DEVETNICA SV.

EKSPEDITU, velikom udotvorcu u te kim sva ama, bra nim razmiricama, sudskim procesima PRVI DAN MLADOST Sveti Ekspedite, ti si u cvijetu svoje mladosti polo io svoj ivot za ve u slavu Krista na eg Gospodina. O uvaj nas kroz zasluge svoga mu eni tva da na cijeli ivot na a du a bude od jedne nevine isto e obasjana!» Ako se ne obratite», rekao je na Gospodin «ne ete u i u Kraljevstvo nebesko». Sv. Ekspedite pomozi nam da kroz tvoj mo ni zagovor, ovu dje ju i istu savjest u na im namjerama postignemo iz ljubavi prema na em Ocu u nebu. Moli za mene, Sv. Ekspedite da ne ostarim u grijehu i moje lo e kontrolirane strasti upropaste moju du u i kroz mnoge grijehe ne uvrijede Stvoritelja i Otkupitelja. Dopusti, da ve ovdje na zemlji osjetim vje nu mladost, da se sa nevinim rukama i istim srcem dostojan na em u Njegovom svetom gradu. Ako bi moja ruka u inila nepravdu pomozi mi da je odsije em. Ako me moje oko navodi na grijeh, pomozi mi da ga izvadim, kako bi moje srce moglo od milosti odsjaj davati, kao jedan kristal u vatri sunca. Jedino tako e me Bog ljubiti i u Njegovu ku u pustiti. Neka Presveta Djevica Marija, sama isto a, zagovara me kod Njezinog Bo anskoga Sina. Amen.

O Isuse, za titi nas danas i uvijek, ali prije svega danas. O Marijo, bez isto noga grijeha za eta, moli za nas koji se Tebi utje emo. Sv. Ekspedite za titni e i veliki udotvor e u te kim sva ama, krivim optu bama i sudskim procesima, moli za nas! Sveti Ekspedite moli za nas!

Slijedi molitva sv. krunice i litanija sv. Ekspeditu

DRUGI DAN

HRABROST!

koji nas je nagovarao da pri ekamo. Bez Bo je milosti ostajem bez snage i hrabrosti. izrugivanje. prijetnje. Ekspeditu TRE I DAN BRZO DJELOVANJE O Sveti Ekspedite. pou i nas da prije emo preko pretjeranog gre nog odvratnog sebeljublja. Onome koji bez odlaganja ljubi narast e krila i ni ta ga ne mo e zadr ati. Neka najsvetija Bla ena Djevica Marija sa Njezinom nas nadnaravnom hrabro u titi i poma e. podr ka moga ivota. Gospodin je uvijek uz nas. Tvoje ime nas opominje da se molitva nikada ne smije odgoditi za sutra. krunu odbaciti. oni nemaju Boga pred o ima. 27. za titi nas danas i uvijek. da nas spasi. koji si crnoga gavrana zgazio. nasilnici ele da mi oduzmu ivot. bez isto noga grijeha za eta. Ti. koje je uzrok za toliki kukavi luk i ponekad za krivokletstvo. pomozi i nama da uvijek ostanemo vjerni Gospodinu. krivim optu bama i sudskim procesima. Ma koliko veliko bilo poni enje. moli za nas koji se Tebi utje emo. to zna i Bo ju. «Nek se vojska protiv mene utabori.O Sveti Ekspedite Tvoja mu eni ka smrt je izazvala Bo ju hvalu. ali prije svega danas! O Marijo. Bog je moj pomo nik. pogledaj. nek i rat plane protiv mene. jer tko se odupire boriti. On prebiva u na im srcima spreman da poslu a na e molitve. moli za nas! Sveti Ekspedite moli za nas! Slijedi molitva sv. Na pragu smrti si pjevao hvalospjev. ali ja. i tada pun sam pouzdanja». (Ps. nisam se jo odupro do krvi! O Sveti Ekspedite. O Isuse. Na maslinskoj gori apostoli su trebali bje ati. koji sam tako sli an njima na ijoj sam strani ja? Jesam li ja svoga U itelja vi e od tri puta izdao? Ili Ga nisam nikad izdao? Ne. pomozi da ubudu e bez odlaganja i lijenosti spontano slu amo volju Bo ju i njoj s ljubavlju uvijek slu imo. Amen. krunice i litanija sv.3). to god do e pomozi mi da se hrabro borim. Ponosni se protiv mene di u. srce se moje ne boji. Sv. Ekspedite za titni e i veliki udotvor e u te kim sva ama. po tome nam nudi pomo da se otrgnemo od .

Amen. krivim optu bama i sudskim procesima. da istodobno na u nadu stavimo u beskrajno milosr e na ega Gospodina. poslu nost. Ispuni na duh plodovima Bo je pravde. a ne kroz veli anje na ih djela. moli za nas! Sv. one je i pozvao. one je i proslavio»! I tebe je Gospodin na taj na in opravdao i proslavio. Pomozi mi da si posvijestim. Samo kroz nju mi mo emo biti ispravni. Sv. posrednice svih milosti moli za nas. Sv. Samo kroz oplakivanje na ih grijeha na i emo milost pred najve im Sucem. Ekspedite. iako smo samo mogli Bo ju milost osjetiti. Sv. Marija spontano i bez odugovla enja na poziv Gospodinov odgovorila je sa «Fiat». O Isuse Kriste. za titi nas danas i uvijek. Kada bi se pod utjecajem Bo je milosti dogodilo da Bo ja ljubav dodirne na u du u mi ve mislimo da smo izabranici. dragocjenu milost primimo. O Marijo. Neka . Ja. da u svemu to inim vidim sebe kao bezvrijednog i ne asnog slugu Gospodnjeg. obra amo Ti se. koju je svojim izabranima odredio. da kroz Tvoj povjerljivi zagovor kod nebeskog Oca ovu izvanrednu. a posebno danas. Ekspedite na a pomo i u hitnim slu ajevima.isku enja i ja se usu ujem da od Njega budu ispitana moja djela. Ekspeditu ETVRTI DAN BO JA PRAVDA (PRAVEDNOST) Sveti Pavao u poslanici Rimljanima pi e: «A koje je predodredio. Ekspedite udalji od nas te la ne misli koje nas mogu odvest u pogre nom smjeru. moli za nas! Slijedi molitva sv.». O Sveti Ekspedite. neka Ona poja a spremnost za rtvu I bude uz nas. neka me ta proro tva uvijek podsje aju da i ja trebam brzo djelovati kako kod U iteljeva dolaska Njegov sluga ne spava i ne bude bez ulja u svojoj uljanici. one je i opravdao. kao kod ludih djevica. Ekspedite za titnice i veliki udotvorce u te kim sva ama. predanje i moje rtve te da sa arom i ljubavlju slijedim njegov poziv. krunice i litanija sv. koji nisam vrijedan da postojim ipak stojim u nasljedovanju Krista: ´Uzrok na e patnje i boli je da se prekasno poslu ujemo Molitvom!» «Kao grom « tako e biti dolazak Sina ovje jega. koje je opravdao. koje je pozvao. jer na a pokvarena priroda nije u stanju ni najmanje zasluge imati.

slavni sve e. Ekspedite primjere vjernicima. nasljedovanja Onoga koji je bio blaga i ponizana srca i koji je do ao da nas spasi. Slobodan od velikih grijeha.nas presveta Bla ena Djevica Marija. Neka se nikada ne nadam ni najmanjem napretku. znao si te prolazne ni tavnosti omalova iti i do i do palme mu eni tva koju Ti nitko nije mogao oduzeti I pred kojom Bo je srce na eg Gospodina u vje noj ljubavi kuca. Kao mladi i a eni vojni zapovjednik. . O Marijo. Ekspeditu PETI DAN PONIZNOST Sveti Ekspedite. O Isuse Kriste. Ekspedite za titnice i veliki udotvorce. kad Te ma istrgnuo ivotu. Ogledalo pravde. da ponos u meni ne prevlada i da postanem ispravan. a izgubim du u!» udotvorni mu eni e Sveti Ekspedite moli Gospodina da titi svoga slugu. a posebno danas. da budem ponizan i da pobijedim svoj nutarnji ponos. Pomozi mi Sv. Amen. moli za nas! Slijedi molitva sv. a nije ekao da tu pogrdnu ljudsku sudbinu na se uzme do smrti na Kri u. Kraljice svih svetih. krunice i litanija sv. moli za nas! Sv. « to mi koristi da zadobijem itav svijet. Ti si se na ao u poniznom stavu molitve kle e i i s elom nagnutim prema dolje. moli za nas! Sv. krivim optu bama i sudskim procesima. Ekspedite. u te kim sva ama. Izmoli mi milost. titi i poma e. sve dok se ne smatram manjim od svih ostalih. za titi nas danas i uvijek.

Kako je te ko ostvarit taj zadatak uistinu. »Ako e me slijediti rekao je Isus ostavi sve. u Njemu jedinome koji moje srce eli posjedovati. Htjeli ili ne htjeli jednoga dana morat emo se od svega rastati. Ekspeditu ESTI DAN ODREKNU E Sve ostaviti i sve na i. i misao propovjednika Salomona: Sve je samoljublje. O Marijo. Pomozi mi moje siroma tvo i ni tavnost u svim svjetovnim stvarima posvijestiti. uvijek u mom duhu prebiva. svojem jedinom Spasu predam. da se samo Njemu. moli za nas! Sv. za titnice i veliki udotvorce u te kim sva ama. ja Te molim. na a pomo i u hitnim slu ajevima. U ini Sveti Ekspedite. Sveti Ekspedite. krunice i litanija sv. O Marijo. Ekspedite. a posebno danas. tko e nas spasiti od ovog jadnog tijela. uzmi svoj kri i slijedi me».za titi nas danas i uvijek. prosvijetli i bude uz nas. a posebno danas. koji si shvatio zna enje ovog obe anja. Za titnice gre nika. da sam samo u Bogu smiren. jer kad za Njega umrem za Njega u i ivjeti. za titi nas danas i uvijek. O Sveti Ekspedite. moli za nas da se i mi mo emo svog blaga ovoga svijeta ODRE I. osim ljubavi prema Bogu i Njemu slu enja. moli za nas! Sv.O Isuse Kriste . iz nutrine svoje du e. Kraljice mu enika. da ta re enica «NASLJEDUJ KRISTA». Ekspedite. Amen. moli za nas! Slijedi molitva sv. moli za nas! . O Isuse Kriste. krivim optu bama i sudskim procesima. upravo sve ostavio i zadobio Isusa Krista. Neka presveta Bla ena Djevica Marija koja je preuzela sve nas I sudjeluje u na em otkupljenju.

opet mir i ti ina zavladaju. Ekspedite za titni e i veliki udotvor e u te kim sva ama. Ekspedite nepobjedivi atleto vjere. Ekspedite. biti borac za obra enje du a. Pohiti mi u pomo u ovom trenutku nemira i zbunjenosti. u ini da se na a vjera tako er ne pokoleba u malim te ko ama i svakodnevnim ku njama. za titni e i veliki udotvor e u te kim sva ama. ni tuga niti i ta drugo ne poja avaju moj uro eni kukavi luk. Jer je Bog nad vojskama s nama. krivim optu bama i sudskim procesima. krunice i litanija sv. Ekspedite. moli za nas! . Sv. ako se zemlja potrese i brda sru e u more. on je protiv mene!». po i u miru. moli za nas! Slijedi molitva sv. moli za nas! Sv. Isuse Kriste. moli za nas! Sv. da Njegovo Kraljevstvo do e. koji si bi evan bio. da u mom srcu potaknuti od arke vjere.Sv. tako da na dan suda budem dostojan uti iz Njegovih svetih usta vje nu radosnu presudu: «Tvoji grijesi neka ti budu opro teni. a posebno danas. zbog toga ne moramo imati straha. Ekspeditu SEDMI DAN VJERA Sveti Ekspedite. tvoja te vjera spasila!». O Sv. moli za nas! Sv. Kraljice priznavalaca. Ekspedite. Molim Te zagovaraj me Sv. Ekspedite moli za mene da ni sumnja. Ja volim kao i Ti. krivim optu bama i sudskim procesima. Expedituse da mi Gospodin udijeli nesalomljivu vjeru. Ja volim pripadati Kristu i volim se za to i boriti. to je rekao Gospodin. O Marijo. Tvoja vjera se nije pokolebala kada si gledao svoga ubojicu.za titi nas danas i uvijek. nakon to sam savladao svoju tvrdoglavost. «Tko nije za me.

du o moja. Augustin: «Ni ta ne ko i nadu kao pogled u nazad. moli za nas! Slijedi molitva sv. Sv. krivim optu bama i sudskim procesima. «Mi smo zahvalni da kroz pro ivljena Bo anska djela. sve neispravne u itke tvoga kratkoga ivota omalova io si. koja su nas velikim vezovima u vrstili u luku nade. Ekspedite Ti vjerna potporo svih koji se Tebi nadaju. Ekspedite za titni e i veliki udotvor e u te kim sva ama. Ekspeditu . a sa time i Tvojom velikodu nom rtvom podsje a nas da milost Gospodinova stoji iznad svih ljudskih ivota. Izmoli nam. Ekspedite da raskinem te vezove i da se uzdignem k Bogu te mogu re i svugdje sam tra io mir i na ao sam ga u nasljedovanju Gospodina. Neka Bla ena Djevica Marija. O Marijo.Slijedi molitva sv. Ekspedite. Na alost su svi oni vezovi koji nas ve u za zemlju jo ve i. moli za nas! Sv. krunice i litanija sv. Ti iz povjerenja u to obe anje nisi odugovla io.» pi e Sveti Grgur. da usmjerimo pogled na Onoga od kojega mo emo sve o ekivati. Sveti Ekspedite. Amen. i ekaj na Bo je obe anje i posjedovat e u nebu sva blaga u punini. gdje mogu zauvijek prebivati. dragocjenu milost. na u vje no trajnu nadu brani i titi nas. Ekspeditu OSMI DAN NADA Pri ekaj jo malo. za titi nas danas i uvijek. Pomozi mi Sv. zagovornice gre nika. Isuse Kriste. kao to ka e Sv. krunice i litanija sv. Vi e puta me ko i navezanost na osobe ovoga svijeta i time ko i moj trud za Boga. moli za nas! Sv.». a posebno danas.

Ti koji si od Gospodina dobio krunu pravde koju je obe ao onima koji Ga ljube. Bez ljubavi prema bli njemu». Onaj koji mnogo ljubi taj mnogo i ini. za titi nas danas i uvijek. koja je sve posvetila. kako ka e Sv. primjer naj istije presvete ljubavi. Neka Bla ena Djevica Marija. Ekspeditu .DEVETI DAN LJUBAV PREMA BLI NJEM O Sveti Ekspedite. tako da Bo ja ljubav mo e to vi e moju du u pro eti e njom za Bogom a i ovo tijelo koje e a kao suha bezvodna zemlja.jer kako u onom ivotu vjera i nada nestaju. Pavao. O Marijo. krunice i litanija sv. Expedituse za titni e i veliki udotvor e u te kim sva ama. Majko Bo anske Ljubavi. iako Te tvoja vjera i nada dovela do slavne mu eni ke krune. jedini uzrok toga je bila Tvoja velika ljubav prema bli njem. pomozi mi moje osje aje o istiti od onoga to nije od Boga. O Sveti Ekspedite. Isuse Kriste. naprotiv sve na zemlji se mora initi iz ljubavi prema Njemu i samo kroz ljubav sva moja djela vrijede ne to. zar bih ja mogao koji sam jedna ni tica u initi neko veliko dobro? O Sveti Eekpedite. Amen. moli za nas! Sv. moli za nas! Slijedi molitva sv. moli za nas! Sv. izmoli mi da kod mene ljubav prema bli njem stalno raste. Ekspedite. sva moja djela u o ima Gospodinovim su bezvrijedna. krivim optu bama i sudskim procesima. oja a i o ivi u meni . a posebno danas. pomogne da do emo do Isusa i da Ga ljubimo. u vje nosti e uvijek ljubav trajati i nikad ne e nestati.

PRO TENJE. Sveti Ekspedite. KOJI NAS ZAGOVOROM SV. smiluj nam se! Sveto Trojstvo. OPROSTI NAM NA E GRIJEHE. koji si bi evan bio. koji neka nam u vrsti ufanje 3. SRD BE. poslije rije i «Isus». EKSPEDITA TITI OD KOBNIH SVA A I OPTU BI KOJE VODE U KRVOPROLI E 3. KOJI NAS ZAGOVOROM SV. jedan Bo e. EKSPEDITA ISCIJELJUJE OD RANA DOBIVENIH U TE KIM SVA AMA I OPTU BAMA 4. smiluj se! Isuse Kriste. EKSPEDITU Moli se na Gospinu krunicu. uj nas! Isuse Kriste. AMEN. EKSPEDITA IZBAVLJA OD SUDSKIH PROCESA. O UVAJ NAS OD PAKLENOGA OGNJAI DOVEDI U RAJ SVE DU E. nepobjedivi atleto vjere. usli i nas! O e. LITANIJE SV. Sveti Ekspedite. EKSPEDITA OSLOBODI OD DUHA SVADLJIVOSTI. Kraljice mu enika. MR NJE I OSVETE 2. OSOBITO ONE KOJIMA JE NAJPOTREBNIJE TVOJE MILOSR E. koji neka nam umno i vjeru 2. nebeski Bo e. smiluj nam se! Du e Sveti Bo e. KOJI NEKA NAS PO ZAGOVORU SV. EKSPEDITU Gospodine. MIR. dodaju se zazivi kako slijede: 1. KOJI NEKA NAS PO ZAGOVORU SV. . Sveti Ekspedite. smiluj se! Isuse Kriste.KRUNICA SV. koji neka nam usavr i ljubav DESETICE KRUNICE 1. KOJI NAM ZAGOVOROM SV. MOLI ZA NAS Sveti Ekspedite. smiluj nam se! Sine otkupitelju svijeta Bo e. SLOGU I ZAJEDNI TVO 5. smiluj nam se! Sveta Marijo. vjeran sve do smrti. KRIVIH OPTU BI I DAJE POBJEDU I RADOST NA VELIKO ZRNO MOLI SE: O MOJ ISUSE. EKSPEDITA DAJE IZMIRENJE. koji si sve izgubio da bi Isusa Krista dobio. smiluj se! Gospodine.

Sveti Ekspedite. POVJERI TVOJOJ DOBROTI DA BI POD NJENOM ZA TITOM PRIMILI SVE ONO TO SVOJIM ZASLUGAMA NE MO EMO PRIMITI. lijeku bolesnih. Gospodine! Jaganj e Bo ji koji oduzima grijehe svijeta. Sveti Ekspedite. ISUSE JA PREDAJEM U RANU TVOGA PRESVETOG SRCA SAMOG SEBE I SVE LANOVE OBITELJI (RECI JO KOGA ELI ) I SVU NERO ENU DJECU. ZRAK KOJI UDI EMO! ISUSE OTKUPI SVOJOM PRESVETOM KRVI KOD OCA NEBESKOG NAS I SVE LANOVE NA E OBITELJI. izmiritelju u bra nim sva ama i nesuglasicama. za tito krivo optu enih. SVE PUTOVE NA KOJIM JESMO I NA KOJIM EMO BITI. GOSPODINE ISUSE. PO KRISTU GOSPODINU NA EM . TO TE MOLIMO. izmiritelju u te kim i kobnim sva ama. MAJKO MARIJO MI U PLAMEN LJUBAVI TVOGA BEZGRIJE NOG SRCA STAVLJAMO SAMI SEBE I SVE LANOVE NA IH OBITELJI. Sveti Ekspedite. RANILI I POVRIJEDILI. SADA SE NALAZIMO. Sveti Ekspedite. primjere vjernicima.Sveti Ekspedite. BO E NEKA NAS ZAGOVOR SLAVNOG MU ENIKA SV. Sveti Ekspedite. Sveti Ekspedite. Gospodine! Jaganj e Bo ji koji oduzima grijehe svijeta. DOK NAS ZLI OPTU UJE. Sveti Ekspedite. MOLIM TE DA SVOJOM PREDRAGOCJENOM KRVLJU PREKRIJE . Sveti Ekspedite. za titnice putnika. AMEN. Usli i nas. posredni e u procesima. RADIMO. Sveti Ekspedite. koju je obe ao onima koji Ga ljube. Sveti Ekspedite. na a pomo i u hitnim slu ajevima Sveti Ekspedite. ISUSE TI SI GOSPODIN I GOSPODAR NA . ISUSE ISPLATI I OTKUPI SVOJOM PRESVETOM KRVI SVAKOG OVJEKA KOJEG SMO MI O TETILI. UZMI SVE NAS U SVOJ NARU AJ I PREKRIJ SVE NAS SVOJIM PLA TEM I . ISPUNI I ZA TITI NAS I NA E OBITELJI. Sveti Ekspedite. vjerna podr ko onih koji se nadaju u Tvoju pomo ! Jaganj e Bo ji koji oduzima grijehe svijeta. Sveti Ekspedite. Sveti Ekspedite. ISUSE ZAPE ATI U SVOJOJ SVETOJ KRVI. Sveti Ekspedite. koji nas u i da arku. ZAPE ATI SVOJOM SVETOM KRVI SVA MJESTA GDJE IVIMO. SVE IZVORE DOHOTKA KOJI SU NAM OD BOGA NAMIJENJENI I SVA MATERIJALNA SREDSTVA KOJA POSJEDUJEMO. Sveti Ekspedite. veliki zagovornice u obnovi bra ne ljubavi. HRANU KOJU JEDEMO. ISUSE DAJ NAM SVOJE LJUBAVI ZA SVE LJUDE OSOBITO ZA ONE KOJE NE VOLIMO. TI IMA SVU VLAST NAD SVIMA NAMA I NAD SVIM TO MI RADIMO. Sveti Ekspedite. Sveti Ekspedite. ISUSE OTKUPI OD NAS SVE LJUDE KOJI SU NAS POVRIJEDILI ILI SU NAS NA BILO KOJI NA IN O TETILI. koji si od Gospodina krunu pravednosti primio. BORAVIMO. pomo i u enika. tje itelju alosnih. koji si slavnu smrt po ma u do ivio. Smiluj nam se. Gospodine! MOLITVA: O. pomo nice u bra nim potrebama i te ko ama. za titnice mladih. veliki iscijeljitelju kod te kog ranjavanja. punu povjerenja molitvu nikad ne ostavimo za sutra. Oprosti nam. VODU KOJU PIJEMO. mo ni zagovorni e onih koji te zazivaju. EKSPEDITA.

ISUSE SVOJOM PRESVETOM KRVLJU OPERI I OTKUPI OD OCA NEBESKOG SVE POKOJNE LANOVE NA IH OBITELJI I UVEDI IH U SVOJE KRALJEVSTVO. AMEN. NEGATIVNIH POSTUPAKA. IZGOVORENIH. U INITE NAS NEOZLIJE ENIM I NEVIDLJIVIM PRED SVIM VIDLJIVIM I NEVIDLJIVIM NA IM NEPRIJATELJIMA. MOLITE ZA SVE NA E POTREBE I SA UVAJTE NAS OD SVAKOG ZLA. DUHA TIJELA. SVETI MIHAELE. ALELUJA. AMEN. PRORE ENIH. IZRE ENIH. SVETI JOSIPE I SVI SVECI BO JI MOLITE ZA NAS. NEGATIVNIH MISLI.ZA TITI NAS OD SVAKOG ZLA DU E. VODITE NAS KROZ IVOT I SA UVAJTE NAS. PREPRI ANIM. U IME ISUSA SNAGOM PRESVETE KRVI KRISTOVE SLAMAM SVA NEGATIVNA NASLJE A DUHA. AMEN. SVETI EKSPEDITE. PROKLETSTVA. NEGATIVNIH SNOVA. SVETI RAFAELE. ALELUJA. ALELUJA. ODSVIRANIH ILI U INJENIH PROTIV MENE I SVIH LANOVA MOJE OBITELJI. NAPISANIH. I NA AN ELE UVARU SA SVIM LEGIJAMA BO JIH AN ELA. MOLITE S NAMA. PO PRESVETOJ SMRTI. NEKA NAJSVETIJA KRV ISUSA KRISTA OPERE I SNAGOM DUHA SVETOGA ISCIJELI SVE NAS. MUCI. . DU E I TIJELA KOJA SU SE PRENJELA ILI KOJA SE ELE PRENJETI SA NA IH PREDAKA IZ SVIH LOZA NA NAS I NA NA U DJECU. ODSLU ANIH. DUHA I TIJELA. USKRSNU U GOSPODINA ISUSA KRISTA PROGLA AVAM SEBE I SVE LANOVE MOJE OBITELJI SLOBODNIMA ZA SVE TO NAM TI BO E ELI DATI. ALELUJA. KRVLJU ISUSA KRISTA U IME ISUSOVO SLAMAM SVAKU SNAGU SVE OKULTNE PRAKSE. SVETI BO JI AN ELI I ARKAN ELI. SVETI GABRIJELE. SANJANIH. AMEN. DU E. NEGATIVNIH ELJA.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful