P. 1
O Gorskom vijencu

O Gorskom vijencu

|Views: 2,281|Likes:
Published by beekate85

More info:

Published by: beekate85 on Feb 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/18/2014

pdf

text

original

O Gorskom vijencu

Jovan Dereti

Spoj hroni arsko-epskog (istoriziraju e izve tavanje) i lirsko-refleksivnog (do ivlaji i razmi ljanja). Gnomsko-aforisti ki izraz!!! Po svom obliku pripada drami. Podnaslov Äistori esko sobitije³ ukazuje na Njego evu nameru da se njegov tekst tretira kao istorijski, a ne izmi ljeni, fabularni. Me utim, une en je itav niz motiva fabularnog karaktera koji oni ostaju nerazvijeni. Uvo enjem motiva vladi inog oklevanja Njego je u neku ruku dobio ono to je izgubio kad je odbacio motiv o njegovom zarobljavanju od strane Turaka: povezanost izme u li ne sudbine junaka i istorijskih zbivanja. /u pesmi o istrazi poturica vladika je li no i neposredno ugro en, preti mu se nabijanjem na kolac/ Kod Njego a ni vladika ni ostali Crnogorci nemaju nikakvog li nog razloga za akciju, ve samo op te politi ke, nacionalne, vite ke.(Sastanak izme u Turaka i Crnogoraca ± ideolo ka bitka, li nosti se sukobljavaju kao predstavnici naroda i vera, a ne kao pojedinci) Dramatika speva se ne odvija na planu doga aja, ve ideja. (vladika danilo-ostali, Crnogorci-Turci) Doga aji su sporedni i o njima dobijamo samo izve taj(krvav sukob Ozrini a i nik i kih Turaka, poku aj Turaka da ugrabe Crnogorku) Nakon sastanka sa poturicama, vladika uvi a neopravdanost svoje sumnje i sledi niz epizoda (pri anje vojvode Dra ka o Mlecima gde je oti ao po platu popa epana, o svatovima, o sestri Bati evoj, o popu Mi i i nazovi-ve tici)-realisti ki naslikanih. Istorija je ovde pozadina na kojoj se odvijaju individualne ljudske drame ± ljubavna patnja Vuka Mandu i a, samoubistvo sestre Batri eve, slu aj nazovi-ve tice koja se stavlja u slu bu neprijatelja da bi spasla svoju decu, socijalni polo aj popa Mi a... Mnogi govore o dvostrukosti kompozicije ba zbog ovih epizoda. Nedostatak si ejne povezanosti. Razumevanje monologa vladike Danila i Vuka Mi unovi a sa po etka speva i njihove funkcije, ne smeta injenica to ne znamo ni ta vi e o tome ta se radilo i odlu ivalo na prethodnoj skup tini. Isto tako, politi ka neoportunost pozivanja poturica na dogovor, ne umanjuje do ivlja te scene kao dramskog sredi ta. Pop Mi a ostaje jedan od naj ivotnijih likova uprkos tome to poku ava da pro ita pismo koje nije umeo da napi e. Gorski vijenac se ne pamti po doga ajima nego po izrekama. Pesni ka re ima samostalnu vrednost. Poezija je ovde izraz kolektivnog ose anja i iskustva, glas istorije i naroda, a ne izraz pesnikovih li nih ose anja i misli. Prozni pasa i odgovaraju didaskalijama u drami po svojoj funkciji, ali prevazilaze tu ulogu. U njima ima podataka kojih nema u govoru li nosti, njima se uvode doga aji koji e se u govoru li nosto predstaviti. Dijalog nije dramski, jer se od neposredne akcije okre e poetskom i misaonom razvijanju pojedinih momenata te akcije. Jedini dramski dijalozi ± kad se vladika Danilo pojavljuje na skup tini (gde se vidi nezadovoljstvo zbog njegovog povla enja u klju nom trenutku) i kad se donosi odluka da se poturice pozovu. Prizori iz narodnog ivota ± prizori leganja i gledanja u ple a deskriptivno-ilustrativni karakter dijaloga. esto izve taj o dijalogu ±izmena pitanja i odgovora (o sastanku Ozrini a i Nik i kih Turaka, o bekstvu Ru e Kasanove za Tur ina, pri anje vojvode Dra ka o Mlecima) Izve taj o istrazi poturica preko pisma anolgan izve tajima glasnika u gr koj tragediji. Dijalog o Mlecima specifi an ± u njemu se sredstvima ironije, satire i polemike prikazuju razli ite negativne pojave. Pogled o razli itim vidovima ivota, obi aja i shvatanja u Mlecima dat kroz prizmu crnogorskog patrijarhalnog oveka. Filozofski dijalog ± u kojima je protagonista iguman Stefan. Slepi starac u narodu va i za oli enje mudrosti.On sam ka e da je vi e u carstvu duhova nego me u ivim ljudima, okrenut sferama duha i misli. U SCENI UO I POLAGANJA ZAKLETVE. Glavari o ekuju od njega da odgonetku zna enja nebeskih znamenja, ali on skre e pa nju sa prvidnog i nebitnog na su tinsko. O Badnjem ve eru govori o principu ve nog rata suprotnosti u prirodi, dru tvu i oveku, a o Novoj godini o ve nom kru enju i obnavljanju prirode. Antiteti ki govori ± serdar Vukota i Vuk Mi unovi iz prizora sa poturicama (pesimisti kom shvatanju crnogorske istorije suprotstavljeno je suprotno, optimisti no tuma enje); vezirovo pismo i vladi in odgovor; monolozi vladike Danila i Vuka

pripev. Pesma o Fatimi je u 9tercu. GNOMA ± predstavlja poetsko-misaonu celinu nezavisnu od li nosti koja ju je kazala i situacije u kojoj je kazana. opis turske neveste (osebno mesto. apoteoza herojstva. Vladika tada odlu uje da pozove poturice na dogovor. Drugi monolog vladike Danila ( e je zrno klicu zametnulo) izra ava jedan od najkriti nijih momenata radnje.Mandu i a sa po etka speva. pitanja o smislu svetskog toka i ovekovog postojanja i na kraju zaklju ci za akciju. gnome i pri e. srpska istorija. (ma ka i mi .(npr. Igumanov pomen du ama vitezova i crnogorska zakletva koju izgovara serdar Vukota se recituju. Tragi na vizija pro losti povezana sa temom poturica. Svaka replika te i da postane beseda. ponovno uvo enje u situaciju. porobljavanje raznih naroda) data u aforisti ki odse nim grupama stihova. njime se dopisuju vezir i vladika. Donosi filozofsku eksplikaciju i opravdanje teme speva. Vi eglasni govor ± svaki glas na svoj na in razvija temu. u kome poslednji etvorosimboli ki lan ima samostalnost posebnog stiha. orah) . Trodelna kompozicija monologa: refleksivna celina. crnogosrka sloboda.ideja o besmrtnosti onih koji su pali za slobodu). Alegori na vizija turske sile kao apokalipti ne nemani. Gorski vijenac je monolo ka struktura. govor i razgovor vladara. dve besede igumana Stefana. PESME ± one se poju. duh islamskog orijenta. suprotstavljeno je tursko i srpsko juna tvo. Tu balica 12terac. propast Vizantije. vladi in govor iz scene sa poturicama i odgovor Skender-age. Vladi in humanizam ± on nalazi re i opravdanja za najlju eg neprijatelja (kontrast sa ratni kom atmosferom). Polemi an i kletveni ton u vladi inom imaginarnom razgovoru sa turskom nemani. Mustaj-kadijina pesma o Fatimi. Tendencija da se svaki trenutak ivota i istorije osvetli iz ugla koji e nositi obele je univezalnosti. tu balica sestre Batri eve i pesma o Bo i u igumana Stefana. razgovorni deo i zaklju ak. 3. samo to je ovde predmet nacionalna istorija sa narodnog stanovi ta. Njime govore Crnogorci i Turci kad se sastanu. laf-mi . Ceo Gorski vijenac ispevan je u juna kom desetercu. izdajstvo Vuka Brankovi a. U prvom delu je neka vrsta igumanove duhovne autobiografije. tj. bezakonje i ludost vladara i izdaja velika a. ali ne lirsko-subjektivni monolog pesnika. kratak. navijaj klasove/ Tre i monolog vladike Danila (Bo e dragi koji sve upravlja ) lirska mesta na po etku i na kraju. samo pesma o Fatimi i tu balica sestre Batri eve imaju poseban metar. presko io je zaplet i odmah zapo eo sukob. Mitsko-istorijska vizija. odudara svojom dekorativnom lepotom od silovitih udara). Izraz unutra nje ustreptalost oveka pred svetom. Tre i deo monologa uvodi nas u konkretnu situaciju speva i u njegovu glavnu temu poturica. Vladi ina misao je rastrzana u dramati noj borbi sa samom sobom. epizoda o svatovima (tri para antiteti kih popevki. Postoje tri vrste samostalnih celina u Gorskom vijencu: pesme. etika crnogorskog heroizma. o veli ini rtava koje e zahtevati ta borba i o njenim plodovima za budu a pokoljenja) /Mlado ito. podse a na naravou enije. Turska osvajanja (dolazak u Evropu. a onda po inje monolog. suprotno reagovanje vladike Danila i igumana Stefana na vest o pogibiji u Crmnici. vojvoda Batri -Mustaj-kadija. Njegove re i inspirisane su eljom da se povrati izgubljeni mir i ponovo uspostavi unutra nja harmonija Crne Gore. (o nu nosti neprestane borbe protiv zla. i herojska smrt Baje Pivljanina . Izraz Gorskog vijenca iskovan je prema modelu narodne poslovice. oplakivanje poginulog junaka Batri a-tu balica njegove sestre.tema usamljenosti vladike Danila kao poslednjeg zato nika slobode. U drugom delu ista lirika. Princip pesme je amplifikacija jednog motiva. prirodni zakoni) Pretvaranje govora u pesmu. Pesma prvog kola ± pandan prvom vladi inom monologu. Evocira tragi nu sudbinu Janka Sibinjanina i Skender-bega. na prekretnicama. pogibija koja preti od poturica. Stilska dominanta speva je gnomi ko sa imanje izraza. svatovske popevke o junacima. 2. svaki na svoj na in veli a njegove vrline i izra ava svoju tugu) Tendencija labavljenja dijalo kih veza. Prvi monolog (Vi i vraga su sedam bi injah) vladike Danila svetsko-istorijski uvod u spev. (evropska. Pesma o evu koja se peva uz gusle (u njoj su opevani doga aji iz crnogorske istorije. i shvatanje ljubavi. Niz tematskih celina gnomi kog ili lirskog karaktera. replika Vuka Mi unovi a na prvi monolog vladi in i pesma prvog kola) Monolog se uvek javlja u najkriti nijim momentima. princip gnome je maksimalna koncentracija misli i re i. Dijalog slu i samo da se pri a uvede u sitaciju. Milo ev podvig. Drugi deo sadr i sagledavanje pojava u prirodi. a svat Crnogorac o sokolu i jarebici) Njego nije koristio dramske mogu nosti sukoba. Molitva Bogu i vizija Crne Gore koja je na la svoj mir u povratku izgubljenog. Prvi monolog igumana Stefana ± filozofsko sredi te Gorskog vijenca. apoteoza. kulminira slikom velika kog razdora na kosovskoj ve eri i izdajom Brankovi a. sumaran. Ona sadr i celu dramu srpske istorije u tri ina: 1. himni ka dikcija. beseda Mustaj-kadije.Mustaj-kadija peva o Fatimi. uvodni. (tri velika monologa vladike Danila. a u sredi tu razgovor sa sobom. Govor u aluzijama je neka vrsta diplomatskog stila u Gorskom vijencu. manji potok u ve i.

Tiha seta veje iz poslednje scene gde su prikazane manje uspele akcije. pri anje vojvode Dra ka o Mlecima. Osobine: smisao za humor. autonoman polo aj kako jedan prema drugom. Delovi imaju samostalan. nagove taje ± 1. kazivanje jednog Cuce o babi gatari. realizam. crnogorska borba za slobodusrednjovekovni velika i. Kompozicija proizilazi iz tematskog. pesma. Mandu i eva pri a o Radunu i Ljubici. Uglavnom izostaje utisak likova na neku vest. Batri eva smrt prelazak iz krajnje alosti u veselje. smenjuje pobedni ko slavlje do eka junaka istrage na Bo i . POLIFONI RAZVOJ U prizorima sastanaka. o igumanovom ivotnom iskustvu i o principu ve nog rata). tako i prema celini i na planu izraza (gnoma. Vuk Mi unovi i Hamza-kapetan. poturice. pa je ivrgnut ruglu (kroz alu crnogorske mom adi sa hod om Brun evi em) Vladi inom stavu mirenja sa zlom u strahu od ve eg zla kontrastira se tema drugog kola ( a u meda jo niko ne popi/ to je a om u i ne zagr i). Mandu i eva pri a o snahi An eliji koja se e lja no u pored vatre/###kod Crnjanskog u Seobama ta slika###/. psihologiju. babino priznanje o dogovoru sa vezirom. Izvita iskra (gnoma kao iskra misli) . Herojska vernost nacionalnom idealu gubi uzvi enost kad se ispoljava u ubistvu slabe ene. aluzije. proricanja. Prizor sastanka sa poturicama misao o neizbe nosti ratnog obra una± i druge teme: koegzistencija poturica i Crnogoraca. oplakivanja Batri a.. Epizoda o Mlecima sa satiri nim prikazivanjem izopa enosti civilizovanog gra anskog dru tva. lako a pripovedanja. lajtmotiv. pri anje a eta o odjecima boja. Cikli ni razvoj. Neprosve enost i sujeverje naroda ± prizor o nepismenom popu i babi koja se pretvara da je ve tica. a tek ujutru pohvale njegovu mudrost). beseda igumana Stefana-slu aoci zaspu. smrt Ru e Kasanove. ali. srednjevekovni pogled na sve. Obili ev podvig. Izviiskra. u ijem je sredi tu suprotnost izme u borbeno nastrojenih Crnogoraca i neodlu nog vladike. prokletstvo ve no zara ene zemlje. Surova ratni ka scena polaganja zakletve. snovi. Analiza si ejne osnove pokazuje da pojedini doga aji imaju smisla samo ako se posmatraju nezavisno. du du. pri a) i na planu radnje. a ne linearni. RAZVOJ KONTRASTNIH TEMA Prizori koji ine centralno dramsko jezgro. scena Badnje ve eri (o badnjacima.. pri anje Toma a Martinovi a o otmici Ru e Kasanove. jer bi to skretalo temu u nebitno. Tiho idili no veselje na Badnje ve e sa rezigniranim pogledom na svet u kome vlada ve ni rat me u elementima. Analogija sa muzikom. Neodre eno u prokletsvu koje vladika izri e. vapaj i opomena ucveljenih). Tu se ispoljava prvobitna narodna osnova Gorskog vijenca. /###PROBLEM PRLJAVIH RUKU###/ nem radosti bez bola. Borba suprotnih ideja. zatim u re ima Vuka Mi unovi a da je skup ina sazvana da istimo zemlju od nekrsti. ponavljanje. zavisi od konteksta. o igumanovoj vedrini. Njego eva umetnost da istu temu ponovi na druga iji na in. Polifoni princi ± tamo gde se pojavljuju glavari.PRI E ± po svom obliku male epske pesme. Sve pokazuje izrazitu tendeciju da se oblikuje u nezavisne jezi ko-poetske tvorevine. ali u kojoj je vi e nagla en ljudski momenat. a izdaja prestaje da bude tako sramna jer je u injena iz ljubavi. o crnogorskom bo i u. ni pobede bez rtve. (tema istrage kroz razli ite simbole. Izdajnik je prvo suo en sa sramnom istinom. skoro bezbri no podsmevanje ljudskim slabostima). harmoni ni . (kazivanje o krvavom sastanku. Prikazan svet na prelazu iz srednjeg veka u moderno doba. istovremeno. nadmo turske vere i politike. gledanja znamenja i pri anja snova. gde preovla uje epski. Brankovi . sonatni princip.. a ne iz kauzalnog principa. Na in izlaganja tema: LINEARNO NIZANJE ± u dosta labavo povezanom nizu Izve taji u dijalogu. Obrada herojske teme i teme izdaje od kojih je sastavljena srpska istorija. (npr. Kazivanje kneza Janka o agonu Vuka Mi unovi a i Hamze-kapetana i o ali sa hod om Brun evi em. sa simfonijom: polifonija. Prvobitni naslov Goskog vijenca ± izvijanje iskre. alegorije. kontrast. O uvan je vremenski aspekt. U pesmi drugog kola o Ivanbegovoj osveti. o pozori tu. a homofoni. Dra kove pri e o brodogradili tima i tamnicama u Mlecima. hronolo ki se odvijaju doga aji. Obradova pri a o ma ioni arima.tamo gde je glavni junak vladika Danilo.

isticanju su tinskog vida stvari. On hrabro odbija vladi. Misao. Motiv usamljenosti daje tragi nu dimenziju lika vladike. nalazi se u osnovi Njego evog pogleda na svet. Razvoj govora u Gorskom vijencu kre e se od jednog zaklju ka do drugog. dr avni razlog. Izraz narodne svesti o vlastitoj istoriji. a onda kroz glavare u svojoj ivoj i realnoj raznolikosti. osuda serdara Vukote zbog njegovog pesimisti kog pogleda na crnogorsku borbu. Pored dr avnog razloga ima jo jedan momenat ± ose anje da poturice nisu tu ini nego pripadnici na eg naroda i potajna elja i nada da se oni mogu pridobiti za saradnju. Kao to jednako misle. Veza sa Lajbnicom. iako nije pojedina no ljudsko lice.Verovanje u ogromne mogu nosti onoga to je po svom obimu maleno i neznatno. Vladika mnogo misli (Vuk Mi unovi : a ja zebem od mnogo mi ljenja). . Vladika je moderna individualnost hamletovskog tipa. bolovi. U tim pesmama su hronolo ki opevani doga aji od Kosova do istrage poturica. kao tuma njegovog shvatanja i verovaja. Li nost se jalja kao izraz narodnog iskustva. san o Obili u pobedonoscu uo i polaganja zakletve. istorijskom jedinstvu. Knez Nikola govori samo jednom neposredno. neugasla iskra slobode koja istrajava u borbi sa Turcima. Poetska istorija Crne Gore. od jedne gotove misli do druge.. Vojvoda Batri je glavni junak istrage poturica. analizira je. pojavljuje se tek u epizodama iz narodnog ivota (Crnogorci u turskim svatovima. Ra anje Crne Gore na razvalinama srpskog carstva. Vrlo esta kriti ka istupanja: razobli avanje neprijatelja (izdajnika Hamze-kapetana i vezira). (##sumnja deo ovekove sudbine po Lu i###). zgu njavanju. svi deluju u istom pravcu. Glavni razlog nije moralni nego politi ki. Narod se najpre javlja kroz kolo u svom apstraktnom. ne le e u vladi inom u asavanju od prolivanja krvi.. oni se javljaju kao izdaja nacionalne ideje (slu aj babe) ili kao opomena da se na nju zaboravi (slu aj sestre Batri eve) ili kao ne to to se skriva u sebi kao nedostojno pravog oveka i junaka (slu aj Vuka Mandu i a). Iskra sadr i u ograni enom ono to svet sadr i u neograni enom. Oni poju pesmu koja je iz glave celog naroda. njihovi me usobni odnosi. izvr ilac ideja speva (poziv poturicama da se vrate u vjeru pra edovsku. pla e kad sazna za velike narodne rtve i najzad.. izve taj o istrazi u Katunskoj nahiji). On se pla i me uplemenskog rata koji bi samo pogor ao stanje. a ne govor u funkciji li nosti. kad se raspituju za ivot i obi aje u svetu koji se razlikuje od njihovog. OLI ENJE EPSKE NARODNE POEZIJE. On se od svih najvi e pribli ava idealu koji brani i predstavlja Mi unovi (u rukopisu Batri ev govor bio namenjen Mi unovi u). kao nosilac umetnosti narodne re i.. ilustrativni karakter. Narod kao samostalna snaga. svi su nosioci iste teme: teme beskompromisnog nastavljanja borbe. Borba kao osnovni smisao i najve a radost ivota. ve odnos pojedinca prema istoriji. Vidimo ga odjednom prosve enog. kako odbacuje narodna verovanjazatim kao obazrivog vladara kome je briga za narod najva nija stvar. Dok Batri otkriva pobedni ki ishod oslobodila ke ideje. te i i dariva ucveljenog Vuka Mandu i a. kad sanjaju i govore o borbi koja ih o ekuje. Li nosti se javljaju u funkciji govora. podsmeh glavarima zbog vrad bine i sujeverja. Li ni motivi imaju uglavnom sporedan. On je glavar u kraju koji je najvi e izlo en turskoj opasnosti.inu ponudu da ne u estvuje u istrazi. U epizodama iz narodnog ivota u kojima se privremeno napu ta istorijski plan prikazivanja. Kolo ± istorijska ideja Vuk Mi unovi eti ko-esteti ka komponenta. Vladika nalazi izlaz iz protivre nosti tako to prihvata surovu logiku istorije. Oni deluju kao jedinstvena li nost kad osu uju one Crnogorce koji se dru e sa Turcima. Jo jedna odlika je duboki humanizam i komplementarni odnos prema stvarnostu. juna tvo kao najve a vrednost smrt kao prelazak u veselo carstvo poezije ± Vuk Mi unovi . (DR AVNI I NACIONALNI RAZLOG NEDOUMICE) Vladika unosi su tinski novu komponentu: u idejnom smislu ± komponenta politi ke i nacionalne svrsishodnosti. Kolo. Njego a primarno ne interesuju li nosti u njihovim neposrednim ivotnim manifestacijama. blago se podsmeva preteranoj veselosti igumana Stefana. elje. radosti. radosno prima izve taj o istrazi. knez Nikola oli ava svesno rtvovanje za tu ideju. a u umetni kom ± komponentu dramski i problemati ki produbljenog shvatanja stvarnosti. ve iz izuzetnosti i odgovornosti njegovog polo aja kao vladara u podeljenoj zemlji. tako i jednako sanjaju Obili a na belom konju. Nikolom Kuzanskim i ordano Brunom princip identi nosti dela i celine (monadolo ka koncepcija). unutra nja borba prethodi akciji. Nije bitan odnos pojedinca prema pojedincu.. Najmanji deo celine koji te i da prevazi e okvire svog konkretnog postojanja i sjedini se sa apsolutom. Njego je odabrao jedan mali i obimom neznatan doga aj da bi kroz njega sagledao celokupnu istoriju svog naroda. li ni interesi. kad oplakuju smrt mladog Batri a. Samostalnost govora prema li nosti. Vladika Danilo ± razlozi njegove neodlu nosti nisu eti ke prirode. predstavlja jednog od glavih junaka speva. a drugi put preko pisma. Njegov prelom pesnik nije prikazao. (Andri pravi pore enje sa komadi em minerala) Gra enje dela na principu fabule suprotno je osnovnoj tendenciji Njego eve poezije ka sa imanju. ni njihova li na pre ivljavanja. poslednja. kritika vladi ine neodlu nosti. masa koja ho e da kamenuje babu) Svi glavari su jedinstveni. Ideja je glavni junak u njegovim delima pre Gorskog vijenca: ideja o ljudskoj misli kao iskri nebeske svetlosti (Lu a) i ideja o crnogorskoj slobodi i nezavisnosti (Svobodijada).

zahteva razre enje glavne stvari. Vuk je spolja nastrani i ekscentri ni junak iji je duhovni predak Marko Kraljevi . a i jedno i drugo je protivno crkvenim kanonima. kalu er: dok ostali spavaju. Kontrast izme u spolja nje grubosti i unutra nje tanane ose ajnosti izbija na videlo u poslednjem prizoru u kome Mandu i mra an. Zajedno sa vladikom Danilom on je najmodernija li nost speva. animator i re iser itavih malih aljivih scena (ispitivanje usnulog Vuka Mandu i a ili ono o isle ivanju ve tice) Vuk Mandu i ± pravi protagonista li ne drame. VLADIKA DANILO ± politi ke misli. VUK MI UNOVI ± herojski ideal. Stoga Crnogorci vide u njemu svog najlju eg neprijatelja i stoga se za njega jedino ka e da je poginuo u istrazi. me utim. Njegova uloga je da svojim pitanjima podstakne razna lica da pri aju o stvarima koje su izvan radnje. on je jedini zaljubljeni junak i jedini koji. jer su za nju vezane sve uspomene na slavnu pro lost i sve nade u bolju budu nost. Lov en. a i otkriva karakteristi ne crte naroda iz kog pripoveda (Dra ko) poti e. U drugim prilika su njegovi postupci esto protivni njegovom pozivu. Skender-aga je nosilac turske politi ke ideologije. prema Drugom. Sliku zapadnog. IGUMAN STEFAN ± filosofija. skoro podivljao pri a romanti nu pri u o herojskom paru Radunu i Ljubici i pla e zbog svog izlomljenog d eferdara. krvav. VOJVODA DRA KO ± ocena evropske civilizacije. On jedini me u njima ne sme da pri a svoj san. as hri anski putnik-had ija. Socijalna reprezentativnost. stalno ne to pita. Knez Rogan i knez Janko su humoristi ni likovi. . Sudbina poslednje iskre slobode koja se ne sme ugasiti. On govori tri puta i uvek sa politi kom tendencijom. Postupak sa hvatanjem i pu tanjem jarebica simboli e budu i postupak ustanika prema poturicama koje e se predati. Dok u re ima ostalih Turaka dolazi do izraza perfidno i tiransko lice turske mo i. Uloga kola prestaje tamo gde prestaje sumnja u ispravnost ideja koje ono zastupa. sumornim i na momente mra nim pogledom na stvari. Zato je jemu dodeljeno da ispri a stravi nu viziju kao to je ona sva a sa pomrlim Ozrini ima ili jezivu pretnju. on broji brojanice i svu no ita molitve. Serdar Vukota se izdvja ozbiljnim. as moderni filosof-prirodnjak. po to najbolje ume da kune. spokoj i vedrina koju donosi kona no saznanje (ja sam pro a sito i re eto). Pop Mi a ± predstavnik mirskog sve tenstval seoskih popova. latinskog sveta Njego daje kroz do ivljaj crnogorskog oveka. On je i kavgad ija koji se inati sa Turcima zbog sitnica. prelepu tursku devojku. U nebeskim prilikama vidi se hod budu ih doga aja i do ivljava unapred sre an ishod. Kod kneza Rogana dominantna je stara ka radoznalost. Mustaj-kadija crnogorskoj askezi i obili evskom idealizmu suprotstavlja ulne privla nosti muslimanskog sveta: bo anske device koje ekaju pravednike u raju. I prva skup tina II drama kola i vladike Danila III izvr enje istrage IV slikanje narodnog ivota Vizija suncem obasjanog Lov ena i okolnih zemalja koje je sve oblak pritisnuo simbolizuje slobodnu Crnu Goru okru enu porobljenim narodima. zatim slika narodnih snaga koje e izneti borbu (nesalomiva crnogorska mladost. a iguman-sigurnost. Ne znamo ta je odlu eno na skup tini uo i troji ina dne niti zbog ega je sazvana o Malom gospo inu dne. ognjeni krst ) i na kraju simboli ki prikaz situacije pred izbijanje sukoba i nagove taj budu e pobede. barem u snu.Vladika i iguman Stefan ± dve etape u razvitku misli. U prvoj pojavi on je bar po spolja njosti sve teno lice. /romantizam/ U sceni sa poturicama ± surov br anin koji pri a kako je svoju snahu u koju su u li avoli izle io trostrukom kand ijom. Realisti ki koncipiran lik. posle smeha i graje koju je izazvala neukost popa Mi e. prva isku enja i gor ina (prve kaplje iz a e otrova) koju donosi prvo saznanje. ali dok je vladi in individualizam intelektualnog karaktera. On se stalno ne im interesuje. Zanesenog vladiku prekida ozbiljnim prekorom. Vladika-prvi sudar sa stvarno u. Izra ava ideolo ku funkciju stava prema zapadnoj civilizaciji. kadija progovara slatkim re ima o stvarima pred kojima je ovek najslabiji. splet slika koji bi prikazao sav ivot Crnogoraca i njihovo shvatanje sveta u njegovoj totalnosti. Knez Janko nije samo pripoveda o zanimljivim i sme nim doga ajima nego i izaziva . KOLO ± nosilac istorijskih misli dela. iznutra. Prvo slika neprijatelja sa kojim se treba boriti (neman. dok su svi ostali kolektivni. jer je on li an. as poklonik religije sunca. Stambol prepun sjaja i u ivanja. ovek ozbiljne i te ke misli. apokalipti ni slika). individualizam Vuka mandu i a nosi emocionalno obele je. Usmeni na in vr enja verskih obreda. On pri e uje bez priprave i bez ispovijesti i to posle u injenjenog dela a ne pre njega. as nadahnuti prorok koji govori bo anske re i. venac. VUK MANDU I ± romanti no ose anje. tj. MUSTAJ-KADIJA ± orijentalno shvatanje ivota. dolazi u nepomirljivi sukob sa shvatanjima sveta kome pripada. Crnogorska poema nije samo izvijanje poslednje iskre slobode u plamen oslobodila kog rat nego i Gorski vijenac. razlikuje se od ostalih likovaunutra njim ivotom koji je skriven od drugih.

a drugi zato to je bolji i za bolje se bori. nego pesnik-mislilac i filozof Zavr ni akordi ne pripadaju ni filosofskoj misli ni istoriji nego ivotu ± tragikomi na scena u kojoj Vuk Mandu i sa suzama u o ima pri a o stra nom boju sa Turcima u kome je stradao njegov omiljeni d eferdar. Simboli na zamena starog. ve promi ljen politi ar. . Ko ho e da shvati kompoziciju Gorskog vijenca treba da prati tok pesme a ne tok doga aja. Rat neravnih protivnika od kojih svaki veruje da je pobeda na njegovoj strani: jedan zato to je ve i i ja i. poturicr su pokazale da vi e nisu pripadnici naroda od koga poti u nego deo neprijateljske sile koja ugro ava opstanak Crne Gore. To nije vi e usamljen ovek rastrzan crnim mislima. Njego je u sceni sa vezirovim pismom pokazao indirektno da se vladika pomirio sa istorijom i da se kona no opredelio za akciju. iroki pogled na raznovrsne vidove ivota crnogorskog naroda. utehe za izgubljeno i vedra nada u budu nost.im je vladi ina sumnja izgubila objektivnu osnovu. Njego nije bio pesnik rata. Svojim dr anjem i govorom. (pop Mi o i ve tica) Latentna suprotnost izme u vo stva koje je pasivno i odsutno i naroda koji je ostavljen sebi. istro enog oru ja novim i sjajnijim i re i pune razumevanja za ljudske slabosti. (polu aljiva alegorija o borbi petlova koju tuma e knez Rogan i Skender-aga). pesnik je prestao da je uzima u obzir. Neprekidna borba u kojoj je istraga samo jedan od momenata. Turci koriste zaostalost i sujeverje naroda i poku avaju da poseju seme razdora.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->