DEVETNICA SV.

EKSPEDITU, velikom udotvorcu u te kim sva ama, bra nim razmiricama, sudskim procesima PRVI DAN MLADOST Sveti Ekspedite, ti si u cvijetu svoje mladosti polo io svoj ivot za ve u slavu Krista na eg Gospodina. O uvaj nas kroz zasluge svoga mu eni tva da na cijeli ivot na a du a bude od jedne nevine isto e obasjana!» Ako se ne obratite», rekao je na Gospodin «ne ete u i u Kraljevstvo nebesko». Sv. Ekspedite pomozi nam da kroz tvoj mo ni zagovor, ovu dje ju i istu savjest u na im namjerama postignemo iz ljubavi prema na em Ocu u nebu. Moli za mene, Sv. Ekspedite da ne ostarim u grijehu i moje lo e kontrolirane strasti upropaste moju du u i kroz mnoge grijehe ne uvrijede Stvoritelja i Otkupitelja. Dopusti, da ve ovdje na zemlji osjetim vje nu mladost, da se sa nevinim rukama i istim srcem dostojan na em u Njegovom svetom gradu. Ako bi moja ruka u inila nepravdu pomozi mi da je odsije em. Ako me moje oko navodi na grijeh, pomozi mi da ga izvadim, kako bi moje srce moglo od milosti odsjaj davati, kao jedan kristal u vatri sunca. Jedino tako e me Bog ljubiti i u Njegovu ku u pustiti. Neka Presveta Djevica Marija, sama isto a, zagovara me kod Njezinog Bo anskoga Sina. Amen.

O Isuse, za titi nas danas i uvijek, ali prije svega danas. O Marijo, bez isto noga grijeha za eta, moli za nas koji se Tebi utje emo. Sv. Ekspedite za titni e i veliki udotvor e u te kim sva ama, krivim optu bama i sudskim procesima, moli za nas! Sveti Ekspedite moli za nas!

Slijedi molitva sv. krunice i litanija sv. Ekspeditu

DRUGI DAN

HRABROST!

to zna i Bo ju. Ekspeditu TRE I DAN BRZO DJELOVANJE O Sveti Ekspedite. Na maslinskoj gori apostoli su trebali bje ati. Sv. Na pragu smrti si pjevao hvalospjev. «Nek se vojska protiv mene utabori. oni nemaju Boga pred o ima. Gospodin je uvijek uz nas. Ponosni se protiv mene di u. nasilnici ele da mi oduzmu ivot. krunice i litanija sv. jer tko se odupire boriti. koji sam tako sli an njima na ijoj sam strani ja? Jesam li ja svoga U itelja vi e od tri puta izdao? Ili Ga nisam nikad izdao? Ne. ali prije svega danas! O Marijo.O Sveti Ekspedite Tvoja mu eni ka smrt je izazvala Bo ju hvalu. koji si crnoga gavrana zgazio. podr ka moga ivota. koji nas je nagovarao da pri ekamo. Tvoje ime nas opominje da se molitva nikada ne smije odgoditi za sutra. bez isto noga grijeha za eta. moli za nas koji se Tebi utje emo. izrugivanje. Ekspedite za titni e i veliki udotvor e u te kim sva ama. koje je uzrok za toliki kukavi luk i ponekad za krivokletstvo. za titi nas danas i uvijek. Neka najsvetija Bla ena Djevica Marija sa Njezinom nas nadnaravnom hrabro u titi i poma e. moli za nas! Sveti Ekspedite moli za nas! Slijedi molitva sv. Bez Bo je milosti ostajem bez snage i hrabrosti. 27. ali ja. to god do e pomozi mi da se hrabro borim. krunu odbaciti. krivim optu bama i sudskim procesima. nek i rat plane protiv mene. srce se moje ne boji. pomozi da ubudu e bez odlaganja i lijenosti spontano slu amo volju Bo ju i njoj s ljubavlju uvijek slu imo. pogledaj. (Ps. pomozi i nama da uvijek ostanemo vjerni Gospodinu. Amen. On prebiva u na im srcima spreman da poslu a na e molitve. Ma koliko veliko bilo poni enje. nisam se jo odupro do krvi! O Sveti Ekspedite.3). Ti. Bog je moj pomo nik. pou i nas da prije emo preko pretjeranog gre nog odvratnog sebeljublja. po tome nam nudi pomo da se otrgnemo od . prijetnje. Onome koji bez odlaganja ljubi narast e krila i ni ta ga ne mo e zadr ati. i tada pun sam pouzdanja». da nas spasi. O Isuse.

Samo kroz oplakivanje na ih grijeha na i emo milost pred najve im Sucem. predanje i moje rtve te da sa arom i ljubavlju slijedim njegov poziv. dragocjenu milost primimo. moli za nas! Sv. Amen. da kroz Tvoj povjerljivi zagovor kod nebeskog Oca ovu izvanrednu. koju je svojim izabranima odredio. koje je pozvao. posrednice svih milosti moli za nas. iako smo samo mogli Bo ju milost osjetiti. Ekspeditu ETVRTI DAN BO JA PRAVDA (PRAVEDNOST) Sveti Pavao u poslanici Rimljanima pi e: «A koje je predodredio. krivim optu bama i sudskim procesima. jer na a pokvarena priroda nije u stanju ni najmanje zasluge imati. O Isuse Kriste. one je i proslavio»! I tebe je Gospodin na taj na in opravdao i proslavio. koje je opravdao. Kada bi se pod utjecajem Bo je milosti dogodilo da Bo ja ljubav dodirne na u du u mi ve mislimo da smo izabranici. neka Ona poja a spremnost za rtvu I bude uz nas. krunice i litanija sv. Pomozi mi da si posvijestim. Ekspedite. moli za nas! Slijedi molitva sv.». Sv. da istodobno na u nadu stavimo u beskrajno milosr e na ega Gospodina. a posebno danas. za titi nas danas i uvijek. one je i pozvao. one je i opravdao. O Marijo. Sv. obra amo Ti se. Neka . Ja. kao kod ludih djevica. koji nisam vrijedan da postojim ipak stojim u nasljedovanju Krista: ´Uzrok na e patnje i boli je da se prekasno poslu ujemo Molitvom!» «Kao grom « tako e biti dolazak Sina ovje jega. Ekspedite udalji od nas te la ne misli koje nas mogu odvest u pogre nom smjeru. Samo kroz nju mi mo emo biti ispravni. Ekspedite za titnice i veliki udotvorce u te kim sva ama. a ne kroz veli anje na ih djela. Ispuni na duh plodovima Bo je pravde. neka me ta proro tva uvijek podsje aju da i ja trebam brzo djelovati kako kod U iteljeva dolaska Njegov sluga ne spava i ne bude bez ulja u svojoj uljanici. poslu nost. da u svemu to inim vidim sebe kao bezvrijednog i ne asnog slugu Gospodnjeg. Sv. Ekspedite na a pomo i u hitnim slu ajevima. Marija spontano i bez odugovla enja na poziv Gospodinov odgovorila je sa «Fiat».isku enja i ja se usu ujem da od Njega budu ispitana moja djela. O Sveti Ekspedite.

O Isuse Kriste.nas presveta Bla ena Djevica Marija. krivim optu bama i sudskim procesima. moli za nas! Sv. Izmoli mi milost. Slobodan od velikih grijeha. kad Te ma istrgnuo ivotu. a nije ekao da tu pogrdnu ljudsku sudbinu na se uzme do smrti na Kri u. znao si te prolazne ni tavnosti omalova iti i do i do palme mu eni tva koju Ti nitko nije mogao oduzeti I pred kojom Bo je srce na eg Gospodina u vje noj ljubavi kuca. Kao mladi i a eni vojni zapovjednik. Ti si se na ao u poniznom stavu molitve kle e i i s elom nagnutim prema dolje. Kraljice svih svetih. Ekspeditu PETI DAN PONIZNOST Sveti Ekspedite. moli za nas! Sv. moli za nas! Slijedi molitva sv. slavni sve e. Ekspedite za titnice i veliki udotvorce. Neka se nikada ne nadam ni najmanjem napretku. O Marijo. titi i poma e. Pomozi mi Sv. Amen. a izgubim du u!» udotvorni mu eni e Sveti Ekspedite moli Gospodina da titi svoga slugu. Ogledalo pravde. da ponos u meni ne prevlada i da postanem ispravan. . da budem ponizan i da pobijedim svoj nutarnji ponos. nasljedovanja Onoga koji je bio blaga i ponizana srca i koji je do ao da nas spasi. « to mi koristi da zadobijem itav svijet. sve dok se ne smatram manjim od svih ostalih. Ekspedite primjere vjernicima. Ekspedite. u te kim sva ama. krunice i litanija sv. za titi nas danas i uvijek. a posebno danas.

Ekspedite. da sam samo u Bogu smiren. jer kad za Njega umrem za Njega u i ivjeti. Sveti Ekspedite. Htjeli ili ne htjeli jednoga dana morat emo se od svega rastati. u Njemu jedinome koji moje srce eli posjedovati. moli za nas! Sv. koji si shvatio zna enje ovog obe anja. uzmi svoj kri i slijedi me». prosvijetli i bude uz nas. svojem jedinom Spasu predam. moli za nas! Slijedi molitva sv. Pomozi mi moje siroma tvo i ni tavnost u svim svjetovnim stvarima posvijestiti. Ekspedite. krunice i litanija sv. upravo sve ostavio i zadobio Isusa Krista. O Marijo. a posebno danas. i misao propovjednika Salomona: Sve je samoljublje. Kraljice mu enika. Ekspeditu ESTI DAN ODREKNU E Sve ostaviti i sve na i. U ini Sveti Ekspedite. da ta re enica «NASLJEDUJ KRISTA». O Isuse Kriste. Amen. »Ako e me slijediti rekao je Isus ostavi sve. O Sveti Ekspedite. moli za nas da se i mi mo emo svog blaga ovoga svijeta ODRE I. Kako je te ko ostvarit taj zadatak uistinu. uvijek u mom duhu prebiva. a posebno danas. osim ljubavi prema Bogu i Njemu slu enja.O Isuse Kriste . O Marijo. Neka presveta Bla ena Djevica Marija koja je preuzela sve nas I sudjeluje u na em otkupljenju. za titnice i veliki udotvorce u te kim sva ama. Za titnice gre nika. tko e nas spasiti od ovog jadnog tijela. moli za nas! . moli za nas! Sv. da se samo Njemu. na a pomo i u hitnim slu ajevima. ja Te molim.za titi nas danas i uvijek. za titi nas danas i uvijek. iz nutrine svoje du e. krivim optu bama i sudskim procesima.

Ekspedite nepobjedivi atleto vjere. krivim optu bama i sudskim procesima. Ja volim kao i Ti. moli za nas! . O Sv. nakon to sam savladao svoju tvrdoglavost. moli za nas! Sv. biti borac za obra enje du a. moli za nas! Sv. Ekspedite moli za mene da ni sumnja. on je protiv mene!». zbog toga ne moramo imati straha. moli za nas! Slijedi molitva sv. Ekspedite za titni e i veliki udotvor e u te kim sva ama. tako da na dan suda budem dostojan uti iz Njegovih svetih usta vje nu radosnu presudu: «Tvoji grijesi neka ti budu opro teni. da Njegovo Kraljevstvo do e. koji si bi evan bio. a posebno danas. «Tko nije za me. krunice i litanija sv. Tvoja vjera se nije pokolebala kada si gledao svoga ubojicu. da u mom srcu potaknuti od arke vjere. to je rekao Gospodin. za titni e i veliki udotvor e u te kim sva ama. tvoja te vjera spasila!». Ja volim pripadati Kristu i volim se za to i boriti.Sv. Ekspeditu SEDMI DAN VJERA Sveti Ekspedite. ni tuga niti i ta drugo ne poja avaju moj uro eni kukavi luk. u ini da se na a vjera tako er ne pokoleba u malim te ko ama i svakodnevnim ku njama. Pohiti mi u pomo u ovom trenutku nemira i zbunjenosti. opet mir i ti ina zavladaju. Expedituse da mi Gospodin udijeli nesalomljivu vjeru. krivim optu bama i sudskim procesima. Isuse Kriste. moli za nas! Sv. Sv. O Marijo. Kraljice priznavalaca. Molim Te zagovaraj me Sv.za titi nas danas i uvijek. Ekspedite. po i u miru. Ekspedite. Ekspedite. Jer je Bog nad vojskama s nama. ako se zemlja potrese i brda sru e u more.

Sveti Ekspedite. zagovornice gre nika. sve neispravne u itke tvoga kratkoga ivota omalova io si. Vi e puta me ko i navezanost na osobe ovoga svijeta i time ko i moj trud za Boga. moli za nas! Slijedi molitva sv. Ti iz povjerenja u to obe anje nisi odugovla io. Na alost su svi oni vezovi koji nas ve u za zemlju jo ve i. moli za nas! Sv. a sa time i Tvojom velikodu nom rtvom podsje a nas da milost Gospodinova stoji iznad svih ljudskih ivota. dragocjenu milost. Ekspedite da raskinem te vezove i da se uzdignem k Bogu te mogu re i svugdje sam tra io mir i na ao sam ga u nasljedovanju Gospodina. Amen. moli za nas! Sv. koja su nas velikim vezovima u vrstili u luku nade. Ekspedite Ti vjerna potporo svih koji se Tebi nadaju. Sv. Ekspedite. Ekspeditu OSMI DAN NADA Pri ekaj jo malo. Isuse Kriste.» pi e Sveti Grgur. kao to ka e Sv. gdje mogu zauvijek prebivati. krivim optu bama i sudskim procesima. za titi nas danas i uvijek.». krunice i litanija sv. krunice i litanija sv. «Mi smo zahvalni da kroz pro ivljena Bo anska djela. Pomozi mi Sv. i ekaj na Bo je obe anje i posjedovat e u nebu sva blaga u punini.Slijedi molitva sv. na u vje no trajnu nadu brani i titi nas. Ekspedite za titni e i veliki udotvor e u te kim sva ama. Neka Bla ena Djevica Marija. du o moja. Ekspeditu . O Marijo. da usmjerimo pogled na Onoga od kojega mo emo sve o ekivati. a posebno danas. Izmoli nam. Augustin: «Ni ta ne ko i nadu kao pogled u nazad.

O Sveti Ekspedite. kako ka e Sv. primjer naj istije presvete ljubavi. Ekspeditu . Onaj koji mnogo ljubi taj mnogo i ini. izmoli mi da kod mene ljubav prema bli njem stalno raste. Ekspedite. pomogne da do emo do Isusa i da Ga ljubimo. Expedituse za titni e i veliki udotvor e u te kim sva ama. moli za nas! Sv. za titi nas danas i uvijek. tako da Bo ja ljubav mo e to vi e moju du u pro eti e njom za Bogom a i ovo tijelo koje e a kao suha bezvodna zemlja. koja je sve posvetila. iako Te tvoja vjera i nada dovela do slavne mu eni ke krune.DEVETI DAN LJUBAV PREMA BLI NJEM O Sveti Ekspedite. a posebno danas.jer kako u onom ivotu vjera i nada nestaju. Majko Bo anske Ljubavi. moli za nas! Sv. sva moja djela u o ima Gospodinovim su bezvrijedna. Neka Bla ena Djevica Marija. Amen. krunice i litanija sv. Bez ljubavi prema bli njemu». jedini uzrok toga je bila Tvoja velika ljubav prema bli njem. krivim optu bama i sudskim procesima. zar bih ja mogao koji sam jedna ni tica u initi neko veliko dobro? O Sveti Eekpedite. Isuse Kriste. moli za nas! Slijedi molitva sv. oja a i o ivi u meni . O Marijo. u vje nosti e uvijek ljubav trajati i nikad ne e nestati. naprotiv sve na zemlji se mora initi iz ljubavi prema Njemu i samo kroz ljubav sva moja djela vrijede ne to. pomozi mi moje osje aje o istiti od onoga to nije od Boga. Pavao. Ti koji si od Gospodina dobio krunu pravde koju je obe ao onima koji Ga ljube.

jedan Bo e. SLOGU I ZAJEDNI TVO 5. KOJI NAS ZAGOVOROM SV. MIR. koji si bi evan bio. EKSPEDITA IZBAVLJA OD SUDSKIH PROCESA. smiluj nam se! Sveta Marijo. smiluj nam se! Sine otkupitelju svijeta Bo e. koji neka nam umno i vjeru 2. smiluj se! Isuse Kriste. EKSPEDITA OSLOBODI OD DUHA SVADLJIVOSTI. koji si sve izgubio da bi Isusa Krista dobio. . koji neka nam usavr i ljubav DESETICE KRUNICE 1. dodaju se zazivi kako slijede: 1. EKSPEDITA TITI OD KOBNIH SVA A I OPTU BI KOJE VODE U KRVOPROLI E 3. PRO TENJE. uj nas! Isuse Kriste. OPROSTI NAM NA E GRIJEHE. SRD BE.KRUNICA SV. LITANIJE SV. KOJI NAS ZAGOVOROM SV. O UVAJ NAS OD PAKLENOGA OGNJAI DOVEDI U RAJ SVE DU E. smiluj se! Gospodine. smiluj nam se! Sveto Trojstvo. KOJI NEKA NAS PO ZAGOVORU SV. usli i nas! O e. vjeran sve do smrti. nebeski Bo e. MR NJE I OSVETE 2. koji neka nam u vrsti ufanje 3. OSOBITO ONE KOJIMA JE NAJPOTREBNIJE TVOJE MILOSR E. EKSPEDITU Moli se na Gospinu krunicu. EKSPEDITU Gospodine. smiluj se! Isuse Kriste. KOJI NAM ZAGOVOROM SV. KRIVIH OPTU BI I DAJE POBJEDU I RADOST NA VELIKO ZRNO MOLI SE: O MOJ ISUSE. Sveti Ekspedite. Sveti Ekspedite. Kraljice mu enika. AMEN. MOLI ZA NAS Sveti Ekspedite. KOJI NEKA NAS PO ZAGOVORU SV. nepobjedivi atleto vjere. smiluj nam se! Du e Sveti Bo e. EKSPEDITA DAJE IZMIRENJE. Sveti Ekspedite. EKSPEDITA ISCIJELJUJE OD RANA DOBIVENIH U TE KIM SVA AMA I OPTU BAMA 4. poslije rije i «Isus».

ISUSE JA PREDAJEM U RANU TVOGA PRESVETOG SRCA SAMOG SEBE I SVE LANOVE OBITELJI (RECI JO KOGA ELI ) I SVU NERO ENU DJECU. Sveti Ekspedite. RANILI I POVRIJEDILI. primjere vjernicima. Sveti Ekspedite. ISPUNI I ZA TITI NAS I NA E OBITELJI. tje itelju alosnih. ZAPE ATI SVOJOM SVETOM KRVI SVA MJESTA GDJE IVIMO. EKSPEDITA. za titnice mladih. Smiluj nam se. za titnice putnika. ZRAK KOJI UDI EMO! ISUSE OTKUPI SVOJOM PRESVETOM KRVI KOD OCA NEBESKOG NAS I SVE LANOVE NA E OBITELJI. Sveti Ekspedite. TI IMA SVU VLAST NAD SVIMA NAMA I NAD SVIM TO MI RADIMO. Sveti Ekspedite. POVJERI TVOJOJ DOBROTI DA BI POD NJENOM ZA TITOM PRIMILI SVE ONO TO SVOJIM ZASLUGAMA NE MO EMO PRIMITI. SADA SE NALAZIMO. za tito krivo optu enih. MAJKO MARIJO MI U PLAMEN LJUBAVI TVOGA BEZGRIJE NOG SRCA STAVLJAMO SAMI SEBE I SVE LANOVE NA IH OBITELJI. veliki zagovornice u obnovi bra ne ljubavi. izmiritelju u bra nim sva ama i nesuglasicama. posredni e u procesima. Sveti Ekspedite. DOK NAS ZLI OPTU UJE. AMEN. na a pomo i u hitnim slu ajevima Sveti Ekspedite. PO KRISTU GOSPODINU NA EM . TO TE MOLIMO. mo ni zagovorni e onih koji te zazivaju. koju je obe ao onima koji Ga ljube. veliki iscijeljitelju kod te kog ranjavanja. koji si slavnu smrt po ma u do ivio. vjerna podr ko onih koji se nadaju u Tvoju pomo ! Jaganj e Bo ji koji oduzima grijehe svijeta. Gospodine! Jaganj e Bo ji koji oduzima grijehe svijeta. HRANU KOJU JEDEMO. Usli i nas. Oprosti nam. Sveti Ekspedite. lijeku bolesnih. RADIMO. ISUSE ISPLATI I OTKUPI SVOJOM PRESVETOM KRVI SVAKOG OVJEKA KOJEG SMO MI O TETILI. Sveti Ekspedite. GOSPODINE ISUSE. ISUSE OTKUPI OD NAS SVE LJUDE KOJI SU NAS POVRIJEDILI ILI SU NAS NA BILO KOJI NA IN O TETILI. izmiritelju u te kim i kobnim sva ama. Gospodine! MOLITVA: O. Sveti Ekspedite. BORAVIMO. MOLIM TE DA SVOJOM PREDRAGOCJENOM KRVLJU PREKRIJE . Gospodine! Jaganj e Bo ji koji oduzima grijehe svijeta. ISUSE ZAPE ATI U SVOJOJ SVETOJ KRVI. Sveti Ekspedite. ISUSE DAJ NAM SVOJE LJUBAVI ZA SVE LJUDE OSOBITO ZA ONE KOJE NE VOLIMO. punu povjerenja molitvu nikad ne ostavimo za sutra. Sveti Ekspedite. SVE IZVORE DOHOTKA KOJI SU NAM OD BOGA NAMIJENJENI I SVA MATERIJALNA SREDSTVA KOJA POSJEDUJEMO. SVE PUTOVE NA KOJIM JESMO I NA KOJIM EMO BITI. ISUSE TI SI GOSPODIN I GOSPODAR NA . BO E NEKA NAS ZAGOVOR SLAVNOG MU ENIKA SV. Sveti Ekspedite. Sveti Ekspedite. Sveti Ekspedite. Sveti Ekspedite. Sveti Ekspedite.Sveti Ekspedite. pomo i u enika. Sveti Ekspedite. pomo nice u bra nim potrebama i te ko ama. Sveti Ekspedite. koji si od Gospodina krunu pravednosti primio. koji nas u i da arku. VODU KOJU PIJEMO. UZMI SVE NAS U SVOJ NARU AJ I PREKRIJ SVE NAS SVOJIM PLA TEM I .

PREPRI ANIM. PO PRESVETOJ SMRTI. NEGATIVNIH ELJA. . U INITE NAS NEOZLIJE ENIM I NEVIDLJIVIM PRED SVIM VIDLJIVIM I NEVIDLJIVIM NA IM NEPRIJATELJIMA. ALELUJA. DUHA TIJELA. SVETI EKSPEDITE. IZRE ENIH. SANJANIH. DU E I TIJELA KOJA SU SE PRENJELA ILI KOJA SE ELE PRENJETI SA NA IH PREDAKA IZ SVIH LOZA NA NAS I NA NA U DJECU. DUHA I TIJELA. NEKA NAJSVETIJA KRV ISUSA KRISTA OPERE I SNAGOM DUHA SVETOGA ISCIJELI SVE NAS. PROKLETSTVA. MOLITE S NAMA. AMEN. AMEN. DU E. NEGATIVNIH MISLI. SVETI RAFAELE. AMEN. AMEN. SVETI MIHAELE.ZA TITI NAS OD SVAKOG ZLA DU E. NEGATIVNIH SNOVA. ISUSE SVOJOM PRESVETOM KRVLJU OPERI I OTKUPI OD OCA NEBESKOG SVE POKOJNE LANOVE NA IH OBITELJI I UVEDI IH U SVOJE KRALJEVSTVO. ODSVIRANIH ILI U INJENIH PROTIV MENE I SVIH LANOVA MOJE OBITELJI. VODITE NAS KROZ IVOT I SA UVAJTE NAS. ALELUJA. NAPISANIH. ALELUJA. SVETI JOSIPE I SVI SVECI BO JI MOLITE ZA NAS. PRORE ENIH. MUCI. MOLITE ZA SVE NA E POTREBE I SA UVAJTE NAS OD SVAKOG ZLA. ODSLU ANIH. SVETI GABRIJELE. NEGATIVNIH POSTUPAKA. USKRSNU U GOSPODINA ISUSA KRISTA PROGLA AVAM SEBE I SVE LANOVE MOJE OBITELJI SLOBODNIMA ZA SVE TO NAM TI BO E ELI DATI. IZGOVORENIH. ALELUJA. U IME ISUSA SNAGOM PRESVETE KRVI KRISTOVE SLAMAM SVA NEGATIVNA NASLJE A DUHA. I NA AN ELE UVARU SA SVIM LEGIJAMA BO JIH AN ELA. KRVLJU ISUSA KRISTA U IME ISUSOVO SLAMAM SVAKU SNAGU SVE OKULTNE PRAKSE. SVETI BO JI AN ELI I ARKAN ELI.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful