Tiristički potencijali Bosne i Hercegovine

Tourist potentials of Bosnia and Herzegovina

Turizam BiH
BESPLATAN PRIMJER AK
Broj 1 • listopad 2009. • Godina I

Slap Kravica • Kravica Falls

Turizam BiH
I m p re s u m
Izdavač / Publisher: Udruga Stećak Suizdavač / Co-publisher: Federalno ministarstvo okoliša i turizma Za izdavače / For the publisher: Ivan Mikulić Majo Haramandić Glavni urednik / Editor in chief: Grgo Mikulić Zamjenik glavnog urednika Assistant editor in chief: Krunoslav Šetka Uredništvo / Editorial board: Majo Haramandić, Krunoslav Šetka, akademik Sulejman Redžić, Ivan Mikulić, Tatjana Bulaić, Sinaid Šabanović, Grgo Mikulić. Prijevod na engleski / Translation: Ivana Medić Lektura / Language editor: Stanko Jurilj Korektura / Proofreding: Stanko Jurilj, Ivana Medić Grgo Mikulić Grafička priprema / Art layout: SD studio Tisak i uvez / Printed by: Grafotisak Grude

Manastir Tvrdoš kod Trebinja

Monastery Tvrdoš near Trebinje

Broj 1 • listopad 2009. • Godina I

Kazalo / Contents
Istočni i južni dio Republike Srpske Eastern and southern part of the Republic of Srpska

1st issue • October 2009 • Year I

4
Riječ urednika Editorial

90

Turizam BiH

6
Intervju N. Herceg Interview N. Herceg

106
Srednjobosanska Županija Central Bosnia Canton

16
Kanton Sarajevo The wealth of diversities Sarajevo

118
Zapadnohercegovačka Županija West Herzegovina Canton

26
Sjeverozapadna Republika Srpska, Banja Luka North-western Republic of Srpska, Banja Luka

128
Hercegbosanska Županija Herzeg-Bosnia Canton

Hercegovačkoneretvanska Županija Hezegovina-Neretva Canton

36

142
Posavska Županija Posavina Canton

50
Tuzlanski Kanton Tuzla Canton

146
Bosanskopodrinjski Kanton Bosnia-Podrinje Canton

62
Zeničkodobijski Kanton Zenica-Doboj Canton

154
Distrikt Brčko District Brčko

80
Unskosanski Kanton Una - Sana Canton

156
Strateški marketing Strategic marketing

ako misli opstati i biti. ona je u prvom redu znak siromaštva. spoticanja među njenim narodima. poželjna. Turizam kao svjetski fenomen pružio je čovjeku i čovječanstvu mogućnost upoznavanja i sebe i drugih. od juga prema sjeveru ili od istoka prema zapadu.Riječ urednika B Bosna i Hercegovina zemlja raznolikosti Jednolikost (jednoličnost). tradicija i običaja. I u obitelji. razlogom njihova povezivanja. primjećuje se kamo god krenuli. prihvatljiva. a znamo da se i ona sastoji od različitih ljudi s posve različitim osobnim sklonostima. uvjetno rečeno. nacionalno i civilizacijski. Ne da nam se uzdignuti dalje od obitelji. ona je bogatstvo u sebi. osobito kulturne. moraju li njihove različite povijesti i kulture. je li to moralo biti tako? Moraju li razlike među narodnim skupinama. ćete dragi čitatelji. Tema i ovog prvog i svih budućih brojeva bit će promocija ljepote uopće. raznolikosti. etničkih i vjerskih pripadnosti… Tako ćemo spoznati sebe. svejedno. odnosno unutar jedne državne zajednice. uvijek i nužno biti uzrok sukoba? Mogu li te različitosti biti razlogom za komunikaciju između njih. Pa neka nam bude sa srećom. Učimo onda od prirode. Bosna i Hercegovina je raznolika po prirodnim ljepotama. da ne idemo dalje i predaleko? A opet. Raznolikost prirode i u prirodi također smatramo bogatstvom. željama i ciljevima. morat će krenuti tim putem i uzdići se iznad vlastite sebičnosti. Turizam BiH • listopad 2009. na svakom koraku. nažalost. a unutar državne zajednice različitosti su uzrokom sukoba. obitelji skladno funkcioniraju. etnički i vjerski. po kulturno-povijesnoj baštini… Raznolika je kulturno. ona se ne poštuje. etničke i vjerske. a to je komunikacija na globalnoj razini. Je li situacija drugačija unutar jednog naroda. bogatstva i ljepote različitih kultura. Dalje nam se ne da. nisu do kraja ispunile očekivanja tako uzvišenog cilja. Različitost unutar obitelji se tolerira. i sebe u drugima. Uzdići se do vlastite civilizacije u kojoj će doista različitost biti tolerirana. štoviše ona je poželjna i poštuje se. i ulijeva nadu u ispunjenje tog cilja. bogatstvom raznolikosti. i druge u sebi. Ono što su trebale učiniti velike religije svijeta a. pa čak i uzrokom ratnih sukoba. Nećemo li time spoznati cijeli svijet. Evo u ovome. pronaći razloge i ciljeve pokretanja časopisa. promocija lijeposti Bosne i Hercegovine. A morat ćemo. Te različitosti. Drugog puta nema niti će ga biti. Svijet. bile su kroz povijest nerijetko kamen smutnje. različitosti unutar obitelji su bogatstvo. imati budućnost. Unutar državne zajednice ona nije poželjna. Tada nam različitost više neće biti kamen smutnje i uzrokom sukoba nego bogatstvo s kojim se može i od kojega se može i dobro živjeti. po svojim zakonima savršena. bogatstva njezine kulturno-povijesne baštine. turizam pruža tu mogućnost. te postizanje tog civilizacijskog cilja. vjere i običaji. No. Što je tomu razlog? Čovjek? Njegova nedosljednost? Nedovoljna osviještenost? Nedovoljna kulturna i etička obrazovanost? Obrazovanost uopće? Nešto drugo? Što je to nešto drugo? Kažemo da je priroda u sebi. . Raznolikost je uvijek zanimljiva. pa čak ni ne tolerira. među etničkim zajednicama. po prirodnim rijetkostima. Ta raznolikost se osjeća posvuda. ne samo da nije zanimljiva. postanu poveznica a ne razdjelnica? Obično kažemo kako nam je obitelj sve u životu. I opet najčešće. njezinih prirodnih rijetkosti i ljepote prirode. osna i Hercegovina je zemlja različitosti. te da one. na višu razinu svijesti.

it is richness by itself. and inside the state community are the causes for conflicts. its natural rarities and the beauty of nature. we’ll have to do that. Hopefully we’ll meet the whole world. good luck to all of us. noticed everywhere you go. osnia and Herzegovina is the land of diversities. ethnical and religious belonging… In this way we’ll meet ourselves. perfect. but unfortunately these haven’t fulfilled the expectations of such an exalted goal. as well in the family.Editorial Bosnia and Herzegovina the land of diversities Monotony is not only uninteresting. and even the cause for wars. Tourism BiH • October 2009 B . but first of all it is a sign of poverty. in its laws. and that they become a bond not divide? We usually say that the family is all in our life for us. do their different histories and cultures. and achieving that civilization goal. Then. acceptable and desirable. we should learn from nature. traditions and customs. Bosnia and Herzegovina is diverse in natural beauties. lift up to its own civilisation where the diversity is going to be really tolerated. The global communication is the thing that should be done by the big religions of the world. and all future issues will be the promotion of beauty in general. Inside the state. natural rarities. Is the situation different within one nation. is desirable and respected. is this the way it had to be? Do the differences among nations. And in most cases families function harmoniously. but we know that even a family consists of different people with completely different personal preferences. This is where you. If the world wants to exist. What’s the reason for this? Is it the man? His inconsistency? Not enough of consciousness? Insufficient cultural and ethical education? Education in general? Something else? What is this something else? We say that nature is by itself. But. We don’t feel like lifting up beyond our family. disrespected and even not tolerated. religions and customs. will find the reasons and aims for creating this magazine. This diversity is felt everywhere. ethnically and religiously diverse. The diversity is always interesting. and ourselves in others. or within the state. We just don’t feel like going further. the wealth of its cultural-historical heritage. on a higher level of consciousness. the wealth and the beauty of different cultures. no matter you go from west to north or from east to west. the promotion of beauties of Bosnia and Herzegovina. wishes and goals. it must lift up above its selfishness. a wealth of diversity. it’s unwanted. There is no other way. ethnical and religious have often been a stumbling-block among its nations. The theme for this first. We find the diversity of nature and in the nature as wealth. Through the history these diversities. others in us. nationally and in terms of civilization. the reason for their connection. But. cultural-historical heritage…it is culturally. at every step. always and necessarily have to be the cause for conflicts? Could these differences be the reason for the communication between them. the differences inside the family are wealth. Difference inside the family is tolerated. especially cultural. among ethnical groups. So. The tourism in its opportunities offers the possibility and gives hope for fulfilling this goal. At that time the diversity won’t be the stumbling-block and the cause of the conflicts but the wealth to live with and to live good from it. let’s not go too far? And again. to have a future. and indeed. dear readers. The tourism as a world phenomenon has offered to humans and the humankind the possibility of self learning and meeting others.

Neupitan razvoj bh.turizma

strateška gospodarska grana
Dr.sc. Nevenko HERCEG Imamo ono što tržište traži - netaknutu prirodu i ekološki očuvan prostor, stotinjak “must see” lokacija, a uz to složenu i zanimljivu mješavinu povijesti, kulture, gastronomije… Ciljevi koje smo zacrtali su realni i samo o nama ovisi hoćemo li ih realizirati, kaže ministar Herceg. Rafting na rijeci Trebižat kod Čapljine

Turizam mora postati

Interviu
događa stihijski, sam po sebi. Što su atributi bosanskohercegovačke jedinstvenosti na kojima je moguće graditi prepoznatljivu i jedinstvenu turističku destinaciju te kako na najbolji način iskoristiti sve prirodne i kulturne resurse, samo su neka od pitanja koja smo postavili dr. Nevenku Hercegu, ministru okoliša i turizma u Vladi Federacije BiH. TURIZAM: Često se na radiju, televiziji i u dnevnom tisku, a i na raznim stručnim i znanstvenim skupovima, može čuti kako je Bosna i

S

obzirom na privlačnost prirodne i kulturne baštine, ali i trendove na tržištu turističke potražnje, turistički razvoj Bosne i Hercegovine ne bi trebao biti upitan. Međutim, i pored toga država Bosna i Hercegovina danas nema globalne ni operativne strategije razvoja turizma, a čini se da još uvijek ne postoji ni dovoljno svijesti o važnosti turizma. Istina, turizam se navodi kao strateška gospodarska grana, ali to je još uvijek samo deklarativno, bez strateškog pristupa pa se turizam u mnogim segmentima

Rafting on the Trebižat near Čapljina 

Turizam BiH • listopad 2009.

Undisputable development of the tourism in BiH

Tourism must become the
strategic economic branch
PhD Nevenko HERCEG We have got the things that market requires – untouched nature and ecologically preserved environment, a hundred of “must see” locations and with all of this complicated and interesting mixture of history, culture, gastronomy… The aims we have set are real and it’s up to us are we going to realise them, says the minister Herceg. Baščaršija u Sarajevu •

Interview
economical branch, but this is only declarative, without the strategic approach so the tourism happens spontaneously in many segments. What are the attributes of the uniqueness of Bosnia and Herzegovina based on which is possible to create recognizable and unique tourist destination, and how to use all the natural and cultural resources in the best way are just some of the questions we asked Dr Nevenko Herceg, the minister of the environment and tourism in the Government of the Federation of BiH.

C

onsidering the attractiveness of the natural and cultural heritage, but also the trends in the tourist market demand, the tourist development of Bosnia and Herzegovina shouldn’t be disputable. But, even with this the country of Bosnia and Herzegovina today hasn’t got the global and local operative strategy of the tourism development and it seems like there isn’t enough awareness about the importance of tourism still. The truth is that tourism has been mentioned as strategic

Baščaršija in Sarajevo

Ministar / Ministre Nevenko Herceg

Tourism BiH • October 2009 

Hercegovina zemlja raznolikosti te da je samim time atraktivna turistička destinacija. Je li to baš tako? Ako jeste, što je potrebno učiniti da turizam postane generator gospodarskog razvoja Bosne i Hercegovine? HERCEG: Turistički potencijali Bosne i Hercegovine nikada nisu bili upitni. Činjenica je Bosna i Hercegovina uistinu ima odličan potencijal za razvoj turizma budući da obiluje prirodnim ljepotama i

poznaje vrijednosti kao što su dobar smještaj, hrana, kulturni profil zemlje i aktivan odmor, odnosno on traži vrijednost za novac. Bez obzira na to što bez prirodnih resursa nema turizma, ključ uspješnog turizma nije samo u rijekama, planinama i netaknutim šumskim bogatstvima, nego je prije svega u osnovnoj i pratećoj infrastrukturi. U Federaciji Bosne i Hercegovine razvoj prateće infrastrukture nije dostigao razinu na kojoj bismo mogli graditi konku-

i kvalitetnog turističkog proizvoda, kreiranje vlastitog identiteta te destinacijsko promišljanje turizma kao osnove turističkog prosperiteta. TURIZAM: Ima li Bosna i Hercegovina uopće jasnu viziju razvoja i, još važnije, postoji li u okviru te vizije općeg razvoja vizija razvoja turizma? HERCEG: Činjenica je da bez državne asistencije niti jedna zemlja koja je današnji turistički lider nije

Konjic

vrijednom kulturnom baštinom, što predstavlja konkurentne prednosti na kojima se može i mora temeljiti naša turistička ponuda. Uz to, nama na ovom stupnju razvoja izuzetno pogoduje i činjenica da je u ovom trenutku jedan od ključnih trendova suvremenog turističkog tržišta potraga za ekološki očuvanim prostorom i autentičnošću jer to je ono što mi imamo. Međutim, navedene prednosti nisu dovoljne da bi zadovoljile sve zahtjevnijeg stranog gosta koji preferira mir i opuštenost, pre

rentnost na zahtjevnom turističkom tržištu. Najveća prepreka je nedostatak investicija kojim bi se izvršila modernizacija i rekonstrukcija kapaciteta, ostvarila diferencijacija turističke ponude i kreirao opći image Federacije kao poželjne turističke destinacije. Stoga je potrebno što više planski obogaćivati turističku ponudu u smislu stalne inovacije turističkog proizvoda i kontinuiranog poboljšanja kvalitete svih njegovih komponenti, a kao primarni cilj postavlja se stvaranje prepoznatljivog

uspjela izdignuti svoju turističku ponudu na višu razinu. Iako u Bosni i Hercegovini postoji konsenzus za rješavanje problema opće ekonomske nesigurnosti, držim da se na razini gospodarskog razvoja još uvijek nismo jasno odredili na koje ćemo se djelatnosti koncentrirati. Dok država ne odluči što želi, i vizija turizma na razini BiH bit će, kao i dosad, tek retoričko pitanje. Ipak, vjerujem kako će nas vanjski pritisci i globalne promjene uskoro natjerati da nešto konačno promijenimo te

Turizam BiH • listopad 2009.

within that general development vision. what is necessary to be done for the tourism to become the generator of the economical development of Bosnia and Herzegovina? HERCEG: Tourist potentials of Bosnia and Herzegovina have never been disputable. Even though in Bosnia and Herzegovina there is a consensus for solving the problems of general economical insecurity. which our tourist offer can and must be based on. not even a single country that is the tourist leader hasn’t succeeded to raise its tourist offer to a higher level. Is this really so? If it is. he wants the value for his money. the creation of our own identity and destination analysis of the tourism as the basis of tourist prosperity. mountains and untouched forest wealth. The greatest obstacle is the lack of investments for the modernization and reconstruction of the capacity to be done. but first of all. No matter the fact that without natural resources there is no tourism. television and the newspapers. at the demanding world market. But. I believe that we still haven’t specified on which of the activities we’ll focus on the level of Maglić Mountain Tourism BiH • October 2009 9 . cultural profile of the country and active rest. because these are the Planina Maglić • things we have got. what represents the competitive advantages. the vision of the development of tourism? HERCEG: The fact is that without the assistance of the state. TOURISM: Does Bosnia and Herzegovina has a clear vision of development and even more. It is a fact that Bosnia and Herzegovina really has excellent potential for the development of tourism since it is abundant with natural beauties and valuable cultural heritage. afore-mentioned advantages are not enough to satisfy more and more demanding foreign guest who prefers peace and relaxedness and recognizes the values like good accommodation. and as the most important goal the creation of recognizable and quality tourist product is set. differentiation of the tourist offer and creation of the general image of the Federation as desirable tourist destination. That is why there is a need to enrich the tourist offer by plan in the sense of constant innovation of the tourist product and continuous improvement of the quality of all of its components. in basic and accompanying infrastructure.TOURISM: We can often hear on the radio. but also in various professional and scientific symposiums that Bosnia and Herzegovina is the land of diversities and by that an attractive tourist destination. is very suitable for us at this point of development. In the case of the Federation of Bosnia and Herzegovina. that is. Besides. the fact that one of the key trends in modern tourist market today is the search for ecologically preserved areas and authenticity. the development of the accompanying infrastructure hasn’t reached the level to build the competitiveness on. food. the key of the successful tourism is not just in rivers.

i izradu strategije razvoja do 2018. uz reformu zakonodavstva. godine. U konačnici.Izletište Zeleni Vir kod Olova • Resort Zeleni Vir near Olovo da će vlasti na svim razinama. mi smo pokrenuli čitav niz projekata. ali i cjelokupan gospodarski sektor. kvaliteti usluga i selektivnim oblicima razvoja turizma. ovaj dokument bi mogao biti jedno od ključnih polazišta i u procesu kreiranja nacionalne strategije razvoja turizma. kroz suradnju i institucionalno partnerstvo. U sektoru turizma i ugostiteljstva na razini Federacije BiH. a to je razvoj u smjeru odredišta visoke vrijednosti uz istodobno očuvanje prirodnih i kulturnih vrijednosti te ravnomjeran regionalni razvoj. obogaćivanje i kvalitativno unapređivanje ponude te približavanje suvremenim turističkim trendovima. Uz realno sagledavanje postojećeg stanja. s ciljem kreiranja prepoznatljivog turističkog proizvoda koji treba promicati prema turističkom tržištu. između ostaloga. cilj nam je strategijom proizvodnje visoke vrijednosti i diferenciranja proizvoda dostići vrijednosni klaster 10 Turizam BiH • listopad 2009. Osim što predstavlja svodnu strategiju prilikom izrade regionalnih planova razvoja turizma. Prioritetni zadatak je stvaranje vlastitog. preuzeti odgovornost za stvaranje osnovnih uvjeta razvoja i kreiranja poticajnih ekonomskih mjera za održivi ne samo turistički nego i uopće gospodarski razvoj. ona predstavlja polazišni dokument za kreiranje odgovarajućih operativnih planova čija će provedba omogućiti ostvarenje glavnog strateškog cilja. ali i naših mogućnosti u odnosu na okruženje. TURIZAM: Koja je svrha strategije i koji će se ciljevi njome postići? HERCEG: Strategija razvoja turizma Federacije BiH polazi od analize i dijagnoze turističkog potencijala i resursne osnove te postavlja opći okvir za razvoj turističke djelatnosti. . aktivnom odmoru. gdje se daleko veća pažnja posvećuje ekologiji. kulturnom identitetu destinacije. prepoznatljivog proizvoda.

but also the entire economy. Besides that it represents the main strategy in the creation of regional plans of the development of the tourism. with the goal of creation of recognizable tourist product that needs to be promoted in the tourist market. and the entire economy sector will take the responsibility for creation of basic conditions of development and creation of economical incentives for sustainable development of not just the tourism. I believe that the external pressures and global changes shall force us soon to change something finally. with the reform of legislature. and that is the development in the direction of high-quality destination with preservation of natural and cultural values at the same time. TOURISM: What is the purpose of the strategy and what are the objectives it will achieve? HERCEG: Development strategy of the tourism in the Federation of BiH starts from the analysis and the diagnosis of the tourist potentials and resource basis and it sets the general framework for the development of the tourism. among other things creation of the development strategy until the year 2018. through the cooperation and institutional partnership. it represents the initial document for creation of equivalent operative plans whose implementation will realise the main strategic goal. recognizable product.Pješčane piramide kod Foče • Sand pyramids near Foča the economical development. Still. and our possibilities in relation with the surroundings. With objective consideration of the existing conditions. and that the government at all levels. we have started a line of projects. Priority task is the creation of our own. In the tourism sector at the Federation level. this document could be one of the crucial starting points in the process of creation of national strategy of the development of the tourism. enriching and qualitative advancement of the offer and approach to modern tourist 11 Tourism BiH • October 2009 . Until the state doesn’t decide what it wants. the vision of tourism in BiH shall remain a rhetorical question. and equal regional development.

Pri izradi strategije. za očuvanje prirodnih i kulturnih vrijednosti. a tako će biti i tijekom njene implementacije. Sama strategija pruža opći okvir za razvoj turizma. pa se njegovi inputi i outputi utvrđuju analizom statističkih i anketnih istraživanja. otvoreni razvojni dokument koji će se vremenom trebati prilagođavati promjenama u okruženju i samoj Federaciji BiH na način da se pronađu još bolja rješenja ključnih razvojnih pitanja. . Uostalom. inzistirali smo na poštivanju načela partnerstva i participacije svih unutar sektora turizma. a s druge strane evidentira boravak turista u smještajnim objektima u kojima ostvaruju noćenja. ili obrnuto. veliki broj neregistriranih objekata te podatcima potpuno neobuhvaćeni jednodnevni turistički posjeti. sasvim je opravdano pitanje je li statistički podatak o broju noćenja i broju dolazaka. Statistika turizma s jedne strane prati ulaske putnika koji prelaze granicu gdje su uključeni i turisti. Kako će se i hoće li se one uskladiti s strategijom razvoja turizma u Federaciji BiH? HERCEG: Prije svega želim istaknuti kako je izradi strategije prethodilo postizanje općeg suglasja o potrebi mijenjanja trenutačne slike domaćeg turističkog sektora sukladno današnjim. pa čak i o ukupnom prometu koji se ostvari u turizmu. dakako uvažavajući posebnosti svake županije što je. TURIZAM: Koliko su kvalitetni pokazatelji na temelju kojih je rađena strategija? U prvom redu mislim na statističke pokazatelje o turističkim kretanjima. TURIZAM: Neke županije u Federaciji BiH već su izradile strategije razvoja turizma na svojim razinama. poći od izrade strategija nižih razina pa onda na temelju njih izrađivati strategije razvoja na višim razinama? HERCEG: Prema postojećoj pravnoj regulativi turizam se kao gospodarska djelatnost nalazi u kompetenciji sve tri razine vlasti u Federaciji BiH i te kompetencije nisu strogo razgraničene. Izradom Strategije Federacije BiH. treba omogućiti konvergenciju odnosno sukladnost županijskih strategija koje moraju biti u funkciji ostvarivanja specifičnih razvojnih programa svojih mikro destinacija. ne samo u određivanju posebnosti za svako turističko područje nego i što se tiče zakonodavstva koje mora podržati turizam kao stratešku granu gospo- Turizam BiH • listopad 2009. bio jedan od naših temeljnih uvjeta prilikom njezine izrade. ova.Potočna pastrmka Austrije ili Švicarske što objektivno možemo. analiza trenutnog stanja pri izradi Strategije razvoja turizma Federacije BiH urađena je na temelju kombinacije statističkih podataka i podataka dobivenih anketnim istraživanjem provedenim po županijskim turističkim zajednicama. zasada krovna strategija. Na taj način je svim županijama omogućeno aktivno sudjelovanje u svim fazama izrade strategije. kako god ga računali. županijskim i općinskim razinama. mi smo se jasno odlučili za “top-down” metodu odnosno od vrha nadolje držeći da lokalna vlast sama može malo toga napraviti ukoliko nemamo jasno određenje na razini Federacije. a onda na temelju nje izrađivati strategije razvoja na nižim. TURIZAM: Koja metoda izrade strategije je bolja: najprije izraditi strategiju razvoja turizma u Federaciji BiH. Uz sveprisutnu pojavu izbjegavanja prijavljivanja boravka gostiju. ali i očekivanim međunarodnim konkurentskim stan12 • Rainbow trout dardima. strategija nije statičan dokument nego dinamički. Jesu li oni relevantni i pouzdani? HERCEG: Nažalost turizma nema u svjetskim i europskim klasifikacijama i nomenklaturama djelatnosti. pouzdan pokazatelj za analizu trenutnog stanja. Tako postavljena. Cijeneći da se ne možemo s apsolutnom sigurnošću pouzdati u statističke podatke.

considering that local authority can’t do much by itself if there is no clear definition on the level of Federation. cultural identity of destination. and it is going to be the same in its implementation. TOURISM: Some of the Cantons in the Federation of BiH have already made the strategy of the development of tourism at their level. The tourism statistics follows the travellers’ entries that are crossing the boarder. Considering the fact that we can’t absolutely certainly rely on the statistics. the quality of the services and selective forms of the development of the tourism. In the end. the great number of unregistered places and the complete one-day tourist visit not included in data. what was one of our basic conditions in making it. what objectively we can do. not only in setting the particularities for each tourist region. which in time should be adjusted to the changes in surroundings and in the Federation of BiH in a way to find better solutions of key developmental questions.Vuk • Wolf Izlet u planini • Excursion to Mountain trends where is the greatest attention drawn to ecology. set in the way it is. based on it build the strategies on lower. and even about the general tourism trade. this strategy is not a static but dynamical document. Anyway. start with the lower levels and then based on them create the strategy of development on higher levels? HERCEG: According to current legislature. compatibly with the current and expecting international concurrent standards. Are they relevant and reliable? HERCEG: Unfortunately tourism is not in the world’s classifications and European classifications and nomenclatures of activities. our goal is to reach the value cluster of Austria or Switzerland with the strategy of high quality production and differentiation of products. tourism as the economical branch is placed in the authority of all three levels of government in the Federation of BiH and these don’t have strictly fixed boundaries. taking into consideration special features of each canton. should enable the convergence. but also in legislature that has to support 13 Tourism BiH • October 2009 . How and will they coordinate with the Strategy of the development of the tourism in Federation of BiH? HERCEG: First of all I would like to point out that what preceded the creation of the strategy was the general consonance about the need for changing the present picture of home tourist sector. opened developing document. TOURISM: Which of the methods in creation of the strategy is better: first build a strategy of the development of the tourism in the Federation of BiH. With the all-pervasive phenomenon of avoidance of registration of the guests. TOURISM: How good are the indicators based on which the strategy was made? First of all I think about the statistics about tourist trends. no matter the calculation. so its outputs and inputs have been identified by the analysis of statistical and poll researches. and on the other side registers tourists’ stay in accommodation places. With the creation of the Strategy of the Federation of BiH. the analysis of the current conditions during the creation of the Strategy of the development of the tourism in Federation of BiH was made based on the combination of statistics and the figures got with the poll researches taken over the Cantons tourist boards. active rest. the question if the statistic figures about the number of overnight stay and arrivals. The strategy gives a general framework for the development of tourism. In creating the strategy we insisted on respecting the principles of partnership and the participation of everybody in the sector of tourism. cantonal and municipality levels. and then. the similarity of the canton’s strategies that have to be in the function of realization of specific development programs of their micro-destinations. This key strategy. or vice versa. from top towards lower levels. is completely justified. we clearly decided on the “top-down” method. In this way it is possible for all of the cantons to actively participate in all the phases of creating the strategy. are reliable indicator for the analysis of the current conditions.

TURIZAM: Kada će strategija biti gotova i tko je nadležan za prihvaćanje. Nimalo ne dvojim da ćemo uspjeti osobito iz razloga što je svakim danom sve jači glas struke. istina je kako strategije brzo zastare ako nisu obvezujuće. marketinških planova i ostalih dokumenata lokalnog turističkog razvoja. a koja nije? HERCEG: Ja bih rekao kako je veći problem ne imati nikakvu strategiju… Istine radi ovo je prva strategija turizma u Federaciji i BiH. sjednici održanoj 4.darstva. TURIZAM: Tko izrađuje strategiju razvoja turizma u Federaciji BiH i na temelju kojih kriterija se odlučilo da to bude baš taj? HERCEG: Strategija je rezultat zajedničkog rada Fakulteta za hotelski i turistički menadžment iz Opat- ije i Inženjerskog biroa d. kulture. za implementaciju strategije. ili netko treći? HERCEG: Procedura je vrlo jasna. gastronomije… Ciljevi koje smo zacrtali su realni i samo o nama ovisi hoćemo li ih realizirati. prije svega. a konačnu potvrdu dat će Parlament Federacije BiH čime ona postaje dugoročno obvezujući dokument. Ipak. a uz to složenu i zanimljivu mješavinu povijesti. tko će biti kriv za njezino neprovođenje? HERCEG: Pitanje raspodjele kompetencija i odgovornosti između pojedinih sudionika u upravljanju razvojem važno je zbog uobičajenog postojanja više centara odlučivanja koji se često nalaze u konfliktu. kakva je budućnost domaćeg turizma? HERCEG: Imamo ono što tržište traži . TURIZAM: Na koncu. u izradi lokalnih strategija razvoja turizma. originalnost i izvornost pojedinačnih sadržaja svake županije pretočiti u atraktivne turističke sadržaje koji se međusobno nadopunjuju i zajednički pridonose prepoznavanju Federacije i BiH kao kvalitetne. da gotovo svaka politička garnitura kada dođe na vlast pokušava napraviti neku strategiju razvoja. . Očekujemo kako će ovaj strateški dokument pomoći ključnim nositeljima turističkog razvoja. Strategija razvoja turizma rađena je s ciljem da postane dugoročno obvezujući dokument koji će nadživjeti ovu vlast na kojoj uistinu leži velika odgovornost za daljnji ukupni gospodarski razvoj čiji generator može i mora biti upravo turizam. Na naš prijedlog Vlada Federacije je na svojoj 104.d. čija je ponuda na međunarodnom javnom pozivu ocjenjena najprihvatljivijom. Time smo postavili opći okvir unutar kojeg će se bogatstvo različitosti. provođenje strategije će.. Parlament Federacije BiH. Koordinirajuću i kontrolnu funkciju imat će Odbor za razvoj turizma koji će imenovati Vlada Federacije BiH. odnosno neprihvaćanje strategije: jeli to Vlada Federacije BiH. integralne i poželjne turističke destinacije. odnosno ako nemaju jasan akcijski plan provedbe. prvenstveno na lokalnoj razini. stotinjak “must see” lokacija. 1 Turizam BiH • listopad 2009. ako nije definiran proces strateškog upravljanja i ako nema aktivnosti koje ih održavaju na životu. TURIZAM: Možemo reći. Međutim. a najviše pri očuvanju prostora i prirode što je naš najvažniji turistički resurs. dok će upravljačka odgovornost biti na Organizaciji za podršku upravljanju destinacijom F BiH koju će utemeljiti Federalno ministarstvo okoliša i turizma i Turistička zajednica Federacije BiH. TURIZAM: Tko je odgovoran za provođenje. Kako ćemo ih uopće razlikovati? Koja je dobra. posebno u određivanju turističke politike. lipnja u Mostaru razmatrala i usvojila tekst Strategije razvoja Federacije BiH do 2018. ovisiti o tome jesu li dobro procijenjene mogućnosti i sposobnosti unutar Federacije i hoće li je odgovorni za provedbu moći koordinirati. da ne kažem.netaknutu prirodu i ekološki očuvan prostor. a u mogućnosti su da bitno djeluju na uvjete ostvarivanja postavljenih ciljeva.

To be honest.tourism as the strategic economy branch. At our proposal. But the truth is that strategies grow old soon. the marketing plans and other documents of local tourist development. or if they don’t have the clear action plan of the implementation. this is the first strategy of the tourism in the Federation of BiH. By this we have set the general framework inside of which the richness of diversity and originality of singular feature of every canton shall transform into attractive tourist offers that mutually supplement and together contribute to recognizability of the Federation of BiH as a quality. the Government of Federation of BiH has inspected closely the text of the strategy of the development of Federation of BiH until 2018. culture. gastronomy… The aims we have set are real and it’s up to us are we going to realise them. TOURISM: We can say that almost each political set tries to make a strategy when it comes to rule. We expect that this strategic document will help the key holders of the tourist development. the Parliament of Federation of BiH or someone else? HERCEG: The procedure is very clear. TOURISM: In the end. or rejection: is it the Government of the Federation of BiH. not to say who’s going to be guilty for its no implementation? HERCEG: The question of distribution of the competence and the responsibilities among the participants in conducting the development is important because of usual existence of many of the centres of decisions that often come to conflict. and with all of this complicated and interesting mixture of history. especially in defining the tourist politics. and the most in preserving the environment and nature what is our most important tourist resource. depend on the estimation of the possibilities and competence inside the Federation and if the ones responsible for its implementation would be able to coordinate it. Tourism BiH • October 2009 1 . How to differ these strategies? Which is good and which is not? HERCEG: I would say that bigger problem is not to have a strategy at all. if the process of strategic management is not defined and if there are no activities that keep them alive. first of all. TOURISM: Who creates the Strategy of the development of the tourism of the Federation of BiH and based on which criteria is it decided so? HERCEG: The strategy is the result of mutual work of the College of hotel and tourist management from Opatija and the Engineering bureau d. first of all on the local level. while the managerial responsibility will be on the Organization for support of the management of the destination F BiH that will be set by the Federal ministry of environment and tourism and the Tourist board of the Federation of BiH. if they are not obligatory. Strategy of the development of the tourism was made with the purpose of becoming the long-term obligatory document that will outlive this government that truly has a big responsibility for further economical development whose generator must be the tourism. and the final ratification shall be given by the Parliament of Federation of BiH with what it is going to become long-term obligatory document. whose offer on the international public call was the most acceptable one. I don’t doubt at all that we will succeed. a hundred of “must see” locations.. integral and desirable tourist destination. and they have the possibility of great influence on the conditions of realization of goals set. on its 104th session held in Mostar on June 24th. TOURISM: Who’s in charge for the implementation of the strategy. the implementation of the strategy will. The coordinating and controlling function shall have the Council for the development of the tourism that is going to be set by the government of the Federation of BiH.d. what is the future of our tourism? HERCEG: We have what the market wants – untouched nature and ecologically preserved environment. especially because the voice of profession is getting more and more stronger every day. in creation of local strategy of the development of the tourism. Nevertheless. TOURISM: When is the strategy going to be done and who’s in charge of its acceptance.

. šire područje Sarajeva danas je vrlo zanimljivo. katoličke i pravoslavne crkve. Iako se u turizam u Sarajevu. šire područje Sarajeva danas je vrlo zanimljivo. sinagoga i drugi brojni tragovi multietničkog življenja. Iako se u turizam u Sarajevu. turbulentnoj povijesti i specifičnom prepletanju kultura i civilizacija. Naravno. malo ulaže. kontinuirani rast broja posjetitelja iz inozemstva pokazuje koliko je zapravo velik turistički potencijal Kantona Sarajevo. nalaze u promjeru od svega nekoliko stotina metara. turbulentnoj povijesti i specifičnom prepletanju kultura i civilizacija. a za mnoge i egzotično turističko odredište. Emperor’s mosque in Sarajevo Dejan Jazvić 1 Turizam BiH • listopad 2009. malo ulaže. Usprkos burnoj povijesti i višestrukim razaranjima grada. jedinstvene džamije iz bogatog osmanskog razdoblja. odnosno bogomolje. kao uostalom i u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine. a za mnoge i egzotično turističko odredište. kontinuirani rast broja posjetitelja iz inozemstva pokazuje koliko je zapravo velik turistički potencijal Kantona Sarajevo. Careva džamija u Sarajevu • ahvaljujući povoljnom zemljopisnom položaju. Ključno i prvo odredište svih turista u Kantonu Sarajevo svaka- sarajevski turistički adut Z ko je urbani dio grada koji karakteriziraju brojni sakralni objekti. kao uostalom i u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine. mnogo je gradova u svijetu koji se također mogu pohvaliti ovakvim višereligijskim obilježjima. ali ono što Sarajevo čini specifičnim je činjenica da se svi pobrojani objekti.Bogatstvo različitosti Zahvaljujući povoljnom zemljopisnom položaju.

wider Sarajevo area is very interesting today. Even though there are not many investments in the tourism in Sarajevo. Most of them are located in the old part of the town. started in Kujundžiluk na Baščaršiji u Sarajevu • Kujundžiluk at Baščaršija in Sarajevo Tourism BiH • October 2009 1 . the popular Baščaršija. but what makes Sarajevo specific is the fact that all of these buildings. as well as in other parts of Bosnia and Herzegovina. the synagogue and plenty of other traces of multiethnic life. We are talking about the centre of old Sarajevo. which is characterized by numerous sacral buildings. there are many towns in the world that can praise with these multi-religious characteristics. the continuing growth of the visitors from abroad shows how big the tourist potential of the Sarajevo Canton is. the places of worship are located in a diameter of just few hundreds of metres. unique mosques from the rich Ottoman period. Catholic and Orthodox churches. In spite of tumultuous history and multiple devastations of the town. some of these buildings succeeded to be preserved for over 500 years. and for some even exotic tourist destination. The construction of narrow streets. Of course. along which there are lines of work-shops and craftwork shops made from wood. turbulent history and specific interlacing of the cultures and civilizations. whose contours were set by the Ottomans right after they conquered Bosnia. the greatest tourist asset of Sarajevo K ey and first destination of all tourists in the Sarajevo Canton is the urban part of the town.The wealth of diversities Thanks to the favourable geographical position.

sa 109 metara dugom ulicom koja prolazi kroz sredinu. u čast sultana Mehmeda II El-Fatiha. po nacrtu češkog arhitekta Aleksandra Viteka. godine u Sarajevu je izgrađena Alipašina džamija. U njezinom dvorištu nalazi se mezar (grob) utemeljitelja bosanskog sandžaka. među kojima se po starosti. Riječ je o srcu starog Sarajeva. izgrađena još u 16. stoljeću. kada je na ovom prostoru postojalo 80 vrsta zanata po kojima su nazvane i ulice koje se i danas nalaze na Baščaršiji. godine. Za već spomenutu religijsku raznolikost starog dijela Sarajeva vrlo je značajna Stara pravoslavna crkva. bega Ali-paše. izgrađena 1457. duž kojih se prostiru redovi niskih trgovačkih i zanatskih objekata od drveta.Pravoslavna crkva u Sarajevu • Orthdox church in Sarajevo izgorjela. godine. Najviše je džamija. Danas je u Starom neke od ovih bogomolja uspjele su ostati sačuvane i više od 500 godina. jedna od najljepših potkupolnih džamija. Većina je koncentrirana u starom dijelu Sarajeva. Prvobitna drvena konstrukcija je 1 Turizam BiH • listopad 2009. a po naređenju sultana Sulejmana Veličanstvenog. stoljeću. godine. počela je 1462. 1561. Određena mistika vezana je i za religijske spomenike koji svjedoče o nekada značajnom prisustvu židovske populacije u Sarajevu. a njenu gradnju financirao je utemeljitelj Sarajeva. . privlače brojne bogomolje. Ona je smještena u srcu Baščaršije i ima poseban značaj za Srpsku pravoslavnu crkvu. i 1555. Najveću pozornost posjetitelja na Baščaršiji danas. a postoji i nekoliko interesantnih legendi vezanih za njen nastanak. godine. Isa-beg Ishaković. godine novac za izgradnju hrama za Židove protjerane iz Španjolske. Pravokutnog je oblika. Naime. Puni procvat Baščaršija doživljava u 16. Stari hram sagrađen je 1581. Izgradnja uskih ulica. ipak. godine u pseudomaurskom stilu. odnosno na pokrivene bazare arapskih gradova. 1566. Pet godina ranije. ali i ljepoti posebno izdvaja Careva džamija. Nezaobilazni ostaci osmanske arhitekture i višestoljetnog prisustva u Sarajevu ogledaju se i kroz obnovljeni Gazi Husrev-begov bezistan. ova crkva netipične arhitekture stoljećima čuva veliko blago u vidu svetih mošti i raznih relikvija. javna česma izgrađena 1891. Tadašnji rumelijski beglerbeg dao je 1580. Po mnogima je upravo Sebilj prepoznatljivi simbol starog Sarajeva. godine ponovno izgrađena. svojevrsni trgovački centar građen između 1537. Svojim izgledom podsjeća na Misir-čaršiju u Istanbulu. po doseljenju Sefarda u Sarajevo. čije su konture postavile Osmanlije odmah nakon osvajanja Bosne. Nezaobilazno mjesto boravka svih turista u Sarajevu je i popularni Sebilj. popularnoj Baščaršiji.

in 1566 it was rebuilt. is placed in its courtyard. At that time. in honour of the sultan Mehmed II El-Fatih. the holy relics and all kinds of other relics. the most valuable exhibit and the oldest Sephardic Haggadah in the world. Tourism BiH • October 2009 . with the street 190 metres long that passes trough the middle of it. Five years before that. in other words it reminds of roofed bazaars of the Arabian world. Many consider the Sebilj an identifiable symbol of the old Sarajevo. For already mentioned religious diversity of the old part of Sarajevo also important is the Old Orthodox Church. It was built in 1457. and there are several legends related to its origin. The original wooden construction was burned. public fountain built in 1891 in the pseudo Moorish style by the design of Czech architect Aleksandr Vitek. a kind of merchant centre built between 1537 and 1555. one of the most beautiful domed mosques. what is reflected in the renovated Gazi Husrev-beg’s bezistan (domed market building). Numerous places of worship draw the biggest attention of the tourists at Baščaršija today. Unavoidable place of the tourists’ stay in Sarajevo is the popular Sebilj. Baščaršija went through the full prosperity in the 16th century. and are still here in Baščaršija. Most of them are the mosques. Isa-beg Ishaković. after which the streets got their names. in this space. among which the Emperor’s mosque stands out in its age and beauty. 80 types of crafts were present.Židovski muzej u Sarajevu • Jewish museum in Sarajevo You can’t pass by the remains of the Ottoman architecture and centuries-long presence in Sarajevo. It is located in the hearth of Baščaršija and has a special meaning for the Serbian Orthodox church. built in the 16th century. But. The mezar (grave) of the founder of Bosnian sandžak. The only active synagogue that is left in Sarajevo is the Ashkenazi synagogue built in 1902 19 1462. This church of untypical architecture has been keeping great treasure for centuries. on arrival of Sephardim to Sarajevo. the Alipasha’s mosque was built. the beg Ali-pasha. It is rectangular shaped. Certain mystique is related for the religious monuments that witness about former significant presence of Jewish population in Sarajevo. The old temple was built in 1581. It reminds of Misir-čaršija in Istanbul by its looks. in 1561. better known as the Sarajevo Haggadah is kept in the National museum in Sarajevo. and by the command of the sultan Suleiman the Magnificent. and its building was financed by the founder of Sarajevo. The Jewish museum is placed in the Old temple today. Those days’ rumelian beglerbeg in 1580 gave the money for building the temple for Jews banished from Spain.

preteča današnjih hotela. . O životu u nekadašnjem Sarajevu mnogo govori i Morića han. Spojeni su hodničkom pasarelom i predstavljaju jedinstven kompleks. stoljeća. ocu i sinu Morićima. Jedina preostala aktivna sinagoga u Sarajevu je Aškenaška sinagoga. godine i prvobitno je služila kao sjedište gradske uprave. prvostolna je crkva Vrhbosanske nadbiskupije.hramu smješten Muzej Jevreja. a crkva 1912. Drugi značajan katolički vjerski objekt u Sarajevu je Franjevački samostan i crkva sv. po projektu slavnog Karla Paržika. Na trgu ispred katedrale održavaju se javne i kulturne Bezistan u Sarajevu • priredbe. godine. Hanovi su u osmanskom razdoblju bili objekti za smještaj putnika i robe. godine. čuva se u Zemaljskom muzeju BiH. a sagrađena je u neogotičkom stilu 1889. Nakon Drugog svjetskog rata u Vijećnici je bila smještena Nacionalna knjižnica. stoljeća. i uopće katolici. Naravno. nalazi se u Katedrali. poznatija kao Sarajevska hagada. izgrađena 1902. Grobnica Josipa Štadlera. Trenutno se vrši rekonstrukcija. kao i posebno vrijedne vitraže na prozorima. djelo slikara Ive Dulčića. umjetničkih slika. u Sarajevu prisutni stoljećima. a ispred njezinog glavnog ulaza prolazi ulica Ferhadija. Unutarnje dvorište opasuju štale i magaze u prizemlju. Ante Padovanskog. No. najvrjedniji eksponat i ujedno najstarija sefardska hagada na svijetu. rukotvorina i crkvenih predmeta velike vrijednosti. Granatirana je i spaljena 1992. najočuvanijem primjeru kulture stanovanja i življenja u Sarajevu u osmansko doba.. Vjerojatno najpoznatija građevina iz tog razdoblja je Vijećnica. jedan od simbola Sarajeva. koji je inicirao izgradnju ovog objekta. Izgrađen krajem 16. godine i pritom je izgorjelo 90 posto neprocjenjivog kulturnog blaga. Iako su Hrvati. Sagrađena u 18. kao prvi vjerski objekt u pseudomaurskom stilu. katedrala ima i poseban značaj za društveni život Sarajeva uopće. Morića han jedini je sačuvani sarajevski han. Bezistan in Sarajevo 20 Turizam BiH • listopad 2009. najljepši i najimpozantniji objekt izgrađen u pseudomaurskom stilu. ali je iza sebe ostavila neizbrisive tragove. naziv je dobio po zakupcima. turistički obilazak urbanog dijela Sarajeva bio bi nepotpun bez posjeta Svrzinoj kući. glavno gradsko šetalište. godine u neoromaničkom stilu. Samostan je podignut 1894. Katedrala Srca Isusova. Izgradnja je završena 1896. Austrougarska je u BiH vladala tek četiri desetljeća. vrhbosanskog nadbiskupa s početka 20. stoljeću i vrijedan je spomenik unikatne tradicionalne bosanske arhitekture. Samostan posjeduje veliki broj starih rukopisa i knjiga. glavne katoličke bogomolje sagrađene su nakon dolaska austrougarske uprave u BiH. Osim vjerskog. posebno u infrastrukturi i graditeljstvu.

the best preserved example of the culture of living in Sarajevo during Ottoman period. Of course. They are connected with a corridor passage and represent the unique complex. Anthony of Padua’s church. as the first religious building in the pseudo Moorish style. the work of the painter Ivo Dulčić. the father and the son Morić. The monastery owns numerous old manuscripts and books. the main catholic places of worship were built after the Austria-Hungary’s authorities came to BiH. The Cathedral of the Sacred Hearth is the metropolitan church of the Bosnian archbishopric and it was built in neo Gothic style in 1889. Public and cultural events are taking place at the square in front of the cathedral. but it left indelible imprints. who initiated the construction of this building. It was built at the end of the 16th century and got its name after its tenants. The grave of Josip Štadler. the most beautiful and the most impressive building built in a pseudo-Moorish style. Morića han is also an example of the life in the old days Sarajevo. paintings. the main promenade of the town. Austria-Hungary ruled for only four decades. the Bosnian archbishop from the beginning of the 20th century. Morića han is the only preserved han in Sarajevo. the cathedral has got a special significance for the social life of Sarajevo in general. and it first functioned as the centre of town’s government. especially in the infrastructure and architecture. Internal courtyard is surrounded by stables and warehouses in the ground floor. It was built in the 18th century and is a valuable monument of the unique traditional Bosnian architecture. and 90 percent of the priceless cultural treasure was burned then. have been present in Sarajevo for centuries. artefacts and church objects of great value and especially valuable stained-galls windows. It was shelled and burned in 1992. Besides the religious. the tourist tour would be incomplete without the visit to the Svrzina house. is placed in the cathedral. Principov muzej u Sarajevu • The second important Catholic religious building in Sarajevo is the Franciscan monastery and the St. the forerunner of today’s hotels. and the church in 1912 in the neo Romanesque style. and in front of its main entrance passes the Ferhadija street. Even though the Croats and Catholics generally. The construction was finished in 1896. The monastery was built in 1894. one of the symbols of Sarajevo. The reconstruction is being done at the moment. Probably the most famous building from that period is the Townhall.by the design of the famous Karl Paržik. The Han used to be the place for accommodation of the passengers and goods in the Ottoman period. and two rows of the Princip’s museum in Sarajevo Tourism BiH • October 2009 21 .

nadgrobne spomenike iz srednjeg vijeka.te dva reda soba nanizanih duž hodnika na katu. uz naknadu u dukatima. koji dominira istočnim. Dio zida i sve tri kule do danas su sačuvani. zasađenih još 1892. malo prema unutrašnjosti starog dijela grada nalaze se Kapi kule. reprezentativni objekt u naselju Bistrik. Ovo šetalište ima posebnu draž. te deseci stabala divljeg kestena koji su četiri godine stariji. nasuprot Vijećnice. Na suprotnom izlazu iz grada izvorište je rijeke Bosne. Sve spomenuto. Vrelo Bosne jedno je od najjačih izvorišta u BiH. zbog planirane izgradnje Vijećnice austrougarska uprava odlučila je srušiti dva hana i jednu privatnu kuću koji su se nalazili na toj lokaciji.Čavljak i Barice. Smrtno ranjeni austrijski plemić dovezen je u rezidenciju «Konak». koja datira s kraja 19. Na obroncima današnjeg urbanog Sarajeva još nekoliko građevina svjedoči o burnoj prošlosti ovog grada. prebacili na drugu stranu rijeke. dio bedema starog Vratničkog grada. Od Čavljaka se pružaju uređene planinarske staze prema vrhovima Bukovik i Crepoljsko. Za sve koji s te strane ulaze u Sarajevo. Igman 22 Turizam BiH • listopad 2009. Hanovi su bez većih problema srušeni. Devet kilometara od grada nalaze se još dva veoma popularna izletišta . Ne tako zanimljiva. ultimativno. Aleju sačinjava 726 stabala javorolisnog platana. . olimpijskom stadionu ili Latinskoj ćupriji. prirodnim ulazom u grad. Zbog neviđenog inata svog vlasnika. Naime. Riječ je vjerojatno o najljepšem drvoredu u zemlji. Izvan grada. Brdo Trebević poznato je gradsko izletište i pruža prelijep pogled na uži centar grada. Pedantni Austrijanci udovoljili su ovom zahtjevu i kuću. i okruženo je prelijepim parkom. To su tri kule koje povezuju obrambeni kameni zid izgrađen 1739. Najvažniji je svakako Bijela tabija. godine. izvjesni Benderija. ali i svjedočanstvo razvoja arhitekture na ovim prostorima. stoljeća. građevina je prozvana Inat kućom. te vodopadu Skakavac. Iza nje. Iako je građena u više razdoblja. pa je to na neki način i spomenik teatarskom životu Sarajeva. Bjelašnica. Tri kilometra dugom alejom povezano je s Ilidžom koja je po svojim izvorištima termalne vode poznata još od rimskog doba. ali problem je nastao kada je vlasnik kuće. Sve radoznale posjetitelje Sarajeva sigurno će zaintrigirati i priča o Inat kući. stoljeća. dio po dio. godine. nalaze se brojne prirodne ljepote koje turisti rijetko zaobiđu kada borave u Sarajevu. Autobus. Bogata trgovačka obitelj Despić u svojoj je kući organizirala i prve kazališne predstave. Za osmanske namjesnike Bosne 1869. ali ne daleko. ali za Sarajevo vrlo značajna je i priča o Despića kući. koji je i danas najpopularnija sarajevska vila. tramvaj ili taksi nepotreban je i za posjete Zemaljskom muzeju. AustroUgarska i svi drugi vladari koji su se smjenjivali zadržali su rezidencijalnu namjenu «Konaka». mjestu na kojem je počeo Prvi svjetski rat. Izuzetan je primjer pravoslavne građanske kulture stanovanja u Sarajevu. jer povezuje banjsko-turistički kompleks na Ilidži s Vrelom Bosne. Oko grada su i olimpijske planine. zahtijevao da mu cijela kuća bude prebačena na drugu stranu rijeke Miljacke. godine «Konak» je izgradio Topal šerif Osman-paša. svaki turist može vidjeti a da ne mora koristi nijedno prijevozno sredstvo. Jahorina. kao i brojne sarajevske mostove i stećke. odnosno lokaciji na kojoj je Gavrilo Princip usmrtio austrougarskog prijestolonasljednika Ferdinanda i njegovu suprugu Sofiju 1914. Bijela tabija prva je impozantna građevina s kojom se susreću. godine. njezin najstariji dio potječe iz 17.

Even though it was built during different periods. In the opposite entrance to the town there is the spring of the Bosna River. Rich merchant family Despić organized the first theatre plays in their house. “Konak” was built by Topal sheriff Osmanpasha in 1869 for Ottoman governors of Bosnia. The Trebević hill is the famous town resort and it gives a beautiful view of the town centre. there are Kapi towers. The alley is made of 726 trees of mapleleafed plane-trees planted in 1892 and dozens of horse-chestnut trees that are four years older. All curious visitors in Sarajevo will be intrigued by the story of the Inat (spite) house from the 19th century. so this is a certain monument to the theatre life of Sarajevo. It is an exceptional example of the Orthodox culture of living in Sarajevo. the White tabija is the first impressive building they meet. Austria-Hungary and all other rulers kept the residential purpose of the “Konak” and even today it is the most popular villa in Sarajevo. as well as the numerous Sarajevo bridges and stećaks. but also the testimony of the development of the architecture in these parts. Not so interesting.rooms lined along the hallway on the second floor. piece by piece. These are the three towers that connect the defensive stone wall built in 1739. but the problem aroused when the owner of the house. Because of the incredible spite of this man the building was called Inat (spite) house.Čavljak and Barice. The most important one is the White tabija. the Austro-Hungarian authorities decided to tear down two hans and one private house that were placed at that location. transferred the house on the other side of the river. This is the most beautiful trees avenue in the country. The bus. For all those who come to Sarajevo from that side. each tourist can see without using any of the means of transport. With the three kilometres long alley it is connected with Ilidža. Outside the town. All the things mentioned. Nine kilometres away from the town there are two more resorts . the representative building in the Bistrik community. On the slopes of today’s urban Sarajevo few more buildings witness about the tumultuous history of the town. but not far off. the tomb-stones from the Middle Ages. natural entrance to the town. The spring of the Bosna River is one of the strongest springs in BiH and is surrounded by a beautiful park. there are numerous natural beauties that tourist rarely go round during their stay in Sarajevo. The hans were torn down without problems. tram or a taxi is also unnecessary for visiting the National museum. A part of the wall and three towers are preserved until today. demanded for his house to be transferred to the other side of the Miljacka River. Namely. because of the planned construction of the Townhall. Igman and Treskavica are located around the town and Tourism BiH • October 2009 23 . its oldest part originates from the 17th century. that is the place where Gavrilo Princip assassinated the Austro-Hungarian heir to the throne Ferdinand and his wife Sofija in 1914. the Olympic stadium or the Latin bridge. but for Sarajevo very important is the story about the Despić house. opposite to the Townhall. After it. the place where the First World War started. with the ultimatum and for compensation in ducats. certain Benderija. Mortally wounded Austrian nobleman was brought to the residence “Konak”. The Olympic Mountains Jahorina. towards the inside of the old part of the town. Bjelašnica. which has been known by its thermal springs even since the Roman times. Pedantic Austrians have met this requirement and. This alley has a special charm because it connects the spa-tourist complex at Ilidža with the spring of the Bosna. Arranged mountain paths go from Čavljak to Bukovik and Crepoljsko peaks and to the Skakavac waterfall. part of the walls of the old Vratnik town that dominates the eastern.

Ulaz u ovaj je godine grad na rijeci Miljacki skromnih restorana u kojima se rezervat divlje i netaknute prirode domaćin niza kulturnih festivala služe popularni ćevapi. “Sarajevs. Oni koje ne mrzi voziti se nepunih sat vremena prema Olovu sigurno neće propustiti priliku za posjet Bijambarskoj pećini. to su glavni aduti sarazbog kaskadnih vodopada.Sarajevo. kao malo koje područje se na nadmorskoj visini od 1. kada su se u Sarajevu održale Zimske olimpijske igre. Okružena je crnogoričnom vodiča. te usluge profesionalnih gled na cijeli grad. još jednom interesantnom prirodnom fenomenu na samoj granici Kantona Sarajevo i Zeničko-dobojskog kantona. Za one koji planinski turizam preferiraju ljeti. Sarajevski poslastice. blizu planine Bjelašnice. godine.od tradicionalnih manifestacija re. koje posebno ožive Sarajevski zvonici • Sarajevo’s bell-towers tijekom zimskih mjeseci. . kojima su najznačajniji: Sarajevski baklave.kada se u Sarajevu održava neka ice bez barem jedne ćevabdžinice. Riječ je o nice. jevo nalazi se kanjon rijeke Rakit. To se prvenstveno mom kao prvi put. pitoma planina s oko 20 kilometara blagih i uređenih skijaških staza. pa danas tisuće skijaša svake zime uživa u ljepotama sarajevskih planina. te većim brojem obnovljenih i novoizgrađenih hotela. te izvorima i livadama. dio skijaške infrastrukture iz 1984. kanjon jazz festival. da je skoro nemoguće Priča o turističkim potencijalima tijekom jednog turističkog posjeta ometara ulijeva s u rijeku Neretvu na 300 metara nadmorske visine.florom i faunom. Svake ugostiteljskim objektima. Oni koji preferiraju kulturne i šumom. Rakitnice uvršten je među najljepše “Baščaršijske noći”. ali i brojne druge prirode.i Treskavica. i to u vrijeme U starom dijelu grada nema ulvito jezerce. Zato i nije usijecajući tako prelijepu kanjonsku bez novih građevina koje poslijer.5 kil. Najomiljenije odredište skijaša je Jahorina. teatarski festival Sve ovo potvrda je da Kanton kanjone svijeta. a Sarajevo je privlačno i zbog pred samim ulazom se nalazi sliko. nudi posjetiteljima toliko metara i svojim tokom od 21.čudno što se turisti u Sarajevo uvidolinu koja se odlikuje raznovrsnim atnom Sarajevu daju jedan novi. toga vidjeti. ljetni kulturni festival jevske kuhinje. Uz Sarajeva. razne vrste nalazi se 30 kilometara od središta internacionalnog karaktera. prvenstveno zbog raznovrsne vegetacije i uređenih planinarskih staza. nekoj vrsti za sve ljubitelje prirode. Na drugoj strani Kantona Sara. najvišu lagmitima. Usprkos ratnim razaranjima.orijentalne muzike.buregdžinice ili aščinice. 2 Turizam BiH • listopad 2009. u urbani dio grada. stavljen je u funkciju. a posebno filmski festival (SFF). Kantona Sarajevo bila bi nepotpuna doživjeti sve što vrijedi. tufahije i druge orijentalne Zbog prirodnih ljepota. nakon uspostave mira. objekte moderne arhitekture. Zbog svoje dužine (420 m) i četiri prirodno formirane dvorane ukrašene stalaktitima i sta.zabavne sadržaje morat će se vratiti vrlo bogate gastronomske ponude. jek vraćaju s istim žarom i entuzijazmorfološkim oblicima i bogatom moderni imidž. Za sve koji vole odnosi na Avaz twist tower.150 ka zima” i Svjetski televizijski festival u BiH. Ulaz u kanjon nalazi novih produkcija “MESS”. Jahorina i druge olimpijske planine također su zanimljive. izuzetno privlačna destinacija gionalnog i svjetskog značaja. Bijambarska pećina sve avanturu i aktivni odmor osiguran zgradu u regiji s koje se pruža poje popularnija među ljubiteljima je i prijevoz. među pita i orijentalnih kuhanih jela.

this is greatest asset of the Sarajevo cuisine. the Rakitnica canyon has been included among the most beautiful canyons of the world. All of this is the affirmation that the Sarajevo Canton. tame mountain with about 20 km of smooth skiing tracks and numerous renovated and newly built hotels. were put into function so today thousands of skiers enjoy the beauty of the Sarajevo mountains every winter. after the peace was established. as not so many regions in BiH. the Bijambarska cave is becoming more and more popular among the nature lovers. that is characterized by various morphological shapes and rich flora and fauna. part of the skiing infrastructure from 1984. and many other modern architecture buildings. theatre festival of new productions “MESS”. Because of the natural beauties. the town on the Miljacka hosts line of cultural festivals of international character. It is surrounded with the coniferous woods. Jahorina and other Olympic mountains are also very interesting. near the Bjelašnica Mountain. when the winter Olympics were held in Sarajevo. Pozorište u Sarajevu • The theatre in Sarajevo Panorama Sarajeva • Panorama of Sarajevo Univerzitet u Sarajevu • University in Sarajevo Zima u Sarajevu • Winter in Sarajevo 2 Tourism BiH • October 2009 . first of all because of the diversity of vegetation and arranged mountain paths. modern image to the post-war Sarajevo. and springs and meadows. On the other side of the Sarajevo Canton there is the canyon of the Rakitnica River. won’t miss the opportunity to visit the Bijambarska cave. summer cultural festival “Baščaršija nights”. Sarajevo jazz festival. That’s why it’s no wonder that tourists which once come to Sarajevo keep coming back with the same enthusiasm as the first time.they especially come to life during the winter months. during one tourist visit. The story about the tourist potentials of the Sarajevo Canton would be incomplete without new buildings which give a completely new. Because of its length (420 m) and four naturally formed halls ornamented with stalagmites and stalactites. For those who prefer the mountain tourism in the summer time. The word is about inns. and in front of the entrance there is a very picturesque lake. extremely attractive for all the nature lovers. The most popular destination of the skiers is Jahorina. which gives the view of the entire town. In spite of the war devastations. For those who like the adventure and the active rest the transport is ensured and the services of professional guides.150 m and with its 21. Sarajevo is also attractive because of a very rich gastronomic offer. and by that cutting in the beautiful canyon valley. and especially because of the cascades. the highest building in the region. Those who prefer the cultural and entertainment programs should go back to the urban part of the town in the period when Sarajevo organizes one of the traditional events of the regional and world significance. Entrance to this reserve of wild and the untouched nature is located 30 km away from Sarajevo. has lot to offer to the visitors that is almost impossible to experience everything worthy. kind of unpretentious restaurants that serve popular ćevap (kebab). tufahija and other oriental sweets. In the old part of the town all of the streets have at least one ćevapbdžinica. among which the most significant are: Sarajevo Film Festival (SFF). different kinds of pies and oriental dishes. Every year. First of all this is related to the Avaz twist tower. With baklava. another interesting natural phenomenon on the border between Sarajevo Canton and Zenica-Doboj Canton. burekdžinica and ašćinica. The entrance to the canyon is located at the altitude of 1.5 km long flow it pours into the Neretva at the altitude of 300 m. Those who don’t mind the hour ride to Olovo. “Sarajevo winter” and the World television festival of the oriental music.

te slobodno možemo reći da se razvoj turizma ovog područja bazira uglavnom na prirodnim motivima. Jedinstven doživljaj spuštanja kanjonom Vrbasa u noćnim satima. lovnog. Turizam BiH • listopad 2009. Prirodni potencijali sjeverozapadnog dijela Republike Srpske S jeverozapadni dio Republike Srpske obiluje izuzetnim prirodnim ljepotama i bogatstvima. ribolovnog i zdravstvenog turizma. Priroda je prema ovom prostoru bila izuzetno naklonjena. Plodne ravnice. lovnog. ribolovnog i zdravstvenog turizma. Republike Srpske Branka Mihajlović Lorana Malović N 2 edavno završeno Svjetsko prvenstvo u raftingu uvrstilo je Vrbas i Banjaluku na kartu svjetskih top destinacija avanturističkog turizma. . Ovakvo prirodno bogatstvo stvorilo je idealne uslove za razvoj avanturističkog. brojne rijeke i šumoviti obronci ravničarskih planina pružaju vam obilje sadržaja za kvalitetan i aktivan odmor u prirodi. Najveća atrakcija za turiste svakako je noćni rafting.Priroda turistički adut je najjači Manastir Liplje • Monastery Liplje Prirodno bogatstvo stvorilo je idealne uslove za razvoj avanturističkog. pod svjetlima reflektora. Napominjemo da je Vrbas jedina rijeka u svijetu na kojoj su obezbijeđeni uslovi za noćni rafting. ostaviće vas bez daha.

the tourists that come to visit Banja Luka can enjoy also: kayak-canoe sports. under the light of reflectors.Kanjon Vrbasa • Vrbas Canyon Natural wealth has made ideal conditions for the development of adventurous. The river flows that dominate this area are the Sava and its affluent Vrbas. and it is important to point out that a great interest for this offer is shown by foreign tourists. cycling. There are also the hiking routes. The biggest attraction for tourists is definitely the night rafting. free climbing. Note that Vrbas is the only river in the world that has the conditions for night rafting. fishing and health tourism. The Sava River dominates over the north-western part of the Republic of Srpska. which are great chance to get to know Banja Luka. tours of numerous sights in the town and its surroundings. hunting. The nature has been specially inclined to these areas. Rafting on Vrbas is a true hit in our country. we’ll tell you just a part of the story about numerous natural values of this region. rapids and waterfalls that represent a real challenge for the adventure lovers. hunting. Unique experience of going down the Vrbas canyon in the night hours. On its way from the Zec Mountain till the inflow into the Sava. The world championship in rafting has included Vrbas and Banja Luka on the chart of world top destinations of the adventurous tourism. so we can easily say that the development of the tourism of this region is mostly based on natural motives. numerous rivers and wooded hill-sides of low-lying mountains give you plenty of contents for quality and active rest in nature. fishing and health tourism. under the light of reflectors. The biggest attraction for tourists is definitely the night rafting. On this occasion. mountaineering. the Vrbas makes numerous cascades. This kind of natural wealth has made ideal conditions for the development of adventurous. Unique experience of going down the Vrbas Canyon in the night hours. shall leave you breathless. Besides rafting. Note that Vrbas is the only river in the world that has the conditions for night rafting. and for your full experience we recommend you to visit one of these interesting destinations. skydiving and other sports. This calm lowlands 2 Tourism BiH • October 2009 . Natural potentials Cultural-historical potentials of the north-western part of the Republic of Srpska he world championship in rafting has included the Vrbas and Banja Luka on the chart of world top destinations of the adventurous tourism. T of the north-western part of the Republic of Srpska T he north-western part of the Republic of Srpska is plentiful with exceptional natural beauties and wealth. shall leave you breathless. Fertile valleys.

pod svjetlima reflektora. Derventa. Na svom putu od Zec planine do ušća u Savu. Opštine Gradiška. Šamac i Modriča. Brod. Banja Slatina near Banja Luka Ova mirna ravničarska rijeka idealna je za razvoj ribolovnog turizma. koji su odlična prilika da upoznate Banjaluku. Prnjavor. Osim na Savi. Tu gazduju i brojna ribolovačka udruženja u kojima možete dobiti osnovne informacije o terenu. Riječni tokovi koji dominiraju ovim područjem su Sava i njena pritoka Vrbas. . tu su i pješačke rute. Tako je npr. ali i njegovoj okolini. a za potpuni doživljaj preporučićemo vam da posjetite neku od ovih zanimljivih destinacija. svoju turističku ponudu uglavnom baziraju upravo na ribolovnom turizmu. Rijeka Sava dominira sjeverozapadnim dijelom Republike Srpske. planinarenju. Rafting Vrbasom pravi je hit u našoj zemlji. Ove staze idealne su i za održavanje brojnih takmičenja. ribolovna staza u Gradišci na obalama 2 Turizam BiH • listopad 2009. slobodnom penjanju. Napominjemo da je Vrbas jedina rijeka u svijetu na kojoj su obezbijeđeni uslovi za noćni rafting. obilasci brojnih znamenitosti u samom gradu. Srbac. Pored raftinga turisti koji posjete Banjaluku. Nedavno završeno Svjetsko prvenstvo u raftingu uvrstilo je Vrbas i Banjaluku na kartu svjetskih top destinacija avanturističkog turizma. Vrbas pravi brojne bukove. ostaviće vas bez daha. Takođe.Ovom prilikom vam ćemo prenijeti samo dio priče o brojnim prirodnim vrijednostima ovoga kraja. biciklizmu. ribolovni turizam razvijen je i na jezerima. usluge vodiča i sl. Bogat riblji fond ovih voda i uređene ribolovačke staze privlače veliki broj ljubitelja ribolova. Jedinstven doživljaj spuštanja kanjonom Vrbasa u noćnim satima. šljunkarama i posebno izgrađenim ribnjacima sjeverozapadnog dijela Republike Srpske. kajakkanu sportu. barama. brzake i slapove koji predstavljaju pravi izazov za ljubitelje avanture. Najveća atrakcija za turiste svakako je noćni rafting. mogu da uživaju i u kanjoningu. padobranstvu i drugim sportovima. a bitno je naglasiti da veliko interesovanje za ovu Banja Slatina kod Banja Luke • ponudu naročito pokazuju strani turisti.

Modriča and Gradiška surroundings) the small and feathered game is hunted (hare. and it is placed near Srbac. and provide necessary licences and trained guides. Besides afore-mentioned natural beauties and offer. guide’s services. This natural area possesses 11 lakes. These tracks are ideal for organizing contests. However. Sport-recreational program. the north-western part of the Republic of Srpska offers many more programs you can enjoy if you decide to visit this priceless natural oasis. rheumatic. Prnjavor. known as the border-land beauty. The municipalities of Gradiška. colonies of marsh birds under protection. Numerous fishing associations work there. marshes. Banja Luka. travellers seeking new adventures are attracted to the wealth of natural. cultural and historical goods. educational. photo safari. mallard. mineral and thermo-mineral springs in this region have made it possible for the health tourism to develop. gravel pits and on specially built fish-ponds of the north-western part of the Republic of Srpska. it carries the traces of a tumultuous past. cultural and sports centre. Main thermal resort centres in this part of the republic of Srpska are: thermal resorts Laktaši. to get to know and experience. organizing the seminars and congresses. for example. Many of those who desire rest and recreation. witnesses about the rarity and importance of birds that have their habitat in Bardača. Rich thermal. Inhabited in the ancient times. their culturalhistorical values. etc. we’ll draw your attention to some of the tourist destinations. The configuration of the grounds and the woods at the hill-sides of low-lying mountains represent a great precondition for the development of the hunting tourism in this region.. The hunting associations are mostly in charge of the huntinggrounds in this part of the Republic of Srpska. Hunting tourism has lately been very attractive for local and for foreign guests and hunters. not only of this region. fishing tourism is developed on lakes. the newly renovated temple of Christ the Saviour with the arranged 29 Tourism BiH • October 2009 . In the higher grounds (the hill-sides of Motajica. from Banja Luka to Brčko. you can not go around the town centre or the beautiful buildings from the period of the Kingdom of SHS. The fact that Bardača is declared a Ramsar place.river is ideal for the development of the fishing tourism. 178 species of birds are registered in the marshlands of Bardače. in other words it has been included in the list of marshlands of an interna- tional importance (List of Wetlands of International Importance). while in the lower lands (Ribnjak and Ivanjsko field – Brod surroundings. as a journey through. Šamac and Modriča mostly base their tourist offer on fishing tourism. One of the most valuable tourist potentials. Srbac. When you come to Banja Luka. excursions…. etc). but of entire Republic of Srpska. where you can get basic information about the grounds. etc). are just some of the things and services that Bardača offers you. Vučijak) the big game is represented (roe-deer). Between them. Brod. Šamac. besides the health services these centres offer ideal conditions for rest. quail. These centres are mostly of health character. valuable and interesting to see. Medicinal waters in these resorts are ideal for healing different kinds of diseases (skin. and there you can get all the necessary information. fishing. sports and recreation. In a short description. Derventa. So. Rich fish stocks of these waters and arranged fishing tracks attract numerous fishing lovers. economical. neurological. art colonies. is the nature reserve Bardača for sure. the Fishing association of the Republic of Srp- ska declared the fishing track in Gradiška. Cultural-historical potentials of the northwestern part of the Republic of Srpska In the Republic of Srpska there is a lot of beautiful. and still are of a great importance for social and cultural events of this town. Slatina near Laktaši and Kulaši near Prnjavor. marsh and water flora and fauna. like the Ban’s court – Cultural centre and the building of former Ban’s headquarters – today the Administrative centre of the town. on the banks of the Sava for the most attractive competition track in the discipline of the fishing with the fish-hook with float. pheasant. Besides on the Sava. These places were. is the biggest town in the Republic of Srpska.

.. kulturni i sportski centar.).. koja će vam dati sve potrebne informacije. O rijetkosti i značaju ptica kojima je Bardača stanište. Gospodskom je neizbježno. Svakako jedan od najvrjednijih turističkih potencijala ne samo ovog prostora nego i cijele Republike Srpske je prirodni rezervat Bardača. poput Banskog dvora – Kulturnog centra i zgrade nekadašnje Banske uprave – danas Administrativnog centra grada. kako za domaće. predstavljaju odličan preduslov za razvoj lovnog turizma na ovom prostoru. sada već tradicionalno. dok se u nižim predjelima (Ribnjak i Ivanjsko polje – okolina Broda. poznata kao krajiška ljepotica. istorijskim dobrima privlačno je za mnoge željne odmora i rekreacije. a ne prošetati glavnom ulicom tzv. Nešto kraćim opisom. barskom i vodenom florom i faunom. Glavni banjski centri u ovom dijelu Republike Srpske su: Banja Laktaši i Banja Slatina. Nastanjena od najstarijih vremena. a do kraja austrougarske vladavine imala je čvrstu arhitektonsku strukturu i jedinstvenu trgovačku namjenu koju je sačuvala do današnjih dana. sjeverozapadni dio Republike Srpske nudi i brojne druge sadržaje u kojima možete uživati ukoliko se odlučite da posjetite ovu neprocjenjivu prirodnu oazu. U višim predjelima (obronci Motajice.. Građene su u stilu austrijske kuće za odmor (ljetnikovca) uz bogatstvo drvoreda duž cijele ulice. učesnika Turizam BiH • listopad 2009. Lovištima u ovom dijelu Republike Srpske gazduju uglavnom lovačka udruženja. Svake godine. Lovni turizam je u posljednje vrijeme jako atraktivan. izložbe suvenira i likovnih umjetnina. pogodan za „muzičare“ i ljetne sajmove knjiga. srndać. sport i rekreaciju. tako i za strane goste i lovce. Sportsko-rekreativni program. reumatskih. skrenut ćemo vam pažnju samo na neke turističke destinacije.Save proglašena od strane Ribolovnog saveza Republike Srpske za najatraktivniju takmičarsku stazu u disciplini pecanje udicom na plovak. je najveći grad u Republici Srpskoj. Bogatstvo u prirodnim. nekada. Ovo rijetko prirodno područje odlikuje se sa 11 jezera. ribolov. Međutim. likovnih kolonija. Kada dođete u Banju Luku. vrijednog i interesantnog može vidjeti. Ovi centri su uglavnom lječilišnog karaktera. Konfiguracija terena i šume na obroncima ravničarskih planina. koji se nalazi u blizini Srpca. u okolini Šamca. ovim ulicama. neuroloških i dr. privredni. Banja Luka. Njena gradnja je započela još u turskom periodu. ona u svojim spomenicima nosi tragove burne prošlosti. kulturnim. Na močvarnobarskom području Bardače registrovano je čak 178 vrsta ptica. fotosafari. Između njih smjestio se novoobnovljeni hram Hrista Spasitelja sa uređenim okolišem gdje stalno vrvi od dječije graje. Modriče i Gradiške) lovi sitna i pernata divljač (zec. ali svakako i danas. putnike namjernike u potrazi za novim doživljajima. prepelica i dr. upoznati i doživjeti. đačkih ekskurzija. Vučijaka) zastupljena je krupna divljač (divlja srna.). Ljekovite vode u ovim banjama idealne su za liječenje različitih oboljenja (kožnih. . Odmah pored je „Parkić“ sa uređenim klupama i drvoredom. svjedoči i činjenica da je Bardača proglašena ramsarskim mjestom. u ulicama Kralja Petra I Karađorđevića i Mladena Stojanovića izdvaja se niz stambenih objekata – vila. pored usluga liječenja ovi centri pružaju i idealne uslove za odmor. prodefiluje veliki broj karavana. Kulturno-istorijski potencijali sjeverozapadnog dijela Republike Srpske U Republici Srpskoj mnogo se toga lijepog. u blizini Laktaša i Banja Kulaši kod Prnjavora. kolonijama zaštićenih ptica močvarica. samo su neki od sadržaja i usluga koje vam Bardača nudi. obrazovni. od Banje Luke do Brčkog. Bogati termalni. fazan. To su mjesta. Nešto sjevernije. od velikog značaja za društeno – kulturna zbivanja ovog grada.. Posjetiti grad. obezbijediti neophodne dozvole i stručne vodiče. divlja patka. centar zaobići ne možete kao ni velelepna zdanja iz perioda Kraljevine SHS. kao kroz proputovanje. odnosno uvrštena 30 je na listu močvarnih područja od međunarodnog značaja (List of Wetlands of International importance). Pored navedenih prirodnih ljepota i ponude. njihove kulturno – istorijske vrijednosti. mineralni i termomineralni izvori ovog područja uslovili su razvoj zdravstvenog turizma. organizovanje seminara i kongresa.).

traditionally march past through these streets. sport. like the International folklore festival “Dukat”. clear air and the abundance of greenery. numerous springs. and that is “the right for the view”. and until the end of Austro-Hungarian period it had strong architectural structure and unique merchant purpose that is kept until today. Right next to it. so called Elegant. downstream from Banja Luka with the pleasant climate. in the streets King Petar I Karađorđević and Mladen Stojanović a line of buildings – villas stand out. cultural events. mahala.environment has settled. suitable for the musicians and summer fairs. and you can hear children’s uproar around it all the time. Under the old walls and towers numerous shows and performances. A little bit on the north. were built above the Vrbas and Suturlija. Its construction began during Turkish period. They built the brewery. It can’t happen that we don’t introduce you to the centre of Banja Luka from the Turkish period. On both sides of the Vrbas River. there is a “Little park” with benches and avenue of trees. souvenir exhibitions and artistic works. festivals like “Summer on Vrbas” are taking place. the residential quarters. In the middle of XIX century the “Trappists” came to Banja Luka. there is the area of the municipality of Jezero Bardača • Bardača Lake Tourism BiH • October 2009 31 . numer- ous caravans. rivers and brooks. the citizens of Banja Luka. weaving mill. the right for the view on the river. the town got the lighting. the pride of Banja Luka. built the mill and started the cheese manufacture. concerts of local and foreign musicians. In those days. They were built in the Austrian vacation house (summer house) style with rich tree avenues along the street. The monastery “Mary the Star” has the status of the cultural goods of RS. and with running the power plant on the Vrbas River. is inevitable. in today’s southern part of the town. and the town’s tourist guides will take you through the entire complex and through many more places like the fortress Kastel. To visit the town and not to take a walk through the main street. or recently held World championship in rafting. Every year. participants of many musical. and all that with pleasant and hospitable hosts. On this occasion only one unwritten town-planning rule was respected.

Izgradili su pivaru. Sa obe strane rijeke Vrbas. a u manjem broju područje opštine naseljeno je Turizam BiH • listopad 2009. vijeka u Banju Luku su stigli Trapisti. Pod starim zidinama i kulama održavaju se brojne priredbe i predstave. poput one u Romanovcima. rijeka i potoka. sportskih. a da vas ne upoznamo sa središtem Banje Luke iz turskog perioda. smjestio se Prnjavor – naša „Mala Evropa“. tkaonicu sukna. ne možemo. Njemci. Za njima su došli Poljaci. sa32 gradili su mlin i pokrenuli pogon za proizvodnju sira. Ukrajinci. daleko od očiju imperatora. . Turaka i Austrougara bila je veoma važno središte. Samostan „Marija Zvijezda“ uživa status kulturnog dobra RS i kroz cijeli kompleks provest će vas turistički vodiči grada kao i kroz još mnoga. pravo na pogled na rijeku. Gradiška predstavlja jedno od najstarijih naselja na čitavoj teritoriji Balkana. Kroz istoriju za vrijeme Rimljana. Tada su stambene četvrti. Ljekovitost njene vode poznata je iz doba Rimljana što potvrđuju brojni arheološki lokaliteti sa tragovima rimske arhitekture. Krajem 19. brojnih izvora. raskrsnica puteva i pristanište. mnoga mjesta poput tvrđave Kastel. vijeka ovaj prostor naseljava stanovništvo iz istočne i centralne Evrope. stižu Česi i prema nekim vjerovanjima donose krompir u BiH. a sve to uz prijatne i gostoljubive domaćine. godine 1894. Tom prilikom poštovan je samo jedan nepisani urbanistički zakon „pravo na vidik“. poput lokaliteta „Zidine“ – svjedoči o postojanju javnog kupatila (terme) iz pomenutog vremenskog perioda. manifestacije kao što je „Ljeto na Vrbasu“. u današnjem južnom dijelu grada. budući arheološki park. U slivu rijeke Ukrine. Naravno. Crkve brvnare su bile narodne crkve. crkva brvnara u Malom Blašku spada među najljepše i najinteresantnije kulturne spomenike. koncerti domaćih i stranih muzičara. a pokretanjem elektrane na Vrbasu grad je dobio rasvjetu. nicale iznad Vrbasa i Suturlije. nizvodno od Banje Luke uz prijatnu klimu. građene tokom srednjeg vijeka. Istorijska vrijednost. Čuli ste za mnoge od njih. Ovdje se nalaze ostaci davnih civilizacija i kultura od rimskog perioda do srednjeg vijeka. Odlikuje se dugom tradicijom banjskog turizma. Danas lako možete pronaći mnoge. čist vazduh i bogatsvo zelenila. kulturnih manifestacija. koja je proglašena nacionalnim spomenikom. Među prvima doseljavaju se Italijani. arhitektura. ponosa Banje Luke. selu gradiške opštine. tradicija i duhovnost ovog kraja pod okriljem je crkava i manastira. mahale. građane Banje Luke.Detalj iz Banja Luke Banovina • Detail from Banja Luka mnogobrojnih muzičkih. poput međunarodnog folklornog festivala „Dukat“ ili nedavno održanog Svjetskog prvenstva u raftingu. između planina Motajice na sjeveru i Ljubić na jugu. Sredinom XIX. ali po izgledu i zanimljivim legendama o svom nastanku. nalazi se područje opštine Laktaši. Interesantno je i to da se u ovoj crkvi vjenčao književnik Petar Kočić. Raznolikost civilizacija potvrđuje nalazište „Manastirište“. a nicale su na skrovitim mjestima. Mađari. a upravo u samom centru gradića Laktaši smještena je istoimena banja.

At the end of the 19th century. Ukrainians. It is characterized by the long tradition of thermal resort tourism. and left a mark of their customs. confirms the variety of civilisations. The historical significance. in 1894 Czechs came and according to some beliefs • they brought potato in BiH. Germans. between the mountains Motajica in the north and Ljubić in the south. Romanians and other nations. habits and culture forever. Old books. what is confirmed with numerous archaeological sites with the traces of Roman architecture. In almost every place in the southwest of RS festivals are being held through entire year. Bulgarians. various household objects. future archaeological park. icons. Log-built churches were folk churches. Among the first ones Italians came. and in hidden places. the crossroads and pier. like the site “Zidine” – it witnesses about the existence of public baths (thermae) from mentioned period. Turks and Austro-Hungarians it was a very important centre. The most attractive and far known traditional festival in Derventa for over a century and a half attracts the attention of dozens of thousands of curious ones. and in the very centre of the town of Laktaši there is the same-name thermal resort. interesting and entertaining for many visitors that come. “Derventa fair” is taking place every year Osvjetljeni kanjon Vrbasa za noćni rafting Lightened Vrbas Canyon for night rafting Tourism BiH • October 2009 33 . the village in the municipality of Gradiška. Ukrainian church and its parish house represent certain museum with unique display. but in looks and interesting legends about its origin. Through the history. Prnjavor situated itself – our “Little Europe”. which was declared a national monument. like the one in Romanovci. church priest’s vestments are preserved. The site “Manastirište”. cultural and artistic character. Hungarians. Gradiška represents one of the oldest settlements in the entire Balkan’s territory. the log-built church in Malo Blaško belongs to the most beautiful and the most interesting cultural monuments. These happenings are of sports. musical instruments. Therapeutic properties of its waters were known even during the Roman period. during the Romans. built during the Middle Ages. The remains of ancient civilizations and cultures from Roman period till the Middle Ages are placed here. and in smaller number the area of the municipality was populated by Slovaks. By the confluence of the Ukrina River. away from the emperor’s sight. Today. tradition and the spirituality of this region is under the auspices of the churches and the monasteries. this area was inhabited by the population from the eastern and central Europe. you can easily find many of them. What is interesting is that the writer Petar Kočić had married in this church. They brought different ethnology and ethnography. architecture.Laktaši. You’ve heard for many of them. Then followed Poles.

Ukrajinska crkva i njen parohijski dom predstavljaju izvjesni muzej sa jedinstvenom postavkom. ekoloških skupova. muzički instrumenti. Usore i Spreče i predstavlja najveću željezničku raskrsnicu u zemlji. ostavljajući zauvijek utisnut pečat svojih običaja. Ovdje ćemo mi zasada stati i odmoriti se. Stuplje te manastir Presvete Bogorodice D. do Doboja. kultura i kulturna vrijednost srpskog naroda. Rumunima i pripadnicima drugih naroda. izvanrednom opremljenošću i ljubaznim domaćinima u srednjovjekovnim odorama. pruža mogućnosti organizovanja koncerata. a prije svega interesantna i zabavna uz prisustvo brojnih posjetilaca. stare fotografije i predmeti materijalne i duhovne kulture naroda dobojskog područja. Najatraktivnija i nadaleko poznata tradicionalna derventska manifestacija već duže od vijeka i po plijeni pažnju desetine hiljada znatiželjnika. upoznate ljude. kulturno – umjetnička. Niz spomen obilježja susrećemo gotovo u svakom dijelu opštine. pozorišnih predstava. posjetite obližnje manastire. . Sačuvane su stare knjige. Donose sa sobom različitu etnologiju i etnografiju. U nekima je moguće i prespavati a u uređenim salama organizovati seminare i slične skupove. a danas parna lokomotiva sa spomenpločom predstavlja spomenik smješten u samom centru grada. navika i kulture. Ako ste inspirisani kulturnom potrebom da vidite i doživite nešto novo. crkvene odežde. Krenite dalje. Pravoslavna duhovnost. Smješten je na tački ukrštanja rijeka Bosne. U gotovo svakom mjestu sjeverozapada RS održavaju se manifestacije tokom cijele godine. seminara. o svemu detaljnije raspitat ćete se u TO Banje Luke i Laktaša. Na ovom putu skrenut ćemo malo južno. Bišnja kod Dervente pružaju mogućnost izletničkog boravka. Iznad starog korita rijeke Bosne. vjenčanja. a danas je to vrijedan kulturno – istorijski spomenik kojem je vraćen stari srednjovjekovni sjaj. To su dešavanja različitog karaktera sportska. zbirke nošnji. Bogatstvom sadržaja. kao opštenarodni praznik i privlačna turističko – privredna atrakcija. Sa tribina amfiteatra pruža se jedinstven pogled na svjetla Doboja što kulturnim dešavanjima daje posebnu ljepotu i upečatljivost doživljaja. vijeku počela je gradnja dobojske tvrđave „Gradine“. Izuzetne umjetničke vrijednosti skladnih arhitektonskih oblika i očuvanog prirodnog okruženja manastiri Krupa na Vrbasu. kompleksnog tipa. Nekada je uskotračnom prugom prolazio popularni „Ćiro“. nakita. u XIII. tragovi njegove istorije sadržani su u ovim kulturno – istorijskim spomenicima. „Derventski vašar“ održava se svake godine krajem avgusta pored obala Ukrine. razni kućni predmeti. STIĆI ĆEMO VAS! Panorama of Banja Luka 3 Turizam BiH • listopad 2009. porodice i Panorama Banja Luke • kulture. Tu su smještene arheološke zbirke od kamenog doba pa sve do prvih godina turske vladavine. a u staroj bosanskoj kući na „četiri vode“ nalazi se regionalni muzej. Bugarima.Slovacima. Dugo je odolijevala zubu vremena. Naravno. Liplje.obići ćete ih. ikone.

WE’LL CATCH UP WITH YOU! Tourism BiH • October 2009 3 . Bosna. Liplje. what gives a special beauty and impressiveness of the experience to these cultural events. we’ll turn a little bit on the south. to get to know the people. On our trip. Archaeological collections from the Stone Age. Usora and Spreča. traces of its history are included in these cultural-historical monuments. it gives the possibility for organizing concerts. a today it is a worthy cultural-historical monument which got back its old medieval glow. to Doboj. as a nation-wide holiday and amiable tourist-economic attraction. Bišnja near Derventa are of exceptional artistic worth with harmonious architectural shapes and preserved natural environment and are giving the possibility of day-trips. It is possible even to stay over night in some of them. Stuplje and the monastery of the Most Holy Virgin D. and in the old Bosnian house there is the regional museum. seminars. started in XIII century above the old bed of the Bosna River. old photos and the objects of material and spiritual culture of the people from Doboj are placed there. till the first yeas of Turkish government. then visit local monasteries.at the end of August on the banks of the Ukrina. jewellery. theatre plays. With the richness of contents. and it represents the biggest railroad crossroads in the country. The construction of Doboj’s fortress – “Gradina”. ecological meetings. Here. You can enquire more information in the Tourist organization of Banja Luka and Laktaši. Go on. we’ll stop and take a break. and in equipped halls to organize seminars and similar congresses. Monasteries Krupa on Vrbas. The stands of the amphitheatre give a unique view of the lights of Doboj. being exceptionally equipped and pleasant hosts. It is located on the spot where three rivers cross. For a long time it had resisted the ravages of time. weddings. culture and cultural value of the Serbian people. you’ll visit them. Popular “Ćiro” used to pass over the narrow-gauge line. If you are inspired with the cultural need to see and experience something new. families and cultures. and today the steam locomotive with the memorial tablet represents the monument in the centre of the town. You can see a line of memorials in almost every part of the municipality. Orthodox spirituality. collections of costumes.

neizmjerno je bogatstvo i potencijal s kojim može računati He rc e g o v a č k on e re t v a n s k a Županija u svom razvoju turizma. financijsko i kulturno središte Hercegovine. Krupa i Trebižat. Čapljina i Međugorje. Stolac. nacionalni spomenici: Počitelj. Grad je udaljen 60 km od mora. aduti su Hercegovačkoneretvanske Županije. tako da na relativno malom prostoru imamo primjere iz svih kultura i civilizacija koje malo koji grad ima. na obali rijeke Neretve na nadmorskoj visini 60-80 metara. priroda. Park prirode Prenj i Park prirode Hutovo Blato. Dragan Bradvica ore. Drežnica. Huma i Veleža. Izvor Bune. Mostar je mjesto gdje su se stoljećima susretale različite civilizacije i svaka je u njega utkala dio svoje posebnosti. smješten je u podnožju planina Čabulje. rijeke: Neretva. . Jablaničko jezero i Boračko jezero. Neum. Rakitnica. kulturnopovijesna i prirodna baština. te spomenik pod zaštitom UNESKO-a: stara jezgra Mostara sa Starim mostom. Bregava. gradovi: Mostar. parkovi prirode: Park prirode Blidinje. 3 M Mostar ostar. Buna. Vjetrenica. Mostar se nalazi na susretištu putova za Široki Brijeg i zapadnu Her- M Turizam BiH • listopad 2009.Hercegovačkoneretvanska Županija je turistički adut Bosne i Hercegovine Sunce. jezera: Ramsko jezero. Stolac – stara jezgra s tvrđavom. a u njegovoj bližoj okolici nalaze se poznati i jedinstveni lokaliteti kulturno-historijskog blaga i naslijeđa koji svjedoče o životu na ovim prostorima. geopolitičko.

Neum. the monument under the UNESCO protection: old Mostar nucleus with the Old Bridge. Jablaničko Lake and Boračko Lake. nature. is the greatest tourist asset of Bosnia and Herzegovina Sun. are the immense wealth and potentials that the Herzegovina-Neretva Canton can count on in its development of the tourism. The town is 60 km away from the sea. Stari most u Mostaru • Old Bridge in Mostar T Mostar ostar. Mostar is located in the road crossing to Široki Brijeg and western 3 M Tourism BiH • October 2009 . he see. Čapljina and Međugorje. Drežnica. national monuments: Počitelj. Stolac. towns: Mostar. lakes: Ramsko Lake.Herzegovina-Neretva Canton Sunce. Bregava. Vjetrenica. Stolac – old town’s nucleus with the fortress. geopolitical. priroda. is situated at the foot of the mountains Čabulja. so in this relatively small space we have examples of all cultures and civilizations that not so many towns have. Nature parks: Blidinje Nature Park. the Buna spring. kulturno-povijena i prirodna baština. aduti su Hercegovačkoneretvanske županije. cultural-historical and natural heritage are the assets of Herzegovina-Neretva Canton. at the bank of the Neretva River at the altitude from 60 to 80 metres. Krupa and Trebižat. financial and cultural centre of Herzegovina. Rakitnica. Prenj Nature Park and Hutovo Blato Nature Park. Buna. For centuries Mostar has been the place where different civilizations met and each interweaved a part of their special qualities in it. Rivers: Neretva. Hum and Velež. and near it there are famous and unique localities of cultural-historical treasure and heritage that witness about life in these areas.

Bišćevića kuća sagrađena 1635.Kujundžiluk sa zanatskim radnjama na lijevoj obali Neretve . godine. koja je nadaleko poznata i priznata turistička atrakcija. Među objašnjenjima za naziv i porijeklo imena najinteresantnije je ono koje kaže da je Mostar dobio ime po mostarima. godine a kao naselje Mostar 1469.Stara pravoslavna crkva iz 1833. Velike su mogućnosti uspješnog sport- K The Buna spring in Blagaj near Mostar 3 Turizam BiH • listopad 2009. koji privuče preko tisuću izlagača iz četrdesetak zemalja i pedesetak tisuća posjetitelja. Mostar je poznat po organiziranju manifestacije Skokovi sa Starog mosta. Nizvodno od tekije je kompleks Velagića kuća koji je otvoren za javnost.Koski Mehmed-pašina džamija izgrađena 1617. godine. koji je upisan u UNESCO-vu baštinu kao značajan spomenik orijentalne arhitekture . spomenik orijentalnog graditeljstva iz 1588.Kriva ćuprija. stoljeća i nalazi se u neposrednoj blizini Starog mosta . godine.cegovinu. kulturna manifestacija u organizaciji Matice hrvatske.Hamam (tursko kupatilo) sagrađeno u drugoj polovici 16. a mnogi restorani sa baščama iznad rijeke Bune pored ostalih specijalitete nude i pastrvu sa plate ili roštilja. Sjeverno od grada na obroncima planine Prenj nalazi se ski centar Rujište koji ima ski lift i motel kao i mogućnost za iznajmljivanje kuća za zimovanje. i koju pohode brojni turisti. Kroz grad prolazi i željeznička pruga Sarajevo-Ploče.Stari most sagrađen 1566. Bjelašnica (2067 m) i Bitovnja (1744 m). čuvarima mosta. Sarajevo i Bosnu. godine . godine . godine . Nevesinje i istočnu Hercegovinu i Čapljinu i Jadransku obalu. nad njim na visokoj klisuri dominira stari grad Herceg Stjepana Kosače. Blagaj je mali gradić južno od Mostara. godine . U Mostaru se organizira i poznati festival zabavne glazbe «Mostarsko proljeće» na kojem nastupaju poznata imena sa estrade. Tradicionalno u proljeće se organizira i Gospodar• ski sajam Mostar. U Blagaju se nalazi ribogojilište pastrve.Biskupska rezidencija izgrađena 1906.Kajtazova kuća iz 17. a ispod njega je izvor rijeke Bune (najjače vrelo u Europi) sa derviškom tekijom.Katolička crkva i franjevački samostan sagrađeni 1866. godine Vrelo Bune u Blagaju kod Mostara . Naselje se prvi put spominje 1452. 60 km južno od Sarajeva. godine . a posebice se u zadnje vrijeme profilirala manifestacija «Proljeće sa Maticom». U gradu se nalaze sljedeće znamenitosti : . . a nedaleko je i moderna zračna luka. stoljeća . Konjic onjic je smješten na rijeci Neretvi. okružen je visokim planinama: Prenj (2101 m).Gradsko kupatilo sagrađeno 1912. Jedan je od najstarijih gradova u BiH i sa svojom okolinom je privlačan za turiste i ljeti i zimi.

Blagaj is a small town south of Mostar. A railway-track Sarajevo-Ploče goes through the town. .Old Orthodox church from 1833.Bišćević’s house built in 1635.Hamam (Turkish baths) built in the second half of the 16th century and is placed next to the bridge. among others. . there is a ski centre Rujište with a ski-lift and the motel as well as the possibility for renting the houses for spending the winter. a cultural festival that is being organized by Matica Hrvatska (Central Croatian Cultural and • Publishing Society). Bjelašnica (2067 m) and K Pogled sa starog mosta na istočni dio Mostara View from the Old Bridge over the eastern part of Mostar Tourism BiH • October 2009 39 .The Old bridge built in 1566. . famous festival of pop music is being organized in Mostar where famous singers perform. Konjic onjic is situated on the Neretva River. which are opened for the public.Herzegovina. Above it dominates the old town of Herceg Stjepan Kosača on a high cliff and under it the spring of the Buna River (the strongest well in Europe) with a Moslem monastery for dervishes. Prenj (2101 m).Town baths built in 1912. . which is the widely known tourist event and is being visited by numerous tourists. The Economic fair Mostar is being traditionally organized in spring and it attracts over a thousand exhibitors from forty countries and about fifty thousand visitors. at the hillslopes of the Prenj Mountain. . . Mostar is known for organizing the dives from the Old Bridge.Kajtaz house from the 17th century. Further on. and surrounded with high mountains. . North from the town. 60 km south from Sarajevo. Sarajevo and Bosnia. There is a trout-farm in Blagaj and many of the garden restaurants above the Buna offer the trout specialties.Kujundžiluk (brass-work shop) with the craftwork shop on the left bank of the Neretva.Crooked bridge. . Following sites are located in the town: . and lately the festival that has especially gained status is the “Spring with Matica”. The place was first mentioned in 1452 and as Mostar in 1469. and not far of the town there is a modern airport. Downstream of the monastery is the complex of Velagić houses. monument of oriental architecture from 1588.Koski Mehmed-pasha’s mosque built in 1617. Among the explanations for the name and origin of the name the most interesting is the one that says that Mostar got the name after mostari – the bridge watchers.Catholic church and Franciscan monastery built in 1866. . which is registered in the UNESCO’s heritage as an important monument of the oriental architecture. Nevesinje and eastern Herzegovina and Čapljina and the Adriatic coast.

svjetskom ratu. pruža mogućnosti za razvoj zimskog turizma . smješten je na raskrižju putova prema Zagrebu. Sarajevu i Mostaru. odnosno u Kazan. Turizam BiH • listopad 2009. Jablanica se nalazi na jezeru tako da ima i nekoliko plaža izvan grada. . Rafting na Neretvi kod Konjica Pečeni janjci na ražnju • • Rafting on the Neretva near Konjic Roasted lamb Jablanica rad Jablanica smješten je na rijeci Neretvi u sjevernom dijelu Hercegovine i u najljepšem dijelu kanjona Neretve. Boračko jezero je po nastanku glacijalno i nalazi se 20 km od grada. Neretva je u tom dijelu veoma čista. Na prostoru općine uz magistralni put M-17 smješteni su mnogi restorani koji pored domaćih specijaliteta (jela ispod sača) nude daleko poznatu janjetinu sa ražnja. Dužina staze je od 20-23 km i sa ručkom sačinjenim od domaćih specijaliteta dobija se pravi ugođaj. Park prirode „Blidinje“ nalazi se i jednim dijelom na prostoru općine Jablanica koji pored smještaja u motelima nudi i skijalište Risovac sa ski liftom. Ima izuzetno povoljan geoprometni položaj. kao biser sa mnogo raznolikosti na malom prostoru. Promjera je 900 m i ima vrlo čistu i ugodnu vodu za kupanje. stoljeća održavaju se tradicionalni skokovi u Neretvu. Blidinje. U Konjicu se tradicionalno održava i smotra folklora i večeri poezije. a obale su na pojedinim mjestima litice po 300 m visoke. voda je bogata slapovima. Uz samu plažu nalazi se kamp s bungalovima. a priroda je očaravajuća. U samom gradu nedaleko od obnovljene Kamene ćuprije iz 17. a posebno je poznat po obitavanju munike kao jedne endemske vrste. Na Blidinju se nalazi i samostan Ma0 G sna Luka koji ima i slikarsku galeriju sa stalnom postavkom. U gradu pored stare Repovačke džamije i Pravoslavne crkve nalazi se i Franjevački samostan iz 16. bogata ribom i pitka.skog ribolova na rijekama Neretvi i Rakitnici kao i jezerima Boračkom i Jablaničkom. Na gornjem toku rijeke Neretve organizira se već niz godina jedan od najspektakularnijih raftinga u BiH. Na jezeru se redovito održava triatlon. jedne humane bitke za ranjenike u 2. stoljeća koji ima galeriju i knjižnicu i otvoren je za javnost. U samom gradu na obalama Neretve nalazi se Muzej Bitke na Neretvi.

as the pearl with a lot of diversities in such a small place. Sarajevo and Mostar. There are great possibilities for successful sports fishing on the rivers Neretva and Rakitnica and on the lakes – Boračko and Jablaničko. Next to the beach there is a camp with bungalows. In the town itself. that is into the Kazan. it is situated on the crossroads to Zagreb. The park of nature “Blidinje” is partly situated in the area of the municipality of Jablanica. which offer widely known roast lamb besides other local specialties. Boračko Lake is glacial by its origin and is situated 20 km away from the town. Blidinje. which. In the area of the municipality. It is one of the oldest towns in BiH and with its surroundings it is very attractive for tourists during the winter and summer. besides the accommodation in motels. water rich with waterfalls and the banks are at some places 300 metres high cliffs. along with the main road M-17 there are lots of restaurants. It has the diameter of 900 m and it has very clean and nice water for bathing.Bitovnja (1744 m). which has a gallery and library and is opened for the public. and the nature is enchanting. offers the ski grounds Risovac with the ski-lift. On the upper flow of the Neretva River. The length of the track is from 20 to 23 km and with the lunch made from domestic specialties you get the right atmosphere. offers possibilities for development of winter tour1 Tourism BiH • October 2009 . The Neretva is very clean. A Folklore festival and the poetry evenings are being traditionally held in Konjic. one of the most spectacular rafting in BiH has been organized. rich with fish and potable in that part. not far of the renovated stone bridge from the 17th century. Next to the old Repovačka mosque and the Orthodox Church in the town. Triathlon is being held on the lake regularly. At Blidinje there is a monastery Masna Luka which has the gallery with the permanent exhibition. for a number of years now. there is also the Franciscan monastery from the 16th century. Jablanica Kameni most u Konjicu Jablaničko jezero • • Stone Bridge in Konjic Jablaničko Lake T he town of Jablanica is situated on the Neretva River in the northern part of Herzegovina and in the most beautiful part of the Neretva canyon. It has an exceptionally favourable geo-traffic position. the traditional dives in Neretva are being held.

Na prijevoju Makljen na putnom pravcu za Banja Luku i Zagreb nalazi se motel «Ramska kuća» koja nudi gastronomske specijalitete ramskog kraja. koji polako postaje najvažnija grana gospodarstva Brotnja. ima etnološku zbirku. U blizini se nalazi skijalište sa ski liftom.06. Prekrasan krajolik na oko 700 m nadmorske visine sa svih strana je okružen visokim planininskim masivima. U Čitluku se sredinom rujna organizira tradicionalna manifestacija «Dani berbe grožđa» koja traje tri Turizam BiH • listopad 2009. Samostan je inače nezaobilazna turistička destinacija ovog kraja. Na prostoru Brotnja postoji mnogo vinarija.tura na otvorenom. Na prostoru općine nalazi se umjetno jezero HE Rama. Čitluk Panorama Prozora • Panorama of Prozor • Čitluk. do 6. . Umjereno kontinentalna klima koja vlada 2 ovim predjelom razlog je umjereno hladnih zima i toplih ljeta. Međugorje se razvija i kao središte za pripreme raznoraznih sportskih momčadi i u zimskom i u ljetnom razdoblju. zahvaljujući prvenstveno pogodnoj klimi i bogatstvu sportskih terena. Čitluk je poznat prvenstveno kao vinogradarski kraj gdje se uzgajaju visokokvalitetne vinske sorte Žilavka i Blatina od kojih se prave vrhunska vina. Prozor-Rama tradicionalno u mjesecu rujnu organizira Međunarodni sajam šljive koji je već postao turističko-kulturno-gospodarska manifestacija. a na Festivalu mladih koji traje od 1. To se prvenstveno odnosi na vjerski turizam zahvaljujući Međugorju koje je postalo jedno od najvažnijih marijanskih svetišta u svijetu. koje su u projektu «Vinske ceste Hercegovine» i u kojima uz odgovarajuću mezu možete kušati i kupiti kvalitetna vina. galerijski prostor sa stalnom postavkom i park skulp- itluk je središte regije Brotnjo. no u posljednje vrijeme sve je razvijeniji turizam. kolovoza okupi se i preko dvadeaet tisuća mladih iz pedesetak zemalja. Vinova loza i duhan bili su prepoznatljivi proizvodi broćanskog kraja. stone vineyard Čitluk. u kojem se nalazi Franjevački samostan. u Međugorju se okupi i preko 100.000 katoličkih vjernika iz cijelog svijeta . jedan od najstarijih u Bosni i Hercegovini.Rama N a krajnjem sjeveru Hercegovačko-neretvanske županije smještena je općina Prozor-Rama. kameni vinograd Č Prozor . Samostan je otvoren za javne posjete. na čijim se obalama nalazi mjesto Šćit. visoravni koja se nalazi na desnoj obali rijeke Neretve. Na godišnjicu ukazanja 25.

Rama T he municipality of ProzorRama is situated in the utmost north of Herzegovina-Neretva Canton. First of all this is related to the religious tourism thanks to Međugorje that has become one the most important Mary’s sanctuaries in the world. In the town on the banks of the Neretva there is the Museum of the battle on the Neretva. The monastery is opened for the public visits. a humane battle for the wounded persons in the Second World War. where the Franciscan monastery is placed. There is a ski-ground with the skilift near. On the anniversary of the appearance. on the road to Banja Luka and Zagreb there is a motel “Rama’s house” that offers gastronomic specialties of Rama’s area. There is the artificial lake HE Rama in the area of the municipality and on its banks there is a place Šćit. gallery with permanent exhibition and the park with sculptures. Panorama Šćita na Ramskom jezeru Međugorje • Panorama of Šćit on Rama Čitluk Č itluk is the centre of the Brotnjo region. At the pass Makljen. International plum fair has been traditionally organized in September in Prozor-Rama that has already become tourist-cultural-economical festival.ism.000 Catholics from all over the world gather in Međugorje. over 100. one of the oldest in Bosnia and Herzegovina. Prozor . Mild continental climate that prevails in this area is the reason for moderately cold winters and warm summers. Jablanica is placed on the lake so it has got several beaches outside of the town. Wonderful landscape at the altitude of about 700 metres is surrounded by big mountain massifs on all sides. on June 25th. and it is especially known for the presence of whitebark pine as one of the endemic species. The monastery is an unavoidable tourist destination and it has ethnological collection. but lately tourism becomes more and more developed and it becomes the most important economic branch in Brotnjo. over twenty thousands 3 Tourism BiH • October 2009 . and at the Youth festival that takes place from 1st till 6th of August. the plateau on the right bank of the Neretva River. Wine grape and tobacco used to be distinguishing products of the Brotnjo region.

kongresna dvorana. male radionice te veliki amfiteatar. stari grad odmah pored puta M-17.). galerije. u kojem se ogleda primjer orijentalnog graditeljstva sa najstarijom likovnom kolonijom na ovim prostorima.Utvrda još iz vremena kralja Tvrtka -Ibrahim Šišman-pašina džamija iz 16. okruženo Počitelj • Počitelj G izvanrednim prirodnim ljepotama daju Čapljini velike predispozicije za razvoj turizma. Etno selo sačinjavaju: smještajni kapaciteti sa oko stotinjak ležajeva u kamenim kućama bungalovskog tipa.Sahat kula iz 16.300 likovnih djela te ima stalnu postavku i otvorena je za javnost. Turizam BiH • listopad 2009. splitska i dubrovačka zračna luka. vrtovi sa mediteranskim nasadima i mala kapelica. Na putnom pravcu MeđugorjeLjubuški u gospodarkoj zoni nalazi se etno selo «Herceg». sunce i zelenilo i jedinstveno kulturno-povijesno blago. stoljeća . Čapljina rad Čapljina je prelijep grad. veliki restoran koji nudi hercegovačke specijalitete. U etno selu se u ljetnim mjesecima organizira kulturna manifestacija «Ljeto na selu». sa svojih šest jezera i kanalima predstavlja idealan teren za održavanje izleta „foto safari“. edukacijska staza i biciklistička staza. a ispod zidina ima poznati restoran koji nudi hercegovačke specijalitete. . smješten je na obalama rijeke Neretve. koji svojim izgledom podsjeća na umanjenu Dioklecijanovu palaču. Od prirodnih ljepota važno je spomenuti: . stoljeća. Na brežuljku Karaotok nalazi se motel. kao najveći rezervat ptica močvarica u Evropi. Kroz Čapljinu prolaze dva međunarodna putna pravca (M-17 i M-6).g. . sa mnogo zelenila.Mogorjelo. kamene kućice u kojima se nalaze suvenirnice.dana i ima turističko-gospodarskokulturni karakter. Kulturno-povijesni spomenici koji prelaze i značaj regije su: .Han (svratište) i hamam (kupatilo) iz 17. najkapitalniji objekt iz perioda rimske kulture (konzerviran i otvoren za posjete 1903. Uz sami lokalitet smještena je ergela Konjičkog kluba «Vranac» koja nudi mogućnost najma jahaćih konja ili najma kočija.Počitelj. U Počitelju su značajni sljedeći objekti: .Park prirode „Hutovo blato“.Stari grad u Gabeli. koji ima i ljetnu pozornicu za predstave. i koji je po hipotezi Meksikanca Roberta Salinasa Pricea Ilij. sa širokim ulicama. stoljeća -Medresa (škola) iz 18. glavni grad države Troje. koje je jedan značajan turistički kompleks. stoljeća . željeznička pruga. . jedan od najvećih trgovačkih centara u srednjovjekovnoj Bosni i Hercegovini. Fundus kolonije sačinjava oko 1. a relativno blizu su mostarska. koji je jedna od najvećih fortifikacija u BiH. Ugodna klima.

Pleasant climate. galleries. In the middle of September a traditional event “Grape harvesting days” is organized. Two international road communications are passing through Čapljina (M-17 and M-6). where you can taste wines with suitable snacks and buy some high-quality wine.Počitelj. Cultural-historical monuments that surpass the regional significance are: . where the high-quality wine-sorts Žilavka and Blatina are being cultivated and top-quality wines being made from them. Međugorje has also been developing as the centre for various sports teams preparations during the summer and winter. situated on the banks of the Nretva River. the big restaurant with Herzegovinian specialties. small work-shops. Holdings of the colony are made up of about 1300 art works and has the permanent exhibition opened for the public. .of young people from fifty countries gather.vila rustika. a railway track. The stud of the Equestrian club “Vranac” is located next to the locality and it offers the possibility of renting the saddle-horses or coach. sun and the greenery and unique cultural-historical treasure surrounded by exceptional natural beauties give Čapljina great predispositions for the development of tourism. Tourism BiH • October 2009 . which in its looks reminds of a decreased Diocletian’s palace. old town by the road M-17 where the example of oriental architecture is reflected. There are number of wineries in the area of Brotnjo and are all included in the project “Herzegovina Wine Route”. first of all thanks to the favourable climate and numerous sports courts. Ethno-village is made up of: Mogorjelo . Čapljina Č apljina is a beautiful town with wide streets full of greenery. gardens with Mediterranean crops and a small chapel. Ethno-village “Herceg” is located on the road direction MeđugorjeLjubuški in the industrial district. Split and Dubrovnik airports are relatively close. stone houses with souvenir shops. the big amphitheatre. Čitluk is known as the wine-growing region. has the summer stage for performances and under the walls has famous restaurant that offers Herzegovinian specialties. capital building from the period of Roman culture (preserved and opened for visiting in 1903). which lasts for three days and has a tourist-economical-cultural character. During the summer months a cultural festival “Summer in Village” is being organized in the ethno-village. which is one important tourist complex. Čapjina accommodation space with about hundred beds in stone houses of a bungalow type. Above all. with the oldest art colony in these areas.Mogorjelo. congress hall. and Mostar.

a u dogledno vrijeme će biti i muzej. Na obalama Bregave nalazi se graditeljska cjelina Begovina (koja se tek obnavlja). tako da se ta ribolovna staza i sada koristi za sportski ribolov. U Stocu se tradicionalno održava „Međunarodni festival kratkog filma „ kao i književna manifestacija „Slovo Gorčina“. Grad Čapljina je članica Udruženja karnevalskih gradova Evrope (FECC) koji sačinjava 43 europske zemlje i 17 iz ostatka svijeta i jedina u BiH organizira „Međunarodni ljetni karneval“ koji na dan održavanja posjeti desetak tisuća turista i mnogi predstavnici TV i radijskih kuća kao i mnogi novinari tiska. kao i Šarića kuće. vozeći se u turističkim kanuima dvosjedima . Na stazi dugačkoj 10 km. sa ručkom u prirodi organizira se već dugi niz godina izlet koji je postao poznat i priznat na širem prostoru regije. bogatoj malim slapovima.000 godina (paleolitik) koji u polupećini Badanj kod Borojevića otkriše naši arheolozi. Rimljani su također naseljavali Stolac. godine organizirano je Svjetsko prvenstvo u ribolovu . koji se u tom periodu zvao Dilluntum.Rijeka Trebižat. koje su trenutno galerija. sa svojom čistoćom i netaknutom prirodom. U listopoadu se tradicionalno održava sajam „Hercegovački plodovi Mediterana“. a srednjovjekovna tvđava i danas dominira gradom. Turizam BiH • listopad 2009. U Stocu se nalazi i spomenik jevrejskom piscu Moši Danonu koji je preminuo u gradu i taj spomenik postao je svojevrsno jevrejsko svetište. Općina se na zapadu proširuje na poljoprivredno bogatu Dubravsku visoravan. Ovaj prostor su naseljavali i Daorsi. Za posjet učeničkih ekskurzija idealna je Radimlja jer se nalazi pored puta M-6 i ima parking i info punkt. Život na ovim prostorima seže još unazad 16. idealna je za organiziranje izleta „canoe safari“ u sklopu turističkih trendova „Povratak prirodi“.U PP „Hutovo Blato“ 2007. . posvećena poznatom književniku Maku Dizdaru koji je rođen u Stocu. Ilirsko pleme koji u selu Ošanjići sagradiše glavni grad Daorson star 2. okružuju ga planina Hrgud sa sjevera i plodno Vidovo polje sa juga. a sagrađen je od ogromnih kamenih gromada (megalita). Dvije najveće nekropole stećaka nadaleko su poznate a nalaze se u Boljunima i Radimlji. . Nekropola stećaka Radimlja kod Stoca Slap Provalije u Stocu • • Stećak necropolis Radimlja near Stolac Provalije Cascade in Stolac Stolac S tolac je grad smješten u istočnom dijelu Hercegovačkoneretvanske županije na obalama rijeke Bregave.700 godina.

-The Trebižat River.Significant buildings in Počitelj are: .Ibrahim Šišman-pasha’s mosque from the 16th century. On the track 10 km long. The town Čapljina is a member of the Association of the carnival towns of Europe (FECC). with its cleanness and untouched nature is ideal for organizing “canoe safari” trips within the tourist trends of “back to nature”. . educational and cycling track on the hillock Karaotok. which was called Dilluntum at that period and the medieval fortress still dominates the town. središte grada • of the biggest trading centres in medieval Bosnia and Hezegovina and which the capital of ancient state of Troy is. one of the biggest fortifications in BiH was one Stolac. radio and other journalists. with numerous small waterfalls. Radimlja is Tourism BiH • October 2009 . Two biggest necropolises of stećaks are widely known and are placed in Boljuni and Radimlja.The fort from the times of king Tvrtko. surrounded by the Hrgud Mountain in the north and the fertile Vidovo field in the south. taking a ride in two-seater canoes.The old town in Gabela. a trip has been organized that has become known in wider region. Daorson is 2700 years old and it was built of huge stone bulks (megaliths).Han (hostelry) and hamam (baths) from the 17th century. The municipality expands in the west to the agriculturally wealthy Dubrava plateau.Clock-tower from the 16th century. for many years now. The Romans also inhabited Stolac. which consists of 43 European countries and 17 from the rest of the world and is the only one in BiH that organizes the “International summer carnival” which is being visited by ten thousand visitors on the day of the carnival and numerous TV. In 2007 the Stolac . There is motel. . Natural beauties here are: -The park of nature “Hutovo Blato” as the biggest nature reserve of the swamp birds in Europe with its six lakes and canals represents ideal area for “photo safari” trips. . . and that fishing track is still in use for sports fishing. The archaeologists discovered 16.Madrasah (school) from the 18th century. town center World championship in fishing was organized at Nature Park “Hutovo Blato”. according to the Mexican Robert Salinas.000 years (Palaeolithic) old traces of life in these areas in the semi-cave Badanj near Borojevići. This area was populated by the Illyrian tribe Daors who built their capital Daorson in the village of Ošanići. Stolac S tolac is the town situated in the southern part of the Hercegovina-Neretva Canton at the banks of the Bregava. .

Grad Neum već tradicionalno organizira „Etno fest“. Ravno radić i općina Ravno je najmlađa općina u Bosni i Hercegovini i nalazi se na potezu od mjesta Hutovo do mjes G ta Ivanjica iznad Dubrovnika te se naslanja na dubrovačko primorje u Hrvatskoj. Crne Gore i Hrvatske. godine kao župa u blizini Popova. Turizam BiH • listopad 2009. U neumskom akvatoriju se u marikulturama uzgajaju veoma kvalitetne ribe (orada i zubatac) kao i školjke koje imaju zajamčen plasman u mnogim restoranima. a to je špilja Vjetrenica koja se nalazi u mjestu Zavala. kao i turističke sajmove u okviru prekogranične suradnje između Bosne i Hercegovine. a ostatak je pretežno u obiteljskim pansionima i hotelima sa 30-50 ležajeva. Vjetrenica je najpoznatija špilja u Bosni i Hercegovini. Grad je usmjeren isključivo na turizam i raspolaže sa oko 7. Stari Neum je udaljen 2 km od obale a naziv Neum seže u davna vremena kad se spominje naselje Neunense 533.000 ležajeva. Neumski hoteli su otvoreni tijekom cijele godine i veoma povoljno organiziraju seminare i simpozije. U Neumu se tradicionalno održava i Međunarodni festival animiranog filma „NAFF“ koji sakuplja autore i radove iz četrdesetak zemalja svijeta.500 ležajeva u hotelima visoke kategorije.U općini Ravno nalazi se veoma poznata turistička destinacija. nekad najduža ponornica u Europi. Općina je najvećim dijelom smještena u veoma plodnom Popovu polju kroz koje u dužini 90 km protječe rijeka Trebišnjica. festival etno glazbe. Sa svojih 7 km podzemnih prolaza koje su ukrašene pećinskim ukrasima i u kojima obitavaju i neke endemske vrste. Neum N Panorama Ravnog Neum • Panorama of Ravno eum sa svojih 24 km razvedene morske obale jedino je mjesto i jedini izlaz Bosne i Hercegovine na Jadransko more. a u zaleđu u mjestu Hutovo nalazi se stari grad Hutovo sa veoma upečatljivom kulom kao i etno kuća sa dvorištem. od toga 2. Neumsko zaleđe je veoma bogato stećcima. .

The town is exclusively oriented on tourism. Neum Pećina Vjetrenica • Vjetrenica Cave W Razglednica iz Neuma • Postcard from Neum The fair “Herzegovinian fruits of the Mediterranean” has been traditionally held in October. ornamented with cave decorations and where some endemic species live. There is a monument to the Jewish writer Moše Danon who died in the town and it became a kind of Jewish sanctuary. On the banks of the Bregava there is an architectural complex Begovina (which is just being renovated). when the settlement Neunense was mentioned as a parish near the Popovo. has a parking place and the info point. The municipality is mostly situated in the fertile Popovo field. International festival of animation “NAFF” has been traditionally held in Neum and it gathers authors and works from forty countries of the world. and soon will be a museum. Neum hinterland is very rich with stećaks.500 in high category hotels and the rest of it are mostly in family hostels and hotels with 30 to 50 beds. and has 7. 9 Tourism BiH • October 2009 . In the local waters of Neum.used to be the longest underground stream in Europe. and tourist fairs under the program of the neighbouring cooperation between Bosnia and Herzegovina. “International festival of short film” is being traditionally held in Stolac. in the year 533. which have guaranteed placing in numerous restaurants. Very famous tourist destination. Vjetrenica is the most famous cave in Bosnia and Herzegovina. Šarića houses that are gallery now. as well as the literary festival “Slovo Gorčina” dedicated to the famous writer Mak Dizdar born in Stolac. The hotels in Neum are opened through the whole year and organize seminars and symposiums in a very acceptable price. With 7 km of underground passages. topquality fish is being farmed (dentex and gilthead) in maricultures. 2. The Trebišnjica ith its 24 km indented coast Neum is the only place and the only exit to the Adriatic coast in Bosnia and Herzegovina. The town of Neum already traditionally organizes the “Ethno fest”. Ravno T he town and the municipality of Ravno is the youngest municipality in Bosnia and Herzegovina and is situated on the line from Hutovo to Ivanjica above Dubrovnik and is leaning against the Dubrovnik seaside in Croatia. through which the Trebišnjica River flows in the length of 90 km. the festival of ethno-music. the Vjetrenica cave is located in the municipality of Ravno. and the clams. and in the place Hutovo there is the old town Hutovo with very impressive tower and the ethno house with courtyard. in the place called Zavala. ideal for the visits of school trips because it is located next to the road M-6. Montenegro and Croatia. The old Neum is 2 km away from the shore and the origin of the word Neum goes far back in the history.000 beds at its disposal.

Ipak. bogato kulturno-historijsko naslijeđe.Flora i fauna. termalna i mineralna izvorišta. anas se u Tuzli zeleni Panonsko jezero. O tragu nestalog mora i minulim vremenima svjedoče Soni trg i Arheološki park sa prethistorijskim sojeničkim naseljem. T Almazaga Ćatović uzlanski kanton drevna Panonija u malom D 0 Turizam BiH • listopad 2009. najvrjedniji ukras Tuzle su njezini žitelji – dobri ljudi. Grad na zrnu soli krase brojni kulturno-historijski spomenici. jedino slano jezero u Evropi. prirodna i vještačka jezera. . Jezero je trag Panonskog mora. kao i značajne institucije kulture. razlozi su da ove prostore posjetite i da se na ovim prostorima ugodno osjećate.

the only salt lake in Europe. natural and artificial lakes. The lake is the trace of the Pannonian Sea.Flora and fauna. there is a green Pannonian lake in Tuzla. However. rich cultural-historical heritage…are the reasons for you to visit this region and feel good while you’re here. Predpovjesno sojeničko naselje kod Tuzle • Prehistoric lake-dwelling community near Tuzla T uzla Canton the ancient Pannonia in miniature T oday. Tourism BiH • October 2009 1 . The Soni square and the Archaeological park with the lake-dwelling community witness about that trace and passed times. The town on a grain of salt is full of cultural-historical monuments and important cultural institutions. thermal and mineral springs. the most valuable ornament of Tuzla is its citizens – the good people.

vele da u njoj treba pojesti tuzluk soli i vreću hljeba. i ne pitaju za vjeru i naciju. sačinjena je rekonstrukcija načina života ljudi na ovim prostorima u periodu neolita. jedinim arheološkim parkom na području Balkana. sa svim kućnim i okolišnim inventarom. Vidara. Solina.. Tuzlanski kanton je poznat i kao voćarski kraj. Proizvodnju i preradu voća prate Dani jagodastog voća u Čeliću. Salines. Sačuvana priroda i geografska raznolikost predstavljaju vrijedne resurse. karakterističnim za period u kojemu je postojao. šiš-ćevap. Teočak. bamja. izvorske vode. Tuzla ima i Gornju Tuzlu. ćevapi. Hazna. baklava. Panonicu. a tako i zavoljela. Soko... Memleha-i Zir.. Tuzla je jedno od najstarijih naselja u Evropi sa kontinuitetom življenja. Pored staza za šetnju i jogging. hurmašica. Ismeta i Mešu. jezera: Sniježnica. Tuzla ima i Gornju Tuzlu. Kapiju. restorane i druge ugostiteljske objekte u kojima se pripremaju i poslužuju domaći specijaliteti: tradicionalna jela sa roštilja.. tufahija. motele.. bogato kulturno-historijsko naslijeđe. Sajam šljive u Gradačcu. O tom tragu i minulim vremenima svjedoče Soni trg i Arheološki park sa sojeničkim naseljem. veze divna sevdalinka. dobro došli. Netaknute šume. pamtite. Na osnovu rezultata arheoloških ispitivanja. i. begova čorba. Tuzlanski kanton obiluje građevinama iz raznih historijskih perioda. TUZLA. Memlehatejn.. dobri domaćini − otvaraju i kuću i dušu putnicimanamjernicima.. Putnik-namjernik ugodno može konačiti u tuzlanskim hotelima i motelima. Turistička ponuda Tuzle obogaćena je Arheološkim parkom – prethistorijskim sojeničkim naseljem. I. .. planina Konjuh sa planinsko-rekreativnim centrima su interesantna odredišta za sve koji vole odmor. town centre mnoge pećine. kapaciteti za lov i ribolov.. Salenes. Jezero je trag Panonskog mora. Ilinčicu. Ovaj jedinstven prostor ima višestruko značenje.. Gradačac. Pod Tuzlom se zeleni meraja/ na meraji prostrta serdžada.. građevine iz minulih vremena. najvrjedniji ukras Tuzle su njezini žitelji – dobri ljudi. Danas se u Tuzli zeleni Panonsko jezero. Ipak. Soli. welcome. prirodna i vještačka jezera. Modrac. su razlozi da ove prostore posjetite i da se na ovim prostorima ugodno osjećate. lov. pita. jedino slano jezero u Evropi. Flora i fauna. Gradić Puračić je zasebna atrakcija ovih prostora. A da bi se Tuzla upoznala. Ad Salinas. kao i brojne nekropole stećaka širom ovih prostora. ovaj kompleks obuhvata kompleks teni- Tuzla... Slanu Banju. sogandolma. svjedoci su burne historije.. Srednjovjekovni grad Srebrenik. Ismeta i Mešu. Ilinčicu. centar grada Tuzla. Kapiju.. willkommen… Turizam BiH • listopad 2009. Panonsko jezero se neposredno nastavlja na sportsko-rekreativni kompleks Slana Banja. A kad sve ovo prati etno-muzika i sevdalinka. Dobri ljudi. termalna i mineralna izvorišta. kuhana jela. kao i značajne institucije kulture. Grad na zrnu soli krase brojni kulturno-historijski spomenici. Tuz. Uz tvrđave i stećke idu i drugi tragovi minulih civilizacija. eto razloga da dođete.T uzlanski kanton krase prirodna i kulturna naslijeđa.... Tuzla Castron de Salenes. Slanu Banju. koji je jedan od najprostranijih i najuređenijih centralnih parkova u Bosni i Hercegovini. sudžukice. • jezero u Evropi. ražnjići. ponovo dođete... pansione. O tragu nestalog mora i minulim vremenima svjedoče Soni trg i Arheološki park sa prethistorijskim sojeničkim naseljem. zato: bujrum. pronađenih predmeta iz doba neolita i drugih dokaza o postojanju sojeničkih naselja na užem lokalitetu Tuzle. Jezero je trag Panonskog mora.. Ovakav naučni pristup predstavljao je osnovu za izgradnju replike prethistorijskog sojeničkog naselja. U Tuzli je i jedino slano 2 Tuzlanski kanton ima brojne hotele. ribolov i rekreaciju.. ne samo za turističku ponudu Tuzle i regiona nego i u pogledu valorizacije kulturno-historijskog naslijeđa.

sudžukica. ražnjić. Ad Salinas. Ismet and Meša. The town on a grain of salt is full of cultural-historical monuments and important cultural institutions. Soko. Little town of Puračić is special attraction of this area. Salty thermal resort. The production and fruit processing is followed by the Days of berry fruits in Čelić. Tuzla has the only salt lake in Europe. Teočak…. as well as the numerous necropolises of stećaks all over this region. Ismet and Meša. Ilinčica. However. Tuzla has the Upper Tuzla. hurmašica…and when all of this is followed by the ethno-music and sevdalinka. Panonica. Medieval town of Srebrenik. rich cultural-historical heritage…are the reasons for you to visit this region and feel good while you’re there. the capacity for hunting and fishing. and don’t ask for the religion or the nation. Kapija. the only salt lake in Europe. Gradačac. Vidara…. TUZLA… Today. welcome. pie. Flora and fauna. Along with the fortresses and stećaks come other traces of the civilizations that passed through this area. there is s reason to come. ćevap. Panonica. Tuzla Canton has numerous hotels. dobro došli. sogandolma. The tourist offer of Tuzla is enriched with the Archaeological Park 3 Tuzla Castron de Salenes. fishing and recreation. hunting. Tuzla. šiš- ćevap. are witnesses of tumultuous history. Solina. Salines. people say you have to eat a “tuzluk” of salt and a sack of bread. Modrac. Untouched woods. The Soni square and the archaeological park with the lake-dwelling community witness about that trace and passed times. baklava. spring waters. And to get to know Tuzla and to get to like it. bamja. Soli. Tuzla has the Upper Tuzla. Memleha-i Zir. Hazna. And so: bujrum. there is a green Pannonian lake in Tuzla. good hosts – they open their homes and souls to the passengers. the buildings from the passed times… Tuzla Canton is also known as the fruit region. motels. bey’s soup. the most valuable ornament of Tuzla is its citizens – the good people. Ilinčica… the traveller can pleasantly stay in Tuzla’s hotels and motels. thermal and mineral springs. tufahija. The Soni square and the archaeological park with the lake-dwelling community witness about that trace and passed times. Tuzla is one of the oldest settlements in Europe with the continuity of living. willkommen… trace of the Pannonian Sea. numerous caves and lakes: Sniježnica. Salty thermal resort. to remember and…come again. cooked meals. Good people. pensions. The lake is the trace of the Pannonian Sea. The lake is the Tourism BiH • October 2009 . old mosque Kapija.T uzla Canton is distinguished by natural and cultural heritage. Salenes. natural and artificial lakes. the Konjuh Mountain with the mountain-recreational centres are interesting destinations for all those who love resting. Plum fair in Gradačac. Tuz. stara džamija • Tuzla. Preserved nature and geographical diversity are valuable resources. Memlehatejn. Tuzla Canton is plentiful in buildings from different historical periods. restaurants and other inns where the local specialties are being prepared and served: traditional grilled meats.

U historiji ovog mjesta najznačajniju ulogu su igrali kapetani iz porodice Gradaščevića.. od 1977. kamena sahat-kula. godine u Povelji Stjepana II. godine održava se redovna godišnja kulturna manifestacija Srebrenik – otvoreni grad umjetnosti. kaže sevdalinka. Gračanica. U Gradačcu je i jedna od najstarijih biblioteka u Bosni i Hercegovini (1839). što znači da ovaj kraj ima budućnost i u lovnom turizmu. džamija Husejnija..). Gražd. Na lokalitetima Mećave i Ćehaje sačuvano je više nekropola stećaka.. Sinu munja iznad Orahov’ce. Grad. Na izvorištima termalne vode izgrađen je banjsko-lječilišni kompleks Ilidža. Iz tog perioda potiču i značajni kulturnohistorijski spomenici: Gradina sa kulom. Zmaj od Bosne. Pored Sokola. u dolini rijeke Spreče. Gračanicu krase Ahmed-pašina ili Bijela džamija iz 1595. čije su dobro očuvane zidine i danas interesantne mnogim arheolozima i historičarima. Prvi put se spominje 1333... te neka od spomen-obilježja iz novije historije grada. Kotromanića. bogata ribom. U blizini Srebrenika nalazi se fazanerija u kojoj se godišnje uzgoji više hiljada fazana. Gradačac.. Srebrenik Srebrenik je u srednjem vijeku jedno vrijeme bio prijestonica bosanskih banova Kotromanića. pružaju velike mogućnosti za razvoj turizma. Na području Gračanice. otkriveni su mnogobrojni izvori termomineralne vode koji se koriste u zdravstvenom turizmu. . zagrmilo oko Gračanice / kiša pada viš’ Sokola grada. Područje Gradačca je poznat voćarski kraj. Srebrenik Turizam BiH • listopad 2009.skih terena. Gradačac U Gradačcu. sahatkula iz istog perioda i medresa s kraja XIX. stoljeća. Gračanicu voda oplavila. Najstarija sačuvana građevina je Sviračka džamija. Oronule zidine tvrđave. Vještačka jezera Hazna i Vidora. kao i gostoljubivost žitelja – svaki boravak u Gračanici putniku-namjerniku učine ugodnim i nezaboravnim. Grad. Najznačajniji historijski spomenik na ovim prostorima je srednjovjekovni grad Srebrenik. / hair čini bijelu džamiju.. igralište za mali nogomet i košarku.. burnu prošlost grada Sokola (1426. a naročito Husejn-kapetan.. U njemu se svake godine održava turističko-privredna manifestacija Sajam šljive. godine. još uvijek kazuju. Novoizgrađeni hoteli i brojni moteli. Gradac.. gradu bijelome / hair čini Husein-kapetane. Gradačac Gračanica Gračanica Graždanica. Unutar zidina Staroga grada.

It was mentioned for the first time in 1333. Inside the walls of the Old town. At the springs of thermal water a thermal resortsanatorium complex Ilidža was built. which are being used for the purposes of health tourism. Srebrenik In the Middle Ages Srebrenik was for a while the residence of Bosnian bans Kotromanić. This unique space has multiple importances. and especially Husejn-captain. Near Srebrenik there is a pheasant farm where is annually several thousands of pheasants raised and that means that this region has a future in hunting tourism too. this complex includes the complex of tennis courts. Besides Sokol. Every year. Husejnija mosque. a reconstruction of the way of life of the people in these areas during the Neolithic was made. Gradačac Gradačac In the history of this place the most important role was played by the captains from the family of Gradaščević. stone clock-tower… There is one of the oldest libraries in Bosnia and Herzegovina in Gradačac (1839). indoors soccer and basketball. found objects from the Neolithic period and other evidence about the existence of lake-dwelling communities in Tuzla.– a prehistoric lake-dwelling community. Based on the results of the archaeological researches. The area of Gradačac is well known fruit region. Tourism BiH • October 2009 . in the Stjepan II Kotromanić Charter. the only archaeological park in the area of Balkan. in the valley of the Spreča River. Besides the walking and jogging tracks. numerous springs of thermo-mineral water were found. but also for the valorisation of the cultural-historical heritage. Important cultural-historical monuments come from that period: Hill-fort with a tower. with the entire interior and exterior inventory characteristic for the period in which it existed. The most important historical monument in these areas is the medieval town of Srebrenik. Gračanica is distinguished by Ahmed-pasha’s or White mosque from 1595. Newly built hotels and numerous motels. the Plum fair is being held there. the tourist-economic event. A scientific approach like this represented the basis for construction of the replica of the prehistoric lake-dwelling community. as well as the hospitability of the people make every stay in Gračanica pleasant and unforgettable for the travellers. whose well preserved walls are still very interesting for the archaeologists and historians. the Dragon of Bosnia. which is one of the most spacious and the most arranged central parks in Bosnia and Herzegovina. since 1977 the annual cultural festival Srebrenik has been held – the open town of the arts. Numerous stećak necropolises have been preserved on the localities of Mećava and Ćehaja. In the area of Gračanica. and some of the memorials of the newer history of the town. clock-tower from the same period and medresa (type of Islamic school) from the end of XIX century. not only for the tourist offer of Tuzla and the region. The Pannonian Lake is a direct extension of the sports-recreative complex Slana Banja. Gračanica Gračanica The run-down walls are still showing the tumultuous past of the town of Sokol (1426). The artificial lakes Hazna and Vidora offer great possibilities for development of tourism.

godine. Osim jezera Modrac.. stoljeća naselje je nosilo naziv Tatarice (od 1533. na prostoru Djevojačke pećine. a u njenoj blizini Hadži-urđihanumina česma sa kamenim krovom. godine i jedno je od najstarijih naselja u našoj zemlji. Uz bogate lokalitete stećaka (u selima Gračanica i Lukavica).). sagrađena 1804. Lukavac Kladanj O Kladnju postoje pisani tragovi iz srednjeg vijeka. turističkom biseru Tuzlanskog kantona. Turski putopisac Evlija Čelebija u XVII. koje je bogato izvorima i borovom šumom. godine. Iz osmanskog perioda potiče džamija Kuršumlija. Područje Živinica izlazi i na jezero Modrac.. Ime Lukavac spominje se 1728. kaže nam stećak u Banović Selu. u dubrovačkim spisima 1431. Poznato dovište u Brateljevićima. kao i Tupkovići sa izvorom rijeke Gračanice. . Vrijedan spomenik kulture je i drvena džamija u Priluku. stoljeću pominje izvore mineralne vode u blizini Kladnja.Lukavac Ostaci materijalne kulture pokazuju da je ovo područje bilo naseljeno još u bronzano doba. koje je bogato ribom. Naselje Puračić se spominje 1249. najpoznatiji spomenik kulture je džamija u Džebarima. Osim jezera Modrac i Toplica. U putopisu fra Marinića spominje se 1366. Turistički kompleks Muška voda. Ostaci materijalne kulture prošlih vremena nalaze se na 53 lokaliteta stećaka. Oka Kladanj Turizam BiH • listopad 2009. godine. Živinice Do sredine XVIII. svake godine okupi više desetaka hiljada vjernika. godine. Lukavac ima i jezero Bistarac sa kristalno čistom vodom i uređenim šetalištem. Na akumulacijskom jezeru Modrac. ljepote Konjuha. godine. značajna su i izletišta Djedinske planine. Dunajevića vode. Živinice Banovići Ovdje leži Božićko Banović / na svojoj zemlji na plemenitoj. dok ga turski izvori spominju 1469. izgrađeni su atraktivni objekti turističke privrede. kao i rječice Drinjača i Gostelja. brojnim turistima nude ugodan boravak u prirodi. koja potiče iz početka XVI. stoljeća i najstarija je džamija na području Tuzlanskog kantona. Ljubitelji prirode se mogu odmoriti i na izletištu Svatovac.

Besides the Modrac Lake. The nature lovers can also have rest on the resort Svatovac. Remains of the material culture of the passed times are placed on 53 localities of stećaks. the most familiar cultural monument is the mosque in Džebari. the rivulet Drinjača and Gostelj. Lukavac Kladanj There are written traces from the Middle Ages about Kladanj. attractive tourist buildings were built. Besides the lakes Modrac and Toplica. while Turkish sources mentioned it in 1469. On the accumulation lake Modrac. the touristic pearl of Tuzla Canton. the beauties of Konjuh. Dunajević waters and Tupkovići with the spring of the Gračanica River. Lukavac has also the Bistarac Lake with crystal clear water and arranged walking path.Lukavac Remains of the material culture show that this area was populated even in the Bronze Age. Besides the rich stećak’s necropolises (in the villages Gračanica and Lukavica). offer a pleasant stay in the nature for the numerous tourists. Turkish travel writer Evlija Čelebija in XVII century mentioned springs of mineral waters near Kladanj. in the area of Girl’s cave. gathers dozens of thousands of believers every year. and near it there is the Hadži-urđuhanuma’s fountain with the wooden roof. built in 1804. significant resorts are Djedinske Mountains. Petrified witnesses of the passed times are scattered about the necropoKladanj Tourism BiH • October 2009 . The area of Živnice comes out on the Modrac Lake. Živinice Till the middle of XVIII century the place had the name Tatarice (1533). In friar Marinić’s itinerary it was mentioned in 1366. Name Lukavac was mentioned in 1728. which is rich with springs and pine tree woods. Valuable cultural monument is the wooden mosque in Priluk. Živinice Banovići Here lies Božićko Banović / on his noble land… says the stećak in Banović village. in Dubrovnik files in 1431. The mosque Kuršumlija originates form the Ottoman period. Famous dovište (Moslem gathering) in Brateljevići. which originates from the beginning of XVI century and is the oldest mosque in the area of the Tuzla Canton. Place called Puračić was mentioned in 1249 and it is one of the oldest settlements in our country. Tourist complex Men’s water. which is rich in fish.

. Novoizgrađeni moteli i restorani. Dani jagodastog voća su tradicionalna manifestacija koja simbolično definira Čelić i njegovu okolinu.... a vjeruje se da naziv Kalesija potiče od imena islamiziranog hazarskog plemena Halisije. koji potječu iz bronzanog i željeznog doba. Banovići. Draganja. Gribaja i Dubnica kao i obronci planina Majevice i Javornika imaju pogodne uslove za razvoj ribolova i lova na nisku i visoku divljač. Krstac te ruševine utvrđenog srednjovjekovnog grada Teočaka svjedoče o ranom naseljavanju ovog područja. Kalesija Banovići Prema arheološkim istraživanjima. godine. bogato raznovrsnom ribom. . pruža dobre mogućnosti za razvoj turizma i sportskog ribolova..menjeni svjedoci minulih vremena rasuti su po nekropolama: Stražba. Ratarstvo. a iz osmanskog perioda prelijepe džamije. Lokaliteti sa stećcima Sniježnica.. Iz srednjeg vijeka potiču nekropole stećaka. A osim uglja. Planinski motel Zlača i planinska kuća Zobik odavno su poznati svim ljubiteljima prirode. Čelić Kalesija Najstariji ostaci materijalne kulture na ovom području potiču iz neolita.. Teočak U pisanim izvorima Teočak se prvi put spominje 1432. crnog zlata. Na ovim prostorima su živjela ilirska plemena. Na području Kalesija sačuvano je više nekropola stećaka i nadgrobnika.. Banovići imaju i svoje bisere rasute obroncima Konjuha: Oskova. Studešnica. uz diljem dunjaluka poznate kalesijske zvuke. garanti su ugodnog boravka na ovim prostorima. Zlača. stočarstvo i voćarstvo.. Ljepote obronaka Majevice kazuju da Čelić ima značajne potencijale i za razvoj lovnog turizma. U selu Tulovići ima i Gradina koja zbori o prahistoriji. Najinteresantniji kulturno-historijski spomenik je Atik-džamija stara preko 300 godina. imaju i svoj poznati ugalj. Trštenica. Kalesija posjeduje najstarije tragove civilizacije. zdrava hrana – osnovne su karakteristike ovog područja. Rječice: Spreča. Jezero Sniježnica.. Krabanja. Čelići Turizam BiH • listopad 2009. pored biljega na minula vremena.

which come from the Bronze and Iron Age. The localities with stećaks Sniježnica and Krstac. Days of the berry fruit are the traditional festival which symbolically defines Čelić and its surroundings. Tourism BiH • October 2009 9 . Banovići has its famous coal. Draganja. that black gold. and it is believed that the name Kalesija originates from the Islamized name for the Hazar tribe Halisija. cattle-breeding and fruit-growing… healthy food – are the basic characteristics of this area. Trštenica… In the village of Tulovići there is a Hill-fort that speaks about the prehistory. Čelić The oldest remains of the material culture in this region originate from the Neolithic. The beauties of the slopes of Majevica show that Čekić has significant potentials for the development of the hunting tourism. Necropolises of stećaks originate from the Middle Ages and beautiful mosques from the Ottoman period… Agriculture. rich in various fish species. Besides the mark of passed times. The rivulets: Spreča.lises: Stražba. Newly built motels and restaurants with the widely known sounds of Kalesija are guarantee for the pleasant stay in this area. offers good possibilities for the development of the tourism and sports fishing. Kalesija Banovići According to the archaeological researches. The most interesting culturalhistorical monument is the Atik-mosque over 300 years old. In these areas the Illyrian tribes used to live. Zlača. Gribaja and Dubnica and the slopes of the mountains Majevica and Javornik have good conditions for the development of fishing and hunting the big and small game. Kalesija has got the oldest traces of civilization. The lake Sniježnica. Teočak Teočak was mentioned for the first time in the written sources in 1432. Number of the necropolises of stećaks and tombstones are preserved in the area of Kalesija. Studešnica… Mountain motel Zlača and the mountain house Zobik are known for a long time to the lovers of nature. And besides the coal. and the ruins of the fortified medieval town Teočak are witnesses of the early settling of this area. Krabanja. Banovići has its pearls scattered on the hill-sides of Konjuh: Oskova.

Doboj . U historijskim dokumentima Brijesnica i Klokotnica spominju se 1528. i 1463. Ovi podaci svjedoče o burnoj historiji prostora koje danas objedinjuje općina Sapna. Sapna Historijska i arheološka istraživanja kazuju da je područje Sapne bilo naseljeno u srednjem vijeku. Područje današnje općine Doboj-Istok se nalazi na željezničkoj i drumskoj komunikaciji Doboj – Tuzla. godine. . Poljoprivreda i voćarstvo su danas osnova budućeg razvoja ovog prostora. stećci i nišani. godine. a postoje tragovi života i iz rimskog perioda. Turci zauzimaju ove krajeve između 1460. govore da je ovaj prostor bio naseljen i u srednjem vijeku. seoskog i lovnog turizma. godine. Mlada općina svoju budućnost vidi u razvoju poljoprivrede. 0 Turizam BiH • listopad 2009. Sapna je bila u sastavu zvorničkog sandžaka. Proizvodi zdrave hrane iz Vegafruita su već našli svoje kupce širom Evrope i diljem dunjaluka. a sa austrougarskom okupacijom postaje dio zvorničkog sreza. U sastav općine Zvornik Sapna ulazi 1952. Na području Stanić Rijeke i danas se mogu pronaći stećci.istok Ostaci materijalne kulture.

Sapna was a part of Zvornik sanjak. The Turks conquered these areas between 1460 and 1463. Brijesnica and Klokotnica were mentioned in the historical documents in 1528. The area of today’s municipality of Doboj-East is located on the railway and road connection DobojTuzla.Doboj . The healthyfood products from Vegafruit have already found its customers all over the Europe and the region. Agriculture and fruit-growing are the basis for the future development of this region. Tourism BiH • October 2009 1 . This municipality sees its future in the development of the agriculture. This information are witnessing about the tumultuous history of the area that the municipality of Sapna unites today. and with the Austro-Hungarian occupation it became a part of Zvornik district. rural and hunting tourism. In 1952 Sapna became a part of the Zvornik municipality. stećaks and nišan!? Say that this area was populated in the Middle Ages.East The remains of the material culture. In the area of the Stanić River you can find stećaks today. Sapna Historical and archaeological researches show that the area of Sapna was populated in the Middle Ages and there are also the traces of life from the Roman period.

2 K Turizam BiH • listopad 2009. . najstariji pisani spomenik bosanskog jezika. godine poslije nove ere.-9. napisana u Milima) • ostaci vladarskih dvora.Zeničkodobojski Kanton Senaid Šabanović Zenica • je srce Bosne Razvoj tranzitnog. godine. kulturnog i lječilišnog turizma šansa je za Zeničkodobojski Kanton Zenica ulturno-historijski spomenici glavni su turistički potencijali Zeničkodobojskog Kantona: • srednjovjekovni grad Visoki. posljednje uporište Ilira u Batonovom ustanku od 6. prijestolnica bosanskih kraljeva • ostaci srednjovjekovne krunidbene i grobne crkve bosanskih vladara u Arnautovićima– Mile kod Visokog. kraljeva iz roda Kotromanića i poznati Franjevački samostan Kraljeva Sutjeska kod Kaknja • kraljevski grad Bobovac kod Vareša/Kakanja (nekadašnja prijestolnica Bosne u kome se čuvala kruna bosanska. (Povelja Kulina bana iz 1189. vjenjčanje bosanske kraljice Katarine) • tvrđava Vranduk kod Zenice (legenda govori da je na tom mjestu bila Arduba. u Vranduku su stolovali bosanski kraljevi Stjepan Ostoja i Stjepan Tomaš) .

the remains of medieval coronational and grave church of Bosnian rulers in Arnautovići-Mile near Visoko (Kulin ban’s charter from 1189. the residence of Bosnian kings. the wedding of Bosnian queen Katarina). Royal town Bobovac near Vareš/Kakanj (former residence of Bosnia where Bosnian crown was kept. the last Illyrian base in the Baton’s rebellion from 6-9 year A..Zenica-Doboj Canton is the heart of Bosnia The development of the transit. 3 Tourism BiH • October 2009 . kings from the family Kotromanić and famous Franciscan monastery Kraljeva Sutjeska near Kakanj. D. Remains of the rulers courts. the oldest written document of Bosnian language. written in Mile). cultural and health tourism is the chance for the Zenica-Doboj Canton C • • • • ultural-historical monuments are the main tourist potentials of Zenica-Doboj Canton: • medieval town Visoki. Bosnian kings Stjepan Ostoja and Stjepan Tomaš kept court in Vranduk). Fortress Vranduk near Zenica (a legend says it that here was Arduba.

a najviše ih je u toku maja i juna mjeseca..6%. od čega 48% otpada na planinski rejon sa nadomorskom visinom iznad 700 metara. godine. uzimajući u obzir mape Daytonskog sporazuma. prostor Kantona je brdsko–planinskog karaktera. Hrvati 18. Zeničko–Dobojski kanton je imao 478. Krivaje i Usore.2%. Bazilika u Brezi • Basilica in Breza Na području Kantona je umjereno–kontinentalna klima. Ona se odlikuje toplim ljetima i umjereno hladnim zimama. Padavine su neravnomjerno raspoređene tokom godine.4%. Nacionalna struktura stanovništva u današnjem Zeničko–dobojskom kantonu bila je sljedeća: Bošnjaci 58. Stanovništvo Prema posljednjem popisu stanovništva održanom 1991. Dakle. Glavne željezničke i cestovne komunikacije Bosne i Hercegovine prolaze dolinom rijeke Bosne i povezuju centralnu Evropu sa Jadranskim morem. . Srbi 14. Turizam BiH • listopad 2009.279 stanovnika.Geografski položaj U prostorno–geografskom smislu Zeničko–Dobojski kanton se nalazi u centralnom dijelu Bosne i Hercegovine zahvatajući prostor slivova rijeka Bosne. Nadmorska visina Kantona se kreće od 148 metara na ušću rijeke Usore u rijeku Bosnu do 1472 metara na obroncima Ravne planine jugozapadno od Vareša.8% i ostali 8.

Usora. sports activities. where 48 % is mountain region with the altitude above 700 metres. The height above sea level of the Canton is from 148 m at the mouth of the Usora into the Bosna to 1472 m at the slopes of Ravna Mountain southwest from Vareš. skiing. school in nature. Bistrička river and other in the confluence of the Bosna river. Ribnica.Bistričak near Zenica. one and more days trips. Tourism BiH • October 2009 . 2.279 inhabitants.Smetovi near Zenica. mountaineering. one and more days trips. . . rest and recreation for everybody.Geographic position In terms of space and geography. and the most is in May and June.Angling on the rivers: Bosna. school in nature. Tourist offer of Zenica-Doboj Canton When the word is about general tourist offer in the region of Zenica-Doboj Canton we can speak about: 1. So. Breza. scouting activities. school in nature. Krivaja and Usora. school in nature. . Serbs 14.6%.Sports on the waters of the Krivaja and Bosna rivers (rafting on Krivaja). . Stupčanica. Maoča and Tajan near Zavidovići: mountaineering. one and more days trips. skiing. Trstionica. mountaineering.Kamenica. one and more days trips. Precipitation is unevenly disposed during the year.Doli near Vareš: mountaineering. one and more days trips. Tourist offer for rest and recreation.4%. National structure of the population in today’s Zenica-Doboj Canton was: Bosniacs 58. amateur radio activities. The climate in the Canton is moderately continental.Zeleni vir and Buk near Olovo: rest and recreation for everybody. Krivaja.2%. It is characterized by warm summers and moderately cold winters. 3. hunting and fishing. . mountaineering.8% and the others 8. Fojnica. sports activities. school in nature. mountain cycling. Stavnja. Kakanj. the area of the Canton has a highland nature. Main railway and road communications of Bosnia and Herzegovina are passing through the valley of The Bosna and are connecting central Europe with the Adriatic Sea. Population According to the last census in 1991. Lašva. Zenica-Doboj Canton had 478. rest and recreation for everybody. Croatians 18. recreation and medical treatment at the thermal springs in Olovo. hunting. Gostovica River. fishing. having taken the Dayton agreement into consideration. rest and recreation for children and youth and one and more days trips. Rest. Orlja. with certain capacities built (Spa Olovo and thermal pools in Breza). sports activities. . Tourist offer for rest and recreation in highland tourist destination: . fishing and water sports: . rest and recreation for everybody. .Kiseljak near Tešanj: rest and recreation for everybody. rest and recreation for everybody. Zenica-Doboj Canton is placed in the central part of Bosnia and Herzegovina covering the area of confluence of the rivers Bosna. Babina river.Ponijeri near Kakanj.

Na području Zeničkodobojskog kantona. planinarenje.Bistričak kod Zenice.Zeleni vir i Buk kod Olova. Lašvi. odmor i rekreacija za sve uzraste. skijanje.ostaci srednjovjekovne krunidbene i grobne crkve bosanskih vladara u Arnautovićima–Mile kod Visokog. Stavnji. Kulturno-historijsko naslijeđe je kulturno blago Bosne i Hercegovine i jedan od najvažnijih BH brendova u turizmu BiH.ostaci vladarskih dvora. Gostovičkoj rijeci.Smetovi kod Zenice skijanje. kraljeva iz roda Kotromanića i poznati Franjevački samostan Kraljeva Sutjeska kod Kaknja . . ribolov i sport na vodi: . odmor i rekreacija za sve uzraste. vjenjčanje bosanske kraljice Katarine) Turizam BiH • listopad 2009.Kamenica. rekreacija i liječenje na termalnim izvorima u Olovu. Piramida bosanskog Zmaja – istraživanja počela u aprilu 2005.ribolov na rijekama: Bosni. Posjete i obilazak objekta kulturno-historijskog naslijeđa. sportske pripreme i sportske aktivnosti. 3. napisana u Milima) . Najznačajnije destinacije kulturno–historijskog naslijeđa na području Ze-do kantona: . odmor i rekreacija djece i omladine.Kiseljak kod Tešnja.Doli kod Vareša: planinarenje. škola u prirodi. planinarenje. sportske pripreme i sportske aktivnosti. Izvori zdrave pitke mineralne vode (Kiseljak Tešanj) pogodni su za razvoj zdravstvenog i sportskog turizma. O turističkoj ponudi za odmor i rekreaciju. prijestolnica bosanskih kraljeva . Orlji. Ribnici.Ponijeri kod Kaknja.Turistička ponuda Zeničko-dobojskog kantona Kada se govori o općoj turističkoj ponudi na području Zeničko-dobojskog kantona. godine. radio amaterske aktivnosti. odmor i rekreacija za sve uzraste. nalazi se dolina tvrđava i bosanskih piramida. najstariji pisani spomenik bosanskog jezika. jednodnevni i višednevni izleti. jednodnevni i višednevni izleti . O turističkoj ponudi za odmor i rekreaciju u brdsko-planinskim turističkim destinacijama: . s pravom se može govoriti: 1. duž rijeke Bosne. brdski biciklizam. (Povelja Kulina bana iz 1189. lov . Bistričkoj rijeci i drugim rijekama u slivu rijeke Bosne . Fojnici. jednodnevni i višednevni izleti. Stupčanici.bosanske piramide u Visokom – pretpostavlja se da su stare oko 7000 godina (Bosanska piramida Sunca. škola u prirodi. Krivaji. planinarenje. škola u prirodi. Bosanska piramida Mjeseca. Brezi. lov i ribolov .srednjovjekovni grad Visoki. ribolov . škola u prirodi. jednodnevni i višednevni izleti . te jednodnevni i višednevni izleti . odmor i rekreacija za sve uzraste. Kaknju. odmor i rekreacija za sve uzraste. sportske aktivnosti.kraljevski grad Bobovac kod Vareša/Kakanja (nekadašnja prijestolnica Bosne u kome se čuvala kruna bosanska. Babinoj rijeci. Trstionici. jednodnevni i višednevni izleti.sport na vodama rijeka Krivaja i Bosna (rafting na Krivaji). Usori. škola u prirodi. 4. Tu su još odmor. odmor i rekreacija za sve uzraste. izviđačke aktivnosti. godine) . u kojima postoje izgrađeni određeni kapaciteti (Banja Olovo i termalni bazeni u Brezi). 2. planinarenje. Maoča i Tajan kod Zavidovića.

In the region of Zenica-Doboj Canton. and its final Medresah in Visokom. along the Bosna River.. pyramid of Bosnian Dragon – the researches started in April 2005) Remains of the rulers courts. kings from the family Kotromanić and famous Franciscan monastery Kraljeva Sutjeska near Kakanj. and according to the charter of Hungarian king Sigmund the first mention of Maglaj dates from the year 1408). written in Mile). the residence of Bosnian kings. there is a valley of fortresses and the Bosnian pyramids. Visiting the buildings of cultural-historical heritage. .Tešanj fortress – the hill-fort Tešanj (the building of the fortress started during the Illyrian times. Bosnian kings Stjepan Ostoja and Stjepan Tomaš kept court in Vranduk). Royal town Bobovac near Vareš/Kakanj (former residence of Bosnia where Bosnian crown was kept. the wedding of Bosnian queen Katarina). the last Illyrian base in the Baton’s rebellion from 6-9 year. Bosnian pyramid of moon. Cajangrad Tourism BiH • October 2009 . Cajangrad • - - of Sun. 4.Springs of potable mineral water (Kiseljak Tešanj) are suitable for development of health and sports tourism. . the oldest written document of Bosnian language. added on by the Romans and Slavs. Cultural-historical heritage is the cultural treasure of Bosnia and Herzegovina and one of the most important brands of the tourism in Bosnia and Herzegovina. . The most important destinations of cultural-historical heritage in Zenica-Doboj Canton are: . Fortress Vranduk near Zenica (a legend says it that here was Arduba.medieval town Visoki. Hill-fort Maglaj (it is presumed that it was built in XIV ct.Bosnian pyramids in Visoko – it is presumed that they are about 7000 years old (Bosnian pyramid Medresa u Visokom.the remains of medieval coronational and grave church of Bosnian rulers in Arnautovići-Mile near Visoko (Kulin ban’s charter from 1189.

teferići na Buku i Maoči na području općina Olovo i Zavidovići. Kraljevoj Sutjesci.-9. kulturom i običajima. kada su Turci sagradili dolnji grad) .Gradina Tešanj (gradnja tvrđave započela je u vrijeme Ilira. itd. stoljeća u centru Breze) . pisanih tragova i umjetničkih djela.).tvrđava Vranduk kod Zenice (legenda govori da je na tom mjestu bila Arduba. godine poslije nove ere. 6.stećci (nekropola stećaka i «Zgošćanski stećak» u Zgošci kod Kaknja .veliki stećak-obelisk kralja Tvrtka kod Olova) . Ante Padovanskog Usora. godine u Maglaju.ostatci srednjovjekovne kulture (kasnoantička bazilika iz VI. godine) .Gradina Maglaj (pretpostavlja se da je sagrađena u XIV. Visokom. Zavidovićima i drugim mjestima. godine. Kaknju.stećak se nalazi u botaničkoj bašti Zemaljskog muzeja u Sarajevu) .mjesta na kojima su se u davnoj prošlosti dogodili značajni historijski događaji ( Bilino Polje Zenica.mart – Prvi dan proljeća). sportske i druge tradicionalne manifestacije. Žepču i dr. a prema Povelji ugarskog kralja Sigmunda. U turističkoj ponudi vrlo značajno mjesto imaju kulturno-umjetničke. Stara vareška crkva «Mala crkva» iz XVI stoljeća u Varešu. bogatom riznicom arheoloških eksponata. katoličke i pravoslavne vjeroispovijesti. Crkva sv. godine Kulin ban u ime svojih podanika odrekao se bogumilstva i izbjegao krstaški rat protiv Bosne). Posjete i obilazak starih džamija.Tešanjska tvrđava . Posjete i obilazak muzeja u Zenici. sa željom za informacijom više o historiji ovog kraja. kao što su: Ćimburijada u Zenici (21. U nekim općinama se redovno održavaju tradicionalni narodni izleti – uranci na određeni dan u godini. dovišta i crkava koje su postale tradicionalna mjesta okupljanja vjernika islamske.. prvi spomen Maglaja datira iz 1408. . vijeku. itd. dograđivali su je Rimljani i Slaveni. Tešnju. što daje realne šanse za razvoj i unapređenje vjerskog turizma (Lastavica kod Zenice. sinagoga u Zenici. Stari grad Vranduk • Old town Vranduk 5. Džamija «Kuršumlija» iz 1560. posljednje uporište Ilira u Batonovom ustanku od 6. 16. u Vranduku su stolovali bosanski kraljevi Stjepan Ostoja i Stjepan Tomaš) . 7. 1203. Veliki trgovački centri u Zenici. 8. a njen konačan izgled potiče od 1703. «Olovska Gospa» u Olovu. Doboj Jugu. godišnja tradicija generalnog međunarodnog sajma Turizam BiH • listopad 2009.

teferić at Buk and Maoča at the area of the municipalities of Olovo and Zavidovići. written traces and artistic works. scouting houses and camps.The places where in the ancient past important historical events happened (Bilino field Zenica. private accomodation. longstanding tradition of local fairs in Visoko. fishing houses and other accomodation capacities that can be used for accomodation of tourists. Zavidovići and other places.Remains of the medieval culture (late antique basilica from VI century in the centre of Breza). St. what gives real chances for developing and upgrading religious tourism (Lastavica near Zenica. hostels. Visiting the old mosques. culture and cusNekropola stećaka u Ularicama • toms. and especially to the accomodation capacities in hotels. Stećak necropolis in Ularice Tourism BiH • October 2009 9 . .looks comes from 1703. in 1203 Kulin ban gave up the Bogumilism on the behalf of his subjects and avoided the crusade against Bosnia). Big shopping malls in Zenica. 5. Motels and hostels In the area of Zenica-Doboj Canton there are 38 inns with the basic capacity of over 1500 beds. rich treasury of archaeological exhibits. Žepče. etc). a synagogue in Zenica. .The big stećak – obelisk of the king Tvrtko near Olovo. pupil hostels. motels. Tešanj. etc). Hotels. Kraljeva Sutjeska with the desire for an additional information about the history of this region. Žepče. 7. There are usual traditional outings in some municipalities – early rising at a specific day in the year. etc. The development of tourism is directly connected to the conditions in the field of catering industry. 9. Tešanj and other places are an objective presumption for development of so called shopping tourism and business tourism in Zenica-Doboj Canton. 6. 8. mosque “Kuršumlija” from 1560 in Maglaj. In the tourist offer an important place take cultural. etc. Old church from Vareš “Little church” from XVI century. Doboj South. like: Ćimburijada in Zenica (21 March – the first day of spring). Anthony of Padua Usora. “Our Lady from Olovo” in Olovo. Moslem praying-places and churches that became traditional places of gathering Islamic. when the Turks built the lower town). the biggest and the most important fair in BiH. . Catholic and Orthodox believers. . if necessary (dormitory.Stećaks – standing tombstones (a necropolis of stećaks and “Zagošci’s stećak” in Zagošca near Kakanj – stećak is now in the botanical garden of the National Museum in Sarajevo). 16 years old tradition of the international fair “ZEPS” in Zenica. mountain houses. Visoko. Kakanj. sports and other traditional festivals. Visiting the museums in Zenica.

Kulturno – historijski spomenici i zaštićena područja Zeničko – dobojskog kantona Prostor Ze-do kantona ima bogato višeslojno kulturno-historijsko naslijeđe. izviđačkim domovima i kampovima. pansionima. a naročito za smještajne kapacitete u hotelima. prije četiri hiljade godina poznavali vještinu dobivanja gvožđa i čelika. Maglajska tvrđava i Tešanjska tvrđava. O metalurgiji Rimljana. motelima. šoping turizma i poslovnog turizma u Zeničko-dobojskom kantonu. Žepču. Posebno su značajna pojedina prahistorijska. moteli i pansioni Na području Zeničko-dobojskog kantona u funkciji je 38 ugostiteljskih objekata za smještaj. . Vranduk-Zenica. i to baš na području Ze-Do kantona. «ZEPS» u Zenici. u slučaju potrebe. antička. Hoteli. sa osnovnim kapacitetom od preko 1500 ležaja. koje govori o kontinuitetu 0 Turizam BiH • listopad 2009. Arheološki nalazi upućuju na zaključak da su stanovnici Bosne i Hercegovine. pak. a naročito srednjovjekovna nalazišta. Od 568 pojedinačnih objekata i ambijentalnih cjelina. najvećeg i najznačajnijeg sajma u BiH.Sultanova džamija u Kladnju • Sultan’s mosque in Kladanj života na ovim prostorima. iz otomanskog perioda 154. Posredni historijski izvori kazuju da su u ovim krajevima Feničani kovali oružje za rimske legije. Razvoj turizma je direktno vezan za stanje u oblasti ugostiteljstva. svjedoče mnoge zaostale halde . te drugim smještajnim objektima koji mogu. Ključni objekti na području Kantona su BobovacVareš. dugogodišnja tradicija mjesnih vašara u Visokom. realna su pretpostavka za razvoj tzv. iz austrougarskog perioda 74 i jedan iz perioda između dva rata u općini Usora. služiti za smještaj turista (studentski i đački dom. planinarskim domovima. Kulturno-historijsko naslijeđe se nalazi na području svih dvanaest općina Kantona. iz antičkog perioda 36. Kulturno-historijski identitet otomanskog perioda zadržan je naročito u općinama Tešanj i Maglaj. privatni smještaj i sl. iz perioda prahistorije datira njih 59.).gomile željezne šljake. iz perioda srednjeg vijeka najviše 244. kao nosioci identiteta ovog prostora. Tešnju i drugim mjestima. 9. ribarskim kućama. dok je austrougarski period uglavnom zastupljen objektima ambijentalne vrijednosti lokalnog karaktera.

74 from the Austro-Hungarian period and one from the period between the two wars in the municipality of Usora. Especially significant are the prehistorical. The great judge’s Gradješa stone is a very important archaeological find from Kulin ban’s period. From 568 individual objects and ambience unities. written in old Bosnian Cyrillic script where the court judge Gradješa is mentioned. Sultan Ahmed’s (Čaršijska) mosque was declared a National monument. so very much was invested in its maintenance. 25 metres high. Sultan Ahmed’s Sejmen mosque (munara) It is supposed that Monastery Vozučica in Kladanj Tourism BiH • October 2009 1 . This is a gravestone from XII century. A lot of remnants of the iron dross pile witness about the Roman metallurgy. Sejmen mosque was built before 1509. The most important buildings in the area of the Canton are Bobovac – Vareš. Cultural-historical identity of the Ottoman period is particularly kept in the municipalities of Tešanj and Maglaj. the most of them 244 dates from the Middle Ages. four thousand years ago was familiar with the skill of extracting iron and steel.Cultural-historical monuments and the areas under the protection in Zenica-Doboj Canton The area of Zenica-Doboj Canton has got rich cultural-historical inheritance that speaks about the continuity of life in these areas. Manastir Vozučica u Kladnju • Archaeological finds indicate that the population of Bosnia and Herzegovina. 154 from the Ottoman period. that is the first and only authentic document that mentions the institution of judicature in the medieval Bosnian state. (Čaršijska) mosque This mosque had a very important and cultural role in Zenica. 36 from antique period. Judge’s Gradješa Stone. Vranduk – Zenica. The mosque is surrounded by harem all around. which are identity holders of this region. right here in the area of Zenica-Doboj Canton. The walls of the mosque are built of a massive material and it has an especially beautiful stone munara (minaret). Until today. Indirect historical sources say that Phoenicians made weapons for Roman legions. antique and medieval sites. while the Austro-Hungarian period is mostly present in buildings of environmental value of local character. Maglaj fortress and Tešanj fortress. 59 of them dates from the prehistoric period. Cultural-historical inheritance is placed in the area of all 12 municipalities of the Canton.

ispisan bosančicom. Nalazi se u neposrednoj blizini Sultan Ahmedove (Čaršijske) džamije i Medrese. a podigao ju je Jusufpaša Kalaun. Od 1966 .ime je dobila po turskoj riječi za olovo – Sinagoga.nalazi se iznad desne obale rijeke Bosne i nastala je u XIII. Hadži Mazića kuća. Nalazi se na oko Turizam BiH • listopad 2009. u drugoj polovini XVI. se da je Sejmenska džamija podignuta prije 1506. kao i njegov protivnik protukralj Radivoje. Izgrađena je 1903. Grad Vranduk-sred2 Utvrda Vranduk. kuršum jer joj je kupola od olova. Zidovi džamije izgrađeni su od masivne građe i ima izuzetno lijepu kamenu munaru. godine u ovom objektu je bio salon namještaja.godine o trošku sultana Abdul – Aziza.godine Sinagoga je pretvorena u gradski muzej sa stalnom postavkom historijske zbirke. pa se iz tog razloga jako puno ulagalo u njeno održavanje. godine služila je kao vjerski objekat. To je do danas prvi i jedini izvorni dokumenat koji govori o instituciji sudstva u srednjovjekovnoj bosanskoj državi. ispod koje rijeka Bosna svojim polulučnim tokom gradi prirodni ukras i zaštitu. stoljeću. stoljeća. Uz nju je i sahat-kula u kojoj je nekada bio zlatni čan. godine. Ploča Sudije Gradješe. njovjekovna utvrda sa džamijom proglašena je nacionalnim spomenikom. Džamija je sa sve četiri strane Vranduk okružena haremom. visoku 25 metara. godine u pseudomaurskom stilu. odnosno zvono koje danas nije u ispravnom stanju. . To je nadgrobni spomenik iz XII stoljeća. 14 kilometara nizvodno od grada Zenice. Srednjovjekovna tvrđava Maglaj proglašena je nacionalnim spomenikom. Maglaj Maglajska gradina/tvrđava . džamija je u Zenici imala veoma značajnu prosvjetiteljsku i kulturnu ulogu. Izgrađen je na stijeni iznad klisure. Ova Sejmenska džamija (munara). Sultan Ahmedova (Čaršijska) džamija. U toku Drugog svjetskog rata. Hadži Mazića kuća spada u objekte stambene kulture i sagrađena je oko 1835. nešto kasnije i posljednji bosanski kralj Stjepan Tomaš. Kamena munara je proglašena nacionalnim spomenikom od strane Zavoda za zaštitu kulturno historijskih spomenika. Pretpostavlja Kuršumlija džamija/Kalaun Jusuf-Pašina džamija . U srednjem vijeku Vranduk je bio jedan u nizu kraljevskih gradova u kome su stolovali bosanski kralj Stjepan Ostoja. jer je ona jedini izvorni dio džamije. Zenička Sinagoga je jedna od rijetkih sačuvanih bogomolja jevrejskog naroda u Bosni i Hercegovini. Sinagoga je pretvorena u konjušnicu. a nakon 1945. a obnovljena je 1867-68. Do 1941. gdje se spominje dvorski sudija Gradješa. Sultan Ahmedova džamija proglašena je nacionalnim spomenikom.Ploča velikog sudije Gradješe je veoma značajan arheološki nalaz iz doba Kulina bana. godine.

it was occasional seat of Bosnian kings. Hadži Mazića house is a housing building and was built around year 1835. Kuršumlija mosque was declared a first category national cultural monument at the Institute for preserving the cultural-historical monuments. This locality was declared a National monument. Visoko mentioned for the first time in 1355. under which The Bosna River makes a natural decoration and protection with its half curve. and was built on the hill Visočica. and was renovated in 1867-68 at the expense of the sultan Abdul-Aziz. i. It was built in 1903 in pseudo Moorish style. as a vakuf (foundation) of the tabaks (craftsmen who were doing the leather manufacture) from Visoko. Tourism BiH • October 2009 3 . Kuršumlija mosque/Kalaun Jusuf-pasha’s mosque – got the name by the Turkish word for lead – kuršum because it has a lead cupola. and after 1945 in this building there was a furniture salon. th Fortified royal town Visoki was Old Tabhan mosque. Next to it there is a clock tower where a golden čan used to be. Tobačka džamija u Visokom • It is placed about 14 kilometres downstream from the town of Zenica. In the Middle Ages Vranduk was one of the royal towns where Bosnian king Stjepan Ostoja. built in 17 century symbolizes the spirituality of Visoko. In 1966 the Synagogue was turned into a town museum with the permanent exhibition of the historical collection.The stone munara was declared a National monument at the Institute for preserving the cultural-historical monuments because it was the only authentic part of the mosque. During the Second World War it was turned into a stable. Synagogue The synagogue in Zenica is one of the rarely preserved temples of Jewish people in Bosnia and Herzegovina. the bell Tobačka mosque in Visoko which is not in working order today. It is built on a rock above a cliff. Medieval fortress Maglaj was declared a National Monument.e. Tabhan mosque was declared a National monument. The town Vranduk – medieval fortress with the mosque was declared a National monument. and it was built by Jusuf-pasha Kalaun in the second half of XVI century. Besides its military-defensive function. The original architecture of the mosque is preserved until today and it draws the attention with its beauty. Vranduk fort Hadži Mazića house Maglaj Maglaj’s hill-fort/fortress – is placed above the right bank of the Bosna River and was built in XIII century. later the last Bosnian king Stjepan Tomaš and his opponent counterking Radivoje kept court. It is placed right next to the Sultan Ahmed’s (Čaršijska) mosque and Medresa (Moslem religious school). Until 1941 it served as a religious building.

godine pokazivala je alatursko vrijeme. ali je te godine Fehim-beg Smailbegović donio sahat koji pokazuje evropsko vrijeme. godine. Do Samostan u Kraljevoj Sutjesci • Manastir Vozućica Monastery in Kraljeva Sutjeska neobično nalazište kamenih kugli koje se istražuje u okviru svjetski poznatog kompleksa Fondacije Arheološki park: “Bosanska piramida Sunca”. 08. Taj sahat i danas radi. što predstavlja najveće nalazište u Evropi. sin Skenderov.hodočašće u čast Velike Gospe 15.296 kvadratnih metara površine) i najznačajnijih objekata te vrste u BiH. Fenomen “Kamene kugle” naselje Grab - Žepče Katolička Crkva sv. izgrađena u 17.Sa čaršijom čini jedan skladan ambijentalni prostor bosanskog stila. Ova džamija je vrijedan arhitektonski objekat. Antuna Padovanskog . Od ukupno 21 sahat-kule koje su sagrađene u Bosni i Hercegovini spada u 4 koje i danas rade. Džamija je proglašena nacionalnim spomenikom. Turizam BiH • listopad 2009. stoljeću.Trojice. Sahat-kula podignuta je u 17. Osim vojno – odbrambene funkcije bio je povremeno sjedište bosanskih kraljeva. Avdi –pašina ili Drvena džamija vjerovatno potiče iz XVII stoljeća. Visoko Utvrđeni kraljevski grad Visoki pominje se prvi put 1355. godine. koji je sačuvan u izvornom obliku. a sagradio ju je Ferhad-beg. i nakon mnogo istraživanja još uvijek su velika nepoznanica. Danas je manastir napušten i nalazi se u jako lošem stanju. simbolizira duhovnost Visokog kao vakuf visočkih tabaka (zanatlije koje su se bavile preradom kože). Tvrđava ili kako je još zovu Gradina proglašena je nacionalnim spomenikom. Pronađene su 43 kamene kugle. u mjestu Osova koja je jedna od najstarijih župa u kraju. Tabhanska džamija. godine.5 metara. mada se čine napori kako bi se manastir zaštitio i sačuvao od propadanja. Ovaj lokalitet proglašen je nacionalnim spomenikom. Do današnjeg dana sačuvana je izvorna arhitektura džamije i ona svojom ljepotom plijeni pažnju. Visoka je 18. u kome se samo navodi ime Abdulah-paša Bošnjak. Tabhanska džamija je proglašena nacionalnim spomenikom. Iznad ulaza se nalazi natpis iz 1781. a prvo pominjanje manastira Vozuće u dokumentima datira iz 1617.Kuršumlija džamija je proglašena nacionalnim spomenikom kulture I. a izgrađen je na brdu Visočica. izvora kaluđerice i groblja. godine. jer je sačuvano predanje da je stara 350 godina. Gazi Ferhad-begova ili Čaršijska džamija Zavidovići sagrađen je najvjerovatnije u XVI. ali se ne navodi da li je džamiju sagradio ili samo obnovio. 1890. . stoljeću. Tešanj Tešanjska tvrđava jedna je od najvećih (6. izgrađena je negdje oko 1564. kategorije od strane Zavoda za zaštitu kulturno – historijskih spomenika. Manastir sa pratećim objektima proglašen je nacionalnim spomenikom. stoljeću. Manastir se sastoji od manastirske Crkve sv. parcele na kojoj se nalazila koliba i škola.

Among altogether 21 clock towers built in Bosnia and Herzegovina. but not mentioned if he built or just renovated the mosque. searched within the world known complex of the Foundation Archaeological Park: “Bosnian pyramid of Sun”. and was built by Ferhad-beg. Anthony of Padua Tourism BiH • October 2009 . because there is a legend that it is 350 years old. Skender’s son. the monastery is abandoned and very ill-conditioned.Tešanj Tešanj fortress is one of the biggest (6296 square metres) and of the most important buildings of that kind in BiH. 43 stone balls were found. even though there are efforts for the protection and to keep it from decay. together with the supporting buildings was declared a National monument. The phenomenon of “Stone balls” in place Grab – unusual site of stone balls. It is 18. but in that year Fehim-beg Smailbegović brought the clock that shows the European time. house for the Orthodox nuns and a cemetery. The monastery. Today. it belongs to the 4 that are still in function. The mosque was declared a National monument. which is being re- Žepče – pilgrimage in honour of the Assumption of the Virgin Mary on 15th of August in Olovo. The monastery is made of the monastery’s church of Holy Trinity. This clock still works. Together with the bazaar it makes a harmonious environment of Bosnian style.5 metres high. This mosque is a valuable architectural building preserved in the original form. Stari grad Tešanj • Old town Tešanj Gazi Ferhad-beg’s or Čaršijska mosque was The Catholic church of St. what represents the biggest site in Europe and even after a lot of researches still are a great unknown. built around 1564. Above the entrance there is an inscription from 1871 where is only the name Abdulah-pasha Bošnjak mentioned. Zavidovići Monastery Vozućica was most probably built in XVI century and the first mention of the monastery in documents dates from 1617. Sahat-kula (Clock tower) was built in the 17th Avdi-pasha’s or the Wooden mosque most probably originates from XVII century. the plot where was a hut and a school. The fortress was declared a National monument. Until 1890 it was showing the Turkish time. century. which is one of the oldest parishes in the area.

. Breza ukrštanju kultura i civilizacija Istoka i Zapada na ovim prostorima. Katolička crkva u Žepču Olovo Crkva Olovske Gospe. Crkvište sv. Stara džamija u Olovu izgrađena je 1716. Mala crkva proglašena je nacionalnim spomenikom. među kojima se posebno ističu Obelisk kralja Tvrtka. Crkva Olovske Gospe izgrađena je na temeljima starog Gospinog svetišta koje je podignuto prije šest stoljeća. čim su bili osvojeni ovi prostori (oko 537.izgradio ju je Ferhad-beg sredinom XVI. Ovakav način kovanja željeza sačuvao se još samo na planini Schwarzwald u Njemačkoj.godine. Najstariji arheološki ostaci kasnoantičke bazilike iz VI i VII stoljeća. Obelisk Tvrtka visok preko 4 metra. imaju i svoju edukativnu dimenziju. a uz nju je izgrađena i vakufska zgrada Pravoslavna Crkva Rođenja Presvijetle Bogorodice . Vareš kulturno mjesto i vjersko okupljalište muslimana vareškog kraja. godine). Tvrtko II Kotromanić i Stjepan Tomaš. Kraljevski grad Bobovac proglašen je nacionalnim spomenikom. Očevijski kovački majdan U ovim kovačkim majdanima u srcu planine Zvijezde već 800 godina na isti način kuje se željezo uz pomoć vodene energije. pored historijsko – arhitektonske. Arheološki lokalitet proglašen je nacionalnim spomenikom.stoljeća. Drvena džamija u Karićima je najpoznatije Turizam BiH • listopad 2009. Na oko 38 lokaliteta u okolini Olova ima stećaka i drugih kulturno – historijskih spomenika. • Catholic church in Žepče Džamija u Podgori datira iz Osmanskog perioda i predstavlja autohtoni primjer džamije centralnog unutrašnjeg potkupolnog tipa pod četvorovodnim krovom i sa kamenim minaretom. te su zbog toga Očevijski majdani ujedno i jedinstveno mjesto. a u njemu se čuvala bosanska kraljevska kruna. koja je najstariji očuvani objekat rimokatoličke sakralne arhitekture u Bosni i Hercegovini. Džamija je sagrađena 1716. Prvi put se spominje u pisanim dokumentima oko 1350. Roka. stoljeća Mala crkva U Varešu se nalazi stara drvena crkva. a koji je visok preko 4 metra. koji svjedoče o vrlo ranom Kakanj Kraljevski grad Bobovac smješten je u brdima srednje Bosne. odmah nakon pada države Istočnih Gota ili još u toku bizantsko – gotskog rata. na području gdje graniče općine Kakanj i Vareš. u kojoj su bila sahranjena tri bosanska kralja: Stjepan Ostoja. Po legendi podignut je nakon ranjavanja kralja Tvrtka u lovu. Tu se nalazi i kraljevska grobna kapela. u čast Gospe Olovske. Pretpostavlja se da je bazilika izgrađena negdje u vrijeme cara Justinijana. samo su neki od historijsko-duhovnih vrijednosti ovog kraja koje. koji potiče iz XIV.sagrađena s kraja XIX.godine. stoljeća. godine i proglašena ja nacionalnim spomenikom.Ferhad-pašina džamija . Džamija je imala svoju osobitu vrijednost među najstarijim sačuvanim džamijama sa drvenom munarom u Bosni i Hercegovini.

Ferhad-pasha’s mosque – built by Ferhad-beg in the middle of XVI century and next to it there was a vakuf (a kind of a foundation) building built. Orthodox Church of the Most Holy Virgin’s Birth – built at the end of XIX century.

Vareš
cultural place and religious meeting-place of the Moslems from Vareš area. The mosque had its special value among the oldest preserved mosques in Bosnia and Herzegovina, with its wooden minaret. It was built in 1716.

Wooden mosque in Karići is the most renowned

Breza
The oldest archaeological remains of the late Antique basilica from VI and VII century that
witness about the very early intersecting of the cultures and civilisations of the East and the West in these areas. It is presumed that the basilica was built sometimes during the emperor Justinian’s reign, right after the fall of the East Goths’ state or even during the Byzantine – Goth war, whit what these areas were conquered (around 537) The archaeological locality was declared a National monument. The mosque in Podgora dates from the Ottoman period and it represents the original example of mosque with interior central semi-domed type of mosque under the four-sided roof and a stone minaret.

The small church
There is an old wooden church in Vareš and it is the oldest preserved building of Roman Catholic sacral architecture in Bosnia and Herzegovina. The small church was declared a National monument.

Očevija blacksmith’s colliery
In these blacksmith’s collieries in the hearth of the mountain Zvijezda for over 800 year the iron has been forged in the same way, with the help of the energy from water. This way of forging the iron has been preserved only on the mountain Schwarzwald in Germany, and this is why the Očevija collieries are a unique place.

Kakanj
The royal town of Bobovac is located in the hills of central Bosnia in the area where the municipali• Orthodox church in Žepče

Olovo
The church of Our Lady of Olovo, king Tvrtko’s Obelisk over 4 metres high, St. Roko’s are just some of the historical-spiritual values of this area which, beside their historical-architectural, also have their educative dimension. At about 38 localities in Olovo surroundings there are stećaks and other cultural-historical monuments, among which especially prominent is king Tvrtko’s Obelisk that originates from XIV century and is over 4 metres high. According to the legend it was built after king Tvrtko’s wounding in hunt. was built on the foundations of old shrine of Our Lady built six centuries ago in honour of Our Lady of Olovo.

Pravoslavna crkva u Žepču

The church of Our Lady of Olovo

The old mosque in Olovo was built in 1716 and was declared a National monument.
Tourism BiH • October 2009 

svjedoči o duhovnom životu ovog kraja a i o bogatoj historiji. U franjevačkom samostanu, nalazi se arhiva kulturno - historijskog materijala, bogata biblioteka i veliki broj djela likovnih majstora, kao i metalnih i tekstilnih predmeta umjetničkih zanata. U arhivu se čuvaju matične knjige još od 1641.godine, brojni rukopisi i hronike . Franjevački samostan sa arhivom, bibliotekom i muzejem i Crkva sv. Ivana Krstitelja proglašeni su Nacionalnim spomenikom. U Samostanu se čuva zbirka od 22 inkunabule (knjige tiskane do 1500.godine), koje su proglašene za pokretno nacionalno dobro.

Samostan Kraljeva Sutjeska iz XIV. stoljeća

godine 13.juna u ovoj crkvi okupljaju se hodočasnici iz okolnih krajeva. Pored ove crkve, veoma je interesantna Crkva sv. Ane izgrađena 1911. godine. Crkva se nalazi u Žabljaku u općini Usora. Svake godine, 26.jula u ovoj crkvi okupljaju se hodočasnici. Kada su u pitanju ostale institucije i ustanove koje mogu biti ili već jesu turistički valorizirane, potrebno je spomenuti osobito: - Sajam “ZEPS” koji je središnji godišnji privredni događaj u Bosni i Hercegovini. - U Mulićima kod Visokog, djeluje Institut sevdaha Omera Pobrića koji se bavi očuvanjem bošnjačke muzičke tradicije isevdalinke. Institut nudi kolekcije sevdalinki na raznim nosačima zvuka, kao i knjige vezane za muzičku tradiciju Bošnjaka. - Kamerni simfonijski orkestar, hor i Omladinski hor u Zenici. - Bosansko narodno pozorište u Zenici koje bogatstvom repertoara i izuzetnim glumačkim i rediteljskim ostvarenjima bogati kulturni život Kantona, pa i cijele Federacije Bosne i Hercegovine. - Muzej grada Zenice koji je osnovan 1966. • Town mosque in Žepče

Džamija u Kraljevoj Sutjesci - jedna od najstarijih džamija u BiH. Sagradio ju je Sultan Mehmed Fatih 1463.godine i smatra se da je ovo prva izgrađena džamija u Bosni i Hercegovini. Na ovom mjestu je jedno od 4 najveća dovišta u BiH, na kojem se održava tradicionalni mevlud. Džamija je proglašena nacionalnim spomenikom. Stećak - Razdoblje srednjovjekovne bosanske historije obilježeno je velikim brojem do danas očuvanih spomenika, kao što su nekropole i stećci, od kojih je posebno interesantan stećak pronađen kod Zgošće, na periferiji Kaknja.

Gradska džamija u Žepču

Doboj jug
Na tom lokalitetu pronađeno je rimsko groblje, nadgrobna ploča od kamena krečnjaka, sa natpisom koji nam otkriva i prva poznata imena stanovnika tog kraja, komadi novca (veliki bronzani Aleksandra Severa, Mali bronzani carici Magniae Urbicae i Cripsa).

Usora
U Usori se njeguje vjerski turizam, a Proglasom biskupa fra Grge Varešanina, župa je od 1802.godine. Crkva sv. Ante Padovanskog, iako je izgrađena početkom XX. stoljeća (1929.-1931.godine), stekla je izuzetno mjesto u katoličkom svijetu. Svake 

Turizam BiH • listopad 2009.

ties of Kakanj and Vareš border. In the written documents it was mention for the first time around 1350, and Bosnian royal crown was kept there. There is also the royal crypt, where the three Bosnian kings were buried: Stjepan Ostoja, Tvrtko II Kotromanić and Stjepan Tomaš. The royal town Bobovac was declared a National monument. century witnesses about the spiritual life of this area, but also about the rich history. In the Franciscan monastery there is the archive of cultural-historical materials, rich library and a great number of art works, as well as metal and textile objects of artistic crafts. Register books since 1641 have been kept in the archive, numerous manuscripts and chronicles. The Franciscan monastery with the archive, library and museum and the church of St. John the Baptist were declared a National monument. The collection of 22 incunabula (books printed until 1500) is kept in the monastery and is declared national movable property. the oldest mosques in BiH. It was built by the Sultan Mehmed Fatih in 1463 and it is presumed that this is the first built mosque in Bosnia and Herzegovina. At this place is one of the four biggest dovište (Moslem meet-

ing place) in BiH, where is traditional mevlud (Moslem celebration) kept. The mosque was declared a National monument. marked with a large number of monuments preserved until today, like necropolises and stećaks, among which especially interesting is the stećak near Vogošća, at the periphery of Kakanj.

Stećak – The period of medieval Bosnian history is

The monastery Kraljeva Sutjeska from XIV

Doboj south
In this locality a Roman cemetery was found, a gravestone made of limestone, with the inscription that reveals us the first known names of the inhabitants there, pieces of coins (big bronze from Aleksandar Sever, small bronze for Empress Magniae Urbicae and Crips).

Usora
The religious tourism is being practiced in Usora. With the manifesto of the bishop friar Grga Varešanin it has been a parish since 1802. The church of St. Anthony of Padua, even though built at the beginning of XX century (1929 – 1931), has gained an exceptional position in the Catholic world. Every year on September 13th, pilgrims from surrounding areas gather in this church. Besides this church, very interesting is the church of St. Ana built in 1911. The church is placed in Žabljak, the municipality of Usora. Every year on July 26th pilgrims gather in this church. When the word is about other institutions that could be or already are tourist valorised, we need to mention. - “ZEPS” fair, which is the central economic event in Bosnia and Herzegovina. - In Mulići near Visoko, the Institute of Sevdah Omer Pobrić is working. It is engaged in preservation of Bosniac musical tradition and sevdalinka (Bosnian traditional song). The Institute offers different collections of sevdalinka and the books connected to music tradition of Bosniacs. - Chamber symphony orchestra, the chorus and Youth chorus in Zenica. - Bosnian national theatre in Zenica, which, with the rich repertoire and exceptional actor and director accomplishment, enriches the cultural life of the Canton and the entire Bosnia and Herzegovina - The museum of the town of Zenica founded in 1966. Tourism BiH • October 2009 
9

The mosque in Kraljeva Sutjeska – is one of

potrebno izdvojiti dvije najljepše: rijeku Unu i Sanu sa brojnim pritokama. Štrbački cascade on the Una 0 Turizam BiH • listopad 2009. toplim izvorima. pećinama i šumama koje čine izuzetne pejzažne vrijednosti.Unskosanski Kanton Područje Unskosanskog Kantona obiluje mnogim rijekama od kojih je. Prirodne vrijednosti USK-a odlikuju se izvornošću. između ostalih. većim ili manjim vodotocima. . Štrbački buk na rijeci Uni • Eko Kanton Jasminka Šuško Netaknuta priroda i zaštićena područja potencijali su za razvoj turizma u Unskosanskom Kantonu. a fenomen ovoga područja jesu vode i šume. raznovrsnošću i atraktivnošću.

caves and woods that make exceptional landscapes. Relaxment on the Sana Tourism BiH • October 2009 1 .Una-Sana Canton the This area of Una-Sana Canton is abundant in rivers. Opuštanje na Sani • Eco Canton Untouched nature and protected areas are the potentials for the development of tourism in Una-Sana Canton. warm springs. diversity and attractiveness and the phenomenon of this region are the waters and woods. Natural wealth of USC is characterized by the authenticity. out of which the most beautiful two should be singled out: the Una and Sana with numerous tributaries. bigger and smaller flows.

vrsni poznavaoci divljih voda. Bosanski Petrovac. Rafting izleti su pogodni za svakoga. Rafting vodiči su iskusni kajakaši-skiperi. i nije potrebno prethodno znanje iz veslanja. Rafting Rafting je spuštanje po manje ili više divljim rijekama u gumenom čamcu koji se naziva raft. Neokrnjena priroda doline rijeke Une i njeni smaragdni brzaci će vas impresionirati. potrebno izdvojiti dvije najljepše: rijeku Unu i Sanu sa brojnim pritokama. prirodne ljepote pogodne za razvoj turizma. To je avantura i pravi sportski i turistički užitak. Također je neizostavno spomenuti i vrijedno kulturno – historijsko naslijeđe. Zatim tu treba izdvojiti zemljišta. 2 Turizam BiH • listopad 2009.2% ukupne površine Bosne i Hercegovine. i ne propustite priliku da veslate po njoj. Značajno bogatstvo i prepoznatljivost Unsko-sanskog kantona jesu prirodne ljepote. Zahvaljujući takvim karakteristikama Unsko-sanski kanton U ima veoma povoljan geoprometni položaj. a fenomen ovoga područja jesu vode i šume. Sanski Most i Velika Kladuša. Rijeka Una je jedna od najljepših i najčistijih rijeka svijeta. Zauzima krajnje sjeverozapadno područje BiH. Naime. U privrednom pogledu svakako se ističu vode spomenutih rijeka koje. pećinama i šumama koje čine izuzetne pejzažne vrijednosti. Cazin. između ostalih. U teritorijalnom smislu Unsko-sanski kanton čini osam općina: Bihać. toplim izvorima. Bosanska Krupa. Bužim. Rafting na Uni Pecanje na Sani • • Rafting on the Una Fishing on the Sana Ribolovni turizam Rijeka Una i njene pritoke Unac. ovo područje obiluje mnogim rijekama od kojih je. zatim Une u Kulen Vakufu. bogatstvo flore i faune itd. graniči sa južnim i jugoistočnim dijelovima Republike Hrvatske. . predstavljaju značajan potencijal za višenamjensko korištenje. Ukupna površina Unsko-sanskog kantona je 4841 km2 ili 8. Prirodne vrijednosti USK-a odlikuju se izvornošću. raznovrsnošću i atraktivnošću. šume i mineralne sirovine izuzetno vrijedne proizvodne baze. Kestenovca. Određeni dijelovi Unskog toka su dobro poznati po ribljem bogatsvu i redovito su posjećeni od strane sportskih ribolovaca. Klokot i Dobrenica obiluju ribom. Najznačajniji su pastrve i lipljen u područjima oko Une i Unca u Martin Brodu. Ključ. Uz njih ćete na atraktivan i neobičan način doživjeti ljepotu rijeke i njenih kanjona. i po kvalitetu i kvantitetu.nsko-sanski kanton jedan je od deset kantona Federacije BIH. a naročito rijeke Une. većim ili manjim vodotocima.

Special resources and recognizability of the Canton are its natural beauties. Ključ. Territorially Una-Sana Canton is made up of eight municipalities: Bihać. Sanski Most and Velika Kladuša. Bjelila. The Una River is one of most beautiful and clearest rivers of the world. which in quantity and quality represent important potential for multipurpose use. Natural wealth of USC is characterized by the authenticity. Thanks to these characteristics. The total surface of Una-Sana Canton is 4. natural beauties suitable for development of tourism. warm springs. caves and woods that make exceptional landscapes. Tourism BiH • October 2009 3 .It takes up the northwestern area of BiH and borders with southern and south-eastern parts of the Republic of Croatia. We cannot fail to mention the worthy cultural-historical heritage. Kestenovac. an old hand at wild waters and especially the Una River. Then. The most important species are trout and grayling in areas around the Una and Unac in Mrtin Brod. Klokot and Dobrenica are abundant in fish. the richness of the flora and fauna. As regards the economy. and the most beautiful two should be singled out: The Una and Sana with numerous tributaries. the waters of mentioned rivers distinguish. then Una in Kulen Vakuf. This region is abundant in rivers. Fishing Tourism The Una River and its tributaries Unac. With them. U na-Sana Canton is one of the ten Cantons in the Federation of BiH. Rafting trips are suitable for everybody and there is no need for previous knowledge of paddling. Certain parts of the Una flow are well known by its fish stocks and are regularly being visited by the sports fishermen.2% of the total surface of Bosnia and Herzegovina. Cazin. diversity and attractiveness and the phenomenon of this region are the waters and woods. This is an adventure and a true sports and tourist pleasure. The untouched nature of the Una river valley and its emerald rapids will impress you and don’t miss the chance to paddle over it. Rafting guides are experienced kayakers-skippers. etc. Bužim. Una-Sana Canton has very favourable geo-traffic position. there’s a need to emphasize the grounds. Bosanski Petrovac. you shall experience the beauty of the river and its canyons in an attractive and unusual way. Bosanska Krupa. woods and mineral materials with exceptionally valuable production basis. bigger and smaller flows.841 square km or 8. Ronjenje na unskosanskim rijekama Raftnig na brzacima Une • • Diving in the Una-Sana rivers Raftnig on the rapids of the Una Rafting Rafting is getting down the more or less wild rivers in a rubber boat called raft.

koje vizuelni efekat iz zraka čine sličnim onome u alpskom području. čija težina ide do 25 kg. ljepota prirode i okoliša kojom ste okruženi za vrijeme lova. jer se aerodrom nalazi u atraktivnom ambijentu rijeke Une odakle vode mnoge letne rute po bihaćkoj dolini i kanjonom rijeke Une. Ronjenje Ronilački turizam je posljednjih godina postao jedan od najatraktivnijih vidova rekreacije i turističke ponude. padobranstvom. pružit će vam nezaboravne trenutke i dobar ulov. a ronilački doživljaj nezaboravan. Međutim. Sanski Most i rijeka Sanica. tu su brojne aktivnosti na uzgoj i zaštitu životinjskih vrsta koje se redovito provode. fantastičan i neponovljiv ronilački doživljaj. sve je teže zadovoljiti ronilačku znatiželju i ponuditi novo i nedoživljeno. rijeka Klokot. a za najhrabrije nešto novo – speed river diving. Deseci hiljada ronilaca svake godine posjećuju ronilačke destinacije širom svijeta sa željom da dožive nešto novo. Lovni turizam Cijelo područje Unsko-sanskog kantona je bogato lovištima. Ta jedinstvena rijeka beskrajne ljepote. zrakoplovne aktivnosti u Bihaću imaju važan i turistički značaj. ma. Loskuna.borba sa riječnim brzacima i podvodnim preprekama. rijeka Dabar. Područja Ostrošca i Kostela-Grmuše su karakteristična za pecanje na veće primjerke. udaljem 5 km od grada Bihaća u neposrednoj blizini rijeke Une. modelarstvom. jarebicu i fazaRijeka Una • Una River na. Osim lova. neće Vas ostaviti ravnodušnim. Međutim. . iz kojeg se uzdižu planine Grmeč i Plješevica. Pored sportskog aspekta. Turizam BiH • listopad 2009. pravu ronilačku avanturu. s terminom održavanja tokom jula ili augusta svake godine. godinu kada je osnovan sportski lovački klub. zrakoplovnim jedriličarstvom. Također možete isprobati svoje vještine pecanja na rijeci Klokot. godine AK “Bihać” organizira tradicionalne “Zrakoplovne susrete” koje posjećuju kolege iz susjednih zemalja i BiH. Sportski ribolov u Bihaću datira još iz dalekih tridesetih godina prošlog stoljeća. divlju svinju. Prvi organizirani oblici lova i okupljanja lovaca su vezani za 1945. Neki od njih su smješteni u neposrednoj blizini mjesta koja Vam daju mnoge privilegije. U relativno malom prostoru možete isprobati Za spiljske ronioce organizujemo Vašu vještinu u lovu na medvjeda.Bjelila. Nudimo potpuno novi ugođaj. Ključ. Dvoslapa rijeka Klokot. Od 1953. Zbog raznolikosti faune ovo područje je jedno od najbogatijih lovišta u Bosni i Hercegovini. ronjenje na nevjerovatnim lokacijasrndaća. Što bi moglo biti bolja preporuka za dolazak u lovišta Unsko-sanskog kantona nego glavni primjerci uhvaćeni u ovom području. Aero klub „Bihać“ Aerodrom “Golubić-Bihać” je smješten u najljepšem dijelu Bosne i Hercegovine. Namjera osnivača je bila da se mladi ljudi bave zrakoplovnim sportovima: motornim letenjem. Sve ljepote ribolova možete doživjeti na Uni. Kanjon Une prema Bosanskoj Krupi i rijeka Krušnica u Bosanskoj Krupi su raj za ribolov na mladicu-kraljicu Une. lipljena i pastrmku. predivnih riječnih slapova. U ronilačkom centru u Bihaću nudi se sve potrebne ronilačke sadržaje sa ciljem da vaš boravak na rijeci Uni bude što ugodniji. uz mogućnost fotografisanja veoma rijetkih spiljskih organizama. extremno ronjenje u čistoj i brzoj rijeci . čak i ako ulov nije najbolji. Bihać i njegova okolica ima dugu tradiciju lova. Organizujemo ronilačke izlete i ronjenje ispod brojnih. zeca. zmajarstvom i UL letenjem. godine postoji i djeluje Aero klub „Bihać“. Od 1997. Svaki lovac pronaći će i zabavu sukladno svom afinitetu na jednom od mnogobrojnih lovišta.

even if the catch is not the most successful. the aviation activities in Bihać have an important tourist significance because the airport is located in the attractive environment of the Una River from which the mountains Grmeč and Plješevica rise and that makes the visual scenery from the air similar to the one in the Alpine area. This unique river of immense beauty will give you unforgettable moments and good catch. You can experience all the beauties of fishing on Una. Sanski most and Sanica. We offer completely new atmosphere. when the sports hunting club was founded. it is more and more difficult to satisfy diver’s curiosity and offer something new and not experienced. roebuck. What could be the best reference for coming to the hunting grounds of Una-Sana Canton but the major exemplars caught in this area. Klokot. In the diving centre in Bihać. Dabar. In a relatively small area you can try out your skills of huntRijeka Sana • Sana River Aero club „Bihać“ The airport “Golubić-Bihać” is located in the most beautiful part of Bosnia and Herzegovina. up to 25 kg. a true diving adventure. kite-flying and UL flying. Bihać and its surroundings have the long hunting tradition. Because of the diversity of fauna this area is one of the richest hunting grounds in Bosnia and Herzegovina. Diving Diving tourism has lately become one of the most attractive aspects of recreation and tourist offer. hare. Two-falls River. shall not leave you indifferent. partridge and pheasant. Dozens of thousands of divers visit diving destinations all over the world in a desire to experience something new. gliderflying. ing bears. Besides the sports aspects. Aero club “Bihać” has been working since 1953. Hunting Tourism The entire region of UnaSana Canton is rich with hunting grounds. However. But. fantastic and unrepeatable diving experience. The canyon of the Una to Bosanska Krupa and the Krušnica River are a fishing paradise for fishing the queen of Una. extreme diving in clear and fast river – fighting the river rapids and underwater obstacles.Loskun. trout and grayling. fered in the purpose of your stay to be as pleasant as possible. Since 1997 the aero club “Bihać” has been organizing the traditional “Aviation meetings” that are visited by the colleagues from the neighbouring counties and BiH. all the necessary programs are of- Tourism BiH • October 2009 . Each hunter can find recreation matched with his affinity at one of the numerous hunting grounds. You can also try out your fishing skills on the Klokot River. Klokot. Sports fishing in Bihać dates from the far away thirties of the last century. boar. The intention of the founders was for the young people to be active in air sports: motor gliding. 5 km away form Bihać near the Una River. This takes place during July or August every year. We organize diving trips and diving under numerous beautiful river cascades and for the bravest ones something new – speed river diving. The first organized types of hunting and hunter gatherings are related to the year 1945. Some of them are located near the places that offer you many privileges. Ključ. Besides hunting there are also numerous activities in breeding and protection of animal species done. and the diving experience unforgettable. the beauty of the nature and environment you are surrounded with. flying-model construction. The areas of Ostrožac and Kostela-Grmuša are characterized by angling the bigger specimens of fish. For the cave divers we organize diving at incredible locations with the possibility of taking photos of very rare cave organisms.

. obilazak kulturno – historijskog naslijeđa Unsko-sanskog kantona kao i Međunarodni ekološki sajam „Ekobis“ Sajam «EKOBIS» je manifestacija ekologije. vezanu za Turizam BiH • listopad 2009. ekološke akcije. poslovnu manifestaciju sajamskog. ekoturizma. Našim gostima nudimo planinarenje . međunarodnu. Mađarske.Planinarenje. pješačenje. Zadnjih godina bavimo se organiziranim odlaskom turističkih grupa u prirodu. gdje se nalazi vodopad na Uni visok 8 metara. ekološke tehnologije uopće. godine. gastro-festival. U ovoj kajakaškoj karavani koja je plovila od Martin Broda do Bosanske Krupe bilo je 80 ljubitelja sportova na vodi iz Francuske. Klub extremnih sportova LIMIT nudi posebnu ponudu. ekološke akcije. U okviru pratećih sadržaja sajma održavaju se okrugli stolovi. stručni skupovi. Osječenici. proizvoda i projekata. Čehoslovačke.pješačenje i brdski biciklizam. Klekovači. proizvoda i projekata. paintball. sajamskog dijela. koji žele da vide još neviđene predjele Bosne i Hercegovine. ali po dogovoru vodimo naše goste i na druge planine. nalazeći uporište u postojećim resursima ovog područja i viziji budućeg razvoja. Kao posebnu ponudu nudimo foto safari na rijeci Uni. zatim dalje prema Kulen Vakufu do starog grada Ostrovica. ekološka radionica Posebna ponuda . a sajam je posjetilo preko 60 000 posjetioca. od izvora u Srbu do Bihaća. Una regata je uspjela svojim nenametljivim duhom i prepoznatljivim imidžom okupiti i zbližiti ljude. Prva Unska regata startala je 1964. pa sve do Martin Broda. alpinizam. U svom gornjem toku. Svake godine imamo sve više gostiju iz šireg okruženja. Do sada je realizirano preko 220 ovakvih sadržaja. i imala je poseban status i privilegiju u odnosu na druga događanja te godine. biciklističke avanture seoskim putevima sjeverozapadne BiH. istinske zaljubljenike rijeke Une. bez obzira na teška razdoblja kroz koja je naša zemlja prolazila. On predstavlja unikatnu. Najvećim dijelom teče kroz Bosnu i Hercegovinu i ulijeva se u Savu kod Kostajnice. Pored klasičnog. poslovni susreti privrednika. selektivnog karaktera. u kojem se u proteklih 7 godina predstavilo preko 1000 izlagača iz 15 zemalja. ekološke prerade drveta i zdravstveno-bezbjedne hrane. ekološke industrije. Una regata Rijeka Una izvire u susjednoj Republici Hrvatskoj kroz koju teče oko 12 km. Naš klub prvenstveno organizira aktivnosti u planinama u regiji Sjeverozapadne BiH. dječje ekološke radionice. dovodi na Regatu. EKOBIS je prepoznatljiv po tome što se uz svaku priredbu organiziraju i bogati edukacijski programi – okrugli stolovi. god. Sajam EKOBIS pokrenut je 2003. ekstremni sportovi Klub ekstremnih sportova ¨Limit¨ je sportska organizacija koja okuplja mlade u regiji kojima pruža organizovane ekstremne sportske aktivnosti u prirodi. kulturno-umjetnički i sportsko-rekreacijski sadržaji i dr. prezentacije i promocije firmi. Na ovoj ‘ljepotici’ Una regata se uspješno organizira već 37 godina. Izazov koji pruža učesnicima upravo je ono što mnoge od njih.Foto safari Gornji dio toka rijeke Une nizvodno od Martin Broda do Ripča proglašen je Nacionalnim parkom. da u jednom danu obiđete i vidite najljepše dijelove gornjeg toka Une i da to zabilježite svojom kamerom. Zapadne Njemačke i Jugoslavije. nudimo lijepu avanturu u Sjeverozapadnoj regiji BiH. brdski biciklizam. promocije i prezentacije firmi. tipična je planinska rijeka i teče preko slapova rijetko viđenih u svijetu. iz godine u godinu. koji ima izložbeno – prodajni karakter. Pored navedenog KES „Limit“ također nudi organizaciju teambuilding aktivnosti. koju organizuje Privredna komora Unsko-sanskog kantona. okupljajući ljude iz svih krajeva naše zemlje i inozemstva. U najkraćem. koju možete doživjeti kroz naše organizirane aktivnosti na planinama u našem okruženju: Plješevici. Start je u Bihaću i kreće se u pravcu Štrbačkog Buka koji je visok oko 22 metra.

seeing the cultural-historical heritage sites of the Una-Sana Canton as well as the cycling adventures through the village roads of the north-western BiH. that you can experience through our activities on the mountains in our surroundings: Plješevica. Our club organizes the activities in the mountains in the region of north-western BiH at the first place. Besides the mentioned. As a special offer there is the photo-safari on the Una River. Shortly. The extreme sports club LIMIT has the special offer – come and in one day see and go around the most beautiful parts of the upper Una flow and record that with your camera. We organize tourist groups’ trips to the nature. we offer nice adventure in the north western region of BiH. paintball. hiking and mountain cycling. We offer the mountaineering. Special offer – Photo-safari The upper flow of the Una downstream of Martin Brod to Ripče is declared a National park. Una regatta The Una River springs at the neighbouring republic of Croatia. to the old town of Ostrovica and all the way to Martin Brod where is the waterfall on the Una 8 metres high. Every year we have more and more guests from wider surroundings who want to see the unseen parts of Bosnia and Herzegovina. Osječenica. but as agreed we take our guests on other mountains too. and flows through it in some 12 km. It mostly flows through Bosnia and Foto safari • Photo-safari Tourism BiH • October 2009 . Klekovača. “Limit” offers the organizations of teambuilding activities.Mountaineering Alpinism Hiking Mountain biking Extreme Sports The extreme sports club “Limit” is a sport organization that gathers young people in the region and offers organized extreme sport activities in nature. Start is in Bihać and it goes to the Štrabački buk that is 22 metres high and then to Kulen Vakuf.

kulturno-umjetnički i sportsko-rekreativni sadržaji. duhovnijim.. bogatijim. Nada Đurevska.. kao i mnoge iz susjedne Hrvatske. nanovo nadahnjujući njegove stanovnike onim profinjenim izrazima ljudskog duha što život čini uglađenijim. . Sve renomirane pozorišne kuće iz BiH. svake godine sa kalendarskim početkom ljeta Bihać živi novi život. Festival scenskih umjetnosti „Bihaćko ljeto“ Od ljeta 1999. a u pratećem programu održavaju se koncerti i promocije novih publikacija. od kojih i nekoliko dječijih. Enis Bešlagić.. Josip Pejaković. Emir Hadžihafizbegović. Festivalom scensko-teatarske umjetnosti „Bihaćko ljeto”. te “Gastrofestival” na kome su se predstavili domaći restorani i hoteli sa gastro ponudom Unsko-sanskog kantona. Odtada. Haris Burina. Zijad Gračić. Po daskama bihaćkih otvorenih i zatvorenih scena prodefilovali su mnogi umjetnici od kojih ćemo navesti samo neke: Zijah Sokolović. Svakog ljeta se prikaže oko 15 recentnih pozorišnih predstava. Kroz svoj kontinuitet Festival je postao svojevrstan kulturni brend grada Bihaća i njegove ljetne turističke ponude. jer „Bihaćko ljeto” za ovaj grad znači puno više od festivala. u svoj godišnji kalendar upisuju gostovanje na našem Festivalu.djece. poslovni susreti. sportska takmičenja. godine Bihać je obogaćen novim sadržajem. Jasna Diklić. Ksenija Pajić. Kao da se u tim danima otvaraju brojne riznice bogaMost u Bihaću • Bridge in Bihaću tog kulturno-historijskog naslijeđa Bihaća. Turizam BiH • listopad 2009. izložbe i dr.

. symposiums. Local restaurants and hotels presented themselves with the gastrooffer of Una-Sana Canton within the “Gastro-festival”. The first Una Regatta started in 1964 and had a special status and the privilege as compared to other events in the same year. business meetings. Over 220 programs like this had been realised and over 60. etc. Una regatta has been successfully organized on this “beauty” for already 37 years. no matter how hard are the times our country has been going through. true lovers of the Una River and bring them closer with its unobtrusive spirit and the recognizable image. Czechoslovakia. products and projects. Enis Bešlagić. All renowned theatres in BiH and numerous from neighbouring Croatia mark this Festival in their calendars. International ecology fair ”Ekobis” The fair “EKOBIS” is the festival of ecology. Besides the classical. with the Festival of performing arts and theatre “Bihać summer”. finding its foothold in existing resources of this area and the vision of future development. richer and more spiritual. It represents unique. Bihać has been living a new life. Haris Burina. Numerous artists passed over the boards of Bihać’s open air and indoors stages and here are some of them: Zijah Sokolović. fair part that has the exhibition – saleable character. gastro festival. Štbački buk Josip Pejaković. 15 renowned theatre plays are performed every year. 9 Tourism BiH • October 2009 . cultural and sports and recreational programs. In this kayak caravan that sailed from Martin brod to Bosanska Krupa there was 80 water sports fans from France. West Germany and Yugoslavia. international. It started in 2003. in which in last 7 years over 1000 exhibitors from 15 countries presented themselves. gathering people from our entire country and abroad. Through its continuity. It feels like numerous treasuries of cultural-historical heritage of Bihać are being opened during these days and inspire people with the sophisticated expressions of human spirit that make life refined. Since then. In its upper flow from the spring in Srb to Bihać it is a typical mountain river and flows over the waterfalls rarely seen in the world. Festival of performing arts ”Bihaćko Ljeto” Bihać has been enriched with new programs since 1999.. out of which some for children. Hungary. business event of the fair. presentations and promotions of companies. Jasna Diklić. ecological wood processing and healthy food that is organized by the Chamber of commerce of the Una-Sana Canton. Ksenija Pajić.000 visitors came to the fair. Una regatta succeeded to gather people. the Festival has become certain cultural brand of the town of Bihać and its summer tourist offer. every year in the calendar beginning of summer. Zijad Gračić. Emir Hadžihafizbegović. EKOBIS is recognizable by the fact that rich educational programs are organized along with each event – round-tables. and concerts and book presentations are held in additional program. ecological industry. The challenge that it gives to the participants is what brings them to the regatta. children ecological actions. because “Bihać summer” means much more than just a festival for this town. selective character connected to the ecological technologies.Herzegovina and pours into the Sava near Kostajnica. Nada Đurevska. ecotourism. ecological actions. year after year.

90 Manastir Dobrun kod Višegrada Turizam BiH • listopad 2009. . potencijali su koji istočni i južni dio RS čini turistički iznimno perspektivnim. Kanjon Tare je svjetske vrijednosti i pod izravnom je zaštitom UNESCO-a. nacionalni park Sutjeska.stočna Bosna i istočna Hercegovina u jednom Istočni i južni dio Republike Srpske je područje iznimne prirodne atraktivnosti s nizom prirodnih fenomena. kanjon rijeke Drine. kanjon Tare kao područje pod zaštitom UNESCO-a. stočni i južni dio Republike Srpske Tatjana Bulajić I stočna Hercegovina koja obuhvaća područje u zaleđu Dubrovnika zajedno s gradom Trebinje koje je i samo za sebe turistički vrlo atraktivno.

astern Bosnia and eastern Herzegovina in one Eastern and southern part of the Republic of Srpska is the area of exceptional natural attractiveness with the line of natural phenomena. The Tara Canyon is of the world’s value and is under the protection of UNESCO. the Tara Canyon as the area under the protection of UNESCO. astern and southern part of the Republic of Srpska E Monastery Dobrun near Višegrad astern Herzegovina which encloses the Dubrovnik hinterland area together with the town of Trebinje that is by itself very tourist attractive. the Drina Canyon are the potentials that make eastern and southern part of the RS exceptionally promising in terms of tourism. 91 Tourism BiH • October 2009 . the Sutjeska national park.

planinske rijeke: Ćehotina. a u neposrednoj okolini i Treskavica i Jahorina. dužinom od nekih 25 kilometara protiče i jedna od najljepših rijeka svijeta. Kolina.Foča O pština Foča prostire se na 1115 kilometara kvadratnih. kao i Bih sa Crnom Gorom. Govza. U samom srcu Perućice nalazi se veličanstveni vodopad „Skakavac“ visok preko 80 metara. Ove rijeke svojim neprevaziđenim brzacima i bukovima svake godine privlače sve više zaljubljenika u ovu vrstu rekreacija. od kojih se svakako izdvaja rijeka Drina. Pored svih ovih rijeka teritorijom opštine Foča. Volujak. nalazi se najveća prašuma Evrope „Perućica“. na Tari i Drini je u poslijednje vrijeme došlo do razvoja ekstremnih vrsta turizma. bogate ribom. Tu su najveći vrh Republike Srpske i BiH Maglić (2386 m). Osim svih ovih prirodnih bogatstava grad Foča i okolina imaju i Park prirode Sutjeska Sutjeska Nature Park 92 Turizam BiH • listopad 2009. Ove planine svojom netaknutom divljinom pružaju inzvaredne uslove za uživanje u prirodi. Foča je središte gornjodrinske regije i važna raskrsnica puteva koji povezuju BiH i Srbiju sa Jadranskim morem. Vučevo. odmah poslije Kolorada. Nalazi se u jugoistočnom dijelu RS uz samu granicu sa Republikom Crnom Gorom. . Ljubišnja. koji nikoga ne može ostaviti ravnodušnim. brze i bistre. „suza Evrope“ – Tara. Zelengora i Maglić se najvećim dijelom nalaze u sastavu Nacionalnog parka „Sutjeska“. Pored svega ovoga nacionalni park i opština Foča se mogu podičiti jednim od najvećih bazena u Evropi. sa rasponom nadmorske visine od 399 do 2386 metara. Bistrica. Sve ove rijeke su bogate kvalitetnom i zdravom ribom i pružaju izvrsne uslove za sve vrste ribolova. Zelengora se može pohvaliti sa svojih 8 „gorskih očiju“. bistrih i čistih planinskih jezera. U sklopu nacionalnog parka. a Maglić u svom podnožiju čuva jedan od najljepših dragulja. koja je stavljena pod zaštitu UNESKOa sa drugim najdubljim kanjonom u svijetu. Osim rijekama opština Foča je bogata i planinama. koja svojom ljepotom svakoga ostavljaju bez daha. Osim toga. Opština Foča je vrlo bogata netaknutim prirodnim bogatstvima. Na njenoj teritoriji se nalazi više od četrdeset vodotoka. koja svojim netaknutim i nevjerovatnim bogatstvom biljnog i životinjskog svijeta spada u najveće bogatstvo naše zemlje. Sutjeska. Trnovačko jezero. između Maglića i Volujaka. površine 16000 kvadratnih metara. planinska ljepotica Zelengora. Bjelava. koja kroz ovaj kraj protiče neokrnjene ljepote. Hrčavka i ostale koje su kroz ovaj planinski kraj izbrazdale i izdubile duboke i • interesantne kanjone. Osim nje tu su i prelijepe.

the mountain beauty Zelengora. through some 25 kilometres. while Maglić has one of the most beautiful pearls the Trnovačko lake at its foot. that doesn’t leave anybody indifferent. swift and clear. between Maglić and Volujak. Foča is the centre of the upper Drina’s region and an important crossroads that connect BiH and Serbia with the Adriatic Sea.Foča T he municipality of Foča extends across 1. where the Drina River stands out. The town of Foča and surroundings has a lot of cultural-historical Podrinjsko etno selo (Stanišići) Tourism BiH • October 2009 93 . which has been put uder the protection of UNESCO. Govza. These mounEthno village (Stanišići) tains offer exceptional conditions for enjoying the nature with their untouched wilderness. Zelengora and Maglić are mostly parts of the National park “Sutjeska”. Foča is also rich with mountains. the national park can be proud of one of the biggest pools in Europe with the surface of 16. Besides it. clear and clean mountain lakes that leave everybody breathless. development of extreme kinds of tourism has occurred on Tara and Drina lately. not only the rivers. Kolina. and Treskavica and Jahorina are close too. Sutjeska.386 metres. The municipality of Foča is very rich in the untouched nature wealth. Bistrica. Vučevo. Within the national park. Volujak. Zelengora can boast with its 8 “mountain eyes”. rich with fish. and BiH with Montenegro. In the hearth of Perućica there is a magnificent waterfall “Skakavac” over 80 meters high. which flows through this area in its untouched beauty. It is located in the south-eastern part of the RS and it borders with the Republic of Montenegro. There are over forty water flows in its territory. there is the biggest primeval forest of Europe “Perućica”. Ljubišnja. one of the most beautiful rivers of the world flows – “The tear of Europe” – Tara. with the second deepest canyon in the world. right after the Colorado River. These rivers attract more and more lovers of this kind of recreation with their rapids and waterfalls every year. The biggest peak of the Republic of Srpska and BiH Maglić (2386 m) is here. Through the territory of the municipality of Foča. which belongs to the biggest wealth of our country with its untouched and amazing wealth of flora and fauna. Hrčavka and the others which have furrowed and scooped out deep • and interesting canyons through this mountain area.000 square metres.115 square kilometres with the height above sea level between 399 and 2. mountain rivers Ćehotina. All of these rivers are rich with high quality and healthy fish and give excellent possibilities for all kinds of fishing. Besides all of this. Besides that. Bjelava. there are also the beautiful.

9 °C. univerzitetski. ribolovcima. čistom vodom i šumskim plodovima Jahorina pruža izvanredne uslove za Jahorina ijetka su mjesta kao što je Jahorina. kulturni. Prači i Željeznici. treba spomenuti da bogate šume ovoga kraja pružaju izvanredne mogućnosti za sve vrste lova. dosta pravoslavnih crkava i spomenik partizanima na Tjentištu. već i dušu. Stotinjak vrela i izvora se poput paukove mreže pletu prema rijekama Miljacki. Jahorina obiluje mnogobrojnim izvorima. gdje je priroda bila tako izdašna i darovala joj sve što je čini primamljivom i prih- R Turizam BiH • listopad 2009.Proljeće na Jahorini • Spring on Jahorina dosta sadržaja kulturno-istorijske vrijednosti. lovcima. od novembra do aprila. Foča je već tradicionalan domaćin više sportskih manifestacija među kojima je potrebno izdvojiti rafting prvenstva BiH i svijeta. koji ne propušta vodu. Po svojoj zanimljivosti se izdvajaju stara Sat-kula u samom centru grada. Čist planinski vazduh odmara ne samo tijelo. privredni. . između planina Kopita i Romanije arheološki nalazi među kojima i eksponati iz više od 2. a ponekad i u maju. Na Glasinačkoj visoravni. i one su već odavno omiljena destinacija lovaca iz cijele Evrope. Svojim četinarskim i listopadnim šumama.000 grobnica u obliku kamenih gomila i 3. planinarima. Zahvaljujući geološkom sastavu. a na Tjentištu se nalazi muzej Bitke na Sutjesci. nekoliko starih utvrđenja iz srednjeg vijeka. svjedoče o dvije civilizacije prije Hrista.000 stećaka – nadgrobnih spomenika. stočarima kao i onima čija su čula željna uživanja i spokoja u prirodnim ljepotama. turistički i sportski centar. Područje opštine Foča ima znatan broj netaknutih seoskih ambijenata pa se zadnjih godina radi na razvoju seoskog turizma. 9 Istočno Sarajevo rad Istočno Sarajevo je administrativni. Mnogi tragovi ukazuju da je na području današnjeg grada Istočno Sarajevo čovjek prisutan od pradavnih vremena. Prosječna visina mu je skoro 100 cm a najniže temperature su u januaru sa prosječnom dnevnom od -9. G vatljivom svim vrhunskim sportistima. Grad ima dosta bogat i zanimljiv Muzej „Stare Hercegovine“. Snijega na ovoj planini ima oko 180 dana u godini. rekreativcima. Osim toga. Najviši vrh je Ogorjelica – 1916 metara. posebno u gornjim dijelovima i obično na istoj nadmorskoj visini.

rare game and biggest wild game. Foča has been the host for many sports events traditionally now. Also worthy of mentioning is that rich woods of this region offer great possibilities for all kinds of hunting. especially in higher parts and usually at the same altitude. With its coniferous and leaf woods. Zima na Jahorini • Eastern Sarajevo T he town of Eastern Sarajevo is the administrative. there are archaeological finds that witness about two civilizations before Christ. tourist and sports centre. Thanks to its geological structure that doesn’t leak. Winter on Jahorina Tourism BiH • October 2009 9 . fishermen. few old medieval fortifications. and the lowest temperatures are in January with the average day temperature of -9. Prača and Željeznica. cultural. Clear mountain air rests the body and the soul. Jahorina gives great conditions for the habitat of numerous forest animals.9ºC. the place where the nature was so generous and gave it all that makes it attractive for all P the top sportsmen. orthodox churches and a monument for the partisans at Tjentište. The average snow height is almost 100 cm. economical. mountaineers. The highest peak is Ogorjelica – 1916 metres. Jahorina laces like Jahorina are very rare. and at Tjentište there is a museum of the Sutjeska battle. Jahorina is abundant in water-springs. Those which stand out by their interesting features are: the old Clock-tower in the town’s centre. university. from November till April and sometimes in May.000 tumuli graves and 3. between the Kopito and Romanija mountains. On Glasinac plateau. The snow is present on this mountain around 180 days a year. The town has very rich and interesting Museum “Old Herzegovina”. and among these finds there are exhibits from over 2. not only the natural beauties. About hundred of springs and wells are making a net towards the rivers Miljacka. The area of the municipality of Foča has got numerous untouched village ambiances so there are efforts made in developing the rural tourism.worthy attractions. Numerous traces show that humans have been present in the area of today’s town of Eastern Saraejvo since the ancient history. hunters. and the one that should be singled out is the rafting championship of BiH and the world. clear water and forest fruits.000 stećaks – the tomb stones. graziers and those who desire enjoyment and serenity in these natural beauties. and already are the favourite destination for the hunters from all over the Europe.

a za najmlađe uvijek je u funkciji bebi – lift. Grad je izgrađen u mediteranskom stilu. sagrađena krajem XIX. kako ga zovu mještani. To je zaleđe južnog Jadrana ili zaleđe dubrovačko-hercegnovskog primorja. skrivene ljepote. kako plemenite i rijetke divljači. Današnji naziv datira iz XVI. katolička Katedrala. Od životinja koje su svoje stanište našle na prostorima Jahorine treba izdvojiti srneću divljač. te spomenik Jovanu Dučiću. Njen nakit je unikatan i neponovljiv. prva asocijacija je snijeg i skijanje. Ali ipak kad neko pomene Jahorinu. spomenik Njegošu. te medvjeda kao najatraktivniju divljač. Danas na Jahorini skijašima je na raspolaganju više od 20 km odlično uređenih staza za alpsko skijanje povezanih žičarama i ski – liftovima ukupnog kapaciteta 7. Opština obuhvata površinu od 904 km.500 skijaša na sat. u urbanoj sredini. U njemu se nalazi Muzej Hercegovine sa bogatim stalnim postavkama i Osman – pašina džamija. Trebinje se prvi put pominje u X. To su neopisive. Od ostalih atrakcija koji se ubrajaju u turističku ponudu Istočnog Sarajeva važno je spomenuti osobito 9 Trebinje rostor opštine Trebinje se nalazi na krajnjem južnom dijelu Bosne i Hercegovine. Opština broji 36000 stanovnika smještenih uglavnom P Turizam BiH • listopad 2009. stalaktiti i halaktiti smjenjuju sa fragmentima koralnog i aragonitnog nakita i jedinstvenim pećinskim stubovima.500 hektara je na nadmorskoj visini od 590-1910 metara. vijeku kod Konsantina Porfirogenita pod nazivom Tribunija. u kojima se stalagmiti. Teritorija jahorinskog lovišta na 12. nekada Crkva Blažene Djevice Marije. koji podsjećaju na antičke i renesansne dvorce i spomenike različitih boja. koje ima na cijelom lovištu. U neposrednoj blizini Starog grada nalaze se Platani stari preko 100 godina po kojima je ovaj grad prepoznatljiv. sagrađena 1729. zbog njegove ljepote i osobenosti skijaši su prizvali Rajskim.Arslanagića most u Trebinju • Arslanagića Bridge in Trebinje Pećinu Orlovaču. vijeka. . nalazi se na nadmorskoj visini od 272 m i ima mediteransku klimu sa 260 sunčanih dana godišnje. Ovaj Repušin do. vijeka i prekrasan park stanište brojnih šumskih životinja. trebinjskom pjesniku i ambasadoru. koji je kasnije promjenjen u Travunija. Iznad grada se proteže planina Leotar nadmorske visine od 1293 metra. tako i najkrupnijeg divljeg zvjerinja. Pećina Orlovača je jedan od najljepših bisera koje je milionima godina vajala i stvarala Božja ruka. godine. U samom centru grada smješten je današnji Stari grad – Kastel nastao od nekadašnjeg trgovačko – zanatskog centra. a manji dio stanovništva smješten je u seoskim sredinama. jer samo Jahorina ima Rajsku dolinu.

the first thing that crosses mind is the snow and skiing. catholic cathedral. Its jewellery is unique and unrepeatable. a poet and ambassador from Trebinje. the skiers have at their disposal over 20 km of excellent ski runs for Alpine Jelena Anžujska. where the stalagmites. This is the hinterland of the southern Adriatic or the hinterland of Dubrovnik-Hercegnovi’s littoral. which can be found all over the hunting grounds and the bear as the most attractive game. placed. later changed into Travunija. and there is a babylift for the youngest. the ones that should be singled out are does. Trebinje was first mentioned in X century by Konstantin Porfirogenet under the name Tribunija. former Blessed Virgin Mary’s church built at the end of XIX century and beautiful park where is the monumental church of Sacred Transfiguration of the Lord. These are beyond words and hidden beauties. because of its beauty and peculiarity. A special attractiveness is the Trebišnjica River. from the beginning of XX century. Today’s name dates from XVI century. The town was built in Mediterranean style. monument for Njegoš. The cave Orlovača is one of the most beautiful pearls that God’s hand has been creating and sculpting for millions of years. The municipality has 36. when someone mentions Jahorina. Ivo 9 Tourism BiH • October 2009 . as the locals call it. The skiers gave the name Paradise or Heavenly for this Repušin do. Among the animals that found their habitat at Jahorina. There are planetrees over 100 years old next to the Old town by which is this town recognizable. Jelena Anžujska. The mountain Leotar spreads above the town at the altitude of 1293 metres.500 skiers per hour. But. There are also the cultural monuments from the II World War in the park and beautiful fountains. stari grad Trebinje • skiing connected by cableway and ski-lifts with the capacity of 7. It is very attractive because of its beauty and numerous bridges over it (Perovića/Arslanagića Bridge from XVI century.500 hectares is at the altitude of 590 to 1910 meters.000 inhabitants living mostly in urban area and partly in rural environment. stalactites and helectites alternate with the fragments of choral and aragonite jewellery and unique cave columns that remind of Antique and renaissance castles and monuments of different colours. In the centre of the town the Old town – Kastel is located. which used to be Europe’s biggest sinking river. and is placed at the altitude of 272 m with the Mediterranean climate with 260 sunny days a year. with the length of 96 km. The cave Orlovača is another attraction that is included in the tourist offer of Eastern Sarajevo. the monument for Jovan Dučić. which aroused from former trade-craft centre. Old Town Trebinje Trebinje T he area of the municipality of Trebinje is located in the utmost south of Bosnia and Herzegovina. because only Jahorina has got the Paradise valley. The municipality extends to the surface of 904 km.The territory of the Jahorina hunting grounds of 12. There is the Museum of Herzegovina with rich permanent exhibition and Osman-pasha’s mosque built in 1729. Today.

vijek). Pančićeve omorike.-XVII. Crkva svetog Vasilija Ostroškog na mjestu rodne kuće u selu Mrkonjići. kao i sjeverni dio opštine Višegrad. most Ive Andrića. Jazina i Studenac. kanuista i sportskih ribolovaca. svjetskog rata i prelijepe fontane. Dučičeve večeri poezije. Trebinje je bogato kulturno – istorijskim spomenicima vjerskog karaktera. Posebnu pogodnost za turiste predstavlja i to što je područje Trebinja izuzetno bogato životinjskim vrstama te stoga ima izuzetan značaj u razvoju lovnog turizma. Na rijeci se često mogu vidjeti poklonici sportova na vodi. manastir Duži (XVI. koji se graniči sa nacionalnim parkom Tara. poput kajakaša. Posebnu atraktivnost predstavlja rijeka Trebišnjica. Trebinjski dani vina i dr. Na Drini ćuprija Višegradska ćuprija na Drini je zadužbina velikog vezira Mehmedpaše Sokolovića. V Turizam BiH • listopad 2009. godine kada je pripadao moćnoj srpskoj vlastelinskoj porodici Pavlovića. Jedna od atrakcija koja je vezana za rijeku Trebišnjicu su skokovi sa mosta. poznatom Trebinjskom vinu. . Prema procjeni. Trebinje je u svjetskim okvirima prepoznatljivo po svom brendu. kada čitavu Bosnu i Hercegovinu preuzima Austro-Ugarska. a najpoznatije među njima su: Trebinjske ljetnje svečanosti.) kao i brojnih izletišta koja su smještena na obalama ove prelijepe rijeke: Lastva. Po turskim izvorima 1544. 9 te utvrđenja Strač i Kula Vuka Brankovića.500 stanovnika. Trebinje je prepoznatljivo i po svojoj gastro ponudi. Dolaskom Austrougara Višegrad dobija konture gradske sredine. manastir Zavala (XVI.u kojem se nalaze monumentalna Crkva Svetog Preobraženja Gospodnjeg. vijek). pod čijom je upravom bio i srednjovjekovni grad Dobrun. ko traži. On je jedan od velikih osmanskih vojskovođa porijeklom iz Bosne. Od prirodnih ljepota posebno treba izdvojiti rijeku Drinu. Posebna prednost turističke ponude Trebinja je seoski turizam. Višegrad se prvi put pominje 1433. a sam grad oko 8. koji se tradicionalno održavaju svako ljeto. Pored crkve je izgrađen Eparhijski dom sa bibliotekom. a koji je prirodno stanište reliktne vrste. i on ostaje pod turskom vlašću sve do Berlinskog kongresa 1878. a ono će mu uzvratiti kao i uvijek srdačno i velikodušno. s početka XX. godine ovaj grad osvaja Osmanpaša. Na području opštine Višegrad registrovana su dva lovišta: Lovište „Panos“(38 488ha) i Lovište „Kamenica“(3 842ha). Zaista. Pored crkve sagrađeni su zvonik. Spomenućemo i ostale graditeljske cjeline. Ovaj hram koji dominira na brdu Crkvina i vidi se sa svake tačke u gradu na Trebišnjici vjerna je kopija manastira Gračanica na Kosovu i Metohiji. nekada najveća ponornica u Evropi. česma i mala crkvena knjižara. opština Višegrad danas ima oko 13. vijeka. Na prostoru Studenca i danas postoji stari dolap za navodnjavanje što ovom izletištu daje posebnu draž. manastir Dobrićevo (XIII. kao što su: Petro-Pavlov manastir (IV-VI vijek).000. dužine 98 km. U gradu postoji i nekoliko već tradicionalnih kulturnih manifestacija. na vrhuncu svoje moći naređuje da se u Višegradu na Drini sagradi most kome ravna Višegrad išegrad se nalazi na krajnjem istoku Republike Srpske. a prosječna nadmorska visina iznosi 324 m. te biser turističke ponude Hercegovačka Gračanica podignut pjesniku Jovanu Dučiću. Manastir Tvrdoš (IV-VI. vijek). koji je podignut na temeljima stare crkve. odnosno Bosne i Hercegovine. vijeka. vijek). uvijek će naći dovoljno razloga da svrati u Trebinje. izuzetno privlačna zbog svoje ljepote i brojnih mostova koji se protežu preko nje ( Perovića /Arslanagića/ most iz XVI. Kameni most i dr. 16 km od granice prema Srbiji. U prošlosti je bila čuvena po plahovitoj naravi i splavarima koji su krotili njene bukove. amfiteatar. galerija ikona. Opština Višegrad ima površinu od 448 km².-XVII. U parku se još nalaze spomenici kulture iz II. U okolini Trebinja nalaze se brojni stari gradovi i utvrđenja koji podsjećaju na burnu istoriju ovog podneblja: Klobuk i Mičevac. parohijski dom. Rijeku Drinu smatraju jednom od najljepših rijeka u bivšoj Jugoslaviji.

the Stone Bridge. canoeists and sports fishermen. the famous Trebinje wine. monastery Dobrićevo (XIII century). kayakers. Special privilege for the tourist represents the fact that the area of Trebinje is very rich with animal species and therefore it has excep- Tourism BiH • October 2009 99 .) and many resorts located on the banks of this beautiful river: Lastva. monastery Zavala (XVI – XVII century). There are few already traditional cultural events in the town. etc. At Studenac there is an old treadmill for irrigation even today. You can often see the water-sports fans on the river. The monastery Tvrdoš (IV – VI century) built on the foundations of the old church. the pearl of the tourist offer of Herzegovina. which dominates on the hill Crkvine and is seen from every point in the town on Trebišnjica is the exact replica of the monastery Gračanica at Kosovo and Metohija. Jazina and Studenac. This temple. Dučić poetry evenings. Next to the church a bell-tower. monastery Duži (XVI – XVII century). the gallery of icons. etc. Vasilije Ostroški at the place of the birth house in the village of Mrkonjići and Gračanica. Trebinje wine days.Andrić Bridge. We shall mention other buildings like: Peter-Paul’s monastery Na Drini ćuprija u Višegradu • (IV – VI century). Trebinje is world wide known for its brand. the church of St. There are numerous old towns and fortifications in Trebinje’s surroundings that remind of the tumulThe Bridge over the Drina in Višegrad tuous history of this region: Klobuk and Mićevac and the fortifications Strač and the Vuk Branković tower. built in the memory of the poet Jovan Dučić. amphitheatre. parish home. which gives special charm to this resort. and the most familiar are: Trebinje summer festivities. One of the attractions related to the Trebišnjica River are the divings from the bridge traditionally held every summer. a fountain and small church library were built. Trebinje is also recognizable for its gastro offer. Trebinje is rich with religious cultural-historical monuments. Special advantage of the tourist offer of Trebinje is the rural tourism.

gdje se u savremeno opremljenom medicinskom bloku s uspjehom liječe svi oblici reumatskih oboljenja. Most je jedan od najznačajnijih nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine. Muzej Semberije sa mnogo eksponata u arheološkom. To blagotvorno dejstvo su pripisali mineralnoj vodi u kojoj su se kupali. Manastir Dobrun Manastir Dobrun. etnografskom i istorijskom dijelu. Stari grad Dobrun Nalazi se u neposrednoj blizini manastira Dobrun. dijabetes. Grad Bijeljina je administrativni. Prostor opštine Bijeljina zahvata 734 kvadratnih kilometara. i ubrzo su otkrili da rane koje su zadobijali u radu mnogo brže zarastaju nego što bi trebalo. Crkva Sv. a iznajmljuje se na sat. Banja Dvorovi ima ljekovitu termomineralnu vodu natrijumsko-kalcijum-hidrokarbonatnog sastava.000 stanovnika. Izgrađen je u istočnjačkom stilu i predstavlja remek djelo tadašnjeg graditeljstva. godine upisan je u UNESCO listu svjetske kulturne baštine. Višegradska banja Višegradska Banja nalazi se 5 km sjeverno od Višegrada.187 stanovnika. Hamam je i danas u upotrebi. Prilikom vađenja kamena radnici su otkrili izvor mineralne vode.000. godine. Smještena je u gustoj borovoj šumi na nadmorskoj visini od 414 m. kao i velikim brojem knjiga i istorijskih zapisa godišnje posjeti oko pet hiljada turista. Bio je nekada najpoznatiji srednjovjekovni grad u ovoj oblasti . tranzitnog. a u julu 2007. vijeku. privredni. ribolovaca i svih ljubitelja prirode. hronične ginekološke bolesti. Željezničkim pravcem BijeljinaŠid grad je povezan sa željezničkim pravcem Beograd-Zagreb. . godine. 150 m visoko u stijenama. nalazi se u živopisnom planinskom kraju na putu Višegrad – Užice . Ima oblik jednobrodne bazilike i nije freskopisana. a gradio ga je tada najčuveniji turski arhitekta Kodža Mimar Sinan. Za izgradnju mosta korišten je kamen koji je donošen iz majdana na prostoru današnje Višegradske banje. Crne Gore i Hrvatske. hronični gastritis i rehabilitaciona postreumatska stanja ekstremiteta. kampera. Grad Bijeljina je tada imao 36. Bijeljina je opštinski centar ravne Semberije i blagog pobrđa planine Majevice. blagi klimatski uslovi i tradicija ljudi ovog kraja da obrađuju zemlju i proizvode zdravu hranu. Jovana U prošlosti je bila izgrađena u potpunosti od drveta. Hamam u Višegradskoj banji Hamam je nastao za vrijeme gradnje čuvene ćuprije na Drini 1575. 12 km od Višegrada u klisuri rijeke Rzav.796 stanovnika. pa je tada odlučeno da se tu napravi hamam. tako da je postala prava ekološka oaza zdrave i čiste prirode. Federacije BiH. opština je brojila 96. ribolovnog. Most je izgrađen u periodu od 1571. blage neuroze. dok danas opština ima 150. a grad broji oko 70. Srbije. čine ovaj grad turistički vrlo atraktivnim. Plodna zemlja. do 1577. Detalji iz Bjeljine Details from Bjeljina Turizam BiH • listopad 2009. vjerskog i sportskog turizma. poznat još u 15. obrazovni. lovnog. zdravstveni i kulturni centar Semberije.nema. a po popisu iz 1991. 100 Bjeljina B ijeljina je posljednjih godina postala značajna turistička destinacija u pogledu razvoja banjskog. blizina graničnih prelaza koji su povezani savremenim asfaltnim putnim mrežama sa svim dijelovima Republike Srpske. u izvorima poznat kao Kruševo. Drina postaje ljeti glavno izletište kupača izviđača. god.

The Drina River is assumed to be one of the most beautiful rivers in former Yugoslavia. is located in a picturesque area on the road to Višegrad-Užice. The old town Dobrun It is located next to the monastery Dobrun.500 inhabitants and just the town about 8. the bridge without a peer. For the construction of the bridge the stone was used that was brought from the mines in the area of today’s Višegrad thermal resort. Višegrad’s thermal resort Višegrad’s thermal resort is located 5 km in the north from Višegrad. Baths Vilina Vlas in Bijeljina Bjeljina B ijeljina has been recently an important tourist destination in regards to development of 101 Tourism BiH • October 2009 . It has the shape of one nave basilica and without fresco writing. It was built in the oriental style and represents the master piece of the then architecture. During the stone digging the workers discovered the spring of mineral water and soon found out that the wounds they got while working healed much faster than ordinary. Osman pasha conquered this town in 1544 and it stayed under the Turkish authority until the Berlin Congress in 1878 when the entire Bosnia and Herzegovina was taken over by the Austria-Hungary. which is the natural habitat for the endemic species the Serbian spruce. He was one of the great Ottoman army leaders of Bosnian origin and at the peak of his power he ordered that the bridge should be made over the Drina. The bridge over the Drina The bridge in Višegrad over the Drina is an endowment of the Grand Vizier Mehmed-pasha Sokolović. The hamam is still in use and is being hired for an hour. The bridge is one of the most important national monuments of Bosnia and Herzegovina. Višegrad was mentioned for the first time in 1433 when it belonged to the powerful Serbian noble Pavlović family. under whose authority was the medieval town Dobrun also.488 ha) and “Kamenica” (3.842 ha). Hamam in the Višegrad’s thermal resort Hamam (Turkish bath) was made during the construction of the famous bridge over the Drina in 1575. It is estimated that the municipality of Višegrad has about 13. known even in the 15th century. The municipality of Višegrad has the surface of 448 square km. The Drina River is the natural beauty that shoul be singled out. The bridge was built in the period between 1571 and 1577 and it was built by those days’s most renowned architect Kodža Mimar Sinan. 12 km away from Višegrad in the cliff of the Rzav River. Višegrad išegrad is located in the utmost east of the Republic of Srpska. One who searches will always find enough reasons to come to Trebinje and it will always answer back warmly and generously. When AustriaHungary came Višegrad got the contours of a town. as well as the northern part of the municipality of Višegrad that borders with the National park Tara. it was registered at UNESCO’s list of the world cultural heritage. Jovan’s church In the past it was built from wood to the full. They attributed that beneficial remedy to the mineral water they bathed and it was decided then for the hamam to be made. 16 km from the border with Serbia. The monastery Dobrun The monastery Dobrun. and average altitude is 324 m. and in July 2007. 150 metres high in the rocks.000. According to the Turkish sources. It was famous for its impetuousness in the past and the rafters who tamed its rapids. Banja Vilina Vlas u Bijeljini • V Two hunting grounds are registered in the area of the municipality of Višegrad: the Hunting groun “Ponos” (38. St. It is placed in the thick pine woods at the altitude of 414 m. or Bosnia and Herzegovina.tional importance in the development of the hunting tourism. This used to be the most famous medieval town in this region. in sources known as Kruševo.

ribolovnog i ostalih vidova turizma. Lučna brana je kulturno-istorijski spomenik i pod zaštitom je države. Gacko odručje opštine Gacko obuhvata površinu od 736 km² na kome živi oko 11. izletničkog. Utvrđenje se sastoji od donjeg i gornjeg grada i u osnovi ima pravugaoni oblik. Nikole u selu Srđevići. Iz bogate riznice kulturno-istorijskog naslijeđa možemo pomenuti srednjovjekovnu Crkvu sv. košarku. umjetnika i pjesnika.Rekreativcima i sportskim ekipama su na dohvat ruke tereni za rukomet. grad Ključ i druge znamenitosti i sakralne objekte. bistre planinske rijeke i Panorama Gacka • P druge atraktivnosti koje rijetko gdje možemo sresti u tolikom broju na jednom mjestu. a zatim hladi do željene temperature. otvoreni olimpijski bazen kao i dva mala i dva dječja bazena sa različitom temperaturom jer se bazeni pune termalnom vodom temperature 75 stepeni. Kulturno-istorijske vrijednosti gatačke opštine svjedoče o dugoj i burnoj prošlosti ovog kraja. Na području Gacka postoje tragovi raznih kulturnih strujanja kao rezultat istorijskih zbivanja. Njegova smaragdno zelena i bistra voda nerijetko privuče turiste koji tokom ljeta ovuda prolaze prema moru. odbojku. seoskog turizma u čemu. Nekada omiljeno mjesto za odmor mnogih glumaca. kamenim jezikom zbore o čovjeku i životu. Posebnu pažnju Bijeljina posvećuje razvoju ruralnog. izgradila je crkvu pred gradom. jezero Klinje je pravi dragulj u ovom dijelu visoke Hercegovine. šumski kompleksi. U reljefu ovog područja ističe se prostrano Gatačko polje i vijenci visokih planina koje ga okružuju. planinskog. seoskog. bilježi izuzetne rezultate. Jezero Klinje je prava atrakcija na samo par kilometara od magistralnog pravca što vodi prema moru. pisan na pergamentu za potrebe crkve u Srđevićima. . lovnog. Kompletan prostor krase predivni tereni idealni za razvoj zimskog. ćerka kneza Lazara i udovica Balšića. Panorama of Gacko 102 Turizam BiH • listopad 2009. njegovog najvažnijeg grada u kome je izdao najviše povelja. osobito u posljednje vrijeme. Dva topa sa ovog utvrđenja prenesena su u Zemaljski muzej u Sarajevu. Poslije mnogo lutanja sa oštećenim tekstom i isječenim zapisima dospio je u manastir na Neretvi gdje se čuva i izlaže kao značajan eksponat starog duhovnog života Gacka. Grad Ključ se nalazi nedaleko Gacka.000 stanovnika. nekropole sa stećcima. Njegova žena Jelena. koja su determinisala tok i oblik urbanog i kulturnog razvoja sve do danas. što su bezimeni kamenodjelci znakovima i riječima uklesali i koljensko kazivanje dolazećim ostavili. tenis. Stećci – stotine i hiljade nijemih kamenih kazivača rasutih po ravnici i brdima oko gatačkog polja. U manastiru Žitomisliću se čuva Minej iz 14. Ključ je išao u red najvažnijih gradova Hercegovine.vijeka. pa se iznad najstarije brane na Balkanu zadrže i po nekoliko dana. a sagradio ga je srednjovjekovni gospodar Zahumlja Sandalj Hranić. Nalazi se u istočnom dijelu planinske Hercegovine.

About five thousands of tourists every year visit the museum of Semberija. Stećaks – hundreds and thousands of these speechless stone tellers scattered about the lowlands and hills around the Gacko field speak in the stone language about the man 103 Tourism BiH • October 2009 . The town had 36. transit. tennis. the Olympic size swimming pool. chronic gynaecological diseases. During the summer Drina becomes the main resort for the bathSredište Gacka • Centre of Gacko ers.000 inhabitants live. and according to the census from 1991 it counted 96. Serbia. mountain. and big number of books and historical records. His wife Jelena.thermal resort. mild neurosis. excursion. The entire region is ornamented by beautiful grounds ideal for the development of winter. which has numerous exhibits in archaeological. Cultural-historical values of the municipality of Gacko witness about the long and tumultuous past of this region. fishing and all other aspects of tourism. it got to the monastery on the Neretva where it has been kept and exhibited as an important exhibit of old spiritual life of Gacko. forest grounds. diabetes. Two cannons from this fortification had been transferred to the National Museum in Sarajevo. fishing. mild climate and the tradition of land cultivation and producing the healthy food. volleyball. From the rich treasury of cultural-historical heritage we can mention the medieval church of St. The spacious Gacko field and the mountain chain that surrounds it stand out in the relief of this area. The town Ključ is placed not far off from Gacko and it was built by medieval ruler of Zahumlje Sandalj Hranić. scouts. Ključ was his most important town where he issued the biggest number of charters. Recreationists and sports teams have at their hand the courts for handball. two small and two children pools with different temperature because the pools are filled with thermal water with the temperature of 75 degrees and then cooled as desired. religious and sports tourism. with the damaged text and cut up records. health and cultural centre of Semberija. After a lot of wandering. It is located in the eastern part of the mountainous Herzegovina. Bijeljina gives special attention to the development of the rural. Gacko T he area of the municipality extends to the surface of 736 square km where about 11. and chronic gastritis and rehabilitation post-rheumatic conditions of extremities. while today the municipality has 150. educational. village tourism and lately has great results from it. and it has become a true ecological oasis of healthy and clean nature.000. Nicolas in the village of Srdevići. the town Ključ and other sights and sacral buildings. Ključ was in the line of the most important towns in Herzegovina. The area of the municipality of Bijeljina holds the surface of 734 square kilometres. economic. written on a parchment for the need of the church in Srdevići. The town of Bijeljina is the administrative. a daughter of prince Lazar and the widow of Balšić built the church in front of the town. With the railroad direction Bijeljina-Šid the town is connected with the railroad direction BelgradeZagreb. closeness to the borders that are connected with the modern asphalt roads with all parts of the Republic of Srpska. the Federation of BiH. Bijeljina is the municipality centre of the low Semberija and slight hilly land of the Majevica Mountain. Montenegro and Croatia. basketball. the stećak necropolises. hunting. rural. ethnographical and historical part. where in modern equipped medicinal block are successfully healed all kinds of rheumatic diseases. The fortification consists of the lower and upper town and it has rectangular base. The characteristics of this region are fertile ground.796 inhabitants. Thermal resort Dvorovi has got the thermo-mineral water with sodium-calcium-hydro carbonate structure.187 inhabitants then. campers. In the Gacko region there are traces of various cultural circulations which are result of historical happenings that determined the course and form of urban and cultural development until today. clear mountain rivers and other attractiveness that can rarely be found in one place in such a big number.000 inhabitants and the town itself about 70. fishermen and all the nature lovers. hunting. In the monastery in Žitomislić a Minej from the 14th century is kept.

nezaobilazan da krenete bilo kuda. godine pominje se kao mjesto odakle se srebro transportovalo za Dubrovnik. a njena teritorija prostire se na 387 kvadratnih kilometara. Srednji i Gornji grad. kao i izvorište Sutjeske i Neretve. plovidbu i uživanje. odnosno Trebišnjice. Oko Zvornika kao važne strateške tačke otimali su se srpski despoti. za navodnjavanje Gatačkog polja. dok se na jezeru možete kupati. Bijeljinu. posjeduje bogato kulturno-istorijsko naslijeđe. Pretpostavlja se da su je sagradili bosanski feudalci i Mađari. Grad leži na istočnim obroncima Majevice na nadmorskoj visini od 146 metara. poznati po svom gostoprimstvu. Karađorđevića. otvoreni i ljubazni.Projektovao ju je francuski inženjer Krantz. za Beograd. kojoj se pripisuje podizanje starog zvorničkog grada. Iz tog perioda potiče i legenda o prokletoj Jerini. do 1896. Drinskom pravcu. prirodne ljepote. U tom periodu sastojao se iz dva dijela: Tvrđave i Donje Varoši. ženi Đurđevoj. Rafting na Drini • Brza. Tuzlu. Grad čine tri međusobno povezana dijela: Donji. a gradila je za svoje potrebe Austro-Ugarska od 1891. Sarajevo. na lijevoj obali rijeke Drine. Mađari i Austrijanci. hladna i bistra rijeka Drina pogodna je za splavarenje. zdravu hranu. a nadograđivali i uređivali Austrijanci. Preko tri mosta na rijeci Drini odvija se drumski i željeznički saobraćaj sa svim dijelovima Republike Srbije. Z vornik se nalazi na raskrsnici važnih puteva. iznajmiti kajak. kanu ili narodni čamac te tako na najbolji mogući način razgledati bogatu prirodu i okruženje. Srednjovjekovna tvrđava-Đurđev grad Stara. od kojih je najperspektivniji seoski turizam. 56 nekropola sa oko 800 stećaka ( tri su sa natpisima a 44 imaju reljefne ukrase). Sve to jasno kazuje zbog čega je Gacko vjekovima bilo ljetovalište srednjovjekovnih bosanskih kraljeva i rafiniranih plemića stare Dubrovačke Republike. Opština Zvornik se nalazi u sjeveroistočnoj Bosni. a prije svega Zvorničani su dobri domaćini. rafting. . tradicionalne kulturne manifestacije. Turci. Rijeka Drina i Zvorničko jezero sa raznovrsnim ribljim fondom pružaju izuzetne uslove za sve vrste ribolova. koji se od 1519. Zbog veoma povoljnog prirodnog i geografskog položaja ovaj kraj 10 Rafting on the Drina Turizam BiH • listopad 2009. ali dobro očuvana srednjovjekovna tvrđava. Građena je od gatačkog kamena i pepela lave sa Vezuva kao vezivnog materijala. Zvornik je naseljen još oko prije tri hiljade godina. godine pominje pod imenom Zvonik. kampovati. Rimski tragovi pokazuju da je kraj oko Zvornika bio gusto naseljen i da je rimskim utvrdama bio dobro zaštićen. Kraj je bogat riječnim tokovima i na njemu se nalaze izvorišta Mušnice. kao i veliki broj pećina i jama. dobre restorane. koja na brdu iznad Zvornika dominira svojim zidinama i kulama. rijeku Drinu i Zvorničko jezero. Od 1428. Banja Luku. Brojni rimski tragovi nađeni su i u okolini Zvornika. proglašena je spomenikom kulture Bosne i Hercegovine. tzv. zasada je u upotrebi samo za pješake. a stari most Kralja Petra I. Iz rimskog perioda na 234 lokaliteta nalaze se 1404 objekta. Ovaj kraj raspolaže brojnim prirodnim i antropogenim vrijednostima koje pružaju mogućnost za razvoj različitih oblika turizma.

good restaurants. Its emerald-green and clear water often attracts tourists who pass by this place during the summer going to the sea so they stay for couple of days above the oldest dam in the Balkans. The Klinje Lake is a real attraction just few kilometres away from the main road that leads to the coast. for the irrigation of the Gacko field. and its territory extends to the area of 387 square kilometres. Medieval fortress Đurđev town Old. which was first mentioned in 1519 under the name Zvonik. tell the stories that nameless stone-carvers chiselled in with signs and words. healthy food. left the ancient stories to ones who will come. the Klinje Lake is a real jewel in this part of the highlands Herzegovina. Tuzla. here are the springs of the Mušnica. artists and poets in the old days. but well preserved medieval fortress that dominates the town with its walls and towers on the hill above Zvornik was declared a cultural monument of Bosnia and Herzegovina. 10 Zvornik Z vornik is located at an important crossroads. The town is situated on the eastern slopes of Majevica Mountain at the altitude of 146 metres on the left bank of the Drina. traditional cultural festivals. From that period originates the legend about doomed Jerina. and the old King Petar I Karađorđević Bridge is in use only for pedestrians. Serbian despots. All this clearly show why Gacko has been for the centuries the summer resort for medieval Bosnian kings and sophisticated noblemen from the old Dubrovnik republic. Turks. Middle and the Upper town. Banja Luka. years ago. There are 1404 objects at 234 localities from the Roman period. camp. Since 1428 it had been mentioned as a place from which the silver was transported to Dubrovnik. frank and kind. The Drina River and Zvornik Lake with heterogeneous fish stocks offer excellent conditions for all kinds of fishing. The municipality of Zvornik is situated in the north-eastern Bosnia. rent a kayak. so called Drina direction. Hungarians and Austrians scrambled Zvornik as an important strategic point. In that period it consisted of two parts: the Fortress and the Lower Town. cold and clear Drina river is suitable for log floating. natural beauties. Arch dam is a cultural-historical monument and it is under the protection of the State. and above all people from Zvornik are great hosts. Roman traces show that the area around Zvornik was densely populated and well protected inside Roman fortifications. It has got rich culturalhistorical heritage. Because of very favourable natural and geographical position this region was inhabited even 3000 Tourism BiH • October 2009 . to Belgrade. and expanded and renovated by Austrians. rafting. This region is rich in river flows. while on the lake you can swim. Road and railway traffic towards all parts of the Republic of Serbia goes over three bridges over the Drina. where the most perspective is the rural tourism. It was built from the stone from Gacko and the ashes of the lava from Vesuvius as the connective material. navigation and enjoyment. the Drina River and Zvornik Lake. canoe or the boat and like that in the best way see the rich nature and surroundings. that is Trebišnjica and springs of the Sutjeska and the Neretva and large number of caves and pits. It is presumed that it was built by Bosnian feudalists and Hungarians. The region has at its disposal numerous natural and antropogenuous values that offer the possibility for development of various kinds of tourism. The town is made up of three interconnected parts: the Lower. known for their hospitality.and life. Đurđe’s wife to whom is the building of old Zvornik town ascribed. which you cannot go around no matter where you go. Sarajevo. It was designed by French engineer Krantz and Austria-Hungary built it from 1891 till 1896 for its needs. Favourite resting place of many actors. Rapid. Numerous Roman traces have been found in Zvornik’s surrounding. 56 necropolises with about 800 stećaks (three with inscriptions and 44 have the relief ornaments).

. društvenih i drugih resursa ali i zahvaljujući izuzetnom geoprometnom položaju. te odakle ćete ponijeti lijepe uspomene zbog kojih ćete se zasigurno ponovo vraćati. Turistička mapa Srednjobosanskog kantona Tourist map of Central Bosnian Canton 10 Turizam BiH • listopad 2009. rekreirati. svakako predstavlja jedinstvenu • i cjelovitu turističku destinaciju sa nizom mikro-lokaliteta i turističkih atrakcija koje vrijedi posjetiti. biser aktivnog odmora S rednjobosanski kanton. dok razvoj sportsko-rekreativnog turizma uvjetuje planina Vlašić. na osnovu mnogobrojnih prirodnih. gdje se možete odmoriti. privrednih. koji Srednju Bosnu povezuje sa značajnim putnim pravcima. kušati srednjobosanske specijalitete.Srenjobosanski kanton Razvoj tranzitnog turizma Srednjobosanskog kantona uvjetovan je geografskim položajem.

Central Bosnia Canton The development of transit tourism of Central Bosnia Canton is determined by the geographical position. taste Central Bosnian specialties and the place from which you’ll take nice memories and because of it you’ll come back again for sure. Jajce Nihad Korić Tourism BiH • October 2009 10 . ased on numerous natural. economic. where you can rest. Central Bosnian Canton surely represents a unique and complete tourist the pearl of active rest B destination with the line of micro-localities and tourist attractions worthy of visiting. social and other resources. while the development of the sports and recreational tourism is determined by the Vlašić Mountain. take recreation. but also the exceptional geo-traffic position that connects Central Bosnia with important roads.

Sa ukupnom površinom koja iznosi 3 199 km² i planinsko-kontinentalnom klimom. U oblasti poljoprivrede preovladavaju žitarice. hematiti i limoniti. Ovo veoma važno raskršće bosanskohercegovačkih pa i evropskih puteva na različite načine privlači mnogobrojne turiste. Najznačajnije komunikacije protežu se dolinama rijeka Lašve i Vrbasa. te iz Bugojna za pravac Livno -Split). a obuhvata slivove rijeka Vrbasa. a najviše se uzgajaju goveda. termalne i mineralne vode). Srednja Bosna. žive. rude gipsa. povrće i krmno bilje. koju je moguće posjetiti tokom cijele godine. kulture i prirodne baštine. Zanasovići. Na osnovu darežljivosti prirode i kulturno-historijskog blaga u Srednjobosanskom kantonu tokom vremena razvili su se razni oblici turizma. Srednjobosanski kanton predstavlja sasvim ugodno područje i atraktivnu turističku destinacija. Radovan. Kao najvažnija grana poljoprivrede dominira stočarstvo. Srednjobosanski kanton raspolaže i sa više značajnih industrijskih kapaciteta u oblasti metaloprerađivačke. rude aluminija-boksit. na prostoru od 325. bakra. olova i cinka. te građevinski materijali. kulturno i historijski. Ždrimačka. a po zoogeografskom karakteru Srednja Bosna pripada srednjoevropskom alpskom pojasu uz postojanje endemskih vrsta. čemu su svjedoci i brojne utvrde i druga zdanja na obroncima planina i obalama rijeka. rude željeza-magnetit.000 hektara. gdje se i nalaze važna urbana naselja. Pasje. kroz svoje po• hode imali su potrebu da se zadrže u Srednjoj Bosni. rude kvarcita. tradicije. odnosno Neum.1% površine Federacije BiH. koze i konji. drvne i kožne industrije. koji svjedoče o prošlim vremenima. dajući upečatljiv štih ovom području.S rednjobosanski kanton . Srednjobosanski kanton je bogat vodama. zemni plin. a pri tom iskoristiti svoj boravak za razgledanje i upoznavanje bogate prošlosti. brojni vladari domaćeg i stranog plemstva. oduvijek se ponosila velikanima na polju kulture. uvezana svojim općinama privredno. Srednjobosanski kanton zauzimajući 12. . te se na području Kantona nalazi sedam jezera: Plivsko. mrki ugalj. Uz vegetaciju srednjoevropskog karaktera na ovom području se mogu pronaći i neke tipične vrste južne flore.000 stanovnika. Na području Srednjobosanskog Stari grad Travnik Old Town Travnik 10 Turizam BiH • listopad 2009. nauke. umjetnosti i sporta. Centralni geografski položaj Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna povezuje tranzitne pravce sjeverozapad-jugoistok (Bihać-Travnik-Sarajevo-Goražde) i sjeveroistok-jugozapad (Tuzla– Zenica–Travnik–Bugojno–Mostar–Ploče. Lašve i Lepenice. Prokoško. ponosan je na svojih 12 općina od kojih svaka posjeduje niz oblika selektivne turističke ponude sa specifičnim destinacijama. gdje živi i djeluje oko 270. Osim toga. te se svakako na licu mjesta uvjeriti zašto Srednja Bosna nosi epitet „Turističkog bisera aktivnog odmora“. Hodžića). Privredni resursi koji se nalaze na ovom području su veoma različiti i značajni kako za Srednjobosanski kanton tako i za cijelu Bosnu i Hercegovinu (lignit. ovce. (Veliko Ždrimačko.Geografsko je jezgro Bosne i Hercegovine.

Hodžića). The visitors can use their stay here for seeing the sights and learning about the rich history.pearl of the active rest”. Central Bosnia. but also to the ingenuity and hospitality of the people in the area of Central Bosnian Canton the mountain tourism is present through the whole year. and there are seven lakes at the area of the Mrki medvjed • Bear Canton: Plivsko.000 hectares. And in the field of agriculture the corn. With the total surface of 3. copper. wood and leather industry. Central Bosnian Canton has also a number of important industrial capacities in the field of metal-working. Pasje. connected with its municipalities in economy. lead and zinc. many rulers of the foreign and local nobility had the need to stay for a while in Central Bosnia during their campaigns. Prestigious award “The Silver Snowflake” that Vlašić got as the best ski centre in the former state speaks about the benefits and beauty 109 Tourism BiH • October 2009 . Central Bosnia Canton is very pleasant region and attractive tourist destination for visiting during the whole year. Mountain tourism is especially recognized after XIV Winter Olympics in Sarajevo. where about 270. thus giving it a distinct atmosphere.199 square km and mountainous – continental climate. Neum. 1984. Economic resources in this area are very different and important for Central Bosnia and the entire Bosnia and Herzegovina also (lignite. and it embraces the confluences of the rivers Vrbas. quartzite. science. iron-magnetite. hematite and loess. Zanasovići. vegetable and forage crops prevail. culture and natural heritage and find out at the spot why Central Bosnia holds the epithet of the “Tourist tral Bosnia belongs to the middle European Alpine strip with some endemic species. Beside the vegetation of middle European characteristics one can find some typically southern species of flora. natural gas. which is witnessed by numerous forts and other buildings at the tops of the mountains and on the river banks. and construction materials. culture and history. goats and horses are bred the most. aluminiumbauxite. Based upon the generosity of the nature and culturalhistorical treasure in the Central Bosnian Canton different kinds of tourism developed during the time. Thanks to the natural potentials and cultural-historical characteristics. The most important roads go through the valleys of the Lašva and Vrbas Rivers where the important urban places are also placed. so since 1977 till 1990. Central geographical position of the Central Bosnia Canton connects the transit routes northwest – southeast (BihaćTravnik-SarajevoGoražde) and northeast – southwest (Tuzla-Zenica-Travnik-Bugojno-Mostar-Ploče. mercury. Radovan. Central Bosnian Canton is proud of its 12 municipalities out of which each has the number of the types of the selective tourist offer with particular destinations. tradition. This. because the visitors are offered various favourable conditions during the summer and the winter season. sheep. and cattle.1 % of the area of the Federation of BiH extended across 325. and from Neum to the route Livno-Split). Japan and USA participated on 90 meter ski-jump. This beauty of Travnik has gained much recognition. thermal and mineral waters). As the most important agricultural branch dominates the cattle-breeding. when our ski-centre “Vlašić” at Bobanovac on the mountain Vlašić was spare sports acclimatization centre. Vlašić was known for international competition “Vlašić Europe Cup” where competitors from 10 European countries. Prokoško. ores of gypsum. Ždrimačka (Big Ždrimačko. Besides. coal. arts and sports. very important Bosnia and Herzegovina and European crossroads attracts numerous tourists in many ways.000 people live and work. and according to the zoo-geographical characteristics CenTaking up 12. has always been proud of its great men in the field of culture. Lašva and Pecanje na brzacima • Fishing on rapids Lepenica. Central Bosnia Canton is rich with water.

O pogodnostima i ljepotama ove planine govori i prestižno priznanje „Srebrena pahuljica“. Ljubiteljima planinarenja i prirodnih ljepota srednjobosanske planine Bussines centre of Vitez 110 Turizam BiH • listopad 2009. Inač. zmajarenje. Planinarenje. staze za šetnju. Pomenute planine predstavljaju jedinstvenu i savremenu cjelinu sa velikim brojem vikendica. te je tako od 1977. ali i snalažljivošću i gostoljubivošću domaćina. koji zadovoljavaju evropske standarde hotelijerstva. posebno nakon XIV. boardinga. šetnje najljepšim predjelima Vranice. te se stvore uslovi za alpsko i nordijsko skijanje. godine. kada je i naš ski-centar „Vlašić“ na Babanovcu na planini Vlašić imao status Rezervnog sportskog aklimatizacijskog centra. sportske igre (fudbal. planinski turizam zastupljen je svih 365 dana u godini. a gdje postoji i više manjih skijališta sa pratećim objektima kao što su Vran kamen (Brusnica). u kojem su na 90-metarskoj skakaonici. godine do 1990. onoga što naše planine nude.kantona zahvaljujući prirodnim potencijalima i kulturno-historijskim značajkama.. Planinski turizam na našem području je prepoznat.. kojim se Vlašić Poslovno središte Viteza • okrunio. snow safarija. hotela. noćnih provoda. brdski biciklizam. kao najbolji ski centar u bivšoj državi.motela i pansiona. Na našem području oblike rekreacijskog planinarstva moguće je upražnjavati u svakoj bližoj okolini. . odlazak na njen najviši vrh Nadkrstac (2110m/n). igrališta za tenis. Ova travnička ljepotica je više puta dobijala priznanja. Vlašić bio poznat i po internacionalnom takmičenju „Pokal Vlašić Evropa Kup“. Zimskih olimpijskih igara u Sarajevu. Busovačke staje. Japana i SADa. godine. učestvovali takmičari iz 10 evropskih zemalja. Ljetni sportovi na uređenim i prirodnim terenima. Ranče i druge planine također predstavljaju značajne destinacije iz ove oblasti turizma. vožnju bicikla. Na području srednjobosanskih planina postoje mogućnosti za bavljenje raznim oblicima sporta i rekreacije.. Rostovo i dr. Bitovnja. u kojem leži Prokoško jezero koje posjetitelje očarava svojom ljepotom. odbojka. 1984. jer se posjetiteljima nude razne pogodnosti tokom i ljetne i zimske sezone. Posebno je lijepo na našim srednjobosanskim planinama kada nastupe zimski mjeseci. koturaljki. Pridolci. među koje se ubrajaju i paraglajding. te odlazak na Kraljicu i na vrh Paljenik (1963 m/n) samo su mali dio u širokoj lepezi. Zabrđe. izleti. Kruščica. pored Vlašića ponosan je i na planinski masiv Vranice. Srednjobosanski kanton. ali i za mnoge sadržaje poput noćnog skijanja. pohodi na Rostovo i Vlašić uz prelijepu rijeku Ugar. košarka) i objekti slične namjene predstavljaju redovan ekvipment planinskih centara ove namjene. sankanja. turno skijanja i mnogih drugih sportskih i rekareativnih aktivnosti. Semešnica. Koprivnica.

cemeteries and other forms of religious inheritance are just part of what is situated the area of Central Bosnian Canton. Pliva. churches. Semešnica. growth and develop of game in the area of our Canton. basketball) and buildings for similar purposes represent regular equipment of the mountain centres. Pavlovica. jaunt. roller-skating tracks. Besides Vlašić. Besides the trend of modern tourism. Thanks to the long-lasting tradition of hunting and existence of many hunting clubs that work in Central Bosnian Canton. In the area of Central Bosnian mountains there are possibilities for practicing different kinds of sports and recreation like paragliding. volley-ball. Diversity of the natural vegetation of forests and other available natural resources provide ideal conditions for breeding. roe-buck. Numerous drawings and images of hunters and haunt on stećaks (standing tombstones) and names given to some places by huntinggrounds witness about the ancient presence of hunting in the area of Central Bosnian Canton so hunting tourism represent important tourist offer in this area. sport games (football. chamois. then going to Kranjica. Raduša and others are habitats of big and other game (bear. long before the idea of tourism had defined completely. walking over the most beautiful parts of Vranica. Kozica. Gole mountains. Ugra. and there are also a number of smaller ski slopes with supporting buildings like: Vran kamen (Brusnica). is also developing here. Summer sports on arranged and natural grounds. and are also attractive during the whole year. tour skiing and lots of other sports and recreational activities. Kruščica. night fun. there were people who made pilgrimages. mountain cycling…Central Bosnian mountains make a true pleasure for body and soul to the lovers of mountaineering and natural beauties. in this area. huchen. Busovača mountains. there are huge preconditions for development of rich and high quality hunting tourism in our area.e. boarding. which enchants the visitors with its beauty. Lašva. Bitovnja. etc. sledging. Central Bosnian Canton is also proud of mountain massif Vranica where is the Prokoško Lake situated. but also for lot of other purposes like night skiing. With its rivers. going to its highest peak Nadkrstac (2110 m). when pilgrims from various regions come and gather. grayling. motels that comply with the European standards of hotel industry. Mentioned mountains represent a unique and modern unit with numerous weekend cottages.of this mountain. lynx. Today. Lepenica. In our area it is possible to practice all types of recreational mountaineering in all of the sur- roundings. Mountaineering. Ranče and other mountains also represent important destinations in this field of tourism. snow safari. one of the oldest forms of travelling – pilgrimage. hotels. visited interesting places that they inherited from their predecessors or other cultures and civilisations. The anglers are proud of catch of brown trout. because they have offer suitable for every season of the year. suitable climate conditions. walking. Forests in the area of central Bosnian Canton belong to the hunting-productive areas. Koprivnica. Spiritual culture of Central Bosnia is first of all reflected in the biggest European Moslem meetingplace “Ajvatovica” near Donji Vakuf as well as in the celebration of catholic holiday of St. wolf. tennis courts. hang-gliding. Rostovo etc. Vranica. and in that way fulfilled their need for spirituality and practicing religion. It is especially nice on our Central Bosnian mountains during the winter months. rich flora and fauna make Central Bosnian Canton a well known and appreciated destination for fishing and developing the fishing tourism. Since the ancient times and the motives for travelling. John in Podmilačje near Jajce. Bila. when the conditions for Alpine and Nordic skiing are made. Numerous clean rivers and lakes. and in that way satisfy their spiritual needs. to peak Paljenik (1963 m) are just a small part in the range of the things our mountains have to offer. Central Bosnia represent an attractive area of tour111 Tourism BiH • October 2009 . Colourful mosque and Jesuitical secondary school in Travnik Moslem monastery in Vukelići and Oglavak near Fojnica and numerous mosques. i. Inač. Mountain wide spaces of Vlašić. Vrbas. cycling. Fojnica. Busovačke staje. there are many centres and destinations of religious and traditional tourism that represent rich religious and traditional inheritance based on which religious tourism developed in these centres so we can say that Central Bosnian Canton has a rich treasury of religious and traditional tourism. mausoleums. Semešnica. Pridolci. Zabrđe. boar…). Jasenica. but also because of natural potentials. walking to Rostovo and Vlašić by the beautiful river Ugar. fox.

„Aquareumal“) i Kiseljaka. Semešnice. Šarena džamija i Isusovačka gimnazija u Travniku. Pavlovice. svjetski moderni centri. koja su naslijedili od prethodnika ili drugih kultura i civilizacija. Srednjobosanski kanton svrstavaju u poznatu i cijenjnu destinaciju za upražnjavanje i razvoj ribolovnog turizma.ribolovne ponude. crkve. Franjevački samostani u Kreševu. o čemu svjedoče narodna predanja. kod Jajca. zastupljenih na području Srednjobosanskog kantona posebno je razvijena specifična vrsta turizma banjsko-lječilišni odnosno zdravstveni turizam. a atraktivne su tokom cijele godine. jer posjetiteljima nude ponudu primjerenu svakom godišnjem dobu sa različitim sadržajima. U Srednjobosanskom kantonu postoji više prepoznatih ljekovitih vrela i izvora. Bilom. ali i zbog zastupljenih prirodnih potencijala. Raznovrsnost 112 prirodnog rastinja šuma i drugi dostupni prirodni resursi pružaju idealne uslove za uzgoj. Tekije u Vukelićima i Oglavku kod Fojnice. postojali su ljudi koji su hodočastili. kada hodočasnici dolaze iz raznih krajeva i tu se okupljaju. mnogo prije nego što se potpuno profilirao pojam turizam. lipljena. Ugrom. trenutno je u samim začecima. ris. izvori termalnih i mineralnih voda i ljekovitog blata još od dav- nina su se koristili za razvoj lječilišta i zdravstvenog turizma. koja djeluju na prostoru Srednjobosanskog kantona. Ruralni turizam na našem području predstavlja veliki neiskorišteni potencijal. na osnovu koje se u tim središtima razvio vjerski turizam. Planinska prostranstva Vlašića. Ive u Podmilačju. bogata flora i fauna. Pored trenda modernog turizma ovdje se njeguje i razvija jedan od najstarijih oblika putovanjahodočašćenje. Trgovačke centre u Vitezu. Prokoško i Plivska jezera bogata su jezerskom pastrmkom i šaranom. te dati nazivi predjelima po određenim lovištima svjedoče o davnom postojanju lova na području Srednjobosanskog kantona. Vrbasom. divokoza. ali i šire. Prirodni resursi. butici i prodavaonice sa velikim izborom robe i povoljnih cijena redovno mame mnogobrojne posjetitelje. . te na taj način ispunjavali svoju potrebu za duhovnošću i prakticiranjem vjere. Banje na našem području u blizini termalnih i mineralnih voda prepoznate po ljekovitim svojstvima prerasle su u prave turističke centre.. Shoping turizam na području Srednjobosnaskog kantona je izuzetno prepoznat. Atik džamija u Fojnici. te mnogobrojne džamije. Srednja Bosna sa svojim rijekama. predstavlja atraktivno područje turističko. Zbog postojanja veoma korisnih svojstava termomineralnih i mineralnih voda. pogodni klimatski uslovi.. Fojnici i Gučoj Gori. Poznati zdravstveni centri moderni i specijalizirani za banjsko-lječilišni turizam u Kantonu. Fojnicom. Duhovna kultura Srednje Bosne najprije se ogleda u najvećem evropskom muslimanskom dovištu „Ajvatovica“ kod Donjeg Vakufa. Mnogobrojni crteži i prikazi lovaca i lova na stećcima. Vranice. Busovačke planine. Gole planine. robne kuće. odnosno posjećivali zanimljiva mjesta. Plivom. vepar. Lepenicom. Od najstarijih vremena i motiva za putovanja. Zastupljene šume na području Srednjobosanskog kantona spadaju u lovnoproduktivne površine. rast i razvoj divljači na prostoru našeg kantona. Lašvom.. Na ovom području ribolovci se ponose ulovom potočne pastrmke.. vuk. Danas postoji mnogo centara i destinacija vjerskog i tradicionalnog turizma koji predstavljaju bogatu vjersku i tradicionalnu ostavštinu. Jasenicom. groblja i drugi oblici vjerskog naslijeđa samo su dio onoga što se nalazi na području Srednjobosanskog kantona. postoje ogromni preduslovi za razvoj kvalitetnog i bogatog lovnog turizma na našem području. srndać. turbeta.) Mnogobrojne čiste rijeke i jezera. Kozicom.. Turizam BiH • listopad 2009. te na taj način zadovoljavaju svoje duhovne potrebe. Raduše i drugih staništa su visoke i druge divljači (medvjed. ali predstavlja budućnost razvoja turizma. te lovni turizam svakako predstavlja značajnu turističku ponudu ovog kraja. pa stoga možemo reći da Srednjobosanski kanton baštini bogatu riznicu vjerskog i tradicionalnog turizma. nalaze se na području općina Fojnice („Reumal“. mladice. Kiseljaku i drugim gradovima u našem Kantonu svakodnevno pohode turisti iz cijele Bosne i Hercegovine. Zahvaljujući dugotrajnoj tradiciji lova i postojanja mnogih lovačkih društava. kao i po obilježavanju katoličkog praznika Sv. koji su preuzeli vodeće mjesto u ovoj oblasti turizma u Bosni i Hercegovini.pričinjavaju istinski užitak za dušu i tijelo. lisica. Izgrađeni po uzoru na evropske modele.

world modern centres. recognized by curative features have developed into a real tourist centres. “Aquareumal”) and Kiseljak. Natural resources.ist-fishing offer. There is a number of recognized curative springs and wells in Central Bosnian Canton witnessed by popular tradition. modern and specialized for spa-sanatorium tourism in our Canton. Shopping tourism is highly recognized in the area of Central Bosnian Canton. springs of thermal and mineral waters and curative muds ever since the ancient times have been used for development of the sanatoriums and health tourism. Cultural-historical heritage of Central Bosnian Canton Central Bosnia is proud of its cultural-historical heritage. Famous health centres. i. health tourism. The data about the existence of over 1000 stećaks from medieval Bosnia with the necropolises with 100 stećaks. Prokoško Lake and Pliva Lakes are rich with lake trout and carp. Because of the presence of very useful features of thermo-mineral and mineral waters represented in the area of Central Bosnian Canton. Spas near thermal and mineral waters in our area. and also many important persons. that have taken the lead role in this field of tourism in Bosnia and Herzegovina are placed in the municipality of Fojnica (“Reumal”. Shopping malls in Vitez. boutiques and shops with great variety of goods and favorable prices attract numerous visitors. but it represents the future of the development of the tourism. about hundreds of • Pliva falls in Jajce Slapovi Plive u Jajcu Tourism BiH • October 2009 113 . This area is the place from which many important events and documents originate. are visited by tourists from entire Bosnia and Herzegovina and broader every day.e. Built on the European model. Kiseljak and other towns in our County. Rural tourism in our area represents great unexploited potential and is in the very beginning at the moment. supermarkets. a specific type of tourism had devel- oped – watering-place health resort.

Stećak Radojici Biliću iz 14. Jajce i dr. kod Bugojna). odnosno „muzej pod vedrim nebom“ njeguje više od 22 nacionalna spomenika. stoljeća. Najznačajniji kulturno-historijski objekti kojim se ponosi busovački kraj su: grad Medvjedgrad iz XII. stoljeća. obilježilo je naseljavanje ovog kraja. Na području Jajca pronađene su mnoge značajne kulturno-historijske znamenitosti. koju je podigao graditelj Jajca.n.) te franjevačkim samostanima u Fojnici i Kreševu i mnogim drugim kulturnohistorijskim tragovima upućuju na zaključak da se radi ne samo o vrijednim dokumentima i predmetima već i o bogatoj prošlosti. Sulejmanbegova džamija u centru naselja. turbe Abdul-Mumina Šljivića. e. koji je najstariji spomenik u Jajcu i potiče iz 4. što svjedoče grobovi starih Ilira u dolini rijeke Kozice. Bogat je kulturnohistorijskim spomenicima i jedan je od najbolje očuvanih srednjovjekovnih gradova.e. te srebrni novac Ilira (Apolonie) pronađen na području Kaonika. od posuđa i nadgrobnih ploča do carskog novca. sa posebnom ornametikom i estetskom vrijednošću (nalaz star oko 1000 g. Medvjed kula. a nalaze se pod zemljom. te predstavljaju hram i podzemnu grobnicu posljednjeg bosanskog kralja. srednjovjekovna tvrđava.). gdje postoje ostaci soba u stijenama i katoličko groblje. Svaki grad u Srednjobosanskom kantonu sam priča svoju priču iz davnina. nekropole stećaka u Starom Selu. p. Tvrđava (kastel. ŠejhSulejmanovo turbe. n. stoljeća. Drvena džamija. ali i stvaralačkoj radinosti ljudi ovoga kraja. te brončani mač iz Velikog Mošunja. a potiče iz XVI. Na području samog grada pronađeno je dosta ostataka iz rimskog perioda..Hotel Vlašić • Hotel Vlašić • Bosnian ćevap Bosanski ćevapi Kulturno-historijska baština SBK/KSB Srednja Bosna je ponosna na svoju kulturno-povijesnu baštinu. misteriozne katakombe. Grad Donji Vakuf nalazište je turbeta Mejtaš Mehmed-paše Miralema. U fojničkom kulturno-historijskom naslijeđu značajno mjesto zauzi- Turizam BiH • listopad 2009.st. među kojima se posebno ističu hram boga Mitre. grad iznad Putiša iz XIII. Ovo područje predstavlja pozornicu. ali su također iznjedrene i mnoge znamenite ličnosti. ranohrišćanske bazilike Oborci. Kraljevski grad Jajce. pronađen u naselju Pod. stotine arheoloških 11 iskopina i nalaza skupljenih u muzejima (Travnik. citadela). stoljeća p. koje potiče iz 18. Na ovom tlu pronađen je najstariji pisani spomenik na bh tlu (umbro-etrurski natpis na posudi iz VI.-XV. pa je tako grad Travnik kroz historiju poznat kao sjedište bosanskih vezira. utvrda Hum. stoljeća. Kastela na planini Zahor. na kojoj su nastali mnogi važni događaji i dokumenti. . Neolitsko doba. Samo podaci o postojanju preko 1000 stećaka iz srednjovjekovne Bosne sa nekropolama od po 100 stećaka. te kao rodno mjesto nobelovca Ive Andrića. koje uz sebe vežu brojne legende. stoljeća i Terhušin mlin.

Wooden mosque.archaeological excavations and finds collected in the museums (Travnik. and Ahdnama. etc. and creative activity of the people of this region. domed burial site of Šejh-Sulejman… Population of this area marked the Neolithic period what is witnessed by the graves of ancient Illyrians in the valley of the Kozica River and silver coins of Illyrians (Apolonie) found in the area of Kaonik. Fortress (kastel. It is rich in cultural-historical monuments and is one of the most preserved medieval towns.. which have many legends connected with them. Fojnica’s coats of arms. B.000 books from all fields of world and religious literature. among which especially prominent is the temple of god Mithras.. Castle on the mountain Zahor. where are the remains of rooms in the stone and a Catholic graveyard left. Stećak for Radojica Bilić from 14 century and Terhuša’s mill. kept. placed under the ground. C. In Fojnica’s cultural-historical heritage a remarkable place take the mosque Atik built in 1551. mostly case shaped. but also a rich past. Each town in Central Bosnian Canton tells its ancient story. necropolis of stećaks in Staro Selo. and represent the temple and an underground tomb of the last Bosnian king. Jajce. Many important cultural-historical sights were found in the area of Jajce.) and Franciscan monasteries in Fojnica and Kreševo. one of the oldest law documents in Europe. citadela). domed burial site of AbdulMumin Šljivić.. so the town of Travnik is known through the history as the centre of Bosnian viziers and as the birth place of Nobel Prize-winner Ivo Andrić. Medvjed (Bear) tower. mysterious catacombs. The oldest written monument in Bosnia and Herzegovina (umbra-Etruscan inscription on a vessel from VI ct. In the area of Gornji Vakuf there were numerous medieval stećaks found. 13 incunabula. three Moslem monasteries of Našibendijski order .) were found in this area. fortHum. C. the oldest monument in Jajce and comes from 4 ct. The royal town Jajce – “museum under the open sky” cares for 22 national monuments. a medieval fortress built by the builder of Jajce. and many other cultural-historical traces suggest the conclusion that the word is about not only valuable documents and objects. found in Pod. Franciscan monastery known for its library and museum. Sulejmanbeg’s mosque in the centre of the place from XVI ct. The town of Donji Vkuf is a finding site of domed burial site of Mejtaš Mehmed-pasha Miralem from 18 ct. and there are Monastery in Fojnica Tourism BiH • October 2009 11 . where are 40. and bronze sword from Veliki Mošunj with special ornaments and aesthetic value (about 1000 years B. In the area of the town itself lot of Roman remains was found: from pottery to Samostan u Fojnica • tombstones and imperial money. early Christian basilica Oborci. near Bugojno). The most important cultural-historical buildings that Busovača area is proud of are: Medvjedgrad from XII ct. a town above Putiš from XIII-XV ct...

Skijaški sportski centar na Vlašiću maju džamija Atik, izgrađena 1551. godine, tri tekije nakšibendijskog reda, Franjevački samostan poznat po svojoj biblioteci i muzeju, u kojem se čuva oko 40 000 kjiga iz svih oblasti svjetske i religiozne literature i incunabule, njih trinaest, fojnički grbovnik, te jedan od najstarijih dokumenata o pravima na evropskim prostorima. „Ahdnama“. Na području Gornjeg Vakufa pronađeni su mnogobrojni srednjovjekovni stećci, uglavnom sandučasti, a ima ih preko 580. Kreševo je u historiji poznato po drevnom franjevačkom samostanu, koji se prvi put spominje sredinom XIV. stoljeća, a Kameni most u selu Vranci predstavlja najstariji sačuvani objekat sa autentičnim izgledom i neodređenim vremenom njegove gradnje. Historijsko gradsko područje Kreševo proglašeno je nacionalnim spomenikom BiH. Kiseljak, kao važno tranzitno mjesto, prije svega je poznat po svojoj tradiciji iskorištavanja mineralne i termalne vode, radioaktivnog blata i radioaktivnog plina, što ga je i svrstalo u sam vrh banjskolječilišnog turizma. Od najvažnijih
11

Skiing sports centre on Vlašić kulturno-historijskih spomenika i nalaza na području Viteza izdvajaju se: Brončani mač (X. stoljeće stare ere), ostaci ranokrščanske bazilike u Malom Mošunju, Rimski most, brojni ostaci koji ukazuju da je na području općine Vitez postojalo veliko i značajno rimsko naselje Bistua Nova – Mali Mošunj. Na području Srednjobosanskog kantona se nalaze mnogi raznovrsni oblici smještajnih i ugostiteljskih objekata, od hotela, motela, pansiona, prenoćišta, restorana, kafića, ćevabdžinica, ašćinica do velikih modernih jedinstvenih centara. Pored vrijednih kulturno-historijskih značajki i bogatih prirodnih potencijala, poznatih velikana i znamenitih ličnosti, Srednjobosanski kanton je također prepoznat i po svojoj gastronomskoj ponudi. Tajne travničkih ćevabdžija ostaju iza njihovih vrata, ali redovno privlače mnoge turiste i domaće stanovništvo, koji se stalno vraćaju po nove porcije. Također spravljanje travničkog sira, koji je postao poznat i cijenjen i u svijetu, prenosi se generacijama i ne gubi svoju kvalietu, te i dalje nosi epitet jednog od najboljih sireva. U gastro ponudi grada Kiseljaka poznate kiseljačke pogačice punjene kajmakom mnogim posjetiteljima priušte slasne užitke. Posjetiteljima na cijelom području Srednjobosanskog kantona uglavnom se poslužuje hrana karakteristična za naše podneblje, ali svakako pored domaćih gastronomskih specijaliteta na stolovima se nude i specijaliteti europske kuhinje. Naši ugostitelji su poznati kao dobri domaćini, te će vam svakako između ostalog ponuditi i čašicu dobre domaće rakije, proizvedene na području Kantona. Srednjobosanski kanton, na osnovu mnogobrojnih prirodnih, privrednih, društvenih i drugih resursa ali i zahvaljujući izuzetnom geoprometnom položaju, koji Srednju Bosnu povezuje sa značajnim putnim pravcima, svakako predstavlja jedinstvenu i cjelovitu turističku destinaciju sa nizom mikrolokaliteta i turističkih atrakcija koje vrijedi posjetiti, gdje se možete odmoriti, rekreirati, kušati srednjobosanske specijalitete, te odakle ćete ponijeti lijepe uspomene zbog kojih ćete se zasigurno ponovo vraćati.

Turizam BiH • listopad 2009.

over 580 of them. Kreševo is known in the history for its old Franciscan monastery, first mentioned in the middle of XVI century, and Stone Bridge in the village of Vranica is the oldest preserved building with the authentic looks and undefined period of construction. Historical town area of Kreševo is declared a national monument in Bosnia and Herzegovina. Kiseljak, an important transit place, is first of all known for its tradition of using mineral and thermal waters, radioactive muds and radioactive gases what has put it in the very top of the spa-sanatorium tourism. In the area of Vitez the most important cultural-historical monuments are: Bronze sword (X ct. B. C.), remains of the early Christian basilica in Mali Mošunj, the Roman bridge, numerous remains which indicate that there was a big and important Roman settlement Bistua Nova – Mali Mošunj in the area of the municipality of Vitez. Lovci na Vlašiću •

In the area of Central Bosnian Canton there are various kinds of accommodation buildings and inns, hotels, motels, boarding houses, hostels, restaurants, cafés, kebab restaurants, and big modern multiple centres. Besides the valuable culturalhistorical characteristics and rich natural potentials, renowned people, Central Bosnian Canton is also known for its gastronomic offer. The secrets of Travnik’s ćevap makers stay behind the doors, but regularly attract many tourists and domicile population who keep coming back for more of it. Also the preparing the Travnik cheese, which has became well known in the world, is passed on generations and doesn’t loose its quality, and has the epithet of one of the best cheeses. In Kiseljak’s gastro offer famous Kiseljak’s small pogača (sweet bread) filled with cream is a delicious pleasure for everyone.

Mostly food characteristic for our region is served to the visitors in entire central Bosnian Canton, but also besides domestic gastronomic specialties, European specialities are offered. Our restaurateurs are known as good hosts, so they shall offer you among other things, a glass of good homemade brandy, produced in our Canton. Based on numerous natural, economic, social and other resources, but also to exceptional geo-traffic position that connects Central Bosnia with important roads, Central Bosnian Canton surely represents a unique and complete tourist destination with the line of micro-localities and tourist attractions worthy of visiting, where you can rest, take recreation, taste Central Bosnian specialties and the place from which you’ll take nice memories and because of it you’ll come back again for sure.

Hunters on Vlašić

Tourism BiH • October 2009

11

Županija Zapadnohercegovačka
Grgo Mikulić

Prirodna raznolikost, bogatstvo izvora pitke vode, riječnih tokova i jezera, čine ovu županiju uistinu oazom i biserom u kamenu.
sim geografskog položaja i okruženja, blizine mora, Međugorja, izgradnjom Jadransko-Jonskog koridora kao i koridora VC, autoputa Budimpešta – Ploče, završetkom prometnice Posušje – Jablanica, rješenjem pitanja odlaganja krupnog i sitnog otpada kao i izgradnjom prečistača za fekalne vode i inače kvalitetnijom zaštitom okoliša, stvorit će se preduvjeti za razvoj, osim zimsko-sportskog i osobito svih vrsta selektivnog turizma u Županiji: avanturistički (paraglaiding, planinski motorizam, alpinizam, rafting), rekreativni (planinarenje i biciklizam), kulturni turizam (kulturne ture), enogastro turizam (vinske ceste, staze sira, putovima zdrave hrane), ruralnog turizma (tradicijska seoska gospodarstva), vjerski i hodočasnički turizam (Međugorje, Samosatan Humac, Franjevački samostan u Širokom Brijegu, Zavod Svete Obitelji, Kedžara).
11

O

Kravica ljeti

Kravica ljeti

Turizam BiH • listopad 2009.

solving the problem of waste disposal. healthy food roads). building the road Posušje-Jablanica. alpinism. cheese paths. Holy Family Institute. the requirements for the development of all types of the selective tourism in our County. oenological-gastro tourism (wine routes. the superhighway Budapest-Ploče. 119 Tourism BiH • October 2009 . religious and pilgrimage tourism (Međugorje. shall be formed: adventurous (paragliding. mountain motorcycling. recreational (mountaineering and cycling). wealth of potable water springs. Kedžara). with the construction of Adriatic-Ionian corridor and the corridor VC. Franciscan monastery in Široki Brijeg. not only the winter-sports tourism. B esides the geographical position and surroundings.West Herzegovina Canton Oasis in the rock Natural diversity. rafting). the monastery Humac. building the filter for the faecal materials and the quality environmental preservation. rural tourism (traditional rural farms). closeness of the sea and Međugorje. cultural tourism (culture trips). river flows and lakes make this Canton a true oasis and a pearl in the rock.

Bosna i Hercegovina je uređena tako kako je uređena i tu se zasada. kako unutar BiH tako i sa susjednim regijama u Republici Hrvatskoj. velikih i atraktivnih povijesnih mjesta. kulturne. Danas. ukupne površine 1363 km2. govoriti o tržištu Županije Zapadnohercegovačke kao zasebnoj cjelini gotovo je nemoguće. Kate u Grudama St. Južna granica Županije udaljena je od Jadranskog mora tek 15-ak kilometara zračne linije. . te sjevernim i sjeverozapadnim dijelom na Županiju Hercegbosansku. pretpostavlja se. Županija Zapadnohecegovačka nalazi se na jugu. u ovom trenutku. Tako isto.Crkva sv. in Grude 120 ovoriti o turističkim potencijalima Županije Zapadnohercegovačke izolirano od drugih županija u Hercegovini. bez obzira na to koliko to bio težak ili nezahvalan posao. osim na području Županije Zapadnohercegovovačke. Po svojim geografskim karakteristikama ova županija je osobito raznolika polazeći od svog juga ka sjeveru. ono što je nezaobilazno.Park prirode Blidinje nalazi se. a po posljednjem popisu 1991. . Da je to tako.Mlade – Trebižat. Geografski položaj Županije i ne čini je Bog zna kako turistički atraktivnom ( nema morske obale. odnosno jugozapadu BiH. još i na području Hercegovačkoneretvanske i Hercegbosanske Županije.Mjesto Međugorje nalazi se na području. ništa ne može promijeniti. Grude. ne pripada samo jednoj županiji nego dvjema ili još više njih. vrlo je težak i. Znači. u regiji Hercegovini. a na sjevernom već prevladava kontinentalna. političke. Klima u južnom dijelu je mediteranska. niti ljekovitih termalnih izvora). kada se govori o turističkim potencijalima. pa i nacionalne međuovisnosti sa susjednim regijama. ili. Zbog toga ćemo govoriti o Županiji Zapadnohercegovačkoj uzimajući u obzir njezine administrativne granice. još bolje. godine imala je 86000 stanovnika. oko 95000 stanovnika. između mnoštva ostalih za ilustraciju navest ću samo tri stvari: . stoljeća u Grudama Baptistery from V ct. prolazi kroz obje navedene županije. Sjedište Županije je u Širokom Brijegu. . kako zbog svoje veličine tako i zbog svoje prostorne. Ovo dovoljno govori o kolikoj se povezanosti i međuovisnosti tu radi. no ekspanzijom turizma u svijetu javlja se na svoj način i zasićenost klasičnim načinom zadovoljavanja turističkih G Turizam BiH • listopad 2009. Čine je četiri općine: Ljubuški.Tok rijeke Tihaljine . nezahvalan posao. koji je po svemu jedinstven. što je tu je. Posušje i Široki Brijeg. No. Najjužniji dio Županije (dolina rijeke Trebižat) polazi već od 30 m nadmorske razine da bi u svom sjevernom dijelu dosegla do čak 2228 m nad morem ( najviši vrh Čvrsnice Pločno). gospodarske. istočnim i sjeveroistočnim dijelom na Županiju Hercegovačkoneretvansku . Kata church in Grude Izvor rijeke Tihaljine u Peć Mlinima The Tihaljina River in Peć Mlini Krstionica iz V. ne samo dviju općina: Čitluk i Ljubuški nego i dviju županija: Hercegovačkoneretvanske i Zapadnohercegovačke Županije. Južnim i jugozapadnim dijelom Županija Zapadnohercegovačka se naslanja na Republiku Hrvatsku.

This means that when we talk about the tourist potentials. But. and two Cantons: Herzegovina – Neretva and West Herzegovinian Canton. cultural. Southern border of this canton is only about 15 km away from the sea in a straight line. The same – to talk about the market of West Herzegovinian Canton as a separate unit is almost impossible. Geographical position of this Canton doesn’t make it very tourist attractive (no sea coast.The Tihaljina-Malde-Trebižat River flow. and according to last census in 1991 it had 86. we are where we are. among plenty of other: . By its geographical characteristics. It is made up of four municipalities: Ljubuški. i. With its southern and south-western part the Canton is leaned against the Republic of Croatia. this canton is especially divers beginning in its south and going to the north. is passing through both mentioned counties. this doesn’t belong to only one canton but two or more. Posušje and Široki Brijeg. Today it is estimated about 95. big and attractive historical places nor the curative thermal springs). with what these areas got their chance in valorisation of their tourist resources. with eastern and north-eastern part against Herzegovina – Neretva Canton and with the northern and north-western part against Herzeg-Bosnian Canton. no matter how hard this job is. The most southern part of this Canton (The Trebižat River canyon) starts at the altitude of 30 metres to reach 2228 metres in its northern part (the highest peak of Čvrsnica Pločno).000 inhabitants. economical. thankless work.The place Međugorje is located on the territory of two municipalities: Čitluk and Ljubuški. The centre of the Canton is in Široki Brijeg. . but with the expansion of the tourism in the world the saturation with the classical way of satisfying the tourist needs appears.The Park of Nature Blidinje is located not only on the territory of West Herzegovinian Canton. Bosnia and Herzegovina is arranged the way it is and in this moment there is nothing to do to change that.T o talk about the tourist potentials of the West Herzegovinian Canton isolated from other cantons in Herzegovina or better to say in the Herzegovina region is a very hard and if anything. the south-west of BiH. The climate in the southern part is the Mediterranean and in the northern is the continental. the same for its spatial.e. which is unique by lot of things. The West Herzegovinian Canton is located in the south. Marića gaj Rural tourism. All of this says enough how big is the connection and interdependence.000 inhabitants. Ulomak keramike iz Gorice Ceramics fragment from Gorica Pjesnik Antun Branko Šimić Poet Antun Branko Šimić Seoski turizam. That is why we shall talk about the West Herzegovinian Canton taking its administrative borders into consideration. but also on the territory of Herzegovina – Neretva and Herzeg-Bosnian Cantons. political and even national interdependence with the neighbouring cantons in BiH and even the neighbouring areas in the Republic of Croatia. For the illustration we shall list just three things. with the surface of 1363 square km. Grude. Marića gaj 121 Tourism BiH • October 2009 . . as for the size of it.

je područje s izuzetnim mogućnostima za razvoj turizma. izvor i tok rijeke Lištice. Od kulturnih institucija i ustanova potrebno je spomenuti osobito: . izvor Vrioštice. staze sira. planinski motorizam. što znači da je to prvi muzej u BiH. Mlade. blizine mora. nekropolu kod Osnovne škole Kočerin. enogastro turizam (vinske ceste. u Parku prirode Blidinje .potreba. Kočerinsku ploču iz 1404. godine. rafting). prostor Vir – Zagorje -Zavelim. godine. . nekropole na Kočerinskom polju. klimatskim. Tako bi se u prirodne resurse u Županiji Zapadnohercegovačkoj. Jezero Krenica. vjerski i hodočasnički turizam (Međugorje. kanjon Ugrovače.Galeriju „Majka“ i Samostansku knjižnicu na Humcu . i ova područja dobila svoju šansu. Ričina u Posušju itd. st. osobito zimskog s mogućnošću razvoja svih vrsta zimskih sportova. koji bi se mogli i turistički valorizirati. nekropolu Pržine u Ljubuškom. Trebižat. Vučipolje. Osim geografskog položaja i okruženja. osim zimsko-sportskog i osobito svih vrsta selektivnog turizma u Županiji: avanturistički (paraglaiding. Jezero Tribistovo. 122 Panorama Širokog Brijega Panorama of Široki Brijeg Izložba babe Penavuše Baba Penavuša’s exhibition Jezero Brina Brina Lake Turizam BiH • listopad 2009. st. Mandin greb . općina Grude . u prvom redu moglo ubrojiti: Park prirode Blidinje. Franjevački samostan u Širokom Brijegu. s rimskim gradom Mokriskikom u Mokrom kod Širokog Brijega. izgradnjom Jadransko-Jonskog koridora kao i koridora VC. izvor Studenčice. rješenjem pitanja odlaganja krupnog i sitnog otpada kao i izgradnjom prečistača za fekalne vode i inače kvalitetnijom zaštitom okoliša. baziliku iz V. nekropolu u Ledincu.Franjevačku arheološku zbirku u Gorici. Blato. završetkom prometnice Posušje – Jablanica. kulturni turizam (kulturne ture).nekropola u Podkrajskom polju. Matica. tok rijeke koja od svog izvora do ušća u Neretvu mijenja ime pet puta: Vrljika. Od povijesnih spomenika vrijedno je spomenuti: krstionicu i baziliku iz V. Samosatan Humac. a onda i planinarskog i izletničkog turizma. Humačku ploču iz XII. Međugorja. stoljeća u Gorici. Park prirode Blidinje po svojim prirodnim. Tihaljina. utemeljen 1884.Muzej Humac. Zavod Svete Obitelji.Riznicu Franjevačkog samostana u Širokom Brijegu . putovima zdrave hrane). ruralnog turizma (tradicijska seoska gospodarstva).Franjevačku galeriju Široki Brijeg . arheološko nalazište Humac. Kedžara).Akademiju likovnih umjetnosti u Širokom Brijegu. planinsko područje Kušanovac. čime su. utemeljen 4 godine prije utemeljenja Zemaljskog muzeja u Sarajevu . autoputa Budimpešta – Ploče. pa i kulturno – povijesnim resursima. stvorit će se preduvjeti za razvoj.Galeriju „Masna Luka“ u Masnoj Luci. Uzarićima. Stari grad Ljubuški. za valorizaciju svojih turističkih resursa.. Blidinje jezero itd. alpinizam. rekreativni (planinarenje i biciklizam).

cheese paths. Mlade. recreational (mountaineering and cycling). the monastery Humac. necropolises in Kočerin.The Academy of fine arts in Široki Brijeg. Trebižat. the necropolis in Ledinac. climatic. Holy Family Institute. we can include: the Park of nature Blidinje. Tribistovo Lake. mountain region Kušanovac.The gallery „Masna luka“ in Masna luka. Historical monuments worthy of mentioning: the baptistery and the basilica from V century in Gorica. Among the natural resources of the West Herzegovinian Canton that could be tourist valorised. mountain motorcycling. oenological-gastro tourism (wine routes. healthy food roads). rafting). not only the winter-sports tourism. on the road to Kedžara (the locality Stećci). . alpinism. . When we talk about the Park of nature Blidinje. in the Park of nature Blidinje. rural tourism (traditional rural farms). with the possibility of development of all types of winter sports. Franciscan monastery in Široki Brijeg. Cultural institutions worthy of mentioning: . near the Elementary school in Kočerin. second one at Polja. basilica from the V century with the Roman town Mokriskik in Mokro near Široki Brijeg.Kanjon Ugurovače Ugurovača Canyon Kočerinska ploča iz 10. the requirements for the development all types of the selective tourism in our County. and the third one at Barzonja next to which there are remains of the old medieval town mentioned by king Ostoja in his donation from the year 1404. The Blidinje Lake and Masna Luka with two small lakes have several springs. shall be formed: adventurous (paragliding. founded in 1884. 10 Kočerin stone from 10 With the construction of Adriatic-Ionian corridor and the corridor VC. the spring of the Vrioštica. with the most attractive one Jasle. founded four years before the National museum in Sarajevo. Kedžara). in the Vran Mountain there is the cave of the national hero Mijat Tomić and his group.the Humac musem. Blato. the spring and the flow of the Lištica River.the gallery “Mother” and the monastery library in Humac. the first museum in BiH. the superhighway Budapest-Ploče. the flow of the river that changes its name five times before it flows into the Neretva: Vrljika. solving the problem of waste disposal. Tihaljina. The Park of nature Blidinje with its natural. Ričina in Posušje. Humac stone from XII century. Krenica Lake. the canyon of the Ugrovača. Old town Ljubuški. Kočerin stone from XV century. . the municipality of Grude. and cultural-historical resources is the area with exceptional possibilities for the development of tourism. . Tourism BiH • October 2009 123 .The treasury of the Franciscan monastery in Široki Brijeg. Vučipolje.Franciscan archaeological collection in Gorica. Blidinje Lake. Not far off from the lake. . Uzarići.Zavelim. one is located at Bare. building the road PosušjeJablanica. building the filter for the faecal materials and the quality environmental preservation. cultural tourism (culture trips). etc. . Mandin greb (grave) – the necropolis in Podkraj field. Studenčica. Dozens of thousands of visitors come every year at her grave. famous among Croats. necropolis Pržine in Ljubuški. religious and pilgrimage tourism (Međugorje.Franciscan gallery Široki Brijeg. which is also important because of its graveyard where was. In the Park of nature Blidinje Kedžara is located. and then the mountain and outing trips. archaeological site Humac. Diva Grabovčeva buried. especially the winter tourism. etc. the area of Vir-Zagorje. we must mention necropolises. Matica.

Spomen s fontanom u središtu u Posušja Monument with the fountain in the centre of Posušje

Nekropola Ričine kod Posušja Ričine necropolis near Posušje

Diva Grabovčeva
12

Jezero Blidinje, Masna Luka s dva mala jezerca, nekoliko izvora od kojih je osobito atraktivan izvor Jasle. Nedaleko jezera, u planini Vran nalazi se i pećina hajduka i narodnog junaka Mijata Tomića i njegove družine. Kad je riječ o Parku prirode Blidinje nezaobilazne su i nekropole: jedna se nalazi na Barama, druga na Poljima, na putu za Kedžaru (lokalitet Stećci), a treća na Barzonji pored koje se nalaze i ostatci starog srednjovjekovnog grada koji spominje kralj Ostoja u svojoj darovnici iz 1408. godine. U Parku prirode Blidinje se nalazi i Kedžara koja je isto tako važna po svom groblju u kojemu je pokopana, među Hrvatima već proslavljena, Diva Grabovčeva. Na njezin grob godišnje dođe na desetke tisuća posjetitelja. Izgradnjom žičare Masna Luka – Pločno, zimskosportski, izletnički i planinarski turizam u Parku prirode Blidinje dobio bi svoju sasvim novu i posebnu draž. Žičarom bi se omogućilo korištenje i jugoistočne strane Čvrsnice, čime bi zimski turizam općenito u Parku prirode Blidinje dobio posve nove mogućnosti. Osobito atraktivan i zanimljiv je tok rijeke Tihaljine – Mlade – Trebižat. Ono što ga čini tako osobitim i atraktivnim su: izvor Tihaljine u Peć-Mlinima, slap Koćuša, Mandića buk, te biser hercegovačkog krša slap Kravica. Onaj tko nije bio na izvoru Tihaljine u Peć – Mlinima nije ni svjestan što je propustio, no ni mi nismo svjesni što svojim nemarom propuštamo obnoviti dok još imamo što obnoviti ( mlinice, kamene mostove, puteljke i staze na samom izvorištu). Tok rijeke je osobito atraktivan za rafting i kajak, a za ribiče se može reći da je ova rijeka pravi Eldorado. Kanjon kao i izvor rijeke Lištice je osobito slikovito područje, koje bi zapravo valjalo proglasiti i Parkom prirode. Kameni srednjovjekovni mostići, kamene mlinice, kojih tu ima na desetke, stupe i puteljci, kada bi se obnovili, mogli bi postati prava turistička atrakcija. Formiranjem tematskih cesta kao posebnih turističkih proizvoda turistička ponuda Županije Zapadnohercegovčke bi se i te kako obogatila. U tom smislu, turistički bi mogle biti osobito zanimljive: vinske ceste, staze sira, kulturne ture, a neće proći puno vremena, zbog nestašice pitke vode u svijetu, da će biti među zanimljivijima i tematska cesta „Putovima prirodne pitke izvorske vode“ ili „Putovima zdrave hrane“ itd. U svijetu se vino sve više pije, no pravih vrhunskih vina u svijetu nema mnogo, a hercegovačko tlo je savršeno za proizvodnju baš tih, vrhunskih vina. Prigoda je tu. Hoćemo li je iskoristiti, na nama je. Kao rijetko koje područje, Hercegovina, a osobito Županija Zapadnohercegovačka, je bogata čistom i pitkom izvorskom vodom. Dok je u svijetu sve manje takve vode i sve veća potražnja za njom, već sada se može čuti kako je pitka voda zlatni rudnik budućnosti, a ovaj prostor je ima u izobilju. Potrebno je samo sačuvati prirodu, i mogućnosti će biti neizmjerne. Nezagađeno hercegovačko tlo omogućava proizvodnju i zdrave hrane. Takva hrana je u svijetu na sve većoj cijeni, a potražnja za njom strahovito raste.

Turizam BiH • listopad 2009.

With the construction of a funicular railway Masna luka – Pločno, the winter-sports, excursion and mountain tourism in the Park of nature Blidinje would have got a totally new and special attraction. With the funicular railway the southeastern part of Čvrsnica could be used, with what the winter tourism in the Park of nature Blidinje would get completely new possibilities. Especially attractive and interesting is the flow of the river Tihaljine – Mlade – Trebižat. The things that make it so attractive and interesting are: the spring of the Tihaljina in PećMlini, the Koćuša falls, Mandić cascade, and the pearl of the Herzegovinian rocky grounds the Kravica falls. The one that hasn’t been at the spring of the Tihaljina in Peć-Mlini is not aware of what he had missed, but we are also not aware of what we miss to renew with our indolence while we have something to renew (the mills, stone bridges, paths at the spring itself). The flow of the river is especially interesting for rafting and kayaking, and we can say that this river is s real El Dorado for the fishermen. The canyon and the spring of the Lištica River is an especially picturesque area that should in fact be declared a Park of nature. If we renovate the stone medieval bridges, stone mills (there are dozens of them here), stumping-mills and paths, they could become a real tourist attraction. With the forming of the thematic roads, as the special tourist products, the tourist offer of the West Herzegovinian Canton would be enriched. In that sense, especially interesting would be: the wine routes, cheese roads, cultural tours, and in not such a distant future, because of the shortage of potable water in the world, the thematic road “Through the tracks of potable spring water” or “Roads of the healthy food” could become interesting in the future. Wine is being drunk more and more all over the world, but there are not many top-quality wines in the world, and the Herzegovinian soil is perfect for the production of these top-quality wines. The opportunity is here, but are we going to use it, it’s up to us. As rarely any area, Herzegovina, and especially West Herzegovinian Canton is rich with the potable spring water. While the world has got less and less of the water like this and the demand for it is increasing and you can hear that the potable water is the golden mine of the future, this area has the water in abundance. All we need to do is to preserve the nature and the possibilities shall be immense. Unpolluted Herzegovinian soil enables the production of healthy food. This kind of food is being appreciated more and more in the world, and the demand for it is increasing. Lot of people have got the money and don’t ask for the price, but they have to be sure in what are they getting. Our chance is obvious: the production of healthy

Slap Žukovica Žukovica falls

Vikend naselje na Risovcu Cottage settlement on Risovac

Tourism BiH • October 2009

12

Mnogi ljudi imaju novac i ne pitaju mnogo za cijene, ali moraju biti sigurni u ono što dobivaju. Naša šansa je očigledna: od proizvodnje zdravog voća i povrća do proizvodnje zdravog mesa i mesnih prerađevina, te mlijeka i mliječnih proizvoda. Tu bi osobito mogle biti zanimljive „Staze sira“. Samo u Županiji postoji već nekoliko vrlo velikih farmi i proizvođača sira. I eno i gastro ponuda spadaju među jake turističke adute određenih područja, osobito ako se radi o gastro ponudi utemeljenoj na proizvodnji zdrave hrane. Kulturnim turama bi se moglo isto tako turističku ponudu Županije Zapadnohercegovačke u mnogome učiniti sadržajnijom. Takve ture bi mogle biti na primjer „Stazama Ilira“, jer Županija je bogata ostatcima iz ilirskog vremena: od gomila razbacanih po cijelom prostoru Županije do ilirskih gradova (Nečajno, Budim, Zvonigrad itd), „Putovima Rimljana“, „Srednjovjekovne nekropole“ itd Među manifestacijama koje su se uspjele nametnuti a koje u sebi imaju mogućnosti i sadržaje koji bi se mogli i turistički valorizirati ističu se osobito: Vino Fest (održava se u veljači svake godine u Ljubuškom), Gastro susreti „Okusi s kamena“ koji se održavaju u Širokom Brijegu, Ilindan – Seoska olimpijada (održava se 20. srpnja svake godine u Posušju), Mediteran film festival (održava se početkom rujna svake godine u Širokom Brijegu, Šimićevi susreti (održavaju se u listopadu i studenom svake godine u Grudama) itd. U Hercegovini su mnoga sela napuštena i zapuštena. Obnavljanjem starih seoskih kamenih kuća stvorili bi se preduvjeti za razvoj seoskog turizma, koji u zadnje vrijeme u svijetu doživljava svoju pravu ekspanziju. Kako u razvoju seoskog turizma, kao uostalom i drugih oblika turističke djelatnosti, ne bi trebalo puno eksperimentirati, nego bi se trebalo ugledati i učiti od zemalja koje su na tom području već dospjele do zavidne razine, na primjer Austrija, a u Republici Hrvatskoj Istra. U razvijanju i osmišljavanju takvih ideja, gdje će morati doći do izražaja osobito individualna inventivnost i kreativnost, sigurno će prvi krenuti pojedinci s vlastitim kapitalom. Kada se takvi projekti pokažu uspješnima, a to će se sigurno dogoditi, onda više neće trebati zakonskom regulativom i drugim mjerama posebno stimulirati i usmjeravati investicije u ovaj sektor i u ovom smjeru, kao što bi to bilo prijeko potrebno sada. Tada će investicije usmjeravati same sebe u tom smjeru, po svojoj prirodnoj logici i zakonu, a to je profit. Do tada, nadati je se kako će država Bosna i Hercegovina nekako uspjeti nadići svoje slabosti i dječje bolesti, pokrenuti i mobilizirati sve svoje resurse, među kojima su turizam, proizvodnja zdrave hrane, pitka voda, očuvana i zaštićena priroda, najperspektivniji, te tako krenuti putem koji vodi u zajednicu razvijenog zapadnog svijeta. Drugog puta nema.
12

Središte Ljubuškog Centre of Ljubuški

Ulaz u satri grad Ljubuški Entranece to the old town Ljubuški

Humačka ploča iz XII. st. Humac stone from XII ct.

Turizam BiH • listopad 2009.

where the individual inventiveness and creativity should come to expression. Ilija’s day – the village Olympics (July 20th. Budim. and in the Republic of Croatia Istria. Then the investments shall direct themselves in that direction. potable water. The tourist offer of the West Herzegovinian Canton could be enriched by cultural tours. As in the development of the rural tourism. and in that way head forward to the community of developed western world. every year in Posušje). preserved and protected nature. healthy food production. production of healthy meet and meat products. etc. are: Vine fest (every year in January in Ljubuški).g. Šimić’s encounters (October and November. move and mobilize its resources. and that will happen for sure. and milk and milk products. Until that time. zimi Kravice falls in winter fruits and vegetables. When projects like this show success. from the tumuli scattered all over the Canton to Illyrian towns (Nečajno. and that is the profit. The events that succeeded to be dominant and which have the possibilities that could be tourist valorised. so the same in other aspects of tourism there shouldn’t be much experimenting. Austria. e. especially if the gastro offer is based on the production of healthy food. in Široki Brijeg). These could be: “The Illyrian tracks”. because our Canton is rich with the remains from the Illyrian times. Only in our Canton there are several big farms and cheese producers. we should hope that Bosnia and Herzegovina shall somehow succeed to overcome the weaknesses. What could be especially interesting are the “Cheese roads”. etc. Gastro meetings “the taste from the rock” held in Široki Brijeg. With the renovation of old village stone houses the conditions for the development of the rural tourism that is expanding in the world lately. there won’t be the need for special stimulation and directing the funds by legal regulations and other measures to this sector and direction. every year in Grude). There is no other way. Zvonigrad.Slap Koćuša Koćuša falls Stari grad Ljubuški Old town Ljubuški Slap Kravica. Mediterranean Film Festival (Beginning of September every year. A lot of villages in Herzegovina are being deserted and neglected. The individuals with their own funds shall first start with the developing and organizing these ideas. but learning from the countries that reached a high. could be made. The oenological and gastro offer belong to strong tourist assets of certain areas. “Medieval necropolises”. by natural logic and sense. etc). “Roman paths”. among which the tourism. Tourism BiH • October 2009 12 .

malih plodnih dolina. bistrih rijeka i jezera što ovom kraju pruža velike mogućnosti za život i gospodarski razvitak temeljen na poljoprivrednoj proizvodnji. mjestimice.Hercegbosanska Županija Prirodna raznolikost i bogatstvo kulturnopovijesne baštine. . a danas posebno razvoju seoskog turizma sa zdravom hranom i pitkom vodom u cijeloj regiji. riroda je obilato podarila Hercegbosansku županiju. stočarstvu. Slava Jukić je Bosna i Hercegovina u malom P Pogled na Kupres i Kupreško polje 12 • The view of Kupres and Kupreško Field Turizam BiH • listopad 2009. Ovdje je objedinjeno sve što vrijedi u kršnoj Hercegovini i zelenoj Bosni. U njoj se redaju velika prostranstva gologa krša. te. drvnoj industriji. sve na jednom mjestu. zimzelenih i listopadnih šuma. visokih gora.

Herzeg-Bosnian Canton is Bosnia and Herzegovina in miniature Natural diversity and wealth of culturalhistorical heritage. Wide spaces of rocky grounds exchange with evergreen and deciduous forests. all in one place Everything worthy in strapping Herzegovina and green Bosnia is united here. clear rivers and lakes what offers great possibilities to this area for life and economic development based on agricultural production. high hills. small fertile valleys. he nature has abundantly made present of the Herzeg-Bosnian Canton. cattle-breeding. wood industry and today especially the development of the rural tourism with healthy food and potable water in the entire region. T Buško jezero • Buško Lake Tourism BiH • October 2009 129 .

mjestimice. a potječu iz bakre130 Livanjska ploča • Livno stone Turizam BiH • listopad 2009. Livno je smješteno na istoku središnjeg dijela Livanjskog polja. U tom razdoblju osobit značaj ima gradina Veliki gradac. Prostire se na 5409 km2 površine. predmete koji pripadaju nošnji i keramičko posuđe. S nje potječu nalazi ranobrončane keramike. grad Livno je imalo oko 13632 stanovnika. Drvar. Na teritoriju općine nalazi se najveće umjetno jezero u Europi Buško jezero. stočarstvu. Sjedište Vlade Hercegbosanske županije je u Livnu.godina pr. Već u drugom stoljeću pr. Prema istom popisu stanovništva. Delmati su bili moćno pleme koje je pripadalo velikoj ilirskoj narodnoj zajednici. Glamoč i Bosansko Grahovo. pčelarstvo i razvoj turizma. rimski novac i natpisi (osobito na grobnicama). Krista Delmati se sukobljavaju s rimskom vojskom. Kr. Trajnije naseljavanje na području Županije započinje u rano brončano doba. te vizualno nadzire oba polja. H nog doba. Općina Livno zauzima oko 994 km4. Sadržavala je oružje. grobnica i raznih umjetnina. . malih plodnih dolina. bistrih rijeka i jezera što ovom kraju pruža velike mogućnosti za život i gospodarski razvitak temeljen na poljoprivrednoj proizvodnji. nalazi se u zapadnom dijelu Federacije Bosne i Hercegovine. u kojoj su općine Livno. a danas posebno razvoju seoskog turizma sa zdravom hranom i pitkom vodom u cijeloj regiji. općina Livno je imala 40610 stanovnika. Postoje desetci sačuvanih Povijest Hercegbosanske županije od najstarije prošlosti do današnjih dana Muzej Gorica. Prema Popisu stanovništva iz 1991. Ostatci iz doba starih Rimljana Iz rimskog doba sačuvani su ostatci rimskih cesta. poljoprivredu. drvnoj industriji. Najdragocjeniji iz tog još neistraženoga vremena su gradine i gomile.ercegbosanska županija. ostaci iz brončanog doba • Gorica museum. zgrada. Iz doba Ilira i Kelta (400. Iz tog vremena grobovi pronađeni na Kupreškom polju potječu iz 1800. visokih gora. Krista) do pojave Rimljana u ovim krajevima (9. godine poslije Krista) na području Herceg Bosne ima nekoliko lokaliteta. Ovo ukazuje na činjenicu da je stanovništvo općine živjelo uglavnom u selima. Delmatsko-rimski ratovi potrajat će sve do konačne uspostave rimske vlasti u cijeloj provinciji Dalmaciji. Priroda je obilato podarila Hercegbosansku županiju. a prema popisu stanovništva iz 1991. te. Tomislavgrad. Iz vremena mlađeg željeznog doba potječu i nalazi iz grobnice koja je slučajno otkrivena na njivi Džeparuša u naselju Vašarovine. pr. Među nalazištima ranog i srednjeg brončanog doba posebno treba izdvojiti Luščić pored Prispa koji. nažalost. U njoj se redaju velika prostranstva gologa krša. nikada nije arheološki istražen. remains from the Bronze age Prapovijesno razdoblje Najstariji predmeti pronađeni u Livanjskog kraju čuvaju se u arheološkoj zbirci Franjevačkog muzeja u Livnu. Kupres. Na Livanjskom i Duvanjskom polju u rano brončano doba prvi put se utemeljuju naselja na gradinama. koja dominira prijevojem Privala. godine utvrđeno je da u 282 naselja ima 120248 stanovnika. zimzelenih i listopadnih šuma. Područje općine je pogodno za uzgoj stoke. godine.

Finds of the earlybronze ceramics come Kralj Tomislav • King Tomislav from it.H erzeg-Bosnian Canton.632 inhabitants. small fertile valleys.Jurkić • Bosnian house . the Buško Lake is located on the territory of the municipality. The hill-forts and tumuli. in early Bronze Age. The municipality of Livno has the surface of 994 square kilometres. In the second century B. The most valuable ones uments and inscriptions in the area from these unexplored times are the of Glamoč. most familiar sites are near Prispo. the one that should be singled out is Luščić near Prispo. This implies to the fact that the population of the municipality mostly lived in villages. is placed in the western part of the Federation of Bosnia and Herzegovina. The centre of the Canton’s government is in Livno. which was never archaeologically researched. C. The Delmats-Roman wars lasted until the final establishment of the Roman authorities in the enThe remains of the Roman roads.Jurkić were very powerful tribe that belonged to the big Illyrian community. high hills. what offers great possibilities to this area for life and economic development based on agricultural production. The nature has abundantly made present of the Herzeg-Bosnian Canton. the municipality of Livno had 40. cattle-breeding. It extends to the surface of 5.248 inhabitants. tombs and various works In the area of Herzeg-Bosnia of art.C. buildings. bee-keeping and tourism. The graves found from that time on the Kupres field come from 1800 B. wood industry and today especially the development of the rural tourism with healthy food and potable water in the entire region. roman coins and inscriptions there are several localities from the (especially on tombstones) are preperiod of Illyrians and Celts (400 served from the Roman period. tire Dalmatia province. B. Permanent settling in the area of the Canton started in the early Bronze Age. where are the municipalities of Livno. which dominates over the Privala pass. Special significance at that period had the hill-fort Veliki Gradac. Delmats Bosanska Kuća . and visually controls both fields. The territory of the municipality is suitable for cattle-breeding. Duvno and Livno. clear rivers and lakes. Glamoč and Bosansko Grahovo situated. According to the census from 1991. C.). Delmats came into conflict with the Roman troops. Kupres. the first settlements on hills were established. The remains from the ancient Romans times Tourism BiH • October 2009 131 . objects belonging to the folk costumes and pottery. The biggest artificial lake in Europe. Tomislavgrad. The history of HerzegBosnian Canton from the ancient history until today Prehistoric period The oldest objects found in the area of Livno are kept in the archaeological collection of the Franciscan monastery in Livno and come from the Bronze Age. Drvar. agriculture. It contained weapons. Livno is situated in the east of the central part of the Livno field.D.409 square kilometres and according to the census from 1991 it has 120.610 inhabitants and the town itself had 13. On the Duvno and Livno field.) until Romans came to this area There are dozens of preserved mon(9 A. The finds from the tomb that was accidentally discovered on the field Džeparuša in Vašarovine come from the early Iron Age. Among the sites from early and middle Bronze Age. Wide spaces of rocky grounds exchange with evergreen and deciduous forests.

zdravstvo. godine spominje se Tropolje u Hlivnu. europski način upravljanja. U srednjem vijeku za prostor visokog krša ustalio se naziv Završje. U ovo područje u 7. stoljeću dolaze Hrvati. Duvna i Livna. Razdoblje između dva svjetska rata Kada je 1918. Duvno. Nakon preuzimanja vlasti Austro-Ugarska počinje uvoditi svoj. kojemu su još pripojeni Hlivno. cijeli ovaj kraj bio je za vrijeme Turske od velikog strateškog značenja. Teritorijalno je obuhvaćala tri polja (Duvanjsko. . sahat kulu. uspostavu gruntovnice i katastra. Uskoplje. Od tog razdoblja pa do dolaska Turaka 1476. Iz tog vremena su i nalazište Vrba – Glamočko polje i Delminij (Tomislavgrad). Lištani i Livno. Sačuvani dijelovi ukrašenog kamenog namještaja iz starokršćanskih bazilika ubraHajduk Mijat Tomić • jaju se u najzanimljivije spomenike starokršćanske skulpture pronađene na našim prostorima. Kotromaniću. Jezero.. godine zna se da ovo područje pripada banu Stjepanu II. To se u prvom redu odnosi na sudstvo. Livanjsko i Kupreško). Podgradine i Grkovaca. školstvo. Dlamoč (Glamoč). godine i okupaciji Bosne i Hercegovine prethodio je ustanak 1875-1878. Pod tim pojmom se podrazumijevala Župa Hlivno.spomenika i natpisa na području od Glamoča. U jednoj povelji bana Pavla Šubića. Halapić. godine do uspostave turske vlasti. podigli više javnih objekata. Zbog toga su Turci u gradovima. godine. na prvom mjestu. U Hercegbosanskoj Županiji su sačuvane brojne utvrde nastale u razdoblju nakon propasti Zapadnog Rimskog Carstva 476. 1301. te izgradnju putova i mostova. navodi županija Livno. Najpoznatija nalazišta su kod Prispa. godine u kojem su sudjelovali i žitelji Hercebosanske Županije. Tursko doba Godine 1537. vrlo brzo poslije osvajanja. javnu upravu. Rama i Neretva. Srednjovjekovno razdoblje Konstantin Porfirogenet spominje 11 hrvatskih županija. Prusac. veći broj džamija. Turci su osvojili tvrđavu Klis. među kojima se. Pod konac rimske uprave ovaj kraj prima kršćanstvo. Austro-Ugarska Monarhija doživjela je slom. godine završio Prvi svjetski rat. Te iste godine osnovali su novi sandžak sa sjedištem u Klisu. U sastavu bosanske države Završje se češće zove novim imenom Zapadne strane. Hrvati se brojnošću i snagom nameću starosjediocima Za vladavine kneza Mutimira ovo područje se zvalo Hlivanjskom županijom. Od 1324. Teritorij 132 Turizam BiH • listopad 2009. nekoliko hanova itd…Turska vlast će se učvrstiti i neprekinuto će trajati sve do dolaska austrougarske vlasti 1878. S obzirom na svoj veoma povoljan položaj. Mijat Tomić Austrougarska vlast Dolasku Austro-Ugarske 1878. i s njim u vezi. godine ovo područje se nalazilo pod vlašću bosanskih banova i kraljeva. o čemu svjedoče ostatci kasnoantičkih bazilika na poljima u okolici Livna.

The territory of the Canton was included into the structure of the newly built Yugoslav state which was then called the Kingdom of Serbs. Austria-Hungarian monarchy collapsed. During the reign of prince Mutimir this region was called Hlivno Canton. Duvno. Turkish rule strengthened and uninterruptedly lasted until the Austria-Hungary arrived in 1878. Austria-Hungary started to introduce its. Dlamoč (Glamoč). The sites Vrba – Glamoč field and Delminium (Tomislavgrad). Numerous fortifications from the period after the fall of the West Roman Empire in 476. That’s why Turks built many public buildings. until the establishment of the Turkish authorities have been preserved until today. In the first place this is related to administration of justice. Uskoplje. Livno Tourism BiH • October 2009 133 . In a charter by ban Stari most na rijeci Sturbi. In the same year they founded new sandžak (Turkish administrative unit) with the centre in Klis. Preserved parts of the ornamented stone furniture from the early Christian basilicas are considered to be the most interesting monuments of the early Christian culture found in our areas. In the Middle Ages the Završje was the name for the area of high rocky grounds. health services and construction of roads and bridges. Prusac. From that period until the Turkish arrival in 1476 this region was under the rule of Bosnian bans and kings. Considering its very favourable position this entire region had great strategic importance during the Turks. where people from the Herzeg-Bos- Medieval period Konstantin Porfirogenet mentioned 11 Croatian cantons. Završje included the parish Hlivno. Since 1324 this area had belonged to ban Stjepan II Kotromanić. public administration. nian Canton also took part. Livno Pavle Šubić in 1301. few hans (Turkish hostelry) right after the conquering…. At the end of the Roman rule this region takes Christianity. and Hlivno. In Bosnian state structure Završje was called by new name – Western parts. school system. The period between the two World Wars When the First World War ended in 1918. way of govern. Livno and Kupres field.Podgradine and Grkovača. and establishment of land register and cadastre related to it.Duvno. Croats and Slov- Austro-Hungarian rule The rebellion in 1875 to 1878. Novac iz vremena kralja Tomislava Coins from the king Tomislav’s period • Old Bridge over the Sturba. among which the Livno Canton in the first place. The Croats came to this area in the 7th century. Rama and Neretva were annexed to it. the Tropolje in Livno was mentioned. Turkish period Turks conquered the fortress Klis in 1537. preceded the arrival of Austro-Hungary and the occupation of Bosnia and Herzegovina in 1878. Territorially it included three fields . European. mosques. Lištani and Livno also come from that period. The Croats imposed themselves to the indigenous with their number and strength. Jezero. Halapić. After taking over the authorities. etc. clock tower. what is witnessed by the remains of the late antique basilicas over the fields in Livno’s surroundings.

Smatrali su da su konačno dobili svoju državu u kojoj će se moći svestrano i nesmetano razvijati. postojeće mogućnosti. temperature su prilično visoke i penju se iznad 30°C. Iz novije povijesti Hercegbosanske županije Jugoslaviju su Njemačka i Italija napale u travnju 1941. Hladnoće mogu biti i vrlo jake. šumarstvo. Ona se brzo raspala. . a na vrhovima planina znatno je ispod nule. a osobito poljoprivreda.6° C (Livno). Industrija mlijeka je privatizirana i jedno je od uspješnih poduzeće u Livnu. No to nije trajalo dugo. Treba napomenuti da je Županija poznata po velikom broju radnika koji su radili u inozemstvu i na taj način izdržavali svoje obitelji. osobito danju. Živa se zna spustiti do minus 30° C . Snijeg je redovita zimska pojava..5-10 1100-1200 nosti ne iskorištavaju Pogled na Buško jezero s Tušnice 13 • The view of Buško Lake from Tušnica Turizam BiH • listopad 2009. Tada je na prostoru Županije uspostavljena Nezavisna Država Hrvatska (NDH). 1945.7-12 880-930 ponovno pokreće. a mlijeko otkupljuje i od samostalnih poljoprivrednih proizvođača. Polja Trenutno je u županiji regisNa relativno malom prostoru trirano oko 1150 pravnih osoba a formirala su se velika polja od kofizičkih oko 1350. Ljeti. Gospodarstvo u poslijeratnom razdoblju Čak i u prijeratnom razdoblju Hercegbosanska županija je smatrana ekonomski nerazvijenom županijom. godine dogodile su se velike promjene. stočarstvo i proizvodnja sira. i još uvijek su. Nastanak i proglašenje nove države stanovništvo našeg kraja dočekalo je s velikim oduševljenjem.7° C. Duvanjsko polje 128 21 7-9 860-940 ali ni tu se u potpu.Naziv polja površina dužina širina prosječna nadmorska jeka je jedini seku km2 u km u km visina u metrima tor poljoprivredne Livanjsko polje 405 65 5-12 700-740 proizvodnje koji se Glamočko polje 130 56 0. ugljenokopi. u siječnju. u kojem je u Jugoslaviji djelovala samo jedna politička stranka – Komunistička partija Jugoslavije. a neka Proizvodnja mli.Kupreško polje 96 27 1. ratna stradanja. Prosječna temperatura u najhladnijemu mjesecu u godini. U Kupresu iznosi -5. godine vlast preuzimaju partizani i stvaraju novu Jugoslaviju. a od 1929. Nakon četrdeset i pet godina jednostranačkog sustava. Hrvata i Slovenaca. Klima U županiji prevladava kontinentalna klima. U jakim zimama snijeg se zadržava i duže od 100 dana. godine.Županije uključen je u sastav novostvorene jugoslavenske države koja se tada nazivala Kraljevina Srba. u nižim nadmorskim visinama iznosi oko -0. početkom 1990. posebno na planinama. Glavni potencijali su bili. jih su neka zimi potopljena. te proglašenje samostalne države Bosne i Hercegovine 1995. godine Kraljevina Jugoslavija. Glavne ekonomske grane su bile: tekstilna i kemijska industrija.

But. Šator. that didn’t last for a long time.ing the day. colliery.7-12 880-930 ent producers. Duvanjsko field 128 21 7-9 860-940 Fields Kupreško field 96 27 1. In 1945 the partisans took over the government and created the new Yugoslavia. January. has been privatized and is one of the successful com. Duvan1350 physical persons registered. the temperatures are tle-breeding and cheese produc. There is a need to mention that this Canton is known for the large number of people working abroad and in that way supporting their On a relatively small area big families. Tušnica. The emergence and the declaration of the new state were welcomed with great enthusiasm by the population of our region. The production of milk is the The lowest parts of the Kupreško only field in agricultural production field are at the altitude of 1117 m. Cincar stand out among the HerzegBosnian high mountains. some of which are At the moment the Canton has flooded and some dried. The most about 1150 legal entities and about known ones are: Livanjsko.7ºC and at the mountain tops it is much more Mountains Dinara. that has been starting again. jsko. Glamočko and Kupreško fields.below zero. and from 1929 the Kingdom of Yugoslavia. fields have formed. In summer. especially durpotentials were and still are the cat. the war sufferings and the declaration of the Independent state of Bosnia and Herzegovina. developed County. In Kupres it is -5. tion. The main eco.pretty high and reach over 30 ºC. but even of Glamočko field at 882 m.5-10 1100-1200 The economy in post-war period Even in the pre-war period.Naziv polja površina dužina širina prosječna nadmorska panies in Livno and u km2 u km u km visina u metrima it buys the milk off Livanjsko field 405 65 5-12 700-740 from the independGlamočko field 130 56 0.6ºC (Livno). After forty five years of singleparty system in which only one political party acted in Yugoslavia – the Communistic party of Yugoslavia. Recent history of the Herzeg-Bosnian Canton Germany and Italy attacked Yugoslavia in April 1941. The main 100 days.enians. Particular and unusual is the mountain Dinara. The coldness can be very nomical branches were: textile and bitter. the Herzeg-Bosnian Canton was considered economically the most un- The climate The continental climate prevails in the Canton. of Duhere the existing possibilities are not vanjsko field at 859 m and Livanjsko used to the full. forestry the snow is present even more than and especially agriculture. They considered that they finally got their state where they could be able to freely develop in all fields. When the winters are severe chemical industry. the most known mountain of the Canton. in the beginning of 1990 big changes happened. The milk industry field at the altitude of 699 m. The average temperature in the coldest month in the year. in lower altitudes is about -0. with the highest peak Tro- Tourism BiH • October 2009 13 . Staretina. It fell apart soon after that and the Independent state of Croatia was established in the area of the Canton.

Staretina. Predstavlja jedno od najvećih umjetnih jezera u Europi. Tušnica. Staretina (1675 Buško jezero zimi • m) i Šator (1873 m) odvajaju od Glamočkog polja. Izvori Šujice su Veliki i Mali Stržanj. Vode rijeke Šujice nestaju u ponoru Kovači. Vode Vode su najznačajniji čimbenik u oblikovanju krša. Na području Buškog blata (jugoistočni dio Livanjskog polja) odgovarajućim hidrotehničkim zahvatima stvoreno je sabirno jezero površine od 55 km4. Žabljak i Sturbu. Bezvodnost krša uzrokovana je geološkom građom ovog područja. Svojom ljepotom pak se ističu Kukavičije (Lupoglavsko) i Blidinjsko jezero. Mandek i Jaruga su povremeni tokovi koji u ljetnom razdoblju presuše. Cincar je druga po visini planina s istoimenim vrhom na 2006 metara iznad mora. One odvajaju Županiju od Dalmacije. samo trećina jezera pripada livanjskoj općini. Snijeg se u nekim predjelima zadržava i do početka ljeta. ona je ipak suh i bezvodan kraj. Cincar…Posebna je i neobična planina Dinara. Glamočkog na 882 m. najpoznatija planina županije čiji se vrh Troglav uzdiže 1913 metara nad morem i Kamešnica s vrhom Konj koja se uzdiže na visinu 1856 metra iznad mora. Grabovica (1066m) i Tušnica (1697 m) koje ga odvajaju od Duvanjskog polja. Stoga će neka planinska područja Hercegbosanske županije vrlo brzo postati razvijena turistička i skijaška središta. Tu su još i planine Midena (1221m). Glamočko i Kupreško polje. Duvanjskog na 859 m i Livanjskog polja na 699 m iznad mora. dok ga Golija (1890m). Najviša planina je Vran s vrhom smještenim na 2074 metara nadmorske visine. U planinskim predjelima zime su duge. Najniži dijelovi Kupreškog polja prostiru se na 1117 m. Iako se nalazi na Livanjskom polju. koje se nalazi u istoimenom parku prirode. Planine Među hercegbosanskim visokim planinama ističu se Dinara. a ljeta kratka i topla. a nizvodno prima pritoku Volaricu. negoli veličinom. Odvaja najveće polje u kršu na svijetu Livanjsko polje od Kupreškog polja. .isušena. Šator. Duvanjsko. Ona kanjonom u jedinstvenu hidrološku cjelinu povezuje Šujičko polje s Duvanjskim. narod ga naziva Veliki ponor Buško Lake in winter 13 Turizam BiH • listopad 2009. Jezera Hercegbosanske županije odlikuju se više posebnošću i ljepotom. jer gotovo sva voda što je izlije nebo ponire. Iako Hercegbosanska županija prima oko 1400 mm padalina po četvornom metru. Glavni vodotok Duvanjskog polja je Šujica. Najpoznatija su: Livanjsko. Važno je spomenuti i umjetno jezero Mandek iznimne ljepote i atraktivnosti. Voda akumulirana u Buškom jezeru koristi se za proizvodnju električne energije u HE Orlovac. Rijeke i potoci U zavali Livanjskog polja izdvajamo tri veća stalna toka: Bistricu. Najveće je Šatorsko s površinom od 8000 m4.

The highest mountain is Vran with the highest peak of 2047 metres above sea. the Mandek Lake. single out with their beauty. There are also the mountains Midena (1221 m). It divides the biggest karst field in the world from the Kupres field. The springs of Šujica are Veliki and Mali Stržan. In the mountain regions the winters are long and the summers short and warm. the accumulation lake was created with the surface of 55 square km.000 square metres. Grabovica (1066 m) and Tušnica (1697 m) that divide it from the Duvanjsko field. Mandak and Jaruga are the flows that dry out during the summer. They divide the Canton form Dalmatia. There is one more artificial lake of exceptional beauty and attractiveness. 13 Tourism BiH • October 2009 . Staretina (1657 m) and Šator (1873 m) divide it from Glamočko field. Rivers and streams In the Livanjsko field there are three bigger permanent flows: Bistrica. In some parts the snow stays on the ground until the beginning of the summer. In the area of Buško blato (southeastern part of Livanjsko field). Kukavičko (Lupoglavsko) and Blidinjsko Lake. With its canyon. And that is the reason why some mountain areas of the Herzeg-Bosnian Canton will soon become developed tourist and ski centres. and downstream it takes the tributary Volarica. Žabjlak and Struba. Even though it is placed in Livanjsko field only one third of it belongs to the municipality of Livno. Even though Herzeg-Bosnian Canton has about 1400 mm of precipitation on square metre it is dry and waterless region because all the water that is falling from the sky sinks. Waterlessness of the karst is caused by the geological structure of this region. it connects Šujičko field with Duvanjsko in a unique hydrological whole. It is one of the biggest artificial lakes in Europe. Waters The water is the most important factor in shaping the karst.Rijeka Šujica • The Šujica River glav with the altitude of 1913 metres and Kamešnica with the peak Konj with the altitude of 1856 metres. The biggest one is Šatorsko with the surface of 8. The main flow of the Duvanjsko field is Šujica. The Šujica waters disappear in the chasm Kovači. The lakes of the Herzeg-Bosnian Canton are more characterized by their specialty and beauty than their size. which is located in the Park of nature Blidinje. while Golija (1890 m). and the people call it the Veliki ponor (Big chasm) or Krivodol. The water accumulated in the Buško Lake is used for the electric power production in the HE Orlovac.

on se u taj svojevrsni lovački raj. FMGG kao nasljednik Franjevačke zbirke na Gorici ima svoje korijene u 19. Šport U svijetu poznavalaca sportskog letenja ovo područje je proglašeno najpovoljnijim u Europi. Raznolika konfiguracija terena. od prepelica i divljih pataka. Golija. kajak i kanu. Lov Kad strastveni lovac jednom. U sklopu „Čajuše“ djeluje Skijaški klub „Striž“ iz Tomislavgrada. na 1250 m nadmorske visine s oštrom planinsko-alpskom klimom i gotovo 5 mjeseci pod snijegom. Planinski vrhovi na Čvrsnici (Pločno 2228 m). Dinari (Troglav 1913 m) pravi su izazov za planinare. Jedinstvene prirodne pogodnosti privlače mnogobrojne ljubitelje slobodnog letenja što pridonosi i njegovoj popularizaciji među lokalnim stanovništvom. ukupne dužine oko 13. Obnovljeni Sportskorekreacijski centar „Čajuša“ u sklopu kojeg se nalaze četiri skijaške staze plus baby staza. dobra prometna povezanost vratili su Kupres na listu najatraktivnijih skijališta za sve ljubitelje zimskih radosti s područja Dalmacije. kristalno čistoj vodi riječna pastrva nijemo pozdravlja nebesko plavetnilo koje se zrcali na vodi sudarajući se sa zelenilom okoliša. prostrana polja.Livno. Za njima ništa ne zaostaju gorde ljepotice Kamešnica. planinske livade i pašnjaci. Buško jezero pruža iznimne mogućnosti za ljubitelje sporta i rekreacije na vodi: jedrenje u malim jedrilicama i jedrenje na dasci uz obilje povoljnog vjetra. Malovan. Letenje sportskim avionima. klima čine ovaj prostor jeRibolov na Buškom jezeru • Muzejske ustanove Franjevački muzej i galerija Gorica . st. potaknut pričom svojih kolega ili pak sasvim slučajno.5 km. Vranu (Veliki Vran 2074 m). osobito privlačno i lako dostupno turistima s područja Dalmacije i Hercegovine. godine. a spada među najveće i najimpresivnije ponore dinarskog krša. Ljubuša. stručno zaštiti i znanstveno obradi. te prezentira muzejski materijal sa područja Hercegbosanske Županije. nezagađene rijeke i jezera. Šator. . dinstvenim. vukova i srna do divljih svinja i medvjeda. a i član je Skijaškog saveza BiH. Rijetka su mjesta za lovce i ljubitelje foto safarija koja obiluju svim vrstama atraktivnih ptica i divljači. te nastojali oko osnutka muzeja u samostanu. listopada 1995. suvremeno opremljen hotel sa svim popratnim sadržajima. prvi put svrati na lovišta na prostoru Hercegbosanske Županije. nastavlja vraćati godinama. čuva. kupanje i plivanje u ljetnim mjesecima te kampiranje u šumi uz samu obalu jezera. utočište ćete pronaći odmarajući se uz rijeke u čijim njedrima. zečeva. jarebica. tradicionalno je odredište za skijaše rekreativce. Klub 13 je nedugo nakon osnivanja postigao zavidne rezultate na natjecanjima širom BiH. Visoke planine koje okružuju prostrana polja (Livanjsko. Turistička destinacija Kupres. u djelatnosti livanjskih franjevaca koji su obilazili arheološka nalazišta i skupljali starine. lisica. Tušnica. veslanje. zapadne Bosne i Hercegovine. skijanje na vodi. jedriličarstvo i aeromodelarstvo aktivnosti su AERO-KLUBA LIVNO sa sportskim aerodromom i hangarom na Brdima. službeno je utemeljen 2. O tome svjedoči pisani dokument Fishing on Buško Lake Turizam BiH • listopad 2009. osobito mladima koji se okupljaju u klubu ‘’Krila Livna’’ u Livnu i Aero klub u Kupresu. Duvanjsko i Kupreško) uz povoljna strujanja zraka pružaju idealne uvjete za zmajarenje i paraglaiding. veoma lijepim i atraktivnim.ili Krivodol. velika prostranstva pod visokim šumama. Cincaru (2006 m ). sa ciljem da sustavno sakuplja. loviti riječne rakove ili žabe. Ribolov Ako je vaša ljubav priroda i uz to još volite pecati.

quail and mallard. spacious fields. at the altitude of 1250 m and harsh mountain-alpine climate and almost 5 months with the snow is the traditional destination for the recreational skiers. fox. Hunting When a passionate hunter once comes to the hunting grounds in the Zima na Kupresu • Winter on Kupres Kosci na Kupresu • Haymaker on Kupres 139 Tourism BiH • October 2009 . Ljubuša. High mountains that surround the spacious fields (Livanjsko. Malovan. water-skiing. beautiful and attractive. partridge. especially attractive and easily accessible for the tourists from Dalmatia and Herzegovina. not less beautiful: Kamešnica. he continues to come back to this hunting heaven of a kind for years. the club gained enviable results in the competitions over BiH and it is a member of the Skiing association of BiH. area of the Herzeg-Bosnian Canton. The skiing club “Striž” from Tomislavgrad works within “Čajuša”. swimming in the summer months and camping in the woods by the bank of the lake. The mountain peaks on Čvrsnica (Pločno 2228 m). Buško Lake gives exceptional possibilities for the water sports fans: sailing in small sailboats and the board sailing with plenty of the fair winds. wolf and doe. Tušnica. boar and bears. Tourist destination Kupres. Sports airplanes flights. paddling. Duvanjsko and Kupreško) with the fair winds offer ideal conditions for kite-flying and paragliding. modern equipped hotel with all the additional programs and good road connections got Kupres back to the list of the most attractive skigrounds for all winter-sports fans from Dalmatia and western Bosnia and Herzegovina. hare. Renovated Sports and recreational centre “Čajuša” with four ski-runs plus baby run. Dinara (Troglav 1913 m) are a real challenge for the mountaineers. Various ground configurations. big spaces under the forests. gliding and air-modelling are the activities of the AERO-CLUB LIVNO with the sports airport and a hangar on Brda. clear rivers and lakes and the climate make this area unique. And then follow. mountain meadows and pastures. Šator. Sports In the world of sports flying this area is declared to be the most suitable in Europe. Not long after it was founded. Cincar (2006 m). The places for the hunters and photo-safari fans that is abundant with all kinds of attractive birds and game are not so common. Vran (Veliki Vran 2074 m). especially young ones who gather in the club “Krila Livna” (The Wings of Livno) in Livno and the Aero club in Kupres. Unique natural favourability attracts numerous free gliding fans what helps its popularization among the locals. kayak and canoe.and it belongs to the biggest and the most impressive chasms of the Dinara’s Karst. altogether 13. Golija.5 km long.

iziraju Međunarodnu regatu i kamp mladih kajakaša na Buškom Jezeru (Galin lakat) u Kazagincu. na lokalitetu Bare / Karlov Han . koje je bogato prelijepim pejzažima rijeke Sturbe. Ploča datira iz druge polovice II.iz 1896. Dani kosidbe u Kupresu “Strljanica” (prva nedjelja u srpnju) tradicionalna je manifestacija koja svoj korijen vuče još iz turskog doba a uvriježena je uglavnom u hrvatskom narodu.08. Međunarodna kajakaška regata Kazaginac (09. g. Buško blato. Manifestacije „Kultura i cvijeće“.) Hrvatski kajakaški savez i OP Tomislavgrad od 1996. . Nikole Tavelića tradicionalna je vjerska. te ganga. danas FMGG. “Duvanjska ploča” Ovaj rimski nadgrobni cipus pronađen je 1969. organ10 Džamija u Livnu • Mosque in Livnu Pravoslavna crkva u Ravnom • Orthodox church in Ravno Turizam BiH • listopad 2009. njeguje se folklorno naslijeđe (festival gange i gusala). U sklopu manifestacije odvijaju se mnogobrojna kulturna događanja (izložbe slika. ugrađena kao dno u krstionici bazilike). Seoski sportovi . Poljska. manifestacija ekološko . „Malo raspjevano Livno“ je dječji festival. „Maškarade“ u Livnu su programi zabavnog karaktera koji se svojom dobrom organizacijom približavaju onima u Čapljini. Međunarodna regata i kamp mladih kajakaša i kanuista srednjoevropskih zemalja.Prisoje. općina Tomislavgrad. općina Tomislavgrad. „Motorijada“ je okupljanje motorista na prostoru izletišta „Bostan“. pri iskapanju jedne bazilike (bila je u sekundarnoj uporabi. Prva proslava Prvog hrvatskog Sabora i Sv. te sami biraju jorgovan godine. Mađarska.st. održavaju mnogobrojna športska natjecanja.08.zabavnog karaktera u organizaciji Turističkog ureda Livno u kojoj se građani međusobno natječu i uljepšavaju okoliš. godine i broji sedamdeset članova. Natjecanje kosaca za titulu Kozbaše i konjske utrke središnji su događaji Strljanice. Republika Hrvatska i Bosna i Hercegovina. Nekad mala samostanska zbirka prerasla je u suvremeno osmišljen muzej.bacanje kamena s ramena. najljepšu ulicu ili kvart godine itd. Prvi hrvatski sabor i Dani sv. Kajakaška regata se održava u prvoj polovici mjeseca kolovoza. bećarac koja se čuje na svakom koraku na trenutke vraćaju prošlost u sjećanje onih koji još pamte. borba na brvnu i drugi davno zaboravljeni sportovi. Imotskom. afirmacija su vodenih sportova na Buškom jezeru. godine i prihvaćena je sa velikim oduševljenjem cjelokupnog hrvatskog naroda. Dosadašnje zemlje sudionice regate su: Češka. kulturna manifestacija koja se održava svake godine u prvoj polovici mjeseca srpnja. poslije Krista. Kroz kasnija desetljeća u livanjsku muzejsku zbirku donose se brojni nalazi iz svih razdoblja livanjske prošlosti.-16. te Hrvata od doseljenja do najnovijeg vremena. Slovenija. Nikole Tavelića održana je 1995. a onima nešto mlađima ostavlja poruku da čuvaju naslijeđe za buduće naraštaje. kazališne predstave u suradnji s poznatim bosanskohercegovačkim i hrvatskim kazališnim kućama). koji po svom sadržaju i obimu odražava na ovim prostorima kontinuitet povijesnih zbivanja: od Kelta i Ilira preko Rimljana. Slovačka. promocije knjiga. skok u dalj. kojim se moli Zemaljska vlada u Sarajevu za dozvolu da se može u javnoj samostanskoj prostoriji držati starinsko oružje. Moto klub „Vukovi“ iz Livna je osnovan 2000.god. potezanje konopa.

which. The first Croatian assembly and the St. ern museum – FMGG. cultural festival that takes place in the first half of July every year. theatre plays in cooperation with famous BiH and Croatian theatres). by its contents and size. Buško blato. the municipality of Tomislavgrad since 1996. in the municipality of Tomislavgrad. built in as the bottom of the basilica’s font). Through the decades that followed. in crystal clear waters. “Little singing Livno” is a children’s festival.Fishing If your love is the Nature. What used to be a small monastery collection now is a modMijatova družina • Festivals and events “Culture and flowers” is the festival of ecological and entertainment character in the organization of Tourist office Livno where citizens compete and beautify the environment and choose the lilac of the year. Rural sports – stone throwing. The countries that take part in the regatta are: Czech Republic. and you like fishing. and accepted with great enthusiasm of the entire Croatian population. The moto-club “Vukovi” (Wolves) from Livno was founded in year 2000. preserving. you’ll find your place resting by the rivers where. folklore heritage is being cherished (ganga and gusle festival) and numerous sports competitions are held. fight on a tree-bridge and other long forgotten sports. Nikola Tavelić was held in 1995. and for those youngers leave the message to preserve their heritage for the future generations. the Republic of Croatia and Bosnia and Herzegovina. and traditional singing ganga and bećarac that can be heard everywhere. 1995 with the purpose of collecting. Numerous cultural events are organized within the festival (exhibitions. the trout speechlessly greets the sky-blue that reflects by the water and clashes with the green environment. Slovenia. tugging the rope. Slovakia. FMGG as the heir of the Franciscan collection in Gorica has its roots in 19th century. on the locality Bare / Karlov han – Prisoje. and has 70 members. D. reflects the continuity of the historical events in these areas: from Celts and Illyrians to Romans. The competition of haymakers for the title of “Kozbaša” and horse races are the central events of the “Strljanica”. “Carnival” in Livno comes up with those in Čapljina and Imotski with its good organization. in digging a basilica ( it used to have a secondary use. Poland. 11 Tourism BiH • October 2009 . International regatta and the camp for young kayakers and canoeists from Central Europe is the affirmation of water sports on Buško Lake. take the past back into the memory of those who remember it. in the work of Livno’s Franciscans who had gone around the archaeological sites and collected the antiquities and made efforts in founding the museum in the monastery. This is witnessed by a written document from 1896. the most beautiful street or neighbourhood. and protecting and scientifically analyzing and presenting the museum materials from the region of Herzeg-Bosnian Canton. catching the crayfish and frogs. Mijat’s group International kayak regatta Kazaginac (09/08 – 16/08) Croatian kayak association and the municipality of Tomislavgrad have been organizing the International regatta and the camp for young kayakers on Buško Lake (Galin lakat) in Kazaginac. the long jump. The days of haymaking in Kupres “Strljanica” (first Sunday in July) is the traditional festival that has its origin in Turkish ages and is mostly ingrained among the Croatian population. numerous finds from all periods of Livno’s history were brought to the museum collection. The tablet dates from the second half of II century A. book promotions. Hungary. “Duvno tablet” This Roman tombstone was found in 1969. Nikola Tavelić days is a traditional religious. etc. The first celebration of the First Croatian assembly and St. Museums The Franciscan museum and the gallery Gorica – Livno was officially founded in October 2nd. and Croats from their arrival to recent history. in which the Country government in Sarajevo is requested a permission for the old weapons to be kept in the public monastery’s rooms. Kayak regatta takes place in the first half of August.

U samostanu su u fazi uređivanja i muzej moderne umjetnosti. Osim Samostana i crkve od kulturno historijskih spomenika možemo izdvojiti zgradu općine u Odžaku. a od industrijskih biljaka: soja. bizona i predmeti izrađeni od hrasta starog oko 6000 godina. Najzastupljenije kulture su kukuruz i pšenica. općina Orašje nalazi se Franjevački samostan i crkva. starim koritima. također i muzej ledenog doba. šećerna repa i duhan. šljunkarama i kanalima. Geografski položaj. Županija Posavska nudi vrlo bogatu ihtiološku raznolikost. Budući da je Županija smještena na obalama dviju velikih rijeka (Sava. U Županiji živi oko 45 000 stanovnika od kojih se većina bavi poljoprivredom. stvorit će se uvjeti za razvoj tranzitnog turizma. Bosna) jedna je od vodom bogatijih krajeva u Bosni i Hercegovini Geoprometni položaj Županije je omogućio dva vrlo frekventna granična prijelaza u Orašju i Šamcu. 12 Ž MANIFESTACIJE Na području Županije Posavske održava se niz kulturno umjetničkih i sportskih manifestacija koje se održavaju u ljetnim mjesecima. Sastavljena je od tri općine: Orašje. . gdje će se moći pronaći ostaci kostiju mamuta. Kosti i hrastovi od kojih se izrađuju predmeti su pronađeni u rijeci Savi na području Županije. Od starih zanata velik broj stanovništva se bavi proizvodnjom predmeta od vrbovog pruća. Izgradnjom Koridora 5c. U samostanu je smješten muzej sa bibliotekom gdje se nalazi preko 10000 izložbenih primjeraka i vrijedna numizmatička zbirka. Kulturno historijski spomenici smješteni su na dva lokaliteta. Područje Županije zauzima 324 km2 i većim dijelom je nizinsko prosječne nadmorske visine do 90 m. barama. blizina dviju velikih rijeka.Županija Posavska z RAJa lov i ribolov Ž Hajrudin Hadžidedić upanija Posavska je smještena u sjevero – istočnom dijelu BiH i druga je od 10 kantona/županija Federacije BiH. koji će povezivati BiH sa Europskom Unijom. u naselju Tolisa. bogat i raznovrstan fond divljači i riba i očuvani prirodni okoliš stvaraju odlične uvjete za uzgoj divljači i ribe upanija Posavska omogućava razne vrste ribolova zato što se može pecati na rijekama. jezerima. Odžak i Domaljevac – Šamac. Najveće tradicionalne manifestacije su: Turizam BiH • listopad 2009.

It is made up of three municipalities: Orašje. which will connect BiH with the European Union. Within the monastery there is also a museum of modern arts in the faze of arranging. and the cash crops are: soybeans. P Tourism BiH • October 2009 13 . it is one of the water-richer areas in Bosnia and Herzegovina. The bones and the oaks were found in the Sava River at the Canton’s area. The area of the canton spreads on 342 km2 and is mostly lowlands. The most represented field crops are the corn and wheat. the museum of the glacial period. Cultural-historical monuments are placed in two localities. closeness of the two big rivers. there is a Franciscan monastery and a church where is the museum with the library. P Rijeka Sava • The Sava River The geographical position. With the construction of the corridor 5c. There are about 45. canals. the municipality of Orašje. marshes. The biggest traditional events are: osavina Canton enables different kinds of fishing because you can fish at rivers. and are mostly occupied with the agriculture. Odžak and Domaljevac – Šamac. where the remains of the bones of the mammoths. with the average altitude of 90 m. which has over 10. FESTIVALS In the area of the Posavina Canton there is a number of cultural and sports festivals held during the summer months. Besides the monastery and the church. producing the objects made of willow brushwood. lakes.000 exhibits and valuable numismatic collection. sugar-beet and tobacco. Since the Canton is located on the banks of two big rivers (Sava. Posavina Canton offers very rich ichthyologic diversity. the conditions for the development of the transit tourism should be created. bison and the objects made of the 6000 years old oak tree will be seen. rich and heterogeneous fund of wild game and fish and preserved natural environment make good conditions for breeding the wild game and fish. A lot of the population is occupied with one of the old crafts. In Tolisa. Bosna).Posavina Canton HEAVEN fishing for hunting and osavina Canton is located in the north – eastern part of BiH and is the second out of 10 cantons of the Federation of BiH. Geo-traffic position of the Canton has made it possible for the two very busy border crossings in Orašje and Šamac to be opened. old river beds. we can also single out the municipality building in Odžak as a cultural-historical monument.000 inhabitants in the Canton.

Na ovim prostorima najzastupljenije vrste riba su: šaran. obnovljeni su i poboljšani objekti i tereni za boravak turista na lovištima i unaprijeđeni fondovi divljači i riba. glavnog događaja međunarodne smotre folklora tu su još i razna natjecanja u starim sportovima. divlji golub. održavaju se početkom petog mjeseca. natjecanja. mrena. som.sportska manifestacija međunarodnog karaktera koja se održava krajem sedmog mjeseca na području Ribolov na Savi općine Domaljevac – Šamac. Manifestacija je bogata sportskim i kulturnim događanjima: promocija knjiga. utrke pasa. općina Orašje. odbojci. štuka. sportski turniri u košarci. . barama. jezerima. • Fishing on the Sava DOMALJEVAČKA TKANICA – kulturno – folklorno . Manifestacija se obilježava početkom šestog mjeseca u naselju Tolisa. osobe iz političkog života Hrvatske i FBiH uz zavidno medijsko praćenje. Glavni cilj ove manifestacije kao i Posavskog kola i Domaljevačke tkanice je očuvanje kulturne baštine i izvornog folklornog stvaralaštva. starim koritima. smuđ. šljunkarama i kanalima. amur. koncerti i kao vrhunac manifestacije smotra folklora međunarodnog karaktera koja se održava 15.DANI HRVATSKOG FILMA – najveća manifestacija na prostoru Županije gdje se prikazuju najbolja ostvarenja hrvatske kinematografije nakon Pulskog festivala. LOV I RIBOLOV Geografski položaj. Kao važan dio turističkog proizvoda. U svrhu povećanja atraktivnosti lovnih i ribolovnih područja. Moto susreti u Orašju koji okupljaju preko 1000 motorista iz cijele Europe. divlje guske i patke. Ostala značajna lovna divljač koja se nalazi na ovim prostorima je srneća divljač.08. koncerta izvorne i zabavne glazbe. kulenijada. režiseri.08. uspostavljen je sistem informiranja. prezentacije knjiga. Pored ovih manifestacija bitno je napomenuti i internacionalnu Sava regatu Karlovac – Orašje koja okuplja zaljubljenike u prirodu i kajak – kanu sport iz čitavog svijeta. na centralnom trgu u Odžaku. prepelice. a održava se u sedmom mjesecu i traje 14 dana. šljuke i grlice. tolstolobik. Županija Posavska nudi vrlo bogatu ihtiološku raznolikost. te divlje svinje i zečevi. nogometu i borilačkim sportovima. Pored 1 Na području Županije najzastupljenija je pernata divljač: fazani. DANI TOLISE – veliki događaj koji prerasta u tradicionalnu manifestaciju međunarodnog karaktera. koji pruža potrebne informacije i usluge turistima za vrijeme njihovog boravka u Posavini. blizina dviju velikih rijeka. Turizam BiH • listopad 2009. tako je i dobila naziv «Mala Pula». bogat i raznovrstan fond divljači i riba i očuvani prirodni okoliš stvaraju odlične uvjete za uzgoj divljači i ribe. Na projekcijama filmova učešće uzimaju glumci. glumačke prezentacije itd. koncerti.08 – 16. Organizatori HKUD «Mladost» Domaljevac svake godine osiguravaju bogat program koji se sastoji od tradicionalnog svečanog mimohoda folklornih skupina. nastupa na otvorenoj pozornici. Održava se početkom devetog mjeseca na prostorima općine Orašje. izložbe. likovne izložbe. Turistička zajednica Županije Posavske je implementirala projekt „Posavina raj za lov i ribolov“ koji je financirala Europska Unija. POSAVSKO KOLO – održava se na području općine Odžak u vremenu od 01. Prema ovim karakteristikama ovo područje je atraktivno sa stanovišta turističko – lovne i ribolovne ponude. Županija Posavska omogućava razne vrste ribolova zato što se može pecati na rijekama. rafting i spust gumenim čamcima niz rijeku Savu.

and there is a great media interest for this event. wild goose and ducks. from all over the world. the Tourist board of Posavina Canton has implemented the project “Posavina. the municipality of Orašje. At the film screenings you can see actors. open air performances. catfish. traditional and pop music concerts. The organizer HKUD “Mldost” Domaljevac every Lov • year makes a rich program consisted of: traditional ceremonial folklore groups march past. and barbel. exhibitions. According to these characteristics. actors presentations. the buildings and grounds for tourists stay at the hunting grounds had been renovated and improved. The most represented fish species in these areas are: carp. held at the end of July. wood pigeon. there are also various competitions in old sports. directors. and the game and fish stocks increased. Posavina Canton enables different kinds of fishing because you can fish at rivers. Motorcyclemeetings in Orašje that gather over 1000 motor cyclists from all over the Europe are taking place at the beginning of May. old river beds. at the area of the municipality of Domaljevac – Šamac. the international folklore festival. concerts. The system of informing that gives all the necessary information and services for the tourists during their stay in Posavina has been established as a very important part of tourist product. In order to increase the attractiveness of the hunting and fishing areas. volleyball. POSAVINA WHEEL DANCE – held in the area of the municipality of Odžak from 01/08 – 16/08. This festival is full of sports and cultural events: books promotion. concerts and as the final of this event the international folklore festival held on August 15th at the central Odžak’s square. Posavina Canton offers very rich ichthyologic diversity. lakes. etc. Besides these festivals it is important to mention the international Sava regatta Karlovac – Orašje. This festival is taking place at the beginning of June in Tolisa. It is being held at the beginning of September in the municipality of Orašje. snipe and turtle-dove. are being screened. marshes. wild boar and hare. dog races. TOLISA DAYS – a big event that is becoming an international traditional festival. HUNTING AND FISHING The geographical position. rich and heterogeneous fund of wild game and fish and preserved natural environment make good conditions for breeding the wild game and fish. rafting and pontoon ride down the Sava River. which gathers lovers of nature and kayak – the canoe sports. pike. closeness of the two big rivers. The main goal of this festival and of Posavina dancing and Domaljevac sash is the preservation of cultural heritage and the autochthon folklore creativity. and sports tournaments in basketball. after the Pula film festival. kulenijada. book promotions. and people from the Croatian and BiH political life. football and contact sports. hunting and fishing paradise” financed by the European Union. The rest of the hunting game here are: deer game. pike-perch. where the best works of the Croatian cinematography. Besides the central event. amur. DOMALJEVAC SASH – cultural-folklore-sports festival with the international character. canals. and it is held in July and lasts for 14 days. and so it got the name “Little Pula”. Tourism BiH • October 2009 1 .CROATIAN FILM DAYS – the biggest event in the area of the Canton. Hunting In the area of the Canton the most represented is the feathered game: pheasant. competitions. art exhibitions. quail. this area is attractive from the point of view of the tourist-hunting and fishing offer.

netaknuta priroda. . Prače i Koline. 1 P Turizam BiH • listopad 2009. rirodna i geografska raznolikost prostora. lovni i ribolovni turizam kao odredište za one koji vole aktivan odmor u netaknutoj prirodi uz obale rijeke Drine.Bosanskopodrinjski kanton Bosna Edin Kunovac kakva je nekada bila Veliki prirodni potencijali pružaju mogućnost da turizam preraste u vodeću privrednu granu Goražda i cijelog kantona. sačuvana flora i fauna predstavljaju važne resurse ovog kantona i osnova su za sportsko-rekreativni.

preserved flora and fauna represent important resources of this Canton and are the basis for sports and recreational. Tourism BiH • October 2009 1 . Prača and Kolina. N Natural and geographical diversity of the area.Bosnian-Drina Canton Bosnia as it used to be Goražde noću • Goražde noću Great natural potentials offer the possibility for the tourism to become the leading economic branch of Goražde and the entire Canton. untouched nature. hunting and fishing tourism and the destination for those who like active rest in untouched nature by the banks of the rivers Drina.

Planinski visovi Kriva draga. vožnja kajakom. netaknuta priroda. Turistička agencija “Obner” obezbijedit će vam potpuni ugođaj na splavarenju. rijeke i planine pružaju mogućnost da svako može pronaći nešto za sebe (splavarenje. budi neizvjesnost i želju za ponovnim vraćanjem. kanjoni. ribolov. u skladu sa svojim interesima. Rijeka Drina uvijek je bila glavna saobraćajna arterija na području istočne Bosne. Splavarenje Posebno atraktivan turistički proizvod BPK-a Goražde je splavarenje Drinom.6km2 i sastoji se od tri općine: Goražde. . Splavarenje 1 Turizam BiH • listopad 2009. još uvijek je sačuvan od svih zagađivača. Klek. lovni i ribolovni turizam kao odredište za one koji vole aktivan odmor u netaknutoj prirodi uz obale rijeke Drine.). Splavarenje Drinom.osansko-podrinjski kanton Goražde zauzima površinu od 504. a ujedno postane nosilac razvoja općine Goražde. Bogata prirodna i kulturno-historijska baština resursi su koji imaju neprocjenjivu vrijednost i potencijal za razvoj turizma na prostoru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Duž obala rijeke Drine nalazi se nekoliko plaža. slobodnog i očuvanog i pružaju izvanredan ugođaj za planinare.). Foča-Ustikolina i općine Pale-Prača. Splavarenje je doživljaj čija se posebnost ne može riječima opisati. Srbiju. B TURISTIČKA PONUDA . planinarski pohodi. Ruda glava. Prirodna i geografska raznolikost prostora. Ribolov Gornji tok rijeke Drine. već se jednostavno mora doživjeti. Splav je neobično plovilo izgrađeno od drvene oblovine sa koga se može riboloviti i uživati u gastro ponudi domaćih specijaliteta. koja je povezivala primorje. izaziva radoznalost. plivanje. stoga se razvoj turizma uglavnom bazira na mogućnostima koje pruža ova rijeka. sačuvana flora i fauna predstavljaju važne resurse ovog kantona i osnova su za sportsko-rekreativni. Crni rajski vrh. TIPOVI I VRSTA Bosansko-podrinjski kanton Goražde raspolaže velikim prirodnim potencijalima koji pružaju mogućnost da turizam preraste u vodeću privrednu granu. Borovac i Grebak pružaju sliku pomalo divljeg prostora (u najpozitivnijem smislu riječi). zaustavlja dah. itd. Rijeka Drina predstavlja izuzetnu atrakciju za brojne domaće i strane goste. Prirodni resursi izvanredne ljepote i raznovrsnosti kao što su prelijepe šume. Crnu Goru sa Sarajevom i drugim krajevima. Osanica itd. ljubitelje ljekovitog bilja i šumskih plodova.-1995. Prače i Koline. Veoma atraktivno i posjećeno mjesto je izletište Rorovi koje ujedno predstavlja simbol ot- pora (1992. Sadba. gdje svoj mir mogu pronaći kupači: Gradski žanj. rafting. Splavarenje Drinom je već poznat turistički proizvod zbog kojeg ovo područje posjećuje veliki broj turista. Područje gornjeg toka rijeke Drine od prapovijesnih vremena nije bilo zaobiđeno od prisustva i kulturnog razvitka ljudskih zajednica.

Montenegro with Sarajevo and other parts. The Drina River represents a true attraction for numerous local and foreign guests. Prača and Kolina. fishing. It connected the coast. The log floating on the Drina is already familiar tourist product. rivers and mountains. Ruda glava. swimming. mountaineering. Borovac and Grebek give the image of slightly wild space (in the positive sense). The log floating on the Drina provokes the curiosity. medicinal herbs and forest fruits fans. Klek. it is breathtaking. Crni rajski vrh.) compatible with everybody’s interests. Osanica. The resort Rorovi is a very attractive and well visited place and it also represents the symbol of resistance (1992 – 1995). Log floating Especially attractive tourist product of the Bosnian-Drina Canton Goražde is the log floating on the Drina. Rich natural and cultural-historical heritage are the resources that have priceless value and potential for the development of tourism in the area of Bosnian-Drina Canton Goražde.6 square km and consists of three municipalities: Goražde. Log floating is an experience of a special kind that you can’t describe with words. which is the basic requirement for the existence of the most interesting salmonidae Tourism BiH • October 2009 19 . Natural and geographical diversity of the area. hunting and fishing tourism and the destination for those who like active rest in untouched nature by the banks of the rivers Drina. and because of this the development of tourism is mostly based on the possibilities that this river gives. Serbia. TYPES AND KINDS Log Floating Bosnian-Drina Canton Goražde has at its disposal great natural potentials. preserved flora and fauna represent important resources of this Canton and are the basis for sports and recreational. kayaking. free and preserved and give exceptional atmosphere for the mountaineers. TOURIST OFFER. which offer the possibility for the tourism to become the leading economic branch and the holder of the development of the municipality of Goražde. Sadba. untouched nature. The mountain peaks Kriva draga. due to which this area is visited by numerous tourists. etc. Fishing The upper Drina flow is still preserved from pollution. offer the possibility for everyone to find something for himself (log floating.B osnianDrina Canton Goražde takes up the surface of 504. Foča-Ustikolina and Pale-Prača. rouses suspense and the desire for coming back. etc. The float is an unusual sailing boat made of round-wood from which you can fish and enjoy the gastro offer of local specialties. you just have to experience it. The presence and the development of human communities had existed in the area of the upper Drina flow since the prehistory. The Drina River has always been the main traffic artery in the area of eastern Bosnia. Along the Drina there are several beaches for bathers: Gradski žanj. like beautiful woods. rafting. Natural resources of exceptional beauty and diversity. Tourist agency “Obner” will provide you the complete atmosphere in floating. canyons.

interesantne ribolovnim sladokuscima.ribolovno društvo “TOPLIK” Prača Planinska rječica Prača.40kg. proizvelo je potrebu za formiranjem sportskih ribolovnih društava koja egzistiraju na ovom prostoru. Za čuvanje tradicije u planinarstvu ističe se Bošnjačko-planinarsko društvo „Maglić” Goražde. a to su: . gljive i ostali šumski plodovi rasprostranjeni su po svim predjelima BPK-a. kako sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde tako i sa šireg prostora Bosne i Hercegovine. izrazito bogatstvo mladicom i drugim vrstama ribe. Na lokalitetu Grepka i Rude glave izgrađeni su planinarski domovi. Sportsko rekreativni turizam Sportski tereni na prostoru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde pružaju izvanrednu mogućnost za razvoj sportskorekreativnog turizma.Sportsko-ribolovno društvo “Goražde” . dar netaknute prirode. odgovarajuća klima i šumska bogatstva su osnovni činioci više lovnih revira na području BPK-a. . od kojih izdvajamo najveću u Bosni i HerceLovno rekreativni centar kod Goražda Kulturno-historijsko naslijeđe Bosansko-podrinjski kanton Goražde. Kacelj i Borovac.o. prateći sadržaji) i bit će nosilac bržeg razvoja ove vrste turizma. Šetališta i staze uz rijeku Drinu u izvanrednom ambijentu omogućavaju razvoj rekreativnog turizma.Lovačko društvo “Biserna” Goražde .Lovačko društvo ” Grebak” FočaUstikolina tivni planinski masivi Ruda glava.rekreativni centar “Bijele vode” .Lovno . Privredno društvo “Bijele vode” d.Lovačko društvo “Rasoh” Prača .što je osnovni preduslov da pored ravničarskih vrsta žive i najzanimljivije salomonidne vrste riba. Za očuvanje i zaštitu okoliša i lovne divljači brinu se četiri lovačka društva: . govini “Krivu Dragu” u čijem sastavu se nalazi i lovno-rekreativni centar “Bijele vode” sa gaterom opremljenim za obuku i trening lovačkih kerova. Ljekovito bilje. Za planinarenje posebno su atrak• Lov Povoljna konfiguracija zemljišta. sportski teren. Grebak.Sportsko. predstavlja jedinstveno bogatstvo autohtonom potočnom pastrmkom i kapitalnim primjercima lipljana.Sportsko-ribolovno društvo “Halil Sofradžija” Ustikolina .o.58. kao i cijela Bosna i Hercegovina. predstavlja pravu riznicu raznovrsne kulturno-historijske Hunting-recreational centre near Goražde 10 Turizam BiH • listopad 2009. te briga o zaštiti ovih vrsta. Kriva draga radi na izgradnji savremenog sportsko-rekreativnog centra ( motel. Raznovrsnost ribljeg fonda. Na području Ustikoline zabilježen je svjetski rekord u ulovu mladice . Planinarstvo Teritorij Bosansko-podrinjskog kantona Goražde okružuju izrazito lijepi planinski predjeli koji svojom atraktivnošću izazivaju radoznalost planinara. Zahvaljujući prirodnim resursima prostor Bosansko-podrinjskog kantona Goražde pruža idealne uslove za razvoj lovnog turizma. koje organizuje i niz planinarskih manifestacija.

On the locality Grebak and Ruda glava mountain houses were built. Kacelj and Borovac are especially attractive for mountaineering.Hunting-recreational centre “Bijele vode” . and these are: . Grebak. Promenades and paths along the Drina River. The Bosnianmountaineering society “Maglić” is distinguished in the preservation of mountaineering tradition and it organizes line of mountaineering events.40 kg. In the area of the Ustikolina.Hunting club ” Grebak” FočaUstikolina regions that provoke the curiosity of the mountaineers from the territory of the Bosnian-Drina Canton Goražde and wider area of Bosnia and Herzegovina. where the biggest one in Bosnia and Herzegovina is “Kriva Draga” with the hunting-recreational centre “Bijele vode” that has the place specially equipped for the training of the hounds. The mountain rivulet Prača.Lovci i lovina • Hunters and catch est wealth are the basic factors of the hunting grounds in the area of Bosnian-Drina Canton Goražde.Sports and recreation club “Goražde” . Medicinal herbs.Sports and recreation club “TOPLIK” Prača. the world record in catch of huchen was registered – 58. enable the 11 Hunting Suitable configuration of the grounds.Hunting club “Rasoh” Prača . very rich with huchen and other fish species and care of the preservation of these species created the need of forming fishing clubs that exist in this region.Sports and recreation club “Halil Sofradžija” Ustikolina . Thanks to the natural resources. mushrooms and other forest fruits are wide-spread over the BosnianDrina Canton Goražde. suitable climate and for- Mountaineering The territory of the Bosnian-Drina Canton Goražde is surrounded by exceptionally beautiful mountain Tourism BiH • October 2009 . Four hunting clubs are taking care of the preservation and protection of the environment: . Heterogeneousness of the fish stocks. with its exceptional environment. Mountain massifs Ruda glava. Sports and recreational tourism Sports grounds in the BosnianDrina Canton Goražde offer exceptional possibility for the development of sports and recreational tourism. fish species that are interesting for the fishing lovers.Hunting club “Biserna” Goražde . the area of Bosnian-Drina Canton Goražde offers great conditions for the development of hunting tourism. a gift of untouched nature represents a unique wealth of the indigenous brown trout and the big specimens of grayling.

Prilikom ovog arheološkog pretraživanja na ovom lokalitetu pronađeni su kipovi koji svjedoče o postojanju naselja iz pomenutog perioda. srednjovjekovnog vremena. vazne i posude od glinene opeke. godine. Treba istaći da je na prostoru općine Ustikolina izgrađena prva džamija u Bosni i Hercegovini “Turhan Emin-begova” kao i prva štamparija na bosanskohercegovačkom tlu. prema procjenama arheologa. kamene sjekire. Nešto od gore navedenih eksponata pohranjeno je u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine u Sarajevu. a arheološka istraživanja potvrđuju da su naselja: Popov Do. One datiraju iz druge polovine XV. Ovaj lokalitet ima status Nacionalni spomenik “Lug”.historijski i vjerski spomenik nalazi se u selu Kreča. godine u naselju Zupčići rezultirala su pronalaskom kamenih bodeža. stoljeća.Panorama Goražda baštine. Zupčići i Podhranjen naseljavali stanovnici mlađeg kamenog doba. rimskog. izgrađen 1553. turske i austrougarske uprave. Novopronađeni kipovi bit će nakon stručne obrade izloženi u pomenutom muzeju. . Iz Osmanlijskog vremena značajan kulturno. Iskopavanja koja su vršena 1955. radi o kulturi staroj 7. Značajna su nalazišta iz prahistorijskog. 12 • Panorama of Goražde Turizam BiH • listopad 2009.5 hiljada godina. U užem gradskom području općine Goražde nalazi se i jedna od najljepših džamija na Balkanu “KAYSERI CAMII” i predstavlja neprocjenjiv kulturno-historijski i vjerski spomenik. Na prostoru BPK-a Goražde postoje tragovi života iz prahistorije. godine samo su potvrdila već ranije nalaze da se na ovom lokalitetu. Najnovija istrživanja koja su obavljena na ovom lokalitetu august/septembar 2009.

The most recent researches done at this locality (August/September 2009) just confirmed that. From the Ottoman period comes an important cultural-historical and religious monument. Important sites are from the prehistoric period. the “Turhan Emin-begova” mosque. vases and the pottery are the results of diggings that were made in 1995 in the settlement Zupčići. medieval period of Turkey and the Austria-Hungary authorities.o. as well as the first printing house in Bosnia and Herzegovina. Zupčići and Podhranjen were inhabited by the population from the early Stone Age. and accompanying programs) and it will be the holder of the development of this type of tourism. Kriva draga works on the construction of modern sports and recreational centre (motel. We should point out that the first mosque in Bosnia and Herzegovina was built in the municipality of Ustikolina. sports grounds. On the occasion of archaeological researches at this locality the statues that witness about the existence of the settlement from this period were found. Newly found statues shall also be stored at this museum after the professional analysis. the word is about 7. This locality has the status of National monument “Lug”. Economic society “Bijele vode” d. Cultural-historical heritage Bosnian-Drina Canton Goražde as well as the entire Bosnia and Herzegovina represents a true treasury of various cultural-historical heritages. stone axes. in the village of Kreč.5 thousand years old culture.o. Finds of stone daggers. Stećci u okolici Goražda • There are traces of life from the prehistory in the area of the BosnianDrina Canton Goražde and the archaeological researches confirm that the settlements Popov Do. Roman. according to the archaeologists’ estimations.development of the recreational tourism.“KAYSERI CAMII” and it represents priceless cultural-historical and religious monument. Some of the exhibits mentioned above are stored at the National Museum of Bosnia and Herzegovina in Sarajevo. and date from the XV century. built in 1553. In the town of Goražde there is one of the most beautiful mosques in Balkans . Stećak in Goražde surroundings Tourism BiH • October 2009 13 .

• Brčko se. plovni (riječni) i željeznički. Zagreba. a osobito iz Trsta. U Brčkom postoji J.Brčko Distrikt Brčko. U rimsko vrijeme na tom prostoru bila je sagrađena utvrda koja se zvala Saldea (latinski sal znači sol. Preporod i Napredak. Brčko ima bogati gradsku biblioteku. godine u Brčkom je živjelo oko 3000 ljudi. godine pod nazivom Barka kako su ga prozvali franjevci koji su u to vrijeme djelovali na tom prostoru. još za vrijeme Austro-Ugarske. kuhinjska sol). Distriktu Brčkom pripalo je područje cijele nekadašnje općine Brčko. Cijelo područje Brčkog nalazi se na 80 – 200 m nadmorske razine. U njega su dolazili trgovci iz gotovo cijele Europe. tjednu mjeseca studenog. To područje obiluje brojnim izvorima pitke vode. prema sjeveru i jugu. te nekoliko medija u privatnom vlasništvu: RTV Hit.P Radio Brčko. preko 7000 ljudi. motela i pansiona. izuzev njenog južnog dijela na sjevernom području planine Majevice koje se nalazi na 200 – 400 m nadmorske razine. Radio bet Frattelo itd. Panorama Brčkog Panorama of Brčko 1 Turizam BiH • listopad 2009. najvjerojatnije po mjestu gdje se trgovalo soli. sjeveru i jugu. Tako je Brčko postalo vrlo važno čvorište putova prema istoku i zapadu. Austrijanci su ga zvali Brčka. Brčko nije važno samo kao čvorište putnih pravaca nego i kao mjestu u kojem su se razvile različite vrste prometa: cestovni. tri kulturnoumjetnička društva: Prosveta. razvilo u vrlo živo trgovačko mjesto. Budimpešte. grad na raskrižju putova prema istoku i zapada. a 1910. Obiteljski radio Valentino. a Turci Brčki. Sofije itd. Beča. Taj podatak najzornije govori kojom brzinom se Brčko razvijalo. Brčko ima nekoliko vrlo poznatih hotela. B rčko se prvi put spominje1428. Brčko je poznato po svojim pozorišno-kazališnim susretima koji se održavaju u 1. Dokaz o postojanju rimskog grada Saldee jesu ostatci rimske kanalizacije u Brčkom. 1878. Amatersko pozorište. Brčko je grad na ušću rijeke Brke u Savu. . Praga. Gradsku galeriju.

Amateur theatre. which are being held in the first week of November. etc. and several media in private property: RTV Hit. Sophia. In Brčko there is Radio Brčko. This information shows how fast Brčko developed. During the Roman period a fortress was built at that area. north and south. Brčko is also important as the place where different kinds of traffic: road. The evidence of the existence of the Roman town Središte Brčkog • Centre of Brčko B Saldea is the remains of the Roman sewage system in Brčko. Tourism BiH • October 2009 1 . Radio bet Fratello. three cultural clubs: Prosveta. Here came the merchants from almost entire Europe. Even during the Austro-Hungarian period Brčko developed into a very lively commercial place. most probably after the place of salt trade. The entire area of Brčko is situated at the altitude of 80-200 m. common salt). Brčko has rich town library. which is situated at the altitude of 200-400 m. which was called Saldea (Latin sal means salt. north and south. Zagreb. Family radio Valentino. rčko was mentioned for the first time in 1428 under the name Barka as it was named by the Franciscans who worked at that time there. The entire former municipality of Brčko fell to share of the Brčko district.Brčko Distrikt Brčko is the town on the crossroads to east and west. Brčko is known for its theatre meetings. Town gallery. motels and hostels. Brčko is the town on the river mouth of the Brka into Sava. Vienna. About 3000 people lived in Brčko in 1878. Prague. It has several very famous hotels. This area is abundant with numerous springs of potable water. except its southern part on the northern area of the Majevica Mountain. and especially from Trieste. etc. river and railroad traffic. and in 1910 over 7000. Preporod and Napredak. That’s how Brčko became a very important crossroads to east and west. Austrians used to call it Brčka and the Turks Brčki. Budapest.

. država. ..... Marketing je najjači alat poslovnog uspjeha Mirjana Šutić arketing je snažan alat čije upute za upotrebu moraju pisati čelnici tvrtki..... ministarstava. a čiju dozvolu za upotrebu smiju imati samo stručni profesionalci.. ili turizma... destinacije...Strateški marketig u funkciji razvoja turizma ..... Samo će tada marketing biti u funkciji razvoja nekog posla... ideje... 1 M Turizam BiH • listopad 2009.

.... Tourism BiH • October 2009 1 . for which use instructions should be written by the heads of the companies... Only then the marketing shall be in the function of the development of a job.... states.. ministries.. idea or tourism..Strategic marketig Tradicijska gastro ponuda • Traditional gastro offer in the function of the development of tourism . and whose permission for use could have only the professional experts.... Marketing is the strongest tool for the business success T he marketing is the strong tool..... destination....

te zajedno kreirati i prihvatiti strategiju na državnoj razini koja će određivati smisao svake od brojnih ponuđenih nam investicija. odnosno uskladiti naše resurse i mogućnosti. ali je problem u tome što ne znamo koja od dvije polovice nam je donijela zaradu. 1 Turizam BiH • listopad 2009.odnosno ponude koju je netko voljan platiti. potrebno je uložiti sredstva da bismo dodatno dotjerali resurse i obučili naše osoblje s ciljem kreiranja kvalitetne turističke ponude . ukoliko se provodi sustavno i s kvalitetnim suradnicima. M Tko smo mi? Teško je razumjeti kako formirati strategiju marketinga na današnjem tržištu koje je vrlo fragmentirano. Sigurno je da uspjeh svakog poslovnog pothvata ovisi upravo o kvaliteti marketinga njegovih proizvoda ili usluga. dugoročno ćemo uživati višestruki povrat na uloženo. Kako bismo što mudrije utrošili naša ograničena sredstva. ako su samo pratili ratna zbivanja u njoj. Naš izazov. Kada spoznamo kako želimo da nas svijet doživljava i utvrdimo u čemu smo izvanredni u odnosu na ostale turističke destinacije. Dakako. pretpostavka. dakle. Sjetimo se izjave Johna Wanamakera koji je ustanovio da je polovica novca koji potrošimo na marketing čisti promašaj od investicije. te zasićeno mnoštvom neprovjerenih informacija. najjači alat poslovnog uspjeha. ponuda. Kada novac uložen u marketing počnemo smatrati investicijom od koje očekujemo dobit. onda se moramo pripremiti na velike izdatke s kratkoročno neopipljivim rezultatima. Ne možemo očekivati da ljudi od nas kupe nešto za što ne znaju da postoji. dakle. Čak će se i ljudi koji odlučuju u što usmjeriti sredstva unutar marketinškog budžeta složiti da je većina tog novca bačena u vjetar. Ustrajemo li dovoljno u kvalitetnoj provedbi solidne marketinške kampanje. Tvrtke svake godine troše milijune na marketing. te varijacija istih proizvoda i usluga. moramo prvenstveno definirati kako želimo da se našu zemlju izvana percipira. tehnološki iznimno kontrastno. Ne možemo očekivati da ljudi iz Amerike ili dalekog Japana požele doći vidjeti prirodne ljepote Jadrana i njegova zaleđa ako za našu zemlju nisu nikada čuli. da bismo pokušali zaobići zamke koje donose neizbježan tehnološki napredak i globalizacija. Prva je. .arketing je. moramo prvo pospremiti vlastito dvorište. još gore. leži u neorganiziranosti odnosno neusklađenosti naših vizija i ideja o napretku i načinima postizanja željenih ciljeva. da marketing moramo tretirati kao sredstvo razvoja turizma u našoj zemlji. ili.

or what’s even worse. in the first place we have to define how we want our country to be perceived from the outside and together cerate and accept the strategy at the state level. Our challenge lies in the low level of organization. technologically very contrastive. When we start to consider the money invested in marketing as an investment from which we expect profit then we should prepare for big expenditures with unseen results for short-term. Big companies spend millions on marketing every year. Let’s remember the John Wanamaker’s statement. When we figure out how we want the world to see us and ascertain our remarkable features as regards other tourist destinations. offers and the variations of the identical products and services. Of course. Even people who decide where the funds inside the marketing budget will be directed agree that most of this money is wasted. And the success of every business activity depends exactly on the quality of the marketing of their products or services. the man who ascertained that half of the money spent on marketing is the investment failure. that is to coordinate our resources and possibilities. We cannot expect that the people form America or the far away Japan wish to come to see the natural beauties of the Adriatic and its hinterland if they have never heard of our country. Tourism BiH • October 2009 19 . and saturated with numerous unverified information. that is to say non-coordination of our visions and ideas about the progress and the ways of achieving the goals. So. If we persist enough in the quality implementation of good marketing campaign. we need to invest in order to arrange our resources and train the personnel with the goal of creating quality tourist offer – the offer someone is willing to pay for. for long-term we should enjoy the multiple return on investment. first we should clean our own yard. Masline • Olives Who are we? It is hard to understand how to form the strategy of marketing in today’s market which is very fragmentary. We cannot expect people to buy something from us that they have never heard of. marketing is the strongest tool of the business world. which will define the sense of each investment offered.I f implemented systematically and with quality associates. As to spend our limited funds as wise as possible. the first supposition is that we should treat the marketing as the means of the development of tourism in our country. in trying to go around the traps that come with the inevitable technological progress and globalization. if they have only seen the war events in it. but the problem is that we do not know which of the two halves brought us the profit.

Isplatilo mu se razmišljati.. kako bismo izbjegli svaštarenje i kasnije uštedjeli. Takav životni stav donio mu je kasnije titulu engleskog baruna i osigurao sredstva o kojima je ranije samo sanjao. 10 Hajdučki stol u Vjetrenici • Hajduk’s table in Vjetrenica Turizam BiH • listopad 2009. ne znamo kako im iskomunicirati odnosno prodati upravo našu uslugu. Svaštarenje u marketinškim ulaganjima koštat će kompaniju ili državu daleko više od izgubljene partije pikada. Koliko god puta pokušavali. Sjetimo se Nobelovca Ernesta Rutherforda koji je izjavio kako nema novca. Koji su najuvjerljiviji razlozi koje im možemo ponuditi kako bi to mislili. Što točno mi želimo da ta ciljna skupina misli. njihove želje i potrebe. Zastanimo na trenutak i razmislimo. Ako se kojim slučajem ipak dogodi da pogodite. ponudu. internet stranica i stručnjaka znati izabrati baš one alate koji će nas voditi prema našem komadiću tržišta. Koliko god logično zvučalo. Pritom često bacamo novac na slogane i fraze koji ne prikazuju ono što bismo mi htjeli pa primatelju naše poruke djeluju nepovezano i besmisleno. koliko god dugačke ruke imali. Dakle. S kim točno mi kao turistička destinacija. Pokušajte zatvoriti oči i baciti pikado strelicu u smjeru mete. nećete pogoditi centar. kada imamo marketinšku strategiju. potrebno je definirati koji će djelić ogromnog svjetskog tržišta najvjerojatnije željeti upravo ono što mi imamo ponuditi. osjeća i čini? 4. Ne razumijemo naše ciljno tržište. na osnovu detaljne marketinške analize. ali je potrebno prvenstveno znati definirati cilj pa potom izabrati alat koji će najbolje doprijeti do njega. planiranje i izbor smjera u kojem želimo ići. lakše ćemo u moru oglašivača. osjećali i činili? Suvremeni marketing nudi mnoštvo alata za dostizanje ciljeva. Pri pripremi marketinške strategije potrebno je. Kakvu točno percepciju ta ciljna skupina ima o nama trenutno? 3. treba znati što je naša meta kako bismo je pravilno naciljali i pogodili.. bit će to čista sreća. Pri kreiranju strategije razmišljajmo. destinaciju. odnosno naša marketinška kampanja. trebamo komunicirati? 2. moramo definirati koga točno marketingom želimo doseći. . precizno odgovoriti na sljedeća pitanja: 1.Ciljaj pa pali! Kada znamo što imamo i kako želimo da nas svijet percipira. Kako bismo marketing stavili u funkciju razvoja turizma. pa zato mora razmišljati. Uzaludno trošenje marketinškog budgeta dijelom je sigurno uzrokovano činjenicom da često ‘palimo’ a da koncentrirano ne ‘ciljamo’. i odvojimo vrijeme za analizu.

If. What is the exact perception of us from that target group? 3. feel and do? 4. feel and do in this way? Modern marketing offers plenty of tools for achieving the goals. destination. In preparation of the marketing strategy. you hit the target. We don’t understand our target market. Useless wasting of the marketing budget is partly caused by the fact that we often “shoot” without concentration on the target. when we have the marketing strategy. Which are the most persuasive reasons we can offer them to think. it will be easier to choose the tools in the sea of advertisements. Let’s stop for the moment and think. whom our marketing campaign needs to communicate with? 2. but first of all it is necessary to know how to define a goal and then choose a tool that will do the best in reaching it. that would be just luck. As a tourist destination. No matter how many times you try. Try to close your eyes and throw the dart into the target. So. by any luck. It was worth of thinking. This kind of life attitude later brought him a title of English baron and provided funds he only dreamed of. based on detailed marketing analysis there is a need to answer the following questions precisely: 1. As to put marketing into the function of the development of tourism. and then shoot! When we know what we have and how we want the world to perceive us. offer…In this we usually throw away the money on various slogans and phrases that don’t show what we would like. internet pages and experts. how long your hands are you will never hit the centre. but for the addressee of our message they seem incoherent and senseless. its needs and desires.Vrelo Duman u Livnu • Duman spring in Livno Aim at. we don’t know how to communicate with it. to avoid odds and ends and save money. which shall lead us to our piece of the market. for sure. we must define who we want to reach by the marketing. there is a need to define which part of the huge world market most probably would want to see what we have to offer. there is the need to know what our target is so we could aim at it properly and “shoot” it. In creating the strategy let’s think and take time for analysis. how to sell our service. What exactly do we want for the target group to think. Doing odds and ends in marketing investment shall cost the company or the state much. planning and choose the direction we want to go to. Tourism BiH • October 2009 11 . much more than a lost darts game. No matter how logical this may sound. Let’s remember the Nobel Prize winner Ernest Rutherford’s who said that he didn’t have money so he had to think.

and today you don’t think about the serious business for short-terms. To su ljudi koji znaju kakav nas dizajn letka. Stećci na Blidinju • Stećaks at Blidinje Then. logo. BMW to be the BMW. država.Tada će biti potrebno premostiti još jednu zamku u marketingu: kvalitetne marketinške alate imaju i znaju koristiti samo marketinški stručnjaci. a danas se o ozbiljnom poslu ne razmišlja na kratke staze. ministries. Samo će tada marketing biti u funkciji razvoja nekog posla. Those are the people who know what kind of design of the leaflets. To su kreativni umovi koji pomažu Apple-u da bude Apple. Coca Cola to be the Coca Cola. destinacije. Marketing experts are rare and expensive. ili turizma. Marketing je snažan alat čije upute za upotrebu moraju pisati čelnici tvrtki. True marketing experts have brilliant ideas on which we react with: “how I didn’t come up with that”. idea or tourism. The copies and amateurs will bring us shortterm savings. Marketinški stručnjaci su rijetki. ministarstava. 12 Turizam BiH • listopad 2009. Pravi marketinški stručnjaci imaju briljantne ideje na koje reagiramo sa «pa kako se ja toga nisam sjetio?». message and media the best presents us in the way we want. ideje. a čiju dozvolu za upotrebu smiju imati samo stručni profesionalci. Only then the marketing shall be in the function of the development of a job. and whose permission for use could have only the professional experts. These creative minds help Apple to be the Apple. i najefektnije dopire do određenih skupina ljudi. poruka i medij najbolje prezentira na željeni način. . logo. jer je njihov doprinos našem uspjehu ključan. one more trap in marketing needs to be by-passed: only marketing experts have and know how to use the quality marketing tools. i skupi. The point is that these experts need to be paid because their contribution to our success is crucial. for which use instructions should be written by the heads of the companies. Poanta jest da je takve stručnjake potrebno i platiti. destination. states. and the most effectively reaches certain groups of people. Coca Coli da bude Coca Cola i BMW-u da bude BMW. The marketing is the strong tool. Kopije i amateri donijet će nam samo kratkoročnu uštedu.

Međugorje .

Stari most u Mostaru • Old Bridge in Mostar .