Tiristički potencijali Bosne i Hercegovine

Tourist potentials of Bosnia and Herzegovina

Turizam BiH
BESPLATAN PRIMJER AK
Broj 1 • listopad 2009. • Godina I

Slap Kravica • Kravica Falls

Turizam BiH
I m p re s u m
Izdavač / Publisher: Udruga Stećak Suizdavač / Co-publisher: Federalno ministarstvo okoliša i turizma Za izdavače / For the publisher: Ivan Mikulić Majo Haramandić Glavni urednik / Editor in chief: Grgo Mikulić Zamjenik glavnog urednika Assistant editor in chief: Krunoslav Šetka Uredništvo / Editorial board: Majo Haramandić, Krunoslav Šetka, akademik Sulejman Redžić, Ivan Mikulić, Tatjana Bulaić, Sinaid Šabanović, Grgo Mikulić. Prijevod na engleski / Translation: Ivana Medić Lektura / Language editor: Stanko Jurilj Korektura / Proofreding: Stanko Jurilj, Ivana Medić Grgo Mikulić Grafička priprema / Art layout: SD studio Tisak i uvez / Printed by: Grafotisak Grude

Manastir Tvrdoš kod Trebinja

Monastery Tvrdoš near Trebinje

Broj 1 • listopad 2009. • Godina I

Kazalo / Contents
Istočni i južni dio Republike Srpske Eastern and southern part of the Republic of Srpska

1st issue • October 2009 • Year I

4
Riječ urednika Editorial

90

Turizam BiH

6
Intervju N. Herceg Interview N. Herceg

106
Srednjobosanska Županija Central Bosnia Canton

16
Kanton Sarajevo The wealth of diversities Sarajevo

118
Zapadnohercegovačka Županija West Herzegovina Canton

26
Sjeverozapadna Republika Srpska, Banja Luka North-western Republic of Srpska, Banja Luka

128
Hercegbosanska Županija Herzeg-Bosnia Canton

Hercegovačkoneretvanska Županija Hezegovina-Neretva Canton

36

142
Posavska Županija Posavina Canton

50
Tuzlanski Kanton Tuzla Canton

146
Bosanskopodrinjski Kanton Bosnia-Podrinje Canton

62
Zeničkodobijski Kanton Zenica-Doboj Canton

154
Distrikt Brčko District Brčko

80
Unskosanski Kanton Una - Sana Canton

156
Strateški marketing Strategic marketing

I opet najčešće. među etničkim zajednicama. imati budućnost. Te različitosti. pa čak i uzrokom ratnih sukoba. Raznolikost je uvijek zanimljiva. uvjetno rečeno. na svakom koraku. te postizanje tog civilizacijskog cilja. Bosna i Hercegovina je raznolika po prirodnim ljepotama. Evo u ovome. tradicija i običaja. te da one. i sebe u drugima. razlogom njihova povezivanja. etničke i vjerske. bile su kroz povijest nerijetko kamen smutnje. poželjna. osobito kulturne. ako misli opstati i biti. promocija lijeposti Bosne i Hercegovine. svejedno. Raznolikost prirode i u prirodi također smatramo bogatstvom. Pa neka nam bude sa srećom. i druge u sebi. vjere i običaji. . morat će krenuti tim putem i uzdići se iznad vlastite sebičnosti. Nećemo li time spoznati cijeli svijet. ona je bogatstvo u sebi. obitelji skladno funkcioniraju. osna i Hercegovina je zemlja različitosti. moraju li njihove različite povijesti i kulture. Ne da nam se uzdignuti dalje od obitelji. Unutar državne zajednice ona nije poželjna. ćete dragi čitatelji. bogatstvom raznolikosti. željama i ciljevima. različitosti unutar obitelji su bogatstvo. nažalost. bogatstva i ljepote različitih kultura. etnički i vjerski. Uzdići se do vlastite civilizacije u kojoj će doista različitost biti tolerirana. bogatstva njezine kulturno-povijesne baštine. pa čak ni ne tolerira. od juga prema sjeveru ili od istoka prema zapadu. Dalje nam se ne da. uvijek i nužno biti uzrok sukoba? Mogu li te različitosti biti razlogom za komunikaciju između njih. Turizam kao svjetski fenomen pružio je čovjeku i čovječanstvu mogućnost upoznavanja i sebe i drugih. turizam pruža tu mogućnost. nacionalno i civilizacijski. primjećuje se kamo god krenuli. po prirodnim rijetkostima. A morat ćemo. da ne idemo dalje i predaleko? A opet. Učimo onda od prirode. nisu do kraja ispunile očekivanja tako uzvišenog cilja. Ono što su trebale učiniti velike religije svijeta a. štoviše ona je poželjna i poštuje se. Što je tomu razlog? Čovjek? Njegova nedosljednost? Nedovoljna osviještenost? Nedovoljna kulturna i etička obrazovanost? Obrazovanost uopće? Nešto drugo? Što je to nešto drugo? Kažemo da je priroda u sebi.Riječ urednika B Bosna i Hercegovina zemlja raznolikosti Jednolikost (jednoličnost). Različitost unutar obitelji se tolerira. spoticanja među njenim narodima. Tada nam različitost više neće biti kamen smutnje i uzrokom sukoba nego bogatstvo s kojim se može i od kojega se može i dobro živjeti. i ulijeva nadu u ispunjenje tog cilja. etničkih i vjerskih pripadnosti… Tako ćemo spoznati sebe. odnosno unutar jedne državne zajednice. po svojim zakonima savršena. postanu poveznica a ne razdjelnica? Obično kažemo kako nam je obitelj sve u životu. ne samo da nije zanimljiva. prihvatljiva. raznolikosti. I u obitelji. Tema i ovog prvog i svih budućih brojeva bit će promocija ljepote uopće. a unutar državne zajednice različitosti su uzrokom sukoba. a to je komunikacija na globalnoj razini. po kulturno-povijesnoj baštini… Raznolika je kulturno. je li to moralo biti tako? Moraju li razlike među narodnim skupinama. njezinih prirodnih rijetkosti i ljepote prirode. na višu razinu svijesti. Svijet. ona je u prvom redu znak siromaštva. Je li situacija drugačija unutar jednog naroda. Turizam BiH • listopad 2009. Drugog puta nema niti će ga biti. ona se ne poštuje. a znamo da se i ona sastoji od različitih ljudi s posve različitim osobnim sklonostima. pronaći razloge i ciljeve pokretanja časopisa. Ta raznolikost se osjeća posvuda. No.

the promotion of beauties of Bosnia and Herzegovina. is desirable and respected. or within the state. among ethnical groups. but unfortunately these haven’t fulfilled the expectations of such an exalted goal. The tourism in its opportunities offers the possibility and gives hope for fulfilling this goal. noticed everywhere you go. ethnical and religious have often been a stumbling-block among its nations. we’ll have to do that. and that they become a bond not divide? We usually say that the family is all in our life for us. is this the way it had to be? Do the differences among nations. will find the reasons and aims for creating this magazine. The tourism as a world phenomenon has offered to humans and the humankind the possibility of self learning and meeting others. We find the diversity of nature and in the nature as wealth. cultural-historical heritage…it is culturally. but we know that even a family consists of different people with completely different personal preferences. the differences inside the family are wealth. to have a future. We don’t feel like lifting up beyond our family. Hopefully we’ll meet the whole world. perfect. good luck to all of us. ethnically and religiously diverse. The theme for this first. it must lift up above its selfishness. let’s not go too far? And again. osnia and Herzegovina is the land of diversities. it’s unwanted. And in most cases families function harmoniously. others in us. Inside the state. We just don’t feel like going further. natural rarities. do their different histories and cultures. What’s the reason for this? Is it the man? His inconsistency? Not enough of consciousness? Insufficient cultural and ethical education? Education in general? Something else? What is this something else? We say that nature is by itself. and achieving that civilization goal. especially cultural. we should learn from nature. nationally and in terms of civilization. dear readers. But. but first of all it is a sign of poverty. disrespected and even not tolerated. as well in the family. on a higher level of consciousness. Bosnia and Herzegovina is diverse in natural beauties. at every step. and inside the state community are the causes for conflicts. acceptable and desirable. the wealth and the beauty of different cultures. If the world wants to exist. So. and even the cause for wars. Tourism BiH • October 2009 B . wishes and goals. Through the history these diversities. ethnical and religious belonging… In this way we’ll meet ourselves. But. the wealth of its cultural-historical heritage. traditions and customs. a wealth of diversity. the reason for their connection. This diversity is felt everywhere. The diversity is always interesting. There is no other way. its natural rarities and the beauty of nature. This is where you. and all future issues will be the promotion of beauty in general. Difference inside the family is tolerated. religions and customs.Editorial Bosnia and Herzegovina the land of diversities Monotony is not only uninteresting. At that time the diversity won’t be the stumbling-block and the cause of the conflicts but the wealth to live with and to live good from it. Is the situation different within one nation. lift up to its own civilisation where the diversity is going to be really tolerated. Then. always and necessarily have to be the cause for conflicts? Could these differences be the reason for the communication between them. no matter you go from west to north or from east to west. The global communication is the thing that should be done by the big religions of the world. and indeed. it is richness by itself. and ourselves in others. in its laws.

Neupitan razvoj bh.turizma

strateška gospodarska grana
Dr.sc. Nevenko HERCEG Imamo ono što tržište traži - netaknutu prirodu i ekološki očuvan prostor, stotinjak “must see” lokacija, a uz to složenu i zanimljivu mješavinu povijesti, kulture, gastronomije… Ciljevi koje smo zacrtali su realni i samo o nama ovisi hoćemo li ih realizirati, kaže ministar Herceg. Rafting na rijeci Trebižat kod Čapljine

Turizam mora postati

Interviu
događa stihijski, sam po sebi. Što su atributi bosanskohercegovačke jedinstvenosti na kojima je moguće graditi prepoznatljivu i jedinstvenu turističku destinaciju te kako na najbolji način iskoristiti sve prirodne i kulturne resurse, samo su neka od pitanja koja smo postavili dr. Nevenku Hercegu, ministru okoliša i turizma u Vladi Federacije BiH. TURIZAM: Često se na radiju, televiziji i u dnevnom tisku, a i na raznim stručnim i znanstvenim skupovima, može čuti kako je Bosna i

S

obzirom na privlačnost prirodne i kulturne baštine, ali i trendove na tržištu turističke potražnje, turistički razvoj Bosne i Hercegovine ne bi trebao biti upitan. Međutim, i pored toga država Bosna i Hercegovina danas nema globalne ni operativne strategije razvoja turizma, a čini se da još uvijek ne postoji ni dovoljno svijesti o važnosti turizma. Istina, turizam se navodi kao strateška gospodarska grana, ali to je još uvijek samo deklarativno, bez strateškog pristupa pa se turizam u mnogim segmentima

Rafting on the Trebižat near Čapljina 

Turizam BiH • listopad 2009.

Undisputable development of the tourism in BiH

Tourism must become the
strategic economic branch
PhD Nevenko HERCEG We have got the things that market requires – untouched nature and ecologically preserved environment, a hundred of “must see” locations and with all of this complicated and interesting mixture of history, culture, gastronomy… The aims we have set are real and it’s up to us are we going to realise them, says the minister Herceg. Baščaršija u Sarajevu •

Interview
economical branch, but this is only declarative, without the strategic approach so the tourism happens spontaneously in many segments. What are the attributes of the uniqueness of Bosnia and Herzegovina based on which is possible to create recognizable and unique tourist destination, and how to use all the natural and cultural resources in the best way are just some of the questions we asked Dr Nevenko Herceg, the minister of the environment and tourism in the Government of the Federation of BiH.

C

onsidering the attractiveness of the natural and cultural heritage, but also the trends in the tourist market demand, the tourist development of Bosnia and Herzegovina shouldn’t be disputable. But, even with this the country of Bosnia and Herzegovina today hasn’t got the global and local operative strategy of the tourism development and it seems like there isn’t enough awareness about the importance of tourism still. The truth is that tourism has been mentioned as strategic

Baščaršija in Sarajevo

Ministar / Ministre Nevenko Herceg

Tourism BiH • October 2009 

Hercegovina zemlja raznolikosti te da je samim time atraktivna turistička destinacija. Je li to baš tako? Ako jeste, što je potrebno učiniti da turizam postane generator gospodarskog razvoja Bosne i Hercegovine? HERCEG: Turistički potencijali Bosne i Hercegovine nikada nisu bili upitni. Činjenica je Bosna i Hercegovina uistinu ima odličan potencijal za razvoj turizma budući da obiluje prirodnim ljepotama i

poznaje vrijednosti kao što su dobar smještaj, hrana, kulturni profil zemlje i aktivan odmor, odnosno on traži vrijednost za novac. Bez obzira na to što bez prirodnih resursa nema turizma, ključ uspješnog turizma nije samo u rijekama, planinama i netaknutim šumskim bogatstvima, nego je prije svega u osnovnoj i pratećoj infrastrukturi. U Federaciji Bosne i Hercegovine razvoj prateće infrastrukture nije dostigao razinu na kojoj bismo mogli graditi konku-

i kvalitetnog turističkog proizvoda, kreiranje vlastitog identiteta te destinacijsko promišljanje turizma kao osnove turističkog prosperiteta. TURIZAM: Ima li Bosna i Hercegovina uopće jasnu viziju razvoja i, još važnije, postoji li u okviru te vizije općeg razvoja vizija razvoja turizma? HERCEG: Činjenica je da bez državne asistencije niti jedna zemlja koja je današnji turistički lider nije

Konjic

vrijednom kulturnom baštinom, što predstavlja konkurentne prednosti na kojima se može i mora temeljiti naša turistička ponuda. Uz to, nama na ovom stupnju razvoja izuzetno pogoduje i činjenica da je u ovom trenutku jedan od ključnih trendova suvremenog turističkog tržišta potraga za ekološki očuvanim prostorom i autentičnošću jer to je ono što mi imamo. Međutim, navedene prednosti nisu dovoljne da bi zadovoljile sve zahtjevnijeg stranog gosta koji preferira mir i opuštenost, pre

rentnost na zahtjevnom turističkom tržištu. Najveća prepreka je nedostatak investicija kojim bi se izvršila modernizacija i rekonstrukcija kapaciteta, ostvarila diferencijacija turističke ponude i kreirao opći image Federacije kao poželjne turističke destinacije. Stoga je potrebno što više planski obogaćivati turističku ponudu u smislu stalne inovacije turističkog proizvoda i kontinuiranog poboljšanja kvalitete svih njegovih komponenti, a kao primarni cilj postavlja se stvaranje prepoznatljivog

uspjela izdignuti svoju turističku ponudu na višu razinu. Iako u Bosni i Hercegovini postoji konsenzus za rješavanje problema opće ekonomske nesigurnosti, držim da se na razini gospodarskog razvoja još uvijek nismo jasno odredili na koje ćemo se djelatnosti koncentrirati. Dok država ne odluči što želi, i vizija turizma na razini BiH bit će, kao i dosad, tek retoričko pitanje. Ipak, vjerujem kako će nas vanjski pritisci i globalne promjene uskoro natjerati da nešto konačno promijenimo te

Turizam BiH • listopad 2009.

at the demanding world market. The greatest obstacle is the lack of investments for the modernization and reconstruction of the capacity to be done. That is why there is a need to enrich the tourist offer by plan in the sense of constant innovation of the tourist product and continuous improvement of the quality of all of its components. No matter the fact that without natural resources there is no tourism. but also in various professional and scientific symposiums that Bosnia and Herzegovina is the land of diversities and by that an attractive tourist destination. the fact that one of the key trends in modern tourist market today is the search for ecologically preserved areas and authenticity. the development of the accompanying infrastructure hasn’t reached the level to build the competitiveness on. within that general development vision.TOURISM: We can often hear on the radio. Besides. It is a fact that Bosnia and Herzegovina really has excellent potential for the development of tourism since it is abundant with natural beauties and valuable cultural heritage. But. in basic and accompanying infrastructure. In the case of the Federation of Bosnia and Herzegovina. Even though in Bosnia and Herzegovina there is a consensus for solving the problems of general economical insecurity. the vision of the development of tourism? HERCEG: The fact is that without the assistance of the state. cultural profile of the country and active rest. he wants the value for his money. afore-mentioned advantages are not enough to satisfy more and more demanding foreign guest who prefers peace and relaxedness and recognizes the values like good accommodation. because these are the Planina Maglić • things we have got. that is. what represents the competitive advantages. but first of all. differentiation of the tourist offer and creation of the general image of the Federation as desirable tourist destination. food. not even a single country that is the tourist leader hasn’t succeeded to raise its tourist offer to a higher level. the key of the successful tourism is not just in rivers. which our tourist offer can and must be based on. I believe that we still haven’t specified on which of the activities we’ll focus on the level of Maglić Mountain Tourism BiH • October 2009 9 . what is necessary to be done for the tourism to become the generator of the economical development of Bosnia and Herzegovina? HERCEG: Tourist potentials of Bosnia and Herzegovina have never been disputable. TOURISM: Does Bosnia and Herzegovina has a clear vision of development and even more. television and the newspapers. the creation of our own identity and destination analysis of the tourism as the basis of tourist prosperity. is very suitable for us at this point of development. mountains and untouched forest wealth. and as the most important goal the creation of recognizable and quality tourist product is set. Is this really so? If it is.

s ciljem kreiranja prepoznatljivog turističkog proizvoda koji treba promicati prema turističkom tržištu. Uz realno sagledavanje postojećeg stanja. obogaćivanje i kvalitativno unapređivanje ponude te približavanje suvremenim turističkim trendovima. U konačnici.Izletište Zeleni Vir kod Olova • Resort Zeleni Vir near Olovo da će vlasti na svim razinama. uz reformu zakonodavstva. preuzeti odgovornost za stvaranje osnovnih uvjeta razvoja i kreiranja poticajnih ekonomskih mjera za održivi ne samo turistički nego i uopće gospodarski razvoj. mi smo pokrenuli čitav niz projekata. ali i naših mogućnosti u odnosu na okruženje. i izradu strategije razvoja do 2018. prepoznatljivog proizvoda. kulturnom identitetu destinacije. Prioritetni zadatak je stvaranje vlastitog. aktivnom odmoru. cilj nam je strategijom proizvodnje visoke vrijednosti i diferenciranja proizvoda dostići vrijednosni klaster 10 Turizam BiH • listopad 2009. kvaliteti usluga i selektivnim oblicima razvoja turizma. U sektoru turizma i ugostiteljstva na razini Federacije BiH. kroz suradnju i institucionalno partnerstvo. a to je razvoj u smjeru odredišta visoke vrijednosti uz istodobno očuvanje prirodnih i kulturnih vrijednosti te ravnomjeran regionalni razvoj. TURIZAM: Koja je svrha strategije i koji će se ciljevi njome postići? HERCEG: Strategija razvoja turizma Federacije BiH polazi od analize i dijagnoze turističkog potencijala i resursne osnove te postavlja opći okvir za razvoj turističke djelatnosti. godine. Osim što predstavlja svodnu strategiju prilikom izrade regionalnih planova razvoja turizma. između ostaloga. ovaj dokument bi mogao biti jedno od ključnih polazišta i u procesu kreiranja nacionalne strategije razvoja turizma. gdje se daleko veća pažnja posvećuje ekologiji. . ona predstavlja polazišni dokument za kreiranje odgovarajućih operativnih planova čija će provedba omogućiti ostvarenje glavnog strateškog cilja. ali i cjelokupan gospodarski sektor.

it represents the initial document for creation of equivalent operative plans whose implementation will realise the main strategic goal. through the cooperation and institutional partnership. Until the state doesn’t decide what it wants. and that is the development in the direction of high-quality destination with preservation of natural and cultural values at the same time. Still. TOURISM: What is the purpose of the strategy and what are the objectives it will achieve? HERCEG: Development strategy of the tourism in the Federation of BiH starts from the analysis and the diagnosis of the tourist potentials and resource basis and it sets the general framework for the development of the tourism. and the entire economy sector will take the responsibility for creation of basic conditions of development and creation of economical incentives for sustainable development of not just the tourism. we have started a line of projects. Besides that it represents the main strategy in the creation of regional plans of the development of the tourism. this document could be one of the crucial starting points in the process of creation of national strategy of the development of the tourism. enriching and qualitative advancement of the offer and approach to modern tourist 11 Tourism BiH • October 2009 . I believe that the external pressures and global changes shall force us soon to change something finally. and our possibilities in relation with the surroundings. Priority task is the creation of our own. In the tourism sector at the Federation level. the vision of tourism in BiH shall remain a rhetorical question. among other things creation of the development strategy until the year 2018. with the goal of creation of recognizable tourist product that needs to be promoted in the tourist market. and that the government at all levels. recognizable product. and equal regional development. with the reform of legislature. but also the entire economy.Pješčane piramide kod Foče • Sand pyramids near Foča the economical development. With objective consideration of the existing conditions.

za očuvanje prirodnih i kulturnih vrijednosti. a onda na temelju nje izrađivati strategije razvoja na nižim. a s druge strane evidentira boravak turista u smještajnim objektima u kojima ostvaruju noćenja. Izradom Strategije Federacije BiH. poći od izrade strategija nižih razina pa onda na temelju njih izrađivati strategije razvoja na višim razinama? HERCEG: Prema postojećoj pravnoj regulativi turizam se kao gospodarska djelatnost nalazi u kompetenciji sve tri razine vlasti u Federaciji BiH i te kompetencije nisu strogo razgraničene. Sama strategija pruža opći okvir za razvoj turizma. županijskim i općinskim razinama. TURIZAM: Koliko su kvalitetni pokazatelji na temelju kojih je rađena strategija? U prvom redu mislim na statističke pokazatelje o turističkim kretanjima. mi smo se jasno odlučili za “top-down” metodu odnosno od vrha nadolje držeći da lokalna vlast sama može malo toga napraviti ukoliko nemamo jasno određenje na razini Federacije. TURIZAM: Koja metoda izrade strategije je bolja: najprije izraditi strategiju razvoja turizma u Federaciji BiH. ne samo u određivanju posebnosti za svako turističko područje nego i što se tiče zakonodavstva koje mora podržati turizam kao stratešku granu gospo- Turizam BiH • listopad 2009. pouzdan pokazatelj za analizu trenutnog stanja. veliki broj neregistriranih objekata te podatcima potpuno neobuhvaćeni jednodnevni turistički posjeti. ali i očekivanim međunarodnim konkurentskim stan12 • Rainbow trout dardima. pa čak i o ukupnom prometu koji se ostvari u turizmu. ova. a tako će biti i tijekom njene implementacije. inzistirali smo na poštivanju načela partnerstva i participacije svih unutar sektora turizma. ili obrnuto. Pri izradi strategije. bio jedan od naših temeljnih uvjeta prilikom njezine izrade. pa se njegovi inputi i outputi utvrđuju analizom statističkih i anketnih istraživanja. treba omogućiti konvergenciju odnosno sukladnost županijskih strategija koje moraju biti u funkciji ostvarivanja specifičnih razvojnih programa svojih mikro destinacija. . analiza trenutnog stanja pri izradi Strategije razvoja turizma Federacije BiH urađena je na temelju kombinacije statističkih podataka i podataka dobivenih anketnim istraživanjem provedenim po županijskim turističkim zajednicama. Uostalom. Uz sveprisutnu pojavu izbjegavanja prijavljivanja boravka gostiju. kako god ga računali. Kako će se i hoće li se one uskladiti s strategijom razvoja turizma u Federaciji BiH? HERCEG: Prije svega želim istaknuti kako je izradi strategije prethodilo postizanje općeg suglasja o potrebi mijenjanja trenutačne slike domaćeg turističkog sektora sukladno današnjim. Tako postavljena. Na taj način je svim županijama omogućeno aktivno sudjelovanje u svim fazama izrade strategije. Statistika turizma s jedne strane prati ulaske putnika koji prelaze granicu gdje su uključeni i turisti. dakako uvažavajući posebnosti svake županije što je. Jesu li oni relevantni i pouzdani? HERCEG: Nažalost turizma nema u svjetskim i europskim klasifikacijama i nomenklaturama djelatnosti. zasada krovna strategija. otvoreni razvojni dokument koji će se vremenom trebati prilagođavati promjenama u okruženju i samoj Federaciji BiH na način da se pronađu još bolja rješenja ključnih razvojnih pitanja.Potočna pastrmka Austrije ili Švicarske što objektivno možemo. sasvim je opravdano pitanje je li statistički podatak o broju noćenja i broju dolazaka. strategija nije statičan dokument nego dinamički. TURIZAM: Neke županije u Federaciji BiH već su izradile strategije razvoja turizma na svojim razinama. Cijeneći da se ne možemo s apsolutnom sigurnošću pouzdati u statističke podatke.

based on it build the strategies on lower. which in time should be adjusted to the changes in surroundings and in the Federation of BiH in a way to find better solutions of key developmental questions. TOURISM: Some of the Cantons in the Federation of BiH have already made the strategy of the development of tourism at their level. cultural identity of destination. and even about the general tourism trade. In this way it is possible for all of the cantons to actively participate in all the phases of creating the strategy. taking into consideration special features of each canton. Considering the fact that we can’t absolutely certainly rely on the statistics. set in the way it is. The tourism statistics follows the travellers’ entries that are crossing the boarder. compatibly with the current and expecting international concurrent standards. we clearly decided on the “top-down” method. this strategy is not a static but dynamical document. cantonal and municipality levels. The strategy gives a general framework for the development of tourism. the similarity of the canton’s strategies that have to be in the function of realization of specific development programs of their micro-destinations. and it is going to be the same in its implementation. the analysis of the current conditions during the creation of the Strategy of the development of the tourism in Federation of BiH was made based on the combination of statistics and the figures got with the poll researches taken over the Cantons tourist boards.Vuk • Wolf Izlet u planini • Excursion to Mountain trends where is the greatest attention drawn to ecology. Anyway. no matter the calculation. our goal is to reach the value cluster of Austria or Switzerland with the strategy of high quality production and differentiation of products. In creating the strategy we insisted on respecting the principles of partnership and the participation of everybody in the sector of tourism. start with the lower levels and then based on them create the strategy of development on higher levels? HERCEG: According to current legislature. from top towards lower levels. tourism as the economical branch is placed in the authority of all three levels of government in the Federation of BiH and these don’t have strictly fixed boundaries. not only in setting the particularities for each tourist region. and then. With the creation of the Strategy of the Federation of BiH. the question if the statistic figures about the number of overnight stay and arrivals. should enable the convergence. so its outputs and inputs have been identified by the analysis of statistical and poll researches. This key strategy. opened developing document. TOURISM: Which of the methods in creation of the strategy is better: first build a strategy of the development of the tourism in the Federation of BiH. active rest. In the end. Are they relevant and reliable? HERCEG: Unfortunately tourism is not in the world’s classifications and European classifications and nomenclatures of activities. or vice versa. With the all-pervasive phenomenon of avoidance of registration of the guests. the quality of the services and selective forms of the development of the tourism. is completely justified. but also in legislature that has to support 13 Tourism BiH • October 2009 . How and will they coordinate with the Strategy of the development of the tourism in Federation of BiH? HERCEG: First of all I would like to point out that what preceded the creation of the strategy was the general consonance about the need for changing the present picture of home tourist sector. considering that local authority can’t do much by itself if there is no clear definition on the level of Federation. what objectively we can do. what was one of our basic conditions in making it. the great number of unregistered places and the complete one-day tourist visit not included in data. are reliable indicator for the analysis of the current conditions. and on the other side registers tourists’ stay in accommodation places. TOURISM: How good are the indicators based on which the strategy was made? First of all I think about the statistics about tourist trends.

Strategija razvoja turizma rađena je s ciljem da postane dugoročno obvezujući dokument koji će nadživjeti ovu vlast na kojoj uistinu leži velika odgovornost za daljnji ukupni gospodarski razvoj čiji generator može i mora biti upravo turizam. u izradi lokalnih strategija razvoja turizma. prvenstveno na lokalnoj razini. Kako ćemo ih uopće razlikovati? Koja je dobra. čija je ponuda na međunarodnom javnom pozivu ocjenjena najprihvatljivijom. a najviše pri očuvanju prostora i prirode što je naš najvažniji turistički resurs. TURIZAM: Tko izrađuje strategiju razvoja turizma u Federaciji BiH i na temelju kojih kriterija se odlučilo da to bude baš taj? HERCEG: Strategija je rezultat zajedničkog rada Fakulteta za hotelski i turistički menadžment iz Opat- ije i Inženjerskog biroa d.netaknutu prirodu i ekološki očuvan prostor. ili netko treći? HERCEG: Procedura je vrlo jasna. a koja nije? HERCEG: Ja bih rekao kako je veći problem ne imati nikakvu strategiju… Istine radi ovo je prva strategija turizma u Federaciji i BiH. ovisiti o tome jesu li dobro procijenjene mogućnosti i sposobnosti unutar Federacije i hoće li je odgovorni za provedbu moći koordinirati. odnosno neprihvaćanje strategije: jeli to Vlada Federacije BiH. lipnja u Mostaru razmatrala i usvojila tekst Strategije razvoja Federacije BiH do 2018.. Time smo postavili opći okvir unutar kojeg će se bogatstvo različitosti. a uz to složenu i zanimljivu mješavinu povijesti. za implementaciju strategije. da gotovo svaka politička garnitura kada dođe na vlast pokušava napraviti neku strategiju razvoja. marketinških planova i ostalih dokumenata lokalnog turističkog razvoja. 1 Turizam BiH • listopad 2009. Očekujemo kako će ovaj strateški dokument pomoći ključnim nositeljima turističkog razvoja. provođenje strategije će. Nimalo ne dvojim da ćemo uspjeti osobito iz razloga što je svakim danom sve jači glas struke. a u mogućnosti su da bitno djeluju na uvjete ostvarivanja postavljenih ciljeva.darstva. TURIZAM: Tko je odgovoran za provođenje. Međutim.d. integralne i poželjne turističke destinacije. da ne kažem. tko će biti kriv za njezino neprovođenje? HERCEG: Pitanje raspodjele kompetencija i odgovornosti između pojedinih sudionika u upravljanju razvojem važno je zbog uobičajenog postojanja više centara odlučivanja koji se često nalaze u konfliktu. sjednici održanoj 4. istina je kako strategije brzo zastare ako nisu obvezujuće. prije svega. dok će upravljačka odgovornost biti na Organizaciji za podršku upravljanju destinacijom F BiH koju će utemeljiti Federalno ministarstvo okoliša i turizma i Turistička zajednica Federacije BiH. kulture. Ipak. originalnost i izvornost pojedinačnih sadržaja svake županije pretočiti u atraktivne turističke sadržaje koji se međusobno nadopunjuju i zajednički pridonose prepoznavanju Federacije i BiH kao kvalitetne. odnosno ako nemaju jasan akcijski plan provedbe. a konačnu potvrdu dat će Parlament Federacije BiH čime ona postaje dugoročno obvezujući dokument. posebno u određivanju turističke politike. TURIZAM: Možemo reći. gastronomije… Ciljevi koje smo zacrtali su realni i samo o nama ovisi hoćemo li ih realizirati. Na naš prijedlog Vlada Federacije je na svojoj 104. TURIZAM: Kada će strategija biti gotova i tko je nadležan za prihvaćanje. TURIZAM: Na koncu. ako nije definiran proces strateškog upravljanja i ako nema aktivnosti koje ih održavaju na životu. stotinjak “must see” lokacija. Parlament Federacije BiH. kakva je budućnost domaćeg turizma? HERCEG: Imamo ono što tržište traži . Koordinirajuću i kontrolnu funkciju imat će Odbor za razvoj turizma koji će imenovati Vlada Federacije BiH. .

not to say who’s going to be guilty for its no implementation? HERCEG: The question of distribution of the competence and the responsibilities among the participants in conducting the development is important because of usual existence of many of the centres of decisions that often come to conflict. especially because the voice of profession is getting more and more stronger every day. TOURISM: We can say that almost each political set tries to make a strategy when it comes to rule. the implementation of the strategy will. and with all of this complicated and interesting mixture of history. on its 104th session held in Mostar on June 24th. TOURISM: Who’s in charge for the implementation of the strategy. while the managerial responsibility will be on the Organization for support of the management of the destination F BiH that will be set by the Federal ministry of environment and tourism and the Tourist board of the Federation of BiH. especially in defining the tourist politics. But the truth is that strategies grow old soon. and the final ratification shall be given by the Parliament of Federation of BiH with what it is going to become long-term obligatory document. integral and desirable tourist destination. whose offer on the international public call was the most acceptable one. a hundred of “must see” locations. gastronomy… The aims we have set are real and it’s up to us are we going to realise them. depend on the estimation of the possibilities and competence inside the Federation and if the ones responsible for its implementation would be able to coordinate it.tourism as the strategic economy branch. if they are not obligatory. first of all on the local level. By this we have set the general framework inside of which the richness of diversity and originality of singular feature of every canton shall transform into attractive tourist offers that mutually supplement and together contribute to recognizability of the Federation of BiH as a quality. and the most in preserving the environment and nature what is our most important tourist resource. We expect that this strategic document will help the key holders of the tourist development. TOURISM: In the end. The coordinating and controlling function shall have the Council for the development of the tourism that is going to be set by the government of the Federation of BiH.d. Tourism BiH • October 2009 1 . the Parliament of Federation of BiH or someone else? HERCEG: The procedure is very clear. or if they don’t have the clear action plan of the implementation. Strategy of the development of the tourism was made with the purpose of becoming the long-term obligatory document that will outlive this government that truly has a big responsibility for further economical development whose generator must be the tourism. the Government of Federation of BiH has inspected closely the text of the strategy of the development of Federation of BiH until 2018. I don’t doubt at all that we will succeed. the marketing plans and other documents of local tourist development. if the process of strategic management is not defined and if there are no activities that keep them alive. At our proposal. TOURISM: Who creates the Strategy of the development of the tourism of the Federation of BiH and based on which criteria is it decided so? HERCEG: The strategy is the result of mutual work of the College of hotel and tourist management from Opatija and the Engineering bureau d.. or rejection: is it the Government of the Federation of BiH. first of all. To be honest. Nevertheless. what is the future of our tourism? HERCEG: We have what the market wants – untouched nature and ecologically preserved environment. and they have the possibility of great influence on the conditions of realization of goals set. culture. this is the first strategy of the tourism in the Federation of BiH. in creation of local strategy of the development of the tourism. TOURISM: When is the strategy going to be done and who’s in charge of its acceptance. How to differ these strategies? Which is good and which is not? HERCEG: I would say that bigger problem is not to have a strategy at all.

sinagoga i drugi brojni tragovi multietničkog življenja. kao uostalom i u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine. kao uostalom i u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine. katoličke i pravoslavne crkve. Careva džamija u Sarajevu • ahvaljujući povoljnom zemljopisnom položaju. šire područje Sarajeva danas je vrlo zanimljivo. malo ulaže.Bogatstvo različitosti Zahvaljujući povoljnom zemljopisnom položaju. a za mnoge i egzotično turističko odredište. šire područje Sarajeva danas je vrlo zanimljivo. Emperor’s mosque in Sarajevo Dejan Jazvić 1 Turizam BiH • listopad 2009. malo ulaže. mnogo je gradova u svijetu koji se također mogu pohvaliti ovakvim višereligijskim obilježjima. kontinuirani rast broja posjetitelja iz inozemstva pokazuje koliko je zapravo velik turistički potencijal Kantona Sarajevo. Naravno. turbulentnoj povijesti i specifičnom prepletanju kultura i civilizacija. Ključno i prvo odredište svih turista u Kantonu Sarajevo svaka- sarajevski turistički adut Z ko je urbani dio grada koji karakteriziraju brojni sakralni objekti. nalaze u promjeru od svega nekoliko stotina metara. Usprkos burnoj povijesti i višestrukim razaranjima grada. Iako se u turizam u Sarajevu. jedinstvene džamije iz bogatog osmanskog razdoblja. kontinuirani rast broja posjetitelja iz inozemstva pokazuje koliko je zapravo velik turistički potencijal Kantona Sarajevo. odnosno bogomolje. . ali ono što Sarajevo čini specifičnim je činjenica da se svi pobrojani objekti. a za mnoge i egzotično turističko odredište. Iako se u turizam u Sarajevu. turbulentnoj povijesti i specifičnom prepletanju kultura i civilizacija.

the greatest tourist asset of Sarajevo K ey and first destination of all tourists in the Sarajevo Canton is the urban part of the town. Of course. which is characterized by numerous sacral buildings. Most of them are located in the old part of the town. Even though there are not many investments in the tourism in Sarajevo. the continuing growth of the visitors from abroad shows how big the tourist potential of the Sarajevo Canton is. and for some even exotic tourist destination. the synagogue and plenty of other traces of multiethnic life. The construction of narrow streets. We are talking about the centre of old Sarajevo. whose contours were set by the Ottomans right after they conquered Bosnia. turbulent history and specific interlacing of the cultures and civilizations. the popular Baščaršija. but what makes Sarajevo specific is the fact that all of these buildings. wider Sarajevo area is very interesting today. Catholic and Orthodox churches. as well as in other parts of Bosnia and Herzegovina. there are many towns in the world that can praise with these multi-religious characteristics. some of these buildings succeeded to be preserved for over 500 years. unique mosques from the rich Ottoman period. started in Kujundžiluk na Baščaršiji u Sarajevu • Kujundžiluk at Baščaršija in Sarajevo Tourism BiH • October 2009 1 .The wealth of diversities Thanks to the favourable geographical position. the places of worship are located in a diameter of just few hundreds of metres. along which there are lines of work-shops and craftwork shops made from wood. In spite of tumultuous history and multiple devastations of the town.

godine novac za izgradnju hrama za Židove protjerane iz Španjolske. Nezaobilazno mjesto boravka svih turista u Sarajevu je i popularni Sebilj. . Najveću pozornost posjetitelja na Baščaršiji danas. čije su konture postavile Osmanlije odmah nakon osvajanja Bosne. duž kojih se prostiru redovi niskih trgovačkih i zanatskih objekata od drveta. sa 109 metara dugom ulicom koja prolazi kroz sredinu. izgrađena 1457. Određena mistika vezana je i za religijske spomenike koji svjedoče o nekada značajnom prisustvu židovske populacije u Sarajevu. godine ponovno izgrađena. Tadašnji rumelijski beglerbeg dao je 1580. godine.Pravoslavna crkva u Sarajevu • Orthdox church in Sarajevo izgorjela. izgrađena još u 16. ova crkva netipične arhitekture stoljećima čuva veliko blago u vidu svetih mošti i raznih relikvija. Za već spomenutu religijsku raznolikost starog dijela Sarajeva vrlo je značajna Stara pravoslavna crkva. godine u Sarajevu je izgrađena Alipašina džamija. Ona je smještena u srcu Baščaršije i ima poseban značaj za Srpsku pravoslavnu crkvu. Najviše je džamija. Puni procvat Baščaršija doživljava u 16. počela je 1462. stoljeću. Izgradnja uskih ulica. Pravokutnog je oblika. javna česma izgrađena 1891. i 1555. a postoji i nekoliko interesantnih legendi vezanih za njen nastanak. Većina je koncentrirana u starom dijelu Sarajeva. Naime. a njenu gradnju financirao je utemeljitelj Sarajeva. u čast sultana Mehmeda II El-Fatiha. po doseljenju Sefarda u Sarajevo. U njezinom dvorištu nalazi se mezar (grob) utemeljitelja bosanskog sandžaka. Svojim izgledom podsjeća na Misir-čaršiju u Istanbulu. Po mnogima je upravo Sebilj prepoznatljivi simbol starog Sarajeva. bega Ali-paše. godine. ali i ljepoti posebno izdvaja Careva džamija. odnosno na pokrivene bazare arapskih gradova. Danas je u Starom neke od ovih bogomolja uspjele su ostati sačuvane i više od 500 godina. Nezaobilazni ostaci osmanske arhitekture i višestoljetnog prisustva u Sarajevu ogledaju se i kroz obnovljeni Gazi Husrev-begov bezistan. među kojima se po starosti. godine u pseudomaurskom stilu. Pet godina ranije. svojevrsni trgovački centar građen između 1537. ipak. Riječ je o srcu starog Sarajeva. jedna od najljepših potkupolnih džamija. a po naređenju sultana Sulejmana Veličanstvenog. godine. popularnoj Baščaršiji. privlače brojne bogomolje. Isa-beg Ishaković. Prvobitna drvena konstrukcija je 1 Turizam BiH • listopad 2009. Stari hram sagrađen je 1581. 1566. godine. kada je na ovom prostoru postojalo 80 vrsta zanata po kojima su nazvane i ulice koje se i danas nalaze na Baščaršiji. 1561. po nacrtu češkog arhitekta Aleksandra Viteka. stoljeću.

what is reflected in the renovated Gazi Husrev-beg’s bezistan (domed market building). Baščaršija went through the full prosperity in the 16th century. Certain mystique is related for the religious monuments that witness about former significant presence of Jewish population in Sarajevo. one of the most beautiful domed mosques. The old temple was built in 1581. Those days’ rumelian beglerbeg in 1580 gave the money for building the temple for Jews banished from Spain. the most valuable exhibit and the oldest Sephardic Haggadah in the world. the Alipasha’s mosque was built. The original wooden construction was burned. At that time. and there are several legends related to its origin. It is rectangular shaped. Many consider the Sebilj an identifiable symbol of the old Sarajevo. It reminds of Misir-čaršija in Istanbul by its looks. among which the Emperor’s mosque stands out in its age and beauty. 80 types of crafts were present. in honour of the sultan Mehmed II El-Fatih.Židovski muzej u Sarajevu • Jewish museum in Sarajevo You can’t pass by the remains of the Ottoman architecture and centuries-long presence in Sarajevo. The only active synagogue that is left in Sarajevo is the Ashkenazi synagogue built in 1902 19 1462. Isa-beg Ishaković. It was built in 1457. the beg Ali-pasha. For already mentioned religious diversity of the old part of Sarajevo also important is the Old Orthodox Church. is placed in its courtyard. Unavoidable place of the tourists’ stay in Sarajevo is the popular Sebilj. Five years before that. on arrival of Sephardim to Sarajevo. built in the 16th century. The Jewish museum is placed in the Old temple today. Numerous places of worship draw the biggest attention of the tourists at Baščaršija today. in other words it reminds of roofed bazaars of the Arabian world. public fountain built in 1891 in the pseudo Moorish style by the design of Czech architect Aleksandr Vitek. This church of untypical architecture has been keeping great treasure for centuries. and its building was financed by the founder of Sarajevo. The mezar (grave) of the founder of Bosnian sandžak. the holy relics and all kinds of other relics. But. with the street 190 metres long that passes trough the middle of it. in this space. after which the streets got their names. a kind of merchant centre built between 1537 and 1555. Most of them are the mosques. and by the command of the sultan Suleiman the Magnificent. in 1566 it was rebuilt. in 1561. better known as the Sarajevo Haggadah is kept in the National museum in Sarajevo. and are still here in Baščaršija. It is located in the hearth of Baščaršija and has a special meaning for the Serbian Orthodox church. Tourism BiH • October 2009 .

godine u neoromaničkom stilu. Jedina preostala aktivna sinagoga u Sarajevu je Aškenaška sinagoga. stoljeću i vrijedan je spomenik unikatne tradicionalne bosanske arhitekture. kao prvi vjerski objekt u pseudomaurskom stilu. Ante Padovanskog. turistički obilazak urbanog dijela Sarajeva bio bi nepotpun bez posjeta Svrzinoj kući. umjetničkih slika. rukotvorina i crkvenih predmeta velike vrijednosti.hramu smješten Muzej Jevreja. vrhbosanskog nadbiskupa s početka 20. čuva se u Zemaljskom muzeju BiH. Grobnica Josipa Štadlera. Samostan posjeduje veliki broj starih rukopisa i knjiga. a crkva 1912. glavno gradsko šetalište. katedrala ima i poseban značaj za društveni život Sarajeva uopće. jedan od simbola Sarajeva. djelo slikara Ive Dulčića. ocu i sinu Morićima. godine i prvobitno je služila kao sjedište gradske uprave. godine. Drugi značajan katolički vjerski objekt u Sarajevu je Franjevački samostan i crkva sv. a sagrađena je u neogotičkom stilu 1889. Katedrala Srca Isusova. O životu u nekadašnjem Sarajevu mnogo govori i Morića han. Trenutno se vrši rekonstrukcija. najljepši i najimpozantniji objekt izgrađen u pseudomaurskom stilu. naziv je dobio po zakupcima. Izgradnja je završena 1896. godine i pritom je izgorjelo 90 posto neprocjenjivog kulturnog blaga. po projektu slavnog Karla Paržika. stoljeća.. poznatija kao Sarajevska hagada. Unutarnje dvorište opasuju štale i magaze u prizemlju. Naravno. ali je iza sebe ostavila neizbrisive tragove. glavne katoličke bogomolje sagrađene su nakon dolaska austrougarske uprave u BiH. Na trgu ispred katedrale održavaju se javne i kulturne Bezistan u Sarajevu • priredbe. prvostolna je crkva Vrhbosanske nadbiskupije. Vjerojatno najpoznatija građevina iz tog razdoblja je Vijećnica. Austrougarska je u BiH vladala tek četiri desetljeća. preteča današnjih hotela. Spojeni su hodničkom pasarelom i predstavljaju jedinstven kompleks. godine. posebno u infrastrukturi i graditeljstvu. stoljeća. Morića han jedini je sačuvani sarajevski han. No. Samostan je podignut 1894. Izgrađen krajem 16. Hanovi su u osmanskom razdoblju bili objekti za smještaj putnika i robe. u Sarajevu prisutni stoljećima. koji je inicirao izgradnju ovog objekta. . izgrađena 1902. Nakon Drugog svjetskog rata u Vijećnici je bila smještena Nacionalna knjižnica. i uopće katolici. kao i posebno vrijedne vitraže na prozorima. Iako su Hrvati. Sagrađena u 18. a ispred njezinog glavnog ulaza prolazi ulica Ferhadija. nalazi se u Katedrali. najočuvanijem primjeru kulture stanovanja i življenja u Sarajevu u osmansko doba. Granatirana je i spaljena 1992. Osim vjerskog. Bezistan in Sarajevo 20 Turizam BiH • listopad 2009. najvrjedniji eksponat i ujedno najstarija sefardska hagada na svijetu.

paintings.by the design of the famous Karl Paržik. Even though the Croats and Catholics generally. It was built in the 18th century and is a valuable monument of the unique traditional Bosnian architecture. as the first religious building in the pseudo Moorish style. the father and the son Morić. The Cathedral of the Sacred Hearth is the metropolitan church of the Bosnian archbishopric and it was built in neo Gothic style in 1889. and in front of its main entrance passes the Ferhadija street. especially in the infrastructure and architecture. The reconstruction is being done at the moment. Anthony of Padua’s church. the work of the painter Ivo Dulčić. They are connected with a corridor passage and represent the unique complex. Principov muzej u Sarajevu • The second important Catholic religious building in Sarajevo is the Franciscan monastery and the St. Of course. Public and cultural events are taking place at the square in front of the cathedral. It was shelled and burned in 1992. the most beautiful and the most impressive building built in a pseudo-Moorish style. the Bosnian archbishop from the beginning of the 20th century. the forerunner of today’s hotels. Morića han is the only preserved han in Sarajevo. and it first functioned as the centre of town’s government. It was built at the end of the 16th century and got its name after its tenants. the main promenade of the town. is placed in the cathedral. the tourist tour would be incomplete without the visit to the Svrzina house. The Han used to be the place for accommodation of the passengers and goods in the Ottoman period. one of the symbols of Sarajevo. The monastery owns numerous old manuscripts and books. who initiated the construction of this building. The monastery was built in 1894. and two rows of the Princip’s museum in Sarajevo Tourism BiH • October 2009 21 . the main catholic places of worship were built after the Austria-Hungary’s authorities came to BiH. Probably the most famous building from that period is the Townhall. Internal courtyard is surrounded by stables and warehouses in the ground floor. artefacts and church objects of great value and especially valuable stained-galls windows. the best preserved example of the culture of living in Sarajevo during Ottoman period. The construction was finished in 1896. but it left indelible imprints. and 90 percent of the priceless cultural treasure was burned then. The grave of Josip Štadler. have been present in Sarajevo for centuries. Austria-Hungary ruled for only four decades. and the church in 1912 in the neo Romanesque style. Morića han is also an example of the life in the old days Sarajevo. the cathedral has got a special significance for the social life of Sarajevo in general. Besides the religious.

Čavljak i Barice. jer povezuje banjsko-turistički kompleks na Ilidži s Vrelom Bosne. godine «Konak» je izgradio Topal šerif Osman-paša. Jahorina. ali za Sarajevo vrlo značajna je i priča o Despića kući. koja datira s kraja 19. zahtijevao da mu cijela kuća bude prebačena na drugu stranu rijeke Miljacke. građevina je prozvana Inat kućom. Iako je građena u više razdoblja. Devet kilometara od grada nalaze se još dva veoma popularna izletišta . Na obroncima današnjeg urbanog Sarajeva još nekoliko građevina svjedoči o burnoj prošlosti ovog grada. Za osmanske namjesnike Bosne 1869. Bjelašnica. koji dominira istočnim. Tri kilometra dugom alejom povezano je s Ilidžom koja je po svojim izvorištima termalne vode poznata još od rimskog doba. i okruženo je prelijepim parkom. Izuzetan je primjer pravoslavne građanske kulture stanovanja u Sarajevu. prirodnim ulazom u grad. reprezentativni objekt u naselju Bistrik. Od Čavljaka se pružaju uređene planinarske staze prema vrhovima Bukovik i Crepoljsko. ali ne daleko. uz naknadu u dukatima. svaki turist može vidjeti a da ne mora koristi nijedno prijevozno sredstvo. dio bedema starog Vratničkog grada. Oko grada su i olimpijske planine. Bogata trgovačka obitelj Despić u svojoj je kući organizirala i prve kazališne predstave. Sve spomenuto. Iza nje. Brdo Trebević poznato je gradsko izletište i pruža prelijep pogled na uži centar grada. Smrtno ranjeni austrijski plemić dovezen je u rezidenciju «Konak». Zbog neviđenog inata svog vlasnika. To su tri kule koje povezuju obrambeni kameni zid izgrađen 1739. Riječ je vjerojatno o najljepšem drvoredu u zemlji. Pedantni Austrijanci udovoljili su ovom zahtjevu i kuću. Dio zida i sve tri kule do danas su sačuvani. godine. tramvaj ili taksi nepotreban je i za posjete Zemaljskom muzeju. Ne tako zanimljiva. Igman 22 Turizam BiH • listopad 2009. ali i svjedočanstvo razvoja arhitekture na ovim prostorima. Za sve koji s te strane ulaze u Sarajevo. Autobus. koji je i danas najpopularnija sarajevska vila. Ovo šetalište ima posebnu draž. ultimativno. stoljeća. te vodopadu Skakavac. njezin najstariji dio potječe iz 17. zasađenih još 1892. nalaze se brojne prirodne ljepote koje turisti rijetko zaobiđu kada borave u Sarajevu. . AustroUgarska i svi drugi vladari koji su se smjenjivali zadržali su rezidencijalnu namjenu «Konaka». dio po dio. Najvažniji je svakako Bijela tabija.te dva reda soba nanizanih duž hodnika na katu. pa je to na neki način i spomenik teatarskom životu Sarajeva. kao i brojne sarajevske mostove i stećke. godine. odnosno lokaciji na kojoj je Gavrilo Princip usmrtio austrougarskog prijestolonasljednika Ferdinanda i njegovu suprugu Sofiju 1914. malo prema unutrašnjosti starog dijela grada nalaze se Kapi kule. Vrelo Bosne jedno je od najjačih izvorišta u BiH. nasuprot Vijećnice. Bijela tabija prva je impozantna građevina s kojom se susreću. Aleju sačinjava 726 stabala javorolisnog platana. prebacili na drugu stranu rijeke. Naime. te deseci stabala divljeg kestena koji su četiri godine stariji. ali problem je nastao kada je vlasnik kuće. Izvan grada. Sve radoznale posjetitelje Sarajeva sigurno će zaintrigirati i priča o Inat kući. mjestu na kojem je počeo Prvi svjetski rat. nadgrobne spomenike iz srednjeg vijeka. stoljeća. zbog planirane izgradnje Vijećnice austrougarska uprava odlučila je srušiti dva hana i jednu privatnu kuću koji su se nalazili na toj lokaciji. olimpijskom stadionu ili Latinskoj ćupriji. Na suprotnom izlazu iz grada izvorište je rijeke Bosne. Hanovi su bez većih problema srušeni. godine. izvjesni Benderija.

After it. It is an exceptional example of the Orthodox culture of living in Sarajevo. A part of the wall and three towers are preserved until today. This is the most beautiful trees avenue in the country. with the ultimatum and for compensation in ducats. the place where the First World War started. All curious visitors in Sarajevo will be intrigued by the story of the Inat (spite) house from the 19th century. but for Sarajevo very important is the story about the Despić house. the tomb-stones from the Middle Ages. The Trebević hill is the famous town resort and it gives a beautiful view of the town centre. the Olympic stadium or the Latin bridge. In the opposite entrance to the town there is the spring of the Bosna River. For all those who come to Sarajevo from that side. Bjelašnica. that is the place where Gavrilo Princip assassinated the Austro-Hungarian heir to the throne Ferdinand and his wife Sofija in 1914. the White tabija is the first impressive building they meet. each tourist can see without using any of the means of transport. Igman and Treskavica are located around the town and Tourism BiH • October 2009 23 . opposite to the Townhall. All the things mentioned. certain Benderija. its oldest part originates from the 17th century. Rich merchant family Despić organized the first theatre plays in their house. but not far off. These are the three towers that connect the defensive stone wall built in 1739. there are Kapi towers. On the slopes of today’s urban Sarajevo few more buildings witness about the tumultuous history of the town. The alley is made of 726 trees of mapleleafed plane-trees planted in 1892 and dozens of horse-chestnut trees that are four years older. Namely. Outside the town. as well as the numerous Sarajevo bridges and stećaks. which has been known by its thermal springs even since the Roman times. natural entrance to the town. there are numerous natural beauties that tourist rarely go round during their stay in Sarajevo. Pedantic Austrians have met this requirement and. The most important one is the White tabija. The bus. tram or a taxi is also unnecessary for visiting the National museum. towards the inside of the old part of the town. the Austro-Hungarian authorities decided to tear down two hans and one private house that were placed at that location. part of the walls of the old Vratnik town that dominates the eastern. but also the testimony of the development of the architecture in these parts. Not so interesting. Even though it was built during different periods. but the problem aroused when the owner of the house. Arranged mountain paths go from Čavljak to Bukovik and Crepoljsko peaks and to the Skakavac waterfall. Because of the incredible spite of this man the building was called Inat (spite) house. The hans were torn down without problems. because of the planned construction of the Townhall. so this is a certain monument to the theatre life of Sarajevo. This alley has a special charm because it connects the spa-tourist complex at Ilidža with the spring of the Bosna. The Olympic Mountains Jahorina. Nine kilometres away from the town there are two more resorts . Austria-Hungary and all other rulers kept the residential purpose of the “Konak” and even today it is the most popular villa in Sarajevo. piece by piece.rooms lined along the hallway on the second floor. “Konak” was built by Topal sheriff Osmanpasha in 1869 for Ottoman governors of Bosnia. The spring of the Bosna River is one of the strongest springs in BiH and is surrounded by a beautiful park. Mortally wounded Austrian nobleman was brought to the residence “Konak”. transferred the house on the other side of the river. the representative building in the Bistrik community. With the three kilometres long alley it is connected with Ilidža. demanded for his house to be transferred to the other side of the Miljacka River.Čavljak and Barice.

Okružena je crnogoričnom vodiča.150 ka zima” i Svjetski televizijski festival u BiH. kada su se u Sarajevu održale Zimske olimpijske igre. kao malo koje područje se na nadmorskoj visini od 1. Riječ je o nice. Zato i nije usijecajući tako prelijepu kanjonsku bez novih građevina koje poslijer. nekoj vrsti za sve ljubitelje prirode. Sarajevski poslastice. ljetni kulturni festival jevske kuhinje. tufahije i druge orijentalne Zbog prirodnih ljepota. Bijambarska pećina sve avanturu i aktivni odmor osiguran zgradu u regiji s koje se pruža poje popularnija među ljubiteljima je i prijevoz.florom i faunom.čudno što se turisti u Sarajevo uvidolinu koja se odlikuje raznovrsnim atnom Sarajevu daju jedan novi. ali i brojne druge prirode. Ulaz u ovaj je godine grad na rijeci Miljacki skromnih restorana u kojima se rezervat divlje i netaknute prirode domaćin niza kulturnih festivala služe popularni ćevapi. 2 Turizam BiH • listopad 2009. izuzetno privlačna destinacija gionalnog i svjetskog značaja. To se prvenstveno mom kao prvi put. blizu planine Bjelašnice. Za one koji planinski turizam preferiraju ljeti.Sarajevo. Ulaz u kanjon nalazi novih produkcija “MESS”. jevo nalazi se kanjon rijeke Rakit. Uz Sarajeva. te usluge profesionalnih gled na cijeli grad. stavljen je u funkciju. razne vrste nalazi se 30 kilometara od središta internacionalnog karaktera. među pita i orijentalnih kuhanih jela. pa danas tisuće skijaša svake zime uživa u ljepotama sarajevskih planina.i Treskavica. Oni koji preferiraju kulturne i šumom. da je skoro nemoguće Priča o turističkim potencijalima tijekom jednog turističkog posjeta ometara ulijeva s u rijeku Neretvu na 300 metara nadmorske visine. nakon uspostave mira. najvišu lagmitima.zabavne sadržaje morat će se vratiti vrlo bogate gastronomske ponude. te izvorima i livadama. pitoma planina s oko 20 kilometara blagih i uređenih skijaških staza. toga vidjeti. nudi posjetiteljima toliko metara i svojim tokom od 21. godine. Zbog svoje dužine (420 m) i četiri prirodno formirane dvorane ukrašene stalaktitima i sta. a posebno filmski festival (SFF). još jednom interesantnom prirodnom fenomenu na samoj granici Kantona Sarajevo i Zeničko-dobojskog kantona. u urbani dio grada. Rakitnice uvršten je među najljepše “Baščaršijske noći”. Za sve koji vole odnosi na Avaz twist tower.orijentalne muzike. Oni koje ne mrzi voziti se nepunih sat vremena prema Olovu sigurno neće propustiti priliku za posjet Bijambarskoj pećini. Na drugoj strani Kantona Sara.kada se u Sarajevu održava neka ice bez barem jedne ćevabdžinice. “Sarajevs. kojima su najznačajniji: Sarajevski baklave. Svake ugostiteljskim objektima. Jahorina i druge olimpijske planine također su zanimljive.5 kil. a Sarajevo je privlačno i zbog pred samim ulazom se nalazi sliko.od tradicionalnih manifestacija re. objekte moderne arhitekture. teatarski festival Sve ovo potvrda je da Kanton kanjone svijeta. i to u vrijeme U starom dijelu grada nema ulvito jezerce. . kanjon jazz festival. prvenstveno zbog raznovrsne vegetacije i uređenih planinarskih staza. to su glavni aduti sarazbog kaskadnih vodopada.buregdžinice ili aščinice. te većim brojem obnovljenih i novoizgrađenih hotela. jek vraćaju s istim žarom i entuzijazmorfološkim oblicima i bogatom moderni imidž. koje posebno ožive Sarajevski zvonici • Sarajevo’s bell-towers tijekom zimskih mjeseci. Usprkos ratnim razaranjima. Najomiljenije odredište skijaša je Jahorina. Kantona Sarajevo bila bi nepotpuna doživjeti sve što vrijedi. dio skijaške infrastrukture iz 1984.

the highest building in the region. different kinds of pies and oriental dishes. Entrance to this reserve of wild and the untouched nature is located 30 km away from Sarajevo. and springs and meadows. after the peace was established. and in front of the entrance there is a very picturesque lake. tufahija and other oriental sweets. and many other modern architecture buildings.5 km long flow it pours into the Neretva at the altitude of 300 m. another interesting natural phenomenon on the border between Sarajevo Canton and Zenica-Doboj Canton. The word is about inns. It is surrounded with the coniferous woods. theatre festival of new productions “MESS”. That’s why it’s no wonder that tourists which once come to Sarajevo keep coming back with the same enthusiasm as the first time. Because of the natural beauties. In spite of the war devastations. near the Bjelašnica Mountain. The entrance to the canyon is located at the altitude of 1. The story about the tourist potentials of the Sarajevo Canton would be incomplete without new buildings which give a completely new. the town on the Miljacka hosts line of cultural festivals of international character. All of this is the affirmation that the Sarajevo Canton. “Sarajevo winter” and the World television festival of the oriental music. modern image to the post-war Sarajevo. Pozorište u Sarajevu • The theatre in Sarajevo Panorama Sarajeva • Panorama of Sarajevo Univerzitet u Sarajevu • University in Sarajevo Zima u Sarajevu • Winter in Sarajevo 2 Tourism BiH • October 2009 . kind of unpretentious restaurants that serve popular ćevap (kebab). burekdžinica and ašćinica. the Rakitnica canyon has been included among the most beautiful canyons of the world. The most popular destination of the skiers is Jahorina. tame mountain with about 20 km of smooth skiing tracks and numerous renovated and newly built hotels. which gives the view of the entire town. and especially because of the cascades. during one tourist visit. were put into function so today thousands of skiers enjoy the beauty of the Sarajevo mountains every winter. has lot to offer to the visitors that is almost impossible to experience everything worthy.150 m and with its 21. first of all because of the diversity of vegetation and arranged mountain paths. For those who like the adventure and the active rest the transport is ensured and the services of professional guides. summer cultural festival “Baščaršija nights”. First of all this is related to the Avaz twist tower. Because of its length (420 m) and four naturally formed halls ornamented with stalagmites and stalactites. Every year. when the winter Olympics were held in Sarajevo. extremely attractive for all the nature lovers. and by that cutting in the beautiful canyon valley. With baklava. In the old part of the town all of the streets have at least one ćevapbdžinica. Those who prefer the cultural and entertainment programs should go back to the urban part of the town in the period when Sarajevo organizes one of the traditional events of the regional and world significance. part of the skiing infrastructure from 1984. Jahorina and other Olympic mountains are also very interesting.they especially come to life during the winter months. that is characterized by various morphological shapes and rich flora and fauna. the Bijambarska cave is becoming more and more popular among the nature lovers. among which the most significant are: Sarajevo Film Festival (SFF). this is greatest asset of the Sarajevo cuisine. On the other side of the Sarajevo Canton there is the canyon of the Rakitnica River. Those who don’t mind the hour ride to Olovo. won’t miss the opportunity to visit the Bijambarska cave. as not so many regions in BiH. Sarajevo is also attractive because of a very rich gastronomic offer. Sarajevo jazz festival. For those who prefer the mountain tourism in the summer time.

Ovakvo prirodno bogatstvo stvorilo je idealne uslove za razvoj avanturističkog. lovnog. Jedinstven doživljaj spuštanja kanjonom Vrbasa u noćnim satima. pod svjetlima reflektora. ribolovnog i zdravstvenog turizma.Priroda turistički adut je najjači Manastir Liplje • Monastery Liplje Prirodno bogatstvo stvorilo je idealne uslove za razvoj avanturističkog. Prirodni potencijali sjeverozapadnog dijela Republike Srpske S jeverozapadni dio Republike Srpske obiluje izuzetnim prirodnim ljepotama i bogatstvima. ribolovnog i zdravstvenog turizma. Plodne ravnice. ostaviće vas bez daha. Turizam BiH • listopad 2009. Republike Srpske Branka Mihajlović Lorana Malović N 2 edavno završeno Svjetsko prvenstvo u raftingu uvrstilo je Vrbas i Banjaluku na kartu svjetskih top destinacija avanturističkog turizma. Priroda je prema ovom prostoru bila izuzetno naklonjena. lovnog. brojne rijeke i šumoviti obronci ravničarskih planina pružaju vam obilje sadržaja za kvalitetan i aktivan odmor u prirodi. . Napominjemo da je Vrbas jedina rijeka u svijetu na kojoj su obezbijeđeni uslovi za noćni rafting. te slobodno možemo reći da se razvoj turizma ovog područja bazira uglavnom na prirodnim motivima. Najveća atrakcija za turiste svakako je noćni rafting.

numerous rivers and wooded hill-sides of low-lying mountains give you plenty of contents for quality and active rest in nature. Unique experience of going down the Vrbas Canyon in the night hours. This calm lowlands 2 Tourism BiH • October 2009 . free climbing. and it is important to point out that a great interest for this offer is shown by foreign tourists. under the light of reflectors.Kanjon Vrbasa • Vrbas Canyon Natural wealth has made ideal conditions for the development of adventurous. There are also the hiking routes. shall leave you breathless. the Vrbas makes numerous cascades. mountaineering. On this occasion. fishing and health tourism. Unique experience of going down the Vrbas canyon in the night hours. Besides rafting. Fertile valleys. shall leave you breathless. The river flows that dominate this area are the Sava and its affluent Vrbas. The Sava River dominates over the north-western part of the Republic of Srpska. Note that Vrbas is the only river in the world that has the conditions for night rafting. The world championship in rafting has included Vrbas and Banja Luka on the chart of world top destinations of the adventurous tourism. we’ll tell you just a part of the story about numerous natural values of this region. the tourists that come to visit Banja Luka can enjoy also: kayak-canoe sports. and for your full experience we recommend you to visit one of these interesting destinations. On its way from the Zec Mountain till the inflow into the Sava. fishing and health tourism. under the light of reflectors. This kind of natural wealth has made ideal conditions for the development of adventurous. The biggest attraction for tourists is definitely the night rafting. cycling. Natural potentials Cultural-historical potentials of the north-western part of the Republic of Srpska he world championship in rafting has included the Vrbas and Banja Luka on the chart of world top destinations of the adventurous tourism. hunting. T of the north-western part of the Republic of Srpska T he north-western part of the Republic of Srpska is plentiful with exceptional natural beauties and wealth. Note that Vrbas is the only river in the world that has the conditions for night rafting. Rafting on Vrbas is a true hit in our country. so we can easily say that the development of the tourism of this region is mostly based on natural motives. The nature has been specially inclined to these areas. The biggest attraction for tourists is definitely the night rafting. skydiving and other sports. rapids and waterfalls that represent a real challenge for the adventure lovers. hunting. tours of numerous sights in the town and its surroundings. which are great chance to get to know Banja Luka.

Šamac i Modriča. ostaviće vas bez daha. mogu da uživaju i u kanjoningu. Najveća atrakcija za turiste svakako je noćni rafting. Derventa. Prnjavor. Ove staze idealne su i za održavanje brojnih takmičenja. slobodnom penjanju. Napominjemo da je Vrbas jedina rijeka u svijetu na kojoj su obezbijeđeni uslovi za noćni rafting. Riječni tokovi koji dominiraju ovim područjem su Sava i njena pritoka Vrbas. Tako je npr. Srbac. Pored raftinga turisti koji posjete Banjaluku. Takođe. Jedinstven doživljaj spuštanja kanjonom Vrbasa u noćnim satima. Bogat riblji fond ovih voda i uređene ribolovačke staze privlače veliki broj ljubitelja ribolova. ali i njegovoj okolini. a za potpuni doživljaj preporučićemo vam da posjetite neku od ovih zanimljivih destinacija. brzake i slapove koji predstavljaju pravi izazov za ljubitelje avanture. Vrbas pravi brojne bukove. Rafting Vrbasom pravi je hit u našoj zemlji. Nedavno završeno Svjetsko prvenstvo u raftingu uvrstilo je Vrbas i Banjaluku na kartu svjetskih top destinacija avanturističkog turizma.Ovom prilikom vam ćemo prenijeti samo dio priče o brojnim prirodnim vrijednostima ovoga kraja. Tu gazduju i brojna ribolovačka udruženja u kojima možete dobiti osnovne informacije o terenu. usluge vodiča i sl. . planinarenju. Brod. svoju turističku ponudu uglavnom baziraju upravo na ribolovnom turizmu. biciklizmu. koji su odlična prilika da upoznate Banjaluku. ribolovna staza u Gradišci na obalama 2 Turizam BiH • listopad 2009. Osim na Savi. a bitno je naglasiti da veliko interesovanje za ovu Banja Slatina kod Banja Luke • ponudu naročito pokazuju strani turisti. šljunkarama i posebno izgrađenim ribnjacima sjeverozapadnog dijela Republike Srpske. Opštine Gradiška. tu su i pješačke rute. obilasci brojnih znamenitosti u samom gradu. barama. Rijeka Sava dominira sjeverozapadnim dijelom Republike Srpske. padobranstvu i drugim sportovima. kajakkanu sportu. Na svom putu od Zec planine do ušća u Savu. ribolovni turizam razvijen je i na jezerima. pod svjetlima reflektora. Banja Slatina near Banja Luka Ova mirna ravničarska rijeka idealna je za razvoj ribolovnog turizma.

you can not go around the town centre or the beautiful buildings from the period of the Kingdom of SHS. known as the border-land beauty. educational. The hunting associations are mostly in charge of the huntinggrounds in this part of the Republic of Srpska. One of the most valuable tourist potentials. valuable and interesting to see. Brod. marshes. etc. as a journey through. the north-western part of the Republic of Srpska offers many more programs you can enjoy if you decide to visit this priceless natural oasis. cultural and historical goods. for example. Many of those who desire rest and recreation. not only of this region. the newly renovated temple of Christ the Saviour with the arranged 29 Tourism BiH • October 2009 . These centres are mostly of health character. The municipalities of Gradiška. The configuration of the grounds and the woods at the hill-sides of low-lying mountains represent a great precondition for the development of the hunting tourism in this region.. from Banja Luka to Brčko. we’ll draw your attention to some of the tourist destinations. Slatina near Laktaši and Kulaši near Prnjavor. These tracks are ideal for organizing contests. witnesses about the rarity and importance of birds that have their habitat in Bardača. Rich thermal. gravel pits and on specially built fish-ponds of the north-western part of the Republic of Srpska. Vučijak) the big game is represented (roe-deer). In the higher grounds (the hill-sides of Motajica. but of entire Republic of Srpska. besides the health services these centres offer ideal conditions for rest. pheasant. Šamac and Modriča mostly base their tourist offer on fishing tourism. marsh and water flora and fauna. art colonies. etc). The fact that Bardača is declared a Ramsar place. it carries the traces of a tumultuous past. is the biggest town in the Republic of Srpska. Šamac. When you come to Banja Luka. travellers seeking new adventures are attracted to the wealth of natural. Inhabited in the ancient times. Sport-recreational program. colonies of marsh birds under protection. Besides on the Sava. economical. on the banks of the Sava for the most attractive competition track in the discipline of the fishing with the fish-hook with float. like the Ban’s court – Cultural centre and the building of former Ban’s headquarters – today the Administrative centre of the town. Srbac. to get to know and experience. mallard. excursions…. in other words it has been included in the list of marshlands of an interna- tional importance (List of Wetlands of International Importance). This natural area possesses 11 lakes. Main thermal resort centres in this part of the republic of Srpska are: thermal resorts Laktaši. Between them. neurological. their culturalhistorical values. In a short description. 178 species of birds are registered in the marshlands of Bardače. Modriča and Gradiška surroundings) the small and feathered game is hunted (hare. So. is the nature reserve Bardača for sure. and it is placed near Srbac. fishing. Prnjavor. sports and recreation. photo safari. mineral and thermo-mineral springs in this region have made it possible for the health tourism to develop. Besides afore-mentioned natural beauties and offer. quail. the Fishing association of the Republic of Srp- ska declared the fishing track in Gradiška. where you can get basic information about the grounds.river is ideal for the development of the fishing tourism. Derventa. Rich fish stocks of these waters and arranged fishing tracks attract numerous fishing lovers. Banja Luka. while in the lower lands (Ribnjak and Ivanjsko field – Brod surroundings. Cultural-historical potentials of the northwestern part of the Republic of Srpska In the Republic of Srpska there is a lot of beautiful. These places were. organizing the seminars and congresses. fishing tourism is developed on lakes. cultural and sports centre. are just some of the things and services that Bardača offers you. Hunting tourism has lately been very attractive for local and for foreign guests and hunters. guide’s services. Medicinal waters in these resorts are ideal for healing different kinds of diseases (skin. and provide necessary licences and trained guides. and there you can get all the necessary information. and still are of a great importance for social and cultural events of this town. rheumatic. However. etc). Numerous fishing associations work there.

mineralni i termomineralni izvori ovog područja uslovili su razvoj zdravstvenog turizma. reumatskih. . predstavljaju odličan preduslov za razvoj lovnog turizma na ovom prostoru.). To su mjesta. nekada. sada već tradicionalno. Njena gradnja je započela još u turskom periodu. poput Banskog dvora – Kulturnog centra i zgrade nekadašnje Banske uprave – danas Administrativnog centra grada. đačkih ekskurzija. u ulicama Kralja Petra I Karađorđevića i Mladena Stojanovića izdvaja se niz stambenih objekata – vila. poznata kao krajiška ljepotica. samo su neki od sadržaja i usluga koje vam Bardača nudi. obrazovni. dok se u nižim predjelima (Ribnjak i Ivanjsko polje – okolina Broda.. tako i za strane goste i lovce. Lovni turizam je u posljednje vrijeme jako atraktivan. Na močvarnobarskom području Bardače registrovano je čak 178 vrsta ptica. sjeverozapadni dio Republike Srpske nudi i brojne druge sadržaje u kojima možete uživati ukoliko se odlučite da posjetite ovu neprocjenjivu prirodnu oazu. Lovištima u ovom dijelu Republike Srpske gazduju uglavnom lovačka udruženja. kao kroz proputovanje.. Međutim. prodefiluje veliki broj karavana. Ovi centri su uglavnom lječilišnog karaktera. u blizini Laktaša i Banja Kulaši kod Prnjavora. Glavni banjski centri u ovom dijelu Republike Srpske su: Banja Laktaši i Banja Slatina. Vučijaka) zastupljena je krupna divljač (divlja srna. putnike namjernike u potrazi za novim doživljajima. O rijetkosti i značaju ptica kojima je Bardača stanište. vrijednog i interesantnog može vidjeti. Bogati termalni. Konfiguracija terena i šume na obroncima ravničarskih planina. Gospodskom je neizbježno. odnosno uvrštena 30 je na listu močvarnih područja od međunarodnog značaja (List of Wetlands of International importance). barskom i vodenom florom i faunom.. Nešto sjevernije.. njihove kulturno – istorijske vrijednosti. koja će vam dati sve potrebne informacije. Između njih smjestio se novoobnovljeni hram Hrista Spasitelja sa uređenim okolišem gdje stalno vrvi od dječije graje. Kulturno-istorijski potencijali sjeverozapadnog dijela Republike Srpske U Republici Srpskoj mnogo se toga lijepog. učesnika Turizam BiH • listopad 2009. ribolov. izložbe suvenira i likovnih umjetnina. fazan. neuroloških i dr.). Banja Luka. u okolini Šamca. a ne prošetati glavnom ulicom tzv.). Pored navedenih prirodnih ljepota i ponude. je najveći grad u Republici Srpskoj. Nešto kraćim opisom. upoznati i doživjeti. Modriče i Gradiške) lovi sitna i pernata divljač (zec. Kada dođete u Banju Luku. kako za domaće. istorijskim dobrima privlačno je za mnoge željne odmora i rekreacije. Posjetiti grad. Bogatstvo u prirodnim.Save proglašena od strane Ribolovnog saveza Republike Srpske za najatraktivniju takmičarsku stazu u disciplini pecanje udicom na plovak. Ljekovite vode u ovim banjama idealne su za liječenje različitih oboljenja (kožnih. Svakako jedan od najvrjednijih turističkih potencijala ne samo ovog prostora nego i cijele Republike Srpske je prirodni rezervat Bardača. ona u svojim spomenicima nosi tragove burne prošlosti. ovim ulicama. svjedoči i činjenica da je Bardača proglašena ramsarskim mjestom. centar zaobići ne možete kao ni velelepna zdanja iz perioda Kraljevine SHS. koji se nalazi u blizini Srpca. organizovanje seminara i kongresa. skrenut ćemo vam pažnju samo na neke turističke destinacije. a do kraja austrougarske vladavine imala je čvrstu arhitektonsku strukturu i jedinstvenu trgovačku namjenu koju je sačuvala do današnjih dana. ali svakako i danas. kulturni i sportski centar. Svake godine. Ovo rijetko prirodno područje odlikuje se sa 11 jezera. pored usluga liječenja ovi centri pružaju i idealne uslove za odmor. U višim predjelima (obronci Motajice. divlja patka. kulturnim. fotosafari. Sportsko-rekreativni program. likovnih kolonija. sport i rekreaciju. Građene su u stilu austrijske kuće za odmor (ljetnikovca) uz bogatstvo drvoreda duž cijele ulice. Odmah pored je „Parkić“ sa uređenim klupama i drvoredom. Nastanjena od najstarijih vremena. kolonijama zaštićenih ptica močvarica. pogodan za „muzičare“ i ljetne sajmove knjiga. obezbijediti neophodne dozvole i stručne vodiče. od Banje Luke do Brčkog. srndać. od velikog značaja za društeno – kulturna zbivanja ovog grada. prepelica i dr.. privredni.

the town got the lighting. or recently held World championship in rafting. the citizens of Banja Luka. participants of many musical. like the International folklore festival “Dukat”. Its construction began during Turkish period. To visit the town and not to take a walk through the main street. Under the old walls and towers numerous shows and performances. concerts of local and foreign musicians. The monastery “Mary the Star” has the status of the cultural goods of RS. Right next to it. there is the area of the municipality of Jezero Bardača • Bardača Lake Tourism BiH • October 2009 31 . Every year. and until the end of Austro-Hungarian period it had strong architectural structure and unique merchant purpose that is kept until today. sport. is inevitable. In the middle of XIX century the “Trappists” came to Banja Luka. suitable for the musicians and summer fairs. and all that with pleasant and hospitable hosts. there is a “Little park” with benches and avenue of trees. and with running the power plant on the Vrbas River. and that is “the right for the view”. mahala. cultural events. They built the brewery. in today’s southern part of the town. rivers and brooks. They were built in the Austrian vacation house (summer house) style with rich tree avenues along the street. souvenir exhibitions and artistic works. On this occasion only one unwritten town-planning rule was respected. numerous springs. the residential quarters. were built above the Vrbas and Suturlija. It can’t happen that we don’t introduce you to the centre of Banja Luka from the Turkish period. clear air and the abundance of greenery. so called Elegant. traditionally march past through these streets. numer- ous caravans. downstream from Banja Luka with the pleasant climate. weaving mill. the right for the view on the river. In those days. and the town’s tourist guides will take you through the entire complex and through many more places like the fortress Kastel. A little bit on the north. and you can hear children’s uproar around it all the time. in the streets King Petar I Karađorđević and Mladen Stojanović a line of buildings – villas stand out. On both sides of the Vrbas River.environment has settled. built the mill and started the cheese manufacture. festivals like “Summer on Vrbas” are taking place. the pride of Banja Luka.

crkva brvnara u Malom Blašku spada među najljepše i najinteresantnije kulturne spomenike. Gradiška predstavlja jedno od najstarijih naselja na čitavoj teritoriji Balkana. Istorijska vrijednost. a nicale su na skrovitim mjestima. građane Banje Luke. tradicija i duhovnost ovog kraja pod okriljem je crkava i manastira. između planina Motajice na sjeveru i Ljubić na jugu. nalazi se područje opštine Laktaši. Tada su stambene četvrti. budući arheološki park. godine 1894. Kroz istoriju za vrijeme Rimljana. a pokretanjem elektrane na Vrbasu grad je dobio rasvjetu. Tom prilikom poštovan je samo jedan nepisani urbanistički zakon „pravo na vidik“. poput lokaliteta „Zidine“ – svjedoči o postojanju javnog kupatila (terme) iz pomenutog vremenskog perioda. poput međunarodnog folklornog festivala „Dukat“ ili nedavno održanog Svjetskog prvenstva u raftingu. čist vazduh i bogatsvo zelenila. koncerti domaćih i stranih muzičara. Pod starim zidinama i kulama održavaju se brojne priredbe i predstave. Čuli ste za mnoge od njih. vijeka u Banju Luku su stigli Trapisti. tkaonicu sukna. sa32 gradili su mlin i pokrenuli pogon za proizvodnju sira. nicale iznad Vrbasa i Suturlije. Naravno. smjestio se Prnjavor – naša „Mala Evropa“. Među prvima doseljavaju se Italijani. U slivu rijeke Ukrine. a u manjem broju područje opštine naseljeno je Turizam BiH • listopad 2009. Danas lako možete pronaći mnoge. a upravo u samom centru gradića Laktaši smještena je istoimena banja. Samostan „Marija Zvijezda“ uživa status kulturnog dobra RS i kroz cijeli kompleks provest će vas turistički vodiči grada kao i kroz još mnoga. a sve to uz prijatne i gostoljubive domaćine. pravo na pogled na rijeku. manifestacije kao što je „Ljeto na Vrbasu“. brojnih izvora. selu gradiške opštine. Izgradili su pivaru. u današnjem južnom dijelu grada. Odlikuje se dugom tradicijom banjskog turizma. rijeka i potoka. građene tokom srednjeg vijeka. Crkve brvnare su bile narodne crkve. Mađari. Ljekovitost njene vode poznata je iz doba Rimljana što potvrđuju brojni arheološki lokaliteti sa tragovima rimske arhitekture. mahale. daleko od očiju imperatora. Interesantno je i to da se u ovoj crkvi vjenčao književnik Petar Kočić. nizvodno od Banje Luke uz prijatnu klimu. Krajem 19. a da vas ne upoznamo sa središtem Banje Luke iz turskog perioda. sportskih. ponosa Banje Luke. Ukrajinci. vijeka ovaj prostor naseljava stanovništvo iz istočne i centralne Evrope. Njemci. ali po izgledu i zanimljivim legendama o svom nastanku. Sa obe strane rijeke Vrbas. mnoga mjesta poput tvrđave Kastel. Raznolikost civilizacija potvrđuje nalazište „Manastirište“. Ovdje se nalaze ostaci davnih civilizacija i kultura od rimskog perioda do srednjeg vijeka. poput one u Romanovcima. raskrsnica puteva i pristanište.Detalj iz Banja Luke Banovina • Detail from Banja Luka mnogobrojnih muzičkih. Za njima su došli Poljaci. koja je proglašena nacionalnim spomenikom. stižu Česi i prema nekim vjerovanjima donose krompir u BiH. Turaka i Austrougara bila je veoma važno središte. Sredinom XIX. ne možemo. kulturnih manifestacija. . arhitektura.

and in smaller number the area of the municipality was populated by Slovaks. you can easily find many of them. What is interesting is that the writer Petar Kočić had married in this church. Bulgarians. You’ve heard for many of them. The historical significance. away from the emperor’s sight. Hungarians. the crossroads and pier. and in hidden places. icons. Ukrainian church and its parish house represent certain museum with unique display. and left a mark of their customs. At the end of the 19th century. like the site “Zidine” – it witnesses about the existence of public baths (thermae) from mentioned period. musical instruments. Old books. like the one in Romanovci. The remains of ancient civilizations and cultures from Roman period till the Middle Ages are placed here. Germans. the log-built church in Malo Blaško belongs to the most beautiful and the most interesting cultural monuments.Laktaši. various household objects. Today. in 1894 Czechs came and according to some beliefs • they brought potato in BiH. interesting and entertaining for many visitors that come. Therapeutic properties of its waters were known even during the Roman period. and in the very centre of the town of Laktaši there is the same-name thermal resort. between the mountains Motajica in the north and Ljubić in the south. These happenings are of sports. The site “Manastirište”. Turks and Austro-Hungarians it was a very important centre. Gradiška represents one of the oldest settlements in the entire Balkan’s territory. church priest’s vestments are preserved. “Derventa fair” is taking place every year Osvjetljeni kanjon Vrbasa za noćni rafting Lightened Vrbas Canyon for night rafting Tourism BiH • October 2009 33 . By the confluence of the Ukrina River. during the Romans. architecture. cultural and artistic character. confirms the variety of civilisations. what is confirmed with numerous archaeological sites with the traces of Roman architecture. Through the history. habits and culture forever. the village in the municipality of Gradiška. Prnjavor situated itself – our “Little Europe”. but in looks and interesting legends about its origin. future archaeological park. Romanians and other nations. which was declared a national monument. Ukrainians. built during the Middle Ages. It is characterized by the long tradition of thermal resort tourism. The most attractive and far known traditional festival in Derventa for over a century and a half attracts the attention of dozens of thousands of curious ones. tradition and the spirituality of this region is under the auspices of the churches and the monasteries. They brought different ethnology and ethnography. this area was inhabited by the population from the eastern and central Europe. Among the first ones Italians came. Log-built churches were folk churches. Then followed Poles. In almost every place in the southwest of RS festivals are being held through entire year.

kompleksnog tipa. STIĆI ĆEMO VAS! Panorama of Banja Luka 3 Turizam BiH • listopad 2009. o svemu detaljnije raspitat ćete se u TO Banje Luke i Laktaša. Tu su smještene arheološke zbirke od kamenog doba pa sve do prvih godina turske vladavine. ostavljajući zauvijek utisnut pečat svojih običaja. tragovi njegove istorije sadržani su u ovim kulturno – istorijskim spomenicima. Na ovom putu skrenut ćemo malo južno. ekoloških skupova. razni kućni predmeti. Ovdje ćemo mi zasada stati i odmoriti se. upoznate ljude. Liplje. U nekima je moguće i prespavati a u uređenim salama organizovati seminare i slične skupove. ikone.Slovacima. stare fotografije i predmeti materijalne i duhovne kulture naroda dobojskog područja. Bugarima. Rumunima i pripadnicima drugih naroda. pruža mogućnosti organizovanja koncerata. kultura i kulturna vrijednost srpskog naroda. „Derventski vašar“ održava se svake godine krajem avgusta pored obala Ukrine. a danas parna lokomotiva sa spomenpločom predstavlja spomenik smješten u samom centru grada. do Doboja. U gotovo svakom mjestu sjeverozapada RS održavaju se manifestacije tokom cijele godine. Najatraktivnija i nadaleko poznata tradicionalna derventska manifestacija već duže od vijeka i po plijeni pažnju desetine hiljada znatiželjnika. Niz spomen obilježja susrećemo gotovo u svakom dijelu opštine. muzički instrumenti. Smješten je na tački ukrštanja rijeka Bosne. Sačuvane su stare knjige.obići ćete ih. Nekada je uskotračnom prugom prolazio popularni „Ćiro“. Ako ste inspirisani kulturnom potrebom da vidite i doživite nešto novo. a u staroj bosanskoj kući na „četiri vode“ nalazi se regionalni muzej. a prije svega interesantna i zabavna uz prisustvo brojnih posjetilaca. . pozorišnih predstava. Sa tribina amfiteatra pruža se jedinstven pogled na svjetla Doboja što kulturnim dešavanjima daje posebnu ljepotu i upečatljivost doživljaja. navika i kulture. To su dešavanja različitog karaktera sportska. seminara. Pravoslavna duhovnost. Izuzetne umjetničke vrijednosti skladnih arhitektonskih oblika i očuvanog prirodnog okruženja manastiri Krupa na Vrbasu. Naravno. kulturno – umjetnička. Dugo je odolijevala zubu vremena. Ukrajinska crkva i njen parohijski dom predstavljaju izvjesni muzej sa jedinstvenom postavkom. zbirke nošnji. Bogatstvom sadržaja. vjenčanja. Krenite dalje. porodice i Panorama Banja Luke • kulture. Usore i Spreče i predstavlja najveću željezničku raskrsnicu u zemlji. crkvene odežde. Stuplje te manastir Presvete Bogorodice D. posjetite obližnje manastire. nakita. Donose sa sobom različitu etnologiju i etnografiju. izvanrednom opremljenošću i ljubaznim domaćinima u srednjovjekovnim odorama. Iznad starog korita rijeke Bosne. u XIII. Bišnja kod Dervente pružaju mogućnost izletničkog boravka. vijeku počela je gradnja dobojske tvrđave „Gradine“. kao opštenarodni praznik i privlačna turističko – privredna atrakcija. a danas je to vrijedan kulturno – istorijski spomenik kojem je vraćen stari srednjovjekovni sjaj.

Popular “Ćiro” used to pass over the narrow-gauge line. to Doboj. On our trip. With the richness of contents. we’ll turn a little bit on the south. old photos and the objects of material and spiritual culture of the people from Doboj are placed there. seminars. collections of costumes. theatre plays. traces of its history are included in these cultural-historical monuments. You can see a line of memorials in almost every part of the municipality. then visit local monasteries. ecological meetings. it gives the possibility for organizing concerts. weddings. Bišnja near Derventa are of exceptional artistic worth with harmonious architectural shapes and preserved natural environment and are giving the possibility of day-trips. jewellery. Here. WE’LL CATCH UP WITH YOU! Tourism BiH • October 2009 3 . It is located on the spot where three rivers cross. Stuplje and the monastery of the Most Holy Virgin D. as a nation-wide holiday and amiable tourist-economic attraction. started in XIII century above the old bed of the Bosna River. The construction of Doboj’s fortress – “Gradina”. and it represents the biggest railroad crossroads in the country. to get to know the people. you’ll visit them. Usora and Spreča. and in the old Bosnian house there is the regional museum. being exceptionally equipped and pleasant hosts. It is possible even to stay over night in some of them. a today it is a worthy cultural-historical monument which got back its old medieval glow. and today the steam locomotive with the memorial tablet represents the monument in the centre of the town. Liplje. Bosna. and in equipped halls to organize seminars and similar congresses. we’ll stop and take a break. The stands of the amphitheatre give a unique view of the lights of Doboj. culture and cultural value of the Serbian people. Archaeological collections from the Stone Age. Monasteries Krupa on Vrbas. You can enquire more information in the Tourist organization of Banja Luka and Laktaši. till the first yeas of Turkish government.at the end of August on the banks of the Ukrina. Orthodox spirituality. Go on. families and cultures. what gives a special beauty and impressiveness of the experience to these cultural events. If you are inspired with the cultural need to see and experience something new. For a long time it had resisted the ravages of time.

Drežnica. gradovi: Mostar. Stolac – stara jezgra s tvrđavom. Čapljina i Međugorje. 3 M Mostar ostar. na obali rijeke Neretve na nadmorskoj visini 60-80 metara. financijsko i kulturno središte Hercegovine. nacionalni spomenici: Počitelj. Jablaničko jezero i Boračko jezero. kulturnopovijesna i prirodna baština. a u njegovoj bližoj okolici nalaze se poznati i jedinstveni lokaliteti kulturno-historijskog blaga i naslijeđa koji svjedoče o životu na ovim prostorima. te spomenik pod zaštitom UNESKO-a: stara jezgra Mostara sa Starim mostom.Hercegovačkoneretvanska Županija je turistički adut Bosne i Hercegovine Sunce. rijeke: Neretva. Buna. Huma i Veleža. tako da na relativno malom prostoru imamo primjere iz svih kultura i civilizacija koje malo koji grad ima. aduti su Hercegovačkoneretvanske Županije. Vjetrenica. Bregava. Krupa i Trebižat. Dragan Bradvica ore. jezera: Ramsko jezero. geopolitičko. Mostar je mjesto gdje su se stoljećima susretale različite civilizacije i svaka je u njega utkala dio svoje posebnosti. Neum. Rakitnica. smješten je u podnožju planina Čabulje. Mostar se nalazi na susretištu putova za Široki Brijeg i zapadnu Her- M Turizam BiH • listopad 2009. Park prirode Prenj i Park prirode Hutovo Blato. neizmjerno je bogatstvo i potencijal s kojim može računati He rc e g o v a č k on e re t v a n s k a Županija u svom razvoju turizma. . parkovi prirode: Park prirode Blidinje. priroda. Stolac. Izvor Bune. Grad je udaljen 60 km od mora.

financial and cultural centre of Herzegovina. Nature parks: Blidinje Nature Park. national monuments: Počitelj. For centuries Mostar has been the place where different civilizations met and each interweaved a part of their special qualities in it. the monument under the UNESCO protection: old Mostar nucleus with the Old Bridge. Stari most u Mostaru • Old Bridge in Mostar T Mostar ostar. Prenj Nature Park and Hutovo Blato Nature Park. nature. at the bank of the Neretva River at the altitude from 60 to 80 metres. cultural-historical and natural heritage are the assets of Herzegovina-Neretva Canton. Rivers: Neretva. is the greatest tourist asset of Bosnia and Herzegovina Sun.Herzegovina-Neretva Canton Sunce. Mostar is located in the road crossing to Široki Brijeg and western 3 M Tourism BiH • October 2009 . Stolac – old town’s nucleus with the fortress. is situated at the foot of the mountains Čabulja. geopolitical. Čapljina and Međugorje. the Buna spring. aduti su Hercegovačkoneretvanske županije. Krupa and Trebižat. towns: Mostar. and near it there are famous and unique localities of cultural-historical treasure and heritage that witness about life in these areas. The town is 60 km away from the sea. Drežnica. priroda. Rakitnica. kulturno-povijena i prirodna baština. so in this relatively small space we have examples of all cultures and civilizations that not so many towns have. Jablaničko Lake and Boračko Lake. Neum. are the immense wealth and potentials that the Herzegovina-Neretva Canton can count on in its development of the tourism. Bregava. Buna. Hum and Velež. Stolac. he see. lakes: Ramsko Lake. Vjetrenica.

godine. Sjeverno od grada na obroncima planine Prenj nalazi se ski centar Rujište koji ima ski lift i motel kao i mogućnost za iznajmljivanje kuća za zimovanje. godine . godine . stoljeća . U gradu se nalaze sljedeće znamenitosti : . Nevesinje i istočnu Hercegovinu i Čapljinu i Jadransku obalu. Nizvodno od tekije je kompleks Velagića kuća koji je otvoren za javnost.cegovinu. a mnogi restorani sa baščama iznad rijeke Bune pored ostalih specijalitete nude i pastrvu sa plate ili roštilja. godine . godine. godine a kao naselje Mostar 1469. a posebice se u zadnje vrijeme profilirala manifestacija «Proljeće sa Maticom».Kajtazova kuća iz 17.Katolička crkva i franjevački samostan sagrađeni 1866. okružen je visokim planinama: Prenj (2101 m). 60 km južno od Sarajeva.Gradsko kupatilo sagrađeno 1912.Biskupska rezidencija izgrađena 1906. Velike su mogućnosti uspješnog sport- K The Buna spring in Blagaj near Mostar 3 Turizam BiH • listopad 2009.Stari most sagrađen 1566. spomenik orijentalnog graditeljstva iz 1588. koji je upisan u UNESCO-vu baštinu kao značajan spomenik orijentalne arhitekture . Konjic onjic je smješten na rijeci Neretvi. Naselje se prvi put spominje 1452. kulturna manifestacija u organizaciji Matice hrvatske. Sarajevo i Bosnu. Mostar je poznat po organiziranju manifestacije Skokovi sa Starog mosta.Bišćevića kuća sagrađena 1635. a ispod njega je izvor rijeke Bune (najjače vrelo u Europi) sa derviškom tekijom. nad njim na visokoj klisuri dominira stari grad Herceg Stjepana Kosače.Stara pravoslavna crkva iz 1833.Kujundžiluk sa zanatskim radnjama na lijevoj obali Neretve . stoljeća i nalazi se u neposrednoj blizini Starog mosta . U Blagaju se nalazi ribogojilište pastrve. koji privuče preko tisuću izlagača iz četrdesetak zemalja i pedesetak tisuća posjetitelja. Bjelašnica (2067 m) i Bitovnja (1744 m). Kroz grad prolazi i željeznička pruga Sarajevo-Ploče. godine .Koski Mehmed-pašina džamija izgrađena 1617. . koja je nadaleko poznata i priznata turistička atrakcija. godine Vrelo Bune u Blagaju kod Mostara .Kriva ćuprija. i koju pohode brojni turisti. godine . Tradicionalno u proljeće se organizira i Gospodar• ski sajam Mostar. U Mostaru se organizira i poznati festival zabavne glazbe «Mostarsko proljeće» na kojem nastupaju poznata imena sa estrade. Jedan je od najstarijih gradova u BiH i sa svojom okolinom je privlačan za turiste i ljeti i zimi. Među objašnjenjima za naziv i porijeklo imena najinteresantnije je ono koje kaže da je Mostar dobio ime po mostarima. a nedaleko je i moderna zračna luka. Blagaj je mali gradić južno od Mostara. godine. čuvarima mosta.Hamam (tursko kupatilo) sagrađeno u drugoj polovici 16.

and surrounded with high mountains. at the hillslopes of the Prenj Mountain. Following sites are located in the town: .Kajtaz house from the 17th century. The Economic fair Mostar is being traditionally organized in spring and it attracts over a thousand exhibitors from forty countries and about fifty thousand visitors. Prenj (2101 m). which are opened for the public.Bišćević’s house built in 1635. . .Hamam (Turkish baths) built in the second half of the 16th century and is placed next to the bridge. Sarajevo and Bosnia. .Herzegovina. which is registered in the UNESCO’s heritage as an important monument of the oriental architecture. monument of oriental architecture from 1588. Among the explanations for the name and origin of the name the most interesting is the one that says that Mostar got the name after mostari – the bridge watchers. a cultural festival that is being organized by Matica Hrvatska (Central Croatian Cultural and • Publishing Society). Above it dominates the old town of Herceg Stjepan Kosača on a high cliff and under it the spring of the Buna River (the strongest well in Europe) with a Moslem monastery for dervishes. . A railway-track Sarajevo-Ploče goes through the town.Crooked bridge.Kujundžiluk (brass-work shop) with the craftwork shop on the left bank of the Neretva.Catholic church and Franciscan monastery built in 1866. there is a ski centre Rujište with a ski-lift and the motel as well as the possibility for renting the houses for spending the winter.Old Orthodox church from 1833. . Bjelašnica (2067 m) and K Pogled sa starog mosta na istočni dio Mostara View from the Old Bridge over the eastern part of Mostar Tourism BiH • October 2009 39 . and not far of the town there is a modern airport. Nevesinje and eastern Herzegovina and Čapljina and the Adriatic coast. Further on.The Old bridge built in 1566. among others. Konjic onjic is situated on the Neretva River.Koski Mehmed-pasha’s mosque built in 1617. North from the town. . . famous festival of pop music is being organized in Mostar where famous singers perform. The place was first mentioned in 1452 and as Mostar in 1469. 60 km south from Sarajevo.Town baths built in 1912. and lately the festival that has especially gained status is the “Spring with Matica”. Mostar is known for organizing the dives from the Old Bridge. . There is a trout-farm in Blagaj and many of the garden restaurants above the Buna offer the trout specialties. Blagaj is a small town south of Mostar. . which is the widely known tourist event and is being visited by numerous tourists. Downstream of the monastery is the complex of Velagić houses.

stoljeća održavaju se tradicionalni skokovi u Neretvu. Blidinje. . U gradu pored stare Repovačke džamije i Pravoslavne crkve nalazi se i Franjevački samostan iz 16.skog ribolova na rijekama Neretvi i Rakitnici kao i jezerima Boračkom i Jablaničkom. Dužina staze je od 20-23 km i sa ručkom sačinjenim od domaćih specijaliteta dobija se pravi ugođaj. Promjera je 900 m i ima vrlo čistu i ugodnu vodu za kupanje. Jablanica se nalazi na jezeru tako da ima i nekoliko plaža izvan grada. bogata ribom i pitka. Neretva je u tom dijelu veoma čista. Ima izuzetno povoljan geoprometni položaj. Na prostoru općine uz magistralni put M-17 smješteni su mnogi restorani koji pored domaćih specijaliteta (jela ispod sača) nude daleko poznatu janjetinu sa ražnja. voda je bogata slapovima. jedne humane bitke za ranjenike u 2. U samom gradu nedaleko od obnovljene Kamene ćuprije iz 17. Na gornjem toku rijeke Neretve organizira se već niz godina jedan od najspektakularnijih raftinga u BiH. a priroda je očaravajuća. Uz samu plažu nalazi se kamp s bungalovima. svjetskom ratu. kao biser sa mnogo raznolikosti na malom prostoru. pruža mogućnosti za razvoj zimskog turizma . Park prirode „Blidinje“ nalazi se i jednim dijelom na prostoru općine Jablanica koji pored smještaja u motelima nudi i skijalište Risovac sa ski liftom. Na jezeru se redovito održava triatlon. odnosno u Kazan. smješten je na raskrižju putova prema Zagrebu. a obale su na pojedinim mjestima litice po 300 m visoke. a posebno je poznat po obitavanju munike kao jedne endemske vrste. Boračko jezero je po nastanku glacijalno i nalazi se 20 km od grada. U Konjicu se tradicionalno održava i smotra folklora i večeri poezije. stoljeća koji ima galeriju i knjižnicu i otvoren je za javnost. Na Blidinju se nalazi i samostan Ma0 G sna Luka koji ima i slikarsku galeriju sa stalnom postavkom. Sarajevu i Mostaru. Rafting na Neretvi kod Konjica Pečeni janjci na ražnju • • Rafting on the Neretva near Konjic Roasted lamb Jablanica rad Jablanica smješten je na rijeci Neretvi u sjevernom dijelu Hercegovine i u najljepšem dijelu kanjona Neretve. Turizam BiH • listopad 2009. U samom gradu na obalama Neretve nalazi se Muzej Bitke na Neretvi.

water rich with waterfalls and the banks are at some places 300 metres high cliffs. It has an exceptionally favourable geo-traffic position. rich with fish and potable in that part. Jablanica Kameni most u Konjicu Jablaničko jezero • • Stone Bridge in Konjic Jablaničko Lake T he town of Jablanica is situated on the Neretva River in the northern part of Herzegovina and in the most beautiful part of the Neretva canyon. the traditional dives in Neretva are being held. and the nature is enchanting. Triathlon is being held on the lake regularly. On the upper flow of the Neretva River. In the town itself. one of the most spectacular rafting in BiH has been organized. it is situated on the crossroads to Zagreb. offers the ski grounds Risovac with the ski-lift. which. The length of the track is from 20 to 23 km and with the lunch made from domestic specialties you get the right atmosphere. which has a gallery and library and is opened for the public. Sarajevo and Mostar. along with the main road M-17 there are lots of restaurants. there is also the Franciscan monastery from the 16th century. In the area of the municipality. There are great possibilities for successful sports fishing on the rivers Neretva and Rakitnica and on the lakes – Boračko and Jablaničko. The Neretva is very clean.Bitovnja (1744 m). offers possibilities for development of winter tour1 Tourism BiH • October 2009 . Blidinje. as the pearl with a lot of diversities in such a small place. that is into the Kazan. for a number of years now. It has the diameter of 900 m and it has very clean and nice water for bathing. The park of nature “Blidinje” is partly situated in the area of the municipality of Jablanica. It is one of the oldest towns in BiH and with its surroundings it is very attractive for tourists during the winter and summer. not far of the renovated stone bridge from the 17th century. besides the accommodation in motels. Next to the old Repovačka mosque and the Orthodox Church in the town. Next to the beach there is a camp with bungalows. Boračko Lake is glacial by its origin and is situated 20 km away from the town. which offer widely known roast lamb besides other local specialties. A Folklore festival and the poetry evenings are being traditionally held in Konjic. At Blidinje there is a monastery Masna Luka which has the gallery with the permanent exhibition.

U Čitluku se sredinom rujna organizira tradicionalna manifestacija «Dani berbe grožđa» koja traje tri Turizam BiH • listopad 2009. Prozor-Rama tradicionalno u mjesecu rujnu organizira Međunarodni sajam šljive koji je već postao turističko-kulturno-gospodarska manifestacija. kolovoza okupi se i preko dvadeaet tisuća mladih iz pedesetak zemalja. Na prijevoju Makljen na putnom pravcu za Banja Luku i Zagreb nalazi se motel «Ramska kuća» koja nudi gastronomske specijalitete ramskog kraja.tura na otvorenom. galerijski prostor sa stalnom postavkom i park skulp- itluk je središte regije Brotnjo. u kojem se nalazi Franjevački samostan. Samostan je otvoren za javne posjete. ima etnološku zbirku. na čijim se obalama nalazi mjesto Šćit. no u posljednje vrijeme sve je razvijeniji turizam. u Međugorju se okupi i preko 100. Međugorje se razvija i kao središte za pripreme raznoraznih sportskih momčadi i u zimskom i u ljetnom razdoblju. Na godišnjicu ukazanja 25.06. Vinova loza i duhan bili su prepoznatljivi proizvodi broćanskog kraja. Samostan je inače nezaobilazna turistička destinacija ovog kraja. koji polako postaje najvažnija grana gospodarstva Brotnja. To se prvenstveno odnosi na vjerski turizam zahvaljujući Međugorju koje je postalo jedno od najvažnijih marijanskih svetišta u svijetu.000 katoličkih vjernika iz cijelog svijeta . visoravni koja se nalazi na desnoj obali rijeke Neretve. Prekrasan krajolik na oko 700 m nadmorske visine sa svih strana je okružen visokim planininskim masivima. zahvaljujući prvenstveno pogodnoj klimi i bogatstvu sportskih terena. . stone vineyard Čitluk. Na prostoru općine nalazi se umjetno jezero HE Rama. koje su u projektu «Vinske ceste Hercegovine» i u kojima uz odgovarajuću mezu možete kušati i kupiti kvalitetna vina. do 6. Čitluk je poznat prvenstveno kao vinogradarski kraj gdje se uzgajaju visokokvalitetne vinske sorte Žilavka i Blatina od kojih se prave vrhunska vina. jedan od najstarijih u Bosni i Hercegovini. U blizini se nalazi skijalište sa ski liftom. Umjereno kontinentalna klima koja vlada 2 ovim predjelom razlog je umjereno hladnih zima i toplih ljeta. Na prostoru Brotnja postoji mnogo vinarija. Čitluk Panorama Prozora • Panorama of Prozor • Čitluk.Rama N a krajnjem sjeveru Hercegovačko-neretvanske županije smještena je općina Prozor-Rama. kameni vinograd Č Prozor . a na Festivalu mladih koji traje od 1.

but lately tourism becomes more and more developed and it becomes the most important economic branch in Brotnjo. The monastery is opened for the public visits. Wine grape and tobacco used to be distinguishing products of the Brotnjo region. and at the Youth festival that takes place from 1st till 6th of August. International plum fair has been traditionally organized in September in Prozor-Rama that has already become tourist-cultural-economical festival. over 100. Prozor . where the Franciscan monastery is placed. On the anniversary of the appearance. There is a ski-ground with the skilift near. over twenty thousands 3 Tourism BiH • October 2009 . Panorama Šćita na Ramskom jezeru Međugorje • Panorama of Šćit on Rama Čitluk Č itluk is the centre of the Brotnjo region.Rama T he municipality of ProzorRama is situated in the utmost north of Herzegovina-Neretva Canton. the plateau on the right bank of the Neretva River. on June 25th. and it is especially known for the presence of whitebark pine as one of the endemic species. a humane battle for the wounded persons in the Second World War. In the town on the banks of the Neretva there is the Museum of the battle on the Neretva. gallery with permanent exhibition and the park with sculptures. on the road to Banja Luka and Zagreb there is a motel “Rama’s house” that offers gastronomic specialties of Rama’s area. Mild continental climate that prevails in this area is the reason for moderately cold winters and warm summers. There is the artificial lake HE Rama in the area of the municipality and on its banks there is a place Šćit. one of the oldest in Bosnia and Herzegovina.000 Catholics from all over the world gather in Međugorje.ism. At the pass Makljen. First of all this is related to the religious tourism thanks to Međugorje that has become one the most important Mary’s sanctuaries in the world. Wonderful landscape at the altitude of about 700 metres is surrounded by big mountain massifs on all sides. Jablanica is placed on the lake so it has got several beaches outside of the town. The monastery is an unavoidable tourist destination and it has ethnological collection.

stari grad odmah pored puta M-17.Sahat kula iz 16. željeznička pruga.Počitelj. U etno selu se u ljetnim mjesecima organizira kulturna manifestacija «Ljeto na selu». koje je jedan značajan turistički kompleks. Kroz Čapljinu prolaze dva međunarodna putna pravca (M-17 i M-6). stoljeća . kao najveći rezervat ptica močvarica u Evropi. Čapljina rad Čapljina je prelijep grad. a relativno blizu su mostarska. kongresna dvorana. koji ima i ljetnu pozornicu za predstave. male radionice te veliki amfiteatar. Kulturno-povijesni spomenici koji prelaze i značaj regije su: . jedan od najvećih trgovačkih centara u srednjovjekovnoj Bosni i Hercegovini. koji svojim izgledom podsjeća na umanjenu Dioklecijanovu palaču. sa svojih šest jezera i kanalima predstavlja idealan teren za održavanje izleta „foto safari“. splitska i dubrovačka zračna luka. stoljeća . galerije. a ispod zidina ima poznati restoran koji nudi hercegovačke specijalitete. . Uz sami lokalitet smještena je ergela Konjičkog kluba «Vranac» koja nudi mogućnost najma jahaćih konja ili najma kočija. . . u kojem se ogleda primjer orijentalnog graditeljstva sa najstarijom likovnom kolonijom na ovim prostorima.Han (svratište) i hamam (kupatilo) iz 17. Na putnom pravcu MeđugorjeLjubuški u gospodarkoj zoni nalazi se etno selo «Herceg».g. Fundus kolonije sačinjava oko 1.Mogorjelo.300 likovnih djela te ima stalnu postavku i otvorena je za javnost. edukacijska staza i biciklistička staza. stoljeća -Medresa (škola) iz 18. sa širokim ulicama. i koji je po hipotezi Meksikanca Roberta Salinasa Pricea Ilij.).Park prirode „Hutovo blato“. sunce i zelenilo i jedinstveno kulturno-povijesno blago.dana i ima turističko-gospodarskokulturni karakter. Ugodna klima. veliki restoran koji nudi hercegovačke specijalitete. najkapitalniji objekt iz perioda rimske kulture (konzerviran i otvoren za posjete 1903. Turizam BiH • listopad 2009. Na brežuljku Karaotok nalazi se motel. smješten je na obalama rijeke Neretve. Etno selo sačinjavaju: smještajni kapaciteti sa oko stotinjak ležajeva u kamenim kućama bungalovskog tipa.Stari grad u Gabeli. koji je jedna od najvećih fortifikacija u BiH. kamene kućice u kojima se nalaze suvenirnice. okruženo Počitelj • Počitelj G izvanrednim prirodnim ljepotama daju Čapljini velike predispozicije za razvoj turizma. sa mnogo zelenila. Od prirodnih ljepota važno je spomenuti: . U Počitelju su značajni sljedeći objekti: . stoljeća. glavni grad države Troje.Utvrda još iz vremena kralja Tvrtka -Ibrahim Šišman-pašina džamija iz 16. vrtovi sa mediteranskim nasadima i mala kapelica.

the big amphitheatre. Two international road communications are passing through Čapljina (M-17 and M-6). Ethno-village is made up of: Mogorjelo . Čapjina accommodation space with about hundred beds in stone houses of a bungalow type. stone houses with souvenir shops. which in its looks reminds of a decreased Diocletian’s palace. Cultural-historical monuments that surpass the regional significance are: . has the summer stage for performances and under the walls has famous restaurant that offers Herzegovinian specialties. Međugorje has also been developing as the centre for various sports teams preparations during the summer and winter. where the high-quality wine-sorts Žilavka and Blatina are being cultivated and top-quality wines being made from them. Ethno-village “Herceg” is located on the road direction MeđugorjeLjubuški in the industrial district. sun and the greenery and unique cultural-historical treasure surrounded by exceptional natural beauties give Čapljina great predispositions for the development of tourism. and Mostar. During the summer months a cultural festival “Summer in Village” is being organized in the ethno-village. small work-shops. Čapljina Č apljina is a beautiful town with wide streets full of greenery. the big restaurant with Herzegovinian specialties. capital building from the period of Roman culture (preserved and opened for visiting in 1903).Mogorjelo.Počitelj.of young people from fifty countries gather. Above all. which lasts for three days and has a tourist-economical-cultural character. galleries. Tourism BiH • October 2009 . In the middle of September a traditional event “Grape harvesting days” is organized.vila rustika. . old town by the road M-17 where the example of oriental architecture is reflected. Holdings of the colony are made up of about 1300 art works and has the permanent exhibition opened for the public. which is one important tourist complex. There are number of wineries in the area of Brotnjo and are all included in the project “Herzegovina Wine Route”. Čitluk is known as the wine-growing region. congress hall. Split and Dubrovnik airports are relatively close. situated on the banks of the Nretva River. a railway track. gardens with Mediterranean crops and a small chapel. The stud of the Equestrian club “Vranac” is located next to the locality and it offers the possibility of renting the saddle-horses or coach. Pleasant climate. where you can taste wines with suitable snacks and buy some high-quality wine. with the oldest art colony in these areas. first of all thanks to the favourable climate and numerous sports courts.

Za posjet učeničkih ekskurzija idealna je Radimlja jer se nalazi pored puta M-6 i ima parking i info punkt. Ilirsko pleme koji u selu Ošanjići sagradiše glavni grad Daorson star 2. Dvije najveće nekropole stećaka nadaleko su poznate a nalaze se u Boljunima i Radimlji. Na stazi dugačkoj 10 km. . U Stocu se nalazi i spomenik jevrejskom piscu Moši Danonu koji je preminuo u gradu i taj spomenik postao je svojevrsno jevrejsko svetište. Grad Čapljina je članica Udruženja karnevalskih gradova Evrope (FECC) koji sačinjava 43 europske zemlje i 17 iz ostatka svijeta i jedina u BiH organizira „Međunarodni ljetni karneval“ koji na dan održavanja posjeti desetak tisuća turista i mnogi predstavnici TV i radijskih kuća kao i mnogi novinari tiska. posvećena poznatom književniku Maku Dizdaru koji je rođen u Stocu. Nekropola stećaka Radimlja kod Stoca Slap Provalije u Stocu • • Stećak necropolis Radimlja near Stolac Provalije Cascade in Stolac Stolac S tolac je grad smješten u istočnom dijelu Hercegovačkoneretvanske županije na obalama rijeke Bregave. sa ručkom u prirodi organizira se već dugi niz godina izlet koji je postao poznat i priznat na širem prostoru regije. okružuju ga planina Hrgud sa sjevera i plodno Vidovo polje sa juga. godine organizirano je Svjetsko prvenstvo u ribolovu . koji se u tom periodu zvao Dilluntum. tako da se ta ribolovna staza i sada koristi za sportski ribolov. Život na ovim prostorima seže još unazad 16. sa svojom čistoćom i netaknutom prirodom. a sagrađen je od ogromnih kamenih gromada (megalita). U listopoadu se tradicionalno održava sajam „Hercegovački plodovi Mediterana“. Rimljani su također naseljavali Stolac. . Turizam BiH • listopad 2009. vozeći se u turističkim kanuima dvosjedima . U Stocu se tradicionalno održava „Međunarodni festival kratkog filma „ kao i književna manifestacija „Slovo Gorčina“. bogatoj malim slapovima.700 godina. Na obalama Bregave nalazi se graditeljska cjelina Begovina (koja se tek obnavlja). Općina se na zapadu proširuje na poljoprivredno bogatu Dubravsku visoravan. a srednjovjekovna tvđava i danas dominira gradom. a u dogledno vrijeme će biti i muzej. kao i Šarića kuće.000 godina (paleolitik) koji u polupećini Badanj kod Borojevića otkriše naši arheolozi.U PP „Hutovo Blato“ 2007. idealna je za organiziranje izleta „canoe safari“ u sklopu turističkih trendova „Povratak prirodi“. koje su trenutno galerija.Rijeka Trebižat. Ovaj prostor su naseljavali i Daorsi.

taking a ride in two-seater canoes. The Romans also inhabited Stolac.The fort from the times of king Tvrtko. educational and cycling track on the hillock Karaotok. Daorson is 2700 years old and it was built of huge stone bulks (megaliths). radio and other journalists. There is motel.Significant buildings in Počitelj are: . a trip has been organized that has become known in wider region. one of the biggest fortifications in BiH was one Stolac. town center World championship in fishing was organized at Nature Park “Hutovo Blato”.000 years (Palaeolithic) old traces of life in these areas in the semi-cave Badanj near Borojevići. Stolac S tolac is the town situated in the southern part of the Hercegovina-Neretva Canton at the banks of the Bregava. for many years now. The municipality expands in the west to the agriculturally wealthy Dubrava plateau. Two biggest necropolises of stećaks are widely known and are placed in Boljuni and Radimlja. The town Čapljina is a member of the Association of the carnival towns of Europe (FECC). This area was populated by the Illyrian tribe Daors who built their capital Daorson in the village of Ošanići. . Radimlja is Tourism BiH • October 2009 .Ibrahim Šišman-pasha’s mosque from the 16th century.Madrasah (school) from the 18th century. with numerous small waterfalls. with its cleanness and untouched nature is ideal for organizing “canoe safari” trips within the tourist trends of “back to nature”. . according to the Mexican Robert Salinas. and that fishing track is still in use for sports fishing. . . surrounded by the Hrgud Mountain in the north and the fertile Vidovo field in the south. Natural beauties here are: -The park of nature “Hutovo Blato” as the biggest nature reserve of the swamp birds in Europe with its six lakes and canals represents ideal area for “photo safari” trips. In 2007 the Stolac . On the track 10 km long.Clock-tower from the 16th century. which consists of 43 European countries and 17 from the rest of the world and is the only one in BiH that organizes the “International summer carnival” which is being visited by ten thousand visitors on the day of the carnival and numerous TV.Han (hostelry) and hamam (baths) from the 17th century. -The Trebižat River. središte grada • of the biggest trading centres in medieval Bosnia and Hezegovina and which the capital of ancient state of Troy is. The archaeologists discovered 16. . which was called Dilluntum at that period and the medieval fortress still dominates the town.The old town in Gabela.

a u zaleđu u mjestu Hutovo nalazi se stari grad Hutovo sa veoma upečatljivom kulom kao i etno kuća sa dvorištem. Vjetrenica je najpoznatija špilja u Bosni i Hercegovini. Crne Gore i Hrvatske. kao i turističke sajmove u okviru prekogranične suradnje između Bosne i Hercegovine. Sa svojih 7 km podzemnih prolaza koje su ukrašene pećinskim ukrasima i u kojima obitavaju i neke endemske vrste. Ravno radić i općina Ravno je najmlađa općina u Bosni i Hercegovini i nalazi se na potezu od mjesta Hutovo do mjes G ta Ivanjica iznad Dubrovnika te se naslanja na dubrovačko primorje u Hrvatskoj. Stari Neum je udaljen 2 km od obale a naziv Neum seže u davna vremena kad se spominje naselje Neunense 533. Neum N Panorama Ravnog Neum • Panorama of Ravno eum sa svojih 24 km razvedene morske obale jedino je mjesto i jedini izlaz Bosne i Hercegovine na Jadransko more.000 ležajeva. Neumsko zaleđe je veoma bogato stećcima. godine kao župa u blizini Popova. Grad je usmjeren isključivo na turizam i raspolaže sa oko 7. U Neumu se tradicionalno održava i Međunarodni festival animiranog filma „NAFF“ koji sakuplja autore i radove iz četrdesetak zemalja svijeta.U općini Ravno nalazi se veoma poznata turistička destinacija. od toga 2. a to je špilja Vjetrenica koja se nalazi u mjestu Zavala. Grad Neum već tradicionalno organizira „Etno fest“. Općina je najvećim dijelom smještena u veoma plodnom Popovu polju kroz koje u dužini 90 km protječe rijeka Trebišnjica. festival etno glazbe. . nekad najduža ponornica u Europi. Turizam BiH • listopad 2009. a ostatak je pretežno u obiteljskim pansionima i hotelima sa 30-50 ležajeva. Neumski hoteli su otvoreni tijekom cijele godine i veoma povoljno organiziraju seminare i simpozije. U neumskom akvatoriju se u marikulturama uzgajaju veoma kvalitetne ribe (orada i zubatac) kao i školjke koje imaju zajamčen plasman u mnogim restoranima.500 ležajeva u hotelima visoke kategorije.

On the banks of the Bregava there is an architectural complex Begovina (which is just being renovated). There is a monument to the Jewish writer Moše Danon who died in the town and it became a kind of Jewish sanctuary. The town of Neum already traditionally organizes the “Ethno fest”. topquality fish is being farmed (dentex and gilthead) in maricultures. and tourist fairs under the program of the neighbouring cooperation between Bosnia and Herzegovina. and soon will be a museum. The town is exclusively oriented on tourism.000 beds at its disposal. Montenegro and Croatia.500 in high category hotels and the rest of it are mostly in family hostels and hotels with 30 to 50 beds.used to be the longest underground stream in Europe. Šarića houses that are gallery now. ideal for the visits of school trips because it is located next to the road M-6. in the year 533. through which the Trebišnjica River flows in the length of 90 km. With 7 km of underground passages. International festival of animation “NAFF” has been traditionally held in Neum and it gathers authors and works from forty countries of the world. the Vjetrenica cave is located in the municipality of Ravno. and the clams. The municipality is mostly situated in the fertile Popovo field. Ravno T he town and the municipality of Ravno is the youngest municipality in Bosnia and Herzegovina and is situated on the line from Hutovo to Ivanjica above Dubrovnik and is leaning against the Dubrovnik seaside in Croatia. ornamented with cave decorations and where some endemic species live. The Trebišnjica ith its 24 km indented coast Neum is the only place and the only exit to the Adriatic coast in Bosnia and Herzegovina. has a parking place and the info point. Vjetrenica is the most famous cave in Bosnia and Herzegovina. and in the place Hutovo there is the old town Hutovo with very impressive tower and the ethno house with courtyard. as well as the literary festival “Slovo Gorčina” dedicated to the famous writer Mak Dizdar born in Stolac. and has 7. In the local waters of Neum. 2. 9 Tourism BiH • October 2009 . The hotels in Neum are opened through the whole year and organize seminars and symposiums in a very acceptable price. which have guaranteed placing in numerous restaurants. the festival of ethno-music. The old Neum is 2 km away from the shore and the origin of the word Neum goes far back in the history. Very famous tourist destination. “International festival of short film” is being traditionally held in Stolac. when the settlement Neunense was mentioned as a parish near the Popovo. Neum Pećina Vjetrenica • Vjetrenica Cave W Razglednica iz Neuma • Postcard from Neum The fair “Herzegovinian fruits of the Mediterranean” has been traditionally held in October. Neum hinterland is very rich with stećaks. in the place called Zavala.

Jezero je trag Panonskog mora. Grad na zrnu soli krase brojni kulturno-historijski spomenici. razlozi su da ove prostore posjetite i da se na ovim prostorima ugodno osjećate. anas se u Tuzli zeleni Panonsko jezero. . jedino slano jezero u Evropi. T Almazaga Ćatović uzlanski kanton drevna Panonija u malom D 0 Turizam BiH • listopad 2009. termalna i mineralna izvorišta. O tragu nestalog mora i minulim vremenima svjedoče Soni trg i Arheološki park sa prethistorijskim sojeničkim naseljem. prirodna i vještačka jezera. kao i značajne institucije kulture.Flora i fauna. najvrjedniji ukras Tuzle su njezini žitelji – dobri ljudi. Ipak. bogato kulturno-historijsko naslijeđe.

Predpovjesno sojeničko naselje kod Tuzle • Prehistoric lake-dwelling community near Tuzla T uzla Canton the ancient Pannonia in miniature T oday. The Soni square and the Archaeological park with the lake-dwelling community witness about that trace and passed times. the most valuable ornament of Tuzla is its citizens – the good people.Flora and fauna. The lake is the trace of the Pannonian Sea. However. Tourism BiH • October 2009 1 . there is a green Pannonian lake in Tuzla. the only salt lake in Europe. rich cultural-historical heritage…are the reasons for you to visit this region and feel good while you’re here. thermal and mineral springs. The town on a grain of salt is full of cultural-historical monuments and important cultural institutions. natural and artificial lakes.

. Ilinčicu. Kapiju. . šiš-ćevap. vele da u njoj treba pojesti tuzluk soli i vreću hljeba. Gradačac. Tuzla je jedno od najstarijih naselja u Evropi sa kontinuitetom življenja.. welcome. Soko. ribolov i rekreaciju.. Ismeta i Mešu. Dobri ljudi. Sačuvana priroda i geografska raznolikost predstavljaju vrijedne resurse. Panonicu.. dobro došli. Salenes. hurmašica. Proizvodnju i preradu voća prate Dani jagodastog voća u Čeliću. Sajam šljive u Gradačcu. Netaknute šume.. Pored staza za šetnju i jogging.. Soli.. pamtite. kao i brojne nekropole stećaka širom ovih prostora. I. Putnik-namjernik ugodno može konačiti u tuzlanskim hotelima i motelima.. Ad Salinas. Na osnovu rezultata arheoloških ispitivanja. Ovakav naučni pristup predstavljao je osnovu za izgradnju replike prethistorijskog sojeničkog naselja. a tako i zavoljela. U Tuzli je i jedino slano 2 Tuzlanski kanton ima brojne hotele. willkommen… Turizam BiH • listopad 2009. termalna i mineralna izvorišta. pronađenih predmeta iz doba neolita i drugih dokaza o postojanju sojeničkih naselja na užem lokalitetu Tuzle. jedino slano jezero u Evropi. Tuzlanski kanton obiluje građevinama iz raznih historijskih perioda. pita. sudžukice. ražnjići.. TUZLA. i.. tufahija. Tuz. Flora i fauna. jedinim arheološkim parkom na području Balkana.. ponovo dođete.. A kad sve ovo prati etno-muzika i sevdalinka. prirodna i vještačka jezera. dobri domaćini − otvaraju i kuću i dušu putnicimanamjernicima. Ilinčicu. zato: bujrum. Vidara. motele.. Ipak. begova čorba.. restorane i druge ugostiteljske objekte u kojima se pripremaju i poslužuju domaći specijaliteti: tradicionalna jela sa roštilja. Turistička ponuda Tuzle obogaćena je Arheološkim parkom – prethistorijskim sojeničkim naseljem. Ismeta i Mešu. lov. baklava. kao i značajne institucije kulture. Memleha-i Zir. ćevapi. Tuzla ima i Gornju Tuzlu.. Kapiju. Hazna. kapaciteti za lov i ribolov.. centar grada Tuzla. bogato kulturno-historijsko naslijeđe. Tuzlanski kanton je poznat i kao voćarski kraj. ovaj kompleks obuhvata kompleks teni- Tuzla.. svjedoci su burne historije. koji je jedan od najprostranijih i najuređenijih centralnih parkova u Bosni i Hercegovini. Tuzla Castron de Salenes. karakterističnim za period u kojemu je postojao. su razlozi da ove prostore posjetite i da se na ovim prostorima ugodno osjećate. izvorske vode. O tragu nestalog mora i minulim vremenima svjedoče Soni trg i Arheološki park sa prethistorijskim sojeničkim naseljem. najvrjedniji ukras Tuzle su njezini žitelji – dobri ljudi. Danas se u Tuzli zeleni Panonsko jezero. Slanu Banju. bamja. jezera: Sniježnica.. Tuzla ima i Gornju Tuzlu. ne samo za turističku ponudu Tuzle i regiona nego i u pogledu valorizacije kulturno-historijskog naslijeđa. • jezero u Evropi. Pod Tuzlom se zeleni meraja/ na meraji prostrta serdžada. planina Konjuh sa planinsko-rekreativnim centrima su interesantna odredišta za sve koji vole odmor. Solina.. O tom tragu i minulim vremenima svjedoče Soni trg i Arheološki park sa sojeničkim naseljem. sogandolma. Memlehatejn. A da bi se Tuzla upoznala. i ne pitaju za vjeru i naciju.. Srednjovjekovni grad Srebrenik.T uzlanski kanton krase prirodna i kulturna naslijeđa. veze divna sevdalinka. Modrac. Jezero je trag Panonskog mora. pansione.. kuhana jela. Uz tvrđave i stećke idu i drugi tragovi minulih civilizacija. građevine iz minulih vremena. Ovaj jedinstven prostor ima višestruko značenje.. Teočak. sa svim kućnim i okolišnim inventarom. Salines. town centre mnoge pećine. Grad na zrnu soli krase brojni kulturno-historijski spomenici. Panonsko jezero se neposredno nastavlja na sportsko-rekreativni kompleks Slana Banja. eto razloga da dođete. sačinjena je rekonstrukcija načina života ljudi na ovim prostorima u periodu neolita. Slanu Banju. Jezero je trag Panonskog mora. Gradić Puračić je zasebna atrakcija ovih prostora..

ražnjić. restaurants and other inns where the local specialties are being prepared and served: traditional grilled meats. hunting. natural and artificial lakes. Tuzla has the Upper Tuzla. Salty thermal resort. and don’t ask for the religion or the nation. And so: bujrum. hurmašica…and when all of this is followed by the ethno-music and sevdalinka. stara džamija • Tuzla. Little town of Puračić is special attraction of this area. old mosque Kapija. there is s reason to come. rich cultural-historical heritage…are the reasons for you to visit this region and feel good while you’re there. dobro došli. The lake is the Tourism BiH • October 2009 . Ilinčica… the traveller can pleasantly stay in Tuzla’s hotels and motels. Hazna. as well as the numerous necropolises of stećaks all over this region. numerous caves and lakes: Sniježnica. Modrac. Untouched woods. are witnesses of tumultuous history. Gradačac. tufahija. the only salt lake in Europe. The production and fruit processing is followed by the Days of berry fruits in Čelić. Medieval town of Srebrenik. šiš- ćevap. Teočak…. cooked meals. people say you have to eat a “tuzluk” of salt and a sack of bread. Good people. Salines. Panonica. willkommen… trace of the Pannonian Sea. welcome. sudžukica. to remember and…come again. bey’s soup. there is a green Pannonian lake in Tuzla. Salenes. bamja. The Soni square and the archaeological park with the lake-dwelling community witness about that trace and passed times. Preserved nature and geographical diversity are valuable resources. Vidara…. The town on a grain of salt is full of cultural-historical monuments and important cultural institutions. baklava. Ad Salinas. Flora and fauna. spring waters. Kapija. pie. The Soni square and the archaeological park with the lake-dwelling community witness about that trace and passed times. Tuzla Canton has numerous hotels. Tuzla is one of the oldest settlements in Europe with the continuity of living. However. Tuzla has the Upper Tuzla. Tuzla. Tuzla has the only salt lake in Europe. Ismet and Meša. Soko. TUZLA… Today. motels. pensions. thermal and mineral springs. Panonica. Ismet and Meša. Salty thermal resort. the Konjuh Mountain with the mountain-recreational centres are interesting destinations for all those who love resting. sogandolma.T uzla Canton is distinguished by natural and cultural heritage. The lake is the trace of the Pannonian Sea. Memleha-i Zir. Tuz. the capacity for hunting and fishing. And to get to know Tuzla and to get to like it. Soli. Tuzla Canton is plentiful in buildings from different historical periods. Along with the fortresses and stećaks come other traces of the civilizations that passed through this area. Plum fair in Gradačac. the most valuable ornament of Tuzla is its citizens – the good people. Solina. good hosts – they open their homes and souls to the passengers. fishing and recreation. the buildings from the passed times… Tuzla Canton is also known as the fruit region. The tourist offer of Tuzla is enriched with the Archaeological Park 3 Tuzla Castron de Salenes. ćevap. Memlehatejn. Ilinčica.

.skih terena. Zmaj od Bosne. Na izvorištima termalne vode izgrađen je banjsko-lječilišni kompleks Ilidža. Najstarija sačuvana građevina je Sviračka džamija. Gračanicu krase Ahmed-pašina ili Bijela džamija iz 1595. Grad. burnu prošlost grada Sokola (1426. . još uvijek kazuju.. Gračanica. godine. U blizini Srebrenika nalazi se fazanerija u kojoj se godišnje uzgoji više hiljada fazana. U Gradačcu je i jedna od najstarijih biblioteka u Bosni i Hercegovini (1839). Kotromanića. Pored Sokola. U njemu se svake godine održava turističko-privredna manifestacija Sajam šljive. od 1977.. a naročito Husejn-kapetan. Srebrenik Turizam BiH • listopad 2009. godine u Povelji Stjepana II. kamena sahat-kula.. Na području Gračanice. kao i gostoljubivost žitelja – svaki boravak u Gračanici putniku-namjerniku učine ugodnim i nezaboravnim. Gračanicu voda oplavila. Gradačac U Gradačcu. pružaju velike mogućnosti za razvoj turizma. čije su dobro očuvane zidine i danas interesantne mnogim arheolozima i historičarima. Grad. što znači da ovaj kraj ima budućnost i u lovnom turizmu. U historiji ovog mjesta najznačajniju ulogu su igrali kapetani iz porodice Gradaščevića. stoljeća. Gražd. Srebrenik Srebrenik je u srednjem vijeku jedno vrijeme bio prijestonica bosanskih banova Kotromanića. Iz tog perioda potiču i značajni kulturnohistorijski spomenici: Gradina sa kulom. Gradačac Gračanica Gračanica Graždanica.. Oronule zidine tvrđave. igralište za mali nogomet i košarku.. kaže sevdalinka. Sinu munja iznad Orahov’ce. Na lokalitetima Mećave i Ćehaje sačuvano je više nekropola stećaka. / hair čini bijelu džamiju. zagrmilo oko Gračanice / kiša pada viš’ Sokola grada. Prvi put se spominje 1333. te neka od spomen-obilježja iz novije historije grada. bogata ribom. Novoizgrađeni hoteli i brojni moteli. u dolini rijeke Spreče. sahatkula iz istog perioda i medresa s kraja XIX.. džamija Husejnija. Vještačka jezera Hazna i Vidora. godine održava se redovna godišnja kulturna manifestacija Srebrenik – otvoreni grad umjetnosti. Najznačajniji historijski spomenik na ovim prostorima je srednjovjekovni grad Srebrenik. otkriveni su mnogobrojni izvori termomineralne vode koji se koriste u zdravstvenom turizmu.. gradu bijelome / hair čini Husein-kapetane. Područje Gradačca je poznat voćarski kraj. Unutar zidina Staroga grada.). Gradačac... Gradac.

– a prehistoric lake-dwelling community. Srebrenik In the Middle Ages Srebrenik was for a while the residence of Bosnian bans Kotromanić. The Pannonian Lake is a direct extension of the sports-recreative complex Slana Banja. Tourism BiH • October 2009 . Near Srebrenik there is a pheasant farm where is annually several thousands of pheasants raised and that means that this region has a future in hunting tourism too. the Dragon of Bosnia. Gradačac Gradačac In the history of this place the most important role was played by the captains from the family of Gradaščević. and especially Husejn-captain. Important cultural-historical monuments come from that period: Hill-fort with a tower. Inside the walls of the Old town. In the area of Gračanica. Based on the results of the archaeological researches. and some of the memorials of the newer history of the town. Besides Sokol. Besides the walking and jogging tracks. numerous springs of thermo-mineral water were found. this complex includes the complex of tennis courts. Numerous stećak necropolises have been preserved on the localities of Mećava and Ćehaja. the tourist-economic event. The most important historical monument in these areas is the medieval town of Srebrenik. which are being used for the purposes of health tourism. Every year. with the entire interior and exterior inventory characteristic for the period in which it existed. It was mentioned for the first time in 1333. as well as the hospitability of the people make every stay in Gračanica pleasant and unforgettable for the travellers. which is one of the most spacious and the most arranged central parks in Bosnia and Herzegovina. Newly built hotels and numerous motels. a reconstruction of the way of life of the people in these areas during the Neolithic was made. in the valley of the Spreča River. stone clock-tower… There is one of the oldest libraries in Bosnia and Herzegovina in Gradačac (1839). This unique space has multiple importances. The area of Gradačac is well known fruit region. found objects from the Neolithic period and other evidence about the existence of lake-dwelling communities in Tuzla. in the Stjepan II Kotromanić Charter. clock-tower from the same period and medresa (type of Islamic school) from the end of XIX century. At the springs of thermal water a thermal resortsanatorium complex Ilidža was built. not only for the tourist offer of Tuzla and the region. the only archaeological park in the area of Balkan. Husejnija mosque. A scientific approach like this represented the basis for construction of the replica of the prehistoric lake-dwelling community. the Plum fair is being held there. Gračanica is distinguished by Ahmed-pasha’s or White mosque from 1595. but also for the valorisation of the cultural-historical heritage. indoors soccer and basketball. The artificial lakes Hazna and Vidora offer great possibilities for development of tourism. Gračanica Gračanica The run-down walls are still showing the tumultuous past of the town of Sokol (1426). since 1977 the annual cultural festival Srebrenik has been held – the open town of the arts. whose well preserved walls are still very interesting for the archaeologists and historians.

ljepote Konjuha. kao i Tupkovići sa izvorom rijeke Gračanice. Živinice Banovići Ovdje leži Božićko Banović / na svojoj zemlji na plemenitoj. a u njenoj blizini Hadži-urđihanumina česma sa kamenim krovom. Turistički kompleks Muška voda. godine i jedno je od najstarijih naselja u našoj zemlji. turističkom biseru Tuzlanskog kantona. godine. Uz bogate lokalitete stećaka (u selima Gračanica i Lukavica). Živinice Do sredine XVIII. Osim jezera Modrac i Toplica. Lukavac Kladanj O Kladnju postoje pisani tragovi iz srednjeg vijeka. stoljeća naselje je nosilo naziv Tatarice (od 1533. svake godine okupi više desetaka hiljada vjernika. stoljeća i najstarija je džamija na području Tuzlanskog kantona. stoljeću pominje izvore mineralne vode u blizini Kladnja. Turski putopisac Evlija Čelebija u XVII. godine. godine. na prostoru Djevojačke pećine.Lukavac Ostaci materijalne kulture pokazuju da je ovo područje bilo naseljeno još u bronzano doba. Lukavac ima i jezero Bistarac sa kristalno čistom vodom i uređenim šetalištem. dok ga turski izvori spominju 1469. koje je bogato ribom. godine. kaže nam stećak u Banović Selu. značajna su i izletišta Djedinske planine. Poznato dovište u Brateljevićima. Osim jezera Modrac. Ime Lukavac spominje se 1728. Područje Živinica izlazi i na jezero Modrac. godine. . Iz osmanskog perioda potiče džamija Kuršumlija.. Ostaci materijalne kulture prošlih vremena nalaze se na 53 lokaliteta stećaka. sagrađena 1804. Na akumulacijskom jezeru Modrac. izgrađeni su atraktivni objekti turističke privrede. Ljubitelji prirode se mogu odmoriti i na izletištu Svatovac. najpoznatiji spomenik kulture je džamija u Džebarima. u dubrovačkim spisima 1431. U putopisu fra Marinića spominje se 1366. Naselje Puračić se spominje 1249. koje je bogato izvorima i borovom šumom. Oka Kladanj Turizam BiH • listopad 2009. Vrijedan spomenik kulture je i drvena džamija u Priluku. brojnim turistima nude ugodan boravak u prirodi.).. koja potiče iz početka XVI. kao i rječice Drinjača i Gostelja. Dunajevića vode.

Živinice Till the middle of XVIII century the place had the name Tatarice (1533). Turkish travel writer Evlija Čelebija in XVII century mentioned springs of mineral waters near Kladanj. while Turkish sources mentioned it in 1469. Živinice Banovići Here lies Božićko Banović / on his noble land… says the stećak in Banović village. Tourist complex Men’s water. gathers dozens of thousands of believers every year. Besides the Modrac Lake. the beauties of Konjuh. significant resorts are Djedinske Mountains. Lukavac has also the Bistarac Lake with crystal clear water and arranged walking path. On the accumulation lake Modrac. in Dubrovnik files in 1431. In friar Marinić’s itinerary it was mentioned in 1366. Lukavac Kladanj There are written traces from the Middle Ages about Kladanj. which is rich with springs and pine tree woods. the touristic pearl of Tuzla Canton. offer a pleasant stay in the nature for the numerous tourists.Lukavac Remains of the material culture show that this area was populated even in the Bronze Age. attractive tourist buildings were built. the most familiar cultural monument is the mosque in Džebari. which originates from the beginning of XVI century and is the oldest mosque in the area of the Tuzla Canton. built in 1804. in the area of Girl’s cave. the rivulet Drinjača and Gostelj. Famous dovište (Moslem gathering) in Brateljevići. Name Lukavac was mentioned in 1728. Besides the lakes Modrac and Toplica. Valuable cultural monument is the wooden mosque in Priluk. Remains of the material culture of the passed times are placed on 53 localities of stećaks. Place called Puračić was mentioned in 1249 and it is one of the oldest settlements in our country. The area of Živnice comes out on the Modrac Lake. which is rich in fish. Besides the rich stećak’s necropolises (in the villages Gračanica and Lukavica). and near it there is the Hadži-urđuhanuma’s fountain with the wooden roof. The nature lovers can also have rest on the resort Svatovac. Dunajević waters and Tupkovići with the spring of the Gračanica River. Petrified witnesses of the passed times are scattered about the necropoKladanj Tourism BiH • October 2009 . The mosque Kuršumlija originates form the Ottoman period.

pruža dobre mogućnosti za razvoj turizma i sportskog ribolova. Banovići. Ljepote obronaka Majevice kazuju da Čelić ima značajne potencijale i za razvoj lovnog turizma.. Lokaliteti sa stećcima Sniježnica. Zlača. Na ovim prostorima su živjela ilirska plemena. Planinski motel Zlača i planinska kuća Zobik odavno su poznati svim ljubiteljima prirode. Kalesija posjeduje najstarije tragove civilizacije. uz diljem dunjaluka poznate kalesijske zvuke. A osim uglja. Studešnica. zdrava hrana – osnovne su karakteristike ovog područja.menjeni svjedoci minulih vremena rasuti su po nekropolama: Stražba.. .. bogato raznovrsnom ribom. Draganja. Jezero Sniježnica. imaju i svoj poznati ugalj. Novoizgrađeni moteli i restorani. pored biljega na minula vremena. a vjeruje se da naziv Kalesija potiče od imena islamiziranog hazarskog plemena Halisije. Ratarstvo.. U selu Tulovići ima i Gradina koja zbori o prahistoriji. Kalesija Banovići Prema arheološkim istraživanjima. Krstac te ruševine utvrđenog srednjovjekovnog grada Teočaka svjedoče o ranom naseljavanju ovog područja. Čelići Turizam BiH • listopad 2009... Krabanja. Rječice: Spreča. Najinteresantniji kulturno-historijski spomenik je Atik-džamija stara preko 300 godina. Teočak U pisanim izvorima Teočak se prvi put spominje 1432. Čelić Kalesija Najstariji ostaci materijalne kulture na ovom području potiču iz neolita. Na području Kalesija sačuvano je više nekropola stećaka i nadgrobnika. garanti su ugodnog boravka na ovim prostorima. Trštenica. stočarstvo i voćarstvo... Gribaja i Dubnica kao i obronci planina Majevice i Javornika imaju pogodne uslove za razvoj ribolova i lova na nisku i visoku divljač. crnog zlata.. Banovići imaju i svoje bisere rasute obroncima Konjuha: Oskova. Dani jagodastog voća su tradicionalna manifestacija koja simbolično definira Čelić i njegovu okolinu. a iz osmanskog perioda prelijepe džamije.. Iz srednjeg vijeka potiču nekropole stećaka. godine. koji potječu iz bronzanog i željeznog doba.

Newly built motels and restaurants with the widely known sounds of Kalesija are guarantee for the pleasant stay in this area. rich in various fish species. and it is believed that the name Kalesija originates from the Islamized name for the Hazar tribe Halisija.lises: Stražba. Kalesija Banovići According to the archaeological researches. Čelić The oldest remains of the material culture in this region originate from the Neolithic. Tourism BiH • October 2009 9 . Krabanja. Necropolises of stećaks originate from the Middle Ages and beautiful mosques from the Ottoman period… Agriculture. The beauties of the slopes of Majevica show that Čekić has significant potentials for the development of the hunting tourism. The lake Sniježnica. The most interesting culturalhistorical monument is the Atik-mosque over 300 years old. Studešnica… Mountain motel Zlača and the mountain house Zobik are known for a long time to the lovers of nature. Gribaja and Dubnica and the slopes of the mountains Majevica and Javornik have good conditions for the development of fishing and hunting the big and small game. The localities with stećaks Sniježnica and Krstac. cattle-breeding and fruit-growing… healthy food – are the basic characteristics of this area. Banovići has its pearls scattered on the hill-sides of Konjuh: Oskova. which come from the Bronze and Iron Age. Trštenica… In the village of Tulovići there is a Hill-fort that speaks about the prehistory. and the ruins of the fortified medieval town Teočak are witnesses of the early settling of this area. In these areas the Illyrian tribes used to live. Zlača. Teočak Teočak was mentioned for the first time in the written sources in 1432. Banovići has its famous coal. Kalesija has got the oldest traces of civilization. Days of the berry fruit are the traditional festival which symbolically defines Čelić and its surroundings. Besides the mark of passed times. that black gold. offers good possibilities for the development of the tourism and sports fishing. And besides the coal. The rivulets: Spreča. Number of the necropolises of stećaks and tombstones are preserved in the area of Kalesija. Draganja.

Sapna Historijska i arheološka istraživanja kazuju da je područje Sapne bilo naseljeno u srednjem vijeku. Mlada općina svoju budućnost vidi u razvoju poljoprivrede. Turci zauzimaju ove krajeve između 1460. U historijskim dokumentima Brijesnica i Klokotnica spominju se 1528. a sa austrougarskom okupacijom postaje dio zvorničkog sreza. i 1463. Poljoprivreda i voćarstvo su danas osnova budućeg razvoja ovog prostora.Doboj . Ovi podaci svjedoče o burnoj historiji prostora koje danas objedinjuje općina Sapna. Područje današnje općine Doboj-Istok se nalazi na željezničkoj i drumskoj komunikaciji Doboj – Tuzla. stećci i nišani. 0 Turizam BiH • listopad 2009.istok Ostaci materijalne kulture. godine. govore da je ovaj prostor bio naseljen i u srednjem vijeku. Na području Stanić Rijeke i danas se mogu pronaći stećci. Sapna je bila u sastavu zvorničkog sandžaka. U sastav općine Zvornik Sapna ulazi 1952. a postoje tragovi života i iz rimskog perioda. godine. godine. seoskog i lovnog turizma. Proizvodi zdrave hrane iz Vegafruita su već našli svoje kupce širom Evrope i diljem dunjaluka. .

This information are witnessing about the tumultuous history of the area that the municipality of Sapna unites today.Doboj . stećaks and nišan!? Say that this area was populated in the Middle Ages.East The remains of the material culture. Sapna Historical and archaeological researches show that the area of Sapna was populated in the Middle Ages and there are also the traces of life from the Roman period. and with the Austro-Hungarian occupation it became a part of Zvornik district. Tourism BiH • October 2009 1 . The area of today’s municipality of Doboj-East is located on the railway and road connection DobojTuzla. rural and hunting tourism. This municipality sees its future in the development of the agriculture. In the area of the Stanić River you can find stećaks today. In 1952 Sapna became a part of the Zvornik municipality. The Turks conquered these areas between 1460 and 1463. The healthyfood products from Vegafruit have already found its customers all over the Europe and the region. Brijesnica and Klokotnica were mentioned in the historical documents in 1528. Agriculture and fruit-growing are the basis for the future development of this region. Sapna was a part of Zvornik sanjak.

kraljeva iz roda Kotromanića i poznati Franjevački samostan Kraljeva Sutjeska kod Kaknja • kraljevski grad Bobovac kod Vareša/Kakanja (nekadašnja prijestolnica Bosne u kome se čuvala kruna bosanska. (Povelja Kulina bana iz 1189. kulturnog i lječilišnog turizma šansa je za Zeničkodobojski Kanton Zenica ulturno-historijski spomenici glavni su turistički potencijali Zeničkodobojskog Kantona: • srednjovjekovni grad Visoki.-9. 2 K Turizam BiH • listopad 2009. godine poslije nove ere. napisana u Milima) • ostaci vladarskih dvora. godine. prijestolnica bosanskih kraljeva • ostaci srednjovjekovne krunidbene i grobne crkve bosanskih vladara u Arnautovićima– Mile kod Visokog. u Vranduku su stolovali bosanski kraljevi Stjepan Ostoja i Stjepan Tomaš) . posljednje uporište Ilira u Batonovom ustanku od 6. najstariji pisani spomenik bosanskog jezika. vjenjčanje bosanske kraljice Katarine) • tvrđava Vranduk kod Zenice (legenda govori da je na tom mjestu bila Arduba.Zeničkodobojski Kanton Senaid Šabanović Zenica • je srce Bosne Razvoj tranzitnog. .

the oldest written document of Bosnian language. Royal town Bobovac near Vareš/Kakanj (former residence of Bosnia where Bosnian crown was kept. cultural and health tourism is the chance for the Zenica-Doboj Canton C • • • • ultural-historical monuments are the main tourist potentials of Zenica-Doboj Canton: • medieval town Visoki. kings from the family Kotromanić and famous Franciscan monastery Kraljeva Sutjeska near Kakanj. 3 Tourism BiH • October 2009 . the remains of medieval coronational and grave church of Bosnian rulers in Arnautovići-Mile near Visoko (Kulin ban’s charter from 1189. Fortress Vranduk near Zenica (a legend says it that here was Arduba. Remains of the rulers courts. the last Illyrian base in the Baton’s rebellion from 6-9 year A.Zenica-Doboj Canton is the heart of Bosnia The development of the transit. written in Mile). the residence of Bosnian kings. D. the wedding of Bosnian queen Katarina). Bosnian kings Stjepan Ostoja and Stjepan Tomaš kept court in Vranduk)..

8% i ostali 8. Hrvati 18. godine. Turizam BiH • listopad 2009. Padavine su neravnomjerno raspoređene tokom godine. Stanovništvo Prema posljednjem popisu stanovništva održanom 1991..Geografski položaj U prostorno–geografskom smislu Zeničko–Dobojski kanton se nalazi u centralnom dijelu Bosne i Hercegovine zahvatajući prostor slivova rijeka Bosne. .279 stanovnika. Zeničko–Dobojski kanton je imao 478. Krivaje i Usore. Dakle.6%. Ona se odlikuje toplim ljetima i umjereno hladnim zimama. a najviše ih je u toku maja i juna mjeseca. Nacionalna struktura stanovništva u današnjem Zeničko–dobojskom kantonu bila je sljedeća: Bošnjaci 58. Srbi 14. Bazilika u Brezi • Basilica in Breza Na području Kantona je umjereno–kontinentalna klima. prostor Kantona je brdsko–planinskog karaktera.4%. od čega 48% otpada na planinski rejon sa nadomorskom visinom iznad 700 metara.2%. Glavne željezničke i cestovne komunikacije Bosne i Hercegovine prolaze dolinom rijeke Bosne i povezuju centralnu Evropu sa Jadranskim morem. uzimajući u obzir mape Daytonskog sporazuma. Nadmorska visina Kantona se kreće od 148 metara na ušću rijeke Usore u rijeku Bosnu do 1472 metara na obroncima Ravne planine jugozapadno od Vareša.

Smetovi near Zenica. Krivaja and Usora. Zenica-Doboj Canton is placed in the central part of Bosnia and Herzegovina covering the area of confluence of the rivers Bosna.Kiseljak near Tešanj: rest and recreation for everybody. mountain cycling. school in nature. So. one and more days trips. hunting. rest and recreation for everybody.Angling on the rivers: Bosna. Krivaja. . Trstionica. Gostovica River.Zeleni vir and Buk near Olovo: rest and recreation for everybody.Doli near Vareš: mountaineering. Bistrička river and other in the confluence of the Bosna river.8% and the others 8. hunting and fishing. Precipitation is unevenly disposed during the year. Orlja. one and more days trips. mountaineering. Main railway and road communications of Bosnia and Herzegovina are passing through the valley of The Bosna and are connecting central Europe with the Adriatic Sea. recreation and medical treatment at the thermal springs in Olovo.Bistričak near Zenica. Lašva. Stupčanica. sports activities. sports activities. Tourist offer of Zenica-Doboj Canton When the word is about general tourist offer in the region of Zenica-Doboj Canton we can speak about: 1. rest and recreation for everybody. Breza. school in nature. mountaineering. rest and recreation for children and youth and one and more days trips.6%. Croatians 18. .Kamenica. fishing and water sports: . . one and more days trips. 2. amateur radio activities. and the most is in May and June. Rest. . 3. rest and recreation for everybody. one and more days trips. . where 48 % is mountain region with the altitude above 700 metres. Stavnja.2%. sports activities.Geographic position In terms of space and geography. Tourism BiH • October 2009 . mountaineering. Tourist offer for rest and recreation. National structure of the population in today’s Zenica-Doboj Canton was: Bosniacs 58. It is characterized by warm summers and moderately cold winters. skiing. . Kakanj. Babina river.279 inhabitants. rest and recreation for everybody.Sports on the waters of the Krivaja and Bosna rivers (rafting on Krivaja). Tourist offer for rest and recreation in highland tourist destination: . skiing. scouting activities. with certain capacities built (Spa Olovo and thermal pools in Breza). The height above sea level of the Canton is from 148 m at the mouth of the Usora into the Bosna to 1472 m at the slopes of Ravna Mountain southwest from Vareš.Ponijeri near Kakanj. Usora. one and more days trips. having taken the Dayton agreement into consideration. the area of the Canton has a highland nature. school in nature. The climate in the Canton is moderately continental. fishing. Serbs 14. . Fojnica. Maoča and Tajan near Zavidovići: mountaineering. Ribnica. Population According to the last census in 1991.4%. school in nature. school in nature. Zenica-Doboj Canton had 478.

te jednodnevni i višednevni izleti . (Povelja Kulina bana iz 1189. Izvori zdrave pitke mineralne vode (Kiseljak Tešanj) pogodni su za razvoj zdravstvenog i sportskog turizma. Stupčanici. u kojima postoje izgrađeni određeni kapaciteti (Banja Olovo i termalni bazeni u Brezi). kraljeva iz roda Kotromanića i poznati Franjevački samostan Kraljeva Sutjeska kod Kaknja . odmor i rekreacija djece i omladine.srednjovjekovni grad Visoki. Babinoj rijeci. sportske pripreme i sportske aktivnosti. vjenjčanje bosanske kraljice Katarine) Turizam BiH • listopad 2009. Bistričkoj rijeci i drugim rijekama u slivu rijeke Bosne .Bistričak kod Zenice. odmor i rekreacija za sve uzraste. brdski biciklizam. planinarenje. škola u prirodi.sport na vodama rijeka Krivaja i Bosna (rafting na Krivaji). rekreacija i liječenje na termalnim izvorima u Olovu. škola u prirodi. godine. odmor i rekreacija za sve uzraste. godine) . Posjete i obilazak objekta kulturno-historijskog naslijeđa. 2.bosanske piramide u Visokom – pretpostavlja se da su stare oko 7000 godina (Bosanska piramida Sunca. odmor i rekreacija za sve uzraste. ribolov . Piramida bosanskog Zmaja – istraživanja počela u aprilu 2005. izviđačke aktivnosti. Maoča i Tajan kod Zavidovića. 3. jednodnevni i višednevni izleti. sportske aktivnosti.Kamenica. prijestolnica bosanskih kraljeva . Ribnici.Doli kod Vareša: planinarenje. planinarenje. planinarenje.Ponijeri kod Kaknja. Kulturno-historijsko naslijeđe je kulturno blago Bosne i Hercegovine i jedan od najvažnijih BH brendova u turizmu BiH.Turistička ponuda Zeničko-dobojskog kantona Kada se govori o općoj turističkoj ponudi na području Zeničko-dobojskog kantona. planinarenje. Krivaji. škola u prirodi. ribolov i sport na vodi: . Na području Zeničkodobojskog kantona. najstariji pisani spomenik bosanskog jezika. odmor i rekreacija za sve uzraste. Tu su još odmor.ostaci vladarskih dvora.kraljevski grad Bobovac kod Vareša/Kakanja (nekadašnja prijestolnica Bosne u kome se čuvala kruna bosanska. duž rijeke Bosne.Zeleni vir i Buk kod Olova. škola u prirodi.Kiseljak kod Tešnja. Lašvi. odmor i rekreacija za sve uzraste. radio amaterske aktivnosti. Orlji. Stavnji.Smetovi kod Zenice skijanje. napisana u Milima) . Gostovičkoj rijeci. lov i ribolov . s pravom se može govoriti: 1. odmor i rekreacija za sve uzraste. jednodnevni i višednevni izleti . Brezi. sportske pripreme i sportske aktivnosti. lov . Bosanska piramida Mjeseca. jednodnevni i višednevni izleti. jednodnevni i višednevni izleti . Najznačajnije destinacije kulturno–historijskog naslijeđa na području Ze-do kantona: . . Trstionici.ribolov na rijekama: Bosni. skijanje. Fojnici. Usori. škola u prirodi. O turističkoj ponudi za odmor i rekreaciju u brdsko-planinskim turističkim destinacijama: . 4. nalazi se dolina tvrđava i bosanskih piramida. Kaknju. jednodnevni i višednevni izleti. O turističkoj ponudi za odmor i rekreaciju.ostaci srednjovjekovne krunidbene i grobne crkve bosanskih vladara u Arnautovićima–Mile kod Visokog.

Visiting the buildings of cultural-historical heritage. written in Mile). kings from the family Kotromanić and famous Franciscan monastery Kraljeva Sutjeska near Kakanj. Bosnian pyramid of moon.the remains of medieval coronational and grave church of Bosnian rulers in Arnautovići-Mile near Visoko (Kulin ban’s charter from 1189. Cultural-historical heritage is the cultural treasure of Bosnia and Herzegovina and one of the most important brands of the tourism in Bosnia and Herzegovina. the wedding of Bosnian queen Katarina).. Bosnian kings Stjepan Ostoja and Stjepan Tomaš kept court in Vranduk). .Tešanj fortress – the hill-fort Tešanj (the building of the fortress started during the Illyrian times. and according to the charter of Hungarian king Sigmund the first mention of Maglaj dates from the year 1408).medieval town Visoki. In the region of Zenica-Doboj Canton. . there is a valley of fortresses and the Bosnian pyramids.Bosnian pyramids in Visoko – it is presumed that they are about 7000 years old (Bosnian pyramid Medresa u Visokom. added on by the Romans and Slavs. The most important destinations of cultural-historical heritage in Zenica-Doboj Canton are: . . along the Bosna River. the last Illyrian base in the Baton’s rebellion from 6-9 year. the residence of Bosnian kings. 4. Hill-fort Maglaj (it is presumed that it was built in XIV ct. Royal town Bobovac near Vareš/Kakanj (former residence of Bosnia where Bosnian crown was kept. pyramid of Bosnian Dragon – the researches started in April 2005) Remains of the rulers courts. Cajangrad • - - of Sun.Springs of potable mineral water (Kiseljak Tešanj) are suitable for development of health and sports tourism. Cajangrad Tourism BiH • October 2009 . Fortress Vranduk near Zenica (a legend says it that here was Arduba. and its final Medresah in Visokom. the oldest written document of Bosnian language.

Džamija «Kuršumlija» iz 1560. Kaknju. Stara vareška crkva «Mala crkva» iz XVI stoljeća u Varešu. U nekim općinama se redovno održavaju tradicionalni narodni izleti – uranci na određeni dan u godini. vijeku.ostatci srednjovjekovne kulture (kasnoantička bazilika iz VI. 16. kulturom i običajima.Gradina Tešanj (gradnja tvrđave započela je u vrijeme Ilira. godine u Maglaju. godine. Posjete i obilazak starih džamija.mjesta na kojima su se u davnoj prošlosti dogodili značajni historijski događaji ( Bilino Polje Zenica. godišnja tradicija generalnog međunarodnog sajma Turizam BiH • listopad 2009.Tešanjska tvrđava .tvrđava Vranduk kod Zenice (legenda govori da je na tom mjestu bila Arduba. Žepču i dr. Visokom. u Vranduku su stolovali bosanski kraljevi Stjepan Ostoja i Stjepan Tomaš) . sa željom za informacijom više o historiji ovog kraja. a njen konačan izgled potiče od 1703.stećak se nalazi u botaničkoj bašti Zemaljskog muzeja u Sarajevu) .mart – Prvi dan proljeća). 6. što daje realne šanse za razvoj i unapređenje vjerskog turizma (Lastavica kod Zenice. itd.Gradina Maglaj (pretpostavlja se da je sagrađena u XIV. pisanih tragova i umjetničkih djela. godine poslije nove ere. 7. 1203. «Olovska Gospa» u Olovu. katoličke i pravoslavne vjeroispovijesti. sinagoga u Zenici. dovišta i crkava koje su postale tradicionalna mjesta okupljanja vjernika islamske. a prema Povelji ugarskog kralja Sigmunda.-9. Ante Padovanskog Usora. Crkva sv.. Stari grad Vranduk • Old town Vranduk 5. itd. dograđivali su je Rimljani i Slaveni. Kraljevoj Sutjesci. kada su Turci sagradili dolnji grad) . stoljeća u centru Breze) .stećci (nekropola stećaka i «Zgošćanski stećak» u Zgošci kod Kaknja . bogatom riznicom arheoloških eksponata. godine Kulin ban u ime svojih podanika odrekao se bogumilstva i izbjegao krstaški rat protiv Bosne). . sportske i druge tradicionalne manifestacije. kao što su: Ćimburijada u Zenici (21. Zavidovićima i drugim mjestima. posljednje uporište Ilira u Batonovom ustanku od 6. U turističkoj ponudi vrlo značajno mjesto imaju kulturno-umjetničke. teferići na Buku i Maoči na području općina Olovo i Zavidovići.veliki stećak-obelisk kralja Tvrtka kod Olova) . 8. Doboj Jugu. godine) . Tešnju. prvi spomen Maglaja datira iz 1408. Veliki trgovački centri u Zenici.). Posjete i obilazak muzeja u Zenici.

when the Turks built the lower town). sports and other traditional festivals. Visiting the old mosques.looks comes from 1703. in 1203 Kulin ban gave up the Bogumilism on the behalf of his subjects and avoided the crusade against Bosnia). etc. Catholic and Orthodox believers.The big stećak – obelisk of the king Tvrtko near Olovo.Stećaks – standing tombstones (a necropolis of stećaks and “Zagošci’s stećak” in Zagošca near Kakanj – stećak is now in the botanical garden of the National Museum in Sarajevo). private accomodation. Hotels. teferić at Buk and Maoča at the area of the municipalities of Olovo and Zavidovići. hostels. fishing houses and other accomodation capacities that can be used for accomodation of tourists. etc). 9. Visoko. St. rich treasury of archaeological exhibits. and especially to the accomodation capacities in hotels. “Our Lady from Olovo” in Olovo. . mosque “Kuršumlija” from 1560 in Maglaj. Anthony of Padua Usora. culture and cusNekropola stećaka u Ularicama • toms. motels. Doboj South. like: Ćimburijada in Zenica (21 March – the first day of spring). In the tourist offer an important place take cultural. Moslem praying-places and churches that became traditional places of gathering Islamic. Tešanj. the biggest and the most important fair in BiH. if necessary (dormitory. Visiting the museums in Zenica. 5. Žepče. mountain houses. Big shopping malls in Zenica.Remains of the medieval culture (late antique basilica from VI century in the centre of Breza). a synagogue in Zenica. written traces and artistic works. pupil hostels.The places where in the ancient past important historical events happened (Bilino field Zenica. Žepče. Old church from Vareš “Little church” from XVI century. Stećak necropolis in Ularice Tourism BiH • October 2009 9 . 16 years old tradition of the international fair “ZEPS” in Zenica. what gives real chances for developing and upgrading religious tourism (Lastavica near Zenica. 8. Kraljeva Sutjeska with the desire for an additional information about the history of this region. . . longstanding tradition of local fairs in Visoko. . 7. Kakanj. Tešanj and other places are an objective presumption for development of so called shopping tourism and business tourism in Zenica-Doboj Canton. etc. Zavidovići and other places. Motels and hostels In the area of Zenica-Doboj Canton there are 38 inns with the basic capacity of over 1500 beds. The development of tourism is directly connected to the conditions in the field of catering industry. etc). There are usual traditional outings in some municipalities – early rising at a specific day in the year. 6. scouting houses and camps.

prije četiri hiljade godina poznavali vještinu dobivanja gvožđa i čelika. u slučaju potrebe. Ključni objekti na području Kantona su BobovacVareš. sa osnovnim kapacitetom od preko 1500 ležaja. O metalurgiji Rimljana. koje govori o kontinuitetu 0 Turizam BiH • listopad 2009. iz perioda srednjeg vijeka najviše 244. Od 568 pojedinačnih objekata i ambijentalnih cjelina. Posebno su značajna pojedina prahistorijska. iz otomanskog perioda 154. moteli i pansioni Na području Zeničko-dobojskog kantona u funkciji je 38 ugostiteljskih objekata za smještaj. a naročito srednjovjekovna nalazišta. pansionima. pak. kao nosioci identiteta ovog prostora. Vranduk-Zenica. izviđačkim domovima i kampovima. motelima. služiti za smještaj turista (studentski i đački dom. Kulturno-historijski identitet otomanskog perioda zadržan je naročito u općinama Tešanj i Maglaj. Maglajska tvrđava i Tešanjska tvrđava. najvećeg i najznačajnijeg sajma u BiH. i to baš na području Ze-Do kantona. Tešnju i drugim mjestima. planinarskim domovima. iz austrougarskog perioda 74 i jedan iz perioda između dva rata u općini Usora. iz antičkog perioda 36. a naročito za smještajne kapacitete u hotelima. 9. . svjedoče mnoge zaostale halde . dugogodišnja tradicija mjesnih vašara u Visokom. iz perioda prahistorije datira njih 59. ribarskim kućama. Arheološki nalazi upućuju na zaključak da su stanovnici Bosne i Hercegovine. «ZEPS» u Zenici. realna su pretpostavka za razvoj tzv. šoping turizma i poslovnog turizma u Zeničko-dobojskom kantonu.). te drugim smještajnim objektima koji mogu. antička. dok je austrougarski period uglavnom zastupljen objektima ambijentalne vrijednosti lokalnog karaktera. privatni smještaj i sl.gomile željezne šljake. Hoteli.Sultanova džamija u Kladnju • Sultan’s mosque in Kladanj života na ovim prostorima. Posredni historijski izvori kazuju da su u ovim krajevima Feničani kovali oružje za rimske legije. Kulturno – historijski spomenici i zaštićena područja Zeničko – dobojskog kantona Prostor Ze-do kantona ima bogato višeslojno kulturno-historijsko naslijeđe. Žepču. Kulturno-historijsko naslijeđe se nalazi na području svih dvanaest općina Kantona. Razvoj turizma je direktno vezan za stanje u oblasti ugostiteljstva.

so very much was invested in its maintenance. the most of them 244 dates from the Middle Ages. 154 from the Ottoman period. antique and medieval sites. Maglaj fortress and Tešanj fortress. The mosque is surrounded by harem all around. A lot of remnants of the iron dross pile witness about the Roman metallurgy. written in old Bosnian Cyrillic script where the court judge Gradješa is mentioned. 36 from antique period. Sejmen mosque was built before 1509. Indirect historical sources say that Phoenicians made weapons for Roman legions. The most important buildings in the area of the Canton are Bobovac – Vareš. Judge’s Gradješa Stone. four thousand years ago was familiar with the skill of extracting iron and steel. Cultural-historical identity of the Ottoman period is particularly kept in the municipalities of Tešanj and Maglaj. 25 metres high. Cultural-historical inheritance is placed in the area of all 12 municipalities of the Canton.Cultural-historical monuments and the areas under the protection in Zenica-Doboj Canton The area of Zenica-Doboj Canton has got rich cultural-historical inheritance that speaks about the continuity of life in these areas. This is a gravestone from XII century. Especially significant are the prehistorical. which are identity holders of this region. 59 of them dates from the prehistoric period. Vranduk – Zenica. Sultan Ahmed’s (Čaršijska) mosque was declared a National monument. From 568 individual objects and ambience unities. The great judge’s Gradješa stone is a very important archaeological find from Kulin ban’s period. 74 from the Austro-Hungarian period and one from the period between the two wars in the municipality of Usora. (Čaršijska) mosque This mosque had a very important and cultural role in Zenica. The walls of the mosque are built of a massive material and it has an especially beautiful stone munara (minaret). right here in the area of Zenica-Doboj Canton. while the Austro-Hungarian period is mostly present in buildings of environmental value of local character. that is the first and only authentic document that mentions the institution of judicature in the medieval Bosnian state. Until today. Manastir Vozučica u Kladnju • Archaeological finds indicate that the population of Bosnia and Herzegovina. Sultan Ahmed’s Sejmen mosque (munara) It is supposed that Monastery Vozučica in Kladanj Tourism BiH • October 2009 1 .

Sultan Ahmedova (Čaršijska) džamija. stoljeća. Maglaj Maglajska gradina/tvrđava . To je nadgrobni spomenik iz XII stoljeća. U srednjem vijeku Vranduk je bio jedan u nizu kraljevskih gradova u kome su stolovali bosanski kralj Stjepan Ostoja. 14 kilometara nizvodno od grada Zenice. kao i njegov protivnik protukralj Radivoje. Kamena munara je proglašena nacionalnim spomenikom od strane Zavoda za zaštitu kulturno historijskih spomenika. visoku 25 metara. gdje se spominje dvorski sudija Gradješa. Zenička Sinagoga je jedna od rijetkih sačuvanih bogomolja jevrejskog naroda u Bosni i Hercegovini. U toku Drugog svjetskog rata. pa se iz tog razloga jako puno ulagalo u njeno održavanje. godine u ovom objektu je bio salon namještaja. Sinagoga je pretvorena u konjušnicu. . ispisan bosančicom. Ova Sejmenska džamija (munara). Hadži Mazića kuća. ispod koje rijeka Bosna svojim polulučnim tokom gradi prirodni ukras i zaštitu. Od 1966 . džamija je u Zenici imala veoma značajnu prosvjetiteljsku i kulturnu ulogu. nešto kasnije i posljednji bosanski kralj Stjepan Tomaš. a podigao ju je Jusufpaša Kalaun. Nalazi se u neposrednoj blizini Sultan Ahmedove (Čaršijske) džamije i Medrese. kuršum jer joj je kupola od olova. godine. Do 1941. Nalazi se na oko Turizam BiH • listopad 2009.Ploča velikog sudije Gradješe je veoma značajan arheološki nalaz iz doba Kulina bana. Hadži Mazića kuća spada u objekte stambene kulture i sagrađena je oko 1835. Sultan Ahmedova džamija proglašena je nacionalnim spomenikom. Grad Vranduk-sred2 Utvrda Vranduk.godine o trošku sultana Abdul – Aziza. njovjekovna utvrda sa džamijom proglašena je nacionalnim spomenikom. Izgrađena je 1903. godine služila je kao vjerski objekat. stoljeću.nalazi se iznad desne obale rijeke Bosne i nastala je u XIII. Srednjovjekovna tvrđava Maglaj proglašena je nacionalnim spomenikom. odnosno zvono koje danas nije u ispravnom stanju. Izgrađen je na stijeni iznad klisure. u drugoj polovini XVI.godine Sinagoga je pretvorena u gradski muzej sa stalnom postavkom historijske zbirke. godine. Ploča Sudije Gradješe. Pretpostavlja Kuršumlija džamija/Kalaun Jusuf-Pašina džamija . se da je Sejmenska džamija podignuta prije 1506. godine u pseudomaurskom stilu. Džamija je sa sve četiri strane Vranduk okružena haremom. jer je ona jedini izvorni dio džamije. To je do danas prvi i jedini izvorni dokumenat koji govori o instituciji sudstva u srednjovjekovnoj bosanskoj državi. a nakon 1945.ime je dobila po turskoj riječi za olovo – Sinagoga. Zidovi džamije izgrađeni su od masivne građe i ima izuzetno lijepu kamenu munaru. a obnovljena je 1867-68. Uz nju je i sahat-kula u kojoj je nekada bio zlatni čan.

The original architecture of the mosque is preserved until today and it draws the attention with its beauty. This locality was declared a National monument. Kuršumlija mosque/Kalaun Jusuf-pasha’s mosque – got the name by the Turkish word for lead – kuršum because it has a lead cupola. i. Tobačka džamija u Visokom • It is placed about 14 kilometres downstream from the town of Zenica. Until 1941 it served as a religious building. Kuršumlija mosque was declared a first category national cultural monument at the Institute for preserving the cultural-historical monuments. later the last Bosnian king Stjepan Tomaš and his opponent counterking Radivoje kept court. Tourism BiH • October 2009 3 . Next to it there is a clock tower where a golden čan used to be. as a vakuf (foundation) of the tabaks (craftsmen who were doing the leather manufacture) from Visoko. The town Vranduk – medieval fortress with the mosque was declared a National monument. Besides its military-defensive function.e. under which The Bosna River makes a natural decoration and protection with its half curve.The stone munara was declared a National monument at the Institute for preserving the cultural-historical monuments because it was the only authentic part of the mosque. built in 17 century symbolizes the spirituality of Visoko. Medieval fortress Maglaj was declared a National Monument. the bell Tobačka mosque in Visoko which is not in working order today. Vranduk fort Hadži Mazića house Maglaj Maglaj’s hill-fort/fortress – is placed above the right bank of the Bosna River and was built in XIII century. It is placed right next to the Sultan Ahmed’s (Čaršijska) mosque and Medresa (Moslem religious school). and it was built by Jusuf-pasha Kalaun in the second half of XVI century. and was renovated in 1867-68 at the expense of the sultan Abdul-Aziz. Tabhan mosque was declared a National monument. Synagogue The synagogue in Zenica is one of the rarely preserved temples of Jewish people in Bosnia and Herzegovina. In the Middle Ages Vranduk was one of the royal towns where Bosnian king Stjepan Ostoja. In 1966 the Synagogue was turned into a town museum with the permanent exhibition of the historical collection. It is built on a rock above a cliff. th Fortified royal town Visoki was Old Tabhan mosque. Hadži Mazića house is a housing building and was built around year 1835. It was built in 1903 in pseudo Moorish style. Visoko mentioned for the first time in 1355. During the Second World War it was turned into a stable. it was occasional seat of Bosnian kings. and after 1945 in this building there was a furniture salon. and was built on the hill Visočica.

stoljeću. Pronađene su 43 kamene kugle. Do današnjeg dana sačuvana je izvorna arhitektura džamije i ona svojom ljepotom plijeni pažnju. u kome se samo navodi ime Abdulah-paša Bošnjak. izvora kaluđerice i groblja.Kuršumlija džamija je proglašena nacionalnim spomenikom kulture I. stoljeću. Tabhanska džamija. godine. Manastir sa pratećim objektima proglašen je nacionalnim spomenikom. Gazi Ferhad-begova ili Čaršijska džamija Zavidovići sagrađen je najvjerovatnije u XVI. Sahat-kula podignuta je u 17. izgrađena je negdje oko 1564. sin Skenderov. godine pokazivala je alatursko vrijeme. Tešanj Tešanjska tvrđava jedna je od najvećih (6.Sa čaršijom čini jedan skladan ambijentalni prostor bosanskog stila. stoljeću. mada se čine napori kako bi se manastir zaštitio i sačuvao od propadanja. simbolizira duhovnost Visokog kao vakuf visočkih tabaka (zanatlije koje su se bavile preradom kože). a sagradio ju je Ferhad-beg. Osim vojno – odbrambene funkcije bio je povremeno sjedište bosanskih kraljeva. koji je sačuvan u izvornom obliku. Do Samostan u Kraljevoj Sutjesci • Manastir Vozućica Monastery in Kraljeva Sutjeska neobično nalazište kamenih kugli koje se istražuje u okviru svjetski poznatog kompleksa Fondacije Arheološki park: “Bosanska piramida Sunca”. izgrađena u 17. Visoko Utvrđeni kraljevski grad Visoki pominje se prvi put 1355. 08. Džamija je proglašena nacionalnim spomenikom. kategorije od strane Zavoda za zaštitu kulturno – historijskih spomenika. Antuna Padovanskog . godine. Avdi –pašina ili Drvena džamija vjerovatno potiče iz XVII stoljeća. ali se ne navodi da li je džamiju sagradio ili samo obnovio. što predstavlja najveće nalazište u Evropi. a izgrađen je na brdu Visočica. jer je sačuvano predanje da je stara 350 godina.hodočašće u čast Velike Gospe 15. Od ukupno 21 sahat-kule koje su sagrađene u Bosni i Hercegovini spada u 4 koje i danas rade. 1890. godine. ali je te godine Fehim-beg Smailbegović donio sahat koji pokazuje evropsko vrijeme. u mjestu Osova koja je jedna od najstarijih župa u kraju. Taj sahat i danas radi. Fenomen “Kamene kugle” naselje Grab - Žepče Katolička Crkva sv. . Manastir se sastoji od manastirske Crkve sv. Iznad ulaza se nalazi natpis iz 1781.5 metara.Trojice. parcele na kojoj se nalazila koliba i škola. Ovaj lokalitet proglašen je nacionalnim spomenikom. Danas je manastir napušten i nalazi se u jako lošem stanju. i nakon mnogo istraživanja još uvijek su velika nepoznanica. Tabhanska džamija je proglašena nacionalnim spomenikom. Visoka je 18. Ova džamija je vrijedan arhitektonski objekat. a prvo pominjanje manastira Vozuće u dokumentima datira iz 1617.296 kvadratnih metara površine) i najznačajnijih objekata te vrste u BiH. godine. Turizam BiH • listopad 2009. Tvrđava ili kako je još zovu Gradina proglašena je nacionalnim spomenikom.

together with the supporting buildings was declared a National monument. which is being re- Žepče – pilgrimage in honour of the Assumption of the Virgin Mary on 15th of August in Olovo. Anthony of Padua Tourism BiH • October 2009 . and was built by Ferhad-beg. Sahat-kula (Clock tower) was built in the 17th Avdi-pasha’s or the Wooden mosque most probably originates from XVII century. it belongs to the 4 that are still in function. This clock still works.Tešanj Tešanj fortress is one of the biggest (6296 square metres) and of the most important buildings of that kind in BiH. built around 1564. searched within the world known complex of the Foundation Archaeological Park: “Bosnian pyramid of Sun”. The monastery. Zavidovići Monastery Vozućica was most probably built in XVI century and the first mention of the monastery in documents dates from 1617. Above the entrance there is an inscription from 1871 where is only the name Abdulah-pasha Bošnjak mentioned. Among altogether 21 clock towers built in Bosnia and Herzegovina. Today. house for the Orthodox nuns and a cemetery. what represents the biggest site in Europe and even after a lot of researches still are a great unknown. The monastery is made of the monastery’s church of Holy Trinity. because there is a legend that it is 350 years old. Together with the bazaar it makes a harmonious environment of Bosnian style. This mosque is a valuable architectural building preserved in the original form. which is one of the oldest parishes in the area. but in that year Fehim-beg Smailbegović brought the clock that shows the European time. Stari grad Tešanj • Old town Tešanj Gazi Ferhad-beg’s or Čaršijska mosque was The Catholic church of St. 43 stone balls were found. but not mentioned if he built or just renovated the mosque. The mosque was declared a National monument. century. even though there are efforts for the protection and to keep it from decay.5 metres high. It is 18. the plot where was a hut and a school. the monastery is abandoned and very ill-conditioned. Skender’s son. Until 1890 it was showing the Turkish time. The fortress was declared a National monument. The phenomenon of “Stone balls” in place Grab – unusual site of stone balls.

samo su neki od historijsko-duhovnih vrijednosti ovog kraja koje. Na oko 38 lokaliteta u okolini Olova ima stećaka i drugih kulturno – historijskih spomenika. odmah nakon pada države Istočnih Gota ili još u toku bizantsko – gotskog rata. Obelisk Tvrtka visok preko 4 metra. na području gdje graniče općine Kakanj i Vareš.stoljeća. stoljeća Mala crkva U Varešu se nalazi stara drvena crkva. među kojima se posebno ističu Obelisk kralja Tvrtka. • Catholic church in Žepče Džamija u Podgori datira iz Osmanskog perioda i predstavlja autohtoni primjer džamije centralnog unutrašnjeg potkupolnog tipa pod četvorovodnim krovom i sa kamenim minaretom.godine. Prvi put se spominje u pisanim dokumentima oko 1350. u kojoj su bila sahranjena tri bosanska kralja: Stjepan Ostoja. Po legendi podignut je nakon ranjavanja kralja Tvrtka u lovu. Breza ukrštanju kultura i civilizacija Istoka i Zapada na ovim prostorima. Najstariji arheološki ostaci kasnoantičke bazilike iz VI i VII stoljeća. godine). Mala crkva proglašena je nacionalnim spomenikom. Crkvište sv. čim su bili osvojeni ovi prostori (oko 537. Stara džamija u Olovu izgrađena je 1716. Džamija je imala svoju osobitu vrijednost među najstarijim sačuvanim džamijama sa drvenom munarom u Bosni i Hercegovini. te su zbog toga Očevijski majdani ujedno i jedinstveno mjesto. Ovakav način kovanja željeza sačuvao se još samo na planini Schwarzwald u Njemačkoj. Tvrtko II Kotromanić i Stjepan Tomaš. koji potiče iz XIV. Katolička crkva u Žepču Olovo Crkva Olovske Gospe. Očevijski kovački majdan U ovim kovačkim majdanima u srcu planine Zvijezde već 800 godina na isti način kuje se željezo uz pomoć vodene energije. koja je najstariji očuvani objekat rimokatoličke sakralne arhitekture u Bosni i Hercegovini. Crkva Olovske Gospe izgrađena je na temeljima starog Gospinog svetišta koje je podignuto prije šest stoljeća. . a u njemu se čuvala bosanska kraljevska kruna. u čast Gospe Olovske. Tu se nalazi i kraljevska grobna kapela.sagrađena s kraja XIX. Pretpostavlja se da je bazilika izgrađena negdje u vrijeme cara Justinijana. Kraljevski grad Bobovac proglašen je nacionalnim spomenikom. Arheološki lokalitet proglašen je nacionalnim spomenikom. Drvena džamija u Karićima je najpoznatije Turizam BiH • listopad 2009. a uz nju je izgrađena i vakufska zgrada Pravoslavna Crkva Rođenja Presvijetle Bogorodice .izgradio ju je Ferhad-beg sredinom XVI. koji svjedoče o vrlo ranom Kakanj Kraljevski grad Bobovac smješten je u brdima srednje Bosne. stoljeća. godine i proglašena ja nacionalnim spomenikom. imaju i svoju edukativnu dimenziju.Ferhad-pašina džamija . Roka. pored historijsko – arhitektonske. Džamija je sagrađena 1716.godine. a koji je visok preko 4 metra. Vareš kulturno mjesto i vjersko okupljalište muslimana vareškog kraja.

Ferhad-pasha’s mosque – built by Ferhad-beg in the middle of XVI century and next to it there was a vakuf (a kind of a foundation) building built. Orthodox Church of the Most Holy Virgin’s Birth – built at the end of XIX century.

Vareš
cultural place and religious meeting-place of the Moslems from Vareš area. The mosque had its special value among the oldest preserved mosques in Bosnia and Herzegovina, with its wooden minaret. It was built in 1716.

Wooden mosque in Karići is the most renowned

Breza
The oldest archaeological remains of the late Antique basilica from VI and VII century that
witness about the very early intersecting of the cultures and civilisations of the East and the West in these areas. It is presumed that the basilica was built sometimes during the emperor Justinian’s reign, right after the fall of the East Goths’ state or even during the Byzantine – Goth war, whit what these areas were conquered (around 537) The archaeological locality was declared a National monument. The mosque in Podgora dates from the Ottoman period and it represents the original example of mosque with interior central semi-domed type of mosque under the four-sided roof and a stone minaret.

The small church
There is an old wooden church in Vareš and it is the oldest preserved building of Roman Catholic sacral architecture in Bosnia and Herzegovina. The small church was declared a National monument.

Očevija blacksmith’s colliery
In these blacksmith’s collieries in the hearth of the mountain Zvijezda for over 800 year the iron has been forged in the same way, with the help of the energy from water. This way of forging the iron has been preserved only on the mountain Schwarzwald in Germany, and this is why the Očevija collieries are a unique place.

Kakanj
The royal town of Bobovac is located in the hills of central Bosnia in the area where the municipali• Orthodox church in Žepče

Olovo
The church of Our Lady of Olovo, king Tvrtko’s Obelisk over 4 metres high, St. Roko’s are just some of the historical-spiritual values of this area which, beside their historical-architectural, also have their educative dimension. At about 38 localities in Olovo surroundings there are stećaks and other cultural-historical monuments, among which especially prominent is king Tvrtko’s Obelisk that originates from XIV century and is over 4 metres high. According to the legend it was built after king Tvrtko’s wounding in hunt. was built on the foundations of old shrine of Our Lady built six centuries ago in honour of Our Lady of Olovo.

Pravoslavna crkva u Žepču

The church of Our Lady of Olovo

The old mosque in Olovo was built in 1716 and was declared a National monument.
Tourism BiH • October 2009 

svjedoči o duhovnom životu ovog kraja a i o bogatoj historiji. U franjevačkom samostanu, nalazi se arhiva kulturno - historijskog materijala, bogata biblioteka i veliki broj djela likovnih majstora, kao i metalnih i tekstilnih predmeta umjetničkih zanata. U arhivu se čuvaju matične knjige još od 1641.godine, brojni rukopisi i hronike . Franjevački samostan sa arhivom, bibliotekom i muzejem i Crkva sv. Ivana Krstitelja proglašeni su Nacionalnim spomenikom. U Samostanu se čuva zbirka od 22 inkunabule (knjige tiskane do 1500.godine), koje su proglašene za pokretno nacionalno dobro.

Samostan Kraljeva Sutjeska iz XIV. stoljeća

godine 13.juna u ovoj crkvi okupljaju se hodočasnici iz okolnih krajeva. Pored ove crkve, veoma je interesantna Crkva sv. Ane izgrađena 1911. godine. Crkva se nalazi u Žabljaku u općini Usora. Svake godine, 26.jula u ovoj crkvi okupljaju se hodočasnici. Kada su u pitanju ostale institucije i ustanove koje mogu biti ili već jesu turistički valorizirane, potrebno je spomenuti osobito: - Sajam “ZEPS” koji je središnji godišnji privredni događaj u Bosni i Hercegovini. - U Mulićima kod Visokog, djeluje Institut sevdaha Omera Pobrića koji se bavi očuvanjem bošnjačke muzičke tradicije isevdalinke. Institut nudi kolekcije sevdalinki na raznim nosačima zvuka, kao i knjige vezane za muzičku tradiciju Bošnjaka. - Kamerni simfonijski orkestar, hor i Omladinski hor u Zenici. - Bosansko narodno pozorište u Zenici koje bogatstvom repertoara i izuzetnim glumačkim i rediteljskim ostvarenjima bogati kulturni život Kantona, pa i cijele Federacije Bosne i Hercegovine. - Muzej grada Zenice koji je osnovan 1966. • Town mosque in Žepče

Džamija u Kraljevoj Sutjesci - jedna od najstarijih džamija u BiH. Sagradio ju je Sultan Mehmed Fatih 1463.godine i smatra se da je ovo prva izgrađena džamija u Bosni i Hercegovini. Na ovom mjestu je jedno od 4 najveća dovišta u BiH, na kojem se održava tradicionalni mevlud. Džamija je proglašena nacionalnim spomenikom. Stećak - Razdoblje srednjovjekovne bosanske historije obilježeno je velikim brojem do danas očuvanih spomenika, kao što su nekropole i stećci, od kojih je posebno interesantan stećak pronađen kod Zgošće, na periferiji Kaknja.

Gradska džamija u Žepču

Doboj jug
Na tom lokalitetu pronađeno je rimsko groblje, nadgrobna ploča od kamena krečnjaka, sa natpisom koji nam otkriva i prva poznata imena stanovnika tog kraja, komadi novca (veliki bronzani Aleksandra Severa, Mali bronzani carici Magniae Urbicae i Cripsa).

Usora
U Usori se njeguje vjerski turizam, a Proglasom biskupa fra Grge Varešanina, župa je od 1802.godine. Crkva sv. Ante Padovanskog, iako je izgrađena početkom XX. stoljeća (1929.-1931.godine), stekla je izuzetno mjesto u katoličkom svijetu. Svake 

Turizam BiH • listopad 2009.

ties of Kakanj and Vareš border. In the written documents it was mention for the first time around 1350, and Bosnian royal crown was kept there. There is also the royal crypt, where the three Bosnian kings were buried: Stjepan Ostoja, Tvrtko II Kotromanić and Stjepan Tomaš. The royal town Bobovac was declared a National monument. century witnesses about the spiritual life of this area, but also about the rich history. In the Franciscan monastery there is the archive of cultural-historical materials, rich library and a great number of art works, as well as metal and textile objects of artistic crafts. Register books since 1641 have been kept in the archive, numerous manuscripts and chronicles. The Franciscan monastery with the archive, library and museum and the church of St. John the Baptist were declared a National monument. The collection of 22 incunabula (books printed until 1500) is kept in the monastery and is declared national movable property. the oldest mosques in BiH. It was built by the Sultan Mehmed Fatih in 1463 and it is presumed that this is the first built mosque in Bosnia and Herzegovina. At this place is one of the four biggest dovište (Moslem meet-

ing place) in BiH, where is traditional mevlud (Moslem celebration) kept. The mosque was declared a National monument. marked with a large number of monuments preserved until today, like necropolises and stećaks, among which especially interesting is the stećak near Vogošća, at the periphery of Kakanj.

Stećak – The period of medieval Bosnian history is

The monastery Kraljeva Sutjeska from XIV

Doboj south
In this locality a Roman cemetery was found, a gravestone made of limestone, with the inscription that reveals us the first known names of the inhabitants there, pieces of coins (big bronze from Aleksandar Sever, small bronze for Empress Magniae Urbicae and Crips).

Usora
The religious tourism is being practiced in Usora. With the manifesto of the bishop friar Grga Varešanin it has been a parish since 1802. The church of St. Anthony of Padua, even though built at the beginning of XX century (1929 – 1931), has gained an exceptional position in the Catholic world. Every year on September 13th, pilgrims from surrounding areas gather in this church. Besides this church, very interesting is the church of St. Ana built in 1911. The church is placed in Žabljak, the municipality of Usora. Every year on July 26th pilgrims gather in this church. When the word is about other institutions that could be or already are tourist valorised, we need to mention. - “ZEPS” fair, which is the central economic event in Bosnia and Herzegovina. - In Mulići near Visoko, the Institute of Sevdah Omer Pobrić is working. It is engaged in preservation of Bosniac musical tradition and sevdalinka (Bosnian traditional song). The Institute offers different collections of sevdalinka and the books connected to music tradition of Bosniacs. - Chamber symphony orchestra, the chorus and Youth chorus in Zenica. - Bosnian national theatre in Zenica, which, with the rich repertoire and exceptional actor and director accomplishment, enriches the cultural life of the Canton and the entire Bosnia and Herzegovina - The museum of the town of Zenica founded in 1966. Tourism BiH • October 2009 
9

The mosque in Kraljeva Sutjeska – is one of

većim ili manjim vodotocima. Prirodne vrijednosti USK-a odlikuju se izvornošću. toplim izvorima.Unskosanski Kanton Područje Unskosanskog Kantona obiluje mnogim rijekama od kojih je. Štrbački cascade on the Una 0 Turizam BiH • listopad 2009. između ostalih. Štrbački buk na rijeci Uni • Eko Kanton Jasminka Šuško Netaknuta priroda i zaštićena područja potencijali su za razvoj turizma u Unskosanskom Kantonu. raznovrsnošću i atraktivnošću. pećinama i šumama koje čine izuzetne pejzažne vrijednosti. . a fenomen ovoga područja jesu vode i šume. potrebno izdvojiti dvije najljepše: rijeku Unu i Sanu sa brojnim pritokama.

out of which the most beautiful two should be singled out: the Una and Sana with numerous tributaries.Una-Sana Canton the This area of Una-Sana Canton is abundant in rivers. bigger and smaller flows. diversity and attractiveness and the phenomenon of this region are the waters and woods. Relaxment on the Sana Tourism BiH • October 2009 1 . caves and woods that make exceptional landscapes. Natural wealth of USC is characterized by the authenticity. warm springs. Opuštanje na Sani • Eco Canton Untouched nature and protected areas are the potentials for the development of tourism in Una-Sana Canton.

i po kvalitetu i kvantitetu. Rafting na Uni Pecanje na Sani • • Rafting on the Una Fishing on the Sana Ribolovni turizam Rijeka Una i njene pritoke Unac. Bosanski Petrovac. Prirodne vrijednosti USK-a odlikuju se izvornošću. i ne propustite priliku da veslate po njoj. 2 Turizam BiH • listopad 2009. Ukupna površina Unsko-sanskog kantona je 4841 km2 ili 8. Određeni dijelovi Unskog toka su dobro poznati po ribljem bogatsvu i redovito su posjećeni od strane sportskih ribolovaca. Bužim. vrsni poznavaoci divljih voda. U privrednom pogledu svakako se ističu vode spomenutih rijeka koje. Rafting izleti su pogodni za svakoga. Rafting Rafting je spuštanje po manje ili više divljim rijekama u gumenom čamcu koji se naziva raft. Zauzima krajnje sjeverozapadno područje BiH. pećinama i šumama koje čine izuzetne pejzažne vrijednosti. zatim Une u Kulen Vakufu. Bosanska Krupa. Značajno bogatstvo i prepoznatljivost Unsko-sanskog kantona jesu prirodne ljepote. prirodne ljepote pogodne za razvoj turizma. Zahvaljujući takvim karakteristikama Unsko-sanski kanton U ima veoma povoljan geoprometni položaj. Klokot i Dobrenica obiluju ribom. Također je neizostavno spomenuti i vrijedno kulturno – historijsko naslijeđe. Zatim tu treba izdvojiti zemljišta.2% ukupne površine Bosne i Hercegovine. Rafting vodiči su iskusni kajakaši-skiperi. U teritorijalnom smislu Unsko-sanski kanton čini osam općina: Bihać. ovo područje obiluje mnogim rijekama od kojih je. između ostalih. Rijeka Una je jedna od najljepših i najčistijih rijeka svijeta. Cazin. Ključ. potrebno izdvojiti dvije najljepše: rijeku Unu i Sanu sa brojnim pritokama. toplim izvorima. Najznačajniji su pastrve i lipljen u područjima oko Une i Unca u Martin Brodu. Sanski Most i Velika Kladuša. raznovrsnošću i atraktivnošću. bogatstvo flore i faune itd. a fenomen ovoga područja jesu vode i šume. predstavljaju značajan potencijal za višenamjensko korištenje. šume i mineralne sirovine izuzetno vrijedne proizvodne baze. Neokrnjena priroda doline rijeke Une i njeni smaragdni brzaci će vas impresionirati. . a naročito rijeke Une. Kestenovca. Naime. većim ili manjim vodotocima. graniči sa južnim i jugoistočnim dijelovima Republike Hrvatske. To je avantura i pravi sportski i turistički užitak. Uz njih ćete na atraktivan i neobičan način doživjeti ljepotu rijeke i njenih kanjona. i nije potrebno prethodno znanje iz veslanja.nsko-sanski kanton jedan je od deset kantona Federacije BIH.

Bosanski Petrovac. Natural wealth of USC is characterized by the authenticity. Bosanska Krupa. Ronjenje na unskosanskim rijekama Raftnig na brzacima Une • • Diving in the Una-Sana rivers Raftnig on the rapids of the Una Rafting Rafting is getting down the more or less wild rivers in a rubber boat called raft. Then. This region is abundant in rivers. As regards the economy. U na-Sana Canton is one of the ten Cantons in the Federation of BiH. Bjelila.841 square km or 8. an old hand at wild waters and especially the Una River. diversity and attractiveness and the phenomenon of this region are the waters and woods. Rafting guides are experienced kayakers-skippers. Ključ. Una-Sana Canton has very favourable geo-traffic position. warm springs. Sanski Most and Velika Kladuša. Fishing Tourism The Una River and its tributaries Unac. bigger and smaller flows. caves and woods that make exceptional landscapes. Rafting trips are suitable for everybody and there is no need for previous knowledge of paddling. natural beauties suitable for development of tourism.2% of the total surface of Bosnia and Herzegovina. Thanks to these characteristics. and the most beautiful two should be singled out: The Una and Sana with numerous tributaries. you shall experience the beauty of the river and its canyons in an attractive and unusual way. With them. Cazin. which in quantity and quality represent important potential for multipurpose use. Tourism BiH • October 2009 3 . woods and mineral materials with exceptionally valuable production basis. then Una in Kulen Vakuf. We cannot fail to mention the worthy cultural-historical heritage. Territorially Una-Sana Canton is made up of eight municipalities: Bihać. the waters of mentioned rivers distinguish. Bužim. Certain parts of the Una flow are well known by its fish stocks and are regularly being visited by the sports fishermen. The most important species are trout and grayling in areas around the Una and Unac in Mrtin Brod. The total surface of Una-Sana Canton is 4. Special resources and recognizability of the Canton are its natural beauties. The untouched nature of the Una river valley and its emerald rapids will impress you and don’t miss the chance to paddle over it. Kestenovac. etc. there’s a need to emphasize the grounds.It takes up the northwestern area of BiH and borders with southern and south-eastern parts of the Republic of Croatia. the richness of the flora and fauna. This is an adventure and a true sports and tourist pleasure. Klokot and Dobrenica are abundant in fish. The Una River is one of most beautiful and clearest rivers of the world.

U relativno malom prostoru možete isprobati Za spiljske ronioce organizujemo Vašu vještinu u lovu na medvjeda. Namjera osnivača je bila da se mladi ljudi bave zrakoplovnim sportovima: motornim letenjem. Prvi organizirani oblici lova i okupljanja lovaca su vezani za 1945. iz kojeg se uzdižu planine Grmeč i Plješevica. godine AK “Bihać” organizira tradicionalne “Zrakoplovne susrete” koje posjećuju kolege iz susjednih zemalja i BiH. divlju svinju. Osim lova. Zbog raznolikosti faune ovo područje je jedno od najbogatijih lovišta u Bosni i Hercegovini. Također možete isprobati svoje vještine pecanja na rijeci Klokot. Međutim. Nudimo potpuno novi ugođaj. . extremno ronjenje u čistoj i brzoj rijeci . Svaki lovac pronaći će i zabavu sukladno svom afinitetu na jednom od mnogobrojnih lovišta. Od 1997. sve je teže zadovoljiti ronilačku znatiželju i ponuditi novo i nedoživljeno. čija težina ide do 25 kg. Ta jedinstvena rijeka beskrajne ljepote. a za najhrabrije nešto novo – speed river diving. Dvoslapa rijeka Klokot. tu su brojne aktivnosti na uzgoj i zaštitu životinjskih vrsta koje se redovito provode. Ključ. jer se aerodrom nalazi u atraktivnom ambijentu rijeke Une odakle vode mnoge letne rute po bihaćkoj dolini i kanjonom rijeke Une.borba sa riječnim brzacima i podvodnim preprekama.Bjelila. Međutim. zrakoplovne aktivnosti u Bihaću imaju važan i turistički značaj. udaljem 5 km od grada Bihaća u neposrednoj blizini rijeke Une. Kanjon Une prema Bosanskoj Krupi i rijeka Krušnica u Bosanskoj Krupi su raj za ribolov na mladicu-kraljicu Une. ljepota prirode i okoliša kojom ste okruženi za vrijeme lova. zeca. Pored sportskog aspekta. godinu kada je osnovan sportski lovački klub. rijeka Dabar. U ronilačkom centru u Bihaću nudi se sve potrebne ronilačke sadržaje sa ciljem da vaš boravak na rijeci Uni bude što ugodniji. Deseci hiljada ronilaca svake godine posjećuju ronilačke destinacije širom svijeta sa željom da dožive nešto novo. Lovni turizam Cijelo područje Unsko-sanskog kantona je bogato lovištima. s terminom održavanja tokom jula ili augusta svake godine. a ronilački doživljaj nezaboravan. Ronjenje Ronilački turizam je posljednjih godina postao jedan od najatraktivnijih vidova rekreacije i turističke ponude. zrakoplovnim jedriličarstvom. Loskuna. uz mogućnost fotografisanja veoma rijetkih spiljskih organizama. neće Vas ostaviti ravnodušnim. ronjenje na nevjerovatnim lokacijasrndaća. Neki od njih su smješteni u neposrednoj blizini mjesta koja Vam daju mnoge privilegije. Turizam BiH • listopad 2009. Područja Ostrošca i Kostela-Grmuše su karakteristična za pecanje na veće primjerke. fantastičan i neponovljiv ronilački doživljaj. Sanski Most i rijeka Sanica. jarebicu i fazaRijeka Una • Una River na. Od 1953. zmajarstvom i UL letenjem. padobranstvom. predivnih riječnih slapova. pravu ronilačku avanturu. Sportski ribolov u Bihaću datira još iz dalekih tridesetih godina prošlog stoljeća. Organizujemo ronilačke izlete i ronjenje ispod brojnih. pružit će vam nezaboravne trenutke i dobar ulov. čak i ako ulov nije najbolji. godine postoji i djeluje Aero klub „Bihać“. Sve ljepote ribolova možete doživjeti na Uni. modelarstvom. ma. koje vizuelni efekat iz zraka čine sličnim onome u alpskom području. rijeka Klokot. Bihać i njegova okolica ima dugu tradiciju lova. lipljena i pastrmku. Aero klub „Bihać“ Aerodrom “Golubić-Bihać” je smješten u najljepšem dijelu Bosne i Hercegovine. Što bi moglo biti bolja preporuka za dolazak u lovišta Unsko-sanskog kantona nego glavni primjerci uhvaćeni u ovom području.

extreme diving in clear and fast river – fighting the river rapids and underwater obstacles. up to 25 kg. For the cave divers we organize diving at incredible locations with the possibility of taking photos of very rare cave organisms. Klokot. Klokot. You can experience all the beauties of fishing on Una. This takes place during July or August every year. fered in the purpose of your stay to be as pleasant as possible. Some of them are located near the places that offer you many privileges. Sports fishing in Bihać dates from the far away thirties of the last century. The first organized types of hunting and hunter gatherings are related to the year 1945. Two-falls River. Because of the diversity of fauna this area is one of the richest hunting grounds in Bosnia and Herzegovina. Diving Diving tourism has lately become one of the most attractive aspects of recreation and tourist offer. What could be the best reference for coming to the hunting grounds of Una-Sana Canton but the major exemplars caught in this area. But. The intention of the founders was for the young people to be active in air sports: motor gliding. We organize diving trips and diving under numerous beautiful river cascades and for the bravest ones something new – speed river diving. partridge and pheasant. You can also try out your fishing skills on the Klokot River.Loskun. Besides the sports aspects. roebuck. Dozens of thousands of divers visit diving destinations all over the world in a desire to experience something new. it is more and more difficult to satisfy diver’s curiosity and offer something new and not experienced. hare. all the necessary programs are of- Tourism BiH • October 2009 . Each hunter can find recreation matched with his affinity at one of the numerous hunting grounds. gliderflying. even if the catch is not the most successful. boar. Dabar. Sanski most and Sanica. However. when the sports hunting club was founded. Hunting Tourism The entire region of UnaSana Canton is rich with hunting grounds. flying-model construction. Ključ. Since 1997 the aero club “Bihać” has been organizing the traditional “Aviation meetings” that are visited by the colleagues from the neighbouring counties and BiH. and the diving experience unforgettable. 5 km away form Bihać near the Una River. the beauty of the nature and environment you are surrounded with. We offer completely new atmosphere. Besides hunting there are also numerous activities in breeding and protection of animal species done. The areas of Ostrožac and Kostela-Grmuša are characterized by angling the bigger specimens of fish. the aviation activities in Bihać have an important tourist significance because the airport is located in the attractive environment of the Una River from which the mountains Grmeč and Plješevica rise and that makes the visual scenery from the air similar to the one in the Alpine area. In a relatively small area you can try out your skills of huntRijeka Sana • Sana River Aero club „Bihać“ The airport “Golubić-Bihać” is located in the most beautiful part of Bosnia and Herzegovina. a true diving adventure. This unique river of immense beauty will give you unforgettable moments and good catch. kite-flying and UL flying. In the diving centre in Bihać. fantastic and unrepeatable diving experience. shall not leave you indifferent. Aero club “Bihać” has been working since 1953. The canyon of the Una to Bosanska Krupa and the Krušnica River are a fishing paradise for fishing the queen of Una. Bihać and its surroundings have the long hunting tradition. trout and grayling. ing bears.

dovodi na Regatu. zatim dalje prema Kulen Vakufu do starog grada Ostrovica. ekološke akcije. U okviru pratećih sadržaja sajma održavaju se okrugli stolovi. Una regata Rijeka Una izvire u susjednoj Republici Hrvatskoj kroz koju teče oko 12 km. vezanu za Turizam BiH • listopad 2009. poslovni susreti privrednika. Mađarske. Zadnjih godina bavimo se organiziranim odlaskom turističkih grupa u prirodu. ekološka radionica Posebna ponuda . pješačenje. poslovnu manifestaciju sajamskog. . Pored klasičnog. Klekovači. koju možete doživjeti kroz naše organizirane aktivnosti na planinama u našem okruženju: Plješevici. Čehoslovačke. koji ima izložbeno – prodajni karakter. Našim gostima nudimo planinarenje . Klub extremnih sportova LIMIT nudi posebnu ponudu. brdski biciklizam. iz godine u godinu. Start je u Bihaću i kreće se u pravcu Štrbačkog Buka koji je visok oko 22 metra. On predstavlja unikatnu. dječje ekološke radionice. god. da u jednom danu obiđete i vidite najljepše dijelove gornjeg toka Une i da to zabilježite svojom kamerom. gastro-festival. Osječenici. koji žele da vide još neviđene predjele Bosne i Hercegovine. a sajam je posjetilo preko 60 000 posjetioca. U najkraćem. ekološke prerade drveta i zdravstveno-bezbjedne hrane. nudimo lijepu avanturu u Sjeverozapadnoj regiji BiH. Prva Unska regata startala je 1964. paintball. pa sve do Martin Broda. Svake godine imamo sve više gostiju iz šireg okruženja. tipična je planinska rijeka i teče preko slapova rijetko viđenih u svijetu. međunarodnu. bez obzira na teška razdoblja kroz koja je naša zemlja prolazila. Izazov koji pruža učesnicima upravo je ono što mnoge od njih. U ovoj kajakaškoj karavani koja je plovila od Martin Broda do Bosanske Krupe bilo je 80 ljubitelja sportova na vodi iz Francuske. Una regata je uspjela svojim nenametljivim duhom i prepoznatljivim imidžom okupiti i zbližiti ljude. selektivnog karaktera. ekološke industrije.Planinarenje. gdje se nalazi vodopad na Uni visok 8 metara. ekološke tehnologije uopće. i imala je poseban status i privilegiju u odnosu na druga događanja te godine. kulturno-umjetnički i sportsko-rekreacijski sadržaji i dr. godine. Na ovoj ‘ljepotici’ Una regata se uspješno organizira već 37 godina. proizvoda i projekata. promocije i prezentacije firmi. obilazak kulturno – historijskog naslijeđa Unsko-sanskog kantona kao i Međunarodni ekološki sajam „Ekobis“ Sajam «EKOBIS» je manifestacija ekologije. ekstremni sportovi Klub ekstremnih sportova ¨Limit¨ je sportska organizacija koja okuplja mlade u regiji kojima pruža organizovane ekstremne sportske aktivnosti u prirodi. okupljajući ljude iz svih krajeva naše zemlje i inozemstva. Kao posebnu ponudu nudimo foto safari na rijeci Uni.Foto safari Gornji dio toka rijeke Une nizvodno od Martin Broda do Ripča proglašen je Nacionalnim parkom. proizvoda i projekata. istinske zaljubljenike rijeke Une. U svom gornjem toku. ekološke akcije. ekoturizma. Naš klub prvenstveno organizira aktivnosti u planinama u regiji Sjeverozapadne BiH. sajamskog dijela. u kojem se u proteklih 7 godina predstavilo preko 1000 izlagača iz 15 zemalja. prezentacije i promocije firmi. koju organizuje Privredna komora Unsko-sanskog kantona. od izvora u Srbu do Bihaća. alpinizam. Pored navedenog KES „Limit“ također nudi organizaciju teambuilding aktivnosti.pješačenje i brdski biciklizam. Zapadne Njemačke i Jugoslavije. nalazeći uporište u postojećim resursima ovog područja i viziji budućeg razvoja. biciklističke avanture seoskim putevima sjeverozapadne BiH. ali po dogovoru vodimo naše goste i na druge planine. EKOBIS je prepoznatljiv po tome što se uz svaku priredbu organiziraju i bogati edukacijski programi – okrugli stolovi. Sajam EKOBIS pokrenut je 2003. Do sada je realizirano preko 220 ovakvih sadržaja. stručni skupovi. Najvećim dijelom teče kroz Bosnu i Hercegovinu i ulijeva se u Savu kod Kostajnice.

Every year we have more and more guests from wider surroundings who want to see the unseen parts of Bosnia and Herzegovina. hiking and mountain cycling. “Limit” offers the organizations of teambuilding activities. Start is in Bihać and it goes to the Štrabački buk that is 22 metres high and then to Kulen Vakuf. seeing the cultural-historical heritage sites of the Una-Sana Canton as well as the cycling adventures through the village roads of the north-western BiH. to the old town of Ostrovica and all the way to Martin Brod where is the waterfall on the Una 8 metres high. Una regatta The Una River springs at the neighbouring republic of Croatia. Besides the mentioned. but as agreed we take our guests on other mountains too. that you can experience through our activities on the mountains in our surroundings: Plješevica. we offer nice adventure in the north western region of BiH. paintball. Shortly. Special offer – Photo-safari The upper flow of the Una downstream of Martin Brod to Ripče is declared a National park. and flows through it in some 12 km. The extreme sports club LIMIT has the special offer – come and in one day see and go around the most beautiful parts of the upper Una flow and record that with your camera. As a special offer there is the photo-safari on the Una River.Mountaineering Alpinism Hiking Mountain biking Extreme Sports The extreme sports club “Limit” is a sport organization that gathers young people in the region and offers organized extreme sport activities in nature. It mostly flows through Bosnia and Foto safari • Photo-safari Tourism BiH • October 2009 . Our club organizes the activities in the mountains in the region of north-western BiH at the first place. We offer the mountaineering. Osječenica. We organize tourist groups’ trips to the nature. Klekovača.

Festival scenskih umjetnosti „Bihaćko ljeto“ Od ljeta 1999. poslovni susreti. duhovnijim... svake godine sa kalendarskim početkom ljeta Bihać živi novi život. Ksenija Pajić. Josip Pejaković. kao i mnoge iz susjedne Hrvatske. Jasna Diklić. Emir Hadžihafizbegović. godine Bihać je obogaćen novim sadržajem. Enis Bešlagić. sportska takmičenja. Svakog ljeta se prikaže oko 15 recentnih pozorišnih predstava. Odtada. Kao da se u tim danima otvaraju brojne riznice bogaMost u Bihaću • Bridge in Bihaću tog kulturno-historijskog naslijeđa Bihaća. te “Gastrofestival” na kome su se predstavili domaći restorani i hoteli sa gastro ponudom Unsko-sanskog kantona. Turizam BiH • listopad 2009. izložbe i dr. Kroz svoj kontinuitet Festival je postao svojevrstan kulturni brend grada Bihaća i njegove ljetne turističke ponude. od kojih i nekoliko dječijih. Nada Đurevska. kulturno-umjetnički i sportsko-rekreativni sadržaji. Haris Burina. . jer „Bihaćko ljeto” za ovaj grad znači puno više od festivala. Zijad Gračić.. bogatijim. Po daskama bihaćkih otvorenih i zatvorenih scena prodefilovali su mnogi umjetnici od kojih ćemo navesti samo neke: Zijah Sokolović.djece. Festivalom scensko-teatarske umjetnosti „Bihaćko ljeto”. u svoj godišnji kalendar upisuju gostovanje na našem Festivalu. Sve renomirane pozorišne kuće iz BiH. nanovo nadahnjujući njegove stanovnike onim profinjenim izrazima ljudskog duha što život čini uglađenijim. a u pratećem programu održavaju se koncerti i promocije novih publikacija.

no matter how hard are the times our country has been going through. gastro festival. Ksenija Pajić. richer and more spiritual. finding its foothold in existing resources of this area and the vision of future development. business event of the fair. every year in the calendar beginning of summer. The first Una Regatta started in 1964 and had a special status and the privilege as compared to other events in the same year.. true lovers of the Una River and bring them closer with its unobtrusive spirit and the recognizable image. In its upper flow from the spring in Srb to Bihać it is a typical mountain river and flows over the waterfalls rarely seen in the world. Since then. fair part that has the exhibition – saleable character. Bihać has been living a new life. Zijad Gračić.Herzegovina and pours into the Sava near Kostajnica. West Germany and Yugoslavia. the Festival has become certain cultural brand of the town of Bihać and its summer tourist offer. In this kayak caravan that sailed from Martin brod to Bosanska Krupa there was 80 water sports fans from France. Czechoslovakia. year after year. Local restaurants and hotels presented themselves with the gastrooffer of Una-Sana Canton within the “Gastro-festival”. Enis Bešlagić. All renowned theatres in BiH and numerous from neighbouring Croatia mark this Festival in their calendars. out of which some for children. Jasna Diklić. Una regatta succeeded to gather people. It started in 2003. It represents unique. Numerous artists passed over the boards of Bihać’s open air and indoors stages and here are some of them: Zijah Sokolović. International ecology fair ”Ekobis” The fair “EKOBIS” is the festival of ecology.. Through its continuity. ecological wood processing and healthy food that is organized by the Chamber of commerce of the Una-Sana Canton. Hungary. selective character connected to the ecological technologies. international. Una regatta has been successfully organized on this “beauty” for already 37 years. children ecological actions. Nada Đurevska. EKOBIS is recognizable by the fact that rich educational programs are organized along with each event – round-tables. ecological industry. ecotourism. ecological actions. Haris Burina. business meetings. because “Bihać summer” means much more than just a festival for this town. Over 220 programs like this had been realised and over 60. products and projects. in which in last 7 years over 1000 exhibitors from 15 countries presented themselves. 9 Tourism BiH • October 2009 . It feels like numerous treasuries of cultural-historical heritage of Bihać are being opened during these days and inspire people with the sophisticated expressions of human spirit that make life refined. gathering people from our entire country and abroad. 15 renowned theatre plays are performed every year.000 visitors came to the fair. cultural and sports and recreational programs. Festival of performing arts ”Bihaćko Ljeto” Bihać has been enriched with new programs since 1999. Štbački buk Josip Pejaković. The challenge that it gives to the participants is what brings them to the regatta. presentations and promotions of companies. etc. Emir Hadžihafizbegović. Besides the classical. symposiums. and concerts and book presentations are held in additional program. with the Festival of performing arts and theatre “Bihać summer”.

. 90 Manastir Dobrun kod Višegrada Turizam BiH • listopad 2009. kanjon rijeke Drine. Kanjon Tare je svjetske vrijednosti i pod izravnom je zaštitom UNESCO-a.stočna Bosna i istočna Hercegovina u jednom Istočni i južni dio Republike Srpske je područje iznimne prirodne atraktivnosti s nizom prirodnih fenomena. nacionalni park Sutjeska. kanjon Tare kao područje pod zaštitom UNESCO-a. potencijali su koji istočni i južni dio RS čini turistički iznimno perspektivnim. stočni i južni dio Republike Srpske Tatjana Bulajić I stočna Hercegovina koja obuhvaća područje u zaleđu Dubrovnika zajedno s gradom Trebinje koje je i samo za sebe turistički vrlo atraktivno.

astern Bosnia and eastern Herzegovina in one Eastern and southern part of the Republic of Srpska is the area of exceptional natural attractiveness with the line of natural phenomena. astern and southern part of the Republic of Srpska E Monastery Dobrun near Višegrad astern Herzegovina which encloses the Dubrovnik hinterland area together with the town of Trebinje that is by itself very tourist attractive. the Drina Canyon are the potentials that make eastern and southern part of the RS exceptionally promising in terms of tourism. The Tara Canyon is of the world’s value and is under the protection of UNESCO. the Sutjeska national park. 91 Tourism BiH • October 2009 . the Tara Canyon as the area under the protection of UNESCO.

Volujak. Foča je središte gornjodrinske regije i važna raskrsnica puteva koji povezuju BiH i Srbiju sa Jadranskim morem. Bistrica. koja kroz ovaj kraj protiče neokrnjene ljepote. U sklopu nacionalnog parka. koja svojom ljepotom svakoga ostavljaju bez daha. Osim rijekama opština Foča je bogata i planinama. Ljubišnja. Zelengora i Maglić se najvećim dijelom nalaze u sastavu Nacionalnog parka „Sutjeska“. Pored svega ovoga nacionalni park i opština Foča se mogu podičiti jednim od najvećih bazena u Evropi. Sve ove rijeke su bogate kvalitetnom i zdravom ribom i pružaju izvrsne uslove za sve vrste ribolova. „suza Evrope“ – Tara. Vučevo. Ove planine svojom netaknutom divljinom pružaju inzvaredne uslove za uživanje u prirodi. a Maglić u svom podnožiju čuva jedan od najljepših dragulja. Zelengora se može pohvaliti sa svojih 8 „gorskih očiju“. Tu su najveći vrh Republike Srpske i BiH Maglić (2386 m). između Maglića i Volujaka. na Tari i Drini je u poslijednje vrijeme došlo do razvoja ekstremnih vrsta turizma. planinska ljepotica Zelengora. koja je stavljena pod zaštitu UNESKOa sa drugim najdubljim kanjonom u svijetu. Pored svih ovih rijeka teritorijom opštine Foča. Trnovačko jezero. nalazi se najveća prašuma Evrope „Perućica“. odmah poslije Kolorada. površine 16000 kvadratnih metara. sa rasponom nadmorske visine od 399 do 2386 metara. bistrih i čistih planinskih jezera. bogate ribom. kao i Bih sa Crnom Gorom. dužinom od nekih 25 kilometara protiče i jedna od najljepših rijeka svijeta. Osim svih ovih prirodnih bogatstava grad Foča i okolina imaju i Park prirode Sutjeska Sutjeska Nature Park 92 Turizam BiH • listopad 2009. Nalazi se u jugoistočnom dijelu RS uz samu granicu sa Republikom Crnom Gorom. Ove rijeke svojim neprevaziđenim brzacima i bukovima svake godine privlače sve više zaljubljenika u ovu vrstu rekreacija. brze i bistre.Foča O pština Foča prostire se na 1115 kilometara kvadratnih. Na njenoj teritoriji se nalazi više od četrdeset vodotoka. U samom srcu Perućice nalazi se veličanstveni vodopad „Skakavac“ visok preko 80 metara. a u neposrednoj okolini i Treskavica i Jahorina. . Bjelava. Opština Foča je vrlo bogata netaknutim prirodnim bogatstvima. Osim nje tu su i prelijepe. Hrčavka i ostale koje su kroz ovaj planinski kraj izbrazdale i izdubile duboke i • interesantne kanjone. planinske rijeke: Ćehotina. od kojih se svakako izdvaja rijeka Drina. Govza. koja svojim netaknutim i nevjerovatnim bogatstvom biljnog i životinjskog svijeta spada u najveće bogatstvo naše zemlje. Osim toga. Sutjeska. Kolina. koji nikoga ne može ostaviti ravnodušnim.

not only the rivers. Zelengora and Maglić are mostly parts of the National park “Sutjeska”. Bistrica. through some 25 kilometres. Bjelava. clear and clean mountain lakes that leave everybody breathless. The municipality of Foča is very rich in the untouched nature wealth.115 square kilometres with the height above sea level between 399 and 2. where the Drina River stands out. Sutjeska. The town of Foča and surroundings has a lot of cultural-historical Podrinjsko etno selo (Stanišići) Tourism BiH • October 2009 93 . There are over forty water flows in its territory. which flows through this area in its untouched beauty. between Maglić and Volujak. rich with fish. right after the Colorado River. swift and clear. and BiH with Montenegro. there is the biggest primeval forest of Europe “Perućica”. that doesn’t leave anybody indifferent. mountain rivers Ćehotina. with the second deepest canyon in the world. Govza. Foča is also rich with mountains. one of the most beautiful rivers of the world flows – “The tear of Europe” – Tara. the mountain beauty Zelengora. Vučevo. which has been put uder the protection of UNESCO. Zelengora can boast with its 8 “mountain eyes”.000 square metres. which belongs to the biggest wealth of our country with its untouched and amazing wealth of flora and fauna. Besides all of this. Kolina. Besides it. These mounEthno village (Stanišići) tains offer exceptional conditions for enjoying the nature with their untouched wilderness. In the hearth of Perućica there is a magnificent waterfall “Skakavac” over 80 meters high. development of extreme kinds of tourism has occurred on Tara and Drina lately. and Treskavica and Jahorina are close too. there are also the beautiful. Besides that. the national park can be proud of one of the biggest pools in Europe with the surface of 16. These rivers attract more and more lovers of this kind of recreation with their rapids and waterfalls every year. Hrčavka and the others which have furrowed and scooped out deep • and interesting canyons through this mountain area. Volujak. All of these rivers are rich with high quality and healthy fish and give excellent possibilities for all kinds of fishing.Foča T he municipality of Foča extends across 1. Through the territory of the municipality of Foča. Foča is the centre of the upper Drina’s region and an important crossroads that connect BiH and Serbia with the Adriatic Sea. It is located in the south-eastern part of the RS and it borders with the Republic of Montenegro. The biggest peak of the Republic of Srpska and BiH Maglić (2386 m) is here. Within the national park. while Maglić has one of the most beautiful pearls the Trnovačko lake at its foot. Ljubišnja.386 metres.

kulturni. Stotinjak vrela i izvora se poput paukove mreže pletu prema rijekama Miljacki. a na Tjentištu se nalazi muzej Bitke na Sutjesci. rekreativcima. turistički i sportski centar. Područje opštine Foča ima znatan broj netaknutih seoskih ambijenata pa se zadnjih godina radi na razvoju seoskog turizma. Zahvaljujući geološkom sastavu. G vatljivom svim vrhunskim sportistima. Grad ima dosta bogat i zanimljiv Muzej „Stare Hercegovine“. svjedoče o dvije civilizacije prije Hrista. Na Glasinačkoj visoravni. Prosječna visina mu je skoro 100 cm a najniže temperature su u januaru sa prosječnom dnevnom od -9. Foča je već tradicionalan domaćin više sportskih manifestacija među kojima je potrebno izdvojiti rafting prvenstva BiH i svijeta.9 °C. univerzitetski. Svojim četinarskim i listopadnim šumama.Proljeće na Jahorini • Spring on Jahorina dosta sadržaja kulturno-istorijske vrijednosti. nekoliko starih utvrđenja iz srednjeg vijeka. Snijega na ovoj planini ima oko 180 dana u godini. između planina Kopita i Romanije arheološki nalazi među kojima i eksponati iz više od 2. 9 Istočno Sarajevo rad Istočno Sarajevo je administrativni. privredni. koji ne propušta vodu. ribolovcima. od novembra do aprila. već i dušu. posebno u gornjim dijelovima i obično na istoj nadmorskoj visini. Osim toga. treba spomenuti da bogate šume ovoga kraja pružaju izvanredne mogućnosti za sve vrste lova. Prači i Željeznici. Najviši vrh je Ogorjelica – 1916 metara. i one su već odavno omiljena destinacija lovaca iz cijele Evrope. lovcima. Čist planinski vazduh odmara ne samo tijelo.000 stećaka – nadgrobnih spomenika. Po svojoj zanimljivosti se izdvajaju stara Sat-kula u samom centru grada. dosta pravoslavnih crkava i spomenik partizanima na Tjentištu. stočarima kao i onima čija su čula željna uživanja i spokoja u prirodnim ljepotama.000 grobnica u obliku kamenih gomila i 3. a ponekad i u maju. čistom vodom i šumskim plodovima Jahorina pruža izvanredne uslove za Jahorina ijetka su mjesta kao što je Jahorina. gdje je priroda bila tako izdašna i darovala joj sve što je čini primamljivom i prih- R Turizam BiH • listopad 2009. Jahorina obiluje mnogobrojnim izvorima. planinarima. . Mnogi tragovi ukazuju da je na području današnjeg grada Istočno Sarajevo čovjek prisutan od pradavnih vremena.

between the Kopito and Romanija mountains. tourist and sports centre. clear water and forest fruits.9ºC. The highest peak is Ogorjelica – 1916 metres. from November till April and sometimes in May. Those which stand out by their interesting features are: the old Clock-tower in the town’s centre. Clear mountain air rests the body and the soul. Winter on Jahorina Tourism BiH • October 2009 9 . and at Tjentište there is a museum of the Sutjeska battle. On Glasinac plateau. Foča has been the host for many sports events traditionally now. hunters. The town has very rich and interesting Museum “Old Herzegovina”. rare game and biggest wild game.000 tumuli graves and 3. not only the natural beauties. With its coniferous and leaf woods. economical. Jahorina gives great conditions for the habitat of numerous forest animals. there are archaeological finds that witness about two civilizations before Christ. Zima na Jahorini • Eastern Sarajevo T he town of Eastern Sarajevo is the administrative. and the lowest temperatures are in January with the average day temperature of -9. Thanks to its geological structure that doesn’t leak. and already are the favourite destination for the hunters from all over the Europe. and among these finds there are exhibits from over 2. and the one that should be singled out is the rafting championship of BiH and the world. the place where the nature was so generous and gave it all that makes it attractive for all P the top sportsmen. The area of the municipality of Foča has got numerous untouched village ambiances so there are efforts made in developing the rural tourism. Prača and Željeznica. few old medieval fortifications. fishermen. orthodox churches and a monument for the partisans at Tjentište. Numerous traces show that humans have been present in the area of today’s town of Eastern Saraejvo since the ancient history. The snow is present on this mountain around 180 days a year.000 stećaks – the tomb stones. cultural. Jahorina is abundant in water-springs.worthy attractions. Also worthy of mentioning is that rich woods of this region offer great possibilities for all kinds of hunting. graziers and those who desire enjoyment and serenity in these natural beauties. About hundred of springs and wells are making a net towards the rivers Miljacka. mountaineers. university. The average snow height is almost 100 cm. especially in higher parts and usually at the same altitude. Jahorina laces like Jahorina are very rare.

godine. To je zaleđe južnog Jadrana ili zaleđe dubrovačko-hercegnovskog primorja. vijeka i prekrasan park stanište brojnih šumskih životinja. tako i najkrupnijeg divljeg zvjerinja. zbog njegove ljepote i osobenosti skijaši su prizvali Rajskim. koji podsjećaju na antičke i renesansne dvorce i spomenike različitih boja. skrivene ljepote. Od životinja koje su svoje stanište našle na prostorima Jahorine treba izdvojiti srneću divljač. U samom centru grada smješten je današnji Stari grad – Kastel nastao od nekadašnjeg trgovačko – zanatskog centra. jer samo Jahorina ima Rajsku dolinu. te spomenik Jovanu Dučiću. Opština obuhvata površinu od 904 km. a za najmlađe uvijek je u funkciji bebi – lift.500 hektara je na nadmorskoj visini od 590-1910 metara. Pećina Orlovača je jedan od najljepših bisera koje je milionima godina vajala i stvarala Božja ruka. kako plemenite i rijetke divljači. . U neposrednoj blizini Starog grada nalaze se Platani stari preko 100 godina po kojima je ovaj grad prepoznatljiv. Od ostalih atrakcija koji se ubrajaju u turističku ponudu Istočnog Sarajeva važno je spomenuti osobito 9 Trebinje rostor opštine Trebinje se nalazi na krajnjem južnom dijelu Bosne i Hercegovine. Ovaj Repušin do. koji je kasnije promjenjen u Travunija. vijeku kod Konsantina Porfirogenita pod nazivom Tribunija. Grad je izgrađen u mediteranskom stilu. U njemu se nalazi Muzej Hercegovine sa bogatim stalnim postavkama i Osman – pašina džamija. nekada Crkva Blažene Djevice Marije. u kojima se stalagmiti. kako ga zovu mještani. Iznad grada se proteže planina Leotar nadmorske visine od 1293 metra. Ali ipak kad neko pomene Jahorinu. koje ima na cijelom lovištu. Opština broji 36000 stanovnika smještenih uglavnom P Turizam BiH • listopad 2009. Trebinje se prvi put pominje u X. stalaktiti i halaktiti smjenjuju sa fragmentima koralnog i aragonitnog nakita i jedinstvenim pećinskim stubovima.500 skijaša na sat. vijeka. prva asocijacija je snijeg i skijanje. a manji dio stanovništva smješten je u seoskim sredinama. sagrađena 1729. Njen nakit je unikatan i neponovljiv. Današnji naziv datira iz XVI. Danas na Jahorini skijašima je na raspolaganju više od 20 km odlično uređenih staza za alpsko skijanje povezanih žičarama i ski – liftovima ukupnog kapaciteta 7. te medvjeda kao najatraktivniju divljač. u urbanoj sredini. nalazi se na nadmorskoj visini od 272 m i ima mediteransku klimu sa 260 sunčanih dana godišnje. To su neopisive. katolička Katedrala. sagrađena krajem XIX. trebinjskom pjesniku i ambasadoru. spomenik Njegošu.Arslanagića most u Trebinju • Arslanagića Bridge in Trebinje Pećinu Orlovaču. Teritorija jahorinskog lovišta na 12.

Jelena Anžujska. The municipality has 36.The territory of the Jahorina hunting grounds of 12. There is the Museum of Herzegovina with rich permanent exhibition and Osman-pasha’s mosque built in 1729. which can be found all over the hunting grounds and the bear as the most attractive game. where the stalagmites. stari grad Trebinje • skiing connected by cableway and ski-lifts with the capacity of 7. Among the animals that found their habitat at Jahorina.500 skiers per hour. the skiers have at their disposal over 20 km of excellent ski runs for Alpine Jelena Anžujska. with the length of 96 km.500 hectares is at the altitude of 590 to 1910 meters. There are also the cultural monuments from the II World War in the park and beautiful fountains. placed. The cave Orlovača is another attraction that is included in the tourist offer of Eastern Sarajevo. In the centre of the town the Old town – Kastel is located. the ones that should be singled out are does. which used to be Europe’s biggest sinking river. former Blessed Virgin Mary’s church built at the end of XIX century and beautiful park where is the monumental church of Sacred Transfiguration of the Lord. later changed into Travunija. The skiers gave the name Paradise or Heavenly for this Repušin do. The mountain Leotar spreads above the town at the altitude of 1293 metres. Today’s name dates from XVI century. But. Trebinje was first mentioned in X century by Konstantin Porfirogenet under the name Tribunija. The town was built in Mediterranean style. Old Town Trebinje Trebinje T he area of the municipality of Trebinje is located in the utmost south of Bosnia and Herzegovina. which aroused from former trade-craft centre. The municipality extends to the surface of 904 km. A special attractiveness is the Trebišnjica River. as the locals call it. Today. catholic cathedral. because only Jahorina has got the Paradise valley. Its jewellery is unique and unrepeatable. stalactites and helectites alternate with the fragments of choral and aragonite jewellery and unique cave columns that remind of Antique and renaissance castles and monuments of different colours. It is very attractive because of its beauty and numerous bridges over it (Perovića/Arslanagića Bridge from XVI century. the monument for Jovan Dučić. These are beyond words and hidden beauties. This is the hinterland of the southern Adriatic or the hinterland of Dubrovnik-Hercegnovi’s littoral. a poet and ambassador from Trebinje. Ivo 9 Tourism BiH • October 2009 . when someone mentions Jahorina. There are planetrees over 100 years old next to the Old town by which is this town recognizable. The cave Orlovača is one of the most beautiful pearls that God’s hand has been creating and sculpting for millions of years. and is placed at the altitude of 272 m with the Mediterranean climate with 260 sunny days a year.000 inhabitants living mostly in urban area and partly in rural environment. monument for Njegoš. because of its beauty and peculiarity. from the beginning of XX century. the first thing that crosses mind is the snow and skiing. and there is a babylift for the youngest.

9 te utvrđenja Strač i Kula Vuka Brankovića. Crkva svetog Vasilija Ostroškog na mjestu rodne kuće u selu Mrkonjići. U prošlosti je bila čuvena po plahovitoj naravi i splavarima koji su krotili njene bukove. a najpoznatije među njima su: Trebinjske ljetnje svečanosti. manastir Duži (XVI. a ono će mu uzvratiti kao i uvijek srdačno i velikodušno. most Ive Andrića.000. poput kajakaša. nekada najveća ponornica u Evropi. On je jedan od velikih osmanskih vojskovođa porijeklom iz Bosne. Dučičeve večeri poezije. opština Višegrad danas ima oko 13. Rijeku Drinu smatraju jednom od najljepših rijeka u bivšoj Jugoslaviji. te biser turističke ponude Hercegovačka Gračanica podignut pjesniku Jovanu Dučiću. Spomenućemo i ostale graditeljske cjeline. U okolini Trebinja nalaze se brojni stari gradovi i utvrđenja koji podsjećaju na burnu istoriju ovog podneblja: Klobuk i Mičevac. Posebna prednost turističke ponude Trebinja je seoski turizam. vijeka. na vrhuncu svoje moći naređuje da se u Višegradu na Drini sagradi most kome ravna Višegrad išegrad se nalazi na krajnjem istoku Republike Srpske. kanuista i sportskih ribolovaca. manastir Dobrićevo (XIII. dužine 98 km. koji je podignut na temeljima stare crkve. Na prostoru Studenca i danas postoji stari dolap za navodnjavanje što ovom izletištu daje posebnu draž. s početka XX. Višegrad se prvi put pominje 1433. galerija ikona. poznatom Trebinjskom vinu. U parku se još nalaze spomenici kulture iz II. amfiteatar. kada čitavu Bosnu i Hercegovinu preuzima Austro-Ugarska.) kao i brojnih izletišta koja su smještena na obalama ove prelijepe rijeke: Lastva. Trebinje je bogato kulturno – istorijskim spomenicima vjerskog karaktera. godine ovaj grad osvaja Osmanpaša. odnosno Bosne i Hercegovine. kao i sjeverni dio opštine Višegrad. vijek). Dolaskom Austrougara Višegrad dobija konture gradske sredine. U gradu postoji i nekoliko već tradicionalnih kulturnih manifestacija. svjetskog rata i prelijepe fontane. vijek). Na rijeci se često mogu vidjeti poklonici sportova na vodi. manastir Zavala (XVI. vijek). Trebinje je prepoznatljivo i po svojoj gastro ponudi.-XVII. Pančićeve omorike. Zaista. Pored crkve je izgrađen Eparhijski dom sa bibliotekom. Na Drini ćuprija Višegradska ćuprija na Drini je zadužbina velikog vezira Mehmedpaše Sokolovića. Opština Višegrad ima površinu od 448 km². Posebnu atraktivnost predstavlja rijeka Trebišnjica. koji se graniči sa nacionalnim parkom Tara. a sam grad oko 8. Na području opštine Višegrad registrovana su dva lovišta: Lovište „Panos“(38 488ha) i Lovište „Kamenica“(3 842ha). a koji je prirodno stanište reliktne vrste. . parohijski dom. Manastir Tvrdoš (IV-VI. Jedna od atrakcija koja je vezana za rijeku Trebišnjicu su skokovi sa mosta. a prosječna nadmorska visina iznosi 324 m. Posebnu pogodnost za turiste predstavlja i to što je područje Trebinja izuzetno bogato životinjskim vrstama te stoga ima izuzetan značaj u razvoju lovnog turizma. Kameni most i dr. Od prirodnih ljepota posebno treba izdvojiti rijeku Drinu. V Turizam BiH • listopad 2009. vijeka. Pored crkve sagrađeni su zvonik. 16 km od granice prema Srbiji. vijek). godine kada je pripadao moćnoj srpskoj vlastelinskoj porodici Pavlovića. koji se tradicionalno održavaju svako ljeto.-XVII. Ovaj hram koji dominira na brdu Crkvina i vidi se sa svake tačke u gradu na Trebišnjici vjerna je kopija manastira Gračanica na Kosovu i Metohiji. ko traži.500 stanovnika. Po turskim izvorima 1544. Trebinjski dani vina i dr. i on ostaje pod turskom vlašću sve do Berlinskog kongresa 1878. Prema procjeni. Trebinje je u svjetskim okvirima prepoznatljivo po svom brendu. izuzetno privlačna zbog svoje ljepote i brojnih mostova koji se protežu preko nje ( Perovića /Arslanagića/ most iz XVI. uvijek će naći dovoljno razloga da svrati u Trebinje. česma i mala crkvena knjižara. kao što su: Petro-Pavlov manastir (IV-VI vijek). pod čijom je upravom bio i srednjovjekovni grad Dobrun.u kojem se nalaze monumentalna Crkva Svetog Preobraženja Gospodnjeg. Jazina i Studenac.

amphitheatre. The monastery Tvrdoš (IV – VI century) built on the foundations of the old church. At Studenac there is an old treadmill for irrigation even today. the pearl of the tourist offer of Herzegovina. etc. This temple. Vasilije Ostroški at the place of the birth house in the village of Mrkonjići and Gračanica. which gives special charm to this resort. kayakers. built in the memory of the poet Jovan Dučić. Special privilege for the tourist represents the fact that the area of Trebinje is very rich with animal species and therefore it has excep- Tourism BiH • October 2009 99 . the church of St. the gallery of icons. Dučić poetry evenings. There are numerous old towns and fortifications in Trebinje’s surroundings that remind of the tumulThe Bridge over the Drina in Višegrad tuous history of this region: Klobuk and Mićevac and the fortifications Strač and the Vuk Branković tower. monastery Dobrićevo (XIII century). Special advantage of the tourist offer of Trebinje is the rural tourism.) and many resorts located on the banks of this beautiful river: Lastva. We shall mention other buildings like: Peter-Paul’s monastery Na Drini ćuprija u Višegradu • (IV – VI century). Next to the church a bell-tower. Trebinje is also recognizable for its gastro offer. There are few already traditional cultural events in the town. Trebinje is world wide known for its brand. the Stone Bridge. the famous Trebinje wine. Jazina and Studenac. parish home. Trebinje wine days. You can often see the water-sports fans on the river. One of the attractions related to the Trebišnjica River are the divings from the bridge traditionally held every summer.Andrić Bridge. a fountain and small church library were built. and the most familiar are: Trebinje summer festivities. Trebinje is rich with religious cultural-historical monuments. which dominates on the hill Crkvine and is seen from every point in the town on Trebišnjica is the exact replica of the monastery Gračanica at Kosovo and Metohija. monastery Zavala (XVI – XVII century). monastery Duži (XVI – XVII century). canoeists and sports fishermen. etc.

Izgrađen je u istočnjačkom stilu i predstavlja remek djelo tadašnjeg graditeljstva. blagi klimatski uslovi i tradicija ljudi ovog kraja da obrađuju zemlju i proizvode zdravu hranu. Stari grad Dobrun Nalazi se u neposrednoj blizini manastira Dobrun. Plodna zemlja. Banja Dvorovi ima ljekovitu termomineralnu vodu natrijumsko-kalcijum-hidrokarbonatnog sastava.nema. Grad Bijeljina je administrativni. Željezničkim pravcem BijeljinaŠid grad je povezan sa željezničkim pravcem Beograd-Zagreb. blizina graničnih prelaza koji su povezani savremenim asfaltnim putnim mrežama sa svim dijelovima Republike Srpske. ribolovaca i svih ljubitelja prirode. Bio je nekada najpoznatiji srednjovjekovni grad u ovoj oblasti . čine ovaj grad turistički vrlo atraktivnim. opština je brojila 96. god. zdravstveni i kulturni centar Semberije. godine upisan je u UNESCO listu svjetske kulturne baštine. vijeku. hronični gastritis i rehabilitaciona postreumatska stanja ekstremiteta. Bijeljina je opštinski centar ravne Semberije i blagog pobrđa planine Majevice. hronične ginekološke bolesti. 100 Bjeljina B ijeljina je posljednjih godina postala značajna turistička destinacija u pogledu razvoja banjskog. kao i velikim brojem knjiga i istorijskih zapisa godišnje posjeti oko pet hiljada turista. vjerskog i sportskog turizma. tranzitnog. . Prilikom vađenja kamena radnici su otkrili izvor mineralne vode. Drina postaje ljeti glavno izletište kupača izviđača. u izvorima poznat kao Kruševo. To blagotvorno dejstvo su pripisali mineralnoj vodi u kojoj su se kupali. privredni. Smještena je u gustoj borovoj šumi na nadmorskoj visini od 414 m. Most je izgrađen u periodu od 1571. godine. Manastir Dobrun Manastir Dobrun. Srbije.000. a gradio ga je tada najčuveniji turski arhitekta Kodža Mimar Sinan. a grad broji oko 70. Za izgradnju mosta korišten je kamen koji je donošen iz majdana na prostoru današnje Višegradske banje. a u julu 2007. do 1577. gdje se u savremeno opremljenom medicinskom bloku s uspjehom liječe svi oblici reumatskih oboljenja. Prostor opštine Bijeljina zahvata 734 kvadratnih kilometara. dijabetes. obrazovni. dok danas opština ima 150. Federacije BiH. Grad Bijeljina je tada imao 36. poznat još u 15. 12 km od Višegrada u klisuri rijeke Rzav. godine. Crkva Sv. ribolovnog. Višegradska banja Višegradska Banja nalazi se 5 km sjeverno od Višegrada. Muzej Semberije sa mnogo eksponata u arheološkom. lovnog. 150 m visoko u stijenama. a po popisu iz 1991. etnografskom i istorijskom dijelu. Most je jedan od najznačajnijih nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine. tako da je postala prava ekološka oaza zdrave i čiste prirode. blage neuroze. Ima oblik jednobrodne bazilike i nije freskopisana.796 stanovnika. Jovana U prošlosti je bila izgrađena u potpunosti od drveta. Detalji iz Bjeljine Details from Bjeljina Turizam BiH • listopad 2009. pa je tada odlučeno da se tu napravi hamam. Crne Gore i Hrvatske. nalazi se u živopisnom planinskom kraju na putu Višegrad – Užice . i ubrzo su otkrili da rane koje su zadobijali u radu mnogo brže zarastaju nego što bi trebalo. a iznajmljuje se na sat. Hamam je i danas u upotrebi.000 stanovnika.187 stanovnika. kampera. Hamam u Višegradskoj banji Hamam je nastao za vrijeme gradnje čuvene ćuprije na Drini 1575.

as well as the northern part of the municipality of Višegrad that borders with the National park Tara. Hamam in the Višegrad’s thermal resort Hamam (Turkish bath) was made during the construction of the famous bridge over the Drina in 1575. 150 metres high in the rocks. The municipality of Višegrad has the surface of 448 square km.488 ha) and “Kamenica” (3. under whose authority was the medieval town Dobrun also. 16 km from the border with Serbia. the bridge without a peer. It has the shape of one nave basilica and without fresco writing. It is estimated that the municipality of Višegrad has about 13. The monastery Dobrun The monastery Dobrun. The Drina River is assumed to be one of the most beautiful rivers in former Yugoslavia. Osman pasha conquered this town in 1544 and it stayed under the Turkish authority until the Berlin Congress in 1878 when the entire Bosnia and Herzegovina was taken over by the Austria-Hungary. They attributed that beneficial remedy to the mineral water they bathed and it was decided then for the hamam to be made. in sources known as Kruševo. This used to be the most famous medieval town in this region.000. 12 km away from Višegrad in the cliff of the Rzav River. Banja Vilina Vlas u Bijeljini • V Two hunting grounds are registered in the area of the municipality of Višegrad: the Hunting groun “Ponos” (38. One who searches will always find enough reasons to come to Trebinje and it will always answer back warmly and generously. Jovan’s church In the past it was built from wood to the full. Višegrad’s thermal resort Višegrad’s thermal resort is located 5 km in the north from Višegrad. Višegrad išegrad is located in the utmost east of the Republic of Srpska. It is placed in the thick pine woods at the altitude of 414 m. When AustriaHungary came Višegrad got the contours of a town. and in July 2007. During the stone digging the workers discovered the spring of mineral water and soon found out that the wounds they got while working healed much faster than ordinary. known even in the 15th century. Baths Vilina Vlas in Bijeljina Bjeljina B ijeljina has been recently an important tourist destination in regards to development of 101 Tourism BiH • October 2009 . It was famous for its impetuousness in the past and the rafters who tamed its rapids. The hamam is still in use and is being hired for an hour.842 ha). or Bosnia and Herzegovina. which is the natural habitat for the endemic species the Serbian spruce. The old town Dobrun It is located next to the monastery Dobrun. According to the Turkish sources. it was registered at UNESCO’s list of the world cultural heritage.tional importance in the development of the hunting tourism. The bridge was built in the period between 1571 and 1577 and it was built by those days’s most renowned architect Kodža Mimar Sinan. is located in a picturesque area on the road to Višegrad-Užice.500 inhabitants and just the town about 8. and average altitude is 324 m. He was one of the great Ottoman army leaders of Bosnian origin and at the peak of his power he ordered that the bridge should be made over the Drina. It was built in the oriental style and represents the master piece of the then architecture. St. The bridge is one of the most important national monuments of Bosnia and Herzegovina. For the construction of the bridge the stone was used that was brought from the mines in the area of today’s Višegrad thermal resort. The Drina River is the natural beauty that shoul be singled out. Višegrad was mentioned for the first time in 1433 when it belonged to the powerful Serbian noble Pavlović family. The bridge over the Drina The bridge in Višegrad over the Drina is an endowment of the Grand Vizier Mehmed-pasha Sokolović.

nekropole sa stećcima. tenis. izgradila je crkvu pred gradom. Njegova žena Jelena.Rekreativcima i sportskim ekipama su na dohvat ruke tereni za rukomet. Nekada omiljeno mjesto za odmor mnogih glumaca. Kulturno-istorijske vrijednosti gatačke opštine svjedoče o dugoj i burnoj prošlosti ovog kraja. što su bezimeni kamenodjelci znakovima i riječima uklesali i koljensko kazivanje dolazećim ostavili. Stećci – stotine i hiljade nijemih kamenih kazivača rasutih po ravnici i brdima oko gatačkog polja. pa se iznad najstarije brane na Balkanu zadrže i po nekoliko dana. Na području Gacka postoje tragovi raznih kulturnih strujanja kao rezultat istorijskih zbivanja. seoskog turizma u čemu. U manastiru Žitomisliću se čuva Minej iz 14. Lučna brana je kulturno-istorijski spomenik i pod zaštitom je države. planinskog. . ćerka kneza Lazara i udovica Balšića. Iz bogate riznice kulturno-istorijskog naslijeđa možemo pomenuti srednjovjekovnu Crkvu sv. odbojku. bistre planinske rijeke i Panorama Gacka • P druge atraktivnosti koje rijetko gdje možemo sresti u tolikom broju na jednom mjestu. jezero Klinje je pravi dragulj u ovom dijelu visoke Hercegovine. Dva topa sa ovog utvrđenja prenesena su u Zemaljski muzej u Sarajevu. Posebnu pažnju Bijeljina posvećuje razvoju ruralnog.vijeka. Njegova smaragdno zelena i bistra voda nerijetko privuče turiste koji tokom ljeta ovuda prolaze prema moru. ribolovnog i ostalih vidova turizma. otvoreni olimpijski bazen kao i dva mala i dva dječja bazena sa različitom temperaturom jer se bazeni pune termalnom vodom temperature 75 stepeni. kamenim jezikom zbore o čovjeku i životu. Nikole u selu Srđevići. koja su determinisala tok i oblik urbanog i kulturnog razvoja sve do danas. osobito u posljednje vrijeme. Jezero Klinje je prava atrakcija na samo par kilometara od magistralnog pravca što vodi prema moru. njegovog najvažnijeg grada u kome je izdao najviše povelja. U reljefu ovog područja ističe se prostrano Gatačko polje i vijenci visokih planina koje ga okružuju. košarku. umjetnika i pjesnika. pisan na pergamentu za potrebe crkve u Srđevićima. Kompletan prostor krase predivni tereni idealni za razvoj zimskog. Grad Ključ se nalazi nedaleko Gacka. Ključ je išao u red najvažnijih gradova Hercegovine. bilježi izuzetne rezultate. lovnog. Nalazi se u istočnom dijelu planinske Hercegovine. a zatim hladi do željene temperature. šumski kompleksi. Gacko odručje opštine Gacko obuhvata površinu od 736 km² na kome živi oko 11. seoskog. Poslije mnogo lutanja sa oštećenim tekstom i isječenim zapisima dospio je u manastir na Neretvi gdje se čuva i izlaže kao značajan eksponat starog duhovnog života Gacka. a sagradio ga je srednjovjekovni gospodar Zahumlja Sandalj Hranić. Panorama of Gacko 102 Turizam BiH • listopad 2009. grad Ključ i druge znamenitosti i sakralne objekte.000 stanovnika. izletničkog. Utvrđenje se sastoji od donjeg i gornjeg grada i u osnovi ima pravugaoni oblik.

which has numerous exhibits in archaeological. it got to the monastery on the Neretva where it has been kept and exhibited as an important exhibit of old spiritual life of Gacko. Montenegro and Croatia.000 inhabitants and the town itself about 70. tennis. closeness to the borders that are connected with the modern asphalt roads with all parts of the Republic of Srpska. and chronic gastritis and rehabilitation post-rheumatic conditions of extremities. diabetes.thermal resort. Two cannons from this fortification had been transferred to the National Museum in Sarajevo. basketball. educational. scouts. Bijeljina gives special attention to the development of the rural. Recreationists and sports teams have at their hand the courts for handball. Thermal resort Dvorovi has got the thermo-mineral water with sodium-calcium-hydro carbonate structure. fishing and all other aspects of tourism. the town Ključ and other sights and sacral buildings. rural. written on a parchment for the need of the church in Srdevići. Ključ was his most important town where he issued the biggest number of charters. the Olympic size swimming pool. forest grounds. Cultural-historical values of the municipality of Gacko witness about the long and tumultuous past of this region. The town of Bijeljina is the administrative. Nicolas in the village of Srdevići. a daughter of prince Lazar and the widow of Balšić built the church in front of the town. clear mountain rivers and other attractiveness that can rarely be found in one place in such a big number. Gacko T he area of the municipality extends to the surface of 736 square km where about 11. transit. The town Ključ is placed not far off from Gacko and it was built by medieval ruler of Zahumlje Sandalj Hranić. excursion.796 inhabitants. In the Gacko region there are traces of various cultural circulations which are result of historical happenings that determined the course and form of urban and cultural development until today. chronic gynaecological diseases. Ključ was in the line of the most important towns in Herzegovina. and according to the census from 1991 it counted 96. The entire region is ornamented by beautiful grounds ideal for the development of winter. It is located in the eastern part of the mountainous Herzegovina. fishing. health and cultural centre of Semberija. The town had 36. volleyball. while today the municipality has 150. During the summer Drina becomes the main resort for the bathSredište Gacka • Centre of Gacko ers. hunting. Bijeljina is the municipality centre of the low Semberija and slight hilly land of the Majevica Mountain. and big number of books and historical records. The spacious Gacko field and the mountain chain that surrounds it stand out in the relief of this area. the Federation of BiH. mild climate and the tradition of land cultivation and producing the healthy food. In the monastery in Žitomislić a Minej from the 14th century is kept. Serbia. After a lot of wandering. mountain.187 inhabitants then. village tourism and lately has great results from it. Stećaks – hundreds and thousands of these speechless stone tellers scattered about the lowlands and hills around the Gacko field speak in the stone language about the man 103 Tourism BiH • October 2009 . hunting. where in modern equipped medicinal block are successfully healed all kinds of rheumatic diseases. The characteristics of this region are fertile ground.000 inhabitants live. the stećak necropolises. mild neurosis. two small and two children pools with different temperature because the pools are filled with thermal water with the temperature of 75 degrees and then cooled as desired. fishermen and all the nature lovers. From the rich treasury of cultural-historical heritage we can mention the medieval church of St. religious and sports tourism. and it has become a true ecological oasis of healthy and clean nature. with the damaged text and cut up records.000. The area of the municipality of Bijeljina holds the surface of 734 square kilometres. His wife Jelena. The fortification consists of the lower and upper town and it has rectangular base. campers. With the railroad direction Bijeljina-Šid the town is connected with the railroad direction BelgradeZagreb. ethnographical and historical part. economic. About five thousands of tourists every year visit the museum of Semberija.

Pretpostavlja se da su je sagradili bosanski feudalci i Mađari. Turci. Rafting na Drini • Brza. a stari most Kralja Petra I. iznajmiti kajak. Kraj je bogat riječnim tokovima i na njemu se nalaze izvorišta Mušnice. otvoreni i ljubazni. a njena teritorija prostire se na 387 kvadratnih kilometara.Projektovao ju je francuski inženjer Krantz. rijeku Drinu i Zvorničko jezero. kampovati. godine pominje pod imenom Zvonik. tzv. Preko tri mosta na rijeci Drini odvija se drumski i željeznički saobraćaj sa svim dijelovima Republike Srbije. Tuzlu. Grad leži na istočnim obroncima Majevice na nadmorskoj visini od 146 metara. do 1896. za navodnjavanje Gatačkog polja. Mađari i Austrijanci. Brojni rimski tragovi nađeni su i u okolini Zvornika. . Srednjovjekovna tvrđava-Đurđev grad Stara. Iz rimskog perioda na 234 lokaliteta nalaze se 1404 objekta. proglašena je spomenikom kulture Bosne i Hercegovine. nezaobilazan da krenete bilo kuda. Karađorđevića. ženi Đurđevoj. poznati po svom gostoprimstvu. Grad čine tri međusobno povezana dijela: Donji. U tom periodu sastojao se iz dva dijela: Tvrđave i Donje Varoši. Banja Luku. Zbog veoma povoljnog prirodnog i geografskog položaja ovaj kraj 10 Rafting on the Drina Turizam BiH • listopad 2009. od kojih je najperspektivniji seoski turizam. dobre restorane. Ovaj kraj raspolaže brojnim prirodnim i antropogenim vrijednostima koje pružaju mogućnost za razvoj različitih oblika turizma. Sarajevo. Z vornik se nalazi na raskrsnici važnih puteva. a gradila je za svoje potrebe Austro-Ugarska od 1891. koji se od 1519. kao i veliki broj pećina i jama. Od 1428. Bijeljinu. zasada je u upotrebi samo za pješake. Zvornik je naseljen još oko prije tri hiljade godina. dok se na jezeru možete kupati. odnosno Trebišnjice. koja na brdu iznad Zvornika dominira svojim zidinama i kulama. a prije svega Zvorničani su dobri domaćini. na lijevoj obali rijeke Drine. Srednji i Gornji grad. Oko Zvornika kao važne strateške tačke otimali su se srpski despoti. kanu ili narodni čamac te tako na najbolji mogući način razgledati bogatu prirodu i okruženje. ali dobro očuvana srednjovjekovna tvrđava. Opština Zvornik se nalazi u sjeveroistočnoj Bosni. prirodne ljepote. Iz tog perioda potiče i legenda o prokletoj Jerini. Sve to jasno kazuje zbog čega je Gacko vjekovima bilo ljetovalište srednjovjekovnih bosanskih kraljeva i rafiniranih plemića stare Dubrovačke Republike. zdravu hranu. godine pominje se kao mjesto odakle se srebro transportovalo za Dubrovnik. Drinskom pravcu. Građena je od gatačkog kamena i pepela lave sa Vezuva kao vezivnog materijala. plovidbu i uživanje. tradicionalne kulturne manifestacije. a nadograđivali i uređivali Austrijanci. 56 nekropola sa oko 800 stećaka ( tri su sa natpisima a 44 imaju reljefne ukrase). hladna i bistra rijeka Drina pogodna je za splavarenje. Rijeka Drina i Zvorničko jezero sa raznovrsnim ribljim fondom pružaju izuzetne uslove za sve vrste ribolova. za Beograd. Rimski tragovi pokazuju da je kraj oko Zvornika bio gusto naseljen i da je rimskim utvrdama bio dobro zaštićen. kao i izvorište Sutjeske i Neretve. posjeduje bogato kulturno-istorijsko naslijeđe. kojoj se pripisuje podizanje starog zvorničkog grada. rafting.

56 necropolises with about 800 stećaks (three with inscriptions and 44 have the relief ornaments). years ago. cold and clear Drina river is suitable for log floating. 10 Zvornik Z vornik is located at an important crossroads. All this clearly show why Gacko has been for the centuries the summer resort for medieval Bosnian kings and sophisticated noblemen from the old Dubrovnik republic. Favourite resting place of many actors. traditional cultural festivals. Tuzla. and the old King Petar I Karađorđević Bridge is in use only for pedestrians.and life. but well preserved medieval fortress that dominates the town with its walls and towers on the hill above Zvornik was declared a cultural monument of Bosnia and Herzegovina. It is presumed that it was built by Bosnian feudalists and Hungarians. The municipality of Zvornik is situated in the north-eastern Bosnia. Numerous Roman traces have been found in Zvornik’s surrounding. Road and railway traffic towards all parts of the Republic of Serbia goes over three bridges over the Drina. Rapid. so called Drina direction. Banja Luka. Roman traces show that the area around Zvornik was densely populated and well protected inside Roman fortifications. rent a kayak. Because of very favourable natural and geographical position this region was inhabited even 3000 Tourism BiH • October 2009 . which was first mentioned in 1519 under the name Zvonik. Turks. navigation and enjoyment. and expanded and renovated by Austrians. The Klinje Lake is a real attraction just few kilometres away from the main road that leads to the coast. while on the lake you can swim. where the most perspective is the rural tourism. The town is situated on the eastern slopes of Majevica Mountain at the altitude of 146 metres on the left bank of the Drina. It was designed by French engineer Krantz and Austria-Hungary built it from 1891 till 1896 for its needs. good restaurants. It has got rich culturalhistorical heritage. The Drina River and Zvornik Lake with heterogeneous fish stocks offer excellent conditions for all kinds of fishing. canoe or the boat and like that in the best way see the rich nature and surroundings. that is Trebišnjica and springs of the Sutjeska and the Neretva and large number of caves and pits. left the ancient stories to ones who will come. Medieval fortress Đurđev town Old. From that period originates the legend about doomed Jerina. rafting. natural beauties. frank and kind. and its territory extends to the area of 387 square kilometres. tell the stories that nameless stone-carvers chiselled in with signs and words. Since 1428 it had been mentioned as a place from which the silver was transported to Dubrovnik. Its emerald-green and clear water often attracts tourists who pass by this place during the summer going to the sea so they stay for couple of days above the oldest dam in the Balkans. which you cannot go around no matter where you go. healthy food. Sarajevo. and above all people from Zvornik are great hosts. In that period it consisted of two parts: the Fortress and the Lower Town. Hungarians and Austrians scrambled Zvornik as an important strategic point. here are the springs of the Mušnica. the Drina River and Zvornik Lake. Đurđe’s wife to whom is the building of old Zvornik town ascribed. camp. artists and poets in the old days. The town is made up of three interconnected parts: the Lower. to Belgrade. the Klinje Lake is a real jewel in this part of the highlands Herzegovina. Arch dam is a cultural-historical monument and it is under the protection of the State. Serbian despots. for the irrigation of the Gacko field. It was built from the stone from Gacko and the ashes of the lava from Vesuvius as the connective material. The region has at its disposal numerous natural and antropogenuous values that offer the possibility for development of various kinds of tourism. known for their hospitality. Middle and the Upper town. There are 1404 objects at 234 localities from the Roman period. This region is rich in river flows.

dok razvoj sportsko-rekreativnog turizma uvjetuje planina Vlašić. rekreirati. biser aktivnog odmora S rednjobosanski kanton. te odakle ćete ponijeti lijepe uspomene zbog kojih ćete se zasigurno ponovo vraćati. društvenih i drugih resursa ali i zahvaljujući izuzetnom geoprometnom položaju. . gdje se možete odmoriti. svakako predstavlja jedinstvenu • i cjelovitu turističku destinaciju sa nizom mikro-lokaliteta i turističkih atrakcija koje vrijedi posjetiti. kušati srednjobosanske specijalitete.Srenjobosanski kanton Razvoj tranzitnog turizma Srednjobosanskog kantona uvjetovan je geografskim položajem. Turistička mapa Srednjobosanskog kantona Tourist map of Central Bosnian Canton 10 Turizam BiH • listopad 2009. koji Srednju Bosnu povezuje sa značajnim putnim pravcima. na osnovu mnogobrojnih prirodnih. privrednih.

while the development of the sports and recreational tourism is determined by the Vlašić Mountain. take recreation. Jajce Nihad Korić Tourism BiH • October 2009 10 . but also the exceptional geo-traffic position that connects Central Bosnia with important roads. ased on numerous natural. Central Bosnian Canton surely represents a unique and complete tourist the pearl of active rest B destination with the line of micro-localities and tourist attractions worthy of visiting. where you can rest. social and other resources. taste Central Bosnian specialties and the place from which you’ll take nice memories and because of it you’ll come back again for sure. economic.Central Bosnia Canton The development of transit tourism of Central Bosnia Canton is determined by the geographical position.

brojni vladari domaćeg i stranog plemstva.000 stanovnika. te iz Bugojna za pravac Livno -Split). zemni plin. . te građevinski materijali. Sa ukupnom površinom koja iznosi 3 199 km² i planinsko-kontinentalnom klimom. Prokoško. Osim toga. bakra. Kao najvažnija grana poljoprivrede dominira stočarstvo. Ovo veoma važno raskršće bosanskohercegovačkih pa i evropskih puteva na različite načine privlači mnogobrojne turiste. koze i konji. koju je moguće posjetiti tokom cijele godine. drvne i kožne industrije. povrće i krmno bilje. nauke. dajući upečatljiv štih ovom području. ovce. Srednjobosanski kanton zauzimajući 12. rude gipsa. Srednjobosanski kanton raspolaže i sa više značajnih industrijskih kapaciteta u oblasti metaloprerađivačke. Na području Srednjobosanskog Stari grad Travnik Old Town Travnik 10 Turizam BiH • listopad 2009.000 hektara. gdje se i nalaze važna urbana naselja. te se na području Kantona nalazi sedam jezera: Plivsko. Hodžića). gdje živi i djeluje oko 270. a najviše se uzgajaju goveda. Najznačajnije komunikacije protežu se dolinama rijeka Lašve i Vrbasa. a pri tom iskoristiti svoj boravak za razgledanje i upoznavanje bogate prošlosti. termalne i mineralne vode). čemu su svjedoci i brojne utvrde i druga zdanja na obroncima planina i obalama rijeka. rude kvarcita. Uz vegetaciju srednjoevropskog karaktera na ovom području se mogu pronaći i neke tipične vrste južne flore. Centralni geografski položaj Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna povezuje tranzitne pravce sjeverozapad-jugoistok (Bihać-Travnik-Sarajevo-Goražde) i sjeveroistok-jugozapad (Tuzla– Zenica–Travnik–Bugojno–Mostar–Ploče. Radovan. olova i cinka. kulture i prirodne baštine. Zanasovići. mrki ugalj.Geografsko je jezgro Bosne i Hercegovine. rude aluminija-boksit. uvezana svojim općinama privredno. te se svakako na licu mjesta uvjeriti zašto Srednja Bosna nosi epitet „Turističkog bisera aktivnog odmora“. a obuhvata slivove rijeka Vrbasa. kulturno i historijski. žive. na prostoru od 325. U oblasti poljoprivrede preovladavaju žitarice. kroz svoje po• hode imali su potrebu da se zadrže u Srednjoj Bosni. a po zoogeografskom karakteru Srednja Bosna pripada srednjoevropskom alpskom pojasu uz postojanje endemskih vrsta. odnosno Neum. oduvijek se ponosila velikanima na polju kulture. Srednja Bosna. umjetnosti i sporta. Lašve i Lepenice. Ždrimačka. Privredni resursi koji se nalaze na ovom području su veoma različiti i značajni kako za Srednjobosanski kanton tako i za cijelu Bosnu i Hercegovinu (lignit. koji svjedoče o prošlim vremenima. Na osnovu darežljivosti prirode i kulturno-historijskog blaga u Srednjobosanskom kantonu tokom vremena razvili su se razni oblici turizma. (Veliko Ždrimačko. hematiti i limoniti. tradicije. ponosan je na svojih 12 općina od kojih svaka posjeduje niz oblika selektivne turističke ponude sa specifičnim destinacijama. Pasje.S rednjobosanski kanton . Srednjobosanski kanton predstavlja sasvim ugodno područje i atraktivnu turističku destinacija. Srednjobosanski kanton je bogat vodama. rude željeza-magnetit.1% površine Federacije BiH.

but also to the ingenuity and hospitality of the people in the area of Central Bosnian Canton the mountain tourism is present through the whole year. quartzite. Zanasovići. Central Bosnian Canton has also a number of important industrial capacities in the field of metal-working. goats and horses are bred the most.000 people live and work. very important Bosnia and Herzegovina and European crossroads attracts numerous tourists in many ways. Central geographical position of the Central Bosnia Canton connects the transit routes northwest – southeast (BihaćTravnik-SarajevoGoražde) and northeast – southwest (Tuzla-Zenica-Travnik-Bugojno-Mostar-Ploče. many rulers of the foreign and local nobility had the need to stay for a while in Central Bosnia during their campaigns. As the most important agricultural branch dominates the cattle-breeding. The most important roads go through the valleys of the Lašva and Vrbas Rivers where the important urban places are also placed. The visitors can use their stay here for seeing the sights and learning about the rich history. Thanks to the natural potentials and cultural-historical characteristics. science. wood and leather industry. has always been proud of its great men in the field of culture. Central Bosnia. Prestigious award “The Silver Snowflake” that Vlašić got as the best ski centre in the former state speaks about the benefits and beauty 109 Tourism BiH • October 2009 . Central Bosnia Canton is rich with water. Lašva and Pecanje na brzacima • Fishing on rapids Lepenica. Prokoško. Mountain tourism is especially recognized after XIV Winter Olympics in Sarajevo.pearl of the active rest”. arts and sports. hematite and loess. Pasje. 1984. and according to the zoo-geographical characteristics CenTaking up 12. connected with its municipalities in economy. thermal and mineral waters). culture and history. Beside the vegetation of middle European characteristics one can find some typically southern species of flora. where about 270. Vlašić was known for international competition “Vlašić Europe Cup” where competitors from 10 European countries. when our ski-centre “Vlašić” at Bobanovac on the mountain Vlašić was spare sports acclimatization centre. ores of gypsum. copper. sheep. Economic resources in this area are very different and important for Central Bosnia and the entire Bosnia and Herzegovina also (lignite. so since 1977 till 1990. culture and natural heritage and find out at the spot why Central Bosnia holds the epithet of the “Tourist tral Bosnia belongs to the middle European Alpine strip with some endemic species. which is witnessed by numerous forts and other buildings at the tops of the mountains and on the river banks.1 % of the area of the Federation of BiH extended across 325. aluminiumbauxite. Central Bosnia Canton is very pleasant region and attractive tourist destination for visiting during the whole year. Besides. vegetable and forage crops prevail. and construction materials. tradition. mercury. This. coal.199 square km and mountainous – continental climate. iron-magnetite.000 hectares. natural gas. Central Bosnian Canton is proud of its 12 municipalities out of which each has the number of the types of the selective tourist offer with particular destinations. and from Neum to the route Livno-Split). Radovan. Ždrimačka (Big Ždrimačko. Neum. and cattle. With the total surface of 3. and it embraces the confluences of the rivers Vrbas. thus giving it a distinct atmosphere. lead and zinc. and there are seven lakes at the area of the Mrki medvjed • Bear Canton: Plivsko. And in the field of agriculture the corn. This beauty of Travnik has gained much recognition. Hodžića). because the visitors are offered various favourable conditions during the summer and the winter season. Based upon the generosity of the nature and culturalhistorical treasure in the Central Bosnian Canton different kinds of tourism developed during the time. Japan and USA participated on 90 meter ski-jump.

Rostovo i dr. Ova travnička ljepotica je više puta dobijala priznanja.. godine. kojim se Vlašić Poslovno središte Viteza • okrunio. učestvovali takmičari iz 10 evropskih zemalja. pohodi na Rostovo i Vlašić uz prelijepu rijeku Ugar. Pomenute planine predstavljaju jedinstvenu i savremenu cjelinu sa velikim brojem vikendica. pored Vlašića ponosan je i na planinski masiv Vranice.. u kojem su na 90-metarskoj skakaonici. kada je i naš ski-centar „Vlašić“ na Babanovcu na planini Vlašić imao status Rezervnog sportskog aklimatizacijskog centra. vožnju bicikla. a gdje postoji i više manjih skijališta sa pratećim objektima kao što su Vran kamen (Brusnica). boardinga. zmajarenje. Zimskih olimpijskih igara u Sarajevu. Busovačke staje. kao najbolji ski centar u bivšoj državi. košarka) i objekti slične namjene predstavljaju redovan ekvipment planinskih centara ove namjene. godine do 1990.motela i pansiona. Ljetni sportovi na uređenim i prirodnim terenima. Pridolci. Ranče i druge planine također predstavljaju značajne destinacije iz ove oblasti turizma. brdski biciklizam. Zabrđe. Semešnica. O pogodnostima i ljepotama ove planine govori i prestižno priznanje „Srebrena pahuljica“. sportske igre (fudbal. te odlazak na Kraljicu i na vrh Paljenik (1963 m/n) samo su mali dio u širokoj lepezi. u kojem leži Prokoško jezero koje posjetitelje očarava svojom ljepotom. turno skijanja i mnogih drugih sportskih i rekareativnih aktivnosti. Planinski turizam na našem području je prepoznat. Ljubiteljima planinarenja i prirodnih ljepota srednjobosanske planine Bussines centre of Vitez 110 Turizam BiH • listopad 2009.. Bitovnja. ali i snalažljivošću i gostoljubivošću domaćina. među koje se ubrajaju i paraglajding. Na našem području oblike rekreacijskog planinarstva moguće je upražnjavati u svakoj bližoj okolini. jer se posjetiteljima nude razne pogodnosti tokom i ljetne i zimske sezone. Planinarenje. igrališta za tenis. odlazak na njen najviši vrh Nadkrstac (2110m/n). Kruščica. izleti. sankanja. Koprivnica. koji zadovoljavaju evropske standarde hotelijerstva. noćnih provoda. Srednjobosanski kanton. planinski turizam zastupljen je svih 365 dana u godini. odbojka. snow safarija. hotela. šetnje najljepšim predjelima Vranice. Japana i SADa. staze za šetnju. onoga što naše planine nude. ali i za mnoge sadržaje poput noćnog skijanja. 1984. Inač. Na području srednjobosanskih planina postoje mogućnosti za bavljenje raznim oblicima sporta i rekreacije. te se stvore uslovi za alpsko i nordijsko skijanje. Vlašić bio poznat i po internacionalnom takmičenju „Pokal Vlašić Evropa Kup“. te je tako od 1977. posebno nakon XIV. koturaljki. Posebno je lijepo na našim srednjobosanskim planinama kada nastupe zimski mjeseci. . godine.kantona zahvaljujući prirodnim potencijalima i kulturno-historijskim značajkama.

Diversity of the natural vegetation of forests and other available natural resources provide ideal conditions for breeding. mausoleums. when the conditions for Alpine and Nordic skiing are made. Busovačke staje. John in Podmilačje near Jajce. walking. and in that way fulfilled their need for spirituality and practicing religion. hotels. when pilgrims from various regions come and gather. Mountaineering. Pavlovica. Today. Numerous drawings and images of hunters and haunt on stećaks (standing tombstones) and names given to some places by huntinggrounds witness about the ancient presence of hunting in the area of Central Bosnian Canton so hunting tourism represent important tourist offer in this area. Rostovo etc. then going to Kranjica. walking over the most beautiful parts of Vranica. In our area it is possible to practice all types of recreational mountaineering in all of the sur- roundings. Ugra. Besides the trend of modern tourism. Mentioned mountains represent a unique and modern unit with numerous weekend cottages. It is especially nice on our Central Bosnian mountains during the winter months. going to its highest peak Nadkrstac (2110 m).of this mountain. Busovača mountains. Kruščica. because they have offer suitable for every season of the year. Colourful mosque and Jesuitical secondary school in Travnik Moslem monastery in Vukelići and Oglavak near Fojnica and numerous mosques. one of the oldest forms of travelling – pilgrimage. Ranče and other mountains also represent important destinations in this field of tourism. i. Vranica. In the area of Central Bosnian mountains there are possibilities for practicing different kinds of sports and recreation like paragliding. there are many centres and destinations of religious and traditional tourism that represent rich religious and traditional inheritance based on which religious tourism developed in these centres so we can say that Central Bosnian Canton has a rich treasury of religious and traditional tourism. Kozica. sport games (football. Numerous clean rivers and lakes. Zabrđe. Central Bosnian Canton is also proud of mountain massif Vranica where is the Prokoško Lake situated. Thanks to the long-lasting tradition of hunting and existence of many hunting clubs that work in Central Bosnian Canton. walking to Rostovo and Vlašić by the beautiful river Ugar. huchen. Mountain wide spaces of Vlašić. Pliva. there were people who made pilgrimages. mountain cycling…Central Bosnian mountains make a true pleasure for body and soul to the lovers of mountaineering and natural beauties. wolf. and in that way satisfy their spiritual needs. The anglers are proud of catch of brown trout. jaunt. Vrbas. rich flora and fauna make Central Bosnian Canton a well known and appreciated destination for fishing and developing the fishing tourism. Gole mountains. tour skiing and lots of other sports and recreational activities. roe-buck. boarding. which enchants the visitors with its beauty. boar…). Lašva. in this area. Fojnica. hang-gliding. Semešnica. but also because of natural potentials. snow safari. Bila. and are also attractive during the whole year. etc. motels that comply with the European standards of hotel industry. Jasenica. to peak Paljenik (1963 m) are just a small part in the range of the things our mountains have to offer. Bitovnja. roller-skating tracks. suitable climate conditions. basketball) and buildings for similar purposes represent regular equipment of the mountain centres. long before the idea of tourism had defined completely. and there are also a number of smaller ski slopes with supporting buildings like: Vran kamen (Brusnica). Summer sports on arranged and natural grounds. Koprivnica. Besides Vlašić. but also for lot of other purposes like night skiing. grayling. lynx. With its rivers. Semešnica. chamois. tennis courts.e. volley-ball. growth and develop of game in the area of our Canton. Inač. fox. night fun. Since the ancient times and the motives for travelling. churches. Raduša and others are habitats of big and other game (bear. Pridolci. visited interesting places that they inherited from their predecessors or other cultures and civilisations. Central Bosnia represent an attractive area of tour111 Tourism BiH • October 2009 . Lepenica. Forests in the area of central Bosnian Canton belong to the hunting-productive areas. cemeteries and other forms of religious inheritance are just part of what is situated the area of Central Bosnian Canton. there are huge preconditions for development of rich and high quality hunting tourism in our area. is also developing here. cycling. sledging. Spiritual culture of Central Bosnia is first of all reflected in the biggest European Moslem meetingplace “Ajvatovica” near Donji Vakuf as well as in the celebration of catholic holiday of St.

Turizam BiH • listopad 2009. zastupljenih na području Srednjobosanskog kantona posebno je razvijena specifična vrsta turizma banjsko-lječilišni odnosno zdravstveni turizam. te lovni turizam svakako predstavlja značajnu turističku ponudu ovog kraja.. Fojnici i Gučoj Gori. Prokoško i Plivska jezera bogata su jezerskom pastrmkom i šaranom. te mnogobrojne džamije. Kozicom. Na ovom području ribolovci se ponose ulovom potočne pastrmke. mladice. kod Jajca. U Srednjobosanskom kantonu postoji više prepoznatih ljekovitih vrela i izvora. Prirodni resursi. divokoza. Planinska prostranstva Vlašića. trenutno je u samim začecima. . Šarena džamija i Isusovačka gimnazija u Travniku. Ugrom. Srednja Bosna sa svojim rijekama. robne kuće. Plivom. kada hodočasnici dolaze iz raznih krajeva i tu se okupljaju.. Bilom. o čemu svjedoče narodna predanja. Lašvom. Srednjobosanski kanton svrstavaju u poznatu i cijenjnu destinaciju za upražnjavanje i razvoj ribolovnog turizma. Raduše i drugih staništa su visoke i druge divljači (medvjed. Danas postoji mnogo centara i destinacija vjerskog i tradicionalnog turizma koji predstavljaju bogatu vjersku i tradicionalnu ostavštinu. pogodni klimatski uslovi.) Mnogobrojne čiste rijeke i jezera.pričinjavaju istinski užitak za dušu i tijelo. Pavlovice. mnogo prije nego što se potpuno profilirao pojam turizam. Atik džamija u Fojnici. bogata flora i fauna. koji su preuzeli vodeće mjesto u ovoj oblasti turizma u Bosni i Hercegovini. Banje na našem području u blizini termalnih i mineralnih voda prepoznate po ljekovitim svojstvima prerasle su u prave turističke centre. na osnovu koje se u tim središtima razvio vjerski turizam. Duhovna kultura Srednje Bosne najprije se ogleda u najvećem evropskom muslimanskom dovištu „Ajvatovica“ kod Donjeg Vakufa. Semešnice. turbeta. koja su naslijedili od prethodnika ili drugih kultura i civilizacija. koja djeluju na prostoru Srednjobosanskog kantona. Kiseljaku i drugim gradovima u našem Kantonu svakodnevno pohode turisti iz cijele Bosne i Hercegovine. postoje ogromni preduslovi za razvoj kvalitetnog i bogatog lovnog turizma na našem području. a atraktivne su tokom cijele godine. butici i prodavaonice sa velikim izborom robe i povoljnih cijena redovno mame mnogobrojne posjetitelje. Gole planine. postojali su ljudi koji su hodočastili. Poznati zdravstveni centri moderni i specijalizirani za banjsko-lječilišni turizam u Kantonu. ali i šire. kao i po obilježavanju katoličkog praznika Sv. Jasenicom. Od najstarijih vremena i motiva za putovanja. Tekije u Vukelićima i Oglavku kod Fojnice. Raznovrsnost 112 prirodnog rastinja šuma i drugi dostupni prirodni resursi pružaju idealne uslove za uzgoj. vepar.. te na taj način zadovoljavaju svoje duhovne potrebe. Zahvaljujući dugotrajnoj tradiciji lova i postojanja mnogih lovačkih društava. Pored trenda modernog turizma ovdje se njeguje i razvija jedan od najstarijih oblika putovanjahodočašćenje. groblja i drugi oblici vjerskog naslijeđa samo su dio onoga što se nalazi na području Srednjobosanskog kantona. ali i zbog zastupljenih prirodnih potencijala. svjetski moderni centri.ribolovne ponude. Ive u Podmilačju. ris. te dati nazivi predjelima po određenim lovištima svjedoče o davnom postojanju lova na području Srednjobosanskog kantona. Franjevački samostani u Kreševu. nalaze se na području općina Fojnice („Reumal“. Trgovačke centre u Vitezu. izvori termalnih i mineralnih voda i ljekovitog blata još od dav- nina su se koristili za razvoj lječilišta i zdravstvenog turizma. Fojnicom. jer posjetiteljima nude ponudu primjerenu svakom godišnjem dobu sa različitim sadržajima. lipljena. odnosno posjećivali zanimljiva mjesta. Vrbasom. pa stoga možemo reći da Srednjobosanski kanton baštini bogatu riznicu vjerskog i tradicionalnog turizma. predstavlja atraktivno područje turističko. srndać. Mnogobrojni crteži i prikazi lovaca i lova na stećcima.. ali predstavlja budućnost razvoja turizma.. Zbog postojanja veoma korisnih svojstava termomineralnih i mineralnih voda. „Aquareumal“) i Kiseljaka. vuk. Busovačke planine. lisica. Zastupljene šume na području Srednjobosanskog kantona spadaju u lovnoproduktivne površine. Lepenicom. te na taj način ispunjavali svoju potrebu za duhovnošću i prakticiranjem vjere. Ruralni turizam na našem području predstavlja veliki neiskorišteni potencijal. crkve. Shoping turizam na području Srednjobosnaskog kantona je izuzetno prepoznat. Vranice. rast i razvoj divljači na prostoru našeg kantona. Izgrađeni po uzoru na evropske modele.

springs of thermal and mineral waters and curative muds ever since the ancient times have been used for development of the sanatoriums and health tourism. about hundreds of • Pliva falls in Jajce Slapovi Plive u Jajcu Tourism BiH • October 2009 113 . world modern centres. Cultural-historical heritage of Central Bosnian Canton Central Bosnia is proud of its cultural-historical heritage. health tourism. Shopping malls in Vitez. Because of the presence of very useful features of thermo-mineral and mineral waters represented in the area of Central Bosnian Canton. Spas near thermal and mineral waters in our area. i. Natural resources. Rural tourism in our area represents great unexploited potential and is in the very beginning at the moment. are visited by tourists from entire Bosnia and Herzegovina and broader every day.ist-fishing offer. Famous health centres. This area is the place from which many important events and documents originate. The data about the existence of over 1000 stećaks from medieval Bosnia with the necropolises with 100 stećaks. Shopping tourism is highly recognized in the area of Central Bosnian Canton. and also many important persons. Kiseljak and other towns in our County. “Aquareumal”) and Kiseljak. a specific type of tourism had devel- oped – watering-place health resort. that have taken the lead role in this field of tourism in Bosnia and Herzegovina are placed in the municipality of Fojnica (“Reumal”.e. Prokoško Lake and Pliva Lakes are rich with lake trout and carp. There is a number of recognized curative springs and wells in Central Bosnian Canton witnessed by popular tradition. modern and specialized for spa-sanatorium tourism in our Canton. Built on the European model. boutiques and shops with great variety of goods and favorable prices attract numerous visitors. supermarkets. but it represents the future of the development of the tourism. recognized by curative features have developed into a real tourist centres.

Jajce i dr. stoljeća. Svaki grad u Srednjobosanskom kantonu sam priča svoju priču iz davnina. ali su također iznjedrene i mnoge znamenite ličnosti. ranohrišćanske bazilike Oborci. te srebrni novac Ilira (Apolonie) pronađen na području Kaonika. Ovo područje predstavlja pozornicu. obilježilo je naseljavanje ovog kraja. n.n. citadela). koje uz sebe vežu brojne legende. pronađen u naselju Pod. stoljeća. Na ovom tlu pronađen je najstariji pisani spomenik na bh tlu (umbro-etrurski natpis na posudi iz VI. Samo podaci o postojanju preko 1000 stećaka iz srednjovjekovne Bosne sa nekropolama od po 100 stećaka. stoljeća. gdje postoje ostaci soba u stijenama i katoličko groblje. srednjovjekovna tvrđava. utvrda Hum. Drvena džamija..st.e. a potiče iz XVI. turbe Abdul-Mumina Šljivića.) te franjevačkim samostanima u Fojnici i Kreševu i mnogim drugim kulturnohistorijskim tragovima upućuju na zaključak da se radi ne samo o vrijednim dokumentima i predmetima već i o bogatoj prošlosti. Sulejmanbegova džamija u centru naselja. Bogat je kulturnohistorijskim spomenicima i jedan je od najbolje očuvanih srednjovjekovnih gradova. Najznačajniji kulturno-historijski objekti kojim se ponosi busovački kraj su: grad Medvjedgrad iz XII. Tvrđava (kastel. misteriozne katakombe. stoljeća. sa posebnom ornametikom i estetskom vrijednošću (nalaz star oko 1000 g. Na području samog grada pronađeno je dosta ostataka iz rimskog perioda. Grad Donji Vakuf nalazište je turbeta Mejtaš Mehmed-paše Miralema. a nalaze se pod zemljom. p. koju je podigao graditelj Jajca. . na kojoj su nastali mnogi važni događaji i dokumenti. Na području Jajca pronađene su mnoge značajne kulturno-historijske znamenitosti. grad iznad Putiša iz XIII.-XV. stotine arheoloških 11 iskopina i nalaza skupljenih u muzejima (Travnik. stoljeća p. pa je tako grad Travnik kroz historiju poznat kao sjedište bosanskih vezira. stoljeća i Terhušin mlin. Kastela na planini Zahor. odnosno „muzej pod vedrim nebom“ njeguje više od 22 nacionalna spomenika. koji je najstariji spomenik u Jajcu i potiče iz 4. što svjedoče grobovi starih Ilira u dolini rijeke Kozice. ali i stvaralačkoj radinosti ljudi ovoga kraja. te brončani mač iz Velikog Mošunja. Neolitsko doba.). U fojničkom kulturno-historijskom naslijeđu značajno mjesto zauzi- Turizam BiH • listopad 2009. od posuđa i nadgrobnih ploča do carskog novca. ŠejhSulejmanovo turbe. među kojima se posebno ističu hram boga Mitre. kod Bugojna). te predstavljaju hram i podzemnu grobnicu posljednjeg bosanskog kralja. nekropole stećaka u Starom Selu.Hotel Vlašić • Hotel Vlašić • Bosnian ćevap Bosanski ćevapi Kulturno-historijska baština SBK/KSB Srednja Bosna je ponosna na svoju kulturno-povijesnu baštinu. e. Medvjed kula. Kraljevski grad Jajce. te kao rodno mjesto nobelovca Ive Andrića. Stećak Radojici Biliću iz 14. koje potiče iz 18.

Jajce. C. 13 incunabula. fortHum.. In Fojnica’s cultural-historical heritage a remarkable place take the mosque Atik built in 1551..archaeological excavations and finds collected in the museums (Travnik. mysterious catacombs. The most important cultural-historical buildings that Busovača area is proud of are: Medvjedgrad from XII ct. and creative activity of the people of this region. three Moslem monasteries of Našibendijski order . and many other cultural-historical traces suggest the conclusion that the word is about not only valuable documents and objects. and Ahdnama. The town of Donji Vkuf is a finding site of domed burial site of Mejtaš Mehmed-pasha Miralem from 18 ct. mostly case shaped. citadela). necropolis of stećaks in Staro Selo.. where are 40. The royal town Jajce – “museum under the open sky” cares for 22 national monuments. In the area of Gornji Vakuf there were numerous medieval stećaks found. where are the remains of rooms in the stone and a Catholic graveyard left.000 books from all fields of world and religious literature. It is rich in cultural-historical monuments and is one of the most preserved medieval towns. B. Stećak for Radojica Bilić from 14 century and Terhuša’s mill.. a town above Putiš from XIII-XV ct. Medvjed (Bear) tower.) were found in this area. found in Pod. the oldest monument in Jajce and comes from 4 ct. near Bugojno).. and bronze sword from Veliki Mošunj with special ornaments and aesthetic value (about 1000 years B. a medieval fortress built by the builder of Jajce. Wooden mosque. Each town in Central Bosnian Canton tells its ancient story. among which especially prominent is the temple of god Mithras. etc. which have many legends connected with them. but also a rich past. In the area of the town itself lot of Roman remains was found: from pottery to Samostan u Fojnica • tombstones and imperial money.) and Franciscan monasteries in Fojnica and Kreševo. placed under the ground. Fortress (kastel. so the town of Travnik is known through the history as the centre of Bosnian viziers and as the birth place of Nobel Prize-winner Ivo Andrić. and there are Monastery in Fojnica Tourism BiH • October 2009 11 . Castle on the mountain Zahor. one of the oldest law documents in Europe. and represent the temple and an underground tomb of the last Bosnian king. domed burial site of Šejh-Sulejman… Population of this area marked the Neolithic period what is witnessed by the graves of ancient Illyrians in the valley of the Kozica River and silver coins of Illyrians (Apolonie) found in the area of Kaonik. C. Fojnica’s coats of arms. early Christian basilica Oborci. Franciscan monastery known for its library and museum. kept. domed burial site of AbdulMumin Šljivić. Many important cultural-historical sights were found in the area of Jajce. The oldest written monument in Bosnia and Herzegovina (umbra-Etruscan inscription on a vessel from VI ct. Sulejmanbeg’s mosque in the centre of the place from XVI ct.

Skijaški sportski centar na Vlašiću maju džamija Atik, izgrađena 1551. godine, tri tekije nakšibendijskog reda, Franjevački samostan poznat po svojoj biblioteci i muzeju, u kojem se čuva oko 40 000 kjiga iz svih oblasti svjetske i religiozne literature i incunabule, njih trinaest, fojnički grbovnik, te jedan od najstarijih dokumenata o pravima na evropskim prostorima. „Ahdnama“. Na području Gornjeg Vakufa pronađeni su mnogobrojni srednjovjekovni stećci, uglavnom sandučasti, a ima ih preko 580. Kreševo je u historiji poznato po drevnom franjevačkom samostanu, koji se prvi put spominje sredinom XIV. stoljeća, a Kameni most u selu Vranci predstavlja najstariji sačuvani objekat sa autentičnim izgledom i neodređenim vremenom njegove gradnje. Historijsko gradsko područje Kreševo proglašeno je nacionalnim spomenikom BiH. Kiseljak, kao važno tranzitno mjesto, prije svega je poznat po svojoj tradiciji iskorištavanja mineralne i termalne vode, radioaktivnog blata i radioaktivnog plina, što ga je i svrstalo u sam vrh banjskolječilišnog turizma. Od najvažnijih
11

Skiing sports centre on Vlašić kulturno-historijskih spomenika i nalaza na području Viteza izdvajaju se: Brončani mač (X. stoljeće stare ere), ostaci ranokrščanske bazilike u Malom Mošunju, Rimski most, brojni ostaci koji ukazuju da je na području općine Vitez postojalo veliko i značajno rimsko naselje Bistua Nova – Mali Mošunj. Na području Srednjobosanskog kantona se nalaze mnogi raznovrsni oblici smještajnih i ugostiteljskih objekata, od hotela, motela, pansiona, prenoćišta, restorana, kafića, ćevabdžinica, ašćinica do velikih modernih jedinstvenih centara. Pored vrijednih kulturno-historijskih značajki i bogatih prirodnih potencijala, poznatih velikana i znamenitih ličnosti, Srednjobosanski kanton je također prepoznat i po svojoj gastronomskoj ponudi. Tajne travničkih ćevabdžija ostaju iza njihovih vrata, ali redovno privlače mnoge turiste i domaće stanovništvo, koji se stalno vraćaju po nove porcije. Također spravljanje travničkog sira, koji je postao poznat i cijenjen i u svijetu, prenosi se generacijama i ne gubi svoju kvalietu, te i dalje nosi epitet jednog od najboljih sireva. U gastro ponudi grada Kiseljaka poznate kiseljačke pogačice punjene kajmakom mnogim posjetiteljima priušte slasne užitke. Posjetiteljima na cijelom području Srednjobosanskog kantona uglavnom se poslužuje hrana karakteristična za naše podneblje, ali svakako pored domaćih gastronomskih specijaliteta na stolovima se nude i specijaliteti europske kuhinje. Naši ugostitelji su poznati kao dobri domaćini, te će vam svakako između ostalog ponuditi i čašicu dobre domaće rakije, proizvedene na području Kantona. Srednjobosanski kanton, na osnovu mnogobrojnih prirodnih, privrednih, društvenih i drugih resursa ali i zahvaljujući izuzetnom geoprometnom položaju, koji Srednju Bosnu povezuje sa značajnim putnim pravcima, svakako predstavlja jedinstvenu i cjelovitu turističku destinaciju sa nizom mikrolokaliteta i turističkih atrakcija koje vrijedi posjetiti, gdje se možete odmoriti, rekreirati, kušati srednjobosanske specijalitete, te odakle ćete ponijeti lijepe uspomene zbog kojih ćete se zasigurno ponovo vraćati.

Turizam BiH • listopad 2009.

over 580 of them. Kreševo is known in the history for its old Franciscan monastery, first mentioned in the middle of XVI century, and Stone Bridge in the village of Vranica is the oldest preserved building with the authentic looks and undefined period of construction. Historical town area of Kreševo is declared a national monument in Bosnia and Herzegovina. Kiseljak, an important transit place, is first of all known for its tradition of using mineral and thermal waters, radioactive muds and radioactive gases what has put it in the very top of the spa-sanatorium tourism. In the area of Vitez the most important cultural-historical monuments are: Bronze sword (X ct. B. C.), remains of the early Christian basilica in Mali Mošunj, the Roman bridge, numerous remains which indicate that there was a big and important Roman settlement Bistua Nova – Mali Mošunj in the area of the municipality of Vitez. Lovci na Vlašiću •

In the area of Central Bosnian Canton there are various kinds of accommodation buildings and inns, hotels, motels, boarding houses, hostels, restaurants, cafés, kebab restaurants, and big modern multiple centres. Besides the valuable culturalhistorical characteristics and rich natural potentials, renowned people, Central Bosnian Canton is also known for its gastronomic offer. The secrets of Travnik’s ćevap makers stay behind the doors, but regularly attract many tourists and domicile population who keep coming back for more of it. Also the preparing the Travnik cheese, which has became well known in the world, is passed on generations and doesn’t loose its quality, and has the epithet of one of the best cheeses. In Kiseljak’s gastro offer famous Kiseljak’s small pogača (sweet bread) filled with cream is a delicious pleasure for everyone.

Mostly food characteristic for our region is served to the visitors in entire central Bosnian Canton, but also besides domestic gastronomic specialties, European specialities are offered. Our restaurateurs are known as good hosts, so they shall offer you among other things, a glass of good homemade brandy, produced in our Canton. Based on numerous natural, economic, social and other resources, but also to exceptional geo-traffic position that connects Central Bosnia with important roads, Central Bosnian Canton surely represents a unique and complete tourist destination with the line of micro-localities and tourist attractions worthy of visiting, where you can rest, take recreation, taste Central Bosnian specialties and the place from which you’ll take nice memories and because of it you’ll come back again for sure.

Hunters on Vlašić

Tourism BiH • October 2009

11

Županija Zapadnohercegovačka
Grgo Mikulić

Prirodna raznolikost, bogatstvo izvora pitke vode, riječnih tokova i jezera, čine ovu županiju uistinu oazom i biserom u kamenu.
sim geografskog položaja i okruženja, blizine mora, Međugorja, izgradnjom Jadransko-Jonskog koridora kao i koridora VC, autoputa Budimpešta – Ploče, završetkom prometnice Posušje – Jablanica, rješenjem pitanja odlaganja krupnog i sitnog otpada kao i izgradnjom prečistača za fekalne vode i inače kvalitetnijom zaštitom okoliša, stvorit će se preduvjeti za razvoj, osim zimsko-sportskog i osobito svih vrsta selektivnog turizma u Županiji: avanturistički (paraglaiding, planinski motorizam, alpinizam, rafting), rekreativni (planinarenje i biciklizam), kulturni turizam (kulturne ture), enogastro turizam (vinske ceste, staze sira, putovima zdrave hrane), ruralnog turizma (tradicijska seoska gospodarstva), vjerski i hodočasnički turizam (Međugorje, Samosatan Humac, Franjevački samostan u Širokom Brijegu, Zavod Svete Obitelji, Kedžara).
11

O

Kravica ljeti

Kravica ljeti

Turizam BiH • listopad 2009.

oenological-gastro tourism (wine routes. recreational (mountaineering and cycling). B esides the geographical position and surroundings. building the filter for the faecal materials and the quality environmental preservation. river flows and lakes make this Canton a true oasis and a pearl in the rock. mountain motorcycling. rafting). religious and pilgrimage tourism (Međugorje. building the road Posušje-Jablanica. rural tourism (traditional rural farms). with the construction of Adriatic-Ionian corridor and the corridor VC. alpinism. the requirements for the development of all types of the selective tourism in our County. Franciscan monastery in Široki Brijeg.West Herzegovina Canton Oasis in the rock Natural diversity. wealth of potable water springs. closeness of the sea and Međugorje. 119 Tourism BiH • October 2009 . the superhighway Budapest-Ploče. Holy Family Institute. healthy food roads). cheese paths. the monastery Humac. solving the problem of waste disposal. Kedžara). cultural tourism (culture trips). not only the winter-sports tourism. shall be formed: adventurous (paragliding.

odnosno jugozapadu BiH. nezahvalan posao. godine imala je 86000 stanovnika. oko 95000 stanovnika. Južna granica Županije udaljena je od Jadranskog mora tek 15-ak kilometara zračne linije. Najjužniji dio Županije (dolina rijeke Trebižat) polazi već od 30 m nadmorske razine da bi u svom sjevernom dijelu dosegla do čak 2228 m nad morem ( najviši vrh Čvrsnice Pločno). prolazi kroz obje navedene županije. političke. još i na području Hercegovačkoneretvanske i Hercegbosanske Županije. Danas. Kata church in Grude Izvor rijeke Tihaljine u Peć Mlinima The Tihaljina River in Peć Mlini Krstionica iz V. ono što je nezaobilazno. kulturne. gospodarske. pretpostavlja se. Da je to tako. govoriti o tržištu Županije Zapadnohercegovačke kao zasebnoj cjelini gotovo je nemoguće. stoljeća u Grudama Baptistery from V ct. Županija Zapadnohecegovačka nalazi se na jugu. ili. no ekspanzijom turizma u svijetu javlja se na svoj način i zasićenost klasičnim načinom zadovoljavanja turističkih G Turizam BiH • listopad 2009. Po svojim geografskim karakteristikama ova županija je osobito raznolika polazeći od svog juga ka sjeveru.Mjesto Međugorje nalazi se na području. Tako isto. u regiji Hercegovini. kako zbog svoje veličine tako i zbog svoje prostorne.Tok rijeke Tihaljine . a na sjevernom već prevladava kontinentalna. Zbog toga ćemo govoriti o Županiji Zapadnohercegovačkoj uzimajući u obzir njezine administrativne granice. još bolje.Mlade – Trebižat. niti ljekovitih termalnih izvora). što je tu je. Bosna i Hercegovina je uređena tako kako je uređena i tu se zasada. ukupne površine 1363 km2. a po posljednjem popisu 1991. velikih i atraktivnih povijesnih mjesta. te sjevernim i sjeverozapadnim dijelom na Županiju Hercegbosansku. kada se govori o turističkim potencijalima. Posušje i Široki Brijeg. istočnim i sjeveroistočnim dijelom na Županiju Hercegovačkoneretvansku . bez obzira na to koliko to bio težak ili nezahvalan posao.Park prirode Blidinje nalazi se. No. Znači. osim na području Županije Zapadnohercegovovačke. in Grude 120 ovoriti o turističkim potencijalima Županije Zapadnohercegovačke izolirano od drugih županija u Hercegovini. Klima u južnom dijelu je mediteranska. pa i nacionalne međuovisnosti sa susjednim regijama. Južnim i jugozapadnim dijelom Županija Zapadnohercegovačka se naslanja na Republiku Hrvatsku. koji je po svemu jedinstven. . Grude. ništa ne može promijeniti. Čine je četiri općine: Ljubuški. vrlo je težak i. Geografski položaj Županije i ne čini je Bog zna kako turistički atraktivnom ( nema morske obale. . Ovo dovoljno govori o kolikoj se povezanosti i međuovisnosti tu radi.Crkva sv. kako unutar BiH tako i sa susjednim regijama u Republici Hrvatskoj. ne samo dviju općina: Čitluk i Ljubuški nego i dviju županija: Hercegovačkoneretvanske i Zapadnohercegovačke Županije. ne pripada samo jednoj županiji nego dvjema ili još više njih. Kate u Grudama St. između mnoštva ostalih za ilustraciju navest ću samo tri stvari: . . u ovom trenutku. Sjedište Županije je u Širokom Brijegu.

with the surface of 1363 square km. but with the expansion of the tourism in the world the saturation with the classical way of satisfying the tourist needs appears. among plenty of other: . i. as for the size of it. .e. this doesn’t belong to only one canton but two or more. Today it is estimated about 95. economical. with eastern and north-eastern part against Herzegovina – Neretva Canton and with the northern and north-western part against Herzeg-Bosnian Canton. The same – to talk about the market of West Herzegovinian Canton as a separate unit is almost impossible. Posušje and Široki Brijeg. Ulomak keramike iz Gorice Ceramics fragment from Gorica Pjesnik Antun Branko Šimić Poet Antun Branko Šimić Seoski turizam. no matter how hard this job is.The place Međugorje is located on the territory of two municipalities: Čitluk and Ljubuški. But. For the illustration we shall list just three things. Southern border of this canton is only about 15 km away from the sea in a straight line. the south-west of BiH. . we are where we are. is passing through both mentioned counties.The Park of Nature Blidinje is located not only on the territory of West Herzegovinian Canton. political and even national interdependence with the neighbouring cantons in BiH and even the neighbouring areas in the Republic of Croatia. and two Cantons: Herzegovina – Neretva and West Herzegovinian Canton. Marića gaj Rural tourism. The most southern part of this Canton (The Trebižat River canyon) starts at the altitude of 30 metres to reach 2228 metres in its northern part (the highest peak of Čvrsnica Pločno).000 inhabitants. Geographical position of this Canton doesn’t make it very tourist attractive (no sea coast. It is made up of four municipalities: Ljubuški. By its geographical characteristics. All of this says enough how big is the connection and interdependence. big and attractive historical places nor the curative thermal springs). The centre of the Canton is in Široki Brijeg. with what these areas got their chance in valorisation of their tourist resources.000 inhabitants. thankless work. The West Herzegovinian Canton is located in the south.T o talk about the tourist potentials of the West Herzegovinian Canton isolated from other cantons in Herzegovina or better to say in the Herzegovina region is a very hard and if anything. The climate in the southern part is the Mediterranean and in the northern is the continental. Marića gaj 121 Tourism BiH • October 2009 . Bosnia and Herzegovina is arranged the way it is and in this moment there is nothing to do to change that. the same for its spatial. this canton is especially divers beginning in its south and going to the north. That is why we shall talk about the West Herzegovinian Canton taking its administrative borders into consideration.The Tihaljina-Malde-Trebižat River flow. and according to last census in 1991 it had 86. but also on the territory of Herzegovina – Neretva and Herzeg-Bosnian Cantons. Grude. This means that when we talk about the tourist potentials. cultural. which is unique by lot of things. With its southern and south-western part the Canton is leaned against the Republic of Croatia.

rekreativni (planinarenje i biciklizam). nekropolu u Ledincu. čime su.. Jezero Tribistovo. Kočerinsku ploču iz 1404. Jezero Krenica. Osim geografskog položaja i okruženja. osobito zimskog s mogućnošću razvoja svih vrsta zimskih sportova. Tako bi se u prirodne resurse u Županiji Zapadnohercegovačkoj. kulturni turizam (kulturne ture). nekropole na Kočerinskom polju. Park prirode Blidinje po svojim prirodnim. osim zimsko-sportskog i osobito svih vrsta selektivnog turizma u Županiji: avanturistički (paraglaiding. Stari grad Ljubuški. nekropolu kod Osnovne škole Kočerin. Od kulturnih institucija i ustanova potrebno je spomenuti osobito: . 122 Panorama Širokog Brijega Panorama of Široki Brijeg Izložba babe Penavuše Baba Penavuša’s exhibition Jezero Brina Brina Lake Turizam BiH • listopad 2009. završetkom prometnice Posušje – Jablanica. u Parku prirode Blidinje . stvorit će se preduvjeti za razvoj. tok rijeke koja od svog izvora do ušća u Neretvu mijenja ime pet puta: Vrljika. Matica.Riznicu Franjevačkog samostana u Širokom Brijegu . Blato. st. putovima zdrave hrane). što znači da je to prvi muzej u BiH. rafting). Humačku ploču iz XII. Kedžara). nekropolu Pržine u Ljubuškom. Od povijesnih spomenika vrijedno je spomenuti: krstionicu i baziliku iz V. alpinizam. godine. a onda i planinarskog i izletničkog turizma. stoljeća u Gorici. izvor i tok rijeke Lištice. planinsko područje Kušanovac. Franjevački samostan u Širokom Brijegu.Galeriju „Majka“ i Samostansku knjižnicu na Humcu . Vučipolje. Međugorja. izvor Vrioštice. za valorizaciju svojih turističkih resursa. Uzarićima. Mlade. enogastro turizam (vinske ceste. pa i kulturno – povijesnim resursima. autoputa Budimpešta – Ploče. vjerski i hodočasnički turizam (Međugorje. . Mandin greb . koji bi se mogli i turistički valorizirati. arheološko nalazište Humac. izvor Studenčice. Ričina u Posušju itd. st. Trebižat. s rimskim gradom Mokriskikom u Mokrom kod Širokog Brijega. baziliku iz V.Galeriju „Masna Luka“ u Masnoj Luci. Samosatan Humac. općina Grude . prostor Vir – Zagorje -Zavelim.potreba. je područje s izuzetnim mogućnostima za razvoj turizma. godine. utemeljen 4 godine prije utemeljenja Zemaljskog muzeja u Sarajevu . u prvom redu moglo ubrojiti: Park prirode Blidinje. planinski motorizam. Zavod Svete Obitelji. staze sira. rješenjem pitanja odlaganja krupnog i sitnog otpada kao i izgradnjom prečistača za fekalne vode i inače kvalitetnijom zaštitom okoliša.Franjevačku galeriju Široki Brijeg . Blidinje jezero itd. kanjon Ugrovače. utemeljen 1884. izgradnjom Jadransko-Jonskog koridora kao i koridora VC. i ova područja dobila svoju šansu.Muzej Humac. blizine mora.Akademiju likovnih umjetnosti u Širokom Brijegu. ruralnog turizma (tradicijska seoska gospodarstva).Franjevačku arheološku zbirku u Gorici. Tihaljina.nekropola u Podkrajskom polju. klimatskim.

shall be formed: adventurous (paragliding. Krenica Lake. 10 Kočerin stone from 10 With the construction of Adriatic-Ionian corridor and the corridor VC. near the Elementary school in Kočerin. the spring and the flow of the Lištica River. Kedžara). building the road PosušjeJablanica. founded in 1884. the monastery Humac. Vučipolje. and then the mountain and outing trips. recreational (mountaineering and cycling). in the Park of nature Blidinje. Humac stone from XII century. with the possibility of development of all types of winter sports. healthy food roads). religious and pilgrimage tourism (Međugorje. When we talk about the Park of nature Blidinje. . archaeological site Humac. . Not far off from the lake. Mlade. mountain motorcycling. the canyon of the Ugrovača. the spring of the Vrioštica. the first museum in BiH. in the Vran Mountain there is the cave of the national hero Mijat Tomić and his group.Zavelim. famous among Croats. climatic. Dozens of thousands of visitors come every year at her grave. The Blidinje Lake and Masna Luka with two small lakes have several springs. cultural tourism (culture trips). the superhighway Budapest-Ploče. second one at Polja. Blidinje Lake. Tihaljina.Franciscan gallery Široki Brijeg.The treasury of the Franciscan monastery in Široki Brijeg. rural tourism (traditional rural farms). Blato. especially the winter tourism. Old town Ljubuški. the flow of the river that changes its name five times before it flows into the Neretva: Vrljika. the area of Vir-Zagorje. Uzarići. we can include: the Park of nature Blidinje. with the most attractive one Jasle. basilica from the V century with the Roman town Mokriskik in Mokro near Široki Brijeg. Historical monuments worthy of mentioning: the baptistery and the basilica from V century in Gorica.Kanjon Ugurovače Ugurovača Canyon Kočerinska ploča iz 10. Mandin greb (grave) – the necropolis in Podkraj field. mountain region Kušanovac. . The Park of nature Blidinje with its natural. cheese paths.The Academy of fine arts in Široki Brijeg. solving the problem of waste disposal. founded four years before the National museum in Sarajevo. Studenčica. building the filter for the faecal materials and the quality environmental preservation. In the Park of nature Blidinje Kedžara is located. Among the natural resources of the West Herzegovinian Canton that could be tourist valorised. Cultural institutions worthy of mentioning: . . we must mention necropolises. etc. necropolises in Kočerin. Holy Family Institute. one is located at Bare.Franciscan archaeological collection in Gorica. which is also important because of its graveyard where was. oenological-gastro tourism (wine routes. not only the winter-sports tourism. and cultural-historical resources is the area with exceptional possibilities for the development of tourism.the Humac musem. Trebižat. . .The gallery „Masna luka“ in Masna luka. Matica. necropolis Pržine in Ljubuški. Franciscan monastery in Široki Brijeg. on the road to Kedžara (the locality Stećci).the gallery “Mother” and the monastery library in Humac. rafting). the necropolis in Ledinac. Ričina in Posušje. the requirements for the development all types of the selective tourism in our County. Kočerin stone from XV century. and the third one at Barzonja next to which there are remains of the old medieval town mentioned by king Ostoja in his donation from the year 1404. alpinism. Diva Grabovčeva buried. Tribistovo Lake. Tourism BiH • October 2009 123 . etc. the municipality of Grude.

Spomen s fontanom u središtu u Posušja Monument with the fountain in the centre of Posušje

Nekropola Ričine kod Posušja Ričine necropolis near Posušje

Diva Grabovčeva
12

Jezero Blidinje, Masna Luka s dva mala jezerca, nekoliko izvora od kojih je osobito atraktivan izvor Jasle. Nedaleko jezera, u planini Vran nalazi se i pećina hajduka i narodnog junaka Mijata Tomića i njegove družine. Kad je riječ o Parku prirode Blidinje nezaobilazne su i nekropole: jedna se nalazi na Barama, druga na Poljima, na putu za Kedžaru (lokalitet Stećci), a treća na Barzonji pored koje se nalaze i ostatci starog srednjovjekovnog grada koji spominje kralj Ostoja u svojoj darovnici iz 1408. godine. U Parku prirode Blidinje se nalazi i Kedžara koja je isto tako važna po svom groblju u kojemu je pokopana, među Hrvatima već proslavljena, Diva Grabovčeva. Na njezin grob godišnje dođe na desetke tisuća posjetitelja. Izgradnjom žičare Masna Luka – Pločno, zimskosportski, izletnički i planinarski turizam u Parku prirode Blidinje dobio bi svoju sasvim novu i posebnu draž. Žičarom bi se omogućilo korištenje i jugoistočne strane Čvrsnice, čime bi zimski turizam općenito u Parku prirode Blidinje dobio posve nove mogućnosti. Osobito atraktivan i zanimljiv je tok rijeke Tihaljine – Mlade – Trebižat. Ono što ga čini tako osobitim i atraktivnim su: izvor Tihaljine u Peć-Mlinima, slap Koćuša, Mandića buk, te biser hercegovačkog krša slap Kravica. Onaj tko nije bio na izvoru Tihaljine u Peć – Mlinima nije ni svjestan što je propustio, no ni mi nismo svjesni što svojim nemarom propuštamo obnoviti dok još imamo što obnoviti ( mlinice, kamene mostove, puteljke i staze na samom izvorištu). Tok rijeke je osobito atraktivan za rafting i kajak, a za ribiče se može reći da je ova rijeka pravi Eldorado. Kanjon kao i izvor rijeke Lištice je osobito slikovito područje, koje bi zapravo valjalo proglasiti i Parkom prirode. Kameni srednjovjekovni mostići, kamene mlinice, kojih tu ima na desetke, stupe i puteljci, kada bi se obnovili, mogli bi postati prava turistička atrakcija. Formiranjem tematskih cesta kao posebnih turističkih proizvoda turistička ponuda Županije Zapadnohercegovčke bi se i te kako obogatila. U tom smislu, turistički bi mogle biti osobito zanimljive: vinske ceste, staze sira, kulturne ture, a neće proći puno vremena, zbog nestašice pitke vode u svijetu, da će biti među zanimljivijima i tematska cesta „Putovima prirodne pitke izvorske vode“ ili „Putovima zdrave hrane“ itd. U svijetu se vino sve više pije, no pravih vrhunskih vina u svijetu nema mnogo, a hercegovačko tlo je savršeno za proizvodnju baš tih, vrhunskih vina. Prigoda je tu. Hoćemo li je iskoristiti, na nama je. Kao rijetko koje područje, Hercegovina, a osobito Županija Zapadnohercegovačka, je bogata čistom i pitkom izvorskom vodom. Dok je u svijetu sve manje takve vode i sve veća potražnja za njom, već sada se može čuti kako je pitka voda zlatni rudnik budućnosti, a ovaj prostor je ima u izobilju. Potrebno je samo sačuvati prirodu, i mogućnosti će biti neizmjerne. Nezagađeno hercegovačko tlo omogućava proizvodnju i zdrave hrane. Takva hrana je u svijetu na sve većoj cijeni, a potražnja za njom strahovito raste.

Turizam BiH • listopad 2009.

With the construction of a funicular railway Masna luka – Pločno, the winter-sports, excursion and mountain tourism in the Park of nature Blidinje would have got a totally new and special attraction. With the funicular railway the southeastern part of Čvrsnica could be used, with what the winter tourism in the Park of nature Blidinje would get completely new possibilities. Especially attractive and interesting is the flow of the river Tihaljine – Mlade – Trebižat. The things that make it so attractive and interesting are: the spring of the Tihaljina in PećMlini, the Koćuša falls, Mandić cascade, and the pearl of the Herzegovinian rocky grounds the Kravica falls. The one that hasn’t been at the spring of the Tihaljina in Peć-Mlini is not aware of what he had missed, but we are also not aware of what we miss to renew with our indolence while we have something to renew (the mills, stone bridges, paths at the spring itself). The flow of the river is especially interesting for rafting and kayaking, and we can say that this river is s real El Dorado for the fishermen. The canyon and the spring of the Lištica River is an especially picturesque area that should in fact be declared a Park of nature. If we renovate the stone medieval bridges, stone mills (there are dozens of them here), stumping-mills and paths, they could become a real tourist attraction. With the forming of the thematic roads, as the special tourist products, the tourist offer of the West Herzegovinian Canton would be enriched. In that sense, especially interesting would be: the wine routes, cheese roads, cultural tours, and in not such a distant future, because of the shortage of potable water in the world, the thematic road “Through the tracks of potable spring water” or “Roads of the healthy food” could become interesting in the future. Wine is being drunk more and more all over the world, but there are not many top-quality wines in the world, and the Herzegovinian soil is perfect for the production of these top-quality wines. The opportunity is here, but are we going to use it, it’s up to us. As rarely any area, Herzegovina, and especially West Herzegovinian Canton is rich with the potable spring water. While the world has got less and less of the water like this and the demand for it is increasing and you can hear that the potable water is the golden mine of the future, this area has the water in abundance. All we need to do is to preserve the nature and the possibilities shall be immense. Unpolluted Herzegovinian soil enables the production of healthy food. This kind of food is being appreciated more and more in the world, and the demand for it is increasing. Lot of people have got the money and don’t ask for the price, but they have to be sure in what are they getting. Our chance is obvious: the production of healthy

Slap Žukovica Žukovica falls

Vikend naselje na Risovcu Cottage settlement on Risovac

Tourism BiH • October 2009

12

Mnogi ljudi imaju novac i ne pitaju mnogo za cijene, ali moraju biti sigurni u ono što dobivaju. Naša šansa je očigledna: od proizvodnje zdravog voća i povrća do proizvodnje zdravog mesa i mesnih prerađevina, te mlijeka i mliječnih proizvoda. Tu bi osobito mogle biti zanimljive „Staze sira“. Samo u Županiji postoji već nekoliko vrlo velikih farmi i proizvođača sira. I eno i gastro ponuda spadaju među jake turističke adute određenih područja, osobito ako se radi o gastro ponudi utemeljenoj na proizvodnji zdrave hrane. Kulturnim turama bi se moglo isto tako turističku ponudu Županije Zapadnohercegovačke u mnogome učiniti sadržajnijom. Takve ture bi mogle biti na primjer „Stazama Ilira“, jer Županija je bogata ostatcima iz ilirskog vremena: od gomila razbacanih po cijelom prostoru Županije do ilirskih gradova (Nečajno, Budim, Zvonigrad itd), „Putovima Rimljana“, „Srednjovjekovne nekropole“ itd Među manifestacijama koje su se uspjele nametnuti a koje u sebi imaju mogućnosti i sadržaje koji bi se mogli i turistički valorizirati ističu se osobito: Vino Fest (održava se u veljači svake godine u Ljubuškom), Gastro susreti „Okusi s kamena“ koji se održavaju u Širokom Brijegu, Ilindan – Seoska olimpijada (održava se 20. srpnja svake godine u Posušju), Mediteran film festival (održava se početkom rujna svake godine u Širokom Brijegu, Šimićevi susreti (održavaju se u listopadu i studenom svake godine u Grudama) itd. U Hercegovini su mnoga sela napuštena i zapuštena. Obnavljanjem starih seoskih kamenih kuća stvorili bi se preduvjeti za razvoj seoskog turizma, koji u zadnje vrijeme u svijetu doživljava svoju pravu ekspanziju. Kako u razvoju seoskog turizma, kao uostalom i drugih oblika turističke djelatnosti, ne bi trebalo puno eksperimentirati, nego bi se trebalo ugledati i učiti od zemalja koje su na tom području već dospjele do zavidne razine, na primjer Austrija, a u Republici Hrvatskoj Istra. U razvijanju i osmišljavanju takvih ideja, gdje će morati doći do izražaja osobito individualna inventivnost i kreativnost, sigurno će prvi krenuti pojedinci s vlastitim kapitalom. Kada se takvi projekti pokažu uspješnima, a to će se sigurno dogoditi, onda više neće trebati zakonskom regulativom i drugim mjerama posebno stimulirati i usmjeravati investicije u ovaj sektor i u ovom smjeru, kao što bi to bilo prijeko potrebno sada. Tada će investicije usmjeravati same sebe u tom smjeru, po svojoj prirodnoj logici i zakonu, a to je profit. Do tada, nadati je se kako će država Bosna i Hercegovina nekako uspjeti nadići svoje slabosti i dječje bolesti, pokrenuti i mobilizirati sve svoje resurse, među kojima su turizam, proizvodnja zdrave hrane, pitka voda, očuvana i zaštićena priroda, najperspektivniji, te tako krenuti putem koji vodi u zajednicu razvijenog zapadnog svijeta. Drugog puta nema.
12

Središte Ljubuškog Centre of Ljubuški

Ulaz u satri grad Ljubuški Entranece to the old town Ljubuški

Humačka ploča iz XII. st. Humac stone from XII ct.

Turizam BiH • listopad 2009.

every year in Posušje). so the same in other aspects of tourism there shouldn’t be much experimenting. but learning from the countries that reached a high. “Medieval necropolises”. from the tumuli scattered all over the Canton to Illyrian towns (Nečajno. we should hope that Bosnia and Herzegovina shall somehow succeed to overcome the weaknesses. healthy food production. Tourism BiH • October 2009 12 . Zvonigrad. etc. The oenological and gastro offer belong to strong tourist assets of certain areas. Budim.Slap Koćuša Koćuša falls Stari grad Ljubuški Old town Ljubuški Slap Kravica. A lot of villages in Herzegovina are being deserted and neglected. There is no other way. Only in our Canton there are several big farms and cheese producers. production of healthy meet and meat products. there won’t be the need for special stimulation and directing the funds by legal regulations and other measures to this sector and direction. especially if the gastro offer is based on the production of healthy food. The events that succeeded to be dominant and which have the possibilities that could be tourist valorised. These could be: “The Illyrian tracks”. As in the development of the rural tourism. Gastro meetings “the taste from the rock” held in Široki Brijeg. Mediterranean Film Festival (Beginning of September every year. What could be especially interesting are the “Cheese roads”. and that will happen for sure. preserved and protected nature. Šimić’s encounters (October and November. Ilija’s day – the village Olympics (July 20th. e. Then the investments shall direct themselves in that direction. etc). Austria. where the individual inventiveness and creativity should come to expression. etc. The individuals with their own funds shall first start with the developing and organizing these ideas. could be made. every year in Grude). by natural logic and sense. in Široki Brijeg). When projects like this show success. The tourist offer of the West Herzegovinian Canton could be enriched by cultural tours. “Roman paths”. and milk and milk products. Until that time. move and mobilize its resources. and in the Republic of Croatia Istria. are: Vine fest (every year in January in Ljubuški).g. and that is the profit. among which the tourism. and in that way head forward to the community of developed western world. because our Canton is rich with the remains from the Illyrian times. With the renovation of old village stone houses the conditions for the development of the rural tourism that is expanding in the world lately. potable water. zimi Kravice falls in winter fruits and vegetables.

te. a danas posebno razvoju seoskog turizma sa zdravom hranom i pitkom vodom u cijeloj regiji. U njoj se redaju velika prostranstva gologa krša. sve na jednom mjestu. drvnoj industriji. visokih gora. Slava Jukić je Bosna i Hercegovina u malom P Pogled na Kupres i Kupreško polje 12 • The view of Kupres and Kupreško Field Turizam BiH • listopad 2009. stočarstvu. bistrih rijeka i jezera što ovom kraju pruža velike mogućnosti za život i gospodarski razvitak temeljen na poljoprivrednoj proizvodnji. riroda je obilato podarila Hercegbosansku županiju.Hercegbosanska Županija Prirodna raznolikost i bogatstvo kulturnopovijesne baštine. malih plodnih dolina. . Ovdje je objedinjeno sve što vrijedi u kršnoj Hercegovini i zelenoj Bosni. mjestimice. zimzelenih i listopadnih šuma.

cattle-breeding. T Buško jezero • Buško Lake Tourism BiH • October 2009 129 . Wide spaces of rocky grounds exchange with evergreen and deciduous forests. high hills. clear rivers and lakes what offers great possibilities to this area for life and economic development based on agricultural production. wood industry and today especially the development of the rural tourism with healthy food and potable water in the entire region. all in one place Everything worthy in strapping Herzegovina and green Bosnia is united here. small fertile valleys.Herzeg-Bosnian Canton is Bosnia and Herzegovina in miniature Natural diversity and wealth of culturalhistorical heritage. he nature has abundantly made present of the Herzeg-Bosnian Canton.

stočarstvu. poljoprivredu. Postoje desetci sačuvanih Povijest Hercegbosanske županije od najstarije prošlosti do današnjih dana Muzej Gorica. nikada nije arheološki istražen. U njoj se redaju velika prostranstva gologa krša. Ostatci iz doba starih Rimljana Iz rimskog doba sačuvani su ostatci rimskih cesta. te. Krista Delmati se sukobljavaju s rimskom vojskom. malih plodnih dolina. nalazi se u zapadnom dijelu Federacije Bosne i Hercegovine. grobnica i raznih umjetnina. bistrih rijeka i jezera što ovom kraju pruža velike mogućnosti za život i gospodarski razvitak temeljen na poljoprivrednoj proizvodnji.godina pr. Najdragocjeniji iz tog još neistraženoga vremena su gradine i gomile. Na teritoriju općine nalazi se najveće umjetno jezero u Europi Buško jezero. Sadržavala je oružje. općina Livno je imala 40610 stanovnika. Prema istom popisu stanovništva. Krista) do pojave Rimljana u ovim krajevima (9. Priroda je obilato podarila Hercegbosansku županiju. predmete koji pripadaju nošnji i keramičko posuđe. godine utvrđeno je da u 282 naselja ima 120248 stanovnika. Sjedište Vlade Hercegbosanske županije je u Livnu. u kojoj su općine Livno. S nje potječu nalazi ranobrončane keramike. Prostire se na 5409 km2 površine. U tom razdoblju osobit značaj ima gradina Veliki gradac. remains from the Bronze age Prapovijesno razdoblje Najstariji predmeti pronađeni u Livanjskog kraju čuvaju se u arheološkoj zbirci Franjevačkog muzeja u Livnu. Već u drugom stoljeću pr. zgrada. mjestimice. grad Livno je imalo oko 13632 stanovnika. Područje općine je pogodno za uzgoj stoke. drvnoj industriji. Tomislavgrad. Kr. Među nalazištima ranog i srednjeg brončanog doba posebno treba izdvojiti Luščić pored Prispa koji. pr. Općina Livno zauzima oko 994 km4. Iz vremena mlađeg željeznog doba potječu i nalazi iz grobnice koja je slučajno otkrivena na njivi Džeparuša u naselju Vašarovine. Na Livanjskom i Duvanjskom polju u rano brončano doba prvi put se utemeljuju naselja na gradinama. Livno je smješteno na istoku središnjeg dijela Livanjskog polja. Trajnije naseljavanje na području Županije započinje u rano brončano doba. pčelarstvo i razvoj turizma. H nog doba. Delmati su bili moćno pleme koje je pripadalo velikoj ilirskoj narodnoj zajednici. Ovo ukazuje na činjenicu da je stanovništvo općine živjelo uglavnom u selima. Iz tog vremena grobovi pronađeni na Kupreškom polju potječu iz 1800. Drvar. rimski novac i natpisi (osobito na grobnicama).ercegbosanska županija. Iz doba Ilira i Kelta (400. godine. ostaci iz brončanog doba • Gorica museum. Delmatsko-rimski ratovi potrajat će sve do konačne uspostave rimske vlasti u cijeloj provinciji Dalmaciji. nažalost. Kupres. godine poslije Krista) na području Herceg Bosne ima nekoliko lokaliteta. zimzelenih i listopadnih šuma. Glamoč i Bosansko Grahovo. Prema Popisu stanovništva iz 1991. koja dominira prijevojem Privala. a prema popisu stanovništva iz 1991. visokih gora. a danas posebno razvoju seoskog turizma sa zdravom hranom i pitkom vodom u cijeloj regiji. a potječu iz bakre130 Livanjska ploča • Livno stone Turizam BiH • listopad 2009. te vizualno nadzire oba polja. .

The history of HerzegBosnian Canton from the ancient history until today Prehistoric period The oldest objects found in the area of Livno are kept in the archaeological collection of the Franciscan monastery in Livno and come from the Bronze Age. In the second century B. buildings. Kupres. The biggest artificial lake in Europe. which was never archaeologically researched. The finds from the tomb that was accidentally discovered on the field Džeparuša in Vašarovine come from the early Iron Age.D. Glamoč and Bosansko Grahovo situated. high hills. The remains from the ancient Romans times Tourism BiH • October 2009 131 . tombs and various works In the area of Herzeg-Bosnia of art. clear rivers and lakes. wood industry and today especially the development of the rural tourism with healthy food and potable water in the entire region. the municipality of Livno had 40. the first settlements on hills were established. Delmats came into conflict with the Roman troops. Permanent settling in the area of the Canton started in the early Bronze Age.248 inhabitants. Drvar. what offers great possibilities to this area for life and economic development based on agricultural production. The territory of the municipality is suitable for cattle-breeding. Tomislavgrad. Delmats Bosanska Kuća . tire Dalmatia province. roman coins and inscriptions there are several localities from the (especially on tombstones) are preperiod of Illyrians and Celts (400 served from the Roman period. The centre of the Canton’s government is in Livno. C.H erzeg-Bosnian Canton. Livno is situated in the east of the central part of the Livno field. Wide spaces of rocky grounds exchange with evergreen and deciduous forests. agriculture. The graves found from that time on the Kupres field come from 1800 B. According to the census from 1991. Duvno and Livno. objects belonging to the folk costumes and pottery. is placed in the western part of the Federation of Bosnia and Herzegovina. The Delmats-Roman wars lasted until the final establishment of the Roman authorities in the enThe remains of the Roman roads. Finds of the earlybronze ceramics come Kralj Tomislav • King Tomislav from it. small fertile valleys. the Buško Lake is located on the territory of the municipality. It contained weapons. B.632 inhabitants.Jurkić were very powerful tribe that belonged to the big Illyrian community. cattle-breeding.). The municipality of Livno has the surface of 994 square kilometres. The most valuable ones uments and inscriptions in the area from these unexplored times are the of Glamoč. The hill-forts and tumuli. Special significance at that period had the hill-fort Veliki Gradac. Among the sites from early and middle Bronze Age.409 square kilometres and according to the census from 1991 it has 120. in early Bronze Age. On the Duvno and Livno field. the one that should be singled out is Luščić near Prispo. and visually controls both fields. most familiar sites are near Prispo. which dominates over the Privala pass. bee-keeping and tourism. where are the municipalities of Livno.C. The nature has abundantly made present of the Herzeg-Bosnian Canton. This implies to the fact that the population of the municipality mostly lived in villages.610 inhabitants and the town itself had 13. C.Jurkić • Bosnian house . It extends to the surface of 5.) until Romans came to this area There are dozens of preserved mon(9 A.

veći broj džamija. Teritorijalno je obuhvaćala tri polja (Duvanjsko. godine ovo područje se nalazilo pod vlašću bosanskih banova i kraljeva. S obzirom na svoj veoma povoljan položaj. cijeli ovaj kraj bio je za vrijeme Turske od velikog strateškog značenja. školstvo. kojemu su još pripojeni Hlivno. uspostavu gruntovnice i katastra. U ovo područje u 7. Zbog toga su Turci u gradovima. U sastavu bosanske države Završje se češće zove novim imenom Zapadne strane. Sačuvani dijelovi ukrašenog kamenog namještaja iz starokršćanskih bazilika ubraHajduk Mijat Tomić • jaju se u najzanimljivije spomenike starokršćanske skulpture pronađene na našim prostorima. . europski način upravljanja. godine u kojem su sudjelovali i žitelji Hercebosanske Županije. Jezero. Razdoblje između dva svjetska rata Kada je 1918. Najpoznatija nalazišta su kod Prispa. stoljeću dolaze Hrvati. o čemu svjedoče ostatci kasnoantičkih bazilika na poljima u okolici Livna. Rama i Neretva. javnu upravu. godine završio Prvi svjetski rat. Livanjsko i Kupreško). zdravstvo. U Hercegbosanskoj Županiji su sačuvane brojne utvrde nastale u razdoblju nakon propasti Zapadnog Rimskog Carstva 476. U srednjem vijeku za prostor visokog krša ustalio se naziv Završje. Iz tog vremena su i nalazište Vrba – Glamočko polje i Delminij (Tomislavgrad). Nakon preuzimanja vlasti Austro-Ugarska počinje uvoditi svoj. Duvna i Livna. U jednoj povelji bana Pavla Šubića. To se u prvom redu odnosi na sudstvo. i s njim u vezi. godine. Od 1324. te izgradnju putova i mostova. Srednjovjekovno razdoblje Konstantin Porfirogenet spominje 11 hrvatskih županija. navodi županija Livno. Lištani i Livno. Kotromaniću. 1301. podigli više javnih objekata. Hrvati se brojnošću i snagom nameću starosjediocima Za vladavine kneza Mutimira ovo područje se zvalo Hlivanjskom županijom. na prvom mjestu. Pod tim pojmom se podrazumijevala Župa Hlivno. Duvno. Tursko doba Godine 1537. Austro-Ugarska Monarhija doživjela je slom. Od tog razdoblja pa do dolaska Turaka 1476. Uskoplje. Turci su osvojili tvrđavu Klis. nekoliko hanova itd…Turska vlast će se učvrstiti i neprekinuto će trajati sve do dolaska austrougarske vlasti 1878. godine zna se da ovo područje pripada banu Stjepanu II. Dlamoč (Glamoč). godine do uspostave turske vlasti. među kojima se. Mijat Tomić Austrougarska vlast Dolasku Austro-Ugarske 1878. Pod konac rimske uprave ovaj kraj prima kršćanstvo. Prusac. Teritorij 132 Turizam BiH • listopad 2009..spomenika i natpisa na području od Glamoča. Halapić. Te iste godine osnovali su novi sandžak sa sjedištem u Klisu. sahat kulu. godine spominje se Tropolje u Hlivnu. godine i okupaciji Bosne i Hercegovine prethodio je ustanak 1875-1878. vrlo brzo poslije osvajanja. Podgradine i Grkovaca.

During the reign of prince Mutimir this region was called Hlivno Canton. Preserved parts of the ornamented stone furniture from the early Christian basilicas are considered to be the most interesting monuments of the early Christian culture found in our areas. etc. At the end of the Roman rule this region takes Christianity. Turkish period Turks conquered the fortress Klis in 1537. and Hlivno. and establishment of land register and cadastre related to it. Dlamoč (Glamoč). health services and construction of roads and bridges. Considering its very favourable position this entire region had great strategic importance during the Turks. Territorially it included three fields . In the first place this is related to administration of justice. way of govern. Duvno. Lištani and Livno also come from that period. After taking over the authorities. The sites Vrba – Glamoč field and Delminium (Tomislavgrad). Livno and Kupres field. Halapić. Rama and Neretva were annexed to it. Livno Pavle Šubić in 1301. In the same year they founded new sandžak (Turkish administrative unit) with the centre in Klis. clock tower. In the Middle Ages the Završje was the name for the area of high rocky grounds. Since 1324 this area had belonged to ban Stjepan II Kotromanić. public administration. school system. nian Canton also took part. until the establishment of the Turkish authorities have been preserved until today. Austria-Hungary started to introduce its. Završje included the parish Hlivno. The period between the two World Wars When the First World War ended in 1918. Austria-Hungarian monarchy collapsed. In Bosnian state structure Završje was called by new name – Western parts. That’s why Turks built many public buildings. Turkish rule strengthened and uninterruptedly lasted until the Austria-Hungary arrived in 1878. preceded the arrival of Austro-Hungary and the occupation of Bosnia and Herzegovina in 1878. Croats and Slov- Austro-Hungarian rule The rebellion in 1875 to 1878. among which the Livno Canton in the first place. few hans (Turkish hostelry) right after the conquering…. Prusac. Livno Tourism BiH • October 2009 133 . The Croats imposed themselves to the indigenous with their number and strength. From that period until the Turkish arrival in 1476 this region was under the rule of Bosnian bans and kings. European. Novac iz vremena kralja Tomislava Coins from the king Tomislav’s period • Old Bridge over the Sturba. the Tropolje in Livno was mentioned. where people from the Herzeg-Bos- Medieval period Konstantin Porfirogenet mentioned 11 Croatian cantons. In a charter by ban Stari most na rijeci Sturbi. mosques. The Croats came to this area in the 7th century. Uskoplje.Podgradine and Grkovača.Duvno. Numerous fortifications from the period after the fall of the West Roman Empire in 476. The territory of the Canton was included into the structure of the newly built Yugoslav state which was then called the Kingdom of Serbs. what is witnessed by the remains of the late antique basilicas over the fields in Livno’s surroundings. Jezero.

. Treba napomenuti da je Županija poznata po velikom broju radnika koji su radili u inozemstvu i na taj način izdržavali svoje obitelji. posebno na planinama. Polja Trenutno je u županiji regisNa relativno malom prostoru trirano oko 1150 pravnih osoba a formirala su se velika polja od kofizičkih oko 1350.. početkom 1990. Hladnoće mogu biti i vrlo jake. godine. Ljeti. Glavni potencijali su bili. a osobito poljoprivreda. stočarstvo i proizvodnja sira. temperature su prilično visoke i penju se iznad 30°C. a od 1929. Nakon četrdeset i pet godina jednostranačkog sustava. i još uvijek su. Živa se zna spustiti do minus 30° C . Industrija mlijeka je privatizirana i jedno je od uspješnih poduzeće u Livnu. godine Kraljevina Jugoslavija. postojeće mogućnosti. 1945. u siječnju.5-10 1100-1200 nosti ne iskorištavaju Pogled na Buško jezero s Tušnice 13 • The view of Buško Lake from Tušnica Turizam BiH • listopad 2009. Tada je na prostoru Županije uspostavljena Nezavisna Država Hrvatska (NDH). ratna stradanja. Ona se brzo raspala. Prosječna temperatura u najhladnijemu mjesecu u godini. Glavne ekonomske grane su bile: tekstilna i kemijska industrija.6° C (Livno). osobito danju. Klima U županiji prevladava kontinentalna klima. te proglašenje samostalne države Bosne i Hercegovine 1995. Duvanjsko polje 128 21 7-9 860-940 ali ni tu se u potpu. No to nije trajalo dugo. šumarstvo. Hrvata i Slovenaca.Kupreško polje 96 27 1. Nastanak i proglašenje nove države stanovništvo našeg kraja dočekalo je s velikim oduševljenjem. u nižim nadmorskim visinama iznosi oko -0. godine dogodile su se velike promjene. godine vlast preuzimaju partizani i stvaraju novu Jugoslaviju. U Kupresu iznosi -5. U jakim zimama snijeg se zadržava i duže od 100 dana. a mlijeko otkupljuje i od samostalnih poljoprivrednih proizvođača. Gospodarstvo u poslijeratnom razdoblju Čak i u prijeratnom razdoblju Hercegbosanska županija je smatrana ekonomski nerazvijenom županijom. ugljenokopi. a neka Proizvodnja mli. Iz novije povijesti Hercegbosanske županije Jugoslaviju su Njemačka i Italija napale u travnju 1941. u kojem je u Jugoslaviji djelovala samo jedna politička stranka – Komunistička partija Jugoslavije. jih su neka zimi potopljena. a na vrhovima planina znatno je ispod nule.7° C.7-12 880-930 ponovno pokreće. Snijeg je redovita zimska pojava. Smatrali su da su konačno dobili svoju državu u kojoj će se moći svestrano i nesmetano razvijati.Naziv polja površina dužina širina prosječna nadmorska jeka je jedini seku km2 u km u km visina u metrima tor poljoprivredne Livanjsko polje 405 65 5-12 700-740 proizvodnje koji se Glamočko polje 130 56 0.Županije uključen je u sastav novostvorene jugoslavenske države koja se tada nazivala Kraljevina Srba.

But.6ºC (Livno). In summer. When the winters are severe chemical industry. The production of milk is the The lowest parts of the Kupreško only field in agricultural production field are at the altitude of 1117 m. The coldness can be very nomical branches were: textile and bitter. the temperatures are tle-breeding and cheese produc. Duvanjsko field 128 21 7-9 860-940 Fields Kupreško field 96 27 1.below zero. The main 100 days. It fell apart soon after that and the Independent state of Croatia was established in the area of the Canton. in the beginning of 1990 big changes happened. jsko. They considered that they finally got their state where they could be able to freely develop in all fields. that didn’t last for a long time. Glamočko and Kupreško fields. The average temperature in the coldest month in the year. has been privatized and is one of the successful com. in lower altitudes is about -0. Tušnica. After forty five years of singleparty system in which only one political party acted in Yugoslavia – the Communistic party of Yugoslavia. January. Cincar stand out among the HerzegBosnian high mountains. Duvan1350 physical persons registered. fields have formed. the most known mountain of the Canton. that has been starting again. The milk industry field at the altitude of 699 m. of Duhere the existing possibilities are not vanjsko field at 859 m and Livanjsko used to the full. The emergence and the declaration of the new state were welcomed with great enthusiasm by the population of our region. colliery.Naziv polja površina dužina širina prosječna nadmorska panies in Livno and u km2 u km u km visina u metrima it buys the milk off Livanjsko field 405 65 5-12 700-740 from the independGlamočko field 130 56 0. In 1945 the partisans took over the government and created the new Yugoslavia.enians. and from 1929 the Kingdom of Yugoslavia. forestry the snow is present even more than and especially agriculture. the war sufferings and the declaration of the Independent state of Bosnia and Herzegovina. There is a need to mention that this Canton is known for the large number of people working abroad and in that way supporting their On a relatively small area big families. some of which are At the moment the Canton has flooded and some dried.7ºC and at the mountain tops it is much more Mountains Dinara. The most about 1150 legal entities and about known ones are: Livanjsko. Recent history of the Herzeg-Bosnian Canton Germany and Italy attacked Yugoslavia in April 1941.5-10 1100-1200 The economy in post-war period Even in the pre-war period. especially durpotentials were and still are the cat. developed County.7-12 880-930 ent producers.ing the day. but even of Glamočko field at 882 m.pretty high and reach over 30 ºC. with the highest peak Tro- Tourism BiH • October 2009 13 . Staretina. the Herzeg-Bosnian Canton was considered economically the most un- The climate The continental climate prevails in the Canton. The main eco. Šator. Particular and unusual is the mountain Dinara. tion. In Kupres it is -5.

Ona kanjonom u jedinstvenu hidrološku cjelinu povezuje Šujičko polje s Duvanjskim. Glavni vodotok Duvanjskog polja je Šujica. Žabljak i Sturbu. Najveće je Šatorsko s površinom od 8000 m4. narod ga naziva Veliki ponor Buško Lake in winter 13 Turizam BiH • listopad 2009. Važno je spomenuti i umjetno jezero Mandek iznimne ljepote i atraktivnosti. Snijeg se u nekim predjelima zadržava i do početka ljeta. Iako Hercegbosanska županija prima oko 1400 mm padalina po četvornom metru. U planinskim predjelima zime su duge. Staretina (1675 Buško jezero zimi • m) i Šator (1873 m) odvajaju od Glamočkog polja. a ljeta kratka i topla. Odvaja najveće polje u kršu na svijetu Livanjsko polje od Kupreškog polja. koje se nalazi u istoimenom parku prirode. Bezvodnost krša uzrokovana je geološkom građom ovog područja. Izvori Šujice su Veliki i Mali Stržanj. dok ga Golija (1890m). negoli veličinom. Najviša planina je Vran s vrhom smještenim na 2074 metara nadmorske visine. Šator. Duvanjsko.isušena. Glamočko i Kupreško polje. Na području Buškog blata (jugoistočni dio Livanjskog polja) odgovarajućim hidrotehničkim zahvatima stvoreno je sabirno jezero površine od 55 km4. Iako se nalazi na Livanjskom polju. Tu su još i planine Midena (1221m). jer gotovo sva voda što je izlije nebo ponire. samo trećina jezera pripada livanjskoj općini. ona je ipak suh i bezvodan kraj. Vode rijeke Šujice nestaju u ponoru Kovači. Voda akumulirana u Buškom jezeru koristi se za proizvodnju električne energije u HE Orlovac. Cincar je druga po visini planina s istoimenim vrhom na 2006 metara iznad mora. Rijeke i potoci U zavali Livanjskog polja izdvajamo tri veća stalna toka: Bistricu. Najpoznatija su: Livanjsko. Jezera Hercegbosanske županije odlikuju se više posebnošću i ljepotom. Svojom ljepotom pak se ističu Kukavičije (Lupoglavsko) i Blidinjsko jezero. Planine Među hercegbosanskim visokim planinama ističu se Dinara. Duvanjskog na 859 m i Livanjskog polja na 699 m iznad mora. Tušnica. Staretina. Predstavlja jedno od najvećih umjetnih jezera u Europi. Vode Vode su najznačajniji čimbenik u oblikovanju krša. Glamočkog na 882 m. a nizvodno prima pritoku Volaricu. . Stoga će neka planinska područja Hercegbosanske županije vrlo brzo postati razvijena turistička i skijaška središta. Grabovica (1066m) i Tušnica (1697 m) koje ga odvajaju od Duvanjskog polja. Najniži dijelovi Kupreškog polja prostiru se na 1117 m. najpoznatija planina županije čiji se vrh Troglav uzdiže 1913 metara nad morem i Kamešnica s vrhom Konj koja se uzdiže na visinu 1856 metra iznad mora. Mandek i Jaruga su povremeni tokovi koji u ljetnom razdoblju presuše. One odvajaju Županiju od Dalmacije. Cincar…Posebna je i neobična planina Dinara.

There are also the mountains Midena (1221 m). They divide the Canton form Dalmatia. In the mountain regions the winters are long and the summers short and warm. which is located in the Park of nature Blidinje. In some parts the snow stays on the ground until the beginning of the summer. single out with their beauty.000 square metres. the accumulation lake was created with the surface of 55 square km. Waters The water is the most important factor in shaping the karst. while Golija (1890 m). Žabjlak and Struba. Even though it is placed in Livanjsko field only one third of it belongs to the municipality of Livno. it connects Šujičko field with Duvanjsko in a unique hydrological whole. The Šujica waters disappear in the chasm Kovači. The water accumulated in the Buško Lake is used for the electric power production in the HE Orlovac. Even though Herzeg-Bosnian Canton has about 1400 mm of precipitation on square metre it is dry and waterless region because all the water that is falling from the sky sinks.Rijeka Šujica • The Šujica River glav with the altitude of 1913 metres and Kamešnica with the peak Konj with the altitude of 1856 metres. The biggest one is Šatorsko with the surface of 8. Kukavičko (Lupoglavsko) and Blidinjsko Lake. With its canyon. And that is the reason why some mountain areas of the Herzeg-Bosnian Canton will soon become developed tourist and ski centres. The lakes of the Herzeg-Bosnian Canton are more characterized by their specialty and beauty than their size. and the people call it the Veliki ponor (Big chasm) or Krivodol. The springs of Šujica are Veliki and Mali Stržan. Staretina (1657 m) and Šator (1873 m) divide it from Glamočko field. It is one of the biggest artificial lakes in Europe. There is one more artificial lake of exceptional beauty and attractiveness. 13 Tourism BiH • October 2009 . The main flow of the Duvanjsko field is Šujica. Mandak and Jaruga are the flows that dry out during the summer. It divides the biggest karst field in the world from the Kupres field. Waterlessness of the karst is caused by the geological structure of this region. Grabovica (1066 m) and Tušnica (1697 m) that divide it from the Duvanjsko field. The highest mountain is Vran with the highest peak of 2047 metres above sea. and downstream it takes the tributary Volarica. Rivers and streams In the Livanjsko field there are three bigger permanent flows: Bistrica. the Mandek Lake. In the area of Buško blato (southeastern part of Livanjsko field).

on se u taj svojevrsni lovački raj. kupanje i plivanje u ljetnim mjesecima te kampiranje u šumi uz samu obalu jezera. . vukova i srna do divljih svinja i medvjeda. Ribolov Ako je vaša ljubav priroda i uz to još volite pecati. nezagađene rijeke i jezera.Livno. utočište ćete pronaći odmarajući se uz rijeke u čijim njedrima. osobito mladima koji se okupljaju u klubu ‘’Krila Livna’’ u Livnu i Aero klub u Kupresu. službeno je utemeljen 2. kristalno čistoj vodi riječna pastrva nijemo pozdravlja nebesko plavetnilo koje se zrcali na vodi sudarajući se sa zelenilom okoliša. Obnovljeni Sportskorekreacijski centar „Čajuša“ u sklopu kojeg se nalaze četiri skijaške staze plus baby staza. čuva. suvremeno opremljen hotel sa svim popratnim sadržajima. Letenje sportskim avionima. Buško jezero pruža iznimne mogućnosti za ljubitelje sporta i rekreacije na vodi: jedrenje u malim jedrilicama i jedrenje na dasci uz obilje povoljnog vjetra. te prezentira muzejski materijal sa područja Hercegbosanske Županije. jarebica. Turistička destinacija Kupres. klima čine ovaj prostor jeRibolov na Buškom jezeru • Muzejske ustanove Franjevački muzej i galerija Gorica . a i član je Skijaškog saveza BiH. Šator. loviti riječne rakove ili žabe. a spada među najveće i najimpresivnije ponore dinarskog krša. Jedinstvene prirodne pogodnosti privlače mnogobrojne ljubitelje slobodnog letenja što pridonosi i njegovoj popularizaciji među lokalnim stanovništvom. Golija. Vranu (Veliki Vran 2074 m). potaknut pričom svojih kolega ili pak sasvim slučajno. Tušnica. st.5 km. skijanje na vodi. U sklopu „Čajuše“ djeluje Skijaški klub „Striž“ iz Tomislavgrada. zečeva. osobito privlačno i lako dostupno turistima s područja Dalmacije i Hercegovine. Cincaru (2006 m ). Ljubuša. veslanje. od prepelica i divljih pataka. zapadne Bosne i Hercegovine. Lov Kad strastveni lovac jednom. Duvanjsko i Kupreško) uz povoljna strujanja zraka pružaju idealne uvjete za zmajarenje i paraglaiding. dobra prometna povezanost vratili su Kupres na listu najatraktivnijih skijališta za sve ljubitelje zimskih radosti s područja Dalmacije. Planinski vrhovi na Čvrsnici (Pločno 2228 m). nastavlja vraćati godinama. Rijetka su mjesta za lovce i ljubitelje foto safarija koja obiluju svim vrstama atraktivnih ptica i divljači. lisica. Raznolika konfiguracija terena. velika prostranstva pod visokim šumama. Malovan. stručno zaštiti i znanstveno obradi. Dinari (Troglav 1913 m) pravi su izazov za planinare. kajak i kanu. tradicionalno je odredište za skijaše rekreativce. listopada 1995. O tome svjedoči pisani dokument Fishing on Buško Lake Turizam BiH • listopad 2009. sa ciljem da sustavno sakuplja. u djelatnosti livanjskih franjevaca koji su obilazili arheološka nalazišta i skupljali starine. ukupne dužine oko 13. Visoke planine koje okružuju prostrana polja (Livanjsko. dinstvenim. Šport U svijetu poznavalaca sportskog letenja ovo područje je proglašeno najpovoljnijim u Europi. planinske livade i pašnjaci. veoma lijepim i atraktivnim. jedriličarstvo i aeromodelarstvo aktivnosti su AERO-KLUBA LIVNO sa sportskim aerodromom i hangarom na Brdima. na 1250 m nadmorske visine s oštrom planinsko-alpskom klimom i gotovo 5 mjeseci pod snijegom. prostrana polja. te nastojali oko osnutka muzeja u samostanu. prvi put svrati na lovišta na prostoru Hercegbosanske Županije. Za njima ništa ne zaostaju gorde ljepotice Kamešnica. Klub 13 je nedugo nakon osnivanja postigao zavidne rezultate na natjecanjima širom BiH. godine.ili Krivodol. FMGG kao nasljednik Franjevačke zbirke na Gorici ima svoje korijene u 19.

Hunting When a passionate hunter once comes to the hunting grounds in the Zima na Kupresu • Winter on Kupres Kosci na Kupresu • Haymaker on Kupres 139 Tourism BiH • October 2009 . Golija. fox. big spaces under the forests. Malovan. gliding and air-modelling are the activities of the AERO-CLUB LIVNO with the sports airport and a hangar on Brda. Buško Lake gives exceptional possibilities for the water sports fans: sailing in small sailboats and the board sailing with plenty of the fair winds. modern equipped hotel with all the additional programs and good road connections got Kupres back to the list of the most attractive skigrounds for all winter-sports fans from Dalmatia and western Bosnia and Herzegovina. Renovated Sports and recreational centre “Čajuša” with four ski-runs plus baby run. quail and mallard. Sports In the world of sports flying this area is declared to be the most suitable in Europe. he continues to come back to this hunting heaven of a kind for years. water-skiing. spacious fields. Not long after it was founded. hare. Dinara (Troglav 1913 m) are a real challenge for the mountaineers. Unique natural favourability attracts numerous free gliding fans what helps its popularization among the locals. The skiing club “Striž” from Tomislavgrad works within “Čajuša”. High mountains that surround the spacious fields (Livanjsko. Tušnica. mountain meadows and pastures. Various ground configurations. not less beautiful: Kamešnica. area of the Herzeg-Bosnian Canton. at the altitude of 1250 m and harsh mountain-alpine climate and almost 5 months with the snow is the traditional destination for the recreational skiers. Ljubuša. swimming in the summer months and camping in the woods by the bank of the lake. The places for the hunters and photo-safari fans that is abundant with all kinds of attractive birds and game are not so common. partridge. paddling. Sports airplanes flights. And then follow. Šator. especially young ones who gather in the club “Krila Livna” (The Wings of Livno) in Livno and the Aero club in Kupres. Duvanjsko and Kupreško) with the fair winds offer ideal conditions for kite-flying and paragliding.and it belongs to the biggest and the most impressive chasms of the Dinara’s Karst. wolf and doe. Cincar (2006 m). altogether 13.5 km long. kayak and canoe. Tourist destination Kupres. beautiful and attractive. clear rivers and lakes and the climate make this area unique. Vran (Veliki Vran 2074 m). boar and bears. especially attractive and easily accessible for the tourists from Dalmatia and Herzegovina. The mountain peaks on Čvrsnica (Pločno 2228 m). the club gained enviable results in the competitions over BiH and it is a member of the Skiing association of BiH.

kazališne predstave u suradnji s poznatim bosanskohercegovačkim i hrvatskim kazališnim kućama). Poljska. na lokalitetu Bare / Karlov Han . općina Tomislavgrad. danas FMGG. Slovenija. njeguje se folklorno naslijeđe (festival gange i gusala). općina Tomislavgrad. godine i prihvaćena je sa velikim oduševljenjem cjelokupnog hrvatskog naroda.god. Dani kosidbe u Kupresu “Strljanica” (prva nedjelja u srpnju) tradicionalna je manifestacija koja svoj korijen vuče još iz turskog doba a uvriježena je uglavnom u hrvatskom narodu. „Motorijada“ je okupljanje motorista na prostoru izletišta „Bostan“. Kroz kasnija desetljeća u livanjsku muzejsku zbirku donose se brojni nalazi iz svih razdoblja livanjske prošlosti. bećarac koja se čuje na svakom koraku na trenutke vraćaju prošlost u sjećanje onih koji još pamte. pri iskapanju jedne bazilike (bila je u sekundarnoj uporabi. g. U sklopu manifestacije odvijaju se mnogobrojna kulturna događanja (izložbe slika.Prisoje. Kajakaška regata se održava u prvoj polovici mjeseca kolovoza. kojim se moli Zemaljska vlada u Sarajevu za dozvolu da se može u javnoj samostanskoj prostoriji držati starinsko oružje. Prva proslava Prvog hrvatskog Sabora i Sv.08. održavaju mnogobrojna športska natjecanja. Republika Hrvatska i Bosna i Hercegovina. „Maškarade“ u Livnu su programi zabavnog karaktera koji se svojom dobrom organizacijom približavaju onima u Čapljini.bacanje kamena s ramena. organ10 Džamija u Livnu • Mosque in Livnu Pravoslavna crkva u Ravnom • Orthodox church in Ravno Turizam BiH • listopad 2009. Imotskom. Nikole Tavelića održana je 1995. Natjecanje kosaca za titulu Kozbaše i konjske utrke središnji su događaji Strljanice. Slovačka. Prvi hrvatski sabor i Dani sv.) Hrvatski kajakaški savez i OP Tomislavgrad od 1996. . iziraju Međunarodnu regatu i kamp mladih kajakaša na Buškom Jezeru (Galin lakat) u Kazagincu. te ganga. Ploča datira iz druge polovice II. najljepšu ulicu ili kvart godine itd. te Hrvata od doseljenja do najnovijeg vremena. borba na brvnu i drugi davno zaboravljeni sportovi. “Duvanjska ploča” Ovaj rimski nadgrobni cipus pronađen je 1969. potezanje konopa.iz 1896. poslije Krista. koji po svom sadržaju i obimu odražava na ovim prostorima kontinuitet povijesnih zbivanja: od Kelta i Ilira preko Rimljana. Buško blato. Međunarodna regata i kamp mladih kajakaša i kanuista srednjoevropskih zemalja. a onima nešto mlađima ostavlja poruku da čuvaju naslijeđe za buduće naraštaje. Moto klub „Vukovi“ iz Livna je osnovan 2000. promocije knjiga. Dosadašnje zemlje sudionice regate su: Češka. ugrađena kao dno u krstionici bazilike).08. skok u dalj. Seoski sportovi . Međunarodna kajakaška regata Kazaginac (09. manifestacija ekološko . godine i broji sedamdeset članova. kulturna manifestacija koja se održava svake godine u prvoj polovici mjeseca srpnja. koje je bogato prelijepim pejzažima rijeke Sturbe. te sami biraju jorgovan godine.-16. „Malo raspjevano Livno“ je dječji festival. Mađarska. Nikole Tavelića tradicionalna je vjerska. Manifestacije „Kultura i cvijeće“. Nekad mala samostanska zbirka prerasla je u suvremeno osmišljen muzej.st.zabavnog karaktera u organizaciji Turističkog ureda Livno u kojoj se građani međusobno natječu i uljepšavaju okoliš. afirmacija su vodenih sportova na Buškom jezeru.

the long jump. book promotions. The days of haymaking in Kupres “Strljanica” (first Sunday in July) is the traditional festival that has its origin in Turkish ages and is mostly ingrained among the Croatian population. Museums The Franciscan museum and the gallery Gorica – Livno was officially founded in October 2nd. Mijat’s group International kayak regatta Kazaginac (09/08 – 16/08) Croatian kayak association and the municipality of Tomislavgrad have been organizing the International regatta and the camp for young kayakers on Buško Lake (Galin lakat) in Kazaginac. the trout speechlessly greets the sky-blue that reflects by the water and clashes with the green environment. This is witnessed by a written document from 1896. folklore heritage is being cherished (ganga and gusle festival) and numerous sports competitions are held. the municipality of Tomislavgrad since 1996. built in as the bottom of the basilica’s font). Nikola Tavelić was held in 1995. in the municipality of Tomislavgrad. What used to be a small monastery collection now is a modMijatova družina • Festivals and events “Culture and flowers” is the festival of ecological and entertainment character in the organization of Tourist office Livno where citizens compete and beautify the environment and choose the lilac of the year. the Republic of Croatia and Bosnia and Herzegovina. and accepted with great enthusiasm of the entire Croatian population. by its contents and size. D. etc. The competition of haymakers for the title of “Kozbaša” and horse races are the central events of the “Strljanica”. Numerous cultural events are organized within the festival (exhibitions. the most beautiful street or neighbourhood. “Carnival” in Livno comes up with those in Čapljina and Imotski with its good organization. numerous finds from all periods of Livno’s history were brought to the museum collection. and has 70 members. and traditional singing ganga and bećarac that can be heard everywhere. catching the crayfish and frogs. International regatta and the camp for young kayakers and canoeists from Central Europe is the affirmation of water sports on Buško Lake. and you like fishing. Through the decades that followed. 11 Tourism BiH • October 2009 . reflects the continuity of the historical events in these areas: from Celts and Illyrians to Romans.Fishing If your love is the Nature. which. you’ll find your place resting by the rivers where. The first Croatian assembly and the St. ern museum – FMGG. on the locality Bare / Karlov han – Prisoje. Hungary. fight on a tree-bridge and other long forgotten sports. and Croats from their arrival to recent history. in crystal clear waters. and protecting and scientifically analyzing and presenting the museum materials from the region of Herzeg-Bosnian Canton. and for those youngers leave the message to preserve their heritage for the future generations. FMGG as the heir of the Franciscan collection in Gorica has its roots in 19th century. Slovakia. The moto-club “Vukovi” (Wolves) from Livno was founded in year 2000. theatre plays in cooperation with famous BiH and Croatian theatres). Rural sports – stone throwing. cultural festival that takes place in the first half of July every year. The countries that take part in the regatta are: Czech Republic. 1995 with the purpose of collecting. in digging a basilica ( it used to have a secondary use. “Little singing Livno” is a children’s festival. tugging the rope. Buško blato. Slovenia. The first celebration of the First Croatian assembly and St. take the past back into the memory of those who remember it. Nikola Tavelić days is a traditional religious. in the work of Livno’s Franciscans who had gone around the archaeological sites and collected the antiquities and made efforts in founding the museum in the monastery. Poland. preserving. in which the Country government in Sarajevo is requested a permission for the old weapons to be kept in the public monastery’s rooms. “Duvno tablet” This Roman tombstone was found in 1969. The tablet dates from the second half of II century A. Kayak regatta takes place in the first half of August.

koji će povezivati BiH sa Europskom Unijom. općina Orašje nalazi se Franjevački samostan i crkva. Područje Županije zauzima 324 km2 i većim dijelom je nizinsko prosječne nadmorske visine do 90 m.Županija Posavska z RAJa lov i ribolov Ž Hajrudin Hadžidedić upanija Posavska je smještena u sjevero – istočnom dijelu BiH i druga je od 10 kantona/županija Federacije BiH. U samostanu su u fazi uređivanja i muzej moderne umjetnosti. Od starih zanata velik broj stanovništva se bavi proizvodnjom predmeta od vrbovog pruća. barama. bogat i raznovrstan fond divljači i riba i očuvani prirodni okoliš stvaraju odlične uvjete za uzgoj divljači i ribe upanija Posavska omogućava razne vrste ribolova zato što se može pecati na rijekama. Odžak i Domaljevac – Šamac. 12 Ž MANIFESTACIJE Na području Županije Posavske održava se niz kulturno umjetničkih i sportskih manifestacija koje se održavaju u ljetnim mjesecima. jezerima. Sastavljena je od tri općine: Orašje. U samostanu je smješten muzej sa bibliotekom gdje se nalazi preko 10000 izložbenih primjeraka i vrijedna numizmatička zbirka. Izgradnjom Koridora 5c. gdje će se moći pronaći ostaci kostiju mamuta. šećerna repa i duhan. a od industrijskih biljaka: soja. blizina dviju velikih rijeka. U Županiji živi oko 45 000 stanovnika od kojih se većina bavi poljoprivredom. Osim Samostana i crkve od kulturno historijskih spomenika možemo izdvojiti zgradu općine u Odžaku. Kulturno historijski spomenici smješteni su na dva lokaliteta. također i muzej ledenog doba. Najveće tradicionalne manifestacije su: Turizam BiH • listopad 2009. Bosna) jedna je od vodom bogatijih krajeva u Bosni i Hercegovini Geoprometni položaj Županije je omogućio dva vrlo frekventna granična prijelaza u Orašju i Šamcu. Najzastupljenije kulture su kukuruz i pšenica. . Budući da je Županija smještena na obalama dviju velikih rijeka (Sava. starim koritima. u naselju Tolisa. Županija Posavska nudi vrlo bogatu ihtiološku raznolikost. šljunkarama i kanalima. Geografski položaj. bizona i predmeti izrađeni od hrasta starog oko 6000 godina. Kosti i hrastovi od kojih se izrađuju predmeti su pronađeni u rijeci Savi na području Županije. stvorit će se uvjeti za razvoj tranzitnog turizma.

lakes. The most represented field crops are the corn and wheat. There are about 45.Posavina Canton HEAVEN fishing for hunting and osavina Canton is located in the north – eastern part of BiH and is the second out of 10 cantons of the Federation of BiH. the municipality of Orašje. which has over 10. Since the Canton is located on the banks of two big rivers (Sava. canals. It is made up of three municipalities: Orašje. Besides the monastery and the church. we can also single out the municipality building in Odžak as a cultural-historical monument. marshes. Bosna).000 exhibits and valuable numismatic collection. the museum of the glacial period. Geo-traffic position of the Canton has made it possible for the two very busy border crossings in Orašje and Šamac to be opened. with the average altitude of 90 m. The bones and the oaks were found in the Sava River at the Canton’s area. it is one of the water-richer areas in Bosnia and Herzegovina. and are mostly occupied with the agriculture. P Rijeka Sava • The Sava River The geographical position. Posavina Canton offers very rich ichthyologic diversity. The biggest traditional events are: osavina Canton enables different kinds of fishing because you can fish at rivers. bison and the objects made of the 6000 years old oak tree will be seen.000 inhabitants in the Canton. old river beds. With the construction of the corridor 5c. closeness of the two big rivers. which will connect BiH with the European Union. rich and heterogeneous fund of wild game and fish and preserved natural environment make good conditions for breeding the wild game and fish. Odžak and Domaljevac – Šamac. there is a Franciscan monastery and a church where is the museum with the library. Within the monastery there is also a museum of modern arts in the faze of arranging. sugar-beet and tobacco. the conditions for the development of the transit tourism should be created. producing the objects made of willow brushwood. A lot of the population is occupied with one of the old crafts. FESTIVALS In the area of the Posavina Canton there is a number of cultural and sports festivals held during the summer months. The area of the canton spreads on 342 km2 and is mostly lowlands. P Tourism BiH • October 2009 13 . and the cash crops are: soybeans. Cultural-historical monuments are placed in two localities. In Tolisa. where the remains of the bones of the mammoths.

sportski turniri u košarci. izložbe. likovne izložbe. LOV I RIBOLOV Geografski položaj. Turizam BiH • listopad 2009. smuđ. Prema ovim karakteristikama ovo područje je atraktivno sa stanovišta turističko – lovne i ribolovne ponude. Županija Posavska nudi vrlo bogatu ihtiološku raznolikost.08. koncerta izvorne i zabavne glazbe. Organizatori HKUD «Mladost» Domaljevac svake godine osiguravaju bogat program koji se sastoji od tradicionalnog svečanog mimohoda folklornih skupina. Na projekcijama filmova učešće uzimaju glumci. odbojci. te divlje svinje i zečevi.08 – 16. glumačke prezentacije itd. Održava se početkom devetog mjeseca na prostorima općine Orašje. općina Orašje. Manifestacija se obilježava početkom šestog mjeseca u naselju Tolisa. na centralnom trgu u Odžaku. Glavni cilj ove manifestacije kao i Posavskog kola i Domaljevačke tkanice je očuvanje kulturne baštine i izvornog folklornog stvaralaštva. utrke pasa. Turistička zajednica Županije Posavske je implementirala projekt „Posavina raj za lov i ribolov“ koji je financirala Europska Unija. štuka. koji pruža potrebne informacije i usluge turistima za vrijeme njihovog boravka u Posavini. bogat i raznovrstan fond divljači i riba i očuvani prirodni okoliš stvaraju odlične uvjete za uzgoj divljači i ribe. Moto susreti u Orašju koji okupljaju preko 1000 motorista iz cijele Europe. obnovljeni su i poboljšani objekti i tereni za boravak turista na lovištima i unaprijeđeni fondovi divljači i riba. U svrhu povećanja atraktivnosti lovnih i ribolovnih područja. a održava se u sedmom mjesecu i traje 14 dana. . prezentacije knjiga. Pored ovih manifestacija bitno je napomenuti i internacionalnu Sava regatu Karlovac – Orašje koja okuplja zaljubljenike u prirodu i kajak – kanu sport iz čitavog svijeta. tako je i dobila naziv «Mala Pula».DANI HRVATSKOG FILMA – najveća manifestacija na prostoru Županije gdje se prikazuju najbolja ostvarenja hrvatske kinematografije nakon Pulskog festivala. som. jezerima. POSAVSKO KOLO – održava se na području općine Odžak u vremenu od 01. glavnog događaja međunarodne smotre folklora tu su još i razna natjecanja u starim sportovima. mrena. divlji golub. barama. Ostala značajna lovna divljač koja se nalazi na ovim prostorima je srneća divljač. rafting i spust gumenim čamcima niz rijeku Savu. divlje guske i patke. koncerti. Pored 1 Na području Županije najzastupljenija je pernata divljač: fazani. održavaju se početkom petog mjeseca. uspostavljen je sistem informiranja. šljuke i grlice. nogometu i borilačkim sportovima. amur. Županija Posavska omogućava razne vrste ribolova zato što se može pecati na rijekama. Kao važan dio turističkog proizvoda. nastupa na otvorenoj pozornici.08. Na ovim prostorima najzastupljenije vrste riba su: šaran. osobe iz političkog života Hrvatske i FBiH uz zavidno medijsko praćenje. • Fishing on the Sava DOMALJEVAČKA TKANICA – kulturno – folklorno . koncerti i kao vrhunac manifestacije smotra folklora međunarodnog karaktera koja se održava 15. prepelice. tolstolobik. šljunkarama i kanalima. Manifestacija je bogata sportskim i kulturnim događanjima: promocija knjiga. starim koritima.sportska manifestacija međunarodnog karaktera koja se održava krajem sedmog mjeseca na području Ribolov na Savi općine Domaljevac – Šamac. blizina dviju velikih rijeka. kulenijada. DANI TOLISE – veliki događaj koji prerasta u tradicionalnu manifestaciju međunarodnog karaktera. natjecanja. režiseri.

from all over the world. at the area of the municipality of Domaljevac – Šamac. the international folklore festival. there are also various competitions in old sports. At the film screenings you can see actors. wild goose and ducks. concerts. actors presentations. The system of informing that gives all the necessary information and services for the tourists during their stay in Posavina has been established as a very important part of tourist product. and barbel.CROATIAN FILM DAYS – the biggest event in the area of the Canton. and it is held in July and lasts for 14 days. directors. rafting and pontoon ride down the Sava River. volleyball. HUNTING AND FISHING The geographical position. POSAVINA WHEEL DANCE – held in the area of the municipality of Odžak from 01/08 – 16/08. the municipality of Orašje. DOMALJEVAC SASH – cultural-folklore-sports festival with the international character. wild boar and hare. marshes. wood pigeon. pike. open air performances. this area is attractive from the point of view of the tourist-hunting and fishing offer. kulenijada. which gathers lovers of nature and kayak – the canoe sports. and the game and fish stocks increased. football and contact sports. According to these characteristics. etc. dog races. the Tourist board of Posavina Canton has implemented the project “Posavina. book promotions. concerts and as the final of this event the international folklore festival held on August 15th at the central Odžak’s square. competitions. Tourism BiH • October 2009 1 . closeness of the two big rivers. and sports tournaments in basketball. Posavina Canton offers very rich ichthyologic diversity. canals. catfish. The most represented fish species in these areas are: carp. rich and heterogeneous fund of wild game and fish and preserved natural environment make good conditions for breeding the wild game and fish. lakes. old river beds. hunting and fishing paradise” financed by the European Union. where the best works of the Croatian cinematography. are being screened. held at the end of July. traditional and pop music concerts. art exhibitions. Posavina Canton enables different kinds of fishing because you can fish at rivers. Hunting In the area of the Canton the most represented is the feathered game: pheasant. Motorcyclemeetings in Orašje that gather over 1000 motor cyclists from all over the Europe are taking place at the beginning of May. It is being held at the beginning of September in the municipality of Orašje. amur. In order to increase the attractiveness of the hunting and fishing areas. exhibitions. The rest of the hunting game here are: deer game. The main goal of this festival and of Posavina dancing and Domaljevac sash is the preservation of cultural heritage and the autochthon folklore creativity. TOLISA DAYS – a big event that is becoming an international traditional festival. The organizer HKUD “Mldost” Domaljevac every Lov • year makes a rich program consisted of: traditional ceremonial folklore groups march past. and people from the Croatian and BiH political life. the buildings and grounds for tourists stay at the hunting grounds had been renovated and improved. Besides the central event. snipe and turtle-dove. Besides these festivals it is important to mention the international Sava regatta Karlovac – Orašje. This festival is full of sports and cultural events: books promotion. pike-perch. quail. This festival is taking place at the beginning of June in Tolisa. after the Pula film festival. and so it got the name “Little Pula”. and there is a great media interest for this event.

Prače i Koline.Bosanskopodrinjski kanton Bosna Edin Kunovac kakva je nekada bila Veliki prirodni potencijali pružaju mogućnost da turizam preraste u vodeću privrednu granu Goražda i cijelog kantona. . netaknuta priroda. sačuvana flora i fauna predstavljaju važne resurse ovog kantona i osnova su za sportsko-rekreativni. rirodna i geografska raznolikost prostora. lovni i ribolovni turizam kao odredište za one koji vole aktivan odmor u netaknutoj prirodi uz obale rijeke Drine. 1 P Turizam BiH • listopad 2009.

Tourism BiH • October 2009 1 . N Natural and geographical diversity of the area. untouched nature. preserved flora and fauna represent important resources of this Canton and are the basis for sports and recreational. hunting and fishing tourism and the destination for those who like active rest in untouched nature by the banks of the rivers Drina. Prača and Kolina.Bosnian-Drina Canton Bosnia as it used to be Goražde noću • Goražde noću Great natural potentials offer the possibility for the tourism to become the leading economic branch of Goražde and the entire Canton.

). Turistička agencija “Obner” obezbijedit će vam potpuni ugođaj na splavarenju. u skladu sa svojim interesima. još uvijek je sačuvan od svih zagađivača. Bogata prirodna i kulturno-historijska baština resursi su koji imaju neprocjenjivu vrijednost i potencijal za razvoj turizma na prostoru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. a ujedno postane nosilac razvoja općine Goražde. Splavarenje Posebno atraktivan turistički proizvod BPK-a Goražde je splavarenje Drinom.6km2 i sastoji se od tri općine: Goražde. slobodnog i očuvanog i pružaju izvanredan ugođaj za planinare. Splavarenje je doživljaj čija se posebnost ne može riječima opisati. Veoma atraktivno i posjećeno mjesto je izletište Rorovi koje ujedno predstavlja simbol ot- pora (1992. plivanje. Prače i Koline. . lovni i ribolovni turizam kao odredište za one koji vole aktivan odmor u netaknutoj prirodi uz obale rijeke Drine. Planinski visovi Kriva draga. Crni rajski vrh. netaknuta priroda. Splavarenje Drinom je već poznat turistički proizvod zbog kojeg ovo područje posjećuje veliki broj turista. Foča-Ustikolina i općine Pale-Prača.). Rijeka Drina uvijek je bila glavna saobraćajna arterija na području istočne Bosne. Duž obala rijeke Drine nalazi se nekoliko plaža. TIPOVI I VRSTA Bosansko-podrinjski kanton Goražde raspolaže velikim prirodnim potencijalima koji pružaju mogućnost da turizam preraste u vodeću privrednu granu. Splavarenje 1 Turizam BiH • listopad 2009. izaziva radoznalost. već se jednostavno mora doživjeti. B TURISTIČKA PONUDA . Borovac i Grebak pružaju sliku pomalo divljeg prostora (u najpozitivnijem smislu riječi). Splav je neobično plovilo izgrađeno od drvene oblovine sa koga se može riboloviti i uživati u gastro ponudi domaćih specijaliteta. planinarski pohodi. Crnu Goru sa Sarajevom i drugim krajevima. budi neizvjesnost i želju za ponovnim vraćanjem. Ruda glava. Rijeka Drina predstavlja izuzetnu atrakciju za brojne domaće i strane goste. Prirodni resursi izvanredne ljepote i raznovrsnosti kao što su prelijepe šume. rafting. Područje gornjeg toka rijeke Drine od prapovijesnih vremena nije bilo zaobiđeno od prisustva i kulturnog razvitka ljudskih zajednica.-1995. vožnja kajakom. sačuvana flora i fauna predstavljaju važne resurse ovog kantona i osnova su za sportsko-rekreativni. kanjoni. Klek. Splavarenje Drinom. gdje svoj mir mogu pronaći kupači: Gradski žanj. Osanica itd. ljubitelje ljekovitog bilja i šumskih plodova. rijeke i planine pružaju mogućnost da svako može pronaći nešto za sebe (splavarenje. Prirodna i geografska raznolikost prostora. stoga se razvoj turizma uglavnom bazira na mogućnostima koje pruža ova rijeka. Sadba. koja je povezivala primorje. Srbiju. ribolov. Ribolov Gornji tok rijeke Drine. zaustavlja dah.osansko-podrinjski kanton Goražde zauzima površinu od 504. itd.

Fishing The upper Drina flow is still preserved from pollution. Borovac and Grebek give the image of slightly wild space (in the positive sense).6 square km and consists of three municipalities: Goražde. Osanica.) compatible with everybody’s interests. fishing. you just have to experience it. Klek. preserved flora and fauna represent important resources of this Canton and are the basis for sports and recreational. The float is an unusual sailing boat made of round-wood from which you can fish and enjoy the gastro offer of local specialties. Montenegro with Sarajevo and other parts. canyons. etc. Along the Drina there are several beaches for bathers: Gradski žanj. TOURIST OFFER. mountaineering. hunting and fishing tourism and the destination for those who like active rest in untouched nature by the banks of the rivers Drina. Prača and Kolina. Natural resources of exceptional beauty and diversity. It connected the coast. Rich natural and cultural-historical heritage are the resources that have priceless value and potential for the development of tourism in the area of Bosnian-Drina Canton Goražde. offer the possibility for everyone to find something for himself (log floating. The log floating on the Drina is already familiar tourist product. Sadba. The mountain peaks Kriva draga. Natural and geographical diversity of the area. which is the basic requirement for the existence of the most interesting salmonidae Tourism BiH • October 2009 19 . rivers and mountains. Log floating is an experience of a special kind that you can’t describe with words. Ruda glava. rouses suspense and the desire for coming back.B osnianDrina Canton Goražde takes up the surface of 504. due to which this area is visited by numerous tourists. and because of this the development of tourism is mostly based on the possibilities that this river gives. Tourist agency “Obner” will provide you the complete atmosphere in floating. The Drina River represents a true attraction for numerous local and foreign guests. kayaking. Crni rajski vrh. Serbia. etc. medicinal herbs and forest fruits fans. The log floating on the Drina provokes the curiosity. untouched nature. The resort Rorovi is a very attractive and well visited place and it also represents the symbol of resistance (1992 – 1995). TYPES AND KINDS Log Floating Bosnian-Drina Canton Goražde has at its disposal great natural potentials. Log floating Especially attractive tourist product of the Bosnian-Drina Canton Goražde is the log floating on the Drina. The presence and the development of human communities had existed in the area of the upper Drina flow since the prehistory. it is breathtaking. The Drina River has always been the main traffic artery in the area of eastern Bosnia. Foča-Ustikolina and Pale-Prača. free and preserved and give exceptional atmosphere for the mountaineers. swimming. like beautiful woods. rafting. which offer the possibility for the tourism to become the leading economic branch and the holder of the development of the municipality of Goražde.

58. odgovarajuća klima i šumska bogatstva su osnovni činioci više lovnih revira na području BPK-a. Sportsko rekreativni turizam Sportski tereni na prostoru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde pružaju izvanrednu mogućnost za razvoj sportskorekreativnog turizma. predstavlja jedinstveno bogatstvo autohtonom potočnom pastrmkom i kapitalnim primjercima lipljana.rekreativni centar “Bijele vode” . sportski teren. Ljekovito bilje. Planinarstvo Teritorij Bosansko-podrinjskog kantona Goražde okružuju izrazito lijepi planinski predjeli koji svojom atraktivnošću izazivaju radoznalost planinara. Za planinarenje posebno su atrak• Lov Povoljna konfiguracija zemljišta. govini “Krivu Dragu” u čijem sastavu se nalazi i lovno-rekreativni centar “Bijele vode” sa gaterom opremljenim za obuku i trening lovačkih kerova. dar netaknute prirode. Zahvaljujući prirodnim resursima prostor Bosansko-podrinjskog kantona Goražde pruža idealne uslove za razvoj lovnog turizma.40kg. gljive i ostali šumski plodovi rasprostranjeni su po svim predjelima BPK-a. Raznovrsnost ribljeg fonda.o.Sportsko-ribolovno društvo “Goražde” . Na lokalitetu Grepka i Rude glave izgrađeni su planinarski domovi. Privredno društvo “Bijele vode” d.Lovačko društvo “Biserna” Goražde . proizvelo je potrebu za formiranjem sportskih ribolovnih društava koja egzistiraju na ovom prostoru.Lovačko društvo “Rasoh” Prača . koje organizuje i niz planinarskih manifestacija. predstavlja pravu riznicu raznovrsne kulturno-historijske Hunting-recreational centre near Goražde 10 Turizam BiH • listopad 2009. Kriva draga radi na izgradnji savremenog sportsko-rekreativnog centra ( motel.Sportsko. izrazito bogatstvo mladicom i drugim vrstama ribe.Lovačko društvo ” Grebak” FočaUstikolina tivni planinski masivi Ruda glava. . Grebak. interesantne ribolovnim sladokuscima. Za očuvanje i zaštitu okoliša i lovne divljači brinu se četiri lovačka društva: .što je osnovni preduslov da pored ravničarskih vrsta žive i najzanimljivije salomonidne vrste riba.Lovno . te briga o zaštiti ovih vrsta.o. Kacelj i Borovac. kao i cijela Bosna i Hercegovina. a to su: . prateći sadržaji) i bit će nosilac bržeg razvoja ove vrste turizma. Za čuvanje tradicije u planinarstvu ističe se Bošnjačko-planinarsko društvo „Maglić” Goražde.ribolovno društvo “TOPLIK” Prača Planinska rječica Prača. Na području Ustikoline zabilježen je svjetski rekord u ulovu mladice .Sportsko-ribolovno društvo “Halil Sofradžija” Ustikolina . kako sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde tako i sa šireg prostora Bosne i Hercegovine. od kojih izdvajamo najveću u Bosni i HerceLovno rekreativni centar kod Goražda Kulturno-historijsko naslijeđe Bosansko-podrinjski kanton Goražde. Šetališta i staze uz rijeku Drinu u izvanrednom ambijentu omogućavaju razvoj rekreativnog turizma.

and these are: . Mountain massifs Ruda glava. the area of Bosnian-Drina Canton Goražde offers great conditions for the development of hunting tourism. a gift of untouched nature represents a unique wealth of the indigenous brown trout and the big specimens of grayling. Medicinal herbs.Hunting club “Biserna” Goražde . On the locality Grebak and Ruda glava mountain houses were built. Grebak.Sports and recreation club “TOPLIK” Prača. In the area of the Ustikolina. Heterogeneousness of the fish stocks. The mountain rivulet Prača.Sports and recreation club “Goražde” . Thanks to the natural resources.Lovci i lovina • Hunters and catch est wealth are the basic factors of the hunting grounds in the area of Bosnian-Drina Canton Goražde. very rich with huchen and other fish species and care of the preservation of these species created the need of forming fishing clubs that exist in this region. enable the 11 Hunting Suitable configuration of the grounds. Four hunting clubs are taking care of the preservation and protection of the environment: .40 kg. the world record in catch of huchen was registered – 58.Sports and recreation club “Halil Sofradžija” Ustikolina . suitable climate and for- Mountaineering The territory of the Bosnian-Drina Canton Goražde is surrounded by exceptionally beautiful mountain Tourism BiH • October 2009 .Hunting club “Rasoh” Prača . Sports and recreational tourism Sports grounds in the BosnianDrina Canton Goražde offer exceptional possibility for the development of sports and recreational tourism.Hunting club ” Grebak” FočaUstikolina regions that provoke the curiosity of the mountaineers from the territory of the Bosnian-Drina Canton Goražde and wider area of Bosnia and Herzegovina. Promenades and paths along the Drina River. Kacelj and Borovac are especially attractive for mountaineering. mushrooms and other forest fruits are wide-spread over the BosnianDrina Canton Goražde.Hunting-recreational centre “Bijele vode” . The Bosnianmountaineering society “Maglić” is distinguished in the preservation of mountaineering tradition and it organizes line of mountaineering events. with its exceptional environment. fish species that are interesting for the fishing lovers. where the biggest one in Bosnia and Herzegovina is “Kriva Draga” with the hunting-recreational centre “Bijele vode” that has the place specially equipped for the training of the hounds.

godine. Najnovija istrživanja koja su obavljena na ovom lokalitetu august/septembar 2009. kamene sjekire. vazne i posude od glinene opeke. prema procjenama arheologa. godine u naselju Zupčići rezultirala su pronalaskom kamenih bodeža.Panorama Goražda baštine. rimskog. radi o kulturi staroj 7. a arheološka istraživanja potvrđuju da su naselja: Popov Do. Novopronađeni kipovi bit će nakon stručne obrade izloženi u pomenutom muzeju. srednjovjekovnog vremena. godine samo su potvrdila već ranije nalaze da se na ovom lokalitetu. izgrađen 1553. U užem gradskom području općine Goražde nalazi se i jedna od najljepših džamija na Balkanu “KAYSERI CAMII” i predstavlja neprocjenjiv kulturno-historijski i vjerski spomenik. 12 • Panorama of Goražde Turizam BiH • listopad 2009. Na prostoru BPK-a Goražde postoje tragovi života iz prahistorije. stoljeća. Zupčići i Podhranjen naseljavali stanovnici mlađeg kamenog doba. Značajna su nalazišta iz prahistorijskog. Ovaj lokalitet ima status Nacionalni spomenik “Lug”. turske i austrougarske uprave. .historijski i vjerski spomenik nalazi se u selu Kreča. Iskopavanja koja su vršena 1955. Nešto od gore navedenih eksponata pohranjeno je u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Prilikom ovog arheološkog pretraživanja na ovom lokalitetu pronađeni su kipovi koji svjedoče o postojanju naselja iz pomenutog perioda. Treba istaći da je na prostoru općine Ustikolina izgrađena prva džamija u Bosni i Hercegovini “Turhan Emin-begova” kao i prva štamparija na bosanskohercegovačkom tlu.5 hiljada godina. One datiraju iz druge polovine XV. Iz Osmanlijskog vremena značajan kulturno.

built in 1553.development of the recreational tourism. Stećci u okolici Goražda • There are traces of life from the prehistory in the area of the BosnianDrina Canton Goražde and the archaeological researches confirm that the settlements Popov Do. This locality has the status of National monument “Lug”. Cultural-historical heritage Bosnian-Drina Canton Goražde as well as the entire Bosnia and Herzegovina represents a true treasury of various cultural-historical heritages. Zupčići and Podhranjen were inhabited by the population from the early Stone Age. in the village of Kreč. Finds of stone daggers. Kriva draga works on the construction of modern sports and recreational centre (motel. In the town of Goražde there is one of the most beautiful mosques in Balkans . Important sites are from the prehistoric period. the word is about 7. Roman. The most recent researches done at this locality (August/September 2009) just confirmed that. On the occasion of archaeological researches at this locality the statues that witness about the existence of the settlement from this period were found. From the Ottoman period comes an important cultural-historical and religious monument. the “Turhan Emin-begova” mosque.o. and date from the XV century. and accompanying programs) and it will be the holder of the development of this type of tourism. vases and the pottery are the results of diggings that were made in 1995 in the settlement Zupčići. as well as the first printing house in Bosnia and Herzegovina.5 thousand years old culture. medieval period of Turkey and the Austria-Hungary authorities. stone axes. Newly found statues shall also be stored at this museum after the professional analysis.o. We should point out that the first mosque in Bosnia and Herzegovina was built in the municipality of Ustikolina. Some of the exhibits mentioned above are stored at the National Museum of Bosnia and Herzegovina in Sarajevo. Stećak in Goražde surroundings Tourism BiH • October 2009 13 . according to the archaeologists’ estimations.“KAYSERI CAMII” and it represents priceless cultural-historical and religious monument. sports grounds. Economic society “Bijele vode” d.

Brčko nije važno samo kao čvorište putnih pravaca nego i kao mjestu u kojem su se razvile različite vrste prometa: cestovni. Taj podatak najzornije govori kojom brzinom se Brčko razvijalo. Brčko ima nekoliko vrlo poznatih hotela. Brčko je poznato po svojim pozorišno-kazališnim susretima koji se održavaju u 1. preko 7000 ljudi. kuhinjska sol). Budimpešte. U njega su dolazili trgovci iz gotovo cijele Europe. U Brčkom postoji J. još za vrijeme Austro-Ugarske. Sofije itd. sjeveru i jugu. a osobito iz Trsta. To područje obiluje brojnim izvorima pitke vode. • Brčko se. godine u Brčkom je živjelo oko 3000 ljudi. Amatersko pozorište. Beča. grad na raskrižju putova prema istoku i zapada. motela i pansiona. Zagreba. Cijelo područje Brčkog nalazi se na 80 – 200 m nadmorske razine. Radio bet Frattelo itd. Brčko ima bogati gradsku biblioteku. Praga. Preporod i Napredak. Austrijanci su ga zvali Brčka. najvjerojatnije po mjestu gdje se trgovalo soli. te nekoliko medija u privatnom vlasništvu: RTV Hit. plovni (riječni) i željeznički. Distriktu Brčkom pripalo je područje cijele nekadašnje općine Brčko. . Obiteljski radio Valentino. Panorama Brčkog Panorama of Brčko 1 Turizam BiH • listopad 2009. tjednu mjeseca studenog. Dokaz o postojanju rimskog grada Saldee jesu ostatci rimske kanalizacije u Brčkom.Brčko Distrikt Brčko. a Turci Brčki. prema sjeveru i jugu. a 1910. B rčko se prvi put spominje1428. godine pod nazivom Barka kako su ga prozvali franjevci koji su u to vrijeme djelovali na tom prostoru. U rimsko vrijeme na tom prostoru bila je sagrađena utvrda koja se zvala Saldea (latinski sal znači sol. Brčko je grad na ušću rijeke Brke u Savu. tri kulturnoumjetnička društva: Prosveta. izuzev njenog južnog dijela na sjevernom području planine Majevice koje se nalazi na 200 – 400 m nadmorske razine. Tako je Brčko postalo vrlo važno čvorište putova prema istoku i zapadu. Gradsku galeriju. 1878.P Radio Brčko. razvilo u vrlo živo trgovačko mjesto.

Family radio Valentino. Here came the merchants from almost entire Europe.Brčko Distrikt Brčko is the town on the crossroads to east and west. north and south. Brčko is known for its theatre meetings. most probably after the place of salt trade. That’s how Brčko became a very important crossroads to east and west. Prague. etc. Tourism BiH • October 2009 1 . which was called Saldea (Latin sal means salt. three cultural clubs: Prosveta. Sophia. During the Roman period a fortress was built at that area. Radio bet Fratello. river and railroad traffic. Brčko is also important as the place where different kinds of traffic: road. which is situated at the altitude of 200-400 m. rčko was mentioned for the first time in 1428 under the name Barka as it was named by the Franciscans who worked at that time there. and in 1910 over 7000. etc. Preporod and Napredak. Vienna. Austrians used to call it Brčka and the Turks Brčki. Brčko is the town on the river mouth of the Brka into Sava. north and south. except its southern part on the northern area of the Majevica Mountain. This information shows how fast Brčko developed. Even during the Austro-Hungarian period Brčko developed into a very lively commercial place. The entire former municipality of Brčko fell to share of the Brčko district. Amateur theatre. It has several very famous hotels. This area is abundant with numerous springs of potable water. Brčko has rich town library. Zagreb. which are being held in the first week of November. The evidence of the existence of the Roman town Središte Brčkog • Centre of Brčko B Saldea is the remains of the Roman sewage system in Brčko. and several media in private property: RTV Hit. Budapest. In Brčko there is Radio Brčko. About 3000 people lived in Brčko in 1878. motels and hostels. The entire area of Brčko is situated at the altitude of 80-200 m. Town gallery. common salt). and especially from Trieste.

.. a čiju dozvolu za upotrebu smiju imati samo stručni profesionalci.........Strateški marketig u funkciji razvoja turizma ... Marketing je najjači alat poslovnog uspjeha Mirjana Šutić arketing je snažan alat čije upute za upotrebu moraju pisati čelnici tvrtki.. .... ideje.. 1 M Turizam BiH • listopad 2009. ministarstava. Samo će tada marketing biti u funkciji razvoja nekog posla.. ili turizma.. država.... destinacije.

.. for which use instructions should be written by the heads of the companies. ministries........ idea or tourism. and whose permission for use could have only the professional experts.. Only then the marketing shall be in the function of the development of a job. Marketing is the strongest tool for the business success T he marketing is the strong tool. states.... Tourism BiH • October 2009 1 ... destination.......Strategic marketig Tradicijska gastro ponuda • Traditional gastro offer in the function of the development of tourism ..

Naš izazov. Čak će se i ljudi koji odlučuju u što usmjeriti sredstva unutar marketinškog budžeta složiti da je većina tog novca bačena u vjetar. pretpostavka. Ustrajemo li dovoljno u kvalitetnoj provedbi solidne marketinške kampanje. moramo prvo pospremiti vlastito dvorište. Kada spoznamo kako želimo da nas svijet doživljava i utvrdimo u čemu smo izvanredni u odnosu na ostale turističke destinacije. moramo prvenstveno definirati kako želimo da se našu zemlju izvana percipira. Dakako. Ne možemo očekivati da ljudi iz Amerike ili dalekog Japana požele doći vidjeti prirodne ljepote Jadrana i njegova zaleđa ako za našu zemlju nisu nikada čuli. ali je problem u tome što ne znamo koja od dvije polovice nam je donijela zaradu. te zajedno kreirati i prihvatiti strategiju na državnoj razini koja će određivati smisao svake od brojnih ponuđenih nam investicija. te zasićeno mnoštvom neprovjerenih informacija.arketing je. Sigurno je da uspjeh svakog poslovnog pothvata ovisi upravo o kvaliteti marketinga njegovih proizvoda ili usluga. ako su samo pratili ratna zbivanja u njoj. Prva je. potrebno je uložiti sredstva da bismo dodatno dotjerali resurse i obučili naše osoblje s ciljem kreiranja kvalitetne turističke ponude . leži u neorganiziranosti odnosno neusklađenosti naših vizija i ideja o napretku i načinima postizanja željenih ciljeva. Sjetimo se izjave Johna Wanamakera koji je ustanovio da je polovica novca koji potrošimo na marketing čisti promašaj od investicije. ukoliko se provodi sustavno i s kvalitetnim suradnicima. da marketing moramo tretirati kao sredstvo razvoja turizma u našoj zemlji. onda se moramo pripremiti na velike izdatke s kratkoročno neopipljivim rezultatima. Kada novac uložen u marketing počnemo smatrati investicijom od koje očekujemo dobit. Tvrtke svake godine troše milijune na marketing.odnosno ponude koju je netko voljan platiti. dakle. Ne možemo očekivati da ljudi od nas kupe nešto za što ne znaju da postoji. 1 Turizam BiH • listopad 2009. dakle. još gore. Kako bismo što mudrije utrošili naša ograničena sredstva. najjači alat poslovnog uspjeha. odnosno uskladiti naše resurse i mogućnosti. ponuda. ili. . tehnološki iznimno kontrastno. dugoročno ćemo uživati višestruki povrat na uloženo. te varijacija istih proizvoda i usluga. da bismo pokušali zaobići zamke koje donose neizbježan tehnološki napredak i globalizacija. M Tko smo mi? Teško je razumjeti kako formirati strategiju marketinga na današnjem tržištu koje je vrlo fragmentirano.

Tourism BiH • October 2009 19 . in the first place we have to define how we want our country to be perceived from the outside and together cerate and accept the strategy at the state level. and saturated with numerous unverified information.I f implemented systematically and with quality associates. Masline • Olives Who are we? It is hard to understand how to form the strategy of marketing in today’s market which is very fragmentary. If we persist enough in the quality implementation of good marketing campaign. offers and the variations of the identical products and services. we need to invest in order to arrange our resources and train the personnel with the goal of creating quality tourist offer – the offer someone is willing to pay for. Our challenge lies in the low level of organization. And the success of every business activity depends exactly on the quality of the marketing of their products or services. Of course. that is to coordinate our resources and possibilities. When we start to consider the money invested in marketing as an investment from which we expect profit then we should prepare for big expenditures with unseen results for short-term. in trying to go around the traps that come with the inevitable technological progress and globalization. that is to say non-coordination of our visions and ideas about the progress and the ways of achieving the goals. the man who ascertained that half of the money spent on marketing is the investment failure. if they have only seen the war events in it. the first supposition is that we should treat the marketing as the means of the development of tourism in our country. but the problem is that we do not know which of the two halves brought us the profit. We cannot expect that the people form America or the far away Japan wish to come to see the natural beauties of the Adriatic and its hinterland if they have never heard of our country. Even people who decide where the funds inside the marketing budget will be directed agree that most of this money is wasted. technologically very contrastive. for long-term we should enjoy the multiple return on investment. When we figure out how we want the world to see us and ascertain our remarkable features as regards other tourist destinations. marketing is the strongest tool of the business world. As to spend our limited funds as wise as possible. which will define the sense of each investment offered. first we should clean our own yard. Big companies spend millions on marketing every year. So. Let’s remember the John Wanamaker’s statement. or what’s even worse. We cannot expect people to buy something from us that they have never heard of.

Ako se kojim slučajem ipak dogodi da pogodite. kako bismo izbjegli svaštarenje i kasnije uštedjeli. Pri kreiranju strategije razmišljajmo. Uzaludno trošenje marketinškog budgeta dijelom je sigurno uzrokovano činjenicom da često ‘palimo’ a da koncentrirano ne ‘ciljamo’. Koliko god logično zvučalo. Takav životni stav donio mu je kasnije titulu engleskog baruna i osigurao sredstva o kojima je ranije samo sanjao. Zastanimo na trenutak i razmislimo. Ne razumijemo naše ciljno tržište. i odvojimo vrijeme za analizu. trebamo komunicirati? 2. bit će to čista sreća. Dakle. ali je potrebno prvenstveno znati definirati cilj pa potom izabrati alat koji će najbolje doprijeti do njega. destinaciju. pa zato mora razmišljati.. odnosno naša marketinška kampanja.Ciljaj pa pali! Kada znamo što imamo i kako želimo da nas svijet percipira. potrebno je definirati koji će djelić ogromnog svjetskog tržišta najvjerojatnije željeti upravo ono što mi imamo ponuditi. precizno odgovoriti na sljedeća pitanja: 1. moramo definirati koga točno marketingom želimo doseći. osjeća i čini? 4. osjećali i činili? Suvremeni marketing nudi mnoštvo alata za dostizanje ciljeva. Kakvu točno percepciju ta ciljna skupina ima o nama trenutno? 3. nećete pogoditi centar. S kim točno mi kao turistička destinacija. Isplatilo mu se razmišljati. 10 Hajdučki stol u Vjetrenici • Hajduk’s table in Vjetrenica Turizam BiH • listopad 2009. Sjetimo se Nobelovca Ernesta Rutherforda koji je izjavio kako nema novca. na osnovu detaljne marketinške analize. Koji su najuvjerljiviji razlozi koje im možemo ponuditi kako bi to mislili. Svaštarenje u marketinškim ulaganjima koštat će kompaniju ili državu daleko više od izgubljene partije pikada. Pritom često bacamo novac na slogane i fraze koji ne prikazuju ono što bismo mi htjeli pa primatelju naše poruke djeluju nepovezano i besmisleno. treba znati što je naša meta kako bismo je pravilno naciljali i pogodili. internet stranica i stručnjaka znati izabrati baš one alate koji će nas voditi prema našem komadiću tržišta. Koliko god puta pokušavali. Pri pripremi marketinške strategije potrebno je. Što točno mi želimo da ta ciljna skupina misli. Pokušajte zatvoriti oči i baciti pikado strelicu u smjeru mete. kada imamo marketinšku strategiju.. koliko god dugačke ruke imali. planiranje i izbor smjera u kojem želimo ići. Kako bismo marketing stavili u funkciju razvoja turizma. . ne znamo kako im iskomunicirati odnosno prodati upravo našu uslugu. lakše ćemo u moru oglašivača. njihove želje i potrebe. ponudu.

Tourism BiH • October 2009 11 . We don’t understand our target market. there is a need to define which part of the huge world market most probably would want to see what we have to offer. In creating the strategy let’s think and take time for analysis. What is the exact perception of us from that target group? 3. when we have the marketing strategy. for sure. feel and do? 4. it will be easier to choose the tools in the sea of advertisements. its needs and desires. So. but for the addressee of our message they seem incoherent and senseless. that would be just luck. It was worth of thinking. whom our marketing campaign needs to communicate with? 2. No matter how many times you try. No matter how logical this may sound. to avoid odds and ends and save money. how long your hands are you will never hit the centre. and then shoot! When we know what we have and how we want the world to perceive us. internet pages and experts. destination. Let’s remember the Nobel Prize winner Ernest Rutherford’s who said that he didn’t have money so he had to think. we don’t know how to communicate with it. This kind of life attitude later brought him a title of English baron and provided funds he only dreamed of. Doing odds and ends in marketing investment shall cost the company or the state much. feel and do in this way? Modern marketing offers plenty of tools for achieving the goals. there is the need to know what our target is so we could aim at it properly and “shoot” it. planning and choose the direction we want to go to. offer…In this we usually throw away the money on various slogans and phrases that don’t show what we would like. how to sell our service. Try to close your eyes and throw the dart into the target. If. but first of all it is necessary to know how to define a goal and then choose a tool that will do the best in reaching it. based on detailed marketing analysis there is a need to answer the following questions precisely: 1. Useless wasting of the marketing budget is partly caused by the fact that we often “shoot” without concentration on the target. In preparation of the marketing strategy. we must define who we want to reach by the marketing. As to put marketing into the function of the development of tourism. As a tourist destination. Let’s stop for the moment and think. by any luck. which shall lead us to our piece of the market. much more than a lost darts game. What exactly do we want for the target group to think. you hit the target.Vrelo Duman u Livnu • Duman spring in Livno Aim at. Which are the most persuasive reasons we can offer them to think.

Pravi marketinški stručnjaci imaju briljantne ideje na koje reagiramo sa «pa kako se ja toga nisam sjetio?». . Only then the marketing shall be in the function of the development of a job. Coca Cola to be the Coca Cola. destination. i skupi. These creative minds help Apple to be the Apple. država.Tada će biti potrebno premostiti još jednu zamku u marketingu: kvalitetne marketinške alate imaju i znaju koristiti samo marketinški stručnjaci. logo. a danas se o ozbiljnom poslu ne razmišlja na kratke staze. poruka i medij najbolje prezentira na željeni način. one more trap in marketing needs to be by-passed: only marketing experts have and know how to use the quality marketing tools. a čiju dozvolu za upotrebu smiju imati samo stručni profesionalci. ideje. and the most effectively reaches certain groups of people. ministarstava. Samo će tada marketing biti u funkciji razvoja nekog posla. destinacije. Coca Coli da bude Coca Cola i BMW-u da bude BMW. 12 Turizam BiH • listopad 2009. BMW to be the BMW. idea or tourism. i najefektnije dopire do određenih skupina ljudi. ministries. states. Marketing je snažan alat čije upute za upotrebu moraju pisati čelnici tvrtki. and today you don’t think about the serious business for short-terms. Marketinški stručnjaci su rijetki. To su kreativni umovi koji pomažu Apple-u da bude Apple. for which use instructions should be written by the heads of the companies. message and media the best presents us in the way we want. True marketing experts have brilliant ideas on which we react with: “how I didn’t come up with that”. jer je njihov doprinos našem uspjehu ključan. The point is that these experts need to be paid because their contribution to our success is crucial. Stećci na Blidinju • Stećaks at Blidinje Then. To su ljudi koji znaju kakav nas dizajn letka. Marketing experts are rare and expensive. The marketing is the strong tool. Poanta jest da je takve stručnjake potrebno i platiti. ili turizma. and whose permission for use could have only the professional experts. Those are the people who know what kind of design of the leaflets. Kopije i amateri donijet će nam samo kratkoročnu uštedu. logo. The copies and amateurs will bring us shortterm savings.

Međugorje .

Stari most u Mostaru • Old Bridge in Mostar .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful