Tiristički potencijali Bosne i Hercegovine

Tourist potentials of Bosnia and Herzegovina

Turizam BiH
BESPLATAN PRIMJER AK
Broj 1 • listopad 2009. • Godina I

Slap Kravica • Kravica Falls

Turizam BiH
I m p re s u m
Izdavač / Publisher: Udruga Stećak Suizdavač / Co-publisher: Federalno ministarstvo okoliša i turizma Za izdavače / For the publisher: Ivan Mikulić Majo Haramandić Glavni urednik / Editor in chief: Grgo Mikulić Zamjenik glavnog urednika Assistant editor in chief: Krunoslav Šetka Uredništvo / Editorial board: Majo Haramandić, Krunoslav Šetka, akademik Sulejman Redžić, Ivan Mikulić, Tatjana Bulaić, Sinaid Šabanović, Grgo Mikulić. Prijevod na engleski / Translation: Ivana Medić Lektura / Language editor: Stanko Jurilj Korektura / Proofreding: Stanko Jurilj, Ivana Medić Grgo Mikulić Grafička priprema / Art layout: SD studio Tisak i uvez / Printed by: Grafotisak Grude

Manastir Tvrdoš kod Trebinja

Monastery Tvrdoš near Trebinje

Broj 1 • listopad 2009. • Godina I

Kazalo / Contents
Istočni i južni dio Republike Srpske Eastern and southern part of the Republic of Srpska

1st issue • October 2009 • Year I

4
Riječ urednika Editorial

90

Turizam BiH

6
Intervju N. Herceg Interview N. Herceg

106
Srednjobosanska Županija Central Bosnia Canton

16
Kanton Sarajevo The wealth of diversities Sarajevo

118
Zapadnohercegovačka Županija West Herzegovina Canton

26
Sjeverozapadna Republika Srpska, Banja Luka North-western Republic of Srpska, Banja Luka

128
Hercegbosanska Županija Herzeg-Bosnia Canton

Hercegovačkoneretvanska Županija Hezegovina-Neretva Canton

36

142
Posavska Županija Posavina Canton

50
Tuzlanski Kanton Tuzla Canton

146
Bosanskopodrinjski Kanton Bosnia-Podrinje Canton

62
Zeničkodobijski Kanton Zenica-Doboj Canton

154
Distrikt Brčko District Brčko

80
Unskosanski Kanton Una - Sana Canton

156
Strateški marketing Strategic marketing

primjećuje se kamo god krenuli. odnosno unutar jedne državne zajednice. bogatstva njezine kulturno-povijesne baštine. Te različitosti. i ulijeva nadu u ispunjenje tog cilja. osna i Hercegovina je zemlja različitosti. pa čak ni ne tolerira. poželjna. željama i ciljevima. svejedno. po svojim zakonima savršena. ako misli opstati i biti. od juga prema sjeveru ili od istoka prema zapadu. Učimo onda od prirode. te da one. morat će krenuti tim putem i uzdići se iznad vlastite sebičnosti. njezinih prirodnih rijetkosti i ljepote prirode. Unutar državne zajednice ona nije poželjna. a znamo da se i ona sastoji od različitih ljudi s posve različitim osobnim sklonostima. No. Tada nam različitost više neće biti kamen smutnje i uzrokom sukoba nego bogatstvo s kojim se može i od kojega se može i dobro živjeti. Svijet. bogatstva i ljepote različitih kultura. postanu poveznica a ne razdjelnica? Obično kažemo kako nam je obitelj sve u životu. Evo u ovome. Različitost unutar obitelji se tolerira. ćete dragi čitatelji. vjere i običaji. Raznolikost prirode i u prirodi također smatramo bogatstvom. promocija lijeposti Bosne i Hercegovine. po prirodnim rijetkostima. Pa neka nam bude sa srećom. na višu razinu svijesti. imati budućnost.Riječ urednika B Bosna i Hercegovina zemlja raznolikosti Jednolikost (jednoličnost). nisu do kraja ispunile očekivanja tako uzvišenog cilja. među etničkim zajednicama. spoticanja među njenim narodima. razlogom njihova povezivanja. Ne da nam se uzdignuti dalje od obitelji. po kulturno-povijesnoj baštini… Raznolika je kulturno. i sebe u drugima. I u obitelji. pa čak i uzrokom ratnih sukoba. nažalost. je li to moralo biti tako? Moraju li razlike među narodnim skupinama. ne samo da nije zanimljiva. etnički i vjerski. a unutar državne zajednice različitosti su uzrokom sukoba. osobito kulturne. Što je tomu razlog? Čovjek? Njegova nedosljednost? Nedovoljna osviještenost? Nedovoljna kulturna i etička obrazovanost? Obrazovanost uopće? Nešto drugo? Što je to nešto drugo? Kažemo da je priroda u sebi. pronaći razloge i ciljeve pokretanja časopisa. bile su kroz povijest nerijetko kamen smutnje. bogatstvom raznolikosti. Nećemo li time spoznati cijeli svijet. moraju li njihove različite povijesti i kulture. da ne idemo dalje i predaleko? A opet. Je li situacija drugačija unutar jednog naroda. raznolikosti. etničke i vjerske. štoviše ona je poželjna i poštuje se. Turizam BiH • listopad 2009. tradicija i običaja. Ta raznolikost se osjeća posvuda. ona je u prvom redu znak siromaštva. Drugog puta nema niti će ga biti. nacionalno i civilizacijski. uvjetno rečeno. A morat ćemo. Turizam kao svjetski fenomen pružio je čovjeku i čovječanstvu mogućnost upoznavanja i sebe i drugih. etničkih i vjerskih pripadnosti… Tako ćemo spoznati sebe. obitelji skladno funkcioniraju. Bosna i Hercegovina je raznolika po prirodnim ljepotama. a to je komunikacija na globalnoj razini. prihvatljiva. Dalje nam se ne da. Tema i ovog prvog i svih budućih brojeva bit će promocija ljepote uopće. Ono što su trebale učiniti velike religije svijeta a. i druge u sebi. različitosti unutar obitelji su bogatstvo. turizam pruža tu mogućnost. na svakom koraku. ona je bogatstvo u sebi. Raznolikost je uvijek zanimljiva. uvijek i nužno biti uzrok sukoba? Mogu li te različitosti biti razlogom za komunikaciju između njih. Uzdići se do vlastite civilizacije u kojoj će doista različitost biti tolerirana. I opet najčešće. te postizanje tog civilizacijskog cilja. ona se ne poštuje. .

At that time the diversity won’t be the stumbling-block and the cause of the conflicts but the wealth to live with and to live good from it. the wealth of its cultural-historical heritage. but unfortunately these haven’t fulfilled the expectations of such an exalted goal. osnia and Herzegovina is the land of diversities. We find the diversity of nature and in the nature as wealth. but first of all it is a sign of poverty. This is where you. among ethnical groups. on a higher level of consciousness. natural rarities. Through the history these diversities. ethnical and religious have often been a stumbling-block among its nations. at every step. and achieving that civilization goal. acceptable and desirable. the promotion of beauties of Bosnia and Herzegovina. So. as well in the family.Editorial Bosnia and Herzegovina the land of diversities Monotony is not only uninteresting. others in us. This diversity is felt everywhere. The tourism in its opportunities offers the possibility and gives hope for fulfilling this goal. cultural-historical heritage…it is culturally. it must lift up above its selfishness. traditions and customs. religions and customs. and even the cause for wars. Difference inside the family is tolerated. it’s unwanted. good luck to all of us. But. and inside the state community are the causes for conflicts. the wealth and the beauty of different cultures. But. and ourselves in others. we’ll have to do that. the reason for their connection. is desirable and respected. the differences inside the family are wealth. ethnical and religious belonging… In this way we’ll meet ourselves. We don’t feel like lifting up beyond our family. Inside the state. wishes and goals. we should learn from nature. There is no other way. let’s not go too far? And again. especially cultural. The theme for this first. nationally and in terms of civilization. Hopefully we’ll meet the whole world. and that they become a bond not divide? We usually say that the family is all in our life for us. is this the way it had to be? Do the differences among nations. disrespected and even not tolerated. do their different histories and cultures. And in most cases families function harmoniously. Then. dear readers. perfect. lift up to its own civilisation where the diversity is going to be really tolerated. noticed everywhere you go. always and necessarily have to be the cause for conflicts? Could these differences be the reason for the communication between them. or within the state. The tourism as a world phenomenon has offered to humans and the humankind the possibility of self learning and meeting others. in its laws. We just don’t feel like going further. no matter you go from west to north or from east to west. ethnically and religiously diverse. and all future issues will be the promotion of beauty in general. The diversity is always interesting. and indeed. Is the situation different within one nation. will find the reasons and aims for creating this magazine. a wealth of diversity. The global communication is the thing that should be done by the big religions of the world. If the world wants to exist. What’s the reason for this? Is it the man? His inconsistency? Not enough of consciousness? Insufficient cultural and ethical education? Education in general? Something else? What is this something else? We say that nature is by itself. its natural rarities and the beauty of nature. Bosnia and Herzegovina is diverse in natural beauties. Tourism BiH • October 2009 B . it is richness by itself. to have a future. but we know that even a family consists of different people with completely different personal preferences.

Neupitan razvoj bh.turizma

strateška gospodarska grana
Dr.sc. Nevenko HERCEG Imamo ono što tržište traži - netaknutu prirodu i ekološki očuvan prostor, stotinjak “must see” lokacija, a uz to složenu i zanimljivu mješavinu povijesti, kulture, gastronomije… Ciljevi koje smo zacrtali su realni i samo o nama ovisi hoćemo li ih realizirati, kaže ministar Herceg. Rafting na rijeci Trebižat kod Čapljine

Turizam mora postati

Interviu
događa stihijski, sam po sebi. Što su atributi bosanskohercegovačke jedinstvenosti na kojima je moguće graditi prepoznatljivu i jedinstvenu turističku destinaciju te kako na najbolji način iskoristiti sve prirodne i kulturne resurse, samo su neka od pitanja koja smo postavili dr. Nevenku Hercegu, ministru okoliša i turizma u Vladi Federacije BiH. TURIZAM: Često se na radiju, televiziji i u dnevnom tisku, a i na raznim stručnim i znanstvenim skupovima, može čuti kako je Bosna i

S

obzirom na privlačnost prirodne i kulturne baštine, ali i trendove na tržištu turističke potražnje, turistički razvoj Bosne i Hercegovine ne bi trebao biti upitan. Međutim, i pored toga država Bosna i Hercegovina danas nema globalne ni operativne strategije razvoja turizma, a čini se da još uvijek ne postoji ni dovoljno svijesti o važnosti turizma. Istina, turizam se navodi kao strateška gospodarska grana, ali to je još uvijek samo deklarativno, bez strateškog pristupa pa se turizam u mnogim segmentima

Rafting on the Trebižat near Čapljina 

Turizam BiH • listopad 2009.

Undisputable development of the tourism in BiH

Tourism must become the
strategic economic branch
PhD Nevenko HERCEG We have got the things that market requires – untouched nature and ecologically preserved environment, a hundred of “must see” locations and with all of this complicated and interesting mixture of history, culture, gastronomy… The aims we have set are real and it’s up to us are we going to realise them, says the minister Herceg. Baščaršija u Sarajevu •

Interview
economical branch, but this is only declarative, without the strategic approach so the tourism happens spontaneously in many segments. What are the attributes of the uniqueness of Bosnia and Herzegovina based on which is possible to create recognizable and unique tourist destination, and how to use all the natural and cultural resources in the best way are just some of the questions we asked Dr Nevenko Herceg, the minister of the environment and tourism in the Government of the Federation of BiH.

C

onsidering the attractiveness of the natural and cultural heritage, but also the trends in the tourist market demand, the tourist development of Bosnia and Herzegovina shouldn’t be disputable. But, even with this the country of Bosnia and Herzegovina today hasn’t got the global and local operative strategy of the tourism development and it seems like there isn’t enough awareness about the importance of tourism still. The truth is that tourism has been mentioned as strategic

Baščaršija in Sarajevo

Ministar / Ministre Nevenko Herceg

Tourism BiH • October 2009 

Hercegovina zemlja raznolikosti te da je samim time atraktivna turistička destinacija. Je li to baš tako? Ako jeste, što je potrebno učiniti da turizam postane generator gospodarskog razvoja Bosne i Hercegovine? HERCEG: Turistički potencijali Bosne i Hercegovine nikada nisu bili upitni. Činjenica je Bosna i Hercegovina uistinu ima odličan potencijal za razvoj turizma budući da obiluje prirodnim ljepotama i

poznaje vrijednosti kao što su dobar smještaj, hrana, kulturni profil zemlje i aktivan odmor, odnosno on traži vrijednost za novac. Bez obzira na to što bez prirodnih resursa nema turizma, ključ uspješnog turizma nije samo u rijekama, planinama i netaknutim šumskim bogatstvima, nego je prije svega u osnovnoj i pratećoj infrastrukturi. U Federaciji Bosne i Hercegovine razvoj prateće infrastrukture nije dostigao razinu na kojoj bismo mogli graditi konku-

i kvalitetnog turističkog proizvoda, kreiranje vlastitog identiteta te destinacijsko promišljanje turizma kao osnove turističkog prosperiteta. TURIZAM: Ima li Bosna i Hercegovina uopće jasnu viziju razvoja i, još važnije, postoji li u okviru te vizije općeg razvoja vizija razvoja turizma? HERCEG: Činjenica je da bez državne asistencije niti jedna zemlja koja je današnji turistički lider nije

Konjic

vrijednom kulturnom baštinom, što predstavlja konkurentne prednosti na kojima se može i mora temeljiti naša turistička ponuda. Uz to, nama na ovom stupnju razvoja izuzetno pogoduje i činjenica da je u ovom trenutku jedan od ključnih trendova suvremenog turističkog tržišta potraga za ekološki očuvanim prostorom i autentičnošću jer to je ono što mi imamo. Međutim, navedene prednosti nisu dovoljne da bi zadovoljile sve zahtjevnijeg stranog gosta koji preferira mir i opuštenost, pre

rentnost na zahtjevnom turističkom tržištu. Najveća prepreka je nedostatak investicija kojim bi se izvršila modernizacija i rekonstrukcija kapaciteta, ostvarila diferencijacija turističke ponude i kreirao opći image Federacije kao poželjne turističke destinacije. Stoga je potrebno što više planski obogaćivati turističku ponudu u smislu stalne inovacije turističkog proizvoda i kontinuiranog poboljšanja kvalitete svih njegovih komponenti, a kao primarni cilj postavlja se stvaranje prepoznatljivog

uspjela izdignuti svoju turističku ponudu na višu razinu. Iako u Bosni i Hercegovini postoji konsenzus za rješavanje problema opće ekonomske nesigurnosti, držim da se na razini gospodarskog razvoja još uvijek nismo jasno odredili na koje ćemo se djelatnosti koncentrirati. Dok država ne odluči što želi, i vizija turizma na razini BiH bit će, kao i dosad, tek retoričko pitanje. Ipak, vjerujem kako će nas vanjski pritisci i globalne promjene uskoro natjerati da nešto konačno promijenimo te

Turizam BiH • listopad 2009.

the fact that one of the key trends in modern tourist market today is the search for ecologically preserved areas and authenticity. the vision of the development of tourism? HERCEG: The fact is that without the assistance of the state. what is necessary to be done for the tourism to become the generator of the economical development of Bosnia and Herzegovina? HERCEG: Tourist potentials of Bosnia and Herzegovina have never been disputable. in basic and accompanying infrastructure. It is a fact that Bosnia and Herzegovina really has excellent potential for the development of tourism since it is abundant with natural beauties and valuable cultural heritage. TOURISM: Does Bosnia and Herzegovina has a clear vision of development and even more. at the demanding world market. not even a single country that is the tourist leader hasn’t succeeded to raise its tourist offer to a higher level. what represents the competitive advantages. food. The greatest obstacle is the lack of investments for the modernization and reconstruction of the capacity to be done. within that general development vision. Besides. I believe that we still haven’t specified on which of the activities we’ll focus on the level of Maglić Mountain Tourism BiH • October 2009 9 . and as the most important goal the creation of recognizable and quality tourist product is set. That is why there is a need to enrich the tourist offer by plan in the sense of constant innovation of the tourist product and continuous improvement of the quality of all of its components. which our tourist offer can and must be based on. that is. Is this really so? If it is. television and the newspapers. the key of the successful tourism is not just in rivers. differentiation of the tourist offer and creation of the general image of the Federation as desirable tourist destination.TOURISM: We can often hear on the radio. the creation of our own identity and destination analysis of the tourism as the basis of tourist prosperity. afore-mentioned advantages are not enough to satisfy more and more demanding foreign guest who prefers peace and relaxedness and recognizes the values like good accommodation. the development of the accompanying infrastructure hasn’t reached the level to build the competitiveness on. cultural profile of the country and active rest. but first of all. but also in various professional and scientific symposiums that Bosnia and Herzegovina is the land of diversities and by that an attractive tourist destination. is very suitable for us at this point of development. But. because these are the Planina Maglić • things we have got. Even though in Bosnia and Herzegovina there is a consensus for solving the problems of general economical insecurity. mountains and untouched forest wealth. No matter the fact that without natural resources there is no tourism. In the case of the Federation of Bosnia and Herzegovina. he wants the value for his money.

preuzeti odgovornost za stvaranje osnovnih uvjeta razvoja i kreiranja poticajnih ekonomskih mjera za održivi ne samo turistički nego i uopće gospodarski razvoj. ovaj dokument bi mogao biti jedno od ključnih polazišta i u procesu kreiranja nacionalne strategije razvoja turizma. a to je razvoj u smjeru odredišta visoke vrijednosti uz istodobno očuvanje prirodnih i kulturnih vrijednosti te ravnomjeran regionalni razvoj. mi smo pokrenuli čitav niz projekata. i izradu strategije razvoja do 2018. cilj nam je strategijom proizvodnje visoke vrijednosti i diferenciranja proizvoda dostići vrijednosni klaster 10 Turizam BiH • listopad 2009. TURIZAM: Koja je svrha strategije i koji će se ciljevi njome postići? HERCEG: Strategija razvoja turizma Federacije BiH polazi od analize i dijagnoze turističkog potencijala i resursne osnove te postavlja opći okvir za razvoj turističke djelatnosti. kroz suradnju i institucionalno partnerstvo. . gdje se daleko veća pažnja posvećuje ekologiji. ona predstavlja polazišni dokument za kreiranje odgovarajućih operativnih planova čija će provedba omogućiti ostvarenje glavnog strateškog cilja. prepoznatljivog proizvoda. U konačnici.Izletište Zeleni Vir kod Olova • Resort Zeleni Vir near Olovo da će vlasti na svim razinama. kvaliteti usluga i selektivnim oblicima razvoja turizma. aktivnom odmoru. Osim što predstavlja svodnu strategiju prilikom izrade regionalnih planova razvoja turizma. godine. uz reformu zakonodavstva. ali i cjelokupan gospodarski sektor. između ostaloga. s ciljem kreiranja prepoznatljivog turističkog proizvoda koji treba promicati prema turističkom tržištu. Prioritetni zadatak je stvaranje vlastitog. obogaćivanje i kvalitativno unapređivanje ponude te približavanje suvremenim turističkim trendovima. ali i naših mogućnosti u odnosu na okruženje. kulturnom identitetu destinacije. Uz realno sagledavanje postojećeg stanja. U sektoru turizma i ugostiteljstva na razini Federacije BiH.

this document could be one of the crucial starting points in the process of creation of national strategy of the development of the tourism. the vision of tourism in BiH shall remain a rhetorical question. and the entire economy sector will take the responsibility for creation of basic conditions of development and creation of economical incentives for sustainable development of not just the tourism. it represents the initial document for creation of equivalent operative plans whose implementation will realise the main strategic goal. but also the entire economy. through the cooperation and institutional partnership. Still. TOURISM: What is the purpose of the strategy and what are the objectives it will achieve? HERCEG: Development strategy of the tourism in the Federation of BiH starts from the analysis and the diagnosis of the tourist potentials and resource basis and it sets the general framework for the development of the tourism. I believe that the external pressures and global changes shall force us soon to change something finally. enriching and qualitative advancement of the offer and approach to modern tourist 11 Tourism BiH • October 2009 . With objective consideration of the existing conditions.Pješčane piramide kod Foče • Sand pyramids near Foča the economical development. and our possibilities in relation with the surroundings. In the tourism sector at the Federation level. and that is the development in the direction of high-quality destination with preservation of natural and cultural values at the same time. Besides that it represents the main strategy in the creation of regional plans of the development of the tourism. Priority task is the creation of our own. among other things creation of the development strategy until the year 2018. recognizable product. with the goal of creation of recognizable tourist product that needs to be promoted in the tourist market. and that the government at all levels. with the reform of legislature. and equal regional development. Until the state doesn’t decide what it wants. we have started a line of projects.

a tako će biti i tijekom njene implementacije. Jesu li oni relevantni i pouzdani? HERCEG: Nažalost turizma nema u svjetskim i europskim klasifikacijama i nomenklaturama djelatnosti. inzistirali smo na poštivanju načela partnerstva i participacije svih unutar sektora turizma. treba omogućiti konvergenciju odnosno sukladnost županijskih strategija koje moraju biti u funkciji ostvarivanja specifičnih razvojnih programa svojih mikro destinacija. pouzdan pokazatelj za analizu trenutnog stanja. analiza trenutnog stanja pri izradi Strategije razvoja turizma Federacije BiH urađena je na temelju kombinacije statističkih podataka i podataka dobivenih anketnim istraživanjem provedenim po županijskim turističkim zajednicama. a onda na temelju nje izrađivati strategije razvoja na nižim. bio jedan od naših temeljnih uvjeta prilikom njezine izrade. TURIZAM: Koja metoda izrade strategije je bolja: najprije izraditi strategiju razvoja turizma u Federaciji BiH. . Cijeneći da se ne možemo s apsolutnom sigurnošću pouzdati u statističke podatke. Uostalom. ova. Pri izradi strategije. ne samo u određivanju posebnosti za svako turističko područje nego i što se tiče zakonodavstva koje mora podržati turizam kao stratešku granu gospo- Turizam BiH • listopad 2009. mi smo se jasno odlučili za “top-down” metodu odnosno od vrha nadolje držeći da lokalna vlast sama može malo toga napraviti ukoliko nemamo jasno određenje na razini Federacije. za očuvanje prirodnih i kulturnih vrijednosti. Statistika turizma s jedne strane prati ulaske putnika koji prelaze granicu gdje su uključeni i turisti. dakako uvažavajući posebnosti svake županije što je. a s druge strane evidentira boravak turista u smještajnim objektima u kojima ostvaruju noćenja. veliki broj neregistriranih objekata te podatcima potpuno neobuhvaćeni jednodnevni turistički posjeti. Sama strategija pruža opći okvir za razvoj turizma. sasvim je opravdano pitanje je li statistički podatak o broju noćenja i broju dolazaka.Potočna pastrmka Austrije ili Švicarske što objektivno možemo. poći od izrade strategija nižih razina pa onda na temelju njih izrađivati strategije razvoja na višim razinama? HERCEG: Prema postojećoj pravnoj regulativi turizam se kao gospodarska djelatnost nalazi u kompetenciji sve tri razine vlasti u Federaciji BiH i te kompetencije nisu strogo razgraničene. TURIZAM: Neke županije u Federaciji BiH već su izradile strategije razvoja turizma na svojim razinama. Uz sveprisutnu pojavu izbjegavanja prijavljivanja boravka gostiju. Izradom Strategije Federacije BiH. zasada krovna strategija. ali i očekivanim međunarodnim konkurentskim stan12 • Rainbow trout dardima. Kako će se i hoće li se one uskladiti s strategijom razvoja turizma u Federaciji BiH? HERCEG: Prije svega želim istaknuti kako je izradi strategije prethodilo postizanje općeg suglasja o potrebi mijenjanja trenutačne slike domaćeg turističkog sektora sukladno današnjim. strategija nije statičan dokument nego dinamički. Tako postavljena. otvoreni razvojni dokument koji će se vremenom trebati prilagođavati promjenama u okruženju i samoj Federaciji BiH na način da se pronađu još bolja rješenja ključnih razvojnih pitanja. Na taj način je svim županijama omogućeno aktivno sudjelovanje u svim fazama izrade strategije. ili obrnuto. TURIZAM: Koliko su kvalitetni pokazatelji na temelju kojih je rađena strategija? U prvom redu mislim na statističke pokazatelje o turističkim kretanjima. pa čak i o ukupnom prometu koji se ostvari u turizmu. županijskim i općinskim razinama. kako god ga računali. pa se njegovi inputi i outputi utvrđuju analizom statističkih i anketnih istraživanja.

is completely justified. tourism as the economical branch is placed in the authority of all three levels of government in the Federation of BiH and these don’t have strictly fixed boundaries. considering that local authority can’t do much by itself if there is no clear definition on the level of Federation. not only in setting the particularities for each tourist region. TOURISM: Some of the Cantons in the Federation of BiH have already made the strategy of the development of tourism at their level. which in time should be adjusted to the changes in surroundings and in the Federation of BiH in a way to find better solutions of key developmental questions. and even about the general tourism trade. TOURISM: How good are the indicators based on which the strategy was made? First of all I think about the statistics about tourist trends. and then. start with the lower levels and then based on them create the strategy of development on higher levels? HERCEG: According to current legislature. active rest. the analysis of the current conditions during the creation of the Strategy of the development of the tourism in Federation of BiH was made based on the combination of statistics and the figures got with the poll researches taken over the Cantons tourist boards. The strategy gives a general framework for the development of tourism. Considering the fact that we can’t absolutely certainly rely on the statistics.Vuk • Wolf Izlet u planini • Excursion to Mountain trends where is the greatest attention drawn to ecology. the great number of unregistered places and the complete one-day tourist visit not included in data. the quality of the services and selective forms of the development of the tourism. the similarity of the canton’s strategies that have to be in the function of realization of specific development programs of their micro-destinations. In creating the strategy we insisted on respecting the principles of partnership and the participation of everybody in the sector of tourism. what was one of our basic conditions in making it. TOURISM: Which of the methods in creation of the strategy is better: first build a strategy of the development of the tourism in the Federation of BiH. Anyway. are reliable indicator for the analysis of the current conditions. opened developing document. cultural identity of destination. but also in legislature that has to support 13 Tourism BiH • October 2009 . compatibly with the current and expecting international concurrent standards. and on the other side registers tourists’ stay in accommodation places. what objectively we can do. taking into consideration special features of each canton. or vice versa. our goal is to reach the value cluster of Austria or Switzerland with the strategy of high quality production and differentiation of products. should enable the convergence. so its outputs and inputs have been identified by the analysis of statistical and poll researches. no matter the calculation. With the creation of the Strategy of the Federation of BiH. How and will they coordinate with the Strategy of the development of the tourism in Federation of BiH? HERCEG: First of all I would like to point out that what preceded the creation of the strategy was the general consonance about the need for changing the present picture of home tourist sector. In this way it is possible for all of the cantons to actively participate in all the phases of creating the strategy. the question if the statistic figures about the number of overnight stay and arrivals. cantonal and municipality levels. and it is going to be the same in its implementation. based on it build the strategies on lower. The tourism statistics follows the travellers’ entries that are crossing the boarder. set in the way it is. With the all-pervasive phenomenon of avoidance of registration of the guests. This key strategy. Are they relevant and reliable? HERCEG: Unfortunately tourism is not in the world’s classifications and European classifications and nomenclatures of activities. we clearly decided on the “top-down” method. In the end. from top towards lower levels. this strategy is not a static but dynamical document.

za implementaciju strategije. a najviše pri očuvanju prostora i prirode što je naš najvažniji turistički resurs.. Očekujemo kako će ovaj strateški dokument pomoći ključnim nositeljima turističkog razvoja. Time smo postavili opći okvir unutar kojeg će se bogatstvo različitosti. integralne i poželjne turističke destinacije. provođenje strategije će. odnosno ako nemaju jasan akcijski plan provedbe. Kako ćemo ih uopće razlikovati? Koja je dobra. a u mogućnosti su da bitno djeluju na uvjete ostvarivanja postavljenih ciljeva. TURIZAM: Tko izrađuje strategiju razvoja turizma u Federaciji BiH i na temelju kojih kriterija se odlučilo da to bude baš taj? HERCEG: Strategija je rezultat zajedničkog rada Fakulteta za hotelski i turistički menadžment iz Opat- ije i Inženjerskog biroa d. prvenstveno na lokalnoj razini. kulture. a konačnu potvrdu dat će Parlament Federacije BiH čime ona postaje dugoročno obvezujući dokument. TURIZAM: Tko je odgovoran za provođenje.netaknutu prirodu i ekološki očuvan prostor. TURIZAM: Možemo reći. kakva je budućnost domaćeg turizma? HERCEG: Imamo ono što tržište traži . tko će biti kriv za njezino neprovođenje? HERCEG: Pitanje raspodjele kompetencija i odgovornosti između pojedinih sudionika u upravljanju razvojem važno je zbog uobičajenog postojanja više centara odlučivanja koji se često nalaze u konfliktu. Na naš prijedlog Vlada Federacije je na svojoj 104. 1 Turizam BiH • listopad 2009. gastronomije… Ciljevi koje smo zacrtali su realni i samo o nama ovisi hoćemo li ih realizirati. posebno u određivanju turističke politike. a koja nije? HERCEG: Ja bih rekao kako je veći problem ne imati nikakvu strategiju… Istine radi ovo je prva strategija turizma u Federaciji i BiH. marketinških planova i ostalih dokumenata lokalnog turističkog razvoja. ako nije definiran proces strateškog upravljanja i ako nema aktivnosti koje ih održavaju na životu. Parlament Federacije BiH. istina je kako strategije brzo zastare ako nisu obvezujuće. Nimalo ne dvojim da ćemo uspjeti osobito iz razloga što je svakim danom sve jači glas struke. ili netko treći? HERCEG: Procedura je vrlo jasna. dok će upravljačka odgovornost biti na Organizaciji za podršku upravljanju destinacijom F BiH koju će utemeljiti Federalno ministarstvo okoliša i turizma i Turistička zajednica Federacije BiH. a uz to složenu i zanimljivu mješavinu povijesti. sjednici održanoj 4. prije svega. ovisiti o tome jesu li dobro procijenjene mogućnosti i sposobnosti unutar Federacije i hoće li je odgovorni za provedbu moći koordinirati. lipnja u Mostaru razmatrala i usvojila tekst Strategije razvoja Federacije BiH do 2018. Koordinirajuću i kontrolnu funkciju imat će Odbor za razvoj turizma koji će imenovati Vlada Federacije BiH. stotinjak “must see” lokacija. da gotovo svaka politička garnitura kada dođe na vlast pokušava napraviti neku strategiju razvoja.darstva. da ne kažem. originalnost i izvornost pojedinačnih sadržaja svake županije pretočiti u atraktivne turističke sadržaje koji se međusobno nadopunjuju i zajednički pridonose prepoznavanju Federacije i BiH kao kvalitetne. TURIZAM: Na koncu. TURIZAM: Kada će strategija biti gotova i tko je nadležan za prihvaćanje. odnosno neprihvaćanje strategije: jeli to Vlada Federacije BiH. u izradi lokalnih strategija razvoja turizma. Međutim. Strategija razvoja turizma rađena je s ciljem da postane dugoročno obvezujući dokument koji će nadživjeti ovu vlast na kojoj uistinu leži velika odgovornost za daljnji ukupni gospodarski razvoj čiji generator može i mora biti upravo turizam.d. Ipak. čija je ponuda na međunarodnom javnom pozivu ocjenjena najprihvatljivijom. .

a hundred of “must see” locations. what is the future of our tourism? HERCEG: We have what the market wants – untouched nature and ecologically preserved environment. whose offer on the international public call was the most acceptable one. But the truth is that strategies grow old soon. in creation of local strategy of the development of the tourism. the marketing plans and other documents of local tourist development. How to differ these strategies? Which is good and which is not? HERCEG: I would say that bigger problem is not to have a strategy at all. first of all on the local level. not to say who’s going to be guilty for its no implementation? HERCEG: The question of distribution of the competence and the responsibilities among the participants in conducting the development is important because of usual existence of many of the centres of decisions that often come to conflict. TOURISM: We can say that almost each political set tries to make a strategy when it comes to rule. integral and desirable tourist destination. the Parliament of Federation of BiH or someone else? HERCEG: The procedure is very clear. and the most in preserving the environment and nature what is our most important tourist resource. this is the first strategy of the tourism in the Federation of BiH. or if they don’t have the clear action plan of the implementation. and with all of this complicated and interesting mixture of history. TOURISM: In the end. or rejection: is it the Government of the Federation of BiH. and they have the possibility of great influence on the conditions of realization of goals set. especially because the voice of profession is getting more and more stronger every day. depend on the estimation of the possibilities and competence inside the Federation and if the ones responsible for its implementation would be able to coordinate it. first of all. By this we have set the general framework inside of which the richness of diversity and originality of singular feature of every canton shall transform into attractive tourist offers that mutually supplement and together contribute to recognizability of the Federation of BiH as a quality.tourism as the strategic economy branch. To be honest. the Government of Federation of BiH has inspected closely the text of the strategy of the development of Federation of BiH until 2018. TOURISM: When is the strategy going to be done and who’s in charge of its acceptance. especially in defining the tourist politics. gastronomy… The aims we have set are real and it’s up to us are we going to realise them. culture. on its 104th session held in Mostar on June 24th. the implementation of the strategy will. if the process of strategic management is not defined and if there are no activities that keep them alive.. if they are not obligatory. At our proposal. Tourism BiH • October 2009 1 . Nevertheless. TOURISM: Who’s in charge for the implementation of the strategy. Strategy of the development of the tourism was made with the purpose of becoming the long-term obligatory document that will outlive this government that truly has a big responsibility for further economical development whose generator must be the tourism. The coordinating and controlling function shall have the Council for the development of the tourism that is going to be set by the government of the Federation of BiH.d. TOURISM: Who creates the Strategy of the development of the tourism of the Federation of BiH and based on which criteria is it decided so? HERCEG: The strategy is the result of mutual work of the College of hotel and tourist management from Opatija and the Engineering bureau d. while the managerial responsibility will be on the Organization for support of the management of the destination F BiH that will be set by the Federal ministry of environment and tourism and the Tourist board of the Federation of BiH. I don’t doubt at all that we will succeed. and the final ratification shall be given by the Parliament of Federation of BiH with what it is going to become long-term obligatory document. We expect that this strategic document will help the key holders of the tourist development.

ali ono što Sarajevo čini specifičnim je činjenica da se svi pobrojani objekti. . nalaze u promjeru od svega nekoliko stotina metara.Bogatstvo različitosti Zahvaljujući povoljnom zemljopisnom položaju. Careva džamija u Sarajevu • ahvaljujući povoljnom zemljopisnom položaju. odnosno bogomolje. Ključno i prvo odredište svih turista u Kantonu Sarajevo svaka- sarajevski turistički adut Z ko je urbani dio grada koji karakteriziraju brojni sakralni objekti. a za mnoge i egzotično turističko odredište. šire područje Sarajeva danas je vrlo zanimljivo. kao uostalom i u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine. kontinuirani rast broja posjetitelja iz inozemstva pokazuje koliko je zapravo velik turistički potencijal Kantona Sarajevo. Naravno. malo ulaže. Iako se u turizam u Sarajevu. Iako se u turizam u Sarajevu. turbulentnoj povijesti i specifičnom prepletanju kultura i civilizacija. malo ulaže. mnogo je gradova u svijetu koji se također mogu pohvaliti ovakvim višereligijskim obilježjima. šire područje Sarajeva danas je vrlo zanimljivo. kao uostalom i u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine. Emperor’s mosque in Sarajevo Dejan Jazvić 1 Turizam BiH • listopad 2009. Usprkos burnoj povijesti i višestrukim razaranjima grada. katoličke i pravoslavne crkve. jedinstvene džamije iz bogatog osmanskog razdoblja. kontinuirani rast broja posjetitelja iz inozemstva pokazuje koliko je zapravo velik turistički potencijal Kantona Sarajevo. a za mnoge i egzotično turističko odredište. turbulentnoj povijesti i specifičnom prepletanju kultura i civilizacija. sinagoga i drugi brojni tragovi multietničkog življenja.

The wealth of diversities Thanks to the favourable geographical position. Catholic and Orthodox churches. as well as in other parts of Bosnia and Herzegovina. the continuing growth of the visitors from abroad shows how big the tourist potential of the Sarajevo Canton is. along which there are lines of work-shops and craftwork shops made from wood. The construction of narrow streets. and for some even exotic tourist destination. Even though there are not many investments in the tourism in Sarajevo. We are talking about the centre of old Sarajevo. which is characterized by numerous sacral buildings. the greatest tourist asset of Sarajevo K ey and first destination of all tourists in the Sarajevo Canton is the urban part of the town. whose contours were set by the Ottomans right after they conquered Bosnia. the synagogue and plenty of other traces of multiethnic life. started in Kujundžiluk na Baščaršiji u Sarajevu • Kujundžiluk at Baščaršija in Sarajevo Tourism BiH • October 2009 1 . there are many towns in the world that can praise with these multi-religious characteristics. Of course. Most of them are located in the old part of the town. wider Sarajevo area is very interesting today. the places of worship are located in a diameter of just few hundreds of metres. the popular Baščaršija. turbulent history and specific interlacing of the cultures and civilizations. unique mosques from the rich Ottoman period. some of these buildings succeeded to be preserved for over 500 years. but what makes Sarajevo specific is the fact that all of these buildings. In spite of tumultuous history and multiple devastations of the town.

i 1555. kada je na ovom prostoru postojalo 80 vrsta zanata po kojima su nazvane i ulice koje se i danas nalaze na Baščaršiji. godine. sa 109 metara dugom ulicom koja prolazi kroz sredinu. Najveću pozornost posjetitelja na Baščaršiji danas. Riječ je o srcu starog Sarajeva. Po mnogima je upravo Sebilj prepoznatljivi simbol starog Sarajeva. svojevrsni trgovački centar građen između 1537. godine. ipak. a po naređenju sultana Sulejmana Veličanstvenog. Tadašnji rumelijski beglerbeg dao je 1580. duž kojih se prostiru redovi niskih trgovačkih i zanatskih objekata od drveta. stoljeću. u čast sultana Mehmeda II El-Fatiha. godine novac za izgradnju hrama za Židove protjerane iz Španjolske. javna česma izgrađena 1891. Svojim izgledom podsjeća na Misir-čaršiju u Istanbulu. 1566. po nacrtu češkog arhitekta Aleksandra Viteka. godine. Isa-beg Ishaković. privlače brojne bogomolje. izgrađena 1457. po doseljenju Sefarda u Sarajevo. . Nezaobilazno mjesto boravka svih turista u Sarajevu je i popularni Sebilj.Pravoslavna crkva u Sarajevu • Orthdox church in Sarajevo izgorjela. ova crkva netipične arhitekture stoljećima čuva veliko blago u vidu svetih mošti i raznih relikvija. Za već spomenutu religijsku raznolikost starog dijela Sarajeva vrlo je značajna Stara pravoslavna crkva. godine ponovno izgrađena. a njenu gradnju financirao je utemeljitelj Sarajeva. Najviše je džamija. godine u pseudomaurskom stilu. Stari hram sagrađen je 1581. izgrađena još u 16. čije su konture postavile Osmanlije odmah nakon osvajanja Bosne. Naime. Pravokutnog je oblika. ali i ljepoti posebno izdvaja Careva džamija. stoljeću. Izgradnja uskih ulica. Pet godina ranije. Danas je u Starom neke od ovih bogomolja uspjele su ostati sačuvane i više od 500 godina. popularnoj Baščaršiji. Određena mistika vezana je i za religijske spomenike koji svjedoče o nekada značajnom prisustvu židovske populacije u Sarajevu. počela je 1462. Većina je koncentrirana u starom dijelu Sarajeva. Ona je smještena u srcu Baščaršije i ima poseban značaj za Srpsku pravoslavnu crkvu. U njezinom dvorištu nalazi se mezar (grob) utemeljitelja bosanskog sandžaka. Prvobitna drvena konstrukcija je 1 Turizam BiH • listopad 2009. Nezaobilazni ostaci osmanske arhitekture i višestoljetnog prisustva u Sarajevu ogledaju se i kroz obnovljeni Gazi Husrev-begov bezistan. odnosno na pokrivene bazare arapskih gradova. Puni procvat Baščaršija doživljava u 16. godine u Sarajevu je izgrađena Alipašina džamija. a postoji i nekoliko interesantnih legendi vezanih za njen nastanak. godine. bega Ali-paše. 1561. među kojima se po starosti. jedna od najljepših potkupolnih džamija.

Tourism BiH • October 2009 . is placed in its courtyard. with the street 190 metres long that passes trough the middle of it. after which the streets got their names. and by the command of the sultan Suleiman the Magnificent. The Jewish museum is placed in the Old temple today. better known as the Sarajevo Haggadah is kept in the National museum in Sarajevo. It was built in 1457. what is reflected in the renovated Gazi Husrev-beg’s bezistan (domed market building). and are still here in Baščaršija. It reminds of Misir-čaršija in Istanbul by its looks. in other words it reminds of roofed bazaars of the Arabian world. the Alipasha’s mosque was built. Many consider the Sebilj an identifiable symbol of the old Sarajevo. The old temple was built in 1581. Isa-beg Ishaković. public fountain built in 1891 in the pseudo Moorish style by the design of Czech architect Aleksandr Vitek. the most valuable exhibit and the oldest Sephardic Haggadah in the world. a kind of merchant centre built between 1537 and 1555. It is located in the hearth of Baščaršija and has a special meaning for the Serbian Orthodox church. and its building was financed by the founder of Sarajevo. in 1566 it was rebuilt. Those days’ rumelian beglerbeg in 1580 gave the money for building the temple for Jews banished from Spain. The mezar (grave) of the founder of Bosnian sandžak. But. the beg Ali-pasha. among which the Emperor’s mosque stands out in its age and beauty. 80 types of crafts were present.Židovski muzej u Sarajevu • Jewish museum in Sarajevo You can’t pass by the remains of the Ottoman architecture and centuries-long presence in Sarajevo. in 1561. This church of untypical architecture has been keeping great treasure for centuries. and there are several legends related to its origin. built in the 16th century. Five years before that. The original wooden construction was burned. on arrival of Sephardim to Sarajevo. one of the most beautiful domed mosques. Certain mystique is related for the religious monuments that witness about former significant presence of Jewish population in Sarajevo. Unavoidable place of the tourists’ stay in Sarajevo is the popular Sebilj. in this space. Baščaršija went through the full prosperity in the 16th century. It is rectangular shaped. At that time. The only active synagogue that is left in Sarajevo is the Ashkenazi synagogue built in 1902 19 1462. in honour of the sultan Mehmed II El-Fatih. Most of them are the mosques. Numerous places of worship draw the biggest attention of the tourists at Baščaršija today. the holy relics and all kinds of other relics. For already mentioned religious diversity of the old part of Sarajevo also important is the Old Orthodox Church.

stoljeću i vrijedan je spomenik unikatne tradicionalne bosanske arhitekture. Nakon Drugog svjetskog rata u Vijećnici je bila smještena Nacionalna knjižnica. najljepši i najimpozantniji objekt izgrađen u pseudomaurskom stilu. godine i pritom je izgorjelo 90 posto neprocjenjivog kulturnog blaga. Spojeni su hodničkom pasarelom i predstavljaju jedinstven kompleks. Samostan posjeduje veliki broj starih rukopisa i knjiga. ali je iza sebe ostavila neizbrisive tragove. i uopće katolici. Bezistan in Sarajevo 20 Turizam BiH • listopad 2009. Hanovi su u osmanskom razdoblju bili objekti za smještaj putnika i robe. . rukotvorina i crkvenih predmeta velike vrijednosti. preteča današnjih hotela. najočuvanijem primjeru kulture stanovanja i življenja u Sarajevu u osmansko doba. Grobnica Josipa Štadlera. Sagrađena u 18. stoljeća. nalazi se u Katedrali. a sagrađena je u neogotičkom stilu 1889. izgrađena 1902. naziv je dobio po zakupcima. glavne katoličke bogomolje sagrađene su nakon dolaska austrougarske uprave u BiH. kao i posebno vrijedne vitraže na prozorima. vrhbosanskog nadbiskupa s početka 20. prvostolna je crkva Vrhbosanske nadbiskupije. Morića han jedini je sačuvani sarajevski han. kao prvi vjerski objekt u pseudomaurskom stilu. Izgrađen krajem 16. Iako su Hrvati. po projektu slavnog Karla Paržika. Jedina preostala aktivna sinagoga u Sarajevu je Aškenaška sinagoga. Naravno. Izgradnja je završena 1896. Samostan je podignut 1894. u Sarajevu prisutni stoljećima. djelo slikara Ive Dulčića. posebno u infrastrukturi i graditeljstvu. a crkva 1912. a ispred njezinog glavnog ulaza prolazi ulica Ferhadija.. čuva se u Zemaljskom muzeju BiH. jedan od simbola Sarajeva. Austrougarska je u BiH vladala tek četiri desetljeća. Drugi značajan katolički vjerski objekt u Sarajevu je Franjevački samostan i crkva sv. koji je inicirao izgradnju ovog objekta. Trenutno se vrši rekonstrukcija. No. poznatija kao Sarajevska hagada. ocu i sinu Morićima. godine. stoljeća.hramu smješten Muzej Jevreja. umjetničkih slika. O životu u nekadašnjem Sarajevu mnogo govori i Morića han. godine. najvrjedniji eksponat i ujedno najstarija sefardska hagada na svijetu. Vjerojatno najpoznatija građevina iz tog razdoblja je Vijećnica. Na trgu ispred katedrale održavaju se javne i kulturne Bezistan u Sarajevu • priredbe. glavno gradsko šetalište. Granatirana je i spaljena 1992. godine i prvobitno je služila kao sjedište gradske uprave. katedrala ima i poseban značaj za društveni život Sarajeva uopće. turistički obilazak urbanog dijela Sarajeva bio bi nepotpun bez posjeta Svrzinoj kući. Osim vjerskog. Ante Padovanskog. Unutarnje dvorište opasuju štale i magaze u prizemlju. Katedrala Srca Isusova. godine u neoromaničkom stilu.

Morića han is also an example of the life in the old days Sarajevo. the main catholic places of worship were built after the Austria-Hungary’s authorities came to BiH. the tourist tour would be incomplete without the visit to the Svrzina house. Even though the Croats and Catholics generally. The Cathedral of the Sacred Hearth is the metropolitan church of the Bosnian archbishopric and it was built in neo Gothic style in 1889. is placed in the cathedral. have been present in Sarajevo for centuries. the father and the son Morić. Of course. The monastery owns numerous old manuscripts and books. as the first religious building in the pseudo Moorish style. the most beautiful and the most impressive building built in a pseudo-Moorish style. and in front of its main entrance passes the Ferhadija street. The construction was finished in 1896. but it left indelible imprints. and it first functioned as the centre of town’s government. Besides the religious. It was built at the end of the 16th century and got its name after its tenants. They are connected with a corridor passage and represent the unique complex. The grave of Josip Štadler. Internal courtyard is surrounded by stables and warehouses in the ground floor. the main promenade of the town. one of the symbols of Sarajevo. and two rows of the Princip’s museum in Sarajevo Tourism BiH • October 2009 21 . who initiated the construction of this building. especially in the infrastructure and architecture. The Han used to be the place for accommodation of the passengers and goods in the Ottoman period. and 90 percent of the priceless cultural treasure was burned then. the best preserved example of the culture of living in Sarajevo during Ottoman period. the Bosnian archbishop from the beginning of the 20th century. artefacts and church objects of great value and especially valuable stained-galls windows. Probably the most famous building from that period is the Townhall.by the design of the famous Karl Paržik. The reconstruction is being done at the moment. the cathedral has got a special significance for the social life of Sarajevo in general. Austria-Hungary ruled for only four decades. Public and cultural events are taking place at the square in front of the cathedral. Anthony of Padua’s church. It was built in the 18th century and is a valuable monument of the unique traditional Bosnian architecture. Morića han is the only preserved han in Sarajevo. the forerunner of today’s hotels. paintings. and the church in 1912 in the neo Romanesque style. the work of the painter Ivo Dulčić. Principov muzej u Sarajevu • The second important Catholic religious building in Sarajevo is the Franciscan monastery and the St. The monastery was built in 1894. It was shelled and burned in 1992.

Naime. dio po dio. Od Čavljaka se pružaju uređene planinarske staze prema vrhovima Bukovik i Crepoljsko. uz naknadu u dukatima. jer povezuje banjsko-turistički kompleks na Ilidži s Vrelom Bosne. njezin najstariji dio potječe iz 17. pa je to na neki način i spomenik teatarskom životu Sarajeva. Sve radoznale posjetitelje Sarajeva sigurno će zaintrigirati i priča o Inat kući. Oko grada su i olimpijske planine. Tri kilometra dugom alejom povezano je s Ilidžom koja je po svojim izvorištima termalne vode poznata još od rimskog doba. Aleju sačinjava 726 stabala javorolisnog platana. svaki turist može vidjeti a da ne mora koristi nijedno prijevozno sredstvo. . Hanovi su bez većih problema srušeni. reprezentativni objekt u naselju Bistrik. te vodopadu Skakavac. Iako je građena u više razdoblja. Smrtno ranjeni austrijski plemić dovezen je u rezidenciju «Konak». kao i brojne sarajevske mostove i stećke. godine «Konak» je izgradio Topal šerif Osman-paša. i okruženo je prelijepim parkom. zbog planirane izgradnje Vijećnice austrougarska uprava odlučila je srušiti dva hana i jednu privatnu kuću koji su se nalazili na toj lokaciji. Izvan grada. Zbog neviđenog inata svog vlasnika. Za osmanske namjesnike Bosne 1869. Riječ je vjerojatno o najljepšem drvoredu u zemlji. nadgrobne spomenike iz srednjeg vijeka. ali ne daleko. zasađenih još 1892. Pedantni Austrijanci udovoljili su ovom zahtjevu i kuću. To su tri kule koje povezuju obrambeni kameni zid izgrađen 1739. ali problem je nastao kada je vlasnik kuće. Bjelašnica. Na suprotnom izlazu iz grada izvorište je rijeke Bosne. te deseci stabala divljeg kestena koji su četiri godine stariji. ali za Sarajevo vrlo značajna je i priča o Despića kući. koji dominira istočnim. tramvaj ili taksi nepotreban je i za posjete Zemaljskom muzeju. dio bedema starog Vratničkog grada.te dva reda soba nanizanih duž hodnika na katu. Jahorina. Najvažniji je svakako Bijela tabija. ultimativno. prirodnim ulazom u grad. nalaze se brojne prirodne ljepote koje turisti rijetko zaobiđu kada borave u Sarajevu. Sve spomenuto. Iza nje.Čavljak i Barice. Dio zida i sve tri kule do danas su sačuvani. Za sve koji s te strane ulaze u Sarajevo. stoljeća. zahtijevao da mu cijela kuća bude prebačena na drugu stranu rijeke Miljacke. Devet kilometara od grada nalaze se još dva veoma popularna izletišta . mjestu na kojem je počeo Prvi svjetski rat. odnosno lokaciji na kojoj je Gavrilo Princip usmrtio austrougarskog prijestolonasljednika Ferdinanda i njegovu suprugu Sofiju 1914. Autobus. koja datira s kraja 19. ali i svjedočanstvo razvoja arhitekture na ovim prostorima. Igman 22 Turizam BiH • listopad 2009. nasuprot Vijećnice. Brdo Trebević poznato je gradsko izletište i pruža prelijep pogled na uži centar grada. AustroUgarska i svi drugi vladari koji su se smjenjivali zadržali su rezidencijalnu namjenu «Konaka». godine. stoljeća. malo prema unutrašnjosti starog dijela grada nalaze se Kapi kule. olimpijskom stadionu ili Latinskoj ćupriji. godine. prebacili na drugu stranu rijeke. Izuzetan je primjer pravoslavne građanske kulture stanovanja u Sarajevu. Ne tako zanimljiva. Bijela tabija prva je impozantna građevina s kojom se susreću. građevina je prozvana Inat kućom. godine. izvjesni Benderija. Na obroncima današnjeg urbanog Sarajeva još nekoliko građevina svjedoči o burnoj prošlosti ovog grada. koji je i danas najpopularnija sarajevska vila. Bogata trgovačka obitelj Despić u svojoj je kući organizirala i prve kazališne predstave. Vrelo Bosne jedno je od najjačih izvorišta u BiH. Ovo šetalište ima posebnu draž.

The alley is made of 726 trees of mapleleafed plane-trees planted in 1892 and dozens of horse-chestnut trees that are four years older. Even though it was built during different periods. so this is a certain monument to the theatre life of Sarajevo. This is the most beautiful trees avenue in the country. transferred the house on the other side of the river. towards the inside of the old part of the town. In the opposite entrance to the town there is the spring of the Bosna River. there are Kapi towers.Čavljak and Barice. the tomb-stones from the Middle Ages. but also the testimony of the development of the architecture in these parts. Outside the town. opposite to the Townhall. This alley has a special charm because it connects the spa-tourist complex at Ilidža with the spring of the Bosna. the White tabija is the first impressive building they meet. Austria-Hungary and all other rulers kept the residential purpose of the “Konak” and even today it is the most popular villa in Sarajevo.rooms lined along the hallway on the second floor. the Olympic stadium or the Latin bridge. there are numerous natural beauties that tourist rarely go round during their stay in Sarajevo. Namely. The most important one is the White tabija. Rich merchant family Despić organized the first theatre plays in their house. For all those who come to Sarajevo from that side. It is an exceptional example of the Orthodox culture of living in Sarajevo. tram or a taxi is also unnecessary for visiting the National museum. These are the three towers that connect the defensive stone wall built in 1739. each tourist can see without using any of the means of transport. certain Benderija. because of the planned construction of the Townhall. demanded for his house to be transferred to the other side of the Miljacka River. “Konak” was built by Topal sheriff Osmanpasha in 1869 for Ottoman governors of Bosnia. Mortally wounded Austrian nobleman was brought to the residence “Konak”. Arranged mountain paths go from Čavljak to Bukovik and Crepoljsko peaks and to the Skakavac waterfall. Nine kilometres away from the town there are two more resorts . which has been known by its thermal springs even since the Roman times. with the ultimatum and for compensation in ducats. The spring of the Bosna River is one of the strongest springs in BiH and is surrounded by a beautiful park. Bjelašnica. The bus. as well as the numerous Sarajevo bridges and stećaks. part of the walls of the old Vratnik town that dominates the eastern. the Austro-Hungarian authorities decided to tear down two hans and one private house that were placed at that location. the representative building in the Bistrik community. All the things mentioned. but the problem aroused when the owner of the house. but for Sarajevo very important is the story about the Despić house. With the three kilometres long alley it is connected with Ilidža. that is the place where Gavrilo Princip assassinated the Austro-Hungarian heir to the throne Ferdinand and his wife Sofija in 1914. piece by piece. Not so interesting. All curious visitors in Sarajevo will be intrigued by the story of the Inat (spite) house from the 19th century. After it. Igman and Treskavica are located around the town and Tourism BiH • October 2009 23 . A part of the wall and three towers are preserved until today. The Olympic Mountains Jahorina. The hans were torn down without problems. natural entrance to the town. the place where the First World War started. On the slopes of today’s urban Sarajevo few more buildings witness about the tumultuous history of the town. but not far off. Because of the incredible spite of this man the building was called Inat (spite) house. its oldest part originates from the 17th century. The Trebević hill is the famous town resort and it gives a beautiful view of the town centre. Pedantic Austrians have met this requirement and.

a posebno filmski festival (SFF). Okružena je crnogoričnom vodiča. najvišu lagmitima. Oni koji preferiraju kulturne i šumom. kojima su najznačajniji: Sarajevski baklave. Zbog svoje dužine (420 m) i četiri prirodno formirane dvorane ukrašene stalaktitima i sta. nakon uspostave mira. Zato i nije usijecajući tako prelijepu kanjonsku bez novih građevina koje poslijer. među pita i orijentalnih kuhanih jela. koje posebno ožive Sarajevski zvonici • Sarajevo’s bell-towers tijekom zimskih mjeseci. jek vraćaju s istim žarom i entuzijazmorfološkim oblicima i bogatom moderni imidž. ali i brojne druge prirode. Jahorina i druge olimpijske planine također su zanimljive. 2 Turizam BiH • listopad 2009. nekoj vrsti za sve ljubitelje prirode. teatarski festival Sve ovo potvrda je da Kanton kanjone svijeta. to su glavni aduti sarazbog kaskadnih vodopada. Ulaz u kanjon nalazi novih produkcija “MESS”. nudi posjetiteljima toliko metara i svojim tokom od 21.florom i faunom. tufahije i druge orijentalne Zbog prirodnih ljepota. toga vidjeti. Najomiljenije odredište skijaša je Jahorina. Na drugoj strani Kantona Sara. pa danas tisuće skijaša svake zime uživa u ljepotama sarajevskih planina. godine.i Treskavica.od tradicionalnih manifestacija re. kao malo koje područje se na nadmorskoj visini od 1. Oni koje ne mrzi voziti se nepunih sat vremena prema Olovu sigurno neće propustiti priliku za posjet Bijambarskoj pećini.150 ka zima” i Svjetski televizijski festival u BiH. Za one koji planinski turizam preferiraju ljeti. Riječ je o nice. izuzetno privlačna destinacija gionalnog i svjetskog značaja. prvenstveno zbog raznovrsne vegetacije i uređenih planinarskih staza. Kantona Sarajevo bila bi nepotpuna doživjeti sve što vrijedi. i to u vrijeme U starom dijelu grada nema ulvito jezerce. Za sve koji vole odnosi na Avaz twist tower. blizu planine Bjelašnice. a Sarajevo je privlačno i zbog pred samim ulazom se nalazi sliko. Bijambarska pećina sve avanturu i aktivni odmor osiguran zgradu u regiji s koje se pruža poje popularnija među ljubiteljima je i prijevoz.čudno što se turisti u Sarajevo uvidolinu koja se odlikuje raznovrsnim atnom Sarajevu daju jedan novi. Svake ugostiteljskim objektima. stavljen je u funkciju. . Usprkos ratnim razaranjima. jevo nalazi se kanjon rijeke Rakit. Rakitnice uvršten je među najljepše “Baščaršijske noći”. da je skoro nemoguće Priča o turističkim potencijalima tijekom jednog turističkog posjeta ometara ulijeva s u rijeku Neretvu na 300 metara nadmorske visine. te većim brojem obnovljenih i novoizgrađenih hotela. dio skijaške infrastrukture iz 1984. kada su se u Sarajevu održale Zimske olimpijske igre. još jednom interesantnom prirodnom fenomenu na samoj granici Kantona Sarajevo i Zeničko-dobojskog kantona. ljetni kulturni festival jevske kuhinje. To se prvenstveno mom kao prvi put.5 kil.zabavne sadržaje morat će se vratiti vrlo bogate gastronomske ponude. objekte moderne arhitekture. pitoma planina s oko 20 kilometara blagih i uređenih skijaških staza. Ulaz u ovaj je godine grad na rijeci Miljacki skromnih restorana u kojima se rezervat divlje i netaknute prirode domaćin niza kulturnih festivala služe popularni ćevapi. kanjon jazz festival.Sarajevo.buregdžinice ili aščinice. te usluge profesionalnih gled na cijeli grad.orijentalne muzike. te izvorima i livadama. razne vrste nalazi se 30 kilometara od središta internacionalnog karaktera. “Sarajevs. Uz Sarajeva. u urbani dio grada. Sarajevski poslastice.kada se u Sarajevu održava neka ice bez barem jedne ćevabdžinice.

Every year. tufahija and other oriental sweets. In the old part of the town all of the streets have at least one ćevapbdžinica. first of all because of the diversity of vegetation and arranged mountain paths. With baklava. and especially because of the cascades. as not so many regions in BiH. theatre festival of new productions “MESS”. The entrance to the canyon is located at the altitude of 1. the town on the Miljacka hosts line of cultural festivals of international character.they especially come to life during the winter months. First of all this is related to the Avaz twist tower. has lot to offer to the visitors that is almost impossible to experience everything worthy. and springs and meadows. “Sarajevo winter” and the World television festival of the oriental music. different kinds of pies and oriental dishes.150 m and with its 21. summer cultural festival “Baščaršija nights”. kind of unpretentious restaurants that serve popular ćevap (kebab). which gives the view of the entire town. All of this is the affirmation that the Sarajevo Canton. when the winter Olympics were held in Sarajevo.5 km long flow it pours into the Neretva at the altitude of 300 m. Pozorište u Sarajevu • The theatre in Sarajevo Panorama Sarajeva • Panorama of Sarajevo Univerzitet u Sarajevu • University in Sarajevo Zima u Sarajevu • Winter in Sarajevo 2 Tourism BiH • October 2009 . the Bijambarska cave is becoming more and more popular among the nature lovers. Entrance to this reserve of wild and the untouched nature is located 30 km away from Sarajevo. The story about the tourist potentials of the Sarajevo Canton would be incomplete without new buildings which give a completely new. after the peace was established. during one tourist visit. the Rakitnica canyon has been included among the most beautiful canyons of the world. the highest building in the region. part of the skiing infrastructure from 1984. The most popular destination of the skiers is Jahorina. won’t miss the opportunity to visit the Bijambarska cave. another interesting natural phenomenon on the border between Sarajevo Canton and Zenica-Doboj Canton. burekdžinica and ašćinica. and by that cutting in the beautiful canyon valley. near the Bjelašnica Mountain. Sarajevo jazz festival. The word is about inns. extremely attractive for all the nature lovers. It is surrounded with the coniferous woods. among which the most significant are: Sarajevo Film Festival (SFF). that is characterized by various morphological shapes and rich flora and fauna. tame mountain with about 20 km of smooth skiing tracks and numerous renovated and newly built hotels. this is greatest asset of the Sarajevo cuisine. For those who like the adventure and the active rest the transport is ensured and the services of professional guides. modern image to the post-war Sarajevo. On the other side of the Sarajevo Canton there is the canyon of the Rakitnica River. That’s why it’s no wonder that tourists which once come to Sarajevo keep coming back with the same enthusiasm as the first time. Because of its length (420 m) and four naturally formed halls ornamented with stalagmites and stalactites. and many other modern architecture buildings. In spite of the war devastations. Sarajevo is also attractive because of a very rich gastronomic offer. Because of the natural beauties. and in front of the entrance there is a very picturesque lake. Jahorina and other Olympic mountains are also very interesting. For those who prefer the mountain tourism in the summer time. were put into function so today thousands of skiers enjoy the beauty of the Sarajevo mountains every winter. Those who prefer the cultural and entertainment programs should go back to the urban part of the town in the period when Sarajevo organizes one of the traditional events of the regional and world significance. Those who don’t mind the hour ride to Olovo.

Najveća atrakcija za turiste svakako je noćni rafting. Napominjemo da je Vrbas jedina rijeka u svijetu na kojoj su obezbijeđeni uslovi za noćni rafting. te slobodno možemo reći da se razvoj turizma ovog područja bazira uglavnom na prirodnim motivima. ribolovnog i zdravstvenog turizma. . ribolovnog i zdravstvenog turizma. lovnog. pod svjetlima reflektora. ostaviće vas bez daha. brojne rijeke i šumoviti obronci ravničarskih planina pružaju vam obilje sadržaja za kvalitetan i aktivan odmor u prirodi. Priroda je prema ovom prostoru bila izuzetno naklonjena.Priroda turistički adut je najjači Manastir Liplje • Monastery Liplje Prirodno bogatstvo stvorilo je idealne uslove za razvoj avanturističkog. Prirodni potencijali sjeverozapadnog dijela Republike Srpske S jeverozapadni dio Republike Srpske obiluje izuzetnim prirodnim ljepotama i bogatstvima. Plodne ravnice. Jedinstven doživljaj spuštanja kanjonom Vrbasa u noćnim satima. lovnog. Ovakvo prirodno bogatstvo stvorilo je idealne uslove za razvoj avanturističkog. Republike Srpske Branka Mihajlović Lorana Malović N 2 edavno završeno Svjetsko prvenstvo u raftingu uvrstilo je Vrbas i Banjaluku na kartu svjetskih top destinacija avanturističkog turizma. Turizam BiH • listopad 2009.

The biggest attraction for tourists is definitely the night rafting. On this occasion. so we can easily say that the development of the tourism of this region is mostly based on natural motives. T of the north-western part of the Republic of Srpska T he north-western part of the Republic of Srpska is plentiful with exceptional natural beauties and wealth. The Sava River dominates over the north-western part of the Republic of Srpska. This kind of natural wealth has made ideal conditions for the development of adventurous. Unique experience of going down the Vrbas Canyon in the night hours. The world championship in rafting has included Vrbas and Banja Luka on the chart of world top destinations of the adventurous tourism. under the light of reflectors. There are also the hiking routes. rapids and waterfalls that represent a real challenge for the adventure lovers. tours of numerous sights in the town and its surroundings. the tourists that come to visit Banja Luka can enjoy also: kayak-canoe sports. hunting. the Vrbas makes numerous cascades. under the light of reflectors. Besides rafting. and it is important to point out that a great interest for this offer is shown by foreign tourists. free climbing. fishing and health tourism. which are great chance to get to know Banja Luka. Fertile valleys. The river flows that dominate this area are the Sava and its affluent Vrbas. hunting. cycling. skydiving and other sports. numerous rivers and wooded hill-sides of low-lying mountains give you plenty of contents for quality and active rest in nature. The nature has been specially inclined to these areas. This calm lowlands 2 Tourism BiH • October 2009 . The biggest attraction for tourists is definitely the night rafting. On its way from the Zec Mountain till the inflow into the Sava. Natural potentials Cultural-historical potentials of the north-western part of the Republic of Srpska he world championship in rafting has included the Vrbas and Banja Luka on the chart of world top destinations of the adventurous tourism. Note that Vrbas is the only river in the world that has the conditions for night rafting. shall leave you breathless. Note that Vrbas is the only river in the world that has the conditions for night rafting. we’ll tell you just a part of the story about numerous natural values of this region. and for your full experience we recommend you to visit one of these interesting destinations.Kanjon Vrbasa • Vrbas Canyon Natural wealth has made ideal conditions for the development of adventurous. mountaineering. shall leave you breathless. Unique experience of going down the Vrbas canyon in the night hours. Rafting on Vrbas is a true hit in our country. fishing and health tourism.

Srbac. Pored raftinga turisti koji posjete Banjaluku. usluge vodiča i sl. ali i njegovoj okolini. tu su i pješačke rute. Bogat riblji fond ovih voda i uređene ribolovačke staze privlače veliki broj ljubitelja ribolova. kajakkanu sportu. pod svjetlima reflektora. a bitno je naglasiti da veliko interesovanje za ovu Banja Slatina kod Banja Luke • ponudu naročito pokazuju strani turisti. Takođe. Na svom putu od Zec planine do ušća u Savu. mogu da uživaju i u kanjoningu. Derventa. padobranstvu i drugim sportovima. ostaviće vas bez daha. Nedavno završeno Svjetsko prvenstvo u raftingu uvrstilo je Vrbas i Banjaluku na kartu svjetskih top destinacija avanturističkog turizma. Šamac i Modriča. Banja Slatina near Banja Luka Ova mirna ravničarska rijeka idealna je za razvoj ribolovnog turizma. Jedinstven doživljaj spuštanja kanjonom Vrbasa u noćnim satima. ribolovni turizam razvijen je i na jezerima. Opštine Gradiška. obilasci brojnih znamenitosti u samom gradu. svoju turističku ponudu uglavnom baziraju upravo na ribolovnom turizmu. Brod. brzake i slapove koji predstavljaju pravi izazov za ljubitelje avanture. . Riječni tokovi koji dominiraju ovim područjem su Sava i njena pritoka Vrbas. biciklizmu. barama.Ovom prilikom vam ćemo prenijeti samo dio priče o brojnim prirodnim vrijednostima ovoga kraja. šljunkarama i posebno izgrađenim ribnjacima sjeverozapadnog dijela Republike Srpske. Ove staze idealne su i za održavanje brojnih takmičenja. koji su odlična prilika da upoznate Banjaluku. Tako je npr. a za potpuni doživljaj preporučićemo vam da posjetite neku od ovih zanimljivih destinacija. Napominjemo da je Vrbas jedina rijeka u svijetu na kojoj su obezbijeđeni uslovi za noćni rafting. Rijeka Sava dominira sjeverozapadnim dijelom Republike Srpske. Tu gazduju i brojna ribolovačka udruženja u kojima možete dobiti osnovne informacije o terenu. ribolovna staza u Gradišci na obalama 2 Turizam BiH • listopad 2009. Rafting Vrbasom pravi je hit u našoj zemlji. planinarenju. Osim na Savi. Vrbas pravi brojne bukove. Prnjavor. slobodnom penjanju. Najveća atrakcija za turiste svakako je noćni rafting.

Rich fish stocks of these waters and arranged fishing tracks attract numerous fishing lovers. but of entire Republic of Srpska. mallard. Brod. sports and recreation. In the higher grounds (the hill-sides of Motajica. Šamac and Modriča mostly base their tourist offer on fishing tourism. economical. fishing tourism is developed on lakes. These places were. like the Ban’s court – Cultural centre and the building of former Ban’s headquarters – today the Administrative centre of the town. Besides afore-mentioned natural beauties and offer. Besides on the Sava. art colonies. the Fishing association of the Republic of Srp- ska declared the fishing track in Gradiška. Cultural-historical potentials of the northwestern part of the Republic of Srpska In the Republic of Srpska there is a lot of beautiful. you can not go around the town centre or the beautiful buildings from the period of the Kingdom of SHS. neurological. 178 species of birds are registered in the marshlands of Bardače. in other words it has been included in the list of marshlands of an interna- tional importance (List of Wetlands of International Importance). The configuration of the grounds and the woods at the hill-sides of low-lying mountains represent a great precondition for the development of the hunting tourism in this region. where you can get basic information about the grounds. gravel pits and on specially built fish-ponds of the north-western part of the Republic of Srpska. Vučijak) the big game is represented (roe-deer). are just some of the things and services that Bardača offers you. In a short description. organizing the seminars and congresses. not only of this region. and still are of a great importance for social and cultural events of this town.. educational. Modriča and Gradiška surroundings) the small and feathered game is hunted (hare. The hunting associations are mostly in charge of the huntinggrounds in this part of the Republic of Srpska. and provide necessary licences and trained guides. marsh and water flora and fauna. quail. Šamac. witnesses about the rarity and importance of birds that have their habitat in Bardača. besides the health services these centres offer ideal conditions for rest. their culturalhistorical values.river is ideal for the development of the fishing tourism. Banja Luka. So. on the banks of the Sava for the most attractive competition track in the discipline of the fishing with the fish-hook with float. is the biggest town in the Republic of Srpska. marshes. while in the lower lands (Ribnjak and Ivanjsko field – Brod surroundings. Many of those who desire rest and recreation. When you come to Banja Luka. Inhabited in the ancient times. These tracks are ideal for organizing contests. guide’s services. to get to know and experience. Sport-recreational program. Between them. Derventa. The fact that Bardača is declared a Ramsar place. is the nature reserve Bardača for sure. and there you can get all the necessary information. Rich thermal. known as the border-land beauty. pheasant. This natural area possesses 11 lakes. we’ll draw your attention to some of the tourist destinations. Prnjavor. it carries the traces of a tumultuous past. the newly renovated temple of Christ the Saviour with the arranged 29 Tourism BiH • October 2009 . etc. Medicinal waters in these resorts are ideal for healing different kinds of diseases (skin. Slatina near Laktaši and Kulaši near Prnjavor. Srbac. One of the most valuable tourist potentials. mineral and thermo-mineral springs in this region have made it possible for the health tourism to develop. fishing. However. and it is placed near Srbac. cultural and sports centre. cultural and historical goods. rheumatic. etc). etc). Hunting tourism has lately been very attractive for local and for foreign guests and hunters. Numerous fishing associations work there. These centres are mostly of health character. The municipalities of Gradiška. excursions…. photo safari. from Banja Luka to Brčko. for example. colonies of marsh birds under protection. valuable and interesting to see. as a journey through. the north-western part of the Republic of Srpska offers many more programs you can enjoy if you decide to visit this priceless natural oasis. Main thermal resort centres in this part of the republic of Srpska are: thermal resorts Laktaši. travellers seeking new adventures are attracted to the wealth of natural.

Gospodskom je neizbježno. Njena gradnja je započela još u turskom periodu. Lovni turizam je u posljednje vrijeme jako atraktivan.. mineralni i termomineralni izvori ovog područja uslovili su razvoj zdravstvenog turizma. Lovištima u ovom dijelu Republike Srpske gazduju uglavnom lovačka udruženja. đačkih ekskurzija. To su mjesta. Između njih smjestio se novoobnovljeni hram Hrista Spasitelja sa uređenim okolišem gdje stalno vrvi od dječije graje. ribolov. dok se u nižim predjelima (Ribnjak i Ivanjsko polje – okolina Broda. sada već tradicionalno. Kada dođete u Banju Luku. Na močvarnobarskom području Bardače registrovano je čak 178 vrsta ptica. sport i rekreaciju. kako za domaće. tako i za strane goste i lovce.. fotosafari. a ne prošetati glavnom ulicom tzv. učesnika Turizam BiH • listopad 2009. samo su neki od sadržaja i usluga koje vam Bardača nudi.Save proglašena od strane Ribolovnog saveza Republike Srpske za najatraktivniju takmičarsku stazu u disciplini pecanje udicom na plovak.). Nastanjena od najstarijih vremena. obrazovni. O rijetkosti i značaju ptica kojima je Bardača stanište. barskom i vodenom florom i faunom. Ovi centri su uglavnom lječilišnog karaktera. Konfiguracija terena i šume na obroncima ravničarskih planina. od Banje Luke do Brčkog.. Svake godine. kao kroz proputovanje. istorijskim dobrima privlačno je za mnoge željne odmora i rekreacije. izložbe suvenira i likovnih umjetnina. ona u svojim spomenicima nosi tragove burne prošlosti. U višim predjelima (obronci Motajice. obezbijediti neophodne dozvole i stručne vodiče. upoznati i doživjeti. a do kraja austrougarske vladavine imala je čvrstu arhitektonsku strukturu i jedinstvenu trgovačku namjenu koju je sačuvala do današnjih dana. likovnih kolonija. poznata kao krajiška ljepotica. kolonijama zaštićenih ptica močvarica.. Bogati termalni. centar zaobići ne možete kao ni velelepna zdanja iz perioda Kraljevine SHS. Nešto kraćim opisom. Svakako jedan od najvrjednijih turističkih potencijala ne samo ovog prostora nego i cijele Republike Srpske je prirodni rezervat Bardača. kulturni i sportski centar. Kulturno-istorijski potencijali sjeverozapadnog dijela Republike Srpske U Republici Srpskoj mnogo se toga lijepog. kulturnim. u blizini Laktaša i Banja Kulaši kod Prnjavora. u okolini Šamca. Ljekovite vode u ovim banjama idealne su za liječenje različitih oboljenja (kožnih. privredni. divlja patka. pored usluga liječenja ovi centri pružaju i idealne uslove za odmor. fazan. srndać. .). vrijednog i interesantnog može vidjeti. Nešto sjevernije. prepelica i dr. reumatskih. od velikog značaja za društeno – kulturna zbivanja ovog grada. Međutim. pogodan za „muzičare“ i ljetne sajmove knjiga. ali svakako i danas. Vučijaka) zastupljena je krupna divljač (divlja srna. Posjetiti grad. organizovanje seminara i kongresa. Odmah pored je „Parkić“ sa uređenim klupama i drvoredom. neuroloških i dr. Ovo rijetko prirodno područje odlikuje se sa 11 jezera. Građene su u stilu austrijske kuće za odmor (ljetnikovca) uz bogatstvo drvoreda duž cijele ulice. Bogatstvo u prirodnim. Sportsko-rekreativni program. Glavni banjski centri u ovom dijelu Republike Srpske su: Banja Laktaši i Banja Slatina. njihove kulturno – istorijske vrijednosti.). putnike namjernike u potrazi za novim doživljajima. koja će vam dati sve potrebne informacije. prodefiluje veliki broj karavana. odnosno uvrštena 30 je na listu močvarnih područja od međunarodnog značaja (List of Wetlands of International importance). sjeverozapadni dio Republike Srpske nudi i brojne druge sadržaje u kojima možete uživati ukoliko se odlučite da posjetite ovu neprocjenjivu prirodnu oazu. u ulicama Kralja Petra I Karađorđevića i Mladena Stojanovića izdvaja se niz stambenih objekata – vila. koji se nalazi u blizini Srpca. predstavljaju odličan preduslov za razvoj lovnog turizma na ovom prostoru. poput Banskog dvora – Kulturnog centra i zgrade nekadašnje Banske uprave – danas Administrativnog centra grada. ovim ulicama.. Banja Luka. skrenut ćemo vam pažnju samo na neke turističke destinacije. je najveći grad u Republici Srpskoj. nekada. Modriče i Gradiške) lovi sitna i pernata divljač (zec. svjedoči i činjenica da je Bardača proglašena ramsarskim mjestom. Pored navedenih prirodnih ljepota i ponude.

The monastery “Mary the Star” has the status of the cultural goods of RS. They were built in the Austrian vacation house (summer house) style with rich tree avenues along the street. in the streets King Petar I Karađorđević and Mladen Stojanović a line of buildings – villas stand out. the citizens of Banja Luka. clear air and the abundance of greenery. so called Elegant. there is the area of the municipality of Jezero Bardača • Bardača Lake Tourism BiH • October 2009 31 . They built the brewery. sport. numer- ous caravans. A little bit on the north. In the middle of XIX century the “Trappists” came to Banja Luka. built the mill and started the cheese manufacture. Its construction began during Turkish period. like the International folklore festival “Dukat”. rivers and brooks. in today’s southern part of the town. To visit the town and not to take a walk through the main street. suitable for the musicians and summer fairs. weaving mill. On this occasion only one unwritten town-planning rule was respected. It can’t happen that we don’t introduce you to the centre of Banja Luka from the Turkish period. there is a “Little park” with benches and avenue of trees. is inevitable. In those days. participants of many musical. and the town’s tourist guides will take you through the entire complex and through many more places like the fortress Kastel.environment has settled. downstream from Banja Luka with the pleasant climate. On both sides of the Vrbas River. Right next to it. the pride of Banja Luka. and you can hear children’s uproar around it all the time. cultural events. numerous springs. Under the old walls and towers numerous shows and performances. and all that with pleasant and hospitable hosts. or recently held World championship in rafting. the town got the lighting. and with running the power plant on the Vrbas River. and until the end of Austro-Hungarian period it had strong architectural structure and unique merchant purpose that is kept until today. concerts of local and foreign musicians. mahala. festivals like “Summer on Vrbas” are taking place. Every year. were built above the Vrbas and Suturlija. the residential quarters. souvenir exhibitions and artistic works. traditionally march past through these streets. the right for the view on the river. and that is “the right for the view”.

kulturnih manifestacija. . Istorijska vrijednost. tradicija i duhovnost ovog kraja pod okriljem je crkava i manastira. Naravno. Njemci. Tada su stambene četvrti. Gradiška predstavlja jedno od najstarijih naselja na čitavoj teritoriji Balkana. Raznolikost civilizacija potvrđuje nalazište „Manastirište“. Samostan „Marija Zvijezda“ uživa status kulturnog dobra RS i kroz cijeli kompleks provest će vas turistički vodiči grada kao i kroz još mnoga.Detalj iz Banja Luke Banovina • Detail from Banja Luka mnogobrojnih muzičkih. poput međunarodnog folklornog festivala „Dukat“ ili nedavno održanog Svjetskog prvenstva u raftingu. daleko od očiju imperatora. ne možemo. vijeka ovaj prostor naseljava stanovništvo iz istočne i centralne Evrope. arhitektura. Pod starim zidinama i kulama održavaju se brojne priredbe i predstave. poput one u Romanovcima. vijeka u Banju Luku su stigli Trapisti. nicale iznad Vrbasa i Suturlije. Čuli ste za mnoge od njih. a nicale su na skrovitim mjestima. budući arheološki park. Među prvima doseljavaju se Italijani. selu gradiške opštine. stižu Česi i prema nekim vjerovanjima donose krompir u BiH. koncerti domaćih i stranih muzičara. U slivu rijeke Ukrine. sportskih. nizvodno od Banje Luke uz prijatnu klimu. koja je proglašena nacionalnim spomenikom. ali po izgledu i zanimljivim legendama o svom nastanku. Danas lako možete pronaći mnoge. građene tokom srednjeg vijeka. manifestacije kao što je „Ljeto na Vrbasu“. poput lokaliteta „Zidine“ – svjedoči o postojanju javnog kupatila (terme) iz pomenutog vremenskog perioda. Ukrajinci. a pokretanjem elektrane na Vrbasu grad je dobio rasvjetu. ponosa Banje Luke. Sredinom XIX. u današnjem južnom dijelu grada. mnoga mjesta poput tvrđave Kastel. pravo na pogled na rijeku. Sa obe strane rijeke Vrbas. nalazi se područje opštine Laktaši. tkaonicu sukna. sa32 gradili su mlin i pokrenuli pogon za proizvodnju sira. Krajem 19. građane Banje Luke. a u manjem broju područje opštine naseljeno je Turizam BiH • listopad 2009. godine 1894. brojnih izvora. raskrsnica puteva i pristanište. Ovdje se nalaze ostaci davnih civilizacija i kultura od rimskog perioda do srednjeg vijeka. Za njima su došli Poljaci. mahale. Turaka i Austrougara bila je veoma važno središte. Mađari. Interesantno je i to da se u ovoj crkvi vjenčao književnik Petar Kočić. a upravo u samom centru gradića Laktaši smještena je istoimena banja. Ljekovitost njene vode poznata je iz doba Rimljana što potvrđuju brojni arheološki lokaliteti sa tragovima rimske arhitekture. čist vazduh i bogatsvo zelenila. a sve to uz prijatne i gostoljubive domaćine. Crkve brvnare su bile narodne crkve. crkva brvnara u Malom Blašku spada među najljepše i najinteresantnije kulturne spomenike. a da vas ne upoznamo sa središtem Banje Luke iz turskog perioda. rijeka i potoka. Kroz istoriju za vrijeme Rimljana. smjestio se Prnjavor – naša „Mala Evropa“. između planina Motajice na sjeveru i Ljubić na jugu. Tom prilikom poštovan je samo jedan nepisani urbanistički zakon „pravo na vidik“. Izgradili su pivaru. Odlikuje se dugom tradicijom banjskog turizma.

Prnjavor situated itself – our “Little Europe”. The remains of ancient civilizations and cultures from Roman period till the Middle Ages are placed here. in 1894 Czechs came and according to some beliefs • they brought potato in BiH. the village in the municipality of Gradiška. At the end of the 19th century. this area was inhabited by the population from the eastern and central Europe. tradition and the spirituality of this region is under the auspices of the churches and the monasteries. The historical significance. architecture. In almost every place in the southwest of RS festivals are being held through entire year. The site “Manastirište”. confirms the variety of civilisations. and in smaller number the area of the municipality was populated by Slovaks. what is confirmed with numerous archaeological sites with the traces of Roman architecture. during the Romans. you can easily find many of them. the crossroads and pier. Log-built churches were folk churches. They brought different ethnology and ethnography. The most attractive and far known traditional festival in Derventa for over a century and a half attracts the attention of dozens of thousands of curious ones. built during the Middle Ages. Bulgarians. Therapeutic properties of its waters were known even during the Roman period. away from the emperor’s sight. musical instruments. the log-built church in Malo Blaško belongs to the most beautiful and the most interesting cultural monuments. and in the very centre of the town of Laktaši there is the same-name thermal resort. icons. Ukrainian church and its parish house represent certain museum with unique display. It is characterized by the long tradition of thermal resort tourism. interesting and entertaining for many visitors that come. Old books. various household objects. future archaeological park. between the mountains Motajica in the north and Ljubić in the south. Romanians and other nations. which was declared a national monument. Turks and Austro-Hungarians it was a very important centre. like the one in Romanovci. Gradiška represents one of the oldest settlements in the entire Balkan’s territory. Today. What is interesting is that the writer Petar Kočić had married in this church. but in looks and interesting legends about its origin. You’ve heard for many of them. cultural and artistic character.Laktaši. and in hidden places. These happenings are of sports. Germans. “Derventa fair” is taking place every year Osvjetljeni kanjon Vrbasa za noćni rafting Lightened Vrbas Canyon for night rafting Tourism BiH • October 2009 33 . habits and culture forever. church priest’s vestments are preserved. Then followed Poles. and left a mark of their customs. Hungarians. Ukrainians. By the confluence of the Ukrina River. Through the history. Among the first ones Italians came. like the site “Zidine” – it witnesses about the existence of public baths (thermae) from mentioned period.

Usore i Spreče i predstavlja najveću željezničku raskrsnicu u zemlji. nakita. izvanrednom opremljenošću i ljubaznim domaćinima u srednjovjekovnim odorama. stare fotografije i predmeti materijalne i duhovne kulture naroda dobojskog područja. Donose sa sobom različitu etnologiju i etnografiju. Bugarima. Liplje. Smješten je na tački ukrštanja rijeka Bosne. tragovi njegove istorije sadržani su u ovim kulturno – istorijskim spomenicima. seminara. STIĆI ĆEMO VAS! Panorama of Banja Luka 3 Turizam BiH • listopad 2009. pozorišnih predstava. Iznad starog korita rijeke Bosne.obići ćete ih. vjenčanja. Sa tribina amfiteatra pruža se jedinstven pogled na svjetla Doboja što kulturnim dešavanjima daje posebnu ljepotu i upečatljivost doživljaja. Niz spomen obilježja susrećemo gotovo u svakom dijelu opštine. a danas je to vrijedan kulturno – istorijski spomenik kojem je vraćen stari srednjovjekovni sjaj. Bišnja kod Dervente pružaju mogućnost izletničkog boravka.Slovacima. Sačuvane su stare knjige. a u staroj bosanskoj kući na „četiri vode“ nalazi se regionalni muzej. pruža mogućnosti organizovanja koncerata. kulturno – umjetnička. upoznate ljude. u XIII. To su dešavanja različitog karaktera sportska. „Derventski vašar“ održava se svake godine krajem avgusta pored obala Ukrine. Ako ste inspirisani kulturnom potrebom da vidite i doživite nešto novo. muzički instrumenti. U nekima je moguće i prespavati a u uređenim salama organizovati seminare i slične skupove. porodice i Panorama Banja Luke • kulture. kao opštenarodni praznik i privlačna turističko – privredna atrakcija. ekoloških skupova. razni kućni predmeti. crkvene odežde. a danas parna lokomotiva sa spomenpločom predstavlja spomenik smješten u samom centru grada. Na ovom putu skrenut ćemo malo južno. Izuzetne umjetničke vrijednosti skladnih arhitektonskih oblika i očuvanog prirodnog okruženja manastiri Krupa na Vrbasu. kompleksnog tipa. a prije svega interesantna i zabavna uz prisustvo brojnih posjetilaca. kultura i kulturna vrijednost srpskog naroda. Naravno. Krenite dalje. Bogatstvom sadržaja. Ovdje ćemo mi zasada stati i odmoriti se. Nekada je uskotračnom prugom prolazio popularni „Ćiro“. navika i kulture. zbirke nošnji. posjetite obližnje manastire. Stuplje te manastir Presvete Bogorodice D. . Najatraktivnija i nadaleko poznata tradicionalna derventska manifestacija već duže od vijeka i po plijeni pažnju desetine hiljada znatiželjnika. U gotovo svakom mjestu sjeverozapada RS održavaju se manifestacije tokom cijele godine. Pravoslavna duhovnost. ikone. Rumunima i pripadnicima drugih naroda. o svemu detaljnije raspitat ćete se u TO Banje Luke i Laktaša. ostavljajući zauvijek utisnut pečat svojih običaja. Tu su smještene arheološke zbirke od kamenog doba pa sve do prvih godina turske vladavine. do Doboja. Ukrajinska crkva i njen parohijski dom predstavljaju izvjesni muzej sa jedinstvenom postavkom. vijeku počela je gradnja dobojske tvrđave „Gradine“. Dugo je odolijevala zubu vremena.

Here. weddings. and in the old Bosnian house there is the regional museum. The stands of the amphitheatre give a unique view of the lights of Doboj. For a long time it had resisted the ravages of time. seminars. Archaeological collections from the Stone Age. ecological meetings. WE’LL CATCH UP WITH YOU! Tourism BiH • October 2009 3 . It is possible even to stay over night in some of them. culture and cultural value of the Serbian people. families and cultures. Bišnja near Derventa are of exceptional artistic worth with harmonious architectural shapes and preserved natural environment and are giving the possibility of day-trips. being exceptionally equipped and pleasant hosts. a today it is a worthy cultural-historical monument which got back its old medieval glow. With the richness of contents. You can enquire more information in the Tourist organization of Banja Luka and Laktaši.at the end of August on the banks of the Ukrina. Liplje. and today the steam locomotive with the memorial tablet represents the monument in the centre of the town. traces of its history are included in these cultural-historical monuments. to get to know the people. then visit local monasteries. Go on. and it represents the biggest railroad crossroads in the country. jewellery. If you are inspired with the cultural need to see and experience something new. Bosna. Monasteries Krupa on Vrbas. old photos and the objects of material and spiritual culture of the people from Doboj are placed there. You can see a line of memorials in almost every part of the municipality. what gives a special beauty and impressiveness of the experience to these cultural events. theatre plays. It is located on the spot where three rivers cross. started in XIII century above the old bed of the Bosna River. you’ll visit them. collections of costumes. The construction of Doboj’s fortress – “Gradina”. to Doboj. On our trip. till the first yeas of Turkish government. Usora and Spreča. it gives the possibility for organizing concerts. we’ll turn a little bit on the south. and in equipped halls to organize seminars and similar congresses. we’ll stop and take a break. as a nation-wide holiday and amiable tourist-economic attraction. Stuplje and the monastery of the Most Holy Virgin D. Orthodox spirituality. Popular “Ćiro” used to pass over the narrow-gauge line.

. Stolac – stara jezgra s tvrđavom. Huma i Veleža. smješten je u podnožju planina Čabulje. Buna. priroda. na obali rijeke Neretve na nadmorskoj visini 60-80 metara. Drežnica. 3 M Mostar ostar. Rakitnica. a u njegovoj bližoj okolici nalaze se poznati i jedinstveni lokaliteti kulturno-historijskog blaga i naslijeđa koji svjedoče o životu na ovim prostorima. nacionalni spomenici: Počitelj. gradovi: Mostar. Neum. Mostar je mjesto gdje su se stoljećima susretale različite civilizacije i svaka je u njega utkala dio svoje posebnosti. kulturnopovijesna i prirodna baština. Grad je udaljen 60 km od mora. financijsko i kulturno središte Hercegovine. Park prirode Prenj i Park prirode Hutovo Blato. Stolac. Krupa i Trebižat. rijeke: Neretva. jezera: Ramsko jezero. Čapljina i Međugorje.Hercegovačkoneretvanska Županija je turistički adut Bosne i Hercegovine Sunce. Jablaničko jezero i Boračko jezero. Bregava. geopolitičko. parkovi prirode: Park prirode Blidinje. Mostar se nalazi na susretištu putova za Široki Brijeg i zapadnu Her- M Turizam BiH • listopad 2009. tako da na relativno malom prostoru imamo primjere iz svih kultura i civilizacija koje malo koji grad ima. te spomenik pod zaštitom UNESKO-a: stara jezgra Mostara sa Starim mostom. Dragan Bradvica ore. aduti su Hercegovačkoneretvanske Županije. Vjetrenica. neizmjerno je bogatstvo i potencijal s kojim može računati He rc e g o v a č k on e re t v a n s k a Županija u svom razvoju turizma. Izvor Bune.

Drežnica. nature. aduti su Hercegovačkoneretvanske županije. so in this relatively small space we have examples of all cultures and civilizations that not so many towns have. he see. financial and cultural centre of Herzegovina. Krupa and Trebižat. Hum and Velež. is situated at the foot of the mountains Čabulja. Nature parks: Blidinje Nature Park. Bregava. towns: Mostar. The town is 60 km away from the sea. Mostar is located in the road crossing to Široki Brijeg and western 3 M Tourism BiH • October 2009 . the monument under the UNESCO protection: old Mostar nucleus with the Old Bridge. kulturno-povijena i prirodna baština. Neum. Stolac. Rivers: Neretva. For centuries Mostar has been the place where different civilizations met and each interweaved a part of their special qualities in it. Jablaničko Lake and Boračko Lake. Vjetrenica. cultural-historical and natural heritage are the assets of Herzegovina-Neretva Canton. at the bank of the Neretva River at the altitude from 60 to 80 metres. Prenj Nature Park and Hutovo Blato Nature Park. geopolitical. is the greatest tourist asset of Bosnia and Herzegovina Sun. the Buna spring. are the immense wealth and potentials that the Herzegovina-Neretva Canton can count on in its development of the tourism. Rakitnica. Stolac – old town’s nucleus with the fortress.Herzegovina-Neretva Canton Sunce. priroda. national monuments: Počitelj. and near it there are famous and unique localities of cultural-historical treasure and heritage that witness about life in these areas. Buna. Čapljina and Međugorje. lakes: Ramsko Lake. Stari most u Mostaru • Old Bridge in Mostar T Mostar ostar.

Sarajevo i Bosnu. a ispod njega je izvor rijeke Bune (najjače vrelo u Europi) sa derviškom tekijom. godine .Koski Mehmed-pašina džamija izgrađena 1617. U Mostaru se organizira i poznati festival zabavne glazbe «Mostarsko proljeće» na kojem nastupaju poznata imena sa estrade. koja je nadaleko poznata i priznata turistička atrakcija.Katolička crkva i franjevački samostan sagrađeni 1866.Stara pravoslavna crkva iz 1833. godine a kao naselje Mostar 1469. godine .Stari most sagrađen 1566. Velike su mogućnosti uspješnog sport- K The Buna spring in Blagaj near Mostar 3 Turizam BiH • listopad 2009. Blagaj je mali gradić južno od Mostara. a nedaleko je i moderna zračna luka. Nizvodno od tekije je kompleks Velagića kuća koji je otvoren za javnost. Jedan je od najstarijih gradova u BiH i sa svojom okolinom je privlačan za turiste i ljeti i zimi. kulturna manifestacija u organizaciji Matice hrvatske. a mnogi restorani sa baščama iznad rijeke Bune pored ostalih specijalitete nude i pastrvu sa plate ili roštilja.Gradsko kupatilo sagrađeno 1912. U gradu se nalaze sljedeće znamenitosti : .cegovinu.Kajtazova kuća iz 17. .Kriva ćuprija. godine . Nevesinje i istočnu Hercegovinu i Čapljinu i Jadransku obalu. koji privuče preko tisuću izlagača iz četrdesetak zemalja i pedesetak tisuća posjetitelja. 60 km južno od Sarajeva. okružen je visokim planinama: Prenj (2101 m). godine.Biskupska rezidencija izgrađena 1906.Hamam (tursko kupatilo) sagrađeno u drugoj polovici 16. godine. U Blagaju se nalazi ribogojilište pastrve. Naselje se prvi put spominje 1452. stoljeća . godine Vrelo Bune u Blagaju kod Mostara .Bišćevića kuća sagrađena 1635. i koju pohode brojni turisti. Sjeverno od grada na obroncima planine Prenj nalazi se ski centar Rujište koji ima ski lift i motel kao i mogućnost za iznajmljivanje kuća za zimovanje. spomenik orijentalnog graditeljstva iz 1588. godine . nad njim na visokoj klisuri dominira stari grad Herceg Stjepana Kosače. godine . Kroz grad prolazi i željeznička pruga Sarajevo-Ploče. Mostar je poznat po organiziranju manifestacije Skokovi sa Starog mosta.Kujundžiluk sa zanatskim radnjama na lijevoj obali Neretve . Tradicionalno u proljeće se organizira i Gospodar• ski sajam Mostar. a posebice se u zadnje vrijeme profilirala manifestacija «Proljeće sa Maticom». koji je upisan u UNESCO-vu baštinu kao značajan spomenik orijentalne arhitekture . Konjic onjic je smješten na rijeci Neretvi. stoljeća i nalazi se u neposrednoj blizini Starog mosta . Među objašnjenjima za naziv i porijeklo imena najinteresantnije je ono koje kaže da je Mostar dobio ime po mostarima. Bjelašnica (2067 m) i Bitovnja (1744 m). čuvarima mosta. godine.

Blagaj is a small town south of Mostar. at the hillslopes of the Prenj Mountain.Herzegovina. and lately the festival that has especially gained status is the “Spring with Matica”.Town baths built in 1912. The Economic fair Mostar is being traditionally organized in spring and it attracts over a thousand exhibitors from forty countries and about fifty thousand visitors. which are opened for the public. Among the explanations for the name and origin of the name the most interesting is the one that says that Mostar got the name after mostari – the bridge watchers. which is registered in the UNESCO’s heritage as an important monument of the oriental architecture. North from the town.Crooked bridge. a cultural festival that is being organized by Matica Hrvatska (Central Croatian Cultural and • Publishing Society). Further on. which is the widely known tourist event and is being visited by numerous tourists.Kajtaz house from the 17th century.Hamam (Turkish baths) built in the second half of the 16th century and is placed next to the bridge. .Bišćević’s house built in 1635. Following sites are located in the town: . The place was first mentioned in 1452 and as Mostar in 1469.The Old bridge built in 1566. Sarajevo and Bosnia.Koski Mehmed-pasha’s mosque built in 1617. Nevesinje and eastern Herzegovina and Čapljina and the Adriatic coast. Downstream of the monastery is the complex of Velagić houses. there is a ski centre Rujište with a ski-lift and the motel as well as the possibility for renting the houses for spending the winter. . . famous festival of pop music is being organized in Mostar where famous singers perform. and not far of the town there is a modern airport. among others. Bjelašnica (2067 m) and K Pogled sa starog mosta na istočni dio Mostara View from the Old Bridge over the eastern part of Mostar Tourism BiH • October 2009 39 .Old Orthodox church from 1833.Catholic church and Franciscan monastery built in 1866. Konjic onjic is situated on the Neretva River. Above it dominates the old town of Herceg Stjepan Kosača on a high cliff and under it the spring of the Buna River (the strongest well in Europe) with a Moslem monastery for dervishes. monument of oriental architecture from 1588.Kujundžiluk (brass-work shop) with the craftwork shop on the left bank of the Neretva. and surrounded with high mountains. . . . . . . There is a trout-farm in Blagaj and many of the garden restaurants above the Buna offer the trout specialties. Mostar is known for organizing the dives from the Old Bridge. Prenj (2101 m). 60 km south from Sarajevo. A railway-track Sarajevo-Ploče goes through the town.

Na jezeru se redovito održava triatlon. Sarajevu i Mostaru. Na gornjem toku rijeke Neretve organizira se već niz godina jedan od najspektakularnijih raftinga u BiH. Blidinje. a obale su na pojedinim mjestima litice po 300 m visoke. Boračko jezero je po nastanku glacijalno i nalazi se 20 km od grada. Na Blidinju se nalazi i samostan Ma0 G sna Luka koji ima i slikarsku galeriju sa stalnom postavkom. Park prirode „Blidinje“ nalazi se i jednim dijelom na prostoru općine Jablanica koji pored smještaja u motelima nudi i skijalište Risovac sa ski liftom. odnosno u Kazan. svjetskom ratu. Jablanica se nalazi na jezeru tako da ima i nekoliko plaža izvan grada. bogata ribom i pitka. U gradu pored stare Repovačke džamije i Pravoslavne crkve nalazi se i Franjevački samostan iz 16. Dužina staze je od 20-23 km i sa ručkom sačinjenim od domaćih specijaliteta dobija se pravi ugođaj. a priroda je očaravajuća. Ima izuzetno povoljan geoprometni položaj. U samom gradu nedaleko od obnovljene Kamene ćuprije iz 17. pruža mogućnosti za razvoj zimskog turizma . Rafting na Neretvi kod Konjica Pečeni janjci na ražnju • • Rafting on the Neretva near Konjic Roasted lamb Jablanica rad Jablanica smješten je na rijeci Neretvi u sjevernom dijelu Hercegovine i u najljepšem dijelu kanjona Neretve. stoljeća održavaju se tradicionalni skokovi u Neretvu. Turizam BiH • listopad 2009.skog ribolova na rijekama Neretvi i Rakitnici kao i jezerima Boračkom i Jablaničkom. kao biser sa mnogo raznolikosti na malom prostoru. jedne humane bitke za ranjenike u 2. U samom gradu na obalama Neretve nalazi se Muzej Bitke na Neretvi. stoljeća koji ima galeriju i knjižnicu i otvoren je za javnost. Uz samu plažu nalazi se kamp s bungalovima. . Neretva je u tom dijelu veoma čista. a posebno je poznat po obitavanju munike kao jedne endemske vrste. U Konjicu se tradicionalno održava i smotra folklora i večeri poezije. Na prostoru općine uz magistralni put M-17 smješteni su mnogi restorani koji pored domaćih specijaliteta (jela ispod sača) nude daleko poznatu janjetinu sa ražnja. smješten je na raskrižju putova prema Zagrebu. Promjera je 900 m i ima vrlo čistu i ugodnu vodu za kupanje. voda je bogata slapovima.

for a number of years now. besides the accommodation in motels.Bitovnja (1744 m). Triathlon is being held on the lake regularly. and the nature is enchanting. The Neretva is very clean. offers possibilities for development of winter tour1 Tourism BiH • October 2009 . which offer widely known roast lamb besides other local specialties. the traditional dives in Neretva are being held. Next to the old Repovačka mosque and the Orthodox Church in the town. which has a gallery and library and is opened for the public. it is situated on the crossroads to Zagreb. offers the ski grounds Risovac with the ski-lift. rich with fish and potable in that part. Next to the beach there is a camp with bungalows. Sarajevo and Mostar. Boračko Lake is glacial by its origin and is situated 20 km away from the town. not far of the renovated stone bridge from the 17th century. It has an exceptionally favourable geo-traffic position. The park of nature “Blidinje” is partly situated in the area of the municipality of Jablanica. In the area of the municipality. It is one of the oldest towns in BiH and with its surroundings it is very attractive for tourists during the winter and summer. there is also the Franciscan monastery from the 16th century. On the upper flow of the Neretva River. At Blidinje there is a monastery Masna Luka which has the gallery with the permanent exhibition. which. as the pearl with a lot of diversities in such a small place. There are great possibilities for successful sports fishing on the rivers Neretva and Rakitnica and on the lakes – Boračko and Jablaničko. that is into the Kazan. water rich with waterfalls and the banks are at some places 300 metres high cliffs. Jablanica Kameni most u Konjicu Jablaničko jezero • • Stone Bridge in Konjic Jablaničko Lake T he town of Jablanica is situated on the Neretva River in the northern part of Herzegovina and in the most beautiful part of the Neretva canyon. In the town itself. A Folklore festival and the poetry evenings are being traditionally held in Konjic. Blidinje. one of the most spectacular rafting in BiH has been organized. The length of the track is from 20 to 23 km and with the lunch made from domestic specialties you get the right atmosphere. It has the diameter of 900 m and it has very clean and nice water for bathing. along with the main road M-17 there are lots of restaurants.

kameni vinograd Č Prozor . Samostan je otvoren za javne posjete. Umjereno kontinentalna klima koja vlada 2 ovim predjelom razlog je umjereno hladnih zima i toplih ljeta. Na prijevoju Makljen na putnom pravcu za Banja Luku i Zagreb nalazi se motel «Ramska kuća» koja nudi gastronomske specijalitete ramskog kraja. zahvaljujući prvenstveno pogodnoj klimi i bogatstvu sportskih terena. galerijski prostor sa stalnom postavkom i park skulp- itluk je središte regije Brotnjo. a na Festivalu mladih koji traje od 1.tura na otvorenom. Na godišnjicu ukazanja 25. no u posljednje vrijeme sve je razvijeniji turizam.06. Na prostoru općine nalazi se umjetno jezero HE Rama. Čitluk Panorama Prozora • Panorama of Prozor • Čitluk. Međugorje se razvija i kao središte za pripreme raznoraznih sportskih momčadi i u zimskom i u ljetnom razdoblju. U Čitluku se sredinom rujna organizira tradicionalna manifestacija «Dani berbe grožđa» koja traje tri Turizam BiH • listopad 2009. U blizini se nalazi skijalište sa ski liftom.000 katoličkih vjernika iz cijelog svijeta . koje su u projektu «Vinske ceste Hercegovine» i u kojima uz odgovarajuću mezu možete kušati i kupiti kvalitetna vina. . jedan od najstarijih u Bosni i Hercegovini. To se prvenstveno odnosi na vjerski turizam zahvaljujući Međugorju koje je postalo jedno od najvažnijih marijanskih svetišta u svijetu. Prozor-Rama tradicionalno u mjesecu rujnu organizira Međunarodni sajam šljive koji je već postao turističko-kulturno-gospodarska manifestacija. Samostan je inače nezaobilazna turistička destinacija ovog kraja. Prekrasan krajolik na oko 700 m nadmorske visine sa svih strana je okružen visokim planininskim masivima. do 6. koji polako postaje najvažnija grana gospodarstva Brotnja.Rama N a krajnjem sjeveru Hercegovačko-neretvanske županije smještena je općina Prozor-Rama. ima etnološku zbirku. na čijim se obalama nalazi mjesto Šćit. visoravni koja se nalazi na desnoj obali rijeke Neretve. kolovoza okupi se i preko dvadeaet tisuća mladih iz pedesetak zemalja. Vinova loza i duhan bili su prepoznatljivi proizvodi broćanskog kraja. u Međugorju se okupi i preko 100. Čitluk je poznat prvenstveno kao vinogradarski kraj gdje se uzgajaju visokokvalitetne vinske sorte Žilavka i Blatina od kojih se prave vrhunska vina. stone vineyard Čitluk. u kojem se nalazi Franjevački samostan. Na prostoru Brotnja postoji mnogo vinarija.

gallery with permanent exhibition and the park with sculptures. Mild continental climate that prevails in this area is the reason for moderately cold winters and warm summers.ism. On the anniversary of the appearance. and it is especially known for the presence of whitebark pine as one of the endemic species. and at the Youth festival that takes place from 1st till 6th of August. on the road to Banja Luka and Zagreb there is a motel “Rama’s house” that offers gastronomic specialties of Rama’s area. The monastery is an unavoidable tourist destination and it has ethnological collection. Wine grape and tobacco used to be distinguishing products of the Brotnjo region. There is the artificial lake HE Rama in the area of the municipality and on its banks there is a place Šćit. There is a ski-ground with the skilift near. International plum fair has been traditionally organized in September in Prozor-Rama that has already become tourist-cultural-economical festival.000 Catholics from all over the world gather in Međugorje. the plateau on the right bank of the Neretva River. over 100. but lately tourism becomes more and more developed and it becomes the most important economic branch in Brotnjo. First of all this is related to the religious tourism thanks to Međugorje that has become one the most important Mary’s sanctuaries in the world. where the Franciscan monastery is placed. over twenty thousands 3 Tourism BiH • October 2009 . In the town on the banks of the Neretva there is the Museum of the battle on the Neretva. Wonderful landscape at the altitude of about 700 metres is surrounded by big mountain massifs on all sides. a humane battle for the wounded persons in the Second World War. Jablanica is placed on the lake so it has got several beaches outside of the town. on June 25th. one of the oldest in Bosnia and Herzegovina. The monastery is opened for the public visits. Prozor .Rama T he municipality of ProzorRama is situated in the utmost north of Herzegovina-Neretva Canton. Panorama Šćita na Ramskom jezeru Međugorje • Panorama of Šćit on Rama Čitluk Č itluk is the centre of the Brotnjo region. At the pass Makljen.

sunce i zelenilo i jedinstveno kulturno-povijesno blago. smješten je na obalama rijeke Neretve.Mogorjelo.Utvrda još iz vremena kralja Tvrtka -Ibrahim Šišman-pašina džamija iz 16. stoljeća . najkapitalniji objekt iz perioda rimske kulture (konzerviran i otvoren za posjete 1903. kao najveći rezervat ptica močvarica u Evropi. željeznička pruga. stari grad odmah pored puta M-17. Turizam BiH • listopad 2009. . male radionice te veliki amfiteatar. kamene kućice u kojima se nalaze suvenirnice. galerije. jedan od najvećih trgovačkih centara u srednjovjekovnoj Bosni i Hercegovini. Na brežuljku Karaotok nalazi se motel. . Čapljina rad Čapljina je prelijep grad. Ugodna klima. u kojem se ogleda primjer orijentalnog graditeljstva sa najstarijom likovnom kolonijom na ovim prostorima. stoljeća . . vrtovi sa mediteranskim nasadima i mala kapelica. sa svojih šest jezera i kanalima predstavlja idealan teren za održavanje izleta „foto safari“. edukacijska staza i biciklistička staza. sa širokim ulicama.dana i ima turističko-gospodarskokulturni karakter. Uz sami lokalitet smještena je ergela Konjičkog kluba «Vranac» koja nudi mogućnost najma jahaćih konja ili najma kočija.Park prirode „Hutovo blato“. U etno selu se u ljetnim mjesecima organizira kulturna manifestacija «Ljeto na selu». Etno selo sačinjavaju: smještajni kapaciteti sa oko stotinjak ležajeva u kamenim kućama bungalovskog tipa. Od prirodnih ljepota važno je spomenuti: . koje je jedan značajan turistički kompleks. U Počitelju su značajni sljedeći objekti: . splitska i dubrovačka zračna luka. stoljeća. okruženo Počitelj • Počitelj G izvanrednim prirodnim ljepotama daju Čapljini velike predispozicije za razvoj turizma. Kulturno-povijesni spomenici koji prelaze i značaj regije su: . kongresna dvorana. Fundus kolonije sačinjava oko 1.300 likovnih djela te ima stalnu postavku i otvorena je za javnost. a relativno blizu su mostarska. koji ima i ljetnu pozornicu za predstave.Počitelj. veliki restoran koji nudi hercegovačke specijalitete.).Han (svratište) i hamam (kupatilo) iz 17.Stari grad u Gabeli. stoljeća -Medresa (škola) iz 18.Sahat kula iz 16. Na putnom pravcu MeđugorjeLjubuški u gospodarkoj zoni nalazi se etno selo «Herceg».g. glavni grad države Troje. i koji je po hipotezi Meksikanca Roberta Salinasa Pricea Ilij. a ispod zidina ima poznati restoran koji nudi hercegovačke specijalitete. sa mnogo zelenila. koji svojim izgledom podsjeća na umanjenu Dioklecijanovu palaču. koji je jedna od najvećih fortifikacija u BiH. Kroz Čapljinu prolaze dva međunarodna putna pravca (M-17 i M-6).

Ethno-village “Herceg” is located on the road direction MeđugorjeLjubuški in the industrial district. Pleasant climate. Čapjina accommodation space with about hundred beds in stone houses of a bungalow type. small work-shops. a railway track. Cultural-historical monuments that surpass the regional significance are: . where the high-quality wine-sorts Žilavka and Blatina are being cultivated and top-quality wines being made from them. first of all thanks to the favourable climate and numerous sports courts. capital building from the period of Roman culture (preserved and opened for visiting in 1903). which lasts for three days and has a tourist-economical-cultural character. The stud of the Equestrian club “Vranac” is located next to the locality and it offers the possibility of renting the saddle-horses or coach. gardens with Mediterranean crops and a small chapel.Počitelj.of young people from fifty countries gather. galleries. Čitluk is known as the wine-growing region. In the middle of September a traditional event “Grape harvesting days” is organized. .vila rustika. has the summer stage for performances and under the walls has famous restaurant that offers Herzegovinian specialties. the big restaurant with Herzegovinian specialties. stone houses with souvenir shops. There are number of wineries in the area of Brotnjo and are all included in the project “Herzegovina Wine Route”. Holdings of the colony are made up of about 1300 art works and has the permanent exhibition opened for the public. old town by the road M-17 where the example of oriental architecture is reflected. congress hall. Above all. During the summer months a cultural festival “Summer in Village” is being organized in the ethno-village. which in its looks reminds of a decreased Diocletian’s palace. Split and Dubrovnik airports are relatively close. and Mostar. the big amphitheatre. sun and the greenery and unique cultural-historical treasure surrounded by exceptional natural beauties give Čapljina great predispositions for the development of tourism.Mogorjelo. Čapljina Č apljina is a beautiful town with wide streets full of greenery. Ethno-village is made up of: Mogorjelo . Two international road communications are passing through Čapljina (M-17 and M-6). Međugorje has also been developing as the centre for various sports teams preparations during the summer and winter. situated on the banks of the Nretva River. Tourism BiH • October 2009 . with the oldest art colony in these areas. where you can taste wines with suitable snacks and buy some high-quality wine. which is one important tourist complex.

a u dogledno vrijeme će biti i muzej. Dvije najveće nekropole stećaka nadaleko su poznate a nalaze se u Boljunima i Radimlji. Nekropola stećaka Radimlja kod Stoca Slap Provalije u Stocu • • Stećak necropolis Radimlja near Stolac Provalije Cascade in Stolac Stolac S tolac je grad smješten u istočnom dijelu Hercegovačkoneretvanske županije na obalama rijeke Bregave. bogatoj malim slapovima. U Stocu se nalazi i spomenik jevrejskom piscu Moši Danonu koji je preminuo u gradu i taj spomenik postao je svojevrsno jevrejsko svetište. koji se u tom periodu zvao Dilluntum. sa svojom čistoćom i netaknutom prirodom. Turizam BiH • listopad 2009. Grad Čapljina je članica Udruženja karnevalskih gradova Evrope (FECC) koji sačinjava 43 europske zemlje i 17 iz ostatka svijeta i jedina u BiH organizira „Međunarodni ljetni karneval“ koji na dan održavanja posjeti desetak tisuća turista i mnogi predstavnici TV i radijskih kuća kao i mnogi novinari tiska. Rimljani su također naseljavali Stolac. Život na ovim prostorima seže još unazad 16. Ovaj prostor su naseljavali i Daorsi. . Za posjet učeničkih ekskurzija idealna je Radimlja jer se nalazi pored puta M-6 i ima parking i info punkt. Na stazi dugačkoj 10 km. U Stocu se tradicionalno održava „Međunarodni festival kratkog filma „ kao i književna manifestacija „Slovo Gorčina“. U listopoadu se tradicionalno održava sajam „Hercegovački plodovi Mediterana“. okružuju ga planina Hrgud sa sjevera i plodno Vidovo polje sa juga. a sagrađen je od ogromnih kamenih gromada (megalita). . Ilirsko pleme koji u selu Ošanjići sagradiše glavni grad Daorson star 2. sa ručkom u prirodi organizira se već dugi niz godina izlet koji je postao poznat i priznat na širem prostoru regije. Općina se na zapadu proširuje na poljoprivredno bogatu Dubravsku visoravan.700 godina. kao i Šarića kuće.Rijeka Trebižat.U PP „Hutovo Blato“ 2007.000 godina (paleolitik) koji u polupećini Badanj kod Borojevića otkriše naši arheolozi. godine organizirano je Svjetsko prvenstvo u ribolovu . posvećena poznatom književniku Maku Dizdaru koji je rođen u Stocu. koje su trenutno galerija. Na obalama Bregave nalazi se graditeljska cjelina Begovina (koja se tek obnavlja). idealna je za organiziranje izleta „canoe safari“ u sklopu turističkih trendova „Povratak prirodi“. tako da se ta ribolovna staza i sada koristi za sportski ribolov. vozeći se u turističkim kanuima dvosjedima . a srednjovjekovna tvđava i danas dominira gradom.

one of the biggest fortifications in BiH was one Stolac. On the track 10 km long. Natural beauties here are: -The park of nature “Hutovo Blato” as the biggest nature reserve of the swamp birds in Europe with its six lakes and canals represents ideal area for “photo safari” trips. Daorson is 2700 years old and it was built of huge stone bulks (megaliths). In 2007 the Stolac . The Romans also inhabited Stolac. The archaeologists discovered 16.Significant buildings in Počitelj are: . -The Trebižat River. There is motel.Ibrahim Šišman-pasha’s mosque from the 16th century. Stolac S tolac is the town situated in the southern part of the Hercegovina-Neretva Canton at the banks of the Bregava. . .The old town in Gabela. taking a ride in two-seater canoes. which consists of 43 European countries and 17 from the rest of the world and is the only one in BiH that organizes the “International summer carnival” which is being visited by ten thousand visitors on the day of the carnival and numerous TV. Two biggest necropolises of stećaks are widely known and are placed in Boljuni and Radimlja. središte grada • of the biggest trading centres in medieval Bosnia and Hezegovina and which the capital of ancient state of Troy is. radio and other journalists. The town Čapljina is a member of the Association of the carnival towns of Europe (FECC). The municipality expands in the west to the agriculturally wealthy Dubrava plateau.000 years (Palaeolithic) old traces of life in these areas in the semi-cave Badanj near Borojevići. This area was populated by the Illyrian tribe Daors who built their capital Daorson in the village of Ošanići. and that fishing track is still in use for sports fishing.The fort from the times of king Tvrtko. with numerous small waterfalls.Clock-tower from the 16th century. which was called Dilluntum at that period and the medieval fortress still dominates the town.Madrasah (school) from the 18th century. educational and cycling track on the hillock Karaotok. Radimlja is Tourism BiH • October 2009 . . . with its cleanness and untouched nature is ideal for organizing “canoe safari” trips within the tourist trends of “back to nature”. according to the Mexican Robert Salinas.Han (hostelry) and hamam (baths) from the 17th century. for many years now. surrounded by the Hrgud Mountain in the north and the fertile Vidovo field in the south. a trip has been organized that has become known in wider region. town center World championship in fishing was organized at Nature Park “Hutovo Blato”. .

Ravno radić i općina Ravno je najmlađa općina u Bosni i Hercegovini i nalazi se na potezu od mjesta Hutovo do mjes G ta Ivanjica iznad Dubrovnika te se naslanja na dubrovačko primorje u Hrvatskoj. godine kao župa u blizini Popova. .000 ležajeva. a ostatak je pretežno u obiteljskim pansionima i hotelima sa 30-50 ležajeva.U općini Ravno nalazi se veoma poznata turistička destinacija. a u zaleđu u mjestu Hutovo nalazi se stari grad Hutovo sa veoma upečatljivom kulom kao i etno kuća sa dvorištem. U Neumu se tradicionalno održava i Međunarodni festival animiranog filma „NAFF“ koji sakuplja autore i radove iz četrdesetak zemalja svijeta. Grad je usmjeren isključivo na turizam i raspolaže sa oko 7. Vjetrenica je najpoznatija špilja u Bosni i Hercegovini. kao i turističke sajmove u okviru prekogranične suradnje između Bosne i Hercegovine. Neumsko zaleđe je veoma bogato stećcima. od toga 2. Sa svojih 7 km podzemnih prolaza koje su ukrašene pećinskim ukrasima i u kojima obitavaju i neke endemske vrste. Stari Neum je udaljen 2 km od obale a naziv Neum seže u davna vremena kad se spominje naselje Neunense 533. Turizam BiH • listopad 2009. Grad Neum već tradicionalno organizira „Etno fest“. nekad najduža ponornica u Europi.500 ležajeva u hotelima visoke kategorije. Neumski hoteli su otvoreni tijekom cijele godine i veoma povoljno organiziraju seminare i simpozije. Neum N Panorama Ravnog Neum • Panorama of Ravno eum sa svojih 24 km razvedene morske obale jedino je mjesto i jedini izlaz Bosne i Hercegovine na Jadransko more. U neumskom akvatoriju se u marikulturama uzgajaju veoma kvalitetne ribe (orada i zubatac) kao i školjke koje imaju zajamčen plasman u mnogim restoranima. Općina je najvećim dijelom smještena u veoma plodnom Popovu polju kroz koje u dužini 90 km protječe rijeka Trebišnjica. a to je špilja Vjetrenica koja se nalazi u mjestu Zavala. festival etno glazbe. Crne Gore i Hrvatske.

has a parking place and the info point.000 beds at its disposal. and in the place Hutovo there is the old town Hutovo with very impressive tower and the ethno house with courtyard. The town is exclusively oriented on tourism. Ravno T he town and the municipality of Ravno is the youngest municipality in Bosnia and Herzegovina and is situated on the line from Hutovo to Ivanjica above Dubrovnik and is leaning against the Dubrovnik seaside in Croatia. Neum Pećina Vjetrenica • Vjetrenica Cave W Razglednica iz Neuma • Postcard from Neum The fair “Herzegovinian fruits of the Mediterranean” has been traditionally held in October. International festival of animation “NAFF” has been traditionally held in Neum and it gathers authors and works from forty countries of the world. With 7 km of underground passages. The town of Neum already traditionally organizes the “Ethno fest”. and has 7. and soon will be a museum. In the local waters of Neum. “International festival of short film” is being traditionally held in Stolac. ideal for the visits of school trips because it is located next to the road M-6. ornamented with cave decorations and where some endemic species live. The municipality is mostly situated in the fertile Popovo field. as well as the literary festival “Slovo Gorčina” dedicated to the famous writer Mak Dizdar born in Stolac. the Vjetrenica cave is located in the municipality of Ravno. Montenegro and Croatia. in the place called Zavala. Very famous tourist destination. through which the Trebišnjica River flows in the length of 90 km. On the banks of the Bregava there is an architectural complex Begovina (which is just being renovated). when the settlement Neunense was mentioned as a parish near the Popovo.used to be the longest underground stream in Europe. Neum hinterland is very rich with stećaks. 2. Šarića houses that are gallery now. There is a monument to the Jewish writer Moše Danon who died in the town and it became a kind of Jewish sanctuary. The Trebišnjica ith its 24 km indented coast Neum is the only place and the only exit to the Adriatic coast in Bosnia and Herzegovina. and tourist fairs under the program of the neighbouring cooperation between Bosnia and Herzegovina. and the clams. The hotels in Neum are opened through the whole year and organize seminars and symposiums in a very acceptable price. in the year 533. topquality fish is being farmed (dentex and gilthead) in maricultures. the festival of ethno-music. The old Neum is 2 km away from the shore and the origin of the word Neum goes far back in the history.500 in high category hotels and the rest of it are mostly in family hostels and hotels with 30 to 50 beds. 9 Tourism BiH • October 2009 . which have guaranteed placing in numerous restaurants. Vjetrenica is the most famous cave in Bosnia and Herzegovina.

anas se u Tuzli zeleni Panonsko jezero. Grad na zrnu soli krase brojni kulturno-historijski spomenici. . najvrjedniji ukras Tuzle su njezini žitelji – dobri ljudi. prirodna i vještačka jezera. kao i značajne institucije kulture. jedino slano jezero u Evropi. razlozi su da ove prostore posjetite i da se na ovim prostorima ugodno osjećate. O tragu nestalog mora i minulim vremenima svjedoče Soni trg i Arheološki park sa prethistorijskim sojeničkim naseljem. bogato kulturno-historijsko naslijeđe. termalna i mineralna izvorišta.Flora i fauna. Jezero je trag Panonskog mora. T Almazaga Ćatović uzlanski kanton drevna Panonija u malom D 0 Turizam BiH • listopad 2009. Ipak.

there is a green Pannonian lake in Tuzla. The Soni square and the Archaeological park with the lake-dwelling community witness about that trace and passed times. However. the most valuable ornament of Tuzla is its citizens – the good people. The town on a grain of salt is full of cultural-historical monuments and important cultural institutions. the only salt lake in Europe. Tourism BiH • October 2009 1 . Predpovjesno sojeničko naselje kod Tuzle • Prehistoric lake-dwelling community near Tuzla T uzla Canton the ancient Pannonia in miniature T oday. The lake is the trace of the Pannonian Sea. natural and artificial lakes. rich cultural-historical heritage…are the reasons for you to visit this region and feel good while you’re here. thermal and mineral springs.Flora and fauna.

tufahija. sogandolma.T uzlanski kanton krase prirodna i kulturna naslijeđa. ne samo za turističku ponudu Tuzle i regiona nego i u pogledu valorizacije kulturno-historijskog naslijeđa... Salines. termalna i mineralna izvorišta. koji je jedan od najprostranijih i najuređenijih centralnih parkova u Bosni i Hercegovini. Ad Salinas. su razlozi da ove prostore posjetite i da se na ovim prostorima ugodno osjećate. Slanu Banju.. Pod Tuzlom se zeleni meraja/ na meraji prostrta serdžada.. O tom tragu i minulim vremenima svjedoče Soni trg i Arheološki park sa sojeničkim naseljem. Solina. Jezero je trag Panonskog mora. ribolov i rekreaciju. Na osnovu rezultata arheoloških ispitivanja. kao i brojne nekropole stećaka širom ovih prostora. Tuzla Castron de Salenes. Tuzlanski kanton je poznat i kao voćarski kraj. pamtite.. Hazna... begova čorba. I. Dobri ljudi. Sajam šljive u Gradačcu. Ismeta i Mešu. kuhana jela. pita. Panonsko jezero se neposredno nastavlja na sportsko-rekreativni kompleks Slana Banja.. ražnjići. planina Konjuh sa planinsko-rekreativnim centrima su interesantna odredišta za sve koji vole odmor. Flora i fauna. najvrjedniji ukras Tuzle su njezini žitelji – dobri ljudi. jedino slano jezero u Evropi. svjedoci su burne historije. Ipak. sa svim kućnim i okolišnim inventarom.. Tuzla ima i Gornju Tuzlu. jezera: Sniježnica. willkommen… Turizam BiH • listopad 2009. Kapiju. A da bi se Tuzla upoznala. • jezero u Evropi. Tuzlanski kanton obiluje građevinama iz raznih historijskih perioda... Proizvodnju i preradu voća prate Dani jagodastog voća u Čeliću. jedinim arheološkim parkom na području Balkana. . dobri domaćini − otvaraju i kuću i dušu putnicimanamjernicima. pronađenih predmeta iz doba neolita i drugih dokaza o postojanju sojeničkih naselja na užem lokalitetu Tuzle. Memlehatejn. Teočak. vele da u njoj treba pojesti tuzluk soli i vreću hljeba. motele. dobro došli. zato: bujrum. Modrac. hurmašica. karakterističnim za period u kojemu je postojao. Gradić Puračić je zasebna atrakcija ovih prostora. Panonicu.. Tuz. Turistička ponuda Tuzle obogaćena je Arheološkim parkom – prethistorijskim sojeničkim naseljem. sačinjena je rekonstrukcija načina života ljudi na ovim prostorima u periodu neolita. centar grada Tuzla. Ilinčicu. U Tuzli je i jedino slano 2 Tuzlanski kanton ima brojne hotele. ćevapi. lov. welcome. sudžukice. bogato kulturno-historijsko naslijeđe.. restorane i druge ugostiteljske objekte u kojima se pripremaju i poslužuju domaći specijaliteti: tradicionalna jela sa roštilja.. Kapiju. i. Danas se u Tuzli zeleni Panonsko jezero. Soko. kao i značajne institucije kulture. Salenes. A kad sve ovo prati etno-muzika i sevdalinka. TUZLA. kapaciteti za lov i ribolov. Soli. town centre mnoge pećine.. eto razloga da dođete. Ismeta i Mešu. O tragu nestalog mora i minulim vremenima svjedoče Soni trg i Arheološki park sa prethistorijskim sojeničkim naseljem. Tuzla ima i Gornju Tuzlu.. ponovo dođete. Gradačac... Srednjovjekovni grad Srebrenik. baklava. i ne pitaju za vjeru i naciju. šiš-ćevap... ovaj kompleks obuhvata kompleks teni- Tuzla. Sačuvana priroda i geografska raznolikost predstavljaju vrijedne resurse.. Netaknute šume. Ovakav naučni pristup predstavljao je osnovu za izgradnju replike prethistorijskog sojeničkog naselja. Slanu Banju. Putnik-namjernik ugodno može konačiti u tuzlanskim hotelima i motelima. Pored staza za šetnju i jogging. Memleha-i Zir.. bamja.. građevine iz minulih vremena. pansione. Ovaj jedinstven prostor ima višestruko značenje. Grad na zrnu soli krase brojni kulturno-historijski spomenici. Vidara. prirodna i vještačka jezera. Uz tvrđave i stećke idu i drugi tragovi minulih civilizacija. veze divna sevdalinka. izvorske vode. Jezero je trag Panonskog mora. Ilinčicu. a tako i zavoljela. Tuzla je jedno od najstarijih naselja u Evropi sa kontinuitetom življenja.

the capacity for hunting and fishing. there is s reason to come. bamja. sudžukica. hunting. spring waters. And so: bujrum. Ad Salinas. bey’s soup. Soko. are witnesses of tumultuous history. Ismet and Meša. Panonica. ćevap. hurmašica…and when all of this is followed by the ethno-music and sevdalinka. Tuzla has the Upper Tuzla. The town on a grain of salt is full of cultural-historical monuments and important cultural institutions. Soli. Plum fair in Gradačac. The production and fruit processing is followed by the Days of berry fruits in Čelić. the Konjuh Mountain with the mountain-recreational centres are interesting destinations for all those who love resting. Ilinčica. Preserved nature and geographical diversity are valuable resources. baklava.T uzla Canton is distinguished by natural and cultural heritage. Hazna. Medieval town of Srebrenik. as well as the numerous necropolises of stećaks all over this region. Little town of Puračić is special attraction of this area. Untouched woods. sogandolma. old mosque Kapija. good hosts – they open their homes and souls to the passengers. rich cultural-historical heritage…are the reasons for you to visit this region and feel good while you’re there. fishing and recreation. Tuzla Canton has numerous hotels. pie. Tuzla. šiš- ćevap. Salines. Tuzla is one of the oldest settlements in Europe with the continuity of living. welcome. tufahija. The tourist offer of Tuzla is enriched with the Archaeological Park 3 Tuzla Castron de Salenes. the most valuable ornament of Tuzla is its citizens – the good people. Ismet and Meša. to remember and…come again. Salenes. natural and artificial lakes. TUZLA… Today. numerous caves and lakes: Sniježnica. Flora and fauna. cooked meals. Solina. Salty thermal resort. pensions. people say you have to eat a “tuzluk” of salt and a sack of bread. Tuzla has the only salt lake in Europe. dobro došli. restaurants and other inns where the local specialties are being prepared and served: traditional grilled meats. Panonica. Gradačac. Salty thermal resort. Tuzla Canton is plentiful in buildings from different historical periods. and don’t ask for the religion or the nation. And to get to know Tuzla and to get to like it. Teočak…. The Soni square and the archaeological park with the lake-dwelling community witness about that trace and passed times. there is a green Pannonian lake in Tuzla. The Soni square and the archaeological park with the lake-dwelling community witness about that trace and passed times. the buildings from the passed times… Tuzla Canton is also known as the fruit region. the only salt lake in Europe. Tuz. motels. ražnjić. Good people. thermal and mineral springs. Ilinčica… the traveller can pleasantly stay in Tuzla’s hotels and motels. Memlehatejn. Modrac. willkommen… trace of the Pannonian Sea. Vidara…. Tuzla has the Upper Tuzla. Kapija. stara džamija • Tuzla. However. The lake is the trace of the Pannonian Sea. Memleha-i Zir. Along with the fortresses and stećaks come other traces of the civilizations that passed through this area. The lake is the Tourism BiH • October 2009 .

. Gradačac Gračanica Gračanica Graždanica.. Unutar zidina Staroga grada. Najznačajniji historijski spomenik na ovim prostorima je srednjovjekovni grad Srebrenik. Gračanicu voda oplavila.. Vještačka jezera Hazna i Vidora. gradu bijelome / hair čini Husein-kapetane. zagrmilo oko Gračanice / kiša pada viš’ Sokola grada. Gražd. Srebrenik Turizam BiH • listopad 2009. Na području Gračanice. džamija Husejnija. godine. U njemu se svake godine održava turističko-privredna manifestacija Sajam šljive. kao i gostoljubivost žitelja – svaki boravak u Gračanici putniku-namjerniku učine ugodnim i nezaboravnim. u dolini rijeke Spreče.. Gradačac.. igralište za mali nogomet i košarku. Najstarija sačuvana građevina je Sviračka džamija. bogata ribom. Srebrenik Srebrenik je u srednjem vijeku jedno vrijeme bio prijestonica bosanskih banova Kotromanića.. od 1977. a naročito Husejn-kapetan. . Grad. Oronule zidine tvrđave.). Zmaj od Bosne. otkriveni su mnogobrojni izvori termomineralne vode koji se koriste u zdravstvenom turizmu. stoljeća. Gračanicu krase Ahmed-pašina ili Bijela džamija iz 1595.. Na lokalitetima Mećave i Ćehaje sačuvano je više nekropola stećaka.. čije su dobro očuvane zidine i danas interesantne mnogim arheolozima i historičarima. Novoizgrađeni hoteli i brojni moteli. Pored Sokola. Na izvorištima termalne vode izgrađen je banjsko-lječilišni kompleks Ilidža. U blizini Srebrenika nalazi se fazanerija u kojoj se godišnje uzgoji više hiljada fazana. U Gradačcu je i jedna od najstarijih biblioteka u Bosni i Hercegovini (1839). kaže sevdalinka. godine u Povelji Stjepana II. kamena sahat-kula. burnu prošlost grada Sokola (1426. Gradac. pružaju velike mogućnosti za razvoj turizma. Kotromanića. / hair čini bijelu džamiju. Gračanica. što znači da ovaj kraj ima budućnost i u lovnom turizmu. U historiji ovog mjesta najznačajniju ulogu su igrali kapetani iz porodice Gradaščevića.. te neka od spomen-obilježja iz novije historije grada. godine održava se redovna godišnja kulturna manifestacija Srebrenik – otvoreni grad umjetnosti. Iz tog perioda potiču i značajni kulturnohistorijski spomenici: Gradina sa kulom. sahatkula iz istog perioda i medresa s kraja XIX.. Sinu munja iznad Orahov’ce.skih terena. Prvi put se spominje 1333. još uvijek kazuju. Grad. Područje Gradačca je poznat voćarski kraj. Gradačac U Gradačcu.

The most important historical monument in these areas is the medieval town of Srebrenik. The Pannonian Lake is a direct extension of the sports-recreative complex Slana Banja.– a prehistoric lake-dwelling community. At the springs of thermal water a thermal resortsanatorium complex Ilidža was built. Srebrenik In the Middle Ages Srebrenik was for a while the residence of Bosnian bans Kotromanić. but also for the valorisation of the cultural-historical heritage. In the area of Gračanica. clock-tower from the same period and medresa (type of Islamic school) from the end of XIX century. Gradačac Gradačac In the history of this place the most important role was played by the captains from the family of Gradaščević. Important cultural-historical monuments come from that period: Hill-fort with a tower. A scientific approach like this represented the basis for construction of the replica of the prehistoric lake-dwelling community. this complex includes the complex of tennis courts. Inside the walls of the Old town. Numerous stećak necropolises have been preserved on the localities of Mećava and Ćehaja. which are being used for the purposes of health tourism. Husejnija mosque. and some of the memorials of the newer history of the town. the Dragon of Bosnia. The area of Gradačac is well known fruit region. Near Srebrenik there is a pheasant farm where is annually several thousands of pheasants raised and that means that this region has a future in hunting tourism too. Based on the results of the archaeological researches. This unique space has multiple importances. with the entire interior and exterior inventory characteristic for the period in which it existed. which is one of the most spacious and the most arranged central parks in Bosnia and Herzegovina. the Plum fair is being held there. The artificial lakes Hazna and Vidora offer great possibilities for development of tourism. indoors soccer and basketball. as well as the hospitability of the people make every stay in Gračanica pleasant and unforgettable for the travellers. and especially Husejn-captain. Besides Sokol. whose well preserved walls are still very interesting for the archaeologists and historians. Newly built hotels and numerous motels. in the Stjepan II Kotromanić Charter. in the valley of the Spreča River. stone clock-tower… There is one of the oldest libraries in Bosnia and Herzegovina in Gradačac (1839). a reconstruction of the way of life of the people in these areas during the Neolithic was made. since 1977 the annual cultural festival Srebrenik has been held – the open town of the arts. Tourism BiH • October 2009 . the tourist-economic event. numerous springs of thermo-mineral water were found. Gračanica Gračanica The run-down walls are still showing the tumultuous past of the town of Sokol (1426). found objects from the Neolithic period and other evidence about the existence of lake-dwelling communities in Tuzla. Every year. It was mentioned for the first time in 1333. not only for the tourist offer of Tuzla and the region. Gračanica is distinguished by Ahmed-pasha’s or White mosque from 1595. the only archaeological park in the area of Balkan. Besides the walking and jogging tracks.

Vrijedan spomenik kulture je i drvena džamija u Priluku. u dubrovačkim spisima 1431. koja potiče iz početka XVI. Poznato dovište u Brateljevićima.. značajna su i izletišta Djedinske planine. najpoznatiji spomenik kulture je džamija u Džebarima. izgrađeni su atraktivni objekti turističke privrede. godine. koje je bogato izvorima i borovom šumom. stoljeća i najstarija je džamija na području Tuzlanskog kantona. kao i rječice Drinjača i Gostelja. Turski putopisac Evlija Čelebija u XVII. turističkom biseru Tuzlanskog kantona. Osim jezera Modrac. Oka Kladanj Turizam BiH • listopad 2009. ljepote Konjuha. na prostoru Djevojačke pećine. svake godine okupi više desetaka hiljada vjernika. Lukavac Kladanj O Kladnju postoje pisani tragovi iz srednjeg vijeka. a u njenoj blizini Hadži-urđihanumina česma sa kamenim krovom. Ostaci materijalne kulture prošlih vremena nalaze se na 53 lokaliteta stećaka.. Lukavac ima i jezero Bistarac sa kristalno čistom vodom i uređenim šetalištem. godine. stoljeću pominje izvore mineralne vode u blizini Kladnja. Živinice Do sredine XVIII. godine i jedno je od najstarijih naselja u našoj zemlji. Iz osmanskog perioda potiče džamija Kuršumlija. kaže nam stećak u Banović Selu.). brojnim turistima nude ugodan boravak u prirodi. godine. sagrađena 1804. Dunajevića vode. U putopisu fra Marinića spominje se 1366.Lukavac Ostaci materijalne kulture pokazuju da je ovo područje bilo naseljeno još u bronzano doba. Turistički kompleks Muška voda. dok ga turski izvori spominju 1469. kao i Tupkovići sa izvorom rijeke Gračanice. Ljubitelji prirode se mogu odmoriti i na izletištu Svatovac. stoljeća naselje je nosilo naziv Tatarice (od 1533. godine. Uz bogate lokalitete stećaka (u selima Gračanica i Lukavica). Živinice Banovići Ovdje leži Božićko Banović / na svojoj zemlji na plemenitoj. . Na akumulacijskom jezeru Modrac. Osim jezera Modrac i Toplica. koje je bogato ribom. godine. Ime Lukavac spominje se 1728. Područje Živinica izlazi i na jezero Modrac. Naselje Puračić se spominje 1249.

On the accumulation lake Modrac.Lukavac Remains of the material culture show that this area was populated even in the Bronze Age. Besides the rich stećak’s necropolises (in the villages Gračanica and Lukavica). gathers dozens of thousands of believers every year. Place called Puračić was mentioned in 1249 and it is one of the oldest settlements in our country. Famous dovište (Moslem gathering) in Brateljevići. attractive tourist buildings were built. which originates from the beginning of XVI century and is the oldest mosque in the area of the Tuzla Canton. Lukavac Kladanj There are written traces from the Middle Ages about Kladanj. Živinice Till the middle of XVIII century the place had the name Tatarice (1533). Valuable cultural monument is the wooden mosque in Priluk. Besides the Modrac Lake. in the area of Girl’s cave. Name Lukavac was mentioned in 1728. while Turkish sources mentioned it in 1469. the beauties of Konjuh. the rivulet Drinjača and Gostelj. built in 1804. Lukavac has also the Bistarac Lake with crystal clear water and arranged walking path. Dunajević waters and Tupkovići with the spring of the Gračanica River. Remains of the material culture of the passed times are placed on 53 localities of stećaks. significant resorts are Djedinske Mountains. In friar Marinić’s itinerary it was mentioned in 1366. The nature lovers can also have rest on the resort Svatovac. Besides the lakes Modrac and Toplica. in Dubrovnik files in 1431. Živinice Banovići Here lies Božićko Banović / on his noble land… says the stećak in Banović village. offer a pleasant stay in the nature for the numerous tourists. the touristic pearl of Tuzla Canton. which is rich with springs and pine tree woods. Petrified witnesses of the passed times are scattered about the necropoKladanj Tourism BiH • October 2009 . The mosque Kuršumlija originates form the Ottoman period. the most familiar cultural monument is the mosque in Džebari. The area of Živnice comes out on the Modrac Lake. Tourist complex Men’s water. and near it there is the Hadži-urđuhanuma’s fountain with the wooden roof. Turkish travel writer Evlija Čelebija in XVII century mentioned springs of mineral waters near Kladanj. which is rich in fish.

 Čelići Turizam BiH • listopad 2009. Trštenica.. godine.. Banovići. Jezero Sniježnica. Rječice: Spreča. Gribaja i Dubnica kao i obronci planina Majevice i Javornika imaju pogodne uslove za razvoj ribolova i lova na nisku i visoku divljač. Lokaliteti sa stećcima Sniježnica.. Krabanja. garanti su ugodnog boravka na ovim prostorima.. Kalesija posjeduje najstarije tragove civilizacije. imaju i svoj poznati ugalj. pored biljega na minula vremena.. a iz osmanskog perioda prelijepe džamije.menjeni svjedoci minulih vremena rasuti su po nekropolama: Stražba.. Krstac te ruševine utvrđenog srednjovjekovnog grada Teočaka svjedoče o ranom naseljavanju ovog područja. koji potječu iz bronzanog i željeznog doba. crnog zlata. zdrava hrana – osnovne su karakteristike ovog područja. Zlača. Planinski motel Zlača i planinska kuća Zobik odavno su poznati svim ljubiteljima prirode. stočarstvo i voćarstvo. Čelić Kalesija Najstariji ostaci materijalne kulture na ovom području potiču iz neolita. a vjeruje se da naziv Kalesija potiče od imena islamiziranog hazarskog plemena Halisije. Na području Kalesija sačuvano je više nekropola stećaka i nadgrobnika. Iz srednjeg vijeka potiču nekropole stećaka. Studešnica. Banovići imaju i svoje bisere rasute obroncima Konjuha: Oskova. Najinteresantniji kulturno-historijski spomenik je Atik-džamija stara preko 300 godina. bogato raznovrsnom ribom. Na ovim prostorima su živjela ilirska plemena. Kalesija Banovići Prema arheološkim istraživanjima.. Novoizgrađeni moteli i restorani. U selu Tulovići ima i Gradina koja zbori o prahistoriji. pruža dobre mogućnosti za razvoj turizma i sportskog ribolova.. uz diljem dunjaluka poznate kalesijske zvuke.. Dani jagodastog voća su tradicionalna manifestacija koja simbolično definira Čelić i njegovu okolinu. A osim uglja. Ljepote obronaka Majevice kazuju da Čelić ima značajne potencijale i za razvoj lovnog turizma.. Draganja. Ratarstvo. Teočak U pisanim izvorima Teočak se prvi put spominje 1432. .

And besides the coal. The most interesting culturalhistorical monument is the Atik-mosque over 300 years old. The beauties of the slopes of Majevica show that Čekić has significant potentials for the development of the hunting tourism. Necropolises of stećaks originate from the Middle Ages and beautiful mosques from the Ottoman period… Agriculture. Krabanja. Days of the berry fruit are the traditional festival which symbolically defines Čelić and its surroundings. and the ruins of the fortified medieval town Teočak are witnesses of the early settling of this area. Kalesija Banovići According to the archaeological researches. Besides the mark of passed times. cattle-breeding and fruit-growing… healthy food – are the basic characteristics of this area. The localities with stećaks Sniježnica and Krstac. Studešnica… Mountain motel Zlača and the mountain house Zobik are known for a long time to the lovers of nature. In these areas the Illyrian tribes used to live. Draganja. and it is believed that the name Kalesija originates from the Islamized name for the Hazar tribe Halisija. Čelić The oldest remains of the material culture in this region originate from the Neolithic. Banovići has its pearls scattered on the hill-sides of Konjuh: Oskova. The lake Sniježnica. Trštenica… In the village of Tulovići there is a Hill-fort that speaks about the prehistory. that black gold.lises: Stražba. Zlača. Kalesija has got the oldest traces of civilization. which come from the Bronze and Iron Age. offers good possibilities for the development of the tourism and sports fishing. The rivulets: Spreča. Tourism BiH • October 2009 9 . Gribaja and Dubnica and the slopes of the mountains Majevica and Javornik have good conditions for the development of fishing and hunting the big and small game. Number of the necropolises of stećaks and tombstones are preserved in the area of Kalesija. Newly built motels and restaurants with the widely known sounds of Kalesija are guarantee for the pleasant stay in this area. Banovići has its famous coal. Teočak Teočak was mentioned for the first time in the written sources in 1432. rich in various fish species.

a postoje tragovi života i iz rimskog perioda. Sapna Historijska i arheološka istraživanja kazuju da je područje Sapne bilo naseljeno u srednjem vijeku. stećci i nišani. godine. Sapna je bila u sastavu zvorničkog sandžaka. . Ovi podaci svjedoče o burnoj historiji prostora koje danas objedinjuje općina Sapna. Područje današnje općine Doboj-Istok se nalazi na željezničkoj i drumskoj komunikaciji Doboj – Tuzla. Turci zauzimaju ove krajeve između 1460. godine. U historijskim dokumentima Brijesnica i Klokotnica spominju se 1528. godine. Poljoprivreda i voćarstvo su danas osnova budućeg razvoja ovog prostora. U sastav općine Zvornik Sapna ulazi 1952. Na području Stanić Rijeke i danas se mogu pronaći stećci. govore da je ovaj prostor bio naseljen i u srednjem vijeku. a sa austrougarskom okupacijom postaje dio zvorničkog sreza. 0 Turizam BiH • listopad 2009. Proizvodi zdrave hrane iz Vegafruita su već našli svoje kupce širom Evrope i diljem dunjaluka.istok Ostaci materijalne kulture.Doboj . Mlada općina svoju budućnost vidi u razvoju poljoprivrede. seoskog i lovnog turizma. i 1463.

Brijesnica and Klokotnica were mentioned in the historical documents in 1528. Tourism BiH • October 2009 1 . The area of today’s municipality of Doboj-East is located on the railway and road connection DobojTuzla. This information are witnessing about the tumultuous history of the area that the municipality of Sapna unites today. rural and hunting tourism. and with the Austro-Hungarian occupation it became a part of Zvornik district. The healthyfood products from Vegafruit have already found its customers all over the Europe and the region. In 1952 Sapna became a part of the Zvornik municipality. Sapna was a part of Zvornik sanjak. stećaks and nišan!? Say that this area was populated in the Middle Ages.Doboj . Sapna Historical and archaeological researches show that the area of Sapna was populated in the Middle Ages and there are also the traces of life from the Roman period. In the area of the Stanić River you can find stećaks today. The Turks conquered these areas between 1460 and 1463. Agriculture and fruit-growing are the basis for the future development of this region.East The remains of the material culture. This municipality sees its future in the development of the agriculture.

u Vranduku su stolovali bosanski kraljevi Stjepan Ostoja i Stjepan Tomaš) . najstariji pisani spomenik bosanskog jezika. . (Povelja Kulina bana iz 1189.-9. napisana u Milima) • ostaci vladarskih dvora.Zeničkodobojski Kanton Senaid Šabanović Zenica • je srce Bosne Razvoj tranzitnog. kulturnog i lječilišnog turizma šansa je za Zeničkodobojski Kanton Zenica ulturno-historijski spomenici glavni su turistički potencijali Zeničkodobojskog Kantona: • srednjovjekovni grad Visoki. vjenjčanje bosanske kraljice Katarine) • tvrđava Vranduk kod Zenice (legenda govori da je na tom mjestu bila Arduba. kraljeva iz roda Kotromanića i poznati Franjevački samostan Kraljeva Sutjeska kod Kaknja • kraljevski grad Bobovac kod Vareša/Kakanja (nekadašnja prijestolnica Bosne u kome se čuvala kruna bosanska. 2 K Turizam BiH • listopad 2009. posljednje uporište Ilira u Batonovom ustanku od 6. godine poslije nove ere. prijestolnica bosanskih kraljeva • ostaci srednjovjekovne krunidbene i grobne crkve bosanskih vladara u Arnautovićima– Mile kod Visokog. godine.

the residence of Bosnian kings. cultural and health tourism is the chance for the Zenica-Doboj Canton C • • • • ultural-historical monuments are the main tourist potentials of Zenica-Doboj Canton: • medieval town Visoki. Bosnian kings Stjepan Ostoja and Stjepan Tomaš kept court in Vranduk). Remains of the rulers courts.Zenica-Doboj Canton is the heart of Bosnia The development of the transit. Royal town Bobovac near Vareš/Kakanj (former residence of Bosnia where Bosnian crown was kept. D. the oldest written document of Bosnian language. the remains of medieval coronational and grave church of Bosnian rulers in Arnautovići-Mile near Visoko (Kulin ban’s charter from 1189. written in Mile). Fortress Vranduk near Zenica (a legend says it that here was Arduba. 3 Tourism BiH • October 2009 . the last Illyrian base in the Baton’s rebellion from 6-9 year A. kings from the family Kotromanić and famous Franciscan monastery Kraljeva Sutjeska near Kakanj.. the wedding of Bosnian queen Katarina).

prostor Kantona je brdsko–planinskog karaktera. Nacionalna struktura stanovništva u današnjem Zeničko–dobojskom kantonu bila je sljedeća: Bošnjaci 58. Ona se odlikuje toplim ljetima i umjereno hladnim zimama. Glavne željezničke i cestovne komunikacije Bosne i Hercegovine prolaze dolinom rijeke Bosne i povezuju centralnu Evropu sa Jadranskim morem.6%.2%..279 stanovnika. Krivaje i Usore. Dakle. Srbi 14. Stanovništvo Prema posljednjem popisu stanovništva održanom 1991. uzimajući u obzir mape Daytonskog sporazuma.4%. . Hrvati 18. Nadmorska visina Kantona se kreće od 148 metara na ušću rijeke Usore u rijeku Bosnu do 1472 metara na obroncima Ravne planine jugozapadno od Vareša.Geografski položaj U prostorno–geografskom smislu Zeničko–Dobojski kanton se nalazi u centralnom dijelu Bosne i Hercegovine zahvatajući prostor slivova rijeka Bosne. godine. Bazilika u Brezi • Basilica in Breza Na području Kantona je umjereno–kontinentalna klima.8% i ostali 8. Zeničko–Dobojski kanton je imao 478. Padavine su neravnomjerno raspoređene tokom godine. a najviše ih je u toku maja i juna mjeseca. od čega 48% otpada na planinski rejon sa nadomorskom visinom iznad 700 metara. Turizam BiH • listopad 2009.

Smetovi near Zenica. recreation and medical treatment at the thermal springs in Olovo. mountaineering. mountaineering. Krivaja. Serbs 14.4%. .Sports on the waters of the Krivaja and Bosna rivers (rafting on Krivaja). rest and recreation for everybody. .Doli near Vareš: mountaineering. Tourist offer for rest and recreation in highland tourist destination: . sports activities. National structure of the population in today’s Zenica-Doboj Canton was: Bosniacs 58. mountaineering. school in nature. 3. Ribnica. Croatians 18.Ponijeri near Kakanj. scouting activities.8% and the others 8. having taken the Dayton agreement into consideration. where 48 % is mountain region with the altitude above 700 metres. fishing. Tourist offer for rest and recreation. one and more days trips. rest and recreation for children and youth and one and more days trips. Bistrička river and other in the confluence of the Bosna river. 2. rest and recreation for everybody. with certain capacities built (Spa Olovo and thermal pools in Breza). school in nature. Orlja. sports activities. rest and recreation for everybody. Zenica-Doboj Canton had 478. Lašva. Population According to the last census in 1991. skiing. skiing. one and more days trips. the area of the Canton has a highland nature. one and more days trips. Maoča and Tajan near Zavidovići: mountaineering. Tourism BiH • October 2009 . Precipitation is unevenly disposed during the year. Stavnja. Fojnica. Krivaja and Usora. Stupčanica. .Kiseljak near Tešanj: rest and recreation for everybody. and the most is in May and June.Kamenica.2%. Trstionica. . . Rest. sports activities. amateur radio activities. Kakanj. school in nature. .Zeleni vir and Buk near Olovo: rest and recreation for everybody. So. It is characterized by warm summers and moderately cold winters. hunting.6%.Geographic position In terms of space and geography.279 inhabitants.Bistričak near Zenica. school in nature. Main railway and road communications of Bosnia and Herzegovina are passing through the valley of The Bosna and are connecting central Europe with the Adriatic Sea. mountain cycling. Breza. Tourist offer of Zenica-Doboj Canton When the word is about general tourist offer in the region of Zenica-Doboj Canton we can speak about: 1. school in nature. one and more days trips.Angling on the rivers: Bosna. rest and recreation for everybody. . hunting and fishing. fishing and water sports: . The height above sea level of the Canton is from 148 m at the mouth of the Usora into the Bosna to 1472 m at the slopes of Ravna Mountain southwest from Vareš. one and more days trips. Babina river. Zenica-Doboj Canton is placed in the central part of Bosnia and Herzegovina covering the area of confluence of the rivers Bosna. Gostovica River. Usora. The climate in the Canton is moderately continental.

planinarenje. Stavnji. Usori. škola u prirodi. planinarenje. skijanje.Zeleni vir i Buk kod Olova. Najznačajnije destinacije kulturno–historijskog naslijeđa na području Ze-do kantona: . te jednodnevni i višednevni izleti . Ribnici. rekreacija i liječenje na termalnim izvorima u Olovu. jednodnevni i višednevni izleti . 4. 3. Bosanska piramida Mjeseca. izviđačke aktivnosti. Fojnici. sportske aktivnosti. ribolov i sport na vodi: . Maoča i Tajan kod Zavidovića. najstariji pisani spomenik bosanskog jezika. nalazi se dolina tvrđava i bosanskih piramida. odmor i rekreacija za sve uzraste. s pravom se može govoriti: 1. Lašvi. jednodnevni i višednevni izleti. napisana u Milima) . jednodnevni i višednevni izleti. Krivaji.ostaci vladarskih dvora. sportske pripreme i sportske aktivnosti. duž rijeke Bosne. planinarenje. škola u prirodi. ribolov . prijestolnica bosanskih kraljeva . O turističkoj ponudi za odmor i rekreaciju. Kulturno-historijsko naslijeđe je kulturno blago Bosne i Hercegovine i jedan od najvažnijih BH brendova u turizmu BiH. odmor i rekreacija za sve uzraste. škola u prirodi.bosanske piramide u Visokom – pretpostavlja se da su stare oko 7000 godina (Bosanska piramida Sunca. lov . odmor i rekreacija za sve uzraste.Turistička ponuda Zeničko-dobojskog kantona Kada se govori o općoj turističkoj ponudi na području Zeničko-dobojskog kantona. planinarenje. brdski biciklizam. Izvori zdrave pitke mineralne vode (Kiseljak Tešanj) pogodni su za razvoj zdravstvenog i sportskog turizma.Bistričak kod Zenice. Babinoj rijeci.Kamenica. kraljeva iz roda Kotromanića i poznati Franjevački samostan Kraljeva Sutjeska kod Kaknja . godine) . Posjete i obilazak objekta kulturno-historijskog naslijeđa. Na području Zeničkodobojskog kantona. 2.Ponijeri kod Kaknja. godine. u kojima postoje izgrađeni određeni kapaciteti (Banja Olovo i termalni bazeni u Brezi). odmor i rekreacija djece i omladine. Brezi. jednodnevni i višednevni izleti.ostaci srednjovjekovne krunidbene i grobne crkve bosanskih vladara u Arnautovićima–Mile kod Visokog.Smetovi kod Zenice skijanje. sportske pripreme i sportske aktivnosti. Bistričkoj rijeci i drugim rijekama u slivu rijeke Bosne . škola u prirodi. jednodnevni i višednevni izleti . Gostovičkoj rijeci. Orlji.srednjovjekovni grad Visoki. Kaknju. Tu su još odmor.sport na vodama rijeka Krivaja i Bosna (rafting na Krivaji). odmor i rekreacija za sve uzraste. Stupčanici. škola u prirodi. (Povelja Kulina bana iz 1189. Piramida bosanskog Zmaja – istraživanja počela u aprilu 2005. O turističkoj ponudi za odmor i rekreaciju u brdsko-planinskim turističkim destinacijama: .ribolov na rijekama: Bosni.Doli kod Vareša: planinarenje.kraljevski grad Bobovac kod Vareša/Kakanja (nekadašnja prijestolnica Bosne u kome se čuvala kruna bosanska. vjenjčanje bosanske kraljice Katarine) Turizam BiH • listopad 2009.Kiseljak kod Tešnja. radio amaterske aktivnosti. Trstionici. odmor i rekreacija za sve uzraste. . lov i ribolov . odmor i rekreacija za sve uzraste.

. Bosnian kings Stjepan Ostoja and Stjepan Tomaš kept court in Vranduk).Bosnian pyramids in Visoko – it is presumed that they are about 7000 years old (Bosnian pyramid Medresa u Visokom. Hill-fort Maglaj (it is presumed that it was built in XIV ct. Visiting the buildings of cultural-historical heritage.medieval town Visoki. along the Bosna River. The most important destinations of cultural-historical heritage in Zenica-Doboj Canton are: . and according to the charter of Hungarian king Sigmund the first mention of Maglaj dates from the year 1408).the remains of medieval coronational and grave church of Bosnian rulers in Arnautovići-Mile near Visoko (Kulin ban’s charter from 1189. . pyramid of Bosnian Dragon – the researches started in April 2005) Remains of the rulers courts. Fortress Vranduk near Zenica (a legend says it that here was Arduba.. the oldest written document of Bosnian language. Cajangrad Tourism BiH • October 2009 . the residence of Bosnian kings. . the last Illyrian base in the Baton’s rebellion from 6-9 year. Cajangrad • - - of Sun.Tešanj fortress – the hill-fort Tešanj (the building of the fortress started during the Illyrian times. kings from the family Kotromanić and famous Franciscan monastery Kraljeva Sutjeska near Kakanj. written in Mile). Royal town Bobovac near Vareš/Kakanj (former residence of Bosnia where Bosnian crown was kept. and its final Medresah in Visokom. the wedding of Bosnian queen Katarina). there is a valley of fortresses and the Bosnian pyramids. added on by the Romans and Slavs.Springs of potable mineral water (Kiseljak Tešanj) are suitable for development of health and sports tourism. 4. In the region of Zenica-Doboj Canton. Cultural-historical heritage is the cultural treasure of Bosnia and Herzegovina and one of the most important brands of the tourism in Bosnia and Herzegovina. Bosnian pyramid of moon.

Zavidovićima i drugim mjestima. sportske i druge tradicionalne manifestacije. Ante Padovanskog Usora. pisanih tragova i umjetničkih djela. a prema Povelji ugarskog kralja Sigmunda. kao što su: Ćimburijada u Zenici (21. u Vranduku su stolovali bosanski kraljevi Stjepan Ostoja i Stjepan Tomaš) . sa željom za informacijom više o historiji ovog kraja. sinagoga u Zenici. 6. prvi spomen Maglaja datira iz 1408.). godine u Maglaju. vijeku. U turističkoj ponudi vrlo značajno mjesto imaju kulturno-umjetničke. «Olovska Gospa» u Olovu. Stara vareška crkva «Mala crkva» iz XVI stoljeća u Varešu. posljednje uporište Ilira u Batonovom ustanku od 6. Kraljevoj Sutjesci.mjesta na kojima su se u davnoj prošlosti dogodili značajni historijski događaji ( Bilino Polje Zenica. godine Kulin ban u ime svojih podanika odrekao se bogumilstva i izbjegao krstaški rat protiv Bosne). Posjete i obilazak muzeja u Zenici.tvrđava Vranduk kod Zenice (legenda govori da je na tom mjestu bila Arduba. itd. 8. godine) .. Veliki trgovački centri u Zenici. a njen konačan izgled potiče od 1703. stoljeća u centru Breze) .ostatci srednjovjekovne kulture (kasnoantička bazilika iz VI. dovišta i crkava koje su postale tradicionalna mjesta okupljanja vjernika islamske. 7. Tešnju. itd. Stari grad Vranduk • Old town Vranduk 5. godišnja tradicija generalnog međunarodnog sajma Turizam BiH • listopad 2009.Gradina Maglaj (pretpostavlja se da je sagrađena u XIV. 1203. Žepču i dr. Doboj Jugu. U nekim općinama se redovno održavaju tradicionalni narodni izleti – uranci na određeni dan u godini. bogatom riznicom arheoloških eksponata. Visokom.Gradina Tešanj (gradnja tvrđave započela je u vrijeme Ilira. kada su Turci sagradili dolnji grad) .veliki stećak-obelisk kralja Tvrtka kod Olova) . godine poslije nove ere. Crkva sv. 16. kulturom i običajima. katoličke i pravoslavne vjeroispovijesti.Tešanjska tvrđava . dograđivali su je Rimljani i Slaveni. . godine. teferići na Buku i Maoči na području općina Olovo i Zavidovići.-9.stećci (nekropola stećaka i «Zgošćanski stećak» u Zgošci kod Kaknja .mart – Prvi dan proljeća). što daje realne šanse za razvoj i unapređenje vjerskog turizma (Lastavica kod Zenice. Džamija «Kuršumlija» iz 1560. Posjete i obilazak starih džamija. Kaknju.stećak se nalazi u botaničkoj bašti Zemaljskog muzeja u Sarajevu) .

7.The places where in the ancient past important historical events happened (Bilino field Zenica. Stećak necropolis in Ularice Tourism BiH • October 2009 9 . sports and other traditional festivals. Visoko. etc. motels. . hostels. longstanding tradition of local fairs in Visoko. Žepče. Motels and hostels In the area of Zenica-Doboj Canton there are 38 inns with the basic capacity of over 1500 beds. a synagogue in Zenica. pupil hostels. when the Turks built the lower town). rich treasury of archaeological exhibits. . Zavidovići and other places.The big stećak – obelisk of the king Tvrtko near Olovo. Catholic and Orthodox believers. etc). St. Old church from Vareš “Little church” from XVI century. Žepče. 9. Tešanj.Remains of the medieval culture (late antique basilica from VI century in the centre of Breza). private accomodation. Visiting the museums in Zenica. culture and cusNekropola stećaka u Ularicama • toms. There are usual traditional outings in some municipalities – early rising at a specific day in the year. scouting houses and camps. The development of tourism is directly connected to the conditions in the field of catering industry. 5. fishing houses and other accomodation capacities that can be used for accomodation of tourists. etc). Tešanj and other places are an objective presumption for development of so called shopping tourism and business tourism in Zenica-Doboj Canton. 16 years old tradition of the international fair “ZEPS” in Zenica. mountain houses. in 1203 Kulin ban gave up the Bogumilism on the behalf of his subjects and avoided the crusade against Bosnia). Doboj South. if necessary (dormitory. and especially to the accomodation capacities in hotels. what gives real chances for developing and upgrading religious tourism (Lastavica near Zenica. Hotels. 6. In the tourist offer an important place take cultural. Big shopping malls in Zenica. the biggest and the most important fair in BiH. written traces and artistic works. 8. . Kraljeva Sutjeska with the desire for an additional information about the history of this region.Stećaks – standing tombstones (a necropolis of stećaks and “Zagošci’s stećak” in Zagošca near Kakanj – stećak is now in the botanical garden of the National Museum in Sarajevo).looks comes from 1703. “Our Lady from Olovo” in Olovo. like: Ćimburijada in Zenica (21 March – the first day of spring). Kakanj. mosque “Kuršumlija” from 1560 in Maglaj. . Anthony of Padua Usora. etc. Moslem praying-places and churches that became traditional places of gathering Islamic. Visiting the old mosques. teferić at Buk and Maoča at the area of the municipalities of Olovo and Zavidovići.

Posebno su značajna pojedina prahistorijska. Kulturno – historijski spomenici i zaštićena područja Zeničko – dobojskog kantona Prostor Ze-do kantona ima bogato višeslojno kulturno-historijsko naslijeđe. izviđačkim domovima i kampovima. iz otomanskog perioda 154. O metalurgiji Rimljana.gomile željezne šljake.Sultanova džamija u Kladnju • Sultan’s mosque in Kladanj života na ovim prostorima. Hoteli. iz perioda srednjeg vijeka najviše 244. te drugim smještajnim objektima koji mogu. realna su pretpostavka za razvoj tzv. «ZEPS» u Zenici. koje govori o kontinuitetu 0 Turizam BiH • listopad 2009. Ključni objekti na području Kantona su BobovacVareš. iz austrougarskog perioda 74 i jedan iz perioda između dva rata u općini Usora. i to baš na području Ze-Do kantona. antička.). Žepču. Kulturno-historijski identitet otomanskog perioda zadržan je naročito u općinama Tešanj i Maglaj. iz antičkog perioda 36. dok je austrougarski period uglavnom zastupljen objektima ambijentalne vrijednosti lokalnog karaktera. služiti za smještaj turista (studentski i đački dom. pak. u slučaju potrebe. šoping turizma i poslovnog turizma u Zeničko-dobojskom kantonu. najvećeg i najznačajnijeg sajma u BiH. sa osnovnim kapacitetom od preko 1500 ležaja. a naročito za smještajne kapacitete u hotelima. motelima. kao nosioci identiteta ovog prostora. Tešnju i drugim mjestima. . privatni smještaj i sl. moteli i pansioni Na području Zeničko-dobojskog kantona u funkciji je 38 ugostiteljskih objekata za smještaj. Razvoj turizma je direktno vezan za stanje u oblasti ugostiteljstva. Od 568 pojedinačnih objekata i ambijentalnih cjelina. svjedoče mnoge zaostale halde . Arheološki nalazi upućuju na zaključak da su stanovnici Bosne i Hercegovine. ribarskim kućama. Vranduk-Zenica. Posredni historijski izvori kazuju da su u ovim krajevima Feničani kovali oružje za rimske legije. iz perioda prahistorije datira njih 59. dugogodišnja tradicija mjesnih vašara u Visokom. Maglajska tvrđava i Tešanjska tvrđava. prije četiri hiljade godina poznavali vještinu dobivanja gvožđa i čelika. planinarskim domovima. Kulturno-historijsko naslijeđe se nalazi na području svih dvanaest općina Kantona. 9. pansionima. a naročito srednjovjekovna nalazišta.

This is a gravestone from XII century. The walls of the mosque are built of a massive material and it has an especially beautiful stone munara (minaret). Cultural-historical identity of the Ottoman period is particularly kept in the municipalities of Tešanj and Maglaj. 59 of them dates from the prehistoric period. right here in the area of Zenica-Doboj Canton.Cultural-historical monuments and the areas under the protection in Zenica-Doboj Canton The area of Zenica-Doboj Canton has got rich cultural-historical inheritance that speaks about the continuity of life in these areas. so very much was invested in its maintenance. Judge’s Gradješa Stone. 36 from antique period. Especially significant are the prehistorical. Vranduk – Zenica. 154 from the Ottoman period. The mosque is surrounded by harem all around. Indirect historical sources say that Phoenicians made weapons for Roman legions. Maglaj fortress and Tešanj fortress. (Čaršijska) mosque This mosque had a very important and cultural role in Zenica. Cultural-historical inheritance is placed in the area of all 12 municipalities of the Canton. Manastir Vozučica u Kladnju • Archaeological finds indicate that the population of Bosnia and Herzegovina. The great judge’s Gradješa stone is a very important archaeological find from Kulin ban’s period. The most important buildings in the area of the Canton are Bobovac – Vareš. Sultan Ahmed’s Sejmen mosque (munara) It is supposed that Monastery Vozučica in Kladanj Tourism BiH • October 2009 1 . that is the first and only authentic document that mentions the institution of judicature in the medieval Bosnian state. 25 metres high. A lot of remnants of the iron dross pile witness about the Roman metallurgy. From 568 individual objects and ambience unities. the most of them 244 dates from the Middle Ages. Until today. 74 from the Austro-Hungarian period and one from the period between the two wars in the municipality of Usora. antique and medieval sites. four thousand years ago was familiar with the skill of extracting iron and steel. which are identity holders of this region. Sultan Ahmed’s (Čaršijska) mosque was declared a National monument. written in old Bosnian Cyrillic script where the court judge Gradješa is mentioned. while the Austro-Hungarian period is mostly present in buildings of environmental value of local character. Sejmen mosque was built before 1509.

Pretpostavlja Kuršumlija džamija/Kalaun Jusuf-Pašina džamija . kao i njegov protivnik protukralj Radivoje. se da je Sejmenska džamija podignuta prije 1506. Nalazi se u neposrednoj blizini Sultan Ahmedove (Čaršijske) džamije i Medrese. godine. Izgrađena je 1903. nešto kasnije i posljednji bosanski kralj Stjepan Tomaš. stoljeća. ispisan bosančicom. godine. Sinagoga je pretvorena u konjušnicu. gdje se spominje dvorski sudija Gradješa.godine Sinagoga je pretvorena u gradski muzej sa stalnom postavkom historijske zbirke. Sultan Ahmedova džamija proglašena je nacionalnim spomenikom. To je nadgrobni spomenik iz XII stoljeća. Sultan Ahmedova (Čaršijska) džamija. Hadži Mazića kuća.nalazi se iznad desne obale rijeke Bosne i nastala je u XIII. a obnovljena je 1867-68. Maglaj Maglajska gradina/tvrđava . visoku 25 metara. godine služila je kao vjerski objekat. . a podigao ju je Jusufpaša Kalaun. njovjekovna utvrda sa džamijom proglašena je nacionalnim spomenikom. u drugoj polovini XVI. Zenička Sinagoga je jedna od rijetkih sačuvanih bogomolja jevrejskog naroda u Bosni i Hercegovini.Ploča velikog sudije Gradješe je veoma značajan arheološki nalaz iz doba Kulina bana. Hadži Mazića kuća spada u objekte stambene kulture i sagrađena je oko 1835. stoljeću. Srednjovjekovna tvrđava Maglaj proglašena je nacionalnim spomenikom. džamija je u Zenici imala veoma značajnu prosvjetiteljsku i kulturnu ulogu. Ploča Sudije Gradješe. Izgrađen je na stijeni iznad klisure. Do 1941. U srednjem vijeku Vranduk je bio jedan u nizu kraljevskih gradova u kome su stolovali bosanski kralj Stjepan Ostoja. odnosno zvono koje danas nije u ispravnom stanju. godine u ovom objektu je bio salon namještaja. Grad Vranduk-sred2 Utvrda Vranduk. Zidovi džamije izgrađeni su od masivne građe i ima izuzetno lijepu kamenu munaru. godine u pseudomaurskom stilu. Ova Sejmenska džamija (munara). ispod koje rijeka Bosna svojim polulučnim tokom gradi prirodni ukras i zaštitu. U toku Drugog svjetskog rata.godine o trošku sultana Abdul – Aziza. pa se iz tog razloga jako puno ulagalo u njeno održavanje. Uz nju je i sahat-kula u kojoj je nekada bio zlatni čan. Nalazi se na oko Turizam BiH • listopad 2009. Od 1966 . To je do danas prvi i jedini izvorni dokumenat koji govori o instituciji sudstva u srednjovjekovnoj bosanskoj državi. 14 kilometara nizvodno od grada Zenice. a nakon 1945. jer je ona jedini izvorni dio džamije. kuršum jer joj je kupola od olova. Džamija je sa sve četiri strane Vranduk okružena haremom. Kamena munara je proglašena nacionalnim spomenikom od strane Zavoda za zaštitu kulturno historijskih spomenika.ime je dobila po turskoj riječi za olovo – Sinagoga.

as a vakuf (foundation) of the tabaks (craftsmen who were doing the leather manufacture) from Visoko.e. the bell Tobačka mosque in Visoko which is not in working order today. and after 1945 in this building there was a furniture salon. The original architecture of the mosque is preserved until today and it draws the attention with its beauty. and was renovated in 1867-68 at the expense of the sultan Abdul-Aziz. In the Middle Ages Vranduk was one of the royal towns where Bosnian king Stjepan Ostoja. th Fortified royal town Visoki was Old Tabhan mosque. Tourism BiH • October 2009 3 . Kuršumlija mosque was declared a first category national cultural monument at the Institute for preserving the cultural-historical monuments. In 1966 the Synagogue was turned into a town museum with the permanent exhibition of the historical collection.The stone munara was declared a National monument at the Institute for preserving the cultural-historical monuments because it was the only authentic part of the mosque. later the last Bosnian king Stjepan Tomaš and his opponent counterking Radivoje kept court. Next to it there is a clock tower where a golden čan used to be. it was occasional seat of Bosnian kings. under which The Bosna River makes a natural decoration and protection with its half curve. Hadži Mazića house is a housing building and was built around year 1835. Vranduk fort Hadži Mazića house Maglaj Maglaj’s hill-fort/fortress – is placed above the right bank of the Bosna River and was built in XIII century. Visoko mentioned for the first time in 1355. Kuršumlija mosque/Kalaun Jusuf-pasha’s mosque – got the name by the Turkish word for lead – kuršum because it has a lead cupola. This locality was declared a National monument. Medieval fortress Maglaj was declared a National Monument. Until 1941 it served as a religious building. and it was built by Jusuf-pasha Kalaun in the second half of XVI century. It is placed right next to the Sultan Ahmed’s (Čaršijska) mosque and Medresa (Moslem religious school). Besides its military-defensive function. built in 17 century symbolizes the spirituality of Visoko. During the Second World War it was turned into a stable. It was built in 1903 in pseudo Moorish style. Synagogue The synagogue in Zenica is one of the rarely preserved temples of Jewish people in Bosnia and Herzegovina. i. and was built on the hill Visočica. Tobačka džamija u Visokom • It is placed about 14 kilometres downstream from the town of Zenica. Tabhan mosque was declared a National monument. The town Vranduk – medieval fortress with the mosque was declared a National monument. It is built on a rock above a cliff.

Do Samostan u Kraljevoj Sutjesci • Manastir Vozućica Monastery in Kraljeva Sutjeska neobično nalazište kamenih kugli koje se istražuje u okviru svjetski poznatog kompleksa Fondacije Arheološki park: “Bosanska piramida Sunca”. Ova džamija je vrijedan arhitektonski objekat. što predstavlja najveće nalazište u Evropi. parcele na kojoj se nalazila koliba i škola. godine. a izgrađen je na brdu Visočica. Od ukupno 21 sahat-kule koje su sagrađene u Bosni i Hercegovini spada u 4 koje i danas rade. Osim vojno – odbrambene funkcije bio je povremeno sjedište bosanskih kraljeva. Danas je manastir napušten i nalazi se u jako lošem stanju. mada se čine napori kako bi se manastir zaštitio i sačuvao od propadanja. i nakon mnogo istraživanja još uvijek su velika nepoznanica. ali se ne navodi da li je džamiju sagradio ili samo obnovio. Do današnjeg dana sačuvana je izvorna arhitektura džamije i ona svojom ljepotom plijeni pažnju. Pronađene su 43 kamene kugle. Sahat-kula podignuta je u 17. 08. Tešanj Tešanjska tvrđava jedna je od najvećih (6. stoljeću. stoljeću. sin Skenderov. Visoka je 18. 1890. Fenomen “Kamene kugle” naselje Grab - Žepče Katolička Crkva sv.5 metara. kategorije od strane Zavoda za zaštitu kulturno – historijskih spomenika. Iznad ulaza se nalazi natpis iz 1781.296 kvadratnih metara površine) i najznačajnijih objekata te vrste u BiH. jer je sačuvano predanje da je stara 350 godina.Kuršumlija džamija je proglašena nacionalnim spomenikom kulture I. Turizam BiH • listopad 2009. simbolizira duhovnost Visokog kao vakuf visočkih tabaka (zanatlije koje su se bavile preradom kože). Taj sahat i danas radi. stoljeću.Trojice.Sa čaršijom čini jedan skladan ambijentalni prostor bosanskog stila.hodočašće u čast Velike Gospe 15. Ovaj lokalitet proglašen je nacionalnim spomenikom. godine pokazivala je alatursko vrijeme. a prvo pominjanje manastira Vozuće u dokumentima datira iz 1617. Tabhanska džamija. izgrađena u 17. ali je te godine Fehim-beg Smailbegović donio sahat koji pokazuje evropsko vrijeme. Gazi Ferhad-begova ili Čaršijska džamija Zavidovići sagrađen je najvjerovatnije u XVI. izvora kaluđerice i groblja. Manastir se sastoji od manastirske Crkve sv. u kome se samo navodi ime Abdulah-paša Bošnjak. Manastir sa pratećim objektima proglašen je nacionalnim spomenikom. Antuna Padovanskog . u mjestu Osova koja je jedna od najstarijih župa u kraju. godine. Džamija je proglašena nacionalnim spomenikom. a sagradio ju je Ferhad-beg. godine. Visoko Utvrđeni kraljevski grad Visoki pominje se prvi put 1355. koji je sačuvan u izvornom obliku. godine. izgrađena je negdje oko 1564. Avdi –pašina ili Drvena džamija vjerovatno potiče iz XVII stoljeća. . Tvrđava ili kako je još zovu Gradina proglašena je nacionalnim spomenikom. Tabhanska džamija je proglašena nacionalnim spomenikom.

43 stone balls were found. Among altogether 21 clock towers built in Bosnia and Herzegovina.Tešanj Tešanj fortress is one of the biggest (6296 square metres) and of the most important buildings of that kind in BiH. Skender’s son. Together with the bazaar it makes a harmonious environment of Bosnian style. It is 18.5 metres high. The phenomenon of “Stone balls” in place Grab – unusual site of stone balls. even though there are efforts for the protection and to keep it from decay. The monastery. Until 1890 it was showing the Turkish time. century. which is being re- Žepče – pilgrimage in honour of the Assumption of the Virgin Mary on 15th of August in Olovo. Zavidovići Monastery Vozućica was most probably built in XVI century and the first mention of the monastery in documents dates from 1617. searched within the world known complex of the Foundation Archaeological Park: “Bosnian pyramid of Sun”. the plot where was a hut and a school. which is one of the oldest parishes in the area. the monastery is abandoned and very ill-conditioned. but not mentioned if he built or just renovated the mosque. The mosque was declared a National monument. The monastery is made of the monastery’s church of Holy Trinity. Stari grad Tešanj • Old town Tešanj Gazi Ferhad-beg’s or Čaršijska mosque was The Catholic church of St. Today. The fortress was declared a National monument. and was built by Ferhad-beg. what represents the biggest site in Europe and even after a lot of researches still are a great unknown. Anthony of Padua Tourism BiH • October 2009 . house for the Orthodox nuns and a cemetery. This clock still works. Above the entrance there is an inscription from 1871 where is only the name Abdulah-pasha Bošnjak mentioned. This mosque is a valuable architectural building preserved in the original form. together with the supporting buildings was declared a National monument. it belongs to the 4 that are still in function. because there is a legend that it is 350 years old. built around 1564. but in that year Fehim-beg Smailbegović brought the clock that shows the European time. Sahat-kula (Clock tower) was built in the 17th Avdi-pasha’s or the Wooden mosque most probably originates from XVII century.

Mala crkva proglašena je nacionalnim spomenikom. Pretpostavlja se da je bazilika izgrađena negdje u vrijeme cara Justinijana. Tu se nalazi i kraljevska grobna kapela.izgradio ju je Ferhad-beg sredinom XVI. . Džamija je sagrađena 1716. Roka. u kojoj su bila sahranjena tri bosanska kralja: Stjepan Ostoja. koja je najstariji očuvani objekat rimokatoličke sakralne arhitekture u Bosni i Hercegovini. Na oko 38 lokaliteta u okolini Olova ima stećaka i drugih kulturno – historijskih spomenika. imaju i svoju edukativnu dimenziju. koji potiče iz XIV. odmah nakon pada države Istočnih Gota ili još u toku bizantsko – gotskog rata. stoljeća Mala crkva U Varešu se nalazi stara drvena crkva. Obelisk Tvrtka visok preko 4 metra. stoljeća. a uz nju je izgrađena i vakufska zgrada Pravoslavna Crkva Rođenja Presvijetle Bogorodice . Crkvište sv. Po legendi podignut je nakon ranjavanja kralja Tvrtka u lovu.godine. godine i proglašena ja nacionalnim spomenikom. Kraljevski grad Bobovac proglašen je nacionalnim spomenikom. među kojima se posebno ističu Obelisk kralja Tvrtka. te su zbog toga Očevijski majdani ujedno i jedinstveno mjesto. a u njemu se čuvala bosanska kraljevska kruna. Katolička crkva u Žepču Olovo Crkva Olovske Gospe. Crkva Olovske Gospe izgrađena je na temeljima starog Gospinog svetišta koje je podignuto prije šest stoljeća. Prvi put se spominje u pisanim dokumentima oko 1350. čim su bili osvojeni ovi prostori (oko 537. Džamija je imala svoju osobitu vrijednost među najstarijim sačuvanim džamijama sa drvenom munarom u Bosni i Hercegovini. na području gdje graniče općine Kakanj i Vareš. Očevijski kovački majdan U ovim kovačkim majdanima u srcu planine Zvijezde već 800 godina na isti način kuje se željezo uz pomoć vodene energije. Tvrtko II Kotromanić i Stjepan Tomaš.stoljeća. Drvena džamija u Karićima je najpoznatije Turizam BiH • listopad 2009. • Catholic church in Žepče Džamija u Podgori datira iz Osmanskog perioda i predstavlja autohtoni primjer džamije centralnog unutrašnjeg potkupolnog tipa pod četvorovodnim krovom i sa kamenim minaretom. a koji je visok preko 4 metra.Ferhad-pašina džamija . u čast Gospe Olovske.sagrađena s kraja XIX. pored historijsko – arhitektonske. Arheološki lokalitet proglašen je nacionalnim spomenikom. Ovakav način kovanja željeza sačuvao se još samo na planini Schwarzwald u Njemačkoj. koji svjedoče o vrlo ranom Kakanj Kraljevski grad Bobovac smješten je u brdima srednje Bosne. Vareš kulturno mjesto i vjersko okupljalište muslimana vareškog kraja. godine).godine. Stara džamija u Olovu izgrađena je 1716. Breza ukrštanju kultura i civilizacija Istoka i Zapada na ovim prostorima. samo su neki od historijsko-duhovnih vrijednosti ovog kraja koje. Najstariji arheološki ostaci kasnoantičke bazilike iz VI i VII stoljeća.

Ferhad-pasha’s mosque – built by Ferhad-beg in the middle of XVI century and next to it there was a vakuf (a kind of a foundation) building built. Orthodox Church of the Most Holy Virgin’s Birth – built at the end of XIX century.

Vareš
cultural place and religious meeting-place of the Moslems from Vareš area. The mosque had its special value among the oldest preserved mosques in Bosnia and Herzegovina, with its wooden minaret. It was built in 1716.

Wooden mosque in Karići is the most renowned

Breza
The oldest archaeological remains of the late Antique basilica from VI and VII century that
witness about the very early intersecting of the cultures and civilisations of the East and the West in these areas. It is presumed that the basilica was built sometimes during the emperor Justinian’s reign, right after the fall of the East Goths’ state or even during the Byzantine – Goth war, whit what these areas were conquered (around 537) The archaeological locality was declared a National monument. The mosque in Podgora dates from the Ottoman period and it represents the original example of mosque with interior central semi-domed type of mosque under the four-sided roof and a stone minaret.

The small church
There is an old wooden church in Vareš and it is the oldest preserved building of Roman Catholic sacral architecture in Bosnia and Herzegovina. The small church was declared a National monument.

Očevija blacksmith’s colliery
In these blacksmith’s collieries in the hearth of the mountain Zvijezda for over 800 year the iron has been forged in the same way, with the help of the energy from water. This way of forging the iron has been preserved only on the mountain Schwarzwald in Germany, and this is why the Očevija collieries are a unique place.

Kakanj
The royal town of Bobovac is located in the hills of central Bosnia in the area where the municipali• Orthodox church in Žepče

Olovo
The church of Our Lady of Olovo, king Tvrtko’s Obelisk over 4 metres high, St. Roko’s are just some of the historical-spiritual values of this area which, beside their historical-architectural, also have their educative dimension. At about 38 localities in Olovo surroundings there are stećaks and other cultural-historical monuments, among which especially prominent is king Tvrtko’s Obelisk that originates from XIV century and is over 4 metres high. According to the legend it was built after king Tvrtko’s wounding in hunt. was built on the foundations of old shrine of Our Lady built six centuries ago in honour of Our Lady of Olovo.

Pravoslavna crkva u Žepču

The church of Our Lady of Olovo

The old mosque in Olovo was built in 1716 and was declared a National monument.
Tourism BiH • October 2009 

svjedoči o duhovnom životu ovog kraja a i o bogatoj historiji. U franjevačkom samostanu, nalazi se arhiva kulturno - historijskog materijala, bogata biblioteka i veliki broj djela likovnih majstora, kao i metalnih i tekstilnih predmeta umjetničkih zanata. U arhivu se čuvaju matične knjige još od 1641.godine, brojni rukopisi i hronike . Franjevački samostan sa arhivom, bibliotekom i muzejem i Crkva sv. Ivana Krstitelja proglašeni su Nacionalnim spomenikom. U Samostanu se čuva zbirka od 22 inkunabule (knjige tiskane do 1500.godine), koje su proglašene za pokretno nacionalno dobro.

Samostan Kraljeva Sutjeska iz XIV. stoljeća

godine 13.juna u ovoj crkvi okupljaju se hodočasnici iz okolnih krajeva. Pored ove crkve, veoma je interesantna Crkva sv. Ane izgrađena 1911. godine. Crkva se nalazi u Žabljaku u općini Usora. Svake godine, 26.jula u ovoj crkvi okupljaju se hodočasnici. Kada su u pitanju ostale institucije i ustanove koje mogu biti ili već jesu turistički valorizirane, potrebno je spomenuti osobito: - Sajam “ZEPS” koji je središnji godišnji privredni događaj u Bosni i Hercegovini. - U Mulićima kod Visokog, djeluje Institut sevdaha Omera Pobrića koji se bavi očuvanjem bošnjačke muzičke tradicije isevdalinke. Institut nudi kolekcije sevdalinki na raznim nosačima zvuka, kao i knjige vezane za muzičku tradiciju Bošnjaka. - Kamerni simfonijski orkestar, hor i Omladinski hor u Zenici. - Bosansko narodno pozorište u Zenici koje bogatstvom repertoara i izuzetnim glumačkim i rediteljskim ostvarenjima bogati kulturni život Kantona, pa i cijele Federacije Bosne i Hercegovine. - Muzej grada Zenice koji je osnovan 1966. • Town mosque in Žepče

Džamija u Kraljevoj Sutjesci - jedna od najstarijih džamija u BiH. Sagradio ju je Sultan Mehmed Fatih 1463.godine i smatra se da je ovo prva izgrađena džamija u Bosni i Hercegovini. Na ovom mjestu je jedno od 4 najveća dovišta u BiH, na kojem se održava tradicionalni mevlud. Džamija je proglašena nacionalnim spomenikom. Stećak - Razdoblje srednjovjekovne bosanske historije obilježeno je velikim brojem do danas očuvanih spomenika, kao što su nekropole i stećci, od kojih je posebno interesantan stećak pronađen kod Zgošće, na periferiji Kaknja.

Gradska džamija u Žepču

Doboj jug
Na tom lokalitetu pronađeno je rimsko groblje, nadgrobna ploča od kamena krečnjaka, sa natpisom koji nam otkriva i prva poznata imena stanovnika tog kraja, komadi novca (veliki bronzani Aleksandra Severa, Mali bronzani carici Magniae Urbicae i Cripsa).

Usora
U Usori se njeguje vjerski turizam, a Proglasom biskupa fra Grge Varešanina, župa je od 1802.godine. Crkva sv. Ante Padovanskog, iako je izgrađena početkom XX. stoljeća (1929.-1931.godine), stekla je izuzetno mjesto u katoličkom svijetu. Svake 

Turizam BiH • listopad 2009.

ties of Kakanj and Vareš border. In the written documents it was mention for the first time around 1350, and Bosnian royal crown was kept there. There is also the royal crypt, where the three Bosnian kings were buried: Stjepan Ostoja, Tvrtko II Kotromanić and Stjepan Tomaš. The royal town Bobovac was declared a National monument. century witnesses about the spiritual life of this area, but also about the rich history. In the Franciscan monastery there is the archive of cultural-historical materials, rich library and a great number of art works, as well as metal and textile objects of artistic crafts. Register books since 1641 have been kept in the archive, numerous manuscripts and chronicles. The Franciscan monastery with the archive, library and museum and the church of St. John the Baptist were declared a National monument. The collection of 22 incunabula (books printed until 1500) is kept in the monastery and is declared national movable property. the oldest mosques in BiH. It was built by the Sultan Mehmed Fatih in 1463 and it is presumed that this is the first built mosque in Bosnia and Herzegovina. At this place is one of the four biggest dovište (Moslem meet-

ing place) in BiH, where is traditional mevlud (Moslem celebration) kept. The mosque was declared a National monument. marked with a large number of monuments preserved until today, like necropolises and stećaks, among which especially interesting is the stećak near Vogošća, at the periphery of Kakanj.

Stećak – The period of medieval Bosnian history is

The monastery Kraljeva Sutjeska from XIV

Doboj south
In this locality a Roman cemetery was found, a gravestone made of limestone, with the inscription that reveals us the first known names of the inhabitants there, pieces of coins (big bronze from Aleksandar Sever, small bronze for Empress Magniae Urbicae and Crips).

Usora
The religious tourism is being practiced in Usora. With the manifesto of the bishop friar Grga Varešanin it has been a parish since 1802. The church of St. Anthony of Padua, even though built at the beginning of XX century (1929 – 1931), has gained an exceptional position in the Catholic world. Every year on September 13th, pilgrims from surrounding areas gather in this church. Besides this church, very interesting is the church of St. Ana built in 1911. The church is placed in Žabljak, the municipality of Usora. Every year on July 26th pilgrims gather in this church. When the word is about other institutions that could be or already are tourist valorised, we need to mention. - “ZEPS” fair, which is the central economic event in Bosnia and Herzegovina. - In Mulići near Visoko, the Institute of Sevdah Omer Pobrić is working. It is engaged in preservation of Bosniac musical tradition and sevdalinka (Bosnian traditional song). The Institute offers different collections of sevdalinka and the books connected to music tradition of Bosniacs. - Chamber symphony orchestra, the chorus and Youth chorus in Zenica. - Bosnian national theatre in Zenica, which, with the rich repertoire and exceptional actor and director accomplishment, enriches the cultural life of the Canton and the entire Bosnia and Herzegovina - The museum of the town of Zenica founded in 1966. Tourism BiH • October 2009 
9

The mosque in Kraljeva Sutjeska – is one of

a fenomen ovoga područja jesu vode i šume. pećinama i šumama koje čine izuzetne pejzažne vrijednosti. Štrbački buk na rijeci Uni • Eko Kanton Jasminka Šuško Netaknuta priroda i zaštićena područja potencijali su za razvoj turizma u Unskosanskom Kantonu. raznovrsnošću i atraktivnošću. . toplim izvorima.Unskosanski Kanton Područje Unskosanskog Kantona obiluje mnogim rijekama od kojih je. Štrbački cascade on the Una 0 Turizam BiH • listopad 2009. između ostalih. većim ili manjim vodotocima. potrebno izdvojiti dvije najljepše: rijeku Unu i Sanu sa brojnim pritokama. Prirodne vrijednosti USK-a odlikuju se izvornošću.

out of which the most beautiful two should be singled out: the Una and Sana with numerous tributaries.Una-Sana Canton the This area of Una-Sana Canton is abundant in rivers. bigger and smaller flows. caves and woods that make exceptional landscapes. Opuštanje na Sani • Eco Canton Untouched nature and protected areas are the potentials for the development of tourism in Una-Sana Canton. diversity and attractiveness and the phenomenon of this region are the waters and woods. warm springs. Natural wealth of USC is characterized by the authenticity. Relaxment on the Sana Tourism BiH • October 2009 1 .

Također je neizostavno spomenuti i vrijedno kulturno – historijsko naslijeđe. U teritorijalnom smislu Unsko-sanski kanton čini osam općina: Bihać. Rafting vodiči su iskusni kajakaši-skiperi. Kestenovca. Zatim tu treba izdvojiti zemljišta.nsko-sanski kanton jedan je od deset kantona Federacije BIH. Cazin. Rafting izleti su pogodni za svakoga. Sanski Most i Velika Kladuša. ovo područje obiluje mnogim rijekama od kojih je. Ukupna površina Unsko-sanskog kantona je 4841 km2 ili 8. zatim Une u Kulen Vakufu. raznovrsnošću i atraktivnošću. graniči sa južnim i jugoistočnim dijelovima Republike Hrvatske. a fenomen ovoga područja jesu vode i šume. pećinama i šumama koje čine izuzetne pejzažne vrijednosti. prirodne ljepote pogodne za razvoj turizma. Bosanski Petrovac. i po kvalitetu i kvantitetu. vrsni poznavaoci divljih voda. toplim izvorima. šume i mineralne sirovine izuzetno vrijedne proizvodne baze. Bosanska Krupa. potrebno izdvojiti dvije najljepše: rijeku Unu i Sanu sa brojnim pritokama.2% ukupne površine Bosne i Hercegovine. To je avantura i pravi sportski i turistički užitak. 2 Turizam BiH • listopad 2009. Zauzima krajnje sjeverozapadno područje BiH. predstavljaju značajan potencijal za višenamjensko korištenje. U privrednom pogledu svakako se ističu vode spomenutih rijeka koje. Rijeka Una je jedna od najljepših i najčistijih rijeka svijeta. Bužim. Najznačajniji su pastrve i lipljen u područjima oko Une i Unca u Martin Brodu. Rafting na Uni Pecanje na Sani • • Rafting on the Una Fishing on the Sana Ribolovni turizam Rijeka Una i njene pritoke Unac. većim ili manjim vodotocima. a naročito rijeke Une. i nije potrebno prethodno znanje iz veslanja. . Ključ. Određeni dijelovi Unskog toka su dobro poznati po ribljem bogatsvu i redovito su posjećeni od strane sportskih ribolovaca. Značajno bogatstvo i prepoznatljivost Unsko-sanskog kantona jesu prirodne ljepote. Prirodne vrijednosti USK-a odlikuju se izvornošću. i ne propustite priliku da veslate po njoj. Rafting Rafting je spuštanje po manje ili više divljim rijekama u gumenom čamcu koji se naziva raft. Uz njih ćete na atraktivan i neobičan način doživjeti ljepotu rijeke i njenih kanjona. između ostalih. Zahvaljujući takvim karakteristikama Unsko-sanski kanton U ima veoma povoljan geoprometni položaj. Naime. Klokot i Dobrenica obiluju ribom. Neokrnjena priroda doline rijeke Une i njeni smaragdni brzaci će vas impresionirati. bogatstvo flore i faune itd.

Special resources and recognizability of the Canton are its natural beauties. Bosanska Krupa. Ronjenje na unskosanskim rijekama Raftnig na brzacima Une • • Diving in the Una-Sana rivers Raftnig on the rapids of the Una Rafting Rafting is getting down the more or less wild rivers in a rubber boat called raft. warm springs. Rafting trips are suitable for everybody and there is no need for previous knowledge of paddling. Klokot and Dobrenica are abundant in fish. which in quantity and quality represent important potential for multipurpose use. Una-Sana Canton has very favourable geo-traffic position. Bužim. Rafting guides are experienced kayakers-skippers. caves and woods that make exceptional landscapes. This region is abundant in rivers. Bosanski Petrovac. Tourism BiH • October 2009 3 . Kestenovac. and the most beautiful two should be singled out: The Una and Sana with numerous tributaries. This is an adventure and a true sports and tourist pleasure.It takes up the northwestern area of BiH and borders with southern and south-eastern parts of the Republic of Croatia. As regards the economy. Cazin. etc. U na-Sana Canton is one of the ten Cantons in the Federation of BiH.841 square km or 8. an old hand at wild waters and especially the Una River. woods and mineral materials with exceptionally valuable production basis. Natural wealth of USC is characterized by the authenticity. natural beauties suitable for development of tourism. the waters of mentioned rivers distinguish. Ključ. The total surface of Una-Sana Canton is 4. Fishing Tourism The Una River and its tributaries Unac. Territorially Una-Sana Canton is made up of eight municipalities: Bihać. you shall experience the beauty of the river and its canyons in an attractive and unusual way. The Una River is one of most beautiful and clearest rivers of the world. diversity and attractiveness and the phenomenon of this region are the waters and woods. Certain parts of the Una flow are well known by its fish stocks and are regularly being visited by the sports fishermen. then Una in Kulen Vakuf. there’s a need to emphasize the grounds. Then.2% of the total surface of Bosnia and Herzegovina. We cannot fail to mention the worthy cultural-historical heritage. With them. The most important species are trout and grayling in areas around the Una and Unac in Mrtin Brod. Thanks to these characteristics. bigger and smaller flows. the richness of the flora and fauna. Bjelila. The untouched nature of the Una river valley and its emerald rapids will impress you and don’t miss the chance to paddle over it. Sanski Most and Velika Kladuša.

Ronjenje Ronilački turizam je posljednjih godina postao jedan od najatraktivnijih vidova rekreacije i turističke ponude. Lovni turizam Cijelo područje Unsko-sanskog kantona je bogato lovištima. Što bi moglo biti bolja preporuka za dolazak u lovišta Unsko-sanskog kantona nego glavni primjerci uhvaćeni u ovom području. ma. modelarstvom. . zeca. zrakoplovnim jedriličarstvom. ljepota prirode i okoliša kojom ste okruženi za vrijeme lova. Sve ljepote ribolova možete doživjeti na Uni. padobranstvom. a za najhrabrije nešto novo – speed river diving. jarebicu i fazaRijeka Una • Una River na. čija težina ide do 25 kg. Osim lova. uz mogućnost fotografisanja veoma rijetkih spiljskih organizama. pravu ronilačku avanturu. zrakoplovne aktivnosti u Bihaću imaju važan i turistički značaj. godinu kada je osnovan sportski lovački klub. Ta jedinstvena rijeka beskrajne ljepote. tu su brojne aktivnosti na uzgoj i zaštitu životinjskih vrsta koje se redovito provode. divlju svinju. a ronilački doživljaj nezaboravan. Deseci hiljada ronilaca svake godine posjećuju ronilačke destinacije širom svijeta sa željom da dožive nešto novo. Organizujemo ronilačke izlete i ronjenje ispod brojnih. udaljem 5 km od grada Bihaća u neposrednoj blizini rijeke Une. Sportski ribolov u Bihaću datira još iz dalekih tridesetih godina prošlog stoljeća. iz kojeg se uzdižu planine Grmeč i Plješevica. Neki od njih su smješteni u neposrednoj blizini mjesta koja Vam daju mnoge privilegije. Također možete isprobati svoje vještine pecanja na rijeci Klokot.Bjelila. Područja Ostrošca i Kostela-Grmuše su karakteristična za pecanje na veće primjerke. U relativno malom prostoru možete isprobati Za spiljske ronioce organizujemo Vašu vještinu u lovu na medvjeda. rijeka Dabar. rijeka Klokot. Prvi organizirani oblici lova i okupljanja lovaca su vezani za 1945. Međutim. Dvoslapa rijeka Klokot. Sanski Most i rijeka Sanica. predivnih riječnih slapova. Bihać i njegova okolica ima dugu tradiciju lova. Aero klub „Bihać“ Aerodrom “Golubić-Bihać” je smješten u najljepšem dijelu Bosne i Hercegovine. sve je teže zadovoljiti ronilačku znatiželju i ponuditi novo i nedoživljeno. Kanjon Une prema Bosanskoj Krupi i rijeka Krušnica u Bosanskoj Krupi su raj za ribolov na mladicu-kraljicu Une. Pored sportskog aspekta. godine postoji i djeluje Aero klub „Bihać“. koje vizuelni efekat iz zraka čine sličnim onome u alpskom području. lipljena i pastrmku. Namjera osnivača je bila da se mladi ljudi bave zrakoplovnim sportovima: motornim letenjem. čak i ako ulov nije najbolji. Međutim. Nudimo potpuno novi ugođaj. s terminom održavanja tokom jula ili augusta svake godine. pružit će vam nezaboravne trenutke i dobar ulov. U ronilačkom centru u Bihaću nudi se sve potrebne ronilačke sadržaje sa ciljem da vaš boravak na rijeci Uni bude što ugodniji. godine AK “Bihać” organizira tradicionalne “Zrakoplovne susrete” koje posjećuju kolege iz susjednih zemalja i BiH. Loskuna. fantastičan i neponovljiv ronilački doživljaj. Ključ. Zbog raznolikosti faune ovo područje je jedno od najbogatijih lovišta u Bosni i Hercegovini. jer se aerodrom nalazi u atraktivnom ambijentu rijeke Une odakle vode mnoge letne rute po bihaćkoj dolini i kanjonom rijeke Une. Turizam BiH • listopad 2009. extremno ronjenje u čistoj i brzoj rijeci .borba sa riječnim brzacima i podvodnim preprekama. Od 1953. neće Vas ostaviti ravnodušnim. Od 1997. Svaki lovac pronaći će i zabavu sukladno svom afinitetu na jednom od mnogobrojnih lovišta. zmajarstvom i UL letenjem. ronjenje na nevjerovatnim lokacijasrndaća.

You can also try out your fishing skills on the Klokot River. boar. Because of the diversity of fauna this area is one of the richest hunting grounds in Bosnia and Herzegovina. the aviation activities in Bihać have an important tourist significance because the airport is located in the attractive environment of the Una River from which the mountains Grmeč and Plješevica rise and that makes the visual scenery from the air similar to the one in the Alpine area. extreme diving in clear and fast river – fighting the river rapids and underwater obstacles. The intention of the founders was for the young people to be active in air sports: motor gliding. Besides the sports aspects. and the diving experience unforgettable. Some of them are located near the places that offer you many privileges. gliderflying. The areas of Ostrožac and Kostela-Grmuša are characterized by angling the bigger specimens of fish. 5 km away form Bihać near the Una River. We offer completely new atmosphere. In the diving centre in Bihać. But. The first organized types of hunting and hunter gatherings are related to the year 1945. a true diving adventure. ing bears. Klokot. However. Aero club “Bihać” has been working since 1953. Bihać and its surroundings have the long hunting tradition. Diving Diving tourism has lately become one of the most attractive aspects of recreation and tourist offer. shall not leave you indifferent. Dabar. even if the catch is not the most successful. hare. Dozens of thousands of divers visit diving destinations all over the world in a desire to experience something new. This takes place during July or August every year. when the sports hunting club was founded. kite-flying and UL flying. fered in the purpose of your stay to be as pleasant as possible. Since 1997 the aero club “Bihać” has been organizing the traditional “Aviation meetings” that are visited by the colleagues from the neighbouring counties and BiH. In a relatively small area you can try out your skills of huntRijeka Sana • Sana River Aero club „Bihać“ The airport “Golubić-Bihać” is located in the most beautiful part of Bosnia and Herzegovina. Hunting Tourism The entire region of UnaSana Canton is rich with hunting grounds. Two-falls River. You can experience all the beauties of fishing on Una. We organize diving trips and diving under numerous beautiful river cascades and for the bravest ones something new – speed river diving. The canyon of the Una to Bosanska Krupa and the Krušnica River are a fishing paradise for fishing the queen of Una. partridge and pheasant. For the cave divers we organize diving at incredible locations with the possibility of taking photos of very rare cave organisms. Besides hunting there are also numerous activities in breeding and protection of animal species done. Ključ. What could be the best reference for coming to the hunting grounds of Una-Sana Canton but the major exemplars caught in this area. Klokot. Sanski most and Sanica. trout and grayling. Each hunter can find recreation matched with his affinity at one of the numerous hunting grounds. all the necessary programs are of- Tourism BiH • October 2009 . Sports fishing in Bihać dates from the far away thirties of the last century. it is more and more difficult to satisfy diver’s curiosity and offer something new and not experienced. fantastic and unrepeatable diving experience. roebuck. This unique river of immense beauty will give you unforgettable moments and good catch. flying-model construction.Loskun. the beauty of the nature and environment you are surrounded with. up to 25 kg.

. ekološke tehnologije uopće. Čehoslovačke. u kojem se u proteklih 7 godina predstavilo preko 1000 izlagača iz 15 zemalja. Zapadne Njemačke i Jugoslavije.Planinarenje. ekološka radionica Posebna ponuda . koji žele da vide još neviđene predjele Bosne i Hercegovine. sajamskog dijela. Una regata Rijeka Una izvire u susjednoj Republici Hrvatskoj kroz koju teče oko 12 km. stručni skupovi. U najkraćem. Najvećim dijelom teče kroz Bosnu i Hercegovinu i ulijeva se u Savu kod Kostajnice. dječje ekološke radionice. brdski biciklizam. Našim gostima nudimo planinarenje . nalazeći uporište u postojećim resursima ovog područja i viziji budućeg razvoja. paintball. istinske zaljubljenike rijeke Une. proizvoda i projekata. proizvoda i projekata. iz godine u godinu. ekološke akcije. Zadnjih godina bavimo se organiziranim odlaskom turističkih grupa u prirodu. EKOBIS je prepoznatljiv po tome što se uz svaku priredbu organiziraju i bogati edukacijski programi – okrugli stolovi. Do sada je realizirano preko 220 ovakvih sadržaja. ekstremni sportovi Klub ekstremnih sportova ¨Limit¨ je sportska organizacija koja okuplja mlade u regiji kojima pruža organizovane ekstremne sportske aktivnosti u prirodi. selektivnog karaktera. Klub extremnih sportova LIMIT nudi posebnu ponudu. nudimo lijepu avanturu u Sjeverozapadnoj regiji BiH. da u jednom danu obiđete i vidite najljepše dijelove gornjeg toka Une i da to zabilježite svojom kamerom. Una regata je uspjela svojim nenametljivim duhom i prepoznatljivim imidžom okupiti i zbližiti ljude. Sajam EKOBIS pokrenut je 2003. i imala je poseban status i privilegiju u odnosu na druga događanja te godine. Klekovači. godine. Osječenici. ekološke industrije. a sajam je posjetilo preko 60 000 posjetioca. Pored navedenog KES „Limit“ također nudi organizaciju teambuilding aktivnosti. pješačenje. Prva Unska regata startala je 1964. god. U svom gornjem toku.pješačenje i brdski biciklizam. U okviru pratećih sadržaja sajma održavaju se okrugli stolovi. Izazov koji pruža učesnicima upravo je ono što mnoge od njih. dovodi na Regatu. pa sve do Martin Broda. Pored klasičnog. ekološke prerade drveta i zdravstveno-bezbjedne hrane. ekoturizma. Start je u Bihaću i kreće se u pravcu Štrbačkog Buka koji je visok oko 22 metra. Na ovoj ‘ljepotici’ Una regata se uspješno organizira već 37 godina. promocije i prezentacije firmi. međunarodnu. obilazak kulturno – historijskog naslijeđa Unsko-sanskog kantona kao i Međunarodni ekološki sajam „Ekobis“ Sajam «EKOBIS» je manifestacija ekologije. On predstavlja unikatnu. ali po dogovoru vodimo naše goste i na druge planine. koju organizuje Privredna komora Unsko-sanskog kantona. od izvora u Srbu do Bihaća. U ovoj kajakaškoj karavani koja je plovila od Martin Broda do Bosanske Krupe bilo je 80 ljubitelja sportova na vodi iz Francuske. poslovni susreti privrednika. gastro-festival. alpinizam. bez obzira na teška razdoblja kroz koja je naša zemlja prolazila. Kao posebnu ponudu nudimo foto safari na rijeci Uni. prezentacije i promocije firmi. okupljajući ljude iz svih krajeva naše zemlje i inozemstva. Mađarske. ekološke akcije. vezanu za Turizam BiH • listopad 2009. koji ima izložbeno – prodajni karakter. Naš klub prvenstveno organizira aktivnosti u planinama u regiji Sjeverozapadne BiH. zatim dalje prema Kulen Vakufu do starog grada Ostrovica. Svake godine imamo sve više gostiju iz šireg okruženja. gdje se nalazi vodopad na Uni visok 8 metara. biciklističke avanture seoskim putevima sjeverozapadne BiH. tipična je planinska rijeka i teče preko slapova rijetko viđenih u svijetu.Foto safari Gornji dio toka rijeke Une nizvodno od Martin Broda do Ripča proglašen je Nacionalnim parkom. poslovnu manifestaciju sajamskog. koju možete doživjeti kroz naše organizirane aktivnosti na planinama u našem okruženju: Plješevici. kulturno-umjetnički i sportsko-rekreacijski sadržaji i dr.

We offer the mountaineering. “Limit” offers the organizations of teambuilding activities. As a special offer there is the photo-safari on the Una River. that you can experience through our activities on the mountains in our surroundings: Plješevica. We organize tourist groups’ trips to the nature. The extreme sports club LIMIT has the special offer – come and in one day see and go around the most beautiful parts of the upper Una flow and record that with your camera. It mostly flows through Bosnia and Foto safari • Photo-safari Tourism BiH • October 2009 . paintball. we offer nice adventure in the north western region of BiH. but as agreed we take our guests on other mountains too. Besides the mentioned. seeing the cultural-historical heritage sites of the Una-Sana Canton as well as the cycling adventures through the village roads of the north-western BiH. Shortly.Mountaineering Alpinism Hiking Mountain biking Extreme Sports The extreme sports club “Limit” is a sport organization that gathers young people in the region and offers organized extreme sport activities in nature. hiking and mountain cycling. to the old town of Ostrovica and all the way to Martin Brod where is the waterfall on the Una 8 metres high. Start is in Bihać and it goes to the Štrabački buk that is 22 metres high and then to Kulen Vakuf. Special offer – Photo-safari The upper flow of the Una downstream of Martin Brod to Ripče is declared a National park. Every year we have more and more guests from wider surroundings who want to see the unseen parts of Bosnia and Herzegovina. Klekovača. Osječenica. Una regatta The Una River springs at the neighbouring republic of Croatia. and flows through it in some 12 km. Our club organizes the activities in the mountains in the region of north-western BiH at the first place.

bogatijim. Kao da se u tim danima otvaraju brojne riznice bogaMost u Bihaću • Bridge in Bihaću tog kulturno-historijskog naslijeđa Bihaća. Haris Burina. a u pratećem programu održavaju se koncerti i promocije novih publikacija. Enis Bešlagić. od kojih i nekoliko dječijih. svake godine sa kalendarskim početkom ljeta Bihać živi novi život. sportska takmičenja. te “Gastrofestival” na kome su se predstavili domaći restorani i hoteli sa gastro ponudom Unsko-sanskog kantona. Turizam BiH • listopad 2009. u svoj godišnji kalendar upisuju gostovanje na našem Festivalu. Odtada. duhovnijim. Nada Đurevska. Po daskama bihaćkih otvorenih i zatvorenih scena prodefilovali su mnogi umjetnici od kojih ćemo navesti samo neke: Zijah Sokolović. Festivalom scensko-teatarske umjetnosti „Bihaćko ljeto”. poslovni susreti. godine Bihać je obogaćen novim sadržajem.. Kroz svoj kontinuitet Festival je postao svojevrstan kulturni brend grada Bihaća i njegove ljetne turističke ponude. Sve renomirane pozorišne kuće iz BiH. Josip Pejaković.. nanovo nadahnjujući njegove stanovnike onim profinjenim izrazima ljudskog duha što život čini uglađenijim. Ksenija Pajić.djece. Jasna Diklić. Zijad Gračić. izložbe i dr. kao i mnoge iz susjedne Hrvatske. jer „Bihaćko ljeto” za ovaj grad znači puno više od festivala. . kulturno-umjetnički i sportsko-rekreativni sadržaji. Emir Hadžihafizbegović. Festival scenskih umjetnosti „Bihaćko ljeto“ Od ljeta 1999.. Svakog ljeta se prikaže oko 15 recentnih pozorišnih predstava.

fair part that has the exhibition – saleable character. Festival of performing arts ”Bihaćko Ljeto” Bihać has been enriched with new programs since 1999. business event of the fair. etc. Through its continuity. Czechoslovakia. Ksenija Pajić. selective character connected to the ecological technologies. Una regatta has been successfully organized on this “beauty” for already 37 years. Nada Đurevska. ecotourism. Numerous artists passed over the boards of Bihać’s open air and indoors stages and here are some of them: Zijah Sokolović. in which in last 7 years over 1000 exhibitors from 15 countries presented themselves. and concerts and book presentations are held in additional program. Haris Burina. gathering people from our entire country and abroad. ecological industry. Bihać has been living a new life. It represents unique. finding its foothold in existing resources of this area and the vision of future development. EKOBIS is recognizable by the fact that rich educational programs are organized along with each event – round-tables. 9 Tourism BiH • October 2009 .000 visitors came to the fair..Herzegovina and pours into the Sava near Kostajnica. Hungary. Štbački buk Josip Pejaković. It feels like numerous treasuries of cultural-historical heritage of Bihać are being opened during these days and inspire people with the sophisticated expressions of human spirit that make life refined. West Germany and Yugoslavia. no matter how hard are the times our country has been going through. Emir Hadžihafizbegović. Zijad Gračić. because “Bihać summer” means much more than just a festival for this town. In its upper flow from the spring in Srb to Bihać it is a typical mountain river and flows over the waterfalls rarely seen in the world. It started in 2003. Local restaurants and hotels presented themselves with the gastrooffer of Una-Sana Canton within the “Gastro-festival”. children ecological actions. Enis Bešlagić.. true lovers of the Una River and bring them closer with its unobtrusive spirit and the recognizable image. International ecology fair ”Ekobis” The fair “EKOBIS” is the festival of ecology. The challenge that it gives to the participants is what brings them to the regatta. Besides the classical. every year in the calendar beginning of summer. gastro festival. All renowned theatres in BiH and numerous from neighbouring Croatia mark this Festival in their calendars. Over 220 programs like this had been realised and over 60. presentations and promotions of companies. ecological wood processing and healthy food that is organized by the Chamber of commerce of the Una-Sana Canton. ecological actions. symposiums. The first Una Regatta started in 1964 and had a special status and the privilege as compared to other events in the same year. 15 renowned theatre plays are performed every year. Jasna Diklić. international. out of which some for children. year after year. Since then. the Festival has become certain cultural brand of the town of Bihać and its summer tourist offer. Una regatta succeeded to gather people. business meetings. with the Festival of performing arts and theatre “Bihać summer”. cultural and sports and recreational programs. products and projects. In this kayak caravan that sailed from Martin brod to Bosanska Krupa there was 80 water sports fans from France. richer and more spiritual.

Kanjon Tare je svjetske vrijednosti i pod izravnom je zaštitom UNESCO-a. .stočna Bosna i istočna Hercegovina u jednom Istočni i južni dio Republike Srpske je područje iznimne prirodne atraktivnosti s nizom prirodnih fenomena. potencijali su koji istočni i južni dio RS čini turistički iznimno perspektivnim. kanjon rijeke Drine. nacionalni park Sutjeska. stočni i južni dio Republike Srpske Tatjana Bulajić I stočna Hercegovina koja obuhvaća područje u zaleđu Dubrovnika zajedno s gradom Trebinje koje je i samo za sebe turistički vrlo atraktivno. kanjon Tare kao područje pod zaštitom UNESCO-a. 90 Manastir Dobrun kod Višegrada Turizam BiH • listopad 2009.

91 Tourism BiH • October 2009 . the Sutjeska national park. The Tara Canyon is of the world’s value and is under the protection of UNESCO. astern and southern part of the Republic of Srpska E Monastery Dobrun near Višegrad astern Herzegovina which encloses the Dubrovnik hinterland area together with the town of Trebinje that is by itself very tourist attractive. the Tara Canyon as the area under the protection of UNESCO.astern Bosnia and eastern Herzegovina in one Eastern and southern part of the Republic of Srpska is the area of exceptional natural attractiveness with the line of natural phenomena. the Drina Canyon are the potentials that make eastern and southern part of the RS exceptionally promising in terms of tourism.

Opština Foča je vrlo bogata netaknutim prirodnim bogatstvima. Govza.Foča O pština Foča prostire se na 1115 kilometara kvadratnih. Volujak. koja svojim netaknutim i nevjerovatnim bogatstvom biljnog i životinjskog svijeta spada u najveće bogatstvo naše zemlje. a Maglić u svom podnožiju čuva jedan od najljepših dragulja. dužinom od nekih 25 kilometara protiče i jedna od najljepših rijeka svijeta. U sklopu nacionalnog parka. Pored svega ovoga nacionalni park i opština Foča se mogu podičiti jednim od najvećih bazena u Evropi. Osim nje tu su i prelijepe. . Bjelava. Na njenoj teritoriji se nalazi više od četrdeset vodotoka. odmah poslije Kolorada. „suza Evrope“ – Tara. planinska ljepotica Zelengora. a u neposrednoj okolini i Treskavica i Jahorina. Tu su najveći vrh Republike Srpske i BiH Maglić (2386 m). Zelengora i Maglić se najvećim dijelom nalaze u sastavu Nacionalnog parka „Sutjeska“. planinske rijeke: Ćehotina. Bistrica. koji nikoga ne može ostaviti ravnodušnim. Ljubišnja. na Tari i Drini je u poslijednje vrijeme došlo do razvoja ekstremnih vrsta turizma. Kolina. brze i bistre. sa rasponom nadmorske visine od 399 do 2386 metara. nalazi se najveća prašuma Evrope „Perućica“. koja svojom ljepotom svakoga ostavljaju bez daha. između Maglića i Volujaka. od kojih se svakako izdvaja rijeka Drina. bogate ribom. Ove rijeke svojim neprevaziđenim brzacima i bukovima svake godine privlače sve više zaljubljenika u ovu vrstu rekreacija. Ove planine svojom netaknutom divljinom pružaju inzvaredne uslove za uživanje u prirodi. U samom srcu Perućice nalazi se veličanstveni vodopad „Skakavac“ visok preko 80 metara. Hrčavka i ostale koje su kroz ovaj planinski kraj izbrazdale i izdubile duboke i • interesantne kanjone. Nalazi se u jugoistočnom dijelu RS uz samu granicu sa Republikom Crnom Gorom. Trnovačko jezero. Osim toga. koja kroz ovaj kraj protiče neokrnjene ljepote. kao i Bih sa Crnom Gorom. Zelengora se može pohvaliti sa svojih 8 „gorskih očiju“. Sutjeska. Vučevo. površine 16000 kvadratnih metara. Osim rijekama opština Foča je bogata i planinama. Osim svih ovih prirodnih bogatstava grad Foča i okolina imaju i Park prirode Sutjeska Sutjeska Nature Park 92 Turizam BiH • listopad 2009. bistrih i čistih planinskih jezera. Foča je središte gornjodrinske regije i važna raskrsnica puteva koji povezuju BiH i Srbiju sa Jadranskim morem. koja je stavljena pod zaštitu UNESKOa sa drugim najdubljim kanjonom u svijetu. Sve ove rijeke su bogate kvalitetnom i zdravom ribom i pružaju izvrsne uslove za sve vrste ribolova. Pored svih ovih rijeka teritorijom opštine Foča.

These rivers attract more and more lovers of this kind of recreation with their rapids and waterfalls every year. and Treskavica and Jahorina are close too. development of extreme kinds of tourism has occurred on Tara and Drina lately. In the hearth of Perućica there is a magnificent waterfall “Skakavac” over 80 meters high. swift and clear. between Maglić and Volujak. Sutjeska. not only the rivers. while Maglić has one of the most beautiful pearls the Trnovačko lake at its foot. Foča is the centre of the upper Drina’s region and an important crossroads that connect BiH and Serbia with the Adriatic Sea.386 metres. which has been put uder the protection of UNESCO. which belongs to the biggest wealth of our country with its untouched and amazing wealth of flora and fauna.000 square metres.Foča T he municipality of Foča extends across 1. All of these rivers are rich with high quality and healthy fish and give excellent possibilities for all kinds of fishing. Bistrica. The biggest peak of the Republic of Srpska and BiH Maglić (2386 m) is here. Govza. that doesn’t leave anybody indifferent. rich with fish. the mountain beauty Zelengora. Ljubišnja. Kolina. Hrčavka and the others which have furrowed and scooped out deep • and interesting canyons through this mountain area. through some 25 kilometres. Zelengora and Maglić are mostly parts of the National park “Sutjeska”. one of the most beautiful rivers of the world flows – “The tear of Europe” – Tara. clear and clean mountain lakes that leave everybody breathless. with the second deepest canyon in the world. the national park can be proud of one of the biggest pools in Europe with the surface of 16. The municipality of Foča is very rich in the untouched nature wealth. Foča is also rich with mountains. Vučevo. The town of Foča and surroundings has a lot of cultural-historical Podrinjsko etno selo (Stanišići) Tourism BiH • October 2009 93 . It is located in the south-eastern part of the RS and it borders with the Republic of Montenegro. Zelengora can boast with its 8 “mountain eyes”. Besides that.115 square kilometres with the height above sea level between 399 and 2. Besides all of this. Volujak. Bjelava. right after the Colorado River. there is the biggest primeval forest of Europe “Perućica”. where the Drina River stands out. Besides it. Within the national park. Through the territory of the municipality of Foča. There are over forty water flows in its territory. and BiH with Montenegro. mountain rivers Ćehotina. which flows through this area in its untouched beauty. there are also the beautiful. These mounEthno village (Stanišići) tains offer exceptional conditions for enjoying the nature with their untouched wilderness.

9 Istočno Sarajevo rad Istočno Sarajevo je administrativni. Grad ima dosta bogat i zanimljiv Muzej „Stare Hercegovine“. Prači i Željeznici. dosta pravoslavnih crkava i spomenik partizanima na Tjentištu. planinarima.000 stećaka – nadgrobnih spomenika. a na Tjentištu se nalazi muzej Bitke na Sutjesci. kulturni. Čist planinski vazduh odmara ne samo tijelo. ribolovcima. od novembra do aprila. . Po svojoj zanimljivosti se izdvajaju stara Sat-kula u samom centru grada. i one su već odavno omiljena destinacija lovaca iz cijele Evrope. Prosječna visina mu je skoro 100 cm a najniže temperature su u januaru sa prosječnom dnevnom od -9. Područje opštine Foča ima znatan broj netaknutih seoskih ambijenata pa se zadnjih godina radi na razvoju seoskog turizma. nekoliko starih utvrđenja iz srednjeg vijeka. posebno u gornjim dijelovima i obično na istoj nadmorskoj visini. Osim toga. treba spomenuti da bogate šume ovoga kraja pružaju izvanredne mogućnosti za sve vrste lova. Mnogi tragovi ukazuju da je na području današnjeg grada Istočno Sarajevo čovjek prisutan od pradavnih vremena.000 grobnica u obliku kamenih gomila i 3. svjedoče o dvije civilizacije prije Hrista. Stotinjak vrela i izvora se poput paukove mreže pletu prema rijekama Miljacki. Svojim četinarskim i listopadnim šumama. između planina Kopita i Romanije arheološki nalazi među kojima i eksponati iz više od 2. univerzitetski. G vatljivom svim vrhunskim sportistima. lovcima.9 °C. rekreativcima. Foča je već tradicionalan domaćin više sportskih manifestacija među kojima je potrebno izdvojiti rafting prvenstva BiH i svijeta. a ponekad i u maju. čistom vodom i šumskim plodovima Jahorina pruža izvanredne uslove za Jahorina ijetka su mjesta kao što je Jahorina. turistički i sportski centar. Najviši vrh je Ogorjelica – 1916 metara. koji ne propušta vodu. već i dušu. Jahorina obiluje mnogobrojnim izvorima. Zahvaljujući geološkom sastavu.Proljeće na Jahorini • Spring on Jahorina dosta sadržaja kulturno-istorijske vrijednosti. privredni. stočarima kao i onima čija su čula željna uživanja i spokoja u prirodnim ljepotama. Na Glasinačkoj visoravni. Snijega na ovoj planini ima oko 180 dana u godini. gdje je priroda bila tako izdašna i darovala joj sve što je čini primamljivom i prih- R Turizam BiH • listopad 2009.

The area of the municipality of Foča has got numerous untouched village ambiances so there are efforts made in developing the rural tourism. not only the natural beauties. Those which stand out by their interesting features are: the old Clock-tower in the town’s centre. With its coniferous and leaf woods. and the one that should be singled out is the rafting championship of BiH and the world. especially in higher parts and usually at the same altitude. there are archaeological finds that witness about two civilizations before Christ. The snow is present on this mountain around 180 days a year.worthy attractions. Jahorina is abundant in water-springs. cultural. hunters. The town has very rich and interesting Museum “Old Herzegovina”. The highest peak is Ogorjelica – 1916 metres.000 tumuli graves and 3. Jahorina laces like Jahorina are very rare. tourist and sports centre. Foča has been the host for many sports events traditionally now. The average snow height is almost 100 cm. and already are the favourite destination for the hunters from all over the Europe. Thanks to its geological structure that doesn’t leak. orthodox churches and a monument for the partisans at Tjentište. Numerous traces show that humans have been present in the area of today’s town of Eastern Saraejvo since the ancient history. graziers and those who desire enjoyment and serenity in these natural beauties. Winter on Jahorina Tourism BiH • October 2009 9 . between the Kopito and Romanija mountains. university.000 stećaks – the tomb stones.9ºC. and at Tjentište there is a museum of the Sutjeska battle. About hundred of springs and wells are making a net towards the rivers Miljacka. Prača and Željeznica. Clear mountain air rests the body and the soul. economical. On Glasinac plateau. mountaineers. fishermen. the place where the nature was so generous and gave it all that makes it attractive for all P the top sportsmen. Also worthy of mentioning is that rich woods of this region offer great possibilities for all kinds of hunting. rare game and biggest wild game. clear water and forest fruits. few old medieval fortifications. and among these finds there are exhibits from over 2. and the lowest temperatures are in January with the average day temperature of -9. Zima na Jahorini • Eastern Sarajevo T he town of Eastern Sarajevo is the administrative. Jahorina gives great conditions for the habitat of numerous forest animals. from November till April and sometimes in May.

katolička Katedrala. Njen nakit je unikatan i neponovljiv. vijeka i prekrasan park stanište brojnih šumskih životinja. Pećina Orlovača je jedan od najljepših bisera koje je milionima godina vajala i stvarala Božja ruka. jer samo Jahorina ima Rajsku dolinu. . vijeka. koji podsjećaju na antičke i renesansne dvorce i spomenike različitih boja. kako plemenite i rijetke divljači. te spomenik Jovanu Dučiću. Opština broji 36000 stanovnika smještenih uglavnom P Turizam BiH • listopad 2009. sagrađena krajem XIX. Danas na Jahorini skijašima je na raspolaganju više od 20 km odlično uređenih staza za alpsko skijanje povezanih žičarama i ski – liftovima ukupnog kapaciteta 7. nekada Crkva Blažene Djevice Marije. Današnji naziv datira iz XVI. a za najmlađe uvijek je u funkciji bebi – lift.Arslanagića most u Trebinju • Arslanagića Bridge in Trebinje Pećinu Orlovaču. To su neopisive. Opština obuhvata površinu od 904 km. vijeku kod Konsantina Porfirogenita pod nazivom Tribunija. u kojima se stalagmiti. Od ostalih atrakcija koji se ubrajaju u turističku ponudu Istočnog Sarajeva važno je spomenuti osobito 9 Trebinje rostor opštine Trebinje se nalazi na krajnjem južnom dijelu Bosne i Hercegovine. Od životinja koje su svoje stanište našle na prostorima Jahorine treba izdvojiti srneću divljač. Ovaj Repušin do. Iznad grada se proteže planina Leotar nadmorske visine od 1293 metra.500 skijaša na sat. Grad je izgrađen u mediteranskom stilu. Trebinje se prvi put pominje u X.500 hektara je na nadmorskoj visini od 590-1910 metara. U samom centru grada smješten je današnji Stari grad – Kastel nastao od nekadašnjeg trgovačko – zanatskog centra. te medvjeda kao najatraktivniju divljač. zbog njegove ljepote i osobenosti skijaši su prizvali Rajskim. spomenik Njegošu. koji je kasnije promjenjen u Travunija. koje ima na cijelom lovištu. nalazi se na nadmorskoj visini od 272 m i ima mediteransku klimu sa 260 sunčanih dana godišnje. U njemu se nalazi Muzej Hercegovine sa bogatim stalnim postavkama i Osman – pašina džamija. a manji dio stanovništva smješten je u seoskim sredinama. kako ga zovu mještani. prva asocijacija je snijeg i skijanje. Teritorija jahorinskog lovišta na 12. stalaktiti i halaktiti smjenjuju sa fragmentima koralnog i aragonitnog nakita i jedinstvenim pećinskim stubovima. sagrađena 1729. tako i najkrupnijeg divljeg zvjerinja. trebinjskom pjesniku i ambasadoru. Ali ipak kad neko pomene Jahorinu. u urbanoj sredini. skrivene ljepote. To je zaleđe južnog Jadrana ili zaleđe dubrovačko-hercegnovskog primorja. godine. U neposrednoj blizini Starog grada nalaze se Platani stari preko 100 godina po kojima je ovaj grad prepoznatljiv.

500 skiers per hour. Old Town Trebinje Trebinje T he area of the municipality of Trebinje is located in the utmost south of Bosnia and Herzegovina. The municipality extends to the surface of 904 km. the first thing that crosses mind is the snow and skiing. The cave Orlovača is another attraction that is included in the tourist offer of Eastern Sarajevo. In the centre of the town the Old town – Kastel is located. There is the Museum of Herzegovina with rich permanent exhibition and Osman-pasha’s mosque built in 1729. A special attractiveness is the Trebišnjica River. This is the hinterland of the southern Adriatic or the hinterland of Dubrovnik-Hercegnovi’s littoral. when someone mentions Jahorina. But. the skiers have at their disposal over 20 km of excellent ski runs for Alpine Jelena Anžujska. Jelena Anžujska. The skiers gave the name Paradise or Heavenly for this Repušin do. The cave Orlovača is one of the most beautiful pearls that God’s hand has been creating and sculpting for millions of years. catholic cathedral. and is placed at the altitude of 272 m with the Mediterranean climate with 260 sunny days a year. Trebinje was first mentioned in X century by Konstantin Porfirogenet under the name Tribunija. a poet and ambassador from Trebinje.500 hectares is at the altitude of 590 to 1910 meters. These are beyond words and hidden beauties. There are planetrees over 100 years old next to the Old town by which is this town recognizable. from the beginning of XX century. because of its beauty and peculiarity. There are also the cultural monuments from the II World War in the park and beautiful fountains. the monument for Jovan Dučić. Ivo 9 Tourism BiH • October 2009 . as the locals call it.000 inhabitants living mostly in urban area and partly in rural environment. where the stalagmites. Its jewellery is unique and unrepeatable. Today’s name dates from XVI century. Among the animals that found their habitat at Jahorina. later changed into Travunija. stalactites and helectites alternate with the fragments of choral and aragonite jewellery and unique cave columns that remind of Antique and renaissance castles and monuments of different colours. The mountain Leotar spreads above the town at the altitude of 1293 metres. It is very attractive because of its beauty and numerous bridges over it (Perovića/Arslanagića Bridge from XVI century. and there is a babylift for the youngest. with the length of 96 km. which used to be Europe’s biggest sinking river. because only Jahorina has got the Paradise valley. which can be found all over the hunting grounds and the bear as the most attractive game. The town was built in Mediterranean style. former Blessed Virgin Mary’s church built at the end of XIX century and beautiful park where is the monumental church of Sacred Transfiguration of the Lord.The territory of the Jahorina hunting grounds of 12. which aroused from former trade-craft centre. The municipality has 36. monument for Njegoš. placed. Today. stari grad Trebinje • skiing connected by cableway and ski-lifts with the capacity of 7. the ones that should be singled out are does.

vijek). Posebnu atraktivnost predstavlja rijeka Trebišnjica.) kao i brojnih izletišta koja su smještena na obalama ove prelijepe rijeke: Lastva. Prema procjeni.500 stanovnika. vijek). odnosno Bosne i Hercegovine. Na prostoru Studenca i danas postoji stari dolap za navodnjavanje što ovom izletištu daje posebnu draž. parohijski dom. opština Višegrad danas ima oko 13.000. koji je podignut na temeljima stare crkve. vijeka. manastir Zavala (XVI. a koji je prirodno stanište reliktne vrste. Trebinjski dani vina i dr. Opština Višegrad ima površinu od 448 km². a prosječna nadmorska visina iznosi 324 m. Pored crkve je izgrađen Eparhijski dom sa bibliotekom. U gradu postoji i nekoliko već tradicionalnih kulturnih manifestacija. Trebinje je prepoznatljivo i po svojoj gastro ponudi.-XVII. vijek). poput kajakaša. V Turizam BiH • listopad 2009. dužine 98 km. Na području opštine Višegrad registrovana su dva lovišta: Lovište „Panos“(38 488ha) i Lovište „Kamenica“(3 842ha). 16 km od granice prema Srbiji.u kojem se nalaze monumentalna Crkva Svetog Preobraženja Gospodnjeg.-XVII. pod čijom je upravom bio i srednjovjekovni grad Dobrun. uvijek će naći dovoljno razloga da svrati u Trebinje. kada čitavu Bosnu i Hercegovinu preuzima Austro-Ugarska. kanuista i sportskih ribolovaca. Pančićeve omorike. Pored crkve sagrađeni su zvonik. Jazina i Studenac. Dolaskom Austrougara Višegrad dobija konture gradske sredine. Zaista. koji se graniči sa nacionalnim parkom Tara. galerija ikona. a sam grad oko 8. Posebna prednost turističke ponude Trebinja je seoski turizam. Trebinje je bogato kulturno – istorijskim spomenicima vjerskog karaktera. Po turskim izvorima 1544. ko traži. Dučičeve večeri poezije. Rijeku Drinu smatraju jednom od najljepših rijeka u bivšoj Jugoslaviji. česma i mala crkvena knjižara. manastir Duži (XVI. On je jedan od velikih osmanskih vojskovođa porijeklom iz Bosne. Posebnu pogodnost za turiste predstavlja i to što je područje Trebinja izuzetno bogato životinjskim vrstama te stoga ima izuzetan značaj u razvoju lovnog turizma. U okolini Trebinja nalaze se brojni stari gradovi i utvrđenja koji podsjećaju na burnu istoriju ovog podneblja: Klobuk i Mičevac. amfiteatar. s početka XX. svjetskog rata i prelijepe fontane. Crkva svetog Vasilija Ostroškog na mjestu rodne kuće u selu Mrkonjići. Ovaj hram koji dominira na brdu Crkvina i vidi se sa svake tačke u gradu na Trebišnjici vjerna je kopija manastira Gračanica na Kosovu i Metohiji. vijek). kao i sjeverni dio opštine Višegrad. . nekada najveća ponornica u Evropi. U prošlosti je bila čuvena po plahovitoj naravi i splavarima koji su krotili njene bukove. koji se tradicionalno održavaju svako ljeto. vijeka. a najpoznatije među njima su: Trebinjske ljetnje svečanosti. Manastir Tvrdoš (IV-VI. te biser turističke ponude Hercegovačka Gračanica podignut pjesniku Jovanu Dučiću. kao što su: Petro-Pavlov manastir (IV-VI vijek). godine kada je pripadao moćnoj srpskoj vlastelinskoj porodici Pavlovića. Višegrad se prvi put pominje 1433. a ono će mu uzvratiti kao i uvijek srdačno i velikodušno. Spomenućemo i ostale graditeljske cjeline. poznatom Trebinjskom vinu. izuzetno privlačna zbog svoje ljepote i brojnih mostova koji se protežu preko nje ( Perovića /Arslanagića/ most iz XVI. na vrhuncu svoje moći naređuje da se u Višegradu na Drini sagradi most kome ravna Višegrad išegrad se nalazi na krajnjem istoku Republike Srpske. 9 te utvrđenja Strač i Kula Vuka Brankovića. most Ive Andrića. manastir Dobrićevo (XIII. Kameni most i dr. Od prirodnih ljepota posebno treba izdvojiti rijeku Drinu. i on ostaje pod turskom vlašću sve do Berlinskog kongresa 1878. Jedna od atrakcija koja je vezana za rijeku Trebišnjicu su skokovi sa mosta. godine ovaj grad osvaja Osmanpaša. Na rijeci se često mogu vidjeti poklonici sportova na vodi. Trebinje je u svjetskim okvirima prepoznatljivo po svom brendu. Na Drini ćuprija Višegradska ćuprija na Drini je zadužbina velikog vezira Mehmedpaše Sokolovića. U parku se još nalaze spomenici kulture iz II.

and the most familiar are: Trebinje summer festivities. the famous Trebinje wine. etc. monastery Duži (XVI – XVII century). the gallery of icons. This temple. monastery Zavala (XVI – XVII century). Dučić poetry evenings. Trebinje is rich with religious cultural-historical monuments.Andrić Bridge. Jazina and Studenac. There are numerous old towns and fortifications in Trebinje’s surroundings that remind of the tumulThe Bridge over the Drina in Višegrad tuous history of this region: Klobuk and Mićevac and the fortifications Strač and the Vuk Branković tower. amphitheatre. The monastery Tvrdoš (IV – VI century) built on the foundations of the old church. the Stone Bridge. There are few already traditional cultural events in the town. parish home. One of the attractions related to the Trebišnjica River are the divings from the bridge traditionally held every summer. built in the memory of the poet Jovan Dučić. which gives special charm to this resort. monastery Dobrićevo (XIII century).) and many resorts located on the banks of this beautiful river: Lastva. At Studenac there is an old treadmill for irrigation even today. We shall mention other buildings like: Peter-Paul’s monastery Na Drini ćuprija u Višegradu • (IV – VI century). kayakers. You can often see the water-sports fans on the river. Vasilije Ostroški at the place of the birth house in the village of Mrkonjići and Gračanica. Trebinje is world wide known for its brand. Special privilege for the tourist represents the fact that the area of Trebinje is very rich with animal species and therefore it has excep- Tourism BiH • October 2009 99 . Special advantage of the tourist offer of Trebinje is the rural tourism. the church of St. Next to the church a bell-tower. etc. the pearl of the tourist offer of Herzegovina. canoeists and sports fishermen. a fountain and small church library were built. Trebinje is also recognizable for its gastro offer. Trebinje wine days. which dominates on the hill Crkvine and is seen from every point in the town on Trebišnjica is the exact replica of the monastery Gračanica at Kosovo and Metohija.

150 m visoko u stijenama. lovnog. a po popisu iz 1991.796 stanovnika. a gradio ga je tada najčuveniji turski arhitekta Kodža Mimar Sinan. Grad Bijeljina je administrativni. etnografskom i istorijskom dijelu.187 stanovnika. Jovana U prošlosti je bila izgrađena u potpunosti od drveta. ribolovaca i svih ljubitelja prirode. i ubrzo su otkrili da rane koje su zadobijali u radu mnogo brže zarastaju nego što bi trebalo. To blagotvorno dejstvo su pripisali mineralnoj vodi u kojoj su se kupali. Most je izgrađen u periodu od 1571. Plodna zemlja. Muzej Semberije sa mnogo eksponata u arheološkom. 100 Bjeljina B ijeljina je posljednjih godina postala značajna turistička destinacija u pogledu razvoja banjskog. Smještena je u gustoj borovoj šumi na nadmorskoj visini od 414 m. blage neuroze. Federacije BiH. Crkva Sv. Crne Gore i Hrvatske. Detalji iz Bjeljine Details from Bjeljina Turizam BiH • listopad 2009. godine. dijabetes. pa je tada odlučeno da se tu napravi hamam. Hamam je i danas u upotrebi. Bijeljina je opštinski centar ravne Semberije i blagog pobrđa planine Majevice. 12 km od Višegrada u klisuri rijeke Rzav. čine ovaj grad turistički vrlo atraktivnim. vijeku.000 stanovnika. Grad Bijeljina je tada imao 36. kampera. kao i velikim brojem knjiga i istorijskih zapisa godišnje posjeti oko pet hiljada turista. privredni. do 1577. godine. zdravstveni i kulturni centar Semberije. Drina postaje ljeti glavno izletište kupača izviđača. godine upisan je u UNESCO listu svjetske kulturne baštine. poznat još u 15. Željezničkim pravcem BijeljinaŠid grad je povezan sa željezničkim pravcem Beograd-Zagreb. Manastir Dobrun Manastir Dobrun. Most je jedan od najznačajnijih nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine. Prilikom vađenja kamena radnici su otkrili izvor mineralne vode. dok danas opština ima 150. nalazi se u živopisnom planinskom kraju na putu Višegrad – Užice . a iznajmljuje se na sat. tranzitnog. hronične ginekološke bolesti. Srbije. a u julu 2007. u izvorima poznat kao Kruševo. tako da je postala prava ekološka oaza zdrave i čiste prirode. Ima oblik jednobrodne bazilike i nije freskopisana.000. . hronični gastritis i rehabilitaciona postreumatska stanja ekstremiteta. blizina graničnih prelaza koji su povezani savremenim asfaltnim putnim mrežama sa svim dijelovima Republike Srpske.nema. obrazovni. blagi klimatski uslovi i tradicija ljudi ovog kraja da obrađuju zemlju i proizvode zdravu hranu. Prostor opštine Bijeljina zahvata 734 kvadratnih kilometara. vjerskog i sportskog turizma. Bio je nekada najpoznatiji srednjovjekovni grad u ovoj oblasti . Za izgradnju mosta korišten je kamen koji je donošen iz majdana na prostoru današnje Višegradske banje. Stari grad Dobrun Nalazi se u neposrednoj blizini manastira Dobrun. a grad broji oko 70. Višegradska banja Višegradska Banja nalazi se 5 km sjeverno od Višegrada. Hamam u Višegradskoj banji Hamam je nastao za vrijeme gradnje čuvene ćuprije na Drini 1575. opština je brojila 96. god. gdje se u savremeno opremljenom medicinskom bloku s uspjehom liječe svi oblici reumatskih oboljenja. Banja Dvorovi ima ljekovitu termomineralnu vodu natrijumsko-kalcijum-hidrokarbonatnog sastava. Izgrađen je u istočnjačkom stilu i predstavlja remek djelo tadašnjeg graditeljstva. ribolovnog.

The old town Dobrun It is located next to the monastery Dobrun. The municipality of Višegrad has the surface of 448 square km. Hamam in the Višegrad’s thermal resort Hamam (Turkish bath) was made during the construction of the famous bridge over the Drina in 1575.842 ha). St. is located in a picturesque area on the road to Višegrad-Užice. Višegrad was mentioned for the first time in 1433 when it belonged to the powerful Serbian noble Pavlović family. Banja Vilina Vlas u Bijeljini • V Two hunting grounds are registered in the area of the municipality of Višegrad: the Hunting groun “Ponos” (38. 16 km from the border with Serbia. known even in the 15th century. Osman pasha conquered this town in 1544 and it stayed under the Turkish authority until the Berlin Congress in 1878 when the entire Bosnia and Herzegovina was taken over by the Austria-Hungary. Višegrad’s thermal resort Višegrad’s thermal resort is located 5 km in the north from Višegrad. Baths Vilina Vlas in Bijeljina Bjeljina B ijeljina has been recently an important tourist destination in regards to development of 101 Tourism BiH • October 2009 . or Bosnia and Herzegovina. It has the shape of one nave basilica and without fresco writing. It is placed in the thick pine woods at the altitude of 414 m. Jovan’s church In the past it was built from wood to the full. For the construction of the bridge the stone was used that was brought from the mines in the area of today’s Višegrad thermal resort. 150 metres high in the rocks. It is estimated that the municipality of Višegrad has about 13. The bridge was built in the period between 1571 and 1577 and it was built by those days’s most renowned architect Kodža Mimar Sinan. According to the Turkish sources.500 inhabitants and just the town about 8. The monastery Dobrun The monastery Dobrun. He was one of the great Ottoman army leaders of Bosnian origin and at the peak of his power he ordered that the bridge should be made over the Drina. When AustriaHungary came Višegrad got the contours of a town. This used to be the most famous medieval town in this region. the bridge without a peer. During the stone digging the workers discovered the spring of mineral water and soon found out that the wounds they got while working healed much faster than ordinary. as well as the northern part of the municipality of Višegrad that borders with the National park Tara. It was built in the oriental style and represents the master piece of the then architecture.000. in sources known as Kruševo.488 ha) and “Kamenica” (3. 12 km away from Višegrad in the cliff of the Rzav River. under whose authority was the medieval town Dobrun also. The hamam is still in use and is being hired for an hour. Višegrad išegrad is located in the utmost east of the Republic of Srpska. It was famous for its impetuousness in the past and the rafters who tamed its rapids. it was registered at UNESCO’s list of the world cultural heritage. which is the natural habitat for the endemic species the Serbian spruce. They attributed that beneficial remedy to the mineral water they bathed and it was decided then for the hamam to be made. One who searches will always find enough reasons to come to Trebinje and it will always answer back warmly and generously. The bridge is one of the most important national monuments of Bosnia and Herzegovina. The bridge over the Drina The bridge in Višegrad over the Drina is an endowment of the Grand Vizier Mehmed-pasha Sokolović. The Drina River is assumed to be one of the most beautiful rivers in former Yugoslavia. and average altitude is 324 m. The Drina River is the natural beauty that shoul be singled out.tional importance in the development of the hunting tourism. and in July 2007.

kamenim jezikom zbore o čovjeku i životu. Nikole u selu Srđevići.Rekreativcima i sportskim ekipama su na dohvat ruke tereni za rukomet. nekropole sa stećcima. Stećci – stotine i hiljade nijemih kamenih kazivača rasutih po ravnici i brdima oko gatačkog polja.vijeka. osobito u posljednje vrijeme. pisan na pergamentu za potrebe crkve u Srđevićima. bistre planinske rijeke i Panorama Gacka • P druge atraktivnosti koje rijetko gdje možemo sresti u tolikom broju na jednom mjestu. njegovog najvažnijeg grada u kome je izdao najviše povelja. odbojku. grad Ključ i druge znamenitosti i sakralne objekte. U reljefu ovog područja ističe se prostrano Gatačko polje i vijenci visokih planina koje ga okružuju. šumski kompleksi. seoskog turizma u čemu.000 stanovnika. košarku. Ključ je išao u red najvažnijih gradova Hercegovine. Gacko odručje opštine Gacko obuhvata površinu od 736 km² na kome živi oko 11. Panorama of Gacko 102 Turizam BiH • listopad 2009. Iz bogate riznice kulturno-istorijskog naslijeđa možemo pomenuti srednjovjekovnu Crkvu sv. izgradila je crkvu pred gradom. Grad Ključ se nalazi nedaleko Gacka. Njegova smaragdno zelena i bistra voda nerijetko privuče turiste koji tokom ljeta ovuda prolaze prema moru. otvoreni olimpijski bazen kao i dva mala i dva dječja bazena sa različitom temperaturom jer se bazeni pune termalnom vodom temperature 75 stepeni. Kompletan prostor krase predivni tereni idealni za razvoj zimskog. Lučna brana je kulturno-istorijski spomenik i pod zaštitom je države. što su bezimeni kamenodjelci znakovima i riječima uklesali i koljensko kazivanje dolazećim ostavili. Nekada omiljeno mjesto za odmor mnogih glumaca. Kulturno-istorijske vrijednosti gatačke opštine svjedoče o dugoj i burnoj prošlosti ovog kraja. U manastiru Žitomisliću se čuva Minej iz 14. Nalazi se u istočnom dijelu planinske Hercegovine. Dva topa sa ovog utvrđenja prenesena su u Zemaljski muzej u Sarajevu. Njegova žena Jelena. ribolovnog i ostalih vidova turizma. ćerka kneza Lazara i udovica Balšića. Utvrđenje se sastoji od donjeg i gornjeg grada i u osnovi ima pravugaoni oblik. a sagradio ga je srednjovjekovni gospodar Zahumlja Sandalj Hranić. a zatim hladi do željene temperature. seoskog. jezero Klinje je pravi dragulj u ovom dijelu visoke Hercegovine. planinskog. koja su determinisala tok i oblik urbanog i kulturnog razvoja sve do danas. lovnog. Posebnu pažnju Bijeljina posvećuje razvoju ruralnog. izletničkog. pa se iznad najstarije brane na Balkanu zadrže i po nekoliko dana. Jezero Klinje je prava atrakcija na samo par kilometara od magistralnog pravca što vodi prema moru. bilježi izuzetne rezultate. . Poslije mnogo lutanja sa oštećenim tekstom i isječenim zapisima dospio je u manastir na Neretvi gdje se čuva i izlaže kao značajan eksponat starog duhovnog života Gacka. tenis. umjetnika i pjesnika. Na području Gacka postoje tragovi raznih kulturnih strujanja kao rezultat istorijskih zbivanja.

In the monastery in Žitomislić a Minej from the 14th century is kept. Bijeljina is the municipality centre of the low Semberija and slight hilly land of the Majevica Mountain.187 inhabitants then. written on a parchment for the need of the church in Srdevići. the Federation of BiH. The characteristics of this region are fertile ground. The fortification consists of the lower and upper town and it has rectangular base. tennis. fishing and all other aspects of tourism. The spacious Gacko field and the mountain chain that surrounds it stand out in the relief of this area. The entire region is ornamented by beautiful grounds ideal for the development of winter. with the damaged text and cut up records. the town Ključ and other sights and sacral buildings.796 inhabitants. the Olympic size swimming pool.thermal resort. Bijeljina gives special attention to the development of the rural. and big number of books and historical records. mild climate and the tradition of land cultivation and producing the healthy food. Serbia. and chronic gastritis and rehabilitation post-rheumatic conditions of extremities. transit. Thermal resort Dvorovi has got the thermo-mineral water with sodium-calcium-hydro carbonate structure. volleyball. rural. mild neurosis. hunting. scouts. and according to the census from 1991 it counted 96. After a lot of wandering. excursion.000. diabetes. ethnographical and historical part. fishing. mountain. where in modern equipped medicinal block are successfully healed all kinds of rheumatic diseases. a daughter of prince Lazar and the widow of Balšić built the church in front of the town. It is located in the eastern part of the mountainous Herzegovina. Stećaks – hundreds and thousands of these speechless stone tellers scattered about the lowlands and hills around the Gacko field speak in the stone language about the man 103 Tourism BiH • October 2009 . basketball. economic. Recreationists and sports teams have at their hand the courts for handball. About five thousands of tourists every year visit the museum of Semberija. fishermen and all the nature lovers. forest grounds.000 inhabitants and the town itself about 70. Nicolas in the village of Srdevići. while today the municipality has 150. the stećak necropolises. Two cannons from this fortification had been transferred to the National Museum in Sarajevo. The town had 36. and it has become a true ecological oasis of healthy and clean nature. In the Gacko region there are traces of various cultural circulations which are result of historical happenings that determined the course and form of urban and cultural development until today. which has numerous exhibits in archaeological. religious and sports tourism. From the rich treasury of cultural-historical heritage we can mention the medieval church of St. educational. campers. two small and two children pools with different temperature because the pools are filled with thermal water with the temperature of 75 degrees and then cooled as desired. During the summer Drina becomes the main resort for the bathSredište Gacka • Centre of Gacko ers. Ključ was his most important town where he issued the biggest number of charters. The town Ključ is placed not far off from Gacko and it was built by medieval ruler of Zahumlje Sandalj Hranić. closeness to the borders that are connected with the modern asphalt roads with all parts of the Republic of Srpska. Ključ was in the line of the most important towns in Herzegovina. With the railroad direction Bijeljina-Šid the town is connected with the railroad direction BelgradeZagreb. Montenegro and Croatia. it got to the monastery on the Neretva where it has been kept and exhibited as an important exhibit of old spiritual life of Gacko. Cultural-historical values of the municipality of Gacko witness about the long and tumultuous past of this region. clear mountain rivers and other attractiveness that can rarely be found in one place in such a big number. village tourism and lately has great results from it.000 inhabitants live. hunting. Gacko T he area of the municipality extends to the surface of 736 square km where about 11. The area of the municipality of Bijeljina holds the surface of 734 square kilometres. His wife Jelena. chronic gynaecological diseases. health and cultural centre of Semberija. The town of Bijeljina is the administrative.

za navodnjavanje Gatačkog polja. za Beograd. tzv. koja na brdu iznad Zvornika dominira svojim zidinama i kulama. Iz rimskog perioda na 234 lokaliteta nalaze se 1404 objekta. iznajmiti kajak. tradicionalne kulturne manifestacije. Od 1428. Z vornik se nalazi na raskrsnici važnih puteva. kao i izvorište Sutjeske i Neretve. na lijevoj obali rijeke Drine. proglašena je spomenikom kulture Bosne i Hercegovine. Preko tri mosta na rijeci Drini odvija se drumski i željeznički saobraćaj sa svim dijelovima Republike Srbije. nezaobilazan da krenete bilo kuda. Rafting na Drini • Brza. Sarajevo. rafting. dobre restorane. Pretpostavlja se da su je sagradili bosanski feudalci i Mađari. Brojni rimski tragovi nađeni su i u okolini Zvornika. Srednji i Gornji grad. Ovaj kraj raspolaže brojnim prirodnim i antropogenim vrijednostima koje pružaju mogućnost za razvoj različitih oblika turizma. Grad leži na istočnim obroncima Majevice na nadmorskoj visini od 146 metara. prirodne ljepote. zasada je u upotrebi samo za pješake. a prije svega Zvorničani su dobri domaćini. a njena teritorija prostire se na 387 kvadratnih kilometara. Rimski tragovi pokazuju da je kraj oko Zvornika bio gusto naseljen i da je rimskim utvrdama bio dobro zaštićen. otvoreni i ljubazni. dok se na jezeru možete kupati. Drinskom pravcu. Karađorđevića. ali dobro očuvana srednjovjekovna tvrđava. godine pominje se kao mjesto odakle se srebro transportovalo za Dubrovnik. Tuzlu. poznati po svom gostoprimstvu. Građena je od gatačkog kamena i pepela lave sa Vezuva kao vezivnog materijala. Srednjovjekovna tvrđava-Đurđev grad Stara. Iz tog perioda potiče i legenda o prokletoj Jerini. Mađari i Austrijanci. rijeku Drinu i Zvorničko jezero. kojoj se pripisuje podizanje starog zvorničkog grada. Oko Zvornika kao važne strateške tačke otimali su se srpski despoti. a gradila je za svoje potrebe Austro-Ugarska od 1891. godine pominje pod imenom Zvonik. Rijeka Drina i Zvorničko jezero sa raznovrsnim ribljim fondom pružaju izuzetne uslove za sve vrste ribolova. odnosno Trebišnjice. a stari most Kralja Petra I. zdravu hranu. od kojih je najperspektivniji seoski turizam. U tom periodu sastojao se iz dva dijela: Tvrđave i Donje Varoši. plovidbu i uživanje. koji se od 1519. Sve to jasno kazuje zbog čega je Gacko vjekovima bilo ljetovalište srednjovjekovnih bosanskih kraljeva i rafiniranih plemića stare Dubrovačke Republike. ženi Đurđevoj. kampovati. .Projektovao ju je francuski inženjer Krantz. posjeduje bogato kulturno-istorijsko naslijeđe. Bijeljinu. hladna i bistra rijeka Drina pogodna je za splavarenje. 56 nekropola sa oko 800 stećaka ( tri su sa natpisima a 44 imaju reljefne ukrase). Grad čine tri međusobno povezana dijela: Donji. Kraj je bogat riječnim tokovima i na njemu se nalaze izvorišta Mušnice. Banja Luku. Opština Zvornik se nalazi u sjeveroistočnoj Bosni. kanu ili narodni čamac te tako na najbolji mogući način razgledati bogatu prirodu i okruženje. do 1896. Zbog veoma povoljnog prirodnog i geografskog položaja ovaj kraj 10 Rafting on the Drina Turizam BiH • listopad 2009. Turci. kao i veliki broj pećina i jama. a nadograđivali i uređivali Austrijanci. Zvornik je naseljen još oko prije tri hiljade godina.

Medieval fortress Đurđev town Old. to Belgrade. rent a kayak. Serbian despots. healthy food. Banja Luka. here are the springs of the Mušnica. It has got rich culturalhistorical heritage. In that period it consisted of two parts: the Fortress and the Lower Town. Sarajevo. navigation and enjoyment. and the old King Petar I Karađorđević Bridge is in use only for pedestrians. 10 Zvornik Z vornik is located at an important crossroads. Đurđe’s wife to whom is the building of old Zvornik town ascribed.and life. Roman traces show that the area around Zvornik was densely populated and well protected inside Roman fortifications. Since 1428 it had been mentioned as a place from which the silver was transported to Dubrovnik. The region has at its disposal numerous natural and antropogenuous values that offer the possibility for development of various kinds of tourism. and expanded and renovated by Austrians. the Drina River and Zvornik Lake. left the ancient stories to ones who will come. that is Trebišnjica and springs of the Sutjeska and the Neretva and large number of caves and pits. camp. for the irrigation of the Gacko field. where the most perspective is the rural tourism. The Klinje Lake is a real attraction just few kilometres away from the main road that leads to the coast. while on the lake you can swim. which you cannot go around no matter where you go. It was built from the stone from Gacko and the ashes of the lava from Vesuvius as the connective material. frank and kind. natural beauties. This region is rich in river flows. Numerous Roman traces have been found in Zvornik’s surrounding. good restaurants. There are 1404 objects at 234 localities from the Roman period. Its emerald-green and clear water often attracts tourists who pass by this place during the summer going to the sea so they stay for couple of days above the oldest dam in the Balkans. rafting. the Klinje Lake is a real jewel in this part of the highlands Herzegovina. The Drina River and Zvornik Lake with heterogeneous fish stocks offer excellent conditions for all kinds of fishing. Tuzla. which was first mentioned in 1519 under the name Zvonik. artists and poets in the old days. canoe or the boat and like that in the best way see the rich nature and surroundings. Favourite resting place of many actors. and above all people from Zvornik are great hosts. and its territory extends to the area of 387 square kilometres. traditional cultural festivals. tell the stories that nameless stone-carvers chiselled in with signs and words. Rapid. It is presumed that it was built by Bosnian feudalists and Hungarians. but well preserved medieval fortress that dominates the town with its walls and towers on the hill above Zvornik was declared a cultural monument of Bosnia and Herzegovina. All this clearly show why Gacko has been for the centuries the summer resort for medieval Bosnian kings and sophisticated noblemen from the old Dubrovnik republic. Hungarians and Austrians scrambled Zvornik as an important strategic point. It was designed by French engineer Krantz and Austria-Hungary built it from 1891 till 1896 for its needs. years ago. so called Drina direction. known for their hospitality. Arch dam is a cultural-historical monument and it is under the protection of the State. The municipality of Zvornik is situated in the north-eastern Bosnia. The town is made up of three interconnected parts: the Lower. Middle and the Upper town. Turks. cold and clear Drina river is suitable for log floating. The town is situated on the eastern slopes of Majevica Mountain at the altitude of 146 metres on the left bank of the Drina. Because of very favourable natural and geographical position this region was inhabited even 3000 Tourism BiH • October 2009 . 56 necropolises with about 800 stećaks (three with inscriptions and 44 have the relief ornaments). From that period originates the legend about doomed Jerina. Road and railway traffic towards all parts of the Republic of Serbia goes over three bridges over the Drina.

na osnovu mnogobrojnih prirodnih. biser aktivnog odmora S rednjobosanski kanton. gdje se možete odmoriti. Turistička mapa Srednjobosanskog kantona Tourist map of Central Bosnian Canton 10 Turizam BiH • listopad 2009.Srenjobosanski kanton Razvoj tranzitnog turizma Srednjobosanskog kantona uvjetovan je geografskim položajem. koji Srednju Bosnu povezuje sa značajnim putnim pravcima. te odakle ćete ponijeti lijepe uspomene zbog kojih ćete se zasigurno ponovo vraćati. društvenih i drugih resursa ali i zahvaljujući izuzetnom geoprometnom položaju. svakako predstavlja jedinstvenu • i cjelovitu turističku destinaciju sa nizom mikro-lokaliteta i turističkih atrakcija koje vrijedi posjetiti. dok razvoj sportsko-rekreativnog turizma uvjetuje planina Vlašić. kušati srednjobosanske specijalitete. privrednih. . rekreirati.

where you can rest. social and other resources. taste Central Bosnian specialties and the place from which you’ll take nice memories and because of it you’ll come back again for sure. but also the exceptional geo-traffic position that connects Central Bosnia with important roads. ased on numerous natural.Central Bosnia Canton The development of transit tourism of Central Bosnia Canton is determined by the geographical position. take recreation. Jajce Nihad Korić Tourism BiH • October 2009 10 . while the development of the sports and recreational tourism is determined by the Vlašić Mountain. economic. Central Bosnian Canton surely represents a unique and complete tourist the pearl of active rest B destination with the line of micro-localities and tourist attractions worthy of visiting.

a pri tom iskoristiti svoj boravak za razgledanje i upoznavanje bogate prošlosti. dajući upečatljiv štih ovom području. umjetnosti i sporta. Srednja Bosna. na prostoru od 325. Radovan. termalne i mineralne vode). gdje se i nalaze važna urbana naselja.000 stanovnika. Ovo veoma važno raskršće bosanskohercegovačkih pa i evropskih puteva na različite načine privlači mnogobrojne turiste. koze i konji. koju je moguće posjetiti tokom cijele godine. Prokoško. kulturno i historijski. ovce. a najviše se uzgajaju goveda.000 hektara. Srednjobosanski kanton zauzimajući 12. oduvijek se ponosila velikanima na polju kulture. nauke. U oblasti poljoprivrede preovladavaju žitarice. Najznačajnije komunikacije protežu se dolinama rijeka Lašve i Vrbasa. gdje živi i djeluje oko 270. Privredni resursi koji se nalaze na ovom području su veoma različiti i značajni kako za Srednjobosanski kanton tako i za cijelu Bosnu i Hercegovinu (lignit. olova i cinka. Osim toga. a obuhvata slivove rijeka Vrbasa. Na području Srednjobosanskog Stari grad Travnik Old Town Travnik 10 Turizam BiH • listopad 2009. Kao najvažnija grana poljoprivrede dominira stočarstvo. a po zoogeografskom karakteru Srednja Bosna pripada srednjoevropskom alpskom pojasu uz postojanje endemskih vrsta.S rednjobosanski kanton . koji svjedoče o prošlim vremenima. čemu su svjedoci i brojne utvrde i druga zdanja na obroncima planina i obalama rijeka. ponosan je na svojih 12 općina od kojih svaka posjeduje niz oblika selektivne turističke ponude sa specifičnim destinacijama.1% površine Federacije BiH. zemni plin. te se na području Kantona nalazi sedam jezera: Plivsko. Pasje. te građevinski materijali. Lašve i Lepenice. Na osnovu darežljivosti prirode i kulturno-historijskog blaga u Srednjobosanskom kantonu tokom vremena razvili su se razni oblici turizma. odnosno Neum. Srednjobosanski kanton raspolaže i sa više značajnih industrijskih kapaciteta u oblasti metaloprerađivačke. Sa ukupnom površinom koja iznosi 3 199 km² i planinsko-kontinentalnom klimom. mrki ugalj. uvezana svojim općinama privredno. rude kvarcita. rude aluminija-boksit.Geografsko je jezgro Bosne i Hercegovine. Uz vegetaciju srednjoevropskog karaktera na ovom području se mogu pronaći i neke tipične vrste južne flore. tradicije. Ždrimačka. kroz svoje po• hode imali su potrebu da se zadrže u Srednjoj Bosni. Centralni geografski položaj Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna povezuje tranzitne pravce sjeverozapad-jugoistok (Bihać-Travnik-Sarajevo-Goražde) i sjeveroistok-jugozapad (Tuzla– Zenica–Travnik–Bugojno–Mostar–Ploče. Zanasovići. drvne i kožne industrije. rude željeza-magnetit. Srednjobosanski kanton je bogat vodama. te se svakako na licu mjesta uvjeriti zašto Srednja Bosna nosi epitet „Turističkog bisera aktivnog odmora“. (Veliko Ždrimačko. rude gipsa. te iz Bugojna za pravac Livno -Split). brojni vladari domaćeg i stranog plemstva. Srednjobosanski kanton predstavlja sasvim ugodno područje i atraktivnu turističku destinacija. žive. povrće i krmno bilje. Hodžića). . bakra. kulture i prirodne baštine. hematiti i limoniti.

sheep. which is witnessed by numerous forts and other buildings at the tops of the mountains and on the river banks. and cattle. and according to the zoo-geographical characteristics CenTaking up 12. wood and leather industry. Japan and USA participated on 90 meter ski-jump. Zanasovići. science. Central Bosnian Canton has also a number of important industrial capacities in the field of metal-working. many rulers of the foreign and local nobility had the need to stay for a while in Central Bosnia during their campaigns. thermal and mineral waters). and it embraces the confluences of the rivers Vrbas. iron-magnetite. where about 270. Ždrimačka (Big Ždrimačko. Central Bosnian Canton is proud of its 12 municipalities out of which each has the number of the types of the selective tourist offer with particular destinations. ores of gypsum. hematite and loess. tradition. has always been proud of its great men in the field of culture. Prokoško. Based upon the generosity of the nature and culturalhistorical treasure in the Central Bosnian Canton different kinds of tourism developed during the time. This. Beside the vegetation of middle European characteristics one can find some typically southern species of flora. arts and sports. lead and zinc. culture and natural heritage and find out at the spot why Central Bosnia holds the epithet of the “Tourist tral Bosnia belongs to the middle European Alpine strip with some endemic species. but also to the ingenuity and hospitality of the people in the area of Central Bosnian Canton the mountain tourism is present through the whole year. culture and history. and construction materials. vegetable and forage crops prevail. very important Bosnia and Herzegovina and European crossroads attracts numerous tourists in many ways. and there are seven lakes at the area of the Mrki medvjed • Bear Canton: Plivsko. Neum. Radovan. natural gas. connected with its municipalities in economy.1 % of the area of the Federation of BiH extended across 325.pearl of the active rest”. Prestigious award “The Silver Snowflake” that Vlašić got as the best ski centre in the former state speaks about the benefits and beauty 109 Tourism BiH • October 2009 . coal. Central Bosnia Canton is rich with water. As the most important agricultural branch dominates the cattle-breeding. and from Neum to the route Livno-Split). The most important roads go through the valleys of the Lašva and Vrbas Rivers where the important urban places are also placed.000 people live and work. With the total surface of 3. copper. Vlašić was known for international competition “Vlašić Europe Cup” where competitors from 10 European countries. quartzite. mercury. thus giving it a distinct atmosphere. Mountain tourism is especially recognized after XIV Winter Olympics in Sarajevo. when our ski-centre “Vlašić” at Bobanovac on the mountain Vlašić was spare sports acclimatization centre. Besides. Hodžića). 1984. Pasje.199 square km and mountainous – continental climate. Thanks to the natural potentials and cultural-historical characteristics. goats and horses are bred the most. because the visitors are offered various favourable conditions during the summer and the winter season. Economic resources in this area are very different and important for Central Bosnia and the entire Bosnia and Herzegovina also (lignite. Central Bosnia.000 hectares. The visitors can use their stay here for seeing the sights and learning about the rich history. so since 1977 till 1990. Lašva and Pecanje na brzacima • Fishing on rapids Lepenica. Central geographical position of the Central Bosnia Canton connects the transit routes northwest – southeast (BihaćTravnik-SarajevoGoražde) and northeast – southwest (Tuzla-Zenica-Travnik-Bugojno-Mostar-Ploče. And in the field of agriculture the corn. aluminiumbauxite. Central Bosnia Canton is very pleasant region and attractive tourist destination for visiting during the whole year. This beauty of Travnik has gained much recognition.

izleti. 1984. košarka) i objekti slične namjene predstavljaju redovan ekvipment planinskih centara ove namjene. . Vlašić bio poznat i po internacionalnom takmičenju „Pokal Vlašić Evropa Kup“. učestvovali takmičari iz 10 evropskih zemalja.. zmajarenje. Japana i SADa. Bitovnja.. snow safarija. koturaljki. pohodi na Rostovo i Vlašić uz prelijepu rijeku Ugar. godine. Ljubiteljima planinarenja i prirodnih ljepota srednjobosanske planine Bussines centre of Vitez 110 Turizam BiH • listopad 2009. Planinarenje. ali i snalažljivošću i gostoljubivošću domaćina. hotela. te odlazak na Kraljicu i na vrh Paljenik (1963 m/n) samo su mali dio u širokoj lepezi. šetnje najljepšim predjelima Vranice. vožnju bicikla.motela i pansiona. Kruščica. Ranče i druge planine također predstavljaju značajne destinacije iz ove oblasti turizma. Ova travnička ljepotica je više puta dobijala priznanja. Na našem području oblike rekreacijskog planinarstva moguće je upražnjavati u svakoj bližoj okolini. pored Vlašića ponosan je i na planinski masiv Vranice. Na području srednjobosanskih planina postoje mogućnosti za bavljenje raznim oblicima sporta i rekreacije. turno skijanja i mnogih drugih sportskih i rekareativnih aktivnosti. posebno nakon XIV. brdski biciklizam. Zabrđe. godine. noćnih provoda. ali i za mnoge sadržaje poput noćnog skijanja. među koje se ubrajaju i paraglajding. kao najbolji ski centar u bivšoj državi. te se stvore uslovi za alpsko i nordijsko skijanje. koji zadovoljavaju evropske standarde hotelijerstva. kojim se Vlašić Poslovno središte Viteza • okrunio. odbojka.kantona zahvaljujući prirodnim potencijalima i kulturno-historijskim značajkama. sankanja. staze za šetnju. odlazak na njen najviši vrh Nadkrstac (2110m/n). onoga što naše planine nude. Pridolci. u kojem leži Prokoško jezero koje posjetitelje očarava svojom ljepotom. Busovačke staje. Zimskih olimpijskih igara u Sarajevu. a gdje postoji i više manjih skijališta sa pratećim objektima kao što su Vran kamen (Brusnica). godine do 1990. Planinski turizam na našem području je prepoznat. Semešnica. Pomenute planine predstavljaju jedinstvenu i savremenu cjelinu sa velikim brojem vikendica. boardinga. planinski turizam zastupljen je svih 365 dana u godini. te je tako od 1977. Inač. igrališta za tenis. kada je i naš ski-centar „Vlašić“ na Babanovcu na planini Vlašić imao status Rezervnog sportskog aklimatizacijskog centra. jer se posjetiteljima nude razne pogodnosti tokom i ljetne i zimske sezone. Rostovo i dr. Ljetni sportovi na uređenim i prirodnim terenima. sportske igre (fudbal. Posebno je lijepo na našim srednjobosanskim planinama kada nastupe zimski mjeseci. O pogodnostima i ljepotama ove planine govori i prestižno priznanje „Srebrena pahuljica“. u kojem su na 90-metarskoj skakaonici. Srednjobosanski kanton.. Koprivnica.

Besides Vlašić. Mentioned mountains represent a unique and modern unit with numerous weekend cottages. Pridolci. huchen. and in that way satisfy their spiritual needs. and there are also a number of smaller ski slopes with supporting buildings like: Vran kamen (Brusnica). chamois. then going to Kranjica. boar…). there are many centres and destinations of religious and traditional tourism that represent rich religious and traditional inheritance based on which religious tourism developed in these centres so we can say that Central Bosnian Canton has a rich treasury of religious and traditional tourism. sledging. Central Bosnia represent an attractive area of tour111 Tourism BiH • October 2009 . walking to Rostovo and Vlašić by the beautiful river Ugar. visited interesting places that they inherited from their predecessors or other cultures and civilisations. jaunt. The anglers are proud of catch of brown trout. Lašva. but also for lot of other purposes like night skiing. tour skiing and lots of other sports and recreational activities. Rostovo etc. hang-gliding. Mountaineering. In the area of Central Bosnian mountains there are possibilities for practicing different kinds of sports and recreation like paragliding. sport games (football. Semešnica. because they have offer suitable for every season of the year. It is especially nice on our Central Bosnian mountains during the winter months. Numerous clean rivers and lakes. Vrbas. Busovača mountains. Ranče and other mountains also represent important destinations in this field of tourism. Kozica. fox. Spiritual culture of Central Bosnia is first of all reflected in the biggest European Moslem meetingplace “Ajvatovica” near Donji Vakuf as well as in the celebration of catholic holiday of St. etc. John in Podmilačje near Jajce. when the conditions for Alpine and Nordic skiing are made. mausoleums. grayling. Busovačke staje. growth and develop of game in the area of our Canton. Today. there are huge preconditions for development of rich and high quality hunting tourism in our area. cemeteries and other forms of religious inheritance are just part of what is situated the area of Central Bosnian Canton. tennis courts. roe-buck. Kruščica. and are also attractive during the whole year. Fojnica. Bitovnja. Vranica. motels that comply with the European standards of hotel industry. hotels.e. wolf. Forests in the area of central Bosnian Canton belong to the hunting-productive areas. churches. basketball) and buildings for similar purposes represent regular equipment of the mountain centres. Thanks to the long-lasting tradition of hunting and existence of many hunting clubs that work in Central Bosnian Canton. Since the ancient times and the motives for travelling. In our area it is possible to practice all types of recreational mountaineering in all of the sur- roundings. volley-ball. Pliva. long before the idea of tourism had defined completely. walking over the most beautiful parts of Vranica. Jasenica. cycling.of this mountain. Colourful mosque and Jesuitical secondary school in Travnik Moslem monastery in Vukelići and Oglavak near Fojnica and numerous mosques. Koprivnica. one of the oldest forms of travelling – pilgrimage. but also because of natural potentials. Inač. Besides the trend of modern tourism. going to its highest peak Nadkrstac (2110 m). lynx. Zabrđe. Summer sports on arranged and natural grounds. i. Semešnica. and in that way fulfilled their need for spirituality and practicing religion. snow safari. when pilgrims from various regions come and gather. Mountain wide spaces of Vlašić. Diversity of the natural vegetation of forests and other available natural resources provide ideal conditions for breeding. in this area. rich flora and fauna make Central Bosnian Canton a well known and appreciated destination for fishing and developing the fishing tourism. which enchants the visitors with its beauty. to peak Paljenik (1963 m) are just a small part in the range of the things our mountains have to offer. Raduša and others are habitats of big and other game (bear. With its rivers. walking. mountain cycling…Central Bosnian mountains make a true pleasure for body and soul to the lovers of mountaineering and natural beauties. there were people who made pilgrimages. suitable climate conditions. Gole mountains. roller-skating tracks. is also developing here. boarding. Numerous drawings and images of hunters and haunt on stećaks (standing tombstones) and names given to some places by huntinggrounds witness about the ancient presence of hunting in the area of Central Bosnian Canton so hunting tourism represent important tourist offer in this area. Ugra. Central Bosnian Canton is also proud of mountain massif Vranica where is the Prokoško Lake situated. Lepenica. Bila. Pavlovica. night fun.

Mnogobrojni crteži i prikazi lovaca i lova na stećcima. Ugrom. Trgovačke centre u Vitezu.. crkve. kada hodočasnici dolaze iz raznih krajeva i tu se okupljaju. Busovačke planine. kao i po obilježavanju katoličkog praznika Sv. srndać. pogodni klimatski uslovi. te na taj način zadovoljavaju svoje duhovne potrebe. robne kuće. Raznovrsnost 112 prirodnog rastinja šuma i drugi dostupni prirodni resursi pružaju idealne uslove za uzgoj. ali predstavlja budućnost razvoja turizma. jer posjetiteljima nude ponudu primjerenu svakom godišnjem dobu sa različitim sadržajima. butici i prodavaonice sa velikim izborom robe i povoljnih cijena redovno mame mnogobrojne posjetitelje. Kozicom. na osnovu koje se u tim središtima razvio vjerski turizam. o čemu svjedoče narodna predanja. Lašvom. Bilom. postoje ogromni preduslovi za razvoj kvalitetnog i bogatog lovnog turizma na našem području. turbeta. Na ovom području ribolovci se ponose ulovom potočne pastrmke. Franjevački samostani u Kreševu. ali i šire. groblja i drugi oblici vjerskog naslijeđa samo su dio onoga što se nalazi na području Srednjobosanskog kantona. Duhovna kultura Srednje Bosne najprije se ogleda u najvećem evropskom muslimanskom dovištu „Ajvatovica“ kod Donjeg Vakufa. Lepenicom.) Mnogobrojne čiste rijeke i jezera. odnosno posjećivali zanimljiva mjesta. a atraktivne su tokom cijele godine. mladice. postojali su ljudi koji su hodočastili. Vranice. Pored trenda modernog turizma ovdje se njeguje i razvija jedan od najstarijih oblika putovanjahodočašćenje. Gole planine. Šarena džamija i Isusovačka gimnazija u Travniku. Turizam BiH • listopad 2009. Pavlovice. divokoza. vuk. zastupljenih na području Srednjobosanskog kantona posebno je razvijena specifična vrsta turizma banjsko-lječilišni odnosno zdravstveni turizam. vepar. ali i zbog zastupljenih prirodnih potencijala. Shoping turizam na području Srednjobosnaskog kantona je izuzetno prepoznat. Srednja Bosna sa svojim rijekama. koji su preuzeli vodeće mjesto u ovoj oblasti turizma u Bosni i Hercegovini. Raduše i drugih staništa su visoke i druge divljači (medvjed. Fojnicom. te lovni turizam svakako predstavlja značajnu turističku ponudu ovog kraja.pričinjavaju istinski užitak za dušu i tijelo. bogata flora i fauna. kod Jajca. Zbog postojanja veoma korisnih svojstava termomineralnih i mineralnih voda. Srednjobosanski kanton svrstavaju u poznatu i cijenjnu destinaciju za upražnjavanje i razvoj ribolovnog turizma. te mnogobrojne džamije. Zahvaljujući dugotrajnoj tradiciji lova i postojanja mnogih lovačkih društava. .. izvori termalnih i mineralnih voda i ljekovitog blata još od dav- nina su se koristili za razvoj lječilišta i zdravstvenog turizma. rast i razvoj divljači na prostoru našeg kantona. pa stoga možemo reći da Srednjobosanski kanton baštini bogatu riznicu vjerskog i tradicionalnog turizma. trenutno je u samim začecima.. Atik džamija u Fojnici. Prokoško i Plivska jezera bogata su jezerskom pastrmkom i šaranom. Planinska prostranstva Vlašića. Ruralni turizam na našem području predstavlja veliki neiskorišteni potencijal. Jasenicom.. te na taj način ispunjavali svoju potrebu za duhovnošću i prakticiranjem vjere. Tekije u Vukelićima i Oglavku kod Fojnice. predstavlja atraktivno područje turističko. koja su naslijedili od prethodnika ili drugih kultura i civilizacija. lipljena. Od najstarijih vremena i motiva za putovanja. lisica. Izgrađeni po uzoru na evropske modele.. te dati nazivi predjelima po određenim lovištima svjedoče o davnom postojanju lova na području Srednjobosanskog kantona.ribolovne ponude. Prirodni resursi. Fojnici i Gučoj Gori. koja djeluju na prostoru Srednjobosanskog kantona. Semešnice. Ive u Podmilačju. ris. Banje na našem području u blizini termalnih i mineralnih voda prepoznate po ljekovitim svojstvima prerasle su u prave turističke centre. svjetski moderni centri. Zastupljene šume na području Srednjobosanskog kantona spadaju u lovnoproduktivne površine. U Srednjobosanskom kantonu postoji više prepoznatih ljekovitih vrela i izvora. Danas postoji mnogo centara i destinacija vjerskog i tradicionalnog turizma koji predstavljaju bogatu vjersku i tradicionalnu ostavštinu. Plivom. Poznati zdravstveni centri moderni i specijalizirani za banjsko-lječilišni turizam u Kantonu. „Aquareumal“) i Kiseljaka. mnogo prije nego što se potpuno profilirao pojam turizam. Vrbasom. Kiseljaku i drugim gradovima u našem Kantonu svakodnevno pohode turisti iz cijele Bosne i Hercegovine. nalaze se na području općina Fojnice („Reumal“.

are visited by tourists from entire Bosnia and Herzegovina and broader every day. Kiseljak and other towns in our County.ist-fishing offer. Rural tourism in our area represents great unexploited potential and is in the very beginning at the moment. Cultural-historical heritage of Central Bosnian Canton Central Bosnia is proud of its cultural-historical heritage. about hundreds of • Pliva falls in Jajce Slapovi Plive u Jajcu Tourism BiH • October 2009 113 . springs of thermal and mineral waters and curative muds ever since the ancient times have been used for development of the sanatoriums and health tourism. modern and specialized for spa-sanatorium tourism in our Canton. boutiques and shops with great variety of goods and favorable prices attract numerous visitors.e. Shopping tourism is highly recognized in the area of Central Bosnian Canton. Shopping malls in Vitez. There is a number of recognized curative springs and wells in Central Bosnian Canton witnessed by popular tradition. i. Natural resources. a specific type of tourism had devel- oped – watering-place health resort. and also many important persons. that have taken the lead role in this field of tourism in Bosnia and Herzegovina are placed in the municipality of Fojnica (“Reumal”. This area is the place from which many important events and documents originate. Because of the presence of very useful features of thermo-mineral and mineral waters represented in the area of Central Bosnian Canton. Prokoško Lake and Pliva Lakes are rich with lake trout and carp. The data about the existence of over 1000 stećaks from medieval Bosnia with the necropolises with 100 stećaks. recognized by curative features have developed into a real tourist centres. health tourism. Spas near thermal and mineral waters in our area. “Aquareumal”) and Kiseljak. but it represents the future of the development of the tourism. world modern centres. Famous health centres. Built on the European model. supermarkets.

Grad Donji Vakuf nalazište je turbeta Mejtaš Mehmed-paše Miralema. U fojničkom kulturno-historijskom naslijeđu značajno mjesto zauzi- Turizam BiH • listopad 2009. stoljeća p. stoljeća. stoljeća i Terhušin mlin. koje potiče iz 18. pa je tako grad Travnik kroz historiju poznat kao sjedište bosanskih vezira. e. te predstavljaju hram i podzemnu grobnicu posljednjeg bosanskog kralja. a potiče iz XVI. Ovo područje predstavlja pozornicu. stoljeća. n. Drvena džamija. grad iznad Putiša iz XIII. utvrda Hum. Na ovom tlu pronađen je najstariji pisani spomenik na bh tlu (umbro-etrurski natpis na posudi iz VI. Sulejmanbegova džamija u centru naselja. srednjovjekovna tvrđava. nekropole stećaka u Starom Selu. koji je najstariji spomenik u Jajcu i potiče iz 4. Medvjed kula. pronađen u naselju Pod. na kojoj su nastali mnogi važni događaji i dokumenti. koju je podigao graditelj Jajca. Na području Jajca pronađene su mnoge značajne kulturno-historijske znamenitosti. Na području samog grada pronađeno je dosta ostataka iz rimskog perioda. te srebrni novac Ilira (Apolonie) pronađen na području Kaonika. Jajce i dr. turbe Abdul-Mumina Šljivića. Samo podaci o postojanju preko 1000 stećaka iz srednjovjekovne Bosne sa nekropolama od po 100 stećaka. među kojima se posebno ističu hram boga Mitre. ali su također iznjedrene i mnoge znamenite ličnosti. . od posuđa i nadgrobnih ploča do carskog novca. Kastela na planini Zahor. ŠejhSulejmanovo turbe.). ali i stvaralačkoj radinosti ljudi ovoga kraja. odnosno „muzej pod vedrim nebom“ njeguje više od 22 nacionalna spomenika.) te franjevačkim samostanima u Fojnici i Kreševu i mnogim drugim kulturnohistorijskim tragovima upućuju na zaključak da se radi ne samo o vrijednim dokumentima i predmetima već i o bogatoj prošlosti. Najznačajniji kulturno-historijski objekti kojim se ponosi busovački kraj su: grad Medvjedgrad iz XII.-XV. misteriozne katakombe. koje uz sebe vežu brojne legende.Hotel Vlašić • Hotel Vlašić • Bosnian ćevap Bosanski ćevapi Kulturno-historijska baština SBK/KSB Srednja Bosna je ponosna na svoju kulturno-povijesnu baštinu.. ranohrišćanske bazilike Oborci.e. Stećak Radojici Biliću iz 14. kod Bugojna). obilježilo je naseljavanje ovog kraja. stotine arheoloških 11 iskopina i nalaza skupljenih u muzejima (Travnik. sa posebnom ornametikom i estetskom vrijednošću (nalaz star oko 1000 g. stoljeća.n. stoljeća. te brončani mač iz Velikog Mošunja. što svjedoče grobovi starih Ilira u dolini rijeke Kozice. Tvrđava (kastel. Bogat je kulturnohistorijskim spomenicima i jedan je od najbolje očuvanih srednjovjekovnih gradova. Kraljevski grad Jajce. te kao rodno mjesto nobelovca Ive Andrića. p. Svaki grad u Srednjobosanskom kantonu sam priča svoju priču iz davnina.st. citadela). a nalaze se pod zemljom. Neolitsko doba. gdje postoje ostaci soba u stijenama i katoličko groblje.

kept. one of the oldest law documents in Europe.. domed burial site of AbdulMumin Šljivić. near Bugojno). The oldest written monument in Bosnia and Herzegovina (umbra-Etruscan inscription on a vessel from VI ct. mostly case shaped. citadela). where are the remains of rooms in the stone and a Catholic graveyard left. Fojnica’s coats of arms. The town of Donji Vkuf is a finding site of domed burial site of Mejtaš Mehmed-pasha Miralem from 18 ct. placed under the ground. Castle on the mountain Zahor. fortHum.archaeological excavations and finds collected in the museums (Travnik. Franciscan monastery known for its library and museum. which have many legends connected with them. and bronze sword from Veliki Mošunj with special ornaments and aesthetic value (about 1000 years B.. necropolis of stećaks in Staro Selo. found in Pod. so the town of Travnik is known through the history as the centre of Bosnian viziers and as the birth place of Nobel Prize-winner Ivo Andrić. and Ahdnama. the oldest monument in Jajce and comes from 4 ct.. three Moslem monasteries of Našibendijski order . Medvjed (Bear) tower. The royal town Jajce – “museum under the open sky” cares for 22 national monuments.) were found in this area. but also a rich past. mysterious catacombs. In Fojnica’s cultural-historical heritage a remarkable place take the mosque Atik built in 1551. among which especially prominent is the temple of god Mithras. early Christian basilica Oborci. Wooden mosque. domed burial site of Šejh-Sulejman… Population of this area marked the Neolithic period what is witnessed by the graves of ancient Illyrians in the valley of the Kozica River and silver coins of Illyrians (Apolonie) found in the area of Kaonik. and creative activity of the people of this region. and there are Monastery in Fojnica Tourism BiH • October 2009 11 . a medieval fortress built by the builder of Jajce. and many other cultural-historical traces suggest the conclusion that the word is about not only valuable documents and objects. etc. C. Sulejmanbeg’s mosque in the centre of the place from XVI ct. In the area of the town itself lot of Roman remains was found: from pottery to Samostan u Fojnica • tombstones and imperial money. Fortress (kastel. The most important cultural-historical buildings that Busovača area is proud of are: Medvjedgrad from XII ct. It is rich in cultural-historical monuments and is one of the most preserved medieval towns..) and Franciscan monasteries in Fojnica and Kreševo. 13 incunabula. where are 40. a town above Putiš from XIII-XV ct. and represent the temple and an underground tomb of the last Bosnian king. Each town in Central Bosnian Canton tells its ancient story. Many important cultural-historical sights were found in the area of Jajce.. In the area of Gornji Vakuf there were numerous medieval stećaks found. C.000 books from all fields of world and religious literature. B. Jajce. Stećak for Radojica Bilić from 14 century and Terhuša’s mill.

Skijaški sportski centar na Vlašiću maju džamija Atik, izgrađena 1551. godine, tri tekije nakšibendijskog reda, Franjevački samostan poznat po svojoj biblioteci i muzeju, u kojem se čuva oko 40 000 kjiga iz svih oblasti svjetske i religiozne literature i incunabule, njih trinaest, fojnički grbovnik, te jedan od najstarijih dokumenata o pravima na evropskim prostorima. „Ahdnama“. Na području Gornjeg Vakufa pronađeni su mnogobrojni srednjovjekovni stećci, uglavnom sandučasti, a ima ih preko 580. Kreševo je u historiji poznato po drevnom franjevačkom samostanu, koji se prvi put spominje sredinom XIV. stoljeća, a Kameni most u selu Vranci predstavlja najstariji sačuvani objekat sa autentičnim izgledom i neodređenim vremenom njegove gradnje. Historijsko gradsko područje Kreševo proglašeno je nacionalnim spomenikom BiH. Kiseljak, kao važno tranzitno mjesto, prije svega je poznat po svojoj tradiciji iskorištavanja mineralne i termalne vode, radioaktivnog blata i radioaktivnog plina, što ga je i svrstalo u sam vrh banjskolječilišnog turizma. Od najvažnijih
11

Skiing sports centre on Vlašić kulturno-historijskih spomenika i nalaza na području Viteza izdvajaju se: Brončani mač (X. stoljeće stare ere), ostaci ranokrščanske bazilike u Malom Mošunju, Rimski most, brojni ostaci koji ukazuju da je na području općine Vitez postojalo veliko i značajno rimsko naselje Bistua Nova – Mali Mošunj. Na području Srednjobosanskog kantona se nalaze mnogi raznovrsni oblici smještajnih i ugostiteljskih objekata, od hotela, motela, pansiona, prenoćišta, restorana, kafića, ćevabdžinica, ašćinica do velikih modernih jedinstvenih centara. Pored vrijednih kulturno-historijskih značajki i bogatih prirodnih potencijala, poznatih velikana i znamenitih ličnosti, Srednjobosanski kanton je također prepoznat i po svojoj gastronomskoj ponudi. Tajne travničkih ćevabdžija ostaju iza njihovih vrata, ali redovno privlače mnoge turiste i domaće stanovništvo, koji se stalno vraćaju po nove porcije. Također spravljanje travničkog sira, koji je postao poznat i cijenjen i u svijetu, prenosi se generacijama i ne gubi svoju kvalietu, te i dalje nosi epitet jednog od najboljih sireva. U gastro ponudi grada Kiseljaka poznate kiseljačke pogačice punjene kajmakom mnogim posjetiteljima priušte slasne užitke. Posjetiteljima na cijelom području Srednjobosanskog kantona uglavnom se poslužuje hrana karakteristična za naše podneblje, ali svakako pored domaćih gastronomskih specijaliteta na stolovima se nude i specijaliteti europske kuhinje. Naši ugostitelji su poznati kao dobri domaćini, te će vam svakako između ostalog ponuditi i čašicu dobre domaće rakije, proizvedene na području Kantona. Srednjobosanski kanton, na osnovu mnogobrojnih prirodnih, privrednih, društvenih i drugih resursa ali i zahvaljujući izuzetnom geoprometnom položaju, koji Srednju Bosnu povezuje sa značajnim putnim pravcima, svakako predstavlja jedinstvenu i cjelovitu turističku destinaciju sa nizom mikrolokaliteta i turističkih atrakcija koje vrijedi posjetiti, gdje se možete odmoriti, rekreirati, kušati srednjobosanske specijalitete, te odakle ćete ponijeti lijepe uspomene zbog kojih ćete se zasigurno ponovo vraćati.

Turizam BiH • listopad 2009.

over 580 of them. Kreševo is known in the history for its old Franciscan monastery, first mentioned in the middle of XVI century, and Stone Bridge in the village of Vranica is the oldest preserved building with the authentic looks and undefined period of construction. Historical town area of Kreševo is declared a national monument in Bosnia and Herzegovina. Kiseljak, an important transit place, is first of all known for its tradition of using mineral and thermal waters, radioactive muds and radioactive gases what has put it in the very top of the spa-sanatorium tourism. In the area of Vitez the most important cultural-historical monuments are: Bronze sword (X ct. B. C.), remains of the early Christian basilica in Mali Mošunj, the Roman bridge, numerous remains which indicate that there was a big and important Roman settlement Bistua Nova – Mali Mošunj in the area of the municipality of Vitez. Lovci na Vlašiću •

In the area of Central Bosnian Canton there are various kinds of accommodation buildings and inns, hotels, motels, boarding houses, hostels, restaurants, cafés, kebab restaurants, and big modern multiple centres. Besides the valuable culturalhistorical characteristics and rich natural potentials, renowned people, Central Bosnian Canton is also known for its gastronomic offer. The secrets of Travnik’s ćevap makers stay behind the doors, but regularly attract many tourists and domicile population who keep coming back for more of it. Also the preparing the Travnik cheese, which has became well known in the world, is passed on generations and doesn’t loose its quality, and has the epithet of one of the best cheeses. In Kiseljak’s gastro offer famous Kiseljak’s small pogača (sweet bread) filled with cream is a delicious pleasure for everyone.

Mostly food characteristic for our region is served to the visitors in entire central Bosnian Canton, but also besides domestic gastronomic specialties, European specialities are offered. Our restaurateurs are known as good hosts, so they shall offer you among other things, a glass of good homemade brandy, produced in our Canton. Based on numerous natural, economic, social and other resources, but also to exceptional geo-traffic position that connects Central Bosnia with important roads, Central Bosnian Canton surely represents a unique and complete tourist destination with the line of micro-localities and tourist attractions worthy of visiting, where you can rest, take recreation, taste Central Bosnian specialties and the place from which you’ll take nice memories and because of it you’ll come back again for sure.

Hunters on Vlašić

Tourism BiH • October 2009

11

Županija Zapadnohercegovačka
Grgo Mikulić

Prirodna raznolikost, bogatstvo izvora pitke vode, riječnih tokova i jezera, čine ovu županiju uistinu oazom i biserom u kamenu.
sim geografskog položaja i okruženja, blizine mora, Međugorja, izgradnjom Jadransko-Jonskog koridora kao i koridora VC, autoputa Budimpešta – Ploče, završetkom prometnice Posušje – Jablanica, rješenjem pitanja odlaganja krupnog i sitnog otpada kao i izgradnjom prečistača za fekalne vode i inače kvalitetnijom zaštitom okoliša, stvorit će se preduvjeti za razvoj, osim zimsko-sportskog i osobito svih vrsta selektivnog turizma u Županiji: avanturistički (paraglaiding, planinski motorizam, alpinizam, rafting), rekreativni (planinarenje i biciklizam), kulturni turizam (kulturne ture), enogastro turizam (vinske ceste, staze sira, putovima zdrave hrane), ruralnog turizma (tradicijska seoska gospodarstva), vjerski i hodočasnički turizam (Međugorje, Samosatan Humac, Franjevački samostan u Širokom Brijegu, Zavod Svete Obitelji, Kedžara).
11

O

Kravica ljeti

Kravica ljeti

Turizam BiH • listopad 2009.

healthy food roads). rural tourism (traditional rural farms). recreational (mountaineering and cycling). the monastery Humac. B esides the geographical position and surroundings. oenological-gastro tourism (wine routes. cultural tourism (culture trips). the requirements for the development of all types of the selective tourism in our County. with the construction of Adriatic-Ionian corridor and the corridor VC. 119 Tourism BiH • October 2009 . the superhighway Budapest-Ploče. Kedžara). alpinism.West Herzegovina Canton Oasis in the rock Natural diversity. solving the problem of waste disposal. shall be formed: adventurous (paragliding. religious and pilgrimage tourism (Međugorje. closeness of the sea and Međugorje. river flows and lakes make this Canton a true oasis and a pearl in the rock. Holy Family Institute. building the road Posušje-Jablanica. Franciscan monastery in Široki Brijeg. cheese paths. wealth of potable water springs. rafting). building the filter for the faecal materials and the quality environmental preservation. not only the winter-sports tourism. mountain motorcycling.

Čine je četiri općine: Ljubuški. . gospodarske. prolazi kroz obje navedene županije. pretpostavlja se. Južna granica Županije udaljena je od Jadranskog mora tek 15-ak kilometara zračne linije. Ovo dovoljno govori o kolikoj se povezanosti i međuovisnosti tu radi.Park prirode Blidinje nalazi se. no ekspanzijom turizma u svijetu javlja se na svoj način i zasićenost klasičnim načinom zadovoljavanja turističkih G Turizam BiH • listopad 2009. kako unutar BiH tako i sa susjednim regijama u Republici Hrvatskoj.Mlade – Trebižat. Kate u Grudama St.Crkva sv. . a na sjevernom već prevladava kontinentalna. Južnim i jugozapadnim dijelom Županija Zapadnohercegovačka se naslanja na Republiku Hrvatsku. pa i nacionalne međuovisnosti sa susjednim regijama. koji je po svemu jedinstven. kada se govori o turističkim potencijalima. velikih i atraktivnih povijesnih mjesta. što je tu je. nezahvalan posao. još bolje. ništa ne može promijeniti. između mnoštva ostalih za ilustraciju navest ću samo tri stvari: . Da je to tako. Klima u južnom dijelu je mediteranska. Bosna i Hercegovina je uređena tako kako je uređena i tu se zasada. ne samo dviju općina: Čitluk i Ljubuški nego i dviju županija: Hercegovačkoneretvanske i Zapadnohercegovačke Županije. odnosno jugozapadu BiH. Po svojim geografskim karakteristikama ova županija je osobito raznolika polazeći od svog juga ka sjeveru. Geografski položaj Županije i ne čini je Bog zna kako turistički atraktivnom ( nema morske obale. kulturne. ukupne površine 1363 km2. u regiji Hercegovini. godine imala je 86000 stanovnika. . Tako isto. kako zbog svoje veličine tako i zbog svoje prostorne. stoljeća u Grudama Baptistery from V ct. ne pripada samo jednoj županiji nego dvjema ili još više njih. No. te sjevernim i sjeverozapadnim dijelom na Županiju Hercegbosansku. Posušje i Široki Brijeg. in Grude 120 ovoriti o turističkim potencijalima Županije Zapadnohercegovačke izolirano od drugih županija u Hercegovini. a po posljednjem popisu 1991. ono što je nezaobilazno. Grude. ili. bez obzira na to koliko to bio težak ili nezahvalan posao.Mjesto Međugorje nalazi se na području. govoriti o tržištu Županije Zapadnohercegovačke kao zasebnoj cjelini gotovo je nemoguće. oko 95000 stanovnika. niti ljekovitih termalnih izvora). Zbog toga ćemo govoriti o Županiji Zapadnohercegovačkoj uzimajući u obzir njezine administrativne granice. Najjužniji dio Županije (dolina rijeke Trebižat) polazi već od 30 m nadmorske razine da bi u svom sjevernom dijelu dosegla do čak 2228 m nad morem ( najviši vrh Čvrsnice Pločno). Znači. Sjedište Županije je u Širokom Brijegu. još i na području Hercegovačkoneretvanske i Hercegbosanske Županije. vrlo je težak i. Danas. istočnim i sjeveroistočnim dijelom na Županiju Hercegovačkoneretvansku . u ovom trenutku. Kata church in Grude Izvor rijeke Tihaljine u Peć Mlinima The Tihaljina River in Peć Mlini Krstionica iz V.Tok rijeke Tihaljine . Županija Zapadnohecegovačka nalazi se na jugu. osim na području Županije Zapadnohercegovovačke. političke.

The place Međugorje is located on the territory of two municipalities: Čitluk and Ljubuški.000 inhabitants. All of this says enough how big is the connection and interdependence. we are where we are. . with the surface of 1363 square km.T o talk about the tourist potentials of the West Herzegovinian Canton isolated from other cantons in Herzegovina or better to say in the Herzegovina region is a very hard and if anything. Bosnia and Herzegovina is arranged the way it is and in this moment there is nothing to do to change that. this doesn’t belong to only one canton but two or more. For the illustration we shall list just three things. Grude. Ulomak keramike iz Gorice Ceramics fragment from Gorica Pjesnik Antun Branko Šimić Poet Antun Branko Šimić Seoski turizam. This means that when we talk about the tourist potentials.The Park of Nature Blidinje is located not only on the territory of West Herzegovinian Canton. . The West Herzegovinian Canton is located in the south. as for the size of it. but with the expansion of the tourism in the world the saturation with the classical way of satisfying the tourist needs appears. The climate in the southern part is the Mediterranean and in the northern is the continental. It is made up of four municipalities: Ljubuški. among plenty of other: . But. That is why we shall talk about the West Herzegovinian Canton taking its administrative borders into consideration.The Tihaljina-Malde-Trebižat River flow. with what these areas got their chance in valorisation of their tourist resources. economical. and two Cantons: Herzegovina – Neretva and West Herzegovinian Canton. with eastern and north-eastern part against Herzegovina – Neretva Canton and with the northern and north-western part against Herzeg-Bosnian Canton. i. The most southern part of this Canton (The Trebižat River canyon) starts at the altitude of 30 metres to reach 2228 metres in its northern part (the highest peak of Čvrsnica Pločno). the south-west of BiH. the same for its spatial. By its geographical characteristics. Geographical position of this Canton doesn’t make it very tourist attractive (no sea coast. Posušje and Široki Brijeg. Southern border of this canton is only about 15 km away from the sea in a straight line. big and attractive historical places nor the curative thermal springs).000 inhabitants.e. and according to last census in 1991 it had 86. which is unique by lot of things. is passing through both mentioned counties. The same – to talk about the market of West Herzegovinian Canton as a separate unit is almost impossible. The centre of the Canton is in Široki Brijeg. political and even national interdependence with the neighbouring cantons in BiH and even the neighbouring areas in the Republic of Croatia. thankless work. Today it is estimated about 95. Marića gaj 121 Tourism BiH • October 2009 . this canton is especially divers beginning in its south and going to the north. With its southern and south-western part the Canton is leaned against the Republic of Croatia. Marića gaj Rural tourism. but also on the territory of Herzegovina – Neretva and Herzeg-Bosnian Cantons. cultural. no matter how hard this job is.

Blidinje jezero itd.Muzej Humac. Osim geografskog položaja i okruženja. pa i kulturno – povijesnim resursima. st. Vučipolje. Zavod Svete Obitelji. kulturni turizam (kulturne ture).Akademiju likovnih umjetnosti u Širokom Brijegu. baziliku iz V. Mlade. blizine mora. koji bi se mogli i turistički valorizirati. Kedžara). tok rijeke koja od svog izvora do ušća u Neretvu mijenja ime pet puta: Vrljika. st. s rimskim gradom Mokriskikom u Mokrom kod Širokog Brijega. izvor i tok rijeke Lištice. alpinizam. Međugorja. Jezero Tribistovo.Franjevačku galeriju Široki Brijeg . Stari grad Ljubuški.. je područje s izuzetnim mogućnostima za razvoj turizma. rješenjem pitanja odlaganja krupnog i sitnog otpada kao i izgradnjom prečistača za fekalne vode i inače kvalitetnijom zaštitom okoliša.potreba. Trebižat. stvorit će se preduvjeti za razvoj. za valorizaciju svojih turističkih resursa. rekreativni (planinarenje i biciklizam).Galeriju „Masna Luka“ u Masnoj Luci. 122 Panorama Širokog Brijega Panorama of Široki Brijeg Izložba babe Penavuše Baba Penavuša’s exhibition Jezero Brina Brina Lake Turizam BiH • listopad 2009. Franjevački samostan u Širokom Brijegu. Od kulturnih institucija i ustanova potrebno je spomenuti osobito: . završetkom prometnice Posušje – Jablanica. i ova područja dobila svoju šansu. utemeljen 4 godine prije utemeljenja Zemaljskog muzeja u Sarajevu . klimatskim. Mandin greb . staze sira. prostor Vir – Zagorje -Zavelim. izvor Vrioštice. općina Grude . u Parku prirode Blidinje . . Tako bi se u prirodne resurse u Županiji Zapadnohercegovačkoj. nekropole na Kočerinskom polju. kanjon Ugrovače. Tihaljina. što znači da je to prvi muzej u BiH.nekropola u Podkrajskom polju. Uzarićima.Riznicu Franjevačkog samostana u Širokom Brijegu .Franjevačku arheološku zbirku u Gorici. Od povijesnih spomenika vrijedno je spomenuti: krstionicu i baziliku iz V. nekropolu u Ledincu. autoputa Budimpešta – Ploče. Kočerinsku ploču iz 1404. a onda i planinarskog i izletničkog turizma.Galeriju „Majka“ i Samostansku knjižnicu na Humcu . stoljeća u Gorici. osim zimsko-sportskog i osobito svih vrsta selektivnog turizma u Županiji: avanturistički (paraglaiding. čime su. godine. Samosatan Humac. nekropolu kod Osnovne škole Kočerin. Blato. rafting). izgradnjom Jadransko-Jonskog koridora kao i koridora VC. godine. enogastro turizam (vinske ceste. utemeljen 1884. Ričina u Posušju itd. putovima zdrave hrane). Matica. osobito zimskog s mogućnošću razvoja svih vrsta zimskih sportova. vjerski i hodočasnički turizam (Međugorje. arheološko nalazište Humac. ruralnog turizma (tradicijska seoska gospodarstva). u prvom redu moglo ubrojiti: Park prirode Blidinje. Park prirode Blidinje po svojim prirodnim. Jezero Krenica. planinsko područje Kušanovac. nekropolu Pržine u Ljubuškom. planinski motorizam. izvor Studenčice. Humačku ploču iz XII.

Among the natural resources of the West Herzegovinian Canton that could be tourist valorised. recreational (mountaineering and cycling). Mandin greb (grave) – the necropolis in Podkraj field. Vučipolje.The gallery „Masna luka“ in Masna luka. with the possibility of development of all types of winter sports. Kočerin stone from XV century. rafting). the monastery Humac. founded four years before the National museum in Sarajevo. Uzarići. religious and pilgrimage tourism (Međugorje. Diva Grabovčeva buried. the first museum in BiH. . cultural tourism (culture trips). founded in 1884. Blidinje Lake. . with the most attractive one Jasle. etc. one is located at Bare. and then the mountain and outing trips. Old town Ljubuški. we must mention necropolises. the superhighway Budapest-Ploče. the spring and the flow of the Lištica River. Kedžara). and the third one at Barzonja next to which there are remains of the old medieval town mentioned by king Ostoja in his donation from the year 1404. Krenica Lake. Dozens of thousands of visitors come every year at her grave. In the Park of nature Blidinje Kedžara is located. . Ričina in Posušje.Franciscan gallery Široki Brijeg. etc.Kanjon Ugurovače Ugurovača Canyon Kočerinska ploča iz 10. famous among Croats. Humac stone from XII century. the flow of the river that changes its name five times before it flows into the Neretva: Vrljika. . mountain region Kušanovac. . healthy food roads). in the Park of nature Blidinje. Not far off from the lake. Mlade. the requirements for the development all types of the selective tourism in our County. and cultural-historical resources is the area with exceptional possibilities for the development of tourism. we can include: the Park of nature Blidinje. Tourism BiH • October 2009 123 . Blato. 10 Kočerin stone from 10 With the construction of Adriatic-Ionian corridor and the corridor VC. the canyon of the Ugrovača. the municipality of Grude. solving the problem of waste disposal. Tihaljina. Franciscan monastery in Široki Brijeg. cheese paths. especially the winter tourism. Trebižat.the gallery “Mother” and the monastery library in Humac. Holy Family Institute. rural tourism (traditional rural farms).Franciscan archaeological collection in Gorica. Tribistovo Lake. oenological-gastro tourism (wine routes. not only the winter-sports tourism. The Blidinje Lake and Masna Luka with two small lakes have several springs.the Humac musem. second one at Polja. climatic. necropolises in Kočerin. . Cultural institutions worthy of mentioning: . on the road to Kedžara (the locality Stećci). archaeological site Humac. building the road PosušjeJablanica. necropolis Pržine in Ljubuški. When we talk about the Park of nature Blidinje. the spring of the Vrioštica. near the Elementary school in Kočerin.The Academy of fine arts in Široki Brijeg. basilica from the V century with the Roman town Mokriskik in Mokro near Široki Brijeg. alpinism. the area of Vir-Zagorje. the necropolis in Ledinac. shall be formed: adventurous (paragliding. Matica. building the filter for the faecal materials and the quality environmental preservation. The Park of nature Blidinje with its natural. which is also important because of its graveyard where was. in the Vran Mountain there is the cave of the national hero Mijat Tomić and his group.The treasury of the Franciscan monastery in Široki Brijeg.Zavelim. Historical monuments worthy of mentioning: the baptistery and the basilica from V century in Gorica. Studenčica. mountain motorcycling.

Spomen s fontanom u središtu u Posušja Monument with the fountain in the centre of Posušje

Nekropola Ričine kod Posušja Ričine necropolis near Posušje

Diva Grabovčeva
12

Jezero Blidinje, Masna Luka s dva mala jezerca, nekoliko izvora od kojih je osobito atraktivan izvor Jasle. Nedaleko jezera, u planini Vran nalazi se i pećina hajduka i narodnog junaka Mijata Tomića i njegove družine. Kad je riječ o Parku prirode Blidinje nezaobilazne su i nekropole: jedna se nalazi na Barama, druga na Poljima, na putu za Kedžaru (lokalitet Stećci), a treća na Barzonji pored koje se nalaze i ostatci starog srednjovjekovnog grada koji spominje kralj Ostoja u svojoj darovnici iz 1408. godine. U Parku prirode Blidinje se nalazi i Kedžara koja je isto tako važna po svom groblju u kojemu je pokopana, među Hrvatima već proslavljena, Diva Grabovčeva. Na njezin grob godišnje dođe na desetke tisuća posjetitelja. Izgradnjom žičare Masna Luka – Pločno, zimskosportski, izletnički i planinarski turizam u Parku prirode Blidinje dobio bi svoju sasvim novu i posebnu draž. Žičarom bi se omogućilo korištenje i jugoistočne strane Čvrsnice, čime bi zimski turizam općenito u Parku prirode Blidinje dobio posve nove mogućnosti. Osobito atraktivan i zanimljiv je tok rijeke Tihaljine – Mlade – Trebižat. Ono što ga čini tako osobitim i atraktivnim su: izvor Tihaljine u Peć-Mlinima, slap Koćuša, Mandića buk, te biser hercegovačkog krša slap Kravica. Onaj tko nije bio na izvoru Tihaljine u Peć – Mlinima nije ni svjestan što je propustio, no ni mi nismo svjesni što svojim nemarom propuštamo obnoviti dok još imamo što obnoviti ( mlinice, kamene mostove, puteljke i staze na samom izvorištu). Tok rijeke je osobito atraktivan za rafting i kajak, a za ribiče se može reći da je ova rijeka pravi Eldorado. Kanjon kao i izvor rijeke Lištice je osobito slikovito područje, koje bi zapravo valjalo proglasiti i Parkom prirode. Kameni srednjovjekovni mostići, kamene mlinice, kojih tu ima na desetke, stupe i puteljci, kada bi se obnovili, mogli bi postati prava turistička atrakcija. Formiranjem tematskih cesta kao posebnih turističkih proizvoda turistička ponuda Županije Zapadnohercegovčke bi se i te kako obogatila. U tom smislu, turistički bi mogle biti osobito zanimljive: vinske ceste, staze sira, kulturne ture, a neće proći puno vremena, zbog nestašice pitke vode u svijetu, da će biti među zanimljivijima i tematska cesta „Putovima prirodne pitke izvorske vode“ ili „Putovima zdrave hrane“ itd. U svijetu se vino sve više pije, no pravih vrhunskih vina u svijetu nema mnogo, a hercegovačko tlo je savršeno za proizvodnju baš tih, vrhunskih vina. Prigoda je tu. Hoćemo li je iskoristiti, na nama je. Kao rijetko koje područje, Hercegovina, a osobito Županija Zapadnohercegovačka, je bogata čistom i pitkom izvorskom vodom. Dok je u svijetu sve manje takve vode i sve veća potražnja za njom, već sada se može čuti kako je pitka voda zlatni rudnik budućnosti, a ovaj prostor je ima u izobilju. Potrebno je samo sačuvati prirodu, i mogućnosti će biti neizmjerne. Nezagađeno hercegovačko tlo omogućava proizvodnju i zdrave hrane. Takva hrana je u svijetu na sve većoj cijeni, a potražnja za njom strahovito raste.

Turizam BiH • listopad 2009.

With the construction of a funicular railway Masna luka – Pločno, the winter-sports, excursion and mountain tourism in the Park of nature Blidinje would have got a totally new and special attraction. With the funicular railway the southeastern part of Čvrsnica could be used, with what the winter tourism in the Park of nature Blidinje would get completely new possibilities. Especially attractive and interesting is the flow of the river Tihaljine – Mlade – Trebižat. The things that make it so attractive and interesting are: the spring of the Tihaljina in PećMlini, the Koćuša falls, Mandić cascade, and the pearl of the Herzegovinian rocky grounds the Kravica falls. The one that hasn’t been at the spring of the Tihaljina in Peć-Mlini is not aware of what he had missed, but we are also not aware of what we miss to renew with our indolence while we have something to renew (the mills, stone bridges, paths at the spring itself). The flow of the river is especially interesting for rafting and kayaking, and we can say that this river is s real El Dorado for the fishermen. The canyon and the spring of the Lištica River is an especially picturesque area that should in fact be declared a Park of nature. If we renovate the stone medieval bridges, stone mills (there are dozens of them here), stumping-mills and paths, they could become a real tourist attraction. With the forming of the thematic roads, as the special tourist products, the tourist offer of the West Herzegovinian Canton would be enriched. In that sense, especially interesting would be: the wine routes, cheese roads, cultural tours, and in not such a distant future, because of the shortage of potable water in the world, the thematic road “Through the tracks of potable spring water” or “Roads of the healthy food” could become interesting in the future. Wine is being drunk more and more all over the world, but there are not many top-quality wines in the world, and the Herzegovinian soil is perfect for the production of these top-quality wines. The opportunity is here, but are we going to use it, it’s up to us. As rarely any area, Herzegovina, and especially West Herzegovinian Canton is rich with the potable spring water. While the world has got less and less of the water like this and the demand for it is increasing and you can hear that the potable water is the golden mine of the future, this area has the water in abundance. All we need to do is to preserve the nature and the possibilities shall be immense. Unpolluted Herzegovinian soil enables the production of healthy food. This kind of food is being appreciated more and more in the world, and the demand for it is increasing. Lot of people have got the money and don’t ask for the price, but they have to be sure in what are they getting. Our chance is obvious: the production of healthy

Slap Žukovica Žukovica falls

Vikend naselje na Risovcu Cottage settlement on Risovac

Tourism BiH • October 2009

12

Mnogi ljudi imaju novac i ne pitaju mnogo za cijene, ali moraju biti sigurni u ono što dobivaju. Naša šansa je očigledna: od proizvodnje zdravog voća i povrća do proizvodnje zdravog mesa i mesnih prerađevina, te mlijeka i mliječnih proizvoda. Tu bi osobito mogle biti zanimljive „Staze sira“. Samo u Županiji postoji već nekoliko vrlo velikih farmi i proizvođača sira. I eno i gastro ponuda spadaju među jake turističke adute određenih područja, osobito ako se radi o gastro ponudi utemeljenoj na proizvodnji zdrave hrane. Kulturnim turama bi se moglo isto tako turističku ponudu Županije Zapadnohercegovačke u mnogome učiniti sadržajnijom. Takve ture bi mogle biti na primjer „Stazama Ilira“, jer Županija je bogata ostatcima iz ilirskog vremena: od gomila razbacanih po cijelom prostoru Županije do ilirskih gradova (Nečajno, Budim, Zvonigrad itd), „Putovima Rimljana“, „Srednjovjekovne nekropole“ itd Među manifestacijama koje su se uspjele nametnuti a koje u sebi imaju mogućnosti i sadržaje koji bi se mogli i turistički valorizirati ističu se osobito: Vino Fest (održava se u veljači svake godine u Ljubuškom), Gastro susreti „Okusi s kamena“ koji se održavaju u Širokom Brijegu, Ilindan – Seoska olimpijada (održava se 20. srpnja svake godine u Posušju), Mediteran film festival (održava se početkom rujna svake godine u Širokom Brijegu, Šimićevi susreti (održavaju se u listopadu i studenom svake godine u Grudama) itd. U Hercegovini su mnoga sela napuštena i zapuštena. Obnavljanjem starih seoskih kamenih kuća stvorili bi se preduvjeti za razvoj seoskog turizma, koji u zadnje vrijeme u svijetu doživljava svoju pravu ekspanziju. Kako u razvoju seoskog turizma, kao uostalom i drugih oblika turističke djelatnosti, ne bi trebalo puno eksperimentirati, nego bi se trebalo ugledati i učiti od zemalja koje su na tom području već dospjele do zavidne razine, na primjer Austrija, a u Republici Hrvatskoj Istra. U razvijanju i osmišljavanju takvih ideja, gdje će morati doći do izražaja osobito individualna inventivnost i kreativnost, sigurno će prvi krenuti pojedinci s vlastitim kapitalom. Kada se takvi projekti pokažu uspješnima, a to će se sigurno dogoditi, onda više neće trebati zakonskom regulativom i drugim mjerama posebno stimulirati i usmjeravati investicije u ovaj sektor i u ovom smjeru, kao što bi to bilo prijeko potrebno sada. Tada će investicije usmjeravati same sebe u tom smjeru, po svojoj prirodnoj logici i zakonu, a to je profit. Do tada, nadati je se kako će država Bosna i Hercegovina nekako uspjeti nadići svoje slabosti i dječje bolesti, pokrenuti i mobilizirati sve svoje resurse, među kojima su turizam, proizvodnja zdrave hrane, pitka voda, očuvana i zaštićena priroda, najperspektivniji, te tako krenuti putem koji vodi u zajednicu razvijenog zapadnog svijeta. Drugog puta nema.
12

Središte Ljubuškog Centre of Ljubuški

Ulaz u satri grad Ljubuški Entranece to the old town Ljubuški

Humačka ploča iz XII. st. Humac stone from XII ct.

Turizam BiH • listopad 2009.

especially if the gastro offer is based on the production of healthy food. and milk and milk products. Austria. and that will happen for sure. zimi Kravice falls in winter fruits and vegetables. Ilija’s day – the village Olympics (July 20th. where the individual inventiveness and creativity should come to expression. by natural logic and sense. move and mobilize its resources. The tourist offer of the West Herzegovinian Canton could be enriched by cultural tours. because our Canton is rich with the remains from the Illyrian times. With the renovation of old village stone houses the conditions for the development of the rural tourism that is expanding in the world lately. Šimić’s encounters (October and November. every year in Grude). there won’t be the need for special stimulation and directing the funds by legal regulations and other measures to this sector and direction. etc. potable water. Only in our Canton there are several big farms and cheese producers.g. so the same in other aspects of tourism there shouldn’t be much experimenting. e. but learning from the countries that reached a high. etc). Tourism BiH • October 2009 12 . and that is the profit. Budim. among which the tourism. and in the Republic of Croatia Istria. Then the investments shall direct themselves in that direction. we should hope that Bosnia and Herzegovina shall somehow succeed to overcome the weaknesses. every year in Posušje). The individuals with their own funds shall first start with the developing and organizing these ideas. Gastro meetings “the taste from the rock” held in Široki Brijeg. production of healthy meet and meat products. and in that way head forward to the community of developed western world. As in the development of the rural tourism. from the tumuli scattered all over the Canton to Illyrian towns (Nečajno. etc. could be made. are: Vine fest (every year in January in Ljubuški). The oenological and gastro offer belong to strong tourist assets of certain areas. healthy food production. When projects like this show success. A lot of villages in Herzegovina are being deserted and neglected. “Medieval necropolises”. Zvonigrad. preserved and protected nature. These could be: “The Illyrian tracks”. There is no other way. What could be especially interesting are the “Cheese roads”. Mediterranean Film Festival (Beginning of September every year. Until that time.Slap Koćuša Koćuša falls Stari grad Ljubuški Old town Ljubuški Slap Kravica. “Roman paths”. in Široki Brijeg). The events that succeeded to be dominant and which have the possibilities that could be tourist valorised.

malih plodnih dolina. stočarstvu. U njoj se redaju velika prostranstva gologa krša. a danas posebno razvoju seoskog turizma sa zdravom hranom i pitkom vodom u cijeloj regiji.Hercegbosanska Županija Prirodna raznolikost i bogatstvo kulturnopovijesne baštine. Slava Jukić je Bosna i Hercegovina u malom P Pogled na Kupres i Kupreško polje 12 • The view of Kupres and Kupreško Field Turizam BiH • listopad 2009. visokih gora. bistrih rijeka i jezera što ovom kraju pruža velike mogućnosti za život i gospodarski razvitak temeljen na poljoprivrednoj proizvodnji. Ovdje je objedinjeno sve što vrijedi u kršnoj Hercegovini i zelenoj Bosni. sve na jednom mjestu. te. mjestimice. drvnoj industriji. zimzelenih i listopadnih šuma. riroda je obilato podarila Hercegbosansku županiju. .

Wide spaces of rocky grounds exchange with evergreen and deciduous forests. cattle-breeding. small fertile valleys. high hills. T Buško jezero • Buško Lake Tourism BiH • October 2009 129 .Herzeg-Bosnian Canton is Bosnia and Herzegovina in miniature Natural diversity and wealth of culturalhistorical heritage. clear rivers and lakes what offers great possibilities to this area for life and economic development based on agricultural production. all in one place Everything worthy in strapping Herzegovina and green Bosnia is united here. he nature has abundantly made present of the Herzeg-Bosnian Canton. wood industry and today especially the development of the rural tourism with healthy food and potable water in the entire region.

ercegbosanska županija. Ovo ukazuje na činjenicu da je stanovništvo općine živjelo uglavnom u selima. rimski novac i natpisi (osobito na grobnicama). a prema popisu stanovništva iz 1991. općina Livno je imala 40610 stanovnika. zimzelenih i listopadnih šuma. Prema Popisu stanovništva iz 1991. S nje potječu nalazi ranobrončane keramike. a danas posebno razvoju seoskog turizma sa zdravom hranom i pitkom vodom u cijeloj regiji. Drvar. zgrada. Krista) do pojave Rimljana u ovim krajevima (9. remains from the Bronze age Prapovijesno razdoblje Najstariji predmeti pronađeni u Livanjskog kraju čuvaju se u arheološkoj zbirci Franjevačkog muzeja u Livnu. . Delmatsko-rimski ratovi potrajat će sve do konačne uspostave rimske vlasti u cijeloj provinciji Dalmaciji. stočarstvu. Na Livanjskom i Duvanjskom polju u rano brončano doba prvi put se utemeljuju naselja na gradinama. drvnoj industriji. Općina Livno zauzima oko 994 km4. bistrih rijeka i jezera što ovom kraju pruža velike mogućnosti za život i gospodarski razvitak temeljen na poljoprivrednoj proizvodnji. Sadržavala je oružje. Delmati su bili moćno pleme koje je pripadalo velikoj ilirskoj narodnoj zajednici. godine poslije Krista) na području Herceg Bosne ima nekoliko lokaliteta. godine utvrđeno je da u 282 naselja ima 120248 stanovnika. pr. ostaci iz brončanog doba • Gorica museum. Trajnije naseljavanje na području Županije započinje u rano brončano doba. grad Livno je imalo oko 13632 stanovnika. nažalost. te vizualno nadzire oba polja. godine. visokih gora. Kr. grobnica i raznih umjetnina. mjestimice.godina pr. Kupres. Iz doba Ilira i Kelta (400. Područje općine je pogodno za uzgoj stoke. Livno je smješteno na istoku središnjeg dijela Livanjskog polja. pčelarstvo i razvoj turizma. Postoje desetci sačuvanih Povijest Hercegbosanske županije od najstarije prošlosti do današnjih dana Muzej Gorica. Tomislavgrad. malih plodnih dolina. U tom razdoblju osobit značaj ima gradina Veliki gradac. Prema istom popisu stanovništva. Iz vremena mlađeg željeznog doba potječu i nalazi iz grobnice koja je slučajno otkrivena na njivi Džeparuša u naselju Vašarovine. Iz tog vremena grobovi pronađeni na Kupreškom polju potječu iz 1800. Na teritoriju općine nalazi se najveće umjetno jezero u Europi Buško jezero. te. nalazi se u zapadnom dijelu Federacije Bosne i Hercegovine. a potječu iz bakre130 Livanjska ploča • Livno stone Turizam BiH • listopad 2009. Najdragocjeniji iz tog još neistraženoga vremena su gradine i gomile. H nog doba. U njoj se redaju velika prostranstva gologa krša. nikada nije arheološki istražen. u kojoj su općine Livno. Prostire se na 5409 km2 površine. Sjedište Vlade Hercegbosanske županije je u Livnu. Krista Delmati se sukobljavaju s rimskom vojskom. koja dominira prijevojem Privala. Već u drugom stoljeću pr. Glamoč i Bosansko Grahovo. predmete koji pripadaju nošnji i keramičko posuđe. Među nalazištima ranog i srednjeg brončanog doba posebno treba izdvojiti Luščić pored Prispa koji. poljoprivredu. Ostatci iz doba starih Rimljana Iz rimskog doba sačuvani su ostatci rimskih cesta. Priroda je obilato podarila Hercegbosansku županiju.

tombs and various works In the area of Herzeg-Bosnia of art. The municipality of Livno has the surface of 994 square kilometres. Tomislavgrad. small fertile valleys.) until Romans came to this area There are dozens of preserved mon(9 A. B. C. clear rivers and lakes. which dominates over the Privala pass. high hills. Finds of the earlybronze ceramics come Kralj Tomislav • King Tomislav from it. Permanent settling in the area of the Canton started in the early Bronze Age. It extends to the surface of 5. Kupres. Livno is situated in the east of the central part of the Livno field. This implies to the fact that the population of the municipality mostly lived in villages. In the second century B. The remains from the ancient Romans times Tourism BiH • October 2009 131 . the one that should be singled out is Luščić near Prispo. The Delmats-Roman wars lasted until the final establishment of the Roman authorities in the enThe remains of the Roman roads. bee-keeping and tourism.). Wide spaces of rocky grounds exchange with evergreen and deciduous forests.C. On the Duvno and Livno field. The history of HerzegBosnian Canton from the ancient history until today Prehistoric period The oldest objects found in the area of Livno are kept in the archaeological collection of the Franciscan monastery in Livno and come from the Bronze Age. Delmats came into conflict with the Roman troops. The graves found from that time on the Kupres field come from 1800 B. wood industry and today especially the development of the rural tourism with healthy food and potable water in the entire region. is placed in the western part of the Federation of Bosnia and Herzegovina. The hill-forts and tumuli. C.409 square kilometres and according to the census from 1991 it has 120. The territory of the municipality is suitable for cattle-breeding. The nature has abundantly made present of the Herzeg-Bosnian Canton. tire Dalmatia province. in early Bronze Age. Among the sites from early and middle Bronze Age.D. Delmats Bosanska Kuća .H erzeg-Bosnian Canton. where are the municipalities of Livno.Jurkić were very powerful tribe that belonged to the big Illyrian community. Special significance at that period had the hill-fort Veliki Gradac. The finds from the tomb that was accidentally discovered on the field Džeparuša in Vašarovine come from the early Iron Age. the first settlements on hills were established.610 inhabitants and the town itself had 13. roman coins and inscriptions there are several localities from the (especially on tombstones) are preperiod of Illyrians and Celts (400 served from the Roman period. The biggest artificial lake in Europe.248 inhabitants.Jurkić • Bosnian house . the municipality of Livno had 40. Drvar. cattle-breeding. agriculture. Duvno and Livno. the Buško Lake is located on the territory of the municipality. It contained weapons. Glamoč and Bosansko Grahovo situated. which was never archaeologically researched. and visually controls both fields. most familiar sites are near Prispo. buildings. According to the census from 1991.632 inhabitants. objects belonging to the folk costumes and pottery. what offers great possibilities to this area for life and economic development based on agricultural production. The most valuable ones uments and inscriptions in the area from these unexplored times are the of Glamoč. The centre of the Canton’s government is in Livno.

javnu upravu. i s njim u vezi. Hrvati se brojnošću i snagom nameću starosjediocima Za vladavine kneza Mutimira ovo područje se zvalo Hlivanjskom županijom. europski način upravljanja. Lištani i Livno. školstvo. navodi županija Livno. Najpoznatija nalazišta su kod Prispa. Od tog razdoblja pa do dolaska Turaka 1476. zdravstvo. U sastavu bosanske države Završje se češće zove novim imenom Zapadne strane. Razdoblje između dva svjetska rata Kada je 1918. godine ovo područje se nalazilo pod vlašću bosanskih banova i kraljeva. 1301. Dlamoč (Glamoč). uspostavu gruntovnice i katastra. cijeli ovaj kraj bio je za vrijeme Turske od velikog strateškog značenja. U srednjem vijeku za prostor visokog krša ustalio se naziv Završje. među kojima se. Srednjovjekovno razdoblje Konstantin Porfirogenet spominje 11 hrvatskih županija. o čemu svjedoče ostatci kasnoantičkih bazilika na poljima u okolici Livna. nekoliko hanova itd…Turska vlast će se učvrstiti i neprekinuto će trajati sve do dolaska austrougarske vlasti 1878. Turci su osvojili tvrđavu Klis. godine i okupaciji Bosne i Hercegovine prethodio je ustanak 1875-1878. U Hercegbosanskoj Županiji su sačuvane brojne utvrde nastale u razdoblju nakon propasti Zapadnog Rimskog Carstva 476. kojemu su još pripojeni Hlivno. Zbog toga su Turci u gradovima. U ovo područje u 7. Pod konac rimske uprave ovaj kraj prima kršćanstvo. Od 1324.. Rama i Neretva. Duvno. godine. godine spominje se Tropolje u Hlivnu. Kotromaniću. Uskoplje. godine do uspostave turske vlasti. Austro-Ugarska Monarhija doživjela je slom. Iz tog vremena su i nalazište Vrba – Glamočko polje i Delminij (Tomislavgrad). sahat kulu. To se u prvom redu odnosi na sudstvo.spomenika i natpisa na području od Glamoča. Pod tim pojmom se podrazumijevala Župa Hlivno. vrlo brzo poslije osvajanja. Halapić. podigli više javnih objekata. stoljeću dolaze Hrvati. Sačuvani dijelovi ukrašenog kamenog namještaja iz starokršćanskih bazilika ubraHajduk Mijat Tomić • jaju se u najzanimljivije spomenike starokršćanske skulpture pronađene na našim prostorima. Duvna i Livna. veći broj džamija. te izgradnju putova i mostova. Livanjsko i Kupreško). Tursko doba Godine 1537. godine u kojem su sudjelovali i žitelji Hercebosanske Županije. na prvom mjestu. Podgradine i Grkovaca. U jednoj povelji bana Pavla Šubića. Teritorij 132 Turizam BiH • listopad 2009. Te iste godine osnovali su novi sandžak sa sjedištem u Klisu. Jezero. Prusac. Teritorijalno je obuhvaćala tri polja (Duvanjsko. godine zna se da ovo područje pripada banu Stjepanu II. godine završio Prvi svjetski rat. . Mijat Tomić Austrougarska vlast Dolasku Austro-Ugarske 1878. S obzirom na svoj veoma povoljan položaj. Nakon preuzimanja vlasti Austro-Ugarska počinje uvoditi svoj.

Jezero. From that period until the Turkish arrival in 1476 this region was under the rule of Bosnian bans and kings.Duvno. clock tower. school system. Duvno. among which the Livno Canton in the first place. mosques. where people from the Herzeg-Bos- Medieval period Konstantin Porfirogenet mentioned 11 Croatian cantons. Numerous fortifications from the period after the fall of the West Roman Empire in 476. Territorially it included three fields . The Croats came to this area in the 7th century. After taking over the authorities. During the reign of prince Mutimir this region was called Hlivno Canton. Livno Pavle Šubić in 1301.Podgradine and Grkovača. etc. Rama and Neretva were annexed to it. The territory of the Canton was included into the structure of the newly built Yugoslav state which was then called the Kingdom of Serbs. Turkish rule strengthened and uninterruptedly lasted until the Austria-Hungary arrived in 1878. Considering its very favourable position this entire region had great strategic importance during the Turks. and Hlivno. The sites Vrba – Glamoč field and Delminium (Tomislavgrad). In a charter by ban Stari most na rijeci Sturbi. and establishment of land register and cadastre related to it. Uskoplje. nian Canton also took part. Preserved parts of the ornamented stone furniture from the early Christian basilicas are considered to be the most interesting monuments of the early Christian culture found in our areas. The period between the two World Wars When the First World War ended in 1918. In the same year they founded new sandžak (Turkish administrative unit) with the centre in Klis. Austria-Hungary started to introduce its. Turkish period Turks conquered the fortress Klis in 1537. Livno Tourism BiH • October 2009 133 . Halapić. The Croats imposed themselves to the indigenous with their number and strength. Završje included the parish Hlivno. way of govern. In the first place this is related to administration of justice. the Tropolje in Livno was mentioned. few hans (Turkish hostelry) right after the conquering…. Croats and Slov- Austro-Hungarian rule The rebellion in 1875 to 1878. In the Middle Ages the Završje was the name for the area of high rocky grounds. In Bosnian state structure Završje was called by new name – Western parts. Lištani and Livno also come from that period. European. Austria-Hungarian monarchy collapsed. health services and construction of roads and bridges. That’s why Turks built many public buildings. Livno and Kupres field. Prusac. until the establishment of the Turkish authorities have been preserved until today. Since 1324 this area had belonged to ban Stjepan II Kotromanić. preceded the arrival of Austro-Hungary and the occupation of Bosnia and Herzegovina in 1878. what is witnessed by the remains of the late antique basilicas over the fields in Livno’s surroundings. Novac iz vremena kralja Tomislava Coins from the king Tomislav’s period • Old Bridge over the Sturba. At the end of the Roman rule this region takes Christianity. public administration. Dlamoč (Glamoč).

6° C (Livno). u siječnju. Prosječna temperatura u najhladnijemu mjesecu u godini. Hrvata i Slovenaca.Županije uključen je u sastav novostvorene jugoslavenske države koja se tada nazivala Kraljevina Srba. Treba napomenuti da je Županija poznata po velikom broju radnika koji su radili u inozemstvu i na taj način izdržavali svoje obitelji. Tada je na prostoru Županije uspostavljena Nezavisna Država Hrvatska (NDH). a neka Proizvodnja mli. a osobito poljoprivreda. godine vlast preuzimaju partizani i stvaraju novu Jugoslaviju. Gospodarstvo u poslijeratnom razdoblju Čak i u prijeratnom razdoblju Hercegbosanska županija je smatrana ekonomski nerazvijenom županijom. u kojem je u Jugoslaviji djelovala samo jedna politička stranka – Komunistička partija Jugoslavije. a od 1929. U Kupresu iznosi -5. posebno na planinama. jih su neka zimi potopljena. Ona se brzo raspala. Hladnoće mogu biti i vrlo jake. Polja Trenutno je u županiji regisNa relativno malom prostoru trirano oko 1150 pravnih osoba a formirala su se velika polja od kofizičkih oko 1350. Nastanak i proglašenje nove države stanovništvo našeg kraja dočekalo je s velikim oduševljenjem. ugljenokopi.. te proglašenje samostalne države Bosne i Hercegovine 1995. osobito danju. godine dogodile su se velike promjene. 1945. šumarstvo. . početkom 1990. temperature su prilično visoke i penju se iznad 30°C.5-10 1100-1200 nosti ne iskorištavaju Pogled na Buško jezero s Tušnice 13 • The view of Buško Lake from Tušnica Turizam BiH • listopad 2009. a mlijeko otkupljuje i od samostalnih poljoprivrednih proizvođača. Nakon četrdeset i pet godina jednostranačkog sustava.Naziv polja površina dužina širina prosječna nadmorska jeka je jedini seku km2 u km u km visina u metrima tor poljoprivredne Livanjsko polje 405 65 5-12 700-740 proizvodnje koji se Glamočko polje 130 56 0. Duvanjsko polje 128 21 7-9 860-940 ali ni tu se u potpu. Industrija mlijeka je privatizirana i jedno je od uspješnih poduzeće u Livnu.7° C. No to nije trajalo dugo. stočarstvo i proizvodnja sira. u nižim nadmorskim visinama iznosi oko -0. Ljeti.Kupreško polje 96 27 1.7-12 880-930 ponovno pokreće. ratna stradanja. Snijeg je redovita zimska pojava. Glavne ekonomske grane su bile: tekstilna i kemijska industrija. godine Kraljevina Jugoslavija. Glavni potencijali su bili. U jakim zimama snijeg se zadržava i duže od 100 dana. i još uvijek su. Smatrali su da su konačno dobili svoju državu u kojoj će se moći svestrano i nesmetano razvijati. Klima U županiji prevladava kontinentalna klima. postojeće mogućnosti. a na vrhovima planina znatno je ispod nule. Živa se zna spustiti do minus 30° C . godine. Iz novije povijesti Hercegbosanske županije Jugoslaviju su Njemačka i Italija napale u travnju 1941.

has been privatized and is one of the successful com. Šator. the most known mountain of the Canton. some of which are At the moment the Canton has flooded and some dried. Duvanjsko field 128 21 7-9 860-940 Fields Kupreško field 96 27 1.pretty high and reach over 30 ºC. that didn’t last for a long time. that has been starting again. The most about 1150 legal entities and about known ones are: Livanjsko. The emergence and the declaration of the new state were welcomed with great enthusiasm by the population of our region. In summer. There is a need to mention that this Canton is known for the large number of people working abroad and in that way supporting their On a relatively small area big families. The production of milk is the The lowest parts of the Kupreško only field in agricultural production field are at the altitude of 1117 m. the Herzeg-Bosnian Canton was considered economically the most un- The climate The continental climate prevails in the Canton.enians. Staretina. of Duhere the existing possibilities are not vanjsko field at 859 m and Livanjsko used to the full. the war sufferings and the declaration of the Independent state of Bosnia and Herzegovina.Naziv polja površina dužina širina prosječna nadmorska panies in Livno and u km2 u km u km visina u metrima it buys the milk off Livanjsko field 405 65 5-12 700-740 from the independGlamočko field 130 56 0. and from 1929 the Kingdom of Yugoslavia. developed County. Glamočko and Kupreško fields. The milk industry field at the altitude of 699 m. but even of Glamočko field at 882 m. When the winters are severe chemical industry. Cincar stand out among the HerzegBosnian high mountains.6ºC (Livno). jsko. It fell apart soon after that and the Independent state of Croatia was established in the area of the Canton. But. The average temperature in the coldest month in the year. The coldness can be very nomical branches were: textile and bitter. In Kupres it is -5.5-10 1100-1200 The economy in post-war period Even in the pre-war period. the temperatures are tle-breeding and cheese produc. The main eco.7-12 880-930 ent producers. especially durpotentials were and still are the cat.below zero. fields have formed. Particular and unusual is the mountain Dinara. with the highest peak Tro- Tourism BiH • October 2009 13 . In 1945 the partisans took over the government and created the new Yugoslavia. tion. in lower altitudes is about -0. They considered that they finally got their state where they could be able to freely develop in all fields. colliery. Recent history of the Herzeg-Bosnian Canton Germany and Italy attacked Yugoslavia in April 1941.7ºC and at the mountain tops it is much more Mountains Dinara. January. The main 100 days. Tušnica.ing the day. Duvan1350 physical persons registered. forestry the snow is present even more than and especially agriculture. After forty five years of singleparty system in which only one political party acted in Yugoslavia – the Communistic party of Yugoslavia. in the beginning of 1990 big changes happened.

Snijeg se u nekim predjelima zadržava i do početka ljeta. Odvaja najveće polje u kršu na svijetu Livanjsko polje od Kupreškog polja. Najveće je Šatorsko s površinom od 8000 m4. jer gotovo sva voda što je izlije nebo ponire.isušena. Predstavlja jedno od najvećih umjetnih jezera u Europi. Bezvodnost krša uzrokovana je geološkom građom ovog područja. Vode rijeke Šujice nestaju u ponoru Kovači. Tu su još i planine Midena (1221m). ona je ipak suh i bezvodan kraj. narod ga naziva Veliki ponor Buško Lake in winter 13 Turizam BiH • listopad 2009. koje se nalazi u istoimenom parku prirode. Šator. Vode Vode su najznačajniji čimbenik u oblikovanju krša. Rijeke i potoci U zavali Livanjskog polja izdvajamo tri veća stalna toka: Bistricu. Iako se nalazi na Livanjskom polju. Cincar je druga po visini planina s istoimenim vrhom na 2006 metara iznad mora. Glamočkog na 882 m. Žabljak i Sturbu. Glamočko i Kupreško polje. Staretina. Najpoznatija su: Livanjsko. Planine Među hercegbosanskim visokim planinama ističu se Dinara. Ona kanjonom u jedinstvenu hidrološku cjelinu povezuje Šujičko polje s Duvanjskim. Grabovica (1066m) i Tušnica (1697 m) koje ga odvajaju od Duvanjskog polja. Duvanjsko. a ljeta kratka i topla. negoli veličinom. Glavni vodotok Duvanjskog polja je Šujica. One odvajaju Županiju od Dalmacije. Cincar…Posebna je i neobična planina Dinara. Stoga će neka planinska područja Hercegbosanske županije vrlo brzo postati razvijena turistička i skijaška središta. Najviša planina je Vran s vrhom smještenim na 2074 metara nadmorske visine. U planinskim predjelima zime su duge. Iako Hercegbosanska županija prima oko 1400 mm padalina po četvornom metru. Izvori Šujice su Veliki i Mali Stržanj. Na području Buškog blata (jugoistočni dio Livanjskog polja) odgovarajućim hidrotehničkim zahvatima stvoreno je sabirno jezero površine od 55 km4. Najniži dijelovi Kupreškog polja prostiru se na 1117 m. Važno je spomenuti i umjetno jezero Mandek iznimne ljepote i atraktivnosti. Mandek i Jaruga su povremeni tokovi koji u ljetnom razdoblju presuše. Svojom ljepotom pak se ističu Kukavičije (Lupoglavsko) i Blidinjsko jezero. Tušnica. Voda akumulirana u Buškom jezeru koristi se za proizvodnju električne energije u HE Orlovac. . Jezera Hercegbosanske županije odlikuju se više posebnošću i ljepotom. Staretina (1675 Buško jezero zimi • m) i Šator (1873 m) odvajaju od Glamočkog polja. najpoznatija planina županije čiji se vrh Troglav uzdiže 1913 metara nad morem i Kamešnica s vrhom Konj koja se uzdiže na visinu 1856 metra iznad mora. dok ga Golija (1890m). samo trećina jezera pripada livanjskoj općini. Duvanjskog na 859 m i Livanjskog polja na 699 m iznad mora. a nizvodno prima pritoku Volaricu.

while Golija (1890 m). There is one more artificial lake of exceptional beauty and attractiveness. Waters The water is the most important factor in shaping the karst. They divide the Canton form Dalmatia. Waterlessness of the karst is caused by the geological structure of this region. and downstream it takes the tributary Volarica. There are also the mountains Midena (1221 m). which is located in the Park of nature Blidinje. it connects Šujičko field with Duvanjsko in a unique hydrological whole. and the people call it the Veliki ponor (Big chasm) or Krivodol. The Šujica waters disappear in the chasm Kovači.Rijeka Šujica • The Šujica River glav with the altitude of 1913 metres and Kamešnica with the peak Konj with the altitude of 1856 metres. Mandak and Jaruga are the flows that dry out during the summer. With its canyon. The water accumulated in the Buško Lake is used for the electric power production in the HE Orlovac. 13 Tourism BiH • October 2009 . It is one of the biggest artificial lakes in Europe. The biggest one is Šatorsko with the surface of 8.000 square metres. Staretina (1657 m) and Šator (1873 m) divide it from Glamočko field. In the area of Buško blato (southeastern part of Livanjsko field). And that is the reason why some mountain areas of the Herzeg-Bosnian Canton will soon become developed tourist and ski centres. The springs of Šujica are Veliki and Mali Stržan. The main flow of the Duvanjsko field is Šujica. The highest mountain is Vran with the highest peak of 2047 metres above sea. Even though it is placed in Livanjsko field only one third of it belongs to the municipality of Livno. the accumulation lake was created with the surface of 55 square km. In the mountain regions the winters are long and the summers short and warm. In some parts the snow stays on the ground until the beginning of the summer. Žabjlak and Struba. single out with their beauty. Rivers and streams In the Livanjsko field there are three bigger permanent flows: Bistrica. Kukavičko (Lupoglavsko) and Blidinjsko Lake. Even though Herzeg-Bosnian Canton has about 1400 mm of precipitation on square metre it is dry and waterless region because all the water that is falling from the sky sinks. It divides the biggest karst field in the world from the Kupres field. Grabovica (1066 m) and Tušnica (1697 m) that divide it from the Duvanjsko field. the Mandek Lake. The lakes of the Herzeg-Bosnian Canton are more characterized by their specialty and beauty than their size.

te nastojali oko osnutka muzeja u samostanu. Raznolika konfiguracija terena. on se u taj svojevrsni lovački raj. suvremeno opremljen hotel sa svim popratnim sadržajima. vukova i srna do divljih svinja i medvjeda. loviti riječne rakove ili žabe. . Obnovljeni Sportskorekreacijski centar „Čajuša“ u sklopu kojeg se nalaze četiri skijaške staze plus baby staza. službeno je utemeljen 2. u djelatnosti livanjskih franjevaca koji su obilazili arheološka nalazišta i skupljali starine. Tušnica. Klub 13 je nedugo nakon osnivanja postigao zavidne rezultate na natjecanjima širom BiH. kupanje i plivanje u ljetnim mjesecima te kampiranje u šumi uz samu obalu jezera. osobito privlačno i lako dostupno turistima s područja Dalmacije i Hercegovine. veoma lijepim i atraktivnim. prvi put svrati na lovišta na prostoru Hercegbosanske Županije. Lov Kad strastveni lovac jednom. a i član je Skijaškog saveza BiH. veslanje. od prepelica i divljih pataka. jedriličarstvo i aeromodelarstvo aktivnosti su AERO-KLUBA LIVNO sa sportskim aerodromom i hangarom na Brdima. O tome svjedoči pisani dokument Fishing on Buško Lake Turizam BiH • listopad 2009. jarebica. zečeva. Dinari (Troglav 1913 m) pravi su izazov za planinare. nezagađene rijeke i jezera. Za njima ništa ne zaostaju gorde ljepotice Kamešnica. a spada među najveće i najimpresivnije ponore dinarskog krša. st. Golija. zapadne Bosne i Hercegovine. Vranu (Veliki Vran 2074 m). velika prostranstva pod visokim šumama. Duvanjsko i Kupreško) uz povoljna strujanja zraka pružaju idealne uvjete za zmajarenje i paraglaiding. Letenje sportskim avionima. osobito mladima koji se okupljaju u klubu ‘’Krila Livna’’ u Livnu i Aero klub u Kupresu. Malovan. dobra prometna povezanost vratili su Kupres na listu najatraktivnijih skijališta za sve ljubitelje zimskih radosti s područja Dalmacije. Cincaru (2006 m ). Šator. lisica. na 1250 m nadmorske visine s oštrom planinsko-alpskom klimom i gotovo 5 mjeseci pod snijegom. Planinski vrhovi na Čvrsnici (Pločno 2228 m). nastavlja vraćati godinama. tradicionalno je odredište za skijaše rekreativce. Buško jezero pruža iznimne mogućnosti za ljubitelje sporta i rekreacije na vodi: jedrenje u malim jedrilicama i jedrenje na dasci uz obilje povoljnog vjetra. skijanje na vodi. FMGG kao nasljednik Franjevačke zbirke na Gorici ima svoje korijene u 19. kajak i kanu.ili Krivodol. utočište ćete pronaći odmarajući se uz rijeke u čijim njedrima. sa ciljem da sustavno sakuplja. kristalno čistoj vodi riječna pastrva nijemo pozdravlja nebesko plavetnilo koje se zrcali na vodi sudarajući se sa zelenilom okoliša.5 km. ukupne dužine oko 13. listopada 1995. Rijetka su mjesta za lovce i ljubitelje foto safarija koja obiluju svim vrstama atraktivnih ptica i divljači. čuva. dinstvenim. klima čine ovaj prostor jeRibolov na Buškom jezeru • Muzejske ustanove Franjevački muzej i galerija Gorica . stručno zaštiti i znanstveno obradi. potaknut pričom svojih kolega ili pak sasvim slučajno. U sklopu „Čajuše“ djeluje Skijaški klub „Striž“ iz Tomislavgrada. Turistička destinacija Kupres. planinske livade i pašnjaci. te prezentira muzejski materijal sa područja Hercegbosanske Županije. Ljubuša. Visoke planine koje okružuju prostrana polja (Livanjsko. godine. Šport U svijetu poznavalaca sportskog letenja ovo područje je proglašeno najpovoljnijim u Europi. prostrana polja. Jedinstvene prirodne pogodnosti privlače mnogobrojne ljubitelje slobodnog letenja što pridonosi i njegovoj popularizaciji među lokalnim stanovništvom. Ribolov Ako je vaša ljubav priroda i uz to još volite pecati.Livno.

Not long after it was founded. Vran (Veliki Vran 2074 m). the club gained enviable results in the competitions over BiH and it is a member of the Skiing association of BiH. Malovan. Tušnica. altogether 13. And then follow. area of the Herzeg-Bosnian Canton. Hunting When a passionate hunter once comes to the hunting grounds in the Zima na Kupresu • Winter on Kupres Kosci na Kupresu • Haymaker on Kupres 139 Tourism BiH • October 2009 . fox. Dinara (Troglav 1913 m) are a real challenge for the mountaineers. The skiing club “Striž” from Tomislavgrad works within “Čajuša”. boar and bears. Šator. gliding and air-modelling are the activities of the AERO-CLUB LIVNO with the sports airport and a hangar on Brda. swimming in the summer months and camping in the woods by the bank of the lake. Unique natural favourability attracts numerous free gliding fans what helps its popularization among the locals. water-skiing. clear rivers and lakes and the climate make this area unique. Ljubuša. Golija. The mountain peaks on Čvrsnica (Pločno 2228 m). hare. big spaces under the forests. mountain meadows and pastures. quail and mallard. especially young ones who gather in the club “Krila Livna” (The Wings of Livno) in Livno and the Aero club in Kupres.and it belongs to the biggest and the most impressive chasms of the Dinara’s Karst. not less beautiful: Kamešnica. he continues to come back to this hunting heaven of a kind for years. at the altitude of 1250 m and harsh mountain-alpine climate and almost 5 months with the snow is the traditional destination for the recreational skiers. Sports In the world of sports flying this area is declared to be the most suitable in Europe. partridge. Various ground configurations. kayak and canoe. modern equipped hotel with all the additional programs and good road connections got Kupres back to the list of the most attractive skigrounds for all winter-sports fans from Dalmatia and western Bosnia and Herzegovina. Sports airplanes flights.5 km long. High mountains that surround the spacious fields (Livanjsko. Cincar (2006 m). Buško Lake gives exceptional possibilities for the water sports fans: sailing in small sailboats and the board sailing with plenty of the fair winds. Tourist destination Kupres. wolf and doe. Renovated Sports and recreational centre “Čajuša” with four ski-runs plus baby run. paddling. Duvanjsko and Kupreško) with the fair winds offer ideal conditions for kite-flying and paragliding. spacious fields. especially attractive and easily accessible for the tourists from Dalmatia and Herzegovina. beautiful and attractive. The places for the hunters and photo-safari fans that is abundant with all kinds of attractive birds and game are not so common.

te ganga. Slovačka. „Motorijada“ je okupljanje motorista na prostoru izletišta „Bostan“. „Malo raspjevano Livno“ je dječji festival. Međunarodna regata i kamp mladih kajakaša i kanuista srednjoevropskih zemalja. bećarac koja se čuje na svakom koraku na trenutke vraćaju prošlost u sjećanje onih koji još pamte. te Hrvata od doseljenja do najnovijeg vremena. „Maškarade“ u Livnu su programi zabavnog karaktera koji se svojom dobrom organizacijom približavaju onima u Čapljini. poslije Krista. Prvi hrvatski sabor i Dani sv. pri iskapanju jedne bazilike (bila je u sekundarnoj uporabi. godine i prihvaćena je sa velikim oduševljenjem cjelokupnog hrvatskog naroda. općina Tomislavgrad. Dosadašnje zemlje sudionice regate su: Češka. Poljska. Ploča datira iz druge polovice II. Nekad mala samostanska zbirka prerasla je u suvremeno osmišljen muzej. Kroz kasnija desetljeća u livanjsku muzejsku zbirku donose se brojni nalazi iz svih razdoblja livanjske prošlosti. godine i broji sedamdeset članova. ugrađena kao dno u krstionici bazilike). a onima nešto mlađima ostavlja poruku da čuvaju naslijeđe za buduće naraštaje. održavaju mnogobrojna športska natjecanja. te sami biraju jorgovan godine. Mađarska. Buško blato.08.bacanje kamena s ramena.) Hrvatski kajakaški savez i OP Tomislavgrad od 1996. kojim se moli Zemaljska vlada u Sarajevu za dozvolu da se može u javnoj samostanskoj prostoriji držati starinsko oružje. U sklopu manifestacije odvijaju se mnogobrojna kulturna događanja (izložbe slika.-16. Prva proslava Prvog hrvatskog Sabora i Sv. promocije knjiga. kulturna manifestacija koja se održava svake godine u prvoj polovici mjeseca srpnja. koji po svom sadržaju i obimu odražava na ovim prostorima kontinuitet povijesnih zbivanja: od Kelta i Ilira preko Rimljana.08. danas FMGG. Moto klub „Vukovi“ iz Livna je osnovan 2000. potezanje konopa. g. Dani kosidbe u Kupresu “Strljanica” (prva nedjelja u srpnju) tradicionalna je manifestacija koja svoj korijen vuče još iz turskog doba a uvriježena je uglavnom u hrvatskom narodu. kazališne predstave u suradnji s poznatim bosanskohercegovačkim i hrvatskim kazališnim kućama). Imotskom. . koje je bogato prelijepim pejzažima rijeke Sturbe.iz 1896. “Duvanjska ploča” Ovaj rimski nadgrobni cipus pronađen je 1969.god.Prisoje. Natjecanje kosaca za titulu Kozbaše i konjske utrke središnji su događaji Strljanice. Međunarodna kajakaška regata Kazaginac (09. skok u dalj.st. manifestacija ekološko . Republika Hrvatska i Bosna i Hercegovina. Nikole Tavelića tradicionalna je vjerska.zabavnog karaktera u organizaciji Turističkog ureda Livno u kojoj se građani međusobno natječu i uljepšavaju okoliš. iziraju Međunarodnu regatu i kamp mladih kajakaša na Buškom Jezeru (Galin lakat) u Kazagincu. borba na brvnu i drugi davno zaboravljeni sportovi. njeguje se folklorno naslijeđe (festival gange i gusala). na lokalitetu Bare / Karlov Han . organ10 Džamija u Livnu • Mosque in Livnu Pravoslavna crkva u Ravnom • Orthodox church in Ravno Turizam BiH • listopad 2009. općina Tomislavgrad. Seoski sportovi . Nikole Tavelića održana je 1995. Kajakaška regata se održava u prvoj polovici mjeseca kolovoza. najljepšu ulicu ili kvart godine itd. Manifestacije „Kultura i cvijeće“. afirmacija su vodenih sportova na Buškom jezeru. Slovenija.

tugging the rope. “Duvno tablet” This Roman tombstone was found in 1969. in the work of Livno’s Franciscans who had gone around the archaeological sites and collected the antiquities and made efforts in founding the museum in the monastery. and accepted with great enthusiasm of the entire Croatian population. and you like fishing. in the municipality of Tomislavgrad. D. The moto-club “Vukovi” (Wolves) from Livno was founded in year 2000. Rural sports – stone throwing. on the locality Bare / Karlov han – Prisoje. etc. The first celebration of the First Croatian assembly and St. The tablet dates from the second half of II century A. preserving. Slovenia. “Carnival” in Livno comes up with those in Čapljina and Imotski with its good organization. reflects the continuity of the historical events in these areas: from Celts and Illyrians to Romans. Hungary. cultural festival that takes place in the first half of July every year. The first Croatian assembly and the St. What used to be a small monastery collection now is a modMijatova družina • Festivals and events “Culture and flowers” is the festival of ecological and entertainment character in the organization of Tourist office Livno where citizens compete and beautify the environment and choose the lilac of the year. and for those youngers leave the message to preserve their heritage for the future generations. 11 Tourism BiH • October 2009 . This is witnessed by a written document from 1896. The competition of haymakers for the title of “Kozbaša” and horse races are the central events of the “Strljanica”. International regatta and the camp for young kayakers and canoeists from Central Europe is the affirmation of water sports on Buško Lake. Through the decades that followed. the Republic of Croatia and Bosnia and Herzegovina. the most beautiful street or neighbourhood. theatre plays in cooperation with famous BiH and Croatian theatres). built in as the bottom of the basilica’s font). the municipality of Tomislavgrad since 1996. The days of haymaking in Kupres “Strljanica” (first Sunday in July) is the traditional festival that has its origin in Turkish ages and is mostly ingrained among the Croatian population. Kayak regatta takes place in the first half of August. fight on a tree-bridge and other long forgotten sports. book promotions. Mijat’s group International kayak regatta Kazaginac (09/08 – 16/08) Croatian kayak association and the municipality of Tomislavgrad have been organizing the International regatta and the camp for young kayakers on Buško Lake (Galin lakat) in Kazaginac. the trout speechlessly greets the sky-blue that reflects by the water and clashes with the green environment. catching the crayfish and frogs. in which the Country government in Sarajevo is requested a permission for the old weapons to be kept in the public monastery’s rooms.Fishing If your love is the Nature. in digging a basilica ( it used to have a secondary use. 1995 with the purpose of collecting. take the past back into the memory of those who remember it. the long jump. which. “Little singing Livno” is a children’s festival. Poland. Slovakia. and protecting and scientifically analyzing and presenting the museum materials from the region of Herzeg-Bosnian Canton. Numerous cultural events are organized within the festival (exhibitions. Nikola Tavelić days is a traditional religious. folklore heritage is being cherished (ganga and gusle festival) and numerous sports competitions are held. and traditional singing ganga and bećarac that can be heard everywhere. Museums The Franciscan museum and the gallery Gorica – Livno was officially founded in October 2nd. ern museum – FMGG. by its contents and size. in crystal clear waters. you’ll find your place resting by the rivers where. Nikola Tavelić was held in 1995. and has 70 members. The countries that take part in the regatta are: Czech Republic. FMGG as the heir of the Franciscan collection in Gorica has its roots in 19th century. Buško blato. and Croats from their arrival to recent history. numerous finds from all periods of Livno’s history were brought to the museum collection.

Od starih zanata velik broj stanovništva se bavi proizvodnjom predmeta od vrbovog pruća. Kosti i hrastovi od kojih se izrađuju predmeti su pronađeni u rijeci Savi na području Županije. barama. a od industrijskih biljaka: soja. Županija Posavska nudi vrlo bogatu ihtiološku raznolikost. U Županiji živi oko 45 000 stanovnika od kojih se većina bavi poljoprivredom. Kulturno historijski spomenici smješteni su na dva lokaliteta. Sastavljena je od tri općine: Orašje.Županija Posavska z RAJa lov i ribolov Ž Hajrudin Hadžidedić upanija Posavska je smještena u sjevero – istočnom dijelu BiH i druga je od 10 kantona/županija Federacije BiH. šljunkarama i kanalima. Najveće tradicionalne manifestacije su: Turizam BiH • listopad 2009. šećerna repa i duhan. Osim Samostana i crkve od kulturno historijskih spomenika možemo izdvojiti zgradu općine u Odžaku. u naselju Tolisa. gdje će se moći pronaći ostaci kostiju mamuta. U samostanu su u fazi uređivanja i muzej moderne umjetnosti. . stvorit će se uvjeti za razvoj tranzitnog turizma. Područje Županije zauzima 324 km2 i većim dijelom je nizinsko prosječne nadmorske visine do 90 m. općina Orašje nalazi se Franjevački samostan i crkva. starim koritima. 12 Ž MANIFESTACIJE Na području Županije Posavske održava se niz kulturno umjetničkih i sportskih manifestacija koje se održavaju u ljetnim mjesecima. U samostanu je smješten muzej sa bibliotekom gdje se nalazi preko 10000 izložbenih primjeraka i vrijedna numizmatička zbirka. Odžak i Domaljevac – Šamac. bizona i predmeti izrađeni od hrasta starog oko 6000 godina. Geografski položaj. Budući da je Županija smještena na obalama dviju velikih rijeka (Sava. blizina dviju velikih rijeka. koji će povezivati BiH sa Europskom Unijom. jezerima. također i muzej ledenog doba. Najzastupljenije kulture su kukuruz i pšenica. Bosna) jedna je od vodom bogatijih krajeva u Bosni i Hercegovini Geoprometni položaj Županije je omogućio dva vrlo frekventna granična prijelaza u Orašju i Šamcu. bogat i raznovrstan fond divljači i riba i očuvani prirodni okoliš stvaraju odlične uvjete za uzgoj divljači i ribe upanija Posavska omogućava razne vrste ribolova zato što se može pecati na rijekama. Izgradnjom Koridora 5c.

sugar-beet and tobacco. bison and the objects made of the 6000 years old oak tree will be seen. canals. Odžak and Domaljevac – Šamac. Cultural-historical monuments are placed in two localities. Posavina Canton offers very rich ichthyologic diversity. Geo-traffic position of the Canton has made it possible for the two very busy border crossings in Orašje and Šamac to be opened. and are mostly occupied with the agriculture. FESTIVALS In the area of the Posavina Canton there is a number of cultural and sports festivals held during the summer months. rich and heterogeneous fund of wild game and fish and preserved natural environment make good conditions for breeding the wild game and fish. which has over 10.000 exhibits and valuable numismatic collection. The area of the canton spreads on 342 km2 and is mostly lowlands. it is one of the water-richer areas in Bosnia and Herzegovina. There are about 45. the conditions for the development of the transit tourism should be created. In Tolisa. old river beds. and the cash crops are: soybeans. With the construction of the corridor 5c. with the average altitude of 90 m. Since the Canton is located on the banks of two big rivers (Sava. the museum of the glacial period. Within the monastery there is also a museum of modern arts in the faze of arranging. A lot of the population is occupied with one of the old crafts. marshes. P Rijeka Sava • The Sava River The geographical position. The most represented field crops are the corn and wheat. there is a Franciscan monastery and a church where is the museum with the library. Bosna). which will connect BiH with the European Union. It is made up of three municipalities: Orašje.000 inhabitants in the Canton. closeness of the two big rivers. producing the objects made of willow brushwood. where the remains of the bones of the mammoths.Posavina Canton HEAVEN fishing for hunting and osavina Canton is located in the north – eastern part of BiH and is the second out of 10 cantons of the Federation of BiH. P Tourism BiH • October 2009 13 . the municipality of Orašje. Besides the monastery and the church. The biggest traditional events are: osavina Canton enables different kinds of fishing because you can fish at rivers. lakes. The bones and the oaks were found in the Sava River at the Canton’s area. we can also single out the municipality building in Odžak as a cultural-historical monument.

Manifestacija je bogata sportskim i kulturnim događanjima: promocija knjiga. Moto susreti u Orašju koji okupljaju preko 1000 motorista iz cijele Europe. barama. mrena. Kao važan dio turističkog proizvoda. sportski turniri u košarci. koncerta izvorne i zabavne glazbe. tako je i dobila naziv «Mala Pula». Turizam BiH • listopad 2009. režiseri.08. općina Orašje. nogometu i borilačkim sportovima.08. a održava se u sedmom mjesecu i traje 14 dana. . Županija Posavska omogućava razne vrste ribolova zato što se može pecati na rijekama. Održava se početkom devetog mjeseca na prostorima općine Orašje. Na ovim prostorima najzastupljenije vrste riba su: šaran. Na projekcijama filmova učešće uzimaju glumci. obnovljeni su i poboljšani objekti i tereni za boravak turista na lovištima i unaprijeđeni fondovi divljači i riba.08 – 16. rafting i spust gumenim čamcima niz rijeku Savu. na centralnom trgu u Odžaku. te divlje svinje i zečevi. nastupa na otvorenoj pozornici. glavnog događaja međunarodne smotre folklora tu su još i razna natjecanja u starim sportovima. POSAVSKO KOLO – održava se na području općine Odžak u vremenu od 01. LOV I RIBOLOV Geografski položaj. jezerima. glumačke prezentacije itd. štuka. natjecanja. tolstolobik. uspostavljen je sistem informiranja. DANI TOLISE – veliki događaj koji prerasta u tradicionalnu manifestaciju međunarodnog karaktera. likovne izložbe. šljunkarama i kanalima. Turistička zajednica Županije Posavske je implementirala projekt „Posavina raj za lov i ribolov“ koji je financirala Europska Unija. prezentacije knjiga. Ostala značajna lovna divljač koja se nalazi na ovim prostorima je srneća divljač. blizina dviju velikih rijeka. koncerti i kao vrhunac manifestacije smotra folklora međunarodnog karaktera koja se održava 15. odbojci. Županija Posavska nudi vrlo bogatu ihtiološku raznolikost. koji pruža potrebne informacije i usluge turistima za vrijeme njihovog boravka u Posavini. Prema ovim karakteristikama ovo područje je atraktivno sa stanovišta turističko – lovne i ribolovne ponude. divlji golub. izložbe. U svrhu povećanja atraktivnosti lovnih i ribolovnih područja. Glavni cilj ove manifestacije kao i Posavskog kola i Domaljevačke tkanice je očuvanje kulturne baštine i izvornog folklornog stvaralaštva. prepelice. Manifestacija se obilježava početkom šestog mjeseca u naselju Tolisa. amur. starim koritima. Pored 1 Na području Županije najzastupljenija je pernata divljač: fazani. divlje guske i patke. • Fishing on the Sava DOMALJEVAČKA TKANICA – kulturno – folklorno .DANI HRVATSKOG FILMA – najveća manifestacija na prostoru Županije gdje se prikazuju najbolja ostvarenja hrvatske kinematografije nakon Pulskog festivala. šljuke i grlice. utrke pasa. održavaju se početkom petog mjeseca. kulenijada. osobe iz političkog života Hrvatske i FBiH uz zavidno medijsko praćenje. Pored ovih manifestacija bitno je napomenuti i internacionalnu Sava regatu Karlovac – Orašje koja okuplja zaljubljenike u prirodu i kajak – kanu sport iz čitavog svijeta. koncerti. Organizatori HKUD «Mladost» Domaljevac svake godine osiguravaju bogat program koji se sastoji od tradicionalnog svečanog mimohoda folklornih skupina.sportska manifestacija međunarodnog karaktera koja se održava krajem sedmog mjeseca na području Ribolov na Savi općine Domaljevac – Šamac. som. bogat i raznovrstan fond divljači i riba i očuvani prirodni okoliš stvaraju odlične uvjete za uzgoj divljači i ribe. smuđ.

It is being held at the beginning of September in the municipality of Orašje.CROATIAN FILM DAYS – the biggest event in the area of the Canton. book promotions. football and contact sports. Hunting In the area of the Canton the most represented is the feathered game: pheasant. and it is held in July and lasts for 14 days. The organizer HKUD “Mldost” Domaljevac every Lov • year makes a rich program consisted of: traditional ceremonial folklore groups march past. At the film screenings you can see actors. In order to increase the attractiveness of the hunting and fishing areas. where the best works of the Croatian cinematography. after the Pula film festival. snipe and turtle-dove. actors presentations. old river beds. TOLISA DAYS – a big event that is becoming an international traditional festival. from all over the world. the municipality of Orašje. Besides these festivals it is important to mention the international Sava regatta Karlovac – Orašje. and people from the Croatian and BiH political life. directors. etc. which gathers lovers of nature and kayak – the canoe sports. rafting and pontoon ride down the Sava River. the buildings and grounds for tourists stay at the hunting grounds had been renovated and improved. closeness of the two big rivers. volleyball. pike. DOMALJEVAC SASH – cultural-folklore-sports festival with the international character. Motorcyclemeetings in Orašje that gather over 1000 motor cyclists from all over the Europe are taking place at the beginning of May. hunting and fishing paradise” financed by the European Union. This festival is full of sports and cultural events: books promotion. at the area of the municipality of Domaljevac – Šamac. This festival is taking place at the beginning of June in Tolisa. traditional and pop music concerts. there are also various competitions in old sports. this area is attractive from the point of view of the tourist-hunting and fishing offer. quail. The system of informing that gives all the necessary information and services for the tourists during their stay in Posavina has been established as a very important part of tourist product. rich and heterogeneous fund of wild game and fish and preserved natural environment make good conditions for breeding the wild game and fish. and barbel. canals. concerts and as the final of this event the international folklore festival held on August 15th at the central Odžak’s square. art exhibitions. wood pigeon. Tourism BiH • October 2009 1 . lakes. kulenijada. According to these characteristics. marshes. Besides the central event. Posavina Canton offers very rich ichthyologic diversity. wild boar and hare. and sports tournaments in basketball. and the game and fish stocks increased. HUNTING AND FISHING The geographical position. POSAVINA WHEEL DANCE – held in the area of the municipality of Odžak from 01/08 – 16/08. held at the end of July. The most represented fish species in these areas are: carp. catfish. The main goal of this festival and of Posavina dancing and Domaljevac sash is the preservation of cultural heritage and the autochthon folklore creativity. competitions. and so it got the name “Little Pula”. Posavina Canton enables different kinds of fishing because you can fish at rivers. the Tourist board of Posavina Canton has implemented the project “Posavina. exhibitions. are being screened. concerts. amur. the international folklore festival. pike-perch. wild goose and ducks. open air performances. The rest of the hunting game here are: deer game. and there is a great media interest for this event. dog races.

1 P Turizam BiH • listopad 2009. rirodna i geografska raznolikost prostora. lovni i ribolovni turizam kao odredište za one koji vole aktivan odmor u netaknutoj prirodi uz obale rijeke Drine. . Prače i Koline.Bosanskopodrinjski kanton Bosna Edin Kunovac kakva je nekada bila Veliki prirodni potencijali pružaju mogućnost da turizam preraste u vodeću privrednu granu Goražda i cijelog kantona. netaknuta priroda. sačuvana flora i fauna predstavljaju važne resurse ovog kantona i osnova su za sportsko-rekreativni.

Tourism BiH • October 2009 1 . untouched nature. N Natural and geographical diversity of the area. preserved flora and fauna represent important resources of this Canton and are the basis for sports and recreational. hunting and fishing tourism and the destination for those who like active rest in untouched nature by the banks of the rivers Drina.Bosnian-Drina Canton Bosnia as it used to be Goražde noću • Goražde noću Great natural potentials offer the possibility for the tourism to become the leading economic branch of Goražde and the entire Canton. Prača and Kolina.

). netaknuta priroda. Osanica itd. Ribolov Gornji tok rijeke Drine. itd. plivanje. u skladu sa svojim interesima. Prirodna i geografska raznolikost prostora. Prirodni resursi izvanredne ljepote i raznovrsnosti kao što su prelijepe šume. Ruda glava. Splavarenje 1 Turizam BiH • listopad 2009. rafting. B TURISTIČKA PONUDA . Crnu Goru sa Sarajevom i drugim krajevima. a ujedno postane nosilac razvoja općine Goražde. kanjoni. već se jednostavno mora doživjeti.osansko-podrinjski kanton Goražde zauzima površinu od 504. Splavarenje Drinom je već poznat turistički proizvod zbog kojeg ovo područje posjećuje veliki broj turista. izaziva radoznalost. Splavarenje Drinom. Bogata prirodna i kulturno-historijska baština resursi su koji imaju neprocjenjivu vrijednost i potencijal za razvoj turizma na prostoru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. zaustavlja dah. Crni rajski vrh. Rijeka Drina uvijek je bila glavna saobraćajna arterija na području istočne Bosne. vožnja kajakom. sačuvana flora i fauna predstavljaju važne resurse ovog kantona i osnova su za sportsko-rekreativni. Foča-Ustikolina i općine Pale-Prača. . Splavarenje je doživljaj čija se posebnost ne može riječima opisati. Borovac i Grebak pružaju sliku pomalo divljeg prostora (u najpozitivnijem smislu riječi). TIPOVI I VRSTA Bosansko-podrinjski kanton Goražde raspolaže velikim prirodnim potencijalima koji pružaju mogućnost da turizam preraste u vodeću privrednu granu. planinarski pohodi. ljubitelje ljekovitog bilja i šumskih plodova. Sadba.6km2 i sastoji se od tri općine: Goražde. Planinski visovi Kriva draga. Splav je neobično plovilo izgrađeno od drvene oblovine sa koga se može riboloviti i uživati u gastro ponudi domaćih specijaliteta. koja je povezivala primorje. Splavarenje Posebno atraktivan turistički proizvod BPK-a Goražde je splavarenje Drinom. Duž obala rijeke Drine nalazi se nekoliko plaža. Područje gornjeg toka rijeke Drine od prapovijesnih vremena nije bilo zaobiđeno od prisustva i kulturnog razvitka ljudskih zajednica. slobodnog i očuvanog i pružaju izvanredan ugođaj za planinare. lovni i ribolovni turizam kao odredište za one koji vole aktivan odmor u netaknutoj prirodi uz obale rijeke Drine. gdje svoj mir mogu pronaći kupači: Gradski žanj.-1995. Turistička agencija “Obner” obezbijedit će vam potpuni ugođaj na splavarenju. još uvijek je sačuvan od svih zagađivača. Klek. ribolov. rijeke i planine pružaju mogućnost da svako može pronaći nešto za sebe (splavarenje. Srbiju. stoga se razvoj turizma uglavnom bazira na mogućnostima koje pruža ova rijeka. Veoma atraktivno i posjećeno mjesto je izletište Rorovi koje ujedno predstavlja simbol ot- pora (1992. Prače i Koline. budi neizvjesnost i želju za ponovnim vraćanjem.). Rijeka Drina predstavlja izuzetnu atrakciju za brojne domaće i strane goste.

Prača and Kolina. like beautiful woods. and because of this the development of tourism is mostly based on the possibilities that this river gives. The float is an unusual sailing boat made of round-wood from which you can fish and enjoy the gastro offer of local specialties. medicinal herbs and forest fruits fans. Log floating is an experience of a special kind that you can’t describe with words. preserved flora and fauna represent important resources of this Canton and are the basis for sports and recreational. Ruda glava. Tourist agency “Obner” will provide you the complete atmosphere in floating. it is breathtaking. offer the possibility for everyone to find something for himself (log floating. Sadba. TYPES AND KINDS Log Floating Bosnian-Drina Canton Goražde has at its disposal great natural potentials. Crni rajski vrh. Log floating Especially attractive tourist product of the Bosnian-Drina Canton Goražde is the log floating on the Drina. Natural and geographical diversity of the area. Rich natural and cultural-historical heritage are the resources that have priceless value and potential for the development of tourism in the area of Bosnian-Drina Canton Goražde. free and preserved and give exceptional atmosphere for the mountaineers. Serbia. rivers and mountains. It connected the coast. Klek. canyons. The Drina River has always been the main traffic artery in the area of eastern Bosnia. Fishing The upper Drina flow is still preserved from pollution. The Drina River represents a true attraction for numerous local and foreign guests. TOURIST OFFER. you just have to experience it. swimming. rafting. mountaineering. etc. Osanica. Montenegro with Sarajevo and other parts. untouched nature. Along the Drina there are several beaches for bathers: Gradski žanj. The mountain peaks Kriva draga. which is the basic requirement for the existence of the most interesting salmonidae Tourism BiH • October 2009 19 . rouses suspense and the desire for coming back. Natural resources of exceptional beauty and diversity. due to which this area is visited by numerous tourists. hunting and fishing tourism and the destination for those who like active rest in untouched nature by the banks of the rivers Drina. etc. The presence and the development of human communities had existed in the area of the upper Drina flow since the prehistory. The log floating on the Drina provokes the curiosity. The log floating on the Drina is already familiar tourist product. Borovac and Grebek give the image of slightly wild space (in the positive sense). fishing. Foča-Ustikolina and Pale-Prača.) compatible with everybody’s interests. which offer the possibility for the tourism to become the leading economic branch and the holder of the development of the municipality of Goražde. The resort Rorovi is a very attractive and well visited place and it also represents the symbol of resistance (1992 – 1995). kayaking.6 square km and consists of three municipalities: Goražde.B osnianDrina Canton Goražde takes up the surface of 504.

Kacelj i Borovac. predstavlja jedinstveno bogatstvo autohtonom potočnom pastrmkom i kapitalnim primjercima lipljana. prateći sadržaji) i bit će nosilac bržeg razvoja ove vrste turizma. a to su: . .Sportsko. Kriva draga radi na izgradnji savremenog sportsko-rekreativnog centra ( motel. Sportsko rekreativni turizam Sportski tereni na prostoru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde pružaju izvanrednu mogućnost za razvoj sportskorekreativnog turizma. Za očuvanje i zaštitu okoliša i lovne divljači brinu se četiri lovačka društva: . Grebak. Zahvaljujući prirodnim resursima prostor Bosansko-podrinjskog kantona Goražde pruža idealne uslove za razvoj lovnog turizma. proizvelo je potrebu za formiranjem sportskih ribolovnih društava koja egzistiraju na ovom prostoru.58. sportski teren. kako sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde tako i sa šireg prostora Bosne i Hercegovine. Za planinarenje posebno su atrak• Lov Povoljna konfiguracija zemljišta. izrazito bogatstvo mladicom i drugim vrstama ribe. Na lokalitetu Grepka i Rude glave izgrađeni su planinarski domovi. Planinarstvo Teritorij Bosansko-podrinjskog kantona Goražde okružuju izrazito lijepi planinski predjeli koji svojom atraktivnošću izazivaju radoznalost planinara.Lovačko društvo “Rasoh” Prača .ribolovno društvo “TOPLIK” Prača Planinska rječica Prača.40kg.što je osnovni preduslov da pored ravničarskih vrsta žive i najzanimljivije salomonidne vrste riba.Lovno . interesantne ribolovnim sladokuscima. Ljekovito bilje.rekreativni centar “Bijele vode” .Sportsko-ribolovno društvo “Halil Sofradžija” Ustikolina . Šetališta i staze uz rijeku Drinu u izvanrednom ambijentu omogućavaju razvoj rekreativnog turizma.o. Privredno društvo “Bijele vode” d. Za čuvanje tradicije u planinarstvu ističe se Bošnjačko-planinarsko društvo „Maglić” Goražde.Sportsko-ribolovno društvo “Goražde” . te briga o zaštiti ovih vrsta. kao i cijela Bosna i Hercegovina. dar netaknute prirode. Na području Ustikoline zabilježen je svjetski rekord u ulovu mladice .Lovačko društvo ” Grebak” FočaUstikolina tivni planinski masivi Ruda glava. koje organizuje i niz planinarskih manifestacija. predstavlja pravu riznicu raznovrsne kulturno-historijske Hunting-recreational centre near Goražde 10 Turizam BiH • listopad 2009. Raznovrsnost ribljeg fonda.o. govini “Krivu Dragu” u čijem sastavu se nalazi i lovno-rekreativni centar “Bijele vode” sa gaterom opremljenim za obuku i trening lovačkih kerova. gljive i ostali šumski plodovi rasprostranjeni su po svim predjelima BPK-a. od kojih izdvajamo najveću u Bosni i HerceLovno rekreativni centar kod Goražda Kulturno-historijsko naslijeđe Bosansko-podrinjski kanton Goražde.Lovačko društvo “Biserna” Goražde . odgovarajuća klima i šumska bogatstva su osnovni činioci više lovnih revira na području BPK-a.

Hunting club “Rasoh” Prača . In the area of the Ustikolina. a gift of untouched nature represents a unique wealth of the indigenous brown trout and the big specimens of grayling. the area of Bosnian-Drina Canton Goražde offers great conditions for the development of hunting tourism. Medicinal herbs. with its exceptional environment. fish species that are interesting for the fishing lovers. enable the 11 Hunting Suitable configuration of the grounds.40 kg. Heterogeneousness of the fish stocks. Four hunting clubs are taking care of the preservation and protection of the environment: . Sports and recreational tourism Sports grounds in the BosnianDrina Canton Goražde offer exceptional possibility for the development of sports and recreational tourism.Sports and recreation club “TOPLIK” Prača. Thanks to the natural resources.Hunting club ” Grebak” FočaUstikolina regions that provoke the curiosity of the mountaineers from the territory of the Bosnian-Drina Canton Goražde and wider area of Bosnia and Herzegovina. where the biggest one in Bosnia and Herzegovina is “Kriva Draga” with the hunting-recreational centre “Bijele vode” that has the place specially equipped for the training of the hounds. Promenades and paths along the Drina River.Sports and recreation club “Halil Sofradžija” Ustikolina .Hunting-recreational centre “Bijele vode” . and these are: . Kacelj and Borovac are especially attractive for mountaineering. mushrooms and other forest fruits are wide-spread over the BosnianDrina Canton Goražde.Hunting club “Biserna” Goražde .Lovci i lovina • Hunters and catch est wealth are the basic factors of the hunting grounds in the area of Bosnian-Drina Canton Goražde. The Bosnianmountaineering society “Maglić” is distinguished in the preservation of mountaineering tradition and it organizes line of mountaineering events. very rich with huchen and other fish species and care of the preservation of these species created the need of forming fishing clubs that exist in this region. On the locality Grebak and Ruda glava mountain houses were built. the world record in catch of huchen was registered – 58. suitable climate and for- Mountaineering The territory of the Bosnian-Drina Canton Goražde is surrounded by exceptionally beautiful mountain Tourism BiH • October 2009 .Sports and recreation club “Goražde” . Grebak. The mountain rivulet Prača. Mountain massifs Ruda glava.

turske i austrougarske uprave. Treba istaći da je na prostoru općine Ustikolina izgrađena prva džamija u Bosni i Hercegovini “Turhan Emin-begova” kao i prva štamparija na bosanskohercegovačkom tlu. srednjovjekovnog vremena.historijski i vjerski spomenik nalazi se u selu Kreča. vazne i posude od glinene opeke. godine samo su potvrdila već ranije nalaze da se na ovom lokalitetu. stoljeća. izgrađen 1553. Novopronađeni kipovi bit će nakon stručne obrade izloženi u pomenutom muzeju. Iskopavanja koja su vršena 1955. Nešto od gore navedenih eksponata pohranjeno je u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine u Sarajevu. . U užem gradskom području općine Goražde nalazi se i jedna od najljepših džamija na Balkanu “KAYSERI CAMII” i predstavlja neprocjenjiv kulturno-historijski i vjerski spomenik. Ovaj lokalitet ima status Nacionalni spomenik “Lug”. Na prostoru BPK-a Goražde postoje tragovi života iz prahistorije. a arheološka istraživanja potvrđuju da su naselja: Popov Do. Značajna su nalazišta iz prahistorijskog. 12 • Panorama of Goražde Turizam BiH • listopad 2009. rimskog. prema procjenama arheologa. godine u naselju Zupčići rezultirala su pronalaskom kamenih bodeža.5 hiljada godina. Iz Osmanlijskog vremena značajan kulturno. Prilikom ovog arheološkog pretraživanja na ovom lokalitetu pronađeni su kipovi koji svjedoče o postojanju naselja iz pomenutog perioda. godine.Panorama Goražda baštine. One datiraju iz druge polovine XV. radi o kulturi staroj 7. Zupčići i Podhranjen naseljavali stanovnici mlađeg kamenog doba. Najnovija istrživanja koja su obavljena na ovom lokalitetu august/septembar 2009. kamene sjekire.

development of the recreational tourism. vases and the pottery are the results of diggings that were made in 1995 in the settlement Zupčići.5 thousand years old culture. The most recent researches done at this locality (August/September 2009) just confirmed that. In the town of Goražde there is one of the most beautiful mosques in Balkans . Some of the exhibits mentioned above are stored at the National Museum of Bosnia and Herzegovina in Sarajevo. the “Turhan Emin-begova” mosque. From the Ottoman period comes an important cultural-historical and religious monument. Cultural-historical heritage Bosnian-Drina Canton Goražde as well as the entire Bosnia and Herzegovina represents a true treasury of various cultural-historical heritages. Zupčići and Podhranjen were inhabited by the population from the early Stone Age.o. Roman. On the occasion of archaeological researches at this locality the statues that witness about the existence of the settlement from this period were found. Finds of stone daggers. Important sites are from the prehistoric period. built in 1553. We should point out that the first mosque in Bosnia and Herzegovina was built in the municipality of Ustikolina. Stećak in Goražde surroundings Tourism BiH • October 2009 13 . stone axes.o. Newly found statues shall also be stored at this museum after the professional analysis. medieval period of Turkey and the Austria-Hungary authorities. Kriva draga works on the construction of modern sports and recreational centre (motel. as well as the first printing house in Bosnia and Herzegovina.“KAYSERI CAMII” and it represents priceless cultural-historical and religious monument. the word is about 7. sports grounds. in the village of Kreč. and date from the XV century. Stećci u okolici Goražda • There are traces of life from the prehistory in the area of the BosnianDrina Canton Goražde and the archaeological researches confirm that the settlements Popov Do. and accompanying programs) and it will be the holder of the development of this type of tourism. according to the archaeologists’ estimations. Economic society “Bijele vode” d. This locality has the status of National monument “Lug”.

prema sjeveru i jugu. najvjerojatnije po mjestu gdje se trgovalo soli. tjednu mjeseca studenog. Preporod i Napredak. To područje obiluje brojnim izvorima pitke vode. Austrijanci su ga zvali Brčka.P Radio Brčko. Brčko ima nekoliko vrlo poznatih hotela. U njega su dolazili trgovci iz gotovo cijele Europe. grad na raskrižju putova prema istoku i zapada. izuzev njenog južnog dijela na sjevernom području planine Majevice koje se nalazi na 200 – 400 m nadmorske razine. te nekoliko medija u privatnom vlasništvu: RTV Hit. Beča. Cijelo područje Brčkog nalazi se na 80 – 200 m nadmorske razine. godine pod nazivom Barka kako su ga prozvali franjevci koji su u to vrijeme djelovali na tom prostoru. . Dokaz o postojanju rimskog grada Saldee jesu ostatci rimske kanalizacije u Brčkom. tri kulturnoumjetnička društva: Prosveta. Tako je Brčko postalo vrlo važno čvorište putova prema istoku i zapadu. 1878. Amatersko pozorište. U rimsko vrijeme na tom prostoru bila je sagrađena utvrda koja se zvala Saldea (latinski sal znači sol. još za vrijeme Austro-Ugarske. a Turci Brčki. plovni (riječni) i željeznički. razvilo u vrlo živo trgovačko mjesto. Zagreba. • Brčko se. Obiteljski radio Valentino. Radio bet Frattelo itd. B rčko se prvi put spominje1428. godine u Brčkom je živjelo oko 3000 ljudi. Budimpešte. a 1910. Brčko nije važno samo kao čvorište putnih pravaca nego i kao mjestu u kojem su se razvile različite vrste prometa: cestovni. Praga. Brčko je grad na ušću rijeke Brke u Savu. Sofije itd. a osobito iz Trsta. U Brčkom postoji J. Brčko ima bogati gradsku biblioteku. Panorama Brčkog Panorama of Brčko 1 Turizam BiH • listopad 2009. sjeveru i jugu. Gradsku galeriju. kuhinjska sol). Taj podatak najzornije govori kojom brzinom se Brčko razvijalo.Brčko Distrikt Brčko. motela i pansiona. Brčko je poznato po svojim pozorišno-kazališnim susretima koji se održavaju u 1. Distriktu Brčkom pripalo je područje cijele nekadašnje općine Brčko. preko 7000 ljudi.

which was called Saldea (Latin sal means salt. common salt). north and south. About 3000 people lived in Brčko in 1878. three cultural clubs: Prosveta. This information shows how fast Brčko developed. and in 1910 over 7000. Zagreb. Even during the Austro-Hungarian period Brčko developed into a very lively commercial place. Town gallery. which is situated at the altitude of 200-400 m. The evidence of the existence of the Roman town Središte Brčkog • Centre of Brčko B Saldea is the remains of the Roman sewage system in Brčko. which are being held in the first week of November. Austrians used to call it Brčka and the Turks Brčki. Here came the merchants from almost entire Europe. north and south. Prague. During the Roman period a fortress was built at that area. and several media in private property: RTV Hit. Brčko is known for its theatre meetings. This area is abundant with numerous springs of potable water. Family radio Valentino. It has several very famous hotels. In Brčko there is Radio Brčko. river and railroad traffic. rčko was mentioned for the first time in 1428 under the name Barka as it was named by the Franciscans who worked at that time there.Brčko Distrikt Brčko is the town on the crossroads to east and west. except its southern part on the northern area of the Majevica Mountain. Sophia. Budapest. Brčko is the town on the river mouth of the Brka into Sava. Brčko is also important as the place where different kinds of traffic: road. Amateur theatre. Vienna. etc. Brčko has rich town library. Tourism BiH • October 2009 1 . Radio bet Fratello. That’s how Brčko became a very important crossroads to east and west. The entire former municipality of Brčko fell to share of the Brčko district. motels and hostels. and especially from Trieste. Preporod and Napredak. most probably after the place of salt trade. The entire area of Brčko is situated at the altitude of 80-200 m. etc.

Marketing je najjači alat poslovnog uspjeha Mirjana Šutić arketing je snažan alat čije upute za upotrebu moraju pisati čelnici tvrtki..... .... destinacije...Strateški marketig u funkciji razvoja turizma . ili turizma... država....... ideje.. Samo će tada marketing biti u funkciji razvoja nekog posla... ministarstava. a čiju dozvolu za upotrebu smiju imati samo stručni profesionalci. 1 M Turizam BiH • listopad 2009...

Only then the marketing shall be in the function of the development of a job.Strategic marketig Tradicijska gastro ponuda • Traditional gastro offer in the function of the development of tourism ... ministries. and whose permission for use could have only the professional experts.. destination.. idea or tourism...... states......... Marketing is the strongest tool for the business success T he marketing is the strong tool..... for which use instructions should be written by the heads of the companies.. Tourism BiH • October 2009 1 .

da bismo pokušali zaobići zamke koje donose neizbježan tehnološki napredak i globalizacija. Kada novac uložen u marketing počnemo smatrati investicijom od koje očekujemo dobit. Ustrajemo li dovoljno u kvalitetnoj provedbi solidne marketinške kampanje. . potrebno je uložiti sredstva da bismo dodatno dotjerali resurse i obučili naše osoblje s ciljem kreiranja kvalitetne turističke ponude . ako su samo pratili ratna zbivanja u njoj. Čak će se i ljudi koji odlučuju u što usmjeriti sredstva unutar marketinškog budžeta složiti da je većina tog novca bačena u vjetar. dakle. ali je problem u tome što ne znamo koja od dvije polovice nam je donijela zaradu. Ne možemo očekivati da ljudi od nas kupe nešto za što ne znaju da postoji. Prva je. pretpostavka. Dakako. dugoročno ćemo uživati višestruki povrat na uloženo.arketing je. odnosno uskladiti naše resurse i mogućnosti. tehnološki iznimno kontrastno. te zajedno kreirati i prihvatiti strategiju na državnoj razini koja će određivati smisao svake od brojnih ponuđenih nam investicija. Naš izazov. Kako bismo što mudrije utrošili naša ograničena sredstva. 1 Turizam BiH • listopad 2009. Tvrtke svake godine troše milijune na marketing. te zasićeno mnoštvom neprovjerenih informacija. najjači alat poslovnog uspjeha. ili.odnosno ponude koju je netko voljan platiti. Kada spoznamo kako želimo da nas svijet doživljava i utvrdimo u čemu smo izvanredni u odnosu na ostale turističke destinacije. dakle. još gore. da marketing moramo tretirati kao sredstvo razvoja turizma u našoj zemlji. leži u neorganiziranosti odnosno neusklađenosti naših vizija i ideja o napretku i načinima postizanja željenih ciljeva. Sjetimo se izjave Johna Wanamakera koji je ustanovio da je polovica novca koji potrošimo na marketing čisti promašaj od investicije. Ne možemo očekivati da ljudi iz Amerike ili dalekog Japana požele doći vidjeti prirodne ljepote Jadrana i njegova zaleđa ako za našu zemlju nisu nikada čuli. te varijacija istih proizvoda i usluga. M Tko smo mi? Teško je razumjeti kako formirati strategiju marketinga na današnjem tržištu koje je vrlo fragmentirano. moramo prvo pospremiti vlastito dvorište. ukoliko se provodi sustavno i s kvalitetnim suradnicima. Sigurno je da uspjeh svakog poslovnog pothvata ovisi upravo o kvaliteti marketinga njegovih proizvoda ili usluga. onda se moramo pripremiti na velike izdatke s kratkoročno neopipljivim rezultatima. moramo prvenstveno definirati kako želimo da se našu zemlju izvana percipira. ponuda.

for long-term we should enjoy the multiple return on investment. When we start to consider the money invested in marketing as an investment from which we expect profit then we should prepare for big expenditures with unseen results for short-term. or what’s even worse. So. in trying to go around the traps that come with the inevitable technological progress and globalization. technologically very contrastive. Of course. and saturated with numerous unverified information. that is to coordinate our resources and possibilities. Even people who decide where the funds inside the marketing budget will be directed agree that most of this money is wasted. And the success of every business activity depends exactly on the quality of the marketing of their products or services. we need to invest in order to arrange our resources and train the personnel with the goal of creating quality tourist offer – the offer someone is willing to pay for. marketing is the strongest tool of the business world. Tourism BiH • October 2009 19 . Our challenge lies in the low level of organization. but the problem is that we do not know which of the two halves brought us the profit. the first supposition is that we should treat the marketing as the means of the development of tourism in our country. As to spend our limited funds as wise as possible.I f implemented systematically and with quality associates. in the first place we have to define how we want our country to be perceived from the outside and together cerate and accept the strategy at the state level. if they have only seen the war events in it. Big companies spend millions on marketing every year. offers and the variations of the identical products and services. that is to say non-coordination of our visions and ideas about the progress and the ways of achieving the goals. We cannot expect that the people form America or the far away Japan wish to come to see the natural beauties of the Adriatic and its hinterland if they have never heard of our country. which will define the sense of each investment offered. the man who ascertained that half of the money spent on marketing is the investment failure. We cannot expect people to buy something from us that they have never heard of. When we figure out how we want the world to see us and ascertain our remarkable features as regards other tourist destinations. Let’s remember the John Wanamaker’s statement. first we should clean our own yard. If we persist enough in the quality implementation of good marketing campaign. Masline • Olives Who are we? It is hard to understand how to form the strategy of marketing in today’s market which is very fragmentary.

. Pri kreiranju strategije razmišljajmo. . na osnovu detaljne marketinške analize. moramo definirati koga točno marketingom želimo doseći. osjećali i činili? Suvremeni marketing nudi mnoštvo alata za dostizanje ciljeva.. pa zato mora razmišljati. i odvojimo vrijeme za analizu. Koliko god logično zvučalo. Uzaludno trošenje marketinškog budgeta dijelom je sigurno uzrokovano činjenicom da često ‘palimo’ a da koncentrirano ne ‘ciljamo’. internet stranica i stručnjaka znati izabrati baš one alate koji će nas voditi prema našem komadiću tržišta. 10 Hajdučki stol u Vjetrenici • Hajduk’s table in Vjetrenica Turizam BiH • listopad 2009. Zastanimo na trenutak i razmislimo. ne znamo kako im iskomunicirati odnosno prodati upravo našu uslugu. osjeća i čini? 4. Ne razumijemo naše ciljno tržište. bit će to čista sreća. Svaštarenje u marketinškim ulaganjima koštat će kompaniju ili državu daleko više od izgubljene partije pikada. Pri pripremi marketinške strategije potrebno je. Koji su najuvjerljiviji razlozi koje im možemo ponuditi kako bi to mislili. precizno odgovoriti na sljedeća pitanja: 1. trebamo komunicirati? 2.Ciljaj pa pali! Kada znamo što imamo i kako želimo da nas svijet percipira. Kako bismo marketing stavili u funkciju razvoja turizma. destinaciju. lakše ćemo u moru oglašivača. Sjetimo se Nobelovca Ernesta Rutherforda koji je izjavio kako nema novca. ponudu. Takav životni stav donio mu je kasnije titulu engleskog baruna i osigurao sredstva o kojima je ranije samo sanjao. Koliko god puta pokušavali. koliko god dugačke ruke imali. nećete pogoditi centar. S kim točno mi kao turistička destinacija. Pokušajte zatvoriti oči i baciti pikado strelicu u smjeru mete. Što točno mi želimo da ta ciljna skupina misli. Pritom često bacamo novac na slogane i fraze koji ne prikazuju ono što bismo mi htjeli pa primatelju naše poruke djeluju nepovezano i besmisleno. odnosno naša marketinška kampanja. kako bismo izbjegli svaštarenje i kasnije uštedjeli. treba znati što je naša meta kako bismo je pravilno naciljali i pogodili. ali je potrebno prvenstveno znati definirati cilj pa potom izabrati alat koji će najbolje doprijeti do njega. potrebno je definirati koji će djelić ogromnog svjetskog tržišta najvjerojatnije željeti upravo ono što mi imamo ponuditi. Ako se kojim slučajem ipak dogodi da pogodite. Dakle. planiranje i izbor smjera u kojem želimo ići. Isplatilo mu se razmišljati. Kakvu točno percepciju ta ciljna skupina ima o nama trenutno? 3. njihove želje i potrebe. kada imamo marketinšku strategiju.

We don’t understand our target market. This kind of life attitude later brought him a title of English baron and provided funds he only dreamed of. that would be just luck. based on detailed marketing analysis there is a need to answer the following questions precisely: 1. much more than a lost darts game. internet pages and experts. So. there is the need to know what our target is so we could aim at it properly and “shoot” it. you hit the target. Tourism BiH • October 2009 11 . No matter how logical this may sound.Vrelo Duman u Livnu • Duman spring in Livno Aim at. but first of all it is necessary to know how to define a goal and then choose a tool that will do the best in reaching it. feel and do in this way? Modern marketing offers plenty of tools for achieving the goals. it will be easier to choose the tools in the sea of advertisements. its needs and desires. It was worth of thinking. we must define who we want to reach by the marketing. offer…In this we usually throw away the money on various slogans and phrases that don’t show what we would like. Doing odds and ends in marketing investment shall cost the company or the state much. how long your hands are you will never hit the centre. by any luck. we don’t know how to communicate with it. Useless wasting of the marketing budget is partly caused by the fact that we often “shoot” without concentration on the target. planning and choose the direction we want to go to. which shall lead us to our piece of the market. destination. Let’s stop for the moment and think. to avoid odds and ends and save money. As a tourist destination. As to put marketing into the function of the development of tourism. but for the addressee of our message they seem incoherent and senseless. If. What exactly do we want for the target group to think. Which are the most persuasive reasons we can offer them to think. when we have the marketing strategy. Let’s remember the Nobel Prize winner Ernest Rutherford’s who said that he didn’t have money so he had to think. for sure. whom our marketing campaign needs to communicate with? 2. Try to close your eyes and throw the dart into the target. there is a need to define which part of the huge world market most probably would want to see what we have to offer. No matter how many times you try. In creating the strategy let’s think and take time for analysis. feel and do? 4. how to sell our service. In preparation of the marketing strategy. and then shoot! When we know what we have and how we want the world to perceive us. What is the exact perception of us from that target group? 3.

a čiju dozvolu za upotrebu smiju imati samo stručni profesionalci. poruka i medij najbolje prezentira na željeni način. The copies and amateurs will bring us shortterm savings. i najefektnije dopire do određenih skupina ljudi. destinacije. Coca Cola to be the Coca Cola. These creative minds help Apple to be the Apple. Kopije i amateri donijet će nam samo kratkoročnu uštedu. destination. one more trap in marketing needs to be by-passed: only marketing experts have and know how to use the quality marketing tools. Coca Coli da bude Coca Cola i BMW-u da bude BMW. To su ljudi koji znaju kakav nas dizajn letka. logo. . True marketing experts have brilliant ideas on which we react with: “how I didn’t come up with that”. Pravi marketinški stručnjaci imaju briljantne ideje na koje reagiramo sa «pa kako se ja toga nisam sjetio?». Marketinški stručnjaci su rijetki. The marketing is the strong tool. jer je njihov doprinos našem uspjehu ključan. and the most effectively reaches certain groups of people. ministarstava. and whose permission for use could have only the professional experts. a danas se o ozbiljnom poslu ne razmišlja na kratke staze. for which use instructions should be written by the heads of the companies. i skupi. The point is that these experts need to be paid because their contribution to our success is crucial. Those are the people who know what kind of design of the leaflets. idea or tourism. Marketing je snažan alat čije upute za upotrebu moraju pisati čelnici tvrtki. država. 12 Turizam BiH • listopad 2009. logo. Marketing experts are rare and expensive. message and media the best presents us in the way we want. ili turizma. Only then the marketing shall be in the function of the development of a job. To su kreativni umovi koji pomažu Apple-u da bude Apple.Tada će biti potrebno premostiti još jednu zamku u marketingu: kvalitetne marketinške alate imaju i znaju koristiti samo marketinški stručnjaci. ministries. Samo će tada marketing biti u funkciji razvoja nekog posla. Stećci na Blidinju • Stećaks at Blidinje Then. Poanta jest da je takve stručnjake potrebno i platiti. BMW to be the BMW. ideje. and today you don’t think about the serious business for short-terms. states.

Međugorje .

Stari most u Mostaru • Old Bridge in Mostar .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful