Tiristički potencijali Bosne i Hercegovine

Tourist potentials of Bosnia and Herzegovina

Turizam BiH
BESPLATAN PRIMJER AK
Broj 1 • listopad 2009. • Godina I

Slap Kravica • Kravica Falls

Turizam BiH
I m p re s u m
Izdavač / Publisher: Udruga Stećak Suizdavač / Co-publisher: Federalno ministarstvo okoliša i turizma Za izdavače / For the publisher: Ivan Mikulić Majo Haramandić Glavni urednik / Editor in chief: Grgo Mikulić Zamjenik glavnog urednika Assistant editor in chief: Krunoslav Šetka Uredništvo / Editorial board: Majo Haramandić, Krunoslav Šetka, akademik Sulejman Redžić, Ivan Mikulić, Tatjana Bulaić, Sinaid Šabanović, Grgo Mikulić. Prijevod na engleski / Translation: Ivana Medić Lektura / Language editor: Stanko Jurilj Korektura / Proofreding: Stanko Jurilj, Ivana Medić Grgo Mikulić Grafička priprema / Art layout: SD studio Tisak i uvez / Printed by: Grafotisak Grude

Manastir Tvrdoš kod Trebinja

Monastery Tvrdoš near Trebinje

Broj 1 • listopad 2009. • Godina I

Kazalo / Contents
Istočni i južni dio Republike Srpske Eastern and southern part of the Republic of Srpska

1st issue • October 2009 • Year I

4
Riječ urednika Editorial

90

Turizam BiH

6
Intervju N. Herceg Interview N. Herceg

106
Srednjobosanska Županija Central Bosnia Canton

16
Kanton Sarajevo The wealth of diversities Sarajevo

118
Zapadnohercegovačka Županija West Herzegovina Canton

26
Sjeverozapadna Republika Srpska, Banja Luka North-western Republic of Srpska, Banja Luka

128
Hercegbosanska Županija Herzeg-Bosnia Canton

Hercegovačkoneretvanska Županija Hezegovina-Neretva Canton

36

142
Posavska Županija Posavina Canton

50
Tuzlanski Kanton Tuzla Canton

146
Bosanskopodrinjski Kanton Bosnia-Podrinje Canton

62
Zeničkodobijski Kanton Zenica-Doboj Canton

154
Distrikt Brčko District Brčko

80
Unskosanski Kanton Una - Sana Canton

156
Strateški marketing Strategic marketing

je li to moralo biti tako? Moraju li razlike među narodnim skupinama. i ulijeva nadu u ispunjenje tog cilja. etnički i vjerski. Dalje nam se ne da. ako misli opstati i biti. Evo u ovome. turizam pruža tu mogućnost. Ne da nam se uzdignuti dalje od obitelji. nisu do kraja ispunile očekivanja tako uzvišenog cilja. Turizam BiH • listopad 2009.Riječ urednika B Bosna i Hercegovina zemlja raznolikosti Jednolikost (jednoličnost). pa čak i uzrokom ratnih sukoba. osobito kulturne. poželjna. a to je komunikacija na globalnoj razini. ćete dragi čitatelji. da ne idemo dalje i predaleko? A opet. imati budućnost. I u obitelji. A morat ćemo. bogatstva njezine kulturno-povijesne baštine. postanu poveznica a ne razdjelnica? Obično kažemo kako nam je obitelj sve u životu. raznolikosti. Raznolikost je uvijek zanimljiva. različitosti unutar obitelji su bogatstvo. po kulturno-povijesnoj baštini… Raznolika je kulturno. Ta raznolikost se osjeća posvuda. po prirodnim rijetkostima. bogatstvom raznolikosti. Nećemo li time spoznati cijeli svijet. Učimo onda od prirode. nažalost. tradicija i običaja. svejedno. odnosno unutar jedne državne zajednice. . Drugog puta nema niti će ga biti. moraju li njihove različite povijesti i kulture. ona je u prvom redu znak siromaštva. primjećuje se kamo god krenuli. željama i ciljevima. morat će krenuti tim putem i uzdići se iznad vlastite sebičnosti. Različitost unutar obitelji se tolerira. Je li situacija drugačija unutar jednog naroda. pronaći razloge i ciljeve pokretanja časopisa. promocija lijeposti Bosne i Hercegovine. etničkih i vjerskih pripadnosti… Tako ćemo spoznati sebe. ona se ne poštuje. štoviše ona je poželjna i poštuje se. među etničkim zajednicama. a unutar državne zajednice različitosti su uzrokom sukoba. uvjetno rečeno. Tada nam različitost više neće biti kamen smutnje i uzrokom sukoba nego bogatstvo s kojim se može i od kojega se može i dobro živjeti. osna i Hercegovina je zemlja različitosti. uvijek i nužno biti uzrok sukoba? Mogu li te različitosti biti razlogom za komunikaciju između njih. Tema i ovog prvog i svih budućih brojeva bit će promocija ljepote uopće. No. na svakom koraku. obitelji skladno funkcioniraju. od juga prema sjeveru ili od istoka prema zapadu. bile su kroz povijest nerijetko kamen smutnje. Uzdići se do vlastite civilizacije u kojoj će doista različitost biti tolerirana. njezinih prirodnih rijetkosti i ljepote prirode. te postizanje tog civilizacijskog cilja. Raznolikost prirode i u prirodi također smatramo bogatstvom. pa čak ni ne tolerira. etničke i vjerske. i sebe u drugima. Turizam kao svjetski fenomen pružio je čovjeku i čovječanstvu mogućnost upoznavanja i sebe i drugih. Bosna i Hercegovina je raznolika po prirodnim ljepotama. na višu razinu svijesti. i druge u sebi. Unutar državne zajednice ona nije poželjna. te da one. Svijet. razlogom njihova povezivanja. Pa neka nam bude sa srećom. a znamo da se i ona sastoji od različitih ljudi s posve različitim osobnim sklonostima. ona je bogatstvo u sebi. Ono što su trebale učiniti velike religije svijeta a. vjere i običaji. Što je tomu razlog? Čovjek? Njegova nedosljednost? Nedovoljna osviještenost? Nedovoljna kulturna i etička obrazovanost? Obrazovanost uopće? Nešto drugo? Što je to nešto drugo? Kažemo da je priroda u sebi. prihvatljiva. po svojim zakonima savršena. spoticanja među njenim narodima. Te različitosti. I opet najčešće. nacionalno i civilizacijski. bogatstva i ljepote različitih kultura. ne samo da nije zanimljiva.

ethnical and religious belonging… In this way we’ll meet ourselves. wishes and goals. This diversity is felt everywhere. We just don’t feel like going further. The diversity is always interesting. among ethnical groups. This is where you. let’s not go too far? And again. and even the cause for wars. acceptable and desirable. to have a future. but first of all it is a sign of poverty. But. or within the state. traditions and customs. others in us. the wealth of its cultural-historical heritage. the differences inside the family are wealth. Then. lift up to its own civilisation where the diversity is going to be really tolerated. We find the diversity of nature and in the nature as wealth. and inside the state community are the causes for conflicts. disrespected and even not tolerated. Difference inside the family is tolerated. The tourism as a world phenomenon has offered to humans and the humankind the possibility of self learning and meeting others. is this the way it had to be? Do the differences among nations. and ourselves in others. and indeed. What’s the reason for this? Is it the man? His inconsistency? Not enough of consciousness? Insufficient cultural and ethical education? Education in general? Something else? What is this something else? We say that nature is by itself. and achieving that civilization goal. it is richness by itself. the reason for their connection. as well in the family. The tourism in its opportunities offers the possibility and gives hope for fulfilling this goal. Hopefully we’ll meet the whole world. So. especially cultural. at every step. the promotion of beauties of Bosnia and Herzegovina. it’s unwanted. We don’t feel like lifting up beyond our family. we’ll have to do that. Tourism BiH • October 2009 B . The theme for this first. But. dear readers. Inside the state. a wealth of diversity. religions and customs. osnia and Herzegovina is the land of diversities. we should learn from nature. ethnically and religiously diverse. will find the reasons and aims for creating this magazine. its natural rarities and the beauty of nature. always and necessarily have to be the cause for conflicts? Could these differences be the reason for the communication between them. noticed everywhere you go. Through the history these diversities. and that they become a bond not divide? We usually say that the family is all in our life for us. in its laws. There is no other way. perfect. the wealth and the beauty of different cultures. The global communication is the thing that should be done by the big religions of the world. ethnical and religious have often been a stumbling-block among its nations. If the world wants to exist. no matter you go from west to north or from east to west. and all future issues will be the promotion of beauty in general. cultural-historical heritage…it is culturally. And in most cases families function harmoniously. but we know that even a family consists of different people with completely different personal preferences. but unfortunately these haven’t fulfilled the expectations of such an exalted goal. Bosnia and Herzegovina is diverse in natural beauties.Editorial Bosnia and Herzegovina the land of diversities Monotony is not only uninteresting. do their different histories and cultures. natural rarities. is desirable and respected. on a higher level of consciousness. good luck to all of us. nationally and in terms of civilization. At that time the diversity won’t be the stumbling-block and the cause of the conflicts but the wealth to live with and to live good from it. Is the situation different within one nation. it must lift up above its selfishness.

Neupitan razvoj bh.turizma

strateška gospodarska grana
Dr.sc. Nevenko HERCEG Imamo ono što tržište traži - netaknutu prirodu i ekološki očuvan prostor, stotinjak “must see” lokacija, a uz to složenu i zanimljivu mješavinu povijesti, kulture, gastronomije… Ciljevi koje smo zacrtali su realni i samo o nama ovisi hoćemo li ih realizirati, kaže ministar Herceg. Rafting na rijeci Trebižat kod Čapljine

Turizam mora postati

Interviu
događa stihijski, sam po sebi. Što su atributi bosanskohercegovačke jedinstvenosti na kojima je moguće graditi prepoznatljivu i jedinstvenu turističku destinaciju te kako na najbolji način iskoristiti sve prirodne i kulturne resurse, samo su neka od pitanja koja smo postavili dr. Nevenku Hercegu, ministru okoliša i turizma u Vladi Federacije BiH. TURIZAM: Često se na radiju, televiziji i u dnevnom tisku, a i na raznim stručnim i znanstvenim skupovima, može čuti kako je Bosna i

S

obzirom na privlačnost prirodne i kulturne baštine, ali i trendove na tržištu turističke potražnje, turistički razvoj Bosne i Hercegovine ne bi trebao biti upitan. Međutim, i pored toga država Bosna i Hercegovina danas nema globalne ni operativne strategije razvoja turizma, a čini se da još uvijek ne postoji ni dovoljno svijesti o važnosti turizma. Istina, turizam se navodi kao strateška gospodarska grana, ali to je još uvijek samo deklarativno, bez strateškog pristupa pa se turizam u mnogim segmentima

Rafting on the Trebižat near Čapljina 

Turizam BiH • listopad 2009.

Undisputable development of the tourism in BiH

Tourism must become the
strategic economic branch
PhD Nevenko HERCEG We have got the things that market requires – untouched nature and ecologically preserved environment, a hundred of “must see” locations and with all of this complicated and interesting mixture of history, culture, gastronomy… The aims we have set are real and it’s up to us are we going to realise them, says the minister Herceg. Baščaršija u Sarajevu •

Interview
economical branch, but this is only declarative, without the strategic approach so the tourism happens spontaneously in many segments. What are the attributes of the uniqueness of Bosnia and Herzegovina based on which is possible to create recognizable and unique tourist destination, and how to use all the natural and cultural resources in the best way are just some of the questions we asked Dr Nevenko Herceg, the minister of the environment and tourism in the Government of the Federation of BiH.

C

onsidering the attractiveness of the natural and cultural heritage, but also the trends in the tourist market demand, the tourist development of Bosnia and Herzegovina shouldn’t be disputable. But, even with this the country of Bosnia and Herzegovina today hasn’t got the global and local operative strategy of the tourism development and it seems like there isn’t enough awareness about the importance of tourism still. The truth is that tourism has been mentioned as strategic

Baščaršija in Sarajevo

Ministar / Ministre Nevenko Herceg

Tourism BiH • October 2009 

Hercegovina zemlja raznolikosti te da je samim time atraktivna turistička destinacija. Je li to baš tako? Ako jeste, što je potrebno učiniti da turizam postane generator gospodarskog razvoja Bosne i Hercegovine? HERCEG: Turistički potencijali Bosne i Hercegovine nikada nisu bili upitni. Činjenica je Bosna i Hercegovina uistinu ima odličan potencijal za razvoj turizma budući da obiluje prirodnim ljepotama i

poznaje vrijednosti kao što su dobar smještaj, hrana, kulturni profil zemlje i aktivan odmor, odnosno on traži vrijednost za novac. Bez obzira na to što bez prirodnih resursa nema turizma, ključ uspješnog turizma nije samo u rijekama, planinama i netaknutim šumskim bogatstvima, nego je prije svega u osnovnoj i pratećoj infrastrukturi. U Federaciji Bosne i Hercegovine razvoj prateće infrastrukture nije dostigao razinu na kojoj bismo mogli graditi konku-

i kvalitetnog turističkog proizvoda, kreiranje vlastitog identiteta te destinacijsko promišljanje turizma kao osnove turističkog prosperiteta. TURIZAM: Ima li Bosna i Hercegovina uopće jasnu viziju razvoja i, još važnije, postoji li u okviru te vizije općeg razvoja vizija razvoja turizma? HERCEG: Činjenica je da bez državne asistencije niti jedna zemlja koja je današnji turistički lider nije

Konjic

vrijednom kulturnom baštinom, što predstavlja konkurentne prednosti na kojima se može i mora temeljiti naša turistička ponuda. Uz to, nama na ovom stupnju razvoja izuzetno pogoduje i činjenica da je u ovom trenutku jedan od ključnih trendova suvremenog turističkog tržišta potraga za ekološki očuvanim prostorom i autentičnošću jer to je ono što mi imamo. Međutim, navedene prednosti nisu dovoljne da bi zadovoljile sve zahtjevnijeg stranog gosta koji preferira mir i opuštenost, pre

rentnost na zahtjevnom turističkom tržištu. Najveća prepreka je nedostatak investicija kojim bi se izvršila modernizacija i rekonstrukcija kapaciteta, ostvarila diferencijacija turističke ponude i kreirao opći image Federacije kao poželjne turističke destinacije. Stoga je potrebno što više planski obogaćivati turističku ponudu u smislu stalne inovacije turističkog proizvoda i kontinuiranog poboljšanja kvalitete svih njegovih komponenti, a kao primarni cilj postavlja se stvaranje prepoznatljivog

uspjela izdignuti svoju turističku ponudu na višu razinu. Iako u Bosni i Hercegovini postoji konsenzus za rješavanje problema opće ekonomske nesigurnosti, držim da se na razini gospodarskog razvoja još uvijek nismo jasno odredili na koje ćemo se djelatnosti koncentrirati. Dok država ne odluči što želi, i vizija turizma na razini BiH bit će, kao i dosad, tek retoričko pitanje. Ipak, vjerujem kako će nas vanjski pritisci i globalne promjene uskoro natjerati da nešto konačno promijenimo te

Turizam BiH • listopad 2009.

but first of all. I believe that we still haven’t specified on which of the activities we’ll focus on the level of Maglić Mountain Tourism BiH • October 2009 9 . because these are the Planina Maglić • things we have got. afore-mentioned advantages are not enough to satisfy more and more demanding foreign guest who prefers peace and relaxedness and recognizes the values like good accommodation. The greatest obstacle is the lack of investments for the modernization and reconstruction of the capacity to be done. which our tourist offer can and must be based on. that is. the key of the successful tourism is not just in rivers. the vision of the development of tourism? HERCEG: The fact is that without the assistance of the state. and as the most important goal the creation of recognizable and quality tourist product is set. Besides. But. differentiation of the tourist offer and creation of the general image of the Federation as desirable tourist destination. That is why there is a need to enrich the tourist offer by plan in the sense of constant innovation of the tourist product and continuous improvement of the quality of all of its components. at the demanding world market.TOURISM: We can often hear on the radio. It is a fact that Bosnia and Herzegovina really has excellent potential for the development of tourism since it is abundant with natural beauties and valuable cultural heritage. TOURISM: Does Bosnia and Herzegovina has a clear vision of development and even more. is very suitable for us at this point of development. the development of the accompanying infrastructure hasn’t reached the level to build the competitiveness on. No matter the fact that without natural resources there is no tourism. what represents the competitive advantages. the creation of our own identity and destination analysis of the tourism as the basis of tourist prosperity. but also in various professional and scientific symposiums that Bosnia and Herzegovina is the land of diversities and by that an attractive tourist destination. he wants the value for his money. television and the newspapers. mountains and untouched forest wealth. food. In the case of the Federation of Bosnia and Herzegovina. not even a single country that is the tourist leader hasn’t succeeded to raise its tourist offer to a higher level. within that general development vision. in basic and accompanying infrastructure. cultural profile of the country and active rest. Even though in Bosnia and Herzegovina there is a consensus for solving the problems of general economical insecurity. Is this really so? If it is. what is necessary to be done for the tourism to become the generator of the economical development of Bosnia and Herzegovina? HERCEG: Tourist potentials of Bosnia and Herzegovina have never been disputable. the fact that one of the key trends in modern tourist market today is the search for ecologically preserved areas and authenticity.

cilj nam je strategijom proizvodnje visoke vrijednosti i diferenciranja proizvoda dostići vrijednosni klaster 10 Turizam BiH • listopad 2009. TURIZAM: Koja je svrha strategije i koji će se ciljevi njome postići? HERCEG: Strategija razvoja turizma Federacije BiH polazi od analize i dijagnoze turističkog potencijala i resursne osnove te postavlja opći okvir za razvoj turističke djelatnosti. kroz suradnju i institucionalno partnerstvo. mi smo pokrenuli čitav niz projekata. Prioritetni zadatak je stvaranje vlastitog. aktivnom odmoru. U konačnici. kulturnom identitetu destinacije. gdje se daleko veća pažnja posvećuje ekologiji. godine. između ostaloga. kvaliteti usluga i selektivnim oblicima razvoja turizma. uz reformu zakonodavstva. Osim što predstavlja svodnu strategiju prilikom izrade regionalnih planova razvoja turizma. obogaćivanje i kvalitativno unapređivanje ponude te približavanje suvremenim turističkim trendovima. ona predstavlja polazišni dokument za kreiranje odgovarajućih operativnih planova čija će provedba omogućiti ostvarenje glavnog strateškog cilja.Izletište Zeleni Vir kod Olova • Resort Zeleni Vir near Olovo da će vlasti na svim razinama. U sektoru turizma i ugostiteljstva na razini Federacije BiH. Uz realno sagledavanje postojećeg stanja. a to je razvoj u smjeru odredišta visoke vrijednosti uz istodobno očuvanje prirodnih i kulturnih vrijednosti te ravnomjeran regionalni razvoj. ali i cjelokupan gospodarski sektor. preuzeti odgovornost za stvaranje osnovnih uvjeta razvoja i kreiranja poticajnih ekonomskih mjera za održivi ne samo turistički nego i uopće gospodarski razvoj. . ovaj dokument bi mogao biti jedno od ključnih polazišta i u procesu kreiranja nacionalne strategije razvoja turizma. i izradu strategije razvoja do 2018. ali i naših mogućnosti u odnosu na okruženje. s ciljem kreiranja prepoznatljivog turističkog proizvoda koji treba promicati prema turističkom tržištu. prepoznatljivog proizvoda.

Pješčane piramide kod Foče • Sand pyramids near Foča the economical development. with the reform of legislature. this document could be one of the crucial starting points in the process of creation of national strategy of the development of the tourism. Until the state doesn’t decide what it wants. With objective consideration of the existing conditions. we have started a line of projects. Besides that it represents the main strategy in the creation of regional plans of the development of the tourism. Priority task is the creation of our own. and equal regional development. through the cooperation and institutional partnership. among other things creation of the development strategy until the year 2018. enriching and qualitative advancement of the offer and approach to modern tourist 11 Tourism BiH • October 2009 . In the tourism sector at the Federation level. and that the government at all levels. recognizable product. and that is the development in the direction of high-quality destination with preservation of natural and cultural values at the same time. with the goal of creation of recognizable tourist product that needs to be promoted in the tourist market. but also the entire economy. and the entire economy sector will take the responsibility for creation of basic conditions of development and creation of economical incentives for sustainable development of not just the tourism. the vision of tourism in BiH shall remain a rhetorical question. Still. TOURISM: What is the purpose of the strategy and what are the objectives it will achieve? HERCEG: Development strategy of the tourism in the Federation of BiH starts from the analysis and the diagnosis of the tourist potentials and resource basis and it sets the general framework for the development of the tourism. and our possibilities in relation with the surroundings. I believe that the external pressures and global changes shall force us soon to change something finally. it represents the initial document for creation of equivalent operative plans whose implementation will realise the main strategic goal.

bio jedan od naših temeljnih uvjeta prilikom njezine izrade. pouzdan pokazatelj za analizu trenutnog stanja. TURIZAM: Koliko su kvalitetni pokazatelji na temelju kojih je rađena strategija? U prvom redu mislim na statističke pokazatelje o turističkim kretanjima. Izradom Strategije Federacije BiH. Uz sveprisutnu pojavu izbjegavanja prijavljivanja boravka gostiju. strategija nije statičan dokument nego dinamički. inzistirali smo na poštivanju načela partnerstva i participacije svih unutar sektora turizma. Uostalom. za očuvanje prirodnih i kulturnih vrijednosti. ili obrnuto. TURIZAM: Koja metoda izrade strategije je bolja: najprije izraditi strategiju razvoja turizma u Federaciji BiH. ne samo u određivanju posebnosti za svako turističko područje nego i što se tiče zakonodavstva koje mora podržati turizam kao stratešku granu gospo- Turizam BiH • listopad 2009. . otvoreni razvojni dokument koji će se vremenom trebati prilagođavati promjenama u okruženju i samoj Federaciji BiH na način da se pronađu još bolja rješenja ključnih razvojnih pitanja. a s druge strane evidentira boravak turista u smještajnim objektima u kojima ostvaruju noćenja. mi smo se jasno odlučili za “top-down” metodu odnosno od vrha nadolje držeći da lokalna vlast sama može malo toga napraviti ukoliko nemamo jasno određenje na razini Federacije. analiza trenutnog stanja pri izradi Strategije razvoja turizma Federacije BiH urađena je na temelju kombinacije statističkih podataka i podataka dobivenih anketnim istraživanjem provedenim po županijskim turističkim zajednicama. a onda na temelju nje izrađivati strategije razvoja na nižim. Cijeneći da se ne možemo s apsolutnom sigurnošću pouzdati u statističke podatke. Statistika turizma s jedne strane prati ulaske putnika koji prelaze granicu gdje su uključeni i turisti. pa čak i o ukupnom prometu koji se ostvari u turizmu. pa se njegovi inputi i outputi utvrđuju analizom statističkih i anketnih istraživanja. dakako uvažavajući posebnosti svake županije što je. Tako postavljena. Sama strategija pruža opći okvir za razvoj turizma. a tako će biti i tijekom njene implementacije. TURIZAM: Neke županije u Federaciji BiH već su izradile strategije razvoja turizma na svojim razinama. Na taj način je svim županijama omogućeno aktivno sudjelovanje u svim fazama izrade strategije. županijskim i općinskim razinama. Pri izradi strategije. kako god ga računali. veliki broj neregistriranih objekata te podatcima potpuno neobuhvaćeni jednodnevni turistički posjeti.Potočna pastrmka Austrije ili Švicarske što objektivno možemo. ali i očekivanim međunarodnim konkurentskim stan12 • Rainbow trout dardima. ova. Kako će se i hoće li se one uskladiti s strategijom razvoja turizma u Federaciji BiH? HERCEG: Prije svega želim istaknuti kako je izradi strategije prethodilo postizanje općeg suglasja o potrebi mijenjanja trenutačne slike domaćeg turističkog sektora sukladno današnjim. zasada krovna strategija. sasvim je opravdano pitanje je li statistički podatak o broju noćenja i broju dolazaka. Jesu li oni relevantni i pouzdani? HERCEG: Nažalost turizma nema u svjetskim i europskim klasifikacijama i nomenklaturama djelatnosti. poći od izrade strategija nižih razina pa onda na temelju njih izrađivati strategije razvoja na višim razinama? HERCEG: Prema postojećoj pravnoj regulativi turizam se kao gospodarska djelatnost nalazi u kompetenciji sve tri razine vlasti u Federaciji BiH i te kompetencije nisu strogo razgraničene. treba omogućiti konvergenciju odnosno sukladnost županijskih strategija koje moraju biti u funkciji ostvarivanja specifičnih razvojnih programa svojih mikro destinacija.

or vice versa. The strategy gives a general framework for the development of tourism. no matter the calculation. which in time should be adjusted to the changes in surroundings and in the Federation of BiH in a way to find better solutions of key developmental questions. the great number of unregistered places and the complete one-day tourist visit not included in data. Considering the fact that we can’t absolutely certainly rely on the statistics. what was one of our basic conditions in making it. and then. taking into consideration special features of each canton. not only in setting the particularities for each tourist region. cantonal and municipality levels. based on it build the strategies on lower. In the end. and on the other side registers tourists’ stay in accommodation places. from top towards lower levels. we clearly decided on the “top-down” method. the quality of the services and selective forms of the development of the tourism. tourism as the economical branch is placed in the authority of all three levels of government in the Federation of BiH and these don’t have strictly fixed boundaries. The tourism statistics follows the travellers’ entries that are crossing the boarder. our goal is to reach the value cluster of Austria or Switzerland with the strategy of high quality production and differentiation of products. but also in legislature that has to support 13 Tourism BiH • October 2009 . and it is going to be the same in its implementation. This key strategy. How and will they coordinate with the Strategy of the development of the tourism in Federation of BiH? HERCEG: First of all I would like to point out that what preceded the creation of the strategy was the general consonance about the need for changing the present picture of home tourist sector. Are they relevant and reliable? HERCEG: Unfortunately tourism is not in the world’s classifications and European classifications and nomenclatures of activities. should enable the convergence. the similarity of the canton’s strategies that have to be in the function of realization of specific development programs of their micro-destinations. TOURISM: Some of the Cantons in the Federation of BiH have already made the strategy of the development of tourism at their level. considering that local authority can’t do much by itself if there is no clear definition on the level of Federation. With the all-pervasive phenomenon of avoidance of registration of the guests. this strategy is not a static but dynamical document. In this way it is possible for all of the cantons to actively participate in all the phases of creating the strategy. so its outputs and inputs have been identified by the analysis of statistical and poll researches. set in the way it is. cultural identity of destination. and even about the general tourism trade. is completely justified. TOURISM: How good are the indicators based on which the strategy was made? First of all I think about the statistics about tourist trends. the analysis of the current conditions during the creation of the Strategy of the development of the tourism in Federation of BiH was made based on the combination of statistics and the figures got with the poll researches taken over the Cantons tourist boards.Vuk • Wolf Izlet u planini • Excursion to Mountain trends where is the greatest attention drawn to ecology. opened developing document. TOURISM: Which of the methods in creation of the strategy is better: first build a strategy of the development of the tourism in the Federation of BiH. With the creation of the Strategy of the Federation of BiH. the question if the statistic figures about the number of overnight stay and arrivals. Anyway. are reliable indicator for the analysis of the current conditions. compatibly with the current and expecting international concurrent standards. start with the lower levels and then based on them create the strategy of development on higher levels? HERCEG: According to current legislature. what objectively we can do. In creating the strategy we insisted on respecting the principles of partnership and the participation of everybody in the sector of tourism. active rest.

1 Turizam BiH • listopad 2009. kakva je budućnost domaćeg turizma? HERCEG: Imamo ono što tržište traži . posebno u određivanju turističke politike. prije svega. Koordinirajuću i kontrolnu funkciju imat će Odbor za razvoj turizma koji će imenovati Vlada Federacije BiH. marketinških planova i ostalih dokumenata lokalnog turističkog razvoja. sjednici održanoj 4. integralne i poželjne turističke destinacije. Kako ćemo ih uopće razlikovati? Koja je dobra. TURIZAM: Možemo reći. Ipak. u izradi lokalnih strategija razvoja turizma. TURIZAM: Tko izrađuje strategiju razvoja turizma u Federaciji BiH i na temelju kojih kriterija se odlučilo da to bude baš taj? HERCEG: Strategija je rezultat zajedničkog rada Fakulteta za hotelski i turistički menadžment iz Opat- ije i Inženjerskog biroa d. dok će upravljačka odgovornost biti na Organizaciji za podršku upravljanju destinacijom F BiH koju će utemeljiti Federalno ministarstvo okoliša i turizma i Turistička zajednica Federacije BiH. TURIZAM: Tko je odgovoran za provođenje. da gotovo svaka politička garnitura kada dođe na vlast pokušava napraviti neku strategiju razvoja. Na naš prijedlog Vlada Federacije je na svojoj 104.darstva. ovisiti o tome jesu li dobro procijenjene mogućnosti i sposobnosti unutar Federacije i hoće li je odgovorni za provedbu moći koordinirati. istina je kako strategije brzo zastare ako nisu obvezujuće. odnosno ako nemaju jasan akcijski plan provedbe. da ne kažem. za implementaciju strategije. lipnja u Mostaru razmatrala i usvojila tekst Strategije razvoja Federacije BiH do 2018. odnosno neprihvaćanje strategije: jeli to Vlada Federacije BiH. stotinjak “must see” lokacija. Strategija razvoja turizma rađena je s ciljem da postane dugoročno obvezujući dokument koji će nadživjeti ovu vlast na kojoj uistinu leži velika odgovornost za daljnji ukupni gospodarski razvoj čiji generator može i mora biti upravo turizam. TURIZAM: Kada će strategija biti gotova i tko je nadležan za prihvaćanje. gastronomije… Ciljevi koje smo zacrtali su realni i samo o nama ovisi hoćemo li ih realizirati. TURIZAM: Na koncu. Time smo postavili opći okvir unutar kojeg će se bogatstvo različitosti. Parlament Federacije BiH. kulture. prvenstveno na lokalnoj razini. tko će biti kriv za njezino neprovođenje? HERCEG: Pitanje raspodjele kompetencija i odgovornosti između pojedinih sudionika u upravljanju razvojem važno je zbog uobičajenog postojanja više centara odlučivanja koji se često nalaze u konfliktu. a u mogućnosti su da bitno djeluju na uvjete ostvarivanja postavljenih ciljeva. a konačnu potvrdu dat će Parlament Federacije BiH čime ona postaje dugoročno obvezujući dokument. a koja nije? HERCEG: Ja bih rekao kako je veći problem ne imati nikakvu strategiju… Istine radi ovo je prva strategija turizma u Federaciji i BiH. a uz to složenu i zanimljivu mješavinu povijesti. ili netko treći? HERCEG: Procedura je vrlo jasna. čija je ponuda na međunarodnom javnom pozivu ocjenjena najprihvatljivijom.. Nimalo ne dvojim da ćemo uspjeti osobito iz razloga što je svakim danom sve jači glas struke. ako nije definiran proces strateškog upravljanja i ako nema aktivnosti koje ih održavaju na životu.d. Međutim. provođenje strategije će. Očekujemo kako će ovaj strateški dokument pomoći ključnim nositeljima turističkog razvoja.netaknutu prirodu i ekološki očuvan prostor. a najviše pri očuvanju prostora i prirode što je naš najvažniji turistički resurs. . originalnost i izvornost pojedinačnih sadržaja svake županije pretočiti u atraktivne turističke sadržaje koji se međusobno nadopunjuju i zajednički pridonose prepoznavanju Federacije i BiH kao kvalitetne.

We expect that this strategic document will help the key holders of the tourist development. gastronomy… The aims we have set are real and it’s up to us are we going to realise them. TOURISM: When is the strategy going to be done and who’s in charge of its acceptance. TOURISM: In the end.tourism as the strategic economy branch. TOURISM: Who creates the Strategy of the development of the tourism of the Federation of BiH and based on which criteria is it decided so? HERCEG: The strategy is the result of mutual work of the College of hotel and tourist management from Opatija and the Engineering bureau d. especially in defining the tourist politics. TOURISM: Who’s in charge for the implementation of the strategy. especially because the voice of profession is getting more and more stronger every day. the marketing plans and other documents of local tourist development. By this we have set the general framework inside of which the richness of diversity and originality of singular feature of every canton shall transform into attractive tourist offers that mutually supplement and together contribute to recognizability of the Federation of BiH as a quality. a hundred of “must see” locations. if they are not obligatory. and with all of this complicated and interesting mixture of history. what is the future of our tourism? HERCEG: We have what the market wants – untouched nature and ecologically preserved environment. The coordinating and controlling function shall have the Council for the development of the tourism that is going to be set by the government of the Federation of BiH. the Government of Federation of BiH has inspected closely the text of the strategy of the development of Federation of BiH until 2018. while the managerial responsibility will be on the Organization for support of the management of the destination F BiH that will be set by the Federal ministry of environment and tourism and the Tourist board of the Federation of BiH. At our proposal. integral and desirable tourist destination. How to differ these strategies? Which is good and which is not? HERCEG: I would say that bigger problem is not to have a strategy at all. and the final ratification shall be given by the Parliament of Federation of BiH with what it is going to become long-term obligatory document. But the truth is that strategies grow old soon. or if they don’t have the clear action plan of the implementation. the implementation of the strategy will. if the process of strategic management is not defined and if there are no activities that keep them alive. first of all. the Parliament of Federation of BiH or someone else? HERCEG: The procedure is very clear. on its 104th session held in Mostar on June 24th. this is the first strategy of the tourism in the Federation of BiH. Nevertheless. I don’t doubt at all that we will succeed.d. not to say who’s going to be guilty for its no implementation? HERCEG: The question of distribution of the competence and the responsibilities among the participants in conducting the development is important because of usual existence of many of the centres of decisions that often come to conflict. To be honest. first of all on the local level. whose offer on the international public call was the most acceptable one. Tourism BiH • October 2009 1 . or rejection: is it the Government of the Federation of BiH. culture. in creation of local strategy of the development of the tourism. and the most in preserving the environment and nature what is our most important tourist resource.. and they have the possibility of great influence on the conditions of realization of goals set. Strategy of the development of the tourism was made with the purpose of becoming the long-term obligatory document that will outlive this government that truly has a big responsibility for further economical development whose generator must be the tourism. TOURISM: We can say that almost each political set tries to make a strategy when it comes to rule. depend on the estimation of the possibilities and competence inside the Federation and if the ones responsible for its implementation would be able to coordinate it.

Naravno. a za mnoge i egzotično turističko odredište. Usprkos burnoj povijesti i višestrukim razaranjima grada. kao uostalom i u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine. Iako se u turizam u Sarajevu. kontinuirani rast broja posjetitelja iz inozemstva pokazuje koliko je zapravo velik turistički potencijal Kantona Sarajevo. nalaze u promjeru od svega nekoliko stotina metara.Bogatstvo različitosti Zahvaljujući povoljnom zemljopisnom položaju. odnosno bogomolje. sinagoga i drugi brojni tragovi multietničkog življenja. Ključno i prvo odredište svih turista u Kantonu Sarajevo svaka- sarajevski turistički adut Z ko je urbani dio grada koji karakteriziraju brojni sakralni objekti. a za mnoge i egzotično turističko odredište. kao uostalom i u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine. Iako se u turizam u Sarajevu. mnogo je gradova u svijetu koji se također mogu pohvaliti ovakvim višereligijskim obilježjima. šire područje Sarajeva danas je vrlo zanimljivo. ali ono što Sarajevo čini specifičnim je činjenica da se svi pobrojani objekti. kontinuirani rast broja posjetitelja iz inozemstva pokazuje koliko je zapravo velik turistički potencijal Kantona Sarajevo. Emperor’s mosque in Sarajevo Dejan Jazvić 1 Turizam BiH • listopad 2009. turbulentnoj povijesti i specifičnom prepletanju kultura i civilizacija. malo ulaže. katoličke i pravoslavne crkve. Careva džamija u Sarajevu • ahvaljujući povoljnom zemljopisnom položaju. turbulentnoj povijesti i specifičnom prepletanju kultura i civilizacija. malo ulaže. šire područje Sarajeva danas je vrlo zanimljivo. . jedinstvene džamije iz bogatog osmanskog razdoblja.

there are many towns in the world that can praise with these multi-religious characteristics. Even though there are not many investments in the tourism in Sarajevo. turbulent history and specific interlacing of the cultures and civilizations. started in Kujundžiluk na Baščaršiji u Sarajevu • Kujundžiluk at Baščaršija in Sarajevo Tourism BiH • October 2009 1 . the continuing growth of the visitors from abroad shows how big the tourist potential of the Sarajevo Canton is. some of these buildings succeeded to be preserved for over 500 years. as well as in other parts of Bosnia and Herzegovina.The wealth of diversities Thanks to the favourable geographical position. Catholic and Orthodox churches. which is characterized by numerous sacral buildings. We are talking about the centre of old Sarajevo. the popular Baščaršija. but what makes Sarajevo specific is the fact that all of these buildings. the places of worship are located in a diameter of just few hundreds of metres. along which there are lines of work-shops and craftwork shops made from wood. unique mosques from the rich Ottoman period. wider Sarajevo area is very interesting today. the greatest tourist asset of Sarajevo K ey and first destination of all tourists in the Sarajevo Canton is the urban part of the town. Most of them are located in the old part of the town. The construction of narrow streets. Of course. the synagogue and plenty of other traces of multiethnic life. and for some even exotic tourist destination. In spite of tumultuous history and multiple devastations of the town. whose contours were set by the Ottomans right after they conquered Bosnia.

ipak. javna česma izgrađena 1891. godine. a postoji i nekoliko interesantnih legendi vezanih za njen nastanak. sa 109 metara dugom ulicom koja prolazi kroz sredinu.Pravoslavna crkva u Sarajevu • Orthdox church in Sarajevo izgorjela. svojevrsni trgovački centar građen između 1537. bega Ali-paše. među kojima se po starosti. stoljeću. Najviše je džamija. Pet godina ranije. Nezaobilazno mjesto boravka svih turista u Sarajevu je i popularni Sebilj. ali i ljepoti posebno izdvaja Careva džamija. Po mnogima je upravo Sebilj prepoznatljivi simbol starog Sarajeva. godine u Sarajevu je izgrađena Alipašina džamija. godine u pseudomaurskom stilu. u čast sultana Mehmeda II El-Fatiha. Prvobitna drvena konstrukcija je 1 Turizam BiH • listopad 2009. počela je 1462. Danas je u Starom neke od ovih bogomolja uspjele su ostati sačuvane i više od 500 godina. godine. 1561. Najveću pozornost posjetitelja na Baščaršiji danas. po doseljenju Sefarda u Sarajevo. i 1555. godine. Stari hram sagrađen je 1581. čije su konture postavile Osmanlije odmah nakon osvajanja Bosne. Puni procvat Baščaršija doživljava u 16. . Određena mistika vezana je i za religijske spomenike koji svjedoče o nekada značajnom prisustvu židovske populacije u Sarajevu. U njezinom dvorištu nalazi se mezar (grob) utemeljitelja bosanskog sandžaka. jedna od najljepših potkupolnih džamija. izgrađena još u 16. 1566. Većina je koncentrirana u starom dijelu Sarajeva. Pravokutnog je oblika. duž kojih se prostiru redovi niskih trgovačkih i zanatskih objekata od drveta. privlače brojne bogomolje. Za već spomenutu religijsku raznolikost starog dijela Sarajeva vrlo je značajna Stara pravoslavna crkva. Isa-beg Ishaković. Riječ je o srcu starog Sarajeva. godine novac za izgradnju hrama za Židove protjerane iz Španjolske. Nezaobilazni ostaci osmanske arhitekture i višestoljetnog prisustva u Sarajevu ogledaju se i kroz obnovljeni Gazi Husrev-begov bezistan. Naime. godine ponovno izgrađena. Tadašnji rumelijski beglerbeg dao je 1580. Izgradnja uskih ulica. a njenu gradnju financirao je utemeljitelj Sarajeva. po nacrtu češkog arhitekta Aleksandra Viteka. Ona je smještena u srcu Baščaršije i ima poseban značaj za Srpsku pravoslavnu crkvu. ova crkva netipične arhitekture stoljećima čuva veliko blago u vidu svetih mošti i raznih relikvija. popularnoj Baščaršiji. izgrađena 1457. kada je na ovom prostoru postojalo 80 vrsta zanata po kojima su nazvane i ulice koje se i danas nalaze na Baščaršiji. a po naređenju sultana Sulejmana Veličanstvenog. godine. odnosno na pokrivene bazare arapskih gradova. stoljeću. Svojim izgledom podsjeća na Misir-čaršiju u Istanbulu.

and by the command of the sultan Suleiman the Magnificent. Many consider the Sebilj an identifiable symbol of the old Sarajevo. The original wooden construction was burned. on arrival of Sephardim to Sarajevo. Most of them are the mosques. the beg Ali-pasha. The old temple was built in 1581. with the street 190 metres long that passes trough the middle of it. the holy relics and all kinds of other relics. It is rectangular shaped. and there are several legends related to its origin. Unavoidable place of the tourists’ stay in Sarajevo is the popular Sebilj. and are still here in Baščaršija. Numerous places of worship draw the biggest attention of the tourists at Baščaršija today. The Jewish museum is placed in the Old temple today. Five years before that. is placed in its courtyard. and its building was financed by the founder of Sarajevo. among which the Emperor’s mosque stands out in its age and beauty. But. Isa-beg Ishaković. the Alipasha’s mosque was built. At that time. in honour of the sultan Mehmed II El-Fatih. public fountain built in 1891 in the pseudo Moorish style by the design of Czech architect Aleksandr Vitek. better known as the Sarajevo Haggadah is kept in the National museum in Sarajevo. what is reflected in the renovated Gazi Husrev-beg’s bezistan (domed market building). 80 types of crafts were present. in 1561. Baščaršija went through the full prosperity in the 16th century. This church of untypical architecture has been keeping great treasure for centuries. after which the streets got their names. It is located in the hearth of Baščaršija and has a special meaning for the Serbian Orthodox church. Tourism BiH • October 2009 . a kind of merchant centre built between 1537 and 1555. The only active synagogue that is left in Sarajevo is the Ashkenazi synagogue built in 1902 19 1462. For already mentioned religious diversity of the old part of Sarajevo also important is the Old Orthodox Church. Certain mystique is related for the religious monuments that witness about former significant presence of Jewish population in Sarajevo. built in the 16th century. in this space. in 1566 it was rebuilt.Židovski muzej u Sarajevu • Jewish museum in Sarajevo You can’t pass by the remains of the Ottoman architecture and centuries-long presence in Sarajevo. Those days’ rumelian beglerbeg in 1580 gave the money for building the temple for Jews banished from Spain. The mezar (grave) of the founder of Bosnian sandžak. It reminds of Misir-čaršija in Istanbul by its looks. one of the most beautiful domed mosques. It was built in 1457. the most valuable exhibit and the oldest Sephardic Haggadah in the world. in other words it reminds of roofed bazaars of the Arabian world.

posebno u infrastrukturi i graditeljstvu. kao i posebno vrijedne vitraže na prozorima. Drugi značajan katolički vjerski objekt u Sarajevu je Franjevački samostan i crkva sv. Austrougarska je u BiH vladala tek četiri desetljeća. godine i pritom je izgorjelo 90 posto neprocjenjivog kulturnog blaga. jedan od simbola Sarajeva. a sagrađena je u neogotičkom stilu 1889. rukotvorina i crkvenih predmeta velike vrijednosti. a ispred njezinog glavnog ulaza prolazi ulica Ferhadija. najvrjedniji eksponat i ujedno najstarija sefardska hagada na svijetu. Nakon Drugog svjetskog rata u Vijećnici je bila smještena Nacionalna knjižnica. djelo slikara Ive Dulčića. ocu i sinu Morićima. Bezistan in Sarajevo 20 Turizam BiH • listopad 2009. Grobnica Josipa Štadlera. umjetničkih slika. čuva se u Zemaljskom muzeju BiH. poznatija kao Sarajevska hagada. Osim vjerskog. naziv je dobio po zakupcima. preteča današnjih hotela. Iako su Hrvati. u Sarajevu prisutni stoljećima. stoljeća. kao prvi vjerski objekt u pseudomaurskom stilu.hramu smješten Muzej Jevreja. Izgradnja je završena 1896. Ante Padovanskog. Jedina preostala aktivna sinagoga u Sarajevu je Aškenaška sinagoga. godine u neoromaničkom stilu. prvostolna je crkva Vrhbosanske nadbiskupije. No. Unutarnje dvorište opasuju štale i magaze u prizemlju. ali je iza sebe ostavila neizbrisive tragove. turistički obilazak urbanog dijela Sarajeva bio bi nepotpun bez posjeta Svrzinoj kući. Trenutno se vrši rekonstrukcija. glavno gradsko šetalište. Spojeni su hodničkom pasarelom i predstavljaju jedinstven kompleks. najljepši i najimpozantniji objekt izgrađen u pseudomaurskom stilu. koji je inicirao izgradnju ovog objekta. Naravno. Samostan je podignut 1894. stoljeća. . godine. Samostan posjeduje veliki broj starih rukopisa i knjiga. glavne katoličke bogomolje sagrađene su nakon dolaska austrougarske uprave u BiH. Sagrađena u 18. Vjerojatno najpoznatija građevina iz tog razdoblja je Vijećnica. Katedrala Srca Isusova. Izgrađen krajem 16. a crkva 1912. O životu u nekadašnjem Sarajevu mnogo govori i Morića han. po projektu slavnog Karla Paržika. stoljeću i vrijedan je spomenik unikatne tradicionalne bosanske arhitekture. Granatirana je i spaljena 1992. nalazi se u Katedrali. godine. izgrađena 1902. katedrala ima i poseban značaj za društveni život Sarajeva uopće. Morića han jedini je sačuvani sarajevski han. godine i prvobitno je služila kao sjedište gradske uprave. i uopće katolici. Hanovi su u osmanskom razdoblju bili objekti za smještaj putnika i robe. Na trgu ispred katedrale održavaju se javne i kulturne Bezistan u Sarajevu • priredbe.. vrhbosanskog nadbiskupa s početka 20. najočuvanijem primjeru kulture stanovanja i življenja u Sarajevu u osmansko doba.

the cathedral has got a special significance for the social life of Sarajevo in general. paintings. Principov muzej u Sarajevu • The second important Catholic religious building in Sarajevo is the Franciscan monastery and the St. The grave of Josip Štadler. It was built at the end of the 16th century and got its name after its tenants. The construction was finished in 1896. but it left indelible imprints. Besides the religious. The Cathedral of the Sacred Hearth is the metropolitan church of the Bosnian archbishopric and it was built in neo Gothic style in 1889. and 90 percent of the priceless cultural treasure was burned then. The monastery was built in 1894. the work of the painter Ivo Dulčić. It was built in the 18th century and is a valuable monument of the unique traditional Bosnian architecture. Public and cultural events are taking place at the square in front of the cathedral. and it first functioned as the centre of town’s government. the best preserved example of the culture of living in Sarajevo during Ottoman period. the most beautiful and the most impressive building built in a pseudo-Moorish style. is placed in the cathedral. who initiated the construction of this building. especially in the infrastructure and architecture. Probably the most famous building from that period is the Townhall. Even though the Croats and Catholics generally. one of the symbols of Sarajevo. The Han used to be the place for accommodation of the passengers and goods in the Ottoman period. the tourist tour would be incomplete without the visit to the Svrzina house. the main catholic places of worship were built after the Austria-Hungary’s authorities came to BiH. and in front of its main entrance passes the Ferhadija street. the main promenade of the town. the Bosnian archbishop from the beginning of the 20th century. have been present in Sarajevo for centuries. Morića han is also an example of the life in the old days Sarajevo. the forerunner of today’s hotels. as the first religious building in the pseudo Moorish style. Of course. The reconstruction is being done at the moment. and the church in 1912 in the neo Romanesque style. They are connected with a corridor passage and represent the unique complex.by the design of the famous Karl Paržik. Austria-Hungary ruled for only four decades. Anthony of Padua’s church. It was shelled and burned in 1992. The monastery owns numerous old manuscripts and books. Morića han is the only preserved han in Sarajevo. the father and the son Morić. artefacts and church objects of great value and especially valuable stained-galls windows. and two rows of the Princip’s museum in Sarajevo Tourism BiH • October 2009 21 . Internal courtyard is surrounded by stables and warehouses in the ground floor.

Bogata trgovačka obitelj Despić u svojoj je kući organizirala i prve kazališne predstave. Smrtno ranjeni austrijski plemić dovezen je u rezidenciju «Konak». Iza nje. Vrelo Bosne jedno je od najjačih izvorišta u BiH. ali i svjedočanstvo razvoja arhitekture na ovim prostorima. . stoljeća. Riječ je vjerojatno o najljepšem drvoredu u zemlji. reprezentativni objekt u naselju Bistrik. Oko grada su i olimpijske planine. dio bedema starog Vratničkog grada. te deseci stabala divljeg kestena koji su četiri godine stariji. zahtijevao da mu cijela kuća bude prebačena na drugu stranu rijeke Miljacke. građevina je prozvana Inat kućom. Izvan grada. Devet kilometara od grada nalaze se još dva veoma popularna izletišta . Izuzetan je primjer pravoslavne građanske kulture stanovanja u Sarajevu. Pedantni Austrijanci udovoljili su ovom zahtjevu i kuću. Ovo šetalište ima posebnu draž. Igman 22 Turizam BiH • listopad 2009. olimpijskom stadionu ili Latinskoj ćupriji. i okruženo je prelijepim parkom. To su tri kule koje povezuju obrambeni kameni zid izgrađen 1739. prebacili na drugu stranu rijeke. Od Čavljaka se pružaju uređene planinarske staze prema vrhovima Bukovik i Crepoljsko. njezin najstariji dio potječe iz 17. Jahorina. uz naknadu u dukatima. dio po dio. tramvaj ili taksi nepotreban je i za posjete Zemaljskom muzeju. mjestu na kojem je počeo Prvi svjetski rat. pa je to na neki način i spomenik teatarskom životu Sarajeva. Na suprotnom izlazu iz grada izvorište je rijeke Bosne. zasađenih još 1892. Iako je građena u više razdoblja. nasuprot Vijećnice. godine. AustroUgarska i svi drugi vladari koji su se smjenjivali zadržali su rezidencijalnu namjenu «Konaka». Sve radoznale posjetitelje Sarajeva sigurno će zaintrigirati i priča o Inat kući. godine. zbog planirane izgradnje Vijećnice austrougarska uprava odlučila je srušiti dva hana i jednu privatnu kuću koji su se nalazili na toj lokaciji. Tri kilometra dugom alejom povezano je s Ilidžom koja je po svojim izvorištima termalne vode poznata još od rimskog doba. Zbog neviđenog inata svog vlasnika. ali problem je nastao kada je vlasnik kuće. odnosno lokaciji na kojoj je Gavrilo Princip usmrtio austrougarskog prijestolonasljednika Ferdinanda i njegovu suprugu Sofiju 1914. nalaze se brojne prirodne ljepote koje turisti rijetko zaobiđu kada borave u Sarajevu. koja datira s kraja 19. jer povezuje banjsko-turistički kompleks na Ilidži s Vrelom Bosne. te vodopadu Skakavac. stoljeća. kao i brojne sarajevske mostove i stećke. Najvažniji je svakako Bijela tabija. ali ne daleko. koji dominira istočnim.te dva reda soba nanizanih duž hodnika na katu. svaki turist može vidjeti a da ne mora koristi nijedno prijevozno sredstvo. ali za Sarajevo vrlo značajna je i priča o Despića kući. Autobus. izvjesni Benderija. Naime. Bjelašnica. prirodnim ulazom u grad. godine. Ne tako zanimljiva. Dio zida i sve tri kule do danas su sačuvani. malo prema unutrašnjosti starog dijela grada nalaze se Kapi kule. Aleju sačinjava 726 stabala javorolisnog platana. ultimativno. godine «Konak» je izgradio Topal šerif Osman-paša. Brdo Trebević poznato je gradsko izletište i pruža prelijep pogled na uži centar grada. Na obroncima današnjeg urbanog Sarajeva još nekoliko građevina svjedoči o burnoj prošlosti ovog grada. Za osmanske namjesnike Bosne 1869. Za sve koji s te strane ulaze u Sarajevo. koji je i danas najpopularnija sarajevska vila. Bijela tabija prva je impozantna građevina s kojom se susreću. Sve spomenuto. Hanovi su bez većih problema srušeni. nadgrobne spomenike iz srednjeg vijeka.Čavljak i Barice.

In the opposite entrance to the town there is the spring of the Bosna River. The most important one is the White tabija. “Konak” was built by Topal sheriff Osmanpasha in 1869 for Ottoman governors of Bosnia. Pedantic Austrians have met this requirement and. its oldest part originates from the 17th century. but the problem aroused when the owner of the house. that is the place where Gavrilo Princip assassinated the Austro-Hungarian heir to the throne Ferdinand and his wife Sofija in 1914. Rich merchant family Despić organized the first theatre plays in their house. because of the planned construction of the Townhall. but not far off.Čavljak and Barice. All curious visitors in Sarajevo will be intrigued by the story of the Inat (spite) house from the 19th century. towards the inside of the old part of the town. there are Kapi towers. Igman and Treskavica are located around the town and Tourism BiH • October 2009 23 . The spring of the Bosna River is one of the strongest springs in BiH and is surrounded by a beautiful park. These are the three towers that connect the defensive stone wall built in 1739. For all those who come to Sarajevo from that side. the Olympic stadium or the Latin bridge. the White tabija is the first impressive building they meet. but also the testimony of the development of the architecture in these parts. the Austro-Hungarian authorities decided to tear down two hans and one private house that were placed at that location. certain Benderija. Because of the incredible spite of this man the building was called Inat (spite) house. The Olympic Mountains Jahorina. Nine kilometres away from the town there are two more resorts . Bjelašnica. Arranged mountain paths go from Čavljak to Bukovik and Crepoljsko peaks and to the Skakavac waterfall. so this is a certain monument to the theatre life of Sarajevo. All the things mentioned. natural entrance to the town. With the three kilometres long alley it is connected with Ilidža. The bus. Not so interesting. The hans were torn down without problems. tram or a taxi is also unnecessary for visiting the National museum. The Trebević hill is the famous town resort and it gives a beautiful view of the town centre. Outside the town. It is an exceptional example of the Orthodox culture of living in Sarajevo. A part of the wall and three towers are preserved until today. piece by piece.rooms lined along the hallway on the second floor. which has been known by its thermal springs even since the Roman times. the representative building in the Bistrik community. the tomb-stones from the Middle Ages. This is the most beautiful trees avenue in the country. Austria-Hungary and all other rulers kept the residential purpose of the “Konak” and even today it is the most popular villa in Sarajevo. opposite to the Townhall. On the slopes of today’s urban Sarajevo few more buildings witness about the tumultuous history of the town. demanded for his house to be transferred to the other side of the Miljacka River. Mortally wounded Austrian nobleman was brought to the residence “Konak”. part of the walls of the old Vratnik town that dominates the eastern. The alley is made of 726 trees of mapleleafed plane-trees planted in 1892 and dozens of horse-chestnut trees that are four years older. there are numerous natural beauties that tourist rarely go round during their stay in Sarajevo. as well as the numerous Sarajevo bridges and stećaks. Namely. transferred the house on the other side of the river. the place where the First World War started. After it. each tourist can see without using any of the means of transport. This alley has a special charm because it connects the spa-tourist complex at Ilidža with the spring of the Bosna. with the ultimatum and for compensation in ducats. but for Sarajevo very important is the story about the Despić house. Even though it was built during different periods.

izuzetno privlačna destinacija gionalnog i svjetskog značaja. da je skoro nemoguće Priča o turističkim potencijalima tijekom jednog turističkog posjeta ometara ulijeva s u rijeku Neretvu na 300 metara nadmorske visine. Okružena je crnogoričnom vodiča. Usprkos ratnim razaranjima.5 kil. stavljen je u funkciju.florom i faunom.buregdžinice ili aščinice. Na drugoj strani Kantona Sara.Sarajevo. Sarajevski poslastice. u urbani dio grada.čudno što se turisti u Sarajevo uvidolinu koja se odlikuje raznovrsnim atnom Sarajevu daju jedan novi. kao malo koje područje se na nadmorskoj visini od 1. Zato i nije usijecajući tako prelijepu kanjonsku bez novih građevina koje poslijer. tufahije i druge orijentalne Zbog prirodnih ljepota. dio skijaške infrastrukture iz 1984. te izvorima i livadama. Oni koji preferiraju kulturne i šumom. Uz Sarajeva. te većim brojem obnovljenih i novoizgrađenih hotela. Bijambarska pećina sve avanturu i aktivni odmor osiguran zgradu u regiji s koje se pruža poje popularnija među ljubiteljima je i prijevoz.zabavne sadržaje morat će se vratiti vrlo bogate gastronomske ponude. najvišu lagmitima. kada su se u Sarajevu održale Zimske olimpijske igre. Kantona Sarajevo bila bi nepotpuna doživjeti sve što vrijedi. još jednom interesantnom prirodnom fenomenu na samoj granici Kantona Sarajevo i Zeničko-dobojskog kantona. to su glavni aduti sarazbog kaskadnih vodopada. jevo nalazi se kanjon rijeke Rakit.kada se u Sarajevu održava neka ice bez barem jedne ćevabdžinice. nekoj vrsti za sve ljubitelje prirode. Svake ugostiteljskim objektima. Za one koji planinski turizam preferiraju ljeti. blizu planine Bjelašnice. Jahorina i druge olimpijske planine također su zanimljive. među pita i orijentalnih kuhanih jela. nakon uspostave mira. objekte moderne arhitekture. prvenstveno zbog raznovrsne vegetacije i uređenih planinarskih staza. pitoma planina s oko 20 kilometara blagih i uređenih skijaških staza. teatarski festival Sve ovo potvrda je da Kanton kanjone svijeta. Ulaz u kanjon nalazi novih produkcija “MESS”. i to u vrijeme U starom dijelu grada nema ulvito jezerce.150 ka zima” i Svjetski televizijski festival u BiH. a Sarajevo je privlačno i zbog pred samim ulazom se nalazi sliko. Zbog svoje dužine (420 m) i četiri prirodno formirane dvorane ukrašene stalaktitima i sta. ljetni kulturni festival jevske kuhinje. ali i brojne druge prirode. 2 Turizam BiH • listopad 2009. te usluge profesionalnih gled na cijeli grad. . koje posebno ožive Sarajevski zvonici • Sarajevo’s bell-towers tijekom zimskih mjeseci. “Sarajevs. kojima su najznačajniji: Sarajevski baklave. nudi posjetiteljima toliko metara i svojim tokom od 21. To se prvenstveno mom kao prvi put.i Treskavica. jek vraćaju s istim žarom i entuzijazmorfološkim oblicima i bogatom moderni imidž.od tradicionalnih manifestacija re. Ulaz u ovaj je godine grad na rijeci Miljacki skromnih restorana u kojima se rezervat divlje i netaknute prirode domaćin niza kulturnih festivala služe popularni ćevapi. razne vrste nalazi se 30 kilometara od središta internacionalnog karaktera. Oni koje ne mrzi voziti se nepunih sat vremena prema Olovu sigurno neće propustiti priliku za posjet Bijambarskoj pećini. kanjon jazz festival. Za sve koji vole odnosi na Avaz twist tower. pa danas tisuće skijaša svake zime uživa u ljepotama sarajevskih planina. a posebno filmski festival (SFF). Riječ je o nice. godine. toga vidjeti. Rakitnice uvršten je među najljepše “Baščaršijske noći”. Najomiljenije odredište skijaša je Jahorina.orijentalne muzike.

which gives the view of the entire town. On the other side of the Sarajevo Canton there is the canyon of the Rakitnica River. With baklava. Sarajevo is also attractive because of a very rich gastronomic offer. “Sarajevo winter” and the World television festival of the oriental music. the town on the Miljacka hosts line of cultural festivals of international character. First of all this is related to the Avaz twist tower. summer cultural festival “Baščaršija nights”. Those who prefer the cultural and entertainment programs should go back to the urban part of the town in the period when Sarajevo organizes one of the traditional events of the regional and world significance. as not so many regions in BiH. kind of unpretentious restaurants that serve popular ćevap (kebab). The entrance to the canyon is located at the altitude of 1. modern image to the post-war Sarajevo. Every year. theatre festival of new productions “MESS”. near the Bjelašnica Mountain. and especially because of the cascades.150 m and with its 21. For those who like the adventure and the active rest the transport is ensured and the services of professional guides. All of this is the affirmation that the Sarajevo Canton. Those who don’t mind the hour ride to Olovo. tame mountain with about 20 km of smooth skiing tracks and numerous renovated and newly built hotels. Entrance to this reserve of wild and the untouched nature is located 30 km away from Sarajevo. the highest building in the region. when the winter Olympics were held in Sarajevo. Pozorište u Sarajevu • The theatre in Sarajevo Panorama Sarajeva • Panorama of Sarajevo Univerzitet u Sarajevu • University in Sarajevo Zima u Sarajevu • Winter in Sarajevo 2 Tourism BiH • October 2009 . In spite of the war devastations. and springs and meadows. Because of its length (420 m) and four naturally formed halls ornamented with stalagmites and stalactites. were put into function so today thousands of skiers enjoy the beauty of the Sarajevo mountains every winter. tufahija and other oriental sweets. For those who prefer the mountain tourism in the summer time. has lot to offer to the visitors that is almost impossible to experience everything worthy. Jahorina and other Olympic mountains are also very interesting. different kinds of pies and oriental dishes. Sarajevo jazz festival.5 km long flow it pours into the Neretva at the altitude of 300 m. The most popular destination of the skiers is Jahorina. after the peace was established. that is characterized by various morphological shapes and rich flora and fauna. first of all because of the diversity of vegetation and arranged mountain paths. Because of the natural beauties. this is greatest asset of the Sarajevo cuisine. That’s why it’s no wonder that tourists which once come to Sarajevo keep coming back with the same enthusiasm as the first time. and many other modern architecture buildings. another interesting natural phenomenon on the border between Sarajevo Canton and Zenica-Doboj Canton. during one tourist visit. It is surrounded with the coniferous woods. the Rakitnica canyon has been included among the most beautiful canyons of the world. and in front of the entrance there is a very picturesque lake. and by that cutting in the beautiful canyon valley. part of the skiing infrastructure from 1984. the Bijambarska cave is becoming more and more popular among the nature lovers. extremely attractive for all the nature lovers. In the old part of the town all of the streets have at least one ćevapbdžinica. among which the most significant are: Sarajevo Film Festival (SFF). won’t miss the opportunity to visit the Bijambarska cave. The story about the tourist potentials of the Sarajevo Canton would be incomplete without new buildings which give a completely new. The word is about inns. burekdžinica and ašćinica.they especially come to life during the winter months.

Ovakvo prirodno bogatstvo stvorilo je idealne uslove za razvoj avanturističkog. te slobodno možemo reći da se razvoj turizma ovog područja bazira uglavnom na prirodnim motivima. lovnog. ribolovnog i zdravstvenog turizma. Priroda je prema ovom prostoru bila izuzetno naklonjena. brojne rijeke i šumoviti obronci ravničarskih planina pružaju vam obilje sadržaja za kvalitetan i aktivan odmor u prirodi. Napominjemo da je Vrbas jedina rijeka u svijetu na kojoj su obezbijeđeni uslovi za noćni rafting. Turizam BiH • listopad 2009. ostaviće vas bez daha. Plodne ravnice. . Jedinstven doživljaj spuštanja kanjonom Vrbasa u noćnim satima. pod svjetlima reflektora. Prirodni potencijali sjeverozapadnog dijela Republike Srpske S jeverozapadni dio Republike Srpske obiluje izuzetnim prirodnim ljepotama i bogatstvima.Priroda turistički adut je najjači Manastir Liplje • Monastery Liplje Prirodno bogatstvo stvorilo je idealne uslove za razvoj avanturističkog. lovnog. ribolovnog i zdravstvenog turizma. Republike Srpske Branka Mihajlović Lorana Malović N 2 edavno završeno Svjetsko prvenstvo u raftingu uvrstilo je Vrbas i Banjaluku na kartu svjetskih top destinacija avanturističkog turizma. Najveća atrakcija za turiste svakako je noćni rafting.

The nature has been specially inclined to these areas. Note that Vrbas is the only river in the world that has the conditions for night rafting. hunting.Kanjon Vrbasa • Vrbas Canyon Natural wealth has made ideal conditions for the development of adventurous. and for your full experience we recommend you to visit one of these interesting destinations. which are great chance to get to know Banja Luka. The biggest attraction for tourists is definitely the night rafting. The biggest attraction for tourists is definitely the night rafting. This kind of natural wealth has made ideal conditions for the development of adventurous. Unique experience of going down the Vrbas Canyon in the night hours. Besides rafting. Note that Vrbas is the only river in the world that has the conditions for night rafting. Natural potentials Cultural-historical potentials of the north-western part of the Republic of Srpska he world championship in rafting has included the Vrbas and Banja Luka on the chart of world top destinations of the adventurous tourism. This calm lowlands 2 Tourism BiH • October 2009 . free climbing. Fertile valleys. numerous rivers and wooded hill-sides of low-lying mountains give you plenty of contents for quality and active rest in nature. The world championship in rafting has included Vrbas and Banja Luka on the chart of world top destinations of the adventurous tourism. The Sava River dominates over the north-western part of the Republic of Srpska. we’ll tell you just a part of the story about numerous natural values of this region. On this occasion. skydiving and other sports. and it is important to point out that a great interest for this offer is shown by foreign tourists. shall leave you breathless. fishing and health tourism. Unique experience of going down the Vrbas canyon in the night hours. fishing and health tourism. under the light of reflectors. The river flows that dominate this area are the Sava and its affluent Vrbas. There are also the hiking routes. shall leave you breathless. the tourists that come to visit Banja Luka can enjoy also: kayak-canoe sports. mountaineering. T of the north-western part of the Republic of Srpska T he north-western part of the Republic of Srpska is plentiful with exceptional natural beauties and wealth. rapids and waterfalls that represent a real challenge for the adventure lovers. On its way from the Zec Mountain till the inflow into the Sava. under the light of reflectors. cycling. tours of numerous sights in the town and its surroundings. Rafting on Vrbas is a true hit in our country. hunting. so we can easily say that the development of the tourism of this region is mostly based on natural motives. the Vrbas makes numerous cascades.

Takođe. Srbac. ali i njegovoj okolini. Šamac i Modriča. Nedavno završeno Svjetsko prvenstvo u raftingu uvrstilo je Vrbas i Banjaluku na kartu svjetskih top destinacija avanturističkog turizma. Bogat riblji fond ovih voda i uređene ribolovačke staze privlače veliki broj ljubitelja ribolova. Najveća atrakcija za turiste svakako je noćni rafting. Rijeka Sava dominira sjeverozapadnim dijelom Republike Srpske. padobranstvu i drugim sportovima. Prnjavor. Opštine Gradiška. Tu gazduju i brojna ribolovačka udruženja u kojima možete dobiti osnovne informacije o terenu. slobodnom penjanju. planinarenju. Brod. a bitno je naglasiti da veliko interesovanje za ovu Banja Slatina kod Banja Luke • ponudu naročito pokazuju strani turisti.Ovom prilikom vam ćemo prenijeti samo dio priče o brojnim prirodnim vrijednostima ovoga kraja. mogu da uživaju i u kanjoningu. svoju turističku ponudu uglavnom baziraju upravo na ribolovnom turizmu. Banja Slatina near Banja Luka Ova mirna ravničarska rijeka idealna je za razvoj ribolovnog turizma. koji su odlična prilika da upoznate Banjaluku. Jedinstven doživljaj spuštanja kanjonom Vrbasa u noćnim satima. Napominjemo da je Vrbas jedina rijeka u svijetu na kojoj su obezbijeđeni uslovi za noćni rafting. Na svom putu od Zec planine do ušća u Savu. Vrbas pravi brojne bukove. Riječni tokovi koji dominiraju ovim područjem su Sava i njena pritoka Vrbas. usluge vodiča i sl. brzake i slapove koji predstavljaju pravi izazov za ljubitelje avanture. Osim na Savi. Pored raftinga turisti koji posjete Banjaluku. šljunkarama i posebno izgrađenim ribnjacima sjeverozapadnog dijela Republike Srpske. Tako je npr. ostaviće vas bez daha. pod svjetlima reflektora. Derventa. barama. ribolovni turizam razvijen je i na jezerima. a za potpuni doživljaj preporučićemo vam da posjetite neku od ovih zanimljivih destinacija. ribolovna staza u Gradišci na obalama 2 Turizam BiH • listopad 2009. . kajakkanu sportu. obilasci brojnih znamenitosti u samom gradu. Rafting Vrbasom pravi je hit u našoj zemlji. tu su i pješačke rute. Ove staze idealne su i za održavanje brojnih takmičenja. biciklizmu.

and provide necessary licences and trained guides. Main thermal resort centres in this part of the republic of Srpska are: thermal resorts Laktaši. These tracks are ideal for organizing contests. travellers seeking new adventures are attracted to the wealth of natural. Many of those who desire rest and recreation. Sport-recreational program. Cultural-historical potentials of the northwestern part of the Republic of Srpska In the Republic of Srpska there is a lot of beautiful. witnesses about the rarity and importance of birds that have their habitat in Bardača. excursions…. guide’s services. known as the border-land beauty. Modriča and Gradiška surroundings) the small and feathered game is hunted (hare. These centres are mostly of health character. etc). In the higher grounds (the hill-sides of Motajica. and there you can get all the necessary information. Rich fish stocks of these waters and arranged fishing tracks attract numerous fishing lovers. etc. These places were. is the biggest town in the Republic of Srpska. Hunting tourism has lately been very attractive for local and for foreign guests and hunters. educational. quail. Prnjavor. Numerous fishing associations work there. and still are of a great importance for social and cultural events of this town. on the banks of the Sava for the most attractive competition track in the discipline of the fishing with the fish-hook with float. Besides afore-mentioned natural beauties and offer. is the nature reserve Bardača for sure. valuable and interesting to see. to get to know and experience. mineral and thermo-mineral springs in this region have made it possible for the health tourism to develop. Derventa. while in the lower lands (Ribnjak and Ivanjsko field – Brod surroundings. sports and recreation. When you come to Banja Luka. as a journey through. and it is placed near Srbac. the Fishing association of the Republic of Srp- ska declared the fishing track in Gradiška. colonies of marsh birds under protection. Rich thermal.river is ideal for the development of the fishing tourism. The fact that Bardača is declared a Ramsar place. mallard. economical. from Banja Luka to Brčko. not only of this region. the north-western part of the Republic of Srpska offers many more programs you can enjoy if you decide to visit this priceless natural oasis. where you can get basic information about the grounds. like the Ban’s court – Cultural centre and the building of former Ban’s headquarters – today the Administrative centre of the town. cultural and sports centre. rheumatic. gravel pits and on specially built fish-ponds of the north-western part of the Republic of Srpska. the newly renovated temple of Christ the Saviour with the arranged 29 Tourism BiH • October 2009 . are just some of the things and services that Bardača offers you. This natural area possesses 11 lakes. Slatina near Laktaši and Kulaši near Prnjavor. in other words it has been included in the list of marshlands of an interna- tional importance (List of Wetlands of International Importance). One of the most valuable tourist potentials. The configuration of the grounds and the woods at the hill-sides of low-lying mountains represent a great precondition for the development of the hunting tourism in this region. etc). marsh and water flora and fauna. it carries the traces of a tumultuous past. However. The hunting associations are mostly in charge of the huntinggrounds in this part of the Republic of Srpska. Besides on the Sava. you can not go around the town centre or the beautiful buildings from the period of the Kingdom of SHS. their culturalhistorical values. photo safari. organizing the seminars and congresses. So. Between them. Brod. Srbac. fishing tourism is developed on lakes. marshes. for example. Šamac. art colonies. Medicinal waters in these resorts are ideal for healing different kinds of diseases (skin. The municipalities of Gradiška. we’ll draw your attention to some of the tourist destinations.. Inhabited in the ancient times. neurological. Banja Luka. Šamac and Modriča mostly base their tourist offer on fishing tourism. Vučijak) the big game is represented (roe-deer). pheasant. besides the health services these centres offer ideal conditions for rest. In a short description. 178 species of birds are registered in the marshlands of Bardače. cultural and historical goods. but of entire Republic of Srpska. fishing.

Ljekovite vode u ovim banjama idealne su za liječenje različitih oboljenja (kožnih. nekada. Kada dođete u Banju Luku. Vučijaka) zastupljena je krupna divljač (divlja srna. barskom i vodenom florom i faunom.. đačkih ekskurzija. Konfiguracija terena i šume na obroncima ravničarskih planina... Posjetiti grad. ribolov. sport i rekreaciju. Nešto kraćim opisom. Glavni banjski centri u ovom dijelu Republike Srpske su: Banja Laktaši i Banja Slatina. poput Banskog dvora – Kulturnog centra i zgrade nekadašnje Banske uprave – danas Administrativnog centra grada. skrenut ćemo vam pažnju samo na neke turističke destinacije. Modriče i Gradiške) lovi sitna i pernata divljač (zec. Ovo rijetko prirodno područje odlikuje se sa 11 jezera. svjedoči i činjenica da je Bardača proglašena ramsarskim mjestom. To su mjesta. Svakako jedan od najvrjednijih turističkih potencijala ne samo ovog prostora nego i cijele Republike Srpske je prirodni rezervat Bardača. U višim predjelima (obronci Motajice. a ne prošetati glavnom ulicom tzv. Nešto sjevernije. kulturni i sportski centar. je najveći grad u Republici Srpskoj.). od Banje Luke do Brčkog. organizovanje seminara i kongresa. Lovištima u ovom dijelu Republike Srpske gazduju uglavnom lovačka udruženja. fotosafari. Građene su u stilu austrijske kuće za odmor (ljetnikovca) uz bogatstvo drvoreda duž cijele ulice. Međutim. pored usluga liječenja ovi centri pružaju i idealne uslove za odmor. Pored navedenih prirodnih ljepota i ponude. u blizini Laktaša i Banja Kulaši kod Prnjavora. vrijednog i interesantnog može vidjeti. Odmah pored je „Parkić“ sa uređenim klupama i drvoredom. neuroloških i dr. odnosno uvrštena 30 je na listu močvarnih područja od međunarodnog značaja (List of Wetlands of International importance). dok se u nižim predjelima (Ribnjak i Ivanjsko polje – okolina Broda. Gospodskom je neizbježno. O rijetkosti i značaju ptica kojima je Bardača stanište. istorijskim dobrima privlačno je za mnoge željne odmora i rekreacije. fazan. obrazovni.).. koja će vam dati sve potrebne informacije. privredni.Save proglašena od strane Ribolovnog saveza Republike Srpske za najatraktivniju takmičarsku stazu u disciplini pecanje udicom na plovak. sjeverozapadni dio Republike Srpske nudi i brojne druge sadržaje u kojima možete uživati ukoliko se odlučite da posjetite ovu neprocjenjivu prirodnu oazu. Banja Luka. reumatskih. Ovi centri su uglavnom lječilišnog karaktera. prodefiluje veliki broj karavana. tako i za strane goste i lovce. učesnika Turizam BiH • listopad 2009. . upoznati i doživjeti. divlja patka. obezbijediti neophodne dozvole i stručne vodiče. ona u svojim spomenicima nosi tragove burne prošlosti. a do kraja austrougarske vladavine imala je čvrstu arhitektonsku strukturu i jedinstvenu trgovačku namjenu koju je sačuvala do današnjih dana. ovim ulicama. Nastanjena od najstarijih vremena. mineralni i termomineralni izvori ovog područja uslovili su razvoj zdravstvenog turizma. Na močvarnobarskom području Bardače registrovano je čak 178 vrsta ptica. kulturnim. putnike namjernike u potrazi za novim doživljajima. od velikog značaja za društeno – kulturna zbivanja ovog grada. u ulicama Kralja Petra I Karađorđevića i Mladena Stojanovića izdvaja se niz stambenih objekata – vila. samo su neki od sadržaja i usluga koje vam Bardača nudi. Svake godine. Između njih smjestio se novoobnovljeni hram Hrista Spasitelja sa uređenim okolišem gdje stalno vrvi od dječije graje. kako za domaće. kolonijama zaštićenih ptica močvarica. Njena gradnja je započela još u turskom periodu. pogodan za „muzičare“ i ljetne sajmove knjiga. likovnih kolonija. Sportsko-rekreativni program. prepelica i dr. Kulturno-istorijski potencijali sjeverozapadnog dijela Republike Srpske U Republici Srpskoj mnogo se toga lijepog. Bogati termalni.). izložbe suvenira i likovnih umjetnina.. predstavljaju odličan preduslov za razvoj lovnog turizma na ovom prostoru. Lovni turizam je u posljednje vrijeme jako atraktivan. centar zaobići ne možete kao ni velelepna zdanja iz perioda Kraljevine SHS. njihove kulturno – istorijske vrijednosti. poznata kao krajiška ljepotica. koji se nalazi u blizini Srpca. srndać. Bogatstvo u prirodnim. ali svakako i danas. sada već tradicionalno. u okolini Šamca. kao kroz proputovanje.

rivers and brooks. The monastery “Mary the Star” has the status of the cultural goods of RS. Every year. and the town’s tourist guides will take you through the entire complex and through many more places like the fortress Kastel. is inevitable. and you can hear children’s uproar around it all the time. downstream from Banja Luka with the pleasant climate. weaving mill. sport. traditionally march past through these streets. In the middle of XIX century the “Trappists” came to Banja Luka. To visit the town and not to take a walk through the main street. concerts of local and foreign musicians. In those days. They built the brewery. in today’s southern part of the town. participants of many musical. and that is “the right for the view”. It can’t happen that we don’t introduce you to the centre of Banja Luka from the Turkish period. numerous springs. there is the area of the municipality of Jezero Bardača • Bardača Lake Tourism BiH • October 2009 31 . souvenir exhibitions and artistic works. Under the old walls and towers numerous shows and performances. A little bit on the north. the right for the view on the river. in the streets King Petar I Karađorđević and Mladen Stojanović a line of buildings – villas stand out. were built above the Vrbas and Suturlija. festivals like “Summer on Vrbas” are taking place. numer- ous caravans. built the mill and started the cheese manufacture. They were built in the Austrian vacation house (summer house) style with rich tree avenues along the street. suitable for the musicians and summer fairs. On both sides of the Vrbas River. Its construction began during Turkish period. the pride of Banja Luka. and until the end of Austro-Hungarian period it had strong architectural structure and unique merchant purpose that is kept until today. the residential quarters. and all that with pleasant and hospitable hosts. so called Elegant. cultural events. or recently held World championship in rafting. On this occasion only one unwritten town-planning rule was respected. clear air and the abundance of greenery. Right next to it. the citizens of Banja Luka.environment has settled. the town got the lighting. there is a “Little park” with benches and avenue of trees. like the International folklore festival “Dukat”. mahala. and with running the power plant on the Vrbas River.

građene tokom srednjeg vijeka.Detalj iz Banja Luke Banovina • Detail from Banja Luka mnogobrojnih muzičkih. Samostan „Marija Zvijezda“ uživa status kulturnog dobra RS i kroz cijeli kompleks provest će vas turistički vodiči grada kao i kroz još mnoga. selu gradiške opštine. brojnih izvora. tkaonicu sukna. mahale. vijeka ovaj prostor naseljava stanovništvo iz istočne i centralne Evrope. kulturnih manifestacija. Čuli ste za mnoge od njih. poput lokaliteta „Zidine“ – svjedoči o postojanju javnog kupatila (terme) iz pomenutog vremenskog perioda. tradicija i duhovnost ovog kraja pod okriljem je crkava i manastira. Kroz istoriju za vrijeme Rimljana. manifestacije kao što je „Ljeto na Vrbasu“. koncerti domaćih i stranih muzičara. nizvodno od Banje Luke uz prijatnu klimu. ali po izgledu i zanimljivim legendama o svom nastanku. budući arheološki park. Crkve brvnare su bile narodne crkve. u današnjem južnom dijelu grada. Gradiška predstavlja jedno od najstarijih naselja na čitavoj teritoriji Balkana. U slivu rijeke Ukrine. mnoga mjesta poput tvrđave Kastel. Ovdje se nalaze ostaci davnih civilizacija i kultura od rimskog perioda do srednjeg vijeka. Turaka i Austrougara bila je veoma važno središte. sa32 gradili su mlin i pokrenuli pogon za proizvodnju sira. Odlikuje se dugom tradicijom banjskog turizma. Njemci. ponosa Banje Luke. Za njima su došli Poljaci. Pod starim zidinama i kulama održavaju se brojne priredbe i predstave. . a nicale su na skrovitim mjestima. a u manjem broju područje opštine naseljeno je Turizam BiH • listopad 2009. pravo na pogled na rijeku. poput one u Romanovcima. a sve to uz prijatne i gostoljubive domaćine. sportskih. Izgradili su pivaru. Istorijska vrijednost. nalazi se područje opštine Laktaši. Ljekovitost njene vode poznata je iz doba Rimljana što potvrđuju brojni arheološki lokaliteti sa tragovima rimske arhitekture. daleko od očiju imperatora. Tada su stambene četvrti. poput međunarodnog folklornog festivala „Dukat“ ili nedavno održanog Svjetskog prvenstva u raftingu. Interesantno je i to da se u ovoj crkvi vjenčao književnik Petar Kočić. smjestio se Prnjavor – naša „Mala Evropa“. raskrsnica puteva i pristanište. a da vas ne upoznamo sa središtem Banje Luke iz turskog perioda. Naravno. građane Banje Luke. crkva brvnara u Malom Blašku spada među najljepše i najinteresantnije kulturne spomenike. Sredinom XIX. arhitektura. Raznolikost civilizacija potvrđuje nalazište „Manastirište“. nicale iznad Vrbasa i Suturlije. koja je proglašena nacionalnim spomenikom. Mađari. vijeka u Banju Luku su stigli Trapisti. Danas lako možete pronaći mnoge. Krajem 19. rijeka i potoka. Ukrajinci. ne možemo. godine 1894. stižu Česi i prema nekim vjerovanjima donose krompir u BiH. između planina Motajice na sjeveru i Ljubić na jugu. čist vazduh i bogatsvo zelenila. a pokretanjem elektrane na Vrbasu grad je dobio rasvjetu. a upravo u samom centru gradića Laktaši smještena je istoimena banja. Sa obe strane rijeke Vrbas. Tom prilikom poštovan je samo jedan nepisani urbanistički zakon „pravo na vidik“. Među prvima doseljavaju se Italijani.

Therapeutic properties of its waters were known even during the Roman period. Prnjavor situated itself – our “Little Europe”. icons. You’ve heard for many of them. various household objects. future archaeological park. Today. Gradiška represents one of the oldest settlements in the entire Balkan’s territory. By the confluence of the Ukrina River. Among the first ones Italians came. They brought different ethnology and ethnography. which was declared a national monument. built during the Middle Ages. Hungarians. Romanians and other nations. you can easily find many of them. At the end of the 19th century. Through the history. church priest’s vestments are preserved. Old books. tradition and the spirituality of this region is under the auspices of the churches and the monasteries. and in the very centre of the town of Laktaši there is the same-name thermal resort. Then followed Poles. cultural and artistic character. this area was inhabited by the population from the eastern and central Europe. the crossroads and pier. in 1894 Czechs came and according to some beliefs • they brought potato in BiH. The remains of ancient civilizations and cultures from Roman period till the Middle Ages are placed here. musical instruments.Laktaši. habits and culture forever. between the mountains Motajica in the north and Ljubić in the south. “Derventa fair” is taking place every year Osvjetljeni kanjon Vrbasa za noćni rafting Lightened Vrbas Canyon for night rafting Tourism BiH • October 2009 33 . Ukrainian church and its parish house represent certain museum with unique display. confirms the variety of civilisations. and in smaller number the area of the municipality was populated by Slovaks. but in looks and interesting legends about its origin. the village in the municipality of Gradiška. architecture. like the site “Zidine” – it witnesses about the existence of public baths (thermae) from mentioned period. interesting and entertaining for many visitors that come. what is confirmed with numerous archaeological sites with the traces of Roman architecture. and in hidden places. The most attractive and far known traditional festival in Derventa for over a century and a half attracts the attention of dozens of thousands of curious ones. Germans. It is characterized by the long tradition of thermal resort tourism. These happenings are of sports. away from the emperor’s sight. In almost every place in the southwest of RS festivals are being held through entire year. Ukrainians. during the Romans. Bulgarians. What is interesting is that the writer Petar Kočić had married in this church. The site “Manastirište”. the log-built church in Malo Blaško belongs to the most beautiful and the most interesting cultural monuments. and left a mark of their customs. Log-built churches were folk churches. The historical significance. like the one in Romanovci. Turks and Austro-Hungarians it was a very important centre.

U nekima je moguće i prespavati a u uređenim salama organizovati seminare i slične skupove. Ovdje ćemo mi zasada stati i odmoriti se. zbirke nošnji. ekoloških skupova. Dugo je odolijevala zubu vremena. pozorišnih predstava. a danas parna lokomotiva sa spomenpločom predstavlja spomenik smješten u samom centru grada. o svemu detaljnije raspitat ćete se u TO Banje Luke i Laktaša. Bogatstvom sadržaja. pruža mogućnosti organizovanja koncerata. Na ovom putu skrenut ćemo malo južno. „Derventski vašar“ održava se svake godine krajem avgusta pored obala Ukrine. posjetite obližnje manastire. a prije svega interesantna i zabavna uz prisustvo brojnih posjetilaca. u XIII. kultura i kulturna vrijednost srpskog naroda. Niz spomen obilježja susrećemo gotovo u svakom dijelu opštine. Usore i Spreče i predstavlja najveću željezničku raskrsnicu u zemlji. . seminara. a u staroj bosanskoj kući na „četiri vode“ nalazi se regionalni muzej. nakita. Rumunima i pripadnicima drugih naroda. do Doboja. a danas je to vrijedan kulturno – istorijski spomenik kojem je vraćen stari srednjovjekovni sjaj. vjenčanja. razni kućni predmeti. muzički instrumenti. kao opštenarodni praznik i privlačna turističko – privredna atrakcija. Ukrajinska crkva i njen parohijski dom predstavljaju izvjesni muzej sa jedinstvenom postavkom. Bišnja kod Dervente pružaju mogućnost izletničkog boravka. Najatraktivnija i nadaleko poznata tradicionalna derventska manifestacija već duže od vijeka i po plijeni pažnju desetine hiljada znatiželjnika. navika i kulture.Slovacima. porodice i Panorama Banja Luke • kulture. Liplje. Sačuvane su stare knjige. U gotovo svakom mjestu sjeverozapada RS održavaju se manifestacije tokom cijele godine. To su dešavanja različitog karaktera sportska. Sa tribina amfiteatra pruža se jedinstven pogled na svjetla Doboja što kulturnim dešavanjima daje posebnu ljepotu i upečatljivost doživljaja. Naravno. upoznate ljude. crkvene odežde. izvanrednom opremljenošću i ljubaznim domaćinima u srednjovjekovnim odorama. Smješten je na tački ukrštanja rijeka Bosne. kompleksnog tipa. Krenite dalje. Stuplje te manastir Presvete Bogorodice D. Bugarima. Nekada je uskotračnom prugom prolazio popularni „Ćiro“. Ako ste inspirisani kulturnom potrebom da vidite i doživite nešto novo. stare fotografije i predmeti materijalne i duhovne kulture naroda dobojskog područja. Tu su smještene arheološke zbirke od kamenog doba pa sve do prvih godina turske vladavine. Iznad starog korita rijeke Bosne. STIĆI ĆEMO VAS! Panorama of Banja Luka 3 Turizam BiH • listopad 2009. Donose sa sobom različitu etnologiju i etnografiju. tragovi njegove istorije sadržani su u ovim kulturno – istorijskim spomenicima. kulturno – umjetnička.obići ćete ih. ostavljajući zauvijek utisnut pečat svojih običaja. ikone. Pravoslavna duhovnost. vijeku počela je gradnja dobojske tvrđave „Gradine“. Izuzetne umjetničke vrijednosti skladnih arhitektonskih oblika i očuvanog prirodnog okruženja manastiri Krupa na Vrbasu.

Bišnja near Derventa are of exceptional artistic worth with harmonious architectural shapes and preserved natural environment and are giving the possibility of day-trips. we’ll turn a little bit on the south. and today the steam locomotive with the memorial tablet represents the monument in the centre of the town. For a long time it had resisted the ravages of time. and in equipped halls to organize seminars and similar congresses. It is located on the spot where three rivers cross. to Doboj. Liplje. Go on. Usora and Spreča. Stuplje and the monastery of the Most Holy Virgin D. If you are inspired with the cultural need to see and experience something new. weddings. started in XIII century above the old bed of the Bosna River. and in the old Bosnian house there is the regional museum. families and cultures. You can see a line of memorials in almost every part of the municipality. till the first yeas of Turkish government. The construction of Doboj’s fortress – “Gradina”. we’ll stop and take a break. being exceptionally equipped and pleasant hosts. as a nation-wide holiday and amiable tourist-economic attraction. Monasteries Krupa on Vrbas. to get to know the people. theatre plays. ecological meetings. On our trip. seminars. it gives the possibility for organizing concerts. culture and cultural value of the Serbian people. It is possible even to stay over night in some of them. traces of its history are included in these cultural-historical monuments. old photos and the objects of material and spiritual culture of the people from Doboj are placed there. collections of costumes. With the richness of contents. Orthodox spirituality. you’ll visit them. and it represents the biggest railroad crossroads in the country. Archaeological collections from the Stone Age. what gives a special beauty and impressiveness of the experience to these cultural events. WE’LL CATCH UP WITH YOU! Tourism BiH • October 2009 3 . a today it is a worthy cultural-historical monument which got back its old medieval glow. jewellery. You can enquire more information in the Tourist organization of Banja Luka and Laktaši. Bosna.at the end of August on the banks of the Ukrina. The stands of the amphitheatre give a unique view of the lights of Doboj. Popular “Ćiro” used to pass over the narrow-gauge line. then visit local monasteries. Here.

tako da na relativno malom prostoru imamo primjere iz svih kultura i civilizacija koje malo koji grad ima. 3 M Mostar ostar. Mostar se nalazi na susretištu putova za Široki Brijeg i zapadnu Her- M Turizam BiH • listopad 2009. Grad je udaljen 60 km od mora. Huma i Veleža. Krupa i Trebižat. financijsko i kulturno središte Hercegovine. rijeke: Neretva. na obali rijeke Neretve na nadmorskoj visini 60-80 metara. a u njegovoj bližoj okolici nalaze se poznati i jedinstveni lokaliteti kulturno-historijskog blaga i naslijeđa koji svjedoče o životu na ovim prostorima. parkovi prirode: Park prirode Blidinje. gradovi: Mostar. neizmjerno je bogatstvo i potencijal s kojim može računati He rc e g o v a č k on e re t v a n s k a Županija u svom razvoju turizma. smješten je u podnožju planina Čabulje. te spomenik pod zaštitom UNESKO-a: stara jezgra Mostara sa Starim mostom. Dragan Bradvica ore. Mostar je mjesto gdje su se stoljećima susretale različite civilizacije i svaka je u njega utkala dio svoje posebnosti. kulturnopovijesna i prirodna baština. geopolitičko. Jablaničko jezero i Boračko jezero. Stolac. Rakitnica. Buna. Drežnica. jezera: Ramsko jezero. Vjetrenica. aduti su Hercegovačkoneretvanske Županije. Izvor Bune. Čapljina i Međugorje. . Neum. Stolac – stara jezgra s tvrđavom. Park prirode Prenj i Park prirode Hutovo Blato.Hercegovačkoneretvanska Županija je turistički adut Bosne i Hercegovine Sunce. priroda. nacionalni spomenici: Počitelj. Bregava.

Stari most u Mostaru • Old Bridge in Mostar T Mostar ostar. financial and cultural centre of Herzegovina.Herzegovina-Neretva Canton Sunce. geopolitical. national monuments: Počitelj. Rakitnica. and near it there are famous and unique localities of cultural-historical treasure and heritage that witness about life in these areas. Rivers: Neretva. nature. Čapljina and Međugorje. Stolac – old town’s nucleus with the fortress. the Buna spring. Neum. is the greatest tourist asset of Bosnia and Herzegovina Sun. Prenj Nature Park and Hutovo Blato Nature Park. Hum and Velež. towns: Mostar. cultural-historical and natural heritage are the assets of Herzegovina-Neretva Canton. is situated at the foot of the mountains Čabulja. For centuries Mostar has been the place where different civilizations met and each interweaved a part of their special qualities in it. Krupa and Trebižat. Stolac. lakes: Ramsko Lake. at the bank of the Neretva River at the altitude from 60 to 80 metres. Nature parks: Blidinje Nature Park. kulturno-povijena i prirodna baština. aduti su Hercegovačkoneretvanske županije. Mostar is located in the road crossing to Široki Brijeg and western 3 M Tourism BiH • October 2009 . Jablaničko Lake and Boračko Lake. the monument under the UNESCO protection: old Mostar nucleus with the Old Bridge. are the immense wealth and potentials that the Herzegovina-Neretva Canton can count on in its development of the tourism. Drežnica. Vjetrenica. priroda. The town is 60 km away from the sea. Buna. he see. so in this relatively small space we have examples of all cultures and civilizations that not so many towns have. Bregava.

Nizvodno od tekije je kompleks Velagića kuća koji je otvoren za javnost. Bjelašnica (2067 m) i Bitovnja (1744 m).Bišćevića kuća sagrađena 1635. godine . čuvarima mosta. U gradu se nalaze sljedeće znamenitosti : .Katolička crkva i franjevački samostan sagrađeni 1866. godine. Velike su mogućnosti uspješnog sport- K The Buna spring in Blagaj near Mostar 3 Turizam BiH • listopad 2009. godine . Kroz grad prolazi i željeznička pruga Sarajevo-Ploče. koji privuče preko tisuću izlagača iz četrdesetak zemalja i pedesetak tisuća posjetitelja. a ispod njega je izvor rijeke Bune (najjače vrelo u Europi) sa derviškom tekijom. stoljeća . Sarajevo i Bosnu. godine .cegovinu.Stara pravoslavna crkva iz 1833. spomenik orijentalnog graditeljstva iz 1588.Koski Mehmed-pašina džamija izgrađena 1617. godine . Naselje se prvi put spominje 1452. i koju pohode brojni turisti. a posebice se u zadnje vrijeme profilirala manifestacija «Proljeće sa Maticom». a nedaleko je i moderna zračna luka.Hamam (tursko kupatilo) sagrađeno u drugoj polovici 16. nad njim na visokoj klisuri dominira stari grad Herceg Stjepana Kosače. Među objašnjenjima za naziv i porijeklo imena najinteresantnije je ono koje kaže da je Mostar dobio ime po mostarima. Mostar je poznat po organiziranju manifestacije Skokovi sa Starog mosta. okružen je visokim planinama: Prenj (2101 m).Stari most sagrađen 1566. godine Vrelo Bune u Blagaju kod Mostara . . 60 km južno od Sarajeva.Biskupska rezidencija izgrađena 1906. godine . kulturna manifestacija u organizaciji Matice hrvatske. Nevesinje i istočnu Hercegovinu i Čapljinu i Jadransku obalu. Sjeverno od grada na obroncima planine Prenj nalazi se ski centar Rujište koji ima ski lift i motel kao i mogućnost za iznajmljivanje kuća za zimovanje. U Blagaju se nalazi ribogojilište pastrve. koji je upisan u UNESCO-vu baštinu kao značajan spomenik orijentalne arhitekture . godine. godine.Kajtazova kuća iz 17. Konjic onjic je smješten na rijeci Neretvi.Gradsko kupatilo sagrađeno 1912. a mnogi restorani sa baščama iznad rijeke Bune pored ostalih specijalitete nude i pastrvu sa plate ili roštilja. stoljeća i nalazi se u neposrednoj blizini Starog mosta .Kujundžiluk sa zanatskim radnjama na lijevoj obali Neretve . Tradicionalno u proljeće se organizira i Gospodar• ski sajam Mostar. U Mostaru se organizira i poznati festival zabavne glazbe «Mostarsko proljeće» na kojem nastupaju poznata imena sa estrade. Blagaj je mali gradić južno od Mostara.Kriva ćuprija. godine a kao naselje Mostar 1469. Jedan je od najstarijih gradova u BiH i sa svojom okolinom je privlačan za turiste i ljeti i zimi. koja je nadaleko poznata i priznata turistička atrakcija.

A railway-track Sarajevo-Ploče goes through the town. which are opened for the public. at the hillslopes of the Prenj Mountain. . . .Koski Mehmed-pasha’s mosque built in 1617. .Town baths built in 1912.Catholic church and Franciscan monastery built in 1866.The Old bridge built in 1566. which is the widely known tourist event and is being visited by numerous tourists.Hamam (Turkish baths) built in the second half of the 16th century and is placed next to the bridge.Kujundžiluk (brass-work shop) with the craftwork shop on the left bank of the Neretva. Konjic onjic is situated on the Neretva River. . Further on. Downstream of the monastery is the complex of Velagić houses. famous festival of pop music is being organized in Mostar where famous singers perform. . .Old Orthodox church from 1833. and surrounded with high mountains. and lately the festival that has especially gained status is the “Spring with Matica”. 60 km south from Sarajevo. Bjelašnica (2067 m) and K Pogled sa starog mosta na istočni dio Mostara View from the Old Bridge over the eastern part of Mostar Tourism BiH • October 2009 39 .Crooked bridge. Above it dominates the old town of Herceg Stjepan Kosača on a high cliff and under it the spring of the Buna River (the strongest well in Europe) with a Moslem monastery for dervishes. Following sites are located in the town: . Mostar is known for organizing the dives from the Old Bridge.Herzegovina.Bišćević’s house built in 1635. There is a trout-farm in Blagaj and many of the garden restaurants above the Buna offer the trout specialties. Nevesinje and eastern Herzegovina and Čapljina and the Adriatic coast. Prenj (2101 m). . among others. a cultural festival that is being organized by Matica Hrvatska (Central Croatian Cultural and • Publishing Society). which is registered in the UNESCO’s heritage as an important monument of the oriental architecture.Kajtaz house from the 17th century. monument of oriental architecture from 1588. The Economic fair Mostar is being traditionally organized in spring and it attracts over a thousand exhibitors from forty countries and about fifty thousand visitors. The place was first mentioned in 1452 and as Mostar in 1469. and not far of the town there is a modern airport. Among the explanations for the name and origin of the name the most interesting is the one that says that Mostar got the name after mostari – the bridge watchers. there is a ski centre Rujište with a ski-lift and the motel as well as the possibility for renting the houses for spending the winter. North from the town. Blagaj is a small town south of Mostar. Sarajevo and Bosnia. .

U gradu pored stare Repovačke džamije i Pravoslavne crkve nalazi se i Franjevački samostan iz 16. a posebno je poznat po obitavanju munike kao jedne endemske vrste. Turizam BiH • listopad 2009. bogata ribom i pitka.skog ribolova na rijekama Neretvi i Rakitnici kao i jezerima Boračkom i Jablaničkom. Jablanica se nalazi na jezeru tako da ima i nekoliko plaža izvan grada. U Konjicu se tradicionalno održava i smotra folklora i večeri poezije. Boračko jezero je po nastanku glacijalno i nalazi se 20 km od grada. Sarajevu i Mostaru. Uz samu plažu nalazi se kamp s bungalovima. kao biser sa mnogo raznolikosti na malom prostoru. U samom gradu nedaleko od obnovljene Kamene ćuprije iz 17. Park prirode „Blidinje“ nalazi se i jednim dijelom na prostoru općine Jablanica koji pored smještaja u motelima nudi i skijalište Risovac sa ski liftom. stoljeća održavaju se tradicionalni skokovi u Neretvu. Ima izuzetno povoljan geoprometni položaj. Blidinje. pruža mogućnosti za razvoj zimskog turizma . odnosno u Kazan. smješten je na raskrižju putova prema Zagrebu. Na gornjem toku rijeke Neretve organizira se već niz godina jedan od najspektakularnijih raftinga u BiH. svjetskom ratu. Na Blidinju se nalazi i samostan Ma0 G sna Luka koji ima i slikarsku galeriju sa stalnom postavkom. Na jezeru se redovito održava triatlon. Neretva je u tom dijelu veoma čista. Promjera je 900 m i ima vrlo čistu i ugodnu vodu za kupanje. a priroda je očaravajuća. Dužina staze je od 20-23 km i sa ručkom sačinjenim od domaćih specijaliteta dobija se pravi ugođaj. jedne humane bitke za ranjenike u 2. a obale su na pojedinim mjestima litice po 300 m visoke. Na prostoru općine uz magistralni put M-17 smješteni su mnogi restorani koji pored domaćih specijaliteta (jela ispod sača) nude daleko poznatu janjetinu sa ražnja. Rafting na Neretvi kod Konjica Pečeni janjci na ražnju • • Rafting on the Neretva near Konjic Roasted lamb Jablanica rad Jablanica smješten je na rijeci Neretvi u sjevernom dijelu Hercegovine i u najljepšem dijelu kanjona Neretve. stoljeća koji ima galeriju i knjižnicu i otvoren je za javnost. . U samom gradu na obalama Neretve nalazi se Muzej Bitke na Neretvi. voda je bogata slapovima.

Triathlon is being held on the lake regularly. rich with fish and potable in that part. which has a gallery and library and is opened for the public. Sarajevo and Mostar. The length of the track is from 20 to 23 km and with the lunch made from domestic specialties you get the right atmosphere. offers the ski grounds Risovac with the ski-lift. which. which offer widely known roast lamb besides other local specialties. At Blidinje there is a monastery Masna Luka which has the gallery with the permanent exhibition. the traditional dives in Neretva are being held. Next to the beach there is a camp with bungalows. it is situated on the crossroads to Zagreb. along with the main road M-17 there are lots of restaurants. Blidinje. for a number of years now. Boračko Lake is glacial by its origin and is situated 20 km away from the town. In the area of the municipality. besides the accommodation in motels. It has the diameter of 900 m and it has very clean and nice water for bathing. there is also the Franciscan monastery from the 16th century. offers possibilities for development of winter tour1 Tourism BiH • October 2009 . not far of the renovated stone bridge from the 17th century. The park of nature “Blidinje” is partly situated in the area of the municipality of Jablanica. water rich with waterfalls and the banks are at some places 300 metres high cliffs. that is into the Kazan. and the nature is enchanting. On the upper flow of the Neretva River. There are great possibilities for successful sports fishing on the rivers Neretva and Rakitnica and on the lakes – Boračko and Jablaničko. Next to the old Repovačka mosque and the Orthodox Church in the town. one of the most spectacular rafting in BiH has been organized. The Neretva is very clean.Bitovnja (1744 m). It has an exceptionally favourable geo-traffic position. A Folklore festival and the poetry evenings are being traditionally held in Konjic. Jablanica Kameni most u Konjicu Jablaničko jezero • • Stone Bridge in Konjic Jablaničko Lake T he town of Jablanica is situated on the Neretva River in the northern part of Herzegovina and in the most beautiful part of the Neretva canyon. In the town itself. as the pearl with a lot of diversities in such a small place. It is one of the oldest towns in BiH and with its surroundings it is very attractive for tourists during the winter and summer.

koje su u projektu «Vinske ceste Hercegovine» i u kojima uz odgovarajuću mezu možete kušati i kupiti kvalitetna vina.tura na otvorenom. ima etnološku zbirku. a na Festivalu mladih koji traje od 1. do 6. jedan od najstarijih u Bosni i Hercegovini. Na godišnjicu ukazanja 25. Vinova loza i duhan bili su prepoznatljivi proizvodi broćanskog kraja. zahvaljujući prvenstveno pogodnoj klimi i bogatstvu sportskih terena. Međugorje se razvija i kao središte za pripreme raznoraznih sportskih momčadi i u zimskom i u ljetnom razdoblju.06. Na prostoru Brotnja postoji mnogo vinarija. Prekrasan krajolik na oko 700 m nadmorske visine sa svih strana je okružen visokim planininskim masivima. To se prvenstveno odnosi na vjerski turizam zahvaljujući Međugorju koje je postalo jedno od najvažnijih marijanskih svetišta u svijetu. Čitluk Panorama Prozora • Panorama of Prozor • Čitluk.000 katoličkih vjernika iz cijelog svijeta . koji polako postaje najvažnija grana gospodarstva Brotnja. na čijim se obalama nalazi mjesto Šćit. u Međugorju se okupi i preko 100. U blizini se nalazi skijalište sa ski liftom. Prozor-Rama tradicionalno u mjesecu rujnu organizira Međunarodni sajam šljive koji je već postao turističko-kulturno-gospodarska manifestacija. Samostan je inače nezaobilazna turistička destinacija ovog kraja. Na prijevoju Makljen na putnom pravcu za Banja Luku i Zagreb nalazi se motel «Ramska kuća» koja nudi gastronomske specijalitete ramskog kraja.Rama N a krajnjem sjeveru Hercegovačko-neretvanske županije smještena je općina Prozor-Rama. U Čitluku se sredinom rujna organizira tradicionalna manifestacija «Dani berbe grožđa» koja traje tri Turizam BiH • listopad 2009. Na prostoru općine nalazi se umjetno jezero HE Rama. no u posljednje vrijeme sve je razvijeniji turizam. kolovoza okupi se i preko dvadeaet tisuća mladih iz pedesetak zemalja. visoravni koja se nalazi na desnoj obali rijeke Neretve. u kojem se nalazi Franjevački samostan. Umjereno kontinentalna klima koja vlada 2 ovim predjelom razlog je umjereno hladnih zima i toplih ljeta. stone vineyard Čitluk. Samostan je otvoren za javne posjete. . kameni vinograd Č Prozor . galerijski prostor sa stalnom postavkom i park skulp- itluk je središte regije Brotnjo. Čitluk je poznat prvenstveno kao vinogradarski kraj gdje se uzgajaju visokokvalitetne vinske sorte Žilavka i Blatina od kojih se prave vrhunska vina.

and it is especially known for the presence of whitebark pine as one of the endemic species. but lately tourism becomes more and more developed and it becomes the most important economic branch in Brotnjo. one of the oldest in Bosnia and Herzegovina. Panorama Šćita na Ramskom jezeru Međugorje • Panorama of Šćit on Rama Čitluk Č itluk is the centre of the Brotnjo region. On the anniversary of the appearance.ism. There is a ski-ground with the skilift near. Wine grape and tobacco used to be distinguishing products of the Brotnjo region.Rama T he municipality of ProzorRama is situated in the utmost north of Herzegovina-Neretva Canton. Jablanica is placed on the lake so it has got several beaches outside of the town. the plateau on the right bank of the Neretva River. Prozor . on June 25th. where the Franciscan monastery is placed. over 100.000 Catholics from all over the world gather in Međugorje. The monastery is an unavoidable tourist destination and it has ethnological collection. Wonderful landscape at the altitude of about 700 metres is surrounded by big mountain massifs on all sides. Mild continental climate that prevails in this area is the reason for moderately cold winters and warm summers. and at the Youth festival that takes place from 1st till 6th of August. a humane battle for the wounded persons in the Second World War. In the town on the banks of the Neretva there is the Museum of the battle on the Neretva. International plum fair has been traditionally organized in September in Prozor-Rama that has already become tourist-cultural-economical festival. gallery with permanent exhibition and the park with sculptures. First of all this is related to the religious tourism thanks to Međugorje that has become one the most important Mary’s sanctuaries in the world. on the road to Banja Luka and Zagreb there is a motel “Rama’s house” that offers gastronomic specialties of Rama’s area. The monastery is opened for the public visits. over twenty thousands 3 Tourism BiH • October 2009 . At the pass Makljen. There is the artificial lake HE Rama in the area of the municipality and on its banks there is a place Šćit.

male radionice te veliki amfiteatar. najkapitalniji objekt iz perioda rimske kulture (konzerviran i otvoren za posjete 1903. koji svojim izgledom podsjeća na umanjenu Dioklecijanovu palaču. Čapljina rad Čapljina je prelijep grad. splitska i dubrovačka zračna luka.Mogorjelo.Počitelj. . veliki restoran koji nudi hercegovačke specijalitete. željeznička pruga. stoljeća -Medresa (škola) iz 18. U Počitelju su značajni sljedeći objekti: . .Han (svratište) i hamam (kupatilo) iz 17. galerije. Fundus kolonije sačinjava oko 1. i koji je po hipotezi Meksikanca Roberta Salinasa Pricea Ilij. sa mnogo zelenila. edukacijska staza i biciklistička staza.Sahat kula iz 16. jedan od najvećih trgovačkih centara u srednjovjekovnoj Bosni i Hercegovini. smješten je na obalama rijeke Neretve. stoljeća .Park prirode „Hutovo blato“.dana i ima turističko-gospodarskokulturni karakter. U etno selu se u ljetnim mjesecima organizira kulturna manifestacija «Ljeto na selu». kongresna dvorana. koji je jedna od najvećih fortifikacija u BiH. stoljeća. kao najveći rezervat ptica močvarica u Evropi. Turizam BiH • listopad 2009. Ugodna klima.Stari grad u Gabeli. koje je jedan značajan turistički kompleks. sunce i zelenilo i jedinstveno kulturno-povijesno blago. Uz sami lokalitet smještena je ergela Konjičkog kluba «Vranac» koja nudi mogućnost najma jahaćih konja ili najma kočija. kamene kućice u kojima se nalaze suvenirnice. Etno selo sačinjavaju: smještajni kapaciteti sa oko stotinjak ležajeva u kamenim kućama bungalovskog tipa. Od prirodnih ljepota važno je spomenuti: . Na putnom pravcu MeđugorjeLjubuški u gospodarkoj zoni nalazi se etno selo «Herceg». Kulturno-povijesni spomenici koji prelaze i značaj regije su: .300 likovnih djela te ima stalnu postavku i otvorena je za javnost. . u kojem se ogleda primjer orijentalnog graditeljstva sa najstarijom likovnom kolonijom na ovim prostorima. glavni grad države Troje.). stari grad odmah pored puta M-17. Kroz Čapljinu prolaze dva međunarodna putna pravca (M-17 i M-6). vrtovi sa mediteranskim nasadima i mala kapelica. sa širokim ulicama. sa svojih šest jezera i kanalima predstavlja idealan teren za održavanje izleta „foto safari“. okruženo Počitelj • Počitelj G izvanrednim prirodnim ljepotama daju Čapljini velike predispozicije za razvoj turizma. a relativno blizu su mostarska.Utvrda još iz vremena kralja Tvrtka -Ibrahim Šišman-pašina džamija iz 16. stoljeća . a ispod zidina ima poznati restoran koji nudi hercegovačke specijalitete.g. Na brežuljku Karaotok nalazi se motel. koji ima i ljetnu pozornicu za predstave.

Ethno-village “Herceg” is located on the road direction MeđugorjeLjubuški in the industrial district. congress hall. Pleasant climate. Tourism BiH • October 2009 . the big amphitheatre. situated on the banks of the Nretva River. Ethno-village is made up of: Mogorjelo . Čapljina Č apljina is a beautiful town with wide streets full of greenery. stone houses with souvenir shops.vila rustika. During the summer months a cultural festival “Summer in Village” is being organized in the ethno-village. which is one important tourist complex. Cultural-historical monuments that surpass the regional significance are: . capital building from the period of Roman culture (preserved and opened for visiting in 1903). Split and Dubrovnik airports are relatively close. first of all thanks to the favourable climate and numerous sports courts.Mogorjelo.Počitelj. has the summer stage for performances and under the walls has famous restaurant that offers Herzegovinian specialties. Međugorje has also been developing as the centre for various sports teams preparations during the summer and winter. Čapjina accommodation space with about hundred beds in stone houses of a bungalow type. and Mostar. a railway track. In the middle of September a traditional event “Grape harvesting days” is organized. Holdings of the colony are made up of about 1300 art works and has the permanent exhibition opened for the public. the big restaurant with Herzegovinian specialties. Above all. which lasts for three days and has a tourist-economical-cultural character.of young people from fifty countries gather. There are number of wineries in the area of Brotnjo and are all included in the project “Herzegovina Wine Route”. where the high-quality wine-sorts Žilavka and Blatina are being cultivated and top-quality wines being made from them. sun and the greenery and unique cultural-historical treasure surrounded by exceptional natural beauties give Čapljina great predispositions for the development of tourism. old town by the road M-17 where the example of oriental architecture is reflected. galleries. The stud of the Equestrian club “Vranac” is located next to the locality and it offers the possibility of renting the saddle-horses or coach. small work-shops. gardens with Mediterranean crops and a small chapel. Two international road communications are passing through Čapljina (M-17 and M-6). where you can taste wines with suitable snacks and buy some high-quality wine. Čitluk is known as the wine-growing region. . which in its looks reminds of a decreased Diocletian’s palace. with the oldest art colony in these areas.

Rijeka Trebižat. Općina se na zapadu proširuje na poljoprivredno bogatu Dubravsku visoravan. a sagrađen je od ogromnih kamenih gromada (megalita).000 godina (paleolitik) koji u polupećini Badanj kod Borojevića otkriše naši arheolozi. Ilirsko pleme koji u selu Ošanjići sagradiše glavni grad Daorson star 2. kao i Šarića kuće. Na obalama Bregave nalazi se graditeljska cjelina Begovina (koja se tek obnavlja). sa ručkom u prirodi organizira se već dugi niz godina izlet koji je postao poznat i priznat na širem prostoru regije. U listopoadu se tradicionalno održava sajam „Hercegovački plodovi Mediterana“. U Stocu se tradicionalno održava „Međunarodni festival kratkog filma „ kao i književna manifestacija „Slovo Gorčina“. Na stazi dugačkoj 10 km.U PP „Hutovo Blato“ 2007. a u dogledno vrijeme će biti i muzej. . . vozeći se u turističkim kanuima dvosjedima . sa svojom čistoćom i netaknutom prirodom. a srednjovjekovna tvđava i danas dominira gradom. Grad Čapljina je članica Udruženja karnevalskih gradova Evrope (FECC) koji sačinjava 43 europske zemlje i 17 iz ostatka svijeta i jedina u BiH organizira „Međunarodni ljetni karneval“ koji na dan održavanja posjeti desetak tisuća turista i mnogi predstavnici TV i radijskih kuća kao i mnogi novinari tiska. U Stocu se nalazi i spomenik jevrejskom piscu Moši Danonu koji je preminuo u gradu i taj spomenik postao je svojevrsno jevrejsko svetište. Turizam BiH • listopad 2009. Rimljani su također naseljavali Stolac. Ovaj prostor su naseljavali i Daorsi. Za posjet učeničkih ekskurzija idealna je Radimlja jer se nalazi pored puta M-6 i ima parking i info punkt. okružuju ga planina Hrgud sa sjevera i plodno Vidovo polje sa juga.700 godina. Dvije najveće nekropole stećaka nadaleko su poznate a nalaze se u Boljunima i Radimlji. Nekropola stećaka Radimlja kod Stoca Slap Provalije u Stocu • • Stećak necropolis Radimlja near Stolac Provalije Cascade in Stolac Stolac S tolac je grad smješten u istočnom dijelu Hercegovačkoneretvanske županije na obalama rijeke Bregave. bogatoj malim slapovima. idealna je za organiziranje izleta „canoe safari“ u sklopu turističkih trendova „Povratak prirodi“. tako da se ta ribolovna staza i sada koristi za sportski ribolov. koje su trenutno galerija. godine organizirano je Svjetsko prvenstvo u ribolovu . Život na ovim prostorima seže još unazad 16. posvećena poznatom književniku Maku Dizdaru koji je rođen u Stocu. koji se u tom periodu zvao Dilluntum.

Daorson is 2700 years old and it was built of huge stone bulks (megaliths). one of the biggest fortifications in BiH was one Stolac. Natural beauties here are: -The park of nature “Hutovo Blato” as the biggest nature reserve of the swamp birds in Europe with its six lakes and canals represents ideal area for “photo safari” trips.000 years (Palaeolithic) old traces of life in these areas in the semi-cave Badanj near Borojevići. educational and cycling track on the hillock Karaotok.Significant buildings in Počitelj are: . taking a ride in two-seater canoes.The old town in Gabela. -The Trebižat River. which was called Dilluntum at that period and the medieval fortress still dominates the town. and that fishing track is still in use for sports fishing. . The municipality expands in the west to the agriculturally wealthy Dubrava plateau. Stolac S tolac is the town situated in the southern part of the Hercegovina-Neretva Canton at the banks of the Bregava. for many years now. In 2007 the Stolac . with numerous small waterfalls. The archaeologists discovered 16. according to the Mexican Robert Salinas. with its cleanness and untouched nature is ideal for organizing “canoe safari” trips within the tourist trends of “back to nature”. On the track 10 km long. a trip has been organized that has become known in wider region. . Radimlja is Tourism BiH • October 2009 . The town Čapljina is a member of the Association of the carnival towns of Europe (FECC). This area was populated by the Illyrian tribe Daors who built their capital Daorson in the village of Ošanići.Han (hostelry) and hamam (baths) from the 17th century. surrounded by the Hrgud Mountain in the north and the fertile Vidovo field in the south. town center World championship in fishing was organized at Nature Park “Hutovo Blato”.Ibrahim Šišman-pasha’s mosque from the 16th century. . radio and other journalists. Two biggest necropolises of stećaks are widely known and are placed in Boljuni and Radimlja.Madrasah (school) from the 18th century. There is motel. središte grada • of the biggest trading centres in medieval Bosnia and Hezegovina and which the capital of ancient state of Troy is. The Romans also inhabited Stolac. .Clock-tower from the 16th century.The fort from the times of king Tvrtko. . which consists of 43 European countries and 17 from the rest of the world and is the only one in BiH that organizes the “International summer carnival” which is being visited by ten thousand visitors on the day of the carnival and numerous TV.

kao i turističke sajmove u okviru prekogranične suradnje između Bosne i Hercegovine. od toga 2. U neumskom akvatoriju se u marikulturama uzgajaju veoma kvalitetne ribe (orada i zubatac) kao i školjke koje imaju zajamčen plasman u mnogim restoranima. Sa svojih 7 km podzemnih prolaza koje su ukrašene pećinskim ukrasima i u kojima obitavaju i neke endemske vrste. U Neumu se tradicionalno održava i Međunarodni festival animiranog filma „NAFF“ koji sakuplja autore i radove iz četrdesetak zemalja svijeta. a ostatak je pretežno u obiteljskim pansionima i hotelima sa 30-50 ležajeva. a u zaleđu u mjestu Hutovo nalazi se stari grad Hutovo sa veoma upečatljivom kulom kao i etno kuća sa dvorištem. a to je špilja Vjetrenica koja se nalazi u mjestu Zavala.000 ležajeva. godine kao župa u blizini Popova. Neum N Panorama Ravnog Neum • Panorama of Ravno eum sa svojih 24 km razvedene morske obale jedino je mjesto i jedini izlaz Bosne i Hercegovine na Jadransko more. nekad najduža ponornica u Europi. Vjetrenica je najpoznatija špilja u Bosni i Hercegovini. Grad Neum već tradicionalno organizira „Etno fest“. Grad je usmjeren isključivo na turizam i raspolaže sa oko 7. Neumsko zaleđe je veoma bogato stećcima. Neumski hoteli su otvoreni tijekom cijele godine i veoma povoljno organiziraju seminare i simpozije.500 ležajeva u hotelima visoke kategorije. festival etno glazbe. Crne Gore i Hrvatske. Općina je najvećim dijelom smještena u veoma plodnom Popovu polju kroz koje u dužini 90 km protječe rijeka Trebišnjica. Ravno radić i općina Ravno je najmlađa općina u Bosni i Hercegovini i nalazi se na potezu od mjesta Hutovo do mjes G ta Ivanjica iznad Dubrovnika te se naslanja na dubrovačko primorje u Hrvatskoj.U općini Ravno nalazi se veoma poznata turistička destinacija. Stari Neum je udaljen 2 km od obale a naziv Neum seže u davna vremena kad se spominje naselje Neunense 533. . Turizam BiH • listopad 2009.

Šarića houses that are gallery now.500 in high category hotels and the rest of it are mostly in family hostels and hotels with 30 to 50 beds. topquality fish is being farmed (dentex and gilthead) in maricultures. 2. “International festival of short film” is being traditionally held in Stolac. The town is exclusively oriented on tourism. On the banks of the Bregava there is an architectural complex Begovina (which is just being renovated). ideal for the visits of school trips because it is located next to the road M-6. and in the place Hutovo there is the old town Hutovo with very impressive tower and the ethno house with courtyard. The municipality is mostly situated in the fertile Popovo field. Montenegro and Croatia. There is a monument to the Jewish writer Moše Danon who died in the town and it became a kind of Jewish sanctuary. and has 7. and the clams. Neum hinterland is very rich with stećaks. In the local waters of Neum. in the place called Zavala. Ravno T he town and the municipality of Ravno is the youngest municipality in Bosnia and Herzegovina and is situated on the line from Hutovo to Ivanjica above Dubrovnik and is leaning against the Dubrovnik seaside in Croatia. has a parking place and the info point. The town of Neum already traditionally organizes the “Ethno fest”.used to be the longest underground stream in Europe. ornamented with cave decorations and where some endemic species live. The Trebišnjica ith its 24 km indented coast Neum is the only place and the only exit to the Adriatic coast in Bosnia and Herzegovina. in the year 533. through which the Trebišnjica River flows in the length of 90 km. and soon will be a museum. which have guaranteed placing in numerous restaurants. With 7 km of underground passages. when the settlement Neunense was mentioned as a parish near the Popovo. as well as the literary festival “Slovo Gorčina” dedicated to the famous writer Mak Dizdar born in Stolac. Very famous tourist destination. the festival of ethno-music. The old Neum is 2 km away from the shore and the origin of the word Neum goes far back in the history.000 beds at its disposal. Vjetrenica is the most famous cave in Bosnia and Herzegovina. The hotels in Neum are opened through the whole year and organize seminars and symposiums in a very acceptable price. International festival of animation “NAFF” has been traditionally held in Neum and it gathers authors and works from forty countries of the world. the Vjetrenica cave is located in the municipality of Ravno. 9 Tourism BiH • October 2009 . and tourist fairs under the program of the neighbouring cooperation between Bosnia and Herzegovina. Neum Pećina Vjetrenica • Vjetrenica Cave W Razglednica iz Neuma • Postcard from Neum The fair “Herzegovinian fruits of the Mediterranean” has been traditionally held in October.

Ipak. kao i značajne institucije kulture. Jezero je trag Panonskog mora. termalna i mineralna izvorišta.Flora i fauna. bogato kulturno-historijsko naslijeđe. najvrjedniji ukras Tuzle su njezini žitelji – dobri ljudi. razlozi su da ove prostore posjetite i da se na ovim prostorima ugodno osjećate. T Almazaga Ćatović uzlanski kanton drevna Panonija u malom D 0 Turizam BiH • listopad 2009. O tragu nestalog mora i minulim vremenima svjedoče Soni trg i Arheološki park sa prethistorijskim sojeničkim naseljem. jedino slano jezero u Evropi. Grad na zrnu soli krase brojni kulturno-historijski spomenici. anas se u Tuzli zeleni Panonsko jezero. prirodna i vještačka jezera. .

there is a green Pannonian lake in Tuzla. rich cultural-historical heritage…are the reasons for you to visit this region and feel good while you’re here. The lake is the trace of the Pannonian Sea.Flora and fauna. natural and artificial lakes. However. The town on a grain of salt is full of cultural-historical monuments and important cultural institutions. Predpovjesno sojeničko naselje kod Tuzle • Prehistoric lake-dwelling community near Tuzla T uzla Canton the ancient Pannonia in miniature T oday. the most valuable ornament of Tuzla is its citizens – the good people. Tourism BiH • October 2009 1 . the only salt lake in Europe. thermal and mineral springs. The Soni square and the Archaeological park with the lake-dwelling community witness about that trace and passed times.

welcome. šiš-ćevap. Memleha-i Zir. Grad na zrnu soli krase brojni kulturno-historijski spomenici. veze divna sevdalinka. i. svjedoci su burne historije. eto razloga da dođete. kapaciteti za lov i ribolov. Soko. Kapiju. Proizvodnju i preradu voća prate Dani jagodastog voća u Čeliću. pronađenih predmeta iz doba neolita i drugih dokaza o postojanju sojeničkih naselja na užem lokalitetu Tuzle. A da bi se Tuzla upoznala. Soli. Danas se u Tuzli zeleni Panonsko jezero. Gradić Puračić je zasebna atrakcija ovih prostora.. Pod Tuzlom se zeleni meraja/ na meraji prostrta serdžada. Turistička ponuda Tuzle obogaćena je Arheološkim parkom – prethistorijskim sojeničkim naseljem. centar grada Tuzla. Kapiju. A kad sve ovo prati etno-muzika i sevdalinka. pita. Hazna.. Tuzla je jedno od najstarijih naselja u Evropi sa kontinuitetom življenja. Panonsko jezero se neposredno nastavlja na sportsko-rekreativni kompleks Slana Banja. Dobri ljudi. • jezero u Evropi. jezera: Sniježnica. jedinim arheološkim parkom na području Balkana.. i ne pitaju za vjeru i naciju. baklava. termalna i mineralna izvorišta.. Netaknute šume. Na osnovu rezultata arheoloških ispitivanja. begova čorba. sogandolma. sudžukice.. građevine iz minulih vremena. najvrjedniji ukras Tuzle su njezini žitelji – dobri ljudi. hurmašica. Ismeta i Mešu. I. ćevapi.. Flora i fauna. Slanu Banju. Ovakav naučni pristup predstavljao je osnovu za izgradnju replike prethistorijskog sojeničkog naselja. O tragu nestalog mora i minulim vremenima svjedoče Soni trg i Arheološki park sa prethistorijskim sojeničkim naseljem. U Tuzli je i jedino slano 2 Tuzlanski kanton ima brojne hotele. Ipak.. ražnjići. zato: bujrum. Ismeta i Mešu. willkommen… Turizam BiH • listopad 2009. TUZLA. Ovaj jedinstven prostor ima višestruko značenje. Tuzla ima i Gornju Tuzlu. izvorske vode. pansione. Srednjovjekovni grad Srebrenik... Ilinčicu... ne samo za turističku ponudu Tuzle i regiona nego i u pogledu valorizacije kulturno-historijskog naslijeđa. prirodna i vještačka jezera. Tuzla Castron de Salenes.. bamja. karakterističnim za period u kojemu je postojao. kao i značajne institucije kulture.. Uz tvrđave i stećke idu i drugi tragovi minulih civilizacija. lov. Tuzla ima i Gornju Tuzlu. Solina. ovaj kompleks obuhvata kompleks teni- Tuzla..... . Vidara. pamtite. sačinjena je rekonstrukcija načina života ljudi na ovim prostorima u periodu neolita.. Tuz. koji je jedan od najprostranijih i najuređenijih centralnih parkova u Bosni i Hercegovini. Ad Salinas. jedino slano jezero u Evropi. Ilinčicu. Tuzlanski kanton obiluje građevinama iz raznih historijskih perioda. Salines. kao i brojne nekropole stećaka širom ovih prostora. O tom tragu i minulim vremenima svjedoče Soni trg i Arheološki park sa sojeničkim naseljem. kuhana jela. Modrac. ponovo dođete. Pored staza za šetnju i jogging. Tuzlanski kanton je poznat i kao voćarski kraj. Gradačac. Teočak. sa svim kućnim i okolišnim inventarom. a tako i zavoljela. Jezero je trag Panonskog mora. Salenes. motele. vele da u njoj treba pojesti tuzluk soli i vreću hljeba. Slanu Banju. Jezero je trag Panonskog mora. restorane i druge ugostiteljske objekte u kojima se pripremaju i poslužuju domaći specijaliteti: tradicionalna jela sa roštilja. Sajam šljive u Gradačcu. town centre mnoge pećine. tufahija. Sačuvana priroda i geografska raznolikost predstavljaju vrijedne resurse. Memlehatejn.. su razlozi da ove prostore posjetite i da se na ovim prostorima ugodno osjećate. Panonicu.. planina Konjuh sa planinsko-rekreativnim centrima su interesantna odredišta za sve koji vole odmor.. ribolov i rekreaciju. dobri domaćini − otvaraju i kuću i dušu putnicimanamjernicima. dobro došli. bogato kulturno-historijsko naslijeđe..T uzlanski kanton krase prirodna i kulturna naslijeđa.. Putnik-namjernik ugodno može konačiti u tuzlanskim hotelima i motelima.

The Soni square and the archaeological park with the lake-dwelling community witness about that trace and passed times. restaurants and other inns where the local specialties are being prepared and served: traditional grilled meats. The town on a grain of salt is full of cultural-historical monuments and important cultural institutions. Vidara…. Salines. Ilinčica. Kapija. fishing and recreation. Untouched woods. dobro došli. Salenes. bey’s soup. The tourist offer of Tuzla is enriched with the Archaeological Park 3 Tuzla Castron de Salenes. Tuzla is one of the oldest settlements in Europe with the continuity of living. The lake is the trace of the Pannonian Sea. Soli. hurmašica…and when all of this is followed by the ethno-music and sevdalinka. Ad Salinas. good hosts – they open their homes and souls to the passengers. Ilinčica… the traveller can pleasantly stay in Tuzla’s hotels and motels. Flora and fauna. people say you have to eat a “tuzluk” of salt and a sack of bread. Little town of Puračić is special attraction of this area. cooked meals. Salty thermal resort. as well as the numerous necropolises of stećaks all over this region. Modrac. TUZLA… Today. And so: bujrum. Tuz. the buildings from the passed times… Tuzla Canton is also known as the fruit region. Ismet and Meša. hunting. Teočak…. Tuzla has the Upper Tuzla. baklava. natural and artificial lakes. motels. old mosque Kapija. ražnjić. However. numerous caves and lakes: Sniježnica. thermal and mineral springs. ćevap. pensions. to remember and…come again. Panonica. Plum fair in Gradačac. Medieval town of Srebrenik. Preserved nature and geographical diversity are valuable resources. The Soni square and the archaeological park with the lake-dwelling community witness about that trace and passed times. Salty thermal resort. the capacity for hunting and fishing. And to get to know Tuzla and to get to like it. Ismet and Meša. stara džamija • Tuzla. the Konjuh Mountain with the mountain-recreational centres are interesting destinations for all those who love resting. pie. Hazna. šiš- ćevap. Solina. Tuzla has the only salt lake in Europe. rich cultural-historical heritage…are the reasons for you to visit this region and feel good while you’re there. Gradačac. there is s reason to come. Tuzla has the Upper Tuzla. spring waters. Good people. The production and fruit processing is followed by the Days of berry fruits in Čelić. willkommen… trace of the Pannonian Sea. welcome. sogandolma. the only salt lake in Europe. bamja. are witnesses of tumultuous history. sudžukica. Memleha-i Zir. the most valuable ornament of Tuzla is its citizens – the good people. there is a green Pannonian lake in Tuzla. Along with the fortresses and stećaks come other traces of the civilizations that passed through this area. Tuzla Canton has numerous hotels. Soko. Memlehatejn. Tuzla. Panonica.T uzla Canton is distinguished by natural and cultural heritage. The lake is the Tourism BiH • October 2009 . tufahija. and don’t ask for the religion or the nation. Tuzla Canton is plentiful in buildings from different historical periods.

Vještačka jezera Hazna i Vidora. Na području Gračanice. Najznačajniji historijski spomenik na ovim prostorima je srednjovjekovni grad Srebrenik. Područje Gradačca je poznat voćarski kraj. čije su dobro očuvane zidine i danas interesantne mnogim arheolozima i historičarima. sahatkula iz istog perioda i medresa s kraja XIX. bogata ribom. Sinu munja iznad Orahov’ce. U njemu se svake godine održava turističko-privredna manifestacija Sajam šljive. Oronule zidine tvrđave. Srebrenik Srebrenik je u srednjem vijeku jedno vrijeme bio prijestonica bosanskih banova Kotromanića. Unutar zidina Staroga grada. kao i gostoljubivost žitelja – svaki boravak u Gračanici putniku-namjerniku učine ugodnim i nezaboravnim... Novoizgrađeni hoteli i brojni moteli. Iz tog perioda potiču i značajni kulturnohistorijski spomenici: Gradina sa kulom. Prvi put se spominje 1333.. Gračanicu krase Ahmed-pašina ili Bijela džamija iz 1595.. a naročito Husejn-kapetan. . Najstarija sačuvana građevina je Sviračka džamija. Gradačac U Gradačcu... Gračanica.).. U Gradačcu je i jedna od najstarijih biblioteka u Bosni i Hercegovini (1839). godine održava se redovna godišnja kulturna manifestacija Srebrenik – otvoreni grad umjetnosti. burnu prošlost grada Sokola (1426. kamena sahat-kula. Gračanicu voda oplavila. Gražd. zagrmilo oko Gračanice / kiša pada viš’ Sokola grada. U historiji ovog mjesta najznačajniju ulogu su igrali kapetani iz porodice Gradaščevića. gradu bijelome / hair čini Husein-kapetane.skih terena. Grad. igralište za mali nogomet i košarku. Gradačac Gračanica Gračanica Graždanica.. Grad. godine. te neka od spomen-obilježja iz novije historije grada.. kaže sevdalinka. / hair čini bijelu džamiju. od 1977. što znači da ovaj kraj ima budućnost i u lovnom turizmu. pružaju velike mogućnosti za razvoj turizma. još uvijek kazuju. stoljeća. Gradačac. Srebrenik Turizam BiH • listopad 2009. Na lokalitetima Mećave i Ćehaje sačuvano je više nekropola stećaka. otkriveni su mnogobrojni izvori termomineralne vode koji se koriste u zdravstvenom turizmu. Gradac. u dolini rijeke Spreče. Zmaj od Bosne. godine u Povelji Stjepana II. Kotromanića.. džamija Husejnija. Na izvorištima termalne vode izgrađen je banjsko-lječilišni kompleks Ilidža. U blizini Srebrenika nalazi se fazanerija u kojoj se godišnje uzgoji više hiljada fazana. Pored Sokola.

The most important historical monument in these areas is the medieval town of Srebrenik. numerous springs of thermo-mineral water were found. Based on the results of the archaeological researches. At the springs of thermal water a thermal resortsanatorium complex Ilidža was built. and especially Husejn-captain. In the area of Gračanica. Near Srebrenik there is a pheasant farm where is annually several thousands of pheasants raised and that means that this region has a future in hunting tourism too. whose well preserved walls are still very interesting for the archaeologists and historians. a reconstruction of the way of life of the people in these areas during the Neolithic was made. Gradačac Gradačac In the history of this place the most important role was played by the captains from the family of Gradaščević. This unique space has multiple importances. Numerous stećak necropolises have been preserved on the localities of Mećava and Ćehaja. not only for the tourist offer of Tuzla and the region. which is one of the most spacious and the most arranged central parks in Bosnia and Herzegovina. the Dragon of Bosnia. found objects from the Neolithic period and other evidence about the existence of lake-dwelling communities in Tuzla. Tourism BiH • October 2009 . Gračanica is distinguished by Ahmed-pasha’s or White mosque from 1595. with the entire interior and exterior inventory characteristic for the period in which it existed. Important cultural-historical monuments come from that period: Hill-fort with a tower. The area of Gradačac is well known fruit region. A scientific approach like this represented the basis for construction of the replica of the prehistoric lake-dwelling community. indoors soccer and basketball. this complex includes the complex of tennis courts. stone clock-tower… There is one of the oldest libraries in Bosnia and Herzegovina in Gradačac (1839). Gračanica Gračanica The run-down walls are still showing the tumultuous past of the town of Sokol (1426). Besides Sokol.– a prehistoric lake-dwelling community. since 1977 the annual cultural festival Srebrenik has been held – the open town of the arts. the tourist-economic event. the Plum fair is being held there. The artificial lakes Hazna and Vidora offer great possibilities for development of tourism. The Pannonian Lake is a direct extension of the sports-recreative complex Slana Banja. Srebrenik In the Middle Ages Srebrenik was for a while the residence of Bosnian bans Kotromanić. Every year. in the Stjepan II Kotromanić Charter. Besides the walking and jogging tracks. Newly built hotels and numerous motels. as well as the hospitability of the people make every stay in Gračanica pleasant and unforgettable for the travellers. which are being used for the purposes of health tourism. Husejnija mosque. in the valley of the Spreča River. the only archaeological park in the area of Balkan. clock-tower from the same period and medresa (type of Islamic school) from the end of XIX century. and some of the memorials of the newer history of the town. but also for the valorisation of the cultural-historical heritage. Inside the walls of the Old town. It was mentioned for the first time in 1333.

stoljeća i najstarija je džamija na području Tuzlanskog kantona. kao i Tupkovići sa izvorom rijeke Gračanice. Ime Lukavac spominje se 1728. koja potiče iz početka XVI. Iz osmanskog perioda potiče džamija Kuršumlija. Poznato dovište u Brateljevićima. U putopisu fra Marinića spominje se 1366. stoljeća naselje je nosilo naziv Tatarice (od 1533. svake godine okupi više desetaka hiljada vjernika.. Živinice Do sredine XVIII. Oka Kladanj Turizam BiH • listopad 2009. kaže nam stećak u Banović Selu. najpoznatiji spomenik kulture je džamija u Džebarima. godine. brojnim turistima nude ugodan boravak u prirodi. kao i rječice Drinjača i Gostelja. na prostoru Djevojačke pećine. godine. Dunajevića vode. Lukavac ima i jezero Bistarac sa kristalno čistom vodom i uređenim šetalištem. izgrađeni su atraktivni objekti turističke privrede. dok ga turski izvori spominju 1469. u dubrovačkim spisima 1431. ljepote Konjuha. stoljeću pominje izvore mineralne vode u blizini Kladnja. Lukavac Kladanj O Kladnju postoje pisani tragovi iz srednjeg vijeka. Vrijedan spomenik kulture je i drvena džamija u Priluku. Osim jezera Modrac i Toplica. godine i jedno je od najstarijih naselja u našoj zemlji. sagrađena 1804. Naselje Puračić se spominje 1249. značajna su i izletišta Djedinske planine. turističkom biseru Tuzlanskog kantona. Uz bogate lokalitete stećaka (u selima Gračanica i Lukavica). Ostaci materijalne kulture prošlih vremena nalaze se na 53 lokaliteta stećaka. Osim jezera Modrac. koje je bogato ribom.. Turistički kompleks Muška voda. koje je bogato izvorima i borovom šumom. Na akumulacijskom jezeru Modrac. Turski putopisac Evlija Čelebija u XVII. . Živinice Banovići Ovdje leži Božićko Banović / na svojoj zemlji na plemenitoj.Lukavac Ostaci materijalne kulture pokazuju da je ovo područje bilo naseljeno još u bronzano doba. Područje Živinica izlazi i na jezero Modrac. a u njenoj blizini Hadži-urđihanumina česma sa kamenim krovom.). godine. Ljubitelji prirode se mogu odmoriti i na izletištu Svatovac. godine. godine.

the beauties of Konjuh. Besides the Modrac Lake. The area of Živnice comes out on the Modrac Lake. gathers dozens of thousands of believers every year. Place called Puračić was mentioned in 1249 and it is one of the oldest settlements in our country. The nature lovers can also have rest on the resort Svatovac. Petrified witnesses of the passed times are scattered about the necropoKladanj Tourism BiH • October 2009 . which is rich in fish. Lukavac has also the Bistarac Lake with crystal clear water and arranged walking path. offer a pleasant stay in the nature for the numerous tourists. significant resorts are Djedinske Mountains. Famous dovište (Moslem gathering) in Brateljevići. and near it there is the Hadži-urđuhanuma’s fountain with the wooden roof. Remains of the material culture of the passed times are placed on 53 localities of stećaks. Besides the rich stećak’s necropolises (in the villages Gračanica and Lukavica). Živinice Banovići Here lies Božićko Banović / on his noble land… says the stećak in Banović village. in Dubrovnik files in 1431. attractive tourist buildings were built. the rivulet Drinjača and Gostelj. The mosque Kuršumlija originates form the Ottoman period. In friar Marinić’s itinerary it was mentioned in 1366. the touristic pearl of Tuzla Canton. built in 1804. Lukavac Kladanj There are written traces from the Middle Ages about Kladanj. the most familiar cultural monument is the mosque in Džebari. On the accumulation lake Modrac. Živinice Till the middle of XVIII century the place had the name Tatarice (1533). Tourist complex Men’s water. which is rich with springs and pine tree woods. while Turkish sources mentioned it in 1469. in the area of Girl’s cave. which originates from the beginning of XVI century and is the oldest mosque in the area of the Tuzla Canton. Name Lukavac was mentioned in 1728. Besides the lakes Modrac and Toplica.Lukavac Remains of the material culture show that this area was populated even in the Bronze Age. Turkish travel writer Evlija Čelebija in XVII century mentioned springs of mineral waters near Kladanj. Dunajević waters and Tupkovići with the spring of the Gračanica River. Valuable cultural monument is the wooden mosque in Priluk.

Najinteresantniji kulturno-historijski spomenik je Atik-džamija stara preko 300 godina. Banovići. Zlača. pored biljega na minula vremena.. Ljepote obronaka Majevice kazuju da Čelić ima značajne potencijale i za razvoj lovnog turizma. a vjeruje se da naziv Kalesija potiče od imena islamiziranog hazarskog plemena Halisije. koji potječu iz bronzanog i željeznog doba. Rječice: Spreča. Čelić Kalesija Najstariji ostaci materijalne kulture na ovom području potiču iz neolita. Planinski motel Zlača i planinska kuća Zobik odavno su poznati svim ljubiteljima prirode. Draganja. Krstac te ruševine utvrđenog srednjovjekovnog grada Teočaka svjedoče o ranom naseljavanju ovog područja. godine.. Studešnica. garanti su ugodnog boravka na ovim prostorima. Na području Kalesija sačuvano je više nekropola stećaka i nadgrobnika. uz diljem dunjaluka poznate kalesijske zvuke. bogato raznovrsnom ribom. Teočak U pisanim izvorima Teočak se prvi put spominje 1432.. Na ovim prostorima su živjela ilirska plemena. Iz srednjeg vijeka potiču nekropole stećaka. imaju i svoj poznati ugalj.menjeni svjedoci minulih vremena rasuti su po nekropolama: Stražba... Banovići imaju i svoje bisere rasute obroncima Konjuha: Oskova.. Lokaliteti sa stećcima Sniježnica. U selu Tulovići ima i Gradina koja zbori o prahistoriji. Čelići Turizam BiH • listopad 2009. A osim uglja. stočarstvo i voćarstvo. pruža dobre mogućnosti za razvoj turizma i sportskog ribolova.. Gribaja i Dubnica kao i obronci planina Majevice i Javornika imaju pogodne uslove za razvoj ribolova i lova na nisku i visoku divljač. Novoizgrađeni moteli i restorani. Trštenica. Kalesija Banovići Prema arheološkim istraživanjima. Jezero Sniježnica.. Ratarstvo. crnog zlata. Kalesija posjeduje najstarije tragove civilizacije.. zdrava hrana – osnovne su karakteristike ovog područja. Krabanja.. a iz osmanskog perioda prelijepe džamije. Dani jagodastog voća su tradicionalna manifestacija koja simbolično definira Čelić i njegovu okolinu. .

Tourism BiH • October 2009 9 . Zlača. The beauties of the slopes of Majevica show that Čekić has significant potentials for the development of the hunting tourism. The rivulets: Spreča. Studešnica… Mountain motel Zlača and the mountain house Zobik are known for a long time to the lovers of nature. rich in various fish species. Krabanja. offers good possibilities for the development of the tourism and sports fishing. Draganja. The localities with stećaks Sniježnica and Krstac. which come from the Bronze and Iron Age. Teočak Teočak was mentioned for the first time in the written sources in 1432. The most interesting culturalhistorical monument is the Atik-mosque over 300 years old. cattle-breeding and fruit-growing… healthy food – are the basic characteristics of this area. Banovići has its famous coal. Necropolises of stećaks originate from the Middle Ages and beautiful mosques from the Ottoman period… Agriculture. In these areas the Illyrian tribes used to live. Banovići has its pearls scattered on the hill-sides of Konjuh: Oskova. Gribaja and Dubnica and the slopes of the mountains Majevica and Javornik have good conditions for the development of fishing and hunting the big and small game. Besides the mark of passed times. The lake Sniježnica. and it is believed that the name Kalesija originates from the Islamized name for the Hazar tribe Halisija. Kalesija has got the oldest traces of civilization. Number of the necropolises of stećaks and tombstones are preserved in the area of Kalesija. Newly built motels and restaurants with the widely known sounds of Kalesija are guarantee for the pleasant stay in this area. Kalesija Banovići According to the archaeological researches. And besides the coal. Trštenica… In the village of Tulovići there is a Hill-fort that speaks about the prehistory. and the ruins of the fortified medieval town Teočak are witnesses of the early settling of this area.lises: Stražba. Čelić The oldest remains of the material culture in this region originate from the Neolithic. Days of the berry fruit are the traditional festival which symbolically defines Čelić and its surroundings. that black gold.

Doboj . U sastav općine Zvornik Sapna ulazi 1952. godine. seoskog i lovnog turizma. Poljoprivreda i voćarstvo su danas osnova budućeg razvoja ovog prostora. Sapna Historijska i arheološka istraživanja kazuju da je područje Sapne bilo naseljeno u srednjem vijeku. Na području Stanić Rijeke i danas se mogu pronaći stećci. govore da je ovaj prostor bio naseljen i u srednjem vijeku. a postoje tragovi života i iz rimskog perioda. Područje današnje općine Doboj-Istok se nalazi na željezničkoj i drumskoj komunikaciji Doboj – Tuzla. . Proizvodi zdrave hrane iz Vegafruita su već našli svoje kupce širom Evrope i diljem dunjaluka. Mlada općina svoju budućnost vidi u razvoju poljoprivrede. a sa austrougarskom okupacijom postaje dio zvorničkog sreza. godine. U historijskim dokumentima Brijesnica i Klokotnica spominju se 1528. Sapna je bila u sastavu zvorničkog sandžaka. Turci zauzimaju ove krajeve između 1460.istok Ostaci materijalne kulture. Ovi podaci svjedoče o burnoj historiji prostora koje danas objedinjuje općina Sapna. i 1463. 0 Turizam BiH • listopad 2009. stećci i nišani. godine.

In 1952 Sapna became a part of the Zvornik municipality. The area of today’s municipality of Doboj-East is located on the railway and road connection DobojTuzla. Sapna Historical and archaeological researches show that the area of Sapna was populated in the Middle Ages and there are also the traces of life from the Roman period. and with the Austro-Hungarian occupation it became a part of Zvornik district. Tourism BiH • October 2009 1 . stećaks and nišan!? Say that this area was populated in the Middle Ages. The Turks conquered these areas between 1460 and 1463. This municipality sees its future in the development of the agriculture.East The remains of the material culture. rural and hunting tourism. This information are witnessing about the tumultuous history of the area that the municipality of Sapna unites today. In the area of the Stanić River you can find stećaks today. Agriculture and fruit-growing are the basis for the future development of this region.Doboj . Brijesnica and Klokotnica were mentioned in the historical documents in 1528. Sapna was a part of Zvornik sanjak. The healthyfood products from Vegafruit have already found its customers all over the Europe and the region.

(Povelja Kulina bana iz 1189.-9. godine poslije nove ere. najstariji pisani spomenik bosanskog jezika. napisana u Milima) • ostaci vladarskih dvora. godine. vjenjčanje bosanske kraljice Katarine) • tvrđava Vranduk kod Zenice (legenda govori da je na tom mjestu bila Arduba. prijestolnica bosanskih kraljeva • ostaci srednjovjekovne krunidbene i grobne crkve bosanskih vladara u Arnautovićima– Mile kod Visokog. kulturnog i lječilišnog turizma šansa je za Zeničkodobojski Kanton Zenica ulturno-historijski spomenici glavni su turistički potencijali Zeničkodobojskog Kantona: • srednjovjekovni grad Visoki.Zeničkodobojski Kanton Senaid Šabanović Zenica • je srce Bosne Razvoj tranzitnog. u Vranduku su stolovali bosanski kraljevi Stjepan Ostoja i Stjepan Tomaš) . . posljednje uporište Ilira u Batonovom ustanku od 6. 2 K Turizam BiH • listopad 2009. kraljeva iz roda Kotromanića i poznati Franjevački samostan Kraljeva Sutjeska kod Kaknja • kraljevski grad Bobovac kod Vareša/Kakanja (nekadašnja prijestolnica Bosne u kome se čuvala kruna bosanska.

Bosnian kings Stjepan Ostoja and Stjepan Tomaš kept court in Vranduk). D. the oldest written document of Bosnian language. Fortress Vranduk near Zenica (a legend says it that here was Arduba. Remains of the rulers courts. the residence of Bosnian kings.. kings from the family Kotromanić and famous Franciscan monastery Kraljeva Sutjeska near Kakanj. 3 Tourism BiH • October 2009 . written in Mile).Zenica-Doboj Canton is the heart of Bosnia The development of the transit. cultural and health tourism is the chance for the Zenica-Doboj Canton C • • • • ultural-historical monuments are the main tourist potentials of Zenica-Doboj Canton: • medieval town Visoki. the wedding of Bosnian queen Katarina). the last Illyrian base in the Baton’s rebellion from 6-9 year A. Royal town Bobovac near Vareš/Kakanj (former residence of Bosnia where Bosnian crown was kept. the remains of medieval coronational and grave church of Bosnian rulers in Arnautovići-Mile near Visoko (Kulin ban’s charter from 1189.

prostor Kantona je brdsko–planinskog karaktera. Glavne željezničke i cestovne komunikacije Bosne i Hercegovine prolaze dolinom rijeke Bosne i povezuju centralnu Evropu sa Jadranskim morem.8% i ostali 8. Bazilika u Brezi • Basilica in Breza Na području Kantona je umjereno–kontinentalna klima. Dakle. Ona se odlikuje toplim ljetima i umjereno hladnim zimama.2%. Turizam BiH • listopad 2009.Geografski položaj U prostorno–geografskom smislu Zeničko–Dobojski kanton se nalazi u centralnom dijelu Bosne i Hercegovine zahvatajući prostor slivova rijeka Bosne. Krivaje i Usore. . godine. Nadmorska visina Kantona se kreće od 148 metara na ušću rijeke Usore u rijeku Bosnu do 1472 metara na obroncima Ravne planine jugozapadno od Vareša. Zeničko–Dobojski kanton je imao 478. Nacionalna struktura stanovništva u današnjem Zeničko–dobojskom kantonu bila je sljedeća: Bošnjaci 58. Hrvati 18. a najviše ih je u toku maja i juna mjeseca..279 stanovnika. uzimajući u obzir mape Daytonskog sporazuma. Padavine su neravnomjerno raspoređene tokom godine.4%.6%. od čega 48% otpada na planinski rejon sa nadomorskom visinom iznad 700 metara. Srbi 14. Stanovništvo Prema posljednjem popisu stanovništva održanom 1991.

amateur radio activities. Precipitation is unevenly disposed during the year. skiing. So. hunting. . having taken the Dayton agreement into consideration.Smetovi near Zenica. mountain cycling. rest and recreation for everybody. Tourist offer for rest and recreation in highland tourist destination: . one and more days trips. Gostovica River. where 48 % is mountain region with the altitude above 700 metres. scouting activities. school in nature.Kamenica. rest and recreation for everybody. one and more days trips. Breza. one and more days trips.4%. the area of the Canton has a highland nature. Babina river. one and more days trips. Bistrička river and other in the confluence of the Bosna river. skiing. recreation and medical treatment at the thermal springs in Olovo. It is characterized by warm summers and moderately cold winters. National structure of the population in today’s Zenica-Doboj Canton was: Bosniacs 58. Stupčanica. .Ponijeri near Kakanj. Maoča and Tajan near Zavidovići: mountaineering. school in nature. Lašva. rest and recreation for children and youth and one and more days trips. Tourist offer of Zenica-Doboj Canton When the word is about general tourist offer in the region of Zenica-Doboj Canton we can speak about: 1.Angling on the rivers: Bosna. school in nature. The height above sea level of the Canton is from 148 m at the mouth of the Usora into the Bosna to 1472 m at the slopes of Ravna Mountain southwest from Vareš.Sports on the waters of the Krivaja and Bosna rivers (rafting on Krivaja). and the most is in May and June. sports activities. Stavnja. rest and recreation for everybody. school in nature.279 inhabitants. . Croatians 18.8% and the others 8. school in nature. Zenica-Doboj Canton is placed in the central part of Bosnia and Herzegovina covering the area of confluence of the rivers Bosna. Krivaja. 3. Usora. . Ribnica. . Krivaja and Usora. fishing and water sports: . sports activities. hunting and fishing. Population According to the last census in 1991. with certain capacities built (Spa Olovo and thermal pools in Breza). mountaineering.Bistričak near Zenica. mountaineering.6%. Tourism BiH • October 2009 . . fishing. 2. rest and recreation for everybody. one and more days trips.2%. . Orlja. Tourist offer for rest and recreation. sports activities.Doli near Vareš: mountaineering. Zenica-Doboj Canton had 478. Fojnica. mountaineering. The climate in the Canton is moderately continental. Kakanj.Zeleni vir and Buk near Olovo: rest and recreation for everybody. Trstionica. Rest.Geographic position In terms of space and geography. Main railway and road communications of Bosnia and Herzegovina are passing through the valley of The Bosna and are connecting central Europe with the Adriatic Sea. Serbs 14.Kiseljak near Tešanj: rest and recreation for everybody.

Fojnici.Doli kod Vareša: planinarenje.ostaci vladarskih dvora. Brezi.Turistička ponuda Zeničko-dobojskog kantona Kada se govori o općoj turističkoj ponudi na području Zeničko-dobojskog kantona. Krivaji. odmor i rekreacija za sve uzraste. duž rijeke Bosne. Bosanska piramida Mjeseca. planinarenje. (Povelja Kulina bana iz 1189. Lašvi. jednodnevni i višednevni izleti. O turističkoj ponudi za odmor i rekreaciju. odmor i rekreacija za sve uzraste.Zeleni vir i Buk kod Olova. Ribnici. Gostovičkoj rijeci. lov . jednodnevni i višednevni izleti. odmor i rekreacija za sve uzraste. škola u prirodi. Bistričkoj rijeci i drugim rijekama u slivu rijeke Bosne .Smetovi kod Zenice skijanje. izviđačke aktivnosti.sport na vodama rijeka Krivaja i Bosna (rafting na Krivaji). škola u prirodi. nalazi se dolina tvrđava i bosanskih piramida. Posjete i obilazak objekta kulturno-historijskog naslijeđa. Tu su još odmor. s pravom se može govoriti: 1. škola u prirodi. jednodnevni i višednevni izleti . Na području Zeničkodobojskog kantona. kraljeva iz roda Kotromanića i poznati Franjevački samostan Kraljeva Sutjeska kod Kaknja .Kiseljak kod Tešnja. O turističkoj ponudi za odmor i rekreaciju u brdsko-planinskim turističkim destinacijama: . odmor i rekreacija za sve uzraste. Piramida bosanskog Zmaja – istraživanja počela u aprilu 2005. lov i ribolov . škola u prirodi. planinarenje. u kojima postoje izgrađeni određeni kapaciteti (Banja Olovo i termalni bazeni u Brezi). Najznačajnije destinacije kulturno–historijskog naslijeđa na području Ze-do kantona: . ribolov i sport na vodi: .ostaci srednjovjekovne krunidbene i grobne crkve bosanskih vladara u Arnautovićima–Mile kod Visokog.srednjovjekovni grad Visoki. sportske pripreme i sportske aktivnosti. vjenjčanje bosanske kraljice Katarine) Turizam BiH • listopad 2009. škola u prirodi. sportske aktivnosti. Izvori zdrave pitke mineralne vode (Kiseljak Tešanj) pogodni su za razvoj zdravstvenog i sportskog turizma. napisana u Milima) . godine. ribolov . rekreacija i liječenje na termalnim izvorima u Olovu. 3. jednodnevni i višednevni izleti . Orlji. odmor i rekreacija za sve uzraste. odmor i rekreacija djece i omladine.Ponijeri kod Kaknja. Kulturno-historijsko naslijeđe je kulturno blago Bosne i Hercegovine i jedan od najvažnijih BH brendova u turizmu BiH.bosanske piramide u Visokom – pretpostavlja se da su stare oko 7000 godina (Bosanska piramida Sunca.Kamenica. planinarenje. . radio amaterske aktivnosti. Maoča i Tajan kod Zavidovića. skijanje.kraljevski grad Bobovac kod Vareša/Kakanja (nekadašnja prijestolnica Bosne u kome se čuvala kruna bosanska. najstariji pisani spomenik bosanskog jezika. odmor i rekreacija za sve uzraste. godine) .Bistričak kod Zenice. 4. 2. Usori. brdski biciklizam. Kaknju. planinarenje. jednodnevni i višednevni izleti. te jednodnevni i višednevni izleti .ribolov na rijekama: Bosni. sportske pripreme i sportske aktivnosti. Stupčanici. Stavnji. prijestolnica bosanskih kraljeva . Babinoj rijeci. Trstionici.

the residence of Bosnian kings. the wedding of Bosnian queen Katarina). Visiting the buildings of cultural-historical heritage. Bosnian kings Stjepan Ostoja and Stjepan Tomaš kept court in Vranduk).the remains of medieval coronational and grave church of Bosnian rulers in Arnautovići-Mile near Visoko (Kulin ban’s charter from 1189.. The most important destinations of cultural-historical heritage in Zenica-Doboj Canton are: . Bosnian pyramid of moon. Cajangrad • - - of Sun. . written in Mile). the oldest written document of Bosnian language. pyramid of Bosnian Dragon – the researches started in April 2005) Remains of the rulers courts. In the region of Zenica-Doboj Canton.Bosnian pyramids in Visoko – it is presumed that they are about 7000 years old (Bosnian pyramid Medresa u Visokom. Hill-fort Maglaj (it is presumed that it was built in XIV ct. added on by the Romans and Slavs. there is a valley of fortresses and the Bosnian pyramids.medieval town Visoki. kings from the family Kotromanić and famous Franciscan monastery Kraljeva Sutjeska near Kakanj. Cultural-historical heritage is the cultural treasure of Bosnia and Herzegovina and one of the most important brands of the tourism in Bosnia and Herzegovina. Fortress Vranduk near Zenica (a legend says it that here was Arduba. 4. along the Bosna River. and according to the charter of Hungarian king Sigmund the first mention of Maglaj dates from the year 1408). Cajangrad Tourism BiH • October 2009 . .Tešanj fortress – the hill-fort Tešanj (the building of the fortress started during the Illyrian times. .Springs of potable mineral water (Kiseljak Tešanj) are suitable for development of health and sports tourism. Royal town Bobovac near Vareš/Kakanj (former residence of Bosnia where Bosnian crown was kept. and its final Medresah in Visokom. the last Illyrian base in the Baton’s rebellion from 6-9 year.

stećak se nalazi u botaničkoj bašti Zemaljskog muzeja u Sarajevu) . Kraljevoj Sutjesci. katoličke i pravoslavne vjeroispovijesti. dograđivali su je Rimljani i Slaveni. kulturom i običajima. 6. godine Kulin ban u ime svojih podanika odrekao se bogumilstva i izbjegao krstaški rat protiv Bosne). dovišta i crkava koje su postale tradicionalna mjesta okupljanja vjernika islamske. . 8. Doboj Jugu. Stari grad Vranduk • Old town Vranduk 5. U nekim općinama se redovno održavaju tradicionalni narodni izleti – uranci na određeni dan u godini. Zavidovićima i drugim mjestima. 16. Žepču i dr. teferići na Buku i Maoči na području općina Olovo i Zavidovići. u Vranduku su stolovali bosanski kraljevi Stjepan Ostoja i Stjepan Tomaš) . sportske i druge tradicionalne manifestacije. godine. 7. Crkva sv. stoljeća u centru Breze) . Visokom.. itd. što daje realne šanse za razvoj i unapređenje vjerskog turizma (Lastavica kod Zenice. U turističkoj ponudi vrlo značajno mjesto imaju kulturno-umjetničke. godine u Maglaju.-9. godine) . Ante Padovanskog Usora. Kaknju. Posjete i obilazak muzeja u Zenici. bogatom riznicom arheoloških eksponata. godišnja tradicija generalnog međunarodnog sajma Turizam BiH • listopad 2009.stećci (nekropola stećaka i «Zgošćanski stećak» u Zgošci kod Kaknja . 1203. vijeku. a njen konačan izgled potiče od 1703. sinagoga u Zenici. Džamija «Kuršumlija» iz 1560. «Olovska Gospa» u Olovu.mart – Prvi dan proljeća). kada su Turci sagradili dolnji grad) . posljednje uporište Ilira u Batonovom ustanku od 6.Tešanjska tvrđava . sa željom za informacijom više o historiji ovog kraja.). itd. a prema Povelji ugarskog kralja Sigmunda.veliki stećak-obelisk kralja Tvrtka kod Olova) .ostatci srednjovjekovne kulture (kasnoantička bazilika iz VI.Gradina Maglaj (pretpostavlja se da je sagrađena u XIV. godine poslije nove ere.mjesta na kojima su se u davnoj prošlosti dogodili značajni historijski događaji ( Bilino Polje Zenica. Stara vareška crkva «Mala crkva» iz XVI stoljeća u Varešu.Gradina Tešanj (gradnja tvrđave započela je u vrijeme Ilira. prvi spomen Maglaja datira iz 1408. Veliki trgovački centri u Zenici. Posjete i obilazak starih džamija. pisanih tragova i umjetničkih djela.tvrđava Vranduk kod Zenice (legenda govori da je na tom mjestu bila Arduba. Tešnju. kao što su: Ćimburijada u Zenici (21.

Žepče. The development of tourism is directly connected to the conditions in the field of catering industry. 8. Kraljeva Sutjeska with the desire for an additional information about the history of this region. hostels. etc). Doboj South. Big shopping malls in Zenica. There are usual traditional outings in some municipalities – early rising at a specific day in the year. pupil hostels. etc.Remains of the medieval culture (late antique basilica from VI century in the centre of Breza). Žepče. Old church from Vareš “Little church” from XVI century. “Our Lady from Olovo” in Olovo. fishing houses and other accomodation capacities that can be used for accomodation of tourists. rich treasury of archaeological exhibits. etc. In the tourist offer an important place take cultural. . 6.The places where in the ancient past important historical events happened (Bilino field Zenica. when the Turks built the lower town). 9. like: Ćimburijada in Zenica (21 March – the first day of spring).The big stećak – obelisk of the king Tvrtko near Olovo. written traces and artistic works. Motels and hostels In the area of Zenica-Doboj Canton there are 38 inns with the basic capacity of over 1500 beds. Moslem praying-places and churches that became traditional places of gathering Islamic. . the biggest and the most important fair in BiH. Zavidovići and other places. longstanding tradition of local fairs in Visoko. Tešanj.looks comes from 1703. Hotels. culture and cusNekropola stećaka u Ularicama • toms. and especially to the accomodation capacities in hotels. Visiting the old mosques. . 5. in 1203 Kulin ban gave up the Bogumilism on the behalf of his subjects and avoided the crusade against Bosnia). St. 7. motels. teferić at Buk and Maoča at the area of the municipalities of Olovo and Zavidovići. mountain houses. what gives real chances for developing and upgrading religious tourism (Lastavica near Zenica.Stećaks – standing tombstones (a necropolis of stećaks and “Zagošci’s stećak” in Zagošca near Kakanj – stećak is now in the botanical garden of the National Museum in Sarajevo). Tešanj and other places are an objective presumption for development of so called shopping tourism and business tourism in Zenica-Doboj Canton. etc). sports and other traditional festivals. Catholic and Orthodox believers. Kakanj. Anthony of Padua Usora. mosque “Kuršumlija” from 1560 in Maglaj. if necessary (dormitory. scouting houses and camps. Stećak necropolis in Ularice Tourism BiH • October 2009 9 . 16 years old tradition of the international fair “ZEPS” in Zenica. private accomodation. . a synagogue in Zenica. Visiting the museums in Zenica. Visoko.

iz austrougarskog perioda 74 i jedan iz perioda između dva rata u općini Usora. antička. Posebno su značajna pojedina prahistorijska. realna su pretpostavka za razvoj tzv.gomile željezne šljake. O metalurgiji Rimljana. koje govori o kontinuitetu 0 Turizam BiH • listopad 2009. planinarskim domovima. Maglajska tvrđava i Tešanjska tvrđava. iz otomanskog perioda 154. Vranduk-Zenica. svjedoče mnoge zaostale halde . Posredni historijski izvori kazuju da su u ovim krajevima Feničani kovali oružje za rimske legije. najvećeg i najznačajnijeg sajma u BiH. prije četiri hiljade godina poznavali vještinu dobivanja gvožđa i čelika. iz perioda prahistorije datira njih 59. Kulturno-historijski identitet otomanskog perioda zadržan je naročito u općinama Tešanj i Maglaj. a naročito srednjovjekovna nalazišta. Arheološki nalazi upućuju na zaključak da su stanovnici Bosne i Hercegovine. izviđačkim domovima i kampovima. pansionima. služiti za smještaj turista (studentski i đački dom. a naročito za smještajne kapacitete u hotelima. pak. dugogodišnja tradicija mjesnih vašara u Visokom. te drugim smještajnim objektima koji mogu. Tešnju i drugim mjestima. kao nosioci identiteta ovog prostora. moteli i pansioni Na području Zeničko-dobojskog kantona u funkciji je 38 ugostiteljskih objekata za smještaj. 9. iz perioda srednjeg vijeka najviše 244.Sultanova džamija u Kladnju • Sultan’s mosque in Kladanj života na ovim prostorima. privatni smještaj i sl. Ključni objekti na području Kantona su BobovacVareš. Žepču.). Hoteli. šoping turizma i poslovnog turizma u Zeničko-dobojskom kantonu. Razvoj turizma je direktno vezan za stanje u oblasti ugostiteljstva. Kulturno-historijsko naslijeđe se nalazi na području svih dvanaest općina Kantona. «ZEPS» u Zenici. sa osnovnim kapacitetom od preko 1500 ležaja. motelima. i to baš na području Ze-Do kantona. . Kulturno – historijski spomenici i zaštićena područja Zeničko – dobojskog kantona Prostor Ze-do kantona ima bogato višeslojno kulturno-historijsko naslijeđe. iz antičkog perioda 36. u slučaju potrebe. ribarskim kućama. dok je austrougarski period uglavnom zastupljen objektima ambijentalne vrijednosti lokalnog karaktera. Od 568 pojedinačnih objekata i ambijentalnih cjelina.

36 from antique period. Cultural-historical identity of the Ottoman period is particularly kept in the municipalities of Tešanj and Maglaj. (Čaršijska) mosque This mosque had a very important and cultural role in Zenica. antique and medieval sites. four thousand years ago was familiar with the skill of extracting iron and steel. the most of them 244 dates from the Middle Ages. Sultan Ahmed’s Sejmen mosque (munara) It is supposed that Monastery Vozučica in Kladanj Tourism BiH • October 2009 1 . that is the first and only authentic document that mentions the institution of judicature in the medieval Bosnian state. Cultural-historical inheritance is placed in the area of all 12 municipalities of the Canton. This is a gravestone from XII century. 59 of them dates from the prehistoric period. Especially significant are the prehistorical. Until today. Indirect historical sources say that Phoenicians made weapons for Roman legions. which are identity holders of this region. Vranduk – Zenica. A lot of remnants of the iron dross pile witness about the Roman metallurgy. Sultan Ahmed’s (Čaršijska) mosque was declared a National monument.Cultural-historical monuments and the areas under the protection in Zenica-Doboj Canton The area of Zenica-Doboj Canton has got rich cultural-historical inheritance that speaks about the continuity of life in these areas. The great judge’s Gradješa stone is a very important archaeological find from Kulin ban’s period. Sejmen mosque was built before 1509. so very much was invested in its maintenance. 154 from the Ottoman period. From 568 individual objects and ambience unities. Judge’s Gradješa Stone. 74 from the Austro-Hungarian period and one from the period between the two wars in the municipality of Usora. Maglaj fortress and Tešanj fortress. The mosque is surrounded by harem all around. while the Austro-Hungarian period is mostly present in buildings of environmental value of local character. 25 metres high. written in old Bosnian Cyrillic script where the court judge Gradješa is mentioned. right here in the area of Zenica-Doboj Canton. Manastir Vozučica u Kladnju • Archaeological finds indicate that the population of Bosnia and Herzegovina. The walls of the mosque are built of a massive material and it has an especially beautiful stone munara (minaret). The most important buildings in the area of the Canton are Bobovac – Vareš.

ispod koje rijeka Bosna svojim polulučnim tokom gradi prirodni ukras i zaštitu. Izgrađena je 1903.ime je dobila po turskoj riječi za olovo – Sinagoga. nešto kasnije i posljednji bosanski kralj Stjepan Tomaš. 14 kilometara nizvodno od grada Zenice. kuršum jer joj je kupola od olova. Ova Sejmenska džamija (munara). Sultan Ahmedova (Čaršijska) džamija. To je nadgrobni spomenik iz XII stoljeća. a nakon 1945. Zidovi džamije izgrađeni su od masivne građe i ima izuzetno lijepu kamenu munaru. se da je Sejmenska džamija podignuta prije 1506. godine. Džamija je sa sve četiri strane Vranduk okružena haremom. Srednjovjekovna tvrđava Maglaj proglašena je nacionalnim spomenikom. Od 1966 .nalazi se iznad desne obale rijeke Bosne i nastala je u XIII. jer je ona jedini izvorni dio džamije. Nalazi se u neposrednoj blizini Sultan Ahmedove (Čaršijske) džamije i Medrese. U srednjem vijeku Vranduk je bio jedan u nizu kraljevskih gradova u kome su stolovali bosanski kralj Stjepan Ostoja. džamija je u Zenici imala veoma značajnu prosvjetiteljsku i kulturnu ulogu. Hadži Mazića kuća. Sinagoga je pretvorena u konjušnicu. Uz nju je i sahat-kula u kojoj je nekada bio zlatni čan. pa se iz tog razloga jako puno ulagalo u njeno održavanje. To je do danas prvi i jedini izvorni dokumenat koji govori o instituciji sudstva u srednjovjekovnoj bosanskoj državi. a obnovljena je 1867-68. Kamena munara je proglašena nacionalnim spomenikom od strane Zavoda za zaštitu kulturno historijskih spomenika. godine u pseudomaurskom stilu. stoljeća. Zenička Sinagoga je jedna od rijetkih sačuvanih bogomolja jevrejskog naroda u Bosni i Hercegovini. Hadži Mazića kuća spada u objekte stambene kulture i sagrađena je oko 1835. Nalazi se na oko Turizam BiH • listopad 2009. Ploča Sudije Gradješe. odnosno zvono koje danas nije u ispravnom stanju. godine u ovom objektu je bio salon namještaja.Ploča velikog sudije Gradješe je veoma značajan arheološki nalaz iz doba Kulina bana. U toku Drugog svjetskog rata.godine o trošku sultana Abdul – Aziza. gdje se spominje dvorski sudija Gradješa. njovjekovna utvrda sa džamijom proglašena je nacionalnim spomenikom. Izgrađen je na stijeni iznad klisure. u drugoj polovini XVI.godine Sinagoga je pretvorena u gradski muzej sa stalnom postavkom historijske zbirke. kao i njegov protivnik protukralj Radivoje. Grad Vranduk-sred2 Utvrda Vranduk. godine služila je kao vjerski objekat. visoku 25 metara. ispisan bosančicom. Maglaj Maglajska gradina/tvrđava . Do 1941. Pretpostavlja Kuršumlija džamija/Kalaun Jusuf-Pašina džamija . . stoljeću. godine. a podigao ju je Jusufpaša Kalaun. Sultan Ahmedova džamija proglašena je nacionalnim spomenikom.

i. During the Second World War it was turned into a stable. It was built in 1903 in pseudo Moorish style. It is built on a rock above a cliff. Visoko mentioned for the first time in 1355. as a vakuf (foundation) of the tabaks (craftsmen who were doing the leather manufacture) from Visoko. Vranduk fort Hadži Mazića house Maglaj Maglaj’s hill-fort/fortress – is placed above the right bank of the Bosna River and was built in XIII century. Next to it there is a clock tower where a golden čan used to be. In 1966 the Synagogue was turned into a town museum with the permanent exhibition of the historical collection. it was occasional seat of Bosnian kings. The town Vranduk – medieval fortress with the mosque was declared a National monument. and after 1945 in this building there was a furniture salon. th Fortified royal town Visoki was Old Tabhan mosque. The original architecture of the mosque is preserved until today and it draws the attention with its beauty. and was renovated in 1867-68 at the expense of the sultan Abdul-Aziz. Until 1941 it served as a religious building. and it was built by Jusuf-pasha Kalaun in the second half of XVI century. It is placed right next to the Sultan Ahmed’s (Čaršijska) mosque and Medresa (Moslem religious school).e. Tourism BiH • October 2009 3 . Kuršumlija mosque was declared a first category national cultural monument at the Institute for preserving the cultural-historical monuments. the bell Tobačka mosque in Visoko which is not in working order today. under which The Bosna River makes a natural decoration and protection with its half curve. built in 17 century symbolizes the spirituality of Visoko. Tobačka džamija u Visokom • It is placed about 14 kilometres downstream from the town of Zenica. later the last Bosnian king Stjepan Tomaš and his opponent counterking Radivoje kept court. Medieval fortress Maglaj was declared a National Monument. In the Middle Ages Vranduk was one of the royal towns where Bosnian king Stjepan Ostoja. Hadži Mazića house is a housing building and was built around year 1835. Synagogue The synagogue in Zenica is one of the rarely preserved temples of Jewish people in Bosnia and Herzegovina. This locality was declared a National monument. Tabhan mosque was declared a National monument. Besides its military-defensive function. Kuršumlija mosque/Kalaun Jusuf-pasha’s mosque – got the name by the Turkish word for lead – kuršum because it has a lead cupola.The stone munara was declared a National monument at the Institute for preserving the cultural-historical monuments because it was the only authentic part of the mosque. and was built on the hill Visočica.

parcele na kojoj se nalazila koliba i škola. Tabhanska džamija. Tešanj Tešanjska tvrđava jedna je od najvećih (6. jer je sačuvano predanje da je stara 350 godina. godine pokazivala je alatursko vrijeme. 1890. Pronađene su 43 kamene kugle.Kuršumlija džamija je proglašena nacionalnim spomenikom kulture I. što predstavlja najveće nalazište u Evropi. stoljeću. Manastir sa pratećim objektima proglašen je nacionalnim spomenikom. i nakon mnogo istraživanja još uvijek su velika nepoznanica. Antuna Padovanskog . ali je te godine Fehim-beg Smailbegović donio sahat koji pokazuje evropsko vrijeme. koji je sačuvan u izvornom obliku. Avdi –pašina ili Drvena džamija vjerovatno potiče iz XVII stoljeća. Od ukupno 21 sahat-kule koje su sagrađene u Bosni i Hercegovini spada u 4 koje i danas rade. Visoko Utvrđeni kraljevski grad Visoki pominje se prvi put 1355. godine.Sa čaršijom čini jedan skladan ambijentalni prostor bosanskog stila. a prvo pominjanje manastira Vozuće u dokumentima datira iz 1617. . Manastir se sastoji od manastirske Crkve sv. sin Skenderov. u mjestu Osova koja je jedna od najstarijih župa u kraju. Fenomen “Kamene kugle” naselje Grab - Žepče Katolička Crkva sv. Tabhanska džamija je proglašena nacionalnim spomenikom. Iznad ulaza se nalazi natpis iz 1781.Trojice. Do Samostan u Kraljevoj Sutjesci • Manastir Vozućica Monastery in Kraljeva Sutjeska neobično nalazište kamenih kugli koje se istražuje u okviru svjetski poznatog kompleksa Fondacije Arheološki park: “Bosanska piramida Sunca”. Gazi Ferhad-begova ili Čaršijska džamija Zavidovići sagrađen je najvjerovatnije u XVI. kategorije od strane Zavoda za zaštitu kulturno – historijskih spomenika. Ovaj lokalitet proglašen je nacionalnim spomenikom. Taj sahat i danas radi. Danas je manastir napušten i nalazi se u jako lošem stanju. godine. Visoka je 18. Do današnjeg dana sačuvana je izvorna arhitektura džamije i ona svojom ljepotom plijeni pažnju. Ova džamija je vrijedan arhitektonski objekat. simbolizira duhovnost Visokog kao vakuf visočkih tabaka (zanatlije koje su se bavile preradom kože). stoljeću. izvora kaluđerice i groblja.5 metara. 08.hodočašće u čast Velike Gospe 15. stoljeću. godine. ali se ne navodi da li je džamiju sagradio ili samo obnovio. Tvrđava ili kako je još zovu Gradina proglašena je nacionalnim spomenikom. mada se čine napori kako bi se manastir zaštitio i sačuvao od propadanja. izgrađena je negdje oko 1564. izgrađena u 17. a izgrađen je na brdu Visočica. Sahat-kula podignuta je u 17. Džamija je proglašena nacionalnim spomenikom. u kome se samo navodi ime Abdulah-paša Bošnjak. Turizam BiH • listopad 2009. a sagradio ju je Ferhad-beg. Osim vojno – odbrambene funkcije bio je povremeno sjedište bosanskih kraljeva. godine.296 kvadratnih metara površine) i najznačajnijih objekata te vrste u BiH.

5 metres high. Together with the bazaar it makes a harmonious environment of Bosnian style. the plot where was a hut and a school. Today. The mosque was declared a National monument.Tešanj Tešanj fortress is one of the biggest (6296 square metres) and of the most important buildings of that kind in BiH. together with the supporting buildings was declared a National monument. and was built by Ferhad-beg. Anthony of Padua Tourism BiH • October 2009 . but in that year Fehim-beg Smailbegović brought the clock that shows the European time. The monastery. century. because there is a legend that it is 350 years old. Above the entrance there is an inscription from 1871 where is only the name Abdulah-pasha Bošnjak mentioned. The fortress was declared a National monument. house for the Orthodox nuns and a cemetery. This mosque is a valuable architectural building preserved in the original form. even though there are efforts for the protection and to keep it from decay. Stari grad Tešanj • Old town Tešanj Gazi Ferhad-beg’s or Čaršijska mosque was The Catholic church of St. which is one of the oldest parishes in the area. Among altogether 21 clock towers built in Bosnia and Herzegovina. Skender’s son. 43 stone balls were found. searched within the world known complex of the Foundation Archaeological Park: “Bosnian pyramid of Sun”. what represents the biggest site in Europe and even after a lot of researches still are a great unknown. Zavidovići Monastery Vozućica was most probably built in XVI century and the first mention of the monastery in documents dates from 1617. The phenomenon of “Stone balls” in place Grab – unusual site of stone balls. This clock still works. it belongs to the 4 that are still in function. It is 18. Sahat-kula (Clock tower) was built in the 17th Avdi-pasha’s or the Wooden mosque most probably originates from XVII century. built around 1564. which is being re- Žepče – pilgrimage in honour of the Assumption of the Virgin Mary on 15th of August in Olovo. Until 1890 it was showing the Turkish time. the monastery is abandoned and very ill-conditioned. but not mentioned if he built or just renovated the mosque. The monastery is made of the monastery’s church of Holy Trinity.

Crkva Olovske Gospe izgrađena je na temeljima starog Gospinog svetišta koje je podignuto prije šest stoljeća. a uz nju je izgrađena i vakufska zgrada Pravoslavna Crkva Rođenja Presvijetle Bogorodice .izgradio ju je Ferhad-beg sredinom XVI. Breza ukrštanju kultura i civilizacija Istoka i Zapada na ovim prostorima. . pored historijsko – arhitektonske. Po legendi podignut je nakon ranjavanja kralja Tvrtka u lovu. Najstariji arheološki ostaci kasnoantičke bazilike iz VI i VII stoljeća. Stara džamija u Olovu izgrađena je 1716. te su zbog toga Očevijski majdani ujedno i jedinstveno mjesto. imaju i svoju edukativnu dimenziju. na području gdje graniče općine Kakanj i Vareš. koja je najstariji očuvani objekat rimokatoličke sakralne arhitekture u Bosni i Hercegovini. među kojima se posebno ističu Obelisk kralja Tvrtka. Tu se nalazi i kraljevska grobna kapela. Kraljevski grad Bobovac proglašen je nacionalnim spomenikom. Na oko 38 lokaliteta u okolini Olova ima stećaka i drugih kulturno – historijskih spomenika. koji potiče iz XIV.sagrađena s kraja XIX. Očevijski kovački majdan U ovim kovačkim majdanima u srcu planine Zvijezde već 800 godina na isti način kuje se željezo uz pomoć vodene energije. Obelisk Tvrtka visok preko 4 metra. čim su bili osvojeni ovi prostori (oko 537. Drvena džamija u Karićima je najpoznatije Turizam BiH • listopad 2009. Katolička crkva u Žepču Olovo Crkva Olovske Gospe. Tvrtko II Kotromanić i Stjepan Tomaš. Roka. Arheološki lokalitet proglašen je nacionalnim spomenikom. Džamija je imala svoju osobitu vrijednost među najstarijim sačuvanim džamijama sa drvenom munarom u Bosni i Hercegovini. stoljeća Mala crkva U Varešu se nalazi stara drvena crkva. Ovakav način kovanja željeza sačuvao se još samo na planini Schwarzwald u Njemačkoj. a u njemu se čuvala bosanska kraljevska kruna. samo su neki od historijsko-duhovnih vrijednosti ovog kraja koje.godine. a koji je visok preko 4 metra. u čast Gospe Olovske. godine i proglašena ja nacionalnim spomenikom. Crkvište sv.godine. • Catholic church in Žepče Džamija u Podgori datira iz Osmanskog perioda i predstavlja autohtoni primjer džamije centralnog unutrašnjeg potkupolnog tipa pod četvorovodnim krovom i sa kamenim minaretom.Ferhad-pašina džamija . Prvi put se spominje u pisanim dokumentima oko 1350. koji svjedoče o vrlo ranom Kakanj Kraljevski grad Bobovac smješten je u brdima srednje Bosne. Vareš kulturno mjesto i vjersko okupljalište muslimana vareškog kraja. odmah nakon pada države Istočnih Gota ili još u toku bizantsko – gotskog rata.stoljeća. Pretpostavlja se da je bazilika izgrađena negdje u vrijeme cara Justinijana. u kojoj su bila sahranjena tri bosanska kralja: Stjepan Ostoja. stoljeća. godine). Džamija je sagrađena 1716. Mala crkva proglašena je nacionalnim spomenikom.

Ferhad-pasha’s mosque – built by Ferhad-beg in the middle of XVI century and next to it there was a vakuf (a kind of a foundation) building built. Orthodox Church of the Most Holy Virgin’s Birth – built at the end of XIX century.

Vareš
cultural place and religious meeting-place of the Moslems from Vareš area. The mosque had its special value among the oldest preserved mosques in Bosnia and Herzegovina, with its wooden minaret. It was built in 1716.

Wooden mosque in Karići is the most renowned

Breza
The oldest archaeological remains of the late Antique basilica from VI and VII century that
witness about the very early intersecting of the cultures and civilisations of the East and the West in these areas. It is presumed that the basilica was built sometimes during the emperor Justinian’s reign, right after the fall of the East Goths’ state or even during the Byzantine – Goth war, whit what these areas were conquered (around 537) The archaeological locality was declared a National monument. The mosque in Podgora dates from the Ottoman period and it represents the original example of mosque with interior central semi-domed type of mosque under the four-sided roof and a stone minaret.

The small church
There is an old wooden church in Vareš and it is the oldest preserved building of Roman Catholic sacral architecture in Bosnia and Herzegovina. The small church was declared a National monument.

Očevija blacksmith’s colliery
In these blacksmith’s collieries in the hearth of the mountain Zvijezda for over 800 year the iron has been forged in the same way, with the help of the energy from water. This way of forging the iron has been preserved only on the mountain Schwarzwald in Germany, and this is why the Očevija collieries are a unique place.

Kakanj
The royal town of Bobovac is located in the hills of central Bosnia in the area where the municipali• Orthodox church in Žepče

Olovo
The church of Our Lady of Olovo, king Tvrtko’s Obelisk over 4 metres high, St. Roko’s are just some of the historical-spiritual values of this area which, beside their historical-architectural, also have their educative dimension. At about 38 localities in Olovo surroundings there are stećaks and other cultural-historical monuments, among which especially prominent is king Tvrtko’s Obelisk that originates from XIV century and is over 4 metres high. According to the legend it was built after king Tvrtko’s wounding in hunt. was built on the foundations of old shrine of Our Lady built six centuries ago in honour of Our Lady of Olovo.

Pravoslavna crkva u Žepču

The church of Our Lady of Olovo

The old mosque in Olovo was built in 1716 and was declared a National monument.
Tourism BiH • October 2009 

svjedoči o duhovnom životu ovog kraja a i o bogatoj historiji. U franjevačkom samostanu, nalazi se arhiva kulturno - historijskog materijala, bogata biblioteka i veliki broj djela likovnih majstora, kao i metalnih i tekstilnih predmeta umjetničkih zanata. U arhivu se čuvaju matične knjige još od 1641.godine, brojni rukopisi i hronike . Franjevački samostan sa arhivom, bibliotekom i muzejem i Crkva sv. Ivana Krstitelja proglašeni su Nacionalnim spomenikom. U Samostanu se čuva zbirka od 22 inkunabule (knjige tiskane do 1500.godine), koje su proglašene za pokretno nacionalno dobro.

Samostan Kraljeva Sutjeska iz XIV. stoljeća

godine 13.juna u ovoj crkvi okupljaju se hodočasnici iz okolnih krajeva. Pored ove crkve, veoma je interesantna Crkva sv. Ane izgrađena 1911. godine. Crkva se nalazi u Žabljaku u općini Usora. Svake godine, 26.jula u ovoj crkvi okupljaju se hodočasnici. Kada su u pitanju ostale institucije i ustanove koje mogu biti ili već jesu turistički valorizirane, potrebno je spomenuti osobito: - Sajam “ZEPS” koji je središnji godišnji privredni događaj u Bosni i Hercegovini. - U Mulićima kod Visokog, djeluje Institut sevdaha Omera Pobrića koji se bavi očuvanjem bošnjačke muzičke tradicije isevdalinke. Institut nudi kolekcije sevdalinki na raznim nosačima zvuka, kao i knjige vezane za muzičku tradiciju Bošnjaka. - Kamerni simfonijski orkestar, hor i Omladinski hor u Zenici. - Bosansko narodno pozorište u Zenici koje bogatstvom repertoara i izuzetnim glumačkim i rediteljskim ostvarenjima bogati kulturni život Kantona, pa i cijele Federacije Bosne i Hercegovine. - Muzej grada Zenice koji je osnovan 1966. • Town mosque in Žepče

Džamija u Kraljevoj Sutjesci - jedna od najstarijih džamija u BiH. Sagradio ju je Sultan Mehmed Fatih 1463.godine i smatra se da je ovo prva izgrađena džamija u Bosni i Hercegovini. Na ovom mjestu je jedno od 4 najveća dovišta u BiH, na kojem se održava tradicionalni mevlud. Džamija je proglašena nacionalnim spomenikom. Stećak - Razdoblje srednjovjekovne bosanske historije obilježeno je velikim brojem do danas očuvanih spomenika, kao što su nekropole i stećci, od kojih je posebno interesantan stećak pronađen kod Zgošće, na periferiji Kaknja.

Gradska džamija u Žepču

Doboj jug
Na tom lokalitetu pronađeno je rimsko groblje, nadgrobna ploča od kamena krečnjaka, sa natpisom koji nam otkriva i prva poznata imena stanovnika tog kraja, komadi novca (veliki bronzani Aleksandra Severa, Mali bronzani carici Magniae Urbicae i Cripsa).

Usora
U Usori se njeguje vjerski turizam, a Proglasom biskupa fra Grge Varešanina, župa je od 1802.godine. Crkva sv. Ante Padovanskog, iako je izgrađena početkom XX. stoljeća (1929.-1931.godine), stekla je izuzetno mjesto u katoličkom svijetu. Svake 

Turizam BiH • listopad 2009.

ties of Kakanj and Vareš border. In the written documents it was mention for the first time around 1350, and Bosnian royal crown was kept there. There is also the royal crypt, where the three Bosnian kings were buried: Stjepan Ostoja, Tvrtko II Kotromanić and Stjepan Tomaš. The royal town Bobovac was declared a National monument. century witnesses about the spiritual life of this area, but also about the rich history. In the Franciscan monastery there is the archive of cultural-historical materials, rich library and a great number of art works, as well as metal and textile objects of artistic crafts. Register books since 1641 have been kept in the archive, numerous manuscripts and chronicles. The Franciscan monastery with the archive, library and museum and the church of St. John the Baptist were declared a National monument. The collection of 22 incunabula (books printed until 1500) is kept in the monastery and is declared national movable property. the oldest mosques in BiH. It was built by the Sultan Mehmed Fatih in 1463 and it is presumed that this is the first built mosque in Bosnia and Herzegovina. At this place is one of the four biggest dovište (Moslem meet-

ing place) in BiH, where is traditional mevlud (Moslem celebration) kept. The mosque was declared a National monument. marked with a large number of monuments preserved until today, like necropolises and stećaks, among which especially interesting is the stećak near Vogošća, at the periphery of Kakanj.

Stećak – The period of medieval Bosnian history is

The monastery Kraljeva Sutjeska from XIV

Doboj south
In this locality a Roman cemetery was found, a gravestone made of limestone, with the inscription that reveals us the first known names of the inhabitants there, pieces of coins (big bronze from Aleksandar Sever, small bronze for Empress Magniae Urbicae and Crips).

Usora
The religious tourism is being practiced in Usora. With the manifesto of the bishop friar Grga Varešanin it has been a parish since 1802. The church of St. Anthony of Padua, even though built at the beginning of XX century (1929 – 1931), has gained an exceptional position in the Catholic world. Every year on September 13th, pilgrims from surrounding areas gather in this church. Besides this church, very interesting is the church of St. Ana built in 1911. The church is placed in Žabljak, the municipality of Usora. Every year on July 26th pilgrims gather in this church. When the word is about other institutions that could be or already are tourist valorised, we need to mention. - “ZEPS” fair, which is the central economic event in Bosnia and Herzegovina. - In Mulići near Visoko, the Institute of Sevdah Omer Pobrić is working. It is engaged in preservation of Bosniac musical tradition and sevdalinka (Bosnian traditional song). The Institute offers different collections of sevdalinka and the books connected to music tradition of Bosniacs. - Chamber symphony orchestra, the chorus and Youth chorus in Zenica. - Bosnian national theatre in Zenica, which, with the rich repertoire and exceptional actor and director accomplishment, enriches the cultural life of the Canton and the entire Bosnia and Herzegovina - The museum of the town of Zenica founded in 1966. Tourism BiH • October 2009 
9

The mosque in Kraljeva Sutjeska – is one of

Unskosanski Kanton Područje Unskosanskog Kantona obiluje mnogim rijekama od kojih je. Štrbački cascade on the Una 0 Turizam BiH • listopad 2009. Štrbački buk na rijeci Uni • Eko Kanton Jasminka Šuško Netaknuta priroda i zaštićena područja potencijali su za razvoj turizma u Unskosanskom Kantonu. potrebno izdvojiti dvije najljepše: rijeku Unu i Sanu sa brojnim pritokama. pećinama i šumama koje čine izuzetne pejzažne vrijednosti. većim ili manjim vodotocima. toplim izvorima. Prirodne vrijednosti USK-a odlikuju se izvornošću. . raznovrsnošću i atraktivnošću. a fenomen ovoga područja jesu vode i šume. između ostalih.

Natural wealth of USC is characterized by the authenticity. out of which the most beautiful two should be singled out: the Una and Sana with numerous tributaries. warm springs.Una-Sana Canton the This area of Una-Sana Canton is abundant in rivers. diversity and attractiveness and the phenomenon of this region are the waters and woods. Relaxment on the Sana Tourism BiH • October 2009 1 . Opuštanje na Sani • Eco Canton Untouched nature and protected areas are the potentials for the development of tourism in Una-Sana Canton. bigger and smaller flows. caves and woods that make exceptional landscapes.

Cazin. Neokrnjena priroda doline rijeke Une i njeni smaragdni brzaci će vas impresionirati. Naime. Rafting na Uni Pecanje na Sani • • Rafting on the Una Fishing on the Sana Ribolovni turizam Rijeka Una i njene pritoke Unac. bogatstvo flore i faune itd. U privrednom pogledu svakako se ističu vode spomenutih rijeka koje. 2 Turizam BiH • listopad 2009. Zatim tu treba izdvojiti zemljišta. i nije potrebno prethodno znanje iz veslanja. ovo područje obiluje mnogim rijekama od kojih je. i ne propustite priliku da veslate po njoj. Sanski Most i Velika Kladuša. Klokot i Dobrenica obiluju ribom. Uz njih ćete na atraktivan i neobičan način doživjeti ljepotu rijeke i njenih kanjona. vrsni poznavaoci divljih voda. Bosanski Petrovac. Najznačajniji su pastrve i lipljen u područjima oko Une i Unca u Martin Brodu. To je avantura i pravi sportski i turistički užitak.nsko-sanski kanton jedan je od deset kantona Federacije BIH. predstavljaju značajan potencijal za višenamjensko korištenje. graniči sa južnim i jugoistočnim dijelovima Republike Hrvatske. Rafting vodiči su iskusni kajakaši-skiperi. Zahvaljujući takvim karakteristikama Unsko-sanski kanton U ima veoma povoljan geoprometni položaj. toplim izvorima. i po kvalitetu i kvantitetu. Kestenovca. a naročito rijeke Une. . šume i mineralne sirovine izuzetno vrijedne proizvodne baze. između ostalih. Određeni dijelovi Unskog toka su dobro poznati po ribljem bogatsvu i redovito su posjećeni od strane sportskih ribolovaca. Zauzima krajnje sjeverozapadno područje BiH. a fenomen ovoga područja jesu vode i šume. Ključ. Rafting izleti su pogodni za svakoga. Ukupna površina Unsko-sanskog kantona je 4841 km2 ili 8. zatim Une u Kulen Vakufu. Značajno bogatstvo i prepoznatljivost Unsko-sanskog kantona jesu prirodne ljepote. Prirodne vrijednosti USK-a odlikuju se izvornošću. Bosanska Krupa. pećinama i šumama koje čine izuzetne pejzažne vrijednosti. Rafting Rafting je spuštanje po manje ili više divljim rijekama u gumenom čamcu koji se naziva raft. potrebno izdvojiti dvije najljepše: rijeku Unu i Sanu sa brojnim pritokama. Bužim.2% ukupne površine Bosne i Hercegovine. raznovrsnošću i atraktivnošću. Rijeka Una je jedna od najljepših i najčistijih rijeka svijeta. Također je neizostavno spomenuti i vrijedno kulturno – historijsko naslijeđe. većim ili manjim vodotocima. U teritorijalnom smislu Unsko-sanski kanton čini osam općina: Bihać. prirodne ljepote pogodne za razvoj turizma.

Special resources and recognizability of the Canton are its natural beauties. With them. warm springs.It takes up the northwestern area of BiH and borders with southern and south-eastern parts of the Republic of Croatia. This region is abundant in rivers. Ključ. Fishing Tourism The Una River and its tributaries Unac.2% of the total surface of Bosnia and Herzegovina. Thanks to these characteristics. Then. Bjelila. Cazin. Certain parts of the Una flow are well known by its fish stocks and are regularly being visited by the sports fishermen. natural beauties suitable for development of tourism. Bosanski Petrovac. The most important species are trout and grayling in areas around the Una and Unac in Mrtin Brod. Rafting guides are experienced kayakers-skippers. bigger and smaller flows. This is an adventure and a true sports and tourist pleasure. Tourism BiH • October 2009 3 . and the most beautiful two should be singled out: The Una and Sana with numerous tributaries. then Una in Kulen Vakuf. an old hand at wild waters and especially the Una River. As regards the economy. Kestenovac. The Una River is one of most beautiful and clearest rivers of the world. Sanski Most and Velika Kladuša. The untouched nature of the Una river valley and its emerald rapids will impress you and don’t miss the chance to paddle over it. the richness of the flora and fauna. there’s a need to emphasize the grounds. etc.841 square km or 8. you shall experience the beauty of the river and its canyons in an attractive and unusual way. Ronjenje na unskosanskim rijekama Raftnig na brzacima Une • • Diving in the Una-Sana rivers Raftnig on the rapids of the Una Rafting Rafting is getting down the more or less wild rivers in a rubber boat called raft. We cannot fail to mention the worthy cultural-historical heritage. the waters of mentioned rivers distinguish. Bosanska Krupa. Bužim. Territorially Una-Sana Canton is made up of eight municipalities: Bihać. Natural wealth of USC is characterized by the authenticity. caves and woods that make exceptional landscapes. U na-Sana Canton is one of the ten Cantons in the Federation of BiH. Klokot and Dobrenica are abundant in fish. The total surface of Una-Sana Canton is 4. woods and mineral materials with exceptionally valuable production basis. diversity and attractiveness and the phenomenon of this region are the waters and woods. Rafting trips are suitable for everybody and there is no need for previous knowledge of paddling. Una-Sana Canton has very favourable geo-traffic position. which in quantity and quality represent important potential for multipurpose use.

Aero klub „Bihać“ Aerodrom “Golubić-Bihać” je smješten u najljepšem dijelu Bosne i Hercegovine. pravu ronilačku avanturu. Područja Ostrošca i Kostela-Grmuše su karakteristična za pecanje na veće primjerke. U relativno malom prostoru možete isprobati Za spiljske ronioce organizujemo Vašu vještinu u lovu na medvjeda.Bjelila. Prvi organizirani oblici lova i okupljanja lovaca su vezani za 1945. predivnih riječnih slapova. Međutim. Što bi moglo biti bolja preporuka za dolazak u lovišta Unsko-sanskog kantona nego glavni primjerci uhvaćeni u ovom području. Kanjon Une prema Bosanskoj Krupi i rijeka Krušnica u Bosanskoj Krupi su raj za ribolov na mladicu-kraljicu Une. Dvoslapa rijeka Klokot. . Neki od njih su smješteni u neposrednoj blizini mjesta koja Vam daju mnoge privilegije. Ta jedinstvena rijeka beskrajne ljepote. a ronilački doživljaj nezaboravan. Ključ. zrakoplovne aktivnosti u Bihaću imaju važan i turistički značaj. U ronilačkom centru u Bihaću nudi se sve potrebne ronilačke sadržaje sa ciljem da vaš boravak na rijeci Uni bude što ugodniji. pružit će vam nezaboravne trenutke i dobar ulov. extremno ronjenje u čistoj i brzoj rijeci . Međutim. zrakoplovnim jedriličarstvom. Osim lova. godine postoji i djeluje Aero klub „Bihać“.borba sa riječnim brzacima i podvodnim preprekama. fantastičan i neponovljiv ronilački doživljaj. čija težina ide do 25 kg. Sve ljepote ribolova možete doživjeti na Uni. Pored sportskog aspekta. Organizujemo ronilačke izlete i ronjenje ispod brojnih. lipljena i pastrmku. Sportski ribolov u Bihaću datira još iz dalekih tridesetih godina prošlog stoljeća. Turizam BiH • listopad 2009. Nudimo potpuno novi ugođaj. Od 1953. godinu kada je osnovan sportski lovački klub. koje vizuelni efekat iz zraka čine sličnim onome u alpskom području. čak i ako ulov nije najbolji. Namjera osnivača je bila da se mladi ljudi bave zrakoplovnim sportovima: motornim letenjem. tu su brojne aktivnosti na uzgoj i zaštitu životinjskih vrsta koje se redovito provode. Loskuna. padobranstvom. rijeka Klokot. s terminom održavanja tokom jula ili augusta svake godine. rijeka Dabar. Ronjenje Ronilački turizam je posljednjih godina postao jedan od najatraktivnijih vidova rekreacije i turističke ponude. sve je teže zadovoljiti ronilačku znatiželju i ponuditi novo i nedoživljeno. Deseci hiljada ronilaca svake godine posjećuju ronilačke destinacije širom svijeta sa željom da dožive nešto novo. udaljem 5 km od grada Bihaća u neposrednoj blizini rijeke Une. Svaki lovac pronaći će i zabavu sukladno svom afinitetu na jednom od mnogobrojnih lovišta. zeca. ma. Lovni turizam Cijelo područje Unsko-sanskog kantona je bogato lovištima. zmajarstvom i UL letenjem. jer se aerodrom nalazi u atraktivnom ambijentu rijeke Une odakle vode mnoge letne rute po bihaćkoj dolini i kanjonom rijeke Une. divlju svinju. ronjenje na nevjerovatnim lokacijasrndaća. jarebicu i fazaRijeka Una • Una River na. Bihać i njegova okolica ima dugu tradiciju lova. iz kojeg se uzdižu planine Grmeč i Plješevica. neće Vas ostaviti ravnodušnim. Sanski Most i rijeka Sanica. ljepota prirode i okoliša kojom ste okruženi za vrijeme lova. Od 1997. Zbog raznolikosti faune ovo područje je jedno od najbogatijih lovišta u Bosni i Hercegovini. uz mogućnost fotografisanja veoma rijetkih spiljskih organizama. modelarstvom. Također možete isprobati svoje vještine pecanja na rijeci Klokot. godine AK “Bihać” organizira tradicionalne “Zrakoplovne susrete” koje posjećuju kolege iz susjednih zemalja i BiH. a za najhrabrije nešto novo – speed river diving.

Loskun. Each hunter can find recreation matched with his affinity at one of the numerous hunting grounds. What could be the best reference for coming to the hunting grounds of Una-Sana Canton but the major exemplars caught in this area. up to 25 kg. Dozens of thousands of divers visit diving destinations all over the world in a desire to experience something new. and the diving experience unforgettable. We organize diving trips and diving under numerous beautiful river cascades and for the bravest ones something new – speed river diving. trout and grayling. This takes place during July or August every year. all the necessary programs are of- Tourism BiH • October 2009 . extreme diving in clear and fast river – fighting the river rapids and underwater obstacles. the beauty of the nature and environment you are surrounded with. roebuck. But. We offer completely new atmosphere. Because of the diversity of fauna this area is one of the richest hunting grounds in Bosnia and Herzegovina. Besides hunting there are also numerous activities in breeding and protection of animal species done. Klokot. Sanski most and Sanica. Aero club “Bihać” has been working since 1953. You can also try out your fishing skills on the Klokot River. This unique river of immense beauty will give you unforgettable moments and good catch. The canyon of the Una to Bosanska Krupa and the Krušnica River are a fishing paradise for fishing the queen of Una. Dabar. Since 1997 the aero club “Bihać” has been organizing the traditional “Aviation meetings” that are visited by the colleagues from the neighbouring counties and BiH. Klokot. hare. a true diving adventure. In a relatively small area you can try out your skills of huntRijeka Sana • Sana River Aero club „Bihać“ The airport “Golubić-Bihać” is located in the most beautiful part of Bosnia and Herzegovina. However. Ključ. the aviation activities in Bihać have an important tourist significance because the airport is located in the attractive environment of the Una River from which the mountains Grmeč and Plješevica rise and that makes the visual scenery from the air similar to the one in the Alpine area. kite-flying and UL flying. even if the catch is not the most successful. fered in the purpose of your stay to be as pleasant as possible. when the sports hunting club was founded. boar. You can experience all the beauties of fishing on Una. 5 km away form Bihać near the Una River. Hunting Tourism The entire region of UnaSana Canton is rich with hunting grounds. Bihać and its surroundings have the long hunting tradition. gliderflying. it is more and more difficult to satisfy diver’s curiosity and offer something new and not experienced. Two-falls River. The intention of the founders was for the young people to be active in air sports: motor gliding. The first organized types of hunting and hunter gatherings are related to the year 1945. For the cave divers we organize diving at incredible locations with the possibility of taking photos of very rare cave organisms. partridge and pheasant. Besides the sports aspects. flying-model construction. The areas of Ostrožac and Kostela-Grmuša are characterized by angling the bigger specimens of fish. In the diving centre in Bihać. Diving Diving tourism has lately become one of the most attractive aspects of recreation and tourist offer. shall not leave you indifferent. fantastic and unrepeatable diving experience. ing bears. Some of them are located near the places that offer you many privileges. Sports fishing in Bihać dates from the far away thirties of the last century.

Klekovači. poslovni susreti privrednika. U okviru pratećih sadržaja sajma održavaju se okrugli stolovi. bez obzira na teška razdoblja kroz koja je naša zemlja prolazila. zatim dalje prema Kulen Vakufu do starog grada Ostrovica. ekstremni sportovi Klub ekstremnih sportova ¨Limit¨ je sportska organizacija koja okuplja mlade u regiji kojima pruža organizovane ekstremne sportske aktivnosti u prirodi. pa sve do Martin Broda. Najvećim dijelom teče kroz Bosnu i Hercegovinu i ulijeva se u Savu kod Kostajnice. a sajam je posjetilo preko 60 000 posjetioca. Sajam EKOBIS pokrenut je 2003. Svake godine imamo sve više gostiju iz šireg okruženja. Klub extremnih sportova LIMIT nudi posebnu ponudu. i imala je poseban status i privilegiju u odnosu na druga događanja te godine. Pored navedenog KES „Limit“ također nudi organizaciju teambuilding aktivnosti. Pored klasičnog. poslovnu manifestaciju sajamskog.Foto safari Gornji dio toka rijeke Une nizvodno od Martin Broda do Ripča proglašen je Nacionalnim parkom. proizvoda i projekata. ekološke industrije. paintball. On predstavlja unikatnu. U najkraćem. koju možete doživjeti kroz naše organizirane aktivnosti na planinama u našem okruženju: Plješevici. gastro-festival. Našim gostima nudimo planinarenje .pješačenje i brdski biciklizam. da u jednom danu obiđete i vidite najljepše dijelove gornjeg toka Une i da to zabilježite svojom kamerom. ekoturizma. međunarodnu. dovodi na Regatu. Una regata Rijeka Una izvire u susjednoj Republici Hrvatskoj kroz koju teče oko 12 km. ekološka radionica Posebna ponuda . brdski biciklizam. nudimo lijepu avanturu u Sjeverozapadnoj regiji BiH. koji ima izložbeno – prodajni karakter. gdje se nalazi vodopad na Uni visok 8 metara. vezanu za Turizam BiH • listopad 2009. U svom gornjem toku. Čehoslovačke. pješačenje. Osječenici. Do sada je realizirano preko 220 ovakvih sadržaja. ekološke akcije. ali po dogovoru vodimo naše goste i na druge planine. U ovoj kajakaškoj karavani koja je plovila od Martin Broda do Bosanske Krupe bilo je 80 ljubitelja sportova na vodi iz Francuske. koju organizuje Privredna komora Unsko-sanskog kantona. dječje ekološke radionice. Start je u Bihaću i kreće se u pravcu Štrbačkog Buka koji je visok oko 22 metra. Prva Unska regata startala je 1964. EKOBIS je prepoznatljiv po tome što se uz svaku priredbu organiziraju i bogati edukacijski programi – okrugli stolovi. promocije i prezentacije firmi. obilazak kulturno – historijskog naslijeđa Unsko-sanskog kantona kao i Međunarodni ekološki sajam „Ekobis“ Sajam «EKOBIS» je manifestacija ekologije. alpinizam. kulturno-umjetnički i sportsko-rekreacijski sadržaji i dr. u kojem se u proteklih 7 godina predstavilo preko 1000 izlagača iz 15 zemalja. prezentacije i promocije firmi. god. Kao posebnu ponudu nudimo foto safari na rijeci Uni. . godine. Izazov koji pruža učesnicima upravo je ono što mnoge od njih.Planinarenje. Mađarske. okupljajući ljude iz svih krajeva naše zemlje i inozemstva. istinske zaljubljenike rijeke Une. ekološke tehnologije uopće. ekološke prerade drveta i zdravstveno-bezbjedne hrane. proizvoda i projekata. ekološke akcije. iz godine u godinu. koji žele da vide još neviđene predjele Bosne i Hercegovine. nalazeći uporište u postojećim resursima ovog područja i viziji budućeg razvoja. biciklističke avanture seoskim putevima sjeverozapadne BiH. tipična je planinska rijeka i teče preko slapova rijetko viđenih u svijetu. od izvora u Srbu do Bihaća. Na ovoj ‘ljepotici’ Una regata se uspješno organizira već 37 godina. sajamskog dijela. Zapadne Njemačke i Jugoslavije. Zadnjih godina bavimo se organiziranim odlaskom turističkih grupa u prirodu. stručni skupovi. Una regata je uspjela svojim nenametljivim duhom i prepoznatljivim imidžom okupiti i zbližiti ljude. selektivnog karaktera. Naš klub prvenstveno organizira aktivnosti u planinama u regiji Sjeverozapadne BiH.

Osječenica. but as agreed we take our guests on other mountains too. that you can experience through our activities on the mountains in our surroundings: Plješevica. Special offer – Photo-safari The upper flow of the Una downstream of Martin Brod to Ripče is declared a National park. Our club organizes the activities in the mountains in the region of north-western BiH at the first place. we offer nice adventure in the north western region of BiH. hiking and mountain cycling.Mountaineering Alpinism Hiking Mountain biking Extreme Sports The extreme sports club “Limit” is a sport organization that gathers young people in the region and offers organized extreme sport activities in nature. Klekovača. “Limit” offers the organizations of teambuilding activities. Una regatta The Una River springs at the neighbouring republic of Croatia. We offer the mountaineering. seeing the cultural-historical heritage sites of the Una-Sana Canton as well as the cycling adventures through the village roads of the north-western BiH. to the old town of Ostrovica and all the way to Martin Brod where is the waterfall on the Una 8 metres high. It mostly flows through Bosnia and Foto safari • Photo-safari Tourism BiH • October 2009 . and flows through it in some 12 km. We organize tourist groups’ trips to the nature. Shortly. paintball. Every year we have more and more guests from wider surroundings who want to see the unseen parts of Bosnia and Herzegovina. Start is in Bihać and it goes to the Štrabački buk that is 22 metres high and then to Kulen Vakuf. As a special offer there is the photo-safari on the Una River. Besides the mentioned. The extreme sports club LIMIT has the special offer – come and in one day see and go around the most beautiful parts of the upper Una flow and record that with your camera.

poslovni susreti. kulturno-umjetnički i sportsko-rekreativni sadržaji. Jasna Diklić. Ksenija Pajić. izložbe i dr. a u pratećem programu održavaju se koncerti i promocije novih publikacija. Josip Pejaković. kao i mnoge iz susjedne Hrvatske. sportska takmičenja. Haris Burina. Nada Đurevska. Enis Bešlagić. Zijad Gračić. Po daskama bihaćkih otvorenih i zatvorenih scena prodefilovali su mnogi umjetnici od kojih ćemo navesti samo neke: Zijah Sokolović.. Festival scenskih umjetnosti „Bihaćko ljeto“ Od ljeta 1999. Kroz svoj kontinuitet Festival je postao svojevrstan kulturni brend grada Bihaća i njegove ljetne turističke ponude. Odtada. Festivalom scensko-teatarske umjetnosti „Bihaćko ljeto”. . svake godine sa kalendarskim početkom ljeta Bihać živi novi život. Emir Hadžihafizbegović. nanovo nadahnjujući njegove stanovnike onim profinjenim izrazima ljudskog duha što život čini uglađenijim.. Kao da se u tim danima otvaraju brojne riznice bogaMost u Bihaću • Bridge in Bihaću tog kulturno-historijskog naslijeđa Bihaća. duhovnijim. godine Bihać je obogaćen novim sadržajem. u svoj godišnji kalendar upisuju gostovanje na našem Festivalu. jer „Bihaćko ljeto” za ovaj grad znači puno više od festivala. bogatijim. Turizam BiH • listopad 2009. Svakog ljeta se prikaže oko 15 recentnih pozorišnih predstava. Sve renomirane pozorišne kuće iz BiH.djece.. od kojih i nekoliko dječijih. te “Gastrofestival” na kome su se predstavili domaći restorani i hoteli sa gastro ponudom Unsko-sanskog kantona.

Local restaurants and hotels presented themselves with the gastrooffer of Una-Sana Canton within the “Gastro-festival”. Una regatta succeeded to gather people. richer and more spiritual. Ksenija Pajić. ecological wood processing and healthy food that is organized by the Chamber of commerce of the Una-Sana Canton. International ecology fair ”Ekobis” The fair “EKOBIS” is the festival of ecology. It represents unique. Emir Hadžihafizbegović. out of which some for children. selective character connected to the ecological technologies. year after year.000 visitors came to the fair. The challenge that it gives to the participants is what brings them to the regatta. Hungary. cultural and sports and recreational programs. presentations and promotions of companies. In its upper flow from the spring in Srb to Bihać it is a typical mountain river and flows over the waterfalls rarely seen in the world. gastro festival. Zijad Gračić. with the Festival of performing arts and theatre “Bihać summer”. 15 renowned theatre plays are performed every year. It feels like numerous treasuries of cultural-historical heritage of Bihać are being opened during these days and inspire people with the sophisticated expressions of human spirit that make life refined. The first Una Regatta started in 1964 and had a special status and the privilege as compared to other events in the same year.. international. finding its foothold in existing resources of this area and the vision of future development. All renowned theatres in BiH and numerous from neighbouring Croatia mark this Festival in their calendars.Herzegovina and pours into the Sava near Kostajnica. Numerous artists passed over the boards of Bihać’s open air and indoors stages and here are some of them: Zijah Sokolović. Through its continuity. Czechoslovakia. no matter how hard are the times our country has been going through. children ecological actions. It started in 2003. and concerts and book presentations are held in additional program. In this kayak caravan that sailed from Martin brod to Bosanska Krupa there was 80 water sports fans from France. every year in the calendar beginning of summer. Enis Bešlagić. Una regatta has been successfully organized on this “beauty” for already 37 years. 9 Tourism BiH • October 2009 . Nada Đurevska. Haris Burina. business event of the fair. Besides the classical. West Germany and Yugoslavia.. Štbački buk Josip Pejaković. business meetings. ecotourism. the Festival has become certain cultural brand of the town of Bihać and its summer tourist offer. true lovers of the Una River and bring them closer with its unobtrusive spirit and the recognizable image. gathering people from our entire country and abroad. fair part that has the exhibition – saleable character. Jasna Diklić. in which in last 7 years over 1000 exhibitors from 15 countries presented themselves. EKOBIS is recognizable by the fact that rich educational programs are organized along with each event – round-tables. Festival of performing arts ”Bihaćko Ljeto” Bihać has been enriched with new programs since 1999. Since then. because “Bihać summer” means much more than just a festival for this town. ecological actions. Over 220 programs like this had been realised and over 60. symposiums. ecological industry. etc. products and projects. Bihać has been living a new life.

stočni i južni dio Republike Srpske Tatjana Bulajić I stočna Hercegovina koja obuhvaća područje u zaleđu Dubrovnika zajedno s gradom Trebinje koje je i samo za sebe turistički vrlo atraktivno.stočna Bosna i istočna Hercegovina u jednom Istočni i južni dio Republike Srpske je područje iznimne prirodne atraktivnosti s nizom prirodnih fenomena. nacionalni park Sutjeska. Kanjon Tare je svjetske vrijednosti i pod izravnom je zaštitom UNESCO-a. 90 Manastir Dobrun kod Višegrada Turizam BiH • listopad 2009. potencijali su koji istočni i južni dio RS čini turistički iznimno perspektivnim. kanjon Tare kao područje pod zaštitom UNESCO-a. kanjon rijeke Drine. .

the Sutjeska national park. The Tara Canyon is of the world’s value and is under the protection of UNESCO. astern and southern part of the Republic of Srpska E Monastery Dobrun near Višegrad astern Herzegovina which encloses the Dubrovnik hinterland area together with the town of Trebinje that is by itself very tourist attractive.astern Bosnia and eastern Herzegovina in one Eastern and southern part of the Republic of Srpska is the area of exceptional natural attractiveness with the line of natural phenomena. 91 Tourism BiH • October 2009 . the Tara Canyon as the area under the protection of UNESCO. the Drina Canyon are the potentials that make eastern and southern part of the RS exceptionally promising in terms of tourism.

kao i Bih sa Crnom Gorom. na Tari i Drini je u poslijednje vrijeme došlo do razvoja ekstremnih vrsta turizma. a u neposrednoj okolini i Treskavica i Jahorina. koji nikoga ne može ostaviti ravnodušnim. Bistrica. odmah poslije Kolorada. Foča je središte gornjodrinske regije i važna raskrsnica puteva koji povezuju BiH i Srbiju sa Jadranskim morem. koja svojim netaknutim i nevjerovatnim bogatstvom biljnog i životinjskog svijeta spada u najveće bogatstvo naše zemlje. Osim svih ovih prirodnih bogatstava grad Foča i okolina imaju i Park prirode Sutjeska Sutjeska Nature Park 92 Turizam BiH • listopad 2009. U samom srcu Perućice nalazi se veličanstveni vodopad „Skakavac“ visok preko 80 metara. nalazi se najveća prašuma Evrope „Perućica“. Sutjeska. dužinom od nekih 25 kilometara protiče i jedna od najljepših rijeka svijeta. brze i bistre. Zelengora se može pohvaliti sa svojih 8 „gorskih očiju“. Ove planine svojom netaknutom divljinom pružaju inzvaredne uslove za uživanje u prirodi. Ove rijeke svojim neprevaziđenim brzacima i bukovima svake godine privlače sve više zaljubljenika u ovu vrstu rekreacija. od kojih se svakako izdvaja rijeka Drina. planinske rijeke: Ćehotina. Kolina. površine 16000 kvadratnih metara. Pored svih ovih rijeka teritorijom opštine Foča. Zelengora i Maglić se najvećim dijelom nalaze u sastavu Nacionalnog parka „Sutjeska“. Osim nje tu su i prelijepe. Trnovačko jezero. koja je stavljena pod zaštitu UNESKOa sa drugim najdubljim kanjonom u svijetu. bistrih i čistih planinskih jezera. Osim toga. Osim rijekama opština Foča je bogata i planinama. koja svojom ljepotom svakoga ostavljaju bez daha. Nalazi se u jugoistočnom dijelu RS uz samu granicu sa Republikom Crnom Gorom.Foča O pština Foča prostire se na 1115 kilometara kvadratnih. U sklopu nacionalnog parka. Hrčavka i ostale koje su kroz ovaj planinski kraj izbrazdale i izdubile duboke i • interesantne kanjone. sa rasponom nadmorske visine od 399 do 2386 metara. bogate ribom. između Maglića i Volujaka. Tu su najveći vrh Republike Srpske i BiH Maglić (2386 m). koja kroz ovaj kraj protiče neokrnjene ljepote. . Opština Foča je vrlo bogata netaknutim prirodnim bogatstvima. Ljubišnja. Sve ove rijeke su bogate kvalitetnom i zdravom ribom i pružaju izvrsne uslove za sve vrste ribolova. Na njenoj teritoriji se nalazi više od četrdeset vodotoka. Bjelava. planinska ljepotica Zelengora. Vučevo. „suza Evrope“ – Tara. a Maglić u svom podnožiju čuva jedan od najljepših dragulja. Pored svega ovoga nacionalni park i opština Foča se mogu podičiti jednim od najvećih bazena u Evropi. Volujak. Govza.

which flows through this area in its untouched beauty. clear and clean mountain lakes that leave everybody breathless. with the second deepest canyon in the world. It is located in the south-eastern part of the RS and it borders with the Republic of Montenegro. development of extreme kinds of tourism has occurred on Tara and Drina lately. which has been put uder the protection of UNESCO. Kolina. and BiH with Montenegro. where the Drina River stands out. between Maglić and Volujak. Besides it.000 square metres. Vučevo. not only the rivers. that doesn’t leave anybody indifferent. which belongs to the biggest wealth of our country with its untouched and amazing wealth of flora and fauna. rich with fish. Besides all of this. swift and clear. Bjelava. Within the national park. The town of Foča and surroundings has a lot of cultural-historical Podrinjsko etno selo (Stanišići) Tourism BiH • October 2009 93 . Volujak. The municipality of Foča is very rich in the untouched nature wealth. Ljubišnja. There are over forty water flows in its territory. Zelengora and Maglić are mostly parts of the National park “Sutjeska”.115 square kilometres with the height above sea level between 399 and 2. one of the most beautiful rivers of the world flows – “The tear of Europe” – Tara. right after the Colorado River.386 metres. Zelengora can boast with its 8 “mountain eyes”. All of these rivers are rich with high quality and healthy fish and give excellent possibilities for all kinds of fishing. In the hearth of Perućica there is a magnificent waterfall “Skakavac” over 80 meters high. Govza.Foča T he municipality of Foča extends across 1. and Treskavica and Jahorina are close too. mountain rivers Ćehotina. Besides that. Through the territory of the municipality of Foča. The biggest peak of the Republic of Srpska and BiH Maglić (2386 m) is here. the mountain beauty Zelengora. These mounEthno village (Stanišići) tains offer exceptional conditions for enjoying the nature with their untouched wilderness. Sutjeska. Bistrica. there are also the beautiful. Foča is the centre of the upper Drina’s region and an important crossroads that connect BiH and Serbia with the Adriatic Sea. These rivers attract more and more lovers of this kind of recreation with their rapids and waterfalls every year. Foča is also rich with mountains. through some 25 kilometres. Hrčavka and the others which have furrowed and scooped out deep • and interesting canyons through this mountain area. the national park can be proud of one of the biggest pools in Europe with the surface of 16. while Maglić has one of the most beautiful pearls the Trnovačko lake at its foot. there is the biggest primeval forest of Europe “Perućica”.

Područje opštine Foča ima znatan broj netaknutih seoskih ambijenata pa se zadnjih godina radi na razvoju seoskog turizma. lovcima. koji ne propušta vodu. privredni. dosta pravoslavnih crkava i spomenik partizanima na Tjentištu. a na Tjentištu se nalazi muzej Bitke na Sutjesci. Jahorina obiluje mnogobrojnim izvorima. Svojim četinarskim i listopadnim šumama. Snijega na ovoj planini ima oko 180 dana u godini. ribolovcima. i one su već odavno omiljena destinacija lovaca iz cijele Evrope. između planina Kopita i Romanije arheološki nalazi među kojima i eksponati iz više od 2.9 °C. svjedoče o dvije civilizacije prije Hrista. Osim toga. kulturni. turistički i sportski centar. 9 Istočno Sarajevo rad Istočno Sarajevo je administrativni. rekreativcima. Čist planinski vazduh odmara ne samo tijelo. stočarima kao i onima čija su čula željna uživanja i spokoja u prirodnim ljepotama. Na Glasinačkoj visoravni. Grad ima dosta bogat i zanimljiv Muzej „Stare Hercegovine“. Najviši vrh je Ogorjelica – 1916 metara. G vatljivom svim vrhunskim sportistima. univerzitetski.000 stećaka – nadgrobnih spomenika.000 grobnica u obliku kamenih gomila i 3. Prosječna visina mu je skoro 100 cm a najniže temperature su u januaru sa prosječnom dnevnom od -9. nekoliko starih utvrđenja iz srednjeg vijeka. od novembra do aprila. čistom vodom i šumskim plodovima Jahorina pruža izvanredne uslove za Jahorina ijetka su mjesta kao što je Jahorina.Proljeće na Jahorini • Spring on Jahorina dosta sadržaja kulturno-istorijske vrijednosti. gdje je priroda bila tako izdašna i darovala joj sve što je čini primamljivom i prih- R Turizam BiH • listopad 2009. Po svojoj zanimljivosti se izdvajaju stara Sat-kula u samom centru grada. Mnogi tragovi ukazuju da je na području današnjeg grada Istočno Sarajevo čovjek prisutan od pradavnih vremena. Stotinjak vrela i izvora se poput paukove mreže pletu prema rijekama Miljacki. Prači i Željeznici. planinarima. Foča je već tradicionalan domaćin više sportskih manifestacija među kojima je potrebno izdvojiti rafting prvenstva BiH i svijeta. Zahvaljujući geološkom sastavu. . već i dušu. a ponekad i u maju. posebno u gornjim dijelovima i obično na istoj nadmorskoj visini. treba spomenuti da bogate šume ovoga kraja pružaju izvanredne mogućnosti za sve vrste lova.

Those which stand out by their interesting features are: the old Clock-tower in the town’s centre. and at Tjentište there is a museum of the Sutjeska battle. Prača and Željeznica. especially in higher parts and usually at the same altitude. Foča has been the host for many sports events traditionally now.000 tumuli graves and 3. from November till April and sometimes in May. graziers and those who desire enjoyment and serenity in these natural beauties. The area of the municipality of Foča has got numerous untouched village ambiances so there are efforts made in developing the rural tourism. The snow is present on this mountain around 180 days a year. orthodox churches and a monument for the partisans at Tjentište. Jahorina is abundant in water-springs. few old medieval fortifications. Jahorina gives great conditions for the habitat of numerous forest animals. The highest peak is Ogorjelica – 1916 metres. between the Kopito and Romanija mountains. The town has very rich and interesting Museum “Old Herzegovina”.worthy attractions. Numerous traces show that humans have been present in the area of today’s town of Eastern Saraejvo since the ancient history. and among these finds there are exhibits from over 2. the place where the nature was so generous and gave it all that makes it attractive for all P the top sportsmen. tourist and sports centre. and the one that should be singled out is the rafting championship of BiH and the world. mountaineers. there are archaeological finds that witness about two civilizations before Christ.9ºC. On Glasinac plateau. clear water and forest fruits. and already are the favourite destination for the hunters from all over the Europe. not only the natural beauties. university. Also worthy of mentioning is that rich woods of this region offer great possibilities for all kinds of hunting. cultural. Jahorina laces like Jahorina are very rare. About hundred of springs and wells are making a net towards the rivers Miljacka. With its coniferous and leaf woods. Thanks to its geological structure that doesn’t leak. Clear mountain air rests the body and the soul.000 stećaks – the tomb stones. fishermen. hunters. Zima na Jahorini • Eastern Sarajevo T he town of Eastern Sarajevo is the administrative. The average snow height is almost 100 cm. and the lowest temperatures are in January with the average day temperature of -9. Winter on Jahorina Tourism BiH • October 2009 9 . rare game and biggest wild game. economical.

te spomenik Jovanu Dučiću. U njemu se nalazi Muzej Hercegovine sa bogatim stalnim postavkama i Osman – pašina džamija. u urbanoj sredini. a manji dio stanovništva smješten je u seoskim sredinama. koje ima na cijelom lovištu. sagrađena krajem XIX. godine. koji podsjećaju na antičke i renesansne dvorce i spomenike različitih boja. nekada Crkva Blažene Djevice Marije. Ovaj Repušin do. vijeka. zbog njegove ljepote i osobenosti skijaši su prizvali Rajskim. koji je kasnije promjenjen u Travunija. To su neopisive. te medvjeda kao najatraktivniju divljač. Trebinje se prvi put pominje u X. Njen nakit je unikatan i neponovljiv.500 hektara je na nadmorskoj visini od 590-1910 metara. Od ostalih atrakcija koji se ubrajaju u turističku ponudu Istočnog Sarajeva važno je spomenuti osobito 9 Trebinje rostor opštine Trebinje se nalazi na krajnjem južnom dijelu Bosne i Hercegovine. sagrađena 1729. Ali ipak kad neko pomene Jahorinu. vijeka i prekrasan park stanište brojnih šumskih životinja. Danas na Jahorini skijašima je na raspolaganju više od 20 km odlično uređenih staza za alpsko skijanje povezanih žičarama i ski – liftovima ukupnog kapaciteta 7. Opština broji 36000 stanovnika smještenih uglavnom P Turizam BiH • listopad 2009. Od životinja koje su svoje stanište našle na prostorima Jahorine treba izdvojiti srneću divljač. Današnji naziv datira iz XVI. kako ga zovu mještani. U neposrednoj blizini Starog grada nalaze se Platani stari preko 100 godina po kojima je ovaj grad prepoznatljiv. To je zaleđe južnog Jadrana ili zaleđe dubrovačko-hercegnovskog primorja. katolička Katedrala. stalaktiti i halaktiti smjenjuju sa fragmentima koralnog i aragonitnog nakita i jedinstvenim pećinskim stubovima. Grad je izgrađen u mediteranskom stilu. tako i najkrupnijeg divljeg zvjerinja. u kojima se stalagmiti. Iznad grada se proteže planina Leotar nadmorske visine od 1293 metra. Opština obuhvata površinu od 904 km. prva asocijacija je snijeg i skijanje. Pećina Orlovača je jedan od najljepših bisera koje je milionima godina vajala i stvarala Božja ruka. skrivene ljepote.500 skijaša na sat. jer samo Jahorina ima Rajsku dolinu. nalazi se na nadmorskoj visini od 272 m i ima mediteransku klimu sa 260 sunčanih dana godišnje. kako plemenite i rijetke divljači. Teritorija jahorinskog lovišta na 12. trebinjskom pjesniku i ambasadoru. U samom centru grada smješten je današnji Stari grad – Kastel nastao od nekadašnjeg trgovačko – zanatskog centra. . vijeku kod Konsantina Porfirogenita pod nazivom Tribunija.Arslanagića most u Trebinju • Arslanagića Bridge in Trebinje Pećinu Orlovaču. a za najmlađe uvijek je u funkciji bebi – lift. spomenik Njegošu.

stalactites and helectites alternate with the fragments of choral and aragonite jewellery and unique cave columns that remind of Antique and renaissance castles and monuments of different colours. when someone mentions Jahorina. because only Jahorina has got the Paradise valley. Its jewellery is unique and unrepeatable. placed.500 hectares is at the altitude of 590 to 1910 meters. A special attractiveness is the Trebišnjica River. There is the Museum of Herzegovina with rich permanent exhibition and Osman-pasha’s mosque built in 1729. The skiers gave the name Paradise or Heavenly for this Repušin do. the skiers have at their disposal over 20 km of excellent ski runs for Alpine Jelena Anžujska. the monument for Jovan Dučić. The town was built in Mediterranean style. These are beyond words and hidden beauties. where the stalagmites. and is placed at the altitude of 272 m with the Mediterranean climate with 260 sunny days a year. a poet and ambassador from Trebinje. which used to be Europe’s biggest sinking river. catholic cathedral. Old Town Trebinje Trebinje T he area of the municipality of Trebinje is located in the utmost south of Bosnia and Herzegovina. The municipality has 36. which aroused from former trade-craft centre. monument for Njegoš. the first thing that crosses mind is the snow and skiing. as the locals call it. Jelena Anžujska. There are planetrees over 100 years old next to the Old town by which is this town recognizable. stari grad Trebinje • skiing connected by cableway and ski-lifts with the capacity of 7. from the beginning of XX century. and there is a babylift for the youngest. Ivo 9 Tourism BiH • October 2009 . But. The cave Orlovača is one of the most beautiful pearls that God’s hand has been creating and sculpting for millions of years. Today. Trebinje was first mentioned in X century by Konstantin Porfirogenet under the name Tribunija. This is the hinterland of the southern Adriatic or the hinterland of Dubrovnik-Hercegnovi’s littoral. It is very attractive because of its beauty and numerous bridges over it (Perovića/Arslanagića Bridge from XVI century. with the length of 96 km. The municipality extends to the surface of 904 km.500 skiers per hour. There are also the cultural monuments from the II World War in the park and beautiful fountains. which can be found all over the hunting grounds and the bear as the most attractive game. Among the animals that found their habitat at Jahorina. Today’s name dates from XVI century. The mountain Leotar spreads above the town at the altitude of 1293 metres. former Blessed Virgin Mary’s church built at the end of XIX century and beautiful park where is the monumental church of Sacred Transfiguration of the Lord. the ones that should be singled out are does.The territory of the Jahorina hunting grounds of 12.000 inhabitants living mostly in urban area and partly in rural environment. later changed into Travunija. In the centre of the town the Old town – Kastel is located. because of its beauty and peculiarity. The cave Orlovača is another attraction that is included in the tourist offer of Eastern Sarajevo.

česma i mala crkvena knjižara. 16 km od granice prema Srbiji. V Turizam BiH • listopad 2009. koji se graniči sa nacionalnim parkom Tara. a sam grad oko 8. vijek).000. s početka XX. manastir Dobrićevo (XIII. kao što su: Petro-Pavlov manastir (IV-VI vijek). vijeka. kada čitavu Bosnu i Hercegovinu preuzima Austro-Ugarska. uvijek će naći dovoljno razloga da svrati u Trebinje. U okolini Trebinja nalaze se brojni stari gradovi i utvrđenja koji podsjećaju na burnu istoriju ovog podneblja: Klobuk i Mičevac. koji je podignut na temeljima stare crkve. a najpoznatije među njima su: Trebinjske ljetnje svečanosti. godine kada je pripadao moćnoj srpskoj vlastelinskoj porodici Pavlovića. poput kajakaša. a ono će mu uzvratiti kao i uvijek srdačno i velikodušno. Pančićeve omorike. nekada najveća ponornica u Evropi.500 stanovnika. Trebinje je bogato kulturno – istorijskim spomenicima vjerskog karaktera. Trebinje je prepoznatljivo i po svojoj gastro ponudi. Trebinjski dani vina i dr.-XVII. Jazina i Studenac. Posebnu pogodnost za turiste predstavlja i to što je područje Trebinja izuzetno bogato životinjskim vrstama te stoga ima izuzetan značaj u razvoju lovnog turizma. Na Drini ćuprija Višegradska ćuprija na Drini je zadužbina velikog vezira Mehmedpaše Sokolovića. U prošlosti je bila čuvena po plahovitoj naravi i splavarima koji su krotili njene bukove. Na području opštine Višegrad registrovana su dva lovišta: Lovište „Panos“(38 488ha) i Lovište „Kamenica“(3 842ha).) kao i brojnih izletišta koja su smještena na obalama ove prelijepe rijeke: Lastva. svjetskog rata i prelijepe fontane. kanuista i sportskih ribolovaca. vijek). i on ostaje pod turskom vlašću sve do Berlinskog kongresa 1878. Po turskim izvorima 1544. Ovaj hram koji dominira na brdu Crkvina i vidi se sa svake tačke u gradu na Trebišnjici vjerna je kopija manastira Gračanica na Kosovu i Metohiji. koji se tradicionalno održavaju svako ljeto. dužine 98 km. Višegrad se prvi put pominje 1433. Na rijeci se često mogu vidjeti poklonici sportova na vodi. opština Višegrad danas ima oko 13. U parku se još nalaze spomenici kulture iz II. Pored crkve sagrađeni su zvonik. a prosječna nadmorska visina iznosi 324 m. Crkva svetog Vasilija Ostroškog na mjestu rodne kuće u selu Mrkonjići. Posebnu atraktivnost predstavlja rijeka Trebišnjica. pod čijom je upravom bio i srednjovjekovni grad Dobrun. Rijeku Drinu smatraju jednom od najljepših rijeka u bivšoj Jugoslaviji. ko traži. amfiteatar. vijeka. te biser turističke ponude Hercegovačka Gračanica podignut pjesniku Jovanu Dučiću. manastir Duži (XVI. 9 te utvrđenja Strač i Kula Vuka Brankovića. vijek). manastir Zavala (XVI. Spomenućemo i ostale graditeljske cjeline. Jedna od atrakcija koja je vezana za rijeku Trebišnjicu su skokovi sa mosta. Od prirodnih ljepota posebno treba izdvojiti rijeku Drinu. parohijski dom. Prema procjeni.u kojem se nalaze monumentalna Crkva Svetog Preobraženja Gospodnjeg. Na prostoru Studenca i danas postoji stari dolap za navodnjavanje što ovom izletištu daje posebnu draž. Zaista. Posebna prednost turističke ponude Trebinja je seoski turizam. Pored crkve je izgrađen Eparhijski dom sa bibliotekom. galerija ikona. Manastir Tvrdoš (IV-VI. U gradu postoji i nekoliko već tradicionalnih kulturnih manifestacija. izuzetno privlačna zbog svoje ljepote i brojnih mostova koji se protežu preko nje ( Perovića /Arslanagića/ most iz XVI. Opština Višegrad ima površinu od 448 km². most Ive Andrića. na vrhuncu svoje moći naređuje da se u Višegradu na Drini sagradi most kome ravna Višegrad išegrad se nalazi na krajnjem istoku Republike Srpske.-XVII. poznatom Trebinjskom vinu. Dučičeve večeri poezije. . Kameni most i dr. On je jedan od velikih osmanskih vojskovođa porijeklom iz Bosne. godine ovaj grad osvaja Osmanpaša. Dolaskom Austrougara Višegrad dobija konture gradske sredine. a koji je prirodno stanište reliktne vrste. vijek). odnosno Bosne i Hercegovine. kao i sjeverni dio opštine Višegrad. Trebinje je u svjetskim okvirima prepoznatljivo po svom brendu.

Trebinje is rich with religious cultural-historical monuments. Next to the church a bell-tower. One of the attractions related to the Trebišnjica River are the divings from the bridge traditionally held every summer. There are few already traditional cultural events in the town. which dominates on the hill Crkvine and is seen from every point in the town on Trebišnjica is the exact replica of the monastery Gračanica at Kosovo and Metohija. monastery Zavala (XVI – XVII century). the pearl of the tourist offer of Herzegovina. Trebinje wine days. parish home. Trebinje is also recognizable for its gastro offer. etc. built in the memory of the poet Jovan Dučić. kayakers. etc. Dučić poetry evenings. We shall mention other buildings like: Peter-Paul’s monastery Na Drini ćuprija u Višegradu • (IV – VI century). Special advantage of the tourist offer of Trebinje is the rural tourism. the Stone Bridge. canoeists and sports fishermen. which gives special charm to this resort. amphitheatre. the gallery of icons. the famous Trebinje wine.) and many resorts located on the banks of this beautiful river: Lastva. and the most familiar are: Trebinje summer festivities.Andrić Bridge. monastery Duži (XVI – XVII century). a fountain and small church library were built. This temple. You can often see the water-sports fans on the river. Jazina and Studenac. The monastery Tvrdoš (IV – VI century) built on the foundations of the old church. Trebinje is world wide known for its brand. Special privilege for the tourist represents the fact that the area of Trebinje is very rich with animal species and therefore it has excep- Tourism BiH • October 2009 99 . At Studenac there is an old treadmill for irrigation even today. Vasilije Ostroški at the place of the birth house in the village of Mrkonjići and Gračanica. There are numerous old towns and fortifications in Trebinje’s surroundings that remind of the tumulThe Bridge over the Drina in Višegrad tuous history of this region: Klobuk and Mićevac and the fortifications Strač and the Vuk Branković tower. the church of St. monastery Dobrićevo (XIII century).

Za izgradnju mosta korišten je kamen koji je donošen iz majdana na prostoru današnje Višegradske banje. Hamam je i danas u upotrebi. Most je izgrađen u periodu od 1571. zdravstveni i kulturni centar Semberije. nalazi se u živopisnom planinskom kraju na putu Višegrad – Užice . 150 m visoko u stijenama. 12 km od Višegrada u klisuri rijeke Rzav. Smještena je u gustoj borovoj šumi na nadmorskoj visini od 414 m. poznat još u 15. hronične ginekološke bolesti. kao i velikim brojem knjiga i istorijskih zapisa godišnje posjeti oko pet hiljada turista. god. Muzej Semberije sa mnogo eksponata u arheološkom. . opština je brojila 96. Jovana U prošlosti je bila izgrađena u potpunosti od drveta. čine ovaj grad turistički vrlo atraktivnim. u izvorima poznat kao Kruševo. pa je tada odlučeno da se tu napravi hamam. hronični gastritis i rehabilitaciona postreumatska stanja ekstremiteta. a u julu 2007.187 stanovnika. Most je jedan od najznačajnijih nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine. blage neuroze. Izgrađen je u istočnjačkom stilu i predstavlja remek djelo tadašnjeg graditeljstva. a iznajmljuje se na sat. Grad Bijeljina je administrativni. Drina postaje ljeti glavno izletište kupača izviđača. lovnog. godine upisan je u UNESCO listu svjetske kulturne baštine. Grad Bijeljina je tada imao 36. blagi klimatski uslovi i tradicija ljudi ovog kraja da obrađuju zemlju i proizvode zdravu hranu. godine. i ubrzo su otkrili da rane koje su zadobijali u radu mnogo brže zarastaju nego što bi trebalo. Srbije. Detalji iz Bjeljine Details from Bjeljina Turizam BiH • listopad 2009. dijabetes.000. Prilikom vađenja kamena radnici su otkrili izvor mineralne vode. 100 Bjeljina B ijeljina je posljednjih godina postala značajna turistička destinacija u pogledu razvoja banjskog.nema. Crne Gore i Hrvatske. tranzitnog. obrazovni. godine. ribolovaca i svih ljubitelja prirode. privredni. Manastir Dobrun Manastir Dobrun. a gradio ga je tada najčuveniji turski arhitekta Kodža Mimar Sinan. Crkva Sv. Hamam u Višegradskoj banji Hamam je nastao za vrijeme gradnje čuvene ćuprije na Drini 1575. kampera. Višegradska banja Višegradska Banja nalazi se 5 km sjeverno od Višegrada.796 stanovnika. dok danas opština ima 150. vjerskog i sportskog turizma. do 1577. ribolovnog. a grad broji oko 70. Banja Dvorovi ima ljekovitu termomineralnu vodu natrijumsko-kalcijum-hidrokarbonatnog sastava.000 stanovnika. a po popisu iz 1991. To blagotvorno dejstvo su pripisali mineralnoj vodi u kojoj su se kupali. Ima oblik jednobrodne bazilike i nije freskopisana. Prostor opštine Bijeljina zahvata 734 kvadratnih kilometara. gdje se u savremeno opremljenom medicinskom bloku s uspjehom liječe svi oblici reumatskih oboljenja. Federacije BiH. Bio je nekada najpoznatiji srednjovjekovni grad u ovoj oblasti . Bijeljina je opštinski centar ravne Semberije i blagog pobrđa planine Majevice. tako da je postala prava ekološka oaza zdrave i čiste prirode. etnografskom i istorijskom dijelu. Plodna zemlja. blizina graničnih prelaza koji su povezani savremenim asfaltnim putnim mrežama sa svim dijelovima Republike Srpske. Stari grad Dobrun Nalazi se u neposrednoj blizini manastira Dobrun. vijeku. Željezničkim pravcem BijeljinaŠid grad je povezan sa željezničkim pravcem Beograd-Zagreb.

which is the natural habitat for the endemic species the Serbian spruce. Višegrad’s thermal resort Višegrad’s thermal resort is located 5 km in the north from Višegrad. Višegrad išegrad is located in the utmost east of the Republic of Srpska. It is estimated that the municipality of Višegrad has about 13. Baths Vilina Vlas in Bijeljina Bjeljina B ijeljina has been recently an important tourist destination in regards to development of 101 Tourism BiH • October 2009 . Hamam in the Višegrad’s thermal resort Hamam (Turkish bath) was made during the construction of the famous bridge over the Drina in 1575. According to the Turkish sources. The monastery Dobrun The monastery Dobrun.488 ha) and “Kamenica” (3. The Drina River is assumed to be one of the most beautiful rivers in former Yugoslavia.000. under whose authority was the medieval town Dobrun also. The bridge is one of the most important national monuments of Bosnia and Herzegovina. The hamam is still in use and is being hired for an hour. 12 km away from Višegrad in the cliff of the Rzav River. St. It was built in the oriental style and represents the master piece of the then architecture. One who searches will always find enough reasons to come to Trebinje and it will always answer back warmly and generously. The bridge was built in the period between 1571 and 1577 and it was built by those days’s most renowned architect Kodža Mimar Sinan. The bridge over the Drina The bridge in Višegrad over the Drina is an endowment of the Grand Vizier Mehmed-pasha Sokolović. it was registered at UNESCO’s list of the world cultural heritage. It is placed in the thick pine woods at the altitude of 414 m.842 ha). It was famous for its impetuousness in the past and the rafters who tamed its rapids.tional importance in the development of the hunting tourism. This used to be the most famous medieval town in this region. 16 km from the border with Serbia. The municipality of Višegrad has the surface of 448 square km. in sources known as Kruševo. known even in the 15th century. and average altitude is 324 m. Banja Vilina Vlas u Bijeljini • V Two hunting grounds are registered in the area of the municipality of Višegrad: the Hunting groun “Ponos” (38. Višegrad was mentioned for the first time in 1433 when it belonged to the powerful Serbian noble Pavlović family. They attributed that beneficial remedy to the mineral water they bathed and it was decided then for the hamam to be made. When AustriaHungary came Višegrad got the contours of a town. is located in a picturesque area on the road to Višegrad-Užice. 150 metres high in the rocks. and in July 2007. He was one of the great Ottoman army leaders of Bosnian origin and at the peak of his power he ordered that the bridge should be made over the Drina. The Drina River is the natural beauty that shoul be singled out. It has the shape of one nave basilica and without fresco writing. Osman pasha conquered this town in 1544 and it stayed under the Turkish authority until the Berlin Congress in 1878 when the entire Bosnia and Herzegovina was taken over by the Austria-Hungary. Jovan’s church In the past it was built from wood to the full. or Bosnia and Herzegovina.500 inhabitants and just the town about 8. the bridge without a peer. The old town Dobrun It is located next to the monastery Dobrun. During the stone digging the workers discovered the spring of mineral water and soon found out that the wounds they got while working healed much faster than ordinary. as well as the northern part of the municipality of Višegrad that borders with the National park Tara. For the construction of the bridge the stone was used that was brought from the mines in the area of today’s Višegrad thermal resort.

otvoreni olimpijski bazen kao i dva mala i dva dječja bazena sa različitom temperaturom jer se bazeni pune termalnom vodom temperature 75 stepeni. tenis. pisan na pergamentu za potrebe crkve u Srđevićima. nekropole sa stećcima. U reljefu ovog područja ističe se prostrano Gatačko polje i vijenci visokih planina koje ga okružuju. jezero Klinje je pravi dragulj u ovom dijelu visoke Hercegovine. ribolovnog i ostalih vidova turizma. Nalazi se u istočnom dijelu planinske Hercegovine. umjetnika i pjesnika. osobito u posljednje vrijeme. grad Ključ i druge znamenitosti i sakralne objekte. šumski kompleksi. Jezero Klinje je prava atrakcija na samo par kilometara od magistralnog pravca što vodi prema moru. Nikole u selu Srđevići.000 stanovnika. Njegova smaragdno zelena i bistra voda nerijetko privuče turiste koji tokom ljeta ovuda prolaze prema moru. Poslije mnogo lutanja sa oštećenim tekstom i isječenim zapisima dospio je u manastir na Neretvi gdje se čuva i izlaže kao značajan eksponat starog duhovnog života Gacka. a zatim hladi do željene temperature. bilježi izuzetne rezultate. Iz bogate riznice kulturno-istorijskog naslijeđa možemo pomenuti srednjovjekovnu Crkvu sv. a sagradio ga je srednjovjekovni gospodar Zahumlja Sandalj Hranić. Gacko odručje opštine Gacko obuhvata površinu od 736 km² na kome živi oko 11. Dva topa sa ovog utvrđenja prenesena su u Zemaljski muzej u Sarajevu. Posebnu pažnju Bijeljina posvećuje razvoju ruralnog. seoskog. seoskog turizma u čemu. Panorama of Gacko 102 Turizam BiH • listopad 2009. košarku. koja su determinisala tok i oblik urbanog i kulturnog razvoja sve do danas. Kompletan prostor krase predivni tereni idealni za razvoj zimskog. izgradila je crkvu pred gradom. Njegova žena Jelena. Na području Gacka postoje tragovi raznih kulturnih strujanja kao rezultat istorijskih zbivanja. izletničkog. Utvrđenje se sastoji od donjeg i gornjeg grada i u osnovi ima pravugaoni oblik. bistre planinske rijeke i Panorama Gacka • P druge atraktivnosti koje rijetko gdje možemo sresti u tolikom broju na jednom mjestu. odbojku. . Lučna brana je kulturno-istorijski spomenik i pod zaštitom je države. Nekada omiljeno mjesto za odmor mnogih glumaca. U manastiru Žitomisliću se čuva Minej iz 14. planinskog. pa se iznad najstarije brane na Balkanu zadrže i po nekoliko dana. kamenim jezikom zbore o čovjeku i životu. Grad Ključ se nalazi nedaleko Gacka. ćerka kneza Lazara i udovica Balšića. njegovog najvažnijeg grada u kome je izdao najviše povelja. lovnog.Rekreativcima i sportskim ekipama su na dohvat ruke tereni za rukomet. Kulturno-istorijske vrijednosti gatačke opštine svjedoče o dugoj i burnoj prošlosti ovog kraja.vijeka. Stećci – stotine i hiljade nijemih kamenih kazivača rasutih po ravnici i brdima oko gatačkog polja. Ključ je išao u red najvažnijih gradova Hercegovine. što su bezimeni kamenodjelci znakovima i riječima uklesali i koljensko kazivanje dolazećim ostavili.

the Federation of BiH. scouts. Recreationists and sports teams have at their hand the courts for handball. In the monastery in Žitomislić a Minej from the 14th century is kept. The fortification consists of the lower and upper town and it has rectangular base. Montenegro and Croatia. Serbia. Cultural-historical values of the municipality of Gacko witness about the long and tumultuous past of this region.000 inhabitants live. fishing and all other aspects of tourism. Ključ was his most important town where he issued the biggest number of charters. His wife Jelena. The characteristics of this region are fertile ground. Stećaks – hundreds and thousands of these speechless stone tellers scattered about the lowlands and hills around the Gacko field speak in the stone language about the man 103 Tourism BiH • October 2009 . ethnographical and historical part. rural. The town Ključ is placed not far off from Gacko and it was built by medieval ruler of Zahumlje Sandalj Hranić. fishermen and all the nature lovers. After a lot of wandering.000 inhabitants and the town itself about 70. Nicolas in the village of Srdevići. chronic gynaecological diseases. The area of the municipality of Bijeljina holds the surface of 734 square kilometres. mild neurosis. tennis. the stećak necropolises. and chronic gastritis and rehabilitation post-rheumatic conditions of extremities.thermal resort. a daughter of prince Lazar and the widow of Balšić built the church in front of the town. forest grounds. and big number of books and historical records. hunting. it got to the monastery on the Neretva where it has been kept and exhibited as an important exhibit of old spiritual life of Gacko. hunting. the Olympic size swimming pool. Ključ was in the line of the most important towns in Herzegovina. The spacious Gacko field and the mountain chain that surrounds it stand out in the relief of this area. with the damaged text and cut up records. mountain.187 inhabitants then. while today the municipality has 150. Bijeljina is the municipality centre of the low Semberija and slight hilly land of the Majevica Mountain. educational. fishing. the town Ključ and other sights and sacral buildings. written on a parchment for the need of the church in Srdevići. About five thousands of tourists every year visit the museum of Semberija. which has numerous exhibits in archaeological. mild climate and the tradition of land cultivation and producing the healthy food. The entire region is ornamented by beautiful grounds ideal for the development of winter. village tourism and lately has great results from it. Bijeljina gives special attention to the development of the rural. religious and sports tourism. health and cultural centre of Semberija. and according to the census from 1991 it counted 96. economic. The town of Bijeljina is the administrative. two small and two children pools with different temperature because the pools are filled with thermal water with the temperature of 75 degrees and then cooled as desired. excursion.796 inhabitants. diabetes. and it has become a true ecological oasis of healthy and clean nature. In the Gacko region there are traces of various cultural circulations which are result of historical happenings that determined the course and form of urban and cultural development until today. where in modern equipped medicinal block are successfully healed all kinds of rheumatic diseases. campers. volleyball. transit. It is located in the eastern part of the mountainous Herzegovina. The town had 36. basketball. With the railroad direction Bijeljina-Šid the town is connected with the railroad direction BelgradeZagreb.000. clear mountain rivers and other attractiveness that can rarely be found in one place in such a big number. Gacko T he area of the municipality extends to the surface of 736 square km where about 11. During the summer Drina becomes the main resort for the bathSredište Gacka • Centre of Gacko ers. closeness to the borders that are connected with the modern asphalt roads with all parts of the Republic of Srpska. From the rich treasury of cultural-historical heritage we can mention the medieval church of St. Two cannons from this fortification had been transferred to the National Museum in Sarajevo. Thermal resort Dvorovi has got the thermo-mineral water with sodium-calcium-hydro carbonate structure.

56 nekropola sa oko 800 stećaka ( tri su sa natpisima a 44 imaju reljefne ukrase). Preko tri mosta na rijeci Drini odvija se drumski i željeznički saobraćaj sa svim dijelovima Republike Srbije. Grad leži na istočnim obroncima Majevice na nadmorskoj visini od 146 metara. dobre restorane. koja na brdu iznad Zvornika dominira svojim zidinama i kulama. posjeduje bogato kulturno-istorijsko naslijeđe. za navodnjavanje Gatačkog polja. Građena je od gatačkog kamena i pepela lave sa Vezuva kao vezivnog materijala. Karađorđevića. Sve to jasno kazuje zbog čega je Gacko vjekovima bilo ljetovalište srednjovjekovnih bosanskih kraljeva i rafiniranih plemića stare Dubrovačke Republike. otvoreni i ljubazni. Pretpostavlja se da su je sagradili bosanski feudalci i Mađari. rafting. Srednjovjekovna tvrđava-Đurđev grad Stara. Zbog veoma povoljnog prirodnog i geografskog položaja ovaj kraj 10 Rafting on the Drina Turizam BiH • listopad 2009. Zvornik je naseljen još oko prije tri hiljade godina. a nadograđivali i uređivali Austrijanci. Rijeka Drina i Zvorničko jezero sa raznovrsnim ribljim fondom pružaju izuzetne uslove za sve vrste ribolova. Mađari i Austrijanci. plovidbu i uživanje. a njena teritorija prostire se na 387 kvadratnih kilometara. Rafting na Drini • Brza. a stari most Kralja Petra I. a prije svega Zvorničani su dobri domaćini.Projektovao ju je francuski inženjer Krantz. za Beograd. . Grad čine tri međusobno povezana dijela: Donji. Z vornik se nalazi na raskrsnici važnih puteva. Srednji i Gornji grad. kojoj se pripisuje podizanje starog zvorničkog grada. rijeku Drinu i Zvorničko jezero. Kraj je bogat riječnim tokovima i na njemu se nalaze izvorišta Mušnice. Oko Zvornika kao važne strateške tačke otimali su se srpski despoti. Turci. Tuzlu. Banja Luku. Opština Zvornik se nalazi u sjeveroistočnoj Bosni. Iz tog perioda potiče i legenda o prokletoj Jerini. kampovati. ali dobro očuvana srednjovjekovna tvrđava. od kojih je najperspektivniji seoski turizam. Bijeljinu. zdravu hranu. iznajmiti kajak. Rimski tragovi pokazuju da je kraj oko Zvornika bio gusto naseljen i da je rimskim utvrdama bio dobro zaštićen. U tom periodu sastojao se iz dva dijela: Tvrđave i Donje Varoši. hladna i bistra rijeka Drina pogodna je za splavarenje. kao i veliki broj pećina i jama. odnosno Trebišnjice. prirodne ljepote. a gradila je za svoje potrebe Austro-Ugarska od 1891. Sarajevo. godine pominje pod imenom Zvonik. godine pominje se kao mjesto odakle se srebro transportovalo za Dubrovnik. proglašena je spomenikom kulture Bosne i Hercegovine. ženi Đurđevoj. zasada je u upotrebi samo za pješake. kanu ili narodni čamac te tako na najbolji mogući način razgledati bogatu prirodu i okruženje. tzv. Drinskom pravcu. nezaobilazan da krenete bilo kuda. do 1896. Iz rimskog perioda na 234 lokaliteta nalaze se 1404 objekta. dok se na jezeru možete kupati. Ovaj kraj raspolaže brojnim prirodnim i antropogenim vrijednostima koje pružaju mogućnost za razvoj različitih oblika turizma. koji se od 1519. Brojni rimski tragovi nađeni su i u okolini Zvornika. poznati po svom gostoprimstvu. Od 1428. kao i izvorište Sutjeske i Neretve. tradicionalne kulturne manifestacije. na lijevoj obali rijeke Drine.

In that period it consisted of two parts: the Fortress and the Lower Town. traditional cultural festivals. Its emerald-green and clear water often attracts tourists who pass by this place during the summer going to the sea so they stay for couple of days above the oldest dam in the Balkans. to Belgrade. Sarajevo. but well preserved medieval fortress that dominates the town with its walls and towers on the hill above Zvornik was declared a cultural monument of Bosnia and Herzegovina. Rapid. the Drina River and Zvornik Lake. known for their hospitality. Since 1428 it had been mentioned as a place from which the silver was transported to Dubrovnik. 56 necropolises with about 800 stećaks (three with inscriptions and 44 have the relief ornaments). frank and kind. It has got rich culturalhistorical heritage. From that period originates the legend about doomed Jerina. navigation and enjoyment. good restaurants. Because of very favourable natural and geographical position this region was inhabited even 3000 Tourism BiH • October 2009 . rent a kayak. natural beauties. where the most perspective is the rural tourism. the Klinje Lake is a real jewel in this part of the highlands Herzegovina. All this clearly show why Gacko has been for the centuries the summer resort for medieval Bosnian kings and sophisticated noblemen from the old Dubrovnik republic. years ago. for the irrigation of the Gacko field. Numerous Roman traces have been found in Zvornik’s surrounding. It is presumed that it was built by Bosnian feudalists and Hungarians. cold and clear Drina river is suitable for log floating. which was first mentioned in 1519 under the name Zvonik. and above all people from Zvornik are great hosts. Middle and the Upper town. Favourite resting place of many actors. The town is situated on the eastern slopes of Majevica Mountain at the altitude of 146 metres on the left bank of the Drina. Road and railway traffic towards all parts of the Republic of Serbia goes over three bridges over the Drina. This region is rich in river flows. The municipality of Zvornik is situated in the north-eastern Bosnia. Medieval fortress Đurđev town Old. and its territory extends to the area of 387 square kilometres. camp. that is Trebišnjica and springs of the Sutjeska and the Neretva and large number of caves and pits. artists and poets in the old days. and the old King Petar I Karađorđević Bridge is in use only for pedestrians. tell the stories that nameless stone-carvers chiselled in with signs and words. The Klinje Lake is a real attraction just few kilometres away from the main road that leads to the coast. left the ancient stories to ones who will come.and life. There are 1404 objects at 234 localities from the Roman period. It was designed by French engineer Krantz and Austria-Hungary built it from 1891 till 1896 for its needs. The Drina River and Zvornik Lake with heterogeneous fish stocks offer excellent conditions for all kinds of fishing. here are the springs of the Mušnica. so called Drina direction. Arch dam is a cultural-historical monument and it is under the protection of the State. and expanded and renovated by Austrians. Đurđe’s wife to whom is the building of old Zvornik town ascribed. Serbian despots. Roman traces show that the area around Zvornik was densely populated and well protected inside Roman fortifications. It was built from the stone from Gacko and the ashes of the lava from Vesuvius as the connective material. Banja Luka. 10 Zvornik Z vornik is located at an important crossroads. Hungarians and Austrians scrambled Zvornik as an important strategic point. The town is made up of three interconnected parts: the Lower. while on the lake you can swim. healthy food. canoe or the boat and like that in the best way see the rich nature and surroundings. which you cannot go around no matter where you go. The region has at its disposal numerous natural and antropogenuous values that offer the possibility for development of various kinds of tourism. rafting. Turks. Tuzla.

društvenih i drugih resursa ali i zahvaljujući izuzetnom geoprometnom položaju. te odakle ćete ponijeti lijepe uspomene zbog kojih ćete se zasigurno ponovo vraćati. koji Srednju Bosnu povezuje sa značajnim putnim pravcima. dok razvoj sportsko-rekreativnog turizma uvjetuje planina Vlašić. privrednih. biser aktivnog odmora S rednjobosanski kanton. . gdje se možete odmoriti. Turistička mapa Srednjobosanskog kantona Tourist map of Central Bosnian Canton 10 Turizam BiH • listopad 2009.Srenjobosanski kanton Razvoj tranzitnog turizma Srednjobosanskog kantona uvjetovan je geografskim položajem. na osnovu mnogobrojnih prirodnih. kušati srednjobosanske specijalitete. rekreirati. svakako predstavlja jedinstvenu • i cjelovitu turističku destinaciju sa nizom mikro-lokaliteta i turističkih atrakcija koje vrijedi posjetiti.

Central Bosnia Canton The development of transit tourism of Central Bosnia Canton is determined by the geographical position. where you can rest. Central Bosnian Canton surely represents a unique and complete tourist the pearl of active rest B destination with the line of micro-localities and tourist attractions worthy of visiting. economic. social and other resources. ased on numerous natural. Jajce Nihad Korić Tourism BiH • October 2009 10 . while the development of the sports and recreational tourism is determined by the Vlašić Mountain. but also the exceptional geo-traffic position that connects Central Bosnia with important roads. take recreation. taste Central Bosnian specialties and the place from which you’ll take nice memories and because of it you’ll come back again for sure.

koju je moguće posjetiti tokom cijele godine. Lašve i Lepenice. Privredni resursi koji se nalaze na ovom području su veoma različiti i značajni kako za Srednjobosanski kanton tako i za cijelu Bosnu i Hercegovinu (lignit. Najznačajnije komunikacije protežu se dolinama rijeka Lašve i Vrbasa. Prokoško. te se na području Kantona nalazi sedam jezera: Plivsko. Srednjobosanski kanton je bogat vodama. oduvijek se ponosila velikanima na polju kulture. te se svakako na licu mjesta uvjeriti zašto Srednja Bosna nosi epitet „Turističkog bisera aktivnog odmora“. olova i cinka. nauke.1% površine Federacije BiH.000 stanovnika. kulture i prirodne baštine. bakra. Zanasovići. žive. Pasje. Uz vegetaciju srednjoevropskog karaktera na ovom području se mogu pronaći i neke tipične vrste južne flore. gdje se i nalaze važna urbana naselja. a obuhvata slivove rijeka Vrbasa. drvne i kožne industrije. tradicije. zemni plin. mrki ugalj.000 hektara. Srednjobosanski kanton predstavlja sasvim ugodno područje i atraktivnu turističku destinacija. te iz Bugojna za pravac Livno -Split). Srednjobosanski kanton zauzimajući 12. Kao najvažnija grana poljoprivrede dominira stočarstvo. gdje živi i djeluje oko 270. U oblasti poljoprivrede preovladavaju žitarice. rude aluminija-boksit. Sa ukupnom površinom koja iznosi 3 199 km² i planinsko-kontinentalnom klimom. Osim toga. termalne i mineralne vode). Ovo veoma važno raskršće bosanskohercegovačkih pa i evropskih puteva na različite načine privlači mnogobrojne turiste. kulturno i historijski. rude željeza-magnetit. Srednjobosanski kanton raspolaže i sa više značajnih industrijskih kapaciteta u oblasti metaloprerađivačke. a pri tom iskoristiti svoj boravak za razgledanje i upoznavanje bogate prošlosti. ovce. Centralni geografski položaj Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna povezuje tranzitne pravce sjeverozapad-jugoistok (Bihać-Travnik-Sarajevo-Goražde) i sjeveroistok-jugozapad (Tuzla– Zenica–Travnik–Bugojno–Mostar–Ploče. Na području Srednjobosanskog Stari grad Travnik Old Town Travnik 10 Turizam BiH • listopad 2009. čemu su svjedoci i brojne utvrde i druga zdanja na obroncima planina i obalama rijeka. rude kvarcita. a najviše se uzgajaju goveda. a po zoogeografskom karakteru Srednja Bosna pripada srednjoevropskom alpskom pojasu uz postojanje endemskih vrsta. . Na osnovu darežljivosti prirode i kulturno-historijskog blaga u Srednjobosanskom kantonu tokom vremena razvili su se razni oblici turizma.S rednjobosanski kanton . koze i konji. ponosan je na svojih 12 općina od kojih svaka posjeduje niz oblika selektivne turističke ponude sa specifičnim destinacijama. na prostoru od 325. Ždrimačka. uvezana svojim općinama privredno. te građevinski materijali. povrće i krmno bilje. dajući upečatljiv štih ovom području. Radovan. Srednja Bosna. umjetnosti i sporta.Geografsko je jezgro Bosne i Hercegovine. koji svjedoče o prošlim vremenima. (Veliko Ždrimačko. odnosno Neum. Hodžića). hematiti i limoniti. kroz svoje po• hode imali su potrebu da se zadrže u Srednjoj Bosni. brojni vladari domaćeg i stranog plemstva. rude gipsa.

quartzite. but also to the ingenuity and hospitality of the people in the area of Central Bosnian Canton the mountain tourism is present through the whole year. coal. and cattle. Central Bosnian Canton has also a number of important industrial capacities in the field of metal-working. wood and leather industry. Ždrimačka (Big Ždrimačko. Central Bosnia Canton is very pleasant region and attractive tourist destination for visiting during the whole year. and from Neum to the route Livno-Split).1 % of the area of the Federation of BiH extended across 325. 1984. iron-magnetite. Central geographical position of the Central Bosnia Canton connects the transit routes northwest – southeast (BihaćTravnik-SarajevoGoražde) and northeast – southwest (Tuzla-Zenica-Travnik-Bugojno-Mostar-Ploče. Prokoško. This beauty of Travnik has gained much recognition. hematite and loess. goats and horses are bred the most. Beside the vegetation of middle European characteristics one can find some typically southern species of flora. Vlašić was known for international competition “Vlašić Europe Cup” where competitors from 10 European countries.000 people live and work. Prestigious award “The Silver Snowflake” that Vlašić got as the best ski centre in the former state speaks about the benefits and beauty 109 Tourism BiH • October 2009 .000 hectares. And in the field of agriculture the corn. Mountain tourism is especially recognized after XIV Winter Olympics in Sarajevo. and there are seven lakes at the area of the Mrki medvjed • Bear Canton: Plivsko. mercury. which is witnessed by numerous forts and other buildings at the tops of the mountains and on the river banks. so since 1977 till 1990. Central Bosnia. culture and history. connected with its municipalities in economy. where about 270. tradition. ores of gypsum. lead and zinc. and according to the zoo-geographical characteristics CenTaking up 12.pearl of the active rest”. Central Bosnia Canton is rich with water. aluminiumbauxite. As the most important agricultural branch dominates the cattle-breeding. natural gas. The most important roads go through the valleys of the Lašva and Vrbas Rivers where the important urban places are also placed. With the total surface of 3. and it embraces the confluences of the rivers Vrbas. culture and natural heritage and find out at the spot why Central Bosnia holds the epithet of the “Tourist tral Bosnia belongs to the middle European Alpine strip with some endemic species. This. very important Bosnia and Herzegovina and European crossroads attracts numerous tourists in many ways. many rulers of the foreign and local nobility had the need to stay for a while in Central Bosnia during their campaigns. Based upon the generosity of the nature and culturalhistorical treasure in the Central Bosnian Canton different kinds of tourism developed during the time. thermal and mineral waters). The visitors can use their stay here for seeing the sights and learning about the rich history. Hodžića). vegetable and forage crops prevail. science. Zanasovići. because the visitors are offered various favourable conditions during the summer and the winter season. Lašva and Pecanje na brzacima • Fishing on rapids Lepenica. sheep.199 square km and mountainous – continental climate. Central Bosnian Canton is proud of its 12 municipalities out of which each has the number of the types of the selective tourist offer with particular destinations. Pasje. Radovan. Japan and USA participated on 90 meter ski-jump. thus giving it a distinct atmosphere. copper. has always been proud of its great men in the field of culture. Neum. Economic resources in this area are very different and important for Central Bosnia and the entire Bosnia and Herzegovina also (lignite. when our ski-centre “Vlašić” at Bobanovac on the mountain Vlašić was spare sports acclimatization centre. and construction materials. Besides. arts and sports. Thanks to the natural potentials and cultural-historical characteristics.

sportske igre (fudbal.. te je tako od 1977. ali i za mnoge sadržaje poput noćnog skijanja. Na našem području oblike rekreacijskog planinarstva moguće je upražnjavati u svakoj bližoj okolini.kantona zahvaljujući prirodnim potencijalima i kulturno-historijskim značajkama. Ljetni sportovi na uređenim i prirodnim terenima. 1984. planinski turizam zastupljen je svih 365 dana u godini. Posebno je lijepo na našim srednjobosanskim planinama kada nastupe zimski mjeseci. snow safarija. kada je i naš ski-centar „Vlašić“ na Babanovcu na planini Vlašić imao status Rezervnog sportskog aklimatizacijskog centra. sankanja. godine do 1990. Semešnica. hotela. ali i snalažljivošću i gostoljubivošću domaćina. a gdje postoji i više manjih skijališta sa pratećim objektima kao što su Vran kamen (Brusnica). Planinarenje. noćnih provoda. Ranče i druge planine također predstavljaju značajne destinacije iz ove oblasti turizma. kojim se Vlašić Poslovno središte Viteza • okrunio. Bitovnja. Zimskih olimpijskih igara u Sarajevu.. košarka) i objekti slične namjene predstavljaju redovan ekvipment planinskih centara ove namjene. izleti. Inač. koturaljki. jer se posjetiteljima nude razne pogodnosti tokom i ljetne i zimske sezone. onoga što naše planine nude. godine. Na području srednjobosanskih planina postoje mogućnosti za bavljenje raznim oblicima sporta i rekreacije. boardinga. učestvovali takmičari iz 10 evropskih zemalja. među koje se ubrajaju i paraglajding. Kruščica. pored Vlašića ponosan je i na planinski masiv Vranice. Rostovo i dr. pohodi na Rostovo i Vlašić uz prelijepu rijeku Ugar. Ljubiteljima planinarenja i prirodnih ljepota srednjobosanske planine Bussines centre of Vitez 110 Turizam BiH • listopad 2009. vožnju bicikla. igrališta za tenis. Zabrđe.motela i pansiona. . Planinski turizam na našem području je prepoznat. turno skijanja i mnogih drugih sportskih i rekareativnih aktivnosti. šetnje najljepšim predjelima Vranice. Koprivnica. koji zadovoljavaju evropske standarde hotelijerstva.. O pogodnostima i ljepotama ove planine govori i prestižno priznanje „Srebrena pahuljica“. Ova travnička ljepotica je više puta dobijala priznanja. te odlazak na Kraljicu i na vrh Paljenik (1963 m/n) samo su mali dio u širokoj lepezi. u kojem leži Prokoško jezero koje posjetitelje očarava svojom ljepotom. Busovačke staje. godine. Japana i SADa. kao najbolji ski centar u bivšoj državi. Vlašić bio poznat i po internacionalnom takmičenju „Pokal Vlašić Evropa Kup“. te se stvore uslovi za alpsko i nordijsko skijanje. odbojka. brdski biciklizam. Pridolci. Srednjobosanski kanton. staze za šetnju. zmajarenje. odlazak na njen najviši vrh Nadkrstac (2110m/n). posebno nakon XIV. u kojem su na 90-metarskoj skakaonici. Pomenute planine predstavljaju jedinstvenu i savremenu cjelinu sa velikim brojem vikendica.

boar…). but also because of natural potentials. Fojnica. fox.of this mountain. In our area it is possible to practice all types of recreational mountaineering in all of the sur- roundings. Lepenica. to peak Paljenik (1963 m) are just a small part in the range of the things our mountains have to offer. rich flora and fauna make Central Bosnian Canton a well known and appreciated destination for fishing and developing the fishing tourism. Spiritual culture of Central Bosnia is first of all reflected in the biggest European Moslem meetingplace “Ajvatovica” near Donji Vakuf as well as in the celebration of catholic holiday of St. Ugra. in this area. suitable climate conditions. Kruščica. boarding. chamois. snow safari. hotels. Busovača mountains. Ranče and other mountains also represent important destinations in this field of tourism. long before the idea of tourism had defined completely. lynx. one of the oldest forms of travelling – pilgrimage. John in Podmilačje near Jajce. and in that way fulfilled their need for spirituality and practicing religion.e. Inač. Colourful mosque and Jesuitical secondary school in Travnik Moslem monastery in Vukelići and Oglavak near Fojnica and numerous mosques. It is especially nice on our Central Bosnian mountains during the winter months. Rostovo etc. grayling. night fun. there were people who made pilgrimages. basketball) and buildings for similar purposes represent regular equipment of the mountain centres. roller-skating tracks. walking to Rostovo and Vlašić by the beautiful river Ugar. huchen. jaunt. and in that way satisfy their spiritual needs. Numerous clean rivers and lakes. Forests in the area of central Bosnian Canton belong to the hunting-productive areas. there are huge preconditions for development of rich and high quality hunting tourism in our area. volley-ball. Kozica. Central Bosnia represent an attractive area of tour111 Tourism BiH • October 2009 . roe-buck. Diversity of the natural vegetation of forests and other available natural resources provide ideal conditions for breeding. Mentioned mountains represent a unique and modern unit with numerous weekend cottages. when pilgrims from various regions come and gather. is also developing here. Semešnica. walking over the most beautiful parts of Vranica. walking. and are also attractive during the whole year. Vranica. Pridolci. Vrbas. cycling. tennis courts. Numerous drawings and images of hunters and haunt on stećaks (standing tombstones) and names given to some places by huntinggrounds witness about the ancient presence of hunting in the area of Central Bosnian Canton so hunting tourism represent important tourist offer in this area. Jasenica. Today. growth and develop of game in the area of our Canton. going to its highest peak Nadkrstac (2110 m). hang-gliding. Koprivnica. tour skiing and lots of other sports and recreational activities. Besides Vlašić. Besides the trend of modern tourism. Bitovnja. and there are also a number of smaller ski slopes with supporting buildings like: Vran kamen (Brusnica). because they have offer suitable for every season of the year. which enchants the visitors with its beauty. but also for lot of other purposes like night skiing. Lašva. In the area of Central Bosnian mountains there are possibilities for practicing different kinds of sports and recreation like paragliding. Semešnica. Zabrđe. Since the ancient times and the motives for travelling. Thanks to the long-lasting tradition of hunting and existence of many hunting clubs that work in Central Bosnian Canton. Pavlovica. when the conditions for Alpine and Nordic skiing are made. Summer sports on arranged and natural grounds. mountain cycling…Central Bosnian mountains make a true pleasure for body and soul to the lovers of mountaineering and natural beauties. i. churches. mausoleums. etc. The anglers are proud of catch of brown trout. cemeteries and other forms of religious inheritance are just part of what is situated the area of Central Bosnian Canton. visited interesting places that they inherited from their predecessors or other cultures and civilisations. Bila. With its rivers. Gole mountains. Mountain wide spaces of Vlašić. Central Bosnian Canton is also proud of mountain massif Vranica where is the Prokoško Lake situated. there are many centres and destinations of religious and traditional tourism that represent rich religious and traditional inheritance based on which religious tourism developed in these centres so we can say that Central Bosnian Canton has a rich treasury of religious and traditional tourism. wolf. Pliva. Mountaineering. Raduša and others are habitats of big and other game (bear. sledging. motels that comply with the European standards of hotel industry. then going to Kranjica. sport games (football. Busovačke staje.

Kiseljaku i drugim gradovima u našem Kantonu svakodnevno pohode turisti iz cijele Bosne i Hercegovine. a atraktivne su tokom cijele godine. o čemu svjedoče narodna predanja. turbeta. Šarena džamija i Isusovačka gimnazija u Travniku. te mnogobrojne džamije. Ugrom. Kozicom. divokoza. nalaze se na području općina Fojnice („Reumal“. koji su preuzeli vodeće mjesto u ovoj oblasti turizma u Bosni i Hercegovini.. Srednjobosanski kanton svrstavaju u poznatu i cijenjnu destinaciju za upražnjavanje i razvoj ribolovnog turizma.. koja su naslijedili od prethodnika ili drugih kultura i civilizacija. te na taj način ispunjavali svoju potrebu za duhovnošću i prakticiranjem vjere. pogodni klimatski uslovi. Atik džamija u Fojnici. Zahvaljujući dugotrajnoj tradiciji lova i postojanja mnogih lovačkih društava. bogata flora i fauna. odnosno posjećivali zanimljiva mjesta. Poznati zdravstveni centri moderni i specijalizirani za banjsko-lječilišni turizam u Kantonu. Franjevački samostani u Kreševu. Zbog postojanja veoma korisnih svojstava termomineralnih i mineralnih voda. Izgrađeni po uzoru na evropske modele. Banje na našem području u blizini termalnih i mineralnih voda prepoznate po ljekovitim svojstvima prerasle su u prave turističke centre. na osnovu koje se u tim središtima razvio vjerski turizam. mladice. srndać.. Vranice. rast i razvoj divljači na prostoru našeg kantona. Busovačke planine. Plivom. vepar. Planinska prostranstva Vlašića. Trgovačke centre u Vitezu. jer posjetiteljima nude ponudu primjerenu svakom godišnjem dobu sa različitim sadržajima. . Bilom.ribolovne ponude. Semešnice. Turizam BiH • listopad 2009. kod Jajca.. trenutno je u samim začecima. Raduše i drugih staništa su visoke i druge divljači (medvjed. te dati nazivi predjelima po određenim lovištima svjedoče o davnom postojanju lova na području Srednjobosanskog kantona. ris. postojali su ljudi koji su hodočastili.) Mnogobrojne čiste rijeke i jezera. Zastupljene šume na području Srednjobosanskog kantona spadaju u lovnoproduktivne površine. kao i po obilježavanju katoličkog praznika Sv. Lepenicom. groblja i drugi oblici vjerskog naslijeđa samo su dio onoga što se nalazi na području Srednjobosanskog kantona. Prirodni resursi. Fojnici i Gučoj Gori. Lašvom. Tekije u Vukelićima i Oglavku kod Fojnice. zastupljenih na području Srednjobosanskog kantona posebno je razvijena specifična vrsta turizma banjsko-lječilišni odnosno zdravstveni turizam. Ruralni turizam na našem području predstavlja veliki neiskorišteni potencijal. lipljena. Fojnicom. Ive u Podmilačju. postoje ogromni preduslovi za razvoj kvalitetnog i bogatog lovnog turizma na našem području. Od najstarijih vremena i motiva za putovanja. Danas postoji mnogo centara i destinacija vjerskog i tradicionalnog turizma koji predstavljaju bogatu vjersku i tradicionalnu ostavštinu. Na ovom području ribolovci se ponose ulovom potočne pastrmke.. Pavlovice. izvori termalnih i mineralnih voda i ljekovitog blata još od dav- nina su se koristili za razvoj lječilišta i zdravstvenog turizma. svjetski moderni centri. ali predstavlja budućnost razvoja turizma. te lovni turizam svakako predstavlja značajnu turističku ponudu ovog kraja. Pored trenda modernog turizma ovdje se njeguje i razvija jedan od najstarijih oblika putovanjahodočašćenje. lisica. Gole planine. kada hodočasnici dolaze iz raznih krajeva i tu se okupljaju. ali i zbog zastupljenih prirodnih potencijala. Srednja Bosna sa svojim rijekama. pa stoga možemo reći da Srednjobosanski kanton baštini bogatu riznicu vjerskog i tradicionalnog turizma. Prokoško i Plivska jezera bogata su jezerskom pastrmkom i šaranom. ali i šire. te na taj način zadovoljavaju svoje duhovne potrebe. Shoping turizam na području Srednjobosnaskog kantona je izuzetno prepoznat. predstavlja atraktivno područje turističko. U Srednjobosanskom kantonu postoji više prepoznatih ljekovitih vrela i izvora. Duhovna kultura Srednje Bosne najprije se ogleda u najvećem evropskom muslimanskom dovištu „Ajvatovica“ kod Donjeg Vakufa.pričinjavaju istinski užitak za dušu i tijelo. Raznovrsnost 112 prirodnog rastinja šuma i drugi dostupni prirodni resursi pružaju idealne uslove za uzgoj. vuk. mnogo prije nego što se potpuno profilirao pojam turizam. Mnogobrojni crteži i prikazi lovaca i lova na stećcima. Vrbasom. crkve. robne kuće. koja djeluju na prostoru Srednjobosanskog kantona. butici i prodavaonice sa velikim izborom robe i povoljnih cijena redovno mame mnogobrojne posjetitelje. Jasenicom. „Aquareumal“) i Kiseljaka.

Shopping tourism is highly recognized in the area of Central Bosnian Canton. supermarkets.e. Prokoško Lake and Pliva Lakes are rich with lake trout and carp. i. Because of the presence of very useful features of thermo-mineral and mineral waters represented in the area of Central Bosnian Canton. Kiseljak and other towns in our County. Rural tourism in our area represents great unexploited potential and is in the very beginning at the moment. modern and specialized for spa-sanatorium tourism in our Canton. world modern centres. and also many important persons. This area is the place from which many important events and documents originate. about hundreds of • Pliva falls in Jajce Slapovi Plive u Jajcu Tourism BiH • October 2009 113 . but it represents the future of the development of the tourism. a specific type of tourism had devel- oped – watering-place health resort. Natural resources. that have taken the lead role in this field of tourism in Bosnia and Herzegovina are placed in the municipality of Fojnica (“Reumal”. are visited by tourists from entire Bosnia and Herzegovina and broader every day. The data about the existence of over 1000 stećaks from medieval Bosnia with the necropolises with 100 stećaks. Famous health centres. Shopping malls in Vitez. boutiques and shops with great variety of goods and favorable prices attract numerous visitors. health tourism. Cultural-historical heritage of Central Bosnian Canton Central Bosnia is proud of its cultural-historical heritage. There is a number of recognized curative springs and wells in Central Bosnian Canton witnessed by popular tradition. Spas near thermal and mineral waters in our area. recognized by curative features have developed into a real tourist centres.ist-fishing offer. Built on the European model. “Aquareumal”) and Kiseljak. springs of thermal and mineral waters and curative muds ever since the ancient times have been used for development of the sanatoriums and health tourism.

grad iznad Putiša iz XIII. Svaki grad u Srednjobosanskom kantonu sam priča svoju priču iz davnina. misteriozne katakombe. među kojima se posebno ističu hram boga Mitre. utvrda Hum. U fojničkom kulturno-historijskom naslijeđu značajno mjesto zauzi- Turizam BiH • listopad 2009. što svjedoče grobovi starih Ilira u dolini rijeke Kozice. stoljeća.-XV. gdje postoje ostaci soba u stijenama i katoličko groblje. Medvjed kula.e. koje potiče iz 18. Jajce i dr. na kojoj su nastali mnogi važni događaji i dokumenti. Stećak Radojici Biliću iz 14. Neolitsko doba. pa je tako grad Travnik kroz historiju poznat kao sjedište bosanskih vezira. a potiče iz XVI. Najznačajniji kulturno-historijski objekti kojim se ponosi busovački kraj su: grad Medvjedgrad iz XII. odnosno „muzej pod vedrim nebom“ njeguje više od 22 nacionalna spomenika. Kastela na planini Zahor. ŠejhSulejmanovo turbe. ali su također iznjedrene i mnoge znamenite ličnosti. stotine arheoloških 11 iskopina i nalaza skupljenih u muzejima (Travnik. te srebrni novac Ilira (Apolonie) pronađen na području Kaonika. Ovo područje predstavlja pozornicu. Grad Donji Vakuf nalazište je turbeta Mejtaš Mehmed-paše Miralema. ali i stvaralačkoj radinosti ljudi ovoga kraja.n. Tvrđava (kastel.st. nekropole stećaka u Starom Selu. koji je najstariji spomenik u Jajcu i potiče iz 4. citadela). stoljeća. Drvena džamija. Sulejmanbegova džamija u centru naselja. koje uz sebe vežu brojne legende. ranohrišćanske bazilike Oborci. pronađen u naselju Pod. stoljeća. Bogat je kulturnohistorijskim spomenicima i jedan je od najbolje očuvanih srednjovjekovnih gradova. stoljeća i Terhušin mlin.). koju je podigao graditelj Jajca. e. Samo podaci o postojanju preko 1000 stećaka iz srednjovjekovne Bosne sa nekropolama od po 100 stećaka. te kao rodno mjesto nobelovca Ive Andrića. kod Bugojna). srednjovjekovna tvrđava. . sa posebnom ornametikom i estetskom vrijednošću (nalaz star oko 1000 g. n. turbe Abdul-Mumina Šljivića. Na području samog grada pronađeno je dosta ostataka iz rimskog perioda. te predstavljaju hram i podzemnu grobnicu posljednjeg bosanskog kralja..Hotel Vlašić • Hotel Vlašić • Bosnian ćevap Bosanski ćevapi Kulturno-historijska baština SBK/KSB Srednja Bosna je ponosna na svoju kulturno-povijesnu baštinu. obilježilo je naseljavanje ovog kraja. te brončani mač iz Velikog Mošunja. p. stoljeća p. Na području Jajca pronađene su mnoge značajne kulturno-historijske znamenitosti. a nalaze se pod zemljom. stoljeća. Na ovom tlu pronađen je najstariji pisani spomenik na bh tlu (umbro-etrurski natpis na posudi iz VI.) te franjevačkim samostanima u Fojnici i Kreševu i mnogim drugim kulturnohistorijskim tragovima upućuju na zaključak da se radi ne samo o vrijednim dokumentima i predmetima već i o bogatoj prošlosti. od posuđa i nadgrobnih ploča do carskog novca. Kraljevski grad Jajce.

In the area of Gornji Vakuf there were numerous medieval stećaks found. C. In the area of the town itself lot of Roman remains was found: from pottery to Samostan u Fojnica • tombstones and imperial money. The town of Donji Vkuf is a finding site of domed burial site of Mejtaš Mehmed-pasha Miralem from 18 ct. domed burial site of AbdulMumin Šljivić. kept. C.) were found in this area. The most important cultural-historical buildings that Busovača area is proud of are: Medvjedgrad from XII ct. Medvjed (Bear) tower. the oldest monument in Jajce and comes from 4 ct. and Ahdnama. placed under the ground. Wooden mosque. citadela). mysterious catacombs. B. near Bugojno). where are the remains of rooms in the stone and a Catholic graveyard left. which have many legends connected with them.. fortHum.archaeological excavations and finds collected in the museums (Travnik. It is rich in cultural-historical monuments and is one of the most preserved medieval towns. a town above Putiš from XIII-XV ct. so the town of Travnik is known through the history as the centre of Bosnian viziers and as the birth place of Nobel Prize-winner Ivo Andrić. In Fojnica’s cultural-historical heritage a remarkable place take the mosque Atik built in 1551. early Christian basilica Oborci. one of the oldest law documents in Europe. and many other cultural-historical traces suggest the conclusion that the word is about not only valuable documents and objects. among which especially prominent is the temple of god Mithras. and bronze sword from Veliki Mošunj with special ornaments and aesthetic value (about 1000 years B. three Moslem monasteries of Našibendijski order . Sulejmanbeg’s mosque in the centre of the place from XVI ct. Stećak for Radojica Bilić from 14 century and Terhuša’s mill. Castle on the mountain Zahor.. a medieval fortress built by the builder of Jajce.. necropolis of stećaks in Staro Selo. and there are Monastery in Fojnica Tourism BiH • October 2009 11 . Fortress (kastel. etc. domed burial site of Šejh-Sulejman… Population of this area marked the Neolithic period what is witnessed by the graves of ancient Illyrians in the valley of the Kozica River and silver coins of Illyrians (Apolonie) found in the area of Kaonik. where are 40. but also a rich past. found in Pod. The oldest written monument in Bosnia and Herzegovina (umbra-Etruscan inscription on a vessel from VI ct. Franciscan monastery known for its library and museum. Fojnica’s coats of arms. mostly case shaped. The royal town Jajce – “museum under the open sky” cares for 22 national monuments... 13 incunabula. Many important cultural-historical sights were found in the area of Jajce.000 books from all fields of world and religious literature.) and Franciscan monasteries in Fojnica and Kreševo. Jajce. and represent the temple and an underground tomb of the last Bosnian king. Each town in Central Bosnian Canton tells its ancient story. and creative activity of the people of this region.

Skijaški sportski centar na Vlašiću maju džamija Atik, izgrađena 1551. godine, tri tekije nakšibendijskog reda, Franjevački samostan poznat po svojoj biblioteci i muzeju, u kojem se čuva oko 40 000 kjiga iz svih oblasti svjetske i religiozne literature i incunabule, njih trinaest, fojnički grbovnik, te jedan od najstarijih dokumenata o pravima na evropskim prostorima. „Ahdnama“. Na području Gornjeg Vakufa pronađeni su mnogobrojni srednjovjekovni stećci, uglavnom sandučasti, a ima ih preko 580. Kreševo je u historiji poznato po drevnom franjevačkom samostanu, koji se prvi put spominje sredinom XIV. stoljeća, a Kameni most u selu Vranci predstavlja najstariji sačuvani objekat sa autentičnim izgledom i neodređenim vremenom njegove gradnje. Historijsko gradsko područje Kreševo proglašeno je nacionalnim spomenikom BiH. Kiseljak, kao važno tranzitno mjesto, prije svega je poznat po svojoj tradiciji iskorištavanja mineralne i termalne vode, radioaktivnog blata i radioaktivnog plina, što ga je i svrstalo u sam vrh banjskolječilišnog turizma. Od najvažnijih
11

Skiing sports centre on Vlašić kulturno-historijskih spomenika i nalaza na području Viteza izdvajaju se: Brončani mač (X. stoljeće stare ere), ostaci ranokrščanske bazilike u Malom Mošunju, Rimski most, brojni ostaci koji ukazuju da je na području općine Vitez postojalo veliko i značajno rimsko naselje Bistua Nova – Mali Mošunj. Na području Srednjobosanskog kantona se nalaze mnogi raznovrsni oblici smještajnih i ugostiteljskih objekata, od hotela, motela, pansiona, prenoćišta, restorana, kafića, ćevabdžinica, ašćinica do velikih modernih jedinstvenih centara. Pored vrijednih kulturno-historijskih značajki i bogatih prirodnih potencijala, poznatih velikana i znamenitih ličnosti, Srednjobosanski kanton je također prepoznat i po svojoj gastronomskoj ponudi. Tajne travničkih ćevabdžija ostaju iza njihovih vrata, ali redovno privlače mnoge turiste i domaće stanovništvo, koji se stalno vraćaju po nove porcije. Također spravljanje travničkog sira, koji je postao poznat i cijenjen i u svijetu, prenosi se generacijama i ne gubi svoju kvalietu, te i dalje nosi epitet jednog od najboljih sireva. U gastro ponudi grada Kiseljaka poznate kiseljačke pogačice punjene kajmakom mnogim posjetiteljima priušte slasne užitke. Posjetiteljima na cijelom području Srednjobosanskog kantona uglavnom se poslužuje hrana karakteristična za naše podneblje, ali svakako pored domaćih gastronomskih specijaliteta na stolovima se nude i specijaliteti europske kuhinje. Naši ugostitelji su poznati kao dobri domaćini, te će vam svakako između ostalog ponuditi i čašicu dobre domaće rakije, proizvedene na području Kantona. Srednjobosanski kanton, na osnovu mnogobrojnih prirodnih, privrednih, društvenih i drugih resursa ali i zahvaljujući izuzetnom geoprometnom položaju, koji Srednju Bosnu povezuje sa značajnim putnim pravcima, svakako predstavlja jedinstvenu i cjelovitu turističku destinaciju sa nizom mikrolokaliteta i turističkih atrakcija koje vrijedi posjetiti, gdje se možete odmoriti, rekreirati, kušati srednjobosanske specijalitete, te odakle ćete ponijeti lijepe uspomene zbog kojih ćete se zasigurno ponovo vraćati.

Turizam BiH • listopad 2009.

over 580 of them. Kreševo is known in the history for its old Franciscan monastery, first mentioned in the middle of XVI century, and Stone Bridge in the village of Vranica is the oldest preserved building with the authentic looks and undefined period of construction. Historical town area of Kreševo is declared a national monument in Bosnia and Herzegovina. Kiseljak, an important transit place, is first of all known for its tradition of using mineral and thermal waters, radioactive muds and radioactive gases what has put it in the very top of the spa-sanatorium tourism. In the area of Vitez the most important cultural-historical monuments are: Bronze sword (X ct. B. C.), remains of the early Christian basilica in Mali Mošunj, the Roman bridge, numerous remains which indicate that there was a big and important Roman settlement Bistua Nova – Mali Mošunj in the area of the municipality of Vitez. Lovci na Vlašiću •

In the area of Central Bosnian Canton there are various kinds of accommodation buildings and inns, hotels, motels, boarding houses, hostels, restaurants, cafés, kebab restaurants, and big modern multiple centres. Besides the valuable culturalhistorical characteristics and rich natural potentials, renowned people, Central Bosnian Canton is also known for its gastronomic offer. The secrets of Travnik’s ćevap makers stay behind the doors, but regularly attract many tourists and domicile population who keep coming back for more of it. Also the preparing the Travnik cheese, which has became well known in the world, is passed on generations and doesn’t loose its quality, and has the epithet of one of the best cheeses. In Kiseljak’s gastro offer famous Kiseljak’s small pogača (sweet bread) filled with cream is a delicious pleasure for everyone.

Mostly food characteristic for our region is served to the visitors in entire central Bosnian Canton, but also besides domestic gastronomic specialties, European specialities are offered. Our restaurateurs are known as good hosts, so they shall offer you among other things, a glass of good homemade brandy, produced in our Canton. Based on numerous natural, economic, social and other resources, but also to exceptional geo-traffic position that connects Central Bosnia with important roads, Central Bosnian Canton surely represents a unique and complete tourist destination with the line of micro-localities and tourist attractions worthy of visiting, where you can rest, take recreation, taste Central Bosnian specialties and the place from which you’ll take nice memories and because of it you’ll come back again for sure.

Hunters on Vlašić

Tourism BiH • October 2009

11

Županija Zapadnohercegovačka
Grgo Mikulić

Prirodna raznolikost, bogatstvo izvora pitke vode, riječnih tokova i jezera, čine ovu županiju uistinu oazom i biserom u kamenu.
sim geografskog položaja i okruženja, blizine mora, Međugorja, izgradnjom Jadransko-Jonskog koridora kao i koridora VC, autoputa Budimpešta – Ploče, završetkom prometnice Posušje – Jablanica, rješenjem pitanja odlaganja krupnog i sitnog otpada kao i izgradnjom prečistača za fekalne vode i inače kvalitetnijom zaštitom okoliša, stvorit će se preduvjeti za razvoj, osim zimsko-sportskog i osobito svih vrsta selektivnog turizma u Županiji: avanturistički (paraglaiding, planinski motorizam, alpinizam, rafting), rekreativni (planinarenje i biciklizam), kulturni turizam (kulturne ture), enogastro turizam (vinske ceste, staze sira, putovima zdrave hrane), ruralnog turizma (tradicijska seoska gospodarstva), vjerski i hodočasnički turizam (Međugorje, Samosatan Humac, Franjevački samostan u Širokom Brijegu, Zavod Svete Obitelji, Kedžara).
11

O

Kravica ljeti

Kravica ljeti

Turizam BiH • listopad 2009.

the monastery Humac. religious and pilgrimage tourism (Međugorje. with the construction of Adriatic-Ionian corridor and the corridor VC. closeness of the sea and Međugorje. Kedžara). B esides the geographical position and surroundings. cheese paths. 119 Tourism BiH • October 2009 . oenological-gastro tourism (wine routes. alpinism. rafting). building the road Posušje-Jablanica. not only the winter-sports tourism. healthy food roads). solving the problem of waste disposal. wealth of potable water springs. mountain motorcycling. the requirements for the development of all types of the selective tourism in our County. river flows and lakes make this Canton a true oasis and a pearl in the rock. shall be formed: adventurous (paragliding. recreational (mountaineering and cycling). Holy Family Institute. the superhighway Budapest-Ploče. Franciscan monastery in Široki Brijeg. cultural tourism (culture trips).West Herzegovina Canton Oasis in the rock Natural diversity. building the filter for the faecal materials and the quality environmental preservation. rural tourism (traditional rural farms).

ono što je nezaobilazno. još bolje. Najjužniji dio Županije (dolina rijeke Trebižat) polazi već od 30 m nadmorske razine da bi u svom sjevernom dijelu dosegla do čak 2228 m nad morem ( najviši vrh Čvrsnice Pločno). niti ljekovitih termalnih izvora). bez obzira na to koliko to bio težak ili nezahvalan posao. .Park prirode Blidinje nalazi se. vrlo je težak i. a po posljednjem popisu 1991. Po svojim geografskim karakteristikama ova županija je osobito raznolika polazeći od svog juga ka sjeveru. stoljeća u Grudama Baptistery from V ct. Kate u Grudama St. između mnoštva ostalih za ilustraciju navest ću samo tri stvari: . istočnim i sjeveroistočnim dijelom na Županiju Hercegovačkoneretvansku . Sjedište Županije je u Širokom Brijegu. ukupne površine 1363 km2. .Crkva sv. kako unutar BiH tako i sa susjednim regijama u Republici Hrvatskoj. Županija Zapadnohecegovačka nalazi se na jugu. Geografski položaj Županije i ne čini je Bog zna kako turistički atraktivnom ( nema morske obale. no ekspanzijom turizma u svijetu javlja se na svoj način i zasićenost klasičnim načinom zadovoljavanja turističkih G Turizam BiH • listopad 2009. No. prolazi kroz obje navedene županije. Znači. velikih i atraktivnih povijesnih mjesta. Ovo dovoljno govori o kolikoj se povezanosti i međuovisnosti tu radi. Tako isto. Posušje i Široki Brijeg. u regiji Hercegovini. Da je to tako. Južnim i jugozapadnim dijelom Županija Zapadnohercegovačka se naslanja na Republiku Hrvatsku. ili. gospodarske. govoriti o tržištu Županije Zapadnohercegovačke kao zasebnoj cjelini gotovo je nemoguće. godine imala je 86000 stanovnika. Čine je četiri općine: Ljubuški. a na sjevernom već prevladava kontinentalna. nezahvalan posao.Tok rijeke Tihaljine . Klima u južnom dijelu je mediteranska. kada se govori o turističkim potencijalima. Kata church in Grude Izvor rijeke Tihaljine u Peć Mlinima The Tihaljina River in Peć Mlini Krstionica iz V. Bosna i Hercegovina je uređena tako kako je uređena i tu se zasada. kulturne. ne pripada samo jednoj županiji nego dvjema ili još više njih. te sjevernim i sjeverozapadnim dijelom na Županiju Hercegbosansku. političke. Danas. oko 95000 stanovnika. u ovom trenutku. kako zbog svoje veličine tako i zbog svoje prostorne. in Grude 120 ovoriti o turističkim potencijalima Županije Zapadnohercegovačke izolirano od drugih županija u Hercegovini. Grude. .Mlade – Trebižat. pa i nacionalne međuovisnosti sa susjednim regijama.Mjesto Međugorje nalazi se na području. osim na području Županije Zapadnohercegovovačke. pretpostavlja se. još i na području Hercegovačkoneretvanske i Hercegbosanske Županije. ne samo dviju općina: Čitluk i Ljubuški nego i dviju županija: Hercegovačkoneretvanske i Zapadnohercegovačke Županije. što je tu je. koji je po svemu jedinstven. Južna granica Županije udaljena je od Jadranskog mora tek 15-ak kilometara zračne linije. odnosno jugozapadu BiH. ništa ne može promijeniti. Zbog toga ćemo govoriti o Županiji Zapadnohercegovačkoj uzimajući u obzir njezine administrativne granice.

thankless work.000 inhabitants. The climate in the southern part is the Mediterranean and in the northern is the continental. Ulomak keramike iz Gorice Ceramics fragment from Gorica Pjesnik Antun Branko Šimić Poet Antun Branko Šimić Seoski turizam. Geographical position of this Canton doesn’t make it very tourist attractive (no sea coast. The most southern part of this Canton (The Trebižat River canyon) starts at the altitude of 30 metres to reach 2228 metres in its northern part (the highest peak of Čvrsnica Pločno). Marića gaj 121 Tourism BiH • October 2009 . big and attractive historical places nor the curative thermal springs). with the surface of 1363 square km. with what these areas got their chance in valorisation of their tourist resources. this canton is especially divers beginning in its south and going to the north. the same for its spatial. The same – to talk about the market of West Herzegovinian Canton as a separate unit is almost impossible. but also on the territory of Herzegovina – Neretva and Herzeg-Bosnian Cantons. That is why we shall talk about the West Herzegovinian Canton taking its administrative borders into consideration.The Park of Nature Blidinje is located not only on the territory of West Herzegovinian Canton. With its southern and south-western part the Canton is leaned against the Republic of Croatia. This means that when we talk about the tourist potentials. But. is passing through both mentioned counties. as for the size of it. Today it is estimated about 95. Grude.T o talk about the tourist potentials of the West Herzegovinian Canton isolated from other cantons in Herzegovina or better to say in the Herzegovina region is a very hard and if anything. Southern border of this canton is only about 15 km away from the sea in a straight line. It is made up of four municipalities: Ljubuški. The West Herzegovinian Canton is located in the south. among plenty of other: . For the illustration we shall list just three things. The centre of the Canton is in Široki Brijeg. i. but with the expansion of the tourism in the world the saturation with the classical way of satisfying the tourist needs appears. this doesn’t belong to only one canton but two or more. . All of this says enough how big is the connection and interdependence. no matter how hard this job is. cultural. economical. Posušje and Široki Brijeg. and two Cantons: Herzegovina – Neretva and West Herzegovinian Canton.000 inhabitants. Marića gaj Rural tourism. By its geographical characteristics.The Tihaljina-Malde-Trebižat River flow. and according to last census in 1991 it had 86. the south-west of BiH. . Bosnia and Herzegovina is arranged the way it is and in this moment there is nothing to do to change that. which is unique by lot of things. we are where we are. political and even national interdependence with the neighbouring cantons in BiH and even the neighbouring areas in the Republic of Croatia.e. with eastern and north-eastern part against Herzegovina – Neretva Canton and with the northern and north-western part against Herzeg-Bosnian Canton.The place Međugorje is located on the territory of two municipalities: Čitluk and Ljubuški.

Kedžara). čime su. st.Akademiju likovnih umjetnosti u Širokom Brijegu. nekropole na Kočerinskom polju.nekropola u Podkrajskom polju.potreba. završetkom prometnice Posušje – Jablanica. Stari grad Ljubuški. Osim geografskog položaja i okruženja. putovima zdrave hrane). Blidinje jezero itd. Zavod Svete Obitelji. planinski motorizam. koji bi se mogli i turistički valorizirati. Uzarićima. utemeljen 4 godine prije utemeljenja Zemaljskog muzeja u Sarajevu . st. Park prirode Blidinje po svojim prirodnim. izvor i tok rijeke Lištice. nekropolu kod Osnovne škole Kočerin. utemeljen 1884. izgradnjom Jadransko-Jonskog koridora kao i koridora VC. Od povijesnih spomenika vrijedno je spomenuti: krstionicu i baziliku iz V. Međugorja.Muzej Humac. Kočerinsku ploču iz 1404. . Samosatan Humac. alpinizam. u Parku prirode Blidinje . rješenjem pitanja odlaganja krupnog i sitnog otpada kao i izgradnjom prečistača za fekalne vode i inače kvalitetnijom zaštitom okoliša. ruralnog turizma (tradicijska seoska gospodarstva). planinsko područje Kušanovac.Galeriju „Majka“ i Samostansku knjižnicu na Humcu . što znači da je to prvi muzej u BiH. staze sira. Vučipolje. i ova područja dobila svoju šansu. Jezero Krenica..Galeriju „Masna Luka“ u Masnoj Luci. za valorizaciju svojih turističkih resursa. autoputa Budimpešta – Ploče. je područje s izuzetnim mogućnostima za razvoj turizma. blizine mora. stvorit će se preduvjeti za razvoj. nekropolu u Ledincu. tok rijeke koja od svog izvora do ušća u Neretvu mijenja ime pet puta: Vrljika. s rimskim gradom Mokriskikom u Mokrom kod Širokog Brijega. stoljeća u Gorici. izvor Vrioštice. Mlade. baziliku iz V. osim zimsko-sportskog i osobito svih vrsta selektivnog turizma u Županiji: avanturistički (paraglaiding. kanjon Ugrovače.Franjevačku arheološku zbirku u Gorici. enogastro turizam (vinske ceste. pa i kulturno – povijesnim resursima. Jezero Tribistovo. Ričina u Posušju itd. a onda i planinarskog i izletničkog turizma. Franjevački samostan u Širokom Brijegu. Trebižat. arheološko nalazište Humac. Blato. godine. osobito zimskog s mogućnošću razvoja svih vrsta zimskih sportova. općina Grude . nekropolu Pržine u Ljubuškom. vjerski i hodočasnički turizam (Međugorje. Tako bi se u prirodne resurse u Županiji Zapadnohercegovačkoj. rekreativni (planinarenje i biciklizam). Matica.Riznicu Franjevačkog samostana u Širokom Brijegu . godine. Od kulturnih institucija i ustanova potrebno je spomenuti osobito: . 122 Panorama Širokog Brijega Panorama of Široki Brijeg Izložba babe Penavuše Baba Penavuša’s exhibition Jezero Brina Brina Lake Turizam BiH • listopad 2009. Mandin greb .Franjevačku galeriju Široki Brijeg . izvor Studenčice. rafting). u prvom redu moglo ubrojiti: Park prirode Blidinje. kulturni turizam (kulturne ture). Tihaljina. prostor Vir – Zagorje -Zavelim. Humačku ploču iz XII. klimatskim.

Uzarići. necropolis Pržine in Ljubuški. alpinism. building the road PosušjeJablanica. Diva Grabovčeva buried. The Blidinje Lake and Masna Luka with two small lakes have several springs. Kočerin stone from XV century. religious and pilgrimage tourism (Međugorje. the area of Vir-Zagorje. Not far off from the lake. Ričina in Posušje. not only the winter-sports tourism. Tihaljina. especially the winter tourism.The treasury of the Franciscan monastery in Široki Brijeg. the necropolis in Ledinac. with the most attractive one Jasle. Humac stone from XII century. in the Park of nature Blidinje. building the filter for the faecal materials and the quality environmental preservation. . Dozens of thousands of visitors come every year at her grave. in the Vran Mountain there is the cave of the national hero Mijat Tomić and his group. cheese paths. Tourism BiH • October 2009 123 . Vučipolje. When we talk about the Park of nature Blidinje. Mlade. . Holy Family Institute. .the gallery “Mother” and the monastery library in Humac. Matica. Franciscan monastery in Široki Brijeg. Historical monuments worthy of mentioning: the baptistery and the basilica from V century in Gorica. and then the mountain and outing trips. Blato. Cultural institutions worthy of mentioning: . with the possibility of development of all types of winter sports. and the third one at Barzonja next to which there are remains of the old medieval town mentioned by king Ostoja in his donation from the year 1404. one is located at Bare. Among the natural resources of the West Herzegovinian Canton that could be tourist valorised. on the road to Kedžara (the locality Stećci). we can include: the Park of nature Blidinje. . the first museum in BiH. In the Park of nature Blidinje Kedžara is located. mountain motorcycling. Krenica Lake. Kedžara). .The gallery „Masna luka“ in Masna luka. Mandin greb (grave) – the necropolis in Podkraj field. basilica from the V century with the Roman town Mokriskik in Mokro near Široki Brijeg.the Humac musem. recreational (mountaineering and cycling). Trebižat. we must mention necropolises. founded four years before the National museum in Sarajevo. famous among Croats. Studenčica. etc. the spring of the Vrioštica.Franciscan gallery Široki Brijeg. solving the problem of waste disposal. near the Elementary school in Kočerin. the municipality of Grude. second one at Polja. necropolises in Kočerin.Zavelim. etc. Blidinje Lake. rural tourism (traditional rural farms). which is also important because of its graveyard where was. the flow of the river that changes its name five times before it flows into the Neretva: Vrljika. rafting). the requirements for the development all types of the selective tourism in our County. the monastery Humac. the spring and the flow of the Lištica River. healthy food roads). cultural tourism (culture trips). oenological-gastro tourism (wine routes. Tribistovo Lake. The Park of nature Blidinje with its natural. climatic. shall be formed: adventurous (paragliding.The Academy of fine arts in Široki Brijeg.Franciscan archaeological collection in Gorica. the canyon of the Ugrovača. founded in 1884. archaeological site Humac. and cultural-historical resources is the area with exceptional possibilities for the development of tourism. Old town Ljubuški. the superhighway Budapest-Ploče.Kanjon Ugurovače Ugurovača Canyon Kočerinska ploča iz 10. 10 Kočerin stone from 10 With the construction of Adriatic-Ionian corridor and the corridor VC. . mountain region Kušanovac.

Spomen s fontanom u središtu u Posušja Monument with the fountain in the centre of Posušje

Nekropola Ričine kod Posušja Ričine necropolis near Posušje

Diva Grabovčeva
12

Jezero Blidinje, Masna Luka s dva mala jezerca, nekoliko izvora od kojih je osobito atraktivan izvor Jasle. Nedaleko jezera, u planini Vran nalazi se i pećina hajduka i narodnog junaka Mijata Tomića i njegove družine. Kad je riječ o Parku prirode Blidinje nezaobilazne su i nekropole: jedna se nalazi na Barama, druga na Poljima, na putu za Kedžaru (lokalitet Stećci), a treća na Barzonji pored koje se nalaze i ostatci starog srednjovjekovnog grada koji spominje kralj Ostoja u svojoj darovnici iz 1408. godine. U Parku prirode Blidinje se nalazi i Kedžara koja je isto tako važna po svom groblju u kojemu je pokopana, među Hrvatima već proslavljena, Diva Grabovčeva. Na njezin grob godišnje dođe na desetke tisuća posjetitelja. Izgradnjom žičare Masna Luka – Pločno, zimskosportski, izletnički i planinarski turizam u Parku prirode Blidinje dobio bi svoju sasvim novu i posebnu draž. Žičarom bi se omogućilo korištenje i jugoistočne strane Čvrsnice, čime bi zimski turizam općenito u Parku prirode Blidinje dobio posve nove mogućnosti. Osobito atraktivan i zanimljiv je tok rijeke Tihaljine – Mlade – Trebižat. Ono što ga čini tako osobitim i atraktivnim su: izvor Tihaljine u Peć-Mlinima, slap Koćuša, Mandića buk, te biser hercegovačkog krša slap Kravica. Onaj tko nije bio na izvoru Tihaljine u Peć – Mlinima nije ni svjestan što je propustio, no ni mi nismo svjesni što svojim nemarom propuštamo obnoviti dok još imamo što obnoviti ( mlinice, kamene mostove, puteljke i staze na samom izvorištu). Tok rijeke je osobito atraktivan za rafting i kajak, a za ribiče se može reći da je ova rijeka pravi Eldorado. Kanjon kao i izvor rijeke Lištice je osobito slikovito područje, koje bi zapravo valjalo proglasiti i Parkom prirode. Kameni srednjovjekovni mostići, kamene mlinice, kojih tu ima na desetke, stupe i puteljci, kada bi se obnovili, mogli bi postati prava turistička atrakcija. Formiranjem tematskih cesta kao posebnih turističkih proizvoda turistička ponuda Županije Zapadnohercegovčke bi se i te kako obogatila. U tom smislu, turistički bi mogle biti osobito zanimljive: vinske ceste, staze sira, kulturne ture, a neće proći puno vremena, zbog nestašice pitke vode u svijetu, da će biti među zanimljivijima i tematska cesta „Putovima prirodne pitke izvorske vode“ ili „Putovima zdrave hrane“ itd. U svijetu se vino sve više pije, no pravih vrhunskih vina u svijetu nema mnogo, a hercegovačko tlo je savršeno za proizvodnju baš tih, vrhunskih vina. Prigoda je tu. Hoćemo li je iskoristiti, na nama je. Kao rijetko koje područje, Hercegovina, a osobito Županija Zapadnohercegovačka, je bogata čistom i pitkom izvorskom vodom. Dok je u svijetu sve manje takve vode i sve veća potražnja za njom, već sada se može čuti kako je pitka voda zlatni rudnik budućnosti, a ovaj prostor je ima u izobilju. Potrebno je samo sačuvati prirodu, i mogućnosti će biti neizmjerne. Nezagađeno hercegovačko tlo omogućava proizvodnju i zdrave hrane. Takva hrana je u svijetu na sve većoj cijeni, a potražnja za njom strahovito raste.

Turizam BiH • listopad 2009.

With the construction of a funicular railway Masna luka – Pločno, the winter-sports, excursion and mountain tourism in the Park of nature Blidinje would have got a totally new and special attraction. With the funicular railway the southeastern part of Čvrsnica could be used, with what the winter tourism in the Park of nature Blidinje would get completely new possibilities. Especially attractive and interesting is the flow of the river Tihaljine – Mlade – Trebižat. The things that make it so attractive and interesting are: the spring of the Tihaljina in PećMlini, the Koćuša falls, Mandić cascade, and the pearl of the Herzegovinian rocky grounds the Kravica falls. The one that hasn’t been at the spring of the Tihaljina in Peć-Mlini is not aware of what he had missed, but we are also not aware of what we miss to renew with our indolence while we have something to renew (the mills, stone bridges, paths at the spring itself). The flow of the river is especially interesting for rafting and kayaking, and we can say that this river is s real El Dorado for the fishermen. The canyon and the spring of the Lištica River is an especially picturesque area that should in fact be declared a Park of nature. If we renovate the stone medieval bridges, stone mills (there are dozens of them here), stumping-mills and paths, they could become a real tourist attraction. With the forming of the thematic roads, as the special tourist products, the tourist offer of the West Herzegovinian Canton would be enriched. In that sense, especially interesting would be: the wine routes, cheese roads, cultural tours, and in not such a distant future, because of the shortage of potable water in the world, the thematic road “Through the tracks of potable spring water” or “Roads of the healthy food” could become interesting in the future. Wine is being drunk more and more all over the world, but there are not many top-quality wines in the world, and the Herzegovinian soil is perfect for the production of these top-quality wines. The opportunity is here, but are we going to use it, it’s up to us. As rarely any area, Herzegovina, and especially West Herzegovinian Canton is rich with the potable spring water. While the world has got less and less of the water like this and the demand for it is increasing and you can hear that the potable water is the golden mine of the future, this area has the water in abundance. All we need to do is to preserve the nature and the possibilities shall be immense. Unpolluted Herzegovinian soil enables the production of healthy food. This kind of food is being appreciated more and more in the world, and the demand for it is increasing. Lot of people have got the money and don’t ask for the price, but they have to be sure in what are they getting. Our chance is obvious: the production of healthy

Slap Žukovica Žukovica falls

Vikend naselje na Risovcu Cottage settlement on Risovac

Tourism BiH • October 2009

12

Mnogi ljudi imaju novac i ne pitaju mnogo za cijene, ali moraju biti sigurni u ono što dobivaju. Naša šansa je očigledna: od proizvodnje zdravog voća i povrća do proizvodnje zdravog mesa i mesnih prerađevina, te mlijeka i mliječnih proizvoda. Tu bi osobito mogle biti zanimljive „Staze sira“. Samo u Županiji postoji već nekoliko vrlo velikih farmi i proizvođača sira. I eno i gastro ponuda spadaju među jake turističke adute određenih područja, osobito ako se radi o gastro ponudi utemeljenoj na proizvodnji zdrave hrane. Kulturnim turama bi se moglo isto tako turističku ponudu Županije Zapadnohercegovačke u mnogome učiniti sadržajnijom. Takve ture bi mogle biti na primjer „Stazama Ilira“, jer Županija je bogata ostatcima iz ilirskog vremena: od gomila razbacanih po cijelom prostoru Županije do ilirskih gradova (Nečajno, Budim, Zvonigrad itd), „Putovima Rimljana“, „Srednjovjekovne nekropole“ itd Među manifestacijama koje su se uspjele nametnuti a koje u sebi imaju mogućnosti i sadržaje koji bi se mogli i turistički valorizirati ističu se osobito: Vino Fest (održava se u veljači svake godine u Ljubuškom), Gastro susreti „Okusi s kamena“ koji se održavaju u Širokom Brijegu, Ilindan – Seoska olimpijada (održava se 20. srpnja svake godine u Posušju), Mediteran film festival (održava se početkom rujna svake godine u Širokom Brijegu, Šimićevi susreti (održavaju se u listopadu i studenom svake godine u Grudama) itd. U Hercegovini su mnoga sela napuštena i zapuštena. Obnavljanjem starih seoskih kamenih kuća stvorili bi se preduvjeti za razvoj seoskog turizma, koji u zadnje vrijeme u svijetu doživljava svoju pravu ekspanziju. Kako u razvoju seoskog turizma, kao uostalom i drugih oblika turističke djelatnosti, ne bi trebalo puno eksperimentirati, nego bi se trebalo ugledati i učiti od zemalja koje su na tom području već dospjele do zavidne razine, na primjer Austrija, a u Republici Hrvatskoj Istra. U razvijanju i osmišljavanju takvih ideja, gdje će morati doći do izražaja osobito individualna inventivnost i kreativnost, sigurno će prvi krenuti pojedinci s vlastitim kapitalom. Kada se takvi projekti pokažu uspješnima, a to će se sigurno dogoditi, onda više neće trebati zakonskom regulativom i drugim mjerama posebno stimulirati i usmjeravati investicije u ovaj sektor i u ovom smjeru, kao što bi to bilo prijeko potrebno sada. Tada će investicije usmjeravati same sebe u tom smjeru, po svojoj prirodnoj logici i zakonu, a to je profit. Do tada, nadati je se kako će država Bosna i Hercegovina nekako uspjeti nadići svoje slabosti i dječje bolesti, pokrenuti i mobilizirati sve svoje resurse, među kojima su turizam, proizvodnja zdrave hrane, pitka voda, očuvana i zaštićena priroda, najperspektivniji, te tako krenuti putem koji vodi u zajednicu razvijenog zapadnog svijeta. Drugog puta nema.
12

Središte Ljubuškog Centre of Ljubuški

Ulaz u satri grad Ljubuški Entranece to the old town Ljubuški

Humačka ploča iz XII. st. Humac stone from XII ct.

Turizam BiH • listopad 2009.

preserved and protected nature. and that will happen for sure. especially if the gastro offer is based on the production of healthy food. but learning from the countries that reached a high. “Roman paths”. etc. What could be especially interesting are the “Cheese roads”. Gastro meetings “the taste from the rock” held in Široki Brijeg. among which the tourism. Austria. etc. there won’t be the need for special stimulation and directing the funds by legal regulations and other measures to this sector and direction. These could be: “The Illyrian tracks”. The events that succeeded to be dominant and which have the possibilities that could be tourist valorised. There is no other way. are: Vine fest (every year in January in Ljubuški). zimi Kravice falls in winter fruits and vegetables. every year in Posušje). we should hope that Bosnia and Herzegovina shall somehow succeed to overcome the weaknesses. potable water. Until that time. every year in Grude). The oenological and gastro offer belong to strong tourist assets of certain areas. Tourism BiH • October 2009 12 . Budim. Zvonigrad. As in the development of the rural tourism. and that is the profit. Then the investments shall direct themselves in that direction. e.g. The individuals with their own funds shall first start with the developing and organizing these ideas. etc). and milk and milk products. With the renovation of old village stone houses the conditions for the development of the rural tourism that is expanding in the world lately. so the same in other aspects of tourism there shouldn’t be much experimenting. production of healthy meet and meat products. because our Canton is rich with the remains from the Illyrian times. move and mobilize its resources. healthy food production. from the tumuli scattered all over the Canton to Illyrian towns (Nečajno. in Široki Brijeg). Only in our Canton there are several big farms and cheese producers. where the individual inventiveness and creativity should come to expression. A lot of villages in Herzegovina are being deserted and neglected. Ilija’s day – the village Olympics (July 20th. The tourist offer of the West Herzegovinian Canton could be enriched by cultural tours. by natural logic and sense. could be made. Šimić’s encounters (October and November. When projects like this show success. “Medieval necropolises”. Mediterranean Film Festival (Beginning of September every year.Slap Koćuša Koćuša falls Stari grad Ljubuški Old town Ljubuški Slap Kravica. and in the Republic of Croatia Istria. and in that way head forward to the community of developed western world.

visokih gora. a danas posebno razvoju seoskog turizma sa zdravom hranom i pitkom vodom u cijeloj regiji. Slava Jukić je Bosna i Hercegovina u malom P Pogled na Kupres i Kupreško polje 12 • The view of Kupres and Kupreško Field Turizam BiH • listopad 2009. stočarstvu. sve na jednom mjestu.Hercegbosanska Županija Prirodna raznolikost i bogatstvo kulturnopovijesne baštine. riroda je obilato podarila Hercegbosansku županiju. mjestimice. U njoj se redaju velika prostranstva gologa krša. drvnoj industriji. malih plodnih dolina. . te. bistrih rijeka i jezera što ovom kraju pruža velike mogućnosti za život i gospodarski razvitak temeljen na poljoprivrednoj proizvodnji. Ovdje je objedinjeno sve što vrijedi u kršnoj Hercegovini i zelenoj Bosni. zimzelenih i listopadnih šuma.

cattle-breeding. high hills. he nature has abundantly made present of the Herzeg-Bosnian Canton.Herzeg-Bosnian Canton is Bosnia and Herzegovina in miniature Natural diversity and wealth of culturalhistorical heritage. wood industry and today especially the development of the rural tourism with healthy food and potable water in the entire region. small fertile valleys. all in one place Everything worthy in strapping Herzegovina and green Bosnia is united here. Wide spaces of rocky grounds exchange with evergreen and deciduous forests. clear rivers and lakes what offers great possibilities to this area for life and economic development based on agricultural production. T Buško jezero • Buško Lake Tourism BiH • October 2009 129 .

Iz tog vremena grobovi pronađeni na Kupreškom polju potječu iz 1800. te vizualno nadzire oba polja. Kupres. pr. Područje općine je pogodno za uzgoj stoke. zimzelenih i listopadnih šuma. Sjedište Vlade Hercegbosanske županije je u Livnu.ercegbosanska županija. godine. Prostire se na 5409 km2 površine. Delmatsko-rimski ratovi potrajat će sve do konačne uspostave rimske vlasti u cijeloj provinciji Dalmaciji. a danas posebno razvoju seoskog turizma sa zdravom hranom i pitkom vodom u cijeloj regiji. malih plodnih dolina. Na Livanjskom i Duvanjskom polju u rano brončano doba prvi put se utemeljuju naselja na gradinama. Kr. godine utvrđeno je da u 282 naselja ima 120248 stanovnika. grobnica i raznih umjetnina. godine poslije Krista) na području Herceg Bosne ima nekoliko lokaliteta. Najdragocjeniji iz tog još neistraženoga vremena su gradine i gomile. Već u drugom stoljeću pr. Ostatci iz doba starih Rimljana Iz rimskog doba sačuvani su ostatci rimskih cesta. stočarstvu. grad Livno je imalo oko 13632 stanovnika. visokih gora. nažalost. Sadržavala je oružje. općina Livno je imala 40610 stanovnika. Tomislavgrad. u kojoj su općine Livno. predmete koji pripadaju nošnji i keramičko posuđe. H nog doba. Postoje desetci sačuvanih Povijest Hercegbosanske županije od najstarije prošlosti do današnjih dana Muzej Gorica. Na teritoriju općine nalazi se najveće umjetno jezero u Europi Buško jezero. U tom razdoblju osobit značaj ima gradina Veliki gradac. nalazi se u zapadnom dijelu Federacije Bosne i Hercegovine.godina pr. Općina Livno zauzima oko 994 km4. poljoprivredu. zgrada. Iz doba Ilira i Kelta (400. rimski novac i natpisi (osobito na grobnicama). Iz vremena mlađeg željeznog doba potječu i nalazi iz grobnice koja je slučajno otkrivena na njivi Džeparuša u naselju Vašarovine. ostaci iz brončanog doba • Gorica museum. . mjestimice. Prema istom popisu stanovništva. Krista Delmati se sukobljavaju s rimskom vojskom. Drvar. Livno je smješteno na istoku središnjeg dijela Livanjskog polja. a potječu iz bakre130 Livanjska ploča • Livno stone Turizam BiH • listopad 2009. pčelarstvo i razvoj turizma. Delmati su bili moćno pleme koje je pripadalo velikoj ilirskoj narodnoj zajednici. Trajnije naseljavanje na području Županije započinje u rano brončano doba. Priroda je obilato podarila Hercegbosansku županiju. koja dominira prijevojem Privala. Glamoč i Bosansko Grahovo. te. a prema popisu stanovništva iz 1991. U njoj se redaju velika prostranstva gologa krša. drvnoj industriji. Među nalazištima ranog i srednjeg brončanog doba posebno treba izdvojiti Luščić pored Prispa koji. nikada nije arheološki istražen. Ovo ukazuje na činjenicu da je stanovništvo općine živjelo uglavnom u selima. Krista) do pojave Rimljana u ovim krajevima (9. remains from the Bronze age Prapovijesno razdoblje Najstariji predmeti pronađeni u Livanjskog kraju čuvaju se u arheološkoj zbirci Franjevačkog muzeja u Livnu. Prema Popisu stanovništva iz 1991. S nje potječu nalazi ranobrončane keramike. bistrih rijeka i jezera što ovom kraju pruža velike mogućnosti za život i gospodarski razvitak temeljen na poljoprivrednoj proizvodnji.

the first settlements on hills were established. which dominates over the Privala pass. Permanent settling in the area of the Canton started in the early Bronze Age. Livno is situated in the east of the central part of the Livno field. clear rivers and lakes. Wide spaces of rocky grounds exchange with evergreen and deciduous forests. in early Bronze Age.) until Romans came to this area There are dozens of preserved mon(9 A.Jurkić • Bosnian house . This implies to the fact that the population of the municipality mostly lived in villages. agriculture. most familiar sites are near Prispo. Glamoč and Bosansko Grahovo situated. B. which was never archaeologically researched. C. Finds of the earlybronze ceramics come Kralj Tomislav • King Tomislav from it. the one that should be singled out is Luščić near Prispo. On the Duvno and Livno field. C. Kupres.409 square kilometres and according to the census from 1991 it has 120.D. what offers great possibilities to this area for life and economic development based on agricultural production. Among the sites from early and middle Bronze Age.H erzeg-Bosnian Canton. small fertile valleys.Jurkić were very powerful tribe that belonged to the big Illyrian community. The centre of the Canton’s government is in Livno.632 inhabitants. The territory of the municipality is suitable for cattle-breeding. Special significance at that period had the hill-fort Veliki Gradac. The graves found from that time on the Kupres field come from 1800 B.610 inhabitants and the town itself had 13. wood industry and today especially the development of the rural tourism with healthy food and potable water in the entire region. high hills. and visually controls both fields. the municipality of Livno had 40. It extends to the surface of 5. the Buško Lake is located on the territory of the municipality. roman coins and inscriptions there are several localities from the (especially on tombstones) are preperiod of Illyrians and Celts (400 served from the Roman period. The municipality of Livno has the surface of 994 square kilometres. The history of HerzegBosnian Canton from the ancient history until today Prehistoric period The oldest objects found in the area of Livno are kept in the archaeological collection of the Franciscan monastery in Livno and come from the Bronze Age. bee-keeping and tourism. The Delmats-Roman wars lasted until the final establishment of the Roman authorities in the enThe remains of the Roman roads. It contained weapons. Duvno and Livno.). The remains from the ancient Romans times Tourism BiH • October 2009 131 . tombs and various works In the area of Herzeg-Bosnia of art. The biggest artificial lake in Europe. Drvar. where are the municipalities of Livno. Delmats came into conflict with the Roman troops. According to the census from 1991. Tomislavgrad. buildings.248 inhabitants. In the second century B. The finds from the tomb that was accidentally discovered on the field Džeparuša in Vašarovine come from the early Iron Age. Delmats Bosanska Kuća . The most valuable ones uments and inscriptions in the area from these unexplored times are the of Glamoč. is placed in the western part of the Federation of Bosnia and Herzegovina. objects belonging to the folk costumes and pottery. tire Dalmatia province. The hill-forts and tumuli. cattle-breeding. The nature has abundantly made present of the Herzeg-Bosnian Canton.C.

Od 1324. godine do uspostave turske vlasti. Turci su osvojili tvrđavu Klis. zdravstvo. godine u kojem su sudjelovali i žitelji Hercebosanske Županije. Pod konac rimske uprave ovaj kraj prima kršćanstvo. Hrvati se brojnošću i snagom nameću starosjediocima Za vladavine kneza Mutimira ovo područje se zvalo Hlivanjskom županijom. na prvom mjestu.spomenika i natpisa na području od Glamoča. godine zna se da ovo područje pripada banu Stjepanu II. javnu upravu. godine spominje se Tropolje u Hlivnu. o čemu svjedoče ostatci kasnoantičkih bazilika na poljima u okolici Livna. Tursko doba Godine 1537. Duvno. Iz tog vremena su i nalazište Vrba – Glamočko polje i Delminij (Tomislavgrad). Najpoznatija nalazišta su kod Prispa. Teritorijalno je obuhvaćala tri polja (Duvanjsko. Podgradine i Grkovaca. U ovo područje u 7. podigli više javnih objekata. Mijat Tomić Austrougarska vlast Dolasku Austro-Ugarske 1878. Dlamoč (Glamoč). godine ovo područje se nalazilo pod vlašću bosanskih banova i kraljeva. te izgradnju putova i mostova. vrlo brzo poslije osvajanja. Jezero. uspostavu gruntovnice i katastra. U Hercegbosanskoj Županiji su sačuvane brojne utvrde nastale u razdoblju nakon propasti Zapadnog Rimskog Carstva 476. stoljeću dolaze Hrvati. Kotromaniću. Livanjsko i Kupreško). Duvna i Livna. cijeli ovaj kraj bio je za vrijeme Turske od velikog strateškog značenja. Prusac. među kojima se. nekoliko hanova itd…Turska vlast će se učvrstiti i neprekinuto će trajati sve do dolaska austrougarske vlasti 1878. Te iste godine osnovali su novi sandžak sa sjedištem u Klisu. Srednjovjekovno razdoblje Konstantin Porfirogenet spominje 11 hrvatskih županija. Rama i Neretva. U sastavu bosanske države Završje se češće zove novim imenom Zapadne strane. 1301. i s njim u vezi. godine. Zbog toga su Turci u gradovima. Halapić. kojemu su još pripojeni Hlivno. veći broj džamija. U srednjem vijeku za prostor visokog krša ustalio se naziv Završje. Teritorij 132 Turizam BiH • listopad 2009. europski način upravljanja. Sačuvani dijelovi ukrašenog kamenog namještaja iz starokršćanskih bazilika ubraHajduk Mijat Tomić • jaju se u najzanimljivije spomenike starokršćanske skulpture pronađene na našim prostorima. . Pod tim pojmom se podrazumijevala Župa Hlivno. sahat kulu. Od tog razdoblja pa do dolaska Turaka 1476. Nakon preuzimanja vlasti Austro-Ugarska počinje uvoditi svoj. Razdoblje između dva svjetska rata Kada je 1918. navodi županija Livno. školstvo. godine i okupaciji Bosne i Hercegovine prethodio je ustanak 1875-1878. U jednoj povelji bana Pavla Šubića. To se u prvom redu odnosi na sudstvo. Uskoplje. Austro-Ugarska Monarhija doživjela je slom.. godine završio Prvi svjetski rat. S obzirom na svoj veoma povoljan položaj. Lištani i Livno.

From that period until the Turkish arrival in 1476 this region was under the rule of Bosnian bans and kings. Turkish rule strengthened and uninterruptedly lasted until the Austria-Hungary arrived in 1878. The period between the two World Wars When the First World War ended in 1918. Austria-Hungarian monarchy collapsed. Duvno. Preserved parts of the ornamented stone furniture from the early Christian basilicas are considered to be the most interesting monuments of the early Christian culture found in our areas. and Hlivno. Considering its very favourable position this entire region had great strategic importance during the Turks. At the end of the Roman rule this region takes Christianity. The Croats came to this area in the 7th century. Livno and Kupres field. few hans (Turkish hostelry) right after the conquering…. Završje included the parish Hlivno. among which the Livno Canton in the first place.Podgradine and Grkovača. preceded the arrival of Austro-Hungary and the occupation of Bosnia and Herzegovina in 1878. what is witnessed by the remains of the late antique basilicas over the fields in Livno’s surroundings. Territorially it included three fields . Numerous fortifications from the period after the fall of the West Roman Empire in 476. During the reign of prince Mutimir this region was called Hlivno Canton. mosques.Duvno. Rama and Neretva were annexed to it. In the first place this is related to administration of justice. and establishment of land register and cadastre related to it. Prusac. public administration. Turkish period Turks conquered the fortress Klis in 1537. Lištani and Livno also come from that period. Since 1324 this area had belonged to ban Stjepan II Kotromanić. clock tower. Halapić. etc. The territory of the Canton was included into the structure of the newly built Yugoslav state which was then called the Kingdom of Serbs. the Tropolje in Livno was mentioned. In Bosnian state structure Završje was called by new name – Western parts. Novac iz vremena kralja Tomislava Coins from the king Tomislav’s period • Old Bridge over the Sturba. Jezero. way of govern. until the establishment of the Turkish authorities have been preserved until today. In the Middle Ages the Završje was the name for the area of high rocky grounds. The sites Vrba – Glamoč field and Delminium (Tomislavgrad). Uskoplje. European. school system. In a charter by ban Stari most na rijeci Sturbi. Croats and Slov- Austro-Hungarian rule The rebellion in 1875 to 1878. Livno Tourism BiH • October 2009 133 . Dlamoč (Glamoč). After taking over the authorities. That’s why Turks built many public buildings. where people from the Herzeg-Bos- Medieval period Konstantin Porfirogenet mentioned 11 Croatian cantons. Austria-Hungary started to introduce its. In the same year they founded new sandžak (Turkish administrative unit) with the centre in Klis. nian Canton also took part. health services and construction of roads and bridges. Livno Pavle Šubić in 1301. The Croats imposed themselves to the indigenous with their number and strength.

i još uvijek su. u nižim nadmorskim visinama iznosi oko -0. ratna stradanja. Polja Trenutno je u županiji regisNa relativno malom prostoru trirano oko 1150 pravnih osoba a formirala su se velika polja od kofizičkih oko 1350. Živa se zna spustiti do minus 30° C . Ona se brzo raspala. a osobito poljoprivreda. Smatrali su da su konačno dobili svoju državu u kojoj će se moći svestrano i nesmetano razvijati. te proglašenje samostalne države Bosne i Hercegovine 1995. u kojem je u Jugoslaviji djelovala samo jedna politička stranka – Komunistička partija Jugoslavije. Iz novije povijesti Hercegbosanske županije Jugoslaviju su Njemačka i Italija napale u travnju 1941. Klima U županiji prevladava kontinentalna klima. Prosječna temperatura u najhladnijemu mjesecu u godini. osobito danju.. posebno na planinama. postojeće mogućnosti. U jakim zimama snijeg se zadržava i duže od 100 dana. Duvanjsko polje 128 21 7-9 860-940 ali ni tu se u potpu. Treba napomenuti da je Županija poznata po velikom broju radnika koji su radili u inozemstvu i na taj način izdržavali svoje obitelji. No to nije trajalo dugo. stočarstvo i proizvodnja sira. šumarstvo. Gospodarstvo u poslijeratnom razdoblju Čak i u prijeratnom razdoblju Hercegbosanska županija je smatrana ekonomski nerazvijenom županijom. Glavne ekonomske grane su bile: tekstilna i kemijska industrija. temperature su prilično visoke i penju se iznad 30°C. u siječnju. a od 1929.6° C (Livno). 1945. Industrija mlijeka je privatizirana i jedno je od uspješnih poduzeće u Livnu. Tada je na prostoru Županije uspostavljena Nezavisna Država Hrvatska (NDH).Županije uključen je u sastav novostvorene jugoslavenske države koja se tada nazivala Kraljevina Srba. a mlijeko otkupljuje i od samostalnih poljoprivrednih proizvođača. ugljenokopi. a na vrhovima planina znatno je ispod nule. godine vlast preuzimaju partizani i stvaraju novu Jugoslaviju. godine Kraljevina Jugoslavija.7° C.Naziv polja površina dužina širina prosječna nadmorska jeka je jedini seku km2 u km u km visina u metrima tor poljoprivredne Livanjsko polje 405 65 5-12 700-740 proizvodnje koji se Glamočko polje 130 56 0. godine dogodile su se velike promjene. Hladnoće mogu biti i vrlo jake. jih su neka zimi potopljena. Nakon četrdeset i pet godina jednostranačkog sustava.Kupreško polje 96 27 1. . početkom 1990. Nastanak i proglašenje nove države stanovništvo našeg kraja dočekalo je s velikim oduševljenjem. godine.7-12 880-930 ponovno pokreće. a neka Proizvodnja mli.5-10 1100-1200 nosti ne iskorištavaju Pogled na Buško jezero s Tušnice 13 • The view of Buško Lake from Tušnica Turizam BiH • listopad 2009. U Kupresu iznosi -5. Snijeg je redovita zimska pojava. Glavni potencijali su bili. Hrvata i Slovenaca. Ljeti.

The coldness can be very nomical branches were: textile and bitter. the temperatures are tle-breeding and cheese produc. that didn’t last for a long time. After forty five years of singleparty system in which only one political party acted in Yugoslavia – the Communistic party of Yugoslavia. The production of milk is the The lowest parts of the Kupreško only field in agricultural production field are at the altitude of 1117 m. Cincar stand out among the HerzegBosnian high mountains. forestry the snow is present even more than and especially agriculture. especially durpotentials were and still are the cat. Recent history of the Herzeg-Bosnian Canton Germany and Italy attacked Yugoslavia in April 1941. The emergence and the declaration of the new state were welcomed with great enthusiasm by the population of our region. has been privatized and is one of the successful com. They considered that they finally got their state where they could be able to freely develop in all fields. The main 100 days. When the winters are severe chemical industry. The average temperature in the coldest month in the year. but even of Glamočko field at 882 m. There is a need to mention that this Canton is known for the large number of people working abroad and in that way supporting their On a relatively small area big families.enians.7ºC and at the mountain tops it is much more Mountains Dinara. Šator.Naziv polja površina dužina širina prosječna nadmorska panies in Livno and u km2 u km u km visina u metrima it buys the milk off Livanjsko field 405 65 5-12 700-740 from the independGlamočko field 130 56 0. and from 1929 the Kingdom of Yugoslavia. In 1945 the partisans took over the government and created the new Yugoslavia.pretty high and reach over 30 ºC. The most about 1150 legal entities and about known ones are: Livanjsko. developed County. In summer. tion. fields have formed. that has been starting again. Tušnica.ing the day. in the beginning of 1990 big changes happened. the Herzeg-Bosnian Canton was considered economically the most un- The climate The continental climate prevails in the Canton. with the highest peak Tro- Tourism BiH • October 2009 13 . The milk industry field at the altitude of 699 m. the most known mountain of the Canton.6ºC (Livno). colliery. jsko. of Duhere the existing possibilities are not vanjsko field at 859 m and Livanjsko used to the full. The main eco. in lower altitudes is about -0. the war sufferings and the declaration of the Independent state of Bosnia and Herzegovina. Duvan1350 physical persons registered. some of which are At the moment the Canton has flooded and some dried. Glamočko and Kupreško fields. It fell apart soon after that and the Independent state of Croatia was established in the area of the Canton. In Kupres it is -5.7-12 880-930 ent producers. January. Particular and unusual is the mountain Dinara. Duvanjsko field 128 21 7-9 860-940 Fields Kupreško field 96 27 1.below zero. Staretina.5-10 1100-1200 The economy in post-war period Even in the pre-war period. But.

Duvanjsko. Cincar…Posebna je i neobična planina Dinara. Najniži dijelovi Kupreškog polja prostiru se na 1117 m. Bezvodnost krša uzrokovana je geološkom građom ovog područja. Planine Među hercegbosanskim visokim planinama ističu se Dinara. Iako Hercegbosanska županija prima oko 1400 mm padalina po četvornom metru. . Svojom ljepotom pak se ističu Kukavičije (Lupoglavsko) i Blidinjsko jezero. Važno je spomenuti i umjetno jezero Mandek iznimne ljepote i atraktivnosti. Snijeg se u nekim predjelima zadržava i do početka ljeta. Mandek i Jaruga su povremeni tokovi koji u ljetnom razdoblju presuše. Voda akumulirana u Buškom jezeru koristi se za proizvodnju električne energije u HE Orlovac. Odvaja najveće polje u kršu na svijetu Livanjsko polje od Kupreškog polja. a ljeta kratka i topla. jer gotovo sva voda što je izlije nebo ponire. Ona kanjonom u jedinstvenu hidrološku cjelinu povezuje Šujičko polje s Duvanjskim. Cincar je druga po visini planina s istoimenim vrhom na 2006 metara iznad mora. Najpoznatija su: Livanjsko. Vode Vode su najznačajniji čimbenik u oblikovanju krša. Jezera Hercegbosanske županije odlikuju se više posebnošću i ljepotom. Šator. Predstavlja jedno od najvećih umjetnih jezera u Europi. dok ga Golija (1890m). Glamočko i Kupreško polje. Žabljak i Sturbu. samo trećina jezera pripada livanjskoj općini. negoli veličinom. Grabovica (1066m) i Tušnica (1697 m) koje ga odvajaju od Duvanjskog polja. One odvajaju Županiju od Dalmacije. Vode rijeke Šujice nestaju u ponoru Kovači. Iako se nalazi na Livanjskom polju. a nizvodno prima pritoku Volaricu. najpoznatija planina županije čiji se vrh Troglav uzdiže 1913 metara nad morem i Kamešnica s vrhom Konj koja se uzdiže na visinu 1856 metra iznad mora. Staretina. Stoga će neka planinska područja Hercegbosanske županije vrlo brzo postati razvijena turistička i skijaška središta. Na području Buškog blata (jugoistočni dio Livanjskog polja) odgovarajućim hidrotehničkim zahvatima stvoreno je sabirno jezero površine od 55 km4.isušena. ona je ipak suh i bezvodan kraj. Tu su još i planine Midena (1221m). Glavni vodotok Duvanjskog polja je Šujica. Rijeke i potoci U zavali Livanjskog polja izdvajamo tri veća stalna toka: Bistricu. U planinskim predjelima zime su duge. Glamočkog na 882 m. Tušnica. koje se nalazi u istoimenom parku prirode. Staretina (1675 Buško jezero zimi • m) i Šator (1873 m) odvajaju od Glamočkog polja. Izvori Šujice su Veliki i Mali Stržanj. narod ga naziva Veliki ponor Buško Lake in winter 13 Turizam BiH • listopad 2009. Najviša planina je Vran s vrhom smještenim na 2074 metara nadmorske visine. Najveće je Šatorsko s površinom od 8000 m4. Duvanjskog na 859 m i Livanjskog polja na 699 m iznad mora.

The lakes of the Herzeg-Bosnian Canton are more characterized by their specialty and beauty than their size. and the people call it the Veliki ponor (Big chasm) or Krivodol. and downstream it takes the tributary Volarica. Rivers and streams In the Livanjsko field there are three bigger permanent flows: Bistrica. In some parts the snow stays on the ground until the beginning of the summer. They divide the Canton form Dalmatia. it connects Šujičko field with Duvanjsko in a unique hydrological whole. Waters The water is the most important factor in shaping the karst. The main flow of the Duvanjsko field is Šujica. which is located in the Park of nature Blidinje. The Šujica waters disappear in the chasm Kovači. It divides the biggest karst field in the world from the Kupres field. The springs of Šujica are Veliki and Mali Stržan. With its canyon. Even though it is placed in Livanjsko field only one third of it belongs to the municipality of Livno. Even though Herzeg-Bosnian Canton has about 1400 mm of precipitation on square metre it is dry and waterless region because all the water that is falling from the sky sinks. And that is the reason why some mountain areas of the Herzeg-Bosnian Canton will soon become developed tourist and ski centres. the accumulation lake was created with the surface of 55 square km. single out with their beauty.000 square metres. while Golija (1890 m). In the area of Buško blato (southeastern part of Livanjsko field). It is one of the biggest artificial lakes in Europe. 13 Tourism BiH • October 2009 . Žabjlak and Struba. In the mountain regions the winters are long and the summers short and warm.Rijeka Šujica • The Šujica River glav with the altitude of 1913 metres and Kamešnica with the peak Konj with the altitude of 1856 metres. the Mandek Lake. Kukavičko (Lupoglavsko) and Blidinjsko Lake. Waterlessness of the karst is caused by the geological structure of this region. The water accumulated in the Buško Lake is used for the electric power production in the HE Orlovac. The biggest one is Šatorsko with the surface of 8. The highest mountain is Vran with the highest peak of 2047 metres above sea. Staretina (1657 m) and Šator (1873 m) divide it from Glamočko field. There are also the mountains Midena (1221 m). Mandak and Jaruga are the flows that dry out during the summer. There is one more artificial lake of exceptional beauty and attractiveness. Grabovica (1066 m) and Tušnica (1697 m) that divide it from the Duvanjsko field.

Tušnica. a i član je Skijaškog saveza BiH. Raznolika konfiguracija terena. službeno je utemeljen 2. planinske livade i pašnjaci. utočište ćete pronaći odmarajući se uz rijeke u čijim njedrima. zečeva. dinstvenim.Livno. prostrana polja. Jedinstvene prirodne pogodnosti privlače mnogobrojne ljubitelje slobodnog letenja što pridonosi i njegovoj popularizaciji među lokalnim stanovništvom. Klub 13 je nedugo nakon osnivanja postigao zavidne rezultate na natjecanjima širom BiH. Cincaru (2006 m ). suvremeno opremljen hotel sa svim popratnim sadržajima. FMGG kao nasljednik Franjevačke zbirke na Gorici ima svoje korijene u 19. godine. Ribolov Ako je vaša ljubav priroda i uz to još volite pecati. Golija. osobito privlačno i lako dostupno turistima s područja Dalmacije i Hercegovine. a spada među najveće i najimpresivnije ponore dinarskog krša. te prezentira muzejski materijal sa područja Hercegbosanske Županije. kupanje i plivanje u ljetnim mjesecima te kampiranje u šumi uz samu obalu jezera. veoma lijepim i atraktivnim. jedriličarstvo i aeromodelarstvo aktivnosti su AERO-KLUBA LIVNO sa sportskim aerodromom i hangarom na Brdima. Malovan. Visoke planine koje okružuju prostrana polja (Livanjsko. lisica. ukupne dužine oko 13. Vranu (Veliki Vran 2074 m). U sklopu „Čajuše“ djeluje Skijaški klub „Striž“ iz Tomislavgrada. Planinski vrhovi na Čvrsnici (Pločno 2228 m). zapadne Bosne i Hercegovine. nastavlja vraćati godinama. veslanje. Obnovljeni Sportskorekreacijski centar „Čajuša“ u sklopu kojeg se nalaze četiri skijaške staze plus baby staza. tradicionalno je odredište za skijaše rekreativce. Za njima ništa ne zaostaju gorde ljepotice Kamešnica. stručno zaštiti i znanstveno obradi. velika prostranstva pod visokim šumama. sa ciljem da sustavno sakuplja. čuva. Dinari (Troglav 1913 m) pravi su izazov za planinare. . dobra prometna povezanost vratili su Kupres na listu najatraktivnijih skijališta za sve ljubitelje zimskih radosti s područja Dalmacije. osobito mladima koji se okupljaju u klubu ‘’Krila Livna’’ u Livnu i Aero klub u Kupresu. Šator. Buško jezero pruža iznimne mogućnosti za ljubitelje sporta i rekreacije na vodi: jedrenje u malim jedrilicama i jedrenje na dasci uz obilje povoljnog vjetra.5 km. Šport U svijetu poznavalaca sportskog letenja ovo područje je proglašeno najpovoljnijim u Europi. prvi put svrati na lovišta na prostoru Hercegbosanske Županije. te nastojali oko osnutka muzeja u samostanu. klima čine ovaj prostor jeRibolov na Buškom jezeru • Muzejske ustanove Franjevački muzej i galerija Gorica . jarebica. on se u taj svojevrsni lovački raj. loviti riječne rakove ili žabe. Ljubuša. na 1250 m nadmorske visine s oštrom planinsko-alpskom klimom i gotovo 5 mjeseci pod snijegom. kajak i kanu. O tome svjedoči pisani dokument Fishing on Buško Lake Turizam BiH • listopad 2009. potaknut pričom svojih kolega ili pak sasvim slučajno. Duvanjsko i Kupreško) uz povoljna strujanja zraka pružaju idealne uvjete za zmajarenje i paraglaiding. Lov Kad strastveni lovac jednom. u djelatnosti livanjskih franjevaca koji su obilazili arheološka nalazišta i skupljali starine. skijanje na vodi. od prepelica i divljih pataka.ili Krivodol. nezagađene rijeke i jezera. Turistička destinacija Kupres. listopada 1995. kristalno čistoj vodi riječna pastrva nijemo pozdravlja nebesko plavetnilo koje se zrcali na vodi sudarajući se sa zelenilom okoliša. st. Rijetka su mjesta za lovce i ljubitelje foto safarija koja obiluju svim vrstama atraktivnih ptica i divljači. vukova i srna do divljih svinja i medvjeda. Letenje sportskim avionima.

quail and mallard.5 km long. Sports airplanes flights. beautiful and attractive. The skiing club “Striž” from Tomislavgrad works within “Čajuša”. kayak and canoe. Ljubuša. altogether 13. Not long after it was founded. Various ground configurations. the club gained enviable results in the competitions over BiH and it is a member of the Skiing association of BiH. not less beautiful: Kamešnica. Golija. Tušnica. Sports In the world of sports flying this area is declared to be the most suitable in Europe. at the altitude of 1250 m and harsh mountain-alpine climate and almost 5 months with the snow is the traditional destination for the recreational skiers. Vran (Veliki Vran 2074 m). wolf and doe. especially attractive and easily accessible for the tourists from Dalmatia and Herzegovina. area of the Herzeg-Bosnian Canton. Buško Lake gives exceptional possibilities for the water sports fans: sailing in small sailboats and the board sailing with plenty of the fair winds. fox. paddling. modern equipped hotel with all the additional programs and good road connections got Kupres back to the list of the most attractive skigrounds for all winter-sports fans from Dalmatia and western Bosnia and Herzegovina. Tourist destination Kupres. gliding and air-modelling are the activities of the AERO-CLUB LIVNO with the sports airport and a hangar on Brda. clear rivers and lakes and the climate make this area unique. Renovated Sports and recreational centre “Čajuša” with four ski-runs plus baby run. Šator. And then follow. High mountains that surround the spacious fields (Livanjsko. Duvanjsko and Kupreško) with the fair winds offer ideal conditions for kite-flying and paragliding. partridge. he continues to come back to this hunting heaven of a kind for years. water-skiing. spacious fields. hare. boar and bears. especially young ones who gather in the club “Krila Livna” (The Wings of Livno) in Livno and the Aero club in Kupres.and it belongs to the biggest and the most impressive chasms of the Dinara’s Karst. Malovan. big spaces under the forests. Hunting When a passionate hunter once comes to the hunting grounds in the Zima na Kupresu • Winter on Kupres Kosci na Kupresu • Haymaker on Kupres 139 Tourism BiH • October 2009 . Cincar (2006 m). Dinara (Troglav 1913 m) are a real challenge for the mountaineers. The places for the hunters and photo-safari fans that is abundant with all kinds of attractive birds and game are not so common. swimming in the summer months and camping in the woods by the bank of the lake. Unique natural favourability attracts numerous free gliding fans what helps its popularization among the locals. The mountain peaks on Čvrsnica (Pločno 2228 m). mountain meadows and pastures.

Nekad mala samostanska zbirka prerasla je u suvremeno osmišljen muzej. godine i prihvaćena je sa velikim oduševljenjem cjelokupnog hrvatskog naroda. skok u dalj. te sami biraju jorgovan godine. Ploča datira iz druge polovice II. općina Tomislavgrad. „Maškarade“ u Livnu su programi zabavnog karaktera koji se svojom dobrom organizacijom približavaju onima u Čapljini.st.bacanje kamena s ramena.08. njeguje se folklorno naslijeđe (festival gange i gusala). koji po svom sadržaju i obimu odražava na ovim prostorima kontinuitet povijesnih zbivanja: od Kelta i Ilira preko Rimljana. afirmacija su vodenih sportova na Buškom jezeru. borba na brvnu i drugi davno zaboravljeni sportovi. općina Tomislavgrad.god.iz 1896.Prisoje. danas FMGG. kulturna manifestacija koja se održava svake godine u prvoj polovici mjeseca srpnja. godine i broji sedamdeset članova. Kroz kasnija desetljeća u livanjsku muzejsku zbirku donose se brojni nalazi iz svih razdoblja livanjske prošlosti. Poljska. najljepšu ulicu ili kvart godine itd. U sklopu manifestacije odvijaju se mnogobrojna kulturna događanja (izložbe slika. bećarac koja se čuje na svakom koraku na trenutke vraćaju prošlost u sjećanje onih koji još pamte. Dani kosidbe u Kupresu “Strljanica” (prva nedjelja u srpnju) tradicionalna je manifestacija koja svoj korijen vuče još iz turskog doba a uvriježena je uglavnom u hrvatskom narodu. na lokalitetu Bare / Karlov Han . Prvi hrvatski sabor i Dani sv. pri iskapanju jedne bazilike (bila je u sekundarnoj uporabi. Natjecanje kosaca za titulu Kozbaše i konjske utrke središnji su događaji Strljanice. iziraju Međunarodnu regatu i kamp mladih kajakaša na Buškom Jezeru (Galin lakat) u Kazagincu. te Hrvata od doseljenja do najnovijeg vremena. Seoski sportovi .-16. Nikole Tavelića održana je 1995. te ganga. „Motorijada“ je okupljanje motorista na prostoru izletišta „Bostan“. Slovenija. Mađarska. „Malo raspjevano Livno“ je dječji festival. kojim se moli Zemaljska vlada u Sarajevu za dozvolu da se može u javnoj samostanskoj prostoriji držati starinsko oružje.08. Međunarodna regata i kamp mladih kajakaša i kanuista srednjoevropskih zemalja. promocije knjiga. održavaju mnogobrojna športska natjecanja. ugrađena kao dno u krstionici bazilike). “Duvanjska ploča” Ovaj rimski nadgrobni cipus pronađen je 1969. koje je bogato prelijepim pejzažima rijeke Sturbe. Slovačka.zabavnog karaktera u organizaciji Turističkog ureda Livno u kojoj se građani međusobno natječu i uljepšavaju okoliš. g. Republika Hrvatska i Bosna i Hercegovina. poslije Krista. a onima nešto mlađima ostavlja poruku da čuvaju naslijeđe za buduće naraštaje. Dosadašnje zemlje sudionice regate su: Češka. . Prva proslava Prvog hrvatskog Sabora i Sv. kazališne predstave u suradnji s poznatim bosanskohercegovačkim i hrvatskim kazališnim kućama). manifestacija ekološko . Moto klub „Vukovi“ iz Livna je osnovan 2000. organ10 Džamija u Livnu • Mosque in Livnu Pravoslavna crkva u Ravnom • Orthodox church in Ravno Turizam BiH • listopad 2009. Međunarodna kajakaška regata Kazaginac (09.) Hrvatski kajakaški savez i OP Tomislavgrad od 1996. Buško blato. Imotskom. potezanje konopa. Manifestacije „Kultura i cvijeće“. Nikole Tavelića tradicionalna je vjerska. Kajakaška regata se održava u prvoj polovici mjeseca kolovoza.

FMGG as the heir of the Franciscan collection in Gorica has its roots in 19th century. The moto-club “Vukovi” (Wolves) from Livno was founded in year 2000. and accepted with great enthusiasm of the entire Croatian population. and has 70 members. and traditional singing ganga and bećarac that can be heard everywhere. tugging the rope. you’ll find your place resting by the rivers where. Slovenia. The tablet dates from the second half of II century A. ern museum – FMGG. D. cultural festival that takes place in the first half of July every year. 11 Tourism BiH • October 2009 . which. by its contents and size. International regatta and the camp for young kayakers and canoeists from Central Europe is the affirmation of water sports on Buško Lake. The first celebration of the First Croatian assembly and St. on the locality Bare / Karlov han – Prisoje. Buško blato. Hungary. in crystal clear waters. theatre plays in cooperation with famous BiH and Croatian theatres). preserving. numerous finds from all periods of Livno’s history were brought to the museum collection. The competition of haymakers for the title of “Kozbaša” and horse races are the central events of the “Strljanica”. built in as the bottom of the basilica’s font). etc. in the municipality of Tomislavgrad. Nikola Tavelić days is a traditional religious. the most beautiful street or neighbourhood. Poland. Nikola Tavelić was held in 1995. catching the crayfish and frogs. in digging a basilica ( it used to have a secondary use.Fishing If your love is the Nature. “Carnival” in Livno comes up with those in Čapljina and Imotski with its good organization. Rural sports – stone throwing. Mijat’s group International kayak regatta Kazaginac (09/08 – 16/08) Croatian kayak association and the municipality of Tomislavgrad have been organizing the International regatta and the camp for young kayakers on Buško Lake (Galin lakat) in Kazaginac. and for those youngers leave the message to preserve their heritage for the future generations. take the past back into the memory of those who remember it. fight on a tree-bridge and other long forgotten sports. Kayak regatta takes place in the first half of August. the municipality of Tomislavgrad since 1996. folklore heritage is being cherished (ganga and gusle festival) and numerous sports competitions are held. Slovakia. 1995 with the purpose of collecting. The countries that take part in the regatta are: Czech Republic. the Republic of Croatia and Bosnia and Herzegovina. and Croats from their arrival to recent history. The first Croatian assembly and the St. reflects the continuity of the historical events in these areas: from Celts and Illyrians to Romans. Museums The Franciscan museum and the gallery Gorica – Livno was officially founded in October 2nd. in the work of Livno’s Franciscans who had gone around the archaeological sites and collected the antiquities and made efforts in founding the museum in the monastery. and you like fishing. in which the Country government in Sarajevo is requested a permission for the old weapons to be kept in the public monastery’s rooms. the trout speechlessly greets the sky-blue that reflects by the water and clashes with the green environment. “Duvno tablet” This Roman tombstone was found in 1969. the long jump. “Little singing Livno” is a children’s festival. Through the decades that followed. and protecting and scientifically analyzing and presenting the museum materials from the region of Herzeg-Bosnian Canton. What used to be a small monastery collection now is a modMijatova družina • Festivals and events “Culture and flowers” is the festival of ecological and entertainment character in the organization of Tourist office Livno where citizens compete and beautify the environment and choose the lilac of the year. The days of haymaking in Kupres “Strljanica” (first Sunday in July) is the traditional festival that has its origin in Turkish ages and is mostly ingrained among the Croatian population. This is witnessed by a written document from 1896. book promotions. Numerous cultural events are organized within the festival (exhibitions.

jezerima. Odžak i Domaljevac – Šamac. bogat i raznovrstan fond divljači i riba i očuvani prirodni okoliš stvaraju odlične uvjete za uzgoj divljači i ribe upanija Posavska omogućava razne vrste ribolova zato što se može pecati na rijekama. Kosti i hrastovi od kojih se izrađuju predmeti su pronađeni u rijeci Savi na području Županije. barama. Od starih zanata velik broj stanovništva se bavi proizvodnjom predmeta od vrbovog pruća. Izgradnjom Koridora 5c. šljunkarama i kanalima. 12 Ž MANIFESTACIJE Na području Županije Posavske održava se niz kulturno umjetničkih i sportskih manifestacija koje se održavaju u ljetnim mjesecima. blizina dviju velikih rijeka. Područje Županije zauzima 324 km2 i većim dijelom je nizinsko prosječne nadmorske visine do 90 m. također i muzej ledenog doba. Najzastupljenije kulture su kukuruz i pšenica. starim koritima. Županija Posavska nudi vrlo bogatu ihtiološku raznolikost. Geografski položaj. koji će povezivati BiH sa Europskom Unijom. Kulturno historijski spomenici smješteni su na dva lokaliteta. u naselju Tolisa. gdje će se moći pronaći ostaci kostiju mamuta. a od industrijskih biljaka: soja. Budući da je Županija smještena na obalama dviju velikih rijeka (Sava. stvorit će se uvjeti za razvoj tranzitnog turizma. U Županiji živi oko 45 000 stanovnika od kojih se većina bavi poljoprivredom. šećerna repa i duhan. općina Orašje nalazi se Franjevački samostan i crkva. Osim Samostana i crkve od kulturno historijskih spomenika možemo izdvojiti zgradu općine u Odžaku. bizona i predmeti izrađeni od hrasta starog oko 6000 godina. U samostanu je smješten muzej sa bibliotekom gdje se nalazi preko 10000 izložbenih primjeraka i vrijedna numizmatička zbirka.Županija Posavska z RAJa lov i ribolov Ž Hajrudin Hadžidedić upanija Posavska je smještena u sjevero – istočnom dijelu BiH i druga je od 10 kantona/županija Federacije BiH. U samostanu su u fazi uređivanja i muzej moderne umjetnosti. Najveće tradicionalne manifestacije su: Turizam BiH • listopad 2009. Sastavljena je od tri općine: Orašje. Bosna) jedna je od vodom bogatijih krajeva u Bosni i Hercegovini Geoprometni položaj Županije je omogućio dva vrlo frekventna granična prijelaza u Orašju i Šamcu. .

Cultural-historical monuments are placed in two localities. we can also single out the municipality building in Odžak as a cultural-historical monument. With the construction of the corridor 5c. Besides the monastery and the church. lakes. old river beds. and the cash crops are: soybeans.000 exhibits and valuable numismatic collection. The bones and the oaks were found in the Sava River at the Canton’s area. P Rijeka Sava • The Sava River The geographical position. the museum of the glacial period. there is a Franciscan monastery and a church where is the museum with the library. Posavina Canton offers very rich ichthyologic diversity. The area of the canton spreads on 342 km2 and is mostly lowlands. marshes. sugar-beet and tobacco.Posavina Canton HEAVEN fishing for hunting and osavina Canton is located in the north – eastern part of BiH and is the second out of 10 cantons of the Federation of BiH. which will connect BiH with the European Union. Odžak and Domaljevac – Šamac. In Tolisa. with the average altitude of 90 m. A lot of the population is occupied with one of the old crafts. FESTIVALS In the area of the Posavina Canton there is a number of cultural and sports festivals held during the summer months. canals. P Tourism BiH • October 2009 13 . it is one of the water-richer areas in Bosnia and Herzegovina.000 inhabitants in the Canton. the conditions for the development of the transit tourism should be created. Within the monastery there is also a museum of modern arts in the faze of arranging. Geo-traffic position of the Canton has made it possible for the two very busy border crossings in Orašje and Šamac to be opened. and are mostly occupied with the agriculture. bison and the objects made of the 6000 years old oak tree will be seen. producing the objects made of willow brushwood. There are about 45. The most represented field crops are the corn and wheat. where the remains of the bones of the mammoths. The biggest traditional events are: osavina Canton enables different kinds of fishing because you can fish at rivers. Bosna). rich and heterogeneous fund of wild game and fish and preserved natural environment make good conditions for breeding the wild game and fish. the municipality of Orašje. It is made up of three municipalities: Orašje. which has over 10. closeness of the two big rivers. Since the Canton is located on the banks of two big rivers (Sava.

amur. prepelice. sportski turniri u košarci. održavaju se početkom petog mjeseca. blizina dviju velikih rijeka. uspostavljen je sistem informiranja.DANI HRVATSKOG FILMA – najveća manifestacija na prostoru Županije gdje se prikazuju najbolja ostvarenja hrvatske kinematografije nakon Pulskog festivala. odbojci. Na projekcijama filmova učešće uzimaju glumci.08 – 16. POSAVSKO KOLO – održava se na području općine Odžak u vremenu od 01. divlje guske i patke. likovne izložbe. Kao važan dio turističkog proizvoda. . DANI TOLISE – veliki događaj koji prerasta u tradicionalnu manifestaciju međunarodnog karaktera. izložbe.sportska manifestacija međunarodnog karaktera koja se održava krajem sedmog mjeseca na području Ribolov na Savi općine Domaljevac – Šamac. som. Županija Posavska omogućava razne vrste ribolova zato što se može pecati na rijekama. Pored ovih manifestacija bitno je napomenuti i internacionalnu Sava regatu Karlovac – Orašje koja okuplja zaljubljenike u prirodu i kajak – kanu sport iz čitavog svijeta. koncerta izvorne i zabavne glazbe. nogometu i borilačkim sportovima. šljunkarama i kanalima. kulenijada. • Fishing on the Sava DOMALJEVAČKA TKANICA – kulturno – folklorno .08. Manifestacija je bogata sportskim i kulturnim događanjima: promocija knjiga. glavnog događaja međunarodne smotre folklora tu su još i razna natjecanja u starim sportovima. smuđ. Manifestacija se obilježava početkom šestog mjeseca u naselju Tolisa. tako je i dobila naziv «Mala Pula». Moto susreti u Orašju koji okupljaju preko 1000 motorista iz cijele Europe. Organizatori HKUD «Mladost» Domaljevac svake godine osiguravaju bogat program koji se sastoji od tradicionalnog svečanog mimohoda folklornih skupina. koji pruža potrebne informacije i usluge turistima za vrijeme njihovog boravka u Posavini. LOV I RIBOLOV Geografski položaj. a održava se u sedmom mjesecu i traje 14 dana. tolstolobik. starim koritima. glumačke prezentacije itd. štuka. Pored 1 Na području Županije najzastupljenija je pernata divljač: fazani. rafting i spust gumenim čamcima niz rijeku Savu. koncerti i kao vrhunac manifestacije smotra folklora međunarodnog karaktera koja se održava 15. te divlje svinje i zečevi. divlji golub. obnovljeni su i poboljšani objekti i tereni za boravak turista na lovištima i unaprijeđeni fondovi divljači i riba. utrke pasa. osobe iz političkog života Hrvatske i FBiH uz zavidno medijsko praćenje. nastupa na otvorenoj pozornici. Prema ovim karakteristikama ovo područje je atraktivno sa stanovišta turističko – lovne i ribolovne ponude. Održava se početkom devetog mjeseca na prostorima općine Orašje. Turizam BiH • listopad 2009. Županija Posavska nudi vrlo bogatu ihtiološku raznolikost. koncerti.08. općina Orašje. U svrhu povećanja atraktivnosti lovnih i ribolovnih područja. Na ovim prostorima najzastupljenije vrste riba su: šaran. Ostala značajna lovna divljač koja se nalazi na ovim prostorima je srneća divljač. šljuke i grlice. Glavni cilj ove manifestacije kao i Posavskog kola i Domaljevačke tkanice je očuvanje kulturne baštine i izvornog folklornog stvaralaštva. Turistička zajednica Županije Posavske je implementirala projekt „Posavina raj za lov i ribolov“ koji je financirala Europska Unija. režiseri. jezerima. na centralnom trgu u Odžaku. prezentacije knjiga. natjecanja. mrena. bogat i raznovrstan fond divljači i riba i očuvani prirodni okoliš stvaraju odlične uvjete za uzgoj divljači i ribe. barama.

POSAVINA WHEEL DANCE – held in the area of the municipality of Odžak from 01/08 – 16/08. wild boar and hare. catfish. pike-perch. amur. art exhibitions. Tourism BiH • October 2009 1 . Besides these festivals it is important to mention the international Sava regatta Karlovac – Orašje. dog races. volleyball. At the film screenings you can see actors. Posavina Canton enables different kinds of fishing because you can fish at rivers. Posavina Canton offers very rich ichthyologic diversity. and the game and fish stocks increased. from all over the world. wood pigeon. the Tourist board of Posavina Canton has implemented the project “Posavina. and there is a great media interest for this event. The main goal of this festival and of Posavina dancing and Domaljevac sash is the preservation of cultural heritage and the autochthon folklore creativity. actors presentations. The most represented fish species in these areas are: carp. In order to increase the attractiveness of the hunting and fishing areas. and sports tournaments in basketball. marshes. competitions. wild goose and ducks. this area is attractive from the point of view of the tourist-hunting and fishing offer. football and contact sports. at the area of the municipality of Domaljevac – Šamac. closeness of the two big rivers. The rest of the hunting game here are: deer game.CROATIAN FILM DAYS – the biggest event in the area of the Canton. and people from the Croatian and BiH political life. This festival is full of sports and cultural events: books promotion. HUNTING AND FISHING The geographical position. are being screened. Besides the central event. TOLISA DAYS – a big event that is becoming an international traditional festival. rich and heterogeneous fund of wild game and fish and preserved natural environment make good conditions for breeding the wild game and fish. The organizer HKUD “Mldost” Domaljevac every Lov • year makes a rich program consisted of: traditional ceremonial folklore groups march past. concerts and as the final of this event the international folklore festival held on August 15th at the central Odžak’s square. after the Pula film festival. there are also various competitions in old sports. exhibitions. Hunting In the area of the Canton the most represented is the feathered game: pheasant. etc. According to these characteristics. hunting and fishing paradise” financed by the European Union. which gathers lovers of nature and kayak – the canoe sports. where the best works of the Croatian cinematography. Motorcyclemeetings in Orašje that gather over 1000 motor cyclists from all over the Europe are taking place at the beginning of May. directors. rafting and pontoon ride down the Sava River. It is being held at the beginning of September in the municipality of Orašje. the municipality of Orašje. traditional and pop music concerts. concerts. pike. the buildings and grounds for tourists stay at the hunting grounds had been renovated and improved. old river beds. The system of informing that gives all the necessary information and services for the tourists during their stay in Posavina has been established as a very important part of tourist product. snipe and turtle-dove. and so it got the name “Little Pula”. DOMALJEVAC SASH – cultural-folklore-sports festival with the international character. book promotions. lakes. and it is held in July and lasts for 14 days. held at the end of July. canals. the international folklore festival. quail. open air performances. kulenijada. and barbel. This festival is taking place at the beginning of June in Tolisa.

netaknuta priroda. sačuvana flora i fauna predstavljaju važne resurse ovog kantona i osnova su za sportsko-rekreativni. Prače i Koline. 1 P Turizam BiH • listopad 2009. . rirodna i geografska raznolikost prostora.Bosanskopodrinjski kanton Bosna Edin Kunovac kakva je nekada bila Veliki prirodni potencijali pružaju mogućnost da turizam preraste u vodeću privrednu granu Goražda i cijelog kantona. lovni i ribolovni turizam kao odredište za one koji vole aktivan odmor u netaknutoj prirodi uz obale rijeke Drine.

N Natural and geographical diversity of the area. preserved flora and fauna represent important resources of this Canton and are the basis for sports and recreational. Tourism BiH • October 2009 1 . hunting and fishing tourism and the destination for those who like active rest in untouched nature by the banks of the rivers Drina.Bosnian-Drina Canton Bosnia as it used to be Goražde noću • Goražde noću Great natural potentials offer the possibility for the tourism to become the leading economic branch of Goražde and the entire Canton. Prača and Kolina. untouched nature.

Turistička agencija “Obner” obezbijedit će vam potpuni ugođaj na splavarenju.-1995. kanjoni. Veoma atraktivno i posjećeno mjesto je izletište Rorovi koje ujedno predstavlja simbol ot- pora (1992. TIPOVI I VRSTA Bosansko-podrinjski kanton Goražde raspolaže velikim prirodnim potencijalima koji pružaju mogućnost da turizam preraste u vodeću privrednu granu. planinarski pohodi. Foča-Ustikolina i općine Pale-Prača. Splavarenje 1 Turizam BiH • listopad 2009. Planinski visovi Kriva draga. lovni i ribolovni turizam kao odredište za one koji vole aktivan odmor u netaknutoj prirodi uz obale rijeke Drine. Srbiju. Splavarenje Drinom je već poznat turistički proizvod zbog kojeg ovo područje posjećuje veliki broj turista. Osanica itd. ljubitelje ljekovitog bilja i šumskih plodova. Klek. Sadba. Ribolov Gornji tok rijeke Drine. . koja je povezivala primorje. Splavarenje Drinom. zaustavlja dah. rijeke i planine pružaju mogućnost da svako može pronaći nešto za sebe (splavarenje. Splavarenje je doživljaj čija se posebnost ne može riječima opisati. Crni rajski vrh.). stoga se razvoj turizma uglavnom bazira na mogućnostima koje pruža ova rijeka. Splav je neobično plovilo izgrađeno od drvene oblovine sa koga se može riboloviti i uživati u gastro ponudi domaćih specijaliteta.osansko-podrinjski kanton Goražde zauzima površinu od 504. itd. izaziva radoznalost. budi neizvjesnost i želju za ponovnim vraćanjem. Ruda glava.). slobodnog i očuvanog i pružaju izvanredan ugođaj za planinare. a ujedno postane nosilac razvoja općine Goražde. Crnu Goru sa Sarajevom i drugim krajevima. netaknuta priroda. plivanje. Duž obala rijeke Drine nalazi se nekoliko plaža. u skladu sa svojim interesima. Prirodna i geografska raznolikost prostora. ribolov. Prače i Koline. Rijeka Drina predstavlja izuzetnu atrakciju za brojne domaće i strane goste. rafting. Borovac i Grebak pružaju sliku pomalo divljeg prostora (u najpozitivnijem smislu riječi). Bogata prirodna i kulturno-historijska baština resursi su koji imaju neprocjenjivu vrijednost i potencijal za razvoj turizma na prostoru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Splavarenje Posebno atraktivan turistički proizvod BPK-a Goražde je splavarenje Drinom. već se jednostavno mora doživjeti. B TURISTIČKA PONUDA . sačuvana flora i fauna predstavljaju važne resurse ovog kantona i osnova su za sportsko-rekreativni. gdje svoj mir mogu pronaći kupači: Gradski žanj. Prirodni resursi izvanredne ljepote i raznovrsnosti kao što su prelijepe šume. još uvijek je sačuvan od svih zagađivača. vožnja kajakom. Područje gornjeg toka rijeke Drine od prapovijesnih vremena nije bilo zaobiđeno od prisustva i kulturnog razvitka ljudskih zajednica.6km2 i sastoji se od tri općine: Goražde. Rijeka Drina uvijek je bila glavna saobraćajna arterija na području istočne Bosne.

Prača and Kolina. Montenegro with Sarajevo and other parts. Log floating Especially attractive tourist product of the Bosnian-Drina Canton Goražde is the log floating on the Drina. Serbia. The presence and the development of human communities had existed in the area of the upper Drina flow since the prehistory. rivers and mountains. Klek. Fishing The upper Drina flow is still preserved from pollution. Natural and geographical diversity of the area. rouses suspense and the desire for coming back. The log floating on the Drina is already familiar tourist product. Log floating is an experience of a special kind that you can’t describe with words. Along the Drina there are several beaches for bathers: Gradski žanj.) compatible with everybody’s interests. hunting and fishing tourism and the destination for those who like active rest in untouched nature by the banks of the rivers Drina. Ruda glava. Tourist agency “Obner” will provide you the complete atmosphere in floating. preserved flora and fauna represent important resources of this Canton and are the basis for sports and recreational. The log floating on the Drina provokes the curiosity.6 square km and consists of three municipalities: Goražde. medicinal herbs and forest fruits fans. The mountain peaks Kriva draga. it is breathtaking.B osnianDrina Canton Goražde takes up the surface of 504. kayaking. which is the basic requirement for the existence of the most interesting salmonidae Tourism BiH • October 2009 19 . untouched nature. Rich natural and cultural-historical heritage are the resources that have priceless value and potential for the development of tourism in the area of Bosnian-Drina Canton Goražde. swimming. you just have to experience it. rafting. Sadba. TOURIST OFFER. etc. Foča-Ustikolina and Pale-Prača. canyons. The Drina River represents a true attraction for numerous local and foreign guests. The float is an unusual sailing boat made of round-wood from which you can fish and enjoy the gastro offer of local specialties. mountaineering. like beautiful woods. The resort Rorovi is a very attractive and well visited place and it also represents the symbol of resistance (1992 – 1995). offer the possibility for everyone to find something for himself (log floating. free and preserved and give exceptional atmosphere for the mountaineers. due to which this area is visited by numerous tourists. Osanica. which offer the possibility for the tourism to become the leading economic branch and the holder of the development of the municipality of Goražde. TYPES AND KINDS Log Floating Bosnian-Drina Canton Goražde has at its disposal great natural potentials. Natural resources of exceptional beauty and diversity. The Drina River has always been the main traffic artery in the area of eastern Bosnia. fishing. Borovac and Grebek give the image of slightly wild space (in the positive sense). etc. It connected the coast. and because of this the development of tourism is mostly based on the possibilities that this river gives. Crni rajski vrh.

Kriva draga radi na izgradnji savremenog sportsko-rekreativnog centra ( motel. odgovarajuća klima i šumska bogatstva su osnovni činioci više lovnih revira na području BPK-a. Zahvaljujući prirodnim resursima prostor Bosansko-podrinjskog kantona Goražde pruža idealne uslove za razvoj lovnog turizma.Lovačko društvo “Rasoh” Prača . Raznovrsnost ribljeg fonda. predstavlja jedinstveno bogatstvo autohtonom potočnom pastrmkom i kapitalnim primjercima lipljana. Grebak.40kg. koje organizuje i niz planinarskih manifestacija. interesantne ribolovnim sladokuscima. Za čuvanje tradicije u planinarstvu ističe se Bošnjačko-planinarsko društvo „Maglić” Goražde. sportski teren.o.što je osnovni preduslov da pored ravničarskih vrsta žive i najzanimljivije salomonidne vrste riba. gljive i ostali šumski plodovi rasprostranjeni su po svim predjelima BPK-a.Sportsko-ribolovno društvo “Goražde” . Sportsko rekreativni turizam Sportski tereni na prostoru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde pružaju izvanrednu mogućnost za razvoj sportskorekreativnog turizma. izrazito bogatstvo mladicom i drugim vrstama ribe. a to su: . dar netaknute prirode.Sportsko-ribolovno društvo “Halil Sofradžija” Ustikolina . proizvelo je potrebu za formiranjem sportskih ribolovnih društava koja egzistiraju na ovom prostoru. Na području Ustikoline zabilježen je svjetski rekord u ulovu mladice .o.ribolovno društvo “TOPLIK” Prača Planinska rječica Prača. Šetališta i staze uz rijeku Drinu u izvanrednom ambijentu omogućavaju razvoj rekreativnog turizma.58. Planinarstvo Teritorij Bosansko-podrinjskog kantona Goražde okružuju izrazito lijepi planinski predjeli koji svojom atraktivnošću izazivaju radoznalost planinara. Kacelj i Borovac.Lovno . Za planinarenje posebno su atrak• Lov Povoljna konfiguracija zemljišta.Sportsko. Za očuvanje i zaštitu okoliša i lovne divljači brinu se četiri lovačka društva: . . od kojih izdvajamo najveću u Bosni i HerceLovno rekreativni centar kod Goražda Kulturno-historijsko naslijeđe Bosansko-podrinjski kanton Goražde.Lovačko društvo “Biserna” Goražde . govini “Krivu Dragu” u čijem sastavu se nalazi i lovno-rekreativni centar “Bijele vode” sa gaterom opremljenim za obuku i trening lovačkih kerova. Privredno društvo “Bijele vode” d. Ljekovito bilje.Lovačko društvo ” Grebak” FočaUstikolina tivni planinski masivi Ruda glava. predstavlja pravu riznicu raznovrsne kulturno-historijske Hunting-recreational centre near Goražde 10 Turizam BiH • listopad 2009. kao i cijela Bosna i Hercegovina. kako sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde tako i sa šireg prostora Bosne i Hercegovine. Na lokalitetu Grepka i Rude glave izgrađeni su planinarski domovi.rekreativni centar “Bijele vode” . prateći sadržaji) i bit će nosilac bržeg razvoja ove vrste turizma. te briga o zaštiti ovih vrsta.

Four hunting clubs are taking care of the preservation and protection of the environment: . In the area of the Ustikolina.Sports and recreation club “TOPLIK” Prača. Heterogeneousness of the fish stocks. very rich with huchen and other fish species and care of the preservation of these species created the need of forming fishing clubs that exist in this region.Sports and recreation club “Goražde” . mushrooms and other forest fruits are wide-spread over the BosnianDrina Canton Goražde. The Bosnianmountaineering society “Maglić” is distinguished in the preservation of mountaineering tradition and it organizes line of mountaineering events. On the locality Grebak and Ruda glava mountain houses were built.Hunting club ” Grebak” FočaUstikolina regions that provoke the curiosity of the mountaineers from the territory of the Bosnian-Drina Canton Goražde and wider area of Bosnia and Herzegovina. enable the 11 Hunting Suitable configuration of the grounds. Mountain massifs Ruda glava. The mountain rivulet Prača. Medicinal herbs.Lovci i lovina • Hunters and catch est wealth are the basic factors of the hunting grounds in the area of Bosnian-Drina Canton Goražde. where the biggest one in Bosnia and Herzegovina is “Kriva Draga” with the hunting-recreational centre “Bijele vode” that has the place specially equipped for the training of the hounds. and these are: .Hunting-recreational centre “Bijele vode” . Kacelj and Borovac are especially attractive for mountaineering.Sports and recreation club “Halil Sofradžija” Ustikolina . Sports and recreational tourism Sports grounds in the BosnianDrina Canton Goražde offer exceptional possibility for the development of sports and recreational tourism. a gift of untouched nature represents a unique wealth of the indigenous brown trout and the big specimens of grayling. with its exceptional environment.40 kg.Hunting club “Biserna” Goražde . the world record in catch of huchen was registered – 58. suitable climate and for- Mountaineering The territory of the Bosnian-Drina Canton Goražde is surrounded by exceptionally beautiful mountain Tourism BiH • October 2009 . fish species that are interesting for the fishing lovers. Thanks to the natural resources. the area of Bosnian-Drina Canton Goražde offers great conditions for the development of hunting tourism.Hunting club “Rasoh” Prača . Promenades and paths along the Drina River. Grebak.

Na prostoru BPK-a Goražde postoje tragovi života iz prahistorije. Značajna su nalazišta iz prahistorijskog. .Panorama Goražda baštine. U užem gradskom području općine Goražde nalazi se i jedna od najljepših džamija na Balkanu “KAYSERI CAMII” i predstavlja neprocjenjiv kulturno-historijski i vjerski spomenik. Iz Osmanlijskog vremena značajan kulturno. Iskopavanja koja su vršena 1955. a arheološka istraživanja potvrđuju da su naselja: Popov Do.5 hiljada godina. vazne i posude od glinene opeke. godine. Najnovija istrživanja koja su obavljena na ovom lokalitetu august/septembar 2009. izgrađen 1553. Treba istaći da je na prostoru općine Ustikolina izgrađena prva džamija u Bosni i Hercegovini “Turhan Emin-begova” kao i prva štamparija na bosanskohercegovačkom tlu. godine u naselju Zupčići rezultirala su pronalaskom kamenih bodeža. radi o kulturi staroj 7.historijski i vjerski spomenik nalazi se u selu Kreča. One datiraju iz druge polovine XV. kamene sjekire. Nešto od gore navedenih eksponata pohranjeno je u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine u Sarajevu. 12 • Panorama of Goražde Turizam BiH • listopad 2009. Prilikom ovog arheološkog pretraživanja na ovom lokalitetu pronađeni su kipovi koji svjedoče o postojanju naselja iz pomenutog perioda. Zupčići i Podhranjen naseljavali stanovnici mlađeg kamenog doba. stoljeća. turske i austrougarske uprave. godine samo su potvrdila već ranije nalaze da se na ovom lokalitetu. Novopronađeni kipovi bit će nakon stručne obrade izloženi u pomenutom muzeju. prema procjenama arheologa. srednjovjekovnog vremena. Ovaj lokalitet ima status Nacionalni spomenik “Lug”. rimskog.

and date from the XV century. Stećak in Goražde surroundings Tourism BiH • October 2009 13 . We should point out that the first mosque in Bosnia and Herzegovina was built in the municipality of Ustikolina. On the occasion of archaeological researches at this locality the statues that witness about the existence of the settlement from this period were found. In the town of Goražde there is one of the most beautiful mosques in Balkans . Stećci u okolici Goražda • There are traces of life from the prehistory in the area of the BosnianDrina Canton Goražde and the archaeological researches confirm that the settlements Popov Do. stone axes. Kriva draga works on the construction of modern sports and recreational centre (motel.o. medieval period of Turkey and the Austria-Hungary authorities. Newly found statues shall also be stored at this museum after the professional analysis. Finds of stone daggers.o. Zupčići and Podhranjen were inhabited by the population from the early Stone Age. the “Turhan Emin-begova” mosque. the word is about 7. Economic society “Bijele vode” d.“KAYSERI CAMII” and it represents priceless cultural-historical and religious monument. sports grounds. built in 1553. and accompanying programs) and it will be the holder of the development of this type of tourism. Roman. in the village of Kreč. Some of the exhibits mentioned above are stored at the National Museum of Bosnia and Herzegovina in Sarajevo. as well as the first printing house in Bosnia and Herzegovina. Cultural-historical heritage Bosnian-Drina Canton Goražde as well as the entire Bosnia and Herzegovina represents a true treasury of various cultural-historical heritages.development of the recreational tourism. Important sites are from the prehistoric period. From the Ottoman period comes an important cultural-historical and religious monument. according to the archaeologists’ estimations. This locality has the status of National monument “Lug”. vases and the pottery are the results of diggings that were made in 1995 in the settlement Zupčići. The most recent researches done at this locality (August/September 2009) just confirmed that.5 thousand years old culture.

B rčko se prvi put spominje1428. Preporod i Napredak. To područje obiluje brojnim izvorima pitke vode. plovni (riječni) i željeznički. 1878. a 1910. Austrijanci su ga zvali Brčka.Brčko Distrikt Brčko. motela i pansiona. Panorama Brčkog Panorama of Brčko 1 Turizam BiH • listopad 2009. Brčko nije važno samo kao čvorište putnih pravaca nego i kao mjestu u kojem su se razvile različite vrste prometa: cestovni. kuhinjska sol). U njega su dolazili trgovci iz gotovo cijele Europe.P Radio Brčko. izuzev njenog južnog dijela na sjevernom području planine Majevice koje se nalazi na 200 – 400 m nadmorske razine. godine u Brčkom je živjelo oko 3000 ljudi. grad na raskrižju putova prema istoku i zapada. Brčko ima bogati gradsku biblioteku. prema sjeveru i jugu. Dokaz o postojanju rimskog grada Saldee jesu ostatci rimske kanalizacije u Brčkom. godine pod nazivom Barka kako su ga prozvali franjevci koji su u to vrijeme djelovali na tom prostoru. • Brčko se. najvjerojatnije po mjestu gdje se trgovalo soli. Budimpešte. preko 7000 ljudi. U rimsko vrijeme na tom prostoru bila je sagrađena utvrda koja se zvala Saldea (latinski sal znači sol. Obiteljski radio Valentino. a Turci Brčki. Radio bet Frattelo itd. sjeveru i jugu. Tako je Brčko postalo vrlo važno čvorište putova prema istoku i zapadu. još za vrijeme Austro-Ugarske. tri kulturnoumjetnička društva: Prosveta. Brčko ima nekoliko vrlo poznatih hotela. te nekoliko medija u privatnom vlasništvu: RTV Hit. Brčko je grad na ušću rijeke Brke u Savu. Zagreba. U Brčkom postoji J. Taj podatak najzornije govori kojom brzinom se Brčko razvijalo. Praga. Brčko je poznato po svojim pozorišno-kazališnim susretima koji se održavaju u 1. tjednu mjeseca studenog. . Gradsku galeriju. Distriktu Brčkom pripalo je područje cijele nekadašnje općine Brčko. Beča. razvilo u vrlo živo trgovačko mjesto. Cijelo područje Brčkog nalazi se na 80 – 200 m nadmorske razine. Amatersko pozorište. Sofije itd. a osobito iz Trsta.

Even during the Austro-Hungarian period Brčko developed into a very lively commercial place. The evidence of the existence of the Roman town Središte Brčkog • Centre of Brčko B Saldea is the remains of the Roman sewage system in Brčko. Zagreb. Vienna. and in 1910 over 7000. except its southern part on the northern area of the Majevica Mountain. That’s how Brčko became a very important crossroads to east and west. river and railroad traffic. Sophia. and several media in private property: RTV Hit.Brčko Distrikt Brčko is the town on the crossroads to east and west. common salt). motels and hostels. north and south. The entire former municipality of Brčko fell to share of the Brčko district. most probably after the place of salt trade. Family radio Valentino. During the Roman period a fortress was built at that area. Brčko is the town on the river mouth of the Brka into Sava. etc. Preporod and Napredak. etc. Brčko has rich town library. which is situated at the altitude of 200-400 m. rčko was mentioned for the first time in 1428 under the name Barka as it was named by the Franciscans who worked at that time there. which was called Saldea (Latin sal means salt. and especially from Trieste. This information shows how fast Brčko developed. It has several very famous hotels. Here came the merchants from almost entire Europe. About 3000 people lived in Brčko in 1878. Austrians used to call it Brčka and the Turks Brčki. Town gallery. In Brčko there is Radio Brčko. three cultural clubs: Prosveta. which are being held in the first week of November. Brčko is also important as the place where different kinds of traffic: road. Tourism BiH • October 2009 1 . Radio bet Fratello. Prague. This area is abundant with numerous springs of potable water. Amateur theatre. The entire area of Brčko is situated at the altitude of 80-200 m. north and south. Budapest. Brčko is known for its theatre meetings.

destinacije.. . Samo će tada marketing biti u funkciji razvoja nekog posla.. država........ a čiju dozvolu za upotrebu smiju imati samo stručni profesionalci. Marketing je najjači alat poslovnog uspjeha Mirjana Šutić arketing je snažan alat čije upute za upotrebu moraju pisati čelnici tvrtki.. ministarstava.. 1 M Turizam BiH • listopad 2009.. ili turizma.......... ideje..Strateški marketig u funkciji razvoja turizma .

. and whose permission for use could have only the professional experts...... ministries. idea or tourism. Marketing is the strongest tool for the business success T he marketing is the strong tool...... Tourism BiH • October 2009 1 .....Strategic marketig Tradicijska gastro ponuda • Traditional gastro offer in the function of the development of tourism ... Only then the marketing shall be in the function of the development of a job.... states... destination. for which use instructions should be written by the heads of the companies.

leži u neorganiziranosti odnosno neusklađenosti naših vizija i ideja o napretku i načinima postizanja željenih ciljeva. potrebno je uložiti sredstva da bismo dodatno dotjerali resurse i obučili naše osoblje s ciljem kreiranja kvalitetne turističke ponude . ponuda. tehnološki iznimno kontrastno. najjači alat poslovnog uspjeha. ali je problem u tome što ne znamo koja od dvije polovice nam je donijela zaradu. Sjetimo se izjave Johna Wanamakera koji je ustanovio da je polovica novca koji potrošimo na marketing čisti promašaj od investicije. dugoročno ćemo uživati višestruki povrat na uloženo. onda se moramo pripremiti na velike izdatke s kratkoročno neopipljivim rezultatima. ukoliko se provodi sustavno i s kvalitetnim suradnicima. da marketing moramo tretirati kao sredstvo razvoja turizma u našoj zemlji. Ustrajemo li dovoljno u kvalitetnoj provedbi solidne marketinške kampanje.arketing je. ili. te varijacija istih proizvoda i usluga. . Ne možemo očekivati da ljudi iz Amerike ili dalekog Japana požele doći vidjeti prirodne ljepote Jadrana i njegova zaleđa ako za našu zemlju nisu nikada čuli. da bismo pokušali zaobići zamke koje donose neizbježan tehnološki napredak i globalizacija. ako su samo pratili ratna zbivanja u njoj.odnosno ponude koju je netko voljan platiti. Čak će se i ljudi koji odlučuju u što usmjeriti sredstva unutar marketinškog budžeta složiti da je većina tog novca bačena u vjetar. 1 Turizam BiH • listopad 2009. još gore. M Tko smo mi? Teško je razumjeti kako formirati strategiju marketinga na današnjem tržištu koje je vrlo fragmentirano. Prva je. te zajedno kreirati i prihvatiti strategiju na državnoj razini koja će određivati smisao svake od brojnih ponuđenih nam investicija. moramo prvenstveno definirati kako želimo da se našu zemlju izvana percipira. Kada novac uložen u marketing počnemo smatrati investicijom od koje očekujemo dobit. Sigurno je da uspjeh svakog poslovnog pothvata ovisi upravo o kvaliteti marketinga njegovih proizvoda ili usluga. Tvrtke svake godine troše milijune na marketing. Naš izazov. moramo prvo pospremiti vlastito dvorište. dakle. odnosno uskladiti naše resurse i mogućnosti. Kako bismo što mudrije utrošili naša ograničena sredstva. dakle. pretpostavka. te zasićeno mnoštvom neprovjerenih informacija. Ne možemo očekivati da ljudi od nas kupe nešto za što ne znaju da postoji. Dakako. Kada spoznamo kako želimo da nas svijet doživljava i utvrdimo u čemu smo izvanredni u odnosu na ostale turističke destinacije.

technologically very contrastive.I f implemented systematically and with quality associates. Even people who decide where the funds inside the marketing budget will be directed agree that most of this money is wasted. Let’s remember the John Wanamaker’s statement. We cannot expect people to buy something from us that they have never heard of. If we persist enough in the quality implementation of good marketing campaign. for long-term we should enjoy the multiple return on investment. which will define the sense of each investment offered. We cannot expect that the people form America or the far away Japan wish to come to see the natural beauties of the Adriatic and its hinterland if they have never heard of our country. in the first place we have to define how we want our country to be perceived from the outside and together cerate and accept the strategy at the state level. As to spend our limited funds as wise as possible. the man who ascertained that half of the money spent on marketing is the investment failure. When we start to consider the money invested in marketing as an investment from which we expect profit then we should prepare for big expenditures with unseen results for short-term. the first supposition is that we should treat the marketing as the means of the development of tourism in our country. marketing is the strongest tool of the business world. we need to invest in order to arrange our resources and train the personnel with the goal of creating quality tourist offer – the offer someone is willing to pay for. or what’s even worse. first we should clean our own yard. but the problem is that we do not know which of the two halves brought us the profit. if they have only seen the war events in it. Big companies spend millions on marketing every year. Our challenge lies in the low level of organization. offers and the variations of the identical products and services. Of course. And the success of every business activity depends exactly on the quality of the marketing of their products or services. So. Tourism BiH • October 2009 19 . and saturated with numerous unverified information. When we figure out how we want the world to see us and ascertain our remarkable features as regards other tourist destinations. that is to say non-coordination of our visions and ideas about the progress and the ways of achieving the goals. that is to coordinate our resources and possibilities. in trying to go around the traps that come with the inevitable technological progress and globalization. Masline • Olives Who are we? It is hard to understand how to form the strategy of marketing in today’s market which is very fragmentary.

lakše ćemo u moru oglašivača. S kim točno mi kao turistička destinacija. Uzaludno trošenje marketinškog budgeta dijelom je sigurno uzrokovano činjenicom da često ‘palimo’ a da koncentrirano ne ‘ciljamo’. kada imamo marketinšku strategiju. Koliko god puta pokušavali. Pri kreiranju strategije razmišljajmo. ponudu. Pri pripremi marketinške strategije potrebno je. Kako bismo marketing stavili u funkciju razvoja turizma. Koji su najuvjerljiviji razlozi koje im možemo ponuditi kako bi to mislili. Isplatilo mu se razmišljati. njihove želje i potrebe.. bit će to čista sreća. potrebno je definirati koji će djelić ogromnog svjetskog tržišta najvjerojatnije željeti upravo ono što mi imamo ponuditi. treba znati što je naša meta kako bismo je pravilno naciljali i pogodili. Takav životni stav donio mu je kasnije titulu engleskog baruna i osigurao sredstva o kojima je ranije samo sanjao. Ne razumijemo naše ciljno tržište. osjeća i čini? 4. . Kakvu točno percepciju ta ciljna skupina ima o nama trenutno? 3. koliko god dugačke ruke imali. Pokušajte zatvoriti oči i baciti pikado strelicu u smjeru mete. planiranje i izbor smjera u kojem želimo ići. Ako se kojim slučajem ipak dogodi da pogodite. ne znamo kako im iskomunicirati odnosno prodati upravo našu uslugu.. Pritom često bacamo novac na slogane i fraze koji ne prikazuju ono što bismo mi htjeli pa primatelju naše poruke djeluju nepovezano i besmisleno.Ciljaj pa pali! Kada znamo što imamo i kako želimo da nas svijet percipira. nećete pogoditi centar. odnosno naša marketinška kampanja. pa zato mora razmišljati. Svaštarenje u marketinškim ulaganjima koštat će kompaniju ili državu daleko više od izgubljene partije pikada. Koliko god logično zvučalo. na osnovu detaljne marketinške analize. destinaciju. trebamo komunicirati? 2. Sjetimo se Nobelovca Ernesta Rutherforda koji je izjavio kako nema novca. Što točno mi želimo da ta ciljna skupina misli. precizno odgovoriti na sljedeća pitanja: 1. internet stranica i stručnjaka znati izabrati baš one alate koji će nas voditi prema našem komadiću tržišta. ali je potrebno prvenstveno znati definirati cilj pa potom izabrati alat koji će najbolje doprijeti do njega. i odvojimo vrijeme za analizu. Zastanimo na trenutak i razmislimo. kako bismo izbjegli svaštarenje i kasnije uštedjeli. Dakle. osjećali i činili? Suvremeni marketing nudi mnoštvo alata za dostizanje ciljeva. moramo definirati koga točno marketingom želimo doseći. 10 Hajdučki stol u Vjetrenici • Hajduk’s table in Vjetrenica Turizam BiH • listopad 2009.

feel and do? 4. and then shoot! When we know what we have and how we want the world to perceive us. No matter how logical this may sound. how to sell our service. when we have the marketing strategy. As a tourist destination. whom our marketing campaign needs to communicate with? 2. there is the need to know what our target is so we could aim at it properly and “shoot” it. In creating the strategy let’s think and take time for analysis. but for the addressee of our message they seem incoherent and senseless. Which are the most persuasive reasons we can offer them to think. you hit the target. So. destination. that would be just luck. to avoid odds and ends and save money. its needs and desires. What is the exact perception of us from that target group? 3. Useless wasting of the marketing budget is partly caused by the fact that we often “shoot” without concentration on the target. As to put marketing into the function of the development of tourism. how long your hands are you will never hit the centre.Vrelo Duman u Livnu • Duman spring in Livno Aim at. Let’s stop for the moment and think. It was worth of thinking. This kind of life attitude later brought him a title of English baron and provided funds he only dreamed of. planning and choose the direction we want to go to. internet pages and experts. In preparation of the marketing strategy. there is a need to define which part of the huge world market most probably would want to see what we have to offer. based on detailed marketing analysis there is a need to answer the following questions precisely: 1. feel and do in this way? Modern marketing offers plenty of tools for achieving the goals. by any luck. which shall lead us to our piece of the market. If. but first of all it is necessary to know how to define a goal and then choose a tool that will do the best in reaching it. we don’t know how to communicate with it. offer…In this we usually throw away the money on various slogans and phrases that don’t show what we would like. Tourism BiH • October 2009 11 . it will be easier to choose the tools in the sea of advertisements. we must define who we want to reach by the marketing. Let’s remember the Nobel Prize winner Ernest Rutherford’s who said that he didn’t have money so he had to think. No matter how many times you try. Try to close your eyes and throw the dart into the target. We don’t understand our target market. much more than a lost darts game. Doing odds and ends in marketing investment shall cost the company or the state much. for sure. What exactly do we want for the target group to think.

a danas se o ozbiljnom poslu ne razmišlja na kratke staze. država. a čiju dozvolu za upotrebu smiju imati samo stručni profesionalci. one more trap in marketing needs to be by-passed: only marketing experts have and know how to use the quality marketing tools. The copies and amateurs will bring us shortterm savings. ministries. logo. Coca Coli da bude Coca Cola i BMW-u da bude BMW. These creative minds help Apple to be the Apple. Poanta jest da je takve stručnjake potrebno i platiti. The point is that these experts need to be paid because their contribution to our success is crucial. jer je njihov doprinos našem uspjehu ključan. Those are the people who know what kind of design of the leaflets. destination. Coca Cola to be the Coca Cola. BMW to be the BMW. Marketing je snažan alat čije upute za upotrebu moraju pisati čelnici tvrtki. ministarstava. poruka i medij najbolje prezentira na željeni način. 12 Turizam BiH • listopad 2009. Marketing experts are rare and expensive. Marketinški stručnjaci su rijetki. for which use instructions should be written by the heads of the companies. . The marketing is the strong tool. Samo će tada marketing biti u funkciji razvoja nekog posla. To su kreativni umovi koji pomažu Apple-u da bude Apple. and today you don’t think about the serious business for short-terms. and whose permission for use could have only the professional experts. message and media the best presents us in the way we want. Only then the marketing shall be in the function of the development of a job. i skupi. states. i najefektnije dopire do određenih skupina ljudi. ideje. and the most effectively reaches certain groups of people. idea or tourism.Tada će biti potrebno premostiti još jednu zamku u marketingu: kvalitetne marketinške alate imaju i znaju koristiti samo marketinški stručnjaci. Stećci na Blidinju • Stećaks at Blidinje Then. Pravi marketinški stručnjaci imaju briljantne ideje na koje reagiramo sa «pa kako se ja toga nisam sjetio?». To su ljudi koji znaju kakav nas dizajn letka. ili turizma. logo. Kopije i amateri donijet će nam samo kratkoročnu uštedu. destinacije. True marketing experts have brilliant ideas on which we react with: “how I didn’t come up with that”.

Međugorje .

Stari most u Mostaru • Old Bridge in Mostar .