DEVETNICA SV.

EKSPEDITU, velikom udotvorcu u te kim sva ama, bra nim razmiricama, sudskim procesima PRVI DAN MLADOST Sveti Ekspedite, ti si u cvijetu svoje mladosti polo io svoj ivot za ve u slavu Krista na eg Gospodina. O uvaj nas kroz zasluge svoga mu eni tva da na cijeli ivot na a du a bude od jedne nevine isto e obasjana!» Ako se ne obratite», rekao je na Gospodin «ne ete u i u Kraljevstvo nebesko». Sv. Ekspedite pomozi nam da kroz tvoj mo ni zagovor, ovu dje ju i istu savjest u na im namjerama postignemo iz ljubavi prema na em Ocu u nebu. Moli za mene, Sv. Ekspedite da ne ostarim u grijehu i moje lo e kontrolirane strasti upropaste moju du u i kroz mnoge grijehe ne uvrijede Stvoritelja i Otkupitelja. Dopusti, da ve ovdje na zemlji osjetim vje nu mladost, da se sa nevinim rukama i istim srcem dostojan na em u Njegovom svetom gradu. Ako bi moja ruka u inila nepravdu pomozi mi da je odsije em. Ako me moje oko navodi na grijeh, pomozi mi da ga izvadim, kako bi moje srce moglo od milosti odsjaj davati, kao jedan kristal u vatri sunca. Jedino tako e me Bog ljubiti i u Njegovu ku u pustiti. Neka Presveta Djevica Marija, sama isto a, zagovara me kod Njezinog Bo anskoga Sina. Amen.

O Isuse, za titi nas danas i uvijek, ali prije svega danas. O Marijo, bez isto noga grijeha za eta, moli za nas koji se Tebi utje emo. Sv. Ekspedite za titni e i veliki udotvor e u te kim sva ama, krivim optu bama i sudskim procesima, moli za nas! Sveti Ekspedite moli za nas!

Slijedi molitva sv. krunice i litanija sv. Ekspeditu

DRUGI DAN

HRABROST!

to zna i Bo ju. Ti. Bez Bo je milosti ostajem bez snage i hrabrosti. ali ja. nisam se jo odupro do krvi! O Sveti Ekspedite. nek i rat plane protiv mene. koji si crnoga gavrana zgazio. za titi nas danas i uvijek. koji nas je nagovarao da pri ekamo. moli za nas! Sveti Ekspedite moli za nas! Slijedi molitva sv. Ekspeditu TRE I DAN BRZO DJELOVANJE O Sveti Ekspedite. oni nemaju Boga pred o ima. Gospodin je uvijek uz nas. 27. Ekspedite za titni e i veliki udotvor e u te kim sva ama. i tada pun sam pouzdanja». po tome nam nudi pomo da se otrgnemo od . pou i nas da prije emo preko pretjeranog gre nog odvratnog sebeljublja. Na pragu smrti si pjevao hvalospjev. Ponosni se protiv mene di u. krunu odbaciti. ali prije svega danas! O Marijo. bez isto noga grijeha za eta. pogledaj. srce se moje ne boji. O Isuse. «Nek se vojska protiv mene utabori. krivim optu bama i sudskim procesima. moli za nas koji se Tebi utje emo. to god do e pomozi mi da se hrabro borim. Onome koji bez odlaganja ljubi narast e krila i ni ta ga ne mo e zadr ati. izrugivanje. jer tko se odupire boriti.3). prijetnje.O Sveti Ekspedite Tvoja mu eni ka smrt je izazvala Bo ju hvalu. Tvoje ime nas opominje da se molitva nikada ne smije odgoditi za sutra. Sv. Amen. da nas spasi. koji sam tako sli an njima na ijoj sam strani ja? Jesam li ja svoga U itelja vi e od tri puta izdao? Ili Ga nisam nikad izdao? Ne. Ma koliko veliko bilo poni enje. (Ps. Neka najsvetija Bla ena Djevica Marija sa Njezinom nas nadnaravnom hrabro u titi i poma e. pomozi da ubudu e bez odlaganja i lijenosti spontano slu amo volju Bo ju i njoj s ljubavlju uvijek slu imo. nasilnici ele da mi oduzmu ivot. Na maslinskoj gori apostoli su trebali bje ati. Bog je moj pomo nik. podr ka moga ivota. On prebiva u na im srcima spreman da poslu a na e molitve. krunice i litanija sv. pomozi i nama da uvijek ostanemo vjerni Gospodinu. koje je uzrok za toliki kukavi luk i ponekad za krivokletstvo.

da istodobno na u nadu stavimo u beskrajno milosr e na ega Gospodina. moli za nas! Slijedi molitva sv. moli za nas! Sv. posrednice svih milosti moli za nas. koji nisam vrijedan da postojim ipak stojim u nasljedovanju Krista: ´Uzrok na e patnje i boli je da se prekasno poslu ujemo Molitvom!» «Kao grom « tako e biti dolazak Sina ovje jega. Ja. Ekspeditu ETVRTI DAN BO JA PRAVDA (PRAVEDNOST) Sveti Pavao u poslanici Rimljanima pi e: «A koje je predodredio. one je i opravdao. koje je opravdao. O Sveti Ekspedite. da u svemu to inim vidim sebe kao bezvrijednog i ne asnog slugu Gospodnjeg.isku enja i ja se usu ujem da od Njega budu ispitana moja djela. predanje i moje rtve te da sa arom i ljubavlju slijedim njegov poziv. neka me ta proro tva uvijek podsje aju da i ja trebam brzo djelovati kako kod U iteljeva dolaska Njegov sluga ne spava i ne bude bez ulja u svojoj uljanici. Samo kroz nju mi mo emo biti ispravni. krunice i litanija sv. Sv. jer na a pokvarena priroda nije u stanju ni najmanje zasluge imati. za titi nas danas i uvijek. Ekspedite. Ekspedite za titnice i veliki udotvorce u te kim sva ama. Neka . iako smo samo mogli Bo ju milost osjetiti. kao kod ludih djevica. Amen. one je i pozvao. O Isuse Kriste. a posebno danas. dragocjenu milost primimo. a ne kroz veli anje na ih djela. Samo kroz oplakivanje na ih grijeha na i emo milost pred najve im Sucem. Pomozi mi da si posvijestim. Ekspedite udalji od nas te la ne misli koje nas mogu odvest u pogre nom smjeru. Marija spontano i bez odugovla enja na poziv Gospodinov odgovorila je sa «Fiat». neka Ona poja a spremnost za rtvu I bude uz nas. one je i proslavio»! I tebe je Gospodin na taj na in opravdao i proslavio. koju je svojim izabranima odredio. obra amo Ti se. poslu nost. da kroz Tvoj povjerljivi zagovor kod nebeskog Oca ovu izvanrednu. krivim optu bama i sudskim procesima. Sv. Kada bi se pod utjecajem Bo je milosti dogodilo da Bo ja ljubav dodirne na u du u mi ve mislimo da smo izabranici. Ekspedite na a pomo i u hitnim slu ajevima. Ispuni na duh plodovima Bo je pravde.». O Marijo. Sv. koje je pozvao.

znao si te prolazne ni tavnosti omalova iti i do i do palme mu eni tva koju Ti nitko nije mogao oduzeti I pred kojom Bo je srce na eg Gospodina u vje noj ljubavi kuca. nasljedovanja Onoga koji je bio blaga i ponizana srca i koji je do ao da nas spasi. Ekspedite primjere vjernicima. Izmoli mi milost. kad Te ma istrgnuo ivotu. Pomozi mi Sv. slavni sve e. Kao mladi i a eni vojni zapovjednik. Ekspedite. Slobodan od velikih grijeha. Ti si se na ao u poniznom stavu molitve kle e i i s elom nagnutim prema dolje. da ponos u meni ne prevlada i da postanem ispravan. u te kim sva ama. krunice i litanija sv. Kraljice svih svetih. O Isuse Kriste. za titi nas danas i uvijek. moli za nas! Sv. sve dok se ne smatram manjim od svih ostalih. krivim optu bama i sudskim procesima. a izgubim du u!» udotvorni mu eni e Sveti Ekspedite moli Gospodina da titi svoga slugu. . O Marijo. titi i poma e. a posebno danas. Ekspedite za titnice i veliki udotvorce. Ekspeditu PETI DAN PONIZNOST Sveti Ekspedite. da budem ponizan i da pobijedim svoj nutarnji ponos. Ogledalo pravde. Neka se nikada ne nadam ni najmanjem napretku. a nije ekao da tu pogrdnu ljudsku sudbinu na se uzme do smrti na Kri u. « to mi koristi da zadobijem itav svijet. Amen. moli za nas! Slijedi molitva sv. moli za nas! Sv.nas presveta Bla ena Djevica Marija.

uzmi svoj kri i slijedi me». u Njemu jedinome koji moje srce eli posjedovati. Za titnice gre nika. da se samo Njemu. Kako je te ko ostvarit taj zadatak uistinu. Ekspedite. na a pomo i u hitnim slu ajevima. U ini Sveti Ekspedite. za titi nas danas i uvijek. O Isuse Kriste. za titnice i veliki udotvorce u te kim sva ama. Kraljice mu enika. Htjeli ili ne htjeli jednoga dana morat emo se od svega rastati. a posebno danas. krivim optu bama i sudskim procesima. i misao propovjednika Salomona: Sve je samoljublje. Neka presveta Bla ena Djevica Marija koja je preuzela sve nas I sudjeluje u na em otkupljenju. jer kad za Njega umrem za Njega u i ivjeti. O Marijo.O Isuse Kriste . koji si shvatio zna enje ovog obe anja. moli za nas da se i mi mo emo svog blaga ovoga svijeta ODRE I. moli za nas! Slijedi molitva sv. svojem jedinom Spasu predam. ja Te molim. a posebno danas. Sveti Ekspedite. iz nutrine svoje du e. uvijek u mom duhu prebiva. Ekspeditu ESTI DAN ODREKNU E Sve ostaviti i sve na i. »Ako e me slijediti rekao je Isus ostavi sve. moli za nas! Sv. osim ljubavi prema Bogu i Njemu slu enja. O Sveti Ekspedite. krunice i litanija sv. da ta re enica «NASLJEDUJ KRISTA». Pomozi mi moje siroma tvo i ni tavnost u svim svjetovnim stvarima posvijestiti. Amen. moli za nas! Sv. da sam samo u Bogu smiren. tko e nas spasiti od ovog jadnog tijela. O Marijo. moli za nas! . upravo sve ostavio i zadobio Isusa Krista. Ekspedite. prosvijetli i bude uz nas.za titi nas danas i uvijek.

da u mom srcu potaknuti od arke vjere. po i u miru. Ja volim kao i Ti. Kraljice priznavalaca. a posebno danas. Ekspedite. tvoja te vjera spasila!». tako da na dan suda budem dostojan uti iz Njegovih svetih usta vje nu radosnu presudu: «Tvoji grijesi neka ti budu opro teni. Tvoja vjera se nije pokolebala kada si gledao svoga ubojicu. moli za nas! Sv. u ini da se na a vjera tako er ne pokoleba u malim te ko ama i svakodnevnim ku njama. za titni e i veliki udotvor e u te kim sva ama. moli za nas! Sv. Ekspedite. to je rekao Gospodin. Ekspedite nepobjedivi atleto vjere. O Marijo. Ja volim pripadati Kristu i volim se za to i boriti.Sv. Ekspedite. Isuse Kriste. da Njegovo Kraljevstvo do e. moli za nas! Slijedi molitva sv.za titi nas danas i uvijek. ako se zemlja potrese i brda sru e u more. zbog toga ne moramo imati straha. O Sv. Pohiti mi u pomo u ovom trenutku nemira i zbunjenosti. ni tuga niti i ta drugo ne poja avaju moj uro eni kukavi luk. Expedituse da mi Gospodin udijeli nesalomljivu vjeru. moli za nas! Sv. on je protiv mene!». krivim optu bama i sudskim procesima. opet mir i ti ina zavladaju. krunice i litanija sv. Ekspedite moli za mene da ni sumnja. Sv. Molim Te zagovaraj me Sv. Jer je Bog nad vojskama s nama. krivim optu bama i sudskim procesima. nakon to sam savladao svoju tvrdoglavost. biti borac za obra enje du a. koji si bi evan bio. «Tko nije za me. Ekspedite za titni e i veliki udotvor e u te kim sva ama. moli za nas! . Ekspeditu SEDMI DAN VJERA Sveti Ekspedite.

Ekspedite da raskinem te vezove i da se uzdignem k Bogu te mogu re i svugdje sam tra io mir i na ao sam ga u nasljedovanju Gospodina. moli za nas! Sv. Pomozi mi Sv. du o moja. Vi e puta me ko i navezanost na osobe ovoga svijeta i time ko i moj trud za Boga. Ekspedite za titni e i veliki udotvor e u te kim sva ama. Na alost su svi oni vezovi koji nas ve u za zemlju jo ve i. Ekspeditu . za titi nas danas i uvijek. krunice i litanija sv.» pi e Sveti Grgur.». a sa time i Tvojom velikodu nom rtvom podsje a nas da milost Gospodinova stoji iznad svih ljudskih ivota. krunice i litanija sv. sve neispravne u itke tvoga kratkoga ivota omalova io si. na u vje no trajnu nadu brani i titi nas. a posebno danas. Ti iz povjerenja u to obe anje nisi odugovla io. dragocjenu milost. i ekaj na Bo je obe anje i posjedovat e u nebu sva blaga u punini. Amen. Ekspeditu OSMI DAN NADA Pri ekaj jo malo. gdje mogu zauvijek prebivati. Ekspedite. Neka Bla ena Djevica Marija. Isuse Kriste. Izmoli nam. Augustin: «Ni ta ne ko i nadu kao pogled u nazad. moli za nas! Sv. Sv. Ekspedite Ti vjerna potporo svih koji se Tebi nadaju. «Mi smo zahvalni da kroz pro ivljena Bo anska djela. Sveti Ekspedite.Slijedi molitva sv. O Marijo. kao to ka e Sv. koja su nas velikim vezovima u vrstili u luku nade. krivim optu bama i sudskim procesima. zagovornice gre nika. moli za nas! Slijedi molitva sv. da usmjerimo pogled na Onoga od kojega mo emo sve o ekivati.

koja je sve posvetila. pomozi mi moje osje aje o istiti od onoga to nije od Boga.DEVETI DAN LJUBAV PREMA BLI NJEM O Sveti Ekspedite. Onaj koji mnogo ljubi taj mnogo i ini. Amen. O Marijo. tako da Bo ja ljubav mo e to vi e moju du u pro eti e njom za Bogom a i ovo tijelo koje e a kao suha bezvodna zemlja. pomogne da do emo do Isusa i da Ga ljubimo. Expedituse za titni e i veliki udotvor e u te kim sva ama. Ekspedite. oja a i o ivi u meni . naprotiv sve na zemlji se mora initi iz ljubavi prema Njemu i samo kroz ljubav sva moja djela vrijede ne to. u vje nosti e uvijek ljubav trajati i nikad ne e nestati. Pavao. Ekspeditu . sva moja djela u o ima Gospodinovim su bezvrijedna. kako ka e Sv. jedini uzrok toga je bila Tvoja velika ljubav prema bli njem. izmoli mi da kod mene ljubav prema bli njem stalno raste. Neka Bla ena Djevica Marija. a posebno danas. moli za nas! Sv.jer kako u onom ivotu vjera i nada nestaju. iako Te tvoja vjera i nada dovela do slavne mu eni ke krune. za titi nas danas i uvijek. krivim optu bama i sudskim procesima. Bez ljubavi prema bli njemu». Isuse Kriste. Majko Bo anske Ljubavi. O Sveti Ekspedite. krunice i litanija sv. moli za nas! Slijedi molitva sv. zar bih ja mogao koji sam jedna ni tica u initi neko veliko dobro? O Sveti Eekpedite. Ti koji si od Gospodina dobio krunu pravde koju je obe ao onima koji Ga ljube. primjer naj istije presvete ljubavi. moli za nas! Sv.

MIR. Sveti Ekspedite. EKSPEDITA OSLOBODI OD DUHA SVADLJIVOSTI. AMEN. KOJI NEKA NAS PO ZAGOVORU SV. Sveti Ekspedite. KOJI NAS ZAGOVOROM SV. uj nas! Isuse Kriste. O UVAJ NAS OD PAKLENOGA OGNJAI DOVEDI U RAJ SVE DU E. KOJI NEKA NAS PO ZAGOVORU SV. smiluj se! Gospodine. . EKSPEDITA DAJE IZMIRENJE. EKSPEDITU Gospodine. PRO TENJE. koji neka nam umno i vjeru 2. koji si sve izgubio da bi Isusa Krista dobio. Kraljice mu enika. KOJI NAM ZAGOVOROM SV. nepobjedivi atleto vjere. EKSPEDITU Moli se na Gospinu krunicu. MR NJE I OSVETE 2. koji neka nam usavr i ljubav DESETICE KRUNICE 1. smiluj se! Isuse Kriste. KRIVIH OPTU BI I DAJE POBJEDU I RADOST NA VELIKO ZRNO MOLI SE: O MOJ ISUSE. EKSPEDITA ISCIJELJUJE OD RANA DOBIVENIH U TE KIM SVA AMA I OPTU BAMA 4. nebeski Bo e. LITANIJE SV. dodaju se zazivi kako slijede: 1. koji neka nam u vrsti ufanje 3. EKSPEDITA TITI OD KOBNIH SVA A I OPTU BI KOJE VODE U KRVOPROLI E 3. usli i nas! O e. vjeran sve do smrti. poslije rije i «Isus». OSOBITO ONE KOJIMA JE NAJPOTREBNIJE TVOJE MILOSR E. Sveti Ekspedite. OPROSTI NAM NA E GRIJEHE. SRD BE. KOJI NAS ZAGOVOROM SV. smiluj nam se! Du e Sveti Bo e. smiluj nam se! Sine otkupitelju svijeta Bo e. smiluj se! Isuse Kriste. smiluj nam se! Sveta Marijo. koji si bi evan bio. smiluj nam se! Sveto Trojstvo. MOLI ZA NAS Sveti Ekspedite. jedan Bo e.KRUNICA SV. SLOGU I ZAJEDNI TVO 5. EKSPEDITA IZBAVLJA OD SUDSKIH PROCESA.

TO TE MOLIMO. ISUSE TI SI GOSPODIN I GOSPODAR NA . ZAPE ATI SVOJOM SVETOM KRVI SVA MJESTA GDJE IVIMO. SADA SE NALAZIMO. tje itelju alosnih. Sveti Ekspedite. Sveti Ekspedite. Sveti Ekspedite. ISUSE JA PREDAJEM U RANU TVOGA PRESVETOG SRCA SAMOG SEBE I SVE LANOVE OBITELJI (RECI JO KOGA ELI ) I SVU NERO ENU DJECU. RANILI I POVRIJEDILI. MAJKO MARIJO MI U PLAMEN LJUBAVI TVOGA BEZGRIJE NOG SRCA STAVLJAMO SAMI SEBE I SVE LANOVE NA IH OBITELJI. ISPUNI I ZA TITI NAS I NA E OBITELJI. koju je obe ao onima koji Ga ljube. koji si slavnu smrt po ma u do ivio. POVJERI TVOJOJ DOBROTI DA BI POD NJENOM ZA TITOM PRIMILI SVE ONO TO SVOJIM ZASLUGAMA NE MO EMO PRIMITI. SVE IZVORE DOHOTKA KOJI SU NAM OD BOGA NAMIJENJENI I SVA MATERIJALNA SREDSTVA KOJA POSJEDUJEMO. pomo i u enika. izmiritelju u te kim i kobnim sva ama. na a pomo i u hitnim slu ajevima Sveti Ekspedite. AMEN. koji si od Gospodina krunu pravednosti primio. mo ni zagovorni e onih koji te zazivaju. Sveti Ekspedite.Sveti Ekspedite. Gospodine! Jaganj e Bo ji koji oduzima grijehe svijeta. Sveti Ekspedite. lijeku bolesnih. ISUSE DAJ NAM SVOJE LJUBAVI ZA SVE LJUDE OSOBITO ZA ONE KOJE NE VOLIMO. TI IMA SVU VLAST NAD SVIMA NAMA I NAD SVIM TO MI RADIMO. Sveti Ekspedite. PO KRISTU GOSPODINU NA EM . RADIMO. Sveti Ekspedite. Sveti Ekspedite. Gospodine! Jaganj e Bo ji koji oduzima grijehe svijeta. veliki iscijeljitelju kod te kog ranjavanja. Smiluj nam se. vjerna podr ko onih koji se nadaju u Tvoju pomo ! Jaganj e Bo ji koji oduzima grijehe svijeta. punu povjerenja molitvu nikad ne ostavimo za sutra. posredni e u procesima. za titnice putnika. Sveti Ekspedite. Sveti Ekspedite. Oprosti nam. UZMI SVE NAS U SVOJ NARU AJ I PREKRIJ SVE NAS SVOJIM PLA TEM I . VODU KOJU PIJEMO. Usli i nas. ISUSE ZAPE ATI U SVOJOJ SVETOJ KRVI. DOK NAS ZLI OPTU UJE. ISUSE OTKUPI OD NAS SVE LJUDE KOJI SU NAS POVRIJEDILI ILI SU NAS NA BILO KOJI NA IN O TETILI. GOSPODINE ISUSE. BO E NEKA NAS ZAGOVOR SLAVNOG MU ENIKA SV. Sveti Ekspedite. Sveti Ekspedite. za titnice mladih. Sveti Ekspedite. Gospodine! MOLITVA: O. izmiritelju u bra nim sva ama i nesuglasicama. koji nas u i da arku. ISUSE ISPLATI I OTKUPI SVOJOM PRESVETOM KRVI SVAKOG OVJEKA KOJEG SMO MI O TETILI. MOLIM TE DA SVOJOM PREDRAGOCJENOM KRVLJU PREKRIJE . BORAVIMO. Sveti Ekspedite. pomo nice u bra nim potrebama i te ko ama. Sveti Ekspedite. Sveti Ekspedite. primjere vjernicima. HRANU KOJU JEDEMO. SVE PUTOVE NA KOJIM JESMO I NA KOJIM EMO BITI. Sveti Ekspedite. ZRAK KOJI UDI EMO! ISUSE OTKUPI SVOJOM PRESVETOM KRVI KOD OCA NEBESKOG NAS I SVE LANOVE NA E OBITELJI. veliki zagovornice u obnovi bra ne ljubavi. EKSPEDITA. za tito krivo optu enih.

NEGATIVNIH MISLI. NEGATIVNIH ELJA. SVETI MIHAELE. I NA AN ELE UVARU SA SVIM LEGIJAMA BO JIH AN ELA. SVETI JOSIPE I SVI SVECI BO JI MOLITE ZA NAS. PREPRI ANIM. PROKLETSTVA. NEGATIVNIH POSTUPAKA. ODSVIRANIH ILI U INJENIH PROTIV MENE I SVIH LANOVA MOJE OBITELJI. USKRSNU U GOSPODINA ISUSA KRISTA PROGLA AVAM SEBE I SVE LANOVE MOJE OBITELJI SLOBODNIMA ZA SVE TO NAM TI BO E ELI DATI. DU E I TIJELA KOJA SU SE PRENJELA ILI KOJA SE ELE PRENJETI SA NA IH PREDAKA IZ SVIH LOZA NA NAS I NA NA U DJECU. AMEN. SVETI RAFAELE. DUHA I TIJELA. U IME ISUSA SNAGOM PRESVETE KRVI KRISTOVE SLAMAM SVA NEGATIVNA NASLJE A DUHA.ZA TITI NAS OD SVAKOG ZLA DU E. MUCI. NEGATIVNIH SNOVA. KRVLJU ISUSA KRISTA U IME ISUSOVO SLAMAM SVAKU SNAGU SVE OKULTNE PRAKSE. . PRORE ENIH. ALELUJA. SANJANIH. IZGOVORENIH. SVETI BO JI AN ELI I ARKAN ELI. ALELUJA. AMEN. MOLITE ZA SVE NA E POTREBE I SA UVAJTE NAS OD SVAKOG ZLA. NEKA NAJSVETIJA KRV ISUSA KRISTA OPERE I SNAGOM DUHA SVETOGA ISCIJELI SVE NAS. ISUSE SVOJOM PRESVETOM KRVLJU OPERI I OTKUPI OD OCA NEBESKOG SVE POKOJNE LANOVE NA IH OBITELJI I UVEDI IH U SVOJE KRALJEVSTVO. U INITE NAS NEOZLIJE ENIM I NEVIDLJIVIM PRED SVIM VIDLJIVIM I NEVIDLJIVIM NA IM NEPRIJATELJIMA. VODITE NAS KROZ IVOT I SA UVAJTE NAS. NAPISANIH. MOLITE S NAMA. SVETI GABRIJELE. AMEN. SVETI EKSPEDITE. ALELUJA. IZRE ENIH. DU E. PO PRESVETOJ SMRTI. ALELUJA. ODSLU ANIH. DUHA TIJELA. AMEN.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful