P. 1
16

16

|Views: 23|Likes:
Published by Jelena Jakus

More info:

Published by: Jelena Jakus on Feb 24, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/24/2012

pdf

text

original

Rad. Inst. povij. umjet. 29/2005.

(137–156)

Daniel Premerl: Ranobarokni drveni oltari u Crkvi sv. Frane u [ibeniku

Daniel Premerl
Institut za povijest umjetnosti, Zagreb

Ranobarokni drveni oltari u Crkvi sv. Frane u [ibeniku – podrijetlo arhitekturnog tipa i pitanje Mondellina autorstva
Izvorni znanstveni rad – Original scientific paper Predan 30. 7. 2005. – Prihva}en 20. 10. 2005. UDK: 726.591(497.5 [ibenik)”16”

Sa‘etak
^etiri ranobarokna drvena oltara u Crkvi sv. Frane u [ibeniku u povijesti barokne umjetnosti u Hrvatskoj zauzimaju zna~ajno mjesto. Atribuirani su {ibenskom majstoru Jeronimu Mondelli, prema ~ijim su ih nacrtima izradili venecijanski drvorezbari (intagliadori) Issepo i Girolamo Ridolfi. U prvome dijelu rada autor analizira njihovu oltarnu arhitekturu. Nalazi joj ishodi{te u preobrazbama i varijacijama arhitekturne strukture troosnog anti~kog slavoluka, koje su pripadale generativnim strujama talijanske arhitekture 16. i 17. stolje}a. Nakon po~etnog impulsa Bramanteova »ritmi~kog traveja« u Cortile del Belvedere u Vatikanu, autor se fokusira na razvoj motiva u Veneciji i Venetu, gdje je zna~ajnu ulogu »odigrao« lokalni anti~ki spomenik, Slavoluk Gavijevaca u Veroni. Preko izabranih primjera Serlija, Sansovina, Palladija itd. dolazi se do Longhene. Autor u {ibenskim oltarima nalazi zna~ajke i poznavanje arhitekturnih principa venecijanskoga ranog baroka, obilje‘enoga dominantnom aktivno{}u Longhene. U drugom dijelu rada autor iznosi sumnju u atribuciju Jeronimu Mondelli iz [ibenika. Predla‘e, na temelju komparativne analize sigurnih i sa~uvanih Mondellinih djela i dokumenata, da se oltari pripi{u samo dvojici Ridolfija. Mondellu vidi kao majstora tehni~kog znanja (marangon, stolar, mjernik, graditelj/ in‘enjer) bez izrazitijeg dara za likovno oblikovanje. Predla‘e se da su oltari do{li u crkvu u dva navrata: oltari Bezgrje{nog za~e}a i sv. Klare 1638. godine – pripisuju se Issepu Ridolfiju, a oltari sv. Stjepana i sv. Josipa ne prije 1643. godine – pripisuju se Girolamu Ridolfiju (ta se dva para oltara razlikuju i u detaljima). Autor pretpostavlja da je [iben~anin Mondella bio posrednik pri drugoj narud‘bi – on je napravio crte‘ postoje}eg oltara iz 1638. kako bi u radionici Ridolfi u Veneciji napravili nove oltare koji bi se skladno uklopili u nastojanjima fratara u 17. stolje}u obnovljenu i moderniziranu unutra{njost goti~ke crkve.

Klju~ne rije~i: oltari, Crkva sv. Frane u [ibeniku, rani barok, Jeronim Mondella, Issepo Ridolfi, Girolamo Ridolfi, motiv slavoluka u arhitekturi 16. i 17. stolje}a, propovjedaonica iz Katedrale sv. Jakova u [ibeniku

^etiri ranobarokna drvena pozla}ena oltara u brodu goti~ke Crkve sv. Frane u [ibeniku nezaobilazna su postaja literature koja se bavi kako baroknom umjetno{}u u Hrvatskoj tako i crkvenopovijesnim i povijesnoumjetni~kim problemima {ibenske i dalmatinske ba{tine.1 Oltari su zasigurno privla~ili zbog stilske i izvedbene kakvo}e, svje‘ine novosti/razlike, dimenzija, cjeline i o~uvanosti. No, smatramo da je njihova recepcija (fortuna) uvelike ovisila i o ~injenici da su bili percipirani kao zajedni~ko ostvarenje dvojice na{ijenaca. Idejno rje{enje retabla pripisano je drvorezbaru Jeronimu Mondelli, {ibenskomu gra|aninu i zetu (rodom iz Verone), do~im su tri oltarne slike djelo Mateja Pon~una, gotovo jedno desetlje}e stanovnika Splita, koji je dugo bio smatran Hrvatom, dok je tek u novije vrijeme otkriveno da je Mle~anin.2 S pravom se ta {ibensko-splitska drvorezbarsko-slikarska suradnja ~ini iznimnim trenutkom dalmatinske umjetni~ke narud‘be 17. stolje}a, koja je u doba osmanlijskog vojnog pritiska i opadanja gospodarske mo}i gradskih ko-

muna, pa tako i umjetni~koobrtnih standarda, ve}inom usmjerena na uvoz iz Venecije. Pogledajmo ih (sl. 1–6). Prva eta‘a horizontalno je podijeljena s ~etiri kanelirana korintska stupa. Sredi{nji stupovi znatno su {irega interkolumnija i slobodnostoje}i, dakle prostorno istaknuti, s pripadnim pilastrima. Uokviruju okvir za palu polukru‘noga luka. Bo~ni stupovi zapravo su polustupovi, te formiraju u‘u okomitu os u kojoj je konkavna ni{a polukru‘noga luka, u kojoj su skulpture svetaca (kat. 1–4). Ritam stupova ~itamo dakle kao izmjenu: a b b a, ritam osi: a b a. Od imposta (pete) sredi{njega luka prema vanjskim bridovima retabla kontinuira, presje~ena stupovima, profilirana traka (malo gre|e). Ona dijeli bo~nu os na gornju kvadratnu plohu i donji izdu‘eni prostor ni{e, a na njezinu kraju spu{ta se volutno krilce kao krivuljni flankiraju}i element. Stupovi na stupnjevito istaknutim postamentima nose plasti~ki stupnjevano gre|e. Gre|e pravilne trostruke podjele (arhitrav, friz, vijenac) obr}e se u osi sredi{njih stupova, te se u zoni pale 137

Daniel Premerl: Ranobarokni drveni oltari u Crkvi sv. Frane u [ibeniku

Rad. Inst. povij. umjet. 29/2005. (137–156)

1. Issepo Ridolfi, oltar Bezgrje{nog za~e}a, 1638., Crkva sv. Frane, [ibenik, kat. 1 (foto: M. Drmi}) Issepo Ridolfi, Altar of Our Lady, 1638, St Francis Church, [ibenik, cat. 1

2. Issepo Ridolfi, oltar sv. Klare, 1638., Crkva sv. Frane, [ibenik, kat. 2 (foto: M. Drmi}) Issepo Ridolfi, Altar of St Claire, 1638, St Francis Church, [ibenik, cat. 2

vra}a u istu ravninu, no samo vijenac nastavlja svoj tijek, luk pale zadire i »iza‘ima« arhitrav i friz. Iz obrata gre|a sredi{njega otvora izdi‘e se trokutni zabat u drugu eta‘u, opti~ki presijeca donji dio atike. Kra}e stranice trokutnog zabata ostaju u ravnini prostorno istaknutih stupova i obrata gre|a – taj zabat, koji strukturno pripada prvoj eta‘i, a vizualno drugoj, zapravo je u prostor najistaknutiji dio kompozicije; u njem se prema zakonu kadra smjestio reljef Boga Oca raskriljenih ruku. Atika se nastavlja u osi sredi{nje edikule, ima oblik vodoravnog pravokutnika flankiranog lezenama, zaklju~ena je segmentnim stupnjevano prekinutim zabatom na kojem su polule‘e}e figure an|ela, koje flankiraju stoje}u figuru u sredini (kat. 1–4). Atikom, reduciranom na os sredi{njega otvora, dominira odnos kontrapunktno superponiranih zabata. Vizualni prijelaz izme|u okomitoga brida atike i vodoravnog gre|a rije{en je ranobaroknim, vodoravno pru‘enim volutama, koje u osi bo~nih polustupova formiraju postament za kip; tako i uzlazna sila vertikalne osi polustupa dobiva svoj kontinuitet ali i zaklju~ak u kipu (kojega danas nema). Sredi{nji otvor zadobiva oblik edikule, ima plasticitet i prostornost, izlazi iz plohe, stvara planove, sjene, {upljine, presijecanja, prodore. Razgra|uje vodoravnu mir138

no}u nagla{enom uzlaznom energijom, koju preuzima atika i njezin zabat sa skulpturama; no ostaje podre|en cjelini. Uzlaznim silama cjeline – stupova, lu~nog otvora koji istiskuje arhitrav i friz, te trokutnog zabata koji prelazi u atiku i u sna‘niji vizualni odnos sa zaklju~nim segmentnim zabatom – odgovara protupokret (protute‘a) silaznih krivulja voluta i volutnih krilca; time se, kao i skulpturama vrha, atektonizira kontura retabla. Mo‘emo zaklju~iti da iz cjeline izbija te‘nja za plasti~kim nagla{avanjem sredine – tome pridonose i su‘ene bo~ne osi, ali i grupiranje skulpture prema vrhu sredi{ta. Na drugome katu, u zoni atike, nalazi se pet, danas praznih, postamenata za skulpturu – tri na trokutnom zabatu, dva na bo~nim volutama. Grupiranjem te‘ine na vrhu stvara se u~inak baroknoga gravitas. Pod pritiskom i dinamikom ranobaroknog stilskog htijenja preobra‘en je klasi~ni model. Na {to upu}uje ova znala~ki komponirana arhitektura, kojoj po slo‘enosti stilske vje‘be-zadatka, te lako}i i ~isto}i realizacije nema ba{ mnogo parnjaka u Dalmaciji onoga vremena? To je varijacija na temu renesansne preobrazbe anti~koga rimskoga slavoluka. Varijacija koja je postala mogu}a tek u baroknom stolje}u.

Za nas se va‘nijim ~ini krenuti od gornjeg dvori{ta pala~e Belvedere (zapo~eta 1505. [ibenik.6 On ne potje~e toliko iz imitatio rimskih slavoluka (kojima obiluje slikarstvo kvatro~enta. maniristi~kog i baroknog spremi{ta formi.). ku}i{ta orgulja. Girolamo Ridolfi. oltar sv. primjerice Jacopa Bellinija i Andree Mantegne). Andrea u Mantovi (zapo~eta 1470. dakle klasike. ponad koje je profilirana traka i kvadratna utisnuta forma. tom rasadniku arhitekturnih principa 16. [ibenik. svetohrani{ta i inih umjetni~koobrtnih predmeta (poput Cellinijeve soljenke).) i njihovi ba{tinici. u koje su posezali svi ambiciozniji majstori – bilo da se radilo o zadatku crkvene fasade. sl. Frane u [ibeniku 3. 7). »izvukli« su i kreativno shvatili tu mogu}nost slavoluka. Inst.–1573. kat. (137–156) Daniel Premerl: Ranobarokni drveni oltari u Crkvi sv. primjerice Sebastiano Serlio (koji trijem papinskog vrta/dvori{ta opisuje i prikazuje u svojoj tre}oj knjizi posve}enoj djelima antike). taj »ritmi~ki travej« bolje se mo‘e vidjeti na crte‘u (oko 1520. terminus post quem 1643. Izdvojimo li ritmi~ku jedinicu te zidne plohe. Arhitekti ~inkve~enta. Stjepana. klasi~ne. manirizma i protobaroka. godine). Frane. [ibenik. Drmi}) Girolamo Ridolfi. St Francis Church. terminus post quem 1643. terminus post quem 1643. postala standardni element visokorenesansnog i kasnorenesansnog. terminus post quem 1643. kao dio op}e all’antica alkemije. Na po~etku novoga ‘ivota teme slavoluka nalazi se crkva S. paradigmatska struktura klasi~ne i poslijeklasi~ne arhitekture. 3 (foto: M. Josipa. Kako je dvori{te Belve- dera do‘ivjelo kasnije preinake. 4 U renesansi tema slavoluka postaje va‘an element gramatike arhitekturnog jezika. St Francis Church. Frane. Njime su vladali arhitekti okupljeni na velikom vatikanskom gradili{tu. u kompozicijskom i proporcijskom smislu pribli‘avamo se tipu oltara. 3 4. Altar of St Joseph. povij.3 Jedna od nekoliko anti~kih tema koja je. Crkva sv. 29/2005. scenografije. Bramante ra{~lanjuje zid uokolo dvori{ta multipliciranom izmjenom pilastrima odijeljenih {irih lukova i u‘ih bo~nih osi.– 1546.. Taj tip ra{~lambe intervala izme|u pilastara ili stupova motiv je koji se rabi na crkvenim fasadama ~inkve~enta. grobnice.. naslovnice knjiga.) i Antonio da Sangallo Mla|i (1484. Crkva sv. Ona je. 139 . Altar of St Stephen. ra{~lambe unutra{njega ili vanjskoga zida (travejima).. Drmi}) Girolamo Ridolfi.–1536.) Leona Battista Albertija4 – njezino pro~elje i bo~na artikulacija zi|a broda u unutra{njosti. oltara. 4 (foto: M. kat. preobra‘avana za nove funkcije i novu ljepotu u djelima najzna~ajnijih arhitekata toga doba. oltar sv. cat. itd. umjet.Rad. [ibenik. ve} koliko iz Bramanteove. Girolamo Ridolfi. stolje}a – primjerice Baldassare Peruzzi (1481. nizom novih zadataka (»prepreka«) i rje{enja. »festivalske« efemerne arhitekture.7 Giacomo Barozzi da Vignola (1507. To postaje jedan od na~ina horizontalne podjele zida. cat.5 Ovdje bo~ne osi-intervali dobivaju podignutu konkavnu ni{u s lu~nim zavr{etkom. preobrazbe toga motiva.

Torello Saraina reproducira grafiku Slavoluka Gavijevaca grafi~ara Giovannija Carrota u De origine et amplitudine civitatis Veronae (Verona. [ibenik.14 no daje mu »svoju«. Na{a se predod‘ba slavoluka zapravo temelji na rimskim slavolucima. stolje}a)8 nije bio jedini anti~ki rimski slavoluk sa zabatom ispred atike. Studirali su ga i crtali: Antonio da Sangallo Mla|i (1485. povij. ali i horizontalnu – kao element samo jednog interkolumnija on je ipak i zaklju~ni.). 2 koji se kao za{titni znak upravo carske arhitekture nudio izborom po srodnosti. stolje}a (pa i ostalih.). 10).)..–1575. Jacopo Sansovino (1486. Giovanni da Sangallo. Spirito u Firenci (1490. stolje}a ba{tinici su te rimske tradicije. St Francis Church. 1545. 1638. [ibenik. cat. 1544. Za formaciju altaristi~kog tipa koji ovdje razmatramo ~ini se va‘nim ukazati na jedan sa~uvani anti~ki rimski slavoluk: Slavoluk Gavijevaca (Arco dei Gavi) u Veroni (sl. umjet. Time. ~inkve~entisti~ku formu i tipologiju (te imitabilnost). 1560. i 17. ali i su‘enim bo~nim osima sa stisnutim ni{ama za skulpturu. On se u mnogo~emu razlikuje od na{e uobi~ajene predod‘be i memorije anti~kog slavoluka.).–1570. Drmi}) Issepo Ridolfi.–1554. predla‘emo slavoluk ili kapiju u ‘ari{tu arhitekturne pozadine scenografije za tragediju12 kakvu predla‘e Serlio (1475. Serlio nasljeduje slavoluk s u‘om atikom kao dominantan dubinski motiv scenografije za tragediju (ili naprosto prizora perspektive) od Peruzzija i Bramantea. 140 . tragamo li za podrijetlom atike {ibenskih oltara.18 Vidljiviji odmak od bramanteovskog ritmi~kog traveja. koji je itekako prihva}en u nara{taju venetskih i venecijanskih arhitekata 16. 1540. reproducira ga Sebastiano Serlio u tre}oj knjizi (Venecija. Altar of St Claire. Frane. visoka i opti~ki te{ka atika vodoravnog skylinea i bo~ne osi ispunjene reljefima. 29/2005. On unosi novi kompozicijski princip i mogu}nosti. Slavoluk Gavijevaca u Veroni (druga polovica 1. Marka u Veneciji. kat. Klare.). sl. te Baldassare Peruzzi9 (1481. 5.16 Takve spomenike kasnoga kvatro~enta.Daniel Premerl: Ranobarokni drveni oltari u Crkvi sv. Crkva sv. Najzna~ajniji arhitekti venetskog i venecijanskog 16.–1546.) u svojoj drugoj knjizi (Pariz. Frane u [ibeniku Rad. na}i }emo genotipove netom spomenutih »roditelja« (Bramante. 1638. stolje}a. Do~im slavoluk Gavijevaca ima nagla{eno rastere}enu atiku: dimenzijama ali i prodorom zabata sredi{njeg otvora u nju..–1536. a njih karakterizira velika. centraliziraju}i element troosnog zida.–1546. oltar sv. a uska atika nad sredi{njim otvorom zaklju~ena zabatom i flankirana volutama upu}uje vi{e na tip oltara koji }e se naveliko rabiti u kasnoj renesansi i baroku nego na anti~ku arhitekturu. a u ostav{tini Andree Palladija nalaze se ~etiri crte‘a iz razdoblja izme|u 1530. i 1540. u‘u atiku zaklju~enu segmentnim zabatom nalazimo i na crkvenim spomenicima kasnoga venecijanskoga kvatro~enta. slavoluka sa zabatom ponad sredi{nje osi (primjerice prijedlog za oltar u ~etvrtoj knjizi)15 i slavoluka s u‘om atikom.. No. Grafike njegovih traktata obiluju arhitekturnim motivima koji deriviraju iz troosnog slavoluka. sl. a tu mo‘emo pridodati i slavolu~ni oltar Corbinelli (manjih dimenzija) Andree Sansovina iz crkve S.–1491. Inst. i ranog 17. ritmom osi bli‘i {ibenskim oltarima. nosa~a i nadgradnje ne govori jo{ posve klasi~nim jezikom) koji su rije{eni i standardizirani tek u ~inkve~entu. slavoluk Gavijevaca. 8).) primjenjuje bramanteovski ritmi~ki travej za ra{~lambu zida Loggette (1537. prije svega stilske (helenizam – kasna renesansa/manirizam/barok)..13 Zi|e je troosno ra{~lanjeno na na~in Bramantea i njegovih sljedbenika. Prije|emo li kroz opuse najzna~ajnijih venecijanskih i venetskih arhitekata 16.11 Kao tre}i formativni ~imbenik. ali je jedini koji je izvr{io vidljiv utjecaj.17 mo‘emo tretirati kao poku{aje (u kojima primjerice odnos no{enog. Scena tragica). oni su i kreativni ba{tinici lokalne antike i lokalne renesanse. 10)10 svog utjecajnog djela u sedam tomova Tutte l’opere d’architettura et prospettiva (1537. primjerice spomenik Pietru Mocenigu u crkvi Santi Giovanni e Paolo u Veneciji (Pietro Lombardo. 2 (foto: M. Issepo Ridolfi.). Taj prodor zabata sredi{njega otvora relativizira vertikalnu podjelu izme|u prve eta‘e i atike. pa i kasnije). mo‘da i semanti~ke (carstvo – protureformacija). masivna. (137–156) naru{en je ekvilibrij vodoravnih i okomitih sila nau{trb vodoravnih. On tako|er jedini od poznatijih slavoluka ima bo~ne osi jednostavno rije{ene samo s ni{om za skulpturu. Venecija. No. 1481.) na Trgu sv.

Tako|er. sl. 14) prikazuje slavoluk ~ija prva eta‘a jo{ vi{e. arh.)24 u Katedrali u Vicenzi..–1559. vi{e duguje Bramanteu nego slavoluku Gavijevaca. njegova naslovnica Barbarova izdanja Vitruvija (Venecija. Marka21 (1546.) upotrebom motiva slavoluka s ni{ama i zabatom nad sredi{njim otvorom rje{ava bo~ne strane propileja mosta25 (sl. Andrea Palladio (1508. »Arcos«. {to ga objavljuje u ^etiri knjige o arhitekturi 1570. no postoje crte‘i koji prikazuju kako je trebala izgledati (1532. Tur~inov. [ibenik.)19 – dolazi do su‘avanja interkolumnija te stiskanja i elongacije ni{a. Frane u [ibeniku 6./ 35. Nr. zbog stupova i ne{to u‘ih bo~nih osi. 29/2005. 1992.22 na oltaru Quinones (oko 1535. 12). br. 76) Southern wall of St Francis Church.–1572.–1580. koje nas po svemu.27 Upravo takvom troosnom podjelom ra{~lanjuje ve} spomenutu fasadu Scuole Grande della Misericordia u Veneciji28 i sredi{nju os fasade pala~e »trionfale« (sa~uvan crte‘). »Arcos«.26 do~im je atika ra{~lanjena stoje}im figurama koje nasljeduju »ready made« kola‘nu monta‘u skulpturalne dekoracije Konstantinova slavoluka. [ibenik. 1556. Inst. drugi Palladijevoj radionici20 (sl. [ibenik (Photo: Anita Tur~inov. pa i po segmentu konkavne krivulje. ing.) – jedan se pripisuje Bernardinu India. Fasada je ostala neizvedena. Frane.) u jo{ ve}oj mjeri preobra‘ava ba{tinjeni motiv troosnog slavoluka. [ibenik (snimila: dipl.30 Arhitekturni jezici upravo spomenutih autora tvorbeni su elementi sintakse najzna~ajnijega venecijanskog arhitekta 141 . na svetohrani{tu oltara Dall’Acqua (1534. Upotrebu zabata samo nad sredi{njom osi troosnog ritmi~kog traveja nalazimo u sveti{tu crkve San Francesco della Vigna u Veneciji – na spomenicima Gritti (oko 1548.).. 11).)23 u crkvi Santa Croce in Gerusalemme u Rimu. umjet.29 Michele Sanmicheli (1484. njegovim modifikacijama i varijacijama poja~ava svoj individualni izraz ~ime navedenom motivu umanjuje utjecajnost. pribli‘avaju {ibenskim oltarima (sl.–1544. 13). 1992. godine. Ju‘ni zid Crkve sv. (137–156) Daniel Premerl: Ranobarokni drveni oltari u Crkvi sv. Superponiranjem takve ni{e sa {koljkom i skulpturom rije{en je i vertikalni okvir bron~anih vratnica sakristije Crkve sv.). povij.Rad. nalikuje tipu oltara kojima se ovdje bavimo (i zapravo. 76) uo~avamo u ra{~lambi zidnih ploha fasada Scuole della Misericordia u Veneciji (od 1531. A. map collection of the Conservation department in [ibenik. na koji upu}uje literatura). planoteka Konzervatorskog odjela u [ibeniku.

(137–156) 7. Slavoluk Gavijevaca. Donato Bramante: Cortile del Belvedere (Vatikan). Venice. 1st c. (second half). Verona Lucius Vitruvius Cerdo. Sebastiano Serlio. 1544. Scena tragica (detail). Arco dei Gavi. Sebastiano Serlio. Frane u [ibeniku Rad. around 1520 8. Scena tragica (detalj). Inst. druga polovica 1. Arco dei Gavi. Venecija. Slavoluk Gavijevaca. Il secondo libro. Venice. 1584 142 . Donato Bramante: Cortile del Belvedere (Vatican). Verona 9. Lucius Vitruvius Cerdo. Il terzo libro. 29/2005. povij. 1584. umjet. Venecija. Crte‘ Bramanteova u~enika. Il Terzo Libro. oko 1520. Sebastiano Serlio. Sebastiano Serlio. 1544 10. Drawing by Bramante’s student. Il secondo libro di prospettiva.Daniel Premerl: Ranobarokni drveni oltari u Crkvi sv. stolje}a.

from 1531. 29/2005. 1566. 1570. Frane u [ibeniku 11.. od 1531. Scuola della Misericordia.. Andrea Palladio. povij.Rad.. Vitruvio. a drawing of the unfinished façade of Scuola della Misericordia in Venice 13. crte‘ mosta. naslovnica. Venice 12. drawing of a bridge. umjet.. Jacopo Sansovino. Venecija. crte‘ neizvedene fasade Scuole della Misericordia u Veneciji Palladio’s workshop.. 1566 143 . Andrea Palladio. Andrea Palladio. I quattro libri dell’architettura. Inst.. Palladijeva radionica. Venice.. the title page of I dieci libri dell’architettura di M. 1570 14. I dieci libri dell’architettura di M. Venecija Jacopo Sansovino. Scuola della Misericordia. Andrea Palladio. (137–156) Daniel Premerl: Ranobarokni drveni oltari u Crkvi sv. I quattro libri dell’architettura. Vitruvio.

San Giorgio Maggiore. veduta of the S.. Inst. Venecija Baldassare Longhena. nadgrobni spomenik Pietru Civranu.. povij. 29/2005. monument at the tomb of Doge Domenico Michiel. 1638. Venice 17. Venice 16. San Giorgio Maggiore. Venecija Baldassare Longhena. monument at the tomb of Pietro Civran. the Vendramin chapel. Giustina Church by Baldassare Longhena in Venice 18. Frane u [ibeniku Rad. Giustina Baldassarea Longhene u Veneciji Anonymous master. 1636. begun in 1654. Venice 144 .. Venecija Baldassare Longhena. umjet. San Giorgio Maggiore. kapela Vendramin. 1638. Nepoznati majstor. veduta crkve S.Daniel Premerl: Ranobarokni drveni oltari u Crkvi sv. zapo~eta 1654. Baldassare Longhena. San Pietro di Castello. San Pietro di Castello. San Giorgio Maggiore. 1636. Baldassare Longhena. Baldassare Longhena. nadgrobni spomenik du‘du Domenicu Michielu. (137–156) 15.

dakle. koji je kod nas poznat po lijepim rezbarijama na plohama propovjedaonice u {ib.–1608.. vlasi. 15)34 i nadgrobni spomenik Pietru Civranu (naru~en 1638. iznio podatak da je Mondella slikao an|ele u kasetama stropa Nove crkve. k}erkom majstora Vicka. Posti‘e uvjerljiviji izraz u oblikovanju formi manjih dimenzija (Raspeti. drveni oltar sv.50 Od tada se nalazi u ju‘noj bo~noj apsidi.. iako je ostavio umjetni~ke radove. na drugome mjestu.42 Tko je Jeronim Mondella? O njemu se i danas zna onoliko koliko je zapisao povjesni~ar don Krsto Sto{i} na temelju dugogodi{njih istra‘ivanja arhivske gra|e [ibenika.). desne Luku (sl. atike. Pomalo uop}eno mo‘emo zaklju~iti da se u venecijanskoj arhitekturi barok vrlo ~esto ponajprije »doga|a« u elevaciji – u zonama gre|a.«43 Sto{i} je jo{. Stjepana u crkvi sv. Interesantni su za na{e krajeve. iz gre|a se di‘e trokutni zabat. 16). Slijedili su ga svi kasniji autori. Mo‘e ih se tretirati kao kariku izme|u mladena~kog Longhenina djela. koji je slu‘io za uzor drugim trima.52 U njegovu dnu {ibenski se majstor ponosno potpisao prili~no velikim slovima GERONIMO MONDELA F.46 datirav{i oltare u 1635.)32 u Veneciji Longhenina je redakcija teme trijumfalnoga luka – ponad sredi{njeg otvora.39 [ibenski oltari. povij.)41 koji je zrelobarokna varijanta slavolu~nog tipa o kojem govorimo i ~ija je atika ispunjena skulpturom.38 Upravo taj ati~ki kat. 22) i Marka (sl. dakle. ‘ivotinje).. stolje}a – Baldassarea Longhene. sl. Temanza (1705. »Upravo taj motiv daje pe~at ~itavoj kompoziciji«. 18).31 Fasada monumentalne centralne gra|evine Santa Maria della Salute (1631. prostornom djelovanju vanj{tine te crkve. Duha 1643. O njemu je bilo malo {ta dosada poznato.. Sv. Sli~no preklapanje. Longhena pak u‘u atiku zaklju~enu segmentnim zabatom primjenjuje na pro~elju crkve S. I. kako prikazuje stara fotografija. za koju je radio i sakristijski namje{taj.Rad. no on se u Longheninu opusu javlja tek u kapeli Vendramin.48 Osmerokutna propovjedaonica bila je smje{tena uz drugi sjeverni stup od sveti{ta.33 Motiv zaklju~nog zabata u sredi{njoj osi troosne ra{~lambe nalazimo na dva nadgrobna spomenika koje isti majstor radi u crkvi San Giorgio Maggiore: nadgrobni spomenik du‘du Domenicu Michielu (naru~en 1636. sl. Giustina u Veneciji (zapo~eta 1636.) je zapisao da Vittoria primjenjuje nove i neobi~ne forme. veliki neobi~ni oltar u crkvi sv. Na 20. pokreta. jo{ obilje‘eno duhom manirizma. Josipa. iza kojega u {irini cijeloga gre|a kontinuira ni‘a balustrada (u funkciji atike). koje »te‘inom« nalije‘u na gre|e sa sna‘nim horizontalnim pru‘anjem. nisu Longhenino djelo. Uo~avamo isti princip oblikovanja ati~kog kata kao i na {ibenskim oltarima. dvije lijeve stranice prikazuje evan|eliste Mateja (sl. doista podsje}aju. aprila 1646. zaklju~uje da je Mondella autor idejnog projekta oltara. no izrastaju iz arhitekturne kulture sna‘no obilje‘ene Longheninom djelatno{}u. (Uz ve} poslovi~no rano stilsko djelovanje ornamenta. skra}enja. On je suvremenik {ibenskih oltara. s kontrapunktnim superponiranim zabatima i takvim volutama.–1687. sjedenja. ispred sakristije. 1624. Taj motiv kontrapunktiranih superponiranih zabata mo‘e nam se u~initi op}im mjestom altaristike.: »Mondella Jeronim iz Verone imao je umjetni~ku radionicu u [ib. vjen~ao se u katedrali s Anticom Rota-Koluni}. potpisano djelo – propovjedaonicu iz [ibenske katedrale (1624. Na uko~enim figurama uo~avamo Mondellino slabo vladanje principima oblikovanja figure – kontraposta. 1602. sl. U oblikovanju kartu{e odra`ava se poznavanje dekorativnih predlo`aka druge polovine ~inkve~enta (oni su se br`e {irili i lak{e nasljedovali).).37 Ovdje arhitekt superponira kontrapunktne zabate ispunjene skulpturom i presijeca atiku – tako stvara sna‘no djelovanje baroknog gravitasa. koje je Longhena »potpuno preobrazio i izmislio ma{tovite inventivne dekorativne spirale koje unose rasko{nu notu u njegov ina~e ozbiljan i trijezan projekt«.36 Sljede}e Longhenino djelo koje nas pribli‘ava {ibenskim oltarima glavni je oltar u kapeli Vendramin u crkvi San Pietro di Castello (kapela zapo~eta 1654.51 Reljef na ~eonoj stranici dana{nje kompozicije prikazuje Raspe}e (sl.35 Bo~ne su osi u‘e i nemaju ni{e za skulpturu. Josipa u knjizi Barok u Hrvatskoj). To znanje sabrano je u natuknici malenog ali vrijednog leksikona Galerija uglednih [iben~ana iz 1936. Stjepana i Klare).. umjet. proporcija. U katedrali je u~inio ormare u sakristiji i nada sve lijepi ambon sa reljefima u drvu (gdje se ~ita i njegovo ime.–1670.. Frane u [ibeniku 17. Sto{i}. Radio je neki reljef sv. Radio ih je Josip i Jere Ridolfi u Mlecima prema nacrtima {ibenskog drvoresca Jeronima Mondelle iz Verone. Frane. 19). ili samo Mondellu (kako je primjerice potpisana fotografija oltara sv. Naveliko rabi upravo tu varijantu teme slavoluka. 17). pogleda. koja je umrla 22. kontrapunktiranje i superponiranje zabata. – terminus post quem 1636. kao daleki odjek u malom. na volute mleta~ke Gospe od Zdravlja. 20) i Ivana (sl.–1643. glavnoga oltara u Hvarskoj katedrali (1615.45 Uz ovu re~enicu navodi u bilje{ci prijepis izvora (Prilog). tipi~an primjer onog u~inka koji smo na kraju opisa {ibenskih oltara nazvali barokni gravitas. Reljef evan|elista Marka jedini je do sada bio publiciran. Bazilici«. no sredi{nja os flankirana je slobodnostoje}im stupovima (kao i u [ibeniku).)40 i kasnijega glavnoga oltara u crkvi zadarskih franjevaca (1668. stajanja.) U {ibenskim oltarima »osje}a« se da dolaze iz podru~ja kontaminiranog Longheninim zra~enjem.44 Nekoliko godina ranije marljivi sve}enik i povjesni~ar. tako da izgleda poput menze. draperije. anatomije. tambura. g. Kri‘a (podignuta god.) i navode}i Ridolfija i Mondellu kao autore. Na spomeniku Civranu uo~avamo prodor luka u gre|e kao i na {ibenskim oltarima. 21).47 Pogledajmo njegovo jedino sigurno.) u crkvi San Salvador u Veneciji. Inst. (137–156) Daniel Premerl: Ranobarokni drveni oltari u Crkvi sv. gdje se nastanio. razvijenih bo~nih stranica. 29/2005. itd. u neobjavljenom rukopisu knjige Samostan i crkva franjevaca konventualaca iz 1930. Duha (oko 1622)..–1789. Opisuju}i to gre|e i atiku.). 1605. sl. godinu (ili 1635. dovr{ena 1640. do~im u 145 . Jeronim je u [ib.–1637. ima formalne zna~ajke prve polovine sei~enta – {ibenski oltari prvenstveno su poradi njega moderni.49 S tog je mjesta uklonjena nakon Drugog svjetskog rata. [ibenske volute. izveo je Alessandro Vittoria na oltaru Luganegheri (oko 1600. dakako. u~inio lijepi nacrt crkve sv. pi{e o oltarima koji nas ovdje zanimaju (a to ponavlja u novinskom ~lanku tiskanom iste godine): »U crkvi postoje ~etiri drvena oltara iste barokne forme i veli~ine (Gospe. Upravo je to va‘an akcent baroknosti – te‘nje ka centraliziranju i sceni~nosti. Plitke reljefe uspravnih ploha poligonalne propovjedaonice karakterizira kruti rez i manja dotjeranost forme – razina kakvu mo‘emo o~ekivati od marangona. a ne u podno‘jima ili tlocrtima. 23).

Josipa i sv. Novi mramorni oltar sv. isti su oni za koje pretpostavljamo da se 1638. volutna krilca. Ima li dodirnih to~aka izme|u znala~ki komponirane suvremene arhitekture oltara i reljefa na stranicama propovjedaonice? Name}e se zaklju~ak da ba{ i nema. da je propovjedaonica bila osmerokutna – dvije stranice ostale su prazne. Iako se i tu radi o prili~no tvrdoj izvedbi i koncepciji pro‘etoj nekom pu~kom naivno{}u. kako svjedo~e dokumenti (PRILOG). Prijatelj o oltarima: »Mondellini oltari odi{u nekom rusti~nom i pu~kom ali sugestivnom i neposrednom baroknom interpretacijom koja izbija iz pateti~nih i razigranih. o ~emu svjedo~i Sto{i}eva povijest crkve.o di Padova.60 Ne treba ~uditi {to dokumenti iz 1643. Pretpostavljamo da je Mondella u cijeloj toj akciji imao posredni~ku ulogu. Dva oltara koji se spominju u dokumentu iz 1635. Oltari su napravljeni. prema crte‘ima (»come nel disegno«) {to ih Jeronim Mondella u~ini u na{oj Crkvi sv. argumentima stilske analize i interpretacije dokumenata. za koje su namijenjene i brodom iz Splita dopremljene Pon~unove slike. premda ne pripada u gornji dom venecijanske skulpture toga vremena. Arhitekturu smo analizirali. a Girolamu Ridolfiju oltare sv. iz an|ela odjevenih u zlatne haljine. Skulptura oltara. . konzo146 le ni{a. Clara et santo Ant. 29/2005. Josipa bili su. nelle quail sono in una di questa il s. godine. tek dokument iz 1643. Josipa prije kupnje baroknih oltara kojima se ovdje bavimo. Na‘alost. novi oltari (nisu nastavljali kontinuitet kulta. izradom i obradom ipak pripadaju razli~itim registrima. Klare. Frane. i to kada je trebalo precizirati ‘elju klijenta u drugoj narud‘bi (crte‘ postoje}eg oltara koji je u crkvi od 1638. oltar Bezgrje{nog za~e}a pozlatio je lokalni majstor Ante Tetta te iste godine. Stilska analiza i usporedba dovodi u pitanje atribuciju {ibenskih oltara Mondelli.«54 Potom o propovjedaonici: ».). no kao {to ~itamo iz dokumenta. Stoga se i osje}a »napor« u usporednim opisima Krune Prijatelja. jedan kod relikvija. Oltar sv. Usto. Klare (zajedno s oltarom sv. Josipa i sv. umjet. te su im i ni{e malo {ire.56 Ta dva nova oltara.57 Druga dva oltara. niti se to smatralo bitnim. kao {to pokazuje stara fotografija. na koje se odnosi opis »una presso le reliquie et una oltra all’incontro di quella«. Prema njima Issepu Ridolfiju mo‘emo pripisati oltare Bezgrje{nog za~e}a i sv. Josipa i sv. ^ini se da je do{lo do nekog nesporazuma u realizaciji. Na plohama te propovjedaonice u okvirima s baroknim volutama Mondella je izrezbario u plitkom reljefu likove ~etvorice evan|elista iz kojih odi{e neki pu~ki naturalizam pro‘et baroknim akcentima. godine spominje Mondellu! Oltar kod relikvija jest oltar sv.«). Kri‘a {to su ga mislili tada nabaviti. i jedan nasuprot njemu – koji se imaju izraditi od drva. neobi~no je. Klare (1638.59 a oltar nasuprot njemu je oltar sv.). Stjepana (terminus post quem 1643. al qual ho dato per ditta opera ducati cento al 6:4 per ducato. Kri‘a kupljen je vjerojatno krajem 1707. Pretpostavljamo da su se doga|aji odvijali na sljede}i na~in: Kada su se fratri odlu~ili na novu narud‘bu. mole lokalnog majstora Mondellu da napravi njihove nacrte s to~nim dimenzijama kako bi venecijanski majstor znao {to klijent ‘eli. Dokument iz 1643. tim se likovima ne mo‘e osporiti sugestivna izra‘ajnost kojom se ovaj rad odlikuje zauzimaju}i vidno mjesto u dalmatinskoj skulpturi toga vremena. lezene atike. K tome su i {iri pet centimetara. Inst. ipak pripada u taj dom – figure su postavljene suvislo i jasno. koji se me|utim razlikuju u detaljima gre|a i ornamenta (koji ve} pripadaju kasnijem razvoju stila) – te detalje vjerojatno nije »zahvatio« Mondellin crte‘. neobra|ene. Francesco et santo Gierolamo e l’oltra s. Kri‘a.). Oltari koji su dopremljeni u {ibensku crkvu upravo su onakvi kakve mo‘emo o~ekivati od majstora iz umjetni~ke i gospodarske velesile – on ispunja uvjete dimenzija i ikonografskog programa. predla‘emo.53 koji uo~avaju}i rusti~nost reljefa poku{ava na}i njezina svojstva i na oltarima kako bi Mondella uvjerljivije »ostao« autor oltara. a ostala dva ne imenuju. naru~iv{i dva oltara i plativ{i u tri rate 300 dukata (Prilog). izgledno je. Stjepana. radi se o obnovi starijih. No. Stjepana i sv. Josipa. povij. kontaktirali su istu radionicu s kojom su sura|ivali nekoliko godina ranije. Mogao je tako|er sudjelovati u monta‘i oltara. manja sofisticiranost oblikovanja vidljiva je tek u detaljima glava primjerice. Pretpostavljamo da su to oltari o kojima govori dokument iz 1643. godine naru~uju slike kod splitskoga slikara Mateja Pon~una (»1638. postamente na vrhu trokutnog zabata. @ele}i oltare istoga oblika kakav imaju i oni ve} postoje}i u crkvi (a to je uvrije‘ena naru~iteljska praksa). Oltari Bezgrje{nog za~e}a i sv. iz an|eoskih glavica koje nespretno izviru iz nasuprotno postavljenih krila. Dakle. Oltari sv. Kri‘a nije nabavljen u sklopu te kupovne akcije. iz brojnih voluta i kartu{a na bazama stupova i u lunetama zabata i iz florealne barokizirane ornamentike razasute na svim slobodnim prostorima. Spesi nelle doi pitture per doi altari novi per mano del signor Mattio Ponzoni di Spalato. prokurator Franjeva~ke provincije Dalmacije u Veneciji opominje fratre da po{alju novce Girolamu Ridolfiju za tri oltara – oltar sv. kakvima se uostalom i odr‘ava na iznimno kompetitivnom venecijanskom tr‘i{tu. sv. mo‘da do posljednjeg trena fratri nisu ni znali kome }e biti posve}eni). Frane u [ibeniku Rad.58 razlikuju se od ovih samo u detaljima arhitekture – imaju jastu~asti friz i obrat vijenca segmentnog zabata atike – te u apliciranom ornamentu (vidi volute u sredini segmentnog zabata. koji su u dijelovima dopremljeni brodom iz Venecije u [ibenik. koja je nedavno uklonjena i montirana kao antependij u sakristiji iste crkve. augusto. Sve govori da su do{la samo dva – dana{nji oltari sv.. interkapitelne zone. Radionica Ridolfi doista {alje iste oltare. tj.«55 Ta dva drvorezbarska proizvoda. Stjepana i sv. {koljke konhe ni{e. u radionici Ridolfi u Veneciji. godine. kartu{e ispod ni{e. ali je to u~injeno 60-ak godina kasnije). kartu{e postamenta stupova. (137–156) oblikovanju figura evan|elista izostaju stilske zna~ajke. te {alje suvremene proizvode.. da Mondellu ne smatramo autorom tih oltara. dotrajalih (vjerojatno goti~kih) oltara. Stjepana. u{krtke /trokutni iscje~ci/. kartu{e predele). ali mu je sigurno najambiciozniji rad propovjedaonica katedrale iz 1624. Kri‘a (koji nije nabavljen).Daniel Premerl: Ranobarokni drveni oltari u Crkvi sv. arkade sredi{nje edikule. nastavljaju kontinuitet {tovanja. Iz dokumenata je razvidno da su fratri stupili u kontakt s venecijanskim drvorezbarom Issepom Ridolfijem ve} 1634. Ti crte‘i {alju se u Veneciju u radionicu Ridolfi. za sada ne raspola‘emo nikakvim podatcima o toj mleta~koj radionici. Godine 1638. ve} im samo navode mjesta u crkvi. bio je ve} tada u planu. (PRILOG) – Jakov Orasa s Cresa. spominje tri oltara. volute. val lire 620.. Stjepana. izrijekom spominju samo oltar sv. oltari i propovjedaonica. Oni su identi~ni. Ista {uti o oltarima sv. ve} se nalaze u crkvi. ‘ivo obojenih sveta~kih likova. {to nas pribli`ava pu~koj umjetnosti. oltari su Bezgrije{nog za~e}a i sv.

ipak je uvrije‘eno da ozna~ava ni‘i obrazovni stupanj od intagliadora (drvorez147 .mo Mondella marangon per far il modello della giesa«. (137–156) Daniel Premerl: Ranobarokni drveni oltari u Crkvi sv. Katedrala sv. ~ini se da neopravdano podi‘u horizont povijesnoumjetni~kog o~ekivanja. Premda je i rije~ marangon mogla biti vi{ezna~na. valja imati na umu da arhitekturne modele uglavnom nisu izra|ivali arhitekti.62 Tu treba biti oprezan: najlogi~nije je zaklju~iti da rije~ modello ozna~uje drveni model kakvi su se radili za klijenta ali su koristili i samome projektantu ili graditelju. Premda biografske ~injenice – veronsko podrijetlo i eventualna rodbinska veza s Martinom Rotom Koluni}em – obe}avaju. 1624. umjet.61 na temelju re~enice iz dokumenta koja glasi: »Spese per dar a m. Jeronim Mondella. Ako je rije~ o drvenoj maketi. 29/2005. Drmi}) Jeronim Mondella. Primjerice. Frane u [ibeniku 19.Rad. [ibenik (foto: M. Raspe}e (stranica demontirane propovjedaonice). Crucifixion (a side of the dismantled pulpit).ro Gier. ve} drvorezbari ili stolari prema nacrtima arhitekata. Jakova. St James Cathedral. pripisuje mu se autorstvo {ibenske Crkve sv. Kri‘a u Docu (ali i »sve drvene radnje«). 1624.63 Taj izvor za nas je va‘an jer Mondellu kvalificira kao marangona (stolara). [ibenik (Photo: Milan Drmi}) Daljnja istra‘ivanja pobli‘e }e definirati opus i djelovanje Jeronima Mondelle. Inst. povij..

1624. koja upu}uje na doma}ega majstora. (137–156) 20. Kri‘a. [ibenski oltari izgledaju kao djelo drvorezbara (intagliadora). Ivan (stranica demontirane propovjedaonice). Katedrala sv. Katedrala sv. Drmi}) Jeronim Mondella.. {to ostavljamo kao mogu}nost. do~im propovjedaonica izgleda kao djelo stolara (marangona). Sv. Duha.. tako|er bi bila argument za tezu da isti 148 autor nije autor franjeva~kih oltara. [ibenik (foto: M. Ako je pak Mondella projektirao Crkvu sv. Inst. 29/2005. Jakova. povij. Jeronim Mondella. St John (a side of the dismantled pulpit). [ibenik (foto: M. 1624.Daniel Premerl: Ranobarokni drveni oltari u Crkvi sv. Jakova. 1624.67 »^vrsti obrisi masivno gra- . Matej (stranica demontirane propovjedaonice). Sv.. To je jo{ jedan argument za tezu ovoga rada: te{ko je zamisliti da bi venecijanski intagliador radio prema nacrtu {ibenskoga marangona. St James Cathedral. St Matthew (a side of the dismantled pulpit). U drvorezbarskim radionicama marangon priprema panel i skelet (konstrukciju/pozadinu). 1624.64 Ridolfije oba dokumenta tituliraju kao intagliadore. umjet. Drmi}) Jeronim Mondella.66 Sto{i} jo{ spominje da je Mondella slikao an|ele u kasetama drvenoga stropa Nove crkve. [ibenik (Photo: Milan Drmi}) bara).65 Danas se ne mo‘e rekonstruirati kakav je bio taj oltar i kakav je to~no bio Mondellin udio. njezina fasada s rozetom. St James Cathedral. bi li netko tko suvereno govori arhitekturnim jezikom sei~enta mogao projektirati takvu rozetu? Mondella se jo{ spominje u dokumentima i kao autor danas nestaloga oltara sv. Stjepana u Crkvi sv. Jeronim Mondella. [ibenik (Photo: Milan Drmi}) 21. Frane u [ibeniku Rad.

Drmi}) Jeronim Mondella. Jakova. St James Cathedral.Rad. Inst. [ibenik (Photo: Milan Drmi}) |enih an|ela. Jakova. sadr‘avao stilsku i kvalitativnu srodnost s oltarima. stolje}a u Hrvatskoj »napla}uju dodanu vrijednost« u kontekstu dru{tva fizi~ki ugro‘enog te psihi~ki i ekonomski iscrpljenog osmanlijskom imperijalnom prijetnjom u susjedstvu zale|a. St Luke (a side of the dismantled pulpit).. Sv. Upravo zbog svoje arhitektonske strukture slavoluka – koja. Uostalom. Sv. 1624. da je Mondella bio majstor sposoban za kompoziciju franjeva~kih oltara. St Mark (a side of the dismantled pulpit). kao {to smo vidjeli. Luka (stranica demontirane propovjedaonice). no po na{em mi{ljenju ne i s autorom oltara iz Crkve sv.68 mogu se povezati s autorom reljefa katedralne propovjedaonice (i ~ak zaklju~iti da Mondelli vi{e le‘i kist). Marko (stranica demontirane propovjedaonice). Katedrala sv. Katedrala sv.. koji bi. pa sumarni i grubi tonski postupak njihova oblikovanja uz nerijetko nespretno kadriranje lika u format kasete«. Frane u [ibeniku 22. 29/2005. Jeronim Mondella.. Drmi}) Jeronim Mondella. Frane. povij. 1624. Jeronim Mondella. trebalo bi pretpostaviti da bi u gradu [ibeniku ili okolici ostavio bar jo{ koji trag svoje djelatnosti. St James Cathedral. Na nji149 . 1624. (137–156) Daniel Premerl: Ranobarokni drveni oltari u Crkvi sv. pripada generativnim strujama tada suvremenog razvoja kako talijanske tako i europske arhitekture zapadnoga kruga – {ibenski i ini oltari 17.. umjet. 1624. [ibenik (foto: M. [ibenik (foto: M. za razliku od propovjedaonice i ostalih djela u ~ijem je nastanku dokumentirano sudjelovao. [ibenik (Photo: Milan Drmi}) 23.

e l’accordo fu fatto d’anno 1634. kakve ne nalazimo u tada{njim gradnjama jadranske Hrvatske.to R. Frane u Zadru (1668. te glavni oltar (1698. fra Andriju Tonsa i fra Bonaventuru Baj~i}a.74 a da su dva oltara u {ibenskoj Franjeva~koj crkvi postavljena ve} 1638. kako se do sada pisalo. umjesto praznine (i pogleda) silom usmjeravanja pru‘a istinu (protureformacijske) katoli~ke vjere (i slikarstva).. altari e gli effetti del d. una palla del santiss. come nel disegno di gia fatoci dal Sig. kako isti~e ugovor. Ovdje je preobra‘en u kulisu. Fra Fran. mo‘emo ih smatrati jasnim reprezentacijskim signalom {ibenskih franjevaca. fra Ivana Semoni}a.).o Ridolfo acciò dij opera alle d. che si doveranno fare di legname.o acciò estratto delli vini venduti al paron Giovanni Miagostovich sij dell’entrate de Convento come delle elemosine di questo anno ritrovate 1642 ottobre per la marina e territorio fatta delli fedeli per tal effetto acciò il sud. fra Bonav. fra Andrea Tonso. R. Essendoci di continuo data molestia con lettere dal M. misu zapo~injali s »Introibo ad altare Dei« i koji su slu{ali rije~i iz Evan|elja po Ivanu »Ja sam vrata!« (Ivan. Sve}enici i vjernici.) Alessandra i Paola Tremignona u Hvarskoj katedrali72 (i jo{ tri u istoj crkvi).ra chiesa et per non defraudar i populi dell’opere si pie et con ordine espresso che d. prema Tridentskom misalu.a et ci espone in esse lettere di dover mandar danari al R.78 Prilog Dokumenti iz knjige ra~una (tro{kovi/spese). dakle transcendentnu. razvedeniju formu zabata. M. ambiciozne i financijski umje{ne modernizatore goti~ke crkve – poglavare {ibenskog Franjeva~koga samostana – gvardijana fra Franu Semoni}a.75 Taj monumentalni perforirani zid sna‘no definira i usmjerava pogled. mogli su jasnije do‘ivjeti metafori~ku kr{}ansku. te sna‘an metafori~ki potencijal. vezani uz nabavu oltaru.o P. Josipa (1692. godine. semantiku arhitekture.co.co Semonich guard. kako predla‘emo. Inst. Uslijed sveop}e arhitekturizacije umjetni~ke industrije. Oni su ipak.o di farsi mandare il conto di quanto haverà ricevuto per tal effetto acciò il tutto si possa agiustare nel libro de con.e palle per maggior gloria et laude di S.to per l’effetto delli altari. Giulio Prahulich. et honore della n. .o.co Tetta proc. Semonich.a in mano del M. godine. koji su. djelo venecijanskih drvorezbara (intagliadora) Issepa i Girolama Ridolfija. Crocifisso. sept. monumentalni glavni oltar u Crkvi Gospe od Milosti (crkva tvr|ava) u Vrboskoj na Hvaru (vjerojatno 1627. ne ~udi {to altaristika pose‘e za slavolukom – anti~kom rimskom temom arhitekture prolaza i prijelaza. per li quali restassimo d’accordo di tutti li doi 300 ducati. i quali disegni son mandati a Ven. povij. ve} imaju druk~iju. una presso le reliquie ed una altra all’incontro di quella. et li 6 febraro et hor ultimamente sotto li 24 aprile 1643 di dover mandar danari per d.) i Presvetog sakramenta (1694. a tek malo kasnije u polikromiji i savr{enoj obradi mramora ~istih ploha. val fino sera lire 1462. Slavolu~na arhitektura pridonosi oltaru kao klimaksu ili akcentu liturgijskog prostora. i 1645. Daniele u Veneciji. kao kasniji. fra Gio.ro Giacomo Orasa da Cherso habitante a Ven.. arhetipska i univerzalna simbolika. koji implicira po~ast i spomen.69 Me|u mramornim oltarima tipa slavoluka s u‘om atikom superponiranih kontrapunktnih zabata isti~e se ve} spomenuti Longhenin oltar u Crkvi sv. M.71 Na oba oltara ugledaju se oltari sv. Frane u [ibeniku Rad.70 koji je vjerna kopija. 10:1–10). rje~nik i gramati~ka sintagma reprezentativne arhitekture ranoga venecijanskog baroka. Isto se mo‘e re}i i za naru~itelje. zrelobaroknu. posebice otvora (vrata. {to su ga prvo upoznavali u sjaju i odsjaju pozla}enoga drva (s ornamentom raspore|enim jo{ sa stanovitim strahom od praznine). umjet.e del con.to come il dover vole et ut (?) i. Guard.o come di sopra dovesse investire in rassevo (?)altre robbe come gli parerà meglio e cio per non dischanedar (?) delle monete per beneficio e utile delli d. za sada nepoznatih majstora.do Girolamo Ridolfi per le tre palle overo altari. Spesi in doi palle (altari) per la nostra chiesa per mano di ministro Issepo Ridolfi intagliador al presente.r Fran.ia di Dalm. al qual ho contato fino sera precedente come appare per il suo ricever in tre volte. Oltaru slavolu~nog tipa (s razvijenijom zonom atike ali i skulpturom vi{e kvalitete) pripada i mo‘da najkvalitetniji drveni oltar u Dalmaciji. Budu}i da se glavni oltar Gospe od pla~a u [ibenskoj katedrali gradio izme|u 1638. B.e rasse altro che se gli mandarà sia in obbligo dal P.Daniel Premerl: Ranobarokni drveni oltari u Crkvi sv.o Ridolfi estratto ch’haverà fatto delle d. Guard.77 Ako je {ibenski marangon Jeronim Mondella bio autor idejnog projekta arhitekture oltara u {ibenskoj Crkvi sv. 29/2005.76 Arhitekturi je inherentna lako~itljiva. zbog razmjerno rane stilske osvije{tenosti i solidne kvalitete.a opera et cos fu 150 preso espediente per tal effetto dalli Padri dar ordine al P. koja svojim sredi{tem. kojima pripada istaknuto mjesto u pojavi baroknoga stila u Hrvatskoj.o denaro siano mandati al d.do P. Frane.73 Svi ti oltari. kako ih je prepisao Krsto Sto{i}79 1635.i. fr.) u @upnoj crkvi u Starigradu. prozori). ali i ranim susretom {ibenske javnosti s monumentalnijim stilom ranoga venecijanskog baroka. 1643 ad 7 maggio. majstorova glavnog oltara u crkvi S.o sud. P.–1670). mjesto me|u najistaknutijim umjetnicima na{e ba{tine.r Girolamo Mondella nella nostra chiesa di san Fran. nagla{avaju}i dva prostora – onaj ispred i onaj iza. fra Julija Prahuli}a. Guard. u povijesti hrvatske umjetnosti trebao bi zauzimati.a come procuratore della Pr. (137–156) ma se manifestira stil. qual denaro già tempo s’atrova in salvo dal Sig. Baicich.re sudetto come per le sue lettere n’avisea sotto li 6 7bre e 26 9bre 1642.

fra An|elku Badurini. Antuna Padovanskog. sv. 4) Oltar sv. 1638. (stavljanje oltarne slike i pozlata oltara) Autor: Issepo Ridolfi (Venecija) Skulpture Na segmentnom zabatu atike: Arkan|eo Rafael i Tobija. Jeronim). dva an|ela U trokutnom zabatu: Bog Otac U ni{ama: sv. stolje}a) Dimenzije retabla: 395 x 52582 Kat. Antun Opat (ili Sv. Stjepana Godina: 1642. 3) Oltar sv. korekcijama i sugestijama. Stjepan (ili sv. 1857. Ako je to {e{ir. {ibenskim konzervatorima povjesni~aru umjetnosti Jo{ku ]uzeli i arhitektu Ivi [prljanu. u srebrnom okviru. 1–2. Bonaventuru. 1) Oltarna slika: Sv. kat. Matej Pon~un)87 Dimenzije retabla: 380 x 525 Kat. fra Peri Kelava. umjet. 3– 4. Stjepan i sv. Tei Hla~a. povij. franjevac88 (vidi obja{njenje u kat. 4 (sl. Frane u [ibeniku Katalog Oltari su zrcalno postavljeni uz sjeverni i ju‘ni zid broda goti~ke crkve (sl. sv. 1643. Josipa Godina: 1642. Inst. Klare Godina: 1634.).1) Oltarna slika: Sv. sv. Petra Alkantarskog ili nekog drugog franjeva~kog sveca.83 dva an|ela U trokutnom zabatu: Bog Otac U ni{ama: 2 franjeva~ka sveca (vidi obja{njenje u kat. Oni bi mogli prikazivati sv. Retabli su postavljeni na neadekvatne menze iz novijeg doba. 2) Oltar sv. 1–2) bli‘i su sveti{tu.Rad. ‘upniku @upe sv. Vladimiru Markovi}u. Nikola. 2 (sl. Dva kasnija (sl. (137–156) Daniel Premerl: Ranobarokni drveni oltari u Crkvi sv. 1) Oltar Bezgrje{nog za~e}a (Gospe bez grijeha za~ete) Godina: 1634.)89 Dimenzije retabla: 380 x 525 * Zahvaljujem Radoslavu Tomi}u na razgovoru. Jovanu Kliski. (stavljanje oltarne slike i pozlata oltara) Autor: Issepo Ridolfi (Venecija) Skulpture Na segmentnom zabatu atike: Arkan|eo Mihovil. Lovro). 1 (sl. Augustin (Matteo Ponzoni. uskoro }e se pristupiti izradi novih. 1643.81 sve skupa u drvenom okviru iz 18. dva an|ela U trokutnom zabatu: Bog Otac U ni{ama: 2 franjeva~ka sveca (Desni u ruci dr‘i predmet koji nije mogu}e identificirati. Oltarna slika: Sv.). (ugovor). mogao bi prikazivati sv. primjerenijih.80 pala portatile (Bogorodica. 29/2005. Bernardina Sijenskog. don Kre{imiru Mate{i. Dva starija oltara (sl. (molba za naplatu jo{ neposlanih oltara) Autor: Girolamo Ridolfi (Venecija) Skulpture Na segmentnom zabatu: sv. 3–4) bli‘e su glavnom ulazu. Franjo i sv. 1638. Marku [piki}u. Matej Pon~un naslikao u Splitu 1638. Josip (Schiavonni. Grgur86 Oltarna slika: Sv. dva an|ela U trokutnom zabatu: Bog Otac U ni{ama: sv. gvardijanu Samostana sv. (narud‘ba). Jeronim (Matteo Ponzoni. Frane u [ibeniku. 6 prikazuje pogled na ju‘ni zid). starija od oltara. (ugovor). Stjepan. U ni{ama sva ~etiri oltara nalaze se jo{ ~etiri franjevca-sveca koje je te{ko identificirati jer nemaju nikakav atribut osim knjige. Ani Marinkovi}. Tvrtku ^erno{u.)85 Dimenzije retabla: 395 x 525 Kat. 3 (sl. Kat. 151 . Matej Pon~un naslikao u Splitu 1638. Klara i sv. (narud‘ba). Jakova u [ibeniku. kat. Antun Padovanski84 (Matteo Ponzoni. Danku Zeli}u za upu}ivanje i otvoren pristup literaturi o [ibeniku. (molba za naplatu jo{ neposlanih oltara) Autor: Girolamo Ridolfi (Venecija) Skulpture Na segmentnom zabatu: sv.

I zabat je ra{~lanjen ornamentima. grafika iz 1573. 15.«) Na fotografiji se vide skulpture na volutama atike kojih danas vi{e nema. Susanna (1597. primjerice u knjizi De origine et amplitudine civitatis Veronae Torella Saraina. Arhitekt Slavoluka Gavijevaca bio je oslobo|eni rob koji je doista pripadao Vitruvijevoj porodici. 52–58. 7). LJUBO KARAMAN. u: Kulturna ba{tina.. KRSTO STO[I]. sono buoni lavori d’intaglio.. Frane u [ibeniku Rad. 2003. 23–24. projekt/crte‘ fasade. sl. bazilici«).KRSTO STO[I]. u: Arte veneta. 138–139. 306–307. KRUNO PRIJATELJ. 344 (»Gli altari. gdje u 8. Samostan Sv. oki}eni girlandama..) Mondellini oltari odi{u nekom rusti~nom i pu~kom ali sugestivnom i neposrednom baroknom interpretacijom. Frane.«). autorom Deset knjiga o arhitekturi (De architectura libri decem). 9. u: Tisu}u godina hrvatskog kiparstva. 22 (1998. nel qual si figurano. del pulpito ligneo del duomo di Sebenico.«).) – sa stajali{ta genealogije forme. (»Drveni oltari pripadaju baroknom stilu. 42. knjizi pi{e o slavoluku. Il Gesú (Vignola. 33.xml?docname =serlio1544&pageid=PAGE0131. 5 WOLFGANG LOTZ. 78 (»Non si puo precisare l’epoca dell’erezione. 29/2005. Zagreb. Milano. ]IRIL METOD IVEKOVI]. nel 1624.. Slavoluk Alfonsa Aragonskog na Castelnuovu u Napulju ili. primorskim i slovenskim oltarima). 2).. Beograd. Michelangelo. i 16.).–1603. Umjetnost u Dalmaciji. La Dalmazia nell’arte italiana venti secoli di civilta.. 49. 3 JOHN SUMMERSON.. New Haven and London. New Haven and London. 27. Zagreb. koji je slu‘io za uzor drugim trima. koji je kod nas poznat po lijepim rezbarijama na plohama propovjedaonice u {ib.. i kasnije. Spirito in Sassia (Antonio da Sangallo Mla|i. Zagreb. Lorenzo u Firenci (Giuliano da Sangallo. Frane koje }e po njemu – prema Sto{i}u – izvesti rezbar Isepo Ridolfi u Veneciji. On Architecture (vol. 131. 13–14 (1967. SEBASTIANO SERLIO (bilj. Zagreb. U: LOUIS CELLAURO. S.P. u: Barok i prosvjetiteljstvo. VLASTA ZAJEC. Ivan Skoko i doma}i majstori {ibenskog baroka. Barokni oltari i skulptura u Dalmaciji. Palladio e le illustrazioni delle edizioni del 1556 e del 1567 di Vitruvio. (»…spadaju u najljep{e barokne oltare u Dalmaciji. Zagreb. fotografija crkvene la|e na kojoj se vide skulpture na volutama kojih vi{e nema. 2 LINO MORETTI. stolje}a (disertacija.1635. 6 Primjerice: natje~ajni radovi za fasadu crkve S. povij. 9 Za katalo{ki broj crte‘a koji se nalazi u Uffizi vidi u: SEBASTIANO SERLIO (bilj. 1516. Beograd. 13–14 (1967).).).). Architecture in Italy 1500. RADOSLAV TOMI]. Prijatelj.. 178 (»…su altari lignei intagliati a Venezia fra il 1635 e il 1643 nella bottega di Isepo Ridolfi su modelli dell’intagliatore sebenicense di origine veronese Girolamo Mondella. stolje}a u Istri (magistarski rad). Kroz crkvenu umjetnost. u: Zbornik za{tite spomenika kulture. Frane. Iz istog razloga se ne zadr‘avamo na Albertijevoj knjizi X libri de re aedificatoria.). Venezia. bilj. ALESSANDRO DUDAN. (137–156) Bilje{ke 1 Il Convento dei Frati Minori di S.. 444. RADOSLAV TOMI]. Splitska slikarska ba{tina. 1930. 1540. 1. KRUNO PRIJATELJ.).«). 7 SEBASTIANO SERLIO. 1537. u: Folium Dioecesanum – Organon Curiae Episcopalis Sibenicensis IX. u: A. u: Saggi e memorie di storia dell’arte. Venecija. iste su veli~ine. 646. rimske crkve S. grafike Giovanni Carotto (Verona. tako|er. zapo~eta 1580.) itd.. op. Per trecentosettantasette anni. 269. 303–304.Daniel Premerl: Ranobarokni drveni oltari u Crkvi sv. ne{to posebno za [ibenik i okolicu.. sv.. KSENIJA KALAUZ. e descrivono le antiquita di Roma. Barok u Hrvatskoj. 373–376. napravio je (Mondella. Galerija uglednih [iben~ana. 10 SEBASTIANO SERLIO. ^injenica da se jedino »sa~uvano« Vitruvijevo djelo nalazi ba{ u Veroni utjecala je na privla~nost Slavoluka nara{taju veronskih arhitekata i humanista koji su odu{evljeno sudjelovali u stvaranju suvremene all’antica arhitekture i kulture. u: Radovi Instituta Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru. 48 (usporedba s nekim istarskim. 1936.. Oltari crkve Sv.) nacrt za oltare u {ibenskoj crkvi Sv.. e le altre che sono in Italia. 1956..«). Frane u [ibeniku. 220–221. WOLF DEISEROTH.–1600. Interesantni su za na{e krajeve. Istri i na Kvarneru... 1890. 67–87. njegovim proporcijama i urbanisti~kom zna~enju. Arhitektonski dijelovi oltara imaju manje svoju funkcionalnu ulogu. Caterina dei Funari (Giacomo della Porta ?. koji je u renesansi nerijetko identificiran s Vitruvijem Polijem. i 18.. Uz Ponzonijeve slike u {ibenskoj crkvi Sv. 2004. R.de/sammlung6/buch/serlio1544.. [ibenik. 112–114. Kiparstvo u Dalmaciji.ub. GIUSEPPE MARIA PILO. MARIN OREB. RADOSLAV TOMI]..1930. primjerice. 1995. (…) Antependiji su u punom zamahu baroka (Danas vi{e ne postoje. 151.. Zagreb. 76 (»…lijepi oltari u slogu kasne renesanse«). Radio ih je Josip i Jere Ridolfi u Mlecima prema nacrtima {ibenskog drvoresca Jeronima Mondelle iz Verone. pure di legno. 319. prosinca. (tlocrt crkve s ucrtanim oltarima). Djelo su rezbara Josipa i Jerka Ridolfija iz Venecije«. 4 Ovdje ne navodimo pro~elje crkve S. na kojoj se vide dva oltara sa skulpturama na volutama kojih vi{e nema. a izme|u stupova su ni{e s polihromnim sveta~kim figurama. umjet.. (. 1517. koja je predmet ove studije. Frane u [ibeniku.«). 40 (1986. u: PAUL DAVIES E DAVID HEMSOLL. KRSTO STO[I]. fotografija s danas nestalim skulpturama na volutama.. 58–59 (»…veliki neobi~ni oltar u crkvi sv. Zagreb. Der Triumphbogen als grosse Form in der Renaissancebaukunst Italiens (Dissertation). Studije o umjetninama u Dalmaciji 2. 1544.).. Zagreb. 2. Gra|evinski i umetni~ki spomenici Dalmacije 1: [ibenik.. 765–766. Samostan i crkva franjevaca konventualaca u [ibeniku (rukopis u Muzeju grada [ibenika). Michele Sanmicheli. 1968. K. 24–25 (»U crkvi postoje ~etiri drvena oltara iste barokne forme i veli~ine – Gospe. 144. Josipa. 224. Milano. op. Kvarnera i Dalmacije. 1995. 1953. Maria ai Monti (Giacomo della Porta. vol. Be~. Il Terzo Libro Di Sebastiano Serlio Bolognese. 22–23 (1993. 66. Francesco.). KRUNO PRIJATELJ. Barok u Dalmaciji.«). D. 1564. autore anche. Franjeva~ke crkve na hrvatskoj obali do kraja 16. La Gloria di Venezia nelle testimonianze artistiche della Dalmazia. sl. S.) Oreb je to~no pro~itao dokument. 1). Sv. Zagreb. Zagreb. dei quali i quattro piu grandi sono di legno dorato e gli altri due piu piccoli di marmo con belissime colonne a spira. 24. 7).. (ur. 1996. 152 .–1545. u: Na slavu Bo‘ju: 700 godina [ibenske biskupije (katalog).. u kojima imamo osje}aj novoga duha i karakteristi~kog nemira novog stilskog shva}anja. Nitko ga nije slijedio. Francesco u Riminiju (zapo~eto oko 1450. Nuovi documenti sul Ponzoni e sul Forabosco. Stjepana i Klare.P. valja istaknuti da smo u ovom radu usredoto~eni na troosni slavoluk. postaju komponente jedne dekorativne cjeline. (»To je prva cjelina u Dalmaciji izra|enih oltara. 138..)..uni-heidelberg. 184 (fotografija unutra{njosti crkve. vijek. ono je predalek i premalo utjecajan potomak. 1999.) Igor Fiskovi}. Horvat. 1982. 287. 1922. Matej~i}. 1933.). 1997. 232. Barokno kiparstvo Istre. u: Radovi Instituta Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru. 2002.. da lui firmato. Marginalije o nadbiskupu Markantunu de Dominisu i bra}i nadbiskupu Sforzi i slikaru Mateju Ponzoniju. 266. 1994. KRUNO PRIJATELJ. Stupovi su ra{~lanjeni kanelurama. Tako|er. DAMIR DEMONJA. Muenchen. ne si trova alcuna memoria degli altri sei altari di questa Chiesa. http:// digi.. oki}en figurama an|ela.). ISTI.. 2000. Slavoluk Sergijevaca u Puli su izvan rakursa. RADOSLAV TOMI]. 1970..). 1928. Zagreb. do »prve barokne fasade« S. T. 15–16. (ur. KRUNO PRIJATELJ.) Ivan Golub. Klasi~ni jezik arhitekture. 1998.. stolje}a u Dalmaciji. [ibenik. (». vol. u: Novo doba. Inst. 8 Slavoluk je projektirao Lucius Vitruvius Cerdo. 1998. Drveni oltari 17. e fuori de Italia. Umjetnost 17. D.

(ur. 38 JOHN POPE-HENNESSY (bilj. umjet. 18). Venecija. terminus post quem 1615. Zabat ponad sredi{njeg otvora rabi na troosnoj slavolu~noj fasadi kapele vile Della Torre u Fumanu (oko 1555. 155. primjerice: Giulio del Moro. 2002.. – oko 1600. 58–59. spomenik Andrea Dolfina i Benedetta Pisanija u crkvi San Salvador u Veneciji. na unutra{njim zidovima kru‘ne kapele Pellegrini u crkvi San Bernardino u Veroni (1528. 17 JOHN POPE-HENNESSY. 44 KRSTO STO[I]. fotografije slikanih an|ela u kasetama u: VLADIMIR MARKOVI]. 30 Upotrebom motiva slavoluka nagla{ava sredi{nju os fasade pala~e Grimani u Veneciji (1556. 1995.. Madrid). statuama i kraljevskim predmetima. 19 ISTA. Slikar Giovanni Battista Augusti Pitteri u Dalmaciji. katalog izlo‘be. 1. 84. Istim motivom Tintoretto ra{~lanjuje prizemlje crkve u dnu trga na slici Kra|a tijela sv. 114–117. katalog izlo‘be. povij. na portalu Pala~e Podesta u Veroni (1532. Inst. 26 LOUIS CELLAURO (bilj. 158.inroma.it/ arardeco/1921/21_II/Art1/II1T. 29). Marka. sl.. 1994.. 24 ISTA. SEBASTIANO SERLIO (bilj. Zagreb.).–1533. 422. 8). 159–163. koje danas vi{e ne postoji.. Crkva sv. http://digi. 7). njime ra{~lanjuje tambur u crkvi Madonna di Campagna u Veroni (1559.)./16. 530. Cambridge Massachusetts. 7). 31 Tu sintaksu nalazimo i na ostvarenjima ostalih altarista ranog 17. terminus ante quem 1684. 37 ISTO. 89. 1982. 24–28. te spomenik Marcantoniju Memmu u crkvi San Giorgio Maggiore u Veneciji. 39 RUDOLF WITTKOWER (bilj.). posve joj je promijenjen ati~ki kat. 36. Mariji Velikoj u Rimu ta ideja stapa se s maniristi~kom i baroknom voljom za kiparskim redom – karijatidama. 144–145. terminus post quem 1633.. 254. 18). 1997. 302–303. The four books on architecture.).–1559. London. (137–156) Daniel Premerl: Ranobarokni drveni oltari u Crkvi sv. 29/2005.Rad.. Danese Cataneo.–1558. 28 MANUELA MORRESI (bilj. 16 JOHN POPE-HENNESSY. 25 ANDREA PALLADIO. 153 . Zidno slikarstvo 17. 298. sl.xml?docname=serlio1584&pageid=PAGE0140. 2000. stolje}u – Longhena je trebao napraviti novi nadgrobni spomenik koji bi zamijenio stari koji je razru{en tijekom Palladijeve obnove stare Benediktinske crkve. Harmondsworth. 213– 227. 193.. stolje}a. 1936. 154. 22 MANUELA MORRESI (bilj. stolje}a. Milano.) Ornella Selvafolta. Italian Renaissance sculpture. na oltaru kapele Petrucci (1515.). 34 Longhena (bilj. Zagreb./1557. 152–159. 46v. 1584. 1603..de/sammlung6/buch/serlio 1584. 13 SEBASTIANO SERLIO. posve}ena 1687.ub.. 292. taj ritam slavoluka sinkopira du‘ piano nobile na pala~i Bevilacqua u Veroni (zapo~eta 1532. Deset knjiga o arhitekturi. New York. postavljen 1604. 29. 18 MANUELA MORRESI. 40 RADOSLAV TOMI] (bilj. stolje}a u Dalmaciji. 319. 1985. 512. 21 JOHN POPE-HENNESSY (bilj. L’arco dei Gavi a Verona.html 12 »Za tragedije se grade kulise sa stupovima. Pietro Civran bio je pomorski kapetan i veleposlanik iz 14. 95–114. Jacopo Sansovino. 1996. spomenik Francescu Erizzu u crkvi San Martino u Veneciji.. itd. Isti slavoluk ume}e Tintoretto u pozadinu slike Pranje nogu (Prado. zabatima. Stoga ovdje reproduciramo grafiku koja prikazuje izvorno stanje.–1637. 1663. Sarajevo. 27 Na grobnicama Sikstove i Pavlove kapele u Sv.. 17). 129. 460. 116–117. i 18. 2002. 66.. Kapela zapo~eta 1654. http://www. u: RADOSLAV TOMI].–1616. 17). New York. Justine desakralizirana je ubrzo nakon 1810.roma.).. 33 Isti. 110–111. Il secondo libro di prospettiva.). 35 ISTO. 451.–1609..). Frane u [ibeniku 11 CARLO ANTI. 115–117. 36 ISTO. du‘d Domenico Michiel vladao je u 12. 18.uni-heidelberg. 15 SEBASTIANO SERLIO (bilj. 195. Milan. 9–12.« MARCUS VITRUVIUS POLLIO. 32)..). 42 Fotografija koja prikazuje izvorno stanje.) u crkvi San Domenico u Orvietu. 41 RADOSLAV TOMI] (bilj. 1990...–1534. 7. London. 188–189. u: RUDOLF WITTKOWER. te u katedrali u Montefiasconeu (zapo~eto 1519. 14 The renaissance from Brunelleschi to Michelangelo: the representation of architecture. Longhena tako|er gradi novi nadgrobni spomenik umjesto razru{enog starog. 43 KRSTO STO[I] (bilj. spomenik Leonardu Loredanu u crkvi Santi Giovanni e Paolo u Veneciji. 1–2. 1986. 299. jo{ nije dov{ena. Milano. nakon vi{e od 20 godina glavnina gra|evine dovr{ena. 248. 23 ISTA. 1. 1. 20 ISTA.. 1995. Nova crkva (rukopis u Muzeju grada [ibenika). pet godina nakon Longhenine smrti. nedatirano. 29 Longhena. 32 Kamen temeljac postavljen 1631.).– 1524. Italian High Renaissance and Baroque sculpture. Matteo Carneri. London England. Art and architecture in Italy 1600 to 1750.

Crkvica i bratov{tina Sv. MLADEN NIKOLANCI.. 154 . 765. 65 KRSTO STO[I]. Peter Humphrey and Martin Kemp). 38–39.).). 765.. 1982. 1. 100. 69 DU[AN BERI].«.). 404. 64 PETER HUMPHREY. New Haven and London.. Models in renaissance architecture. 775. 147. 1891.). 1930. 2: An urban appraisal. 1995. u sakristiji. Njegov sin urgirao je tu radnju. 76 DAVID DAVIES.. 1..« – KRUNO PRIJATELJ (bilj. ALESSANDRO DUDAN (bilj. Zagreb. fotografije svih an|ela u kasetama nalaze se u fototeci Instituta za povijest umjetnosti ([ib. kamena plo~a s mo}ima mu~enika. 25. X. [ibenik. vidi: MARIN OREB (bilj. do 19. Pozlatar Ante Tetta ne spominje se u: NEVENKA BEZI] BO@ANI]. 158.). 1. 71 RADOSLAV TOMI] (bilj.«). vol.).. No. Sansovina i Vittorije do skromnih altarista. 1995. 1995. pla}eno je m. buoni lavori. 1.. Inst. fotografije dvaju an|ela u kasetama. 44). 70 RADOSLAV TOMI] (bilj. Duha u [ibeniku. NIKO DUBOKOVI]. 29/2005. 28 59 Sto{i} ne spominje relikvije na tome mjestu. 1930. 1933. 75 O slavolucima. 1. 57 KRSTO STO[I] (bilj. [ibenik.. 52 KRUNO PRIJATELJ (bilj. 5–6. Odozgo su kipovi Vjera i Ufanje (‘ene) i Ljubav (dijete). 47–48. 1. 56 KRSTO STO[I] (bilj. a format joj je 112 x 73 cm. 1. 1). 1. 87) (…) U januaru 1624. 1. ali se ~ekalo dok svota naraste do 200 dukata. 66 Slika koja se nalazila na tom oltaru djelo je Antuna Moneghina Petrova iz [ibenika. Katedrala u [ibeniku. 74 RADOSLAV TOMI] (bilj. Usporedi: VLADIMIR MARKOVI] (bilj. slavolu~nim fasadama i ~etvorinastim gra|evinama u rimskoj carskoj arhitekturi: WILLIAM L. 75 (U ovdje tiskanoj biografiji biskupa Arrigonija spominje se narud‘ba propovjedaonice i sakristijskih ormara u sakristiji katedrale od majstora Jerolima Mondelle 1624.). 47. rukopis). 12. tako|er je upoznat s predajom da su se u tom oltaru ~uvale relikvije. 44–45. J. 1982. 1994. 53 Djelo Krune Prijatelja nezaobilazan je putokaz i motivacija u bavljenju drvenim oltarima 17. 44). 73 RADOSLAV TOMI] (bilj. 1930. rukopis). 5. 1932. Split.). 68 VLADIMIR MARKOVI] (bilj. 9. sve na poticaj poznatog pisca i glagola{a Ivana Tonka Marnavi}a. « – KRSTO STO[I] (bilj. Doprinio je ne{to i Ivan Kortelin sa sinom Melkiorom. 65). F– 189–207). Sv. 1989. da se u~ini oltar do Bo‘i}a. Luka Kortelin (Cortellino) ostavi oporu~no 100 mleta~kih dukata za novi oltar. 51 Fotografija u: KSENIJA KALAUZ (bilj. 1. 1982. klupe i drugo za 162 lire. Oltar je lijep. 1. t. Prijatelj je uputio da uzore za njih »mo‘emo na}i od najve}ih kipara i arhitekata poput Palladija. godine.. 24–25. 54 KRUNO PRIJATELJ (bilj. Autor je zapisao: »Mnogi bi ovi oltari zaslu‘ili temeljitiji opis i razradu kao {to bi bilo potrebno detaljno obraditi tipologiju dalmatinskih drvenih oltara koji su ovdje vi{e ili manje nasumce spomenuti bez pretenzija na potpunu iscrpnost. The altarpiece in Renaissance Venice. Majstori od 9. Fra Pero Kelava. (eds. 50 (1928. 1982. (Ra~uni 1590–1625. 1930./1929. 49 Izvorno stanje vidi se u: ]IRIL METOD IVEKOVI] (bilj. 72 RADOSLAV TOMI] (bilj. stolje}a.. i na bitno izmijenjenoj menzi vidljiv je danas kvadratni otvor. 26. New Haven and London. u: Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku.).« Uzto. Split. veronese. 1... Kri‘ u [ibeniku Docu. 61).. The architecture of the Roman Empire. Jeronimu Mondella 44 lire i 14 soldi za slike an|ela na plafondu. jednostavne.). 7. 55 KRUNO PRIJATELJ (bilj. 31. povij. 36. Sanmichelija. 765. Usporedi: KRSTO STO[I] (bilj.Daniel Premerl: Ranobarokni drveni oltari u Crkvi sv. nare|uje strogo provincijal. domiciliato a Sebenico. 1699. 767. u: The altarpiece in the Renaissance. 11. sa 4 stupa i umetcima od crnog mramora... The relationship of El Greco’s altarpieces to the Mass of the Roman rite. 1. di Girolamo Mondella. [ibenik i Dalmatinska zagora. Sakristijski ormari koji se danas nalaze u sakristiji kasnijeg su datuma. 1. Popis spomenika otoka Hvara. 84. vjerojatno iz 18. 61 KRSTO STO[I]. umjet. 1995.). 1982. rukopis). od bijelog kamena. 86. 1990. u: The renaissance from Brunelleschi to Michelangelo: the representation of architecture.) Ovaj je umjetnik u dvorani u~inio neki tron (tribuna). No 3. 1623. 1958. 1930. 84. 1707. 1). 1982. 1). 1. 1999. 74–99... 778. 765. 1926. (137–156) 45 KRSTO STO[I] (bilj. 1993. Usporedi: KRSTO STO[I] (bilj.«). 44). 1995. New York. Milan. KRUNO PRIJATELJ (bilj. stolje}a u Dalmaciji. (.. 1).. 7. 58 KRSTO STO[I] (bilj. 60 »God. MACDONALD. 46 Izuzev Marina Oreba. 1986. Zagreb. Mondella opet je primio 5 lira za neke an|eli}e. Hvar–Stari Grad–Vrboska–Jelsa. KRSTO STO[I]. stolje}a u Dalmaciji. tu je bila ugra|ena petra sacra. 67 » Na 24. rukopis). 48 Folium Dioecesanum – Organon Curiae Episcopalis Sibenicensis X.). 7 soldi (Ra~uni 1590–1625. 1. {ibenskog pa zagreba~kog kanonika a kasnije bosanskog biskupa. 50 Zahvaljujem Jo{ku ]uzeli na tom podatku. 25–26. 16 (»Isti je rezbar napravio drvene ormare. 43. 62 KRSTO STO[I] (bilj. 63 HENRY A. Za nj je potro{eno 120 dukata. NIKO DUBOKOVI]. 47 KRUNO PRIJATELJ (bilj.). dana{nji gvardijan samostana. 32–33. 404. 313 (»Il pulpito di legno e gli armadi della sacrestia sono del 1624. 36. 25) a u sakristiji ormare. Frane u [ibeniku Rad. MILLON. rukopis)..

Antuna Padovanskog. 87 KRUNO PRIJATELJ (bilj.. (137–156) Daniel Premerl: Ranobarokni drveni oltari u Crkvi sv.. Sv. 155 . stolje}e). da bi izradio sliku Sv. 28. 1855.). U septembru iste godine stigla je i postavljena na svoje mjesto. Josipa pobrinula se za njezinu isplatu. U jednom pismu bez datuma pi{e slikar da ju je radio uz pomo} svoje k}eri Julije (. ali je imala ne{to novaca od g. 1967. 1930. 1930. zbog ikonografije. suradnje i komunikacije – fiktivni su no tipski prikazi europskih arhitekturnih stilova. 1930. Vjerojatnije je. [ibenik) 1992. koja je zapadala 336 lira dalmatinskih. 1. 1930.. 1). html 78 Godine 1642. rukopis). rukopis). barokni portal (100 eura). Tom je prigodom uklonjena s oltara slika Gospe od Karavad‘a. Provincijal naime o. rukopis). koju je negda bila darovala Ivanica Galeatovi}. (Nov~anice eura dizajnirao je Austrijanac Robert Kalina. godine. ili je u sje}anju zamijenio dva nasuprotna oltara. 1. Frane u [ibeniku 77 Nov~anice eura prikazuju anti~ki slavoluk (5 eura). 1. kao i drugu.) – http://www. 1930. – KRSTO STO[I] (bilj. kad je bila u gradu kolera.. da uzme valjda dimenzije ili po njoj u~ini novu. a koje se nalaze u planoteci Konzervatorskog odjela u [ibeniku pod brojem 76. Vidi: KRSTO STO[I] (bilj. Do originalnih dokumenata mo}i }e se do}i kada se uredi samostanski Arhiv. 1967. 1967. 1930. Zapala je oko 600 for. udate za Vjek. 1753. korist narodu i ugled reda«. 31.).int/en/section/testnotes. u: KRSTO STO[I] (bilj. prispjela nova iz Mletaka. Sto{i} o toj slici u rukopisu bilje‘i: »Po dru Francu Stele najljep{a. Inst. 79 KRSTO STO[I] (bilj. Slika je rijetke ljepote. 82 Dimenzije su izra‘ene u centimetrima. 2002. Prof. kod profesora Schiavonnija u Mlecima. 1. 28. ili su im skulpture zamijenjene. prvo. rukopis). 1. a kojima danas nema traga. 1. 1. 81 KRSTO STO[I] (bilj. romani~ki portal (10 eura). rukopis).« U: KRSTO STO[I] (bilj. umjet. vrata i mostovi – kao simboli otvorenosti.).Rad. kako su njihovi stari od pamtivijeka obavljali na ~ast Bogu. 1. mara{tine. 297–301. 299. 88 Sto{i} pi{e: »…2 biskupa…«. – KRSTO STO[I] (bilj. {to se sakupilo. Ane. 25. Prijatelj navodi: »starija Bogorodi~ina slika« – KRUNO PRIJATELJ (bilj. aug. 80 KRUNO PRIJATELJ (bilj. rukopis). Klare i sv. Servagiotta. MARIN OREB (bilj. Vjerojatnije je. rukopis).). goti~ki prozor (20 eura). povij. mia collaboratrice). gvardijan fra Frane Semoni} ula‘e ‘albu na zabranu pjevanja lekcija za bo‘i}ne blagdane na hrvatskom jeziku inkvizitoru u Zadru i moli dopu{tenje da mogu nesmetano i slobodno »vr{iti djelo ~asno i pobo‘no. 1.ecb. ing. 1930. Anita Tur~inov (»Arcos«. 1.euro. uz ne{to {ib... 25–26. kad im je 22. 1930. 86 Sto{i} pi{e: »…Sv. prozor iz razdoblja ~elika i stakla (200 eura) i postmodernisti~ku ku}u (500 eura). 30–31. sada{nja... te mostove. 83 Sto{i} zabunom pi{e »Sv. Bratov{tina Sv. 1. prvo.« KRSTO STO[I] (bilj. 25 (Sto{i} sliku krivo datira u 15.. Ante Opat i Sv. Ista se slika nije u{~uvala zbog vlage iz zida pa je bila nabavljena nova. Josipa za {ib. 89 »Staru pokvarenu sliku uklonili su fratri. 29/2005. Frane Regina (?) zauzeo se je 1857. 84 Mu{ki svetac vi{e nalikuje sv. renesansnu edikulu (50 eura). 1. rukopis). zbog ikonografije. Prozori. prema arhitektonskim snimkama pro~elja oltara (bez skulpture i ornamenta) koje je izradila dipl. Josipa. ili su im skulpture zamijenjene. ili je u sje}anju zamijenio dva nasuprotna oltara. Jo{ je kupila jednu plaketu (?) i antipendij. Frane…«. oltar. Schiavonniju bila je poslana stara slika Sv. 1.. No. Pu{tene su u optjecaj 1. arh. naru~ena je oltarna slika sv. 28. 1967. Franji. 85 KRUNO PRIJATELJ (bilj. Mihovio s Tobijom«.

according to whose plans they were made by Issepo and Girolamo Ridolfi. played a prominent role. The author has identified in the altarpieces of [ibenik features and knowledge of the architectural principles of early Venetian baroque. early baroque. St Francis church at [ibenik. restored and modernised by the Franciscans in the 17th century. pulpit from St James cathedral at [ibenik 156 . and Sanmicheli lead to Longhena. while those of St Stephen and St Joseph are dated not before 1643 and attributed to Girolamo Ridolfi (these two pairs of altarpieces also differ in details). They were attributed to Jeronim Mondella. lacking any powerful talent for visual styling. Key words: altarpieces. Inst. He sees Mondella only as the master of technical skills (marangon. Mondella from [ibenik evidently acted as mediator in the second commission – he made the plan of an existing altarpiece from 1638.Daniel Premerl: Ranobarokni drveni oltari u Crkvi sv. Following the initial impulse of Bramante’s »rhythmical bays« at the Cortile del Belvedere in Vatican. Girolamo Ridolfi. povij. (137–156) Summary Daniel Premerl Early Baroque Wooden Altarpieces in St Francis Church at [ibenik – The Origin of their Architectural Typology and the Question of Mondella’s Authorship Four early baroque wooden altarpieces in St Francis Church at [ibenik have occupied a prominent place in the history of Croatian baroque art. Jeronim Mondella. he suggests that the altarpieces should be attributed to the two Ridolfis alone. so that the Ridolfis might make new ones in Venice. It has been established that the altarpieces have been installed in the church on two occasions – those of the Immaculate Conception and St Claire from 1638 are attributed to Issepo Ridolfi. triumphal arch motive in the architecture of the 16th and 17th centuries. 29/2005. a master from [ibenik. Sansovino. carpenter. In the first part of his study. Palladio. Frane u [ibeniku Rad. Issepo Ridolfi. where the local antique monument. the author has expressed his doubts about the attribution of the altarpieces to Jeronim Mondella from [ibenik. In the second part of his study. the author has focused on the development of the motive in Venice and Veneto. Basing himself upon the comparative analysis of attested and preserved pieces by Mondella. which would harmonize well with the interior of the Gothic church. measurer). The selected examples of Serlio. umjet. as well as written documents. which was characteristic for the generative currents of Italian architecture in the 16th and 17th centuries. identifying its origins in the transformations and variations in the architectural structure of antique triple-axis triumphal arch. dominated by the activity of Longhena. the author has analysed the architecture of these altarpieces. the Arco dei Gavi at Verona. woodcarvers (intagliadori) from Venice.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->