DEVETNICA SV.

EKSPEDITU, velikom udotvorcu u te kim sva ama, bra nim razmiricama, sudskim procesima PRVI DAN MLADOST Sveti Ekspedite, ti si u cvijetu svoje mladosti polo io svoj ivot za ve u slavu Krista na eg Gospodina. O uvaj nas kroz zasluge svoga mu eni tva da na cijeli ivot na a du a bude od jedne nevine isto e obasjana!» Ako se ne obratite», rekao je na Gospodin «ne ete u i u Kraljevstvo nebesko». Sv. Ekspedite pomozi nam da kroz tvoj mo ni zagovor, ovu dje ju i istu savjest u na im namjerama postignemo iz ljubavi prema na em Ocu u nebu. Moli za mene, Sv. Ekspedite da ne ostarim u grijehu i moje lo e kontrolirane strasti upropaste moju du u i kroz mnoge grijehe ne uvrijede Stvoritelja i Otkupitelja. Dopusti, da ve ovdje na zemlji osjetim vje nu mladost, da se sa nevinim rukama i istim srcem dostojan na em u Njegovom svetom gradu. Ako bi moja ruka u inila nepravdu pomozi mi da je odsije em. Ako me moje oko navodi na grijeh, pomozi mi da ga izvadim, kako bi moje srce moglo od milosti odsjaj davati, kao jedan kristal u vatri sunca. Jedino tako e me Bog ljubiti i u Njegovu ku u pustiti. Neka Presveta Djevica Marija, sama isto a, zagovara me kod Njezinog Bo anskoga Sina. Amen.

O Isuse, za titi nas danas i uvijek, ali prije svega danas. O Marijo, bez isto noga grijeha za eta, moli za nas koji se Tebi utje emo. Sv. Ekspedite za titni e i veliki udotvor e u te kim sva ama, krivim optu bama i sudskim procesima, moli za nas! Sveti Ekspedite moli za nas!

Slijedi molitva sv. krunice i litanija sv. Ekspeditu

DRUGI DAN

HRABROST!

koji nas je nagovarao da pri ekamo. jer tko se odupire boriti. krunu odbaciti. Gospodin je uvijek uz nas. koje je uzrok za toliki kukavi luk i ponekad za krivokletstvo. izrugivanje. bez isto noga grijeha za eta. koji sam tako sli an njima na ijoj sam strani ja? Jesam li ja svoga U itelja vi e od tri puta izdao? Ili Ga nisam nikad izdao? Ne. po tome nam nudi pomo da se otrgnemo od . prijetnje. Bog je moj pomo nik. Na maslinskoj gori apostoli su trebali bje ati. Sv. Ti. podr ka moga ivota. koji si crnoga gavrana zgazio. ali prije svega danas! O Marijo. da nas spasi. to god do e pomozi mi da se hrabro borim.O Sveti Ekspedite Tvoja mu eni ka smrt je izazvala Bo ju hvalu. nek i rat plane protiv mene. On prebiva u na im srcima spreman da poslu a na e molitve. Onome koji bez odlaganja ljubi narast e krila i ni ta ga ne mo e zadr ati. Ponosni se protiv mene di u. O Isuse. 27. pomozi da ubudu e bez odlaganja i lijenosti spontano slu amo volju Bo ju i njoj s ljubavlju uvijek slu imo. Ekspedite za titni e i veliki udotvor e u te kim sva ama. Amen. nasilnici ele da mi oduzmu ivot.3). Ekspeditu TRE I DAN BRZO DJELOVANJE O Sveti Ekspedite. «Nek se vojska protiv mene utabori. Ma koliko veliko bilo poni enje. Na pragu smrti si pjevao hvalospjev. Bez Bo je milosti ostajem bez snage i hrabrosti. pogledaj. nisam se jo odupro do krvi! O Sveti Ekspedite. ali ja. i tada pun sam pouzdanja». oni nemaju Boga pred o ima. to zna i Bo ju. pou i nas da prije emo preko pretjeranog gre nog odvratnog sebeljublja. Neka najsvetija Bla ena Djevica Marija sa Njezinom nas nadnaravnom hrabro u titi i poma e. krivim optu bama i sudskim procesima. Tvoje ime nas opominje da se molitva nikada ne smije odgoditi za sutra. srce se moje ne boji. (Ps. za titi nas danas i uvijek. krunice i litanija sv. moli za nas! Sveti Ekspedite moli za nas! Slijedi molitva sv. pomozi i nama da uvijek ostanemo vjerni Gospodinu. moli za nas koji se Tebi utje emo.

neka Ona poja a spremnost za rtvu I bude uz nas. Ispuni na duh plodovima Bo je pravde. posrednice svih milosti moli za nas. dragocjenu milost primimo. Sv. Amen. da kroz Tvoj povjerljivi zagovor kod nebeskog Oca ovu izvanrednu. Ekspedite udalji od nas te la ne misli koje nas mogu odvest u pogre nom smjeru. moli za nas! Sv. Ekspeditu ETVRTI DAN BO JA PRAVDA (PRAVEDNOST) Sveti Pavao u poslanici Rimljanima pi e: «A koje je predodredio. Sv. one je i opravdao. krunice i litanija sv. O Isuse Kriste. iako smo samo mogli Bo ju milost osjetiti. da u svemu to inim vidim sebe kao bezvrijednog i ne asnog slugu Gospodnjeg. Neka . a posebno danas. Ekspedite na a pomo i u hitnim slu ajevima. moli za nas! Slijedi molitva sv. neka me ta proro tva uvijek podsje aju da i ja trebam brzo djelovati kako kod U iteljeva dolaska Njegov sluga ne spava i ne bude bez ulja u svojoj uljanici. a ne kroz veli anje na ih djela. Marija spontano i bez odugovla enja na poziv Gospodinov odgovorila je sa «Fiat». za titi nas danas i uvijek. Samo kroz oplakivanje na ih grijeha na i emo milost pred najve im Sucem. Ja. koji nisam vrijedan da postojim ipak stojim u nasljedovanju Krista: ´Uzrok na e patnje i boli je da se prekasno poslu ujemo Molitvom!» «Kao grom « tako e biti dolazak Sina ovje jega. da istodobno na u nadu stavimo u beskrajno milosr e na ega Gospodina. poslu nost. obra amo Ti se. Ekspedite za titnice i veliki udotvorce u te kim sva ama. Pomozi mi da si posvijestim. Sv. Kada bi se pod utjecajem Bo je milosti dogodilo da Bo ja ljubav dodirne na u du u mi ve mislimo da smo izabranici. one je i pozvao. jer na a pokvarena priroda nije u stanju ni najmanje zasluge imati. krivim optu bama i sudskim procesima. kao kod ludih djevica. koju je svojim izabranima odredio. O Sveti Ekspedite. one je i proslavio»! I tebe je Gospodin na taj na in opravdao i proslavio. Samo kroz nju mi mo emo biti ispravni. predanje i moje rtve te da sa arom i ljubavlju slijedim njegov poziv.isku enja i ja se usu ujem da od Njega budu ispitana moja djela. O Marijo. Ekspedite. koje je pozvao.». koje je opravdao.

a posebno danas. za titi nas danas i uvijek. nasljedovanja Onoga koji je bio blaga i ponizana srca i koji je do ao da nas spasi. Pomozi mi Sv. kad Te ma istrgnuo ivotu. Slobodan od velikih grijeha. da ponos u meni ne prevlada i da postanem ispravan. a nije ekao da tu pogrdnu ljudsku sudbinu na se uzme do smrti na Kri u. moli za nas! Sv. Ekspedite za titnice i veliki udotvorce. O Isuse Kriste. znao si te prolazne ni tavnosti omalova iti i do i do palme mu eni tva koju Ti nitko nije mogao oduzeti I pred kojom Bo je srce na eg Gospodina u vje noj ljubavi kuca. u te kim sva ama. Neka se nikada ne nadam ni najmanjem napretku. slavni sve e. Ekspedite primjere vjernicima. Ekspeditu PETI DAN PONIZNOST Sveti Ekspedite. titi i poma e. krivim optu bama i sudskim procesima. Kraljice svih svetih. sve dok se ne smatram manjim od svih ostalih. Amen. a izgubim du u!» udotvorni mu eni e Sveti Ekspedite moli Gospodina da titi svoga slugu. . Izmoli mi milost.nas presveta Bla ena Djevica Marija. krunice i litanija sv. moli za nas! Slijedi molitva sv. Ogledalo pravde. Kao mladi i a eni vojni zapovjednik. « to mi koristi da zadobijem itav svijet. moli za nas! Sv. O Marijo. Ti si se na ao u poniznom stavu molitve kle e i i s elom nagnutim prema dolje. Ekspedite. da budem ponizan i da pobijedim svoj nutarnji ponos.

Ekspeditu ESTI DAN ODREKNU E Sve ostaviti i sve na i. jer kad za Njega umrem za Njega u i ivjeti. »Ako e me slijediti rekao je Isus ostavi sve. koji si shvatio zna enje ovog obe anja. osim ljubavi prema Bogu i Njemu slu enja. Pomozi mi moje siroma tvo i ni tavnost u svim svjetovnim stvarima posvijestiti. O Marijo. Ekspedite. da sam samo u Bogu smiren. moli za nas! . krunice i litanija sv. Neka presveta Bla ena Djevica Marija koja je preuzela sve nas I sudjeluje u na em otkupljenju.O Isuse Kriste . Za titnice gre nika. za titnice i veliki udotvorce u te kim sva ama. moli za nas da se i mi mo emo svog blaga ovoga svijeta ODRE I. da ta re enica «NASLJEDUJ KRISTA». tko e nas spasiti od ovog jadnog tijela. Htjeli ili ne htjeli jednoga dana morat emo se od svega rastati. na a pomo i u hitnim slu ajevima. uzmi svoj kri i slijedi me». moli za nas! Sv. svojem jedinom Spasu predam. Kako je te ko ostvarit taj zadatak uistinu. i misao propovjednika Salomona: Sve je samoljublje. Kraljice mu enika. O Isuse Kriste. Sveti Ekspedite. Ekspedite. iz nutrine svoje du e. O Marijo. upravo sve ostavio i zadobio Isusa Krista. U ini Sveti Ekspedite. moli za nas! Slijedi molitva sv. O Sveti Ekspedite. krivim optu bama i sudskim procesima. u Njemu jedinome koji moje srce eli posjedovati. uvijek u mom duhu prebiva. Amen. ja Te molim. prosvijetli i bude uz nas. a posebno danas.za titi nas danas i uvijek. da se samo Njemu. a posebno danas. moli za nas! Sv. za titi nas danas i uvijek.

krunice i litanija sv. Isuse Kriste. Kraljice priznavalaca. Ekspedite nepobjedivi atleto vjere. Expedituse da mi Gospodin udijeli nesalomljivu vjeru. moli za nas! . zbog toga ne moramo imati straha. Ja volim pripadati Kristu i volim se za to i boriti. Ekspedite.Sv. Pohiti mi u pomo u ovom trenutku nemira i zbunjenosti. biti borac za obra enje du a. u ini da se na a vjera tako er ne pokoleba u malim te ko ama i svakodnevnim ku njama. tvoja te vjera spasila!». ako se zemlja potrese i brda sru e u more. za titni e i veliki udotvor e u te kim sva ama. a posebno danas. da Njegovo Kraljevstvo do e. da u mom srcu potaknuti od arke vjere. opet mir i ti ina zavladaju. Ekspedite za titni e i veliki udotvor e u te kim sva ama. moli za nas! Sv. krivim optu bama i sudskim procesima. nakon to sam savladao svoju tvrdoglavost. O Sv. koji si bi evan bio. tako da na dan suda budem dostojan uti iz Njegovih svetih usta vje nu radosnu presudu: «Tvoji grijesi neka ti budu opro teni. «Tko nije za me. Ekspeditu SEDMI DAN VJERA Sveti Ekspedite. Ja volim kao i Ti. moli za nas! Sv. to je rekao Gospodin. ni tuga niti i ta drugo ne poja avaju moj uro eni kukavi luk. Tvoja vjera se nije pokolebala kada si gledao svoga ubojicu. moli za nas! Sv. Ekspedite. Jer je Bog nad vojskama s nama. moli za nas! Slijedi molitva sv. on je protiv mene!». Sv. po i u miru. O Marijo. Ekspedite moli za mene da ni sumnja.za titi nas danas i uvijek. krivim optu bama i sudskim procesima. Ekspedite. Molim Te zagovaraj me Sv.

na u vje no trajnu nadu brani i titi nas. Sv. Ekspeditu . koja su nas velikim vezovima u vrstili u luku nade. Pomozi mi Sv. Vi e puta me ko i navezanost na osobe ovoga svijeta i time ko i moj trud za Boga. moli za nas! Sv. krunice i litanija sv. Augustin: «Ni ta ne ko i nadu kao pogled u nazad. moli za nas! Sv. krivim optu bama i sudskim procesima. Ti iz povjerenja u to obe anje nisi odugovla io. Isuse Kriste. i ekaj na Bo je obe anje i posjedovat e u nebu sva blaga u punini. za titi nas danas i uvijek. a posebno danas. Neka Bla ena Djevica Marija. O Marijo. gdje mogu zauvijek prebivati. a sa time i Tvojom velikodu nom rtvom podsje a nas da milost Gospodinova stoji iznad svih ljudskih ivota. Ekspedite. sve neispravne u itke tvoga kratkoga ivota omalova io si. da usmjerimo pogled na Onoga od kojega mo emo sve o ekivati. moli za nas! Slijedi molitva sv. du o moja. kao to ka e Sv.» pi e Sveti Grgur.Slijedi molitva sv. Ekspedite za titni e i veliki udotvor e u te kim sva ama. Ekspedite da raskinem te vezove i da se uzdignem k Bogu te mogu re i svugdje sam tra io mir i na ao sam ga u nasljedovanju Gospodina. «Mi smo zahvalni da kroz pro ivljena Bo anska djela. Sveti Ekspedite. Amen.». Izmoli nam. krunice i litanija sv. Ekspeditu OSMI DAN NADA Pri ekaj jo malo. dragocjenu milost. Ekspedite Ti vjerna potporo svih koji se Tebi nadaju. Na alost su svi oni vezovi koji nas ve u za zemlju jo ve i. zagovornice gre nika.

primjer naj istije presvete ljubavi. krunice i litanija sv. Neka Bla ena Djevica Marija. O Marijo. za titi nas danas i uvijek. pomozi mi moje osje aje o istiti od onoga to nije od Boga. a posebno danas. naprotiv sve na zemlji se mora initi iz ljubavi prema Njemu i samo kroz ljubav sva moja djela vrijede ne to. u vje nosti e uvijek ljubav trajati i nikad ne e nestati. Amen.jer kako u onom ivotu vjera i nada nestaju. koja je sve posvetila. izmoli mi da kod mene ljubav prema bli njem stalno raste. Ekspedite. Pavao. moli za nas! Sv. Isuse Kriste. Ekspeditu . moli za nas! Sv. Ti koji si od Gospodina dobio krunu pravde koju je obe ao onima koji Ga ljube. zar bih ja mogao koji sam jedna ni tica u initi neko veliko dobro? O Sveti Eekpedite. iako Te tvoja vjera i nada dovela do slavne mu eni ke krune. kako ka e Sv.DEVETI DAN LJUBAV PREMA BLI NJEM O Sveti Ekspedite. jedini uzrok toga je bila Tvoja velika ljubav prema bli njem. Onaj koji mnogo ljubi taj mnogo i ini. pomogne da do emo do Isusa i da Ga ljubimo. oja a i o ivi u meni . moli za nas! Slijedi molitva sv. Expedituse za titni e i veliki udotvor e u te kim sva ama. sva moja djela u o ima Gospodinovim su bezvrijedna. Bez ljubavi prema bli njemu». Majko Bo anske Ljubavi. krivim optu bama i sudskim procesima. O Sveti Ekspedite. tako da Bo ja ljubav mo e to vi e moju du u pro eti e njom za Bogom a i ovo tijelo koje e a kao suha bezvodna zemlja.

SLOGU I ZAJEDNI TVO 5. smiluj nam se! Sveto Trojstvo. koji si bi evan bio. usli i nas! O e. KOJI NAS ZAGOVOROM SV. poslije rije i «Isus». PRO TENJE. KOJI NAM ZAGOVOROM SV. OSOBITO ONE KOJIMA JE NAJPOTREBNIJE TVOJE MILOSR E. uj nas! Isuse Kriste. MOLI ZA NAS Sveti Ekspedite. nepobjedivi atleto vjere. OPROSTI NAM NA E GRIJEHE. LITANIJE SV. koji si sve izgubio da bi Isusa Krista dobio. KOJI NAS ZAGOVOROM SV. vjeran sve do smrti. MIR. . smiluj nam se! Sine otkupitelju svijeta Bo e. koji neka nam usavr i ljubav DESETICE KRUNICE 1. smiluj nam se! Du e Sveti Bo e. O UVAJ NAS OD PAKLENOGA OGNJAI DOVEDI U RAJ SVE DU E. KOJI NEKA NAS PO ZAGOVORU SV. EKSPEDITU Gospodine. Sveti Ekspedite. smiluj nam se! Sveta Marijo. EKSPEDITU Moli se na Gospinu krunicu. dodaju se zazivi kako slijede: 1. jedan Bo e. Sveti Ekspedite. koji neka nam u vrsti ufanje 3. smiluj se! Isuse Kriste. KRIVIH OPTU BI I DAJE POBJEDU I RADOST NA VELIKO ZRNO MOLI SE: O MOJ ISUSE. EKSPEDITA IZBAVLJA OD SUDSKIH PROCESA. nebeski Bo e. EKSPEDITA TITI OD KOBNIH SVA A I OPTU BI KOJE VODE U KRVOPROLI E 3. EKSPEDITA DAJE IZMIRENJE. EKSPEDITA OSLOBODI OD DUHA SVADLJIVOSTI. AMEN. Kraljice mu enika. koji neka nam umno i vjeru 2. smiluj se! Gospodine. smiluj se! Isuse Kriste. SRD BE. EKSPEDITA ISCIJELJUJE OD RANA DOBIVENIH U TE KIM SVA AMA I OPTU BAMA 4. MR NJE I OSVETE 2.KRUNICA SV. Sveti Ekspedite. KOJI NEKA NAS PO ZAGOVORU SV.

Sveti Ekspedite. vjerna podr ko onih koji se nadaju u Tvoju pomo ! Jaganj e Bo ji koji oduzima grijehe svijeta. koji si od Gospodina krunu pravednosti primio. Sveti Ekspedite. Sveti Ekspedite. GOSPODINE ISUSE. Sveti Ekspedite. TO TE MOLIMO. Sveti Ekspedite. posredni e u procesima. RADIMO. Smiluj nam se. Oprosti nam. Sveti Ekspedite. VODU KOJU PIJEMO. Sveti Ekspedite. TI IMA SVU VLAST NAD SVIMA NAMA I NAD SVIM TO MI RADIMO. BO E NEKA NAS ZAGOVOR SLAVNOG MU ENIKA SV. MOLIM TE DA SVOJOM PREDRAGOCJENOM KRVLJU PREKRIJE . ISPUNI I ZA TITI NAS I NA E OBITELJI. POVJERI TVOJOJ DOBROTI DA BI POD NJENOM ZA TITOM PRIMILI SVE ONO TO SVOJIM ZASLUGAMA NE MO EMO PRIMITI. Usli i nas. PO KRISTU GOSPODINU NA EM . Gospodine! Jaganj e Bo ji koji oduzima grijehe svijeta. pomo nice u bra nim potrebama i te ko ama. ISUSE TI SI GOSPODIN I GOSPODAR NA . koji nas u i da arku. izmiritelju u bra nim sva ama i nesuglasicama. ISUSE OTKUPI OD NAS SVE LJUDE KOJI SU NAS POVRIJEDILI ILI SU NAS NA BILO KOJI NA IN O TETILI. izmiritelju u te kim i kobnim sva ama. UZMI SVE NAS U SVOJ NARU AJ I PREKRIJ SVE NAS SVOJIM PLA TEM I . za tito krivo optu enih. primjere vjernicima. SADA SE NALAZIMO. AMEN. Sveti Ekspedite. koju je obe ao onima koji Ga ljube. RANILI I POVRIJEDILI. pomo i u enika. DOK NAS ZLI OPTU UJE. ZAPE ATI SVOJOM SVETOM KRVI SVA MJESTA GDJE IVIMO. ISUSE ZAPE ATI U SVOJOJ SVETOJ KRVI. veliki iscijeljitelju kod te kog ranjavanja. Sveti Ekspedite. SVE IZVORE DOHOTKA KOJI SU NAM OD BOGA NAMIJENJENI I SVA MATERIJALNA SREDSTVA KOJA POSJEDUJEMO. Sveti Ekspedite. za titnice mladih. veliki zagovornice u obnovi bra ne ljubavi. Sveti Ekspedite. punu povjerenja molitvu nikad ne ostavimo za sutra. MAJKO MARIJO MI U PLAMEN LJUBAVI TVOGA BEZGRIJE NOG SRCA STAVLJAMO SAMI SEBE I SVE LANOVE NA IH OBITELJI. lijeku bolesnih. Sveti Ekspedite. tje itelju alosnih. Sveti Ekspedite. ISUSE DAJ NAM SVOJE LJUBAVI ZA SVE LJUDE OSOBITO ZA ONE KOJE NE VOLIMO. Sveti Ekspedite. mo ni zagovorni e onih koji te zazivaju. na a pomo i u hitnim slu ajevima Sveti Ekspedite. HRANU KOJU JEDEMO. Gospodine! MOLITVA: O. Sveti Ekspedite. za titnice putnika.Sveti Ekspedite. BORAVIMO. koji si slavnu smrt po ma u do ivio. EKSPEDITA. Gospodine! Jaganj e Bo ji koji oduzima grijehe svijeta. ISUSE ISPLATI I OTKUPI SVOJOM PRESVETOM KRVI SVAKOG OVJEKA KOJEG SMO MI O TETILI. ZRAK KOJI UDI EMO! ISUSE OTKUPI SVOJOM PRESVETOM KRVI KOD OCA NEBESKOG NAS I SVE LANOVE NA E OBITELJI. ISUSE JA PREDAJEM U RANU TVOGA PRESVETOG SRCA SAMOG SEBE I SVE LANOVE OBITELJI (RECI JO KOGA ELI ) I SVU NERO ENU DJECU. Sveti Ekspedite. SVE PUTOVE NA KOJIM JESMO I NA KOJIM EMO BITI. Sveti Ekspedite.

MOLITE S NAMA. ODSLU ANIH. AMEN. SVETI GABRIJELE. PROKLETSTVA. ALELUJA. SVETI JOSIPE I SVI SVECI BO JI MOLITE ZA NAS. KRVLJU ISUSA KRISTA U IME ISUSOVO SLAMAM SVAKU SNAGU SVE OKULTNE PRAKSE. NAPISANIH. SVETI RAFAELE. U INITE NAS NEOZLIJE ENIM I NEVIDLJIVIM PRED SVIM VIDLJIVIM I NEVIDLJIVIM NA IM NEPRIJATELJIMA. PREPRI ANIM. NEGATIVNIH SNOVA. ALELUJA. U IME ISUSA SNAGOM PRESVETE KRVI KRISTOVE SLAMAM SVA NEGATIVNA NASLJE A DUHA. . DU E I TIJELA KOJA SU SE PRENJELA ILI KOJA SE ELE PRENJETI SA NA IH PREDAKA IZ SVIH LOZA NA NAS I NA NA U DJECU. AMEN. NEKA NAJSVETIJA KRV ISUSA KRISTA OPERE I SNAGOM DUHA SVETOGA ISCIJELI SVE NAS. DU E. PO PRESVETOJ SMRTI. NEGATIVNIH ELJA. AMEN. DUHA TIJELA. NEGATIVNIH POSTUPAKA. ALELUJA. SVETI MIHAELE.ZA TITI NAS OD SVAKOG ZLA DU E. SANJANIH. ALELUJA. SVETI EKSPEDITE. ODSVIRANIH ILI U INJENIH PROTIV MENE I SVIH LANOVA MOJE OBITELJI. AMEN. IZGOVORENIH. DUHA I TIJELA. USKRSNU U GOSPODINA ISUSA KRISTA PROGLA AVAM SEBE I SVE LANOVE MOJE OBITELJI SLOBODNIMA ZA SVE TO NAM TI BO E ELI DATI. IZRE ENIH. PRORE ENIH. ISUSE SVOJOM PRESVETOM KRVLJU OPERI I OTKUPI OD OCA NEBESKOG SVE POKOJNE LANOVE NA IH OBITELJI I UVEDI IH U SVOJE KRALJEVSTVO. MOLITE ZA SVE NA E POTREBE I SA UVAJTE NAS OD SVAKOG ZLA. VODITE NAS KROZ IVOT I SA UVAJTE NAS. MUCI. I NA AN ELE UVARU SA SVIM LEGIJAMA BO JIH AN ELA. NEGATIVNIH MISLI. SVETI BO JI AN ELI I ARKAN ELI.