P. 1
sv_expedit

sv_expedit

|Views: 756|Likes:
Published by gmarijana

More info:

Published by: gmarijana on Feb 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/13/2014

pdf

text

original

DEVETNICA SV.

EKSPEDITU, velikom udotvorcu u te kim sva ama, bra nim razmiricama, sudskim procesima PRVI DAN MLADOST Sveti Ekspedite, ti si u cvijetu svoje mladosti polo io svoj ivot za ve u slavu Krista na eg Gospodina. O uvaj nas kroz zasluge svoga mu eni tva da na cijeli ivot na a du a bude od jedne nevine isto e obasjana!» Ako se ne obratite», rekao je na Gospodin «ne ete u i u Kraljevstvo nebesko». Sv. Ekspedite pomozi nam da kroz tvoj mo ni zagovor, ovu dje ju i istu savjest u na im namjerama postignemo iz ljubavi prema na em Ocu u nebu. Moli za mene, Sv. Ekspedite da ne ostarim u grijehu i moje lo e kontrolirane strasti upropaste moju du u i kroz mnoge grijehe ne uvrijede Stvoritelja i Otkupitelja. Dopusti, da ve ovdje na zemlji osjetim vje nu mladost, da se sa nevinim rukama i istim srcem dostojan na em u Njegovom svetom gradu. Ako bi moja ruka u inila nepravdu pomozi mi da je odsije em. Ako me moje oko navodi na grijeh, pomozi mi da ga izvadim, kako bi moje srce moglo od milosti odsjaj davati, kao jedan kristal u vatri sunca. Jedino tako e me Bog ljubiti i u Njegovu ku u pustiti. Neka Presveta Djevica Marija, sama isto a, zagovara me kod Njezinog Bo anskoga Sina. Amen.

O Isuse, za titi nas danas i uvijek, ali prije svega danas. O Marijo, bez isto noga grijeha za eta, moli za nas koji se Tebi utje emo. Sv. Ekspedite za titni e i veliki udotvor e u te kim sva ama, krivim optu bama i sudskim procesima, moli za nas! Sveti Ekspedite moli za nas!

Slijedi molitva sv. krunice i litanija sv. Ekspeditu

DRUGI DAN

HRABROST!

to god do e pomozi mi da se hrabro borim. O Isuse. koji nas je nagovarao da pri ekamo. bez isto noga grijeha za eta.3). Ekspedite za titni e i veliki udotvor e u te kim sva ama. Ti. pomozi i nama da uvijek ostanemo vjerni Gospodinu. pogledaj. pou i nas da prije emo preko pretjeranog gre nog odvratnog sebeljublja. ali ja. prijetnje. nisam se jo odupro do krvi! O Sveti Ekspedite. Ponosni se protiv mene di u.O Sveti Ekspedite Tvoja mu eni ka smrt je izazvala Bo ju hvalu. oni nemaju Boga pred o ima. podr ka moga ivota. Bez Bo je milosti ostajem bez snage i hrabrosti. da nas spasi. to zna i Bo ju. Sv. koji si crnoga gavrana zgazio. koji sam tako sli an njima na ijoj sam strani ja? Jesam li ja svoga U itelja vi e od tri puta izdao? Ili Ga nisam nikad izdao? Ne. On prebiva u na im srcima spreman da poslu a na e molitve. koje je uzrok za toliki kukavi luk i ponekad za krivokletstvo. izrugivanje. Neka najsvetija Bla ena Djevica Marija sa Njezinom nas nadnaravnom hrabro u titi i poma e. krivim optu bama i sudskim procesima. za titi nas danas i uvijek. Onome koji bez odlaganja ljubi narast e krila i ni ta ga ne mo e zadr ati. Na pragu smrti si pjevao hvalospjev. i tada pun sam pouzdanja». moli za nas koji se Tebi utje emo. nek i rat plane protiv mene. 27. moli za nas! Sveti Ekspedite moli za nas! Slijedi molitva sv. Na maslinskoj gori apostoli su trebali bje ati. Ma koliko veliko bilo poni enje. (Ps. Gospodin je uvijek uz nas. ali prije svega danas! O Marijo. Tvoje ime nas opominje da se molitva nikada ne smije odgoditi za sutra. krunice i litanija sv. pomozi da ubudu e bez odlaganja i lijenosti spontano slu amo volju Bo ju i njoj s ljubavlju uvijek slu imo. Bog je moj pomo nik. Ekspeditu TRE I DAN BRZO DJELOVANJE O Sveti Ekspedite. nasilnici ele da mi oduzmu ivot. Amen. jer tko se odupire boriti. srce se moje ne boji. po tome nam nudi pomo da se otrgnemo od . «Nek se vojska protiv mene utabori. krunu odbaciti.

Samo kroz oplakivanje na ih grijeha na i emo milost pred najve im Sucem. za titi nas danas i uvijek. poslu nost. da kroz Tvoj povjerljivi zagovor kod nebeskog Oca ovu izvanrednu. predanje i moje rtve te da sa arom i ljubavlju slijedim njegov poziv. a ne kroz veli anje na ih djela. Kada bi se pod utjecajem Bo je milosti dogodilo da Bo ja ljubav dodirne na u du u mi ve mislimo da smo izabranici. Sv. Sv. obra amo Ti se. Ekspedite na a pomo i u hitnim slu ajevima. krunice i litanija sv. Ekspedite udalji od nas te la ne misli koje nas mogu odvest u pogre nom smjeru. dragocjenu milost primimo. koji nisam vrijedan da postojim ipak stojim u nasljedovanju Krista: ´Uzrok na e patnje i boli je da se prekasno poslu ujemo Molitvom!» «Kao grom « tako e biti dolazak Sina ovje jega. neka Ona poja a spremnost za rtvu I bude uz nas. Neka . jer na a pokvarena priroda nije u stanju ni najmanje zasluge imati. Ispuni na duh plodovima Bo je pravde. O Isuse Kriste. posrednice svih milosti moli za nas. moli za nas! Sv. koje je pozvao. neka me ta proro tva uvijek podsje aju da i ja trebam brzo djelovati kako kod U iteljeva dolaska Njegov sluga ne spava i ne bude bez ulja u svojoj uljanici. O Sveti Ekspedite. kao kod ludih djevica. Ekspedite.». Marija spontano i bez odugovla enja na poziv Gospodinov odgovorila je sa «Fiat».isku enja i ja se usu ujem da od Njega budu ispitana moja djela. koje je opravdao. one je i opravdao. da u svemu to inim vidim sebe kao bezvrijednog i ne asnog slugu Gospodnjeg. Ekspeditu ETVRTI DAN BO JA PRAVDA (PRAVEDNOST) Sveti Pavao u poslanici Rimljanima pi e: «A koje je predodredio. iako smo samo mogli Bo ju milost osjetiti. Amen. da istodobno na u nadu stavimo u beskrajno milosr e na ega Gospodina. Samo kroz nju mi mo emo biti ispravni. koju je svojim izabranima odredio. one je i pozvao. Pomozi mi da si posvijestim. a posebno danas. Ja. Sv. krivim optu bama i sudskim procesima. O Marijo. moli za nas! Slijedi molitva sv. one je i proslavio»! I tebe je Gospodin na taj na in opravdao i proslavio. Ekspedite za titnice i veliki udotvorce u te kim sva ama.

za titi nas danas i uvijek. Ekspedite. krunice i litanija sv. Kao mladi i a eni vojni zapovjednik. Slobodan od velikih grijeha. da budem ponizan i da pobijedim svoj nutarnji ponos. a nije ekao da tu pogrdnu ljudsku sudbinu na se uzme do smrti na Kri u. Amen. kad Te ma istrgnuo ivotu. Izmoli mi milost. titi i poma e. Ogledalo pravde. nasljedovanja Onoga koji je bio blaga i ponizana srca i koji je do ao da nas spasi. « to mi koristi da zadobijem itav svijet. moli za nas! Sv. znao si te prolazne ni tavnosti omalova iti i do i do palme mu eni tva koju Ti nitko nije mogao oduzeti I pred kojom Bo je srce na eg Gospodina u vje noj ljubavi kuca.nas presveta Bla ena Djevica Marija. Ekspedite primjere vjernicima. O Isuse Kriste. moli za nas! Sv. Pomozi mi Sv. slavni sve e. Ekspedite za titnice i veliki udotvorce. a posebno danas. a izgubim du u!» udotvorni mu eni e Sveti Ekspedite moli Gospodina da titi svoga slugu. krivim optu bama i sudskim procesima. Kraljice svih svetih. moli za nas! Slijedi molitva sv. Ekspeditu PETI DAN PONIZNOST Sveti Ekspedite. sve dok se ne smatram manjim od svih ostalih. Neka se nikada ne nadam ni najmanjem napretku. . Ti si se na ao u poniznom stavu molitve kle e i i s elom nagnutim prema dolje. da ponos u meni ne prevlada i da postanem ispravan. u te kim sva ama. O Marijo.

iz nutrine svoje du e. Amen. Htjeli ili ne htjeli jednoga dana morat emo se od svega rastati. Ekspeditu ESTI DAN ODREKNU E Sve ostaviti i sve na i. da se samo Njemu.za titi nas danas i uvijek. O Marijo. moli za nas! Sv. jer kad za Njega umrem za Njega u i ivjeti. U ini Sveti Ekspedite. Neka presveta Bla ena Djevica Marija koja je preuzela sve nas I sudjeluje u na em otkupljenju. O Marijo. moli za nas! Sv. koji si shvatio zna enje ovog obe anja. krivim optu bama i sudskim procesima. krunice i litanija sv. Pomozi mi moje siroma tvo i ni tavnost u svim svjetovnim stvarima posvijestiti. tko e nas spasiti od ovog jadnog tijela. Kraljice mu enika. i misao propovjednika Salomona: Sve je samoljublje. prosvijetli i bude uz nas. a posebno danas. uzmi svoj kri i slijedi me». Za titnice gre nika. Sveti Ekspedite. moli za nas! . moli za nas da se i mi mo emo svog blaga ovoga svijeta ODRE I. a posebno danas. Ekspedite. upravo sve ostavio i zadobio Isusa Krista. ja Te molim.O Isuse Kriste . osim ljubavi prema Bogu i Njemu slu enja. na a pomo i u hitnim slu ajevima. Ekspedite. svojem jedinom Spasu predam. moli za nas! Slijedi molitva sv. da sam samo u Bogu smiren. »Ako e me slijediti rekao je Isus ostavi sve. da ta re enica «NASLJEDUJ KRISTA». O Isuse Kriste. za titi nas danas i uvijek. uvijek u mom duhu prebiva. Kako je te ko ostvarit taj zadatak uistinu. O Sveti Ekspedite. za titnice i veliki udotvorce u te kim sva ama. u Njemu jedinome koji moje srce eli posjedovati.

da Njegovo Kraljevstvo do e. ako se zemlja potrese i brda sru e u more. krivim optu bama i sudskim procesima. moli za nas! Slijedi molitva sv. u ini da se na a vjera tako er ne pokoleba u malim te ko ama i svakodnevnim ku njama. Ekspedite.Sv. Ekspedite. Ekspedite nepobjedivi atleto vjere. zbog toga ne moramo imati straha. Ekspedite moli za mene da ni sumnja. «Tko nije za me. nakon to sam savladao svoju tvrdoglavost. koji si bi evan bio. a posebno danas. Ekspedite. Ekspedite za titni e i veliki udotvor e u te kim sva ama. Tvoja vjera se nije pokolebala kada si gledao svoga ubojicu. Isuse Kriste. on je protiv mene!». to je rekao Gospodin. po i u miru.za titi nas danas i uvijek. Ja volim pripadati Kristu i volim se za to i boriti. za titni e i veliki udotvor e u te kim sva ama. tako da na dan suda budem dostojan uti iz Njegovih svetih usta vje nu radosnu presudu: «Tvoji grijesi neka ti budu opro teni. moli za nas! . Kraljice priznavalaca. biti borac za obra enje du a. Pohiti mi u pomo u ovom trenutku nemira i zbunjenosti. Sv. O Sv. Molim Te zagovaraj me Sv. moli za nas! Sv. moli za nas! Sv. Jer je Bog nad vojskama s nama. ni tuga niti i ta drugo ne poja avaju moj uro eni kukavi luk. Expedituse da mi Gospodin udijeli nesalomljivu vjeru. O Marijo. krivim optu bama i sudskim procesima. Ja volim kao i Ti. opet mir i ti ina zavladaju. Ekspeditu SEDMI DAN VJERA Sveti Ekspedite. da u mom srcu potaknuti od arke vjere. tvoja te vjera spasila!». krunice i litanija sv. moli za nas! Sv.

Ekspedite za titni e i veliki udotvor e u te kim sva ama. krunice i litanija sv. za titi nas danas i uvijek. Vi e puta me ko i navezanost na osobe ovoga svijeta i time ko i moj trud za Boga. Augustin: «Ni ta ne ko i nadu kao pogled u nazad. dragocjenu milost. zagovornice gre nika. Pomozi mi Sv. Ekspeditu OSMI DAN NADA Pri ekaj jo malo.Slijedi molitva sv. Ekspedite Ti vjerna potporo svih koji se Tebi nadaju. Ekspedite da raskinem te vezove i da se uzdignem k Bogu te mogu re i svugdje sam tra io mir i na ao sam ga u nasljedovanju Gospodina. Ti iz povjerenja u to obe anje nisi odugovla io. a sa time i Tvojom velikodu nom rtvom podsje a nas da milost Gospodinova stoji iznad svih ljudskih ivota. Amen. Na alost su svi oni vezovi koji nas ve u za zemlju jo ve i. moli za nas! Sv.» pi e Sveti Grgur. krunice i litanija sv. O Marijo. a posebno danas. gdje mogu zauvijek prebivati. Neka Bla ena Djevica Marija. Ekspeditu . «Mi smo zahvalni da kroz pro ivljena Bo anska djela. i ekaj na Bo je obe anje i posjedovat e u nebu sva blaga u punini. moli za nas! Sv. da usmjerimo pogled na Onoga od kojega mo emo sve o ekivati. na u vje no trajnu nadu brani i titi nas. koja su nas velikim vezovima u vrstili u luku nade. Ekspedite. Sv. Sveti Ekspedite. moli za nas! Slijedi molitva sv. du o moja. krivim optu bama i sudskim procesima. kao to ka e Sv. Izmoli nam.». sve neispravne u itke tvoga kratkoga ivota omalova io si. Isuse Kriste.

u vje nosti e uvijek ljubav trajati i nikad ne e nestati. Ekspedite. za titi nas danas i uvijek.jer kako u onom ivotu vjera i nada nestaju. Pavao. naprotiv sve na zemlji se mora initi iz ljubavi prema Njemu i samo kroz ljubav sva moja djela vrijede ne to. O Sveti Ekspedite. kako ka e Sv. O Marijo. oja a i o ivi u meni . jedini uzrok toga je bila Tvoja velika ljubav prema bli njem. Ti koji si od Gospodina dobio krunu pravde koju je obe ao onima koji Ga ljube. pomogne da do emo do Isusa i da Ga ljubimo. Bez ljubavi prema bli njemu». zar bih ja mogao koji sam jedna ni tica u initi neko veliko dobro? O Sveti Eekpedite. krunice i litanija sv. Expedituse za titni e i veliki udotvor e u te kim sva ama. moli za nas! Slijedi molitva sv. Amen. koja je sve posvetila.DEVETI DAN LJUBAV PREMA BLI NJEM O Sveti Ekspedite. sva moja djela u o ima Gospodinovim su bezvrijedna. Neka Bla ena Djevica Marija. moli za nas! Sv. Onaj koji mnogo ljubi taj mnogo i ini. iako Te tvoja vjera i nada dovela do slavne mu eni ke krune. primjer naj istije presvete ljubavi. Ekspeditu . Isuse Kriste. a posebno danas. Majko Bo anske Ljubavi. moli za nas! Sv. tako da Bo ja ljubav mo e to vi e moju du u pro eti e njom za Bogom a i ovo tijelo koje e a kao suha bezvodna zemlja. pomozi mi moje osje aje o istiti od onoga to nije od Boga. krivim optu bama i sudskim procesima. izmoli mi da kod mene ljubav prema bli njem stalno raste.

nebeski Bo e. MOLI ZA NAS Sveti Ekspedite. . KOJI NAS ZAGOVOROM SV. LITANIJE SV. poslije rije i «Isus». EKSPEDITA OSLOBODI OD DUHA SVADLJIVOSTI. EKSPEDITA TITI OD KOBNIH SVA A I OPTU BI KOJE VODE U KRVOPROLI E 3. smiluj se! Gospodine. smiluj nam se! Sveta Marijo. KRIVIH OPTU BI I DAJE POBJEDU I RADOST NA VELIKO ZRNO MOLI SE: O MOJ ISUSE. jedan Bo e. nepobjedivi atleto vjere. koji neka nam usavr i ljubav DESETICE KRUNICE 1. smiluj nam se! Sveto Trojstvo. KOJI NAS ZAGOVOROM SV. MIR. smiluj se! Isuse Kriste. OSOBITO ONE KOJIMA JE NAJPOTREBNIJE TVOJE MILOSR E. EKSPEDITU Moli se na Gospinu krunicu. AMEN. smiluj se! Isuse Kriste. vjeran sve do smrti. SLOGU I ZAJEDNI TVO 5. EKSPEDITA DAJE IZMIRENJE. Sveti Ekspedite.KRUNICA SV. EKSPEDITU Gospodine. KOJI NEKA NAS PO ZAGOVORU SV. Kraljice mu enika. EKSPEDITA IZBAVLJA OD SUDSKIH PROCESA. smiluj nam se! Du e Sveti Bo e. KOJI NEKA NAS PO ZAGOVORU SV. koji si sve izgubio da bi Isusa Krista dobio. SRD BE. MR NJE I OSVETE 2. koji neka nam umno i vjeru 2. EKSPEDITA ISCIJELJUJE OD RANA DOBIVENIH U TE KIM SVA AMA I OPTU BAMA 4. PRO TENJE. uj nas! Isuse Kriste. koji neka nam u vrsti ufanje 3. KOJI NAM ZAGOVOROM SV. Sveti Ekspedite. Sveti Ekspedite. OPROSTI NAM NA E GRIJEHE. smiluj nam se! Sine otkupitelju svijeta Bo e. O UVAJ NAS OD PAKLENOGA OGNJAI DOVEDI U RAJ SVE DU E. koji si bi evan bio. usli i nas! O e. dodaju se zazivi kako slijede: 1.

primjere vjernicima. SVE PUTOVE NA KOJIM JESMO I NA KOJIM EMO BITI. PO KRISTU GOSPODINU NA EM . ISUSE JA PREDAJEM U RANU TVOGA PRESVETOG SRCA SAMOG SEBE I SVE LANOVE OBITELJI (RECI JO KOGA ELI ) I SVU NERO ENU DJECU. UZMI SVE NAS U SVOJ NARU AJ I PREKRIJ SVE NAS SVOJIM PLA TEM I . izmiritelju u bra nim sva ama i nesuglasicama. ISUSE ISPLATI I OTKUPI SVOJOM PRESVETOM KRVI SVAKOG OVJEKA KOJEG SMO MI O TETILI. Sveti Ekspedite. Sveti Ekspedite. Gospodine! MOLITVA: O. ZAPE ATI SVOJOM SVETOM KRVI SVA MJESTA GDJE IVIMO. veliki zagovornice u obnovi bra ne ljubavi. punu povjerenja molitvu nikad ne ostavimo za sutra. Gospodine! Jaganj e Bo ji koji oduzima grijehe svijeta. mo ni zagovorni e onih koji te zazivaju. Sveti Ekspedite. RANILI I POVRIJEDILI. SVE IZVORE DOHOTKA KOJI SU NAM OD BOGA NAMIJENJENI I SVA MATERIJALNA SREDSTVA KOJA POSJEDUJEMO. RADIMO. Sveti Ekspedite. VODU KOJU PIJEMO. koju je obe ao onima koji Ga ljube. ISUSE ZAPE ATI U SVOJOJ SVETOJ KRVI. Oprosti nam. Sveti Ekspedite. POVJERI TVOJOJ DOBROTI DA BI POD NJENOM ZA TITOM PRIMILI SVE ONO TO SVOJIM ZASLUGAMA NE MO EMO PRIMITI. Sveti Ekspedite. vjerna podr ko onih koji se nadaju u Tvoju pomo ! Jaganj e Bo ji koji oduzima grijehe svijeta. za titnice putnika. Usli i nas. posredni e u procesima. za titnice mladih. MAJKO MARIJO MI U PLAMEN LJUBAVI TVOGA BEZGRIJE NOG SRCA STAVLJAMO SAMI SEBE I SVE LANOVE NA IH OBITELJI. DOK NAS ZLI OPTU UJE. AMEN. Sveti Ekspedite. pomo nice u bra nim potrebama i te ko ama. koji nas u i da arku. GOSPODINE ISUSE. Gospodine! Jaganj e Bo ji koji oduzima grijehe svijeta.Sveti Ekspedite. HRANU KOJU JEDEMO. TI IMA SVU VLAST NAD SVIMA NAMA I NAD SVIM TO MI RADIMO. Sveti Ekspedite. na a pomo i u hitnim slu ajevima Sveti Ekspedite. ZRAK KOJI UDI EMO! ISUSE OTKUPI SVOJOM PRESVETOM KRVI KOD OCA NEBESKOG NAS I SVE LANOVE NA E OBITELJI. Sveti Ekspedite. Sveti Ekspedite. koji si od Gospodina krunu pravednosti primio. Smiluj nam se. izmiritelju u te kim i kobnim sva ama. EKSPEDITA. ISUSE OTKUPI OD NAS SVE LJUDE KOJI SU NAS POVRIJEDILI ILI SU NAS NA BILO KOJI NA IN O TETILI. SADA SE NALAZIMO. Sveti Ekspedite. Sveti Ekspedite. Sveti Ekspedite. za tito krivo optu enih. MOLIM TE DA SVOJOM PREDRAGOCJENOM KRVLJU PREKRIJE . koji si slavnu smrt po ma u do ivio. ISPUNI I ZA TITI NAS I NA E OBITELJI. BO E NEKA NAS ZAGOVOR SLAVNOG MU ENIKA SV. tje itelju alosnih. Sveti Ekspedite. TO TE MOLIMO. ISUSE TI SI GOSPODIN I GOSPODAR NA . pomo i u enika. ISUSE DAJ NAM SVOJE LJUBAVI ZA SVE LJUDE OSOBITO ZA ONE KOJE NE VOLIMO. Sveti Ekspedite. Sveti Ekspedite. Sveti Ekspedite. veliki iscijeljitelju kod te kog ranjavanja. lijeku bolesnih. BORAVIMO.

VODITE NAS KROZ IVOT I SA UVAJTE NAS. IZRE ENIH.ZA TITI NAS OD SVAKOG ZLA DU E. U INITE NAS NEOZLIJE ENIM I NEVIDLJIVIM PRED SVIM VIDLJIVIM I NEVIDLJIVIM NA IM NEPRIJATELJIMA. I NA AN ELE UVARU SA SVIM LEGIJAMA BO JIH AN ELA. AMEN. DUHA TIJELA. ISUSE SVOJOM PRESVETOM KRVLJU OPERI I OTKUPI OD OCA NEBESKOG SVE POKOJNE LANOVE NA IH OBITELJI I UVEDI IH U SVOJE KRALJEVSTVO. PREPRI ANIM. SVETI GABRIJELE. ALELUJA. NEGATIVNIH ELJA. NEGATIVNIH POSTUPAKA. . ODSVIRANIH ILI U INJENIH PROTIV MENE I SVIH LANOVA MOJE OBITELJI. IZGOVORENIH. PRORE ENIH. ODSLU ANIH. DU E I TIJELA KOJA SU SE PRENJELA ILI KOJA SE ELE PRENJETI SA NA IH PREDAKA IZ SVIH LOZA NA NAS I NA NA U DJECU. MOLITE S NAMA. DU E. ALELUJA. ALELUJA. SVETI RAFAELE. KRVLJU ISUSA KRISTA U IME ISUSOVO SLAMAM SVAKU SNAGU SVE OKULTNE PRAKSE. MOLITE ZA SVE NA E POTREBE I SA UVAJTE NAS OD SVAKOG ZLA. NEGATIVNIH SNOVA. NEGATIVNIH MISLI. SANJANIH. USKRSNU U GOSPODINA ISUSA KRISTA PROGLA AVAM SEBE I SVE LANOVE MOJE OBITELJI SLOBODNIMA ZA SVE TO NAM TI BO E ELI DATI. AMEN. NEKA NAJSVETIJA KRV ISUSA KRISTA OPERE I SNAGOM DUHA SVETOGA ISCIJELI SVE NAS. MUCI. SVETI EKSPEDITE. U IME ISUSA SNAGOM PRESVETE KRVI KRISTOVE SLAMAM SVA NEGATIVNA NASLJE A DUHA. AMEN. SVETI MIHAELE. ALELUJA. AMEN. DUHA I TIJELA. PROKLETSTVA. NAPISANIH. SVETI JOSIPE I SVI SVECI BO JI MOLITE ZA NAS. SVETI BO JI AN ELI I ARKAN ELI. PO PRESVETOJ SMRTI.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->