P. 1
sv_expedit

sv_expedit

|Views: 791|Likes:
Published by gmarijana

More info:

Published by: gmarijana on Feb 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/13/2014

pdf

text

original

DEVETNICA SV.

EKSPEDITU, velikom udotvorcu u te kim sva ama, bra nim razmiricama, sudskim procesima PRVI DAN MLADOST Sveti Ekspedite, ti si u cvijetu svoje mladosti polo io svoj ivot za ve u slavu Krista na eg Gospodina. O uvaj nas kroz zasluge svoga mu eni tva da na cijeli ivot na a du a bude od jedne nevine isto e obasjana!» Ako se ne obratite», rekao je na Gospodin «ne ete u i u Kraljevstvo nebesko». Sv. Ekspedite pomozi nam da kroz tvoj mo ni zagovor, ovu dje ju i istu savjest u na im namjerama postignemo iz ljubavi prema na em Ocu u nebu. Moli za mene, Sv. Ekspedite da ne ostarim u grijehu i moje lo e kontrolirane strasti upropaste moju du u i kroz mnoge grijehe ne uvrijede Stvoritelja i Otkupitelja. Dopusti, da ve ovdje na zemlji osjetim vje nu mladost, da se sa nevinim rukama i istim srcem dostojan na em u Njegovom svetom gradu. Ako bi moja ruka u inila nepravdu pomozi mi da je odsije em. Ako me moje oko navodi na grijeh, pomozi mi da ga izvadim, kako bi moje srce moglo od milosti odsjaj davati, kao jedan kristal u vatri sunca. Jedino tako e me Bog ljubiti i u Njegovu ku u pustiti. Neka Presveta Djevica Marija, sama isto a, zagovara me kod Njezinog Bo anskoga Sina. Amen.

O Isuse, za titi nas danas i uvijek, ali prije svega danas. O Marijo, bez isto noga grijeha za eta, moli za nas koji se Tebi utje emo. Sv. Ekspedite za titni e i veliki udotvor e u te kim sva ama, krivim optu bama i sudskim procesima, moli za nas! Sveti Ekspedite moli za nas!

Slijedi molitva sv. krunice i litanija sv. Ekspeditu

DRUGI DAN

HRABROST!

Ekspedite za titni e i veliki udotvor e u te kim sva ama. ali ja. pomozi da ubudu e bez odlaganja i lijenosti spontano slu amo volju Bo ju i njoj s ljubavlju uvijek slu imo. Na maslinskoj gori apostoli su trebali bje ati. prijetnje. jer tko se odupire boriti. pomozi i nama da uvijek ostanemo vjerni Gospodinu. za titi nas danas i uvijek. po tome nam nudi pomo da se otrgnemo od . Ekspeditu TRE I DAN BRZO DJELOVANJE O Sveti Ekspedite. koji si crnoga gavrana zgazio. srce se moje ne boji.O Sveti Ekspedite Tvoja mu eni ka smrt je izazvala Bo ju hvalu. O Isuse. ali prije svega danas! O Marijo. pogledaj. moli za nas koji se Tebi utje emo. koji sam tako sli an njima na ijoj sam strani ja? Jesam li ja svoga U itelja vi e od tri puta izdao? Ili Ga nisam nikad izdao? Ne. pou i nas da prije emo preko pretjeranog gre nog odvratnog sebeljublja. Ponosni se protiv mene di u. bez isto noga grijeha za eta. koji nas je nagovarao da pri ekamo. podr ka moga ivota.3). i tada pun sam pouzdanja». Neka najsvetija Bla ena Djevica Marija sa Njezinom nas nadnaravnom hrabro u titi i poma e. nek i rat plane protiv mene. (Ps. Onome koji bez odlaganja ljubi narast e krila i ni ta ga ne mo e zadr ati. koje je uzrok za toliki kukavi luk i ponekad za krivokletstvo. krunu odbaciti. da nas spasi. to zna i Bo ju. Sv. Na pragu smrti si pjevao hvalospjev. nasilnici ele da mi oduzmu ivot. «Nek se vojska protiv mene utabori. nisam se jo odupro do krvi! O Sveti Ekspedite. 27. krivim optu bama i sudskim procesima. Ti. On prebiva u na im srcima spreman da poslu a na e molitve. moli za nas! Sveti Ekspedite moli za nas! Slijedi molitva sv. Bog je moj pomo nik. Bez Bo je milosti ostajem bez snage i hrabrosti. Tvoje ime nas opominje da se molitva nikada ne smije odgoditi za sutra. krunice i litanija sv. to god do e pomozi mi da se hrabro borim. Ma koliko veliko bilo poni enje. Amen. Gospodin je uvijek uz nas. izrugivanje. oni nemaju Boga pred o ima.

a ne kroz veli anje na ih djela. Ekspeditu ETVRTI DAN BO JA PRAVDA (PRAVEDNOST) Sveti Pavao u poslanici Rimljanima pi e: «A koje je predodredio. Samo kroz nju mi mo emo biti ispravni. O Sveti Ekspedite.isku enja i ja se usu ujem da od Njega budu ispitana moja djela.». Ekspedite na a pomo i u hitnim slu ajevima. moli za nas! Slijedi molitva sv. Kada bi se pod utjecajem Bo je milosti dogodilo da Bo ja ljubav dodirne na u du u mi ve mislimo da smo izabranici. koje je opravdao. jer na a pokvarena priroda nije u stanju ni najmanje zasluge imati. krunice i litanija sv. posrednice svih milosti moli za nas. Ekspedite za titnice i veliki udotvorce u te kim sva ama. Sv. O Isuse Kriste. Sv. obra amo Ti se. one je i pozvao. one je i opravdao. moli za nas! Sv. Ekspedite. neka Ona poja a spremnost za rtvu I bude uz nas. Samo kroz oplakivanje na ih grijeha na i emo milost pred najve im Sucem. da u svemu to inim vidim sebe kao bezvrijednog i ne asnog slugu Gospodnjeg. za titi nas danas i uvijek. neka me ta proro tva uvijek podsje aju da i ja trebam brzo djelovati kako kod U iteljeva dolaska Njegov sluga ne spava i ne bude bez ulja u svojoj uljanici. Ekspedite udalji od nas te la ne misli koje nas mogu odvest u pogre nom smjeru. Neka . Ja. koju je svojim izabranima odredio. krivim optu bama i sudskim procesima. iako smo samo mogli Bo ju milost osjetiti. predanje i moje rtve te da sa arom i ljubavlju slijedim njegov poziv. Amen. da istodobno na u nadu stavimo u beskrajno milosr e na ega Gospodina. poslu nost. Sv. Marija spontano i bez odugovla enja na poziv Gospodinov odgovorila je sa «Fiat». kao kod ludih djevica. koje je pozvao. dragocjenu milost primimo. koji nisam vrijedan da postojim ipak stojim u nasljedovanju Krista: ´Uzrok na e patnje i boli je da se prekasno poslu ujemo Molitvom!» «Kao grom « tako e biti dolazak Sina ovje jega. O Marijo. a posebno danas. da kroz Tvoj povjerljivi zagovor kod nebeskog Oca ovu izvanrednu. Pomozi mi da si posvijestim. Ispuni na duh plodovima Bo je pravde. one je i proslavio»! I tebe je Gospodin na taj na in opravdao i proslavio.

za titi nas danas i uvijek. sve dok se ne smatram manjim od svih ostalih. Kao mladi i a eni vojni zapovjednik. O Marijo. slavni sve e.nas presveta Bla ena Djevica Marija. znao si te prolazne ni tavnosti omalova iti i do i do palme mu eni tva koju Ti nitko nije mogao oduzeti I pred kojom Bo je srce na eg Gospodina u vje noj ljubavi kuca. Ekspedite primjere vjernicima. da ponos u meni ne prevlada i da postanem ispravan. Slobodan od velikih grijeha. . Amen. titi i poma e. « to mi koristi da zadobijem itav svijet. a nije ekao da tu pogrdnu ljudsku sudbinu na se uzme do smrti na Kri u. Ekspedite. kad Te ma istrgnuo ivotu. u te kim sva ama. da budem ponizan i da pobijedim svoj nutarnji ponos. Kraljice svih svetih. moli za nas! Sv. Ekspeditu PETI DAN PONIZNOST Sveti Ekspedite. Neka se nikada ne nadam ni najmanjem napretku. moli za nas! Sv. krivim optu bama i sudskim procesima. a izgubim du u!» udotvorni mu eni e Sveti Ekspedite moli Gospodina da titi svoga slugu. Izmoli mi milost. Pomozi mi Sv. nasljedovanja Onoga koji je bio blaga i ponizana srca i koji je do ao da nas spasi. O Isuse Kriste. krunice i litanija sv. Ekspedite za titnice i veliki udotvorce. Ogledalo pravde. Ti si se na ao u poniznom stavu molitve kle e i i s elom nagnutim prema dolje. a posebno danas. moli za nas! Slijedi molitva sv.

svojem jedinom Spasu predam. Ekspeditu ESTI DAN ODREKNU E Sve ostaviti i sve na i. i misao propovjednika Salomona: Sve je samoljublje. da ta re enica «NASLJEDUJ KRISTA». Htjeli ili ne htjeli jednoga dana morat emo se od svega rastati. Neka presveta Bla ena Djevica Marija koja je preuzela sve nas I sudjeluje u na em otkupljenju. krivim optu bama i sudskim procesima. Kraljice mu enika. a posebno danas. ja Te molim.O Isuse Kriste . Kako je te ko ostvarit taj zadatak uistinu. a posebno danas. moli za nas da se i mi mo emo svog blaga ovoga svijeta ODRE I. uzmi svoj kri i slijedi me». osim ljubavi prema Bogu i Njemu slu enja. O Isuse Kriste. na a pomo i u hitnim slu ajevima. za titnice i veliki udotvorce u te kim sva ama. moli za nas! Slijedi molitva sv. tko e nas spasiti od ovog jadnog tijela. moli za nas! Sv. da se samo Njemu. Za titnice gre nika. krunice i litanija sv. jer kad za Njega umrem za Njega u i ivjeti. za titi nas danas i uvijek. Amen. moli za nas! . u Njemu jedinome koji moje srce eli posjedovati. Sveti Ekspedite. upravo sve ostavio i zadobio Isusa Krista. moli za nas! Sv.za titi nas danas i uvijek. O Sveti Ekspedite. Ekspedite. da sam samo u Bogu smiren. Pomozi mi moje siroma tvo i ni tavnost u svim svjetovnim stvarima posvijestiti. O Marijo. Ekspedite. U ini Sveti Ekspedite. »Ako e me slijediti rekao je Isus ostavi sve. prosvijetli i bude uz nas. iz nutrine svoje du e. uvijek u mom duhu prebiva. O Marijo. koji si shvatio zna enje ovog obe anja.

opet mir i ti ina zavladaju.Sv. Ja volim pripadati Kristu i volim se za to i boriti. Ekspedite. Molim Te zagovaraj me Sv. moli za nas! Slijedi molitva sv. moli za nas! Sv. koji si bi evan bio. Ekspedite za titni e i veliki udotvor e u te kim sva ama. O Sv. ako se zemlja potrese i brda sru e u more. da u mom srcu potaknuti od arke vjere. «Tko nije za me. biti borac za obra enje du a. moli za nas! . Ekspedite moli za mene da ni sumnja. ni tuga niti i ta drugo ne poja avaju moj uro eni kukavi luk. on je protiv mene!». Ekspedite. za titni e i veliki udotvor e u te kim sva ama. Ekspedite. moli za nas! Sv. da Njegovo Kraljevstvo do e. Isuse Kriste. tako da na dan suda budem dostojan uti iz Njegovih svetih usta vje nu radosnu presudu: «Tvoji grijesi neka ti budu opro teni. krivim optu bama i sudskim procesima. u ini da se na a vjera tako er ne pokoleba u malim te ko ama i svakodnevnim ku njama. a posebno danas. O Marijo. po i u miru. Expedituse da mi Gospodin udijeli nesalomljivu vjeru. nakon to sam savladao svoju tvrdoglavost.za titi nas danas i uvijek. Kraljice priznavalaca. Ekspeditu SEDMI DAN VJERA Sveti Ekspedite. tvoja te vjera spasila!». Sv. krivim optu bama i sudskim procesima. krunice i litanija sv. moli za nas! Sv. to je rekao Gospodin. Ekspedite nepobjedivi atleto vjere. Tvoja vjera se nije pokolebala kada si gledao svoga ubojicu. Jer je Bog nad vojskama s nama. Ja volim kao i Ti. Pohiti mi u pomo u ovom trenutku nemira i zbunjenosti. zbog toga ne moramo imati straha.

du o moja. i ekaj na Bo je obe anje i posjedovat e u nebu sva blaga u punini. zagovornice gre nika.». Amen. na u vje no trajnu nadu brani i titi nas. moli za nas! Sv. Ekspedite za titni e i veliki udotvor e u te kim sva ama. Neka Bla ena Djevica Marija. Ekspeditu . «Mi smo zahvalni da kroz pro ivljena Bo anska djela. Ekspedite da raskinem te vezove i da se uzdignem k Bogu te mogu re i svugdje sam tra io mir i na ao sam ga u nasljedovanju Gospodina. Vi e puta me ko i navezanost na osobe ovoga svijeta i time ko i moj trud za Boga. O Marijo. Augustin: «Ni ta ne ko i nadu kao pogled u nazad. moli za nas! Sv. kao to ka e Sv. krunice i litanija sv. za titi nas danas i uvijek. krunice i litanija sv. krivim optu bama i sudskim procesima. Ekspeditu OSMI DAN NADA Pri ekaj jo malo. Ekspedite.Slijedi molitva sv. gdje mogu zauvijek prebivati. a sa time i Tvojom velikodu nom rtvom podsje a nas da milost Gospodinova stoji iznad svih ljudskih ivota. Izmoli nam. Ekspedite Ti vjerna potporo svih koji se Tebi nadaju. da usmjerimo pogled na Onoga od kojega mo emo sve o ekivati. koja su nas velikim vezovima u vrstili u luku nade. Na alost su svi oni vezovi koji nas ve u za zemlju jo ve i. Ti iz povjerenja u to obe anje nisi odugovla io. sve neispravne u itke tvoga kratkoga ivota omalova io si. a posebno danas. Isuse Kriste. dragocjenu milost. Sv.» pi e Sveti Grgur. Pomozi mi Sv. Sveti Ekspedite. moli za nas! Slijedi molitva sv.

Isuse Kriste. a posebno danas. Pavao. oja a i o ivi u meni . Majko Bo anske Ljubavi. Onaj koji mnogo ljubi taj mnogo i ini. za titi nas danas i uvijek. moli za nas! Sv. krivim optu bama i sudskim procesima. O Sveti Ekspedite. Neka Bla ena Djevica Marija. Amen. u vje nosti e uvijek ljubav trajati i nikad ne e nestati. Expedituse za titni e i veliki udotvor e u te kim sva ama. naprotiv sve na zemlji se mora initi iz ljubavi prema Njemu i samo kroz ljubav sva moja djela vrijede ne to. primjer naj istije presvete ljubavi. O Marijo. moli za nas! Slijedi molitva sv. Ti koji si od Gospodina dobio krunu pravde koju je obe ao onima koji Ga ljube. izmoli mi da kod mene ljubav prema bli njem stalno raste. kako ka e Sv. pomozi mi moje osje aje o istiti od onoga to nije od Boga. sva moja djela u o ima Gospodinovim su bezvrijedna. pomogne da do emo do Isusa i da Ga ljubimo. Bez ljubavi prema bli njemu». Ekspedite. iako Te tvoja vjera i nada dovela do slavne mu eni ke krune.DEVETI DAN LJUBAV PREMA BLI NJEM O Sveti Ekspedite.jer kako u onom ivotu vjera i nada nestaju. tako da Bo ja ljubav mo e to vi e moju du u pro eti e njom za Bogom a i ovo tijelo koje e a kao suha bezvodna zemlja. moli za nas! Sv. krunice i litanija sv. zar bih ja mogao koji sam jedna ni tica u initi neko veliko dobro? O Sveti Eekpedite. Ekspeditu . jedini uzrok toga je bila Tvoja velika ljubav prema bli njem. koja je sve posvetila.

jedan Bo e. smiluj nam se! Du e Sveti Bo e. . vjeran sve do smrti. nepobjedivi atleto vjere. smiluj nam se! Sine otkupitelju svijeta Bo e. smiluj nam se! Sveto Trojstvo. OPROSTI NAM NA E GRIJEHE. EKSPEDITA OSLOBODI OD DUHA SVADLJIVOSTI. nebeski Bo e. koji neka nam usavr i ljubav DESETICE KRUNICE 1. KRIVIH OPTU BI I DAJE POBJEDU I RADOST NA VELIKO ZRNO MOLI SE: O MOJ ISUSE. koji si bi evan bio. MR NJE I OSVETE 2. AMEN. EKSPEDITA DAJE IZMIRENJE. EKSPEDITA IZBAVLJA OD SUDSKIH PROCESA. KOJI NEKA NAS PO ZAGOVORU SV. Sveti Ekspedite. dodaju se zazivi kako slijede: 1. Sveti Ekspedite. LITANIJE SV. SLOGU I ZAJEDNI TVO 5. Kraljice mu enika. smiluj se! Isuse Kriste. EKSPEDITU Gospodine. EKSPEDITU Moli se na Gospinu krunicu. OSOBITO ONE KOJIMA JE NAJPOTREBNIJE TVOJE MILOSR E. smiluj se! Gospodine. poslije rije i «Isus». EKSPEDITA TITI OD KOBNIH SVA A I OPTU BI KOJE VODE U KRVOPROLI E 3. KOJI NAM ZAGOVOROM SV. koji neka nam umno i vjeru 2. MOLI ZA NAS Sveti Ekspedite. PRO TENJE. KOJI NAS ZAGOVOROM SV. smiluj se! Isuse Kriste. smiluj nam se! Sveta Marijo. O UVAJ NAS OD PAKLENOGA OGNJAI DOVEDI U RAJ SVE DU E. MIR. usli i nas! O e. KOJI NEKA NAS PO ZAGOVORU SV. uj nas! Isuse Kriste.KRUNICA SV. KOJI NAS ZAGOVOROM SV. SRD BE. koji si sve izgubio da bi Isusa Krista dobio. Sveti Ekspedite. EKSPEDITA ISCIJELJUJE OD RANA DOBIVENIH U TE KIM SVA AMA I OPTU BAMA 4. koji neka nam u vrsti ufanje 3.

ISUSE DAJ NAM SVOJE LJUBAVI ZA SVE LJUDE OSOBITO ZA ONE KOJE NE VOLIMO. AMEN. koji nas u i da arku. na a pomo i u hitnim slu ajevima Sveti Ekspedite. Sveti Ekspedite. MAJKO MARIJO MI U PLAMEN LJUBAVI TVOGA BEZGRIJE NOG SRCA STAVLJAMO SAMI SEBE I SVE LANOVE NA IH OBITELJI. vjerna podr ko onih koji se nadaju u Tvoju pomo ! Jaganj e Bo ji koji oduzima grijehe svijeta. lijeku bolesnih. za tito krivo optu enih. ISUSE ISPLATI I OTKUPI SVOJOM PRESVETOM KRVI SVAKOG OVJEKA KOJEG SMO MI O TETILI. ISUSE ZAPE ATI U SVOJOJ SVETOJ KRVI. Sveti Ekspedite. BORAVIMO. Sveti Ekspedite. Sveti Ekspedite. Sveti Ekspedite. MOLIM TE DA SVOJOM PREDRAGOCJENOM KRVLJU PREKRIJE . tje itelju alosnih. EKSPEDITA. ISUSE TI SI GOSPODIN I GOSPODAR NA . posredni e u procesima. pomo i u enika. ISUSE OTKUPI OD NAS SVE LJUDE KOJI SU NAS POVRIJEDILI ILI SU NAS NA BILO KOJI NA IN O TETILI. za titnice putnika. punu povjerenja molitvu nikad ne ostavimo za sutra. Gospodine! MOLITVA: O. BO E NEKA NAS ZAGOVOR SLAVNOG MU ENIKA SV. Sveti Ekspedite. Smiluj nam se. ISUSE JA PREDAJEM U RANU TVOGA PRESVETOG SRCA SAMOG SEBE I SVE LANOVE OBITELJI (RECI JO KOGA ELI ) I SVU NERO ENU DJECU. primjere vjernicima. RADIMO. Sveti Ekspedite. Sveti Ekspedite. koji si od Gospodina krunu pravednosti primio. za titnice mladih. pomo nice u bra nim potrebama i te ko ama. veliki zagovornice u obnovi bra ne ljubavi. SVE IZVORE DOHOTKA KOJI SU NAM OD BOGA NAMIJENJENI I SVA MATERIJALNA SREDSTVA KOJA POSJEDUJEMO. UZMI SVE NAS U SVOJ NARU AJ I PREKRIJ SVE NAS SVOJIM PLA TEM I . SVE PUTOVE NA KOJIM JESMO I NA KOJIM EMO BITI. POVJERI TVOJOJ DOBROTI DA BI POD NJENOM ZA TITOM PRIMILI SVE ONO TO SVOJIM ZASLUGAMA NE MO EMO PRIMITI. Sveti Ekspedite. veliki iscijeljitelju kod te kog ranjavanja. koji si slavnu smrt po ma u do ivio. PO KRISTU GOSPODINU NA EM . izmiritelju u te kim i kobnim sva ama. TO TE MOLIMO. Sveti Ekspedite. Gospodine! Jaganj e Bo ji koji oduzima grijehe svijeta. mo ni zagovorni e onih koji te zazivaju. ZRAK KOJI UDI EMO! ISUSE OTKUPI SVOJOM PRESVETOM KRVI KOD OCA NEBESKOG NAS I SVE LANOVE NA E OBITELJI. izmiritelju u bra nim sva ama i nesuglasicama. GOSPODINE ISUSE. ZAPE ATI SVOJOM SVETOM KRVI SVA MJESTA GDJE IVIMO. Sveti Ekspedite. koju je obe ao onima koji Ga ljube. Sveti Ekspedite. Sveti Ekspedite. ISPUNI I ZA TITI NAS I NA E OBITELJI. Usli i nas. SADA SE NALAZIMO. Sveti Ekspedite. Oprosti nam. Sveti Ekspedite. VODU KOJU PIJEMO. HRANU KOJU JEDEMO. TI IMA SVU VLAST NAD SVIMA NAMA I NAD SVIM TO MI RADIMO. DOK NAS ZLI OPTU UJE. Gospodine! Jaganj e Bo ji koji oduzima grijehe svijeta.Sveti Ekspedite. Sveti Ekspedite. RANILI I POVRIJEDILI. Sveti Ekspedite.

AMEN. DU E. . ALELUJA. PRORE ENIH. AMEN. ALELUJA. USKRSNU U GOSPODINA ISUSA KRISTA PROGLA AVAM SEBE I SVE LANOVE MOJE OBITELJI SLOBODNIMA ZA SVE TO NAM TI BO E ELI DATI. DUHA TIJELA. ODSVIRANIH ILI U INJENIH PROTIV MENE I SVIH LANOVA MOJE OBITELJI. MOLITE S NAMA. IZRE ENIH. PROKLETSTVA. U INITE NAS NEOZLIJE ENIM I NEVIDLJIVIM PRED SVIM VIDLJIVIM I NEVIDLJIVIM NA IM NEPRIJATELJIMA. IZGOVORENIH. ALELUJA. MOLITE ZA SVE NA E POTREBE I SA UVAJTE NAS OD SVAKOG ZLA. ISUSE SVOJOM PRESVETOM KRVLJU OPERI I OTKUPI OD OCA NEBESKOG SVE POKOJNE LANOVE NA IH OBITELJI I UVEDI IH U SVOJE KRALJEVSTVO. SVETI EKSPEDITE.ZA TITI NAS OD SVAKOG ZLA DU E. NEGATIVNIH POSTUPAKA. DU E I TIJELA KOJA SU SE PRENJELA ILI KOJA SE ELE PRENJETI SA NA IH PREDAKA IZ SVIH LOZA NA NAS I NA NA U DJECU. VODITE NAS KROZ IVOT I SA UVAJTE NAS. MUCI. PO PRESVETOJ SMRTI. NAPISANIH. PREPRI ANIM. AMEN. ALELUJA. SVETI JOSIPE I SVI SVECI BO JI MOLITE ZA NAS. NEKA NAJSVETIJA KRV ISUSA KRISTA OPERE I SNAGOM DUHA SVETOGA ISCIJELI SVE NAS. ODSLU ANIH. SANJANIH. NEGATIVNIH MISLI. U IME ISUSA SNAGOM PRESVETE KRVI KRISTOVE SLAMAM SVA NEGATIVNA NASLJE A DUHA. AMEN. SVETI MIHAELE. KRVLJU ISUSA KRISTA U IME ISUSOVO SLAMAM SVAKU SNAGU SVE OKULTNE PRAKSE. NEGATIVNIH SNOVA. DUHA I TIJELA. I NA AN ELE UVARU SA SVIM LEGIJAMA BO JIH AN ELA. SVETI GABRIJELE. SVETI BO JI AN ELI I ARKAN ELI. SVETI RAFAELE. NEGATIVNIH ELJA.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->