sv_expedit

DEVETNICA SV.

EKSPEDITU, velikom udotvorcu u te kim sva ama, bra nim razmiricama, sudskim procesima PRVI DAN MLADOST Sveti Ekspedite, ti si u cvijetu svoje mladosti polo io svoj ivot za ve u slavu Krista na eg Gospodina. O uvaj nas kroz zasluge svoga mu eni tva da na cijeli ivot na a du a bude od jedne nevine isto e obasjana!» Ako se ne obratite», rekao je na Gospodin «ne ete u i u Kraljevstvo nebesko». Sv. Ekspedite pomozi nam da kroz tvoj mo ni zagovor, ovu dje ju i istu savjest u na im namjerama postignemo iz ljubavi prema na em Ocu u nebu. Moli za mene, Sv. Ekspedite da ne ostarim u grijehu i moje lo e kontrolirane strasti upropaste moju du u i kroz mnoge grijehe ne uvrijede Stvoritelja i Otkupitelja. Dopusti, da ve ovdje na zemlji osjetim vje nu mladost, da se sa nevinim rukama i istim srcem dostojan na em u Njegovom svetom gradu. Ako bi moja ruka u inila nepravdu pomozi mi da je odsije em. Ako me moje oko navodi na grijeh, pomozi mi da ga izvadim, kako bi moje srce moglo od milosti odsjaj davati, kao jedan kristal u vatri sunca. Jedino tako e me Bog ljubiti i u Njegovu ku u pustiti. Neka Presveta Djevica Marija, sama isto a, zagovara me kod Njezinog Bo anskoga Sina. Amen.

O Isuse, za titi nas danas i uvijek, ali prije svega danas. O Marijo, bez isto noga grijeha za eta, moli za nas koji se Tebi utje emo. Sv. Ekspedite za titni e i veliki udotvor e u te kim sva ama, krivim optu bama i sudskim procesima, moli za nas! Sveti Ekspedite moli za nas!

Slijedi molitva sv. krunice i litanija sv. Ekspeditu

DRUGI DAN

HRABROST!

da nas spasi. to zna i Bo ju. O Isuse. Ponosni se protiv mene di u. Amen. koje je uzrok za toliki kukavi luk i ponekad za krivokletstvo. to god do e pomozi mi da se hrabro borim. Onome koji bez odlaganja ljubi narast e krila i ni ta ga ne mo e zadr ati. Na pragu smrti si pjevao hvalospjev. ali prije svega danas! O Marijo. koji sam tako sli an njima na ijoj sam strani ja? Jesam li ja svoga U itelja vi e od tri puta izdao? Ili Ga nisam nikad izdao? Ne. nek i rat plane protiv mene. oni nemaju Boga pred o ima. i tada pun sam pouzdanja». «Nek se vojska protiv mene utabori. pomozi da ubudu e bez odlaganja i lijenosti spontano slu amo volju Bo ju i njoj s ljubavlju uvijek slu imo. prijetnje. pomozi i nama da uvijek ostanemo vjerni Gospodinu. ali ja. moli za nas! Sveti Ekspedite moli za nas! Slijedi molitva sv. Ti. On prebiva u na im srcima spreman da poslu a na e molitve. Bez Bo je milosti ostajem bez snage i hrabrosti. Ekspedite za titni e i veliki udotvor e u te kim sva ama. (Ps. krunu odbaciti. koji nas je nagovarao da pri ekamo. Ma koliko veliko bilo poni enje. bez isto noga grijeha za eta. Tvoje ime nas opominje da se molitva nikada ne smije odgoditi za sutra. pou i nas da prije emo preko pretjeranog gre nog odvratnog sebeljublja. Gospodin je uvijek uz nas. Neka najsvetija Bla ena Djevica Marija sa Njezinom nas nadnaravnom hrabro u titi i poma e. jer tko se odupire boriti. za titi nas danas i uvijek. pogledaj. podr ka moga ivota. moli za nas koji se Tebi utje emo.3).O Sveti Ekspedite Tvoja mu eni ka smrt je izazvala Bo ju hvalu. Ekspeditu TRE I DAN BRZO DJELOVANJE O Sveti Ekspedite. Na maslinskoj gori apostoli su trebali bje ati. krunice i litanija sv. 27. srce se moje ne boji. izrugivanje. nisam se jo odupro do krvi! O Sveti Ekspedite. Bog je moj pomo nik. po tome nam nudi pomo da se otrgnemo od . Sv. nasilnici ele da mi oduzmu ivot. koji si crnoga gavrana zgazio. krivim optu bama i sudskim procesima.

O Marijo. Pomozi mi da si posvijestim. Neka . a posebno danas. dragocjenu milost primimo. koje je opravdao. a ne kroz veli anje na ih djela. Amen.». koje je pozvao. Samo kroz oplakivanje na ih grijeha na i emo milost pred najve im Sucem. posrednice svih milosti moli za nas. neka Ona poja a spremnost za rtvu I bude uz nas. Samo kroz nju mi mo emo biti ispravni. O Sveti Ekspedite. za titi nas danas i uvijek. Ekspedite za titnice i veliki udotvorce u te kim sva ama. Ispuni na duh plodovima Bo je pravde. moli za nas! Slijedi molitva sv. one je i proslavio»! I tebe je Gospodin na taj na in opravdao i proslavio. da istodobno na u nadu stavimo u beskrajno milosr e na ega Gospodina. Kada bi se pod utjecajem Bo je milosti dogodilo da Bo ja ljubav dodirne na u du u mi ve mislimo da smo izabranici. Sv. krivim optu bama i sudskim procesima. koju je svojim izabranima odredio. Ekspedite na a pomo i u hitnim slu ajevima. one je i pozvao. one je i opravdao. da u svemu to inim vidim sebe kao bezvrijednog i ne asnog slugu Gospodnjeg. Ja. kao kod ludih djevica. predanje i moje rtve te da sa arom i ljubavlju slijedim njegov poziv. O Isuse Kriste. poslu nost. Sv. Ekspedite.isku enja i ja se usu ujem da od Njega budu ispitana moja djela. Sv. jer na a pokvarena priroda nije u stanju ni najmanje zasluge imati. koji nisam vrijedan da postojim ipak stojim u nasljedovanju Krista: ´Uzrok na e patnje i boli je da se prekasno poslu ujemo Molitvom!» «Kao grom « tako e biti dolazak Sina ovje jega. da kroz Tvoj povjerljivi zagovor kod nebeskog Oca ovu izvanrednu. Ekspedite udalji od nas te la ne misli koje nas mogu odvest u pogre nom smjeru. neka me ta proro tva uvijek podsje aju da i ja trebam brzo djelovati kako kod U iteljeva dolaska Njegov sluga ne spava i ne bude bez ulja u svojoj uljanici. moli za nas! Sv. iako smo samo mogli Bo ju milost osjetiti. Marija spontano i bez odugovla enja na poziv Gospodinov odgovorila je sa «Fiat». obra amo Ti se. Ekspeditu ETVRTI DAN BO JA PRAVDA (PRAVEDNOST) Sveti Pavao u poslanici Rimljanima pi e: «A koje je predodredio. krunice i litanija sv.

u te kim sva ama. Ekspedite primjere vjernicima.nas presveta Bla ena Djevica Marija. kad Te ma istrgnuo ivotu. Neka se nikada ne nadam ni najmanjem napretku. « to mi koristi da zadobijem itav svijet. Izmoli mi milost. da ponos u meni ne prevlada i da postanem ispravan. O Isuse Kriste. Slobodan od velikih grijeha. . Ekspedite. Ekspedite za titnice i veliki udotvorce. Ekspeditu PETI DAN PONIZNOST Sveti Ekspedite. moli za nas! Sv. Amen. znao si te prolazne ni tavnosti omalova iti i do i do palme mu eni tva koju Ti nitko nije mogao oduzeti I pred kojom Bo je srce na eg Gospodina u vje noj ljubavi kuca. krunice i litanija sv. slavni sve e. da budem ponizan i da pobijedim svoj nutarnji ponos. a posebno danas. za titi nas danas i uvijek. moli za nas! Slijedi molitva sv. Kraljice svih svetih. a nije ekao da tu pogrdnu ljudsku sudbinu na se uzme do smrti na Kri u. Ogledalo pravde. O Marijo. Kao mladi i a eni vojni zapovjednik. titi i poma e. a izgubim du u!» udotvorni mu eni e Sveti Ekspedite moli Gospodina da titi svoga slugu. Ti si se na ao u poniznom stavu molitve kle e i i s elom nagnutim prema dolje. moli za nas! Sv. krivim optu bama i sudskim procesima. nasljedovanja Onoga koji je bio blaga i ponizana srca i koji je do ao da nas spasi. sve dok se ne smatram manjim od svih ostalih. Pomozi mi Sv.

U ini Sveti Ekspedite. da sam samo u Bogu smiren. moli za nas! Slijedi molitva sv. Pomozi mi moje siroma tvo i ni tavnost u svim svjetovnim stvarima posvijestiti. Amen. da se samo Njemu. za titnice i veliki udotvorce u te kim sva ama. za titi nas danas i uvijek. moli za nas! . tko e nas spasiti od ovog jadnog tijela. »Ako e me slijediti rekao je Isus ostavi sve. moli za nas da se i mi mo emo svog blaga ovoga svijeta ODRE I. Sveti Ekspedite. O Isuse Kriste. krunice i litanija sv. i misao propovjednika Salomona: Sve je samoljublje. Kraljice mu enika. upravo sve ostavio i zadobio Isusa Krista. uzmi svoj kri i slijedi me».O Isuse Kriste . Kako je te ko ostvarit taj zadatak uistinu. a posebno danas. Ekspedite.za titi nas danas i uvijek. jer kad za Njega umrem za Njega u i ivjeti. O Sveti Ekspedite. ja Te molim. Za titnice gre nika. u Njemu jedinome koji moje srce eli posjedovati. Neka presveta Bla ena Djevica Marija koja je preuzela sve nas I sudjeluje u na em otkupljenju. Ekspedite. moli za nas! Sv. O Marijo. a posebno danas. da ta re enica «NASLJEDUJ KRISTA». moli za nas! Sv. osim ljubavi prema Bogu i Njemu slu enja. koji si shvatio zna enje ovog obe anja. uvijek u mom duhu prebiva. krivim optu bama i sudskim procesima. iz nutrine svoje du e. prosvijetli i bude uz nas. Ekspeditu ESTI DAN ODREKNU E Sve ostaviti i sve na i. Htjeli ili ne htjeli jednoga dana morat emo se od svega rastati. O Marijo. svojem jedinom Spasu predam. na a pomo i u hitnim slu ajevima.

Molim Te zagovaraj me Sv. Ekspedite. tvoja te vjera spasila!». po i u miru. moli za nas! . tako da na dan suda budem dostojan uti iz Njegovih svetih usta vje nu radosnu presudu: «Tvoji grijesi neka ti budu opro teni. opet mir i ti ina zavladaju. Tvoja vjera se nije pokolebala kada si gledao svoga ubojicu. Ja volim kao i Ti. da Njegovo Kraljevstvo do e. zbog toga ne moramo imati straha. moli za nas! Sv. Ekspedite za titni e i veliki udotvor e u te kim sva ama.Sv. to je rekao Gospodin. biti borac za obra enje du a. moli za nas! Slijedi molitva sv. u ini da se na a vjera tako er ne pokoleba u malim te ko ama i svakodnevnim ku njama. a posebno danas. koji si bi evan bio. krivim optu bama i sudskim procesima. moli za nas! Sv. Ekspedite. krunice i litanija sv. O Marijo. on je protiv mene!». Ja volim pripadati Kristu i volim se za to i boriti. Jer je Bog nad vojskama s nama. za titni e i veliki udotvor e u te kim sva ama. ako se zemlja potrese i brda sru e u more. Sv. Kraljice priznavalaca. Pohiti mi u pomo u ovom trenutku nemira i zbunjenosti. krivim optu bama i sudskim procesima. «Tko nije za me. Isuse Kriste. Ekspedite nepobjedivi atleto vjere. O Sv. Ekspedite moli za mene da ni sumnja. ni tuga niti i ta drugo ne poja avaju moj uro eni kukavi luk. Ekspedite. Expedituse da mi Gospodin udijeli nesalomljivu vjeru. da u mom srcu potaknuti od arke vjere. Ekspeditu SEDMI DAN VJERA Sveti Ekspedite.za titi nas danas i uvijek. nakon to sam savladao svoju tvrdoglavost. moli za nas! Sv.

dragocjenu milost. i ekaj na Bo je obe anje i posjedovat e u nebu sva blaga u punini. krivim optu bama i sudskim procesima. a posebno danas. du o moja. Pomozi mi Sv. krunice i litanija sv. kao to ka e Sv. moli za nas! Slijedi molitva sv. krunice i litanija sv. Na alost su svi oni vezovi koji nas ve u za zemlju jo ve i. Vi e puta me ko i navezanost na osobe ovoga svijeta i time ko i moj trud za Boga. koja su nas velikim vezovima u vrstili u luku nade. Ekspedite. Augustin: «Ni ta ne ko i nadu kao pogled u nazad. zagovornice gre nika. «Mi smo zahvalni da kroz pro ivljena Bo anska djela. Sv. Amen. Neka Bla ena Djevica Marija. Isuse Kriste. sve neispravne u itke tvoga kratkoga ivota omalova io si. O Marijo. Ti iz povjerenja u to obe anje nisi odugovla io. moli za nas! Sv. moli za nas! Sv. da usmjerimo pogled na Onoga od kojega mo emo sve o ekivati. a sa time i Tvojom velikodu nom rtvom podsje a nas da milost Gospodinova stoji iznad svih ljudskih ivota. Izmoli nam.» pi e Sveti Grgur.Slijedi molitva sv. Ekspedite Ti vjerna potporo svih koji se Tebi nadaju. Ekspeditu OSMI DAN NADA Pri ekaj jo malo. za titi nas danas i uvijek. Ekspedite za titni e i veliki udotvor e u te kim sva ama. Ekspeditu . na u vje no trajnu nadu brani i titi nas. Ekspedite da raskinem te vezove i da se uzdignem k Bogu te mogu re i svugdje sam tra io mir i na ao sam ga u nasljedovanju Gospodina. Sveti Ekspedite. gdje mogu zauvijek prebivati.».

Ekspeditu .jer kako u onom ivotu vjera i nada nestaju. moli za nas! Slijedi molitva sv. Bez ljubavi prema bli njemu».DEVETI DAN LJUBAV PREMA BLI NJEM O Sveti Ekspedite. oja a i o ivi u meni . tako da Bo ja ljubav mo e to vi e moju du u pro eti e njom za Bogom a i ovo tijelo koje e a kao suha bezvodna zemlja. pomozi mi moje osje aje o istiti od onoga to nije od Boga. sva moja djela u o ima Gospodinovim su bezvrijedna. Pavao. koja je sve posvetila. iako Te tvoja vjera i nada dovela do slavne mu eni ke krune. Ti koji si od Gospodina dobio krunu pravde koju je obe ao onima koji Ga ljube. a posebno danas. Expedituse za titni e i veliki udotvor e u te kim sva ama. za titi nas danas i uvijek. moli za nas! Sv. O Marijo. O Sveti Ekspedite. zar bih ja mogao koji sam jedna ni tica u initi neko veliko dobro? O Sveti Eekpedite. moli za nas! Sv. Isuse Kriste. Amen. Onaj koji mnogo ljubi taj mnogo i ini. krunice i litanija sv. u vje nosti e uvijek ljubav trajati i nikad ne e nestati. Majko Bo anske Ljubavi. izmoli mi da kod mene ljubav prema bli njem stalno raste. naprotiv sve na zemlji se mora initi iz ljubavi prema Njemu i samo kroz ljubav sva moja djela vrijede ne to. Neka Bla ena Djevica Marija. jedini uzrok toga je bila Tvoja velika ljubav prema bli njem. krivim optu bama i sudskim procesima. pomogne da do emo do Isusa i da Ga ljubimo. Ekspedite. primjer naj istije presvete ljubavi. kako ka e Sv.

KOJI NEKA NAS PO ZAGOVORU SV. smiluj nam se! Sveta Marijo. MR NJE I OSVETE 2. Sveti Ekspedite. dodaju se zazivi kako slijede: 1. koji neka nam usavr i ljubav DESETICE KRUNICE 1. uj nas! Isuse Kriste. koji si sve izgubio da bi Isusa Krista dobio. . poslije rije i «Isus». smiluj se! Gospodine. Sveti Ekspedite. EKSPEDITU Gospodine. nepobjedivi atleto vjere. koji neka nam u vrsti ufanje 3. Sveti Ekspedite. jedan Bo e. EKSPEDITA ISCIJELJUJE OD RANA DOBIVENIH U TE KIM SVA AMA I OPTU BAMA 4. smiluj nam se! Du e Sveti Bo e. MOLI ZA NAS Sveti Ekspedite. SLOGU I ZAJEDNI TVO 5. smiluj nam se! Sine otkupitelju svijeta Bo e. EKSPEDITA DAJE IZMIRENJE. LITANIJE SV. O UVAJ NAS OD PAKLENOGA OGNJAI DOVEDI U RAJ SVE DU E. smiluj se! Isuse Kriste. SRD BE. EKSPEDITU Moli se na Gospinu krunicu. KOJI NAS ZAGOVOROM SV. EKSPEDITA IZBAVLJA OD SUDSKIH PROCESA. KOJI NEKA NAS PO ZAGOVORU SV. AMEN. OPROSTI NAM NA E GRIJEHE. EKSPEDITA OSLOBODI OD DUHA SVADLJIVOSTI. KOJI NAS ZAGOVOROM SV. Kraljice mu enika. EKSPEDITA TITI OD KOBNIH SVA A I OPTU BI KOJE VODE U KRVOPROLI E 3. KRIVIH OPTU BI I DAJE POBJEDU I RADOST NA VELIKO ZRNO MOLI SE: O MOJ ISUSE. koji neka nam umno i vjeru 2. KOJI NAM ZAGOVOROM SV. usli i nas! O e. nebeski Bo e.KRUNICA SV. smiluj nam se! Sveto Trojstvo. PRO TENJE. MIR. vjeran sve do smrti. smiluj se! Isuse Kriste. OSOBITO ONE KOJIMA JE NAJPOTREBNIJE TVOJE MILOSR E. koji si bi evan bio.

Gospodine! Jaganj e Bo ji koji oduzima grijehe svijeta. Sveti Ekspedite. ISPUNI I ZA TITI NAS I NA E OBITELJI. koji si slavnu smrt po ma u do ivio. Sveti Ekspedite. Sveti Ekspedite. izmiritelju u bra nim sva ama i nesuglasicama.Sveti Ekspedite. punu povjerenja molitvu nikad ne ostavimo za sutra. Sveti Ekspedite. RANILI I POVRIJEDILI. tje itelju alosnih. Sveti Ekspedite. Smiluj nam se. primjere vjernicima. Sveti Ekspedite. DOK NAS ZLI OPTU UJE. Sveti Ekspedite. ZRAK KOJI UDI EMO! ISUSE OTKUPI SVOJOM PRESVETOM KRVI KOD OCA NEBESKOG NAS I SVE LANOVE NA E OBITELJI. za titnice putnika. koji si od Gospodina krunu pravednosti primio. Gospodine! MOLITVA: O. ISUSE ISPLATI I OTKUPI SVOJOM PRESVETOM KRVI SVAKOG OVJEKA KOJEG SMO MI O TETILI. POVJERI TVOJOJ DOBROTI DA BI POD NJENOM ZA TITOM PRIMILI SVE ONO TO SVOJIM ZASLUGAMA NE MO EMO PRIMITI. za tito krivo optu enih. Sveti Ekspedite. veliki iscijeljitelju kod te kog ranjavanja. ISUSE JA PREDAJEM U RANU TVOGA PRESVETOG SRCA SAMOG SEBE I SVE LANOVE OBITELJI (RECI JO KOGA ELI ) I SVU NERO ENU DJECU. vjerna podr ko onih koji se nadaju u Tvoju pomo ! Jaganj e Bo ji koji oduzima grijehe svijeta. UZMI SVE NAS U SVOJ NARU AJ I PREKRIJ SVE NAS SVOJIM PLA TEM I . za titnice mladih. ZAPE ATI SVOJOM SVETOM KRVI SVA MJESTA GDJE IVIMO. Sveti Ekspedite. ISUSE OTKUPI OD NAS SVE LJUDE KOJI SU NAS POVRIJEDILI ILI SU NAS NA BILO KOJI NA IN O TETILI. koju je obe ao onima koji Ga ljube. na a pomo i u hitnim slu ajevima Sveti Ekspedite. MAJKO MARIJO MI U PLAMEN LJUBAVI TVOGA BEZGRIJE NOG SRCA STAVLJAMO SAMI SEBE I SVE LANOVE NA IH OBITELJI. izmiritelju u te kim i kobnim sva ama. mo ni zagovorni e onih koji te zazivaju. TI IMA SVU VLAST NAD SVIMA NAMA I NAD SVIM TO MI RADIMO. ISUSE DAJ NAM SVOJE LJUBAVI ZA SVE LJUDE OSOBITO ZA ONE KOJE NE VOLIMO. PO KRISTU GOSPODINU NA EM . EKSPEDITA. pomo i u enika. BO E NEKA NAS ZAGOVOR SLAVNOG MU ENIKA SV. Sveti Ekspedite. RADIMO. SADA SE NALAZIMO. HRANU KOJU JEDEMO. SVE IZVORE DOHOTKA KOJI SU NAM OD BOGA NAMIJENJENI I SVA MATERIJALNA SREDSTVA KOJA POSJEDUJEMO. AMEN. BORAVIMO. Sveti Ekspedite. pomo nice u bra nim potrebama i te ko ama. ISUSE TI SI GOSPODIN I GOSPODAR NA . GOSPODINE ISUSE. Oprosti nam. Sveti Ekspedite. MOLIM TE DA SVOJOM PREDRAGOCJENOM KRVLJU PREKRIJE . Sveti Ekspedite. VODU KOJU PIJEMO. Gospodine! Jaganj e Bo ji koji oduzima grijehe svijeta. Sveti Ekspedite. veliki zagovornice u obnovi bra ne ljubavi. Sveti Ekspedite. posredni e u procesima. lijeku bolesnih. ISUSE ZAPE ATI U SVOJOJ SVETOJ KRVI. Usli i nas. SVE PUTOVE NA KOJIM JESMO I NA KOJIM EMO BITI. Sveti Ekspedite. TO TE MOLIMO. Sveti Ekspedite. koji nas u i da arku.

KRVLJU ISUSA KRISTA U IME ISUSOVO SLAMAM SVAKU SNAGU SVE OKULTNE PRAKSE. SVETI GABRIJELE. SVETI EKSPEDITE. ALELUJA. DU E I TIJELA KOJA SU SE PRENJELA ILI KOJA SE ELE PRENJETI SA NA IH PREDAKA IZ SVIH LOZA NA NAS I NA NA U DJECU. ALELUJA. IZRE ENIH. NEKA NAJSVETIJA KRV ISUSA KRISTA OPERE I SNAGOM DUHA SVETOGA ISCIJELI SVE NAS. SVETI JOSIPE I SVI SVECI BO JI MOLITE ZA NAS. ISUSE SVOJOM PRESVETOM KRVLJU OPERI I OTKUPI OD OCA NEBESKOG SVE POKOJNE LANOVE NA IH OBITELJI I UVEDI IH U SVOJE KRALJEVSTVO. IZGOVORENIH. SVETI MIHAELE. PRORE ENIH.ZA TITI NAS OD SVAKOG ZLA DU E. USKRSNU U GOSPODINA ISUSA KRISTA PROGLA AVAM SEBE I SVE LANOVE MOJE OBITELJI SLOBODNIMA ZA SVE TO NAM TI BO E ELI DATI. DU E. NEGATIVNIH MISLI. U INITE NAS NEOZLIJE ENIM I NEVIDLJIVIM PRED SVIM VIDLJIVIM I NEVIDLJIVIM NA IM NEPRIJATELJIMA. DUHA TIJELA. U IME ISUSA SNAGOM PRESVETE KRVI KRISTOVE SLAMAM SVA NEGATIVNA NASLJE A DUHA. ODSLU ANIH. PREPRI ANIM. AMEN. I NA AN ELE UVARU SA SVIM LEGIJAMA BO JIH AN ELA. ALELUJA. NEGATIVNIH POSTUPAKA. . DUHA I TIJELA. PROKLETSTVA. MOLITE S NAMA. SVETI BO JI AN ELI I ARKAN ELI. PO PRESVETOJ SMRTI. NEGATIVNIH ELJA. AMEN. MUCI. SVETI RAFAELE. VODITE NAS KROZ IVOT I SA UVAJTE NAS. MOLITE ZA SVE NA E POTREBE I SA UVAJTE NAS OD SVAKOG ZLA. AMEN. ODSVIRANIH ILI U INJENIH PROTIV MENE I SVIH LANOVA MOJE OBITELJI. NEGATIVNIH SNOVA. ALELUJA. AMEN. SANJANIH. NAPISANIH.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful