad 2009.i Treskavica. u urbani dio grada. da je skoro nemoguće Priča o turističkim potencijalima tijekom jednog turističkog posjeta ometara ulijeva s u rijeku Neretvu na 300 metara nadmorske visine.kada se u Sarajevu održava neka ice bez barem jedne ćevabdžinice. pa danas tisuće skijaša svake zime uživa u ljepotama sarajevskih planina. Zbog svoje dužine (420 m) i četiri prirodno formirane dvorane ukrašene stalaktitima i sta. nekoj vrsti za sve ljubitelje prirode. “Sarajevs. godine. dio skijaške infrastrukture iz 1984.orijentalne muzike. ali i brojne druge prirode. jek vraćaju s istim žarom i entuzijazmorfološkim oblicima i bogatom moderni imidž. Riječ je o nice. Za sve koji vole odnosi na Avaz twist tower.buregdžinice ili aščinice. Sarajevski poslastice.florom i faunom. najvišu lagmitima. kanjon jazz festival. među pita i orijentalnih kuhanih jela. Ulaz u kanjon nalazi novih produkcija “MESS”. teatarski festival Sve ovo potvrda je da Kanton kanjone svijeta. te izvorima i livadama. stavljen je u funkciju. . razne vrste nalazi se 30 kilometara od središta internacionalnog karaktera. kada su se u Sarajevu održale Zimske olimpijske igre.Sarajevo.

as not so many regions in BiH. First of all this is related to the Avaz twist tower. that is characterized by various morphological shapes and rich flora and fauna. Sarajevo is also attractive because of a very rich gastronomic offer.150 m and with its 21. For those who prefer the mountain tourism in the summer time. Because of the natural beauties. The entrance to the canyon is located at the altitude of 1. For those who like the adventure and the active rest the transport is ensured and the services of professional guides. Entrance to this reserve of wild and the untouched nature is located 30 km away from Sarajevo. and especially because of the cascades. On the other side of the Sarajevo Canton there is the canyon of the Rakitnica River. Every year. theatre festival of new productions “MESS”. when the winter Olympics were held in Sarajevo. Those who don’t mind the hour ride to Olovo. this is greatest asset of the Sarajevo cuisine. In the old part of the town all of the streets have at least one ćevapbdžinica. With baklava. and by that cutting in the beautiful canyon valley. Pozorište u Sarajevu • The theatre in Sarajevo Panorama Sarajeva • Panorama of Sarajevo Univerzitet u Sarajevu • University in Sarajevo Zima u Sarajevu • Winter in Sarajevo 2 Tourism BiH • October 2009 . “Sarajevo winter” and the World television festival of the oriental music. extremely attractive for all the nature lovers. In spite of the war devastations. tufahija and other oriental sweets.5 km long flow it pours into the Neretva at the altitude of 300 m. first of all because of the diversity of vegetation and arranged mountain paths. Those who prefer the cultural and entertainment programs should go back to the urban part of the town in the period when Sarajevo organizes one of the traditional events of the regional and world significance. The story about the tourist potentials of the Sarajevo Canton would be incomplete without new buildings which give a completely new. burekdžinica and ašćinica. part of the skiing infrastructure from 1984. another interesting natural phenomenon on the border between Sarajevo Canton and Zenica-Doboj Canton. All of this is the affirmation that the Sarajevo Canton. The word is about inns.they especially come to life during the winter months. near the Bjelašnica Mountain. the Bijambarska cave is becoming more and more popular among the nature lovers. Jahorina and other Olympic mountains are also very interesting. were put into function so today thousands of skiers enjoy the beauty of the Sarajevo mountains every winter. after the peace was established. tame mountain with about 20 km of smooth skiing tracks and numerous renovated and newly built hotels. Sarajevo jazz festival. different kinds of pies and oriental dishes. the town on the Miljacka hosts line of cultural festivals of international character. and many other modern architecture buildings. The most popular destination of the skiers is Jahorina. That’s why it’s no wonder that tourists which once come to Sarajevo keep coming back with the same enthusiasm as the first time. during one tourist visit. Because of its length (420 m) and four naturally formed halls ornamented with stalagmites and stalactites. It is surrounded with the coniferous woods. which gives the view of the entire town. among which the most significant are: Sarajevo Film Festival (SFF). kind of unpretentious restaurants that serve popular ćevap (kebab). and in front of the entrance there is a very picturesque lake. the highest building in the region. and springs and meadows. the Rakitnica canyon has been included among the most beautiful canyons of the world. has lot to offer to the visitors that is almost impossible to experience everything worthy. summer cultural festival “Baščaršija nights”. modern image to the post-war Sarajevo. won’t miss the opportunity to visit the Bijambarska cave.

brojne rijeke i šumoviti obronci ravničarskih planina pružaju vam obilje sadržaja za kvalitetan i aktivan odmor u prirodi. Priroda je prema ovom prostoru bila izuzetno naklonjena.Priroda turistički adut je najjači Manastir Liplje • Monastery Liplje Prirodno bogatstvo stvorilo je idealne uslove za razvoj avanturističkog. ribolovnog i zdravstvenog turizma. . Plodne ravnice. Republike Srpske Branka Mihajlović Lorana Malović N 2 edavno završeno Svjetsko prvenstvo u raftingu uvrstilo je Vrbas i Banjaluku na kartu svjetskih top destinacija avanturističkog turizma. Napominjemo da je Vrbas jedina rijeka u svijetu na kojoj su obezbijeđeni uslovi za noćni rafting. lovnog. Jedinstven doživljaj spuštanja kanjonom Vrbasa u noćnim satima. Prirodni potencijali sjeverozapadnog dijela Republike Srpske S jeverozapadni dio Republike Srpske obiluje izuzetnim prirodnim ljepotama i bogatstvima. Ovakvo prirodno bogatstvo stvorilo je idealne uslove za razvoj avanturističkog. ribolovnog i zdravstvenog turizma. Turizam BiH • listopad 2009. ostaviće vas bez daha. Najveća atrakcija za turiste svakako je noćni rafting. te slobodno možemo reći da se razvoj turizma ovog područja bazira uglavnom na prirodnim motivima. lovnog. pod svjetlima reflektora.

free climbing. mountaineering. Fertile valleys. There are also the hiking routes. Rafting on Vrbas is a true hit in our country. and it is important to point out that a great interest for this offer is shown by foreign tourists. Unique experience of going down the Vrbas Canyon in the night hours. so we can easily say that the development of the tourism of this region is mostly based on natural motives. rapids and waterfalls that represent a real challenge for the adventure lovers. hunting. shall leave you breathless. Note that Vrbas is the only river in the world that has the conditions for night rafting. and for your full experience we recommend you to visit one of these interesting destinations. under the light of reflectors. On this occasion. hunting. cycling. The river flows that dominate this area are the Sava and its affluent Vrbas. under the light of reflectors. The biggest attraction for tourists is definitely the night rafting. Besides rafting. skydiving and other sports. numerous rivers and wooded hill-sides of low-lying mountains give you plenty of contents for quality and active rest in nature. Natural potentials Cultural-historical potentials of the north-western part of the Republic of Srpska he world championship in rafting has included the Vrbas and Banja Luka on the chart of world top destinations of the adventurous tourism. T of the north-western part of the Republic of Srpska T he north-western part of the Republic of Srpska is plentiful with exceptional natural beauties and wealth. the tourists that come to visit Banja Luka can enjoy also: kayak-canoe sports. Note that Vrbas is the only river in the world that has the conditions for night rafting. we’ll tell you just a part of the story about numerous natural values of this region. the Vrbas makes numerous cascades. which are great chance to get to know Banja Luka. tours of numerous sights in the town and its surroundings.Kanjon Vrbasa • Vrbas Canyon Natural wealth has made ideal conditions for the development of adventurous. The world championship in rafting has included Vrbas and Banja Luka on the chart of world top destinations of the adventurous tourism. This kind of natural wealth has made ideal conditions for the development of adventurous. fishing and health tourism. The nature has been specially inclined to these areas. The biggest attraction for tourists is definitely the night rafting. On its way from the Zec Mountain till the inflow into the Sava. Unique experience of going down the Vrbas canyon in the night hours. shall leave you breathless. fishing and health tourism. The Sava River dominates over the north-western part of the Republic of Srpska. This calm lowlands 2 Tourism BiH • October 2009 .

Rijeka Sava dominira sjeverozapadnim dijelom Republike Srpske. Tu gazduju i brojna ribolovačka udruženja u kojima možete dobiti osnovne informacije o terenu. padobranstvu i drugim sportovima. ribolovni turizam razvijen je i na jezerima. svoju turističku ponudu uglavnom baziraju upravo na ribolovnom turizmu. šljunkarama i posebno izgrađenim ribnjacima sjeverozapadnog dijela Republike Srpske. Srbac. . Brod. ostaviće vas bez daha. Banja Slatina near Banja Luka Ova mirna ravničarska rijeka idealna je za razvoj ribolovnog turizma. Jedinstven doživljaj spuštanja kanjonom Vrbasa u noćnim satima. tu su i pješačke rute. ribolovna staza u Gradišci na obalama 2 Turizam BiH • listopad 2009. Derventa. usluge vodiča i sl. Nedavno završeno Svjetsko prvenstvo u raftingu uvrstilo je Vrbas i Banjaluku na kartu svjetskih top destinacija avanturističkog turizma. Bogat riblji fond ovih voda i uređene ribolovačke staze privlače veliki broj ljubitelja ribolova. Prnjavor. Opštine Gradiška. Tako je npr. barama. a bitno je naglasiti da veliko interesovanje za ovu Banja Slatina kod Banja Luke • ponudu naročito pokazuju strani turisti. planinarenju. brzake i slapove koji predstavljaju pravi izazov za ljubitelje avanture. Rafting Vrbasom pravi je hit u našoj zemlji. a za potpuni doživljaj preporučićemo vam da posjetite neku od ovih zanimljivih destinacija. Šamac i Modriča. slobodnom penjanju. Ove staze idealne su i za održavanje brojnih takmičenja. Takođe. Na svom putu od Zec planine do ušća u Savu. biciklizmu. obilasci brojnih znamenitosti u samom gradu. Vrbas pravi brojne bukove. kajakkanu sportu. koji su odlična prilika da upoznate Banjaluku. ali i njegovoj okolini.Ovom prilikom vam ćemo prenijeti samo dio priče o brojnim prirodnim vrijednostima ovoga kraja. Pored raftinga turisti koji posjete Banjaluku. Najveća atrakcija za turiste svakako je noćni rafting. mogu da uživaju i u kanjoningu. Osim na Savi. Napominjemo da je Vrbas jedina rijeka u svijetu na kojoj su obezbijeđeni uslovi za noćni rafting. Riječni tokovi koji dominiraju ovim područjem su Sava i njena pritoka Vrbas. pod svjetlima reflektora.

and provide necessary licences and trained guides. on the banks of the Sava for the most attractive competition track in the discipline of the fishing with the fish-hook with float. and still are of a great importance for social and cultural events of this town. Prnjavor. In the higher grounds (the hill-sides of Motajica. 178 species of birds are registered in the marshlands of Bardače. In a short description. marshes. gravel pits and on specially built fish-ponds of the north-western part of the Republic of Srpska. These places were. from Banja Luka to Brčko. etc). mineral and thermo-mineral springs in this region have made it possible for the health tourism to develop. Rich fish stocks of these waters and arranged fishing tracks attract numerous fishing lovers. The municipalities of Gradiška. are just some of the things and services that Bardača offers you. like the Ban’s court – Cultural centre and the building of former Ban’s headquarters – today the Administrative centre of the town. This natural area possesses 11 lakes. cultural and sports centre. valuable and interesting to see. However. it carries the traces of a tumultuous past. Srbac. Besides afore-mentioned natural beauties and offer. to get to know and experience. When you come to Banja Luka. quail. etc). the Fishing association of the Republic of Srp- ska declared the fishing track in Gradiška. One of the most valuable tourist potentials. known as the border-land beauty. These tracks are ideal for organizing contests. but of entire Republic of Srpska. art colonies. Medicinal waters in these resorts are ideal for healing different kinds of diseases (skin. etc. the north-western part of the Republic of Srpska offers many more programs you can enjoy if you decide to visit this priceless natural oasis. while in the lower lands (Ribnjak and Ivanjsko field – Brod surroundings. So. Main thermal resort centres in this part of the republic of Srpska are: thermal resorts Laktaši. The fact that Bardača is declared a Ramsar place. we’ll draw your attention to some of the tourist destinations. travellers seeking new adventures are attracted to the wealth of natural. not only of this region. Vučijak) the big game is represented (roe-deer). their culturalhistorical values. Derventa. Šamac. Slatina near Laktaši and Kulaši near Prnjavor. fishing tourism is developed on lakes. rheumatic. Many of those who desire rest and recreation. Inhabited in the ancient times.river is ideal for the development of the fishing tourism. is the nature reserve Bardača for sure. photo safari. fishing. Numerous fishing associations work there. These centres are mostly of health character. educational. The configuration of the grounds and the woods at the hill-sides of low-lying mountains represent a great precondition for the development of the hunting tourism in this region. is the biggest town in the Republic of Srpska. cultural and historical goods.. guide’s services. Modriča and Gradiška surroundings) the small and feathered game is hunted (hare. Between them. Besides on the Sava. witnesses about the rarity and importance of birds that have their habitat in Bardača. neurological. and it is placed near Srbac. in other words it has been included in the list of marshlands of an interna- tional importance (List of Wetlands of International Importance). you can not go around the town centre or the beautiful buildings from the period of the Kingdom of SHS. the newly renovated temple of Christ the Saviour with the arranged 29 Tourism BiH • October 2009 . Sport-recreational program. Rich thermal. for example. sports and recreation. where you can get basic information about the grounds. Brod. economical. organizing the seminars and congresses. Cultural-historical potentials of the northwestern part of the Republic of Srpska In the Republic of Srpska there is a lot of beautiful. marsh and water flora and fauna. Hunting tourism has lately been very attractive for local and for foreign guests and hunters. besides the health services these centres offer ideal conditions for rest. mallard. excursions…. Banja Luka. The hunting associations are mostly in charge of the huntinggrounds in this part of the Republic of Srpska. pheasant. Šamac and Modriča mostly base their tourist offer on fishing tourism. as a journey through. colonies of marsh birds under protection. and there you can get all the necessary information.

Lovištima u ovom dijelu Republike Srpske gazduju uglavnom lovačka udruženja. organizovanje seminara i kongresa. srndać.. Ovi centri su uglavnom lječilišnog karaktera. U višim predjelima (obronci Motajice. poput Banskog dvora – Kulturnog centra i zgrade nekadašnje Banske uprave – danas Administrativnog centra grada. u blizini Laktaša i Banja Kulaši kod Prnjavora. ovim ulicama. učesnika Turizam BiH • listopad 2009. putnike namjernike u potrazi za novim doživljajima. od Banje Luke do Brčkog. skrenut ćemo vam pažnju samo na neke turističke destinacije. samo su neki od sadržaja i usluga koje vam Bardača nudi. Konfiguracija terena i šume na obroncima ravničarskih planina.Save proglašena od strane Ribolovnog saveza Republike Srpske za najatraktivniju takmičarsku stazu u disciplini pecanje udicom na plovak. koja će vam dati sve potrebne informacije. obezbijediti neophodne dozvole i stručne vodiče. Vučijaka) zastupljena je krupna divljač (divlja srna. pored usluga liječenja ovi centri pružaju i idealne uslove za odmor. koji se nalazi u blizini Srpca. đačkih ekskurzija. Svake godine. svjedoči i činjenica da je Bardača proglašena ramsarskim mjestom. je najveći grad u Republici Srpskoj.. tako i za strane goste i lovce. ona u svojim spomenicima nosi tragove burne prošlosti. u ulicama Kralja Petra I Karađorđevića i Mladena Stojanovića izdvaja se niz stambenih objekata – vila.. To su mjesta. upoznati i doživjeti. Na močvarnobarskom području Bardače registrovano je čak 178 vrsta ptica. Glavni banjski centri u ovom dijelu Republike Srpske su: Banja Laktaši i Banja Slatina. ali svakako i danas. Nešto kraćim opisom. Njena gradnja je započela još u turskom periodu. obrazovni. Posjetiti grad. privredni. nekada. kulturni i sportski centar. sport i rekreaciju.. pogodan za „muzičare“ i ljetne sajmove knjiga. Bogati termalni. Bogatstvo u prirodnim. kolonijama zaštićenih ptica močvarica. Ljekovite vode u ovim banjama idealne su za liječenje različitih oboljenja (kožnih. Građene su u stilu austrijske kuće za odmor (ljetnikovca) uz bogatstvo drvoreda duž cijele ulice. dok se u nižim predjelima (Ribnjak i Ivanjsko polje – okolina Broda. izložbe suvenira i likovnih umjetnina. sada već tradicionalno. kulturnim. prepelica i dr. centar zaobići ne možete kao ni velelepna zdanja iz perioda Kraljevine SHS. a ne prošetati glavnom ulicom tzv. od velikog značaja za društeno – kulturna zbivanja ovog grada. a do kraja austrougarske vladavine imala je čvrstu arhitektonsku strukturu i jedinstvenu trgovačku namjenu koju je sačuvala do današnjih dana. Banja Luka. poznata kao krajiška ljepotica. Svakako jedan od najvrjednijih turističkih potencijala ne samo ovog prostora nego i cijele Republike Srpske je prirodni rezervat Bardača. divlja patka.). Gospodskom je neizbježno.). fotosafari. njihove kulturno – istorijske vrijednosti. Nastanjena od najstarijih vremena. odnosno uvrštena 30 je na listu močvarnih područja od međunarodnog značaja (List of Wetlands of International importance).). Pored navedenih prirodnih ljepota i ponude. vrijednog i interesantnog može vidjeti. prodefiluje veliki broj karavana. neuroloških i dr. predstavljaju odličan preduslov za razvoj lovnog turizma na ovom prostoru. likovnih kolonija. Nešto sjevernije. barskom i vodenom florom i faunom.. O rijetkosti i značaju ptica kojima je Bardača stanište. sjeverozapadni dio Republike Srpske nudi i brojne druge sadržaje u kojima možete uživati ukoliko se odlučite da posjetite ovu neprocjenjivu prirodnu oazu. Između njih smjestio se novoobnovljeni hram Hrista Spasitelja sa uređenim okolišem gdje stalno vrvi od dječije graje. fazan. Međutim. Lovni turizam je u posljednje vrijeme jako atraktivan. kako za domaće. Kulturno-istorijski potencijali sjeverozapadnog dijela Republike Srpske U Republici Srpskoj mnogo se toga lijepog. Modriče i Gradiške) lovi sitna i pernata divljač (zec. reumatskih. Odmah pored je „Parkić“ sa uređenim klupama i drvoredom. ribolov. Ovo rijetko prirodno područje odlikuje se sa 11 jezera. u okolini Šamca. mineralni i termomineralni izvori ovog područja uslovili su razvoj zdravstvenog turizma. . Sportsko-rekreativni program. istorijskim dobrima privlačno je za mnoge željne odmora i rekreacije. Kada dođete u Banju Luku. kao kroz proputovanje.

the pride of Banja Luka. Under the old walls and towers numerous shows and performances. They were built in the Austrian vacation house (summer house) style with rich tree avenues along the street. It can’t happen that we don’t introduce you to the centre of Banja Luka from the Turkish period. in the streets King Petar I Karađorđević and Mladen Stojanović a line of buildings – villas stand out. downstream from Banja Luka with the pleasant climate. or recently held World championship in rafting. and that is “the right for the view”. the town got the lighting. rivers and brooks. like the International folklore festival “Dukat”. in today’s southern part of the town. and with running the power plant on the Vrbas River. souvenir exhibitions and artistic works. clear air and the abundance of greenery. numer- ous caravans. so called Elegant. On this occasion only one unwritten town-planning rule was respected. In those days. cultural events. On both sides of the Vrbas River. and the town’s tourist guides will take you through the entire complex and through many more places like the fortress Kastel. and all that with pleasant and hospitable hosts. They built the brewery. and you can hear children’s uproar around it all the time. participants of many musical. To visit the town and not to take a walk through the main street. there is the area of the municipality of Jezero Bardača • Bardača Lake Tourism BiH • October 2009 31 . festivals like “Summer on Vrbas” are taking place. is inevitable. traditionally march past through these streets. the residential quarters. mahala. sport. were built above the Vrbas and Suturlija. suitable for the musicians and summer fairs. numerous springs. concerts of local and foreign musicians. built the mill and started the cheese manufacture. there is a “Little park” with benches and avenue of trees. and until the end of Austro-Hungarian period it had strong architectural structure and unique merchant purpose that is kept until today. Its construction began during Turkish period. Every year. A little bit on the north. the right for the view on the river. weaving mill.environment has settled. In the middle of XIX century the “Trappists” came to Banja Luka. Right next to it. the citizens of Banja Luka. The monastery “Mary the Star” has the status of the cultural goods of RS.

Ovdje se nalaze ostaci davnih civilizacija i kultura od rimskog perioda do srednjeg vijeka. daleko od očiju imperatora. Krajem 19. pravo na pogled na rijeku. Odlikuje se dugom tradicijom banjskog turizma. crkva brvnara u Malom Blašku spada među najljepše i najinteresantnije kulturne spomenike. Kroz istoriju za vrijeme Rimljana. Samostan „Marija Zvijezda“ uživa status kulturnog dobra RS i kroz cijeli kompleks provest će vas turistički vodiči grada kao i kroz još mnoga. vijeka u Banju Luku su stigli Trapisti. rijeka i potoka. ponosa Banje Luke.Detalj iz Banja Luke Banovina • Detail from Banja Luka mnogobrojnih muzičkih. nicale iznad Vrbasa i Suturlije. selu gradiške opštine. Istorijska vrijednost. Gradiška predstavlja jedno od najstarijih naselja na čitavoj teritoriji Balkana. Raznolikost civilizacija potvrđuje nalazište „Manastirište“. a nicale su na skrovitim mjestima. a u manjem broju područje opštine naseljeno je Turizam BiH • listopad 2009. a da vas ne upoznamo sa središtem Banje Luke iz turskog perioda. koja je proglašena nacionalnim spomenikom. raskrsnica puteva i pristanište. a sve to uz prijatne i gostoljubive domaćine. budući arheološki park. Tada su stambene četvrti. poput međunarodnog folklornog festivala „Dukat“ ili nedavno održanog Svjetskog prvenstva u raftingu. . nalazi se područje opštine Laktaši. Ukrajinci. Danas lako možete pronaći mnoge. manifestacije kao što je „Ljeto na Vrbasu“. čist vazduh i bogatsvo zelenila. Čuli ste za mnoge od njih. Sa obe strane rijeke Vrbas. u današnjem južnom dijelu grada. sportskih. ali po izgledu i zanimljivim legendama o svom nastanku. ne možemo. a upravo u samom centru gradića Laktaši smještena je istoimena banja. Ljekovitost njene vode poznata je iz doba Rimljana što potvrđuju brojni arheološki lokaliteti sa tragovima rimske arhitekture. Crkve brvnare su bile narodne crkve. Pod starim zidinama i kulama održavaju se brojne priredbe i predstave. Njemci. stižu Česi i prema nekim vjerovanjima donose krompir u BiH. mahale. vijeka ovaj prostor naseljava stanovništvo iz istočne i centralne Evrope. između planina Motajice na sjeveru i Ljubić na jugu. Sredinom XIX. Izgradili su pivaru. poput one u Romanovcima. arhitektura. U slivu rijeke Ukrine. tradicija i duhovnost ovog kraja pod okriljem je crkava i manastira. građene tokom srednjeg vijeka. godine 1894. tkaonicu sukna. a pokretanjem elektrane na Vrbasu grad je dobio rasvjetu. Turaka i Austrougara bila je veoma važno središte. nizvodno od Banje Luke uz prijatnu klimu. Mađari. poput lokaliteta „Zidine“ – svjedoči o postojanju javnog kupatila (terme) iz pomenutog vremenskog perioda. Naravno. građane Banje Luke. sa32 gradili su mlin i pokrenuli pogon za proizvodnju sira. kulturnih manifestacija. mnoga mjesta poput tvrđave Kastel. Tom prilikom poštovan je samo jedan nepisani urbanistički zakon „pravo na vidik“. brojnih izvora. smjestio se Prnjavor – naša „Mala Evropa“. Među prvima doseljavaju se Italijani. Interesantno je i to da se u ovoj crkvi vjenčao književnik Petar Kočić. Za njima su došli Poljaci. koncerti domaćih i stranih muzičara.

What is interesting is that the writer Petar Kočić had married in this church. in 1894 Czechs came and according to some beliefs • they brought potato in BiH. Prnjavor situated itself – our “Little Europe”. By the confluence of the Ukrina River. Today. They brought different ethnology and ethnography. Hungarians. you can easily find many of them. It is characterized by the long tradition of thermal resort tourism. habits and culture forever. tradition and the spirituality of this region is under the auspices of the churches and the monasteries. during the Romans. The most attractive and far known traditional festival in Derventa for over a century and a half attracts the attention of dozens of thousands of curious ones. architecture. musical instruments. Ukrainian church and its parish house represent certain museum with unique display. cultural and artistic character. and in hidden places. the village in the municipality of Gradiška. Among the first ones Italians came. confirms the variety of civilisations. Bulgarians. “Derventa fair” is taking place every year Osvjetljeni kanjon Vrbasa za noćni rafting Lightened Vrbas Canyon for night rafting Tourism BiH • October 2009 33 . Old books. Germans. away from the emperor’s sight. Turks and Austro-Hungarians it was a very important centre. and in the very centre of the town of Laktaši there is the same-name thermal resort. Gradiška represents one of the oldest settlements in the entire Balkan’s territory. between the mountains Motajica in the north and Ljubić in the south. The remains of ancient civilizations and cultures from Roman period till the Middle Ages are placed here. In almost every place in the southwest of RS festivals are being held through entire year. interesting and entertaining for many visitors that come. Through the history. like the one in Romanovci. built during the Middle Ages. Then followed Poles. Romanians and other nations. At the end of the 19th century. These happenings are of sports. icons. what is confirmed with numerous archaeological sites with the traces of Roman architecture. Log-built churches were folk churches. You’ve heard for many of them. and left a mark of their customs. future archaeological park. which was declared a national monument. and in smaller number the area of the municipality was populated by Slovaks. church priest’s vestments are preserved. the crossroads and pier. but in looks and interesting legends about its origin. the log-built church in Malo Blaško belongs to the most beautiful and the most interesting cultural monuments. Ukrainians. The historical significance. various household objects. like the site “Zidine” – it witnesses about the existence of public baths (thermae) from mentioned period. this area was inhabited by the population from the eastern and central Europe. The site “Manastirište”. Therapeutic properties of its waters were known even during the Roman period.Laktaši.

izvanrednom opremljenošću i ljubaznim domaćinima u srednjovjekovnim odorama. zbirke nošnji. kultura i kulturna vrijednost srpskog naroda. Nekada je uskotračnom prugom prolazio popularni „Ćiro“. Ukrajinska crkva i njen parohijski dom predstavljaju izvjesni muzej sa jedinstvenom postavkom. Usore i Spreče i predstavlja najveću željezničku raskrsnicu u zemlji. vijeku počela je gradnja dobojske tvrđave „Gradine“.obići ćete ih. posjetite obližnje manastire. „Derventski vašar“ održava se svake godine krajem avgusta pored obala Ukrine. Na ovom putu skrenut ćemo malo južno. crkvene odežde. do Doboja. pozorišnih predstava. tragovi njegove istorije sadržani su u ovim kulturno – istorijskim spomenicima. . STIĆI ĆEMO VAS! Panorama of Banja Luka 3 Turizam BiH • listopad 2009. Sačuvane su stare knjige. Bišnja kod Dervente pružaju mogućnost izletničkog boravka. Rumunima i pripadnicima drugih naroda. Niz spomen obilježja susrećemo gotovo u svakom dijelu opštine. U nekima je moguće i prespavati a u uređenim salama organizovati seminare i slične skupove. porodice i Panorama Banja Luke • kulture. Bugarima. razni kućni predmeti. Iznad starog korita rijeke Bosne. muzički instrumenti. Stuplje te manastir Presvete Bogorodice D.Slovacima. ekoloških skupova. stare fotografije i predmeti materijalne i duhovne kulture naroda dobojskog područja. seminara. U gotovo svakom mjestu sjeverozapada RS održavaju se manifestacije tokom cijele godine. Pravoslavna duhovnost. a danas je to vrijedan kulturno – istorijski spomenik kojem je vraćen stari srednjovjekovni sjaj. Ako ste inspirisani kulturnom potrebom da vidite i doživite nešto novo. upoznate ljude. ostavljajući zauvijek utisnut pečat svojih običaja. Donose sa sobom različitu etnologiju i etnografiju. Naravno. Tu su smještene arheološke zbirke od kamenog doba pa sve do prvih godina turske vladavine. To su dešavanja različitog karaktera sportska. kao opštenarodni praznik i privlačna turističko – privredna atrakcija. Najatraktivnija i nadaleko poznata tradicionalna derventska manifestacija već duže od vijeka i po plijeni pažnju desetine hiljada znatiželjnika. Smješten je na tački ukrštanja rijeka Bosne. o svemu detaljnije raspitat ćete se u TO Banje Luke i Laktaša. Izuzetne umjetničke vrijednosti skladnih arhitektonskih oblika i očuvanog prirodnog okruženja manastiri Krupa na Vrbasu. a prije svega interesantna i zabavna uz prisustvo brojnih posjetilaca. a u staroj bosanskoj kući na „četiri vode“ nalazi se regionalni muzej. vjenčanja. kulturno – umjetnička. Bogatstvom sadržaja. pruža mogućnosti organizovanja koncerata. navika i kulture. nakita. Dugo je odolijevala zubu vremena. Krenite dalje. kompleksnog tipa. u XIII. Liplje. Sa tribina amfiteatra pruža se jedinstven pogled na svjetla Doboja što kulturnim dešavanjima daje posebnu ljepotu i upečatljivost doživljaja. Ovdje ćemo mi zasada stati i odmoriti se. a danas parna lokomotiva sa spomenpločom predstavlja spomenik smješten u samom centru grada. ikone.

theatre plays. Liplje. it gives the possibility for organizing concerts. You can enquire more information in the Tourist organization of Banja Luka and Laktaši. Stuplje and the monastery of the Most Holy Virgin D. we’ll stop and take a break. collections of costumes. You can see a line of memorials in almost every part of the municipality. being exceptionally equipped and pleasant hosts. Usora and Spreča. families and cultures.at the end of August on the banks of the Ukrina. Here. jewellery. what gives a special beauty and impressiveness of the experience to these cultural events. and in the old Bosnian house there is the regional museum. to Doboj. to get to know the people. and it represents the biggest railroad crossroads in the country. weddings. seminars. The stands of the amphitheatre give a unique view of the lights of Doboj. you’ll visit them. Monasteries Krupa on Vrbas. Bosna. and today the steam locomotive with the memorial tablet represents the monument in the centre of the town. Archaeological collections from the Stone Age. till the first yeas of Turkish government. Go on. It is possible even to stay over night in some of them. On our trip. ecological meetings. Popular “Ćiro” used to pass over the narrow-gauge line. then visit local monasteries. and in equipped halls to organize seminars and similar congresses. as a nation-wide holiday and amiable tourist-economic attraction. we’ll turn a little bit on the south. The construction of Doboj’s fortress – “Gradina”. Orthodox spirituality. started in XIII century above the old bed of the Bosna River. Bišnja near Derventa are of exceptional artistic worth with harmonious architectural shapes and preserved natural environment and are giving the possibility of day-trips. For a long time it had resisted the ravages of time. a today it is a worthy cultural-historical monument which got back its old medieval glow. old photos and the objects of material and spiritual culture of the people from Doboj are placed there. If you are inspired with the cultural need to see and experience something new. With the richness of contents. traces of its history are included in these cultural-historical monuments. WE’LL CATCH UP WITH YOU! Tourism BiH • October 2009 3 . It is located on the spot where three rivers cross. culture and cultural value of the Serbian people.

priroda. geopolitičko. na obali rijeke Neretve na nadmorskoj visini 60-80 metara. smješten je u podnožju planina Čabulje. Rakitnica. kulturnopovijesna i prirodna baština. Bregava. Dragan Bradvica ore. Mostar je mjesto gdje su se stoljećima susretale različite civilizacije i svaka je u njega utkala dio svoje posebnosti. jezera: Ramsko jezero. Park prirode Prenj i Park prirode Hutovo Blato.Hercegovačkoneretvanska Županija je turistički adut Bosne i Hercegovine Sunce. nacionalni spomenici: Počitelj. gradovi: Mostar. rijeke: Neretva. neizmjerno je bogatstvo i potencijal s kojim može računati He rc e g o v a č k on e re t v a n s k a Županija u svom razvoju turizma. Izvor Bune. tako da na relativno malom prostoru imamo primjere iz svih kultura i civilizacija koje malo koji grad ima. 3 M Mostar ostar. aduti su Hercegovačkoneretvanske Županije. a u njegovoj bližoj okolici nalaze se poznati i jedinstveni lokaliteti kulturno-historijskog blaga i naslijeđa koji svjedoče o životu na ovim prostorima. Krupa i Trebižat. Grad je udaljen 60 km od mora. Stolac – stara jezgra s tvrđavom. Mostar se nalazi na susretištu putova za Široki Brijeg i zapadnu Her- M Turizam BiH • listopad 2009. parkovi prirode: Park prirode Blidinje. financijsko i kulturno središte Hercegovine. Stolac. te spomenik pod zaštitom UNESKO-a: stara jezgra Mostara sa Starim mostom. Neum. Vjetrenica. Čapljina i Međugorje. Jablaničko jezero i Boračko jezero. Buna. Drežnica. Huma i Veleža. .

nature. cultural-historical and natural heritage are the assets of Herzegovina-Neretva Canton. is the greatest tourist asset of Bosnia and Herzegovina Sun. Jablaničko Lake and Boračko Lake. Čapljina and Međugorje. the monument under the UNESCO protection: old Mostar nucleus with the Old Bridge. Bregava. Stolac. Prenj Nature Park and Hutovo Blato Nature Park.Herzegovina-Neretva Canton Sunce. Stari most u Mostaru • Old Bridge in Mostar T Mostar ostar. is situated at the foot of the mountains Čabulja. Stolac – old town’s nucleus with the fortress. are the immense wealth and potentials that the Herzegovina-Neretva Canton can count on in its development of the tourism. Hum and Velež. towns: Mostar. financial and cultural centre of Herzegovina. Mostar is located in the road crossing to Široki Brijeg and western 3 M Tourism BiH • October 2009 . and near it there are famous and unique localities of cultural-historical treasure and heritage that witness about life in these areas. Neum. Drežnica. geopolitical. The town is 60 km away from the sea. Nature parks: Blidinje Nature Park. kulturno-povijena i prirodna baština. Vjetrenica. priroda. national monuments: Počitelj. aduti su Hercegovačkoneretvanske županije. the Buna spring. Buna. Krupa and Trebižat. Rakitnica. lakes: Ramsko Lake. at the bank of the Neretva River at the altitude from 60 to 80 metres. he see. Rivers: Neretva. so in this relatively small space we have examples of all cultures and civilizations that not so many towns have. For centuries Mostar has been the place where different civilizations met and each interweaved a part of their special qualities in it.

. godine .cegovinu.Biskupska rezidencija izgrađena 1906. Nevesinje i istočnu Hercegovinu i Čapljinu i Jadransku obalu.Koski Mehmed-pašina džamija izgrađena 1617. kulturna manifestacija u organizaciji Matice hrvatske.Stari most sagrađen 1566. koji privuče preko tisuću izlagača iz četrdesetak zemalja i pedesetak tisuća posjetitelja.Kajtazova kuća iz 17. godine . godine Vrelo Bune u Blagaju kod Mostara . Naselje se prvi put spominje 1452.Bišćevića kuća sagrađena 1635. Tradicionalno u proljeće se organizira i Gospodar• ski sajam Mostar.Hamam (tursko kupatilo) sagrađeno u drugoj polovici 16. Nizvodno od tekije je kompleks Velagića kuća koji je otvoren za javnost. godine. Među objašnjenjima za naziv i porijeklo imena najinteresantnije je ono koje kaže da je Mostar dobio ime po mostarima. a ispod njega je izvor rijeke Bune (najjače vrelo u Europi) sa derviškom tekijom. U gradu se nalaze sljedeće znamenitosti : . Blagaj je mali gradić južno od Mostara.Katolička crkva i franjevački samostan sagrađeni 1866.Kriva ćuprija. Mostar je poznat po organiziranju manifestacije Skokovi sa Starog mosta. čuvarima mosta. godine a kao naselje Mostar 1469. godine. godine . a posebice se u zadnje vrijeme profilirala manifestacija «Proljeće sa Maticom».Gradsko kupatilo sagrađeno 1912. a mnogi restorani sa baščama iznad rijeke Bune pored ostalih specijalitete nude i pastrvu sa plate ili roštilja. 60 km južno od Sarajeva.Stara pravoslavna crkva iz 1833. koji je upisan u UNESCO-vu baštinu kao značajan spomenik orijentalne arhitekture . okružen je visokim planinama: Prenj (2101 m). i koju pohode brojni turisti. Jedan je od najstarijih gradova u BiH i sa svojom okolinom je privlačan za turiste i ljeti i zimi.Kujundžiluk sa zanatskim radnjama na lijevoj obali Neretve . U Blagaju se nalazi ribogojilište pastrve. a nedaleko je i moderna zračna luka. Bjelašnica (2067 m) i Bitovnja (1744 m). stoljeća . godine . godine . nad njim na visokoj klisuri dominira stari grad Herceg Stjepana Kosače. Velike su mogućnosti uspješnog sport- K The Buna spring in Blagaj near Mostar 3 Turizam BiH • listopad 2009. godine. koja je nadaleko poznata i priznata turistička atrakcija. Konjic onjic je smješten na rijeci Neretvi. Sjeverno od grada na obroncima planine Prenj nalazi se ski centar Rujište koji ima ski lift i motel kao i mogućnost za iznajmljivanje kuća za zimovanje. stoljeća i nalazi se u neposrednoj blizini Starog mosta . Sarajevo i Bosnu. spomenik orijentalnog graditeljstva iz 1588. U Mostaru se organizira i poznati festival zabavne glazbe «Mostarsko proljeće» na kojem nastupaju poznata imena sa estrade. Kroz grad prolazi i željeznička pruga Sarajevo-Ploče.

and surrounded with high mountains. which is registered in the UNESCO’s heritage as an important monument of the oriental architecture. there is a ski centre Rujište with a ski-lift and the motel as well as the possibility for renting the houses for spending the winter. monument of oriental architecture from 1588. . A railway-track Sarajevo-Ploče goes through the town. The Economic fair Mostar is being traditionally organized in spring and it attracts over a thousand exhibitors from forty countries and about fifty thousand visitors.The Old bridge built in 1566.Kujundžiluk (brass-work shop) with the craftwork shop on the left bank of the Neretva. Konjic onjic is situated on the Neretva River. The place was first mentioned in 1452 and as Mostar in 1469. Further on. .Old Orthodox church from 1833. Downstream of the monastery is the complex of Velagić houses. . and not far of the town there is a modern airport.Herzegovina. which are opened for the public. at the hillslopes of the Prenj Mountain. . .Bišćević’s house built in 1635. Among the explanations for the name and origin of the name the most interesting is the one that says that Mostar got the name after mostari – the bridge watchers. a cultural festival that is being organized by Matica Hrvatska (Central Croatian Cultural and • Publishing Society). Sarajevo and Bosnia. Mostar is known for organizing the dives from the Old Bridge. Nevesinje and eastern Herzegovina and Čapljina and the Adriatic coast.Hamam (Turkish baths) built in the second half of the 16th century and is placed next to the bridge. which is the widely known tourist event and is being visited by numerous tourists.Catholic church and Franciscan monastery built in 1866. . Above it dominates the old town of Herceg Stjepan Kosača on a high cliff and under it the spring of the Buna River (the strongest well in Europe) with a Moslem monastery for dervishes.Koski Mehmed-pasha’s mosque built in 1617. Prenj (2101 m). Following sites are located in the town: . 60 km south from Sarajevo. famous festival of pop music is being organized in Mostar where famous singers perform.Crooked bridge. . North from the town. Bjelašnica (2067 m) and K Pogled sa starog mosta na istočni dio Mostara View from the Old Bridge over the eastern part of Mostar Tourism BiH • October 2009 39 . Blagaj is a small town south of Mostar. There is a trout-farm in Blagaj and many of the garden restaurants above the Buna offer the trout specialties.Town baths built in 1912.Kajtaz house from the 17th century. among others. . and lately the festival that has especially gained status is the “Spring with Matica”. .

odnosno u Kazan. Na jezeru se redovito održava triatlon. U Konjicu se tradicionalno održava i smotra folklora i večeri poezije. Park prirode „Blidinje“ nalazi se i jednim dijelom na prostoru općine Jablanica koji pored smještaja u motelima nudi i skijalište Risovac sa ski liftom. U samom gradu na obalama Neretve nalazi se Muzej Bitke na Neretvi. voda je bogata slapovima. a priroda je očaravajuća. stoljeća koji ima galeriju i knjižnicu i otvoren je za javnost. bogata ribom i pitka. Na prostoru općine uz magistralni put M-17 smješteni su mnogi restorani koji pored domaćih specijaliteta (jela ispod sača) nude daleko poznatu janjetinu sa ražnja. U gradu pored stare Repovačke džamije i Pravoslavne crkve nalazi se i Franjevački samostan iz 16.skog ribolova na rijekama Neretvi i Rakitnici kao i jezerima Boračkom i Jablaničkom. U samom gradu nedaleko od obnovljene Kamene ćuprije iz 17. Na Blidinju se nalazi i samostan Ma0 G sna Luka koji ima i slikarsku galeriju sa stalnom postavkom. . pruža mogućnosti za razvoj zimskog turizma . Sarajevu i Mostaru. Rafting na Neretvi kod Konjica Pečeni janjci na ražnju • • Rafting on the Neretva near Konjic Roasted lamb Jablanica rad Jablanica smješten je na rijeci Neretvi u sjevernom dijelu Hercegovine i u najljepšem dijelu kanjona Neretve. Promjera je 900 m i ima vrlo čistu i ugodnu vodu za kupanje. a posebno je poznat po obitavanju munike kao jedne endemske vrste. jedne humane bitke za ranjenike u 2. stoljeća održavaju se tradicionalni skokovi u Neretvu. Na gornjem toku rijeke Neretve organizira se već niz godina jedan od najspektakularnijih raftinga u BiH. kao biser sa mnogo raznolikosti na malom prostoru. Uz samu plažu nalazi se kamp s bungalovima. smješten je na raskrižju putova prema Zagrebu. Boračko jezero je po nastanku glacijalno i nalazi se 20 km od grada. Blidinje. Neretva je u tom dijelu veoma čista. Ima izuzetno povoljan geoprometni položaj. a obale su na pojedinim mjestima litice po 300 m visoke. svjetskom ratu. Turizam BiH • listopad 2009. Jablanica se nalazi na jezeru tako da ima i nekoliko plaža izvan grada. Dužina staze je od 20-23 km i sa ručkom sačinjenim od domaćih specijaliteta dobija se pravi ugođaj.

not far of the renovated stone bridge from the 17th century. A Folklore festival and the poetry evenings are being traditionally held in Konjic. offers the ski grounds Risovac with the ski-lift.Bitovnja (1744 m). one of the most spectacular rafting in BiH has been organized. Triathlon is being held on the lake regularly. that is into the Kazan. The length of the track is from 20 to 23 km and with the lunch made from domestic specialties you get the right atmosphere. as the pearl with a lot of diversities in such a small place. Blidinje. In the area of the municipality. and the nature is enchanting. Sarajevo and Mostar. the traditional dives in Neretva are being held. On the upper flow of the Neretva River. besides the accommodation in motels. along with the main road M-17 there are lots of restaurants. Boračko Lake is glacial by its origin and is situated 20 km away from the town. it is situated on the crossroads to Zagreb. Jablanica Kameni most u Konjicu Jablaničko jezero • • Stone Bridge in Konjic Jablaničko Lake T he town of Jablanica is situated on the Neretva River in the northern part of Herzegovina and in the most beautiful part of the Neretva canyon. which offer widely known roast lamb besides other local specialties. It has the diameter of 900 m and it has very clean and nice water for bathing. There are great possibilities for successful sports fishing on the rivers Neretva and Rakitnica and on the lakes – Boračko and Jablaničko. At Blidinje there is a monastery Masna Luka which has the gallery with the permanent exhibition. rich with fish and potable in that part. The Neretva is very clean. Next to the beach there is a camp with bungalows. In the town itself. there is also the Franciscan monastery from the 16th century. for a number of years now. which has a gallery and library and is opened for the public. The park of nature “Blidinje” is partly situated in the area of the municipality of Jablanica. Next to the old Repovačka mosque and the Orthodox Church in the town. It has an exceptionally favourable geo-traffic position. It is one of the oldest towns in BiH and with its surroundings it is very attractive for tourists during the winter and summer. water rich with waterfalls and the banks are at some places 300 metres high cliffs. offers possibilities for development of winter tour1 Tourism BiH • October 2009 . which.

Samostan je inače nezaobilazna turistička destinacija ovog kraja. Na prostoru općine nalazi se umjetno jezero HE Rama. Samostan je otvoren za javne posjete. u Međugorju se okupi i preko 100. Međugorje se razvija i kao središte za pripreme raznoraznih sportskih momčadi i u zimskom i u ljetnom razdoblju. kolovoza okupi se i preko dvadeaet tisuća mladih iz pedesetak zemalja. jedan od najstarijih u Bosni i Hercegovini. stone vineyard Čitluk. no u posljednje vrijeme sve je razvijeniji turizam. Čitluk je poznat prvenstveno kao vinogradarski kraj gdje se uzgajaju visokokvalitetne vinske sorte Žilavka i Blatina od kojih se prave vrhunska vina. do 6. Na prostoru Brotnja postoji mnogo vinarija. na čijim se obalama nalazi mjesto Šćit. galerijski prostor sa stalnom postavkom i park skulp- itluk je središte regije Brotnjo. U blizini se nalazi skijalište sa ski liftom.Rama N a krajnjem sjeveru Hercegovačko-neretvanske županije smještena je općina Prozor-Rama. koje su u projektu «Vinske ceste Hercegovine» i u kojima uz odgovarajuću mezu možete kušati i kupiti kvalitetna vina. Na prijevoju Makljen na putnom pravcu za Banja Luku i Zagreb nalazi se motel «Ramska kuća» koja nudi gastronomske specijalitete ramskog kraja. zahvaljujući prvenstveno pogodnoj klimi i bogatstvu sportskih terena. u kojem se nalazi Franjevački samostan.06. ima etnološku zbirku. a na Festivalu mladih koji traje od 1. koji polako postaje najvažnija grana gospodarstva Brotnja. Vinova loza i duhan bili su prepoznatljivi proizvodi broćanskog kraja. Čitluk Panorama Prozora • Panorama of Prozor • Čitluk. kameni vinograd Č Prozor . Umjereno kontinentalna klima koja vlada 2 ovim predjelom razlog je umjereno hladnih zima i toplih ljeta.tura na otvorenom.000 katoličkih vjernika iz cijelog svijeta . Prekrasan krajolik na oko 700 m nadmorske visine sa svih strana je okružen visokim planininskim masivima. Na godišnjicu ukazanja 25. U Čitluku se sredinom rujna organizira tradicionalna manifestacija «Dani berbe grožđa» koja traje tri Turizam BiH • listopad 2009. visoravni koja se nalazi na desnoj obali rijeke Neretve. To se prvenstveno odnosi na vjerski turizam zahvaljujući Međugorju koje je postalo jedno od najvažnijih marijanskih svetišta u svijetu. . Prozor-Rama tradicionalno u mjesecu rujnu organizira Međunarodni sajam šljive koji je već postao turističko-kulturno-gospodarska manifestacija.

one of the oldest in Bosnia and Herzegovina. over 100. Wonderful landscape at the altitude of about 700 metres is surrounded by big mountain massifs on all sides.Rama T he municipality of ProzorRama is situated in the utmost north of Herzegovina-Neretva Canton. The monastery is an unavoidable tourist destination and it has ethnological collection. On the anniversary of the appearance. over twenty thousands 3 Tourism BiH • October 2009 . and it is especially known for the presence of whitebark pine as one of the endemic species. on June 25th. but lately tourism becomes more and more developed and it becomes the most important economic branch in Brotnjo.000 Catholics from all over the world gather in Međugorje. At the pass Makljen. First of all this is related to the religious tourism thanks to Međugorje that has become one the most important Mary’s sanctuaries in the world.ism. gallery with permanent exhibition and the park with sculptures. Panorama Šćita na Ramskom jezeru Međugorje • Panorama of Šćit on Rama Čitluk Č itluk is the centre of the Brotnjo region. In the town on the banks of the Neretva there is the Museum of the battle on the Neretva. the plateau on the right bank of the Neretva River. on the road to Banja Luka and Zagreb there is a motel “Rama’s house” that offers gastronomic specialties of Rama’s area. a humane battle for the wounded persons in the Second World War. Prozor . The monastery is opened for the public visits. Jablanica is placed on the lake so it has got several beaches outside of the town. There is a ski-ground with the skilift near. and at the Youth festival that takes place from 1st till 6th of August. Wine grape and tobacco used to be distinguishing products of the Brotnjo region. Mild continental climate that prevails in this area is the reason for moderately cold winters and warm summers. There is the artificial lake HE Rama in the area of the municipality and on its banks there is a place Šćit. where the Franciscan monastery is placed. International plum fair has been traditionally organized in September in Prozor-Rama that has already become tourist-cultural-economical festival.

u kojem se ogleda primjer orijentalnog graditeljstva sa najstarijom likovnom kolonijom na ovim prostorima. sa mnogo zelenila. najkapitalniji objekt iz perioda rimske kulture (konzerviran i otvoren za posjete 1903. jedan od najvećih trgovačkih centara u srednjovjekovnoj Bosni i Hercegovini. Uz sami lokalitet smještena je ergela Konjičkog kluba «Vranac» koja nudi mogućnost najma jahaćih konja ili najma kočija.Stari grad u Gabeli. sa širokim ulicama. veliki restoran koji nudi hercegovačke specijalitete. koje je jedan značajan turistički kompleks. . Turizam BiH • listopad 2009. . stoljeća . okruženo Počitelj • Počitelj G izvanrednim prirodnim ljepotama daju Čapljini velike predispozicije za razvoj turizma. a ispod zidina ima poznati restoran koji nudi hercegovačke specijalitete. kamene kućice u kojima se nalaze suvenirnice. U Počitelju su značajni sljedeći objekti: . koji ima i ljetnu pozornicu za predstave.Han (svratište) i hamam (kupatilo) iz 17. galerije. smješten je na obalama rijeke Neretve. kongresna dvorana.Mogorjelo. glavni grad države Troje.Park prirode „Hutovo blato“.g. U etno selu se u ljetnim mjesecima organizira kulturna manifestacija «Ljeto na selu». i koji je po hipotezi Meksikanca Roberta Salinasa Pricea Ilij. Na putnom pravcu MeđugorjeLjubuški u gospodarkoj zoni nalazi se etno selo «Herceg».). stoljeća -Medresa (škola) iz 18. stari grad odmah pored puta M-17.300 likovnih djela te ima stalnu postavku i otvorena je za javnost. koji je jedna od najvećih fortifikacija u BiH. edukacijska staza i biciklistička staza. Kroz Čapljinu prolaze dva međunarodna putna pravca (M-17 i M-6). . sa svojih šest jezera i kanalima predstavlja idealan teren za održavanje izleta „foto safari“. sunce i zelenilo i jedinstveno kulturno-povijesno blago. Kulturno-povijesni spomenici koji prelaze i značaj regije su: . koji svojim izgledom podsjeća na umanjenu Dioklecijanovu palaču.dana i ima turističko-gospodarskokulturni karakter. Čapljina rad Čapljina je prelijep grad. Na brežuljku Karaotok nalazi se motel.Utvrda još iz vremena kralja Tvrtka -Ibrahim Šišman-pašina džamija iz 16. kao najveći rezervat ptica močvarica u Evropi. male radionice te veliki amfiteatar. Od prirodnih ljepota važno je spomenuti: .Sahat kula iz 16. Ugodna klima. stoljeća . a relativno blizu su mostarska. stoljeća. Etno selo sačinjavaju: smještajni kapaciteti sa oko stotinjak ležajeva u kamenim kućama bungalovskog tipa.Počitelj. željeznička pruga. Fundus kolonije sačinjava oko 1. splitska i dubrovačka zračna luka. vrtovi sa mediteranskim nasadima i mala kapelica.

which lasts for three days and has a tourist-economical-cultural character. Holdings of the colony are made up of about 1300 art works and has the permanent exhibition opened for the public. where the high-quality wine-sorts Žilavka and Blatina are being cultivated and top-quality wines being made from them. Above all. the big amphitheatre. Two international road communications are passing through Čapljina (M-17 and M-6). Split and Dubrovnik airports are relatively close. the big restaurant with Herzegovinian specialties. galleries.of young people from fifty countries gather. In the middle of September a traditional event “Grape harvesting days” is organized. There are number of wineries in the area of Brotnjo and are all included in the project “Herzegovina Wine Route”. . which is one important tourist complex. has the summer stage for performances and under the walls has famous restaurant that offers Herzegovinian specialties. and Mostar. During the summer months a cultural festival “Summer in Village” is being organized in the ethno-village. small work-shops. Pleasant climate. Ethno-village “Herceg” is located on the road direction MeđugorjeLjubuški in the industrial district. Međugorje has also been developing as the centre for various sports teams preparations during the summer and winter. Ethno-village is made up of: Mogorjelo .Počitelj. stone houses with souvenir shops. Čitluk is known as the wine-growing region. first of all thanks to the favourable climate and numerous sports courts. which in its looks reminds of a decreased Diocletian’s palace. Tourism BiH • October 2009 . Čapjina accommodation space with about hundred beds in stone houses of a bungalow type.vila rustika. old town by the road M-17 where the example of oriental architecture is reflected. situated on the banks of the Nretva River. sun and the greenery and unique cultural-historical treasure surrounded by exceptional natural beauties give Čapljina great predispositions for the development of tourism. Čapljina Č apljina is a beautiful town with wide streets full of greenery. a railway track. where you can taste wines with suitable snacks and buy some high-quality wine. The stud of the Equestrian club “Vranac” is located next to the locality and it offers the possibility of renting the saddle-horses or coach. with the oldest art colony in these areas.Mogorjelo. capital building from the period of Roman culture (preserved and opened for visiting in 1903). Cultural-historical monuments that surpass the regional significance are: . congress hall. gardens with Mediterranean crops and a small chapel.

koji se u tom periodu zvao Dilluntum. Turizam BiH • listopad 2009.700 godina. Ilirsko pleme koji u selu Ošanjići sagradiše glavni grad Daorson star 2. sa ručkom u prirodi organizira se već dugi niz godina izlet koji je postao poznat i priznat na širem prostoru regije. Život na ovim prostorima seže još unazad 16. Nekropola stećaka Radimlja kod Stoca Slap Provalije u Stocu • • Stećak necropolis Radimlja near Stolac Provalije Cascade in Stolac Stolac S tolac je grad smješten u istočnom dijelu Hercegovačkoneretvanske županije na obalama rijeke Bregave. kao i Šarića kuće.Rijeka Trebižat. godine organizirano je Svjetsko prvenstvo u ribolovu .U PP „Hutovo Blato“ 2007. a srednjovjekovna tvđava i danas dominira gradom. sa svojom čistoćom i netaknutom prirodom. a sagrađen je od ogromnih kamenih gromada (megalita). bogatoj malim slapovima. Na stazi dugačkoj 10 km. Dvije najveće nekropole stećaka nadaleko su poznate a nalaze se u Boljunima i Radimlji. vozeći se u turističkim kanuima dvosjedima . . idealna je za organiziranje izleta „canoe safari“ u sklopu turističkih trendova „Povratak prirodi“. okružuju ga planina Hrgud sa sjevera i plodno Vidovo polje sa juga.000 godina (paleolitik) koji u polupećini Badanj kod Borojevića otkriše naši arheolozi. posvećena poznatom književniku Maku Dizdaru koji je rođen u Stocu. a u dogledno vrijeme će biti i muzej. Ovaj prostor su naseljavali i Daorsi. . Grad Čapljina je članica Udruženja karnevalskih gradova Evrope (FECC) koji sačinjava 43 europske zemlje i 17 iz ostatka svijeta i jedina u BiH organizira „Međunarodni ljetni karneval“ koji na dan održavanja posjeti desetak tisuća turista i mnogi predstavnici TV i radijskih kuća kao i mnogi novinari tiska. U Stocu se tradicionalno održava „Međunarodni festival kratkog filma „ kao i književna manifestacija „Slovo Gorčina“. tako da se ta ribolovna staza i sada koristi za sportski ribolov. koje su trenutno galerija. Rimljani su također naseljavali Stolac. U Stocu se nalazi i spomenik jevrejskom piscu Moši Danonu koji je preminuo u gradu i taj spomenik postao je svojevrsno jevrejsko svetište. Na obalama Bregave nalazi se graditeljska cjelina Begovina (koja se tek obnavlja). Općina se na zapadu proširuje na poljoprivredno bogatu Dubravsku visoravan. Za posjet učeničkih ekskurzija idealna je Radimlja jer se nalazi pored puta M-6 i ima parking i info punkt. U listopoadu se tradicionalno održava sajam „Hercegovački plodovi Mediterana“.

The old town in Gabela. On the track 10 km long. and that fishing track is still in use for sports fishing. The municipality expands in the west to the agriculturally wealthy Dubrava plateau.Significant buildings in Počitelj are: . a trip has been organized that has become known in wider region. with its cleanness and untouched nature is ideal for organizing “canoe safari” trips within the tourist trends of “back to nature”. The archaeologists discovered 16. . In 2007 the Stolac . The town Čapljina is a member of the Association of the carnival towns of Europe (FECC). . . according to the Mexican Robert Salinas. Daorson is 2700 years old and it was built of huge stone bulks (megaliths). Natural beauties here are: -The park of nature “Hutovo Blato” as the biggest nature reserve of the swamp birds in Europe with its six lakes and canals represents ideal area for “photo safari” trips. for many years now. which consists of 43 European countries and 17 from the rest of the world and is the only one in BiH that organizes the “International summer carnival” which is being visited by ten thousand visitors on the day of the carnival and numerous TV. taking a ride in two-seater canoes. surrounded by the Hrgud Mountain in the north and the fertile Vidovo field in the south. središte grada • of the biggest trading centres in medieval Bosnia and Hezegovina and which the capital of ancient state of Troy is. . one of the biggest fortifications in BiH was one Stolac. Stolac S tolac is the town situated in the southern part of the Hercegovina-Neretva Canton at the banks of the Bregava. -The Trebižat River. This area was populated by the Illyrian tribe Daors who built their capital Daorson in the village of Ošanići. There is motel.000 years (Palaeolithic) old traces of life in these areas in the semi-cave Badanj near Borojevići.Clock-tower from the 16th century. educational and cycling track on the hillock Karaotok. . The Romans also inhabited Stolac.Ibrahim Šišman-pasha’s mosque from the 16th century. with numerous small waterfalls. Two biggest necropolises of stećaks are widely known and are placed in Boljuni and Radimlja.Han (hostelry) and hamam (baths) from the 17th century. radio and other journalists.Madrasah (school) from the 18th century. Radimlja is Tourism BiH • October 2009 .The fort from the times of king Tvrtko. which was called Dilluntum at that period and the medieval fortress still dominates the town. town center World championship in fishing was organized at Nature Park “Hutovo Blato”.

500 ležajeva u hotelima visoke kategorije. Ravno radić i općina Ravno je najmlađa općina u Bosni i Hercegovini i nalazi se na potezu od mjesta Hutovo do mjes G ta Ivanjica iznad Dubrovnika te se naslanja na dubrovačko primorje u Hrvatskoj.000 ležajeva. Sa svojih 7 km podzemnih prolaza koje su ukrašene pećinskim ukrasima i u kojima obitavaju i neke endemske vrste. Crne Gore i Hrvatske. od toga 2. a u zaleđu u mjestu Hutovo nalazi se stari grad Hutovo sa veoma upečatljivom kulom kao i etno kuća sa dvorištem. Neum N Panorama Ravnog Neum • Panorama of Ravno eum sa svojih 24 km razvedene morske obale jedino je mjesto i jedini izlaz Bosne i Hercegovine na Jadransko more. nekad najduža ponornica u Europi. a to je špilja Vjetrenica koja se nalazi u mjestu Zavala. Vjetrenica je najpoznatija špilja u Bosni i Hercegovini. U Neumu se tradicionalno održava i Međunarodni festival animiranog filma „NAFF“ koji sakuplja autore i radove iz četrdesetak zemalja svijeta. Neumski hoteli su otvoreni tijekom cijele godine i veoma povoljno organiziraju seminare i simpozije. Grad je usmjeren isključivo na turizam i raspolaže sa oko 7. U neumskom akvatoriju se u marikulturama uzgajaju veoma kvalitetne ribe (orada i zubatac) kao i školjke koje imaju zajamčen plasman u mnogim restoranima. Stari Neum je udaljen 2 km od obale a naziv Neum seže u davna vremena kad se spominje naselje Neunense 533. a ostatak je pretežno u obiteljskim pansionima i hotelima sa 30-50 ležajeva. Grad Neum već tradicionalno organizira „Etno fest“. godine kao župa u blizini Popova.U općini Ravno nalazi se veoma poznata turistička destinacija. kao i turističke sajmove u okviru prekogranične suradnje između Bosne i Hercegovine. Neumsko zaleđe je veoma bogato stećcima. . Turizam BiH • listopad 2009. Općina je najvećim dijelom smještena u veoma plodnom Popovu polju kroz koje u dužini 90 km protječe rijeka Trebišnjica. festival etno glazbe.

ornamented with cave decorations and where some endemic species live. With 7 km of underground passages. The municipality is mostly situated in the fertile Popovo field. ideal for the visits of school trips because it is located next to the road M-6. Vjetrenica is the most famous cave in Bosnia and Herzegovina. The hotels in Neum are opened through the whole year and organize seminars and symposiums in a very acceptable price. Neum Pećina Vjetrenica • Vjetrenica Cave W Razglednica iz Neuma • Postcard from Neum The fair “Herzegovinian fruits of the Mediterranean” has been traditionally held in October. The Trebišnjica ith its 24 km indented coast Neum is the only place and the only exit to the Adriatic coast in Bosnia and Herzegovina.used to be the longest underground stream in Europe. which have guaranteed placing in numerous restaurants. There is a monument to the Jewish writer Moše Danon who died in the town and it became a kind of Jewish sanctuary. Very famous tourist destination. “International festival of short film” is being traditionally held in Stolac. through which the Trebišnjica River flows in the length of 90 km. The old Neum is 2 km away from the shore and the origin of the word Neum goes far back in the history. the Vjetrenica cave is located in the municipality of Ravno. the festival of ethno-music. The town is exclusively oriented on tourism. when the settlement Neunense was mentioned as a parish near the Popovo.500 in high category hotels and the rest of it are mostly in family hostels and hotels with 30 to 50 beds. and tourist fairs under the program of the neighbouring cooperation between Bosnia and Herzegovina. In the local waters of Neum. and soon will be a museum. Neum hinterland is very rich with stećaks. Montenegro and Croatia. International festival of animation “NAFF” has been traditionally held in Neum and it gathers authors and works from forty countries of the world. Ravno T he town and the municipality of Ravno is the youngest municipality in Bosnia and Herzegovina and is situated on the line from Hutovo to Ivanjica above Dubrovnik and is leaning against the Dubrovnik seaside in Croatia. and has 7. in the year 533. Šarića houses that are gallery now. has a parking place and the info point. as well as the literary festival “Slovo Gorčina” dedicated to the famous writer Mak Dizdar born in Stolac.000 beds at its disposal. The town of Neum already traditionally organizes the “Ethno fest”. and the clams. and in the place Hutovo there is the old town Hutovo with very impressive tower and the ethno house with courtyard. 2. topquality fish is being farmed (dentex and gilthead) in maricultures. 9 Tourism BiH • October 2009 . in the place called Zavala. On the banks of the Bregava there is an architectural complex Begovina (which is just being renovated).

O tragu nestalog mora i minulim vremenima svjedoče Soni trg i Arheološki park sa prethistorijskim sojeničkim naseljem. najvrjedniji ukras Tuzle su njezini žitelji – dobri ljudi. T Almazaga Ćatović uzlanski kanton drevna Panonija u malom D 0 Turizam BiH • listopad 2009. prirodna i vještačka jezera. Jezero je trag Panonskog mora.Flora i fauna. bogato kulturno-historijsko naslijeđe. Grad na zrnu soli krase brojni kulturno-historijski spomenici. razlozi su da ove prostore posjetite i da se na ovim prostorima ugodno osjećate. . kao i značajne institucije kulture. anas se u Tuzli zeleni Panonsko jezero. termalna i mineralna izvorišta. Ipak. jedino slano jezero u Evropi.

natural and artificial lakes. The Soni square and the Archaeological park with the lake-dwelling community witness about that trace and passed times. The lake is the trace of the Pannonian Sea. thermal and mineral springs. Predpovjesno sojeničko naselje kod Tuzle • Prehistoric lake-dwelling community near Tuzla T uzla Canton the ancient Pannonia in miniature T oday. The town on a grain of salt is full of cultural-historical monuments and important cultural institutions. rich cultural-historical heritage…are the reasons for you to visit this region and feel good while you’re here.Flora and fauna. However. there is a green Pannonian lake in Tuzla. the only salt lake in Europe. Tourism BiH • October 2009 1 . the most valuable ornament of Tuzla is its citizens – the good people.

zato: bujrum.. Modrac. jedinim arheološkim parkom na području Balkana. Danas se u Tuzli zeleni Panonsko jezero. Kapiju. kao i značajne institucije kulture. kuhana jela. Pod Tuzlom se zeleni meraja/ na meraji prostrta serdžada. ponovo dođete... ovaj kompleks obuhvata kompleks teni- Tuzla.. Soli. vele da u njoj treba pojesti tuzluk soli i vreću hljeba. willkommen… Turizam BiH • listopad 2009. i ne pitaju za vjeru i naciju. Memleha-i Zir. pamtite. sačinjena je rekonstrukcija načina života ljudi na ovim prostorima u periodu neolita. . Soko. jezera: Sniježnica. šiš-ćevap. Tuzlanski kanton obiluje građevinama iz raznih historijskih perioda. U Tuzli je i jedino slano 2 Tuzlanski kanton ima brojne hotele. Grad na zrnu soli krase brojni kulturno-historijski spomenici. eto razloga da dođete.. Panonicu.. • jezero u Evropi.. town centre mnoge pećine. Sačuvana priroda i geografska raznolikost predstavljaju vrijedne resurse. I. Proizvodnju i preradu voća prate Dani jagodastog voća u Čeliću. Pored staza za šetnju i jogging. welcome. pronađenih predmeta iz doba neolita i drugih dokaza o postojanju sojeničkih naselja na užem lokalitetu Tuzle. Putnik-namjernik ugodno može konačiti u tuzlanskim hotelima i motelima.. Jezero je trag Panonskog mora. Ovakav naučni pristup predstavljao je osnovu za izgradnju replike prethistorijskog sojeničkog naselja. Vidara. Ipak. kao i brojne nekropole stećaka širom ovih prostora. bamja. i. sa svim kućnim i okolišnim inventarom. planina Konjuh sa planinsko-rekreativnim centrima su interesantna odredišta za sve koji vole odmor. Memlehatejn. termalna i mineralna izvorišta... Ovaj jedinstven prostor ima višestruko značenje. bogato kulturno-historijsko naslijeđe.. Uz tvrđave i stećke idu i drugi tragovi minulih civilizacija.. hurmašica.. Tuz. ne samo za turističku ponudu Tuzle i regiona nego i u pogledu valorizacije kulturno-historijskog naslijeđa. Slanu Banju. pansione. Gradić Puračić je zasebna atrakcija ovih prostora. najvrjedniji ukras Tuzle su njezini žitelji – dobri ljudi. O tragu nestalog mora i minulim vremenima svjedoče Soni trg i Arheološki park sa prethistorijskim sojeničkim naseljem. baklava. su razlozi da ove prostore posjetite i da se na ovim prostorima ugodno osjećate. Tuzla Castron de Salenes.. Salines. dobri domaćini − otvaraju i kuću i dušu putnicimanamjernicima. ražnjići. Ilinčicu. Ad Salinas. Panonsko jezero se neposredno nastavlja na sportsko-rekreativni kompleks Slana Banja. Ilinčicu. A kad sve ovo prati etno-muzika i sevdalinka. Flora i fauna. Na osnovu rezultata arheoloških ispitivanja. O tom tragu i minulim vremenima svjedoče Soni trg i Arheološki park sa sojeničkim naseljem. sudžukice. a tako i zavoljela. izvorske vode. Kapiju. koji je jedan od najprostranijih i najuređenijih centralnih parkova u Bosni i Hercegovini. veze divna sevdalinka. centar grada Tuzla.. Srednjovjekovni grad Srebrenik. svjedoci su burne historije. Salenes. motele. karakterističnim za period u kojemu je postojao. prirodna i vještačka jezera. Ismeta i Mešu. begova čorba. Tuzla je jedno od najstarijih naselja u Evropi sa kontinuitetom življenja. pita. ribolov i rekreaciju. Tuzla ima i Gornju Tuzlu.. A da bi se Tuzla upoznala. Dobri ljudi. Teočak. Gradačac.. Netaknute šume.. ćevapi. dobro došli. restorane i druge ugostiteljske objekte u kojima se pripremaju i poslužuju domaći specijaliteti: tradicionalna jela sa roštilja.T uzlanski kanton krase prirodna i kulturna naslijeđa. građevine iz minulih vremena.. Ismeta i Mešu. Hazna. Sajam šljive u Gradačcu. Turistička ponuda Tuzle obogaćena je Arheološkim parkom – prethistorijskim sojeničkim naseljem. Tuzla ima i Gornju Tuzlu. kapaciteti za lov i ribolov.. jedino slano jezero u Evropi.. sogandolma. lov.. Tuzlanski kanton je poznat i kao voćarski kraj. Slanu Banju. TUZLA.. Jezero je trag Panonskog mora. tufahija. Solina.

Tuzla. stara džamija • Tuzla. Preserved nature and geographical diversity are valuable resources. the most valuable ornament of Tuzla is its citizens – the good people. Panonica. Medieval town of Srebrenik. hurmašica…and when all of this is followed by the ethno-music and sevdalinka. ražnjić. Tuz. The tourist offer of Tuzla is enriched with the Archaeological Park 3 Tuzla Castron de Salenes. Soko. ćevap. The Soni square and the archaeological park with the lake-dwelling community witness about that trace and passed times. Memleha-i Zir. pie. Tuzla has the Upper Tuzla. Solina. old mosque Kapija. Vidara…. and don’t ask for the religion or the nation. thermal and mineral springs. Panonica. Along with the fortresses and stećaks come other traces of the civilizations that passed through this area. TUZLA… Today. as well as the numerous necropolises of stećaks all over this region. The lake is the trace of the Pannonian Sea. The production and fruit processing is followed by the Days of berry fruits in Čelić. are witnesses of tumultuous history. dobro došli. Memlehatejn. people say you have to eat a “tuzluk” of salt and a sack of bread. there is s reason to come. Ad Salinas. natural and artificial lakes. bamja. Tuzla has the Upper Tuzla. Salines. good hosts – they open their homes and souls to the passengers. Tuzla is one of the oldest settlements in Europe with the continuity of living. sogandolma. rich cultural-historical heritage…are the reasons for you to visit this region and feel good while you’re there. the buildings from the passed times… Tuzla Canton is also known as the fruit region. Salty thermal resort. the only salt lake in Europe. restaurants and other inns where the local specialties are being prepared and served: traditional grilled meats. Soli. Flora and fauna. Ilinčica. Teočak…. bey’s soup. fishing and recreation. Salty thermal resort. Modrac. Ismet and Meša. Untouched woods. Plum fair in Gradačac. Salenes. Ilinčica… the traveller can pleasantly stay in Tuzla’s hotels and motels. Tuzla Canton is plentiful in buildings from different historical periods. there is a green Pannonian lake in Tuzla. And so: bujrum. Hazna. The town on a grain of salt is full of cultural-historical monuments and important cultural institutions. The lake is the Tourism BiH • October 2009 . numerous caves and lakes: Sniježnica. spring waters. Gradačac. cooked meals. šiš- ćevap. However. pensions. Tuzla Canton has numerous hotels. The Soni square and the archaeological park with the lake-dwelling community witness about that trace and passed times. the Konjuh Mountain with the mountain-recreational centres are interesting destinations for all those who love resting. the capacity for hunting and fishing. tufahija. And to get to know Tuzla and to get to like it. sudžukica. to remember and…come again. hunting.T uzla Canton is distinguished by natural and cultural heritage. Tuzla has the only salt lake in Europe. Ismet and Meša. baklava. Little town of Puračić is special attraction of this area. willkommen… trace of the Pannonian Sea. motels. welcome. Good people. Kapija.

kaže sevdalinka. Pored Sokola. Najstarija sačuvana građevina je Sviračka džamija. Zmaj od Bosne. stoljeća. Vještačka jezera Hazna i Vidora. . otkriveni su mnogobrojni izvori termomineralne vode koji se koriste u zdravstvenom turizmu..skih terena. Grad. od 1977. Područje Gradačca je poznat voćarski kraj. Unutar zidina Staroga grada. bogata ribom. kamena sahat-kula. Iz tog perioda potiču i značajni kulturnohistorijski spomenici: Gradina sa kulom. kao i gostoljubivost žitelja – svaki boravak u Gračanici putniku-namjerniku učine ugodnim i nezaboravnim. Grad. Kotromanića.. u dolini rijeke Spreče. U Gradačcu je i jedna od najstarijih biblioteka u Bosni i Hercegovini (1839). čije su dobro očuvane zidine i danas interesantne mnogim arheolozima i historičarima. Gračanicu voda oplavila. Na području Gračanice. sahatkula iz istog perioda i medresa s kraja XIX. još uvijek kazuju. burnu prošlost grada Sokola (1426. Gračanicu krase Ahmed-pašina ili Bijela džamija iz 1595. pružaju velike mogućnosti za razvoj turizma.). te neka od spomen-obilježja iz novije historije grada. Novoizgrađeni hoteli i brojni moteli. džamija Husejnija. Gradačac Gračanica Gračanica Graždanica. Prvi put se spominje 1333. Gražd. U historiji ovog mjesta najznačajniju ulogu su igrali kapetani iz porodice Gradaščevića. godine u Povelji Stjepana II.. U njemu se svake godine održava turističko-privredna manifestacija Sajam šljive.. U blizini Srebrenika nalazi se fazanerija u kojoj se godišnje uzgoji više hiljada fazana. gradu bijelome / hair čini Husein-kapetane. Srebrenik Turizam BiH • listopad 2009. Gradačac U Gradačcu. godine održava se redovna godišnja kulturna manifestacija Srebrenik – otvoreni grad umjetnosti. zagrmilo oko Gračanice / kiša pada viš’ Sokola grada. igralište za mali nogomet i košarku. Najznačajniji historijski spomenik na ovim prostorima je srednjovjekovni grad Srebrenik. Oronule zidine tvrđave. Sinu munja iznad Orahov’ce. Na lokalitetima Mećave i Ćehaje sačuvano je više nekropola stećaka.. Gradac.. što znači da ovaj kraj ima budućnost i u lovnom turizmu. Na izvorištima termalne vode izgrađen je banjsko-lječilišni kompleks Ilidža.. godine.. / hair čini bijelu džamiju. a naročito Husejn-kapetan... Srebrenik Srebrenik je u srednjem vijeku jedno vrijeme bio prijestonica bosanskih banova Kotromanića. Gradačac. Gračanica.

– a prehistoric lake-dwelling community. Gračanica Gračanica The run-down walls are still showing the tumultuous past of the town of Sokol (1426). indoors soccer and basketball. which is one of the most spacious and the most arranged central parks in Bosnia and Herzegovina. since 1977 the annual cultural festival Srebrenik has been held – the open town of the arts. Besides the walking and jogging tracks. It was mentioned for the first time in 1333. Every year. A scientific approach like this represented the basis for construction of the replica of the prehistoric lake-dwelling community. the Plum fair is being held there. numerous springs of thermo-mineral water were found. Tourism BiH • October 2009 . In the area of Gračanica. Gračanica is distinguished by Ahmed-pasha’s or White mosque from 1595. The Pannonian Lake is a direct extension of the sports-recreative complex Slana Banja. Inside the walls of the Old town. and especially Husejn-captain. in the valley of the Spreča River. Near Srebrenik there is a pheasant farm where is annually several thousands of pheasants raised and that means that this region has a future in hunting tourism too. as well as the hospitability of the people make every stay in Gračanica pleasant and unforgettable for the travellers. The artificial lakes Hazna and Vidora offer great possibilities for development of tourism. in the Stjepan II Kotromanić Charter. At the springs of thermal water a thermal resortsanatorium complex Ilidža was built. Husejnija mosque. the only archaeological park in the area of Balkan. whose well preserved walls are still very interesting for the archaeologists and historians. found objects from the Neolithic period and other evidence about the existence of lake-dwelling communities in Tuzla. but also for the valorisation of the cultural-historical heritage. Based on the results of the archaeological researches. Numerous stećak necropolises have been preserved on the localities of Mećava and Ćehaja. Besides Sokol. Srebrenik In the Middle Ages Srebrenik was for a while the residence of Bosnian bans Kotromanić. this complex includes the complex of tennis courts. the Dragon of Bosnia. Newly built hotels and numerous motels. and some of the memorials of the newer history of the town. the tourist-economic event. a reconstruction of the way of life of the people in these areas during the Neolithic was made. The most important historical monument in these areas is the medieval town of Srebrenik. Gradačac Gradačac In the history of this place the most important role was played by the captains from the family of Gradaščević. clock-tower from the same period and medresa (type of Islamic school) from the end of XIX century. with the entire interior and exterior inventory characteristic for the period in which it existed. Important cultural-historical monuments come from that period: Hill-fort with a tower. which are being used for the purposes of health tourism. stone clock-tower… There is one of the oldest libraries in Bosnia and Herzegovina in Gradačac (1839). This unique space has multiple importances. not only for the tourist offer of Tuzla and the region. The area of Gradačac is well known fruit region.

najpoznatiji spomenik kulture je džamija u Džebarima. Osim jezera Modrac. na prostoru Djevojačke pećine. stoljeća i najstarija je džamija na području Tuzlanskog kantona. kao i Tupkovići sa izvorom rijeke Gračanice. kao i rječice Drinjača i Gostelja. koje je bogato izvorima i borovom šumom. godine. u dubrovačkim spisima 1431. izgrađeni su atraktivni objekti turističke privrede. koja potiče iz početka XVI. Turski putopisac Evlija Čelebija u XVII. Iz osmanskog perioda potiče džamija Kuršumlija.). godine. Dunajevića vode. brojnim turistima nude ugodan boravak u prirodi. turističkom biseru Tuzlanskog kantona. Uz bogate lokalitete stećaka (u selima Gračanica i Lukavica). Vrijedan spomenik kulture je i drvena džamija u Priluku. Područje Živinica izlazi i na jezero Modrac. Ime Lukavac spominje se 1728. Ostaci materijalne kulture prošlih vremena nalaze se na 53 lokaliteta stećaka. Poznato dovište u Brateljevićima. godine. Ljubitelji prirode se mogu odmoriti i na izletištu Svatovac. sagrađena 1804. godine i jedno je od najstarijih naselja u našoj zemlji. značajna su i izletišta Djedinske planine. Lukavac Kladanj O Kladnju postoje pisani tragovi iz srednjeg vijeka. koje je bogato ribom. svake godine okupi više desetaka hiljada vjernika. godine. dok ga turski izvori spominju 1469. Lukavac ima i jezero Bistarac sa kristalno čistom vodom i uređenim šetalištem. a u njenoj blizini Hadži-urđihanumina česma sa kamenim krovom. stoljeća naselje je nosilo naziv Tatarice (od 1533.Lukavac Ostaci materijalne kulture pokazuju da je ovo područje bilo naseljeno još u bronzano doba. Oka Kladanj Turizam BiH • listopad 2009. ljepote Konjuha. . U putopisu fra Marinića spominje se 1366. godine. Živinice Do sredine XVIII.. Na akumulacijskom jezeru Modrac. Živinice Banovići Ovdje leži Božićko Banović / na svojoj zemlji na plemenitoj. Turistički kompleks Muška voda. stoljeću pominje izvore mineralne vode u blizini Kladnja.. Naselje Puračić se spominje 1249. kaže nam stećak u Banović Selu. Osim jezera Modrac i Toplica.

Lukavac has also the Bistarac Lake with crystal clear water and arranged walking path. Famous dovište (Moslem gathering) in Brateljevići. Lukavac Kladanj There are written traces from the Middle Ages about Kladanj. the rivulet Drinjača and Gostelj. Besides the Modrac Lake. while Turkish sources mentioned it in 1469. On the accumulation lake Modrac. and near it there is the Hadži-urđuhanuma’s fountain with the wooden roof. The area of Živnice comes out on the Modrac Lake. Name Lukavac was mentioned in 1728. in Dubrovnik files in 1431. Turkish travel writer Evlija Čelebija in XVII century mentioned springs of mineral waters near Kladanj. significant resorts are Djedinske Mountains.Lukavac Remains of the material culture show that this area was populated even in the Bronze Age. offer a pleasant stay in the nature for the numerous tourists. in the area of Girl’s cave. attractive tourist buildings were built. which is rich in fish. Remains of the material culture of the passed times are placed on 53 localities of stećaks. gathers dozens of thousands of believers every year. Besides the rich stećak’s necropolises (in the villages Gračanica and Lukavica). Place called Puračić was mentioned in 1249 and it is one of the oldest settlements in our country. Živinice Till the middle of XVIII century the place had the name Tatarice (1533). built in 1804. Živinice Banovići Here lies Božićko Banović / on his noble land… says the stećak in Banović village. the beauties of Konjuh. Besides the lakes Modrac and Toplica. which originates from the beginning of XVI century and is the oldest mosque in the area of the Tuzla Canton. The nature lovers can also have rest on the resort Svatovac. the most familiar cultural monument is the mosque in Džebari. In friar Marinić’s itinerary it was mentioned in 1366. Tourist complex Men’s water. Petrified witnesses of the passed times are scattered about the necropoKladanj Tourism BiH • October 2009 . Valuable cultural monument is the wooden mosque in Priluk. Dunajević waters and Tupkovići with the spring of the Gračanica River. the touristic pearl of Tuzla Canton. which is rich with springs and pine tree woods. The mosque Kuršumlija originates form the Ottoman period.

. pored biljega na minula vremena.. imaju i svoj poznati ugalj. zdrava hrana – osnovne su karakteristike ovog područja. koji potječu iz bronzanog i željeznog doba. uz diljem dunjaluka poznate kalesijske zvuke. Lokaliteti sa stećcima Sniježnica. garanti su ugodnog boravka na ovim prostorima. bogato raznovrsnom ribom. Kalesija Banovići Prema arheološkim istraživanjima. Banovići. godine. Novoizgrađeni moteli i restorani. Rječice: Spreča. Najinteresantniji kulturno-historijski spomenik je Atik-džamija stara preko 300 godina. Trštenica. Krstac te ruševine utvrđenog srednjovjekovnog grada Teočaka svjedoče o ranom naseljavanju ovog područja. Planinski motel Zlača i planinska kuća Zobik odavno su poznati svim ljubiteljima prirode. pruža dobre mogućnosti za razvoj turizma i sportskog ribolova... Iz srednjeg vijeka potiču nekropole stećaka. Gribaja i Dubnica kao i obronci planina Majevice i Javornika imaju pogodne uslove za razvoj ribolova i lova na nisku i visoku divljač. stočarstvo i voćarstvo. Teočak U pisanim izvorima Teočak se prvi put spominje 1432.. Ratarstvo.menjeni svjedoci minulih vremena rasuti su po nekropolama: Stražba.. Zlača. Banovići imaju i svoje bisere rasute obroncima Konjuha: Oskova.. crnog zlata. Dani jagodastog voća su tradicionalna manifestacija koja simbolično definira Čelić i njegovu okolinu. A osim uglja. Na ovim prostorima su živjela ilirska plemena. Kalesija posjeduje najstarije tragove civilizacije. Čelići Turizam BiH • listopad 2009.. U selu Tulovići ima i Gradina koja zbori o prahistoriji. a vjeruje se da naziv Kalesija potiče od imena islamiziranog hazarskog plemena Halisije. a iz osmanskog perioda prelijepe džamije.. . Krabanja. Na području Kalesija sačuvano je više nekropola stećaka i nadgrobnika. Studešnica. Jezero Sniježnica. Čelić Kalesija Najstariji ostaci materijalne kulture na ovom području potiču iz neolita. Draganja.. Ljepote obronaka Majevice kazuju da Čelić ima značajne potencijale i za razvoj lovnog turizma.

Necropolises of stećaks originate from the Middle Ages and beautiful mosques from the Ottoman period… Agriculture. that black gold. which come from the Bronze and Iron Age. Banovići has its pearls scattered on the hill-sides of Konjuh: Oskova. Trštenica… In the village of Tulovići there is a Hill-fort that speaks about the prehistory. cattle-breeding and fruit-growing… healthy food – are the basic characteristics of this area. The most interesting culturalhistorical monument is the Atik-mosque over 300 years old. offers good possibilities for the development of the tourism and sports fishing. In these areas the Illyrian tribes used to live. and the ruins of the fortified medieval town Teočak are witnesses of the early settling of this area. The beauties of the slopes of Majevica show that Čekić has significant potentials for the development of the hunting tourism. The rivulets: Spreča. Teočak Teočak was mentioned for the first time in the written sources in 1432. Čelić The oldest remains of the material culture in this region originate from the Neolithic. Besides the mark of passed times. rich in various fish species. The localities with stećaks Sniježnica and Krstac. Kalesija has got the oldest traces of civilization. and it is believed that the name Kalesija originates from the Islamized name for the Hazar tribe Halisija. Studešnica… Mountain motel Zlača and the mountain house Zobik are known for a long time to the lovers of nature. Gribaja and Dubnica and the slopes of the mountains Majevica and Javornik have good conditions for the development of fishing and hunting the big and small game. Draganja. Days of the berry fruit are the traditional festival which symbolically defines Čelić and its surroundings. Zlača.lises: Stražba. Tourism BiH • October 2009 9 . Newly built motels and restaurants with the widely known sounds of Kalesija are guarantee for the pleasant stay in this area. Krabanja. Banovići has its famous coal. The lake Sniježnica. Number of the necropolises of stećaks and tombstones are preserved in the area of Kalesija. Kalesija Banovići According to the archaeological researches. And besides the coal.

Sapna Historijska i arheološka istraživanja kazuju da je područje Sapne bilo naseljeno u srednjem vijeku. i 1463. Na području Stanić Rijeke i danas se mogu pronaći stećci. Poljoprivreda i voćarstvo su danas osnova budućeg razvoja ovog prostora. Ovi podaci svjedoče o burnoj historiji prostora koje danas objedinjuje općina Sapna.Doboj . 0 Turizam BiH • listopad 2009. Sapna je bila u sastavu zvorničkog sandžaka. godine. Proizvodi zdrave hrane iz Vegafruita su već našli svoje kupce širom Evrope i diljem dunjaluka. Područje današnje općine Doboj-Istok se nalazi na željezničkoj i drumskoj komunikaciji Doboj – Tuzla. godine. govore da je ovaj prostor bio naseljen i u srednjem vijeku.istok Ostaci materijalne kulture. Turci zauzimaju ove krajeve između 1460. a postoje tragovi života i iz rimskog perioda. seoskog i lovnog turizma. Mlada općina svoju budućnost vidi u razvoju poljoprivrede. godine. a sa austrougarskom okupacijom postaje dio zvorničkog sreza. stećci i nišani. U sastav općine Zvornik Sapna ulazi 1952. U historijskim dokumentima Brijesnica i Klokotnica spominju se 1528. .

The Turks conquered these areas between 1460 and 1463. Sapna was a part of Zvornik sanjak. and with the Austro-Hungarian occupation it became a part of Zvornik district. The healthyfood products from Vegafruit have already found its customers all over the Europe and the region. rural and hunting tourism. stećaks and nišan!? Say that this area was populated in the Middle Ages. In 1952 Sapna became a part of the Zvornik municipality.Doboj . Sapna Historical and archaeological researches show that the area of Sapna was populated in the Middle Ages and there are also the traces of life from the Roman period. The area of today’s municipality of Doboj-East is located on the railway and road connection DobojTuzla.East The remains of the material culture. Tourism BiH • October 2009 1 . In the area of the Stanić River you can find stećaks today. This information are witnessing about the tumultuous history of the area that the municipality of Sapna unites today. Agriculture and fruit-growing are the basis for the future development of this region. Brijesnica and Klokotnica were mentioned in the historical documents in 1528. This municipality sees its future in the development of the agriculture.

. u Vranduku su stolovali bosanski kraljevi Stjepan Ostoja i Stjepan Tomaš) .-9. posljednje uporište Ilira u Batonovom ustanku od 6. napisana u Milima) • ostaci vladarskih dvora. vjenjčanje bosanske kraljice Katarine) • tvrđava Vranduk kod Zenice (legenda govori da je na tom mjestu bila Arduba. kraljeva iz roda Kotromanića i poznati Franjevački samostan Kraljeva Sutjeska kod Kaknja • kraljevski grad Bobovac kod Vareša/Kakanja (nekadašnja prijestolnica Bosne u kome se čuvala kruna bosanska. godine poslije nove ere. (Povelja Kulina bana iz 1189. najstariji pisani spomenik bosanskog jezika. kulturnog i lječilišnog turizma šansa je za Zeničkodobojski Kanton Zenica ulturno-historijski spomenici glavni su turistički potencijali Zeničkodobojskog Kantona: • srednjovjekovni grad Visoki. godine. 2 K Turizam BiH • listopad 2009.Zeničkodobojski Kanton Senaid Šabanović Zenica • je srce Bosne Razvoj tranzitnog. prijestolnica bosanskih kraljeva • ostaci srednjovjekovne krunidbene i grobne crkve bosanskih vladara u Arnautovićima– Mile kod Visokog.

D. the last Illyrian base in the Baton’s rebellion from 6-9 year A. 3 Tourism BiH • October 2009 . written in Mile). Remains of the rulers courts.. Fortress Vranduk near Zenica (a legend says it that here was Arduba. the remains of medieval coronational and grave church of Bosnian rulers in Arnautovići-Mile near Visoko (Kulin ban’s charter from 1189. the residence of Bosnian kings. Bosnian kings Stjepan Ostoja and Stjepan Tomaš kept court in Vranduk). cultural and health tourism is the chance for the Zenica-Doboj Canton C • • • • ultural-historical monuments are the main tourist potentials of Zenica-Doboj Canton: • medieval town Visoki. Royal town Bobovac near Vareš/Kakanj (former residence of Bosnia where Bosnian crown was kept.Zenica-Doboj Canton is the heart of Bosnia The development of the transit. the wedding of Bosnian queen Katarina). kings from the family Kotromanić and famous Franciscan monastery Kraljeva Sutjeska near Kakanj. the oldest written document of Bosnian language.

4%. Padavine su neravnomjerno raspoređene tokom godine.6%.Geografski položaj U prostorno–geografskom smislu Zeničko–Dobojski kanton se nalazi u centralnom dijelu Bosne i Hercegovine zahvatajući prostor slivova rijeka Bosne. a najviše ih je u toku maja i juna mjeseca. Srbi 14.. od čega 48% otpada na planinski rejon sa nadomorskom visinom iznad 700 metara. Dakle.8% i ostali 8. Krivaje i Usore. Nadmorska visina Kantona se kreće od 148 metara na ušću rijeke Usore u rijeku Bosnu do 1472 metara na obroncima Ravne planine jugozapadno od Vareša. Bazilika u Brezi • Basilica in Breza Na području Kantona je umjereno–kontinentalna klima. godine. Hrvati 18. uzimajući u obzir mape Daytonskog sporazuma. Stanovništvo Prema posljednjem popisu stanovništva održanom 1991. Nacionalna struktura stanovništva u današnjem Zeničko–dobojskom kantonu bila je sljedeća: Bošnjaci 58.279 stanovnika. Zeničko–Dobojski kanton je imao 478. Glavne željezničke i cestovne komunikacije Bosne i Hercegovine prolaze dolinom rijeke Bosne i povezuju centralnu Evropu sa Jadranskim morem. prostor Kantona je brdsko–planinskog karaktera. Turizam BiH • listopad 2009.2%. Ona se odlikuje toplim ljetima i umjereno hladnim zimama. .

scouting activities. Tourist offer for rest and recreation in highland tourist destination: . Stupčanica. 2. . Tourism BiH • October 2009 . National structure of the population in today’s Zenica-Doboj Canton was: Bosniacs 58. school in nature. Population According to the last census in 1991. rest and recreation for everybody. fishing and water sports: . fishing. sports activities. Tourist offer of Zenica-Doboj Canton When the word is about general tourist offer in the region of Zenica-Doboj Canton we can speak about: 1. 3. sports activities. rest and recreation for everybody. rest and recreation for everybody. recreation and medical treatment at the thermal springs in Olovo. Babina river. Tourist offer for rest and recreation. . It is characterized by warm summers and moderately cold winters. school in nature.Sports on the waters of the Krivaja and Bosna rivers (rafting on Krivaja).Geographic position In terms of space and geography. Trstionica.Bistričak near Zenica. rest and recreation for children and youth and one and more days trips. Zenica-Doboj Canton had 478. hunting and fishing. mountaineering. Stavnja. Usora. . amateur radio activities. school in nature. mountaineering.Ponijeri near Kakanj.Doli near Vareš: mountaineering. Rest. skiing.4%. one and more days trips. the area of the Canton has a highland nature. Krivaja. one and more days trips. The height above sea level of the Canton is from 148 m at the mouth of the Usora into the Bosna to 1472 m at the slopes of Ravna Mountain southwest from Vareš. Precipitation is unevenly disposed during the year.279 inhabitants. one and more days trips. mountaineering.Smetovi near Zenica. where 48 % is mountain region with the altitude above 700 metres. skiing. . one and more days trips. . The climate in the Canton is moderately continental. sports activities.Kamenica. Main railway and road communications of Bosnia and Herzegovina are passing through the valley of The Bosna and are connecting central Europe with the Adriatic Sea. mountain cycling. school in nature. . Bistrička river and other in the confluence of the Bosna river. Ribnica. Fojnica. hunting. Krivaja and Usora. Orlja. So.8% and the others 8.Kiseljak near Tešanj: rest and recreation for everybody. and the most is in May and June. Kakanj. .Angling on the rivers: Bosna. with certain capacities built (Spa Olovo and thermal pools in Breza).6%. having taken the Dayton agreement into consideration. school in nature.Zeleni vir and Buk near Olovo: rest and recreation for everybody. Serbs 14. Zenica-Doboj Canton is placed in the central part of Bosnia and Herzegovina covering the area of confluence of the rivers Bosna. one and more days trips. Gostovica River. Maoča and Tajan near Zavidovići: mountaineering. rest and recreation for everybody. Lašva. Breza. Croatians 18.2%.

Ponijeri kod Kaknja. planinarenje. Posjete i obilazak objekta kulturno-historijskog naslijeđa. ribolov . Bistričkoj rijeci i drugim rijekama u slivu rijeke Bosne . Tu su još odmor.bosanske piramide u Visokom – pretpostavlja se da su stare oko 7000 godina (Bosanska piramida Sunca.sport na vodama rijeka Krivaja i Bosna (rafting na Krivaji). . Babinoj rijeci. godine) . odmor i rekreacija za sve uzraste. Trstionici. Kaknju. skijanje. Gostovičkoj rijeci.Zeleni vir i Buk kod Olova. (Povelja Kulina bana iz 1189. škola u prirodi.Kamenica. ribolov i sport na vodi: . odmor i rekreacija za sve uzraste. Maoča i Tajan kod Zavidovića. Bosanska piramida Mjeseca. jednodnevni i višednevni izleti . odmor i rekreacija za sve uzraste. odmor i rekreacija za sve uzraste. radio amaterske aktivnosti. Najznačajnije destinacije kulturno–historijskog naslijeđa na području Ze-do kantona: . jednodnevni i višednevni izleti. te jednodnevni i višednevni izleti . Orlji.Turistička ponuda Zeničko-dobojskog kantona Kada se govori o općoj turističkoj ponudi na području Zeničko-dobojskog kantona. planinarenje. sportske pripreme i sportske aktivnosti. odmor i rekreacija za sve uzraste.Kiseljak kod Tešnja. nalazi se dolina tvrđava i bosanskih piramida.Smetovi kod Zenice skijanje.Bistričak kod Zenice. Brezi. Kulturno-historijsko naslijeđe je kulturno blago Bosne i Hercegovine i jedan od najvažnijih BH brendova u turizmu BiH. Izvori zdrave pitke mineralne vode (Kiseljak Tešanj) pogodni su za razvoj zdravstvenog i sportskog turizma. sportske pripreme i sportske aktivnosti. škola u prirodi. Na području Zeničkodobojskog kantona. Piramida bosanskog Zmaja – istraživanja počela u aprilu 2005. O turističkoj ponudi za odmor i rekreaciju u brdsko-planinskim turističkim destinacijama: . napisana u Milima) . škola u prirodi. planinarenje. prijestolnica bosanskih kraljeva . Stupčanici. lov . 4.Doli kod Vareša: planinarenje. brdski biciklizam. sportske aktivnosti. 2.ribolov na rijekama: Bosni. rekreacija i liječenje na termalnim izvorima u Olovu. kraljeva iz roda Kotromanića i poznati Franjevački samostan Kraljeva Sutjeska kod Kaknja . odmor i rekreacija djece i omladine. lov i ribolov . Ribnici. odmor i rekreacija za sve uzraste. Fojnici. s pravom se može govoriti: 1. vjenjčanje bosanske kraljice Katarine) Turizam BiH • listopad 2009. u kojima postoje izgrađeni određeni kapaciteti (Banja Olovo i termalni bazeni u Brezi). jednodnevni i višednevni izleti. jednodnevni i višednevni izleti . Stavnji. Lašvi. O turističkoj ponudi za odmor i rekreaciju. najstariji pisani spomenik bosanskog jezika. godine. duž rijeke Bosne. škola u prirodi.kraljevski grad Bobovac kod Vareša/Kakanja (nekadašnja prijestolnica Bosne u kome se čuvala kruna bosanska.ostaci srednjovjekovne krunidbene i grobne crkve bosanskih vladara u Arnautovićima–Mile kod Visokog.srednjovjekovni grad Visoki. škola u prirodi.ostaci vladarskih dvora. planinarenje. 3. jednodnevni i višednevni izleti. Usori. Krivaji. izviđačke aktivnosti.

written in Mile). there is a valley of fortresses and the Bosnian pyramids. Royal town Bobovac near Vareš/Kakanj (former residence of Bosnia where Bosnian crown was kept.Springs of potable mineral water (Kiseljak Tešanj) are suitable for development of health and sports tourism. Bosnian kings Stjepan Ostoja and Stjepan Tomaš kept court in Vranduk). the last Illyrian base in the Baton’s rebellion from 6-9 year. Cajangrad • - - of Sun. Fortress Vranduk near Zenica (a legend says it that here was Arduba.Bosnian pyramids in Visoko – it is presumed that they are about 7000 years old (Bosnian pyramid Medresa u Visokom.Tešanj fortress – the hill-fort Tešanj (the building of the fortress started during the Illyrian times. and according to the charter of Hungarian king Sigmund the first mention of Maglaj dates from the year 1408). 4.. In the region of Zenica-Doboj Canton. Hill-fort Maglaj (it is presumed that it was built in XIV ct. Cultural-historical heritage is the cultural treasure of Bosnia and Herzegovina and one of the most important brands of the tourism in Bosnia and Herzegovina. added on by the Romans and Slavs. . . kings from the family Kotromanić and famous Franciscan monastery Kraljeva Sutjeska near Kakanj. The most important destinations of cultural-historical heritage in Zenica-Doboj Canton are: . the oldest written document of Bosnian language. the wedding of Bosnian queen Katarina). Cajangrad Tourism BiH • October 2009 . Bosnian pyramid of moon.medieval town Visoki. . and its final Medresah in Visokom.the remains of medieval coronational and grave church of Bosnian rulers in Arnautovići-Mile near Visoko (Kulin ban’s charter from 1189. the residence of Bosnian kings. pyramid of Bosnian Dragon – the researches started in April 2005) Remains of the rulers courts. Visiting the buildings of cultural-historical heritage. along the Bosna River.

kao što su: Ćimburijada u Zenici (21.mart – Prvi dan proljeća). Kaknju. itd. godine u Maglaju. a njen konačan izgled potiče od 1703. itd. što daje realne šanse za razvoj i unapređenje vjerskog turizma (Lastavica kod Zenice. prvi spomen Maglaja datira iz 1408. Tešnju.ostatci srednjovjekovne kulture (kasnoantička bazilika iz VI. 16.Gradina Tešanj (gradnja tvrđave započela je u vrijeme Ilira. kulturom i običajima. Žepču i dr. pisanih tragova i umjetničkih djela. 6. U turističkoj ponudi vrlo značajno mjesto imaju kulturno-umjetničke. 1203. vijeku. kada su Turci sagradili dolnji grad) . dograđivali su je Rimljani i Slaveni.Gradina Maglaj (pretpostavlja se da je sagrađena u XIV. Stara vareška crkva «Mala crkva» iz XVI stoljeća u Varešu. 8. Zavidovićima i drugim mjestima.stećak se nalazi u botaničkoj bašti Zemaljskog muzeja u Sarajevu) .Tešanjska tvrđava . sa željom za informacijom više o historiji ovog kraja. godine Kulin ban u ime svojih podanika odrekao se bogumilstva i izbjegao krstaški rat protiv Bosne). posljednje uporište Ilira u Batonovom ustanku od 6.).-9. katoličke i pravoslavne vjeroispovijesti. Doboj Jugu. a prema Povelji ugarskog kralja Sigmunda. Ante Padovanskog Usora. Posjete i obilazak starih džamija. bogatom riznicom arheoloških eksponata. godine) . Crkva sv.. sportske i druge tradicionalne manifestacije.stećci (nekropola stećaka i «Zgošćanski stećak» u Zgošci kod Kaknja . dovišta i crkava koje su postale tradicionalna mjesta okupljanja vjernika islamske. Džamija «Kuršumlija» iz 1560. godine poslije nove ere. godine. Kraljevoj Sutjesci.tvrđava Vranduk kod Zenice (legenda govori da je na tom mjestu bila Arduba. Veliki trgovački centri u Zenici.veliki stećak-obelisk kralja Tvrtka kod Olova) . Visokom. sinagoga u Zenici. teferići na Buku i Maoči na području općina Olovo i Zavidovići. . 7. stoljeća u centru Breze) . u Vranduku su stolovali bosanski kraljevi Stjepan Ostoja i Stjepan Tomaš) . U nekim općinama se redovno održavaju tradicionalni narodni izleti – uranci na određeni dan u godini. «Olovska Gospa» u Olovu. godišnja tradicija generalnog međunarodnog sajma Turizam BiH • listopad 2009. Posjete i obilazak muzeja u Zenici.mjesta na kojima su se u davnoj prošlosti dogodili značajni historijski događaji ( Bilino Polje Zenica. Stari grad Vranduk • Old town Vranduk 5.

culture and cusNekropola stećaka u Ularicama • toms. written traces and artistic works. Tešanj and other places are an objective presumption for development of so called shopping tourism and business tourism in Zenica-Doboj Canton. sports and other traditional festivals. . Hotels. 8. Kraljeva Sutjeska with the desire for an additional information about the history of this region. Visoko. etc. etc). Tešanj. “Our Lady from Olovo” in Olovo. etc. rich treasury of archaeological exhibits. Visiting the old mosques. Old church from Vareš “Little church” from XVI century. 16 years old tradition of the international fair “ZEPS” in Zenica. if necessary (dormitory. Doboj South. Žepče. scouting houses and camps. Visiting the museums in Zenica. . There are usual traditional outings in some municipalities – early rising at a specific day in the year. in 1203 Kulin ban gave up the Bogumilism on the behalf of his subjects and avoided the crusade against Bosnia).looks comes from 1703. Kakanj.Remains of the medieval culture (late antique basilica from VI century in the centre of Breza). mosque “Kuršumlija” from 1560 in Maglaj. The development of tourism is directly connected to the conditions in the field of catering industry. Zavidovići and other places. Moslem praying-places and churches that became traditional places of gathering Islamic. teferić at Buk and Maoča at the area of the municipalities of Olovo and Zavidovići. private accomodation. In the tourist offer an important place take cultural. fishing houses and other accomodation capacities that can be used for accomodation of tourists. mountain houses. when the Turks built the lower town). 7. etc). longstanding tradition of local fairs in Visoko. Anthony of Padua Usora. 6.Stećaks – standing tombstones (a necropolis of stećaks and “Zagošci’s stećak” in Zagošca near Kakanj – stećak is now in the botanical garden of the National Museum in Sarajevo). Žepče. . Stećak necropolis in Ularice Tourism BiH • October 2009 9 . Catholic and Orthodox believers. hostels. a synagogue in Zenica. Motels and hostels In the area of Zenica-Doboj Canton there are 38 inns with the basic capacity of over 1500 beds.The big stećak – obelisk of the king Tvrtko near Olovo. St. the biggest and the most important fair in BiH. and especially to the accomodation capacities in hotels. like: Ćimburijada in Zenica (21 March – the first day of spring). . motels. what gives real chances for developing and upgrading religious tourism (Lastavica near Zenica.The places where in the ancient past important historical events happened (Bilino field Zenica. Big shopping malls in Zenica. 9. 5. pupil hostels.

«ZEPS» u Zenici. moteli i pansioni Na području Zeničko-dobojskog kantona u funkciji je 38 ugostiteljskih objekata za smještaj. . te drugim smještajnim objektima koji mogu.gomile željezne šljake. Maglajska tvrđava i Tešanjska tvrđava. a naročito za smještajne kapacitete u hotelima. sa osnovnim kapacitetom od preko 1500 ležaja. Kulturno-historijski identitet otomanskog perioda zadržan je naročito u općinama Tešanj i Maglaj. i to baš na području Ze-Do kantona. O metalurgiji Rimljana. dugogodišnja tradicija mjesnih vašara u Visokom. privatni smještaj i sl. Ključni objekti na području Kantona su BobovacVareš. najvećeg i najznačajnijeg sajma u BiH. kao nosioci identiteta ovog prostora. iz austrougarskog perioda 74 i jedan iz perioda između dva rata u općini Usora. služiti za smještaj turista (studentski i đački dom. Vranduk-Zenica. Tešnju i drugim mjestima. iz otomanskog perioda 154. prije četiri hiljade godina poznavali vještinu dobivanja gvožđa i čelika. koje govori o kontinuitetu 0 Turizam BiH • listopad 2009. dok je austrougarski period uglavnom zastupljen objektima ambijentalne vrijednosti lokalnog karaktera. Posebno su značajna pojedina prahistorijska. iz perioda srednjeg vijeka najviše 244.Sultanova džamija u Kladnju • Sultan’s mosque in Kladanj života na ovim prostorima. Žepču. pansionima. izviđačkim domovima i kampovima. iz antičkog perioda 36. pak. motelima. šoping turizma i poslovnog turizma u Zeničko-dobojskom kantonu. iz perioda prahistorije datira njih 59. 9. Hoteli. Arheološki nalazi upućuju na zaključak da su stanovnici Bosne i Hercegovine. realna su pretpostavka za razvoj tzv. Od 568 pojedinačnih objekata i ambijentalnih cjelina. u slučaju potrebe.). planinarskim domovima. ribarskim kućama. antička. Razvoj turizma je direktno vezan za stanje u oblasti ugostiteljstva. Kulturno-historijsko naslijeđe se nalazi na području svih dvanaest općina Kantona. Posredni historijski izvori kazuju da su u ovim krajevima Feničani kovali oružje za rimske legije. svjedoče mnoge zaostale halde . a naročito srednjovjekovna nalazišta. Kulturno – historijski spomenici i zaštićena područja Zeničko – dobojskog kantona Prostor Ze-do kantona ima bogato višeslojno kulturno-historijsko naslijeđe.

which are identity holders of this region. The mosque is surrounded by harem all around. The great judge’s Gradješa stone is a very important archaeological find from Kulin ban’s period. Until today. Sultan Ahmed’s (Čaršijska) mosque was declared a National monument. right here in the area of Zenica-Doboj Canton. Especially significant are the prehistorical. Vranduk – Zenica. written in old Bosnian Cyrillic script where the court judge Gradješa is mentioned. This is a gravestone from XII century. Sultan Ahmed’s Sejmen mosque (munara) It is supposed that Monastery Vozučica in Kladanj Tourism BiH • October 2009 1 . while the Austro-Hungarian period is mostly present in buildings of environmental value of local character. 25 metres high. so very much was invested in its maintenance. A lot of remnants of the iron dross pile witness about the Roman metallurgy. The walls of the mosque are built of a massive material and it has an especially beautiful stone munara (minaret). Sejmen mosque was built before 1509. Cultural-historical inheritance is placed in the area of all 12 municipalities of the Canton. Cultural-historical identity of the Ottoman period is particularly kept in the municipalities of Tešanj and Maglaj. Judge’s Gradješa Stone. (Čaršijska) mosque This mosque had a very important and cultural role in Zenica. 74 from the Austro-Hungarian period and one from the period between the two wars in the municipality of Usora. 154 from the Ottoman period. The most important buildings in the area of the Canton are Bobovac – Vareš. four thousand years ago was familiar with the skill of extracting iron and steel. antique and medieval sites. From 568 individual objects and ambience unities. the most of them 244 dates from the Middle Ages. 59 of them dates from the prehistoric period. Maglaj fortress and Tešanj fortress. 36 from antique period.Cultural-historical monuments and the areas under the protection in Zenica-Doboj Canton The area of Zenica-Doboj Canton has got rich cultural-historical inheritance that speaks about the continuity of life in these areas. that is the first and only authentic document that mentions the institution of judicature in the medieval Bosnian state. Manastir Vozučica u Kladnju • Archaeological finds indicate that the population of Bosnia and Herzegovina. Indirect historical sources say that Phoenicians made weapons for Roman legions.

U toku Drugog svjetskog rata. pa se iz tog razloga jako puno ulagalo u njeno održavanje. se da je Sejmenska džamija podignuta prije 1506. a nakon 1945. gdje se spominje dvorski sudija Gradješa. godine. Izgrađen je na stijeni iznad klisure.Ploča velikog sudije Gradješe je veoma značajan arheološki nalaz iz doba Kulina bana. nešto kasnije i posljednji bosanski kralj Stjepan Tomaš.ime je dobila po turskoj riječi za olovo – Sinagoga. godine. Pretpostavlja Kuršumlija džamija/Kalaun Jusuf-Pašina džamija . Grad Vranduk-sred2 Utvrda Vranduk. odnosno zvono koje danas nije u ispravnom stanju. 14 kilometara nizvodno od grada Zenice. To je nadgrobni spomenik iz XII stoljeća.godine Sinagoga je pretvorena u gradski muzej sa stalnom postavkom historijske zbirke. kuršum jer joj je kupola od olova. Hadži Mazića kuća. ispisan bosančicom. godine služila je kao vjerski objekat. Zidovi džamije izgrađeni su od masivne građe i ima izuzetno lijepu kamenu munaru. Džamija je sa sve četiri strane Vranduk okružena haremom. Izgrađena je 1903.godine o trošku sultana Abdul – Aziza. kao i njegov protivnik protukralj Radivoje. a obnovljena je 1867-68. Ova Sejmenska džamija (munara). stoljeću. Maglaj Maglajska gradina/tvrđava . Zenička Sinagoga je jedna od rijetkih sačuvanih bogomolja jevrejskog naroda u Bosni i Hercegovini. njovjekovna utvrda sa džamijom proglašena je nacionalnim spomenikom. a podigao ju je Jusufpaša Kalaun. džamija je u Zenici imala veoma značajnu prosvjetiteljsku i kulturnu ulogu. u drugoj polovini XVI. Srednjovjekovna tvrđava Maglaj proglašena je nacionalnim spomenikom. Kamena munara je proglašena nacionalnim spomenikom od strane Zavoda za zaštitu kulturno historijskih spomenika. Sinagoga je pretvorena u konjušnicu. stoljeća. Nalazi se na oko Turizam BiH • listopad 2009. Uz nju je i sahat-kula u kojoj je nekada bio zlatni čan. Od 1966 . To je do danas prvi i jedini izvorni dokumenat koji govori o instituciji sudstva u srednjovjekovnoj bosanskoj državi. Nalazi se u neposrednoj blizini Sultan Ahmedove (Čaršijske) džamije i Medrese. jer je ona jedini izvorni dio džamije. Hadži Mazića kuća spada u objekte stambene kulture i sagrađena je oko 1835. Ploča Sudije Gradješe. visoku 25 metara. Sultan Ahmedova džamija proglašena je nacionalnim spomenikom. Do 1941. Sultan Ahmedova (Čaršijska) džamija. . ispod koje rijeka Bosna svojim polulučnim tokom gradi prirodni ukras i zaštitu. godine u ovom objektu je bio salon namještaja. godine u pseudomaurskom stilu.nalazi se iznad desne obale rijeke Bosne i nastala je u XIII. U srednjem vijeku Vranduk je bio jedan u nizu kraljevskih gradova u kome su stolovali bosanski kralj Stjepan Ostoja.

It is placed right next to the Sultan Ahmed’s (Čaršijska) mosque and Medresa (Moslem religious school). Hadži Mazića house is a housing building and was built around year 1835. it was occasional seat of Bosnian kings. The original architecture of the mosque is preserved until today and it draws the attention with its beauty. Kuršumlija mosque/Kalaun Jusuf-pasha’s mosque – got the name by the Turkish word for lead – kuršum because it has a lead cupola. and it was built by Jusuf-pasha Kalaun in the second half of XVI century. and was renovated in 1867-68 at the expense of the sultan Abdul-Aziz.The stone munara was declared a National monument at the Institute for preserving the cultural-historical monuments because it was the only authentic part of the mosque. During the Second World War it was turned into a stable. It was built in 1903 in pseudo Moorish style. Visoko mentioned for the first time in 1355. i. and was built on the hill Visočica. Besides its military-defensive function.e. later the last Bosnian king Stjepan Tomaš and his opponent counterking Radivoje kept court. and after 1945 in this building there was a furniture salon. Until 1941 it served as a religious building. as a vakuf (foundation) of the tabaks (craftsmen who were doing the leather manufacture) from Visoko. Medieval fortress Maglaj was declared a National Monument. the bell Tobačka mosque in Visoko which is not in working order today. built in 17 century symbolizes the spirituality of Visoko. Tobačka džamija u Visokom • It is placed about 14 kilometres downstream from the town of Zenica. Tabhan mosque was declared a National monument. It is built on a rock above a cliff. Tourism BiH • October 2009 3 . The town Vranduk – medieval fortress with the mosque was declared a National monument. This locality was declared a National monument. under which The Bosna River makes a natural decoration and protection with its half curve. Kuršumlija mosque was declared a first category national cultural monument at the Institute for preserving the cultural-historical monuments. In the Middle Ages Vranduk was one of the royal towns where Bosnian king Stjepan Ostoja. Synagogue The synagogue in Zenica is one of the rarely preserved temples of Jewish people in Bosnia and Herzegovina. th Fortified royal town Visoki was Old Tabhan mosque. Next to it there is a clock tower where a golden čan used to be. Vranduk fort Hadži Mazića house Maglaj Maglaj’s hill-fort/fortress – is placed above the right bank of the Bosna River and was built in XIII century. In 1966 the Synagogue was turned into a town museum with the permanent exhibition of the historical collection.

Visoka je 18. Fenomen “Kamene kugle” naselje Grab - Žepče Katolička Crkva sv. Pronađene su 43 kamene kugle. Tešanj Tešanjska tvrđava jedna je od najvećih (6. Od ukupno 21 sahat-kule koje su sagrađene u Bosni i Hercegovini spada u 4 koje i danas rade. kategorije od strane Zavoda za zaštitu kulturno – historijskih spomenika. mada se čine napori kako bi se manastir zaštitio i sačuvao od propadanja. Tabhanska džamija je proglašena nacionalnim spomenikom.5 metara. a prvo pominjanje manastira Vozuće u dokumentima datira iz 1617. Osim vojno – odbrambene funkcije bio je povremeno sjedište bosanskih kraljeva. Avdi –pašina ili Drvena džamija vjerovatno potiče iz XVII stoljeća. Turizam BiH • listopad 2009. Manastir sa pratećim objektima proglašen je nacionalnim spomenikom. stoljeću.Trojice. godine. izvora kaluđerice i groblja. Visoko Utvrđeni kraljevski grad Visoki pominje se prvi put 1355. . Iznad ulaza se nalazi natpis iz 1781. sin Skenderov. Džamija je proglašena nacionalnim spomenikom. Ova džamija je vrijedan arhitektonski objekat. godine. što predstavlja najveće nalazište u Evropi. Tabhanska džamija. izgrađena je negdje oko 1564. jer je sačuvano predanje da je stara 350 godina. u mjestu Osova koja je jedna od najstarijih župa u kraju. Sahat-kula podignuta je u 17.hodočašće u čast Velike Gospe 15. Do današnjeg dana sačuvana je izvorna arhitektura džamije i ona svojom ljepotom plijeni pažnju. ali je te godine Fehim-beg Smailbegović donio sahat koji pokazuje evropsko vrijeme. Danas je manastir napušten i nalazi se u jako lošem stanju. izgrađena u 17. simbolizira duhovnost Visokog kao vakuf visočkih tabaka (zanatlije koje su se bavile preradom kože). Ovaj lokalitet proglašen je nacionalnim spomenikom. u kome se samo navodi ime Abdulah-paša Bošnjak. Antuna Padovanskog . godine. ali se ne navodi da li je džamiju sagradio ili samo obnovio. parcele na kojoj se nalazila koliba i škola. Taj sahat i danas radi. Manastir se sastoji od manastirske Crkve sv. 08. a izgrađen je na brdu Visočica. stoljeću. a sagradio ju je Ferhad-beg. Tvrđava ili kako je još zovu Gradina proglašena je nacionalnim spomenikom. Gazi Ferhad-begova ili Čaršijska džamija Zavidovići sagrađen je najvjerovatnije u XVI. Do Samostan u Kraljevoj Sutjesci • Manastir Vozućica Monastery in Kraljeva Sutjeska neobično nalazište kamenih kugli koje se istražuje u okviru svjetski poznatog kompleksa Fondacije Arheološki park: “Bosanska piramida Sunca”.296 kvadratnih metara površine) i najznačajnijih objekata te vrste u BiH. stoljeću.Sa čaršijom čini jedan skladan ambijentalni prostor bosanskog stila. i nakon mnogo istraživanja još uvijek su velika nepoznanica. koji je sačuvan u izvornom obliku.Kuršumlija džamija je proglašena nacionalnim spomenikom kulture I. 1890. godine pokazivala je alatursko vrijeme. godine.

century. because there is a legend that it is 350 years old. Anthony of Padua Tourism BiH • October 2009 . but in that year Fehim-beg Smailbegović brought the clock that shows the European time. The monastery. The phenomenon of “Stone balls” in place Grab – unusual site of stone balls. Today. which is one of the oldest parishes in the area. house for the Orthodox nuns and a cemetery. the monastery is abandoned and very ill-conditioned. searched within the world known complex of the Foundation Archaeological Park: “Bosnian pyramid of Sun”. Above the entrance there is an inscription from 1871 where is only the name Abdulah-pasha Bošnjak mentioned. The monastery is made of the monastery’s church of Holy Trinity. Skender’s son. This mosque is a valuable architectural building preserved in the original form. Until 1890 it was showing the Turkish time. built around 1564. This clock still works. it belongs to the 4 that are still in function. what represents the biggest site in Europe and even after a lot of researches still are a great unknown. and was built by Ferhad-beg. which is being re- Žepče – pilgrimage in honour of the Assumption of the Virgin Mary on 15th of August in Olovo.Tešanj Tešanj fortress is one of the biggest (6296 square metres) and of the most important buildings of that kind in BiH. the plot where was a hut and a school. Stari grad Tešanj • Old town Tešanj Gazi Ferhad-beg’s or Čaršijska mosque was The Catholic church of St. Zavidovići Monastery Vozućica was most probably built in XVI century and the first mention of the monastery in documents dates from 1617. Among altogether 21 clock towers built in Bosnia and Herzegovina. The fortress was declared a National monument.5 metres high. but not mentioned if he built or just renovated the mosque. 43 stone balls were found. Sahat-kula (Clock tower) was built in the 17th Avdi-pasha’s or the Wooden mosque most probably originates from XVII century. It is 18. together with the supporting buildings was declared a National monument. The mosque was declared a National monument. even though there are efforts for the protection and to keep it from decay. Together with the bazaar it makes a harmonious environment of Bosnian style.

u čast Gospe Olovske. Prvi put se spominje u pisanim dokumentima oko 1350.sagrađena s kraja XIX. Tu se nalazi i kraljevska grobna kapela. Crkva Olovske Gospe izgrađena je na temeljima starog Gospinog svetišta koje je podignuto prije šest stoljeća.Ferhad-pašina džamija .godine. koji svjedoče o vrlo ranom Kakanj Kraljevski grad Bobovac smješten je u brdima srednje Bosne. Katolička crkva u Žepču Olovo Crkva Olovske Gospe. Očevijski kovački majdan U ovim kovačkim majdanima u srcu planine Zvijezde već 800 godina na isti način kuje se željezo uz pomoć vodene energije. među kojima se posebno ističu Obelisk kralja Tvrtka. a u njemu se čuvala bosanska kraljevska kruna.izgradio ju je Ferhad-beg sredinom XVI. . koja je najstariji očuvani objekat rimokatoličke sakralne arhitekture u Bosni i Hercegovini. Breza ukrštanju kultura i civilizacija Istoka i Zapada na ovim prostorima. Arheološki lokalitet proglašen je nacionalnim spomenikom.stoljeća. godine). Kraljevski grad Bobovac proglašen je nacionalnim spomenikom. čim su bili osvojeni ovi prostori (oko 537. odmah nakon pada države Istočnih Gota ili još u toku bizantsko – gotskog rata. Tvrtko II Kotromanić i Stjepan Tomaš. a uz nju je izgrađena i vakufska zgrada Pravoslavna Crkva Rođenja Presvijetle Bogorodice . Pretpostavlja se da je bazilika izgrađena negdje u vrijeme cara Justinijana. Na oko 38 lokaliteta u okolini Olova ima stećaka i drugih kulturno – historijskih spomenika. Džamija je sagrađena 1716. stoljeća. imaju i svoju edukativnu dimenziju. Džamija je imala svoju osobitu vrijednost među najstarijim sačuvanim džamijama sa drvenom munarom u Bosni i Hercegovini.godine. a koji je visok preko 4 metra. Roka. na području gdje graniče općine Kakanj i Vareš. u kojoj su bila sahranjena tri bosanska kralja: Stjepan Ostoja. Crkvište sv. te su zbog toga Očevijski majdani ujedno i jedinstveno mjesto. Stara džamija u Olovu izgrađena je 1716. Najstariji arheološki ostaci kasnoantičke bazilike iz VI i VII stoljeća. Po legendi podignut je nakon ranjavanja kralja Tvrtka u lovu. Mala crkva proglašena je nacionalnim spomenikom. • Catholic church in Žepče Džamija u Podgori datira iz Osmanskog perioda i predstavlja autohtoni primjer džamije centralnog unutrašnjeg potkupolnog tipa pod četvorovodnim krovom i sa kamenim minaretom. stoljeća Mala crkva U Varešu se nalazi stara drvena crkva. Obelisk Tvrtka visok preko 4 metra. Ovakav način kovanja željeza sačuvao se još samo na planini Schwarzwald u Njemačkoj. koji potiče iz XIV. Vareš kulturno mjesto i vjersko okupljalište muslimana vareškog kraja. samo su neki od historijsko-duhovnih vrijednosti ovog kraja koje. godine i proglašena ja nacionalnim spomenikom. pored historijsko – arhitektonske. Drvena džamija u Karićima je najpoznatije Turizam BiH • listopad 2009.

Ferhad-pasha’s mosque – built by Ferhad-beg in the middle of XVI century and next to it there was a vakuf (a kind of a foundation) building built. Orthodox Church of the Most Holy Virgin’s Birth – built at the end of XIX century.

Vareš
cultural place and religious meeting-place of the Moslems from Vareš area. The mosque had its special value among the oldest preserved mosques in Bosnia and Herzegovina, with its wooden minaret. It was built in 1716.

Wooden mosque in Karići is the most renowned

Breza
The oldest archaeological remains of the late Antique basilica from VI and VII century that
witness about the very early intersecting of the cultures and civilisations of the East and the West in these areas. It is presumed that the basilica was built sometimes during the emperor Justinian’s reign, right after the fall of the East Goths’ state or even during the Byzantine – Goth war, whit what these areas were conquered (around 537) The archaeological locality was declared a National monument. The mosque in Podgora dates from the Ottoman period and it represents the original example of mosque with interior central semi-domed type of mosque under the four-sided roof and a stone minaret.

The small church
There is an old wooden church in Vareš and it is the oldest preserved building of Roman Catholic sacral architecture in Bosnia and Herzegovina. The small church was declared a National monument.

Očevija blacksmith’s colliery
In these blacksmith’s collieries in the hearth of the mountain Zvijezda for over 800 year the iron has been forged in the same way, with the help of the energy from water. This way of forging the iron has been preserved only on the mountain Schwarzwald in Germany, and this is why the Očevija collieries are a unique place.

Kakanj
The royal town of Bobovac is located in the hills of central Bosnia in the area where the municipali• Orthodox church in Žepče

Olovo
The church of Our Lady of Olovo, king Tvrtko’s Obelisk over 4 metres high, St. Roko’s are just some of the historical-spiritual values of this area which, beside their historical-architectural, also have their educative dimension. At about 38 localities in Olovo surroundings there are stećaks and other cultural-historical monuments, among which especially prominent is king Tvrtko’s Obelisk that originates from XIV century and is over 4 metres high. According to the legend it was built after king Tvrtko’s wounding in hunt. was built on the foundations of old shrine of Our Lady built six centuries ago in honour of Our Lady of Olovo.

Pravoslavna crkva u Žepču

The church of Our Lady of Olovo

The old mosque in Olovo was built in 1716 and was declared a National monument.
Tourism BiH • October 2009 

svjedoči o duhovnom životu ovog kraja a i o bogatoj historiji. U franjevačkom samostanu, nalazi se arhiva kulturno - historijskog materijala, bogata biblioteka i veliki broj djela likovnih majstora, kao i metalnih i tekstilnih predmeta umjetničkih zanata. U arhivu se čuvaju matične knjige još od 1641.godine, brojni rukopisi i hronike . Franjevački samostan sa arhivom, bibliotekom i muzejem i Crkva sv. Ivana Krstitelja proglašeni su Nacionalnim spomenikom. U Samostanu se čuva zbirka od 22 inkunabule (knjige tiskane do 1500.godine), koje su proglašene za pokretno nacionalno dobro.

Samostan Kraljeva Sutjeska iz XIV. stoljeća

godine 13.juna u ovoj crkvi okupljaju se hodočasnici iz okolnih krajeva. Pored ove crkve, veoma je interesantna Crkva sv. Ane izgrađena 1911. godine. Crkva se nalazi u Žabljaku u općini Usora. Svake godine, 26.jula u ovoj crkvi okupljaju se hodočasnici. Kada su u pitanju ostale institucije i ustanove koje mogu biti ili već jesu turistički valorizirane, potrebno je spomenuti osobito: - Sajam “ZEPS” koji je središnji godišnji privredni događaj u Bosni i Hercegovini. - U Mulićima kod Visokog, djeluje Institut sevdaha Omera Pobrića koji se bavi očuvanjem bošnjačke muzičke tradicije isevdalinke. Institut nudi kolekcije sevdalinki na raznim nosačima zvuka, kao i knjige vezane za muzičku tradiciju Bošnjaka. - Kamerni simfonijski orkestar, hor i Omladinski hor u Zenici. - Bosansko narodno pozorište u Zenici koje bogatstvom repertoara i izuzetnim glumačkim i rediteljskim ostvarenjima bogati kulturni život Kantona, pa i cijele Federacije Bosne i Hercegovine. - Muzej grada Zenice koji je osnovan 1966. • Town mosque in Žepče

Džamija u Kraljevoj Sutjesci - jedna od najstarijih džamija u BiH. Sagradio ju je Sultan Mehmed Fatih 1463.godine i smatra se da je ovo prva izgrađena džamija u Bosni i Hercegovini. Na ovom mjestu je jedno od 4 najveća dovišta u BiH, na kojem se održava tradicionalni mevlud. Džamija je proglašena nacionalnim spomenikom. Stećak - Razdoblje srednjovjekovne bosanske historije obilježeno je velikim brojem do danas očuvanih spomenika, kao što su nekropole i stećci, od kojih je posebno interesantan stećak pronađen kod Zgošće, na periferiji Kaknja.

Gradska džamija u Žepču

Doboj jug
Na tom lokalitetu pronađeno je rimsko groblje, nadgrobna ploča od kamena krečnjaka, sa natpisom koji nam otkriva i prva poznata imena stanovnika tog kraja, komadi novca (veliki bronzani Aleksandra Severa, Mali bronzani carici Magniae Urbicae i Cripsa).

Usora
U Usori se njeguje vjerski turizam, a Proglasom biskupa fra Grge Varešanina, župa je od 1802.godine. Crkva sv. Ante Padovanskog, iako je izgrađena početkom XX. stoljeća (1929.-1931.godine), stekla je izuzetno mjesto u katoličkom svijetu. Svake 

Turizam BiH • listopad 2009.

ties of Kakanj and Vareš border. In the written documents it was mention for the first time around 1350, and Bosnian royal crown was kept there. There is also the royal crypt, where the three Bosnian kings were buried: Stjepan Ostoja, Tvrtko II Kotromanić and Stjepan Tomaš. The royal town Bobovac was declared a National monument. century witnesses about the spiritual life of this area, but also about the rich history. In the Franciscan monastery there is the archive of cultural-historical materials, rich library and a great number of art works, as well as metal and textile objects of artistic crafts. Register books since 1641 have been kept in the archive, numerous manuscripts and chronicles. The Franciscan monastery with the archive, library and museum and the church of St. John the Baptist were declared a National monument. The collection of 22 incunabula (books printed until 1500) is kept in the monastery and is declared national movable property. the oldest mosques in BiH. It was built by the Sultan Mehmed Fatih in 1463 and it is presumed that this is the first built mosque in Bosnia and Herzegovina. At this place is one of the four biggest dovište (Moslem meet-

ing place) in BiH, where is traditional mevlud (Moslem celebration) kept. The mosque was declared a National monument. marked with a large number of monuments preserved until today, like necropolises and stećaks, among which especially interesting is the stećak near Vogošća, at the periphery of Kakanj.

Stećak – The period of medieval Bosnian history is

The monastery Kraljeva Sutjeska from XIV

Doboj south
In this locality a Roman cemetery was found, a gravestone made of limestone, with the inscription that reveals us the first known names of the inhabitants there, pieces of coins (big bronze from Aleksandar Sever, small bronze for Empress Magniae Urbicae and Crips).

Usora
The religious tourism is being practiced in Usora. With the manifesto of the bishop friar Grga Varešanin it has been a parish since 1802. The church of St. Anthony of Padua, even though built at the beginning of XX century (1929 – 1931), has gained an exceptional position in the Catholic world. Every year on September 13th, pilgrims from surrounding areas gather in this church. Besides this church, very interesting is the church of St. Ana built in 1911. The church is placed in Žabljak, the municipality of Usora. Every year on July 26th pilgrims gather in this church. When the word is about other institutions that could be or already are tourist valorised, we need to mention. - “ZEPS” fair, which is the central economic event in Bosnia and Herzegovina. - In Mulići near Visoko, the Institute of Sevdah Omer Pobrić is working. It is engaged in preservation of Bosniac musical tradition and sevdalinka (Bosnian traditional song). The Institute offers different collections of sevdalinka and the books connected to music tradition of Bosniacs. - Chamber symphony orchestra, the chorus and Youth chorus in Zenica. - Bosnian national theatre in Zenica, which, with the rich repertoire and exceptional actor and director accomplishment, enriches the cultural life of the Canton and the entire Bosnia and Herzegovina - The museum of the town of Zenica founded in 1966. Tourism BiH • October 2009 
9

The mosque in Kraljeva Sutjeska – is one of

toplim izvorima. između ostalih. većim ili manjim vodotocima. Štrbački buk na rijeci Uni • Eko Kanton Jasminka Šuško Netaknuta priroda i zaštićena područja potencijali su za razvoj turizma u Unskosanskom Kantonu. potrebno izdvojiti dvije najljepše: rijeku Unu i Sanu sa brojnim pritokama. Štrbački cascade on the Una 0 Turizam BiH • listopad 2009. Prirodne vrijednosti USK-a odlikuju se izvornošću. a fenomen ovoga područja jesu vode i šume.Unskosanski Kanton Područje Unskosanskog Kantona obiluje mnogim rijekama od kojih je. . pećinama i šumama koje čine izuzetne pejzažne vrijednosti. raznovrsnošću i atraktivnošću.

Relaxment on the Sana Tourism BiH • October 2009 1 . warm springs. diversity and attractiveness and the phenomenon of this region are the waters and woods.Una-Sana Canton the This area of Una-Sana Canton is abundant in rivers. bigger and smaller flows. caves and woods that make exceptional landscapes. Opuštanje na Sani • Eco Canton Untouched nature and protected areas are the potentials for the development of tourism in Una-Sana Canton. Natural wealth of USC is characterized by the authenticity. out of which the most beautiful two should be singled out: the Una and Sana with numerous tributaries.

i po kvalitetu i kvantitetu. predstavljaju značajan potencijal za višenamjensko korištenje. šume i mineralne sirovine izuzetno vrijedne proizvodne baze. a naročito rijeke Une. a fenomen ovoga područja jesu vode i šume. Ključ. 2 Turizam BiH • listopad 2009. većim ili manjim vodotocima. . Sanski Most i Velika Kladuša. pećinama i šumama koje čine izuzetne pejzažne vrijednosti. U teritorijalnom smislu Unsko-sanski kanton čini osam općina: Bihać. između ostalih. bogatstvo flore i faune itd. Zauzima krajnje sjeverozapadno područje BiH. raznovrsnošću i atraktivnošću.nsko-sanski kanton jedan je od deset kantona Federacije BIH. Zahvaljujući takvim karakteristikama Unsko-sanski kanton U ima veoma povoljan geoprometni položaj. toplim izvorima. Klokot i Dobrenica obiluju ribom. Neokrnjena priroda doline rijeke Une i njeni smaragdni brzaci će vas impresionirati. Bužim. potrebno izdvojiti dvije najljepše: rijeku Unu i Sanu sa brojnim pritokama. Prirodne vrijednosti USK-a odlikuju se izvornošću. Bosanska Krupa. Rafting izleti su pogodni za svakoga.2% ukupne površine Bosne i Hercegovine. zatim Une u Kulen Vakufu. To je avantura i pravi sportski i turistički užitak. Također je neizostavno spomenuti i vrijedno kulturno – historijsko naslijeđe. Rafting na Uni Pecanje na Sani • • Rafting on the Una Fishing on the Sana Ribolovni turizam Rijeka Una i njene pritoke Unac. Određeni dijelovi Unskog toka su dobro poznati po ribljem bogatsvu i redovito su posjećeni od strane sportskih ribolovaca. prirodne ljepote pogodne za razvoj turizma. U privrednom pogledu svakako se ističu vode spomenutih rijeka koje. ovo područje obiluje mnogim rijekama od kojih je. Uz njih ćete na atraktivan i neobičan način doživjeti ljepotu rijeke i njenih kanjona. Značajno bogatstvo i prepoznatljivost Unsko-sanskog kantona jesu prirodne ljepote. i nije potrebno prethodno znanje iz veslanja. Cazin. Zatim tu treba izdvojiti zemljišta. Rafting vodiči su iskusni kajakaši-skiperi. Ukupna površina Unsko-sanskog kantona je 4841 km2 ili 8. Rafting Rafting je spuštanje po manje ili više divljim rijekama u gumenom čamcu koji se naziva raft. vrsni poznavaoci divljih voda. Kestenovca. Rijeka Una je jedna od najljepših i najčistijih rijeka svijeta. graniči sa južnim i jugoistočnim dijelovima Republike Hrvatske. i ne propustite priliku da veslate po njoj. Bosanski Petrovac. Naime. Najznačajniji su pastrve i lipljen u područjima oko Une i Unca u Martin Brodu.

woods and mineral materials with exceptionally valuable production basis. U na-Sana Canton is one of the ten Cantons in the Federation of BiH. Tourism BiH • October 2009 3 . Bužim. Territorially Una-Sana Canton is made up of eight municipalities: Bihać. Una-Sana Canton has very favourable geo-traffic position. Natural wealth of USC is characterized by the authenticity. warm springs. The most important species are trout and grayling in areas around the Una and Unac in Mrtin Brod. Fishing Tourism The Una River and its tributaries Unac. an old hand at wild waters and especially the Una River. there’s a need to emphasize the grounds. and the most beautiful two should be singled out: The Una and Sana with numerous tributaries. This region is abundant in rivers. This is an adventure and a true sports and tourist pleasure. The untouched nature of the Una river valley and its emerald rapids will impress you and don’t miss the chance to paddle over it. We cannot fail to mention the worthy cultural-historical heritage. Sanski Most and Velika Kladuša. Rafting guides are experienced kayakers-skippers. bigger and smaller flows. Rafting trips are suitable for everybody and there is no need for previous knowledge of paddling. Then. Klokot and Dobrenica are abundant in fish. Kestenovac. the waters of mentioned rivers distinguish.It takes up the northwestern area of BiH and borders with southern and south-eastern parts of the Republic of Croatia. then Una in Kulen Vakuf. Bosanski Petrovac. Bosanska Krupa.841 square km or 8. caves and woods that make exceptional landscapes. Bjelila. The total surface of Una-Sana Canton is 4. which in quantity and quality represent important potential for multipurpose use. As regards the economy. With them. Ključ. The Una River is one of most beautiful and clearest rivers of the world. Cazin. Thanks to these characteristics.2% of the total surface of Bosnia and Herzegovina. Special resources and recognizability of the Canton are its natural beauties. etc. Ronjenje na unskosanskim rijekama Raftnig na brzacima Une • • Diving in the Una-Sana rivers Raftnig on the rapids of the Una Rafting Rafting is getting down the more or less wild rivers in a rubber boat called raft. Certain parts of the Una flow are well known by its fish stocks and are regularly being visited by the sports fishermen. you shall experience the beauty of the river and its canyons in an attractive and unusual way. natural beauties suitable for development of tourism. the richness of the flora and fauna. diversity and attractiveness and the phenomenon of this region are the waters and woods.

Dvoslapa rijeka Klokot. s terminom održavanja tokom jula ili augusta svake godine. koje vizuelni efekat iz zraka čine sličnim onome u alpskom području. zrakoplovne aktivnosti u Bihaću imaju važan i turistički značaj. Što bi moglo biti bolja preporuka za dolazak u lovišta Unsko-sanskog kantona nego glavni primjerci uhvaćeni u ovom području. iz kojeg se uzdižu planine Grmeč i Plješevica. sve je teže zadovoljiti ronilačku znatiželju i ponuditi novo i nedoživljeno. Međutim. Svaki lovac pronaći će i zabavu sukladno svom afinitetu na jednom od mnogobrojnih lovišta. Od 1997. Ključ. padobranstvom. Turizam BiH • listopad 2009. ljepota prirode i okoliša kojom ste okruženi za vrijeme lova. Međutim. jarebicu i fazaRijeka Una • Una River na. Bihać i njegova okolica ima dugu tradiciju lova. zrakoplovnim jedriličarstvom. tu su brojne aktivnosti na uzgoj i zaštitu životinjskih vrsta koje se redovito provode. Od 1953. Loskuna. godinu kada je osnovan sportski lovački klub. Sve ljepote ribolova možete doživjeti na Uni. extremno ronjenje u čistoj i brzoj rijeci . ronjenje na nevjerovatnim lokacijasrndaća. Nudimo potpuno novi ugođaj. Ta jedinstvena rijeka beskrajne ljepote. Pored sportskog aspekta. rijeka Klokot. Aero klub „Bihać“ Aerodrom “Golubić-Bihać” je smješten u najljepšem dijelu Bosne i Hercegovine. Ronjenje Ronilački turizam je posljednjih godina postao jedan od najatraktivnijih vidova rekreacije i turističke ponude. Područja Ostrošca i Kostela-Grmuše su karakteristična za pecanje na veće primjerke. a ronilački doživljaj nezaboravan. Deseci hiljada ronilaca svake godine posjećuju ronilačke destinacije širom svijeta sa željom da dožive nešto novo. jer se aerodrom nalazi u atraktivnom ambijentu rijeke Une odakle vode mnoge letne rute po bihaćkoj dolini i kanjonom rijeke Une. zeca. godine AK “Bihać” organizira tradicionalne “Zrakoplovne susrete” koje posjećuju kolege iz susjednih zemalja i BiH. udaljem 5 km od grada Bihaća u neposrednoj blizini rijeke Une. Također možete isprobati svoje vještine pecanja na rijeci Klokot. neće Vas ostaviti ravnodušnim. Neki od njih su smješteni u neposrednoj blizini mjesta koja Vam daju mnoge privilegije. pružit će vam nezaboravne trenutke i dobar ulov. Sportski ribolov u Bihaću datira još iz dalekih tridesetih godina prošlog stoljeća. fantastičan i neponovljiv ronilački doživljaj. rijeka Dabar. Zbog raznolikosti faune ovo područje je jedno od najbogatijih lovišta u Bosni i Hercegovini.borba sa riječnim brzacima i podvodnim preprekama. Sanski Most i rijeka Sanica. Lovni turizam Cijelo područje Unsko-sanskog kantona je bogato lovištima. Namjera osnivača je bila da se mladi ljudi bave zrakoplovnim sportovima: motornim letenjem. uz mogućnost fotografisanja veoma rijetkih spiljskih organizama.Bjelila. U relativno malom prostoru možete isprobati Za spiljske ronioce organizujemo Vašu vještinu u lovu na medvjeda. Prvi organizirani oblici lova i okupljanja lovaca su vezani za 1945. divlju svinju. predivnih riječnih slapova. a za najhrabrije nešto novo – speed river diving. ma. zmajarstvom i UL letenjem. čija težina ide do 25 kg. godine postoji i djeluje Aero klub „Bihać“. modelarstvom. lipljena i pastrmku. . Osim lova. Organizujemo ronilačke izlete i ronjenje ispod brojnih. čak i ako ulov nije najbolji. pravu ronilačku avanturu. Kanjon Une prema Bosanskoj Krupi i rijeka Krušnica u Bosanskoj Krupi su raj za ribolov na mladicu-kraljicu Une. U ronilačkom centru u Bihaću nudi se sve potrebne ronilačke sadržaje sa ciljem da vaš boravak na rijeci Uni bude što ugodniji.

fered in the purpose of your stay to be as pleasant as possible. You can also try out your fishing skills on the Klokot River. Besides hunting there are also numerous activities in breeding and protection of animal species done. Aero club “Bihać” has been working since 1953. Two-falls River. Ključ. You can experience all the beauties of fishing on Una. the beauty of the nature and environment you are surrounded with. The intention of the founders was for the young people to be active in air sports: motor gliding. a true diving adventure. boar. In the diving centre in Bihać. Each hunter can find recreation matched with his affinity at one of the numerous hunting grounds. trout and grayling. Because of the diversity of fauna this area is one of the richest hunting grounds in Bosnia and Herzegovina. The areas of Ostrožac and Kostela-Grmuša are characterized by angling the bigger specimens of fish. flying-model construction. Sanski most and Sanica. when the sports hunting club was founded. This takes place during July or August every year.Loskun. Klokot. it is more and more difficult to satisfy diver’s curiosity and offer something new and not experienced. roebuck. 5 km away form Bihać near the Una River. Besides the sports aspects. This unique river of immense beauty will give you unforgettable moments and good catch. shall not leave you indifferent. What could be the best reference for coming to the hunting grounds of Una-Sana Canton but the major exemplars caught in this area. and the diving experience unforgettable. ing bears. However. Since 1997 the aero club “Bihać” has been organizing the traditional “Aviation meetings” that are visited by the colleagues from the neighbouring counties and BiH. up to 25 kg. Bihać and its surroundings have the long hunting tradition. In a relatively small area you can try out your skills of huntRijeka Sana • Sana River Aero club „Bihać“ The airport “Golubić-Bihać” is located in the most beautiful part of Bosnia and Herzegovina. kite-flying and UL flying. even if the catch is not the most successful. fantastic and unrepeatable diving experience. extreme diving in clear and fast river – fighting the river rapids and underwater obstacles. partridge and pheasant. hare. the aviation activities in Bihać have an important tourist significance because the airport is located in the attractive environment of the Una River from which the mountains Grmeč and Plješevica rise and that makes the visual scenery from the air similar to the one in the Alpine area. Dabar. Some of them are located near the places that offer you many privileges. Diving Diving tourism has lately become one of the most attractive aspects of recreation and tourist offer. For the cave divers we organize diving at incredible locations with the possibility of taking photos of very rare cave organisms. all the necessary programs are of- Tourism BiH • October 2009 . We organize diving trips and diving under numerous beautiful river cascades and for the bravest ones something new – speed river diving. Hunting Tourism The entire region of UnaSana Canton is rich with hunting grounds. gliderflying. But. Klokot. Dozens of thousands of divers visit diving destinations all over the world in a desire to experience something new. Sports fishing in Bihać dates from the far away thirties of the last century. The canyon of the Una to Bosanska Krupa and the Krušnica River are a fishing paradise for fishing the queen of Una. We offer completely new atmosphere. The first organized types of hunting and hunter gatherings are related to the year 1945.

gdje se nalazi vodopad na Uni visok 8 metara. ekološka radionica Posebna ponuda . U najkraćem. međunarodnu. nudimo lijepu avanturu u Sjeverozapadnoj regiji BiH. godine. Klekovači. koji ima izložbeno – prodajni karakter. ekološke tehnologije uopće. . u kojem se u proteklih 7 godina predstavilo preko 1000 izlagača iz 15 zemalja. obilazak kulturno – historijskog naslijeđa Unsko-sanskog kantona kao i Međunarodni ekološki sajam „Ekobis“ Sajam «EKOBIS» je manifestacija ekologije. ali po dogovoru vodimo naše goste i na druge planine. i imala je poseban status i privilegiju u odnosu na druga događanja te godine. ekološke akcije. da u jednom danu obiđete i vidite najljepše dijelove gornjeg toka Une i da to zabilježite svojom kamerom. Zapadne Njemačke i Jugoslavije. ekoturizma. koji žele da vide još neviđene predjele Bosne i Hercegovine. sajamskog dijela. brdski biciklizam. zatim dalje prema Kulen Vakufu do starog grada Ostrovica.pješačenje i brdski biciklizam. On predstavlja unikatnu. gastro-festival. tipična je planinska rijeka i teče preko slapova rijetko viđenih u svijetu. pa sve do Martin Broda. ekstremni sportovi Klub ekstremnih sportova ¨Limit¨ je sportska organizacija koja okuplja mlade u regiji kojima pruža organizovane ekstremne sportske aktivnosti u prirodi. Naš klub prvenstveno organizira aktivnosti u planinama u regiji Sjeverozapadne BiH. iz godine u godinu. Start je u Bihaću i kreće se u pravcu Štrbačkog Buka koji je visok oko 22 metra. prezentacije i promocije firmi. Una regata je uspjela svojim nenametljivim duhom i prepoznatljivim imidžom okupiti i zbližiti ljude. bez obzira na teška razdoblja kroz koja je naša zemlja prolazila. stručni skupovi.Foto safari Gornji dio toka rijeke Une nizvodno od Martin Broda do Ripča proglašen je Nacionalnim parkom. kulturno-umjetnički i sportsko-rekreacijski sadržaji i dr. okupljajući ljude iz svih krajeva naše zemlje i inozemstva. Svake godine imamo sve više gostiju iz šireg okruženja. god. koju možete doživjeti kroz naše organizirane aktivnosti na planinama u našem okruženju: Plješevici. U svom gornjem toku. proizvoda i projekata. alpinizam. dječje ekološke radionice. Zadnjih godina bavimo se organiziranim odlaskom turističkih grupa u prirodu. Do sada je realizirano preko 220 ovakvih sadržaja. Mađarske. pješačenje. Prva Unska regata startala je 1964. Na ovoj ‘ljepotici’ Una regata se uspješno organizira već 37 godina. Pored navedenog KES „Limit“ također nudi organizaciju teambuilding aktivnosti. Klub extremnih sportova LIMIT nudi posebnu ponudu. Osječenici. nalazeći uporište u postojećim resursima ovog područja i viziji budućeg razvoja. Pored klasičnog. Našim gostima nudimo planinarenje . Čehoslovačke.Planinarenje. biciklističke avanture seoskim putevima sjeverozapadne BiH. selektivnog karaktera. ekološke industrije. Izazov koji pruža učesnicima upravo je ono što mnoge od njih. koju organizuje Privredna komora Unsko-sanskog kantona. Una regata Rijeka Una izvire u susjednoj Republici Hrvatskoj kroz koju teče oko 12 km. a sajam je posjetilo preko 60 000 posjetioca. proizvoda i projekata. istinske zaljubljenike rijeke Une. ekološke akcije. od izvora u Srbu do Bihaća. vezanu za Turizam BiH • listopad 2009. ekološke prerade drveta i zdravstveno-bezbjedne hrane. Najvećim dijelom teče kroz Bosnu i Hercegovinu i ulijeva se u Savu kod Kostajnice. Kao posebnu ponudu nudimo foto safari na rijeci Uni. dovodi na Regatu. U ovoj kajakaškoj karavani koja je plovila od Martin Broda do Bosanske Krupe bilo je 80 ljubitelja sportova na vodi iz Francuske. Sajam EKOBIS pokrenut je 2003. paintball. EKOBIS je prepoznatljiv po tome što se uz svaku priredbu organiziraju i bogati edukacijski programi – okrugli stolovi. poslovni susreti privrednika. poslovnu manifestaciju sajamskog. U okviru pratećih sadržaja sajma održavaju se okrugli stolovi. promocije i prezentacije firmi.

As a special offer there is the photo-safari on the Una River. to the old town of Ostrovica and all the way to Martin Brod where is the waterfall on the Una 8 metres high. We organize tourist groups’ trips to the nature. We offer the mountaineering. paintball. seeing the cultural-historical heritage sites of the Una-Sana Canton as well as the cycling adventures through the village roads of the north-western BiH. Una regatta The Una River springs at the neighbouring republic of Croatia. we offer nice adventure in the north western region of BiH. Klekovača. Start is in Bihać and it goes to the Štrabački buk that is 22 metres high and then to Kulen Vakuf. Every year we have more and more guests from wider surroundings who want to see the unseen parts of Bosnia and Herzegovina.Mountaineering Alpinism Hiking Mountain biking Extreme Sports The extreme sports club “Limit” is a sport organization that gathers young people in the region and offers organized extreme sport activities in nature. and flows through it in some 12 km. “Limit” offers the organizations of teambuilding activities. Besides the mentioned. The extreme sports club LIMIT has the special offer – come and in one day see and go around the most beautiful parts of the upper Una flow and record that with your camera. but as agreed we take our guests on other mountains too. that you can experience through our activities on the mountains in our surroundings: Plješevica. It mostly flows through Bosnia and Foto safari • Photo-safari Tourism BiH • October 2009 . Shortly. Special offer – Photo-safari The upper flow of the Una downstream of Martin Brod to Ripče is declared a National park. Our club organizes the activities in the mountains in the region of north-western BiH at the first place. hiking and mountain cycling. Osječenica.

Ksenija Pajić. a u pratećem programu održavaju se koncerti i promocije novih publikacija.djece.... Svakog ljeta se prikaže oko 15 recentnih pozorišnih predstava. kao i mnoge iz susjedne Hrvatske. Festivalom scensko-teatarske umjetnosti „Bihaćko ljeto”. kulturno-umjetnički i sportsko-rekreativni sadržaji. bogatijim. Josip Pejaković. Turizam BiH • listopad 2009. svake godine sa kalendarskim početkom ljeta Bihać živi novi život. te “Gastrofestival” na kome su se predstavili domaći restorani i hoteli sa gastro ponudom Unsko-sanskog kantona. . Kroz svoj kontinuitet Festival je postao svojevrstan kulturni brend grada Bihaća i njegove ljetne turističke ponude. u svoj godišnji kalendar upisuju gostovanje na našem Festivalu. Haris Burina. Festival scenskih umjetnosti „Bihaćko ljeto“ Od ljeta 1999. Jasna Diklić. jer „Bihaćko ljeto” za ovaj grad znači puno više od festivala. Emir Hadžihafizbegović. Enis Bešlagić. nanovo nadahnjujući njegove stanovnike onim profinjenim izrazima ljudskog duha što život čini uglađenijim. Nada Đurevska. izložbe i dr. Kao da se u tim danima otvaraju brojne riznice bogaMost u Bihaću • Bridge in Bihaću tog kulturno-historijskog naslijeđa Bihaća. sportska takmičenja. duhovnijim. Odtada. Sve renomirane pozorišne kuće iz BiH. Po daskama bihaćkih otvorenih i zatvorenih scena prodefilovali su mnogi umjetnici od kojih ćemo navesti samo neke: Zijah Sokolović. godine Bihać je obogaćen novim sadržajem. Zijad Gračić. od kojih i nekoliko dječijih. poslovni susreti.

in which in last 7 years over 1000 exhibitors from 15 countries presented themselves. In its upper flow from the spring in Srb to Bihać it is a typical mountain river and flows over the waterfalls rarely seen in the world..000 visitors came to the fair. year after year. cultural and sports and recreational programs. Numerous artists passed over the boards of Bihać’s open air and indoors stages and here are some of them: Zijah Sokolović. Haris Burina. Jasna Diklić. Local restaurants and hotels presented themselves with the gastrooffer of Una-Sana Canton within the “Gastro-festival”. Festival of performing arts ”Bihaćko Ljeto” Bihać has been enriched with new programs since 1999. selective character connected to the ecological technologies. Besides the classical. no matter how hard are the times our country has been going through. 15 renowned theatre plays are performed every year. with the Festival of performing arts and theatre “Bihać summer”. Hungary. It represents unique. ecological industry. Una regatta succeeded to gather people. richer and more spiritual. business event of the fair. ecological wood processing and healthy food that is organized by the Chamber of commerce of the Una-Sana Canton. products and projects. It feels like numerous treasuries of cultural-historical heritage of Bihać are being opened during these days and inspire people with the sophisticated expressions of human spirit that make life refined. International ecology fair ”Ekobis” The fair “EKOBIS” is the festival of ecology. the Festival has become certain cultural brand of the town of Bihać and its summer tourist offer. Zijad Gračić. Štbački buk Josip Pejaković. It started in 2003. because “Bihać summer” means much more than just a festival for this town. The first Una Regatta started in 1964 and had a special status and the privilege as compared to other events in the same year. All renowned theatres in BiH and numerous from neighbouring Croatia mark this Festival in their calendars. EKOBIS is recognizable by the fact that rich educational programs are organized along with each event – round-tables. Ksenija Pajić. Through its continuity. In this kayak caravan that sailed from Martin brod to Bosanska Krupa there was 80 water sports fans from France. Bihać has been living a new life.Herzegovina and pours into the Sava near Kostajnica. fair part that has the exhibition – saleable character.. The challenge that it gives to the participants is what brings them to the regatta. finding its foothold in existing resources of this area and the vision of future development. and concerts and book presentations are held in additional program. Nada Đurevska. true lovers of the Una River and bring them closer with its unobtrusive spirit and the recognizable image. Czechoslovakia. Over 220 programs like this had been realised and over 60. every year in the calendar beginning of summer. ecotourism. gastro festival. Una regatta has been successfully organized on this “beauty” for already 37 years. symposiums. children ecological actions. ecological actions. business meetings. international. Enis Bešlagić. Since then. etc. Emir Hadžihafizbegović. presentations and promotions of companies. 9 Tourism BiH • October 2009 . gathering people from our entire country and abroad. West Germany and Yugoslavia. out of which some for children.

stočna Bosna i istočna Hercegovina u jednom Istočni i južni dio Republike Srpske je područje iznimne prirodne atraktivnosti s nizom prirodnih fenomena. . 90 Manastir Dobrun kod Višegrada Turizam BiH • listopad 2009. Kanjon Tare je svjetske vrijednosti i pod izravnom je zaštitom UNESCO-a. nacionalni park Sutjeska. stočni i južni dio Republike Srpske Tatjana Bulajić I stočna Hercegovina koja obuhvaća područje u zaleđu Dubrovnika zajedno s gradom Trebinje koje je i samo za sebe turistički vrlo atraktivno. kanjon Tare kao područje pod zaštitom UNESCO-a. potencijali su koji istočni i južni dio RS čini turistički iznimno perspektivnim. kanjon rijeke Drine.

astern Bosnia and eastern Herzegovina in one Eastern and southern part of the Republic of Srpska is the area of exceptional natural attractiveness with the line of natural phenomena. the Tara Canyon as the area under the protection of UNESCO. The Tara Canyon is of the world’s value and is under the protection of UNESCO. the Sutjeska national park. astern and southern part of the Republic of Srpska E Monastery Dobrun near Višegrad astern Herzegovina which encloses the Dubrovnik hinterland area together with the town of Trebinje that is by itself very tourist attractive. the Drina Canyon are the potentials that make eastern and southern part of the RS exceptionally promising in terms of tourism. 91 Tourism BiH • October 2009 .

Opština Foča je vrlo bogata netaknutim prirodnim bogatstvima. koja svojim netaknutim i nevjerovatnim bogatstvom biljnog i životinjskog svijeta spada u najveće bogatstvo naše zemlje. . Sve ove rijeke su bogate kvalitetnom i zdravom ribom i pružaju izvrsne uslove za sve vrste ribolova. Kolina. koji nikoga ne može ostaviti ravnodušnim. Tu su najveći vrh Republike Srpske i BiH Maglić (2386 m). koja svojom ljepotom svakoga ostavljaju bez daha. od kojih se svakako izdvaja rijeka Drina. Ove planine svojom netaknutom divljinom pružaju inzvaredne uslove za uživanje u prirodi. Zelengora se može pohvaliti sa svojih 8 „gorskih očiju“. kao i Bih sa Crnom Gorom. U sklopu nacionalnog parka. odmah poslije Kolorada. bistrih i čistih planinskih jezera. Osim nje tu su i prelijepe. koja kroz ovaj kraj protiče neokrnjene ljepote. bogate ribom. Ove rijeke svojim neprevaziđenim brzacima i bukovima svake godine privlače sve više zaljubljenika u ovu vrstu rekreacija. Nalazi se u jugoistočnom dijelu RS uz samu granicu sa Republikom Crnom Gorom. Ljubišnja. na Tari i Drini je u poslijednje vrijeme došlo do razvoja ekstremnih vrsta turizma. između Maglića i Volujaka. Osim toga. planinske rijeke: Ćehotina. a u neposrednoj okolini i Treskavica i Jahorina. Govza. Na njenoj teritoriji se nalazi više od četrdeset vodotoka. Zelengora i Maglić se najvećim dijelom nalaze u sastavu Nacionalnog parka „Sutjeska“. Hrčavka i ostale koje su kroz ovaj planinski kraj izbrazdale i izdubile duboke i • interesantne kanjone. planinska ljepotica Zelengora. Bjelava. Sutjeska. Trnovačko jezero. „suza Evrope“ – Tara. Pored svega ovoga nacionalni park i opština Foča se mogu podičiti jednim od najvećih bazena u Evropi. brze i bistre. Bistrica. dužinom od nekih 25 kilometara protiče i jedna od najljepših rijeka svijeta. U samom srcu Perućice nalazi se veličanstveni vodopad „Skakavac“ visok preko 80 metara. Vučevo. a Maglić u svom podnožiju čuva jedan od najljepših dragulja. površine 16000 kvadratnih metara.Foča O pština Foča prostire se na 1115 kilometara kvadratnih. Pored svih ovih rijeka teritorijom opštine Foča. Osim svih ovih prirodnih bogatstava grad Foča i okolina imaju i Park prirode Sutjeska Sutjeska Nature Park 92 Turizam BiH • listopad 2009. nalazi se najveća prašuma Evrope „Perućica“. Volujak. sa rasponom nadmorske visine od 399 do 2386 metara. Osim rijekama opština Foča je bogata i planinama. koja je stavljena pod zaštitu UNESKOa sa drugim najdubljim kanjonom u svijetu. Foča je središte gornjodrinske regije i važna raskrsnica puteva koji povezuju BiH i Srbiju sa Jadranskim morem.

The biggest peak of the Republic of Srpska and BiH Maglić (2386 m) is here. the national park can be proud of one of the biggest pools in Europe with the surface of 16. rich with fish.115 square kilometres with the height above sea level between 399 and 2. that doesn’t leave anybody indifferent. Besides all of this. between Maglić and Volujak. These mounEthno village (Stanišići) tains offer exceptional conditions for enjoying the nature with their untouched wilderness. Bistrica. while Maglić has one of the most beautiful pearls the Trnovačko lake at its foot. Sutjeska. Foča is the centre of the upper Drina’s region and an important crossroads that connect BiH and Serbia with the Adriatic Sea.Foča T he municipality of Foča extends across 1. Besides that. Foča is also rich with mountains. Volujak. Bjelava. swift and clear. which belongs to the biggest wealth of our country with its untouched and amazing wealth of flora and fauna. Vučevo. the mountain beauty Zelengora. Zelengora and Maglić are mostly parts of the National park “Sutjeska”. Besides it. right after the Colorado River. The municipality of Foča is very rich in the untouched nature wealth.000 square metres. Kolina. where the Drina River stands out. there are also the beautiful. and Treskavica and Jahorina are close too. there is the biggest primeval forest of Europe “Perućica”. which flows through this area in its untouched beauty. The town of Foča and surroundings has a lot of cultural-historical Podrinjsko etno selo (Stanišići) Tourism BiH • October 2009 93 .386 metres. which has been put uder the protection of UNESCO. Govza. development of extreme kinds of tourism has occurred on Tara and Drina lately. Within the national park. clear and clean mountain lakes that leave everybody breathless. In the hearth of Perućica there is a magnificent waterfall “Skakavac” over 80 meters high. Through the territory of the municipality of Foča. one of the most beautiful rivers of the world flows – “The tear of Europe” – Tara. Zelengora can boast with its 8 “mountain eyes”. mountain rivers Ćehotina. and BiH with Montenegro. with the second deepest canyon in the world. These rivers attract more and more lovers of this kind of recreation with their rapids and waterfalls every year. through some 25 kilometres. Hrčavka and the others which have furrowed and scooped out deep • and interesting canyons through this mountain area. It is located in the south-eastern part of the RS and it borders with the Republic of Montenegro. Ljubišnja. There are over forty water flows in its territory. All of these rivers are rich with high quality and healthy fish and give excellent possibilities for all kinds of fishing. not only the rivers.

kulturni. Snijega na ovoj planini ima oko 180 dana u godini. Najviši vrh je Ogorjelica – 1916 metara. gdje je priroda bila tako izdašna i darovala joj sve što je čini primamljivom i prih- R Turizam BiH • listopad 2009. Područje opštine Foča ima znatan broj netaknutih seoskih ambijenata pa se zadnjih godina radi na razvoju seoskog turizma.000 grobnica u obliku kamenih gomila i 3. rekreativcima.Proljeće na Jahorini • Spring on Jahorina dosta sadržaja kulturno-istorijske vrijednosti.000 stećaka – nadgrobnih spomenika. privredni. između planina Kopita i Romanije arheološki nalazi među kojima i eksponati iz više od 2. već i dušu. planinarima. Mnogi tragovi ukazuju da je na području današnjeg grada Istočno Sarajevo čovjek prisutan od pradavnih vremena. čistom vodom i šumskim plodovima Jahorina pruža izvanredne uslove za Jahorina ijetka su mjesta kao što je Jahorina. treba spomenuti da bogate šume ovoga kraja pružaju izvanredne mogućnosti za sve vrste lova. stočarima kao i onima čija su čula željna uživanja i spokoja u prirodnim ljepotama. a na Tjentištu se nalazi muzej Bitke na Sutjesci. i one su već odavno omiljena destinacija lovaca iz cijele Evrope.9 °C. Čist planinski vazduh odmara ne samo tijelo. 9 Istočno Sarajevo rad Istočno Sarajevo je administrativni. Jahorina obiluje mnogobrojnim izvorima. Stotinjak vrela i izvora se poput paukove mreže pletu prema rijekama Miljacki. G vatljivom svim vrhunskim sportistima. Zahvaljujući geološkom sastavu. Foča je već tradicionalan domaćin više sportskih manifestacija među kojima je potrebno izdvojiti rafting prvenstva BiH i svijeta. Prači i Željeznici. svjedoče o dvije civilizacije prije Hrista. ribolovcima. a ponekad i u maju. Svojim četinarskim i listopadnim šumama. Po svojoj zanimljivosti se izdvajaju stara Sat-kula u samom centru grada. Na Glasinačkoj visoravni. Prosječna visina mu je skoro 100 cm a najniže temperature su u januaru sa prosječnom dnevnom od -9. . dosta pravoslavnih crkava i spomenik partizanima na Tjentištu. lovcima. Osim toga. posebno u gornjim dijelovima i obično na istoj nadmorskoj visini. Grad ima dosta bogat i zanimljiv Muzej „Stare Hercegovine“. od novembra do aprila. nekoliko starih utvrđenja iz srednjeg vijeka. turistički i sportski centar. koji ne propušta vodu. univerzitetski.

not only the natural beauties. and the one that should be singled out is the rafting championship of BiH and the world.000 tumuli graves and 3. graziers and those who desire enjoyment and serenity in these natural beauties. With its coniferous and leaf woods. mountaineers. The average snow height is almost 100 cm. fishermen. Prača and Željeznica. Numerous traces show that humans have been present in the area of today’s town of Eastern Saraejvo since the ancient history. Foča has been the host for many sports events traditionally now. tourist and sports centre. The snow is present on this mountain around 180 days a year. Zima na Jahorini • Eastern Sarajevo T he town of Eastern Sarajevo is the administrative. Jahorina gives great conditions for the habitat of numerous forest animals. Jahorina laces like Jahorina are very rare. The highest peak is Ogorjelica – 1916 metres.worthy attractions. and the lowest temperatures are in January with the average day temperature of -9. Those which stand out by their interesting features are: the old Clock-tower in the town’s centre. there are archaeological finds that witness about two civilizations before Christ. between the Kopito and Romanija mountains. Winter on Jahorina Tourism BiH • October 2009 9 . Clear mountain air rests the body and the soul.000 stećaks – the tomb stones. The town has very rich and interesting Museum “Old Herzegovina”. hunters. few old medieval fortifications. Also worthy of mentioning is that rich woods of this region offer great possibilities for all kinds of hunting. from November till April and sometimes in May. rare game and biggest wild game. About hundred of springs and wells are making a net towards the rivers Miljacka.9ºC. Jahorina is abundant in water-springs. Thanks to its geological structure that doesn’t leak. clear water and forest fruits. economical. orthodox churches and a monument for the partisans at Tjentište. university. especially in higher parts and usually at the same altitude. and among these finds there are exhibits from over 2. and already are the favourite destination for the hunters from all over the Europe. the place where the nature was so generous and gave it all that makes it attractive for all P the top sportsmen. cultural. and at Tjentište there is a museum of the Sutjeska battle. On Glasinac plateau. The area of the municipality of Foča has got numerous untouched village ambiances so there are efforts made in developing the rural tourism.

a manji dio stanovništva smješten je u seoskim sredinama. . U njemu se nalazi Muzej Hercegovine sa bogatim stalnim postavkama i Osman – pašina džamija. vijeka i prekrasan park stanište brojnih šumskih životinja. kako plemenite i rijetke divljači. nekada Crkva Blažene Djevice Marije. koje ima na cijelom lovištu. Danas na Jahorini skijašima je na raspolaganju više od 20 km odlično uređenih staza za alpsko skijanje povezanih žičarama i ski – liftovima ukupnog kapaciteta 7. trebinjskom pjesniku i ambasadoru. te medvjeda kao najatraktivniju divljač. Trebinje se prvi put pominje u X. spomenik Njegošu. a za najmlađe uvijek je u funkciji bebi – lift. skrivene ljepote. sagrađena krajem XIX. Grad je izgrađen u mediteranskom stilu. U neposrednoj blizini Starog grada nalaze se Platani stari preko 100 godina po kojima je ovaj grad prepoznatljiv. Iznad grada se proteže planina Leotar nadmorske visine od 1293 metra. To je zaleđe južnog Jadrana ili zaleđe dubrovačko-hercegnovskog primorja. Današnji naziv datira iz XVI. Ovaj Repušin do. vijeka. nalazi se na nadmorskoj visini od 272 m i ima mediteransku klimu sa 260 sunčanih dana godišnje. Opština obuhvata površinu od 904 km. koji podsjećaju na antičke i renesansne dvorce i spomenike različitih boja. koji je kasnije promjenjen u Travunija. Pećina Orlovača je jedan od najljepših bisera koje je milionima godina vajala i stvarala Božja ruka. godine. U samom centru grada smješten je današnji Stari grad – Kastel nastao od nekadašnjeg trgovačko – zanatskog centra.500 skijaša na sat. Od životinja koje su svoje stanište našle na prostorima Jahorine treba izdvojiti srneću divljač. tako i najkrupnijeg divljeg zvjerinja. stalaktiti i halaktiti smjenjuju sa fragmentima koralnog i aragonitnog nakita i jedinstvenim pećinskim stubovima. Od ostalih atrakcija koji se ubrajaju u turističku ponudu Istočnog Sarajeva važno je spomenuti osobito 9 Trebinje rostor opštine Trebinje se nalazi na krajnjem južnom dijelu Bosne i Hercegovine. Njen nakit je unikatan i neponovljiv. Teritorija jahorinskog lovišta na 12. jer samo Jahorina ima Rajsku dolinu. katolička Katedrala. u kojima se stalagmiti. sagrađena 1729. u urbanoj sredini. kako ga zovu mještani. te spomenik Jovanu Dučiću. To su neopisive. zbog njegove ljepote i osobenosti skijaši su prizvali Rajskim.Arslanagića most u Trebinju • Arslanagića Bridge in Trebinje Pećinu Orlovaču. vijeku kod Konsantina Porfirogenita pod nazivom Tribunija. Ali ipak kad neko pomene Jahorinu.500 hektara je na nadmorskoj visini od 590-1910 metara. prva asocijacija je snijeg i skijanje. Opština broji 36000 stanovnika smještenih uglavnom P Turizam BiH • listopad 2009.

It is very attractive because of its beauty and numerous bridges over it (Perovića/Arslanagića Bridge from XVI century. Trebinje was first mentioned in X century by Konstantin Porfirogenet under the name Tribunija. a poet and ambassador from Trebinje. Today. which can be found all over the hunting grounds and the bear as the most attractive game.The territory of the Jahorina hunting grounds of 12. catholic cathedral. The municipality has 36. stari grad Trebinje • skiing connected by cableway and ski-lifts with the capacity of 7. monument for Njegoš. The mountain Leotar spreads above the town at the altitude of 1293 metres. where the stalagmites. The town was built in Mediterranean style. which aroused from former trade-craft centre. The cave Orlovača is one of the most beautiful pearls that God’s hand has been creating and sculpting for millions of years. because of its beauty and peculiarity. Old Town Trebinje Trebinje T he area of the municipality of Trebinje is located in the utmost south of Bosnia and Herzegovina. the monument for Jovan Dučić. The municipality extends to the surface of 904 km. Among the animals that found their habitat at Jahorina. the skiers have at their disposal over 20 km of excellent ski runs for Alpine Jelena Anžujska. as the locals call it. The skiers gave the name Paradise or Heavenly for this Repušin do. from the beginning of XX century. Today’s name dates from XVI century. The cave Orlovača is another attraction that is included in the tourist offer of Eastern Sarajevo. stalactites and helectites alternate with the fragments of choral and aragonite jewellery and unique cave columns that remind of Antique and renaissance castles and monuments of different colours. There are planetrees over 100 years old next to the Old town by which is this town recognizable. later changed into Travunija.500 skiers per hour. A special attractiveness is the Trebišnjica River. which used to be Europe’s biggest sinking river. former Blessed Virgin Mary’s church built at the end of XIX century and beautiful park where is the monumental church of Sacred Transfiguration of the Lord. This is the hinterland of the southern Adriatic or the hinterland of Dubrovnik-Hercegnovi’s littoral. when someone mentions Jahorina.500 hectares is at the altitude of 590 to 1910 meters. Ivo 9 Tourism BiH • October 2009 . In the centre of the town the Old town – Kastel is located. There is the Museum of Herzegovina with rich permanent exhibition and Osman-pasha’s mosque built in 1729. placed. Its jewellery is unique and unrepeatable. These are beyond words and hidden beauties. the ones that should be singled out are does. the first thing that crosses mind is the snow and skiing. because only Jahorina has got the Paradise valley. But. There are also the cultural monuments from the II World War in the park and beautiful fountains. and there is a babylift for the youngest. and is placed at the altitude of 272 m with the Mediterranean climate with 260 sunny days a year. Jelena Anžujska.000 inhabitants living mostly in urban area and partly in rural environment. with the length of 96 km.

a prosječna nadmorska visina iznosi 324 m. Na rijeci se često mogu vidjeti poklonici sportova na vodi. Jedna od atrakcija koja je vezana za rijeku Trebišnjicu su skokovi sa mosta. Pored crkve sagrađeni su zvonik. Jazina i Studenac. kao i sjeverni dio opštine Višegrad. koji se graniči sa nacionalnim parkom Tara. U gradu postoji i nekoliko već tradicionalnih kulturnih manifestacija.u kojem se nalaze monumentalna Crkva Svetog Preobraženja Gospodnjeg.-XVII. Trebinje je bogato kulturno – istorijskim spomenicima vjerskog karaktera. Trebinjski dani vina i dr. Posebnu atraktivnost predstavlja rijeka Trebišnjica. Višegrad se prvi put pominje 1433. On je jedan od velikih osmanskih vojskovođa porijeklom iz Bosne. Posebna prednost turističke ponude Trebinja je seoski turizam.500 stanovnika. Na prostoru Studenca i danas postoji stari dolap za navodnjavanje što ovom izletištu daje posebnu draž. Po turskim izvorima 1544. manastir Zavala (XVI. U okolini Trebinja nalaze se brojni stari gradovi i utvrđenja koji podsjećaju na burnu istoriju ovog podneblja: Klobuk i Mičevac. manastir Duži (XVI. manastir Dobrićevo (XIII. 9 te utvrđenja Strač i Kula Vuka Brankovića. kada čitavu Bosnu i Hercegovinu preuzima Austro-Ugarska. s početka XX. Prema procjeni. poput kajakaša. Na području opštine Višegrad registrovana su dva lovišta: Lovište „Panos“(38 488ha) i Lovište „Kamenica“(3 842ha). Dolaskom Austrougara Višegrad dobija konture gradske sredine. vijek). a koji je prirodno stanište reliktne vrste. Spomenućemo i ostale graditeljske cjeline. Ovaj hram koji dominira na brdu Crkvina i vidi se sa svake tačke u gradu na Trebišnjici vjerna je kopija manastira Gračanica na Kosovu i Metohiji. Pored crkve je izgrađen Eparhijski dom sa bibliotekom. a ono će mu uzvratiti kao i uvijek srdačno i velikodušno. vijek).-XVII. kanuista i sportskih ribolovaca. a najpoznatije među njima su: Trebinjske ljetnje svečanosti. nekada najveća ponornica u Evropi. izuzetno privlačna zbog svoje ljepote i brojnih mostova koji se protežu preko nje ( Perovića /Arslanagića/ most iz XVI. most Ive Andrića. na vrhuncu svoje moći naređuje da se u Višegradu na Drini sagradi most kome ravna Višegrad išegrad se nalazi na krajnjem istoku Republike Srpske. V Turizam BiH • listopad 2009. Na Drini ćuprija Višegradska ćuprija na Drini je zadužbina velikog vezira Mehmedpaše Sokolovića. Manastir Tvrdoš (IV-VI. vijeka. Pančićeve omorike. Kameni most i dr. Opština Višegrad ima površinu od 448 km². dužine 98 km. ko traži. česma i mala crkvena knjižara. godine kada je pripadao moćnoj srpskoj vlastelinskoj porodici Pavlovića. Trebinje je u svjetskim okvirima prepoznatljivo po svom brendu. Trebinje je prepoznatljivo i po svojoj gastro ponudi. kao što su: Petro-Pavlov manastir (IV-VI vijek). parohijski dom. te biser turističke ponude Hercegovačka Gračanica podignut pjesniku Jovanu Dučiću. galerija ikona. i on ostaje pod turskom vlašću sve do Berlinskog kongresa 1878. amfiteatar. U prošlosti je bila čuvena po plahovitoj naravi i splavarima koji su krotili njene bukove. Posebnu pogodnost za turiste predstavlja i to što je područje Trebinja izuzetno bogato životinjskim vrstama te stoga ima izuzetan značaj u razvoju lovnog turizma.000. 16 km od granice prema Srbiji. godine ovaj grad osvaja Osmanpaša. vijek). a sam grad oko 8. Dučičeve večeri poezije. koji se tradicionalno održavaju svako ljeto. poznatom Trebinjskom vinu. Crkva svetog Vasilija Ostroškog na mjestu rodne kuće u selu Mrkonjići. svjetskog rata i prelijepe fontane. . pod čijom je upravom bio i srednjovjekovni grad Dobrun. uvijek će naći dovoljno razloga da svrati u Trebinje. vijek). Rijeku Drinu smatraju jednom od najljepših rijeka u bivšoj Jugoslaviji.) kao i brojnih izletišta koja su smještena na obalama ove prelijepe rijeke: Lastva. opština Višegrad danas ima oko 13. odnosno Bosne i Hercegovine. koji je podignut na temeljima stare crkve. Zaista. U parku se još nalaze spomenici kulture iz II. vijeka. Od prirodnih ljepota posebno treba izdvojiti rijeku Drinu.

Dučić poetry evenings. amphitheatre. the church of St. monastery Duži (XVI – XVII century). parish home. Trebinje is also recognizable for its gastro offer. Special advantage of the tourist offer of Trebinje is the rural tourism. built in the memory of the poet Jovan Dučić. Trebinje is rich with religious cultural-historical monuments. The monastery Tvrdoš (IV – VI century) built on the foundations of the old church. the Stone Bridge. the famous Trebinje wine. which dominates on the hill Crkvine and is seen from every point in the town on Trebišnjica is the exact replica of the monastery Gračanica at Kosovo and Metohija. monastery Dobrićevo (XIII century). You can often see the water-sports fans on the river. There are numerous old towns and fortifications in Trebinje’s surroundings that remind of the tumulThe Bridge over the Drina in Višegrad tuous history of this region: Klobuk and Mićevac and the fortifications Strač and the Vuk Branković tower. There are few already traditional cultural events in the town. Special privilege for the tourist represents the fact that the area of Trebinje is very rich with animal species and therefore it has excep- Tourism BiH • October 2009 99 . canoeists and sports fishermen. a fountain and small church library were built. monastery Zavala (XVI – XVII century). Next to the church a bell-tower. We shall mention other buildings like: Peter-Paul’s monastery Na Drini ćuprija u Višegradu • (IV – VI century). Jazina and Studenac. kayakers. which gives special charm to this resort. the gallery of icons. Trebinje is world wide known for its brand. etc. Vasilije Ostroški at the place of the birth house in the village of Mrkonjići and Gračanica. and the most familiar are: Trebinje summer festivities. At Studenac there is an old treadmill for irrigation even today. Trebinje wine days. etc.) and many resorts located on the banks of this beautiful river: Lastva. the pearl of the tourist offer of Herzegovina. This temple.Andrić Bridge. One of the attractions related to the Trebišnjica River are the divings from the bridge traditionally held every summer.

Crkva Sv. Crne Gore i Hrvatske. godine. Grad Bijeljina je tada imao 36. Prostor opštine Bijeljina zahvata 734 kvadratnih kilometara. etnografskom i istorijskom dijelu. obrazovni. kampera. hronični gastritis i rehabilitaciona postreumatska stanja ekstremiteta. gdje se u savremeno opremljenom medicinskom bloku s uspjehom liječe svi oblici reumatskih oboljenja.187 stanovnika. vijeku. dok danas opština ima 150. Grad Bijeljina je administrativni. kao i velikim brojem knjiga i istorijskih zapisa godišnje posjeti oko pet hiljada turista. a u julu 2007. blage neuroze. hronične ginekološke bolesti. blizina graničnih prelaza koji su povezani savremenim asfaltnim putnim mrežama sa svim dijelovima Republike Srpske. tranzitnog. Jovana U prošlosti je bila izgrađena u potpunosti od drveta. Banja Dvorovi ima ljekovitu termomineralnu vodu natrijumsko-kalcijum-hidrokarbonatnog sastava. Bijeljina je opštinski centar ravne Semberije i blagog pobrđa planine Majevice. čine ovaj grad turistički vrlo atraktivnim. Manastir Dobrun Manastir Dobrun. Smještena je u gustoj borovoj šumi na nadmorskoj visini od 414 m.796 stanovnika. Za izgradnju mosta korišten je kamen koji je donošen iz majdana na prostoru današnje Višegradske banje.000. tako da je postala prava ekološka oaza zdrave i čiste prirode.000 stanovnika. a iznajmljuje se na sat. opština je brojila 96. 12 km od Višegrada u klisuri rijeke Rzav. poznat još u 15. a grad broji oko 70. 150 m visoko u stijenama. Hamam je i danas u upotrebi. Izgrađen je u istočnjačkom stilu i predstavlja remek djelo tadašnjeg graditeljstva. godine. Željezničkim pravcem BijeljinaŠid grad je povezan sa željezničkim pravcem Beograd-Zagreb. a po popisu iz 1991. a gradio ga je tada najčuveniji turski arhitekta Kodža Mimar Sinan. ribolovaca i svih ljubitelja prirode. ribolovnog. Srbije. . lovnog. dijabetes. privredni. Drina postaje ljeti glavno izletište kupača izviđača. pa je tada odlučeno da se tu napravi hamam. god. u izvorima poznat kao Kruševo. Most je izgrađen u periodu od 1571. godine upisan je u UNESCO listu svjetske kulturne baštine. Muzej Semberije sa mnogo eksponata u arheološkom. Detalji iz Bjeljine Details from Bjeljina Turizam BiH • listopad 2009. Federacije BiH. To blagotvorno dejstvo su pripisali mineralnoj vodi u kojoj su se kupali. Hamam u Višegradskoj banji Hamam je nastao za vrijeme gradnje čuvene ćuprije na Drini 1575. Stari grad Dobrun Nalazi se u neposrednoj blizini manastira Dobrun. nalazi se u živopisnom planinskom kraju na putu Višegrad – Užice . Višegradska banja Višegradska Banja nalazi se 5 km sjeverno od Višegrada. Prilikom vađenja kamena radnici su otkrili izvor mineralne vode. vjerskog i sportskog turizma. Most je jedan od najznačajnijih nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine. do 1577. blagi klimatski uslovi i tradicija ljudi ovog kraja da obrađuju zemlju i proizvode zdravu hranu. Plodna zemlja. zdravstveni i kulturni centar Semberije. i ubrzo su otkrili da rane koje su zadobijali u radu mnogo brže zarastaju nego što bi trebalo. 100 Bjeljina B ijeljina je posljednjih godina postala značajna turistička destinacija u pogledu razvoja banjskog. Ima oblik jednobrodne bazilike i nije freskopisana. Bio je nekada najpoznatiji srednjovjekovni grad u ovoj oblasti .nema.

The municipality of Višegrad has the surface of 448 square km. as well as the northern part of the municipality of Višegrad that borders with the National park Tara. 150 metres high in the rocks. which is the natural habitat for the endemic species the Serbian spruce.tional importance in the development of the hunting tourism.000. 12 km away from Višegrad in the cliff of the Rzav River.500 inhabitants and just the town about 8. it was registered at UNESCO’s list of the world cultural heritage. The Drina River is the natural beauty that shoul be singled out. They attributed that beneficial remedy to the mineral water they bathed and it was decided then for the hamam to be made. or Bosnia and Herzegovina. For the construction of the bridge the stone was used that was brought from the mines in the area of today’s Višegrad thermal resort. Osman pasha conquered this town in 1544 and it stayed under the Turkish authority until the Berlin Congress in 1878 when the entire Bosnia and Herzegovina was taken over by the Austria-Hungary. in sources known as Kruševo. Višegrad was mentioned for the first time in 1433 when it belonged to the powerful Serbian noble Pavlović family. It is estimated that the municipality of Višegrad has about 13. The monastery Dobrun The monastery Dobrun. and in July 2007. This used to be the most famous medieval town in this region. 16 km from the border with Serbia. Banja Vilina Vlas u Bijeljini • V Two hunting grounds are registered in the area of the municipality of Višegrad: the Hunting groun “Ponos” (38. Hamam in the Višegrad’s thermal resort Hamam (Turkish bath) was made during the construction of the famous bridge over the Drina in 1575. The old town Dobrun It is located next to the monastery Dobrun. Jovan’s church In the past it was built from wood to the full. It has the shape of one nave basilica and without fresco writing.488 ha) and “Kamenica” (3. St. The bridge was built in the period between 1571 and 1577 and it was built by those days’s most renowned architect Kodža Mimar Sinan. According to the Turkish sources. and average altitude is 324 m. Višegrad išegrad is located in the utmost east of the Republic of Srpska. When AustriaHungary came Višegrad got the contours of a town. The hamam is still in use and is being hired for an hour. The bridge is one of the most important national monuments of Bosnia and Herzegovina. known even in the 15th century. He was one of the great Ottoman army leaders of Bosnian origin and at the peak of his power he ordered that the bridge should be made over the Drina. The bridge over the Drina The bridge in Višegrad over the Drina is an endowment of the Grand Vizier Mehmed-pasha Sokolović. It was built in the oriental style and represents the master piece of the then architecture. It is placed in the thick pine woods at the altitude of 414 m. It was famous for its impetuousness in the past and the rafters who tamed its rapids. The Drina River is assumed to be one of the most beautiful rivers in former Yugoslavia. under whose authority was the medieval town Dobrun also. During the stone digging the workers discovered the spring of mineral water and soon found out that the wounds they got while working healed much faster than ordinary. the bridge without a peer. Višegrad’s thermal resort Višegrad’s thermal resort is located 5 km in the north from Višegrad.842 ha). Baths Vilina Vlas in Bijeljina Bjeljina B ijeljina has been recently an important tourist destination in regards to development of 101 Tourism BiH • October 2009 . One who searches will always find enough reasons to come to Trebinje and it will always answer back warmly and generously. is located in a picturesque area on the road to Višegrad-Užice.

otvoreni olimpijski bazen kao i dva mala i dva dječja bazena sa različitom temperaturom jer se bazeni pune termalnom vodom temperature 75 stepeni.vijeka. grad Ključ i druge znamenitosti i sakralne objekte. izletničkog. Njegova žena Jelena. Utvrđenje se sastoji od donjeg i gornjeg grada i u osnovi ima pravugaoni oblik. pisan na pergamentu za potrebe crkve u Srđevićima. planinskog. ribolovnog i ostalih vidova turizma. jezero Klinje je pravi dragulj u ovom dijelu visoke Hercegovine. lovnog. umjetnika i pjesnika. Panorama of Gacko 102 Turizam BiH • listopad 2009. pa se iznad najstarije brane na Balkanu zadrže i po nekoliko dana. Iz bogate riznice kulturno-istorijskog naslijeđa možemo pomenuti srednjovjekovnu Crkvu sv. Nekada omiljeno mjesto za odmor mnogih glumaca. Nalazi se u istočnom dijelu planinske Hercegovine. Njegova smaragdno zelena i bistra voda nerijetko privuče turiste koji tokom ljeta ovuda prolaze prema moru. seoskog turizma u čemu. izgradila je crkvu pred gradom. šumski kompleksi. Ključ je išao u red najvažnijih gradova Hercegovine. bistre planinske rijeke i Panorama Gacka • P druge atraktivnosti koje rijetko gdje možemo sresti u tolikom broju na jednom mjestu. odbojku. Kulturno-istorijske vrijednosti gatačke opštine svjedoče o dugoj i burnoj prošlosti ovog kraja. U manastiru Žitomisliću se čuva Minej iz 14. Lučna brana je kulturno-istorijski spomenik i pod zaštitom je države. ćerka kneza Lazara i udovica Balšića. kamenim jezikom zbore o čovjeku i životu. a sagradio ga je srednjovjekovni gospodar Zahumlja Sandalj Hranić. bilježi izuzetne rezultate. što su bezimeni kamenodjelci znakovima i riječima uklesali i koljensko kazivanje dolazećim ostavili.000 stanovnika. osobito u posljednje vrijeme. .Rekreativcima i sportskim ekipama su na dohvat ruke tereni za rukomet. Posebnu pažnju Bijeljina posvećuje razvoju ruralnog. Na području Gacka postoje tragovi raznih kulturnih strujanja kao rezultat istorijskih zbivanja. Gacko odručje opštine Gacko obuhvata površinu od 736 km² na kome živi oko 11. a zatim hladi do željene temperature. Poslije mnogo lutanja sa oštećenim tekstom i isječenim zapisima dospio je u manastir na Neretvi gdje se čuva i izlaže kao značajan eksponat starog duhovnog života Gacka. Dva topa sa ovog utvrđenja prenesena su u Zemaljski muzej u Sarajevu. Stećci – stotine i hiljade nijemih kamenih kazivača rasutih po ravnici i brdima oko gatačkog polja. Nikole u selu Srđevići. nekropole sa stećcima. seoskog. tenis. U reljefu ovog područja ističe se prostrano Gatačko polje i vijenci visokih planina koje ga okružuju. koja su determinisala tok i oblik urbanog i kulturnog razvoja sve do danas. Grad Ključ se nalazi nedaleko Gacka. košarku. Kompletan prostor krase predivni tereni idealni za razvoj zimskog. njegovog najvažnijeg grada u kome je izdao najviše povelja. Jezero Klinje je prava atrakcija na samo par kilometara od magistralnog pravca što vodi prema moru.

it got to the monastery on the Neretva where it has been kept and exhibited as an important exhibit of old spiritual life of Gacko. hunting. forest grounds. The characteristics of this region are fertile ground. Bijeljina is the municipality centre of the low Semberija and slight hilly land of the Majevica Mountain. rural. hunting. a daughter of prince Lazar and the widow of Balšić built the church in front of the town. Cultural-historical values of the municipality of Gacko witness about the long and tumultuous past of this region.000 inhabitants live. fishing. Bijeljina gives special attention to the development of the rural. Recreationists and sports teams have at their hand the courts for handball. With the railroad direction Bijeljina-Šid the town is connected with the railroad direction BelgradeZagreb. His wife Jelena. the Olympic size swimming pool.187 inhabitants then. The spacious Gacko field and the mountain chain that surrounds it stand out in the relief of this area. mountain. basketball. Ključ was in the line of the most important towns in Herzegovina. From the rich treasury of cultural-historical heritage we can mention the medieval church of St. The town Ključ is placed not far off from Gacko and it was built by medieval ruler of Zahumlje Sandalj Hranić. economic. Thermal resort Dvorovi has got the thermo-mineral water with sodium-calcium-hydro carbonate structure. where in modern equipped medicinal block are successfully healed all kinds of rheumatic diseases. The entire region is ornamented by beautiful grounds ideal for the development of winter. which has numerous exhibits in archaeological. the stećak necropolises. The fortification consists of the lower and upper town and it has rectangular base. clear mountain rivers and other attractiveness that can rarely be found in one place in such a big number. Nicolas in the village of Srdevići. and according to the census from 1991 it counted 96.796 inhabitants. Montenegro and Croatia. volleyball. and chronic gastritis and rehabilitation post-rheumatic conditions of extremities. In the Gacko region there are traces of various cultural circulations which are result of historical happenings that determined the course and form of urban and cultural development until today. It is located in the eastern part of the mountainous Herzegovina. Serbia. mild climate and the tradition of land cultivation and producing the healthy food. health and cultural centre of Semberija. About five thousands of tourists every year visit the museum of Semberija. with the damaged text and cut up records. scouts. Stećaks – hundreds and thousands of these speechless stone tellers scattered about the lowlands and hills around the Gacko field speak in the stone language about the man 103 Tourism BiH • October 2009 . tennis. fishermen and all the nature lovers. mild neurosis. Ključ was his most important town where he issued the biggest number of charters. religious and sports tourism. while today the municipality has 150. Two cannons from this fortification had been transferred to the National Museum in Sarajevo. The town of Bijeljina is the administrative. campers. Gacko T he area of the municipality extends to the surface of 736 square km where about 11. two small and two children pools with different temperature because the pools are filled with thermal water with the temperature of 75 degrees and then cooled as desired. diabetes. the town Ključ and other sights and sacral buildings. written on a parchment for the need of the church in Srdevići. The area of the municipality of Bijeljina holds the surface of 734 square kilometres. The town had 36. and big number of books and historical records. excursion.thermal resort.000 inhabitants and the town itself about 70. educational. closeness to the borders that are connected with the modern asphalt roads with all parts of the Republic of Srpska. After a lot of wandering. the Federation of BiH. transit. chronic gynaecological diseases. and it has become a true ecological oasis of healthy and clean nature. village tourism and lately has great results from it. ethnographical and historical part.000. In the monastery in Žitomislić a Minej from the 14th century is kept. During the summer Drina becomes the main resort for the bathSredište Gacka • Centre of Gacko ers. fishing and all other aspects of tourism.

Karađorđevića. Grad leži na istočnim obroncima Majevice na nadmorskoj visini od 146 metara. Opština Zvornik se nalazi u sjeveroistočnoj Bosni. Mađari i Austrijanci. a gradila je za svoje potrebe Austro-Ugarska od 1891. tradicionalne kulturne manifestacije. ženi Đurđevoj. Rijeka Drina i Zvorničko jezero sa raznovrsnim ribljim fondom pružaju izuzetne uslove za sve vrste ribolova.Projektovao ju je francuski inženjer Krantz. Srednjovjekovna tvrđava-Đurđev grad Stara. . Rafting na Drini • Brza. tzv. nezaobilazan da krenete bilo kuda. 56 nekropola sa oko 800 stećaka ( tri su sa natpisima a 44 imaju reljefne ukrase). Brojni rimski tragovi nađeni su i u okolini Zvornika. ali dobro očuvana srednjovjekovna tvrđava. Banja Luku. kojoj se pripisuje podizanje starog zvorničkog grada. iznajmiti kajak. Tuzlu. a stari most Kralja Petra I. dok se na jezeru možete kupati. Rimski tragovi pokazuju da je kraj oko Zvornika bio gusto naseljen i da je rimskim utvrdama bio dobro zaštićen. proglašena je spomenikom kulture Bosne i Hercegovine. Z vornik se nalazi na raskrsnici važnih puteva. zdravu hranu. koji se od 1519. plovidbu i uživanje. Turci. kanu ili narodni čamac te tako na najbolji mogući način razgledati bogatu prirodu i okruženje. Kraj je bogat riječnim tokovima i na njemu se nalaze izvorišta Mušnice. dobre restorane. Drinskom pravcu. Srednji i Gornji grad. zasada je u upotrebi samo za pješake. posjeduje bogato kulturno-istorijsko naslijeđe. na lijevoj obali rijeke Drine. Zbog veoma povoljnog prirodnog i geografskog položaja ovaj kraj 10 Rafting on the Drina Turizam BiH • listopad 2009. godine pominje pod imenom Zvonik. Preko tri mosta na rijeci Drini odvija se drumski i željeznički saobraćaj sa svim dijelovima Republike Srbije. koja na brdu iznad Zvornika dominira svojim zidinama i kulama. otvoreni i ljubazni. do 1896. Grad čine tri međusobno povezana dijela: Donji. Od 1428. odnosno Trebišnjice. Sarajevo. godine pominje se kao mjesto odakle se srebro transportovalo za Dubrovnik. a prije svega Zvorničani su dobri domaćini. za Beograd. kao i veliki broj pećina i jama. kampovati. Sve to jasno kazuje zbog čega je Gacko vjekovima bilo ljetovalište srednjovjekovnih bosanskih kraljeva i rafiniranih plemića stare Dubrovačke Republike. rafting. Zvornik je naseljen još oko prije tri hiljade godina. Iz tog perioda potiče i legenda o prokletoj Jerini. a nadograđivali i uređivali Austrijanci. od kojih je najperspektivniji seoski turizam. Građena je od gatačkog kamena i pepela lave sa Vezuva kao vezivnog materijala. Oko Zvornika kao važne strateške tačke otimali su se srpski despoti. U tom periodu sastojao se iz dva dijela: Tvrđave i Donje Varoši. Bijeljinu. Ovaj kraj raspolaže brojnim prirodnim i antropogenim vrijednostima koje pružaju mogućnost za razvoj različitih oblika turizma. kao i izvorište Sutjeske i Neretve. za navodnjavanje Gatačkog polja. poznati po svom gostoprimstvu. prirodne ljepote. Pretpostavlja se da su je sagradili bosanski feudalci i Mađari. a njena teritorija prostire se na 387 kvadratnih kilometara. Iz rimskog perioda na 234 lokaliteta nalaze se 1404 objekta. rijeku Drinu i Zvorničko jezero. hladna i bistra rijeka Drina pogodna je za splavarenje.

Banja Luka. but well preserved medieval fortress that dominates the town with its walls and towers on the hill above Zvornik was declared a cultural monument of Bosnia and Herzegovina. and the old King Petar I Karađorđević Bridge is in use only for pedestrians. artists and poets in the old days. that is Trebišnjica and springs of the Sutjeska and the Neretva and large number of caves and pits. and expanded and renovated by Austrians. Hungarians and Austrians scrambled Zvornik as an important strategic point. Turks. rafting. Serbian despots. and its territory extends to the area of 387 square kilometres. It was built from the stone from Gacko and the ashes of the lava from Vesuvius as the connective material. 56 necropolises with about 800 stećaks (three with inscriptions and 44 have the relief ornaments). which was first mentioned in 1519 under the name Zvonik. and above all people from Zvornik are great hosts. This region is rich in river flows. Sarajevo.and life. good restaurants. left the ancient stories to ones who will come. canoe or the boat and like that in the best way see the rich nature and surroundings. here are the springs of the Mušnica. In that period it consisted of two parts: the Fortress and the Lower Town. known for their hospitality. The Drina River and Zvornik Lake with heterogeneous fish stocks offer excellent conditions for all kinds of fishing. the Drina River and Zvornik Lake. to Belgrade. camp. The municipality of Zvornik is situated in the north-eastern Bosnia. Rapid. years ago. tell the stories that nameless stone-carvers chiselled in with signs and words. natural beauties. The region has at its disposal numerous natural and antropogenuous values that offer the possibility for development of various kinds of tourism. traditional cultural festivals. 10 Zvornik Z vornik is located at an important crossroads. rent a kayak. for the irrigation of the Gacko field. The Klinje Lake is a real attraction just few kilometres away from the main road that leads to the coast. Numerous Roman traces have been found in Zvornik’s surrounding. where the most perspective is the rural tourism. Its emerald-green and clear water often attracts tourists who pass by this place during the summer going to the sea so they stay for couple of days above the oldest dam in the Balkans. Road and railway traffic towards all parts of the Republic of Serbia goes over three bridges over the Drina. navigation and enjoyment. All this clearly show why Gacko has been for the centuries the summer resort for medieval Bosnian kings and sophisticated noblemen from the old Dubrovnik republic. Tuzla. so called Drina direction. Medieval fortress Đurđev town Old. The town is situated on the eastern slopes of Majevica Mountain at the altitude of 146 metres on the left bank of the Drina. the Klinje Lake is a real jewel in this part of the highlands Herzegovina. Đurđe’s wife to whom is the building of old Zvornik town ascribed. The town is made up of three interconnected parts: the Lower. From that period originates the legend about doomed Jerina. cold and clear Drina river is suitable for log floating. It was designed by French engineer Krantz and Austria-Hungary built it from 1891 till 1896 for its needs. Because of very favourable natural and geographical position this region was inhabited even 3000 Tourism BiH • October 2009 . frank and kind. It is presumed that it was built by Bosnian feudalists and Hungarians. Arch dam is a cultural-historical monument and it is under the protection of the State. There are 1404 objects at 234 localities from the Roman period. Since 1428 it had been mentioned as a place from which the silver was transported to Dubrovnik. while on the lake you can swim. It has got rich culturalhistorical heritage. healthy food. which you cannot go around no matter where you go. Roman traces show that the area around Zvornik was densely populated and well protected inside Roman fortifications. Middle and the Upper town. Favourite resting place of many actors.

društvenih i drugih resursa ali i zahvaljujući izuzetnom geoprometnom položaju. svakako predstavlja jedinstvenu • i cjelovitu turističku destinaciju sa nizom mikro-lokaliteta i turističkih atrakcija koje vrijedi posjetiti. rekreirati. kušati srednjobosanske specijalitete. dok razvoj sportsko-rekreativnog turizma uvjetuje planina Vlašić. . te odakle ćete ponijeti lijepe uspomene zbog kojih ćete se zasigurno ponovo vraćati. biser aktivnog odmora S rednjobosanski kanton. na osnovu mnogobrojnih prirodnih. gdje se možete odmoriti. privrednih. koji Srednju Bosnu povezuje sa značajnim putnim pravcima. Turistička mapa Srednjobosanskog kantona Tourist map of Central Bosnian Canton 10 Turizam BiH • listopad 2009.Srenjobosanski kanton Razvoj tranzitnog turizma Srednjobosanskog kantona uvjetovan je geografskim položajem.

take recreation. where you can rest. Central Bosnian Canton surely represents a unique and complete tourist the pearl of active rest B destination with the line of micro-localities and tourist attractions worthy of visiting. social and other resources. taste Central Bosnian specialties and the place from which you’ll take nice memories and because of it you’ll come back again for sure. ased on numerous natural.Central Bosnia Canton The development of transit tourism of Central Bosnia Canton is determined by the geographical position. but also the exceptional geo-traffic position that connects Central Bosnia with important roads. economic. Jajce Nihad Korić Tourism BiH • October 2009 10 . while the development of the sports and recreational tourism is determined by the Vlašić Mountain.

dajući upečatljiv štih ovom području. mrki ugalj. te iz Bugojna za pravac Livno -Split). oduvijek se ponosila velikanima na polju kulture. te se svakako na licu mjesta uvjeriti zašto Srednja Bosna nosi epitet „Turističkog bisera aktivnog odmora“. Srednjobosanski kanton zauzimajući 12. nauke. zemni plin. Zanasovići.S rednjobosanski kanton . Ovo veoma važno raskršće bosanskohercegovačkih pa i evropskih puteva na različite načine privlači mnogobrojne turiste. a obuhvata slivove rijeka Vrbasa. kulture i prirodne baštine. brojni vladari domaćeg i stranog plemstva. Srednja Bosna. rude aluminija-boksit. Srednjobosanski kanton predstavlja sasvim ugodno područje i atraktivnu turističku destinacija. kroz svoje po• hode imali su potrebu da se zadrže u Srednjoj Bosni. rude kvarcita. Na području Srednjobosanskog Stari grad Travnik Old Town Travnik 10 Turizam BiH • listopad 2009. a pri tom iskoristiti svoj boravak za razgledanje i upoznavanje bogate prošlosti. a najviše se uzgajaju goveda. te se na području Kantona nalazi sedam jezera: Plivsko. Osim toga. Najznačajnije komunikacije protežu se dolinama rijeka Lašve i Vrbasa. koze i konji. Lašve i Lepenice. Na osnovu darežljivosti prirode i kulturno-historijskog blaga u Srednjobosanskom kantonu tokom vremena razvili su se razni oblici turizma. Srednjobosanski kanton je bogat vodama. uvezana svojim općinama privredno. kulturno i historijski. te građevinski materijali.000 hektara. Pasje. Hodžića). .1% površine Federacije BiH. Privredni resursi koji se nalaze na ovom području su veoma različiti i značajni kako za Srednjobosanski kanton tako i za cijelu Bosnu i Hercegovinu (lignit. žive.000 stanovnika.Geografsko je jezgro Bosne i Hercegovine. Sa ukupnom površinom koja iznosi 3 199 km² i planinsko-kontinentalnom klimom. ovce. čemu su svjedoci i brojne utvrde i druga zdanja na obroncima planina i obalama rijeka. odnosno Neum. drvne i kožne industrije. hematiti i limoniti. ponosan je na svojih 12 općina od kojih svaka posjeduje niz oblika selektivne turističke ponude sa specifičnim destinacijama. Radovan. Ždrimačka. umjetnosti i sporta. Uz vegetaciju srednjoevropskog karaktera na ovom području se mogu pronaći i neke tipične vrste južne flore. rude željeza-magnetit. koji svjedoče o prošlim vremenima. Kao najvažnija grana poljoprivrede dominira stočarstvo. na prostoru od 325. U oblasti poljoprivrede preovladavaju žitarice. tradicije. gdje se i nalaze važna urbana naselja. olova i cinka. gdje živi i djeluje oko 270. bakra. (Veliko Ždrimačko. Srednjobosanski kanton raspolaže i sa više značajnih industrijskih kapaciteta u oblasti metaloprerađivačke. a po zoogeografskom karakteru Srednja Bosna pripada srednjoevropskom alpskom pojasu uz postojanje endemskih vrsta. koju je moguće posjetiti tokom cijele godine. rude gipsa. termalne i mineralne vode). Prokoško. povrće i krmno bilje. Centralni geografski položaj Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna povezuje tranzitne pravce sjeverozapad-jugoistok (Bihać-Travnik-Sarajevo-Goražde) i sjeveroistok-jugozapad (Tuzla– Zenica–Travnik–Bugojno–Mostar–Ploče.

Central Bosnia Canton is rich with water. Prestigious award “The Silver Snowflake” that Vlašić got as the best ski centre in the former state speaks about the benefits and beauty 109 Tourism BiH • October 2009 . lead and zinc. Beside the vegetation of middle European characteristics one can find some typically southern species of flora. tradition. As the most important agricultural branch dominates the cattle-breeding. Mountain tourism is especially recognized after XIV Winter Olympics in Sarajevo. and construction materials. Lašva and Pecanje na brzacima • Fishing on rapids Lepenica. Prokoško. Economic resources in this area are very different and important for Central Bosnia and the entire Bosnia and Herzegovina also (lignite. thermal and mineral waters). arts and sports. Zanasovići.pearl of the active rest”. The visitors can use their stay here for seeing the sights and learning about the rich history. because the visitors are offered various favourable conditions during the summer and the winter season. very important Bosnia and Herzegovina and European crossroads attracts numerous tourists in many ways.000 hectares. Central Bosnian Canton has also a number of important industrial capacities in the field of metal-working. where about 270. when our ski-centre “Vlašić” at Bobanovac on the mountain Vlašić was spare sports acclimatization centre. Central Bosnia. Hodžića). copper. mercury. but also to the ingenuity and hospitality of the people in the area of Central Bosnian Canton the mountain tourism is present through the whole year. hematite and loess. natural gas. culture and history.1 % of the area of the Federation of BiH extended across 325. goats and horses are bred the most. which is witnessed by numerous forts and other buildings at the tops of the mountains and on the river banks. Neum. and from Neum to the route Livno-Split). Radovan. Thanks to the natural potentials and cultural-historical characteristics. and according to the zoo-geographical characteristics CenTaking up 12. thus giving it a distinct atmosphere. and cattle. many rulers of the foreign and local nobility had the need to stay for a while in Central Bosnia during their campaigns. iron-magnetite. The most important roads go through the valleys of the Lašva and Vrbas Rivers where the important urban places are also placed. vegetable and forage crops prevail. This. Ždrimačka (Big Ždrimačko. connected with its municipalities in economy. coal. ores of gypsum.199 square km and mountainous – continental climate. Japan and USA participated on 90 meter ski-jump. Besides.000 people live and work. 1984. wood and leather industry. Based upon the generosity of the nature and culturalhistorical treasure in the Central Bosnian Canton different kinds of tourism developed during the time. Pasje. has always been proud of its great men in the field of culture. And in the field of agriculture the corn. Central Bosnia Canton is very pleasant region and attractive tourist destination for visiting during the whole year. Central geographical position of the Central Bosnia Canton connects the transit routes northwest – southeast (BihaćTravnik-SarajevoGoražde) and northeast – southwest (Tuzla-Zenica-Travnik-Bugojno-Mostar-Ploče. Vlašić was known for international competition “Vlašić Europe Cup” where competitors from 10 European countries. and there are seven lakes at the area of the Mrki medvjed • Bear Canton: Plivsko. and it embraces the confluences of the rivers Vrbas. aluminiumbauxite. With the total surface of 3. sheep. This beauty of Travnik has gained much recognition. Central Bosnian Canton is proud of its 12 municipalities out of which each has the number of the types of the selective tourist offer with particular destinations. science. quartzite. culture and natural heritage and find out at the spot why Central Bosnia holds the epithet of the “Tourist tral Bosnia belongs to the middle European Alpine strip with some endemic species. so since 1977 till 1990.

odbojka. koji zadovoljavaju evropske standarde hotelijerstva. kao najbolji ski centar u bivšoj državi. ali i za mnoge sadržaje poput noćnog skijanja.. u kojem su na 90-metarskoj skakaonici. Ova travnička ljepotica je više puta dobijala priznanja.motela i pansiona. Ljubiteljima planinarenja i prirodnih ljepota srednjobosanske planine Bussines centre of Vitez 110 Turizam BiH • listopad 2009.kantona zahvaljujući prirodnim potencijalima i kulturno-historijskim značajkama. Srednjobosanski kanton. Vlašić bio poznat i po internacionalnom takmičenju „Pokal Vlašić Evropa Kup“. Ranče i druge planine također predstavljaju značajne destinacije iz ove oblasti turizma. Ljetni sportovi na uređenim i prirodnim terenima. Posebno je lijepo na našim srednjobosanskim planinama kada nastupe zimski mjeseci. koturaljki. Zabrđe. Kruščica. u kojem leži Prokoško jezero koje posjetitelje očarava svojom ljepotom. Pridolci. noćnih provoda. jer se posjetiteljima nude razne pogodnosti tokom i ljetne i zimske sezone. staze za šetnju. brdski biciklizam. planinski turizam zastupljen je svih 365 dana u godini. Na području srednjobosanskih planina postoje mogućnosti za bavljenje raznim oblicima sporta i rekreacije. Semešnica.. Inač. boardinga. te je tako od 1977. Japana i SADa. igrališta za tenis. ali i snalažljivošću i gostoljubivošću domaćina. Na našem području oblike rekreacijskog planinarstva moguće je upražnjavati u svakoj bližoj okolini. odlazak na njen najviši vrh Nadkrstac (2110m/n). posebno nakon XIV. kada je i naš ski-centar „Vlašić“ na Babanovcu na planini Vlašić imao status Rezervnog sportskog aklimatizacijskog centra. . kojim se Vlašić Poslovno središte Viteza • okrunio. Bitovnja. zmajarenje. turno skijanja i mnogih drugih sportskih i rekareativnih aktivnosti. Rostovo i dr. godine do 1990. košarka) i objekti slične namjene predstavljaju redovan ekvipment planinskih centara ove namjene. sankanja. Pomenute planine predstavljaju jedinstvenu i savremenu cjelinu sa velikim brojem vikendica. te se stvore uslovi za alpsko i nordijsko skijanje. a gdje postoji i više manjih skijališta sa pratećim objektima kao što su Vran kamen (Brusnica). među koje se ubrajaju i paraglajding. Zimskih olimpijskih igara u Sarajevu. godine. O pogodnostima i ljepotama ove planine govori i prestižno priznanje „Srebrena pahuljica“. učestvovali takmičari iz 10 evropskih zemalja. izleti. pohodi na Rostovo i Vlašić uz prelijepu rijeku Ugar. vožnju bicikla. 1984. godine. Planinarenje.. onoga što naše planine nude. snow safarija. šetnje najljepšim predjelima Vranice. Planinski turizam na našem području je prepoznat. Koprivnica. te odlazak na Kraljicu i na vrh Paljenik (1963 m/n) samo su mali dio u širokoj lepezi. Busovačke staje. pored Vlašića ponosan je i na planinski masiv Vranice. sportske igre (fudbal. hotela.

of this mountain. there were people who made pilgrimages. in this area. huchen. Lepenica. and in that way fulfilled their need for spirituality and practicing religion. wolf. tennis courts. Raduša and others are habitats of big and other game (bear. Mountaineering. lynx. Spiritual culture of Central Bosnia is first of all reflected in the biggest European Moslem meetingplace “Ajvatovica” near Donji Vakuf as well as in the celebration of catholic holiday of St. boar…). then going to Kranjica. Mentioned mountains represent a unique and modern unit with numerous weekend cottages.e. motels that comply with the European standards of hotel industry. i. growth and develop of game in the area of our Canton. In our area it is possible to practice all types of recreational mountaineering in all of the sur- roundings. Semešnica. Ranče and other mountains also represent important destinations in this field of tourism. Mountain wide spaces of Vlašić. cycling. The anglers are proud of catch of brown trout. rich flora and fauna make Central Bosnian Canton a well known and appreciated destination for fishing and developing the fishing tourism. tour skiing and lots of other sports and recreational activities. Today. fox. Numerous clean rivers and lakes. walking to Rostovo and Vlašić by the beautiful river Ugar. there are huge preconditions for development of rich and high quality hunting tourism in our area. Koprivnica. Vrbas. going to its highest peak Nadkrstac (2110 m). volley-ball. etc. cemeteries and other forms of religious inheritance are just part of what is situated the area of Central Bosnian Canton. Besides Vlašić. Lašva. to peak Paljenik (1963 m) are just a small part in the range of the things our mountains have to offer. snow safari. Bila. and are also attractive during the whole year. Busovačke staje. there are many centres and destinations of religious and traditional tourism that represent rich religious and traditional inheritance based on which religious tourism developed in these centres so we can say that Central Bosnian Canton has a rich treasury of religious and traditional tourism. hang-gliding. Summer sports on arranged and natural grounds. one of the oldest forms of travelling – pilgrimage. Kruščica. when the conditions for Alpine and Nordic skiing are made. walking. Numerous drawings and images of hunters and haunt on stećaks (standing tombstones) and names given to some places by huntinggrounds witness about the ancient presence of hunting in the area of Central Bosnian Canton so hunting tourism represent important tourist offer in this area. hotels. Thanks to the long-lasting tradition of hunting and existence of many hunting clubs that work in Central Bosnian Canton. chamois. suitable climate conditions. because they have offer suitable for every season of the year. Rostovo etc. mountain cycling…Central Bosnian mountains make a true pleasure for body and soul to the lovers of mountaineering and natural beauties. is also developing here. and in that way satisfy their spiritual needs. Central Bosnia represent an attractive area of tour111 Tourism BiH • October 2009 . sledging. Diversity of the natural vegetation of forests and other available natural resources provide ideal conditions for breeding. Bitovnja. Forests in the area of central Bosnian Canton belong to the hunting-productive areas. but also because of natural potentials. Zabrđe. It is especially nice on our Central Bosnian mountains during the winter months. mausoleums. Pliva. Pridolci. Inač. and there are also a number of smaller ski slopes with supporting buildings like: Vran kamen (Brusnica). Central Bosnian Canton is also proud of mountain massif Vranica where is the Prokoško Lake situated. Colourful mosque and Jesuitical secondary school in Travnik Moslem monastery in Vukelići and Oglavak near Fojnica and numerous mosques. night fun. Ugra. jaunt. visited interesting places that they inherited from their predecessors or other cultures and civilisations. grayling. basketball) and buildings for similar purposes represent regular equipment of the mountain centres. roller-skating tracks. Busovača mountains. walking over the most beautiful parts of Vranica. John in Podmilačje near Jajce. roe-buck. Kozica. In the area of Central Bosnian mountains there are possibilities for practicing different kinds of sports and recreation like paragliding. Jasenica. when pilgrims from various regions come and gather. Since the ancient times and the motives for travelling. boarding. Gole mountains. sport games (football. Besides the trend of modern tourism. Pavlovica. Fojnica. churches. long before the idea of tourism had defined completely. which enchants the visitors with its beauty. but also for lot of other purposes like night skiing. Semešnica. With its rivers. Vranica.

Zastupljene šume na području Srednjobosanskog kantona spadaju u lovnoproduktivne površine. vepar. srndać. o čemu svjedoče narodna predanja. Bilom. . Turizam BiH • listopad 2009. jer posjetiteljima nude ponudu primjerenu svakom godišnjem dobu sa različitim sadržajima. Izgrađeni po uzoru na evropske modele. mladice. izvori termalnih i mineralnih voda i ljekovitog blata još od dav- nina su se koristili za razvoj lječilišta i zdravstvenog turizma. Gole planine. predstavlja atraktivno područje turističko. Lašvom. Ive u Podmilačju. groblja i drugi oblici vjerskog naslijeđa samo su dio onoga što se nalazi na području Srednjobosanskog kantona. postoje ogromni preduslovi za razvoj kvalitetnog i bogatog lovnog turizma na našem području. turbeta. Planinska prostranstva Vlašića.) Mnogobrojne čiste rijeke i jezera. Kiseljaku i drugim gradovima u našem Kantonu svakodnevno pohode turisti iz cijele Bosne i Hercegovine. na osnovu koje se u tim središtima razvio vjerski turizam. Semešnice. crkve. te lovni turizam svakako predstavlja značajnu turističku ponudu ovog kraja. Mnogobrojni crteži i prikazi lovaca i lova na stećcima. Pored trenda modernog turizma ovdje se njeguje i razvija jedan od najstarijih oblika putovanjahodočašćenje. Vranice.. Fojnici i Gučoj Gori. koji su preuzeli vodeće mjesto u ovoj oblasti turizma u Bosni i Hercegovini. Plivom. „Aquareumal“) i Kiseljaka. te mnogobrojne džamije. Duhovna kultura Srednje Bosne najprije se ogleda u najvećem evropskom muslimanskom dovištu „Ajvatovica“ kod Donjeg Vakufa. Vrbasom. a atraktivne su tokom cijele godine. Ugrom. Banje na našem području u blizini termalnih i mineralnih voda prepoznate po ljekovitim svojstvima prerasle su u prave turističke centre. odnosno posjećivali zanimljiva mjesta. Atik džamija u Fojnici. koja su naslijedili od prethodnika ili drugih kultura i civilizacija. Na ovom području ribolovci se ponose ulovom potočne pastrmke. Poznati zdravstveni centri moderni i specijalizirani za banjsko-lječilišni turizam u Kantonu. pa stoga možemo reći da Srednjobosanski kanton baštini bogatu riznicu vjerskog i tradicionalnog turizma. svjetski moderni centri. Srednja Bosna sa svojim rijekama. Raduše i drugih staništa su visoke i druge divljači (medvjed. Prokoško i Plivska jezera bogata su jezerskom pastrmkom i šaranom. Zahvaljujući dugotrajnoj tradiciji lova i postojanja mnogih lovačkih društava. nalaze se na području općina Fojnice („Reumal“.. U Srednjobosanskom kantonu postoji više prepoznatih ljekovitih vrela i izvora.ribolovne ponude. pogodni klimatski uslovi. ali i zbog zastupljenih prirodnih potencijala. vuk. mnogo prije nego što se potpuno profilirao pojam turizam. te dati nazivi predjelima po određenim lovištima svjedoče o davnom postojanju lova na području Srednjobosanskog kantona. Trgovačke centre u Vitezu. Kozicom. zastupljenih na području Srednjobosanskog kantona posebno je razvijena specifična vrsta turizma banjsko-lječilišni odnosno zdravstveni turizam. kada hodočasnici dolaze iz raznih krajeva i tu se okupljaju. lisica. ali predstavlja budućnost razvoja turizma. Tekije u Vukelićima i Oglavku kod Fojnice. lipljena. Prirodni resursi. te na taj način ispunjavali svoju potrebu za duhovnošću i prakticiranjem vjere.. trenutno je u samim začecima. Pavlovice. robne kuće. ris. rast i razvoj divljači na prostoru našeg kantona. Franjevački samostani u Kreševu.pričinjavaju istinski užitak za dušu i tijelo. Danas postoji mnogo centara i destinacija vjerskog i tradicionalnog turizma koji predstavljaju bogatu vjersku i tradicionalnu ostavštinu. Šarena džamija i Isusovačka gimnazija u Travniku. Srednjobosanski kanton svrstavaju u poznatu i cijenjnu destinaciju za upražnjavanje i razvoj ribolovnog turizma. butici i prodavaonice sa velikim izborom robe i povoljnih cijena redovno mame mnogobrojne posjetitelje. Shoping turizam na području Srednjobosnaskog kantona je izuzetno prepoznat. Busovačke planine. bogata flora i fauna. Lepenicom. Zbog postojanja veoma korisnih svojstava termomineralnih i mineralnih voda. Raznovrsnost 112 prirodnog rastinja šuma i drugi dostupni prirodni resursi pružaju idealne uslove za uzgoj. postojali su ljudi koji su hodočastili. Ruralni turizam na našem području predstavlja veliki neiskorišteni potencijal. Fojnicom. koja djeluju na prostoru Srednjobosanskog kantona. divokoza. kod Jajca.. ali i šire. Jasenicom.. kao i po obilježavanju katoličkog praznika Sv. te na taj način zadovoljavaju svoje duhovne potrebe. Od najstarijih vremena i motiva za putovanja.

This area is the place from which many important events and documents originate. Spas near thermal and mineral waters in our area.e. world modern centres. and also many important persons. a specific type of tourism had devel- oped – watering-place health resort. Famous health centres. Built on the European model. Shopping tourism is highly recognized in the area of Central Bosnian Canton. about hundreds of • Pliva falls in Jajce Slapovi Plive u Jajcu Tourism BiH • October 2009 113 . health tourism. Natural resources. are visited by tourists from entire Bosnia and Herzegovina and broader every day. Because of the presence of very useful features of thermo-mineral and mineral waters represented in the area of Central Bosnian Canton. recognized by curative features have developed into a real tourist centres. Prokoško Lake and Pliva Lakes are rich with lake trout and carp. Cultural-historical heritage of Central Bosnian Canton Central Bosnia is proud of its cultural-historical heritage. “Aquareumal”) and Kiseljak. Kiseljak and other towns in our County. The data about the existence of over 1000 stećaks from medieval Bosnia with the necropolises with 100 stećaks. springs of thermal and mineral waters and curative muds ever since the ancient times have been used for development of the sanatoriums and health tourism. but it represents the future of the development of the tourism.ist-fishing offer. boutiques and shops with great variety of goods and favorable prices attract numerous visitors. i. modern and specialized for spa-sanatorium tourism in our Canton. that have taken the lead role in this field of tourism in Bosnia and Herzegovina are placed in the municipality of Fojnica (“Reumal”. supermarkets. Rural tourism in our area represents great unexploited potential and is in the very beginning at the moment. There is a number of recognized curative springs and wells in Central Bosnian Canton witnessed by popular tradition. Shopping malls in Vitez.

e. koje uz sebe vežu brojne legende. Grad Donji Vakuf nalazište je turbeta Mejtaš Mehmed-paše Miralema. te srebrni novac Ilira (Apolonie) pronađen na području Kaonika.Hotel Vlašić • Hotel Vlašić • Bosnian ćevap Bosanski ćevapi Kulturno-historijska baština SBK/KSB Srednja Bosna je ponosna na svoju kulturno-povijesnu baštinu.n. turbe Abdul-Mumina Šljivića. stoljeća. stoljeća. pa je tako grad Travnik kroz historiju poznat kao sjedište bosanskih vezira. stoljeća i Terhušin mlin. ali i stvaralačkoj radinosti ljudi ovoga kraja. koji je najstariji spomenik u Jajcu i potiče iz 4. . među kojima se posebno ističu hram boga Mitre. Medvjed kula. te predstavljaju hram i podzemnu grobnicu posljednjeg bosanskog kralja. ranohrišćanske bazilike Oborci. Jajce i dr.) te franjevačkim samostanima u Fojnici i Kreševu i mnogim drugim kulturnohistorijskim tragovima upućuju na zaključak da se radi ne samo o vrijednim dokumentima i predmetima već i o bogatoj prošlosti.st. koje potiče iz 18. Na području Jajca pronađene su mnoge značajne kulturno-historijske znamenitosti. Najznačajniji kulturno-historijski objekti kojim se ponosi busovački kraj su: grad Medvjedgrad iz XII. Bogat je kulturnohistorijskim spomenicima i jedan je od najbolje očuvanih srednjovjekovnih gradova. Sulejmanbegova džamija u centru naselja. stoljeća p. utvrda Hum. gdje postoje ostaci soba u stijenama i katoličko groblje. sa posebnom ornametikom i estetskom vrijednošću (nalaz star oko 1000 g.. stotine arheoloških 11 iskopina i nalaza skupljenih u muzejima (Travnik. n. Ovo područje predstavlja pozornicu. Svaki grad u Srednjobosanskom kantonu sam priča svoju priču iz davnina. grad iznad Putiša iz XIII.e. a potiče iz XVI. Kastela na planini Zahor. nekropole stećaka u Starom Selu. te kao rodno mjesto nobelovca Ive Andrića. Na ovom tlu pronađen je najstariji pisani spomenik na bh tlu (umbro-etrurski natpis na posudi iz VI. p. ŠejhSulejmanovo turbe. a nalaze se pod zemljom. što svjedoče grobovi starih Ilira u dolini rijeke Kozice. od posuđa i nadgrobnih ploča do carskog novca. obilježilo je naseljavanje ovog kraja. Tvrđava (kastel. Kraljevski grad Jajce. Stećak Radojici Biliću iz 14. na kojoj su nastali mnogi važni događaji i dokumenti. srednjovjekovna tvrđava. Drvena džamija. misteriozne katakombe.-XV. te brončani mač iz Velikog Mošunja. kod Bugojna). koju je podigao graditelj Jajca. pronađen u naselju Pod. citadela). odnosno „muzej pod vedrim nebom“ njeguje više od 22 nacionalna spomenika. Neolitsko doba. Na području samog grada pronađeno je dosta ostataka iz rimskog perioda. Samo podaci o postojanju preko 1000 stećaka iz srednjovjekovne Bosne sa nekropolama od po 100 stećaka. U fojničkom kulturno-historijskom naslijeđu značajno mjesto zauzi- Turizam BiH • listopad 2009. stoljeća. stoljeća. ali su također iznjedrene i mnoge znamenite ličnosti.).

13 incunabula. The most important cultural-historical buildings that Busovača area is proud of are: Medvjedgrad from XII ct. a town above Putiš from XIII-XV ct. where are the remains of rooms in the stone and a Catholic graveyard left. Each town in Central Bosnian Canton tells its ancient story. early Christian basilica Oborci. found in Pod. placed under the ground. C. Many important cultural-historical sights were found in the area of Jajce..000 books from all fields of world and religious literature. Sulejmanbeg’s mosque in the centre of the place from XVI ct. where are 40. fortHum. In the area of Gornji Vakuf there were numerous medieval stećaks found. Wooden mosque. Franciscan monastery known for its library and museum. three Moslem monasteries of Našibendijski order . Fortress (kastel. Medvjed (Bear) tower. and Ahdnama. and many other cultural-historical traces suggest the conclusion that the word is about not only valuable documents and objects.. etc. Fojnica’s coats of arms. domed burial site of AbdulMumin Šljivić. and creative activity of the people of this region. but also a rich past. near Bugojno). and bronze sword from Veliki Mošunj with special ornaments and aesthetic value (about 1000 years B. one of the oldest law documents in Europe.. domed burial site of Šejh-Sulejman… Population of this area marked the Neolithic period what is witnessed by the graves of ancient Illyrians in the valley of the Kozica River and silver coins of Illyrians (Apolonie) found in the area of Kaonik. Castle on the mountain Zahor. mostly case shaped.archaeological excavations and finds collected in the museums (Travnik. It is rich in cultural-historical monuments and is one of the most preserved medieval towns. among which especially prominent is the temple of god Mithras. In Fojnica’s cultural-historical heritage a remarkable place take the mosque Atik built in 1551.) were found in this area. The royal town Jajce – “museum under the open sky” cares for 22 national monuments.. so the town of Travnik is known through the history as the centre of Bosnian viziers and as the birth place of Nobel Prize-winner Ivo Andrić. Jajce. and represent the temple and an underground tomb of the last Bosnian king. necropolis of stećaks in Staro Selo. a medieval fortress built by the builder of Jajce. C. mysterious catacombs. B. the oldest monument in Jajce and comes from 4 ct. In the area of the town itself lot of Roman remains was found: from pottery to Samostan u Fojnica • tombstones and imperial money. Stećak for Radojica Bilić from 14 century and Terhuša’s mill. The oldest written monument in Bosnia and Herzegovina (umbra-Etruscan inscription on a vessel from VI ct. kept. which have many legends connected with them. citadela). The town of Donji Vkuf is a finding site of domed burial site of Mejtaš Mehmed-pasha Miralem from 18 ct.. and there are Monastery in Fojnica Tourism BiH • October 2009 11 .) and Franciscan monasteries in Fojnica and Kreševo.

Skijaški sportski centar na Vlašiću maju džamija Atik, izgrađena 1551. godine, tri tekije nakšibendijskog reda, Franjevački samostan poznat po svojoj biblioteci i muzeju, u kojem se čuva oko 40 000 kjiga iz svih oblasti svjetske i religiozne literature i incunabule, njih trinaest, fojnički grbovnik, te jedan od najstarijih dokumenata o pravima na evropskim prostorima. „Ahdnama“. Na području Gornjeg Vakufa pronađeni su mnogobrojni srednjovjekovni stećci, uglavnom sandučasti, a ima ih preko 580. Kreševo je u historiji poznato po drevnom franjevačkom samostanu, koji se prvi put spominje sredinom XIV. stoljeća, a Kameni most u selu Vranci predstavlja najstariji sačuvani objekat sa autentičnim izgledom i neodređenim vremenom njegove gradnje. Historijsko gradsko područje Kreševo proglašeno je nacionalnim spomenikom BiH. Kiseljak, kao važno tranzitno mjesto, prije svega je poznat po svojoj tradiciji iskorištavanja mineralne i termalne vode, radioaktivnog blata i radioaktivnog plina, što ga je i svrstalo u sam vrh banjskolječilišnog turizma. Od najvažnijih
11

Skiing sports centre on Vlašić kulturno-historijskih spomenika i nalaza na području Viteza izdvajaju se: Brončani mač (X. stoljeće stare ere), ostaci ranokrščanske bazilike u Malom Mošunju, Rimski most, brojni ostaci koji ukazuju da je na području općine Vitez postojalo veliko i značajno rimsko naselje Bistua Nova – Mali Mošunj. Na području Srednjobosanskog kantona se nalaze mnogi raznovrsni oblici smještajnih i ugostiteljskih objekata, od hotela, motela, pansiona, prenoćišta, restorana, kafića, ćevabdžinica, ašćinica do velikih modernih jedinstvenih centara. Pored vrijednih kulturno-historijskih značajki i bogatih prirodnih potencijala, poznatih velikana i znamenitih ličnosti, Srednjobosanski kanton je također prepoznat i po svojoj gastronomskoj ponudi. Tajne travničkih ćevabdžija ostaju iza njihovih vrata, ali redovno privlače mnoge turiste i domaće stanovništvo, koji se stalno vraćaju po nove porcije. Također spravljanje travničkog sira, koji je postao poznat i cijenjen i u svijetu, prenosi se generacijama i ne gubi svoju kvalietu, te i dalje nosi epitet jednog od najboljih sireva. U gastro ponudi grada Kiseljaka poznate kiseljačke pogačice punjene kajmakom mnogim posjetiteljima priušte slasne užitke. Posjetiteljima na cijelom području Srednjobosanskog kantona uglavnom se poslužuje hrana karakteristična za naše podneblje, ali svakako pored domaćih gastronomskih specijaliteta na stolovima se nude i specijaliteti europske kuhinje. Naši ugostitelji su poznati kao dobri domaćini, te će vam svakako između ostalog ponuditi i čašicu dobre domaće rakije, proizvedene na području Kantona. Srednjobosanski kanton, na osnovu mnogobrojnih prirodnih, privrednih, društvenih i drugih resursa ali i zahvaljujući izuzetnom geoprometnom položaju, koji Srednju Bosnu povezuje sa značajnim putnim pravcima, svakako predstavlja jedinstvenu i cjelovitu turističku destinaciju sa nizom mikrolokaliteta i turističkih atrakcija koje vrijedi posjetiti, gdje se možete odmoriti, rekreirati, kušati srednjobosanske specijalitete, te odakle ćete ponijeti lijepe uspomene zbog kojih ćete se zasigurno ponovo vraćati.

Turizam BiH • listopad 2009.

over 580 of them. Kreševo is known in the history for its old Franciscan monastery, first mentioned in the middle of XVI century, and Stone Bridge in the village of Vranica is the oldest preserved building with the authentic looks and undefined period of construction. Historical town area of Kreševo is declared a national monument in Bosnia and Herzegovina. Kiseljak, an important transit place, is first of all known for its tradition of using mineral and thermal waters, radioactive muds and radioactive gases what has put it in the very top of the spa-sanatorium tourism. In the area of Vitez the most important cultural-historical monuments are: Bronze sword (X ct. B. C.), remains of the early Christian basilica in Mali Mošunj, the Roman bridge, numerous remains which indicate that there was a big and important Roman settlement Bistua Nova – Mali Mošunj in the area of the municipality of Vitez. Lovci na Vlašiću •

In the area of Central Bosnian Canton there are various kinds of accommodation buildings and inns, hotels, motels, boarding houses, hostels, restaurants, cafés, kebab restaurants, and big modern multiple centres. Besides the valuable culturalhistorical characteristics and rich natural potentials, renowned people, Central Bosnian Canton is also known for its gastronomic offer. The secrets of Travnik’s ćevap makers stay behind the doors, but regularly attract many tourists and domicile population who keep coming back for more of it. Also the preparing the Travnik cheese, which has became well known in the world, is passed on generations and doesn’t loose its quality, and has the epithet of one of the best cheeses. In Kiseljak’s gastro offer famous Kiseljak’s small pogača (sweet bread) filled with cream is a delicious pleasure for everyone.

Mostly food characteristic for our region is served to the visitors in entire central Bosnian Canton, but also besides domestic gastronomic specialties, European specialities are offered. Our restaurateurs are known as good hosts, so they shall offer you among other things, a glass of good homemade brandy, produced in our Canton. Based on numerous natural, economic, social and other resources, but also to exceptional geo-traffic position that connects Central Bosnia with important roads, Central Bosnian Canton surely represents a unique and complete tourist destination with the line of micro-localities and tourist attractions worthy of visiting, where you can rest, take recreation, taste Central Bosnian specialties and the place from which you’ll take nice memories and because of it you’ll come back again for sure.

Hunters on Vlašić

Tourism BiH • October 2009

11

Županija Zapadnohercegovačka
Grgo Mikulić

Prirodna raznolikost, bogatstvo izvora pitke vode, riječnih tokova i jezera, čine ovu županiju uistinu oazom i biserom u kamenu.
sim geografskog položaja i okruženja, blizine mora, Međugorja, izgradnjom Jadransko-Jonskog koridora kao i koridora VC, autoputa Budimpešta – Ploče, završetkom prometnice Posušje – Jablanica, rješenjem pitanja odlaganja krupnog i sitnog otpada kao i izgradnjom prečistača za fekalne vode i inače kvalitetnijom zaštitom okoliša, stvorit će se preduvjeti za razvoj, osim zimsko-sportskog i osobito svih vrsta selektivnog turizma u Županiji: avanturistički (paraglaiding, planinski motorizam, alpinizam, rafting), rekreativni (planinarenje i biciklizam), kulturni turizam (kulturne ture), enogastro turizam (vinske ceste, staze sira, putovima zdrave hrane), ruralnog turizma (tradicijska seoska gospodarstva), vjerski i hodočasnički turizam (Međugorje, Samosatan Humac, Franjevački samostan u Širokom Brijegu, Zavod Svete Obitelji, Kedžara).
11

O

Kravica ljeti

Kravica ljeti

Turizam BiH • listopad 2009.

the monastery Humac.West Herzegovina Canton Oasis in the rock Natural diversity. not only the winter-sports tourism. recreational (mountaineering and cycling). closeness of the sea and Međugorje. oenological-gastro tourism (wine routes. solving the problem of waste disposal. the requirements for the development of all types of the selective tourism in our County. rafting). B esides the geographical position and surroundings. cheese paths. wealth of potable water springs. Kedžara). mountain motorcycling. 119 Tourism BiH • October 2009 . rural tourism (traditional rural farms). cultural tourism (culture trips). building the road Posušje-Jablanica. religious and pilgrimage tourism (Međugorje. shall be formed: adventurous (paragliding. building the filter for the faecal materials and the quality environmental preservation. Franciscan monastery in Široki Brijeg. with the construction of Adriatic-Ionian corridor and the corridor VC. the superhighway Budapest-Ploče. alpinism. Holy Family Institute. river flows and lakes make this Canton a true oasis and a pearl in the rock. healthy food roads).

između mnoštva ostalih za ilustraciju navest ću samo tri stvari: . ono što je nezaobilazno. Čine je četiri općine: Ljubuški. ništa ne može promijeniti. kada se govori o turističkim potencijalima. političke. još i na području Hercegovačkoneretvanske i Hercegbosanske Županije. prolazi kroz obje navedene županije. Južna granica Županije udaljena je od Jadranskog mora tek 15-ak kilometara zračne linije.Mlade – Trebižat. . istočnim i sjeveroistočnim dijelom na Županiju Hercegovačkoneretvansku . Geografski položaj Županije i ne čini je Bog zna kako turistički atraktivnom ( nema morske obale. kulturne. Južnim i jugozapadnim dijelom Županija Zapadnohercegovačka se naslanja na Republiku Hrvatsku. oko 95000 stanovnika. Klima u južnom dijelu je mediteranska. ukupne površine 1363 km2. Danas. nezahvalan posao. osim na području Županije Zapadnohercegovovačke. Znači. a na sjevernom već prevladava kontinentalna. pretpostavlja se. odnosno jugozapadu BiH. kako unutar BiH tako i sa susjednim regijama u Republici Hrvatskoj. no ekspanzijom turizma u svijetu javlja se na svoj način i zasićenost klasičnim načinom zadovoljavanja turističkih G Turizam BiH • listopad 2009. ne samo dviju općina: Čitluk i Ljubuški nego i dviju županija: Hercegovačkoneretvanske i Zapadnohercegovačke Županije. niti ljekovitih termalnih izvora). govoriti o tržištu Županije Zapadnohercegovačke kao zasebnoj cjelini gotovo je nemoguće. stoljeća u Grudama Baptistery from V ct. godine imala je 86000 stanovnika. pa i nacionalne međuovisnosti sa susjednim regijama. Kata church in Grude Izvor rijeke Tihaljine u Peć Mlinima The Tihaljina River in Peć Mlini Krstionica iz V. Tako isto. bez obzira na to koliko to bio težak ili nezahvalan posao.Park prirode Blidinje nalazi se. u regiji Hercegovini. velikih i atraktivnih povijesnih mjesta.Tok rijeke Tihaljine . što je tu je. Kate u Grudama St. Zbog toga ćemo govoriti o Županiji Zapadnohercegovačkoj uzimajući u obzir njezine administrativne granice. Županija Zapadnohecegovačka nalazi se na jugu. .Crkva sv.Mjesto Međugorje nalazi se na području. in Grude 120 ovoriti o turističkim potencijalima Županije Zapadnohercegovačke izolirano od drugih županija u Hercegovini. Da je to tako. No. Po svojim geografskim karakteristikama ova županija je osobito raznolika polazeći od svog juga ka sjeveru. još bolje. Najjužniji dio Županije (dolina rijeke Trebižat) polazi već od 30 m nadmorske razine da bi u svom sjevernom dijelu dosegla do čak 2228 m nad morem ( najviši vrh Čvrsnice Pločno). . Ovo dovoljno govori o kolikoj se povezanosti i međuovisnosti tu radi. Posušje i Široki Brijeg. vrlo je težak i. koji je po svemu jedinstven. kako zbog svoje veličine tako i zbog svoje prostorne. Sjedište Županije je u Širokom Brijegu. Bosna i Hercegovina je uređena tako kako je uređena i tu se zasada. gospodarske. a po posljednjem popisu 1991. ili. u ovom trenutku. ne pripada samo jednoj županiji nego dvjema ili još više njih. Grude. te sjevernim i sjeverozapadnim dijelom na Županiju Hercegbosansku.

this canton is especially divers beginning in its south and going to the north. but with the expansion of the tourism in the world the saturation with the classical way of satisfying the tourist needs appears. The climate in the southern part is the Mediterranean and in the northern is the continental. Posušje and Široki Brijeg.The place Međugorje is located on the territory of two municipalities: Čitluk and Ljubuški. Bosnia and Herzegovina is arranged the way it is and in this moment there is nothing to do to change that. That is why we shall talk about the West Herzegovinian Canton taking its administrative borders into consideration. Southern border of this canton is only about 15 km away from the sea in a straight line.000 inhabitants. The West Herzegovinian Canton is located in the south. as for the size of it. we are where we are. For the illustration we shall list just three things. with what these areas got their chance in valorisation of their tourist resources. All of this says enough how big is the connection and interdependence. but also on the territory of Herzegovina – Neretva and Herzeg-Bosnian Cantons. the same for its spatial.The Park of Nature Blidinje is located not only on the territory of West Herzegovinian Canton. The most southern part of this Canton (The Trebižat River canyon) starts at the altitude of 30 metres to reach 2228 metres in its northern part (the highest peak of Čvrsnica Pločno). cultural. It is made up of four municipalities: Ljubuški. This means that when we talk about the tourist potentials. But. with the surface of 1363 square km. Marića gaj 121 Tourism BiH • October 2009 . The centre of the Canton is in Široki Brijeg. thankless work. among plenty of other: .000 inhabitants. big and attractive historical places nor the curative thermal springs). Today it is estimated about 95. Marića gaj Rural tourism. Ulomak keramike iz Gorice Ceramics fragment from Gorica Pjesnik Antun Branko Šimić Poet Antun Branko Šimić Seoski turizam.T o talk about the tourist potentials of the West Herzegovinian Canton isolated from other cantons in Herzegovina or better to say in the Herzegovina region is a very hard and if anything.e. Grude. The same – to talk about the market of West Herzegovinian Canton as a separate unit is almost impossible. By its geographical characteristics. is passing through both mentioned counties.The Tihaljina-Malde-Trebižat River flow. i. the south-west of BiH. . and according to last census in 1991 it had 86. . this doesn’t belong to only one canton but two or more. With its southern and south-western part the Canton is leaned against the Republic of Croatia. with eastern and north-eastern part against Herzegovina – Neretva Canton and with the northern and north-western part against Herzeg-Bosnian Canton. and two Cantons: Herzegovina – Neretva and West Herzegovinian Canton. which is unique by lot of things. no matter how hard this job is. economical. Geographical position of this Canton doesn’t make it very tourist attractive (no sea coast. political and even national interdependence with the neighbouring cantons in BiH and even the neighbouring areas in the Republic of Croatia.

Ričina u Posušju itd.Franjevačku arheološku zbirku u Gorici.Galeriju „Majka“ i Samostansku knjižnicu na Humcu . utemeljen 1884. putovima zdrave hrane). . blizine mora. Tako bi se u prirodne resurse u Županiji Zapadnohercegovačkoj. st. utemeljen 4 godine prije utemeljenja Zemaljskog muzeja u Sarajevu . nekropolu u Ledincu. nekropole na Kočerinskom polju. Park prirode Blidinje po svojim prirodnim. s rimskim gradom Mokriskikom u Mokrom kod Širokog Brijega.Franjevačku galeriju Široki Brijeg . arheološko nalazište Humac. za valorizaciju svojih turističkih resursa. izvor Vrioštice. planinsko područje Kušanovac. Mlade. osobito zimskog s mogućnošću razvoja svih vrsta zimskih sportova. Tihaljina. općina Grude . Matica. izgradnjom Jadransko-Jonskog koridora kao i koridora VC. koji bi se mogli i turistički valorizirati. Jezero Krenica. prostor Vir – Zagorje -Zavelim. rafting). godine. kulturni turizam (kulturne ture). st.. enogastro turizam (vinske ceste. autoputa Budimpešta – Ploče. a onda i planinarskog i izletničkog turizma. i ova područja dobila svoju šansu. Mandin greb . Stari grad Ljubuški. rekreativni (planinarenje i biciklizam). Od kulturnih institucija i ustanova potrebno je spomenuti osobito: . klimatskim. u prvom redu moglo ubrojiti: Park prirode Blidinje.nekropola u Podkrajskom polju. završetkom prometnice Posušje – Jablanica. nekropolu kod Osnovne škole Kočerin. što znači da je to prvi muzej u BiH. osim zimsko-sportskog i osobito svih vrsta selektivnog turizma u Županiji: avanturistički (paraglaiding. stvorit će se preduvjeti za razvoj. Vučipolje. baziliku iz V. Jezero Tribistovo. Blidinje jezero itd.Akademiju likovnih umjetnosti u Širokom Brijegu. je područje s izuzetnim mogućnostima za razvoj turizma. Franjevački samostan u Širokom Brijegu. u Parku prirode Blidinje . Samosatan Humac. Od povijesnih spomenika vrijedno je spomenuti: krstionicu i baziliku iz V. nekropolu Pržine u Ljubuškom. Blato. pa i kulturno – povijesnim resursima. stoljeća u Gorici. staze sira. čime su. Zavod Svete Obitelji. godine. kanjon Ugrovače. Međugorja. Humačku ploču iz XII. Kedžara). tok rijeke koja od svog izvora do ušća u Neretvu mijenja ime pet puta: Vrljika. izvor Studenčice. rješenjem pitanja odlaganja krupnog i sitnog otpada kao i izgradnjom prečistača za fekalne vode i inače kvalitetnijom zaštitom okoliša. izvor i tok rijeke Lištice. alpinizam.Riznicu Franjevačkog samostana u Širokom Brijegu .potreba. planinski motorizam.Galeriju „Masna Luka“ u Masnoj Luci.Muzej Humac. vjerski i hodočasnički turizam (Međugorje. Osim geografskog položaja i okruženja. Trebižat. Kočerinsku ploču iz 1404. Uzarićima. ruralnog turizma (tradicijska seoska gospodarstva). 122 Panorama Širokog Brijega Panorama of Široki Brijeg Izložba babe Penavuše Baba Penavuša’s exhibition Jezero Brina Brina Lake Turizam BiH • listopad 2009.

Uzarići. Blidinje Lake. cultural tourism (culture trips). . we can include: the Park of nature Blidinje.The treasury of the Franciscan monastery in Široki Brijeg. Kočerin stone from XV century. Dozens of thousands of visitors come every year at her grave. The Park of nature Blidinje with its natural. 10 Kočerin stone from 10 With the construction of Adriatic-Ionian corridor and the corridor VC. the municipality of Grude. mountain region Kušanovac. Kedžara). second one at Polja. not only the winter-sports tourism.Franciscan archaeological collection in Gorica. solving the problem of waste disposal. the canyon of the Ugrovača. the first museum in BiH. founded in 1884. Blato. . Mandin greb (grave) – the necropolis in Podkraj field. etc. with the possibility of development of all types of winter sports. the monastery Humac. in the Park of nature Blidinje. founded four years before the National museum in Sarajevo. and the third one at Barzonja next to which there are remains of the old medieval town mentioned by king Ostoja in his donation from the year 1404.the Humac musem. . on the road to Kedžara (the locality Stećci). and then the mountain and outing trips. building the filter for the faecal materials and the quality environmental preservation. healthy food roads). In the Park of nature Blidinje Kedžara is located. The Blidinje Lake and Masna Luka with two small lakes have several springs. etc. . the area of Vir-Zagorje. Holy Family Institute. with the most attractive one Jasle. the spring and the flow of the Lištica River. oenological-gastro tourism (wine routes. Humac stone from XII century. and cultural-historical resources is the area with exceptional possibilities for the development of tourism.Franciscan gallery Široki Brijeg. Among the natural resources of the West Herzegovinian Canton that could be tourist valorised. near the Elementary school in Kočerin. Ričina in Posušje. Diva Grabovčeva buried. rafting). Franciscan monastery in Široki Brijeg. the requirements for the development all types of the selective tourism in our County. archaeological site Humac.the gallery “Mother” and the monastery library in Humac. building the road PosušjeJablanica. especially the winter tourism. we must mention necropolises. recreational (mountaineering and cycling). shall be formed: adventurous (paragliding.Kanjon Ugurovače Ugurovača Canyon Kočerinska ploča iz 10. Vučipolje. cheese paths. Tihaljina. one is located at Bare. Not far off from the lake. in the Vran Mountain there is the cave of the national hero Mijat Tomić and his group.The Academy of fine arts in Široki Brijeg.Zavelim. Mlade. Historical monuments worthy of mentioning: the baptistery and the basilica from V century in Gorica. basilica from the V century with the Roman town Mokriskik in Mokro near Široki Brijeg.The gallery „Masna luka“ in Masna luka. Old town Ljubuški. Matica. the spring of the Vrioštica. the flow of the river that changes its name five times before it flows into the Neretva: Vrljika. Studenčica. famous among Croats. Krenica Lake. . Tribistovo Lake. which is also important because of its graveyard where was. climatic. necropolis Pržine in Ljubuški. Tourism BiH • October 2009 123 . . Cultural institutions worthy of mentioning: . rural tourism (traditional rural farms). When we talk about the Park of nature Blidinje. the superhighway Budapest-Ploče. the necropolis in Ledinac. necropolises in Kočerin. alpinism. mountain motorcycling. Trebižat. religious and pilgrimage tourism (Međugorje.

Spomen s fontanom u središtu u Posušja Monument with the fountain in the centre of Posušje

Nekropola Ričine kod Posušja Ričine necropolis near Posušje

Diva Grabovčeva
12

Jezero Blidinje, Masna Luka s dva mala jezerca, nekoliko izvora od kojih je osobito atraktivan izvor Jasle. Nedaleko jezera, u planini Vran nalazi se i pećina hajduka i narodnog junaka Mijata Tomića i njegove družine. Kad je riječ o Parku prirode Blidinje nezaobilazne su i nekropole: jedna se nalazi na Barama, druga na Poljima, na putu za Kedžaru (lokalitet Stećci), a treća na Barzonji pored koje se nalaze i ostatci starog srednjovjekovnog grada koji spominje kralj Ostoja u svojoj darovnici iz 1408. godine. U Parku prirode Blidinje se nalazi i Kedžara koja je isto tako važna po svom groblju u kojemu je pokopana, među Hrvatima već proslavljena, Diva Grabovčeva. Na njezin grob godišnje dođe na desetke tisuća posjetitelja. Izgradnjom žičare Masna Luka – Pločno, zimskosportski, izletnički i planinarski turizam u Parku prirode Blidinje dobio bi svoju sasvim novu i posebnu draž. Žičarom bi se omogućilo korištenje i jugoistočne strane Čvrsnice, čime bi zimski turizam općenito u Parku prirode Blidinje dobio posve nove mogućnosti. Osobito atraktivan i zanimljiv je tok rijeke Tihaljine – Mlade – Trebižat. Ono što ga čini tako osobitim i atraktivnim su: izvor Tihaljine u Peć-Mlinima, slap Koćuša, Mandića buk, te biser hercegovačkog krša slap Kravica. Onaj tko nije bio na izvoru Tihaljine u Peć – Mlinima nije ni svjestan što je propustio, no ni mi nismo svjesni što svojim nemarom propuštamo obnoviti dok još imamo što obnoviti ( mlinice, kamene mostove, puteljke i staze na samom izvorištu). Tok rijeke je osobito atraktivan za rafting i kajak, a za ribiče se može reći da je ova rijeka pravi Eldorado. Kanjon kao i izvor rijeke Lištice je osobito slikovito područje, koje bi zapravo valjalo proglasiti i Parkom prirode. Kameni srednjovjekovni mostići, kamene mlinice, kojih tu ima na desetke, stupe i puteljci, kada bi se obnovili, mogli bi postati prava turistička atrakcija. Formiranjem tematskih cesta kao posebnih turističkih proizvoda turistička ponuda Županije Zapadnohercegovčke bi se i te kako obogatila. U tom smislu, turistički bi mogle biti osobito zanimljive: vinske ceste, staze sira, kulturne ture, a neće proći puno vremena, zbog nestašice pitke vode u svijetu, da će biti među zanimljivijima i tematska cesta „Putovima prirodne pitke izvorske vode“ ili „Putovima zdrave hrane“ itd. U svijetu se vino sve više pije, no pravih vrhunskih vina u svijetu nema mnogo, a hercegovačko tlo je savršeno za proizvodnju baš tih, vrhunskih vina. Prigoda je tu. Hoćemo li je iskoristiti, na nama je. Kao rijetko koje područje, Hercegovina, a osobito Županija Zapadnohercegovačka, je bogata čistom i pitkom izvorskom vodom. Dok je u svijetu sve manje takve vode i sve veća potražnja za njom, već sada se može čuti kako je pitka voda zlatni rudnik budućnosti, a ovaj prostor je ima u izobilju. Potrebno je samo sačuvati prirodu, i mogućnosti će biti neizmjerne. Nezagađeno hercegovačko tlo omogućava proizvodnju i zdrave hrane. Takva hrana je u svijetu na sve većoj cijeni, a potražnja za njom strahovito raste.

Turizam BiH • listopad 2009.

With the construction of a funicular railway Masna luka – Pločno, the winter-sports, excursion and mountain tourism in the Park of nature Blidinje would have got a totally new and special attraction. With the funicular railway the southeastern part of Čvrsnica could be used, with what the winter tourism in the Park of nature Blidinje would get completely new possibilities. Especially attractive and interesting is the flow of the river Tihaljine – Mlade – Trebižat. The things that make it so attractive and interesting are: the spring of the Tihaljina in PećMlini, the Koćuša falls, Mandić cascade, and the pearl of the Herzegovinian rocky grounds the Kravica falls. The one that hasn’t been at the spring of the Tihaljina in Peć-Mlini is not aware of what he had missed, but we are also not aware of what we miss to renew with our indolence while we have something to renew (the mills, stone bridges, paths at the spring itself). The flow of the river is especially interesting for rafting and kayaking, and we can say that this river is s real El Dorado for the fishermen. The canyon and the spring of the Lištica River is an especially picturesque area that should in fact be declared a Park of nature. If we renovate the stone medieval bridges, stone mills (there are dozens of them here), stumping-mills and paths, they could become a real tourist attraction. With the forming of the thematic roads, as the special tourist products, the tourist offer of the West Herzegovinian Canton would be enriched. In that sense, especially interesting would be: the wine routes, cheese roads, cultural tours, and in not such a distant future, because of the shortage of potable water in the world, the thematic road “Through the tracks of potable spring water” or “Roads of the healthy food” could become interesting in the future. Wine is being drunk more and more all over the world, but there are not many top-quality wines in the world, and the Herzegovinian soil is perfect for the production of these top-quality wines. The opportunity is here, but are we going to use it, it’s up to us. As rarely any area, Herzegovina, and especially West Herzegovinian Canton is rich with the potable spring water. While the world has got less and less of the water like this and the demand for it is increasing and you can hear that the potable water is the golden mine of the future, this area has the water in abundance. All we need to do is to preserve the nature and the possibilities shall be immense. Unpolluted Herzegovinian soil enables the production of healthy food. This kind of food is being appreciated more and more in the world, and the demand for it is increasing. Lot of people have got the money and don’t ask for the price, but they have to be sure in what are they getting. Our chance is obvious: the production of healthy

Slap Žukovica Žukovica falls

Vikend naselje na Risovcu Cottage settlement on Risovac

Tourism BiH • October 2009

12

Mnogi ljudi imaju novac i ne pitaju mnogo za cijene, ali moraju biti sigurni u ono što dobivaju. Naša šansa je očigledna: od proizvodnje zdravog voća i povrća do proizvodnje zdravog mesa i mesnih prerađevina, te mlijeka i mliječnih proizvoda. Tu bi osobito mogle biti zanimljive „Staze sira“. Samo u Županiji postoji već nekoliko vrlo velikih farmi i proizvođača sira. I eno i gastro ponuda spadaju među jake turističke adute određenih područja, osobito ako se radi o gastro ponudi utemeljenoj na proizvodnji zdrave hrane. Kulturnim turama bi se moglo isto tako turističku ponudu Županije Zapadnohercegovačke u mnogome učiniti sadržajnijom. Takve ture bi mogle biti na primjer „Stazama Ilira“, jer Županija je bogata ostatcima iz ilirskog vremena: od gomila razbacanih po cijelom prostoru Županije do ilirskih gradova (Nečajno, Budim, Zvonigrad itd), „Putovima Rimljana“, „Srednjovjekovne nekropole“ itd Među manifestacijama koje su se uspjele nametnuti a koje u sebi imaju mogućnosti i sadržaje koji bi se mogli i turistički valorizirati ističu se osobito: Vino Fest (održava se u veljači svake godine u Ljubuškom), Gastro susreti „Okusi s kamena“ koji se održavaju u Širokom Brijegu, Ilindan – Seoska olimpijada (održava se 20. srpnja svake godine u Posušju), Mediteran film festival (održava se početkom rujna svake godine u Širokom Brijegu, Šimićevi susreti (održavaju se u listopadu i studenom svake godine u Grudama) itd. U Hercegovini su mnoga sela napuštena i zapuštena. Obnavljanjem starih seoskih kamenih kuća stvorili bi se preduvjeti za razvoj seoskog turizma, koji u zadnje vrijeme u svijetu doživljava svoju pravu ekspanziju. Kako u razvoju seoskog turizma, kao uostalom i drugih oblika turističke djelatnosti, ne bi trebalo puno eksperimentirati, nego bi se trebalo ugledati i učiti od zemalja koje su na tom području već dospjele do zavidne razine, na primjer Austrija, a u Republici Hrvatskoj Istra. U razvijanju i osmišljavanju takvih ideja, gdje će morati doći do izražaja osobito individualna inventivnost i kreativnost, sigurno će prvi krenuti pojedinci s vlastitim kapitalom. Kada se takvi projekti pokažu uspješnima, a to će se sigurno dogoditi, onda više neće trebati zakonskom regulativom i drugim mjerama posebno stimulirati i usmjeravati investicije u ovaj sektor i u ovom smjeru, kao što bi to bilo prijeko potrebno sada. Tada će investicije usmjeravati same sebe u tom smjeru, po svojoj prirodnoj logici i zakonu, a to je profit. Do tada, nadati je se kako će država Bosna i Hercegovina nekako uspjeti nadići svoje slabosti i dječje bolesti, pokrenuti i mobilizirati sve svoje resurse, među kojima su turizam, proizvodnja zdrave hrane, pitka voda, očuvana i zaštićena priroda, najperspektivniji, te tako krenuti putem koji vodi u zajednicu razvijenog zapadnog svijeta. Drugog puta nema.
12

Središte Ljubuškog Centre of Ljubuški

Ulaz u satri grad Ljubuški Entranece to the old town Ljubuški

Humačka ploča iz XII. st. Humac stone from XII ct.

Turizam BiH • listopad 2009.

in Široki Brijeg). Tourism BiH • October 2009 12 . especially if the gastro offer is based on the production of healthy food. there won’t be the need for special stimulation and directing the funds by legal regulations and other measures to this sector and direction. The oenological and gastro offer belong to strong tourist assets of certain areas. A lot of villages in Herzegovina are being deserted and neglected.g. Austria. every year in Posušje). healthy food production. so the same in other aspects of tourism there shouldn’t be much experimenting. and that is the profit. What could be especially interesting are the “Cheese roads”. by natural logic and sense. Only in our Canton there are several big farms and cheese producers. Until that time. etc. move and mobilize its resources. There is no other way. These could be: “The Illyrian tracks”. Then the investments shall direct themselves in that direction. e. Budim. preserved and protected nature. but learning from the countries that reached a high. production of healthy meet and meat products. among which the tourism. etc. Zvonigrad. because our Canton is rich with the remains from the Illyrian times. and in that way head forward to the community of developed western world. etc). The individuals with their own funds shall first start with the developing and organizing these ideas. and that will happen for sure. from the tumuli scattered all over the Canton to Illyrian towns (Nečajno.Slap Koćuša Koćuša falls Stari grad Ljubuški Old town Ljubuški Slap Kravica. where the individual inventiveness and creativity should come to expression. and in the Republic of Croatia Istria. “Roman paths”. could be made. and milk and milk products. As in the development of the rural tourism. every year in Grude). When projects like this show success. The events that succeeded to be dominant and which have the possibilities that could be tourist valorised. potable water. we should hope that Bosnia and Herzegovina shall somehow succeed to overcome the weaknesses. zimi Kravice falls in winter fruits and vegetables. “Medieval necropolises”. The tourist offer of the West Herzegovinian Canton could be enriched by cultural tours. Ilija’s day – the village Olympics (July 20th. Mediterranean Film Festival (Beginning of September every year. With the renovation of old village stone houses the conditions for the development of the rural tourism that is expanding in the world lately. are: Vine fest (every year in January in Ljubuški). Gastro meetings “the taste from the rock” held in Široki Brijeg. Šimić’s encounters (October and November.

stočarstvu. U njoj se redaju velika prostranstva gologa krša. bistrih rijeka i jezera što ovom kraju pruža velike mogućnosti za život i gospodarski razvitak temeljen na poljoprivrednoj proizvodnji. zimzelenih i listopadnih šuma. drvnoj industriji. Ovdje je objedinjeno sve što vrijedi u kršnoj Hercegovini i zelenoj Bosni. malih plodnih dolina. visokih gora. riroda je obilato podarila Hercegbosansku županiju. . te. Slava Jukić je Bosna i Hercegovina u malom P Pogled na Kupres i Kupreško polje 12 • The view of Kupres and Kupreško Field Turizam BiH • listopad 2009.Hercegbosanska Županija Prirodna raznolikost i bogatstvo kulturnopovijesne baštine. sve na jednom mjestu. mjestimice. a danas posebno razvoju seoskog turizma sa zdravom hranom i pitkom vodom u cijeloj regiji.

all in one place Everything worthy in strapping Herzegovina and green Bosnia is united here. T Buško jezero • Buško Lake Tourism BiH • October 2009 129 . high hills. small fertile valleys. Wide spaces of rocky grounds exchange with evergreen and deciduous forests. wood industry and today especially the development of the rural tourism with healthy food and potable water in the entire region. he nature has abundantly made present of the Herzeg-Bosnian Canton. cattle-breeding. clear rivers and lakes what offers great possibilities to this area for life and economic development based on agricultural production.Herzeg-Bosnian Canton is Bosnia and Herzegovina in miniature Natural diversity and wealth of culturalhistorical heritage.

nalazi se u zapadnom dijelu Federacije Bosne i Hercegovine. malih plodnih dolina. Priroda je obilato podarila Hercegbosansku županiju. rimski novac i natpisi (osobito na grobnicama). zgrada. Iz tog vremena grobovi pronađeni na Kupreškom polju potječu iz 1800. Drvar. Ostatci iz doba starih Rimljana Iz rimskog doba sačuvani su ostatci rimskih cesta. Iz doba Ilira i Kelta (400. predmete koji pripadaju nošnji i keramičko posuđe. Među nalazištima ranog i srednjeg brončanog doba posebno treba izdvojiti Luščić pored Prispa koji. Najdragocjeniji iz tog još neistraženoga vremena su gradine i gomile. U tom razdoblju osobit značaj ima gradina Veliki gradac. godine utvrđeno je da u 282 naselja ima 120248 stanovnika. grobnica i raznih umjetnina. mjestimice. a potječu iz bakre130 Livanjska ploča • Livno stone Turizam BiH • listopad 2009. Glamoč i Bosansko Grahovo.godina pr. H nog doba. Na teritoriju općine nalazi se najveće umjetno jezero u Europi Buško jezero. Delmati su bili moćno pleme koje je pripadalo velikoj ilirskoj narodnoj zajednici. Delmatsko-rimski ratovi potrajat će sve do konačne uspostave rimske vlasti u cijeloj provinciji Dalmaciji. Livno je smješteno na istoku središnjeg dijela Livanjskog polja. grad Livno je imalo oko 13632 stanovnika. te vizualno nadzire oba polja. poljoprivredu. pr. Ovo ukazuje na činjenicu da je stanovništvo općine živjelo uglavnom u selima. Područje općine je pogodno za uzgoj stoke. a prema popisu stanovništva iz 1991. drvnoj industriji. U njoj se redaju velika prostranstva gologa krša. Kupres. Prostire se na 5409 km2 površine. Sjedište Vlade Hercegbosanske županije je u Livnu. bistrih rijeka i jezera što ovom kraju pruža velike mogućnosti za život i gospodarski razvitak temeljen na poljoprivrednoj proizvodnji. u kojoj su općine Livno. nikada nije arheološki istražen. godine poslije Krista) na području Herceg Bosne ima nekoliko lokaliteta. Na Livanjskom i Duvanjskom polju u rano brončano doba prvi put se utemeljuju naselja na gradinama. remains from the Bronze age Prapovijesno razdoblje Najstariji predmeti pronađeni u Livanjskog kraju čuvaju se u arheološkoj zbirci Franjevačkog muzeja u Livnu. nažalost. općina Livno je imala 40610 stanovnika. koja dominira prijevojem Privala. . Iz vremena mlađeg željeznog doba potječu i nalazi iz grobnice koja je slučajno otkrivena na njivi Džeparuša u naselju Vašarovine.ercegbosanska županija. Trajnije naseljavanje na području Županije započinje u rano brončano doba. S nje potječu nalazi ranobrončane keramike. Već u drugom stoljeću pr. Kr. Prema Popisu stanovništva iz 1991. te. pčelarstvo i razvoj turizma. ostaci iz brončanog doba • Gorica museum. Prema istom popisu stanovništva. visokih gora. Krista) do pojave Rimljana u ovim krajevima (9. Postoje desetci sačuvanih Povijest Hercegbosanske županije od najstarije prošlosti do današnjih dana Muzej Gorica. stočarstvu. Sadržavala je oružje. Krista Delmati se sukobljavaju s rimskom vojskom. zimzelenih i listopadnih šuma. Tomislavgrad. godine. Općina Livno zauzima oko 994 km4. a danas posebno razvoju seoskog turizma sa zdravom hranom i pitkom vodom u cijeloj regiji.

Drvar. most familiar sites are near Prispo. the Buško Lake is located on the territory of the municipality. Among the sites from early and middle Bronze Age. Permanent settling in the area of the Canton started in the early Bronze Age.H erzeg-Bosnian Canton. clear rivers and lakes.610 inhabitants and the town itself had 13. The Delmats-Roman wars lasted until the final establishment of the Roman authorities in the enThe remains of the Roman roads. The nature has abundantly made present of the Herzeg-Bosnian Canton. buildings. Finds of the earlybronze ceramics come Kralj Tomislav • King Tomislav from it. roman coins and inscriptions there are several localities from the (especially on tombstones) are preperiod of Illyrians and Celts (400 served from the Roman period. where are the municipalities of Livno. The graves found from that time on the Kupres field come from 1800 B. In the second century B. The most valuable ones uments and inscriptions in the area from these unexplored times are the of Glamoč. which dominates over the Privala pass. which was never archaeologically researched. the municipality of Livno had 40. C. It extends to the surface of 5. The finds from the tomb that was accidentally discovered on the field Džeparuša in Vašarovine come from the early Iron Age. agriculture. C. The history of HerzegBosnian Canton from the ancient history until today Prehistoric period The oldest objects found in the area of Livno are kept in the archaeological collection of the Franciscan monastery in Livno and come from the Bronze Age. The hill-forts and tumuli. The territory of the municipality is suitable for cattle-breeding. in early Bronze Age.Jurkić were very powerful tribe that belonged to the big Illyrian community.409 square kilometres and according to the census from 1991 it has 120. bee-keeping and tourism.) until Romans came to this area There are dozens of preserved mon(9 A. This implies to the fact that the population of the municipality mostly lived in villages. small fertile valleys. Delmats came into conflict with the Roman troops.C. tire Dalmatia province.Jurkić • Bosnian house . Kupres. the first settlements on hills were established. and visually controls both fields.). objects belonging to the folk costumes and pottery. Duvno and Livno. high hills. Livno is situated in the east of the central part of the Livno field. is placed in the western part of the Federation of Bosnia and Herzegovina. The biggest artificial lake in Europe. Glamoč and Bosansko Grahovo situated. the one that should be singled out is Luščić near Prispo. cattle-breeding. wood industry and today especially the development of the rural tourism with healthy food and potable water in the entire region. Wide spaces of rocky grounds exchange with evergreen and deciduous forests. It contained weapons. On the Duvno and Livno field.D. tombs and various works In the area of Herzeg-Bosnia of art. The centre of the Canton’s government is in Livno. Tomislavgrad. B. Delmats Bosanska Kuća . The remains from the ancient Romans times Tourism BiH • October 2009 131 . According to the census from 1991. The municipality of Livno has the surface of 994 square kilometres. Special significance at that period had the hill-fort Veliki Gradac. what offers great possibilities to this area for life and economic development based on agricultural production.632 inhabitants.248 inhabitants.

nekoliko hanova itd…Turska vlast će se učvrstiti i neprekinuto će trajati sve do dolaska austrougarske vlasti 1878. Turci su osvojili tvrđavu Klis. godine zna se da ovo područje pripada banu Stjepanu II. Srednjovjekovno razdoblje Konstantin Porfirogenet spominje 11 hrvatskih županija. Duvna i Livna. sahat kulu. Od 1324. i s njim u vezi. Tursko doba Godine 1537. kojemu su još pripojeni Hlivno. Teritorij 132 Turizam BiH • listopad 2009. među kojima se. Te iste godine osnovali su novi sandžak sa sjedištem u Klisu. Nakon preuzimanja vlasti Austro-Ugarska počinje uvoditi svoj. godine spominje se Tropolje u Hlivnu. Rama i Neretva. navodi županija Livno. . godine. Dlamoč (Glamoč). veći broj džamija. Prusac. Teritorijalno je obuhvaćala tri polja (Duvanjsko. javnu upravu. Mijat Tomić Austrougarska vlast Dolasku Austro-Ugarske 1878. godine završio Prvi svjetski rat. cijeli ovaj kraj bio je za vrijeme Turske od velikog strateškog značenja. godine i okupaciji Bosne i Hercegovine prethodio je ustanak 1875-1878. U ovo područje u 7. Pod tim pojmom se podrazumijevala Župa Hlivno. Hrvati se brojnošću i snagom nameću starosjediocima Za vladavine kneza Mutimira ovo područje se zvalo Hlivanjskom županijom. uspostavu gruntovnice i katastra. Pod konac rimske uprave ovaj kraj prima kršćanstvo. Zbog toga su Turci u gradovima. Podgradine i Grkovaca. Uskoplje. Razdoblje između dva svjetska rata Kada je 1918. vrlo brzo poslije osvajanja. U srednjem vijeku za prostor visokog krša ustalio se naziv Završje. Livanjsko i Kupreško). Austro-Ugarska Monarhija doživjela je slom. godine ovo područje se nalazilo pod vlašću bosanskih banova i kraljeva. te izgradnju putova i mostova. o čemu svjedoče ostatci kasnoantičkih bazilika na poljima u okolici Livna. Duvno. školstvo. stoljeću dolaze Hrvati. Sačuvani dijelovi ukrašenog kamenog namještaja iz starokršćanskih bazilika ubraHajduk Mijat Tomić • jaju se u najzanimljivije spomenike starokršćanske skulpture pronađene na našim prostorima.spomenika i natpisa na području od Glamoča. U Hercegbosanskoj Županiji su sačuvane brojne utvrde nastale u razdoblju nakon propasti Zapadnog Rimskog Carstva 476. S obzirom na svoj veoma povoljan položaj. Najpoznatija nalazišta su kod Prispa. U sastavu bosanske države Završje se češće zove novim imenom Zapadne strane. U jednoj povelji bana Pavla Šubića. zdravstvo. Lištani i Livno. Od tog razdoblja pa do dolaska Turaka 1476. 1301. podigli više javnih objekata. Kotromaniću. Iz tog vremena su i nalazište Vrba – Glamočko polje i Delminij (Tomislavgrad).. europski način upravljanja. na prvom mjestu. Halapić. godine u kojem su sudjelovali i žitelji Hercebosanske Županije. To se u prvom redu odnosi na sudstvo. godine do uspostave turske vlasti. Jezero.

Considering its very favourable position this entire region had great strategic importance during the Turks. At the end of the Roman rule this region takes Christianity. Uskoplje. clock tower. Preserved parts of the ornamented stone furniture from the early Christian basilicas are considered to be the most interesting monuments of the early Christian culture found in our areas. Turkish rule strengthened and uninterruptedly lasted until the Austria-Hungary arrived in 1878. After taking over the authorities. Rama and Neretva were annexed to it. During the reign of prince Mutimir this region was called Hlivno Canton. Since 1324 this area had belonged to ban Stjepan II Kotromanić. Livno Tourism BiH • October 2009 133 .Podgradine and Grkovača. In a charter by ban Stari most na rijeci Sturbi. Završje included the parish Hlivno. Halapić. way of govern. European. The Croats imposed themselves to the indigenous with their number and strength. few hans (Turkish hostelry) right after the conquering…. The sites Vrba – Glamoč field and Delminium (Tomislavgrad). Austria-Hungary started to introduce its. and Hlivno. preceded the arrival of Austro-Hungary and the occupation of Bosnia and Herzegovina in 1878. Duvno. public administration. school system. what is witnessed by the remains of the late antique basilicas over the fields in Livno’s surroundings. In the same year they founded new sandžak (Turkish administrative unit) with the centre in Klis. Livno and Kupres field. Livno Pavle Šubić in 1301. Territorially it included three fields . Austria-Hungarian monarchy collapsed. nian Canton also took part. mosques. Croats and Slov- Austro-Hungarian rule The rebellion in 1875 to 1878. In the Middle Ages the Završje was the name for the area of high rocky grounds.Duvno. Dlamoč (Glamoč). Prusac. The territory of the Canton was included into the structure of the newly built Yugoslav state which was then called the Kingdom of Serbs. Novac iz vremena kralja Tomislava Coins from the king Tomislav’s period • Old Bridge over the Sturba. Lištani and Livno also come from that period. until the establishment of the Turkish authorities have been preserved until today. In Bosnian state structure Završje was called by new name – Western parts. That’s why Turks built many public buildings. health services and construction of roads and bridges. From that period until the Turkish arrival in 1476 this region was under the rule of Bosnian bans and kings. Turkish period Turks conquered the fortress Klis in 1537. the Tropolje in Livno was mentioned. Numerous fortifications from the period after the fall of the West Roman Empire in 476. and establishment of land register and cadastre related to it. among which the Livno Canton in the first place. Jezero. The period between the two World Wars When the First World War ended in 1918. etc. The Croats came to this area in the 7th century. where people from the Herzeg-Bos- Medieval period Konstantin Porfirogenet mentioned 11 Croatian cantons. In the first place this is related to administration of justice.

Treba napomenuti da je Županija poznata po velikom broju radnika koji su radili u inozemstvu i na taj način izdržavali svoje obitelji. U Kupresu iznosi -5. početkom 1990. Duvanjsko polje 128 21 7-9 860-940 ali ni tu se u potpu. u siječnju. Hladnoće mogu biti i vrlo jake. godine vlast preuzimaju partizani i stvaraju novu Jugoslaviju. šumarstvo. postojeće mogućnosti. Smatrali su da su konačno dobili svoju državu u kojoj će se moći svestrano i nesmetano razvijati. Tada je na prostoru Županije uspostavljena Nezavisna Država Hrvatska (NDH). . Polja Trenutno je u županiji regisNa relativno malom prostoru trirano oko 1150 pravnih osoba a formirala su se velika polja od kofizičkih oko 1350. Hrvata i Slovenaca. posebno na planinama. Snijeg je redovita zimska pojava. Prosječna temperatura u najhladnijemu mjesecu u godini. Glavni potencijali su bili. Ljeti. u nižim nadmorskim visinama iznosi oko -0. godine. a neka Proizvodnja mli. Industrija mlijeka je privatizirana i jedno je od uspješnih poduzeće u Livnu. ugljenokopi. 1945. U jakim zimama snijeg se zadržava i duže od 100 dana. Klima U županiji prevladava kontinentalna klima. Glavne ekonomske grane su bile: tekstilna i kemijska industrija.Naziv polja površina dužina širina prosječna nadmorska jeka je jedini seku km2 u km u km visina u metrima tor poljoprivredne Livanjsko polje 405 65 5-12 700-740 proizvodnje koji se Glamočko polje 130 56 0. u kojem je u Jugoslaviji djelovala samo jedna politička stranka – Komunistička partija Jugoslavije. te proglašenje samostalne države Bosne i Hercegovine 1995.. a mlijeko otkupljuje i od samostalnih poljoprivrednih proizvođača. Iz novije povijesti Hercegbosanske županije Jugoslaviju su Njemačka i Italija napale u travnju 1941. a od 1929. temperature su prilično visoke i penju se iznad 30°C. a na vrhovima planina znatno je ispod nule. godine Kraljevina Jugoslavija. Gospodarstvo u poslijeratnom razdoblju Čak i u prijeratnom razdoblju Hercegbosanska županija je smatrana ekonomski nerazvijenom županijom. No to nije trajalo dugo.Kupreško polje 96 27 1. Živa se zna spustiti do minus 30° C .5-10 1100-1200 nosti ne iskorištavaju Pogled na Buško jezero s Tušnice 13 • The view of Buško Lake from Tušnica Turizam BiH • listopad 2009. Nastanak i proglašenje nove države stanovništvo našeg kraja dočekalo je s velikim oduševljenjem. osobito danju. Nakon četrdeset i pet godina jednostranačkog sustava. jih su neka zimi potopljena. godine dogodile su se velike promjene. i još uvijek su.7-12 880-930 ponovno pokreće.7° C. ratna stradanja.6° C (Livno).Županije uključen je u sastav novostvorene jugoslavenske države koja se tada nazivala Kraljevina Srba. stočarstvo i proizvodnja sira. Ona se brzo raspala. a osobito poljoprivreda.

forestry the snow is present even more than and especially agriculture. Cincar stand out among the HerzegBosnian high mountains.below zero. When the winters are severe chemical industry.pretty high and reach over 30 ºC. In summer.5-10 1100-1200 The economy in post-war period Even in the pre-war period.6ºC (Livno). especially durpotentials were and still are the cat. the Herzeg-Bosnian Canton was considered economically the most un- The climate The continental climate prevails in the Canton. with the highest peak Tro- Tourism BiH • October 2009 13 .7ºC and at the mountain tops it is much more Mountains Dinara.enians. the most known mountain of the Canton. that didn’t last for a long time.Naziv polja površina dužina širina prosječna nadmorska panies in Livno and u km2 u km u km visina u metrima it buys the milk off Livanjsko field 405 65 5-12 700-740 from the independGlamočko field 130 56 0. of Duhere the existing possibilities are not vanjsko field at 859 m and Livanjsko used to the full. January. In 1945 the partisans took over the government and created the new Yugoslavia. The average temperature in the coldest month in the year. The main 100 days. They considered that they finally got their state where they could be able to freely develop in all fields. in lower altitudes is about -0. but even of Glamočko field at 882 m. The coldness can be very nomical branches were: textile and bitter. It fell apart soon after that and the Independent state of Croatia was established in the area of the Canton. The emergence and the declaration of the new state were welcomed with great enthusiasm by the population of our region. has been privatized and is one of the successful com. The production of milk is the The lowest parts of the Kupreško only field in agricultural production field are at the altitude of 1117 m. Duvan1350 physical persons registered.ing the day. The most about 1150 legal entities and about known ones are: Livanjsko. fields have formed. Staretina. The main eco. There is a need to mention that this Canton is known for the large number of people working abroad and in that way supporting their On a relatively small area big families. Recent history of the Herzeg-Bosnian Canton Germany and Italy attacked Yugoslavia in April 1941. Tušnica. developed County. jsko. the war sufferings and the declaration of the Independent state of Bosnia and Herzegovina.7-12 880-930 ent producers. Glamočko and Kupreško fields. that has been starting again. tion. After forty five years of singleparty system in which only one political party acted in Yugoslavia – the Communistic party of Yugoslavia. Šator. In Kupres it is -5. some of which are At the moment the Canton has flooded and some dried. The milk industry field at the altitude of 699 m. colliery. in the beginning of 1990 big changes happened. But. Particular and unusual is the mountain Dinara. the temperatures are tle-breeding and cheese produc. and from 1929 the Kingdom of Yugoslavia. Duvanjsko field 128 21 7-9 860-940 Fields Kupreško field 96 27 1.

jer gotovo sva voda što je izlije nebo ponire. Vode rijeke Šujice nestaju u ponoru Kovači. Voda akumulirana u Buškom jezeru koristi se za proizvodnju električne energije u HE Orlovac. Na području Buškog blata (jugoistočni dio Livanjskog polja) odgovarajućim hidrotehničkim zahvatima stvoreno je sabirno jezero površine od 55 km4. narod ga naziva Veliki ponor Buško Lake in winter 13 Turizam BiH • listopad 2009. Mandek i Jaruga su povremeni tokovi koji u ljetnom razdoblju presuše. Važno je spomenuti i umjetno jezero Mandek iznimne ljepote i atraktivnosti. negoli veličinom. koje se nalazi u istoimenom parku prirode. Grabovica (1066m) i Tušnica (1697 m) koje ga odvajaju od Duvanjskog polja. a nizvodno prima pritoku Volaricu. Rijeke i potoci U zavali Livanjskog polja izdvajamo tri veća stalna toka: Bistricu. Glamočkog na 882 m. Žabljak i Sturbu. Iako Hercegbosanska županija prima oko 1400 mm padalina po četvornom metru. Najniži dijelovi Kupreškog polja prostiru se na 1117 m. Izvori Šujice su Veliki i Mali Stržanj. Duvanjskog na 859 m i Livanjskog polja na 699 m iznad mora. Staretina. U planinskim predjelima zime su duge. Iako se nalazi na Livanjskom polju. Glamočko i Kupreško polje. najpoznatija planina županije čiji se vrh Troglav uzdiže 1913 metara nad morem i Kamešnica s vrhom Konj koja se uzdiže na visinu 1856 metra iznad mora. . Predstavlja jedno od najvećih umjetnih jezera u Europi. Jezera Hercegbosanske županije odlikuju se više posebnošću i ljepotom. Šator. Stoga će neka planinska područja Hercegbosanske županije vrlo brzo postati razvijena turistička i skijaška središta. Duvanjsko. Glavni vodotok Duvanjskog polja je Šujica. Odvaja najveće polje u kršu na svijetu Livanjsko polje od Kupreškog polja. ona je ipak suh i bezvodan kraj. Najveće je Šatorsko s površinom od 8000 m4. Cincar…Posebna je i neobična planina Dinara. Bezvodnost krša uzrokovana je geološkom građom ovog područja. Najviša planina je Vran s vrhom smještenim na 2074 metara nadmorske visine. samo trećina jezera pripada livanjskoj općini. dok ga Golija (1890m). Staretina (1675 Buško jezero zimi • m) i Šator (1873 m) odvajaju od Glamočkog polja. Cincar je druga po visini planina s istoimenim vrhom na 2006 metara iznad mora. Planine Među hercegbosanskim visokim planinama ističu se Dinara.isušena. Vode Vode su najznačajniji čimbenik u oblikovanju krša. Snijeg se u nekim predjelima zadržava i do početka ljeta. One odvajaju Županiju od Dalmacije. Najpoznatija su: Livanjsko. a ljeta kratka i topla. Ona kanjonom u jedinstvenu hidrološku cjelinu povezuje Šujičko polje s Duvanjskim. Svojom ljepotom pak se ističu Kukavičije (Lupoglavsko) i Blidinjsko jezero. Tušnica. Tu su još i planine Midena (1221m).

and downstream it takes the tributary Volarica. while Golija (1890 m). There is one more artificial lake of exceptional beauty and attractiveness. The Šujica waters disappear in the chasm Kovači. Mandak and Jaruga are the flows that dry out during the summer. which is located in the Park of nature Blidinje. It divides the biggest karst field in the world from the Kupres field. The water accumulated in the Buško Lake is used for the electric power production in the HE Orlovac. In the area of Buško blato (southeastern part of Livanjsko field). The springs of Šujica are Veliki and Mali Stržan. it connects Šujičko field with Duvanjsko in a unique hydrological whole.000 square metres. Kukavičko (Lupoglavsko) and Blidinjsko Lake. The highest mountain is Vran with the highest peak of 2047 metres above sea. 13 Tourism BiH • October 2009 . Grabovica (1066 m) and Tušnica (1697 m) that divide it from the Duvanjsko field. Even though Herzeg-Bosnian Canton has about 1400 mm of precipitation on square metre it is dry and waterless region because all the water that is falling from the sky sinks. There are also the mountains Midena (1221 m). the Mandek Lake.Rijeka Šujica • The Šujica River glav with the altitude of 1913 metres and Kamešnica with the peak Konj with the altitude of 1856 metres. Rivers and streams In the Livanjsko field there are three bigger permanent flows: Bistrica. and the people call it the Veliki ponor (Big chasm) or Krivodol. They divide the Canton form Dalmatia. Waters The water is the most important factor in shaping the karst. It is one of the biggest artificial lakes in Europe. Even though it is placed in Livanjsko field only one third of it belongs to the municipality of Livno. The main flow of the Duvanjsko field is Šujica. The lakes of the Herzeg-Bosnian Canton are more characterized by their specialty and beauty than their size. The biggest one is Šatorsko with the surface of 8. In some parts the snow stays on the ground until the beginning of the summer. Waterlessness of the karst is caused by the geological structure of this region. And that is the reason why some mountain areas of the Herzeg-Bosnian Canton will soon become developed tourist and ski centres. With its canyon. Staretina (1657 m) and Šator (1873 m) divide it from Glamočko field. the accumulation lake was created with the surface of 55 square km. single out with their beauty. In the mountain regions the winters are long and the summers short and warm. Žabjlak and Struba.

prostrana polja. Planinski vrhovi na Čvrsnici (Pločno 2228 m). kristalno čistoj vodi riječna pastrva nijemo pozdravlja nebesko plavetnilo koje se zrcali na vodi sudarajući se sa zelenilom okoliša. Letenje sportskim avionima. osobito mladima koji se okupljaju u klubu ‘’Krila Livna’’ u Livnu i Aero klub u Kupresu. Vranu (Veliki Vran 2074 m). kupanje i plivanje u ljetnim mjesecima te kampiranje u šumi uz samu obalu jezera. Jedinstvene prirodne pogodnosti privlače mnogobrojne ljubitelje slobodnog letenja što pridonosi i njegovoj popularizaciji među lokalnim stanovništvom. Cincaru (2006 m ).Livno. O tome svjedoči pisani dokument Fishing on Buško Lake Turizam BiH • listopad 2009. te nastojali oko osnutka muzeja u samostanu. st. a i član je Skijaškog saveza BiH. Za njima ništa ne zaostaju gorde ljepotice Kamešnica. Golija. nastavlja vraćati godinama. lisica. Obnovljeni Sportskorekreacijski centar „Čajuša“ u sklopu kojeg se nalaze četiri skijaške staze plus baby staza. Turistička destinacija Kupres. tradicionalno je odredište za skijaše rekreativce. veslanje. zečeva. Ribolov Ako je vaša ljubav priroda i uz to još volite pecati. kajak i kanu. stručno zaštiti i znanstveno obradi. dinstvenim. sa ciljem da sustavno sakuplja. Lov Kad strastveni lovac jednom. dobra prometna povezanost vratili su Kupres na listu najatraktivnijih skijališta za sve ljubitelje zimskih radosti s područja Dalmacije. jedriličarstvo i aeromodelarstvo aktivnosti su AERO-KLUBA LIVNO sa sportskim aerodromom i hangarom na Brdima. Ljubuša. Šator. potaknut pričom svojih kolega ili pak sasvim slučajno. Rijetka su mjesta za lovce i ljubitelje foto safarija koja obiluju svim vrstama atraktivnih ptica i divljači. nezagađene rijeke i jezera. on se u taj svojevrsni lovački raj. na 1250 m nadmorske visine s oštrom planinsko-alpskom klimom i gotovo 5 mjeseci pod snijegom. osobito privlačno i lako dostupno turistima s područja Dalmacije i Hercegovine. utočište ćete pronaći odmarajući se uz rijeke u čijim njedrima. . Visoke planine koje okružuju prostrana polja (Livanjsko.5 km. u djelatnosti livanjskih franjevaca koji su obilazili arheološka nalazišta i skupljali starine. a spada među najveće i najimpresivnije ponore dinarskog krša. U sklopu „Čajuše“ djeluje Skijaški klub „Striž“ iz Tomislavgrada. zapadne Bosne i Hercegovine. Tušnica. Dinari (Troglav 1913 m) pravi su izazov za planinare. godine. listopada 1995. čuva. klima čine ovaj prostor jeRibolov na Buškom jezeru • Muzejske ustanove Franjevački muzej i galerija Gorica . od prepelica i divljih pataka. Raznolika konfiguracija terena. ukupne dužine oko 13. Klub 13 je nedugo nakon osnivanja postigao zavidne rezultate na natjecanjima širom BiH. suvremeno opremljen hotel sa svim popratnim sadržajima. prvi put svrati na lovišta na prostoru Hercegbosanske Županije. jarebica.ili Krivodol. službeno je utemeljen 2. planinske livade i pašnjaci. te prezentira muzejski materijal sa područja Hercegbosanske Županije. skijanje na vodi. Buško jezero pruža iznimne mogućnosti za ljubitelje sporta i rekreacije na vodi: jedrenje u malim jedrilicama i jedrenje na dasci uz obilje povoljnog vjetra. veoma lijepim i atraktivnim. vukova i srna do divljih svinja i medvjeda. velika prostranstva pod visokim šumama. Duvanjsko i Kupreško) uz povoljna strujanja zraka pružaju idealne uvjete za zmajarenje i paraglaiding. FMGG kao nasljednik Franjevačke zbirke na Gorici ima svoje korijene u 19. Šport U svijetu poznavalaca sportskog letenja ovo područje je proglašeno najpovoljnijim u Europi. loviti riječne rakove ili žabe. Malovan.

Hunting When a passionate hunter once comes to the hunting grounds in the Zima na Kupresu • Winter on Kupres Kosci na Kupresu • Haymaker on Kupres 139 Tourism BiH • October 2009 . wolf and doe. Sports In the world of sports flying this area is declared to be the most suitable in Europe.5 km long. the club gained enviable results in the competitions over BiH and it is a member of the Skiing association of BiH. hare. Dinara (Troglav 1913 m) are a real challenge for the mountaineers. especially attractive and easily accessible for the tourists from Dalmatia and Herzegovina. not less beautiful: Kamešnica. Cincar (2006 m). area of the Herzeg-Bosnian Canton. partridge. Duvanjsko and Kupreško) with the fair winds offer ideal conditions for kite-flying and paragliding. at the altitude of 1250 m and harsh mountain-alpine climate and almost 5 months with the snow is the traditional destination for the recreational skiers. High mountains that surround the spacious fields (Livanjsko. fox.and it belongs to the biggest and the most impressive chasms of the Dinara’s Karst. Tourist destination Kupres. Tušnica. he continues to come back to this hunting heaven of a kind for years. boar and bears. beautiful and attractive. modern equipped hotel with all the additional programs and good road connections got Kupres back to the list of the most attractive skigrounds for all winter-sports fans from Dalmatia and western Bosnia and Herzegovina. big spaces under the forests. mountain meadows and pastures. Unique natural favourability attracts numerous free gliding fans what helps its popularization among the locals. especially young ones who gather in the club “Krila Livna” (The Wings of Livno) in Livno and the Aero club in Kupres. spacious fields. water-skiing. paddling. Various ground configurations. kayak and canoe. Vran (Veliki Vran 2074 m). Golija. The skiing club “Striž” from Tomislavgrad works within “Čajuša”. Buško Lake gives exceptional possibilities for the water sports fans: sailing in small sailboats and the board sailing with plenty of the fair winds. gliding and air-modelling are the activities of the AERO-CLUB LIVNO with the sports airport and a hangar on Brda. The mountain peaks on Čvrsnica (Pločno 2228 m). And then follow. swimming in the summer months and camping in the woods by the bank of the lake. clear rivers and lakes and the climate make this area unique. Not long after it was founded. The places for the hunters and photo-safari fans that is abundant with all kinds of attractive birds and game are not so common. Šator. Renovated Sports and recreational centre “Čajuša” with four ski-runs plus baby run. altogether 13. quail and mallard. Malovan. Ljubuša. Sports airplanes flights.

općina Tomislavgrad. organ10 Džamija u Livnu • Mosque in Livnu Pravoslavna crkva u Ravnom • Orthodox church in Ravno Turizam BiH • listopad 2009. Manifestacije „Kultura i cvijeće“. Slovačka. danas FMGG.-16. . „Maškarade“ u Livnu su programi zabavnog karaktera koji se svojom dobrom organizacijom približavaju onima u Čapljini. promocije knjiga.god. skok u dalj. njeguje se folklorno naslijeđe (festival gange i gusala). potezanje konopa. koje je bogato prelijepim pejzažima rijeke Sturbe. bećarac koja se čuje na svakom koraku na trenutke vraćaju prošlost u sjećanje onih koji još pamte.) Hrvatski kajakaški savez i OP Tomislavgrad od 1996. borba na brvnu i drugi davno zaboravljeni sportovi. te sami biraju jorgovan godine. Dani kosidbe u Kupresu “Strljanica” (prva nedjelja u srpnju) tradicionalna je manifestacija koja svoj korijen vuče još iz turskog doba a uvriježena je uglavnom u hrvatskom narodu. Kroz kasnija desetljeća u livanjsku muzejsku zbirku donose se brojni nalazi iz svih razdoblja livanjske prošlosti. te ganga. U sklopu manifestacije odvijaju se mnogobrojna kulturna događanja (izložbe slika. pri iskapanju jedne bazilike (bila je u sekundarnoj uporabi. Kajakaška regata se održava u prvoj polovici mjeseca kolovoza. a onima nešto mlađima ostavlja poruku da čuvaju naslijeđe za buduće naraštaje. Nikole Tavelića održana je 1995. općina Tomislavgrad. godine i prihvaćena je sa velikim oduševljenjem cjelokupnog hrvatskog naroda. Međunarodna kajakaška regata Kazaginac (09. poslije Krista. koji po svom sadržaju i obimu odražava na ovim prostorima kontinuitet povijesnih zbivanja: od Kelta i Ilira preko Rimljana. Moto klub „Vukovi“ iz Livna je osnovan 2000.Prisoje. Međunarodna regata i kamp mladih kajakaša i kanuista srednjoevropskih zemalja. kazališne predstave u suradnji s poznatim bosanskohercegovačkim i hrvatskim kazališnim kućama). Republika Hrvatska i Bosna i Hercegovina.st. kojim se moli Zemaljska vlada u Sarajevu za dozvolu da se može u javnoj samostanskoj prostoriji držati starinsko oružje. Slovenija. Dosadašnje zemlje sudionice regate su: Češka. ugrađena kao dno u krstionici bazilike).zabavnog karaktera u organizaciji Turističkog ureda Livno u kojoj se građani međusobno natječu i uljepšavaju okoliš. Seoski sportovi . afirmacija su vodenih sportova na Buškom jezeru. Ploča datira iz druge polovice II. Prvi hrvatski sabor i Dani sv. Nikole Tavelića tradicionalna je vjerska. te Hrvata od doseljenja do najnovijeg vremena.bacanje kamena s ramena.iz 1896. Imotskom. Poljska. „Malo raspjevano Livno“ je dječji festival. godine i broji sedamdeset članova. g. održavaju mnogobrojna športska natjecanja. najljepšu ulicu ili kvart godine itd. “Duvanjska ploča” Ovaj rimski nadgrobni cipus pronađen je 1969. Natjecanje kosaca za titulu Kozbaše i konjske utrke središnji su događaji Strljanice. „Motorijada“ je okupljanje motorista na prostoru izletišta „Bostan“. na lokalitetu Bare / Karlov Han . iziraju Međunarodnu regatu i kamp mladih kajakaša na Buškom Jezeru (Galin lakat) u Kazagincu. Nekad mala samostanska zbirka prerasla je u suvremeno osmišljen muzej.08. Mađarska. manifestacija ekološko .08. Buško blato. kulturna manifestacija koja se održava svake godine u prvoj polovici mjeseca srpnja. Prva proslava Prvog hrvatskog Sabora i Sv.

Hungary. ern museum – FMGG. The first Croatian assembly and the St. in the work of Livno’s Franciscans who had gone around the archaeological sites and collected the antiquities and made efforts in founding the museum in the monastery. in the municipality of Tomislavgrad. and for those youngers leave the message to preserve their heritage for the future generations. The first celebration of the First Croatian assembly and St. FMGG as the heir of the Franciscan collection in Gorica has its roots in 19th century. preserving. and traditional singing ganga and bećarac that can be heard everywhere. on the locality Bare / Karlov han – Prisoje. “Duvno tablet” This Roman tombstone was found in 1969. Nikola Tavelić was held in 1995. etc. in digging a basilica ( it used to have a secondary use. International regatta and the camp for young kayakers and canoeists from Central Europe is the affirmation of water sports on Buško Lake.Fishing If your love is the Nature. Mijat’s group International kayak regatta Kazaginac (09/08 – 16/08) Croatian kayak association and the municipality of Tomislavgrad have been organizing the International regatta and the camp for young kayakers on Buško Lake (Galin lakat) in Kazaginac. book promotions. Rural sports – stone throwing. the most beautiful street or neighbourhood. and Croats from their arrival to recent history. and accepted with great enthusiasm of the entire Croatian population. the Republic of Croatia and Bosnia and Herzegovina. folklore heritage is being cherished (ganga and gusle festival) and numerous sports competitions are held. “Little singing Livno” is a children’s festival. Numerous cultural events are organized within the festival (exhibitions. The countries that take part in the regatta are: Czech Republic. Poland. in which the Country government in Sarajevo is requested a permission for the old weapons to be kept in the public monastery’s rooms. cultural festival that takes place in the first half of July every year. you’ll find your place resting by the rivers where. The days of haymaking in Kupres “Strljanica” (first Sunday in July) is the traditional festival that has its origin in Turkish ages and is mostly ingrained among the Croatian population. The tablet dates from the second half of II century A. Nikola Tavelić days is a traditional religious. “Carnival” in Livno comes up with those in Čapljina and Imotski with its good organization. and protecting and scientifically analyzing and presenting the museum materials from the region of Herzeg-Bosnian Canton. and has 70 members. What used to be a small monastery collection now is a modMijatova družina • Festivals and events “Culture and flowers” is the festival of ecological and entertainment character in the organization of Tourist office Livno where citizens compete and beautify the environment and choose the lilac of the year. Through the decades that followed. The moto-club “Vukovi” (Wolves) from Livno was founded in year 2000. tugging the rope. in crystal clear waters. the municipality of Tomislavgrad since 1996. D. 1995 with the purpose of collecting. This is witnessed by a written document from 1896. Kayak regatta takes place in the first half of August. numerous finds from all periods of Livno’s history were brought to the museum collection. take the past back into the memory of those who remember it. the long jump. Slovenia. Buško blato. fight on a tree-bridge and other long forgotten sports. 11 Tourism BiH • October 2009 . reflects the continuity of the historical events in these areas: from Celts and Illyrians to Romans. the trout speechlessly greets the sky-blue that reflects by the water and clashes with the green environment. by its contents and size. and you like fishing. which. Museums The Franciscan museum and the gallery Gorica – Livno was officially founded in October 2nd. The competition of haymakers for the title of “Kozbaša” and horse races are the central events of the “Strljanica”. built in as the bottom of the basilica’s font). catching the crayfish and frogs. Slovakia. theatre plays in cooperation with famous BiH and Croatian theatres).

Županija Posavska z RAJa lov i ribolov Ž Hajrudin Hadžidedić upanija Posavska je smještena u sjevero – istočnom dijelu BiH i druga je od 10 kantona/županija Federacije BiH. jezerima. šljunkarama i kanalima. U samostanu su u fazi uređivanja i muzej moderne umjetnosti. općina Orašje nalazi se Franjevački samostan i crkva. bizona i predmeti izrađeni od hrasta starog oko 6000 godina. Izgradnjom Koridora 5c. 12 Ž MANIFESTACIJE Na području Županije Posavske održava se niz kulturno umjetničkih i sportskih manifestacija koje se održavaju u ljetnim mjesecima. Područje Županije zauzima 324 km2 i većim dijelom je nizinsko prosječne nadmorske visine do 90 m. . starim koritima. gdje će se moći pronaći ostaci kostiju mamuta. Bosna) jedna je od vodom bogatijih krajeva u Bosni i Hercegovini Geoprometni položaj Županije je omogućio dva vrlo frekventna granična prijelaza u Orašju i Šamcu. Županija Posavska nudi vrlo bogatu ihtiološku raznolikost. Geografski položaj. Sastavljena je od tri općine: Orašje. šećerna repa i duhan. U Županiji živi oko 45 000 stanovnika od kojih se većina bavi poljoprivredom. barama. Najzastupljenije kulture su kukuruz i pšenica. koji će povezivati BiH sa Europskom Unijom. Od starih zanata velik broj stanovništva se bavi proizvodnjom predmeta od vrbovog pruća. Kosti i hrastovi od kojih se izrađuju predmeti su pronađeni u rijeci Savi na području Županije. stvorit će se uvjeti za razvoj tranzitnog turizma. Budući da je Županija smještena na obalama dviju velikih rijeka (Sava. bogat i raznovrstan fond divljači i riba i očuvani prirodni okoliš stvaraju odlične uvjete za uzgoj divljači i ribe upanija Posavska omogućava razne vrste ribolova zato što se može pecati na rijekama. Najveće tradicionalne manifestacije su: Turizam BiH • listopad 2009. blizina dviju velikih rijeka. U samostanu je smješten muzej sa bibliotekom gdje se nalazi preko 10000 izložbenih primjeraka i vrijedna numizmatička zbirka. Kulturno historijski spomenici smješteni su na dva lokaliteta. u naselju Tolisa. a od industrijskih biljaka: soja. Odžak i Domaljevac – Šamac. Osim Samostana i crkve od kulturno historijskih spomenika možemo izdvojiti zgradu općine u Odžaku. također i muzej ledenog doba.

Posavina Canton offers very rich ichthyologic diversity. The most represented field crops are the corn and wheat. The area of the canton spreads on 342 km2 and is mostly lowlands. Cultural-historical monuments are placed in two localities. Within the monastery there is also a museum of modern arts in the faze of arranging. Odžak and Domaljevac – Šamac. Bosna). lakes.000 exhibits and valuable numismatic collection. Since the Canton is located on the banks of two big rivers (Sava. P Rijeka Sava • The Sava River The geographical position. we can also single out the municipality building in Odžak as a cultural-historical monument. with the average altitude of 90 m. closeness of the two big rivers. and are mostly occupied with the agriculture. FESTIVALS In the area of the Posavina Canton there is a number of cultural and sports festivals held during the summer months. it is one of the water-richer areas in Bosnia and Herzegovina. canals. marshes. where the remains of the bones of the mammoths. The biggest traditional events are: osavina Canton enables different kinds of fishing because you can fish at rivers.000 inhabitants in the Canton. bison and the objects made of the 6000 years old oak tree will be seen. The bones and the oaks were found in the Sava River at the Canton’s area.Posavina Canton HEAVEN fishing for hunting and osavina Canton is located in the north – eastern part of BiH and is the second out of 10 cantons of the Federation of BiH. producing the objects made of willow brushwood. old river beds. P Tourism BiH • October 2009 13 . There are about 45. which has over 10. A lot of the population is occupied with one of the old crafts. the municipality of Orašje. and the cash crops are: soybeans. the conditions for the development of the transit tourism should be created. It is made up of three municipalities: Orašje. there is a Franciscan monastery and a church where is the museum with the library. the museum of the glacial period. sugar-beet and tobacco. In Tolisa. Besides the monastery and the church. With the construction of the corridor 5c. which will connect BiH with the European Union. Geo-traffic position of the Canton has made it possible for the two very busy border crossings in Orašje and Šamac to be opened. rich and heterogeneous fund of wild game and fish and preserved natural environment make good conditions for breeding the wild game and fish.

Glavni cilj ove manifestacije kao i Posavskog kola i Domaljevačke tkanice je očuvanje kulturne baštine i izvornog folklornog stvaralaštva. Kao važan dio turističkog proizvoda.08. Pored 1 Na području Županije najzastupljenija je pernata divljač: fazani. U svrhu povećanja atraktivnosti lovnih i ribolovnih područja. bogat i raznovrstan fond divljači i riba i očuvani prirodni okoliš stvaraju odlične uvjete za uzgoj divljači i ribe. štuka.08 – 16. režiseri. jezerima. nastupa na otvorenoj pozornici. Ostala značajna lovna divljač koja se nalazi na ovim prostorima je srneća divljač. Turistička zajednica Županije Posavske je implementirala projekt „Posavina raj za lov i ribolov“ koji je financirala Europska Unija. kulenijada. likovne izložbe. starim koritima. divlji golub. barama. općina Orašje. uspostavljen je sistem informiranja. tako je i dobila naziv «Mala Pula». koncerti. nogometu i borilačkim sportovima. amur. sportski turniri u košarci. Na projekcijama filmova učešće uzimaju glumci. Na ovim prostorima najzastupljenije vrste riba su: šaran. natjecanja. utrke pasa. divlje guske i patke. Županija Posavska omogućava razne vrste ribolova zato što se može pecati na rijekama. na centralnom trgu u Odžaku. Prema ovim karakteristikama ovo područje je atraktivno sa stanovišta turističko – lovne i ribolovne ponude. te divlje svinje i zečevi. izložbe. Županija Posavska nudi vrlo bogatu ihtiološku raznolikost. koji pruža potrebne informacije i usluge turistima za vrijeme njihovog boravka u Posavini. Održava se početkom devetog mjeseca na prostorima općine Orašje. . obnovljeni su i poboljšani objekti i tereni za boravak turista na lovištima i unaprijeđeni fondovi divljači i riba. prezentacije knjiga. šljunkarama i kanalima. Manifestacija se obilježava početkom šestog mjeseca u naselju Tolisa. prepelice. Turizam BiH • listopad 2009.sportska manifestacija međunarodnog karaktera koja se održava krajem sedmog mjeseca na području Ribolov na Savi općine Domaljevac – Šamac. rafting i spust gumenim čamcima niz rijeku Savu. tolstolobik. smuđ.08. šljuke i grlice.DANI HRVATSKOG FILMA – najveća manifestacija na prostoru Županije gdje se prikazuju najbolja ostvarenja hrvatske kinematografije nakon Pulskog festivala. koncerti i kao vrhunac manifestacije smotra folklora međunarodnog karaktera koja se održava 15. som. Moto susreti u Orašju koji okupljaju preko 1000 motorista iz cijele Europe. mrena. Pored ovih manifestacija bitno je napomenuti i internacionalnu Sava regatu Karlovac – Orašje koja okuplja zaljubljenike u prirodu i kajak – kanu sport iz čitavog svijeta. Organizatori HKUD «Mladost» Domaljevac svake godine osiguravaju bogat program koji se sastoji od tradicionalnog svečanog mimohoda folklornih skupina. DANI TOLISE – veliki događaj koji prerasta u tradicionalnu manifestaciju međunarodnog karaktera. blizina dviju velikih rijeka. glumačke prezentacije itd. koncerta izvorne i zabavne glazbe. glavnog događaja međunarodne smotre folklora tu su još i razna natjecanja u starim sportovima. osobe iz političkog života Hrvatske i FBiH uz zavidno medijsko praćenje. POSAVSKO KOLO – održava se na području općine Odžak u vremenu od 01. • Fishing on the Sava DOMALJEVAČKA TKANICA – kulturno – folklorno . održavaju se početkom petog mjeseca. Manifestacija je bogata sportskim i kulturnim događanjima: promocija knjiga. odbojci. a održava se u sedmom mjesecu i traje 14 dana. LOV I RIBOLOV Geografski položaj.

Motorcyclemeetings in Orašje that gather over 1000 motor cyclists from all over the Europe are taking place at the beginning of May. Posavina Canton offers very rich ichthyologic diversity. wild goose and ducks. exhibitions. canals. this area is attractive from the point of view of the tourist-hunting and fishing offer. dog races. competitions. According to these characteristics. This festival is taking place at the beginning of June in Tolisa. DOMALJEVAC SASH – cultural-folklore-sports festival with the international character. TOLISA DAYS – a big event that is becoming an international traditional festival. The main goal of this festival and of Posavina dancing and Domaljevac sash is the preservation of cultural heritage and the autochthon folklore creativity. closeness of the two big rivers. marshes. etc. Tourism BiH • October 2009 1 . POSAVINA WHEEL DANCE – held in the area of the municipality of Odžak from 01/08 – 16/08. volleyball. open air performances. old river beds. HUNTING AND FISHING The geographical position. In order to increase the attractiveness of the hunting and fishing areas.CROATIAN FILM DAYS – the biggest event in the area of the Canton. are being screened. Posavina Canton enables different kinds of fishing because you can fish at rivers. directors. concerts. from all over the world. pike-perch. rafting and pontoon ride down the Sava River. held at the end of July. quail. after the Pula film festival. and sports tournaments in basketball. which gathers lovers of nature and kayak – the canoe sports. hunting and fishing paradise” financed by the European Union. and the game and fish stocks increased. wood pigeon. football and contact sports. This festival is full of sports and cultural events: books promotion. The most represented fish species in these areas are: carp. the Tourist board of Posavina Canton has implemented the project “Posavina. actors presentations. catfish. and barbel. The rest of the hunting game here are: deer game. Besides these festivals it is important to mention the international Sava regatta Karlovac – Orašje. at the area of the municipality of Domaljevac – Šamac. the international folklore festival. there are also various competitions in old sports. and people from the Croatian and BiH political life. Besides the central event. and there is a great media interest for this event. The system of informing that gives all the necessary information and services for the tourists during their stay in Posavina has been established as a very important part of tourist product. snipe and turtle-dove. art exhibitions. pike. amur. lakes. kulenijada. Hunting In the area of the Canton the most represented is the feathered game: pheasant. and so it got the name “Little Pula”. concerts and as the final of this event the international folklore festival held on August 15th at the central Odžak’s square. traditional and pop music concerts. rich and heterogeneous fund of wild game and fish and preserved natural environment make good conditions for breeding the wild game and fish. the buildings and grounds for tourists stay at the hunting grounds had been renovated and improved. wild boar and hare. At the film screenings you can see actors. the municipality of Orašje. It is being held at the beginning of September in the municipality of Orašje. book promotions. where the best works of the Croatian cinematography. and it is held in July and lasts for 14 days. The organizer HKUD “Mldost” Domaljevac every Lov • year makes a rich program consisted of: traditional ceremonial folklore groups march past.

sačuvana flora i fauna predstavljaju važne resurse ovog kantona i osnova su za sportsko-rekreativni. netaknuta priroda.Bosanskopodrinjski kanton Bosna Edin Kunovac kakva je nekada bila Veliki prirodni potencijali pružaju mogućnost da turizam preraste u vodeću privrednu granu Goražda i cijelog kantona. rirodna i geografska raznolikost prostora. Prače i Koline. . 1 P Turizam BiH • listopad 2009. lovni i ribolovni turizam kao odredište za one koji vole aktivan odmor u netaknutoj prirodi uz obale rijeke Drine.

Prača and Kolina.Bosnian-Drina Canton Bosnia as it used to be Goražde noću • Goražde noću Great natural potentials offer the possibility for the tourism to become the leading economic branch of Goražde and the entire Canton. hunting and fishing tourism and the destination for those who like active rest in untouched nature by the banks of the rivers Drina. untouched nature. N Natural and geographical diversity of the area. preserved flora and fauna represent important resources of this Canton and are the basis for sports and recreational. Tourism BiH • October 2009 1 .

rijeke i planine pružaju mogućnost da svako može pronaći nešto za sebe (splavarenje. Područje gornjeg toka rijeke Drine od prapovijesnih vremena nije bilo zaobiđeno od prisustva i kulturnog razvitka ljudskih zajednica. Crni rajski vrh.). stoga se razvoj turizma uglavnom bazira na mogućnostima koje pruža ova rijeka. Ruda glava. Rijeka Drina uvijek je bila glavna saobraćajna arterija na području istočne Bosne.6km2 i sastoji se od tri općine: Goražde. izaziva radoznalost.). planinarski pohodi. ribolov. netaknuta priroda. koja je povezivala primorje. Turistička agencija “Obner” obezbijedit će vam potpuni ugođaj na splavarenju. Osanica itd. lovni i ribolovni turizam kao odredište za one koji vole aktivan odmor u netaknutoj prirodi uz obale rijeke Drine. Ribolov Gornji tok rijeke Drine. Foča-Ustikolina i općine Pale-Prača. Prirodna i geografska raznolikost prostora. još uvijek je sačuvan od svih zagađivača. Prače i Koline. sačuvana flora i fauna predstavljaju važne resurse ovog kantona i osnova su za sportsko-rekreativni. Sadba. Splavarenje Drinom je već poznat turistički proizvod zbog kojeg ovo područje posjećuje veliki broj turista. zaustavlja dah. Veoma atraktivno i posjećeno mjesto je izletište Rorovi koje ujedno predstavlja simbol ot- pora (1992. kanjoni. Splavarenje Drinom. Splav je neobično plovilo izgrađeno od drvene oblovine sa koga se može riboloviti i uživati u gastro ponudi domaćih specijaliteta. itd. gdje svoj mir mogu pronaći kupači: Gradski žanj. a ujedno postane nosilac razvoja općine Goražde. . rafting. Crnu Goru sa Sarajevom i drugim krajevima. Prirodni resursi izvanredne ljepote i raznovrsnosti kao što su prelijepe šume. ljubitelje ljekovitog bilja i šumskih plodova. već se jednostavno mora doživjeti. vožnja kajakom. Duž obala rijeke Drine nalazi se nekoliko plaža. Klek. Splavarenje Posebno atraktivan turistički proizvod BPK-a Goražde je splavarenje Drinom.osansko-podrinjski kanton Goražde zauzima površinu od 504.-1995. u skladu sa svojim interesima. Splavarenje je doživljaj čija se posebnost ne može riječima opisati. Borovac i Grebak pružaju sliku pomalo divljeg prostora (u najpozitivnijem smislu riječi). budi neizvjesnost i želju za ponovnim vraćanjem. Planinski visovi Kriva draga. Bogata prirodna i kulturno-historijska baština resursi su koji imaju neprocjenjivu vrijednost i potencijal za razvoj turizma na prostoru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Srbiju. TIPOVI I VRSTA Bosansko-podrinjski kanton Goražde raspolaže velikim prirodnim potencijalima koji pružaju mogućnost da turizam preraste u vodeću privrednu granu. B TURISTIČKA PONUDA . plivanje. Rijeka Drina predstavlja izuzetnu atrakciju za brojne domaće i strane goste. slobodnog i očuvanog i pružaju izvanredan ugođaj za planinare. Splavarenje 1 Turizam BiH • listopad 2009.

Sadba. which offer the possibility for the tourism to become the leading economic branch and the holder of the development of the municipality of Goražde. Tourist agency “Obner” will provide you the complete atmosphere in floating. The presence and the development of human communities had existed in the area of the upper Drina flow since the prehistory. Serbia. Log floating is an experience of a special kind that you can’t describe with words.6 square km and consists of three municipalities: Goražde. rouses suspense and the desire for coming back. hunting and fishing tourism and the destination for those who like active rest in untouched nature by the banks of the rivers Drina. mountaineering. Natural and geographical diversity of the area. TOURIST OFFER. The log floating on the Drina is already familiar tourist product. free and preserved and give exceptional atmosphere for the mountaineers. Ruda glava.) compatible with everybody’s interests. Fishing The upper Drina flow is still preserved from pollution. like beautiful woods. untouched nature. Along the Drina there are several beaches for bathers: Gradski žanj. you just have to experience it. canyons. etc. The float is an unusual sailing boat made of round-wood from which you can fish and enjoy the gastro offer of local specialties. preserved flora and fauna represent important resources of this Canton and are the basis for sports and recreational. Klek. Rich natural and cultural-historical heritage are the resources that have priceless value and potential for the development of tourism in the area of Bosnian-Drina Canton Goražde. fishing. The Drina River represents a true attraction for numerous local and foreign guests. it is breathtaking. etc. rivers and mountains. TYPES AND KINDS Log Floating Bosnian-Drina Canton Goražde has at its disposal great natural potentials. and because of this the development of tourism is mostly based on the possibilities that this river gives.B osnianDrina Canton Goražde takes up the surface of 504. Foča-Ustikolina and Pale-Prača. Prača and Kolina. The log floating on the Drina provokes the curiosity. The mountain peaks Kriva draga. The Drina River has always been the main traffic artery in the area of eastern Bosnia. Natural resources of exceptional beauty and diversity. medicinal herbs and forest fruits fans. offer the possibility for everyone to find something for himself (log floating. Borovac and Grebek give the image of slightly wild space (in the positive sense). The resort Rorovi is a very attractive and well visited place and it also represents the symbol of resistance (1992 – 1995). swimming. Osanica. Log floating Especially attractive tourist product of the Bosnian-Drina Canton Goražde is the log floating on the Drina. rafting. kayaking. Crni rajski vrh. It connected the coast. which is the basic requirement for the existence of the most interesting salmonidae Tourism BiH • October 2009 19 . due to which this area is visited by numerous tourists. Montenegro with Sarajevo and other parts.

Sportsko rekreativni turizam Sportski tereni na prostoru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde pružaju izvanrednu mogućnost za razvoj sportskorekreativnog turizma. predstavlja jedinstveno bogatstvo autohtonom potočnom pastrmkom i kapitalnim primjercima lipljana. Zahvaljujući prirodnim resursima prostor Bosansko-podrinjskog kantona Goražde pruža idealne uslove za razvoj lovnog turizma. proizvelo je potrebu za formiranjem sportskih ribolovnih društava koja egzistiraju na ovom prostoru.Lovačko društvo “Biserna” Goražde . Raznovrsnost ribljeg fonda. Na lokalitetu Grepka i Rude glave izgrađeni su planinarski domovi.Lovačko društvo “Rasoh” Prača . kako sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde tako i sa šireg prostora Bosne i Hercegovine.Sportsko. te briga o zaštiti ovih vrsta. prateći sadržaji) i bit će nosilac bržeg razvoja ove vrste turizma. Na području Ustikoline zabilježen je svjetski rekord u ulovu mladice . Ljekovito bilje.Lovačko društvo ” Grebak” FočaUstikolina tivni planinski masivi Ruda glava. Za očuvanje i zaštitu okoliša i lovne divljači brinu se četiri lovačka društva: . koje organizuje i niz planinarskih manifestacija.40kg.o. izrazito bogatstvo mladicom i drugim vrstama ribe.ribolovno društvo “TOPLIK” Prača Planinska rječica Prača. Za čuvanje tradicije u planinarstvu ističe se Bošnjačko-planinarsko društvo „Maglić” Goražde. predstavlja pravu riznicu raznovrsne kulturno-historijske Hunting-recreational centre near Goražde 10 Turizam BiH • listopad 2009. Grebak. Kriva draga radi na izgradnji savremenog sportsko-rekreativnog centra ( motel. Šetališta i staze uz rijeku Drinu u izvanrednom ambijentu omogućavaju razvoj rekreativnog turizma. Planinarstvo Teritorij Bosansko-podrinjskog kantona Goražde okružuju izrazito lijepi planinski predjeli koji svojom atraktivnošću izazivaju radoznalost planinara.o.58. govini “Krivu Dragu” u čijem sastavu se nalazi i lovno-rekreativni centar “Bijele vode” sa gaterom opremljenim za obuku i trening lovačkih kerova. Za planinarenje posebno su atrak• Lov Povoljna konfiguracija zemljišta. . dar netaknute prirode. od kojih izdvajamo najveću u Bosni i HerceLovno rekreativni centar kod Goražda Kulturno-historijsko naslijeđe Bosansko-podrinjski kanton Goražde.Sportsko-ribolovno društvo “Halil Sofradžija” Ustikolina . Kacelj i Borovac.što je osnovni preduslov da pored ravničarskih vrsta žive i najzanimljivije salomonidne vrste riba.Lovno .Sportsko-ribolovno društvo “Goražde” . gljive i ostali šumski plodovi rasprostranjeni su po svim predjelima BPK-a. odgovarajuća klima i šumska bogatstva su osnovni činioci više lovnih revira na području BPK-a. a to su: .rekreativni centar “Bijele vode” . sportski teren. kao i cijela Bosna i Hercegovina. Privredno društvo “Bijele vode” d. interesantne ribolovnim sladokuscima.

with its exceptional environment.Hunting club “Rasoh” Prača . The mountain rivulet Prača. and these are: .Sports and recreation club “Goražde” .Sports and recreation club “TOPLIK” Prača. Grebak. Mountain massifs Ruda glava. the world record in catch of huchen was registered – 58.40 kg. where the biggest one in Bosnia and Herzegovina is “Kriva Draga” with the hunting-recreational centre “Bijele vode” that has the place specially equipped for the training of the hounds. The Bosnianmountaineering society “Maglić” is distinguished in the preservation of mountaineering tradition and it organizes line of mountaineering events.Hunting-recreational centre “Bijele vode” . a gift of untouched nature represents a unique wealth of the indigenous brown trout and the big specimens of grayling. very rich with huchen and other fish species and care of the preservation of these species created the need of forming fishing clubs that exist in this region. Heterogeneousness of the fish stocks. Promenades and paths along the Drina River. mushrooms and other forest fruits are wide-spread over the BosnianDrina Canton Goražde. Sports and recreational tourism Sports grounds in the BosnianDrina Canton Goražde offer exceptional possibility for the development of sports and recreational tourism. On the locality Grebak and Ruda glava mountain houses were built. In the area of the Ustikolina.Hunting club ” Grebak” FočaUstikolina regions that provoke the curiosity of the mountaineers from the territory of the Bosnian-Drina Canton Goražde and wider area of Bosnia and Herzegovina. suitable climate and for- Mountaineering The territory of the Bosnian-Drina Canton Goražde is surrounded by exceptionally beautiful mountain Tourism BiH • October 2009 . Kacelj and Borovac are especially attractive for mountaineering. Medicinal herbs. enable the 11 Hunting Suitable configuration of the grounds. Thanks to the natural resources.Hunting club “Biserna” Goražde .Sports and recreation club “Halil Sofradžija” Ustikolina . Four hunting clubs are taking care of the preservation and protection of the environment: .Lovci i lovina • Hunters and catch est wealth are the basic factors of the hunting grounds in the area of Bosnian-Drina Canton Goražde. fish species that are interesting for the fishing lovers. the area of Bosnian-Drina Canton Goražde offers great conditions for the development of hunting tourism.

historijski i vjerski spomenik nalazi se u selu Kreča. One datiraju iz druge polovine XV. rimskog. Prilikom ovog arheološkog pretraživanja na ovom lokalitetu pronađeni su kipovi koji svjedoče o postojanju naselja iz pomenutog perioda. godine samo su potvrdila već ranije nalaze da se na ovom lokalitetu. Iskopavanja koja su vršena 1955. vazne i posude od glinene opeke.5 hiljada godina.Panorama Goražda baštine. Iz Osmanlijskog vremena značajan kulturno. Novopronađeni kipovi bit će nakon stručne obrade izloženi u pomenutom muzeju. stoljeća. Treba istaći da je na prostoru općine Ustikolina izgrađena prva džamija u Bosni i Hercegovini “Turhan Emin-begova” kao i prva štamparija na bosanskohercegovačkom tlu. U užem gradskom području općine Goražde nalazi se i jedna od najljepših džamija na Balkanu “KAYSERI CAMII” i predstavlja neprocjenjiv kulturno-historijski i vjerski spomenik. izgrađen 1553. Najnovija istrživanja koja su obavljena na ovom lokalitetu august/septembar 2009. godine. Zupčići i Podhranjen naseljavali stanovnici mlađeg kamenog doba. 12 • Panorama of Goražde Turizam BiH • listopad 2009. prema procjenama arheologa. Ovaj lokalitet ima status Nacionalni spomenik “Lug”. a arheološka istraživanja potvrđuju da su naselja: Popov Do. . Nešto od gore navedenih eksponata pohranjeno je u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Na prostoru BPK-a Goražde postoje tragovi života iz prahistorije. kamene sjekire. godine u naselju Zupčići rezultirala su pronalaskom kamenih bodeža. radi o kulturi staroj 7. srednjovjekovnog vremena. Značajna su nalazišta iz prahistorijskog. turske i austrougarske uprave.

the “Turhan Emin-begova” mosque. sports grounds. the word is about 7. Newly found statues shall also be stored at this museum after the professional analysis.“KAYSERI CAMII” and it represents priceless cultural-historical and religious monument. The most recent researches done at this locality (August/September 2009) just confirmed that. Cultural-historical heritage Bosnian-Drina Canton Goražde as well as the entire Bosnia and Herzegovina represents a true treasury of various cultural-historical heritages. Stećci u okolici Goražda • There are traces of life from the prehistory in the area of the BosnianDrina Canton Goražde and the archaeological researches confirm that the settlements Popov Do. and date from the XV century. and accompanying programs) and it will be the holder of the development of this type of tourism. From the Ottoman period comes an important cultural-historical and religious monument. in the village of Kreč. Kriva draga works on the construction of modern sports and recreational centre (motel. This locality has the status of National monument “Lug”. Roman. Finds of stone daggers. In the town of Goražde there is one of the most beautiful mosques in Balkans . stone axes.5 thousand years old culture. according to the archaeologists’ estimations. We should point out that the first mosque in Bosnia and Herzegovina was built in the municipality of Ustikolina.o. On the occasion of archaeological researches at this locality the statues that witness about the existence of the settlement from this period were found. built in 1553. Important sites are from the prehistoric period. as well as the first printing house in Bosnia and Herzegovina. Economic society “Bijele vode” d. Zupčići and Podhranjen were inhabited by the population from the early Stone Age.development of the recreational tourism. vases and the pottery are the results of diggings that were made in 1995 in the settlement Zupčići. medieval period of Turkey and the Austria-Hungary authorities.o. Some of the exhibits mentioned above are stored at the National Museum of Bosnia and Herzegovina in Sarajevo. Stećak in Goražde surroundings Tourism BiH • October 2009 13 .

motela i pansiona. tjednu mjeseca studenog. U njega su dolazili trgovci iz gotovo cijele Europe. a osobito iz Trsta. Tako je Brčko postalo vrlo važno čvorište putova prema istoku i zapadu.Brčko Distrikt Brčko. Radio bet Frattelo itd. kuhinjska sol). 1878. U rimsko vrijeme na tom prostoru bila je sagrađena utvrda koja se zvala Saldea (latinski sal znači sol. Taj podatak najzornije govori kojom brzinom se Brčko razvijalo. Gradsku galeriju. grad na raskrižju putova prema istoku i zapada. Sofije itd. Cijelo područje Brčkog nalazi se na 80 – 200 m nadmorske razine. Panorama Brčkog Panorama of Brčko 1 Turizam BiH • listopad 2009. Budimpešte. sjeveru i jugu. Amatersko pozorište. godine u Brčkom je živjelo oko 3000 ljudi. Dokaz o postojanju rimskog grada Saldee jesu ostatci rimske kanalizacije u Brčkom. Brčko je grad na ušću rijeke Brke u Savu. godine pod nazivom Barka kako su ga prozvali franjevci koji su u to vrijeme djelovali na tom prostoru. . Brčko nije važno samo kao čvorište putnih pravaca nego i kao mjestu u kojem su se razvile različite vrste prometa: cestovni. a Turci Brčki. B rčko se prvi put spominje1428. Beča. te nekoliko medija u privatnom vlasništvu: RTV Hit. izuzev njenog južnog dijela na sjevernom području planine Majevice koje se nalazi na 200 – 400 m nadmorske razine. Distriktu Brčkom pripalo je područje cijele nekadašnje općine Brčko. Praga. preko 7000 ljudi. • Brčko se. razvilo u vrlo živo trgovačko mjesto.P Radio Brčko. Brčko ima bogati gradsku biblioteku. Preporod i Napredak. plovni (riječni) i željeznički. Obiteljski radio Valentino. U Brčkom postoji J. najvjerojatnije po mjestu gdje se trgovalo soli. Brčko ima nekoliko vrlo poznatih hotela. još za vrijeme Austro-Ugarske. a 1910. Zagreba. tri kulturnoumjetnička društva: Prosveta. prema sjeveru i jugu. Austrijanci su ga zvali Brčka. To područje obiluje brojnim izvorima pitke vode. Brčko je poznato po svojim pozorišno-kazališnim susretima koji se održavaju u 1.

three cultural clubs: Prosveta. Town gallery. Brčko is also important as the place where different kinds of traffic: road. The entire former municipality of Brčko fell to share of the Brčko district. The evidence of the existence of the Roman town Središte Brčkog • Centre of Brčko B Saldea is the remains of the Roman sewage system in Brčko. Tourism BiH • October 2009 1 . The entire area of Brčko is situated at the altitude of 80-200 m. Radio bet Fratello. north and south. most probably after the place of salt trade. Brčko is the town on the river mouth of the Brka into Sava. which was called Saldea (Latin sal means salt. and especially from Trieste. which is situated at the altitude of 200-400 m. Preporod and Napredak. north and south. Family radio Valentino. etc. river and railroad traffic. Amateur theatre. which are being held in the first week of November. It has several very famous hotels. rčko was mentioned for the first time in 1428 under the name Barka as it was named by the Franciscans who worked at that time there. Sophia. Even during the Austro-Hungarian period Brčko developed into a very lively commercial place. except its southern part on the northern area of the Majevica Mountain. In Brčko there is Radio Brčko. About 3000 people lived in Brčko in 1878. motels and hostels. Prague. Vienna. Here came the merchants from almost entire Europe. This information shows how fast Brčko developed. common salt). During the Roman period a fortress was built at that area. Brčko is known for its theatre meetings. This area is abundant with numerous springs of potable water. Budapest. Austrians used to call it Brčka and the Turks Brčki. That’s how Brčko became a very important crossroads to east and west. Zagreb. etc. and several media in private property: RTV Hit. and in 1910 over 7000. Brčko has rich town library.Brčko Distrikt Brčko is the town on the crossroads to east and west.

. a čiju dozvolu za upotrebu smiju imati samo stručni profesionalci..... destinacije. Marketing je najjači alat poslovnog uspjeha Mirjana Šutić arketing je snažan alat čije upute za upotrebu moraju pisati čelnici tvrtki..Strateški marketig u funkciji razvoja turizma . ........ 1 M Turizam BiH • listopad 2009. ili turizma.... država... ministarstava..... Samo će tada marketing biti u funkciji razvoja nekog posla. ideje.

.Strategic marketig Tradicijska gastro ponuda • Traditional gastro offer in the function of the development of tourism . Marketing is the strongest tool for the business success T he marketing is the strong tool.. for which use instructions should be written by the heads of the companies.. and whose permission for use could have only the professional experts..... states..... destination.. idea or tourism.. Only then the marketing shall be in the function of the development of a job... ministries........ Tourism BiH • October 2009 1 .

moramo prvo pospremiti vlastito dvorište. Dakako. tehnološki iznimno kontrastno. potrebno je uložiti sredstva da bismo dodatno dotjerali resurse i obučili naše osoblje s ciljem kreiranja kvalitetne turističke ponude . te zajedno kreirati i prihvatiti strategiju na državnoj razini koja će određivati smisao svake od brojnih ponuđenih nam investicija. još gore. da marketing moramo tretirati kao sredstvo razvoja turizma u našoj zemlji. leži u neorganiziranosti odnosno neusklađenosti naših vizija i ideja o napretku i načinima postizanja željenih ciljeva. Kada novac uložen u marketing počnemo smatrati investicijom od koje očekujemo dobit. ako su samo pratili ratna zbivanja u njoj. Sigurno je da uspjeh svakog poslovnog pothvata ovisi upravo o kvaliteti marketinga njegovih proizvoda ili usluga. Prva je. ukoliko se provodi sustavno i s kvalitetnim suradnicima. dakle. moramo prvenstveno definirati kako želimo da se našu zemlju izvana percipira. Tvrtke svake godine troše milijune na marketing. Sjetimo se izjave Johna Wanamakera koji je ustanovio da je polovica novca koji potrošimo na marketing čisti promašaj od investicije. te varijacija istih proizvoda i usluga. dakle. ali je problem u tome što ne znamo koja od dvije polovice nam je donijela zaradu. onda se moramo pripremiti na velike izdatke s kratkoročno neopipljivim rezultatima. Kako bismo što mudrije utrošili naša ograničena sredstva. M Tko smo mi? Teško je razumjeti kako formirati strategiju marketinga na današnjem tržištu koje je vrlo fragmentirano. Čak će se i ljudi koji odlučuju u što usmjeriti sredstva unutar marketinškog budžeta složiti da je većina tog novca bačena u vjetar. Naš izazov. ili. dugoročno ćemo uživati višestruki povrat na uloženo. Ne možemo očekivati da ljudi iz Amerike ili dalekog Japana požele doći vidjeti prirodne ljepote Jadrana i njegova zaleđa ako za našu zemlju nisu nikada čuli. Ne možemo očekivati da ljudi od nas kupe nešto za što ne znaju da postoji. Kada spoznamo kako želimo da nas svijet doživljava i utvrdimo u čemu smo izvanredni u odnosu na ostale turističke destinacije. odnosno uskladiti naše resurse i mogućnosti. da bismo pokušali zaobići zamke koje donose neizbježan tehnološki napredak i globalizacija. pretpostavka.odnosno ponude koju je netko voljan platiti. Ustrajemo li dovoljno u kvalitetnoj provedbi solidne marketinške kampanje. ponuda. 1 Turizam BiH • listopad 2009. . te zasićeno mnoštvom neprovjerenih informacija. najjači alat poslovnog uspjeha.arketing je.

Big companies spend millions on marketing every year. that is to coordinate our resources and possibilities. first we should clean our own yard. we need to invest in order to arrange our resources and train the personnel with the goal of creating quality tourist offer – the offer someone is willing to pay for. Tourism BiH • October 2009 19 . We cannot expect that the people form America or the far away Japan wish to come to see the natural beauties of the Adriatic and its hinterland if they have never heard of our country. Let’s remember the John Wanamaker’s statement. So. that is to say non-coordination of our visions and ideas about the progress and the ways of achieving the goals. or what’s even worse. the first supposition is that we should treat the marketing as the means of the development of tourism in our country. and saturated with numerous unverified information. If we persist enough in the quality implementation of good marketing campaign. technologically very contrastive. the man who ascertained that half of the money spent on marketing is the investment failure. in trying to go around the traps that come with the inevitable technological progress and globalization. When we start to consider the money invested in marketing as an investment from which we expect profit then we should prepare for big expenditures with unseen results for short-term. in the first place we have to define how we want our country to be perceived from the outside and together cerate and accept the strategy at the state level. Even people who decide where the funds inside the marketing budget will be directed agree that most of this money is wasted. marketing is the strongest tool of the business world. When we figure out how we want the world to see us and ascertain our remarkable features as regards other tourist destinations. Masline • Olives Who are we? It is hard to understand how to form the strategy of marketing in today’s market which is very fragmentary. for long-term we should enjoy the multiple return on investment. Our challenge lies in the low level of organization. if they have only seen the war events in it.I f implemented systematically and with quality associates. but the problem is that we do not know which of the two halves brought us the profit. Of course. As to spend our limited funds as wise as possible. which will define the sense of each investment offered. And the success of every business activity depends exactly on the quality of the marketing of their products or services. We cannot expect people to buy something from us that they have never heard of. offers and the variations of the identical products and services.

Pri pripremi marketinške strategije potrebno je. Svaštarenje u marketinškim ulaganjima koštat će kompaniju ili državu daleko više od izgubljene partije pikada. ponudu. Koliko god logično zvučalo. internet stranica i stručnjaka znati izabrati baš one alate koji će nas voditi prema našem komadiću tržišta. koliko god dugačke ruke imali. S kim točno mi kao turistička destinacija. Pritom često bacamo novac na slogane i fraze koji ne prikazuju ono što bismo mi htjeli pa primatelju naše poruke djeluju nepovezano i besmisleno. Pokušajte zatvoriti oči i baciti pikado strelicu u smjeru mete. nećete pogoditi centar. Takav životni stav donio mu je kasnije titulu engleskog baruna i osigurao sredstva o kojima je ranije samo sanjao. osjeća i čini? 4. Ako se kojim slučajem ipak dogodi da pogodite. Što točno mi želimo da ta ciljna skupina misli. Koliko god puta pokušavali. Sjetimo se Nobelovca Ernesta Rutherforda koji je izjavio kako nema novca.Ciljaj pa pali! Kada znamo što imamo i kako želimo da nas svijet percipira. kako bismo izbjegli svaštarenje i kasnije uštedjeli. njihove želje i potrebe. osjećali i činili? Suvremeni marketing nudi mnoštvo alata za dostizanje ciljeva. ne znamo kako im iskomunicirati odnosno prodati upravo našu uslugu. Kakvu točno percepciju ta ciljna skupina ima o nama trenutno? 3. i odvojimo vrijeme za analizu. treba znati što je naša meta kako bismo je pravilno naciljali i pogodili. pa zato mora razmišljati. . odnosno naša marketinška kampanja. Ne razumijemo naše ciljno tržište. 10 Hajdučki stol u Vjetrenici • Hajduk’s table in Vjetrenica Turizam BiH • listopad 2009.. Kako bismo marketing stavili u funkciju razvoja turizma. na osnovu detaljne marketinške analize. Zastanimo na trenutak i razmislimo. bit će to čista sreća. Pri kreiranju strategije razmišljajmo. moramo definirati koga točno marketingom želimo doseći.. ali je potrebno prvenstveno znati definirati cilj pa potom izabrati alat koji će najbolje doprijeti do njega. Isplatilo mu se razmišljati. precizno odgovoriti na sljedeća pitanja: 1. potrebno je definirati koji će djelić ogromnog svjetskog tržišta najvjerojatnije željeti upravo ono što mi imamo ponuditi. planiranje i izbor smjera u kojem želimo ići. destinaciju. kada imamo marketinšku strategiju. Koji su najuvjerljiviji razlozi koje im možemo ponuditi kako bi to mislili. Uzaludno trošenje marketinškog budgeta dijelom je sigurno uzrokovano činjenicom da često ‘palimo’ a da koncentrirano ne ‘ciljamo’. lakše ćemo u moru oglašivača. Dakle. trebamo komunicirati? 2.

and then shoot! When we know what we have and how we want the world to perceive us. So. No matter how many times you try. that would be just luck. which shall lead us to our piece of the market. there is the need to know what our target is so we could aim at it properly and “shoot” it. We don’t understand our target market. If. It was worth of thinking. you hit the target. when we have the marketing strategy. we must define who we want to reach by the marketing. it will be easier to choose the tools in the sea of advertisements. by any luck. feel and do in this way? Modern marketing offers plenty of tools for achieving the goals. destination. whom our marketing campaign needs to communicate with? 2. much more than a lost darts game. but for the addressee of our message they seem incoherent and senseless. As to put marketing into the function of the development of tourism. In preparation of the marketing strategy. planning and choose the direction we want to go to. Let’s remember the Nobel Prize winner Ernest Rutherford’s who said that he didn’t have money so he had to think. This kind of life attitude later brought him a title of English baron and provided funds he only dreamed of. internet pages and experts. feel and do? 4. Try to close your eyes and throw the dart into the target. for sure. Useless wasting of the marketing budget is partly caused by the fact that we often “shoot” without concentration on the target. offer…In this we usually throw away the money on various slogans and phrases that don’t show what we would like. Tourism BiH • October 2009 11 . how to sell our service. its needs and desires.Vrelo Duman u Livnu • Duman spring in Livno Aim at. Let’s stop for the moment and think. Doing odds and ends in marketing investment shall cost the company or the state much. What exactly do we want for the target group to think. In creating the strategy let’s think and take time for analysis. we don’t know how to communicate with it. What is the exact perception of us from that target group? 3. No matter how logical this may sound. how long your hands are you will never hit the centre. Which are the most persuasive reasons we can offer them to think. there is a need to define which part of the huge world market most probably would want to see what we have to offer. based on detailed marketing analysis there is a need to answer the following questions precisely: 1. but first of all it is necessary to know how to define a goal and then choose a tool that will do the best in reaching it. As a tourist destination. to avoid odds and ends and save money.

Coca Cola to be the Coca Cola. True marketing experts have brilliant ideas on which we react with: “how I didn’t come up with that”. Marketinški stručnjaci su rijetki. ideje. a čiju dozvolu za upotrebu smiju imati samo stručni profesionalci. Samo će tada marketing biti u funkciji razvoja nekog posla. i najefektnije dopire do određenih skupina ljudi. The copies and amateurs will bring us shortterm savings. Those are the people who know what kind of design of the leaflets. poruka i medij najbolje prezentira na željeni način. and the most effectively reaches certain groups of people. one more trap in marketing needs to be by-passed: only marketing experts have and know how to use the quality marketing tools. država. and whose permission for use could have only the professional experts. These creative minds help Apple to be the Apple. Marketing experts are rare and expensive. To su ljudi koji znaju kakav nas dizajn letka. ili turizma. . i skupi. ministarstava. a danas se o ozbiljnom poslu ne razmišlja na kratke staze. To su kreativni umovi koji pomažu Apple-u da bude Apple. Stećci na Blidinju • Stećaks at Blidinje Then. Pravi marketinški stručnjaci imaju briljantne ideje na koje reagiramo sa «pa kako se ja toga nisam sjetio?». destination. The marketing is the strong tool. 12 Turizam BiH • listopad 2009. logo. destinacije. Marketing je snažan alat čije upute za upotrebu moraju pisati čelnici tvrtki. for which use instructions should be written by the heads of the companies.Tada će biti potrebno premostiti još jednu zamku u marketingu: kvalitetne marketinške alate imaju i znaju koristiti samo marketinški stručnjaci. states. and today you don’t think about the serious business for short-terms. Coca Coli da bude Coca Cola i BMW-u da bude BMW. logo. jer je njihov doprinos našem uspjehu ključan. message and media the best presents us in the way we want. idea or tourism. Only then the marketing shall be in the function of the development of a job. ministries. The point is that these experts need to be paid because their contribution to our success is crucial. BMW to be the BMW. Kopije i amateri donijet će nam samo kratkoročnu uštedu. Poanta jest da je takve stručnjake potrebno i platiti.

Međugorje .

Stari most u Mostaru • Old Bridge in Mostar .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful